You are on page 1of 46

CUPRINS

CAP.I.

Sinteze cu privire la Standardul International de Contabilitate 2 (IAS 2) – Contabilitatea stocurilor –

CAP.II. Auditul stocurilor – aspecte procedurale 2.1. Cadrul general pentru auditul stocurilor 2.2. Standardul International de Audit 800 – Raportul auditorului asupra misiunilor de audit cu scop special CAP.III. Studiu de caz – Auditul ciclului stocuri – depozitare la S.C. “Mureseni” S.A. 3.1. Prezentarea firmei S.C.”Mureşeni” S.A. 3.2. Scrisoare de misiune pentru efectuarea auditului privind stocurile 3.3. Scrisoare de confirmare a declaraţiilor 3.4. Planificarea auditului privind stocurile 3.5. Procedurile de audit a stocurilor Raportul auditorului

CAPITOLUL I
SINTEZE CU PRIVIRE LA IAS 2 - CONTABILITATEA STOCURILOR

Obiectivul IAS 2 este stabilirea şi tratarea la maxim de acurateţe a tuturor stocurilor care sunt active. In acest sens stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre costul istoric şi valoarea netă realizabilă, problema fundamentală fiind legată de calcularea costului stocurilor, care vor trebui recunoscute ca active şi reportate până când veniturile aferente sunt recunoscute (conceptul conectării veniturilor cu cheltuielile). IAS 2 dă indicaţii în ceea ce priveşte normele de bază cu privire la modul de determinare a costului stocurilor ce urmeză a fi reportat în bilanţ precum şi de recunoaştere ulterioară ca o cheltuială, incluzând orice reducere a valorii contabile la valoarea netă realizabilă. Aceasta nu se aplică stocurilor de animale vii, produselor agricole şi forestiere, minereurilor în cazul în care acestea sunt evaluate la valoarea netă realizabilă (conform practicii în domeniu). Principiile/ politicile contabile trebuie să ţină cont de faptul că stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mică dintre cost şi valoarea realizabilă netă, in concordanţă cu principiul prudenţei. Costul bunurilor cuprinde toate costurile aferente achiziţiei şi prelucrării, precum şi alte elementele costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma şi în locul curent: • • costuri aferente achiziţiei, cum ar fi preţul de achiziţie şi taxele de import; costuri aferente prelucrării, şi anume: manopera directă, costuri aferente regiei de producţie (regia variabilă de producţie, regia fixă de producţie alocată la capacitatea normala de producţie). • • • alte costuri, cum ar fi de proiectare, de îndatorare, etc. Pentru măsurarea costului stocurilor pot fi utilizate următoarele tehnici: costul actual; metoda costului standard, care ia în considerare nivelurile normale ale materialelor şi consumabilelor, manoperei şi capacităţii de producţie, revizuiri periodice pentru a aproxima costurile actuale. • metoda preţului cu amanuntul care este folosită atunci când nu se pot utiliza costurile actuale, reduce valoarea vânzărilor cu valoarea marjei brute pentru a calcula costul, procentul mediu este utilizat pentru fiecare grupă omogenă de elemente, ia în considerare preţurile sub nivelul pieţei. Costul actual al stocurilor poate fi calculat utilizând urmatoarele formule de determinare a 2

costului: • • • • identificarea specifică; costul mediu ponderat; FIFO; LIFO. Valoarea realizabilă netă este pretul de vânzare estimat, mai putin costurile estimate pentru finalizarea bunului şi a costurilor necesare vânzării. Aceste estimări se bazează pe cele mai credibile dovezi în momentul în care are loc estimarea. La momentul estimării, se ia în considerare, de asemenea, scopul pentru care stocurile sunt deţinute. Valoarea stocurilor este, de obicei, diminuată până la valoarea realizabilă netă pe baza urmatoarelor principii: • • element cu element;similare sunt, de regulă, grupate; fiecare serviciu este tratat ca element separat. Concordanţa cu IAS-urile trebuie concretizată prin înţelegerea definiţiilor pe care le dă acest standard în ceea ce priveşte stocurile. Stocul este definit a fi reprezentat de toate activele obţinute în scopul revânzării pentru desfăşurarea normală a activităţii, inclusiv terenuri şi mijloace fixe. Un activ achiziţionat în alte scopuri decât vânzarea în desfăşurarea normală a activităţii nu devine stoc în baza unei decizii ulterioare de vânzare a acestuia. Stocul furnizorilor de servicii include costul atras de serviciile oferite dar pentru care au fost recunoscute veniturile aferente, chiar dacă acestea se impune să fie la un nivel minimal in conformitate cu IAS 18 - Venituri, ce prevede ca veniturile obţinute din servicii să fie recunoscute pe baza metodei gradului de finalizare. Costul stocului cuprinde costul tuturor materialelor care intră direct în procesul de producţie al acestuia precum şi costurile de transformare a acelor materiale în produsul ce urmează a fi vândut. Costurile materiale directe cuprind, în plus faţă de costul de cumpărare, toate costurile necesare aducerii acestora în condiţia şi amplasarea lor curentă, inclusiv costurile de transport, taxe vamale de import, costuri de asigurare, depozitare şi manipulare, reducerile făcute pentru discounturile comerciale, rabaturile precum şi alte elemente similare. Costurile de regie trebuie alocate pe stocuri. Metodele costului direct, ce tratează cheltuielile de regie ca un cost aferent perioadei, nu sunt permise. Alocarea regiei fixe trebuie să se facă pe baza capacităţii normale (Capacitatea normală reprezintă producţia prognozată a fi realizată în medie pe parcursul a câteva perioade de timp în anumite condiţii preconizate, care nu înseamnă neapărat capacitatea totală de producţie a unei facilităţi, sau eventual ceva apropiat de capacitatea totală, capacitatea normală fiind în general mai mică decât capacitatea totală). In standard nu se specifică numărul perioadelor de timp ce urmează a fi luate în considerare, aceasta reprezentând o problemă de raţionament ce trebuie să ia în considerare natura intreprinderii, precum şi factori cum ar fi 3

efectele ciclice, ciclul de viaţa al produsului, precum şi acurateţea prognozelor. Capacitatea normală trebuie să fie realistă, fără a se constitui într-un reper care trebuie atins. Costurile cu regia variabilă de producţie sunt alocate pe fiecare unitate de produs pe baza producţiei reale. Costurile cu regia nealocate sunt trecute pe cheltuieli în perioada de exerciţiu în care apar. IAS 2 prevede ca unele cantităţi neobişnuite de materiale pierdute în procesul de producţie (rebuturi), forţa de munca sau alte costuri de producţie trebuie înregistrate pe cheltuieli la momentul apariţiei, şi nu incluse în costul stocului. In plus, trebuie să se ţina cont de faptul că valorile normale de rebuturi sau pierderi sunt incluse în mod corespunzator în stoc ca parte a costului de obţinere a unităţilor de produs ce urmeaza a fi generate. Tot el permite capitalizarea cheltuielilor de depozitare numai în cazul în care depozitarea este necesară în procesul de producţie anterior unei viitoare faze de producţie. Ca tehnici de măsurare a costurilor există mai multe metode. Metoda cu amănuntul (folosita în comerţul cu amănuntul) constituie o metodă acceptabilă de măsurare a costului şi este prevazută de IAS 2 dar care nu tratează în profunzime multitudinea problemelor pe care le implică aplicarea acestei metode. Ca formule de determinare a costului, IAS 2 solicită utilizarea unei identificări specifice pentru alocarea costurilor pe stocuri a elementelor ce nu sunt în mod obişnuit fungibile, şi a bunurilor şi serviciilor produse şi separate pentru anumite proiecte. Pentru producţia pe bază de comandă sau contract, unităţile sau loturile de stoc sunt adesea identificabile şi specifice. Costurile sunt alocabile pe anumite activităţi şi loturi iar cea mai corespunzătoare metodă de corelare a costurilor cu veniturile rezultă din identificarea costurilor asociate în mod specific cu fiecare activitate sau lot, atât pentru partea din stoc cât şi pentru cea vândută. Cu toate acestea utilizarea metodei identificării specifice, în această circumstanţă, nu este cerută de standardele naţionale din unele ţări, atunci când o altă metodă este considerată a fi mai corespunzătoare. IAS 2 nu permite o astfel de alegere şi solicită utilizarea metodei identificării specifice în conditiile descrise. Pentru toate tipurile de stoc (cu exceptia celor prevazute de IAS 2) tratamentul de bază îl constituie metoda mediei ponderate sau FIFO, iar metoda LIFO constituie tratamentul alternativ permis. Reducerea valorilor conatbile la valoarea realizabilă netă poate fi necesară datorită scăderii preţurilor de vânzare, sau datorită creşterii costurilor de finalizare sau costurilor directe de vânzare. In plus, este posibil ca unele produse să se fi deteriorat sau altele să fi fost deţinute în cantităţi ce nu se preconizează a fi vândute într-o perioadă de timp rezonabilă. In aceste conditii, valoarea contabilă a stocurilor trebuie scăzută sub nivelul costului la valoarea ce se preconizează a fi recuperată din vânzarea acestora. Valoarea realizabilă netă trebuie determinată având la bază condiţiile existente la data 4

Alocarea costurilor generale fixe se face în baza capacităţii normale a spaţiilor de producţie. această practică ar putea avea ca rezultat oscilaţii dramatice ale rezultatelor activităţii de exploatare numai din câştigurile şi pierderile nerealizate.încheierii bilanţului. valoarea contabilă a diminuării valorii până la valoarea realizabilă netă dacă aceasta este semnificativă ca mărime. inclusiv modificările ulterioare ale preţurilor de vânzare sau costurilor. inclusiv formulele utilizate pentru determinarea costului. totuşi. Tot IAS 2 solicită prezentarea de informaţii privind reducerile valorii contabile semnificative ce au fost stornate în perioada de exerciţiu şi condiţiile aferente acestora. clasificate după natura lor şi considerate cheltuială. situaţiile financiare trebuie să prezinte următoarele informaţii: • • • • • • • • politicile contabile. Aceasta evaluare. valoarea oricăror diminuări şi stornări ale diminuării valorii stocurilor. necesită exercitarea raţionamentului profesional. valoarea contabila totală a stocurilor şi valoarea contabilă a fiecarei categorii de stocuri. In cazul mărfurilor sau altor produse finite. costurile stocurilor recunoscute drept cheltuială sau costurile de exploatare imputabile veniturilor din activitaţile curente. Prin urmare trebuie avute în vedere toate informaţiile disponibile. IAS 2 solicită ca o reducere a valorii contabile la valoarea realizabilă netă luată într-o perioadă anterioară să fie stornată atunci când condiţiile ce au constituit motivul reducerii valorii contabile au încetat să existe. incidenţa sau natura. Deci. stocurile gajate în contul datoriilor. 5 . ori servicii ce sunt subiect al unor frecvente fluctuaţii de piaţă. circumstanţele/ evenimentele care au condus la stornarea diminuării valorii stocurilor. valoarea stocurilor înregistrate la valoarea realizabilă netă.

CAPITOLUL II AUDITUL STOCURILOR – ASPECTE PROCEDURALE 2. Acestea includ: Planificarea. Planificarea. CADRUL GENERAL PENTRU AUDITUL STOCURILOR "Auditul financiar este o examinare profesională independentă a situaţiilor financiare anuale ale unei entităţi în scopul formulării unei opinii de audit. să controleze ăi să ţină evidenţa activităţii sale în mod corespunzător. auditorul trebuie sa determine modul specific de abordare a auditului pentru fiecare client şi să documenteze acest lucru. controlul si ţinerea evidenţei Auditorul trebuie să înţeleagă particularităţile sectorului de activitate al entităţii auditate sub aspectul naturii activităţii. Probele de audit Auditorul trebuie să obţină suficiente probe de audit pentru a-i permite să tragă concluzii rezonabile pe baza lor.International Federation of Accountant (Federatia Internationala a Contabililor) Standardele de Audit INTOSAI Liniile directoare ale UE pentru aplicarea Standardelor de Audit INTOSAI Standardele Nationale de Audit (Camera Auditorilor din Romania a hotarât asimilarea Standardelor de Audit IFAC . Pentru a determina modul de abordare a auditului. auditorul trebuie să evalueze în primul rând riscul de audit al entităţii. sunt utilizate mai multe standarde: • • • • Standardele de Audit IFAC .1.International Federation of Accountant ) Standardele de audit sunt grupate pe clase şi stabilesc cadrul general pentru audit. Raportarea Raportul de audit trebuie să cuprindă o exprimare clară a opiniei pe baza evaluării concluziilor trase conform probelor obţinute în cursul auditului. Pentru aceasta. pasive." Pentru abordarea unitară a auditului. Planificarea Pentru a realiza planificarea activităţii de audit. venituri şi 6 . al organizării şi al metodelor operaţionale utilizate în sectorul de activitate respectiv. controlul şi ţinerea evidenţei Auditorul trebuie să planifice. auditorul ia în considerare riscurile inerente pentru întreaga entitate şi pentru domeniile specifice şi semnificative ale entităţii (active.

revizuirea şi examinarea înregistrărilor. Aceasta poate fi determinată pe baza raţionamentului profesional. Controlul activităţii de audit Indiferent de mărimea firmei care execută auditul. adică de către fiecare practician pe baza unor factori cunoscuţi la momentul respectiv sau prin utilizarea unui model bazat pe risc. Documentaţia de audit Calitatea documentelor de lucru determină calitatea auditului prin furnizarea probelor asupra activităţii desfăşurate şi a concluziilor trase.obţinerea de informaţii din surse din afara entităţii auditate. este important ca auditorul care întocmeşte raportul să fie convins că munca desfăşurată se situează la un standard acceptabil. fără legături anterioare cu angajamentul respectiv. pe baza rezultatelor şi a concluziilor obţinute. va putea evalua.analizarea corelaţiilor dintre datele financiare din cadrul aceleiaşi perioade sau din perioade diferite Rezultatul final al activităţii de audit constă în elaborarea sau aprobarea de către auditorul coordonator a unui raport de audit corespunzător asupra situaţiilor financiare. "testul suprem" al calităţii documentaţiei este dat de situaţia în care un auditor cu experienţă. trebuie aplicate anumite proceduri pentru a controla modul de efectuare a activităţii de audit.asistarea la o operaţie sau la unele proceduri în timp ce acestea se derulează Investigaţia şi confirmarea . ceea ce s-a facut şi baza pe care s-au tras concluziile. iar aceasta va depinde de factori precum cunoaşterea de către auditor a clientului şi a sectorului în care acesta îsi desfaşoara activitatea. documentelor sau activelor materializate Observaţia . O dată identificat riscul. Probele pot fi obţinute utilizând una dintre următoarele tehnici: Inspecţia .cheltuieli). evaluarea riscului şi disponibilitatea pentru alegerea probelor de audit. auditorul va trebui sa determine mărimea eşantionului. precum şi din interiorul entitătii auditate. precum şi verificarea activităţii acestuia sunt de aceea foarte importante. 7 . Auditorul trebuie să utilizeze raţionamentul său profesional pentru a determina volumul probelor de audit necesare angajamentului respectiv. furnizorii şi clientii. pornind de la documentele de lucru. cum ar fi băncile. de la conducere şi angajaţi Ca1culul . în care opinia este clar exprimată.verificarea exactităţii matematice a înregistrărilor contabile sau efectuarea de calcule independente Proceduri analitice . Deşi structurile manageriale variază în funcţie de mărimea firmei de audit. Percepţia pe care o persoană responsabilă de angajament o are despre nivelul profesional al personalului implicat în efectuarea auditului şi complexitatea angajamentulul vor determina gradul şi nivelul controlului executat de responsabilul misiunii de audit. Conducerea şi supravegherea personalului de audit.

2. Activitatea desfăşurată de auditor în scopul formării unei opinii. Raportul auditorilor trebuie să stabilească dacă. Efectuarea unui audit presupune cunoaşterea clientului (entităţii auditate). în concordanţă cu reglementările în vigoare. nu conţin denaturări semnificative. Scopul acestui Standard Internaţional de Audit este de a stabili reguli şi de a oferi recomandări în legatură cu angajamentele de audit cu scop special.RAPORTUL AUDITORULUI ASUPRA MISIUNILOR DE AUDIT CU SCOP SPECIAL Obiectivul unui angajament de audit al situaţiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului să exprime o opinie cu privire la situaţiile financiare. că are o evidenţă corăspunzătoare a sistemului contabil şi stăpâneşte ândeajuns mediul respectiv. Auditorul trebuie să se asigure că are cunoştinţe la zi despre activitatea societaţii. împreună cu recomandări aferente. în conformitate cu un cadru aplicabil de raportare financiară. luând în considerare cerinţele ISA . Acestea conţin principii de bază şi proceduri esenţiale . 8 . a sectorului economic şi industrial în cadrul căruia operează entitatea.Auditorii au obligaţia legală de a efectua un raport pentru acţionari asupra conturilor examinate de ei şi asupra bilanţului şi contului de profit şi pierderi. sub forma unor materiale explicative. în opinia auditorului. sub toate aspectele semnificative . cerinţele prevăzute în termenii angajamentului de audit şi cerinţele de raportare. Procedurile de audit cerute pentru desfăşurarea unui angajament de audit în conformitate cu ISA trebuie să fie determinate de către auditor. Auditorul trebuie să desfăşoare un angajament de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit (ISA). STANDARDUL INTERNAŢIONAL DE AUDIT 800 . cerinţele legislative şi de reglementare şi . se bazează şi pe raţionament profesional. Un audit este destinat să ofere o certificare rezonabilă că situaţiile financiare. Standardul care sta la baza acestei lucrări este Standardul Internaţional de Audit 800 „Raportul Auditorului asupra misiunilor de audit cu scop special”. considerate în totalitatea lor. dacă acestea au fost întocmite . 2. acolo unde este adecvat. ce includ: • Situaţii financiare întocmite în concordanţă cu o bază cuprinzătoare de raportare contabilă diferit de Standardele Internaţionale de Contabilitate sau standarde naţionale. pentru a putea stabili o abordare adecvată a auditului. ale organismelor profesionale relevante . situaţiile financiare oferă o situaţie fidelă a poziţiei financiare a societăţii la data raportării. a rezultatelor activităţii ei şi a fluxurilor pentru perioada auditată. Auditorul trebuie să planifice şi să desfăşoare angajamentul de audit astfel încât să reducă riscul de audit până la un nivel acceptabil de scăzut care să fie consecvent cu obiectivul unui audit.

• • • Conturi specificate . Înainte de acceptarea unui angajament de audit cu scop special. de obicei în următoarea ordine: • • • • • informaţiilor financiare • • • Data raportului Adresa auditorului Semnătura auditorului 9 Titlu Destinatar Un paragraf de deschidere sau introductiv identificarea informaţiilor financiare auditate o declaraţie cu privire la responsabilitatea conducerii entităţii şi la responsabilităţile auditorului Un paragraf privind aria de aplicabilitate a angajamentului se va face referire la ISA aplicabile angajamentelor de audit cu scop special sau la standardele sau practicile naţionale relevante se va descrie activitatea de audit desfăşurată de auditor pe durata angajamentului Un paragraf de opinie ce conţine exprimarea opiniei asupra . trebuie să includă următoarele elemente de bază. Raportul auditorului asupra unui angajament de audit cu scop special. elemente ale conturilor sau elemente dintr-o situaţie financiară. ca bază pentru exprimarea unei opinii. Conformitatea cu contractele Situaţii financiare simplificate Acest standard nu se aplică în cazul angajamentelor de revizuire. auditorul trebuie să se asigure că există un acord cu clientul în ceea e priveşte natura exactă a angajamentului . Raportul trebuie să conţină o exprimare clară a opiniei . cu excepţia unui raport asupra situaţiilor financiare simplificate. în scris. în continuare denumite rapoarte asupra unei componente a situaţiilor financiare. Auditorul trebuie să revizuiască şi să evalueze concluziile rezultate din probele de audit obţinute în timpul angajamentului de audit cu scop special. forma şi conţinutul raportului ce va fi emis. a celor privind procedurile convenite sau în cazul angajamentelor de elaborare. auditorul poate să indice în raport scopul pentru care acesta este întocmit şi orice restricţii privind distribuirea şi utilizarea acestuia. auditorul trebuie să înţeleagă clar scopul pentru care se vor folosi informaţiile asupra cărora se raportează şi să ştie cine le va folosi. În planificarea activităţii de audit. Pentru a evita posibilitatea ca raportul de audit să fie folosit în alte scopuri decât cele prevăzute .

Auditorul trebuie să analizeze conceptul de prag de semnificaţie în raport cu componenta situaţiilor financiare asupra căreia se face raportarea. Auditorului i se poate solicita să exprime o opinie asupra uneia dintre componentele situaţiilor financiare . Situaţiile financiare pot fi întocmite pentru un scop special în concordanţă cu o bază cuprinzătoare de raportare contabilă. La determinarea ariei de aplicabilitate a angajamentului . Acest tip de angajament poate fi desfăşurat ca un angajament separat sau în legătură cu auditul situaţiilor financiare ale entităţii. sub toate aspectele semnificative. O interpretare este semnificativă . atunci când adoptarea unei alte interpretări rezonabile ar fi produs o diferenţă semnificativă în informaţiile financiare. auditorul trebuie să analizeze acele elemente din situaţiile financiare care sunt corelate şi care ar putea afecta în mod semnificativ informaţiile asupra cărora trebuie să exprime opinia de audit. sub toate aspectele semnificative. Astfel. a componentei auditate în conformitate cu baza contabilă identificată. Auditorul trebuie să analizeze dacă interpretările semnificative ale unui contract pe care se bazează informaţiile financiare sunt prezentate în mod clar în informaţiile financiare. de exemplu asupra stocurilor. în conformitate cu baza contabilă identificată. Raportul auditorului asupra situaţiilor financiare întocmite în concordanţă cu o altă bază cuprinzătoare de raportare contabilă trebuie să includă o declaraţie care să indice baza contabilă folosită sau să facă trimitere la nota din situaţiile financiare în care este prezentată această informaţie. Opinia trebuie să stabilească dacă situaţiile financiare sunt întocmite .Atunci când informaţiile asupra cărora auditorul a fost solicitat să raporteze se bazează pe prevederi ale unui contract . Raportul auditorului asupra unei componente a situaţiilor financiare trebuie să includă o declaraţie care să indice baza contabilă în conformitate cu care care componenta este prezentată sau să facă trimitere la un acord care specifică baza. auditorul va exprima o opinie numai în ce priveşte întocmirea . altul decât Standardele Internaţionale de Contabilitate sau standardele naţionale relevante. Opinia trebuie să exprime dacă acea componentă este întocmită sub toate aspectele 10 . O bază cuprinzătoare de raportare contabilă include un set de criterii utilizate la întocmirea situaţiilor financiare care se aplică tuturor elementelor semnificative şi care au un suport substanţial. Rapoartele asupra situaţiilor financiare pot fi întocmite în conformitate cu o bază cuprinzătoare de raportare contabilă diferită de Standardele Internaţionale de Contabilitate sau standarde naţionale. auditorul trebuie să analizeze dacă managementul a formulat interpretări semnificative ale contractului pentru intocmirea informaţiilor.

SCRISOARE DE MISIUNE PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI .A. Kronberger Petrică. H. În anul 1990 s-a desprins de IPC Sighişoara devenind întreprindere independentă.semnificative .2. având o tradiţie de 117 ani în producerea de cărămizi şi blocuri ceramice. CAPITOLUL III AUDITUL CICLULUI STOCURI – DEPOZITARE. având Codul Fiscal RO 1201495.2640 „Fabricarea cărămizilor. iar în urma reorganizării conform Legii nr. sub denumirea de „Întreprinderea de produse ceramice Mureşeni”. Gheorghe Doja Nr. In urma subscrierii certificatelor şi cupoanelor de privatizare şi a vânzării pachetului majoritar de acţiuni deţinut de FPS. ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii din argilă arsă” Forma juridică : S.1.nr. 3.15/1990. Str. a devenit societate pe acţiuni. Auditul pe care îl vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastră asupra situaţiei conturilor de trezorerie şi a creditelor pe termen lung .G.1990 . în anul 1998 a fost finalizată privatizarea societăţii. astfel reuşindu-se ca produsele societăţii să fie căutate şi apreciate pe piaţă.11. Către Consiliul de Administraţie a S. având codul CAEN nr. În urma investiţiilor făcute de acţionarul majoritar dl. în concordanţă cu baza contabilă identificată. Noi ne vom desfăşura activitatea de audit în conformitate cu Standardele Internaţionale de 11 .A.J26 / 131 / 1991. „ Mureşeni” S. Dumneavoastră a-ţi cerut ca noi să efectuăm auditul situaţiei conturilor de trezorerie şi a creditelor pe termen lung pentru exerciţiul financiar care se încheie la această dată. PREZENTAREA FIRMEI SC „MUREŞENI” SA îşi are sediul în Târgu Mureş.1224/23. s-au creat condiţii optime pentru producerea de cărămizi cu un înalt nivel de calitate. Fabrica a luat fiinţă în anul 1890 sub denumirea „Fabrica de cărămizi şi ţigle Mureşeni”. Suntem încântaţi să vă confirmăm acceptarea misiunii prin conţinutul acestei scrisori. Forma de proprietate : privată SC MUREŞENI SA este înregistrată la Camera de Comerţ şi Industrie în Registrul Comerţului sub nr.R. STUDIU DE CAZ LA SC „MUREŞENI” SA 3.C.193 şi are ca activitate de bază producerea şi desfacerea cărămizilor .

a dovezilor privind valorile şi prezentările de informaţii din situaţiile financiare. responsabilităţile noastre în baza legislaţiei în vigoare privind întocmirea situaţiilor financiare care să prezinte o imagine fidelă şi efectuarea unor declaraţii corecte către dvs. Compania nu a încheiat în cursul perioadei nici un contract.2007 Recunoaştem. Datorită caracteristicii de test şi a altor limitări inerente ale oricărui sistem contabil şi de control intern.3. este a conducerii societăţii. Pentru exerciţiul financiar încheiat la 31. Vă reamintim că responsabilitatea pentru întocmirea şi prezentarea adecvată a situaţiei privind conturile de trezorerie şi a creditelor pe termen lung.12. următoarele declaraţii date devs. Ca parte a procesului de audit vom cere din partea conducerii confirmarea scrisă privind declaraţiile făcute nouă în legătură cu auditul. înţelegere sau tranzacţie prin care să acorde facilităţi de credit pentru administratori sau să garanteze astfel de credite. Aşteptăm cu nerăbdare colaborarea cu echipa dumneavoastră şi credem că aceasta ne va pune la dispoziţie orice înregistrări. Aceste standarde cer ca noi să planificăm şi să efectuăm auditul. în calitate de administratori. În legătură cu auditul situaţiilor financiare ale societăţii. Onorariul nostru. selectarea şi aplicarea politicilor contabile. Un audit include examinarea. Prin prezenta confirmăm. Toate înregistrările contabile v+au fost puse la dispoziţie pentru audit şi toate tranzacţiile efectuate de companie au fost reflectate şi evidenţiate corespunzător în înregistrările contabile. cu scopul de a obţine o asigurare rezonabilă că situaţia privind conturile de trezorerie şi creditele pe termen lung nu conţin denaturări semnificative. se calculează pe baza timpului efectiv lucrat plus cheltuieli ce vor fi decontate pe măsură ce vor fi efectuate. în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă. după o consultare adecvată cu alţi directori şi reprezentanţi ai companiei.Audit. Toate celelalte înregistrări şi informaţii aferente. Aceasta include menţinerea înregistrărilor contabile adecvate şi controlul intern. SCRISOARE DE CONFIRMARE A DECLARAŢIILOR SC “MUREŞENI” SA Stimaţi domni. Vă rugăm să semnaţi şi să returnaţi exemplarul ataşat acestei scrisori pentru a ne arăta că scrisoarea este conformă cu înţelegerea dumneavoastră în legătură cu efectuarea auditului asupra situaţiei conturilor de trezorerie şi a creditelor pe termen lung. există un risc inevitabil ca unele denaturări semnificative să rămână nedescoperite. v-au fost puse la dispoziţie. 3. efectuat de dvs. documentaţii şi alte informaţii care ne vor fi necesare în efectuarea auditului. inclusiv procesele – verbale ale tuturor întâlnirilor conducerii şi ale acţionarilor. pe bază de teste. care va fi facturat pe măsură ce ne desfăşurăm activitatea. Nu au existat evenimente postbilanţiere care să facă necesară revizuirea cifrelor incluse în 12 .

) persoana juridică îşi desfăşoară activitatea în condiţii de continuitate Semnătura KRONBERGER PETRICĂ 3.08 16.„Fabricarea cărămizilor.E.4.01. ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii din argilă arsă” Cod de identificare fiscală: RO 1201495 Administratorul societăţii.E.E. Asigurarea că echipa are o evidenţă corespunzătoare a sistemului contabil şi stăpâneşte îndeajuns mediul respectiv pentru a putea stabili o abordare adecvată a auditului.193 Nr.01. I.situaţiile financiare sau includerea unei note în acest sens.M.01.) politicile contabile utilizate la întocmirea situaţiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile b. performanţei financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată c. Data: Referinţa Director economic Gavri Teodor D Selectarea echipei care va efectua auditul.08 Iniţiale I.01. Listarea din programul de contabilitate a balanţelor de verificare. Ref.2007 Etape A1 A2 Revizuit de: S. a A3 A4 Ref. Întocmită de consiliul de administraţie la şedinţa din 10. GHEORGHE DOJA Nr. STOCURI Exercitiu incheiat la 31. Din Registrul Comerţului: J26 / 131 / 1991 Forma de proprietate: Societate comercială pe acţiuni Activitatea preponderentă: CAEN 2640 .01.2007 s-au întocmit situaţiile financiare pentru: Persoana juridică: SC „MUREŞENI” SA Judeţul: MUREŞ Adresa: TÂRGU MUREŞ. PLANIFICAREA AUDITULUI PRIVIND STOCURILE Client: SC MURESENI SA PLANIFICAREA AUDITULUI Intocmit de: I. Perioada 15.08 15. 16. Ref.2008 Preşedinte al consiliului de administraţie Kronberger Petrică DECLARAŢIE La 31.08 16. 13 .12. I.E.12.E. îşi asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale la data de 31.12. Str. Ref. Ref.01.08 I. KRONBERGER PETRICĂ. Asigurarea că echipa are cunoştinţe la zi despre activitatea societăţii.) situaţiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare.2007 şi confirmă că: a.

12. STOCURI Exercitiu incheiat la 31. I. a S. PROCEDURILE DE AUDIT AL STOCURILOR Client: SC MURESENI SA LISTA CONTURILOR DE VERIFICAT Intocmit de: I.08 18.08 16. Efectuarea inventarului privind stocurile.08 Data: Referinţa D1 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 14 .08 18.E.A5 A6 A7 cărţilor mari cu datele necesare întocmirii auditului.02.01.E. Documentarea echipei cu informaţii generale privind societatea.E.08 I. Ref. astfel nu necesita explicatii suplimentare 3.08 16.01. precum şi a procesului verbal de inventar.08 2008 zile 3 1 3 2 3 1 3 0 1 4 2 1 5 29 Data: Diferenta de ore nu este semnificativa .C.08 16.02.01.E. Referinţa D Client:SC MURESENI SA BUGET DE AUDIT Intocmit de: I.A. Întocmirea tabelelor cu informaţii financiare necesare analizării conturilor de stocuri.E. A8 A9 A10 Ref. I. Ref. 16.5.. MURESENI S. 2006 zile 3 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 1 5 30 15. Ref. Formularea unei opinii privind auditul efectuat asupra conturilor de stocuri.08 16.02.M.08 17.08 18. 17.02.E. 18.08 I.01. intocmirea declaraţiei gestionarului.2007 Revizuit de: S. Ref.E.01. I. Întocmirea şi expedierea formularelor standard pentru confirmarea de către clienţi a stocurilor aflate în custodie la SC MURESENI SA Analizarea şi confruntarea informaţilor dobândite din toate sursele posibile. STOCURI Exercitiu incheiat la 31.E.02.01.M.01. Ref.12. I.2006 BUGET DE AUDIT PRIVIND STOCURILE PLANIFICARE MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE FINALIZARE TOTAL CONCLUZIE 2005 zile 3 2 3 1 3 1 3 0 1 3 2 1 5 28 Revizuit de: S.

D6 .08 Referinţa D2 Viza 3 4 D5 .02.folie ambalaj Selectionati tertii care detin stocuri pentru a le adresa o cerere de confirmare directa Comparati cantitatile de stocuri detinute de catre terti cu raspunsurile la cererile de confirmare directa Verificati daca exista bunuri aflate in tranzit Comparati documentele de inventariere .d Data: 18. OBIECTIVE Stocurile sunt contabilizate. D7. admisa de catre reglementarile in vigoare Separarea exercitiilor este corect inteleasa Etape Ref.a D7.b D14 Nu exista D4.d 5 D14 6 D7.a . D7. D7.E.c D6.a D7.d 7 8 9 15 .08 16.paleti lemn .a .a .CLASA 3 MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MĂRFURI AMBALAJE Client: SC MURESENI SA PROGRAM DE LUCRU Intocmit de: I. D4.b D4. situatiile de inventar si conturile anuale Verificati pe baza de sondaj ca elementele care D4 / D4.c . D4. D7. D7 D6. STOCURI Exercitiu incheiat la 31.c .productia in curs de executie . D7.c .foaie de lucru 1 Stabiliti foaia principala D3 2 Verificati ca soldurile de deschidere ale conturilor de stocuri sunt conforme cu soldurile de inchidere din exercitiul precedent Trageti concluzii asupra sectiunii Liste inventar privind stocurile societatii .01.produse finite .2007 Revizuit de: S.M.custodii .b D6. exista si apartin societatii Evaluarea stocurilor este corect calculata cu ajutorul metodei FIFO.12.b .

FOAIE DE LUCRU D4.00 514853.a .10 57623.12.341+345) Marfuri (ct.c . D12.b Referinţa Data: D3 18. D4.01.381) STOCURI . FOAIE PRINCIPALA Revizuit de: S.M.a .b D4.b D12. D4.08 EXERCITIUL N N-1 702355.marfuri .303) Productie in curs de executie (ct.2007 CONTURI STOCURI Intocmit de: I. D7.ambalaje Verificarea modului de formare a pretului de vanzare cu amanuntul Faceti o trecere in revista comparativa a situatiilor de stocuri intre N si N-1 si notati stocurile pentru care evolutia cantitatilor este semnificativa.371) Ambalaje (ct. asigurati-va ca aceasta crestere nu se datoreaza dificultatilor de desfacere si ca in consecinta nu este de prevazut un provizion Verificati prin sondaj exactitatea aritmetica la fisele de inventar respectiv calculele efectuate Examinati corecturile efectuate pe documentele prezentate Verificati principiului independentei perioadei de gestionare D7.obiecte de inventar .75 16 .06 30007.32 0.a . REF.c . D4.a .16 3220157.331) Semifabricate. Faceti o trecere in revista comparativa a situatiilor de stocuri intre N si N-1 si notati stocurile pentru care apare o variatie sensibila a pretului unitar Pentru stocurile care au crescut considerabil de la un exercitiu la altul. D7.TOTAL 703052.b D4. D4.90 71913.E. materiale consumabile (ct.a .26 61431.materiale consumabile .a .18 Stocuri de materii prime. 16 D12.a . D12.301+3021+3022+3024+3028) Obiecte de inventar (ct. produse reziduale (ct.00 2368044.10 11 12 13 figureaza pe foile de inventariere cu ocazia inventarului fizic sunt in acord cu elementele ce figureaza pe situatiile definitive Verificati cantitatile si preturile de achizitie .materii prime .b D4.b D4. D4.77 2510.d Client: SC MURESENI SA Exercitiu incheiat la 31.01 0. produse finite.d D8 D9 / D10 / D11 14 D10 15 Ref.90 1321580.89 29947.

pe de o parte . faptul că societatea nu reuşeşte să vândă tot ceea ce produce . încercând să vândă mai mult decât poate piaţa să absoarbă. iar pe de altă parte . Dacă adăugăm la acestea şi lipsa de lichidităţi . putem pune un semn de întrebare în dreptul stării de sănătate economică a societăţii.b D4. faptul că nu mai încasează cu aceeaşi ritmicitate ca anul trecut. indică . respectiv creşterea creanţelor neîncasate .Simboluri de verificare Acord balanta N-1 Acord balanta N Acord dosar de lucru N-1 Acord carte mare N D4.a S-a înregistrat o creştere semnificativă a nivelului stocului de marfă S-a înregistrat o creştere semnificativă a nivelului stocului de produse finite Creşterea stocurilor de produse finite sugerează faptul că societatea se află într-o poziţie de overtrading. 17 . Producţia pe stoc .

00 45446.02 61431.01. STOCURI Revizuit de: S.52 9243.10 57623.62 2510.51 30007.70 373428.51 30007.12.79 4338.24 2280128.75 Sold initial 2007 5763.10 2785.90 71913.71 29947.32 0.90 Exercitiu incheiat la 31.25 321171.02 61431.25 379256.00 87916.10 57623.71 29947.24 2280128.Client: SC MURESENI SA TABEL SINTETIC PRIVIND CRESTERILE SI REDUCERILE Intocmit de: I.81 3263.E.75 Sold final 2007 849.16 3220157.31 305307.25 321171.90 71913.79 4338.01 0.52 9243.18 1321580.81 3263.10 2785.01 0.2007 Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE TOTAL 18 .25 379256.18 1321580.08 Sold initial 2008 849.16 3220157.00 45446. Sold final 2006 5763.31 305307.15 469407.00 87916.62 2510.15 469407.M.90 Referinţa D4 Data: 18.70 373428.32 0.

00 87916.2007 Revizuit de: S.00 0.43 4863390.70 373428.75 Credit 0.10 57623.00 0.80 493574.56 556976.82 58549.E.00 0.12.90 Credit 0.67 7143518.72 55763.71 29947.81 3263.01.04 547733.11 Credit 57628.00 0.52 9243.94 40488.07 687873.01 55285.74 40548.2007 Intocmit de: I.24 2280128.25 321171.00 0.00 0.54 683891.00 0.54 683891.78 442211.21 Sold final Debit 849.43 4863390.64 851957.02 61431.90 71913.00 0.00 45446.89 1173128.70 565488.00 0.20 866315.00 Rulaj curent Debit 52714.00 0.a Data: 18.78 442211.07 687873.09 749304.10 2785.78 530127.00 TOTAL CLASA 3 19 .00 0.00 0.M.00 0.77 552638.16 3220157.08 Exercitiu incheiat la 31.94 40488.00 0.00 0.51 30007.01 0.64 851957.00 0.60 507864.32 0.31 305307.01 55285.45 70495.85 683891.21 Total sume Debit 58478.52 6674110.91 11134694.79 4338.15 469407.18 1321580.86 683891.00 0.89 561008.00 0.00 0.50 492886.78 484681.64 793872.60 507864. Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE Sold initial Debit 5763.93 9236117.25 379256.47 746793.36 Credit 57628.77 552638.Client : SC MURESENI SA BALANTA DE VERIFICARE PENTRU CLASA 3 .00 0.62 2510.50 492886.00 0. STOCURI Referinţa D4.00 0.93 9236117.09 12456275.

00 45446.94 18384613.00 0.18 1321580. Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE Sold initial Debit 6410.04 519366.00 13300.00 0.06 547210.b Data: 18.67 780954.58 810463.00 0.75 352139.26 0.04 519366.00 0.06 Credit 37047.00 0.23 11840154.67 780954. STOCURI Referinţa D4.46 12674711.86 35917.39 1714022.27 505156.03 3370.10 2785.7 492692.46 1473736.61 97655.12.27 47068.76 17063032.00 0.00 TOTAL CLASA 3 20 .00 0.00 0.00 0.57 839567.98 77015.72 27261.44 991153.01 0.E.94 6773.27 505156.25 379256.76 40638.80 709552.33 1720796.00 0.32 1720796.Client : SC MURESENI SA BALANTA DE VERIFICARE PENTRU CLASA 3 .14 Credit 0.00 0.67 17894.00 0.90 71913.00 0.14 38127.26 49753.31 12205304.31 12205304.00 Rulaj curent Debit 36399.00 0.00 0.76 17063032.00 0.52 9243.77 20679.2006 Intocmit de: I.00 0.62 2510.06 501764.01.00 0.48 16910876.75 Credit 0.31 Total sume Debit 42810.08 Exercitiu incheiat la 31.00 0.14 38127.80 709552.50 40638.71 29947.56 528610.M.00 0.06 501764.23 834557.00 0.32 1720796.15 469407.86 557045.00 0.92 Credit 37047.67 17894.31 Sold final Debit 5763.74 17309.27 47068.31 195071.05 1088808.31 305307.72 253417.2007 Revizuit de: S.57 852867.

20 866315.29 477.25 321171.20% 0.E.2007 Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE TOTAL Reduceri 57628.75 % Diferenta -85.93 9236117.24 2280101.00 87916.32 0.79 4338.32% 17.00 87916.E.41% 2346.2007 Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE TOTAL 21 .60 507864.07% -15.78 442211.16 3220157.01.31% -53.90 Exercitiu incheiat la 31.25 379256.20 -14290.94 40488.58% -19.15% 0.50 492886.79 4338.65% Exercitiu incheiat la 31.86 683891.01 0.00 -58084.64 851957. STOCURI Revizuit de: S.08 Diferenta -4913.09 749304.00 45446.81 3263.78 530127.70 565488.10 2785.09 1810693.87% 6.02 61431.12.27 -4905.50 Referinţa D4.24 2280128.52 9243.45 70495.11 Referinţa D4.09 12456275.56 556976.70 373428.c Data: 19.71 29947. Sold initial 5763.52 9243.10 2785.02 87856.07 687873.43 4863390.M.25 379256.18 1321580.81 3263.31 305307.00 42470.77 552638.26% 22.21 Client: SC MURESENI SA TABEL SINTETIC PRIVIND CRESTERILE SI REDUCERILE Intocmit de: I.08 Sold final 849.M.51 30007.16 1409437.25 321171.10 57623.82 58549. STOCURI Revizuit de: S.75 Cresteri 58478.75 Sold final 849.15 469407.67 7143518.15 469407.Client: SC MURESENI SA TABEL SINTETIC PRIVIND CRESTERILE SI REDUCERILE Intocmit de: I.62 2510.45% 79.90 71913.89 1173128.90 71913.32 0.93 58920.12.61 68121.54 683891.31 305307.62 2510.18 1321580. Sold initial 5763.00 93.10 57623.00 45446.70 373428.01 0.51 30007.01.d Data: 19.55 61431.01 55285.80 60.31 0.71 29947.

10.......2008 Semnătura: A.B..... gestionar la gestiunea...12..D.... Subsemnatul(a).. Ultimul document de intrare in gestiune ... 6... 9......Nr.....B. 22 . 8.....A... Nu am cunostinta de existenta unor plusuri sau minusuri in gestiune 5......_______/_____________ Referinţa D5 DECLARATIE DE INVENTAR 1... Ultimul document de iesire din gestiune. Toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea se afla depozitate pe platforma MURESENI 3... Am in gestiune bunuri apartinand tertilor conform listei de inventariere 4...................... Data: 31... prin prezenta declar: 2... Nu am in gestiune bunuri nereceptionate sau care trebuie livrate pentru care s-au intocmit documentele aferente Nu am primit sau eliberat bunuri fara documente legale Nu detin numerar sau alte hartii de valoare rezultate din vanzarea bunurilor aflate Am (Nu am) documente de primire eliberare care nu au fost operate in evidenta in gestiunea mea gestiunii sau care nu au fost predate la contabilitate. Comisia: C.................X........ 7...

formată din . buc..40 5... COMISIA..._______/_____________ PROCES VERBAL Încheiat azi 31... În urma numărării cantităţilor de produse finite aflate pe platforma Mureseni.....54 2...... buc. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.66/01.....05 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 321 247 274 838 193 51 58 164 115 198 paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti * * * * * * * * * * 112 320 105 75 200 144 120 90 240 192 buc. au rezultat următoarele stocuri: THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON 5..şi ..22 4. 23 ..52 1.......98 3..Referinţa D6 Nr..21 7.. buc.. buc.04. buc..2008.....12... buc... = = = = = = = = = = 35952 79040 28770 62850 38600 7344 6960 14760 27600 38016 Inventarul s-a făcut în prezenţa gestionarului .. cu ocazia inventarierii anuale a produselor finite de către comisia de inventariere numită prin Decizia nr..... GESTIONAR. buc...39 4. buc.....19 2.... buc..10 2...2008.

...2008. buc.12.05 FN 7.. buc... formată din . buc...... buc.. buc.. buc. cu ocazia inventarierii anuale a produselor finite de către comisia de inventariere numită prin Decizia nr....19 2.. buc. GESTIONAR.04..... buc...21 7.... buc. buc.....21 7...22 4.52 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 240*115*63 290*240*188 943 568 763 2294 665 545 884 707 692 564 1542 2006 paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti * * * * * * * * * * * * 112 320 105 75 200 144 120 90 240 192 360 80 buc.52 1... buc... buc....54 2..98 3. = = = = = = = = 19936 132640 87840 7980 5775 800 990 240 Inventarul s-a făcut în prezenţa gestionarului .40 5.54 2.98 4..2008. buc._______/_____________ PROCES VERBAL Referinţa D7 Încheiat azi 31.....52 FN 5.. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. = = = = = = = = = = = = 105616 181760 80115 172050 133000 78480 106080 63630 166080 108288 555120 160480 CUSTODII: THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON 5... buc.10 2.. şi ..66/01....52 7.39 4. 24 .. buc.. buc.. buc.Nr. au rezultat următoarele stocuri: THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON 5. În urma numărării cantităţilor de produse finite aflate pe platforma Mureseni.19 290*240*138 290*240*188 240*115*63 365*180*138 365*180*188 240*115*188 365*115*188 240*115*138 178 1658 244 76 77 4 11 1 paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti paleti * * * * * * * * 112 80 360 105 75 200 90 240 buc. COMISIA. buc...10 2.

98 3.C. buc.00 9547. Gestionar: …………………….80 0.86 2.20 10996.62 Subsemnata ………………. buc.39 4. buc. buc. buc.72 469437.98 0. buc..30 1.40 0. buc. gestionar la SC MURESENI SA .54 2.52 1.05 buc.60 53512.21 7. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului .69 1.1 Data: 31/12/2008 D6. Contabilitate: …………………….60 54537. LISTA DE INVENTARIERE CANTITAT Nr.20 150211. crt.80 20664.10 2. 25 .MURESENI S.58 1. VALOAREA CONTABILA DIFEREN VALOAREA TE Plus Minus 64713.50 43232. .19 2.00 34974.A. la gestiunea produse finite .Referinţa S. Comisia de inventariere: …………………….a 5.39 1.40 5.22 4. buc.92 TOTAL Gestiunea: PRODUSE FINITE Loc de depozitare: MAGAZIA NR. buc. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Denumirea bunurilor inventariate 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 FN UM I STOCURI Faptice Scriptice 35952 35952 79040 79040 28770 28770 62850 62850 38600 38600 7344 7344 6960 6960 14760 14760 27600 27600 38016 38016 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR 1.12 1.00 27048.

52 1.98 3.78 0.76 0. . LISTA DE INVENTARIERE CANTITAT Nr.40 359475.24 TOTAL Gestiunea: PRODUSE FINITE Loc de depozitare: MAGAZIA NR.05 FN 7. la gestiunea produse finite . buc. buc.Referinţa S.16 98150.21 7.19 2. VALOAREA CONTABILA DIFERENT VALOAREA E Plus 185884.80 84627.05 1.00 139650.40 94210.33 0. buc. gestionar la SC MURESENI SA . buc.54 1.C.MURESENI S.02 Minus - Subsemnata ……………….46 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Denumirea bunurilor inventariate 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 240*115*63 290*240*188 FN UM I STOCURI Faptice Scriptice 105616 105616 181760 181760 80115 80115 172050 172050 133000 133000 78480 78480 106080 106080 63630 63630 166080 166080 108288 108288 555120 555120 160480 160480 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR 1.39 4. crt. buc. buc.22 4.A.87 0.90 129542. buc.a 5.54 2.1 Data: 31/12/2008 D7.77 2.. buc. buc.40 5.24 1.56 427442. 26 .40 144207. buc.12 1.20 154876. Contabilitate: ……………………. Comisia de inventariere: ……………………. buc.52 buc. Gestionar: …………………….20 2280128.00 364746.00 97315.10 2. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului .80 2.

00 1386. buc.88 1.52 FN 5. LISTA DE INVENTARIERE CANTITAT Nr.2 Data: 31/12/2008 D7.80 2.A. buc. buc.Referinţa S.00 235.19 buc.86 2.80 13802.MURESENI S. Gestionar: ……………………. buc.10 2.12 1.39 1. la gestiunea produse finite .25 896.30 0. crt. buc. Contabilitate: …………………….20 449418.25 Subsemnata ………………. Comisia de inventariere: ……………………. .52 7.98 4.20 14842.40 0.98 TOTAL Gestiunea: CUSTODII Loc de depozitare: MAGAZIA NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 Denumirea bunurilor inventariate 290*240*138 290*240*188 240*115*63 365*180*138 365*180*188 240*115*188 365*115*188 240*115*138 FN UM I STOCURI Faptice Scriptice 19936 19936 132640 132640 87840 87840 7980 7980 5775 5775 800 800 990 990 240 240 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR 1. VALOAREA CONTABILA DIFEREN VALOAREA TE Plus Minus 35884. gestionar la SC MURESENI SA .80 305072.C.21 7. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului . buc.. buc.00 77299.b 5. 27 .54 2.

00 TOTAL Subsemnata ………………. crt. 8. 28 .00 41864. Gestiunea: PALETI LEMN Loc de depozitare: MAGAZIA NR.MURESENI S. Comisia de inventariere: …………………….C.b Nr. VALOAREA CONTABILA VALOAREA DIFERENTE Plus Minus 41864.11 Data: 31/12/2008 LISTA DE INVENTARIERE Denumirea bunurilor inventariate CANTITAT I UM STOCURI Faptice Scriptice 5233 5233 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR D6. gestionar la SC MURESENI SA . Gestionar: ……………………. Contabilitate: ……………………. la gestiunea produse finite ..Referinţa S. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului . .00 - 1 Paleti lemn buc.A.

. la gestiunea produse finite .00 TOTAL Subsemnata ………………. 10. Comisia de inventariere: …………………….Referinţa S.. 29 . VALOAREA CONTABILA VALOAREA DIFERENTE Plus Minus 23700. Gestiunea: PALETI LEMN Loc de depozitare: MAGAZIA NR. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului . gestionar la SC MURESENI SA .MURESENI S. crt. Contabilitate: ……………………. Gestionar: …………………….C.00 23700.11 Data: 31/12/2008 LISTA DE INVENTARIERE Denumirea bunurilor inventariate CANTITAT I UM STOCURI Faptice Scriptice 2370 2370 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR D7.00 - 1 Paleti lemn buc.A.c Nr.

crt. la gestiunea produse finite .11 Data: 31/12/2008 LISTA DE INVENTARIERE Denumirea bunurilor inventariate CANTITAT I UM STOCURI Faptice Scriptice 3287.05 16436. 5.Referinţa S. Contabilitate: …………………….. .21 3287.MURESENI S. VALOAREA CONTABILA VALOAREA DIFERENTE Plus Minus 16436.05 - 1 Folie kg.C. Gestiunea: FOLIE Loc de depozitare: MAGAZIA NR. Comisia de inventariere: …………………….00 TOTAL Subsemnata ………………. 30 . declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului .21 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR D6. gestionar la SC MURESENI SA .A. Gestionar: …………………….c Nr.

crt.42 - 1 Folie kg.A. Comisia de inventariere: ……………………. la gestiunea produse finite .MURESENI S.57 DIFERENTE Plus Minus PRET UNITAR D7.11 Data: 31/12/2008 LISTA DE INVENTARIERE Denumirea bunurilor inventariate CANTITAT I UM STOCURI Faptice Scriptice 3513.C.. declar ca toate bunurile materiale si banesti aflate in gestiunea mea au fost inventariate si nu am obiectiuni asupra comisiei de inventariere sau asupra modului de efectuare a inventarului . VALOAREA CONTABILA VALOAREA DIFERENTE Plus Minus 21081. gestionar la SC MURESENI SA . Gestiunea: FOLIE Loc de depozitare: MAGAZIA NR. 6. . Gestionar: …………………….00 TOTAL Subsemnata ……………….42 21081.57 3513.d Nr. 31 . Contabilitate: …………………….Referinţa S.

572348 5955279 DATA 28/07/06 20/11/06 NIR 5951 6348 UM 1.70 VALOARE 1098.00 1016.06 21/12/06 NIR 5357 6466 UM 18kg lt.02.02 116.NR.00 PU 265. 1543575 6133382 DATA 29/03/06 25/10/06 NIR 5524 6247 UM sac 40kg vrac (T) CANT 24.03.00 PU 1.00 1.51 VALOARE 552.5L*BUC buc.61 D8 VALOARE 6508. 395822 6542788 DATA 10.NR.81 FURNIZOR ROLINE COM SRL PETROM SA FACT.00 VALOARE 2.65 FURNIZOR GENERAL AUTO SRL ALIAT MBO GRUP FACT.00 37. 4433861 7067820 DATA 09.Referinţa 301 materii prime CONT 301 301 DENUMIRE PRODUS CIMENT CIMENT 3021 materiale auxiliare CONT 3021 3021 DENUMIRE PRODUS APA DISTILATA GARNITURA 3022 combustibili CONT 3022 3022 DENUMIRE PRODUS UNSOARE AGIP MOTORINA PREMIUM 3024 piese de schimb CONT 3024 3024 DENUMIRE PRODUS ACUMULATOR 12 V RADIATOR APA FURNIZOR GENERAL AUTO SRL GENERAL AUTO SRL FACT. CANT 2. CANT 2.00 12. buc.00 6.20 2.81 3028 alte materiale consumabile 32 .NR.NR.00 99.56 100.00 PU 276.06 24/11/06 NIR 5445 6367 UM buc.40 1261.45 FURNIZOR SALAUTA SRL MACON MURES SRL FACT. CANT 90.01 19.00 1016.55 PU 12.

buc.85 CONT 303 303 303 303 DENUMIRE PRODUS JALUZELE 2M CIZME CAUCIUC BURGHIU 25.06 NIR 5470 5473 5506 5867 UM buc.00 5.39 381 ambalaje FURNIZOR SASTUC SA SASTUC SA FACT. buc. buc.10. buc.00 399. 5886035 3913738 DATA 27/05/06 27/11/06 NIR 4946 5011 UM buc.44 155.22 15.00 VALOARE 56.NR.06 NIR 5328 6169 UM buc.8 CONT 381 381 DENUMIRE PRODUS PALETI LEMN FOLIE FURNIZOR IZOBRID GRUP SRL SICERAM SA FACT. CANT 2.NR.NR.00 23. CANT 3456 1920 PU 0.10 80.00 PU 28. buc. buc.53 VALOARE 340.55 30.50 150. CANT 10.00 PU 3.00 399.00 141.00 10. CANT 17 6 PU 20.91 0.CONT 3028 3028 DENUMIRE PRODUS MATURA DOSAR PLIC 303 obiecte de inventar FURNIZOR AUSTRAL TRADE SRL AUSTRAL TRADE SRL FACT.74 VALOARE 3386.5 CURATATOR PRESA 371 marfa FURNIZOR ROMEXPO SURUB TRADE SRL METALAG SRL METRO CASH&CARRY FACT. 280960 5344504 DATA 24/02/06 14/07/06 NIR 5395 5890 UM buc.18 33 .00 165.NR.49 VALOARE 39. 3152223 4062924 9661795 5517810 DATA 16/03/06 17/03/06 27/03/06 05. 9196384 247765 DATA 27/01/06 05.07.98 1.88 3340.00 1.00 CONT 371 371 DENUMIRE PRODUS CARAMIDA PLINA FN CARAMIDA 4.

62 1849.05 773.80 476.80 1740.00 2774.67 2070.89 4847.72 76.84 4073.84 1195.58 3978.98 308.32 1988.20 113.24 D9 VALOARE 3707.84 135.64 21.93 1582.60 1622.56 34 . / DATA 2276820 / 20/01/07 2276892 / 15/02/07 2277023 / 20/03/07 2277140 / 06/04/07 2277527 / 25/05/07 2277657 / 12/06/07 2278029 / 27/07/07 2278120 / 04/08/07 2278954 / 15/09/07 0129781 / 12/10/07 0130710 / 23/11/07 0131104 / 21/12/07 CUMPARATOR SEBEZAN VASILE CONTRANSCOM BENTA SA ARAMIS SRL ANI CONSTRUCT SRL ASCO GRUP SRL VILLAS PRESTCOM SRL MACON MURES SRL NIRAJ ACE BRAD SRL UNIVERSAL CONSTRUCT SA NORDENLOR PROD COM SRL ECO GRUP SRL OLD GOLD SRL FR.87 330.86 1004.56 1330.98 190.23 2366.90 295.Referinţa NR.EMISA NR.08 400 2331.32 TVA 591.58 1930.TVA 3115.58 755. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 FACT.72 1554.91 377.00 443.37 252.16 4734.

27 -4905.00 87916.92 0.07 0.10 2.55 61431.39 4. STOCURI Revizuit de: S.06 0.81 3263.32% 17.58% -19.39 1.20 -14290.02 87856.16 1409437.84 Referinţa D11 Data: 23.77 N 1. N -1 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 240*115*63 1.80 0.32 0.71 29947.20 0.08 Diferenta 0.31 0.2007 PRODUSE FINITE THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON THERMOKRON 5.Client: SC MURESENI SA TABEL COMPARATIV PRIVIND CANTITATILE Intocmit de: I.12 1.15 469407.27 0.15% 0.06 0.09 1810693. STOCURI Revizuit de: S.75 N 849.07 0.76 0.62 2510.00 -58084.07 Exercitiu incheiat la 31.30 1.65% Exercitiu incheiat la 31.25 321171.80 60.19 2.40 5.12 1.18 1321580.93 58920.08 Diferenta -4913.22 4.69 1.05 0.86 2.12.50 Referinţa D10 Data: 09.54 1.E.24 1.12.31% -53.15 0.00 93.29 477.01.87% 6.10 57623.00 42470.75 % Diferenta -85.00 45446.24 2280101.12 0.58 1.20% 0.78 0.25 379256.79 4338.90 71913.46 1.01 0.40 0.M.M.26% 22.41% 2346.61 68121.05 FN 35 .80 2.33 0.01.45% 79. N -1 5763.10 2785.98 3.52 1.98 0.51 30007.07% -15.54 2.31 305307.E.04 0.21 7.05 1.87 0.70 373428.2007 Cont 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 Denumire MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE TOTAL Client: SC MURESENI SA TABEL COMPARATIV PRIVIND PRETURILE UNITARE Intocmit de: I.52 9243.

92 BP.07 28/12/07 2007 NR.6282 REC.6474 REC.4725000 RAPORT DE PRODUCTIE BON PREDARE ARGILA BON PREDARE CARAMIDA FP. 6644362 FP.Referinţa ULTIMELE DOCUMENTE DE INTRARE CONT 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 DENUMIRE MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE DATA 02.12.00 595. 2178066 FP.6450 NR.INT.6311 REC.07 28/12/07 31/12/07 28/12/07 28/12/07 18/12/07 31/12/07 28/12/07 28/12/07 12.a VALOARE 1034. 7068070 FP.85 2182.09 870.6475 REC.FALATI CRISTIAN MURESENI SA MURESENI SA MURESENI SA SASTUC SA ARHINSTAL SRL D12.8218 REC.00 6766. 6718136 FP.02 1251. 5946527 FURNIZOR MACON MURES SRL ELKRILA SRL PETROM SA GENERAL AUTO SRL EMOLA GROUP SRL AF.167 REC.50 3000. 8568587 FP.168 BP.86 42465.01.00 Înregistrate în 2007 : DA Perioada corectă : DA Data întocmirii : 30.00 112550.08 36 . 6568964 FP. REC.25 114264.11.44 260.6479 REC.6478 DOCUMENT FP.

SRL CONTRANSCOM BENTA D12.44 290520.00 39008. BC.99 11.88 15000.00 Înregistrate în 2006 : DA Perioada corectă : DA Data întocmirii : 02.92 BC.48 171.00 883.617008 BC.29 63.02.131132 DOCUMENT BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM RAPORT DE PRODUCTIE BON CONSUM ARGILA FACTURA EMISA FACTURA EMISA FACTURA EMISA CLIENT CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN NORDENLOR PROD KRONMAT.616859 BC.616962 NR.617006 BC.76 10.617007 BC.616931 BC.INT.Referinţa ULTIMELE DOCUMENTE DE IESIRE CONT 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 DENUMIRE MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE DATA 27/11/07 31/12/07 31/12/07 14/12/07 31/12/07 20/12/07 31/12/07 28/12/07 29/12/07 18/12/07 29/12/07 2007 NR.131132 FE.12 159.131011 FE.b VALOARE 15.00 0.ARGILA 93 FE.07 37 .

01.07 31/01/07 31/01/07 25/01/07 10.93 BP.6509 NR.6503 REC.07 09.6501 REC.00 30303.6508 REC.00 396. 3819550 FP.80 2700.01.01.01.55 90160. 0898941 FP.01.07 08.20 509.INT.c VALOARE 213. REC.170 REC.6503 REC.07 08.6502 DOCUMENT FP.30 138.07 05.Referinţa PRIMELE DOCUMENTE DE INTRARE CONT 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 DENUMIRE MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE DATA 08.00 Înregistrate în 2008 : NU Perioada corectă : DA Data întocmirii : 04. 8986823 RAPORT DE PRODUCTIE BON PREDARE ARGILA BON PREDARE CARAMIDA FP.169 BP.25 0.6504 REC.02.01.00 169.70 63106.08 38 .07 2007 NR. 5845707 FP.07 09.6500 REC. 3819550 FP.00 4892.07 05. 6873658 FP.01. 2605785 FURNIZOR MACON MURES SRL MACON MURES SRL ROMPETROL DOWNSTR GOLDBURG SRL AUSTRAL TRADE SRL SURUB TRADE SRL MURESENI SA MURESENI SA MURESENI SA SASTUC SA MARNA SA D12. 7388305 FP.01.

ARGILA 12 FE.15 254.d VALOARE 28.68 27577.131144 DOCUMENT BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM BON CONSUM RAPORT DE PRODUCTIE BON CONSUM ARGILA FACTURA EMISA FACTURA EMISA FACTURA EMISA CLIENT CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN CONSUM INTERN MIFEROM SRL LEMNCONFEX SRL MIFEROM SRL D12.08 08.00 80.75 13.25 214759.01.617020 NR.Referinţa PRIMELE DOCUMENTE DE IESIRE CONT 301 3021 3022 3024 3028 303 331 341 345 371 381 DENUMIRE MATERII PRIME MATERIALE AUXILIARE COMBUSTIBILI PIESE DE SCHIMB ALTE MATERIALE CONSUMABILE OBIECTE DE INVENTAR PRODUSE IN CURS DE EXECUTIE SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE MARFURI AMBALAJE DATA 18/01/08 09.40 100.01.01.08 09.617009 BC.08 2008 NR. BC.131144 FE.617018 BC.20 138.131238 FE.93 BC.01 1855.07 39 .08 09.617013 BC.01.01.02.08 17/01/08 03.00 Înregistrate în 2006 : NU Perioada corectă : DA Data întocmirii : 05.62 1392.50 123.INT.08 31/01/08 31/01/08 03.617012 BC.617122 BC.01.08 09.01.

2 154876.39 4. A2.00 3513.18 541350.42 12841. C3.21 64713. C6.16 98150.02 23700. A5 B1.05 FN 7. Data: 10.57 185884.02.2 150211.08 A1.9 129542.72 0 0 469437.6 54537.Client: SC MURESENI SA CHESTIONAR DE EVALUARE Intocmit de: I.52 40 .08 16.4 94210.6 53512.10 2. C4.19 2. C7 / D1 A1 Date de bază EXERCITIU N CANTITATE VALOARE 105616 181760 80115 172050 133000 78480 106080 63630 166080 108288 555120 160480 2370.13 71913.21 7. INVENTAR FIZIC Referinţa D13 Exercitiu incheiat la 31.00 21081.00 16436.4 144207 364746 139650 97315.40 5.05 13613.M.5 43232 9547.56 427442.2 10996. C2. A3.12. C5.8 20664 27048 34974.4 359475.8 84627.381 TOTAL GENERAL 5.62 41864.98 3.18 EXERCITIU N-1 CANTITATE VALOARE 35952 79040 28770 62850 38600 7344 6960 14760 27600 38016 0 0 5233.02.2007 SUMAR A B C D Informatii generale Personal Numarare Supravegherea stocurilor Revizuit de: S.2 2280128.8 NATURA STOCULUI CONT DENUMIRE în FN 345 290*240*138 240*115*88 365*180*138 365*180*188 240*115*188 290*140*138 290*140*188 365*115*188 240*115*138 290*140*88 240*115*63 290*240*188 TOTAL ct.52 1. A 4.54 2. B2 C1.345 381 Paleti lemn Folie Alte ambalaje TOTAL ct.00 3287.74 57623.E.22 4.16 2337751.

Etape CONTROALE DE EFECTUAT Ref. DA NU Obs. 41 .

)Stocuri ale tertilor? Aranjarea prealabila permite efectuarea inventarierii cu usurinta? Identificarea stocurilor este facuta? Cum? PERSONAL Exista cel putin o persoana care nu face parte din personalul magaziei sau depozitului in echipa de inventariere? Exista cel putin o persoana in echipa de inventariere care are cunostinte tehnice suficiente pentru a identifica stocurile? NUMARARE Sunt definite tehnicile de inventariere? Cum? Se face verificarea calitatii articolelor? Intrarile si iesirile de stoc se realizeaza pe baza de bon de intrare sau iesire? Notati numerele a catorva bonuri de intrare si de iesire inainte si dupa inventariere . pentru a putea verifica contabilizarea lor corecta. asigurandu-va ca nu au fost utilizate posterior de catre societate. 168 BP.) responsabilului cu inventarul? b. atunci cand se realizeaza controlul conturilor Verificati daca exista secvente de bonuri lipsa.) personalului de executie? Toate locurile de stocaj si toate tipurile de stocuri sunt cuprinse in operatiunea de inventariere ? a. Au avut loc livrari din partea furnizorilor in timpul inventarului? Au avut loc expedieri de marfuri in timpul inventarului? SUPRAVEGHEREA STOCURILOR Rezultatele numararii sunt comparate cu fisele de stoc de catre persoane diferite de gestionari si de echipa de inventariere? DA DA DA DA DA DA Etichete DA DA DA DA DA BP.A2 A3 A4 A5 B B1 B2 C C1 C2 C3 C4 C5 Instructiuni scrise sunt prevazute sau transmise: a. 617008 BC. 617009 NU Masurare Numarare C6 C7 D D1 NU NU DA Referinţa 42 D14 . 169 BC.

In cazul unui dezacord... returnând direct prezentul certificat cenzorului nostru.. inventarul fizic la data de 31.....01....... şi descrierea ultimelor miscări efectuate pană la aceasta dată... Semnătura SC Mureşeni SA Document anexat: un plic timbrat Confirmare (vă rugam a nu detasa) Inventarul care ne-a fost comunicat.12......acest document. la data de 31.. Ştampila Semnătura SC Nordenlor SRL RAPORTUL AUDITORULUI 43 . vă rugăm să indicaţi orice informaţie utilă privind eventualele diferenţe....2008 DESTINATAR: SC NORDENLOR SRL ADRESA : .. Mulţumindu-vă pentru colaborare vă asigurăm de deosebita noastră consideraţie..MURES DATA 05.... DAR APARŢINÂND TERŢILOR SC MURESENI SA J26 / 131 / 1991 RO 1201495 TG. anexat acestei scrisori.CERERE DE CONFIRMARE A STOCURILOR DEŢINUTE ÎN DEPOZIT DE CĂTRE SC MURESENI SA .... Vă rugăm să primiţi . cu ajutorul plicului anexat......... Vă vom fi recunoscători dacă veţi confirma prin acordul dvs.. al stocurilor deţinute de către noi în depozit în contul dvs. corespunzător stocurilor care ne aparţin şi sânt deţinute de SC MUREŞENI SA .2007....12.2007 este conform cu evidenţele noastre. StimaŢi domni...

. pe bază de teste. situaţia financiară privind conturile de stocuri prezintă cu fidelitate.... la data de 31 decembrie 2007. Responsabilitatea pentru această situaţie privind conturile de stocuri revine conducerii societăţii.... conform căreia situaţia privind conturile de stocuri nu conţin denaturări semnificative.. 44 ...... Considerăm că auditul nostru constituie o bază rezonabilă pentru exprimarea opiniei noastre...Am auditat situaţia conturilor de stocuri a societăţii MUREŞENI S.. Aceste Standarde cer planificarea şi efectuarea auditului în scopul obţinerii unei certificări rezonabile.A.... În opinia noastră... Data : 17.. Auditul nostru a fost desfăşurat în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Audit........02. Un audit al stocurilor include examinarea. sub toate aspectele semnificative poziţia financiară a societăţii la 31 decembrie 2007. în conformitate cu Standardele Internaţionale de Contabilitate.......07 Semnătura ...... Responsabilitatea noastră este de a prezenta o opinie asupra acestei situaţii privind conturile de stocuri în baza auditului efectuat. a probelor de audit ce susţin sumele şi informaţiile prezentate în situaţiile financiare referitoare la conturile de stocuri.

Marcu. Paris. Normalisation comptable. Bran Paul.. Mareş V. Principes et pratiques.. Marcu N. Editura Economică.. Audit Concepte şi practici. Bucureşti. 1997..A. Ministere de la Cooperation et du Developpement.. P.... Editura Didactică şi Pedagogică R.. Editura Lumina Lex Bucureşti. 2004.. 2001 . Curtea de Conturi .. Bucureşti. M. Paris... Ghiţă. 1993. Editura Lucman Serv. Craiova. Bucureşti. Bucureşti. Bucuresti. Ghiţă M.. Boulescu M. 2004. 1990. Audit et contrôle interne. 4e edition... 2001. Collection Methodologie. Editura Arc. C. Dobroţeanu. Bucureşti.R. Audit: O abordare integrată. Iaşi. Edituta Muntenia. 45 . Loebbecke K. reorganizarea judiciară şi lichidarea societăţilor comerciale. Scrisul Românesc. P. Boulescu. Boulescu. L. 2002. Editura Polirom. Auditul performanţei. 2000. Valin...BIBLIOGRAFIE Arens A. Ed. Bostan. Fundamentele auditului.. Constanţa. Siminică M. Analiză economico – financiară. Montgomery's auditing. Bucureşti. Bucureşti. Expertiza contabilă.Defliese P. Editura Economică. Buşe L. Editura Tribuna Economică.. Control si audit financiar. Elefterie Liana.tradiţie şi actualitate. I. Editura Fundaţiei "România de Mâine". Controlul şi auditul financiar.. L. 2000. Editura Economică.. 2003.L. Boulescu M. 2006 Collins. Organizarea şi exercitarea controlului financiar-contabil. 1989.. Abordare naţională şi internaţională.L. Popeangă. Ş. 2004. Jaenicke H. M. 2001. Munteanu V. Editura A XI-a.Auditul financiar şi auditul intern – Editura Economică. 2002. Ştefan Crăciun . Bucureşti. Finanţele întreprinderii. Dobroţeanu. G. Rousse F... L. 1992. Crăciun. Editura Expert Consult SRL.. O´Reilly V. Management şi control financiar. Editura Fundaţiei România de Mâine. Editura Dalloz. Bârnea C. Ed. 2003. Bucureşti. Istoria dreptului românesc. Controlul financiar. Auditul financiar.M. M.

*** Audit financiar 2000. Surse web : www. www.ro www. Standarde privind conduita etică şi profesională.Toma Marin. Bucureşti.3x. Ed. Editura Economică. 2001 *** Glosar de termeni . Standardele Internaţionale de Audit C. Editura Economică. Camera auditorilor din România – Audit financiar 2007.cafr. Economică. Bucureşti. Bucureşti.R. Bucureşti.cafr. Bucureşti. . Economică. Editura CECCAR. 2000. Camera Auditorilor din România. 1999. Camera Auditorilor din România. Editura Economică. *** Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr.Norme Naţionale de Audit. .audit.sifolt. *** Norme Minimale de Audit.2005.C. *** Standardele Internaţionale de Contabilitate.ro www. 2001.Audit Financiar 2000. 2004 . 2000.E.ro.ro 46 . Ed.C.A.1752-2005 . Bucureşti.umfev. 2007 Camera auditorilor din România – Norme minimale de audit.ro www. Auditarea situaţiilor financiare.