You are on page 1of 2
ANUNT DE INTENTIE Nr. 03. din J 2021 I. Informatii generale despre autoritatea contractanti: Denumirea autoritétii contractante Agenfia de Dezvoltare Regionalii Sud IDNO 1009601000290 Adresa or. Cimislia, bl. Stefan cel Mare, 12 ‘Numérul de telefon/fax 0 (241) 2 62 86 Adresa de e-mail ale autoritatii contractante adrsud@adrsed gov.md Adresa de internet ale autoritajii contractante wowadrsud.md Persoana de contact, numérul de telefon/e-mail Dorin Coroian, specialist achizitii publice 0 (241) 2.62 86; dorin.coroian@adrsud.gov.md Adresa de e-mail sau de intemet de Ta eare se va putea objine accesul liber, direct, total si gratuit la documentatia de atribuire (in cacul in care, din motivele prevazue la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizifiile publice, nu se asigura accesul liber, direct, total $i gratuit, 0 menfiune privind modul in care poate fi accesaté documentatia de atribuire) Documentele de achizitii publice vor fi disponibile pentru acces direct, nerestricfionat, complet si gratuit la (URL): www.adrsud.md htips://achizitii.md/ro/eabinet/tenderlist Tipul autoritijii contractante si obiectul principal de activitate (Daca este cazul, menyiunea i autoritatea contractanta este 0 auioritate centrale de achiziie sau c& achiivia implica ori ar Putea implica o ata forma de achizjie comund) ADR Sud — institutie publica, al cirei fondator este Ministerul Infrastrueturii gi Dezvoltarii Regionale, constituita pentru implementarea politicii de dezvoltare regionala la nivelul regiunii de dezvoltare I, Informafii despre obiectul achizi Valoarea RE cogcry | Destine bene, cae a Descrierea achiczi aan alo serviciilor sau lucratilor ee | A misura (pentru fiecare I lot in parte) Construcfia apeductelor magistrale largara- Borogani, largara- oe Tigheci si a refelelor de | eee oe 1 | 45247130-0 | apeduct interioare in bue.1 an de apeduct. |35:369.200,00 localitajile Baius, si Linke ee Cociulia Nou’, Tigheei si oor Cuporani din raionul Leova IL, Conditii de participare (in meisura in care sunt deja cunoscute): Contractul de achizifie publicd este rezervat unor ateliere in cadrul unor protejate sau acesta poate fi executat nu programe de angajare protejata Nuw Dag Prestarea serviciului este rezervati unel anumite profesii in temejul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative Nue Dao Scurt& descriere a criteriilor de selectie Cea mai avantajoasé din punct de vedere economic, pe lista intreaga, cu indeplinirea tuturor criteriilor de selectie $i a cerinfelor din caietul de sarcini IV. Alte informatii: Data estimati pentru publicarea anunjului de participare pentru contractul/contractele la care se refera anunful de intentie ‘Luna martie 2022 Tehnici si instrumente specifice de atribuire utilizate Acord-cadru 0 Sistem dinamic de achizitie 0 Contractul intra sub incidenfa Acordului privind achizifiile guvernamentale al Organizaici Mondiale a Comer{ului (Numai in cazul anunturilor transmise spre publicare in JOUE) Nuw Dag Agenfia Najionala pentru Solufionarea Contestafiilor ‘mun. Chisinau, bd. Stefan cel Mare gi | Sfit, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: i@anse.md_ md Alte informafii relevante Conducitorul grupului de lucru: Notii: Amunturile de intenyie privind achizitiile publice preconizate se publica in Buletinul achizititlor publice in cel mult 30 de zile de la data aprobarii bugetului propriu al autorita{ii contractante, in mod separat pentru fiecare procedurd de achizitie (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice).

You might also like