You are on page 1of 7

Corel DRAW 9 Grafika wektorowa składa się z obiektów, które stanowią grupy punktów połączone liniami.

Obiekty stanowią niezaleŜne części obrazu, moŜna je przesuwać, zmieniać kształt niezaleŜnie od pozostałych obiektów. KaŜdy obiekt posiada właściwości takie jak kolor, kształt, połoŜenie na rysunku. PoniewaŜ obrazy wektorowe przechowywane są postaci równań algebraicznych definiujących linie i krzywe, zmiana skali rysunku nie ma wpływu na zmianę jakości obrazu a rozdzielczość związana jest tylko z urządzeniem wyświetlającym obraz.

Przybornik

Pasek menu

Pasek narzędzi

Pasek tytułu

Pasek stanu

Linijka

Strona robocza

Pasek przewijania

Paleta kolorów

Pasek tytułu – Paskiem tytułu nazywany jest pasek rozciągający się wewnątrz obszaru okna na całej szerokości jego górnej krawędzi. Na tym pasku wyświetlana jest nazwa bieŜącego pliku. SłuŜy on takŜe do zmiany połoŜenia okna programu CorelDraw na ekranie. Ikony znajdujące się po prawej stronie paska umoŜliwiają zredukowanie paska do przycisku na pasku zadań lub zamknięcie. Strona robocza – Znaczną część ekranu stanowi białe pole, na którym moŜna rysować. Prostokąt z cieniem reprezentuje obszar strony, który moŜe być wydrukowany na kartce. Zwykle tylko ta część rysunku, która mieści się w tym obszarze (zwanym obszarem drukowalnym), zostanie wydrukowana. Jeśli pracujemy w trybie edycji, widoczne są zarówno kontury, jak i wypełnienia obiektów. Jest to tryb domyślny programu Core1DRAW. MoŜna teŜ przełączyć się na widok szkieletowy, na którym widoczne są wyłącznie kontury obiektów. Na tym widoku przerysowanie obrazu dokonuje się znacznie szybciej. W większości przypadków wzrost prędkości przetwarzania przez włączenie widoku szkieletowego jest znaczące. Menu główne – Wyświetla szereg menu, które zawierają listy odpowiednich poleceń oraz operacji aplikacji. Wśród menu programu Corel DRAW znajdują się: Plik, Edycja, Widok, Układ, Rozmieszczenie, Efekty, Mapy Bitowe, Tekst, Narzędzia Pasek standardowy – Zestaw najczęściej uŜywanych poleceń związanych z obsługą plików, wydrukiem, obsługą schowka, dostępem do plików pomocy itp. Pasek właściwości – Na pasku właściwości wyświetlane są róŜne ustawienia w zaleŜności od zaznaczonego elementu. Za jego pomocą łatwo moŜna te ustawienia zmienić. Elementy wyświetlane na pasku właściwości moŜna równieŜ dopasować. Na przykład jeśli zaznaczony zostanie prostokąt, na pasku właściwości wyświetlane będą domyślne ustawienia i elementy sterujące dla prostokąta. Istnieje moŜliwość usunięcia tych elementów i dodania innych. Poziomy i pionowy pasek przewijania - Pasków tych uŜywa się, aby wyszukać i wyświetlić w obszarze okna do rysowania odpowiedni fragment dokumentu, gdyŜ cały dokument nie zawsze się w nim mieści. Paski te są szczególnie uŜyteczne, gdy pracujemy nad obrazem w duŜym powiększeniu. Linijka – Program CorelDraw umoŜliwia wyświetlenie na krawędziach okien linijek ułatwiających rozmieszczanie i skalowanie rysowanych obiektów. Aby zmienić połoŜenie punktu (0,0) na skalach linijek, naleŜy kliknąć ikonę znajdującą się na przecięciu obu linijek, a następnie przeciągnąć powstały krzyŜ na odpowiednie miejsce na stronie. Nowe połoŜenie punktów zerowych na skalach linijek jest ustawiane w

Podczas przewijania okna takŜe skale linijek przewijają się automatyczne. które są wyświetlane na pasku stanu moŜna dowolnie ustalać Paleta kolorów . W obszarze tym moŜna dodawać tabulatory. to zostanie usunięty kontur obiektu. na przykład. tekstu. przeciągając ją myszką przy wciśniętym klawiszu SHIFT. które moŜna wybrać na pasku właściwości. Umieszczenie palety w polu ekranu powoduje. to zostanie usunięte wypełnienie obiektu. SłuŜy do powiększania lub pomniejszania wybranego fragmentu rysunku. Linijki ukrywa się. Aby zmienić obiekt. Istnieją cztery rodzaje narzędzia "Pisak". Umieszczenie palety na jednej z czterech krawędzi okna spowoduje przekształcenie jej w część obramowania okna i zakotwiczenie jej na tej krawędzi Przybornik – Zbiór przycisków (zazwyczaj znajdujący się po lewej stronie okna aplikacji). naleŜy odpowiedni kolor kliknąć prawym przyciskiem myszy. SłuŜy do rysowania dowolnych linii w sposób podobny do rysowania ołówkiem na papierze. takich jak: uŜywane kolory wypełnień i farby. SłuŜy do zmiany orientacji lub wyglądu obiektów. poziomych. powstanie obiekt z dwoma zamkniętymi ścieŜkami podrzędnymi.Na pasku stanu wyświetlane są aktualne informacje o poszczególnych elementach środowiska pracy. która ma zostać narysowana. Lewy margines Ustawienie akapitu Tabulator Prawy margines Na środku linijki pojawia się biały obszar tej samej szerokości co szerokość ramki otaczającej akapit. SłuŜy do tworzenia krzywych przez łączenie kolejnych punktów. Kiedy w uŜyciu jest narzędzie Tekst. SłuŜy do tworzenia zamkniętych obiektów. naleŜy go najpierw zaznaczyć. zmienia się wygląd i sposób działania linijek (rysunek poniŜej). Paletę kolorów moŜna przenieść w dowolne miejsce na ekranie. Jego wygląd. wybierając z menu Widok polecenie Linijki. SłuŜy do dzielenia obiektu na części. Ŝe staje się ona typowym obiektem swobodnym z paskiem tytułu. SłuŜy do łączenia dwóch obiektów wspólną linią. przeciągając jej obramowanie za pomocą myszy. Jeśli narzędzie "Gumka" uŜyte zostanie na wypełnionym kwadracie. Narzędzie Wskaźnik Zastosowanie SłuŜy do zaznaczania obiektów za pomocą myszy. SłuŜy do rysowania prostokątów i kwadratów. ukośnych i kątowych linii wymiarowych.momencie zwolnienia przycisku myszki. połoŜenie na ekranie i informacje. Wystarczy określić punkt początkowy i końcowy linii lub rodzaj krzywej. rodzajem i kolorem konturu. Jeśli klikniemy znak X znajdujący się na lewym krańcu palety lewym przyciskiem myszy. słuŜący do szybkiego dostępu do wybranych narzędzi. pozycja wskaźnika myszy. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ustawia nas odpowiednio na pierwszym lub ostatnim kolorze palety. map bitowych. a jeśli klikniemy go prawym przyciskiem. Narzędzie "NóŜ" moŜna równieŜ ustawić tak. Pojedyncze kliknięcie lewego lub prawego przycisku przewijania lewym przyciskiem myszy przewija paletę o jeden kolor dalej. SłuŜy do rysowania pionowych. Działanie narzędzia "Kształt" zaleŜy od rodzaju zaznaczonego obiektu. SłuŜy do manipulowania węzłami i ścieŜkami w celu zmiany kształtu linii. Aby wybrać kolor wypełnienia. które mają kształt krzywych o róŜnej grubości. ukazując aktualne współrzędne wyświetlanego obszaru strony. a następnie wybrać polecenie z jednego z menu lub z paska narzędzi. Za pomocą tego narzędzia moŜna takŜe rysować objaśnienia. SłuŜy do przesuwania widocznej części okna rysowania.W programie Core1DRAW paleta kolorów znajduje się na ekranie. paleta wyświetlana jest po prawej stronie ekranu. Przecięcie. Aby wybrać kolor konturu. aby obiekt cięty był na ścieŜki podrzędne. naleŜy lewym przyciskiem myszy kliknąć odpowiedni kolor na palecie. co pozwala na bezpośrednie wybieranie kolorów konturów i wypełnień. Kształt NóŜ Gumka Dowolna transformacja Powiększenie Chwyt Rysunek odręczny Krzywe Beziera Pisak Wymiary Łącznik Prostokąt . Domyślnie. Podręczne menu pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszki w obszarze linijki. ustawiać wcięcia i wykonywać inne operacje związane z przetwarzaniem tekstu. Następnie wyznaczone punkty są łączone. Na pasku stanu wyświetlane są informacje dotyczące wymiarów rysowanego prostokąta. a nie oddzielne obiekty. typ obiektu znajdującego się w oknie rysowania. okręgu spowoduje powstanie dwóch wycinków koła. Pasek stanu . Powstałe połączenie nie ulega naruszeniu nawet po przesunięciu jednego z połączonych obiektów. prostokątów i elips. Tworzone za pomocą narzędzia "Prostokąt" obiekty rysowane są z domyślnym wypełnieniem. a pojemniki z kolorami rozmieszczone są w jednym rzędzie. PołoŜenie dowolnej linijki w obszarze okna rysowania moŜna zmieniać. SłuŜy do usuwania fragmentów dowolnego obiektu bez przerywania zamkniętych ścieŜek.

Wszystkie kolory. tonalnych. które moŜna przeciągać nad powierzchnią zaznaczonego obiektu. Kolory moŜna równieŜ tworzyć i wybierać za pomocą palety kolorów niestandardowych. UmoŜliwia utworzenie efektu trójwymiarowości obiektów przez utworzenie złudzenia głębi. które słuŜy do tworzenia i stosowania własnych kolorów konturu. Przytrzymanie naciśniętego przycisku myszy na tym narzędziu powoduje otwarcie palety wysuwanej "Wypełnienie" (pokazanej poniŜej). która słuŜy do określania i stosowania takich ustawień pióra. Wszystkie rodzaje wypełnień. rodzajem i kolorem konturu. które słuŜy do określania i stosowania takich ustawień pióra konturu. deseniem wielokolorowym lub deseniem z mapy bitowej. które zostały określone przed ustawieniem maski przezroczystości. kształt stalówki i rodzaj strzałki. naleŜy uaktywnić to narzędzie bez zaznaczania jakiegokolwiek obiektu. SłuŜy do rysowania wielokątów SłuŜy do rysowania spiral. SłuŜy do tworzenia przejścia między dwoma obiektami za pomocą przeciągania myszy z jednego obiektu na inny. Po zastosowaniu podstawowego efektu zniekształcenia. UmoŜliwia zastosowanie do zaznaczonego obiektu zniekształceń typu "Wepchnij-wypchnij". Powoduje otwarcie okna dialogowego Kolor konturu. mogą być dopasowywane za pomocą elementów sterujących dostępnych na pasku właściwości lub w oknie rysowania. jak kolor. efekt moŜna dopracować za pomocą elementów sterujących znajdujących się na pasku właściwości lub w oknie rysowania. Działanie tego narzędzia przypomina stosowanie wypełnień. Powoduje wyświetlenie elementów sterujących słuŜących do wybrania rodzaju wypełnienia postscriptowego. które zostały określone dla przezroczystości. UmoŜliwia zniekształcenie obiektu poprzez przeciągnięcie węzłów obwiedni umieszczonej na wierzchu obiektu.2 punktu. Powoduje otwarcie rolety Pióro. Powoduje otwarcie okna dialogowego Wypełnienie postscriptowe. jak grubość. styl krawędzi i kolor. Do opcji formatowania naleŜy równieŜ łączenie bloków tekstu i określanie sposobu oblewania obiektu przez tekst lub sposobu rozmieszczania go wewnątrz obiektu. UmoŜliwia zastosowanie do wybranych obiektów wypełnienia dwukolorowego. Właściwości cienia. Paleta wysuwana "Wypełnienie" umoŜliwia zastosowanie wcześniej zdefiniowanych wypełnień i uŜycie róŜnych narzędzi słuŜących do zastosowania wypełnień jednolitych. połoŜenie punktu zbiegu oraz kolor głębi zaleŜą od wybranych atrybutów efektu. Powoduje otwarcie okna dialogowego Pióro konturu. są więc tracone w momencie jej zastosowania. Istnieją cztery rodzaje wypełnienia tonalnego: liniowe. SłuŜy do określenia rodzaju wypełnienia tonalnego.Elipsa Wielokąt Spirala Papier kratkowany SłuŜy do rysowania elips i okręgów. rodzaj strzałki i kolor. które umoŜliwia utworzenie i zastosowanie wypełnień jednolitych. radialne. UmoŜliwia utworzenie wraŜenia głębi na dwuwymiarowym rysunku. Powoduje określenie grubości konturu zaznaczonych obiektów na 0. stoŜkowe i kwadratowe. ale określanie przezroczystości polega na nakładaniu na wypełniony obiekt maski w odcieniu szarości. Kierunek i połoŜenie wypełnienia określane są za pomocą strzałek wypełnienia. Powoduje wyświetlenie elementów sterujących słuŜących do wybrania i edytowania wypełnienia tonalnego. "Postrzępienie" lub "Wir". SłuŜy do rysowania siatki przypominającej papier kratkowany. Powoduje usunięcie konturu z zaznaczonego obiektu. które umoŜliwia zastosowanie do wybranych obiektów wypełnień teksturą. poniewaŜ maska znajduje się nad nimi. tworząc wypunktowane listy. będą przez nią widoczne. teksturą i deseniem. takie jak wtapianie. Tekst akapitowy moŜna formatować rozmieszczając go w kolumnach. SłuŜy do wprowadzania tekstu bezpośrednio na ekranie jako tekstu ozdobnego lub w ramce jako tekstu akapitowego. Aby domyślną grubością konturu była wartość 0. Powoduje otwarcie okna dialogowego Wypełnienie teksturą. SłuŜy do określania przezroczystości obiektów.2 punktu. Powoduje otwarcie okna dialogowego Wypełnienie jednolite. Powoduje wyświetlenie elementów sterujących słuŜących do wybrania rodzaju wypełnienia jednolitego. Tekst Interakcyjne wypełnianie Interakcyja przezroczystość Interakcyja metamorfoza Interakcyjne zniekształcenie Interakcyjna obwiednia Interakcyjna głębia Interakcyjny cień Pióro konturu Kolor konturu Roleta Pióro Paleta wypełnienie Wypełnienie jednolite Wypełnienie tonalne Deseń Tekstura Wypełnienie postscriptowe . SłuŜy do wypełniania obiektów za pomocą myszy. określając wielkość tabulacji i wcięć. Kierunek i intensywność głębi. szerokość. Powoduje wyświetlenie elementów sterujących słuŜących do wybrania rodzaju wypełnienia teksturą. które słuŜy do wypełnienia zaznaczonego obiektu specjalnym rodzajem tekstury utworzonej w języku PostScript. Wprowadzenie tekstu w postaci tekstu ozdobnego pozwala dopasować go do ścieŜki i zastosować wszystkie efekty specjalne. Na pasku stanu wyświetlane są informacje dotyczące wymiarów rysowanej elipsy. przezroczystość. Tworzone za pomocą narzędzia "Elipsa" obiekty rysowane są z domyślnym wypełnieniem. UŜycie tekstu akapitowego związane jest głównie z tworzeniem takich dokumentów jak zaproszenia i broszury. styl.

wektorowe oraz wypełnienia mapą bitową. która jest uŜywana do mieszania i odwzorowywania kolorów. Roleta ta umoŜliwia przedstawienie próbek kolorów. W zaleŜności od ustawień domyślnych nowy rysunek moŜe mieć juŜ właściwe parametry. Rozpoczniemy od utworzenia tła. Tworzenie nowego rysunku 1. Dzięki temu Ćwiczeniu dowiesz się. 7. Z menu Narzędzia wybierz polecenie Opcje Wybierz zakładkę „Edycja” W polu jednostki wybierz milimetry Zapisz rysunek wybierając folder i nazwę pliku. Otwiera roletę Kolor. W polu Papier wybierz A4 a w polu Rozdzielczość wybierz 300 dpi Kliknij OK. wypełniać zamknięty obszar. Krok 2. nazwy aktywnego koloru (jeśli nazwa dla tego koloru została zdefiniowana) i innych właściwości koloru. Roleta kolor Wypełnienie PoniŜsze ćwiczenie przedstawia „krok po kroku” tworzenie plakatu za pomocą programu CorelDraw 8. 3. jak dopasowywać teksty do krzywej. Po określeniu układu strony moŜna zacząć juŜ pracę nad plakatem. lub będziemy musieli je modyfikować. 2. jak: przycinać i spawać obiekty. Powoduje otwarcie rolety Wypełnienia specjalne. 6. 4. Z menu Plik wybierz polecenie Nowy. teksturą. między innymi. Tworzenie tła . Tworzenie plakatu rozpoczniemy od utworzenia nowego rysunku.0. pozostawiając go przezroczystym. Z menu Układ wybierz Ustawienia Strony.Usunięcie wypełnienia Powoduje usunięcie wypełnienia z bieŜącego obiektu. 5. Celem ćwiczenia jest narysowanie plakatu reklamującego przedstawienie teatralne. za pomocą której moŜna zastosować wypełnienia tonalne. Krok 1. wartości liczbowych kaŜdej składowej aktywnego koloru.

aby narysować ramkę. 6. 3. 2. UŜywając narzędzia „Lupa” powiększ fragment rysunku z pierścieniem Wybierz narzędzie elipsa Narysuj dowolną elipsę W rolecie Rozmiar w pola X i Y wpisz wartość 15 . Następnie wybierz narzędzie „Wypełnienie teksturą” . który jest częścią wspólną z ramką symbolizującą kotarę. 12. W rolecie Przytnij odznacz pola „Pozostałe obiekty” i „Obiekt docelowy” Kliknij przycisk ”Przytnij” Po pojawieniu się duŜej czarnej strzałki skierowanej w prawą stronę wskaŜ większe koło.. 20. Jest ono w tej chwili aktywne. 5. 6. 18. To mniejsze koło posłuŜy nam do wycięcia otworu w kole większym (uzyskamy pierścień) Z menu Rozmieszczenie wybierz polecenie Przytnij. Tworzenie reflektorów 1. Ten obiekt naleŜy teraz przyciąć tylko do obszaru.0) na palecie kolorów. W rolecie „Część wspólna” zaznacz pole „Pozostałe obiekty” i odznacz pole „Obiekt docelowy” Kliknij przycisk „Część wspólna z. W tym celu wykonamy transformacji obiektu. W liście tekstur poszukaj tekstury „Zasłony” i w razie potrzeby zmodyfikuj kolor 1 na purpurowy Kliknij OK. 7. Kliknij lewym przyciskiem myszki kolor czerwony (255. 11. Spowoduje to wyświetlenie dodatkowych moŜliwości uŜywanego narzędzia. 15. Powstanie w ten sposób drugie. Utworzony w kroku 1 prostokąt zostanie wypełniony wybraną teksturą. Powstanie w ten sposób czerwone koło. 9. mniejsze koło. NaleŜy więc zaznaczyć środkowy kwadrat w lewej kolumnie . 4. 10. Jej wymiary będą dokładnie takie same. 5. 2. W oknie rozmiar wpisz w pola X i Y wartość: 650 Kliknij przycisk „Zastosuj do kopii”.. Utworzony w kroku 2 prostokąt jest za duŜy. Zapisz rysunek na dysku 4. NaleŜy zmniejszyć jego szerokość z prawej strony aby zrobić miejsce na rysunek z maskami i napis o terminie występu. Ramkę narysujemy wykorzystując operacje przycinania współosiowych okręgów. 3. Z menu Rozmieszczenie wybierz polecenie Dokonaj transformacji a następnie Skala i odbicie lustrzane lub wciśnij klawisze [Alt + F9] Wciśnij przycisk z trójkątem znajdujący się po prawej stronie słowa Proporcjonalnie.0. Tworzenie ramki na „reflektory” 1. 21. 16. W pole obok litery „X” wpisz 60 a w pole „Y” wpisz 100 Wciśnij przycisk „Zastosuj”. 8. Zapisz rysunek. jak utworzonego przytrzymując wskaźnik na czarnym trójkącie. Po utworzeniu zasłony przystępujemy do narysowania ramki w kształcie łuku symbolizującego scenę.1. 17. 3. 14. Krok 3 Modyfikacja wielkości tła (zasłony) 1. 4. Dwukrotnie kliknij narzędzie „Prostokąt” rysunku. 2. Po wykonaniu tej operacji pierwotne koło zostało przekształcone w pierścień. PoniewaŜ rysowane obiekty będą większe niŜ domyślny obszar roboczy naleŜy zmniejszyć powiększenie. W tym celu wybierz i w pasku właściwości kliknij na przycisk z napisem „Pomniejsz” lub wciśnij klawisz [F3] narzędzie „Powiększ” Wybierz narzędzie „Elipsa”. 4.” WskaŜ na czerwony pierścień Zapisz rysunek na dysku W wyniku tej operacji powstanie odcinek pierścienia. 3. 19. Narysuj dowolną elipsę Wywołaj z menu polecenie Rozmieszczenie | Dokonaj transformacji | Rozmiar lub wciśnij klawisze [Alt + F10] W oknie Rozmiar wpisz w pola X i Y wartość 700 Kliknij przycisk „Zastosuj” (nie zamykaj okna Rozmiar !) Powstały okrąg przesuń nad ramkę z zasłoną tak aby krawędź okręgu znalazła s ię w podobnym miejscu jak zewnętrzna krawędź ramki na plakacie. W rozwiniętej części wyświetlone zostaną kwadraciki umoŜliwiające wybór punktu bazowego dokonywanej transformacji. 13. W naszym przypadku dokonamy zmniejszenia szerokości z zachowaniem połoŜenia lewej krawędzi. na którym umieścimy reflektory. 2. 5. Rozwiń narzędzie „Paleta wypełnienia” . Roletę „Przycinanie” zamień na roletę „Część wspólna” Zaznacz ramkę symbolizującą zasłonę.

Zostanie utworzony obszar. 2. 6. Narzędziem „Wskaźnik” wybierz dopasowany do krzywej tekst. 11. czcionkę Arial CE i wysokość 36 punktów Wybierz z menu Tekst | Dopasuj tekst do ścieŜki Czarną strzałką wskaŜ „ramkę na reflektory”. tekst pochylony i pogrubiony W palecie kolorów wybierz lewym przyciskiem myszki kolor niebieski Umieść kursor w dowolnym miejscu na stronie i wprowadź tekst: „Pan Tadeusz” Wybierz narzędzie „Wskaźnik” (tekst zostanie automatycznie zaznaczony) Przenieś tekst na właściwe miejsce Następny tekst zostanie dopasowany do scieŜki 1.5. 7. W palecie kolorów wybierz lewym i prawym przyciskiem myszki kolor Ŝółty (lewy . Wybierz polecenie Plik | Importuj 2. 5. w którym moŜesz prowadzić prostą edycję. 4. Wybierz zakładkę „Czcionka” i w polu „połoŜenie” wybierz „Indeks górny” 8. 2.2001” 4. 7. Nadeszła pora. Wybierz kolor biały.00” 5. Wybierz narzędzie tekst W oknie parametrów wybierz czcionkę Arial CE. w którym ma zostać wpisany tekst przesuń kursor (trzymając wciśnięty lewy klawisz myszki) do dolnego prawego naroŜnika obszaru edytora. Podobnie jak w poprzednim punkcie wprowadź tekst „Teatr Animacji zaprasza”. prawy – kolor konturu) Ustaw koło w lewej części pierścienia Wciśnij trzy razy CTRL+D. Zaznacz cały tekst 9. 3. 5.wypełnienie. 6. 3. Ustaw obszar edycji we właściwym miejscu Importowanie obrazków 1.08. 8. 10. Wywołaj prawym przyciskiem myszki menu i wybierz polecenie „Formatuj tekst akapitowy” lub wciśnij klawisze Ctrl+T 7. Wybierz narzędzie prostokąt Narysuj wąski długi prostokąt tak. Odszukaj właściwego obrazka . Wewnątrz obszaru wprowadź następujący tekst : „17. Wybierz narzędzie tekst Po wskazaniu myszką lewego górnego naroŜnika obszaru. Zaznacz ostatnie dwie cyfry 0 w godzinie. 12. W pasku właściwości wybierz „Wyrównanie do środka”. wysokość 72 (upewnij się. Uzyskamy je uŜywając wypełnionego zmodyfikowanego prostokąta i narzędzia Interaktywna przezroczystość. by utworzyć kształt przypominający strumień światła Czynności od 2 do 6 zastosuj do pozostałych trzech „reflektorów” Wybierz pierwszy z lewej „strumień światła” uŜywając narzędzia Wskaźnik” Wybierz narzędzie „Interaktywna przezroczystość” Przeciągnij wskaźnik przezroczystości od środka „reflektora: do końca „strumienia światła” Czynność 11 powtórz dla pozostałych trzech „strumieni światła” Zapisz rysunek na dysku. W pasku właściwości wybierz parametry jak przedstawiono na rysunku: Wybierając poszczególne parametry powodujemy przemieszczanie się tekstu wzdłuŜ krzywej oraz jego obracanie Tekst informujący o dacie i godzinie przedstawienia wstawimy jako tekst akapitowy (podobny jak w edytorach tekstowych) 1. 2. 5. 6. 3. 1. by dolny. 6. 8. 13. 4. by wstawić teksty 1. rozmiar 24 10. Utworzony obszar zostanie otoczony linią przerywaną. Kursor zostanie przeniesiony do nowej linii. 6. 2. aby utworzyć trzy duplikaty koła Ustaw koła we właściwych miejscach na pierścieniu Kolejnym etapem jest utworzenie strumieni światła. wąska krawędź znalazła się blisko lewego „światła” Wybierz Ŝółty kolor wypełnienia Wybierz narzędzie Kontur a w nim przycisk Bez konturu Wybierz z menu polecenie Rozmieszczenie | Przekształć w krzywe lub wciśnij klawisze [CTRL + Q] Wybierz narzędzie Kształt Zmodyfikuj kształt prostokąta przesuwając jego wierzchołki tak. Wybierz dla czcionki kolor granatowy 11. 9. 4. Ŝe jednostką są punkty). Teraz napisz „o godz. 19. Tekst pojawi się dopasowany ale do górnej krawędzi ramki. 3. Naciśnij klawisz „Enter”.

Przesuń obrazek we właściwe miejsce i dostosuj jego wielkość .3.