You are on page 1of 8

LICENŢA 2009

- Sesiunea de vară SPECIALIZAREA INFORMATICĂ

 verificarea capacităţii absolventului de a elabora.Universitatea “Transilvania” din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică Examenul de licenţă al specializării informatică constă din o singură probă: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă I. vor opta definitiv în urma unor discuţii lămuritoare cu cadrele didactice care au propus temele respective. propuse de către cadrele didactice cu drept de îndrumare şi centralizate pe specializări.  verificarea disponibilităţilor interpretative şi creative ale absolventului. în timp util. Alegerea temelor pentru lucrările de licenţă Temele pentru lucrări de licenţă. argumentat logic şi tehnoredactat corespunzător) la problema cuprinsă în tema de cercetare aleasă. după stabilirea unei liste de opţiuni posibile. . Precizări cu privire la elaborarea şi susţinerea lucrărilor de licenţă Introducere Elaborarea lucrării de diplomă are ca scop:  verificarea abilităţilor de documentare ale absolventului.  întâmpinarea dorinţei absolventului de a avea o contribuţie personală în cercetarea şi/sau aplicarea unei anumite discipline sau a unui sistem convergent de discipline. Studenţii vor studia oferta de teme şi. în raport cu o temă de cercetare convenită. un răspuns(clar. sunt aduse la cunoştinţa studenţilor la începutul ultimului an de studiu.

-predarea lucrării la termenul stabilit de conducerea facultăţii. pentru operativitate şi pentru un impact mai profund asupra comisiei. -verificarea periodică a modului în care avansează procesul de elaborare a lucrării. Se recomandă. Responsabilităţile studenţilor În timpul elaborării lucrării de licenţă studenţii au următoarele responsabilităţi: -tratarea la un nivel calitativ cât mai înalt a planului tematic convenit cu îndrumătorul. -discutarea cu cadrul didactic îndrumător a modificărilor aduse planului tematic al lucrării. în conformitate cu cadrul general stabilit de aceste precizări (cel mai târziu cu cinci zile înante de începerea sesiunii de licenţă) Modul de susţinere a lucrării Limba de susţinere: limba română Pentru susţinerea lucrării.Responsabilităţile cadrelor didactice îndrumătoare Cadrele didactice îndrumătoare sunt obligate să sprijine studentul în elaborarea lucrării de diplomă prin: -coordonarea studentului în procesul de elaborare a planului tematic orientativ al lucrării. utilizarea softurilor existente pe piaţă pentru a realiza prezentări profesionale. -orientarea şi sprijinirea procesului de documentare. -respectarea cerinţelor privind modul de tehnoredactare a lucrării. timp în care acesta trebuie să prezinte ideile majore care definesc conţinutul ştiinţific şi/sau aplicativ al lucrării şi să răspundă la eventualele întrebări ale membrilor comisiei. Acordarea notelor la susţinerea lucrării Nota la susţinerea unei lucrări se obţine ca medie (cu două zecimale) a notelor acordate de membrii comisiei şi îndrumător. . fiecare absolvent are la dispoziţie 20 de minute.

2. cu detalii până la nivelul 3 de paragrafare) 5. Calitatea conţinutului ştinţific al lucrării. 3. Originalitatea lucrării. Afişarea rezultatelor Rezultatele probei care constă în susţinerea lucrării de licenţă se afişează în cel mai scurt timp posibil după susţinerea lucrării de către ultimul candidat. Latex. Capitolele lucrării (Dedicate fundamentului teoretic al lucrării sau/şi prezentării aplicaţiei) 7. etc. kit de instalare. 4. Lucrarea de licenţă va conţine obligatoriu următoarele elemente: 1.Criterii orienative pentru acordarea notelor la susţinerea lucrării 1. formatul electronic al lucrării (Word. 5. Bibliografia 8. Fişa de înscriere (Formular tip – Vezi Anexa 1) Copertă (conform modelului din Anexa 2) Foaie de titlu (va conţine titlul lucrării) Cuprins (Cuprinsul lucrării. 3. tehnologiile folosite. Caliatea răspunsurilor date la întrebările puse de membrii comisiei. . Adobe). Calitatea tehnoredactării. prezentarea pe scurt a conţinutului ştiinţific şi aplicativ. Actualitatea temei. Claritatea şi corectitudinea textului lucrării.) 6. codul executabil. 6. Un CD care va conţine: codul sursă al aplicaţiei. evidenţierea contribuţiei autorului. 8. Calitatea prezentării lucrării în faţa comisiei. Utilizarea corectă a surselor de informare. 7. II. 2. 4. Introducere/Prefaţă/ Cuvânt înainte (motivarea alegerii lucrării. etc.

.Lucrarea va fi legată şi predată la Secretariatul Catedrelor de Informatică teoretică şi aplicată. împreună cu Fişa de înscriere la examenul de licenţă. la termenul stabilit de către conducerea facultăţii. tipizat care poate fi găsit la secretariatul facultăţii.

Bibliografia minimală utilizată .Anexa 1(Faţă) Universitatea „Transilvania” din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică Specilalizarea Informatică Conducătorul temei: Candidatul: Anul absolvirii: Viza: 1. Principalele probleme tratate în lucrare 3. Enunţul temei 2.

Termene pentru consultaţii 5.Anexa 1(Verso) 4. Aprecierea conducătorului Primit tema la data de: Semnătura şefului de catedră: Semnătura candidatului Predat lucrarea la data de: Semnătura conducătorului: .

Anexa 2 Universitatea “TRANSILVANIA” din Braşov Facultatea de Matematică şi Informatică Specializarea Informatică Lucrare de licenţă Autor: Perescu Decebal Coordonator ştiinţific: Prof. dr. Damian Vasile Braşov 2009 . univ.