ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI ECONOMIA AGROALIMENTARA SI A MEDIULUI

Proiect de Practică

Coordonator: Conf.dr.univ. Dobre Iuliana

Student: Bouros Andrei Serian A, Grupa: 1310

- 2010-

1

2

CUPRINS
* Introducere: Rolul Comisariatului Judean Vrancea al Garzii Nationale de Mediu in genstionarea mediului. * Capitolul I: Structura organizatorica. * Capitolul II: Stuctura activitatilor si suportul financiar al acestora. * Anexe. * Nota de constatare. * Desfasurarea perioadei de practica.

3

-sa asigure pentru noile unitati sau dezvoltarea celor existente. precum si stabilirea si includerea includerea in proiecte a procedeelor de retinere sau neutralizare a acestora. a juridicitatii nationale sau de exigenta suveranitatii statului. instalatiilor si dispozitivelor de protectie a mediului inconjurator. de productie sa asigure protejarea. a juridicitati nationale sau de inexistenta acestora. In acest scop. Regimul Juridic privind mediul inconjurator nu este unitar. concomitent cu desfasurarea lucrarilor de cercetare si proiectarea tehnologiilor de productie. cu precadere. in legatura cu activitatile pe care le desfasoara. in afara atributiilor specifice ce revin fiecaruia in domeniul sau de activitate ministerele. societatile comerciale si celelalte persoane juridice precum si persoanele fizice prin a caror activitate se pot aduce daune mediului inconjurator au printre obligatiile lor. ci difera in funcie de legile statului. urmatoarele: -sa stabileasca si sa aplice masurile ce se impun. cu respectarea normelor legale de protectie a mediului inconjurator. determinarea cu precizie si stabilirea a nocivitatilor poluantilor rezultanti. celelalte organe centrale. -sa asigure functionarea la parametrii proiectarii si perfectionarea utilajelor. pentru desfasurarea activitatii unitatilor acesteia. -sa ia masuri ca personalul unitatilor sa-si insuseasca cunostintele de protectie a mediului inconjurator.Rolul Comisariatului Judean Vrancea al Garzii Nationale de Mediu in gestionarea mediului Protectia mediului inconjurator trebuie sa constituie un element esential al politicii economice si sociale a statului. -sa ia masuri ca la stabilirea amplasamentelor pentru noile unitati. 4 . a zonelor de locuit din asezarile omenesti.

au o aplicatie mai restransa.Resursele naturale ale mediului inconjurator trebuie folosite in primul rand pe imbunatatirea permanenta a conditiilor de viata ale populatiei. marilor si atmosferei ce sunt folosite de om. imbunatati mediul pentru generatiile prezente si viitoare. dreptul la un mediu a carui calitate sa-i permita omului sa traiasca in demnitate si bunastare. Legea 137/1995 consacrat regimuri speciale de gestionare si gospodarire privind substantele si deseurile periculoase. ca un prim principiu. ca de altfel si resursele pamantului. Articolul 5 din legea protectiei mediului constituie recunoasterea de catre stat a dreptului tuturor persoanelor la un mediu sanatos asa numitele drepturi ale mediului. trebuie utilizate in mod controlat pentru a optine o productivitate optima fara a periclita integritatea altor ecosisteme sau specii cu care coexista. Pe termen lung. Celelalte doua insa. avand in vedere totodata si obligatia societatii de a conserva. Reglementarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului. continua deteriorarea chiar compensarea financiara a pagubelor pot duce la stagiarea si chiar franarea dezvoltarii. Acest principiu de prevenire a riscurilor ecologice si a producerii daunelor in mediu presupune atat actiuni asupra cauzelor care produc poluarea sau degradarea ( prin netehnologizarea ecologica a proceselor de productie) cat si activitate de limitare a efectelor distructive sau nocive pentru factorii de mediu. Toate principiile stau la baza activitatii Comisariatului Judetean al Garzii de Mediu Vrancea. Declaratia de la Stockholm din 1972 a consacrat pentru prima data. realativa la anumite cazuri de promovare a protectiei. aplicabila in toate celelalte cazuri(inclusiv pentru promovarea regimurilor speciale). se exprima sub 3 forme principale: -cerinta procedurii de autorizare -stabilirea de regimuri speciale de gestiune si desfasurare a activitatilor cu risc ecologic potential -prevederea de regimuri speciale de protectie si conservarea factorilor naturali sau creati din activitatile umane Prima reflecta in special in realizarea studiului de impact cu caracter de tehnica generala. pentru mentinerea unei stari de mai buna convietiuire. Activitatea de prevenire a riscurilor ecologice sunt cu mult mai putin costisitoare decat repararea daunelor ecologice care au caracter ireversibil. precum si 5 . De pilda. Ecosistemele si organismele.

a atmosferei. în subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului. substantelor si preparatelor periculoase. uniforme si integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislatiei nationale armonizate cu cea comunitara în domeniul protectiei mediului. finantata integral de la bugetul de stat. Garda Nationala de Mediu. a solului. a asezarilor umane. 1224/10. asigurarea impotriva radiatiilor si securitatii resurselor de radiatii precum si ramuri speciale de protectie a apelor si ecosistemelor acvatice. Functiile exercitate. biodiversitatii si ariilor naturale protejate.alte deseuri.10. obiectivele de indeplinit si atributiile proprii sunt stabilite prin Hotararea Guvernului nr. ingrasamintele chimice si pesticidele. Comisariatul Judetean Vrancea opereaza cu un sistem integrat de management calitate-mediu conform cu cerintele stadardelor internationale ISO 9001 si ISO 14001. subsolului si a ecosistemelor terestre. denumita în continuare GNM. 6 . constatarii si sanctionarii încalcarii prevederilor legale privind protectia mediului. a ariilor protejate. inclusiv a nerespectarii reglementarilor prevazute în legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului. este institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale. Comisariatul Judetean Vrancea a Garzii Nationale de Mediu este o structura cu un corp specializat de inspectie si control ce functioneaza in subordinea comisariatului Judetean Galati din cadrul GNM. Garda Nationala de Mediu este responsabila de asigurarea controlului implementarii profesioniste. GNM are atributii în aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii.2007 pentru organizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu. fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia specifica în vigoare. cu personalitate juridica.

Personalul de conducere si de executie al Comisariatului Judetean Vrancea (CJV) are calitatea de functionar public. contabilitatea. 7 . Prim-comisarul este numit sau revocat din functie prin Decizie a Comisariatului General al GNM in conditiile legii. jud. Comisia Centrala.Compartiment de control al poluarii si habitatelor natural. este organizat ca o structura zonala. activitatea fiind condusa de un primcomisar.Compartimentul Juridicl. . . in limita posturilor stabilite prin Decizie a Comisarului General al GNM. Comisariatul Judetean Vrancea al GNM reprezinta un corp de inspectie si control format dintr-un numar de 16 comisari. Structura organizatorica a Comisariatului cuprinde: . nr. asimilat functiei de director executive. Vrancea. potrivit legii.CAPITOLUL I Structura organizatorica Comisariatul Judetean Vrancea. 72-74.Biroul/Compartimentul financiar. Focsani. El reprezinta Comisariatul in relatiile cu tertii. cu competente limitate teritorial care coordoneaza si supravegheaza activitatea comisariatelor Judetene subordonate. Acesta are calitatea de ordonator tertiar de credite si exercita atributile legale in aceasta calitate pentru Comisariatul Judetean Vrancea. este o structura teritoriala subordonata a comisariatului regional Galati al GNM. Aceasta are sediul in str. resurse umane si administrative. Personalul Comisariatului Judetean Vrancea raspunde pe cale ierarhica in asupra modului in care sunt indeplinite atributiile functionale si sarcinile de serviciu.

de suspendare/sistare a activitatii ca urmare a poluarii si deteriorarii mediului sau pentru nerespectarea conditiilor impuse prin actele de reglementare si a masurilor stabilite în notele de constatare si în rapoartele de inspectie si control. în amplasamentele si incintele în care se desfasoara sau se prezuma ca se desfasoara o activitate generatoare de impact negativ asupra mediului. în conditiile legii. precum si a obligatiilor de serviciu. pisciculturii. a altor organizatii. precum si a celor prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului. institutii si organisme. dupa caz. Comisarii sunt numiti pe clase. Fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia in vigoare. În îndeplinirea atributiilor ce îi revin. drepturile si indatoririle de serviciu ale personalului de specialitate si statutul de functii se aproba prin decizie a Comisarului General. in urma unei sanctiuni aplicate de catre GNM in temeiul dispozitiilor legale din domeniul protectiei mediului. care reglementeaza functia publica respective si conform prevederilor legislatiei muncii in vigoare. solului.Subordonarea ierarhica stabilita prin statul de functii si prin fisele posturilor impune respectarea drepturilor si obligatiilor care decurg din relatia sefsubordonat. Fondul de stimulare a personalului Comisariatului judetean Vrancea se constituie lunar prin recuperarea conform legislatiei in vigoare a unei cote de 25% din amenzile contraventionale achitate integral la bugetul de stat de catre contravenient. silvicuturii. Prim comisarul are obligatia sa informeze permanent conducerea GNM asupra tuturor solicitarilor primite din partea autoritatilor administratiei publice centrale si locale. cu respectarea prevederilor legale. biodiversitatii. b)sa aiba acces deplin. amenaja sau construe spatiile si utilitatile necesare desfasurarii activitatii. in limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar. apelor. cinegeticii. pe timpul si în legatura cu îndeplinirea atributiilor. Comisariatul Judetean Vrancea. Regulamentul de organizare si functionare al Comisariatului Judetean Vrancea. în orice situatie. 8 . aerului. grade si trepte potrivit prevederilor actelor normative in vigoare. personalul cu atributii de control din cadrul Comisariatului Judetean Vrancea are urmatoarele drepturi: a)la uniforma si echipament specific. Comisarii sunt 8unctionary publici cu statut specific care pot lua masuri de sanctionare. Personalul GNM cu atributii de control este învestit cu autoritatea publica a statului.

d)sa conduca. integritate.c)sa legitimeze. la controlul specific în punctele de trecere a frontierei. d)sa îsi perfectioneze continuu nivelul de pregatire profesionala. corectitudine si constiinciozitate îndatoririle de serviciu. în vederea stabilirii identitatii. agenti si subofiteri din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor. în vederea confiscarii. numai împreuna cu cadrele de politie sau jandarmi. f)sa participe. destinate sau rezultate în urma savârsirii faptelor ilegale. persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita. h)sa participe. desfacere sau dobândire este ilicita si au legatura cu protectia mediului. g)sa retina. când exista indicii cu privire la savârsirea unor contraventii sau infractiuni în domeniul protectiei mediului. bunurile si mijloacele de transport folosite. în conditiile legii. a bunurilor a caror fabricatie. persoanele care încalca sau sunt suspecte ca au încalcat dispozitiile legale din domeniile de competenta ale GNM. la solicitarea organelor competente. transport. juramântul depus în calitate de functionar public. pe baza constatarilor efectuate. Comisarii si personalul din Comisariat Judetean Vrancea conform GNM au urmatoarele obligatii: a)sa respecte Constitutia si legile tarii. c)sa îndeplineasca cu competenta. la solicitarea organelor competente. 9 . la efectuarea cercetarii persoanelor suspecte de savârsirea unor infractiuni prevazute în legislatia de mediu. care au savârsit sau sunt suspecte de savârsirea unor fapte ilegale din domeniul de competenta al GNM. depozitare. dupa caz. conform protocoalelor încheiate în acest sens. prevederile regulamentelor de organizare si functionare si ale celor interne si sa îndeplineasca dispozitiile legale ale sefilor ierarhici privind activitatea lor profesionala. la sediul organelor competente. j)sa dispuna masuri cu privire la confiscarea. sau de membri ai subunitatilor specializate de interventie rapida ale politiei ori de jandarmi. controale ale mijloacelor de transport. în conditiile legii. e)sa fie disciplinati si sa dovedeasca probitate profesionala si morala în întreaga activitate. e)sa efectueze. b)sa fie loiali institutiei din care fac parte. k)alte drepturi conferite de legislatia în vigoare. i)sa fie însotit obligatoriu la actiunile de inspectie si control cu grad sporit de periculozitate de ofiteri.

colegi si subalterni. p)sa respecte prevederile stabilite în protocoalele de colaborare si cooperare cu celelalte institutii. pentru modul în care îsi exercita si îsi îndeplinesc atributiile de serviciu. g)sa raspunda. n)sa aiba o conduita corecta. conform legii. în interes personal. în conditiile legii. k)sa pastreze confidentialitatea datelor dobândite în timpul desfasurarii activitatii. prestigiul functiei sau al institutiei din care fac parte. l)sa nu fructifice datele confidentiale obtinute în calitatea lor oficiala. i)sa se arate demni de consideratia.f)sa fie respectuosi. corecti si cuviinciosi fata de sefi. încrederea si calitatea de comisar. în conditiile legii. j)nu au dreptul sa îsi exercite autoritatea în interes personal sau în cazuri de conflict de interese. prin activitatea lor publica ori privata. asa cum sunt ele prevazute în lege. h)sa acorde sprijin colegilor în executarea atributiilor de serviciu. o)la orice actiune de control participa minimum 2 comisari. cu exceptia cazurilor prevazute de lege. m)sa asigure informarea corecta a cetatenilor în probleme de mediu. 10 . sa nu abuzeze de calitatea oficiala si sa nu compromita.

Comisariatul urmareste realizarea strategiei de inspectie si control. modul de realizare a atributiilor si ia toate masurile operative pentru eficientizarea activitatii de inspectie si control. nr. Structura organizatorica a Comisariatului se prezinta in anexa organigramei de baza. Acesta are competenta de control tematic. Activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului se desfasoara in conformitate cu prevederile. publicata in jurnalul Oficial al Comunitatii Europene. 11 .Comisariatul Judetului Vrancea este unul din cele 41 de corpuri judetene. L118/41 din 27 aprilie 2001. operativ inopinant pe teritoriul judetului Vrancea. Recomandarii 2001/331/EC privind criteriile minime de inspectie in Statele Membre ale UE.

2 a H.G.G. Comisariatul Judetean Vrancea a dezvoltat si implementat un sistem integrat de management calitate-mediu pe care il mentine si imbunatateste continuu. prin care se transpune recomandarea 2001/331/EC sunt prevazute in Anexa nr. a H. dupa caz. pe care le exercita in zona de responsabilitate: . nr 1224/2075 pentru organizarea si functionarea GNM. promoveaza si reactualizeaza periodic. Normele tehnice privind organziarea si desfasurarea activitatilor de control si inspectie in domeniul protectiei mediului.elaboreaza.Comisariatul Judetean Vrancea este prevazut in anexa nr. 12 . ghiduri si norme tehnice privind activitatea de control si inspectie. CAPITOLUL II Structura activitatilor si suportul financiar al acestora Comisariatul Judetean Vrancea are urmatoarele atributii principale in domeniul protectiei mediului. reglementari. împreuna cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului. nr 1224/2007 pentru organziarea si functionarea GNM.

emis/emisa cu nerespectarea prevederilor legale. -controleaza aplicarea reglementarilor privind comercializarea si/sau utilizarea îngrasamintelor chimice si a produselor de protectie a plantelor. acorduri. sarcinilor si modalitatilor concrete de actiune. având acces la întreaga documentatie care a stat la baza emiterii avizului/acordului de mediu. constata faptele ce constituie contraventii si aplica sanctiunile în domeniul protectiei mediului. în baza protocoalelor de colaborare încheiate. dupa caz. conditiile si modul de colaborare în desfasurarea activitatii de protectie a mediului. -verifica la detinatorii cu orice titlu/administratorii de terenuri obligatiile stabilite de legislatia în vigoare privind întretinerea perdelelor forestiere si aliniamentelor de protectie. -propune organului emitent suspendarea si/sau anularea acordului/ avizului/ autorizatiei/ autorizatiei integrate de mediu. faunei salbatice si acvaculturii. si are acces la întreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora. 13 . de conservare a ecosistemelor. inclusiv lucrarile cu impact asupra zonelor de habitat natural. -participa în mod direct la actiuni de prevenire si combatere a faptelor de natura infractionala în domeniul sau de activitate. -coordoneaza Corpul Voluntarilor de Mediu si elaboreaza. constituie infractiuni. a florei. -îndeplineste un rol activ în cadrul retelelor de inspectie europene si internationale. proceduri privind obiectivele. -verifica sesizarile cu privire la încalcarea actelor normative în domeniu. -controleaza respectarea cerintelor legale în emiterea actelor de reglementare. spatiilor verzi. autorizatii de mediu/autorizatii integrate de mediu. avize. împreuna cu organele competente. parcurilor si a gardurilor vii si aplica sanctiunile corespunzatoare. -dezvolta reteaua de voluntari de mediu. monitorizându-le pâna la definitivarea acestora. pentru evitarea poluarii mediului de catre acestea. împreuna cu alte organe de specialitate ale administratiei publice.-elaboreaza planul anual de activitati prin stabilirea obiectivelor. prin personalul împuternicit în acest sens. -verifica depunerea de catre persoanele fizice si juridice la Administratia Fondului pentru Mediu a declaratiilor privind obligatiile la Fondul pentru mediu. sesizeaza organele de urmarire penala competente si colaboreaza cu acestea la constatarea faptelor care. coopereaza cu celelalte autoritati si organisme internationale si participa la proiecte si programe derulate în domeniul protectiei mediului. la solicitarea conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectiamediului. -controleaza investitiile care necesita aviz/acord de mediu în toate fazele de executie. potrivit legislatiei de mediu.

precum si activitatea de neutralizare a deseurilor de origine animaliera. -solicita date si documente persoanelor angajate în unitatea controlata. nationale si internationale. -îndeplineste orice alte atributii de inspectie si control prevazute de lege si aplica masurile corespunzatoare. substantele. eventualele amenintari iminente cu un astfel de prejudiciu si identifica operatorul responsabil. care prin natura atributiilor au tangenta cu obiectul controlului. obligatorii pentru unitatile controlate. în vederea înlaturarii deficientelor constatate. -efectueaza controale tematice dispuse de conducerea GNM.-controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea. -participa la schimbul rapid de informatii cu institutiile si organele competente. privind produsele. tehnologiile care reprezinta risc pentru sanatatea si securitatea cetatenilor si a mediului. -controleaza masurile luate de operatorii economici privind prevenirea poluarilor accidentale. colaboreaza cu institutiile de specialitate în activitatile de pregatire a specialistilor în domeniul protectiei mediului. depozitarea si valorificarea deseurilor provenite în urma activitatii de crestere si îngrasare a animalelor si pasarilor.in domeniul controlului poluarii . de prelucrare si industrializare a produselor animaliere si cerealiere. -raspunde la solicitarea expresa de instruire a personalului de specialitate al administratiei publice centrale si locale în domeniul sau de competenta. -organizeaza actiuni de promovare catre populatie a legislatiei de mediu din domeniul sau de activitate. din care sa rezulte modul de respectare a normelor legale în vigoare. -constata prejudiciul asupra mediului. în conformitate cu dispozitiile legale. -fundamenteaza si propune în proiectul de buget resursele financiare necesare în vederea realizarii politicilor în domeniul sau de competenta.in domeniul biodiversitatii si ariilor protejate În domeniul controlului poluarii: 14 . -propune/participa la elaborarea de proiecte de acte normative în domeniul protectiei mediului. si urmareste modul în care aceste masuri si termene au fost îndeplinite sau respectate. Activitatile desfasurate constau in actiunile de inspectie si control desfasurate pe 2 componente: . -stabileste masuri si termene.

k)controleaza modul în care utilizatorii de apa îsi îndeplinesc obligatiile legale privind modificarea tehnologiilor de fabricare. micsorarii nocivitatii acestora si recuperarii substantelor utile pe care le contin. b)controleaza modul în care sunt respectate prevederile actelor de reglementare privind protectia mediului si verifica masurile stabilite prin programele de conformare sau planurile de actiuni pentru activitatile economicosociale. j)controleaza operatorii economici sau persoanele fizice în ceea ce priveste folosirea. dupa caz. f)controleaza realizarea importului. c)exercita controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore si/sau impact semnificativ transfrontalier asupra mediului. exportului si tranzitului de substante si preparate periculoase. i)controleaza respectarea dispozitiilor legale în activitatea de exploatare a materialelor din albiile minore si majore ale cursurilor de apa. d)participa la stabilirea cauzelor poluarii asupra factorilor de mediu si aplica sanctiunile prevazute de lege. în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare referitoare la transportul peste frontiera al deseurilor si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care România este parte. sanctiuni contraventionale persoanelor fizice sau juridice care le desfasoara. transportul. în vederea reducerii consumului de apa si volumului de ape uzate. în conformitate cu prevederile legislatiei specifice în vigoare si cu cele ale conventiilor internationale din acest domeniu la care România este parte. si ia masurile corespunzatoare. exportului si tranzitului de deseuri. dupa caz. inclusiv încetarea si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate de timp în cazul în care este pusa în pericol sanatatea populatiei sau în cazul în care se constata depasirea concentratiilor poluantilor peste limitele admise de legislatia în vigoare. g)controleaza pe întreg teritoriul tarii respectarea de catre persoanele juridice sau fizice a legilor si reglementarilor în vigoare din domeniul gospodaririi calitative si cantitative a apelor. potrivit legii. 15 . exploatate si întretinute. împreuna cu organele competente.a)controleaza activitatile cu impact asupra mediului si aplica. manipularea sau depozitarea de materiale ori de substante de orice fel. antrenabile în apele de suprafata sau subterane. în vederea prevenirii si limitarii riscurilor de poluare. e)controleaza realizarea importului. în conformitate cu prevederile avizelor si autorizatiilor de gospodarire a apelor si ale celorlalte reglementari din domeniul apelor. h)controleaza modul în care lucrarile construite sau în curs de executie pe ape sau având legatura cu apele sunt realizate.

În domeniul controlului biodiversitatii si al ariilor naturale protejate: a)verifica respectarea regimului de administrare a retelei nationale de arii naturale protejate. precum si activitatile de testare. în caz de poluare a factorilor de mediu si/sau în cazul producerii de disconfort populatiei. g)controleaza respectarea reglementarilor privind importul/exportul de plante si animale din flora si fauna salbatica. trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic. a florei. 16 .l)controleaza modul de functionare a statiilor de epurare si respectarea conditiilor de calitate a apelor uzate evacuate în emisari. faunei salbatice si acvaculturii. transport. organizând actiuni comune împreuna cu reprezentantii acestora în vederea protejarii habitatelor naturale. potrivit reglementarilor în vigoare. b)controleaza respectarea prevederilor legislatiei specifice privind ariile naturale protejate. respectiv: utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic. d)asigura controlul si inspectia activitatilor care implica organisme vii modificate genetic. h)controleaza respectarea masurilor de conservare. importul si exportul organismelor vi/microorganismelor modificate genetic. încetarea activitatii unitatilor sau instalatiilor. în conditiile prevazute de lege. cu scopul mentinerii sau refacerii ecologice a suprafetelor terestre si acvatice aflate într-o arie naturala protejata. obtinute prin tehnicile biotehnoiogiei moderne. import-export. depozitare de plante superioare modificate genetic. conservarea habitatelor naturale. parcurile si rezervatiile naturale. m)dispune. introducerea deliberata în mediu si pe piata a organismelor vii modificate genetic. f)verifica respectarea de catre cultivatorii de plante superioare modificate genetic a prevederilor din autorizatiile obtinute si a cerintelor legale privind înregistrarea activitatilor la directiile agricole. comercializare. precum si a prevederilor din regulamentele si planurile de management ale acestora. cultivare. e)controleaza autorizatiile si modul de desfasurare a activitatii de pescuit si de protectie a fondului piscicol din apele naturale ce apartin domeniului public. c)controleaza modul de respectare a legislatiei privind ariile naturale protejate. siturile Natura 2000.

m)controleaza respectarea prevederilor legale privind gestionarea. dintre care 206 de obiective sunt supuse controalelor 17 . l)controleaza respectarea masurilor de prevenire si combatere a unor actiuni de distrugere a habitatelor naturale prin arderea miristilor. În domeniul controlului biodiversitatii si al ariilor naturale protejate intra tot cele 597 de arii si obiective. p)colaboreaza în baza protocoalelor încheiate cu autoritatile din domeniu la actiunile de verificare a starii de fapt a vegetatiei si faunei salbatice de interes national. j)controleaza legalitatea detinerii în captivitate a animalelor salbatice de catre persoane fizice sau juridice. actiuni care au ca efect distrugerea conditiilor de conservare a florei si faunei salbatice. n)controleaza respectarea masurilor de mentinere si ameliorare a fondului peisagistic natural si antropic în elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului.i)controleaza activitatile de recoltare. stufului sau vegetatiei forestiere. depozitarea si valorificarea deseurilor provenite din prelucrarea materialului lemnos. proaspata ori semiprelucrata. precum si conditiile de viata asigurate acestora. a fondului piscicol din apele naturale si a animalelor salbatice de interes vânatoresc. In domeniul controlului poluarii exista 597 de arii si obiective supuse activitatilor de inspectie si control a Judetului Vrancea. în scopul mentinerii echilibrului ecologic si conservarii biodiversitatii. precum si modul de recoltare a plantelor din sectorul agricol. terestra si acvatica. faunei si sectorului piscicol. sau a unor parti ori produse ale acestora. în stare vie. capturare si/sau de achizitie si comercializare pe piata interna a plantelor si animalelor din flora si fauna salbatica. r)mentine legatura permanent cu fundatiile care au ca obiect de activitate ocrotirea florei si faunei salbatice. k)controleaza modul de valorificare a resurselor biologice de flora si fauna salbatica. q)controleaza respectarea obligatiilor ce revin proprietarilor si detinatorilor de terenuri cu/sau fara titlu de a proteja flora si fauna salbatica existente pe acestea. prin desecari sau devieri ale cursurilor de apa ori activitati de turism necontrolat si neorganizat. o)exercita controlul privind modul de administrare a substantelor toxice daunatoare florei. La aceste persoane fizice si juridice se efectueaza controale planificate conform planului de activitate anual aprobat de structurile ierarhice superioare.

b) Lista instalatiilor controlate de tipul .B”.LISTA OBIECTIVELOR CONTROLATE LA CARE SE PLANIFICA INSPECTII DE MEDIU c) Activitati specifice Comisariatelor de Mediu (inspectii neplanificate conform tipurilor stabilite in prezenta anexa.. in aceasta categorie intrand: ariile protejate. MODELUL SI CONTINUTUL PLANULUI ANUAL DE INSPECTIE Anual..A” si de tipul .PARTEA II: DATE CENTRALIZATE PENTRU INSPECTIE PENTRU 01/01/… -31/12/…....planificate. activitatile de taiere si randeluire a lemnului.B”. ETAPELE INSPECTIEI DE MEDIU 18 ..A” si de tipul. precum si Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate de tipul ... participarea la cauzele judecate in instantele judecatoresti si alte activitati ) vor fi inscrise in PLANUL ANUAL DE INSPECTIE . Planul anual de inspectie pentru anul urmator va fi transmis pana la data de 15 noiembrie. comisariatele GNM vor comunica comisariatelor regionale si comisariatului general ale GNM Planul Anual de Inspectie si vor solicita avizarea/reactualizarea acestuia (includerea/excluderea unor obiective in Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate).” PARTEA I .PLAN ANUAL DE INSPECTIE PENTRU 01/01/200.-31/12/200. preconizate a fi inspectate in anul urmator. urmand a fi aprobate pana la data de 31 decembrie si vor cuprinde activitatile programate pentru urmatorul an calendaristic. intocmit conform modelului din anexa. Planurile Anuale de Inspectie vor fi elaborate potrivit prevederilor prezentei anexe pentru fiecare judet in parte..A” si de tipul . precum si in cele ce se desfasoara pe un aplasament situat intr-o zona protejata. precum si a celei mai bune optiuni profesionale a comisarilor de mediu si Comisarilor Sefi din comisariatele GNM.. Planurile Anuale de Inspectie vor fi transmise spre aprobare comisariatului general al GNM.B”. conform modelului . Municipiul Bucuresti sau Rezervatia Biosferei “Delta Dunarii”. identificate pe baza criteriilor prevazute in prezenta anexa... actiuni pentru facilitarea accesului publicului la informatiile de mediu. Planurile Anuale vor cuprinde: a) Registrul Teritorial al Instalatiilor Controlate de tipul .

3. 4. 3. fondul de timp alocat realizarii inspectiei. verificarea problemelor reclamate in cazul sesizarilor). 6. responsabilul de echipa va fi numit de conducatorul comisariatului.Pregatirea inspectiei: etapa obligatorie in activitatea de inspectie. planul de gestiune al deseurilor aprobat in procedura de emitere/revizuire a autorizatiei de mediu de catre autoritatea de mediu competenta. colaborarea. necesara pentru asigurarea eficientei inspectiei si pentru atingerea scopului acesteia care cuprinde analiza informatiilor detinute despre obiectivul care urmeaza a fi inspectat ceea ce presupune documentarea asupra problematicii inspectiei (analiza dosarului de obiectiv. 2. schimbul de informatii si alte aspecte care tin de participarea mai multor autoritati se vor 19 . contracte pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu . acesta aproband sarcinile stabilite de responsabilul echipei pentru ceilalti membri in cadrul inspectiei respective. acte de reglementare detinute. buletine de analiza calitatii factorilor de mediu. analiza legislatiei de protectia mediului in vigoare aplicabila in cazul inspectiei respective. alte autoritati invitate sa participe la control. cand este cazul. 2. (3) In cazul participarii la actiune si al altor autoritati. Programul inspectiei va fi elaborat de comisarul de obiectiv sau de responsabilul de echipa si va fi supus spre aprobare conducatorului comisariatului GNM. Programul inspectiei de mediu va contine: 1. buletine de analiza calitatii factorilor de mediu si alte documente. conform cerintelor legale. cu legislatia de protectia mediului. aparatura de analiza). in cazul controlului in echipa. planuri de urgenta interna si externa pentru limitarea efectelor in caz de accidente majore cu impact asupra mediului . 5. resursele necesare (mijloace auto. 5. componenta echipei de comisari si a sarcinilor acestora. aspectele care vor fi verificate (evaluarea conformarii cu actele de reglementare si cu masurile impuse in actele de control anterioare. rapoartele de inspectie anterioare. consultarea literaturii de specialitate) Dosarul de obiectiv va cuprinde : 1. 4. actualizat dupa fiecare inspectie cu rapoartele de inspectie intocmite. (2) In cazul inspectiilor in echipe de comisari.

b) verificarea gradului de conformare al obiectivelor controlate cu actele de reglementare existente . (3) Anuntarea titularului obiectivului nu se va face in situatia suspectarii acestuia de catre comisarul de mediu de provocarea. b) nota de constatare. Inspectia in teren este etapa obligatorie in activitatea de inspectie de mediu. de a constientiza persoanele cu diferite responsabilitati din cadrul obiectivului controlat si de a creste operativitatea activitatii de control. Formularele de inspectie sunt instrumente utile asigurarii unui control operativ si eficient din punct de vedere al cantitatii si calitatii informatiilor obtinute. a poluarii mediului. e) verificarea modului de exploatare si intretinere a instalatiilor din dotare. c) urmarirea realizarii monitorizarii factorilor de mediu la standardele de calitate in domeniu . solicitat de comisarul de mediu sa participe la sedintele de deschidere/inchidere si in perioada derularii inspectiei. (2) In activitatea de inspectie se vor utiliza urmatoarele categorii de formulare de inspectie: a) raportul de inspectie. c) proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei Anuntarea inspectiei de mediu la titularul obiectivului controlat este etapa care presupune informarea titularului cu privire la programul inspectiei si a personalului angajat al acestuia. in zona de incidenta a obiectivului controlat.desfasura potrivit protocoalelor de colaborare semnate de GNM si aceste autoritati. Inspectia in teren se realizeaza prin urmatoarele activitati : a) vizitarea amplasamentului. 20 . in particular. cu stiinta. d) evaluarea datelor rezultate din audituri de mediu . dotarilor si instalatiilor existente detinute de obiectivul controlat. in vederea evidentierii concentratiilor de poluanti emisii in mediu si. (2) Rolul acestei actiuni este de a facilita obtinerea informatiilor necesare. incintelor. se va solicita si participarea la o anumita data a laboratorului de analize acreditat /autorizat cu care titularul are incheiat contract pentru prelevare de probe. (4) In cazul in care titularul obiectivului controlat nu dispune de un laborator propriu pentru automonitorizare.

Intocmirea raportului de inspectie . 3.activitate obligatorie in etapa de inspectie de teren necesara pentru informarea titularului obiectivului sau a reprezentantului acestuia asupra tipului de inspectie care urmeaza sa se realizeze si a programului acesteia. Controlul propriu-zis . precum si masurile ce urmeaza a fi luate pentru imbunatatirea performantelor de mediu de catre titularul obiectivului controlat. Sedinta de deschidere . inclusiv aplicarea de sanctiuni si prezentarea raportului de inspectie si a procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. precum si a echipamentului utilizat pentru monitorizarea calitatii factorilor de mediu. h) verificarea aplicarii sistemului de management de mediu conform obiectivului controlat. dupa caz. ulterioara inspectiei in teren. i) verificarea performantelor de mediu realizate de titularii obiectivelor controlate. masurilor stabilite in urma controlului. Raportul de inspectie va contine constatarile si concluziile comisarului/comisarilor de mediu. in vederea insusirii si semnarii acestora. contracte de prestari servicii in domeniul protectiei mediului si altele asemenea. 2. g) verificarea abilitatilor si acreditarilor. prin care se asigura informarea titularului obiectivului sau a reprezentantilor desemnati de acesta asupra rezultatelor inspectiei. Modelul si continutul raportului de inspectie sunt prezentate in Capitolul XII.etapa in care se definitiveaza controlul.f) verificarea corectitudinii in cazul realizarii unei automonitorizari a calitatii factorilor de mediu . concluziilor care se desprind. Sedinta de inchidere . La raportul de inspectie se pot anexa si alte documente concludente. care presupune o activitate la sediul comisariatului GNM desfasurata de comisarul de mediu si care urmareste: 21 . Finalizarea inspectiei de mediu: etapa finala. a activitatilor desfasurate in incinta acestuia. intervievarea persoanelor cu responsabilitati si analiza aspectelor si deficientelor constatate. cum ar fi : buletine de analiza calitatii factorilor de mediu. potrivit responsabilitatilor stabilite prin programul de inspectie. Activitatile specifice care se desfasoara pe parcursul inspectiei in teren sunt: 1.actiune obligatorie pentru cresterea eficientei inspectiei de mediu. 4.cuprinde verificarea amplasamentului si a dotarilor obiectivului controlat.

conform modelului prezentat in Capitolul XVII din prezenta anexa. spre aprobare. c) informarea comisariatului general al GNM. estimarea duratei inspectiilor functie de durata inspectiilor anterioare la tipurile respective de obiective) . e) un rezumat al actiunilor si numarul acestora. 22 . in cazul sesizarii organelor de urmarire penala sau pentru solicitarea de asistenta juridica in litigii generate la aplicarea unor sanctiuni titularilor obiectivelor controlate. Comisarului Regional/Sef. Informatiile la care poate avea acces publicul sunt urmatoarele : a) date referitoare la capacitatea institutionala si la resursele GNM. b) detalii despre atributiile GNM si despre performantele obtinute de aceasta in urma activitatilor desfasurate conform planurilor de inspectie . In cazul inspectiilor de mediu neplanificate pentru verificarea documentatiei in vederea reglementarii obiectivului controlat. buletinelor de analiza si a altor documente care au fost anexate acestuia in dosarul obiectivului controlat. numarul de obiective controlate existente pe tipuri de clasificare. c) date generale privind inspectiile realizate (numarul de vizite in teren. b) in cazul inspectiilor neplanificate realizate in urma poluarilor accidentale. f) o evaluare a activitatilor de inspectie si a modului de realizare a planurilor de inspectie. un exemplar din raportul de inspectie va reveni si acestei autoritati. d) inregistrarea raportului de inspectie in Registrul rapoartelor pentru inspectii planificate/neplanificate si includerea raportului de inspectie. desfasurate in urma unor sesizari intemeiate in domeniu sau pentru investigarea unor evenimente care au condus la neconformitati cu legislatia de protectie a mediului . Modelul Registrelor de evidenta rapoartelor de inspectie planificate/neplanificate este prezentat in Capitolul XIV. Numarul raportului de inspectie reprezinta numarul de ordine din Registru. cu propuneri si recomandari pentru activitatea viitoare. comisariatul GNM va transmite imediat comisariatului general al GNM Raportul de informare in cazul poluarilor accidentale. potrivit procedurii stabilite de comisariatul general al GNM. desfasurate impreuna cu reprezentantii ATPM. f) urmarirea incasarilor si/sau transmiterii catre Directia Generala de Finante Publice si Control Financiar de Stat (DGFPCFS) a sanctiunilor contraventionale aplicate conform legislatiei in vigoare. d) date generale privind modul de conformare al obiectivelor controlate la legislatia din domeniul protectiei mediului .a) prezentarea raportului de inspectie. e) inregistrarea rapoartelor de inspectie in Registrul rapoartelor pentru inspectii planificate/neplanificate se face in ordinea emiterii acestora.

b) cursul justitiei. Nu se vor pune la dispozitia publicului acele date care ar putea afecta in mod negativ: a) relati ile internationale.Documentele la care are acces publicul sunt : a) . la sediile comisariatelor teritoriale ale GNM.Registrele Rapoartelor de Inspectie’’. d) drepturile de autor. c) confidentialitatea informatiilor comerciale si industriale.Registrul National al Obiectivelor Controlate’’ . dreptul unei persoane de a beneficia de o judecata dreapta sau dreptul unei autoritati publice de a conduce o ancheta de natura civila sau penala . la sediile comisariatelor GNM. siguranta nationala sau securitatea publica. In acest context. c) . vor fi facute publice numai informatiile privind emisiile cu impact semnificativ asupra mediului . 23 . atunci cand aceasta este prevazuta de lege in scopul protejarii unui interes economic legitim.Registrul Teritorial al Obiectivelor Controlate’’ .. b) . la sediul comisariatului general al GNM...

24 .

000 lei. Desi raportul de activitate al baronului a fost “impanat” cu marite realizari si succese la accesarea fondurilor europene. 2. pentru un semnal mai bun pe mobil. din care numai 35 au fost achitate. dar si 1. si inca una pentru incalcarea cu buna stiinta a OUG 57/2007. Articol ziar: Alaturi de aceste firme. art. Cu toate ca se lauda cu aceste amenzi imense.000 lei noi (un miliard lei vechi). privind ariile naturale protejate. Ex: Garda de Mediu a dat 5 miliarde de lei vechi amenzi pentru proiectul Cosmote in Magura Odobestilor.000 lei (1. republicata in Legea mediului 265/2006. 23. dublul amenzilor incasate. sanctiuni acordate pentru ca nu a solicitat acord de mediu la autorizatia de construire. iata ca autointitulatul “presedinte al Vrancei” omite sa precizeze “aportul” deosebit pe care si l-a adus la distrugerea unei zone protejate de o rara frumusete. alin. cu o valoare de doar 36. unica pentru fauna si flora pe care le adaposteste. Suportul financiar se schimba de la an la an in functie de modificarile pietei si a bugetului de stat. de ale caror beneficii nu se pot lipsi cei din conducerea tarii. Garda de Mediu a judetului Vrancea a dat 80 de sanctiuni.800 lei. Pe lista dusmanilor de mediu in Vrancea s-a numarat in anul trecut si Petrom. care a inchis ochii la crima asupra ariei naturale din Magura Odobestilor. Institutia reprezentata de Marian Oprisan s-a ales cu doua amenzi in valoare totala de 160. 25 . pe lista neagra a comisarilor de mediu a urcat pe un loc neonorant si institutia Consiliului Judetean Vrancea. in rezervoarele masinilor se ard 76. Garda de Mediu Vrancea nu va primi aceste sume. mai ales ca lupta in instanta cu firme importante.Suportul financiar este asigurat de GNM prin Comisariatul Judetean Galati care este ordonator tertiar de credite. pentru abaterile constatate. compania petroliera fiind sanctionata cu suma de 100. In 2009. Pentru cele patru masini de interventie se aloca cate 400 litri/luna . pentru repararea mediului afectat. in acelasi dosar de telefonie in arie naturala protejata ufirma de telefonie mobila a contestat in instanta amenda si nu a indeplinit masurile comisarilor. din care 66 de amenzi. in baza Legii 195/2005.6 miliarde lei vechi).6 miliarde lei amenda pentru Marian Oprisan.

ANEXE 26 .

.............................. ap..din localitatea..... ................................. 2: Modelul si continutul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei ROMÂNIA GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARIATUL .............. .. nascut la data ........ Localitatea...... la..str......................... ziua . în baza prevederilor Hotarârii Guvernului nr....................Fax............................ nr......................... judetul(sectorul)............ 180/2002 cu modificarile si completarile ulterioare............. aprobata cu modificari si completari prin Legea nr................................................................................... ........ si al........................................... Tel................. bl...........M..........luna............................ .... PROCES-VERBAL de constatare si sanctionare a contraventiei.................... str.nr.......................................la sediul (punct de lucru) din ...... cod unic de înregistrare .............. ......... am constatat urmatoarele: Domnul/Doamna( unitatea)............în calitate de angajat la G.....................ANEXA nr.... .. ... fiul lui ......... bl.......................................... ap..împuternicit cu legitimatia speciala de control nr....... cod fiscal....... încheiat astazi.......... Seria....... .................... ................ 112/2009 privind organizarea si functionarea Garzii National de Mediu si ale Ordonantei Guvernului nr..................................nr. ....... .........cu domiciliul (sediul) în ................ J.. sc...................................................../ .......................... ............ sc........................ înmatriculata la ORC sub nr.. ........................................................................... Subsemnatul(a)............ 2/2001 privind juridic vamal al contraventiilor..........................el.................... în subordinea..........................................................................................el........../...................................... judetul(sectorul).. nr........ în localitate ....... anul............................................. .............................. cu act de identitate(certificat 27 ........................... În urma controlului efectuat la........................N..............din............... din anul...................... ..................

.............................................................................................. la ..........nr............. la ......N................................ ... ................. ....................................art. ..... lit................................................. ...................................... si se sanctioneaza cu amenda de la ......... în calitate de ................................................................................prf................................................... .......................................................) .................P.......................................................... ............................. ................ .......................................... ............U.............ocupatia (profil de activitate ............ ...(reprezentat de)......... ........prf.................... .. .......................... ...................................... ora.......................... C............................................................................................................................................... ....................................................... alin................. .............. ............................. ............................................................................. ...........prf......... ................... ....................... (act de identitate) seria ..... eliberat de .................................................. .P.............. .................................................................................. ...art..... ................................... ........................................................................................................................... lit................. 28 ....................................... la ............................... ......... Faptele descrise mai sus contravin ..cod CAEN) . a... C........ savârsit urmatoarele fapte în data de .................. ...............art............................................ .......... ...................................................................................................nr.................................................................................................................................................................................................. alin............................... si se sanctioneaza cu amenda de la ................................................... ...............N............I................. (C.............................. ....... ............... alin... lit.................. ....................................... si se sanctioneaza cu amenda de la ...............de înmatriculare) seria ........... ...................... ..............................................................

. ....... TOTAL LEI................................................................................................. la .... lei contraventie prevazuta de ..) Conform prevederilor legale..art......... si se sanctioneaza cu amenda de la .. ...prf............................... .........................(...... ............. Am luat la cunostinta. ..........................................................................art................................ si se sanctioneaza cu amenda de la ....prf.......... contravenientul poate/nu poate achita în cel putin 48 de ore de la data comunicarii prezentului proces-verbal jumatate din minimul amenzii prevazute de dispozitia legala pentru fapta(ele) savârsita(e) care este de..... alin..prf.......................... deschis la trezoreria/casieria autoritatii administratiei publice locale . .... ..................................................art.............. lit............. .......... 29 .. ..................................................... .............art.......................................... ............ ...........................) lei Amenda se va achita în contul .............. ........................... lit............................. ............................................................ lei contraventie prevazuta de . ..... ....................... lit.......art................... dupa care......................... la Garda Nationala de Mediu Comisarului .......................... ....... ............. ........ .............................................. .................. lit........prf. iar copia dovezii efectuarii platii va fi înapoiata în termen de 48 de ore /15 zile ..................prf.......................... ... lit........ ....... lei contraventie prevazuta de .......... ... alin............ alin........ ................... alin................ .... alin. ..........................art................ ............... lit... Semnatura ................................................... lei contraventie prevazuta de . pentru care se aplica urmatoarele sanctiuni: ................................ ............ la ............... (......... alin...........prf............................... de la data platii amenzii / comunicarii procesului verbal ...........

................................ sc.............................................................................................................. Fata de obiectiunile contravenientului......... contravenientului i se aplica urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare: ............................... În temeiul art....... .......... ........... nascut la data ........................................................................................................ Semnatura ............................................................................. .............................................................................................................................. bl.... 30 .... din ................................ ........................................................................ ......................................................... ............................................ ........... si al................................ ..... fiul lui ...................) urmatoarele ................................................................................... se constata din actele controlate la unitate (documente declaratii scrise etc................................................................... ap........................... face urmatoarele obiectiuni ....... în localitate ................... ........................................... reprezentat prin ...............cu domiciliul în .......... Prin savârsirea acestei(acestor) contraventii s-au produs urmatoarele pagube ..................................el....................................................................................................................... ............................................ ............................................................................................................................................................................................................... ................................................. ...................................nr.............................................................. Contravenientul nu poate sa semneze / nu este de fata / refuza sa semneze ...................... împrejurare ce se adevereste de martorul.............................. ............................................. ............................... contravenientul ..................... ......................... .............. în calitate de ............. ........................... .............................................................................ALTE MENTIUNI În legatura cu faptele aratate ........................................................... ............

......................... Împotriva procesului ............................................................. .. ..... cu act de identitate ............ ................................ C............................................. SEMNATURA CONTRAVENIENTULUI . SEMNATURA COMISAR G. în caz contrar urmând sa de procedeze la executare silita..................................................... 31 .............................................................. ...................................................................................................N.......................................... din care unul a fost înmânat contravenientului SEMNATURA COMISAR G........................... ............. Prezentul proces-verbal nu a fost încheiat în prezenta unui martor deoarece: ................... eliberat de ......verbal se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicarii la judecatoria în raza carei circumscriptie a fost savârsita contraventia.............seria .............judetul(sectorul)................ Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 (trei) exemplare....... .............M........................... SEMNATURA CONTRAVENIENTULUI ..P........................N........................ ................M............................... Înstiintare de plata : Amenda se va achita obligatoriu în termen de 15 zile de la data înmânarii sau comunicarii .... ................nr.................................. SEMNATURA MARTOR ...................... ...............N.....................

culoare verde 2.Autoturism inscriptionat corespunzator. în functie de specificul zonelor de responsabilitate ale comisarilor respectivi.Ochelari de protectie 4.combinezon impermeabil.Salopeta . NOTA: Durata de serviciu a mijloacelor tehnice si echipamentelor din prezenta lista este cea prevazuta de furnizori sau de normele specifice în vigoare.Ambarcatiuni inscriptionate si dotate corespunzator cu mijloace de avertizare acustica si luminoasa 3. de transport si de protectie din dotarea Garzii Nationale de Mediu a)Mijloace de transport si comunicare 1. 10: LISTA mijloacelor tehnice si echipamentelor de comunicare.Manusi de protectie 6.Cizme din cauciuc Echipamentul de protectie este asigurat numai ca dotare initiala. 32 .Radiotelefon sau telefon mobil 5.ANEXA nr. dotat cu mijloace de avertizare acustica si luminoasa 2. selectiv.Masca izolanta 5.Elicopter inscriptionat si dotat corespunzator cu mijloace de avertizare acustica si luminoasa 4.Mijloace de comunicare specifice navigatiei b)Echipament individual de protectie 1.Casca de protectie 3.

1 se achita la unitatile Trezoreriei Statului în a caror raza contravenientii îsi au sediul sau domiciliul fiscal. precum si al celor prevazute în legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului. 1 Fondul de stimulare a personalului Garzii Nationale de Mediu se constituie lunar prin recuperarea. precum si beneficiarul acesteia. pisciculturii. cât si prin virament. Art. 11: NORME METODOLOGICE privind constituirea si utilizarea fondului destinat stimularii personalului Garzii Nationale de Mediu Art. dupa caz. precum si din cea a comisariatelor judetene din subordine. Art. (4)În situatiile financiare lunare se vor preciza codul IBAN al contului în care urmeaza a fi virata suma aferenta cotei de 25% cuvenite pentru constituirea fondului de stimulare. apelor. biodiversitatii. (2)În procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor vor fi indicate atât contul de venituri al bugetului de stat în care se vireaza suma. din sumele provenite prin virarea unei cote de 25% din fondul constituit la nivelul comisariatelor regionale ale Garzii Nationale de Mediu. în termen de 5 zile lucratoare de la primirea acestora. atât în numerar. cât si codul fiscal al unitatii din care face parte agentul constatator. 4 33 . din sumele provenite din activitatea proprie. Art. 3 Fondul de stimulare se constituie conform art. aerului. b)la nivelul Comisariatului General al Garzii Nationale de Mediu. solului. pe baza situatiilor financiare lunare întocmite si prezentate de comisariatele regionale si judetene ale Garzii Nationale de Mediu. silviculturii. a unei cote de 25% din amenzile contraventionale achitate integral la bugetul de stat de catre contravenient. dupa caz. în urma unei sanctiuni aplicate de catre personalul Garzii Nationale de Mediu în temeiul dispozitiilor legale din domeniul protectiei mediului. 1 si se evidentiaza astfel: a)la nivelul comisariatelor regionale ale Garzii Nationale de Mediu. 2 (1)Amenzile contraventionale aplicate potrivit prevederilor art. (3)Cota de 25% aferenta fondului de stimulare se vireaza de unitatile Trezoreriei Statului în contul carora amenzile respective au fost încasate. cinegeticii. Fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia în vigoare. conform legislatiei în vigoare.ANEXA nr.

silviculturii. stabilita prin protocol încheiat între conducatorul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si comisarul general al Garzii Nationale de Mediu. biodiversitatii. (3)Fondurile de stimulare se gestioneaza în regim extrabugetar. 34 . calitatea serviciilor prestate. la aplicarea mecanismelor de urmarire a încasarii veniturilor datorate statului. i)complexitatea procesului de constatare a abaterilor de la normele legale si capacitatea stabilirii corecte a raspunderii persoanelor vinovate de comiterea unor fapte sanctionate de acte normative din domeniul protectiei mediului. e)frecventa. (1) se deschide si de catre comisariatele regionale ale Garzii Nationale de Mediu la unitatile Trezoreriei Statului în a caror raza acestea îsi au sediul. de aplicare si încasare a amenzilor si de prestare de lucrari si servicii. solului. b)contributia la buna organizare si functionare a activitatii proprii. 6 Principalele criterii de repartizare a stimulentelor sunt urmatoarele: a)contributia efectiva în activitatea de confiscare si valorificare a bunurilor. se vireaza în contul Ministerului Mediului. 5 (1)Fondul de stimulare constituit conform legii se utilizeaza pentru stimularea personalului Garzii Nationale de Mediu.01 "Disponibil din venituri cu destinatie speciala ale ministerelor si institutiilor subordonate". în cazul functiilor de conducere. conducerea corecta si la zi a evidentelor. aerului. prin Comisariatul General. deschide la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti contul distinct 50. care este alimentat cu sumele reprezentând fondul de stimulare a personalului Garzii Nationale de Mediu. pisciculturii. (2)O cota din fondul de stimulare constituit. apelor. c)competenta profesionala dovedita si disponibilitatea la sarcini în îndeplinirea atributiilor. natura. h)valorificarea în timp cât mai scurt a bunurilor confiscate si nedepasirea coeficientului de perisabilitate admis de norme. cinegeticii. Art. f)îndeplinirea corecta si la timp a activitatilor programate. g)gradul de periculozitate a actiunilor la care participa.(1)Garda Nationala de Mediu. dificultatea si valoarea descoperirilor în activitatea de control. Art. d)respectarea ordinii si disciplinei individuale sau în compartimentul de munca pe care îl coordoneaza. (2)Contul prevazut la alin. conform legii.

(2)Stimulentele nu fac parte din salariul de baza. urmând sa fie utilizate în acelasi scop. sunt deduse din fondul de stimulare constituit în perioadele urmatoare si vor fi virate la bugetul de stat. Art. (4)Evidentierea în contabilitate a fondurilor de stimulare se efectueaza potrivit normelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice. (6)Este interzisa acordarea de stimulente pâna la recuperarea integrala a sumelor incluse în mod necuvenit în fondul de stimulare. 35 . (8)Personalul însarcinat cu exercitarea controlului financiar propriu din cadrul comisariatelor regionale si al Comisariatului General are obligatia de a verifica corecta constituire si utilizare a fondului de stimulare si de a nu permite constituirea si. se preiau în noile fonduri de stimulare. (3)Sumele ramase neutilizate la sfârsitul lunii. dupa cum urmeaza: a)pentru personalul din cadrul structurii centrale a Garzii Nationale de Mediu. c)la propunerea comisarilor regionali. constituite pâna la data intrarii în vigoare a hotarârii. prin nerespectarea reglementarilor legale. (7)Sumele existente în soldurile fondurilor de stimulare. nu se suporta din fondul de salarii. 7 Cuantumul lunar al stimulentelor individuale poate fi de cel mult 3 salarii de baza pentru personalul Garzii Nationale de Mediu. pentru personalul din comisariatele regionale ale Garzii Nationale de Mediu. dupa caz. informându-i despre aceasta pe comisarul general al Garzii Nationale de Mediu si pe ministrul mediului. b)pentru comisarii regionali si comisarii-sefi. din comisariatele judetene ale Garzii Nationale de Mediu si Comisariatul Municipiului Bucuresti. respectiv al anului. se reporteaza lunar si anual. plata sumelor care nu se încadreaza în norme. Fondului de mediu si altor domenii prevazute de legislatia în vigoare.precum si de prevederi ale legilor specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului. 8 Aprobarea stimulentelor individuale pentru personalul Garzii Nationale de Mediu se face de catre comisarul general. 9 (1)Plata stimulentelor aprobate se face în cursul fiecarei luni pentru luna precedenta. Art. Art. (5)Sumele incluse în fondul de stimulare în mod necuvenit.

repartizarea. detalierea.ANEXA nr. pentru maximum 80 de ore pe luna si 3 litri ulei la 100 litri benzina III. 36 . indiferent de categoria lor. 2. ale carui cota de consum si cheltuieli de întretinere vor fi suportate din bugetul alocat Garzii Nationale de Mediu pentru acest aparat.Un elicopter care va fi folosit în caz de interventie rapida sau în situatii de urgenta.Numar de autoturisme Numarul maxim aprobat Consumul de carburanti maxim aprobat 340 400 litri/luna/autoturism 10 400 litri/luna/autoutilitara (la data 27-oct-2009 subpunctul I. transferul mijloacelor de transport. din anexa 12 modificat de Art. în conformitate cu fisa tehnica de exploatare. punctul 5..Alocarea de drepturi.Numar de ambarcatiuni Numarul maxim aprobat Consumul de carburanti maxim aprobat 20 20-50 litri/ora în functie de capacitatea cilindrica a barcilor din dotare. se fac numai cu aprobarea comisarului general al Garzii Nationale de Mediu. ambarcatiuni si normele privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si ambarcatiunile care apartin Garzii Nationale de Mediu I. I. NOTA: 1. din Hotarirea 249/2009 ) II.Nu se considera depasiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadreaza în limita carburantului normat în raport cu numarul total de mijloace de transport aprobat pentru Garda Nationala de Mediu. 12: NUMARUL de autoturisme.

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTARII DURABILE GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARIATUL JUDETEAN VRANCEA Focsani.2010 un control la unitatea Consiliul Local Milcovul – Primaria Milcovul din comuna Milcovul. comisari in cadrul GNM – Comisariatul judetean Vrancea cu legitimatiile speciale de control nr. Controlul s-a efectuat urmare a: adresei nr 1136/GM/2009 a comisariatului general al GNM. de-a lungul cailor de comunicatii.2009 Subsemnatii Manea Neculai si Ticoiu Cristina. 72-74.05. Comisia Centrala. cursurilor de apa si a cailor de comunicatie si a sesizarii telefonice a doamnei Armenopol Maria privind deversari de apa uzata in raul milcov.05. privind verificarea starii de salubritate a localitatilor. pietris si boltari) care obtureaza rigolele stradale impiedicand scurgerea apelor provenite din precipitatii. In unele puncte. pe domeniul public. judetul Vrancea avand ca profil de activitate administratie publica locala in prezenta domnului Barbarosie Neculai – primar. cod 620165. ……… din …………2010 NOTA DE CONSTATARE Incheiata astazi 07. 227/2006 si 225/ 2006 am efectuat in data de 07. 37 . tel/fax 0237-621300 Nr. aceasta este buna. nr. se regasesc depozitate materiale de constructii (nisip. str. S-au constatat urmatoarele: privitor la starea de salubritate a localitatilor Milcovul si Lomotesti.

La platformele de gunoi aferente localitatilor componente au fost executate lucrari de restrangere a acestora in perimetrele stabilite prin PUG. in care este precizat controlul efectuat la unitatea Consiliul Local Milcovul – Primaria Milcovul.2010 – 21.2010. decolmatarii si reprofilarii rigolelor de scurgere ape meteorice.05. nu sau constatat abandonate deseuri. Comisariatul Judetean Vrancea. Focsani. Doamna Armenopol Maria sesizeaza faptul ca apele raului Milcov sunt uneori poluate cu dejectii de animale care produc mirosuri specifice disconfortante. Am inclus si o nota de constatare incheiata la data de 07. Debitul raului este redus si nu sunt urme care sa ateste eventuale deversari.05. A fost verificata albia raului Milcov.2010 am efectuat perioada de practica in cadrul Garzii Nationale de Mediu. Termen : 15.2010 Raspunde : Conducerea Primariei DESFASURAREA PERIOADEI DE PRACTICA In intervalul 03. portiunea care traverseaza teritoriul comunei.05. zona care traverseaza comuna si zona livada (punctul de intersectie canalul vechi al orasului cu raul milcov). Am insotit pe teren echipa de inspectie formata din comisarii Ticoiu Cristina. 38 . Manea Neculai si Danaila Catalin.Nu s-au identificat depozite neorganizate de deseuri menajere. cu privire la obligativitatea ridicarii acestora. Pe cursul raului milcov. Le-am urmarit activitatea si mi-am insusit anumite aspecte cum ar fi modul de abordare al inspectarii obiectivelor si unitatilor. Masuri stabilite: Instiintarea in scris a locuitorilor in zona carora s-au gasit depozitate materiale de constructii.05.

39 . obligandu-l sa-si ridice deseurile aruncate.In timpul unei deplasari in teren am observat pe drumul european E85 un automobil din care a fost aruncata o punga. Inspectorii de mediu l-au oprit pe respectivul sofer pentru gestul sau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful