You are on page 1of 24

73 Golongan Umat Nabi SAW Tentang Islam akan terpecah menjadi banyak golongan ³Akan ada segolongan umatku

yang tetap atas Kebenaran sampai Hari Kiamat dan mereka tetap atas Kebenaran itu.´ HR. Bukhari dan Muslim. Rasulullah Saw lewat riwayat Sayidina Jabir Ibnu Abdullah R.A bersabda : ³ Akan ada generasi penerus dari umatku yang akan memperjuangkan yang haq, kamu akan mengetahui mereka nanti pada hari kiamat, dan kemudian Isa bin Maryam akan datang, dan orang-orang akan berkata, ³Wahai Isa, pimpinlah jamaa¶ah (sholat), ia akan berkata, ³Tidak, kamu memimpin satu sama lain, Allah memberikan kehormatan pada umat ini (Islam) bahwa tidak seorang pun akan memimpin mereka kecuali Rasulullah SAW dan orang-orang mereka sendiri.´

Hadis tentang sejumlah 73 golongan yang terpecah dalam Islam Sayidina Abu Hurairah R.A meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : ³Orang-orang Yahudi terpecah kedalam 71 atau 72 golongan, demikian juga orang-orang Nasrani, dan umatku akan terbagi kedalam 73 golongan.´ HR. Sunan Abu Daud. Dalam sebuah kesempatan, Sayidina Muawiyah bin Abu Sofyan R.A berdiri dan memberikan khutbah dan dalam khutbahnya diriwayatkan bahwa dia berkata, ³Rasulullah SAW bangkit dan memberikan khutbah, dalam khutbahnya beliau berkata, 'Millah ini akan terbagi ke dalam 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, (hanya) satu yang masuk surga, mereka itu Al-Jamaa¶ah, Al-Jamaa¶ah. Dan dari kalangan umatku akan ada golongan yang mengikuti hawa nafsunya, seperti anjing mengikuti tuannya, sampai hawa nafsunya itu tidak menyisakan anggota tubuh, daging, urat nadi (pembuluh darah) maupun tulang kecuali semua mengikuti hawa nafsunya.´ HR. Sunan Abu Daud. Dari Sayidina Auf bin Malik R.A, dia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:"Yahudi telah berpecah menjadi 71 golongan, satu golongan di surga dan 70 golongan di neraka. Dan Nashara telah berpecah belah menjadi 72 golongan, 71 golongan di neraka dan satu di surga. Dan demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam tangan-Nya umatku ini pasti akan berpecah belah menjadi 73 golongan, satu golongan di surga dan 72 golongan di neraka." Lalu beliau ditanya: "Wahai Rasulullah Saw siapakah mereka ?" Beliau menjawab: "Al Jamaah." HR Sunan Ibnu Majah.

Sayidina Anas bin Malik R.A meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda: ³Orang-orang Bani Israil akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah kedalam 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, kecuali satu, yaitu Al-Jamaa¶ah.´ HR. Sunan Ibnu Majah. ³Bahwasannya bani Israel telah berfirqah sebanyak 72 firqah dan akan berfirqah umatku sebanyak 73 firqah, semuanya akan masuk Neraka kecuali satu.´ Sahabat-sahabat yang mendengar ucapan ini bertanya: ³Siapakah yang satu itu Ya Rasulullah Saw?´ Rasulullah Saw menjawab: ´ Yang satu itu ialah orang yang berpegang sebagai peganganku dan pegangan sahabat-sahabatku R.A.´ HR Imam Tirmizi. Sayidina Abdullah Ibnu Amru R.A meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw bersabda : ³Umatku akan menyerupai Bani Israil selangkah demi selangkah. Bahkan jika seseorang dari mereka menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, seseorang dari umatku juga akan mengikutinya. Kaum Bani Israil terpecah menjadi 72 golongan. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, seluruhnya akan masuk neraka, hanya satu yang masuk surga.´ Kami (para shahabat) bertanya, ³Yang mana yang selamat ?´ Rasulullah Saw menjawab, ³ Yang mengikutiku dan para shahabatku.´ HR Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Sayidina Abu Hurairah R.A bahwa Rasulullah Saw bersabda: ³Orangorang Yahudi terbagi dalam 71 golongan atau 72 golongan dan Nasrani pun demikian. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.´ HR Imam Tirmizi. Diriwayatkan oleh Imam Thabrani, ´Demi Tuhan yang memegang jiwa Rasulullah Saw di tangan-Nya, akan berpecah umatku sebanyak 73 firqah, yang satu masuk Syurga dan yang lain masuk Neraka.´ Bertanya para Sahabat: ³Siapakah (yang tidak masuk Neraka) itu Ya Rasulullah Saw?´ Rasulullah Saw menjawab: ³Ahlussunnah wal Jamaah.´ Sayidina Mu¶awiyah Ibnu Abu Sofyan R.A meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda : ³Ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) dalam masalah agamanya terbagi menjadi 72 golongan dan dari umat ini (Islam) akan terbagi menjadi 73 golongan, seluruhnya masuk neraka, satu golongan yang akan masuk surga, mereka itu Al-Jamaa¶ah, Al-Jamaa¶ah. Dan akan ada dari umatku yang mengikuti hawa nasfsunya seperti anjing mengikuti tuannya, sampai hawa nafsunya itu tidak menyisakan anggota tubuh, daging, pembuluh darah, maupun tulang kecuali semua mengikuti hawa nafsunya. Wahai orang Arab! Jika kamu tidak bangkit dan mengikuti apa yang dibawa Nabimu«´ HR.Musnad Imam Ahmad.

Umat islam terpecah menjadi 7 golongan besar yaitu: 1. Mu'tazilah, yaitu kaum yang mengagungkan akal pikiran dan bersifat filosofis, aliran ini

A. Syiah. Murjiah.A bahkan membencinya. Golongan Syiah pecah menjadi 22 golongan dan yang paling parah adalah Syi'ah Sabi'iyah.dicetuskan oleh Washil bin Atho (700-750 M) salah seorang murid Hasan Al Basri.A. Salah satu ajarannya Siapa orang yang melakukan dosa besar maka di anggap kafir. Aliran Mu¶tazilah berpendapat dalam masalah qada dan qadar. 2. Ini dicetuskan Wasil bin Atha yang membuatnya berpisah dari gurunya. yakni : Tauhid. Janji dan ancaman. bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. al-Qur'an ialah makhluk. Mereka berpendapat : Sifat Allah ialah dzatNya itu sendiri. Kaum ini di sulut oleh Abdullah bin Saba. seorang pendeta yahudi dari Yaman yang masuk islam. Keadilan-Nya. bahwa mukmin berdosa besar.A dan Sayyidina Usman R. Posisi di antara 2 posisi. Allah di alam akhirat kelak tak terlihat mata manusia. Al-Murji¶ah meyakini bahwa seorang mukmin cukup hanya mengucapkan ³Laailahaillallah´ saja dan ini terbantah dengan pernyataan hadits bahwa dia harus mencari dengan hal itu wajah Allah. Mu¶tazilah memiliki 5 ajaran utama. Mereka berpendapat Allah takkan ingkar janji: memberi pahala pada muslimin yang baik dan memberi siksa pada muslimin yang jahat. sebab ia sendirilah yang menciptakannya. yakni fasik. Amar ma¶ruf (tuntutan berbuat baik) dan nahi munkar (mencegah perbuatan yang tercela). Manusia dihisab berdasarkan perbuatannya. Jadi menurut al-murji¶ah bahwa cukup mengucapkan ³Laailahaillallah´ dan setelah itu dia berbuat amal apa saja tidak akan mempengaruhi . bahkan mereka mengkafirkannya. Golongan Mu'tazilah pecah menjadi 20 golongan. Golongan Khawarij Pecah menjadi 20 golongan. Mereka berpendapat bahwa Allah SWT akan memberi imbalan pada manusia sesuai perbuatannya. Yang terjangkau mata manusia bukanlah Ia. Ini lebih banyak berkaitan dengan hukum/fikih. Ketika ia datang ke Madinah tidak mendapat perhatian dari khalifah dan umat islam lainnya sehingga ia menjadi jengkel. mereka tidak mengakui khalifah Rasyidin yang lain seperti Khlifah Sayyidina Abu Bakar R. 3.A. statusnya di antara mukmin dan kafir. Sayidina Umar R. 4. Khawarij. yaitu kaum yang sangat membenci Sayyidina Ali R. yaitu kaum yang mengagung-agungkan Sayyidina Ali R. dan orang yang mencari tentunya melakukan segala sarananya dan konsekuensi-konsekuensi pencariannya sehingga dia mendapatkan apa yang dia cari dan tidak cukup hanya mengucapkan saja.

Kaum yang berpendapat bahwa seorang hamba adalah tidak berdaya apa-apa (terpaksa). konsekuensi-konsekuensinya dan kandungan-kendungannya sehingga dia terlepas dari syirik besar. Kaum yang menyatakan perbuatan manusia adalah mahluk. Al Musyabbihah / Mujasimah. dan ini terbantah dengan sabda Rasulullah Saw³sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka orang yang mengucapkan Laailahaillallah´. kaum yang menserupakan pencipta yaitu Allah dengan manusia. Golongan Al Jabbariyah pecah menjadi 1 golongan. syirik kecil dan perbuatan-perbuatan dosa besar. ia melakukan maksiyat semata-mata Allah yang melakukan. disebut dengan doa karena orang yang mengucapkan ³Laailahaillallah´ mengharapkan ridha Allah dan ingin sampai kepada surgaNya. duduk di kursi. secara khusus memanggil Allah dengan uluhiyah-Nya. maka ini jelas bertentangan dengan hadits ³dia mencari dengan itu wajah Allah´. 6. yaitu dijadikan Tuhan dan tidak percaya pada sifat Allah yang 20. Najariyah. ini bagi orang-orang yang kurang tauhidnya sehingga dia terjatuh kedalam syirik kecil atau dosa-dosa besar yang dia terus menerus didalamnya. Golongan Al Musyabbihah / Mujasimah pecah menjadi 1 golongan. yaitu pengharaman yang tidak mutlak dan bersifat kurang. Al Jabbariyah. ini adalah pendapat yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw. .keimanannya. Oleh karena itu pendapat al-mu¶tazilah dan al-khawarij yang menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal didalam api neraka. Golongan Najariyah pecah menjadi 3 golongan. maka ini adalah bentuk kesesatan al-murji¶ah. Golongan Murjiah pecah menjadi 5 golongan. maka orang yang sempurna tauhidnya seperti ini diharamkan api neraka untuk membakarnya secara mutlak. Salah satu sebab dikabulkannya doa adalah dengan menggunakan sifat Allah dan namaNya. Tidak ada dzikir yang lebih utama didunia ini kecuali ³Laailahaillallah´. Kemudian yang kedua. ³Laailahaillallah´ merupakan dzikr dan doa. pertama pengharaman secara mutlak dan ini bagi orang yang mengucapkan ³Laailahaillallah´ dengan mendatangkan seluruh syarat-syaratnya. meminta dan berdoa kepada Allah dengan menyebutkan rububiyah-Nya. berkaki. yang dimaksud yaitu pengharaman untuk kekal didalam api neraka. 5. yakni dia tidak disentuh oleh api neraka sama sekali. 7. kalaupun dia terjatuh kepada perbuatan dosa maka dia bertaubat dan tidak terus menerus diatasnya. maka orang yang demikian ini diharamkan atas api neraka untuk membakarnya dalam jangka waktu yang kekal selama dia belum mengugurkan tauhidnya ketika didunia. misal bertangan. Menurut Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya pengharaman api neraka membakar orangorang yang mengucapkan ³Laailahaillallah´ itu ada dua. Al-Mu¶tazilah dan Al-Khawarij meyakini bahwa seorang yang melakukan dosa-dosa besar kekal didalam api neraka.

Ahli Sunah wal Jama'ah. Tidak ada bai'at kalau tidak ada taat. 2. Dalam masa-masa kerusakan islam Allah menunjukkan kasih sayangnya dengan membangkitkan para mujadidnya setiap 100 tahun sekali yang meluruskan kembali pemahaman ajaran Rasulullah Saw sesuai dengan kebutuhan pemahaman mereka saat itu hingga turunnya masa imam Mahdi. dan apalagi dengan pengkafiran diluar kelompok tersebut. Pengertian. Al Jama'ah yaitu Al Ummah ( Al Munjid) yaitu sekumpulan orang-orang beriman yang di pimpin oleh imam untuk saling bekerjasama dalam hal urusan yang penting. Dan bai'at bukanlah syahadat. Secara etimologi Ahli adalah kelompok/keluarga/pengikut. sebagaimana yang diyakini oleh mereka yang salah. Menurut istilah Ahli Sunah wal Jama'ah adalah sekelompok orang yang mentaati sunah Rasulullah Saw secara berjama'ah. 1. Tidak ada jama'ah kecuali dengan imam. Tidak ada imam kecuali dengan Bai'at. atau satu golongan umat islam di bawah satu komando untuk urusan agama islam sesuai dengan ajaran Rasulullah Saw dan para sahabatnya.Dan satu golongan yang selamat adalah Ahli Sunah Wal Jama'ah. Arti dari ³Ahlussunnah wal Jamaah´ . 3. dan hanya satu yang masuk surga yaitu ³Ahlussunnah wal Jamaah´.Syarat terbentuknya Al Jama'ah. Secara singkat telah diterangkan oleh Sayyidina Umar RA: " Tidak ada islam kecuali dengan jama'ah. Terpeliharanya islam. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Islam akan pecah menjadi 73 Golongan. Sunah adalah perbuatanperbuatan Rasulullah Saw yang diperagakan beliau untuk menjelaskan hukum-hukum Al Qur'an yang dituangkan dalam bentuk amalan.

Allah SWT telah mengucapkan di dalam surat Al Fatihah pada ayat yang 5 dan ayat yang ke 6. Allah SWT mengucapkan di dalam ayat yang ke 5 jalan yang lurus dan pada ayat yang ke 6 jalan-jalan mereka. Sebenarnya kita harus mengetahui apa yang kita pelajari di dalam agama Islam atau yang kita amalkan di dalam Islam maka kita akan mengetahui kebenarannya di dalam ajaran Ahlussunnah wal jama ah. Penerus sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang dinamakan Tabi in 3. tetapi tetap mereka mengakui diri mereka yang benar. yang kita tanyakan siapa mereka-mereka itu ? Ulama Ahlussunnah wal jama ah mereka bersepakat : 1. Yang kita tanyakan. apa itu Ahlussunnah wal jama ah ? Semua golongan mengaku dirinya Ahlussunnah tetapi sebenarnya mereka bukan Ahlussunnah wal jama ah karena banyak hal-hal yang mereka langgar yang mereka jalankan di dalam ajaran agama Islam. Tabi -tabi in adalah pengikut yang mengikuti orang yang belajar kepada .kurang lebihnya adalah mengikuti Qur¶an dan Hadist dengan mengikuti teladan para sahabat. satu golongan yang masuk surga tanpa di hisab . Ahlusunnah wal jama ah adalah salah satu jalan pendekatan diri kepada Allah SWT yang perpegang kepada 4 (empat) : 1. Ijma 4. Al-Qur an 2. sahabat berkata : siapakah golongan tersebut ya Rasulullah ?. Hadits 3. Mereka adalah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-sahabatnya 2. Qiyas Arti Ahlussunnah wal jama ah itu sendiri diambil dari Hadits Rasulullah SAW yang beliau sabdakan : Islam akan menjadi terbagi menjadi 73 golongan. tabiin dan ulama-ulama yang tidak pernah merubah dan membuat hal-hal yang baru dalam agama Allah SWT. Nabi bersabda : Ahlussunnah wal jama ah . Saat Nabi Muhammad SAW berbicara. diyakini seluruh Muslim bahwa tidak mungkin keliru dan jika Beliau salah berucap niscaya segera di tegur Allah SWT melalui Jibril.

Pengadaan Haul para Aulia. Imam Hambali. Ziarah Kubur. maka berhati-hatilah membawa diri kita dan keluarga kita agar kita tidak terjerumus kedalam golongan yang tidak ada jaminan dari Rasulullah SAW. Tahlil. Ratib. Cara-cara mereka akan lebih dekat kita kenal dengan amalan-amalan mereka yang sering kita dapati di tiap-tiap wilayah diantaranya mereka mendirikan perkumpulan dengan pembacaan sejarah Nabi Muhammad SAW yang dinamakan dengan Maulid dan pembacaan Do`a Qunut. Imam Syafi i. Apa yang mereka ajarkan ? Kita akan mengenalkan mereka dengan kitab-kitabnya yang telah tersebar luas di dunia seperti Imam Ghozali. Faham Mahdi Syi'ah dan .sahabat Rasulullah SAW. Maka jika dijelaskan sangat panjang. Ini diantara amalan-amalan Ahli Sunah Wal Jama`ah. Yang ditanyakan siapa mereka para ulama sholihin itu ? Ulama sholihin adalah ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka di atas yang 3 dan ulama ini sangat banyak sekali di muka bumi maka mereka menamai dirinya atau golongannya dengan nama Ahlussunnah wal jama ah . silahkan anda membaca kitab/buku-buku yang dikarang oleh mereka dari karangan-karangan yang berdasarkan Al-Qur an dan Hadits-hadits Rasulullah SAW. Dan para ulama sholihin. Imam Hanafi. Imam Maliki dan banyak daripada itu pula dari keturunan Rasulullah SAW yang menamai julukan mereka habaib atau habib. kita akan mengetahui kebenaran ilmu mereka maka kita harus prihatin di zaman ini banyak sekali golongan-golongan yang akan menyesatkan umat manusia karena kebodohan dan kurangnya pengertian jalan yang mereka ikuti sehingga mereka terjerumus kedalam jalan golongan-golongan yang sesat. diantara mereka adalah Al habib Abdullah Bin Alwi Al Haddad yang satu diantara karangannya adalah Nashoihuddiyyah dan banyak lagi yang lainnya. 4.

M.. Muslih Fathoni. dimana mereka tidak perlu mengikuti Syari'at nabi sebelumnya. 2. Bagi Ahmadiyah masalah kenabian ini ada dua versi. Muslih Fathoni. seperti kenabian Mirza Ghulam Ahmad yang . Sedangkan yang dimaksud dengan nabi gair mustaqil (tidak mandiri) yaitu nabi yang mengikuti Syari'at nabi sebelumnya. Para nabi yang mandiri.A. yang pertama diistilahkan sebagai Nubuwwah Tasyri'iyyah (kenabian yang membawa Syari'at).A. M. meliputi Nubuwwah Mustaqillah (kenabian mandiri) dan Nubuwwah Gair Mustaqillah (kenabian yang tidak mandiri). adalah semua nabi yang datang sebelum nabi Muhammad SAW. dan kedua adalah Nubuwwah Gair Tasyri'iyyah (kenabian tanpa membawa syari'at).Ahmadiya h dalam Perspektif oleh Drs. Indeks Islam | Indeks Artikel | Tentang Penulis ISNET Homepage | MEDIA Homepage | Program Kerja | Koleksi | Anggota PAHAM MAHDI AHMADIYAH (5/6) oleh Drs. terjadi perbedaan yang mendasar antara sekte Lahore dan sekte Qadiani. MASALAH NUBUWWAT ATAU KENABIAN DAN KHATAMUL-ANBIYA' Dalam masalah kedua ini. Selanjutnya dijelaskan bahwa kenabian versi kedua ini.

dia adalah Mujaddid (pembaharu) abad ke 14 H. Akan tetapi dia mempunyai banyak persamaan . Selanjutnya. namun mereka menolak paham golongan Qadiani secara tegas. Terjadinya perubahan sedikit-sedikit dari nabi-nabi yang datang kemudian. mereka sebut nabi haqiqi. nabi yang membawa syari'at. Dalam pandangan mereka. mereka istilahkan dengan nabi mustaqil. Nabi mandiri dalam pandangan sekte Ahmadiyah Lahore. atau dengan menambah ajaran baru sehingga syari'at itu menjadi lebih sempurna. Sekalipun golongan Lahore secara implisit memandangnya sebagai nabi lugawi atau nabi majazi. sehingga syari'atnya menjadi lebih sempurna daripada syari'at yang dibawa nabinabi sebelumnya. bahwa nabi yang tidak membawa syari'at disebut nabi lugawi atau nabi majazi. kata "nabi" mempunyai dua arti. Dengan demikian. maka jenis kenabian yang seperti itu. yang pengertiannya ialah seorang yang mendapat berita dari langit atau dari Tuhan.mengikuti syari'at Nabi Muhammad. bisa berarti bahwa nabi jenis ini diberi wewenang oleh Tuhan atas dasar petunjuk-Nya. alMahdi bukanlah nabi haqiqi.32 Oleh karena itu. guna menghapus sebagian ajaran nabi sebelumnya yang dipandang tidak sesuai lagi saat itu. menurut paham Ahmadiyah. yaitu arti secara lugawi dan arti istilahi. sedangkan nabi-nabi yang tidak membawa syari'at akan tetap berlangsung. pandangan Ahmadiyah Lahore agaknya berbeda dengan pandangan Ahmadiyah Qadian. demikianlah paham Lahore. maka golongan Lahore ini berkesimpulan. Bagaimana status kenabian al-Mahdi Ahmadiyah di mata pengikutnya? Dalam masalah ini. hanya nabi-nabi yang membawa syari'at saja yang sudah berakhir.

maka orang yang mengingkarinya tidak dapat dikatakan kafir. Menurut paham sekte ini.. untuk mengikuti al-Mahdi yang dijanjikan. golongan Lahore tampak tidak jauh berbeda dengan paham Sunni. seorang Qadiani tidak boleh membeda-bedakan antara nabi yang satu dengan yang lain.33 Selanjutnya mereka juga berpandangan bahwa wahyu yang diterimanya hanyalah wahyu walayah atau wahyu kewalian dan menurut paham mereka. Berbeda dengan paham kenabian sekte Qadiani. Artinya mereka benar-benar berkeyakinan .dengan nabi dalam hal ia (al-Mahdi) menerima wahyu atau berita samawi (langit). mereka memandang al-Mahdi al-Ma'hud (yang dijanjikan) sebagai nabi dan rasul yang wajib diyakini dan dipatuhi perintahnya. sebagaimana yang diajarkan oleh al-Quran dan yang dipesankan Nabi Muhammad SAW. terdapat juga persamaannya yaitu mereka sepakat tentang berakhirnya nabi tasyri'i atau nabi mustaqil sesudah Nabi SAW. sebagaimana nabi dan rasul yang lain. Sekalipun demikian. Selain itu mereka beralasan bahwa Mirza atau al-Mahdi tidak pernah menyatakan dirinya sebagai nabi hakiki. Oleh sebab itu dalam akidah mereka secara tegas menyatakan bahwa percaya kepada Mirza Ghulam Ahmad sebagai al-Mahdi dan al-Masih. Dan penggunaan term wahyu selain al-Quran yang diturunkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya sesudah Rasulullah wafat. Adapun paham Mahdi Ahmadiyah mengenai Khatamul Anbiya' atau penutup para nabi. agar dengan wahyu tersebut. paham kedua aliran tersebut. bukan termasuk rukun iman. bahwa wahyu macam inilah yang tetap terbuka. imam ummat manusia tetap hidup dan segar.

sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur-an Surah al-Ahzab: 40. maupun dengan menggunakan hadis-hadis Nabi. Misalnya dengan menginterpretasikan Surah al-Ahzab: 40. semuanya menganggap dirinya sebagai nabi.. Bukhari) Penggunaan term nabi lugawi atau nabi majazi oleh golongan Lahore.bahwa Nabi Muhammad adalah penutup sekalian para nabi.. mereka berusaha keras mencari dalil-dalil dan memajukan mereka. "Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu." (H. Akan tetapi bagi golongan Qadiani yang meyakini alMahdi sebagai nabi yang harus ditaati ajaran-ajarannya. mungkin sekali dikarenakan oleh pengakuan Mirza (al-Mahdi) sebagai penjelmaan 'Isa al-Masih dan merasa telah berdialog langsung dengan Tuhan atau mukalamah mubasyarah. sebagai yang diriwayatkan dari hadishadis sahih adalah jelas. berita akan datangnya kembali Nabi 'Isa a.s.R. namun dia (al-Mahdi) tetap sebagai nabi gair mustaqil atau . Sekalipun 'Isa tidak membawa syari'at baru. dan aku adalah penutup para nabi dan tidak ada lagi nabi sesudahku. disamping mereka menggunakan berbagai pendapat 'Ulama' Sunni yang dapat menopang kekuatan hujjah (argumen) mereka Menurut paham kaum Qadiani. baik yang baru maupun nabi yang lama.. untuk menerima petunjuk-petunjuk-Nya. Nabi pun menyatakan dalam sabdanya: "Dan sesungguhnya akan datang di kalangan ummatku tiga puluh pendusta. tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi ." Dalam hubungan ini. bahkan harus mengikuti syari'at Nabi Muhammad. sesuai dengan paham mereka.

artinya bukan "akhir para nabi. yang membawa syari'at baru. yang sebelumnya sudah menjadi nabi. Oleh karena itu. utama. kaum Sunni tidak mengenal istilah nabi gair tasyri'i.s. Oleh sebab itu. menurut bahasa Arab. Selanjutnya mereka mengajukan argumen bahwa kata.. dua kata tersebut di atas. Sekalipun paham Ahmadiyah Lahore tampak lebih moderat daripada golongan Qadiani. rupanya golongan Lahore . Karena itu. [kata-kata Arab]. artinya tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad. dan lain sebagainya.nabi yang tidak mandiri. maka yang demikian ini tidak akan dapat mematahkan pembuktian kami. seorang propagandis Ahmadiyah Qadian menyatakan bahwa kata [kata-kata Arab] dan [kata-kata Arab]."35 Sebagaimana diketahui. kata "Khatam an-Nabiyyin" mereka artikan sebagai nabi yang paling mulia dan paling sempurna dari sekalian para nabi. nabi lugawi. apabila kata [kata-kata Arab] dirangkai dengan kata berikutnya yang berbentuk jamak adalah mempunyai arti pujian seperti mulia. di awal kelahiran sekte ini.34 Sebagai contoh. adalah sesuatu yang sulit dihindarkan. nabi majazi. mereka mengemukakan sabda Nabi yang ditujukan kepada 'Ali ibn Abi Talib: "Aku (Muhammad) adalah Khatam (semulia-mulia) para nabi dan engkau 'Ali adalah Khatam (semulia-mulia) para wali. jika terjadi perbenturan antara paham Sunni dan paham Ahmadiyah yang mengakibatkan pertentangan dan permusuhan yang hebat." Dalam hubungan ini. Dan kalau pun yang datang itu adalah 'Isa a. tapi bukan sebagai penutup para nabi. maupun nabi mustaqil atau gair mustaqil.

tampak sikap pendiri aliran Mahdiisme Ahmadiyah tidak senang dirinya dituduh mengaku menjadi nabi. Sebagaimana pernyataannya yang disalin oleh al-Maududi. Akan tetapi golongan Qadiani. dan aku beriman kepada Allah. dari buku yang ditulis oleh Mirza sendiri yang berjudul Haqiqat al-Wahyu sebagai berikut: ". Dan sesungguhnya mereka (ummat Islam nonAhmadiyah) telah membuat kedustaan pada diriku.. sesungguhnya aku adalah mukmin. dan malaikat-Nya serta hari kebangkitan sesudah kematian. sebagai yang diyakini oleh kaum Ahmadiyah.... mengapa ia sangat hormat dan tunduk kepada pemerintah kolonial Inggris yang kafir? Bahkan bekerja sama untuk menghantam saudara seagama dan memusuhinya. Dan sesungguhnya Allah telah menentukan (pilihanNya) kepadaku dan tidak ada seorang pun diantara ummat ini memperoleh sebutan 'nabi' dan tidak ada pula seorang pun yang memperoleh nama ini selain aku . para nabi. kitab-kitab.. setelah ia mengalami pergeseran akidah. rasul-rasul.."36 Dari pernyataan tersebut."37 Akan tetapi masih ada sesuatu yang cukup menggelitik untuk dipertanyakan. rupanya lebih berpegang pada sikap Mirza. yaitu apabila al-Mahdi ini adalah seorang nabi yang mendapat wahyu Allah atau seorang Wali. Dan sesungguhnya Rasulullah Muhammad adalah semulia-mulia para utusan dan penutup. muslim. . bahwa orang ini (Mirza) telah mengaku menjadi nabi dan bicara tentang 'Isa . dalam menjalankan misi keagamaannya.lebih cenderung berpegang awal kegiatannya sebagai al-Mahdi sebagaimana dalam pernyataannya: pada yang sikap Mirza di dijanjikan "Dan dengan keperkasaan d an keagungan Allah.

"38 Demikian pula halnya dengan pernyataan-pernyataan para pengikutnya yang telah menunjukkan sikap permusuhannya. Setiap laki-laki yang tidak mencari dan tidak masuk ke dalam jema'ah yang berbaitat kepadaku dan terusmenerus menentangku. maka dia adalah menentang Allah dan RasulNya. ia mengatakan: "Setiap orang yang menyalahi (paham)ku. dan menjadikan mereka sebagai kaum minontas non-Muslim sehingga mereka tidak bisa lagi mencaci-maki kaum Muslimin. maka dia adalah Nasrani.. M. berjudui Islam and Ahmadisme. . Sebagai misal adalah serangan alMahdi Ahmadiyah ini terhadap sesama Muslim yang menolak sarannya. adalah tuntutan Muhammad Iqbal. sangat santun dan ramah terhadap orang yang beriman. sama sekali kurang layak dilakukan oleh seorang yang dipandang sebagai wali apalagi sebagai nabi atau rasul. dalam sebuah risalahnya yang terkenal. sejak lama menginginkan diisolasikannya kaum Qadiani dari komunitas Muslim.s. menunjukkan sifat dan sikap yang kurang tepat. Muslih Fathoni.Sikap al-Mahdi yang agresif dan emosional dalam berbagai tulisannya yang disiarkan. Yahudi.A. seperti yang diungkapkan oleh al-Maududi. (bersambung 6/6) ------------------------------------------------Faham Mahdi Syi'ah dan Ahmadiyah dalam Perspektif Drs.39 Demikian al-Maududi. Senada dengan keinginan tersebut. musyrik (tergolong) penghunipenghuni neraka. bahwa kaum Muslimin dari kalangan menengah dan awam. dan dia tergolong penghuni neraka. Sedangkan sifat dan sikap 'Isa a. Nabi untuk Bani Israil dahulu.

a. tiga atau empat.w berkata kepadanya: Pilihlah dari isteri-isterimu itu empat orang saja dan ceraikanlah yang selebihnya itu. "Apabila Ghailan ats-Tsaqafi memeluk Islam. lelaki yang berkemampuan boleh berkahwin lebih daripada satu. Ibnu Abu Syaibah. Daruqutni dan Baihaqi. ia seperti satu restu. .wikipedia. Ibnu Majah. karya Dr Yusuf alQardawi. hairanlah apabila membabitkan aktiviti persundalan. surah an-Nisa': Ayat 3) Pada zaman Jahiliyah. poligami berlaku tanpa batasan dan ketika itu lelaki mempunyai ramai isteri. maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja atau (kahwinilah) hamba-hamba perempuan yang kamu miliki.I No. dia mempunyai 10 isteri. apatah lagi mereka yang baru berjinak-jinak dengan Islam.Edisi 1 Cetakan 1 (1994) PT. (021) 4520951 Kelapa Gading Permai Jakarta Utara 14240 Seorang ustaz membacakan kitab di masjid memberitahu jemaah. Kemudian jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil. "Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan dua." (Al-Quran. malah masyarakat bukan Islam melihatnya sebagai menindas golongan wanita. Justeru. ia dibenarkan sehingga empat isteri dalam suatu masa. Pelepah Hijau IV TN. Tetapi. di sebalik itu. Islam mengharuskan poligami. media memaparkan pelbagai pertubuhan bukan kerajaan (NGO) terutama yang berkaitan dengan wanita membantah poligami. RajaGrafindo Persada Jln. malah ada yang mempunyai ratusan isteri. seperti diterangkan dalam kitab Halal dan Haram Dalam Islam. Maka Nabi s. Tarmidzi. Apakah pantas hukum yang dibenarkan Allah boleh dicantas oleh mulut manusia hanya sekadar mahu membela atau menjaga hak asasi wanita? Apakah buruk sangat poligami sehingga wanita begitu 'jijik' dan meluat apabila ada golongan lelaki menyebut istilah itu? Keharusan poligami jelas terkandung dalam al-Quran tetapi segelintir umat Islam sukar menerimanya sehingga menganggap ia 'jerat kehidupan'. merujuk kepada perkahwinan seorang lelaki dengan lebih seorang isteri dan dalam Islam. adat dan emosi manusia nyata memberi kekeliruan kepada sebahagian umat Islam." Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Syafie. Yang demikian itu adalah lebih dekat supaya kamu tidak melakukan kezaliman. Islam satu-satunya agama di bumi yang membenarkan poligami secara bersistem manakala agama dan fahaman lain tidak. menyimpan wanita dan gejala sosial. Imam Ahmad. Polemik antara hukum agama.org/wiki/Polygamy). Poligami adalah perkataan Greek (http://en. Namun.14-15 Telp.

haramlah baginya berkahwin lebih dari seorang isteri." katanya melalui laman Islamonline. akan tetapi dia dikurniai seorang isteri yang lemah nafsunya atau menghidap penyakit atau datang haid untuk tempoh yang panjang. Al-Qardawi berkata.a. lalu dia condong kepada yang satu dari yang lain. Ahmad Shukri Yusof. Menurut seorang ulama Amerika Utara. berkata masyarakat Islam jangan menolak keharusan poligami ." (Riwayat Ashabussunan. poligami dibenarkan Islam dan bukannya untuk disalah guna. "Bagaimanapun. Ibnu Hibban dan Hakim) Condong sebelah yang diancam dalam hadis itu ialah disebabkan keremehan terhadap hak isteri-isteri. di antara lelaki ada yang kuat keinginannya untuk mendapatkan keturunan tetapi dia dikurniakan seorang isteri yang tidak dapat melahirkan anak kerana penyakit atau mandul (tidak dapat melahirkan anak)." katanya.Pihak yang membantah poligami perlu faham. sehingga mengakibatkan kezaliman di pihak wanita. rumah. Justeru. Nabi Muhammad s. apabila berbicara atau memberi pendapat. Menurutnya. Al-Qardawi dalam kitab terbabit menjelaskan. bergejolak nafsu seksnya. maksudnya: "Barangsiapa yang mempunyai dua orang isteri. lebih baik si suami berkahwin lagi kepada seorang wanita yang bakal memberikannya zuriat supaya keturunannya kekal tetapi harus mengekalkan akad isteri pertama dan menjamin haknya. "Ada pula lelaki yang kuat keinginan gharizahnya. ia hukum agama.w bersabda. tempat tidur dan nafkahnya. bukannya kerana kecenderungan hati kepada mereka kerana kecenderungan hati tidak dikategorikan dalam keadilan. syarat yang ditetapkan Islam mengenai poligami ialah berlaku adil terhadap dua isterinya atau lebih dalam makan minum. pakaian. bukanlah bermakna ia boleh diamalkan sesuka hati. seperti selepas perang dan dari itu timbul maslahat masyarakat dan wanita sendiri agar mereka lebih baik dimadukan daripada hidup tanpa kasih sayang suami." katanya. Walaupun Islam membenarkan poligami. Syeikh Muhammad Nur Abdullah. apakah tidak wajar dia berkahwin dengan seorang wanita yang halal baginya daripada dia meraba wanita yang jalang dan haram buatnya. mereka perlu berhati-hati. nanti dia datang di hari kiamat dengan menyeret sebelah lambungannya dalam keadaan senget atau berat sebelah. Penceramah bebas. suaminya tidak sanggup menanggung nafsu untuk bersama isterinya. ada ketika bilangan wanita lebih ramai daripada lelaki. "Barangsiapa yang tidak yakin dirinya dapat menunaikan hak-hak itu. "Ia hanya dibenarkan kepada sesiapa yang mampu melayani semua isterinya dengan adil dan saksama. Justeru.

Amalan poligami adalah ubat bagi menangani masalah umat manusia. menurut portal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. beliau berpendapat tidak perlu menubuhkan kelab untuk menggalakkan poligami. dalam dunia moden Islam. dalam undang-undang keluarga Islam. bukannya hanya pandai mengatakan poligami itu tidak adil. Surah Al-Nisa'. tetapi tidak menerima alternatif untuk mengangkat martabat manusia melalui poligami.000 Muslim yang berkahwin lebih daripada seorang isteri. poligami dibenarkan dengan syarat suami hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada Mahkamah Syariah terlebih dahulu. lebih daripada 65 peratus lelaki yang berkahwin mempunyai hubungan dengan lebih dua. surah al-Maidah:50) Tetapi peraturan suci lagi baik inilah yang ditolak oleh Barat dan konconya. bagi kaum yang menyakini." katanya. "Dalam masyarakat bukan Islam. atau empat.menggunakan emosi kerana ia soal hukum. "Dan siapa lagi yang hukumnya lebih baik daripada hukum Allah. Oleh kerana kebaikan itu. Islam memutuskan ia suci. Morocco dan Lubnan. amalan poligami lazimnya diamalkan di negara yang mengamalkan ajaran Islam sejati seperti Arab Saudi. Bagaimanapun. "Di antara 22 negara ahli Liga Arab. Mesir. "Soal hukum tidak perlu dibincangkan dan dipolemikkan apatah lagi membabitkan emosi. Sheikh Muhamad al-Hanooti. Tunisia dan Turki (http://en. ayat 3 menyatakan: "Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap anak-anak yatim." Menurut Ahli Majlis Fiqah Amerika Utara. Bosnia. "Kita harus membincangkan bagaimana untuk berlaku adil. maka berkahwinlah dengan perempuan yang kamu berkenan. Poligami dilarang di sisi undang-undang di sesetengah negara Muslim yang tidak mengamalkan undangundang Islam dalam peraturan perkahwinan. dua. Tunisia melarang poligami. seperti Azerbaijan. realitinya susah untuk mendapati seorang daripada 10. Tetapi jika kamu bimbang tidak akan . Terdapat dua ayat al-Quran yang membincangkan isu poligami." (Al-Quran. bahkan 45 peratus wanitanya mengadakan hubungan di luar perkahwinan. manakala norma yang bukan-bukan mendapat tempat pula. Bagaimanapun." Di Malaysia. Timur dan Barat Afrika seperti di Sudan yang diberikan galakan oleh presiden kerana tingginya populasi wanita. "Mereka menerima perzinaan.wikipedia. ia tidak dipersetujui kebanyakan negara Arab yang menerima pengaruh barat dan sekular seperti Syria. tiga dan empat wanita. sehingga ia kelihatan janggal untuk bertapak di dalam masyarakat Islam sendiri. tiga. Menurut sumber itu.org/wiki/Polygamy).

Contohnya di negeri Perak. seorang suami yang ingin memohon untuk kebenaran berpoligami perlu mengikuti sesi kaunseling untuk perbincangan. Ini menurut seksyen 23 Undang-Undang Keluarga Islam (negeri Selangor) 2003. Menurut seksyen 23(4) faktor-faktor yang dipertimbangkan ini antaranya adalah mengapa poligami itu patut dan perlu. "Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil antara isteri-isteri kamu. Apa yang dimaksudkan di sini adalah Mahkamah Syariah akan juga mengambil kira perasaan isteri dalam perkahwinan poligami yang dirancang oleh suami. Dalam mendapatkan kebenaran mahkamah. Mengikut perundangan syariah di Malaysia. Tetapi poligami yang berlaku sekarang kebanyakannya adalah tidak menurut asas ini. maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja.Yang demikian itu adalah lebih dekat. Beliau harus mengisi borang IB.berlaku adil (Antara isteri-isteri kamu). tanggungannya. kaum lelaki dibenarkan berpoligami tetapi beliau haruslah memenuhi beberapa syarat. Mahkamah Syariah akan turut tidak bersetuju. sekalipun kamu bersungguhsungguh (hendak melakukannya). nasihat dan untuk mendapatkan panduan berumah tangga. suami yang hendak berpoligami tidak perlu memohon kebenaran mahkamah. Mahkamah Syariah masih boleh memberi kebenaran bagi suami untuk berpoligami sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju . iaitu borang permohonan berpoligami dan membuat Akuan Bersumpah dengan membawa dua orang saksi lelaki. Setiap negeri mempunyai syarat yang berbeza berkaitan poligami. Tetapi lain halnya di Selangor dan Kuala Lumpur. Allah berfirman seterusnya. (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman.. Mahkamah Syariah akan memberi satu tarikh bagi membicarakan permohonan suami. Ia bukanlah bermakna bahawa sekiranya isteri sedia ada tidak bersetuju. yang sedia ada dan yang akan ditanggungjawabkan dan sama ada izin atau pandangan isteri sedia ada telah diperoleh.. poligami lebih dilihat kepada satu tanggungjawab dan sekatan untuk memastikan keadilan terhadap balu dan anak-anak yatim. Persetujuan isteri hanyalah salah satu perkara yang akan dipertimbangkan oleh mahkamah. ada beberapa faktor yang akan dipertimbangkan.'' Menurut dua ayat di atas. Di Selangor.'' Kemudian dalam ayat 129 surah yang sama. suami yang ingin berpoligami hendaklah mendapatkan kebenaran Mahkamah Syariah terlebih dahulu. pendapatan suami. Di kedua-dua negeri ini.

suami yang menipu mengenai status kahwinnya yang sebenar kepada bakal isteri. bersamaan dengan . Sekiranya suami berkahwin di luar negara maka dia hanya perlu mendaftarkan perkahwinan poligami tersebut. menipu atau berbohong dia tidak layak untuk berpoligami. bakal isteri. Proses pengesahan adalah berlainan dari perbicaraan poligami dan isteri sedia ada tidak perlu dipanggil untuk hadir. Jawatankuasa Ulang Bicara Syariah Selangor telah menolak permohonan poligami kerana suami telah gagal untuk membuktikan kemampuan kewangannya untuk berpoligami. Suami yang mahu berpoligami haruslah tidak menganggu nafkah keluarga sedia ada. Undang-undang Syariah di Malaysia adalah berdasarkan tempat dan bermakna keperluan syarat yang ada di Selangor adalah tidak terpakai di Perlis. Tentu sekali sekiranya suami adalah seorang yang suka mendera. suami berbohong dalam borang permohonan kahwin dan ketidakadilan ke atas anak-anak kerana tidak mendapat nafkah secukupnya. Salah satu seksyen (5) yang baru di dalam enakmen ini adalah Mahkamah Syariah hendaklah memanggil suami. wali kepada bakal isteri dan mana-mana pihak yang mahkamah fikir patut untuk memberi keterangan tentang perkahwinan poligami ini. Dalam kes Rajmah Lwn Abdul Wahab (1990) 7 JH 171. Sememangnya terdapat kes di mana suami tidak memberitahu isteri sedia ada mengenai permohonan poligaminya. isteri sedia ada. Juga sekiranya suami berkahwin di negeri lain dari tempat dia tinggal. Ia dapat mengelakkan kes-kes di mana isteri sedia ada tidak mengetahui suami telah berkahwin lain. Justeru adalah perlu bagi keseragaman undang-undang syariah di Malaysia. isteri sedia ada tidak perlu dipanggil.ke atas permohonan poligami suami. Ini kerana isteri sedia ada sudah bertahun-tahun bersama suaminya dan dia lebih arif terhadap prilaku suami daripada orang lain. contohnya sekiranya dia menetap di Selangor dan memohon untuk berkahwin di Perlis. Adalah wajar bagi mahkamah untuk memanggil isteri sedia ada bagi memberi keterangan terhadap permohonan poligami suaminya. Oleh itu. Perkara ini membolehkan perkahwinan ini diketahui oleh semua pihak yang terbabit dan tidak berada di dalam keadaan rahsia. Persoalan kemampuan suami untuk berlaku adil antara isteri-isteri adalah penting untuk ditentukan dan tiada siapa yang lebih layak memberi pandangan selain daripada isteri sedia ada.

Apa makna poligami menurut ustad ? Poligami dari sisi sejarah. Mulai dari kisah pengusaha Wong Solo. sesungguhnya poligami itu bukan bersumber dari ajaran Islam. Apalagi kita merupakan satu Negara dan oleh itu tidak perlu adanya berlainan undang-undang syariah di setiap negeri. jumlah tertinggi jumlah poligami ialah pada tahun 2002 iaitu 2. ia akan menyakiti orang yang tertimpa karena durinya yang tajam. manakala yang paling sedikit ialah pada tahun 2004 iaitu 651 pasangan. Bahkan perlu saya tegaskan. Jadi semuanya bisa masuk kategori lima itu. Simak perbincangan tentang sejarah dan arti Poligami. Ia adalah pintu pengaman saja. sunnah. Poligami juga salah satu peristiwa fenomenal di Indonesia. Kalau dilihat dalam kitab Fiqh Sunnahnya Sayyid Sabiq pun dibagi lima. apakah ini juga berlaku dalam hukum poligami ? Ya itu sama. mubah. Dalam hukum nikah itu kita kenal ada lima kategori. ahkamul khamsah itu berlaku bagi semua bentuk perbuatan manusia. Kelantan negeri-negeri lain dengan 1. namun tetap diburu karena sensasinya yang luar biasa. sementara praktek poligami di dunia sudah terjadi sebelum abad ke tujuh. makruh dan haram. Sebelum Poligami menjadi hal yang sembrono. wajib. Di dalam jangka masa 10 tahun dari tahun 1995 hingga 2004. Poligami yang diwajibkan seperti apa ? .331 pasangan. Aa Gym dan Syekh Puji (Semarang) serta mungkin masyarakat lain yang tidak tersentuh media.undang-undang sivil. Di Melaka tiada kes yang dilapurkan.604 pasangan. Pembaca yang berminat mengetahui perincian statistik tersebut boleh membaca di link laman wen JAKIM ini: Perbincangan poligami selalu menyedot perhatian. dan pernikahan itu ada yang haram. Perangkaan ini dipetik dari sumber JAKIM. pemikiran dari Ustad Wahfiuddin ini perlu kita renungkan tentang arti Poligami sebenarnya. Ibarat buah durian. Saat itu menjadi hal wajar di berbagai peradaban dengan istilah selir dan lain-lain. sebenarnya sebagai pintu darurat dalam situasi darurat sosial tertentu. Akankan poligami bernasib sama dengan µperceraian¶ yang halal tapi dibenci ?. Islam yang dibawa Muhammad sejak awal abad ke -7. tetap hangat hingga saat ini. ia juga memudahkan masyarakat Islam kita. manakala yang paling sedikit ialah Wilayah Persekutuan Labuan dengan 4 pasangan. Istilah yang telah dipraktekkan sejak ribuan tahun dulu. Di antara semua negeri-negeri di Malaysia. dan diangkat jadi Rasul umur 40 tahun sekitar 609 M.

Jadi kalau kita baca ayat-ayatnya. ketika tahun 1992 Muslim Bosnia dihabisi oleh orang Serbia dan Kroasia. Maka ketika Al-Qur¶an bicara poligami. dominasi kekuatan laki-laki berdasarkan fisik. Lantas anak-anak pun menjadi serba terlantar. Setelah perang usai ternyata banyak perempuan yang jadi janda dan yatim. Orang cenderung mengabaikan anak yatim karena cenderung mengurus anak dan keluarganya sendiri. Kalau mereka mau lebih makmur. karena banyak lelaki gugur di medan perang. Jadi. Maka rata-rata yang dagang adalah kaum laki-laki. seperti disebutkan dalam surat Al-Quraisy. terjadi secara alami. Poligami adalah tuntutan dari sebuah keadaan zaman. sementara pusat perdagangan saat itu hanya ada dua. kedua. justru logika yang terbalik. Dalam situasi seperti itu. Misalnya. Ini gambaran Arab saat itu. Lantas muncullah kondisi. sebenarnya Qur¶an bukan mendorong untuk menikah lebih dari satu menjadi dua. Disitulah laki-laki yang tersisa harus banyak kawin dengan banyak perempuan. terjadilah peperangan dengan penyamun dan begal serta dituntut kekuatan fisik. tetapi setelah terjadi distorsi dan penyimpangan. maka armada perang makin kecil. datanglah Islam untuk melakukan koreksi. Konteks matsna wa tsulatsa juga seperti sejarah itu ? . dan timur jauh). janda dan anak-anak terlantar siapa yang mengurus. Karena jumlah istri yang begitu banyak. kalau tidak bisa ya cukup satu saja. Kalau Mekkah dingin mereka ke Yaman. karena minimnya jumlah lelaki. poligami disitu diperlukan. pertama. Syam di utara (pedagang Romawi dan Persia). di selatan ada Yaman (pedagang Madagaskar. dan kalau panas. Karena dagang dengan medan demikian berat. laki-laki yang berperang. Itulah dua daerah perdagangan yang paling dekat. Tentu saja dalam poligami seperti itu akan muncul banyak distorsi. Nah. mereka tinggal di lembah Bakka yang dikelilingi gurun pasir Hijaz. Dan banyak pula yang terbunuh menghadapi medan yang ganas. Mereka menemui dua musim.Dalam kasus-kasus darurat sosial yang begitu tinggi. armada dagang melemah. bukan satu menjadi delapan. dari delapan menjadi satu. karena dagang mereka dalam kabilah-kabilah dan laki-laki banyak yang mati. apa yang tadinya wajar. maka harus diperbanyak lagi jumlah anak laki-laki untuk menjaga kontinyuitas kabilah. supaya melahirkan anak laki-laki yang banyak. tiga dan empat. Dan empat pun disaratkan berbuat adil. memperkuat armada perang dan dagang. Mereka hidup dengan hanya menggembalakan ternak di gurun pasir yang sedemikian gersang. Bagaimanakah sejarah poligami di kalangan bangsa Arab ? Kaum Arab Quraisy itu mobilitasnya tinggi sekali. yang saat itu didominasi patriarkis. Tetapi dari poligami yang belasan disuruh memaksimumkan menjadi empat. Majelis Ulama Bosnia memerintahkan lelaki muslim untuk berpoligami. perlakuan yang tidak semestinya. mereka ke Syam. mereka harus berdagang. Perempuan dan anak-anak diungsikan. maka tidak semuanya mendapatkan perlakuan yang baik.

peduli pada anak yatim. Ayat 3 memang ada kata fankikhuuu. bahawa kamu tiada akan berlaku adil. Demi bisa berbuat adil pada anak yatim. Hasrat seseorang itu untuk berkahwin lebih satu dibenarkan oleh hukum syarak jika ia mampu dari segi zahir dan batin malah. dua. Ayat 2. Tetapi jika kamu takut. merujuk Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor.2 dan 3. dan anak itu menjadi anakmu juga. keadilan dan perlindungan anak yatim. 2003 Seksyen 23 (1) memperuntukkan: "Tiada seorang pun lelaki semasa wujudnya suatu perkahwinan boleh. Maka kawini ibunya. maka kahwinilah olehmu perempuan yang baik bagimu. tiga atau empat orang. Dan poligami disinggung hanya sebagai pilihan solusi.taqwa. Ayat 1 berbicara ittaquu. Harus dijawab ayat 1." . Sebab ayat tiga berawal dari huruf waw athafwain khiftum . Topik utamanya adalah bicara taqwa. in khiftum « itu syaratnya keadilan. kecuali dengan mendapat kebenaran terlebih dulu secara bertulis daripada mahkamah. Hal itu dijelaskan melalui al-Quran dalam firman Allah yang bermaksud: "Jika kamu takut bahawa kamu tak akan berlaku adil mengenai anak yatim. kawini ibunya. maka kahwinilah seorang saja. padahal ini salah. bukan topik utama.jadi harus lihat ayat 2.Ya. besok tua ada harapan. Besok kita tua memang dia mau menolong kita ?. juga lihat ayat 1. Kenapa ?. selain berniat untuk meramaikan umat Nabi Muhammad pada akhirat kelak. Sebab seringkali orang sulit berbuat adil pada anak yatim. Dan kalau dicermati ayat 3 ini yang lebih fokus adalah perlakuan adil dan tidak menelantarkan anak yatim. Sebaliknya mereka hendaklah menjadikan perempuan sebagai insan yang boleh menenangkan hati. ayat 3) Peruntukan undang-undang di Malaysia juga tidak melarang seseorang itu berkahwin lagi satu tetapi dengan syarat hendaklah mendapat kebenaran bertulis daripada mahkamah terlebih dulu. tetapi bersyarat. membuat akad nikah perkahwinan yang lain dengan perempuan lain. Tapi kalau nolongin anak sendiri. Umat Islam yang ingin berkahwin lebih daripada satu diingatkan tidak menjadikan perempuan bakal mereka kahwini sebagai barangan untuk berseronok saja. Lantas mana ayat poligami?. Anak yatim itu anak orang lain." ² (Surah An-nisa. mampu juga untuk berlaku adil antara kedua-dua pihak. Sebagai contoh.. maka banyak orang yang ngomong ayat poligami itu dalam an-Nisa:3.

Butir komitmennya dan kewajipan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan. termasuk orang yang akan menjadi tanggungannya berikutan perkahwinan dicadangkan itu. INFO: Syarat poligami: Perkahwinan yang dicadangkan itu patut atau perlu. tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan. isteri atau isteri-isterinya sedia ada. mahkamah boleh menolak permohonan untuk berkahwin lagi satu. Kes itu hendaklah didengar secara tertutup. keuzuran jasmani. seperti dikehendaki hukum syarak. mahkamah selepas menerima permohonan akan memanggil pemohon. Mahkamah boleh memberi kebenaran kepada pemohon jika mahkamah berpuas hati bahawa pemohon memenuhi kesemua syarat ditetapkan. Pemohon berupaya memberi layanan adil kepada semua isterinya mengikut kehendak hukum syarak. memandang antara lain. bakal isteri. hal berikut iaitu kemandulan.Seksyen 23 (4) Enakmen yang sama menyatakan bahawa permohonan seseorang itu untuk berpoligami hendaklah dikemukakan kepada mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah mengandungi perkara berikut: y Suatu ikrar (akuan) yang menyatakan alasan mengapa perkahwinan dicadangkan itu patut atau perlu. sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak persetubuhan atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri sedia ada. wali kepada bakal isteri dan orang lain yang mahkamah berpandangan boleh memberi keterangan di atas permohonan poligami itu. Pandangan isteri atau isteri-isterinya sedia ada sudah diperoleh atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu. Bilangan orang tanggungannya (isteri atau isteri-isteri sedia ada dan anak) termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan dicadangkan itu. Pendapatan pemohon pada masa itu. y y y Mengikut seksyen 23 (5) enakmen yang sama. Pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung. semua isteri dan orang tanggungannya. Jika permohonan tidak memuaskan hati. .

sebaliknya untuk menjaga hak isteri atau isteri-isteri dan bakal isteri termasuk anak supaya tidak terabai nafkah hingga menyebabkan ketidakadilan kepada mereka. walaupun ada persetujuan di pihak isteri atau isteri sedia ada mahkamah masih boleh untuk tidak membenarkan permohonan pemohon sehingga mahkamah berpuas hati dengan syarat di atas terlebih dulu dipenuhi. Apa ditimbulkan di sini adalah apabila pemohon itu tidak mempunyai kemampuan serta pendapatan yang baik. jika pemohon gagal membuktikan syarat itu. Tanggungjawab memberi nafkah terletak di bahu suami selain mendidik isteri serta anak ilmu dunia dan akhirat . perkahwinan bukan terarah kepada hawa nafsu saja sebaliknya ia diselangi tanggung jawab yang besar serta amanah Allah yang harus dipikul suami. Harus diingat. Syarat di atas hendaklah dibuktikan oleh pemohon keseluruhannya. mahkamah boleh untuk tidak membenarkan permohonan pemohon berkahwin lagi satu.Perkahwinan yang dicadangkan tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri isteri sedia ada. Dalam hal ini. Syarat yang dibuat penggubal undang-undang bukan bertujuan menafikan hak pemohon serta hasrat isteri-isteri pemohon sedia ada. Masalah tidak akan timbul jika pemohon seorang berkemampuan dari segi kewangannya. Dibimbangi semata-mata bagi menjaga hasrat seseorang untuk berkahwin berlaku kemudaratan lebih berat seperti pengabaian nafkah terhadap isteri serta anak.