You are on page 1of 9

LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE EN ONLINE SERVICE MICROSOFT FOREFRONT ENDPOINT PROTECTION 2010 Deze licentievoorwaarden vormen een

overeenkomst tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) en u. Lees deze voorwaarden aandachtig door. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de online service en de software die hierboven wordt vermeld, met inbegrip van de media waarop u de software hebt ontvangen (indien van toepassing) De voorwaarden zijn tevens van toepassing op het volgende van Microsoft: •updates; •supplementen, •op internet gebaseerde diensten, en •ondersteuningsservices voor deze software en online service, tenzij bij deze onderdelen andere bepalingen worden meegeleverd. In dat geval zijn die voorwaarden van toepassing. DOOR DE ONLINE SERVICE EN SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. INDIEN U DE BEPALINGEN NIET AANVAARDT, MAG U DE ONLINE SERVICE EN SOFTWARE NIET GEBRUIKEN. ZOALS HIERNA WORDT BESCHREVEN DIENT HET GEBRUIK VAN SOMMIGE FUNCTIES BOVENDIEN ALS UW TOESTEMMING VOOR HET DOORGEVEN VAN BEPAALDE STANDAARD COMPUTERGEGEVENS VOOR OP HET INTERNET GEBASEERDE SERVICES. INDIEN U ZICH HOUDT AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, HEBT U DE ONDERSTAANDE RECHTEN VOOR ELK CORRECTE GELICENTIEERD APPARAAT EN GEBRUIKER. •OVERZICHT. •Software. In de software is inbegrepen •serversoftware; •aanvullende software die alleen direct met de serversoftware mag worden gebruikt of indirect via andere aanvullende software; en •updates die door de online service voor de software is geleverd. •Licentiemodel. De software wordt in licentie gegeven op basis van •het aantal exemplaren van de serversoftware dat u installeert en de online service gebruikt; en •het aantal apparaten of gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens die door de software en de online service zijn verwerkt.

EN GEBRUIKSRECHTEN. •gegevens opnieuw omleiden. Deze licentiebepalingen gelden voor uw gebruik van deze programma's. of uw gebruikerslicentie aan een invalkracht toewijzen wanneer de gebruiker afwezig is. •Multiplexing. •U moet een gebruikerslicentie verkrijgen voor en toewijzen aan iedere gebruiker die gegevens gebruikt die door de software en online service zijn verwerkt of een apparaatlicentie voor ieder apparaat dat gegevens gebruikt die door de software en online service zijn verwerkt. U hebt voor die doeleinden geen SQL Server-CAL's nodig. •Opgenomen Microsoft-programma's. •Forefront Endpoint-agent •System Center Configuration Manager Add-on •System Center Operations Manager Management Pack •Gebruik met Microsoft SQL Server-technologie. Het volgende is toegestaan: •een apparaatlicentie permanent opnieuw toewijzen aan een ander apparaat. U mag deze software alleen gebruiken met de serversoftware en de online service. •Aanvullende software. of •een apparaatlicentie tijdelijk toewijzen aan een geleend apparaat wanneer het eerste apparaat buiten werking is. •Gebruikerslicenties (User SLs) en Apparaatlicenties (Device SLs). of een gebruikerslicentie van een gebruiker permanent opnieuw toewijzen aan een andere gebruiker. U kunt te allen tijde één instance van de die technologie uitvoeren in een fysieke of virtuele besturingssysteemomgeving op de gelicentieerde server om die software te ondersteunen. Als u hardware of software gebruikt voor de volgende doeleinden: •verbindingen bij elkaar brengen. of . •Licenties voor gebruiker en apparaat opnieuw toewijzen.•INSTALLATIE. U mag die instance niet gebruiken om een ander product te ondersteunen dat geen licentie voor SQL Server-technologie heeft. Een hardwarepartitie of blade wordt beschouwd als een afzonderlijk apparaat. De software bevat andere Microsoftprogramma's. U mag die instance ook gebruiken om andere producten te ondersteunen die een versie van SQL Server-technologie omvatten. •AANVULLENDE LICENTIEVEREISTEN EN/OF GEBRUIKSRECHTEN. •Serversoftware. Elk van de onderstaande componenten mag worden geïnstalleerd en gebruikt op een onbeperkt aantal apparaten. U mag één exemplaar van de serversoftware installeren en gebruiken op één server.

account of netwerk. Microsoft kan de online service van tijd tot tijd aanpassen. Als Microsoft de online service bijwerkt en u de bijgewerkte online service niet gebruikt. . Microsoft verschaft mogelijk aanvullende functionaliteit voor de software of de online service. •Opschorting of annulering van de online service. •Updates van de online service. zijn van toepassing op uw gebruik ervan. een spider of de gegevens die periodiek door Microsoft worden opgeslagen. gegevens. U mag de software of de online service niet openen of gebruiken nadat uw online serviceabonnement eindigt of vervalt. (soms ook wel 'multiplexing' of 'pooling' genoemd). U moet de software verwijderen wanneer uw gebruiksrecht voor de software eindigt. •Draagwijdte van het gebruik (Gebruiksregels) Het is niet toegestaan: •de online service op een onwettige manier te gebruiken. met inbegrip van wettelijke verplichtingen. kunnen sommige functies niet meer beschikbaar zijn voor u en kan uw gebruik van de online service worden onderbroken of beëindigd. hebt u nog steeds hetzelfde aantal licenties van welk type ook nodig. •de online service op een zodanige manier te gebruiken dat u schade toebrengt aan de service of aan het gebruik van de service door anderen. •Gebruik van andere websites en services. Microsoft behoudt zich het recht voor om de online service of uw gebruik hiervan te onderbreken om welke redenen dan ook. U mag alleen websites en services van Microsoft of goedgekeurde websites en services van andere fabrikanten gebruiken om u de online service te openen en te gebruiken. De gebruiksvoorwaarden die bij die sites en services worden geleverd. met inbegrip van onderhoud. afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Mogelijk zijn hierop andere licentievoorwaarden en kosten van toepassing. •ONLINE SERVICE. Microsoft behoudt zich eveneens het recht voor om de online service of uw gebruik hiervan te vernieuwen of te beëindigen om welke redenen dan ook. •de online service te gebruiken om op wat voor manier dan ook onbevoegd toegang trachten te verkrijgen tot een service. Wij kunnen de software op dat moment ook uitschakelen. •anderen toestemming te geven namens u toegang te verkrijgen tot de online service of deze te gebruiken. of wanneer de service wordt bijgewerkt door Microsoft en deze niet langer ondersteuning biedt voor de software. In geval van beëindiging vervalt uw recht om de online service te gebruiken met onmiddellijke ingang. •LICENTIEBEPALING. •om toegang te verkrijgen tot de online service of deze te gebruiken met behulp van een geautomatiseerd proces of een geautomatiseerde service zoals een BOT. •Aanvullende functionaliteit. Tevens is het mogelijk dat Microsoft een nieuwe versie uitbrengt.•beperken van het aantal apparaten of gebruikers dat rechtstreeks toegang heeft tot de gegevens die door de online service zijn verwerkt.

In sommige gevallen ontvangt u geen aparte melding op het moment dat een verbinding wordt gemaakt. gaat u akkoord met het verzenden van deze gegevens. Na ontdekking wordt deze automatisch van uw apparaat verwijderd. Voor zover dit volgens de wet is toegestaan.•e-mailheadergegevens te vervalsen (bijvoorbeeld door middel van “spoofing”). Op gezette tijden controleert de software op de aanwezigheid van kwaadaardige software ("Malware") met een hoog risico. Deze mogen te allen tijde worden gewijzigd of beëindigd. en •de rechten van Microsoft en de rechten van anderen te beschermen. U kunt deze functie uitschakelen of deze niet gebruiken. Als de software updates en aanvullingen aantreft.microsoft. het type besturingssysteem.com/fwlink/?LinkID=195310&mkt=en-us. •De Foutenrapportageservice van Microsoft. die computergegevens naar de juiste systemen verzenden. Deze functie helpt Microsoft. Software met Click-to-Run-technologie kan zo nu en dan contact opnemen met Microsoft voor updates en aanvullingen. fouten die zich hebben voorgedaan tijdens het uitvoeren van de controle op Malware en andere informatie over het apparaat die ons kan helpen deze en andere Microsoft-producten en -services te verbeteren. browser en naam en versie van de software die u gebruikt en de taalcode van het apparaat waarop u de software uitvoert. De hieronder beschreven softwarefunctie maakt via het internet verbinding met computersystemen van Microsoft of van de serviceprovider. •Verwijdering van kwaadaardige software. of •de online service te gebruiken om middelen beschikbaar te stellen die zijn bedoeld om deze voorwaarden te schenden (bijvoorbeeld door het uitvoeren van Denial of Service-aanvallen of het verzenden van spam mogelijk te maken). Door deze functie te gebruiken. specifieke informatie met betrekking tot de detectie. In het rapport wordt geen informatie opgenomen die kan worden gebruikt om u te identificeren. •Automatic Updates. Wanneer het apparaat wordt gecontroleerd op Malware. Microsoft gebruikt deze gegevens niet om uw identiteit te bepalen of om contact met u op te nemen. •naleving te controleren van wettelijke vereisten of processen. Microsoft gebruikt deze gegevens om de op het internet gebaseerde service voor u beschikbaar te maken. •OP INTERNET GEBASEERDE SERVICES. Meer informatie over deze functie vindt u op go. Computergegevens. Voor de volgende functie worden internetprotocollen gebruikt. •Toestemming voor op internet gebaseerde services. wordt een rapport naar Microsoft verzonden met informatie over de Malware die is aangetroffen of fouten die zijn opgetreden tijdens de controle op Malware. Microsoft levert op het internet gebaseerde services bij de software. worden deze mogelijk gedownload en geïnstalleerd op uw gelicentieerde apparaat. •Toezicht op uw gebruik. zoals uw IP-adres. behoudt Microsoft zich het recht voor toezicht te houden op uw gebruik van de online service en uw gegevens of materiaal te verwijderen of te publiceren met de volgende doeleinden: •te verzekeren dat u zich aan deze overeenkomst houdt.en Windows-partners diagnoses te stellen van problemen in de software en .

Het is niet toegestaan •de technische beperkingen in de software en online service te omzeilen. in lease te geven. Lees de licentieovereenkomst van de andere software alvorens u toestemming geeft de Mogelijk Ongewenste Software te verwijderen. Bij het gebruik van deze software is het mogelijk dat u of het systeem ook software verwijdert die geen Mogelijk Ongewenste Software is. Hiermee kan de software verdacht gedrag in de software dat nog niet op risico's is onderzocht. met inbegrip van. De software verwijdert Mogelijk Ongewenste Software met een matig tot laag risico alleen als u daarmee instemt. maar niet beperkt tot. maar als er oplossingen voorhanden zijn. Na installatie worden gebruikers standaard aangemeld voor deelname aan Microsoft SpyNet met een "basis" lidmaatschap. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. spyware en andere mogelijk ongewenste software ("Mogelijk Ongewenste Software"). worden deze aangeboden als stappen om een probleem op te lossen of als updates die u kunt installeren.com/fwlink/?LinkId=148744 voor meer informatie over Microsoft SpyNet en de gegevens die voor de rapporten wordt verzameld. Zie de privacyverklaring op go. De software doorzoekt de computer op de aanwezigheid van Malware met een matig tot laag risico. te decompileren of te disassembleren. De software wordt niet verkocht. maar onder licentie verstrekt. als deze Mogelijk Ongewenste Software op de computer was geïnstalleerd als voorwaarde voor het gebruik van de andere software. ondanks deze beperking. •Mogelijk ongewenste software. melden. U dient zich te houden aan deze technische beperkingen in de software waardoor u deze alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. niettegenstaande deze beperking. Het verwijderen van deze Mogelijk Ongewenste Software kan ertoe leiden dat andere software op de computer niet meer werkt. Om problemen te voorkomen en software betrouwbaarder te maken. •de software te onderwerpen aan reverse-engineering.microsoft. tenzij het toepasselijke recht u meer rechten verleent ondanks deze beperking. •meer kopieën te maken van de software dan is vermeld in deze overeenkomst of. De rapporten bevatten informatie over de betrokken bestanden of programma's. is toegestaan op grond van toepasselijk dwingend recht. Zie www. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten voor het gebruik van de software en de online service.microsoft. stelt Microsoft SpyNet gebruikers in staat deel uit te maken van een netwerk van gebruikers die spyware en andere vormen van Mogelijk Ongewenste Software melden aan Microsoft. Niet alle problemen kunnen worden opgelost. De Microsoft Foutenrapportageservice stuurt gegevens naar Microsoft over fouten bij de instellingen en installatie om te proberen een diagnose van het probleem te stellen. uit te lenen of .oplossingen te bieden. U mag de software en online service alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst. Wanneer u de software installeert. •Deelname aan Microsoft SpyNet.com/licensing/userights voor meer informatie. uitdrukkelijk is toegestaan op grond van toepasselijk recht. tenzij en uitsluitend voor zover dit. •de software te verhuren. •DRAAGWIJDTE VAN DE LICENTIE. Ook kan het leiden tot schending van de gebruiksvoorwaarden voor andere software op de computer. •de software te publiceren zodat anderen deze kunnen kopiëren. worden sommige oplossingen ook opgenomen in servicepacks en toekomstige versies van de software.

Bij deze wetten zijn beperkingen op bestemmingen. Microsoft biedt productondersteuning voor de software en online service zoals wordt beschreven op www. De eerste gebruiker mag geen kopieën behouden. updates.microsoft. Als de software is voorzien van de aanduiding 'Not for resale' of 'NFR'. •DOWNGRADE. De eerste gebruiker van de software mag de software en deze overeenkomst rechtstreeks overdragen aan derden. U mag één reservekopie maken van de software. Microsoft is niet verplicht u van eerdere versies te voorzien. U mag deze versie en een eerdere versie van de software tegelijkertijd installeren en gebruiken. vormen de volledige overeenkomst voor de software en productondersteuningsservices. •EXPORTBEPERKINGEN. •Verenigde Staten. Als u een upgrade uitvoert. U mag deze reservekopie alleen gebruiken om de software opnieuw te installeren. Deze overeenkomst geldt voor het gebruik van de eerdere versie. U mag de voorgaande versie uitsluitend gebruiken zoals toegestaan in de onderstaande downgradeclausule. •SOFTWARE DIE NIET VOOR WEDERVERKOOP BESTEMD IS. eindgebruikers en eindgebruik inbegrepen. •TOEPASSELIJK RECHT. •UPGRADE.com/common/international. •OVERDRAGEN AAN DERDEN. mag u deze uitsluitend gebruiken indien u beschikt over een licentie voor het gebruik van de software die voor de upgrade in aanmerking komt. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de software. Rechten voor toegang tot de software op een apparaat geven u niet het recht Microsoftoctrooien of andere intellectuele eigendommen van Microsoft te implementeren in software of apparaten die toegang verkrijgen tot dat apparaat. neemt deze software de plaats in van de voorgaande versie en neemt deze overeenkomst de plaats in van de overeenkomst van de betreffende voorgaande versie. online service en productondersteuningsservices die u gebruikt. •DOCUMENTATIE.aspx. •ONDERSTEUNINGSSERVICES.microsoft. Indien u de software hebt verkregen in de Verenigde Staten wordt .support. gelden eventuele voorwaarden met betrekking tot die componenten in de overeenkomst bij de eerdere versie voor het gebruik van die componenten. Voor de overdracht moet de andere gebruiker ermee akkoord gaan dat deze overeenkomst geldt voor de overdracht en voor het gebruik van de software. mag de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne referentiedoeleinden. •VOLLEDIGE OVEREENKOMST. •RESERVEKOPIE.com/exporting voor meer informatie. mag u de software niet verkopen. Op de software is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. Zie www. Als de eerdere versie andere componenten bevat. Iedereen die geldige toegang heeft tot uw computer of het interne netwerk. Als deze software is aangeduid als een upgradeversie.•de software te gebruiken voor commerciële services voor het verzorgen van een hostfunctie voor software. Deze overeenkomst (met inbegrip van de onderstaande garantie) en de bepalingen voor supplementen. De eerste gebruiker moet eerst de software afzonderlijk verwijderen van het apparaat alvorens de software los van het apparaat wordt overgedragen.

services. Als u de instructies volgt. strikte aansprakelijkheid. Bepaalde rechtsgebieden staan geen uitsluiting of beperking van gevolgschade of incidentele schade toe. met inbegrip van vorderingen voortvloeiend uit consumentenbeschermingswetgeving. nalatigheid of andere onrechtmatige daad voor zover is toegestaan op grond van toepasselijk recht. mededingingswetgeving en onrechtmatige daad. gevolgschade of andere schade niet is toegestaan. •Buiten de Verenigde Staten. inhoud (inclusief code) van internetsites van derden of programma's van derden en •claims voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst. garantie of voorwaarden. Hierdoor kan het zijn dat bovenstaande beperking of uitsluitingen niet voor u gelden. wordt de overeenkomst beheerst door de wetgeving van dat land. SCHADE DOOR WINSTDERVING. MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE. In deze overeenkomst worden bepaalde wettelijke rechten beschreven. Deze beperking geldt voor •alles met betrekking tot de software. Het is ook mogelijk dat deze beperkingen of uitsluitingen niet voor u gelden omdat in uw land de uitsluiting of beperking van incidentele schade. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze beperking geldt zelfs als •reparatie. . •BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN SCHADEVERGOEDING. zal de software in hoofdzaak functioneren overeenkomstig de Microsoft-materialen die deel uitmaken van of horen bij de software. SPECIALE. U KUNT GEEN ANDERE SCHADE VERHALEN. geldt voor alle andere vorderingen. Indien u de software hebt verkregen in een ander land. Het recht van de staat waarin u woont.de interpretatie van deze overeenkomst beheerst door het recht van de staat Washington en geldt het recht van de staat Washington voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst ongeacht de beginselen van het conflictenrecht. U KUNT BIJ MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE SOFTWARE. INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE. vervanging of restitutie van het aankoopbedrag voor de software geen volledige compensatie vormt voor eventuele schade. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van uw rechten onder het recht in uw rechtsgebied als dit in uw rechtsgebied niet is toegestaan. of •Microsoft op de hoogte was of op de hoogte had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. •JURIDISCH EFFECT. ************************************************************************ BEPERKTE GARANTIE •BEPERKTE GARANTIE.

het Midden-Oosten of Afrika. Als de eerste gebruiker de software overdraagt. UPDATES OF VERVANGENDE SOFTWARE ONTVANGT GEDURENDE DAT JAAR. MICROSOFT REPAREERT OF VERVANGT DE SOFTWARE KOSTELOOS. wordt deze beperkte garantie verleend door Microsoft Ireland Operations Limited. UPDATES EN VERVANGINGEN VAN DE SOFTWARE KOSTELOOS. •Microsoft Customer Service and Support. •GARANTIEPROCEDURES. •VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. DE BEPERKTE GARANTIE GELDT GEDURENDE EEN JAAR NADAT DE SOFTWARE IS AANGESCHAFT DOOR DE EERSTE GEBRUIKER. WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. Ook kunnen deze niet van toepassing zijn voor u omdat sommige landen geen beperkingen toestaan voor de duur van een impliciete garantie. Redmond. MICROSOFT REPAREERT OF VERVANGT BOVENDIEN SUPPLEMENTEN. ALLEEN TIJDENS DE DUUR VAN DE BEPERKTE GARANTIE. Voor garantieservice of informatie over het verkrijgen van een restitutie voor software die u hebt verkregen in de Verenigde Staten en Canada. WA 980526399. geldt de resterende garantieduur voor de ontvanger. ALS DIT LANGER IS. U MOET DE SOFTWARE VERWIJDEREN EN ALLE MEDIA EN ANDERE BIJBEHORENDE MATERIALEN RETOURNEREN AAN MICROSOFT MET HET AANKOOPBEWIJS VOOR EEN RESTITUTIE VAN HET AANKOOPBEDRAG. BIEDT MICROSOFT EEN RESTITUTIE VAN HET BEDRAG DAT WORDT VERMELD OP UW AANKOOPBEWIJS VAN DE SOFTWARE. DIT ZIJN UW ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VOOR EEN TEKORTKOMING IN DE NAKOMING VAN DE BEPERKTE GARANTIE. ONTVANGER VAN GARANTIE. neemt . •GEEN INVLOED OP CONSUMENTENRECHTEN. DUUR VAN EVENTUELE IMPLICIETE GARANTIES. GARANTIES OF VOORWAARDEN WAAROVER U BESCHIKT.com/info/nareturns.microsoft. •UITZONDERINGEN VAN GARANTIE. garantie of voorwaarde. ALS U SUPPLEMENTEN. ALS MICROSOFT DEZE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN. HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT KRACHTENS UW LOKALE RECHT. BIEDT MICROSOFT EEN RESTITUTIE VOOR HET EVENTUEEL BETAALDE BEDRAG. Als u een claim wilt indienen onder deze garantie. ALS MICROSOFT DE SOFTWARE NIET KAN REPAREREN OF VERVANGEN. acties van anderen of gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de verantwoordelijkheid van Microsoft vallen. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET RECHT. GELDEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES. U hebt een aankoopbewijs nodig voor de garantieservice. of •ga naar www.htm. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen wat betreft de duur van een impliciete garantie of voorwaarde niet toegestaan. •Verenigde Staten en Canada. •Europa. neemt u contact op met Microsoft op •(800) MICROSOFT. Deze garantie geldt niet voor problemen die het gevolg zijn uw acties (of nalatigheden). Als u de software hebt verkregen in Europa. IS HIERVOOR DE GARANTIE VAN TOEPASSING GEDURENDE DE RESTERENDE DUUR VAN DE GARANTIE OF 30 DAGEN. wat inhoudt dat deze beperking niet voor u van toepassing is.•GARANTIETERMIJN. One Microsoft Way. Midden-Oosten en Afrika.

GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIETINBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE SOFTWARE AF. WIJST MICROSOFT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID. MICROSOFT WIJST ALLE ANDERE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN DE HAND. In Nederland belt u +31 (0)20-5001 500 of gaat u naar www. het Midden-Oosten en Afrika.microsoft. Atrium Building Block B. Als u de software hebt verkregen buiten de Verenigde Staten. uw verhaalsmogelijkheden beschreven in de clausule 'Verhaalsmogelijkheden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantiebepalingen' hiervoor. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN DIE VAN RECHTSGEBIED TOT RECHTSGEBIED VERSCHILLEN.microsoft. Dublin 18. ondanks deze uitsluiting. OOK KUNT U BESCHIKKEN OVER ANDERE RECHTEN DIE PER LAND VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE RECHTEN. •Buiten de Verenigde Staten. neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Microsoftvestiging (zie www. Europa.com/worldwide).u contact op met •Microsoft Ireland Operations Limited. Sandyford Industrial Estate. worden. Customer Care Centre. Carmanhall Road. •GEEN ANDERE GARANTIES.com/worldwide). Canada. Canada. . Als onder uw lokale recht impliciete garanties of voorwaarden worden geboden. •BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DE GARANTIEBEPALINGEN. voor zover is toegestaan op grond van uw lokale recht.com/netherlands/default. het Midden-Oosten en Afrika.aspx. DE CLAUSULE BEPERKING EN UITSLUITING VAN SCHADEVERGOEDING HIERVOOR GELDT VOOR TEKORTKOMINGEN IN DE NAKOMING VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE.microsoft. Ierland of •de dichtstbijzijnde Microsoft-vestiging voor uw land (zie www. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN UW LOKALE RECHT. Europa. DE BEPERKTE GARANTIE IS DE ENIGE DIRECTE GARANTIE VAN MICROSOFT.