เอกสาร

ข้อเท็จจริงเบือ งต้นเกียวกับเหตุการณ์ ความรุนแรงทางการเมือง
ระหว่างวันที 13-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

โดย

ดร.บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ และ กลุ่มมรสุมชายขอบ
8 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

คําอธิ บายเอกสาร
กลุ่มมรสุมชายขอบ เป็ นคณะทํางานเฉพาะกิจในทีป รึกษาของ ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
ผูร้ เิ ริม โครงการรวบรวมเอกสารชุดนี- โดยมีวตั ถุประสงค์เพือจัดทําข้อมูลเบือ- งต้นเกียวกับความ
จริงในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 โดยมีอนุ สนธิ 8ทีผู้รเิ ริม โครงการฯ ได้ถูกทาบทามและ
แต่งตัง- เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการเพือดําเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะ
กรณี คณะที 41
ในระหว่างการทํางานของคณะอนุ กรรมการฯ ผู้รเิ ริม โครงการได้ต งั - ข้อสังเกตว่า การ
ดําเนินการสืบหาข้อเท็จจริงขาดข้อมูลพื-นฐานในแง่ลําดับเวลาและความสับสนในลําดับเวลา
สถานทีเกิดเหตุและการปะทะ ตลอดจนรายชือผู้บาดเจ็บและเสียชีวติ จึง ร่วมกับคณะทํางานฯ
รวบรวมตรวจสอบลําดับเหตุ การณ์ จากเอกสารแหล่ งต่ างๆ เพือ ให้ได้ข้อ เท็จจริงเบื-อ งต้น ที
สอดคล้องกันมากทีส ุด เพือ เผยแพร่ต่อสาธารณชนในวงกว้างและส่งมอบให้คณะอนุ กรรมการฯ
และคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
กรณีความรุนแรงในเดือนพฤษภาคม 2553 นัน- มีขอ้ ทีน ่ าพิจารณาก็คอื ความรุนแรงถูก
ยกระดับขึน- อีกครัง- หนึงภายหลังการล้มเหลวในการเจรจาระหว่างรัฐบาลและฝ่าย นปช. จนถึง
การลอบสังหาร พล. ต. ขัตติยะ สวัส ดิผล ในเย็นวันที 13 พฤษภาคม ความล้มเหลวในการ
เจรจาและความตายของ พล.ต. ขัตติยะส่งผลให้มกี ารยกระดับความรุนแรงขึน- อย่างต่อเนือง
จนถึงเช้าวันที 19 พฤษภาคมที ศอฉ. ใช้กําลังทหารเข้าสลายด่านของ นปช. ณ แยกถนนปทุม
วันตัดกับถนนสีลม หน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ซึง ในความรับผิดชอบของผูร้ เิ ริม โครงการ ในฐานะอนุ กรรมการค้นหาความจริง คณะที
4 พบว่าการดําเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้าและขาดความร่วมมือจากภาคราชการ แต่ปฏิเสธไม่ได้
ว่าคณะอนุกรรมการชุดนี-รบั ผิดชอบในการค้นหาความจริงเกียวกับผูเ้ สียชีวติ ในกรณีพฤษภาคม
2553 ถึง 51 ราย2 และการเผาสถานทีต่างๆ ในเขตกรุงเทพมหานครกว่า 30 จุดเป้าหมาย
สําคัญของคณะทํางานจึงมุ่ง รวบรวมความจริงอีกทางหนึง โดยหวังว่าจะสามารถเผยแพร่สู่
สาธารณชนในวงกว้ า งและเปิ ด ทางไปสู่ ก ารทบทวนปรากฏการณ์ ค วามรุ น แรงในเดือ น
พฤษภาคม ทีผ ่านมา
เอกสารชุดนี-สามารถแยกออกเป็น 6 ส่วน ประกอบด้วย
ส่วนที 1 ลําดับเวลา (Chronology) ข้อเท็จจริงทีกล่าวมาข้างต้นทําให้ผรู้ วบรวมวาง
แนวทางการค้นหาความจริงเบือ- งต้นด้วยการรวบรวมเอกสาร ข่าวหนังสือพิมพ์ เอกสารเผยแพร่
ของทางราชการจํ า นวนหนึ ง เพือ จัด ทํ า ลํ า ดับ เวลา (Chronology) ระหว่ า งวัน ที 13 -20
พฤษภาคม โดยคณะทํางานได้รวบรวมข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์รายวัน 7 ฉบับ ได้แก่ ไทยรัฐ
เดลินิวส์ ผูจ้ ดั การ ASTV มติชน ข่าวสด ไทยโพสต์ และคมชัดลึก เพือแสดงให้เห็นถึงข้อเท็จจริง
เบื-องต้น โดยอ้างอิงกับการรายงานข่าวของสือ มวลชนเปรียบเทียบกันและเรียบเรียงส่วนที
สอดคล้องกัน เพือแสดงลําดับเวลา โดยไม่ตดั ทอนความซับซ้อนของเหตุการณ์ลง

ก-1

ส่วนที 2 ลําดับเวลาของการเสียชี วิตและบาดเจ็บ ระหว่างวันที 13-19 พฤษภาคม
2553 สาระสําคัญของเอกสารส่วนนี-เป็ นการบ่งชีใ- ห้เห็นเวลาของปฏิบตั กิ ารทีส ่งผลให้เกิดความ
บาดเจ็บและเสียชีวติ ของประชาชน ทัง- ฝ่ายประชาชนทีไ ม่เกียวข้องกับนปช. และ สมาชิก นปช.
นักข่าวและเจ้าหน้าทีข องรัฐ
ส่ วนที 3 แผนที แสดงที ตงั และจุดปะทะที ทาํ ให้ มีผ้เู สี ยชี วิตและบาดเจ็บ ระหว่าง
วันที 13-19 พฤษภาคม 2553 สาระสําคัญของเอกสารส่วนนี-ได้แสดงให้เห็นทีต งั - ของ นปช. และ
การวางกําลังของฝา่ ยทหาร
ส่ ว นที 4 สถิ ติ ที เ กี ย วข้ อ งกับ ผู้บ าดเจ็บ และเสี ย ชี วิ ต จากกรณี ก ารชุ ม นุ ม ทาง
การเมืองระหว่างวันที 13-19 พฤษภาคม 2553 สาระสําคัญของเอกสารส่วนนี-แสดงช่วงเวลาที
มีนยั สําคัญต่อเป้าหมายของการปะทะ การซุ่มยิง การจงใจทําให้บาดเจ็บหรือสังหาร สถิตแิ สดง
สถานภาพของผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บ (เพศ อายุ อาชีพ) สถิตกิ ารบาดเจ็บและจุดทีเ กิดบาดแผล
เพือแสดงให้เห็นถึง “การหวังผล” ในปฏิบตั กิ าร
ส่ วนที 5 แผนภูมิแสดงสถิ ติบาดแผลของผู้เสี ยชี วิตและบาดเจ็บ สะท้อนระดับ
ความรุนแรง เป้าหมายของการยิงว่าจะสร้างวิกฤตแก่ ร่างกายในระดับใดได้อย่างชัดเจน หาก
อนุ มานว่าผู้ปฏิบตั กิ ารทัง- ฝ่ายรัฐและฝ่ายอืน (คนชุดดําหรือผู้ก่อการร้ายตามนิยามของ ศอฉ.)
ว่าเป็ นมืออาชีพในการทหารหรือผ่านการฝึ กฝนทางการทหาร ก็น่าจะช่วยทําให้เราเข้าใจว่า
ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวเป็นไปเพือปราม ระงับยับยัง- หรือจงใจสังหารปลิดชีวติ
ส่ ว นสุ ด ท้ า ยคื อ ภาคผนวก ประกอบด้ว ยเอกสารราชการเกีย วกับ การจัด ตัง- ศู น ย์
อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ตลอดจนคําสังอื 
นๆ ทีเ กีย วข้อง
ความรุนแรงในเดือ นพฤษภาคมนัน- ไม่สามารถแยกออกจากกระแสความขัดแย้งใน
สังคมไทยนับแต่ก่อนรัฐประหาร 19 กันยายน 2549 ทีม สี ญ
ั ญาณของการใช้ความรุนแรงมาโดย
ลําดับ จนมีเค้าลางของการยกระดับความรุนแรงขึน- อีกจากเหตุการณ์เดือนเมษายน พ.ศ. 2553
ดังทีก องบรรณาธิการประชาไท ได้ระบุไว้ในหนังสือ “คนทีต ายมีใบหน้า คนทีถ ูกฆ่ามีชวี ติ ” ว่า
“....ความสูญเสียใน ‘เหตุการณ์ 10 เมษา’ เป็ นจุดเริม ต้นของความสูญเสียครังใหญ่ และวาทกรรม ‘ผูก้ ่อการร้าย’ ก็ถอื กําเนิดขึน- จากเหตุการณ์น-ี และยิง เข้มข้นขึนในช่วงก่อนและหลังการสลายการชุมนุ มบริเวณสีแ ยกราชประสงค์ทตี ามมาในหลังวันที
19 พฤษภาคม 2553 ผลจากปฏิบตั กิ ารทางทหารได้ทาํ ให้มผี เู้ สียชีวติ จํานวนมาก
นับ เป็ น ความสู ญ เสีย ทางการเมือ งครัง- ใหญ่ ทีสุ ด ในช่ ว งประวัติศ าสตร์ก าร
เมืองไทยสมัยใหม่…”3
การแยกลําดับเหตุการณ์ในเดือนพฤษภาคม 2553 ออกจากเหตุการณ์ในเดือนเมษายน
ของปีเดียวกันมิได้มงุ่ หวังจะแยกความต่อเนือง ความรุนแรงและผลสะเทือนอันเกียวเนืองกัน แต่
ต้อ งการขยายภาพให้เ ห็นรายละเอียดเฉพาะช่ว งเวลาหนึงเท่านัน- ดังนัน- ผู้อ่ านเอกสารพึง
ตระหนักว่าคณะทํางานมุ่งแสดงข้อมูล ทีเฉพาะเจาะจงในช่ว งเวลาหนึง เพือ ใช้ประกอบการ

ก-2

ค้นคว้าหาความจริงเฉพาะกรณี ในแง่น-ีคณะทํางานฯ จึงมิไ ด้รวบรวมกรณีเ ดือ นเมษายนปี
เดีย วกัน ตลอดจนกรณี ผู้เ สีย ชีว ิต 6 ศพในวัด ปทุ ม วนาราม ซึง มีผู้ร วบรวมและทํา หน้ า ที
รับผิดชอบในการค้นหาความจริงเฉพาะอยู่แล้ว เข้าไว้ในรายงานฉบับนี- นอกจากนี-ยงั มีเอกสาร
ในรูปแถบวีดทิ ศั น์ (clip) จํานวนมากทีร อการจัดระบบและใช้ประกอบข้อเท็จจริง คณะทํางานฯ
หวังเป็นอย่างยิง ว่าจะสามารถจัดทําภาพรวมของความจริงเหล่านัน- ได้ในอนาคต
เนืองจากกลุ่มมรสุมชายขอบมิได้สงั กัดหน่ วยงานใดๆ หรือถูกตัง- ขึน- ด้วยองค์กรใด แต่
มารวมตัวกันด้วยเป้าประสงค์เดียวคือการรวบรวมและตัง- ข้อสังเกตเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม
2553 คณะทํางานฯ จึงหวังเป็ นอย่างยิง ว่าข้อเท็จจริงชุดนี-จะได้ถูกเผยแพร่ออกไปและถกเถียง
ในวงกว้างเพือสะท้อนบทเรียนและแสวงหาแนวทางในการปรองดองของชาติต่อไปในอนาคต
คณะทํางานฯ ขอแสดงความคารวะต่อผู้เสียชีวติ และญาติมติ ร ขอแสดงความเสียใจไป
ยังบุคคลทีเ กีย วข้อง และรวมไปถึงผูบ้ าดเจ็บทัง- ฝา่ ยเจ้าหน้าทีร ฐั และพลเรือน
ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจและกลุ่มมรสุมชายขอบ

1

คณะอนุกรรมการคณะนี-ได้รบั การแต่งตัง- โดยคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือการ
ปรองดองแห่งชาติ คณะอนุกรรมการชุดนี-มภี ารกิจในการค้นหาความจริงในเหตุการณ์กรณีการปะทะบริเวณ
บ่อนไก่-สีลม เหตุการณ์ปะทะบริเวณสามเหลีย มดินแดง-ซอยรางนํ-าและการเผาอาคารสถานทีใ น
กรุงเทพมหานคร
2
สถิตทิ รี วบรวมโดย คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือการปรองดองแห่งชาติ (คอป.)
3
กองบรรณาธิการประชาไท. 2554. คนทีต ายมีใบหน้า คนทีถ ูกฆ่ามีชวี ติ . กรุงเทพ: มูลนิธวิ รี ชน
ประชาธิปไตย, หน้า (11).
ก-3

คํานํา

เอกสารชุดนี- เ ป็ นการรวบรวบรวมข้อ เท็จจริงเบื-อ งต้นจากเอกสารหลายชนิด ได้แ ก่
หนังสือ พิมพ์รายวัน บันทึก เหตุ การณ์ ของหนังสือข่าวเฉพาะกิจและเอกสารราชการอืนๆ ที
เกีย วข้อง โดยหวังว่าจะเป็ นการรวบรวมไว้เพือผูส้ นใจค้นหาความจริงในเหตุการณ์ความรุนแรง
ระหว่าง 13-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 จะได้ใช้เป็นฐานข้อมูลเพือศึกษา อ้างอิง หรือถกเถียงใน
วงกว้างต่อไป
ผูร้ วบรวมได้จาํ กัดขอบเขตไว้ระหว่างวันที 13-20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 เนืองจากเห็น
ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเป็ นจุดสูงสุดของความขัดแย้ง ประกอบกับปฏิบตั กิ ารกระชับวงล้อมของ
ฝ่ายรัฐบาลโดยศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ซึงภายหลังการลอบสังหาร
พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ส่งผลให้สถานการณ์รุนแรงมากขึน- จนกระทังฝ 
่ายรัฐบาล ได้ส่งกอง
กําลังติดอาวุธเข้าสลายพืน- ทีช ุมนุมของแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)
ในวันที 19 พฤษภาคม 2553 ซึงนับเป็ นจุดสุดท้ายของการสังหารชีวติ ของพลเรือนและทหาร
ตลอดจนนักข่าวต่างประเทศ ทัง- ทีเ กียวข้องโดยตรงและไม่มสี ่วนเกียวข้องใดๆ กับความขัดแย้ง
ระหว่าง นปช. กับรัฐบาล
นอกจากข้อ มูล เบื-อ งต้น แล้ว ผู้ร วบรวมและคณะยังจัด ทํา บันทึก ข้อ สังเกตประกอบ
ข้อเท็จจริง ทัง- นี- ผูอ้ ่านพึงตระหนักว่าบันทึกดังกล่าวเป็ นการสําแดงความเห็นทางวิชาการซึ งยัง
รอข้อ เท็จจริงทียงั ไม่ม ีบทสรุปสุ ดท้ายและสามารถถกเถียงกันได้ และเป็ นการตัง- ข้อ สังเกต
ประกอบเอกสาร โดยหวังว่าบทเรียนจากความรุนแรงครัง- นี-จะเป็ น ผู้รวบรวมและคณะยังได้
นํ าเอาคําสังต่ 
างๆ ของศูนย์อํานวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น (ศอฉ.) มาประกอบไว้ใ น
ภาคผนวกเพืออ้างอิงกับข้อเท็จจริงเบือ- งต้น
จากความตระหนักถึงผลพวงของความรุนแรงทีส่งผลสะเทือนต่อสังคมการเมืองไทย
ตัง- แต่สถาบันทางประเพณี สถาบันการเมือง สถาบันทางสังคมอืนๆ ประชาชนในเมืองจนถึง
ประชาชนในหมู่บา้ นจึงทําให้ผรู้ วบรวมและคณะทํางานได้จดั นิทรรศการ คําถามในนามมนุ ษย์ :
“เรา” ต่ า งเป็ น ผู้สูญ เสีย เพือ แสดงทัศ นะและจุด ยืน ทีไ ม่เ ห็น ด้ว ยต่ อ การใช้ค วามรุน แรงเข้า
แก้ปญั หาความขัดแย้งและชีใ- ห้เห็นว่าการใช้ความรุนแรงไม่เป็ นผลดีต่อทุกฝ่าย และสมาชิกของ
สัง คมทุ ก ระดับ ต่ า งได้ร บั ผลสะเทือ นไม่ ท างตรงก็โ ดยอ้ อ ม และไม่ม ากก็น้ อ ย ต่ า งไปตาม
ฐานานุรปู และความเกีย วพันในเหตุการณ์
ผู้ ร วบรวมและคณะ ขอขอบพระคุ ณ ผู้ ม ีส่ ว นเกี ย วข้ อ งทัง- ทางตรงและทางอ้ อ ม
ขอขอบพระคุณ ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ศูนย์ขอ้ มูลผู้ได้รบั ผลกระทบเหตุสลายชุมนุ ม
เม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.) คุณอุเชนทร์ เชียงเสน ดร. เกษม เพ็ญภินนั ท์ คุณอธิวฒ
ั น์ แสงพัทธสีมา

ข-1

ในท้ายนี-ผู้รวบรวมและคณะขอแสดงความรําลึกถึงผู้เสียชีวติ และขอร่วมแสดงความ
เสียใจมายังญาติพนี ้องมิตรสหายของผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บในเหตุการณ์ดงั กล่าว
เพราะ “เราต่างเป็ นผูส้ ญ
ู เสีย”

ข-2

กิ ติกรรมประกาศ
รายงานนี-จะสําเร็จลงไม่ไ ด้หากปราศจากความร่ว มมือจากผู้ค นทีหลากหลาย ทัง- ให้
กําลังใจ ทุ่มเทแรงกาย ทุนสนับสนุน และทีส ําคัญคือความเข้าใจในสิง ทีก ลุ่มต้องการทํา โดยทังในด้านงบประมาณและการสนับสนุ นในรูปแบบต่างๆ ทีท ําให้โครงการนี-ดําเนินมาได้ กลุ่มมรสุม
ชายขอบ ขอแสดงความขอบคุณผูม้ สี ่วนเกีย วข้องทัง- ทางตรงและทางอ้อม
คณะทํางานขอขอบพระคุณ ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ ทีได้ช่ว ยให้คําแนะนํ าต่ อ
คณะผู้วจิ ยั และความโอบอ้อมอารีของอาจารย์ ยังได้หล่อเลี-ยงให้ทมี มีกําลังใจในการทํางาน
อย่างมาโดยตลอด
ขอขอบคุณ คุณผกาวดี สุพรรณจิตวนา ทีไ ด้มอบข้อมูลในส่วนของผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองระหว่างวันที 13 – 19 พ.ค. 53 ทําให้งานชิ-นนี-มคี วาม
สมบูร ณ์ ข-นึ อย่า งมาก คุ ณ อภิว ัฒน์ แสงพัท ธสีมา ช่ ว ยวางแนวคิด และกรอบการทํา งานใน
ระยะแรกและออกความเห็นในการนําเสนอนิทรรศการ
ขอขอบคุณ คุณอุเชนทร์ เชียงเสน และศูนย์ข้อมูลผู้ได้รบั ผลกระทบเหตุสลายชุมนุ ม
เม.ย.-พ.ค.53 (ศปช.) ทีแบ่งปนั ข้อมูลทีเกียวข้องกับเหตุการณ์ รวมถึงคําแนะนํ าในการจัดทํา
ข้อมูล
ขอขอบคุณ มูลนิธ ิ 14 ตุลา และคุณเศรษฐวัฒน์ สุรนิ ทร์คํา ทีได้เอื-อเฟื- อเรืองสถานที
และอํานวยความสะดวกอืนๆ ในช่วงการจัดพิมพ์เล่มรายงาน
ขอขอบคุณมิตรสหาย ทัง- คุณสมิทธ์ ถนอมศาสนะ คุณวริศา กิตติคุณเสรี คุณเมตตา
ราศรีจนั ทร์ ยุภาพร ต๊ะรังษี ทีร่วมเหน็ดเหนือยด้วยกัน ตลอดจนท่านอืนทีมไิ ด้เอ่ยชือทีมสี ่วน
ร่วมทัง- ทางตรงและทางอ้อม
อย่างไรก็ดี ความผิดพลาดใดๆ ทีปรากฏในรายงานฉบับนี- ย่อมเป็ นความรับผิดชอบ
ของคณะทํางานเท่านันสุดท้ายขอขอบคุณ บรรดาวีรชน-นิรนาม ทีม บี ทบาทให้สงั คมไทยเกิดการเปลีย นผ่าน

สารบัญ
หน้ า
คําอธิ บายเอกสาร............................................................................................................ ก

คํานํา

กิ ตติ กรรมประกาศ .......................................................................................................... ค
สารบัญตาราง .................................................................................................................. ง
สารบัญแผนภูมิ ................................................................................................................ จ
แผนทีแสดงทีตงั และจุดปะทะ .................................................................................. ฉ

บทความ : ข้อสังเกตเรืองกายภาพของความขัดแย้งและการยกระดับ ความรุนแรงใน
เหตุการณ์พฤษภาคม 2553 โดย ดร. บัณฑิ ต จันทร์โรจนกิ จ ....................................... ช
บทที 1 ลําดับเหตุการณ์
ลําดับเหตุการณ์ วันที 13 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 14 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 15 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 16 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 17 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 18 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 19 พฤษภาคม 2553 ...................................................

1
8
28
47
67
82
99

บทที 2 ลําดับเวลาของการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ลําดับเหตุการณ์ วันที 13 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 14 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 15 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 16 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 17 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 18 พฤษภาคม 2553 ...................................................
ลําดับเหตุการณ์ วันที 19 พฤษภาคม 2553 ...................................................

133
134
136
139
141
142
143

สถิตผิ ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ ...................................................................................... 147

บทที 3 ข้อมูลผูเ้ สียชีวิต
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 13 พฤษภาคม 2553................................................... 157
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 14 พฤษภาคม 2553................................................... 164
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 15 พฤษภาคม 2553................................................... 188
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 16 พฤษภาคม 2553................................................... 222
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 17 พฤษภาคม 2553................................................... 238
ข้อมูลผูเ้ สียชีวติ วันที 19 พฤษภาคม 2553................................................... 243
สถิตฅิ นตาย .................................................................................................. 260
บทที 4 บทบาท ศอฉ. กับ นปช. และกลุ่มอืนๆวันที 12-19 พฤษภาคม พ.ศ.2553 . 273

บรรณานุกรม ............................................................................................................... 456

คณะทํางาน

ภาคผนวก
ภาคผนวกที 1 คําสังและประกาศที 

เ กีย วข้อง
ภาคผนวกที 2 ตารางแสดงรายละเอียดหน่วยทหารทีร บั ผิดชอบพืน- ที
ภาคผนวกที 3 ข่าวการเจรจาของกลุ่มสมาชิกวุฒสิ ภาและผลตอบรับของนายกรัฐมนตรี

สารบัญตาราง
หน้ า

ตารางแสดงวันทีแ ละเวลาทีเ กิดเหตุความรุนแรง (จําแนกตามเวลานําส่งโรงพยาบาล) ...... 147

ตารางแสดงข้อมูลพืน- ฐานผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ...................................................................... 150

ตารางแสดงสาเหตุจากการได้รบั บาดเจ็บ ........................................................................ 152

ตารางแสดงจํานวนผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจําแนกตามโรงพยาบาล ............................................. 153

ตารางแสดงช่วงอายุผเู้ สียชีวติ ........................................................................................ 262

ตารางแสดงภูมลิ าํ เนาของผูเ้ สียชีวติ ............................................................................... 264

ตารางแสดงโรงพยาบาลทีน ําส่งของผูเ้ สียชีวติ ................................................................. 266

ตารางแสดงตําแหน่ งบาดแผลของผูเ้ สียชีวติ ................................................................... 268

ตารางแสดงสาเหตุการเสียชีวติ ของผูเ้ สียชีวติ ................................................................. 270

ตารางแสดงสถานทีเ กิดเหตุของผูเ้ สียชีวติ ....................................................................... 271

สารบัญแผนภูมิ
หน้ า

แผนภูมแิ สดงสถิตเิ วลาการรับส่งผูบ้ าดเจ็บไปยังโรงพยาบาลระหว่าง วันที 14 -21 พ.ค. .. 147

แ ผ น ภู ม ิ แ ส ด ง ส ถิ ติ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ผู้ เ สี ย ชี ว ิ ต จ า ก เ ห ตุ ก า ร ณ์ ส ล า ย ก า ร ชุ ม นุ ม ร ะ ห ว่ า ง
13-19 พฤษภาคม 2553 .............................................................................................. 260

แผนภู ม ิแ สดงสถิติร ายละเอีย ดอาชีพ ของผู้เ สีย ชีว ิต จากเหตุ ก ารณ์ ส ลายการชุ ม นุ ม ระหว่ า ง
13-19 พฤษภาคม 2553 ................................................................................................ 262

แผนภูมแิ สดงภูมลิ ําเนาของผู้เสียชีวติ จากเหตุการณ์สลายการชุมนุ มระหว่าง 13-19 พฤษภาคม
2553 ............................................................................................................................. 264

แผนภูมแิ สดงรายละเอียดโรงพยาบาลทีนําส่ งผู้เ สียชีวติ จากเหตุ การณ์ สลายการชุมนุ มระหว่าง
13-19 พฤษภาคม 2553 ................................................................................................ 266

แผนภู ม ิ แ สดงตํ า แหน่ งบาดแผลของผู้ เ สี ย ชี ว ิ ต จากเหตุ ก ารณ์ ส ลายการชุ ม นุ มระหว่ า ง
13-19 พฤษภาคม 2553 ................................................................................................ 268

แผนภูมสิ าเหตุการเสียชีวติ ของจากเหตุการณ์สลายการชุมนุ มระหว่าง 13-19 พฤษภาคม 2553
..................................................................................................................................... 270

แผนภูมแิ สดงรายละเอียดสถานทีเกิ ดเหตุข องผู้เสียชีว ิต จากเหตุการณ์ สลายการชุมนุ มระหว่าง
13-19 พฤษภาคม 2553 ................................................................................................ 271

แผนทีแสดงทีตงั และจุดปะทะ

ข้อสังเกตเรืองกายภาพของความขัดแย้ง
และการยกระดับความรุนแรงในเหตุการณ์พฤษภาคม 25531
ดร. บัณฑิต จันทร์โรจนกิจ2
ภูมิหลังของความขัดแย้ง
ความรุนแรงในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม 2553 เป็ นเหตุการณ์ทเี กิดขึน- ในช่วงเวลา
สัน- ๆ แต่มรี ะดับการใช้ความรุนแรงโดยฝ่ายรัฐในเขตกรุงเทพมหานครในระดับสูงสุดตัง- แต่หลัง
เหตุ ก ารณ์ พฤษภาคม พ.ศ. 25353 หากนับจากจํา นวนผู้บ าดเจ็บและเสียชีว ิต เหตุ ก ารณ์ น-ี
นับเป็ นระดับความรุนแรงทีส ูงทีสุดในประวัตศิ าสตร์การเมืองสมัยใหม่ของไทย และเป็ นการใช้
กําลังทหารต่อพลเรือนในระดับ ปฏิบตั กิ ารรบดังปรากฏให้เห็นว่ารัฐบาลได้จดั กําลังรักษาความ
สงบถึง 47,202 นาย4 ซึง ในการปะทะเมือ 10 เมษายนยังสะท้อนให้เห็นการตัดสินใจของรัฐบาล
ผ่าน ศอ.รส. และ ศอฉ. เลือกใช้กําลังทหารเข้าจัดการชุมนุ มมากกว่าจะเป็ นการใช้กําลังตํารวจ
ปราบจราจลทีผ ่านการฝึกฝนมาโดยตรง ยังผลให้เกิดความสูญเสียถึง 25 คน (พลเรือน 20 คน
ทหาร 5 นาย) บาดเจ็บกว่า 863 (พลเรือน 607 คน ทหาร 237 ตํารวจ 19 คน)5
ความขัดแย้งระหว่ างรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8กับกลุ่ม นปช. มีความต่อ เนือ งยาวนาน ซึง
สามารถย้อนกลับไปตัง- แต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตยยัง
เป็ นคู่ขดั แย้งหลักกับกลุ่มเสื-อแดงซึงใช้ชอื แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการ (นปก.) ใน
ต่างจังหวัดมีการปะทะระหว่างกลุ่ มคนทัง- สองจนบาดเจ็บล้มตายมาแล้วระยะหนึงนับตัง- แต่
รัฐบาลนายสมัคร สุนทรเวช
ั หาเรือ งคุ ณ สมบัติต ามคํ า ตัด สิน ของศาล
เมือ นายสมัค รพ้ น จากตํ า แหน่ ง ด้ ว ยป ญ
รัฐธรรมนูญ (29 มกราคม- 9 กันยายน 2551) นายสมชาย วงศ์สวัสดิ 8จึงได้รบั การสนับสนุ นจาก
พรรคพลังประชาชนขึน- เป็ นนายกรัฐมนตรี (18 กันยายน 2551) แต่เมือศาลรัฐธรรมนูญมีคําสัง
ยุบพรรคประชาชนเมือวันที 2 ธันวาคม 2552 และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหาร
พรรคเป็ นเวลา 5 ปี ม ีผ ลให้นายสมชายต้อ งพ้น จากตํา แหน่ ง นายกรัฐ มนตรี จึง ทํา ให้พ รรค
ประชาธิปตั ย์สามารถจัดตัง- รัฐบาลขึน- ขณะทีอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนก่อตัง- พรรคเพือไทย ส่วนกลุ่มการเมืองของนายเนวิน ชิดชอบ แยกไปตัง- พรรคภูมใิ จไทย
ในบริบทดังกล่าว แนวร่วมประชาธิปไตยต่ อ ต้านเผด็จการ (นปก.) ได้ยกระดับการ
เคลือนไหวเป็น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)6
การเคลือนไหวของ นปช. ได้เปลีย นมาเป็ นคู่ขดั แย้งกับรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ
มาโดยลําดับนับแต่เมษายน 2552 ซึง เป็ นการปะทะกันอย่างชัดเจนกับรัฐบาล ส่วนหนึงจะเห็น
ได้ว่ า รัฐ บาลใช้กํ า ลัง จากกองทัพ อย่า งเข้ม ข้น มากขึ-น ดัง จะเห็น ได้ว่ า บทบาทของกองทัพ
โดยเฉพาะกลุ่มบูรพาพยัคฆ์ พล.ร.2 รอ. ทีม บี ทบาทสําคัญในการจัดการกับกลุ่ม นปช. ณ จุด

ช-1

สามเหลีย มดิน แดง เมือ ก่ อ นเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2552 จนถึง กับ มีก ารระบุ ว่ า เป็ น
“โจทก์เก่า” ของฝา่ ยเสือ- แดง
ในการชุมนุ มใหญ่ของ นปช. วันที 12 มีนาคม 2553 มุ่งกดดันให้รฐั บาลนายอภิสทิ ธิ 8
ยุบสภา กระทรวงมหาดไทยประเมินว่ามีผชู้ ุมนุ มประมาณ 70,000 คน และรัฐบาลตอบโต้ดว้ ย
การประกาศใช้ พ.ร.บ. ความมัน คง และตั ง- ศอ.รส. โดยมีน ายสุ เ ทพ เทื อ กสุ บ รรณ
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมันคงเป็ 

นผู้อํานวยการศูนย์ มีสถานทีบญ
ั ชาการทีก รมทหารราบที
11 รักษาพระองค์ และพักอาศัยในกรมทหารราบที 11 จึงทําให้ฝ่าย นปช. เคลือนขบวนไป
กดดันหน้ากรมทหารราบที 11 และมีการระดมขอบริจาคเลือดกว่า 300,000 ซีซนี ําไปเทยังทีท ํา
การพรรคประชาธิปตั ย์และบ้านพักส่วนตัวของนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ ในระหว่างนัน- มีข่าวการ
ยิงจรวดอาร์พจี ถี ล่มห้องทํางานในกระทรวงกลาโหม และกดดันฝ่ายรัฐบาล โดย นปช. ยืนข้อ
เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาพร้อมกับกระจายการชุมนุ มไปหลายจุด จนทําให้
กองทัพกดดันรัฐบาลให้มกี ารเจรจา ภายหลังที นปช. ประกาศบุกกรมทหารราบที 11
ในทีส ุด ในวันที 28 มีนาคม 2553 รัฐบาลจัดให้มกี ารเจรจาทีส ถาบันพระปกเกล้า และ
ถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ คณะเจรจาประกอบด้วยนายกรัฐมนตรี นายกอร์ปศักดิ 8 สภาวสุ นาย
ชํานิ ศักดิเศรษฐ และฝ่าย นปช. โดยนายวีระ มุสกิ พงษ์ นายจตุพร พรหมพัน ธุ์ และนายแพทย์
เหวง โตจิราการ ใช้เวลากว่าสองชัวโมงครึ 

ง แต่ไม่บรรลุขอ้ ตกลง และมีการเจรจาในวันต่อมา
โดยฝา่ ยรัฐบาลต้องการยุบสภาในกรอบเวลา 9 เดือน ขณะทีฝ ่าย นปช. ยืนยันว่าจะต้องยุบสภา
ผูแ้ ทนราษฎรภายใน 2 สัปดาห์ ซึง ไม่บรรลุขอ้ ตกลง
ฝ่าย นปช. ประกาศระดมมวลชนในวันที 3 เมษายน แต่มขี ่าวว่า น.พ. วรงค์ เดชกิจ
วิกรม รองโฆษกพรรคประชาธิปตั ย์ประกาศว่ารัฐบาลจะยุบสภาในวันที 6 ธันวาคม 2553 และ
จัดให้มกี ารเลือกตัง- ในวันที 23 มกราคม 2554 อย่างไรก็ดี ไม่มกี ารยืนยันจากรัฐบาล ขณะที
กลุ่ม นปช. ยืนยันว่ารัฐบาลจะต้องประกาศให้ชดั ว่าจะยุบสภาวันใด
นักสันติวธิ ตี ่างเรียกร้องให้มกี ารเจรจารอบสาม โดยทางลับ แต่ไม่มกี ารสนองตอบจาก
ทัง- สองฝ่าย จึงทําให้เกิดความตึงเครียดมากขึน- เรือยๆ นปช. สายฮาร์ดคอร์อย่างนายอริสมันต์
พงษ์เรืองรองเคลือนขบวนไปกดดัน คณะกรรมการการเลือกตัง- (กกต.) ให้ดําเนินคดีเงินบริจาค
พรรคประชาธิปตั ย์ และกดดันฝ่ายตํารวจด้วยการใช้ยุทธการขนมชัน- เพือล้อมเจ้าหน้าทีต ํารวจ
และทหารมิให้ขดั ขวางการชุมนุม เป็นต้น
สถานการณ์พฒ
ั นามาจนถึงจุดสําคัญคือการบุกยึดสถานีภาคพื-นดินของสถานีไทยคม
เพือเปิ ดช่องสัญญาณของพีทวี อี ีกครัง- หนึง เมือรัฐบาลตัดสินใจยึดสถานีดาวเทียมไทยคมจาก
กลุ่มคนเสือ- แดงหรือ นปช. ในวันที 9 เมษายน 2553 โดยส่งกําลังทหารกว่า 30 กองร้อยจาก
กองพลทหารม้าที 1 (พล.ม. 1 จากเพชรบูรณ์ น่ าน อุตรดิตถ์) กองพลทหารปืนใหญ่ต่อสูอ้ ากาศ
ยาน (พล.ปตอ. จากกรุงเทพฯ) กองพลทหารราบที 9 (พล.ร.9 จากกาญจนบุร)ี และกรมทหาร
ราบที 11 รักษาพระองค์ (ร.11 รอ.) ไปยึดสถานีดาวเทียมไทยคมจากกลุ่ม นปช. ทีช ุมนุ มกัน
กว่า 1.5 หมืน คน จึงนับเป็ นการปะทะทีท าํ ให้ฝา่ ยทหาร “เสียเกียรติเสียศักดิ 8ศรีทที หารหลายพัน
ช-2

คนต้องยอมวางโล่ กระบอง และอาวุธทุกอย่างทีม ี ยอมแพ้ต่อผูช้ ุมนุ มเสือ- แดงที เวลานัน- ยังไม่ม ี
กองกําลังติดอาวุธ ถูกผู้ชุมนุ มยึดอาวุธ สังการไล่ 

ต้อนให้เดินแถวออกไปสู่ทุ่งนา...”7 อย่างไรก็
ตามทางฝา่ ย นปช. ได้สลายการชุมนุมก่อนทีก ําลังหลักของพล. ร. 2 รอ. จะเข้ามายึดคืนในทีส ุด
ในเช้ า วัน ที 10 เมษายน ได้ ม ีก ารสั ง การให้ ข อคื น พื- น ที ถ นนรา ชดํ า เนิ น โดย
นายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ ผอ. ศอฉ. ร่วมกับผูน้ ํากองทัพ
โดยอนุ ญาตให้ “ใช้อาวุธได้เท่าทีจ ําเป็ น ” และ “ต้องจบก่อนสงกรานต์” ผลการปฏิบตั กิ ารทําให้
ฝ่ายทหารถูกโจมตีจากกองกําลังลึกลับทีเ รียกว่า “คนชุดดํา” ทําให้ฝ่ายทหารล้มตาย บาดเจ็บ
เช่นเดียวกับฝา่ ย นปช.
ในปฏิบตั ิการขอคืนพื-นที 10 เมษายน นัน- มีขอ้ สังเกต ว่าความรุนแรงถูกยกระดับขึ-น
เพราะการทีต ัด สิน ใจผิด พลาดของฝ่ า ยการเมือ ง การแทรกแซงของฝ่ า ยการเมือ งในการ
ปฏิบตั กิ ารทางทหาร ความผิดพลาดในยุทธวิธ ี เช่น การเลือกใช้กําลังทหารทีเ ป็ นคู่ขดั แย้งของ
นปช. คือ พล. ร. 2 รอ. หรือบูรพาพยัคฆ์ทเี พิง รู้ส ึกเสียเกียรติเสียศักดิ 8ศรีจากกรณีสถานี
ดาวเทียมไทยคม การตัดสินใจสลายการชุมนุ มในช่วงเช้าแต่ปฏิบตั กิ ารยืดเยือ- ถึงเวลาคํา โยน
แก๊สนํ- าตากว่า 200 ลูกจากเฮลิคอปเตอร์ แต่กระแสลมพัดกลับไปทิศทีตงั - ของฝ่ายทหาร การ
ตัดสินใจถอนทหารเป็ นไปอย่างล่าช้าจนเป็ นผลให้ทหารในบังคับบัญชาของ พ.อ. กู้เกียรติ ศรี
นาคา ล้มตายและบาดเจ็บกว่า 30นาย ทหารจาก พล. ร. 9 ภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.
อุทศิ สุนทร เสียชีวติ 2 คน บาดเจ็บ 188 คน
ในทางตรงกันข้าม ในหนังสือ “ลับ ลวง เลือ ด” ของวาสนา นาน่ ว มก็ต งั - ข้อ สังเกตว่า
ทหารพล. ร. 2 รอ. หรือบูรพาพยัคฆ์ทปี ฏิบตั กิ ารนัน- ถูกชีเ- ป้าให้ถูกสังหารไม่ว่าจะเป็ น พล.ต.
วลิต โรจนภักดี พ.อ. ร่มเกล้า ธุวธรรม พ.อ. กู้เกียรติ ศรีนาคา (หน่ วยแรกที “ตบเท้า” ปกป้อง
พล.อ. อนุ พงษ์ เผ่าจินดา หลังห้องทํางานถูกยิงด้วยระเบิด M 79 และร่วมกับ พ.อ. อภิรชั ต์ คง
สมพงษ์ทอี อกมาปกป้องนายประนาม พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล) พ.ท. เกรียงศักดิ 8 นันทโพธิเดช
(ซึง ถูกระบุว่าเป็นผูจ้ กิ หัวสตรีกลุ่ม นปช. คนหนึง ซึง ต่อมาไม่พบว่าเป็นความจริง)8
ในบริบทข้างต้นจะเห็นได้ว่ามีความตึง เครียดระหว่างรัฐบาลกับฝ่าย นปช. มากขึ-น
โดยเฉพาะเมือเกิดเหตุการณ์ 10 เมษายน ขึน- ก็เกิดความหวาดระแวงระหว่างรัฐบาลกับ นปช.
แต่สถานการณ์ไม่ได้ดขี น-ึ เพราะฝา่ ยรัฐบาลได้รเิ ริม ใช้คาํ ว่า “ผูก้ ่อการร้าย” และแถลงโต้ว่าทหาร
ไม่ไ ด้ทําร้ายประชาชน แต่ ใ นฝ่าย นปช. ยืนยันว่าการเสียชีว ิต ของกลุ่ มผู้ชุมนุ มเป็ นผลจาก
ปฏิบตั ิการทางทหารของรัฐบาล ระหว่างนัน- ก็ได้เ กิดเหตุก ารณ์ รุนแรงเป็ นระยะ เช่น การยิง
ระเบิด M79 ถล่ มสีล มและศาลาแดงในวันที 22 เมษายน ขณะทีมกี ลุ่ มเสื-อ หลากสีมาชุมนุ ม
ยังผลให้นางธัญนันท์ แถบทองเสียชีวติ และผูบ้ าดเจ็บกว่า 70 คน
เมือกลุ่ม นปช. ได้เจรจากับนายกอร์ปศักดิ 8 สภาวสุ ตัวแทนฝ่ายรัฐบาลโดยยืนข้อเสนอ
ให้ยบุ สภาภายใน 30 วัน (23 เมษายน 2553) แต่นายอภิสทิ ธิ 8ปฏิเสธไม่ยอมรับเงือนไข ส่งผลให้
ความตึงเครียดกลับมาอีก

ช-3

หลังจากการรัฐบาลปฎิเสธเงือนไขของ นปช. กลุ่ม นปช.เริม ปรับวิธกี ารในการต่อสูโ้ ดย
ประกาศให้เลิกมวลชนเลิกใส่เสือ- แดง และเริม เกิดความเคลือนไหวของกลุ่ม นปช.ในต่างจังหวัด
ทัง- การปิ ด ถนนพหลโยธิน และยึด รถตํารวจไว้นับสิบคันทีจงั หวัดปทุมธานี รวมถึง นปช.ใน
จังหวัดอืนๆ ก็รวมตัวกันเพือปิดเส้นทางทีค าดว่ารัฐจะใช้เป็ นเส้นทางลําเลียงทหารทีจ ะเข้ามาใน
กรุงเทพ
หลังจากเกิดการชุมนุมประท้วงหลายจุดในต่างจังหวัด มีการสลายการชุมนุ มกลุ่ม นปช.
ทีป ิดถนนพหลโยธิน จังหวัดปทุมธานีและจับกุมผูร้ ่วมชุมนุ มไปจํานวนหนึง ศอฉ. ได้ประกาศให้
จัดการสลายการชุมนุมในทุกพืน- ทีท มี กี ารปิดถนน ในวันที 26 เมษายน
วันที 28 เมษายน เกิดการปะทะกันระหว่าง นปช.ทีน ําโดยนายขวัญชัย ไพรพนา และ
เจ้าหน้าทีตํารวจ-ทหาร บริเวณถนนวิภาวดีหน้า อนุ สรณ์สถานดอนเมืองกลางสายฝน มีทหาร
เสียชีวติ 1 ราย และผูบ้ าดเจ็บจํานวนมาก
วันที 29 เมษายน กลุ่ม นปช.ทีถ ูกจับในกรณีปะทะกันหน้าอนุ สรณ์สถานฯ บริเวณดอน
เมือง ศาลตัดสินจําคุก 1 เดือ น โดยไม่รอลงอาญา ส่วนกลุ่ มกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพือ
ประชาธิปไตยได้ยน ื หนังสือให้หน่วยทหารในพืน- ทีใ นต่างจังหวัดให้มกี ารจัดการกับกลุ่ม นปช.
ัในวันเดียวกันก็มกี ารยกระดับความตึงเครียดเกิดขึน- อีกครัง- เมือ นายพายัพ ปนเกตุ
ได้
นํ าการ์ด นปช.200 คน บุกค้นโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนืองจากมีข่าวลือว่ามีทหารซุ่มอยู่ใน
โรงพยาบาล ก่อให้เกิดกระแสวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างกว้างขวาง
วันที 3 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะได้แถลงในรายการเชือมันประเทศ 

ไทยถึงแผนปรองดองทีเ สนอโดยรัฐบาล โดยชี-แจงว่าถ้าสถานการณ์ทางการเมืองสงบลงก็จะมี
การยุบสภาและเลือกตัง- ใหม่ภายในวันที 14 พฤศจิกายนนี- และมีการจัดตัง- กรรมการอิสระ
สอบสวนเหตุการณ์วนั ที 10 เมษายน, 22 เมษายน และ 28 เมษายน
การตัดสิ นใจของรัฐบาล ผ่าน ศอฉ. ในห้วงวิ กฤต
นับแต่การเข้าจัดการกลุ่ม นปช. ทีส ถานีไทยคม ศอฉ. ประกาศใช้มาตรการ 7 ข้อ จาก
เบาไปหนัก9 กฎการใช้กําลัง 7 ข้อ ได้แก่
1.การชีแ- จงทําความเข้าใจ
2. แสดงกําลังให้เห็นว่า เจ้าหน้าทีม คี วามพร้อม
3. ผลักดันด้วยโล่
4. การใช้น-ําฉีด
5. ใช้เครือ งขยายเสียง
6. แก๊สนํ-าตา กระบอง
7. กระสุนยางทีย งิ จากปืนลูกซอง

ช-4

แต่เป็ นทีน่าสังเกตว่าแทบจะไม่ปรากฏชัดว่าเจ้าหน้าทีรฐั ได้ดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่ าว ซึงในแต่ ละขัน- ตอน โฆษก ศอฉ. ชี-แจงว่าจะพยายามให้ผู้ชุมนุ มได้รบั ทราบความ
จําเป็นทีจ ะใช้กฎการใช้กําลัง ทัง- 7 ข้อก่อน
ความเข้าใจสถานการณ์ ในวันที 13 พฤษภาคม จึงนับเป็ นรอยต่อทีสําคัญ ของการ
ยกระดับสู่ความรุนแรงทีม ากขึน- เพราะจากความตึงเครียดของทัง- ฝา่ ย นปช. และฝ่ายรัฐบาล ทํา
ให้ นปช. เกรงว่าเจ้าหน้าทีร ฐั จะเอนเอียงเข้าทางรัฐบาล โดยเฉพาะกรณีการกดดันให้นายสุเทพ
เทือกสุบรรณเข้ามอบตัวต่อตํารวจในฐานะผูต้ ้องหา แต่นายสุเทพกลับ “เลือก” มอบตัวต่อกรม
สอบสวนคดีพเิ ศษและไปในฐานะรองนายกรัฐมนตรี จึงทําให้มวลชนฝา่ ย นปช. ไม่พอใจอย่างยิง
เป็ นทีน ่ าสังเกตว่า ศอฉ. เริม กดดันฝ่าย นปช. กลับ โดยแถลงมาตรการกระชับวงล้อม
โดยโฆษก ศอฉ. พ.อ. สรรเสริญ แก้วกําเนิด กล่าวว่าไม่สามารถเปิ ดเผยจํานวนเจ้าหน้ าทีที
ปฏิบตั กิ ารในการกระชับวงล้อมได้ และกล่าวต่อไปว่า ศอฉ. มันใจว่ 
ามีกลุ่มผูก้ ่อการร้ายอยู่ในที
ชุ ม นุ ม และมีอ าวุ ธ ร้า ยแรง หากผู้ก่ อ การร้า ยยิง อาวุ ธ สงครามเข้า มาปะทะกับ เจ้า หน้ า ทีก็
จําเป็นต้องใช้อาวุธกระสุนจริง ยิงสกัดใน 3 กรณี คือ 1. ยิงเพือข่มขวัญ ขึน- ฟ้า 2.ยิงป้องกันชีวติ
และ 3. ยิงไปยังบุคคลทีม อี าวุธในมือ การประกาศของโฆษก ศอฉ. เป็ นช่วงทีน ่ าสนใจ เพราะ
เกิดขึน- ก่อน พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผลจะถูกลอบสังหารเพียง 7 ชัวโมงเศษเท่ 

านัน- ประกาศ
ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาณรอการขับเคลือน
เมือพล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล ถูกลอบสังหารในเวลาประมาณ 19.00 น. และมีความตึง
เครียดในกลุ่ม นปช. มากขึน- และเริม มีการยิงพลุจากฝงั นปช. และมีเสียงระเบิด M79 เป็ นระยะ
ในเวลา 21.30 น. จึงเริม มีการใช้ลกู แก้ว หัวน๊ อต ยิงไปยังฝ่ายทหาร ซึง ทหารได้ใช้วธิ กี ารยิงปื น
ขึ-น ฟ้ าเพือ ข่ ม ขวัญ และยิง กระสุ น ยางใส่ ผู้ ชุ ม นุ ม การปะทะยกระดับ ความรุ น แรงขึ-น จน
นายชาติชาย ชาเหลาถูกยิงเสียชีวติ เมือเวลาประมาณ 23.00 น. และมีผู้บาดเจ็บจํานวนหนึง
จนทวีความรุนแรงขึน- โดยลําดับ จนถึงวันที 19 พฤษภาคม
ข้อสังเกตในตัดสิ นใจและปฏิ บตั ิ การของ ศอฉ. ระหว่าง 13-19 พฤษภาคม 2553
1.
ในระหว่างการชุมนุ มมีการสร้างภาพความขัดแย้งระหว่างทหารกับ นปช. โดยเฉพาะ
กองกําลังพล ร.2 รอ. ทีมฉี ายาบูรพาพยัคฆ์กบั ฝ่าย นปช. ถึงกับมีการบ่งชี-ว่าเป็ น “โจทก์เก่า”
ส่งผลต่อการตัง- คําถามต่อความรอบคอบเหมาะสมในการตัดสินใจของรัฐบาลและ ศอฉ. ว่ามี
ทางเลือกทีจะใช้กําลังหน่ วยอืน เช่น หน่ วยอรินทราชเพือดําเนินการกับชายชุดดํา หรือหน่ วย
ปราบจราจลเพือดําเนินการกับผู้ชุมนุ มทัวไป 
นอกจากหน่ วย พล ร.2 รอ. หรือไม่ เพราะขณะ
ปฏิบตั กิ ารจะเห็นภาพการใช้รถสายพานหุม้ เกราะในวันที 19 ทัง- ๆ ทีฝ่ายทหารควบคุมพืน- ทีไ ด้
ตัง- แต่กลางดึกของวันที 18 พฤษภาคม เป็นต้น
2.
ผลสืบเนืองจากข้อ 1 ทําให้เกิดคําถามตามหลักสากล การกําหนดยุทธวิธใี นการเข้า
ปะทะ (Rule of Engagement) จะต้องไม่ใช้หน่ วยทหารทีถงึ ขัน- ละลายจากการปะทะครัง- ก่อน
หน้าหรืออาจมีอารมณ์ในการปะทะกับฝูงชนหรือประชาชน ซึงมีความโกรธแค้นอยู่เป็ นทุนเดิม
ช-5

การเลือกใช้กําลังทหารทีมกี ารเผชิญหน้ ากับ นปช. อย่างต่อ เนือ ง สร้างความอ่อ นล้า เหน็ ด
เหนือยแก่กําลังพล จะส่งผลต่อ วิธกี ารปฏิบตั กิ ารและปฏิกริ ยิ าสนองตอบต่อประชาชนพลเมือง
ต่างไปจากหน่ วยทหารทีได้รบั การ “พักหรือเว้นวรรค” จากการปฏิบตั หิ น้าทีในสนาม ซึงเมือ
เปรียบเทียบกับการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ า ทีตํารวจซึงมีการผัดเปลียนหมุนเวียนตามหน่ ว ย
ต่างๆ สะท้อนให้เห็นความผิดพลาดของรัฐบาลและ ศอฉ. ในการตัดสินใจเลือกใช้กําลังพลทีม ี
อารมณ์ โ กรธเกรี-ยวฉุ น เฉี ยวกับ ประชาชน จนส่ ง ผลให้เ กิด อคติอ ย่างรุน แรง และปฏิบ ัติต่ อ
ประชาชนอย่างรุนแรง โดยลําดับ
สิง เหล่านี-น่าจะป้องกันบรรเทาได้ด้วยการใช้หน่ วยทหารทีมคี วามชํานาญเฉพาะ เช่น
หน่วยปฏิบตั กิ ารจิตวิทยาทหาร หรือกลุ่มทหารพัฒนามากกว่าจะใช้หน่วยรบ
ขณะเดียวกันปญั หาในการบังคับบัญชากองทัพก็เป็ นเรืองน่ าสังเกตว่าสายการบังคับ
บัญ ชาในระหว่ างก่ อ นเกิด เหตุ การณ์ เ ดือ นพฤษภาคมมีค วามยืดหยุ่น น้ อ ยกว่า บทบาทของ
กองทัพในเดือนเมษายนทีก ดดันให้รฐั บาลต้องเจรจามากกว่าจะใช้กําลังทหาร
คําถามสําคัญจึงอยูท่ รี ะบบการตัดสินใจและสายการบังคับบัญชาว่ารัฐบาล กองทัพ และ
ศอฉ. ใช้หน่ วยทหารกลุ่มเดียวกัน นับตัง- แต่ เมษายน 2552, เมษายน 2553 และ พฤษภาคม
2553 สะท้อนการตัดสินใจแบบใด และเป็ นการตัดสินใจทีแบบทีเล็งผลชนะเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
หรือหวังผลให้เกิดความสูญเสียน้อยทีส ุด หรือไม่ ทัง- นี-มแี รงกดดันใดจากภายนอกโครงสร้างรัฐ
หรือไม่ สิง เหล่านี-เป็ นปญั หาในระยะยาวทีส งั คมไทยจะต้องขบคิดทบทวนปฏิบตั กิ ารของรัฐต่อ
ประชาชนหรือไม่
3.
การเคลือนกําลัง ในการเคลือนกําลังของกองทัพใช้รถสายพานและรถบรรทุกส่วนหนึง
ในการเคลือนกําลังรถสายพานดัดแปลงเพือสลายการชุมนุ มเป็ นทัง- ข้อดีและข้อเสีย ดังทีป รากฏ
ในวันที 10 เมษายน ว่าการใช้รถสายพานลําเลียงน่ าจะก่อให้เกิดผลทางจิตวิทยาในการข่มขวัญ
ฝ่ายผู้ชุมนุ มและช่ วยป้องกันนายทหารภาคสนามได้ แต่หลังจากวันที 10 เมษายนยุทธวิธ ีน-ี
น่าจะข่มขวัญได้และสร้างความโกรธแค้นมากกว่า
ในการใช้รถบรรทุกพบว่ามีความเสีย งต่อสวัสดิภาพของทหาร เนืองจากผูช้ ุมนุ มกระจาย
ตัวไปตามจุดต่างๆ และมีปฏิกริ ยิ าโกรธแค้นต่อการปฏิบตั กิ ารทางทหาร ดังจะเห็นจากการเข้ า
ขวาง ทุบรถ ยึด ทําลาย หรือใส่ทรายลงในถังนํ-ามัน เป็ นต้น ในบางกรณีมกี ารส่งตัวทหารขึน- รถ
แท็กซี แต่ในบางกรณีทหารถูกทําร้ายจนต้องมีการกันตัวออกไปโดยเร็ว
4.
การสือสารสังการตามสายการบั 

งคับบัญชาในปฏิบตั กิ ารทางทหารทีใ ช้กําลังกว่าห้าหมืน
นาย ได้ใช้วธิ กี ารสือสารใดในระหว่างปฏิบตั กิ าร ไม่ว่าจะเป็ น จดหมาย หนังสือราชการ สังการ 

ทางวิทยุ โทรศัพท์ มีการสอบทวนคําสังที 
ถูก ต้อ งหรือ ไม่ โดยเฉพาะจากการทีโฆษก ศอฉ.
ออกมาชี-แจงว่าจะยึดมาตรการ 7 ข้อ จากเบาไปหาหนักนัน- ได้มกี ารเน้นยํ-า และปฏิบตั จิ ริง
เพียงไร

ช-6

ภาพรถจักรยานยนต์ทลี ม้ ลงพร้อมการเสียชีวติ ของพลทหารณรงค์ฤทธิ 8 สาระในวันที 28
เมษายน 2553 น่ าจะเป็ นบทเรียนสําคัญในการจัดการสือสารของกองทัพได้ไม่มากก็น้อย และ
ได้แก้ไขปญั หานี-ก่อนจะเข้าขัดการกับ นปช. ในเดือนพฤษภาคม อย่างไร
ในบางกรณีก็ยงั เป็ นปริศ นา เช่น บุค ลากรของกองทัพ อากาศ 2 นาย ขับ ขีรถยนต์
กระบะเข้าพื-นทีในวันที 17 พฤษภาคมและถูกยิงบริเวณ ทําให้ จ.อ.อ. พงศ์ชลิต พิทยานนท
กาญจน์ เสียชีวติ เป็นต้น
5.
ในทางยุท ธวิธ ีว่ าทหารได้ร บั คํา สังให้ 
ดําเนิ นการกับ นปช. และผู้ชุม นุ ม อย่างไร มี
มาตรการแยกแยะผู้ชุมนุ ม ออกจากประชาชนทัวไปและกลุ 

่มก่อการร้ายหรือไม่ ทาง ศอฉ. ได้
จัดทําแผนใดรับรองหรือไม่ ดังเช่น การดําเนินการกับพระภิกษุทเี ข้าร่วมและสังเกตการชุมนุ มได้
ดําเนินการโดยละมุนละม่อมอย่างไร การปฏิบตั ติ ่อเยาวชนและสตรี ได้กํากับแนวทางการปฏิบตั ิ
ต่อผูช้ ุมนุมต่อผูป้ ฏิบตั งิ านสนามโดยยึดหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายหรือไม่
6.
ปฏิบตั กิ ารของ ศอฉ. เน้ นการใช้วธิ กี ารใช้ปืนยิงขึน- ฟ้าเพือข่มขวัญ เช่น การยิงปื นขึนฟ้าถูกใช้เป็ นครัง- แรกนับตัง- แต่วนั ที 14 พฤษภาคม เวลา 0.10 น. ซึง เป็นเวลากลางดึก จากนัน- ก็
ใช้วธิ กี ารยิงกระสุนยางในตอนเช้าเวลา 7.00 น. เพือเปิดทางให้ทหารเข้าพืน- ทีค วบคุม จากนัน- มี
การใช้กระสุนยางยิงเปิดทางในเวลาประมาณ 12.00 น. แต่กม็ กี ารยิงปืนขึน- ฟ้าเพือข่มขวัญอีก
ในเวลา 12.30 น.มีการใช้แก๊สนํ- าตาและยิงปื นข่มขู่ควบคู่กนั จนกระทังมี 
การปะทะกันระหว่าง
ทหารกับกลุ่มกองกําลังในสวนลุมพินีมกี ารปะทะกันด้วยกระสุนจริงในช่วงเวลา 12.30-13.30 น.
ส่วนการ์ด นปช. ในย่านถนนพระราม 4 ได้จาํ กัดการตอบโต้เพียงประทัดยักษ์และพลุบงั - ไฟ
ในเวลาต่อมามีการปะทะกันระหว่างทหารกับการ์ด นปช. ทียงิ น็อต หินและลูกแก้วพลุตะไล
ขณะทีท หารเลือกใช้กระสุนยางตอบโต้
การปะทะดําเนินไปจนถึงเวลา 14.00 น. จึงพบผูเ้ สียชีวติ ศพแรกบริเวณริมบึงในสวน
ลุมพินี
ความรุนแรงจึงถูกยกระดับขึน- ด้วยอารมณ์ของกลุ่มผู้ชุมนุ ม และทหารทีป ฏิบตั กิ าร เช่น
ทีแ ยกราชปรารภ เวลา 20.45 ผูช้ ุมนุ มด่าทอยัวยุ 
ทหาร แต่ทหารยิงปื นขึน- ฟ้าตอบโต้ ผลก็คอื มีผู้
ชุมนุมถูกกระสุนปริศนายิงเข้าลําคอ ตัดเส้นเลือดใหญ่10
ขณะทีท างแยกมักกะสัน ทหารใช้วธิ เี รียงแถวหน้ากระดานกดดันโดยใช้ปืนยิงขึน- ฟ้าและ
ใช้กระสุนยางยิงไปยังกลุ่มผูช้ ุมนุม
ความสับสนระหว่างการชุมนุ มและการจัดการฝูงชนของ ศอฉ. มีขอ้ สังเกตทีน่าสนใจก็
คือ ภายหลังเหตุการณ์พฤษภาทมิฬใน พ.ศ. 2535 นัน- น่ าจะเป็ นบทเรียนทีถูกนํ ามาพิจารณา
ก่อนใช้กําลังทหารจัดการฝูงชน เมือทหารไม่สามารถใช้ว ิธกี ดดันโดยเริม จากการเข้าแถวเรียง
หน้ ากระดาน แล้วยิงกระสุนยางข่มขวัญ แต่ในทีสุดก็เปลียนมาใช้กระสุนจริง การดําเนินการ
เช่นนี-จงึ น่าจะขึน- กับผูบ้ งั คับบัญชาภาคสนามในการตัดสินใจ
กรณี พ ฤษภาทมิฬ ใน พ.ศ. 2535 รัฐ บาลเริม ใช้กํ า ลัง “กระชับ วงล้อ ม” ตัง- แต่ เ วลา
03.00 น. ในวันที 18 พฤษภาคม บางส่วนไปจัดการทีถนนราชดําเนินโดยใช้กําลัง 1 กองพัน
ช-7

“เรียงหน้ากระดานไปหากลุ่มม็อบทีอ นุสาวรียป์ ระชาธิปไตย และเริม เปิดฉากยิงเป็ นชุดๆ โดยยิง
เฉียงขึน- ฟ้า”11 ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวไม่สามารถระงับฝูงชนทีโ กรธแค้นได้และนํามาซึง ความรุนแรง
ในการปะทะกัน ตลอดจนอารมณ์ความรูส้ กึ ของทหารทีปฏิบตั กิ าร ดังจะเห็นได้จากการปฏิบตั ิ
ต่อประชาชนและคณะแพทย์ในโรงแรมรัตนโกสินทร์เป็ นภาพทีหลายคนน่ าจะยังจดจําได้เป็ น
อย่างดี
ทีส ําคัญคือเหตุใดทัง- ศอฉ. และรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 (หรือนายอภิสทิ ธิ 8ซึงเป็ นผู้รเู้ ห็นใน
กรณีพฤษภาคม 2535 โดยตรง) จึงไม่มกี ารทบทวนบทเรียนจากเดือนพฤษภาคม 2535 ว่าการ
ใช้วธิ ดี งั กล่าวจะนํ าไปสู่ความรุนแรงในทีสุด เพราะการยิงขึน- ฟ้าข่มขวัญด้วยกระสุนจริงก็เสียง
ต่อ ความบาดเจ็บล้มตาย เมือ กระสุ นตกจากท้องฟ้ าก็สามารถสร้างอันตรายถึงชีวติ ในระดับ
เดียวกับการประทับเล็งยิงไปข้างหน้า
7.
เมือรัฐใช้ทหารเข้าจัดการชุมนุ มของพลเรือน เครืองบ่งชี-ความรุนแรงอีกประการหนึง
ได้แก่การใช้กระสุนรบกับประชาชน หลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 มีการ
เปิ ดเผยจํานวนกระสุนทีถูกเบิกจ่ายและใช้ไปในระหว่างการจัดการเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม
2553 ยอดเบิกจ่ายกระสุนปืน ตัง- แต่ 11 มีนาคม-19 พฤษภาคม 2553 น่ าสะเทือนใจเพราะ
พล.อ.ดาว์พงษ์ ถึงกับอุทานว่า "ตัวเลขเป๊ะๆ" นัน- หลุดออกมาได้อย่างไร…”
ตามรายงานการใช้กระสุนปืนและ เครือ งระเบิด (สป.5) ของกรมสรรพาวุธ ทบ. ระบุว่ามี
การเบิกกระสุนปืนลูกซองขนาด 12 เกจ เบอร์ 00 ไปทัง- หมดรวม 350,000 นัด แต่ส่งคืนคลังแค่
301,271 นัด กระสุนปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 ม.ม. เอ็ม 193 ทีใ ช้กบั ปืนเอ็ม-16 เอ 1 จํานวน
20,000 นัด แต่คนื คลัง 17,260 นัด
กระสุนปืนเล็กยาว 5.56 เอ็ม 855 หรือทีเ รียกกันว่า "กระสุนหัวสีเขียว" ทีใ ช้กบั ปืนเอ็ม16 เอ 2 จํานวน 150,000 นัด แต่ส่งคืนคลัง 105,268 นัด
กระสุนปืนเล็กยาวซ้อมรบ 5.56 หรือกระสุนแบลงค์ 10,000 นัด คืนมาแค่ 3,380 นัด
กระสุนปืนเล็กยาวแบบเจาะเกราะ 85,000 นัด ส่งคืน 5,500 นัด กระสุนปืนเล็กยาว 7.62 แมตช์
เอ็ม.852 ทีใ ช้กบั ปืนเอ็ม-60 จํานวน 2,000 นัด ส่งคืน 860 นัด และ กระสุนปืนเล็กยาว 88 ราง
8 นัด จํานวน 50,000 นัด ส่งคืน 45,158 นัด
กระสุนปืนซุ่มยิง (สไนเปอร์) แบบ SG 3,000 ขนาด 7.62 ม.ม. ทีม กี ารเบิกไปถึง 3,000
นัด แต่มกี ารนํามาคืนคลัง 480 นัด
ในรายงานของหนังสือพิมพ์มติชนถึงกับระบุว่าข้อมูลดังกล่าว “...สะท้อนว่าทหารได้ลนั 
กระสุนสไนเปอร์ไปมากกว่า 2,000 นัด…” 12
8.
การตัง- เขตยิงกระสุนจริง ในเขตราชปรารภ และซอยรางนํ-าเป็นการสร้างข้อกังขาให้แก่ผู้
ได้พบเห็นมาก เพราะเป็ นจุดทีม กี ารเสียชีวติ มากทีส ุดจุดหนึง ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบทัง- จากผูช้ ุมนุ ม
และประชาชน เยาวชน จนถึงประชาชนทีพ กั อาศัยในย่านดังกล่าว
เขตยิงกระสุนจริงถูกประกาศในเวลา 11.00 น. ของวันที 15 พฤษภาคม ทีถนนราช
ปรารภตัดกับแยกดินแดง แต่เพียงไม่นานก็ถูกถอด เปลีย นเป็ นป้าย “บริเวณนี-ใช้เครืองมือปราบ
ช-8

จราจล” ในเวลา 16.20 น. ของวันที 16 พฤษภาคม 2553 รวมเวลาทีใช้กระสุนจริงอย่างน้อย
29 .20 ชัวโมง 
หรือหนึงวันกับ 5.20 ชัวโมง 

ตามรายงานของ คมชัดลึก ระบุว่าประมาณ 11.00 น. มีการระดมยิง M79 มาอย่า ง
ต่อเนือง แต่ในระหว่างการประกาศพืน- ทีย งิ กระสุนจริงนัน- มีความตึงเครียดมาก เพราะการปะทะ
ดําเนินไปอย่างต่อเนือง ไม่สามารถลําเลียงผูบ้ าดเจ็บได้ มีการตอบโต้จากผูช้ ุมนุ มโดยการเผาตู้
โทรศัพท์ทาํ ให้เกิดไฟลุกลามไปอาคารใกล้เคียง จากนัน- จึงยึดรถนํ-าเพือขวางถนน
อย่างไรก็ดี มีรายงานว่าทหารสามารถยึดพื-นที ถ. ราชปรารภได้ตงั - แต่เวลา 14.00 น.
ของวันที 15 พฤษภาคม แต่การปะทะยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนือง มีรายงานว่ามีการระดมยิง
จากตึกสูงจากกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝา่ ย13
วันที 15 พฤษภาคม ยังมีการตัง- เขตยิงกระสุนจริงยังขยายไปถึงบริเวณแยกพระราม 4
บ่อนไก่ และหน้ าสนามมวยลุมพินีทมี รี ายงานว่าทหารติดตัง- ป้าย “เขตใช้กระสุ นจริง” ในเวลา
18.05 น. และแจกจ่ายอาวุธ M16 ให้แก่ทหาร14
เป็ นทีน ่ าสังเกตว่าปฏิบตั กิ ารตัง- เขตยิงกระสุนจริงนัน- เป็ นไปตามคําแถลงเรืองมาตรการ
7 ข้อ ของ ศอฉ. หรือไม่? หรือมีคําสังในรู 
ปอืนใดทีอนุ ญาตให้ทหารปฏิบตั กิ ารยกระดับความ
รุนแรงเป็ นการใช้กระสุนจริง ซึงเป็ นข้อเท็จจริงทีต้องรอตรวจสอบจากทหารปฏิบตั กิ ารจริงทังสัญญาบัตรและประทวนในพืน- ที มิใช่ทหารฝา่ ยธุรการทีส ่งมาให้ปากคําแก่สงั คม
9.
การจัดการหน่ วยกู้ชพี ความสูญเสียอาจลดได้มาก หากรัฐบาลได้จดั เตรียมกําลังและ
ประสานงานกับหน่ วยกู้ชพี เว้นแต่มคี วามต้องการกําจัดผู้ชุมนุ มอย่างเด็ดขาด นับแต่วนั ที 14
พฤษภาคม เวลาประมาณ 18.30 น. หน่ วยกู้ชพี ทุกหน่ วยถูกสังให้ 
ถอนกําลังออกจากพื-นที ผู้
ชุมนุ มรับภาระในการนํ าผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเอง, ในวันที 15 พฤษภาคม เวลา 16.50 น.
รถกู้ชพี ไม่สามารถเข้าพืน- ทีได้ เพราะถูกทหารยิงสกัดเอาไว้ มีเพียงคันเดียวทีเ ข้าไปรับคนเจ็บ
ได้15 ในวันนัน- กล่าวได้ว่าเป็นวิกฤตการณ์ของหน่ วยกู้ชพี เพราะมีอาสาสมัครคือนายมานะ แสน
ประเสริฐศรี ถูกยิงเสียชีวติ ทีซอยงามดูพลีขณะทีนํารถไปรับศพทีโรงพยาบาลเลิดสิน ทัง- ๆ ที
เป็นเวลากลางวันประมาณ 17.05 น. มีแสงสว่างชัดเจนพอทีจ ะแยกแยะได้
10. การเจรจาเพือลดระดับความขัดแย้งให้เข้าสู่ภาวะปกติ ความพยายามในการเจรจาของ
ฝ่ายรัฐบาลขึน- กับบทบาทของนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะและนายสุเทพ เทือกสุบรรณ ในขณะที
แกนนํา นปช. มีบทบาทสําคัญในการเจรจาตัง- แต่วนั ที 28 มีนาคม และเมือการเจรจาล้มเหลวจะ
เห็นได้ว่ามีความพยายามของกลุ่มอืน เช่น ฝา่ ยวุฒสิ ภาทีเ สนอตัวเข้ามาร่วมคลีค ลายวิกฤต
ในวันที 17 พฤษภาคม เวลา 15.20 น. พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภัก ดี นํ า คณะมายืน
หนังสือเพือเสนอทางออก โดยกลุ่มส.ว. ได้ประชุมมีขอ้ เสนอยุตหิ าทางออกให้กบั บ้านเมือง คือ 1.
ขอให้รฐั บาลยุตกิ ารใช้กําลังสลายการชุมนุ ม 2. ขอให้กลุ่ม นปช. หยุดโต้ตอบการใช้ความรุนแรง
และ 3. ขอให้ทงั - สองฝ่ายหันหน้าเข้าเจรจาเพือแก้ไขสถานการณ์ ทางวุฒสิ ภาพร้อมเป็ นตัวกลาง
ซึง กลุ่มสว. ยืนยันว่ายืนข้อเสนอกับทางรัฐบาล และรัฐบาลพร้อมเจรจา แต่ทผี ่านมาการเจรจามี
ปญั หา เพราะนปช. มีการเปลียนแปลงข้อเจรจาตลอดเวลา กระทังวั 
นที 18 พฤษภาคม เวลา
ช-9

19.10 น. คณะตัวแทน 64 ส.ว. ประกอบด้วย พล.อ. เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.ต.ท. ยุทธนา ไทย
ภักดี นางนฤมล ศิรวิ ฒ
ั น์ นายวิชาญ ศิรชิ ยั เอกวัฒน์ และนายสิงห์ชยั ทุ่งทอง ได้เข้าหารือกับ
แกนนํ า นปช. เพือยืนข้อเสนอในการเจรจาปรองดองกับรัฐบาล พล.อ.เลิศรัตน์ แถลงว่า กลุ่ม
สว. มีความห่วงใยในสถานการณ์บา้ นเมืองจึงมีมติมาช่วยคลีค ลายสถานการณ์บา้ นเมือง มีการ
ส่งตัวแทนเพือเข้ายืนข้อเสนอต่อนายกฯ และมาประชุมกับแกนนํ า นปช. ซึงได้รบั ข้อสรุปว่า
แกนนํา นปช.เห็นชอบข้อเสนอของส.ว. ทีจ ะให้ประธานวุฒสิ ภาเป็ นทูตประสานการเจรจา โดย
จะให้ม ีก ารหยุ ด ยิง ทัว กทม. ทัง- บ่ อ นไก่ ราชปรารภและศาลาแดง ทัง- นี- แ กนนํ า นปช. ยัง
เรียกร้องผ่านประธานวุฒสิ ภา ให้เจ้าหน้าทีเลิกใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุ มทุกกรณี ทีเกิดความ
รุนแรงตลอด 5 วัน เป็ นมาตรการทีไม่เหมาะสม และทําให้เกิดความรุนแรงโดยไม่เจตนา ใน
ฐานะทีเ ป็นทหาร เชือว่าทหารไม่มใี ครอยากฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกัน และให้มกี ารยุตกิ ารใช้
อาวุธและความรุนแรง
อย่างไรก็ด ี ไม่มคี าํ ตอบจากฝา่ ยรัฐบาลจนวินาทีสุดท้ายทีเ ข้าสลายการชุมนุ ม ส่งผลให้ผู้
ชุมนุมเสียชีวติ และบาดเจ็บ รวมทัง- กรณี 6 ศพวัดปทุมวนารามอีกด้วย
ข้อเสนออืนๆ
11. การละเลยรายละเอียดเล็กๆ แต่สําคัญ ในเทคนิคการเจรจาแบบสันติวธิ ี เช่น การจัดโต๊ะ
เจรจาระหว่างรัฐบาลกับแกนนํ า นปช. เป็ นจัดโต๊ะแบบประจันหน้า ทีกําหนดลําดับชัน- อาวุโส
และการเป็นคู่ตรงกันข้าม น่าเสียดายว่าทีมสันติวธิ ที เี ป็ นคนกลางน่ าจะพิจารณาจัดโต๊ะแบบกลม
เพือเลีย งความรูส้ กึ ประจันหน้าระหว่างศัตรู
นอกจากนี- เราจะเห็นได้ว่าในช่วงท้ายๆ ของการชุมนุ มทีแยกราชประสงค์ได้มคี วาม
พยายามของสมาชิกวุฒสิ ภาจํานวนหนึงพยายามเสนอตัว เข้ามาไกล่เกลีย แต่ทาง ศอฉ. ไม่
สนองตอบแต่อย่างใด ยังคงรุกคืบเข้ากระชับพืน- ที ถึงแม้ว่าจํานวนผู้บาดเจ็บล้มตายยังเพิม ขึนอย่างต่อเนือง
ซึงมาถึงตอนนี-อาจเป็ นเรืองไร้เดียงสาทีจะกล่าวว่ากระบวนการสันติวธิ ใี นสังคมไทย
ล้มเหลวโดยสิน- เชิง
ข้อสังเกตทัง- 11 ข้อ เป็ นเพียงข้อสังเกตเบือ- งต้นเพือคลีค ลายปญั หาการใช้ความรุนแรง
แก้ไขปญั หาความขัดแย้งทางการเมือง ซึง บทเรียนนี-จะได้ขยายการศึกษาในระยะยาวต่อไป
ข้อสังเกตว่าด้วยผูช้ ุมนุมทีบาดเจ็บและเสียชีวิต
1. กลุ่มผูบ้ าดเจ็บ
เอกสารทีไ ด้จากสถานพยาบาล ได้มสี ถิตคิ นเจ็บระหว่างวันที 13-19 พฤษภาคม พบว่ามีคนจ็บ
ทีถู ก บันทึกเอาไว้จํานวน 582 ราย เวลาทีผู้บาดเจ็บถู กนํ าส่ งโรงพยาบาลเป็ น เวลาระหว่าง
12.00-18.00 น. เป็ นช่วงเวลาทีม ผี ู้บาดเจ็บมากทีส ุดถึงร้อยละ 30 เป็ นทีน่าสังเกตว่าเป็ นเวลา
กลางวันทีผบู้ าดเจ็บน่ าจะเป็ น “เป้าหมาย” ทีชดั เจนและผูย้ งิ หรือสังการยิ 

งมาสมารถ “เห็น” ได้
เนืองจากเป็นช่วงเวลาทีม แี สงแดดปกติ รองลงมาคือกลุ่มทีถ ูกยิงระหว่างหลังเทีย งคืนถึง 6 โมง
ช-10

เช้ากว่าร้อยละ 16 แต่กลุ่มผู้บาดเจ็บทีมากทีสุดไม่สามารถระบุเวลาแห่งอาการบาดเจ็บได้ถึง
ร้อยละ 41
ในกลุ่มผูบ้ าดเจ็บเป็ นพลเรือนถึงร้อยละ 90.2 ขณะทีเ ป็ นเจ้าหน้าทีท หารตํารวจร้อยละ
7.04
กลุ่มผูบ้ าดเจ็บเป็นชายมากทีส ุดคือร้อยละ 93.99 และเพศหญิงร้อยละ 5.84
ในการบาดเจ็บทีระบุ อ าการได้พ บว่ าถู ก กระสุ นร้อ ยละ 45.36 สามารถจําแนกเป็ น
บาดแผลทีศ รี ษะร้อยละ 9.59 คอร้อยละ 2.24 ลําตัวร้อยละ 27.4 ช่วงแขนร้อยละ 22.26 ขาร้อย
ละ 28.77
2.
กลุ่มผูเ้ สียชีวิตซึง นับเฉพาะบริเวณบ่อนไก่พระราม 4 ร้อยละ 20 สีลม (ศาลา
แดง สวนลุมพินี และราชดําริ) ร้อยละ 22 รางนํ-าดินแดงร้อยละ 30 ราชปรารภและซอยหมอเหล็
งร้อยละ 7
รวมยอดผู้เสียชีวติ ในเขตดังกล่าว ระหว่าง 13-19 พฤษภาคมมีจํานวน 55 ราย กลุ่ม
ใหญ่ทสี ุดคืออายุวยั ฉกรรจ์จนถึงวัยกลางคน คือระหว่าง 20-49 ปี ในกลุ่มนี-เป็ นผูป้ ระกอบอาชีพ
อิสระ (รับจ้าง แท็กซี อาสาสมัครและค้าขาย) กว่าร้อยละ 61 เป็นทหารร้อยละ 6
ภูม ิลํา เนาของผู้เ สีย ชีว ิต มาจากภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ร้อ ยละ 42 รองลงมาคือ
กรุงเทพมหานครร้อยละ 35 ไม่สามารถระบุได้รอ้ ยละ 15
ตําแหน่ งบาดแผลทีมนี ัยสําคัญต่อการเสียชีวติ พบว่าร้อนละ 36 เป็ นบาดแผลทีศรี ษะ
ช่วงอกร้อยละ 27 ช่วงลําตัวร้อยละ 12 ลําคอร้อยละ 11
สาเหตุของการเสียชีวติ ได้แก่อาวุธปืนถึงร้อยละ 78 ร้อยละ 9 เสียชีวติ จากการติดเชือ- ใน
กระแสโลหิต
มีขอ้ สังเกตว่าอัตราส่วนของผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ ส่วนใหญ่บาดเจ็บจากกระสุนปืน และ
น่ าจะพิจารณาประกอบกับการปฏิบตั กิ ารของ ศอฉ. ว่าเป็ นไปด้วยความละมุนละม่อมหรือไม่
อย่างไร เพราะสัญญาณของความรุนแรงทีมากขึน- น่ าจะสัมพันธ์โดยตรงกับการห้ามรถกู้ชพี เข้า
พืน- ทีแ ละมีเจ้าหน้าทีก ชู้ พี ถูกสังหาร
ว่าด้วยประชาชนในการเมืองร่วมสมัย
ปญั หาของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนกับบทบาทของรัฐมีมาโดยตลอด
ในยุคก่อตัวของรัฐชาตืได้มคี วามพยายามสร้างพลเมืองของรัฐทีย กระดับจากการเมืองแบบไพร่
ฟ้าให้เป็ นการเมืองแบบมีส่วนร่วม ซึงในปจั จุบนั กล่าวได้ว่าบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าวในระดับ
หนึง แต่ทศั นะในการจัดความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชนยังคงเป็ นปญั หาร่วมสมัย
เมือนักคิดคนสําคัญในยุคปจั จุบนั Giorgio Agamben พูดถึงประชาชน เขาหมายถึง
สมาชิกทุกคนทีเ ป็ นองค์รวมของสังคม การมีชวี ติ ในรัฐก็คอื การเข้าร่วมในชุมชนทีถ ูกก่อตัง- เพือ
ประโยชน์ ของสิงมีชวี ิต และความเป็ นอยู่ทดี ีข องสมาชิก ทุกคนในชุมชน ดังทีเคยกล่ าวไว้ว่า
Agamben มองว่าสิง มีชวี ติ นัน- ประกอบด้วย Zoë หรือร่างทีม ชี วี ติ กับ bios หรืออากัปกิรยิ าของ
ช-11

การมีชวี ติ ทีม คี วามหมายทางการเมือง ชีวติ ทีเ คลือนไหวแต่ขาดความหมายและการยอมรับทาง
การเมืองจึงเป็ นชีวติ ทีเปลือยเปล่า (naked life) ดังนัน- ประชาชนในความหมายทีแท้จริงจึง
หมายถึงชีวติ ทีด าํ รงอยูใ่ นรัฐและต้องเป็นชีวติ ทีเ ข้าถึงและได้รบั การยอมรับทางการเมือง 16
แต่ กระนัน- คําว่าประชาชนมีความหมายหลายหลากไปตามแต่ บริบทประวัติศาสตร์
การเมือง คําว่าประชาชนในภาษาและบริบทอังกฤษหมายถึงสามัญชน (ordinary people) ส่วน
ในรัฐธรรมนู ญอเมริกนั ทีเริม ต้นด้วยคําว่า “We the people of United States..” กลับ
หมายความถึงประชาชนทุ กคน หรือ ในการเมือ งไทยทีพยายามแก้ปญั หาความขัด แย้งทาง
การเมืองโดยให้เ รียกคนรากหญ้าว่ารากแก้ว การเรียกขานและช่ว งชิง “ประชาชน” จึงเป็ น
การเมืองของชีวอํานาจ (biopolitics) ทีเ ปลีย นประชาชนให้เป็ นเป้าหมายทีต ้อง “ถูกพัฒนา” หรือ
เปลีย นให้เป็นพลเมืองทีด ขี องรัฐ
ปรากฏการณ์ “ขอคืนพื-นที” และ “กระชับวงล้อม” ซึงเป็ นวาทกรรมทางการเมืองที
ลดทอนความรุนแรงของกําลังกายภาพให้ดูไม่รนุ แรง
ในห้วงวิกฤตระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม 2553 นัน- บรรดานักวิชาการและสือ
สายเหยีย วถึงกับเรียกร้องและสนับสนุ นให้ใช้กําลังหรือกองทัพบดขยี- ดังนักวิชาการท่านหนึง
เอ่ยว่า “ถ้าประชาชนเป็ นกบฎ ก็ต้องฆ่า ” หรือศิลปิ นหลายคนสนับสนุ นให้ฆ่าได้โดยไม่ปราณี
พระสงฆ์องคเจ้าบางตนก็เปรยว่าฆ่าคนดีกว่าฆ่าเวลา เป็ นต้น มีแม้กระทังที 
แสดงตนเป็ นฝ่าย
เดียวกับรัฐจนถึงขัน- มีข่าวว่านักวิชาการบางคนไป “คัดกรอง” และ “ชีต- วั ” บุคคลทีเ ข้าข่ายว่าจะ
เป็ นการ์ดของกลุ่มผูช้ ุมนุ ม ทัง- หมดนี- หากเราไม่ทบทวนความจริง สืบสวนข้อเท็จจริงกฎหมาย
ในสภาวะฉุกเฉินก็เสมือนเป็นใบมรณบัตรเปล่าๆ ทีร ฐั กรอกตัวเลขได้ตามอําเภอใจ
ั หาการชุ ม นุ ม ใน
ทีสํ า คัญ หากเรายอมรับ มาตรฐานปฏิบ ัติ ก ารของการแก้ ไ ขป ญ
สังคมไทยนี- และลดระดับความรับผิดทางกฎหมายและศีลธรรมลง เรากําลังยอมรับว่าการใช้
กําลังทหารมาควบคุมฝูงชนด้วยอาวุธสงครามเป็ นสิง ทีช อบธรรม การใช้กระสุนยางในเบือ- งต้น
แล้วปรับมาใช้กระสุนจริงเป็ นสิง ทีกระทําได้ เรากําลังยอมรับว่ารัฐสามารถใช้อํานาจตัง- เขตการ
ใช้กระสุนจริงกลางเมืองทีใ ครก็ตามมีสทิ ธิเป็นเหยือ ได้ และไม่ตอ้ งแสดงความรับผิดชอบใดๆ
กล่าวคือ ในอนาคตไม่ว่า “ใคร” มาเป็ นรัฐบาลก็สามารถใช้ “วิ ธีการดังว่ า” กับ
“ฝ่ ายตรงกันข้ามตน” ได้
อะไรทําให้เราเสือมถอยจนลืมสาระสําคัญของชีวติ ในรัฐไปหาความรุนแรง? นักทฤษฎี
การเมืองร่วมสมัย เช่น Giorgio Agamben กล่าวถึงแนวคิดเรือง Homo Sacer ผูซ้ งึ เป็ นเสมือน
คนทีต้องคําสาปจนถูกห้ามเข้าร่วมกับชุมชนทางการเมือง และอาจถูกสังหารจากใครก็ได้ ชีวติ
เช่นนี-กค็ อื สิง ทีอ าเรนด์เรียกว่า “ชีวติ ทีเ ปลือยเปล่า” (naked life หรือ bare life) เป็ นคนซึง มีชวี ติ
ในทางชีววิทยา (Zoë) แต่ไม่มนี ัยสําคัญทางการเมือง (bios) หลงเหลืออยู่ ในสภาวะฉุ กเฉิ น
(state of emergency) นี-เองทีร ฐั เอ่ยอ้างฉวยอํานาจในสถานการณฉุ กเฉินมากระทําการทีล ะเมิด
สิทธิ เสรีภาพขัน- พืน- ฐานของมนุ ษย์ทคี วรจะมี Zoë และ bios ให้เหลือเพียงสิง มีชวี ติ ทีค งเหลือ
แต่ชวี ติ ชีวะทีอ าจบดขยีห- รือถูกกระทําการใดๆ ได้ทุกเมือ หรือจากใครก็ได้
ช-12

หากยอมรับมาตรฐานการจัดการกับผูช้ ุมนุ มใหม่น-ี ก็เท่ากับเรากําลังยอมรับว่าวิถชี วี ติ
แบบ Homo Sacer หรือชีวติ ทางการเมืองทีไ ร้นยั สําคัญทางการเมืองอาจเกิดขึน- กับใครก็ได้
เราต่างมีส่วนร่วมรับผิดชอบ: แนวทางการปรองดองของสังคมไทย
ปญั หาประการหนึงในการส่งเสริมโครงสร้างของความรุนแรงในช่วงเดือนเมษายนและ
พฤษภาคมก็คอื ความล้าหลังในกรอบวิเคราะห์ยุคสงครามเย็นและเอามาใช้ในวาทกรรมทาง
สังคม
ในช่วงการปราบปรามฝ่าย นปช. มีขอ้ ถกเถียงว่า ชนชัน- นํ าไทยยอมจะเป็ น รัฐอํานาจ
นิยม (Authoritarian state) มากกว่าจะเป็ นรัฐทีล ม้ เหลว (Failed state) กล่าวคือยอมดําเนินการ
ปราบปรามอย่างรุนแรง และปกครองในระบอบเผด็จการมากกว่าจะยอมถูก “แทรกแซง” จัดการ
จากต่างชาติ ข้อคิดเห็นนี-มสี ่วนจะต้องขบคิดทบทวนว่ามีอทิ ธิพลต่อการตัดสินใจ “เด็ดขาด” ของ
รัฐบาลหรือไม่ เช่น ในการอภิปรายของนายโสภณ สุภาพงษ์ทาง NBT ในวันที 16 พฤษภาคม
ถึงกับมีขอ้ สรุปว่า “รัฐบาลนี-แพ้ ประเทศนี-แพ้ ไม่ใช่เรืองการเมืองแล้ว เป็ นเรืองของรัฐ มัน คือ
ขบวนการล้มรัฐ”17
หากจะกล่ าวในทีสุดแล้วปฏิกิรยิ าต่ อข้อ ถกเถียงเรือ งรัฐทีล้มเหลวกลายมาเป็ นแรง
กระตุน้ ให้รฐั บาลใช้กําลังเบ็ดเสร็จเด็ดขาดกับกลุ่ม นปช. เป็นเรือ งจริง ข้ออ้างเรืองความกังวลว่า
ประเทศไทยจะเป็ นรัฐทีล้มเหลวก็เป็ นเพียงศิลปวิทยาการปกครอง (statecraft) หรือแม่ไม้ใน
ทางการควบคุมและใช้อํานาจทีช ่วยเร่งเร้าให้การตัดสินใจตามแนวทางสันติวธิ แี ผ่วลดกระแสลง
ในทีส ุด
การหวนคืนสู่สภาวะปกติของสังคมไทยจะต้องพิจารณาองค์ประกอบทีห ลากหลายมาก
ขึน- กว่าแนวทางการปรองดองในปจั จุบนั หากต้องรุกคืบไปถึงการกําหนดมาตรการจัดการชุมนุ ม
ของพลเรือนทีม กี รอบการปฏิบตั งิ านทีเ ป็นระบบสากล
เมือเป็ นเช่นนี- การคืนความหมายของคุณค่าชีวติ ทางการเมืองให้แก่ชวี ติ ทีเ ปลือยเปล่า
(naked life) จึงมีนัยสําคัญต่อการปรองดอง (reconciliation) ของสังคม กรณีการปะทะกัน
ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย กับรัฐบาล, ระหว่างรัฐบาลกับแนว
ร่วมประชาธิปไตยต่ อต้านเผด็จการแห่ งชาติ (นปช.) กับกลุ่ มคนเสื-อ แดงทีเ กิดขึ-นระหว่างปี
2551-2553 จนเป็ นเหตุแห่งการเสียชีวติ นับร้อยคน บาดเจ็บนับพันๆ ยังมีผู้ทหี วาดผวาระแวง
ต่อการใช้อํานาจรัฐอีกมาก รวมทัง- เจ้าหน้าทีฝ า่ ยรัฐบาลเองก็สูญเสียไม่น้อย ความขัดแย้งเหล่านีเป็นความขัดแย้งทางการเมืองทีไ ม่ได้มรี ากมาจาก พ. ต. ท. ทักษิณ ชินวัตรเพียงคนเดียวอย่าง
ทีคนจํานวนมากเข้าใจ ถ้าเราไม่สามารถเข้าใจความซับซ้อนของปญั หาได้ดงั ว่าก็ต้องกลับมา
พิจารณาโครงสร้างสังคมไทยว่าเป็นโครงสร้างทีเ สริมส่งต่อการใช้ความรุนแรงหรือไม่
ในประการหนึงก็คอื การกลับมาทบทวนปฏิบตั กิ ารของรัฐต่อประชาชนของตัวเองในห้วง
เวลาทีผ ่านมาเต็มไปด้วยความเด็ดขาดรุนแรงและมีมวลชนจํานวนหนึงหนุนหลัง

ช-13

ใช่หรือไม่ว่าต้องมีความรับผิดชอบจากรัฐต่อความผิดพลาด ทัง- ทีจ งใจและพลัง- เผลอทีไ ด้
กระทํารุนแรงต่อประชาชนทุกเหล่าสี หากจะปรองดอง ต้องเริม จากคําขอโทษ การขอโทษทีเ ป็ น
รูปธรรมได้แก่ การเยียวยาให้แก่ญาติพนี ้ องของผู้เสียชีวติ ทุกฝ่ายอย่างเสมอหน้ า การยอมรับ
ความผิดพลาดของรัฐในการดําเนินนโยบายทีล ม้ เหลวในการแก้ปญั หา การยอมให้คนทุกหมู่สมี ี
ทีย นื ทางการเมืองในท่ามกลางความแตกต่าง และเคารพกันให้เห็นเป็ นรูปธรรม มิใช่การดูแคลน
แต่ละฝา่ ย
คําตอบของการปรองดองจึงอยูใ่ นตัวของพวกเราทุกคน

ภาคผนวก
ตารางที 1 แสดงความรุน แรงของการปะทะกัน ทางการเมื อ งในสัง คมไทย นั บแต่
เหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2514 ถึง 2553
เสียชีวิต
บาดเจ็บ
สูญหาย
14 ตุลาคม 2516
70
n.a.
n.a.
6 ตุลาคม 2519
41
n.a.
n.a.
17-20 พฤษภาคม 2535
52
696
175
กรณีกรือเซะ 28 เมษายน 2547 106
(32 คน n.a.
n.a.
เสียชีวติ ในมัสยิด)
กรณีตากใบ 25 ตุลาคม 2547
85
(75 คน n.a.
n.a.
เสียชีวติ ในระหว่าง
ถู ก นํ าตั ว ไปค่ า ย
ทหาร)
กรณีก ารชุ ม นุ ม 192
วัน ของ 7
~500
พันธมิตร 25 พฤษภาคม 2551-2
ธันวาคม 2551
7 ตุลาคม 2551
2
443*
n.a.
11-14 เมษายน 2552
130
10 เมษายน – 20 พฤษภาคม 92
~2000
48
2553
ทีม า : จาก Bangkok Post, *มติชน 10 ตุลาคม 2551 รวบรวมโดยบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ

ช-14

1

บทความนี-เป็ นส่วนวิเคราะห์จากเอกสารเผยแพร่ทางหนังสือพิมพ์และเอกสารทางการทัวไป 
เพือวิเคราะห์
บทบาทของ ศอฉ. กับการยกระดับความรุนแรง ทัง- นี-ผเู้ ขียนไม่ได้ครอบคลุมถึงบทบาทของ นปช. ด้วยหวังว่า
จะทําการศึกษาค้นคว้าตัง- ข้อสังเกตในระยะต่อไป ซึง ในเบือ- งต้นผูเ้ ขียนเห็นว่า ปฏิบตั กิ ารของ ศอฉ. ภายใต้
รัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะได้ปฏิบตั ิการและมีความรุนแรงจนเกิดการเสียชีวติ และบาดเจ็บมากทีสุดใน
ประวัติศาสตร์การเมืองสมัยใหม่ จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ว่ารัฐบาลและ ศอฉ. จะต้องสร้าง
ความกระจ่างว่าในความขัดแย้งระหว่างเดือนเมษายน 2553 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 นัน- เกิดความ
รุนแรงจนถึงชีวติ ของประชาชนได้อย่างไร เราจะต้องร่วมกันสร้างความโปร่งใสให้ปรากฏเป็ นบทเรียนแก่
สังคมไทย ไม่ว่าจะเป็ นเรืองกรณีชายชุดดํา 10 เมษายน, กรณีลอบสังหาร พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล, กรณีการ
เสีย ชีวิต ของพยาบาลอาสาและประชาชนในเขตวัด ปทุม วนาราม เป็ น ต้น แม้ข อบเขตของการศึกษาใน
บทความนี-จาํ กัดไปด้วยเวลาและขอบเขตของการเข้าถึงเอกสารและความจริงจํานวนมาก แต่การชีป- ระเด็นข้อ
กังขาในบทความหวังว่าจะเป็ นการเปิ ดข้อถกเถียงทียงั ไม่มกี ารเอ่ยถึง โดยเฉพาะบทบาทของ ศอฉ. และ
ทหารกับการจัดการความขัดแย้งทางเมืองไทยในอนาคต ตลอดจนวิธวี ิทยาในการจัดการการชุมนุ มทาง
การเมืองของประชาชน
ผูเ้ ขียนขอแสดงความขอบคุณกลุ่มมรสุมชายขอบทีอ ุตสาหะในการรวบรวมข้อเท็จจริงจากหนังสือพิมพ์ต่างๆ
ซึง ใช้เวลายาวนานกว่าครึง ปี และขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงสําหรับนักข่าวภาคสนามทุกท่านทีไ ด้เสีย งชีวติ
นําความจริงมาเผยแพร่ ตลอดจนหนังสือพิมพ์รายวันทุกฉบับ ขอขอบพระคุณ ศ.ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
มูลนิธิ 14 ตุลา ดร. ภูมิ มูลศิลป์ คณะอนุ กรรมการเพือดําเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี
คณะที 4 คุณอภิวฒ
ั น์ แสงพัทธสีมา อย่างไรก็ดี ท่านเหล่านัน- ไม่มสี ่วนรับผิดชอบในความผิดพลาดใดๆ ของ
บทความนี-แต่อย่างใด
2
อนุ กรรมการประจําคณะอนุ กรรมการเพือดําเนินการตรวจสอบและค้นหาความจริงเฉพาะกรณี คณะที 4
แต่งตัง- โดยคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพือการปรองดองแห่งชาติ
3
ดูตารางที 1 ในภาคผนวก 1
4
ดูภาคผนวก ข แนบท้ายคําสังของ 

ศอ. รส. ใน คําสังกองอํ 

านวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั 

กร
ที 123/2553 ลงวันที 23 มีนาคม 2553 ขณะทีว าสนา นาน่ วม ระบุว่า ศอ. รส. มีอตั รากําลัง 34,517 นาย
(วาสนา นาน่วม, 2553, น. 45) และเมือมีการขยายเวลา พ.ร.บ. ความมันคงระหว่ 

าง 7-20 เมษายน 2553 ก็
ได้ขยายกําลังเป็ น 47,502 นาย และขยายอัตรากําลังเป็ น 5.4 หมืนนาย ภายหลังจากการประกาศใช้ พ.ร.ก.
ฉุกเฉิน และยกระดับ ศอ. รส. เป็ น ศูนย์อาํ นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.)
5
กองบรรณาธิก ารประชาไท. 2554. คนทีต ายมีใ บหน้ า คนทีถู ก ฆ่า มีชีวิต . กรุง เทพ: มูลนิธิวีร ชน
ประชาธิปไตย, หน้ า 193. เปรียบเทียบผลของความสูญเสียในการปะทะระหว่างพันธมิตรประชาชนเพือ
ประชาธิปไตยกับตํารวจปราบจราจลในวันที 7 ตุลาคม 2551; วาสนา นาน่ วม ได้ระบุใน “ลับ ลวง เลือด”
(2553, หน้า 70) ว่า “....มี “สัญญาณพิเศษ” มายังรัฐบาลและกองทัพว่า “ให้จบก่อนสงกรานต์” และวาสนา
ประเมินว่าในการปฏิบตั กิ ารครัง- นัน- “...แค่การเริม ต้นก็ผดิ ยุทธวิธ.ี ..”
6
การรวมตัวของ นปช. เกิดจากการรวมตัวของเครือข่ายทีม คี วามหลากหลาย ได้แก่ เครือข่าย 19 กันยาต้าน
รัฐประหาร กลุ่มพลเมืองภิวตั น์ สมาพันธ์ป ระชาธิปไตย กลุ่มเพือ นรัฐธรรมนู ญ 40 กลุ่ม 24 มิถุน า
ประชาธิปไตย กลุ่มวิทยุชุมชนคนรักแท็กซี กลุมพีทวี ี กลุ่มรักทักษิณไม่เอาเผด็จการ ซึง ต่อมาร่วมก่อตัง- เป็ น
กลุ่ม 8 องค์กรต้านรัฐประหาร จากนัน- ก็ขยายตัวเป็ น 12 องค์กรต้านรัฐประหาร
จากกลุ่ ม 12 องค์ก รต้า นรัฐ ประหาร ก็มีแ นวร่ ว มอีก สีก ลุ่ ม ได้แ ก่ พัน ธมิต รสหภาพแรงงาน
ประชาธิป ไตย สมาพัน ธ์แ นวร่ ว มประชาธิป ไตยอีส าน สมาพัน ธ์ ค นรัก ประเทศไทย สหพัน ธ์แ รงงาน
อุตสาหกรรมสิง ทอตัดเย็บเสือ- ผ้า และเริม มีแนวร่วมมากขึน- เรือยๆ จึงเปลียนชือเป็ น กลุ่ ม18 องค์กรต้าน
ช-15

รัฐประหาร ” ในทีส ุดจึงเกิดความต้องการเปิ ดโอกาสและขยายแนวร่วมให้กลุ่มต่างๆ ทีม เี จตนารมณ์ในการ
ต้านรัฐประหารเข้ามาร่วม จึงได้เปลีย นชือเป็ นแนวร่วมประชาชนต้านรัฐประหาร (นปตร.) ซึง เป็ นการรวมตัว
ของ 22 กลุ่มหรือองค์กร ดังนี- คนวันเสาร์ไม่เอาเผด็จการ สมาพันธ์ประชาธิปไตย กลุ่มพลเมืองภิวฒ
ั น์ กลุ่ม
เพือนรัฐธรรมนูญ 2540 กลุ่มคนจนเมืองรักประชาธิปไตย พันธมิตรสหภาพแรงงานประชาธิปไตย สมาพันธ์
คนรักประชาธิปไตย นิตยสารสยามปริทศั น์ พรรคแนวร่วมภาคประชาชน สหพันธ์นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศ
ไทย(สนนท.) เครือข่ายรามคําแหงรักประชาธิปไตย สหพันธ์แรงงานอาหารและเครืองดืม กลุ่มกรรมกรปฏิรูป
ชมรมคนรัก อุ ด ร มู ล นิ ธิวีร ชนประชาธิป ไตย สมาพัน ธ์แ นวร่ ว มประชาธิป ไตยอีส าน สหพัน ธ์ แ รงงาน
อุตสาหกรรมสิง ทอตัดเย็บเสือ- ผ้า กลุ่มประชาธิปไตยไม่ใช่แค่กก‚ิ (กปก.) กลุ่มพลังหนุ่ มสาวเพือประชาธิปไตย
โครงการรณรงค์เพือแรงงานไทย สหพันธ์แรงงานกระดาษ และแนวร่วมประชาชนแห่งประเทศไทย
จากนัน- แนวร่วมประชาชนต่อต้านรัฐประหาร (นปตร.) จึงมีมติเคลือนไหวร่วมกับกลุ่มพีทวี แี ละตังเป็ นองค์กรใหม่ในนาม แนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการ(นปก.) เมือวันที 6 มิถุนายน 2550 โดยมี
เป้ าหมายสํา คัญ คือ การต่ อ ต้า นรัฐ ธรรมนู ญ ฉบับ พ.ศ. 2550 ตลอดจนต่ อ ต้า นองค์ก รอัน เกีย วเนื อ งกับ
รัฐประหาร 19 กันยายน 2549 การเคลือนไหวของ นปก. มีผเู้ ข้าร่วมนับหมืนคน นับแต่การเคลือนพลจาก
ท้องสนามหลวงไปกองบัญชาการกองทัพบกในวันที 9 มิถุนายน 2550 – 22 กรกฎาคม 2550 ซึง เป็ นการ
ชุมนุ มและเคลือนไปยังบ้านพัก พล. อ. เปรม ติณสูลานนท์ โดยมีเป้าหมายคือการกดดันให้พล.อ. เปรม
ลาออกจากตําแหน่ งประธานองคมนตรี แต่เกิดการปะทะจนจนเจ้าหน้าทีต้องสลายการชุมนุ ม มีผู้บาดเจ็บ
หลายสิบราย ส่วนแกนนํา นปก. ถูกจับกุม แต่กไ็ ด้มกี ารแต่งตัง- แกนนํารุ่น 2 ซึง นปก. มีบทบาทสําคัญในการ
คัดค้านร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับ พ.ศ. 2550 และในวาระครบรอบหนึงปี รฐั ประหารกันยายน 2549 นปก. ก็ได้
ชุมนุมและเปลีย นชือเป็ น แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ในทีส ดุ
แม้หลังการเลือกตัง- 5 พฤศจิกายน 2550 พรรคพลังประชาชนมีบทบาททางการเมืองและแกนนํา
ส่วนหนึงเข้าไปมีบทบาทในสภาผูแ้ ทนราษฎรและรัฐบาล แต่ นปช. ก็มบี ทบาทในการต่อต้านกลุ่มพันธมิตร
ประชาชนเพือประชาธิปไตยอย่างต่ อเนือง โดยเฉพาะอย่างยิงการเข้ายึดทําเนียบรัฐบาลในยุคนายสมัคร
สุนทรเวชเมือวันที 26 สิงหาคม 2551 ในระหว่างนัน- นปช. จัดการชุมนุ มทีท อ้ งสนามหลวงและนายชินวัตร
หาบุญพาดได้นํามวลชนจํานวนหนึงโดยไม่ได้ผ่านมติแกนนํ า นปช. เดินทางไปประชิดเขตชุมนุ มของกลุ่ม
พันธมิตรฯ จนเกิดการปะทะเมือวันที 2 กันยายน 2551 ผลการปะทะทําให้นายณรงค์ศกั ดิ 8 กรอบไธสงค์ซงึ
เป็ นผู้ร่วมชุมนุ มฝ่าย นปช. เสียชีวิต ส่งผลให้รฐั บาลนายสมัคร สุนทรเวชประกาศภาวะฉุ กเฉิน ในเวลา
ใกล้เคียงกันกับทีนายสมัครถูกศาลรัฐธรรมนู ญวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติในกรณีจดั รายการทางโทรทัศน์เข้า
ข่ายการเป็ นลูกจ้าง ซึง ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา 287 จึงต้องพ้นจากตําแหน่งในวันที 9 กันยายน 2551
เมือนายสมชาย วงศ์สวัสดิได้
8 รบั การสนับสนุนให้ดาํ รงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแต่กลุ่มพันธมิตรเข้าไป
ล้อมทีท าํ การรัฐสภา ทางการจึงสลายการชุมนุม ส่งผลให้ผชู้ ุมนุมกลุ่มพันธมิตรฯ เสียชีวติ สองคน คือนางสาว
อังคณา ระดับปญั ญาวุฒแิ ละ พ.ต.ท. เมธี ชาติมนตรี
ในเวลาต่ อ มากลุ่ ม พัน ธมิต รได้เ ข้า ยึด พื-น ทีส นามบิน สุว รรณภู มิแ ละดอนเมือ งระหว่ า งวัน ที 25
พฤศจิกายน ถึง 3 ธันวาคม 2551 เมือนายสมชาย วงศ์สวัสดิต้8 องพ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีดว้ ยคําตัดสิน
ยุบพรรคพลังประชาชนและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคมิให้ดาํ เนินกิจกรรมทางการเมืองเป็ นเวลา 5 ปี
กลุ่มนปช. ได้ลดบทบาทลง แต่กลุ่มพีทวี ไี ด้จดั รายการความจริงวันนี- สัญจร (Truth Today) จึงทําให้
ฐานการสนับสนุนของมวลชนมีมากขึน- โดยลําดับ
ในการแถลงนโยบายของรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะวันที 30 ธันวาคม 2551 ก็ได้รบั การต่อต้าน
จากกลุ่ม นปช. โดยชุมนุมรอบรัฐสภา จนต้องแถลงนโยบายนอกทีท ําการรัฐสภา ณ หอประชุมกระทรวงการ
ต่างประเทศ จากนัน- กิจกรรมของนปช. ก็เริม ยกระดับการเป็ นคู่ขดั แย้งกับรัฐบาลนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ ไม่
ช-16

ว่าจะเป็ นการกดดันให้ปลดนายกษิต ภิรมย์จากตําแหน่ งรัฐมนตรีต่างประเทศ (24-26 กุมภาพันธ์ 2552) การ
กดดันให้ พล.อ. เปรม ติณสูลานนท์, พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์, นายชาญชัย ลิขติ จิตถะ ลาออกจากตําแหน่ ง
ประธานองคมนตรีและองคมนตรี เรียกร้องให้นายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะลาออก (8 เมษายน 2552) จากนัน- ก็ได้
ใช้แผนดาวกระจายไปกดดันตามจุดต่างๆ โดยเฉพาะการประชุมสุดยอดผูน้ ํ าอาเซียน โดยยกขบวนไปยืน
หนังสือให้แก่ผนู้ ําชาติสมาชิกอาเซียนทีโ รงแรมรอยัลคลิฟ บีช รีสอร์ต พัทยา แต่เกิดการปะทะกับกลุ่มเสือ- นํ-า
เงินในวันที 9-10 เมษายน 2552 ผลการปะทะทําให้แกนนําสายฮาร์ดคอร์อย่างนายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง ได้
นํากลุ่มผูช้ ุมนุมบุกเข้าไปในโรงแรม ในวันที 10 เมษายน ยังผลให้ต้องยกเลิกการประชุมอาเซียนซัมมิตทันที
รัฐบาลจึงประกาศใช้พระราชกําหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินตัดสัญญาณสถานีโทรทัศน์ดสี เตชัน ขณะทีก ลุ่มผู้
ชุมนุมนํารถแก๊สไปจอดทีบ ริเวณสามเหลีย มดินแดง มีการปะทะทีม สั ยิดบนถนนเพชรบุรแี ละนางเลิง- ทําให้นาย
ป้อม ผลพันพัว (อายุประมาณ 53 ปี ) และนายยุทธการ จ้อยชดช้อย (อายุ 18 ปี ) เสียชีวติ กลุ่ม นปช. ยังมี
การเคลือนไหวกดดันทีกระทรวงมหาดไทยและเกิดการจราจลทุบรถนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะและแกนนํ า
รัฐบาลหลายคน จนแกนนํา นปช. ต้องสลายตัวและเข้ามอบตัวในวันที 14 เมษายน
จากนัน- ความสัมพันธ์ระหว่ างรัฐบาลและกลุ่ม นปช. ก็เกิดภาวะตึงเครียดโดยลําดับ (รายละเอียด
เกีย วกับพัฒนาการของกลุ่ม นปช. สามารถอ่านได้จากบทที 3 ของวิทยานิพนธ์รฐั ศาสตรมหาบัณฑิตเรือง
“การเคลือนไหวของขบวนการแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ช่วงรัฐบาลอภิสทิ ธิ”8
โดย นางสาวอุบลพรรณ กระจ่างโพธิ 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554)
7
วาสนา นาน่ วม, 2553, หน้า 73; นายทหารคนหนึงทีปะทะกับผู้ชุมนุ มและยิงปื นบรรจุกระสุนสเปรย์
พริกไทยใส่ผชู้ ุมนุมคือ พ.อ. อภิรชั ต์ คงสมพงษ์ (วาสนา นาน่วม, 2553, หน้า 77-8)
8
วาสนา นาน่วม, 2553, หน้า 98-107
9
ไอเอ็นเอ็น อ้างถึง ใน http://hilight.kapook.com/view/47681 เข้าถึงเมือวันที 2 พฤษภาคม 2554; ในงาน
ของวาสนา นาน่วมกล่าวถึงมาตรการเจ็ดข้อในการสลายการชุมนุมหรือปราบจราจล ดังนี- การแสดงกําลัง การ
ใช้เครืองเสียงแรงดันสูง โล่ กระบอง รถฉีดนํ-า แก๊สนํ-าตา และกระสุนยาง (วาสนา นาน่ วม, 2553, หน้า 74)
แต่ในฝา่ ยทีป ฏิบตั กิ ารมีความเห็นว่า “...ไม่มี ผบ. หน่วยคนไหนจะทําตาม เพราะเป็ นการนําลูกน้องไปตาย...”
(วาสนา นาน่วม, 2553, หน้า 96)
10

น.ส. สันทะนา สรรพศรี มีขอ้ มูลระบุว่ามีภาพการแบกร่างของสันธะนา และมีรายงานข่าวมีชายในชุดตํารวจ
ปราบจรา/ลถูกยิงทีศ รี ษะเสียชีวติ แต่ไม่ปรากฏในรายงานทางการฉบับใดๆ เลย (ข่าวไทยรัฐ 15 พฤษภาคม
2553)
11
ไทยรัฐ 19 พฤษภาคม 2535
12

”ตัวเลขเป๊ะๆหลุดมาได้อย่างไร” เสียงบ่นจาก “พล.อ.ดาว์พงษ์” กรณียอดเบิกจ่ายกระสุน ”พฤษภามหา
โหด” มติชน 25 มีนาคม 2554
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1301039135&grpid=&catid=50&subcatid=5000
13

ข่าวสด 16 พฤษภาคม 2553
มติชน 16 พฤษภาคม 2553; ไทยรัฐ 16 พฤษภาคม 2553
15
ข่าวสด 16 พฤษภาคม 2553
16
อ่านเพิม เติมได้ใน Giorgio Agamben, “Form-of-Life” and “What is a People” in Means Without Ends:
Notes on Politics. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2000.
14

ช-17

17

http://www.amphur.in.th/thailand-will-be-failed-state/ นายโสภณ สุภาพงษ์ได้นําเสนอว่าหากรัฐล้มเหลว
ก็จะถูกแทรกแซงโดยต่างชาติ โดยการเคลือนไหวของ นปช. มีนัยทางการเมืองมากต่อการสร้างภาวะ failed
state เช่น การยิง เสธ.แดง สันนิษฐานได้ว่าถูกยิงโดยพวกเดียวกันทีไ ม่พ อใจ เสธ.แดง ทีต ้องการนํามวลชน
ไปในอีกทิศทางใช้ความรุนแรง หรือ อาจเป็ นการการเอาคืนของกลุ่มเพือนทหารทีเ สียชีวติ “แต่จุดสําคัญที
ต้องคิดคือทําไมต้องยิงต่อหน้านักข่าวต่างประเทศ เป็ นความบังเอิญจริงหรือ? ทําไมไม่ยงิ ก่อนหน้านี-” โสภณ
มองว่าเรืองต่างๆเหล่านี-เชือมโยงไปหาดัชนีชว-ี ดั เรือง failed state; เสริมด้วยคําอธิบายของนายไชยวัฒน์ สิน
สุวงศ์ว่าหากรัฐไทยล้มเหลวต่างชาติจะเข้าแทรกแซงผลประโยชน์ ต้องรีบใช้กฎอัยการศึกเพือให้บา้ นเมืองคืน
สูค่ วามสงบ http://www.oknation.net/blog/paisalvision/2010/04/23/entry-1
อันทีจริง อาจกล่าวได้ว่าการเข้าสู่การเป็ น failed state น่ าจะย้อนไปถึงการเข้ายึดทําเนียบรัฐบาลและ
สนามบินของพันธมิตรประชาชนเพือประชาธิปไตย

ช-18

(เดลินิวส์) แกนนํา นปช. แถลงข่าวบริเวณด้านหลังเวที นายณัฐวุฒกิ ล่าวถึงข้อเรียกร้องของ นปช. ต่อรัฐบาลขณะนี-ขอ้
เรียกร้องมติเดิมไม่เปลีย น เพียงยังไม่บรรลุเรืองการทวงความยุตธิ รรมของชีวติ ประชาชนทีส ญ
ู หายไป จากคําสังของ 

จึงต้องยํ-าข้อเรียกร้อง
นายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกฯ ฝา่ ยความมันคง 
าประชาชน ดีเอสไอรับเป็ นคดีพเิ ศษ
เดิมอีกครัง- พร้อมข้อตัง- คําถามถึงกรณีทนี ายสุเทพไปยังดีเอสไอ ในคดีทจี า้ งวานสังฆ่
แล้วหรือไม่ หากยังดีเอสไอ คงไม่มอี าํ นาจในการดําเนินการ แต่เมือวันที 12 พ.ค. นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดเี อสไอ
พล.ต.ตอํานวย นิม มะโน อ้างข้อกฎหมายต่าง ๆ ว่าคดีดงั กล่าวได้บรรจุเป็ นคดีพเิ ศษตัง- แต่วนั ที 20 เม.ย. หากเป็ น
เช่นนัน- ย่อมมีผลตามกฎหมาย ทําให้เกิดคําถามตามมาว่า นายสุเทพเป็ นผูต้ อ้ งหาตามคดีแล้วหรือไม่ เพราะการไป
ปรากฏตัวของนายสุเทพ เป็ นการไปในฐานะรองนายกฯ ไม่มกี ารแจ้งข้อกล่าวหา หรือปฏิบตั ติ ่อนายสุเทพเป็ นผูต้ อ้ งหา
แต่อย่างใด เพราะหากเป็ นคดีแล้ว ดีเอสไอต้องออกหมายเรียก นายสุเทพต้องไปรับทราบข้อกล่าวหา และนายสุเทพ
ไม่ได้ตดิ คุกภายในสองวันนี- แต่นายสุเทพจะปฏิเสธการเป็ นผูต้ อ้ งหาไม่ได้ และนายสุเทพเป็ นผูย้ อมรับเองในการประชุม
รัฐสภาว่าเป็ นผูส้ งการให้
ั
เข่นฆ่าประชาชนจึงต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

(เดลินิวส์) พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษก ศอฉ. แถลงว่า ช่วงเวลา 2 วันทีผ ่านมา ศอฉ. ตัง- ด่านควบคุมพืน- ทีก าร
ชุมนุมของกลุม่ นปช. เพือควบคุมบุคคลต้องสงสัยนําอาวุธเข้ามาพืน- ทีช ุมนุมแต่วนั นี-ได้เปลีย นเป็ นการกําหนดมาตรการ
ปิ ดล้อมสกัดกัน- พืน- ทีก ารชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์อย่างสมบูรณ์ โดยเริม ในเวลา18.00 น. โดยปิ ดการจราจรทิศ
เหนือ จากแยกราชเทวี ไปตามถนนเพชรบุรี ถึงแยกขึน- ทางด่วนเพชรบุรี ทางทิศใต้ จากแยกขึน- ทางด่วนเพชรบุรี ตาม
ถนนวิทยุลงมา จนถึงสีแ ยกถนนวิทยุ เรือยมาตามถนนพระราม 4 จนถึงสีแ ยกสามย่าน ขึน- เหนือไปบรรจบกับจุดเริม ต้น
ตามถนนพญาไท ไปจนถึงแยกราชเทวี เป็ นลักษณะกรอบสีเ หลีย ม ทัง- นี-ในถนนพญาไท, เพชรบุร,ี วิทยุ จะปิ ด
การจราจร ยกเว้นถนนทางทิศใต้ทเี ป็ นขอบ คือถนนพระราม 4 จะไม่ปิดการจราจร

10.50 น.

11.30 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

บทที 1 ลําดับเหตุการณ์
ลําดับเหตุการณ์ วันที 13 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 14 พค. 2553)

1

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ในส่วนของการปฏิบตั กิ ารต่อไป พ.อ.สรรเสริญ กล่าวว่า จะมีการกระชับวงล้อมเจ้าหน้าทีต ํารวจและทหาร ซึง ไม่
สามารถเปิ ดเผยจํานวนของเจ้าหน้าทีไ ด้ การปฏิบตั งิ านครัง- นี-จะอาศัยรถหุม้ เกราะ หรือรถสายพานลําเลียงพล ขอให้มอง
วัตถุประสงค์ไม่ตอ้ งใช้อาวุธร้ายแรงกับประชาชน แต่รถหุม้ เกราะสามารถป้องกันการยิงอาวุธอันตรายให้กบั เจ้าหน้าที

พ.อ.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ในวันที1 4 พ.ค. ทาง ศอฉ. ขอความร่วมมือจากผูป้ ระกอบการบริษทั ห้างร้าน เอกชนที
อนุญาตให้พนักงานลูกจ้างได้หยุดตัง- แต่พรุ่งนี-เป็ นต้นไป
ประกอบการในพืน- ทีก รอบสีเ หลีย มให้หยุดดําเนินการชัวคราว 

ส่วนการชดใช้ค่าเสียหายให้ผปู้ ระกอบการทีต อ้ งปิ ดกิจการนัน- เรืองนี-รฐั บาลจะเป็ นผู้
จนกว่าสถานการณ์จะคลีค ลาย
แถลง เข้าใจว่ามีมติจาก ครม. ทีด าํ เนินการอยู่แล้ว

พ.อ.สรรเสริญ กล่าวว่า พืน- ทีท สี กัดกัน- ร้อยเปอร์เซ็นต์ทเี กีย วข้องกับการจราจรทัง- หมด จะเริม ในเวลา 18.00 น.เป็ น
ต้นไป แต่ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถระงับได้ในทุกกรณี แต่ว่าส่วนใดทีท าํ ได้ทาํ เลย ส่วนทีย งั ไม่พร้อมติดขัดอยู่ ถ้า
หากเวลาต่อมาพร้อมแล้วก็สามารถทําได้ทนั ทีเพือให้การบริการสาธารณะดังกล่าวกดดันผูช้ ุมนุมให้ออกจากพืน- ทีโ ดยเร็ว
ที ศอฉ.ทํา ไม่ได้ตอ้ งการให้ประชาชนทีอ ยู่ในพืน- ทีใ กล้เคียงได้รบั ผลกระทบ ทัง- นี- ศอฉ. จะแจ้งให้ทราบเป็ นประกาศ
อย่างเป็ นทางการในเวลา 13.00-14.00 น. ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ หากประชาชนท่านใดไม่เข้าใจหรือได้รบั
ผลกระทบ สามารถร้องเรียนเข้ามาได้ทหี มายเลขโทรศัพท์ 1555 ของสายด่วนกทม.

พ.อ.สรรเสริญ กล่าวอีกว่า ในพืน- ทีท อี ยู่ในกรอบสีเ หลีย มทัง- หมด ทัง- รถโดยสาร รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดนิ ทางเรือ
คลองแสนแสบ จะปิ ดการจราจรร้อยเปอร์เซ็นต์ ผูช้ ุมนุมสามารถออกนอกพืน- ทีไ ด้ แต่ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้ ยกเว้น
ผูท้ อี ยู่อาศัย หรือทีม สี ถานทีท าํ งานในบริเวณนัน- จะได้รบั อนุญาตให้ผ่านเข้าด่านได้ โดยต้องเตรียมเอกสารยืนยันว่า
อาศัยอยู่ในพืน- ทีด งั กล่าวเป็ นบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจําตัวพนักงานทีบ ริษทั ออกให้ มาแสดงต่อ
เจ้าหน้าทีป ระจําด่าน ซึง มีทุกด่าน เจ้าหน้าทีป ระจําด่านจะออกเอกสารทีเ ป็ นสติก‚ เกอร์เพือเป็ นบัตรแสดงตน ให้
สามารถเข้า-ออก ได้

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

2

16.30 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(เดลินิวส์) ภายหลังจากทีร ฐั บาลประกาศจะเคลือนกําลังทหารเข้ามาปิ ดล้อมทีช มุ นุมของคนเสือ- แดงย่านราชประสงค์ ทํา
ให้สาํ นักงาน ร้านค้าต่าง ๆ บริเวณถนนสีลม ราชประสงค์ ได้เก็บข้าวของ เก็บร้าน ในอาคารสีลมคอมเพล็กซ์ อาคาร
ยูไนเต็ด เซ็นเตอร์ อาคารซีพี ทาวเวอร์ และธนาคารต่าง ๆ เริม ทยอยปิ ดให้พนักงานเดินทางกลับบ้าน เนืองจากหวัน
เกรงในเรืองความปลอดภัย เช่นเดียวกับทีร า้ นโอ บอง แปง ทีต งั - อยู่บริเวณแยกศาลาแดง ผูจ้ ดั การร้าน กล่าวว่า ได้รบั
คําสังจากสํ 

านักงานใหญ่ให้ปิดบริการลูกค้า เพราะเกรงว่าจะไม่ได้รบั ความปลอดภัย นอกจากนี-เพือให้พนักงานเดินทาง
ให้ทนั กับทีร ถไฟฟ้าจะปิ ดให้บริการในเวลา 18.00 น. อีกด้วย นอกจากนัน- ยังมีทหารและเจ้าหน้าทีต ํารวจตรึงกําลังตาม
จุดต่าง ๆ อย่างแน่นหนา

เมือถามว่าขณะนี-ได้มกี ารประชาสัมพันธ์ให้คนในพืน- ทีช มุ นุมออกจากพืน- ทีอ ย่างไรบ้าง พ.อ.สรรเสริญ กล่าวว่า มี
การใช้วธิ กี ารส่งเอสเอ็มเอส เพือเตือนไปยังกลุ่มผูช้ มุ นุม รวมทัง- แจกใบปลิว นอกจากนี-ทาง ศอฉ. ได้ขออนุญาตจากศาล 

สามารถ
ในการตัดสัญญาณโทรศัพท์ให้ระงับทุกเครือข่ายภายในพืน- ที โดยมีหลักเกณฑ์ว่าระงับครัง- ละไม่เกิน 6 ชัวโมง
ระงับอย่างต่อเนืองในระยะเวลาหนึง อย่างไรก็ตามมาตรการใดพร้อมก็สามารถดําเนินการก่อนได้เลย แต่กรณีไฟฟ้าอาจ
ทําไม่ได้ในเวลา 18.00 น. เรียนว่าวันนี-ยงั ไม่มกี ารขอพืน- ทีค นื แต่เป็ นการกดดันเท่านัน- เมือถามว่าในทีป ระชุมได้มกี าร
รายงานตัวเลขผูช้ มุ นุมเมือคืนทีผ ่านมา ซึง มีขา่ วว่าจํานวนสูงกว่าทุกวันหรือไม่ พ.อ.สรรเสริญ กล่าวว่า ไม่มาก เช้านีจํานวน 4,500 คน เมือคืนตัวเลขสูงสุดช่วง 20.00-22.00 น.ประมาณ 1 หมืนคนเท่านัน-

ปฏิบตั งิ านได้ อีกทัง- ยังสร้างความปลอดภัยให้กบั กลุ่มผูช้ มุ นุม เพราะ ศอฉ. มันใจว่ 
ามีกลุ่มผูก้ ่อการร้ายอยู่ในทีช มุ นุมนันมีอาวุธร้ายแรง หากผูก้ ่อการร้ายยิงอาวุธสงครามเข้ามาปะทะกับเจ้าหน้าทีก ม็ คี วามจําเป็ นทีจ ะต้องใช้อาวุธกระสุนจริง
ยิงสกัดใน 3 กรณี คือ 1. ยิงเพือ ข่มขวัญ ขึน- ฟ้า 2.ยิงป้องกันชีวติ และ 3. ยิงไปยังบุคคลทีม อี าวุธในมือ นอกจากนี-ยงั มี
พลแม่นปื นเพือระวังป้องกันภัยให้กบั เจ้าหน้าที ทีป ฏิบตั โิ ดยจะพกอาวุธจริงเพือป้องกันกลุ่มก่อการร้าย แต่จะไม่มกี าร
พกอาวุธหนักทีเ ป็ นลูกระเบิดขว้าง หรือเครืองยิงเอ็ม 79

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

3

19.00 น.

18.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

4

(มติชน) พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล หรือ เสธ.แดง ตรวจตราความเรียบร้อยแยกศาลาแดงใกล้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และ x พล.ต.ขัตติยะ ถูกกระสุนยิงเข้าศรีษะด้านขวา
ให้สมั ภาษณ์ผสู้ อื ข่าวต่างประเทศ 4-5 คน อาทิ นายโทมัส ฟุลเลอร์ (Thomas Fuller) ผูส้ อื ข่าวนิวยอร์กไทมส์ นายแด
เนียล เซิรฟ์ ผูส้ อื ข่าววิทยุเสียงอเมริกา(VOA) ระหว่างนัน- มีเสียงปื นดังขึน- หลายนัด จากนัน- เกิดเหตุไม่คาดฝนั ขึน- โดย
กระสุนถูกยิงเข้าศรีษะด้านขวา พล.ต. ขัตติยะ และล้มพุ่งลง จากนัน- การ์ดคนเสือ- แดงทีเ ห็นเหตุการณ์วงิ เข้ามาช่วย แต่
ไม่กล้าส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยนําร่าง พลต.ขัตติยะ ขึน- ท้ายรถกระบะโตโยต้า ไมตีเ- อ็กซ์ สีขาว ทะเบียน อศ.
5783 กมท. ไปส่งโรงพยาบาลหัวเฉียว โดยใช้รถจักรยานยนต์รบั จ้างนําทาง

(ผจก.) กองทัพบกได้นํารถสายพานลําเลียงพล แบบเอพีซ.ี 85 ทีส งต่
ั อจากประเทศจีน จํานวน 52 คัน จากหน่วยกองพัน
ทหารม้าที 1 (ม.พัน 1) จํานวน 20 คัน กองพันทหารม้าที 3 (ม.พัน 3) จํานวน 10 คัน และกองร้อยปื น ค.กรมทหารพัน
ทหารม้าที 1 อีก 12 คัน ทีไ ด้มอบหมายให้บริษทั ก่อสร้างอุทยั ศรี ทําการดัดแปลงตีกรอบรอบตัวรถด้วยไม้อดั หนา 120
มิลลิเมตร เพือใส่กระสอบทราย โดยมีเป้าประสงค์เพือใช้ผลักดันกลุ่มคนเสือ- แดงหากยังไม่สลายการชุมนุม
ทัง- นี- ทางกองทัพบกประเมินว่า รถสายพานลําเลียงทีด ดั แปลง เชือว่าสามารถป้องกันจรวดอาร์พจี แี ละเครือง
ยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 โดยมอบหมายให้ กรมโยธาธิการทหารบกเป็ นผูอ้ อกแบบโดยจะเริม ออกปฏิบตั กิ ารในวันเดียวกันนีมีรายงานเพิม เติมอีกว่า สัญญาณโทรศัพท์มอื ถือทีแ ยกราชประสงค์พน-ื ทีก ารชุมนุมของกลุ่มคนเสือ- แดง ถูกตัด
สัญญาณในบางเครือข่าย ทําให้การสือ สารภายในบริเวณดังกล่าวไม่สามารถติดต่อสือ สารกันได้สะดวก โดย ศอฉ. สัง
โอเปอเรเตอร์ตดั สัญญาณโทรศัพท์มอื ถือย่านราชประสงค์ ตัง- แต่เวลา 18.00 – 24.00 น.

นอกจากนี- อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ซงึ มีหา้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัล ได้มเี จ้าหน้าทีม าปิ ดไม้กระดานบริเวณหน้าตึก
อย่างแน่นหนาพร้อมปิ ดอาคารทยอยให้พนักงานเดินทางกลับบ้าน และมีการติดป้ายประกาศว่า ในวันที 14 พ.ค. จะปิ ด
ทําการ 1 วัน และจะเปิ ดทําการในวันที 15 พ.ค. เป็ นต้นไป เวลา 10.30-21.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

ั ด นปช.เข้ามาทางด้านแยกศาลาแดงเป็ นระยะ ๆ ซึง เป็ นคล้ายกับ
(เดลินิวส์) ได้มเี สียงพลุถูกยิงออกมาจากฝงการ์
เหตุการณ์ทผี ่านมา โดยพลุจะถูกยิงเป็ นระยะ ๆ สลับกับ เอ็ม 79 และเสียงระเบิดหนัก ๆ ขึน- มาครัง- หนึง และมีลกู หนึงที
ตกลงในลานจอดรถ รร.ดุสติ ธานี ในขณะทีท หารทีป กั หลักอยู่

(คมชัดลึก) กระทังเวลา 

19.20 น. เกิดเสียงดังคล้ายปื นยิงรัวขึน- อีกกว่า 30 นัด และมีเสียงระเบิดดังขึน- 4 ครัง- โดยมี
เฮลิคอปเตอร์บนิ วนสํารวจบริเวณพืน- ทีด งั กล่าว

(ผจก) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ได้เกิดเสียงดังคล้ายปื นตอบโต้ไปมาประมาณ 100 ครัง- บริเวณสะพานลอย แยกศาลาแดง
โดยมีเฮลิคอปเตอร์บนิ วนสํารวจบริเวณพืน- ทีด งั กล่าว นอกจากนัน- ยังเกิดเหตุเสียงดังคล้ายระเบิดขึน- ทีบ ริเวณรถไฟฟ้าบี
ทีเอส สถานีศาลาแดง และทีบ ริเวณถนนพระราม4 จํานวน 5 ลูก อีกทัง- ยังมีเสียงคล้ายปื นยิงเข้าใส่ผชู้ ุมนุม
ข ณ ะ ที ป ร ะ ช า ช น
สื อ ม ว ล ช น แ ล ะ ผู้ ชุ ม นุ ม ต่ า ง วิ ง ห นี ต า ย โ ก ล า ห ล เ ข้ า ไ ป โ ร ง แ ร ม ดุ สิ ต ธ า นี
ั ้ชุมนุ มคนเสื-อแดงใกล้ๆกับโรงพยาบาลจุฬาฯ ทําให้กลุ่มผู้ชุมนุ มทีรวมตัวกันอยู่
โดยเหตุการณ์ ทเี กิดขึน- อยู่ทางฝงผู
ด้านหน้าถอยหลังกลับไปทีตงั - ขณะทีเ จ้าหน้าทีต รึงกําลังอยู่รอบบริเวณพื-นทีช ุมนุ มห่างจากพื-นทีช ุมนุ มประมาณ 100
เมตร

(เดลินิวส์) ต่อมาเมือเวลา 20.00 น. นพ.เพชรพงษ์ กําจรกิจการ ผอ.ศูนย์เอราวัณ สํานักการแพทย์ กทม. เปิ ดเผยว่า
เสธ.แดง ถูกยิงทีศ รี ษะ และถูกนําตัวส่ง รพ.หัวเฉียว ขณะนี-แพทย์กาํ ลังช่วยชีวติ คนไข้ยงั ไม่รสู้ กึ ตัว โดยมารายงาน
เสธ.แดง ถูกยิงทีศ รี ษะถึง 2 นัด โดยน่าจะเป็ นอาวุธสไนเปอร์

19.15 น.

19.20 น.

19.21 น.

20.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

5

21.30 น.

20.50 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

6

(คมชัดลึก) เวลา 21.30 น. เกิดเหตุเสียงดังคล้ายเสียงปื น และเสียงประทัด ดังขึน- เป็ นระยะ ๆ บริเวณถนนพระราม 4 x ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 2 คน ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ
ด้านข้างแยกสวนลุมพินี พร้อมกันนัน- ฝา่ ยผูช้ มุ นุมกลุม่ เสือ- แดงกว่า 100 คน ซึง อยูใ่ นบริเวณดังกล่าวได้ใช้ขวดนํ-า ก้อน
อิฐ ข้างปาเข้าไปยังรัว- สวนลุมพินี และตะโกนว่าทหารทําร้ายประชาชน พร้อมกับเรียกร้องให้ทหารถอนกําลังออกจาก
พืน- ที จนทหารทนไม่ไหวได้ใช้กระสุนยางยิงขึน- ฟ้าข่มขวัญ ขณะเดียวกันมีการยิงกระสุนยางใส่ผชู้ ุมนุม จนมี
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 2 คน ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ

(ผจก) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า น้องเดียร์-ขัตติยา สวัสดิผล ลูกสาวของ พล.ต.ขัตติยะ เดินทางมาเฝ้าอาการอย่างใกล้ชดิ
ทัง- นี- เมือเวลา 20.50 น.ทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง ได้รายงานภาพพล.ต.ขัตติยะ นอนอยู่บนเตียงคนไข้ในสภาพพัน
ศีรษะ และมีเครืองช่วยหายใจ
หลังจากเกิดเหตุสาํ นักข่าวบีบซี ี และอัลจาซีราห์ได้รายงานเหตุการณ์ทเี กิดขึน- บริเวณสีแ ยกศาลาแดงว่า พล.ต.
ขัตติยะทีส นับสนุนกลุ่มคนเสือ- แดง ได้ถูกยิงจนได้รบั บาดเจ็บก่อนทีจ ะถูกนําตัวไปโรงพยาบาล
ซึง บีบซี ี
รายงานว่า นายทหารคนสนิทซึง รับโทรศัพท์มอื ถือของเสธ.แดง ภายหลังเหตุการณ์รุนแรงทีแ ยกศาลาแดง ให้ขอ้ มูลว่า
พล.ต.ขัตติยะได้ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากถูกยิงจริง

หลังจากเสธ.แดงถูกยิงปรากฎว่าทีบ ริเวณแยกศาลาแดงมีเสียงประทัด บัง- ไฟ และพลุดงั ต่อเนืองเป็ นเวลานานจากนัน- x เบือ- งต้นทําให้มผี บู้ าดเจ็บ 3 รายอยู่ที รพ.หัวเฉียว
อีก 20 นาทีต่อมา มีเสียงระเบิดดังสนันบริ 
เวณถ.พระราม 4 ใกล้แยกศาลาแดง 3 ครัง และมีเสียงปื นรัวเป็ นชุด ชุดละ
รพ.ตํารวจ และรพ.จุฬาฯ
ประมาณ 10 นัด ประมาณ 10 นาที ทําให้ทงั - ตํารวจ ทหาร และผูส้ อื ข่าวต้องหลบเข้าทีก าํ บัง โดยผูส้ อื ข่าวพากันหลบ 

20.00 น. เสียงปื นจึงสงบลงและ
เข้าไปในโรงแรมดุสติ ธานี ส่วนกลุ่มเสือ- แดงถอยร่นเข้าไปทางถนนราชดําริ กระทังเวลา
เจ้าหน้าทีเ ข้าประจําการทีจ ุดเดิม ศูนย์เอราวัณรายงานว่า จากเหตุการณ์ดงั กล่าวเบือ- งต้นทําให้มผี บู้ าดเจ็บ 3 รายอยูท่ ี
รพ.หัวเฉียว รพ.ตํารวจ และรพ.จุฬาฯ

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

23.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

7

(คมชัดลึก) เกิดเหตุปะทะระหว่างกลุ่มผูช้ มุ นุม นปช.จํานวนหนึง ทีพ ยายามเคลือนขบวนเดินเท้าจากแยกวิ ทยุมุ่งหน้ า x นายชาติชาย ชาเหลา อายุ 25 ปี ถูกยิงด้วยกระสุน
ศาลาแดง เมือ มาถึงบริเวณประตู 3 สวนลุมพิ นี ระหว่างนัน- มีเสียงปื นดังรัวขึน- หลายนัดและมีผตู้ ะโกนขึน- ว่ามี
ไม่ทราบชนิดเข้าทีเ บ้าตาและขา เบือ- งตนเจ้าหน้าที
ผูเ้ สียชีวติ เมือผูส้ อื ข่าวเข้าไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุพบร่างผูเ้ สียชีวติ 1 คน เป็ นชาย ทราบชือต่อมาคือ นายชาติชาย
ได้นําศพส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ แล้ว
ชาเหลา อายุ 25 ปี ถูกยิงด้วยกระสุนไม่ทราบชนิดเข้าทีเ บ้าตาและขา เบือ- งตนเจ้าหน้าทีไ ด้นําศพส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ x ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บอีก 4 คน ถูกลําเลียงเข้ารักษาที
แล้ว นอกจากนี-ยงั พบผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บอีก 4 คน ถูกลําเลียงเข้ารักษาทีโ รงพยาบาลจุฬาฯ เช่นกัน
โรงพยาบาลจุฬาฯ เช่นกัน
x มีคลิป, ภาพถ่าย

หลัง 22.30 (ไทยโพสต์) รายงานว่าล่าสุดทีวไี ทยได้แจ้งว่า เหตุการณ์ดงั กล่าวทําให้ผชู้ ุมนุมชายเสียชีวติ แล้ว 1 คนและยังมีผบู้ าดเจ็บ x ผูช้ ุมนุมชายเสียชีวติ แล้ว 1 คนและยังมีผบู้ าดเจ็บ
น.
จํานวนมาก
จํานวนมาก

เวลา

(ข่าวสด) เกิดเสียงระเบิดทีล านจอดรถโรงแรมดุสิตฯ มีคนยิงลูกแก้วใส่ตวั อาคารโรงแรมดุสติ ฯ และร.พ.จุฬาลงกรณ์ มีเสียงปืนดัง
ต่อเนือง โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมกรูเข้ายึดรถดับเพลิงทหาร 2 คัน ทีข บั มาบริเวณใต้สะพานไทย-เบลเยีย ม ถนนสาทรเหนือ

00.10 น.

(คมชัดลึก) กลุ่ม นปช.ได้ยดึ รถบรรทุกตูค้ อนเทนเนอร์ 4 คัน จากนัน- เคลือนย้ายไปขวางถนนพระรามที 4 ขาเข้า บริเวณแยก
บ่อนไก่ ทําให้การจราจรติดขัด ขณะทีด า้ นหน้าอาคารอือ จือเหลียง สวนลุมพิ นี ถนนพระรามที 4 เจ้าหน้าทีท หารได้นํากระสอบ
ทรายมาตัง- เป็ นบังเกอร์ ขณะทีก ลุ่มเสือ- แดงเดินทางมาจากแยกสารสิ น มารวมตัวกันบริเวณแยกวิ ทยุ ปิ ดกัน- ไม่ให้ทหารนํารถ
ยานเกราะเข้ามาสมทบ โดยทหารและกลุ่มเสือ- แดงต่างคุมเชิงกันอยู่ไม่ให้ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึงบุกรุกเข้ามาทําร้าย

02.10 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ข่าวสด) มีเสียงปื น เสียงระเบิดเกิดขึน- เป็ นระยะๆจากการปะทะกันของกลุ่มผูช้ ุมนุมกับทหาร ต่อมาเจ้าหน้าทีป ิ ดถนนไม่ให้รถวิง
ผ่าน ทีบ ริเวณอาคารอือ- จือเหลียง ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมพยายามเข้าไปยัวยุ 
ทหาร ด้วยการจุดประทัดไล่ตลอดเวลา

01.10 น.

(เดลินิวส์) ในเวลาเดียวกัน วันที 14 พ.ค. กลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดง ได้ใช้หนังสติก‚ ระดมยิงลูกแก้วเข้าใส่ตํารวจ-ทหาร ทีอ ยูบ่ ริเวณ
โรงแรมทําให้ตอ้ งปิ ดไฟด้านล่างและลานจอดรถทัง- หมด เพือพรางไฟ แต่คนเสือ- แดงก็ยงั ระดมยิงลูกแก้วต่อไป ขณะเดียวกันได้มผี ู้ 
ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
ยิง เอ็ม 79 มาตกทีซ อยด้านหลังโรงแรม เสียงดังสนันแต่
ั ช้ มุ นุมเป็ น
ส่วนที โรงพยาบาล.จุฬาฯ ขณะทีผ สู้ อื ข่าวปกั หลักรอรายงานข่าวอยูท่ หี น้าโรงพยาบาล ได้มเี สียงปื นดังจากฝงผู
ระยะ ๆ และทันใดนัน- ได้มวี ตั ถุตดิ ไฟพุ่งมาตกมีม างเดินเข้าห้องฉุกเฉิน ทําให้กลุม่ ผูส้ อื ข่าวแตกฮือวิง หนีกนั โกลาหล แต่เมือ
ั
ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็ นตะไล ขณะเดียวกันได้มกี ลุม่ ทหารประมาณ 10 นาย เคลือนจากฝงถนนสี
ลมเข้าหากลุ่มผูช้ ุมนุม ทําให้
กลุ่มผูช้ มุ นุมได้ใช้พลุ บัง- ไฟ และประทัดยักษ์ ยิงเข้าใส่กลุ่มทหาร ขณะทีก ลุ่มทหารก็ได้ยงิ ปื นขึน- ฟ้าและยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุม่ ผู้
ชุมนุม พร้อมกับถอยกลับไป

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

8

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์ วันที 14 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 15 พฤษภาคม 2553)

(ไทยรัฐ) เวลา 07.00 น. มีทหาร 8 นาย ขับรถมอเตอร์ไซค์ขน-ึ สะพานข้ามแยกมาถึงบริเวณดังกล่าว แล้วปะทะกับกลุ่มการ์ด
จนทําให้ทหารต้องใช้กระสุนยางยิงเปิ ดทางและฝา่ ด่านไปได้
นปช.ทีพ ยายามปิ ดกัน- ไม่ให้ทหารหน่วยดังกล่าวผ่านไปได้
ขณะเดียวกัน มีเฮลิคอปเตอร์ของทหารบินตรวจสถานการณ์อยูบ่ ริเวณรอบทีช มุ นุม เมือการ์ด นปช. เห็นจึงจุดบัง- ไฟ ตะไล รวมทังพลุกว่า 10 นัด ยิงขึน- ไปหวังขับไล่เฮลิคอปเตอร์ลาํ ดังกล่าว เวลาไล่เลีย กัน ทหารจาก ม.พัน. 6 จ.ขอนแก่น ทีต รึงกําลังอยู่ใกล้กบั
อาคารหลังดังกล่าว ได้เคลือนขบวนมาเพือไม่ให้มกี ารปิ ดกัน- บริเวณถนนพระราม 4 จนเกือบทีจ ะปะทะกัน โดยฝา่ ยทหารเข้ามา
เจรจากับ นปช. และตกลงกันไม่ให้มกี ารปิ ดถนน

(ข่าวสด) ทหารชุดเคลือนทีเ ร็วอาวุธครบมือขับขีร ถจักรยานยนต์ 7-8 คัน ผ่านมาทางด้านหลังกลุ่มผูช้ มุ นุมทีบ ริเวณแยกถนนวิทยุ
ั
ใกล้สะพานไทย-เบลเยียม เพือเข้าผลัดเปลีย นกําลังกับหน่วยทีอ ยู่ฝงตรงข้
ามกับผูช้ มุ นุม กลุ่มผูช้ มุ นุมวิง กรูเข้าใส่ทหารชุด
ดังกล่าว ทหารจึงยิงปื นเพือเปิ ดทาง จํานวน 3 นัด กลุ่มผูช้ มุ นุมไม่กล้าเข้าล้อมกรอบ ได้แต่ยงิ พลุเข้าใส่
(ข่าวสด) ผูช้ ุมนุมส่วนหนึงปิ ดล้อมรถข่าวของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวชี ่อง 3 บริเวณสวนลุมพินี อ้างไม่พอใจการเสนอข่าว แต่หลัง

7.00 น.

8.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ข่าวสด) บริเวณสวนลุมพิ นี ถ.พระราม 4 กลุ่มเสือ- แดงขว้างขวดเบียร์เข้าใส่ทหารทีป กั หลักอยู่ทปี ระตู 3 สวนลุมพิ นีเป็ นระยะ
แต่ทหารไม่ได้ตอบโต้ ผูช้ มุ นุมพยายามเลือนบังเกอร์เข้ามาประชิดทหารบริเวณทางขึน- เชิงสะพานไทย-เบลเยีย ม ห่างจากจุดทหาร
ประมาณ 50 เมตร แต่ยงั ไม่มเี หตุรุนแรง

6.15 น.

9.10 น.

9

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

(คมชัดลึก) มีชายสูงวัยอายุประมาณ 60 ปี รายหนึง ถูกยิงจากมือปื นลึกลับจนได้รบั บาดเจ็บบริเวณใกล้อาคารวานิ ช ถนน x ชายสูงวัยอายุประมาณ 60 ปี
เพชรบุรีตดั ใหม่ หลังเกิดเหตุมผี นู้ ําตัวส่งโรงพยาบาลในพืน- ทีใ กล้เคียง

ลําดับเหตุการณ์

ระหว่าง รุ่ง (คมชัดลึก) ผูช้ มุ นุมได้ยดึ รถดับเพลิงของทหาร 2 คัน ทีข บั มาบริเวณใต้สะพานลอยไทย-เบลเยียม พร้อมทัง- ทุบทําลาย และ
เช้า-12.15 ขโมยถอดแบตเตอรี ดูดนํ-ามันออกแล้วใส่ทรายลงไปในถังนํ-ามัน เพือไม่ให้สามารถใช้การได้ จากนัน- ได้เรียกรถแท็กซีใ ห้ทหารที
น.
ประจําบนรถนํ-าทัง- 2 คัน จํานวน 6 คน กลับบ้านไป

05.30 น.

เวลา

(ข่าวสด) ผูช้ มุ นุมจุดบัง- ไฟและพลุยงิ ขึน- กว่า 10 ครัง- ไล่เฮลิคอปเตอร์ทบี นิ ผ่านแยกศาลาแดง ส่วนผูช้ มุ นุมบริเวณแยกสวน
ลุมพิ นีได้เลือนรัว- จากเชิงสะพานไทย-เบลเยีย ม ประชิดใกล้อาคารอือ- จือเหลียง ทหารต้องเข้าไปเจรจาให้ถอยออกไป

เจรจากลุ่มเสือ- แดงยอมปล่อยรถข่าวช่อง 3 ออกมาจากพืน- ที

ลําดับเหตุการณ์

10.00 น.

10.00 น.

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จากนัน- กลุ่ม นปช. จํานวนนับร้อยคนยึดรถบรรทุกนํ-าของทหารจํานวน 2 คัน ไว้ทหี น้าอาคาร คิ ว ซี เฮาส์ ถนนสาทร ตัง- แต่เมือ
คืนทีผ ่านมา โดยกําลังทหารชุดมอเตอร์ไซค์เคลือนทีเ ร็วได้ขน-ึ ไปบนสะพานข้ามแยกไทย-เบลเยียม เพือยิงคุม้ กันให้ทหารทีต งั แถวหน้ากระดานเข้ามา เมือกลุ่ม นปช. เห็นทหารกําลังตีลอ้ มเข้ามาต่างช่วยกันย้ายรถบรรทุกนํ-าของทหารมาปิ ดกัน- ถนน แต่ไม่
เป็ นผลสําเร็จ เมือทหารเข้ามาถึง นปช.บางคนจุดตะไลและพลุตอบโต้ โดยระหว่างนัน- รถฮัมวี และรถยีเอ็มซี จํานวน 3 คัน ทีถ ูก
นปช. ล้อมไว้ทบี ริเวณถนนวิทยุ ได้ฝา่ วงล้อมของ นปช. ออกมาได้ และขับออกมาทีถ นนสาทรเหนือ พร้อมกับฝา่ ยทหารได้ใช้

10

(ไทยรัฐ) ทหารจาก ม.พัน 2 ประมาณ 5 กองร้อย เคลือนกําลังออกจากอาคารซีพี ถนนสีลม แยกออกเป็ น 3 สาย สายแรกตรึง x จุดเริม ต้นของการเข้าเคลียร์พน-ื ที และ
กําลังอยู่ทแี ยกศาลาแดง สายที 2 เคลือนขบวนมาตรึงกําลังทีป ากซอยศาลาแดง 1 และสายที 3 มาตรึงกําลังทีถ นนสาทร
เป็ นทีม าของผูบ้ าดเจ็บและเสียชีวติ
จากนัน- ทหารได้ตงั - แถวหน้ากระดานตีโอบล้อมเข้ามาทัง- สามด้าน เพือมาบรรจบทีแยกวิ ทยุ ใต้สะพานลอยไทย-เบลเยียม
บริเวณหน้ าตลาดบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 เพือยึดพืน- ที

(มติชน) บริเวณถนนสาทรเหนื อมุง่ หน้ าแยกวิ ทยุหา่ งจากสะพานไทย-เบลเยียมประมาณ 50 เมตร กลุ่มคนเสือ- แดงได้ยดึ
รถดับเพลิงของทหารทีจ อดบริเวณริมฟุตบาธ 2 คันในช่วงเวลา 10.00 น. ในสภาพรถกระจกด้านหน้ารถแตกยับ ล้อรถทัง- 4 ล้อถูก
ปล่อยลมยาง รอบตัวรถมีรอยถูกทุบและขีดข่วน ภายในรถถูกรือ- ค้นกระจุยกระจาย

ก่อน10.00 (ไทยรัฐ) กลุ่มคนเสือ- แดงประมาณ 300 คน นํารถจักรยานยนต์ประมาณ 100 คัน มาปิ ดถนนบริเวณแยกวิทยุ หลังได้ขา่ วว่าทหาร
น.
เข้าสลายการชุมนุม

9.20 น.

เวลา

กระสุนยางยิง โดยทหารอยู่เต็มกระบะหลัง ใช้ปืนยิงขึน- ฟ้าข่มขวัญ ก่อนที นปช.จะแตกกระเจิงหลบหนีเข้าไปในอาคารต่างๆ
บริเวณถนนสาทร และฝา่ ยทหารได้ยดึ พืน- ทีค นื เป็ นผลสําเร็จ เมือ ทหารเข้าไปตรวจค้นในอาคาร คิว ซี เฮาส์ ปรากฏว่า พบคนเสือแดงจํานวน 3 คน ค้นตัวพบบัตรประจําตัวคนเสือ- แดง ผ้าสัญลักษณ์ของคนเสือ- แดง จึงจับตัวมาสอบสวน เบือ- งต้นรับสารภาพว่า
เป็ นผูย้ งิ หนังสติก‚ ใส่ทหาร

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาเวลา 14.30 น. บรรยากาศเริม คลายความตึงเครียดลง โดยทัง- สองฝา่ ย ได้หยุดปะทะกันชัวคราว 

12.30 - (มติชน) ทหารเปิ ดฉากสลายกลุ่มผูช้ มุ นุมทีถ อยร่นไปตามถนนวิ ทยุอกี ครัง- โดยใช้แก๊สนํ-าตาและการยิงปื นข่มขู่ ขณะทีก ลุ่มเสือ13.30 น. แดงได้ตอบโต้โดยปาประทัด จุดบัง- ไฟ และขว้างก้อนหินและไม้เป็ นจํานวนมาก แต่กไ็ ม่สามารถต้านกองกําลังทหารได้ จนต้องถอย
ร่นออกไปบริเวณหน้ า สน.ลุมพิ นี ทําให้เปิ ดเส้นทางถนนวิทยุและทหารทีป ระจําการในสวนลุมพินีออกมาได้ ซึง เคลือนขบวนโดย
รถยีเอ็มซีประมาณ10คันออกจากสวนลุมมาทางถนนวิทยุมงุ่ หน้าถนนสาทรเหนืออย่างรวดเร็ว
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า มีรถไปรษณียเ์ ป็ นรถกระบะสีขาวขับออกมาจากปากซอยสาทร 1 แต่ถูกรถยีเอ็มซีทหารทีอ อกมา
จากสวนลุมพินขี บั ตามถนนสาทรอย่างรวดเร็วชนเข้าอย่างแรง ทําให้รถกระบะพังยับ แต่คนขับรถไม่ได้รบั บาดเจ็บ ก่อนทีร ถทหาร
จะขับต่อไป
กลุ่มคนเสือ- แดงทีถ อยร่นไปทางถนนวิทยุประมาณ 300-400 คน ได้ใช้รถจักรยานยนต์และแผงเหล็ก พร้อมทัง- รถบัส
ตชด.เป็ นแนวบังเกอร์อยูห่ น้า สน.สวนลุมพินี ก่อนจุดไฟเผารถบัส ตชด. ขณะทีก องกําลังทหารตัง- แนวบริเวณหน้าสถานทูตญีป นุ่
ห่างจุดเสือ- แดงประมาณ 100 เมตร จากนัน- มีกลุ่มคนเสือ- แดงขับรถจักรยานยนต์รอบในสวนลุมพินี มีการปาประทัดและยิงปืนใส่
ทหารทีต งั - แนวอยู่ ทําให้ทหารระดมใช้ปืนจริงยิงเข้าไปในสวนลุมพินีหลายนัดอย่างต่อเนืองนาน 10 นาที สถานการณ์จงึ สงบ
ขณะทีก ลุ่มคนเสือ- แดงทีถ อยร่นไปตามถนนพระราม 4 ได้ตงั - แนวอยู่บริเวณหน้าอาคารสนามมวยลุมพินี โดยยึด
รถดับเพลิงของกทม.มีการเผายางรถยนต์ และมีการปาประทัด ยิงพลุบงั - ไฟ ใส่เจ้าหน้าทีท หารเป็ นจํานวนมาก ทีต งั - แนวอยูบ่ ริเวณ
เชิงสะพานไทย-เบลเยีย ม ด้านเจ้าหน้าทีไ ด้ยงิ ปื นตอบโต้ใส่เป็ นจํานวนหลายชุด

เวลา

11

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

12

จากนัน- การเผชิญหน้าระหว่างทหารกับกลุ่ม นปช. ก็เกิดขึน- อีก เมือกลุ่ม นปช.ทีอ ยูใ่ นสวนลุมพินีใช้หนังสติก‚ ระดมยิงลูกหิน และยิง x บาดเจ็บกว่า 10 ราย ทัง- เจ้าหน้าทีท หาร
พลุ ตะไล และตะโกนด่าทอยัวยุ 
ทหารอยูต่ ลอดเวลา พร้อมกับจะลุกฮือเข้าใส่กลุ่มทหารจนทหารต้องใช้กระสุนยางยิงสกัดไม่ให้กลุม่
กลุ่มนปช. นักข่าว และช่างภาพ

13.30 – (ไทยรัฐ) 13.30 น. ทหารได้ตงั - แถวเรียงหน้ากระดาน รุกไปทาง กลุ่มคนเสือ- แดงทีถ อยร่นไปทาง สน.ลุมพินี โดยกลุ่ม นปช.ทีแ ตก x เริม การปะทะกันอีกครัง- ในรอบทีส อง
14.00 น. ไปทีส วนลุมพินี ได้เผายางรถยนต์ และรถบัสของ ตชด.1 คัน เพือสกัดกัน- การรุกของทหาร โดยทหารได้ตรึงกําลังไว้ทปี ากทางเข้า x ผูช้ ่วยช่างภาพ หนังสือพิมพ์มติชนถูก
สวนลุมไนท์บาซาร์
ลูกหลงยิงทีข า
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างนัน- ได้เกิดเสียงปื นดังขึน- ภายในสวนลุมพิ นี ซึง ก่อนหน้านี-เป็ นทีพ กั ของกลุ่มเชียงใหม่
51 นําโดยดีเจอ้อม จนเกิดการปะทะกัน มีเสียงปื นดังขึน- นับร้อยๆ นัด ซึง เป็ นยิงตอบโต้กนั ของสองฝา่ ย นักข่าวและช่างภาพต้องวิง 

เสียงปื นจึงสงบ มีการสํารวจเบือ- งต้น พบผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บเป็ นผูช้ ว่ ย
หนีเอาตัวรอดกันจ้าละหวัน ซึง หลังยิงกันนานกว่าครึง ชัวโมง
ช่างภาพ นสพ.มติชน ถูกลูกหลงยิงทีข า และช่างภาพชาวต่างชาติไม่ทราบสังกัด ถูกลูกหลงเช่นกัน จากนัน- รถพยาบาลจาก
โรงพยาบาลตากสิน ได้รบี นําตัวผูบ้ าดเจ็บออกไปอย่างรวดเร็ว แต่จากนัน- ได้เกิดเสียงปื นดังขึน- อีกเป็ นระยะจากภายในสวนลุมพินี
โดยฝา่ ยทหารได้รุกคืบเข้าไปยึดพืน- ทีใ นสวนลุมพินคี นื นอกจากนี- ผูส้ อื ข่าวได้รบั แจ้งทางวิทยุจากฝา่ ยทหารว่า ให้ระมัดระวังกลุ่ม
คนชุดดําอาวุธครบมือจํานวนหนึงทีค อยซุ่มโจมตีฝา่ ยทหารอยูบ่ ริเวณอาคารและภายในสวนลุมพินีอกี ด้วย

(ไทยรัฐ) เวลา 13.15 น. เมือทหารสามารถยึดพืน- ทีแ ยกวิ ทยุใต้สะพานลอยไทย-เบลเยียม ได้สาํ เร็จ ก็ได้ตรึงกําลังไว้บริเวณ x หยุดปะทะในช่วงเวลาแรก
ถนนสาทร และอีกส่วนหนึงได้เคลือนกําลังเข้าไปในถนนวิทยุ หน้า สน.ลุมพินี และได้ตรึงกําลังไว้

(มติชน) บริเวณหน้ารถไฟฟ้าใต้ดนิ สถานีลุมพีนี มีรถดับเพลิงจอดอยู่บริเวณนัน- 1 คัน แต่เข้าคุมเพลิงไม่ได้ ส่วนทางทหารได้ตงั แถวเป็ น 2 แถว เพือตรึงกําลังควบคุมสถานการณ์ ทหารอีกจํานวนหนึงคอยสังเกตการณ์บนสะพาน กลุ่มผูช้ มุ นุมได้จุด พลุใส่กลุม่
เจ้าหน้าทีท หารทีต งั - แนวรับห่างไปประมาณ 200 เมตร ก่อนทีจ ะเกิดเสียงปื นดังขึน- หลายนัด ขณะทีบ ริเวณแยกศาลาแดงเจ้าหน้าที
ตํารวจปิ ดบริเวณสีแ ยกทัง- 4 ด้านแล้ว บนท้องฟ้ามีเฮลิคอปเตอร์ 2 ลํา บินวนอยู่ โดยกลุ่มผูช้ ุมนุมได้ชว่ ยกันยิงพลุประทัดใส่อย่าง
ต่อเนือง

12.50 น.

13.15 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

13.30 น.

กรณี
เนลสัน
แรนด์

เวลา

โดยเฉพาะช่างภาพถูกยิงเข้าทีข า 2 คน
คือนายสุบนิ
นํ-าจัน
ช่างภาพ
หนังสือพิมพ์มติชน

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

13

เวลาใกล้เคียงกันบริเวณถนนราชปรารภย่านประตูนํา เกิดเสียงปื นนับสิบนัด ระเบิด 4-5 ครัง- มีกลุ่มควันลอยขึน- บริเวณถนน x มีรายละเอียดเพิม เติมตอน 16.15 น.
เลียบบึงมักกะสัน ทหารขอกําลังตํารวจเข้าเสริมหลายกองร้อย พร้อมกับนํารถทหารเข้ามาอีก 6 คัน มีการผลักดันกลุ่มผูช้ ุมนุมที
ไม่ยอมออกจากพืน- ทีโ ดยไม่ใช้อาวุธแต่อย่างใด

ทัง- นี- ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลกั ษณานันท์ รอง ผอ.ฝา่ ยวิชาการ กล่าวว่า หลังจากทีไ ด้รบั การผ่าตัด นายเนลสัน แรนด์ ผูส้ อื ข่าวชาว
แคนาดา อายุ 32 ปี ขณะนี-ได้ทาํ การผ่าตัดเป็ นทีเ รียบร้อย ทัง- ผ่าตัดทีช ่องท้อง ตัดต่อเส้นเลือดแดงบริเวณขาซ้าย และรอทํานิ-วมือ
ขวาใหม่ ทีก ระดูกนิ-วมือแตกละเอียด ขณะเดียวกันได้ให้เลือด และสัญญาณชีพของผู้ปว่ ยเป็ นปกติแล้ว

การปะทะจุดนี- เป็ นเหตุมกี ารบาดเจ็บกว่า 10 ราย ทัง- เจ้าหน้าทีท หาร กลุม่ นปช. นักข่าว และช่างภาพ โดยเฉพาะช่างภาพถูกยิง
ั
างกับสวนลุมฯ ถูกลูกหลง
เข้าทีข า 2 คน คือนายสุบนิ นํ-าจัน ช่างภาพหนังสือพิมพ์มติชนซึง กําลังปฎิบตั หิ น้าทีอ ยู่ดา้ นฝงตรงข้
ได้รบั บาดเจ็บจากกระสุนปื นทีข า ต้องรีบนําส่งโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ด่วน นายศุภวัฒน์ ตันจําปา ช่างภาพวอยซ์ทวี ี ถูกยิงทีต น้
ขา รักษาตัวทีโ รงพยาบาลตํารวจ และผูส้ อื ข่าวต่างประเทศถูกนําส่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ถูกยิงเข้าทีห ลัง 1 คน และถูกสะเก็ด
ั งรี
ระเบิดทีใ บหน้า 1 คน ขณะเดียวกัน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เคลือนย้ายผูป้ ว่ ยจากตึก ภปร. ไปอาคารนวมินทราชินี ฝงถ.อั
ดูนงั ต์ เพือความปลอดภัย
มีนกั ข่าวต่างประเทศชือเนลสัน แรนด์ (Mr. Nelson Rand) นักข่าวจาก France 24 ถูกยิงต้นขาขณะบันทึกภาพ โดย การ์ด นปช. x เนลสัน แรนด์ (Mr. Nelson Rand)
ได้นํานายเนลสัน เข้ามารักษาตัวทีห อ้ งฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาฯโดย นายฐีระวัฒน์ โรจนมังคลา การ์ด นปช.กล่าวว่า ในเวลาที
นักข่าวจาก France 24 ถูกยิงต้นขาขณะ
เกิดเหตุนนั - ตนอยูใ่ นบริเวณเดียวกันกับผูบ้ าดเจ็บ ทีห น้ าสถานี ตาํ รวจลุมพิ นี ถนนวิ ทยุ พบว่าผูบ้ าดเจ็บถูกยิงทีข าซ้าย เอว และ
บันทึกภาพ บริเวณหน้าสถานีตํารวจ
หน้าอกด้านขวา จึงได้รบี นํามาส่งโรงพยาบาลจุฬาฯ ทันที จากนัน- คณะแพทย์ได้นําตัวผูบ้ าดเจ็บเข้าห้องผ่าตัดตึกสิรนิ ธร เพือ ทํา
ลุมพินี
การผ่าตัด )

นปช. เข้ามา

ลําดับเหตุการณ์

14.30 น

14.00 น.

14.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

14

(คมชัดลึก) เมือเวลา 14.30 น. ที ร.11 รอ. พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษก ศอฉ. กล่าวถึงกรณีทกี าํ ลังทหารปฏิบตั ภิ ารกิจในการ x ทหารได้แถลงการณ์ว่าสามารถได้ชยั
สถาปนาด่าน หลังถูกคนเสือ- แดงปิ ดล้อมพืน- ทีว ่า จากการแก้ไขสถานการณ์ช่วงเช้าและเทีย งทีผ า่ นมา สามารถควบคุมและเคลียร์
ชนะในพืน- ทีเ หล่านี-แล้ว
พืน- ทีด า้ นใต้สะพานลอยไทย-เบลเยียมได้ ขณะนี-กาํ ลังกําหนดตัง- ด่านอีกครัง- บริเวณถนนวิทยุลกั ษณะด่านรูปตัวแอล คือด้านหนึง
ป้องกันการยิงเข้ามาจากสวนลุมพินี ซึง ขณะนี-ประจักษ์ว่าพืน- ทีน -มี ผี ทู้ มี อี าวุธสงครามอยู่ตลอด ส่วนอีกด่านต้องบล็อกถนนวิทยุ

(ไทยรัฐ) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ขณะทีท หารนํากําลังบุกยึดแยกหลังสวน หน้ าสวนลุมไนท์บาซาร์ มีกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยอาวุธ x ชายสวมเสือ- คลุมสีดาํ กางเกงลายพราง
ครบมือ ปี นรัว- เข้าไปในสวนลุมพินี และใช้ปืนยิงก่อกวนทหาร ซึง ทหารได้ยงิ ตอบโต้เข้าไปอยู่พกั หนึง ก่อนหยุดยิงและจากการ
นอนตะแคงควําหน้า ถูกยิง คาดว่า
ตรวจสอบเบือ- งต้นพบชายสวมเสือ- คลุมสีดาํ กางเกงลายพราง นอนตะแคงควําหน้า ถูกยิง คาดว่าเสียชีวติ อยู่รมิ บึงในสวนลุมพินี
เสียชีวติ อยู่รมิ บึงในสวนลุมพินี
แต่ไม่มเี จ้าหน้าทีค นใดกล้าเข้าไปตรวจสอบภายใน เนืองจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย ขณะเดียวกันก็มชี ่างภาพจากสือ จีนได้รบั
บาดเจ็บจากเศษกระจกกระเด็นใส่ใบหน้า 1 ราย

เวลา 13.30 น.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รองผบ.ทบ. พล.ท.ดาวน์พงษ์ รัตรสุวรรณ รองเสธฯ
ผบ.ทบ. ประชุมเพือหารือสถานการณ์การก่อเหตุความวุ่นวายบริเวณสวนลุมพินี บ่อนไก่ จนเกิดเหตุปะทะในหลายจุด
(ข่าวสด) เมือเวลาประมาณ 14.00 น. ทีบ ริเวณสวนลุมพิ นี ใกล้กบั สะพานไทย-เบลเยียม ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ซซี ที วี ขี อง x ช่างภาพสถานีโทรทัศน์ซซี ที วี ขี อง
ประเทศจีน ซึง เป็ นเจ้าหน้าทีท อ้ งถิน ชาวไทย อายุประมาณ 20 กว่าปี ถูกยิงเข้าทีใ บหน้า ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อยทีบ ริเวณโหนกแก้ม
ประเทศจีน ซึง เป็ นเจ้าหน้าทีท อ้ งถิน ชาว
ซึง ยังได้พดู คุยได้และต่อมากลับไปทํางานได้ตามปกติ
ไทย อายุประมาณ 20 กว่าปี ถูกยิงเข้าที
นายอาดรีส ลาทีฟ ผูส้ อื ข่าวสํานักข่าวรอยเตอร์ ทีเ กาะติดรายงานข่าวการปะทะกันระหว่างฝา่ ยทหารกับคนเสือ- แดง ระบุ
ใบหน้า ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อยทีบ ริเวณ
ว่า มองเห็นนายตํารวจยืนอยู่หน้าสน.ลุมพินีและใช้ปืนพกยิงเข้าใส่กลุ่มทหาร ซึง พยายามปิ ดล้อมด่านของกลุ่มคนเสือ- แดงบริเวณ
โหนกแก้ม
สวนลุมพินี
ด้าน พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคํา ผกก.สน.ลุมพินี กล่าวว่า เท่าทีตรวจสอบไม่มีการยิ งเข้าใส่กลุม่ ทหารในสวนลุมพิ นี ซึง
ตอนนี-ตนก็รกั ษาการอยู่ทโี รงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีนายตํารวจระดับรองผูก้ าํ กับการ คอยอํานวยการอยู่ ซึง อาจเกิดการชุลมุน
กันซึง ทางตํารวจทีร กั ษาการณ์ทสี น.ลุมพินีเองก็ยนื ยันว่าไม่มเี หตุการณ์ดงั กล่าว

ลําดับเหตุการณ์

15.30 น.

15.20 น.

15.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ไทยรัฐ) ส่วนทีบริเวณถนนพระราม 4 มุง่ หน้ าสนามมวยลุมพิ นี กลุ่ม นปช. ทีแ ตกกระเจิงจากแยกสีลม ยังคงไปปกั หลักอยู่
ด้านหน้าสนามมวยลุมพินี ได้นํายางรถยนต์มาเผา พร้อมกับยิงหนังสติก‚ พลุ ตะไล ใส่ทหารจาก ม.พัน 5 จ.สระบุรี หลายร้อยนาย
ทีต งั - แถวหน้ากระดานอยู่บริเวณถนนพระราม 4 ได้ยงิ กระสุนยาง และเดินรุกคืบเข้าไปจนกระทังถึ 
งอาคารลุมพินีปาร์ควิว จนกลุ่ม

ส่วนอีกด้านแยกซอยรางนํ-า กลุ่มผูช้ มุ นุมพยายามเข้ามาสมทบ ทหารอีกชุดได้เข้าปะทะยิงปืนกระสุนยางกันไว้ ต่อมา
ตํารวจ ปจ.2 กองร้อยเสริมกําลังเข้าสมทบทหาร โดยให้ตํารวจตัง- รับอยู่แนวหน้า ส่วนทหารตัง- แนวคอยสังเกตตามซอยใกล้เคียง
ไม่ให้ประชาชนออกมา

15

เพราะมีแก๊งจักรยานยนต์กวนเมืองพยายามเข้ามาเติมในสวนลุมพินีดา้ นหลังของด่านต่างๆ
ขณะนี-เจ้าหน้าทีด าํ เนินการเสร็จ
หมดแล้ว และให้หยุดปฏิบตั ภิ ารกิจ แต่ให้เน้นการรักษาด่านทีส ามารถสถาปนาได้ไว้
(คมชัดลึก) เวลา 15.00 น. มูลนิธริ ่วมกตัญŒูรายงานว่า มีผบู้ าดเจ็บจากเหตุการณ์สลายกลุ่ม นปช. ทีบ ริเวณหน้ าบ่อนไก่ มีผถู้ ูก x เมือถึงเวลานี-ปรากฎว่าเสียชีวติ แล้ว 1 คน
ยิงได้รบั บาดเจ็บ ถูกนําตัวมาส่งที โรงพยาบาล.กล้วยนํ-าไท 1 ซึง ขณะนี-เสียชีวติ แล้ว 1 คน ทราบชือนายอินแปลง เทศวงษ์ ถูกยิง
ทราบชือ นายอินแปลง เทศวงษ์ ถูกยิงเข้าที
เข้าทีห น้าอกด้านขวา
หน้าอกด้านขวา
มีผบู้ าดเจ็บจากเหตุการณ์สลายกลุ่ม นปช. ที
บริเวณหน้าบ่อนไก่ มีผถู้ ูกยิงได้รบั บาดเจ็บ ถูก
นําตัวมาส่งที โรงพยาบาล.กล้วยนํ-าไท 1
(ไทยรัฐ) ขณะเดียวกัน ยังมีอกี จุดทีเ กิดเหตุปะทะระหว่างผูช้ มุ นุมกับทหาร คือทีบริเวณแยกมักกะสัน เมือเวลา 15.20 น.ทหาร
จํานวน 2 กองร้อย ใช้มาตรการเข้มกดดันเดินแถวหน้ากระดานขนานไปกับถนนพร้อมยิงปื นขึน- ... ผลักดันกลุ่มผูช้ ุมนุมกว่า 100
คนทีต งั - รับอยู่แยกมักกะสันให้ถอยกลับไปอยู่ทแี ยกประตูน-ํา ขณะเข้าปฏิบตั กิ ารมีเสียงปื นดังขึน- ทัง- 2 ฝงั ผูช้ ุมนุมขว้างไม้และก้อน
หินใส่ทหาร ขณะเดียวกัน รถทหารทีจ อดไว้บริเวณหน้าปากซอยราชปรารภ 5 ถูกปาด้วยระเบิดควัน เสียหายเล็กน้อย อย่างไรก็
ตาม ทหารสามารถเข้าคุมพืน- ทีไ ด้ตรวจพบระเบิดเพลิง 2 ขวด และเหล็กปลายแหลมหลายอัน จากนัน- ทหารใช้เครืองขยายเสียง
ประกาศให้คนทีไ ม่เกีย วข้องออกจากพืน- ทีโ ดยเร็ว ส่วนคนทีอ ยูบ่ นอาคารอย่าโผล่หน้าออกมาอาจเกิดความเข้าใจผิด

ลําดับเหตุการณ์

16.20 น.

16.15 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ั มรัวกลุ่มคนเสือ- แดงได้เริม จุดไฟเผายางรถยนต์บนสะพานไทย-ญีปนุ่ ข้ามแยกศาลาแดง หลังจากนัน- กองกําลังทหารจากฝงริ

(ข่าวสด) ทหารทีป ระจําการอยูท่ บี อ่ นไก่ ถนนพระราม 4 รุกคืบคุมพืน- ทีอ กี ครัง- และขึงรัว- รวดหนามเพือขอคืนพืน- ที หลังจากเกิด
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี- (ก่อนหน้านัน- ได้เกิดเหตุการณ์เหล่านี-ขน-ึ —ผูว้ จิ ยั )

เสือ- แดงได้ถอยร่นเลยสนามมวยลุมพินีไปเล็กน้อย แต่กย็ งั ไม่วายตะโกนด่าทอและโบกธงสีแดงท้าทายทหารอยูต่ ลอดเวลา ระหว่าง
นัน- ได้มกี ารเสริมกําลังเจ้าหน้าทีต ํารวจจากภูธรภาค 1 และหน่วนอรินทราช จํานวนหนึงเข้ามาเสริม รวมทัง- มีหน่วยทหารจากกอง
พันปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา (ปจว.) ภาค 1 เข้ามาเจรจาเปิ ดเพลงให้บรรยากาศผ่อนคลาย แต่ยงิ เพิม ดีกรีความเดือดควบคู่กบั สภาพ
อากาศทีรอ้ นอบอ้าว จนกลุม่ นปช.ได้โห่ฮา และใช้หนังสติก‚ ทีใ ช้ลกู แก้วหัวน็อต พลุ ตะไลเข้าใส่
จนกระทัง 15.30 น. บรรยากาศเริม กลับมาตึงเครียดอีกครัง- เมือกลุ่มคนเสือ- แดงทีป กั หลักอยู่บริเวณหน้ าสนามมวยลุมพิ นี
ั ว่ นโดยมีการปาระเบิดขวด ประทัด และยิงพลุใส่ทหาร พร้อมเดินหน้ามายังทีต งั - ของทหารบริเวณเชิ ง
ประมาณ 500 คน ได้ปนป
สะพานไทย-เบลเยียม ทําให้ทหารต้องยิงแก๊สนํ-าตา และยิงปื นขับไล่เป็ นจํานวนหลายนัด ดังต่อเนืองประมาณ 10 นาที จนทําให้
กลุ่มผูช้ มุ นุมถอยร่นออกไปและมีบางส่วนหลบเข้าไปอยู่ภายในสนามมวยลุมพินี ซึง ทหารสามารถจับกุมตัวเอาไว้ได้จาํ นวน 21 คน
พร้อมของกลางระเบิดขวด หนังสติก‚ ท่อนเหล็ก หมวกกันน็อค วิทยุสอื สาร เสือ- เกราะกันกระสุนและอืนๆ จํานวนมาก จากนันทหารได้ตรึงกําลังเข้ายึดพืน- ทีค นื จากกลุ่มผูช้ ุมนุมอีกครัง- บริเวณหน้าอาคารลุมพินที าวเวอร์ ซึง สามารถจับกุมกลุ่มผูช้ ุมนุมได้อกี
จํานวน 8 ราย จึงควบคุมตัวตาม พรก.ฉุกเฉิน พร้อมกัน- แนวรัว- ลวดหนามบริเวณหน้าสนามมวยลุมพินี ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมได้
ปกั หลักหลังแนวทหารประมาณ 100 เมตร โดยมีการยิงหนังสติก‚ ลูกแก้วใส่ทหาร และปาประทัดยักษ์ใส่ทหารเป็ นระยะ ขณะที
บริเวณหน้า สน.สวนลุมพินี กลุม่ คนเสือ- แดงได้ถอยร่นออกไปหมดแล้ว
(มติชน) ทหารอีกกลุ่มค่อยๆ เคลือนกําลังเข้าผลักดันให้กลุ่มผูช้ ุมนุมบนถนนราชปรารภ บริเวณหน้ าโรงแรมอิ นทรา ประตูน-ํา
ถอยกลับไปอยู่ทแี ยกราชประสงค์ผชู้ ุมนุมขว้างขวดบรรจุน-ํามันจุดไฟใส่ทหาร มีเสียงปื นดังขึน- ประปราย นักท่องเทีย วต่างชาติที
อยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างหลบเข้าไปอยู่ในซอย 2 ข้างถนน ราชปรารถกันจ้าละหวัน ในทีส ดุ ผูช้ มุ นุมค่อยๆ ถอยร่นกลับไปอยูท่ ดี ่าน
บริเวณแยกประตูน-ําตามเดิม

ลําดับเหตุการณ์

16

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

17.00 น.

16.30 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(คมชัดลึก) เวลา 17.00 น. ทัง- ทหารและกลุ่ม นปช. คุมเชิงกันอยู่ระหว่างโรงแรมดุสิตธานี กับสะพานลอยไทย-เบลเยียม บน
ถนนพระรามที 4 กลุ่มนปช. ก่อเหตุเผายางรถยนต์ 5 เส้น จนไฟลุกโชนแล้วกลิง- ลงมาจากสะพานลอยไทย-เบลเยียม เกิดเป็ นกลุ่ม
ควันโขมงปกคลุมไปทัวพื 
น- ที พร้อมกับยิงลูกแก้วและลูกเหล็กด้วยหนังสติก‚ และปาระเบิดเพลิงเข้าใส่ เจ้าหน้าทีท หารจึงยิงปื นขึน-

นพ.สามารถ ตันอริยะกุล รองผอ.สํานักการแพทย์ กทม.กล่าวว่า ขณะทีเ จ้าหน้าทีห น่วยกูช้ พี ยีห อ้ โตโยต้า ทะเบียน ศห. 5657
กทม. ของมูลนิธริ ่วมกตัญŒูกาํ ลังนําผูบ้ าดเจ็บจากซอยงามดูพลี เข้าส่ง โรงพยาบาล.จุฬาฯ ปรากฎว่ามีกระสุนยิงเข้าไปทีร ถ 1 นัด
ทําให้กระสุนทะลุกระจกด้านข้างแตก และทะลุเข้าข้อซ้ายของพยาบาลทีก าํ ลังปฏิบตั งิ านช่วยชีวติ ผูบ้ าดเจ็บภายในรถ ล่าสุด แพทย์
ต้องช่วยผ่าตัดเร่งด่วน เหตุการณ์ครัง- นี-ถอื ว่ารุนแรงมากอย่างไม่เคยเกิดขึน- มาก่อนสําหรับเจ้าหน้าทีผ ูป้ ฏิบตั งิ าน

17

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ั
สวนลุมพินี ตรงข้ามอาคารอือ จือเหลียง ได้ระดมใช้ปืนลูกซองยิงกระสุนยางเข้าใส่ผชู้ ุมนุมฝงแยกศาลาแดง
เพือกดดันให้มกี าร
สลายการชุมนุม ขณะทีก าร์ด นปช.กว่า 200 คน ซึง หลบอยู่ใต้บงั เกอร์ได้ใช้ยางรถยนต์ปิดทางเข้า-ออก พืน- ทีช มุ นุมบริเวณสถานี
ั
รถไฟฟ้าใต้ดนิ ฝงลานพระรู
ปรัชกาลที 6 หลังจากทหารยิงกระสุนยางได้ประมาณ 15 นาที ปรากฎว่ามีเสียงระเบิดคล้ายเอ็ม 79 ดัง
ั
ขึน- 3 ครัง- จากนัน- มีเสียงปื นจากฝงทหารรั
วเข้มาอีกหลายนัด ขณะทีบ ริเวณเคาน์เตอร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึง มี
เจ้าหน้าทีร ปภ. และตํารวจ 20 นาย กําลังรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ต่างวิง หลบหนีหลบกระสุนหัวน็อตและลูกแก้วกัน
โกลาหล ทําให้เจ้าหน้าที รปภ.ต้องร้องขอให้ตํารวจทัง- หมดออกจากพืน- ทีอ าคาร เหตุการณ์จงึ สงบหน่วยกูช้ พี จากมูลนิธริ ่วมกตัญŒู
ได้นําผูบ้ าดเจ็บส่ง โรงพยาบาล.จุฬาฯ 1 ราย เบือ- งต้นเป็ นชายถูกยิงด้วยกระสุนจริงเข้าทีเ ข่าขวา
(ไทยรัฐ) จากนัน- เวลา 16.30 น. ได้มหี น่วยกูช้ พี เข้ามารักษาตัวเนืองจากโดนยิงทีแ ขนซ้าย ทีห อ้ งฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาฯ ชือ x มีการยิงหน่วยกูภ้ ยั
นายสรายุทธ อําพันธ์ อายุ 23 ปี หน่วยกูช้ พี ร่วมกตัญŒู กล่าวว่า ขณะทีจ อดรถอยู่บริเวณ รร.มิ ราเคิ ล ซอยงามดูพลี ในระหว่าง
นัน- กลุ่มเสือ- แดงประมาณ 20 คน ได้ขว้างปาสิง ของใส่ทหาร จากนัน- กลุ่มเสือ- แดงก็ได้วงิ มาหลบทีห ลังรถทีต นจอดอยู่ ทหารก็ได้เดิน
มาถามตนทีร ถว่าเป็ นพวกเดียวกันหรือไม่ ตนก็ได้ปฏิเสธและก็ได้เอือ- มมือไปเปิ ดไฟในรถ เพือให้สามารถมองเห็นในรถว่าไม่มี
อะไร ขณะนัน- ทหารก็ได้ยงิ ปื นมาใส่ในรถจนกระจกรถแตก และตนได้รบั บาดเจ็บ ขณะทีเจ้าหน้าทีอ กี คนทีอ ยู่ในรถไม่ได้รบั บาดเจ็บ
ใดๆ

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

(มติชน) แยกมักกะสันและถนนราชปรารภ ทหารยึดพืน- ทีค นื ได้ เปิ ดให้รถวิง ผ่านได้บางจุด แต่ทหารขอตรวจรถทุกคันและตรวจ
คนทีจ ะผ่านเข้าผ่านออกไปยังทีช ุมนุมและในจุดนี-ทหารยึดระเบิดเพลิงและเหล็กแหลมได้จาํ นวนหนึง
ซึง ในจุดนี-มกี ารยืน
ประจันหน้ากันระหว่างทหารกับคนเสือ- แดงห่างกันไม่เกิน 10 เมตร

18.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(มติชน) ทีถนนวิ ทยุ ไปถึงแยกบ่อนไก่ มีทหารจํานวนหนึงยืนรักษาพืน- ทีท ยี ดึ คืนจากคนเสือ- แดง แต่กย็ งั มีเสียงปื นและประทัด
และมีการปะทะกันประปราย

18

ฟ้าชุดหนึงหลายร้อยนัด
(ไทยรัฐ )ต่อมาเวลา 17.10 น. ขณะทีท หารได้ยดึ พืน- ทีบ ริเวณถนนพระราม 4 หน้ าสนามมวยลุมพิ นี โดยตัง- แนวรักษาพืน- ที x ทหารได้รบั บาดเจ็บถูกหนังสติก‚ หัวน๊อต
เอาไว้ ขณะทีก ลุม่ คนเสือ- แดงนับร้อยคนได้ปกั หลักอยูห่ น้าปมั ‚ ปตท. ถนนพระราม 4 กลุ่มผูช้ ุมนุมได้ใช้หนังสติก‚ กระสุนหัวนอต
ยิงทีข าหลายจุด
ลูกแก้ว รวมทัง- อาวุธปื นไม่ทราบขนาดยิงใส่ทหาร พร้อมกับใช้ยางรถยนต์จุดไฟเผา จนทหารต้องแตกกระเจิงก่อนยิงตอบโต้แล้ว
เดินรุกคืบผลักดันคนเสือ- แดงไปอยู่ทแี ยกเชือ- เพลิง การปะทะครัง- นี-ทาํ ให้ทหารได้รบั บาดเจ็บถูกหนังสติก‚ หัวนอตยิงทีข าหลายนาย
เจ้าหน้าทีไ ด้จบั กุมคนเสือ- แดงทีก ่อกวนได้เป็ นชายจํานวน 17 คน จากการตรวจค้นพบหนังสติก‚ หัวนอต ลูกแก้ว จํานวนมาก นํา
ตัวไปสอบสวนและทําประวัติ
(ไทยรัฐ) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ในช่วงเย็น ยิง ใกล้คาํ สถานการณ์การสลายการชุมนุมกลุ่ม นปช. และแนวร่วมคนเสือ- แดงยิง ตึง x ผูห้ ญิงทีน งมากั
ั บแท็กซี โดนกระสุนจริง
เครียดและวิกฤติขน-ึ โดยทีแ ยกราชปรารภ ทีม กี าํ ลังทหารยังคงตรึงกําลังกลุ่มผูช้ มุ นุมประมาณ 100 คน ขว้างของ หิน ไม้ ยิง
ทะลุแขน
ลูกแก้วและลูกเหล็กใส่ทหาร กลับถูกตอบโต้ ทหารยิงกระสุนยางใส่ จนผูช้ ุมนุมล่าถอยไปอยู่ทแี ยกสามเหลีย มดินแดง ต่อมา 17.30
ั ย
น. ผูช้ ุมนุมอึดสูอ้ กี ครัง- ระดมยิงลูกแก้วลูกเหล็กใส่ ทําให้ทหารต้องยิงกระสุนยางและกระสุนจริงกลับไป ระหว่างปะทะ นายปจจั
กมลรัตติกาล เป็ นโชเฟอร์แท็กซีท ะเบียน ทพ 3925 กรุงเทพมหานคร กําลังวิง ส่งผ่านมาในทีเ กิดเหตุ ผูโ้ ดยสารหญิง 2 คน นัง อยู่
เบาะหลัง รับมาจากบางนาจะมาส่งแถวดินแดง กระสุนหลงมาถูกประตูหลังทะลุแขนขวาผูห้ ญิง 1 นัด ได้รบั บาดเจ็บ จึงรีบนําส่ง
โรงพยาบาลราชวิถี

ลําดับเหตุการณ์

17.50 น.

17.30 น.

17.10 น.

เวลา

18.30 น.

18.30 น.

18.00 น.

18.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

19

(คมชัดลึก) รายงานว่า เจ้าหน้าทีท หารเคลือนรถหุม้ เกราะเข้าไปในสีแ ยกศาลาแดงโดยมาจากถนนวิทยุ ทันทีทรี ถหุม้ เกราะมาถึงก็ x ช่างภาพเอเอสทีวี ได้รบั บาดเจ็บจากการ
ถูกต่อต้านจากกลุ่ม นปช. อย่างหนัก ทัง- ขว้างขวด ระเบิดขวด ระเบิดควันเข้าใส่ ทําให้เจ้าหน้าทีต อ้ งเปิ ดเครืองขยายเสียงเตือนว่า
โดนสะเก็ดกระสุนทีข า

(ไทยโพสต์) ทีราชประสงค์ มีเสียงคล้ายปื นและกลุ่มควันดังขึน- หลังเวทีปราศรัย ทําให้จตุพรกระโดดหนีใต้เวทีอย่างไม่คดิ ชีวติ มีผู้ x มีผชู้ มุ นุมได้รบั บาดเจ็บ 15 คน นําส่ง
ชุมนุมได้รบั บาดเจ็บ 15 คน นําส่ง โรงพยาบาล.ตํารวจ โกลาหล/ ผูช้ ุมนุมจํานวน หนึงถือโอกาสทุบเกษรพลาซ่า บุกเข้าไปข้างใน
โรงพยาบาล.ตํารวจ
เตรียมลงมือเผา แกนนําบนเวทีประกาศว่าถ้าใครเผาเป็ นแดงเทียม/ การ์ด นปช. เปิ ดไฟ sky light ส่งไป โรงแรมทีค ดิ ว่าระเบิดมา
การ์ดนําวัตถุคลุมผ้าขาว พร้อมตะโกนอย่าให้สอื มวลชนเห็นนานยอริสมันต์สวมเกราะอ่อน ส่วนนายสุภรณ์ใส่วกิ

(คมชัดลึก) ทีบ ริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดง ขณะทีท หารขับรถบรรทุกผ่านเข้ามาถูกผูช้ มุ นุมเข้าทําร้ายร่างกาย พร้อมทัง- ทุบ
กระจกรถได้รบั ความเสียหาย โดยผูช้ มุ นุมได้ลากทหารคนขับรถลงมาชกต่อย รุมทําร้ายร่างกาย จนสลบไป ก่อนจะมีเสียงปื นดังขึนอย่างไรก็ตามมีผชู้ มุ นุมบางส่วนพยายามเข้าห้ามปราม แต่กไ็ ม่เป็ นผล ทัง- นี- ผูช้ ุมนุมยังได้ยดึ ปื นพกทหารและรถบรรทุกไปด้วย
(ไทยรัฐ) ทีบ ริเวณทางลงสะพานไทย-เบลเยียม มุง่ หน้าไปตลาดคลองเตย ทหารยังตรึงกําลังอยู่อย่างแน่นหนา และห่างจากกลุ่ม x ข้อมูลใกล้เคียงกับเสน่ห์ นิลเหลืองซึง ถูก
ั งมีการเผายางรถยนต์ควันฟุ้งสีดาํ อย่างต่อเนือง ผู้
นปช. ทีย นื ขวางถนนพระราม 4 ประมาณ 500 เมตร กึง กลางของทัง- สองฝงยั
ยิงบริเวณนี-เช่นกัน แต่ขอ้ มูลภายหลัง
ั 

ชุมนุมตะโกนด่าทอและใช้ลกู แก้วลูกเหล็กใส่หนังสติก‚ ยิงทหารเป็ นระยะ ระหว่างนัน- ได้เกิดเสียงปื นจากฝงทหาร 5 นัด ถูกชายอายุ
ระบุว่าถูกยิงทีห น้าอก (อายุ 45-50 ปี

‚
ประมาณ 45-50 ปี ทีย นื อยูห่ น้าปมนํ-ามัน ปตท. พระราม 4 กระสุนเข้าทีท า้ ยทอยจนฟุบลงกับพืน- เจ้าหน้าทีห น่วยกูภ้ ยั ต้องรีบปฐม
กระสุนเข้าท้ายทอย)
พยาบาลนําส่งโรงพยาบาล
เช่นเดียวกับทีก ่อนหน้านัน- ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า มีชายฉกรรจ์คนหนึง ทราบชือภายหลังคือนายพิชติ สร้อยสระคู อายุ 25
ปี ได้รบั บาดเจ็บทีข าขวา เข้ามารักษาตัวห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาล.จุฬาฯ โดยช่างภาพช่อง 3 เปิ ดเผยว่า ขณะยืนทําข่าวอยู่บริเวณ
ั
ถนนพระราม 4 ฝงโรงแรมดุ
สติ ธานี ซึง มีกลุ่มนักข่าวหลายสิบคนกําลังปฏิบตั หิ น้าทีอ ยู่ ชายคนดังกล่าวพยายามทีจ ะเดินเข้ามาใน
กลุ่มนักข่าว ซึง กลุ่มนักข่าวได้ตะโกนถามว่าเป็ นใครมาจากไหน แต่ชายคนดังกล่าวไม่ตอบ จึงตะโกนบอกไปว่าอย่าเข้ามาอันตราย
แต่กไ็ ม่ฟงั ยังเดินเข้ามา เมือได้ยนิ เสียงปื นดังขึน- มา พบว่าชายคนดังกล่าวถูกยิงและร้องเรียกขอความช่วยเหลือ ทําให้กลุ่มนักข่าว
รีบนําตัวส่งโรงพยาบาลทันที

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาเวลา 19.30 ผูส้ อื ข่าวไทยรัฐรายงานอีกว่า ทีบ ริเวณหน้ าห้องฉุกเฉิ น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็ นจุดทีม ปี ระชาชน
สือ มวลชน และเจ้าหน้าทีต ํารวจ ใช้เป็ นทีห ลบภัย และสังเกตการณ์การปะทะของทัง- 2 ฝา่ ย ในระหว่างทีม เี สียงระเบิดดังขึน- หลาย
ครัง- คนทีย นื อยูห่ น้าห้องฉุกเฉินต่างได้ยนิ เสียงเครืองยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ดีดลูกระเบิดออกจากท่อส่งดังอย่างชัดเจน โดยเสียงดัง
มาจากในแนวรัว- ของกลุ่มเสือ- แดงหน้า โรงพยาบาล.จุฬาฯ จากนัน- ได้มคี นนับจังหวะการลอยของลูกระเบิดจาก 1-7 แล้วมีเสียงดัง
ั
สนันหวั 
นไหวขึ 

น- ทีฝ งถนนสี
ลม ซึง เจ้าหน้าทีห น่วยกูภ้ ยั ได้แจ้งว่ามีคนได้รบั บาดเจ็บถูกนําตัวเข้าไปหลบในโรงแรมดุสติ ธานี
นักข่าวข่าวสดรายงานว่า มีเสียงระเบิดดังสนันหวั 
นไหวบริ 

เวณถนนราชดําริ จุดระเบิดอยู่ไม่ห่างจากบริเวณหน้าห้องฉุกเฉินร.พ.
จุฬาฯ มากนัก และยังมีคนยิงลูกแก้วปลิวว่อนมาตกกระทบทีผ นังหน้าห้องฉุกเฉินหลายครัง- เจ้าหน้าทีต ํารวจทีดแู ลความปลอดภัย
ได้กนั สือ มวลชนและเจ้าหน้าทีข องโรงพยาบาล และญาติของคนไข้ทมี ายืนดุเหตุการณ์เข้าไปอยูใ่ นตัวอาคาร เพราะบริเวณหน้าห้อง
ฉุกเฉินมีแสงไฟสว่างกว่าจุดอืนทําให้เห็นคนทีย นื อยู่ดเู หตุการณ์ได้ชดั เจน ประกอบกับมีบางคนส่งเสียงเฮ เวลามีเสียงระเบิดดังขึนจึงอาจเป็ นการยัวยุ 
จนมีคนยิงลุกแก้วและหัวนอตเข้ามาในโรงพยาบาล

เวลา 19.00 น. เสียงระเบิดเงียบลงไป เสียงระเบิดทีด งั อย่างต่อเนืองประกอบกับควันไฟดํามืดจากการจุดเผายางรถยนต์บริเวณ
แนวรัว- ของกลุ่มเสือ- แดง เพือบดบังไม่ให้ทหารเห็นความเคลือนไหว ทําให้บรรยากาศถนนสีลม ประชาชนทัวไป 
ตลอดจนคนเสือั 

ั 

แดงฝงสวนลุมพินี และทหารฝงถนนสีลม วิง หาทีห ลบภัยกันชุลมุน หลายคนวิง ข้ามถนนเข้ามาหลบด้านในร.พ.จุฬาฯ 

น- ไม่
พร้อมกับการตอบโต้ของผูช้ ุมนุมทีข ว้างระเบิดขวด ระเบิดควันเข้าใส่ เกิดเสียงดังอย่างต่อเนือง จากนัน- มีเสียงระเบิดดังสนันขึ
ตํากว่า 5 ลูก คาดว่าเป็ นระเบิดเอ็ม 79 ยิงใส่บริเวณแยกศาลาแดงใกล้สถานีรถไฟฟ้า ทีบ ริเวณหน้าโรงแรมดุสติ ธานี และทีจ ุดตรวจ
เจ้าหน้าทีท หารหน้าอาคารอือ- จือเหลียง ทัง- นี-พบว่ามีช่างภาพเอเอสทีวี ได้รบั บาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดกระสุนทีข า

จะนับ 1-3 เท่านัน- และจะปฏิบตั กิ ารยิงทันที ทันทีทสี น-ิ เสียงก็ได้ยนิ เสียงปื นจากทหารบนทางเดินรถไฟฟ้า ซึง ระดมยิงใส่คนเสือแดงทีอ ยู่ดา้ นพระรูป ร. 6 ทหารนํารถหุม้ เกราะออกมาตรงแยกศาลาแดง เพือเข้าคุมพืน- ที ซึง ในขณะนัน- มีคนถูกยิงทีอ าคาร
อือ- จือเหลียง

ลําดับเหตุการณ์

20

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

(ไทยรัฐ) เหตุการณ์ยงิ ทวีความรุนแรง เมือมีรถจีมซี ี 6 ล้อของทหารวิง ผ่านมาทีถนนราชปรารภ ซึง มีผชู้ มุ นุมประมาณ 50 คน
ออกมาขวางถนนไม่ให้รถผ่าน ภายในรถมีทหารนังอยู 
่ดา้ นหน้า 2 นาย และอีก 1 นายยืนทีก ระบะท้ายสะพายอาวุธปื นเอ็ม 16
จากนัน- ผูช้ มุ นุมปรีเ ข้าทุบกระจกแล้วดึงตัวทหารทีน งอยู
ั ่ดา้ นหน้าให้ลงจากรถ รุมทําร้ายชกต่อย มีกลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนเข้าไปห้า ม
ไม่ให้ทาํ ร้ายเจ้าหน้าทีท หาร ในช่วงเวลานัน- เองได้เกิดเสียงปื นดังขึน- 1 นัด ส่งผลให้เจ้าหน้าทีท หารนายหนึงถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ
นอนอยู่กบั พืน- ถนนเจ้าหน้าทีก ชู้ พี ทีป ระจําอยู่บริเวณใกล้เคียงจึงรีบนําตัวส่งร.พ. ส่วนทหารอีก 2 นายถูกจับลงมาจากรถเพือรุมทํา
ร้ายแต่มผี ชู้ ุมนุมบางส่วนเข้าปราม ขณะทีป ื นของทหารและรถบรรทุกของทหารถูกกลุ่มผูช้ มุ นุมยึดไปด้วย จากนัน- ผูช้ มุ นุมขับรถไป
ขวางถนนใกล้กบั แยกสามเหลีย มดินแดง ส่วนทหารทีถ ูกยิง มีการเรียกรถพยาบาลนําส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎฯ

ช่วงคํา มีกาํ ลังทหารหลายสิบนายพร้อมอาวุธครบมือ มีทงั - ปื นลุกซอง ปื นเอ็ม 16 และปื นทาโว่ เดินลาดตระเวณออกจากถนนอังรี
ดูนงั ต์ตดั ถนนพระราม 4 เข้ามาเสริมกําลังบริเวณแยกศาลาแดง และถนนสีลม ซึง มีการปะทะกันอย่างต่อเนืองตัง- แต่ชว่ งเย็น
ั
กําลังส่วนหนึงรักษาการณ์อยู่บริเวณรอบแนวรัว- ร.พ.จุฬาฯ ฝงถนนพระราม
4 ได้ขอร้องให้ประชาชนทีย นื ดูเหตุการณ์อยู่บริเวณ
แยกอังรีดนู งั ต์และข้างร.พ. ถอยหลบออกไปจากพืน- ทีท เี ริม มีความเสีย งมากขึน- หลังจากพระอาทิตย์ตกดิน เพราะไม่สามารถ
แยกแยะได้ว่าคนทีม ายืนดูเป็ นกลุ่มไหน ขณะทีเ จ้าหน้าทีต ํารวจ 20 นาย พร้อมอาวุธครบมือทัง- เอ็ม 16 และเอชเค เข้ามาเสริม
ั
กําลังบริเวณแยกอังรีดนู งั ต์แต่ละนายต่างมีสหี น้าวิตกกังกลกับเสียงระเบิดทีด งั ต่อเนือง โดยไม่รวู้ ่ามาจากฝงไหน

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักข่าวมติชนรายงานว่า ทีแ ยกบ่อนไก่มคี นเสือ- แดงถูกยิงเสียชีวติ 1 คน

21

หลัง 18.30 (ไทยรัฐ) ขณะทีเ วลาต่อมา ทีจ ุดปะทะบ่อนไก่ ได้กลับมาตึงเครียดหนักขึน- เมือเจ้าหน้าทีเ ข้าตัดไฟตัง- แต่ เชิ งสะพานไทย- x เจ้าหน้าทีก ภู้ ยั ถูกสังให้ 
ถอนกําลัง
น. ไม่นาน เบลเยียม จนถึงแยกตลาดคลองเตย ขณะเดียวกัน มีเสียงระเบิดดังขึน- ทีห น้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 ส่งผลให้มี x ผูช้ ุมนุมส่งโรงพยาบาลกันเอง 
ถอน x ทีแ ยกบ่อนไก่มคี นเสือ- แดงถูกยิงเสียชีวติ
กลุ่มผูช้ มุ นุมได้รบั บาดเจ็บหลายราย แต่กต็ อ้ งช่วยนําส่ง โรงพยาบาล.กันเอง เพราะเจ้าหน้าทีห น่วยกูช้ พี ทุกหน่วย ถูกสังให้
กําลังออกจากบริเวณบ่อนไก่ เกรงว่าจะเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที
1 คน

18.30 น.

เวลา

(คมชัดลึก) แพทย์เผยเหตุปะทะตายแล้ว 5 ราย --- นพ.สุวนิ ยั บุษราคัมวงษ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท เปิ ดเผยเมือเวลา
19.01 น. ว่ามีการนําส่งผูบ้ าดเจ็บจากเหตุปะทะเข้ารักษาทีโ รงพยาบาล 8 ราย ในจํานวนนี-เสียชีวติ แล้ว 2 ราย คือ 1.นายอินแปลง
เทศวงศ์ อายุ 34 ปี ถูกยิงทีห น้าอก 2.นายเสน่ห์ นิลเหลือง อายุ 48 ปี ถูกยิงเข้าทีห น้าอกด้านซ้ายเช่นกัน ส่วนผูบ้ าดเจ็บอีก 6 ราย
นัน- ได้แก่ 1.นายเกรียงศักดิ 8 ไม่ทราบนามสกุล อายุ 33 ปี ถูกยิงทีป อดและทีหวั ใจ ผ่าตัดแล้ว ขณะนี-รสู้ กึ ตัวดี แต่ยงั ไม่พน้ ขีด
ั อายุ 53 ปี ถูกยิงเข้าทีป อดกระเทือนไปถึงไขสันหลัง ผ่าตัดช่วยเหลือแล้วเช่นกัน 3.นาย
อันตราย 2.นายภานุ ทศั น์ อัศวศิรมิ นคง
ธงชัย เหยียน ถูกยิงเข้าทีกน้ กระดูกเชิงกรานด้านหลัง ส่งต่อ โรงพยาบาล.วิภาราม 4.นายสุวทิ ย์ เลาหพันธ์ อายุ 29 ปี ไม่มี
บาดแผล แต่ถูกรุมทําร้ายและได้ส่งต่อรักษาที โรงพยาบาล.วชิระ แล้ว 5.นายสมชาย สมบูรณ์ทรัพย์ ถูกยิงเข้าทีแ ก้ว บาดแผลไม่
และ 6.นายเมษ ยุ ว บุ ต ร อายุ 32
ปี มี เ ลื อ ดคั ง ในสมอง และมี บ าดแผลแตกที ค าง
รุ น แรงและผ่ า ตั ด แล้ ว

19.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ไทยรัฐ ) ในเวลาต่อมา ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) ได้สรุปจํานวนผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์
ปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีก บั ผูช้ ุมนุมบริเวณแยกวิทยุ ทัง- หมด 81 ราย เสียชีวติ 5 ราย รวม 86 ราย สําหรับรายชือผูเ้ สียชีวติ
ประกอบด้วย นายอินแปง เทศวงษ์ อายุ 32 ปี เสียชีวติ ทีโ รงพยาบาลกล้วยนํ-าไท นายเสน่ห์ นิลเหลือง เสียชีวติ ทีโ รงพยาบาล
กล้วยนํ-าไท นายปิยะพงศ์ กิตวิ งษ์ นายประจวบ สิราพันธ์ และนายสมศักดิ 8 ศิรลิ กั ษณ์ ถูกยิงด้วยอาวุธปื นไม่ทราบชนิดเสียชีวติ ที

พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ เปิ ดเผยว่า ขณะนี-ที โรงพยาบาล.ตํารวจ มีการนําส่งผูเ้ สียชีวติ
แล้ว 3 ราย ซึง นําส่งเมือเวลา 17.00-18.00 น. เป็ นชายทัง- 3 ราย ชือนายประจวบ จิราพันธุ์ ถูกยิงอกทะลุหลัง นายปิ ยะพงษ์ กิตติ
วงศ์ ถูกยิงปากทะลุกกหูขวา และนายสมศักดิ 8 ศิลารักษ์ ถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ

(มติชน) เวลา 18.55 น. ทหารเข้ายึดพืน- ทีถ นน พระราม 4 ตรงสนามมวยลุมพิ นี และนํารัว- ลวดหนามมาวางกัน- แต่คนเสือ- แดง
ยังคงขว้างขวด ยิงหนังสติก‚ ลูกแก้ว ใส่ทหารตลอดเวลา
(มติชน) เวลา 19.00 น. ทหารถอยร่นจากถนนราชปรารภสามเหลียมดิ นแดง เพือป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียกับประชาชนที
พักอาศัยอยู่ทถี นนราชปรารภ และสามเหลีย มดินแดง ระหว่างทหารถอยร่นมาการยิงปื นใส่กนั ตลอดเวลา

18.55 น.

19.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

22

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

นักข่าวต่างชาติยงั อยู่ รพ.จุฬาฯ --- ส่วนทาง โรงพยาบาล.จุฬาฯ ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผอ.รพ.จุฬาฯ และนางอุษา ราช
ปรีชา หัวหน้าพยาบาล ร่วมกันแถลงข่าวว่า รับผูบ้ าดเจ็บไว้ 4 ราย คือ 1.นายเนลสัน เซิรส์ แรนด์ ผูส้ อื ข่าวชาวแคนาดา สํานัก
ข่าวฟรานซ์ 24 ทีถ ูกยิงบริเวณหน้า สน.ลุมพินี แยกถนนวิทยุ 2.รับผูบ้ าดเจ็บจากบริเวณซอยงามดูพลี จํานวน 2 ราย ได้แก่ นาย
อุดม บุญกามาศ ถูกยิงทีต น้ แขนซ้าย ซึง ขณะนี-ได้รกั ษาและกลับบ้านเป็ นทีเ รียบร้อยแล้ว และนายสรายุทธ อําพันธ์ ถูกยิงทีแ ขน
ซ้าย ซึง ต้นแขนและแขนส่วนปลายกระดูกแขนแตก 1 ชิน- ผูป้ ว่ ยมีอาการชาบริเวณนิ-ว สิง ทีพ บบริเวณแผลเจอสะเก็ดเล็กๆทัง- หมด
เป็ นโลหะ ซึง ขณะนี-ได้ยา้ ยผุป้ ว่ ยไปที โรงพยาบาล.พระมงกุฎฯเป็ นทีเ รียบร้อยแล้ว ต่อมาได้รบั ผูบ้ าดเจ็บจากบริเวณเชิงสะพาน

สาหัส 2 รายที รพ.กล้วยนํ-าไท --- ขณะที นพ.สุวนิ ยั บุศราคัมวงศ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท กล่าวว่า มี
ผูบ้ าดเจ็บเข้ารับการรักษาที โรงพยาบาล.ทัง- สิน- 8 ราย เสียชีวติ แล้ว 2 ราย คือ นายอินแปง เทศวงษ์ อายุ 32 ปี ถูกยิงบริเวณ
หน้าอก ส่วนอีกรายคือ นายเสน่ห์ นิลเหลือง อายุ 48 ปี ถูกยิงหน้าอกซ้าย เหลืออีก 6 ราย โดย 2 รายย้ายรักษาต่อทีโ รงพยาบาล
วิภาราม และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล ยังเหลืออีก 4 รายต้องพักรักษาตัวทีโ รงพยาบาลกล้วยนํ-าไท โดยจํานวนนี-มี 2 รายมีภาวะ
เลือดออกในปอด แต่ได้รบั การผ่าตัดแล้ว อาการปลอดภัย แต่ยงั ต้องเฝ้าดูอาการทีห อ้ งไอซียู

หมอใหญ่ยนั ตายก่อนถึง โรงพยาบาล. --- ทัง- นี- พล.ต.ท.นพ.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตํารวจ
เปิ ดเผยว่า มีผเู้ สียชีวติ ก่อนนําส่งโรงพยาบาล 2 ราย คือ นายประจวบ สิราพันธ์ ไม่ทราบอายุ ถูกยิงบริเวณหน้าอกทะลุหลัง และ
นายปิ ยะพงศ์ กิตวิ งษ์ ไม่ทราบอายุ ถูกยิงเข้าปากกระสุนทะลุออกกกหูขวา ไม่ทราบสถานทีท ถี กู ยิง เนืองจากผุช้ มุ นุมช่วยกันนําส่ง
โรงพยาบาล ซึง ได้ทาํ การช่วยเหลือแล้วแต่ไม่สามารถทําได้ ส่วนรายที 3 เพิง เสียชีวติ ในช่วงคํา

โรงพยาบาลตํารวจ ส่วนผูท้ ไี ด้รบั บาดเจ็บได้ถูกส่งเข้ารักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ คือ โรงพยาบาลตากสิน 2 ราย โรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ 10 ราย โรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท 6 ราย โรงพยาบาลเทพธารินทร์ 5 ราย โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ 1 ราย โรง
พยาบาลเลิดสิน 3 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4 ราย โรงพยาบาลตํารวจ 16 ราย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก 4 ราย โรงพยาบาล
ราชวิถี 21 ราย โรงพยาบาลรามาธิบดี 9 ราย

ลําดับเหตุการณ์

23

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

20.30 น.

20.20 น.

20.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

24

(มติชนออนไลน์) บริเวณถนนราชปรารถ เกิดระเบิดเสียงดังสนันหวั 
นไหวจํ 

านวน 3 ครัง- มาจากบริเวณโรงแรมอินทรา รี x มีผหู้ ญิง
อาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์
เจ้นท์ ซึง อยู่หากจากกลุ่มคนเสือ- แดงตัง- แนวประจําการอยู่ ทีแ ยกประตูน-ําประมาณ 100 เมตร ทําให้ทหารทีป ระจําการอยู่ถนน
รับจ้าง ถูกยิงเข้าทีท า้ ยทอยอาการสาหัส
ราชปรารถ บริเวณหน้าประตูน-ําโพลีคลีนิค ซึง ใกล้กบั จุดเกิดเหตุ ต่างวิง หลบหาทีก าํ บังบริเวณตามซอกใต้ตกึ ต่างๆอย่างชุลมุลวุ่น
เสียชีวติ ขณะนําตัวส่งโรงพยาบาล 
กลุ่มสือ มวลชนหลบอยู่ดา้ นหลังแนวทหาร เบือ- งต้นคาดว่าเป็ นระเบิดชนิด M79 แต่ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ
วาย รวมทัง- สังให้
x นอกจากนี-ยงั มีตํารวจ ปจ. 1 นาย ถูกยิง
ได้รบั บาดเจ็บ นําส่งโรงพยาบาล.พญา
ั าหน้าทีบ ริเวณสีแ ยกจตุรทิศ เบือ- งต้นพบว่ามี
ต่อมาหลังจากเสียงระเบิดสงบประมาณ 20 นาที มีเสียงปื นดังขึน- หลายนัดจากฝงเจ้
ไท1
ผูห้ ญิง อาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง ถูกยิงเข้าทีท า้ ยทอยอาการสาหัส นอกจากนี-ยงั มีตํารวจ ปจ. 1 นาย ถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ
นําส่งโรงพยาบาล.พญาไท1 แต่ผหู้ ญิงเสียชีวติ ขณะนําตัวส่งโรงพยาบาล จากนัน- เจ้าหน้าทีท หารจึงได้ถอยล่นออกไปตามถนน

(ไทยรัฐ) เกิดเหตุระเบิดถนนราชปรารภสีแยกประตูนํา 4 ลูกซ้อน เสียงดังคล้ายระเบิดเอ็ม 79 พร้อมกับเสียงปื นดังขึน- อีกชุด
ใหญ่ตามมา ทําให้ทหารและประชาชนต้องหลบเข้าไปในอาคารใบหยก ขณะทีผ ชู้ มุ นุมเสือ- แดงได้ยนื อยูใ่ ต้สะพานลอยข้ามแยก
ประตูน-ํา

รบ.ฝรังเศสตํ 

าหนิเหตุรุนแรงใน กทม. --- สําหรับผูส้ อื ข่าวชาวแคนนาดาจากสํานักข่าวฟรานซ์ 24 ทีไ ด้รบั บาดเจ็บจาก
เหตุปะทะในครัง- นี- ช่วงคําวันเดียวกัน สํานักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า นายแบร์นาร์ด วาเลโร โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของ
ฝรังเศส 

แถลงในกรุงปารีสว่า รัฐบาลฝรังเศสขอตํ 

าหนิเหตุการณ์ทเี กิดขึน- และว่านักการทูตในกรุงเทพฯ กําลังติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชดิ
(คมชัดลึก) ทีบริเวณแยกประตูนํา ด้านถนนราชปรารภ กลุ่มผูช้ มุ นุมส่วนหนึงได้กระจายกันทุบทําลายหลอดไฟส่องสว่างบน
สะพานลอย และตามท้องถนน

ไทย-เบลเยียมขาขึน- 1 รายคือ นายพิชติ สร้อยสระคู อายุ 25 ปี ซึง ถูกยิงทีบ ริเวณขาข้างขวา ทางแพทย์ได้เอกซเรย์พบกระดูกขา
หน้าแข้งแตก ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดี ซึง ขณะนี-ยงั รักษาตัวอยู่ที โรงพยาบาล.จุฬาลงกรณ์

ลําดับเหตุการณ์

20.45 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

25

ราชปรารถ มุ่งหน้าแยกสามเหลีย มดินแดง ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดงได้ตงั - แนวอยู่บริเวณแยกประตูน-ําเป็ นจํานวนมาก
(http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273888965&grpid=03&catid=00)
(ข่าวสด) ทีบ ริเวณสะพานลอยจตุรทิ ศฝัง มุ่งหน้ าแยกราชปรารภ กลุ่มคนเสือ- แดง 300 คน เคลือนรถปิ กอัพและรถจักรยานยน x ทราบจาก”ข่าวสด” ว่าเป็ น น.ส.สันธะนา
ั ่งหน้าอนุสาวรียช์ ยั
ตืปิดทางเข้า เป็ นเหตุให้รถประชาชนทีส ญ
ั จรผ่านต้องวกรถกลับ แยกสามเหลีย มดินแดง ถนนดินแดง ฝงมุ
สรรศรี อายุ 30 ปี ถูกอาวุธปื นเข้าลําคอ
สมรภูมิ กลุ่มคนเสือ- แดงนํายางรถยนต์มาเผาจํานวน 2 จุด ส่งผลให้เกิดกลุ่มควันดําคละคลุง้ ไปทัวบริ 
เวณ โดยกลุ่มคนเสือ- แดง
ตัดเส้นเลือดใหญ่ทะลุดา้ นหลังจน
ประมาณ 100 คน คอยยืนสังเกตการณ์และคอยเติมยางรถยนต์เข้าไปตลอดเวลา
เสียชีวติ
บริเวณปากซอยหมอเหล็ง
(“ความจริงจากข่าวสดฯ”,หน้า 73)
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า บริเวณแยกหมอเหล็ง ย่านราชปรารภ มีการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุม่ คนเสือ- แดงกับเจ้าหน้าทีท หาร โดย
กลุ่มผูช้ มุ นุมพยายามยัวยุ 
ทหารด้วยคําพูดและขวางปาสิง ของ ทําให้ทหารยิงปื นขึน- ฟ้าตอบโต้ และระหว่างนัน- มีกระสุนปื นปริศนา x มีภาพใน”ข่าวสด” “ความจริงจากข่าวสด
ถูกลําคอของผูห้ ญิงคนหนึงในกลุ่มผูช้ มุ นุม ทําให้ลม้ ลงกองกับพืน- ส่วนกลุ่มคนเสือ- แดงได้ถอยออกไปจากจุดดังกล่าว เมือทหารเข้า
ฯ” ทหารแบกร่างน.ส. สันธะนาด้วย
ตรวจสอบพืน- ทีพ บว่าผูห้ ญิงคนดังกล่าวสวมกางเกงขายาว เสือ- โปโลสีแดง ได้เสียชีวติ ในทีเ กิดเหตุแต่ได้หามใส่เปลมารอรถนํา x คนทีโ ดนยิงทีแ ยกจตุรทิศ น่าจะเสียชีวติ
ส่งไปทีโ รงพยาบาล.พญาไท 1
เพราะยิงเข้าหัว และสอดคล้องว่ามีคน
ถูกส่งโรงพยาบาล.พญาไท 1 เสียชีวติ
นักข่าวไทยรัฐรายงานว่า บริเวณถนนจตุรทิศ (ถนนข้ามบึงมักกะสัน) แขวงมักกะสัน เขตพญาไท มีเสียงปื นดังขึน- เป็ นชุด หลายนัด
เช่นกัน
นานประมาณ 5 นาที หลังสิน- เสียงปื น ทหารเสนารักษ์ ซึง ประจําการใกล้ถนนจตุรทิ ศใกล้ถนนราชปรารภไปตรวจสอบพบ x ศพของจนท.ตํารวจในชุดปจ.
มีคลิป
ผูเ้ สียชีวิต 2 ราย เป็ นหญิงสาวไม่ทราบชือ อายุประมาณ 25-30 ปี ถูกยิงเข้าทีล าํ คอ 1 แห่ง ศพทีส องเป็ นเจ้าหน้าทีต ํารวจในชุด
เหตุการณ์
แต่ไม่ปรากฎในข้อมูล
ปจ. ไม่ทราบสังกัด ถูกยิงเข้าทีห น้าผากเสียชีวติ โดยเจ้าหน้าทีท หารเสนารักษ์ลาํ เลียงผูเ้ สียชีวติ ส่งโรงพยาบาล
ผูเ้ สียชีวติ จากแหล่งใดๆ ไม่ว่าจะเป็ น
คอป. ศปช. ฯ ว่ามีตํารวจเสียชีวติ ในวัน
ต่อมาพบคนเจ็บอีก 1 ราย บริเวณแยกจตุรทิ ศ ซึง เกิดเหตุเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดง กับเจ้าหน้าทีท หาร พบเป็ น
และเวลาดังกล่าว
ชายวัยกลางคน รูปร่างท้วม ทีพ ยายามขี จยย.เข้ามาทีด ่านทหาร ต่อมา รถ จยย.ได้ลม้ ลงไประหว่างทหารยิงใส่กลุ่มผูช้ มุ นุม สินเสียงปื น เจ้าหน้าทีท หารได้นําร่างชายคนดังกล่าวทีถ ูกยิงทีศ รี ษะส่ง โรงพยาบาล.พญาไท 1 เช่นกัน

ลําดับเหตุการณ์

(คมชัดลึก) บริเวณแยกดิ นแดงตัดถนนราชปรารภยังตึงเครียด กลุ่มคนเสือ- แดงได้เผายางรถยนต์ ปิ ดกล้องซีซที วี ที ุกจุด และทุบ
หลอดไฟ การ์ด นปช. ใช้วทิ ยุสอื สารเรียกกลุ่มคนเสือ- แดงทีก ระจัดกระจายและบรรดาแท็กซีเ ข้ามาร่วมชุมนุม โดยมีรถแท็กซีร ะดม
เข้ามาเกือบ 100 คัน ขณะทีค นเสือ- แดงอีกส่วนขับรถส่วนตัวและขีม อเตอร์ไซค์มา แต่ไม่สามารถตรงเข้าไปชุมนุมยังแยกราช
ประสงค์ได้ จึงรวมตัวกันบริเวณสามเหลียมดิ นแดงเลยไปจนถึงถนนวิ ภาวดีรงั สิ ต ประมาณ 500 คน ทําให้การจราจรเป็ น
อัมพาต ขณะทีเ จ้าหน้าทีต งั - แนวรับตัง- แต่โรงแรมเซ็นจูรีไปจนถึงแยกมักกะสัน คาดว่าผูช้ มุ นุมจะเข้าไปผลักดันทหารเพือเข้าไป
ยังทีช ุมนุมราชประสงค์ให้ได้

22.00 น.

x มนูญ ท่าลาด อายุ44 ปี เสียชีวติ ที
โรงพยาบาล
x ปรีชา สุกใส ถูกยิงหน้าอก ,
x ธนภัทร อนุวรรณ ถูกยิงมือข้างขวา,
x นส.จักรศรี จําปางาม บาดเจ็บแขน

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

26

(เดลินิวส์) ทีซอยรางนํา ย่านอนุสาวรียช์ ยั หลังเกิดเสียงปื นดังขึน- ติดต่อกันตัง- แต่ชว่ งหัวคํา กระทังเวลา 

22.30 น. เจ้าหน้าทีจ งึ x มีสองศพ, หนึงนายบุญทิง- ปานศิลา และ
สามารถเข้าตรวจสอบความเสียหายได้ พบว่าทีต ูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ บริเวณสามแยกรางนํา พบศพชายชุดดํา ไม่ทราบชือ คาด
ชายชุดดําไม่ทราบชือ น่าจะเป็นนายสร
ไกร ศรีเมืองปุน เพราะสถานทีแ ละเวลา

(ข่าวสด) ผูส้ อื ข่าวรายงานจากร.พ.พญาไท 1 สถานทีพ ยาบาลผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจากการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีท หาร กับกลุ่มผู้
ชุมนุมนปช. ทีซอยหมอเหล็ง มีผบู้ าดเจ็บจํานวน 4 ราย เสียชีวติ จํานวน 1 ราย โดยเจ้าหน้าทีท หารได้นําผูบ้ าดเจ็บทัง- หมดส่งร.พ.
ผูบ้ าดเจ็บประกอบด้วยนายปรีชา สุกใส อายุ 60 ปี ซึง เป็ นผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม ถูกยิงบริเวณหน้าอก นายธนภัทร อนุวรรณ อายุ 53 ปี
ซึง เป็ นผูเ้ ข้าร่วมชุมนุม ถูกยิงได้รบั บาดเจ็บทีม อื ข้างขวา น.ส.จักรศรี จําปางาม อายุ 19 ปี ชาวบ้านทีพ กั อาศัยอยู่ในซ.หมอเหล็ง
ถูกลูกหลงได้รบั บาดเจ็บบริเวณแขน นายมนู ท่าราช ไม่ทราบอายุ บาดเจ็บสาหัสโดนยิงทีศ รี ษะ และน.ส.สันธนา สรรพศรี อายุ 32
ปี ถูกยิงทีบ ริเวณท้ายทอยซ้ายทะลุลาํ คอขวา กระสุนตัดเส้นเลือดใหญ่เสียชีวติ ทันที โดยน.ส.สันธนาเป็ นชาวบ้านทีอ อกมามุงดู
เหตุการณ์

22.30 น.

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

(คมชัดลึก) ขณะทีเ จ้าหน้าทีท หารตัง- แนวป้องกันปิ ดถนน ไม่ให้ประชาชนผ่านเข้าไปทีถ นนพระราม 4 ตามประกาศของ ศอฉ. x ชายในชุดทหารยิงกระสุนใส่นายปิ ยะ
ปรากฏว่ามีชายในชุดทหารยิงกระสุนใส่นายปิ ยะรัตน์ อายุ 18 ปี ขณะขีร ถจักรยานยนต์ไปตามถนนสาทร ช่วงแยกไฟแดง ซอย
รัตน์ อายุ 18 ปี ขณะขีร ถจักรยานยนต์
สาทร 6 หน้ าโรงแรมเอฟเวอร์กรีน โดยถูกยิงเข้าทีต าตุ่มขาขวา เจ้าหน้าทีศ นู ย์เอราวัณช่วยส่งไปรักษาที โรงพยาบาล.ตากสิน
ไปตามถนนสาทร

ลําดับเหตุการณ์

21.50 น.

21.00 น.

เวลา

23.15น.

22.50 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

27

(ไทยรัฐ )ผูส้ อื ข่าวรายงานเข้ามาอีกว่า ยิง ดึกบรรยากาศในพืน- ทีท มี กี ารปะทะมาตลอดวันยิง น่ากลัว เพราะมีการปะทะและได้ยนิ x จ.ส.อ.ทองเลือน สิตา ทหาร ม.พัน 5 จ.
เสียงปื นกับระเบิดดังเป็ นระยะ
สระบุรี ถูกสะเก็ดระเบิดได้รบั บาดเจ็บที
นิ-วนางซ้าย
โดยทีบ ริเวณจุดสกัดของหน่วยทหาร หน้ าสวนลุมไนท์บาซาร์ ขณะทีท หารจาก ม.พัน5 จ.สระบุรี กําลังตัง- บังเกอร์บริเวณถนน
พระราม 4 นัน- ได้เกิดเหตุปะทะกันขึน- โดยกองกําลังของกลุม่ คนเสือ- แดงได้ยงิ ระเบิดเอ็ม 79 เข้าในทหารทีก าํ ลังปฏิบตั หิ น้าทีอ ยู่
นัน- เป็ นเหตุให้ จ.ส.อ.ทองเลือน สิตา ทหาร ม.พัน 5 จ.สระบุรี ถูกสะเก็ดระเบิดได้รบั บาดเจ็บทีน -วิ นางซ้าย เจ้าหน้าทีท หารได้นํา
ตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน

ก็ไล่เลีย กัน
ว่าเป็ นกลุม่ คนเสือแดง ถูกยิงทีศีรษะนอนจมกองเลือดเสียชีวิต นอกจากนี- ยังพบศพนายบุญทิ ง ปรางศิ ลา อายุ 24 ปี
ลูกข่ายวชิระพยาบาล ทีพ ยายามเข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บขณะเกิดเหตุปะทะ ถูกกระสุนลูกหลงยิงเจาะเข้าลําคอ เสียชีวติ คาทีอ กี
1 ศพ
(คมชัดลึก) ส่วนทีบริเวณซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 เมือ เวลา 22.50 น. มีผถู้ ูกยิงเข้าทีศ รี ษะบาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าทีก ชู้ พี
ช่วยเหลือนําส่ง โรงพยาบาล.เจริญกรุงประชารักษ์
(ข้อมูลจากประชาไท) จากการสอบถามเจ้าหน้าทีโ รงพยาบาลราชวิถี ยืนยันนายสรไกร ศรีเมืองปุน ชาวกาฬสินธุม์ แี ผลถูกยิงที x นายสรไกร ศรีเมืองปุน เข้าใจเกีย วกับ
ศีรษะ สมองไหล เสียชีวติ ก่อนถึงโรงพยาบาล จุดเกิ ดเหตุทีซอยรางนํา ศพอยูท่ ี โรงพยาบาล.ราชวิถี
เหตุการณ์เมือ 22.30 น. แสดงว่า
(ทีม า ; http://www.prachatai3.info/journal/2010/05/29462, เข้าถึงเมือวันที 30/4/2554)
เสียชีวติ ก่อนหน้านี-

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ข่าวสด) มีเสียงคล้ายระเบิดทีซ อยสุขมุ วิ ท 36 ทําให้ไฟฟ้าดับจนถึงซอยสุขมุ วิท 38 และบางส่วนของถนนพระรามที 4
(คมชัดลึก) กลุ่มผูช้ ุมนุมกว่า 500 คน ได้ปิดทางลงอุโมงค์ดินแดง โดยนํายางรถยนต์และขอนไม้ จุดไฟบนถนนทางลงอุโมงค์ จนไฟลุกท่วม
กลุ่มควันพวยพุ่ง ทัง- ยังมีการเตรียมรถบรรทุกนํ-ามันหลายคัน ขณะทีถ นนราชปรารภทางเข้าประตูนํา มีเจ้าหน้าทีท หารตัง- ด่านสกัดกลุ่มผู้
ชุมนุม มีเสียงปื นเสียงระเบิดดังขึน- เป็ นระยะ
รถตูโ้ ตโยต้าคอมมิวเตอร์ สีบรอนซ์เงิน ทะเบียน ฮค 8561 กรุงเทพมหานคร ขับมาบนถนนราชปรารภ มุ่งหน้าไปทางดินแดงด้วยความเร็วสูง
เมือวิง มาถึงด่านตรวจค้นทหารบริเวณสถานี แอร์พอร์ตลิ งก์มกั กะสัน ก่อนข้ามทางรถไฟไม่ลดความเร็ว ทหารจึงใช้อาวุธปื นยิงด้วยกระสุน
จริงจนรถพรุนไปทัง- คัน ทําให้คนขับตูเ้ ป็ นชายวัยกลางคน ถูกยิงทีส ขี า้ งขวาได้รบั บาดเจ็บสาหัส เด็กชายอายุประมาณ 10ปี ถูกกระสุน
ลูกหลง เข้าทีห น้าท้องจน ไส้แตกอาการสาหัส นอกจากนี-ยงั มี คนขับรถแท็กซี อีก 1คน ทีร อรถกลับบ้าน บริเวณดังกล่าว ถูกยิงเข้าทีล าํ ตัว
บาดเจ็บสาหัสเช่นกัน (ทีม า http://sites.google.com/site/newrungsira/mesa-2553/thrrachthmsphpheim13-14phvsphakhm2553, เข้าถึงเมือ
วันที 30/4/2554)

00.00 น.
00.10 น.

00.30 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

28

หมายเหตุ : พ.ท.เอกรัตน์ ช้าง
แก้ว รองผูบ้ ญ
ั ชาการ กรมทหาร
ราบที 1 มหาดเล็กรักษา
พระองค์ กล่าวต่อว่า ในช่วง
ปฏิบตั กิ ารมีเหตุการณ์สาํ คัญ
เกิดขึน- ในตอนเทีย งคืนของวันที
14 พ.ค. 2553 มีรถตูเ้ ช่าวิง ฝา่
ด่านแนวเครืองกีดขวาง บริเวณ
โรงแรมอินทรา ทางเจ้าหน้าที
ทหารได้ทาํ การเตือน แต่รถตูไ้ ม่
ยอมหยุด ทหารจึงได้ปฏิบตั กิ าร
ใช้กาํ ลัง ด้วยการยิงทีล อ้ แต่ทาง
รถตูก้ ไ็ ม่หยุด จนกระทังมี 
การใช้
กระสุนจริง M16 ยิงยับยัง- จน
คนขับรถได้รบั บาดเจ็บ ซึง ต่อมา
นายสมร ไหมทอง คนขับรถตู้

ลําดับเหตุการณ์ วันที 15 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 16 พฤษภาคม 2553)

(มติชน) บริเวณสีลม และถนนพระราม 4 มีกาํ ลังทหารยังคงปกั หลักคุมพืน- ทีแ ละพยายามบีบพืน- ทีเ ข้าไปเรือยๆ แต่ยงั ไม่สามารถคืบเข้าไป
ได้มากนักเพราะกลุ่มคนเสือ- แดงยังคงกระจายกําลังกันออกตอบโต้ ทําให้มกี ารยิงปะทะกันเป็ นระยะๆ ส่วนบริเวณหน้าโรงแรมดุสติ ธานี ทหาร
นํากําลังส่วนหนึงเข้ามาประจําการรักษาความปลอดภัย เนืองจากเมือวันที 14 พ.ค.ทีผ ่านมา ขณะเกิดเหตุปะทะกัน มีการยิงลูกหินและประทัด
เข้าไปในโรงแรม ทําให้แขกของทางโรงแรมซึง เป็ นชาวอินเดียทีม าจัดงานแต่งงานได้รบั บาดเจ็บจนต้องย้ายไปจัดงานทีโ รงแรมอืน ผูส้ ือข่าว
รายงานอีกว่า ตัง- แต่หวั ถนนสีลม แยกศาลาแดง แม้จะมีการปะทะกันตลอดแต่กย็ งั คงปล่อยให้รถยนต์วงิ ผ่านไปมาได้ไม่มกี ารปิ ดถนน แต่กม็ ี
รถยนต์จาํ นวนน้อยมากทีว งิ ผ่านบริเวณนัน- ส่วนร้านค้าย่านนนี-ต่างพากันปิ ดร้านหมด

08.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทางด้าน บริเวณถนนสีลม ทหารนําแท่งพลาสติกสีสม้ มาปิ ดถนนเป็ นชัน- ๆ ตัง- แต่ช่วงบริเวณถนนสีลมตัดแยกถนนนราธิ วาส ฯ ไปจนถึง
แยกศาลาแดง โดยมีทหารยืนประจําอยูจ่ ุดต่างๆ บริษทั ห้างร้านต่างๆ ทีต งั - อยูบ่ นถนนดังกล่าวเส้นปิ ดทําการทัง- หมด ทําให้บรรยากาศเงียบ
เหงาเหมือนเมืองร้าง จะมีกแ็ ต่เพียงร้านสะดวกซือ- 7-11 ทีเ ปิ ดบริการบางสาขา โดยมีทหารและประชาชนในละแวกใกล้เคียงเข้าไปใช้บริการบาง
ตา นักท่องเทีย วชาวต่างชาติเดินตามถนนบางตา

(คมชัดลึก) บริเวณทางลงทางด่วนดิ นแดง กลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดงนํารถแท็กซีห ลายสิบคันมาปิ ดทางลงทางด่วน เนืองจากเกรงว่าเจ้าหน้าที
ทหารใช้ทางด่วนมาลงบริเวณดังกล่าวเพือสลายการชุมนุม ทําให้การจราจรติดขัดอย่างต่อเนือง ขณะทีบ ริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ เจ้าหน้าที
ตํารวจตัง- ด่านตรวจเข้มตรวจค้นรถยนต์ทสี ญ
ั จรผ่านสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสอย่างละเอียด
(ข่าวสด) บริเวณสามเหลียมดินแดง ถ.ราชปรารภ มีบุคคลเสือ- แดงราว 300 คน ชุมนุมและพยายามเดินออกไปตามถนนเพือสกัดกัน- แนว
ทหาร ซึง ตัง- รัว- ลวดหนามหีบเพลงบริเวณซอยหมอเหล็ง

06.00 น.

07.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

29

ให้การว่าไม่ทราบว่ามีการตัง- ด่าน
ของทหาร
จากเหตุการณ์น-ีมี
ผูเ้ สียชีวติ 2 ราย และตลอดทัง- คืน
จนถึงรุ่งเช้ามีเสียงปื นดัง
ตลอดเวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

เกิดเหตุการณ์ยงิ ระเบิดเอ็ม 79 กระสุนตกบริเวณสนามมวยลุมพินี เพราะเป็ นจุดทีม เี จ้าหน้าทีท หารได้ตรึงกําลังไว้ ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที
ทหารได้ยงิ ปื นขึน- ฟ้าเพือข่มขูไ่ ม่ให้กลุ่มผูช้ มุ นุมเข้ามาในพืน- ทีไ ด้ แต่กลุ่มผูช้ ุมนุมก็ยงั มีการจุดไฟเผายางรถยนต์ และกลิง- มาทางเจ้าหน้าที และ
ทําให้ควันสีดาํ ลอยขึน- ฟ้าทัวบริ 
เวณ ล่าสุดจะยังไม่มผี ใู้ ดได้รบั บาดเจ็บ เวลาใกล้เคียงกัน กลุ่มผูช้ ุมนุมเสือ- แดงบริเวณสามเหลียมดิ นแดงได้ยดึ
รถเก็บขยะของกทม.มาเผาทําลาย
(ข่าวสด) ทางด้านสํานักข่าวยักษ์ใหญ่ของโลกทัง- 3 แห่ง ได้แก่ เอพี-สหรัฐ เอเอฟพี-ฝรังเศส 
และรอยเตอร์-อังกฤษ ต่างเผยแพร่ภาพผูช้ มุ นุมถูก
ยิงเสียชีวติ และบาดเจ็บจํานวนมากในเขตกทม. โดยเฉพาะทีบ ริเวณซอยรางนําและย่านสามเหลียมดิ นแดง รวมทัง- เหยือ ทีถ ูกยิงทีศ รีษะ
โดยหน่วยแม่นปื น หรือสไนเปอร์ โดยเอเอฟพีรายงายว่ายอดผูเ้ สียชีวติ เพิม เติมเป็ น 17 รายแล้ว และเมือรวมตัง- แต่เหตุปะทะครัง- แรก 10 เม.ย.
มีผเู้ สียชีวติ ในการเผชิญหน้าระหว่างผูช้ มุ นุมและรัฐบาลแล้วถึง 50 ราย

ทหารปะทะ นปช. ทีช ุมชนบ่อนไก่ ถนนพระรามที 4 ยิงเอ็ม 79 ใส่ทหารหน้าสนามมวยลุมพินี ผูช้ ุมนุมเผาตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้ พังป้อม
ตํารวจบริเวณสะพานไทย-เบลเยียม ขับรถกระบะฝา่ ด่านของทหารเอาเสบียงไปส่งทีเ วทีแยกราชประสงค์แต่โดนยิงสกัด

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

9.30 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

30

(ข่าวสด) มีชาวบ้าน 3-4 คน ถูกกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝา่ ยซุม่ ยิงจากมุมสูงได้รบั บาดเจ็บขณะเดินอยู่บนฟุตบาธ ถ.พระราม 4 ชาวบ้านคนหนึง x ชาวบ้าน 3-4 คน ได้รบั
ถูกยิงเข้าทีห น้าอก ได้รบั การนําส่งร.พ.ใกล้เคียงแล้ว ขณะทีช าวบ้านนํายางรถยนต์ไปวางไว้บนเกาะกลางถนนแล้วจุดไฟเผา เพือบดบัง
บาดเจ็บ คนหนึงถูกยิงเข้าที
ทัศนียภาพไม่ให้มกี ารซุ่มยิง ส่วนทีใ ต้ทางด่วนถ.พระราม 4 หน้ าอาคารลุมพิ นีทาวเวอร์ ผูช้ มุ นุมยังเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง และมีการ
หน้าอก

เผาเพิม อีกหลายจุดหลังเทีย ง รวมถึงมีการจุดประทัดยักษ์ ตะไล ในขณะทีท หารยิงปื นขขึน- ฟาข่มขู่ ทหารและผูช้ มุ นุมอยู่ห่างประมาณ 500
เมตร
09.20 - (ข่าวสด) ระหว่างทีก ลุ่มผูช้ ุมนุมเดินอยู่ใกล้ปากซอยรางนํา มีพลแม่นปื นซุ่มอยูบ่ นตึกชีวาทัยทีก าํ ลังก่อสร้าง ยิงปื นใส่กลุ่มเสือ- แดงหลายนัด x ผูบ้ าดเจ็บหลายคน
9.30น.
จนผูช้ มุ นุมแตกกระเจิงวิง เข้าหาทีก าํ บัง ทําให้มผี บู้ าดเจ็บหลายคนนอนร้องขอความช่วยเหลืออยู่บนพืน- ถนน ระหว่างนัน- กลุม่ ผูช้ มุ นุมทีเ ดิน
ออกมาด้วยกัน ออกมาจากทีก าํ บังเพือช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บออกมาบริเวณทางเท้า เพือพยายามเรียกรถกูช้ พี มาช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บ แต่เมือ x พนักงานส่งโค้กโดนลูกหลง
รถพยาบาลเข้าไป ทหารยิงรถข่มขูไ่ ม่ให้เข้าไปช่วยเหลือ
(คมชัดลึก) ยิงปะทะทีถ นนราชปรารภประมาณ 10 นาที พนักงานส่งโค้กโดนลูกหลง

9.00 น.

เวลา

10.30 น.

10.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

31

(ข่าวสด) ข้อมูลบริเวณ สามเหลียมดิ นแดง ถ.ราชปรารภ เวลา 10.00 น.มีรถหน่วยกูช้ พี เข้าไปลําเลียงคนเจ็บออกมา หลังจากนอนรอ x รถหน่วยกูช้ พี เข้าไปลําเลียง 

ในกลุ่มดังกล่าวพบมีผเู้ สียชีวติ 2 ราย ผูบ้ าดเจ็บประมาณ 9 ราย ในจํานวนนี-เป็ นหนักงานส่งนํ-าอัดลมโค้ก
ความช่วยเหลืออยู่ร่วม 3 ชัวโมง
คนเจ็บออกมา หลังจาก
หน่วยกูภ้ ยั นําทัง- หมดส่งโรงพยาบาลราชวิถี จากนัน- กลุ่มผูช้ มุ นุมได้ตงั - แนวบริเวณป้ อมตํารวจสามเหลียมดิ นแดง นํายางรถยนต์ เศษ
นอนรอความช่วยเหลืออยู่
กระถางต้นไม้มากัน- ถนนไม่ให้รถสัญจรไปมาได้ โดยไม่ให้รถเลีย- วขวาเข้าไปอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ แต่บงั คับให้เลีย- งซ้ายไปถนนราชปรารภ ซึง
ร่วม 3 ชัวโมง 

ในกลุ่ม
เป็ นทางไปประตูน-ําเพือให้ไปเผชิญหน้ากับแนวของทหารเป็ นการกดดันทหารให้ออกไปจากถนนดังกล่าว ขณะทีท หารยังคงปิ ดแนวถนนทัง- สอง
ดังกล่าวพบมีผเู้ สียชีวติ 2
ข้างไว้
ราย (ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
หนึงในนัน- คือนายสุภชีพ
(มติชน) 10.00 น. เจ้าหน้าทีท หารตํารวจตัง- จุดสกัดรอบพืน ทีชุมนุมสีแยกราชประสงค์ ทําให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมทีเ ดินทางมาร่วมชุมนุมเข้าไป
ผูบ้ าดเจ็บ
จุลทัศน์)
ประมาณ 9 ราย ในจํานวน
ภายในไม่ได้ แกนนํา นปช. จึงได้ขน-ึ ไปประกาศบนเวทีว่า ผูท้ เี ดินทางมาชุมนุมแต่เข้ามาในพืน- ทีไ ม่ได้ให้ไปรวมตัวกันทีพ รรคเพือไทย อาคารบี
นี-เป็ นพนักงานส่งโค้ก
บีดี บิลดิง
หน่วยกูภ้ ยั นําทัง- หมดส่ง
โรงพยาบาลราชวิถี
ชัยวัฒน์ พุ่มพวง (และอุทร เพือนช่างภาพทีไปด้วยกัน ) ช่างภาพจากสํานักข่าวเนชัน ถูกยิ งบริเวณถนนราชปรารภ
x ผูเ้ สียชีวติ 2 คน คือ “น้อง
ชัยวัฒน์คอื ช่างภาพผูท้ ถี ูกยิงทีข า เดินขึน- มาบนเวทีไต่สวนอย่างกระโผลกกระเผลก ต้องใช้ไม้เท้าคํ-ายันและอาศัยการพยุงจากอุทร ชัยวัฒน์เล่า
เฌอ” นายสมาพันธุ์ ศรีเทพ
ว่าในวันเกิดเหตุทงั - สองใส่เสือ- เกราะทีเ ขียนว่า PRESS และปลอกแขนสือ มวลชนชัดเจน ขับมอเตอร์ไซด์เข้ามาในพืน- ทีซ อยรางนํ-าตัง- แต่ราว
และ (ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า
10.30 น. และขับวนออกถนนราชปรารภ ช่วงนัน- เห็นศพผูเ้ สียชีวติ แล้ว 1 คน ผูช้ มุ นุมพยายามจะเอาออกแต่เอาออกไม่ได้ เพราะมีการยิงจาก
น่าจะเป็ น) นายอําพล ชืนศรี 
การหยุดยิง ทัง- สองเพิง มาถึงไม่ทราบว่าเป็ นช่วงหยุดยิงก็เดินทางเข้าไป ทําให้ทหารเห็นว่ามีสอื เข้ามาและไม่ยงิ
ทหารเข้ามาตลอด จนกระทังมี 
ม มีการยิงอีกครัง- ราวบ่าย 2-3 โมง
ผูช้ ุมนุมจึงสามารถเอาศพผูเ้ สียชีวติ ออกจากพืน- ทีไ ด้ รวม 2 ศพ หนึงในนัน- คือ “น้องเฌอ” จนกระทังเริ
ชัยวัฒน์เล่าว่าเขาถ่ายภาพโดยตลอดอย่างไม่ลดละโดยคิดว่าอย่างไรคงไม่โดนยิง แต่แล้วก็โดนเข้าทีข า จึงทรุดนัง หยุดถ่ายภาพ โทรเรียกเพือน
ทีอ ยู่จุดใกล้เคียง นังรอราว 

25-30 นาทีจงึ มีทหารเข้ามานําขึน- รถพยาบาลทหาร ซึง ภายในชัยวัฒน์ตอบคําถามกรรมการไต่สวนโดยยืนยันว่า มี
โลงศพอยู่ 3 โลงภายในรถจริงๆ แต่ไม่ทราบว่ามีศพอยู่ในนัน- หรือไม่ เพราะปิ ดรถแล้วมืดหมด เมือกรรมการถามว่าเห็นผูช้ ุมนุมใช้อาวุธตอบโต้
กับทหารตรงบริเวณดังกล่าวหรือไม่ ชัยวัฒน์ตอบว่า ไม่เห็นอาวุธ เห็นเพียงแต่บงั - ไฟและประทัด ในส่วนใบรับรองแพทย์นนั - ระบุเพียงว่าโดน

ลําดับเหตุการณ์

11.00น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(คมชัดลึก) มีรายงานว่า ทีถ นนราชปรารภ ตัดแยกดิ นแดง กลายเป็ นเขตทีว กิ ฤติทสี ดุ จากการปะทะกับกลุ่ม นปช. เพราะมีระเบิดเอ็ม 79 ยิง
เข้ามาอย่างต่อเนือง และพบว่าเจ้าหน้าทีท หารได้นําป้ายมาติดเตือนว่าเป็ น “พืน- ทีก ารใช้กระสุนจริง” และห้ามประชาชนทีไ ม่เกีย วข้องเข้า

(เดลินิวส์) ทีแ ยกศาลาแดง สถานการณ์โดยรอบยังเป็ นไปอย่างตึงเครียด มีทหารและตํารวจจํานวนมาก กระจายกําลังลงในพืน- ที ยังคงมีการ
วางแผงซีเมนต์ แผงกัน- รัว- ลวดหนามกัน- แต่งแต่พน-ื ทีแ ยกปทุมวัน สามย่าน ศาลาแดง และสวนลุมพินี บ่อนไก่ วางเป็ นชัน- ๆ เพือ ลดความรุนแรง
ขณะทีภ ายในรพ.จุฬาลงกรณ์ เจ้าหน้าทีส ว่ นใหญ่ยงั คงเดินทางมาทํางานตามปกติ ขณะทีป ระชาชนบางส่วนทีอ าศัยอยู่ทบี ริเวณถนนสีลม ยังมี
การเก็บตัวอยูใ่ นบ้านพักไม่ได้เดินออกมาตามท้องถนน ทําให้จุดดังกล่าวค่อนข้างเงียบกว่าทุกวันทีผ ่านมา อย่างไรก็ตามมีสอื มวลชนจํานวน
หนึงคอยสังเกตการณ์ ช่วงใกล้เทีย งมีเสียงดังคล้ายระเบิดเอ็ม 79 ต่อเนือง 4 ลูก

กระสุนความเร็วสูง และไม่รวู้ ่าชนิดไหนเพราะกระสุนระเบิดทีต น้ ขาเป็ นชิน- เล็กๆ นอนโรงพยาบาล 10 วัน ไม่มเี จ้าหน้าทีม าสอบปากคําแต่อย่าง
ใด อย่างไรก็ตาม จะมีการฟ้องร้องรัฐบาลเพือหาผูร้ บั ผิดชอบและให้กรณีน-เี ป็ นกรณีตวั อย่าง
ด้านอุทร ระบุว่าตึกชีวาทัยนัน- เป็ นตึกทีเ ขาคาดว่ามีหน่วยสไนเปอร์อยู่ และบริเวณดังกล่าวยังมีทหารทีค อยไล่ล่าผูช้ มุ นุมอยู่ดา้ นล่าง เมือเกิดเหตุ 
กชู้ พี นอนลง เอาปื นจ่อ ค้นตัวและถามว่า คน
ปะทะกันเขาเข้าไปหลบทีต กึ แห่งหนึงพร้อมกับกูช้ พี 3 คน ปรากฏว่ามีทหาร 4 คนเข้ามาสังให้
บาดเจ็บไปไหน เพราะเห็นรอยเลือดเป็ นทางมาทางนีั - นักร้องชือดัง ทีถ ูกยิงเสียชีวติ คาระเบียงคอนโดฯ ย่านรางนํ-า โดยระบุว่า กระสุนเข้าทีก กหูขา้ ง
นอกจากนี-เขายังแสดงภาพของญาติของ “กําปน”
หนึง ซึง หมายความว่าผูย้ งิ ต้องอยู่บนตึกระดับเดียวกับผูต้ าย ไม่ใช่การยิงจากด้านล่าง นอกจากนี-ยงั ฉายภาพถ่ายทหารเล็งปื นจริงด้วย
“ผมถ่ายภาพมาทัง- เสือ- เหลือง เสือ- แดง แต่วธิ ปี ฏิบตั ขิ องรัฐไม่เหมือนกัน ทัวโลกก็ 

น่าจะรู้ เสือ- เหลืองทหารปฏิบตั อิ ย่างหนึง เสือ- แดงชุมนุมทหาร
ปฏิบตั อิ กี อย่างหนึง ... เสือ- เหลืองโดนสลายด้วยแก๊สนํ-าตา มีคนตาย ผบ.ตร.โดนปลด เสือ- แดงโดนยิง ผบ.ทบ.ไม่เป็ นไร”อุทรกล่าว
(ทีม า : http://www.prachatai3.info/journal/2010/09/31267, เข้าถึงเมือวันที 5/5/2554)
(คมชัดลึก) การทํางานของสือ มวลชนส่วนใหญ่ไม่เข้าใกล้ในจุดแยกศาลาแดง เนืองจากเกรงจะไม่ได้รบั ความปลอดภัย หลังจากแกนนํา นปช.
ระบุว่าจะไม่รบั รองความปลอดภัยของสือ ในการทํางาน ส่วนการทํางานทีบ ่อนไก่นนั - สือ มวลชนได้รบั การเตือนจากทหารว่าไม่ให้เดินกลางถนน
เพราะอาจได้รบั อันตราย

ลําดับเหตุการณ์

32

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

12.00 น.

11.40 น.

11.20 น.

11.15 น.

11.15 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

33

เด็ดขาด
(มติชน) เจ้าหน้าทีท หารได้จบั กุมชายวัยรุ่นสวมเสือ- ยืดสีดาํ ทีเ ดินเข้าไปในแนวทหาร มีท่าทางพิรุธ จึงจําตัวไปสอบสวน เบือ- งต้นทราบชือนาย
ดวงเกล้า บุตรจําลอง อ้างว่า เดินทางเข้ามาหาญาติทซี อยงามดูพลี เจ้าหน้าทีจ งึ นําตัวไปสอบสวน เนืองจากเกรงว่าอาจจะเป็นคนของฝา่ ยตรง
ข้ามเข้ามาหาพิกดั ยิงเอ็ม 79 ในพืน- ที เพราะบริเวณดังกล่าวเป็ นทีต งั - ของหน่วยทหาร
(ไทยรัฐ) ยังคงมีการปะทะกันอย่างต่อเนืองตลอดทัง- วัน โดยทหารได้นําลวดหนามหีบเพลงปิ ดกัน- และเพิม แนวบังเกอร์ให้สงู ขึน- บนถนนพระราม
4 โดยกลุ่มคนเสือ- แดงยังคงรวมตัวอยู่บริเวณแยกบ่อนไก่ โดยใช้พลุ ตะไล รวมทัง- อาวุธปื นยิงเข้าใส่ฝา่ ยทหารอย่างต่อเนือง และทหารได้ยงิ
ตอบโต้ตลอดเวลา
(คมชัดลึก) สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์รายงานสถานการณ์การชุมนุมทีส ามเหลียมดิ นแดง ถนนราชปรารภว่า บรรยากาศค่อนข้างตึงเครียด
หลังจากเกิดเหตุการณ์ยงิ ปะทะกัน มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บเป็ นจํานวนมาก แต่ยงั ไม่สามารถเข้าไปช่วยออกมาจากทีเ กิดเหตุได้ เพราะทหารยังตรึง
เข้มและมีรวั - ลวดหนามกัน- ไว้
(มติชน) ได้เกิดเสียงระเบิดดัง 2 ลูก บริเวณถนนพระราม 4 หน้าตึกอือจือเหลียง และเสียงปื นดังขึน- ประปราย ซึง บริเวณดังกล่าวมีการ x ทีใ ต้ทางด่วนพระราม 4 มี
รวมตัวของกลุม่ คนเสือ- แดงจํานวนมากทีอ ยู่ตรงสนามมวยลุมพิ นี มีการปะทะกันระหว่างผูช้ มุ นุมและทหารโดยมีการยิงเอ็ม 79 ใส่เจ้าหน้าที
การปะทะกัน มีคนบาดเจ็บ
ทหารอีกครัง- ส่วนทหารก็ได้ยงิ ปื นขึน- ฟ้าเพือตอบโต้และข่มขวัญ นอกจากนี- กลุ่มผูช้ มุ นุมยังจุดไฟเผาตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ เพลิงได้ลุกลามไปยัง
หลายราย
อาคารใกล้เคียงรถดับเพลิง ส่วนทีแ ยกราชปรารภ มีเสียงปื นดังต่อเนือง และ ทีใ ต้ทางด่วนพระราม 4 มีการปะทะกัน มีคนบาดเจ็บหลายราย
ส่วนทีแ ยกวิทยุมเี สียงปื นดังเป็ นระยะ
(มติชน) มี เฮลิคอปเตอร์ของทหารบินวนบริเวณถนนพระราม 4 ทําให้ผชู้ มุ นุมเผายางรถยนต์ จุดประทัด และยิงบัง- ไฟขนาดเล็กเพือรบกวน
การบินของเฮลิคอปเตอร์
(เดลินิวส์) เฮลิคอปเตอร์มาบินสังเกตการณ์รอบพืน- ทีก ารชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์ ทําให้ผชู้ ุมนุมทีป กั หลักอยู่บริเวณดังกล่าวตะโกนโห่รอ้ ง
ั ช้ มุ นุมเป็ นระยะๆ อย่างไรก็ตาม
โดยมีการจุดบัง- ไฟพลุและตะไล เข้าใส่เฮลิคอปเตอร์ดว้ ย นอกจากนี-ยงั มีเสียงปื นและเสียงตูมตาม ดังขึน- จากฝงผู
ในขณะทีผ ชู้ ุมนุมจุดพลุตะไลอยูน่ นั - มีพลุทผี ชู้ มุ นุมจุด จากบริเวณด้านหลังสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้พุ่งเข้ามาภายในอาคารและตกลงบริเวณ
พุ่มไม้มคี วันพวยพุ่งขึน- มาทําให้ตํารวจสันติบาลต้องรีบนํานํ-ามาดับ

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

เวลาต่อมา นพ.ชัยวัน เจริญโชคทวี ผูอ้ าํ นวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล กล่าวถึงกรณีทมี อี าสาสมัครหน่วย
แพทย์กชู้ วี ติ ของวชิรพยาบาล และหน่วยกูช้ พี ถูกยิงเสียชีวติ ระหว่างเข้าช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์ปะทะของกลุ่มเสือ- แดง และเจ้าหน้าที
ั
าพืน- ทีช มุ นุมเช่นเดียวกัน เพราะสถานการณ์ในขณะนี-เริม ไม่รวู้ ่าใครเป็ นใคร อีกทัง- ตนกังวลถึงความไม่
ทหารว่า ตนได้สงถอนรถพยาบาลเข้
ปลอดภัย และกลัวว่าจะมีเจ้าหน้าทีป ระสบเหตุแบบเดียวกันอีก ทัง- นี- ถือเป็ นเรืองน่าเศร้า เพราะเจ้าหน้าทีเ ข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บแต่ตอ้ งมา
เสียชีวติ เอง ทัง- ๆ ทีอ ยู่ในระหว่างปฏิบตั หิ น้าที

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

34

(ข่าวสด) ร.พ.ตํารวจรับแจ้งพบภายในบริเวณเต็นท์ดา้ นหน้าสํานักงานแห่งชาติรุดตรวจสอบ พบศพนายสมพงศ์ สีมานนท์ อายุ 40 ปี นอน x นายสมพงศ์ สีมานนท์ อายุ
เสียชีวติ โดยไม่ทราบสาเหตุ สอบถามคนใกล้เคียงทราบว่า ผูเ้ สียชีวติ มีโรคประจําตัวเป็ นโรคหอบหืด จึงส่งร่างไปยังนิตเิ วชวิทยาเพือชัน สูตรหา
40 ปี นอนเสียชีวติ โดยไม่
สาเหตุการเสียชีวติ ทีแ ท้จริง
ทราบสาเหตุ

ลําดับเหตุการณ์

(คมชัดลึก) แดงนัดรวมพล 3 จุด คือ อิ มพีเรียล ลาดพร้าว อิ มพีเรียล สําโรง และหน้ าบริษทั ไทยคม สีแยกแคราย ก่อนเคลือนไปสมทบที
ราชประสงค์ พร้อมเติมเสบียง
13.10 น. (คมชัดลึก) นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ- เลขาธิการ นปช. แถลงข่าวด่วนระบุว่า เนืองจากรัฐบาลใช้ทหารปิ ดล้อมพืน- ทีเ พือหวังสลายการชุนุม
“ผมเรียกร้องเบือ- งต้นหยุดยิง สถานการณ์เวลานี-ชา้ ไม่ได้แม้แต่นาทีเดียว ต้องทําเหมือนวันที 10 เมษายนก่อน ตอนนัน- ผมคุยกับนาย
กอร์ปศักดิ 8 สภาวสุ แต่วานนี-ผมออกทีวเี พือต้องการคุยกับนายกฯ แต่วนั นี-กลับยังไม่ยอมหยุดและนายอภิสทิ ธิก็8 เก็บตัวเงียบ ไม่โผล่หน้าออกมา
เป็ นการปดั ความรับผิดชอบ ทีเ ห็นการเสียชีวติ ของเพือนมนุษย์เป็ นเรืองปกติ หากไม่สงหยุ
ั ดยิง เกรงว่าจะมี 70-80 ศพ หากปล่อยให้ถงึ คําไม่รู้
ว่ากรุงเทพฯ จะเกิดอะไรขึน- ” นายณัฐวุฒ ิ กล่าว
13.30 น.- (คมชัดลึก) ทีถ นนพระรามที 4 บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ใกล้สะพานไทย-เบลเยียม มีการปะทะกันและมีเสียงระเบิดเอ็ม 79 ยิงมาจากฝา่ ยผู้
15.20 น. ชุมนุมเป็ นระยะ โดยเฉพาะเมือ มีเฮลิคอปเตอร์บนิ ผ่าน ผูช้ ุมนุมจะจุดพลุ ตะไล และโคมลอย เพือรบกวนการบินและส่งเสียงโห่ร้องขับไล่
นอกจากนี-ยงั มีการเผายางรถยนต์กลางถนนพระรามที 4 ใกล้กบั ลุมพิ นีทาวเวอร์ และยึดรถขยะของ กทม. มาเผา ทําให้มคี วันดําและกลิน
คละคลุง้ ไปทัวบริ 
เวณ

13.00 น.

12.00 น.

เวลา

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

35

(คมชัดลึก) เวลา 14.20 น. มีการยิงระเบิดเอ็ม 79 ใส่แนวตรึงกําลังของทหารบริเวณด้านหน้าสนามมวยลุมพินี ตรงข้ามกับซอยงามดูพลี มี -ยิงเอ็ม 79 ตรงข้ามซอยงานดู
ทหารได้รบั บาดเจ็บ 1 นาย ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมได้ฮอื ขว้างระเบิดเพลิงและเผาตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้ พร้อมทัง- ทําลายป้อมตํารวจบริเวณ พลี มีทหารได้รบั บาดเจ็บ 1

(ข่าวสด) เวลา 14.00 น. กลุ่มผูช้ ุมนุมจํานวนหนึงยังคงปกั หลักอยู่บริเวณแยกประตูนํา เพือดูเชิงเจ้าหน้าทีท หารและความเคลือนไหวบน ถ.
ราชปรารภ ซึง มีทหารดูแลความปลอดภัย และเข้ายึดพืน ทีถ.ราชปรารภได้แล้ว ผูช้ มุ นุมบางส่วนเตรียมไม้และอิฐตัวหนอนทีน ํามาทุบเป็ น
ก้อนเล็กๆ ไว้ปาใส่เจ้าหน้าทีท หารหากบุกเข้าสลายกลุ่มผูช้ มุ นุมและเกิดสียงปื นดังขึน- 1 นัด ใกล้แยกราชปรารภแต่ยงั ไม่มกี ารตอบโต้จากทหาร
ขณะเจ้าหน้าทีต ํารวจ 5 คันรถตู้ เข้าเสริมกําลังในถ.ราชปรารภเพือปฎิบตั กิ ารร่วมกับทหาร ขณะทีบ ริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดง นปช.เข้า
ั
ยึดรถขยะของกทม. 2 คัน และยังทุบทําลายตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะฝงตรงข้
ามและหน้าธนาคารกรุงเทพ สาขาสามเหลียมดิ นแดง ได้รบั ความ
เสียหาย รวมทัง- ทุบประตูกระจกและตูเ้ อทีเอ็มหน้าธนาคาร ถูกทุบทําลายงัดเอาเครืองอิเล็กทรอนิกส์ของตูเ้ อทีเอ็มสูญหายไป เบือ- งต้นไม่
ทราบว่ามีเงินสดภายในตูเ้ อทีเอ็มสูญหายไปด้วยหรือไม่

(ข่าวสด) เวลา 13.30 น. บรรยากาศบริเวณพระราม 4 ตัง แต่ช่วงสะพานไทย เบลเยียม ไปจนถึงบ่อนไก่ ยังคงมีการปิ ดถนนตลอด
ั ม่ เสือ- แดงทางทหาร(ม.พัน 25 จ.สระบุร)ี ทีต รึงกําลังบริเวณดังกล่าว ยิงตอบโต้ดว้ ย
เส้นทาง ขณะเดียวกัน จะมีเสียงพลุดงั ออกมาจากฝงกลุ
กระสุนยางแบบนัดต่อนัด มีการนํากระสอบทรายมาตัง- บริเวณดังกล่าวเพือใช้เป็ นแนวบังเกอร์ และทีด า้ นหน้าบ่อนไก่ กลางถ.พระราม 4 ใกล้
กับลุมพินีทาวเวอร์ พบรถขยะของกทม.ถูกเผา ควันดําคละคลุง้ ไปทัวบริ 
เวณและยังมีเสียงโห่รอ้ งดังโวยวายของกลุม่ เสือ- แดงเจ้าหน้าทีท หารห้าม
สือ มวลชนลงไปเดินกลางถนน เพราะเกรงจะได้รบั อันตราย สือ จึงเดินลัดเลาะถนนตามกันไปเป็ นกลุ่ม

(ข่าวสด) เวลา 13.30 น. มีรถบรรทุกนํ-าสีเหลืองของสํานักงานเขตดินแดง ขับเข้าไปทางสามเหลียมดิ นแดง แต่เมือถึงจุดทีม ผี ชู้ ุมนุมรวมตัว
อยู่ กลุ่มเสือ- แดงได้ยดึ รถนํ-าไว้ นํามาจอดขวางถนนบริเวณป้อมตํารวจสามเหลีย มดินแดง ด้านถนนวิภาวดีขาออก ต่อมาได้ยดึ รถขยะทีข บั ผ่าน
มาอีก 1 คัน เพือนํามาปิ ดถนนด้วย ขณะทีบ ริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าทีท หารเขียนป้ายติดว่า “เขตกระสุนจริง” เพือเตือนประชาชนทีไ ม่เกีย วข้อง
ไม่ให้เข้าไปในบริเวณดังกล่าว ขณะทีผ ชู้ ุมนุมเปิ ดแนวรัว- กัน- ของทหาร ปล่อยให้รถมุ่งผ่านเข้าไปตามถนนราชปรารภ ตรงไปทางประตูน-ํา
ประชาชนไม่ทราบว่าเป็ นเขตหวงห้ามของทหารจึงขับรถผ่านเข้าไป

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553


ขณะเดียวกันทหาร ม.พัน 25 ได้เสริมบังเกอร์กระสอบทรายบริเวณด้านหน้าโชว์รมู รถวอลโว่ เพือเป็ นแนวป้องกัน และทางผูบ้ งั คับปญชาได้
ประชุมร่วมกัน เพือเตรียมเข้าเคลือนย้ายรถขยะทีถ ูกเผาช่วงเช้าให้พน้ ขอบทาง เพือให้สามารถมองทัศนวิสยั อย่างชัดเจนและมีแนวโน้มว่าจะ
เคลือนเข้ากําลังทหารเข้ายึดพืน- ทีส ะพานลอยก่อนถึงทางด่วน เพือใช้เป็ นชัยภูมทิ เี หมาะสม ขณะเดียวกันมีการส่งหน่วย สไนเปอร์ 2 ชุดมา
ประจําการบริเวณจุดดังกล่าว เพือรอคําสังปฏิ 
บตั กิ าร และสอดแนมความเคลือนไหวของกลุม่ เสือ- แดง

(ไทยรัฐ) ได้กล่าวปกิณกะ น่าสนใจเกีย วกับสถานการณ์โดยรอบพืน- ทีช มุ นุมและพืน- ทีอ นั ตรายโดยรอบแยกราชประสงค์ ทัง ราบบ่อนไก่และ
ถนนราชปรารภ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่ายิง ตึงเครียดหนักขึน- เมือมีการเปิ ดฉากยิงกันอีกในช่วงบ่าย โดยเริมจากบริเวณราบบ่อนไก่ ถนน
พระราม 4 เมือกลุ่มม็อบเสือ- แดงทีป ระจันหน้ากับทหาร ม.พัน 25 จ.สระบุรี จุดไฟเผายางรถยนต์ ริมถนนหน้าธนาคารกสิกรไทยสาขาลุมพินี
จนไฟลุกลามไหม้สายโทรศัพท์และสายไฟจนเกิดประกายไฟเข้าใส่ธนาคารกสิกรไทย ทางม็อบเสือ- แดงต้องรีบนําสายยางฉีดนํ-าและถังดับเพลิง
เร่งดับไฟกันจ้าละหวัน พร้อมกันนัน- ได้ตะโกนบอกทหารอย่าเพิง ยิงเข้ามา ซึง ทางทหาร ม.พัน 25 ทีป ระจําการอยู่ดา้ นหน้าสนามมวยลุมพินี ได้
ตะโกนกลับไปว่า ให้รบี ดับไฟ แล้วเดีย” วค่อยยิงกันใหม่ ซึง ได้สร้างเสียงหัวเราะอย่างครืน- เครงจากกลุ่มเสือ- แดง หลังจากนัน- ราวครึงชัวโมงก็ 

ดบั
ไฟได้สนิท จากนัน- กลุ่มเสือ- แดงได้ใช้ปืนไม่ทราบขนาดยิงเข้าใส่ทหาร จึงถูกตอบโต้ดว้ ยกระสุนยางเป็ นชุดก่อนทีม อ็ บเสื-อแดงจะล่าถอยไปอยู่ใต้
ทางด่วน

36

สะพานไทย-เบลเยียม เพือตอบโต้ทหารทีเ ข้ากดดัน และมีผชู้ มุ นุมขับรถกระบะฝา่ ด่านของทหารด้วยความเร็วสูง เพือไปส่งเสบียงทีเ วทีแยกราช นาย นอกจากนี-ยงั มีการลอบยิง
ั
ประสงค์ แต่ถูกทหารยิงยางรถสกัดไว้ นอกจากนี-พบว่ามีการลอบยิงชาวบ้านได้รบั บาดเจ็บทีห น้าอก คาดว่าเป็ นการยิงลงมาจากตึกร้าง ฝงตรง
ชาวบ้านได้รบั บาดเจ็บทีห น้าอก
ข้ามสนามมวยลุมพินี
คาดว่าเป็ นการยิงลงมาจากตึก
ั
ร้าง
ฝงตรงข้
ามสนามมวย
(ข่าวสด) เวลา 15.00 น. เกิ ดเพลิ งลุกไหม้อาคาร ทีตงั อยูใ่ กล้กบั ธนาคารกสิ กรไทย สาขาบ่อนไก่ ผูช้ มุ นุมพยายามเข้าไปควบคุมเพลิง ลุมพินี
ั ‚ -ามันตัง- อยู่ไม่ไกล ตรวจสอบพบว่าเสือ- แดงบางส่วนนํายางรถยนต์
โดยขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที เพราะเกรงจะเกิดอันตรายเนืองจากมีปมนํ
มาจุดไฟเผาก่อนลามไปยังเสาไฟฟ้าทีอ ยู่บริเวณใกล้เคียง แต่ไม่มเี หตุการณ์รุนแรงอย่างใด

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เวลา 16.00 น. ประชาชนไม่พอใจการกระทําของกองกําลังติดอาวุธเกรงว่าจะลุกลามไฟไหม้บา้ นของตัวเอง จึงเอาอาวุธปื นไล่ยงิ กองกําลังติด

ั - -ามัน บริเวณบ่อนไก่
เวลา 15.30 น.กองกําลังติดอาวุธเผายางรถยนต์ รถนํ-า ทีห น้าปมนํ

13.30 หน่วยได้กดดันกองกําลังติดอาวุธไปตามด่านพระราม 4 และเวลา 14.45 น. กองกําลังติดอาวุธใช้อาวุธสงคราม ปื นพก ยิงใส่กาํ ลังพลของ
หน่วย จึงตอยโต้ตามขัน- ตอนถึงแก๊สนํ-าตาและสุนยาง และกดดันให้ถอนตัวออกไปตามถนนพระราม 4

(ข่าวสด) รายงานคําพูดของ พล.ต.สุรศักดิ 8 บุญศิริ บัญชาการกองพลทหารหน้าที 2 รักษาพระองค์ ว่าเหตุการณ์สะพานลอยไทย-เบลเยียม
ระหว่างเวลา 13.30 – 16.30 น.

(คมชัดลึก) 15.20 น. ขณะทีก ลุ่มม็อบแท็กซี และรถมอเตอร์ไซค์ ตัง- ด่านปิ ดพืน- ทีบ ริเวณสามเหลีย มดินแดงไม่ให้เจ้าหน้าทีท หารเข้าใน
พืน- ที โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมปิ ดถนนทีบ ริเวณสามเหลียมดิ นแดงขวางรถจากอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ มุ่งหน้าถนนวิภาวดีรงั สิต

37

ทัง- นี- ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างทีก าํ ลังทหารได้ตงั - แนวรักษาการณ์อยู่ทถี นนพระราม 4 หน้ าสนามมวยลุมพิ นี ได้ถูกกองกําลังของ นปช. ที
อยู่ใต้ทางด่วนพระราม 4 และปากซอยงามดูพลี ขว้างระเบิด เอ็ม 67 เข้าใส่จาํ นวน 3 ลูก และระเบิดเอ็ม 79 อีก 3 ลูก ทําให้ฝา่ ยทหารรวมทังผูส้ อื ข่าวทีอ ยูบ่ ริเวณดังกล่าวต่างหนีกระจัดกระจายและทหารได้ระดมยิงตอบโต้ ขณะทีห น่วยสไนเปอร์ของทหารทีอ ยู่บนตึกสูงในจุดดังกล่าวได้ x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 3 ราย
ยิงโต้ตอบ ถูกชายต้องสงสัยได้รบั บาดเจ็บ ซึง การปะทะครัง- นี-เบือ- งต้นมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 3 ราย และเสียชีวติ 1 ราย เป็ นเจ้าหน้าทีก ภู้ ยั แห่งหนึง
และเสียชีวติ 1 ราย เป็ น

ขณะทีย งั คงมีการปะทะเป็ นระยะๆ โดยทหารได้เข้าไปตรวจอาคารสูงในย่านถนนพระราม 4 อีกด้วย เนืองจากเกรงว่าจะมีกองกําลังของฝายตรง
เจ้าหน้าทีก ภู้ ยั คือ นาย
ข้ามขึน- ใช้พน-ื ทีด งั กล่าวโจมตีทหาร นอกจากนี- ในช่วงเวลาไล่เลีย กันได้มเี ครืองเฮลิคอปเตอร์บนิ วนสังเกตการณ์และได้มกี ารหย่อนแก๊สนํ-าตาลง
มานะ แสนประเสริฐศรี
ใส่กลุ่มผูช้ มุ นุม แต่ได้ตดิ หลังคาตึกแถวละแวกนัน- สร้างความแตกตืนแก่ผชู้ มุ นุมแต่ไม่มคี วามเสียหายแต่อย่างใด โดยบรรยากาศทัง- วัน
บรรยากาศยังเป็ นไปเหมือนเดิมทีย งั มีการคุมเชิงกันของทัง- สองฝา่ ย

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

38

(คมชัดลึก) 16.00 น. มีรายงานว่า ทีสามเหลียมดิ นแดง หลังจากเกิดปะทะกัน ผูช้ มุ นุมได้ถอยร่นมายังอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ซึง ก่อนหน้าที x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 5 ราย ใน
มีการระดมคนเข้ามายังจุดดังกล่าวประมาณ 300-400 คน มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 5 ราย ในจํานวนนี-เป็ นผูส้ อื ข่าวช่างภาพเนชัน คือ นายไชยวัฒน์
จํานวนนี-เป็ นผูส้ อื ข่าว
พุ่มพวง ถูกยิงทีข าขวา
ช่างภาพเนชัน คือ นาย
ไชยวัฒน์ พุ่มพวง ถูกยิงที
นักร้องดังเผยยังมีศพอยู่ในห้อง --ด้านกําปนั - บาซู อายุ 33 ปี เปิ ดเผยว่า พัก อยู่ในชัน- 27 อาคารคอมพลีสคอนโด ย่านราช ปรารภ หลังจาก
ขาขวา
กลับทีพ กั เมือช่วง 10.00 น. วันที 15 พ.ค. พอมาถึงถนนรางนํ-า พบว่าไม่สามารถขับรถมุ่งหน้าไปถนนราชปรารภได้ เนือง จากเส้นทางถูกปิ ด
จึงจอดรถไว้ในซอยรางนํ-า ก่อนตัดสินใจชวนเพือนทีม าด้วยกัน 3 คน เดินลัดเลาะหาเส้นทางกลับคอนโดฯ ก่อนปี นกําแพงคอนโดฯเข้าทีพ กั x เป็ นข่าวแทรกจากข่าวสด
กระทังเวลาประมาณ 

16.00 น.ได้ยนิ เสียงปื นและระเบิดดังขึน- หลายครัง- เป็ นเวลานานติดต่อกัน ตนสังเกตเห็นเพือนยืนอยู่ตรงระเบียงด้านนอก
วันที 16
ของห้องพัก จึงตะโกนเรียกเพือ นให้กลับเข้ามาในห้องเพือความปลอดภัย แต่ยงั ไม่ทนั ทีเ พือนจะกลับเข้าห้อง มีกระสุนปื นยิงขึน- มาทีระเบียง
เห็นเพือนล้มทัง- ยืน โดยกระสุนเข้าลําคออย่างจัง ตนจึงรีบหมอบเพือหลบวิถกี ระสุน แต่กถ็ ูกกระสุนยิงเข้าทีห วั ไหล่ขวากระสุน ทะลุหลังได้รบั

(คมชัดลึก) ทีแ ยกราชปรารภผูช้ ุมนุมขยับแนวเข้าหาทหารอีก 100 เมตร ระเบิดดัง 3 ลูก สลับเสียงปื น เสือ- แดงถอยกรูดเข้าบังเกอร์

15.45 น.

16.00 น.

(ข่าวสด) ความคืบหน้าทีแ ยกราชปรารภ กลุ่มผูช้ ุมนุมขยับเข้าไปหาทหารประมาณ 100 เมตร โดยใช้รถยนต์ประชาชน และรถบรรทุกนํ-าของกทม.
นําหน้าขบวน จากนัน- กลุ่มผูช้ ุมนุมก็พากันหมอบคลานตามทางเท้า เสาไฟและต้นไม้ ทหารจึงใช้ปืนยิงล้อยางรถบรรทุกนํ-าของกทม. จนกระจก
ด้านหน้าข้างคนขับเป็ นรูและยังมีเสียงระเบิดดังขึน- 3 ครัง- สลับเสียงปื นกลุ่มคนเสือ- แดงถอยร่นออกมาจากแนวบังเกอร์ทตี งั - ไว้ รถประชาชนทีถ ูก
ม็อบบีบเส้นทางให้เข้ามาก็ถูกปื นยิงทีก ระจกมองข้าง 1 คัน ต่อมากลุ่มรถประชาชนทีถ ูกบีบเข้ามา รีบกลับรถแล้วขับออกไปอย่างรวดเร็ว

อาวุธ
เวลา 16.30 น. หน่วยพิจารณาว่าใกล้เวลาคํา ถ้าปล่อยให้สถานการณ์ลุกลามอาจไม่สามารถระงับเหตุได้ ติดตามเข้าไป จึงถูกกองกําลังติดอาวุธ
ยิงด้วยอาวุธสงคราม จึงได้ปฎิบตั ติ ามขัน- ตอนและสามารถเข้าจับกุมกองกําลังติดอาวุธได้ 30 คน พร้อมเสือ- เกราะ 2 ตัว อาวุธหลายรายการ
ตลอดการปฏิบตั กิ ารงานที 13-14 พ.ค. หน่วยถูกยิงด้วยเครืองยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ตลอดแนว จํานวน 29 นัด

ลําดับเหตุการณ์

15.25 น.

เวลา

16.30 น.

16.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

39

(ไทยรัฐ) จากเหตุปะทะกันระหว่างคนเสือ- แดงกับทหาร ทีบ ริเวณหน้ าปัมQ นํามันเอสโซ่ ปากซอยรางนํา เมือเวลา 16.30 น. เจ้าหน้าทีท หาร x จุดปะทะข่าวให้ขอ้ มูลผิด
ั‚ ง
สามารถจับกุมนายสุรชัย เพ็ชรพลอย อายุ 29 ปี และนายวิษณุ กมลแมน อายุ 19 ปี ขณะทีท งั - สองใช้หนังสติก‚ ยิงลูกแก้วไปยังแนวป้องกันฝา่ ย
ทราบภายหลังว่าปมดั
ทหารตรวจค้นในกระเป๋าสะพายพบบัตรประจําตัว นปช. และหนังสติก‚ ลูกแก้วจํานวน 8 ลูก ประทัดแบบกระจับจํานวน 2 อัน นอกจากนี- ยัง
กล่าวคือ “เชลล์” ไม่ใช่เอส
จับกุมนายสุรชัย เพ็ชรพลอย อายุ 29 ปี และนายวิษณุ กมลแมน อายุ 19 ปี ขณะทีท งั - สองใช้หนังสติก‚ ยิงลูกแก้วไปแก้วไปยังแนวป้องกันฝา่ ย
โซ่ณ จุดนี-ทาํ ให้มผี เู้ สียชีวติ
ทหาร ตรวจค้นในกระเป๋าสะพาย พบบัตรประจําตัว นปช. และหนังสติก‚ ลูกแก้วจํานวน 8 ลูก ประทัดแบบกระจับจํานวน 2 อัน นอกจากนี-ยงั
1 ราย คือ นายชาญณรงค์
่ 
ามไม่ให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในการชุมนุม จากนัน- ควบคุมตัวผูต้ อ้ งหาทัง- 3 ส่ง ร.ต.ท.วัชรพล
จับกุมนายศรชัย คงทอง อายุ 26 ปี ทีฝ าฝืนคําสังห้
พลศรีลา
มีขอ้ มูลโดย
อินทรัชว์ พนักงานสอบสวน (สบ. 1) สน.พญาไท ดําเนินคดีต่อไป
ละเอียดซึง บันทึกไว้โดย
Nick ในบทความ In the 

าน
(ข่าวสด) ระหว่างเวลา 16.30 น. เป็ นต้นมา มีเสียงปื นและเสียงระเบิดดังขืน- บริเวณถ.ราชปรารภ ตลอดเวลา ทหารได้ตะโกนสังชาวบ้
killing zone ซึง นายวิษณุ ให้

(ข่าวสด) เวลา 16.10 น. นักท่องเทีย วชาวออสเตรเลีย บันทึกภาพหน่วยซุม่ ยิงบนดาดฟ้าอาคารชาญอิสระ ถ.พระราม 4 ตรงข้าม ร.พ.
จุฬาลงกรณ์ ซึง ถ่ายในช่วงเวลาประมาณ 15.40 น. มามอบให้ผสู้ อื ข่าว โดยภาพดังกล่าวเป็ นชาย 2 คนอยู่บนดาดฟ้าอาคารดังกล่าว ยืนคู่กนั
ลักษณะคล้ายคนหนึงกําลังซุม่ อยู่ ส่วนอีกคนหนึงคล้ายกําลังใช้กล้องส่องทางไกล คอยตรวจดูพน-ื ทีร อบด้าน ทัง- นี-นกั ท่องเทีย วดังกล่ าว ระบุว่า
ภาพดังกล่าวถ่ายได้ขณะอยู่ทบี ริเวณ ถ.ราชดําริ ด้านข้างร.พ.จุฬาฯ สังเกตเห็นบรรดาการ์ดชุดดําชีไ- ปทีย อดอาคารดังกล่าว เมือ มองตามขึน- ไป
พบชายทัง- คู่ดงั กล่าว โดยคนหนึงชูปืนขึน- ให้เห็นอย่างชัดเจน จึงรีบใช้กล้องวีดโี อทีต ดิ มาบันทึกภาพเก็บไว้และนํามามอบให้ผสู้ อื ข่ าวดังกล่าว

บาดเจ็บ เพือนทีอ ยู่ในห้องอีก 1 คน รีบนําตัวลงมาด้านล่าง แต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกมา ร.พ.ได้ เนืองจากยังมีการยิงปะทะกันอยู่ ต้องรอ
เวลากว่า 1 ชม.จนสถานการณ์คลีค ลาย จึงสามารถเดินทางมา ร.พ. แม้ขณะนี-อาการจะปลอดภัย แต่ยงั ปวดบริเวณแผลอย่างมาก
(ข่าวสด) เวลา 16.00 น. กลุ่มเสือ- แดงบริเวณสามเหลียมดิ นแดง เคลือนย้ายชุดบังเกอร์เพือเข้าสมทบทีถ .ราชปรารภ ระหว่างนัน- เจ้าหน้าที x สามเหลีย มดินแดง ทหาร
ทหารซึง อยูบ่ นตึกสูงและสะพานลอย ได้ยงิ ปื นออกมาอย่างต่อเนือง ทําให้มผี บู้ าดเจ็บจํานวนมากและกลุ่มเสือ- แดงแตกกระเจิงออกทัง- สองฝงั 
บนตึกสูงและสะพานลอยยิง
ถนน เจ้าหน้าทีท หารได้เดินเป็ นแนวตามถนนมุง่ หน้าสามเหลียมดิ นแดง พร้อมทัง- ใช้ปืนยิงใส่กลุ่มเสือ- แดงมาเป็ นระยะเพือยึดพืน- ทีค นื กลุม่
ปื นออกมาอย่างต่อเนือง ทํา
เสือ- แดงพากันวิง เอาตัวรอดไปตามข้างตึกต่างๆ
ให้มผี บู้ าดเจ็บจํานวนมาก

ลําดับเหตุการณ์

17.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

40

(เดลินิวส์) บริเวณบ่อนไก่ มีเสียงปื นและระเบิดดังอยู่ตลอดเวลาและมีการยิงเอ็ม 79 และพร้อมกับจุดระเบิดประทัดยักษ์ใส่ทหารแต่กระสุนระเบิด x มีชายคนหนึงถูกหน่วยสไน
เอ็ม 79 ตกห่างจากแนวทีต งั - ทหารประมาณ 50 เมตร จึงไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บหรืออันตรายใดๆ ขณะเดียวกันหน่วยสไนเปอร์ของทหาร ทีเ ฝ้าอยู่
เปอร์ยงิ บริเวณบ่อนไก่จน
ั
ามแนวทีต งั - ของทหาร เพือเตรียมก่อเหตุรา้ ยกับเจ้าหน้าทีแ ต่ถูก
บริเวณนัน- ได้ยงิ สมาชิก นปช. คนหนึงทีม อี าวุธและแอบขึน- ไปบนตึกสูงฝงตรงข้
ล้มลงทันที
ตรวจพบและยิงใส่จนชายดังกล่าวล้มลงทันที
x นายมานะ แสนประเสริฐศรี
อายุ 22 ปี เจ้าหน้าทีก ภู้ ยั
ั
(ข่าวสด) เวลา 17.00 น. บรรยากาศการชุมนุมบริเวณแยกบ่อนไก่ มีกลุ่มทหาร 1 กองร้อย ประชําหน้าสนามมวยลุมพิ นี ฝงตรงข้
ามมีกลุ่ม
รหัสทองหล่อ 016 (ในส่วน
นปช. 800 คน กระจายอยูต่ ามถนน และทีใ ต้ทางด่วนพระราม 4 มีผชู้ มุ นุมอีก 400 คน กลุ่มผูช้ มุ นุมพูดด่าทอเจ้าหน้าทีผ ่านโทรโข่ง และนํา
ของรหัสประจําตัว ผูว้ จิ ยั ทํา
ยางรถยนต์มาเผาเป็ นแนวกัน- ระหว่าง 2 ฝา่ ย ห่างจากผูช้ มุ นุม 50 เมตร ทหาร 60 เมตร ผูช้ มุ นุมขนยางรถยนต์มาเพิม เป็ นระยะ ส่วนผูช้ มุ นุมที
การตรวจสอบจากบัตร
อยู่ตามฟุตบาตขว้างขวด ไม้ ไปยังแนวของทหาร ต่อมาเวลา 17.15 น. บรรยากาศตึงเครียดขึน- เมือเกิดการเผชิญหน้าของ 2 ฝา่ ย มีระเบิดเอ็ม
ประจําตัวหน่วยกูภ้ ยั ของ
79 ตกที ซอยงามดูพลี ประมาณ 20 ลูก พร้อมเสียงประทัดพลุ ตะไล และปื นดังตลอดเวลาขณะเดียวกันกลุ่มผูช้ มุ นุมขนยางรถยนต์หลายร้อย
นายมานะ) เสียชีวติ จากการ
เส้นมาเผาให้เกิดกลุ่มควันป้องกันการมองเห็นจากเจ้าหน้าทีท หาร ขณะทีป ระชาชนและผูช้ มุ นุมยังคงปกั หลักบริเวณริมถนนโดยอาศัยอาคาร
ถูกยิงเข้าทีศ รี ษะศพถูก
เป็ นทีก าํ บัง เบือ- งต้นทราบมีผเู้ สียชีวติ ภายในซอยงามดูพลี คือนายมานะ แสนประเสริฐ อายุ 25 ปี เจ้าหน้าทีก ภู้ ยั รหัสทองหล่อ 051 เสียชีวติ
ส่งไปทีร .พ.เลิดสิน และยังมี
จากการถูกยิงเข้าทีศ รี ษะศพถูกส่งไปทีร .พ.เลิดสิน และยังมีผบู้ าดเจ็บอีกรายเป็ นนปช. ถูกยิงทีเ บ้าตา
ผูบ้ าดเจ็บอีกรายเป็ นนปช.

การกับสมัชชาสังคมก้าวหน้า
ภายหลังว่าตนอยู่ร่วม
ั ‚ งกล่าว
เหตุการณ์ตรงปมดั
x รถตํารวจเข้าไปยังทีเ กิดเหตุ
(ข่าวสด) ต่อมา เวลา 16.50 น. มีเสียงระเบิดดังขึน- 1 ครัง- บริเวณใกล้สามเหลียมดิ นแดง หลังจากนัน- กูช้ พี 2 คัน และรถตํารวจเข้าไปยังที
เพือนําตัวคนเจ็บออกมาจาก
เกิดเหตุเพือนําตัวคนเจ็บออกมาจากพืน- ที แต่ทหารยิงสกัดไว้มรี ถเพียงคันเดียวทีเ ข้ารับคนเจ็บมาได้ส่วนถนนทีไปอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ปิ ด
พืน- ที แต่ทหารยิงสกัดไว้มรี ถ
การจราจรไปโดย ปริยาย ไม่มรี ถแล่นผ่านไปมาเหมือนปกติ รวมทัง ถ.ดิ นแดงมุ่งหน้ า ถ.วิ ภาวดีมกี ารปิ ดจราจรไม่ให้รถเข้าออก เนืองจาก
เพียงคันเดียวทีเ ข้ารับคนเจ็บ
มาได้
พืน- ทีด งั กล่าวไม่ปลอดภัย

และผูไ้ ม่เกีย วข้องให้หลบเข้าทีก าํ บังตลอดเวลาเนืองจากจะมีการยิงไล่ผชู้ มุ นุมอย่างต่อเนือง
ขณะเดียวกัน ทหารในพืน- ทีด งั กล่าว
ประมาณ 200 นาย พยายามหลบเข้าทีก าํ บังข้างถนนทัง- สองด้านเพือไม่ให้ตกเป็ นเป้านิง เนืองจากมีกลุม่ ไม่ทราบฝา่ ยอยู่บนตึกสูง ใช้ปืนยิงใส่
ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สรุปรายชือผูเ้ สียชีวติ จากเหตุการณ์การปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีก บั ผูช้ มุ นุมตัง- แต่
วันที 14-15 พ.ค. มีทงั - หมด 17 ราย ได้แก่ 1. นายเสน่ห์ นิลเหลือง อายุ 48 ปี 2. นายอินแปลง เทศวงศ์ อายุ 32 ปี 3. นายประจวบ ศิลาพันธ์
ไม่ทราบอายุ 4. นายปิ ยะพงษ์ กิตวิ งศ์ อายุ 32 ปี 5. นายสมศักดิ 8 ศิลารักษ์ อายุ 28 ปี 6. น.ส.สันทนา สรรพศรี อายุ 32 ปี 7. ชายไทยไม่ทราบ
ชือ 8. นายพัน คํากอง ไม่ทราบอายุ 9. นายมนูญ ท่าลาด ไม่ทราบอายุ 10. นายชัยยันต์ วรรณจักร ไม่ทราบอายุ 11. ชายไทยไม่ทราบชือ 12.
ชายไทยไม่ทราบชือ 13. นายกิตติพนั ธ์ ขันทอง อายุ 26 ปี ถูกยิงชายโครง จากสามเหลีย มดินแดง เสียชีวติ ระหว่างผ่าตัด 14. นายทิพเนตร
เจียมพล อายุ 32 ปี ถูกยิงศีรษะ จากสามเหลีย มดินแดง เสียชีวติ ก่อนนําส่ง โรงพยาบาล15. นายสรไกร ศรีเมืองปุน อายุ 34 ปี ถูกยิงศีรษะ
บริเวณซอยรางนํ-า เสียชีวติ ก่อนถึง โรงพยาบาล 16 นายบุญทิง- ปานศิลา อายุ 25 ปี และ 17. นายสุภชีพ จุลทรรศน์ อายุ 36 ปี ซึง เป็ นคนตาย
รายล่าสุด ถูกยิงทีถ นนราชปรารภ เสียชีวติ ก่อนนําส่ง รพ.

สมาชิก จส.100 รายงานจากใต้ทางด่วนพระราม 4 (ไม่ทราบสถานทีเ กิดเหตุ) ผูบ้ าดเจ็บจากการ
ถูกยิง 5 ราย โดยมีอาการโคม่า 2 ราย คนทีถ ูกยิงทีศ รี ษะน่าจะเสียชีวติ อีกรายถูกยิงทีส ขี า้ ง เจ้าหน้าทีข อง
มูลนิธริ ่วมกตัญŒูนําส่งโรงพยาบาลแล้ว (ทีม า http://www.prachatai3.info/journal/2010/05/29477, เข้าถึงเมือวันที 30/4/2554) )
(ไทยรัฐ) ขณะทีเ จ้าหน้าทีศ นู ย์กชู้ พี นเรนทรคนหนึงกล่าวว่า การปฏิบตั งิ านในพืน- ทีด งั กล่าวมีความอันตรายมาก จนทางศูนย์ตอ้ งเรียกรถทุกคัน
กลับเข้ามา เพราะในรถรับผูป้ ว่ ยมีทงั - หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าทีอ ยู่ โดยมีความยากลําบากในการลงพืน- ทีม าก จนบางจุดไม่สามารถเข้าพืน- ที
ไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บได้ ทัง- ทีท ราบว่ามีผบู้ าดเจ็บอยู่ตรงนัน- เนืองจากมีกาํ ลังทหารติดอาวุธอยู่เป็ นจํานวนมาก และไม่อนุญาตให้รถพยาบาล
ผ่านไปได้

17.50น.

ไม่ระบุ

ลําดับเหตุการณ์

เวลา
ถูกยิงทีเ บ้าตา

41

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

(คมชัดลึก) เวลา 18.00 น. เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 จํานวน 1 ลูก ใส่แฟลตตํารวจของสน.ลุมพินี โดยระเบิดตกใส่บริเวณหน้าห้อง
นายตํารวจบริเวณชัน- 4 แฟลตที 5 ทําให้นายตํารวจเจ้าของห้อง ภรรยาและบุตร รวม 5 คน ได้รบั บาดเจ็บ ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์

18.00 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

42

(ไทยรัฐ) ในช่วงเวลาทีเ กิดเหตุปะทะกันเดือดทีถ นนพระราม 4 ในช่วงเย็นวันนัน- ได้เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 ถล่มแฟลตตํารวจ สน. x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 4 คน คือ
ลุมพินี แรงระเบิดทําให้กระจกหน้าต่างหน้าห้องพักเลขที 139/230 อาคาร 6 ชัน- 4 ของ ด.ต.คมสพัสส์ ปญั ญาณ์ธรรมกุล ผบ.หมูง่ านสืบสวน
ด.ต.บุญสืบ จํานงค์ฤทธิ 8 
ทวี อี ยู่ขา้ งในไม่ได้รบั บาดเจ็บ เพราะกระจกติดฟิลม์ และมุง้ ลวด ส่วนทีพ น-ื หน้าห้อง
สน.ลุมพินี แตก 3 บาน กําแพงเป็ นรูพรุน เจ้าของห้องนังดู
ผบ.หมู่ จร. ซึง ยืนอยูห่ น้า
โดนแรงระเบิดจนทะลุลงไปชัน- 3 เบือ- งต้นมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 4 คน คือ ด.ต.บุญสืบ จํานงค์ฤทธิ 8 ผบ.หมู่ จร. ซึง ยืนอยู่หน้าระเบียง เศษกระจก
ระเบียง เศษกระจกบาดขา
บาดขา ด.ต.ถาวร พิมพ์โคตร ผบ.หมู่ ป.พร้อมภรรยาและลูกซึง อยู่หอ้ งข้างเคียง ทัง- หมดถูกส่งไปรักษาตัวที รพ.บํารุงราษฎร์ ต่อมาเจ้าหน้าที
ด.ต.ถาวร พิมพ์โคตร ผบ.
หน่วยเก็บกูว้ ตั ถุระเบิด ตร.เดินทางไปตรวจสอบ พบกระสุนปื นเอ็ม 79 ตกอยู่บนถนนหน้า สน.ลุมพินี 1 ลูก และภายใต้ท่อระบายนํ-าหน้าแฟลต
หมู่ ป.พร้อมภรรยาและลูก
ตํารวจอีก 1 ลูก เบือ- งต้นพบว่ากระสุนไม่ทาํ งาน โดยก่อนเกิดเหตุมเี จ้าหน้าทีต ํารวจยืนรักษาการณ์ทหี น้า 2 สน. จํานวนหลายนาย เห็นกระสุน
ซึง อยู่หอ้ งข้างเคียง ทัง- หมด
ั 

เอ็ม 79 ยิงมาจากฝงสวนลุมพินี ด้านประตู 1 ซึง ปิ ดอยู่ ลูกแรกตกทีพ น-ื ถนนหน้า สน.แล้วแฉลบเข้าไปในร่องนํ-า จึงพากันกระโดดหลบหาที
ถูกส่งไปรักษาตัวที รพ.
กําบัง จากนัน- ได้ยนิ เสียงระเบิดดังขึน- บนแฟลต เมือไปตรวจสอบพบว่าถูกระเบิดเอ็ม 79 ยิงถล่มจนเสียหาย
บํารุงราษฎร์

(มติชน) เวลา 18.05 น. หลังจากเกิดเหตุปะทะกันตลอดทัง- วันทีบ ริเวณถนนพรราม 4 แยกบ่อนไก่ และบริเวณหน้ าสนามมวยลุมพิ นี
เจ้าหน้าทีฝ า่ ยทหารได้นําป้ายเขียนข้อความว่า “เขตใช้กระสุนจริง” มาติดไว้ทวบริ
ั เวณ เนืองจากมีกลุม่ ผูช้ มุ นุมได้เสริมกําลังเข้ามาในพืน- ที 
เวณ
จํานวนมาก ทัง- นี- ทหารยังได้นํากระสุนปื นเอ็ม 16 มาแจกจ่ายให้กบั ทหารทีป ระจําจุดต่างๆ ทัวบริ

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

18.20 น.

18.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ข่าวสด) มีชายแต่งกายชุดดําทีอ ยู่บริเวณถ.วิทยุ ตัดแยกสารสิน ใช้อาวุธสงครามเตรืองยิงระบิดเอ็ม 79 เข้าใส่แฟลตทีพ กั ของเจ้าหน้าทีต ํารวจ
สน.ลุมพินี กระสุนตกเข้าใส่ทหี อ้ งพักของด.ต.บุญสืบ จํารงค์ฤทธิภิ8 รมย์ เจ้าหน้าทีต ํารวจสน.ลุมพินี เป็ นเหตุให้ด.ต.บุญสืบ ภรรยาและลูกอีก 2
คน ทีน อนพักผ่อนอยู่ในห้องพักได้รบั บาดเจ็บ เจ้าหน้าทีช ่วยกันนําส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ชายชุดดํายิงยังเอ็ม 79 อีกลูก เข้าใส่สน.ลุมพินี แต่
กระสุนพลาดไปถูกกิง ไม้ทอี ยู่ดา้ นหน้าและกระสุนยังไม่อยูใ่ นระยะทีจ ะเกิดการระเบิดจึงตกลงมาทีข า้ งถนน เจ้าหน้าทีไ ด้เก็นไว้เป็ น หลักฐานเพือ
ตรวจพิสจู น์ต่อไป พ.ต.ท.ภิรมย์ จันทราภิรมย์ รองผกก.สน.ลุมพินี กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุกลุ่มผูไ้ ม่หวังดียงิ ลูกระเบิด เอ็ม 79 เข้ามา 3 ลูก ลูก
แรกไปตกอยูภ่ ายในสวนลุมพินี และลูกทีส องมาตกหน้าห้องของด.ต.บุญสืบ ซึง กําลังพักผ่อนอยู่ในห้องพักทําให้ถูกสะเก็ดระเบิดได้รบั บาดเจ็บ
ไม่มากนักปละอีกลูกตกข้างแฟลตซึง ติดกับสน. แต่โชคดีทไี ม่ระเบิด หลังเกิดเหตุได้แจ้งให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชานําญาติและลูกเมียทีพ กั อาศัยอยูใ่ น
บริเวณนี-อพยพไปพักทีอ นื เป็ นการชัวคราว 

เพือความปลอดภัยส่วนการป้องกันสถานทีท าํ กีของสถานีตํารวจซึง อยู่ในพืน- ทีล อ่ แหลมอาจจะเกิด
เหตุการณ์รุนแรงขึน- มาได้ ระหว่างนี-ได้ประสานกับหน่วยงานทีเ กีย วข้องเพือหามาตรการในการป้องกันแล้ว

43

(เดลินิวส์) เวลา 18.00 น. บริเวณบ่อนไก่ การปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีท หารและกลุ่มผูช้ ุมนุมยังคงเป็ นไปอย่างต่อเนือง โดยยังคงมีเสียงปื น x หน่วยกูภ้ ยั ทีเ สียชีวติ คือ
และเสียงระเบิดดังขึน- อย่างต่อเนือง ขณะเดียวกันกลุ่มผูช้ ุมนุมได้ทยอยมาสมทบเพิม มากขึน- จํานวนหลายร้อยคน ซึง เจ้าหน้าทีท หารพยายาม
นายมานะ แสนประเสริฐศรี

ควบคุมสถานการณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นความสงบ ทัง- นี-ในช่วงทีเ กิดมีการเผชิญหน้าปะทะกันอยู่น-ปี รากฏว่าได้มเี จ้าหน้าทีข องมูลนิธปิ อเต๊กติง‚
นอกจากนี-ยงั มี
พยายามจะเข้าไปให้ความช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บจากการปะทะ แต่กลับถูกกระสุนปื นลึกลับยิงเข้าใส่บริเวณศีรษะจนเสียชีวติ อยู่กลางถนนพระราม
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บจํานวน
4 อย่างไรก็ตามสําหรับเหตุการณ์การเผชิญหน้าและมีการปะทะกันบริเวณนี-มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บจํานวนหลายราย ซึง มีทงั - เด็กและผูห้ ญิงด้วย
หลายราย ซึง มีทงั - เด็กและ
ผูห้ ญิงด้วย

(ไทยรัฐ) เวลา 18.00 น. ทหารได้นําปายเขียนข้อความ “ห้ามเข้าเด็ดขาด เขตใช้กระสุนจริง” ไปติดไว้บริเวณตีนสะพานไทย-เบลเยียมทัง
สองฝัง โดยทหารทีน ําป้ายมาติดกล่าวสัน- ๆ ว่า ได้รบั คําสังจากผู 

บ้ งั คับบัญชาให้นําป้ายมาติด กล่าวสัน- ๆ ว่า ได้รบั คําสังจากผู 

บ้ งั คับบัญชาให้นํา
ป้ายมาติด ซึง แนวถนนนี-ถอื ว่าเป็ นเขตอันตรายจากผูก้ ่อการร้าย ทหารสามารถใช้กระสุนจริงเพือตอบโต้ได้ทนั ที อย่างไรก็ตาม ภายหลังการติด
ป้ายดังกล่าว ทางทหารได้มกี ารเพิม กําลังเข้าไปเสริมบริเวณหน้าสนามมวยลุมพินี ซึง เป็ นจุดทีป ะทะกับม็อบเสือ- แดง ภายหลังมีเอ็ม 79 ยิงถล่ม
เข้ามาหลายลูกช่วงเย็นทีผ ่านมา รวมทัง- มีการแจกจ่ายกระสุนเอ็ม 16 ประจํากายทหารทุกนายชนิดเต็มพิกดั

ลําดับเหตุการณ์

19.20 น.

18.30 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

44

(มติชน) นพ.อนันต์ เสรฐภักดีผอู้ าํ นวยการรพ.เลิดสิน กล่าวว่า จากเหตุปะทะเมือช่วงเช้าวันที 15 พค. ขณะนี-มผี บู้ าดเจ็บส่งเข้ารพ.แล้ว 5 ราย x ส่วนอีก 4 ราย พักรักษาตัวที
ในจํานวนนี-เสียชีวติ 1 ราย ถูกยิงเข้าทีศ รีษะคือนายมานะ แสนประเสริฐ อายุ 25 ปี เป็ นเจ้าหน้าทีห น่วยกูภ้ ยั ส่วนอีก 4 ราย พักรักษาตัวที
โรงพยาบาล ในจํานวนนี-มี 1
โรงพยาบาล ในจํานวนนี-มี 1 ราย อาการสาหัส เนืองจากถูกยิงเข้าช่องท้อง มีภาวะตกเลือดในช่องท้อง คาดว่าอาจถูกบริเวณตับ ขณะนี-อยู่
ราย อาการสาหัส เนืองจาก
ระหว่างการผ่าตัด ส่วนอาการของกลุ่มผุช้ มุ นุมทีเ ข้าพักรักษาตัวภายหลังดืมกาแฟจนมีอาการท้องเสีย จํานวน 21 รายนัน- อาการดีขน-ึ และกลับ
ถูกยิงเข้าช่องท้อง มีภาวะตก
บ้านไปจนหมดแล้ว ส่วนผลการตรวจสอบสารพิษในกาแฟ ขณะนี-ยงั ไม่ทราบผลใดๆ
เลือดในช่องท้อง คาดว่าอาจ
ถูกบริเวณตับ ผูท้ ถี ูกยิงเข้า
ช่องท้องผ่านตับ (ผูว้ จิ ยั คิด
ว่าน่าจะ) เป็ นนายพรสวรรค์
นาคะไชย ญาติระบุว่าวันเกิด
เหตุถูกยิงเข้าหน้าอกซ้าย
และช่องท้องจนตับฉีกขาด
นําส่งรพ.เลิดสินเมือ 17.00
น. เสียชีวติ เมือ 19.00 น.
(“ความจริงจากข่าวสดฯ”
หน้า 75)
(ข่าวสด) สไนเปอร์สอยสไนเปอร์—ทีย ่านบ่อนไก่ ถ.พระราม 4 หลังเหตุยงิ เอ็ม 79 ตกห่างจากแนวตัง- ของเจ้าหน้าทีท หาร 50 เมตร ทําให้ไม่ x มีชายถูกสไนเปอร์ยงิ จนล้ม
ั
ามแนวทีต งั มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ หน่วยสไนเปอร์ของทหารทีเ ฝ้าอยู่บเิ วณนัน- ได้ยงิ สมาชิกนปช. คนหนึงทีม อี าวุธ ขณะแอบขึน- ไปบนตึกสูงฝงตรงข้
ลงทันที (ผูว้ จิ ยั คาดว่าเป็ น
ของทหาร เพือเตรียมก่อเหตุรา้ ยกับเจ้าหน้าที แต่ถูกตรวจพบและยิงใส่จนชายดังกล่าวล้มลงทันที หลังจากนัน- ไม่นาน รถของเจ้าหน้าทีห น่วย
กรณีเดียวกันกับทีเ กิดขึนชีพฯเข้าไปนําคนเจ็บส่งร.พ. เวลา 20.00 น. ผูช้ ุมนุมยิงไฟส่องทาง บริเวณใต้ทางด่วนพระราม 4 ดับหมดทุกดวง
เมือเวลา 17.00 น.)
เวลา 19.20 น. ทีร.พ.ราชวิ ถี รปภ.ร.พ.ได้ปิดประตูฝงั ขาเข้า และเปิ ดให้เข้า-ออก ทางประตูขาออกเท่านัน- สําหรับบรรยากาศภายใน
ห้องฉุกเฉินเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บทีถ ูกส่งเข้ามามีอาการสาหัสทุกราย แพทย์ พยาบาลปฐม พยาบาลเบือ- งต้น ก่อนนส่งร.พ.
ต่างๆ เพือรักษาตามอาการต่อไป

ลําดับเหตุการณ์

(ข่าวสด) มีระเบิดเอ็ม 79 ถูกยิงมาตกลงที สน.ลุมพินี นาน 5 นาที จํานวน 7-8 ลูกเสียงดังสนัน ตํารวจต่างหมอบกับพืน- ทีเ ข้าหาทีก าํ บังกัน
จ้าละหวัน โดยไม่ทราบว่าวิถกี ระสุนดังกล่าว ถูกยิงมาจากทิศทางด้านใด ลุกระเบิดเอ็ม 79 ได้ตกลงบริเวณรอบๆสน. และตกลงทีล านจอดรถ
ด้านหลัง สน.ลุมพินี ทําให้รถยนต์ได้รบั ความเสียหายจํานวนหลายสิบคัน เบือ- งต้นนัน- เจ้าหน้าทีต ํารวจยังไม่กล้าออกไปตรวจสอบความเสียหาย
ั เจ้าหน้าทีต ํารวจเตรียมพร้อมอาวุธเพือป้องกันตัวเองในพืน- ที สน.ลุมพินี
เนืองจากเกรงจะไม่ได้รบั ความปลอดภัย ทางผูบ้ งั คับบัญชาจึงได้สงให้
โดยบรรยากาศด้านหลัง สน.ลุมพินี ถนนวิทยุถูกปิ ดไม่มรี ถยนต์วงิ ผ่าน และบรรยากาศเงียบสงบ โดยมีกาํ ลังทหารปกั หลักอยูภ่ ายในสวนลุมฯ

20.20 น.

20.30 น.

(ข่าวสด) บริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิสอื มวลชนทุกสํานักทีป ระจําอยู่ทีสามเหลียมดิ นแดง ถอยมาทีอนุสาวรียช์ ยั ฯ เนืองจากเกิดเสียง
ระเบิดดังสนันระหว่ 

างทีถ อยร่นมาทีจ ุดดังกล่าว บริเวณข้างทางและใต้สะพาน กลุ่มผูช้ มุ นุมเผายางรถยนต์ตลอดเวลา ทําให้บริเวณนัน- อบอวลไป
ด้วยควันจากยางและไม่สามารถมองเห็นทางได้ ส่วนทีอ นุสาวรียช์ ยั ฯ มีพระสงฆ์จากวัดต่างๆทัวประเทศเดิ 

นทางมาสวดมนต์ขอให้บา้ นเมือง
กลับมาสงบสุข จุดนี- ยังมีประชาชนราว 200 คน บางส่วนเป็ นจักรยานยนต์รบั จ้าง จับกลุ่มบริเวณทางแยกระหว่างโรบิ นสัน และเซ็นเตอร์
วัน และสะพานลอย มุ่งหน้ าแยกดิ นแดง วิพากษ์วจิ ารณ์การทําหน้าทีข องทหาร ดูเชิงว่าจะมีทหารบุกมาหรือไม่ระหว่างนัน- ก็วงิ หนีเป็ น
ระยะๆ พอทราบว่าไม่มที หารก็มารวมตัวกันใหม่

19.50 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

45

x ผูห้ ญิง อาชีพขับวินมอเตอร์
(มติชนออนไลน์) บริเวณถนนราชปรารถ เกิดระเบิดเสียงดังสนันหวั 
นไหวจํ 

านวน 3 ครัง- มาจากบริเวณโรงแรมอิ นทรา รีเจ้นท์ ซึง อยู่
ไซค์ รับจ้าง ถูกยิงเข้าทีท า้ ย
ห่างจากกลุ่มคนเสือ- แดงตัง- แนวประจําการอยู่ ทีแ ยกประตูน-ําประมาณ 100 เมตร ทําให้ทหารทีป ระจําการอยูถ่ นนราชปรารถ บริเวณหน้ า
ทอยอาการสาหัส
ประตูนําโพลีคลีนิค ซึง ใกล้กบั จุดเกิดเหตุ ต่างวิง หลบหาทีก าํ บังบริเวณตามซอกใต้ตกึ ต่างๆอย่างชุลมุลวุ่นวาย รวมทัง- สังให้ 
กลุ่มสือ มวลชน
x ตํารวจ ปจ. 1 นาย ถูกยิง
หลบอยู่ดา้ นหลังแนวทหาร เบือ- งต้นคาดว่าเป็ นระเบิดชนิด M79 แต่ไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ ต่อมาหลังจากเสียงระเบิดสงบประมาณ 20 นาที มี
ได้รบั บาดเจ็บ นําส่งรพ.
ั าหน้าทีบ ริเวณสีแยกจตุรทิ ศ เบือ- งต้นพบว่ามีผหู้ ญิง อาชีพขับวินมอเตอร์ไซค์ รับจ้าง ถูกยิงเข้าทีท า้ ยทอย
เสียงปื นดังขึน- หลายนัดจากฝงเจ้
พญาไท1
อาการสาหัส นอกจากนี-ยงั มีตํารวจ ปจ. 1 นาย ถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ นําส่งรพ.พญาไท1 แต่ผหู้ ญิงเสียชีวติ ขณะนําตัวส่งโรงพยาบาล จากนัน-

(เดลินิวส์) หลังจากทีบ ริเวณ สน.ลุมพินี ถูกยิงด้วยเอ็ม 79 ไปก่อนหน้านี- ปรากฏว่าในเวลา 20.20 น. มีคนร้ายใช้เครืองยิงระเบิดเอ็ม 79 ยิงใส่
อีก 6 – 7 ลูก ทําให้ตํารวจและประชาชนทีอ ยู่ในบริเวณดังกล่าวต่างหมอบหลบกันอุตลุด แต่ยงั ไม่มรี ายงาน ผูเ้ สียชีวติ และผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

22.00 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ส่วนทีแยกศาลาแดงเกิดเสียงระเบิดดังขึน- เบือ- งต้นคาดว่าน่าจะเป็ นเอ็ม 79 แต่เจ้าหน้าทีท หารระบุว่า เป็ นเสียงระเบิดจากปืน ค. ซึง นับเป็ น
ครัง- แรกทีอ าวุธดังกล่าวถูกใช้ปฏิบตั กิ าร โดยเป็ นอาวุธยิงด้วยการตัง- ฐาน นับว่าเป็ นอาวุธร้ายแรงทีย งิ ไกลเกินรัศมี 5 กม.

ั ‚ -ามันเชลล์ สาขาสาทรและนํายางรถยนต์จาํ นวนมากมาเผา ทําให้เกิดควันพวยพุ่งเป็ นจํานวน
(คมชัดลึก) กลุ่มผูช้ ุมนุมได้บุกยึดสถานีบริการปมนํ
มาก จากการทีถ นนและตึกแถวร้านค้าสองข้างหน้าทางปิ ดไฟหมด เจ้าหน้าทีจ งึ ทํางานด้วยความยากลําบาก มีการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที
ทหารและกลุ่มคนเสือ- แดงอย่างต่อเนือง อย่างไรก็ตาม ขณะนี-กลุ่มคนเสือ- แดงได้ปิดการจราจรบริเวณถนนสาทรแล้ว

(ทีม า http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1273888965&grpid=03&catid=00, เข้าถึงเมือวันที 30/4/2554)

เจ้าหน้าทีท หารจึงได้ถอยร่นออกไปตามถนนราชปรารถ มุ่งหน้าแยกสามเหลีย มดินแดง ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดงได้ตงั - แนวอยู่บริเวณแยก
ประตูน-ําเป็ นจํานวนมาก

ลําดับเหตุการณ์

46

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

01.30 น.

01.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(มติชน) สําหรับสถานการณ์ความไม่สงบในพืน- ทีโ ดยรอบแยกราชประสงค์นนั - เวลา 01.30 น. วันที 16 พ.ค. กําลังทหารและตํารวจ
ยังคงตัง- ด่านตรวจเข้มทีบ ริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ พร้อมทัง- ประกาศให้ประชาชนทีไ ม่เกีย วข้องเข้าไปอยู่ภายในบ้าน หากไม่เชือ
ฟังจะยิ งด้วยกระสุนจริง ขณะเดียวกันทหารต่างพากันหลบในทีก าํ บัง เนืองจากมีการฉายแสงเลเซอร์เล็งมาทีท หาร

47

(มติชน) เจ้าหน้าทีห น่วยกูช้ พี ได้นําร่างของนายเอกประพันธ์ หรือคริชนะ พาณิชย์พงศ์ หรือ กําปนั - บาซู อดีตนักร้องวงบาซู ค่ายอาร์ x กําปนั - บาซูถูกยิงได้รบั บาดเจ็บสาหัส
เอส อายุ 32 ปี ส่งโรงพยาบาลพญาไท 1 เนืองจากถูกยิงได้รบั บาดเจ็บสาหัส ขณะออกมายืนเล่นบริเวณระเบียงห้องชัน- 23 คอนโดฯ
แห่งหนึงภายในซอยรางนํ-า ซึง เป็ นจุดสุม่ เสีย งการปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีท หารและกลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดง

(ข่าวสด) ผูส้ อื ข่าวรายงานจากเวทีใหญ่แยกราชประสงค์ ว่า บรรยากาศการชุมนุมตลอดทัง- คืนต่อเนืองจนถึงรุ่งเช้าเป็ นไปด้วยความ
ตึงเครียด ถนนราชดําริตลอดทัง- สาย ตัง- แต่หน้าศูนย์การค้าเกษรพลาซ่าไปจนถึงประตูน-ํา ต่อเนืองไปถึงถนนราชปรารถ และถนน
เพชรบุรตี ดั ใหม่มดื สนิท เมือไฟส่องสว่างทัง- หมดดับลงตามมาตรการตัดนํ-าตัดไฟของ ศอฉ. ขณะทีไ ฟฟ้าตามป้ายโฆษณาทีอ ยู่ขา้ งทาง
ถนนราชดําริ การ์ดนปช.นําถุงพลาสติกมาคลุมไว้ ในลักษณะของการพรางไฟ เพือป้องกันการยิงเข้ามาจากรอบนอก เช่นเดียวกับ
ั
ชุมชนบ้านเรือนประชาชน ตลอดจนร้านค้าต่างๆ ในย่านราชดําริ ฝงบางกอกบาร์
ซ่าต่างปิ ดไฟเงียบ ส่งผลให้พน-ื ทีช มุ นุมมีสภาพไร้แสง
ไฟ การ์ด นปช. ต้องกระจายกําลังระวังเหตุตามบังเกอร์สอดส่องความเคลือนไหวอย่างใกล้ชดิ
ช่วงกลางดึกศูนย์บญ
ั ชาการรักษาความปลอดภัยของ นปช. (เซ็นเตอร์วนั ) ได้รบั รายงานจากหน่วยลาดตระเวน นปช.ว่า พบการเคลือน
ของทหารเข้ามาในบริเวณหลังศูนย์การค้าบิก‚ ซี แกนนําจึงสังระดมการ์ 

ดพร้อมอาวุธเข้าเสริมกําลังและซุ่มอยู่ตามซอกมุมตึกเป็นจํานวน
มาก เช่นเดียวกับบริเวณด่านศาลาแดง ด่านปทุมวัน และด่านเพลินจิต อยู่ในมาตรการพรางไฟรอบพืน- ที คงเหลือไฟฟ้าจากแสงนีออน
ั านันตามเต็นท์ซงึ ใช้ไฟจากเครืองปนเท่

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์ วันที 16 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 17 พฤษภาคม 2553)

(มติชน) ตํารวจจับกุมกลุ่มผูส้ นับสนุนคนเสือ- แดง 4 คน บริเวณด่านตรวจสีแยกราชเทวี ไปดําเนินคดีที สน. พญาไท กรณีฝา่ ฝืน
คําสัง ศอฉ. ภายหลัง พยายามขับรถกระบะบรรทุกข้าวกล่อง 600 กล่อง และนํ-าดืมเพือนําไปส่งให้กลุ่มผูช้ ุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์

02.30 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ด้านกําปนั - บาซู อายุ 33 ปี เปิ ดเผยว่า พัก อยู่ในชัน- 27 อาคารคอมพลีสคอนโด ย่านราชปรารภ หลังจากกลับทีพ กั เมือช่วง 10.00 น.
วันที 15 พ.ค. พอมาถึงถนนรางนํ-า พบว่าไม่สามารถขับรถมุ่งหน้าไปถนนราชปรารภได้ เนืองจากเส้นทางถูกปิ ดจึงจอดรถไว้ในซอยรางนํ-า
ก่อนตัดสินใจชวนเพือนทีม าด้วยกัน 3 คน เดินลัดเลาะหาเส้นทางกลับคอนโดฯ ก่อนปี นกําแพงคอนโดฯ เข้าทีพ กั กระทังเวลาประมาณ 

16.00 น.ได้ยนิ เสียงปื นและระเบิดดังขึน- หลายครัง- เป็ นเวลานานติดต่อกันตนสังเกตเห็นเพือนยืนอยู่ตรงระเบียงด้านนอกของห้องพัก จึง
ตะโกนเรียกเพือนให้กลับเข้ามาในห้องเพือความปลอดภัย แต่ยงั ไม่ทนั ทีเ พือนจะกลับเข้าห้อง มีกระสุนปื นยิงขึน- มาทีร ะเบียง เห็นเพือนล้ม
ทัง- ยืนโดยกระสุนเข้าลําคออย่างจัง ตนจึงรีบหมอบเพือหลบวิถกี ระสุน แต่กถ็ ูกกระสุนยิงเข้าทีห วั ไหล่ขวากระสุน ทะลุหลังได้รบั บาดเจ็บ

48

(ข่าวสด) พ.ญ.รุ่งอรุณ สันทัดกลการ ผอ. รพ.พญาไท 1 เปิ ดเผยกรณีนายเอกประพันธ์ พาณิชย์พงส์ หรือกําปนั - บาซู นักร้องชือดัง ถูกยิง x 5.00 น. เป็ นเวลาทีพ าร่างผูเ้ สียชิต
ได้รบั บาดเจ็บว่า รพ.รับคนเข้ามาเวลา 05.00 น. มีบาดแผลคล้ายๆ ถูกกระสุนยิงทีไ หล่ขวากระสุนแฉลบทะลุไปด้านหลัง เหตุเกิดขณะกําลัง
ออกมาถึงโรพยาบาลได้ ทัง- ทีเ สียชีวติ
ก้มศีรษะช่วยญาติทถี ูกยิง ตรวจไม่พบกระสุนหรือสิง ใดฝงั อยู่ในร่างกาย จากการเอกซเรย์ไม่พบกระดูกแตก มีเพียงอาการบาดเจ็บที
ตัง- แต่บ่ายเมือ วาน (ข้อมูลจากพีช าย
กล้ามเนื-อและร่องรอยบาดแผลฉีกขาด แพทย์ทาํ แผลบริเวณรูเข้าและรูออก ให้ยาฆ่าเชือ- เย็บกล้ามเนื-อทีฉ ีกขาด นอกจากนัน- ไม่มบี าดแผล
ผูเ้ สียชีวติ )
อืนใดทีร ่างกาย คนไข้แข็งแรงมาก ขณะประสบเหตุไม่มเี ลือดออกมาก อาการดีขน-ึ อยู่ในขัน- ปลอดภัย แพทย์กาํ ลังประเมินว่าอาจจะกลับ x ข่าวนี-สร้างความสับสนกับข่าวก่อน
บ้านได้ภายในวันนีหน้า

ทัง- นี- กําปน บาซู ถูกยิงขณะออกมายืนสูบ บุหรีบ ริเวณระเบียงชัน- 23 คอนโดมิเนียมแห่งหนึงในซอยรางนํ-า โดยยืนดูกลุ่มผูช้ ุมนุมพร้อมกับ x นายธนากร ปิ ยะผลดิเรก (เพือนของ
ั - มดูอาการของเพือน ก็โดนกระสุนปื นยิงถากเข้าที
เพือน ระหว่างนัน- เพือนถูกกระสุนปื นลึกลับยิงเข้าใส่จนฟุบล้มลงไปต่อหน้า เมือกําปนก้
ักําปน)
ถูกยิงทีร ะเบียงห้อง โดย
ไหล่ขวาเช่นกัน
กระสุนเข้าลําคออย่างจัง

(มติชน) กลุ่มรถแท็กซีแ ละมอร์เตอร์ไซต์ทเี ป็ นแนวร่วม นปช. ขับมารวมตัวกันทีบ ริเวณถนนราชวิ ถี ช่วงระหว่างอนุสาวรียช์ ยั ฯ ถึง
สามเหลียมดิ นแดง มีการจุดพลุไฟและปาประทัดยักษ์ใส่ทหารเป็ นระยะๆ

01.40 น.

05.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

06.00 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระมงคลบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดทัศนารุณสุนทริการาม (วันตะพาน) กล่าวถึงกรณีผชู้ ุมนุมเสือ- แดงกล่าวอ้างว่ามีการนําศพผูช้ มุ นุม
ทีถ ูกยิงมาไว้ทวี ดั นัน- ไม่เป็ นความจริง อาตมาขอยืนยันว่าทางวัดไม่มกี ารซ่องสุมกําลังของฝา่ ยใดทัง- สิน- วัดเป็ นเขตอภัยทาน และโปรด
อย่าดึงวัดไปเป็ นเครืองมือทางการเมือง

ส่วนบรรยากาศตลอดทัง- คืนทีผ ่านมาได้มที หารใช้ปืนยาวยิงข่มขูผ่ ชู้ ุมนุมทีพ ยายามรวมตัวไปเผาสถานทีส าํ คัญในซอยรางนํ-า จาก
อาคารทีก าํ ลังก่อสร้าง หลังโรงแรมเซ็นจูรี และเป็ นทีน ่าสังเกตว่า มีการใช้เลเซอร์สแี ดงและสีเขียวเล็งไปมาตลอดทัง- คืน ซึง อาจะเป็ นไป
ได้ว่ามีการใช้อาวุธซุ่มยิงจากทัง- 2 ฝา่ ย นอกจากนี-ยงั มีการประกาศให้ผทู้ อี ยู่บนตึกซึงกําลังก่อสร้างของเซ็นจูรี ปาร์ค โดยระบุว่า
เป็ นทหาร ให้ลงมา มิเช่นนัน- จะเผาตึก ขณะทีร า้ นค้าในพืน- ทีบ างแห่งถูกทุบกระจก

(เดลินิวส์) บริเวณสามเหลียมดิ นแดง เวลา 06.00 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ได้มกี ลุ่มผูช้ ุมนุมเสือ- แดงประมาณ 300-400 คนได้กลับมา
รวมตัวกันอีกครัง- และยึดตูส้ ญ
ั ญาณไฟจราจรเป็ นฐานบัญชาการ มีการใช้เครืองเสียงปลุกระดมให้ผชู้ มุ นุมออกมารวมตัวกัน โดยที
ธนาคารกรุงเทพสาขาดินแดง ได้มกี ลุ่มผูช้ มุ นุมบางส่วน พยายามจุดไฟเผาธนาคาร โดยใช้ระเบิดเพลิงปาเข้าไปแต่มยี ามของธนาคาร
กรุงเทพฯ ใช้เครืองดับเพลิงดับไว้ได้ทนั

กําปนั - บาซู กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ทเี กิดขึน- ในครัง- นี-เข้าใจถึงความรูส้ กึ ของประชาชนผูบ้ ริสทุ ธิที8 ถ ูกยิงโดยไม่ทราบสาเหตุ และไม่ทราบว่า
เป็ นฝีมอื ฝา่ ยใด ตนไม่อยากเชือว่าเรืองอย่างนี-จะเกิดขึน- ในประเทศไทย อยากให้เรืองนี-จบลงโดยเร็ว ตอนนี-ยอมรับว่าเป็ นห่วงเพือนทีอ ยู่ใน
ห้องพัก ทีย งั ไม่สามารถนําศพเพือนออกมาจากระเบียงห้องได้ เนืองจากยังยิงกันตลอดเวลา ตนจึงอยากให้นําศพเพือนออกมาตรวจสอบ
โดยเร็ว

เพือนทีอ ยู่ในห้องอีก 1 คน รีบนําตัวลงมาด้านล่างแต่ปรากฏว่าไม่สามารถออกมา รพ.ได้ เนืองจากยังมีการยิงปะทะกันอยู่ ต้องรอเวลากว่า
1 ช.ม.จนสถานการณ์คลีค ลาย จึงสามารถเดินทางมาร.พ. แม้ขณะนี-อาการจะปลอดภัย แต่ยงั ปวดบริเวณแผลอย่างมาก

ลําดับเหตุการณ์

49

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

08.35 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เวลา 09.00 น. กลุ่มผูช้ มุ นุมเผายางรถยนต์สกัดทหารเคลือนกําลังเป็ นระยะ บริเวณแยกศาลาแดง ถนนพระราม 4 ตัดถนนสีลม

ส่วนบริเวณชุมชนบ่อนไก่ มีการปะทะกันเป็ นระลอกออกมาอย่างต่อเนือง ยังคงตึงเครียดเช่นเดียวกันกับพืน- ทีอ นื

ขณะทีบ ริเวณแยกศาลาแดง ผูช้ ุมนุมได้จุดประทัดขึน- เป็ นระยะๆ โดยไม่มกี ารตอบโต้ใดๆ จากฝา่ ยทหาร ส่วนทหารได้ตรึงกําลังอยู่
ตามแนวตึกในเส้นถนนสีลมตลอดทัง สาย สภาพโดยทัวไปบริ 

เวณแยกศาลาแดงเป็ นไปอย่างเงียบเหงา ไม่มปี ระชาชนออกมาเดิน
หรือสัญจรรถราตามปกติแต่อย่างใด

(มติชน) เวลา 08.35 น. ปรากฏว่ามีฝนเทลงมาอย่างหนัก ทําให้ผชู้ ุมนุมต้องวิง หลบฝนกันอลหม่าน ขณะเดียวกันเต๊นท์ทใี ช้เป็ นทีพ กั
อาศัย ตัง- แต่หน้ ารพ.ตํารวจ จนถึงหน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เกิดนํ-าท่วมขังทําให้คนเสือ- แดงต้องออกมานังรวมตั 

วกันอยู่บน
เกาะกลางถนนและมุมตึก

เวลา 07.39 น. ชาวต่างชาติต่างได้รบั ความเดือดร้อน ไม่สามารถกลับทีพ กั ได้ เนืองจากทหารและกลุ่มนปช.ปิ ดการจราจรบริเวณ
อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ

50

07.10 – (ข่าวสด) เล่าสถานการณ์ในพืน- ทีล ่อแหลมดังนีหมายเหตุ : เริม ตัง- เวทีย่อยทีด นิ แดง
07.39 น. เวลา 07.10 น. บริเวณสามเหลียมดิ นแดง สถานการณ์โดยรวมยังตึงเครียดจากเหตุปะทะกันระหว่างทหารกับผูช้ มุ นุมนปช.ตัง- แต่
กลางดึกวันที 15 พ.ค. ทีผ ่านมา พบซากความเสียหายของรถและตูเ้ อทีเอ็มกลุ่มควันยังคงคุกรุน่ โดยรอบบริเวณ ชาวบ้านละแวกจุดเกิด
เหตุออกมาสังเกตการณ์ โดยเฉพาะบริเวณใต้ทางด่วนดิ นแดง มีประชาชนรวมตัวกันฟงั ปราศรัยถ่ายทอดสดมาจากเวทีราชประสงค์
ขณะทีร ถไฟฟ้าใต้ดนิ และรถไฟฟ้าบีทเี อส ยังงดให้บริการเดินรถทุกสถานีต่อไปอีก 1 วัน
ช่วงเวลา 07.35 น. กลุ่มผูช้ ุมนุมยังคงปกั หลักฟงั คําปราศัยบริเวณแยกบ่อนไก่ แต่จาํ นวนลดน้อยลง มีการนํายางรถยนต์
มาเพิม

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

10.00 น.

09.00 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

51

(ข่าวสด) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า หลังเกิดเหตุผชู้ ุมนุมถูกยิง ผูช้ ุมนุมย่านบ่อนไก่พากันออกมารวมตัวด้วยท่าทีโกธรแค้นทีท หารยิง x ข้อมูลจากศปช. รายงานว่าช่วงเวลา
ประชาชน มีการนําระเบิดเพลิงแล้วขับขีร ถจักรยานยนต์ประมาณ 10 คัน เข้าไปหาทหารทีป ระจําการอยู่ ทหารต้องระดมยิงสกัดกัน- จน
09.30 น. มีชายถูกยิง ชือนายสมชาย
วัยรุ่นเดนตายกลุ่มดังกล่าวต้องล่าถอยหลบเข้าไปในซอย
พระสุวรรณ อายุ 43 ปี จังหวัดยโสธร
ถูกยิงบริเวณศรีษะ

(ข่าวสด) เวลา 10.20 น. บริเวณใต้ทางด่วนพระราม 4 กลุ่มคนเสือ- แดงตัง- บังเกอร์ปิดถนนพระราม 4 เพือปองกันไม่ให้ทหารบุกเข้ามา
ในพืน- ทีบ ่อนไก่ ทหารระดมยิงบังเกอร์เพือข่มขวัญ จนสามารถเปิ ดทางใต้ทางด่วนได้ นอกจากนี-ทหารยังยิงกระสุนจริง เพือเตือนไม่ให้

(คมชัดลึก) มีผหู้ ญิงรายหนึงถูกกระสุนปริศนายิงเข้าทีศ รี ษะขณะยืนสังเกตการณ์บริเวณหน้ าชุมชนบ่อนไก่ นอกจากนี- ยังมีเสียง x มีผถู้ ูกยิงได้รบั บาดเจ็บอีก 1 ราย แต่
ระเบิดดังขึน- เป็ นระยะ และมีผถู้ กู ยิงได้รบั บาดเจ็บอีก 1 ราย แต่กระสุนไม่ถูกจุดสําคัญ ได้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย
กระสุนไม่ถูกจุดสําคัญ

(ข่าวสด) ช่วงเวลา 09.00 น. บริเวณแยกราชปรารภ บรรยากาศกลับคืนสูค่ วามสงบ หลังจากเมือช่วงกลางดึกทีผ ่านมา มีเสียงคล้าย
ระเบิดดังเป็ นระยะๆ แต่บริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดน ยังคงตึงเครียด มีการเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง ร้านค้าหลายแห่งปิ ด
ให้บริการ กลุ่มนักศึกษาและนักท่องเทีย วทยอยออกจากพืน- ที ชาวบ้านบางส่วนทีอ าศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ซึง ไม่ได้กลับเข้าบ้านมา
ระยะหนึงแล้ว ขอเข้าไปในบ้านตัวเอง แต่ทหารปฏิเสธ เพราะไม่มนใจในความปลอดภั
ั

ขณะทีใ ต้สะพานทางด่วนดิ นแดง ผูช้ มุ นุมจํานวนหนึงยังปกั หลักสังเกตการณ์ และดูการถ่ายทอดสดสถานการณ์จากเวทีราชประสงค์
09.15 น. ยังมีกลุ่มควันจากยางรถยนต์ลอยอยูอ่ ย่างต่อเนือง ทหารวางบังเกอร์และกระสอบทรายหลายจุด มีฝนตกลง
จนกระทังเวลา 

มาเล็กน้อย แต่ยงั ไม่เป็ นอุปสรรคต่อการทํางานของเจ้าหน้าที

09.00 น. (คมชัดลึก) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เมือเวลาประมาณ 09.00 น. มีเหตุเผายางรถยนต์ไฟไหม้ ห้างโลตัสเอ็กซ์เพรส มีประชาชนบางส่วน
กรูเข้าไปหยิบอาหารและนํ-าดืมภายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น สาขาพระราม 4 หลังจากถูกผูช้ ุมนุมทุบกระจกด้านหน้าเมือคืนวันที 15
พฤษภาคม โดยบางรายเตรียมถุงปุ๋ยมาด้วย บางรายมีผา้ คลุมปิ ดหน้าอย่างมิดชิด จากนัน- เวลา 11.30 น. มีรถกระบะสีขาว เขียนข้าง
รถ “หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน” ในรถมีทงั - อาหารและนํ-าดืมเป็ นจํานวนมาก

เวลา

10.03 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

52

(ผจก.) บริเวณถนนพระราม 4 ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม หลังจากฝนหยุดตก กลุ่มคนเสือ- แดงได้ขนยางรถยนต์ออกมาเผาอย่าง x มีผบู้ าดเจ็บแล้ว 3 ราย โดย 2 รายถูก
ต่อเนือง มีการจุดประทัดยักษ์ และปาระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าทีอ ยู่เป็ นระยะๆ
ยิงเข้าทีศ รี ษะ บริเวณหน้าธนาคาร
ส่วนทีต ลาดคลองเตย กลุ่มเสือ- แดงได้ตงั - เวทีปราศรัยปลุกระดมให้ผชู้ มุ นุมปะทะกับเจ้าหน้าที โดยมีรายงานว่า มีผบู้ าดเจ็บ
ไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี ซึง
แล้ว 3 ราย โดย 2 รายถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ บริเวณหน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี ซึง เจ้าหน้าทีม ลู นิธไิ ด้นําตัวส่งโรงพยาบาลกล้วย
เจ้าหน้าทีม ลู นิธไิ ด้นําตัวส่ง
นํ-าไท
โรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท (ผูว้ จิ ยั คาด
สําหรับบริเวณย่านบ่อนไก่ ผูช้ ุมนุมวางยางรถยนต์เป็นแนวกัน- เจ้าหน้าทีพ ร้อมจุดไฟเผา
ว่า) เป็ น เฉลียว ดีรนื รัมย์ และ วุฒชิ ยั
วราห์คาํ
ส่วนทีบ ริเวณสามเหลียมดิ นแดง กลุ่มผูช้ ุมนุมได้จดุ ไฟเผาป้อมตํารวจ และมีเสียงปื นดังเป็ นระยะๆ จากแนวทีม กี าร
เผชิญหน้ากันอยู่ล่าสุดมีผถู้ ูกยิงบาดเจ็บ 9 คน
x มีผถู้ ูกยิงบาดเจ็บ 9 คน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าทีท หารได้นํารัว- ลวดหนามมากัน- ถนนเพิม เป็ น 2 ชัน- จํานวน 3 จุด บนถนนราชปรารภ เพือเพิม ความ
สูงของแนวป้องกันในการสกัดรถขนเสบียงของกลุ่มคนเสือ- แดงทีจ ะนําเข้าไปในพืน- ทีช มุ นุมแยกราชประสงค์
ส่วนช่วงเช้าทีผ ่านมาได้เกิดเหตุชาวบ้านและกลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนได้เข้าไปหยิบอาหาร นํ-าดืมภายใน 7-11 สาขาพระราม 4
หลังจากทีถ ูกผูช้ ุมนุมทุบกระจกด้านหน้าเมือคืนทีผ ่านมา โดยชาวบ้านในละแวกดังกล่าวได้วงิ กรูเข้าไปหยิบอาหาร โดยบางรายถึงขันใส่ถุงปุ๋ยมีผา้ คลุมหน้าอย่างมิดชิด

(คมชัดลึก) บรรยากาศการปะทะตามจุดต่างๆ เริม จากบริเวณชุมชนบ่อนไก่ ย่านคลองเตย เมือเวลา 11.00 น. กลุ่มผูช้ มุ นุมระดม
ยางรถยนต์จาํ นวนมากมาขวางถนนพระราม 4 ฝัง ขาเข้าถนนวิ ทยุ จากนัน- มีการจุดไฟเผายางรถยนต์ทาํ ให้มคี วันพวยพุ่งไปทัว
บริเวณ โดยท่าทีของผูช้ มุ นุมอยู่ในอาการฮึกเหิม และท้าท้ายเจ้าหน้าทีอ ย่างหนัก ส่วนผูส้ อื ข่าวจํานวนมากต้องหมอบกับพืน- เพือความ
ปลอดภัย

กลุ่มผูช้ มุ นุมออกมาจากซอย และเพือป้องกันการตัง- จุดชุมนุมใต้ทางด่วน กลุ่มผูช้ มุ นุมบริเวณถนนพระราม 4 ต้องสลายตัวเข้าไปตาม
ซอยต่างๆ เพือหลบลูกปื น

ลําดับเหตุการณ์

11.05 น.

10.45 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ส่วนหน้ าลุมพิ นีทาวเวอร์ กลุ่มผูช้ มุ นุมเผายางรถยนต์เพือให้ควันอําพรางตัว และยังเผาร้านสะดวกซือ- โลตัสเอ็กซ์เพรส ล่าสุดศูนย์กชู้ ี
พนเรนทรแจ้งว่า มีผชู้ มุ นุมโดนยิงบาดเจ็บ 3 ราย บริเวณชุมชนบ่อนไก่

53

(ข่าวสด) ผูช้ ุมนุมเป็ นชายวัยกลางคนถูกยิงล้มลงกองกับพืน- ขณะเดินไปทางธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาลุมพิ นี โดยมีเสียงปื นดัง x ข้อมูลจากศปช.ระบุว่า มีผชู้ มุ นุมถูก
ั
ออกมาจากฝงทหารอย่
างต่อเนือง ซึง ไม่มใี ครกล้าเข้าไปช่วยนําชายคนดังกล่าวออกมาส่งร.พ. เสียงปื นดังประมาณ 5 นาที จากนันยิงช่วงเวลา 10.30 น. นายสุพรรณ
อาสาสมัครกูช้ พี เดินเข้าไปยังจุดทีช ายคนดังกล่าวถูกยิง เพือนําออกมา พบว่าอาการสาหัสถูกยิง ศีรษะจึงรีบนําส่งร.พ.เลิดสินอย่าง
ทุมทอง อายุ 49 ปี จ. ศรีษะเกษ ถูก
เร่งด่วน แพทย์ตอ้ งนําเข้าห้องผ่าตัดโดยด่วน โดยบริเวณดังกล่าวทหารได้ทาํ ลายบังเกอร์และยิงปื นเข้าใส่กลุ่มผูช้ มุ นุมด้วย
ยิงเข้าทีศ รีษะ

(คมชัดลึก) ผูช้ ุมนุมเผายางรถยนต์ รถขยะ บริเวณสามเหลียมดิ นแดง ห่างจากแนวทหาร ซอยรางนํา 200 เมตร มีกระสุนปริศนา
และเสียงปื นดังขึน- ต่อเนืองเป็ นระยะ

(ไทยรัฐ) มีคนเสือ- แดงรายหนึงไปยืนซุ่มอยู่บริเวณฝัง ตรงข้ามปากซอยงามดูพลี และได้เกิดเสียงปื นดังขึน- 1 นัด ปรากฏว่า ชายคน x คนเสือ- แดงรายหนึงยืนซุ่มอยูบ่ ริเวณ
ั
ดังกล่าว ถูกยิงด้วยอาวุธปื นไม่ทราบขนาดเข้าทีศ รี ษะ จากนัน- ได้เกิดเหตุชุลมุนขึน- กลุ่มคนเสือ- แดงต่างร้องตะโกนว่า พวกเราถูกยิงร่วง
ฝงตรงข้
ามปากซอยงามดูพลี ถูกยิง
แล้ว และได้ใช้หนังสติก‚ ยิงตอบโต้ทหาร
ด้วยอาวุธปื นไม่ทราบขนาดเข้าที
ศีรษะ จากนัน- มีรถพยาบาลเข้ามารับ
จากนัน- ไม่นาน รถพยาบาลเข้ามารับตัวไป สร้างความโกรธแค้นกับกลุ่มคนเสือ- แดงทีอ ยูบ่ ริเวณดังกล่าว ร้องตะโกนด่าทอทหาร
ตัวไป
พร้อมกับนําระเบิดเพลิงจุดปาใส่ทหารเป็ นจํานวนมาก ซึง ทําให้สถานการณ์ยงิ ขมึงตึงเกลียวขึน- ไปอีก เพราะมีการเปิ ดฉากยิงตอบโต้
กันไปมาเป็ นระยะๆ จนเสียงปื น และเสียงระเบิดดังตูมตามไม่ขาดสายตลอดทัง- วัน

(ข่าวสด) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า บริเวณถนนราชวิ ถีมุ่งหน้ าสามเหลียมดิ นแดง มีกลุม่ ประชาชนและนปช.รวมตัวอยูท่ ใี ต้สะพานลอย
เพือขอรับบริจาคเงิน สิง ของ และอาหาร เพือส่งให้ผชู้ ุมนุมด้านใน ส่วนถนนราชปรารภมุ่งหน้ าประตูนําบริเวณโรงแรมเซนจูรี มีผู้
ชุมนุมกลุ่มนปช. จุดไฟเผายางรถยนต์เป็ นจุดๆ โดยมีผชู้ ุมนุมประปราย )

10.15 น.

10.20 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

12.00 น.

11.31 น.

(มติชน) มีรายงานการเผารถและความพยายามเผาร้านค้าบริเวณชุมชนบ่อนไก่ สะพานเบลเยียม หน้ าโลตัสเอ็กซ์เพรสติ ดกับ
ลุมพีนีทาวเวอร์ กลุ่มผูช้ มุ นุมได้นํายางรถยนต์จุดไฟเผาเป็ นแนวยาวเพือเป็ นกลุ่มควันอําพรางทหาร โดยไฟลุกลามไหม้ตดิ กับสายไฟ
และป้ายโฆษณา และลุกไหม้โลตัสเอ็กเพรสเพราะทิศทางของลม พร้อมกับใช้แท่งคอนกรีตขวางถนนเพือใช้เป็ นบังเกอร์ หลังจากนันข่าวสดรายงานว่า กลุ่มผูช้ มุ นุมต้องตะโกนบอกทหารให้หยุดยิง ก่อนทัง- 2 ฝา่ ยจะหยุดปะทะแล้วมาช่วยกันดับไฟ ซึง นายดาม สุคนธ
ทรัพย์ รองกรรมการผูจ้ ดั การอาวุโส เทสโก้โลตัส กล่าวว่า ได้รบั รายงานเพลิงไหม้โลตัสเอ็กซ์เพรสแล้ว ขณะนี-อยู่ระหว่างหารือว่าจะทํา
อย่างไรต่อไป

11.25 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

54

(ไทยรัฐ) บริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดง กลุ่มผูช้ มุ นุมนํารถบรรทุกขยะ กทม. สีเขียว 2 คัน มาเผาทีบ ริเวณแยก ทําให้มกี ลุ่มควันดํา x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บมีเลือดออกบริเวณ
ลอยเป็ นจํานวนมาก
ตัง- แต่ใบหูไหลลงไปทีแ ขนด้านขวา


นอกจากนี- ยังทุบกระจกปอมตํารวจจราจรก่อนทีจ ะจุดไฟเผาจนเพลิงลุกไหม้ทว่ มปอม โดยมีเสียงปื นของทหารยิงข่มขวัญ ดังเป็ น
ทราบชือภายหลัง คือ นายณะ 
่มผูช้ มุ นุมตะโกนว่า
มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บมีเลือด ออกบริเวณตัง- แต่ใบหูไหลลงไปทีแ ขนด้านขวา
ทราบชือ
ระยะ กระทังกลุ
ศักดิ 8 ถาวรสิน อายุ 17 ปี กลุ่มผู้
ภายหลัง คือ นายณะศักดิ 8 ถาวรสิน อายุ 17 ปี กลุ่มผูช้ ุมนุมรีบนําส่ง รพ.ราชวิถี
ชุมนุมรีบนําส่ง รพ.ราชวิถี

(ข่าวสด) บริเวณหน้ าซอยชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 กลุ่มผูช้ มุ นุมประมาณ 100 คน มาร่วมตัวกันทีปากซอยสุวรรณสวัสดิS
โดยประจันหน้าทหารตามบังเกอร์ต่างๆ อย่างไม่กลัวตาย และแบ่งกําลังเข้าไปตรวจค้นอาคารร้างทีส งสัยว่าจะมีทหารหน่วยสไนเปอร์
เข้าไปแฝงตัวอยู่ ทหารทีร กั ษาการต้องยิงสกัดเป็ นชุดๆ เพือ ไม่ให้กลุ่มผูช้ ุมนุมเข้าไปในอาคาร ในส่วนของประชาชนและร้านค้าทีอ ยู่
ตามซอกซอยเริม ขนกระเป๋าและของทีจ าํ เป็ นออกจากบ้านเรือน

ทัง- นี- ในช่วงบ่ายทหารประกาศเขตห้ามเข้าเด็ดขาดในพืน- ทีต ามมาตรการกระชับพืน ทีบริเวณถนนเพชรบุรีแยกขึน ด่วนเพชรบุรี
ถึงสีแยกราชเทวี และถนนพญาไทตัง แต่สีแยกราชเทวีถึงแยกสามย่าน

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ช่วงบ่าย
ถึงเย็น

12.50 น.

12.1012.40 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีบ ริเวณธนาคารกรุงเทพ สาขาดิ นแดง กลุ่มผูช้ ุมนุมพยายามจะจุดไฟเผา แต่ดา้ นหลังธนาคารมีอพาร์ตเมนต์ เจ้าของอพาร์ต

55

ส่วน (เวลา 12.40 น.) บรรยากาศบริเวณเวทีราชประสงค์ สถานทีช ุมนุมโดยแกนนําปราศรัยอยู่เป็ นช่วงๆ แต่สว่ นใหญ่จะเปลีย นมา
ปราศรัยทีบ ริเวณข้างล่างเวทีแทน เพราะกลัวตกเป็ นเป้ากระสุนจากพลซุ่มยิง หรือสไนเปอร์
(มติชน) ต่อมาเวลา 12.50 น. บริเวณแยกศาลาแดง กลุ่มนปช. นํายางรถยนตร์ขน-ึ ไปเผาบนเชิงสะพานทางลงทีจ ะมุ่งหน้าไป x หญิงถูกยิงเข้าทีศ รีษะหนึงราย ทาง
คลองเตย ตรงข้ามโรงแรมดุสิตธานี กลุ่มควันคละคลุง้
เจ้าหน้าทีม ลู นิธฯิ
นําตัวส่ง
โรงพยาบาลแล้ว
(คมชัดลึก) ส่วนทีบริเวณสามเหลียมดิ นแดง ตัง- แต่ช่วงบ่ายถึงเย็น กลุ่ม นปช. ประมาณ 30 คน ได้เผารถขยะของ กทม. รวมทังป้อมตํารวจ ถังขยะ ตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ นอกจากนี-ยงั มีวยั รุ่นจํานวนหนึงพยายามกลิง- ถังนํ-ามันขนาด 200 ลิตร เข้าไปใกล้รถขยะทีถ ูก
เผาด้วย

ในเวลาเดียวกัน (12.40 น). บริเวณแยกศาลาแดง มีฝนตก ลงมาอย่างต่อเนือง บรรยากาศเงียบสงบ แต่ยงั อยู่ในภาวะตึงเครียด ทัง2 ฝา่ ยยังคงตรึงกําลังในทีต งั -

(ข่าวสด) เวลา 12.10 น. บริเวณสามแยกดิ นแดง มีการปะทะระหว่างผูช้ มุ นุมและเจ้าหน้าทีเ ป็ นระยะ ได้ยนิ เสียงปื นทีย งิ มาจากมุมสูง x จุดปะทะหน้าธนาคารไทยพาณิชย์
จากแนวของทหาร สภาพถนนมีแต่ซากปรักหักพัง ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ทันทีทมี ผี ชู้ มุ นุมพยายามฝา่ ออกมาบริเวณทางแยกสามเหลีย ม
บ่อนไก่ มีชายไม่ทราบชือ 2 คนถูกยิง
ดินแดง ทหารจะยิงสกัดออกมาทันที เวลา12.35 น. บริเวณแยกราชปรารภ ทหารยังคงตรึงสถานการณ์ไว้ได้
เข้าศีรษะ ผูว้ จิ ยั คาดว่า เป็นนาย
สมชาย พระสุพรรณ จากการถูกยิง
ต่อมาเวลา 12.40 น. บริเวณสามแยกดิ นแดง มีเสียงปื นดังขึน- 5-6 นัด ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมยังเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง ทําให้เชิ ง
เข้าศีรษะ
สะพานข้ามแยกดิ นแดงปกคลุมด้วยควันไฟหนาแน่น แต่ทงั - สองฝา่ ยยังอยูใ่ นพืน- ทีข องตัวเอง โดยกลุ่มผูช้ ุมนุมพยายามปลุกระดม
มวลชนเข้ามาร่วมมากขึน-

ลําดับเหตุการณ์

14.20 น.

14.00 น.

14.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ บริเวณถนนมุ่งหน้ าไปยังแยกสามเหลียมดิ นแดง กลุ่มผูช้ มุ นุมไดันํายางรถยนต์ อิฐ ไม้ มาวางกัน- ไว้
จํานวนมาก เพือกันไม่ให้ทหารทีอ ยู่ภายในห่างออกไปประมาณ 200-300 ม. สามารถ ออกมาได้
(มติชน) บริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ สามารถเปิ ดเส้นทางให้รถวิง ได้ตามปกติแล้ว บริเวณหน้าโรงพยาบาลราชวิถี และเส้นทางไป
ถนนพหลโยธิน ส่วนเส้นทางพญาไท ออกไปยังราชปรารภและสามเหลีย มดินแดน กลุ่มผูช้ ุมนุมปิ ดล้อมเจ้าหน้าทีไ ว้ ซึง เจ้าหน้าทีไ ด้วาง
รัว- ลวดหนามเป็ นแนวกัน- เช่นกัน แต่ยงั ไม่มคี วามวุ่นวายเกิดขึน- อย่างใด

ส่วนทีบ ริเวณสามเหลียมดิ นแดง สถานการณ์เริม เริม คลีค ลาย แต่กลุ่มผูช้ ุมนุมยังคงรวมตัวกันบริเวณใต้ทางด่วนดินแดง เพือฟงั การ
ถ่ายทอดการปราศรัยจากเวทีราชประสงค์ แต่ยงั มีบางส่วนเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง

56

(ข่าวสด) น.พ.อนันต์ เสรฐภักดี ผอ. รพ.เลิ ดสิ น เปิ ดเผยว่า รพ.รับผูบ้ าดเจ็บจากการปะทะตัง- แต่ 08.00 น. ซึง เป็ นผูช้ าย 4 ราย โดย 2 x นายสมชาย พระสุวรรณ์ (ชือทีถ ูกต้อง
รายแรกบาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์รกั ษาพยาบาลเบือ- งต้นแล้วอนุญาตให้กลับบ้านได้ ส่วน 2 รายหลัง คือ นายสุวทิ ย์ สายจันทร์ ถูกยิง
คือ สมชาย พระสุพรรณ-ผูว้ จิ ยั ) อายุ
หัวไหล่ อาการสาหัส แพทย์ผ่าตัดแล้วให้นอนพักทีร .พ. นายสมชาย พระสุวรรณ์ อายุ 45 ปี ถูกยิงบริเวณศีรษะแพทย์สง่ เข้าห้องผ่าตัด
45 ปี ถูกยิงบริเวณศีรษะแพทย์สง่ เข้า
แต่ล่าสุดผูบ้ าดเจ็บทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวติ ทางร.พ. ติดต่อญาติมารับศพแล้ว เบือ- งต้นทราบว่าผูบ้ าดเจ็บทัง- สองเป็ นกลุ่มผูร้ ่วม
ห้องผ่าตัด แต่ล่าสุดผูบ้ าดเจ็บทนพิษ
ชุมนุม
บาดแผลไม่ไหวเสียชีวติ
x นายสุวทิ ย์ สายจันทร์ ถูกยิงหัวไหล่
อาการสาหัส
(ข่าวสด) บริเวณแยกบ่อนไก่ ถนนพระ ราม 4 สถานการณ์ยงั ตึงเครียดมากขึน- มีเสียงปื น และระเบิดดังขึน- เป็ นระยะ กลุ่มผูช้ ุมนุม
ยังคงเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง

เมนต์จงึ นําถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟไว้ได้ก่อนทีจ ะลุกลาม ส่วนบางกระจกของธนาคารกรุงเทพแตกได้รบั ความเสียหายทัง- หมด

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

15.3016.20 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

57

(คมชัดลึก) สถานการณ์ทแี ยกบ่อนไก่เริม ตึงเครียดหนักขึน- โดยมีระเบิดเอ็ม 79 จํานวน 4 ลูก ตกลงทีใ กล้แยกบ่อนไก่ และจุดทีม รี ถ x นายพุทธิพงศ์ ชูแสง ผูส้ อื ข่าว
ขยะจอดขวางถนนพระราม 4 ส่วนผูช้ ุมนุมยังมีการยัวยุ 
ทหารอยู่ตลอดเวลา มติชนรายงานเพิม ว่าระหว่างนัน- มีเฮลิคอปเตอร์บนิ วน
สถานีโทรทัศน์พเี พิล แชนแนล ถูกยิง
เหนือจุดดังกล่าวด้วย
แต่กระสุนไม่ทะลุเสือ- เกราะ
จาก

14.30 - (ข่าวสด) ผูส้ อื ข่าวรายงานบรรยากาศทีซ อยงามดูพลีว่า สถานการณ์ทวีความรุนแรงมากยิง ขึน- เมือเจ้าหน้าทีท หารและกลุ่มผูช้ ุมนุมมี x มีผชู้ มุ นุมกลุม่ นปช.ถูกยิงด้วยอาวุธ
15.16 น. การปะทะกันอย่างต่อเนือง โดยผูช้ ุมนุมมีการยืนไม้ยาวออกไปล่อให้เจ้าหน้าทีท หารยิง ส่วนทีหน้ าปากซอยงานดูพลี มีผชู้ มุ นุมกลุ่ม
ปื นไม่ทราบฝา่ ยเสียชีวติ 1 ราย
นปช.ถูกยิงด้วยอาวุธปื นไม่ทราบฝา่ ยเสียชีวติ 1 ราย
x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจํานวน 2 ราย เป็ น
ชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติ 1 ราย
ต่อมาเวลา 15.16 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเจ้าหน้าทีท หารยิงปื นใส่แนวปะทะแนวกัน- ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บจํานวน 2 ราย
เบือ- งต้นผูบ้ าดเจ็บถูกนําตัวส่งร.พ.
เป็ นชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติ 1 ราย เบือ- งต้นผูบ้ าดเจ็บถูกนําตัวส่งร.พ.แล้ว ห้วงนัน- มีกลุ่มผูช้ ุมนุมประมาณ 10 คน นําบัง- ไฟขนาด
แล้ว
ใหญ่มาจุดยิงใส่กลุ่มเจ้าหน้าทีท หารเพือเป็ นการตอบโต้ แต่กย็ งั ถูกทหารระดมยิงอย่างต่อเนือง
14.40 น. (มติชน) สถานการณ์บริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดงกลับมาตึงเครียดอีกครัง- ในช่วงเวลา 14.40 น. เนืองจากเสียงดังคล้ายระเบิด x มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 1 ราย เป็ นวัยรุ่นชาย
เกิดขึน- และมีรายงานว่ามีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บ 1 ราย เป็ นวัยรุ่นชายถูกยิงทีห วั ไหล่บริเวณป้ อมตํารวจ แยกสามเหลียมดิ นแดง โดยถูกนํา
ถูกยิงทีห วั ไหล่บริเวณป้อมตํารวจ แยก
ตัวส่งรพ.ราชวิถี ทัง- นี- บริเวณดังกล่าวไม่มหี น่วยแพทย์เคลือนทีแ ละพยาบาล เนืองจากไม่มนใจในความปลอดภั
ั
ยขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุม
สามเหลีย มดินแดง เข้าใจว่าน่าจะเป็ น
ยังคงนํายางรถยนต์มาวางสมทบบริเวณเชิงสะพานข้ามแยกสามเหลีย มดินแดงอย่างต่อเนือง
คนเดียวกับทีห มอรายงานว่าถูกยิง
หัวไหล่คอื นายสุวทิ ย์ สายจันทร์ แต่ที
หมอรายงานเป็ นเวลา 14.00 น. ซึง เป็ น
เรืองทีเ กิดก่อนเหตุการณ์น-ี
15.00 น. (คมชัดลึก) เริม มีกลุม่ ผูช้ มุ นุมทีเ ป็ นเด็ก สตรี และคนชรา จํานวนมากทยอยออกมาจากพืน ทีการชุมนุมทีแยกราชประสงค์ มา
รวมตัวมาทีวดั ปทุมวนาราม ซึง ทางวัดประกาศให้เป็ นเขตอภัยทาน แต่ตอ้ งไม่มอี าวุธ จึงสามารถเข้ามาอาศัยในวัดได้ โดยแกนนํา
นปช. ประกาศบนเวทียนื ยันว่าจะไม่นําเด็กมาเป็ นโล่ป้องกันทางการเมือง และถ้าใครประสงค์อยากจะกลับบ้านก็สามารถเดินทางกลับ
บ้านได้

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

16.15 น.

16.00 น.

เหตุการณ์น-สี ง่ ผลให้มผี บู้ าดเจ็บอีก 6
ราย

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

58

(ข่าวสด) ทีห น้ าพรรคเพือไทย (พท.) ถนนพระราม 4 กลุ่มนปช.รวมตัวกันประมาณ 500 คน นํายางรถยนต์มาปิ ดกัน- ถนนพระราม 4
ก่อนถึงหน้าพรรคเพือไทยและเชิงสะพานลงไทย-ญีป นุ่ เส้นทางมุ่งหน้าไปหัวลําโพงทัง- สองด้าน พร้อมกับเขียนข้อความติดไว้วา่ "หยุด
ฆ่าประชาชน" โดยมีการ์ดนปช.อีกส่วนหนึงไปตัง- ยางรถยนต์ปิดกัน- ถนนทางมุง่ หน้าแยกบ่อนไก่ ทําให้เหมือนทหารตกอยูใ่ นวงล้อม
ั
นข้ามพรรคเพือไทย จึงแจ้ง
เพราะมีทหารอีกส่วนหนึงอยู่ทแี ยกศาลาแดงต่อมาเวลา 16.30 น.พบกระเป๋าต้องสงสัยวางอยู่ฝงตรงกั
ตํารวจสน.ปทุมวันมาตรวจสอบ
(มติชน) เวลา 16.15 น. ทีแยกสามเหลียมดิ นแดง กลุ่มผูช้ มุ นุม นปช. ทยอยรวมตัวกันมากขึน- โดยมีการนํารถ 6 ล้อติดตัง- เครือง x ผูช้ ุมนุมชือนายแสง อาจมนตรี นปช.
ขยายเสียงมาตัง- เป็ นเวทีปราศรัย โดยมีแกนนํากลุ่ม นปช.สับเปลีย นกันขึน- ปราศรัย
อายุ 51 ปี ถูกยิงบริเวณหน้ า
ห้างสรรพสิ นค้าแฟชันมอลล์ 

ห่าง
ขณะทีบริเวณเชิ งสะพานข้ามแยกสามเหลียมดิ นแดง ฝัง ขาเข้ามุ่งหน้ าอนุสาวรียช์ ยั ฯ ผูช้ มุ นุมนํากระสอบทรายมาตัง- เป็ นแนว
จากแยกสามเหลีย มดินแดงประมาณ

(ข่าวสด) เวลา 16.20 น.เกิดการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าทีแ ละผูช้ ุมนุมทีบ ริเวณถนนพระราม 4 ทางไปสวนลุมพิ นี ส่งผลให้นาย
พุทธิพงศ์ ชูแสง ผูส้ อื ข่าวสถานีโทรทัศน์พเี พิล แชนแนล ถูกยิงแต่กระสุนไม่ทะลุเสือ- เกราะ จากเหตุการณ์น-สี ง่ ผลให้มผี บู้ าดเจ็บอีก 6
ราย
ช่วง
(เดลินิวส์) ทีทาํ การพรรคเพือไทย ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ตัง- แต่ชว่ งเช้าได้มปี ระชาชนจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางมารวมตัวกันทีพ รรค
เช้า – จํานวนมาก มีประชาชนส่วนหนึงได้เตรียมการปิ ดถนนหน้าพรรค นํายางรถยนต์และไม้ท่อนยาวมาวางขวางไว้ทาํ เป็ นด่านตรวจ หาก
16.00 น. รัฐบาลออกมาประกาศเคอร์ฟิวก็จะดําเนินการปิ ดถนนและเผายาง ทําให้นายวิเชียร ขาวขํา ส.ส. อุดรธานี ออกไปห้ามปราม ขอร้องว่า
อย่าทําให้พน-ื ทีบ ริเวณนี-เป็ นจุดทีม คี วามรุนแรง
ช่วงเวลา 16.00 น. คนเสือ- แดงนํารถกระบะติดเครืองเสียง พร้อมทัง- ยางรถยนต์ ไม้ และแท่งปูน มาทําเป็ นบังเกอร์ 2 ชัน- โดยชันแรกเป็ นปูน ส่วนชัน- ที 2 เป็ นยางรถยนต์และไม้ อยูใ่ กล้กบั แยกสามย่าน บริเวณหน้าโรงแรมแมนดาริน โดยมีทหารมาตัง- แนวอยู่หน้าวัด
หัวลําโพง ทําให้ ส.ส.ของพรรคเพือไทย ต้องประสานให้หยุดการปราศรัยก่อน และถอยร่นบังเกอร์ทงั - หมดมาอยูใ่ กล้กบั ทีท าํ การพรรค
เพือไทย ไม่มเี หตุรุนแรงแต่อย่างใด

เวลา

16.20 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

59

ในเวลาเดียวกัน บริเวณธนาคารกรุงเทพฯ สาขาดินแดง นปช.พยายามจุดไฟเผาเจ้าของอพาร์ทเมนท์ดา้ นหลัง นําถังดับเพลิงมาฉีด
ระงับ กระจกธนาคารได้รบั ความเสียหาย
(คมชัดลึก) บรรยากาศทีแยกราชปรารภ ชาวบ้านในละแวกดังกล่าวเริม ออกมาหาซือ- อาหารแห้งและนํ-าดืมกักตุนไว้ โดยมีกาํ ลังทหาร x มีคนตายสองคน ยังนําศพออกไม่ได้
จํานวนมากตรึงกําลังอยู่ทีใต้สะพานข้ามแยกราชปรารภ ส่วนศพผูท้ ถี ูกยิงเสียชีวติ 2 ราย ภายในซอยรางนํ-ายังไม่สามารถนําศพออกมา x -ทหารเปลีย นป้ายจากเขตใช้กระสุน
ได้ เนืองจากมูลนินิกภู้ ยั ยังไม่กล้าเข้าพืน- ที ส่วนป้ายเขตใช้กระสุนจริงของทหารก็เปลีย นเป็ นบริเวณนี-ใช้เครืองมือปราบจลาจลแทน
จริง เป็ นเครือ งมือปราบจลาจล

500 เมตร ทัง- นี- คมชัดลึกรายงาน
ตัวเลขผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 6 คน ขณะที
มติชนกล่าวว่าเหตุปะทะทีส ามเหลีย ม
ดินแดงนี-มผี บู้ าดเจ็บรวม 9 คน
คมชัดลึก รายงานว่า เวลาประมาณ 17.00 น. ผูช้ ุมนุมชือนายแสง อาจมนตรี นปช.อายุ 51 ปี ถูกยิงบริเวณหน้ าห้างสรรพสิ นค้า x นปช. ชาย อายุ 52 ปี ได้รบั บาดเจ็บถูก
แฟชันมอลล์ 

ห่างจากแยกสามเหลีย มดินแดงประมาณ 500 เมตร โดยมีประชาชนทีพ กั อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวออกมาติดตาม
ยิงข้อศอกขวา มารับการรักษาทีร พ. มี
สถานการณ์อยู่บริเวณสะพานลอย ทําให้เจ้าหน้าทีท หารต้องขอความร่วมมือให้ออกจากพืน- ทีเ นืองจากเป็ นห่วงความปลอดภัย ทัง- นีชายอายุประมาณ 25 ถูกกระสุนยางยิง
คมชัดลึกรายงานตัวเลขผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ 6 คน ขณะที มติชนกล่าวว่าเหตุปะทะทีส ามเหลีย มดินแดงนี-มผี บู้ าดเจ็บรวม 9 คน
ทีห น้าอก ส่งตัวเข้ารพ.ราชวิถี และส่ง
คมชัดลึกรายงานว่า 17.00 น. ผูช้ ุมนุมพยายามบุกเข้าไปยังอาคารสร้างใหม่ ข้างโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค มติชนรายงานเพิม เติมว่าในช่วง
ต่อไปทีร พ.สงฆ์ฯ นอกจากนี-มชี ายอายุ
คําผูช้ ุมนุมยังเผายางรถยนต์และมีการปะทะกันอย่างต่อเนืองบริเวณหน้ าโรงแรมเซ็นจูรี ปาร์ค เนืองจากมีตกึ ร้างอยู่ดา้ นข้างโรงแรม
45 โดนยิงทีเ ท้าและข้อมือ จาก
สามเหลีย มดินแดง เข้ารับการรักษา ที
ผูช้ ุมนุมอ้างว่ามีทหารซุ่มยิงในตึกดังกล่าว
รพ.ราชวิถี และส่งไปยังรพ.มิชชัน
ไทยโพสต์ ได้รายงานเพิม เติมว่า หน่วยกูภ้ ยั นําร่างชายนปช. อายุ 52 ปี ได้รบั บาดเจ็บถูกยิงข้อศอกขวา มารับการรักษาทีร พ. มีชาย
อายุประมาณ 25 ถูกกระสุนยางยิงทีห น้าอก ส่งตัวเข้ารพ.ราชวิถี และส่งต่อไปทีร พ.สงฆ์ฯ นอกจากนี-มชี ายอายุ 45 โดนยิงทีเ ท้าและ
ข้อมือ จากสามเหลีย มดินแดง เข้ารับการรักษา ทีร พ.ราชวิถี และส่งไปยังรพ.มิชชัน

บังเกอร์ ระหว่างนัน- เกิดเสียงประทัดยักษ์ดงั ขึน- หลายครัง- ผูช้ ุมนุมลุกฮือเมือเห็นเฮลิคอปเตอร์บนิ สังเกตการณ์โดยรอบสามเหลีย มดิน
แดง ขณะทีผ ชู้ มุ นุมบางส่วนตะโกนให้หมอบลงกับพืน- โดยอ้างว่าเห็นสไนเปอร์เล็งมาทางผูช้ มุ นุม ทําให้ผชู้ ุมนุมต่างหมอบลงกับพืนและวิง หนีหาแนวป้องกันบริเวณซอกตึก ท่ามกลางเสียงประทัดดังอย่างต่อเนือง แต่เหตุการณ์ผา่ นไปได้ดว้ ยดี

ลําดับเหตุการณ์

17.00 น.

16.50 น.

16.30น.

16.20 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

แกนนําคนเสือ- แดงประสานแกนนําที

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

60

นอกจากนี-กลุ่มพระสงฆ์ประมาณ 200 รูป รวมตัวกันทีใ จกลางอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ เพือสวดมนต์ จุดนี-ผชู้ ุมนุมประกาศรับบริจาคเงิน
เพือนําไปซือ- เสบียงมาเก็บตุนไว้
(ข่าวสด) เวลา 16.30 น.บริเวณปากซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 กลุ่มนปช.กว่า 100 คน.ยังปกั หลักโดยใช้หนังสติก‚ และบัง- ไฟ
ขนาดใหญ่ จุดเข้าใส่กลุ่มทหารทีป กั หลักอยูแ่ นวบังเกอร์แยกถนนวิ ทยุอย่างต่อเนือง ซึง ทหารได้ยงิ ตอบโต้มาอย่างหนักเป็ นระยะๆ แต่
ติดบังเกอร์ยางรถยนต์ของนปช. ยังไม่มใี ครบาดเจ็บล้มตาย ระหว่างนัน- มีเฮลิคอปเตอร์ทหารบินวนอยูบ่ ริเวณพืน- ทีก ารชุมนุ มและ
โดยรอบถนนพระราม 4 ผูช้ ุมนุมบริเวณปากซอยต้องหลบเข้าไปในใต้อาคารเพือความปลอดภัย เกรงว่าจะมีการยิงปื นลงมา หลังจาก
เฮลิคอปเตอร์ผ่านไปผูช้ ุมนุมออกมาปกั หลักตามเดิม ใช้หนังสติก‚ ยิงตอบโต้ทหาร
ั ช้ มุ นุม ไม่สามารถ
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ชาวบ้านทีอ ยู่ฝงั ตรงข้ามซอยงามดูพลีขา้ มสะพานลอยทีอ อกมาทําธุระบริเวณฝงผู
เดินทางกลับบ้านพักได้ เนืองจากกลุ่มทหารทีป ระจําอยู่แยกถนนวิทยุยงิ ปื นเข้าใส่ทนั ทีเมือพบคนเดินขึน- สะพานลอยและด้านล่าง โดย
ั
ามไม่สามารถใช้ไฟฟ้า
ไม่แยกแยะว่าเป็ นชาวบ้านหรือผูช้ ุมนุม ทําให้ชาวบ้านตกใจเป็นจํานวนมาก ขณะเดียวกันซอยงามดูพลีฝงตรงข้
ได้ ยิง ทําให้ชาวบ้านต่างไม่พอใจ ออกมาจับกลุ่มชุมนุมตามซอยต่างๆมากขึน(มติชน) เวลา 16.50 น. มีรายงานว่า ศอฉ.ได้สง่ ข้อความไปยังโทรศัพท์มอื ถือของผูช้ มุ นุมโดยระบุว่าหากผูช้ มุ นุมต้องการเดินทางกลับ
บ้านให้เดินไปขึน- รถทีส นามศุภชลาศัย ตรงข้ามห้างสรรพสินค้ามาบุญครอง อย่างไรก็ตาม พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์บนิ วนอยูโ่ ดยรอบ ทํา
ให้กลุ่มผูช้ มุ นุมจุดพลุยงิ ขึน- ฟ้ากว่า 30 นัด
(ไทยรัฐ) หน้าโรงแรมเซนจูรี ถนนราชปรารภ ใกล้ซอยรางนี- ซึง เป็ นเขตคิลลิง โซน ฝา่ ยทหารไม่อนุญาตให้ใครเข้าออก โดยช่วงเวลา x มีผบู้ าดเจ็บ 9 คน ถูกยิงทีไ หล่ซา้ ย
17.00 น. กลุ่ม นปช. และชาวบ้านรวมตัวกันประมาณ 100 คน แอบซ่อนตามซอกตึกทัง- 2 ฝงั ใช้ตน้ ไม่ และรัว- คอนกรีตเป็นทีก าํ บัง
และทีม อื ซ้าย กลุม่ ผูช้ มุ นุมช่วยกัน

จากนัน- เวลา 17.00 น.กลุ่มผูช้ มุ นุมนํารถปิ กอัพขนยางรถยนต์จาํ นวนมากเข้ามาในพืน- ที
สามเหลียมดิ นแดงเผายางรถยนต์ให้เกิดควัน โขมงต่อเนือง เพือบดบังการมองเห็น

(ข่าวสด) เวลา 16.30 น.บริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ เกิดการปะทะกันหน้าห้างแฟชันมอลล์ 

ผูช้ ุมนุม 1 ราย ถูกยิงทีแ ขน คือ นาย x ผูบ้ าดเจ็บ 1 คน
แสง ไม่ทราบนามสกุล อายุ 52 ปี

ลําดับเหตุการณ์

17.18 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีศ นู ย์แพทย์เอราวัณ มีคาํ สังไม่ 
ให้เจ้าหน้าทีท ุกหน่วย เดินทางเข้าไปในพืน- ทีเ สีย งภัย เพราะเกรงจะได้รบั อันตราย โดยมี
รายงานว่า ยังมีศพผูเ้ สียชีวติ หลายราย ตกค้างอยู่ภายในซอยรางนี- และถนนราชปรารภ ซึง ไม่สามารถนําออกมาได้
(คมชัดลึก) นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ- จีท- หารหยุดยิง พร้อมเข้าสูก่ ระบวนการปรองดองโดยให้ยเู อ็นเป็ นตัวกลางในการเจรจา

ขณะทีน างแป๋ว (นามสมมุต)ิ อายุ 45 ปี ชาวบ้านทีพ กั อาศัยอยู่ในเขตคิลลิง โซน โดยเฉพาะซอยรางนี- เปิ ดเผยว่า จากเหตุทเี กิดขึนทําให้เข้าบ้านไม่ได้มา 3 วันแล้ว ต้องไปพักอาศัยตามบ้านญาติ และเพือน เช่นเดียวกับเพือ นบ้านอีกหลายครอบครัว เช่นเดียวกับ
เจ้าหน้าทีม ลู นิธริ ่วมกตัญŒูนายหนึง เปิ ดเผยว่า ทางศูนย์สงการมาไม่
ั
ให้เข้าไปในพืน- ทีเ สีย ง หลังจากมีเจ้าหน้าทีข องมูลนิธถิ ูกยิง
เสียชีวติ

อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูช้ ุมนุมพยายามรุกคืบเข้าไปใกล้โรงแรมทีละน้อยๆ พร้อมกับเอายางรถยนต์ไปสุมตัง- เป็ นบังเกอร์ และจุดไฟ
เผา เมือมีเสียงปื นดังขึน- มาครัง- หนึงก็ถอยร่น ก่อนกลับเข้าไปใหม่ ทัง- นี- ผูบ้ าดเจ็บ 2 ราย ทีน ําส่ง รพ.นัน- ทราบว่าชือ นายแสง อาจ
มนตรี อายุ 50 ปี ถูกยิงทีแ ขนขวา เป็ นหนึงในการ์ด นปช. ทีเ ข้าร่วมชุมนุมบริเวณโรงแรมเซ็นจูรี

61

กระสุน โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมช่วยกันขนยางรถยนต์มาจุดไฟเผากันกลางถนนหลายจุด รวมทัง- รถบรรทุกทหารทีย ดึ ได้ ทําให้กลุม่ ควัน ดํา
นําส่งโรงพยาบาลราชวิถี
พวยพุง่ ขึน- ท้องฟ้า ไม่ผดิ กับสงครามกลางเมือง ทีเ ห็นในข่าวต่างประเทศ พร้อมใช้ขวดเบียร์บรรจุน-ํามันจุดไฟปาเข้าใส่ บางคนใช้ x ทัง- นี- ผูบ้ าดเจ็บ 2 ราย ทีน ําส่ง รพ.
หนังสติก‚ ยิงหัวนอต และโยนประทัดยักษ์ใส่กลุ่มทหาร ทีต งั - แนวห่างโรงแรงเซนจูรี ประมาณ 100 เมตร
นัน- ทราบว่าชือ นายแสง อาจมนตรี
อายุ 50 ปี ถูกยิงทีแ ขนขวา เป็นหนึง
ขณะทีฝ า่ ยทหารตอบโต้ดว้ ยการใช้ปืนยิงใส่กลุ่ม นปช. ทําให้มผี บู้ าดเจ็บ 9 คน ถูกยิงทีไ หล่ซา้ ย และทีม อื ซ้าย กลุ่มผูช้ ุมนุม
ในการ์ด นปช.
ช่วยกันนําส่งโรงพยาบาลราชวิถี พร้อมกับตอบโต้ดว้ ยการเผายางรถยนต์ เกิดเป็ นควันดําไปทัวบริ 
เวณ เพืออําพราง โดยกลุ่มผูช้ ุมนุม
ทําท่าจะฮือเข้าไปข้างในโรงแรมเซนจูรี พร้อมตะโกนให้เผาเป็ นระยะ อ้างว่าถูกทหารยิงมาจากข้างบนโรงแรม แต่ไม่สามารถเข้าไปได้
เพราะมี รปภ. รักษาการณ์อยู่

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

18.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ไทยรัฐ) เกิดเหตุเพลิงไหม้ทโี ลตัสเอ็กซ์เพรส ตรงข้ามสนามมวยลุมพิ นี ถนนพระราม 4 ทีเ กิดเหตุเป็ นอาคารพาณิชย์ 3 ชัน- 3
คูหา เพลิงลุกไหม้ทชี นั - ล่าง ก่อนลุกลามขึน- ไปทัง- ตัวอาคาร และเริม ลามไปยังร้านทองทีอ ยู่ใกล้ๆ เจ้าหน้าทีด บั เพลิง สตพ.ทุง่ มหาเมฆ
รับแจ้ง แต่ไม่สามารถนํารถนํ-าออกปฏิบตั หิ น้าทีไ ด้ เนืองจากจุดดังกล่าวเป็ นจุดทีเ กิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารกับประชาชน เจ้าหน้าที
สตพ.ทุ่งมหาเมฆ จึงประสานไปยังเจ้าหน้าทีท หาร เพือนํากําลังมารักษาความปลอดภัย แต่ยงั ประสานงานไม่ได้ สําหรับสาเหตุยงั ไม่
ทราบว่าเกิดจากเหตุใด ทัง- นี- จุดทีเ กิดเหตุยงั อยู่ใกล้กองยางรถยนต์เก่าทีก ลุ่มผูช้ ุมนุมนํามาเผาทิง- ไว้และนํามาเผาเพิม เติมอย่างต่อเนือง

(ข่าวสด) เวลา 18.00 น.บรรยากาศบริเวณสีแยกศาลาแดง เงียบสงบมีเพียงการจุดประทัดและพลุไล่เครืองบินเล็กทีบ นิ ตรวจการณ์
ขณะเดียวกันนักท่องเทีย วต่างชาติทพี กั อยูถ่ นนสีลม สุรวิ งศ์ สาทร และสีพ ระยา ต่างทยอยเดินทางกลับประเทศ โดยเจ้าของทีพ กั
ร่วมกันว่าจ้างรถโดยสารขนนักท่องเทีย วไปส่งสนามบินสุวรรณภูมิ

62

ั
ช่วง
(เดลินิวส์) บริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ กลุม่ นปช. ทีต งั - จุดอยู่บริเวณถนนราชวิถี มุง่ หน้าสามเหลีย มดินแดง มีการจุดไฟเผายาง x มีการยิงมาจากฝงสามเหลี
ย มดินแดงเข้า
เย็น – รถยนต์และนําตูโ้ ทรศัพท์สาธารณะ 2 ตู้ มาปิ ดกัน- การจราจร โดยบรรยากาศเริม ตึงเครียด เมือ แนวร่วมออกมากล่าวโจมตีทหาร โดย
ใส่ผชู้ มุ นุมบริเวณหน้าห้างแฟชันมอลล์ 

ั
18.00 น. ในช่วงเย็นก่อนคํานัน- สถานการณ์เริม ตึงเครียดมากขึน- เมือมีการยิงมาจากฝงสามเหลี
ย มดินแดงเข้าใส่ผชู้ มุ นุมบริเวณหน้าห้างแฟชัน
โดยขณะนี-มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากการถูก
มอลล์ โดยขณะนี-มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากการถูกยิงแล้วทัง- หมด 6 คน ซึง หน่วยวชิรพยาบาลได้นําส่ง รพ.ราชวิถี
ยิงแล้วทัง- หมด 6 คน ซึง หน่วยวชิรพยา
บาลได้นําส่ง รพ.ราชวิถี
ทัง- นี-ในเวลา 18.00 น. เกิดการปะทะกันทีบ ริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง มีผถู้ ูกยิงบาดเจ็บ 9 คน ทําให้ผชู้ มุ นุมไม่พอใจ พยายาม
จุดไฟเผายางรถยนต์อกี ขณะทีท หารยังตรึงกําลังเข้มอยูต่ ลอดทัง- คืน
x บริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง มีผถู้ ูกยิง
บาดเจ็บ 9 คน
18.00 น. (ไทยโพสต์) ศูนย์เอราวัณ รายงานสรุป ยอดบาดเจ็บ 221 ตาย 29 คน ไอซียู 12 โดยข้อมูลวันที 16 พ.ค. เวลา 14.00 น. มีผบู้ าดเจ็บ
ต่างชาติ 5 ราย ประกอบด้วยชาวแคนาดา ชาวโปล์แลนด์ ชาวพม่า ชาวไลบีเรีย และไม่ทราบสัญชาติ รอผลการตรวจสอบราย ทีร พ.
ตํารวจและรพ.พระมงกุฎเกล้า

เวลา

(คมชัดลึก) กลุ่มผูช้ มุ นุมรวมตัวกันใต้ทางด่วนพระราม 4 และเผายางรถยนต์ทาํ ให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งหน้าธนาคารกรุงเทพ

18.30 น.

22.00 น.

20.00 น.

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

63

(ข่าวสด) ศูนย์เอราวัณ รายงานยอดผูเ้ สียชีวติ เพิม อีก 2 ราย คือ นายสุพรรณ ทุมทอง อายุ 49 ปี เสียชีวติ ทีร พ.รามาธิบดี และนายธนา x นายสุพรรณ ทุมทอง อายุ 49 ปี

(คมชัดลึก) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เมือเวลา 20.00 น. ผูช้ ุมนุมได้บุกเผาโลตัสเอ็กซ์เพรส สาขาถนนพระราม 4 ซึง ตัง- อยูใ่ นอาคาร
พาณิชย์รมิ ถนน ใกล้กบั ทางลงทางด่วนพระราม 4 ทําให้ไฟลุกไหม้ไปยังห้องข้างเคียงอีกประมาณ 2-3 คูหา ขณะไฟลุกไหม้นนั - ผูท้ พี กั
อาศัยอยู่ในอาคารพยายามใช้ถงั ดับเพลิงฉีดสกัดไฟจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ โดยเหตุการณ์เพลิงไหม้ครัง- นี-เกิดขึน- อย่างรวดเร็ว
ทําให้อาคารดังกล่าวได้รบั ความเสียหาย อย่างไรก็ตาม ผูส้ อื ข่าวไม่สามารถเข้าไปยังพืน- ทีไ ด้ เนืองจากอยูต่ รงกลางจุดปะทะระหว่าง
ทหารกับผูช้ ุมนุม

(มติชน) รายงานสถานการณ์ยอ่ ยบริเวณอืนๆ อีก เช่น บริเวณแยกสามย่าน หน้ าจามจุรีแสควร์ กลุ่มผูช้ มุ นุมได้นํายางรถยนต์ x เบือ- งต้นมีกลุ่มผูช้ ุมนุมได้รบั บาดเจ็บ
จํานวนมากมาวางกัน- ขณะทีท หารยังคงตรึงกําลังอย่างเข้มงวด
จํานวน 3 คน
x มีกลุ่มผูช้ ุมนุมได้รบั บาดเจ็บจํานวน 3
บริเวณใต้สะพานไทยเบลเยียมมีกลุ่มผูช้ มุ นุมเผาถุงขยะ เพือทําลายสิง ปฏิกลู และอําพรางตัว รวมทัง- รบกวนทัศนวิสยั ในการมองเห็น
คน
ของเจ้าหน้าทีท หาร
ขณะทีบริเวณถนนพระราม 4 มีโรงเรียนสอนทําอาหารถูกแรงระเบิดจากการปะทะ ทําให้กระจกอาคารแตกได้รบั ความเสียหาย จน
เวลาประมาณ 19.45 น. ผูส้ อื ข่าวรางานว่ายังมีการปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีท หารและกลุ่มผูช้ ุมนุมอย่างต่อเนือง เบือ- งต้นมีกลุม่ ผูช้ มุ นุม
ได้รบั บาดเจ็บจํานวน 3 คน เนืองจากกลุ่มผูช้ มุ นุมยังมีความพยายามขยับเข้าใกล้แนวกัน- ทหารมากขึน-

(คมชัดลึก) ศอฉ.ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 5 จังหวัดภาคอีสาน ให้วนั ที 17-18 พ.ค. เป็ นวันหยุดราชการใน กทม. และออกคําสังพิ 
เศษให้
13 บริษทั เครือชินคอร์ปและ 93 ชีวติ ใกล้ชดิ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ระงับธุรกรรมการเงิน แสดงบัญชีต่อ ศอฉ. ภายในวันที 20 พ.ค.

18.20 น.

19.45 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

22.00 น.

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(เดลินิวส์) ที แยกวิ ทยุต่อเนื องบ่อนไก่ ย่านคลองเตย ในช่วงกลางดึก เกิดเหตุปะทะกันระหว่างทหารและกลุ่มผูช้ มุ นุมทีย งั คงปกั
ปลักอยู่ โดยมีการยิงเอ็ม 79 ใส่แนวป้องกันของทหาร ซึง ฝา่ ยทหารได้มกี ารยิงปื นตอบโต้กลับมาเป็ นระยะ โดยเสียงปื นและระเบิดดัง
นานกว่า 30 นาที จึงสงบลง แต่ได้มกี ารจุดยางรถยนต์เพิม ทําให้กลุ่มควันหนาขึน- อีกในช่วงกลางดึก นอกจากนี-ไฟยังได้ลุกลามไปติด
อาคารใกล้เคียงได้รบั ความเสียหายด้วย

64

เสียชีวติ ทีร พ.รามาธิบดี จากข้อมูล
ของศปช.ระบุว่าเขาเสียชีวติ เมือเวลา
10.30 น.
x นายธนากร ปิ ยะผลดิเรก อายุ 50 ปี
เสียชีวติ ทีร พ.รามาธิบดี
(ผจก.) -ทีบ ริเวณถนนพระราม 4 ช่วงสะพานไทย-เบลเยียม หลังจากฝนหยุดตก กลุ่มคนเสือ- แดงได้ขนยางรถยนต์ออกมาเผาอย่าง x มีรายงานว่า มีผบู้ าดเจ็บแล้ว 3 ราย
ต่อเนือง มีการจุดประทัดยักษ์ และปาระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าทีอ ยู่เป็ นระยะๆ
โดย 2 รายถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ บริเวณ
ส่วนทีต ลาดคลองเตย กลุ่มเสือ- แดงได้ตงั - เวทีปราศรัยปลุกระดมให้ผชู้ ุมนุมปะทะกับเจ้าหน้าทีโ ดยมีรายงานว่า มีผบู้ าดเจ็บแล้ว 3
หน้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลุมพินี
ราย โดย 2 รายถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ บริเวณหน้ าธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาลุมพิ นี ซึง เจ้าหน้าทีม ลู นิธไิ ด้นําตัวส่งโรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท
ซึง เจ้าหน้าทีม ลู นิธไิ ด้นําตัวส่ง
โรงพยาบาลกล้วยนํ-าไท
สําหรับบริเวณย่านบ่อนไก่ ผูช้ ุมนุมวางยางรถยนต์เป็ นแนวกัน- เจ้าหน้าทีพ ร้อมจุดไฟเผา
ส่วนทีบ ริเวณสามเหลียมดิ นแดง กลุ่มผูช้ ุมนุมได้จุดไฟเผาป้อมตํารวจ และมีเสียงปื นดังเป็ นระยะๆ จากแนวทีม กี ารเผชิญหน้า x มีผถู้ ูกยิงบาดเจ็บ 9 คน
กันอยู่ล่าสุดมีผถู้ ูกยิงบาดเจ็บ 9 คน
ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าทีท หารได้นํารัว- ลวดหนามมากัน- ถนนเพิม เป็ น 2 ชัน- จํานวน 3 จุด บนถนนราชปรารภ เพือเพิม ความสูงของ
แนวป้องกันในการสกัดรถขนเสบียงของกลุ่มคนเสือ- แดงทีจ ะนําเข้าไปใจพืน- ทีช ุมนุมแยกราชประสงค์
ส่วนช่วงเช้าทีผ ่านมาได้เกิดเหตุชาวบ้านและกลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนได้เข้าไปหยิบอาหาร นํ-าดืมภายใน 7-Elevenสาขาพระราม 4
หลังจากทีถ ูกผูช้ ุมนุมทุบกระจกด้านหน้าเมือคืนทีผ ่านมา โดยชาวบ้านในละแวกดังกล่าวได้วงิ กรูเข้าไปหยิบอาหาร โดยบางรายถึงขัน- ใส่ถุง
ปุ๋ยมีผา้ คลุมหน้าอย่างมิดชิด

กร ปิ ยะผลดิเรก อายุ 50 ปี เสียชีวติ ทีร พ.รามาธิบดี ซึง ทัง- คู่เป็นพลเรือน รวมมีผเู้ สียชีวติ แล้ว 31 ราย ส่วนผูบ้ าดเจ็บเพิม ขึน- เป็ น 230
ราย รวมยอดทัง- หมดเป็ น 261 ราย

ลําดับเหตุการณ์

22.30เช้า
วันรุ่งขึน-

เวลา

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พ.ต.ท. กําธร อุ่ยเจริญ รองผูก้ าํ กับการกลุ่มงานเก็บกูแ้ ละตรวจพิสจู น์วตั ถุระเบิด หรืออีโอดี กล่าว่า เจ้าหน้าที อีโอดี ยังไม่รบั ประสาน
จากตํารวจเพือเข้าตรวจสอบทีเ กิดเหตุแต่อย่างใดเนืองจากในโรงแรมดุสติ ธานีเป็ นพืน- ทีเ สีย งอันตรายมาก “อาวุธทีค นร้ายใช้ยงิ ถล่ม

นายนก พนักงานของโรงแรมดุสติ ธานี กล่าวว่า เมือช่วงกลางดึกนับจากเวลา 22.30 น. วันที 16 พ.ค. จนต่อเนืองรุ่งเช้าวันที 17 พ.ค.
บรรดา
มีการยิงใส่กนั เป็ นระยะและมีผยู้ งิ ระเบิดกระหนําใส่ตวั อาคารโรงแรมหลายลูกจนเสียงดังสนันสลั 
บกับเสียงปื นอย่างต่อเนือง
พนักงานของโรงแรมและผูส้ อื ข่าวหลายสํานักต้องอพยพหนีตายลงไปยังชัน- ใต้ดนิ ไม่มใี ครกล้าออกไปดูสถานการณ์ดา้ นนอก เกรงว่าจะ
ได้รบั อันตราย
รอจนกว่าเสียงปื นสงบ
กระทังตอนเช้ 

าจึงออกมาสํารวจความเสียหาย
ทัง- นี- พนักงานโรงแรมดุสติ ธานี ช่วยขนสัมภาระของชาวต่างชาติและสือ มวลชนออกจากโรงแรม ซึง ได้ปิดให้บริการตัง- แต่เวลา 12.00 น.
วันเดียวกันนี- ภายหลังตกเป็ นเป้ากระสุนอย่างต่อเนืองตลอดคืน วันที 16 พ.ค.

65

(มติชน) หลังจากเสียงปื นและเสียงระเบิดบริเวณแยกศาลาแดง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก ทีด งั ขึน- เป็ นระยะตลอดคืน x มีการรายงานของสปริงนิวส์
สงบลง ผูส้ อื ข่าวหลายแขนงเข้าไปตรวจสอบโรงแรมดุสิตธานี เมือเวลา 7.00 น. วันที 17 พ.ค. พบสะเก็ดระเบิดนานาชนิดตกกระจาย
ถ่ายทอดภาพและเสียงจากมุมสูงและ

อยู่เกลือนพืน- บริเวณลานจอดรถด้านหน้าอาคารแมนวิง นอกจากนี- ยังมีชน-ิ ส่วนระเบิดและหัวกระสุนปื นฝงอยูต่ ามเสาของตัวอาคาร
ไกลในกรณีของการยิงใส่โรงแรมดุสติ
ั
ลมก็มรี ่องรอยความเสียหายจากการถูกวัตถุระเบิด ซึง คาดว่าน่าจะ
ด้านล่างหลายแห่งบริเวณห้องพักห้องที 2 ชัน- ที 17 ติดกับฝงถนนสี
เป็ นจรวดอาร์พจี ี ยิงใส่จนประตูกระจกแตกเป็ นรูโหว่ เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 ฟุต มีคราบควันไฟสีดาํ อยู่เต็มเพดานและระเบียง
ห้องพัก ส่วนด้านหน้าอาคารสูง 10 ชัน- ซึง เป็ นทีต งั - ของโรงเรียนสอนการประกอบอาหาร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดุสิตธานี อยู่ห่าง
จากอาคารแมนวิง ถัดออกมาทางถนนพระราม 4 ประมาณ 500 เมตร พบกระจกอาคารแตกร้าวตัง- แต่ชนั - ล่างจนถึงชัน- บนสุด
โดยเฉพาะกระจกบริเวณชัน- ที 3 และชัน- ที 5 มีร่องรอยแตกทะลุเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6 นิ-ว คาดว่าน่าจะถูกยิงด้วยระเบิดเอ็ม 79

ทัง- นี- ณ เวลา 22.00 น. ศูนย์เอราวัณรายงานตัวเลขผูเ้ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บจากเหตุการณ์วนั ที 14-16 พ.ค. นี- มีผบู้ าดเจ็บ
230 ราย เสียชีวติ 31 ราย รวม 261 ราย

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ร.ต.ท. วิชติ วรรณพฤกษ์ (สบ.1) สน. พหลโยธิน รับแจ้งเมือเวลา 10.00 น. มีการยิงปื นไม่ทราบขนาดเข้าใส่ชนั - 11 อาคารชินวัตร 3
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวง เขตจตุจกั ร กทม. ทีต งั - ของสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย เมือออกไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ. สุพจน์ พรหมศิริ ผกก.
สน.พหลโยธิน พ.ต.ท. ชิณณะ โบราณินทร์ รองผกก. สส. พลจุดเกิดเหตุ อยู่ชนั - 11 กระจกห้องของผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคนิค 1 สนับสนุน
การผลิตองค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย) ถูกกระสุน 1 รูและพบหัวกระสุนตกอยู่
บริเวณโต๊ะทํางาน เบือ- งต้นไม่มผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ ตํารวจคาดว่าคนร้ายลงมือยิงช่วงเวลาประมาณ 00.01-04.00 น.

โรงแรมดุสติ ธานีนนั - เบือ- งต้นคาดว่าเป็ นระเบิดชนิดเอ็ม 79 เท่านัน- แต่จะยิงมากีล กู นัน- ไม่ทราบเนืองจากยังไม่ได้ตรวจสอบทีเ กิดเหตุ
ระเบิดอาร์พจี ี ผมว่าไม่น่าจะใช่ เพราะหากเป็ นจริงคงจะต้องเสียหายมากกว่านี-” พ.ต.ท.กําธรกล่าว

ลําดับเหตุการณ์

66

ผูเ้ สียชีวิต - ผูบ้ าดเจ็บ

01.00 น.

00.30

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

67

(เดลินิวส์) ร.ต.อ.อุทยั ทองสาหร่าย ร้อยเวร สภ.คูคต จ.ปทุมธานี รับแจ้งจากนายบัณฑิต ทรงวิรยิ ะ อาวุ 59 ปี รปภ.เต็นท์รถ หรังคู 
คต
ว่า เกิดเหตุคนร้ายขว้างระเบิดไม่ทราบชนิดใส่สาํ นักงาน ซึง อยูต่ ดิ กับธนาคารกรุงเทพ สาขาคลองสองลําลูกกา หมู่ 18 ต.คูคต จึงรีบไป
สอบสวน พร้อม พ.ต.อ.นราเดช ทิพย์รกั ษ์ ผกก. ทีเ กิดเหตุพบกระเดืองระเบิดชนิดเอ็ม 26 ตกอยู่หน้าตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารฯ แรงระเบิด
ทําให้กระจกสํานักงานเต็นท์รถแตกกระจาย และมีรถยนต์ถูกสะเก็ดระเบิดเสียหายอีก 3 คัน จากการสอบสวน นายบัณฑิตให้การว่า
ขณะเกิดเหตุตนเดินตรวจสอบเต็นท์รถบริเวณด้านหลัง จู่ๆ มีเสียงระเบิดเกิดขึน- เสียงดัง จึงเดินมาตรวจสอบ พบว่ากระจกสํานักงานและ
รถยนต์ทจี อดในเต็นท์ถูกสะเก็ดระเบิดจนเสียหาย จึงรีบแจ้งความ ทัง- นี- บริเวณจุดเกิดเหตุอยูห่ ่างจากจุดตรวจ สภ.คูคต ประมาณ 150
เมตร ในเบือ- งต้นสันนิษฐานว่า คนร้ายขี จักรยานยนต์ ก่อเหตุขน-ึ มุ่งสร้างสถานการณ์ปว่ นเมือง แต่ยงั ไม่ตดั ทิง- ประเด็นความขัดแย้งทาง
ธุรกิจ เจ้าหน้าทีจ ะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิ ดเพือหาเบาะแสคนร้ายต่อไป.
(เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ได้เกิดเหตุทหารระดมยิงใส่รถยนต์บริเวณถนนสีลม เยือ- งหน้าอาคารซีพที าวเวอร์ หลังสิน- เสียงปื นมีรถ x จ่าอากาศเอกพงศ์ชลิต พิทยานนท
ปิ กอัพโตโยต้าวีโก้ ชนท้ายรถบรรทุกผูต้ อ้ งขังตํารวจทีจ อดอยูใ่ กล้ๆ ภายในรถมีผเู้ สียชีวติ 1 นาย เบือ- งต้นทราบชือ จ่าอากาศเอกพงศ์ช
กาญจน์ อายุ 51 ปี สภาพศพสวมชุด
ลิต พิทยานนทกาญจน์ อายุ 51 ปี สภาพศพสวมชุดเสือ- ยืดสีน-ําตาล กางเกงขาสัน- สีน-ําตาล มีบาดแผลถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ 1 นัด นอกจากนีเสือ- ยืดสีน-ําตาล กางเกงขาสัน- สีน-ําตาล
ยังมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บอีก 1 นาย คือ เรืออากาศตรีอภิชาต ซ้งย้ง อายุ 26 ปี ทัง- สองนายสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
มีบาดแผลถูกยิงเข้าทีศ รี ษะ 1 นัด
นําส่ง รพ.กรุงเทพคริสเตียน หลังเกิดเหตุได้มผี บู้ งั คับบัญชาทัง- สองฝา่ ยต่างเดินมาตรวจสอบเหตุการณ์ทนั ที แต่ไม่มใี ครให้รายละเอียด
นอกจากนี-ยงั มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บอีก 1
นาย คือ เรืออากาศตรีอภิชาต ซ้งย้ง
อายุ 26 ปี ทัง- สองนายสังกัดหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
นําส่ง รพ.กรุงเทพคริสเตียน

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์ วันที 17 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 18 พฤษภาคม 2553)

(เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานด้วยว่า ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน ได้เกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเข้าไปในโรงแรมดุสติ ธานี ถนนพระราม 4 เสียง
ระเบิดดังติดต่อกันหลายลูก ทําให้กระจกโรงแรมบนชัน- 5 และชัน- 17 แตกกระจาย และมีกลุม่ ควันพวยพุง่ ออกมา สร้างความแตกตืน
ให้กบั บรรดาแขกทีพ กั อยู่ พากันแตกตืนตกใจวิง หนีออกมาอยู่บริเวณทีป ลอดภัย ขณะทีท าง รปภ. โรงแรม และเจ้าหน้าที ต้องรีบช่วยกัน
ขึน- ไปดับไฟ ใช้เวลาเพียงไม่นานควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ ไม่มใี ครได้รบั บาดเจ็บ ส่วนระเบิดทีค นร้ายใช้สนั นิษฐานว่าน่าจะเป็ นจรวดอาร์พจี ี
หรือเอ็ม 79 เนืองจากจุดเกิดเหตุค่อนข้างอยู่สงู อย่างไรก็ดตี อ้ งรอให้เจ้าหน้าที พฐ. เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครัง(เดลินิวส์) หลังเกิดเหตุยงิ ระเบิดเข้าไปในโรงแรมดุสติ ธานี ทําให้บรรยากาศบริเวณถนนพระราม 4 และแยกศาลาแดง ค่อนข้างตึงเครียด
เนืองจากมีเสียงปื นดังขึน- อย่างต่อเนือง ต่อมายังเกิดเหตุคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าไปในอาคารอือ- จือเหลียง ถนนพระราม 4 อีก 3 ลูก
ทําให้เกิดความเสียหายบริเวณชัน- 31 และชัน- 32 ทัง- นี-มรี ายงานว่า ในอาคารอือ- จือเหลียงมีสาํ นักงานข่าวรอยเตอร์ ประจําประเทศไทย
ตัง- อยู่ดว้ ย แต่ยงั ไม่มรี ายงานผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ อย่างไรก็ดใี นช่วงสายมีการเคลือนย้ายบรรดาแขกทีพ กั ในโรงแรมดุสติ ธานี ออกไปพักยัง
โรงแรมทีป ลอดภัย
(ข่าวสด) ท้องฟ้าทัวบริ 
เวณ ยังปกคลุมด้วยหมอกควันจากการเผายางรถยนต์ เจ้าหน้าทีย งั ตรึงกําลังหนาแน่น บริเวณแยกศาลาแดง,
ั
ถนนพระราม 4 และถนนสาทร ขณะทีฝ งตรงข้
ามโรงแรมดุสติ ธานี จุดทีค นเสือ- แดงชุมนุม มีรอ่ งรอยความเสียหายจากกระสุนปื น และ
ระเบิดเอ็ม 79 เมือกลางดึกทีผ ่านมา
ด่านของทหาร ตํารวจ ตรวจตราเข้มงวด ตัง- แต่บริเวณแยกสามย่าน ไปตามจุดล่อแหลม โดยตรวจค้นรถจักรยานยนต์ และ
รถยนต์ ทีส ญ
ั จรผ่านไป-มา ทุกคัน และไม่อนุญาตให้รถยนต์ ผ่านเข้าไปถนนอังรีดนู งั ต์

01.00 น.

05.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีเ สียงปื นดังขึน- เป็ นระยะๆ นัน- มีรถกระบะวีโก้ 4 ประตู วิง ไปทางแยกศาลาแดง มุ่งหน้าสีลม ทหารระดมยิงใส่รถคันดังกล่าว จนรถ
เสียหลัก พุ่งชนรถตํารวจทีห น้าธนาคารกรุงเทพ สาขาลุมพินี ทําให้ทหารอากาศสังกัดหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ในรถกระบะ 2 นาย
คือ ร.ต.อภิชาติ ไซ้ยง้ บาดเจ็บเล็กน้อย จ.อ.พงษ์ชลิต พิทยานันทการ ถูกยิงเข้าศีรษะเสียชีวติ ขณะนําส่ง ร.พ.กรุงเทพคริสเตียน ทัง- สอง
สังกัด หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ

01.00 น.

หลัง
01.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

68

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

10.00 น.

07.00 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีสะพานข้ามแยกราชปรารภ ถนนราชปรารภ ไม่มรี ถวิง ไปได้เลย เนืองจากทหารตรึงกําลังไว้แน่น

ส่วนทางแยกถนนพญาไท ผูช้ มุ นุมนํารัว- เหล็ก และลวดหนาม ปิ ดการจราจรไว้ รถทีแ ล่นมาจากถนนพหลโยธินขาเข้า เมือถึง
อนุสาวรียช์ ยั ฯ ต้องกลับรถไปด้านขาออก หรือ เลีย- วขวาไปทางถนนราชวิถเี ท่านัน- ไม่สามารถตรงไปถนนศรีอยุธยาได้
(มติชน) ร.ต.ท. วิชติ วรณณพฤกษ์ (สบ.1) สน.พหลโยธิน รับแจ้ง มีการยิงปื นไม่ทราบขนาดเข้าใส่ชนั - 11 อาคารชินวัตร 3 ถนนวิภาวดี
รังสิต แขวง เขตจตุจกั ร กทม. ทีต งั - ของสถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย จุดเกิดเหตุ อยูช่ นั - 11 กระจกห้องของผูจ้ ดั การฝา่ ยเทคนิค 1 สนับสนุน
การผลิตองค์การกระจายเสียงแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (สถานีโทรทัศน์ทวี ไี ทย) ถูกกระสุน 1 รูและพบหัวกระสุนตกอยู่
บริเวณโต๊ะทํางาน เบือ- งต้นไม่มผี บู้ าดเจ็บและเสียชีวติ ตํารวจคาดว่าคนร้ายลงมือยิงช่วงเวลาประมาณ 00.01-04.00 น.
(ข่าวสด) 10.00 น. ทีใ ต้ทางด่วนดิ นแดง กลุ่มผูช้ ุมนุมราว 300 คน นํารถหกล้อติดเครืองขยายเสียง ตัง- เป็ นเวทีปราศรัย พร้อมประกาศ
ห้ามสือ มวลชน และประชาชน ทีไ ม่เกีย วข้อง เข้ามาในพืน- ที ผูช้ ุมนุมส่วนใหญ่ปกั หลักใต้สะพาน เป็ นทีก าํ บังได้อย่างปลอดภัย โดยเผา
ยางรถยนต์ต่อเนือง เกิดควันสีดาํ ปกคลุมไปทัว เพืออําพรางเจ้าหน้าที

(ข่าวสด) เวลา 10.30 น. ร.ต.ท. ยุทธศิลป์ พละสาร ร้อยเวร สน.พญาไท รับแจ้งจากทหารทีด า่ นหน้าโรงแรม เอเชีย ว่าเมือเวลา 05.00
น. ได้จบั กุม นายโชคอํานวย สุรการ อายุ 43 ปี พร้อมปื นปากกา และกระสุน .38 วิทยุสอื สาร กล้องถ่ายรูป ผ้าพันคอ นปช. หมวกไอ้โม่ง
สีดาํ โทรศัพท์มอื ถือ รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า นูโว สีดาํ ทะเบียน วกธ 192 กทม. จึงนําตัวมาสอบสวน
นายโชคอํานวย ให้การว่า เพิง ออกจากคุกมาได้ 2 เดือน ข้อหาพยายามฆ่าภรรยา ก่อนหน้านี-ขบั รถลีมซู นี ส่วนตัวชืนชอบคน
เสือ- แดง เมือวันที 16 พฤษภาคม มาร่วมชุมนุม โดยยืมปื นปากกาของหลานมาจากบ้านซอยสุขมุ วิท 22 เพราะอยากเป็ นการ์ด นปช.
มาก ส่วนวิทยุสอื สารนัน- เพือนทีช ุมนุมฝากไว้ ก่อนถูกจับ ขับขีร ถจากทีช มุ นุม พาหญิงสาวไปเทีย วย่านอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ แต่เ จอ
ทหารตัง- ด่าน จึงถูกจับกุมดังกล่าว
(ข่าวสด) สถานการณ์ทีอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ตัง- แต่เวลา 07.00 น. กลุ่มผูช้ มุ นุมราว 500 คน ปกั หลักชุมนุม อยูห่ น้าห้างเซ็นเตอร์วนั
ทางไปแยกราชปรารภ ใช้โทรโข่งปราศรัย โจมตีรฐั บาล ต่อมา ศอฉ.ประกาศให้ออกจากพืน- ทีช มุ นุม ขีดเส้นตาย 15.00 น. แต่ผชู้ ุมนุมไม่
สนใจ นํากรงเหล็ก และลังไม้ มาสร้างเป็ นเวทีปราศรัย ทีห น้าห้างเซ็นเตอร์วนั

ลําดับเหตุการณ์

69

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

14.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

70

(เดลินิวส์) ทาง ศอฉ. ได้ออกประกาศให้ออกจากพืน- ทีช มุ นุมแยกราชประสงค์โดยด่วน 1.ศูนย์อาํ นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
(ศอฉ.) ขอให้ผชู้ ุมนุมเดินทางออกจากพืน- ทีโ ดยด่วน ภายในวันที 17 พ.ค. เวลา 15.00 น. 2.ผูท้ สี มัครใจเดินทางออกจากพืน- ทีช ุมนุม
ภายในเวลากําหนด เจ้าหน้าทีจ ะอํานวยความสะดวกให้ท่านเดินทางกลับภูมลิ าํ เนาของท่านโดยปลอดภัย 3.หากผูใ้ ดยังอยูใ่ นพืน- ทีก าร
ชุมนุม จะมีความผิดมีโทษจําคุกสูงสุด 2 ปี การอยู่ในพืน- ทีก ารชุมนุมยังเป็ นภัยต่อท่าน เพราะกลุ่มก่อการร้ายกําลังทําให้เกิดการบาดเจ็บ
และเสียชีวติ ในพืน- ทีช มุ นุม ทัง- นี-ทาง ศอฉ. เผยแพร่ประกาศดังกล่าวทางสือ ต่างๆ เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนือง
(ข่าวสด) บริเวณแยกสามเหลียมดิ นแดง ถนนวิ ภาวดี ผูส้ ญ
ั จรไปมา ทางช่องทางวิภาวดีขาเข้า ไม่สามารถเดินทางไปจุดอืน ได้ ส่วน
การขึน- ทางด่วนดินแดง และดอนเมืองโทลล์เวย์ ยังเปิ ดให้บริการ
นอกจากนี-ยงั พบระเบิด 1 ลูก ยังไม่มกี ารเก็บกู้ ระหว่างนัน- เฮลิคอปเตอร์ บินวนเวียน ผูช้ มุ นุมยิงพลุเข้าใส่เป็ นระยะ เหตุการณ์
โดยทัวไปยั 
งสงบ ไม่มกี ารปะทะกันรุนแรง บนเวทีมปี ราศรัยอย่างต่อเนือง แกนนําสังระดมยางรถยนต์ 

ทําเป็ นบังเกอร์ บางส่วนนําไปจุด
ไฟเผา
(ข่าวสด) มีรถแท็กซีส ชี มพูขบั เข้ามา ก่อกวนย่านราชปรารภ บริเวณหน้ าโรงแรมอิ นทรา ด้วยการขับวนไปมา 3-4 รอบ แต่หลังจาก
นัน- ได้ขบั รถออกไปแต่ได้ชนกับขอบเหล็กริมถนนจนรถต้องหยุด ทําให้ผรู้ ่วมชุนนุม นปช. เข้ามาดึงตัวออกไป
(ข่าวสด) รายงานว่า กระทังเวลา 

14.00 น. ตํารวจนครบาล และ ตชด.ค่ายพระพุทธยอดฟ้าฯ จ.กาญจนบุรี 4 กองร้อย ขึน- รถบัสมาลง x ทหารยิงกลุ่มผูช้ ุมนุม เข้าทีศ รี ษะ 1
ใกล้กบั ผูช้ มุ นุม สร้างความแตกตืน แกนนําเข้าไปเจรจา ตชด.แจ้งว่า ไม่ได้มาสลายการชุมนุม มาดูแลความเรียบร้อยเท่านันคน บาดเจ็บสาหัส
x มีผบู้ าดเจ็บอีก 4 ราย

11.30 น.

12.10 น.

(มติชน) ทีสน.พญาไท พล.ต.ท.สัญฐาน ชยนนท์ ผบช.น. แถลงจับกุม นายประสงค์ มณีอนิ ทร์ อายุ 55 ปี นายโกวิทย์ แย้มประเสริฐ
อายุ 55 ปี พร้อมของกลางรถกระบะโตโยต้า ไมตีเ- อ็กซ์ สีเขียว ทะเบียน ปว. 2816 กทม. ระเบิดปิ งปอง 13 ลูก เสือ- เกราะกันกระสุน 2
ตัว ระเบิดขวด 2 ขวด กระบองไม้ 4 อัน แท่งเหล็ก 6 แท่ง หนังสติก‚ 8 อัน ลูกแก้ว 180 ลูก หัวน็อตโลหะ 288 ตัว วิทยุสอื สาร 2 ตัว มีด
สัน- 4 เล่ม บัตรการ์ดนปช. เงินสด 2,510 บาท. สินค้าจากร้านเซเวน-อีเลฟเว่น และอืนๆ จํานวนมาก รวมทัง- สิน- 60 รายการ จับกุมที
ด่านตรวจความมันคง 
ซอยพญานาค เขตราชเทวี กทม สอบสวนทราบว่านายประสงค์เป็ นการ์ดนปช. อ้างว่ามีผนู้ ําของกลางดังกล่าวมา
ใส่รถโดยไม่ทราบมากก่อน

11.00 น.

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

14.45 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ฝา่ ยรัฐบาล
ทีพรรคเพือไทย ถนนพระราม 4 หลังจาก ศอฉ.โปรยใบปลิว ให้ผชู้ มุ นุมกลับบ้าน แต่แนวร่วมเสือ- แดงทีป กั หลักติดตาม
สถานการณ์ จับกลุ่มวิพากษ์วจิ ารณ์ ช่วงบ่าย ส.ส.และเจ้าหน้าทีพ รรค ต่างทยอยออกจากพรรค โดยนํามวลชนออกไปด้วย จากนัน- ปิ ดที
ทําการพรรคทันที
(ข่าวสด) การชุมนุมกลุม่ คนเสือ- แดง ตามจุดต่างๆ โดยรอบราชประสงค์ พบว่าทหารเริม ขยับประชิดแนวล้อมพืน- ทีก ารชุมนุมมากขึน- เช่น
สีแ ยกราชเทวี และสีแ ยกปทุมวัน ทหารพร้อมปื นทราโว่ และปื นลูกซอง นํารัว- ลวดหนามปิ ดกัน บริเวณสถานี รถไฟฟ้ าบีทีเอส หน้ า

ั กรอดูท่าทีของ
กระทังเวลา 

15.00 น. ครบกําหนดเส้นตาย แต่ไม่มสี ถานการณ์รุนแรงใดๆ เกิดขึน- กลุ่มผูช้ มุ นุม ยังปกหลั

เวลา 14.30 น. ศูนย์อาํ นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) นําเครืองบินทหารรุ่น เอยู-23 พีชเมคเกอร์ บินตํา เพือนํา
ใบปลิวตามคําประกาศของ ศอฉ. ทีใ ห้ผชู้ มุ นุมออกนอกพืน- ทีภ ายในเวลา 15.00 น. วันที 17 พฤษภาคม โปรยลงมาให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมทีเ วที
ราชประสงค์และพืน- ทีใ กล้เคียง พร้อมกับประกาศเสียงตามสายแจ้งเตือนให้ประชาชนทราบ ท่ามกลางการตอบโต้ของกลุ่มผูช้ ุมนุม ทีจ ุด
พลุและโคมลอยใส่เครืองบินตลอดเวลา

ส่วนบริเวณสนามมวย จุดวางกําลังทหาร ม.พัน25 รอ. มีกลุ่มชายชุดดํา ใช้ปืนพกสัน- ปื นเล็กยาว และระเบิดเอ็ม 79 หลาย
ลูกเข้าใส่ทหาร เกิดการยิงตอบโต้กนั เป็ นระยะ
ขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุม ช่วยกันกลิง- ล้อยางรถยนต์ เข้าไปเสริมแนวบังเกอร์ หน้ าลุมพิ นีทาวเวอร์ มีเสียงปื นดังขึน- หลายนัด ต่อมา
บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ทหารยิงกลุ่มผูช้ มุ นุม เข้าทีศ รี ษะ 1 คน บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าทีห น่วยกูช้ พี วชิรพยาบาล ช่วยนําส่ง ร.พ.ราชวิถี
นอกจากนี- ยังมีผบู้ าดเจ็บอีก 4 ราย

นอกจากนี-ยงั มีการเสริมกําลังทหารเพิม ขึน- ทัง- ทีบ ริเวณสนามมวยลุมพิ นี และทีสวนลุม ไนท์บาซาร์ อีกทัง- ยังมีการเสริมบังเกอร์ให้
สูงขึน- อีกด้วย ด้าน ส่วนบริเวณหน้ าสนามมวยลุมพิ นี ถนนพระราม 4 ช่วงเย็น ทหารจาก ม.พัน 20 จํานวน 1 กองร้อย เข้าเสริม
กําลัง บริเวณปากซอยสาทร 1 และเสริมแนวกระสอบทรายบังเกอร์ เพือป้องกันกลุ่มเสือ- แดง จากซอยงามดูพลี เข้ามา

ลําดับเหตุการณ์

71

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ส่วนไทยโพสต์รายงานอีกว่า สามเหลียมดิ นแดง มีเสียงปื นดังติดต่อกัน 5 นาที ผูช้ ุมนุมจุดประทัดยักษ์บงั - ไฟ ยิงใส่ตกึ ก่อสร้างละแวก
ใกล้เคียง คาดว่ามีทหารซุ่มอยู่ และยังคงจุดไฟเผายางรถยนต์บริเวณรอบสะพานข้ามดิ นแดง บริเวณดังกล่าวมีผชู้ ุมนุมชาย 2 คนได้รบั
บาดเจ็บ ถูกยิงทีแ ขนขวาและลําตัว นําส่งรพ.พระราม 9
(ไทยโพสต์) ช่วงบ่าย ทีป ากซอยงามดูพลี มีกลุม่ ควันสีดาํ ปกคลุมต่อเนือง ,

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ัั ่งหน้าแยกคลองเตย มี
ริมถนนพระราม 4 ติ ดสวนลุมไนท์บาร์ซ่า กลุ่มคนเสือ- แดงเข็นรถนํ-ามันจากปมปตท.
ขวางถนนพระราม 4 ฝงมุ
การจุดไฟเผายางใกล้รถดังกล่าว มีไฟลุกไหม้และควันพวยพุง่ จากท้ายรถ

72

ส่วนบริเวณกลางสีแยกปทุมวัน การ์ด นปช.นําถุงขยะจํานวนมาก มากองรวมกัน ขวางถนนเพือป้องกันการบุกเข้ามาของทหาร ไม่
เพียงเท่านัน- การ์ด นปช.ระดมเสริมแนวบังเกอร์ ทุกทางเข้า-ออก ด้านสยามสแควร์
(ข่าวสด) พบเสียงปื นดังขึน- 1 นัด บริเวณสะพานข้ามแยกราชปรารภ จากนัน- กลุม่ รถจักรยานยนต์ นําร่างคนเจ็บ 1 ราย มาปฐม x มีผบู้ าดเจ็บ 1 ราย มาปฐมพยาบาล
พยาบาลใต้ทางด่วน ทีช ุมนุมกัน โดยชายดังกล่าว ถูกยิงทีแ ขนขวา 1 นัด สันนิษฐานว่าเป็ นปื นเอ็ม 16 เนืองจากเป็ นแผลฉกรรจ์ ก่อน
ใต้ทางด่วน ทีช มุ นุมกัน โดยชาย
นําส่ง ร.พ.พระราม 9
ดังกล่าว ถูกยิงทีแ ขนขวา 1 นัด

นอกจากนี- ศอฉ.ยังจัดรถเตรียมรับ-ส่ง ผูช้ ุมนุม ทีต อ้ งการกลับภูมลิ าํ เนา บริเวณหน้ าห้างโลตัส เจริญผล

สนามกีฬาแห่งชาติ ตรวจสอบผูผ้ ่านเข้า-ออก อย่างเข้มงวด

ลําดับเหตุการณ์

สรุป
เหตุการณ์
ช่วงบ่าย ส่วนทีสนามมวยลุมพิ นี และสวนลุมไนท์บาร์ซ่า เจ้าหน้าทีท หารเสริมกําลัง และมีการเสริมบังเกอร์ให้สงู ขึน- ,
ตัง- แต่
14.00ส่วนใต้ทางด่วนพระราม 4 ใกล้ชุมชนบ่อนไก่ กลุ่มคนเสือ- แดง มีกลุ่มคนสวมหมวกโม่งพร้อมอาวุธปะทะกับทหาร เสียงปื นและระเบิด
15.00 น. กินเวลานานมากกว่าสองวันทีผ า่ นมา,

14.50 น.

เวลา

บ่าย
15.00 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ข่าวสด) บริเวณบ่อนไก่ การปะทะยังเกิดขึน- เป็ นระยะ ช่วงเวลา 14.00 น. ผูช้ ุมนุม 3 คน ทนการปิ ดล้อมกดดันไม่ไหว เข้ามอบตัวใน
สภาพอิดโรย เจ้าหน้าทีน ํานํ-า และอาหารมาให้กนิ ก่อนสอบสวนดําเนินคดี

ส่วนทีมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง บริเวณใต้ทางด่วนรามอิ นทรา สมาพันธ์นิสติ นักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ยังคงจัด
เวทีปราศรัยต่อเนืองเป็ นวันทีส อง สลับกับการถ่ายทอดเสียงจากเวทีแยกราชประสงค์ โดยมีนกั ศึกษาและประชาชนจํานวนไม่มากนัก
ร่วมฟงั พร้อมประกาศว่าในช่วงคํา นายจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทยจะขึน- เวทีปราศรัย และจะเปิ ดเวที
ตลอดทัง- คืน

คมชัดลึกรายงานถึง ทวิตเตอร์ของ จส.100 ว่า เจ้าหน้าทีต ํารวจได้เจรจากับนางประทีป อึง- ทรงธรรม ฮาตะ แกนนํา นปช. ซึง ตัง เวที
ปราศรัยทีแยกคลองเตย กีดขวางเส้นทางจราจรบนถนนพระราม 4 เพือขอให้เปิ ดเส้นทางการเดินรถ แต่ไม่สาํ เร็จโดยนางประทีปยังคง
ขึน- เวทีปลุกระดมให้ประชาชนเข้าร่วมการชุมนุม

บริเวณบ่อนไก่ ซอยสุวรรณสวัสดิS มีวยั รุ่นประมาณ 20 คน แกนนํา 5 คน เป็ นกลุ่มคนเสือ- แดง มีการสังการให้ 

เพิม ยางเพือสุมไฟ โดย
มีรถกระบะทะเบียนต่างจังหวัดบรรทุกยางรถยนต์มาให้ตลอดเวลา คาดว่ามียางประมาณ 1,000 เส้นแล้ว , มีการยางวางรถยนต์บริเวณ
หน้ าประตูรถไฟฟ้ าใต้ดินคลองเตย เพือป้องกันทหารสลายการชุมนุม ทีแ ยกราชประสงค์ และยังมีการตัง- เวที และเต๊นท์ มีผชู้ ุมนุม
ทยอยมามากขึน(ข่าวสด) ขณะทีเ ส้นทางพระราม 4 ไปคลองเตย โดยเฉพาะแยกเข้าถนนสุนทรโกษา ลอดใต้ทางด่วน กลุ่มผูช้ ุมนุมตัง- เวทีปราศรัย
มีประชาชนแนวร่วม นปช.กว่า 1 พันคน มารวมตัวกัน บริเวณถนนเชือเพลิ ง ถึงใต้ทางด่วน กลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดง ลําเลียงยางรถยนต์
เข้าเสริมแนวปิ ดกัน- เส้นทางทหารบุกสลาย โดยกลุ่มผูช้ ุมนุมทยอยส่งเสบียงเข้ามาตลอดเวลา ท่ามกลางเสียงดัง คล้ายประทัดยักษ์ และ
ระเบิด ดังกึกก้อง แต่บริเวณนี- ยังไม่มผี บู้ าดเจ็บ และผูเ้ สียชีวติ

ลําดับเหตุการณ์

73

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

15.00 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(มติชน)รายงานว่า สือ มวลชนทีป ระจําอยู่บริเวณเวทีปราศรัยของกลุ่มแกนนํา นปช.ย่านราชประสงค์ ได้เห็นตรงกันว่าควรย้ายออก
จากพืน- ทีด งั กล่าวจะไปปกั หลักทีส าํ นักงานตํารวจแห่งชาติ แทนด้านหลังเวที
ขณะเดียวกัน ผูบ้ ริหารสภากาชาดไทย เข้าหารือกับแกนนํา นปช. ต้องการให้ผชู้ มุ นุมทัง- เด็กและสตรี และผูส้ งู อายุเข้าตรวจ
สุขภาพ ซึง ทางแกนนําเห็นด้วย
หลังเวลา 15.00 น. บนเวทีปราศรัยมีพระภิกษุสงฆ์สวดมนต์ให้พรผูช้ มุ นุมให้ปลอดภัย พร้อมทัง- เป็ นการขอร้องให้ทหารไม่
ทําร้ายประชาชน อย่างไรก็ตาม กลุ่มผูช้ มุ นุมยังคงปกั หลักรับฟงั การปราศรัยโดยไม่หนีไปไหน
(ข่าวสด) เมือถึง เส้นตายที ศอฉ.ประกาศให้ผชู้ มุ นุมออกจากพืน- ที การ์ด นปช.ประจําแยกประตูนํา ถนนเพชรบุรี ตัดถนนราช
ปรารภ นําท่อนไม้ยาว 1 เมตร หลายท่อน วางกีดขวางผิวการจราจร หน้าศูนย์การค้าอินทรา ไม่ให้รถขนาดใหญ่สญ
ั จรผ่านไปมา
จากนัน- นํายางรถยนต์จาํ นวนมากขวางอีกชัน- ห่างจากจุดทีท หารตัง- แนวประมาณ 50 เมตร โดยราดนํ-ามันลงยางรถยนต์
เตรียมจุดไฟเผา หากทหารเข้าสลายการชุมนุม
ต่อมากลุ่มผูช้ มุ นุมประมาณ 300 คน หลบเข้ามาอยู่หลังแนวสีแยกประตูนํา ถนนราชดําริ แยกกันนังกระจั 

ดกระจาย และ
เตรียมขวดใส่น-ํามัน เตรียมเป็ นระเบิดเพลิงจํานวนมาก รวมทัง- ทุบอิฐตัวหนอนทางเท้า เป็ นก้อนเล็กๆ เพือใช้เป็ นอาวุธ ตอบโต้ทหาร
หากบุกเข้ามา
ด้านถนนเพชรบุรี ทางต่างระดับ มุ่งหน้ าแยกคลองตัน ผูช้ ุมนุมนํายางรถยนต์ วางกีดขวางไว้ หน้ าห้างแพลตทิ นัม
การจราจรถนนเพชรบุรี ขาเข้า และขาออก ปิ ดไปโดยปริยาย
(เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ช่วงระหว่างเวลา 15.00 น. บรรยากาศบริเวณเวทีราชประสงค์ค่อนข้างตึงเครียดอย่างเห็นได้ชดั เนืองจาก
เห็นสือ มวลชนได้ออกจากพืน- ทีไ ปรวมตัวกันภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ อย่างไรก็ดี แกนนํา นปช. สําคัญๆ ยังคงอยู่กนั ครบ
ประชุมเครียดอยู่ภายในตูค้ อนเทนเนอร์บริเวณหลังเวที แต่ยงั ไม่มใี ครขึน- ปราศรัย คาดว่า ยังรอดูท่าทีความเคลือนไหวของ ศอฉ. ส่วน
กลุ่มผูช้ มุ นุมเสือ- แดงบางส่วนเริม ทยอยกันเดินทางกลับมารวมตัว หลังจากเสร็จสิน- ไปตรวจร่างกายทีว ดั ปทุมวนารามฯ พร้อมมีการ
จัดเตรียมการ์ดเอาไว้หากมีผชู้ ุมนุมทีป ระสงค์จะเดินทางกลับออกจากพืน- ที ส่วนบรรยากาศรอบๆ พืน- ทีร าชประสงค์เงียบเหงาอย่างเห็น
ได้ชดั ร้านค้าต่างๆ ทีเ ปิ ดให้บริการในตอนเช้าได้พากันปิ ดร้านและพากันอพยพออกจากพืน- ที

15.00 น.

15.00 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

74

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ทีบริเวณแยกปทุมวัน กลุ่มส.ว. นําโดย พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี มายืนหนังสือกับแกนนํานปช. มี พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก อดีตผู้
บัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (อดีต ผบช.ก.) เป็ นตัวแทนมารับเรือง ซึง พล.ต.ท.ยุทธนา กล่าวว่า กลุ่มส.ว. ได้ประชุมมีขอ้ เสนอยุตหิ าทาง
ออกให้กบั บ้านเมือง คือ 1. ขอให้รฐั บาลยุตกิ ารใช้กาํ ลังสลายการชุมนุม 2. ขอให้กลุ่ม นปช. หยุดโต้ตอบการใช้ความรุนแรง และ 3. ขอให้ทงั สองฝา่ ยหันหน้าเข้าเจรจาเพือแก้ไขสถานการณ์ ทางวุฒสิ ภาพร้อมเป็ นตัวกลาง ซึง กลุ่มสว. ยืนข้อเสนอกับทางรัฐบาลแล้ว และรัฐบาลพร้อม
เจรจาแต่ทผี ่านมาการเจรจามีปญั หาเพราะนปช.มีการเปลีย นแปลงข้อเจรจาตลอดเวลา
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างการยืนข้อเสนอดังกล่าว การ์ด นปช. ทีป ระจําบริเวณแยกปทุมวัน สังเกตเห็นกําลังทหาร พยายามเคลือนมา
ปกั หลักบริเวณหน้าสนามศุภชลาศัย เนืองจากเป็ นช่วงเวลาทีผ ่านเส้นตายเวลา 15.00 น. ตามที ศอฉ.ประกาศไว้ จึงแจ้งให้การยืน ข้อเสนอ
ยุตโิ ดยเร็ว พร้อมทัง- ประกาสให้การ์ดนปช. และผูช้ ุมนุมทีป กั หลักบริเวณนัน- ออกจากแยกปทุมวัน เพือรับมือกับการสลายของเจ้าหน้าที
(ข่าวสด) รายงานว่า เวลา 15.30 น.เสียงปื นดังขึน- บริเวณวิ คตอรีพอยท์ ทําให้ประชาชน และกลุ่มผูช้ มุ นุมบริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
แตกตืนหาทีก าํ บัง ขณะทีท หารประกาศขอให้ผไู้ ม่เกีย วข้อง ออกจากบริเวณอนุสาวรียช์ ยั ฯ หรืออยู่ในทีพ กั อาศัย ขณะทีผ ชู้ ุมนุม หน้ า
ห้างแฟชันมอลล์ 

ไม่มคี วามเคลือนไหวใดๆ
ข่าวสดรายงานว่า ต่อมาไม่นาน เกิดเสียงดังคล้ายปื น 2 ครัง- บริเวณอนุสาวรียช์ ยั ฯ ผูช้ มุ นุมหนีกระเจิง จากใต้สะพานลอย
บริเวณแยกมุ่งหน้าแยกดินแดง ไปปิ ดการจราจรบริเวณถนนพหลโยธิน เวลา 16.00 น. พล.ต.ต.วัชยั สังข์ประไพ ผบก.น.1 เข้าเจรจา
เปิ ดเส้นทางจราจร กลุ่มผูช้ มุ นุมยอมเปิ ดทาง และหยุดเผายาง ก่อนกลับมาปกั หลักชุมนุม บริเวณใต้สะพานลอยจุดเดิม
แกนนําประกาศเตือนว่า ช่วงหัวคํา อาจเกิดเหตุรุนแรง ขอให้ผชู้ มุ นุมระวังตัว และห้ามเข้าใกล้สามเหลีย มดินแดง และถนนราช
เทวี เพราะมีทหารประจําการอยู่

15.20 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ตํารวจแจ้งให้เจ้าหน้าทีส ภากาชาดไทยทุกคนออกจากพืน- ทีบ ริเวณวัดปทุมวนารามราชวิ หาร ซึง เป็ นพืน- ทีต รวจสุขภาพ เด็ก สตรี และ
ผุส้ งู อายุ แม้จะเป็ นเขตอภัยทานตามข้อเสนอของผูบ้ ริหารสภากาชาดไทยทีไ ด้หารือกับแกนนํา นปช.ไปก่อนหน้านี- จึงมีการทยอย
เคลือนออกไป ขณะทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมยังปกั หลักทีเ ดิม

15.15 น.

15.30 น.

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

75

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

16.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เวลา 17.20 น.กลุ่มผูช้ ุมนุมย้ายแนวบังเกอร์ยางรถยนต์ จากใต้ทางด่วนพระราม 4 มาอยู่หน้าอาคารลุมพินีทาวเวอร์ ท่ามกลางเสียงปื นดังขึนต่อเนือง

ส่วนข่าวสด รายงานสถานการณ์ถนนพระราม 4 ช่วงเวลา 16.00 น. ผูช้ ุมนุมนํารถปิ คอัพ ขนยางรถยนต์ จํานวนมาก ไปปิ ดเส้นทางเข้า-ออก
และทางขึน- -ลงทางด่วน เพราะเกรงทหารจะเข้ามาจากบนทางด่วน แกนนําประกาศห้ามไม่ให้ผชู้ ุมนุม ใช้อาวุธ แต่หากทหารเข้าสลาย ให้แยก
ย้ายกัน แล้วไปรวมตัวทีแ ยกบางนา

จนเวลา 16.15 น. บริเวณขึน ลงทางด่วนพระรามที 4 มีกลุ่มนปช. นํายางรถยนต์มาทําเป็ นบังเกอร์และบริเวณสถานทูตเบลเยียม เพือปิ ด
ทางป้องกันขนย้ายทหารเข้ามาเสริมกําลัง

ั
โดยยิงประทัดยักษ์ ลูกแก้ว และ
ข่าวสดรายงานว่า ทางด่วนพระราม 4ปะทะกันมาก จุดนี-ผชู้ ุมนุมพยายามรุกคืบ เข้าไปหาทีม นของทหาร
ก้อนหินเข้าใส่ และยังเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง ทหารยิงตอบโต้กลับเช่นกัน และยังรายงานว่า ขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุม ช่วยกันกลิง- ล้อยาง
รถยนต์ เข้าไปเสริมแนวบังเกอร์ หน้ าลุมพิ นีทาวเวอร์ มีเสียงปื นดังขึน- หลายนัด ต่อมาบริเวณชุมชนบ่อนไก่ ทหารยิงกลุ่มผูช้ ุมนุม เข้าที
ศีรษะ 1 คน บาดเจ็บสาหัส เจ้าหน้าทีห น่วยกูช้ พี วชิรพยาบาล ช่วยนําส่ง ร.พ.ราชวิถี นอกจากนี- ยังมีผบู้ าดเจ็บอีก 4 ราย

ภายในสนามมวลลุมพิ นี เป็ นจุดวางกําลังทหาร ม. พัน. 25 ได้มกี ลุ่มชายชุดดําใช้ปืนเล็กยาว ปื นพกสัน- และเอ็ม 79 หลายลูกยิงเข้าใส่
ทหาร มีการยิงตอบโต้กนั เป็ นระยะ

76

(มติชน) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ความเคลือนไหวบริเวณหน้ าสนามมวยลุมพิ นี ถนนพระราม 4 เวลา 16.00 น. กําลังทหารเข้าไปเสริมกําลัง x ภายในสนามมวลลุมพินี เป็ นจุดวาง
บริเวณปากซอยสาทร 1 (ข่าวสด รายงานว่าเป็ นทหารจากม.พัน 20 จํานวน 1 กองร้อย) พร้อมเสริมแนวกระสอบทราบป้องกันกลุ่มนปช.
กําลังทหาร ม. พัน. 25
จากซอยงามดูพลี

ลําดับเหตุการณ์

16.30 น.

16.00 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

77

(ข่าวสด) ทีเ วทีราชประสงค์ แกนนําจากต่างจังหวัด สับเปลีย นขึน- เวทีปราศรัย สลับร้องรําทําเพลง ส่วนบรรยากาศโดยรอบ ยังมีการ
ปะทะกันอย่างต่อเนือง
ส่วนที ร.พ.จุฬาฯ บรรยากาศเงียบเหงา เนืองจากเจ้าหน้าที แพทย์ พยาบาล ออกจากพืน- ทีก ่อนเวลา 15.00 น. ร.พ.ปิ ดรับ
ผูป้ ว่ ยนอก ให้บริการเฉพาะแผนกฉุกเฉิน เพือรองรับการสลายการชุมนุม โดยเตรียมแพทย์ พยาบาล หลายร้อยคน
ั ‚ สแอลพีจี บริเวณใกล้
ขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุม ถอยร่นออกจากแนวปะทะกับทหาร เข้ามายังพืน- ทีช มุ นุม ทัง- นี- เจ้าหน้าทีส งปิ
ั ดปมแก๊
สถานทีช ุมนุม เพือป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝนั
(ข่าวสด) ส่วนทีแยกสามเหลียมดิ นแดง ช่วงเวลา 16.00 น. ผูช้ ุมนุมเห็นทหารเคลือนกําลังเข้ามา จากเดิมอยู่ซอยรางนํา ประชิดเข้า x มีผบู้ าดเจ็บ 2-3 คน ถูกยิงเข้าทีห ลัง
มาใกล้โรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค ซึง กําลังก่อสร้าง กลุ่มผูช้ มุ นุมกลิง- ยางรถยนต์ตดิ ไฟ สลับปาระเบิดปิ งปอง และระเบิดขวด เข้าใส่เจ้าหน้าที
ั ช้ มุ นุมหลายนัด ทัง- สองฝา่ ยปะทะกัน ประมาณ 5 นาที มีผบู้ าดเจ็บ 2-3 คน ถูกยิงเข้าทีห ลัง
เจ้าหน้าทีต อ้ งยิงปื นขู่ ก่อนมีเสียงปื นจากฝงผู
พรรคพวกนําส่ง ร.พ.พระราม 9 โดยใช้รถจักรยานยนต์
จากนัน- มีเผายางรถยนต์ต่อเนือง กลุ่มควันหนาแน่น และส่งกลิน ไปทัวบริ 
เวณ จากนัน- เสียงปื นดังขึน- เป็ นชุด นาน 15 นาที ตาม
ด้วยอีกชุด นาน 5 นาที สถานการณ์น่าสะพรึงกลัว
มติชน รายงานเพิม เติมว่า มีทหารเคลือนกําลังใกล้พน-ื ทีส ามเหลีย มดินแดง โดยกลุม่ ทหารปกั หลักอยู่บริเวณถนนราชปรารภ
หน้ าโรงแรมเซ็นจูรีพาร์ค สามเหลียมดิ นแดง และกลุ่มผูช้ มุ นุมปกั หลักบริเวณเชิ งสะพานข้ามแยกสามเหลียมดิ นแดงในเส้นทางี
มุ่งหน้าไปอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมทิ งั - สองฝงั 
ั
(ข่าวสด) เวลา 16.30 น.หน้ า ร.พ.พญาไท 1 ถนนพหลโยธิ น มีกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยซุ่มยิงทหาร ทีป ระจําการอยู่ฝงตรงข้
าม ร.พ. จาก
อาคารสูง ทหารต้องวิง หนีจา้ ละหวัน ตํารวจทีป ระจําการอยูบ่ ริเวณ ร.พ.วิง หนีเข้าไปหลบในตึก โดยมีการยิงติดต่อกันหลายนัด ทหาร
ต้องยิงสวนขึน- ไปยังจุดทีม าของเสียงปื น จนเงียบเสียงลง
ต่อมาทหารเสริมกําลังเข้ามาตรวจสอบอาคารบริเวณดังกล่าว เพราะนอกจากจะมีอาคารสํานักงานแล้ว ยังมีตกึ ร้างอีกหลาย
อาคาร

ลําดับเหตุการณ์

17.30 น.

17.00 น.

17.00 น.

(ข่าวสด) เวลา 16.40 น.บริเวณประตูนํา ผูช้ ุมนุมบางส่วน พยายามฝา่ เข้ามาเขตห้ามของทหาร บริเวณหน้าโรงแรมอิ นทรา เจ้าหน้าที
ต้องยิงปื นขู่ สถานการณ์เริม ตึงเครียด ผูช้ มุ นุมยิงพลุ และตะไล เข้าใส่เจ้าหน้าที ซึง ตัง- แนวห่างกันประมาณ 150 เมตร

16.30 น.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(คมชัดลึก) เวลา 17.30 น. กลุ่มผูช้ มุ นุมย่านบ่อนไก่ขบั รถบรรทุกนํ-ามันของปมั ‚ ปตท. ทีอ ยู่ใกล้กบั สนามมวยลุมพินี มาจอดกลางถนน
พร้อมทัง- จุดพลุ ประทัด และเผายางรถยนต์ โดยมีเสียงปื นดังต่อเนืองตลอดเวลา ท่ามกลางความอกสันขวั 
ญแขวนของชาวบ้านในย่าน
บ่อนไก่ทตี ่างพากันอพยพครอบครัวออกมาเพราะไม่ทราบว่ารถนํ-ามันจะระเบิดขึน- เวลาใด
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างทีท หารพยายามเข้าไปเคลียร์พน-ื ที แต่ฝา่ ยผูช้ ุมนุมพยายามใช้ไฟจุดรถนํ-ามัน นอกจากนี-ยงั มีแสงเลเซอร์
ส่องเข้ามายังรถนํ-ามัน ทําให้กลุ่มผูส้ อื ข่าวทีด า้ นหลังทหารพากันถอยร่น เพราะเกรงว่าหากผูช้ ุมนุมยิงรถนํ-ามันให้ระเบิดแล้วจะเกิด
อันตราย

นอกจากนี บริเวณซอยจุฬาฯ 9 ข้างโรงแรมปทุมวันปริQนเซส มีการตัง- ด่าน เพือสอบถามบุคคลผ่านเข้า-ออก

ข่าวสดรายงานเพิม เติมว่า ทีแยกบ่อนไก่ เวลา 17.00 น. มีการยิงตอบโต้จากทัง- 2 ฝา่ ยเป็นระยะ และเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง
โดยเฉพาะหน้าชุมชนบ่อนไก่ และชุมชนงามดูพลี ขณะเดียวกันมีขา่ วลือว่า หากมีการสลายการชุมนุม ทีเ วทีราชประสงค์ จะเผาชุมชน
บ่อนไก่เพือตอบโต้ ทําให้ชาวชุมชนทยอยออกจากพืน- ทีจ าํ นวนมาก
(ข่าวสด) เวลา 17.00 น. ถนนพญาไท ฝัง จุฬาฯ ถึงแยกปทุมวัน กําลังทหารที เดิมปกั หลักรักษาการณ์อยู่หน้าจุฬาฯ เคลือนกําลัง
บางส่วน มาอยู่ใกล้ทางออกสยามเซ็นเตอร์ เพือสังเกตความเคลือนไหวของ นปช. และบุคคลทีผ า่ นเข้า-ออก พืน- ทีก ารชุมนุม

มติชน 17.50 น. กลุ่มผูช้ มุ นุมขนยางรถยนต์มาบนฟุตบาธหน้ าโรงแรมอิ นทรา ประตูนํา ซึง ใกล้กบั จุดทีท หารตัง- บังเกอร์ เพือ เตรียม
เผาสกัดการเคลือนกําลัง ขณะทีท หารเตือนประชาชนว่า หากได้ยนิ เสียงปื นยิงขึน- ฟ้า 3 นัด อย่าออกมา เพราะเป็ นสัญญาณว่ากลุ่มผู้
ชุมนุมเผายางแล้ว
(มติชน) 17.00 น. ปากซอยงามดูพลี-บ่อนไก่ เสือ- แดงเผายางรถต่อเนืองเสียงปื นดังเป็ นระยะ

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

78

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ในขณะที ข่าวสดกลับรายงานเหตุการณ์เดียวกันนี-ว่า เวลา 17.30 น. มีรถบรรทุกนํ-ามันลึกลับ 1 คัน เข้ามาจอดขวางถนนพระราม 4
บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ชาวบ้านบริเวณดังกล่าว และผูช้ ุมนุม รวมทัง- ฝา่ ยทหาร ตํารวจ ต้องขยับแนวห่างออกไป เนืองจากไม่มใี ครทราบ
ว่ารถคันดังกล่าว มีน-ํามันหรือไม่
โดยก่อนหน้านี- รถคันดังกล่าว ขนนํ-ามันเบนซินมาส่งปมั ‚ ปตท.ใกล้เคียง ระหว่างนัน- มีผไู้ ม่หวังดีจุดประทัด และตะไลเข้าใส่รถ
นํ-ามัน จนถึงเวลา 18.20 น.เริม มีกลุ่มควันหนาแน่นขึน- ทีท า้ ยรถ เจ้าหน้าทีท าํ ได้เพียงเฝ้าสังเกตการณ์ห่างๆ ระยะ 100 เมตร ไม่สามารถ
เข้าไปดําเนินการใดๆ ได้ เช่นเดียวกับกลุ่มผูช้ มุ นุม ทีท าํ ได้เพียงระมัดระวัง และคุมเชิงไว้
เวลา 17.30 น. บริเวณแยกปทุมวัน กลุ่มผูช้ มุ นุม พยายามใช้เชือกดึงยางรถยนต์ ขึน- ไปบนสถานีรถไฟฟ้า ขณะทีเ จ้าหน้าทีย งิ
ปื นขูข่ น-ึ 3 นัด
ั - -ามัน ปตท. มาจอดนิ งบริเวรปากซอยศูนย์เยาวชน
ส่วนมติชนรายงานเหตุการณ์น-วี า่ เวลา 17.40 น. มีผขู้ บั รถนํ-ามันมาจากปนนํ
ั - งกล่าว และอยู่กงึ กลางระหว่างทหารกับผูร้ ว่ มชุมนุม นปช. และยังอยู่ใกล้กบั โรงรับ
บ่อนไก่ ตรงข้ามปากซอยงามดูพลี ใกล้ปมดั
จํานํา สนามวยลุมพิ นี สถานทูตเบลเยียม จากนัน- กลุ่ม นปช. พยายามใช้ประทัดยักษ์ขว้างเข้าไปทีร ถนํ-ามันแต่ผ่านไปกว่า 1 ชัวโมง 

ครึง ก็ยงั ไม่เกิดเหตุระเบิดไฟลุกไหม้ แม้จะมีไฟลุกอยู่ใกล้ ข้างท้ายรถนํ-ามันก็ตาม ขณะทีก าํ ลังทหารซึง ยืนห่างประมาณ 100 เมตร
พยายามยิงสกัดเพือป้องกันรถคัดดังกล่าวอย่างต่อเนือง
มติชน ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เวลา 18.00 น. กลุ่มผูช้ มุ นุม นปช. ถูกทหารยิงได้รบั บาดเจ็บ บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ถนนพระราม 4 ซึง
ในขณะนี-เจ้าหน้าทีก ชู้ พี วชิระช่วยเหลือนําส่ง รพ.ราชวิถเี บือ- งต้นสาหัส 1 ถูกยิงเข้าทีศ รีษะ

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ไทยโพสต์รายงานว่า ด้านปทุมวัน ประตูนํา ราชดําริ มีคนทยอยออกจํานวนหนึง แต่สว่ นใหญ่ไม่ได้มที ่าทีตกใจ การ์ดตามจุดต่างๆ
เตรียมอาวุธ ระเบิดขวด ไม้เหล็ก จํานวนมาก มีการ์ดนปช. มาสมทบตามด่านต่างๆ ตลอดทัง- เย็น โดยเฉพาะในด่านทีท หารเริม ขยับเข้า
มา ใกล้หน้ าห้างมาบุญครอง
18.30 - (คมชัดลึก) 18.30 น. เจ้าหน้าทีอ าสาสมัครกูช้ พี ได้นําผูบ้ าดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณบ่อนไก่มาส่งทีโ รงพยาบาลราชวิถี
19.30 น. เพิม เติม 4 คน เป็ นชายทัง- หมด รายแรกถูกยิงทีห ลัง รายที 2 มีบาดแผลทีข อ้ มือซ้าย รายที 3 มีบาดแผลทีต น้ แขนซ้าย และรายที 4
ได้รบั บาดเจ็บไม่ทราบบาดแผล

18.00 น.

17.40 น.

เวลา

79

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

19.30 น.

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(คมชัดลึก) ต่อมาเวลา 19.30 น. เจ้าหน้าทีท หารทีต งั - ด่านบริเวณบ่อนไก่ ใช้เครืองขยายเสียงแจ้งให้ผชู้ มุ นุมหยุดใช้อาวุธ และทหารจะ
หยุดใช้อาวุธทันทีเช่นกัน เพือความปลอดภัยของประชาชนในย่านนี(คมชัดลึก) เวลา 19.30 น. แกนนํา นปช. ให้การ์ด นปช. แจกถุงพลาสติกใสขนาดกลางๆ โดยสามารถสวมครอบศีรษะได้ ให้แก่ผชู้ ุมนุม
ในพืน- ที เพือใช้ป้องกันแก๊สนํ-าตา เนืองจากคาดว่าเจ้าหน้าทีท หารจะใช้วธิ โี ปรยแก๊สนํ-าตาจากด้านบน โดยอาจใช้เครืองบิน พร้อมกับมี
การซักซ้อมใช้ถุงพลาสติกใสในการสวมและครอบศีรษะ พร้อมกับระบุว่า จะสามารถช่วยป้องกันและบรรเทาไม่ให้แก๊สนํ-าตามีผลต่อผู้
ชุมนุมมากนัก

มติชนให้ขอ้ มูลเพิม เติมว่า เวลา 19.00 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เกิดเหตุไฟไหม้ตกึ ร้างบริเวณชัน- 10 ขึน- ไป ซึง ใกล้กบั โรงแรมเซ็นจูรี มี
กลุ่มผูช้ มุ นุมคอยดูสงั เกตการณ์อยู่รอบๆ ซึง ไม่มใี ครกล้าเข้าไปในพืน- ทีบ ริเวณดังกล่าว/

เวลา 19.00 น.เกิ ดเพลิ งไหม้คอนโดมิ เนี ยม ระหว่างก่อสร้าง ชือ “ชีวาทัย” สูง 30 ชัน- บริเวณชัน- ที 7-8 ซึง อยู่ระหว่างก่อสร้าง ใกล้
โรงแรมเซ็นจูรพี าร์ค แยกราชปรารภ เบือ- งต้นไม่สามารถดับเพลิงได้ เนืองจากเจ้าหน้าที เข้าไปยังทีเ กิดเหตุไม่ได้ เพราะเกรงไม่
19.40 เพลิงสงบลง โดยก่อนหน้านัน- มีเสียงปื น ดังมาจากอาคารหลังดังกล่าว
ปลอดภัย กระทังเวลา 

ด้านส่วนเจ้าหน้าทีพ ยายามขยับแนวเข้าไป โดยเพิม กําลังทหาร และนํารถพยาบาลของทหาร เข้ามา 2 คัน ตกคําบรรยากาศมืด เห็น
เพียงเปลวไฟจาการเผายางรถยนต์ เจ้าหน้าทีป ระกาศเตือนประชาชน อย่าออกนอกบ้าน

ข่าวสดรายงานว่าบริเวณสามเหลียมดิ นแดง มีเสียงปื นดังขึน- เป็ นระยะๆ ประมาณ 5 นาที จากฝัง ถนนราชปรารภ หลังสิน- เสียงปื น
กลุ่มผูช้ มุ นุมได้ช่วยกันหามร่างวัยรุ่น 2 คน ทีถ ูกยิงบริเวณหัวไหล่ เลือดท่วมตัวขึน- รถจักรยานยนต์สง่ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก ขณะที
ผูช้ ุมนุมขว้างประทัดยักษ์ตอบโต้ทหาร เป็ นระยะ และเผารถยนต์ต่อเนือง บริเวณใต้ทางด่วนดิ นแดง มีผชู้ มุ นุมมาสมทบต่อเนือง

ลําดับเหตุการณ์

80

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ไม่ระบุ

20.30น.

19.30 น.

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

81

(เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เกือบทุกจุดตามพืน- ทีช มุ นุมของกลุ่มคนเสือ- แดงทีเ ข้าไปในบริเวณแยกราชประสงค์ไม่ได้ จึงรวมตัวชุมนุม
อยู่บริเวณสามเหลีย มดินแดง อนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ และใต้ทางด่วนถนนพระราม 4 ใกล้แยกชุมชนบ่อนไก่ รวมไปถึงหน้า ม.รามคําแหง
ซึง มีนกั ศึกษาไปรวมตัวจํานวนหนึงนัน- ประมาณ 19.30 น. ทีบ ริเวณสามเหลีย มดินแดง ได้เกิดเหตุไฟไหม้คอนโดทีอ ยูใ่ นระหว่างกําลัง
ก่อสร้าง สูงประมาณ 30 ชัน- ใกล้โรงแรมเซ็นจูรปี าร์ค ไฟลุกไหม้บริเวณชัน- 4-5 ซึง มีผา้ ใบแขวนอยู่ระโยงรยางค์ ขณะเกิดเหตุ ไม่มี
เจ้าหน้าทีเ ข้าไปดับเพลิง เนืองจากบริเวณดังกล่าวมีแนวบังเกอร์ยางรถยนต์ของผูช้ มุ นุม นอกจากนี-ยงั มีเสียงปื นดังขึน- ประปราย อย่างไร
ก็ดี ไฟไหม้อยู่สกั พักก็ดบั เอง ส่วนสาเหตุยงั ไม่ทราบแน่ชดั
(ข่าวสด) ทีแ ยกศาลาแดง และสวนลุมพิ นี จุดที นปช.ปกั หลักอยู่ ปิ ดไฟจนมืดสนิท ผูช้ มุ นุมถอยร่น หากจากแนวบังเกอร์ 500 เมตร x ช่วงสองทุม่ ครึง แยกศาลาแดงกับ
ไปอยู่ภายในวัดปทุมวนาราม เหลือเพียงการ์ด ปกั หลักสังเกตการณ์ตามแนวบังเกอร์ ส่วนฝัง สีลม เจ้าหน้ าทีออกห่างจากแยกศาลา
สนามมวย
แดง ไปประจําการบริเวณธนาคารกรุงเทพ
(ข่าวสด) หนังสือพิมพ์ เดลีเ มล์ รายงานด้วยว่า พบนักท่องเทีย วหนุ่มสาว ชาวอังกฤษ นายแกรี วิลสัน วัย 29 ปี และ น.ส.อูรส์ซูลา วอช x โรงแรมปิ ดข่าวจนนักท่องเทีย วไม่
เซียโชว์สกี- วัย 39 ปี ทีเ ข้าพักโรงแรมย่านราชประสงค์ พืน- ทีอ นั ตรายของกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีทแี ล้ว โดยไม่รตู้ วั ว่าตกอยู่ท่ามกลาง
ทราบเรือง,
ปิ ดการเชือมต่อ
วงล้อมกระสุน เพราะโรงแรมปิ ดหูปิดตา เอาชัน- หนังสือพิมพ์ไปซ่อน และปิ ดการเชือมต่ออินเตอร์เน็ต
อินเตอร์เน็ต
ส่วนในห้องพัก เปิ ดแต่ช่องฟ็อกซ์ทวี ี ซึง มีแต่รายการบันเทิงฮอลลีว ดู้ มารูต้ วั เข้าตอนเรียกแท็กซี ให้พาไปร้านอาหารไทย แล้วเห็น ทหาร 
ญแขวนแบบนี-มาก่อน
ทัง- ขาไปขากลับ ไม่เท่านัน- ทหารยังตะโกนสังคนขั 
บรถ ให้หยุดแล้วเล็งปื นมา ไม่เคยอกสันขวั
รายงาน ระบุว่า มีนกั ท่องเทีย วชาวอังกฤษอีกมาก ทีต กค้างอยู่ท่ามกลางวงล้อมการเมืองในกรุงเทพฯ และยังคงสับสนกับ
สถานการณ์ ทีเ กิดขึน- แม้ว่าสถานทูตอังกฤษ ประกาศให้นกั ท่องเทีย ว หลีกเลีย งกรุงเทพฯ แล้วก็ตาม

ลําดับเหตุการณ์

สรุปข่าว
ตลอดทังคืน

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ถนนโดยรอบบริเวณศาลาแดง ยังคงปิ ดการจราจร และมีกาํ ลังทหารรักษาการณ์อยู่ทุกหัวมุมถนน ตรวจตรารถทีเ ข้า-ออกอย่างละเอียด

82

ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า

(ไทยรัฐ )หลังความตึงเครียดแผ่ไปทัวพื 
น- ทีบ อ่ นไก่ ลุมพิ นี แยกศาสาแดง ราชปรารภ และแยกสามเหลียมดิ นแดง ซึง เป็ นพืน- ทีท มี กี าร หมายเหตุ : ข่าวสดรายงาน
ปะทะกัน ระหว่างเจ้าหน้าทีท หารกับกลุ่มแนวร่วม นปช.หรือกลุ่มคนเสือ- แดงเมือวันที 17 พ.ค.มีการเผายางรถยนต์หลายจุดในพืน- ทีด งั กล่าว
สถานการณ์น-ใี นสถานทีอ นื ๆ
ดังนี- ทีลานพระบรมราชานุ
โดยเฉพาะทีย า่ นบ่อนไก่กลุม่ ผูช้ ุมนุมได้เข็นรถนํ-ามันเข้าขวางหน้าทหารขณะมีการปะทะกันแต่ในวันที 18 พ.ค.สถานการณ์ความรุนแรงและเสียง สาวรีย์ รัชกาลที 6 หน้ าสวน
ปื นทีย ่านบ่อนไก่เริม ซาลง
ลุมพิ นี ผูช้ ุมนุมเผาทําลายขยะ
เป็ นจุดๆ เนืองจากไม่มรี ถขยะ
ขณะทีส ถานการณ์ทแี ยกสามเหลียมดิ นแดงตลอดทัง- คืนวันที 17 พ.ค.ต่อเนืองถึงเช้าวันที 18 พ.ค. ยังคงมีการเผชิญหน้ากันระหว่างทหารกับ ของ กทม.มาเก็บหลายวัน ทํา
กลุ่มผูช้ มุ นุมโดยผูช้ ุมนุมพยายามรุกคืบเข้าไปในพืน- ทีท หารมีการจุดปะทัดยักษ์ พลุ เปิ ดทางทําให้ทหารต้องยิงสกัดเป็ นระยะเป็ นเหตุให้ผชู้ ุมนุม ให้บรรยากาศโดยรอบเริม
เสียชีวติ 1 คน
สกปรก มีกลิน เน่าเหม็น จึงต้อง
กําจัดทําลาย ด้วยการเผา
โดยข่าวสด รายงานสถานการณ์ทอี นื ๆ ว่า บริเวณแยกศาลาแดง บริเวณถนนสีลม หลังเกิดเหตุเสียงดัง คล้ายปะทัดยักษ์ ในเวลา 02.00 น.
ส่วนในโรงพยาบาล
หน่วยแพทย์กชู้ พี แจ้งว่า มีการยิงด้วยปื นสไนเปอร์ เข้าไปยังแยกศาลาแดง มีเสียงปื นดังเป็นระยะๆ ตลอดแนว ถนนสีลมดับไฟตลอดเส้นทาง จุฬาฯ เดิมเปิ ดให้สอื มวลชน ใช้
สภาพโดยรวมเงียบเหงา
ห้องบริเวณชัน- สองเป็ นห้อง
ทํางาน แต่ในวันนี-กลับให้ลงมา
จนช่วงเช้ามีพนักงานบางส่วน มาทํางานตามปกติ แต่รา้ นค้า และอาคารสํานักงานส่วนมาก ยังคงปิ ดตัว ส่วนรถยนต์สว่ นบุคคล สามารถเข้ามาใน ใช้หอ้ งบริเวณชัน- ล่าง ด้านหน้า
ถนนสีลมได้ เพียงช่วงเวลากลางวันเท่านัน- แต่ในช่วงกลางคืน เข้าได้เพียงถนนสุรวงศ์
ห้องฉุกเฉิน โดยอ้างเรืองความ
ในส่วนของเจ้าหน้าที ได้สนธิกาํ ลังทัง- จากทหาร และตํารวจ ตลอดแนวถนนพระราม 4 ยังไม่มเี หตุการณ์ปะทะแต่อย่างใด แต่ยงั คงมี ปลอดภัย ส่วนของห้องฉุกเฉิน
ร่องรอยของเศษผ้า และยางรถยนต์ทถี ูกเผา
นัน- ยังให้บริการตามปกติ

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์ วันที 18 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 19 พฤษภาคม 2553)

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

83

โดยเฉพาะบริเวณถนนอังรีดนู ังต์ อนุญาตเฉพาะรถของผูท้ ที าํ งานในสภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาฯ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติเท่านัน- บรรยากาศที
ร.พ.
ช่วงเช้าจุดนี- ไม่มเี สียงการปะทะ
จุฬาลงกรณ์ และแยกศาลา
แดง สงบลงกว่าทุกวัน แต่
บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 6 สวนลุมพิ นี และแยกศาลาแดง ฝงั ร.พ.จุฬาลงกรณ์ ซึง เป็ นแนวบังเกอร์ของ นปช. ซึง สามารถได้ยนิ เสียงคล้ายระเบิด
ดับไฟตลอดทัง- คืน หลังแนวบังเกอร์ นปช.มีนกั รบดํา และการ์ด ประจําการอยู่ไม่กสี บิ คน คอยเฝ้าระวังทหาร ทีจ ะรุกคืบเข้ามาสลาย
ดังมาจากทางแยกบ่อนไก่ เป็ น
ส่วนฝัง สีลม บริเวณโรงแรมดุสิตธานี ทีเ คยมีกาํ ลังตํารวจปราบจลาจล ประจําการตรงสีแ ยก กําลังส่วนใหญ่ หลบเข้าไปอยู่ในที ระยะ
แต่กไ็ ม่ได้สร้างความ
ปลอดภัย หลังถูกยิงใส่ดว้ ยเอ็ม 79 เมือคืนวันที 16 พฤษภาคม ต่อเนืองเช้าวันที 17 พฤษภาคม
ตกใจให้เจ้าหน้าที ร.พ. และ
บริเวณฟุตปาธหน้ าห้างเซ็นทรัลเวิ ลด์ กลุ่ม นปช. 5 คน นําโลงศพเปล่ามาเผา ข้างโลงเขียนชือ นายอภิสทิ ธิ 8 นายสุเทพ และกลุ่ม ตํารวจทีร กั ษาการณ์อยู่
นายทหารของกองทัพบก กล่าวหาเป็ น บุคคลทีส งฆ่
ั าประชาชน
เจ้าหน้าที ร.พ.เผยว่า
จากเหตุการณ์รุนแรงทีเ กิดขึน- ทุกฝา่ ยทีต อ้ งการเห็นความสงบสุขของชาติได้ออกมาเรียกร้องขอสันติภาพหลังจากทีป ระเทศชาติเกิดความบอบ แม้จะมีเสียงปื นเสียงระเบิด แต่
ชํ-าเสียหายจนยากทีจ ะเยียวยาให้กลับสูส่ ภาพเดิมได้ในเวลาอันสันเนืองจากเกิดเหตุการณ์มา
ต่อเนืองหลายวัน ทําให้เริม ชิน
กับเสียงทีเ กิดขึน- และบางราย
ระบุว่า จนถึงขณะนี- สามารถ
แยกเสียงระหว่างระเบิด และ
ประทัดได้แล้ว
และตัง- แต่
ทํางานมาเป็ นสิบปี ร.พ.ไม่เคย
ปิ ด และไม่มผี ปู้ ว่ ยเข้ามารักษา
น้อยขนาดนี-

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

01.30 น. (มติชน) วันที 18 พ.ค. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ทีห น้ ามหาวิ ทยาลัยรามคําแหง กลุ่มคนเสือ- แดงประมาณ 200-300 คน นําถรบรรทุกติดเครืองขยาย
เสียงตัง- เป็ นเวทีปราศรัยขนาดเล็ก โจมตีการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าทีร ฐั แต่มนี กั ศึกษา มร.และชาวบ้านใกล้เคียงไม่พอใจ มีการปาขวดนํ-าใส่
กัน หลังจากนัน- มีเสียงปื นดังขึน- 4-5 นัด ทําให้เสือ- แดงกระจัดกระจายแยกย้ายกลับบ้านและยุตกิ ารชุมนุม จากการตรวจสอบไม่มรี ายงาน
ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ
02.00 น. (เดลินิวส์) บริเวณสีลมและแยกศาลาแดง เหตุปะทะลดลง และในเวลา 02.00 น. หน่วยแพทย์กชู้ พี ได้แจ้งว่ามีการยิงสไนเปอร์เข้าไปยังแยกศาลา
แดง และมีเสียงปื นดังเป็ นระยะ อย่างไรก็ตามในช่วงเช้ายังคงมีพนักงานบางส่วนเดินทางมาทํางาน แต่รา้ นค้าและสํานักงานส่วนมากยังคงปิ ดตัว
มีเพียงพนักงานบางส่วนมาทํางานตามปกติ แต่รา้ นค้าและอาคารสํานักงานส่วนมากยังคงปิ ดตัวลง ส่วนรถยนต์สว่ นบุคคลสามารถเข้ามาในถนนสี
ลมได้เพียงช่วงเวลากลางวันเท่านัน- แต่ในช่วงกลางคืนสามารถเข้าได้เพียงถนนสุรวงศ์ โดยมีการสนธิกาํ ลังทัง- ทหารและตํารวจตลอดแนวถนน
พระราม 4 ซึง มีความสงบและเรียบร้อย
03.40 น. (มติชน) เมือวันที 18 พค. ทีก องกํากับการอารักขา กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) บช.น. จ.ส.ต. ณัฐกิต เครือสุคนธ์ ผบ.หมู่
กองร้อยที 1 กก.อารักขา บก.อคฝ.เปิ ดเผยว่า เมือเวลา 03.40 น. ขณะขับรถยนต์มาเข้าเวรที กก.อารักขา บก.อคฝ. ใช้ถนนพระราม 9 ผ่านอาร์ซี
เอ ขณะขับรถมาถึงทางขึน- ถนนจตุรทิศ สังเกตเห็นรัว- ลวดหนามปิ ดขวางทางขึน- และ พบรถยนต์คนั หน้าจอดอยู่สภาพถูกยิงรอบคัน โดยคนขับลง
นอนหมอบกับพืน- ถนน ตนจึงจอดรถ ทันใดนัน- ได้ยนิ เสียงปื นดังติดต่อกันกว่า 10 นัด เสียงกระสุนปื นพุ่งเข้าเจาะรอบคันรถของตน ได้แต่จบั
พวงมาลัยไว้แน่น พอสิน- เสียงปืนสักพัก ได้กลิม เหม็นแก๊สฟุ้งกระจาย จึงตัดสินใจขับถอยหลังออกจากจุดเกิดเหตุ โดยมีเสียงร้องตะโกนไล่หลังว่า
“ไป ไป ไป...” ก่อนจะรีบขับรถเปลีย นเส้นทางเพือมาทํางาน...และรายงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบเบือ- งต้นคาดเป็ นกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยไม่น่าจะ
เป็ นทหารเพราะมีรถของทหารถูกเผาอยู่แต่คนทีไ ล่คนพูดภาษาไทยชัดเจน
พ.ต.อ. ธนกฤต ไชยจารุวฒ
ุ ิ ผกก.กก. อารักขา 1 บก.อคฝ. ผูบ้ งั คับบัญชา ตรวจดูรถยนต์ของ จ.ส.ต. ณัฐกิจ พบรอยกระสุนปืนไม่ทราบขนาด ยิง
ั บพรุนไปหมด โดยยิงในระดับคนนังทุ
เข้าฝงคนขั 
กนัด บางนัดกระสุนเจาะถังแก๊สแอลพีจที า้ ยรถ แต่โชคดีทถี งั แก๊สไม่ระเบิด
04.00 น. (ไทยรัฐ) ขณะเดียวกันผูส้ อื ข่าวประจํา บช.น.ได้รบั แจ้งว่ามีรถเจ้าหน้าทีต ํารวจถูกยิงเสียหายจอดอยู่บริเวณลานจอดรถข้าง บช.น.จึงไปตรวจสอบ
พบรถเก๋งยีห อ้ ฮอนด้ารุ่นซีอาร์วี สีบรอนซ์ทองทะเบียน ษว 6875 กรุงเทพมหานครมีรอยกระสุนปื นทีต วั ถังรถด้านขวา ประตูขวาและกระจก
ประตูหลังขวารวม 7 รูกระสุนยังทะลุตวั ถังซ้ายไปถูกถังแก๊สแอลพีจที า้ ยรถจนมีแก๊สซึมออกมา จ.ส.ต.ณัฐกิต เครือสุคนธ์ ผบ.หมู่ กก.อารักขา 1
บก.อคฝ.เจ้าของรถกล่าว่า รถคันดังกล่าวเป็ นของพีช าย ตนขับออกมาจากบ้านย่านบางกะปิ เพือมาเข้าเวรที บช.น.ตอนตีสี โดยขับรถมาตาม

เวลา

84

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ถนนจตุรทิศ มุ่งหน้าไปถนนศรีอยุธยา พอถึงเชิงสะพานยกระดับข้างถนนราชปรารภ พบลวดหนามกัน- ถนนช่องทางซ้ายทีจ ะลงไปประตูน-ํา
และมีแท่งปูนกัน- กลางถนน ขณะกําลังจะถอยรถกลับ ปรากฎว่ามีผใู้ ช้อาวุธปื นยิงใส่รถด้านซ้ายจนถังแก๊สรัว ตนตกใจนังนิ 
งไม่กล้าลงจากรถ
กระทังสิ 
น- เสียงปื นและแก๊สทีร วทํ
ั าให้เกือบหมดสติ จึงติดสินใจถอยรถกลับออกมา
จ.ส.ต.ณัฐกิตกล่าวต่อไปว่า เหตุเกิดประมาณตีสตี นไม่เห็นคนยิงเพราะถนนมืดมาก แต่ได้ยนิ เสียงผูช้ ายตะโกนว่า “มึงออกไปได้แล้ว”
และขณะเกิดเหตุตนสังเกตเห็นรถเก๋งโตโยต้าสีขาวคันหนึงจอดอยู่บริเวณดังกล่าว สภาพรถถูกยิงจนพรุนไปหมดเช่นกัน ผูข้ บั ขีเ ป็ นชายกําลัง
นอนราบอยู่กบั พืน- ข้างรถ ตนคิดว่าจุดดังกล่าวน่าจะเป็ นเขตหวงห้าม จึงอยากเตือนคนทีไ ม่รหู้ รือขับรถหลงทางเข้าไปให้ศกึ ษาเส้นทางก่ อน
เพราะอาจโดนยิงส่วนกระสุนทีย งิ มานัน- เข้าระดับศรีษะ แต่โชคดีทไี ม่โดนแต่ถา้ มีคนนังอยู 
่เบาะหลังต้องเสียชีวติ แน่ เพราะกระสุนเข้าบริเวณ
ดังกล่าว ตนจะแจ้งความไว้เป็ นหลักฐานก่อนไม่รวู้ ่าประกันรถยนต์จะชดใช้ให้หรือไม่
(เดลินิวส์) พ.ต.อ.ธนกฤต ไชยจารุวฒ
ุ ิ ผกก.1 บก.อคฝ กล่าวว่า จากเหตุการณ์กดดันเมือเช้าตรู่ทผี ่านมา บริเวณแยกราชปรารภ มีรถเก๋งยีห อ้
ฮอนด้า ซีอาร์วี ทะเบียน ษว 6875 กรุงเทพมหานคร ของ จ.ส.ต.ณัฐกิต เครือสุคนธ์ ลูกน้องในสังกัด ถูกกระสุนไม่ทราบขนาดยิงเข้าทีต วั รถกว่า
10 นัด โดยคนขับไม่ได้รบั บาดเจ็บแต่อย่างใด โดย จ.ส.ต.ณัฐกิต กล่าวว่า ได้ขบั รถออกจากแฟลตถนอมมิตร ย่านวัชรพล มาเข้าเวรรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน บช.น. โดยใช้เส้นทางพระราม 9 ผ่านอาร์ซเี อ เข้าถนนจตุรทิศ ข้ามสะพานแยกราชปรารภ ลงหน้า สน.พญาไท
“เมือขับมาถึงทางขึน- ถนนจตุรทิศ เห็นรถเก๋งคันหน้าจอดอยู่ในสภาพถูกยิง โดยคนขับลงนอนหมอบกับพืน- ถนน จึงจอดรถ ทันใดนัน- ก็ได้ยนิ
เสียงปื นดังติดต่อกันกว่า 10 นัด ตนได้แต่จบั พวงมาลัยไว้แน่น พอสิน- เสียงปื นก็รบี ขับรถออกไป ตนเชือว่าเหตุทรี อดมาได้คงเพราะในรถมีพระ
เครืองหลายองค์ ทัง- ตะกรุดหนังเสือ วัดเจดียห์ อย พระพุทธบรมไตรโลกนาถ รุ่นมหาจักรพรรดิ 8 วัดราชประดิษฐาน จ.พระนครศรีอยุธยา พระ
นารายณ์ทรงครุฑ วัดไตรมิตรฯ และหลวงพ่อคูณทีไ ด้ตอนบริจาคโลหิต” จ.ส.ต.ณัฐกิต เล่าด้วยอาการตืนเต้น
06.30 น. (ข่าวสด) วันที 18 พฤษภาคม ทีวดั ปทุมวนาราม บรรยากาศในวัด เต็มไปด้วยกลุ่มผูช้ ุมนุม นปช.กว่า 200 คน ส่วนใหญ่เป็นสตรี คนชรา เด็ก
และพระสงฆ์
ตลอดทัง- คืนผูช้ มุ นุม ต่างเฝ้าติดตามข่าวสาร หน้าจอโทรทัศน์ภายในวัด คอยดูว่าจะมีกาํ ลังทหารบุกเข้ามาสลายการชุมนุม บริเวณสีแ ยกราช
ประสงค์หรือไม่ กระทังถึ 
งเช้า ก็ไม่มเี หตุการณ์ใดๆ ผูช้ มุ นุมจึงออกมานังฟ 
งั การปราศรัย หน้าเวทีราชประสงค์ตามเดิม

เวลา

85

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ด้าน พ.ต.อ. ชาตรี กาญจกันติ ผกก.สน.ดินแดง กล่าว่า เบือ- งต้นได้สอบปากคํา ดช.น้อย พร้อมแจ้งข้อหาวางเพลิง ก่อนส่งตัวให้ศอฉ.ต่อไป
(ข่าวสด) ทีเ วทีแยกราชประสงค์ กลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วน นอนหลับพักผ่อน เนืองจากเมือคืนทีผา่ นมา จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยรอบพืน- ทีก าร
ชุมนุม หลังมีกระแสข่าวว่า เจ้าหน้าทีจ ะเข้ามาสลายการชุมนุม
ส่วนใหญ่อยู่ในอาการอ่อนล้า บริเวณหน้าเวทีปราศรัย มักเป็ นเด็ก ผูห้ ญิง และคนชรา เนืองจากผูช้ าย แยกไปอยู่ตามด่านต่างๆ เพือ
ป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที กระชับพืน- ทีเ ข้ามาใกล้กบั เวทีปราศรัย
07.00 น. (เดลินิวส์) ตร.เข้าคุมสถานการณ์ปว่ น “ทัง- นี-เวลา 18.00 น. วันที 17 พ.ค. ทีผ ่านมา เกิดเหตุเพลิงไหม้ทชี นั - 3 อาคารชีวาทัย ตํารวจประสาน 

20.00 น. เพลิงจึงสงบ ต่อมาเวลา 07.00 น. วันที 18 พ.ค. เกิดเพลิงไหม้อาคารร้าง เลขที
– 09.00 กทม. นํารถดับเพลิง 3 คัน เข้าดับเพลิง จนกระทังเวลา
น.
12 ถนนดินแดง แขวงและเขตดินแดง กรุงเทพฯ มีรถดับเพลิง 10 คัน เข้าระงับเหตุ จนกระทังเวลา 

09.00 น. เพลิงจึงสงบ กลุ่มผูช้ มุ นุมควบคุม
ตัว ด.ช.แดง (นามสมมติ) อายุ 14 ปี เป็ นผูต้ อ้ งสงสัยวางเพลิงอาคารดังกล่าว นําตัวส่งพนักงานสอบสวน เบือ- งต้น ด.ช.แดง รับสารภาพว่าก่อเหตุ
จริง และทําไปด้วยความคึกคะนอง” ผบช.น. กล่าว
07.45 น. (เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เวลา 07.45 น. ได้เกิดเพลิงไหม้ตกึ แถว 4 ชัน- ครึง บริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง ใกล้ธนาคารกรุงเทพ เพลิงได้ลุก 

ดเหตุอนั ตราย เพราะจุดดังกล่าวเป็ นจุด
ไหม้อย่างรวดเร็ว และไฟได้ไหม้ถงึ ชัน- 4 แต่รถดับเพลิงไม่สามารถจะเข้าไปดับไฟได้ เนืองจากหวันจะเกิ
ปะทะ ต่อมาตํารวจได้เจรจากับกลุ่ม นปช. ขอให้รถดับเพลิงเข้าไปทําการดับไฟ แต่ไม่สาํ เร็จ เจ้าหน้าทีด บั เพลิงจึงต้องนํารถขึ-นไปบนทางด่วน
เพือดับไฟ ทําให้การจราจรติดขัด และมีการปิ ดการจราจรหลายจุด ก่อนจะควบคุมเพลิงไว้ได้

07.00 น. (มติชน) ร.ต.ท. ภูสทิ ธิ 8 ชาญศรี พนักงานสอบสวย (สบ. 1) สน.ดินแดง รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารสหชาติ เลขที 12 ถนนดินแดง แขงและเขต
ดินแดง กทม. ใกล้ธนาคารกรุงเทพ สาขา สามเหลียมดิ นแดง รุดไป พร้อมเจ้าหน้าทีบ รรเทาสาธารณภัย กรุงเทพฯ ทีเ กิดเหตุเป็ นอาคาร สูง
4 ชัน- 10 คูหา เก็บเครืองใช้สาํ นักงานของธนาคารกสิกรไทย ทัง- นี- เจ้าหน้าทีใ ช้น-ําฉีดสกัดประมาณ 3 ชัวโมง 

จึงควบคุมเพลิงไว้ได้
ระหว่างนัน- การ์ด นปช. ควบคุมตัว ดช.น้อย (นามสมมุต)ิ อายุ 14 ปี ผูต้ อ้ งสงสัย เนื-อตัวมอมแมมมีเขม่าควันตามร่างกาย จึงควบคุมตัวมา
สอบสวนที สน.ดินแดง โดย ดช.น้อย รับสารภาพ อ้างว่า นันรถทั 

วร์มาจากพัทยาพร้อมเพือนรวม 4 คน เพือมาเทีย วกทม. แต่พลัดหลงกับเพือน
ก่อนมาอยู่กบั กลุ่มคนเสือ- แดง จนรุ่งเช้าตนเดินทางมาถึงบริเวณหน้าอาคารทีเ กิดเหตุ พบถังแกลลอนนํ-ามันตัง- อยู่ จึงได้หยิบเขย่าและเทลงพืนสังเกตุเห็นกองเพลิงอยูใ่ กล้ๆ จึงใช้ไม้แหย่กองไฟ แล้วทิม เข้าไปในนํ-ามัน จนไฟลุกลามติดตัวเกิดเพลิงไหม้และการ์ดนปช.จับกุมไว้

เวลา

86

หมายเหตุ : ข่าวจากมติชน
และ เดลินิวส์ เล่าถึงการ
สอบปากคําของเด็กชายนาม
สมมุตดิ งั กล่าวไม่ตรงกัน

หมายเหตุ : ข่าวจากมติชน
และ เดลินิวส์ เล่าถึงการ
สอบปากคําของเด็กชายนาม
สมมุตดิ งั กล่าวไม่ตรงกัน
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นควร
ให้คงความต่างดังกล่าวไว้

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ไม่ระบุ
เวลา

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

87

ทัง- นี-มกี าร์ด นปช. ฝา่ ด่านรัว- ลวดหนามเข้ามาเพือมอบตัวกับทางเจ้าหน้าทีท หาร โดยการ์ดคนดังกล่าวต้องการออกจากพืน- ทีช มุ นุมบริเวณ
ทางเจ้าหน้าทีท หารได้มกี ารนําผ้าขาวปิ ดตา ซึง ขณะนี-ได้ถูกควบคุมตัวไปดําเนินการสอบสวน
แยกประตูน-ํา ซึง การถูกนําตัวออกมานันต่อ ส่วนบรรยากาศบริเวณถนนราชปรารภ ด้านหน้าโรงแรมอินทรา ยังคงมีกลุม่ ผูก้ ่อกวนการปฏิบตั หิ น้าที แต่ทหารเลือกทีจ ะตะโกนตักเตือน
แทนยิงปื นขึน- ฟ้า
(ไทยรัฐ) ผูส้ อื ข่าวรายงานด้วยว่า ศอฉ.ได้แจกจ่ายเอกสารสรุปการใช้อาวุธเอ็ม 79 ทีใ ช้ในการยิงประชาชน ทหาร ตํารวจ ตัง- แต่วนั ที 13-17 พ.ค. หมายเหตุ : เป็ นรายงานสรุป
รวมทัง- สิน- 56 ลูกโดยแบ่งเป็ นวันที 13 พ.ค.จํานวน 1 นัดเวลา 19,25 น.เกิดเหตุระเบิดเอ็ม 79 บริเวณแยกศาลาแดงจํานวน 8 นัดเวลา 19,50 น. การยิงเอ็ม 79 จากฝา่ ย ศอฉ.
บริเวณบ่อนไก่ ถนนราชปรารภ สีแ ยกประตูน-ําจํานวน 4 นัดเวลา 22.05 น.บริเวณแอร์พอร์ต ลิง- ค์ จํานวน 4 นัดเวลา 22.50 น. ตกหน้าแนวทหาร
ม.พัน5 บ่อนไก่ 1 นัดเวลา 23.15 น.บริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง 1 นัด
วันที 15 พ.ค.จํานวนทัง- สิน- 19 นัดเวลา 05.15 น.ตกบริเวณหน้าแนวทหารม.พัน 5 หน้าสนามมวยลุมพินีจาํ นวน 1 นัดเวลา 16.40 น.เหตุระเบิด
เอ็ม 79 ตกทางด่วนพระรามสีม าทีส นามมวยลุมพินจี าํ นวน 10 นัดเวลา 17.45 น.ตกหน้าแฟลต 5 สน.ลุมพินีจาํ นวน 1 นัดเวลา 18.45 น.ตกหน้า
สน.ลุมพินี 1 นัดและสวนลุมพินอี กี 1 นัด วันที 16 พ.ค.เวลา 17.00 น.ตกบริเวณบ่อนไก่ จํานวน 5 นัด วันที 17 พ.ค.เวลา 00.30 น.ตกทีห น้า
โรงแรมดุสติ ธานี 1 นัดและอาคารอือ- จือเหลียงจํานวน 3 นัดเวลา 19.25 น.เหตุระเบิดเอ็ม 79 บริเวณใต้ทางด่วนพระรามสีจ าํ นวน 4 นัด 21.30 น.

ม็อบปะทะทหารยึดโรงแรม ผูส้ อื ข่าวรายงานเพิม เติมว่า กลุ่ม นปช. บริเวณแยกสามเหลีย มดินแดงยังคงตึงเครียด เมือกลุ่มผูช้ มุ นุมเข้าไป
ภายในโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค และวางกําลังไว้ตามชัน- ต่างๆ พร้อมนําธงสีแดงไปปกั เป็ นเขตแดนหน้าโรงแรมด้วย ขณะเดียวกัน ผูช้ มุ นุมนํายาง
รถยนต์ไปวางบริเวณหน้าโรงแรม ขยายแนวพืน- ทีก ารชุมนุมออกไปยังถนนราชปรารภ ทัง- นี-มกี ารจุดไฟเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง โดย
ตลอดเวลามีการจุดพลุขนาดใหญ่เสียงดังสนัน พร้อมประทัดยักษ์เป็ นระยะๆ

อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั เห็นควร
ทัง- นี- พ.ต.อ.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบก.น.1 พ.ต.อ.ชาตรี กาญจนภักดี ผกก.สน.ดินแดง และกําลัง สามารถควบคุมตัว ด.ช.แดง (นาม ให้คงความต่างดังกล่าวไว้
สมมติ) อายุ 14 ปี ได้ จากการสอบสวนให้การรับสารภาพว่า เดิมตนตามพ่อแม่ซงึ มีอาชีพก่อสร้างไปพักอยู่ทยี ่านพัทยาและไม่ได้เรียน ต่อมา 
วร์มาจากพัทยามากรุงเทพฯ แล้วมาร่วมชุมนุมทีด นิ แดง จนในช่วงเช้าเดิน
ทราบข่าวการชุมนุมของ นปช. จึงพร้อมเพือนๆ รวม 4 คน นังรถทั
มาถึงบริเวณอาคารทีเ กิดเหตุ พบแกลลอนนํ-ามันตัง- อยู่ จึงยกขึน- มาเขย่าแล้วเทนํ-ามันทิง- จุดไฟแล้ววิง หลบหนี แต่ถูกตํารวจจับกุมในทีส ดุ

ลําดับเหตุการณ์

ช่วงเช้า

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สําหรับปฏิบตั กิ ารเข้าตรึงพืน ทีด้านบ่อนไก่ครัง- นี- มีรายงานว่าจะมีการ์ด นปช. และอดีตทหารพรานแฝงตัวเข้ามาสังการ 

โดยมีการนํา
คนจากนอกพืน- ที พร้อมอาวุธนานาชนิด โดยมีการแบ่งโซนรับผิดชอบเป็ น 3 ด่าน ด่านแรกอยูท่ ปี ากซอยงามดูพลี มีผปู้ ฏิบตั งิ านอยู่ประมาณ 1015 คน ซึง มีการกรอกนํ-านํ-ามันเบนซินใส่ขวดเครืองดืม ชูกาํ ลังนับร้อยขวด มีการยิงตอบโต้ฝา่ ยทหารด้วยพลุ ระเบิดเพลิง ตะไล โดยมีบงั เกอร์ยาง
สูงท่วมหัวเป็ นเกราะกําลังและมีการหลอกล่อหน่วยสไนเปอร์ของทหาร ด้วยใช้ไม้แขวนหมวกกันน็อกและถังนํ-ามันไว้บนสว่นปลายของไม้ คล้าย 
ฝา่ ยทหารอยูต่ ลอดเวลา
กับมีคนแอบซุ่มอยู่ เมือทราบทิศตําแหน่งการยิงของทหาร ก็จะสังให้ 
ยงิ เอ็ม 79 ไล่หน่วยทหารทันที นอกจากนี-มกี ารยัวยุ
ด่านทีส องคือซอยสะพานคู่ อยู่ซอยถัดไป มีชุดปฏิบตั กิ ารประจําอยู่ประมาณ 10-12 คน คอยทําหน้าทีย งิ คุม้ กันใส่ทหาร ช่วงทีมกี ารนํายางรถยนต์
ไปเผาบนถนน และช่วยยิงสนับสนุนด่านแรก ส่วนด่านสุดท้ายอยู่ปากซอยสุวรรณสวัสดิ 8 มีชุดปฏิบตั กิ าร 8-10 คน คอยทําหน้าทีส ง่ กําลังเข้าไป
เสริมและเข้าไปรับผูบ้ าดเจ็บจากเหตุปะทะ
และทําหน้าทีเ ป็ นหน่วยเสบียงมีขาใหญ่ย่านคลองเตยสังการและประสานงานสายตรงกั 

บเวทีราช

(ไทยรัฐ) ทางด้านบรรยากาศทีแ ยกบ่อนไก่ ช่วงเช้าทีท บี ริเวณตลาดบ่อนไก่ มีผชู้ มุ นุมจํานวน 500 คน ขนยางรถมาทําเป็ นบังเกอร์ทบี ริเวณใต้
สะพานทางด่วน ปิ ดทางขึน- ลงทางด่วนทัง- 2 ด้าน การ์ดออกเดินตรวจบุคคลต้องสงสัยรวมท้งขอดูบตั รประจําตัวสือ มวลชน เพราะมีกระแสข่าวว่า
จะมีทหารเข้ามาปะปนกับผูช้ มุ นุมหาข่าว เพือเข้าสลายม็อบ
ส่วนทีบริเวณซอยสุวรรณสวัสดิS หลังเกิดเหตุระทึกเมือเย็นวันที 17 พ.ค. ยังคงมีบงั เกอร์ยางรถยนต์ของกลุ่มนปช.จํานวนหนึง กอง
อยู่หน้าปากซอยด้านพระราม 4 โดยมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บรายหนึงจากการทีป ระทัดยักษ์ระเบิดคามือ ทําให้เกิดแผลบริเวณฝา่ มือและนิ-วชีซ- า้ ย รถ 

่ตลอดเวลา โดยมี
มูลนิธนิ ําส่งโรงพยาบาล ขณะเดียวกันมีกลุ่มชายชุดดํายืนเกาะกลุ่มอยู่ 3-4 คน หนึงในนัน- ถือวิทยุสอื สารสีแดง คอยสังการอยู
การสังให้ 
ทุกคนคอยระวังหน่วยสไนเปอร์ ทีอ ยู่บริเวณอาคารต่าๆง คอยซุ่มยิงใส่ ขณะเดียวกันมีการพูดคุยกันระหว่างชายชุดดําทีเ ป็ นอดีตทหาร
พรานว่า กลุ่มชายชุดดําทีมอี าวุธหนัก คือเอ็ม 79 และอาร์พจี ี จะเข้าปฏิบตั กิ ารในพืน- ทีบ ริเวณนี-ตงั - แต่ช่วงเย็นวันที 18 พค. ไปตอลดจนกลางคืน
เพราะต้องอาศัยการพรางตัวและทีผ ่านมา พลาดท่าถูกหน่วยสไเปอร์ของทหาร ซุ่มยิงเสียชีวติ และบาดเจ็บไปแล้วหลายราย แต่ไม่ตอ้ งห่วงเพราะ
มีกาํ ลังเสริมเข้ามาอยู่เรือยๆ

ตกใต้ทางด่วนพระรามสีอ กี 2 นัด

ลําดับเหตุการณ์

88

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เมือเวลาประมาณ 10.20 น.วันเดียวกันนี- พยาบาล ประจําตึกเข้าไปตรวจดูความเรียบร้อยบริเวณชัน- 2 พบกระสุนปื นขนาดประมาณ 1 นิ-ว ตกอยู่
บริเวณชัน- ไม้ของตูเ้ ก็บยาสําหรับใช้ในห้องผ่าตัด โดยไม่มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บ ทางโรงพยาบาล เร่งย้ายผูป้ ว่ ยซึง ส่วนใหญ่เป็ นผูป้ ว่ ยหนักออกทางตึก
ดังกล่าวแล้วจํานวน 8 ราย ยังคงมีผปู้ ว่ ยหนักทีต อ้ งใช้เครืองช่วยหายใจในห้องไอซียหู วั ใจอีก 6 ราย รวมทัง- ผูป้ ว่ ยเด็กทีย า้ ยมาจากโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ก็เตรียมประสานทางสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพือย้ายไปอยูท่ โี รงพยาบาลเด็กต่อไป

ประสงค์ เพือรับคําสังกั 
บแกนนําโดยตรง
ผูส้ อื ข่าวรายงานด้วยว่า นอกจากนี-มาตรการปิ ดเส้นทางลําเลียงและเสบียงอาหาร ของฝา่ ยทหารทีพ ยายามกดดันพล่า บางจุดไม่ได้ผล
เท่าทีค วร เนืองจากทหารทีเ ข้าปฏิบตั กิ ารครัง- นี- ถูกส่งมาจากต่างจังหวัด ไม่มคี วามชํานาญเส้นทางและแผนทีก รุงเทพฯ ทําให้เสบียง อาหารและ
นํ-า ยังสมารถเล็กลอดไปถึงผูช้ มุ นุมได้ โดยเฉพาะย่านบ่อนไก่ ทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมสามารถยืนหยัดต่อสูก้ บั เจ้าหน้าทีร ฐั ได้ เป็ นเพราะมีการส่งเสบียงลัด
เลาะเข้ามาทางซอยเย็นอากาศ เข้าสูซ่ อยงามดูพลี โซนดังกล่าวมีตรอกซอกซอย เป็ นตาข่ายใยแมงมุมเชือมต่อกันได้หมด ทัง- นี- มีหน่วยส่งเสบียง 

ไซค์เข้ามาลักษณะกองทัพ
จะตบตาทหารด้วยการใช้ผหู้ ญิงและผูช้ าย สวมเสือ- แจ็กเกตติดตรมสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และโปลิศ นังรถมอเตอร์
มด จึงรอดพ้นการตรวจค้น รวมทังยังมีการใช้รถกระบะติดตราหน่วยกูช้ พี นําเสบียงเข้ามาได้อกี ด้วย ไม่เว้นแม้แต่ทเี วทีกลางราชประสงค์ ทีแ ม้ว่า
ทหารจะปิ ดเส้นทางเป็ นรูปสีเ หลีย มรอบสถานทีช ุมนุมแล้ว มีรายงานว่า มีตํารวจบางนายลักลอบนําเสบียง เข้ามาทางโรงพยาบาลตํารวจ จึงทําให้
ผูช้ ุมนุมมีเสบียงพร้อมทีจ ะต่อสูฝ้ า่ ยรัฐอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของทหารทีย งั คงตรึงกําลัง ทีห น้าสนามมวยลุมพินี และทีห น้าโชว์รมู วอลโว่ ยังคงเน้นปฏิบตั กิ ารกุดหัวกลุ่ มก่อการร้ายชุดดํา
อย่างต่อเนือง โดยมีการส่งหน่วยสไนเปอร์ขน-ึ ไปเสริมบนอาคารในบริเวณดังกล่าวหลายชุด โดยเน้นให้หน่วยสไนเปอร์เลือกเป้ายิง เฉพาะ ชายชุด
ดําทีถ อื อาวุธสงครามทีเ ตรียมยิงเข้าใส่ทหารและทําร้ายประชาชน ทําให้บริเวณดังกล่ามีการยิงปะทะกันเป็ นระยะๆ ตลอดเวลา และตลอดทัง- วัน 
หยุดยิงและหลีกเลีย งการปะทะ
กลุ่มคนเสือ- แดงได้ใช้ระเบิดขวด พลุ ตะไล อาวุธปื น ระดมยิงยิงใส่ทหารหลายร้อยนัด ขณะทีท หารได้รบั คําสังให้
นอกจากชายชุดดําใช้อาวุธหนักยิงเข้ามา จึงจะสามารถตอบโต้
10.20 น. (มติชน) ผูส้ อื ข่าวรายงานจากรพ. ราชวิ ถี ว่าได้รบั แจ้งจากเจ้าหน้าทีพ ยาบาลประจําตึก สอาด ศิรพิ ฒ
ั น์ ซึง เป็ นตึกสถาบันโรคหัวใจและให้การ
รักษาผ่าตัดผูป้ ว่ ยโรคหัวใจในภาวะวิกฤตว่า

เวลา

89

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

10.00 น. (ข่าวสด) มีฝนตกลงมา บริเวณพืน- ทีก ารชุมนุม ผูช้ ุมนุมทีป กั หลักอยู่หน้าเวที และพืน- ทีโ ดยรอบ 2,000 คน วิง หาทีห ลบฝน บางส่วนอาศัยแนว
รางรถไฟฟ้ าบีทีเอส และบริเวณชายคาอาคารต่างๆ เป็ นทีห ลบฝน แต่ยงั คงมีบางส่วนนังกางร่ 

ม และนําผ้าใบมากาง เพือรับฟงั การปราศรัยบน
เวที ทีม อี ยู่อย่างต่อเนือง
ส่วนแกนนําอยู่ดา้ นหลังเวที เน้นให้สมั ภาษณ์ผสู้ อื ข่าวต่างประเทศ เพือชีแ- จงสถานการณ์ทเี กิดขึน- และยังมีแ กนนําบางส่วน ผลัดเปลีย น
หมุนเวียน ไปนอนหลับพักผ่อน บริเวณด้านหลังเวที
สําหรับแนวทหารบริเวณราชประสงค์ กระชับเข้ามาตัง- ด่านบริเวณจุฬาฯ ซอย 9 มีกาํ ลังประมาณ 30 นาย ตัง- ด่านตรวจค้นผูท้ จี ะเข้า
มาในทีช มุ นุม พร้อมตรวจค้นรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ทีจ ะเข้ามา และสอบถามบุคคล ทีจ ะผ่านเข้า-ออก บริเวณทีช ุมนุม ซึง จากเดิมกําลัง
ทหารส่วนนี- จะปกั หลักบริเวณ ถ.พญาไท ด้านหน้ าจุฬาลงกรณ์มหาวิ ทยาลัย แต่หลังจากเวลา 15.00 น. วันที 17 พฤษภาคม ซึง เป็ น
ช่วงเวลาที ศอฉ.ขีดเส้นตายผูช้ มุ นุม ให้ออกนอกพืน- ที ทหารบางส่วน ได้เคลือนกําลัง กระชับเข้ามา
11.00 น. (ข่าวสด) เวลา 11.00 น. กลุ่มคนเสือ- แดง ได้นํายางรถยนต์มาทําเป็ นบังเกอร์ ปิ ดทางขึน ทางด่วนพระราม 4 ทัง- สองด้าน รวมทัง- ถ.พระราม 4
ใต้ทางด่วนทัง สองด้าน ซึง ห่างจากจุดทีป ะทะกับทหาร บริเวณชุมชนบ่อนไก่ ประมาณ 200 เมตร เป็ นการเพิม บังเกอร์ขน-ึ มาอีก 1 ชัน- โดยมีผู้
ชุมนุม 200 คน อยู่ในจุดนี- และมีการตัง- เต็นท์เพิม เติม เพือเป็ นจุดอํานวยการอาหาร แต่ไม่มกี ารตัง- เวทีปราศรัย ช่วงเช้ามีการนําอาหาร และนํ-าดืม
มาให้กลุ่มเสือ- แดงด้วย
ทีบริเวณบ่อนไก่ มีทหารทีป ระจําอยู่ ทีบ ริเวณแยก ถ.วิ ทยุ เชิ งสะพานไทย-เบลเยียม ประมาณ 300 นาย ช่วงเช้า ชาวบ้านในชุมชน
บ่อนไก่ ทีย งั อาศัยอยูใ่ นพืน- ที ยังดํารงชีวติ ตามปกติ ส่วนใหญ่บน่ ถึงความเดือดร้อน กรณีถูกตัดนํ-า ตัดไฟ
ต่อมาเวลา 13.00 น. มีเจ้าหน้าทีส ภากาชาดไทย นําข้าวสารอาหารแห้ง และนํ-าดืม มาแจกให้ชาวบ้านในชุมชน ชาวบ้านส่วนใหญ่อยาก
ให้สถานการณ์สงบลงโดยเร็ว และขอให้ทุกฝา่ ยหันหน้ามาเจรจากัน ดีกว่าจะสูญเสียมากไปกว่านีชาวบ้านบางราย บอกว่าเสียใจ ทีม ขี า่ วออกไปว่า ชาวบ้านมีอาวุธ เรืองจริงไม่ได้เป็ นเช่นนัน- ทําให้ชาวบ้าน รูส้ กึ ไม่พอใจ
เวลา 14.45 น. สถานการณ์เริม กลับมาตึงเครียด เมือกลุ่มคนเสือ- แดง เปิ ดฉากยิงพลุ-ประทัดยักษ์ ใส่แนวแถวของทหาร ฝา่ ยทหารยิง
ตอบโต้กลับมา เพียงเล็กน้อย บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายลง ในเวลาประมาณ 16.40 น. การเผายางรถยนต์ มีเพียงเล็กน้อยเท่านันไม่ระบุ
(เดลินิวส์) จับคนสนิท เสธ.แดง พ.ต.อ.ทรงพล วัฒนชัย รองโฆษก บช.น. กล่าวถึงความคืบหน้าการจับกุมผูจ้ าํ หน่ายยางรถยนต์เก่าว่า ตํารวจ
อายัดและจับกุมยางรถเก่าได้ทงั - สิน- 9,021 เส้น ขณะนี-ตํารวจอยู่ระหว่างการสอบสวนและดําเนินคดีกบั ผูท้ าํ ความผิด ผูเ้ กีย วข้อง และผูส้ นับสนุน

เวลา

90

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

มีพฤติกรรมก่อการร้าย พ.อ.สรรเสริญ กล่าวเสริมว่า นายพิเชษฐ์ถอื เป็ นมือขวาของ พล.ต.ขัตติยะ หรือ เสธ.แดง สวัสดิผล ผูท้ รงคุณวุฒิ
กองทัพบก และมีสว่ นในการดําเนินการในลักษณะก่อการร้าย คุมการ์ดและควบคุมการปฏิบตั ทิ างยุทธวิธที งั - หลาย ถือว่ามีความหมายและเป็ น
ผลดีอย่างมากต่อการปฏิบตั ิ ซึง เป็ นเครืองยืนยันว่า เจ้าหน้าทีไ ม่ได้อยู่เฉย แม้ว่าวันนี-การบีบวงล้อมพืน- ทีเ รดโซนยังไม่ได้ดาํ เนินการ แต่มคี วาม
พยายามทีจ ะจัดการกับกลุม่ ผูท้ อี อกมานอกเขตเรดโซน เพือสร้างความวุ่นวาย

“ขณะนี-ตํารวจได้มกี ารจับกุมนายพิเชษฐ์ หรือภูมกิ ติ ติ สุขจินดาทอง อายุ 50 ปี ทีบ ริเวณถนนสามเสน ซอยสามเสน 6 เขตดุสติ ซึง เป็ น
หัวหน้าการ์ด นปช. ได้รบั มอบหมายดูแลรับผิดชอบพืน- ทีก ารชุมนุมทีแ ยกราชประสงค์ ขณะนี-ได้ทาํ การสืบสวนและควบคุมตัวอยู่ที บก.ตชด.ภ.1
ปทุมธานี จากการตรวจสอบเบือ- งต้น นายพิเชษฐ์ถอื เป็ นแกนนําหลักคนหนึงในลักษณะทีเ ป็ นการ์ดคอยปกป้องรักษาแนว เราได้นําปญั หาตรงนีไปร้องขอต่อศาล เพือให้ออกหมายจับ” พ.ต.อ.ทรงพล กล่าว

ต่อไป ดังนัน- อยากขอความร่วมมือจากสือ มวลชนทีไ ด้บนั ทึกภาพ ทัง- ภาพนิงและภาพเคลือนไหว ทีเ ป็ นการกระทําความผิด ก่อความวุ่นวายของ
กลุ่มบุคคลไม่ทราบฝา่ ย ช่วยส่งภาพดังกล่าวให้กบั กองบัญชาการตํารวจนครบาล เพือสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ศอฉ. ได้มกี ารแจกจ่ายเอกสารสรุปการใช้อาวุธเอ็ม 79 ทีใ ช้ในการยิงประชาชน ทหาร ตํารวจ ตัง- แต่วนั ที 13-17 พ.ค.
รวมทัง- สิน- 56 ลูก
13.00 น. (ข่าวสด) ทีวดั ปทุมวนาราม เกิดเหตุวุ่นวายขึน- ภายในวัด เมือ การ์ด นปช.ควบคุมตัวหญิงสาวคนหนึง ออกจากวัดบริเวณหลังเวที ท่ามกลางผู้
ชุมนุมทีเ ดินติดตาม เพือจะรุมทําร้าย ทราบชือต่อมา คือ น.ส.ไนซ์ พจนเมษบาลสถิต อายุ 27 ปี ผูช้ ่วยผูส้ อื ข่าวต่างประเทศ (ฟิกเซอร์) ทําหน้าที
เป็ นล่ามให้นกั ข่าวต่างประเทศ ทีเ ข้ามาทําข่าวในประเทศไทยหลายแห่ง อาทิ วอชิงตันโพสต์ และสือ ของฝรังเศสอี 

กหลายแห่ง รวมทัง- สือ ประเทศ
เพือนบ้านของไทยด้วย
ทัง- นี- น.พ.เหวง เข้าไปสอบถามรายละเอียด และทราบว่า น.ส.ไนซ์ ไม่มเี จตนาทําเรืองเสียหายให้คนเสือ- แดง แค่พาสือ ฝรังเศส 

มาทํา
สารคดีเท่านัน- แต่มผี ชู้ มุ นุม นปช.บางคน คิดว่าสือ กลุ่มดังกล่าว และ น.ส.ไนซ์ มายุยงทําให้เกิดความเข้าใจผิดเกิดขึนน.ส.ไนซ์ กล่าวว่า ตนเรียนจบจากคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ทํางานเป็ นผูช้ ่วยผูส้ อื ข่าวต่างประเทศ มา 5 ปี แล้ว วันนี-พาสือ มวลชนชาว
ฝรังเศส 
มาทําสารคดีในพืน- ทีก ารชุมนุม เกีย วกับเรืองความปลอดภัยของเด็ก และสตรี

เวลา

91

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ต่อมาเวลา 14.45 น. หน่วยปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา กองทัพภาคที 1 ได้ใช้รถกระจายเสียงเปิ ดเพลงรักกันไว้เถิดพร้อมกันประกาศเรียกร้องให้กลุ่มคนเสือแดงเลิกการชุมนุมและจุดไฟเผายางในละแวกบ่อนไก่ เนืองจากทําให้ชาวบ่อนไก่เดือดร้อนจาการกระทําดังกล่าว ทหารไม่เคยคิดทําร้ายประชาชน
เพือความปลอดภัย ขอให้ผทู้ ไี ม่เกีย วข้องออกจากพืน- ทีด งั กล่าวอีกด้วย นอกจากนี- ยังได้ประกาศขอร้องให้กลุ่มผูช้ ุมนุมเปิ ดเส้นทางให้หน่วยกาชาดที
จะเข้ามาช่วยเหลือชาวชุมชนบ่อนไก่อกี ด้วย

14.00 น. (ไทยรัฐ )เวลา 14.00 น. เสียงระเบิดดังขึน- ทีป ากซอยสะพานคู่เยือ งกับธนาคารไทยพาณิ ชย์ สาขาพระราม 4 มีชายบาดเจ็บ 1 คน เจ้าหน้าทีน ําส่ง
รพ.กล้วยนํ-าไท

ในประเด็นทีว ่า ทําไมถึงมาชุมนุมอยู่ทนี ี แต่ผชู้ ุมนุมบางคน อาจคิดว่ามายุแยง ทําให้เกิดความเข้าใจผิดขึน- ตนถูกดึงผม และโดนด่าทอ
ส่วนตัวมองว่า ผูช้ ุมนุมไม่เจตนาทําร้ายเรา
“คงเข้าใจผิด และเครียด เพราะพืน- ทีบ ริเวณนี- เป็ นเรดโซน เหตุการณ์ทเี กิดขึน- ไม่ได้ทาํ ให้กลัว ถึงยังไงก็คนไทยด้วยกัน ยังคุยกันได้ แต่
อยากให้เข้าใจเรามากกว่า ความจริงเราเห็นใจเขาด้วยซํ-า ทีม าชุมนุม
อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่ได้การ์ด ช่วยกันออกมาคงตายไปแล้ว เข้าใจว่าคงหวาดระแวง เพราะอาจมีใครก่อนหน้านี- ไปทําให้เขาไม่ไว้ใจ สิง ที
อยากฝากนักข่าว คือ การนําเสนอข่าว โดยยึดหลักความจริง สือ ไทยต้องรับใช้ประชาชนจริงๆ “ น.ส.ไนซ์ กล่าว
ด้านการ์ดหญิงของ นปช.ทีอ ยูใ่ นเหตุการณ์ ชีแ- จงว่า ไม่มใี ครเจตนาทําร้ายผูห้ ญิงคนนี- ระหว่างทีค นจะทําร้าย ตนช่วยกัน และบอกให้ใจ
เย็นๆ แต่น้องกลับพยายามฝา่ วงล้อมออกมา และตนก็โดนเล็บข่วนด้วย
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างการสัมภาษณ์ และสอบถามรายละเอียด น.ส.ไนซ์ ร้องไห้ แต่บอกว่าไม่ได้กลัว หรือ โกรธ เป็ นการเข้าใจผิด
มากกว่า
13.30 น. (ข่าวสด) รายงานว่า เมือเวลา 13.30 น. ทีห น้ าห้างบิQ กซีลาดพร้าว บริเวณซอยลาดพร้าว 87 กลุ่มคนเสือ- แดงเริม ปิ ดถนนแล้ว รถสามารถ
สัญจรไปมาได้เพียงช่องทางเดียว ขณะทีท บี ริเวณใต้ทางด่วนรามอิ นทรา-อาจณรงค์ มีการขนยางรถยนต์ไปกองอยูจ่ าํ นวนมาก

เวลา

92

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีข า่ วสดรายงานเรืองเดียวกันนี-ว่า (เวลาประมาณ 18.00 น.) ทีถ นนรางนํ-า กลุ่มประชาชน ประมาณ 10 คน พยายามลากรถแท็กซีท ขี บั ปว่ น
ออกไปจากพืน- ที ขณะลากรถ มีระเบิดเอ็ม 79 ลงห่างจากจุดทีร ถจอดไม่ถงึ 10 เมตร ทหารต้องส่งกําลังควบคุมตามพืน- ทีต ่างๆ และด้านข้าง
โรงแรมอินทรา ยังคงมีกลุ่มผูก้ ่อกวนการปฏิบตั หิ น้าทีข องทหาร ทหารลดการข่มขูด่ ว้ ยการยิงขึน- ฟ้า แต่ใช้วธิ ตี ะโกนตักเตือน

ส่วน 17.30 น. หน้ าโรงแรมอิ นทรา ชายอายุ 45-50 ปี เดินฝา่ ยแนวกัน- รัว- ลวดหนามตรงไปยังทหาร มีเสียงตะโกนจากเจ้าหน้าทีใ ห้หยุดเดิน แต่
ชายคนดังกล่าวก็ไม่หยุด ทหารจึงวิง ออกมาควบคุมตัวใช้ผา้ ปิ ดหน้า สอบสวนทราบชือนายอดิศกั ดิ 8 กะสัง อายุ 48 ปี ชาวจ.สระแก้ว พบบัตร
สมาชิกกลุ่ม นปช.และบัตรผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา คาดว่าเป็ นคนเสียสติ จึงส่งตัวไป ทีส น.พญาไท

โดย เวลา 17.00 น. มีรถแท็กซีว งิ เข้ามาเทีย วกัน- แยกราชปรารถ โดยในรถมีชายอยู่ 6 คน ติดต่อกับทหารขอเข้าไปลากรถแท็กซีท จี อดเสียอยู่
หน้ าปากซอยราชปรารถ 4 ทหารจึงอนุญาตให้เข้าไป แต่ขณะทีล ากรถเข้าไปในซอยมีกระสุนปื นเอ็ม 79 ระเบิดบึม- ขึน- ทีห น้าปากซอย ทําให้คน
อยู่ในละแวกนัน- ต้องนอนหมอบกับพืน- ตรวจสอบไม่พบผูบ้ าดเจ็บ

ในขณะทีไ ทยรัฐ กลับรายงานว่าเหตุการณ์ดงั กล่าวอยูใ่ นช่วงเวลา 17.00 -17.30 น.

93

ทางด้านข่าวสดรายงานว่า เวลา 14.45 น. สถานการณ์เริม กลับมาตึงเครียด เมือกลุ่มคนเสือ- แดง เปิ ดฉากยิงพลุ-ประทัดยักษ์ ใส่แนวแถวของทหาร
ฝา่ ยทหารยิงตอบโต้กลับมา เพียงเล็กน้อย บรรยากาศค่อนข้างผ่อนคลายลง ในเวลาประมาณ 16.40 น. การเผายางรถยนต์ มีเพียงเล็กน้อยเท่านัน15.10 น. (มติชน) สําหรับบรรยากาศบริเวณถนนราชปรารภ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เมือเวลา 15.10 น. เกิดเหตุยงิ ระเบิดเอ็ม 79 ทีบ ริเวณถนนราชปรารภ หมายเหตุ : เหตุการณ์
ดังกล่าวหนังสือพิมพ์สามฉบับ
จํานวน 2 จุด โดยจุดแรกเป็ นบริเวณจุดสกัดของทหารใกล้กบั ซอยรางนํา โดยเสียงระเบิดดังขึน- 2-3 ครัง- ทิง- ระยะห่างประมาณ 3-4 นาที
มีเรืองเล่าเป็ นสามแบบ
ส่วนจุดทีส องมีเสียงระเบิดดังขึน- 1 ครัง- ทีบ ริเวณประตูนําใกล้แนวกัน รถแท็กซีของกลุม่ นปช. พร้อมเสียงปื นดังขึน- เป็ นระยะๆ หลังเกิดเหตุยงั
ไม่มรี ายงานผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ โดยทหารจับผูต้ อ้ งสงสัยได้ 1 ราย กําลังดําเนินการสอบสวนอยู่ เมือค้นตัวบุคคลดังกล่าวพบสมาชิก
นปช. และบัตรผูป้ ว่ ยโรงพยาบาลศรีธญ
ั ญา

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 

อง บะหมีก งึ สําเร็จรูป
นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมถุงยังชีพบรรจุขา้ วสาร นํ-าดืม นมถัวเหลื
และนํ-าพริก 2,000-4,000 ถุง และประสานสํานักงานเขตของ กทม. และฝา่ ยปกครอง นําถุงยังชีพไปช่วยเหลือประชาชนทีไ ด้รบั ผลกระทบจาการ
ชุมนุมคาดว่าจะทยอยแจกจ่ายได้ในวันที 20 พค. 

ษย์(พม.) กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ 

ษย์จะเร่ง
นายอิสสระ สมชัย รมว.การพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
จัดส่งข้าวกล่อง2,000ชุดเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในชุมชนบ่อนไก่ ส่วนข้าวสารอาหารแห้งจะส่งตามไปภายหลัง

17.00 น. (มติชน) เวลา 17.00 น. มรว. สุขมุ พันธุ์ บริพตั ร ผูว้ ่ากทม.ฯ และสภากาชาดไทย นําอาหารแห้งและนํ-าดืม จํานวน 1,500 ชุด เข้าช่วยเหลือผู้
อาศัยในชุมชนบ่อนไก่และนําหน่วยเก็บขยะเข้าไปเก็บขยะในพืน- ที นับว่าเป็ นครัง- แรกทีส ามารถเข้าช่วยเหลือได้ และเตรียมประสานการไฟฟ้า
นครหลวงเพือให้จ่ายไฟให้ได้ตามปกติ

ขณะเดียวกัน มีชายเสือ- ลาย จะขว้างระเบิดเพลิง แต่น-ํามันไหลออกมาจากขวด และไฟลวกทีห ลัง กลุ่มผูช้ มุ นุมด้วยกัน รีบเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือ
ต่อมาทหารควบคุมตัว นายอดิศกั ดิ 8 กะสังข์ ชาวสระบุรี ทีเ ดินฝา่ ลวดหนามเข้ามาในพืน- ทีท หาร ค้นตัวพบบัตร นปช. จึงใช้ผา้ ปิดตา เพือ
ไม่ให้เห็นจุดทีท หารซุ่มอยู่ ควบคุมตัวไปสอบสวนที แอร์พอร์ตลิงก์ ย่านมักกะสัน นายอดิศกั ดิ 8 พูดจาวกวน พยายามทําตัวเป็ นคนทรงเจ้า บอกว่า
ตัวเองเป็ นคนไข้ของ ร.พ.ศรีธญ
ั ญา แต่เมือสอบถามไปที ร.พ.กลับไม่มผี ปู้ ว่ ยชือนี16.35 น. (คมชัดลึก) เวลา 16.35 น. เกิดเหตุยงิ ปะทะระหว่างเจ้าหน้าทีท หาร ทีป ระจําการหลังแนวบังเกอร์บนถนนราชปรารภ ช่วงแยกมักกะสัน กับ
กลุ่มผูช้ มุ นุมจากแยกดินแดง
ทีพ ยายามรุกคืบเข้ามาจาก
โรงแรมเซ็นจูรี กว่า 50 เมตร เพือเข้าหาแนวกัน- ของทหาร กลุ่มเสือ- แดงพยายามนํายางรถยนต์เข้ามาสร้างบังเกอร์ในบริเวณดังกล่าว การปะทะ
กันกินเวลาราว 5 นาที ก่อนทีจ ะสงบลง โดยไม่มรี ายงานผูบ้ าดเจ็บหรือเสียชีวติ ทัง- นี-หลังจากการทีก ารรุกคืบไม่สาํ เร็จ กลุ่มเสือ- แดงได้ถอยร่นไป
รวมตัวกันอยู่บริเวณถนนราชวิถแี ละดินแดง 3 จุดใหญ่คอื บริเวณสามเหลียมดิ นแดง บริเวณอุโมงค์ลอดใต้แยกดิ นแดง และอนุสาวรียช์ ยั
สมรภูมิ

เวลา

94

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

18.15 น (ไทยรัฐ) ในเวลา 18.15 กลุ่มผูช้ มุ นุมบริเวณแยกบ่อนไก่ ประมาณ 20 คน ได้โผล่ขน-ึ มาเหนือกองยางรถยนต์ ชูมอื ชูธงชาติ ประกาศว่า
.
ประชาชนหยุดยิงแล้ว ขอให้ทหารหยุดยิงด้วย และขอให้ทหารส่งตัวแทนออกมาเจรจากับประชาชน พร้อมขอร้องทหารอย่าทําร้ายประชาชน
ขณะเดียวกัน ก็มผี ชู้ ุมนุมบางส่วนวิง เข้าไปทีร ถนํ-ามันซึง ยังจอดขวางถนนพระราม 4 ด้านหน้ าปัมQ นํามัน ปตท. โดยตะโกนว่า ขอเข็นรถนํ-ามัน
คันดังกล่าวเข้าไปภายในปมั - ปตท. เพือความปลอดภัยของทุกฝา่ ย จะได้สบายใจว่าจะไม่มเี หตุรถนํ-ามันระเบิดขึน- ระหว่างนัน- กลุม่ ผูช้ มุ นุมบางส่วน

95

18.00 น. (มติชน) เมือเวลา 18.00 น. ผูช้ ุมนุมบริเวณสามเหลียมดิ นแดง มีกลุ่มผูช้ มุ นุมพยายามบุกไปยังทีต งั - ของทหาร บริเวณถนนราชปรารภ ทําให้ผู้ x มีภาพข่าวในหนังสือพิมพ์ ,
ชุมนุมถูกยิงได้รบั บาดเจ็บ 2 ราย โดยถูกยิงทีบ ริเวณศรีษะ 1 ราย และทีบ ริเวณขา 1 ราย นําส่งโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลราชวิถี
มีคลิป และเป็ นเหตุการณ์ที
ในขณะทีข า่ วสดรายงานว่า เวลา 18.00 น. กลุ่มคนเสือ- แดง เข้าไปยังบริเวณแนวกองยางรถยนต์ ใต้สะพานข้ามแยกราชปรารภ เพือจุดไฟ
หนูหริง เกีย วข้อง
เผายาง แต่ถูกทหารยิงออกมาได้รบั บาดเจ็บ กลุ่มผูช้ มุ นุมจึงนําส่ง ร.พ.ทหารผ่านศึก
x ผูช้ ุมนุมถูกยิงได้รบั
บาดเจ็บ 2 ราย โดยถูกยิงที
มติชนรายงานว่า กลุ่มผูช้ ุมนุมบริเวณสามเหลียมดิ นแดง ถอดเสือ- ผ้าเหลือเพียงแต่ชุดชัน- ใน กางเกงใน โดยใช้เวลา 5 นาที เพือแสดง
บริเวณศรีษะ 1 ราย และที
เชิงสัญลักษณ์ว่า ปราศจากอาวุธ หลังจากนัน- ก็ใส่เสือ- ผ้าและชุมนุมตามปกติ
บริเวณขา 1 ราย นําส่ง
โรงพยาบาลทหารผ่านศึก
ส่วนบรรยากาศสีแยกบ่อนไก่ กลุ่มผูช้ มุ นุมได้ตงั - เต็นท์รบั บริจาคเงินและยางรถยนต์ และติดตัง- เครืองขยายเสียง โดยมีการเคลือนแนวกัน- ของ
และโรงพยาบาลราชวิถี
กลุ่มผูช้ มุ นุมใกล้กบั แนวของเจ้าหน้าทีท หารมากขึน-

17.00 น. (ข่าวสด) เวลา 17.00 น. กลุ่มคนเสือ- แดงทีช มุ นุมบริเวณ ถ.ราชปรารภ บุกเข้าไปในโรงแรมเซ็นจูรี พาร์ค เพือตรวจค้นว่า มีทหารหลบซ่อน
อยู่หรือไม่ เมือไม่พบได้ปกั ธงแดง แสดงอาณาเขต ไว้ตามชัน- ต่างๆ
ขณะเดียวกัน ผูช้ มุ นุมได้นํายางรถยนต์ ไปวางบริเวณหน้าโรงแรมเซ็นจูรี ขยายแนวพืน- ทีก ารชุมนุม ออกไปยังถนนราชปรารภ มีการจุด
ไฟเผายางรถยนต์อย่างต่อเนือง เพือบดบังทัศนวิสยั การมองเห็น รวมทัง- จุดพลุขนาดใหญ่ เสียงดังสนัน พร้อมประทัดยักษ์เป็ นระยะ
ส่วนตึกชีวาไทยใกล้กบั โรงแรงเซ็นจูรีนนั - ผูช้ ุมนุมปาระเบิดเข้าไป เพือให้เกิดกลุ่มควัน และตรวจสอบว่า มีกองกําลังติดอาวุธอยู่บน
ตึกจริงหรือไม่ ตลอดทัง- วัน มีเสียงประทัดยังดังต่อเนือง

เวลา

ระหว่างนัน- ทหาร ม.พัน 5 รอ. ทีต งั - แนวอยู่หน้ า สนามมวยลุมพิ นี ได้ใช้โทรโข่งประกาศว่าจะไม่สง่ ตัวแทนไปเจรจา ขอให้ประชาชน
ั ‚ -ามัน ปตท. โดยเราจะไม่ทาํ อะไรพวกท่านอย่าเดินเข้ามาเกินแนวลวดหนามเด็ดขาด แต่กลุ่มผูช้ ุมนุม
ถอยออกไปห่างจากแนวสะพานลอยและปมนํ
ั ‚ -ามัน
ก็ไม่ยอมฟงั ยังคงขยับเลือนแนวกําแพงยางรถยนต์เข้าใกล้แนวทหาร ส่วนประชาชนอีกกลุ่มได้เข้าไปเข็นรถนํ-ามันเข้าไปจอดภายในปมนํ
ปตท.ได้อย่างปลอดภัย ท่ามกลางเสียงปรบมือทัง- ฝา่ ยทหารและผูช้ ุมนุม

ั ‚ -ามัน ปตท. ประมาณ 50 เมตร ห่างจากแนวทหารที
แอบขยับยางรถยนต์ทตี งั - เป็ นกําแพงสูง เลือนเข้ามาจนถึงแนวใต้สะพานลอยจนใกล้ปมนํ
ตัง- อยูห่ น้าสนามมวยลุมพินีไม่ถงึ 100 เมตร

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จนถึงเวลา 20.00 น. หรือผ่านไปกว่า 1 ชัวโมงครึ 

ง ไฟได้ลามไปจนถึง ชัน- 4 ของ อาคาร ขณะทีเ ข้าหน้าที สปภ. ได้พบกับตํารวจ สน.พญาไท

ต่อมาทางตํารวจ สน. พญาไท ประสานงานกับสํานักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย (สปภ) กทม. โดย สปภ.ไม่สามารนํารถเข้าไปฉีดนํ-าสกัดเพลิงได้
เพราะเกรงจะไม่ปลอดัย เนืองจากพืน- ทีโ ดยรอบมืดตลอดเส้นทาง ต่อมา ตํารวจ สน.พญาไท แจ้ง สปภ.ว่าจะคุม้ ครองความปลอดภัยเข้าพืน- ทีเ กิด
เพลิงไหม้ จึงนํารถดับเพลิงไปทีเ กิดเหตุ 4 คัน แต่ใกล้ถงึ จุดเกิดเหตุทางตํารวจระบุว่าไม่มกี าํ ลังพาเข้าไป เนืองจากทหารตัง- ด่านสกัดแนวรัว- ลวด
หนาม ทาง สปภ.จึงไปดูสถานการณ์ทใี กล้เคียง โดยนัดหมายกับตํารวจทีป ากซอยรางนํ-า ด้านถนนพญาไท อีกครัง-

ข่าวสดรายงานเพิม เติมว่า สอบถามผูอ้ ยูใ่ กล้เหตุการณ์ทราบว่า ได้ยนิ เสียงคล้ายเสียงระเบิดดังขึน- 1 ครัง- และเกิดประกายไฟ ไปตกบริเวณชัน- 2
ของธนาคารดังกล่าว ทําให้เกิดเพลิงลุกไหม้ มีควันจํานวนมาก พวยพุง่ ออกมา

18.30 น. (มติชน) เมือเวลา 18.30 น. เกิดเหุตเพลิงไหม้ธนาคารนครหลวงไทย สาขาถนนราชปรารภ ถนนราชปรารภ แขวง เขต ดิ นแดง กทม. โดย
เพลิงลุกไหม้บริเวณชัน- 3 ของตัวอาคารธนาคาร โดยมีชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้รอ้ งเรียนกับกลุ่มผูช้ มุ นุมบริเวณสามเหลียมดิ นแดง ให้ตดิ ต่อ
กับเจ้าหน้าทีด บั เพลิงให้เข้ามาในพืน- ทีเ พือดับเพลิงดังกล่าว แต่ยงั ไม่มรี ถดับเพิลงเข้าทําการดับเพลิงแต่อย่างใด ทําให้ชาวบ้านทีอ าศัยอยูใ่ นอ
พาร์ตเมนต์ และชุมนุมใกล้เคียงต้องอพยพไปอยู่ทอี นื เนืองจากเกรงว่าไฟจะลุกลาม

เวลา

96

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

(เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานบรรยากาศบริเวณสามเหลียมดิ นแดงทีก ลุ่ม นปช. เผชิญหน้ากับเจ้าหน้าทีท หารจนเกิดการปะทะกันไปเมือช่วงเย็น
ทีผ ่านมาว่า ภายหลังการปะทะกัน พบว่ามีเสียงระเบิดไม่ทราบชนิดดังขึน- ตรงหน้าธนาคารนครหลวงไทย สาขาสามเหลีย มดินแดง ส่งผลให้ผู้
ชุมนุมต่างพากันวิง หนีตาย หาทีก าํ บังกันอย่างโกลาหล โดยสะเก็ดระเบิดได้กระเด็นเข้าไปทีบ ริเวณชัน- 2 ของธนาคารดังกล่าว ส่งผลทําให้เกิด
เพลิงไหม้ขน-ึ โดยเจ้าหน้าทีย งั ไม่สามารถเข้าไปสกัดเพลิงได้ ขณะทีอ าคารร้างด้านข้างโรงแรมซึง ถูกเด็กวัยรุ่นก่อเหตุวางเพลิง ก็เกิดมีไฟปะทุ
ั ‚ จุดเกิดเหตุดว้ ย
ไหม้ขน-ึ อีกครัง- นอกจากนี-บริเวณถนนพระราม 4 ผูช้ มุ นุมก็ได้รวมตัวกันเข็นรถนํ-ามันกลับเข้าไปไว้ทปี มใกล้

(ไทยรัฐ) เวลา 18.30 น. มีกลุ่มผุช้ มุ นุมบางส่วนทีถ อื อาวุธปืนสัน- อยู่ในมือ โดยมีชายชุดดําถือวิทยุสอื สารสีแดงคอยสังการ 

ได้ขน-ึ ไปซุม่ อยู่บน
ตึกแถวข้างเคียง จนทหารได้นําโทรโข่งประกาศให้ผชู้ มุ นุมขยับแนวยางรถยนต์ให้ห่างจากสะพานลอย ไม่เช่นนัน- จะสังยิ 
งทันที เพราะทราบว่า

ขณะนี-มกี ลุ่มผูช้ ุมนุมถืออาวุธบางส่วนขึน- ไปซุม่ อยู่ในตึกข้างเคียง และตึกลุมพิ นีทาวเวอร์ เพือรอซุ่มโจมตีใส่ฝายทหาร ขอให้เลิกล้มการกระทํา
19.00 น. เหตุการณ์ยงั ตึงเครียดจากการประจันหน้ากันของทัง- 2 ฝา่ ย
นัน- เสีย กระทังเวลา 

เพือคุม้ ครองความปลอดภัยเจ้าหน้าที สปภ.เข้าไปช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ .

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

19.10 น. (ไทยรัฐ) คณะตัวแทน 64 ส.ว. ประกอบด้วย พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช พล.ต.ท. ยุทธนา ไทยภักดี นางนฤมล ศิรวิ ฒ
ั น์ นายวิชาญ ศิรชิ ยั เอกวัฒน์
และนายสิงห์ชยั ทุ่งทอง ได้เข้าหารือกับแกนนํา นปช.ทีห ลังเวทีปราศรัย เพือยืนข้อเสนอในการเจรจาปรองดองกับรัฐบาลทัง- นี- หลังหารือเป็ นเวลา
กว่า 1 ชัวโมง 

พล.อ.เลิศรัตน์ แถลงว่า กลุ่ม สว. มีความห่วงใยในสถานการณ์บา้ นเมืองจึงมีมติมาช่วยคลีค ลายสถานการณ์บา้ นเมือง มีการส่ง
ตัวแทนเพือเข้ายืนข้อเสนอต่อนายกฯ และมาประชุมกับแกนนํา นปช. ซึง ได้รบั ข้อสรุปว่า แกนนํา นปช.เห็นชอบข้อเสนอของส.ว. ทีจ ะให้ประธาน
วุฒสิ ภาเป็ นทูตประสานการเจรจา โดยจะให้มกี ารหยุดยิงทัว กทม. ทัง- บ่อนไก่ ราชปรารภและศาลาแดง ทัง- นี-แกนนํา นปช. ยังเรียกร้องผ่าน
ประธานวุฒสิ ภา ให้เจ้าหน้าทีเ ลิกใช้ความรุนแรงกับผูช้ ุมนุมทุกกรณี ทีเ กิดความรุนแรงตลอด 5 วัน เป็ นมาตรการทีไ ม่เหมาะสม และทําให้เกิด

19.00 น. (คมชัดลึก) เวลา 19.00 น. เศษ มีรายงานว่ากลุ่มผูช้ ุมนุมตัง เวที ย่อยทีใต้ทางด่วนรามอิ นทรา-อาจณรงค์ เยือ- งห้างบิก‚ ซี ลาดพร้าว โดยมีผรู้ ่วม
ชุมนุมประมาณ 200 คน และตัง- เวทีทมี ลู นิธิ 111 ถนนนครสวรรค์ มีผชู้ มุ นุม 200 คน นอกจากนี-เวทีทอี นุสาวรียช์ ยั ฯ มีผชู้ มุ นุมราว 400 คน

เวลา

97

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างทีก ล่าวถึงช่วงนี-กลุ่มผูช้ ุมนุม นปช. รอบพืน- ทีก ารชุมนุมทีไ ด้รบั ฟงั ก็เริม แสดงความไม่พอใจกับคําพูดของ
พล.อ.เลิศรัตน์ทวี ่าทหารใช้ความรุนแรงโดยไม่เจตนา ทําให้เริม ส่งเสียงโห่ไล่ผชู้ มุ นุมบางคนถึงกับเดินมาด่าทอถึงด้านข้างเวที ทําให้การ์ด นปช.
ต้องเข้าไปห้ามปรามกันพัลวัน จากนัน- พล.อ.เลิศรัตน์ กล่าวต่อไปท่ามกลางเสียงโห่ดว้ ยว่า ส่วนการยุตกิ ารขัดแย้งระหว่างแกนนํา นปช. กับ
รัฐบาลนัน- มีการหารือกันหลายเรือง โดยเฉพาะนายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ นายกฯ และนายกอร์ปศักดิ 8 สภาวสุ เลขาธิการนายกฯ มีการเจรจากับ
แกนนําทัง- เปิ ดเผยและทางลับ ซึง ได้ขอ้ ยุตบิ า้ งแล้ว แต่ยงั เหลือบางเรือง จึงต้องทําให้กลับไปสูโ่ ต๊ะเจรจาอย่างเป็ นทางการอีกครัง- เพราะไม่อยาก
ให้เกิดความสูญเสียเพิม เติมอีก ซึง จะนําเสนอประธานวุฒสิ ภาในวันที 19 พ.ค. นี- เพือไปนําเสนอต่อนายกฯต่อไป โดยคาดว่าน่าจะมีการเจรจา 3
ฝา่ ย คือแกนนํานปช. นายกฯ และตัวแทนส.ว. ซึง เราหวังว่ารัฐบาลจะตอบรับข้อเสนอของ นปช.

ความรุนแรงโดยไม่เจตนา ในฐานะทีเ ป็ นทหาร เชือว่าทหารไม่มใี ครอยากฆ่าประชาชนคนไทยด้วยกัน และให้มกี ารยุตกิ ารใช้อาวุธและความ
รุนแรงตัง- แต่บดั นี-เป็ นต้นไป

ลําดับเหตุการณ์

98

ผูบ้ าดเจ็บ-เสียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

03.30 น. (มติชน) แผนปฏิบตั กิ าร ศอฉ. เริม เวลา 03.30 น. กําลังเจ้าหน้าทีท หารชุดควบคุมฝูงชนจากสงขลา พร้อมด้วยรถเกราะและรถสายพานลําเลียง 3 คัน
เคลือนเข้าไปทีถนนสีลม และเข้าประจําตามจุดต่างๆ บนถนน พร้อมปิ ดเส้นทางเข้าออกกลุ่มผูช้ มุ นุมทุกเส้นทาง และเผชิญหน้ากับด่านของ
นปช.
คมชัดลึกให้รายละเอียดว่า รถสายพานหุม้ เกราะ 7 คัน รถบัสทหารกว่า 20 คัน แล่นผ่านถนนสีลมมุ่งหน้ าศาลาแดง สะพัดทหารขอคืนพืน- ทีเ ช้า
มืดวันนี- ขณะทีแ กนนํา นปช. ประกาศบนเวทีปราศรัยเรียกร้องให้ผชู้ มุ นุมเตรียมพร้อมรับมือ

01.00 น. (เดลินิวส์) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่ามีการชุมนุมย่อยของกลุ่มคนเสือ- แดงประมาณ 100 กว่าคน นังฟ 
งั การปราศรัยของแกนนํา นปช. ทีราชประสงค์ ทีส ง่
ภาพและเสียงมาให้ชมทางจอมอนิเตอร์อย่างตัง- อกตัง- ใจ ทัง- นี-ผสู้ อื ข่าวพยายามจะถ่ายภาพบรรยากาศบริเวณดังกล่าว แต่ถูกการ์ด นปช. เข้ามาห้าม
ไม่ให้ถ่ายรูปโดยเด็ดขาด อ้างว่าเพือควาปลอดภัยของผูช้ มุ นุม อย่างไรก็ตาม จากการสังเกตพบว่ายังมีกลุ่มผูช้ ุมนุมกระจัดกระจายหลบอยู่ในพืน- ที
ดังกล่าวอีกเป็ นจํานวนมาก โดยไม่มเี จ้าหน้าทีท หารหรือตํารวจเข้ามาสังเกตการณ์แต่อย่างใด ขณะทีก ารเข้า-ออกทีร าชประสงค์ ซึง ถือเป็ นทัพใหญ่
ของคนเสือ- แดง ผูส้ อื ข่าวไม่สามารถเดินทางเข้าไปได้ เนืองจากทหารได้ขอความร่วมมือ เกรงว่าสือ จะไม่ปลอดภัย หากเข้าไปในยามวิกาล
01.35 น. (ไทยรัฐ) เกิดเหตุคนร้ายยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ตกลงหน้ าอาคารจันทร์เพ็ญปากซอยงามดูพลี ถนนพระรามสี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร ซึง
ั น์ อายุ 45 ปี และนายสนทญา
เป็ นพืน- ทีเ รดโซน ทําให้ผชู้ ุมนุม นปช.ได้รบั บาดเจ็บ 4 รายโดยถูกแยกย้ายส่ง รพ.เลิดสิน 2 นายคือนายธวัช ฉวีวฒ
ไทรชมพู อายุ 27 ปี สว่ นอีก 2 รายถูกนําส่งรพ.กล้วยนํ-าไททราบชือคือนายบุญยืน เรืองเถือน อายุ 46 ปี และนายพายุ พาสะโก อายุ 23 ปี ได้รบั
บาดเจ็บเล็กน้อย แพทย์ปฐมพยาบาลก่อนให้กลับไปพักรักษาตัวต่อทีบ า้ น ผูส้ อื ข่าวเดินทางไปติดตามเหตุการณ์ทรี พ.เลิดสิน รายงานว่าขณะทีท มี
แพทย์และพยาบาลกําลังทําแผลให้นายสนทญานัน- ปรากฎว่ามีเจ้าตัวนอนกอดกระเป๋าสะพายสีดาํ ซึง บรรจุหนังสติก‚ และลูกกระสุนเอาไว้แน่น แม้
เจ้าหน้าทีจ ะพยายามขอร้องให้ฝากกระเป๋าเอาไว้ก่อนแต่กไ็ ม่เป็นผล นายสนทญายังคงกอดกระเป๋าไว้แนบอกกระทังแพทย์ 

ให้การรักษาเสร็จก่อนที
จะรับยา และเดินทางกลับบ้านไป
01.35 น. (เดลินิวส์) มีเหตุคนร้ายลอบยิงระเบิดเอ็ม 79 มาตกบริเวณหน้าปากซอยดังกล่าว ตรงข้ามกับสวนลุมไนท์บาร์ซา แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
ส่งผลให้มผี ไู้ ด้รบั บาดเจ็บเล็กน้อย 4 คน เบือ- งต้นพลเมืองดีนําส่ง รพ.ใกล้เคียง ช่วยเหลือ ซึง อาการคนเจ็บทัง- หมดปลอดภัยแล้ว

เวลา

ลําดับเหตุการณ์ วันที 19 พฤษภาคม 2553 (จากข่าวในหนังสือพิ มพ์รายวัน ของวันที 20 พฤษภาคม 2553)

99

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

03.30 น. (เดลินิวส์) ทีแ ยกศาลาแดง เวลา 03.30 น. มีรถหุม้ เกราะ 7 คัน รถบัสทหารกว่า 20 คน ภายในมีเจ้าหน้าทีท หารเต็มคันวิง ผ่านถนนสีลมมุ่งหน้าศาลา
แดง เพือเตรียมเข้าขอพืน- ทีช ่วงเช้ามืด โดยรถหุม้ เกราะ 2 คัน ได้เคลือนไปยังบริเวณแยกศาลาแดง อีก 2 คัน จอดอยู่บนถนนสีลมบริเวณหน้าซีพี
ทาวเวอร์ และอีก 2 คัน จอดอยูท่ แี ยกนราธิวาส ขณะทีก าํ ลังทหารได้แยกกระจายกันไปตามตรอกซอกซอยถนนสีลม ส่วนพืน- ทีถ นนพระราม 1 ทหาร
ได้เข้าปิ ดล้อมทางเข้าออกทุกพืน- ที พร้อมรถหุม้ เกราะ สายพานลําเลียง รถนํ-า และหน่ วยพยาบาล บริเวณสนามศุภชลาศัย
04.00 น. (ไทยรัฐ) สีแ ยกราชประสงค์ นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ- ขึน- ปราศรัยบนเวที ปลุกผูช้ ุมนุมให้ตนื ตัวและเตรียมรับมือ เพราะทราบข่าวว่าจะเข้าสลายกลุ่มผู้
ชุมนุมของทหาร โดยให้เด็ก ผูห้ ญิง คนชรา เข้าไปอยูใ่ นวัดปทุมวนาราม ขณะนี-มรี ถสายพานลําเลียงออกจากเกียกกายเพือมาประจําการทีด ่านสีลม
แล้ว ขอให้การ์ดทุกด่านเตรียมความพร้อมให้ดี รวมทัง- กลุม่ ผูช้ ุมนุมในเวทีย่อยทุกทีใ ห้เตรียมความพร้อมไว้ดว้ ย
04.30 น. (ผจก.) กําลังทหารจํานวน 20 กองร้อย รถหุม้ เกราะลําเลียงและรถยีเอ็มซีกว่า 100 คน นําทหารเข้าแยกศาลาแดง ขณะทีบ ริเวณอนุสาวรียช์ ยั ฯ และ ถ.
วิภาวดีรงั สิต บริเวณหน้าช่อง 11 ก็มที หารและรถหุม้ เกราะป้องกัน
ก่อน
(ผจก) -มีการยิง M 79 บริเวณนัน- ได้รบั บาดเจ็บกันจํานวนหนึง หลังจากนัน- เหตุการณ์ความรุนแรง ก็เริม ลามเป็ นลูกโซ่ โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมมีการเผายาง
05.00 น. ยนต์กระจายตัวกันเต็มพืน- ทีเ รดโซน สร้างความตึงเครียด อย่างมาก หลังจากนัน- ไม่นาน บริเวณสามเหลีย มดินแดงก็มคี วันสีดาํ ทะมึนพวยพุ่ งคลุม
ท้องฟ้าสร้างความตืนตกหนกให้กบั ผูค้ นเป็ นอย่างมาก หลังจากตรวจสอบพบว่ากลุ่มคนเสือ- แดงได้วางเพลิงอาคาร ป.ป.ส. บริเวณชัน- ที 2 และ 3
ระหว่างทีเ จ้าหน้าทีท หารเข้าตรึงกําลังเพือเตรียมสลายการชุมนุม โดยขณะนี-เพลิงได้โหมไหม้อย่างรุนแรง โดยเจ้าหน้าทีด งั เพลิงไม่ส ามารถเข้าไปดับ
ไฟทีเ กิดขึน- ได้
05.00 น. (ไทยรัฐ) บริเวณหน้ ารพ.กรุงเทพคริสเตียน ถนนสีลม ในเวลา 05.00 น.ได้มกี าํ ลังทหาร 2 กองร้อยพร้อมรถหุม้ เกราะเข้าตรึงกําลังทีห น้า รพ.
ก่อนเคลือนมาทีแ ยกศาลาแดงโดยบนสะพานไทย ญีปนุ่
ข้ามแยกศาลาแดงมีรถหุม้ เกราะ 2 คันจอดคุมเชิงโดยใช้สแลนบังแดดขึงพรางสายตา
ซึง ขณะทหารเคลือนขบวนกลุ่มการ์ดเสือ- แดงหลายสิบคนทีด แู ลแนวบังเกอร์ได้พากันวิง หลบถอยเข้าไปในพืน- ทีช ุมนุมด้านใน
รอเฝ้าดูความ
เคลือนไหวเจ้งข่าวไปยังเวทีปราศรัยทีแ ยกราชประสงค์
มติชนรายงานว่า เวลา 05.45 น. เจ้าหน้าทีท หารเคลือนกําลังเข้าไปประชิดมากขึน- โดยใช้ปืนยิงข่มขูน่ ําหน้าแล้วใช้โทรโข่งประกาศให้
กลุ่มผูช้ มุ นุมคืนพืน- ทีก ารชุมนุม ทําให้การ์ด นปช. ต้องถอยร่นไปทีแยกสารสิ น ห่างจากตึก สก. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประมาณ 200 เมตร
และเมือกําลังทหารเข้าไปประชิดแนวป้องกัน นปช. ก็ใช้สายฉีดนํ-าฉีดใส่แนวป้องกัน เพือทําลายทีก าํ บังและตัดวงจรการทํางานของระเบิดทีน ปช.วาง
ไว้

เวลา

100

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

เวลา

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

101

ปฏิบตั กิ ารดังกล่าวมีผลให้ผชู้ ุมนุมเสียชีวิตและได้รบั บาดเจ็บจํานวนหนึ ง ถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลตํารวจ เบือ- งต้นมีรายงานว่าพบศพผูเ้ สียชีวติ
อยู่ภายในเต้นท์ นปช.ในสวนลุมพินีจาํ นวน 2 ศพ และยังพบมีชา่ งภาพอิตาลีถูกยิงเสียชีวติ 1 ราย ชือนายโพเลนกี ฟาบิโอ อายุ 48 ปี ถูกยิงเข้าทีช ่อง
ท้อง และผูส้ อื ข่าวต่างชาติอกี 2 คน ถูกยิงบาดเจ็บ
(มติชน) อ้างคําแถลงของศอฉ. ว่าเมือช่วงเช้าเวลา 05.45 น. ทาง ศอฉ. ได้ตกลงใจเข้าควบคุมพืน- ทีส วนลุมพินี เนืองจากพบว่าพืน- ทีด งั กล่าวมีการ x ปากคําลําดับเหตุการณ์
ซ่องสุมอาวุธ มีการก่อการร้าย พยายามใช้อาวุธจริงในรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะเครืองยิงลูกระเบิดเอ็ม 79 ทีย งิ มายังหน่วยทหาร ตํารวจ ทีต งั - ด่านใน
จากฝา่ ยทหาร
พืน- ทีต ่างๆ รวมถึงทําร้ายประชาชนบริสทุ ธิ 8 ซึง หลังเริม ปฏิบตั กิ ารสามารถยึดควบคุมพืน- ทีไ ด้ในเวลาประมาณ 07.15 น. หลังจากนัน- ศอฉ. ได้ปฏิบตั ิ
ตามแผนในขัน- ทีส องด้วยการบีบพืน- ที หรือกระชับวงล้อมตามแนวถนนจากแยกสามย่าน แยกอังรีดนู งั ค์ และแยกศาลาแดงมุ่งหน้าเข้าสูแ่ ยกราช
ประสงค์
“ในระหว่างการบีบพืน- ทีห รือกระชับวงล้อมปรากฎว่ากลุม่ ก่อการร้ายพยายามสร้างสถานการณ์ดว้ ยการบุกเผาทําลายสถานทีร าชการ และเคหสถาน
ของประชาชน มีความเสียหายเป็ นจํานวนมากจึงมีความจําเป็ นที ศอฉ. ต้องจัดทหารตํารวจรุกคืบหน้าต่อไป ในเวลา 13.45น. สามารถเข้ากดดันจน
ทําให้กลุม่ แกนนําก่อการร้ายบนเวทีชมุ นุมจําเป็ นต้องหยุดการชุมนุมและต้องประกาศขอเข้ามอบตัว ในขณะนี-ตอ้ งเรียนประชาชนว่า ศอฉ.สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ในภาพรวมไว้ได้เรียบร้อยแล้ว ขณะนี-เราพยายามอํานวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางกลับภูมลิ าํ เนา โดยขอให้กลุ่มผู้
ชุมนุมไปรวมกันทีส นามกีฬาแห่งชาติ” พ.อ. สรรเสริญกล่าว

สําหรับคมชัดลึก รายงานว่าเวลา 5.45 น. ทหารเริม ขยับบีบพืน- ทีก ระชับวงล้อมตัง- แต่แยกสามย่านเป็ นต้นมา ถึงแยกราชประสงค์โดยเฉพาะ
บริเวณแยกศาลาแดง ฝัง ลานพระบรมราชานุสาวรียร์ ชั กาลที 6 รถสายพานหุม้ เกราะ ได้ตะลุยเข้าทลายแนวบังเกอร์รวั - ยางรถยนต์ของผูช้ มุ นุม
และถูกโต้ตอบด้วยการยิงกระสุนและระเบิดเอ็ม 79 เข้าใส่ จนเข้าหน้าทีต อ้ งยิงตอบโต้

กระทังเวลา 

06.00 น.ฟ้าเริม สางกําลังทหารได้เคลือนเข้าประชิ ดแนวรัวหั 
วมุมถนนราชดําริหน้ ารพ.จุฬาลงกรณ์และฝัง สวน
ลุมพิ นีส่วนอีก 2 คันจอดอยู่กลางแยกศาลาแดงเป็ นบังเกอร์ให้ทหารทีจ ะรุกคืบเข้าไป

ลําดับเหตุการณ์

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(มติชน) จากนัน- 06.10 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้ป้อมยามในสํานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติ ด (ปปส.) เจ้าหน้าทีต รวจสอบ
พบว่ากลุ่มวันรุ่นประมาณ 3-4 คน นําแกลลอนนํ-ามันมาทีป ระตูทางเข้าสํานักงานปปส. ทุบประตูกระจกป้อมยาม แล้วโยนแกลลอนนํ-ามันเข้าไปแล้ว
จุดไฟเผา เจ้าหน้าทีร กั ษาการณือยู่จงึ ช่วยกันดับไฟพร้อมกับแจ้งให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ สํารวจความเสียหายเบือ- งต้นพบว่าทีบ ริเวณชัน- ล่างของ
อาคาร และโรงอาหารถูกไฟไหม้เสียหาย

ทัง- คืน – (เดลินิวส์) ตลอดทัง- คืนต่อเนืองถึงเช้า กลุม่ ผูช้ มุ นุมได้เผายางรถยนต์ทวี างไว้ตามถนนช่วง 3 แยกดินแดง จนเกิดม่านควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึนช่วงเช้า ท้องฟ้าอย่างหนาแน่น ขณะเดียวกันทีบ ริเวณด้านหน้าโรงแรมเซ็นจูรพี าร์ค กลุ่มคนเสือ- แดงได้เผากองยางรถยนต์ขนาดใหญ่ ทําให้ควันขึน- อย่าง
หนาแน่นเป็ นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ในช่วงเช้าทีต ํารวจเข้ามาควบคุมพืน- ทีพ ร้อมกับทหารนัน- มีคนร้ายยิงระเบิดเอ็ม 79 มาใส่บริเวณแนวกัน- แต่ไม่
มีเจ้าหน้าทีไ ด้รบั บาดเจ็บหรือเสียชีวติ แต่อย่างใด
06.00 น. (เดลินิวส์) นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ- แกนนํา นปช. ได้กล่าวบนเวทีวา่ ขอให้ผชู้ ุมนุมทุกคนอยูใ่ นความสงบ เพือรอรับสถานการณ์เจ้าหน้าทีส ลายการชุมนุม
ขณะทีก าร์ด นปช. ได้ทยอยแจกจ่ายผ้าปิ ดจมูก เพือป้องกันแก๊สนํ-าตาให้กบั ผูช้ มุ นุม โดยทีบ ริเวณสวนลุมพินี เจ้าหน้าทีท หารพร้อมรถหุม้ เกราะ 2 คัน
ั
พยายามเข้ายึดพืน- ทีด า้ นฝงประตู
2 โดยยึดคืนพืน- ทีไ ด้บางส่วน ขณะทีก ลุ่ม นปช. ได้ถอยร่นออกไปทางด้านหลังสวนลุมพินี แต่ฝงั รพ.จุฬาฯ ทหาร
ยังไม่สามารถผ่านด่านบังเกอร์ของการ์ด นปช. ไปได้ เนืองจากเกรงว่าจะมีการวางระเบิดเคโมไว้ โดยทหารเริม ยิงแก๊สนํ-าตาใส่ ซึง กลุ่มผูช้ มุ นุมได้ยงิ
อาวุธปื นพกสัน- ตอบโต้และเผายางรถยนต์ ทําให้ทศิ ทางลมพุง่ เข้าใส่ตกึ ผู้ปว่ ยของ รพ.จุฬาลงกรณ์
06.00 น. (มติชน) เวลา 06.00 น. นายณัฐวุฒขิ น-ึ ปราศรัยอีกครัง- ว่า ขณะนี-กาํ ลังทหารตัง- กําลังโอบล้อมพืน- ทีช ุมนุมสีแ ยกราชประสงค์ และพืน- ทีช มุ นุมย่อยขอให้
กลุ่มผุช้ มุ นุมออกมาสมทบกับพีน ้องในพืน- ทีใ กล้เคียงให้มากทีส ดุ
ขณะเดียวกัน มีเฮลิคอปเตอร์บนิ วนเหนือทีช ุมนุมทีแ ยกราชประสงค์ ทําให้การ์ด นปช.ยิงบัง- ไฟ พลุ และจุดโคมลอยเพือขัดขวางการบินของ
เฮลิคอปเตอร์
(มติชน) ในเวลาเดียวกัน 06.00 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่าบริเวณใต้ทางด่วน สามเหลียมดิ นแดง ยังคงมีกลุม่ ผูช้ มุ นุมเสือ- แดงประมาณ 1,000 คน
พร้อมเปิ ดเวทีย่อยปราศรัยโจมตีรฐั บาล โดยกลุ่มผูช้ มุ นุมอยูใ่ นแนวบังเกอร์ทใี ช้ยางรถยนต์เก่าทําเป็ นทีก าํ บัง บางจุดไฟเผายางรถยนต์สง่ ควันดําอยู่
ตลอดเวลา

เวลา

102

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

06.30 น. (ไทยรัฐ) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ก่อนทีก าํ ลังทหารเข้าจะประชิดแนวรัว- เตรียมบุกขอคืนพืน- ทีบ ริเวณถนนราชดําริ และลานพระบรมราชานุสาวรียร์ ชั การ
ที 6 กับสวนลุมพินีได้มกี ารประกาศเตือนให้กลุม่ ผูช้ มุ นุมหลังแนวบังเกอร์เสือ- แดงทราบว่า ทหารจะปฏิบตั หิ น้าทีต าม พ.ร.ก.ฉุกเฉินขอให้คนทีอ ยู่ใน
พืน- ทีด งั กล่าว รวมทัง- พืน- ทีใ กล้เคียงรับทราบว่าจะมีการเข้าขอคืนพืน- ทีโ ดยจะใช้อาวุธปื นเอ็ม 16 และปื นทราโว่ในการปฏิบตั หิ น้าทีย งิ เตือนและ
ั
ป้องกันตัวเองในนาทีเดียวกันนัน- เอง ได้มเี สียงปื นดังขึน- จากฝงสวนลุ
มพินี 3-4 ครัง- ก่อนทีท หารจะเปิ ดฉากสาดกระสุนชุดใหญ่ขน-ึ ท้องฟ้าเป็ นการส่ง
สัญญาณเปิ ดทางและพืน- ทีโ ดยรอบได้มเี สียงปื นดังสนันหวั 
นไหวรอบทิ 

ศทาง ทัง จากฝัง ถนนวิทยุ ย่านบ่อนไก่และแยกสามย่าน ขณะทีบ นท้องฟ้า
มีเฮลิคอปเตอร์ 2 ลําบินสังเกตการณ์การใช้กาํ ลังเข้ากดดันรอบพืน- ทีก ารชุมนุม
จนท.รพ.จุฬา เวลา 06.30 น.ขณะทีท หารเปิ ดฉากยิงเปิ ดทางนานหลายนาที แต่ยงั ไม่ได้รุกคืบฝา่ นแนวรัว- ยางรถยนต์เข้าไปด้านในพืน- ที
ชุมนุมเจ้าหน้าทีแ พทย์ พยาบาลทีป ระจําอยุท่ หี อ้ งฉุกเฉิน รพ.จุฬาลงกรณ์ พากันตกอกตกใจหาทีห ลบภัยกันจ้าละหวัน ขณะทีเ จ้าหน้าทีต ํารวจทีด ูแล
พืน- ทีอ ยู่ตามตึกต่าง ๆ ในโรงพยาบาล ได้รบั คําสังให้ 
ออกมารักษาการณ์ทหี น้าห้องฉุกเฉินและช่วยอํานวยความสะดวกในกรณีมคี นเจ็บถูกนํา ตัวส่ง
เพราะเสียงปื นของ
เข้ามารักษาแต่พอกําลังเจ้าหน้าทีต ํารวจออกมายืนทีห น้าห้องฉุกเฉินมาก กลับทําให้บรรยากาศทีจ ุดนี-ดไู ม่ปลอดภัยมากขึนทหารดังขึน- ถีย บิ และมีเจ้าหน้าทีค นหนึงพูดขึน- ว่า
ทหารไม่อยากให้ตํารวจออกมาพร้อมทัง- ขอให้กลับเข้าไปอยู่ดา้ นในอาคารจะปลอดภัยกว่า
เนืองจากขณะทีก าํ ลังทหารเข้าตึงตามแนวกําแพงรัว- ของโรงพยาบาล ได้มกี ารสังการให้ 

ระวังพืน- ทีด า้ นในโรงพยาบาลเพราะเป็ นพื-นทีท มี แี ต่ตํารวจ
รักษาการณ์โดยไม่มกี าํ ลังทหารอยู่ดว้ ย จึงไม่มนใจในความปลอดภั
ั

ไทยรัฐให้รายละเอียดไว้ว่า ได้เกิดความวุ่นวายขึน- ทีส ามเหลีย มดินแดงในเวลา 06.30 น. พ.ต.อ.ชาตรี กาญจนกันติ สน.ดินแดงไปตรวจสอบเหตุ
เพลิงไหม้ภายใน ป.ป.ส.ดินแดง โดยจุดทีถกู ไฟไหม้มี 2 จุดคือบริเวณอาคาร.......ป้ อมรักษาการณ์ด้านหน้ าริมถนนราชวิ ถีทาํ หน้าทีใ ช้น-ํา
ดับเพลิงประมาณครึง ชัวโมงเพลิ 

งสงบในส่วนของอาคาร 3 ชัน ไฟไหม้บริเวณชัน ล่างทีเ ปิ ดเป็ นร้านอาหาร โต๊ะ เก้าอี- เครืองปรับอากาศถูกเผา
เสียหาย ชัน- 2 กระจกแตก ส่วนป้ อมรักษาการณ์เสียหายทัง หลัง นายบุญโฮม เขตนิมติ รอายุ 39 ปี รปภ.ทีร กั ษาการณ์ขณะเกิดเหตุเผยว่า
ขณะเข้าเวรปฎิบตั หิ น้าทีม กี ลุ่มคนเสือ- แดงเป็ นวัยรุ่นประมาณ 10 กว่าคนพังประตูรวั - เหล็กทางเข้า ป.ป.ส.และเข้ามายังบังคับจับกุมคนอืนอีกส่วนหนึง
ผูม้ ุ่งไปทีอ าคารโรงอาหาร ทุบกระจกและใช้ยางรถยนต์ก่อนขว้างระเบิดเพลิงเข้าไปจนไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็วจากนัน- กลุ่มคนร้ายวกกลับมาทีป ้ อม
รักษาการณ์งดั ตูเ้ ก็บของรปภ.ได้เงินสด วิทยุมอื ถือ 2 เครืองก่อนจุดไฟเผาป้อมและหลบหนีไป
06.21 น. (ผจก) กําลังทหาร ระหุม้ เกราะและรถสนับสนุนกว่า 100 คัน จู่โจม นปช.ย่านศาลาแดงและสวนลุมพินี

เวลา

103

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

แกนนําเครียดซัดมาม่าแทนข้าวเช้า
ส่วนทีเวทีปราศรัย นปช.สีแยกราชประสงค์ ในเวลา 06.00 น.ทันทีทไี ด้รบั รายงานว่ากําลังทหารเริม เคลือเข้ามาประชิดหน้าด่าน นปช.
พร้อมปิ ดเส้นทางเข้าออกทุกทิศททางได้สาํ เร็จ แกนนํา นปช.ทัง- หมดเริม อยู่ในสภาพทีเ คร่งเครียด โดยมีการตรวจเช็คข่าวจากหนังสือพิมพ์และ
โทรทัศน์ พร้อมประชุมหารือกดดันอยู่ตลอดเวลา จากนัน- นายณัฐวุฒ ิ ใสยเกือ- เลขาธิการนปช.ขึน- เวทีปราศรัย พร้อมประกาศให้ผชู้ มุ นุมทราบถึง
สถานการณ์มกี ารรุกประชิดของทหารทุกด้าน โดยปลุกเร้าผูช้ มุ นุมให้มกี าํ ลังใจพร้อมให้มสี ติในการตัง- รับสถานการณ์ ส่วนในท้องฟ้าเหนือแยกราช
ประสงค์นนั - เฮลิคอปเตอร์ทหารแบบแบล็กฮอว์ก 2 ลําคอยบินวนเวียนสังเกตการณ์เหนือยอดตึก การ์ด นปช. จึงมีการปล่อยโคมลอยและยิงพลุ
ตะไลขึน- สกัดกัน- ทัง- นี-เป็ นทีน ่าสังเกตว่าหลังถูกตัดเส้นทางออก ส่งผลให้เสบียงอาหารไม่สามารถฝา่ นเข้ามายังทีช มุ นุมได้ ฝา่ ยเสบียง นปช.จึงต้อง
งัดเสบียงสํารอง บะหมีส าํ เร็จรูปกับกาแฟออกมากินประทังไปก่อน

ผูช้ ุมนุมสูเ้ ผายางพรางทหาร
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่าขณะทีก าํ ลังทหารเข้าพืน ทีศาลาแดงได้มกี าํ ลังทหารอีกส่วนหนึงพร้อมรถหุม้ เกราะ 9 คันวิง ออกจาถนนสาทรเข้าถนน
วิทยุเพือเข้าเคลียร์พน-ื ทีบ ริเวณสวนลุมพิ นี ซึง ทหารคาดว่าเป็ นพืน- ทีอ นั ตรายมีการสะสมกําลังและอาวุธสงครามอยู่ดา้ นในจึงต้องเข้ายึดพืน- ทีก ่อนที
จะเข้าถึงเวทีปราศรัยแยกราชประสงค์ซงึ การเข้าพืน- ทีพ ร้อมกันหลายจุดของทหารในช่วงเช้าตรู่ ได้ถูกกลุ่มผูช้ ุมนุมจุดไฟเผายางรถยนต์สกัดกัน- บัง
สายตาทําให้ทอ้ งฟ้าบรเวณย่านบ่อนไก่ ถนนพระราม 1 มีควันไฟฟปกคลุมครึม- ดํามืดไปหมด ขณะทีบ เิ วณหน้าตึก สก.รพ.จุฬาฯ เปลวไฟได้ลุกโชน
และลามมาติดบริเวณรัว- หน้าตึก
สก.จนต้องเร่งประสานให้รถดับเพลิงเข้ามาดับไฟ

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

07.00 น. (มติชน) ทหารส่วนหนึงนํารถหุม้ เกราะ 1 คัน บุกเข้าเคลียร์พน-ื ทีบ ริเวณสวนลุมพิ นี ซึง อยู่รอบนอกและสามารถยึดคืนพืน- ทีบ างส่วนได้ ขณะทีท หาร
พร้อมรถหุม้ เกราะ 1 คัน มุ่งหน้าเข้าไปทีถ นนสารสิ น ซึง มีแนวบังเกอร์ของกลุม่ ผูช้ มุ นุมพร้อมแท่นปูนขนาดใหญ่วางขวางถนนทัง- ขาเข้าและขาออก
พร้อมมีรถดูดส้วมจอดอยู่ในแนวบังเกอร์ 1 คัน ตลอดเวลามีการเผายางรถยนต์เพือให้เกิดควันปกคลุมทัวบริ 
เวณเป็ นการพรางตาเจ้าหน้าทีท หาร

เวลา

104

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

07.45 น. (คมชัดลึก) 07.45 น. รพ.จุฬาลงกรณ์ เตรียมย้ายผูป้ ว่ ยออกจากโรงพยาบาล หลังเกิดควันไฟจากการเผายางรถยนต์ของกลุม่ นปช. พวยพุ่งไปทัว
บริเวณ
08.00 น. ทหารสามารถเข้าเคลียร์บริเวณสวนลุมพินีได้ โดยมีการเข้าเคลียร์ระเบิดทีโอทีทวี างผูกติดกับถับแก็ส 5 จุด บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ ร.6 ช่วงเดียวกับที
สามเหลีย มดินแดง คนเสือ- แดงก็กลิง- ยางทีเ ผาแล้ว เข้าไปยังอาคารสํานักงาน ป.ป.ส.
ขณะทีถ นนราชปรารภ ทหารเข้าตรึงกําลัง ส่วนทีส ถานีไทยคมแคราย คนเสือ- แดงเผายางรถยนต์และปิ ดถนน อีกด้านคนเสือ- แดง ย่านบ่อน
ไก่ วิง หนีหากจุกตูด หลังทหารเข้ากดดันถึงคลองเตย ส่วนแยกศาลาแดง มีการยิงปะทะกันเป็ นระยะ คนเสือ- แดงหนีไปแยกสารสิน มีคนบาดเจ็บและ

07.00 น. (เดลินิวส์) เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารสํานักงาน ป.ป.ส. โดยไฟลุกไหม้บริเวณชัน- 1 และชัน- 2 อย่างหนัก เจ้าหน้าทีพ ร้อมรถดับเพลิงยังไม่สามารถเข้า
ได้ เนืองจากกลุ่ม นปช. ได้ปิดขวางทาง ทัง- นี- สือ มวลชนไม่ยอมให้บนั ทึกภาพ พร้อมกับจุดประทัดขับไล่กกลุ่มผูส้ อื ข่าว และพยายามข่มขูต่ ่างๆ 

จึงสงบ โดยทีช นั - 1 โรงอาหารตึก 1 เก้าอี- โต๊ะ ได้รบั ความเสียหาย และ
นานา จนผูส้ อื ข่าวต้องถอยออกมา โดยไฟเผาไหม้อยู่นานประมาณ 2 ชัวโมง
ป้อม รปภ. ภายใน เบือ- งต้นทางกลุ่ม นปช. ได้ใช้การปาของแข็งใส่กระจกจนแตกเป็ นรูและจุดไฟพลุใส่จนเกิดเพลิงลุกไหม้ดงั กล่าว
07.10 น. (ไทยรัฐ) เวลาประมาณ 07.10 น.ทหารได้เปิ ดฉากใช้รถฉีดนํ-าใส่แนวบังเกอร์ริมถนนพระราม 4 จากนัน- ได้ยงิ แก๊สนํ-าตาแต่ปรากฎว่ากระแสลมได้ตี
กลับทําให้แก๊สนํ-าตาปลิวเข้ามาทางรพ.จุฬาลงกรณ์ ขณะทีเ ปลวไฟทีเ ผาแนวรัว- ยางรถยนต์ หน้าตึกสภ.ยังลุกโชนต่อเนืองทําให้ในโรงพยาบาลเต็ม
ไปด้วยควันไฟและละอองแก๊สนํ-าตาจนแสบจมูกแสบตาไปตามกัน เจ้าหน้าทีพ ยาบาลต้องนําผ้าติดจมูก ผ้าเย็น และนํ-าเปล่าออกมาแจกให้ใช้ป้องกัน
อันตราย
จนถึงเวลา 08.05 น.ได้มเี สียงระเบิดเอ็ม 79 ดังสนันหวั 
นไหวขึ 

น- 1 ครัง- ติดตามมาด้วยการเปิ ดฉากระดมยิงปื น ปะทะกันระหว่างการ์ด นปช.
กับทหารเป็ นระยะ
07.30 น. (มติชน) เวลา 07.30 น. แกนนํา นปช.ประกอบด้วย นายจตุพร นายณัฐวุฒ ิ นายอริสมันต์ นพ.เหวง และนายจรัล ทุกคนนังติ 
ดตามรายงานข่าวผ่าน
โทรทัศน์ช่องต่าง ๆ เพือติดตามการทํางานของทหาร บริเวณแยกศาลาแดง ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ขณะทีโ ทรทัศน์ แต่ละช่องกําลังรายงานข่าวการ
เคลือนกําลังของทหาร ปรากฎว่า ทางศอฉ. นําเทปการแถลงเมือวันที 18 พค. มาเปิ ดเป็ นเวลาประมาณ 30 นาที ทําให้การรายงานข่าวของแต่ละ
สถานีตอ้ งชะงักไป
ั ว่ น
07.30 น. (เดลินิวส์) มือมืดยิงเอ็ม 79 ถล่มชุมชนบ่อนไก่ สร้างความปนป

เวลา

105

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

08.30 น. (ไทยรัฐ )เวลา 08.30 น.ขณะทีร ถหุม้ เกราะ 1 คันได้วงิ นํารถหน้ารถฉีดนํ-าดับเพลิง 2 คันออกมาบนถนนราชดําริไปบริเวณหน้ าตึก สก. เพือฉีดนํ-า
สกัดไฟทีไ หม้แนวรัว- ยางรถยนต์ไม่ให้ลุกลามเข้ามาในพืน- ทีข องโรงพยาบาลโดยเวลา...เวลาประมาณ 30 นาทีเปลวไฟจึงสงบลงแต่ควันไฟยังพวยพุ่ง
ขึน- สูท่ อ้ งฟ้าอย่างต่อเนือง

ในขณะทีร ถหุม้ เกราะวิง บุกเข้าไปนัน- ไม่พบว่ามีกลุม่ คนเสือแดงอยู่หลังแนวยางรถยนต์ มีแต่ขา้ วของกระกระจายเกลือนไปหมด บางคนหนีไป
ั ลมอีก 1 ครังโดยลืมวางโทรศัพท์เอาไว้ ขณะทีเ สียงปื นได้สงบลงไปแต่ไม่นานนักเกิดเสียงระเบิดดังขึน- จากฝงสี
08.16 น. (คมชัดลึก) 08.16 น. รถหุ้มเกราะเคลือนจากแยกศาลาแดง เข้าสูถ่ นนราชดําริ ประชิดแนวรัว- ไม้ไผ่ พืน- ทีช ุมนุมด้านหน้า รพ.จุฬาฯ ทหารอีกส่วน
หนึงยิงปื นขึน- ฟ้าเปิ ดทางให้รถหุม้ เกราะ โดยมีรถดับ เพลิงขับตามไป ขณะทีท หารบางส่วนประจําจุดทีร า้ นแมคโดนัลด์ ศาลาแดง ใต้สะพานข้ามแยก
ศาลาแดง และหัวมุม รพ.จุฬาฯ
08.30 น. (คมชัดลึก )08.30 น. ผบช.น. สังการผ่ 

านวิ ทยุผา่ นฟ้ าให้กาํ ลังพลทุก บช.น. ตรึงกําลังรักษาทีต งั - หน่วยงานราชการ และบ้านพักบุคคลสําคัญ
ป้องกันเหตุจลาจล

เสียชีวติ โดยจุดนี-สามารถควบคุมการ์ด นปช.ได้ 7 คน พระสงฆ์ 2 รูป โดย ศอฉ. ส่งกําลังจาก ราบ 11 เข้าเสริมกําลังในพืน- ทีป ะทะ
มีรายงานว่า คนเสือ- แดง นํานํ-ามันไปราดบริเวณรถไฟฟ้าใต้ดนิ คลองเตย ขณะทีท สี วนลุมพินที หารสามารถทลายบังเกอร์ได้ และดับไฟที
นปช.จุดเผาเป็ นวงกว้าง รายงานข่าวแจ้งว่า ขฯทีแ ยกบ่อนไก่กองกําลังชุดดํา ปะทะทหารอีกครัง- โดยมีการเผาธนาคารกสิกรไทย สาขาบ่อนไก่
รวมทัง- อาคารรอบๆ ส่วนทีป ระตูน-ํา
(มติชน) เวลา 08.00 น. แกนนําทุกคนต่างเดินไปอยู่ดา้ นหลังเวทีเพือปรึกษาหารือกัน โดยทุกคนมีสหี น้าเคร่งเครียด
08.10 น. (ไทยรัฐ) เวลา 08.10 น.หลังเปิ ดฉากปะทะกันครูห่ นึง รถหุม้ เกราะ 2 คันแรกได้วงิ พุ่งชนเหยียบแนวรัว- ยางรถยนต์และไม้แหลม เพือเปิ ดทางให้
กําลังทหารเดินเท้ารุกคืบเข้าไป ขณะทีหน่ วยเม่นปื นทีอยูบ่ นสกายวอล์กและตึกสูงฝัง สีลม ได้ระดมยิงเปิ ดทางคุม้ กันให้หน่วยภาคพืน- เข้า
เคลียร์วตั ถุระเบิดทีอ าจมีการดักไว้ตลอดแนวรัว- และบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 6 จากนัน- อีกคันได้วงิ ตามเข้าไปพร้อมกับการ
ระดมยิงเปิ ดทางหลายนัด

เวลา

106

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

กระทังเวลา 

09.10 น.ไฟได้ลุกพรึบขึน- มาอีกครัง- ขณะเจ้าหน้าทีด บั เพลิง กทม.นําไปใช้น-ําฉีดสกัดกัน- ได้เกิ ดเสียงปื นดังขึน จากสวน
ลุมพิ นี 3-4 นัดทําให้การดับเพลิงเป็ นไปอย่างยากลําบากเพราะต้องคอยก้มตัวให้ตําตลอดเวลา ขณะทีท หารเดินนําหน้าสือ มวลชนเข้ามาในจุดที
กําลังมีการดับเพลิงและม่การ์ด นปช. 3 คนค่อย ๆ ย่องเข้ามาทีห ลังบังเกอร์ถูกทหารยิงสกัดไปกว่า 10 นัดพร้อมทัง- ให้สอื มวลชนถอนตัวกลับออกมา
ทีศ าลาแดง เพราะทหารในมุมสูงแจ้งมีคนคอยซุม่ ยิงใส่ทหารในระยะไกล หลังจากเพลิงสงบลงพบว่าหลังแนวรัว- ยางรถยนต์มรี ถสุขาเคลือนทีถ ูกไฟ
เผาไหม้ทงั - คัน

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ในเวลา 08.00 น.กองกําลังไม่ทราบฝา่ ยได้ยงิ ระเบิดเอ็ม 79 จํานวน 2 ลูกเข้ามาตกในบริเวณสวนลุมพิ นีระหว่างทีท หารส่งรถหุม้ เกราะ
จํานวน 9 คันเข้าไปยึดพืน- ทีค นื

นอกจากนี-ทหารจํานวนหนึงได้วางกําลังไว้ทบี ริเวณสถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินลุมพิ นี เพือป้องกันเหตุรา้ ยทีอ าจจะเกิดขึน-

ขณะเดียวกันกลุ่มคนเสือ- แดงได้เตรียมนํานํ-ามันไว้เผาสถานี รถไฟฟ้ าได้ดินคลองเตย บางส่วนยังคงระดมยิงพลุ ระเบิดขวด ระเบิดเพลิง รวมทังอาวุธปื นไม่ทราบขนาดเข้าใส่ฝา่ ยทหารทีต รึงกําลังอยู่ทีบริเวณสนามมวยลุมพิ นีโดยฝา่ ยทหารยังไม่ได้รบั คําสังให้ 
มกี ารตอบโต้แต่อย่างใด มีเพียง
ฝา่ ยกลุ่มคนเสือ- แดงระดมยิงเข้ามาแต่ฝา่ ยเดียว

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์กล่าวว่าควันไฟและแก๊สนํ-าตาทีเ ข้าปกคลุมโรงพยาบาลได้สง่ ผลกระทบกับผูป้ ว่ ยในทีร กั ษาตัว
ั
งรีดนู งั ต์ ประกอบกับในตึกมี
อยู่ 260 คนเพราะก่อนหน้านี-ได้มกี ารเคลือนย้ายผูป้ ว่ ยออกจากตึก สก.และตึกภปร.ไปรักษาตัวด้านในฝงถนนอั
เครืองดูดควันและละอองฝุน่
จึงไม่สง่ ผลกระทบกับคนไข้สว่ นการดูแลคนเจ็บจากการปะทะได้มกี ารเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้ว โดยสามารถ
ลําเลียงคนเจ็บได้ทางถนนราชดําริและถนนอังรีดนู งั ต์
08.00 - (ไทยรัฐ) รายงานสถานการณ์รอบนอก บริเวณซอยงามดูพลีย่านบ่อนไก่ ช่วงเช้า กลุม่ คนเสือ- แดงบางส่วนยังคงตรึงกําลังอยู่ โดยได้จุดไฟเผา
09.00 น. ยางรถยนต์จนควันลอยเข้ามาทีบ ริเวณสวนลุมพิ นีจนหนาทึบเพืออําพรางตัว
ขณะทีผ ชู้ ุมนุมส่วนใหญ่ต่างไปรวมตัวกันทีบริเวณใต้ทางด่วน
พระราม4

เวลา

107

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

09.30 น. (มติชน) เวลา 09.30 น. นายขวัญชัย ไพรพนา แกนนําคนรักอุดร ขึน- กล่าวปราศรัยบนเวที โจมตีรฐั บาล และระบุว่าการชุมนุมต่อสูใ้ นครัง- นี-เราก้าว
ข้าม พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีไปแล้ว แต่รฐั บาลชุดนี-ยงั ก้าวไม่ผ่าน “สถานการณ์ขณะนี- เราพร้อมยุตกิ ารชุมนุมเพียงรัฐบาลต้องสัง 
ออกจากบริเวรแยกราชประสงค์ก่อน หลังจากนัน- เข้าสูก่ ระบวนการเจรจา ขอให้ผใู้ หญ่ในบ้านเมืองช่วยส่งสัญญาณไปยัง
ให้ทหารหยุดยิง และสังให้
นายอภิสทิ ธิให้
8 หยุดการเข้าสลายการชุมนุม “นายขวัญชัยกล่าว

ขณะเดียวกันเริม มีหน่วยแทรกซึมของทหารเข้ามาตัดสายลําโพงตามพืน- ทีต ่าง ๆ ของการชุมนุม เพือไม่ให้เสียงจากเวทีกลางสือ สารไปถึง การ์ด
ั
าห้ามไม่ให้มกี าร์ดออกไปนอกแนวบังเกอร์ ในส่ว นของด่าน
นปช.ต้องระดมกําลังตามล่าตัวกันจ้าละหวัน ทัง- นี- นายณัฐวุฒใิ ห้สมั ภาษณ์ว่าได้สงการว่
หน้าทีแ ตกนัน- ให้มวลชนถอยร่นเข้ามาอย่างไรก็ตาม มาตรการรับมือขณะนี-ไม่มแี ละยังคงประสานกับทีมของส.ว.ทีเ ข้ามาประสานงานเรืองเจรจาอยู่
09.10 น. (มติชน) เวลา 09.10 น. แกนนําทุกคนเข้าไปภายในตูค้ อนเทนเนอร์ทใี ช้เป็ นทีป ระชุม

กระทังเวลา 

09.00 น.มีการขว้างระเบิดมือใส่ทหารหน้ าสนามมวยลุมพิ นีหลายลูก และมีการยิงหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดก่อนทีก ลุ่มผูช้ มุ นุม
จะเผาธนาคารกสิ กรไทย สาขาลุมพิ นี
08.43(คมชัดลึก) 08.43 น. ทหารยึดพืน- ทีส วนลุมพินีได้สาํ เร็จ เคลียร์เก็บกูร้ ะเบิด พบระเบิดเคโมห้อยไว้ตามจุดต่างๆ เวลา 08.45 น. เจ้าหน้าทีพ บศพ
08.45 น. ผูเ้ สียชีวติ เป็ นชาย 2 คน สภาพถูกยิงทีศ รี ษะ ทีถ นนราชดําริตรงกันข้ามกับตึก สก.รพ.จุฬาฯ ตรวจสอบในตัวพบระเบิดลูกเกลีย- ง 1 ลูก ใกล้ศพมี
กระสุนชนิดเอ็ม 60 จํานวน 200 นัด
09.00 น. (ไทยรัฐ) เวลาประมาณ 09.00 น.นปช.เริม มีการทยอยนําร่างผูบ้ าดเจ็บซึงส่วนใหญ่เป็ นการ์ดทีถกู ยิ งมาจากด่านศาลาแดง และด่านสารสิ น
ทยอยเข้าส่งเข้ารับการรักษาที รพ.ตํารวจเป็ นระยะๆส่วนใหญ่อยู่ในสภาพถูกยิ งทีหวั และหน้ าอก เบือ งต้นราว 6 รายเสียชีวิต 1 ศพและเริม มี
รถพยาบาล นปช.ลําเลียงผูบ้ าดเจ็บเข้ามาเพิม เป็ นระยะๆ ส่วนเวทีปราศรัยนัน- แกนนํา นปช.เริม สลับกันขึน- กล่าวโจมตีทหารและให้กาํ ลังใจผู้
ชุมนุมโดยมีพระภิกษุจาํ นวนหนึงเข้ามาอยู่ให้กาํ ลังใจหลังเวที

เวลา

108

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

หลังจากนัน- เกิดเสียงปื นดังขึน- มีหญิ งอายุประมาณ 50 ปี ทีเก็บขยะอยูใ่ ต้สะพานลอยข้ามแยกถูกยิ งล้มลง กลุ่มผูช้ มุ นุมพยายามจะเข้าไปนํา
ร่างออกมาจากทีเ กิดเหตุแต่ไม่สามารถเข้าไปช่วยได้เพราะถูกยิงสกัดตลอดเวลา จนกระทังรถเจ้ 

าหน้าทีก าชาดมาถึง จึงสามารถเข้าไปช่วยนําร่างส่ง
โรงพยาบาลได้

ปฏิบตั กิ ารครัง- นี-ถามความเห็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือยัง นายปณิธานกล่าวว่า เป็ นปฏิบตั กิ ารรัฐบาล และ ศอฉ.
09.30 น. (มติชน) ในเวลา 09.30 น. ทีบ ริเวณสะพานลอยข้ามแยกราชปรารภ การ์ด นปช.จุดไฟเผายางรถยนต์ตลอดเวลา และมีขา่ วลือเกิดขึน- ว่า ทหารนํา
กําลังบุกเข้ามาทางวัดตะพานทําให้เกิดการเคลือนไหวในกลุม่ เสือ- แดงเตรียมรับมือ

เมือถามว่าเป้าหมายคือเป็นการกระชับวงล้อมเพิม เติมหรือเอาราชประสงค์คนื นายปณิธานกล่าวว่า แค่กระชับวงล้อม เมือถามว่าการ

กดดันทุกทางยุตมิ อ็ บ นายปณิธานกล่าวอีกว่า รัฐบาลขอให้ประชาชนในพืน- ทีด งั กล่าวหลีกเลีย งเข้าไปในบริเวณนัน- และขอให้เจ้าหน้าทีท อ้ งถิน
รวมทัง- เจ้าหน้าทีข อง กทม. ได้เตรียมความพร้อมในการเข้าไปบรรเทาสาธารณภัย ทัง- นี-หากประชาชนทีอ ยู่ในบริเวณชุมชนต่างๆ หากพบเห็น
เหตุรา้ ย สาธารณภัย อัคคีภยั ขอให้แจ้งไปทีส ายด่วนของ กทม. และสายด่วนของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสายด่วน 199 เพือให้เจ้าหน้าทีส ามารถ
เข้าไประงับยับยัง- สาธารณภัยต่างๆ ทีเ กิดขึน- ทัง- นี- ขอให้ประชาชนมันใจว่ 
ารัฐบาลและ ศอฉ. จะปฏิบตั หิ น้าทีเ ต็มความสามารถ เพือดูแลความสงบ
เรียบร้อยของประชาชนในพืน- ทีต ่างๆ

09.30 น. (เดลินิวส์) นายปณิธาน วัฒนายากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบตั หิ น้าทีโ ฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า รัฐบาลขอแจ้งให้ประชาชน
ทราบว่า รัฐบาลและ ศอฉ. กําลังปฏิบตั กิ ารเพือกระชับพืน- ที กระชับวงล้อมเพิม เติม และจะทําต่อเนือง เพือจะให้มกี ารรักษาความปลอดภัย ดูแลความ
สงบเรียบร้อย ระงับเหตุรา้ ย และบรรเสาธารณภัยทีเ กิดขึน- ในช่วง 2-3 วัน ทีผ ่านมา การปฏิบตั กิ ารเพือกระชับวงล้อมเพิม เติมจะมีขน-ึ อย่างต่อเนืองใน
วันนี- ซึง เจ้าหน้าทีข อง ศอฉ. จะแจ้งให้ประชาชนทราบเป็ นระยะๆ ถึงความคืบหน้าในการเข้ากระชับวงล้อม ซึง ขณะนี-เจ้าหน้าทีส ามารถปฏิบตั กิ ารได้
ตามลําดับ

เวลา

109

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

10.00 น. (ไทยรัฐ) รถพยาบาลและรถลําเลียงของนปช.ยังคงลําเลียงขนยายผูบ้ าดเจ็บจากการปะทะทีบริเวณด่านสารสิ น เข้ามายังโรงพยาบาลตํารวจอย่าง
ต่อเนืองรวมผูบ้ าดเจ็บเบือ- งต้นราว 10 รายส่วนใหญ่ถูกกระสุนปืนอาการสาหัส
นอกจากนี-ภายในโรงพยาบาลตํารวจสือ มวลชนไทยส่วนใหญ่ต่างเข้าไปรวมตัวกันอยู่เพือความปลอดภัยทัง- นี-ระหว่างการช่วยเหลือ
ผูบ้ าดเจ็บนัน- ผูบ้ ริหารโรงพยาบาลตํารวจสังการให้ 

มกี ารขนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์
และบุคลากรทัง- หมดจากอาคารเฉลิมพระเกียรติมาไว้ทตี ึก
อํานวยการเพือให้ห่างจากบริเวณพืน- ทีช ุมนุมด้วย พร้อมสังปิ 
ดประตูทางเข้าออกโรงพยาบาลทุกด้านด้วน

พร้อมกันนี-กลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยสร้างสถานการณ์จดุ ไฟเผาทีเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส โดยเพลิงลุกไหม้บริเวณชัน- 5 สําหรับ โลตัส เอ็กเพรส
ถูกกลุ่มกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยบริเวณชุมนุมบ่อนไก่ จุดไฟเผาลักเอาทรัพย์สนิ ไปแล้วครัง- หนึงเมือวันที 14 พค. ทีผ ่านมา
(ผจก) -ด้านหน้าศาลเจ้าพ่อเสือ บริเวณแยกสามย่าน ผูช้ ุมนุมนํายางรถยนต์มาวางกองไว้บริเวณเชิงสะพานไทย-ญีป นุ่ โดยทหารยังตรึงกําลังอยู่
ภายในวัดหัวลําโพงและตามตอม่อสะพานไทยญีป นุ่ เพือสังเกตการณ์ว่ามีผชู้ ุมนุมจุดไฟเผายางหรือไม่ นองจากนี-ยงั พบว่ามีกลุ่มบุคคลไม่ทราบฝา่ ย
ราว 3-4 คนเข้าไปอยูใ่ นอาคารร้างซึง เป็ นตลาดสามย่านเก่าทีก าํ ลังรือ- อยู่ดว้ ย นอกจากนี-ยงั มีกลุ่มผูช้ มุ นุมประมาณ 50 คน รวมตัวตรงข้ามจามจุรี
แสควร์ จากการส่องกล้องของทางเจ้าหน้าทีท หารทีอ ยูต่ รงข้ามเห็นมีการเตรียม ระเบิดขวดและอาวุธต่างๆ ไม่เหมือนการชุมนุมทัวไป 
ใกล้พน-ื ทีใ ห้
ระมัดระวัง ส่วนบริเวณใกล้ทางด่วนพระราม 4 มีการจุดไฟเผายางอย่างต่อเนือง ควันฟุ้งกระจายปกคลุมพืน- ทีเ กือบทัง- หมดและมีเสียงคล้ายเสียงปื น
ดังเป็ นระยะ ด้านสภาพการจราจรหน้าไทยคม นนทบุรตี ดิ ขัดอย่างหนัก ตํารวจจราจรแนะให้หลีกเลีย ง

110

09.40 น. (มติชน) เมือเวลา 09.40 น. ขณะทีก องกําลังทหารเข้ากระชับวงล้อมขอพืน- ทีบ ริเวณแยกศาลาแดง ถนนพระราม 4 มีเหตุเพลิ งไหม้ธนาคาร x เข้าใจว่าเหตุการณ์เริม
กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) ตัง- อยู่บริเวณปากซอยงามดูพลีและมีอาคารพาณิชย์ใกล้เคียงติดต่อกันหลายหลัง เพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรง
จลาจล มีการเผาเกิดขึนหลังจากทีป ปส. แล้วก็มา

ทางสํานักงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร นํารถดับเพลิงไปสกัดเพลิง แต่เป็ นไปด้วยความยากลําบาก เนืองจากถูกกอง
ต่อด้วยธนาคารกสิกรไทย
ั
ามยิงใส่พนักงานเจ้าหน้าที สปภ. เพือมิให้เข้าสกัดเพลิงเป็ นระยะ ทางเจ้าหน้าที สปภ.
กําลังไม่ทราบฝา่ ยดักซุ่มอยู่บนอาคารตึกร้างสูง ฝงตรงข้
ประสานกับศูนย์วทิ ยุผ่านฟ้า กองบัญชาการตํารวจนครบาล (บช.น.) เพือให้หาเส้นทางทีป ลอดภัย แต่เมือถึงทีเ กิดเหตุกลับถูกกองกําลังไม่ทราบฝา่ ย 
จึงควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจํากัด
เข้าแย่งสายฉีดนํ-าเพือมิให้ดบั เพลิง จนเวลาผ่านไปประมาณ 2 ชัวโมง

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

10.30 น. (คมชัดลึก) กลุ่มผูช้ มุ นุมเผายางรถยนต์และสิง ของต่าง ๆ ทีน ํามากอาคารร้างบริเวณแยกสามย่าน ทหารตะโกนไล่สลับกับการยิงกระสุนยางขู่ ผู้
ชุมนุมหนีกระเจิง ขณะเดียวกันเสียงเอ็ม 79 ดังขึน- หลายครัง- ทหารหลบเข้าแนวกําบัง เวลา 10.30 น. มีรายงานจาก ศอฉ. เจ้าหน้าทีส ามารถคุมตัวผู้
ก่อเหตุความไม่สงบทีอ าคารเคียนหงวน แยกศาลาแดงได้ประมาณ 20 คน เวลา 10.30 น. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ทวิตข้อความว่า “ผมขอให้
รัฐบาลได้เข้าใจด้วยว่าการเจรจากับคนเสือ- แดงนัน- มันเกินเรืองของผมไปนานแล้ว ขอให้พดู กับแกนนําโดยตรง”

ขณะเดียวกันเหล่าการ์ด นปช. ระดมยางรถยนต์รอบพืน- ทีข นขึน- รถกระบะออกไปเสริมเป็ นบังเกอร์ทแี ยกสารสิ นและยังสังการให้ 

ช่างภาพ
นปช.บันทึกภาพทีต ูค้ อนเทนเนอร์และตามเต็นท์ต่าง ๆ ไว้เป็ นหลักฐาน เนืองจากเกรงว่าหลังถูกยึดพืน- ทีแ ล้ว จะโดนทหารนําอาวุธสงครามมาซุ ก
ภายหลัง
(ผจก) ผูช้ มุ นุมทีแ ยกสามย่านได้จุดไฟล้อยาง และสิง ของต่างๆทีน ํามาจากอาคารร้างบริเวณแยกสามย่าน ทหารตะโกนไล่สลับกับการยิ งกระสุน
ยางขู่ผชู้ ุมนุม พากันวิง หนีกระเจิดกระเจิงแต่กไ็ ด้กลับมาร่วมตัวกันใหม่ซงึ สถานการณ์อยู่ในความตึงเครียดจากนัน มีเสียงดังคล้ายระเบิ ดเกิ ดขึน
บริเวณแยกสามย่านซึงคาดว่าน่ าจะเป็ น เอ็ม 79 ทําให้ทหารต้องหลบเข้าแนวกําบัง ย่านสามย่านเริม ตึงเครียด เมือมีผชู้ มุ นุมนํายาง
รถยนต์และขอนไม้มารวมตัวทีบริเวณแยก โดยทหารยิ งกระสุนยางขู่หลาย 10 นัด เพือผลักดันให้กลุ่มผูช้ ุมนุม ถอยร่านและยุติการกระทํา
โดยทหารยืนประจําอยูใ่ ต้สะพานสามย่าน
ั วลําโพงโดย
ผูส้ อื ข่าวรายงานจากบริเวณสามย่านว่าได้มคี นนํายางรถพร้อมไม้มาวางไว้เตรียมเผาทีบ ริเวณเชิงสะพานไทยญีป นุ่
ฝงหั
เจ้าหน้าที ประกาศให้ถอยไป แต่กลุ่มดังกล่าวก็ยงั ไม่ยอมแต่ได้ขยับร่นเข้ามาแยกสามย่าน ซึง เจ้าหน้าทีเ ตรียมยิงกระสุนยางเพือ เป็ นการผลักดันกลุ่ม
ั
คนดังกล่าว ขณะทีฝ งตรงข้
ามแยกสามย่านได้มคี นซุ่มอยูใ่ นตึกร้างซึง เจ้าหน้าทีก าํ ลังตรวจสอบว่าเป็ นกลุ่มใด
10.10 น. (ผจก) ได้รบั รายงานว่ามีการเผาธนาคารกสิกรไทย ใกล้สนามมวยเวทีลมุ พินี เจ้าหน้าทีด บั เพลิง ยังไม่สามารถเข้าไปในพืน- ทีไ ด้ อย่างไรก็ดี จากการ
ปะทะกันอย่างหนักทัวบริ 
เวณ ส่งผลให้สภากาชาดไทยประกาศวอนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต

เวลา

111

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

(ผจก) -ผูส้ อื ข่าวรายงานว่าทหารยึดพืน- ทีค นื บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 6 และรุกคืบกดดันเข้าไปในพืน- ทีแ นวบังเกอร์ยางรถยนต์ของกลุ่ม
นปช. โดยใช้รถสายพานลําเลียงลุยฝา่ แนวป้องกันเข้าไป จนถึงแยกสารสิน จากนัน- ได้ใช้กาํ ลังพลเดินเท้าเข้าไปโดยมีการเก็บกูร้ ะเบิดทีก าร์ด นปช.
วางได้ไว้เป็ นจํานวนมากอย่างต่อเนือง ขณะทีศ นู ย์อาํ นวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ได้กาํ ลังเสริมตามด่านทีม กี ารปิ ดล้อมการชุมนุมทัง- สี
ด้านจํานวนมาก มียานพาหนะลําเลียงพลออกจากกรมทหารราบที 11 รักษาพระองค์ อย่างต่อเนือง

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ั
ั ‚ -ามัน เพลิงลุกไหม้สายไฟและ
10.50 น. (คมชัดลึก) สถานการณ์ทีบอ่ นไก่ปะทุขน-ึ เมือผูช้ มุ นุมเผายางรถยนต์ฝงตรงข้
าม ธนาคารไทยพาณิ ชย์ และปมนํ
ลุกลามอย่างรวดเร็ว จากนัน- ไฟลุกลามไปทีธ นาคารซีไอเอ็มบีไทย, นิ ติพลคลิ นิก, คลิ นิกฟัน, ห้างทองเยาวราช และธนาคารกสิ การไทย ทหาร
ระดมรถดับเพลิงสกัดโกลาหล

10.40 น. (ไทยรัฐ) เวลา 10.40 น.หลังจากทหารเคลือนกําลังเข้ายึดพืน ทีแยกศาลาแดง ลานพระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที 6 ไปจนถึงบริเวณแยกสารสิ น
ได้ทงั - หมดและได้เคลือนกําลังเข้าไปทีถ นนสารสินเพือมุ่งหน้าไปยังเวทีปราศรัยทีแ ยกราชประสงค์ โดยส่วนหนึงเดิ นเรียงแถวไปบนรางรถไฟฟ้ าบี
ทีเอสจากสถานี ศาลาแดง ส่วนอีกชุดหนึงเดินเท้าเข้าไปจากถนนราชดําริ และได้ถูกกลุ่มเสือ- แดงออกมาซุ่มยิงปื นใส่หลายนัดจนมีการปะทะกัน
นานว่า 10 นาทีขณะปะทะได้มกี ารประกาศให้สอื มวลชนออกไปจากพืน- ทีป ะทะเพือให้เจ้าหน้าทีท าํ งานได้อย่างสะดวก
แต่ปรากฎว่าสือ มวลชน
หลายคนโดยเฉพาะสือ ต่างชาติยงั เดินเลาะกําแพงรัว- สวนลุมพินตี ามหลังทหารไปติด ๆ เพือรอเก็บภาพนาทีปะทะ
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่าหลังสิน- เสียงปื น หน่วยแพทย์กชู้ วี ติ วชิรพยาบาลเข้าไปนําศพของคนเสือ- แดง 2 คนทีเ สียชีวติ จากการปะทะกับทหาร บริเวณ
หลังแนวบังเกอร์ใกล้แยกสารสิ นออกมา โดยสภาพศพถูกยิงทีศ รีษะเสียชีวติ ทันที ขณะเดียวกันยังได้ควบคุมตัวนายวีระยุทธ ก้านนาอายุ 28 ปี
สวมกางเกงขาสัน- เสือ- ยืดสีเขียวเข้ามายืนปะปนอยู่กบั สือ มวลชนทีเ ข้ามาทําข่าวในพืน- ทีป ะทะ โดยไม่มปี ลอกแขนหรือป้ายชือ แสดงสังกัด เมือ
สอบถามอ้างว่าขายของอยูใ่ นย่านสีลม เข้ามายืนดูเหตุการณ์แล้วมีมอเตอร์ไซต์รบั จ้างให้เอาเทปมาให้นกั ข่าว แต่เมือสอบถามว่าให้นั กข่าวสังกัด
อะไรกลับบอกไม่ได้ จึงถูกควบคุมตัวไว้สอบสวน เพราะคาดว่าอาจจะเป็ นแนวร่วมคนเสือ- แดงเข้ามาหาข่าว
10.45 น. (คมชัดลึก) ผูช้ มุ นุมยังปกั หลักทีบ ริเวณใต้ด่วนพระราม 4 ไล่ช่างภาพผูส้ อื ข่าวทีเ กาะติดสถานการณ์ออกนอกพืน- ทีท งั - หมด อ้างไม่อยากให้สอื มวลชน
บันทึกภาพและทําข่าว

เวลา

112

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

(เดลินิวส์) บริเวณสถานีรถไฟใต้ดนิ คลองเตย มีกลุ่มผูช้ ุมนุมเสือ- แดงได้พยายามนํานํ-ามันมาราดบริเวณสถานีรถไฟใต้ดนิ แล้วโดยระเบิดเพลิงเข้าไป แต่
เจ้าหน้าทีข องสถานีสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ ส่วนสถานการณ์กลุ่มควันทีเ กิดจากการเผายางรถยนต์ขา้ ง รพ.จุฬาฯ นัน- เพลิงได้ลุกโหมแรงและควันไฟ
ได้พดั เข้าสูบ่ ริเวณตึก ภปร. และตึก สก. ทําให้เกรงว่าเพลิงอาจจะลุกไหม้เข้าติดอาคารโรงพยาบาล แต่ทางโรงพยาบาลได้เคลือนย้ายผูป้ ว่ ยออกจาก
โรงพยาบาลหมดแล้ว ขณะทีเ จ้าหน้าทีไ ม่สามารถดําเนินการดับเพลิงได้ เนืองจากมีการยิงตอบโต้กนั ระหว่างเจ้าหน้าทีก บั กลุ่มผูช้ ุมนุมติดอาวุธโดยตลอด
โดยทางทหารได้นํารถหุม้ เกราะ 3 คัน พังแนวป้องกันของกลุ่มคนเสือ- แดงริมแยกศาลาแดง เพือเปิ ดทางให้รถนํ-าเข้าไปสกัดเปลวเพลิงได้สาํ เร็จ ท่ามกลาง
การยิงปื นใส่กนั ตลอดเวลา

ไม่ระบุ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทัง- นี-หลังจากทีท หารได้ปฏิบตั กิ ารกระชับพืน- ทีเ ข้าถนนสารสินได้หมดแล้ว ได้ควบคุมตัวผูช้ มุ นุมได้ 12 ราย และยึดอาวุธได้อกี จํานวนมาก ทัง- ระเบิด
ขวด พลุ ตะไล ตะปูเรือใบ เป็ นต้น ส่วนสถานการณ์กลุ่มควันที รพ.จุฬาฯ ได้ลดลงเกือบหมดแล้ว ทําให้ รพ.สามารถเปิ ดรับผูบ้ าดเจ็บบางส่วนได้

ยึดสารสินเจอระเบิด ที รพ.ตํารวจ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เจ้าหน้าทีม กี ารเตรียมเปลเจ้าหน้าที เพือรอเคลือนย้ายผูป้ ว่ ย จากจุดปะทะหลายๆ จุด เริม มีคน
เจ็บทยอยลําเลียงเข้ามารักษาตัว ที รพ.ตํารวจ บ้างแล้ว ซึง อยู่ใกล้ทชี ุมนุมมากทีส ดุ เตรียมการรับมือเต็มที ผูบ้ าดเจ็บเพิม ขึน- เรือยๆ สําหรับผูบ้ าดเจ็บ
ส่วนใหญ่ถูกยิงทีช ่วงล่างของร่างกาย และมีการลําเลียงผูบ้ าดเจ็บบางส่วนไปยัง รพ. อืนๆ อาทิ รพ.เลิดสิน เป็ นต้น

สือ หนีวุ่น นปช. ตาย 2 ศพ โดยจากการะปะทะกันของแนวทหารทีเ คลือนจากแยกศาลาแดงมุ่งเข้าไปทางแยกสารสินนัน- มีการยิงปื นต่อสูก้ บั กลุ่มผู้
ชุมนุมอย่างต่อเนือง และในเวลาเดียวกันนัน- ทหารอีกชุดหนึงได้เคลือนเข้าพืน- ทีส วนลุมพินีทางถนนวิทยุ เพือตีโอบเข้ามาในจุดเดียวกัน โดยการปะทะ
ดังกล่าวทําให้สอื มวลชนทัง- ในประเทศและต่างประเทศทีเ กาะติดการทําข่าว ต่างวิง หลบวิถกี ระสุนกันตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม หลังจากการปะทะนานกว่า
30 นาที เจ้าหน้าทีส ามารถกดดันให้กลุ่ม นปช. ถอยร่นออกไปจากแยกสารสินได้สาํ เร็จ โดยมีผบู้ าดเจ็บบางส่วนถูกนําส่ง รพ.ตํารวจ และมีผเู้ สียชีวติ ใน
เกิดเหตุ 2 ศพ เป็ นการ์ด นปช. ทราบชือ นายวัฒนชัย เอีย มนาค ถูกยิงทีห น้าอก ส่วนอีกรายยังไม่ทราบชือ แต่อย่างใด

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

113

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

11.30 น. นายปณิธาน วัฒนายากร โฆษกประจําสํานักนายกฯ ระบุยดึ สวนลุมพินีคนื ได้แล้ว ให้ประชานออกจากราชประสงค์ด่วนทีส ดุ ศอฉ. จัดรถ 
กรยานยนต์หนี และ
พากลับบ้านไว้ทสี นามศุภชลาศัย ขณะทีแ กนนํา นปช.บางส่วนหนีไปแล้ว รวมทัง- นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง ซึง คาดว่านังรถจั
ขอให้ประชาชนแจ้งเบาะแสที สน. และสายด่วน ศอฉ. 0-2551-1515
มติชน เวลา 11.30 น. กลุ่มนปช. ยึดรถโดยสารประจําทางสาย 40 จากบริเวณแยกสามย่านมุง่ หน้าไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ั กสูต้ ่อ
ปลอบใจให้มวลชนปกหลั
นายณัฐวุฒกิ ล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี-ทหารกําลังปิ ดล้อมเข้ามา ในขณะทีเ รายังยืนยันหลักการสันติและพร้อมเดินหน้าเข้าสูก่ ารเจรจาแม้
รัฐบาลกระหยิม ทีย งั สังหารคนมือเปล่าได้ แต่เรายังจะปกั หลักสูใ้ ครทีเ อาลูกหลานมาให้นําไปไว้ในทีป ลอดภัยทีว ดั ปทุมวนาราม ใครทีป ระสงค์จะ
ปกั หลักสูต้ ่อไปขอให้เป็ นด้วยความสมัครใจ เราเดินทางมาถึงจุดสุดท้ายแล้วทีจ ะพิสจู น์หวั ใจนักสูข้ องชาวไพร่ ประเทศไทยได้บนั ทึกหัวใจยิง ใหญ่
ของคนเสือ- แดงแล้ว ทัง- นี- แกนนํายังพร้อมเดินหน้าขัน- ตอนนับหนึงให้สมั ฤทธิผล ถ้าทหารประสงค์จะฆ่าแกนนําเราพร้อมเผชิญชะตากรรมอยูท่ นี ี
11.30 น. (คมชัดลึก) 11.30 น. ทีบ ริเวณแยกคลองเตย กลุ่มคนเสือ- แดงลุกฮือจะไปสมทบทีร าชประสงค์ ต่อมาแกนนําประกาศไม่เห็นด้วยกับแนวทาง
ดังกล่าวขอให้ผชู้ ุมนุมปกั หลักอยู่ทเี วทีย่อยคลองเตยเหมือนเดิม

11.06 น. (ไทยรัฐ) ทางด้านเวทีปราศรัยราชประสงค์ในเวลา 11.06 น.เหล่าการ์ดและมวลชนจํานวนมากแตกทัพจากด่านสารสิ นเข้ามาทีแยกราชประสงค์
จํานวนมาก ในสภาพตืนตระหนกระหว่างแกนนํานปช.ทีย งั เหลืออยู่ กําลังประชุมกันอย่างเคร่งเครียด จู่ ๆ ได้มมี วลชนจํานวนหนึงชีข- น-ึ ไปบนราง
รถไฟฟ้าบีทเี อส อ้างว่าเห็นกําลังทหารกําลังเคลือนพลเข้ามา ส่งผลให้เกิดความแตกตืนบริเวณด้านหลังเวที นักข่าวหลบกันอลหม่าน การ์ด
นปช.ปรีเข้าคุม้ กันแกนนําแล้วหิว- ตัวออกมาจากเต็นท์ทนั ที ขณะทีส ถานการณ์กาํ ลังตึงเครียด นายณัฐวุฒ ิ ไสยเกือ- ขึน- ไปบนเวทีแล้วจับไมค์เ พือ
ประกาศท่าทีต่อผูช้ มุ นุมแต่มวลชนด่านหน้าเวทีได้โห่รอ้ งไล่ให้หลบลงจากเวทีเพือให้พน้ วิถกี ระสุน
การ์ดนปช.จึงจับนายณัฐวุฒมิ านังหลบอยู 

่หลัง
กลางชุดใต้ทางรถไฟฟ้า แล้วนํากําลังการ์ดราว 10 คนมาล้อมกรอบไว้ทาํ การแถลงข่าวบนเวทีปราศรัย ส่วนบนรถไฟฟ้าบีทเี อสนัน- ปรากฎว่าจาก
การตรวจสอบภายหลังพบว่าบุคคลทีข น-ึ ไปอยู่นนั - ความจริงเป็ นเจ้าหน้าทีก าร์ด นปช.

เวลา

114

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(คมชัดลึก) เวลา 12.00 น. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ ผูบ้ ญ
ั ชาการตํารวจนครบาล (ผบช.น.) พร้อมด้วยพล.ต.ต.สุเมธ เรืองสวัสดิ 8 รอง ผบช.น.
รับผิดชอบงานด้านการสืบสวน ร่วมกันแถลงข่าวเจ้าหน้าทีส บื สวน กองบังคับการสืบสวน บช.น.จับกุม น.ส.พยอม หนูสงู เนิน การ์ด นปช. พร้อมของ
กลางระเบิดขว้างชนิดเอ็ม 67 จํานวน 1 ลูก ชนิดเค 75 จํานวน 1 ลูก ซุกอยู่ในถุงเงาะ เครืองกระสุนปื น ขนาด.22 ผ้าพันคอ นปช. และหมวกของ
ทหาร ทีไ ด้จากการตรวจยึด และนํา น.ส.พยอมส่งพนักงานสอบสวน สน.พระโขนง ดําเนินคดีขอ้ หามีวตั ถุระเบิดในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต
และมีเครืองกระสุนในครอบครองโดยไม่ได้รบั อนุญาต และน่าเชือ ว่ามีความเชือมโยงในการก่อเหตุความไม่สงบโดยใช้ระเบิดลักษณะเดียวกัน 11 คดี
เป็ นระเบิดเอ็ม 67 จํานวน 9 คดี คือทีป ้ อมยามแขวงการทางธนบุรี ริมรัว- กรมบังคับคดี ลานจอดรถสํานักงานอัยการสูงสุด (ระเบิดไม่ทาํ งาน) หน้า
ททบ.5 หน้าบ้านนายบรรหาร ศิลปะอาชาทัง- 2 ครัง- มูลนิธริ ฐั บุรุษ หน้าสถานีโทรทัศน์เอ็นบีที และสวนลุมไนท์บาซาร์ และ เค75 อีก 2 คดี ทีอ าคาร
120 ปี กรมศุลกากร และโชว์รมู รถย่านพระราม 9 (ระเบิดไม่ทาํ งาน) ซึง จะส่งระเบิดทีพ บไปหาหลักฐานเชือมโยงยังกองพิสจู น์หลักฐานต่อไป

(คมชัดลึก) 12.00 น. พล.ต.ท.จงเจตน์ อาวเจนพงษ์ นายแพทย์ใหญ่ รพ.ตํารวจ ระบุผสู้ อื ข่าวชาวอิตาลีเสียชีวติ จากเหตุปะทะ 1 คน ชือ นายซาบิโอ
ถูกยิงทีช ่องท้อง

11.55 น. (มติชน) กําลังทหารสามารถเข้ายึดพืน ทีบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรียร์ ชั กาลที 6 ได้ และพบศพการ์ดเสือ- แดง 2 คน ถูกยิงทีศ รีษะ 1 คน
ส่วนอีกรายยังตรวจสอบไม่ได้ จากนัน- เจ้าหน้าทีท หารเข้าตรวจค้นเต๊นท์ทพี กั ของนปช. บริเวณดังกล่าวพบกระสุน เอ็ม 16 จํานวน 50 นัด จึงได้รอ-ื
เต๊นท์ทุกหลังลงจนหมด
12.00 น. (มติชน) กําลังทหารยังคงตรึงอยู่บริเวณแยกสารสิ นเยือ งกับตึก สก.โรงพยาบาลจุฬาฯ เพือ มุ่งหน้าเข้าไปทางถนนราชประสงค์ และยิงโต้ตอบกัน
เป็ นระยะนานๆ ครัง-

(เดลินิวส์) นายปณิธานแถลงว่า หลังจากเจ้าหน้าทีก ระชับวงล้อมสวนลุมพินี ศอฉ. ได้รบั รายงานจากเจ้าหน้าทีใ นพืน- ทีว ่าสามารถควบคุมพืน- ทีส วน
ลุมพินีได้แล้ว และกําลังกระชับวงล้อมเพิม เติมในบริเวณนัน- เพือดูแลรักษาความปลอดภัย บรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือประชาชนทีต ดิ อยูใ่ น
บริเวณดังกล่าว นอกจากนี- เจ้าหน้าทีไ ด้รบั แจ้งว่าขณะนี-มแี กนนํา นปช. บางคนหลบหนีของแกนนํา นปช. เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ การทําร้าย
ประชาชน การปล้นสะดม หรือการก่ออัคคีภยั ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าทีต ํารวจในสถานีตํารวจนครบาลใกล้บา้ น หรือแจ้งมายังโทรศัพท์สายด่วน ศอฉ.
หมายเลข 0-2551-1515
11.50 น. (คมชัดลึก) ผูช้ มุ นุมทีเ วทีราชประสงค์ยา้ ยไปหลบภายในวัดปทุมวนารามจนเต็มบริเวณ

เวลา

115

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ั อ- แดงทีย งั ต้านการเคลือนเข้า
ไทยรัฐ เวลา 12.00 น.กําลังทหารได้รุกคืบไปจนถึงถนนสารสิ นและตรึงกําลังไว้ ท่ามกลางเสียงปื นจากฝงเสื
พืน- ทีเ ป็ นระยะ และได้เข้ายึดเต็นท์อาํ นวยการวิ ทยุชมุ ชน นปช. บริเวณพืน- ทีข า้ งสวนลุมพินี ในจุดนี-ยงั ได้ตรวจค้นพบกระสุนเอ็ม 60 กว่า 600
นัดในขณะทีเ ต็นท์พระสงฆ์ทอี ยูใ่ นบริเวณเดียวกัน ค้นพบปลอกกระสุนปื นอาก้าและปลอกกระสุนปื นลูกซองอยู่ในย่ามพระ หลังจากเคลียร์พน-ื ที
ทหารได้ควบคุมตัวกลุ่ม นปช.กว่า 10 คนพระสงฆ์ 2 รูปไปไว้ทบี ริษทั ยูเอชเอฟ กรุ๊ป จํากัด

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ในขณะที คมชัดลึก รายงานว่า 12.45 น. ทหารขึน- ไปสังเกตการณ์บนชัน ที 17 อาคารทีกาํ ลังก่อสร้างย่านบ่อนไก่ โดนซุ่มยิงทีท อ้ ง

12.30 น. (ไทยรัฐ) เวลา 12.30 น.ทหารทีต งั - ด่านหน้ าสนามมวยลุมพิ นีได้มชี ายฉกรรจ์ ชือนายอิทธิพล แสงกล้าชาวศรีสะเกษเดินถอดเสือ- ออกมายืนอยู่หน้า
บังเกอร์ของกลุ่มเสือ- แดงย่านบ่อนไก่ เพือเข้ามามอบตัวกับฝา่ ยทหาร โดยนายอิทธิพลอยูใ่ นสภาพมึนเมาพูดจาไม่รเู้ รือง
เวลาไล่เลีย กัน ทหารหน่วยสไนเปอร์ทอี ยู่บนอาคารโชว์รปู วอลโว่ ลุมพิ นี ได้ถูกหน่วยสไนเปอร์ชุดดํายิงลงมาจากอาคารลุมพินีทาวเวอร์ได้รบั
บาดเจ็บทีช ่องท้อง และขณะทีห น่วยพยาบาลของทหารได้นํารถพยาบาล มานําทหารทีบ าดเจ็บชือ ส.อ.วิษณุกร อรุณภาส ส่งโรงพยาบาล
กรุงเทพคริสเตียน ผูช้ มุ นุมระดมยิงปื นเข้าใส่จนทหารต้องนํารถยีเอ็มซี เข้ามาจอดทีห น้ าอาคารวอลโว่ ถนนพระราม 4 ตรงข้ามสนามมวยลุมพินี
เป็ นเกราะคุม้ กันแล้วระดมยิงเปิดทางให้หน่วยพยาบาล นําทหารทีบ าดเจ็บคนดังกล่าวขึน- รถไปทีโ รงพยาบาลอย่างทุกลักทุเล

12.10 น. (ผจก.) เจ้าหน้าทีท หารรุกคืบถึงบริเวณแยกสารสิน โดยได้ยดึ เต็นท์อาํ นวยการและวิทยุชุมชนกลุ่มคนเสือ- แดงได้ พร้อมพบกระสุนปื น เอ็ม 60 จํานวน
600 นัด และปลอกกระสุนปื นลูกซอง นอกจากนี-ยงั พบ ย่ามพระวัดงูจงอาง จังหวัดขอนแก่น ซึง ในย่ามมีปลอกกระสุนปื น HK และปลอกกระสุนปื น
ลูกซองจํานวนหนึง ขณะเดียวกันทหารอีกชุดหนึงได้รุกคืบเข้าไปจนถึงแยกชิดลม ใกล้เวทีราชประสงค์
ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ภายหลังจากทีเจ้าหน้ าทีสามารถยึดพืน ทีโดยรอบส่วนลุมพิ นีไว้ได้ เจ้าหน้ าทีพบศพผูเ้ สียชีวิต 2 ราย เป็ นชาย
อยู่ทีด้านหลังแนวบังเกอร์ ในสภาพทีถกู ยิ งเข้าศีรษะ โดยศพบุคคลทัง สองถูกพบทีถนนราชดําริ ตรงข้ามกับตึก สก.โรงพยาบาลจุฬา จาก
การตรวจตามร่างกายของผูต้ ายหนึ งในสอง พบมีระเบิ ดลูกเกลียงอยู่ 1 ลูก
12.13 น. (คมชัด) 12.13 น. ยิงระเบิดเอ็ม 79 ถล่มกลายแยกสามย่าน และกลุ่มคนไม่ทราบฝา่ ยอยู่บนตึกร้างบริเวณสามย่าน

เวลา

116

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ในส่วนของการเคลียร์พน-ื ที บริเวณถนนราชดําริและลานพระบรมราชานุสราวรีย์ รัชกาลที 6 หลังจากมีการใช้สนุ ขั ทหารเข้าดมตรวจหาวัตถุ
ระเบิด ทหารได้ใช้รถหุม้ เกราะวิง พุ่งชนแนวรัว- ยางและเต็นท์ในพืน- ทีช มุ นุมจนล้มระเนระนาดเพือรีบเปิ ดเส้นทางบนถนนราชดําริหน้ ารพ.จุฬาฯให้
ได้เร็วทีส ดุ โดยมีการนํารถแทรกเตอร์ 2 คัน รถตัก 3 คัน รถบรรทุก 10 คันเข้ามาเก็บกวาดเศษไม้ปลายแหลม ยางรถยนต์ และเต็นท์ออกไปจาก
พืน- ทีแ ล้วใช้รถดับเพลิงฉีดนํ-าล้างเศษซากยางรถยนต์และเส้นลวดทีถ ูกเผากองบนถนนจํานวนมาก ให้รถทหารและรถพยาบาลเข้าไปในพืน- ทีไ ด้อ ย่าง
สะดวก

117

13.00 น. (ไทยรัฐ) ทีบ ริเวณแยกสารสิ น มีทหารกําลังปะทะกับกลุ่มคนเสือ- แดงโดยมีการยิงตอบโต้อยู่ตลอดเวลาขณะทีบ ริเวณตึกสูงทีอยูใ่ กล้เคียงกับ x มีภาพข่าว
ผูส้ อื ข่าว
บริเวณดังกล่าวได้มชี ายชุดดําซุ่มยิงใส่ทหาร ต่อมามีการเพิม กําลังทหารคอมมานโด 30 นาย พร้อมหน่วยทําลายวัตถุระเบิดเข้าเสริมกําลัง
ต่างประเทศ และทหาร
หลังจากนัน- กลุ่มคนเสือ- แดงยิงเอ็ม 79 ระดมใส่ทหาร 6 ครัง- ซ้อน ส่งผลให้ทหารบาดเจ็บ 6 นายในจํานวนนี-มี 1 นายแขนซ้ายขาดร่องแร่งและ
นอนเกยกันอยู่แต่ตอนนันผูส้ อื ข่าวต่างประเทศบาดเจ็บ 1 คน ซึง ทหารได้นํารถหุม้ เกราะมาลําเลียงผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาลจุฬา สําหรับรายชือทหารทีไ ด้รบั บาดเจ็บมีพลฯ
เข้าใจว่าเป็ นบริเวณสวน
อมรศักดิ 8 ชาติวฒ
ั นะบูลย์ จ.ส.อ.พรรัตน์ คงเนียม จ.ส.อพีรพล บุญชู จ.ส.อ.นพพร สารทอง พลฯภุชงค์ มหาคํา พลฯวันเฉลิม จงสิทธิ 8 และส.อ.
ลุมพินี
อนุสทิ ธิ 8 จันทร์แสนตอ ทัง- หมดเป็ นทหารสังกัด ม.พัน3 โดยส.อ.อนุสทิ ธิและจ.ส.อ.นพพรได้
รบั บาดเจ็บสาหัส แขนขาด ไส้ทะลัก แพทย์ได้นําเข้า
8
ห้องผ่าตัดทันที

12.55 น. ทีส ามย่านทหารตรวจพบกลุ่มคนขึน- ไปบนสะพานไทย-ญีปนุ่ ทหารต้องยิงปื นขูใ่ ห้ออกจากพืน- ที
12.50 น. (ผจก.) รายงานข่าวแจ้งว่า สถานการณ์กลับเลวร้ายขึน- แม้แกนนําหลายคนประกาศมอบตัว แต่กลับมีการยิ งและเผาสถานทีราชการและ
อาคารพาณิ ชย์พนื ทีต่างๆกว่า 12 จุด เช่นที อาคารการไฟฟ้านครหลวงคลองเตย ชัน- ล่างอาคารตลาดหลักทรัพย์ ขณะทีส อื เครือโพสต์ ย่าน
คลองเตย ประกาศพนักงานถอดออกจากอาคาร

12.35(คมชัดลึก) 12.45 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ได้เกิดยิงปะทะกันอีกครัง- ระหว่างเจ้าหน้าทีก บั กลุ่มก่อการร้าย ทีบ ริเวณแยกสารสิ น โดยการปะทะกันใน
12.55 น. ช่วงแรกเกิดขึน- จากการทีต ่างฝา่ ยต่างใช้อาวุธปื น ต่อมากลุ่มก่อการร้ายได้ยงิ เอ็ม 79 เข้ามาใกล้กบั แนวทีท หารตัง- กําลังเอาไว้

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เมือเสียงปื นสงบลง นายณัฐวุฒแิ ถลงต่อแต่ระหว่างทีน ายณัฐวุฒกิ ล่าวอยู่นนั เวลา 13.38 น. มีเสียงปื นดังขึน อีกครัง แกนนําต่างตกใจ และตัดสินใจ
ลงจากเวทีทงั - หมด ส่วนผูช้ ุมนุมต่างทยอยออกจากพืน- ทีอ ย่างรวดเร็ว

นายณัฐวุฒถิ งึ กับผงะและเซนายวิภูแถลงจึงเข้ามาช่วยประคอง แกนนําทัง- หมดพยายามมองหาต้นเสียง ส่วนการ์ดนปช. ก็เอาตัวเข้าบังแกนนําบนเวที
ใว้ ทําให้การแถลงบนเวทีชะงักไปหลายสิบวินาที

13.32 - (มติชน) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ระหว่างทีน ายจตุพรและนายณัฐวุฒขิ น-ึ เวทีประกาศยุตกิ ารชุมนุมทําให้ผชู้ มุ นุมหน้าเวทีต่างส่งเสียงฮือขึน- เป็ นระยะด้วย
13.38 น. ความไม่พอใจ ไม่ยอมให้นายณัฐวุฒแิ ละแกนนําคนอืนๆ เข้ามอบตัว ตะโกนขึน- มาว่า “ไม่ยอมๆ” ขอให้สตู้ ่อ ขณะทีบ างคนถึงกับรําไห้ และขณะนาย
ณัฐวุฒกิ ล่าวอยู่นนั - ในเวลา 13.36 น. และเวลา 13.37 น. มีเสียงปื นดังขึน ทําให้แกนนําทัง หมดบนเวทีสะดุ้งและมีสีหน้ าตืนตระหนกตกใจ

13.20 น. (มติชน) เวลา 13.20 น. หลังแกนนํา นปช. แถลงบนเวทีราชประสงค์ว่าจะเข้ามอบตัวนัน- นายณัฐวุฒไิ ด้เปลีย นเสือ- จากเสือ- สีแดงเป็ นเสือ- สีดาํ ก่อน
เดินทาง โดยเข้ามอบตัวทีห อ้ งประชุม 1 ชัน- 2 อาคาร 1 ตร. จากนัน- นายจตุพรเดินตามเข้ามา มีกลุ่มชายชุดดําจุดระเบิดเพลิงเผาชัน- 1 ห้างเซ็นทรัล
เวิลด์ และพารากอน โรงหนังสยาม
หลังจาก ไทยรัฐ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่าหลังแกนนํา นปช.ประกาศยอมแพ้ มวลชนทีห ลงเหลืออยูต่ ่างแสดงความไม่พอใจ หลายคนร้องไห้ ตะโกนด่าทอแกนนํา
มอบตัว ระหว่างนัน- มีเสียงระเบิดดังกึกก้องหลายลูก ทีบ ริเวณหน้ าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิ ลด์และถนนเพลิ นจิ ต การ์ด นปช.เข้ามากันตัวแกนนําลง
จากเวทีแล้วคุม้ กันพาวิง ออกไป มุง่ หน้าไปยังสํานักงานตํารวจแห่งชาติทนั ที ระหว่างนัน- มีมวลชนเสือ- แดงได้ฮอื มาล้อมกรอบเวทีจะไม่ใ ห้แกนนํา
มอบตัว นายณัฐวุฒพิ ยายามทีจ ะขึน- เวทีเพือชีแ- จงอีกครัง- แต่ถูกการ์ดนปช.กันไว้สาํ หรับแกนนําทีเ ข้ามอบตัวที สตช. ประกอบด้วย นายจตุพร
พรหมพันธุ์ นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ- นายนิสติ สิทธุไพร นายขวัญชัย ไพรพนา นายยศวริศ ชูกล่อม นายวิภแู ถลง พัฒนภูมไทย

13.00(คมชัดลึก) 13.00 น. ยิงระเบิดเอ็ม 79 ทีแ ยกสารสินเสียงปื นดังขึน- ต่อเนือง ทหารย้ายกําลังออกจากฝงั รพ.จุฬาฯ ไปยังสวนลุมพิ นี 13.11 น. ทหาร
13.11 น. ยึดพืน- ทีแ ยกสารสิ นได้สาํ เร็จ แต่ทงั - สองฝา่ ยยังยิงปะทะกันเป็ นระยะ

เวลา

118

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จากนัน- บรรยากาศเริม คุกรุ่นขึน- อีกครัง- เมือผูช้ มุ นุมถือตัวหนอน ไม้ไผ่ปลายแหลม มาจากสามแยกคลองเตย มุ่งหน้ าไปตามถนนพระรามที 4 และ
เลีย- วเข้าถนนรัชดาฯ เพือมุ่งหน้าจะไปอาคารมาลีนนท์ ทีต งั - ของสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ระหว่างนัน- ก็มเี สียงปื น เสียงระเบิดเป็ นระยะ ๆ ทํา
ให้ประชาชนในย่านนัน- แตกตืนหลบหนีกนั ชุลมุน
14.00 น. (คมชัดลึก) ทีถนนลาดพร้าว มีเสียงปื นดังรัวเป็ นระยะ ๆ ผูช้ ุมนุมนํายางรถยนต์มาเผากลางถนนลาดพร้าว ขาเข้า ส่งผลให้เกิดควันดําเต็มถนนทัง- ขา
เข้าและขาออก นอกจากนัน- ยังได้พบเห็นกลุ่มผูช้ ุมนุมกรูเข้ามาทีลานเซ็นจูรี

ขณะทีบ ริเวณแยกอโศก-สุขมุ วิ ท กลุ่มผูช้ ุมนุมเผายางรถยนต์ มีเสียงระเบิดดังขึน- สองลูกและมีการยึดรถโดยสารประจําทางสาย 25 ไว้ 2 คัน
ส่วนบรรยากาศบริเวณแยกคลองเตย ผูช้ ุมนุมเดินเท้ามาถึงซอยงามดูพลี แล้วเผาทําลายอาคารธนาคารกสิ กรไทย สาขางามดูพลี และเผา
สถานี รถไฟฟ้ าใต้ดินคลองเตย

13.45 น. (คมชัดลึก) ทีบ ริเวณบ่อนไก่ ผูช้ ุมนุมต่างไม่พอใจการตัดสินใจของแกนนํา มีการกระจายตัวเป็ นกลุ่มและมีเสียงระเบิด เสียงปื นดังขึน- เป็ นระยะๆ ผู้
ชุมนุมเกิดความโกรธแค้นระบายอารมณ์ดว้ ยการทุบทําลายตูโ้ ทรศัพท์ รวมถึงทําลายกระจกของธนาคารกสิ การไทย และคาดว่าจะเข้าไปภายใน
ธนาคารด้วย ในส่วนตูเ้ อทีเอ็มของธนาคารไทยพาณิ ชย์ทอี ยู่ดา้ นหน้าอาคารพาณิชย์แห่งหนึงก็ถูก??และค้นหาเงิน

เวลา

119

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

14.30 น. เผาอาคารมาลีนนท์ ทีท าํ การสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ถนนพระรามที 4 ผูช้ ุมนุมพยายามทุบกระจกจะบุกเข้าไปภายใน มี ฮ.ร่อนลงบน
ดาดฟ้าอาคารมาลีนนท์ ช่วยพนักงานออกจากตึกกว่า 100 คน จากนัน- ผูช้ ุมนุมมุ่งหน้าไปยังหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ขณะทีห า้ งสยามพารากอนชัน- ล่าง
มีควันดําปกคลุมไปทัวบริ 
เวณ

เวลาเดียวกันนี- กลุ่มผูช้ ุมนุมย่านประตูนํา ได้บุกเผาห้างสรรพสิ นค้าแพลทติ นัม เกิดกลุ่มควันและได้ยนิ เสียงระเบิด คาดว่าจะเป็ นถังแก๊สทีผ ชู้ ุมนุม
ได้นํามาวางไว้ก่อนหน้านี- นอกจากนี-ยงั วางเพลิงห้างสยามพารากอนและโรงหนังสยาม ย่านสยามสแควร์ กระทังโรงหนั 

งซึง มีสภาพเก่าแก่ถูกเพลิง
ผลาญจนพังถล่มลงมา

(คมชัดลึก) เวลา 14.28 น. ผูช้ ุมนุมบางส่วนบ้าคลังอาละวาดทํ 

าลายทรัพย์สนิ เสียหาย ทีห ้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวิ ลด์ ถูกชายชุดดําขว้างระเบิดเพลิง
เข้าไป เผายางรถยนต์บริเวณตัวอาคาร อีกทัง- มีการทุบทําลายกระจก และยิงระเบิดเอ็ม 79 เข้าไปยังตัวอาคาร จนเกิดเพลิงไหม้ขน-ึ รวมทัง- มีการวางเพลิง
โรงแรมเซ็นทราแกรนด์ดว้ ย

14.28 น. ผูช้ ุมนุมเผายางรถยนต์และขว้างระเบิดเพลิงใส่ห้างสรรพสิ นค้าเซ็นทรัลเวิ ลด์ บางส่วนทุบกระจกห้าง ส่วนทีห า้ งแพลทตินมั ย่านประตูน-ํามี
กลุ่มควันและเสียงระเบิดดังขึน-

14.25 น. จุดปะทะทีส ามเหลียมดิ นแดงยังมีการเผายางต่อเนือง ไฟไหม้อาคารใกล้กบั ธนาคารนครหลวงไทย

14.20 น. ทีอ นุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ ผูช้ ุมนุมขีร ถจักรยานยนต์ฝา่ วงล้อมการ์ด นปช. ไปสมทบทีส ามเหลีย มดินแดง เพราะไม่พอใจหลังแกนนําเข้ามอบตัว

14.15 - (คมชัดลึก) 14.15 น. ผูช้ ุมนุมยังปว่ นหลายจุดทัง- หน้า รพ.ตํารวจ สตช.และบ่อนไก่ โดยทําลายข้าวของ เผาตูโ้ ทรศัพท์ เผายางรถยนต์ และนํารถขยะมา
14.45 น. จอดรวมกัน

เวลา

120

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ทีแยกสามย่าน ผูช้ ุมนุมได้บุกยึดรถเมล์สาย 40 และสาย 507 และใช้น-ํามันจุดเผาทําลายรถเมล์ทงั - สองคัน

(คมชัดลึก) เวลา 14.25 น. ทีส ามเหลียมดิ นแดงยังปะทะต่อเนือง มีการเผายางรถยนต์ รวมทัง- มีเสียงปื นและเสียงระเบิด อาคารซึง ตัง- อยู่ใกล้กบั
ธนาคารนครหลวงไทยได้เกิดไฟไหม้ขน-ึ ขณะทีเ จ้าหน้าทีด บั เพลิงเข้าถึงพืน- ทีค ่อนข้างยากลําบาก นอกจากนี-ยงั เกิดเหตุเพลิงไหม้รา้ นเซเว่น อีเลฟเว่น
ประมาณสีค หู า มีโรงแรมและโชว์รมู รถจักรยานยนต์อยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเพลิงลุกไหม้จากด้านในร้าน ยังไม่ทราบสาเหตุทแี น่ชดั ชาวบ้านพยายามนํา
ถังดับเพลิงสีแดงมาดับไฟ แต่ไฟได้ลุกลามยากเกินกว่าจะควบคุม ขณะทีบ ริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง ผูช้ ุมนุมยังมีปฏิกริ ยิ ารุนแรงและตึงเครียด มีการ
เผายางรถยนต์ และมีเสียงดังจากการจุดประทัด และพลุ อย่างต่อเนือง

14.45 น. จุดไฟเผาร้านสะดวกซือ เซเว่น อีเลฟเว่น บริเวณสามเหลียมดิ นแดง เสียหาย 4 คูหา

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ขณะทีแ ยกดิ นแดงยังมีเสียงปื นดังขึน- ต่อเนืองและมีการเผายางรถยนต์จนมีควันดําพวยพุ่งปกคลุมท้องฟ้า จากนัน- ผูช้ ุมนุมได้บุกเผาสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) รวมทัง- วางเพลิงเผาป้อมยาม
14.00 น. (ไทยรัฐ) ทางด้านบ่อนไก่เวลา 14.00 น.หลังจากทีแ กนนําประกาศยุตกิ ารการชุมนุมแล้วนัน- ทีแ ยกบ่อนไก่ ยังคงมีการระดมยิงเข้าใส่ทหารอย่าง
หนัก หน่วยปฏิบตั กิ ารจิตวิทยากองทัพภาคที 1 ได้ใช้รถเครืองขยายเสียง ประกาศเจ้งให้ผชู้ ุมนุมเสือ- แดงย่านบ่อนไก่ว่าขณะนี-แกนนําคนเสือ- แดงได้
ประกาศยุตคิ วามเคลือนไหวแล้ว ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้าน มิฉะนัน- จะไม่ได้รบั ความปลอดภัยไล่เลีย กันเฮลิคอปเตอร์ทหารได้มาโปรยใบปลิวให้
เสือ- แดงเลิกชุมนุม และประกาศให้ผทู้ ตี อ้ งการเดินทางกลับบ้าน ให้ไปขึน- รถทีส นามศุภชลาศัย มีรถบริการส่งให้ถงึ บ้านฟรี กลุ่มคนเสือ- แดงย่าน
บ่อนไก่จงึ ยุตกิ ารยิงใส่เจ้าหน้าที และมีผชู้ ุมนุมได้ทยอยกันเข้ามอบตัวกับทหารอย่างไรก็ตาม ได้มเี จ้าหน้าทีข ององค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น)
เป็ นหญิงเข้ามาเก็บข้อมูลต่าง ๆ นําไปรายงานข้อเท็จจริงให้ยเู อ็นได้รบั ทราบโดยเจ้าหน้าทีค นดังกล่าวเดินเข้ามาถ่ายภาพตัง- แต่เริม การปะทะกันและ
เข้าไปใกล้จุดเสีย งอย่างไม่เกรงกลัวอันตราย

เวลา

121

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

(ผจก.) ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า กลุ่มผูช้ มุ นุมแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ได้นํา ยางรถยนต์มาวางกองตัง- กลางถนน
ั
พหลโยธินทัง- ฝงขาเข้
าและขาออก บริเวณหน้าห้างเซียร์รงั สิตและ จุดไฟเผา ส่งผลให้การเจรจาติดขัดเป็ นอย่างมาก ศอฉ.หยุดรุกหลังแกนนํามอบตัว
พ.อ.สรรเสริญ แก้วกําเนิด โฆษก ศอฉ.ได้กล่าวถึงปฏิบตั กิ ารกระชับพืน- ทีต งั - แต่ชว่ งเช้ามืด ทีผ ่ามา บริเวณวนลุมพินี เพราะเป็ นทีแ น่ชดั แล้วว่า กลุม่
ผูก้ ่อการร้ายได้ใช้สวนลุมพินีเป็นทีซ ่องสุมกําลังและอาวุธออกมาทําร้ายประชาชน
หลังการเข้าเคลียร์พน-ื ทีแ ละการกระชับวงล้อมมุง่ หน้าสูเ่ วทีราชประสงค์กไ็ ด้มพี วกปว่ นเมือง จุดไฟเผาอาคาร บ้านเรือนประชาชนเสียหายไป
เป็ นจํานวนมาก เจ้าหน้าทีจ งึ จําเป็ นต้องส่งชุดเคลือนไหวเร็วเข้าไประงับเหตุและกดดันกลุ่มก่อการร้าย จนเป็ นเหตุทาํ ให้หวั หน้าขบวนการบนเวที
ปราศรัยราชประสงค์ได้ตดั สินใจมอบตัว ซึง ก็คงเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมต่อไป ซึง สถานการณ์ในขณะนี-ถอื ว่า ศอฉ. สามารถควบคุมสถานการณ์ใน
ภาพรวมไว้ได้แล้ว และขอให้กลุ่มผุช้ มุ นุมเดินออกจากบริเวณแยกราชประสงค์และให้ไปรวมตัวกันทีส นามกีฬาศุภชลาศัย เพือ จะได้สง่ ตัวกลับบ้าน
ต่อไป

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ั (ZEN) แล้วเข้าไปวางเพลิง จนทําให้มี
14.25 น. (ผจก.) เกิดเหตุการณ์กลุ่มคนไม่ทราบฝา่ ย บุกเข้าทุบกระจกบริเวณชัน- 1 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ฝงเซน
กลุ่มควันและเปลวไฟพวยพุ่งออกมา รวมถึงห้างสรรพสินค้าพารากอนเช่นกัน เบือ- งต้นเจ้าหน้าทีย งั เข้าสกัดเพลิงไม่ได้ นอกจากนี- ยังมีการทําลาย
ห้างสรรพสินค้าในย่านราชประสงค์ อาทิ ห้างเกษรพลาซ่า โรงภาพยนตร์สยามด้วย
ต่อมาเกิดเหตุปาประทัดยักษ์เข้าทีอ าคารมาลีนนท์ ทีท าํ การของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 รวมถึงธนาคารออมสิน แยกดินแดง วิภาวดีรงั สิต และ
ร้านเซเว่นฯ ใกล้กบั บริเวณสํานักงาน ปปส. ก็ถูกมือดีวางเพลิง รวมถึงห้างแพลตทินมั ย่านประตูน-ํา ถูกมือดีปาถังแก๊สใส่ ทีเ ซเว่นฯ สาขาอนุสาวรียฯ์
ไฟลุกลาม ตึกไท 4 คูหา ลามไปติดทีพ กั ชาวบ้าน โดยทีร ถดังเพลิงยังไม่สามารถเข้าคุมเพลิงได้

14.20

เวลา

122

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

(ผจก.) หลังจากทีแ กนนําม็อบเข้ามอบตัว กลุ่มผูช้ มุ นุมย่านบ่อนไก่ ต่างไปไม่พอใจกระจายตัวเป็ นกลุ่ม และมีเสียงระเบิดเสียงปื นดังเป็ นระยะ ขณะที
บริเวณแยกอโศก-สุขมุ วิท กลุ่มผูช้ ุมนุมมีการเผายางรถยนต์ และมีเสียงระเบิดดังขึน- สองลูกและยึดรถเมล์จาํ นวน 2 คัน
ส่วนบรรยากาศบริเวณแยกคลองเตยเริม คุกรุ่นเมือผูช้ มุ นุมเริม ถือตัวหนอน ไม้กระบอก ลุกฮือจากสามแยกคลองเตยมุม่ หน้าไปตามถนน
พระราม 4 และเลีย- วเข้าถนนรัชดาฯเพือมุง่ หน้าจะไปทีส ถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ระหว่างนัน- ก็มเี สียงปื น เสียงระเบิดเป็ นระยะๆ ทําให้ประชาชนในย่าน
นัน- แตกตืนหลบหนีกนั อย่างวุ่นวาย ขณะเดียวกันหลังจากทีก ลุ่มผูช้ ุมนุมชุดนี-เลีย- วผ่านเข้าไปยังถนนรัชดาฯ ตัดถนนพระราม 4

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ปล้นสะดมร้านค้าย่านสยาม --- เมือเวลา 15.00 น. ขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุมบางส่วนทีเ ดินทางออกจากแยกราชประสงค์ เพือไปขึน- รถทีเ จ้าหน้าทีเ ตรียมไว้
ให้ทบี ริเวณสนามศุภชลาศัย เจ้าหน้าทีไ ด้ตรวจค้นกระเป๋าผูช้ มุ นุมทุกคน จนสามารถควบคุมตัวนายยุทนิ สินธิมาศ อายุ 28 ปี ชาว จ.ร้อยเอ็ด และ

14.55 น. (เดลินิวส์) บุกเผาไทยทีวสี ชี ่อง 3 บุก นสพ.ไทยโพสต์ ทีส ถานี โทรทัศน์ช่อง 3 อาคารมาลีนนท์ ย่านพระราม 4 ถูกกลุ่มผูช้ มุ นุมบุกเผาตึกทําให้ไฟ
ลุกลามไปถึงชัน- 6 จนเป็ นเหตุให้ช่อง 3 งดออกอากาศไปชัวขณะ 

โดยเจ้าหน้าทีด บั เพลิงพยายามเข้าไปช่วยเหลือนานกว่า 1 ชัวโมง 

จึงควบคุมเพลิง
ได้ โดยพบว่ามีผเู้ สียชีวติ และบาดเจ็บกว่า 40 ราย โดยมีอาการสําลักควัน ทัง- นี- ตึกบางกอกโพสต์ ย่านคลองเตย ถูกกลุม่ ผูช้ มุ นุมทีไ ม่พอใจการ
ทํางานเข้าไปเผาอาคารเช่นกัน นอกจากนี-ยงั มีบุคคลไม่ทราบฝา่ ยยิงปื นยาวเข้าไปภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําให้สอื มวลชนทีเ ข้าไปรวมตัว
กันอยู่ในนัน- ต้องเฝ้าระวัง และหลบเข้าไปอยู่ภายในอาคารใหญ่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
15.00 น. (คมชัดลึก) เมือเวลา 15.00 น. กลุ่มผูช้ มุ นุม นปช.ได้บุกเข้าไปในอาคารมาลีนนท์ ซึง เป็ นทีท าํ การของสถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ี ช่อง 3 โดยมีชายมีผา้
ปิ ดหน้า ถือกระดาษหนังสือพิมพ์ตดิ ไฟเข้าไปตัวอาคารชัน- 1 ทีเ ป็ นทีท าํ การของธนาคารกรุงเทพจนเกิดกลุ่มควันหนาแน่น อีกทัง- รถทีจ อดบริเวณหน้า
อาคารก็ได้รบั ความเสียหายจากการเผาเป็ นจํานวนกว่า 10 คัน นอกจากนี-ยงั เกิดเพลิงไหม้ขน-ึ ทีช นั - 6 ของอาคารมาลีนนท์ ทําให้พนักงานและ
เจ้าหน้าทีต ่างวิง หนีออกทางด้านหลังของอาคารเอาชีวติ รอดกันอลหม่าน บางส่วนขึน- เฮลิคอปเตอร์ทกี องทัพส่งไปรับ
กระทังเวลา 

16.25 น. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวสี ชี ่อง 3 ไม่สามารถออกอากาศได้ ขณะเดียวกันมีการระดมกําลังทหารเข้าไปสกัดการก่อเหตุรุนแรงแล้ว
มีรายงานด้วยว่าผูช้ มุ นุมได้เข้าไปเผาสํานักงานการไฟฟ้ าเขตคลองเตย และผูช้ มุ นุมส่วนหนึงได้ปิดล้อมอาคารสํานักงานหนังสือพิมพ์บางกอก
โพสต์ ย่านคลองเตย แต่ไม่มเี หตุรุนแรง นอกจากนี-ยงั มีไฟไหม้ทชี นั - 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คมชัดลึก 15.20 น. มีรายงานว่า
เกิดเหตุเพลิงไหม้ขน-ึ ทีต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใกล้ศนู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ 8

14.30

เวลา

123

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

เป็ นหนึงในกลุ่มผูช้ มุ นุม ซึง ตรวจค้นพบสร้อย แหวน เงินทองของมีค่าหลายรายการ รวมทัง- โน้ตบุ๊ก 1 เครือง ซึง เป็ นทรัพย์สนิ จากร้านขายจิวเวลรี
แห่งหนึงภายในห้างสยามสแควร์ เจ้าหน้าทีต ํารวจทีต รวจค้นพบคือ พ.ต.ท.ศิลปชัย บัวบาน รอง ผกก.วังจันทร์ จ.ระยอง ซึง เป็ น ผบ.ร้อย.ปจ.ปฏิบตั ิ
หน้าทีอ ยู่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

จากการสอบสวนนายยุทนิ ให้การรับสารภาพว่า ของกลางทีค น้ เจอ ขโมยมาจากร้านจิวเวลรีแ ห่งหนึงในย่านสยามสแควร์ ซึง มีผชู้ ุมนุมอีกหลายคน
เข้าไปลักทรัพย์กบั ตน โดยอาศัยช่วงมีเหตุชุลมุนระหว่างทีแ กนนําประกาศยุตกิ ารชุมนุมและมีการจุดไฟเผายางรถยนต์ ใกล้ทชี ุมนุมหลายแห่ง
ด้าน พ.ต.ท.ศิลปชัย กล่าวว่า นอกจากนี-ตํารวจยังค้นพบอาวุธ ไม้คมแผก มีด ไขควง รวมถึงของกลาง บุหรีแ ละเหล้าต่างประเทศ ทีก ลุ่มผูช้ มุ นุมไป
ลักขโมยมาจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น แต่ไม่กล้านําออกมา โดยนําไปวางไว้ทโี คนเสาไฟฟ้า เบือ- งต้นจะได้นําตัวนายยุพนิ ส่งให้พนักงานสอบสวน สน.
ปทุมวัน ดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป มีรายงานด้วยว่าผูช้ มุ นุมบุกปล้นร้านสะดวกซือ- ในย่านอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
15.00 น. นายจุรนิ ทร์ ลักษณวิศษิ ฎ์ รมว.สาธารณสุข เปิ ดเผยว่า ได้รบั รายงานจํานวนผูบ้ าดเจ็บในวันนี- (19 พ.ค.) เมือเวลา 15.00 น. มีผบู้ าดเจ็บทัง- หมด 36
ราย แยกเป็ นผูบ้ าดเจ็บในเขตกรุงเทพมหานคร 28 ราย ในจํานวนนี-เป็ นทหาร 6 นาย อยูท่ ี รพ. จุฬาฯ มีผเู้ สียชีวติ 4 ราย ได้แก่ ผูส้ อื ข่าวชาวอิตาลี
สุภาพสตรีไม่ทราบชือ อยูท่ ี รพ.ราชวิถี และอีก 2 รายทีเ หลือ เสียชีวติ ที รพ.รามาธิบดี
15.00น. (ผจก.) มีชายมีผา้ ปิ ดหน้าถือกระดาษหนังสือพิมพ์ตดิ ไฟเข้าไปตัวอาคารชัน- 1 ทีเ ป็ นทีท าํ การของธนาคารกรุงเทพ โดยกลุ่มควันเริม หนาแน่น อีกทัง- รถที
จอดบริเวณหน้าอาคารก็ได้รบั ความเสียหายจากการเผาเป็ นจํานวนกว่า 10 คันทางด้านพนักงานและเจ้าหน้าทีต ่างวิง หนีออกทางด้านหลังของตัวอาคาร
ฮ.ร่อนลงดาดฟ้าช่วย พนง.ช่อง 3 ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เฮลิคอปเตอร์ร่อนลงดาดฟ้าอาคารมาลีนนท์ช่วยพนักงานช่อง 3 ออกจากตึกซึง จํานวนพนักงานใน
อาคารมีประมาณกว่า 100 คน คาดว่าจะลําเลียงคนสูงอายุ และผูห้ ญิงออกจากอาคารก่อน ส่วนไปทีไ หม้ได้มอดลง ขณะทีก ลุ่มผุช้ ุมนุมไม่มกี ารบุกเข้ามา
ในตึก เพราะมีการเจรจากับกลุ่มผูช้ ุมนุม
15.15 น. (ผจก) ทีต ลาดหลักทรัพย์ห่างประเทศไทย ถ.รัชดาฯ กลุ่มคนไม่ทราบฝา่ ยได้บุกเผาบริเวณชัน- ล่าง แจ้งเตือนผูส้ อื ข่าวภาคสนามทีบ ริเวณสามเหลีย ม
ดินแดงกลุ่มคนไม่ทราบฝา่ ยกําลังมีอารมณ์โกรธแค้น เตรียมไล่ล่านักข่าว หวังทําร้ายร่างกายให้หลีกห่าง ส่วนความคืบหน้าอาคารมาลีนนท์ มีกลุม่
ควันพวยพุ่งออกมาระดังเพลิงเข้าไม่ได้ เจ้าหน้าทีภ ายในขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าทีต ํารวจ ทหารด่วน รถนักข่าวด้านหน้าโดนทุบและกํา ลังถูก
บุกเข้าตึก

เวลา

124

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เจ้าหน้าทีก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมกําลังเจ้าระงับเพลิงไหม้ บริเวณร้านค้าย่าน สยามสแควร์ ทีก ระจายเป็นวงกว้างตัง- แต่บริเวณ
แยกเฉลิมเผ่า จนถึง บริเวณโรงหนังสยาม หลังจากทีก ลุม่ ผูช้ มุ นุม ได้มกี ารทุบกระจกร้านค้า ราดนํ-ามันและจุดไฟเผา ก่อนทีจ ะถอยออกไป พร้อมกัน 
เวณ ซึง เบือ- งต้น มีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด นับ 10 ราย ซึง หน่วยการแพทย์จาก
นี- ยังได้เกิดเหตุระเบิดอย่างต่อเนืองหลายจุดทัวบริ
สภากาชาดไทยได้มกี ารปฐมพยาบาลในเบือ- งต้น และลําเลียงผูบ้ าดเจ็บส่งโรงพยาบาลแล้ว ขณะที บริเวณถนนพระราม 1 ยังคงมีการยิงปะทะกัน
อย่างต่อเนือง
16.00 น. (มติชน) พ.ต.อ. พิชยั เกรียงวัฒนศิริ รองผูอ้ าํ นวยการ สปภ.กทม. รายงานเบือ- งต้นว่า ขณะนี-ได้รบั รายงานเหตุเพลิงไหม้ตามสถานทีต ่างๆ พบว่ามี
เหตุเพลิงไหม้อย่างน้อย 15 จุด แต่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้เนืองจากถูกกลุม่ คนเสือ- แดงใช้อาวุธปื นยิงใส่เจ้าหน้าทีข ณะนี-มรี ายงานว่า
บริเวณแยก ณ ระนอง ย่านคลองเตย กลุ่มผูช้ ุมนุมได้รุมทุบรถดับเพลิงทีจ ะเข้าไปในพืน- ทีแ ละลากเจ้าหน้าทีล งมาทําร้ายสําหรับจุดทีเ กิดเพลิงไหม้
ได้แก่ ย่านราชประสงค์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ 6. จุด ได้แก่ 1. โรงภาพยนตร์สยาม 2. ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 3. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์
4. โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 5. ธนาคารกรุงเทพ และ 6. ธนาคารนครหลวงไทย ย่านชิดลม เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 จุดได้แก่ 1. ธ.กรุงไทย สาขาชิดลม
และ 2. พืน- ทีใ ต้ทางด่วนบริเวณชิดลม ย่านคลองเตย มีเหตุเพลิงไหม้ 4 จุด ได้แก่ 1. ทีท าํ การไฟฟ้านครหลวง สาขาคลองเตย 2. อาคาร ล็อกซ์เล่ย์ 3.
ตึกมาลีนนท์ และ 4. อาคารตลาดหลักทรัพย์ย่านดินแดง เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 จุด ได้แก่ 1. อาคารทีซ อยบุญชูศรี 2. อาคารทีถ นนมิตรไมตรี และ 3.
แฟลตดินแดง

(คมชัดลึก) กลับรายงานว่า เวลาประมาณ 16.00 น.ทีผ ่านมา มีบุคคลไม่ทราบฝา่ ยยิงปื นยาวเข้าไปภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ทําให้สอื มวลชน
ทีเ ข้าไปรวมตัวกันอยู่ในนัน- ต้องเฝ้าระวัง และหลบเข้าไปอยู่ภายในอาคารใหญ่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
15.45 น. (ผจก) เกิดเหตุเพลิงไหม้ โรงภาพยนตร์สยามตรงข้ามสยามพารากอน โดยอาการเริม ทรุดตัว และพังถล่มลงมาแล้ว ไม่เหลือเค้าโครงของโรง
ภาพยนตร์ ขณะทีด า้ นหลังไฟได้ลุกลาม รวมถึงธนาคารกรุงเทพ ธนาคารนครหลวงไทย สาขาสยาม ซึง ตัง- อยู่บริเวณสยามสแควร์ ก็ถูกเพลิงไหม้

15.30 น. (มติชน) เมือเวลา 15.30 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า มีกองกําลังไม่ทราบฝา่ ยได้ยงิ กระสุนปื นเข้าไปในบริเวณ ตร.อย่างต่อเนืองเป็ นระยะ ๆ ประมาณ 30
นาที ซึง ไม่ทราบว่ายิงมาจากทิศทางใด ทําให้ตํารวจทีป ฏิบตั หิ น้าทีอ ยู่ใน ตร. ต่างวิง หลบหาทีก าํ บังกันอย่างชุลมุน ส่วนสือ มวลชนได้เข้าไปหลบอยูใ่ น
ตัวอาคาร 1 ของสํานักงานเพือความปลอดภัย

เวลา

125

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

(เดลินิวส์) พ.ต.อ.พิชยั เกรียงวัฒนศิริ รองผอ.สํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) เปิ ดเผยว่า ขณะนี-ได้รบั รายงานเบือ- งต้นถึงเหตุเพลิงไหม้
ตามสถานทีต ่างๆ พบว่ามีเหตุเพลิงไหม้เป็ นจํานวน 15 จุด อาทิ ย่านราชประสงค์ เกิดเหตุเพลิงไหม้ 6 จุด ได้แก่ 1.โรงภาพยนตร์สยาม 2.
ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน 3.ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวิลด์ 4.โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ 5.ธนาคารกรุงเทพ และ 6.ธนาคารนครหลวงไทย, ย่าน
ชิดลม เกิดเหตุเพลิงไหม้ 2 จุด ได้แก่ 1.ธนาคารกรุงไทย สาขาชิดลม และ 2.พืน- ทีใ ต้ทางด่วนบริเวณชิดลม

ไม่ระบุ

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า บริเวณสยามสแควร์ทมี เี หตุเพลิงไหม้นนั - ปรากฏว่า บริเวณโรงภาพยนตร์สยาม ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน มี
บางส่วนได้พงั ลงมาแล้ว โดยซากเศษวัสดุต่างๆ ลงมาทับร้านค้าทีอ ยู่ดา้ นล่างด้วย แต่ไม่มรี ายงานผูเ้ สียชีวติ หรือบาดเจ็บแต่อย่างใด ส่วนบริเวณห้าง
เซ็นทรัลเวิลด์ทเี กิดเหตุเพลิงไหม้นนั - เจ้าหน้าทีไ ด้เข้าควบคุมเพลิงไว้ได้ในระดับหนึง โดยมีการเฝ้าระวังว่าอาจจะมีบางส่วนพังลงมา ขณะทีก ลุ่มผู้
ชุมนุมทีป กั หลักอยู่นนั - ส่วนใหญ่เข้าไปในพืน- ทีว ดั ปทุมฯ ทัง- หมดแล้ว ทําให้บริเวณแยกราชประสงค์เหลือเพียงเต็นท์และซากเศษขยะทีถ ูกทิง- ไว้
เท่านัน16.00 น. (ไทยรัฐ) นายจิรศักดิ 8 แสนแสงเมือง พนักงานช่อง 3 ทีต ดิ อยูใ่ นอาคารมาลีนนท์ ให้สมั ภาษณ์ทางโทรศัพท์กบั รายการข่าวช่องทีเอ็นเอ็นว่า ขณะนีสถานีหยุดการออกอากาศแล้ว ตอนนี-ป้ายด้านหน้าอาคารถูกไฟไหม้และมีการนํายางรถยนต์มาจุดไฟเผา โดยกลุม่ คนเสือ- แดงมาปิ ดถนนพระราม 4
ั
4 ทีม ุ่งไปทางพระโขนง พร้อมพังตูโ้ ทรศัพท์และดึงรัว- เหล็กทีอ ยูห่ น้าอาคารไปปิ ดถนนไว้
ตรงหน้าช่อง 3 ทัง- 2 ด้านทัง- ฝงไปคลองเตยและพระราม
ไม่ให้รถผ่านไปมาได้ และยังมีการจุดพลุ จุดประทัด รวมทัง- ยิงใส่กระจก อาคารด้านหน้า และเผารถยนต์พนักงานบางส่วนทีจ อดอยู่ดา้ นหลังตึก
ส่วนภายในตึกมีพนักงานช่อง 3 ปฏิบตั งิ านอยู่ 200-300 คนไม่สามารถออกไปไหนได้ เพราะถูกคนเสือ- แดงไม่ตํากว่า 200 คนล้อมรอบตึกไว้ทกุ ด้าน
แต่ไม่มตี ํารวจ-ทหารมาช่วยเหลือ ส่วนอาคารข้างเคียงไม่มอี ะไรเกิดขึน-

“ย่านคลองเตย มีเหตุเพลิงไหม้ 4 จุด ได้แก่ 1.ทีท าํ การไฟฟ้านครหลวง สาขาคลองเตย 2.อาคารล็อกซ์เล่ย์ 3.ตึกมาลีนนท์ และ 4.อาคารตลาด
หลักทรัพย์, ย่านดินแดง เกิดเหตุเพลิงไหม้ 3 จุด ได้แก่ 1.อาคารทีซ อยบุญชูศรี 2.อาคารทีถ นนมิตรไมตรี และ 3.แฟลตดินแดง ทัง- หมดรถดับเพลิง
ของ สปภ. ยังไม่สามารถเข้าถึงพืน- ทีไ ด้ เนืองจากถูกกลุ่มคนเสือ- แดงใช้อาวุธปื นยิงใส่เจ้าหน้าที ขณะนี-มรี ายงานว่าบริเวณแยก ณ ระนอง กลุ่มผู้
ชุมนุมได้รุมทุบรถดับเพลิงทีจ ะเข้าไปในพืน- ที และลากเจ้าหน้าทีล งมาทําร้าย และล่าสุดอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่า เป็ นเจ้าหน้าทีข อง สปภ. หรือ
เจ้าหน้าทีอ าสาสมัคร” พ.ต.อ.พิชยั กล่าว

ลําดับเหตุการณ์

เวลา

126

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ห้าม 2 ทุ่ม ถึง 6 โมงเช้า ห้ามมิให้บุคคลใดในเขตพืน- ทีก รุงเทพมหานครออกนอกเคหสถานภายในเวลาตัง- แต่ 20.00 น. ของวันที 19
พฤษภาคม 2553 ถึงเวลา 06.00 น. ของวันที 20 พฤษภาคม 2553 ให้พนักงานเจ้าหน้าทีต ามพระราชกําหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 เข้าปฏิบตั หิ น้าทีใ นเขตพืน- ทีแ ละระยะเวลาทีก าํ หนดได้ ให้ประชาชนทีอ ยูใ่ นเขตพืน- ทีท กี าํ หนดกลับเข้าสูเ่ คหสถาน และ
มิให้ออกมายังพืน- ทีท กี าํ หนด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าทีใ นการมอบหมายให้ผกู้ าํ กับการปฏิบตั งิ าน ผูอ้ าํ นวยการแก้ไขสถานการณ์
ฉุกเฉินสามารถกําหนดพืน- ทีแ ละรายละเอียดเพิม เติม เพือมิให้มกี ารปฏิบตั ทิ กี ่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุได้ ทัง- นี- ตัง- แต่
บัดนี-เป็ นต้นไป ประกาศ ณ วันที 19 พ.ค. 2553 นายอภิสทิ ธิ 8 เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
16.30 น. (ไทยรัฐ) ทีห น้ าสนามมวยลุมพินีเวลา 16.30 น.หลังเสียงปื นซาลง เจ้าหน้าทีด บั เพลิงจํานวนหนึงได้เข้ามาเคลียร์พน-ื ทีบริเวณถนนพระราม 4 ปาก
ซอยงามดูพลี ใช้น-ําฉีดกองยางรถยนต์ดบั ไฟทีล ุกโหม พร้อมกับฉีดนํ-าดับไฟทีธ นาคารกสิกรไทย ทีถ ูกผุช้ ุมนุมเผาจนเหลือแต่ซาก ขณะเจ้าหน้าที
กําลังปฏิบตั งิ านได้เกิดเสียงปื นดังขึน- ทําให้เจ้าหน้าทีร วมทัง- ชาวบ้านต่างวิง หนีตายกันจ้าละหวัน ขณะทีท หารได้ใช้โทรโข่งประกาศว่าเสียงปื นทีด งั ขึนั - -ามันปตท.ขอให้ระมัดระวังด้วย นอกจากนี-เจ้าหน้าทีย งั พบลูกระเบิด 2 ลูกตกอยู่ที
เป็ นของผูก้ ่อการร้ายทีแ ฝงตัวอยู่บนอาคารทีก าํ ลังก่อสร้างตรงข้ามปมนํ
หน้ าร้านหมูกระทะใกล้สนามมวยลุมพิ นีกบั อีกลูกใกล้ ๆ กัน ซึง มีผขู้ ว้างมาจากปากซอยงามดูพลีแต่เดชะบุญระเบิดไม่ทาํ งาน

เพือประโยชน์ในการแก้ไขปญั หาในพืน- ทีท เี กิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้สามารถกระทําได้โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ทันท่วงที และเพือเป็ นการ
ป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้ชวี ติ และทรัพย์สนิ ของบุคคล อาศัยอํานาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์
ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อันเป็ นกฎหมายทีม บี ทบัญญัตบิ างประการเกีย วกับการจํากัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ซึง มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 32 มาตรา
33 มาตรา 34 มาตรา 36 มาตรา 38 มาตรา 41 มาตรา 43 มาตรา 45 และมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัตใิ ห้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัตแิ ห่งกฎหมาย นายกรัฐมนตรีจงึ ออกข้อกําหนดต่อไปนี-

16.00 น. (เดลินิวส์) ที ศอฉ. เวลา 16.00 น. ได้ออกประกาศข้อกําหนดออกตามในมาตรา 9 (1) แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน
พ.ศ.2548 ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทีวพี ลู ) โดยมีเนื-อหาดังนี- ตามทีไ ด้มปี ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม คี วามร้ายแรง
ลงวันที 7 เมษายน 2553 และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทีม คี วามร้ายแรง ฉบับที 2 ลงวันที 13 พฤษภาคม 2553 และนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศ
ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ลงวันที 7 เมษายน 2553 แล้วนัน-

เวลา

127

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

18.00 น. (มติชน) เมือเวลาประมาณ 18.00 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า กลุ่มผูช้ ุมนุมคลุม้ คลังก่ 
อเหตุเผาห้างเซ็นเตอร์วนั ซึง อยู่บริเวณอนุสาวรียช์ ยั สมรภูมโิ ดยทาง
เจ้าหน้าทีไ ม่สามารถเข้าไปดับเพลิงได้ เนืองจากมีการซุ่มยิงผูเ้ ข้าไปในจุดดังกล่าวอย่างต่อเนือง นอกจากนี- ยังมีการลามไปเผาร้านก๋วยเตีย” วเรือที
ขายรอบๆ ด้วย ส่วนร้านสะดวกซือ- เซเว่น-อีเลฟเว่น ใกล้เคียงมีบุกรุกเข้าไปพังข้าวของ รวมทัง- ปล้มสะดมภายในด้วย

17.30 น. (คมชัดลึก) เวลา 17.30 น. มีเสียงคล้ายระเบิดดังขึน- ทีด ้านหน้ าอาคารทีพีไอ บริเวณถนนจันทร์ ตัดแยกนราธิ วาสราชนครินทร์ ซึงเป็ นสถานที
ออกอากาศเคเบิ ลทีวีช่องสุวรรณภูมิ และสถานี วิทยุเอฟเอ็ม 92.25 เมกะเฮิ รตซ์ ขณะทีพ นักงานทีอ ยู่ภายในอาคารต่างตกอยูใ่ นสภาพตืน
ตระหนก และมีรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้ขน-ึ ทีธ นาคารกรุงเทพ สาขาถนนจันทร์ดว้ ย

128

17.00 น. (ไทยรัฐ) เวลา 17.00 น.ผูส้ อื ข่าวทีส งั เกตการณ์อยูใ่ นรัวสํ 
านักงานตํารวจแห่งชาติ รายงานว่าเจ้าหน้าทีต ํารวจในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ x เสียงปื นทีด งั เป็ นระยะ ๆ
พยายามใช้หวั ฉีดดับเพลิงเข้าไปเพือดับไฟทีไ หม้อยู่ดา้ นล่างการค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และเพลิงทีล ุกไหม้อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ได้เริม ลุกลาม
ส่วนหนึงน่าจะเป็ นเสียง
กระจายขึน- ไปบนชัน- ทีส งู ขึน- ๆ จนยากระดับได้ทงั - ยังมีเสียงปื นเสียงระเบิดดังขึน- เป็ นระยะๆ อย่างต่อเนืองส่วนผูช้ ุมนุมทีย งั หลงเหลือทัง- บนถนนราช
ปื นยิงเข้าวัดปทุมฯ
ดําริ ถนนพระราม 1 ซึง มีทงั - ผูห้ ญิงและผูช้ ายรวมทัง- กลุ่มทีเ ผาศูนย์การค้า ได้ทยอยเข้าไปหลบอยู่ในวัดปทุมวนาราม ท่ามกลางห่ากระสุนทีย งิ เข้า
มารอบทิศ
17.00 น. (ไทยรัฐ) เวลา 17.00 น.ทีแ ยกอนุสาวรียช์ ยั ฯ กลุ่มผูช้ ุมนุมประมาณ 300 คนนําแผงเหล็กมากัน- ถนนแล้วขว้างระเบิดเพลิงใส่หา้ งเซ็นเตอร์วนั จน
ไฟลุกทัวทั 
ง- อาคาร ขณะนัน- เจ้าหน้าทีด บั เพลิงได้ขบั รถนํ-าวิง เข้าไปทีเ กิดเหตุ แต่ผชู้ ุมนุมไล่ไม่ยอมให้ฉีดนํ-า ทัง- ยังใช้ลกู เหล็กและขว้างประทัดยักษ์
ใส่รถดับเพลิง จนเจ้าหน้าทีต อ้ งถอยออกมาขณะเดียวกันผูส้ อื ข่าวเฝ้าติดตามสถานการณ์ถ่ายรูป ถูกผูช้ ุมนุมทีก าํ ลังบ้าคลังเข้ 
ารุมทําร้าย บรรดา
สือ ต้องถอยออกมาเพือปลอดภัย

17.00 น. (มติชน) เมือเวลา 17.00 น. ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) เปิ ดเผยผูเ้ สียชีวติ จากการเข้าสลายการชุมนุมของทหาร
ณ เวลา 17.00 น. มีเพิม 5 คนได้แก่ 1. นายโพเลนซี ฟาตโอ่ (ชาวอิตาลี ไม่ทราบอายุศพอยู่ รพ.ตํารวจ) 2. นายถวิล คํามูล อายุ 36 ปี เป็ นพลเรือน
ศพอยู่ รพ.รามาธบดี 3. หญิงไม่ทราบชือ เป็ นพลเรือน ศพอยู่ รพ.ราชวิถี 4. ชายไทยไม่ทราบชือ เป็ นพลเรือน ศพอยู่ รพ.รามาฯ 5. นายธนโชติ ชุ่ม
เย็น เป็ นพลเรือน ศพอยู่ รพ.ตํารวจ

เวลา

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มีรายงานข่าวแจ้งว่า บริเวณโรงภาพยนตร์สยามได้เกิดพังทลายลงมาจากเหตุเพลิงไหม้ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า ก่อนถึงกําหนดเวลาห้ามออกจาก
เคหสถานในพืน- ทีก รุงเทพฯ ในเวลา 20.00 น. วันนี- ได้เกิดความโกลาหลไปทัง- เมือง เพราะประชาชนต่างรีบเดินทางกลับบ้าน เกิดรถติดหนัก บนทาง
ด่วนหลายเส้นทาง ขณะทีช าวบ้านได้แห่งไปซือ- ของทีร า้ นสะดวกซือ- และห้างค้าปลีก จนคิวยาวเหยียด เพือตุนเป็ นเสบียง และเป็ นทีน ่าสังเกตว่า ร้าน
สะดวกต่างเก็บสินค้าประเภทแอลกอฮอล์ออกจากชัน- วางสินค้าทัง- หมด ขณะทีห ลายร้านเริม ปิ ดบริการตัง- แต่เวลา 18.00 น. ขณะทีร า้ นสะดวกซือ- ต่าง
ั - -ามันมีคนเข้าแถวเติมนํ-ามันจนแน่นขนัด
นํากระดาษหนังสือพิมพ์มาปิ ดไว้โดยรอบ รวมถึงปมนํ
18.30(ไทยรัฐ) ทีบ ริเวณถนนพระราม 1 หน้ าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ฝัง หน้ าวัดปทุมวนาราม เมือเวลา 18.30 น.ได้มเี สียงปื นจากการยิงปะทะ
1940 น. อย่างต่อเนือง เป็ นเวลาเกือบครึง ชัวโมง 

ส่งผลให้กาํ ลังเจ้าหน้าทีต ํารวจตระเวนชายแดนทีร กั ษาการอยู่แนวรัว- หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ต้อง 
งพิงผนัง เพือป้องกันลูกหลง เนืองจากมี
หาทีห ลบหลังอาคาร ส่วนสือ มวลชนทีอ ยู่ในห้องแถลงข่าวซึง ติดแนวรัว- ของ สตช.ก็ตอ้ งปิดไฟนังหลั
กระสุนบางนัดได้ปลิวมาถูกเสาเต็นท์หน้ารัว- สตช.ด้วย
หลังสิน- เสียงปื นสงบลงในเวลาประมาณ 19.00 น.ถนนพระราม 1 ก็มดื สนิทและเงียบสงัดทัง- เส้น ทหารใน สตช.ทีอ ยู่ใกล้รวั - ต้องปิ ดไฟและ
ย้ายกําลังพลออกทัง- หมด อย่างไรก็ตามในส่วนของศูนย์การค้าเซน ทีถ ูกเผามาตัง- แต่ช่วงเย็นนัน- ล่าสุดเปลวเพลิงยังคงโหมลุกไหม้ลามสูงขึน- ไป
เรือยๆ และมีทที ่าจะขึน- ถึงยอดอาคาร โดยทีไ ม่มใี ครกล้าเข้าไปดับเนืองจากยังเป็ นคิลลิง โซนอยู่ ทําให้มเี สียงกระจกแตกเสียงระเบิดจากความร้อน
ดังอยู่ตลอดเวลา
เวลาประมาณ 19.40 น.ได้มรี ะเบิดเอ็ม 79 ตกอยู่หน้า สตช.เสียงดังสนัน ผูส้ อื ข่าวทีส งั เกตการณ์อยู่ตอ้ งหลบเข้าหาทีม นกั
ั นจ้าละหวัน
19.30 น. (มติชน) เวลา 19.30 น. ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ที ธ.กรุงเทพ สาขาสะพานเหลือง ธ.กรุงเทพ สาขาถนนจันทร์ และ ธ.กรุงเทพ
สาขาหัวลําโพง นอกจากนี- มีรายงานข่าวแจ้งว่า ทหารทีไ ปกระชับพืน- ทีใ นบริเวณแยกราชประสงค์ และก่อเหตุยงิ กลุ่มคนเสือ- แดงภายในวัดปทุมวนา
ราม เสียชีวติ 5 คน หลังจากพยายามหลบหนีการจับกุมไปอาศัยกับเด็ก สตรี และผูส้ งู อายุ เมือ สอบไปทาง สน.ปทุมวัน บอกเพียงว่า “ได้รบั ข่าวว่ามี
การยิงในวันเช่นกัน แต่ไม่ทราบรายละเอียด เพราะขณะนี-ไม่สามารถเข้าตรวจสอบในพืน- ทีไ ด้”

เวลา

129

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

(ไทยรัฐ) นายถนอม อ่อนเกตุพล โฆษกกรุงเทพมหานครกล่าวว่า หลังแกนนํากลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ ประกาศยุตกิ าร
ชุมนุมบริเวณแยกราชประสงค์และเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าทีต ํารวจแล้ว กลุ่มผุช้ ุมนุมได้กระจายก่อเหตุรุนแรงทัวพื 
น- ทีก รุงเทพฯ จนถึงเวลา 21.00 น.
มีรายงานว่ามีการลอบวางเพลิ งรวม 29 จุดบางแห่งสามารถควบคุมเพลิ งได้แล้ว แต่บางแห่งถึงไม่สามารถควบคุมเพลิงได้เพราะถูกกลุ่มผู้
ชุมนุมสกัดกันนายถนอมกล่าวต่อว่าล่าสุดเกิดเหตุทอี นุสาวรียช์ ยั สมรภูมิ
มีกลุม่ วัยรุ่นหลายสิบคนเมาสุราบุกเข้าไปทีร า้ นขายทองแห่งหนึงเพือขโมย
ทรัพย์สนิ แต่ถูกขัดขวางจากพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าของร้านทองจนเกิดการปะทะกัน ทําให้กลุ่มวัยรุ่นล่าถอยไป นอกจากนี-ยงั มีเหตุ
เพลิงไหม้โรงแรมเซ็นทารา เหตุเผายางรถยนต์หน้าโรงแรมแกรนด์ไดมอนด์ ประตูน-ํา และเหตุเพลิงไหม้ทรี า้ นก๋วยเตีย” วชือพระนคร พหลโยธิน ซอย
1 โดยมีรถนักข่าวช่อง 3 อีก 6 คันถูกไฟไหม้ ส่วนจุดทีเ ป็นห่วงอีกแห่งเป็ นโรงภาพยนตร์สยาม ส่วนทีธ นาคารกรุงเทพ สาขาหัวลําโพงแต่เมือ
เจ้าหน้าทีใ ช้น-ําดับเพลิงได้ถูกม็อบยิงสกัด
21.00 น. ไทยรัฐ ผูส้ อื ข่าวรายงานว่า เมือ เวลา 21.00 น.ได้รบั การโทรศัพท์ตดิ ต่อขอความช่วยเหลือจากชายชือนายแอ็ด ผูช้ มุ นุม นปช.รายหนึงทีต ดิ ค้างอยูใ่ น
วัดปทุมวนาราม ตรงข้ามประตูทางเข้า สตช. ว่าช่วงทีม เี สียงปื นยิงสนันบนถนนพระราม 

1 นัน- ปรากฎว่ามีมวลชนเสือ- แดงจํานวนมากวิง หลบเข้ามา
ในวัดปทุมฯ ระหว่างนัน- มีผสู้ าดกระสุนปื นจากบนรางรถไฟฟ้าบีทเี อสลงมายังกลุ่มผูช้ มุ นุมทีห ลบอยู่ทลี านวัด ส่งผลให้มผี เู้ สียชีวติ รวมทัง- สิน- 6 ศพใน

19.55 น. (มติชน) วันที 20 ข่าวที 1 -- ศอฉ. ประกาศ เคอร์ฟิว 23 จว.--- เมือเวลา 19.55 น. ศอฉ. ออกประกาศดังนี- 1. ห้ามมิให้บุคคลใดในจังหวัดนนทบุรี
สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี เชียงใหม่ เชียงราย ลําปาง นครสวรรค์ น่าน ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรี
สะเกษ อุบลราชธานี หนองบัวลําภู มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สกลนคร กาฬสินธุ์ และมุกดาหาร ออกนอกเคหสถาน ภายในเวลา 20.00 น. วันที 19 พ.ค.
ถึงเวลา 06.00 น. วันที 20 พ.ค. 2. กําหนดให้เจ้าพนักงานเจ้าหน้าทีต าม พรก.ฉุกเฉิน เข้าปฏิบตั หิ น้าทีใ นเขตพืน- ทีใ นระยะเวลาทีก าํ หนดได้ 3. ให้
ประชาชนทีอ ยู่ในพืน- ทีท กี าํ หนดกลับเข้าสูเ่ คหสถานและไม่ให้ออกมายังพืน- ทีท กี าํ หนด เว้นแต่ได้รบั อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที 4. ผูใ้ ดฝา่ ฝืนข้อ
ห้ามตามประกาศต้องระวังโทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทัง- จําทัง- ปรับ
20.35 น. (มติชน) ด้านพญ. มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผูว้ ่าฯ กทม. เปิ ดเผยว่า ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ เกิดเพลิงไหม้เมือเวลา 15.00 น. จนกระทังเวลา 

20.35 น.
รถดับเพลิงเพิง เข้าพืน- ทีฉ ีดนํ-าดับเพลิงได้ เนืองจากระหว่างเกิดเหตุมมี อื มืดยิงกระสุนจากทีส งู สกัดกัน- ไม่ให้รถเข้าทํางานในพืน- ที ส่วนอาคารร้านค้า
และธนาคารและโรงหนัง บริเวณสยามสแควร์ทเี กิดเพลิงไหม้นนั - ขณะนี-ควบคุมเพลิงได้แล้ว 70-80 เปอร์เซ็นต์

เวลา

130

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

ลําดับเหตุการณ์

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ทีท าํ การพรรคเพือไทย ถนนพระราม 4 โดยนํายางรถยนต์มาเผ่าหน้าโรงแรมแมนดารินจนเกิดควันไฟพวยพุ่งขึน- มาอย่างต่อเนือง ขณะเดียวกันยัง
พยายามนําสิง กีดขวางมาตัง- เป็นบังเกอร์อาํ พรางการเข้าสลายของเจ้าหน้าทีท หาร ขณะทีเ จ้าหน้าทีต งั - ด่านสกัดอยู่ตรงแยกสามย่าน ส่วนบริเวณแยก
สามเหลีย มดินแดนมีความตึงเครียดอย่างต่อเนืองทหารเคลือนกําลังประชิดกลุ่มผูช้ ุมนุมอย่างต่อเนืองขณะทีก ลุ่มผูช้ ุมนุมนํายางรถยนต์มาเผาเพิม อีก
นอกจากนี-ยงั มีการยิงปะทะกันอย่างต่อเนือง เบือ- งต้นมีผบู้ าดเจ้าจากการปะทะแล้ว 2 ราย เจ้าหน้าทีก ภู้ ยั นําส่งรักษาตัวทีโ รงพยาบาล
ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากลุม่ ผูช้ ุมนุม นปช. บริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง ได้ไล่สอื มวลชนออกจากพืน- ที โดยไม่ให้เหตุผลถึงการกระทํา
ดังกล่าว ทัง- ทีเ ป็ นทีน ่าสังเกตว่า กลุ่มผูช้ ุมนุมนํายางรถยนต์ไปวางปิ ดกัน- ไว้ทุกซอยทีอ ยู่บริเวณนัน- ขณะเดียวกันก็มผี ชู้ มุ นุมเสริมเข้ามาอย่างต่อเนือง

จํานวนนี-มอี าสาพยาบาลรวมอยูด่ ว้ ย 1 คนทัง- มีผบู้ าดเจ็บจํานวนสิบกว่าคน หนึงในผูบ้ าดเจ็บเป็ นนักข่าวต่างชาติถูกยิงทีท อ้ ง โดยอาสาพยาบาลที
หลบเข้ามาในวัดได้ปฐมพยาบาลเบือ- งต้นให้ ส่วนผูช้ ุมนุมทีห ลบอยู่ในวัดมีจาํ นวนราวพันคน เข้าไปแอบหลบอยู่ดา้ นหลังวัดตัง- แต่ช่วงเย็นไม่มใี คร
กล้าออกไปหน้าวัด เนืองจากเกรงทหารจะยิงเข้ามาอีก ตอนนี-ตอ้ งการหน่วยพยาบาล อาหาร นํ-า ยาและเวชภัณฑ์ ผูส้ อื ข่าวได้พยายามประสานไป
ยังเจ้าหน้าทีต ํารวจใน สตช.ให้ตดิ ต่อกับโรงพยาบาลตํารวจไม่ขนย้ายลําเลียงผูบ้ าดเจ็บออกมา แต่ไม่มเี จ้าหน้าทีข องโรงพยาบาลกล้าออกมานอก
พืน- ที
21.50 น. มติชน เมือเวลา 21.50 น. ผูส้ อื ข่าวโทรศัพท์สมั ภาษณ์ประชาชนคนหนึงทีย งั คงติดค้างอยู่ในวัดปทุมวนารามวรวิหาร บริเวณแยกราชประสงค์โดย
หญิงรายนี-บอกว่า เป็ นคนหนึงทีม าร่วมชุมนุม และตัง- แต่แกนนําประกาศยุตกิ ารชุมนุม ก็เข้ามาอยู่ในวัด โดยตลอดเวลา หลังจากยุตกิ ารชุมนุม เสียง
ปื นยังคงดังทัวบริ 
เวณ จนไม่มใี ครกล้าออกไปนอกวัด แม้แต่บริเวณด้านหน้าวัดทีเ ป็ นลาดจอดรถ จุดถวายสังฆทานก็เป็ นพืน- ที อันตราย ทําให้ขณะนีในวัดแออัดมากมีคนหลายพันคนอาศัยอยู่แต่โชคดีทไี ด้รบั การอํานวยความสะดวกจากทางวัดเรืองนํ-าไฟ
ั ง ซึง เป็ นสวนปา่ มีศพวางเรียงราย คลุมด้วยเสือ อย่
“ขณะนี-ดฉิ นั พักอยู่ทศี าลาพระราชศรัทธาซึง อยู่ตอนในของวัด และบริเวณด้านหน้าศาลาอีกฝงหนึ
6 ศพ เป็ นชาย 5 ศพ หญิง 1 ศพ นอกจากนี-ยงั ทราบว่ามีศพอยู่ทหี น้าวัดอีก 3 ศพ แต่ไม่มใี ครกล้าลากเข้ามาภายในวัด เพราะเกรงว่าจะถูกยิงเมือ
ออกนอกบริเวณวัด ทัง- นี- 9 ศพ ถูกยิงตายทัง- หมด ขณะทีต อนนี-เสียงปื นก็ยงั ดังอยูป่ ระปราย” หญิงคนดังกล่าวระบุ.
ไม่ระบุ
(ผจก) รายงานว่า บรรยากาศบริเวณแยกศาลาแดง ทหารนํารถหุม้ เกราะลําเลียงสายพานบุกฝา่ บังเกอร์เข้าเคลียร์พน-ื ทีจ ากนัน- กําลังพลเดินเท้าเข้าคุม
เวลา
พืน- ทีห ลังแนวบังเกอร์มอ็ บเสือ- แดงทีแ ยกศาลาแดง บริเวณอนุสาวรีย์ ร.6 ได้แล้ว และยังมีเสียงยิงปะทะตอบโต้เป็ นระยะ โดยเจ้าหน้าทีเ ตรียมฝา่ แนว
บังเกอร์ชนั - ทีส องต่อไป ซึง มีช่างภาพผูส้ อื ข้าวทัง- ไทยและเทศเกาะติดสถานการณ์ร่วมร้อยชีวติ

เวลา

131

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

เวลา

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ั‚
มีรายงานว่า ทีป มเชลล์
ขา้ งสถานีโทรทัศน์เอ็นบีท(ี NBT)เกิดเสียงดังคล้ายระเบิดติดกันนับ 10 ครัง- ทัง- นี-มรี ายงานว่ากลุ่มคนไม่ทราบฝา่ ย
สวมไอ้โม่ง ทุบกระจกสถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ (MRT) สถานีคลองเตย แล้วจุดไฟเผา ทีบ ริเวณแยกสามเหลีย มดินแดง มีกลุ่มไม่ทราบฝา่ ยได้ทาํ การเผา
ตึกแถวข้างทีท าํ การ ป.ป.ส. วอดแล้ว 4-5 คูหา เจ้าหน้าทีไ ม่สามารถเข้าควบคุมเพลิงได้ รวมถึงทีร า้ นเซเว่นฯ สาขาดินแดง โคคาสุกบ-ี น ถ.อังรีดนู งั
และธนาคารกรุงเทพใกล้โรงแรมเซ็นจูรี ด้านประธานตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ขณะนี-มรี ถดับเพลิง 2 คัน เข้าไปดับไฟทีต ลาดหลักทรัพย์แล้ว ยืนยัน
ว่าไม่กระทบการซือ- ขายหุน้ จุดทีเ กิดไฟไหม้คอื บริเวณห้องโถงนิทรรศการ

ในบริเวณโรงพยาบาลตํารวจ ได้มรี ายงานว่า ได้เกิดเหตุความวุ่นวายขึน- เมือมีเสียงระเบิดและเสียงปื นดังขึน- และขณะนี-เองก็ยงั มีการเผา
ยางรถยนต์ดว้ ยเช่นเดียวกับหลายพืน- ที ทําให้รถดับเพลิงเอง ไม่สามารถทีจ ะเข้าไปในพืน- ทีไ ด้และเช่นเดียวกัน เสียงปื นก็ยงั คงต่อเนืองเป็ นระยะๆ
ทางด้านเพลินจิตและประตูน-ํา ซึง ทําให้กลุ่มผูช้ ุมนุมแตกตืน ในส่วนของโรงพยาบาลตํารวจเองจนถึงในขณะนี-กย็ งั คงเปิ ดช่องทางการเข้าโรงพยาบาล
เพียงช่องทางเดียวเท่านัน- ในการลําเลียงขนย้ายผูบ้ าดเจ็บ และเพือสะดวกต่อการรักษาความปลอดภัยของทางโรงพยาบาลอีกด้วย

ท่ามกลางควันจากการเผายางรถยนต์และเสียงปื นระเบิดทีด งั นัน- ของทัง- สองฝา่ ย ก็มรี ายงานข่าวว่า นายอริสมันต์ พงศ์เรืองรอง แกนนํา
นปช. พร้อมแกนนําคนอืน ได้ทาํ การปลอมตัวแล้วหลบหนี โดยคาดว่าน่าจะใช้เส้นทางประตูน-ํา จากข่าวการวิง หนีของแกนนํากลุ่มคนเสือ- แดง ส่งผล
ให้เวทีราชประสงค์เป็ นไปอย่างตึงเครียด ต่อมาทีบ ริเวณด้านทางเข้าเวทีราชประสงค์ถูกปิ ด เจ้าหน้าทีก าร์ด นปช.ประกาศยกระดับการรักษาความ
ปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยการวางยางรถยนต์พร้อมราดนํ-ามันไว้ เตรียมพร้อมเผาทันทีหากเจ้าหน้าทีท หารบุกเข้ามา

ลําดับเหตุการณ์

132

ผูบ้ าดเจ็บ-ผูเ้ สียชีวิต

บทที 2 ลําดับเวลาของการเสียชีวิตและบาดเจ็บ
ลําดับเหตุการณ์ วันที 13 พฤษภาคม 2553
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 14 พ.ค. 53)

ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ

(ข่าวสด) หลังเหตุการณ์ยงิ พล.ต. ขัตติยะและมีระเบิด
ถล่มซํ <า ทําให้ มีผ้ บู าดเจ็บจํานวน 3 ราย โดยเข้ ารับการ
รักษาที ร.พ. จุฬาลงกรณ์ 1 ราย ร.พ.ตํารวจ 1 ราย และ
ร.พ.หัวเฉียว 1 ราย

21.30 (คมชัดลึก): มีผ้ บู าดเจ็บ 2 คน บริ เวณพระราม 4
ข้ างแยกสวนลุมพินี

ผูเ้ สี ยชีวติ
19.00

(ช่วง 18.30-19.00): พล.ต. ขัตติยะ สวัสดิผล
(เสียชีวิตภายหลัง) ถูกยิงขณะให้ สมั ภาษณ์กบั
ผู้สอื ข่าวต่างประเทศในบริเวณแยกศาลาแดงใกล้
รพ. จุฬาลงกรณ์ ต่อมาถูกนําส่งรพ.หัวเฉียว

21.00

นายชาติชาย หรือยศ ชาเหลา ถูกยิงในบริ เวณ
สวนลุมพินีประตู 3
มีผ้ บู าดเจ็บ 4 ราย โดยทังหมดถู
<
กนําส่งโรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์

23.00

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

133

ลําดับเหตุการณ์ วันที 14 พฤษภาคม 2553
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 15 พ.ค. 53)
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ

ชายสูงวัยอายุประมาณ 60 ปี รายหนึ$ง ถูกยิงจากมือปื น

ผูเ้ สี ยชีวติ
05.30

ลึกลับจนได้รับบาดเจ็บบริ เวณใกล้อาคารวานิช

13.30: การปะทะกันในสวนลุมพินีเป็ นเหตุให้มี

13.00

ผูบ้ าดเจ็บกว่า 10 รายอาทิ นายสุบิน นําจัน นาย
ศุภวัฒน์ ตันจําปา Mr. Nelson Rand เป็ นต้น
บริ เวณสวนลุมพินีใกล้กบั สะพานไทย-เบลเยีย$ ม
ช่างภาพของซีซีทีวขี องประเทศจีนถูกยิงเข้าที$ใบหน้า

พบชายสวมเสื อคลุมสี ดาํ กางเกงลายพราง นอนตะแคง
ควํ$าหน้า ถูกยิง คาดว่าเสี ยชีวติ อยูร่ ิ มบึงในสวนลุมพินี
14.00

ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที$บริ เวณโหนกแก้ม

นายอินแปลง เทศวงษ์ : เสี ยชีวติ ที$รพ.กล้วยนําไท 1
หลังจากถูกยิงเข้าที$หน้าอกด้านขวาบริ เวณหน้าบ่อนไก่

16.20: ชายคนหนึ$งถูกยิงด้วยกระสุนจริ งเข้าที$เข่าขวา

15.00

บริ เวณแยกศาลาแดง ต่อมามูลนิธิร่วมกตัญ8ูได้นาํ ส่ง
รพ. จุฬา
16.30: นายสรายุทธ อําพันธ์ หน่วยกูช้ ีพร่ วมกตัญ8ู

16.00

เข้ามารักษาตัวที$หอ้ งฉุกเฉิน โรงพยาบาลจุฬาฯ
หลังจากโดนยิงที$แขนซ้ายจากบริ เวณ ซ. งามดูพลี
17.10: ทหารได้รับบาดเจ็บถูกหนังสติ=กหัวนอตยิงที$ขา

17.00

หลายนายบริ เวณหน้าสนามมวยลุมพินี

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

134

ลําดับเหตุการณ์ วันที 14 พฤษภาคม 2553 (ต่ อ)
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 15 พ.ค. 53)
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ

ผูเ้ สี ยชีวติ

17.30: หญิงคนหนึ$งถูกลูกหลงทะลุแขนขวาขณะอยู่
บนแท็กซี$โดยสารระหว่างทางจากบางนาไปดินแดง จึง

18.00

รี บนําส่งโรงพยาบาลราชวิถี

นายเสน่ห์ นิลเหลือง อายุ 48 ปี มีอาชีพขับรถแท็กซี
อาศัยอยูใ่ นแฟลตตํารวจลุมพินี ถูกยิงเข้ าหน้ าอก

- ชายคนหนึ$งถูกลูกหลงหน้าปั= มนํามันพระราม 4
- นายพิชิต สร้อยสระคู ถูกยิงที$ขาขวา บริ เวณถนน

พระราม 4 ฝั$งโรงแรมดุสิตธานี

19.00

19.01: รพ.กล้ วยนํ <าไทเปิ ดเผยชือผู้เสียชีวติ และ
ผู้ได้ รับบาดเจ็บทีถ กู ส่งมายังรพ.*

18.30: - กลุ่มผูช้ ุมนุมบริ เวณเวทีปราศรัยที$ราช
ศูนย์เอราวัณสรุปจํานวนผู้เจ็บและเสียชีวิตของวัน**

ประสงค์ได้รับบาดเจ็บ 15 คน, ช่างภาพเอเอสทีวไี ด้รับ
บาดเจ็บจากการโดนสะเก็ดกระสุนที$ขาบริ เวณแยก
ศาลาแดง

20.00

- บริ เวณสามเหลี$ยมดินแดง มีทหารหลายคน
บาดเจ็บจากการโดนผูช้ ุมนุมทําร้าย นอกจากนีมีทหาร
คนหนึ$งโดนยิงหลังจากมีเสี ยงปื นดังขึน 1 นัด
พบคนเจ็บ 1 รายถูกยิงที$ศีรษะ บริ เวณแยกจตุรทิศ

21.00

ต่อมาถูกส่งรพ.พญาไท 1

นายธนภัทร อนุวรรณ, น.ส.จักรศรี จําปางาม, และนาย

รถจักรยานยนต์ไปตามถนนสาทร ช่วงแยกไฟแดง
22.00

มนู ท่าราช ทังหมดถูกส่งรพ.พญาไท 1

หน้าโรงแรมเอฟเวอร์กรี น ต่อมาถูกส่งไปรพ. ตาก
21.50: น.ส.สันธนา สรรพศรี ถูกยิงที$บริ เวณท้ายทอย
ซ้ายทะลุลาํ คอขวา ระหว่างที$ออกมาดูเหตุการณ์การ

23.15: จ.ส.อ.ทองเลื$อน สิ ตา ทหาร ม.พัน 5 จ.สระบุรี
ถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บที$นิวนางซ้ายจากบริ เวณ

20.45: พบผู้เสียชีวติ 2 รายบริ เวณใกล้ ถนนจตุรทิศ
ใกล้ ถนนราชปรารภ คนแรกเป็ นหญิงสาวไม่ทราบ
ชือถูกยิงทีลาํ คอ ส่วนอีกคนเป็ นเจ้ าหน้ าทีต ํารวจถูก
ยิงทีหน้ าผาก
นายปิ ยะรัตน์ถูกยิงเข้าที$ตาตุ่มขาขวาขณะขี$

21.50: การปะทะกันที$ ซ.หมอเหล็งทําให้มี
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ 4 รายได้แก่ นายปรี ชา สุกใส,

รพ.จุฬาเปิ ดเผยชือผู้บาดเจ็บทีถกู ส่งมายังรพ.***

23.00

ปะทะกันที$ ซ.หมอเหล็ง
22.30: พบศพชายชุดดํา ไม่ทราบชื$อ (คาดว่าน่าจะ

ถนนพระราม 4

เป็ นนายสรไกร ศรี เมืองปุน) บริ เวณสามแยกรางนํา
นอกจากนี ยังพบศพนายบุญทิง ปรางศิลาที$พยายาม
24.00

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

เข้าไปช่วยเหลือผูบ้ าดเจ็บขณะเกิดเหตุปะทะ

135

ลําดับเหตุการณ์ วันที 15 พฤษภาคม 2553
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 16 พ.ค. 53)
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ

ผูเ้ สี ยชีวติ
ด.ช. คุณากร ศรี สุวรรณ ถูกลูกหลงเข้าที$หน้าท้อง และ

คนขับรถตูว้ ยั กลางคนถูกยิงที$สีขา้ งขวาได้รับบาดเจ็บ
สาหัสบนถนนราชปรารภ

00.30

ถูกระบุวา่ เสี ยชีวติ เมื$อ 02.00 ในรายงานของ คอป.

9.20: มีผบู ้ าดเจ็บหลายคนที$บริ เวณตึกชีวาทัยจากพล

สํานักข่าว AP, AFP, และ Reuters เผยจํานวนผูเ้ สี ยชีวติ

แม่นปื น ในส่วนของราชปรารภเกิดการยิงปะทะทําให้
พนักงานส่งโค้กคนหนึ$งโดนลูกหลง

นายพัน คํากอง คนขับแท็กซี$ ถูกยิงเข้าที$ลาํ ตัว ทังสอง

เพิ$มเติมเป็ น 17 ราย และเมื$อรวมตังแต่ 10 เม.ย. พบว่ามี
9.00

ผูเ้ สี ยชีวติ ทังหมดถึง 50 รายจากเหตุปะทะ

9.30: ชาวบ้าน 3-4 คนถูกซุ่มยิงจากมุมสูงบริ เวณ ถ.
พระราม 4
หน่วยกูช้ ีพเข้าไปลําเลียงคนเจ็บจํานวน 9 ราย และ
ผูเ้ สี ยชีวติ 2 รายที$ ถ.ราชปรารภ สามเหลี$ยมดินแดงส่ง

10.00

รพ. ราชวิถี

11.40: มีผบู ้ าดเจ็บหลายรายจากการปะทะบริ เวณแยก

10.30: พบผูเ้ สี ยชีวติ 2 คนบริ เวณ ซ. รางนํา หนึ$งในนัน
คือ “น้องเฌอ”

11.00

ราชประสงค์ และใต้ทางด่วนพระราม 4
รพ. ตํารวจรับแจ้งพบศพนายสมพงษ์ สี มานนท์ ซึ$ง
เสี ยชีวติ โดยไม่ทราบสาเหตุบริ เวณเต็นท์ที$พกั หน้า
12.00

โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล (ข้อมูลเพิ$มจาก INN News)

13.30-15.20: การปะทะที$บริ เวณหน้าสนามมวย
ลุมพินี ถ. พระราม 4 ส่งผลให้มีผบู ้ าดเจ็บ 3 รายและ
ผูเ้ สี ยชีวติ 1 ราย

13.00

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

136

ลําดับเหตุการณ์ วันที 15 พฤษภาคม 2553 (ต่ อ)
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 16 พ.ค. 53)
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
14.00-15.00: ชัยวัฒน์ พุม่ พวง ช่างภาพจากสํานักข่าว
เนชัน ถูกยิงบริ เวณถนนราชปรารภ

ผูเ้ สี ยชีวติ

14.00

14.20: ทหารบาดเจ็บ 1 นายบริ เวณตรงข้าม ซ. งามดูพลี
และยังพบชาวบ้านอีก 1 คนได้รับบาดเจ็บที$หน้าอก คาด
ว่าถูกกระสุนที$ยงิ มาจากตึกร้างฝั$งตรงข้ามสนามมวย

15.00

ลุมพินี
เพือนกําปั น< บาซูถกู กระสุนยิงเข้ าลําคอทีคอนโดย่าน
ราชประสงค์

- มีผไู ้ ด้รับบาดเจ็บ 5 รายจากการปะทะที$สามเหลี$ยมดิน

แดง ซึ$งถอยร่ นมายังอนุสาวรี ยช์ ยั สมรภูมิ หนึ$งในนันเป็ น
ช่างภาพเนชัน$ คือ นายไชยวัฒน์ พุม่ พวง ถูกยิงที$ขาขวา

16.00

- กําปั น บาซู ถูกกระสุ นยิงเข้าที$หวั ไหล่ขวากระสุ น ทะลุ

หลังได้รับบาดเจ็บที$คอนโดย่านราชประสงค์
- มีผบ
ู ้ าดเจ็บจํานวนมากขณะที$ทหารยึดพืนที$ยา่ นราช

ประสงค์คืน

17.00

16.50: มีผบู ้ าดเจ็บจากการระเบิดใกล้สามเหลี$ยมดินแดง

เข้าศีรษะที$ ซ. งามดูพลี ศพถูกส่งไปรพ.เลิดสิ น
17.50: สมาชิก จส.100 รายงานจากใต้ทางด่วน

17.15: นปช.รายหนึ$งถูกยิงที$เบ้าตาจากการปะทะที$ ซ.

พระราม4 ว่ามีผบู ้ าดเจ็บจากการถูกยิง 5 ราย โดยมี

งามดูพลี
ด.ต.บุญสื บ จํานงค์ฤทธิG ผบ.หมู่ จร.และ ด.ต.ถาวร พิมพ์

17.15: นายมานะ แสนประเสริ ฐ เสี ยชีวติ จากการยิง

18.00

อาการโคม่า 2 ราย คนที$ถูกยิงที$ศีรษะน่าจะเสี ยชีวติ
ส่วนอีกรายถูกยิงที$สีขา้ ง

โคตร ผบ.หมู่ ป.พร้อมภรรยาและลูก ได้รับบาดเจ็บจาก
แรงระเบิดที$แฟลตตํารวจของสน. ลุมพินี (ในไทยรัฐระบุ

ศูนย์เอราวัณสรุ ปรายชื$อผูเ้ สี ยชีวติ จากการปะทะ

ว่าเป็ นเวลา 18.00 ส่วนข่าวสดระบุเวลา 18.20)

ระหว่าง 14-15 พ.ค. มีท งั หมด 17 ราย*

19.20: สมาชิกนปช. คนหนึ$งที$มีอาวุธโดนยิงจาก

19.00

นายพรสวรรค์ นาคะไชย เสี ยชีวติ จากการถูกยิงเข้า
หน้าอกข้างซ้ายและช่องท้องเมื$อ 17.00

สไนเปอร์ของทหารที$เฝ้ าย่านบ่อนไก่ ถ. พระราม 4

20.50: หญิงมอเตอร์ไซค์รับจ้างคนหนึ$งถูกยิงเข้าท้าย
20.50: ตํารวจ ปจ. 1 นาย ถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริ เวณสี$

20.00

ทอยที$บริ เวณสี$ แยกจตุรทิศ

แยกจตุรทิศ ต่อมาถูกนําส่งรพ.พญาไท 1

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

137

หมายเหตุ:
* ศูนย์บริ การแพทย์ฉกุ เฉิน กรุงเทพมหานคร (ศูนย์เอราวัณ) สรุปรายชือผู้เสียชีวติ จากเหตุการณ์การปะทะระหว่าง
เจ้ าหน้ าทีกบั ผู้ชมุ นุมตังแต่
< วนั ที 14-15 พ.ค. มีทงหมด
ั<
17 ราย ได้ แก่
1. นายเสน่ห์ นิลเหลือง อายุ 48 ปี
2. นายอินแปลง เทศวงศ์ อายุ 32 ปี
3. นายประจวบ ศิลาพันธ์ ไม่ทราบอายุ
4. นายปิ ยะพงษ์ กิติวงศ์ อายุ 32 ปี
5. นายสมศักดิO ศิลารักษ์ อายุ 28 ปี
6. น.ส.สันทนา สรรพศรี อายุ 32 ปี
7. ชายไทยไม่ทราบชือ
8. นายพัน คํากอง ไม่ทราบอายุ
9. นายมนูญ ท่าลาด ไม่ทราบอายุ
10. นายชัยยันต์ วรรณจักร ไม่ทราบอายุ
11. ชายไทยไม่ทราบชือ
12. ชายไทยไม่ทราบชือ
13. นายกิตติพนั ธ์ ขันทอง อายุ 26 ปี ถูกยิงชายโครง จากสามเหลีย มดินแดง เสียชีวติ ระหว่างผ่าตัด
14. นายทิพเนตร เจียมพล อายุ 32 ปี ถูกยิงศีรษะ จากสามเหลีย มดินแดง เสียชีวิตก่อนนําส่ง รพ.
15. นายสรไกร ศรี เมืองปุน อายุ 34 ปี ถูกยิงศีรษะ บริ เวณซอยรางนํ <า เสียชีวติ ก่อนถึง รพ.
16 นายบุญทิ <ง ปานศิลา อายุ 25 ปี และ
17. นายสุภชีพ จุลทรรศน์ อายุ 36 ปี ซึง เป็ นคนตายรายล่าสุด ถูกยิงทีถนนราชปรารภ เสียชีวิตก่อนนําส่ง รพ.

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีความรุนแรงทางการเมือง 13 – 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

138

ลําดับเหตุการณ์ วันที 16 พฤษภาคม 2553
(จากข่ าวในหนังสือพิมพ์ รายวัน ของวันที 17 พ.ค. 53)
ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ
นายเอกประพันธ์ พาณิ ชย์พงส์ หรื อกําปั น บาซู ถูกยิงที$
คอนโด ซ.รางนํา (มติชนระบุวา่ เป็ นเวลา 01.00)

ผูเ้ สี ยชีวติ
05.00

ข้ อมูลจาก ศปช. รายงานว่าช่วงเวลา 09.30 น. มีชาย
ถูกยิง ชือ นายสมชาย พระสุวรรณ ถูกยิงบริเวณศีรษะ
ผูห้ ญิงรายหนึ$งถูกยิงเข้าที$ศีรษะบริ เวณหน้าชุมชนบ่อน

10.00

ไก่ และมีผถู ้ ูกยิงบาดเจ็บเล็กน้อยอีก 1 ราย
ข้ อมูลจาก ศปช.ระบุวา่ มีผ้ ชู มุ นุมถูกยิงช่วงเวลา
10.30 น. นายสุพรรณ ทุมทอง ถูกยิงเข้ าทีศ ีรษะ

11.00

11.05: ชายวัยกลางคนถูกยิงเข้าศีรษะขณะเดินไป
ธ.ไทยพาณิ ชย์ สาขาลุมพินี ต่อมาถูกส่งรพ.เลิดสิ น
12.10: ชายไม่ทราบชื$อ 2 คนถูกยิงเข้าศีรษะจากการ

12.00

ปะทะที$หน้า ธ.ไทยพาณิ ชย์ บ่อนไก่

12.40: นายสมชาย พระสุพรรณ (วรรณ) เสี ยชีวติ ที$รพ.
เลิดสิ น หลังจากถูกยิงที$บ่อนไก่-พระราม 4 (จากรําลึก

รพ.เลิดสิ นเปิ ดเผยรายชื$อผูบ้ าดเจ็บที$ทางรพ.รับตังแต่
8.00 ของวันนี โดยเป็ นชาย 4 ราย 2 รายแรกกลับบ้าน
ได้แล้ว ส่วน 2 รายหลังคือ นายสุวทิ ย์ สายจันทร์ ถูกยิง

13.00

หัวไหล่ อาการสาหัส ส่ วนอีกรายคือ นายสมชาย พระ

14.30: มี นปช.เสี ยชีวติ จากการถูกยิง 1 รายบริ เวณปาก

สุพรรณ (วรรณ) ซึ$งทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสี ยชีวติ
แล้ว

บ่อนไก่-พระราม 4: เราไม่อยากให้ลืม (1))

ซ.งามดูพลี
14.00

14.40: ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ 1 ราย เป็ นวัยรุ่ นชายถูกยิงที$
หัวไหล่บริ เวณป้ อมตํารวจ แยกสามเหลี$ยมดินแดง
ต่อมาถูกนําตัวส่งรพ.ราชวิถี

ข้อเท็จจริงเบือ- งต้นกรณีคว