You are on page 1of 40

BJ1eHfJ 4034

rEPMAHJ1JA

'llA1KOBA-

1/1931-1949/

L__T_E_Y_X_O_r_l_,_O_K_TQ_B_p_I_o_r_2_0_03 ~

rEPMANIA IIAIKOY 1931-1949

H rKEp~aVla ndiKo(3a ElVal ~Ia MaKE06vlooa avwvfOTpla TOU fl..L.E. 11 OTTO fa OE ~IKpf) I1AIKfa t~WOE Til ~wf) TI1<:; OTOV avwva Via TI1V aTTEAEUetpWOI1 aTTO TOV ~tvo KaraKTI1Tf) Kal Til VTOTTIa ~ovapXQ(paOIOTlKf) aVTf~paoll. rEwf)el1KE TO 1931 OTO XWPIO rKtp~av (AVIO<:; rEp~avo<:;) TI1<:; nptO"TTa<:; crro TTOAUTEKVI1 aVPOTlKf) oncoveverc.

H rtp~a KaeW<:; Kal 01 a~EAcpt<:; TI1<:; Kal 0 a~EAcpo<:; TI1<:; eo~wpo<:; ~EvaAwoav KaTw orro OUOKOAE<:; ouvef)KE<:;, xwpf<:; va txouv Til ouvcrornrc va OAOKAIlPWOOuv OUTE Til (3aoIKf) EKTTaf~EUOIl·

Tnv aVOI~11 TOU 1943 OTO OIOIlPOUPVElO TI1<:; OIKovtvEla<:; aPXloav va E~cpavf~ovral EeEAovTt<:; avwvloTt<:; Via va ETTIOKEUa~ouv ra OTTAa TOU<:;.

H rtp~a -tTOI rircv TO xa"j~EUTIKO TI1<:;- rrcp' OAO TTOU f)rav aKo~11 ~IKPO KOpfTOI tOEI~E ~EvaAIl ixcvorntc OTO va (3VOAEI OE TTtpa<:; urc TOOO OUOKOAI1 epvcoto. r' OAI1 Til ~lapKEIa TOU aTTEAEUeEpWTIKOU avwva 11 rtp~a E~aKOAOUeI10E va ~OUAEUEI OKAllpa Kal va ETTIOKEUa~EI rc OTTAa TWV avwvlOTWV TOU E.A.A.L.

ME Til Af)~11 TOU TTOAt~OU, Til ~11 Tf)P11011 TI1<:; Lu~cpwvfa<:; TI1<:; BapKI~a<:; Kal TI1V tvap~11 TOU E~cpuAfou 11 rtp~a -~E TTPOTPOTTf) TOU rrcrspo TI1<:;- apxf~EI va KavEI TOV OUVOEO~O cvcusoo OTt1V TTOAI1 Tr1<:; Cl>Awplva<:; xm TI<:; aVTapTIKE<:; o~a~E<:; TWV npEOTTWV.

Ta ~Iacpopa ~l1vu~ara ~Era(3l(3a~ovral aTTO Til rtp~a TTpO<:; Til Cl>Awplva ~E Til (30f)eEla TOU AVTWVI'] ApvaOUTI1, TOU rlawl1 LOcptPO(3, TOU rTOVlav Kal rr~o KOAOTOKO «n aMou<:;.

Tov LETTTt~(3PIO TOU 1946 vlvsrcn ~tAO<:; TI1<:; E.n.O.N. «n OTI'] ouvtXEla 11 I1VEofa TOU fl.LE. TI1<:; avteEoE ~Ia ~UOKOAI1 epvcoic. NuXra ~tpa Kal OE MOKOAE<:; ouvef)KE<:;, ~a~f ~E TI1V aOEAcpf) TI1<:; MtvKa, KaraoKEua~av 500 Kapcpla Via TO TTETOAw~a TWV aMvwv TOU fl.L E.

Tov OKTw(3PIO TOU 1948 11 rtp~a ~E TO OTTAO OTO XtPI EeEAOVTIKa OU~~ETElXE OTl<:; vpa~~t<:; TOU fl..L.E. ETTElof) rircv aKo~11 ~IKpf) Via va TTOAE~rlOEI 01 51KOf TI']<:; Kat 01 cpfAOI TI'] ou~(3oUAElllaV va TTEpaOEI OTI1V aTTtvaVTI TTAEUpa TI1<:; VIOUVKooAa(3IKf)<:; MaKEoovfa<:; Kat va OUVEXfoEI EKEf TI<:; O"TTou~t<:;. O~w<:;, 11 rtp~a TO apvf)el']Ka KaTI']VOpl1~arIKa Kal ETTt~EVE TTW<:; «rrovco aTT' OAa 0 avwva<:;».

LTI<:; 12 Cl>E(3pouapfou 194911 rtp~a oav ~aXI~11 OTI1V 14~ Ta~lapxfa TOU fl..L.E. oU~~ETEfXE OTI1 ~aXl1 Via TI1V KaTaAI14J1'] TI1<:; rEwPVIKf)<:; LXOAf)<:; TI1<:; Cl>Awplva<:;. L' aUTf)v TI1V al~arl']pf) OU~TTAOKf) 11 rtp~a Tpau~aTf~Eral TTOAU aOXI1~a OTO TTpOOWTTO. ME TI']V OTTlOeOXWPl1011 TWV OUVTPOCPWV TI1<:;, OUVEAf)cpeIlKE atx~aAWTI1 Kat ~ETacptp91']KE OTO VOOOKO~Efo TI1<:; Cl>Awplva<:;.

EKEI TI1V emoxsrrrovro, 0 ouvxwplavo<:; TI1<:; ntTpO<:; MouoKapo(3 ~a~f ~E TOV Vlarpo LTTUPOTTOUAO Kal Til OU~(30UAEUOUV va aTTapvl19E1 TO Ko~~a Kat TI1V I~EOAovfa Kal va KaVEI Of)AWOI1 usrcvolcc Via va VAITWOEI TO aTTOO"TTaO~a.

H rtp~a cpvelrrn KaTllvopl1~aTlKa Kal TI<:; ETTO~EVE<:; l1~tPE<:; acpou cvoppuxre «n xwpf<:; va ~IKaOTEi, EKTEAtOTIlKE OTI1 Cl>Awplva, OE I']AIKfa 18 ETW-V.

IIEPIEXOMENA

• 50 xpovta 1tOAt'T1KOi 1tpOCJqn>'YE~

(Io~. Euu6EpOTlJ1tia)

• A1tO TO TlJU01tTtKO fl1]VUfla T1J<; OAKKE

• IIpoK1]pU~'I ron MEPA

• MElOVO'tlKU ~'I't1]fla'ta Kat 't~tK1] CJtJVEW'ICJl) (AEA'tlo 't'l<; OflUOa<; I:llVTpOfj)rov T1J<; KOlVroV1K1]<; AP1CJ'tEPU<;)

9 Tov IuvooaplO ~01) 2000 ~e!dvq-

9 os ~IU npocrruiSelu ylU i:va «MAKEt.ONIKO ENHME-

PQTIKO LlEATIO» ~IU KUI oev 1)m1Pxe KUVi:vU &vwno usco yux e)l~.To zpdrro ~wxo<; eixe E~roq)1)AAo T1'J Mipxn fKivoJ3u. Tov AUyo1)mo ~01) iOIOl) ---------- 11 e~o1)<; EK156Sl]Ke 'to Oe\l'tePO ~wxo£ .. ue ~roqmAAo 'tOV AAe91V'tep IIo1tOcpoK1. Tov IUV01)apIO 't01) 2001 TO neplOolKo uerovouuorrpce os «JI03A» (JCJdl~) Kat K1JKAocpOpT]Oe 'to rptro 'teUxO<;. Tov Mruo ~01) 2003 j3yfjKe 'to epoo~ ~w-

• 0 I:YN Ka'tU 'tOO pa'tCJ1CJflmJ Xo<; ue e~wqmUo rov Turvve :EuV'tCtV-

16 OKI. Le AlYo Su K1JKAocpopi]oel 'to 6yooo

& 'Ym 'ta av6po>1twa OtKaUl>fla'ta ------ 'teUxo<; T1'J<; «AOZA» ue e~rocp1)AAo rov

17 K' pore MuripKroP uno T1'JV muu

• IIOAt'ttKoi 1] EOvtKOl1tpoCJfj)lJ'YE<; ------- (Iloorox), Kat 1pll00KCt Su O1lvex;iOet vn

• Mm CJtJVUVT'ICJl) OWOvlCJ'troV CJ't'l 0ECJCJaAovlK'I eKoioe'tUI uv etvm ouvmov zeptoco-

18 'tepe<; unol5Uo <pOpe<; 'tOY xpovo.

(Efj). N&aAva'tOA1]) ------------ IICLpCtU'I]Auo~ro<;1)nlipxetT]UVUYKT]

20 vu K1JKAocpopoiiv KUt TeUxlJ ~etlitKeo-

• Oxt CJ'tOll<; &VOEV Kat &VOEV \jIEU'tG-aVTlE6VtKtCJ't&<; Jliv01) neptexoJliv(1) (uqltepro~TU). 'E-

• A1toCJ1tuCJfla'ta a1tO T'IV 5'1 Kat't'lv 7'1 'tOtUnOOOl KUtOTO e~<; Su K1JKAocpopei KUt T] «BHEHA JI03A» (<<Bli:vU

OAOfl&U1E<; 'tOO KKE 21 A6/:,u», UVUPP1XO~VO 1CAi]~U). Auro ro

• Ofl1Aia M. IIafl'1'CJaA.i~ ernv 'teUx°<; ue rov Ti~AO «API:ETEPO KI-

t". V'I ~... NHMA KAi IIAPTIZANOI» zspi-

7'1 OAofl&Uta 'tOO KKE 22 Au~PavEt PUOIKU Ke{~U zou 0'1]11001-

eiiTl'JKUV ern OUO npOnu 'twX!] T01)

• To flaKEoovlKO E6vtKO ~1]TlJfla CJ't0 fj)ro<; «MAKEt.ONIKOY ENHMEPQTI-

'trov a1tofj)uCJErov TlJ<; 6'1~ OAopiuta<; KOY LlEATIOY» evW'l] 1)noAOlnl] UA'I]

25 EiVUl apSpu n01) TU O'l]~ooteUOI)~ YlU

(N&o<; KOCJfl0<;) ------------ nproT1'Jcpopa.

eu 1)nap~o1)v Kl QUa ~eUX!] T1'J<;

• To flaKEOOVtKO ~1]T1Jfla Kat Ol KOflflooV1CJ't&<; «Bieva A6/:,w> I1E IOTOPIKIl, ACLOYPUCP1-

(fl. llOllA.t01tOllA.O<;) 31 Ka K.A.n. Se~u'tU. flU vc E1looroSEi UU'tT]

'I] npoonuSElu xpel6!;ETUI1J1tOmTJPU;'I],

• A1toCJ1tUCJfla'ta a1tO 'to 90 Kat 130 'l]9tKi] KCLt 1)AtKi], onOlC; oluKiVT]O'l] K.U.

____________ 36 uno zepiccotepou; MUKE06vE<; T1'J<;

I:llV&Opla 'too KKE EUoou<;, 't01)<; nOAl'ttKoU<; ~U<; npo-

~---------------------~ Ocpuye<;, 't01)<; MUKE06vc<; On01lYT]<;.

YTIEyeYNO~ TOY MAKE6.0NIKOY AVTO fO ToOXOI; atplopWVf:W.1 mOl' ",0J..0

ENBMEPOTIKOY 6.EATIOY "BJ.1GHR 1\~4" aywurro tpi),o eavtmr, (J.lfO TO Txpavto-

NIKO~ ~IOL pnop ",ov par; tJ.tp'l(JE 0Tlr; 511112002 MO fPOXaio aTVX'lpa. 0 Eb.JcI1r; irrav VTOrrIOr; nov ayoxoioe TO XroPIO K<J.l1"lV napb.lJoU'l.

YI' aDfO tau eiXE UVpPfJJJ.EI uioa ox' eo aiJ)J.oyo oxox; tine 0 n:(J.lftJ., TOV XroplaiJ

'- ..... OTOVElrIKE!IJWTOV. ea(JE()VpOpaOTf:.

• AEA.'tWll Tll1tOll 'tOO AlKWOll KlV1]CJEroV

'Yta 'ta IIOAt'tlKU Kal KOlVroVtKU AtKalrofla'ta -- 15

• I:llVUvTqCJl) Atl'ata'trov MaKE06vrov CJ'tO T'pvo~o 15

Ta evunovoaca apepa f:Krppat;ouv T/)V attoiun TOU oovtosm TOU,

2 BHEHAR03A

50 XPONIA nOAITIKOI npOICI>VrEI

"Ioc" T11~ Kl)puxK1l~ 21111/1999

01 V&IJT&POI O&V "f!'wpi(ovv Kav T1fV vnapgj TOV<;. K6.nolOl naJ..IIJT&pOI TOV<; ixovv ~eX6.(Jel. K6.7rOIOI illol nov noliprJ(Jav pa(i TOVe; &v Oilovv va TOV<; OvPOVVTaI. Kai 01 apxi<;, P& KVVI(JpQ, n&plpivovv anlw<; va n&06.vovv. KI opw<;, eKeiVOI (ovv aKopa P& tnv unioa on Oa unopeooov va ~ava-

OOVV TOV Tono nov ,},&VVljOrJKav. Eivca 01 TuwTaiol noatucot npo(J(pV'}'e<; nov TOV<; apVOVVTaI aKopa T1fV illrJvIKTj 10a,},ivel(/.

To IpEnVO 1p9tv01tO>po nPOYPUJ.lJ.l(lricrTllxcv 'tpia crTlJ.lavnKo. toropucr cruveoplu . J.lE avnKElJ.lEVO 'tOY EJ.llpUA.tO nOAEJ.lO. Ot YVCOcr'tO'tEPOt 'EMTJVEe; toropucot eococrav TIl crul-l~oAi] roue ce eve 9tl-lU nou lpuiVE'tat on eXEt 7r€po.crEt nAtov crTll otKatOoocriu TIle; emcr'tijI-lT)e; rot»; OAEc; ot cro~apee; BlpTJJl€pioBe; ouve'tai;av BlOl1<II alptBpWJ.luta ere 50 xpoVla uno TIl ATJ91 rou El-llpUAlou. ~lucrtuupw9TJKav anO'VEtc; Kat otUtultW9T)Kav omlpcoviee;, OAOt 0- l-lcoe; eutverm va cruJ.llpWVT)crav ce tva onusio: o EMTJVlKOe; BJ.llpUAlOe; stvm I-Ita toroptc tOU 1t!lpeA90V't0C;.

Kat ouo»; 0 J.llcrOC; au-roe; atOOvru; OBV IpUivE'tat vn sivm apKEtOC; ym vu mtcrBt Kat TJ 'teAEUtaia 1tATJyT] nou o.lpT)crB orou; emsi]craV'tBe;. Oos; ltOAtnKee; npcoto~ouAiee; Kt av exouv 1t!lp9Ei yUl "TIlV o.PcrTl ttov cruvE7r€tOOV tOU," (Jl€ tBAEU'taia to Ol-lffiVUI-IO vOJ.l0ge'tTJl-la TIle; <ruy1<U~epVT)crTle; TSavYB'to.1<T)), 0 EJ.llpUAtOC; E~aKOAoU9El va crspet ano J.lUl OI-l6.0a nOAt'twv TIle; EM6.0ru; to autOVOTJtO otKaicoJ.lu vc emorpsIJIOUV omv ltUtpWU rou; Tou; anayopWBt aKOJ.lU Kat mv anAi] oAlYOCOpTJ EmcrxE'VTJ oro XCOPlO zou yevvT]9TJKav, BKEi 1tOU stvm 9aJ.lJ.ltvot Ot yovEic; tOUC;, BKEl 1tOU souv UKOJ.lU ot o"uyYBVElc; roue, EtVat ot tEAEU'tuiotnoAtnKol 1tpocrlpUYEe;, 1tOU aKOJ.la 9ECOPOUVtat "smxtvouvot", J.lOVO Kat J.lOVO EltElOi] 1tOAt'tOY palpi]9T)Kav "MUKEOOVEe;" i] etuXE va xuto.yov'tUt anO m crAa~OlpCOva xcopui TIle; EMT)VlKi]e; MaKEOoviae; Kat E7r€lOi] ElttJ.ltvOUV vc upvoovtm 01tomcroi]1tOtE J.lOplpi]e; oi]AcocrTl vouuioopocovrs; i] E9vtKi]e; Jl€tUJ.lEAEtru; rou; ST)tEi to EMT)VtKO Kpo.'tOe;.

AA£~avopOe;, 0 MaKE06vae;

Kevtpucn J.lOPlpi] Jl€ta~U 'tCOV 1tOAtnKWV npocrlpUycov anO 'tTJ Mcxeoovic EiVat 0 AA.E~6.vrcp llonO(j)!JKl. Tov ElttcrKElp9i]KaJl€ oro onin

o napTl~avoc; llonO(j)<JKl

rou, crTllv nOATJ Movccmpi (M1tl'tOAa) TIle; Dr ~ MUKEOoviae;. H EmcrKE'VTJ ornv 1tOAT) au'tij Jl€ TIlv 1tAOUcrta toropic stvm nAtov 1tOAU WKOATJ, Sum 01 apxee; TIle; YEttOVtKi]e; xwpru; exouv J.lOVOJl€pWe; Ka'tapyi]crBt TIl ~lsa. IIoAAoi Ko.'tOtKOt TIle; ltEplOxile; TIle; <I>A6)ptvru; nspvoov Ka9TJJl€ptva tu ouvopa yta J.lta ~oA'ta ore a~t0geu't(l TIle; ltEptOxile; Kat mtAtyouv TIl VtJX'tEptvi] scoi] TIle; i]cruXllC; Kat IpTllvi]e; -yUl rou; 'EMTJVBe; - J.laKEoOVlKi]e; J.lEyaAoU7tOAT)e;. A1tO TIlV auTJ 1tAEUpa, 01 EMTJVlKtc; upxee; EmJ-ttvouv 0"'tTJ otu'tijPTJcrTl TIle; ~U;ru;, EJ.l1tOOlsOVtru; stm TIlv Ka9000 EmcrKE1t'tWV cero 'tTJV 7r€ptoxil 'tOU Movcornpiou, YEyOVoe; us oucrJ.lEVElc; =WcrEtc; crnv oucovouia TIle; EMT)VlKi]e; ~unKi]e; Mexsdoviru;. AM6. 0 AAE~avtap Ilonooox; OU'tE ~isa OBV unopsi VU ~y6.A.El. Tio ru; EMTJVlKec; apxee; nnotsAEi KOKKtvO 1t!lvi 'to YEyOVOe; on 0 K. II01tOlpcrKl EiVat 1tpOEOpOe; TIle; 'Evoxrrp; tCOV Ka'tayOJ.lEVcov uno

BHEHAD03A 3

tT) MWCEoovia rou Al'yuiou. Etvor KOtVO uocnxo o~ "u1t1lPEoiEe;" tT)e; 1t€pwxr1e; on T1 "KOKKtVT) lCap'ta" yta 'tOY Tlonoqxrxt 9a stvrn T1 'tEA.tu'taia nou 9a lCa'tuP'YT)9Ei, oton 9EropEi'tat "cxomovo; E- 9vtlCtoule;" .

E9vtlCtOule; 0 I16no<p0lCt; 0 OUVOI.UAT1ule; 11ac; ~ElCapoisE'tat oru yfA.lO., !!E uuro 'to ovotX'to YEAto nnv av9po)1trov nou OEV EXOW rnv ava'Y1CT1 va lCpUlJIOUV tinotn, AAAroO'tE eivat xowo l1uonK6 on T1 E9vtlCtOnlCl'J nOAtTIlCl'J T)'YEoia tT)e; xoopac; 9a E~A€1tC us xnM !!Un rrtv U1tOl1aKpWml rou an6 tT) 9EOT) ron npoEopoU xat tT)v nvnlCa'tamaml rou an6 lCanOlOV "!!E'taKOIl110Uvtern": "Evoz; K01l110uvtOule; stvm npoo'ta OtEBvtOule;, aUtOOe; OEV stVat lC0I1110Uvt0ule;", UEt o iOtoe;. "Eusiq 6AOt stucors avalCa'tro!!EvOt xm 'to ~EpOU!!E. Eyoo EXro npootT) E~aOEA<pT) EMT1- vioa lCat 1] aOcA<pi] 110u EXEt ~ouAyapo ~aocA<po.

H auT1 aOcA<pi] uou EXet LEp~O. Kt tyoo n va Kavoi; Au'ta nou EAtyE 0 KalJlaAT1e; 'tOU L't0XOU; 6n npEnct va stum EBvllCtOule; lCat vc o<p~ro OT1Aaoi] 'tov'EMT1VU, 'tOY BouAyapo, 'tOY LEP~O;"

o AA€~av'tap I1ono<pOlCt yEVVi]9T1lCE O'tO xropt6 N'tOAVO Koropt, tT) OT)!!Eptv1'j Ka'tro Yopouoa, onoo XtA16l1E'tpa ano tT) <l>AOOptVa. An6 E<pT1~Oe; EV'tax9T1lCE orov E.i\AL K(l1 'tOY t.T1110KpanK6 L'tpa't6. ME mv i]na ron t.T1J.lOlCpanlCOO L'tpa'tou alCOAou9T1oE tT) uoipu trov aAAroV !!IlX11- 'toov. LtT) ouvExaa ~pE9l)lCE !!E 'tOY IltyaAo 6yK0 trov npoo<pUyrov ornv TaOlCEvOT1lCat, 'tEAoe;, lCa'tEAT1~E omv 'to'te ytoUYlCOOAa~tlCi] MalCEoovia.

"0 vouo; ron '82 npE1tCt vc ~Et. E!!Eic; OEV <pUya!!E !!E tT) 9EAT1ml !!Ile; tote an6 tnv Ellaoa. Kat 'toopa 'to 1l0VO nou ST1'tOO stvm vc yupioro ClCel nou yEVVi]9T1lCa. eEAro vc ne9avro orov 't6no 110u". To napanovo rou 1(. Ilonoeoxt sivrn on

9u!!U'tat ulC611U tT) OpuOT) rou oma o'toue; 10'tOPllCooe; T1yE'tec; ton KKE. E>uJ.lu'tat 'tOY ZaJ(apuio'l, 'tOY MnEWyuIVVT), 'tOY tOto 'tOY <J>MopaKll. Kpurc !!E WAU~Eta 'to KOl11lanlCO ~t~AWPW nou ElXE roe; J.lEA.Oe; rou KKE, us 'to ovoua AU~avopoe; I1anaOT1I1T1'tpiou. t.EV I.l1tOPEi., Ol1roe; va OUYJ(ropi]oEl

roi»; to'tOpllCOUe; T)'YE'tee; ron KKE nou lCa'tE~T1lCav otT)v EAMoa lCat tylCa'tEAttlJlav rou; oAa~oJ.1(l1(E06vEe; ucX11'tEe; rou;; "Tta !!Eva, 6AOl Ot apX11yoi lCat o'tputT)yoi Eivat AI1tO'tUK'tee;. OAOI xu'tE~T1Kav lCU'tro ornv EUuou, lCat 0 Mnup'tsoo'tac; Kat 0 lroavvioT1e; Kat 0 Mnpxo;".

Eooo loroe; aOlKEl 'to KKE 0 OUVOl1lAT1ule; 11ac;. Optousvc meUX11 'tOU K6J.1l1a't0e; EXOUV xat' EnaVaAT1lJ1T1 E1t1J(ElpT]OEt va 9Eoouv 'to si]tT)lla, aMa unoJ(ropouv !!E 'to <p6~0 on 9a ~UnvT]OOUV tn ovnxouuouVtOnlCU aVUKAaOnlCU tT)e; KOlvi]e; yvOOI1T1e;. To EiXE 9EOEI npoo'ta npoo'ta 0 iowe; 0 XaptAaoc; <J>MoP6.KllC;, nalpvoV'tac; loroe; 9uppoe; a-

n6 tT)v suooptc nou smxpu'tOU06 tT)v 1tCpiooo tT)e; OlKOUI16vtlCl'Je;. AMa Kal mo np60<pa'tu, T1 AAEKa IIanapT]ya 6iXe unooX696i on 9a ~ava<pEpEt 'to 9EJ.1a otT) BOUAi].

o AJ.e.;avrep ue TIl '1Vvo1Ka TOV Bauuuni tau TIIV aoep'IJ1j TOV Karepiva (apIUTepa) nov auvavnjfhJKe atnv AVUTpoJia TO 1985 p.liTa 41 AK6p.a tau mjp.epa TOV anaropecoov va li1rIUKeqrrei TO xwpl6 TOV TIIV KaTw Y opovua

o EJ1<pUAtoC; noo OUVEJ((l;ET(U

o K. Ilonoecct morsuet on 0 611<PUAIOC; nOA€I10e; OEV i]'tav ouva't6v vc ano<pwJ(9Et: "Orov i]p9av Ot 'A'Y'YAot ornv Ellaoa, tOn09EtT)oav orrtv E~ouoia ClCElvoue; zou OUVEpyUotT)Kav 116 roix; lEpl1avoue;. LtT)V Ellaoa opouoav nQvro an6 160 OUJ.1I.lOpicC; !!E 20.000 OnAIOI1EvOUC; xou apX).oav va KUVT)YOUV rou; 0T1J.10KpUt6e;. KI mrroi, ylU vn oro90uv, rnpE1tE vc napow 'ta onAa. '01tOtOe; 9EAtl va ypalJlEt aUtOOe; mv tcro pia, ac; uou 1t€1 EJ.lEva n rnp61t€ va Kavro orcv E~A€na vn ~tasouv tT) l1ava 110u Kat tT)v aOcA<pi] 110u xt orov E~A€nU va tT)C; ~yal;ouv 'to I1rop6 ano tT)v KOlAta !!E 'to !!IlJ(aipl.. Tt va Kava!!E; BOw ern MaK600via ano 'to '45

4 BHEHAH03A

(J1CO'tOOGTjlcaV Kat Xa9TjKav nO;vw MO 250.000 MeKt06vte;". H J.!EyaAu'ttpTj IlUXTJ rou tllqn)AWU 1tOU m'jpt uspo; T]'tav (HOV KU<p'tT], (HOV rpullllo. "44 IUlpte; Kpa'tTjcraJ.!E ~ Gecrtte; Ilac;· 0 ~TjIlOKpanKoe; L'tpa'toc; 1tOMIlTjcrt TjPWtKU. AKolla Kat crT]lltpa otOU(J1COUY oru; L'tpa'ttronKec; AKaoTjllitc; UU'tEc; ~ IlUXtC;. AMa GAi~Ollat 1tOU XU9TjKav nuvw <l1t6 50.000 llaXTJ'tee;. Kt T]'tav natotU 1tOU Sev tixav ~ulett aKolla ~uPU<j)t Kat otv tixav aKolla llU9tl rnv uYU7tTJ"· L'tO lluaA6 rou IIono<p(J1Cl, 0 no/ctlloc; ioofnrvuJ.!Ei us xumorpo<pT]. "Ozoto; Gelett 'tOY noletllO vn 'tOY EXtt crmn rou. A/cleU oi olUKpicrtte; npE1ttt vc mlljlow. !ltv npe1ttt vc (J\)VtXlSOUJ.!E vu ~usouJ.!E utoo; crnv KllPOtU llaC; Kat vn no'tisOUJ.!E Ilicroc; 'til 1t<ltOtU Ilac;".

To nepn-

ousvo KaAOKaipt 0

A4~O;v'tap Ilonoecxi, wc; npotOpOe; 'tT]e; 'EvW(JT]e; rerv KatayollEvwv MO 'tT] Moxedoviu tOU AryniOU, MtUGuvGTjKt orov OHE Kat EGtcrt 'to sT]'tT]lla 'tOU t1t<lVMa'tptcrllou rorv nOAtnKOOv npocr<pUywv nou GtWPOUV'tllt "IlTj 'EMTjVtC; 'to yEvOe;". L'tT]V ai'tT](JT] au'tTj MUV'tT]crt 0 tK1tpocrwnoe; 'tT]C; Y ml'tT]e; Apuoorstox ylU 'ta ~tKatOOlla'ta rou AvGpoonou (31.8.99), xm tou nvcxotvoice on Ilt 'to GElla Gil acrxoATjGei Tj Emtpomi AvGpwmvwv ~tKatWIlU'tWV tou opjuviopo». 0 K. Ilonoocx; tixe mv KaAocrUVT] vu )!<lC; crteilctt (onwc; Kat os noMoUC; OTjIlOcrtoypu<pOUC; c' OATj rqv EupOO1tT]) Eva UV'tiYPll<PO 'tT]C; lli'tT]crT]e; ton npoe; 'tOY OHE. E, Aomov, Tj Emcr'tOAT] tou e<ptacrt ern ypa<ptia )lac; UVOtx'tTj, 0 <pUKeA,oC; T]'tav IlUlctcr'ta E1ttOttKnKa (J1ClcrJ.lEvOC;, oEiYJ.la on Tj unoGe(JT] napaJ.lEvet ern xepta ttov "unnpeouov" nou roou XPOVlU 'tT] XEtPlSOV'tav, Kat ~E~lllU otv EXOW auTj crtPll'tT]ytKTj, napu 'to KIcacrtKO <paKEA,Wlla Kat 'tOY tK<pO~tcrJ.lO oomv 'tOAIlOUV vn llcrXOATjGouv IlE 'to U7tll'tO au'to "eSvtKO rc-

To 'ta)!1tou, npuYlla'tt, napa)!!':vet. 'Eva npocr<pa'to OeiYllll rou tWllJ.!E Kilt ornv eMTjVtKTj BOuAT]. 0 ~OUA,eu'tTjc; ron IIM:OK rl<Op-yOC; AuxV11~ 9UIlT]9TjKE, cr~ 30 LE1t'tEIl~piou, on KMO'tt 0 VEOOTjIlOKpU'tT]e; (J\)vuoElc<pOC; 'tOU rl(Opyo~ KnpuTl;a(jlllP1J~ tOY Eixe MOKaMcrEt npo06'tT] MO 'to KavUlct'tOU: " ... Ki uoro YlU'ti Um'jPXE tors 'to tpo)!O-Il11KEoOVtKO. Eixu 'tOAIlT]crEt vu xopeljlw o' Evil n<lVTJyupt Evav romxo XopO". c1>UcrtKU Otv stvrn 0 XopOC; 1l0VOC; 'tOU. 0 K. AtUVT]C; EXEt OTj- 1l0= 'tOnoGE'tT]GEi UnEP 'tOU E1tUVMa'tPWIlOU OA,rov tWV nOAtnKOOV npocr<puywv Kat EiXE uno(J1tucret 'tT]V apxtKTj OV)'Ka'tuGe(JT] 'tWV E)!1tVEUcr'tOOV 'tT]e; tcrxUoucrac; <PW'tOypa<plKTjc; om't~Tje; 1tOU rooc Momitt, oTj/caOT] ron rUOpY01) rEVV1JJlaTcl Kat 'tOU A vop{;a I1a-

navop{;ou. L'tT]V 1ttptOXT] 'tT]e; eMTjVtKTje; ~'\mKTje; MaKEooviac; MTjBnivouv oi <pwvec; no» STj'touv mv Ka'tuP'YT](JT] 'tT]C; anapuotK'tT]e; OtUKpt(JT]C;. Etvat qnxnxo, soooov oi KU'tOtKOt 'tT]e; 1ttptoxilC; EXOUV XtlctMec; OV)'ytvttc; zou eJ.lm'toUY o' au'tTj 'tT]v Ka'tT]yopia Kat yvwpiSOW MO npooto XEpt 'tT]V UOtlCTl EKKpEIlO'tT]'ta.

o IIonol{Jma. ),8vvtfpevor; lITI(V ElJ.tioa, 0 TqiJ..e ano )'ovelr; nov lixovv )'8vVtf8el lITI(V Entioa

AOlKia JlUJoU al<ova

H oovrpooo; ron K. Iloaoooxi, T] Ba(JlAlKJ], npocrGhEt IlE nuGoe; 'tT] OtKTj 'tT]e; Otll'YT](JT]:

"Knreyouo; MO 'to. IlEpT] 'tT]C; Knoropuu; Tropu ro XWptO 1l0U A,EyE'tat c1>'tElclU, oru J.laKt06V1Ka 'to MyaJ.!E Txperoe, 1I1l0w natoi orev MUKWcrav ot (J\)llllopitC; IlE rou; MUuoeC;. 'Epxov'tav vUX'tU ym vc KMIjIOW Kat va Ka'tacr'tpEljloUY. Onoio; ovncr'tEKO'tUV 'tOY oxonovcv. AvaYKacr'tTjKaJ.!E vn opyavOOcrOUJ.lE rrtv UIlWU llaC; oro XWP10, OO(J1tOU 1l1a IlEpa J.lac; 1ttptKUKArocrav Kat Ilac; IlUSEljlav O/coUC; crnv tKKIcTjcria. Mac; 1tT]yaivavE ylU (J1Co'twlla Kat KunOWe; ttOOnOiT]crE tOY !lTjIlOKpanKo L'tpa'tO Kat T]pGav Kilt Ilac; EcrWcrUV. Msrn J.lac; ~uvalla1;Eljlav Kat Ilac; xooplcrav. Tu apcrtvtKa 1t<ltola tu m'jpav

BHEHAJI03A 5

oro Nscropio 1(1. t~ I!~ mlYav KOVtU ore crUvopu. EKEi I!a<; I!ru;E\jIav 01 UVtUptt<;. 'Evoz; aO£A.!poe; I!0u crKOtW91]Kt". H xupin BaotA.u(11 otv unopai, aKOl!a Kat I!tttl 1!1.<J0 uuovc, va (J1)I!!ptA.1WOEi us tTlv 10Ea Ott tTle; orepouv to OlKaiwj.tU tTle; smOtpo!pTJe;. "Kavaj.tt roou xpoVla vc ~pOUl!t ° tv~ tOY (i)J..ov Ka1 twpa EX,W I!£YCtA.o 7t6vo 0tTIv xap-

'EVo. (J.1uj Ta eyKo.ro.l&Ij4j4ivo. xwpui.

UTI/V Kaatopui (KOGTovp)

OlU nou I!0u WtayoptUOW va yuptow. 01 Fspuovoi nou EKavav tOOO xoxo OtOV KOOI!O 1!1t0POUV EA.t1'>Otpa va I!naivow crnv EMtlOa. Iloto stvm to OlKO I!~ EyKA.T]l!a nou noAGI!TJoal!t oro i010 x,aptlKWl!a j.tt ronq 'EMT]Vt<; Kat avaKatE\jIal!E to atj.tU !!Uc; J.ta~i tOUe;; Ss» ~T]ttlj.tt rbtota. Na oouj.tt uovo tOY rono I!ae;". IlapaKoAouOWVtae; tTlv avo- 7t6KP1tTI vootaAyia tTle;, KataAa~aivouj.tt to A6yo zou ornv lttPtO;o1 tTle; MaKEoov~ Katap10Vtat AtyOVt~ "ta ~tva a.yWtTJtU va con sivut" (NtOUcrKO Noveocxi, Epcmxu Ol]I!OttKtl tpa.you- 0Ul, :EKOma 1971).

6.inAa otTI BaotA.tKij na.pa.KoAouOEi tTl OlTJ'Yl]crTJ tTle; tv~ Wt' rou; a.OEAq>OUe; tTle;· "Tux,Epoe;" a.moe;. Eivat tOExOe; UmlKOOe;, xt stet Otv I!nOpEoav va. El!1tooioow ot EMl]VtKEe; apx,Ee; mv £10006 tOU OtO EMl]VlKO EOa.!pOe;. Movo rrtv Ka.OuOtEPl]oav Aiyo: aKp$w<; 51 x,povta. H mxpu tOU El!!pUAloU Kat tOU ~tv1tEI!OU lttptcrOWEt: "ME tOY EJ.tq>UAlO EytVE I!£YCtA.o KaKO Kat Ottc; oUO nAGUpE<;. To O!pEAoe; TJrev ym oAoue; nzorsvio. AEj.tt nopu va. (J1)I!!p1- AtOlOOUI!E, va. OWOOUI!E 0 tv~ to XEpt OtOV aMo. Na ~pouj.tt tvav rpoao va. I!1t0PEOOUI!E vc ~TJOOUue, A)..)..1L oUotUxWe;, aKoJ.ta xm tWpa., KanOtOe; I!~ /.,EEt OX1". Em rpurvtn x,povm mlya.tVE 0tTIv EMl]VtKij npEo~Eia 0tTIv TOEXia (ToExooAo~a.Kia nnAtOtEpa) yta va. ~l]ti)OEt MEla Elt<lVWtatptOl!oU

xm otv tOU EOtvav Ka.l!ta WttlVtTI<Jl], OUtE opvnnKij. "Ilspiusva 51 x,povta ym vc Ep9w tva I!TJva omv EMtlOa va. ow ,0 XWptO uou xm tOUe; !pv..oue; I!0u, xwpic; tTlv taut0tTIttl I!0u, aAM I!E tOE'X,llCl] 19aytvE1a". 0 (J1)VOI!tA.l]ti)e; I!~ OUcrKOAtU£ta.t va 1!tA.1)otl. H <JUyKiVl]<Jl] tOY nviYEl. 'EXEt ypU\jIE1 1(1. tva.noil]l!a Y1a va £K!ppaOEt tTl VOOtaAyia tOU Kat Tl]V a.ioOl]<Jl] aotKi~ nou VlWOE1:

etAouV va fJ.OV ICOIf/OUV m I(n:epa

Na W1V uxopeoto niota va vopioto

Eto 1CarpIlCo TO onlu fJ.OU 1COU roao ayanxb EIC vtou va TO ~avat;Jlaw.

Neoix; eppr,lCav ubpa tponouc; 01 apxtr; Era rtA11 rou etxootob aubva

Na uPpi(ouv teat va fJAaar11fJ.0Vv

Na afJr,vouv TO ovofJ.a uo» a1C' ra untpdx:

Aer; ICI eiuoi 0 1C1O lXlaxPOr; ex8por; Too 'EBvour;-KpaTOUr;, T1'/r; Ilaipioo;

Kt OfJ.Wr; eyw oooenote elCl(lwv11aa lCaKOAaAla Evavu xpoxoi»; «at 1Carpioor;.

Ki eow sivat uta epdnnon a1C),r,

Tldx; eivai ouvarov fJ.W auvnotia

XI),_I6.0er; va ouvnotebei 1CPW'lV r'lr; ex8povr; Koi ueva va ue tuuopel ue npoooaia.

Msoo crnc; AiYEe; !!Epte; nou E)lE1VE 0tTIv EMaoa, E1tlcrKE!pOl]KE OUO oops; to XWPlO ron. Ot A1yomoi yvwmoi ron "tOY oEx9l]Kav ue £m!puA~l] . "Kan0101 td£lOUV Kat ttc; 7t6ptte;. 6.tv ttc; aj!lt6.pWOUV, aAM ttc; td£lOav. YnapXEt aKOl!a !po~o<; OTQ XWpta tTI<; Kcoroptcc". A)..)..1L tt ExOW vc 11'0- ~l]OOUV 01 Xwptavot tOU; "<l>o~OUV,at aKolla Kat tTl Y AWooa. vc 1!tA.1)OOW Kat Konru;ow yupw ,OUe; J.tTJ1tOl<; Kat roi»; OE1 KavEie;. 0 KOOI!OC; !po~ata.1 Ott Oa ~avap9Et 0 Xwpo!puAaK~. E1tlcrKE!POI]Ka. Kat to T PU!lIlO Kat to Birot, :E' 01.,0 to oPOI!O EiOa ouv- 9TJlla,a. Y1a. to ~amAla Ka.1 "to EOvOC;. Ta ypa\jlavE tropu, oru; 29 AuyoUOtOU, Kat "tPOI!~av naAt "tOY KOOI!O".

IlpaYI!a.tt. :EtTlV KOpU!p1) "tOU Birot, 0,0 0- porrtOlO nou 069l]Kav ot t£A.£maiEe; J.t6.XEC; tou su!puAiou no/.,El!ou, tva. 1!Vl]I!Eio EXEt OtTIOEi Wto roix; VtlCl]tEe; Y1a. vc ttl!1)OEt tOY EOvtKO mpato. A7t6 tOtE nou Ena.\jIav ot Em<Jl]I!Ot EOPTQOI!O( tTlC; "I]!!Epac; tTlC; vilCl]<;" (29 Auyoumou), rrtv EpyOAa~ia EXOW ava.A6.~E1 OWI!a.tEia. cerocrpurov Kat aKpOOE~tEC; OpyavWOEtc;, ouvenxoupooueve; WtO j.ttpiOa nOAltlKwv O"tEAGXWV tTlC; £rri<Jl]I!I]<; NE~ 6.l])lOKpa."tiaC;. 'Borcocv Kat eta \jiM ,wv aOl]-

6 BHEHAJI03A

VUtKroV €CPTHU;pwrov tn =tcrOOta nou npOKaA.€onv rov 1t€pucrJ.t£yo AUyoucr'[o crnv 1t€ptoxil Ot uKpoo~toi vocr,[aAyoi 'rOU CLVnK0J.lJ.l0UVtcr'ttKOU xpnrou; Kat'tTle; Xouv'[ae;.

EmcrK€cpeTjKUJ.l€ nptv ano Aiy€e; J.ttP€e; '[0 uvnusto uu'[O. YmlPXav UKOJ.lU '[a m€cpavta ano 'tTlv mo npocrcpu'tTl emOpOJ.lTj nov vocr,[aAYrov rou €J.l<j>UAlOU J.licroue;. Tu AOUAOUOta €iXav upxicr€t vc ~€-

putvovrm, aAA.a ot KopotA£e; av'[€Xav UKOJ.lU. t.i- 1tA.a ere OV0J.lU'[U oillcpoprov €CP€Op01WA.€J.ltcrnKrov opyavroO€rov, ~€xropU;;av oi '[omKee; opyavrocr€te; 'tTle; Neue; t.T]J.lOKpunue;, nou eotvav '[0 KOtvO~OUA.€unKO x;proJ.lU 0'[0 0"-0 oxnvuco. Iho c,€puJ.t£yo u'li OAU, '[0 cr'[€cpliVt 'tTle; vat;tcr'ttKTje; "Xpuorj; AuyTje;". 'Ioo»; uu'[o vc Tj'[av J.l1tuytanKo an' mv upm·

"H1UV Xpicrotrysvvn rou 1982, orev 0 1tProeu- 1tOupyoe; 'tl]e; "AA.A.ayi]e;" Avopeac; Ilozovopeou avoxotvece mv Q7tocpUcrl] 'tTle; !CU~epVl]crl]e; LOU TIALOK vc sm- 1peljlEt 10V eA.eueEpO e1tuvanatptouc rcov "EAATjvrov '[0 "(evoe;" 1tOAtTIKWV 1tpoo<j>Uyrov rou EJ.lq>UAiou. Mson crnv eucpopiu 'tTle; onYJ.lTje;, Aiyot EOrooav 'tTl oEoucra crl]J,laoia 0'tTl "J,ltKpil" uu'tTj ec,uipsor] - 1tOU cr!11V 1tpUyj.lanKO'tTl'[a, OJ.l.OOe;, coopoeos KaJ.l1tOOEe; OEK<lOee; XtAtaOEe; av8pw1toue;. H Q7tpOKaAU7t'ta pnrotorucn U1Yr1'! OillKPt01l, T] onoin crnv oucin ava"fVwpt~e 11]V U7tapc,T] eSvonKTje; (ov Oxt eSvlKTje;) crAa~OJ,lOKEOOVtKTje; j.l€tOV011]'[ue; O11]V eAAT]v1KTj MUKeOOviU -KUt J.LaA1cr'[U J.Ltcrro J.lme; E7tWOUVl]e; OtaotKucriae; cetoKAelOJ,lOU, ru; OUVEltE1ee; 'tl]e; 0- ltOiUe; evtro8av rooo Ot iOtOt oi crAa~Ocprov01 ltOAtnKOi npoocpuyEe; oco Kat Ot OtEYOi OUYYEYEie; roix, 1tOU 1tapEJ.lE1VaV cr11]V EAMoa- Q7tOtUltW8l]KE 8EOJ.L1KCt orqv xown a1tOcpa01l up. 106841 troy U1tOUP'YWV Eororspucov cr. rEVVl]J,lUtCtc;) KU1 t.T]J,l. Tac,eroe; (T. EKOUA.apiKl]e;) 11]e; 29.l2. 1982. AKoAou8JlcrE 'to 1985 0 VOJ.lOe; 1543 ym TI1V E7t1crrpocpi] troy neptooouov rev 1tOAlTIKWV 1tpoocpUyrov, tn eueP'Ye'tTjJ,lam tOU onoiou urpopouocv pT]ra J,lovaXa ocou; Eixuv itOT] EltUVQ7tU-

'----~

o POIOICJtIHOS anoHrielopos

rptorei ue ~acrl] rnv 1tPOT]YOUJ.l€vn pue j.ltcrl].

Tin 11] oxomuomro, 'tTle; ec,aipecrl]e; rorv "J.lT] EUTjvrov 'to "(EVOe;" 1tOAtnKWv 1tpoocpUyrov, cU,,(AroHO stvor eva unnpsounco €yypacpo 10U 1989, to oxoto ouv'[ax8J1KE Ai"(o ~l£'[a 'to <JXT]J.lanouo 'tl]e; !cu~EPVlJcrl]e; T~awEraKt], npoxstuevou vc a1t01pe~'Et to EYOEXOJ,lEYO 01op8rocrl]e; uu'tTje; 'tl]e; aOtKiac;. Ilpoxemn Y1a ev« onJ,lEiroj.l.u TIle; Al TIoAtnKTje; t.u;U- 8uvcrl]e;, J.lE T]J.lEpoj.l.T]via 24.7.89, apt8J.lo nprotOKoUOU Alt.«l>.631/16/ AI:4426, ouvreK11] tOY 1tAT]peC,OUOlO U7touP'Yo A' T. M1toupAoytcivvr) -Tcranapioll Kat Q7tOOEK'tTl 'tOY tote ava1tAT]pro'tTj YIIE3 rtWP'YO TIQ7tOUAta. "ME 'tTl Ota'tuc,T] uu'tTj" TIle; ultOuP'YtKTje; a1tocpacrl]e; LOU 1982, ota~a~ouJ.lE, «ot "J.lT] 'EUllVee; to yevoe;" -n. X. EAa~Oj.lUKeoovec;, Toupxot ['tl]e; t.unKTje; 0paK1le;, 1tpocpavwe;], AA.~uvoi, Pouuovo~AUXOl- OEY eltava1tatp~0V'ta1 UU'tOOlKUiroe;, una KCtee <JXEnKTj ai't1lcrl] ec,et~otav aU101eAWe;. ~K01tOe; 11]e; pUej.l.tcrl]e; au'tTje; nrov va npoorcreucet 11] Xwpu Q7tO 11] OT]j.l.toupyia vsou J.l€tovOnKou ltpO~Aitj.l.aLOe;)}.

~xenKa J.le ra Kpt'tTjp1a 1tOU Kaeopi~ouv 11]V EK~Ucrl] Kaee retome; "aU10teAoUe; ec,etacreroe;", 'W Enpacpo napaj.lEvet crtOO1tl]AO. Mnopouus, oxrroco, cUAoya va U7t08eoouJ.lE 1troe; OEY usvet eva-

c,to1toill'tTl 11 1tAOUma 1tapaoocrl] oeKuenwv 010 cpuKEAroj.l.a Kat 10 (xutn xnvovo, uUeaipe10, Kat OXt 1tCtV1(l acptAoKEpote;) "~Uytcrj.l.U11]e; ouveiOT]crl]e;" rcov j.leAWV 11]e; e1tiJ.lame; 1tA1leuoj.l.taKTje; oJ.laoue; Q7tO 1oue; Kaee Aoyite; KpunKOUe; Kat 1tapaKpanKOUe; 'rayoue; 'tTle; "e9VtKTje;" aocpaA.€tac; -Kl on, 0't11V KaAU1Epl] ttov nspurttocerov, uuro 1tOU ~l]1Ehat roe; uvrinJ.l0 yta LOV EYoexoj.l.EVo E7tavQ7ta- 1PlOj.l.O nov 1tpoocpUyrov tooouvuust J.lE "oitAroOl] usrovotc;" VEOU ronou. To altOOetKVUet, ov j.l.T] n aAAO, T] WXT] 1tOU Ot t9J)vovtee; emcpuAac,av ce eva a1to 1a KOpU<paiu orEA.exT] 11]e; Avriomorp; ornv eAAT]Vtldj Mexeoovtc: nprotayroVto'tTje; J.ltue; MO tte; 1tpwn:e; ev01tA.€e; ec,eyEpcrete; Kata nov xutOX1KWV orpureuucrrov (MeooBouvo Eopoaiae;, OK'tW~ptoe; 1941 ), 0 oAa~oJ.laKe06vue; oacrKaAOe; AAeKoe; Xat~ll'tacrKOe; ne8ave 'tOY t.eKEJ.l~pto rou 1989 ornv TIpaya roe; "~lT] 'EUl]vac; 'to "(evoe;", xropic; vo rou emrpcnet va c,avaoei 'tTl YEYEeA1U Y1l· To aljlOYo nvnotnotoxo 1tap€A8ov 10U OEY J.l1topeoe vc avn01aej.l.iest 10 yeyovoe; Ott eiXE E7tiOl]e; eCPUP~lOOEt (roe; cr1EA.exOe; rou KKE, Kl OXt KMOlue; "rnrrovojuOTUa,e;" opyavroOl]e;) ru; Q7tocpacrete; LOU EAM yta EJ.l1tpaKLO os~aoj.l.o trov yArocrotKWV olKatroj.l.a1rov 11]e; "avU1tUPK1lJe;" J.lEtoVO'tl]tac; ...

BHEHA JI03A 7

IIEuails3n'tcs n~n3UISJ..IIOKCS Euv3cISCISil

H EUT]VU(tl 1Cl)~EPVT]OT] upvsirm TOV eAz6- OEPO Enav(11[(l1;pta~o rrov nOAtnKrov npoacpVyrov, E7tEtOtl a'tT] BOPEta EA.MloU unaPl,ouv "7tEptOXEe;; ~E EUuiaO'l'tT] nA.T]OUa~luKij <r6vOEOT] " , Ot KaWtKot trov onotev EXOUV "~l(i)~Ev'l E9vtKij cruVElOT]OT]". ITOtOe;; 'to MEt; 0 [; OtOe;; 0 OT]~ptVOe;; npoEOpOe;; 'tT]e;; t.T]~OKpUriaC;;, Kroarite;; l:TEqlUvOn01lA.oe;;, rnv Enoxij non, roe;; unoupyoe;; Ecrorsoucev 'tT]e;; 1Cl)~EpVT]OT]e;; KupcuevAi], U7tOXPEroVO'tav vn E~1lYi]aEt a'tT] BOUAi] 'tT] crKOm~O'tT]'tu 'tT]e;; unOpptljlT]e;; aXEnKou atTij~u'toe;; 'tT]e;; rots avnnoAhEUOT]e;;. Kat ~ta'tu 6xt ~iu eopa -yF:yovO<; 7tOU Ou uncpouos vc E~YT]Od roe;; ~tU (11[0 ru; cruvijOEtc;; PT]WptKEe;; E~apaEte;; rou ouvrnpT]nKOU 7tEA.onovvi)crtOu 1tOAtnKOU-, aA.Ml oe OUO OtaqlOpEnKEe;; nEptmroaEtc;; n01> wtEXOW ~E't~U roue OUO oMKA.'lPu )(pOVIU!

H npro'tT] UYOPEUOT] {;ytvE oru; 20.1.1978, KU'ta 'tT] cru~i]'tT]OT] O~OEtOrov E7tEproTijaErov rou ITALOK KUI'tOU KKE. "Ae;; Emro, 'tUoe;; anw'trov, noioi sivat ot AOyOt oi ozotot Em~aMoUV mv KU'ta 7tEpimrocrtv xptotv Kat ot onoiot OEV cru~~t~a~OVt(lt KU'ta rnv avriAT]IjIiv ~ae;; ~ 'tOY A.F:yO~ov eAz60EPOV Enav(11[U'tpla~ov", E~T]youaE 0 K. L'tEqlavonoUAoe;;. "Evov E~ UU'trov, KU'ta rpozov sipevocov, OtE~i]AOEV Kat 0 ~t6n~oe;; npOEOpOe;; 'tT]e;; Et.A, K. ffilOU. Eyro OEV sipm crU~qlrovoe;; ps 'tOY XUpUK'tT]pta~Ov 'tOY onoiov EoroaE. t.EV slum crU~qlrovoe;; on 1>napxOUV LAU~O~UKEOOV£e;;, aA.Ml mcr'ttUro on unapxouv OE~U'tU nA.T]Oua~taKije;; auv9Ea£roe;;. Km ma'ttUro on u1tapXOw 1tEplOXui 'tOU rozou ~ae;; AiaV EUuia9T]'tot Kat ~E npocontov Kat ~ anro'tEpuv toropurv, Kat moreixo on unapX01>V CLvep(J)7tOt otaama'teti 'tT]e;; EUT]V1Kije;; KUt EevtKije;; AMT]A.F:yyUT]e;;. Auroix; roo; avOpro7tOUe;; OEV 't01>e;; tntOU~OUIlEV Kat roue anOKAEio~EV uno 'to vn uOow Etc;; 'tT]V EA.Mlou. Kat U1>"tOe;; etvci Eve; urto rouq 1Cl)Plro'tEp01>e;; AOy01>e;;, om 'tOY onoiov )(pEta~E,at 0 U,O~IKOe;; E1tav='tplaIlOe;;". KAEivov,ae;; 'tT]V o~tA.iu "tOU, 0 unoupyoe;; Earo,EptKrov 'tT]e;; N.t.. OEV Ou 7tUPUElnE vc "KUpqlroaEl" 'tT]V nvn- 7tOAhEUOT] ytU olyJeroacriu, taXUPt1;oIlEVOe;; on

"EX01>~ ~PEt Ku,avoT]mv Etc;; totronKCLc;; cru1;T]TijaEtc;;, su; 'tete;; onoiue;; -uC;; ,0 noU~- yiVE'tat ~iu nA.T]PEcr'tEpu Kat A.E7t"tOIlEPEcr'tEpu E~E"tCtcrtc;; rerv OElla,rov". LUqlEa,EpOe;; UnijP~E, crnv iotu cru1;i]'tT]0T], 0 ,O,E unoupyoe;; t.T]IlOatae;; T~T]e;; Avumllawe;; M1tIlI..Koe;;: E~yrov'tete;; yturi ot LAa~O~KEOOVEe;; 7tOAtnKOi npoaqlUYec;; etvut "EOvIKa smxlvOWOt", Ku,EOEaE a'tT] BOUAi] Evu npoaqluw (14.1.78) {;yypuqlo IOU Fpmpaiou EOvtKije;; AoouJeeiae;; Kncropurc, crU)!qlrovu )!E ,0 ozoto Ka,OtKOe;; "tOU xropwU Kopnooo; EiXE "U7tOnEaEt oro nnpu- 1t"trolla" vc napaYYEtAEt "~OUAYUptKO aa)!a" Ka'ta 'tOY npoaqla'tO YlOpmallo 't01> KapVa~aA.lOU, oro KU<pEVEio 't01> XroplOU ron ..

Tn iota aKpt~roe;; tntXEtpi]IlU,U smorpn'ttUOV'tUI KUt a'tT]v EnO~ cru~i]'tT]OT] (14.4.80), IlE aqlop~i] ~iu UKO~T] EnEpro'tT]OT] ~01>AEU'roV nov OUO KO~~,roV: ":::EPE,E on unapxouv 1tEplOXEe;; su; 'tT]v xropav )!ae;; us EuaiaO'l'tEe;; nA.T]OUa~taKEe;; cruvOEaEtc;;", U7tEV9UIli1;Et 0 K. L'tEqlaVOn01>Aoe;;. ":::EPE,E on U1taPXOUV 1tEplOxEe;; su; mv xropav ~ ~ anro'tEPT] Kat aUy)(pOVT] ioroptc, Kat ~EPE'£ on unapxouv a' U1>'tEe;; nc;; 1tEplOXEe;; wOpro1tOt IlE IlElro)!Evl] EevtKij <J1JVEWT]OT]: 0 voov vositro. !::"EV T]~opro vu Etnro rbtore neptooorspo KUt qlav,a- 1;OIlCtt on EVVOEltE nW'tEe;; rt svvoro. E6.v E1tE'tPE1tE'to [0 o~aOtKOe;; enavana'tpta)!Oe;;] Ou EOT]~t01>PYEi'to Kivouvoe;; os ropta~Ee;; E9vtKroC;; EUaia9T]'tEe;; 1tEptOXEe;;". To mo EVOtaqlEPOV stvm, eorooo, T] uouvijOta'tT] ~E~ato'tT],a rou yta oou EnpoKEl"tO va UKOI..01>Oi]aow 'tT] (Ota~AE7tO)!EVT]) 1Cl)~EpVT]nKij EVaMayi] rou 1981: "Av, ~tOn)!Ol KUptOt cruvaOEAqlOt, 0 O~OtKoe;; Enavana'tpta~Oe;; E1tE,PE1tE'tO, Oa OT]~lOupyouaE ~aA.o E9vtKOV Kivowov. Km Bu rqv avaA.a~T] auTijv mv EUOUVT]V ,0 ITA:r.OK orev Oa EA.OT] Etc;; rnv ~oualav, Bn 'tOY UVaA.a~T] ue ~aA.o Oappoe;;. @U 'tOY avaA.a~T] us mv moiooo~iav on OEV npoxsunt vu ~MIjIT] tn EevtKa crullqlEPOV,U. Km Ou 'to KCtVT], Ou avaA.a~T] rnv EUOUVT] ,01>. Eusic, aval..a)!~6.vov'Ee;; 'tae;; tOtKCLc;; )!ae;; EUOUVae;;, upvou~Ou uu'tov 'tOY O)!aOtKOV enavunU,pla)!OV" .

8 BHEHA JI03A

1948. H llaStKij s~ogo~ nov LW~OlluKE06vrov q>ulvE'tat 1tro~ OEV oq>ElAomv 1l0VO <J'tIl OU1XU'tll ~ia KUt 'to q>o~o rorv 1tOAElltKWV EmXEtpT]<JEroV. LE eyypuq>o WI) tors 1Y1toupyou B. Euaoo~ Ap. M1tU<JulKOU xpo; 'to YITE8 (0E<Jlvi101 28.1.1948, up. 1tpro't. 82), nporstvsror 11 (J"l)<J'tIlllunKij E9voK<i9UP<Jl] ro~ cvrtooro ornv iOpu<Jl] rn; Ilpootoptvnc Ku~spvn<Jn~ ttov uvruptrov: "LlEoollevou on ot EUIlO<JWUOt KOIlIlOWtorct SXOW U1tO 'tOY SAEyXOV nov KUt 6JJvac, 1tEPtoXU~ <Jwuoq>wvou~, 't~ 01t01U~ meuvwm'tu 0Pyuvwvow KUe' ov 'tP01tOV KUt mv 1tEptq>SPEtav Kopscrkov-Kuoropurc, OtU'tPSXOllEV 'tOY Klvowov VU EUPEeWllEV npo IltaS UPKE'tU !!EYaA11~ AropiOo~ MUKEOOvtKij~ Y11~ UU'tOVOIlOU !!E t01UV Oto1101<Jtv KUt tO~ upXu~ ( ... ). M 0 Em~aAAE'tat KUe' 111l~, 01tCO~ U1to'tPU1tEl 11 011lltOUPY11eEi<JU Ku'tu<Jm~ KUt E!l1tOOt<JeT] 11 E1tEK'tU~ 'tUU'tIl~ OtU orprmernxrov EmXEtpT]<JErov, at onoiru vc 1111 q>Et<JeOUV nov POUAYUptKWV xroPlrov 'tIl~ 1tEPtq>EPE1~ 'tUU'tIl~, 'tU 01t01U q>lAo~EVouv, U1tOeaA1tOW Kat EVt<JxUOW 'tOU~ (J"l)1l1l0phu~, W<J'tE KUt EV 1tEPt1t'tW<JEt (J"l)!l1tm~Ero~ nov <J'tpunronKwv IlU~ OWUIlErov ot ouuuopttru E1tUVEPXOllEVot vu Il11V wpOUV rc onmn nov Kat tn XroP1U uov" ...

1962. H OT]IlEUan uev omnrov Kat xropuq>tri>v rorv "q>uyuorov" (oxoun xt O'tUV amu KU'totKOUV'tUV Kat KaAAtEpyOUV'tUV U1t6 ~ OtKoyevEtE~ 'tOU~) IlE 'to NLl 2536 rou 1953 Kat 11 Ka'tu<J'tproan EVO~ 1tPOYPUIlIlU'tO~ E1tOtKt<JIlOU nov E1tlllaxrov 1tEptOXwv IlE "1toAhE~ 11AEyllevn~ EM11vtKO'tll'tO~", yewn<Jav svu tOWW1tO "M~ EevtKOq>pOVrov" 1tOU EiXE <J't0 E~T]~ KUeE (J"l)1lq>spov va !11t"-OKUPEt -T] s<J'tro va 1tEptOP1<JEtmv 1tUAtWo<J'tIl<Jl] trov npooqnryrov. Tumxo; EK1tpO<Jro1tO~ au'twv trov KUKAroV, 0 POUAEU'tT]~ Kcctopuu; 'tIl~ EPE II. lUtOKU~ ea pOIlPapol<JEt ~ KUPEPvT]<JE~ me oEKUEna~ ron '60 !!E aAAE1tUM11AE~ KtVOWOAoytKS~ uvaq>ops~. "Ilepcmpstrca tropu 'tEAEu'taw~ sviors E1tUVU1tU'tpt<JIlOe; YEPOV'troV Kat ywatKWV, rerv onouov 'ta 'tSKVa EUP1<JKOV'tat E~ m ouopu KOIlIlOUvt<JnKu KPU'tIl, Kat UVaA11'1'le; nov 1tEptOU<JtWV rorv at onokn E1XOV OtavEIl11eEl E~ KaAOUe; eJ.A11Va~ KaAAtEPY11'tU~", OtUPU~OU!!E <JE utn U1t' UU'tse;, 1tOU U1tEUeUVE'tat <J'tOV 1tproeU1tOupyo KapallaVAT] (10.12.1962). "Ouro»; ouo»; 011lltOUPYEi'tat KU'tu<J'ta<J~ EmKlvOWOe; Oul rrtv E9vtKijv U<Jq>aAEtav Kat Oul rrtv aKEpat0'tll'tU 'tOU mnptou EOUq>OUe;. Llton IlE't~U rorv E1tuva1ta'tpt~ollevrov <Jwpoq>wvrov, 1<J0le; oi wl<J'tOt stvm 1tpUK'tOpEe; rou 1tUV<JAUpt<JIlOU Kat E1tUVSPXOvnn Oul VU <JuyKpa'tT]<JOW rc EAUXl<J'ta U1tOAElll!1U'tU rorv uv'tE9vtKWV <J'tOtxElrov E~ mv Ilt<JEM11VtKijv rorv <J'tU(JlV".

1965. H iOta KtVOWOAOyia trov E9vlKOq>pOVrov Il11XUVt<JIlWV 0PYlU<JE Ka'tu 'to 0111l0KpanKo OtaAEtllllU 'tile; 'Evro<Jl]e; Ksvrpou '''BXEt otam<J'troeEl on <Jl]IlUVnKOe; uptelloe; EK trov E1tUVa1tU'tpt<Jeev'tOlv KUt tOwe; nov VEUpUe; 11AtKl~ rotourov, ElVat E1tlJPEU<J~Ot EK 'tile; 1tapall0vT]e; rrov E~ 'tae; KOllllowl<JnK~ Xwpae; KUt 'tile; KaAAtEPY11eEl<Jl]e; IlE't~U uU'twv 1tp01tUyavoue; Em 'tOU 'l'EUOollaKEOOVtKOU", EKnllU -A·X·- IltU uKproe; a1tOPP11't1l SKeE<Jl] 'tile; KYII yta 'tIlv Ka'tu<J'tU<Jl] <J't0 VOIlO <l>AWPtv~ (Iouvio; 1965). "Ourot yivovtm q>opEie; <JWptKWV (J"l)Ve11IlU'trov Kat XP11<JtIlO1totOUV KUpWe; 'to YAro<J(JlKOV tOWIlU, PEATICOllevov, we; 'to EOlOUXe11<JUV EK'tOe; EAMlioe;".

1982. Aiyoue; IlT]VEe; IlE'tu rnv KUpEpVlJnKij aAAayT] rou 1981, E'tT]<Jta SKeE<Jl] 'tile; YITEA yta 'to MUKEOOvtKO (16/2/82, up. npror. 650217-50428) SeE'tE yta (1tOMO<J'tT]) oop« roe; <J'tOXo rorv KpanKwv 1tPO<J1tUeEtWV rnv "E~aAE11j111 'tile; XPT]<Jl]e; ron YAro<J(JlKOU tOtWlla'tO~" Kat 1tpO<JSeE'tE: "To <J'totxElo UU'tO Kat 1l0- vo ea T]'tUV cpxeto va U1tOW1<JEt 01tOtaOT]1t0'tE <JKSIj111 E1tUVU1ta'tpt<Jllou rev IIOAtTIKWV Ilpoctpuyorv 1tOU stvrn EYKU'tE<J'tIlllevOl om ltOUYKo<Jwpia, 01 01tOiOl SXOW ya"-oUXl]eEi!!E rrrv "MUKEOOvtKij tOsa", mv "IlUKEOOvtKij yA.ri><J<Ja Kat KOUA'toupa", UVE~Up'tll'ta !!E 'til (J"l)1l!!E'tOXT] rou; T] OXl <J~ mnovouurnKSe; OpyUVW<JE~ LNO<l>, NO<l> Kat EVSpyEtEe; U1tO<J1tU<Jl]e; EM11VIKWV EOUq>WV Ka'tU rrrv 1tEpiooo 1946- 1949". AKOAOUe11<JE, 'tOY LlEKSIlPPtO 'tIl~ iOl~ xpovuie;, 11 U1tOUpytKij U1t6q>a<Jl] yta 'toy U1tOWt<JIlO rorv "1l11 EAAT]VroV 'to yevoe;" U1tO 'tOY ollaOtKO E1tuVa1tU'Cpt<Jllo trov 1tOAtTIKWV 1tpo<Jq>uyrov.

Tu napanuvO) up9pa Elval ano TOV do» TlJ~ KtlptaKuTtKl1~ EAEu9EpoT1Y1tla~ 21.11.19991

BHEHA JI03A 9

Ano TO THAEonTIKO MHNYMA THI OAKKE riA TII BOYAEYTIKEI EKAOrEI TOY 2000

L-ru:; ~OUAeUnKe<; moye<; 'tT}<; 9~' NtP1All 'to OYPANIO T030 1tOU motpoooom:i 't0U<; EevtKU MaKEoovE<; OEY EA.a~E f.l£po<;. Movo ° moytKO<; (J1)VOuaofl.0<; 'tT}<; OAKKE fl.1All0E Kallapu ym «fl.aKEoOVtKij EevtKij fl.EtOVO'tT}'!Cl» Kat fl.UAtOta O'tO 1tpono Cl1t0 'ta OUO 'tT}Ae01tTlKU 1tEVtaA£1tta. KarinYElAe 'tOV EAAllVtKO EevtKtOfl.O us otU<p0PE<; 1tOAtnKe<; lleoEt<; 0700)<;:

«Hpdreo, ixOUIlE E1ttXEtPtlGEl IlE tlm>;(l1 GUvEiOl1Gl1 va allO:~oullE aKolla Kal IlE OIKOVOlltKO anOKAel.(JllO 'to ovofla 'tTI<; fllKPtl<; Kal Gj(EOOV clO1tl..l1<; Al1floKpa'tia<; 'tTI<; MaKEOOVla<;» ••• «AE1YtEPO ixoullE GUllnapa'tllx9Ei ylll Ilill OEKIlE'till IlE 'tOY flEYal..VrEpo PaAKclVl0 G!payea Kat napaf)laG'ttj GUVOPWV nou Eivall1 ~Eppia» •••

«Tptro, £i1l1lG'tE 11 flOVfl XWPIl G'tTIV E. °EvWG1l1tOU apV01JIlIlG'tE 'tTIv futap~l1 'tWV EevtKWV flEl0VO'ttj'tWV G'tO eOIl<po<; Illl<; Kill KIl'tIl1t1e~OUflE eral 'tTIV 'tOllpKIKfI Kill 'tTl llaKEoovlKtj E- 9vIKtj 1lE10VO'tTI'tIl» •••

Aurn r« avnypu<poufl.E a1tO 'tT}V E(f)T]fl.EpiOa 'tT}<; OAKKE rnv «NEA ANATONi» I1apaIJKEU" 14 A1tplAT] 2000 OEA.. 7.

Na IJT]flE1OJOOUfl.E 1t00<; OA.OKA.T]PT] rnv ovcocotvecn ytllri OEY KatE~aivEt to «0. T.» oru; moye<; mv oT]fl.ootw(JI; T] «N.A.» O'tO iotO <puUo IJ'tT}V OEA 4.

npOKHPY:H nov MOIPAITHKE Ano TO ME.P.A. ITHN nEPIOXH CJ)I\OPINAI - nToAEMAi"MI

METona PlzarnArTIKHr API~TEPAr- ME.P.A.

• AVE~clp'tTI'to, IlVTIKCl1tI'taAIG'tIKO, 01E9VIGTIKO Ilerwno ~tvwv, flEIOVO'tIKWV Kill Elltlvwv Epyll~ofltvwv Yla Cl1to'tpo1ttj -eoo 1tOUIlOU.

• O"-a Ta olKalwlla'ta <J't11v G"-af)0IlIlKEOOVIKtj (tlIlIlKEOOVIKtj) IlEIOVO'tl1Ta, <J't11 IlOUGOUAflaV1Ktj

Kill 'tOUPKOYEVtj flEl0VOT'l'ta.

• IGa OIKlltOlllll'tll G'tOU<; AA.f3avoll<; Kill o"-oU<; TOU<; ~tvou<; EP'Ycl'tE<;.

• "E~w 11 EllO:oll ano 'to NATO, 1lV'tIKIl1tl'tIlJ..IG'tIKtl a1tOOeGIlEUGT] Cl1t0 't'lv E.E., KclTW 11 ONE.

• KclTW 01 K1lPEpvtJGEt<; -eou KE!paAaiou Kal 'twv 1tOUllwv.

• Epya'tlKtj E~ouGia G'tTIv EllO:OIl Kill 'til BaAKclVIIl, Ilywva<; Yla 't'lV KOflflOUVIG'tIKtl KOIVwvill xwpi<; a1lVOpa.

Epya~Ofl.EVOI-E<;! NeOI KUt veE<;!

H A.cy0f1EV11 1taYKOOfl.I01toiT]crT] 'tOU KE<paAaiou xm 1] Cl1tEkullepOlcrT] nov uyopwv, avrl va OOT]yT]crow ce EtpT]V1] KUI 01]fl.OKpuria, 01t0l<; E'AEyaV, OO"Y11crav ce 1toUfl.0u<; xm ~up~upo'tT}'ta. EIOIKU ore BaAKWta, 0 EY'tEIVOIlEYO<; avmYOlv1crll0<; llE'ta9) H.Il.A. Kat E.E. ce IJUVOU(lcrj.tO fl.e 1:OU<; avmYOlVlcrllou<; rev 't01tIKWV acruxov 'tCU;EOlV 'tT}<; 1teplOx1l<;, oO"YT]crav os Ev(l Cl1ticr'tEU1:O j.tUKEAeIO. Me'ta1;u (l1)'tWV'tOlV ucrnKwv 'tcu;eOlv cruyKu'tal..Eye'tat KUI T] eM1]VlKT], 1] onoia crnv 1tpoO'1tulleui 'tIl<; vo Cl1toK'!ijcrel1tAeOVeK'tT]fl.U Cl1tEvavn crnv (lvtuYOlvicr'tptu 'tT]<; Toupxia, EU!lvyp(lj.tj.t~emt ue 1:Ou<; ~lEYUAOU<; tfl.1teptaAlcr'te<; KUI <p<uvel oro crT]llEio va cr'teAVet orpuro KU'tOX"<; 01:0 Kooueonedto.

01 tfl.1tepux1tcr'te<; XP11IJtIlO1toi1]crav oov tOEOAOYIKO 01t10 Kat 1tPOcrxrllla 'tT}<; eneIlPacri]<; rou; 1:0 emxeip1]fl.U 'tT]<; «npocrcotcc rrov OIK(ltOlIlU'tOlV rev ueiovornnov». H lleAljcrT] 1m ellvlKo aU1:OKalloplcrfl.6 Kat 0 aYWV(l<; evovn« ornv E9vtKT] Ka'tCl1tiecrT] U1tOKlv1l!l1]Ke Kat ern IJUvexetU XetpayroyiJllljKe, UpxtKU Cl1tO 1:OU<; I'spucvou; Kat enet'ta Cl1t0 rou; Aueoucevooc, yta vc E7tlPo.uow 'til ~iatlj, tfl.1teplaAtcrttKT] aAAayT] rov IJUVOPOlV, auti] m crnYfl.T], cs pupo<; 'tT}<; [touyKocrAapia<;. Au'to entPe~au:O!l1]Ke (l1t0 'tT] op6.<JT] rou UCK, 0 0- 1toio<; fl.E'tCltp6.rr1jKe OE Kallapo U1tOXeiplO nov 1~l1teplaAtcrtwV. Kat au'to IJUvepT], ytari 0 UCK nore OEY IJUveoecre 'tOY e9vtKo (lywva Ile 'tT]V 1tUAlj KatU rou t~l1teptaAtcrllou Kat 1:OU KecpaAaiou.

10 BHEHAH03A

'Exet avoil;et A.ot7tOV, Eva.c; VEO<; Kll1CA.o<; U1tOOo.UAtmj<; tOU eElvUa.crnKou Ko.l 9pllO"KeunKou J,Licrou<; xm TI]<; OU:KOiKT}O"T}<; Ko.l VEroV o.AAUYOOV trov ouvoporv.

'OA.e<; ot ClcrTIKE<; to..;et<; 'tT}<; 1tepWxi1<; U1tOKpiVOVto.t on evOtaq>EpOVTClt yto. ru; J,LEWVO'tT}Te<; J.L6vo rcov aV'tt7tMrov KpatOOV , evoo taUtoxpova Kara1ttESOUV ru; OtKE<; tOU<;. H eAAllVUCI'] acr·tlKi] tru;11 K01t'teTal ym to. OtKalOOJ,Lata rov Kocro~6.prov Kat mpEq>eTUt avOtxt6. Kat6. tOU «q>tA.oU» crEP~tKOU AaOU! Kontetm Yla ru OtKatOOJ,LaTa nov EAA1')VroV orqv AA.~avia, evoo eKJ,LEtaA.A.eUeTal ~6.vaucra tOU<; AA.~avou<; Epy6.Te<; Kat Kata- 1ttEsel OA.e<; Tt<; J,LEIOVO'tT}TE<; oro ecorrepuco «ov ouvopev 'tT}<;. Ta~tKi] xm e9vtKi] KatU7tte0"111t6.ve XEpt-XEpt J,LE OnA.o to «otaipet Kat ~acriA.eue». MOUcrOUAJ,L6.VOI, roupxovevetc, lJ:OJ,L6.KOI, aA~avoi, crAa~oJ,LaKe06ve<; Kal EAAllVe<; epy6.Te<; U7tO ta~tK6. aOEA.q>ta uemrpenovrm os e9vtKOU<; ex9pOU<;. To eA.A.llvtKO Kp6.tO<; XPllmJ,Lonoinos OAo. tU 1tP011yoUJ,Leva xpovta aKOJ,La Kat TOU<; 1tpOcrq>uye<; 1tOAEJ,LOU 'tT}<; M. Acria.c; rnv iOta crnw1') 1tOU TOU<; eKJ,LEtaA.A.eU'tT}Ke, rou; KatU7ttecre 1') roue evcrroJ,L6.trocre.

IOtaitepa KpimJ,Le<; KUl1tOAU E1tIKlVOUVe<; sivrn oi e~eA.il;et<; ornv nr!!. MaKeoovia.c;, onou 11 e1tlAoyT] TOU fKAlyKopoq> va U1t0'tUX9ei orou; AJ,LEPIK6.VOU<;, Eq>Epav TO Kp6.tO<; 'tOU ce eugeia avrigeO"T} J,LE tOU<; LEP~OU<; Kat am va usuooouv ru; TPt~E<; J,LE 'tT}V aA~o.VlKi] J,LEWVO'tT}ra, Tt<; o~uvav ce 0"11J,LEio va a1tetAouv Kat 'tT}V iOta rqv U1tomacri] 'tOU. Ouotnorucc n nr!!. MaKeoovia<; J,Leta"tp6.1tT}Ke os 6.nm:0 1tpOTeKTOp6.ro J,LE uuepuccvovcrotcc crTpateU~lata oro eororepnco 'tT}<;. AKOJ,La Xelp01:epa, 11 O"T}J,LEptv"i] eElvIKlcrnKi] K1J~EPVT}O"T} 'tT}<; O"UJ,LJ,Laxia<; rou VMRO 1tapaoiOEt KOJ,LJ,L6.na 'tT}<; Xoopa.c; cto eA.A.llvtKO Keq>MUlO, TO onoto 1tP011YOUJ,LEVo. ~eSOUJ,LtcrE 1:0U<; EpyaSOJ,LEVOU<; 'tT}<; XOOpa.c; ~la<;. LUJ,LJ,L6.Xllcre J,Le 'tT}V eA.A.11VIKlj KU~EPVT}O"T} TOU ITA.LO.K., ~e- 1tOUAOOVta<; tOU<; 1t6.V'te<; Yla J,LIo. XOUCjl"ta OpaXJ,LE<;.

Ansvcvn cs aUtE<; n<; e~EAil;Et<;, 1tOAU KpimJ.l.1] O"T}J.l.o.cria a1tOKT6. 1] cr't6.O"T} 'tT}<; EA.A.1]vtKT]<; epyanKi]<; To..;1]<; xm 'tT}<; Aplmep6.<; U7tEvavn oroo; aA~avou<; epy6.te<; Kat Tt<; J,LEIOVO'tT}te<;. AA.A.6. to iow KpimJ,L1] etvm KUl 1] m6.O"T} tOU Ka9evo<; U7tO aurou<; U7tEvavn cr1:0U<; EA.A.llVE<; epy6.TE<;. KUl KUpiro<; eivm E1tEiyoucra 1] av6.YKT} Yla mKo06J,LllO"T} evO<; npicrepou, Ou:ElvlcrnKOU J,LEtOOltOU.

To ME.P.A. ern OtaKT]pu~1'] tOU yp6.q>et: «01 AaOi trov BaAKavtroV KUl 'tT}<; euPUtEPll<; 1tEPtoxtl<; 1tpE1tet vo op900cr01JV to J,LEtffi1tO 'tOU<; crTOV 1~l1tePlaAtcrJ,LO Kat tOV 1tOA.eJ,LO, va 1tapo.~u:picr01JV tOV e9vtKWJ,LO, to pcrotcrJ,LO xm ToY 9P11O"KEUnKO ocvcnouo, vc o.yroVtcrTOUV yta 'tT}V EIP1]VlKi] O"UJ,L~iro<>1] nov AaOOV, J,LE cre~acr~lo trov OtKalroJ,L6.trov oAffiv nov eElvOOV, nov J,LEIOVO'tijTrov Kat nov 1tOAtncrJ,LOOV, ere 1tAaicrta 'tT}<; 1tM1]<; tOU<; yta 'tT}V to.~tKi] U7teA.eu9EproO"T} Ko.t 'tT}V KOtvrovtKi] xetpaq>E'tT}O"T}» .

To ME.P.A. moreusi on 1tprnu va avo.yvroptcrTOUV cr'tT} crAa~OJ,LaKEOOvtKi] (I'] J,LaKEoovtKi]) J,LEIOVOrntu oAa to. OtKatOOJ,Lat6. TIl<;: to otKairo~lo. 'tT}<; eA.eU9EP11<; xpl']O"T}<; 'tT}<; yAOOcrcra.c;, 'tT}<; KaAAtEpyeta.c; rou 1tOAtnouon 'tT}<;, 'tT}<; eK1taioeu0"11<; Ko.I 'tT}<; eA.eUgep1]<; 1tpocr~UO"T}<; ern MME.

Tcurorpovo ~eKo.9o.pisEt on ~amKo Kpl'tijpW U1tep6.=tmj<; o.UtOOV nov OtKalroJ,L6.trov KUl Kmvi]<; 1tM1]<; 1tPE1tEt vo swm 0 Kcl9ETO<; olaXroptcrJ,Lo<; U7tO tOU<; AJ,LeptK6.VOU<;, to NATO xrn 'tT}V lJ.L1teptaAtcrnKi] E.E. '01tW<; KUl11 o.v~ap'tT}cria U7tO TO Keq>clA.a.IO, OA.e<; Tt<; acrnKE<; tcl~et<;, ru; KU~epv"i]cre\<; tOU<;, TO. OpyaVo. Kat TOU<; J,L1]xavtcrJ,LOu<; t01J<;. Eire o.U'tij AEyeTUI KU~EPVT}O"T} 'tT}<; EAA6.0a.c;, etre 'tT}<; nr!!. Mo.KeOOVia.c;, sire 'tT}<; Toupetac, sire 01tOtacro1')1tOte Wll<;.

KOlVO<; crTOX0<; etvei 1] 1tM1] Yla 'tT}V U7tOTP07tij tOU 1tOAEJ,LOU, rnv aVo."Ip07t11 'tT}<; NEo.<; Tcl~11<;. No. q>Uyel ro NATO U7tO rn BaAK6.vta Kat OA.e<; oi XOOPE<; nov BaAKo.Virov U7tO TO NATO. H avnKU7ttTaAtcrnKi] a1tooEcrJ,Leu0"11 'tT}<; EA.A.6.oa<; U7tO 'tT}V E.E., l11tMl1 Ko.T6. 'tT}<; ONE. H avatpo7tij 01t01(l()01')1tOtE eA.A.1]VtKi]<; KU~EPVT}O"T}<; 1tOU aKoAougei 'tT}V 1tOAtnKi] rou NATO, 'tT}<; E.E. Ko.l tOU Keq>aA.aiOU. Koivoq Ou:9vtcrnKO<; 0.yoova<; Ka"I6. 'tT}<; eKJ,LETMA.eu0"11<; 'tT}<; epyo.nKi]<; t6.~<;, o.Ve~o..pti]"Iro<; XPOOJ,Lo.tO<;, yAOOcrcra.c; 1') e9vtKO'tT}ta.c;. Kowo O"UJ,Lq>EPOV sivm 1] E1to.VamanKi] o..Vo..TPOni) 'tT}<; o.crnKi]<; KUplapxia.c; ornv EA.A.6.oa xrn tu BaAK6.Vw., 1] epyanKll 01]J,LOKpaTia, J,LE 1tpOO1tnKll 'tT}V KOJ,LJ,LOuvlcrnKij KOIVroVia. Xropi<; ouvopa.

LTt<; eKAoYE<;, IIA.LO.K. Kat N.!!.. stvm ot EKq>po..crTE<; tOU Keq>a.A.aiOU Kat trov lJ.L1teptaAlcrnKoov emOIOO~EOOV tOU, eivat OUVclJ,LEt<; 1tOU U1tT}peTOUV Ko.l TOV Ou:Elvtcr~lO Kat TOV eElvIKtcrJ,LO TOU Keq>aAaiou. Mo.UpO ern OUO o.Ut6. KOJ,LJ,LU1:a! 0 LYN, 1tOU O"UJ,L~u:teiXe mo. «J,LUKeOOvtKcl» e9vtKtcrnK6. O"UAA.aA.1]'tijpto. tOU 92, KOAaKeUEt 1:00Po. 1j11]q>091jPIK6. n<; J,LEIOVO'tT}te<; oro OVOJ,La 'tT}<; ljleUnKT}<; euo..tcr91jcrio..<; TI]<; E.E. To KKE 0\6.A.e~e 'tT} <>UJ,LJ,Lo.xia J,LE TOU<; eElvIKlcrTE<; rnnou ZOUp6.PI Kat Ko.VEAA1].

'I'HtPIJ.:E - };THPIEE TO METnllO PIZO};llA};TIKHI AP1};TEPA};

BHEHA JI03A 11

MEIONOTIKA ZHTHMATA KAI TA::IKH IYNElflHIH

H "t.rU.lOma 00cAl]0T] ym mv wayvooplOT] t9vtKOOV uetovonrcov OJto 3 ustovonxoo; ~OUA£l)'[E<; Kat 13 !lE10VO'tlKE<; ij !ll] KU~tpvT]'tlKE<; opyavoo<JEl<; !IE ntv wKa1pia 'tl]<; ou!.!AAijproOT]<; 25 xpovrov (1974 - 1999) OJto rnv 0.- 1tOKa'tumaOT] 'tl]<; 1il]!lOKparia.<; (24 IOUA.iou)", Eeeps Kat 1t:aA1 oro npo<JKijVlo, !IE Ev'tOVO rpono, 'to. ~l]tl'j!la'ta crx,t'tUCu !IE n<; ustovomre; ornv EA.Mlia. DAt<; Ot 1tOA.t'tlKE<; liuvu!IEt<; 't01t:09ttl'j9l]Kav Kat 9a 't01t09t'tl]90UV apKt'ts<; CPOPE<; 0Jt6 liro Kat 7t6pa 1t:avro <J' au'tu. Ilptv npo(J1t(l9ij<Jou!IE vc eveIitt.;ou!IE 0P1<J!lEvt<; 7tAtuPE<; rou ~l]tl'j!lQ.'t0<;, 7tQ.pou~OU!lt 'to Ktl!l£VO 'tl]<; "1il]!lo<Jto.<; EKKA.l]OT]<;" Kat ru; "U7toypacpE<;".

"XatpE'ti~oUIlE T1}v a"llpUIVIl (J"l)JinAl'JpooOT] 25 Xpovoov ano T1}V anOKaT<lmaa'1 't'1<; 1i'1- JlOKpaTia<; aT1}v Ellaoa. EmlhlJloUJlE OJloo<; va E1t1!JflJla.VOUJlE OTt, napa. T1<; aVaJl<p1afJTjT1}TE<; fJEATtroaE1<; erov TOJlEa TOOV avepOO1tivoov 01- Ka100Ji<lTOOV Ka'ta. T1}V TEAtmaia 25E'tia, '1 EA.A'1V1K1l A'1JlOKpaTia ExE1Jl1a aofJaptl a01JVaJlia:

OEY avayvoopi~E1 T1}v U1tap;'1 Eev1KroV JlE10VOTTjTOOV ero Eoa<po<; T'1<;, nap' OW rtou nOAAoi 'Ell'1VEe; nOAiTEe; a"ll't01tpoaolOpi~oV'ta1 E9v1K<l 00<; TOllPK01 tl MaKE06vE<;. 01 "U1toyp<i<pOV'tEe; rtou E1'tE avTjKOUJlE aT1e; 1lE1OVOT1}TE<; a"ll'tEe;, EiTE "U1tEpaani~o"ll1lE 00<; Jl'1 KUfJEpVflTtKE<; opyavroaEte; TO. 01Ka1roJlaTa TO"ll<;, KaWllJlE T1}V Ell'1V1- K1l nOA1TEia:

1. No. avayvoopiaE1 T1}V U1tap;'1 JlaKEooV1K1l<; Ka1 TOUPKlK1l<; 1lE10v6T1}Ta<;.

2. No. E1t1KUproaE1 aJ1Eaooe; T1} l:llJifJaa'1 lD..aimo Y1a T1}v IIpo<J'taaia TOOV Eev1Krov MElOvOTTjTOOV TOU l:"llJlfJo"llAiou T1}<; E"llpro1t'le; xoopi<; KaJiia nEp10p1aTtK1l OTjMo!Jfl yta T1}V EcpapJloytl T1}e;.

3. No. EcpapJiOaE1 T1<; apxE<; T1}<; l:llJifJaa'1<;, onoo<; Kat TOOV !JJ(E't1KroV KE1JlEvOOV rou 0- A.I:E, romE vu maJlaTTjaEl Ka.9E OU1Kpla'1 tl oioo;'1 KaTa. TOOV JlEAWV TOOV JiElOVoTTjTOOV auTroV Kat va yivouv aVTi9E'ta aEfJaaT<l OAo. TO. 01- Ka1roJlaTa. TO"ll<;".

To KEiJiEYO "U1toypa.cpouv ano T1}v TO"llPK1K1l JlE1ov6T1}Ta:

MmpoA AK1lCPOYAo"ll, ~OUAtutl'j<; 3av9r)<; 'tl]<; N.t.., rKaATjn l:. rKaATjn, ~OUAtutl'j<; Poli67tT]<;

'tOU IIA~OK, Kat MO"llmacpa. MO"llaTacpa., BooAtutl'j<; Poli67tT]<; roo ~YN. "Evoxm TOUPKroV t.acrKaAroV 'tl]<; t.U'tlKij<; 8pulCll<;"", "Mstovonxoc EK1tOAmcrnKO<; Kat Mopeomxo; ~ulloyo<; Xt"-i- 0.<;", "O!lt"-O<; <DOl'tl]'tOOV Mstovomrc; t.U'tlKij<; 8pulCll<;", "~ulloyo<; Emornuoverv Metovomtce; t. U'tlKij<; 8pulCll<;", "~U!l~OUAtu'tlKij Em'tponij TOUPKtKij<; Mstovorntc; t.U'tlKij<; 8pulCll<;", "Toopxuoi Evoxm 3av9T]<;", "TOUPKtKij NEOAo.Ux Kouomvrj;" .

Ano T1} MaKEOOV1Ktl MElOvOT1}Ta:

"MaKEliovtKij KiVllOT] AV9promvrov t. tKatro!lUrev", "Oopcvio T O~O- EUp{J)1tatKO Kivqun" Kat "~'ttyT] MaKElioVlKOU IIoAt'tl<J!lOU".

M'I KUfJEpVflT1KE<; opyavroaE1e;:

"EllT]V1Kij O!looa Y1a 'to. t.tKaM!la'ta rcov Msiovoninov", "EllT]V1KO IIapa'tl]pT]tl'jplO nov ~UI.lcproVlOOV 'tOU EA.crivKt" Kat "Emrpomi ym 'to. . Av9poomva t. tKatOO!la'ta Kat Ka'tu 'tOU Pntmouou (Ka.A.a.l.lu'ta)" .

IIOAITIKEl: TOII00ETmEn:.

o KU~EpVllnKo<; £Knpo<Jrono<; 6KWE 16yo ym avt<J'topT]'tt<; Ka'tacrKWE<; Kat "U1t£pa!lUv9r)KE 'tl]<; 1iT]I.lOKpanKO'tl]"ta<; 'tl]<; eMT]VtKij<; KOlVroVi.a.c; Kat 'tOU <JE~a<JI.lOU rrov a"tOl.ltKOOV IitKatroJ.LU'trov Kat rmv 1t:p0<JromKoov EAtU9EptroV. "H !lOU<JOUA!lavtKij usiovomm anOAa!l~avEt 'to. aya9u 'tl]<; ioovoutc; Kat 'tl]<; t<J01t:oAl'tEio.<;", <JU!.!AAijpro<JE. ~E Xal.lT]A.oU<; 'tOVOU<; 0 EK1t:PO<Jro1tO<; 'tl]<; N.t. !ltAT]<JE ym a~u<JtI.lE<; 't01t:09Etl'j<JEt<; KEYE<; 1t:EptEX0!.i.EvOU. "H EllOOa <JE~Eta.t xropi<; Ka!lia EsaipEOT] OAo. 'to. a'tO!ltKU litKatOOl.la'ta 1t:OU cetoppeouv OJtO 'to t.tE9vt<; t.iKat-

0",

H AA.6Ka II=pijya 9EOOPT]<JE on T] KlVllOT] stvat KU'tl 7tQ.pOJtavro OJtO 1t£piepyT] Kat IiEY stvm Ka9oA.ou a9ooa.. ~uvEIiE<JE rnv KtVll'tlKO'tl]'ta ere 9E!la"ta 'troY !l£lOvotl'j'trov !IE "to YEO 1i6y!la 'tou NATO, 'to ~Ul.lcprovo ~'ta9EpO'tl]'ta<; ym 'tl] Nonoava'toAtKij Eupffi7tT] Kat rev eMT]VO"tOUPKtKO IitUloyo. "Ot curoupyot autl'j<; 'tl]<; EYEPYE10.<;, nvnKEt!lEVlKU Se ~pi<JKoV'ta1 !lOVO !lE<Jn crnv Ellulia". 0 N. Krovmav'tonouA.o<; "UIiEta.<JE" 'to ~ouAtutl'j ron ~YN Mouoraen Mouorcen, EYOO 0 A. ~al.lapu<; X<iAt<JE 'to. xO!ll.la'ta ota onoin avijKOUV

12 BHEHA JI03A

ot 3 usiovonxot ~OUAzo'tS~ vu UVaAU~OUV ru; EUWv~ 'tou~ ctnSvuvn orov EMT]vtlCO J...uo.

Nsa 'tpOml mlPE 'to OA.o 9s!!u us ru; oT]M:OOE~ rou YI1E3 r. ITWtuvopsou orov <I>J...u~ 9,61 (29/7/99): "Hrcv M90~ uUn] T] CJ1CA.T]pi] uvnopuCJT] u1ttvuvn 0'tT] MrytKi] 'tT]~ oT]!!O~ tKK1.T]CJT]~ ... Ymipx,ouv oteSvE~ CJU!!~OOE~. Eivm 1tOAU m9uvo lCWtOtU ony!!i] vc UVUYlCUCJ'tOU!!e vo oEX'toull£ 'tOY E9vtlCO uU't01tPOOolOptO!!O trov usiovoninov ... I'1E Il£ vOtW;;et uv KCmOlO~ 1tPOOOlOpU;;E'tUt ro~ MUKEoovas i] Toopxoc, upxsi va !!T] OTJ!!lOUprei npo~Ai]fUl'ta 0'tT] xoopu (uA.A.uyi] cuvoprov) ... "

Nell OOella IlVTtOpa.aerov.

o U1tOupro~ Tu1tOU lCUA.UljlE 'tOY YI1E3, u- 1tO'Yp6.)l!!toE O)lOl~ on T] EU6.0u !!E ~6.CJT] 'tT] LUV- 9i]lCT] 'tT]~ Arot;6.vTJ~ UVUyvropU;;Et 'tT]V U1tUp~T] !!OUOOUA!!UVtKi]~ lCat oX1 'tOUplCllCT]<; Il£lOVO'tT]'tas. 0 eK1tpooro1tO<; 'tT]<; NI'1 t;i]'tT]OE 'tT]V 1tupui'tT]CJT] rou YI1E3, 0 onoto; "us ~ 6.CJ'tOXE<; OT]AOOOE~ 'tOO ev9UPPUVEt 'tT]V AylCUpa". 0 1'1. T 00~0A.a.s !!1A.T]OE YtU U1tUp6.0EK'tE<; 't01t09En]OE~ xm n<; CJUVSOECJE Il£ 'tOY EMT]VO'tOUplCtKO otUAoyo 1tOU oev S1tPE1tE vn EiXE ~ElCtvT]OEt ytun 9u ~Mljlet tu E9vtlC6. !!as 9s!!Il'tu. H ITOAAN OE uvulCoivrocrT] 'tT]<; UVUq>SPEt, "stvot AU1tTJpO tvas 'EUT]vu<; YIIES VU uM6.t;Et !!OVOe; rou 'tT] LUv9i]lCT] 'tT]e; Arot;6.vTJe; U1tSp 'trov roupxucorv CJU!!(j)EPOV'trov". 0 N. KevorcvroaooAO~ t;T]'tu oE~acr!!O 'tT]e; !:uv9i]lCT]e; 'tT]e; Arot;6.vTJe; xm rcov uPXoov rou OALE xm rou LU!!~OUAiou 'tT]e; Eupoo1tT]~ ytU ~ Il£lOVO'tT]t~ roe; mv lCUAU'tEPT] u- 1tav."CJT] 'tT]e; xoopas OE OAOUe; coot EmXEtpoUV vc XPT]ot!!01tOti]00uv m ustovonxa 1tpO~Ai]!!U'tU roe; !!oX.AO ytU U1tOCJ'tU9Ep01tOtTJnlCSe; svmosu;

o EK1tPOOro1to<; tou 'tOUPlCllCOU YIIE3 LEP)lS't A'tu'tt;uvAi EUte: "Aev £ioa ere AOyta tOU 'EUT]VU YIIE3 lCU1tOtU ypU!!!!i] 1tOAU otaq>0pEnKi] Wt6 'tT]V EmCJT]!!T] KUt yvroon] EMT]vtKi] 9ECJT] ... AVU!!q>lO~i]'tT]'tU 0'tT] 1'1. ElpUKTJ UmiPXEt roupxucf !!ElOVO'tT]'tU. Auto oev aMw;;Et Il£ ru; OT]M:OOE~ nov EUi]vrov ap!!ooirov".

Oi <I>IAEAEYElEPOI 9Ai~ovtat oton !!tU xrrr' uPXJiv oroon] uM6. a1tpOoElC'tU (xrn uOtlCUlOAOyT]'tU yta YIIES) otUW1tro)lSvT] 't01t09s'tT]CJT] SytVE ovnxsluevo ElCIl£'tUAAzoCJT]e;, rooo Wt6 'tT]V 'tOUplCtlCT] 7tA.EUpU 000 xm 0't0 econspuco 'tT]e; x.ooPas ytU !!tlCpOlCO!!!!anlCOUe; lCat EorolCO!!fUlnlCOUe; A.6youe;.

TEAoe; T] AA.ElCa ITWtapi]yu OE CJUvtv'teu~i] 'tT]e; O'tOV Xp. Maxaipa (<I>A.a.s 9.61) or«; 29/7/99 rovios: "I'1E Otaq>rovoo on umiPXouv lCat f.lOUOOUA.)l<lvOt 'tOUplCtKTJe; lCa'tayrorT]e;" S9EOE Of.lroe; 'tT]V OAT] lClVT]nlCO'tT]tU xrn ~ OT]M:OOE~ rou YIIE2 OE tva CJUVOAtlCO'tEPO 7tJ...uiato. "H lCU~SpVT]CJT] alCoA.ou9Ei !!tU 1tOAmKi] 01tOU CJU!!f.lOpq>OOVE'tat 0'tT] vsn 00!!i] rou NATO Kat UU'tO CJT])laivEt U1tEf.l1tOAT]CJT] 1tOAM:OV OtlCUtOl!!U'trov. A7t6 mv 6.MT] 'tPOq>OOOtEi'tat 0 ESvtlCtO!!Oe;, ECJ'tro onv OtlCatOAO'YW. O~ a1tE)l1tOAi]OE~. Y miPXoov, A.ot1tOV, CJUYlCO\VrovoUV'ta 00- XEiu. To VEO 06y!!a 'tOU NATO XPT]Otf.lo1totei tn usiovonx« t;T]n]!!u'ta ytU va lCUvEl 7tA.tU'tCJtKO, va O\uvE)let uyop~ xm va aMw;;Et 'ta cuvopo, Eust; A.E1l£ on Ei)laO'tE us 0A.e~ ~ Il£LOVO'tT]'t~, 01tOU xm nv t;ouv, ru; U1taplC'tEe; xm 0Xl ~ lCU'taCJ1CEUaOf.lSvE~, on 1tpE7tEt vc OtelCOtlCOUV 'til otKatWf.la'tU 'tOUe;, om 7tJ...uiatU 'tT]e; xoopas 1tOU avT]KOuv, f.lat;i !!E 'tOY U1tOA.ot1tO A® lCat vn 1tPOOEXOUV vc !!T] XPT]CJt!!01tOlOUV'tat 1tapu 'tT] 9EAT]crT] rou; Wt6 OUVUIl£~, ot 01tOiEe; !!OVO Yla ~ Il£lOVO'tT]'t~ oev 1CA.UiVE ... "

H MOW" fllle; (aa. rov 1CI3PLOOlKOiJ evvoei)

H oTJ!!OatU tKK1.TJCJT] lCat tn 1tapu'tpuyOUOU 'tT]e; oa<pooe; oev EX,El OUV aq>op)li] 'tT]V E1tS'tElO 'tT]e; U1tOlCa'tUCJ'tUCJT]e; 'tT]e; OT]!!OlCpaM<;. Eivai uin 1ClVT]CJT] OE 1tPOEmAEy)lSvT] CJUylCUpia: LUVotUCJ1CEIjIT] LEPUYE~O (30-7-99) yta 'to LUf.l<jlroVO L'ta9EpO'tT]'tas ytU 'tT] Noncvcroxucn Eupoo1tT] xm tvap~T] EA.AT]VOrOUp1CtlCOU otaA.6you (26/7/99). LXE.u;;Erat EmCJT]e;, ue mv 1tP0CJ1t6.9EtU OteU9E'tT]CJT]<; (OtlCOVO!!tKi], 1tOAmKi], crpcnomxn) ornv 1tEPWX1l (BaA.lCUvta, Atvcto, Elp6.lCT], KU7tpoe;). Apu ot auroupjoi oe pptaKOVTlll IlOVO Ileaa o~ Il£LOVO'tT]re; (roopxrcn, )lalCEOOvtKi]) xrn crou; "EUai09TJroue; CJUf.l1tUpaCJ't6.'tE<; roue;" (f.lT] lCU~EpVT]nlC~ opYUVOOOEtc;). Bpioxovrm E1tiCJT]e;: a) oro VEO 06y)la rou NATO, HilA, E.E., ~) omv lCU~EpvT]CJT] LT]!!i'tT] 1tOU ~A.E1tEt on tn CJUf.l<jlEpOVra 'tT]e; EMT]VtKi]e; OAtyapx,ias orqv icropuoi 'tT]e; uv'tt1taA.6'tT]ru JlE 'tT]v roupxucr] oAtyapxia E~U1tT]PEtOuVtUt lCaA.U'tEpn 1tUipvovras U1t' OIjlT] ro 1CA.if.la crnv 1tEplOX1'llCat 1tUyKOO!!tU xut 0X,l lCUvovras OUV "rcnpoq sv ucA.o1troA.eiro", Yl' auto 1tpOJ...uWEt to EOa<jlOe; yta )lta OteU9E'tT]CJT] y) 0!T]V tOUPlCllCT] E~rorEptKi] 1tOAmKi] (1tUPEf.l~UOEtc; )lEOro 1tpo~evEiou, )louq>na.s, lC.A.1t. ).

BHEHA JI03A 13

To on 0\ mrroupyoi Kat ot Tj8tKOt uuroupYOt Ssv stvm Kat .000 "AEuKE<; nepLOTEpE<;" OE <TT]uutvst On oev UltUPXEt ltpOPA.Tj).la (E8vtKOU UUTOnpocdtoptouou, 8pTjOKwn1C1']<; - E8vt1C1']<; - ltoA.mon1C1']<; - KOtvroVt1C1']<; KUramE<TT]<;). To EP'YanKo KtV1]).lU Kat Tj AptO.EpU oev ).l1tOPEt va KA.etVEt tn ).lUrm, OU'E unopsi vu E.EpoKa80pt1;E'tat uno n<; olaKU).lavoEt<; i) n<; Oul<P0PE<; EKOOXE<; 'tTj<; uon1C1']<; 1toA.m1C1']<; Kat OmAro).lariu<; (U1tO'tEMta(;), KOO).lO- 1toA.mo).l6<;, E8vtKLO).l0<;, Em8EnKo'tTj'tu, "nvnt).l1tEptMtO).lO<;"). XPEulSE'tUt ).lta O'tU<TT] UPXOlV . 60ev stvm Tj 1tPOl'tTj <popu O'tTjV tctopin, 'tOlpU us to VEO OOy).lU rou NATO 1tOU XPTjcrt).lOltOtOuv.at ot ).lEtOvO'tTj'tE<; ).lE "crpurrpuco 'tP01tO" (yta 1tpooeyylOT] i) yta MU<TT]). Ilcvm rc Kum'taA.tOttKU lCpU-

BEpatU, ot enuvaO'tu'tE<; EP'YU'tE<; etvm 'tau'tOXPova xrn U1tEp 'tTj<; ouVEvro<TT]<; nov AuOlV Kat 'trov EP'Ya'tOlv . Y ntp ron VU 01tIiet Tj E8vt1C1'] svorn'[a Kat va OUVa).lOlVEt Tj '[~t1C1'] evornru. Nn xro- 1tT]8Et 0 E8vtKto).l0<; Kat ).lEOa 0't0 KUpiapXO E8v0<; lCat usoc oru; ).lEtOVO'tTj'tE<;.

H EMTjVtlCi) Aptorspa '[0 1tpOl,[O 1tpuy).la 1tOU 1tPEnet va OtUKT]pU~Et YtU VU KEPOtOEI 0 EMTjVtlCO<; AuO<; mv E).lmO'tOoUVI] 'tTj<; ,[OUPKlKT]<;, unKE06VtKT]<;, 1tO).lUlClKT]<;, ROM Kat 01t0tU<; aMTj<; ).lEtOVO'tTj'[U<; sEt ).lEOU 0'tTj XOlPU EIVUt on, eveyvropiSEt 'to OllCUtro).lU rou E8vtKOU mrrozpoodioptouou rorv ustovomrorv.

H O:PVl101] 1U1 Ko:n 'T&TOlO: 1) OEvEI n<;

Q~~ l:YNTPO<l>!lN THl:

KOIN!lNIKHl:

APIl:IEPA~

PH:& 1999 • TIMH 300 oP"'-

:&EnTEMB

To ).ol'orvno ano TO e~(J)qJl5lJ..ov TOV neplOollcoV

'tTj orov KavOUV natxvtot YtU UYOPE<;, KE<pliA.atU, 1toA.m1C1'] smppon, covopo Kat 1toM nsptooorepo oruv 1tavE ytU 1tOA£).lO XPTjot).l01tOtoUV n<; ).lEtOVO'tTj'tE<;.

o A' KUI 0 B' ITUyKOO).ltO<; Ka8w<; Kat ot BaA.KavtKol ITOA£).lOt oev eytVUV EXOV'tU<; ypU).l).lEvo cru; <TT]).luie<; rov E).l1tOA.E).lroV "1t0A£).l0:).lE ytU xpi)).la Kat UyopE<;". Ot <TT]).luiE<; '[OU<; ErPU<Pav "1tOAE).l0:).lE YtU '[U OtKUtU reov aA.U'tpro'[rov UOEP<pOlV", ytU "mv U1tOO'tT)Pt~ rrov UOUVU.rov E8vOlv", "evcvna O'tOU<; t).l1tEPlaA.IO.E<;" ('tTj<; aMTj<; PEPUta 7tA.eupli<;) lC.O.K.

To EP'YunlCo KtVTj).lU xm Ot E1tUVUO,[O:'E<;, UlCptpOl<; E1tEtoi) elVat svevnc OE OA£<; n<; (uonKE<;) 7tA.eupt<; KUt 1tpOl'tU Kat Kilpta svevnc O'tTjV uon1C1'] 't~Tj 'tTj<; XOlpU<; .OU<; (rnv 01toia EXOUV Ku8i)Kov vc UVn7taA.EIJIOUV), stvoi avem<puAuK.U untp rorv E8vtlCOlV Kat usiovorucov OtKUtOO).l(ltrov, Xrop~ va ro 0'ta8).ltsouv ).lE PU<TT] TOVevOOucruco aMTjA.OO1tUpuy).lO.

UltO n<; ").lTl'[EPE<; 7tU'[PtoE<;'" 2) OUOKOA£UEt rnv 1tpo0Eryt<TT] ).lE roo; 'EMTlVE<; EP'YUTE<;, 3) OUOKOA£UEt 'tTj opU<TT] trov UptO'[EPOlV KUt E1tUVUO.U'tOlv ).lEOU cru; ).lEtOVO'tTjTE<;, oi 01tOtOt srot uno OUOKOA.Q,[EpTj 8E<TT] 1tpo01tu80uv vu '[pupi)~ouv .U 1tPOA£.aptUlCQ., uyponlCa, <p'[roxu lCO).l).lanU 'tTj<; usioVO'tTj'tU<; OE UV~Up'tTj'tTj opU<TT] lCOV.pU crqv E8vt- 1C1'] ouom;iproOTj yupro uno n<; UOttKE<; (xat om- 0800pO).lllCE<; 1t0A.A.E<; <pOPE<;) TlYEote<; roue, 4) lCUVEl ru; ).lEtOVO'tTj'E<; waAro.E<; ore 1tUIXVtotU trov ota<poprov xpcnouev 1t. X. O'tTjV nepmro<TT] 'tTj<; roUPKlKT]<; KUI 'tTj<; ).lUlCE06VtKT]<; ).lEtOVO'tTj'[U<; on<; uvnnapu8EoEt<; EMliou<;-ToupKtu<;, EMaou<;FYROM, oro "avUlCU'[EJ.W-" rtov BaA.Kuvlrov uno .OU<; Auspucrvoo; Kat Eupro7tUtOU<; t).l1tEpmto.E<; lCUI ru; TQmKE<; uonKE<; '~Et<;.

To KKE ).lTl uvuyvropiSOV'tU<; TO otlCulro).la tou E8vtlCOU UUTOltPOOotOpto).lou U1tOVO).lEUEl 'tTjv nstcrucomrn rev 1tpo'[p07tOJV tou 1tpo<; 'tTjv roupKlKT] I ustovomr«: ").lEOU O'tU ouvopu 'tTj<; XOlPU<;

14 BHEHA JI03A

1. To KKE 9EroPEi TIl ~UlKEOOVUC1'1 J.lElOVOTIl'm Ka'ta(Jl(WaO')!a Kat TIl OUlXroPlSEt wt6 TIl ")!OUO'OUA)!avtKi] )!EtOVOTIl'ta 1tOU OUllCpivE'tnt O'E 7tOAiW; 'tOUplCtlCTje;, 7tO)!UKtlCTje; Kat a9tY'YUvtlCTje; Ka'tayroyi]e;", L\E 9a WOil;OU)!E 9EroPTJnKi] O'U~T]TIlO'TJ nspi J.lElOVO'tT]'troV )!E 'to KKE, wtA.ciJe; 9u 1tOUJ.lE on 'tPlSOUV ro K01C1CnAn ttov XtAtUorov VEKPOOV )!UKE06vrov ( O'An~O )!UKE06vrov) cvmptrov, J.lE TIl O'TJ)!EPWT] a9AtOTIl'tn 'tOU KKE, 7tEVijV'tU XPOvtU )!E'tU 'tOY nponxo ayoovu 'tOU L\,L,E

2. Ela etvrn 'tpaY1Ko or )!OVOt 7tOU O'TIlV E1- ATJVlKi] xorvrovta uvayvroplSouv 'to OtKalro)!a au't07tPOO'OlOptO')!OU rev )!ElOVO'tT]'troV vo eivrn ot EKO'UYxpoVtO''tee; tOU LTJ)!iTIl, ot ElCO'UYXPOVlO"ttc; cptAo-EE 'troY )!TJ 1CU~EPVTJnKooV 0PYWOOO'Erov xct Ot ~ECProVTJ)!tvOt, KU't' ovoun Apiorspoi EKO'UYXPOvtors; rou LYN (II(lltaytuvVulCTje;, M7tiO'TIle;, L\a)!uvulCTj K,A,7t,)

3. 1TIlv E1C7tO)!7tT] rou Alter 5, 'TPAMMH IIYP01" tOU OTJ)!OO'1OYPucpou BtAwu AA." 0 N, M7tiO'TIle; O"ttAExoe; ron 1YN )!E'tecpEpE tva crxOAlO rou Moucrceu Mouotmpc oxo )!tn 10tronKi] O'U~T]TIlO'TJ 7tOU Eixw: "1TIlv Toupxia )!E CPUA.UlCtO'UV O'W MEO Kat KO)!)!OUVlO''tT] KUt O'TIlv EA.A.UOa geAoUV vc npoO'OtOPlSO)!at, OXt O'W TOUpKOe;, nMU

on )!OUO'OUA)!avoe;",

(To apOpo eivai avaJ'IPouiE:Vt11J ano TO miplOJ,KO

«.dE A TID VIr; OpaJar; Ivv-rpoq)(J)v TTJr; KOlvwvllojr; Apurrepac»}

OtElCOtKElcrtE ta OtKatOO)!(l'tU O'UC;", "~i !lE 'tOY EAATJVtKO AnO", ")!TJ O'UC; XPTJO'1)!OnOtT]O'Ollv",",

E7tEWT} 'to KKE wacpEpO)!EYO O'TIJ Elpa.lCTj ape(Jl(E'tnt va u1tEV9u)!lSEt 'to Kooobo (vrojnvo J.lE ttc; J.lEtOVOTIltEe;), UC; OOU)!E nAT]9Etn n O'U)!1ttpaouo ~y(llVEt an' rnrro 'to napMEtY!la, Av Ot 16p~ot EpYU'tEe; to 1987 -89 )!E olaOTJAOOO'Ele; a7tU1'touO'w vn O"ta)!a'tT]O'Et TJ Ka'ta7tiEO'TJ rrov AA.~woov rou Koooflou Knt va yivouv O'E~aO"tU Kat 6Xt va acpatpouvnn. ta Ka'toXUPro)!tvu OtKatOO)!a'ta rou; (KOWO~OUAtO, IIwE1ttO''tT])!tO 1C.A,n,), 0 nA~avtKOe; EBvt1CtO')!0e; OE 9a EiXE W'tpro9Ei. '00'0 TJ EBvtKi] xu'ta7tiEO'TJ cero 'to Ka9EO''tooe; MtA6O'E~1'te; O'UvEXi~oV'tUV J.lE mv Worn T] Kat mv U1t00''tT]P~TJ 'tOU O'EP~tKOU AnOU, 't00'0 !lEO'a croix; Kocopcpoo; KEpOt~w oi oxpciot EBvtlCtO'Ue;, rooo K6po~E EoacpOe; TJ wEa TIle; uvE~apTIlcriuc;-wt6O'XtO'TJe;, Eev sxarovrnOEe; XtAtMEe; LEP~Ol OUlOT}AroVUV 0"t0 BE1tYPMt Evcvnc O'TIlV EBvoKU9apO'TJ 0''t0 Kocoflo, 'tOA)!OUJ.lE vc to'XUPtO''tOU)!E 1t(J)e; 9a EiXE yiVEt mo OU(Jl(OAll, cv axt aOuvaTIl TJ va'to'(Ki] E7tl9EO'TJ evevnc O'TIlv rlOUYKOO'An~ia, 0 nA~avtKOe; nATJeuO')!Oe; roo KoO'o~ou OE 9a ~TJTOUO'E Ul09EO'ia wt6 rou; vcrotKOUe; "EAzu9Epro'tEe;", 'OO'Ot U7tOO''tT]P~uv Ka.n 'tEroio (7t,X, 0 UCK m9wa.) Bu T]tW unouovcipsvot,

Auto npE7tEt va 7tEt TJ Aptctspa O'tOUe; 'EAATJVEe; EPYU'tEc;: 130u 'TO K60'0po, t30U Kat 'to m\- 311I1U, Y 1t00'TIlPlSOUJ.lE 1:a OtKatOO!lUtU torv )!EtOvonrenv T] 'tpa~U)!E YUl 7tEpWtEtEe; nOAE)!rov Knt O'cpuyoov;

H Aptorspn xropic; Ka)!ia tnAUvtE1JO'TJ npE-

nat VU )!1tE1 !l7tpOO''ta. O'tOV uyoova ytn TIlV KatOx1JproO'TJ OAroV troy OtKUtro)!a.trov rev J.lEtOVO'tT]'trov xm ~fOOtU KUt ciptn tOU EBvtKOU coronpoootoptO')!OU ,

Oi upiorspot )!EO'u cru; J.lE10VOTIl'tEe; 7tP6-

1tEt VU J.l1touv J.l1tpoO'ta. O'tOV ayoova, ytU KOlvTJ na.All rerv ustovorntmv )!E tOY EMTJVtKO AnO, ytU vu yivouv Ol J.lEtOVOTIltEc; YECPUpU cptAiUC; xm nMTJAoKU'tWOTJO'TJe; troy AnOOV, ytU va 7tporo9TJ9Ei TJ 106u TIle; EYOTIltUC; troy AnOOV nEPU xm mro (llt0 ouvopc Knt (llt' uU'toue; nou ro cpnaxvouv (EKJ.lE'tnAAzu'tEe;),

TItO'tEUOUJ.lE on 0 ~OUAzu'tT]e; tOU 1YN MouO"tacpu MouO'tucpa.3 OEY tnPE7tE (lltO KOWOU J.lE 'tOUe; U7tOAol1tOUe; va 't01t09ETIl9Ei ylO. 'to ~T]TIl)!(l TIle; EBvtKi]e; O'UVEWTJO'TJe; troy TOUPKroV TIle; L\, Elpa.lCTje;, Ot uyrovlO''tEe; TIle; AptO"tEpUe; (llt0 TIl ustovomtn UUtOtEAOOe; npE7tEt vc 9E'tOUV uU'to non ytU 'tOY 'tOUPKIKO nATJ9uO')!0 TIle; L\, ElpUlCTje; sfvm curovonro Kat coro KEI Kat nEpu !l~i )!E mv E1- ATJVlKi] APtO'tEPa. va 7tporo9T]0'0uv tn OO'U 7tpOUVUCPEPU)!E,

H OTJl1tOupyia )!tnc; W'ttK(l7tttnA10'nKi]e; - OtEBvtO'nKi]e; AptO"tEPac; 7tEpvu WUYKuO'nKU )!EO'U wt6 TIlv EYaO'XOATJO'TJ J.lE tUSll'tT])!UtU rorv EBvtKOOV J.lElOVO'tT]'troV, Ot O'roO'tEe; Kat ~EKaeapEe; tOn09E'tT]O'Etc; 9u OtU7tatoayC!lYOUv 't~IKU-OtEBvtO"ttKU EVW KOO')!O KUt )!EO'U O'TIlv EAATJvt1C1'] EpyunKi] t~TJ Kat )!EO'U O'ttc; )!EtOVOTIl'tEe;,

BHEHAJI03A 15

AIKTYO KINHIEON riA TA nOJ\ITIKA KAI KOINONIKA AIKAIOMATA BaArETuiou 35, 10681 A8t)va, TT]A. 3813928, fax 3840390

AEATIO TYIIOY

Y ltocr'tT]pil;oulIE to ai'tT]l1u nov ustovonKO>V ~ouA£\milV Mouorcen Mouorcec, rKaAm rKaAm Kat Mmp6.A AKi<pO'yA.ou, Ka9ros; Kat l1e1.Ovonxev Kat 1111 K\)~epVl]nKrov oP'Yavrooerov rm 'tT]v avarvroptO"l] tOU IltKatrol1atOS; e9vtKou UUtOnpoofnoptouou oru; e9vtKts; ustovornre; nou u- 1t6.pxouv crnv EM6.1la, nou tautil;etat lIE 'tT]V ltapalloxll f:K jJ£pOUS; tOU eMl]vtKOU KpatOUS; 6n u- 1t6.pxouv e9vtKts; -Kat 6X,l uovo 9P11O"KeunKts;usiovomre; crnv emxparstn ron.

Eivrn (l1tapalleKto Kat onoxpmxo, evro j.ltA.allE rm eMl]vtldj psiovorntc omv AA.~avia Kat 'EMl]ves; (6Xt XPtonavoUS; ... ) ornv Toupxin, vc upvouunors 6n u1t6.pxouv tOUPKtldj Kat ( crA.a~O )j.laKellovtldj j.le1.Ov6'tT]ta crnv EM6.3a j.le 'tT] Iltldj tOUS; auto(J\)veilil]O"l] Ilm<pop€nldj rt..rocrcru Kat wmhepl] ltOA.tncrj.ltldj rcuromru,

Oooi, aruvaKncrjJ£vOt KUt llatj.lovoA.oyOUvrsc, avaKaAUlttOUV j.lia UK6j.ll] av9eMl]vtldj (J\)-

vrouooto mcrro (l1t6 'tT]v ltprotO~OUA.ia troy rptrov usiovonxev ~OUA.eutrov, KaA6 eivat vn Guj.ll]9oUV 6n OtO ovouc trov "e9vtKrov (J\)j.l<p€p6vtrov" mro- 1tl]oav em lleKaems; (l1tevavn oro aicrxos; ttov "scoirspucrov ouvopmv" ornv 1tf:ptOxil tOU EXivou T] OTIs; Iltro~etS; nou U1tEo'tT]oav ta teA.eutaia xp6- vto CMl]Ves; ltoA.hes; lIE (0A.a~0 )j.l!lKellovtldj e9vtldj (J\)veilil]O"l].

Ooes l] (J\)voxil, ours 11 €Ilaqnldj oxspmo'tT]tU 'tT]S; EM6.1las; (l1tetA.ouvtat !l1t6 mv avurvropion 'tT]S; Ult!lP~l]S; e9vtKrov IlE1.OVOtT]trov OtO sotorsptxo 'tT]S; Kat tOV oe~uol16 6t..rov troy IltKatroj.l<ltroy touc. Avrigeta, l] e9vtKtOnldj KUt j.ltoaAA.6llo~11 avnllEtromO"l] nov ustovonuorv evtox;iiet 'tT]v eorootpt<pem tOUS; Kat avarKaOnK<l TIs; e~rogei cmv tuunO"l] lIE TIs; "j.ll]ttpes; 1t!ltpilies;" Kat 6n

aut6 (J\)veltaretat.

Ae»va,26-7-99

Tavac K.

H EYNANTHEH TON AlrAIATON MAKE40NON ETO T'PNBO

Le j.lta Ilareunldj tolt0geoia oro T' pv~o 'tT]S; Dol]j.lOKparias; 'tT]S; MaKellovias;, A.ira xtA.tOllEtpa alt6 tU MmtoA.a, eytve 11 etT]OIU (J\)VW'tT]O"l] trov Moxsdovmv (l1t' 6A.o tOY K60j.lo ons; 30.07.00.

OIltA.l]ttS; 0'tT] (J\)VW'tT]O"l] T]tav 0 ltp6ellpos; reov AtratUtrov Mcxsdovciv ltOA.tnKroV 1tpoo<pUyrov ern MmtOAa AA€~<ivtap II6lto<pO"K1, 0 ltp6€llpoS; 'tT]S; Dol]j.lOKpanldjs; AA.t€pva~as; (DA) BacriAt To- 7toUPKO<pO"Kt, K. a.

AKOA.oU9l]crav xoprolliES;, tparoulltcrtt~ Kat xopeunK<l crurKP0tT]IlUtU 1tOU tparoulll]OUV Kat x6- P€ljIav j.l!lKWOV1Ka 1ll]1l0nK<l tpuroullm Kat xopous;. LUj.lllEteixe Kat to xopeunK6 crurKp6'tT]j.l!l !l1t6 'tT]v Oerccpsvn (MMi'tT]) <1>t..roptvas;.

LTIs; XtA.t6.1l€S; K60llOU 369l]lCe 11 snxmpia vn ouvevrnoouv crurrevcts; Kat <piAOUS; aMa Kat vu uoipuoroev lIE tOUS; vsorspou; TIs; avallvi]aets; taUS; a1t6 rc j.ltpl] Kat taUS; av9pro1tO\JS; nou !l<p110UV moro. Ioropie; ~epl~rolloU 1tOU txet va Ilt11rl]gei Kage IlUK€1l0Vlldj OtlCO'yev€m 0' onoio KP<ltOS; Kt av Bpioxsrm. Ilpocrona zou tu ~U1tf:1S; ltPro'tT] <popa aMa cou cpaivovtat rvroPlj.l!l, otxsin xt 6A.o Kat oou Guj.lil;ouv lCM01.OV <piAo T] crurxropmv6. H VOOtaA ria, 11 xaP<l aMa Kat 0 novo; rm tOUS; crurreveis; Kat rou; rono»; 1tQU !l<p11aav maro avtaMaooovtav lIE to xall6reAo, ru ~OUPKrojJ£vU Jl&.na aMa KUt mv eA1tilia.

o Katp6S; 1tQU Ilev T]tav ltOA.U ~eat6s;, ~0T]9l]a€ crnv emmxia 'tT]S; cruv<iv'tT]O"l]S;.

16 BHEHAJI03A

o "EVNAEnIEMOE" KO'tQ 'tOU PO'tISIISJ,.IOU

O ~YNA~rm:MO~ En' EUKUtpiu tl]C; TIUYKocrlltac; HIlEPac; KU'to. rou PerotcrlLou E~EOrocrE A.iyo nptv TIC; EKA.oyEC; tTIC; 9 A1tptA.loU 2000 avuKoivro01] KU'to. ron pmoiouoo. Emonuatvet au~avOIJ.EVU KpoucrllU'tU pu'tOl.cr'tuCllC; cr1Jfl1tEPt(popac; crnv EupO>7tl]. MtA.6.Et KUpiroC; ylll roue OtKOVOlltKOUe; us'tavo.mEe;, aM6. KUt 'to olllXroPt<J1l6 Kparotx; - EKK/.T)criac;.

ME'tU~U a.MroV avacpEpEt:

* ~E~ucrIl6e; trov OtKatroll(l'trov trov E6vO'TlKOOV, 9PllcrKEU'ttKO>V, 'YA.ro<JcrtKO>V Kat <J~OUcU..lKO>V ueiovomrev.

* eEcrm<Jl] V61L0U KU'ta reov OIllKpi<JEroV.

* Ku9wpro<Jl] flU9iU.\lltoe; avnpUtcrt<J'ttKije; uyroYTJe; oru <JXOA.Ela.

* A1tuy6pEU<Jl] PU't<Jt<J'ttKije; 1tp01tUyCtvOac; u7t6 tu MMEK.t.A..

H ~OUA.EUtTte; tOU ~YN ~tEMa AMpwPll Uoocrtl]pU:;Et: «H 1l6Vl] 1tOA.t'ttKij U7tCtvtl]<Jl] U1tEvUvn mu !putv6lJ.EVU ~EVO!pO~tKije; ~iac; KUt rou pat<Jt<JIlOU etvm va yiVEt 1tpuy llu'ttK6tT1tU 'to 1tOA.\IooA.t'tt<JlllK6 <JtotxEio» «ill» 22/3/2000, <J. 49).

. H A£~11 «1tOA.U1tOA.t'ttcrlLtKOtllta» tile; 1C.

AA.!ptEPT), oumuxroe; KUt yta tove; 1tpOOOEU'ttKOUc;, !ptCtvEt fl£xpt rotx; cU..A.oOU1tOue;. Ita TIC; E9vtK£C; j.l£toV6t1]tEe; ornv EMMu EXE'tE .1ltA.ncrEt 1tOtE 1(. AMpwPT); 0 OE Krovotuvroxouso; 1tp6EOpOC; rou ~YN Ylll auT) ILta !popa tOY ~EKEIl~Plo roo 1999 EmcrKE!PtTIKE crnv xoirn tOU IaMlKOU ootUILOU tOY ~u!p=llt6 tOU KUt rou; 2.500 <JKl]viree; TotyyCtvoue;. EVEP'YEta 1tOU tTIv EmKPOtO>. Dap61L0tu EVEP'YEIIl EiXE KCtvEt Kat 0 Kavnrotl]C; <Jtl] <I>t.roptvu. 110u EOro<JE omna moue; T crtyyo.V01le;. 0 oxozo; tOU OEV ijtav cvnporoumxoq aM6. T) a!polLOirocrij tOue; ... E!pOcrOV roix ~Ct7tn<JE 1tprota. eu 1tEpilJ.EVa cero tOY K. Ktovctrrvronouco 1tEpav rov EmcrKEIjIErov OOU EiXE KCtvEt ern ~T)IL. tl]e; MUKEOoviae; vc EmcrKE!ptci rou; ~uM6youe; MUKEMvrov Ilpo<J!pUyrov. DILO>c; OEV tOXEt xrrvet 1tOtE UUto. Kat vc IlTJV EmcrKE1ttE'tUl ILOVO tOUe; Koupooue; ltp6cr!puyEt; ornv nA.atEla KOUIlOUVOOUpou. Teroio. emcrKEIjIT) EnPEltE vaXEl KCtvEt Kat ~lmu mo J.11tpO<Jta 0 XupiA.aoe; <I>A.ropaK1]e; tOU KKE ...

TI-,..c APlzrePAZ KAI .... HI '7P<':'>c;:J~O-y

Tov EvtOVO 1tpO~A.T)lLa'tt<J1J.6 tOU ~E!ppUcrE 0 EYN ILE U!POPlLij mv l1uYKO<JlLtU Huspn Av- 9promvrov ~ tKatrollatrov, 1llA.T)<JE ylll tOY EmKEiIJ.EVO lt041l0 Kata tOU IpaK K.a.

Tuu'tQXPovroe;, 0 ~UVa<J1tt(JIlOe; UVUOEtKVUEt roe; aflEcrEe; nporepmomre; orov roueu trov av9promvrov OtKatrollatrov <Jtl]e; xropu Ilac; tl] VOlltlLOooill<Jl] rov aMOoanrov uerovoorrov, usou u7t6 Illll mYrXPOVl] IlEtavacrtEU'ttKij VOILO- 9E<Jla,

• to <JE~acrILO rcov OtKUtro}1atrov trov 9pT]crKW'ttKO>V, yA.ro<JcrtKroV, ESvO'ttKroV, <JE~O\lcU..tKrov Kat A.ot1tO>v ueiovomrov, crUlL(jlrovu J1E TIC; OLESvElc; cr1JV9ijKEt; nou ExEt U1tO'YpaljlEt T) xropu 1Lac;,

• mv naA.T) KUta tOU PUtcrt<JIlOU,

• tl]v KOtVrovtKij E'YpijyoP<Jl] yta aJ1E<Jl] U1tavrnon <JE (jlUtVOIJ.EVU KpU'ttKOU UUtUPXtcrIlOU, PUtcrt<J'ttKije; Piac; Kat KOLVrovtKOU ocoiouo». «Auyij» 11-12-2002

BHEHA JI03A 17

nOAITIKOI 'H E0NIKOI npOI:<DVrEI:

To SeJlU TIt~ lCU'tUcrX,E<n]~ nepiouotcxdrv cr'tOlX,EiroV 1tOAtnlCOOv npoorpuyrov ron EJlCPUAiou JlE MUlCEOOvtlCl'j lCU'tUyrorTt ot 01tOiOl E1tUVU1tu'tPlcrTItlCUV 1tpocrcpU't(l ornv EUTjvtlCl'j MUlCEOOvtU E~U1COAouSEi vc cuopetrci oro lCEVO, Y 1tUPX,El CPUcrlKU lCUI Tj JlEyaATj 1tA.el0'VTjcplU rcov MUlCE- 06vrov Ol 01tOiOl E~UlCOAoUSOUV vc 1tupUJlevouv UKOJlTj oro 1tupU1temcrJlU xm ot 1tOP'tE~ 'tT]~ EA.euSEpiU~ lCUI 'tT]~ ~TjJlOKpu'tiu~ 1tUpUJleVOUV UlCOJlTj KAEtcr't~ YlU 'tOU~ uvepOO1tOU~ UU'tOU~,

Oooi, AoI1tOV, U1tO UU'tOU~ E1tecr'tpE'VUV os 1tOA.el~ JlE 1tATj9ucrJlO avro trov 1tME x,tA.laorov Ku'toiKrov, 01tro~ YlU 1tUPUOElYJlU Tj <l>A.ffipwc lCat Tj 'Eosoon, oCY ex,ouv ollCuiroJla va ~avUlCa'tOlKicrouv ~ vo E1tlowpSOOcrouv n~ zcAle~ lCa'tOlJCie~ rouq. LE 1tOAAa ano tn OllC01tEOU onon U1t<lPx'OUV 'ta xrtounm uU'tu tX,ouv YlVEI lCa'tU1tU't~crE~ KUl 01tro~ Jla~ cvsesoov Ol iOWI ot ollCalOux,Ol 01 Kam1ta~crE~ UU't~ tylvav rnv 1tEpiooo 1tOU uuroi ~'tav 1tOAtnlCOi E~OPlcr'tOl oe x,OOpE~ 'tOU uva'tOAllCou Jl1tAolC xm KUVevU~ cpopeu~ E~oucrla~ oCY sxcvs oro EMX,lcr'tO 'to xpeo~ tou, va EVOtUCPEpSEi Yla 'to 1tepnoun rorv zepiououov nurdrv ctouq VOJltl.wU~ KU'tOX,OU~ ~ KATjpOVOJlOU~.

L~JlEPU JlE'tU U1tO rocc x.pOvtU ce JllU EAAaoa U1tOnSE'tUI X,ropu OTjJlOlCpunlCl'j a1tOOEtlCWE'tUt on uuro OEV tcrx,UEI1tUV'tU lCat on 0 aotlCT]Jlevo~ swot OUO cpop~ aOllCT]J.Ltvo~ EVOO 0 eovonuevo; €iVUl 1tuV'tu eovonuevo; Auroi 01 uVSpro1tOI uyrovtcrTItKaV KUl nOAeJlTjcrav YlU rnv 1ta'tpiou rouq KUI1tOUoi U1tO uu'tOu~ eoroccv xm TIt Sro~ 'tou~ cr' cnrov 'tOY uyOOva, Apyo'tEpa orcv 0 ~TJJlOlCpa'tllCo~ L'tpa'to~ eOlro~E rou; rEPJlUVOU~ uno mv EAAaou, Ol cruJlJlax,llCe~ OUVUJlE~ U1tocpacrlcruv vc JlOlPUcrOUV 'ta BUAlCUvtU os sOOvE~ E1tlPPO~~ JlE u1to'teA.ecrJlu va OTjJllOUPrTtcrouv evav lCUlVOUptO EJlCPUAlO 1tOA.eJlO, Au~ 'tT] oop« Ol vtlCT]'te~ tylvav Tj't'tT]JleVOI Kat UVUyKUcr'tT]lCUV os evav unox.pero-

'ttKO ~EPlSroJlO a1tO 'tT] YEVe'tElpu 'tOU~. ME'tU U1tO roou x.pOVlU E~opia~ E1tt'teAoU~ 'tOU~ OiVE'tal Tj eOKUlpiu VU E1ttcr'tpe'Vouv ctov 't01t0 'tOU~ 0X,1 ouo»; onv ioonuot 'EAATjV~ nOAl'tE~ UAM ouv uvuYKuio lCalCo 01tro~ nrcv 1tuV'tu Ol coroa1tOlCaAOUJlEVOl MalCE06vE~. 'Ico»; Sa roue nponuooouv 1tAoUcrlOU~ rooptcre; ~ OllCOVOJlllCOU~ JlE'tUVUcr'tE~. EJlEl~ nuvta uvopomoucote 1tro~ unoKuAouV'tat uuroi 1tOU EyKU'tUA.Ei1tOUV 'tU onmn roix, ru x,ropacpta roue 'tTJ YTJ rov 1tPOYovrov roue Kal orcv emorpeooov JlE'ta U1tO x.pOvtU OEV Jl1tOPOUV vc xcvouv 'tT]V 1tapaJltKp~ Epyucria E1tlOlOpSro<n]~ JlE u1to'teA.ecrJlU ru cr1tinu 'tou~ vu xurcppeoov lCUt Ol iOtOl uvuYlCaSoV'tat vn VOllCtasOUV ~evu cr1tina. M~1tro~ curo cru~ 9uJliSEt 'tOY Oouooec 'tT]~ 1- SalCT]~; AAM UKOJlU lCt au'to~ Eix,E 'tT]V IITjvEA.OnTJ vc 'tOY 1teptJlevEt. Auto 1tOU OEV Jla~ AevE Ol U1teU9uvOl cpopEi~ lCUt JlU~ acp~vouv ava1tuvrnrc Epro'tT]JlUnKU eivct coro 1tOU U1tocpeUYOUVE 1tUV'tO'tE VU S~OUV OTjAaO~ ytUn JlOVO ern <l>A.ffiplVU, 'tT]v 'EOEcrcrU ~ rnv Kncropui ouvcvrcue tsrote; lCa'tacr'tucrEI~ xm 0X,l ornv U1tOAot1tT] EUaoa, M~1tro~ Ol 1tOAtnlCOi 1tPOcrCPUyE~ uu~~ 'tT]~ Ku'tT]yopiu~ etvai ourot 1tOU ornv KUtOxil E~a.t'tlu~ 'tT]~ 1tOA.tnlCl'j~ K.K.E. 1tOU AaSEJlevU 'tOU~ x,apu~plcrE ccv LAaPOJlulCE06vE~, rropn ex,ouv U1tOAecrEt 'tT]v U1tUp~Tj rouq crUlJ.cprova JlE rnv Y 1tOUPYIlCl'j u1tocpa<n] rou 82 rou LKOUAapilCT] - rEVVTJJlu'tu,

Eev Tj EUuoa SeA.et vc AeyE'tat cr~JlEpa OTJJlOlCPU'tIlCl'j x,OOpu JlE eupro1tai:lCl'j 1tpoo1tnlCl'j 1tpe1tet vc E1ttcr'tpe'VEt 0A.e~ ru; 1tEPlOUcr~ os OAoU~ roi»; 1tOA.tnlCOU~ 1tpOcrCPUYE~ x,ropi~ xuJliu OtUKPl<n], E1ti<n]~ ooc U1tO rc 1tEPlOUcrtUKU 'tOU~ cr'tOlx,Eia lCu'tana~STjlCaV uno Otucpopou~ E1tl~OEWU~ Su npEnEI vc U1t0STjJltroSouv cro alCepato. TtAo~ vc ooSouv oroPEUV aOEtEC; yta ava1tuAairocrTj emOlop8ro<n] .~ E1telC'tu<n] OA.roV rrov omndrv 'tOUC;.

IIuV'to

18 BHEHAJI03A

MIA IYNANTHIH ~IE0NIITQN ITH 0EIIAAONIKH

• };TlI; 3 TOV]015).,/, 1Cpo.'l'paT01ronjOl1Ke tIT1f fJeuualoviKlf pta uvVaVntUlfuv'l'KevrpwUlf 1COV OIOP'l'avwue 11 upl/pepioa (<LlleOvlunjr; EP'l'o.tnc» ue Oepa tn palKavllaj aocnallunK1j ouoonovoia uav Q.- 1Co.VV/U1/ TOV npokstapuitoo UTO PalKQ.VIKO eOvIKlupO.

O OlOPYWrot{;~, 1tOU stat ~la OA.tyofUll.,ij~, aA.Mt 1tOA.U opaotijpta 0-

~6.oa olE9vtcrtrov tpo't(J1(tOtu(ij~ avriA.11Ij111~, EiXav KaA.I;OEt 0' autij t1l covcvmon ow KEVtptKO Et01lY11tij {;yav EK1tpooro1tO tOU EEK Kat EiXav 1tPO(J1(aA.I;OEt va K6.vOUV t01t09EtijoEte; to Oopevio T O~O, t1lv TOUPKlK11 ustovonxf KiV1lO1l Kat rrtv OAKKE. H 0- . AKKE avta1tOKPW11KE 0' auto to K6.A.EO~U nnp' OA.O 1tOU 11 oPy6.vro01l 1tOU Su {;1(avE rnv KEVtptKij Elcr1lY1lO1l ~pi(J1(Etat yta ~u~ OtO 1tOA.tnKO otPUt01tEOO tOU KUPlOU EXSpOU. eEropijoa~ on ijtW 1tOA.U O1l~KO 1tOU KU1ColOl OlE9vtOt{;~ ~u~ KaA.oUOW vc ~tA.ijOOU~E crnv 1t0A.11 tOU mo lOXUPOU E9voqmoiouo» KUt OtEiA.a~E ~lU avtl1tpooO)1tEiu a- 1t0 tPEte; ouvrpoeoix, tOU~ H. ZUq>Etp61tOUA.a, 11. Foupva Kat e. Koowc.

H <ruyK{;Ytpro01l uutij 01tro~ ijtav oucoco OU~OtUpiOt1lKE ozo K6.9E U1C01jl1l. I1EV sivm "1tp{;1tOV" va ~a1;EUOVtat Kat vc ~tA.6.VE Ot1l eEo/vilcn OUtE MaKES6vE~, OUtE TOUPKOl, OUtE, ot rooo utonrot OtOV E9vlKlouo KUt (IK6~u zsptooorepo OtOV cooioxq>ucrto~6, OAKKhE~.

'E tot 11 Uq>iou 1tOU K6U11oav Ot Otopywrot{;~ KUtU~EcrKiot1lKE tUxUt(Ita, to Epvunxo Ksvrpo 1tOU tOU~ EiXE OrooEt utBouco tOU~ uvcxotvcics tnv tEA.wtuta ony~ij on OEV tOU~ t1l OiVEl, 01tOtE 11 <ruyK{;vtpmon 1tpuy~Ut01tOtijS11KE ornv uiSouo(I troy OlKOA.6yrov (tOU TPE~01tOUA.ou), EVro EMtX,tcrtOt 6.v9pro1tot ijpSw cno UUtO 1tOU OE YEVlK{;~ ypu~~~ OVo~Cx~Etat "KiV1l~". To "KiV1l~a" 1tOU 11YE~oVEUEtat U1tO mv YEVtK6.

avnounKij ypu~~ij tOU IjlEUtOKKE, KUt tOU LYN, EUxupiotro~ cru~(Ipat6.00Etat ~ tOU~ q>ucriot~ oru; ~E"Y6.A.E~ "A.<l'(K{;~ ~op~ijoEte;" U1ti:p tOU PKK Kat troy L{;p~roV uO€A.<prov KUt KUt6. tOU NATO, aMfl 1tOtf; fIE tOY aA.11Stv6 avtlE9vtKtcr~6 1tOU cmv "op901\0~11" E9voputcrtonKij EA.t.iJ.oa unodEiEtal vc {;xn ccv KUPlO EX,Spo rnv Enpro1t11.

Lt1lV 1tpaYfIunK0t1ltU Ol tolOt Ot OlOpyavrot{;~ stvm 6.v9pro1t0l UUtOU tOU xtvij~u'to~. 'O~ro~ a1tOt€A.OUV EKEiV1l rnv tCx01l tOU 1tOU 'tpU~flEt tOY OlE9vtOnK6 op6fIO Kat 'to EWOEi 01tOtE {;px,E'tat OE crUyKPOU01l ~ K~9E E9vtKtO~O Kat OE uotpatn EV0t1ltU us Ku9E avtlE9vtKlotij. Tsroioi 6.vSpro1tOt U1tOx,pEffivovtat cruvijSro~ V(I A.UVOUV mv cvrt<pu01l trvnuson OtOV avnEUpro1tU'(cr~O tOU OE~lOU avn'(~1tEptaA.tO~OU O'tOV 01t01o 1tprotUyroVlO'tEi 0A.a~ 0 rporoxiouo; Kat oi U1tOn9{;f!EVot "~-A." U1tO t1l uin, Kat tOY 1\11fIoxprmxo EUpO)1tU'(O~o troy xctcmsousvov pstovonuerv KUt troy cruvE1tO>V =9vtKtcrtrov cno rnv 6J..A11. LtO ~aeo~ autij~ t1l~ nvn<pu01l~ ~pi(J1(ovtat ouo ypa~~~ yta t1l <PU01l rou crUyx,povou l~1tEPtaA.to~ou. EKE1- V1l 1tOU tOY EWOEi oixovouiorucc, OE crtuA. OEUtEP1l~ olE9vou~, 011A.<loij ~v6MEUpa onv ounKo x'p11~uncrnK6 KEq>aA.atO Kat EKE1V1l 1tOU tOY ~A.f;1t&l 1tOA.tnKfl, 011A.aSij A.EVtVlOnK6. ow KpunKOfIOV01troA.tuKij 1toA.tnKij Kat

BHEHAD03A 19

(J'tpunomKij toxU. L'tI]V )11U 1tEpim;OlClTj 0 ot€9vto)1o~ etvat 11 cru)l.1tup6:ta91 !lE t01)~ uVUtOA.tKOU~ - 0IKOV0)11KU )111 KUpiaPX01)~ - 1- )l.1t€pmA.tO!lOU~, crnv aM111t€pim;OlClTj, stvm 11 UVn7tUpa9EClTj 1tprotU Kat Ki>ptU )1E (1)tOUe;, €1t€tOij mnot U1tOtEA.OUV tK<ppUClTj Kat O"'IYyKevtpOlClTj KUOE OO~tVtOnKije; Kat KUOE l)l.1t€ptaA.tOnKije; ~iac;. Ot Ot€9vtOtEe; O'tl] xropc !l<lc; KUt 0' OAo tOY K00)10 KaA.oUVtUt ij011 €mtUKnKU, tOtUitEPU )l.€tU tOY ytO'll"(KOOA.U~tKO nOA.€!lO 1t01) UPXtOE to 1991, vu 1tUpow OEClTj UVU)l.€OU 0' (1)tEe; ru; 01>0 y pU)1- !!E~. Auto to 1tPO~A.11!lU OEY )l.1topEi VU to 1tUPUKU!lIJlEt 11 Otpu'tI]ytKij cru~ij'tl]ClTj yta tOY OOcrtaA.tO!lO ij ytU tU otKOVO!ltKU Uttij!lUtU t01) EPYU~O!l€V01) MOU. To Uito to OEuu 'tI]e; cru~ij'tl]ClTj~ "tn OOcrtaA.tOnKu BaA.KUvin" EOOlOUV OtOV EtClTjY11tij t01) EEK 'tI] 01)vcrornrc vn ~E<P1>yEt U7t6 to KEYtptKO ~ij'tl]uc t01) 1t0A.€!l01), 011A.aOij rev 1tUyKOO)1tOlV OtPUtOnEOOlV Kat nov Ki>ptOlV 1tUyKOO!ltOlV EXOprov crT])l.€pU KUt VU 'to !lE'tuOEoa1 OtO Eni1t€00 EYOe; 1tPOltOyOV01) UVnKU1tttaA.10)10U. H U7tA.OUOtEP11 anUV'tI]ClTj OtOV E9v1Kt0)10 sivm 0 00crtaA.lO")10e;, Kat OtU a9v1KlonKU BaA.KUvta 11 'tEA.tKij a1tUv'tl]ClTj sivm tn 00- O"laA.tOnKU BaA.KUvtU. 'Ouo»; 0 000"laA.10!l0e; ijpOa navta )l.€ 011)10KpanKU attij)1uta. D.11- A.uOij oo'tE OEY t01tOOEtij011KE ouotouopoc svcvnn OE 0A.01)e; roix €K!lEtaA.A.€1)tEe;, aA.A.a ~EXroP10E rou; UO"tOU~ U1t0 rou; <pEOUOUpxEe;, 'tI]V aonKij 011!lOKpanKij OlKtatOpia a- 1t0 'tI]V <paO"lO"nKij, to <p1A.01t0A.€)10 U1t0 to EtP11VO<PtA.o otpat01t€OO t01) 1)l.1t€pmA.10)10U, 10taitapa OE cruvOijKEe; E1tUVUOtanKije; U!l1tOl'tl]e; 01t0le; cru)1~aiVE1 crT])l.€pa.

LE (1)tij Aot1tOV 'tI] cru~ij'tl]ClTj 01 01>V'tpO<p01 'tI]e; OAKKE ~aA.UVE onv K€VtP1KO to ~ij'tl]!lU t01) preoucou 00crtaA.1)l.1t€P1aA.1- o !lOU Ka1 'tI] 01> ~ClTj 1t01) EXEt )l.€ (1)tOV 11 0t€9vije; ypa!l)1ij KU1 01 0t€9vEic; cru!l!luX,iEe; t01) €M11YlKOU OO~lVtO!lOU. T(1)tox,povu 1tPOO"1tU0110UV VU KUvOUV Ou<pij 'tI]V 1t0A.tnKOtOEOA.oy1Kij U<pE'tI]pia 'tI]e; <ptA.o£1>p(ll1t(l'iKije; YPU!l!lije; 'tI]~ OAKKE Kat vn U- 1tUvtijoouv O"tOV nOA.€)10 A.UO"1tT}e; O"tOV ozoio E7ttIltOOVtat ot lJI€UtOUptOtEpoi EOro Kat XpOvin EYUvna 'tI]e;.

Tal'7WiJ TOV OYPANIOY TOEOY E.K ato AvnpaTfnunKo tpcunpa;. UTI/V lIM TElA APIETOTEAOYL' O'Tt/v 9EL'1NlKH l<OV 1CpaY}l«T01ColljOl/KC Tal' L'ElIT. TOV 1999

LE eva 1tOM npoooeunxo aA.A.a mo Et01KO nt..aimo KlvijOl]KUV 01 t01tOOEtijOE~ rorv €K1tpooro1tOlV nov OUO E9vtKrov )l.€lOVOtijtOlV OE cr1>yKP01)ClTj us tOY EntClTj!lO Kat ayopaio "cpurrspo" lJI€Utoot€9vtO)1o. 'Erot 0 €K1tpOOOl1tOe; t01) OUPUv101) To~o1), N. LUKEMaplOe; OEY UPKEO'tl]KE OtO vu XWnijOEt 'tI]V YEVlKOtEP11 1tOA.tnKij 't01) €M11V1KOU EOVlKtcr)l.OU yta 'to !l<lKEOOVtKO, OE !lta 1toM OtE~OOtKij 't01tOOE'tI]ClTj, aA.A.a ~EO"KE1taOE 'tOY E9vtKlO!lO 1t01) KpU~Et !lEOU 'tI]e; 11 EnlClTj)111 EM11VtKij uptotepu, E101Ka 11 EtcrT]Y11crT] t01) U1tOKaA.1)1ttE 'tI]v UVnOEClTj 'tI]e; YPU)1!lije; t01) 'tOlPtVOU "K"KE us 'tI]V YPU!l)1ij ylU roi»; !luKE06vE~ ton naA.lOU E1tUVUOtUnKou KKE.

o I. OvOOUVOYAo1) )1tA.110E U1tO 'tI]V tOUPKlKT} )l.€lOVO'tl]'tU ym 'tI]V KUtaniEClTj nou OOKl)1~Et Kat EP!lijV€UOE tOY E9vtK10!l0 'tI]e;, 000e; UVUOUOl]KE 'tU 'tEA.€ututa X_POVta, ocv 1tPO'iOv 'tI]e; €M11YlKije; KUtaniEClTje;. AKO)1U tOYlOE 'tI]V KUtaA.unKij ClTj!l<lcrta 1t01) EiXE Y1U 'tI]V tOUPKlKT} )l.€tOVO'tl]tU 11 U1tUi'tl]ClTj 'tI]e; Eup. 'EVOlClTje; vc yivouv OE~acrtU ttl 011- !lOKpUnKu OlKUM)1UtU 'tI]e;. rrUpE)1~aClTj E'KUVE KUt 0 A. N'tEYtE nou Xt1>1tI]0E 'tI]v evn-

20 BHEHA JI03A

1tOA.mld] roo 'tOlt06EU]01] susws omv KU'ta. U] yvroll1] IlU~ ltEptOptcrllEvlJ uvnKum'taA.tcrnld] Kat EpyUncrnKl] UltOljl1] 1tOU EV01tOlEi os EvU ltpOnO EltiltEOO OA.o 'tOV "KlV1]llanKO" XropO.

II6.v'tco~ ltPEltEt KUVE~ VU uvayvcopiest orooc OlOpyUVCO'tE~ on EKUVUV Eva E~UtpEnKa. 'tOA.Il1]PO ~TJIlU f.l£ 'to va ltpay IlU'tOnouicouv IllU rerour cruyKEv'tPCOO1] oro KEvrpo U]~ ltoA.mld]~ uvnopU01]~ orn xropu ~. Au'tl] 1] cruyKEv'tPCOO1] EiXE U] OUVUIlTj, U]V Ev'tU01] Kat rnv EtA.tKpiVEtU 'tOU Ka6EmconKa. U1tUyoPW!!EvOU.

wpCOltai:ld] Kat <ptA.OprocrlKl] ypUIlllTJ 'tOU EA.A.TjVlKOU E6vtKlcrIlOU.

:EU] oW'tEpoA.oyiu 'tOU 0 EKltPOcrCOltO~ 'tOU EEK OEV U1tUvU]crE U]V EmXEtpTjIlU'toA.oyta U]~ OAKKE 'tOlt06E'tOU!!EV0~ ore s1]'tl]IlU'tU tCOV OlE6vrov (HPU't01tEOCOV Kat OEV UVE<pEPE 1tOU6EVa. U] 6E01] U]~ "NEU~ IIpoo- 1tnld]~" on ta.XU Tj va'toi:ld] mpUu]Ylld] EXEt <JUV <JtOXO U]~ U]V ltEptKUKA.co01] U]<; Pco~ KUt U]~ Kivcz;

o EKltPO<JCOlto<; rou "D.lE6vto'tij Epya.U]", Xa.pTj~ IIaltao01tOuA.o~ <J~ ltUPEIl~a.<JE~ ron IlRTj<JE ylU U] onunota U]<; apt<J'tEPTJ~ olE6vt<Jnld]~ EVOU]ta<; crqv EU6.0u Kat 'tOV1<JE us EIl<PU01] U]V uva.yK1] ylU ilia " D.lE6vi] 'tCOV ltpOOo'trov". :EE mrto "to ltVeUllU E~TJPE KUt 'tOV pOA.O U]~ OAKKE <J"tOV avm6vlKl<JnKO ayrovu. Omo<Jo <JU]V YEVlld]

E<pTjf.l£piOu NEA ANATOAH, Ap. <l>uA..: 333, 16 IoUA.Tj 1999 E.E.K. = EltUVUmUnKO Epjtrnxo KOIlIlU

OXI ITOYI EN0EN KAI EN0EN 4'EYTO-ANTIE0NIKIITEI

T OV OK"t. 'tOO 1996 crU] 0E<J<JaA.oviKTj ltpuYlla'tOltOlTJ6TjKE <JUv6.vU]01] U]~ "K"NE f.l£ uvnltpo<Jcomta U]<; NsoA.aiu~ tOU NEOU Koupouvtctucou Kouucro; U]~ Ilpdmv I'lOUYKO<JA.a~tld]~ D.TjIlOKpa'ria<; U]~ MUKEOovia~, ue EmKE<paA.TJ<; U] ypaIlJ.LatEa U]<; NwA.aia~, Bsovc ra~piA.o<p<JKa. H E1tl<JKEIjITj ltpaYllat01tOlij6TjKE f.l£"ta. U1t6 ltpO<JKA.Tj01] roo K:E U]~ "K''NE.

H Bsova I'u~piA.o<p<JKU Ka.A.E<JE uvrorpooomstn U]<; "K''NE vc Em<JKE<p6Ei U]V Ill" D.M (Etm ypa.<PEt 0 «PIZO:EIIA:ETH:E» U] D.TjIlOKpUna U]<; MUKEOOvia<; cr~ 19/10/96), ltpO<JKA.Tj01] Tj onoic EytvE f.l£ xupa. U1tOOEK'tl] altO U]V "K"NE.

01 Elta<pE~ U]~ NwA.aia<; rou NEOU KK U]<; Ill" D.M (<JUVEXtSEt 0 PtSo<J1t6.crU]~, opyuvo U]~ KE rou "K"KE vc altoKaA.f:i U] Xropu UU'tl] 0Xl IlE to <JUvtuYllunKo U]<; 0- vo IlU) <JUvEXi<JU]KUV f.l£ <JUv6.vU]01] f.l£ U]V Kouuarucf Opy6.vCOO1] 0E<J<JaA.oviKl]<; ron "K''KE... EVro U]v KUplUld] 20/10 Tj uvnltpo<JCOltEta E1tE<JtPEIjIE cmv Ill" D.M.

:EUVtP0<pl<J<JU BEOVU E<JU U] xropu oou U]V OVOIla.SE~ Ill" D.M; To KOIlIlU <JOU 6ECOPEi U] xropu oou Ill" D.M;

01 <JUS1]'tl]<JE~ f.l£tU~U uvn<Jt01XcoV KOIlIla.tCOV ltPEltEt vn ytvoV"tUl, aA.A.6. vo u- 1t6.PXEt crE~U<JIlO~. Avuyvropt01] tOU OtKUtO:lIlUtO~ tOU UUtOltpocrOlOpt<JIlOU U]<; xropa<;, U]<; E6vlKOU]ta<;. To ~EPE'tE xupin BEOVU on o PtSo<J1t6.<JU]~, to "K"KE KUt Tj "K"NE OEV cra<; MEt 1tOtt «D.HMOKPATIA TH:E MAKED.ONlA:E», on OEV El<JtE MAKED.ONE:E, on EIlE~ EOro ot vromo; <JU]v EMTjVtKT] EmKpa.tEta OEV EiIlU<J"tE MUKE06vE~;

BIBAIOI'PA<I>IA nou 6u IlltOPOU<JE vc OtU~u<JtEi:

• .t\ENIN, Tur to OIKUicollU uU"t00la.6E01]<; trov E6vrov

EK06<JE~ IIPOI'KPE:E

• .t\ENIN, Kpmxa O1]f.l£tO:lllU"tU yta to E- 6vtKO sTJu]IlU

EKOOcrE~ IIPOI'KPE:E

Yr. :EE n OtmpEpEI to «K»KE altO tn unoA.ot1tU u<JnKa. KOIlIlUtU;

KOA.lO

BHEHA JI03A 21

5TJ OAOMEAEIA THI: KE TOY KKE AIIOCIJALH HEMAMI:IOM'OMOIIPOEmNIKH,

MIIPOD'AETHN All()cI)AIJ:crlKHKAMIIH .... 16.- AInu tn KUP1U Ku9i]1<Ov'[u !.I.7tUIVOUV 01)uspu !.I.7tpocr'[u oro KIVTlIl.U !.I.a.c;. To KKE mmo crU) YPUIl).li) rou EAM [EBvllco An8kvBspwn1(;o Mirwno] IpEpOV,[a.c; U)v KUpta eu9uVT) KUl 'to KUP10 ~upo~ '[OU uyoovu ).luS, oe cr'[EVT) aliEPlplKi) cruvepyooia us n~ UMES WtKE~ OTj!.l.OKPUnKES OPYUVoocrE~, 7tpoo'[' (l7t' OAU J.lE AKE [Ayporllco Kouua E..uaoa~], '[0 NOcD [NapOvr8V OUAOuxoviliessv ifJpovr - Aaii<:o AnskvBspwrlKo Mirwno], Kat OAe~ ~ EU).llKE~ OpyUVoocrE1S, 7tpE7tel !.I.E ).lta UOtUK07tTj ~EAriw<JTj U)S OOUAtU<; Kat u)s E(J(O,[EP1Ki)S ~roi)s '[OU, Kat J.lE U) otapKi) UVcl7tnJ~Tj '[rov YPU).l).lOOV tou, KUPlros J.lE tour; KaAU,[EPOUS !.I.UJOl'[f;S Kat IlU;o1'[PlES VU EV,[EIVEl oro mUKpo OATj U)V npOmtU9E1U '[OU ym VU UV't<l7tOKP19EI Ena~lU cr~ npocrooKiES '[OU WOU Kat oru; J.lEyUAe<; (l7tat'tT)crE~ '[OU uyoova. 01 KO).l!.l.OUVlO"'[ES KUtro (l7t' OAeS ~ O"UV9i)KES 9u KUvOUV 7tUv,[U UKEPUto to Ku9i)KOV '[ouS <l7tEvUvn oro WO Kat <JTI)V n;(l'[piou.

31 rlNapTJ 1949 Am:lw11IplO5oaj''A~E't{XJ:ff<:~2IJ949. y~ Klll atn o&t 578 am fJ¢JNo «EAPANIAXPONIA 70'1 KKE 1918-1958, EfllAOlliNIOKOYMENIrlNi>, TJOAIIIKEEKAIAOJUFEXNIKEEEKLJOIEIE. EKLJOIHNdpfJptr:; 1958

LU) Bopsm EMMa 0 ).laKeoovlKoS ( O"w~OJ.lUKEll6VlKOS) WOS ,[Mrocre OAU Yla rov ayoova Kat 7tOAe).lU J.lE ).lta OAoKAi)PW<JTj TjPW1- crllOU Kat au'tOaucria<; nou npoKaAouv tOY 9auflUcr!.l.o. /).EV npEnEl va unapXEt KUIl).ltU U).l<Pl~OAia on cev (l7tOtEAecrJ.lU U)S vlKTjS rou /).LE [L1"p.oKpanKo~ Erparor; E..uab~] xm U)S WtKi)s E7tUVucrta<JTjS, 0 ).laKEll6vlKo~ Aao~ 9u ~ pet U)V nAil PTj EevlKi) anOKatuO"'[(01) E,[O"l 0- nID<; ." geAel 0 lOtOS, 7tPOcrlpEPOVtUS O1)IlEPU to al).la rou ym vo rqv U7tOX'tT)crEl. Ot llaKE06- ve; KOIl).lOUvtcr'[ES crexovnn nUvtU EmKE<paAi)S crnv nUATj rou A.aoU trov.

Attoanaauo; ano nsplOblKO rov KKE. rov Moptn rov 1949, tnt; onoeoaeox; inc; 5'/' 0),0- p.eAslar; r"r; K.E. rov KKE. nov {;yIVS ato Bitat atu; 30-1-1949

H KATA:ETA1:H :ETHN EAAAAA KAI TA KA@HKONTA TOY KKE Anoqmat] 't'T)~ 7'1~ ll1.aTul~ OJ...o,wM:la~ 't'T)~ KE [KevTPIK1j EmTpontj] T01) KKE (1957)

....... /).OOOEKa xpoVla .

Katana'[ouv'[at oi nOAtnKES Kat O"UV01KaAlcrnKES EAeu9EpiES. ME wtaitepTj j.lUvia OlooKEtat Tj crAa~0).lUKEll6V1KTj EevlKi) !.I.EtoVOU)'[a: OEV U)S UVUYVWP~OVtat oors '[a 7tlO crtotXEtOO01Ka 01- KUtOO!.I.Uta 7tOU 7tpO~AEnEl 0 OEE [Opyavlup.Or; Evtouevarv EBvwv] crXEnKu J.lE ~ E9vtKe~ J.lEtOVOU),[E<;, ~EKATjp~e'[at Kat crnpooXVE'[at crU) J.lE'[uvao-teu<JTj .

7. H 7Tj OAO!.l.EAeta OtaKTjPUTIEl Yla !.I.ta UMTj oop« on naA.UI~ov,[a.c; yta tn OtKatW).la'[a rrov E9vtKooV J.lE10VO'tT)'[WV Kat ~EKtVoov'[a.c; uno U)V npaYflUnKOU)'tU 7tOU OlallOplpoo9TjlCE crnv EAAUllu Kat '[a BaAKUvm, '[0 KKE ayw~E'[at yta '[0 OlKaiw!.l.u U)<; l(JO't"\Jl.ia~ TroV (JJ..apollaKe06- vov, nou KatOlKOUV <JTI)V E:u.aou. H OAO!.i.EAeta '[OVi~El on Tj 7tOAtnKi) ron ZuxaptUoTj oro Mcxsoovtxo ~i)U)).la O=S EKlpPU<JTI)KE lotal'tEpc ern 5Tj OAO!.i.EAeta U)S KE to 1949 i)tUV 7t0- AmKi) W9E!.i.EvTJ, 7tOU ~TJ).liwO"e '[0 OTjflOKpanKo KlVTj).la cmv E:u.aoa, O"Uvenros Kat U)V iOta U)V Un09E<JTj rorv crA.a~OllaKe06vwv. 01 crA.a~OJ.lUKEooves U)S EUUOa<; 9u ~pouv '[a olKatU tOU~ ).lOVO O"E uin aKa,[MuU) evomrc J.lE tOY eMTjVlKOAaO.

Ano ro neplOblKo «Neoi; Koouoi;», reiJxor; 311957, UeA. 31 KW 17. Ynapxovv xat ato INJAio «EAPANTA XPONIA TOY KKE 1918-1958, EIlll10rH NTOKOYMENTQN», USA. 677 KW 669.

HEA30H

ElpTjJ.lEpiOa

tWV nOAmKOOv npocrlpUywv crU) Pouprrvia, 7tOU EKOWO'[UV cr'[u EMTjVtKU Kat !i<lKEOOVlKU

22 BHEHA JI03A

OMIAIA M. nAPTIAAIAH

I:THN 711 OAOMEAEIA THI: KE TOY KKE (14-18/5/1950)

9a Ka'tEAT]yt O"'tT]V OJt6q>aO"T] vc ~av<m6.ptt 'ta 0- 1tAa, 9' (llcOAou90uO"t 6).)..0 OpOJ.lO, mo EmJ.lOVO, ~aO"(lVtO"nKo, J.laKpU, ylati Eivat O"-oq>avEPO 1Wl~ OEY !J1tOPOUO"E va 1tPOXooP"lO"Et O"E J.lla vsa svoMTJ <lV'tt1t<lPU9EO"T], X(i)p~ vc SXtt t~aO"q>aAtO"J,lBva 'ta val'ta 'tT] O"nYJ.li) 1tOU 0 J.lOvapxoq>aO"IO"J.lo<; olB9EtE 'tT]V aJ.lSpIO"'tT] Kal OAOMEupT] uuspuccVO<l'YyAtKi) ~0i)9Ela ... »

Eivrn ocvspo 1t00<; zpoxemn yta 'tT]v lOla 1taAm 9Eoopia. Tta O"lCtq>'t€i'tE 'tffipa 'to E~<;: 0 MupKO<; sbts on Xoop~ SvOMT] t~oo'tEPlKi) ~oi)- 9Ela OEY J.l1tOpoUJ.lE va VlKi)O"OUJ.lE 'to J.lovapxoecotouo J.lE 'tT] otaO"aq>l<JT], OEY !J1topOU!lt oro aJ.lEO"o J.t.BUov. <DuO"lKa OEY 9a xpwouus 'to vOTJJ.la 'tT]<; <i1toIjfTJ<; rou Mnpxou J.lOVO 0Jt6 'tT] otaO"aq>IO"T] oro aJ.lEO"o J.t.BM0v, aAAa 9a 1tUpOUJ.lE 0"-0 'to crUO"'tT]J.l<l 'toov ouAAoyIO"J.lffiv rou, Exstvo 1tOU Ei1tt yta 'tT] O"XEnKi) 1tOAtnKoO"'tpanoonKi) O"'ta9Ep01toiT]0"T] rou J.lovapxoq>aO"lO"J.lou, 'to 6).)..0 on 0 L.\LE OEY €ivai O"E 9sO"T] va KavEt xw- 7tT)J.l<lta O"'tt<; lt6AEt<;, on T] av<'mtu~T] 'tT]<; opaO"T]<; E~ap'ta'tat 0Jt6 'tT] ~0i)9Eta rou E~oo'tEPtKOU KA7t. AAAa ytari tEAo<; 7t<lv'toov aU'ta 7tOU Aev 6).)..ot stvm A<i9Tj, EJ.lE~ orov 'ta ASJ.lE OEY stvrn A<i9Tj; Orcv ASJ.lE, on, av 'to 1946 ~spaJ.lE rrtv 1tPOOOoin rou Tho KA1t., tt O"T]J.laiVEt uoro; Tt 6).)..0, 1tapu on 0 Ka90plO"'ttKO<; A6y0<; 'tT]~ i)na<; i)'tav T] 1tpooocria roo Tho; Turri, av 0 Ka90plO"nKo<; A6y0<; 'tT]<; i)na<; J.la<; stvm tn M9Tj J.la<;, tors OEY !J1tOPOUJ.lE vu 1tOUJ.lE on OEY 9' apxtvouO"aJ,lE 'to 1946. 'E1tPE7tE vu rovtooous on OEY S1tPE7tE va Kavou J.lE 'ta A<i9Tj !la<;, oX! on OEY 9<i1tPE7tE vopXiO"OUJ.lE. Kat 0 0". ZaxapmoT]<; Ka1Wl<; rnv 0"-0- KAT]pffiVEt aUtT) 'tT]v <l7t01jfT] J.lE mv E~i)YTJO"T] on, tq>' ocov OEY EiXaJ.lE E~aO"q>aA10"J.lSva tn vdrta, OEY 9a1tpE7tE vapxiO"ouJ.lE SvoMT] av'tt1tapa9EO"T] KA1t. 'OJ.l00~, ouvrpooot, 'to ~aAav mrro 'to Epffi'tT]J.la Kat J.l1t<liVEI uuro 'to Epffi'tT]J.la: Jlspuisvou!lE otcv 9a ~EKa9aplO"'tEi 1tpffi'ta T] Ka'tuO"'taO"T] 0"'tT] rtOUYKOO"Aa~ia yta va ~avapxiO"ouJ.lE; /).EY Eival 0"00O"'t0. Ka'taAi)yov'ta<; yta 'to 9sJ.l<l au'to 7tOU ctvci ~aO"lKO 0"'tT] YEYlKi) ypaJ.lJ.li) rou KO!lJ.la'to<; 1tpS7tEt vu 7tOuJ.lE on, xoop~ vn X'tU1tT]9Ei, vc ~EpU;009Ei autT) TJ onoprouvtoruoi KAT]pOVOJ.lm, OEY J.l1tOPEi q>UO"lKU vc VOTJ9Ei t1tavaO"tanKi) 1tpoo1tnKi) Yla 'to KOJ.l!la J.la<;. H 07tOp'tOUVIO"n-

... 'EXOUJ.lE Kal J.lta aMT] q>opa ava~ioo<JT] 'tsnmv Aa9E!lSvooV OJt6IjfEooV. AJ,lBO"oo<; !lE'ta 'tT]v i)na J.la<; 0"'t0 Btrot-I'pnppo 'tt<; mriE~ 'tt<; oop'tffiO"aJ.lE O"'tt<; E~00'tEP1KS<; OUV9i)KE<;, tOlahtpa ornv 1tpooocria roo Tho. Me EmKEq>aAi)<; 'to 0". ZaxapmoTJ Ka'ta01KuO"aJ.lE 'tTJV <l7t01jfT] 1tOU OtaW1WlO"t tors 0 0". BAav't<l<;. 0 0". BAav'ta<; OtaW1WlO"E 'tT]v <i1t01jfT] J.li)1Wl<; rsno 9SO"lJ.l0 'tOU sT]tT)J.l<l't0<; J.la<; E!J1tOOtSEI va OOUJ.lE 0"' OAT] 'tou<; 'tT]v BK'ta<JT] Kat 'tt<; OtKS~ !la<; aOuvaJ.liE<; Kat tn M9Tj. Kt aKO!la J.li)1Wl<; srot O"lYOV'tUpOWE 'tt<; rporoxtonxe; <l1tOljltt<; yta rnv avuylCTJ 'tT]<; ~oo'tEPlKi)<; O"'tpanoonKi)<; ~0i)9Ela<;. EJ.lE~ 'tT]V u- 1t01jlT] rou 0". BAaV'tu 'tTJv Ka'taolKaO"aJ.lE J.lE EmKEq>aAi)<; 'to 0". ZaxapuroT].

H <l1toq>a<JT] 'tT]<; 6T]<; O"-oJ.t.BAEla<; 7t<lv00 0"'t0 totO 9sJ.la ABEL tn E~i)<;: «TT]V SK~aO"T] 'tT]<; q>t'tttvi)<; avaJ,lB'tPTJO"T]<; J.lE 'tOY EX9po 'tT]V Ka90- PIO"E 'to yeyovo<; on 'to KOJ.lJ.la, !lsO"a O"E ouv9i)KE<; 7tOU Ot OU(JKOAiE<; yta 'tOY ayffiva J.l<l<; J.lEyUAoovav E~ alria<; lCUpioo<; 'tT]<; 1tpooocria<; rou Tho (EKJ.lE'taAAEu<JT] 'tT]<; nnKi)~ 1tpooocria<; =ou~

aJ.lEptKavoU<;, 7tEP10"0"0'tEPT] EmJ.lovi) 'tOU<; vc KpatT)O"ouv 'to 1tPOYEq>UpooJ.t<l 'tOU<; O"'tTJV EAMon, J.lEyaAU'tEPTJ EYiO"XUO"T] oro J.lovapxoq>aO"lO"J.lo KAlt.), OEY !J1tOPEO"E vn MO"EI 'to ~aO"lKO 1tpO~AT]J.la torv Eq>EOPEWV rou /).1:E xm tou tq>OOlaO"J.lOU trov 'tJ.lTJJ.lU'toov 'tOU 'tT]<; Kevrpuop; Kat Nona<; EAMOa<;, OEY Ka'tuq>tpE va (J1tuO"El 'tT]v Ka'tuO"'taO"T] 7tOU OTJJ.ltOuPYT]O"E 0 1l0vapxoq>aO"lO"J.l0<; oru; lt6AEl<; yta va E~aO"q>aAio"Et VSE<; ouvaJ.lEt<; 0"'t0 /).1:E Katyta vc OUVOUUO"Et Sva yEpo J.l<lS tKO KlVT]J.l<l O"n~ 1tOAEt<; J.lE 'tOY 1tOAEJ.lO 'tOU /).1:E oro ~ouvu».

AU'ta 0Jt6 'tT] J.lta J.lEpm. A1to rnv aMT], n 1)7tQO"'tT]PtSEt 0 ZaxapmoT]<; oro ap9po roo «Kcwoupyin Ka'tuO"'taO"T] - Kowoupvtc Ka9i)Kovrc»: <<AUtT) TJ 1tpooocria rou Tho, ypaq>EI., u- 7tT)P~E yta 'to O"'tUOtO 1tOU 7tEPVOUo"E 'to KiVT]J.lu J.l<l<; otn 1948-49 0 Ka90plO"'ttKO<; AOYO<; oou 0- Oi)yT]o"E crnv npoomptvn, J.la avaYKaia U7tOXffiPT]cri) J.l<l<;, uO"'ttpa a1to 'tTJ J.lUX'l oro BtrcirpallJ.lo. Kat 1tpS7tEt Eoffi va 'to 1tOUJ.lE avotX'tu, on av <l1t0 'to 1946 i)'tav yvooO"'to~ 0 unJ.lo<; po"-0<; rou 1tpO~oKu'topa Tiro, 'tOtt 'to KKE OEY

BHEHA JI03A 23

lCij au." OEropia I!ae; Ka'taOucUSEt orqv naOT)nKOTI]'ta Kat orov EK<puAtal!o. Kat liro, ouvrpoooi, fYyaiVEt Kat &va MAo liwaYl!a. 0 a. Za:xapHlliT)e; civet a"-i)OEta on 1tpw'tOe; XMtT)aE au." TI] AuOEI!f:vT) OEropia. rE-yOvo; Ol!roe; sivm on OEV <p'tUvEl vu E~OPK~Ett; 'tOY O1tOp't01)V1.(Jl!o. Ilpsnst vo siom 1tpOaExnKOe; yta va I!T)V nS<P'tEtt; xt 0 iOLOe; oe onoptouvurnxn MOT).

.. .Ov So o Ci)'tT)-

uu: To Ma1<ElioVl1<O.

To cnJvOT)l!a TI]e; laonl!tac; i)'tavE Kat 1tapa!!&vEl otocro. H crul!I!E'tom 'tOU l!a1<EIl6Vt1<OU Aaou orov o.yWvo. i)'tUVE t1<av01tOtT)nlCij Ko.l nptv TI]V aAAo.yi) a'to l!a1<EOOVtKO o.n6 TI]V 5T) 0- AoI!SAEta TI]e; KE rou KKE. Ki uuro ytari Ot

l!a1<Ell6vEe; EiliavE us 'to. urrnn totx; =e; T) toonI!io. oro a'to!!U rtov 1<OI!I!OUVla'tWV OEV i)'tav 6.OEta AS~T). '01..0 mrro 1tOU SylVE ornv EAEUOEpT) EMMa EOE~E 1troe; Ej!Eie; ps TI] AS~T) toorunn OEV KopoiliEUOUI!E. H aAAayi) 'tT)e; 5T)e; OAo!!SAEtac; a't6.9T)1<E I!ta anoruXTI!!SvTI1tpocr7t6.0Eta avnnsptoanouou crnv oclunlCij oouAw nov rtn1<wv. 0 a. Zaxo.pmoT)e; oro PtPAio 'tOU «Katvoupyta Ko.'t6.a'ta(JT) - 1<atvoupyta Ka9i)Kov'tCD) olamcr'twVE! au'to 'to 1tp6.Yl!a. «H onovoueuruoi Kat litaa1taanlCij OPU(JT) rou Tho Kat nov 1tpaX'toprov rou ontv EM6.0a av6.YKaaE TI]v 5T) 0- Ao~ta TI]e; KE rou KKE (rEV6.pT)e; 1949) v' avn1<U"tacr't1'jaEt 'to cnJv9T)!!U TI]e; taonl!tac; (TI]e; cnrovojucc; uscn orn nAaicrta roo eMT)VlKOU Kp6."t01le;) I!E 'to otKairol!a TI]e; aU't0016.0E(JT)e; 1tap6. 'to yE-yOVOe; on 'to cnJvOT)l!a coro ant; cruYKEKpl!!&vEe; cruvOi)1<Ee; liEV rrvmnoxptvoruve ore YEVt1<o'tEpa cuuospovrc 'tOU 1<tvT)l!a'toe;» (a. 42).

Av "to cnJvOT)l!a TI]e; all'toomOE(JT)e; ant; coYKEKptl!&vEe; cruvOi)1<Ee; liEV ovtonocptvorcva

ern YEVl1<o'tEpa crul!<pepov'ta rou lCtvT)l!a'tOe;, liE (JT)l!aiVEt 1troe; i)'tUVE MOoe;; Av stvct s'tat, Kat <PllcrtKU OEV 1!1t0pEi

nap6. vu sivrn E-.crt, 'to'tE slvrn Aiyo 0.Ka'tavOT)'tO, 1tWe; nopn 0 a. Zaxapt6.0T)e; unoom piCE! 'to avriOE'tO Kat xapaXTI]piCEt «EOVtKtaI!O» TI] YVWI!T), =e; T) a"-Aayi) nrov MOoe;;

LuV"tpo<pot, ant; 15 ron <l>AEP6.pT) 1949 oro 1<EV"tPt1<O opyavo 'tOU NO<l> «NEDOKOPEN» OT)I!OcrtEUTI]KE T) an6<pa(JT) TI]e; 2T)e;

OAOI!SAEtac; rou

KEV'tPtKOU LUI!-

pouAioll ton NO<l>. H ano<pa(JT) av6.usou a't6J...Aa ASE1:

«To OEU'tEPO ouvsOplO rou NO<l> Oa stvat cruvEliplO OtalCijpll~T)e; trov vErov 1tpoypal!!!Un1<wv apxwv 'tOU NO<l>, apxwv nou stvm 0 zpomovto; 1toOOe; rou Aaou I!ac;, Oa Ola1<T)pU~Et TI]v &vro(JT) TI]e; MaKEooviac; os evo svicto av~6.pTI]'to, toonpo l!aKEOOVlKO Kp6.'tOe; !!Saa aTI] AutKOOT)j!01<panlCij 01!0a1tOvoia rorv Ba"-1<o.vt1<wV AaOOv 1tOU stvm T) ot1<airo(JT) rcov 1tOAuxpovrov at!!uTI]pwv aywvrov roo»,

Eivrn yE-yovol, on 1160T)KE I!ta litUIjlEU(JT) - lit6pOro(JT) ornv EI!1tPT)anlCij all." 1tEptKOni) TI]l, ano<pa(JT)l, 'tOU NO<l>. AMu a<pou ~Epal!E I!E 1tOLOUl, EiXal!E va 1<UvOUI!E XPE1aS6"tavE nsptcao'tEpT) 1tpoaOm Kat mo UI!Eaol, EAErXoe;. Ot nnxoi 1tpUx'tOpEe; cruvEXlaav Kat j!E't6. TI] OmIjlEU(JT), vn OOllAEU01lVE 'to l!a1<EIl6Vt1<O AuO !!E "to. iOta cruvOi)l!a'ta. LuCT)"touaavE yta tn opio 'tOU l!aKEIl6VlKou KP6.'tOUl, 1tOU Oa ~E1<tVoUaE an6 'tOY 'OAUI!1tO, yta TI]V 1tpro'tEUouaU "tOU 1tOU Ourevs T) LaAovi1<T), KA1t. Kat I!Ett; a<pi)vov'tac; aVanUvTI]'tEl, rsnou EWOUl, cruCT)."aEte; EV1.<JX6al!E TI] cnJyXt(JT)·

24 BHEHA JI03A

~tO opyovo tOU Fpcesiou IlAllPOCPOPtOOV Ollf.!o01£6tT1KE oru; 15 tOU 10UVll 1949 eva up- 9po tOU 0. IIo1t'tof.!ocp, f.!€AOU~ tOU rrr [170AIXllc6 rparpdo] tOU BOUA:YUptKOU KouuatO~, 01tOU tovi~ovtat ta ~Tt~: «Axour] mo 1tOAU tEpatroOtKll 1tpo~oKatOptKll OUKOcpavria evevna 0tTIV E~~~ [EvW07l LOPlf:WCWV LOCTl(J.AICTtllCWV LJl7flOKpauwv] Kat o~ XroPE~ tTl J\atKit~ ~llf.!OKpati~ ~a1tOAU9llKE =OU~ rmxot«; to MUPtTI tOUtOU rou xpovou, tTl ottYf.!Tt EKEtVll 1tOU otTI BumYKtOV yivovtav ot mtKE~ uocnKE~ Ota1tpaYf.!ateUoE~ yta tTl ouyKEKptf.!€v1l0taW1tOl<J11 tOU Bopeto-urxcvnxoo OUf.!q>rovou Kat 1>1tOYPuq>OVtav to oUf.!q>OOVO. ~~ OeA.iOE~ tTI~ "MIIOPMIIA" tTI~ 6 tOU MUPtTI Ef.!cpaviotTIKE ev~ an:o tOU~ U1tO~OA.e~ tOU Tho, 0 Moon IlytUvtE, f.!E f.!EYaA.0 EVt1)1tOlmaKO ap9po "Tin to ~TttTIf.!a tTI~ BaA.KavtKit~ Of.!O(J1tOVO~". H f.!UYEtPEf.!€V11 an:o tOY iOto EmVOll<J11 yta EmKEif.!EV11 ouvevOO<J11 tOOV tptOOV KOf.!f.!anrov tTI~ MnKEoovia~ crE eva avE~UPtTItO KpUtO~, EtXE crK01tO vu OUKOcpavtitcrEl to ~ouAyaptKO KouuouvtonKO Kouuo, 1tOU E1tEOiooKE tUxatE~ f.!' uurov tOY tP01tO tTl Ollf.!toupyia "tTI~ f.!EYaA.ll~ BouAyapia~" os ~upo~ tTI~ EOUq>tKit~ aKEpUlotTIt~ tTI~ nOUYKOcrA.a~~ Kat EMaO~.

... Ilotou; crK01tOU~ E~aA.av crov EaUtO tOU~ ot rmxot OUXOWOVt~ rsnou EWOU~ 1tpO~OKUrotc;

Ilproro, f.!E tTl ~OTt9EUX 1tUp=taof.!utO~ xu- 1tVOU OUKOCPavti~, va KPUIV0I>V U7t6 mv naYKocrf.!ta Kotvit yvrof.!ll tTl f.!EYaA.ll ouvoof.!ooia Evcvnn ornv EtPTtVll, OUVOOf.!oma 1tOU rcrs opvnvdivovrov crtTI BumYKtov. Fia to OUf.!cpEpOV tOOV ayyAOUf.!EptKUvOOV Ef.!1tPllcrtrov tOU 1tOAEf.!OU XPEtU~OVtav yta tTlv Kpimf.!ll yt' autOU~ crnyf.!Tt v' an:O<J1tUcrtEi ll1tPOcro;o1 tOOV A.arov. To AaKEOicrttKO auto pOAo avEA.a~av oi rmxoi avatap~OVt~ tOY xocuo f.!E tOY uyrova "tOU f.!EYUAou KtVOUVOU 1t01> xpsucrcv an:Uvoo uno tu

BaA.KUvta ... "

EKtO~ an:' autO f.!1tTtKE Kt 0 crK01tO~ v' af.!aupOO9Ei to EMllVtKO Kouuouvtcnxo Kouuo onv "npodonxo" 1tOU 1tpoEtoif.!~E tUxa to OUXf.!eA.tcrf.!O tTI~ EMQli~, yta VUvat liuvato f.!' auto tOY rpono vn evtcrXU9Ei 11 9E<J11 tTI~ ~Exap~aA.oof.!€Vll~ Kat 7tA.Epux XPEOOK01t1lf.!€V11~ ore f.!una tOOV A.a'iKroV f.!~rov f.!Ovapxocpam<JttKit~ KA.iK~ tTI~ EMQlia~ Kat yta vc OlKUtoA.oy1l9Et 11 a1tOOtOATt VEOOV orpnnemxrov tf.!llf.!UtOOV KUtO;o1~ ornv EMaoa ... »

Fta va KA.eicrOllf.!E auto to KECPaA.UtO f.!tA.roVt~ yux icoruuc, VOf.!~OO, 1tOl~ 1tpE1tet v' unoCpWyOUf.!E tTl AE~ll UUtOVOf.!la. Tnv EXEt 0 NiKO~ (Jt0 ap9po tOU 01tOU f.!tA.aEt yta uurovoufn f.!€oa ora 7tA.aicrta tOU EMllVtKOU KpUtOU~. Aum 11 AE~ crtll f.!UP~tOttKit opoAoyla ExEl rnv Mota tTI~ eK1tUtliEUnKit~ corovoutcc. AMa omv EAMoa YEVlKOtepa 01tOU an:' tTlv cutovouin ~EKivnocv Kat xuromv evro911Kav us tTlV EMaoa 0- ptousvo vnotc 11 AE~ corovouta f.!1tOpEi vc 00- pe~11Y11gei. ~tTI Mcxsoovfn Em<J11~ stvat yvoootit 11 <J11f.!uma Kt urropin tTI~ KiVll<J11~ 1tOU XapaXtTlPiOtTIKe curovoutc. Tt' auto vOf.!i~oo 1tPE1tet va 1tOUf.!E mv ouoiu tTI~ corovoute; f.!E to unp~tcrttKO tTI~ V011f.!a, nUu f.!E OtacpopEttKa A6yta.

... Ii) Emf.!&vet oro M90~ tOU ouMoytcrf.!OU: <<.Av 9a ~Epaf.!E to 1946 mv 1tpoooma tOU Tho liev 9' UPXil;;af.!E». To M90~ Of.!OO~ auto sivct 0- AocpUvePO.

... ~) XapaXtTlP~et tTl yvrof.!11 ozo tTlv aA.A.ayTt oro MUKeli6vtKO an:o rrtv 511 OAo~ta cov eOvtKtcrf.!o ...

«NEO~ KO~MO~», A YrOYLTO~ 1950, creA.484,485,486,489,490,491

NEA ZQH

o=r ANO TOY IY I\l\oroy TON npOICI>yrON Ano THN EMMA ITH I\.Il. POYMANIAI

BHEHA n03A 25

TO MAKEAONIKO E0NIKO ZHTHMA

l:TO cJ)Ul: TUN AnOcJ)Al:EUN THl: 61l~ OAOMEAEIAl: (1956)

'Eva wt6 tn ~11'tijIlU'tU onou EK011Mh911Ke 11 oAk9ptu cptorspiorucn oeX,'tupt<JnK"ij YPUIlIlTj 't11e; n:aAt~ ~uxaplUOtK"ije; Ku900Tj'Y11<JTte; ron KOIlIlU'tOe; Ilac; eivat 'to e9vtKo, mo <JU"(KEKPt~va, 'to ~Tj'tl11lU 't11e; 9t<JTte; ton KOIlIlU'tOc; !lac; un:tvuvn 0'tl1 crAu~ollaKEOOvtK"ij IlEtOV0'tl1'tU. T11 98<JTt rou oro ~Tj'tl1IlU «oro, nou roco an:ucrxoA11cre 'to npoofieunxo KiVTtIlU 't11e; xropae; Kat nou mrvru 11 ~evooouA11 uvriOpu<JTt 'to XP11crtIlOnotouoe Kat 'to XP11atllon:otEl yta mv Ku.acruKOq>Uv'tl1crT] rou Kat yta vu E~an:a'ta KUt vc zopcospvst rc IltKpoucrnKCt KUpicoe; cr'tProllU'tU, 'to KOIlIlU!lac; rnv En:e~EpyCtO"'tl1KE KUt 't11 OtaW1tOlos oro 6° Iuvtopto rou 'to 6EKtll~P11 rou 1935. To KOIlIlU, nalpvovtce; rota Un:Olj/11 TIc; UV6oYKee; rou 0111l0KpanKou KtvTjIlU'tOe;, IlU Kat tnv e9voAoytK"ij crUv9E<JTt 't11e; w11vtK"i]e; MaKeoovtac;, owp9cocre Kat illa~e 'to n:aAW Aa9E!l8vO crUv- 911IlU 't11e; uve~Ctp'tl1't11e; MUKeooviac; - 8p6oKTte;, us 'to crUv9111lU 'tl1e; tcronlltac; 't11e; crAa~OlluKeli6- VtKTte; Il€lOvo'tl1'tae;. To revap11 1949, crnv 5~ OAo~lU 'tl1e; KE ron KOIlIlU'tOe; !lac;, xcopic; un:oAU.COe; xcvsvc AOyo, 01tOle; 9u ~11yTjcroUIl€ mo KCt'tCO, KUt os IllU Kpiatll11 yta 'tOY Evon:Ao uyrova crnYIlTj, 0 ZUXaptM11e; ~E 'tl1 crcocr'tij 9t<JTt 't11e; tcronlllae; ylU 'to crAa~ollaKEli6vtKo AUo, us 'tl1 9t<JTt rou KpunKou un:oXCOptollOU, Ku'tan:u'tffiv'tae; hat IltU 9Ell€AlUK"ij UPXT1 rou Ilap~tcrIlOU-AevtVt<JIlOU, crnv aPXT1 on 'to e9vtKo ~Tj'tl1lla oe Auve'tat us ~6o<JTt K!ln:OlU Uq>11P11IlEvTt ylU 'to ~Tj't11IlU uu'to upm, aAA6. n:Uv'to'te cre OXt<JTt Il€ 't11 cruyKEKPt~ Ka'tacr'ta<JTt Kat n:6ovrors ue yvrollova rrtv e~7l11pt'tl1<JTt rorv YEVtKO.EpCOV crKOn:IDV rou EpyunKou KtvTjIlU'tOe;.

Ilporou 01lCOe; n:poxcopTjcroUIl€ ac; OOUIlE n:coe; txet 'to IlUKeli6VtKO ~Tj'tl1lla, 1tOU rooo 'to EKIlE'taAAEU't11KUV 11 w11vtK"ij uvriOpU<JTt Kat oi ~EvOt n:pocr'ta'tee; 't11e; ylU va q>tpouv oUcrKoAiee; oro n:poooeunKo KtVTtIlU 'tl1e; EM6.oue;. H EU6.Iiu u- 1t0 !In:Olj/11 e9vtK"ije; crUv9E<JTte; rou M119ucrllOu 't11e; n:apouma~Et IlE"{M11 ouoioyeveic. I' EvU M119ucrllo an:o 8,3 EKU'tOIlIlUpta Ku'toiKOUe;, 'tu 8 nspinou EKU't0IlIlUPlU Eivut EM11VEe; Kat 1l0VO

K!ln:OU 300.000, Tj 'tU 31/2%, an:o'teAouv'tUt oxo MAec; e9vo't11'tee;: crAa~OlluKEIi6VE<;, 'tOUpKOUe; Kat MAEe; IltKpO'tEpEe; Il€IOVO'tl1'tEe;. Ot Iltcrte; 'tOUAaJ(.tcr'tov wt6 TIc; IlEIOVO'tl1'tE<; au'tte; avTjKOUV oro crAa~OIlUKeIi6VtKO Aa6. To crUvoAo crXeli6v rorv E9vtKroV Il€IOVO'tij'tCOV nou xctotKOUV oro touq>oe; 't11e; w11vtK"ije; EmKP6o'tEtac; ~PtcrKOV'tUt oru ~OPElU OlUIl€PicrIlU'tU 't11e; xropae;, ot 'tOUPKot KUpicoe; oro ~OPEIOUVU'tOAtKO 'tl1e; 'tIlTjIlU, 0"'tl1 6unK"ij 8pUKTl, Kat ot crAa~OllaKeli6vEe; KUpicoe; oro ~opElOounKo CtKPO 'tl1e; xropae;, crou; vOIlOUe; Kcoropue; Kat <DMhpwac; Kat os Eva uspo; rou VOIlOU IIEM11e;. 0 cruvOAtKOe; M119ucrIl0e; 'tl1e; BOPEtac; EM6.oac;, cv 0' uu'tijv n:epIM~oull€ 1l0VO 'tl1 MUKEOOVla Kat 'tl1 8pCtKTt, eivrn, crUll<f>cova Il€ rnv an:oypu<pTj rou 1952, nsptnou 2.150.000 wt6 totx; onoiou; 1.800.000 orn MUKEooviu Kat 350.000 orn 8paKTt. An:o roi»; KU'toiKOUe; 'tl1e; 6unK"ije; 8paKTte; Kan Atyo'tEpo wt6 'to 113 stvm 'tOUPKOt KUt 1tOIlCtKOl. An:6 'tOY M119ucr!l6 'tl1e; MUKEOOvtac; 8 roc; 10% ElVUt crAa~OIlUKEli6vEe;. <DUcrtKCt, ouYKEKpt!l8vU cr'tOtxEla yta rrtv Upt91l11nK"ij ouvu- 1111 't11e; crAa~OIl(lKeOoVtK"ije; Il€IOVO't11'tac; oev tXOUIl€, ytan ot E7li<JTt1lE<; cr'tuncrnKte; E1.'tE 'tl1V uvvooeouv 'tEAeicoe; sits rnv n:apoucria~uv 1tOAU IltKpO'tep11 ano mv 1tpaYllunK0'tl1'ta. Av n:apoull€ OIlCOe; 'to crUvoAo rou M119ucrIlOU trov 'tptrov vouov 01tOU cruyKEV'tproVE'tUt KUpicoe; 11 crAa~OIlUKEIi6VtKTt Il€tOVo'tl1'tU, 9u OOUIl€ 1tOle; OE q>'tUvEt oors nc; 250.000. Ot utoot 'tOUAaJ(.lcr'tov an' uu'toue; stvat crAa~OllaKeo6vEe;. 'Etot 'tTlv upt91l11nK"ij IiUvUIl11 'tl1e; crAa~OllaKeOoVtKTte; Il€LOvornrce; n:pEn:et vc 't11v un:oAoyicroull€ yupco oru; 150 )(.tA.tMee;.

6E XCOpCtEt cru~Tj'tTl<JTt 1tOlC; ocv E9vtK"ij Il€LOVO't11'tu 0 M119ucrlloe; au'tOc; tXEt 01..0 'to otKuicoIlU -on:roe; 'toXEt IlE 'to n:apan:avco 11 'tOUpKtKTt cr'tl1 6unK"ij 8paKTl- vn ~11.aet vu ~Et ioonuo; Il€ 'tOY W11VtKO AnO. NaXEt o11AaOTj OAa 'ta OtKutclJllurc rou EM11va n:oAi'tl1. NCtXEt 'to otKuicollU vn XP11atIlO1totEi EAEU9EPU 'ttl Y Arocrou rou, va uopqxirvsmt 0"'tl1 1l11'tptK"ij rou yMhcrcru cs OtK6o

26 BHEHA JI03A

t01> OXOA£ta, om.o<; to EXEt Kat TJ roupxucr] IlELOvomra, Kat YEVtKa VaXEl to OIKClirollCl vn KaA- 1..LEpyEi Kat V' ClVwrn'>OOEI tOY EBvtKO t01> 1t01..tTIOIlO ox,t 1l0VO xoop~ KClVEvCl E!!1tOOLO Cl1t0 !!Ep01><; t01> EMTJvtKOU Kpatoo<;, aUCt IlE tTjv 1>1..tKi] xct TJOtKi] ~OTjOEtCl Cl1t0 !!EP01><; t01>. AKOIlCl vaXEt EA.EUOEPO to OtKClirollCl t01> EKA.EyEtv Kat EdEyEOOClt 0' OA.o1><; t01><; KpiK01><; tTj<; KPClTIKi]<; IlTJXavTJ<; Cl1t6 tTjV KOtVOtTjtCl t01> XOOPLOU 00<; tTj ~01>1..lj t01> Kpat01><;, otKClirollCl 1t01> tOXEt TJ tOUPKtKTj IlELOVOtTjtCl. 2EKtVOOVtCl<; Cl1t0 tTj OEOTJ Cl1>tTJ 0XETIKa IlE rc Cl1tClpaypCl1ttCl otKCltOOllCltCl tTj<; OA.a~OIlClKEOOVtKTj<; IlELOVOtTjtCl<;, to KOWCl 1lCl<; Ij/iJqncrE tTj OEOTJ tTj<; tOOTIIl\a<; oro LWEoptO t01> 1935. To crUvOTJIlCl autO Cl1tOtEA£OE tTj ~aOTJ tTj<; 001>1..tCt<; t01> KOllllCltO<; Cl1t6 tors 00<; to TsvapT] t01> 1949. H OA.OIjI1>XT] ouf.lllEtOxil t01> OA.a~OIlClKEOOVtK01> A.aOU omv Cl1tEA.EuOEPOOTIKi] mlA.TJ tTj<; OEKClEnCl<; 1940-1949 Cl1totwi tTjv 1ttO XW1tTJtTJ ~E~CliooOTJ tTj<; OpOOtTj'tCl<; 't01> ouvOTjf.lCltO<; ytCl tTjv tconuic. ~crtKa, TJ OpOOtTjTCl tTj<; YPClf.lf.lTj<; OE EvCl t;TjtTjf.lCl OEV Cl1tomiet tn E1tt!!Ep01><; MOTJ OtO XEtptcrllO curou 't01> t;TJtTJf.lCltO<; ora XPOVtCl tTj<; 1tpootTj<; <paOTJ t01> Ev07tA.01> clYOOvc lj Kat ClpyO'tEpCl. t.E XOOPCtEt ClIl<Pt~o1..ta 1[00<; EvCl OOOOtOtEP0<; XEtptoll0<; OaXE OClV Cl1t0'tEA£Of.lcl V' Cl1tO<pEUXOOW f.ltCl OEtpa 1tPOcr'tp$E<; 1t01> E<pepClV t;TJf.ltCt OtO YEVtKO'tEPO Cl1tWuOepOOTIKO Cl'YOOVcl t01> A.aOU tTj<; EA.MOCl<;. Anro TjtClV tOOO mo EUK01..O 1t01> TJ 'YPClf.lf.lTj, to crUvOTJf.lCl tTj<; tooTIf.lia<;, TjtClV ooootTJ. t.tCl<popETIKa EXEt to t;TjtTjf.lcl Cl1t6 to rEVapTJ t01> 1949 xm 000, 1[01> TJ t;ClXClptClotKi] KClOoolj'YTJOTJ t01> KOf.lf.lCltO<; aAMt;Et to crUvOTJf.lCl Kat oTJllt01>pyEi f.lEYCtA.TJ t;TJf.ltCt OtOV Cl'Yoovcl t01> A.aOU 1t01> 1t&$E IlE to 07tA.0 OtO XEPl To MOo<; Cl1>'t6 otOpOoo9TjKE omv 6~ 01..0- ~tCl 't01> OXtOO~PTJ 1949 1t01> S1tClVE<PSpS 'to crUvOTJf.lCl tTj<; tcortuicq, Xoop~ 01100<; Vcl KptTIKaPSt to MOo<; tTj<; 5~<; OA.o~tCl<;. LTjIlEPCl, ucrepe Cl1t6 rnv 6~ l1A.aTIa OA.o!!EA£tCl t01> MaptTj 1956 1t01> ClVClOsOOPTJOe rrtv Clptcr'tEpicrnKTjOSXtClPtcr'ttKi] 'YPClIlIlTj tTj<; 1taAtCt<; t;ClXClptClotKi]<; KClOooTj'YTJOTJ<; f.lCl<; oivs'tat TJ oUYCl't6tTj'tCl vn ooullE oooota 'to OA.o t;TjtTjllCl. eCl OtClOOU)lS 1tClpClKa'too crqv E<;EA.t91 t01> Cl1t6 tTj BapKti:;Cl KClt 000.

Msrn tTj OUV9TjKOA.OrTJOTJ tTj<; BapKti:;Cl<;, to KiVT]IlCl tTj<; ClVnOtClOTJ<;, Ot oTJIlOKPClTIKE<; owaIlEt<; tTj<; EA.MOCl<; 'tE9TjKClV 1>1t6 ote.oy!!6. LS ClKO)lTJ XStPO'tEpTJ uoipu ~PEOTJKS 0 OA.a~OIlClKE06vtKO<; A.a6<;. Tta 'to OA.a~OIlClKSOOvtKO A.a6 1t01> Ilat;i )ls 'tOY clOsA.<pO ClyOOvtcrtTj EMTJvtKO A.aO 1taA.atljlS crnv 1tEpiooo tTj<; x,ttA£ptKi]<; KCltoxil<;, oiVOVtCl<; 1tOM aiun, ~TJ!!EPOOOClV OUcrKOA£<; !!Epe<; 1ttO tpClYtKE<; ClKOIlCl xnt Cl1t0 tt<; IlClUPE<; !!EPE<; tTj<; 1lE't~tKi]<; otxtCltOpm<;. 0 0A.a~0)lClKSOOV1- KO<; A.ao<; 1>1tO~CtA.A£tClt os crKA.TJpTj SOvtKi] KCl'tClmsOTJ, cs KCltCltPSYIlO xm E~OVtOOOTJ. MClt;tKE<; cr1>Uljljlst<;, qmA.aKicrst<;, ollaOtKE<; tpO)lOKpClTIKE<; OiKE<;, S~EUtsA.tO)lOi, SKCltOVtME<; exromOEt<;, SKtsA.EOSt<;, KCltClOXEOSt<; nsptououov, KCl'tCl1tatTjOTJ KaOs EOvtKOU OtKCltOO)lCltO<;, ~SKA.TjptOIlCl1[PClYllClTIKO K1...1t. EiVat TJ 1t01..tTIKi] 1t01> s<papllot;ClV oi !lOVClp1(O<pacrtOTIKE<; KU~Epv1jOEt<; tTjC; AOTjvCl<; IlE mv E!l1tYEUOTJ xm KClOooTjYTJOTJ 'toov Cln 1..OClIlEPtKaVoov Cl<pEV'ttKOOV t01><; ..

KClf.ltCt o!lOO<; ~ta OE OtCteTJKE tKClvTj vn nnotu~et tOY Cl'YOOvtt;OjlEVO O1..Cl~O)lClKEOOvtKO A.ao. ME OUf.l1tClpClotatTj Kat 1>1t00tTjptXtTJ tOY aOEP<PO cl'YOOV10tTJ EMTJVtKO A.a0 KClt IlE KClOOOTJ'YTJtTJ 'to KKE 0 0A.a~0IlClKE06vtKO<; A.a0<; ouvEXti:;E tTjv TJPOOtKi] 1tCtA.TJ t01> OtO xoopt6, ornv 1t01..TJ, OtO ~OWO, oru; qmA.aKE<; Kat E<;OpiE<;. fIaA.ai~Et ytCl tTj A.Eu'tEPtCt, tu EOvtKU 't01> oiKCltCl, ytCl mv EBvtKi] t01> tconuic, evcvnc OtTjV S~OVtOOTIKi] 1t01..tTIKTj tOOV 1l0VClPX0<PClcrtcr'tOOV Kat trov Cl<pEVTIKOOV 'to'l)<;, 'YtCl Vcl t;TjOEt A.EUtEPO<; Cl<pEvtTj<; orov t01tO t01>, OtO omn t01>.

LUYKtVT]TIKTj 1[PCl'YIlClTIKa sivci TJ 1tClMaiKTj cr1>llllEtOxil Kat 0 )lClt;tKO<; nponouo; t01> O1..cl~OIlClKEOOvtK01> A.aoU OtOV EBvtKOCl1tWUOEPOOTIKO Cl'YOOVcl t01> t.LE Cl1[6 tt<; 1tPOOtE<; !!EPE<; tTj<; svcp~Tj<; 't01>. XtA.tME<; OA.a~Of.lClKEOOVE<; WOPE<; KClt 'YwCliKe<; MPU~ClV r' Up)lCltU Kat IlUXOV'tClV ornv 1tpootTj YPCl)lIlTj Ilat;i IlE t01><; EMTJVE<; aOEP<POU<; 't01><;, EVOO ot 1ttO TJ1..tK100f1Ev0l, ClKOIlCl Kat ot 'YEPOt KClt oi yplli<; 7tA.atcriOOVClV tt<; ~OTJOTJTIKE<; 1>- 1tTJpEcriE<;. fIolli<; EKUtOVtME<; eivm oi 1..utKoi TjPOOE<; 1tCltOtCt tOO uyoovtcrtTJ OA.a~OIlClKE06vtKo1> A.aOU 1t01> OOOClV tTj t;ooTj t01><; cmv uOWUtTj Enonoun tOU t.LE, 61tOO<; Ot Mipxa, LmEpKo<;, I' pavitTj<;, T O<PEtU, fIEtOO<; K u.

H 5~ OA.oIlEA£tCl tTj<; KE t01> KKE rou TevcPTJ 1949, ClVCl'YVOOpit;oVtClV rnv tena 1taMCltKTj

BHEHA n03A 27

OUIlJ.le'toxTl rou 1l(l1(e86vtKOU A.aOU O"tOV ayrova oov OUV'teAeO"fl£vO yeyovoc" l>troriO"trove on «om Bopsm EAAaOa 0 JlaKeOOVtKoC, ( O"A.a~OllaKe86vtKoc,) A.aoc, 'tcwoO"e OA.a ym 'tOY ayrova Kat noA.eIla Ile Ilta OA,()1(A;llproO"T] llProtO"IlOU Kat aU't09ucrtac, 7tOU npoKa.A.ei 'tOY 9auunouo» (Axo rnv 0.n6<paO"T] 't11c, 5~ 0- Ao~ta.c" fevaP11c, 1949). Kat ollroC, napa 't11 otrorimroO"T] au'tl'j 11 5~ OAoJ.!V..eUl Jle unOOet~l1 ron ZaxaptaOll aMal,;et 't11 9tO"T] 't11c, toorunu; J.le 'to otKairolla ton xpamcou rotOXroptO"Jlou. 0 ZaxaptaOllC, ytn vu OtKatOA.oyi)O"et 't11v a.A.A.ayi] au'tl'j eine nroc, trwe ym «va xwntozouioet TIc, O"A.a~OllaKeOOVtKec, OUVaJ.letc,» (N. Zaxapta0ll «t1tKa x,p6VUl naA.119), 0"eA.. 122). H OtKatOAoyia au'tl'j avatpehat roto 'to. WUl 'to. yeyovo'tQ. Kat roto rnv mo navro enillllO"T] nou KaVet 11 5~ OA.OJ.!V..eUl 't11c, KE (revaP11c, 1949). ~'t11V 7t€pioooc, eKeiY11 (revuPllC, 1949) 'to xsvrpixo Ka9T)Kov tOU 011- uoxpcnxo» KtVTJJ.la'tOc, 't11c, EAAaOac, TJ'tav 11 xtvnrosotnon Kat oucnsiptoon OAoU tOU A.aOU 't11c, EMUOa.c, O"'t11v naA.TJ tOU t1~E yta rnv a7t€A.eu- 9tproO"T] 't11c, EMUoac, Kat rotattOuvtav reroto cr'6v911lla 7tOU 90. ~01190uO"e O"'t11v eruTJproO"T] tOU cruyKeKptJ.ltvOU autou Ka9TJKOVtOC,. 0 0"A.a~ollaKe86vtKoc, A.aoc, us ro cr'6veTJlla 't11c, eevtKi)c, toonutes; 'taXet 06O"et 6A.a orov ayrova rou ~. E7tOfl£vroC" 11 a.A.A.ayTJ tou ouv9T)~toc, oev Eixe 9EO"T] outs a:n:6 't11v nnOljlll au'tl'j. H a.A.A.ayTJ 't11c, 9EO"T] 0"'t0 ~Ke86vtKO eevtK6 ~TJ't11Jla 6x,t IlOVO oe ~oTJ911O"e, aMa, onroc, T]'tav <pu<JtK6, EooO"e 0- nt..a oro 1l0vapxo<pa<Jt0"Ilo, roto~tvroO"e aKolla mo noA.u 'to KiY11lla rot' TIc, nA.anEc, llaseC, 'tOU eMllvtKOU A.aOU, €Kave mo ~aO"avlcrnKi) 't11v nopsic Kat cs 'teAeu'taia avaA.uO"T] oU<JKoA.eljle 't11 9€0"T] ton WIOU rou O"A.a~o~Ke86vtKOU A.aou.

No. YUlri 11 a.A.A.ayi] tOU ouv9TJlla't0c, O"'t11v 5~ OA.ol!€A.eta 'tl]c, KE tOO KKE ano icoruuc

croo; O"A.a~OllaKe06vec, os anoxropt<JIlO TJ'tav A.neoc,. 'H tuv tva a:n:6 'to. copcporspc optoreptcnxn O"eX'taPIO"nKa A.nell, ps K'6pto une'69uvo 'tOY Zaxaplcwll. To M- 90c, aU'to eixe apY11nK€c, (Jl)v€netec, Yla to natptomxo 0111l0KpanKo KiY11lla 't11c, EAAaOac" yUl 'tOY Wto tOY O"A.a~oJ.laKe86vtKO A.ao.

To cr'6v911lla nou 0.vrceroxptvovrcv oru; eMllvtK€C, Kat ote9veic, (Jl)V9TJKec, rors KUl criJuspc stvct: eevtKi) 10"0- nllta. crouc O"A.a~OllaKe- 86vec,.

Me rnv avayvroplO"T] ron oIKatrolla'toc, 't11c, e- 9vtKi)c, ioonuk«; 0 0"A.a~ollaKe86vIKoc, A.aoc, 9' anox'tl'jO"et TIc, ouva'tomrs; vn sTJO"el A.eu'tepoc, Kat VOtKoK'6pllC, O"'t11v na'tptKi) rou Yll, v' ava:n:'tlJXgei nOA.tnKa, OIKOvouix«, eK7tOA.tnO"nKa. Ano 'tl]v aMll !lEpla 11 9€0"T]: tcorurin oroix; O"A.a~OllaKe86vec" ~0119a onuspu 0"'t11 oucrneiproO"T] trov na'tplOOnKrov Kat 0111l0KpanKrov ouvallerov 't11c, Xropa.c" <J't11V 0.OeA.<PlKi) svorntc tOU eMllVIKOU Kat O"A.a~OllaKe86vtKOU A.aOU, O"'t11v KOlvT) naA.ll yUl 't11 011J.l0- xpcrtc, 'tl]v etpTJY11 Kal rnv ave~ap't11O"ta. 't11c, EA.A.Uoa.c,. Knee riJ.ltoc, €MllVa.c, na'tptOl't11c, Kat 011JlOKpa't11c, 1)7toO"'t11piset 'to olKairo~ 't11c, 10"0- nlliac, croix O"A.a~OllaKe86vec" 7tOU stvm mOIxelrooec, Kat ava<paipe'to av9promvo OIKairoila rou; vc ~TJO"ouv corot eA.e'6gepOl orov 't67tO roi»;

IIp€7t€1 va unoypalllllO"tei on 11 aUaYTJ 't11c, 9€0"T]c, ron KOIlJ.latoc, 0"'t0 J.laKeOOvlK6 <J't11v 5~ OAoJ.!V..eUl 'tl]c, KE 'tOU KKE (revaP11c, 1949) J.le tic, O"o~ap€c, (Jl)V€7t€t€C, oeiXVet eKtponi) roto 'to llap90"IlO-A.evtvtO"IlO O"tO eevlKo STJ't11lla 't11c, KE 'tOO KKE, 7tOU en€'tPEIjIE, OEx't11KE Kal ev€KPWE 't11Va.A.A.ayi] oro ~KEOOvtKO EevlKO ~TJ't11Jla.

~uvav't11O"T] rou nr rou KKE Ile 'to nr rou KK BouA.ayapiac, 'to 1965.

ME 't11 Olatap~l1 rtov (lOEP<PIKroV, ouvrpociKroV <JX€O"erov ava!lEo"(l 0"'t0 KK rIOUyKOO"A.a~iac, Kat 'to KKE, UO"'tEpa an' 't11 YEvtKo'tEPll OUlKOni) troy O"X€O"EroV ava!lEO"a 0"'t0 KK rIOUYKOO"A.a~ia.c,

28 BHEHA JI03A

Kat r' 6),)..a M€A.q>a Kouuouvtorucd Kat Epyn'ttKa KOJlJla'[Ct, ocv OUVEnEta ,[OlV OUVI)EJ!€vOlV JlE t1]V ltPOOOlltOMx'[pia MxElcOV Kat t1]e; ~EOKEltao~e; ma ltpO~OKa,[oplKT]e; I)pUOT)e; rou Mnspto, II KaElol)i]YllOT) rou KKE JlE ElttKE<paAi]e; rev ZaxaptMll aKoAouElT]aE ltOAmKij I)ua<pi]JlllOT)e; Kat I)tclI~EOlV ao~api]e; JlEpWac; aMx~OJl<lKEl)6vtKOlV O,[EAEXcOV Kat AatKcOV ayOlvto'[cOv. 'EKavE <l1t<lpaI)EX'[ec; ultEp~acriec; os ~apoe; OMx~OJlaKEMvOlV. YltO~ollElouaE Jlta l)uICl'taOT), Jlta I)U<r1tlmia ovcuecc cs aMx~OJl<lKEMvlKa a,[EAEX'1 Kat aYOlVla'[Se;. EV,[EAroe; a~amJla KOAouaE ce Jl<lKWOVEe; t1] percwur rou ltpaX'tOpa, rou EXElpOU rou MxoU KM.

ME ~<iOT) rnv Kat1]yopia rou «rmxou ltpaX'[opa» '[0 1948-1949 Kat apyO,[Epa, cpxeroi JlaKEI>6VEe; I)tclIXt1]Kav Kat <puMxKiat1]Kav.

Avcoopix« Jl' UU'tO UCl'tEPU <lJtO t1]V 6~ IIMxM OAoJlilita, II KE rou KKE aOla'[a <lJto<paoics Kat avaElS,[Et CIt1]V KEV,[PlKij Emrpom] EAtrxou roo KKE «va ~E'[aaEt JlE '[0 1tVEUJlU ,[OlV <lJto<paaEOlV t1]e; ~, IIMx'ttCtc; O"-oJlilime; KneE a'[oJltKij U1t6ElEOT) ~ue; '[OU KKE nou nJlOlpijElllKE os axsOT) )!E t1]V ltOAmKij Jlae; <l1ttvcvn CIt1]V 'E VOlOT) ,[OlV Ko )!Jlouvta'[cOv t1]e; rtOUYKoaMx~iac; Ole; t1]V 6~ IIMx'tta O"-oJ!ilita t1]e; KE Kat t1]e; KEE [KEV'tplla/ Ec;c}.zyIrnIC~ E- 1rlrpo~] rou KKE» (<lJt' t1]V <lJto<paOT) t1]e; KE, Malle; 1956).

Eivm yeyovoe; on '[0 avcOJl<lAo EOOlKOJlJla'ttKO KuElEO'[cOe; EiXE ne; wlai,[Epec; apVT]'ttKee; MEllpte; OE ~apoe; '[OlV OMx~O)!UKEMvOlV JlEAcOV Kat a'[EAEXcOV rou KKE Kat YEvtKa ,[OlV aMx~o)!aKEMvOlV UyOlVlCl'tcOV. Eivm Jt<ipu ltOWe; Ot OOtKEe; I)taypu<pee; OMx~OJlUKEMvOlV JlEAcOV Kat O'[EAEXcOV '[OU KKE JlE t1]V Kat1]yopiu «UltOlt'tOe;», «ltpaXtOpac;» KAlt. ME '[0 cr'Uat1]Jl<l rou <pUKEAroJlU'tOe; nou UltijPXE oro KO)!Jl<l ~EOT)KcOElllKE OAOKAllPll «EKo'[PU'[EtU» <n>yKSvtpOlOT)e; a'[ilitOl,[OlV a'[OtXEtooV os ~apoe; rrov aMx~OJlUKEl)6vOlV. Oi KOJlJlUnKSc; avuKa'[uypa<pSc; yta Jt<ipa ltOAAoUe; OAU~OJl<lKEI)6VEe; ~umKa EiXav JlE'[Utp<l1tEi OE I)lKoo'tijpta, OltOU 0 aMx~OJlUKEI)6Vac; ltOU '[aXE ElumaaEt OMx orov uycOva <lJtOAoyOUVtav ytU 'tte; ~uptte; ouxoqmvrie; KUt1]yopiEc; ron ltpaxtOpa KM.

To 1952 JlE ltpo'[uOT) t1]e; KuElol)i]YllOT)t; rou KKE I)taA'6ellKav Ot EElvlKoMEAEuElEpOl'ttKee;

opyavcOaEtc; 'tOU JlUKEI)6VlKOU MxOU, NO<I>NOML [Naponvo Oosounovxlisev Msavtivata 1:OlIOUt; - Aai'IC~ A1tEM:veEpWTlIC~ NWAaLirTrIIC'1 E7Clrpo7C~] -A<I>Z [AnuparrirTrlrrTICl if;povr va Zevtte - AvruparrzrTrzlCo Mstomo rUvalICwv] KUl CIt1] EltOT) rou; ll)puElllKE II OpyavOlOT) «'HA.tV'[EV».

H I)mKijpu~ll ron l:uvEl)piou t1]t; OpyavOlOT)t; «'HA.tV'tEV», nou (lltO'[EAEi '[0 ltpoYPUJlJl<l'ttKO V'[OKOUJ!SvtO t1]e; OpyavOlOT)t;, <pepVEt t1]v npoaOlmKij a<ppuywu rou ZaXuplooll. M' uu'tijv 0 ZUXUptMlle; EnavepXE'[at Kat MAlOne; MxElEJ!SVEe; <lJtOIjlEtc; t1]e; 5~' OAOJ!ilitUC; t1]e; KE (Tsvnprp; 1949).

o xupuK'tijpac; t1]e; opyavOlOT)e; «'HA.tV'tEV» siVat miOT)e; E1tT]pEuaJ!€vOe; <lJt' rnv uptcrspicmcn ltOAtnKij t1]e; KaElol)i]YllOT)e; rou KKE JlE smxs<j>aAi]e; rov Zuxupuil)ll· Eivm opyavOlOT) «MxtKol)llJlOKpunKij» nou 1taAa$Et «yta t1]v EYKUElWpllOT) t1]e; i\U'iKije; ~ll)lOKPUtiac; crnv EAAOOa» (WE t1]V wml)tuKijpu~ll), uu'[O OJlOle; OtEVEUEt '[0 ltM'[oe; t1]e; OpyavOlOT)e;.

H I)mKijpll~ KUt 6),)..a vroxouusvm t1]e; opyavOlOT)e; «'HA.tVtEV» stvm I)tUltOnaJ!€vu JlE '[0 1tVEUJl<l t1]e; «avnnKije; KUJl1tavtac;» ltOU yivovtcv YEVlKO,[EPU Kt ceto t1]V KuElol)"YllOT) rou KO)l)lU'[Oe; )lac;.

'E rot Ol oxonoi Kat 0 xupaK'tijpac; t1]e; opyaVOlOT)e; «'lUtV,[EV» I)EV avt<l1toKpiVOVtUl ore OT))!EptVa KUeijKOVtU KUl ne; <l1t<lt'tijauc; ton nnrptomxou 1)T])lOKpUnKOU Klvij)lU'[Oe; cmv EAMl)u, )lSpOe; rou onoiou stvm KUt '[0 )lUKEI)6VlKO mrrptomxo I)ll)lOKPU'ttKO KiVT])!a -oru; OUVeijKEe; nou I;,Et Kat 1taAai~El 0 aMx~OJl<lKEI)6VtKoe;Mx6e;.

H OpyavOlOT) «'HA.tV'tEV» Ku'[a OUVWtU I)E ~OllEl<iEt CIt1] OUOltEtpOlOT) ,[OlV nUtplOmKcOV SuVaJlEOlV crnv EUOOCt, I)E ~ollElaEt Ot1]V EVOt1]'[U cveueon OtOUe; aAa~O)lUKEMvec;, I)E ~OllEl<iEl, UKO)lU oro l)uva)lOlJl<l ,[OlV M€A.q>lKcOV OXeOEOlV rou EMllvtKOU KUl aMx~O)lUKEI)OVlKou MxOU JlE tOUe; MxoUe; t1]e; Oi\~ [Oflo=oV(5Ia~ Aai'IC~ LJ'1flOICparia] rtOUYKoaMx~iae;. Tm '[oue; AOyOUe; uu'[Oue; II nupUlttpu U:n(lP~ll t1]e; OpyavOlOT)e; «'HA.tVtEV» I)EV eXEl VOll)lU. ~CtMOU Kat at1] 1;,00" uu'tij U,[OVlaE.

Z:i])lEPU ym t1] aA.a~O)laKEMvtKT] JlElOVOt1]'[a )l1tUiVEt Eltt'[aX'ttKa '[0 1;,i]t1])!U VU ouvExiaEt t1]V

BHEHA JI03A 29

naA.l1 'Yta '[a otKauilJlCt'[u TTJe;, 'YtCt TTJv KCt'[UXTTJcrT) TTJe; toonJliac; 0'[0 nAzup6 '[0'0 aMl1VlKou WOU !JfOCt an' 6A£e; ne; anCt'Y'YaA,JlanKEe;, OtKOVOJltKEe;, noA,tnonKEe;, KOlVOlVlKEe; KCtt nOA,tnKEe; OT]JlOKpanKEe; opywwoate; '[OU apyCt~6JlGVou A,aoU nou opouv oTTJv EUcloa. To iOto Kat 'Yta roi»; Ow~0)lCtKa06vae; np60qm'Yae; unnivet va KaA.A.tapyouv Kat v' cveerroccouv '[0 )lOP<POlnK6 Kat nOA,tnonK6 roue aninaoo crU )l<pcova JlG ne; a9VlKEe; roix; napa060atc; !Jfoa crooc KOWOUe; crDA,A,Oyoue; " avwoatc; W"VCOV Kat ow~o)laKa06- VOlV npoo<pUycov zou unurxow Kat opOUV one; A,Ct'iKEe; (11)lOKpame;. 'Eroi eupuvstm Kat crepewva'[at 11 naA.A.a'iKij oT])lOKpanKij av6TTJ'[a, nou ano,[aA£i a'Y'Yul1crT) 'Yta TTJ vucneopo, EK~acrT) rou a'Ywva.

LTTJV napiooo TTJe; crDva'Yap)ltKije; otCtKlJ~EPVTJcrT)e; T] aSvtKij KCt'[aniGcrT) Kat Ot otco'Y)loi rev oA,a~0)lCtKa06vcov ErWW )l6vtJlO Kat anicrT))lo Ka9ao'[we; '[OU aMl1VtKOU KpU'[OUe; nou vouuionot,,9T]KW JlG '[0 vouo 2536. LU)l<pcova )la '[0 vouo Ct1)'[6 )lta )lG'YaA.T] JlGpiOa ron M119uo)loU ,[OlV napCt)la90picov naptoxwv -~CtotKU )lCtKao6- vsc- xapCtKTT]pi~ov'[at au9CtipaTa an' '[Ct '[omKu 6pywCt '[OU KpU'[OUe; ow «1tOA,lTCtt JlG JlGlCO!JfVTJv a9vtKij ouvetononv», JlG ano,[EA£OJlCt cpxsroi va otCOX'[Ouv, va Ka'[Ctoxa90uv oi zspiouote; roue, avw aA.A.ot noA.A.oi unoxetvtm O'[OV KivouVO rou ~acrm,[wJlCt'[oe; Kat TT]e; sxromorp; 0'[0 acorcsouco TTJe; xwpac;. H aMl1VlKij wTiOpCtcrT) Kat '[0 anicrTJ)lO Wl1VlK6 KpClTOe; crK6m)la KaMWP'Youv '[0 pru JlCt TTJe; Jl~tKije; JlG,[WUcrTGUcrTJe; ,[OlV )laKa06vcov OTTJV Auo'[paA.ia Kat 0' aA.A£e; xwpe; IIollie; Xt"-tclOae; Ow~0)lCtKa06vae; aKnCt'[piOTTJKW O'[Ct rua~o~apa rorv EIIA [Evwpeve~ Ilosueiec Apepll'r,~], Auo'[paA.iCt, KavCtoa KAA. 'Ow Ctu'[u ro )lE,[PCt ano~A,i;now oro ~ad"pto)la, crnv a9vtKij KCtt <pumKij a~6- vnoon rou ow~oJlaKa06vtKOU A,Ctou, 0'[0 va nauoow va UnclPXOW Ot oA,a~oJlCtKa06vae; ow crD)lnCtyi]e; w6e;, ow aSvtKij JlGtov6TTJ'[Ct. 'Etot nclat vc Moat '[0 aSvtK6 JlCtKaOOVlKo ~"TTJ)lCt KCtt 11 omooxoe; '[OU crDVCt'YaP)lOU EPE [EBvIKr, Plt;Oattaatucn Evwcn;r]. H KlJ~EPVTJcrTJ KCtpCtJlwA," Ssv wEo'[atA£ '[ct WnA.a'iKU KaTamGonKu !Jf'[pCt TT]e; npoKa'[6xou TTJe;, TcraA.unCt'[clat rc otKCtuilJlCtrc rou w9 pdmou Kat tov WWV nou EXat uno'YpUIjIGt KCtt otaKT]pu~at KCtt T] EUcloa ow )lEA,0e;

rou OEE [Opyaviouoc Evcausvoiv Edvdrv] Kat nou KU,[CO an' TT]V nllicrTJ rorv JlU~WV Kat nsptocorspo 'YtCt KU1tT]A£iCt tn GmKaA£lTat 'YtCt rov KlJnptaK6 w6.

H oT])lOKpanKij nA£tOljIT]<pia rou aMl1VtKOU A,aOU ~Mnat TTJv aOtKia nou 'Yiva'[at os ~upoe; rou oA,a~o)lCtKa06vtKou A,aOU, '[OV crD)lnCt9ai Kat '[OV napao'[EKat. Ilcrpuore; ~OUA,au,[Ee; UIjIWvow TTJ <pcovij roue, UV xm aouva'[Ct CtK6)lCt, 'YtCt TT] ~aA, riOlcrTJ '[COV crDv911KWV ~co"e; one; napajlG- 96pwe; naptOxEe;, 'Yta TT]v KCt'[UP'Y1lcrTJ nov eveA.aU9apcov V6JlOlV, 'Yta TTJv cuvnortc, L,[O (11)l0- KpanK6 wno a)l<pCt~ov'[at uv'[anoKpioatc; nou oWK'[pa'Ycooouv TT]v Ka'[uo'tUcrT) oTT] Bopeui EA,A,uoct KCtt nou 0'[0 )lGyw..o uspo; '[oue; neopouv '[0 oA,a~0)laKa06vtKO M119uoJl.6 us ru; oUcrKOA,iae; KCtt '[ct ~UOWU rou.

mUt 0'[0 ow~oJlUKa06VlKo A,Ct6 one; xpiotJl.ae; aU,[Ee; on'Y)lEe; crsxst '[0 KKE, npa'YJl.CtnK6e; unapCtomoTije; KCtt crDJl.1tUPCtO'[UTT]e; rorv otKCttCO)lU'[cov '[OU. Optousvn o'[OtXaia aKJl.a'[~6Jl.ava '[0 VEO di)lCt nou ol1JltOUPYl1oa 11 6~ IIA.aro OA,O!JfA£tCt ue TTJv Ct1tOKaA.Uljll1 TT]e; A,Ct9a)li:vT]e; nOAtnKije; TT]e; naA.tclc; KCt900"'YT]crTJe; '[OU K6Jl.Jl.Ctroq KCtt 0'[0 OA,Ct~oJlCtKa06VlKO ESvtK6 ~"TTJJlU, rou UVWJl.aA.OU aOCOK0Jl.Jl.CtnKOu KCt9ao'[w'[0e; zou GiXa oO~CtpEe; crDvEnaWe; xm 'Yta '[0 OW~O)lCtKa- 06VlKO A,Ct6 crDKO<pUV'[OUV '[0 KKE, cr1tGKOUA,Upow KCtt 0l1Jl.Ctycoyouv nwco 0'[0 Jl.CtKa06vtKo ~"TT])lCt, crDKO<pUV'[OUv nJl.tOUe; OW~0Jl.CtKa06vae; CtycoVtO'[Ee;. IIpocrna90uv vc crKO'[WOOW TT]v aJlmo'[ocrUVTJ KCtt Ct'YclnT] ton OA,Ct~OJl.CtKaOOVtKOU A,ctou oro KKE. Lmpvouv TT] crUrXOcrTJ, '[0 )l11- oGVtoJl6 KCtt TTJv Ct)l<p$OA,iCt 0'[0 OA,a~OJlUKaOOVtKO w6. KaMwpyouv om<popa ax9ptKU ouve")la'[Ct, 6nffie; «To KKE np6000a rou; ow~o)lCtKaOOvae;», (illjlGlc; 01 OA,Ct~O)lCtKaOOvae; KOJl.Jl.OUVlO'[Ee; Ssv EXOUJl.a KCtJl.tU 0XEcrTJ ps roix; EA,A,l1Vae; Kat '[0 KKE», Kat aA.A.a.

TCt crDVe"Jl.Ct'[Ct ctu'[u otacrnouv TTJv av6TTJ'[Ct !JfOCt crov iotO '[0 OW~0Jl.CtKa06vtKO A,Ct6, otaonouv TTJ Jl.CtmnKij aOa).<ptKij av6TT]'[Ct WUJlGoCt croix; EMl1vae; Kat ow~0)laKa06vae; nou xr6vta '[Wpct nclA.atljlW KCtt naA.ai~ow Jl.Ct~i KU,[CO Ctn6 TTJv KCt900"'Yl1crTJ rou KKE 'Yta ru KOLVU tOavtKU TT]e; (11)lOKpCtTiae;, TTJe; atp"VTJe; xm aA£u9apiac;.

'Yunoro KCte"KOV rcov OA,a~OJl.CtKEOOVCOV oreA£XWV KCtt JlGlWv '[OU KKE KCtt o16dl1POU '[OU

30 BHEHA JI03A

~i)).t£pU 0 CJA.aPOj.tUKEOOVtKO<; AUO<; 1taAaiPEt XEpt XEpt j.tE tOY eMT]vtKO A.a6 ym rqv Etpi)Vl], tl] OT]j.tOlCPUtia KUt rqv av~Uptl]CJia tl]<; EA.Moar;, ytU rrtv uutoOU19ECJl] tl]<; Kunpou, KUt mCJteUEt 1tOO<; !!ECJu ornv KOlvT) uutT) 7tUA.T] 9u OT]j.twupyT]90uv KaAUtEper; CJ'UV9i)KE<; ytU tOY tEPucnouo KUl rou OtKOU tOU opaj.tuto<;.

I'm vc muj.tutT)CJo'UV ot OIOO~Et<; Kat to ~ElCAi)PICJj.t<l, oi KUtUcrxECJEt<; 1tEPIOUmOOV, 0 E~avUYKUCJttKO<; EK1tUtP1CJj.t6<; CJtU ~tvu CJ1CA.aP01tcl~Upn, YIU vc uq>E90uv eAeU9EPOl 01 q>UA.aK1CJj.ttv01 Kill E~OplmOl. Ttn VU KUtupyT]9Ei 0 UVeAeU9Epoq vouo; 2536, VU ~uvuyupiCJo'UV 01 ElC1tUtP1CJj.ttvOl cru; ECJne<; tou<;, VU tOU<; <l1too090uv 01 KUtUCJX'lj.ttvE<; 1tEP10Ucrle<; Kat VU Em0090uv oru; Elpl]vtKt<; roo; OOUAlt<;. Na CJtUj.tUtT)CJEl T] 1tOAmKi) tl]<; ESvlKi)<; OtclKP1CJl]<; Kat KUt<l1tieCJl]<;, ym V' <l1tOKtT)CJEl 0 CJA.aPOj.tUKEOOVU<O<; AUO<; tl]V ESvlKi) tOU iconuic xm VU ~i)CJEl AElltEPO<; CJtl]V 1tUtPlKi) tOU YT].

o EMT]vtKO<; AUO<;, 1tOU aj.tECJu KUl

tspu xnt crl]j.tEpU 1tavtU UIjIOOCJUV 'trIf evEpya 1tUPUKOAOu9Ei KUl vloo9El mv

Kill UIjlOOVO'UV tl] q>oovT) tOUC;, Kill if ESvlKi) KUt<l1tieCJl] ton A.aOU tl]<; EA-

us tl] ~ooij tOU<; U1tEpaCJmCJav Kill AT]vtKi)<; Ku1tpou ceto tOU<; lj.t1tEP1U-

'I>1tEpU~o\JV tU olKmooj.tUtU tOOV A1CJtE<;, KaAUtEPU <l1t0 KneE auT]

CJAaPOj.tUKEOOVOOV vu ~i)CJO\JV E- _net". q>opa KUtaAaPUiVEl tl]V ESvtKi) KU-

AEll9EPOl Kat ioonuoi "3A IIOMOm HA ,lJ;ETETO" (EBOII) tUmECJl] rou CJA.aPO-

'IlITAHKA 3A IIETTO OT,[(EJIEHHE j.tUKEOOV1KOU A.aOU U-

113,[(A TEJICTBO "HEA EJIAAA' 1t0 rnv eMT]V\Ki) 1C\J-

MAKEAOHCKl1 OT,lJ;EJI "

METclq>pUOrr (ETTITpoTT~) «Bo~eEla OTO nal(5i» (EBOn) ~EPVl]CJl] -opyavo t,OOV

AvaYVWOTIKO yla TI1V nE~TTTIl Tcl~11 iOlOOV lj.t1tEPlaAUJtOOV-

EK(50TlKO «NEA EAAAIlA» MaKE(5ovIKO T~~~a xrn <roj.t1tUpUCJtEKEl to

OA.aPOj.tUKEOOV1KO AUO ornv 1taAT] ym tl]V ESvlKT) tOU toorurin. Ku9ijKOV tmv OA.aPOj.tUKEOOVOOV eivm UKOj.tU mo <ro01tElpooj.ttvOl j.tE ru a3EAq>m tOU<; toU<; EAAT]Ve<; Kat !!EOU <l1t' to 1tUtPlOOttKO avttlj.t1tEP1UA10ttKO !!EtOO1tO Kat tt<; OT]I.lOlCPUttKE<; OPYUVOOosu; tl]<; EA.Moar; vc svtstvouv tl]V KOlvT) 7tUA.T] ym tl]V <l1taAAayT) tl]<; EMaOar; ozo rrtv umsPlaA10ttKT) E~aptl]CJl], ym tOY ElCOT]j.tOKPUttOIlO tl]<; xoopar;, ym tl]V EtpT)Vl], ym tl]V ESvtKi) 100- ttlliu OtO IlUKEOOvtKO A.a0, ytU mv 1tPOK01ti) rou t01tOU.

«NEOl: KOl:MOl:» «PAEBAPHl: 1957, ad .. 7-13

oAap0Jl.<lKeOOvtKOu A.aOU ElVUt vc q>u~o\JV tl]v svornrn K<ll j.tovOAt9tKOtl]tU avalleoa toix; Na q>u~o\JV KUl VU o'UVUJ1OOoo'UV rnv svomru 1taAT]<; xrn tl]v aOEpq>Otl]1:U 1:OOV oAap0lluKEoovoov ).t£ 'tOY eMT]vtKO A.ao.

Etvm yeyovoC; 1tOO<; E~ultiar; tl]<; Au9Ej.ttvlj<; 1tOAmKi)<; Kat 1:UXttKi)<; tl]<; Ku90oijyT]CJl]<; 1:0U KKE "to KlVl]IlU ornv EA.Mou oev EiXE m eno'tEAEOIlU1:U1tOU nspiuevcv 0 eMT]v\KO<; xrn 0A.aPOJl.<lKEOOvtKO<; AUO<;, KUl Ott l] 1tOAmKi) uutT) EiXE upvrrnxo avtiX'tU1tO KUI ym 1:0 j.tUKEOOV1KO <l1teAeugepoottKO KiVI"JIlU. 'OJl.OO<; 'to KKE ij1:av Kat nnpuusvet l] 1tOAmKi) OUVUj.tl]

1tOU <l1tO rrtv iOpucrl] 1:0U, 1tUpa 1:U An9l] KUl tt<; aO'UVUlller; 01:0 XEtpt- 0110 1:0U Jl.<lKeOOvtKOu ESvtKOU ~l]tT)lla"tO<;. 1taAalljle KUl 1tUA.aiPEl j.tE <rovtltEtU KUl CJtl]V 1tP~ svrrvna ornv e~OV1:oottKi) nOAmKi), 1tOU UKOAou90uv 01 avttOPOOttKE<; 1C\JpepvT)oet<; tl]<; Aei)var; <l1ttvavtt 0't0 0A.apOIlUKeOOV1KO AUO. Tu

Jl.tAl] Kat CJ1:UEX'l 1:0U KKE 1taAW-

qllTAHKA

orov rono 'tOU<;.

To KKE OtO q>oo<; 1:OOV u1tOq>ooeoov tl]C; 6~s IU.o.n6,r; OAoj.ttAEm<; tl]<; KE xrn tl]<; KEE rou KKE, ~EOKe1ta~ov'tuc; OAU 'tu CJopupa <l1tupMeXtu An9l] tl]C; naAla<; Ku90oi)Yl]CJl]<; Kat oro IlUKEOOV1KO eSvtKO ~ijtl]IlU, <l1t0- lCu9101:00V1:ar; tl]V aAi)9Em 1tavoo OE 11m OElpa yeyOV01:U, oOOO1:a j.tup~tOttKa-AevtVlottKa evrtKpUCJe OAo "to 0A.aPOIlUKEOOV1KO eSvtKO ~ijtl]IlU, UW9Etl]CJE oov tl] 1l0VUOtKi) ooootij 9ECJl], tl] 9tCJl] tl]<; ESvtKi)<; ioonutc; ytU 'tOUC; OA.aPOIlUKEOOver; -9ECJl] 1tOU uvtnnoxpfvstm 01:U yEVtKO'tEpc <ro1lq>tpOV"tU 1:0U 1tU'tPIOOttKOU-Ol]1l0KPUttKOU KtvT)IlU'tO<; ornv EMMu Kat ern IlEplK01:epUESvtKa <roj.tq>tpoV"tU 'tOU OA.aPOIlUKEOOvtKOU A.a-

OU.

BREHA n03A 31

Ano'To IIepw31Ko «MUp;UJ'T1KO l1eA'TlO», CllAepapll<; 1962, Q)1)Mo 14, oeA. 5-8 ETO~aETOYMAP=~MOY

TO MAKE~ONIKO ZHTHMA KAI 01 KOMMOYNIITEI Tot) II. IIOY AIOIIOYAOY

I

Aliuvunt T] mY)'KPOntCl11 E1tUVama'ttKou npoAe'[aptaKOU KOJ.!J.!a'[o<; <J'tTjV EUalia XOlpi<; rnv 1taAT] Ka'[a rou E6vtKtOJ.!OU YEVtKa Kat EWtKO,[Epa 0'tO J.!aKEliovtKO. 0 E6vtKlOJ.!O<; rou KKE OXt J.!OVO !:UKOA.VVE rnv 1tpolio'ttKi}1toA.t'ttKi} 'tOU nt<; '[ai;tKi}<; O'UvEpyaoia<; - (<J\atKO ME'[Ol1to». (To ilitO aA.1]SeUEt Kat yta '[0 APXEio J.IE rov 1tpOKAT]nxo oOlPtVtOJ.!O '[OU 0'[0 J.!aKEliovtKol;i]ntJ.!a Kat J.IE nt v,[P01taA.i] A.atKOJ.IEtOlmKi) tOU 1tOA.tnKi}). EUKOA.UVEt nt O'Uv91]KOA.OYl1oTJ ron ont lnxtato pia, Sa EKIiT]A.roSEi uvU7t6tpE1tta !!Eoa orov 1t6A.EJ.!O J.IE OOOlaA.1tUtptOl'ttKE<; SEOEt<; Kat 0' aAA.a 1tEliia, A..X. E6vtKO l;i]ntJ.!a LlOlIiEKUVT]oiOlV, Koapkov.

Mac; Ael7tOUV Elioo '[oopa m vroxoousvm yta rnv toropta nt<; SEOlpia<; J.IU<; Kat nt<; 1t0A.t'ttKi}<; J.!a<; OtO EevtKO YEVtKa. LT]J.lEtOlVOUJ.IE a1t6 J.!vT]J.!T]<; J.lEptKa.

at O'UI;T]LT]OEt<; ern YEpJ.!UVtKi} oomaA.li1]J.!oKpatia (wiOl<; OtOV auotpoJ.!ap~toJ.!o, «Zi]ntJ.!a E6vtKOLT]tOlV» rou Mnclot)Ep, U7tWntCl11 tOU Ka01l'TOK1) i]tUV O'UvT]SOl<; yta nt YEVtKi} SEOlpia, 'tt KaAehat E6vo<; K. r, r. 0 Mmrouep SEOlPOUOE yta KptLT]ptO rou E6vou<; nt yA.roooa, 0 KnOU,[OKl ta 1tOA.t'tto'ttKa (Kultur) O'[OtXEia Kat tt<; KOtVE<; totOptKE<; 1tEpWtE1£<;. Kotvn rou; KataA.1]~: pE!popJ.!a Etp1]VtKi} !!Eoa ern opta tOU re'[EA.eOJ.tEvOU yeyOVOto<; tOlV KataXLT]oEOlV nt<; EevtKi}<; J.I1tOupl;ouaI;iac; «ue;». H SEOlpia rou J.I1tOA.oEptKtOJ.!OU ~uvaSEoE <J'tTj paCl11 tOU E1tavccrerucou J.lUP~t<JJ.!ou to l;i]ntJ.!a yta tt<; EevtKOnttE<; nt<; POlOlKi}<; curoxpmopiee; 01tOl<; yta 1tPOOnt !popa tOXE SE<JEt 0 Map~ yta mv IpA.uvliia. Ot O'UI;1]LT]OEt<; tOU AEvtv J.IE roue «J.I1tOUV'ttOtE<;» Kat J.IE nt Pol;a yta '[0 1tOA.roVtKO l;i]ntJ.!a lita!poo'ttouv nt 00l0." t01tOSEntoTJ '[OU Kat ta KaSi]KOVta J.IU<; ornv E1tOJOl tOU tunsptnA.t<JJ.!OU Kat nt<; 1taYKOOJ.!tac; oootaA.tO'ttKi}<; E1tUVaotaCl11<;. 0 LtaAtv OE J.I1tpooouphoa tOU U1tOOLT]P~E U1tO",Et<; KatpOOKomKE<; 1tOU tt<; XtU1tT]-

<JE tots <JUV tEtOtE<; 0 AMv. LlEV KpataJ.IE SuoWXoo<; U7t6"'T] J.!a<; aKptpi] Ae1ttOJ.IEpi] ototXEia nt<; 1tOAeJ.!IKi}<; aULT]<;, 1tOU EXEt aAA.romE IiEUtEpeuouou tOtOptKi} Cl11J.!aoia Yla to SEJ.!a J.!a<;. 01 unouvnore; Kat Owt 01 KatpOOK01tOt J.!Eoa <J'tTj POlOlKi} oomaA.li1]J.!OKpatia U1tooLi]p~uv aumpoJ.!ap~tO'ttKE<; (VtP01taA.oU EevtKtOJ.!OU Kat 1taOl!ptOJ.!OU) U1tO",Et<;. AULT] Eivat 1] 1tPOOnt taCl11 1tOU 1tOAeJ.!i]ST]KE U1t0 roo; Poooo; J.!ap~totE<; AMv, Tpcroxt. Min IiEUtEPT] i]tav 1] J.!T]xUVtKi} OUYKEVtPOl'ttKi}, 1tOU xnrcvtouoe, OtO ovouo tOU OtKOVOJ.!tKoU OOOlaA.IO'ttKOU WEOOOOU<; nt<; mY)'KEVtpOl'ttKa OPYUVOlJ.!EvTJ<; J.!EMov'ttKi}<; 01- KOVOJ.!ia<;, vc U1tT]PEtEl tOY toaptoJ.!o 0'[0 E6vIKO l;i]ntJ.!a (0' aULT] tT]v KateUSvvCl11 XtU1tOUOE T] uv'tt<JtaA.tvtKi)1tOA.eJ.!tKi} tOU AEvtv ytU to YEOlPyta.vo EevtKO l;i]ntJ.!a). H rpim ano"'T] 1tOU opSa 1tOA.eJ.!i]S1]KE i]tUV 1] Q1tQ"'T] tT]<; pol;ac;: LlEV J.!1tOpst va U7t<lp~Et EevtKi} a7tEA.euSEpOlCl11 tOlV U1tO- 1i0UA.roJ.tEv0lV E6voLT]tOlV KatOl U1t0 tOY xcmraA.IOJ.!O, Kal EW1Ka nt<; 1tOA.roVlKi}<; E6vonttac; crnv E1tOJOl J.!ac;. Apa: J.!OVOV OOmaA.to'ttKa E1tUVaOta'ttKa O'UvSi]J.!ata Sa p~OUJ.IE 0' autE<;, Oxt KatE6vIKa.

H 1t0A.t'ttKi} tOU J.I1t0A.OEptKIOJ.!OU yta to E6vtK6 OWKA1]POO8l]KE OtO 20 Kat 30 1tUYKooJ.!la LVVEliptU nt<; KLl. [KOf.lf.lOVvlarIK~ L1lt;ev~(;l J.!E tt<; SEOEt<; yta to a1tOtKtUKO l;i]ntJ.!a 1touvat I;i]ntJ.!a EevtKO + aypo'ttK6. fVOlOLT] 1] SEJ.lEA.tOlliT]<; SECl11 J.!ac; a1t6 tt<; <JXE'ttKE<; U1tO!paoEt<;. LltvouJ.IE J.lEptKE<; IitUoacpi]oEt<; 1tOU iOOl<; IiEV stvei npoXEtPE<; <J'tTj J.!vT]J.!1] OA.rov:

1) 0 AMv U1tUVtOUOE rtptv U7t6 tOY 1t0A.eJ.!0 otT] Pol;a: LlEV sivat, 1tPOltiOtOl<;, oOlotO on siVat aouvant1] U1tOKntCl11 uv~apntnt<; Kpa'ttKi}<; U1tUp~<; yta tu U1tooouA.roJ.tEva Eev" Kato) uno 'TOV KU1tt'TUA10IlO npw nt OOmaA.to'ttKi} E1tUVacreon. AX· 01t0l<; EytvE, EA.eyE, J.IE nt NOPPl1yia KA.7t. Ape Kat crnv IloA.rovia KA.7t.

2) <I>uotKa OP10'TtKt] Kat npUYIlU'T1Kt] E6vtKi} eA.euSEpia 1l0VO J.IE nt OOmaA.w'ttKi} E1tUVaOtaCl11 Sa ppOUV oi E6vtKa Katamel;oJ.!EVOl. AMa

32 BHEHA l103A

stvct Mi90e; va KPU1:0UIl£ J!1:JlievtqJ.!o 1tOA.mKO anevavn ore e9vlKcl e1tUVacrtanKU 1<1.VT]J.!Uta xm va J.!1]V emliuil~oUIl£ va rc KUvOUIl£ ~OT]9T]tuCU mJJ1J1aXlKcl atotxsia tou yevtKoU 61[(1- vaa'tanKou KtVllJ.!UtOe; yta mv avatpom] tT]e; Kam'taAIanKi]e; ~oucriac; orov KOouo.

3) Ttc mv 1]yeaia ron e- 9vtKoamAzugepronKou KIVT]J.!U't0e; (ayponKi] 1tA£toVOIjl1]<pia a:n:OIKtaKOlV A.ac:'ilv, KaBootep1]f.l£vee; 1'] J.!1] juKpe<; eBvotT]tee; cmv Enpd» flaw,iTr; flov).u»cov).or;. 0 eJrlIVO.OTem,r; l'ap9orf!r; 'COD

1tT]) atlJ1Epa 9a 7taA.ailjlow 1] IpvJ.axiaTl'/.u KfJ.1 C(OpiaTl'/ICC rnrq)(JmrU;~l'evor;

r rt ra JlIuu(J)l'a:ra rt/r; l'auJovllcqr; uetovomoi;

Jl1toup.,oua.,ta Kat to yeo-

YEvvllTO npoA.eTapulTo. H

l.l1toupl;oual;ia 1<1. av unep'tep1']aet orqv aPXl'! (lvliiee;, Kiva), 'teA.tKu, aKOJ.!a Kat ~aa ornv nopeia tT]e; eBvIKOUlteA.eugepronKi]e; JtUA.1]e; 9a ()I)J.!~t~acr1:ei us rou; Katameattc; 1'] UltOIjl1']<plOUe; av~1]A.oUe; tT]e; Katameatee; ~evoue; uotsptat.ta'tee;. Tt' noro 1] ltOA.tnKi] J.!ac;: Mal;i J.!' 0- 1.,0 tOY ultoliouA.rof.l£vo A.a0 yta tT]v am:0IitcigecrT] ~te; a:n:OXroptcrJ.!ou -aAMi ave~uptT]tT] 1tOA.mKit gecrT] KatU tT]e; ltpoli6tPac; roo e9vtKoeJtavucrtanKou crK01tOU J.!1tOupl;oual;iac;- yta tT]v ltpOA.e'tapluKit ~ouaia nou J10V1J stvui JtA.tpta eyyUT)crT] yta tT] viKT) Ka'ta tOU ~evou e9vtKou I;uyou. LwliuooJ.!oe; JtUA.T)e; yta a:n:otiv~ E9vtKOll Kat KOtyroY1Kml l;uyoU. (Eliro 0 AMv Kat 0 TpOt(J1C1. avTlll£tromaav ttc; xmpooxomxe; tUosu; tOU Ivliou K0J.!J.!OUVlati] lie~toU T)'YetT] POI atu ()I)velipta tT]e; K.L'.., lliiroe; oro 2° Kat 3°).

4) Ta Ka'tOOtpe<pnKu a:n:o'teA.taJ.!utu tT]e; crtaAlVlKite; 1tOA.mKite; cmv Kiva (1925-27, 1936-40) ex,ow yta KUpta 1tT)'YTJ to a'taAtvtKO 0- noptouvtcuo oro e9vIKo-a:n:OlKtaKO: eyKUtat.et- 1j11] tT]e; av~UptT]tT]e; 9€crT]e; ron ltp0Aetapm'tou.

5) H IiwutotT]'ta ron veoltaYmle; ltpoA.etapurrou tT]e; Ka'tamel;oll£VT)e; eBvo'tT)'tac; a'toue; u- 1tOIKIUKOUe; Kat KaBucrtepT)f.l£voUe; J.!tKpOUe; A.aoue; ve IitEKlilKitaet rnv T)yecri.a rou e9vtKoanet.eugepronKou ayrovu crt1]pil;e'tat c) oro yevtKO xapaKti]pa tT]e; eJtome;, ~) a'tT) ()I)vlipoJ.!1'] tOU

ltpoolieup£vou ltp0A.e'tupurrou rorv J.!ntpOltOA.eroy, tOU JtpOA.et:apIUtO:O troy KaT~6VTroy eMv.

6) To e1tUVacrtunK6 ltpoA.etaptcito tOU KUtu.mel;ovtoc; e6voue; unspuO1iiI;OVTac; 'to olKliirolWtT]e; autolitcigecrT]e; tT]e; KutameI;6,J.tEVQ£ eBvotT]tae; eKMT)provet evav 6- po EK Troy roy OUK aYet> a) yta tT] iiteBvI<mKl1 IitaJtawayOOy1]01] troy poal;rov Kat tOY ttA.eIO altOXroptcrJ.!o 'tou<; a:n:6 mv eJtilipacrT] tT]e; weo"A.oyw<; tT]e; KUpiapxrle; t~T)e;, ·13)

yta rnv em'tllxia tT]e; cocrtat.lanKite; avOtKoli6J.!T)crT]e; mipio. A'Y'YA.tKO ltpoA.etaptcito nou IiEY 9a IitEKlilKitael aJt6 tropa mv eBvtKi] eA.eugepia troy IpA.avlirov IiEY eivat ce gecrT] va IitEKotKitaet Em'tllx<ile; tT] otKi] tOU KOIVrovtKit anet.eugeprocrT] a:n:o mv a'Y'YA.tKi] KamtaAtanKit e~oucri.a -tA.eye 0 Map~ ore ~aa tOU nepaaf.l£vou uuovc, Avcuscn crttc; EKJ.!etaAt.euoJ.!EVee; J.!UI;ec;, ltP0A.etUptOue; Kat XroptKOUe;, tT]e; Katamel;oll£VT)e; eBvotT]tac; Kat oro ltPOA.etnpurto tOU Katamel;oVtoe; eBvoue; 1)Jtupx,ouve uoipuic KUI KaM.tEPr0uVTat ()I)atT]J.!unKa a:n:o rnv KUpiam t~T) ata91']J.!utu liucrmcrtiac;, utcroue; KUt yevtKa U1tO~evrocrT]e;, ex9potT]tac; anevavn ora 't~tKa tOUe; aOep<pta. LtOtXeio oJ.!aolKite; IjIUXOA.oylac; 1tOU el!1toliil;et ClopapoTaTa tT] cuvevoxm OA.roV troy EKll£ta.A.A.euOf.l£vOlV cmv JtUA.T) KatU tOU KOtVOU e9vtKou Kat KOlVOlVIKOU ex9pou Kat OiXOle; UA,A.o 9a el!1tOoil;et tT] ouva- 1i€A.<p0lcrT] rouq auptO Yla tT] aoatat.tcrnKit ovotKOIi6I!T)crT]. H Suomorta Kat T) altO~evOlcrT] auti] OEY Jl1t0POllY allot(l>TlKa va ltoA.eI!T)90uv ltapa J10YO av AIIO H1PA IIEIL8EI to ltp0A.etapmto Kat T) aypona tT]e; Katamel;oll£VT)e; eBvotT]tac; on to ltpoA.etaptcito tT]e; Katamtl;ouaac; eBvotT]tae; stvct ltpaYJ.!anKCt, Oxt ora A.Oyla, 1)ltep TIle; ulteA.E1lgeproCl11e; T01)e;. OTI uno TWPU UKOJ.!U Kat MELA LTO ALTIKO KA8ELTOL eivat sroiuo auto to ltp0AetaplUtO va aYOlvtatei

BHEHA JI03A 33

Ilat;t rou; yta rnv EENuCll outOllm6EcrT] rou; IlEXP1 Ka1 aUTOtl TOU KpaTlKotl TroV a7tOXroP1- OJlOtl, OV rsrotu eivut T) 6EA-11crT] roue.

Aun'] n] lltEENtanlCl'j EMIIP AXTH lltaJtatllaycilyT)O"Tt EllooaE 0 J.L1toA,aE~tKtaIlO~ cero Ta XJlovta tOU ronpou a~ 7tOA,uapt6~ xntcmst;OJ.LEVE~ EENon]ID; n]~ pooO"tlCl'j~ curoxpcropice; Kat srot KataXn]aE rnv EJ.L1ttO"tOm'lVTt rou; 1tpO~ n] vsa KUpiapX'1 tru;11 -1l11Aull~ 1tpO~ n] 6EA,11llanlCl'j~ tOll~ OIlO=ovllooO"Tt Kat M£AqltlCl'j O"llVEPyacria oro spyo n]~ cruyKEVtpoonlCl'j~ aoO"taAtcrnlCl'j~ oucovouuop; OVOtKoll6ll11O"Tt~. Kat etvct yvooato 1tOO~ aun'] 11 'tEAEutaia sllooaE 1tUpill11- Au Kat mv mo JlEYaA.11 1toA,manlCl'j rrorovouiu 1tOU J.L1tOpEaE 1to'ts va ocvrcorst oo~ toopa 0- 1totoall~1to'tE acrtO~ ~ aOO"taA.ll11J.!OKpan]~ 6EOOp11nKo~ tOU EENtKOU t;11n']llato~. H a'taAlVtlCl'j a- 1toA,utap:x:ia KatapyE( aun'] n]v 1tPOU1t06EO"Tt crT]J.!Epa Kat EtOtJ.!at;Et VSE~ qJO~EPS~ XOOptanKS~ EKP~~~ ym JlEYaAo Kivllwo tOU o.n anolltvEt a1to ~ Ka'taxn']aE~ rou OKtoo~P11 (Ouxpevtc crT]J.!Epa!).

n

Ftc to J.!aKEllovtKo ot llmqJopE~ anOljlE~, to urropuco Kat EENoAoytKO(') t;~n]lla stvm, yEVtKo., KaAa EKtE6EtJ.!€v0 Wt6 tOU~ a. A., T. Kat Kp. Illioo~ ot aJ.!EaE~ lltEKlltlCl'jaE~ 7tOUXet oro t€A.o~ 11 EtcrT]YTJO"Tt tOOV a. A. Kat T. O"llVOljlit;OWE 7tO"-U aooata n] 6sO"Tt ~. Ta 't£AtKa YEVtKa O"llv6~J.!Uta tOU<; J.!ovaXa stvm aqJ11PTtJ.!tva Kat apa llEV EXOW 'to oUO"toollE<; xapaKn]ptO"nKo tOOV KOJ.!J.!OUvtcrnKooV O"llv611J.!atOOV n] 0"tl"fKIlKP1JLEVI] 1l0PqJt} Kat rnv allllo1j KaTaV01jT6T1jTa TOll<; MO T1C; 7tMlTE1E<; JIAil;Il<;:

1) <<Autollm6EO"Tt n]~ J.!aKEllovtlCl'j~ EENon]t~ J.LEXJlt Kat tOU~ anoxooptaJ.!ou n]~» (tOU xpunxo» 1111A,all~). 2) «BaAKUVtlCl'j OJ.!oO"1tovllia LOcrtaA.tcrnKooV LO~tEnKooV ~T)J.!oKpanOOv». Au-

\l LTOTIOTIKa Kat E9vOAOYIKa aTOIXEia j3Atm aTO «lIEATio LU~~Tr,ar,e;; Tr,e;; EOKLlE [Ev/aia Opvavoxm Kouuooviorcr« il/Eev,OTWV EMaoa,] Kal KLlEE [KOJlllOUVIOTIKIj il/EevlOTIKIj Evtoot; EMaoa,]» No 1 <1>AEj3apr,e;; 1940, OTa ap9pa vtc TO iJaKEOOVIKO TWV o. A, T., «n Kp. Ta rsrpcoro TOU c. MaKEMva, rrou 9a iJIA~OOUiJE YI' aUTO IOlatTEpWe;;, EXOUiJE iJEPIKa 1- OTOPIKa oTolxEia vro TOUe;; iJaToj3aiJEVOUe;; srrcvcorcTlKOUe;; ayWVEe;; TWV MaKEOovwv Kat yla TOUe;; E9vlKOUe;; ~pWEe;; TTOU AOTPE4JE 0 AaOe;; aUTOe;; OTr,V TTOAUrra9r, rrpccecrn ioropic TOU.

to. 1tpt.1tEt vc sivcr ta O"llV~J.!ata J.!~ rc YEVtKa. Eivm 0J.!00~ uvaKp$E<; on T) 6EO"Tt tOU APXEtoJ.!ap~tO"J.!ou Kat tOU KKE stvat «pnouvnonxn» ~ «aUatpOllap~crnlCl'j». Ta lluo auto. KO)l.J.!ata (to APXElO mrvrors, to KKE WtO to 1932 K' Enenu) OIlY Ol€K01KqoavIl ue EJl7tpaXTO Tp67tO OUTIl ,ua (apt6J.!. 1) anaiT1joTJ allllG1j Trov MaKIl06vrov. Ayvootlv anM Ka1 Ka6apa T1jv tlnapl;t} TOU<; Ka1 A.€vll o-n 1j Il11TJV1Kt} Ilnoup~oua~ia Ka6ap10ll TO ~t}T1jJla J.!E to llt1tA.6 ~EBvioruco E~ovllp(l7[()lltaJ.!o n]~ Mcxsoovtcc, llT)Aall" mv 1l111jVOpouA:yap1Kt} «EKoUO"ta» avtallay~ Kat n]V Il11TJVOTOllpK1Kt} OVtaA.A.ay~· Eivui AomOV EKEl nUvoo KOJ.!J.!ata - npaXtopEia TOll EllT)vtKOU E6vtKtaJ.!ou, crnv KUptoA.e~la. Ilors a'taAtVtKO~ ~OUArun']C; J.!lA.T)aE ym tva (apt6. 1), sO"too E1toucrt6>IlE<;, aJ.!EaO t;~n]J.!a MuKEll6voov em BouA,~; Kat usou a' OA.e~ ~ tpayoolliE~ 7tOU anOtEAoUV to 4y0J.LEV0 «opoupto n]~ AKpovaUnAia9> 11 TpaY1KMIlp1j stvm vc u- 1t6.PXOllV MaKIl06vll<; KA.etO"J.!tvOt Elloo 00<; onalloi TOU oTal1VlOJlotl. Y1tapXEt K' tv~ apXEio~ tOU 'tpaytKOtatOU au'tou EWOU<;, J.!U6aivouJ.!E.

LtTtV KpmlCl'j 1tOU oi a. A Kat T. KUvOUVE oro naAtO m'lv6rtJ.!a tOU KKE (1924-1926) XJlEt6.t;OVtat lltEUKptviaE~ Kat O"llJ.!nA.11pOOoE~ ym v' anoqJUyOllJ.!E A,<leT) 7tOU llEV EXOW iooo~ bcropucn J.!OVO O"TtJ.!Ucria: LOOo'tO 1t00<; to m'lv6rtJ.!a: «Evuria Kat AVE~apn]n] MaKEllovia - Evtaia Kat AVE~o.pn]tTt 0po.KTt» n]<; 7~<; BaA1COVtlCI'j<; LuvllmO"KEIjIT)<; Kat tOU EK'to.1C'tOU LUVEllptou tOU KKE to 1924 ~tOV «ovEllaqJtKo».

1) 0paKtlCl'j E6von]ta llEV u1t6.PXEt. H ovaJ.!t~11 'tOUPKOOV Kat Ell~voov (BOUA, yapot 7tO"-U J.!tKP~ J.!Etoljl11qJia EKEt uvtKa6EV) llEV Po.t;Et crT]J.!Epa to EENtKO t;~n]J.!a EKEi 1tEpa J.!E n] J.!OpqJ~ aun'] (<<6paKtKO EENo<;», 01tOO~ orov KatpO n]<; llooptlCl'j<; Ka601101» -qJOVEPO to 1tpaJ.!a.

2) Ullom, to m'lv611J.!a auto t01t06E'tEi 'to llaKEllovtKo t;~n]J.!a ouv EoaqJ1KO Kat OXt ocv EENtKO 1t01> eivm, rEOOYPaqJtKa Moxeoovta Elvat J.!ta EKtaO"Tt 1tOU EUAoya 1111J.!tOllP'YEt crUyXUO"Tt avcusou orouq BouA,yapou<; EENtKtO"tE<; «corovouiore;» Kat croi»; lltEKlltKTttE<; n]<; ensAru6EPOOO"Tt<; n]~ J.!aKEllovtlCl'j<; EENon]tac;;. A1>n'] T) EENon]ta eivut O"llJ.L1ta~<; os opiousvo J.!OVO tJ.!~J.!a n]<; YEooypaqJtlCl'j<; EVOn]ta<; 1tOU AEyEtat «Moxeoovtc». cI>UO"tKo. (1C' Elloo T) OVaA.UO"Tt n]<;

34 BHEHA JI03A

Etmlr'1<l1]e; A.- T. stvrn lKUV01tOt'1nK6"t0."tT]) '1 1tOAmKi] 1] E1tuvo.cr"to.nKi] OEY avnKpUsEt oranonKa - covopuncc "to 1tpaWo., O1tooe; KUvOW ot EOvOAO'}'lKOi Kat «oootoxtcnxot» "-o.KEOEe; "tOOV ~o.A.KUVtKffiV J.!1tOUpsoua1;wv, o.A.A.ci OUVo.j.tlKa - enava<JTaT1Ka, Kt o.<P~VEl J.1E"ta "tT]v enavao"to.<l1] "tOY K0.90ptoj.l6 "tOOV EA.ci9EPOOV EOvtKffiv nsptoXffiv ornv 1tp0.11laT1Ka EA.ci9Ep1] 9EA1]<l1] "tOOV EYOta<pEP0J.LEvooV o.OEA.<pOOJ.LEvOOV AaroV. AJJ...U '1 cnYyXU<l1] 1tOU ;oNEt One; )lasce; Ka"tamEsOUoac; Kat Ko."tamEsOJ.1EV'1e; EOvO"tT]"tac; 1] KaKi] Otaw- 1tOO<l1] "tOOV cruv91])la"toov )lac; J.!1topEi vn EIl1tOoi<JEl ovrt va ~0119~oEt rou; crK01tOUe; "tT]e; OtEOvtonKi]e; 1tOAmKi]e; )l().e;. Kat 1tpaYJ.lan roi»; ~o~- 9110E: ME n Ko."trutA.1]KnKi] EUKOAia ot 'EU1]VEe; 1tpOAE"taptOl OEX"tT]KUV "tT] YEa \l1tEPOOOP1V10T1- 10] 1tOA1~ tou KKE 1tOU OtaOEX"tT]KE "to Eo<po.A.J.LEvo sxsivo crUv91])l0.! Tt <PO~EPO xaoe; 011- J.lloupy~911KE J.LEoa om KE<pclA.ta 6Affiv rev o.yoovlo"tffiv Kat 1tOOO o.u"tO EJ.!1t00tSE1 Kat 90. EJ.!1tooiOEt aKOJ.lU "tT] OtE9VlcrnKi] Oto.1t0.100.yffiY11~ roue ().1t6"t0 Kouun J.Lo.c;!

AJJ...U to A.ci90e; "tOOV OUv(11)la"tOOv sxstvov OEY eivm OU"tE 1] 0paK11 (1tOU ouv 'l'oopo.A.Ea EAEl'l'E a1t' 0"-0. "to. V"tOKOUJ.LEvta tou KKE UKOJ.la Kat oxo rnv 1 ~ LlEKEJ.l~piou 1924 -rooo 1] OUVaj.l.1] "tT]e; 1tpay)l().nK6"tT]"tae; ~"tav o.Ko."tavtK11"tT]!) OU"tE 1] «uvEoa<ptKi]» EOU<P1KO"tT]to. "tT]e; OtaW7tOO<l1]e; rou J.lUKEOOVlKOU ouv~J.latOe;. To. ouv9~J.l0."ta EKEivu ~"tuv KU1POOK01tia Ka9apll Kal ,.0,1..1- GTa TOll 1tl0 1tPOOTOTll1t01l TllX001OOKT1KoU d- 001l~. Tta 600ue; OEY EXOW u1t6'1'1] ru; UVo.A.UOEtc; "tT]e; 1tpffi"tT]e; apto"tEp~e; UVn1tOAl"tEUnKi]e; O)laoae; rou KKE Kat apy6"tEpo. rou «L1tap"taKOu» 1tUvOO o' uuto "to onouoctotnto s~"tT])la 90. 1tPOO"tEBouv J.lEp1Ka Eoffi:

Mere "tT]V 1tpffi"tT] ~OUAyo.P1Ki] ~T"to. (1923) Kat "tT] OW"tEp1] (1924), Kat J.1E"ta "tT] )lEYclA.ll YEpJ.lavtKi] ~T"to. ron 1923 (<p9tv61tffipo), 11 oreAlVlKi] ypa<pEtOKparia 1tOU rots apxtSE vu O"tEpsdrvsrm Kat vn U1tOVOJ.LEUEt cro~o.pa "tT] Ll tE~ [1tEpiooo s1]VO~tE<PtKO-cr"to.A.WlKOU WXOOtOOKnO)lOU (1924-26)] Eppt,;E oro KEv"tPO "tT]e; EUPOO- 1t().'iKi]e; 1tOAmKi]e; "tT]e; ne; EOvtKEe; E~EYEpcrEtc; (Pevruc, LAo~aKOl, TcrEXol, OuKPUVOi, MaKEBOVEe; KA1t.). 0 Et<l1]Yll~e; MUVOUlAOKU 0"t0 5° LllVEOPtO (1924) EAEYE: H j.l1t6J.l1t(). 1tOU ~asoJ.1E yto. "tT]v Emwxia "tT]e; E1tUVoo"ta<l1]e; crnv Ellpffi-

1tT} stvoi «ope: ot EOv1KEe; E~EYEpcrEtc;. KEV"tptK6 sit"tT])lU 1tOU emoxtace 0"-0. "tU ciA.A.o. oro 5° IIaYK00J.ltO LWEOPtO ~"tuv "to EOv1KO. TO"tE unoXPEw911KE Kat "to KKE vn ~ciAEt "to )laKEOOVlKO oro KEv"tPO "tT]e; 1tOAmKi]e; rou ytari -o~Affivuv 0 Llll)lit"tpoo<p Kat 0 KoAMpoo<p OtT] M60xo.«uovov srot 9a Ko."taX~Oou)lc rouq KO)ll"to."tS~oce; OtT] ouJ.lJ.laxia J.l' cJ.lclc; ylO. "tT]V Ka"tclA.1]IjI1] "tT]e; E~OUOto.c; OtT] BOUA yo.pia. To KKE 1tPE1tEt va sivo; sroiuo OE Ka9E 9umu yta "tT] ~ollAyaptKi] E1tUVao"tU<l1], o1]AaO~ yta "tT] ~o.A.KavtKi] E1t().vccroon». Aoo» XUV"taKOOOUV 01 oaoprouvicre; llYE"tEe; rou ~ouAyaptKOU KK "to KiV11J.la, E1tEonv O"tT]V tllX001OOKnKi] au"t().1ta"tT] orov ntorsIjIUV 1tooe;, o.<poU J.1E "tT] OUVaJ.lll 1tPOAEtaptU"tOU Kat XooPtKWV OEY Ka"to.x~cruvE "tT]V ~ouoio., 9a "tT]V Ka"to.X"tOuouv J.1E "to OUJ.l~6"-o.tO 1tOAmKi]e; OU)lJ.laxiae; 1tOll U1tO')'pa'l'UVE "to Mall rou 1924 0"tT] BtEvV11 J.1E rou; AA.E~UV"tPW<P Kat IlperoYKEpoo<P. LE 6 J.l~VEe; uovo Ko."tEPPEUOE 11 crKW- 01]e; EKEiV11 OUJ.lJ.lUXia yta v' ().1tOOE~Et mv Mtpav"tT] w<p"-o. "tT]e; ~ouAyaptKi]e; KO)l)lanKi]e; - cr"to.A.1v1Ki]e; u1t6 Ka"tucrKEUTtv- OtOiK11<l1] KoAMpoo<p-LlllJ.l~"tPOO<P. LlOAO<p0~91]KE 0 AA.E~uv"tpffi<p, ucr"tEpa 0 IIPOO"tO'}'KEPOO<p, Kat 01 Mo.KEOOVEe; KOJ.ll"tU"tsitOEe;, a<pou ~av(;.1t().t,;av j.l.ta <p0- pa aKOJ.la "tOY a1J.locr"ta~ p6Ao "toue; OE ~apoe; "tOOV Epya"tWV Kat XooPtKWV KOj.l.j.l.OUV10"tWV "tT]e; BouAyapto.c; (cr<po.yEe; J.lE"ta "to 1tOU"te; L~E"taNEY"tEAlCl, A1tpiA.lle; 1925), E1tEOUV J.1E "tT] crElpa rou; 9u)la"ta "tT]e; «awvto.c; <pv..to.c;» crEp~tKi]e; Kal ~ouAyaptKi]e; J.!1tOllPsOUaSiae;. To J.laKEOOV1K6 KlV11J.la ocv tOlO.ttEPll enavao"tanKi] OpyUvOO<l1] "tE91]KE EK"tOe; vouon Kat )lEcra cr"tT] BouAyapia.

LUJ.l<POOVU J.1E "tT] AO'}'tKi] "tT]e; 1tOAmKi]e; EKEiV11e; xmpooxoztc; Mtvuvn ron Moxedovucou Ko)It"ta"tou, "to crUv911J.la )l().e; I)EY t7tPE1tE oa<pwe; va EK<ppasE1"tT] 9E<l1] apxT1 J.lae; (principielle) MtVUV"tt oro EOvlKO - )l().KEI)OV1K6 sit"tT]J.la, o.A.A.ci E- 1tPE1tE va s1]"tclE1 "tT] Moxeoovto UVE~ap"tT]"tT] (Kat "tT] 0paK11). Kat va ytati, J.lot..tc; 1] E~"tPEJ.ltcrnKOs1]VO~tE<P1Ki] <pa<l1] "tT]e; avEPXOJ.1EV'1e; 0"to.A.1VlKi]e; ypa<pEtOKpario.c; aKot..ou~9'1KE ozo "tT]v KatPOcrKomKo-j.l.1t0UXUPlV1Ki] "tT]e; UO"tEP' ().1t' "tT]v OptcrnKi] Ka"ta~apci9pOO<l1] rou ~o.A.KavtKOU K1~)lu"toe;, 0 M1tUT01lI.iOKOll, UVn1tpOOOO1tOe; "tT]e; Ll tEOvOUe;, cr"tclA.91]KE omv EAMoa yta vc 1tE1 ~u<pvIKa... «a1tocrUpa"tE to crUv911J.la» mv wpa

BHEHA JI03A 35

Kalhatoc; 0 JIavTeAr,c; Tlousurnousot;

1t00 T] KE. tOU Kouucro; O<PEW> Em Succornpiou vc U1tEpacrnicrEI OT]IlOcrta rnv U1t09Ecrl] me tOU 1tpoA.etapicxou OlEevtcrllOU Kat 'tT]v iOta rnv nllit tOU Kouucroq. Km 8crOOcrE tore T] KE. IlE 'tT] crtUcrl] 'tT]~ 'tT]v nllit tOU ayoovl~OI!EVOU 1tpOA.etaplUtOU Kat tOU KKE crtM.VOV't~ oro OIU~OAO to yEAoio sxsivo 1tUpaYYEAlOIiOxo tOU ~tUA.IV, aMU T] «!l1t0)!1tU» tOU MavOUlAcrKU EiXE U7t0OEtXtEi Il1tO!l1ta OXt ern 9E~la tOU EUPOO1tUtKOU KU7tltaAtcrllOU aAM tOU EUpOO1tatKou KOIl!lOUVlcr!lOU. ITpUYllan ~cra c' Eva xpovo OAT] T] zspt E9vIKOU n'UPIVTJ <ptAoAOyia tOU 1924 EiXE IlEta<pEp9Ei ern 9At~Epu apXEia 'tT]~ maAIV~O!!EVT]~ t.lE9vou~.

~tO 3° ~UVEOplO tOU KKE (Mcpnp; 1927) 0 maAtVlKo~ UV'tl1tpocrOO1tO~ 'tT]~ Kz, PtJtIlEA.e (a<pou Katatp01toocrE tors IlE 'tT] cruKO<pUV'tia tOV rpotcxiouo Kat rnv 1tpOO'tT] UV'tl1tOAltEUnKTj 0- Iluoa tOU KKE, KatUv'tT]crE ucrspn oru orpero- 1tEoa cruyKEvtpOOcrl]~ tOU Toupxeorev Kat tM.o~ oro EKtEAecrnKo MOcr1tUcr!la) antcrupe OU(J1UmlKa to crUv9T]lla. Tumxu OIlOO~ to U1tocr"tTjpl~e antvuvn crnv UV'tl1tOAitEUcrT] Il~ Il-0VO Yla "-6- you~ eororspucou yoittpOU 'tT]~ ypa<pelOKpa~, eKllEtaA.A.euOI!EVO~ 'tT] yevlKTj mcr'tT] tOU Kouuoroq cr'tT] t.lE9vTj tOU AEvLV Kat 'tT]V UyvOlU tOU yta to 1l0A~ tore e~Epxollevo U7t6 ta POOcrtKU 0- pia opicrepo aV'tl1tOAltEUnKO KiVTJIl-U.

ill

1. '()1t01O~ upvstrm 'tT]v U1tUp~T], aAUtOU oo~ toopa, ev~ E9vtKOi> IlUKEOOV1KOll ~TJTijlla'to~ ornv EMT]VlKTj, ~OUA yaptKTj, crEP~tKTj MaKEoovia stvm oiXO)~ aUo AaK~ 'tT]~ !l1toup~oua~ia~.

2. '()1tOlO~ apvemn to tcropuco MEA.EUgepoonKo KiVTJIl-U tOOV MaKeliOvoov, aUto~ it eivrn a- 1l-U9Tj~ Kat tote 1tP81tEt vc llU9a 'tT]V urropla tOU KtvT] !lato~ mrrou Kat tOOV eevtKoov tOU T] poooov it eivat 7tUA.t AaK8~ Ilta~ MO ~ rpsu; Kata7tlli~oucre~ !l1tOup~ooa~ie~.

3. To KiVTJlla auto 8xet 1tVlyei oo~ uopu oro ailla Kal ornv npooootc it exet nUgel jnn Katampe<pnKTj yta tu crull<P8pOVta tOOV MaKeliOvoov

epyatoov Kat XOOPlKOOV EKIlEtUA.A.eucrl] MO 'tT] (~OUA.yaplKTj tOioo~) ~aAKaVlKTj !l1tOup~ou~ia.

4. To KiVTJIl-U auto jmopet va ~uva~pei Il-la vsc avU=~TJ KUtOO MO EUVOtK8~ v8e~ lcrtOptK8~ cruv9itKe~ - KOlVOOVIK8~, OtKOVOlltK8~ (EKllEtUA.A.eucrl] uYPIU tOOV epy~ollEvooV !laKeOOVIKooV ~oov a1to ~ KataX'tT]nKE~ e9VtK8~ !l1tOUp~ou~ie~, ~T]-

"tTjllata ayponKTj~ tOlOK'tT]m~ KAn.), 1tOAtnK8~ (ecrOOteplK8~ xptcsu; ern ~aAKUVlKU KPU'tT], 1t0- A.eIlOS) Kat 1tOAtncrnK8S cruv9itK~.

5. 'OnOIOS opvsmn au"tTj 'tT] ouvato'tT]ta sivm 'tU<p"-6S it e9EAo'tU<pA.ei, nv oev sivrn AaK8S tOOV e9vIKtcrtOOV e~uvaOpU7tOOlcrtOOV tOU 1tOAu1ta90us Il-UKeOOVlKou Aaou.

6. Ot KOllllouVlcrt8S Ssv avaA.a!l~UvOUV vo «OT]lltouPYitcrouV» e9vtKU KtvT]ll-Uta exst ozou t8tOla oev U1tUPXOUV, 8PYO )WUtptKO. Y nocrqp~ouv tEtOta KtvT]llata 01tOU eKOT]A.OOVOVtal

7. Oi xouuouviore; !l1tpocrtU cr' EvU VlKTJ~vo it 1tPOOOIlEvO e9vIKO-U1tEA.EUgepOOttKO KiVTJIl-U it !l1tpocrtU ce E~eevtcrnK8S, ~UVOpMOOtcrnK8~ ev8pyelES 'tT]S eevtKTjs tOUS !l1tOUp~OU~~ oev w1vouv ta !luna Kat oev yivovtat Aatpe~ tOU «tetEA.ecr!!Evou yeyOVOtOS)}. t.ev 9' aPVTJ90we 'tT]V 1tpawanKo'tT]ta 'tT]S EevtKTjS Kata1tiecrl]S !l~ e9vo'tT]t~ Kat tOY no60 'tT]S (nou unUpxel cmv Kapom Kat oro IlUaAO KUge MaKeliOva spya~ollevou) v' a1tOnVcl~et Il-ta ~pa tOV e9vtKO ~uyo. Ot KOIlIl-OUVtcrtE~ KUvOUV OIKO\)S tOUS tOUS U1tEA.EUgepOOnKous aUtou~ 1t690u~ tOU uuKeooVlKou A.aOU xrn OlaKTJPu'ttouv OUVatcl U7t6 toopa to OtKaioJ!lU tOU vc autolhate9Ei ~XPI xm tOU KpanKoU U7t0XOOptcrIlOU tOO, av t8tOta eivat 11 9M.T]crT] rou. Y1tEpa~ouv Ko.ge !lEpa Ku6e U!lEcrl] e9vtKTj tOU olEKoiKTJcrl], OtKOVO!ltKTj, 1tOAtnKTj, 1tOAmcrnKTj, Kat srot etOtIlU~OUV M6 toopa 'tT]v auptavTj e1tuvacrtanKTj cru!lllaxta tOU KOLVOOV1KOU E1tavacrtanKou KtvT]ll-ato~ tOU npoA.etapto.too IlE to e9vtKO E1tuvacrtanK6 KiVTJlla tOOV Muxeoovrov KatU tOU KOLVOU ex9pou 'tT]~ ~aAKUVtKTj~ !l1toup~oua~i~.

AKpovumia, Mal]~ 1940.

36 BHEHA n03A

llPorPAMMA TOY KOMMO~TmOYKOMMATO~ EAAMAl:

('l'1Jq>loTTJKE <no 9· ~'IlVEOP\O rou KKE)

ADO THN Ell:Hrm:H Tm: KE TOY KKE ~TO 13° ~YNEAPIO

To KKE U1t0<TtT]pil,;E1 O'tU9Epa 'to OE~U- 0"J.l0 'tON OtKUUOJ.la'toov rerv J.lElOVOn]'tOOV, 1tOU J.l1topEi vn yivouv YEqmpu q>v...i~ J.lE'tU~U trov x,ooprov KUt'tOOV AaciJv. TaO"O"E'tU1 KU'tU TI]C; EKJ.lE'tCUJ.zu0"T)C; ttov usiovonxov 1tPO~AllJ.L<i'tOOV ylU O"KOmJ.lOTI]'tEC; TI]C; ~OO'tEPtKllC; 1tOAtnKijC; trov OlUq>OPOOV x,ooprov.

13° LYNEt.PIO TOY KKE., NTOKOYMENTA EKt.OLH KE. TOY KKE., A0HNA 1991, O"E"-. 19

or) Ku'tOxUpooO"T) 'tOU OtKlltroJ.lU'tOC; rou O'IlVEPX,Ecr9at Kat cruVE'tUtpil,;Ecr9at nov EPYa.i;OJ.lEvOOV, TI]C; 1tPO<POP1KijC; KUt Ev'tU1tT]C; EK<j>pUO"T)C; yvroJ.lllC;, TI]C; =p-ylaC;. KU'tUP-YllO"T) Ku9E ESvtKijc;, q>u"-EnKijc; Kat 9PllO"KEUnKijc; Ot<iKptO"T)C; rev ooAt'troV. AvuyvroptO"T) TI]C; iconuta; rorv ESvtKroV ustovornrov.

TO 90 LYNEt.PIO TOY KKE.

EKt.OLH TI]C; KE. rou KKE.

A0HNA 1974, O"E"-. 175

BAlac; rKou't~'l'YuiVV1JC;

(NE [Nollu.ppaKlj E1ClTpomj] Cf)Mf)p\V~, KKE)

... 0tAm vu 9~oo ouvrpoeo, OUO S1]n]lla'tu 1tOU uoopouv KU1tOmc; 1tEplOX,EC; TI]C; MUKEOO~, WlUl'tEPU OIlOOC; TI]v 1tEPlO:d1 IlUC; KU11tOU Eivutll1to<j>uO"Stc; TI]C; LUVOtUO"KEljlijC; Il~: 'to 1tpro'to Uq>opu 'tOY X,OOPlc; opoo; &1tUVIl1tU'tP10"1l0 Kat 'ttc; EAt'69EPEC; &mO"KEIjIEtc; 'tOOV ooA. 1tpOO"<j>UyOOV O"A<i~tKTjC; KU'tUYOO'Yijc; Kat 'to OsU'tEPO TI]V &1taVE~6'tUO"T) 1l1t0 'to KOIl!!U TI]C; 9EO"T)C; roo yta 'ttc; J.lElOVOTI]'tEC; O"TI] x,ropa IlUC; Kat ore BIlAKclvta.

Kat ylU J.lEV 'to npdrro sTjTI]lla U1tUPX,&t 1] OlUKTjpu'f IlEvTJ 9EO"T) rou KOIl!!u'tOC;. 'OIlOOC; 1t6O"u KIl [/coll,uam:a IltA'I] Kat 1t60"0C; KOO"!!OC; ~6PEt on 1ltA.UIlE ylU KUJ.l1tOO"EC; OEKMEC; X,v...t<iOEC; uv9pro1tOUC; !!USi J.lE 'ttc; OtKO'YEvEt6C; 'touC;, aYOOvtO"'tEe; 01 1tEP10"0"0'tEPOt 'tOU EAM Kat rou t.L, 1tOU OX,t 1l0VO OSV J.l1tOPOUv va EmO"'tpEIjIOUV O"'tOV 'tOoo TI]C; Ka'taYOO'YTje; 'tOUC;, aAA<i OU'tE va &mO"KE<j>'tOUV rouq OtKoUC; 'tOUC;, 1tapa 1l0VO O"E 9uvu'tOue; Kat IlUAtO"'ta KaT' E~aipEO"T); K1 noro, YlUTI 0 VOIlOe; ASEt on OSV sivm EM1]VEe; 'to yEvOe;. Kat 1toMoi 1l1t' a'll'tOUe; 01tOOe; E1tUVEv...llll!!EvU El1tE 0 0". XapRaoe; O"TI] BOUATj 1tOASIl1]O"uv O"'tTjV AA~uv(a, U1tTjp£TI]OUV ouv ru;tm!!UnKoi KA1t. To Kouun 1tPE1tEt 1tlO 0"'ta9Epu Kt unorpuournxu va 1)1tOO"TI]pi~El nun] TI] 9EO"T), 9EO"T) 1tpronO"'ta uv9poomonKij.

To OsU'tEPO sTjTI]IlU EX,Et OX,EO"T) J.lE TI]v Emo'tTjIlOvtKij, !!UP~t<JnKll Kat J.laKplU a1t6 J.lEYaAoWEUnKEe; Kat ESvtKlO"nKEe; uvruTjIjlEIC; 'tTjC; 9EO"T)e; Il~ ylU 'ttc; J.lEl0VO'tTj'tEe;. Kat 1tPE1tEl vn yiVEt mno, 0X,t uovo YlUTI stvm Ka9ijKov J.l~ oov KKE, aAA<i xnt YlUTI 1tPE1tEl va Kpan]ooullE Ilta 'tEna oooon], aptO"'tEpTj 9EO"T), IlE ~uO"T) 'tTjv onoin 9a J.l1tOpEOEt vu uvnJ.lE'tOO1tlOEt IltMOVnKU 1tpO~ATjlla'ta 1l1t0 'tOY ESvtKlonKo 1tUPE'tO otu BIlAKUvlU, OOU 9u uvnJ.lE'tOO1tlOEt rrtv 1tpo1taYUvoa AyKUp~ Kat LK01tlOOV Kat 't01) L'tEt't NTI1t<ip'tJ.lEV't 1tOU va 'to 1touJ.lE 1ta'tUvE O"E U1tUPK'tU npo~ATjlla'ta Kat OtaKplcrEtc;, 07tOOe; aun) nou 1tpOUVE<j>EPU, OOU 9a J.lE'ta'tpEIjIEt nc; usiovomre; OE YE<j>UPEc; cruvSVVOT]O"T)C; 1l1t0 sorte; Ev'taO"T)e; ern BIlAKUvlU. TEAoe;, crUV'tpO<j>Ot, OE J.l1tOpro va Ka'tuvoijooo nroe; yiVE'tat uKolla Kat O'tEA6X1l crUVEOPOt va avnOpouv hm 07tOOe; uvnopouv, omv KU1tOlOC; OllAroVEt EM1]Vac; OOAi'tTjC; oA<i~tKT]e; Tj 'tOUpKlKTje; Karoyooyi]e;, AEyoV'tue; vn nUvE ern LKoma Tj omv Toupxta. Ilspu ono 'ttc; OE~UO"'tEc; OlESvElc; cruV9ijKEC;, U1t<iPXE1 Kl 1] 1tpuYllanKO'tTj'ta. Ki nzo no'tE stvat EyKA1]lla Tj "ESvtKij npodootc" 1] Olu<j>0pEnKll KU'taYOO'YTj KU7tOUOV EMTjVOOV ooAl'troV; ...

Anoonaaua a1!6 tnv olll}.ia -rou ooviopo» Hsla r/Cour('1Ylavv'l (]TO 13° LVV{;OP10 rou KKE 1fOU npayuaro1fOIr,B'I1CE atnv ABr,va a1fO tu; 19 io»; m; 24 (Nepb.p'l rou 1991 xat O'iIiOaleUB'I1CE (]TOV «KYPIAKAT1KO P1Z0EflALTH». 24 cfJ},epb.p'l1991. aeA. 17.

rOJIEM MEPAK HMAM, MAMO

Toness MepaK HMallf,M3MO, naprasaa Jl.a OJl.8, naprasaa Jl.8 ona MaMO

H8 BH'IO nnannaa.

Taeso Ke CH najJl.a, MaMO, MojTe UepHH 6PSK8, MojTe UepHH 6paKa M3MO, MojTe UepHH ceerpa. JaCKa Ke ce 60pa MaMO

aa MaKeJl.OHHja,

aa MaKeJl.OHHja,Ma~IO, 3eMja H3M8'1eH3, 3eMja H3Ma'leHa,MaMO, OJI. KJleTH !jlaWHCTH.

IIpaa nyurxa nYKHa,M8MO, MeHe Me norO,JJ;H,

MeHe Me nOrO,IJ;U,M8MO, aa aeaara CTp8Ha,

aa neS8T3 crpaHO,MaMO, 6J1H3Y Jl.0 CPlleTO.

DECHA 3A JIA30 TPDEBCKH ,UeHec TpnORCKH ce npOWT8R8

co nnanaua H AOJlHHH.

eTaHH, TpnOBCKH, OJI. rposa, aj,CTaHH,CTaRH, Jl.pyrap, TH!

,Ue OCT8BH TROH Jl.pyrapH,

no OCOH oenpH6paHH. eTaHH, TpnOBCKH, OJI. rpofia, aj CTaHH, CTaHH, Jl.pyrap, Tn!

Taoja cnara He yracHa, TUOjTO RMe nopaCHa.

eTaHII, Tpnoscxa, OJI. rpona, aj L"TaHH, CTaHH Jl.pyrap,TH!

HA BHCfO, EJ BHCfO llJIAHHHA H8 BH'Io,ej BH'IO UJlaHHHa,

H UO II03J1.HBCKaTa paMHHHa,

E ej MOMH H MOM'IJIHa,

MOMH H MOM'IHHa xpenaja nyWKH 118 P8MO, Jl.a ce 60pe 38 CJI060Jl.a aa MaKeJl.OMllja,

TaMY e I'oxeaa 6pHraJl.a,

H cjJaWUCTBTe OJI. Heja CTp8JI.aja. E ej MOMH H MOM'IHHa,

RO rpana JIepHHa anese I'oaesa Jl.pY)RHHa, DO KOCTypa rpana anese I'oseaa 6pllraJl.a.

BHEHA JI03A, BHEHA

BHeHa Jl038,BHeua .... He Me e Jl03a aHeHa,

ryK MH e MOMa apM8caHa, apM8caU8, HeBeH'I8H8.

Henena ca3J1.6a npaauae, caaTORH xe npe'leKB8Me. OJI. TORa eeno Tpecaao, sa MJI8J1.0 MOM'le y6aRO.

McyaAo /JCpaKI txw uovo MEVelAO IJEPelKI txw ucvo

TTapTI~elVOe; va TTelW

aTO J3ouvo Blrot

EKEi ea ouvovtnotc TOUe; TTlaTOUe; aoeA<pOUe; uou Kal TIe; TTlaTte; aoeA<pte; IJOU

0a aVWVIOTW Via TI] J3aaavlaiJtVI] MaKEoovia. BaaavlalJtvl] aTTO TOUe; <paaiaTec;.

H TTPWTI] TOU<peKleI taKaae

Kal pe TTtTuxe aTOV cpiorepo

WIJO, oiTTAa aTI]V Kapolei.

Tpayouol Yla TOv;\a(o TP'TT6cpUKI L~IJepa 0 T p'rroec« auyxwplEral

IJe ro J3ouvo KOI Tie; TTeolooee;.

L~KW T p'TTocpaKI aTTO TOV TO<pO aou, a~Kw auvTpo<pt IJOU.

Ilou o<pl]aee; TOUe; ouvrpoeouc aou a~Kw T p'TTo<paKI aTTO TOV TO<pO aou a~Kw auvTpo<pt uou.

H ouvalJ~ aou eivOi oa[3EOTI] TO OVOIJO aou Oo~aaIJtvo

L~KW T P'TTO<pOKI aTTO TOV TO<pO aou O~KW OUVTpO<pt uou.

LTO {3ouv6 Bitcn

LTO BiTO! TO [3ouvo

xm ora OPOTTtOIO TOU.

AVTe 01 KOTTEAiTOEe; xm rc TTaAIKapOKla KIV~OalJe IJe rc OTTAa OTOUe; WIJOUe;

va aVWVIOTOUV Via TI] AWTeplO TI]e; MaKeooviae;.

EKei· eival TOU rKOToe I] iJTTPIYKOVTa xm 01 Cl>aoiOTee; aTTO aUT~V XTUTT~eI]KaV

AlvTe KOTTeAiToee; Kal TTaAIKapOKla

OTI]V TTOAI] TI]e; Cl>Awplvae; IJTT~KaV TOU rKOTOE 01 ouvtpceoi LTI]V Kcoroprc iJTT~KE TOU rKOToe I] iJTTpIVKOvra.

KAI']/Jarapla KAI]IJaTaplO uou TUAIYIJtVI]

oev slom KAl]iJaraplO

aAM I] KOTTtAa I] appa[3wvlaOiJtVI] appa[3wvlaOlJtvl] Kal cvorrcvrpn.

Tnv KuplaK~ VOIJO KOVOUlJe

rc aUiJTTEetpla TTEPliJtvOUiJe ATTO TO XWPIO Tpsorvo (OPIJa) vrc vecpo OiJOP<PO TTaAIKapOKI.

ATTO TI] ouMoy~ «COKOJI MR JIETA BHCOKO». ETTIIJtAela - IJeTo<ppaOI] nOVTO

'~ KOMMOYNILTIKO KOMMA· THl

(EIIIIHNIlC.O - TMHMA ,THE KOMMOYNIl:T1KH

-1

H 1lpC,nT] rrpOK"pU~T] TOU KKE I1ETa TO Tpiro 'EK1UKTO LUVC:bP\O 11£ 8EI1U 10 MUK£bOV\KO. ~£KEI1~PlO; 192-1-.

j

f

Rate