You are on page 1of 1

Argumentarea unui text

ARGUMENTAREA. CONSTRUC IA DISCURSULUI ARGUMENTATIV Modalitate de a prezenta i sus ine un punct de vedere asupra unei anumite probleme i, in egala m sur , de a convinge cititorul / interlocutorul de valabilitatea perspectivei propuse. Argumentarea cuprinde: - o ipotez , un punct de vedere formulat asupra unor aspecte ale operei literare sau asupra realit ii; - argumentarea propriu-zis , care ocup cea mai întins parte a unui text argumentativ. Pentru a convinge, autorul argument rii trebuie s fac apel la argumente conving toare. În demersul argumentativ se insereaz citate din lucr ri de autoritate, se fac referiri la idei ale unor personalit i, se ofer exemple familiare interlocutorului / cititorului. Nu este exclus (nici) argumentarea pe cale emo ional , în acest caz apelându-se la situa ii la care cititorul nu poate r mâne indiferent. - concluzia sau partea final a argument rii, care subliniaz dac punctul de vedere constituind ipoteza se sus ine sau se infirm . În redactarea unui text argumentativ trebuie s se aib în vedere formularea tu mult claritate a argumentelor, inându-se cont de prezentarea gradat a acestora, cele mai conving toare argumente fiind rezervate finalului, pentru ca demersul s - i asigure scopul. Ierarhizarea argumentelor poate fi marcat prin cuvinte ca: Äîn primul rând", Äîn al doilea rând" etc. Se recomand utilizarea unor cuvinte prin care se face apel la experien a cultural / de via a interlocutorului, implicându-1 în demers: ÄDup cum cunoa te i...", ÄNu v pute i îndoi de faptul ca...", ÄEste cunoscut de toat lumea faptul... "etc. Argumentele pot fi grupate în jurul unei idei sau teme, grupare subliniat prin in ceea ce prive te", Äreferitor la" etc. Argumentarea nu trebuie s exclud creativitatea, autorul bazându-se pe un Äscenariu" ce ine seama de preg tirea receptorului i de men inerea aten iei acestuia. Leg tura dintre segmentele discursului se realizeaz prin conectori constituind mijloace de realizare a coeziunii textului. A adar, într-un text argumentativ, este absolut necesar prezen a unor cuvinte ca: Ädeci", "or", Ätotu i", Ädimpotriv ", Äde altfel", Äde altminteri", Äpe de alt parte" etc.