You are on page 1of 67

O SIXPAC

David V.V.

1

¿Que significa?

Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas
2

A Ortofoto

A ortofotografía é unha presentación fotográfica dunha superficie terrestre, coa mesma escala, libre de erros e deformacións, coa mesma validez dun plano cartográfico. Conséguese mediante un conxunto de imaxes aéreas (tomadas dende un avión ou satélite) que foron correxidas dixitalmente para representar una proxección ortogonal sen efectos de perspectiva, na que polo tanto é posible realizar medicións exactas, ao contrario que sobre unha fotografía aérea sinxela, que sempre presentará deformacións causadas pola perspectiva dende a cámara, a altura ou a velocidade á que se move a cámara. A este proceso de corrección dixital se le llama ortorectificación. Polo tanto, unha ortofotografía (ou ortofoto) combina as características de detalle dunha fotografía aérea coas propiedades xeométricas dun plano.

3

¿Que é o SIXPAC?

É un rexistro público de carácter administrativo, dependente do Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) e da Consellería do Medio Rural a través do Fondo Galego de Garantía Agraria (Fogga). O sistema consta dun mosaico de ortofotos dixitais que abranguen todo o territorio nacional, sobre as que, inicialmente, se superpoñen os planos parcelarios de catastro de rústica, de forma que, para introducindo a referencia, o sistema proporciona a imaxe da parcela, permitindo así mesmo a súa impresión en papel.
O SIXPAC permite identificar xeograficamente as parcelas

declaradas polos agricultores e gandeiros, en calquera réxime de axudas. Emprega as tecnoloxías máis avanzadas en información xeográfica automatizada. En Galicia o SIXPAC emprégase como instrumento de xestión integrado, fundamentalmente para as axudas da PAC.

4

Páxina principal

5

¿Porque se creou?
A UE obrigou a crear un Sistema Gráfico Dixital de Identificación de Parcelas Agrícolas (especialmente para as axudas comunitarias), utilizando as técnicas informáticas de Información xeográfica, recomendando as ortoimaxes aéreas ou espaciais. Dende xaneiro de 2005, cada Estado da UE dispón dunha base de datos gráfica de todas as parcelas de cultivo dixitalizadas, cunha precisión equivalente, polo menos, a unha escala 1:10.000.
6

A dixitalización do terreo

7

Obxectivos
 

Facilitar aos agricultores a presentación de solicitudes. Facilitar os controis administrativos (identificar mellor a orixe dos erros derivados das declaracións dos agricultores ou da gravación dos datos), e servirá para a resolución de casos dubidosos detectados como resultado destes controis. Facilitar os controis sobre o terreo, axilizando a localización de parcelas e permitindo a realización de "visitas rápidas " tanto nos controis clásicos como de teledetección.
8

Identificación co SIXPAC

9

Contido

Información que pode ser consultada co visor : • As ortoimaxes aéreas: En Galiza teñen unha precisión equivalente a unha cartografía a escala 1/5.000 e foron obtidas durante os anos 2002 e 2003 para a parte occidental e no 2007 para a parte oriental. • A división parcelaria: A partir da existente no catastro de rústica no ano 2003 ou 2004. O SIXPAC conserva tamén na maioría das parcelas as referencias numéricas de identificación existentes no catastro. • A división de cada parcela en partes (recintos) que teñen un uso SIXPAC distinto: a asignación de usos estables estableceuse por fotointerpretación das ortoimaxes aéreas e utilizando tamén outra información complementaria. • As características alfanuméricas dos recintos: as superficies oficiais no SIXPAC (que na actualidade non teñen que coincidir exactamente coas do catastro), e as características relativas ás utilizacións (uso actual de cada recinto e elixibilidade para determinadas axudas, e coeficiente de regadío).
10

Algunhas definicións

Parcela de referencia: superficie delimitada xeograficamente que ten unha identificación única, tomada da base do SIXPAC. Recinto SIXPAC: cada unha das superficies continuas de terreo dentro dunha parcela con uso agrícola único dos definidos dentro do SIXPAC.
11

División do terreo

12

O SIXPAC en Galicia

Configúrase como unha base de datos, que contén imaxes cartográficas dixitalizadas de toda Galicia, compostas por ortoimaxes aéreas e unha delimitación xeográfica de cada parcela do terreo coa súa referencia individualizada e os atributos correspondentes á súa xeometría e uso agrario. Acceso público a SIXPAC en modo consulta e información:
• Vía internet, na páxina web da Consellería de Medio Rural da Xunta de Galicia. • Páxina web do “Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino”, Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

A aplicación de consulta facilita información sobre:
• Parámetros de provincia, concello catastral, agregado, zona, polígono, parcela e recinto, a superficie deles e o 13 uso asignado a cada un.

Usos definidos no SIXPAC

14

Alegacións e solicitudes de modificación do SIXPAC

As persoas interesadas poderán presentar, ben alegacións á dita información porque non corresponde coa realidade por un erro, ou ben solicitudes de modificación porque foi actualizada posteriormente respecto á utilizada na execución dos traballos de creación do SIXPAC. Causas:
• a) Desconformidade do agricultor co uso, ou sistema de explotación (secaño/regadío) asignado a un recinto completo. • b) Desconformidade do agricultor co uso, ou sistema de explotación (secaño/regadío) en parte dun recinto. • c) Existencia dunha parcela situada en zona urbana que ten un uso agrícola.
15

Alegacións e solicitudes de modificación do SIXPAC (II)

Desconformidade coa morfoloxía da parcela:
• Presentadas polos titulares catastrais das parcelas. Para tal efecto, exixiráselles para a súa admisión que achegen un acordo escrito dos titulares das parcelas estremeiras e serán estudadas conxuntamente coa Dirección Xeral de Catastro e resoltas en consecuencia.

Outras alegacións e solicitudes de modificación:
• Cando impliquen un cambio na superficie da parcela, este só será admisible se a alegación se acompaña dun informe xustificativo perfectamente documentado, asinado por técnico competente e visado por colexio oficial.

Todas as alegacións e solicitudes de modificación deberán ir acompañadas dunha saída gráfica da aplicación de consulta SIXPAC, mediante a cal os interesados exporán as aclaracións pertinentes. 16

Documentación identificativa
a) Fotocopia do DNI ou CIF da persoa interesada.  b) En caso de persoas representadas, copia do DNI do representante legal, e documentación acreditativa desa representación. Ademais:  c) Cédula ou folla do padrón catastral.  d) Contrato de arrendamento, parzaría ou documento subscrito polo propietario, se non é o interesado.  e) Escritura pública de compravenda, nota simple do rexistro da propiedade ou outros que demostren o dereito ao uso da explotación.

As alegacións e modificacións deberán presentarse segundo o seguinte modelo e dirixiranse ao director do Fogga, acompañada, en cada caso, da documentación indicada nel.
17

18

Documentación que se achega

19

Lugar e prazo de presentación de alegacións e solicitudes de modificación

As alegacións e solicitudes de modificación ao SIXPAC presentaranse na Oficina Agraria Comarcal en que estea situado o recinto ou parcela ou a maior parte dos recintos/parcelas aos que afecten.

20

Tramitación e resolución de alegacións e solicitudes de modificación

As oficinas agrarias comarcais revisarán a documentación e cando se presenten deficiencias comunicaranllo ao interesado para que as emenden nun prazo de 10 días. 2. A comprobación por parte do Fogga da información subministrada, que pode dar lugar ás seguintes propostas:
• a) Proposta de resolución favorable da alegación se se comproba a veracidade dos datos que o agricultor proporciona, sen necesidade doutras actuacións. • b) Proposta de resolución desestimatoria que significará que a alegación non se pode aceptar. • c) Necesidade de información complementaria para solicitar ao interesado ou de visita ao recinto/ parcela da explotación.

3. Elevadas as propostas correspondentes, as alegacións serán resoltas pola Dirección do Fogga, e procederase á súa comunicación persoal aos interesados.

21

Renovación da malla catastral

22

¿Cómo chegar á páxina do SIXPAC?
BÚSQUEDA DE PARCELAS INFORMACIÓN DO SIXPAC

23

A través da páxina web CMR
www.xunta.es ▼ Goberno e institucións ▼ Consellerías ▼ Consellaría do Medio Rural ▼* Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) ▼ Sistema de Información Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC)
24

Páxina principal do SIXPAC

Búsqueda sen introducir datos ► Zoom da esquerda da pantalla ( + e - ). Búsqueda introducindo os datos precisos:
• Directa (sabendo do lugar). • Progresiva (metendo datos catastrais). • Por coordenadas.

25

¿Que podo facer?
Medir distancias.  Calcular áreas.  Ver as características das parcelas.  Mirar se o veciño fixo unha casa nova!!!

26

27

Exemplo de localización co SIXPAC

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

OUTRAS APLICACIÓNS

40

O SIXPAC no mundo forestal
  

Axudas para a reforestación de terras. Inventarios forestais. Proxectos de ordenación de montes (SOFOR).
• Localización e ubicación dos traballos. • Coñecemento do medio, no cal realizamos os traballos. • Desprazamentos.
41

IMPORTACIA DA ORIENTACIÓN E CARTOGRAFÍA NAS FASES DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

DETECCIÓN
• Ubicación exacta do incendio

MOVILIZACIÓN DE MEDIOS
• • • • OROGRAFIA TERREO PROXIMIDADE DE MEDIOS TIPO DE COMBUSTIBLES… MEDIOS A EMPREGAR

 

DESPRAZAMENTO DOS MEDIOS EXTINCIÓN DE INCENDIOS
• OROGRAFIA: Valgadas, Divisorias… • Coñecemento de camiños, carreteras, rios…
42

Outros campos que abrangue
        

Percorrido Camiño de Santiago e Albergues. Comunicacións: estradas, ferrocarril, camiños e sendas. Espazos naturais. Hidrografía: rede hidrográfica, toponimia, cuncas fluviais. Límites de poboación. Toponimia do relevo. Usos e vexetación. Xeoloxía. Urbanismo.
43

A CARTOGRAFÍA

44

Definición

Ciencia que estudia sistema e métodos de representación da Terra en todo o seu conxunto, ou en GRANDES EXTENSIÓNS, A PARTIR DE DATOS OBTIDOS:
 FOTOS AÉREAS  TOPOGRAFIA  XEODESIA

45

Os mapas

Representación a Escala da Superficie Terrestre. Conxunto de debuxos, sinais convencionais e termos escritos de variado aspecto, que constitúe un esquema da realidade.
46

Escala

É A RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE UN OBXECTO NA REALIDADE E A SÚA REPRESENTACIÓN NUN MAPA.
TIPOS DE ESCALA NÚMERICA
1:50.000 1:25.000 1:5.000

GRÁFICAS

47

Escala 1 :25.000
1 cm do plano equivale 25.000 cm realidade=250 m

Escala 1 :50.000
1 cm do plano equivale 50.000 cm realidade=500 m

48

ORIENTACIÓN NOS MAPAS
NORTE

OESTE

ESTE

SUR

49

UNIDADES MEDIDA

LONXITUDE DISTANCIA

SUPERFICIE AGRARIA
Proxección dunha determinada zona do terreo sobre un plano horizontal

m Km

Sistema métrico
m2 Km2

Unidades agrarias
Área (a) Centiárea (ca) Hectárea (Ha)
50

EQUIVALENCIAS

1Km2 =1.000.000 m2 =100 Ha 1Ha =10.000m2
UNIDADES AGRARIAS 1 a = 100 m2 1 ca =1 m2 Expresión dunha superficie 455.585 m2 = 45 Ha 55 a 85 ca. 2.450 m2 =0 Ha 24 a 50 ca.

 

 

51

SISTEMA DE COORDENADAS

COORDENADAS XEODÉSICAS ANGULARES

Expresadas mediante unha parella de números denominados latitude e lonxitude que expresan medicións angulares sobre a superficie dunha esfera.

COORDENADAS CARTESIANAS

Coordenadas UTM (Universal Transversa de Mercator).

52

COORDENADAS XEOMÉTRICAS

Latitude
A latitude proporciona a localización dun lugar, en direción Norte ou Sur dende o ecuador e expresase en medidas angulares que varían dende os 0º do Ecuador ata os 90ºN do polo Norte ou os 90ºS do polo Sur.

Lonxitude
Proporciona a localización dun lugar, na direción Este ou Oeste dende o meridiano de referencia 0º, tamén coñecido como meridiano de Greenwich, expresándose en medidas angulares comprendidas dende os 0º ata 180ºE e 180ºW.

53

ESQUEMAS GRÁFICOS DE LATITUDE E LONXITUDE

54

CARTOGRAFIA 1:25.000

Latitude Desprazamento Norte-Sur

Lonxitude Desprazamento EsteOeste

55

COORDENADAS UTM

FUNCIONA COMO UN SISTEMA DE COORDENADAS CARTESIANAS (inda que ten moita complexidade a explicación de cómo se determinan)
Norte Orixe Coordenadas Ecuador Meridiano Cero ou Greenwich

Oeste Eixo X Eixo Y

Este

Sur

56

ALTITUDE - COTA

POSICIÓN DUN PUNTO (EN ALTURA) CON RESPECTO AO NIVEL DO MAR. ¿COMO PODEMOS COÑECER A ALTITUDE?

57

CURVAS DE NIVEL

Son curvas debuxadas sobre un mapa ou plano, que unen puntos da mesma cota ou altitude. As curvas dependendo da escala dibuxanse cunha equidistancia
 1:25.000 Cada 10 m  1:50.000 Cada 20 m

Tamén se representan cotas cun punto e un número

58

59

PENDENTE
 

Mídenos a inclinación dun terreo. Variación de altitude nun espazo determinado.

Z= Desnivel
Ángulo =pendente=Z/D*100

Distancia reducida =D

60

EXEMPLO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE PENDENTE

Z=2,5
Ángulo =pendente=Z/D*100

D =450 m Se en 450 m sube 2,5 m En 100 metros sube

X

X=2,5*100/450=0,55 %
61

Exemplos cartográficos

62

CARTOGRAFIA 1:25.000

Coordenada UTM X=613000 Coordenada UTM X=612000 Escala 1:25.000 1cm=250m=0,25 Km Cuadrícula 4cm x 4cm 1000 m x 1000 m= 1km x 1Km

63

CARTOGRAFIA 1:25.000

Coordenada UTM Y=4706000

Coordenada UTM Y=4705000

64

CARTOGRAFIA 1:25.000

Coordenada UTM Y=4727000

Coordenada UTM Y=4726000

Coordenada UTM X=622000

Coordenada UTM X=623000

65

CARTOGRAFIA 1:25.000

Escala 1:50.000 1cm=500m=0,5 Km Cuadrícula 2 cm x 2cm 1000 m x 1000m= 1km x 1Km

66

Enlaces de interese

    

http://emediorural.xunta.es/visorsixpac/ http://mediorural.xunta.es/fogga/sixpac/ http://www.fega.es/PwfGcp/es/accesos_directos/ aplicacion_sigpac/index.jsp http://sitga.xunta.es/sitganet/ http://www.sedecatastro.gob.es/ http://acivro.blogspot.com/2009/05/cartografia-1introduccion-un-mapa-es.html

67