You are on page 1of 4

http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gDFxNLczdTEw N_Uz8DA09PjwB_JwszIwM_I_2CbEdFACRA0Ag!/?

WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wcm/connect/s bv_vn/sbv_vn/sbv.vn.vienchienluoc/sbv.vn.chienluoc.2/8db93e0045f8c7b48536f70e2e016350

Mô hình Ngân hàng a n ng c a m t s qu c gia trên th gi i 2.1. M M , lo i mô hình ngân hàng a n ng ã có t lâu trong l ch s ngành tài chính n c này. Nhìn l i l ch s phát tri n c a các ngân hàng M t cu c kh ng ho ng 1929-1933 cho n nay, có th th y r ng th tr ng tài chính M nói chung và mô hình ngân hàng a n ng t i M nói riêng ã ch u nh h ng nhi u b i nh ng cu c kh ng ho ng nghiêm tr ng t th k tr c: i kh ng ho ng nh ng n m 1930; Kh ng ho ng tài chính 1997-1998; Kh ng ho ng n d i chu n b t u t n m 2008.

N c M ã t ra l nh nh t v i mô hình ngân hàng a n ng k t sau cu c i kh ng ho ng 1929-1933 qua o lu t Glass - Steagall n m 1933 v i s tách r i ho t ng u t v i th ng m i trong h th ng ngân hàng. Các d ch v ngân hàng u t (nh b o lãnh phát hành ch ng khoán) liên quan t i vi c mua bán c phi u m i và n do ngân hàng th ng m i th c hi n thay m t cho các công ty ã b c m trong o lu t này. Nguyên nhân sâu xa c a v n này là mâu thu n l i ích (interest conflicts). Ba y u t c b n ã tác ng sâu s c n mô hình phát tri n c a các ngân hàng M , ó là: Th nh t, ph i k ns v c a th tr ng ch ng khoán n m 1929 và cu c i suy thoái kinh t 1929-1933. R t nhi u ng i ã k t t i cho ho t ng u c c a các ngân hàng và các ho t ng mang tính ch t a n ng là nguyên nhân c a cu c kh ng ho ng nói trên dù r ng không có m t b ng ch ng nào th c s thuy t ph c ch ng minh s liên h gi a các ho t ng u c v i s v c a th tr ng ch ng khoán; các ngân hàng th ng m i, v i s háo h c u t quá m c vào th tr ng ch ng khoán, b cáo bu c ã v t quá gi i h n cho phép, ã mua c ph n c a các t p oàn r i bán l i cho công chúng. M i quan h ch t ch gi a ho t ng ngân hàng và ho t ng ch ng khoán ã làm t ng s c m nh n c a công chúng vào mâu thu n l i ích và làm xói mòn kh n ng c a ngân hàng vào vi c xác nh n m t cách tin c y giá tr c a ch ng khoán mà h ang b o lãnh. Ví d m t doanh nghi p khách hàng c a ngân hàng ang suy gi m giá tr nh ng công chúng ch a nh n bi t c i u này, ngân hàng có th s d ng ho t ng ch ng khoán c a h a ra m t t phát hành ch ng khoán cho doanh nghi p, trong ó thông tin không trung th c v ch t l ng c a t phát hành v i công chúng u t bán ch ng khoán ó. Ti p theo, n u khách hàng không bi t ch t l ng doanh nghi p khách hàng c a ngân hàng, ngân hàng có th ti p t c tài tr cho các khách hàng t t nh t c a h và a nh ng doanh nghi p y u kém h n ra th tr ng v n. Ngoài ra, các ngân hàng còn có th áp t các doanh nghi p khách hàng c a mình mua luôn các d ch v ch ng khoán c a h , ho c không s b h n ch trong

C c qu n lý ti n t M ra quy nh m i cho phép các ngân hàng có gi y phép ho t ng trên toàn qu c có th cung c p d ch v b o lãnh phát hành n u nh d ch v này c th c hi n thông qua các công ty con. v i i u ki n ngân hàng không c u t quá 10% v n c ph n vào m t công ty. công ty ch ng khoán «) và c chuy n giao vào tay nh ng công ty tài chính hùng m nh cùng v i các qu phòng h (hedge funds) thu c các t p oàn tài chính này. ngân hàng có th cung c p toàn b d ch v tài tr và t v n qu n lý i v i ho t ng kinh doanh ch ng khoán. i u này cho phép nhân viên tín d ng ngân hàng c ng tác ch t ch v i gi i kinh doanh ch ng khoán trong quá trình tìm ngu n tài tr cho khách hàng. vào nh ng n m 80.v n ã l n . Thông qua nghi p v b o lãnh phát hành. Vào tháng 11-1999.tr thành l n h n n a. N m 1996. Trên th c t . i u ó ti m n quá nhi u nguy c . vi c ban hành B lu t Ngân hàng 1933 hay còn g i là o lu t Glass-Steagall ã phân tách ho t ng ngân hàng th ng m i và ho t ng ngân hàng u t . Ví d ngân hàng th ng m i tr lãi su t ti n g i là X% thì cho vay l i ch m c X + 2 (ho c 3%) mà thôi m b o tính an toàn và gi v ng ni m tin c a ng i dân ã g i ti n ti t ki m. Lu t GlassSteagall quy nh nh ng ngân hàng l n nh t n c M không c quy n tham gia vào các ho t ng ngân hàng u t i v i h u h t các t phát hành ch ng khoán. Vi c bãi b o lu t Glass-Steagall d n t i nh ng v sáp nh p thành nh ng ngân hàng l n c a M . Cu i cùng là s t ng c ng vai trò và s can thi p quan tr ng c a Chính ph Liên bang trên th tr ng tài chính. o lu t Gramm-Leach-Bliley m i này ã cho phép cung c p các d ch v c a ngân hàng a n ng và m ng cho các nh ch tài chính . ngân hàng ã t o cho các công ty m t kênh huy ng v n m i bên c nh hình th c cho vay v n truy n th ng. Tr c áp l c l n t các ngân hàng hàng u trong n c. M t s n i l ng h n n a trong l nh v c kinh doanh ch ng khoán và nh v y. và vi c theo u i nh ng l i nhu n kh ng l ã làm m t i s sáng su t trong quy t sách. ít r i ro nh t và có y th ch p c th m t cách t ng x ng. S sáp nh p s t ng thêm s c m nh cho c ngành tài chính b ng vi c làm t ng c h i t o ra nh ng kho n l i nhu n l n. nh ng c ng . Nhi u công ty ã ánh giá r t cao nghi p v này c a ngân hàng. Tuy nhiên. Th hai.Financial Services Modernization Act) cho phép ki m soát toàn di n i v i k ngh tài chính (bao g m các công ty b o hi m. o lu t Glass-Steagall b h y b và c thay th b i o lu t Gramm-Leach-Bliley (hay còn g i là o lu t Hi n i hoá các d ch v tài chính . Cho t i cu i nh ng n m 90.vi c cho vay. qu h u b ng. C c d tr Liên bang M ã c p cho h n 40 ngân hàng c quy n cung c p d ch v b o lãnh phát hành ch ng khoán.ngân hàng th ng m i ch c ho t ng trong l nh v c cho vay nh ng ho t ng kinh doanh truy n th ng. C c D tr liên bang ã b t u n i l ng các quy nh i v i vi c ngân hàng kinh doanh ch ng khoán do khách hàng c a h phát hành. Nh v y. h n c hình th c cho vay truy n th ng b i ã cung c p cho h m t ngu n v n dài h n v i chi phí th p h n. c bi t là không c th c hi n nghi p v b o lãnh phát hành trái phi u và c phi u m i. và do thành công c a các i th c nh tranh n c ngoài. vi c ng n các ngân hàng l n nh t không c u c tràn lan vào th tr ng ch ng khoán khi n o lu t Glass ² Steagall b coi là m t o lu t hà kh c và kìm hãm.

Tr c khi bãi b lu t Glass-Steagall. các nh ch tài chính c a M ang h ng t i xây d ng các t p oàn tài chính l n. vi c bãi b lu t Glass-Steagall này ã làm gia t ng các kho nn d i chu n (sub-prime). Thêm vào ó. trong khi các ngân hàng Châu Âu có th th c hi n vi c cung c p tín d ng và th c hi n nghi p v u t vào cùng m t khách hàng thì i u này nói chung c coi là b t h p pháp M . ây c ng là m t y u t chính ã kìm hãm s a d ng hoá ho t ng c a các ngân hàng. K t khi bãi b Glass Steagall vào n m 1999. ang t p trung ngu n l c c a mình hình thành m t ngân hàng a n ng d ng ´m ngµ (banks· networks) b ng vi c xây d ng các c ng và xa l i n t cung c p các d ch v tài chính a l nh v c. ây là m t mô hình c d báo là s có kh n ng c nh tranh r t cao trong th i i bùng n công ngh truy n thông và thông tin (CIT) c ng nh yêu c u v m t th i gian c a các d ch v tài chính này ang c a lên là m t trong nh ng y u t hàng u.Mâu thu n l i ích d n n l m d ng: Vi c cung c p c d ch v ngân hàng th ng m i và ngân hàng u t có th d n t i mâu thu n l i ích. Ngoài ra. nh ng t p oàn kh ng l nh Microsoft Corp. bao g m: . nh h ng quy n l i khách hàng. h có th c nh tranh t t h n các i th ngân hàng u t khác không có ho t ng ngân hàng th ng m i. Ví d ngân hàng có th ch p nh n cho vay các kho n vay d i chu n cho các doanh nghi p trong tình tr ng khó kh n hay chu n b phá s n ch vì ngân hàng ang n m gi ch ng khoán nh m c u giá. M t i m áng chú ý n a là trong khi các ngân hàng này tuy có nh ng u tiên .S t p trung quy n l c: Vi c k t h p ngân hàng th ng m i và ngân hàng u t s t o nên m t quy n l c l n c a các ngân hàng th ng m i và d n n vi c h thôn tính các ngân hàng u t . các ngân hàng u t . . Các ngân hàng c a M c ng ang chuy n h ng t i m t d ng ngân hàng a n ng t ng t các ngân hàng Châu Âu nh ng không hoàn toàn gi ng mô hình kinh i n c a Châu Âu l c a. trong i u ki n bùng n công ngh thông tin và bành tr ng c a các t p oàn công ngh i n t M .bóp ngh t kh n ng t n t i c a nh ng ngân hàng nh và báo kho n n x u c a các ngân hàng l n. n d i chu n kho ng 5%. sau h n m t th p k xâm nh p th tr ng trên th c t .R i ro và s an toàn c a ngân hàng th phát hành và u t ch ng khoán có th d Chính ph ph i ng ra c u v t. H n n a s làm m t ni m tin c a dân chúng vào h th chính. Ví d khác. mô hình ngân hàng a n ng ã cho th y không ph i là m t mô hình hoàn h o b i m t s nh c i m là nguyên nhân ra i o lu t Glass-Steagall (1933) tr c ó.S c nh tranh không công b ng: Ngân hàng th ng m i c tr c p m t ph n b o hi m ti n g i do ó c phép huy ng v n nhàn r i trong dân r h n thông qua các kho n ti t ki m. ngân hàng có th ép các khách hàng tín d ng c a mình u t vào các ch ng khoán mà b n thân ngân hàng mu n bán ra trong quá trình u t hay phân ph i phát hành ch ng khoán. Do ó n u cho phép kinh doanh ngân hàng u t . sau khi bãi b lu t Glass-Steagall. . ng m i: Các ngân hàng tham gia vào b o lãnh n n r i ro cho các khách hàng g i ti n và s p c a các ngân hàng th ng m i có th ng ngân hàng và d n t i v h th ng tài . ngày nay. n d i chu n lên 30%. ng nguy c t o ra nh ng Qu th c. Các công ty b o hi m. Vi c này s d n n c quy n c nh tranh và ho t ng không hi u qu .

Các quy nh v an toàn v n theo Hi p nh Basel II áp d ng cho ngân hàng th ng m i có m c ng t nghèo h n nhi u so v i ngân hàng u t . công ty b o hi m. th nh ng ch c ch n r ng m t s c quan ph c trách i u ti t này có m t ph n trách nhi m tr c cu c kh ng ho ng tài chính v a qua. thông qua các ho t ng nh liên doanh. SEC và FDIC s phát sinh chi phí và òi h i h th ng thông tin qu n lý tiên ti n. . ti n g i thanh toán. H s òn b y tài chính ch c ch n s ph i gi m t m c 25-30 l n hi n t i xu ng d i 20 l n. b o hi m ti n g i i v i m ng ngân hàng th ng m i s là nh ng chi phí tài chính i kèm. U ban ch ng khoán và giao d ch SEC. i u này s h n ch các ho t ng r i ro và s d ng òn b y tài chính quá tr n. liên minh. ó là các công ty ch ng khoán. các ngân hàng u t có th t a ra các quy t nh kinh doanh r i ro. Ngoài ra vi c trích l p các qu nh d tr b t bu c. Vi c u t cho con ng i và công ngh thông tin có vai trò quan tr ng.N u nh tr c ây. trong ó. Công ty b o hi m ti n g i liên bang FDIC«). Các ngân hàng a n ng s ph i thành l p ra các công ty con chuyên v ho t ng ngân hàng th ng m i và các ho t ng này ph i tuân th các quy nh ch t ch v an toàn c ng nh c ch báo cáo. Hi n nay.hàng u h ng t i mô hình ngân hàng a n ng thì trên th c t các th ch tài chính khác c a M t c i u ó nhanh h n. Vi c tuân th các yêu c u giám sát c a c FED. s d ng òn b y tài chính cao nh m t o ra các kho n l i nhu n kh ng l (d i s giám sát c a SEC) thì gi ây các ngân hàng a n ng ch p nh n s giám sát ch t ch c a FED. SEC và FDIC. R t khó có th t ng t ng r ng vi c bãi b các quy nh trên th tr ng tài chính M ã th t b i và các quy nh m i trong l nh v c này là c n thi t. M có m t s c quan chính ph ph trách i u ti t th tr ng tài chính (ví d nh C c D tr liên bang FED. FED s có vai trò là c quan giám sát t ng h p. các nghi p v u t và vi c m r ng các s n ph m m i.