You are on page 1of 3

Druk nr 4209

RZtr.CZYPO SP O LIT E,J P O LS KI E,J VI kadencla SPRAWOZDAl\IE KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH

Str,JM

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks spÓłek handlowych oraz innych ustaw (druk nr 4085)
MarszałekSejmu na 92. posiedzeniuSejmu w dniu 13 maja f0I1 r. - na podstawieart. 87 ust. 2 w ZwląZku z art. 90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował'powyŻszy projekt ustawy do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmranw kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. Komisja Nadzwyczajna do spraw zmtan w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniuw dniu 24 mąa 20I| r.

wnosi: W ys o ki S ej m uchwalićraczyzał'ączonyprojektustawy. ust. 2 Regulaminu Sejmu- przedstawia, na Żądante

Komisja- zgodnie Z art.93

: wnioskodawcÓw, następuj wnioski mniejszości ące 1) tytułowiustawy nadaćbrzmienie: ,,ustawa o zmtanię ustawy o ogrant;zaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorcÓw''; - posłowie: Ast, A. Rogacki, S. Szwed, M. Sadursk&, Bartuś B. M. nr Uwaga: wnioski mniejszości I \2naleŻy głosowacł,ącznte,

2) skreślić I-6. art. - posłowie: Ast, A. Rogacki, S. Szwed,M. Sadursk&, Bartuś B. M. Warszawa,dnia 24 majaZ}Il r.

Przewod ntczący Komisj i i sprawozdawca l-llerzy Kozdrori

Liczba stron :2 VI kadencja/druk nr 4085

Data 211-05-24 Nazwa pliku : 0123-10A.NK

projekt

USTAWA
. 0 .1 z d n i a . o . . o . . . . . . . . . . . . . o . . o . . . 2o .1 . . .r..

o zmianie ustawy _ Kodeks karn y orazniektÓrych innych ustawl) Art. 1. W ustawiez dnia 6 czerwca1997r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, zpoź:n. w Zm.z)) art. 296 wprowadza się następująceZm|any: 1) po $ 1 dodajesię $ la w brzmieniu: mu ,,$ 7a. Jeie1i sprawca, o ktÓryrm mowa w $ 1, przez naduŻycieudzielonych na uprawnieri lub niedopełnieniecteyŻącego nim obowiązku, sprowadzabezniebezpieczeristwowy ządzenia znacznej szkody majątkowej, pośrednie do podlega karze pozbawieniawolności lat 3.''; Ą s f otrzymujebrzmienie: w określonego $ 1 lub $ 1a działaw celu osią,,$ 2. Jezęli Sprawcaprzestępstwa maj gnięciakorzyści ątkowej, od podlega karzępozbawieniawolności 6 miesięcy do lat 8.'', 3) po $ 4 dodajesię $ 4a w brzmieniu: przestępstwa ,,$ 4a. IeŻe|tpokrzywdzonynr nie jest Skarb Paristwa, ściganie na w określonego $ 1-4 następuje wniosek pokrzywdzonego.''.

') Ninie3sząustawązmięnia się: ustawęz dnia 16 września ustawęz dnta |982 r. - Prawo spÓłdzielcze, - Kodeks spÓłek handlowych, ustawę z dnia 22 maja 2003 r, o działalności 15 września2000 r. ubezpieczeniowej'ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesÓw gospodari społceeuropejskiej,ustawę z dnia 22 |ipca 2006 r. o spÓłdzielni europejskiej oraz ustawę z ",y,i 25 marca fOIi.. o og,uniczaniu barier administracyjnychdla obywateli i przedsiębiorcÓw. dnia ,) r. Nr Z^ia,y wymienionej ustawy zostałyogłoszonew Dz' IJ. z t991 r. Nr If8, poz. 840, z 1999 p o z. l ft 6 , z r 6 4 ,p o z. i Zg i N r 8 J , po z . 9 3 1 ,z fO O O . N r 4 8 ,p o 2 .5 4 8 ,N r 9 3 , p o z. t 0 f1 i N r 1 1 6 , N N N 2 0 0 1 r . N r 9 8 , p o r . t O l I , z 2 O O 3 r . N r ! 1 I , p o z . 1 0 6 1 , r 1 2 l , p o z . 1 1 4 2 , r 1 7 9 ,p o z . 1 7 5 0 , r N r 9 3 , p o z. 8 8 9 i N r 1 9 9 ,p o z. 1 9 3 5 ;N r 2 2 8 , po z . f2 5 5 , 2 0 0 4r . N r 2 5 ,p o 2 .2 1 9 ,N r 6 9 ,p o z. 6 2 6 , r 2 4 3 ,p o z. 2 4 2 6 ,z 2 O O 5 . N t 8 6 , po z . 7 3 2 ,N r 9 0 ,p o 2 .7 5 7 ,N r 1 3 2 ,p o z. 1 1 0 9 ,N r 1 6 3 ,p o z. 1 3 6 3 , N r 1 7 8 ,p o z . 1 4 7 9i N r 1 8 0 , p o 2 .l 4 g 3 , z 2 0 0 6 r . N r L 9 O , p o z .l 4 O 9 , N r 2 1 8 , p o z . 1 5 9 2 i N r 2 2 6 , N p o z . I 6 i B , z f 0 O 7 r . N r 8 9 , p o z . 5 8 9 ,N r L 2 3 , p o z . 8 5 0 , r l f L , p o z . 8 5 9 i N r 1 9 2 ,p o z . 1 3 J 8 , 2 , 2 0 0 8 r . N r 9 0 , p o z . 5 6 0 ,N r 1 2 2 , p o 2 . 7 8 2 N r 1 7 l , p o z . 1 0 5 6 ,N r 1 7 3 ,p o z . 1 0 8 0 i N r 2 l 4 , p o z ' 1 3 4 4 ,z f OO9 r .N r 6 f, po z .5 0 4 , N r 6 3 ,po z . 5 3 3 ,N r 7 6 6 , p o 2 .! 3 ! l ,N r 1 6 8 , p o z. t 3 2 3 , N r 1 9 0 , z p o z . 1 4 7 ą N r 2 0 1, p o r . 1 5 4 0 i N r 2 0 6 ,p o z . 1 5 8 9 , 2 0 1 0 r . N r 7 , p o 2 . 4 6 ,N r 4 0 , p o 2 . 2 2 7i 2 2 9 , 1 p o z . 8 4 f , N r 1 2 7 'p o z , 8 5 7 , N r 1 5 2 , p o z . 0 1 8i p o z . t 0 2 1 , N r 1 8 2 , Ńr98, poz.6f5i626,Nr 125, 2 4 0 , po z . t 6 0 2 o ra zz2 Ol l r. N r 1 7 ,p o z.7 8 , N r 2 4 , p o z. 1 3 0 ' p oz. I2 ) 8 , Nr 2 2 5 ,po 2 . 1 4 7 4 i N r Nr 39, poz. 2Of, Nr 48, poz. 245 i Nr 72, poz. 3 81.

Liczba stron :2 VI kadencja/druk nr 4085

Data :11-05-24 Nazwa pliku : 0123-10A.NK

Art.2. (Dz.U. z 2003 r. Nr 188, W ustawtę dnia 16 wrzęśnia z 1982r. - Prawo spÓłdzielcze p o z . 1 8 4 8z p o ź n . , m . 3 \ u c h y l s i ę a r t .2 6 7 a . a Art. 3. W ustawtęz dnta 15 września 2000 r. - Kodeks spÓłekhandlowych (Dz. U. Nr 94, poz, IO37zpoźn.,m.o)) uchylasię art.585. Art.4. (Dz.IJ. zf0I0 r. W ustawtez dnta22 maja2003 r. o działalności ubezpieczeniowej N r 1 7 , p o z . 6 6 ,N r 8 1 ,p o z . 5 3 0 ,N r 1 2 6 , p o z . 8 5 3 N r 1 f 7 , p o z . 8 5 8 )u c h y l as i ę a r t . i 224 i art.224a.

Art. 5.
W ustawtę z dnta 4 marca 2005 r. o europejskim Zgrupowaniu interesÓwgospodarp czych i społceeuropejskiej(Dz. U. N r 6 2 ,p o z . 5 5 1 N r 1 8 3 , o z .1 5 3 8 r a z2 2 0 0 6 i o r. Nr I49,poz, 1077)uchyla się art. I 3 0 .

Art. 6. (Dz. U. Nr I49, poz. W ustawie z dnia f2 lipca 2006 r. o spÓłdzielni europejskiej 1077)uchyla się art. l07 .
Lrt.7. W ustawięz dnta25 marca207I r. o ograniczaniu barier administracf nych dla obywateli i przedsiębiorcÓw(Dz.U. Nr ..., poz. . . .) w art.26 uchylasię pkt 3.

Art. 8. Ustawawchodziw zvciez dniem30 czerwcafjl 1 r.

Zmjany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaĘ ogłoszonew Dz, |J. z 2OO4r. Nr 99, poz. 1 0 0 1 ,2 2 0 0 5 r . N r 1 2 2 , p o 2 .1 0 2 4 , 2 2 0 0 6r . N r 9 4 , p o 2 . 6 5 1 , 2 2 0 0 7r . N r 1 2 5 , p o 2 . 8 7 3 , 2 0 0 8 r . 2 N r 1 6 3 ,p o z . 1 0 1 4o r a z z 2 0 0 9 r . N r 7 7 , p o z . 6 4 9 . o) Zmiany wyrrienionej ustawy zostaĘ ogłoszonew Dz.I]. z 20O| r. Nr |O2, poz. Itt] , z 2OO3r. Nr 4 9 , p o z. 4 0 8 i N r 2 2 9 , po z . f2 7 6 , z 2 0 0 5 r . N r I 3 2 , p o z. 1 1 0 8 ,N r 1 8 3 ,p o z. 1 5 3 8 i N r 1 8 4 ,p o z. 1 5 3 9 ,2 2 0 0 6 r. N r I 3 3 ,po 2 .9 3 5 i N r 2 0 8 , po z. 1 5 4 0 ,2 2 0 0 8 r. N r 8 6 , p o z. 5 2 4 ,N r l I 8 ,p o z.7 4 7 , Nr 217, poz. 1381 i Nr 23l, poz. 1547 oraz z f009 r. Nr 13,poz. 69,Nr 42, poz. 341 i Nr 104,poz. 860.

,)