You are on page 1of 44

TEHNÌCKO VELEUCÌLÌSTE U ZAGREBU

ELEKTROTEHNÌKA


Specijalisticki diplomski strucni studij
elektrotehnike


Seminarski rad


ENERGETSKA POSTROJENJA


Proracun elektricne instalacije pomocu softverskog paketa
Ecodial
Ìzradio: Kovacic Sinisa, ing.el.


Zagreb, 19. rujan 2010. godine
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵ

TVZ
SADRZAJ1. Uvod..................................................................................................2
2. Osnovne karakteristike
2.1 .Osnovno o Ecodial.................................................................3
2.2 .Kreiranje projekta...................................................................3
3. Ìzrada elektricne mreze.....................................................................5
3.1 .Osnovni unos podataka...........................................................7
3.2 .Slozeniji unos podataka...........................................................8
4. Opis elektricnih elemenata za kreiranje mreze
4.1 .Transformator........................................................................9
4.2 .Bilo koji izvor........................................................................11
4.3 .Generator............................................................................11
4.4 .Kompenzacija jalove energije..................................................12
4.5 .Kabel..................................................................................16
4.6 .Sabirnice.............................................................................24
4.7 .Sinski razvod........................................................................26
4.8 .Prekidac ili osigurac...............................................................27
4.9 .Motor..................................................................................32
4.10.Raznovrsne spojne veze.......................................................34
4.11.Ìzracun i izvjestaj elektricne mreze..........................................35
5. Selektivnost.....................................................................................37
6. Kaskadiranje....................................................................................38
7. Krivulja prekidaca ,CURVE DÌRECT"..............................................40
8. Zakljucak..........................................................................................42
9. Popis literature.................................................................................43
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷ

TVZ

1.UVOD


Da bi za neku niskonaponsku (dalje NN) mrezu izvrsili proracun kablova i
sabirnica, odabrali odgovarajuce zastitne naprave te puno drugih stvari potrebno je
dosta vremena i truda.

Usteda u vremenu moze biti znacajna ako se posluzimo odgovarajucim
softverskim alatima koji su namjenjeni za takvu vrstu proracuna.

Jedan od navedenih softverskih alata zove se EcodiaI-a, a tema ovog
seminarskog rada je, kao sto i sam njegov naslov govori ÷ proracun elektricne
instalacije pomocu softverskog paketa Ecodial.

U ovom seminarskom radu opisati cu kako se pomocu Ecodiala moze ucinkovito
izracunati elektricne instalacije, kako odabrati uredaj koji odgovara vasim potrebama,
sto je to selektivnost i kako ona utjece na odabir prekidaca, kako usporediti odnosno
vizualizirati krivulju okidanja uredaja, prema kojim formulama program vrsi odabir
prekidaca i izracun presjeka kablova itd.

Brzina kojom dolazimo do zeljenih rezultata daje vecu ucinkovitost i
produktivnost poslovanju te stedi vrijeme omogucavajuci nam da se koncentriramo na
druge zadatke.


Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷ

TVZ
. OSNOVNE KARAKTERISTIKE


.1. Osnovno o EcodiaI-u

rancuski proizvodac elektroopreme prisutan u Hrvatskoj od 1990.godine,
Schneider Electric razvio je softverski alat za proracun NN mreza Ecodial. U ovom
seminarskom radu prikazati cu Hrvatsku inacicu Ecodial-a verzija 3.3 koja je besplatana
i slobodna za koristenje.
Najnovija inacica koju je izdao Schneider Electric je Ecodial L i moze se koristiti u
periodu od 30 dana. Nakon toga potrebno je izvrsiti registraciju programa.
Rezultati proracuna u skladu su sa vodicem CENELEC R064-003 (Europski
odbor za elektrotehnicku normizaciju), a nacin polaganja vodica prema standardu
ÌEC364-5-523.
Softverski program koristi se za proracun NN mreza do napona 1000VAC.


.. Kreiranje projekta
Za pokretanje programa potrebno je kliknuti na ikonu . Prilikom prvog
pokretanja programa potrebno je unijeti osnovne parametre da bismo mogli izvrsiti
proracun mreze (Slika 2.2.1.).Slika 2.2.1. Unos osnovnih parametara

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ÿ

TVZ
Osnovni parametri su:

O Nazivni linijski napon: napon izmedu dviju faza Ph-Ph na niskonaponskoj strani
(220-230-240-380-400-415-440-500-525-660-690) V,

O Sustav zastite: TT - ÌT - TNC ÷ TNS,

O rekvencija sustava: 50, 60Hz,

O Ciljani faktor snage: 0,96 ÷ (Kod prijenosa elektricne energije jalovi dio je
beskoristan i nepotrebno opterecuje mrezu te ga je potrebno odrzavati na
najmogucim nizim vrijednostima pomocu kondenzatorskih baterija. aktor jalove
snage (cos ø) u granicama normale iznosi od 0,95-1 induktivno. Vrijednost cos ø
=0,95-1 induktivno osigurava da potrosnja jalove energije ne prelazi 1/3 utrosene
radne energije (sto HEP ne naplacuje),

O Maksimalni dozvoljeni presjek: najveci dozvoljeni presjek kablova koji program
moze uzeti u obzir prilikom proracuna, (To je presjek kabla nizvodno od
transformatora),

O Selektivnost: Da, Ne (selektivnost je poblize opisana u petom poglavlju),

O Presjek nultog vodica: 1, (½ - ako zelimo da presjek nultog i faznog vodica bude
isti odabiremo 1, a ako je presjek nultog vodica pola faznog odabiremo ½),

O Tolerancija presjeka: 5% - najvece dopusteno odstupanje presjeka vodica u
postocima od nazivne vrijednosti (vrijednosti koje izracuna Ecodial),

O Provjera termickog otpora: Da ili Ne,

O Standard: ÌEC 947,ÌEC 60-898 elektricne karakteristike prekidaca, (Naprimjer,
prekidne moci prekidaca drugacije su definirane za ÌEC 947 standard nego za
ÌEC-898 standard),

O Kaskadiranje: Da ili Ne - omogucava upotrebu prekidaca manje granicne
prekidne moci od zahtjevane prekidne moci u odredenoj tocki mreze
(kaskadiranje je poblize opisano u sestom poglavlju).

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ź

TVZ
. IZRADA ELEKTRICNE MREZE

Nakon sto smo unijeli osnovne parametre prikazati ce nam se glavni prozor za
izradu elektricne mreze (Slika 3.1.).Slika 3.1. Glavni prozor za izradu elektricne mreze

Glavni prozor za izradu elektricne mreze sadrzi, kako slijedi:

1. Traka sa alatima ,Toolbar",
2. Stablo mreze ,Network tree" - prikazuje stablastu strukturu mreze koju smo
kreirali u polju mreze, (da bi nam se prikazala cijela elektricna mreza potrebno je
staviti kvacicu kraj dijaloga ,Display all circuits"),
3. Polje mreze, (povlacenjem elektricnih elemenata u polje mreze kreiramo
odgovarajucu strukturu elektricne mreze),
4. Tekstualni prikaz odredenih djelova elektricnih strujnih krugova,
5. Grupa elemenata, (odabirom odgovarajuce grupe prikazuju nam se elektricni
elementi za kreiranje mreze),

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ź

TVZ
Za izradu mreze mozemo odabrati sljedece elemente:
O Ìzvor napajanja : Transformator, generator, bilo koji izvor, kompenzacija
jalove enerije,
O Sabirnice : Plosnate sabirnice, canalis sabirnicki sustav,
O Odabir prekidnog uredaja : Prekidaci, sklopke,
O Potrosaci : Motor, rasvjeta, opcenita potrosnja, pokretanje pomocu
frekventnih pretvaraca,
O Odredivanje NN/NN ulaznih parametara : Zastitni uredaj-vodic-NN/NN
transformator, Zastitni uredaj-vodic-rastavna sklopka-NN/NN transformator,
O Raznovrsne spojne veze : Odvodi, dovodi, elektricne veze, povezivanje sa
drugim projektom,
O Medublokada : Medublokada izmedu prekidaca.

Uzimanjem odgovarajuceg elementa i povlacenjem u glavni prozor mozemo kreirati
mrezu kao na Slici 3.2.

Slika 3.2. Primjer elektricne mreze

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ż

TVZ
.1. Osnovni unos podataka

Ako dvaput brzo klikom misa odaberemo odgovarajuci strujni krug otvori se
dodatni dijaloski okvir u kojem mozemo unijeti ili promjeniti osnovne parametre (ime
strujnog kruga, oznake elemenata itd.).
Da bi dobili proracun mreze potrebno je definirati osnovne parametre i na temelju
toga Ecodial ce izracunati potrebnu snagu transformatora, presjeke kablova i sabirnica,
struje kratkog spoja itd.

Medutim, za sto tocniji unos podataka elektricne mreze koju zelimo kreirati, a
time i sto tocniji izracun, potrebno je kliknuti na ikonu ili odabrati Calculation ->
calculate step by step...Tada se otvora dijaloski okvir s puno vise parametara koje
mozemo definirati (Slika 3.2.1.)
U nastavku cu opisati koje osnovne parametre mozemo unijeti za strujni krug
,Circuit1".
Ako odaberemo strujni krug ,Circuit1" otvoriti ce nam se dijaloski okvir (Slika
3.1.1.).Slika 3.1.1. Osnovni unos podataka za strujni krug"Circuit 1"

U polje ,Name" mozemo unijeti ime za koje zelimo da se odabrani strujni krug
zove. Ìsto tako, oznake trasformatora T1, kabela C1 i prekidac Q1 mozemo promjeniti
prema nasim potrebama.
Prilikom ispisa svaki strujni krug imati ce ime koje smo mu dodjelili pa je pozeljno
da dajemo logicka i prepoznatljiva imena strujnim krugovima i elementima.
Ìz padajuceg izbornika oznake C1 (Slika 3.1.1.) mozemo odabrati kabel ili sinski
razvod. Osnovna namjena Canalisa sabirnickog sustava (sinski razvod) je u trafo-
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 8

TVZ
stanicama za distribuciju el. energije od transformatora do niskonaponskog ormara tj.
dovodnog prekidaca u njemu, zatim za dalju distribuciju od NN ormara pa do nekog
podrazvodnog ormara ili trosila (Slika 3.2. strujni krug ,Circuit2" prekidac Q2-trosilo L2).
Za zastitu strujnog kruga moze se odabrati osigurac ili prekidac. Prilikom odabira
prekidaca mozemo odabrati da li ce prekidac imati:

O diferencijalnu zastitu (zastita od direktnog ili indirektnog dodira),
O motorni pogon (motorni pogon sluzi za automatsko navijanje opruge prekidaca
prilikom uklopa),
O izvlaciva izvedba, (prekidac se stavlja u odovarajucu sasiju ,podnozje", naime
zamjena takvog prekidaca zahtjeva puno manje vremena nago fiksni prekidaci).

U nastavku je potrebno unijeti nekoliko osnovnih parametara: duljinu kabla ili
sinskog razvoda, snagu transformatora, sustav zastite, linijski napon, napon krtkog
spoja transformatora te srednjenaponsku rasklopnu snagu.

.. SIozeniji unos podataka

Za strujni krug ,Circuit1", opisao sam koje osnove parametre treba unijeti dok cu
za ostale strujne krugove pikazati samo slozeniji unos podataka (Slika 3.2.1.)Slika 3.2.1. Slozeniji unos podataka za strujni krug prikazan na Slici 3.2.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 9

TVZ
Na slici 3.2.1. vidi se da postoji puno vise parametara za svaki element strujnog
kruga koji se nalazi u elektricnoj mrezi.
Nakon sto smo unijeli potrebne postavke pokrenemo sumiranje svih snaga trosila
klikom na ikonu ,calculates the power sum", a nakon toga pokrenemo
izracunavanje elektricne mreze klikom na oznaku ,Calculate all". Ako su parametri
dobro uneseni, sve zastavice u polju desno kraj strujnih krugova biti ce zelene boje.
Kod neizracunatih strujnih krugova, pogresnog unosa ili krivo unesenih parametara
zastavica ce biti crvene boje. Takoder, prikazati ce nam se prozor sa napomenom za
krivo definirani strujni krug. U potprozoru ,Detalis" nalaze se opsirnije obavjesti i
upozorenja o izracunatom strujnom krugu. Da bi vidjeli sve postavke u okviru
,Components" koje nam se nude potrebno je staviti kvacicu pored natpisa"All
characteristics", a za rucni unos postavki pojedinog elementa potrebno je ukljuciti opciju
pored natpisa ,Manual".


. OPIS ELEKTRICNIH ELEMENATA ZA KREIRANJE
ELEKTRICNE MREZE


4.1. Transformator

Kod odabira transformatora mozemo odabrati ili unijeti sljedece parametre:

O Snaga transformatora: 50 do 3200 [kVA],
O Sustav zastite: TNC, TNS, ÌT, TT,
O Razdvojena nula: da, ne,
O Linijski napon: 220...690 [V],
O Napon kratkog spoja u postocima [%],
O Gubici u bakru [W],
O Srednjenaponska rasklopna snaga [MVA],
O Spoj: Trokut-zvijezda, zvijezda-zvijezda, zvijezda-cikcak,
O rekvencija sustava: 50, 60 [Hz],
O Vrijeme isklopa srednjenaponske strane: 200ms, 500ms,
O Otpor elektrode nula Rs: (samo kod TT sustava) [D],
O Otpor elektrode uzemljenja Rm: (samo kod TT sustava) [D].

Ecodial odabire snagu transformatora zbrajanjem svih snaga potrosaca u mrezi,
uzimajuci u obzir i faktor istodobnosti. Snagu transformatora mozemo odabrati i rucno,
ali ako smo podimezionirali transformator prikazati ce nam se upozorenje. Napon
kratkog spoja i gubitke u bakru mozemo ocitati iz tehnickih karakteristika transformatora
proizvodaca. Vrijeme isklopa srednjenaponske strane i srednjenaponska rasklopna
snaga u nastavku ˟
k0
(snaga kratkog spoja visokonaponske mreze) mozemo dobiti od
elektroopskrbnog drustva.

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŴ

TVZ
Snaga ˟
k0
nam je potrebna da izracunamo impendanciju (hight voltag) HV mreze
gledano iz (low voltage) LV strane zbog proracuna kratkog spoja mreze. ormula prema
kojoj Ecodial vrsi proracun daje se u nastavku.

Ìmpendancija izvora HV mreze:

Z
0
=
(˭× ˡ
n
)
2
˟
k0
|˭u] (Ÿ.ŵ.ŵ)


ˡ
n
- Nazivni linijski napon [V]
˟
k0
- snaga kratkog spoja visokonaponske mreze [kVA]
˭- napon praznog hoda. U nedostatku tocnijeg podatka uzima se 1,05

˞
0
= Ŵ,ŵŴŴ × X
0
|˭u] (Ÿ.ŵ.Ŷ)
X
0
= Ŵ,99Ź × Z
0
|˭u] (Ÿ.ŵ.ŷ)


Otpori ˞
0
i X
0
izracunavaju se prema gornjoj formuli u nedostatku tocnijih
podataka, a sve prema ÌEC 60909.

Ìmpedanciju transformatora mozemo izracunati, kako slijedi:

Z
1
=
(˭ × ˡ
n
)
2
˟
¡1
×
˯

ŵŴŴ
|˭u] (Ÿ.ŵ.Ÿ)

˯

- napon kratkog spoja [%]
˟
¡1
- nazivna snaga transformatora [kVA]

Radni i jalovi otpori mogu se dobiti od proizvodaca, a u nedostatku tocnijih
podataka ˞
1
i X
1
racunaju se prema formuli:

˞
1
= Ŵ,ŷŵ × Z
1
|˭u] (Ÿ.ŵ.Ź)
X
1
= Ŵ,9Ź × Z
1
|˭u] (Ÿ.ŵ.ź)

Struja transformatora I
n
, moze se dobiti koristeci formulu:

I
n
=
˟
¡1
Vŷ × ˡ ×˭
|˓] ( Ÿ.ŵ.Ż)

Ako ne unesemo gubitke u namotima transformatora ˜
cu
Ecodial ih izracunava
prema normi ÌEC 60364:

˜
cu
= ˞
1
× ŷ × I
n
2
× ŵŴ
-3
|ˣ] (Ÿ.ŵ.8)

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŵ

TVZ
4.. BiIo koji izvor

Umjesto transformatora ili generatora mozemo staviti da se nasa mreza napaja iz
nekog drugog izvora. Medutim, za takav izvor napajanja potrebno je unijeti dolje
navedene postavke da bi Ecodial mogao izvrsiti trazeni proracun:

O Nazivni linijski napon: 220...690VAC,
O Jakost veze: Max struja koju izvor moze dati,
O Sustav zastite: TNC, TNS, ÌT, TT,
O Razdvojena nula: Da, Ne,
O Dodatno izjednacenje potencijala: Da, Ne,
O Ìk3 max (kA): Upisati tropolnu struju kratkog spoja,
O Ìk1 min (kA): Upisati jednopolnu struju kratkog spoja,
O aktor snage,
O aktor snage kratkog spoja,
O rekvencija sustava: 50, 60 [Hz],
O Pocetni pad napona [%],
O Otpor elektrode nula Rs: (samo kod TT sustava) [D],
O Otpor elektrode uzemljenja Rm: (samo kod TT sustava) [D].

Ovisno o odabiru sustava zastite pokazati ce nam se odredene postavke za
navedeni tip zastite TNC, TNS, TT, ÌT.


4.. Generator

U slucaju nestanka glavog napajanja vecina elektricnih instalacija koristi
generator kao pomocno napajanje.
Buduci da se neke mreze napajaju samo iz generatora Ecodial dopusta da
generator koristimo kao glavno napajanje i na temelju unesenih podataka dobijemo
potreban izracun elektricne mreze.

Unos parametara:

O Snaga: Snaga generatora [kVA],
O Sustav zastite: TNS, ÌT, TT, TNC,
O Razdvojena nula,
O Nazivni linijski napon: 220...690VAC,
O rekvencija sustava: 50, 60 [Hz],
O aktor snage,
O Prolazna reaktancija: 6%,
O Nulta reaktancija: 30%,Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŶ

TVZ

Prolazna direktna reaktancija:

X
d
Ő
=

n
)
2
˟
¡u
×
˲
d
Ő
ŵŴŴ
|˭u] (Ÿ.ŷ.ŵ)

˟
¡u
- snaga generatora [kVA]
˲
d
Ő
÷ prolazna reaktancija [%]

Nulta reaktancija:

X
0
=

n
)
2
˟
¡u
×
˲
0
ŵŴŴ
|˭u] (Ÿ.ŷ.Ŷ)

˲
0
- nulta reaktancija [%]

Trazene reaktancije se mogu dobiti od proizvodaca. U pomanjkanju tocnijih
podataka Ecodil uzima da su reaktancije: ˲
d
Ő
= ŷŴ%
˲
0
= ź%


4.4. Kompenzacija jaIove energije

Kod prijenosa elektricne energije jalovi dio je beskoristan i nepotrebno opterecuje
mrezu te ga je potrebno odrzavati na najmogucim nizim vrijednostima pomocu
kondenzatorskih baterija. aktor jalove snage (cos ø) u granicama normale iznosi od
0,95-1 induktivno. Vrijednost cos ø =0,95-1 induktivno osigurava da potrosnja jalove
energije ne prelazi 1/3 utrosene radne energije (sto HEP ne naplacuje).
Kondenzatorske baterije mozemo smjestiti na nekoliko lokacija u mrezi:

O Pojedinacna kompenzacija: kondenzatorske baterije se stavljaju sto blize
potrosacu,
O Grupna kompenzacija: kod grupne kompenzacije kompenzira se vise potrosaca
koji su istovremeno u radu,
O Centralna kompenzacija: kod centralne kompenzacije kondenzatorske baterije
prikljucene su na glavne sabirnice od kuda se napajaju svi potrosaci.
(Kondenzatorski sklopnici kojima upravlja regulator ukljucuju i iskljucuju odredeni
stupanj baterija ovisno o prikljucenim potrosacima).

Prilikom izrade mreze, Ecodial dopusta samo centralnu kompenzaciju (Slika 4.4.1.)


Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŷ

TVZSlika 4.4.1. Prikaz smjestaja centralne kompenzacije 60kVAr na glavnom
sabirnickom razvodu

Kada kreiramo mrezu kao na Slici 4.4.1., potrebno je pokrenuti kalkulaciju ,Calculates
the power sum" ikona . U novootvorenom prozoru ,Power sum" nalaze se definirani
strujni krugovi (Slika 4.4.2.) Circuit 3 i Circuit 4. U polje Ku mozemo upisati faktor
istodobnosti koje Ecodial koristi prilikom proracuna kompenzacije. U slucaju da nismo
predvidjeli kompenzaciju Ecodil ce nam javiti upozorenje.Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŸ

TVZ


Slika 4.4.2. Definirani strujni krugovi Circuit 3 i Circuit 4 sa faktorima istodobnosti Ku

Unos slozenijh parametara za kompenzaciju, dan je u nastavku:

O aktor snage prije kompenzacije,
O Snaga harmonika,
O Snaga [kVAr]: ukupna snaga prikljucene kompenzacije,
O Tip kompenzacije: Standard, SAH, H,
O Regulacija [kVAr]: broj koraka,
O Ìb [A]: nazivna struja,
O Sustav zastite: TNS, ÌT, TT, TNC, dovodni.

aktor snage mreze prije kompenzacije, Ecodial racuna prema sljedecoj formuli:

cose =
¿˜
¿˟
(Ÿ.Ÿ.ŵ)
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŹ

TVZ

¿˜ ÷ zbroj svih radni snaga mreze
¿˟ - zbroj svih prividnih snaga mreze

Snaga uredaja za kompenzaciju, izracunava se prema formuli:

˝
c
= ˜
¡
(ˮone
1
-ˮone
2
) |˫ˢ˓r] (Ÿ.Ÿ.Ŷ)

˝
c
- snaga uredaja za kompenzaciju. Ecodial odabire prvi veci tipski uredaj.
˜
¡
- vrsna snaga je umnozak instalirane snage i faktora istodobnosti
ˮone
1
÷ faktor snage prije kompenzacije
ˮone
2
- faktor snage koji zelimo postici

gdje ˮone
1
dobijemo prema formuli:

ˮone
1
= cos
-1
Ӟ
¿˜
¿˟
ӟ (Ÿ.Ÿ.ŷ)

Prema snazi harmonika ˙
h
Ecodil odreduje potreban napon kondenzatorskih
baterija (H, SAH ili Standard, tipovi baterija Schneider Electric-k proizvodaca) i
potrebene prigusnice.

H ÷ kondenzatorske baterije za napon 440/480VAC
SAH ÷ kondenzatorske baterije za napon 440/480VAC i ugradenim prigusnicama
Standard ÷ kondenzatorske baterije za napon 400/415VAC

Koji tip baterija odabrati, ovisi o snazi harmonika.

˙
h
˟
n
< ŵŹ% ˮ˩p boˮ˥r˩˪o ˟ˮonˤorˤ

˙
h
˟
n
= ŵŹ ˤo ŶŹ% ˮ˩p boˮ˥r˩˪o E

˙
h
˟
n
= ŶŹ ˤo ŹŴ% ˮ˩p boˮ˥r˩˪o ˟˓E

˟
n
- prividna snaga transformatora
˙
h
- prividna snaga generatora visih harmonika

Odabir kondenzatorskih baterija moze se izvrsiti i prema izmjerenom postotku
visih harmonika struje:


Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵź

TVZ
ˠE˖(I) ×
˟
˟
n
< Ź% ˮ˩p boˮ˥r˩˪˥ ˟ˮonˤorˤ

Ź% < ˠE˖(I) ×
˟
˟
n
< ŵŴ% ˮ˩p boˮ˥r˩˪˥ E

ŵŴ% < ˠE˖(I) ×
˟
˟
n
< ŶŴ% ˮ˩p boˮ˥r˩˪˥ ˟˓E

˟
n
- prividna snaga transformatora [kVA]
˟
n
÷ izmjerena snaga tereta na sekundaru [kVA]

Zastitni prekidac koji stiti kondenzatorske baterije mora biti tako odabran da je njegovu
termicku zastitu moguce podesiti na K
]
I
n
.

I
n
- struja kondenzatorskih baterija
K
]
- 1,5

I
n
=
˝
c
ˡ
n

|˓] (Ÿ.Ÿ.Ÿ)

˝
c
- snaga kondenzatorskih baterija
ˡ
n
- nazivni napon mreze na koju se prikljucuju kondenzatorske baterije

U katalogu proizvodaca koeficjent K
]
se razlikuje od tipa upotrebljenih
kondenzatorskih baterija i krece se od 1,12 do 1,5. Ecodial novisno o tipu
kondenzatorskih baterija uzima da je koeficjent K
]
= ŵ,Ź. Povecanje termicke zastite 1,5
puta nazivne struje uzima se zbog visih harmonika, oscilacije napona u mrezi i same
tolerancije kondenzatorskih baterija.
Ìako se dobiveni rezultati odnose na Schneider Electric kondenzatorske baterije,
svi proracuni ovdje navedeni mogu se upotrijebiti i za kondenzatorske baterije drugih
proizvodaca slicnih tehnickih karakteristika.


4.5. KabeI

Za prijenos energije od transformatora do niskonaponskog (u nastavku NN)
razvodnog ormara pa dalje do potrosaca, mozemo koristiti kabele ili sinski razvod.

Prilikom unosa parametara za kabel potrebno je odrediti:

O Duljinu: Duljina trase kabela [m],
O Nacin ugradnje: ugradnja kabela u zid, na perforirane nosace, na kanale itd.,
O Ìzolacija: izolacija kabela PVC, PR, guma 60°, guma 85°,
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵŻ

TVZ
O Tip vodica: jednozilni vodic, visezilni vodici,
O Nula pod naponom: Da ( korekcijski faktor 0,84 zbog 3 harmonika), Ne,
O Raspored vodica: U trokut, ravno dodiruju se, ravno razmaknuti,
O Tip vodica za uzemljenje: odvojeni vodic za uzemljenje, PE ukljuceno, goli vodic
za uzemljenje,
O Broj dodatnih krugova koji se dodiruju,
O Broj slojeva,
O K korisnika,
O Temperatura okoline: Trajna temperatura u kojoj se polaze vodic,
O Max pad napona segmenta %: Dozvoljeni pad napona za promatrani strujni krug,
O Oznaka,
O Broj faznih vodica,
O Presjek faznog vodica,
O Broj nultih vodica,
O Presjek nultog vodica,
O Broj vodica za uzemljenje,
O Presjek vodica za uzemljenje,
O Metal faznog vodica: Bakar, aluminij,
O Metal nultog vodica: Bakar, aluminij,
O Metal vodica za uzemljenje: Bakar, aluminij,
O Granicni napon: Napon dodira 25, 50 [V],
O Max. Vrijeme isklopka zemljospoja: 5s, <5s.

Struja koja tece vodicem ne smije zagrijati izolaciju vodica iznad dopustenih granica.
Ecodial dopusta odabir cetiri temperaturne granice za odredenu vrstu izolacije:

PVC izolacija ÷ polivinilklorid ( granica temperatura vodica 70°C)
XPRE izolacija ÷ umrezeni polietilen (granica temperature vodica 90°C)
Guma izolacija - (granica temperature vodica 60°C)
Guma izolacija - (granica temperature vodica 85°C)

Za tocan podatak o dopustenoj temperaturi kablova i vodica potrebno je koristiti
tehnicki katalog proizodaca.

Prilikom odabira ugradnje kablova ili vodica mozemo odabrati nacin polaganja
(tablica 52.B1) prema ÌEC 60364-5-523 odnosno prema dokumentu za uskladivanje
(harmonizaciskom dokumentu) HD 384.5.523 S2.

Ecodial iz tablice 52.B1, 52.C3 i 52.C4 odabire prvi veci presjek vodica ˟ prema
struji zastitne jedinice I
zus
, a ˭ i ˓ su koeficjenti prema ÌEC 60364-5-523.

˟ =

I
zus
˓
m
| ˭˭Ŷ] (Ÿ.Ź.ŵ)

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵ8

TVZReferentni nacini polaganja
Tablica i stupac
Trajno podnosive struje
za pojedinacne strujne krugove
Faktor
okolne
tempe-
rature
Grupni
reduk-
cijski
faktor

s PVC izolacijom
s
XLPE/EPR
izolacijom
s
mineralnom
izolaci-
jom
roi zila
2 3 2 3 1.2 i 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9prostor
(soba)
Izolirani
vodici u
ciievi u
toplinski
izoliranom
zidu

A1

52-C1
stupac
2


52-C3
stup. 252-C2
stup. 352-C4
stup. 3-

52-D1
52-E1


prostor
(soba)
Visezilni
kabel/vod u
ciievi u
toplinski
izoliranom
zidu

A2

52-C1
stupac
4


52-C3
stup. 452-C2
stup. 552-C4
stup. 5-

52-D152-E1Izolirani
vodici u
ciievi na
drvenom
zidu

1

52-C1
stupac
6


52-C3
stup. 652-C2
stup. 752-C4
stup. 7-

52-D152-E1Visezilni
kabel u
ciievi na
drvenom
zidu

2

52-C1
stupac
8


52-C3
stup. 852-C2
stup. 952-C4
stup. 9-

52-D152-E1Jednozilni ili
visezilni
kabel na
drvenom
zidu

C

52-C1
stupac
10


52-C3
stup.
1052-C2
stup.
1152-C4
stup.
11


70°C
plast
52-C5
105°C
plast
52-C6

52-D152-E1Visezilni
kabel/vod u
ciievi/kanalu
u zemlii ili u
kabelskom
rovu u zemlii

D

52-C1
stupac
12


52-C3
stup.
1252-C2
stup.
1352-C4
stup.
13-

52-D252-E3Zracni raz-
mak prema
zidu niie
manii od
0,3 puta
promier
kabela

Visezilni
kabel
slobodno u
zraku

E

bakar
52-C9
aluminii
52-C10


bakar
52-C11
aluminii
52-C12


70°C
plast
52-C7
105°C
plast
52-C8

52-D152-E1Zracni raz-
mak prema
zidu niie
manii od
promiera
kabela
Jednozilni
kabeli koii se
dodiruiu
slobodno u
zraku

F

bakar
52-C9
aluminii
52-C10


bakar
52-C11
aluminii
52-C12

70°C
plast
52-C7
105°C
plast
52-C8

52-D152-E1Naimanie
1 puta
promier
kabela/
/voda
Jednozilni
kabeli
razmaknuti
slobodno u
zraku

G

bakar
52-C9
aluminii
52-C10


bakar
52-C11
aluminii
52-C12

70°C
plast
52-C7
105°C
plast
52-C8

52-D1-

Tablica 52-B1 - Popis referentnih nacina polaganja kabela
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŵ9

TVZ

Nazivni
presjek
vodica
mm
2

Metode polaganja iz tablice 52-B1
A1 A2 B1 B2 C D52-C3
70°C
52-C4
90°C
52-C3
70°C
52-C4
90°C
52-C3
70°C
52-C4
90°C
52-C3
70°C
52-C4
90°C
52-C3
70°C
52-C4
90°C
52-C3
70°C
52-C4
90°C
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
akar
1,5
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

13,5
18
24
31
42
56
73
89
108
136
164
188
216
245
286
328

17
23
31
40
54
73
95
117
141
179
216
249
285
324
380
435

13
17,5
23
29
39
52
68
83
99
125
150
172
196
223
261
298

16,5
22
30
38
51
68
89
109
130
164
197
227
259
295
346
396

15,5
21
28
36
50
68
89
110
134
171
207
239
-
-
-
-

20
28
37
48
66
88
117
144
175
222
269
312
-
-
-
-

15
20
27
34
46
62
80
99
118
149
179
206
-
-
-
-

19,5
26
35
44
60
80
105
128
154
194
233
268
-
-
-
-

17,5
24
32
41
57
76
96
119
144
184
223
259
299
341
403
464

22
30
40
52
71
96
119
147
179
229
278
322
371
424
500
576

18
24
31
39
52
67
86
103
122
151
179
203
230
258
297
336

22
29
37
46
61
79
101
122
144
178
211
240
271
304
351
396
Aluminii
2,5
4
6
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

14
18,5
24
32
43
57
70
84
107
129
149
170
194
227
261

19
25
32
44
58
76
94
113
142
171
197
226
256
300
344

13,5
17,5
23
31
41
53
65
78
98
118
135
155
176
207
237

18
24
31
41
55
71
87
104
131
157
180
206
233
273
313

16,5
22
28
39
53
70
86
104
133
161
186
-
-
-
-

22
29
38
52
71
93
116
140
179
217
251
-
-
-
-

15,5
21
27
36
48
62
77
92
116
139
160
-
-
-
-

21
28
35
48
64
84
103
124
156
188
216
-
-
-
-

18,5
25
32
44
59
73
90
110
140
170
197
227
259
305
351

24
32
41
57
76
90
112
136
174
211
245
283
323
382
440

18,5
24
30
40
52
66
80
94
117
138
157
178
200
230
260

22
29
36
47
61
78
94
112
138
164
186
210
236
272
308
NAPOMENA: U stupcima 4,5,8,9,10,11,12 i 13 okrugli se vodici pretpostavliaiu za presieke do i ukliucivo 16mm
2
. Vriiednosti za vece presieke
odnose se na sektorske vodice i mogu se sigurno primiieniti na okrugle vodice.

Tablica 52-C3 i 52-C4 ÷ Trajno podnosive struje u amperima za nacine
polaganja iz tablice 52-B1

Tablica 52-C3 i 52-C4 vrijedi za tri opterecena vodica, bakar ili aluminij pri
okolnoj temperaturi od 30°C u zraku i 20°C u zemlji. PVC izolacija, temperatura vodica
70°C (parni stupci) ÷ tablica 52-C3 XLPE ili EPR izolacija, temperatura vodica 90°C
(neparni stupci) ÷ tablica 52-C4.

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŶŴ

TVZ
Opis ostalih nacina polaganja kablova nalazi se u medunarodnoj normi ÌEC
60364-5-523.

Ako se upotrijebi tablica iz ove norme, a okolna temperatura na mjestu ugradnje
kabela razlikuje se od referentne okolne temperature, mora se upotrijebiti odgovarajuci
korekcijski faktor u tablicama 52-D1 i 52-D2. Za ukopane kabove nije potreban ispravak
ako temperatura tla ne prelazi 25°C nekoliko tjedana godisnje.

Pod referentnom temperaturom zraka bez obzira na metodu polaganja smatra se
30°C, a za ukopane kablove 20°C.

Ecodial odreduje struju kabela prema korekcijskom faktoru. Ako se struja koja
protice kroz kabel nakon korekcije poveca ili smanji program ce automatski dodijeliti
odgovarajuci presjek kabla prema tablici 52-C3 i 52-C4.

I
´
˴ =
I
z
˫
|˓] (Ÿ.Ź.Ŷ)

I
´
˴ - dozvoljena stuja kabela nakon korekcije
I
z
- dozvoljena struja kabla prije korekcije
˫- korekciski faktor

˫ = (ˮ˥˭p˥roˮ˯ro ˰oˤ˩co × n˯ˬ ˰oˤ˩c × rospor˥ˤ ˰oˤ˩co × ˫or˩sn˩˫)¡˴osˮ˩ˮo

ˮ˥˭p˥roˮ˯ro ˰oˤ˩co ÷ ako se referenta temperatura razlikuje od predvidene
temperature zraka ili tla potrebno je uzeti faktor korekcije prema tablici 52-D1 ili 52-D2

n˯ˬ ˰oˤ˩c ÷ odnosi se na opremu koja moze prozrociti znatne harmonike.Ako imamo
takav slucaj iz padajuceg izbornika odaberemo Da kraj natpisa ,nula pod naponom" i
Ecodil ce automatski unijeti korekcioni faktor 0,84.

rospor˥ˤ ˰oˤ˩co ÷ ovisno o broju strujnih krugova koji se dodiruju potrebno je uzeti
faktor iz tablice 52-E1

˫or˩sn˩˫ ÷ korisnik sam odreduje potreban faktor prema iskustvu, prema dodatnom
utjecaju okoline na kabel itd. U polje kraj natpisa ,K korisnika" upisujemo potreban
faktor

˴osˮ˩ˮo - Ecodila za automatske osigurace uzima koeficijent 1 a za trome osigurace 1,2Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷŵ

TVZ

Okolna
temperatura
°C
Izolacija
PVC XLPE ili EPR Mineralna`
oblozena s PVC ili gola
i izlozena dodiru 70°C
gola nije izlozena
dodiru 105°C
10
15
20
25
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
1,22
1,17
1,12
1,06
0,94
0,87
0,79
0,71
0,61
0,50
-
-
-
-
-
-
-
1,15
1,12
1,08
1,04
0,96
0,91
0,87
0,82
0,76
0,71
0,65
0,58
0,50
0,41
-
-
-
1,26
1,20
1,14
1,07
0,93
0,85
0,77
0,67
0,57
0,45
-
-
-
-
-
-
-
1,14
1,11
1,07
1,04
0,96
0,92
0,88
0,84
0,80
0,75
0,70
0,65
0,60
0,54
0,47
0,40
0,32
* Za vise okolne temperature savietui se s proizvodacem

Tablica 52-D1÷ Korekcijski faktori za okolne temperature zraka koje se razlikuju od
30°C, a primjenjuju se na trajno podnosive struje kabela u zraku

Temperature zemlje
°C
Izolacija
PVC XLPE ili EPR
10
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
1,10
1,05
0,95
0,89
0,84
0,77
0,71
0,63
0,55
0,45
-
-
-
-
1,07
1,04
0,96
0,93
0,89
0,85
0,80
0,76
0,71
0,65
0,60
0,53
0,46
0,38

Tablica 52-D2 - Korekcijski faktori za okolne temperature zemlje koje se razlikuju
od 20°C, a primjenjuju se na trajno podnosive struje kabela u kanalima (oknima) u
zemlji
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŶŶ

TVZ


Stavka Razmjestaj
(kabeli se
dodiruju)

Broj strujnih krugova ili visezilnih kabela/vodova


Rabi se s
trajno
podnosivim
strujama.
upucuju se
na tablice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
1 Snopovi u
zraku, na
zidu (plohi),
uzidani ili
zatvoreni
1,00 0,80 0,70 0,65 0,60 0,57 0,54 0,52 0,50 0,45 0,41 0,38 52-C1 do
52-C12
metode A
do F
2 Jedan sloi na
zidu, u podu
ili u
kabelskoi
polici bez
rupa
1,00 0,85 0,79 0,75 0,73 0,72 0,72 0,71 0,70
Za vise od 9 struinih
krugova ili
visezilnih kabela
korekciiski Iaktor ie
isti kao za 9.


52-C1 do
52-C6
metoda C
3 Jedan sloi
ucvrscen
izravno pod
drveni strop
0,95 0,81 0,72 0,68 0,66 0,64 0,63 0,62 0,61
4 Jedan sloi na
vodoravnoi
ili uspravnoi
polici s
rupama
1,00 0,88 0,82 0,77 0,75 0,73 0,73 0,72 0,72

52-C7 do
52-C12
metode E i
F 5 Jedan sloi na
kabelskim
liestvama ili
obuimicama
itd.
1,00 0,87 0,82 0,80 0,80 0,79 0,79 0,78 0,78

Tablica 52-E1 ÷ Redukcijski faktori za skupine (grupe) od vise od jednog strujnog kruga
ili vise od jednog visezilnog kabela, a rabe se s trajno podnosivim strujama iz tablica 52-
C1 do 52-C12

Kod natpisa ,max pad napona segmenta", upisujemo dopusteni pad napona za
odredeni strujni krug.
Ecodial automatski upisuje pad napona za rasvjetu 3%, a za ostala trosila 5%.
Ako rucno upisujemo zeljeni pad napona za odredeni strujni krug, Ecodial ce sukladno
tome povecavati ili smanjivati presjek kabela da zadovolji trazeni uvjet.

Pad napona se racuna prema sljedecoj jednadzbi:

˯ = b(˞
ph
cose + X
ph
s˩ne) × I
b
× ŵŴ
-3
|ˢ] (Ÿ.Ź.ŷ)

˯ - pad napona u voltima
b - jednako 1 za trofazne stujne krugove
jednako 2 za jednofazne strujne krugove
jednako
Ŷ

]
za dvopolne strujne krugove
I
b
- nazivna struja trosila
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷŷ

TVZ

˞
ph
=
µ
0
˟ × n
× ˬ |˭u] (Ÿ.Ź.Ÿ)

˞
ph
- otpor vodica [mD]
µ
0
- specificni otpor vodica [mD.mm2/m]
˟ - presjek vodica [mm2]
n - broj paralelnih vodica po fazi
ˬ - duljina vodica [m]

X
ph
=
z
n
× ˬ |˭u] (Ÿ.Ź.Ź)

X
ph
- jalovi otpor vodica [mD]
z - za visezilne kablove ili jednozilni kabel u trokut spoju uzima se 0,08 [mD/m]

Relativni pad napona izrazen u postocima uzima se da iznosi:

z˯ = ŵŴŴ ×
˯
ˡ
0
|%] (Ÿ.Ź.ź)

ˡ
0
- fazni napon [V]

Temperatura faznog, neutralnog i zastitnog vodica ne smije prekoraciti najvecu
dopustenu temperaturu u uvjetima kratkog spoja i kvara.
Da toplinsko naprezanje vodica ili kablova ne prijede dopustene granice vrijeme
isklopa zastitne naprave mora isklopiti u vremenu koje je manje prema formuli:

ˮ < |˫ ×
˟
I
k
1
2
|s] (Ÿ.Ź.Ż)

ˮ - isklopno vrijeme za struju I
k
[s]
˫ ÷ koeficijent tablica 4.5.1
˟ - presjek vodica [mm2]
I
k
÷ iznosi: za aktivne vodice , najmanja struja kratkog spoja I
k1mìn
ili I
k2mìn

za zastitni vodic i PEN vodic, struja kvara I
]Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŶŸ

TVZ
Izolaciia vodica
PVC
70°C
< 300
mm
2

PVC
70°C
~300
mm
2

PVC
90°C
< 300
mm
2

PVC
90°C
~300
mm
2

PR/EPR Guma
60°C
Mine-
ralna
Mine-
ralna
s PVC-
om
gola
Pocetna
temperatura
°C
70 70 90 90 90 60 70 105
Krainia tem-
peratura °C
160 140 160 140 250 200 160 250
Materiial
vodica:
bakar
aluminii
spoievi lem-
lieni kositrom
u bakrenim
vodicima


115
76
115


103
68
-


100
66
-


86
57
-


143
94
-


141
93
-


115
*)

-
-


135
-
-
*)
Ova vriiednost mora se uporabiti za gole kabele izlozene dodiru

Tablica 4.5.1 Vrijednost koeficijenta k

4.6. Sabirnice

Ecodial nam nudi razlicite tipove sabirnica koje mogu biti bakrene ili aluminijske.
Na sabirnice mozemo prikljuciti zastitne elemente direktno ili indirektno.

Unos parmetara:

O Tip sabirnice: Osim odabira sabirnica koje nudi proizvodac Schneider electric-a
mozemo odabrati i sabirice koje su standardno u uporabi (plosnate sabirnice),
O Ìn [A] : Ovdje upisujemo nazivnu struju koja prolazi kroz sabirnice. Ako ne
unesemo nazivnu struju sabirnica Ecodial ce sam izracunati potrebnu struju
uzimajuci u obzir snagu potrosaca, struju kratkog spoja i ÌP zastitu ormara,
O Duljina sabirnica: Najveca duljina sabirnice koje se ugraduje,
O Broj sina u paraleli: Sa vecom strujom potrosaca potreban je i veci presjek
sabirnica. Ako nam je struja potrosaca prevelika za zadani presjek sabirnica
sabirnice mozemo spojiti u paralelu,
O Debljina [mm]: debljina sabirnice u milimetrima,
O Sirina [mm]: debljina sabirnice u milimetrima,
O aktor snage,
O Polaritet odvodog kruga: TNC, TNS, ÌT, TT, Dovodni (prilikom odabira dovodnog
sustava zastite strujni krug nizvodno od promatranog imati ce isti sustav zastite
kao i promatrani krug),
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŶŹ

TVZ
O Temperatura okoline,
O Max dozvoljena temperatura: Mozemo pronaci u katalogu proizvodaca,
O Nivo zastite: Nivo zastite sabirnica od indirektnog dodira. Sto je veci nivo zastite
to je manje hladenje sabirnica pa je potrebno povecati presjek sabirnica,
O Sustav zastite: TNC, TNS, ÌT, TT, Dovodni (prilikom odabira dovodnog sustava
zastite promatrani krug imati ce isti sustav zastite kao i uzvodni krug),
O Metal: Bakar, aluminij.

Za izracun struja kratkog spoja i padove napona na sabirnicama upotrebljavaju
se slicni proracuni kao i za vodice.Sam postupak izracuna moze se pronaci u
CENELEC-ovom izvjestaju R064-003. Ovo vrijedi za plosnate sabirnice. Za Linergy
sabirnice proizvodac je definirao tehnicke karakteristike sabirnica za nazivnu struju koje
se mogu pronaci u katalozima.Slika 4.6.1. Prikaz profila linergy aluminiske sabirnice i njihov smjestaj
u ormaru proizvodaca Schneider Electric
Slika 4.6.2. Prikaz standardnih bakrenih sina smjestenih
u NN ormaru proizvodaca Erico
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷź

TVZ

4.7. Sinski razvod

Oklopljeni sinski razvod pod nazivom Canalis tvornicki je projektiran za raspon
struja od 50 do 5000A. Pojednostavljeno, to su bakrene ili aluminijske sabirnice
odredenih dimenzija zasticene oklopom, tvornicki izvedene tako da se mogu brzo i
efikasno montirati. Na oklopu se nalaze konektori u koje se mogu umetnuti ocjepne
kutije (Slika 4.7.1.).

U ocjepnu kutiju mogu se staviti automatski prekidaci ili osiguracke patrone,
ovisno o odabiru kutije.Slika 4.7.1. Prikaz sinskog razvoda sa ocjepnim kutijama

U Ecodialu mozemo odabrati sinski razvod za distribuciju elektricne energije gdje
je prilikom odabira potrebno unijeti sljedece parametre:

O Primjena: odvojive ocjepne kutije, vijcane ocjepne kutije, podna razdioba,
O Metoda proracuna: jednolika razdioba, nejdnaka razdioba. Potrosaci mogu biti
spojeni preko ocjepnih kutija na sinski razvod jednoliko npr. na svaki metar
sinskog razvoda dolazi jedan potrosac. Kod nejednake raspodjele postoji
nejednolika rapodjela potrosaca duzinom sinskog razvoda,
O Ìksmax za izabranu prekidnu moc: pocetak, za razdjelnik,
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŶŻ

TVZ
O Oznaka: Ovdje biramo tip sinskog razvoda. Neke oznake sinskog razvoda u
Hrvatskoj verziji Ecodial-a su zastarjele i vise se ne proizvode. U novijoj verziji
Ecodila mogu se pronaci najnovije oznake za sinski razvod,
O Ìb[A]: Nazivna struja sinskog razvoda,
O Duljina: duljina sinskog razvoda,
O K korisnika: Projektant sam odreduje potreban K faktor prema iskustvu, prema
dodatnom utjecaju okoline na sinski razvod i.td. Promjenom K faktora mijenja se i
odabrani tip sinskog razvoda ovisno o nazivnoj stuji,
O Max pad napona,
O Sustav zastite: TNS, TNC, ÌT, TT, dovodni,
O Nula pod naponom,
O Ìnstalacija: standardo, sa strane, vertikalno (odredivanje kako ce se montirati
sinski razvod),
O Temperatura okoline,
O Granicni napon: Napon dodira,
O Polaritet odvodnog kruga: TNS, TNC, ÌT, TT, dovodni.

Za sabirnicki sustav, struje kratkog spoja i padovi napona po segmentima
tvornicki su izracunati i odredeni, a mogu se pronaci u katalozima proizvodaca.
Nakon izracuna iz tablice kataloga proizvodaca, Ecodial odabire prvu standardnu
nazivnu struju sinskog razvoda.


4.8. Prekidac iIi osigurac

Prekidac je element strujnog kruga koji stiti strujni krug od kratkog spoja i
opterecenja.Ovisno o tipu odabranog prekidaca neke postavke mogu biti prikazane, a
neke ne.

Za prekidac je potrebno unijeti sljedece postavke:

O Opseg: Multi9, Compact, Masterpact (oznacavaju grupe prekidaca Schneider
Electrick proizvodaca),
O Oznaka: odabire se tip prekidaca,
O Zastitna jedinica: odabir krivulje prekidaca (B, C, D, K, Z),
O Broj zasticenih polova: (broj polova koje zelimo zastititi),
O Zastita od pozara: Da (Ecodial automtski stavlja ÌD sklopku diferencijalne struje
manje ili jednake 500mA u slucaju pozara), Ne,
O Diferencijalna zastita: Da, Ne,
O Montaza diferencijalne zastite: Diferencijalnu zastitu mozemo montirati zasebno
ili moze biti ukljucena u zastitnu jedinicu ovisno koju grupu prekidaca odaberemo
O Klasa: A, Ac, Asi (A - zastitnu sklopku aktivira samo izmjenicna diferencijalna,
struja, AC - zastitnu sklopku aktivira izmjenicna i pulsirajuca diferencijalna struja,
Asi ÷ zastitna sklopka A klase posebno neosjetljiva na smetnje koje bi moglo
uzrokovati slucajno okidanje),
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷ8

TVZ
O Tip diferencijalne zastite: svaka grupa prekidaca ima svoj tip ÌD sklopke koja je
prilagodena prekidacu,
O Osjetljivost: osjetljivost diferencijalne zastite (30mA....1000mA),
O Vremensko zatezanje: S, Ìnst ( S-odgoda okidanja 60ms zbog selektivnosti, Ìnst-
ÌD sklopka trenutno okida, bez odgode),
O Termicko podesenje struje: ( I
¡
) odreduje Ecodial prema Max. struji koju moze
dati izvor ,
O Magnetsko podesenje prekidaca: ( I
m
) ovisno o odabranom prekidacu moguce
je podesiti prag zastite od kratkog spoja,
O Nominalna velicina: ( I
n
) nazivna vrijednost struje prekidaca ,
O Velicina: Nazivna struja zastitne jedinice (naime moguce je odabrati prekidac sa
nazivnom strujom 250A, a zastitna jedinica koja se ugraduje u dani prekidac
moze biti 200A),
O Podesenje
I
m
I
sd
] : kaze nam za koliko puta je magnetsko podesenje prekidaca
vece od struje I
¡
ili I
n
. Odabir dali ce biti I
¡
ili I
n
ovidi o tipu zastitne jedinice,
O Podesenje I
¡
: fino podesavanje termicke struje ( I
¡
= Ŵ.8 .ŵ × I
o
),
O Podesenje I
o
: grubo podesavanje termicke struje I
o
= Ŵ.Ź .ŵ × I
n
),
O Daljinsko upravljanje: Da, Ne,
O Kaskading trazen: Da, Ne,
O Selektivnost trazena: Da, Ne,
O Ìnstalacija: fiksni, odvojivi (odvojivi prekidac se stavlja u odgovarajucu sasiju
,podnozje", naime zamjena takvog prekidaca zahtjeva puno manje vremena
nago fiksnog prekidaca)

Umjesto prekidaca mozemo za zastitu stujnog kruga iz padajuceg izbornika
odabrati osigurac. Namjenjeni su za zastitu od preopterecenja i kratkog spoja.

Za osigurac mozemo odabrati sljedeca svojstva:

O Tip: gG, aM (gG rastalni ulosci za opcu primjenu, aM rastalni ulosci za zastitu
motornih strujnih krugova),
O Velicina: unos nazivne struje rastalnih ulozaka,
O Selektivnost trazena: Da, Ne.

Odabir prekidne moci odgovarajuceg zastitnog prekidaca ili osiguraca mora biti
jednaka najvecoj ocekivanoj struji kratkog spoja.
Najveca ocekivana struja kratkog spoja jednaka je tropolnoj struji kratkog spoja
(kratki spoj izmedu sve tri faze), kada se kratki spoj dogodi na stezaljkama prekidaca.

Najveca struja tropolnog kratkog spoja za vodice, jednaka je:

I
k3mux
=
c
mux
× ˭× ˡ
0
Z
=
c
mux
×˭ × ˡ
0
¹

s
+ ˞
u

0ph
)
2
+ (X
s
+ X
u
+ X
ph
)
2
| ˫˓] (Ÿ.8.ŵ)
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ŷ9

TVZ
c
mux
- naponski faktor uveden je da se uzme u obzir promjene napona ovisno o
vremenu i mjestu podesavaja izvoda na transformatoru. aktor c
mux
uzima se da iznosi
1,05.
˭ - napon praznog hoda, u nedostatku tocnijih podataka uzima se 1,05
ˡ
0
÷ nazivni fazni napon [V]
˞
s
÷ zbroj omskog otpora izvora napajaja ˞
1
i otpora uzvodno od izvora ˞
0
formule
(4.1.5) i (4.1.2). ˞
s
= ˞
1

0

˞
u
- otpor faznog vodica uzvodno od razmatranog strujnog kruga
˞
0ph
- otpor vodica za promatrani strujni krug

˞
0ph
=
µ
0
˟
ph
× n
ph
× ˬ |˭u] (Ÿ.8.Ŷ)

µ
0
÷ specificni otpor vodica po metru pri ŶŴ
o
˕. Prema ÌEC 60909 otpor iznosi
ŵ8,Źŵ
mHmm
2
m
. Za ostale temperature vodica specificni otpor se racuna prema formuli
µ
0
= µ
0
|ŵ +Ŵ,ŴŸ(0 - ŶŴ)]. 0 predstavlja temperaturu vodica.

ˬ - duljina vodica [m]
˟
ph
- presjek vodica [mm2]
n
ph
- broj paralelnih vodica po fazi

X
s
- zbroj jalovog otpora izvora napajaja X
1
i otpora uzvodno od izvora X
0
formule
(4.16) i (4.1.2). X
s
= X
1
+X
0

X
u
- jalovi otpor faznog vodica uzvodno od razmatranog strujnog kruga
X
ph
- jalovi otpor vodica za promatrani strujni krug

X
ph
=
z
n
ph
× ˬ |˭u] (Ÿ.8.ŷ)

z - predstavlja linearni jalovi otpor vodica u |˭u¡˭] i uzima se da je za visezilne kabele
ili jednozilni kabel u trokutnom rasporedu 0,08

NAPOMENA: Da bi odabrali odgovaraiuci prekidac prema izracunatoi struii kratkog spoia u
Iormuli (4.8.1,) vriiednosti otpora ˞
0ph
i X
ph
moraiu biti nula. Prema tome, za nazivanu granicnu
moc prekidaca uzima se prva standardna vriiednost koia mora biti iednaka ili veca od izracunte.

Najveca struja dvopolnog kratkog spoja za vodice jednaka je:

I
k2mux
=
c
mux
× ˭× ˡ
0

Ŷ × Z
=
c
mux
× ˭ ×ˡ
0
Ŷ ×
¹

s

u

0ph
)
2
+ (X
s
+ X
u
+X
ph
)
2
|˫˓] (Ÿ.8.Ÿ)
ili

I
k2mux
= Ŵ,8ź I
k3mux
|˫˓] (Ÿ.8.Ź)
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŴ

TVZ
Sve oznake koje vrijede za tropolni kratki spoj vrijede i za dvopolni kratki spoj.

Najveca struja jednopolnog kratkog spoja za vodice, jednaka je:

I
k1mux
=
c
mux
× ˭ × ˡ
0
Z
=

=
c
mux
× ˭ × ˡ
0
¹

s

u

N
+ ˞
0phN
)
2
+ (X
s
+ X
u
+X
N
+X
phN
)
2
|˫˓] (Ÿ.8.ź)

Ova struja kratkog spoja znacajna je za odabir prekidne moci zastitnih naprava u
jednopolnim strujnim krugovima.

˞
s
- zbroj omskog otpora izvora napajaja ˞
1
i otpora uzvodno od izvora ˞
0
formule
(4.1.5) i (4.1.2). Ako je spoj transformatora trokut-zvijezda tada se uzima ˞
s
=

1
+ ˞
0
)¡Ŵ,8 a za spoj zvijezda trokut i cik-cak spoj ˞
s
= ˞
1
+ ˞
0

˞
N
÷ otpor neutralnog vodica uzvodno od promatranog strujnog kruga |˭u]
˞
0phN
- otpor faznog i neutralog vodica za promatarani strujni krug |˭u]

˞
0phN
= (˞
0ph
+ ˞
c0N
) | ˭u] (Ÿ.8.Ż)

˞
0ph
- otpor faznog vodica za promatrani strujni krug formula (4.8.2) |˭u]
˞
c0N
- otpor neutralnog vodica za promatrani strujni krug |˭u]

˞
c0N
=
µ
0
˟
N
× n
N
×ˬ | ˭u] (Ÿ.8.8)

˟
N
- presjek neutralnog vodica za promatrani strujni krug | ˭˭
2
]
n
N
- broj paralelnih vodica

X
s
÷ jalovi zbroj omskog otpora izvora napajaja X
1
i otpora uzvodno od izvora
X
0
formule (4.1.6) i (4.1.2). Ako je spoj transformatora trokut-zvijezda tada se uzima
X
s
= (X
1
+ X
0
)¡Ŵ,8 a za spoj zvijezda trokut i cik-cak spoj X
s
= X
1
+X
0

X
N
÷ jalovi otpor neutralnog vodica uzvodno od promatranog strujnog kruga |˭u]
X
phN
÷ jalovi otpor faznog i neutralog vodica za promatarani strujni krug |˭u]

X
phN
= (X
ph
+X
c0N
) |˭u] (Ÿ.8.9)

X
ph
- jalovi otpor vodica za promatrani strujni krug formula (4.8.3) |˭u]
X
c0N
÷ jalovi otpor neutralnog vodica za promatrani strujni krug |˭u]

X
c0N
=
z
n
N
× ˬ |˭u] (Ÿ.8.ŵŴ)

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŵ

TVZ
Opis onih oznaka koje nisu naznacene u jednopolnom kratkom spoju mogu se
pronaci u tropolnom kratkom spoju.

NAPOMENA: Da bi odabrali odgovaraiuci prekidac prema izracunatoi struii kratkog spoia u
Iormuli (4.8.6) vriiednosti otpora ˞
0phN
i X
phN
moraiu biti nula. Prema tome za nazivnu
granicnu moc prekidaca uzima se prva standardna vriiednost koia mora biti iednaka ili veca od
izracunte.

Najmanja struja dvopolnog kratkog spoja:

I
k2mìn
=
c
mìn
× ˭× ˡ
0

Ŷ × Z
=
c
mìn
× ˭ × ˡ
0

Ŷ ×
¹

s

u

ph
)
2
+(X
s
+X
u
+X
ph
)
2
| ˫˓] (Ÿ.8.ŵŵ)

c
mìn
- naponski faktor uveden je da se uzme u obzir promjene napona ovisno o
vremenu i mjestu podesavaja izvoda na transformatoru. aktor c
mìn
uzima se da iznosi
0,95.

Najmanja struja jednopolnog kratkog spoja:

I
k1mìn
=
c
mìn
× ˭ ×ˡ
0
Z
=
=
c
mìn
× ˭ × ˡ
0
¹

s

u
+ ˞
N
+ ˞
0phN
)
2
+ (X
s
+ X
u
+X
N
+ X
phN
)
2
| ˫˓] (Ÿ.8.ŵŶ)

Opis onih oznaka koje nisu naznacene u jednopolnom kratkom spoju mogu se
pronaci u tropolnom kratkom spoju.

Ìzracun struje kvara (greske) kratkog spoja:

I
]
=
c
mìn
× ˭× o × ˡ
0
Z
=
=
c
mìn
× ˭× o × ˡ
0
¹

s
+ ˞
u

PL
+ ˞
phPL
)
2
+ (X
s
+ X
u
+ X
PL
+ X
phPL
)
2
| ˫˓] (Ÿ.8.ŵŷ)

o - koeficjent koji ovisi o sustavu uzemljenja

O za TN sustav 1
O za ÌT sustav bez neutralnog vodica 0,86
O za ÌT sustav sa neutralnim vodicem 0,5

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŶ

TVZ
˞
s
- zbroj omskog (jalovog) otpora izvora napajaja ˞
1
i otpora uzvodno od izvora
˞
0
formule (4.1.5) i (4.1.2). Ako je spoj transformatora trokut-zvijezda tada se uzima
˞
s
= (˞
1
+ ˞
0
)¡Ŵ,8 a za spoj zvijezda trokut i cik-cak spoj ˞
s
= ˞
1
+ ˞
0

˞
PL
- otpor zastitnog vodica od glavnog izjednjacavanja potencijala do promatranog
strujnog kruga

˞
PL
= `˞
zustìtnì ¡odìc
| ˭u] (Ÿ.8.ŵŷ)

˞
phPL
- otpor faznog i zastitnog vodica za promatarani strujni krug

˞
phPL
= ˞
0ph

cxPL
| ˭u] (Ÿ.8.ŵŸ)

˞
0ph
- otpor faznog vodica za promatarani strujni krug formula (4.8.2) | ˭u]
˞
cxPL
- otpor zastitnog vodica za promatrani strujni krug. Za ˞
cx
vrijednost ˲ ovisi o
konfiguraciji strujnog kruga koja se moze pronaci u HRÌ R064-003.

X
s
- zbroj jalovog otpora izvora napajaja X
1
i otpora uzvodno od izvora X
0
formule
(4.1.6) i (4.1.3). Ako je spoj transformatora trokut-zvijezda tada se uzima X
s
=
(X
1
+ X
0
)¡Ŵ,8 a za spoj zvijezda trokut i cik-cak spoj X
s
= X
1
+ X
0

X
PL
- otpor jalovog zastitnog vodica od glavnog izjednjacavanja potencijala do
promatranog strujnog kruga

X
PL
= `X
zustìtnì ¡odìc
| ˭u] (Ÿ.8.ŵŹ)

X
phPL
- otpor faznog i zastitnog vodica za promatarani strujni krug

X
phPL
= X
0ph
+ X
cxPL
| ˭u] (Ÿ.8.ŵź)

X
0ph
- otpor faznog vodica za promatarani strujni krug formula (9)
˞
cxPL
- otpor zastitnog vodica za promatrani strujni krug. Za ˞
cx
vrijednost ˲ ovisi o
konfiguraciji strujnog kruga koja se moze pronaci u HRÌ R064-003.


4.9. Motor

Prilikom odabira motora moramo unijeti sljedece parametre:

O Tip pokretanja: direktno, zvjezda trokut, soft starter,
O Ìzlazna snaga motora: nalazi se na natpisnoj plocici motora (snaga na osovini
motora),
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŷ

TVZ
O Efikasnost motora n : nalazi se na natpisnoj plocici motora (ako ne postoji
podatak o efikasnosti motora moze se procitati iz tablica proizvodaca ili uzeti
efikasnost motora nekog drugog proizvodaca za isti tip motora),
O I
b
motora: Struja motora: nalazi se na natpisnoj plocici motora [A],
O aktor snage opterecenosti motora cose : Nalazi se na natpisnoj plocici motora,
O Polaritet odvodnog kruga: 3P,
O Sustav zastite: TNC, TNS, ÌT, TT,
O Elektricna snaga motora: Snaga koju motor uzima iz mreze,
O Tip koordinacije: Tip1, Tip2, Ukupno,
O Broj jednakih krigova: Broj istih krugova koji se ponavljaju,
O
I
d
I
n
] ÷ broj koji nam kaze za koliko puta ce struja pokretanja biti veca od nazivne
struje.

Ovisno o odabranom tipu pokretanja motora, motor kod ,pocetnog" direktnog
zaleta moze uzeti iz mreze i do 7 puta vecu struju. To moze dosta opteretiti elektricnu
mrezu te se u takvim slucajevima upotrebljavaju kombinacije zvijzda trokut ili soft
starter.
Zvijezda trokut kombinacija uzima iz mreze od 1.7 do 3 puta vecu struju od
nazivne. Vidimo da se upotrebom ove kombinacije opterecenje na mrezu znatno
smanjuje.
Kod soft startera opterecenje moze biti od 3 do 5 puta vece od nazivne struje
motora. Koliko ce puta struja biti veca ovisi o vrsti opterecenja pogona.
Naime, kod velikih tereta ,strojevi sa velikim momentom inercije" zahtjevaju i
veci potezni moment sto dovodi do povecanja struje tokom pokretanja.

Elektricnu snagu motora Ecodial izracunava na sljedeci nacin:

˜
cIc
=
˜
muhu

n
|˫ˣ] (Ÿ.9.ŵ)

˜
cIc
- elektricna snaga mototra ( snaga koju motor uzima iz mreze) [kW]
˜
muhu
- mehnicka snaga motora ( snaga motora na osovini ) [kW]
n - iskoristivost motora

˜
mchun
= n × Vŷ × ˡ × I
b
× cose × ŵŴ
3
|˫ˣ] (Ÿ.9.Ŷ)

Odabirom tipa koordinacije npr. biramo nazivnu struju sklopnika kojim pokrecemo
motor. Odabir sklopnika prema tipu koordinacije moze se pronaci u katalogu
proizvodaca.

O Koordinacija tipa 1 ÷ za ovu koordinaciju nakon sto se dogodi kratki spoj dolazi
do potpunog unistenja sklopnika te ga je potrebno promjeniti. Takoder potrebno
je provjeriti kompletan elektricni krug nakon ostecenja.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŸ

TVZ
O Koordinacija tipa 2 ÷ kod koordinacije tipa 2 moze doci do laganog sljepljivanja
kontakata sklopnika. Takoder potrebno je provjeriti kompletan elektricni krug
nakon ostecenja.
O Totalna kordinacija ÷ nakon kratkog spoja nije potrebna promjena sklopnika

Potrebno je napomenuti sto se koristi veci tip koordinacije to je veca i cjena.
Prilikom unosa parametara za pokretanja motora preko frekventnog pretvaraca
potrebno je unijeti slicne podatke.

4.10. Raznovrsne spojne veze

Odvod i dovod nam sluzi za povezivanje strujnih krugova u istom
projektu.
Ako koristimo puno elemenata moze se dogoditi da nam je elektricna shema
nepregledna ,prenatrpana raznim elementima". Zbog bolje preglednosti, odvod mozemo
prikljuciti npr. na sabirnicu te mu dodjeliti ime. Dovod smjestimo na preglednije mjesto te
mu dodjelimo isto ime kao i odvodu. Sada su ta dva elementa elektricki povezana (Slika
4.10.1.).


Slika 4.10.1 Primjer povezivanja odvoda i dovoda

U slucaju da nam je shema prevelika odnosno broj elemenata koje zelimo
smjestiti u
polje mreze velik, mozemo koristiti ikonu koja sluzi za povezivanje sa prethodnim
projektom.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŹ

TVZ
Projekti koje zelimo povezati moraju se nalaziti u istoj mapi.

Za povezivanje sa prethodnim projektom moramo unijeti sljedece parametre:

O Prethodni projekt : odabrati projekt sa kojim se zelimo povezati,
O Dovodni krug : odabiremo elektricni krug na koji se zelimo povezati,
O Vratiti dovodne proracune.

4.11. Izracun i izvjestaj eIektricne mreze

Nakon sto smo nacrtali i definirali cjelu elektricnu mrezu pomocu elektricnih
elemenata te unijeli sve potrebne parametre mozemo pokrenuti izracunavanje mreze.

Prvo kliknemo na ikonu ,Power sum" ikona gdje Ecodial izvrsi sumiranje svih
snaga u mrezi te nas upozori ako nemamo definiranu kompenzaciju jalove energije.
Nakon svake promjene parametara u mrezi potrebno je nanovo pokrenuti sumiranje
,Power sum".

Nakon toga pokrenemo ,Step by step calculation" pomocu ikone gdje nam
se otvori prozor za slozeniji unos podataka. Kliknemo na ,Calculate all" i Ecodial ce
proracunati cjelu mrezu.
U slucaju da su neki parametri krivo definirani ili nismo pokrenuli ,Calculate all"
kraj elektricnog strujnog kruga biti ce crvena zastavica (Slika 3.2.1.). Za ispravno
definirane strujne krugove zastavica ce biti zelene boje.

Kada su svi strujni krugovi ispravno definirani i proracunati zatvorimo prozor za
slozeniji unos podataka te pokrenemo ikonu ,Displays calculation results" i dobiti
cemo kalkulaciju strujnog kruga (Slika 4.11.1.). Za svaki strujni krug moguce je dobiti
navedeni izvjestaj.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷź

TVZ
Slika 4.11.1. Kalkulacija elektricne mreze
Krug : Circuit1 ( T1-C1-Q1) - Proracunato
Dovodni :
Odvodni : Switchboard3
Napon : 400 V

VN dovod : T1
Dovod
Rasklopna snaga dovoda: 500 MVA
Ìmpedancije dovoda: Omski otpor Rt: 0.0351 mOhm
Ìnduktivni otpor Xt: 0.3510 mOhm
Transformator :
Broj transformatora: 1 Sustav zastite: TNS
Ukupna snaga: 200 kVA Snaga jedinice: 200 kVA
Spoj: Trokut-Zvijezda Napon kratkog spoja: 4.0 %
Ìmpedancija izvora: Omski otpor Rt: 10.9368 mOhm
Ìnduktivni otpor Xt: 33.5420 mOhm
Ìb: 274.93 A

KabeI : C1
Duljina: 5.0 m
Nacin ugradnje: C
Tip kabela: Jednozilni vodic Broj slojeva: 1
Ìzolacija: PVC Broj susjednih krugova: 0
Raspored vodica: U trokutu Dozvoljena struja kabela 341.3 A
Uvjet proracuna: preopterecenje
Korekcija ( Temperatura x Nul vodic x Raspored x Korisnik / Zastita ) :
Temperatura : 0.87 (52-D1)
x Nul vodic : 1.00
x Raspored : 1.00 (52-E1)
x Korisnik : 1.00
/ Zastita ) : 1.00
______
0.87
Presjek (mm¸) teoretski stvarni naziv materijal
Po fazi 1 x 151.2 1 x 185.0 Bakar
Nul vodicl 1 x 151.2 1 x 185.0 Bakar
PE 1 x 35.0 1 x 35.0 Bakar

Pad napona dovodni u krugu ukupni
U (%) 0.00 0.0857 0.09

RezuItati proracuna:
Ìks dovod Ìk3max Ìk2max Ìk1max Ìk2min Ìk1min Ì greske
(kA) 7.0410 6.0977 6.975 5.511 6.656 6.1110
R (m) 11.4722 22.9443 11.9724 23.1445 12.1726 14.7454
X (m) 34.2930 68.5860 34.6930 68.5860 34.6930 34.6930
#ezultati proracuna u skladu sa vodicem UTE C15-500 (CENELEC report #064-003).
UTE odobrenje 15L-506
Sve pretpostavke i izbor uredaja su duznost korisnika.

Prekidac: Q1
Oznaka: NS400N-45.0 kA Naz. struja prekidaca (Ìn): 400 A
Naz. struja zast. jedinice: 400.0 A Zastitna jedinica: STR23SE
Broj polova: 4P4d
Granica selektivnosti:
Prek. moc s kaskadingom:
Diferencijalna zastita: Ne
Diferencijalni zastitni uredaj : -
Osjetljivost : -
Vremensko zatezanje : -
Podesenja:
Termicko: Ìr = 0.70 x 1.00 Ìn = 280.00 A
Magnetsko: Ìm(Ìsd) = 10.0 x Ìr = 2800.00 A
tm = 60 m
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷŻ

TVZ
5. SELEKTIVNOST

Selektivnost prekidaca nam omogucuje isklop najblizeg prekidaca ako se kvar
dogodio u odredenoj tocki elektricne mreze dok ostali prekidaci moraju ostati uklopljeni.


D1
D2


Slika 5.1. U slucaju pojavljivanja greske (usljed preopterecenja ili kratkog spoja)
prekidac D2 mora isklopiti dok prekidac D1 mora ostati uklopljen

Razlikujemo:

O Potpunu selektivnost: kod pojave greske ili kratkog spoja prekidac D2 isklapa, a
prekidac D1 ostaje uklopljen,
O Djelomicnu selektivnost: kod pojave greske ili kratkog spoja prekidac D2 isklapa
a prekidac D1 ostaje uklopljen samo do maksimalne vrijednosti kratkog spoja
koje se mogu naci u tablicama selektivnost proizvodaca,
O Bez selektivnost: kod pojave greske ili kratkog spoja prekidac D1 i D2 isklapaju
istovremeno.

Ecodial nam omogucuje da usporedujemo selektivnost izmedu dva prekidaca
klikom na ,Tools -> Association guide.." gdje ce nam se otvoriti pozor (Slika 5.2.).

Na ljevoj strani odaberemo prekidac u dovodu D1, a na desnoj prekidac u
odvodu D2. Kao sto je prikazano (Slika 5.2.), izmedu prekidaca C120N i prekidaca
C60N postoji potpuna selektivnost. Na taj nacin mozemo usporediti selektivnost izmedu
bilo koja prekidaca, osiguraca ili motorne zastitne sklopke.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷ8

TVZ


Slika 5.2. Prozor za odredivanje selektivnosti u Ecodial-u

Karakteristike krivulja prekidaca i osiguraca mogu se vidjeti pokretanjem ikone
,Curve direct" u programskom paketu Ecodial (Poglavlje 7).
Selektivnost prekidaca Ecodial odabire prema tablicama proizvodaca i prikazujue
se u ispisu za definirani strujni krug.


6. KASKADIRANJE

Kaskadiranje nam omogucava da prilikom projektiranja upotrijebimo prekidac
manje granicne prekidne moci od zahtjevane u odredenoj tocki mreze.

Primjenom kaskadiranja prvenstveno ce se smanjiti trosak ugradene opreme, a
postici ce se ista kvaliteta i sigurnost elektricne mreze.

Kaskadiranje izmedu prekidaca moze se pronaci u katalozima proizvodaca
opreme, a provjera kaskadiranja moguca je samo laboratorijskim ispitivanjem prema
standardu ÌEC 60947-2.

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŷ9

TVZ
D2
D1
D3
Ìks=80kA
Ìks=50kA
Ìks=24kA
Prekidaè
prekidne moèi
150kA
Prekidaè
prekidne moèi
36kA
Prekidaè
prekidne moèi
10kA

Slika 6.1. Primjer kaskadiranja prekidaca proizvodaca Schneider Electric


Za max. prekidnu moc 80kA koja se moze pojaviti na stezaljkama prekidaca D1
uzeli smo prekidac prve vece vrijednosti prekidne moci od 150kA.
Ako se na stezaljkama prekidaca D2 pojavi max. prekidana moc od 50kA prema
tablici kaskadiranja mozemo upotrijebiti prekidac prekidne moci od 36kA. Slicno vrijedi i
za prekidac D3.

Time smo znatno ustedjeli na cjeni prekidaca D1 i D2 buduci da je cjena manja
sto je manja i prekidna moc prekidaca i obratno.
Princip kaskadiranja se temelji na limitiranju struje prekidaca. Prekidac D1 koji se
nalazi u dovodu djeluje kao zastitna barijera za odvodne prekidace D2 i D3.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŸŴ

TVZ
7. KRIVULJE PREKIDACA ,CURVE DIRECT"

Softverski program Curve Direct koji je sastavni dio Ecodial-a pomaze nam u
prikazivanju krivulje okidanja za prekidace (zracni, compact, automatski osiguraci),
motorne zastitne sklopke i osigurace (diazed, aM, gM).Slika 7.1. Prozor Curve Direct


U glavnom prozoru prikazuju se krivulje okidanja za odabrani prekidac, a desno
od glavnog prozor moguce je podesavanje krivulje ovisno o tipu prekidaca.
Dijagram krivulje prikazuje ovisnost struje o vremenu u logaritamskom mjerilu.

Program Curve direct prikazuje nam i selektivnost izmedu dva prekidaca ili
osiguraca.

Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ÿŵ

TVZ


Slika 7.2. Prikaz potpune selektivnosti izmedu osiguraca diazed i 100A prekidaca sa
termomagnetskom zastitnom jedinicom 80A

Kao sto smo napomenuli, kod potpune selektivnosti 100A, prekidac ce sigurno
ostati ukljucen ako se dogodi kratki spoj nizvodno od 10A diazed osiguraca.
Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 ŸŶ

TVZ


8. ZAKLJUCAK


Sama izrada elektricne mreze u softverskom alatu Ecodial je jednostavna i vrlo
brzo dolazimo do zeljenih proracuna.

Medutim da bi tako definirana elektricna mreza dala dobre rezulate, potrebno je
dobro poznavanje stvarnih karakteristika elektricnih elemenata (transformatora, motora,
kabela, prekidaca itd.) i kako oni utjecu na sam proracun mreze.

Ìako sam u ovom seminarskom radu opisivao Hrvatsku inacicu Ecodial-a za
proracune je potrebno koristiti nanoviju verziju.

Novija verzija softvera u sebi sadrzi i novije tipove elemenata (prekidaca, sinskog
razvoda koji ne postoje u starijim verzijama) kao i nove propise koji su se u
meduvremenu promijenili.Proracun elektricne instalaciie pomocu soItverskog paketa Ecodial

TEBNICK0 vELE0CILISTE 0 ZAuREB0 Ÿŷ

TVZPopis Iiterature


1. Vladimir Jurjevic , TEHNÌCKÌ PRÌRUCNÌK, Koncar elektroindustrija, 1991.g.

2. CENELEC izvjestaj HRÌ R064-003:1999

3. Harmonizacijski dokument HD 384.5.523 S2:2002

4. Tehnical documentation, Ecodial 3.3, 2003.g.

5. Schneider Electric, KATALOG, Niskonaponska oprema, 2006.g.

6. Schneider Electric, ELECTRÌCAL ÌNSTALLATÌON GUÌDE

%'

!747, :30097 30389,,.05424 :8419;07845,09,.4/, 

$# 
  &;4/  834;30,7,907890  834;344.4/,  707,3057409,  7,/,0097 30270 0  834;3:34854/,9,,  $4 03:34854/,9,,  580097 300203,9,,707,30270 0  %7,381472,947  44;47  0307,947  42503,.,,4;003070  ,-0  $,-73.0  387,;4/  !70/, 48:7,  4947  #,34;783085430;00  7, :3;0 9,0097 30270 0  $009;3489  ,8,/7,30  7;:,570/, , &#'#%   ,: ,  !458907,9:70       


  A  

%'

!747, :30097 30389,,.05424 :8419;07845,09,.4/, 

 &' 
 
, - , 30: 3843,5438: /,0  270 : ;7 5747, :3 ,-4;, 8,-73., 4/,-7, 4/4;,7,: 0 , 9930 3,57,;0 90 5:34 /7: 89;,7 54970-34 0 /489,;70203,97:/,  & 90/, : ;70203: 24 0 -9 3, ,3, ,4 80 548: 24 4/4;,7,: 2 8419;0782,,92,48:3,20303,9,;:;789:5747, :3,  0/,3 4/ 3,;0/03 8419;078 ,,9, 4;0 80 .4/,
, , 902, 4;4 8023,784 7,/, 0 ,4 94 8,2 304; 3,84; 4;47 5747, :3 0097 30 389,,.05424 :8419;07845,09,.4/,  &4;428023,78427,/:458,9 :,4805424 :.4/,,24 0: 34;94 7, :3,9 0097 30 389,,.0 ,4 4/,-7,9 :70 , 4 4/4;,7, ;, 2 54970-,2, 94 0 94 8009;3489 ,4 43, :90 0 3, 4/,-7 570/, , ,4 :85470/9 4/34834 ;:,7,9 7;:: 4/,3, :70 ,, 5702, 42 1472:,2, 5747,2 ;7 4/,-7 570/, ,7, :357080,,-4;,9/  73, 442 /4,24 /4 003 70:9,9, /,0 ;0 : : 34;9489 574/:9;3489 5484;,3: 90 90/ ;7020 424: ,;,: 3,2 /, 80 43.03977,24 3, /7:0,/,90  

        


  A  .

7 9 5747.7 970897.: .:.4/.. 43: !742 57.4 .30/07 0.4/ ..4/.3.0-085.3.. .3. . .4 0 8419.5747. : 8. : 7.   $.3/.98:3.4$. & 4. 3 54.2.2. .543. 54709. 4.4394..78427.35./: 8: 8.. :3 270 .0785747./:57..4/... 5747... 00974903 : 3472.9.05424 :8419. :3. 84-4/3.42 8023.30 5.4 54709. '   707.3 : 7..54970-340. -824 24 . .09. 5702.24 08047899: 5074/:4/ /.209.97.7..97.3. #0:9. 00974457020 578:9.30 5747.  .2. 54970-34 0 :309 4834.:8 574. :3270 0 $.0.4/ 02 #  :7458 4/-47 .4/.:5747. 89..47 9030 .34. 5747.30/070.344.4/.20970 /.7. :3270 .%' !747...9 . . 7.3.07845. 3.4:0/. .  $ '#%#$%   834.  &3484834. .7.2478980.7/:   $419./43. 54970-34 0 3:9 3.07. :30097 30389.3.9 5747.3057409.984 4/ 4/30 $.078 .9 :7.

  A   .

. :30097 30389.4.2.. 3843.: 1.%' !747.   O ..03. 834.7.35. .09.../.4/.20978: O .3472. 0097 30 03070 . 3.24: 23 2.03484/ 3/:9.0 ..3448:7. 990%% % % %$  O 70..338 3.48  3/:9.3      '  O $:89...70/34892.4. 0 54970-34 4/7 .54974 3..907.00307030570.543 3..543 20 : /.07845.4..34 '70/3489.0  4/ 570348.05424 :8419...0 83.947 83..54384 897..947. /4 0 -084789.3 1.9478-.48 :7.5424 :43/03. ! ! 3..3.9 3.3 3054970-34 459070 :0 270 : 90 .8:89.

403 57080 3.907890 570/. .  O !74.  3.34.-7024 .4/. 4 5747.30 ...-4./7.7/   0097 30 .3. /7:...7.4/ .4 024/. :3.8..0 0 /45: 9034 4/89:5.381472. 0 8: /0137.7/  O . 3.-:/0 894/.3.4/3.9072 449547. :3. .34: 0894254. :0  O .2 24 0 :09 : 4-7 5742 5747.:  O !70803:94..:974 030 7.7/ 304 .3/.4/ .0  O $9.. %4 0 57080 .30 570/30 24 : 4/70 034 94 270 0 .07.30054- 0458.3/. : 54894.  89.947..30 7.3/.:       .57207 570/30 24 570/.  . 0 424: .1.-.40570803:94. :54970-: 570/.0 /4.4/ .8.3489054- 0458.3489.2.. . .30 ..:5094254.70/3489407.403 57080 .570803:941. 89.-7024  O %407.4/34 4/ 97.90.4/ .82.70/3489 ./7..344/..30 57080.3 /4. 57080.30.5.. ./3003070 94!303. 2. 0 8009.54.  O $009.3 30 570/30 24 4/ .

  A  .

54970-340 89.:98  !40 270 0 54..7  $9.480/  %7..7.270 ...:0 89.30 5.9 0 3.0097 3897:37:4.  7:5..9.. 0302 0097 3 00203.. %44-.:54:270 0 /.7./7 .30270 0   .4/.9.:7. ./:0097 30270 08...09.20970 57...  #%# #  .0.9.7.-4 270 0 0947 9700  57.2 80 0097 3 002039..%' !747.7.7.7.3 57447 .05424 :8419.357447.4/70 03/04.357.-742 4/4./:0097 30270 0 $..07845.. 00203.. 4/.8./:0097 30270 0 . 7.4.92..89: 897:9:7: 270 0 4: 824 707. :30097 30389.28057..-.: 0 7:50 57.: :897:9:7:0097 30270 0  %089:. ..0097 3.24 4/4.357447.. : 540 270 0 707.    $.707. 85../.2 80 ..43 94 824 :30 4834.-3.:: 3..

  A   .

47 3.003070 $.30 5424 : 170.05424 :8419.0  %7.7.5.4...-73 8:89.7./:270 024 0244/. !4974 ..%' !747.908.381472. 8450 /.0 .3.-7. ..09.. 54974 3.30 ..4/.980/0 00020390 O O O O O O . . !70/..03935709.47 42503.947 0307..-7570/34:70 .. /70 .  4947 7. 54709.-73.947 -4 4 . ..09..88.3.8. !483. :30097 30389.07845. 45 039.-73.

 .7.7. .3 5.209.4/ . 993 :70 . :.

4/ 7. . 993:70 . . 97..89.845.3.381472.947 .

9 270 :.: 0002039.43.35744724 024707.00 /7:25740942  /.4/ /4...381472.  &2.. 0 :-4..947 #.00 54.97.20 :570/. 0302:.30 8. !72070097 30270 0  .$.7./.3024/4.0. ./.7830 85430 .34. O 0 :-4.4/ 0097 30 .  $.54.

  A   .

 40 24 024/0137.954970-3:83..81472. 94 94 3 :348 54/.897:37:2.9 . !742858. 4 /.4 4.-73 4 8:89.9. :3. 80 4/. 40 024 /.2 80 /.:9  & 540 .9 $.000203..-7. 43.897:37: 7.0 97.-/4-5747.. 0097 30 270 0 4: 024 707.4/.9.7 : 402 24 024 :309 5742039 4834.. 570/.2.4 4... 80 49.%' !747.570543.9 .209.47. 897:07..5:9 -74 42 2 .0244 .9/ .-0. .94854.4 4.8.3.9020: 94..9 020408242:/4/05.7. 43:  4/.: : 458.209703.0020392.:9 49.9.4/ 0 : 97..-0 38 7.-7.7. " 24 024 5742039 5702.9 40 4834.14  .. 570800. 38 7.20970 24 024 :309 .20970 20 897:347:.47 80 /4/.. 4/. 8.:. :3270 054970-340/0137. 07.89.94834.30 5.-4.9..-07024 4/4. 897:3 7: 7.3.    $.7 8 5:34 .4 43.7. :30097 30389. % . 254970-.7.43.09.4/. 0 5. 920 94 94 3 7.203.30 5.381472.9/  0 :92 .  24 0244/. 3.:.3.. :3 54970-34 0 3:9 3.. /.-07024 897:3 7: 7.897:327:4.7 $.9.-73.9.3:34854/..05424 :8419.93 /. 5..3:34854/.  834.: 0-473..947.3 897:3 7: 4./.947.7.7.   834.8.0 894 9.305.4/ 834.: 897:3 7: 49./.07845.203...054 034 /.:97..-7.0 $.  & 3../.8.:9 4 4/.2.90 8905 - 8905 %.20 24 024 :309 20 ..479 0 3.943 .

  A  .

24 0804/.30457:0570/.-7.: 97.3. 570/. 8089.7.0/-. :30097 30389.-.2.. 99:897:347:.948:7. . $.4/34472.89.54384 472. /4 304 54/7.543 794 854.$.  & 3. O ..9/.381472. 990 38 3.05.30.5438:7.947.  $4 03:34854/.4//709343/70934/4/7. .: : . 99.:309/4 : .4570/.7.:   $4 03:34854/.543 3. !7424/. /.209.92 .4/. 83.48.0897:307:4.33.-7.3:.4/34 570/...07845..7.. 2.7..3.9.: 0 54970-34 :309 3044 4834.7.7.9. .98.203..%' !747.9.90.8: 54/34 0 3.09.9843.3 5.. 8:89.2404834. /:3: ..:4/4.897:37: 7. O 2494735443 24947354438: . $.20970970-. 99: .381472.5:342. 0570/.8453:83.: /897-:.24 0244/. ..2484 03:34854/. 570/. 5742:45.05.947..05424 :8419. /4 3843.70203.97..:9 458..   . . ...9 O /10703.-7. 897:37: 7. . 9 /4. : 302: .   $.90870/303.381472..20 .: 0 03070 4/ 97.:942.947.4/.. ...7.9. 384 7. /897-:. 89.897:37:57.489..974 .....:9 570/. 570/... " 974 4 . 5.4183570/..: 4/ 472.

  A  % .

0/.97....947..244/%%8:89.: 5470/3.( :-..7.-7.0547030248:27.8.2 80 3:/0 54970-34 0 89.381472.4803.0 5489..543 '( .2 80 57447 8.   !$%# %## %# #   %7.3028. . - .:0097 34270  . 574..4 /0137. 4 7..908 90 5407 8:2 .7.. 3..4/..0 : 4.97.089 :544703.381472. .7.4 :30803 5.2. 54703024 7.3:.2 80 :5447030 ..#2 8.'( $54%74:9 .8:89..548945:34.-7083.244/%%8:89./0 8.:97.89. .: 5470/ 3.8 3...4/.83.308. ..:-90:-.5438.4 07 57. 43: . 42 3.54970-340:: 945..94854. 43./.0 : 54: /0834 7. ( 954700974/0:0203..54380 897.5437.43 94824:3054970-305489. 7.7.:270  :2.09.947 57. 5470 34 :348.97.: . 0 -9 .94854..540/34002039.209.. 70.:54894. :3.24 0244/. 30 383.05424 :8419...381472.8453.958..947./.:-.30 870/303.07845.83...958.-7. .9 897:3 7:4..942 897:342 7::  .4 .0 .94854. .947.7.974 .8453.90789. 83.03.89.83. 97.#8 8..: :4-71.947 4/4/.209.:.8.. 990% %$ % %% #. :30097 30389.7. 05. 3.7: 425430398 40 3.947.20970 $3.90789.7. '7020 845. 7.%' !747. 7.381472.9 0 3..  O O O O O O O O O O O O  ... .89.. 870/303.:3.9 0 3.5420342 .. :3.90 ..:97. .947. :3.8 .4 824 54/20437.030 -40 %.9:30980/0 05..8443.: 83.9903 .0/.543 7..54380270 0 24 024/4-94/ 009744587-34/7: 9. 897:3 7:4.. .5438.870/303.0 80 45 730 4-.54380897.7.0/. .43 94. 4 8: 5.97: 34 ..  .. /4 '( $:89.381472.-7.7:24 0244 9.381472./80/..381472... (  .30 0097 30 270 0 42 3.-7.3:..54974 .7. -9 0 0030 -40 4/ 307.7.7: 3:3485489...4/..947894/4-3489 $3.24 0244/..3 897:3 7: & 54957447: 09. .403. ..9 .2097 /4-74 :30803 8.. ( '7020845.30 28 28 954700974/03:.:.002039897:34 7:.7..7:( $70/303.0/..

  A % .

.3.94854.480/ { { I { é{{  { 3.49.'( #.080:3. :3.947.2492.H 24 080/4-947890 1472:: H  { {{  { 4 30 :308024 :-90 : 3. &30/489. :3. '270 0 0/.97.9: 94 3 54/. :3..%' !747.9 .9...:2. 4734 1472: : 30/489.89. :3.8443.83..4/.54380270 0'( 3.3.381472.7. I 7.94854.947.94854. .9. .05702.80  I  %% I { é{{  { I { é{{  {  9547  I 7.:  2503/. .30-45747.09.34 4.9:94 3054/.381472.: 9.. 97.05424 :8419.:805702..3.4 .47.07845. 44. :30097 30389.. 3.381472../.:97.24 0247.54357.4/. 49547 24: 80 /4-9 4/ 574. .49./3 ..947...4/.: 80 5702..2054970-3. 7.0 '897.270 0 472:. 5702.5702.3472  H { {{ %{  .7.9.97..4. :3/.3.   250/..3383.1472:  I { é{{  { I % I { é{{  { $97:.'270 0 { { I { é{{  { .381472.242503/. :3..9: 94 3 54/. : 30/489..947.543'( 83.344/..5437.8.7. $3.7 5747. :3.( 3..

  A   .

3. 80 300 270 0 3. 990 54.09.947 & 8: . 0 O 4/. 270 .9.-7: 8:89.0307.0 O !74.8:89...4/.5. :30097 30389.. 3..00...%' !747..947 478924 .834 4 4/.37.543 ' O 70.4724 0/.    .543..3383./3.0 . 0307.4/. .94783.209.7.70.3...( O 954700974/03:.244/%%8:89.. 03054903..5.9974543:897::7. ( O 954700974/0:0203. O :9..0/. ./.947.947.94854..  44...489...... 304 /7:4 .244/%%8:89. 0 :92 .3:.24./...47 &20894 97.94854.381472. &58. 80 3. 54970-34 0 :309 /40 3...47 3. 990%$ % %% % O #.4 3.. ( O !4 0935.. O 70..897:.30 3. (  .. 3.9 0 3.. 990% %$ % %% O #.403..0 O .0/0305489.4:.03.34 3.4.. ( O .3.947. 24 024 89. 4789 0307. .9 O $:89.#8 8. /45: 9.47.$3..2 80 4/70 030 5489..70.: 8. .3. 990% %$ %% %   0307. :3 O .947.05424 :8419.7 997. O $3. /. 0307. 035747.3.9 /..94854..5. 0 O 2.: 3089. O 23 &58.-..'( O $:89. O ..3383.94783.4 .9340/3.9...#2 8.07. O . 0097 3 389.0/0395. 9.7. .4/.3:.5.30 :/: /..403.94783.8:89.9..24 0307. :30097 30270 0  &3485.. .5..543 ' O ... /4-024 54970-. 9020: :30803 54/.03...5.90/34543:897::7.947.45424 343..3.0 3.07845.

  A  .

4.0097 3003070..9.9.( %7.70.07845.4 .3.48 : 7.0307.9.24: 2 3 2 ..9 3.34 48:7.70. /.3. 0 54970-34 4/7 .. I { { { é{{  {  3:9.3.4/.3.9.0       42503.. .4.9.947 .70.003070 4/570348. 5424 : 43/03.8:70. & 542.05424 :8419.4.70/34892.4/:2...9478 -.34 '70/3489 .0 . .2.  !74.3.0 83.. 030 70.. I { { { é{{  {  83.3.907./.0 348 4/  3/:9.3..( :9./40-084789. .33054970-34459070 :0 270 : 90 .. 3472. 54974 3.3...947.0 80 24: /4-9 4/ 574..4..3. :30097 30389.'( 574....%' !747.3: 94 3 54/.3.0 0307030570. 3.48   3/:9.09./7093.9.9..70..

 43/03../3003070 94!303. 3.702034:7. :0 43/03.94780-..94780 -.0397.9070 80 89.30 8. 54974 ..    . 0 54974 . : O 7:53. 80 3.: 94 - 0 54974 .5.947:: ::8: ::4/70 03 89:5. 42503.3.-73.4.0 4/ :/.3:42503.907./: O 0397.. 2./45: 9. .:57..907024 0248208993.94788453... 42503.24. .:270  O !40/3.42. 48:894. 80 .834457: 03254974 .0 43/03.:974 0307.30 42503.3-...  !7427.: $..: 8.. 4/ ...... 4/ 7:530 42503./0270 0 .9070 57: 030 8: 3.30444.5..0 425037.4/.70:.94780 -. 42503.0397.8.  43/03.

  A  .

 $.9 1.. 42503.  $..3 897:3 7:4.4/.0 '73.:9  7.0397.  54970-34054703:9.43..820 9..47034257447: !4078:2 3.080/0137.: /...707..:.:.   7..449.2. &34.3042503. :3.:9  & 540 : 24 024 :58. :30097 30389..9:5447030    .09.:.07845.. 3824 570/.947 894/4-3489 40 .$.-73 427.342 8..05424 :8419.0 & 8: ./.4/: ..  !7.908 9054078:2 43.24 270 :...4/. 4789 5742 5747./042503.4/ 03.: ..%' !747.

  A  .

894/4-3489: &34884 035. 990%$ % %% % /4.07845....0270 057042503.:97.:98.1..'7(::53.. $3.7.  0137.....: O O O O O O O .30:3.3. :3.209.4/. :30097 30389..0 .897:.83.7.7243.3/. $:89.%' !747.: /.0 %542503.7/ $  #0:..7.42503.57: 03042503.....09.9472.0 $3.057042503.4/3  {  {   ..0$9..4/.94783.7.89..94783..05424 :8419..3897:37:4.'7(-7447.5702. -(3.80/0 41472: IJJ  .  $.

  A  .

....04 0245489  /0 IJ /4-0245702..805702.3083.94783.4/.907.0 IJ 1.  54970-03057: 3.1472: { IJ IJ {{ J{{  {  83.543 .7243..3/..270 0  -748.4/.0:234 . 83.: 7../383.:70 .   -748.42503.. ..7.0 958:70 . $..3 3.543 43/03..  ..30/07 0.%' !747.7.894/4-3489 IJ 1.94783..01.94780-.4 .-7057. 574.907.4/.97.:70 ..0  43/03.270 0 $3.07845. .: .  $ $9.9070./383.7/ 954...57. -.389.42503.83.1472:  IJ U[_ {  {  !702. . :30097 30389.057042503.4/ 4/70 :0 54970-.3.9478 -.05424 :8419. :3.7 3.947.09..

3.9070.94780-. ' $ 43/03.543 .

03257: 3..3.2.9070. ':7.7/ 43/03.94780-.543 . $9.3/.

..' 495-.8483.0307.907.83. .9478 -. 57.947. 24 0 80 .7243.897:0   ./3./3..947.9 4.7 9 5702. 2070342 548949: . /.83.-7.7243.. .4/.907.97.-7 43/03.  JII J I IJ IJ  JII J IH JII J I H   J J 57.7243.381472.

  A  .

907.9478-.  H {H {  H {H { H {H { JII J IJ IJ H H  JII J JII J  57.7.039 H 80 7.89.0/454974 .-99.. . ..0/03 24: 80 :54970-9 .-0.480/4-..90789. .043/03..-0.3/.83..4:8057: ::43/03. 990 5:9.5071477.90709.30/070. 43/03.7..:2.97.07845.9478-. .9070 & .%' !747. 3.. 993570/.09/ O 4./.7:'( .$.0370:9.-054970-3404/70/9 O :3::3.-7.4/..33. 24 02447899.:  7.S  .94780 -./.9478 -./3.834 4 95: 43/03.543.5.543270 03. :3 4.907.0401.. 5747.4: 574. 99:24: 054/0893. S :2.9070 8.381472.4 .94780-.-0 .. 3..30 897:0 :2..80:3/.83..0 .97..4/.039H !4.4 .4/  !742:348. 4 9943/03.80.. 570348 03070 4/ 97..94/34803. 48.43/03.   .:/ 3.9478-.7.3.9070 /7: 574. 401.907.44/.2( O .94780-..09.'( 20703.20 9407. 70 0 80 4/  /4  .3.4. 80 -4 . .!' !# :2. 0 3./3. /4 3843.. 34./0 3.907...5. 3:7.43/03.7.947.. :54970-03 43/03. :30097 30389. : 270  8.-00 387.381472.97.907.94780-. H   H  { {{  {  83..30348.9478-.0 3.3.-0.: 9072 :.54384 : 3..05424 :8419.947.43/03.7243.309072 0./30:7.8 3903 .H H  H 897:.209.9070247.9.:0 4/ 95.4/34472.0304.

  A  .

3..9:7. !70803:94.07845. 0 3..4/ .947 -4.34.802039.4/ .4035. 5702. 470.7243.3.54/3.. 897:.902507.97.4/ . O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O %5..0  4/.4.902507.4/ . !70801.4/ 0230820.902507.543.9:7307.30 .   H { {{  {  .3. 7.-7.   5702..902507.0.:23 7..4/70 03:..9:7.4/.. 99300/3. S !#4.3. 0.0 !'4..7 .   4/34834 5702.3.3:9 %5.9:7.:020304/. S :2. '7020845..4/ .3.. %02507.9..9.-7 097902507.:02030.S  .45744 .4/.0 57080.&974:9 7.4/ .024854..543/4/7.2... :7. :8.:23 09.4.3 33. :270 03540903 7.3. S :2.347/ 7.54342.-7057.4/ .543.  !742 4/.8 8  $97:..789:4.-.4/ .0H .4.9:70.:02030 !:: 034 4.4430%7.902507..5.543.. :30097 30389.9:70.90 0.354/.09.94.842/4:2039:  $  . 743:9.4/  :..480/4/7:: 74840.4/ . ..4/ . 3 54.3.4/ .4/ . 8:401..4/ .4/.3.4/ ./30 .5742. ./3.:02030 74/4/. 7.85470/.1. .3.:02030 !7080.//45: 9037.0/34 3.9:70.4/45: 9034902507./45: 9.:448054...%' !747.....4/ ..7...-7. 54.-.9:7..4/ .7243.4/ ... 9.7 .4/.34/4/7::80 7..4/ .4/ .4/ ..0395702.:02030 09.05424 :8419.4/ .-4.403.. 741.3897:37: 3.54970-34047899 903 .34..-4. 0 #. .4/ ..9 3.9. 4783./3..4/ .94 . '( . 24 024 4/.4/ .81.937:4.3:94..:.7 ... /4:2039: .4..347. 74.:23 09.

  A  .

.07845.540/3..0897:0 ..-.%' !747.4/. %.09.   #010703933..0 8 8 8!'4. 30897:307:4.3454/348.05424 :8419.42 !. 354.89:5..3.. %7.. :30097 30389.

0.   5748947 84-..947  5748947 84-..   89:5.4/ : .-0.             89:5..947 4430 90250 7.    89:5.342 /: ' 0 3 ..: 94538 47.342 4.  47.   89:5    89:5    89:5    89:5     89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    89:5    . 42 74 ..!# 2307. 89:5 89:5 89:5       89:5.   89:5.3 .9:70 7:53 70/: ..   89:5.8 1.42 4...

3 . /7.0342 /: 0/34 3 .-03.0.-0..4/: .4/ : .0342 /: ' 0 3 .3.-0: . /7.3.0342 /: ' 0 3 .0. 0 3 .0.: 94538 47. /7.342 /: 47.

0..4/: ..

7  .3:9 84-4/34: 7.30 5:9. /:30 2.-0480 /4/7:: 84-4/34: 7.:   0/34 3 .7  ..34/ 574207.:  .:23   -. 2..2.-0 7.5702.:23  0/34 3 . 9  S 5. /:30 2. 7.7  .34/ 5:9.:23   -.-0842 74.5702. 574207 .:23   -.:23   -.7  .3.7  ..-0. 37..:                                      S 5..-0 84-4/34: 7. 9           7.. 574207 .: :02: .   -..7  .::02 ' 0 3 .-0.-0. 37.:23   -. . 2.2.

 .

9  S 5. 9  S 5.  S 5.54. A  %  . 9                %.. 9  S 5. 9  S 5.4/.. !4587010703933.-0.-. 9  S 5... 3.3.

  .

422 '70/3489.-.7389:5.4/ 024:808:7345720393.-.7 . S 5. 22 094/054.9:7.3..... .  %7. 9.-..%' !747.3 57080 .  ! !# 4. -.0 0570800 4/3480803..9.09.   .8094780.   47:80.-.9..0                S S S S S S S S S S S                                                 S  .3454/348. :30097 30389.4/ .570800/4:: .2. S 305.4/ 57095489.25072.:23 57 4434902507...4/ .. 902507. 30 54.73 89:5.0  %..07845. .3.3.4/.: S:02 !'4..7             :23                                                                                                                                                                                                                       ! &89:5.  9.9:7. 902507.4/ 0  %.4/ .05424 :8419.:.-..-..   .9:74/ S:7. .70/ .0897:0:.47:0.4/ .... 97 459070 03.....

  A  % .

/30 .81.842 1.3.-0..0 H /4.: 4430 3.30.4902507..98:309470.4/.98048:7.05702.3 5747.947 I I .:942.3..3..9:7. 3. 0      .-0. 902507.9.4/.039.0 S  .2 0 .-.43 470.403.947:9..947470.. 8:89. ..:942. :30097 30389. 3:.. 82.403.72430 4 2...82.9:7..-.2. 0:2.30.-.9742048:7.:45.. 4. 3.7. 54.97..3857.  .43470. 58 489.570470.947 { J JI JI J I J J JIJJJJ J I JJ JJ {È I I J JI JI J I . 80 : 20 :3.4.-.: 0 -473.3 1. 8: .80:54970-94/4.-..034720 .:45.74/34 3472     480:54970-9. 3.  J J  4/348 80 3.05424 :8419..958.-04-7.5702.443..81..80 S .0 470. 4 80 /4/7:: 54970-34 0 :09 1.: 57080.2094/:54.9.89:. 5702.9479..9:707.947: 4 80 897:.7.930 .4 80 70107039.902507.30570..:942.9. 3.-. 3. /4/..897:.9342 :90.. 4783.: 5702.-07024 .9.3 1. 54/ 3.-4.. 4/70 :0 897:: .54342  .0 54.: 470. . 7. 030 902507..2089::7.4/ 0.9:7./...4/ 30  !4/70107039342902507.-0 9/ & 540 7.2 4/70 :0 54970-.4/.947 5702.-0 3.:0 4/ 570/.0  JJ JJ  4783 8.9:70 247.54970-340:091.3.3.%' !747. 470. .:0804/70107039304430902507. 45702: 4.3.431.7.401.947  JIJJJJ J I 4.98 /4/09 4/4.03054970-.958. 4/.-4.-.-0. 7.07845.9:7427. 5.0 .09. :58:024 54970-.   H { {{  { H H  /4.-4. 24 0 57474 9 3.834 4 -74: 897:3 7:4.S304490/.24 9. 5749 0 74 .

  A  .

-. 4.05424 :8419. !'         !!#          %. 02 %.4430902507.: %02507.0897:0.:: 4/ S .-0. 470.09:808574.3454/348.4430902507.9:7.2.304 03.4/. !' !!# 307.09..%' !747.9:7002040807.947..947.. 902507.40807. :30097 30389.:.3454/348.-.3..8!'4. S 4. 4 03.:7.97.9:708. 432. 4-4 03. 470.9:707.....81.-0..9:70020 S           4..4 . : 02        .57203::803. 04430902507.::4/ S .0897:0.07845.57203::803.81.3.../4/7: S /4/7: S                                                           .  43.97.

  A  .

20 9.-080 /4/7::  $3454...4/47. 4-:2..: 7. 0/. 9/    74897:37:4.34 54..384 : .-0 7:5.-082 089.4/.07845.  $9.7 03 7..09.2...%' !747.3843.8 7:5.4703 0/.3 .-084 54. /: 54 :/. .05424 :8419. :30097 30389.. . /: :54/: : . 0 3.2. . 0/.3454/ /7.-0..0389745 0/.2.: 3.3843.. #.3843..9..34 :857.

2.-0.4/.497. :5: ::80 3.5702..4/70 03897:37: .8.98 :58:0 5../4.              #. .-808 97.958.3089:307:4./3.              .4 . :3. 489.9.543.543.. I 0/3.-0.81.4.543.3.45430897:307:4.. 0 34.4.  . #0/:.:..543.-.. 974 .0 0/3.-. .  47: 34:58:024 0035.807.543. /4  4/ 3. 2.-.543.34 54/348.0 .. 5. .8:530 7:50 4/.0 H 3..09  !.957080. 04/0/34897:347:.80/0 40/3.492..4/4.9470 89.897:.4. 03:.2897:.0 /4  2094/0 /4  /4  2094/.0 0/3. 04/897:3 7:4.               /4  2094/0  %.3454/348. 802039.30897:307:4././ - I IJJ I J J H { {{  {  5.4/./3.7.9741.:942.2 897:.9.947. 04/0/34./34 942054.. .2.-0. 7.0/341. . :58:024 /45: 903 5.982. .09:  ./ 3.974 . 4/70 03897:37: .-080897. 0 3.81./ 3../. 08:./ 3./3. 470.. .3..

  A  .

4/ .2 (  850.05424 :8419.2 22.4/.%' !747..1 349547.   J { é{{  {  49547.4/ ..09..07845. :30097 30389.

4.2( 57080..541.2(  { é{{  { I J I .22( J -745.80 2 .7.-4.4/ .4/ . /:3.03. 0 30.4/ .-0:974:9854::2..4/ .2 ( .00/34 3.49547.

7. 30 820 57047.9:7. ..7.34 30:97.897::H 8( 401.-4.80/..543'( %02507..94854.35.33.9453843.305702.0..7./3.  57080....0 : /45: 903:902507..30.348  {{{  { 1.H        .7.70203:4002.092.4/ .30570 0/45: 90307.0247.7020 845.3..0399.3.9:7:::.-.4/ 897:.94854. 9 3. 1.34 .2( #0. 9934 .22( H 348.1472: H {J{{  {  84534.2..30..4/ 0 3.. 993.4/ .7020.7.9.570.2.9.4/ .:2.543.8459:.57.4/ !. 99303.897:.H . 03:54894.

  A H  .

4/ ..%' !747..07845. :30097 30389.05424 :8419..  4... !' !' !' !' !#.09.4/..

0 82 4/. 40 3:/ 574.7032 .0408:89.-73.% %$ % %% 4.4/ .                                .-73.-7.94783.342.4024:-9-. !4 093..-73.3.-73.3/.-73. S 7.3..:54974 .3: 897:: 8. $.02 03489742 :-..98.-73.08. 54970-..4/47:. 990 . :0 O 74 3.4/344/5742. . O :3.4/34 8:89. 99300020390/709343/70934  &3485.-73.4/ 2.S .907.04080:7.37:  ...8. '70/3489401. 8.  $...- 5483.-9.7.-73.7 . O %5 8.3: 897:: 4.0 O 3 ( .-7..8.3. 570.-004 030/4/7: %. 4.97. 8.2 7.-7. O . .7. 990897:37:3.. 0 8.902 507.79094/.0 $. 99:472.3 57080 8.-73.:2380 .3 0 .908. .039.-73. 24 0244/.0 42 897:42 54974 .7/34::547.94854...9:7.0: O 0-3.7. .. 4 3.97. . 897::7.97.80:547.024 02457: 9./0 :58:024 3.45742.22(/0-3.9 54970-3: 897:: :2.0 .0 O !4. 574. . 902507. 90954.-73.70/3489247./4.23:/7.: :4-783.3.. 74 8. .40.9 0898:89..4/3 57424/.4 .9:7.0:220972..-.7.!# :2.-73.7209. ^  ^  22 22 22 22    8 !' 42        30 7.0:220972. -.0.-73.0 4 30 :308024 3.7030.. .4/.:23 8540. O 73. 54974 .. 30 S S S S S 7.2 0 897:../.8.30/07 00.22(/0-3.4/./:3.!.024 0248549:5.-73.-73.0 .8. :3.-7.0 57080 8. : 5.8. .

  A  .

9078908.4/. ..7.820 903 :472.4 . 5483.05424 :8419.9:7..5.2 5489:5.97. :.-7.4430 O .820 9.-73.. 8.-73.3.034. 3.7/3-.9570808. 940.42.4:..-73.. O $:89..4 .94 854. 7.: #  . 7. 307 8.4 .4/34 8:89.7. :54970-.9.2..30/070.7:574.4/3 5742 4/.3:897::40 8024:5743.4/ 0 $.   $.$.  !7.89.-73. 9905742. :3. 9908.4.4. 7.7:574. :30097 30389. :3 897:.0 9.:23  .. /4.0 3.4 .4 . O %02507.70/ .:23808.09.4  . ..: 80 8 3 5747. .703 3. 990% %$ % %% 4.5741. 24 0 80 5743. .  !7.07845.4:574.9:7.97..4/3/70934/4/7.42 . .9 0898:89.-73. O .30..403.0 ../4.4 ..7 . 0/0137..90 8. : 4..4 0245743. :472.0 .9./4. 990.4903 0.-73.. 990. 5. 990 9402.307.4/37: O 09..054970-3454. :.4.   $.3/.-73.0574... :3 .902507.-73.%' !747.37:2. . 0308.543.0 3.

  A   .

54/0.7. O 094/.-7::90  $.3:570/3:24 54 09.8 9.. 4/ 300/3.0530:90 . 0 5.. 0/.20970 O !7203.9 .8543 897:.-7../4-..304.4/.7../897-:. !4974 ...  &.-73.0 7.7.. O 82. 8.-7.  !7. 7.9 387.42 .4/ 4503 38 7.8./4-.:24 0244/.07845.:0097 3003070/0 057424/.4 /.54974 .97430 4.4..473 0 574097. .053 :9.4.09..   & 4. 9 030 44542 9.04.9 . 38 7. 209.7.. 445: 80 3.4/.834 24397. .. 0/34.4/. .053: :9: 24: 80 89.05424 :8419.0 4/70 03 /203.:2380 8.4/ 54/ 3.2..98 570/. 7. /4.3 54974 . :3.3 . 24: -9 85403 5704 4.0532:9.4/. :30097 30389.-7..4/ 0/344 357 3..0 430947 : 40 80 24: :2093:9 4. 4/  /4  !40/3489. 80 24: -74 01. ..854/00 54894 300/34.:942.4/.54970-34:30980/0 05. 5747.4/. 30/3.7030 ./4-.7 384 7.   387.034 94 8: -../03  ..  48:7.%' !747.0530:90 54/3./: 342 3847.83444/.473 .0/030 9.3. 3847.0530 :90 $. 7.4/. 3.

  A  .

. 387.24:805743.-7057.574.3.4/.  !70/. :30097 30389. 459070 03. 993:845:. . 8 .30 . O .4/ -(.. .4.4/. 89.543.5:87.30897:0 2. 9 03544.024:-957.395 3847.043.3/. 00 43.: .574.079. 9. .4/...07 .7.4 0 80 24397./10703.4/.. 820930 40 - 244 :744.. . 8:89.34570/..5.9:7... 990%$ % % %% /4. ..473 8:7.4/.0 384 7..7.:54 ..  .9.947.   !70/. : 7.. 3.7/3: 3.3.30  .05424 :8419.%' !747.203. /10703.3/.89./3.4/3 :.. . .24 203 3. 993..9 .. 0 O 10703. .4/.543.. 3847.344/. :3. 387. 897.4/. 8: .700 .0/3..94/70 03 .. 993: 845: .39 8. .. .30 . 3.437. 054970-34:30980/0 05489.. $:89.40 024.    O 74.4/.543. 99... 0 80 30 574. /10703.4/.34.. O O O O O O O O O O O 3.0.897:. 5./4.3..9.4/0 & 34.24:805743.94 854./0 -7. 99: 24 024 24397... O 3./:3..3005489...: 7:50 570/. .9..4/. .4.. . 999 O .4430 7.. 99.4/..4/54 .%$ % % %% /4.9342:90.7.9 43.2 4/70 :0 54970-.98: ..3: . 8.-7.8.07 . 897:0 7..-07024 O .4/347:.80 5480-34 304809.-77.543/4/7..  4783.7/4 8.34 4/70 .9 .24 95 384 7.9.3 33.4/.0 O 580 :9 425.97.4/..4/3  . . 993..:4. 0 002039 897:34 7:.947 5702. !4. /4/.8344:7:5:570/.4/ %02507. -74544.30 .4 .83443. 8  . .:9429889.94 854.:0570/.574.30 .984 .4 .4/.3:897:: 3847.54/3..-7..897:.9 387.3 1.4/ 9/ !74203421.4 .0. :. 30030  .80-34 24 0-9:: 03.4/.:89.42. $.07845. 993:0/3.3489: ..834495:4/.54342 389.4 ... :3.:.... !7409.80 4/. ..300/3.845:/10703. 990 10703.570/.7.203 3.-708095570/. 3847. 0 O 439.79094/.30/07 0.:44303... 845.-. 48:7. .3..0 2:8: . :3. 54 8020392.89075. 897:.: 5702.09. 3.-73 8:89. 4 99 897:3 7: 4/ 7.9. 8.

  A  .

570/. 0/3. 3.. 80 :7.4/. 24 0244/.4/ 0 0/3. .342 570/.7. 24 0-9  H O !4/0 030 H  . .0 57..89.09.7. 7.  ..2024: 004/. .0 . :0 : /. O $009. O '0 3.3..07845.3. 897: 4: 24 0 /.7:5.0971. 9904/7. 9908. : O 809.. .89. 24 024 .834 4 4/.  .0 44 0.985420 :8.570/.89..4 03. H {3. ... -04/4/0 O %072 4 54/0 030 897:0 H { 4/70 :0 .9570/.45 :57203: ..94 854. 28-48009. -9 0/3. .-7..05424 :8419.3:4 .97454347..-7. 0/3.897:.30... 48:7.. H { 4.. O '0 3.:3483.34897:7. O %5/10703. O O O O O O &20894 570/. 99: 89:34 7:. .489..342 897:42  . 7.948:7..8.30.897:.489/10703...3489 389 845. . O %5 . 4/.4894809.9854/44/3. :30097 30389..: 0 -473.3.70/3489897:0570/. 5. .0 I I H { {{ % { I I I I  . 990 2 2 O '7020384..94854..: 0 . : 24: 0 054/08957. 0  /. 0 2.94 854..0 .348997.49584504.4/. 993.890.0 3...3.48:7.3:4 .0 .30$ 389 $ 4/4/. 03.94854.570/.. 897:.. 0 3.30984 54/0 030 570/.8. O 423.%' !747. ..94854.-7.3 570/. 4 0. 445:9..2..30897:07.807./.9703:9344/./. 8.-7. 4. . 99300/3.0 3.90..203038:. 99:4/570459070 03.7.47 O . 0 9745434 897: 7. 7.2..30984 54/0 030 570/.3:4 ..9.94854.. .. . 247.980/0 .3.. 9934 570/. 5702..-7 570/30 24 4/4. 99: 249473897:37:4.4/.2 .3.

4. 0 . 80 89. 570/.. 4/. 03.. 5:34 2.384:57..0 !4/0 030H 13454/0 . : 4/4.309072 0897:0H  H { .. 99300/3... 03...309072 0897:0 H % H { !4/0 030H 7:-454/0 .4.7.-7/.30./397. 0 389. .: : .20 . 3..70203.  A  % .203... 183 4/. .8. 9.. . 0-9H H 4..4 570/.8: 54/34 0 3..30 . ./495:.90.348997. 0 $009.0 04/897:0H H /..41834570/.

4/ ...85470/:  ! .97.-0:974:93427.: 570/.947I :2.94 897: 7.-90/3.34897:347:.0  I I H { {{ % { I I I I  H % H { {{ % {  .897:.47.5742.4/ ..49547..70/34894..97.9.9:7:.0/030/..:.:2.94854.247.4/..381472. ..3.73.4.47.3/.03.:..-00 0/34 3..54357...80/.9:94 354/.449547...5.89.4/ .4/344/7.22( J -745.47.3..0.2.94 854.3:7.34897:347:. 49547.. - 4/.:-93:.3.9:70.07845.0902507./.4/ ..850.4/ .4/ .34.:{ éÈ {:2.0 .4/ .97..-7..4/ .I 49547.4.4.:2. 49547.4/344/..344/.4/ . I 3. :30/489.05424 :8419.7.5742.09. 49547348 % .54381.. I . 0 30.97. :390  .70/348949547.947:. :30097 30389.2.  { {  /:3..4/344/.34..80  3.3897:37:  { é{{ % { I J  570/89. 1472:0      495471.2( 57080. 7.489.4/ 00/3.80/.4/ .5. 5702..495471. !702.3897:37:  { é{{ % { J  850. :3...541.4/ .3.8344 . :3..902507.543.1472: {{ 570/89.7/3.7.543'( -74428449547.542097:57 !702..4..:.:..33.4..47.9420 . I 247.%' !747.80:20:4-757420303.31. : 1472:  .4/.1 349547807.3 3: 24 570/.947: . I -74.5702.30.348   3.97.454347...70203:2089:54/0 .4/7.1 349547. 4/4.0 .8057.49547.I 1472:0    I I I I ..4/344/7.

  A  % .

.45437.947.974:9.4..34...974:9 .. 3.34.4/ .5742.3897:37:1472:.34.4.854I I I I .5742.3.97.{ é{ 495471.94 854.4/ ..9745437.47.947.3897:37:{ é{  { é{{ % { I J  .0/.34. 49547.0/.043.974:9.7. : 0/345432897:327:4.5..7.4/ .-7 570/30 24 .4/ .. .97./. È %.5742. .97... .5742.34897:347:.07845.97.4/ . 993 3.4.0 I H I I { {{ % { I I I I .381472..47.9854  .:. I 1472:0    4085497.9.47.2.9.:.49547..57.:.09.05424 :8419. I .4/ ..34897:347:.  { é{ I . 0 .80:2. $.854..4/344/5742...34.-74428449547..97.854  4954730:97.4/ ..4954730:97.  -74428449547...4..0/.4.0/3454347.3897:37:1472:.4/ 0 0/3.03.70/0. 4/.4/ .4/344/././.3897:37:{ é{  { é{{ %%{ J { 5708030:97.381472.97.70/0.%' !747.0 . :30097 30389.3897:37:{ é{ { é{{ % {  495471.854.I 49547.4/ .495471.. 897:.5742..34..3.4/344/5742.3.897:.4.94854.3430:97.5742.974:9 .040.80:2.0/..4954730:97.4.97.3897:37:{ é{ I I I { é{{ %%{ I . 7. I I I È %.4/.{ é{ I .  { é{ 4954730:97.3897:37:{ J -745.4/344/..47.:.3430:97.9.9854.4/ ..7.5.5742. 1472:0    4085497.9.

  A  .

 4/4. :3897:0.8344 . I I  H { {{ % { I I I I I 3.348  ..%8:89. :3.70/34894.97..8..3. !702.942854:  ! .:2.942854:  7.. :974543427..3 3: 24 570/. I H I I { {{ % { I I I I 584343.94 854.::0203.94854.. :390  .4/. I 247.70203:2089:54/0 .8057.94 897: 7.54381.897:.0 .07845.-030:97. 3.80/.2. :974543427.381472. 7. I H I I { {{ % {  401.%8:89. :30097 30389.94854.0/3454347.4/ 7.%8:89. 030:0/34543427./.05424 :8419.89.3.947:.947I :2...%' !747.3.4.947: . : 1472:   ...: -9 3:. 9420 ..2. O ...7.4038:3.942854:24:80 5743.3/.4/.-7.7.0/030/.4/ 02  I I I I  . .03944..32. O . 247.-9 0/3.: 570/.30:97.34. - 4/. 70 0 7...70/3489 49547.848:89.4/ . .454347.09.. 5702. O .4038:3.80:20:4-757420303.897:.7/3.543.94854.942854:24:80 5743.3. 030:0/34543427.3.. 584343.3: 7..

  A  .

/4 5742.974:9.7.4.4. 3..3897:37: { 495471.. . È %. 3.974:9 .70/3489 4.5742. ./.0/.449547. 1472:0    4085497.4 49547.  49547. 9934.381472.854I I I I 49547.854.I 49547.5.3897:37: . 484../.0/.97..:. 49547.4.3.4..4/ .4/344/.974:9 841989. 80 3.9.34..97..0/.4/ .  .4/ .54903.34.3.34897:347:.34.. 24947. 83.09. :30097 30389.05424 :8419.947.:..97..3.5742.47. 83.54903.07845.80:2.3 24947.5742. .4/.9.0/.974:9.. 9934.340/3.7907 O . 9934./70934 .. .9.9..4/ .4/ . :##   I -74.3897:37:1472:. 9934.I 1472:0    4085497.5742.80:2.-7.8024 05743.... 9934.  -744284 .9...I I I È %.....  { é{ 49547.7.34./45742.5742.20970 O %554709.247.3897:37: .4.7.4/ .24:30980/0 05..340/3.34 897:347:.897:347:.897:347:.381472. 3.. ..4/ ..84 431:7.3897:37:1472:.84 431:7.7.3..    { é{{ % { 495471.5742.4.3.0/. 9934..9..974:9 .%' !747.8024 05743.854  49547..854..7.70/3489 4. 24947.4/ . :##    4947 !7424/. .47..95834 54 .  I  I I I é{{ % { { é{{ % { 495471.24947.4/.3897:37: I I I { é{{ % { 495471.47.47.4/.947..4/344/.3.5..97.

  A  .

83.434 90 03.84.0 : 897:: 4/ 3.$3. {{ % { H IJJ {  /.0459070 0348924947. 459070 030 24 0 -9 4/ /4 5:9. 270 : 3. 24947.07845. 83.899524947.4.0 .4/3.3:0 4/ 8419 89.48924947.30 897:0 24947.  O 447/3.3.. :2.. /45495:34:3 903.83489 24947.:3.. .0 0 4/ 3.4/347:.0 24 0 80 5743.834 4 4/. 24947 4/ 54 0934 /70934 ..-7 8453.243. 5702. O 1.270 0 ( 203 .30 '/24 /.3.270 0 O %5447/3.0%5 %5 &:534 O 740/3.425470 024 24947 /.445:9..249497.0 .0 54903242039 94/4. :09 01. A  ô  .480543. 3.24947.4 30 54894 54/.8453.  097 3:83.02 24203942 307.24947.74.3.24947. Ú 3.. .304/7:4574.3.43 9480/44/7.07942509.94783. 974:9 8419 89.3:897::8453.. 95: 447/3.7907 .4:24947:2. 44 05:9. :54970-.%' !747.9583454 .4: 574....83.9..2.-7. : .0 :897:: %424 0/489.2 8: .3.74897:4.30097 37:3.83.447/3. 4 01.789459070 03. .4.0. 0. :30097 30389. 990% %$ % %% O 097 3..054970-345742039 %..79094/.-74295.-9. O H 24947..4/. .$97:. 80 3. ..! O $:89.. 24947.4 0754970-34 0574.-9... 89740.0 .0 90709.3.9854/4. 80 :54970-42 4.9.. 574.0/.. 3  {{ % { {  0097 3.24947..5443.90..: H O H -7443.54709.3 ( ô 84789.4//454. 24 0 80 574 9.4 . 83.459070990097 3: 270 : 90 80 : 9.3.4 ..95834 54 .: 42-3.05424 :8419.... 8.934 82.09.4:24947:2...24947. 270 0 4/  /4 5:9.3..2.80/0 3.09.7.803.83489 24947.20  4/ .3.95.:447/3. . .....-.90.. .0 459070 030 3.897:0944254709.24 0:09270 0/45:9.30 897:0  . 0897:. :3. . 974:9 42-3.897:..: .:24947.9 9.7907.342 95: 54709.0 . O !4.0 .( O .8348924947.803.IJJ.484...0357 -7..4 ..0 42-3...9583454 ..4/./.24947.

  .

 24 0 80 /44/9 /.0. !4970-3403..03934 5709. 439.3054970-3.44/.4/. 4/447/3.975.0 ... !742 :348.0 24 0244789943: 5740942  .0.0.2 0 0097 3.095.8.47/3.54203:9 94804789.9.30 897:3 7:4.94854.: /.434 90 03.. & 8: .3.2 0 802.783085430.7.4/.7.   $. 305700/3. 3. 40 024 820899: 540 270 0. -4-405700/3489 4/. 5.34. .0 95447/3. 802..34805. : 8942 57409: 4 478924 5:34 00203.8453..8:9.3.0. %.95. 54970-340:3098 3054/. 5703.07845.4/  /4.%' !747..05424 :8419.00 /.320020392.3. :30097 30389.4/ 3. 3. 5704 170.:902:/4/0920 4. 54709. O 447/3...7.0097 54...9.0940.. 24947./4.7.9. 4/34834 -74 00203.8453... .90   #.4/.. O %49.002039. $.-73. 570.30097 37: 3.4/: $.4/.3.574203.3./. 3. 54.07942509../.2 8: .4/24 024 57: 9357 3.437..09.4/82089243.209.03.4 0754970-340574.3.24 0/4 /4. !720754..5700/302089490 2:/4/02489420.

57094/32  .8: .308.  A 4.0.54..

0/03..4 302. 0 5747..79. 84 03 :348 54/..09.4/.24 /0137. 83. 0-90030-40  .0....4 54703:9 8:27. 897:3 7:4.. /0137.90:308.   .3 3824 54703: .:.03.0 9.0. $.89..9247.-70240097 37:3. : 270 90 3.34.857.0 03070 .7.: ..308.47 57447 .. :30   7. 8.:.. 8: 30 5...0: 0097 3: 270 : 5424 : 0097 3 00203.8 :5447 .7..07845.34 /0137.   .9.30897:307:4.90 ...        .0...4280 02454.90 .57094/325740942247..7 8:27. 8: 8. 857. . :3.43 94 824 3.2097 7.: /.:803.24:30980/0 05...30270 0  !7.89.3 5747.054970-305.:.7.9.:. :30097 30389..: 897:34 7:./. : 270 54970-34 0 3.4/.  .8 . :3.7...%' !747.4724 57447 .2097024 02454703:97.2 80 49.34 /0137.4/.. :3.43 94.99/4. 0097 34 897:34 7:.9 O 4.20970 O !7094/3574094/.05424 :8419.7.3: 42503.4.943 708:98  /4-9 024 .. /0.943 5424 : 430 /0 3.4/305747..0.5  . 90 54703024 43: 85.7. :3.0097 30270 0 . .9 O '7.308.0.0 5742030 5. 84 03 :348 54/.43 8.4 /0137.9.0 9.9574098.430243. -9 0 .30 !4078:2  ..9.:.4/37:4/.209.43: !4078:2 43. 54703024 $905 - 8905 . ..9. 7.9 .9:8942.480 02454.. $.54. 3024 3. !740940 02454.. 897:3 7: 24: 0 0 /4-9 3.0:270 : & 8: .-7.

  A  .

4/  !  !.0 .4/.47. 990 $3. :3. 2 2  2 2 %$ '  %7.  :.947 7497.0/4.-0 :3.83.947. 4.3495479  ' %74:9 .3495479  2 2 2 2 $:89...9:7./4. 748:80/37:4.05424 :8419.4/ !' &974:9:  74840. 3:7.381472. .8453...095747..85470/4783.4/    !7080 22 9047098 !41.4/ #.. $54 250/.543 7.    #. :3.4/..4/3 /.-4.94854..3. #.94 $9.543. %02507.4/3 ./3.. :30097 30389.85470/.. 250/.83..4/ 4.09.381472.. &:53.:.-0.-0./30 %5.7/ ' '/4.897:. /4..0/. % ' 2849547#9 3/:9.%' !747.4/3 &   2 0/34 3. - . 4. 2849547#9 3/:9.0/3.403. &.3.07845.4/ .4/.570459070 030 470..:9 % " !747.5437. 7: 4...

4/  #.85470/   4783  .. %02507.   :. 99.9:7.

.907. "  $%#$ 3.0-47:70 .90..    23    23    70 0     #0:9. 897:.30984 2 8/ 7  92 2 $.30  !4/0 03..    2. :3.     2.  .  809. $  . 993.570/.95747. 993:70 .3. 0 10703. 99.489  '7020384..4/  2.95747.0097 30270 0  . 9 0/3...8009.   ******   89.:8.3. 2..3.0/3. 897:.. .7 :7:: ::53 #0:9...  # 2  2 8/4.  .. !/ 7..7  ..4/ 02&%  705479#  &%4/4-7030  $.057095489../342 10703.:..8.. %072 4 7  3  .. 3 ./:8.  !70/.7  .0  . :3.3489  !70 24 8.. 99.73 3.. 74544.8:/: 34894783.

  A  .

%' !747.570/.3489 20 : /.:024 O !495:3:8009. :30097 30389.9.  .  $%' $% $009. 570/.3489574.34894/54.8459/4570/..34894/54.0:4503 O 042 3:8009.05424 :8419.4 897.94854.. :9.-07024 570/.3.348920 : -44.34894/54. 8.8009.4/. . 3.94 854.-.070 07. 0.070 07.  570/. O 08009.0 :4503 8.2494730..4 .34 $.702034  . 247.94854.489.28049.3 4/. 408024:3.480. 99308450  .4 94 0 57. &8: .09. 423. 48:7. .4/. /0834 570/. 247. .:489.3489 ..94854..:54.8009. 8.2 424: :0 /. . :85470 :024 8009. .: 894.570/... . .570/.  489..2424: :08453.7.070 07.70/3489 7.07845.9:4503 #. 324 024:85470/98009.4/:  .70 0 :80/570459070 03.3489570/. 570/.2.5.9:4503    $.5. 570/. : /4.   20 : 570/. 3.570/. 8.- 0570/. : 4/. %448 884.570/.. .82..4795447 $.24 /4 2.7 /44/4:4/70 03494 0097 30270 0/4489. 570/.. 548945495:3..94854.. .4/:  . 489.3.. 247.943:/0 /0 03. .5.3.30 ..

  A  .

909.24 .302 430 :7.0/70.0389.8.07845.4 ...-47.05424 :8419.4/.. 24: .3.. 24 0 80 5743.4/.7/:    .:. .302 5702./7. .574. :7. :30097 30389.94782 859.09:. 2. . /....0 $009.9 :5747.30 3. 48:7.57.7..39 974 . 574.9..30:4/70 03494 270 0  !720342 .-.4/70 ..28425.4/./7.4 . : . :54970-24 570/.90./7./09 54709.::0 80:858:. .8. 457020 ./0137.3489570/.3/. : . 030 457020 . 24: 80 .8.3.3.3897:37:   $# .2.-705702. .2 424: . !4. . 570/. 5489 08089. 5742 574097.307..  $.07.4/.907890 7.8:734890097 30270 0  .%' !747.09.3 30570/3024 4/.8. .42.3489:. 574.30 20 : 570/.308009./7. !7447.034 0 80 82. 0 8.9. 57.4/. 89...

  A  % .

24 024:54970-9570/. 570/.4/.07845. 570/3024 4/ $ 34.97. !70/.03.3:897:0570/. .8. .  .570/.4/.54.707.3.3. .8.4/:/0:0. 57.09.G 570/3024G  8 !70/.93..2.. . 993. 570/3:24 4..G 570/3024G  8 $. 2. 9./7.30/070. :0824570/.570/.70/ ..$.4 . 9402.8.890.:/4..297.890.%' !747. .5.3..570/.-.24 4/ 5702.-.03570/./7.934: 90/03.8024 054. :30097 30389.G 570/3024G  8 !70/..8090203.4-7./7.4.570/.2..70/3489570/3024 4/  4803. !7207. 0        .570/3.3.. .-:/: /.2.0.2.24 570/.0.4/30570/.574. ..  %208243. !70/.3.05424 :8419.3..934 !73.0 0. 480 3.

  A  % .

070. 0 /.2 :7. . ..7. !7447:7.. .  2494730..3489 20 : /.::807.3.425.4/.078 5747.:04.307.%' !747.:057..3 /4 .9 57.3./0834 4/. 0 7..2 : 57.89.70203::4.34257447:57.9 4 0 8.3570/.:942. ..79.05424 :8419.9  &.0/ .:0 4/. . 570/.. 48:7.4/. 570/.07845.  #'&!# &#'#%  $419.834495:570/. 0 3. .-7.4/.3: 7.09..2 8009. :30097 30389.2842207:  !747.0 /70..:0 3.9 .:04.98 48:7. 542.83489897:04..27.:04/.2 :7..   $..345744724: 0054/0 . 9930845048:7. .0 70..   . 3 .

  A  .

348920 :48:7.309842.. :30097 30389.3489 570/. ..4/.09. .05424 :8419. .54203: 4/5495:308009.%' !747.8.0/ 570/.        . !7.4/344/ /.07845.9:: 03.98543./..4 948243. 907242. 993420/3.5495:308009.  $.480/44/7. 08:734 489.42  .0/48:7.

  A  .

.72 ./4-7070:.9/ . .443:90 :3.8.-0.4/0137.2.4/.3..7842 7.90789.98: 3..07.70203:574203                . . 570/..%' !747. 0 0/3489.7.9.4 34.381472. . 570/..4/.09.2 : 4..07.07.  0 :92/.05424 :8419. . 0097 30 270 0 : 8419./7 34.24/4 0035747.. :3.25747.07845.42 8023.8419. . 4 30 548940 : 89. :30054970-34478993.:80-8.0097 3.9: . 7.0 574580 4 8: 80 : 20 :.0954. 24947. .74 -74/4. 97. :30097 30389...   &  $..90 54970-340 /4-74543./.270 .3.0097 300203.07:  4. 5747.73.-9..07842 ..34.947.2..4/.9.4 8. :3270 0  .000203. 384 7.: ./: 458.4/..4 7.:.3089. . ./.

  A  .

/27:70.30/070.07845.09.4/.0 9.97. %#$%% &  .:2039.##   .    .05424 :8419.   !458907.5438.. % !##& 43 . :30097 30389. % 843.%' !747.45702.    $..30/070.4/.97.     $.9:70   '..7243.7009743/:897../4.943 ..8/4:2039 $   %03.

  A  .