BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL

VASILE EUGEN

MANUAL DE PROCEDURI CONTABILE PENTRU PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

BUCURESTI 2011

1

MANUAL DE PROCEDURI CONTABILE PENTRU PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE

ISBN 978-973-0-10790-6

Material editat în cadrul proiectului:

Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

PROIECT IMPLEMENTAT DE BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL

2

CAPITOLUL 1 – CADRUL LEGAL PENTRU ORGANIZAREA ȘI CONDUCEREA CONTABILITĂȚII

Cadrul legal general:
Conform legii 82/1991 modificată și completată răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligația gestionării unității respective, respectiv reprezentantul legal al acesteia. Contabilitatea se organizează și se conduce, de regulă, în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, contabilul-șef sau altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție. Aceste persoane trebuie să aibă studii economice superioare. Contabilitatea poate fi organizată și condusă pe bază de contracte de prestări de servicii în domeniul contabilității, încheiate cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România. Răspunderea pentru aplicarea necorespunzătoare a reglementărilor contabile revine directorului economic, contabilului-șef sau altei persoane împuternicite să îndeplinească această funcție, împreună cu personalul din subordine. În cazul în care contabilitatea este condusă pe bază de contract de prestări de servicii, încheiat cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, răspunderea pentru conducerea contabilității revine acestora, potrivit legii și prevederilor contractuale.

3

contractul nr____”. în vederea evitării dublei finanțări Experții contabili vor elibera o atestare în conformitate cu standardul profesional nr 22 Misiunea de examinare a contabilității. Toate documentele vor fi păstrate până la 31. inclusiv documentele contabile. Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ștampilate cu mențiunea ”Solicitat rambursare FSE – POSDRU ID nr___. întocmirea și prezentarea situațiilor financiare – Ghid de aplicare. ediția a III-a revizuită în 2008. în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile sale contabile și cele ale AMPOSDRU pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului finanțat din POSDRU.12. privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate. referitoare la regularitatea și sinceritatea operațiunilor efectuate și vor semna documentele suport care însoțesc fiecare cerere de rambursare intermediară / finală.2021 cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a POSDRU. Înregistrările contabile aferente proiectului vor fi realizate de către un expert contabil în condițiile legii care va semna și data documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului. Beneficiarul are obligația transmiterii tuturor datelor și informațiilor la solicitarea de către AMPOSDRU/OI responsabil. utilizând conturi analitice distincte pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea Proiectului în conformitate cu dispozițiile legale. În cazul achiziționării serviciilor de contabilitate pentru proiecte POSDRU selectarea expertului contabil se va face cu respectarea condițiilor prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice sau ale Instrucțiunilor AMPOSDRU în cazul în care Beneficiarul nu reprezintă o autoritate contractantă în sensul legislației naționale 4 .Cadrul legal specific: Conform prevederilor Contractului de finanțare și a instrucțiunilor emise de AMPOSDRU Beneficiarul trebuie să țină o evidență contabilă analitică distinctă a fiecărui proiect în parte. emis de CECCAR. Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale. în conformitate cu reglementările comunitare și naționale.

expertului contabil i s-a retras această calitate de către CECCAR. Organizarea contabilitatii: Asigurarea unei implementări corecte și transparente a proiectelor cu finanțare din fonduri europene necesită pregătirea și aprobarea unui set de politici și proceduri contabile ce vor fi utilizate în implementare. regulile şi tratamentele contabile trebuie să fie cele prevăzute de Reglementările contabile conforme cu Directiva a patra a Comunităţilor Economice Europene. acestea pot să apară sub formă de:  un document (manual) care cuprinde atât reguli cât şi tratamente contabile prevăzute de reglementările contabile. pe durata prestării serviciilor. Serviciile de contabilitate vor fi contractate pentru toată durata de implementare a proiectului. În general fiecare entitate își standardizează politicile contabile deoarece ele trebuie să fie adaptate specificului activităţii fiecărei unități. 3055/2009 sau Ordinul Ministrului finanțelor publice nr 1969/2007. În situația rezilierii contractului de servicii încheiat cu expertul contabil. Expertul contabil. cât şi documente justificative ce stau la baza înregistrării operaţiunilor economico-financiare.privind atribuirea contractelor de achiziții publice. Contractul de servicii de contabilitate se reziliază unilateral de către beneficiar în cazul în care. cu excepția situației în care acesta are raporturi juridice de muncă sau civile anterioare sau ulterioare momentului semnării contractului de finanțare. Totuşi. 5 . Beneficiarul va notifica AMPOSDRU sal OI responsabil și va justifica motivele care au condus la luarea acestei decizii. va fi selectat de către Beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experților Contabili și Contabililor autorizați din România. aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. în cazul achiziționării de servicii. În funcţie de modul de prezentare al politicilor contabile. Beneficiarul va include în contractul de servicii de contabilitate și clauza rezilierii unilaterale a contractului în cazul în care expertul contabil nu mai are calitatea de expert contabil recunoscut de CECCAR.

Prezentarea cadrului de reglementare în baza căruia au fost elaborate politicile contabile. Precizarea modului în care se procedează atunci când entitatea derulează operaţiuni pentru care nu are prevăzute tratamente contabile în politicile contabile aprobate. Precizarea faptului că regulile şi tratamentele contabile cuprinse în politicile contabile trebuie să respecte legislaţia naţională în ansamblul său. se va avea în vedere aprobarea politicilor contabile de către administratori. 3. auditorii interni. În acest sens. aşa cum se menţionează şi în reglementările contabile. fapt care va determina dezvoltarea anumitor reguli privind evaluarea şi contabilizarea operaţiunilor. Prezentarea limbii utilizate în contabilitate. 5. cum este cazul societăţilor comerciale care utilizează programe informatice complexe care au proceduri şi înregistrări standardizate. Pentru ca politicile contabile să fie credibile şi fundamentate în baza reglementărilor contabile aplicabile. deşi politicile contabile reprezintă un document intern. Având în vedere că politicile contabile sunt adaptate specificului activităţii. organele cu atribuţii de control în domeniul financiar-contabil. plecând de la actul constitutiv al acesteia. Menţionarea monedei în care este ţinută contabilitatea. 4. considerăm necesară precizarea punctului din reglementarea contabilă care se referă la problema respectivă. două sau mai multe documente care formează un tot unitar. acestea sunt analizate/consultate de către auditorii financiari/statutari. respectiv limba română. În toate cazurile. se poate ca regulile contabile aprobate de administratori să fie completate cu tratamentele contabile şi procedurile de sistem. personalul din departamentele financiar-contabile. 2. Identificarea entității căreia îi sunt aplicabile politicile contabile. 6 . Necesitatea prezentării este dată de faptul că. În astfel de cazuri. Dintre elementele care trebuie cuprinse în politicile contabile cele mai frecvente sunt următoarele: 1. este necesară cunoaşterea evoluţiei legislaţiei contabile . 6. este necesară prezentarea pe scurt a activităţii entităţii.

CAPITOLUL 2 ÎNREGISTRAREA ÎN CONTABILITATE A OPERAȚIUNILOR AFERENTE PROIECTULUI

În vederea prezentării înregistrărilor operate în contabilitate pentru fiecare operațiune aferentă unui proiect vom proceda la prezentarea detaliată a principalelor elemente:  faptul declanșator,  momentul înregistrării,  documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate,  modele de documente justificative,  înregistrarea contabilă și modul de stabilire a sumelor aferente fiecărei înregistrări. De asemenea vom avea în vedere prevederile Ordinului 1117/2170 din 23 august 2010 – Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial ”Dezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013”. Operațiunile vor fi prezentate în modul în care ele apar ca și moment de timp în gestionarea unui proiect.

2.1 . Înregistrarea contractului de finantare:

A. faptul declanșator - semnarea contractului de finanțare de către Beneficiar și AMPOSDRU/ OI responsabil. B. momentul înregistrării – data contractului C. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de finanțare, acordul de parteneriat și bugetul proiectului.

7

D. modele de documente justificative – nu este cazul E. înregistrarea contabilă și sumele aferente: 445 = % 4752 sau 132 – suma din FEDR 458 – bugetul alocat partenerilor – cu analitic pe fiecare partener 472 – bugetul beneficiarului mai puțin FEDR și bugetul alocat partenerilor 445 - Subvenții, 132 – Împrumuturi nerambursabile cu carácter de subvenții pentru investiții, 4752 - Împrumuturi nerambursabile cu carácter de subvenții pentru investiții 472 – Venituri în avans Notă: Societățile comerciale folosesc pentru evidențierea sumelor aferente FEDR contul 4752 iar organizațiile fără scop lucrativ care organizează și conduc contabilitate în baza Ordinului 1969 utilizează contul 132. Precizare: Utilizarea contului 132 pentru organizațiile fără scop lucrativ nu este complet justificată în acest moment având în vedere definiția utilizării contului și prevederile Legii 15/1994 modificată și completată. Funcția contului precizează că acesta se debitează cu valoarea subvențiilor de primit și se creditează cu cota lunară de amortizare aferentă FEDR sau cu valoarea subvenției ce a fost restituită (este cazul în care în urma neconsumării integrale a bugetului cota FEDR ajunge să depășească nivelul maxim de 10% din costurile aferente proiectului). Legea 15/1994 precizează că: ”Persoanele juridice fără scop lucrativ care au dreptul, potrivit legii, să desfășoare activități economice vor amortiza capitalul imobilizat numai pentru acele activități desfășurate în scopul obținerii de profit și pentru care, potrivit legii, acestea sunt plătitoare de impozit pe profit.” Ca atare practic creditarea contului 132 nu se mai poate face concomitent cu înregistrarea lunară a amortizării și nici în baza unui grafic de amortizare pentru că acesta nu există.

8

2.2.

Înregistrarea primirii prefinantarii

A. faptul declanșator - aprobarea cererii de prefinanțare. B. momentul înregistrării – data extrasului pe care apare menționată prefinanțarea. C. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – extrasul de cont și cererea de prefinanțare. D. modele de documente justificative – nu este cazul E. înregistrarea contabilă și sumele aferente: 5121 cont de prefinantare = 462 AMPOSDRU / OI RESPONSABIL (analitic pe proiect) – cu valoarea prefinanțării încasate. 51521 – Conturi la bănci în lei 462 – Creditori diverși În cazul în care acordul de parteneriat semnat prevede accesul partenerului la prefinanțare și s-a solicitat AMPOSDRU și prefinanțarea pentru partea de buget aferentă partenerului atunci se va proceda la virarea acestei prefinanțări în termenul prevăzut de lege și în conformitate cu Anexa 1 la cererea de prefinanțare. 461.partener = 5121.ct prefinantare proiect – cu suma prevazută în anexa 1 la cererea de prefinanțare prevăzută pentru fiecare partener în parte 461 – Debitori diverși

2.3.

Contabilitatea elementelor de imobilizari achizitionate pe proiecte

Contabilitatea imobilizarilor se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidenta. Înregistrarea în contabilitate a elementelor de imobilizare se face la costul de achizitie. A. faptul declanșator - primirea facturii și recepționarea imobilizărilor. B. momentul înregistrării – data intrării.

9

15.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 404 205 4426 . D. 4426 – TVA deductibil 4482 – Alte creanțe privind bugetul de stat 404 – Furnizori de imobilizări Notă: În cazul organizațiilor fărăp scop lucrativ pentru TVA se va utiliza. pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative. în acest caz rambursarea realizându-se în baza unei cereri speciale de rambursare de TVA – cerere ce se depune odată cu cererea de rambursare a cheltuielilor. licențe. fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii. alin. brevete.64/2009. înregistrarea contabilă și sumele aferente: a) concesiuni. bon de mișcare a mijlocului fix. PROCEDURĂ SPECIALĂ DE RAMBURSARE DE TVA: Cererea de rambursare se realizează în baza instrucțiunii AMPOSDRU privind procedura de plata contravalorii taxei pe valoarea adaugată plătite aferentă cheltuielilor eligibile.la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % = 404 205 4482 205 – Concesiuni. nemonetar. . factura. drepturi și active similare. următoarele categorii de beneficiari/parteneri se încadrează pentru rambursarea taxei pe valoarea adăugată: 10 . E. (1) din OUG nr. modele de documente justificative – fișa mijlocului fix.C. mărci comerciale. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție. Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli pentru derularea proiectului. procesul verbal de recepție. brevete. Conform prevederilor art. licențe. în cazul tuturor achizițiilor de bunuri și servicii utilizate pentru proiect – contul 4482 – Alte creanțe în legătură cu bugetul de stat. drepturi și active similare: Un activ necorporal este un activ identificabil.

g) societăți comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesională. g1) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 571/2003 privind Codul fiscal.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență. Totodata. partenerii naționali pot solicita spre rambursare taxa pe valoarea adăugată aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor de finanțare din POS DRU. Formularul „Cerere de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile” va fi semnat și stampilat de către reprezentantul legal al beneficiarului. cu modificările si completările ulterioare. În cazul proiectelor implementate în parteneriat. conform Legii nr. respectiv să facă referire la tranzacții din aceași perioadă. de utilitate publică. Ca regula generala. d) organisme neguvernamentale nonprofit. cu personalitate juridică. 51/2006. f) din Legea nr. aceasta va conține și semnătura și/sau stampila contabilului/expertului contabil responsabil pentru proiect. 489/2006 privind libertatea religioasă si regimul general al cultelor. cu personalitate juridică.(1) al OUG nr. 2 lit. sumele pentru finanțarea contravalorii taxei pe valoarea adăugată plătite. Controlul ulterior se va realiza cel puțin o dată pe durata de implementare a proiectului. În cazul proiectelor care intră sub incidența ajutorului de stat/de minimis. alin. definiți în baza art. trebuie sa cuprindă informații corelate cu cele din Cererea de rambursare a cheltuielilor. Cererea de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile se va transmite AM/OI responsabil simultan cu prima cerere de rambursarea a cheltuielilor eligibile. care funcționează în domeniul dezvoltării regionale. numai cu condiția nedepăsirii intensității maxime admise a ajutorului de stat/de minimis. numai dacă se încadrează în categoriile menționate la articolul 15. h) operatori regionali de apă. conform prevederilor art. La momentul înregistrării în contabilitatea proiectului a documentelor justificative aferente taxei 11 . se acordă beneficiarilor menționați mai sus. 141 alin. Verificarea documentelor justificative aferente restituirilor de TVA efectuate de către AM se va face prin control ulterior. f) unități de cult si structuri ale cultelor aparținând cultelor religioase recunoscute în România. cu modificările si completările ulterioare. b) autorități ale administrației publice locale sau entități publice finanțate integral din bugetele acestora. c) entități publice locale finanțate integral din venituri proprii si/sau finanțate parțial de la bugetele locale. pentru activitatea desfăsurată fără scop patrimonial. Borderoul cuprinzând documentele justificative pentru bunurile si serviciile achiziționate. e) organisme neguvernamentale nonprofit. aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finanțate prin POS DRU. (1) lit.a) instituții publice finanțate integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la bugetul de stat. fără drept de deducere. AM rezervându-și dreptul de a veni în control ori de câte ori consideră necesar. bugetul asigurărilor sociale de stat ori bugetele fondurilor speciale. Rambursarea taxei pe valoarea adăugată aferentă partenerilor naționali eligibili se va face prin intermediul Beneficiarilor (partenerului principal). care desfăsoară numai activități scutite de taxa pe valoare adăugată.

conform modelului prezentat in Anexa nr.01 / 2141. echipament de protecție a valorilor umane și materiale Imobilizările corporale reprezintă active care:  sunt deţinute de o entitate pentru a fi utilizate în producţia de bunuri sau prestarea de servicii. şi  sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an. 5 la instrucțiune. Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli de tip FEDR.01 / 2132.01 4482 = 404 12 . În această situație. Beneficiarul are responsabilitatea verificării validității codului de TVA prezentat de furnizorul bunului/serviciului prestat. b) Imobilizări corporale: instalații tehnice. AMPOSDRU va efectua restituirea TVA în termen de maxim 45 (patruzecisicinci) de zile de la data înregistrării cererii de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile la AMPOSDRU/OIPOSDRU. procesul de restiture a TVA se suspendă până la completarea dosarului/corectarea erorilor. beneficiarul nu face demersurile necesare. Odata cu transmiterea ultimei cereri de restituire a TVA. Beneficiarul va transmite un centralizator al tuturor documentelor justificative pentru bunurile și serviciile achiziționate în cadrul proiectului precum și al sumelor rambursate de către AM POS DRU. AM/OI responsabil va considera nulă cererea acestuia de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile.pe valoarea adăugată. mobilier aparatură birotică.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 404 2131 / 2132/ 214 4426 . .la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % 2131. pentru a fi închiriate terţilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative. AM/OI responsabil va notifica în scris beneficiarul solicitând completarea documentației și/sau corectarea erorilor. În cazul în care cererea de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile este incompletă sau se constată erori materiale. Dacă în termenul stabilit de AM/OI în comunicare. Pentru a relua procesul de restituire beneficiarul trebuie să depună o nouă cerere de restituire a contravalorii TVA plătite aferentă cheltuielilor eligibile.

aparatură birotică. după caz. aparatură birotică. echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare pentru activități fără scop patrimonial c) Imobilizări corporale: clădiri.01 4482 Pentru imobilizări în curs: . Acestea se evaluează la costul de producţie sau costul de achiziţie.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 401 231 4426 La finalizarea lucrării: 13 . darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora. echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale în curs de aprovizionare 2131. Imobilizările corporale în curs de execuţie se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia.01 – Mobiliere.la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % = 404 2121.2131 – Echipamente tehnologice 2132 – Aparate și instalații de măsură. modernizări de clădiri.01 – Echipamente tehnologice pentru activități fără scop patrimonial 2132.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 404 212 4426 . după caz. Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză. Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli de tip FEDR. control și reglare 214 – Mobiliere. control și reglare pentru activități fără scop patrimonial 2141. .01 – Aparate și instalații de măsură.

Construcții 231 – Imobilizări corporale în curs de execuție 2121. În cazul în care se utilizează pentru proiect imobilizări achiziționate din alte surse de finanțare decât bugetul proiectului atunci se poate deconta valoarea amortizării pentru aceste imobilizări. 212 . 6811 concomitent 4752 = 2812 / 2813 / 2814 = 7584 cu valoarea lunară a amortizării pentru imobilizările achiziționate pe proiect.2121 = 231 .01 = 2311 Pentru imobilizările corporale achiziționate prin proiecte societățile comerciale calculează și înregistrează în contabilitate amortizarea lunară. În acest caz înregistrarea va fi: 6811 = 2812 / 2813 / 2814 analitic pe proiect 14 .Imobilizări corporale în curs de execuție pentru activități fără scop lucrativ 6811 – Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 2812 – Amortizarea construcțiilor 2813 – Amortizarea instalațiilor.01 – Construcții pentru activități fără scop lucrativ 2311 . mijloacelor de transport. proporțional cu gradul de utilizare a acestui bun în proiect. animalelor și plantațiilor 2814 – Amortizarea altor imobilizări corporale 7584 – Venituri din subvenții pentru investiții.la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % = 401 2311 4482 La finalizarea lucrării: 2121.

proiect X = 2813. momentul înregistrării – data intrării. cum ar fi de exemplu în cazul mijloacelor de transport – ponderea numarului de km parcurși pentru proiect în total km parcurși de autoturismul respectiv într-o lună. B. sau c) sub formă de materii prime. sunt interzise.De exemplu dacă într-o lună societatea pune la dispoziția proiectului un mijloc de transport pentru care amortizarea lunară este 300. Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ si valoric sau numai valoric. faptul declanșator .primirea facturii și recepționarea stocurilor. cu orice titlu.sc = 2813. Proiect X 240 lei Stabilirea gradului de utilizare se face de către responsabilul financiar și de departamentul financiar contabilitate în funcție de o serie de indicatori specifici.proiect X = 2813. de bunuri materiale. A. Deţinerea.4. în această lună mijlocul de transport fiind utilizat exclusiv pentru proiect atuunci înregistrarea va fi: 6811. 15 . Contabilitatea elementelor de stocuri achizitionate pe proiecte Stocurile sunt active circulante: a) deţinute pentru a fi vândute pe parcursul desfăşurării normale a activităţii. Proiect X 300 lei Dacă însă gradul de utilizare ar fi de 80% atunci înregistrarea ar fi: 6811. 2. în conditiile stabilite de reglementarile legale. precum şi efectuarea de operaţiuni economice.sc 60 lei și concomitent: 6811. b) în curs de producţie în vederea vânzării în procesul desfăşurării normale a activităţii. fără să fie înregistrate în contabilitate. materiale şi alte consumabile care urmează să fie folosite în procesul de producţie sau pentru prestarea de servicii.

cheltuieli cu hrana. înregistrarea contabilă și sumele aferente: a) materiale consumabile: materii prime și materiale pentru derularea cursurilor practice. E. bon de consum. modele de documente justificative – notă de intrare recepție. materiale pentru susținerea activităților de educație și formare. factura.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 401 301 / 3023 / 3021/ 3028 4426 . papetărie. notă de intrare recepție.C. Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli pentru derularea proiectului sau după caz – cheltuieli indirecte. procesul verbal de recepție. . D.la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % 301 / 3023 / 3028/3021 4482 601/6023/6028 = = 401 301/3023/3028 301 – Materii 3023 – Materiale pentru ambalaj 3021 – Materiale auxiliare 3028 – Alte materiale consumabile 401 – Furnizori 601 – Cheltuieli cu materiiile prime 6023 – Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6021 – Cheltuieli privind materiale auxiliare 6028 . documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție.Cheltuieli privind alte materiale consumabile 16 . bon de consum.

centralizator privind consumul lunar de carburant în cadrul instituției pentru autoturismele implicate pe proiect.1. ordin de deplasare. în cazul utilizării autoturismelor instituției sau autoturisme deținute în comodat: bon fiscal de combustibil pe care să fie menționat pe verso numărul de înmatriculare a autoturismului și numele persoanei care efectuează deplasarea (în cazul deplasării cu autoturism propriu).1. transportul și diurnă – transport de persoane și transport de materiale și echipamente. Documente necesare pentru operarea în contabilitate a cheltuielii: b.1. foaie de calcul semnată de responsabilul financiar prin care se verifică necesarul de combustibil pentru deplasarea efectuată. ordin de deplasare. foaie de parcurs completată corespunzător. Darea în consum este faptul ce generează recunoașterea cheltuielii b) combustibil: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli cu cazarea.1. în cazul utilizării autoturismului propriu . b.la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 401 3022 4426 .la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % 3022 4482 3022 – Combustibili = 401 17 . .Darea în consum a stocurilor se face în baza bonului de consum. b.2.bon fiscal de combustibil pe care să fie menționat pe verso numărul de înmatriculare a autoturismului și numele persoanei care efectuează deplasarea (în cazul deplasării cu autoturism propriu). În cazul în care personalul propriu achiziționează combustibil cu plată numerar.

ordin de deplasare. Utilizarea BCF-urilor – atât pentru societăți comerciale cât și pentru organizații fără scop lucrativ: 3022 = 5328 analitic pe proiect – cu valoarea fará TVA a BCF-urilor date în consum în baza documentelor C. În cazul în care personalul propriu utilizează BCF-uri – se utilizează doar pentru autoturismele proprietatea instituției sau cele utilizate în baza unui contract de comodat.2. Nota de intrare recepție a BCF-urilor.la organizații fără scop lucrativ – care nu au activitate economică și ca atare nu s-au declarat plătitor în scopuri de TVA: % 5328 – analitic pe proiect 4482 = 401 B. A. bon fiscal de combustibil pe care să fie menționat pe verso numărul de înmatriculare a autoturismului și numele persoanei care efectuează deplasarea (în cazul deplasării cu autoturism propriu). cotorul BCF-urilor cu inscrierea pe acestea a numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează deplasarea. centralizator privind consumul lunar de carburant în cadrul instituției pentru autoturismele implicate pe proiect. contractul de achiziție. Achiziția BCF-urilor: la societăți comerciale – plătitoare de TVA: % = 401 5328 – analitic pe proiect 4426 .b. Decontarea cheltuielii cu combustibilul prezentate: 6022 = 3022 analitic pe proiect 5328 – Alte valori 6022 – Cheltuieli cu combustibilii 18 . foaie de parcurs completată corespunzător. bonul de dare în consum a BCF-urilor. Documente necesare pentru operarea în contabilitate a cheltuielii: factura de achiziție a BCF-urilor.

B.1.5. 624 542 = = 542 5311 / 5121 624 – Cheltuieli cu transportul de bunuri și personal 542 – Avansuri de trezorerie 5311 – Casa in lei 625 – Cheltuieli cu deplasări. copia actului de identitate. Contabilitatea cheltuielilor cu tertii 2.primirea facturii și recepționarea serviciilor. anexat la factura de cazare.3. Cheltuieli de transport (cu excepția transportului cu autoturismul) și cazare: A. tabel centralizator cu menționarea tuturor persoanelor cazate. tabelul participanților în original. dispoziție de ridicare numerar pentru avans pentru decontarea cheltuielilor realizate de participanți. C. cartă de îmbarcare). procesul verbal de recepție. faptul declanșator . tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia care să cuprindă numele și prenumele participanților 19 . 2. bilete de autobuz. Decontarea cheltuielilor cu combustibilul pentru participanți: Documente necesare pentru operarea în contabilitate a cheltuielii: bon fiscal de combustibil pe care să fie menționat pe verso numărul de înmatriculare a autoturismului și numele participantului. bilete de călătorie – dacă este cazul (bilete de tren.5. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție. tabel semnat și ștampilat de beneficiarul finanțării sau partenerul acestuia care să cuprindă numele și prenumele persoanelor care efectuează transportul în cazul deplasării în grup a personalului propriu.b. factura. a duratei cazării și a tarifului perceput și a tarifului perceput. momentul înregistrării – data prestării și emiterea facturii. ordin de deplasare. foaie de calcul semnată de responsabilul financiar prin care se verifică necesarul de combustibil pentru deplasarea efectuată. semnat. detașări și transferuri.

D. modele de documente justificative: tabel pentru decontare transport participanți. a duratei cazării și a tarifului perceput.care efectuează transportul. tabel cazare participanți. În cazul în care transportul și cazarea se achiziționează împreună. cazare % 625 4482 = 401 sal 542 = 401 20 . transport: % 624 4482 2. înregistrarea contabilă și sumele aferente: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli cu cazarea.pentru organizații fără scop lucrativ: 1. de la același furnizor atunci se consideră a fi subcontractare iar în acest caz încadrarea se va face pentru ambele tipuri de cheltuieli la capitolul cheltuieli aferente aferente activităților subcontractate. E. cazare % 625 4426 = 401 sal 542 = 401 . tabel centralizator cu menționarea numele tuturor persoanelor cazate. transportul și diurnă – transport de persoane și transport de materiale și echipamente. .pentru societăți comerciale: 1. transport: % 624 4426 2.

momentul înregistrării – data prestării și emiterea facturii. completat de către reprezentantul legal al contractorului responsabil de acele activități. actualizare și dezvoltare aplicații informatice) și cheltuieli aferente activităților subontractate. raport lunar de activitate pentru fiecare din activitățile externalizate. întreținere. înregistrarea contabilă și sumele aferente: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli pentru derularea proiectului și cheltuieli aferente aferente activităților subcontractate. traducere și interpretare. prelucrarea date. B. D.. editarea și tipărirea de materiale pentru sesiuni de instruire/formare. pentru fiecare din activitățile externalizate completat de către PFA (în cazul externalizării activităților către PFA).primirea facturii și recepționarea serviciilor. editare și tipărire materiale publicitare). modele de documente justificative: Raport de activitate pentru activitățile externalizate. faptul declanșator .5.2. Cheltuieli pentru derularea proiectului (servicii de sonorizare.pentru organizații fără scop lucrativ: % = 401 628 4482 628 . sau raportul de activitate lunar. expertiză contabilă. procesul verbal de recepție. altele decât cazare și transport (achiziții de servicii specializate pentru care beneficiarul nu are expertiza necesară și cheltuieli aferente contractelor încheiate cu operatori economici în vederea furnizării unor servicii precum: organizarea de evenimente.pentru societăți comerciale: % 628 4426 = 401 .Alte cheltuieli cu terții 21 . factura. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție. .2. A. audit financiar. E. C.

pentru organizații fără scop lucrativ: % = 401 628. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – factură. borderou de plata a subvențiilor / premiilor. Taxe de certificare a competențelor. proiect 4426.proiect b) pentru subvenții: % = 621.proiect 444 542 = 542 5311 / 5121 proiect 22 .5. B. faptul declanșator . lista subvențiilor / premiilor acordate. decizia reprezentantului legal de aprobare privind acordarea subvenției/premiului /bursei. momentul înregistrării – data facturii și data aprobării borderoului. E. regulament de organizare concurs premii sal notă de fundamentare privind criteriile de acordare a subvențiilor respectiv burselor. taxe de evaluare/acreditare/ autorizare programe de formare. înregistrarea contabilă și sumele aferente: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – Taxe și Subvenții. subvenții și burse. A. modele de documente justificative: Borderou de acordare a burselor/ subvenției.proiect 4482.proiect 401 . a) pentru taxe: .2. alte taxe de autorizare și participare. C. decizia reprezentantului legal de aprobare a bursei și aprobarea borderoului de plată a subvențiilor și burselor. dosarul de solicitare a subvenției.3. D.primirea facturii.pentru societăți comerciale: % = 628.

pentru societăți comerciale: % = 401 626 / 628 / 605 / 611 / 627 . înregistrarea contabilă și sumele aferente: . factura.5.4 Cheltuieli poștale și telecomunicații. 23 . proiect 4426. alte cheltuieli cu terții incluse în activități indirecte / cheltuieli generale de administrație – servicii pentru medicina muncii. comisioane bancare.proiect .primirea facturii. cheltuieli aferente procedurilor de achiziție. E. multiplicare. conectare la rețele informatice. faptul declanșator . servicii de administrare a clădirilor. sănătate și securitate în muncă. proiect 4482. modele de documente justificative: decizie de alocare.2.proiect 626 – Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 627 – Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate 605 – Cheltuieli privind energia și apa 611 – Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile. C.pentru organizații fără scop lucrativ: % = 401 626 / 628 / 605 / 611 / 627. B. decizia internă emisă de reprezentantul legal al beneficiarului / partenerului privind cota propusă pentru decontarea prin proiect D. arhivare documente. momentul înregistrării – data facturii și data aprobării borderoului. PSI. utilități. A. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție. decizia reprezentantului legal de aprobare a bursei și aprobarea borderoului de plată a subvențiilor și burselor. întreținere și reparații echipamente.

proiect 4482. proiect 4426.pentru societăți comerciale: % = 401 167. proiect 4426.primirea facturii. decizia internă emisă de reprezentantul legal al beneficiarului / partenerului privind cota propusă pentru decontarea prin proiect.proiect b) pentru leasing: . faptul declanșator .pentru societăți comerciale: % = 401 612. contract de leasing cu scadențarul ratelor de leasing. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contractul de achiziție. ca atare înregistrarea în contabilitate am exemplificat-o pentru acest caz.proiect . momentul înregistrării – data prestării și emiterea facturii. înregistrarea contabilă și sumele aferente: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli pentru derularea proiectului și cheltuieli aferente aferente activităților subcontractate. B.proiect 24 . modele de documente justificative: decizia de alocare. D.6 Cheltuieli pentru închirieri si leasing: A. C.pentru organizații fără scop lucrativ: % = 401 612. E. factura fiscală cu ratele de leasing plătite. decizia internă emisă de reprezentantul legal privind cota propusă spre decontare prin proiect. Notă: În cazul leasing-ului se consideră cheltuială eligibilă doar rata de leasing.2. factura. a) Pentru închirieri: .

proiect 4314.proiect 25 . proiect 4373. rapoarte de activitate.proiect 421. C.pregătirea și aprobarea ștatelor de salarii. modele de documente justificative: Raport de activitate. Cheltuieli de personal: A. acte adiționale dacă este cazul. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – contract individual de muncă. fișă de post.proiect = 421 .proiect 2. E.proiect 6451. B.proiect 4372. declarații. faptul declanșator .proiect = % 444.proiect 6451. fișă de pontaj.proiect % 4371.7. stat de salarii lunar. .proiect = = = 4311.înregistrarea și plata salarii: 641.proiect 4482. înregistrarea contabilă și sumele aferente: Tipul de cheltuiala conform Ordinului 1117 – cheltuieli cu resursele umane sau după caz cheltuieli indirecte..proiect 4312.proiect 6452. momentul înregistrării – ultima zi a fiecărei luni.proiect 4315. D.pentru organizații fără scop lucrativ: % = 401 167.

Contribuția unității la asigurări sociale 4312 – Contribuția angajatului la asigurări sociale 4313 – Contribuția unității la asigurări de sănătate 4314 .diurnă: 625 542 = = = 427 5121 5121 = = 542 5121 / 5311 .Contribuția angajatului la asigurări de sănătate 4371 – Contribuția unității la fondul de șomaj 4372 – Contribuția angajatului la fondul de șomaj 4373 – Contribuția unității la fondul de garantare al creanțelor salariale. 26 .proiect = % 4313.înregistrare și plată onorarii: % 621 444 = 401 641 – Cheltuieli cu salariile personalului 6451 – Contribuția unității la asigurări sociale 6452 – Contribuția unității la asigurări de șomaj 6453 – Contribuția unității la asigurări de sănătate 4311 .6453.proiect 421 427 % 4311 4312 4313 4314 4371 4372 4373 .proiect 4316.

7341 – Venituri din dobânzile obținute din plasarea dsiponibilităților rezultate din activități fără scop lucrativ.8. 27 .9 Veniturile din dobânzi aferente disponibilitatilor proiectului: Se operează în baza extrasului de cont.pentru organizații fără scop lucrativ 5121 = 7341 766 – Venituri din dobânzi. veniturile din dobânzi se scad din valoarea cheltuielilor solicitate la rambursare: .pentru organizații fără scop lucrativ 471 = 7392 5121 = 445 7416 .pentru societăți comerciale 5121 = 766 .2.Venituri din subvenții de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7392 – Ajutoare și împrumuturi nerambursabile din șară și din străinătate și subvenții pentru venituri 2. Validarea se face prin transmiterea unei scrisori de validare.pentru societăți comerciale 471 = 7416 5121 = 445 . în baza cererii de rambursare. Veniturile din dobânzi sunt venituri care se cedează Autorității de Management. În baza scrisorii înregistrările operate în contabilitate sunt următoarele: . Validare si încasarea cerere de rambursare: Validarea cererii de rambursare de către AMPOSDRU/ OIR responsabil dă dreptul beneficiarului de a recunoaște în contabilitate venitul din subvenție.

proiect = % 472 proiect – pentru bugetul beneficiarului 458. D.proiect 3.pentru bugetul partenerului 4752 / 132 – pentru FEDR 2.2.partener = recuperare de prefinantare 5121. Validarea cererii de rambursare % = 7392 / 7416 472. Plata rambursării către partener: 458.partener = 461. modele de documente justificative: cerere de rambursare.proiect 458. C.proiect cu suma rambursată 28 . semnarea contractului de finanțare și pregătirea cererii de rambursare.partener = 5121. Primirea facturii sau cererii de rambursare: % = 458.partener 628 4426 – in cazul facturii 4. Înregistrarea contractului de financțare în condițiile existenței unui partener cu un buget alocat prin acordul de parteneriat: 445.partener 1 . înregistrarea contabilă și sumele aferente: 1. B. Încasarea rambursării 5121 = 445 = cu suma cheltuielilor validată pentru beneficiar cu suma cheltuielilor validată pentru partener 7584 cu amortizare lunara 6. momentul înregistrării – data primirii cererii de rambursare sau facturii de la partener. documentul în baza căruia se realizează înregistrarea în contabilitate – factură sau cererea de rambursare și documente justificative.9 Tratamentul contabil al relatiilor de parteneriat: A. Plata prefinanțării către partener: 461. E.partener 458.partener 1 Daca este cazul: 4752/132 5. faptul declanșator semnarea acordului de parteneriat.

4) Înregistrarea periodică a documentelor financiar contabile. între cheltuielile incluse în evidența cheltuielilor și cheltuielile înregistrate în contabilitate. la fiecare cerere de rambursare de un set specific de activități.verificarea. 6) Ștampilarea. respectiv: .CAPITOLUL 3 – ACTIVITĂȚI AFERENTE PREGĂTIRII UNEI CERERI DE RAMBURSARE Recapitulând capitolele precedente atribuțiile expertului contabil se pot rezuma pe scurt la următorii pași: 1) pregătirea procedurilor contabile utilizate în gestionarea proiectului.eliberează declarațiile solicitate de AMPOSDRU/OIR. . . împreună cu responsabilul financiar. 29 . 3) pregătirea planului de conturi – vor fi create conturi analitice ce vor fi utilizate pentru înregistrarea în contabilitate a operațiunilor proiectului. Este necesar ca soluția informatică utilizată să permită listarea unei balanțe de verificare pentru proiect și posibilitatea de a lista fișa de cont / carte maré pentru fiecare cont utilizat pentru proiect și eventual un registru jurnal doar pentru operațiunile proiectului. semnarea și datarea tuturor documentelor existente în dosarul proiectului. care însoțesc cererea de rambursare a cheltuielilor. Activitățile menționate mai sus sunt completate. 5) Verificarea existenței ștampilei – ”solicitat rambursare FSE” pe fiecare document operat în contabilitatea. 2) pregătirea suportului informatic utilizat în gestiunea contabilă pentru a face față cerințelor proiectului. împreună cu responsabilul financiar. . proceduri care să fie în concordanță cu politicile contabile ale entității beneficiar al proiectului.semnarea Evidenței cheltuielilor generată și validată de Action Web.verificarea și semnarea cererii de rambursare și a a borderoului de TVA. .asistă auditorul în procedura de verificare a cererii de rambursare.

Alte provizioane (P) 16. vanzarea. Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita (A/P) 9 1172. Rezultatul reportat 1171. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR 121. CASTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA. rascumpararea.alte capitaluri proprii (A/P) 109. Interese care nu controleaza . Rezerve din conversie (A/P) 8 108. Repartizarea profitului (A) 14. CAPITAL SI REZERVE 3 101. VANZAREA. mai putin IAS 29 (A/P) 1174. PROVIZIOANE 151. Prime de emisiune (P) 1042. Castiguri legate de vanzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (P) 149.rezultatul exercitiului financiar (A/P) 1082. IMPRUMUTURI SI DATORII ASIMILATE 161. Provizioane pentru dezafectare imobilizari corporale si alte actiuni similare legate de acestea (P) 1514. Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 1614. Prime de conversie a obligatiunilor in actiuni (P) 105. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A) 1092. Patrimoniul regiei (P) 4 1016. Prime de aport (P) 1044. Rezerve legale (P) 1063. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A) 1095. Rezerve statutare sau contractuale (P) 5 1064. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P) 1513. CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. Prime de capital 1041. Capital subscris nevarsat (P) 1012. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Actiuni proprii reprezentand titluri detinute de societatea absorbita la societatea absorbanta (A) 11. Rezerve de valoare justa (P) 1065. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci (P) 1617. Capital 1011.Anexa 1 PLanul de conturi pentru societăți comerciale 10. Rezerve din reevaluare (P) 106. Alte rezerve (P) 7 107. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 6 1067. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1176. Alte imprumuturi din emisiuni de obligatiuni (P) 162. Provizioane pentru impozite (P) 1518. Provizioane 1511. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (P) 1516. Imprumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) 1618. Patrimoniul public (P) 104. cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 15. Rezerve 1061. Interese care nu controleaza . Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene (A/P) 12. Profit sau pierdere (A/P) 129. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Interese care nu controleaza 1081. Capital subscris varsat (P) 1015. REZULTATUL REPORTAT 117. Imprumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat (P) 1615. RASCUMPARAREA. Credite bancare pe termen lung 30 . Rezerve din diferente de curs valutar in relatie cu investitia neta intr-o entitate straina (A/P) 1068. Pierderi legate de emiterea. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Actiuni proprii 1091.

Imobilizari corporale in curs de executie (A) 232. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) 1687. Dobanzi aferente altor imprumuturi si datorii asimilate (P) 169. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. control si reglare (A) 2133. IMOBILIZARI IN CURS SI AVANSURI PENTRU IMOBILIZARI 231. Instalatii tehnice. Imobilizari necorporale in curs de executie (A) 234. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Fond comercial 10 2071. brevete. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare 31 . Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) 263. Concesiuni. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Fond comercial negativ (P) 208. mijloace de transport. IMOBILIZARI FINANCIARE 261. Echipamente tehnologice (masini. Datorii fata de entitatile afiliate (P) 1663. Titluri puse in echivalenta (A) 265. Avansuri acordate pentru imobilizari corporale (A) 233. Datorii care privesc imobilizarile financiare 1661. Alte titluri imobilizate (A) 267. licente. Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare (A) 2675. Credite externe guvernamentale (P) 1624. utilaje si instalatii de lucru) (A) 2132. Mobilier. Aparate si instalatii de masurare. Mijloace de transport (A) 2134. echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A) 22. Cheltuieli de constituire (A) 203. Prime privind rambursarea obligatiunilor (A) 20. Animale si plantatii (A) 214.1621. animale si plantatii 2131. Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate (A) 2673. Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale (A) 26. Dobanzi aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate 1681. IMOBILIZARI CORPORALE IN CURS DE APROVIZIONARE 223. Alte creante imobilizate (A) 2679. Datorii fata de entitatile de care compania este legata prin interese de participare (P) 167. drepturi si active similare (A) 207. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Fond comercial pozitiv (A) 11 2075. IMOBILIZARI NECORPORALE 201. 2678. marci comerciale. Dobanzi aferente imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (P) 1682. Dobanzi aferente datoriilor fata de entitatile afiliate (P) 1686. Interese de participare (A) 12 264. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. Terenuri 2112. Sume datorate de entitatile afiliate (A) 2672. Constructii (A) 213. Imprumuturi acordate pe termen lung (A) 2676. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A). echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A) 23. Alte imprumuturi si datorii asimilate (P) 168. Mobilier. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta (P) 1623. Terenuri si amenajari de terenuri (A) 2111. Creante imobilizate 2671. aparatura birotica. IMOBILIZARI CORPORALE 211. Credite bancare externe garantate de banci (P) 1626. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A) 269. Instalatii tehnice. Creante legate de interesele de participare (A) 2674. aparatura birotica. animale si plantatii in curs de aprovizionare (A) 224. mijloace de transport. Amenajari de terenuri 212. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A) 2677. Alte imobilizari necorporale (A) 21.

Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P) 293. brevetelor. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P) 281. Ajustari pentru deprecierea fondului comercial (P) 2908. licentelor. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale in curs de executie (P) 296. Animale in curs de aprovizionare (A) 327. Ambalaje in curs de aprovizionare (A) 33. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P) 28. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale 2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2964. licentelor. AMORTIZARI PRIVIND IMOBILIZARILE 280. Produse finite (A) 32 . Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 2962. PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE 331. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie 2931. Materiale pentru ambalat (A) 3024. animalelor si plantatiilor (P) 2914. drepturilor si activelor similare (P) 13 2807. Materiale de natura obiectelor de inventar in curs de aprovizionare (A) 326. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 2692. Ajustari pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2963. Amortizari privind imobilizarile corporale 2811. mijloacelor de transport. Servicii in curs de executie (A) 34. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entitatile afiliate (P) 2965. Semifabricate (A) 345. drepturilor si activelor similare (P) 14 2907. Materii prime in curs de aprovizionare (A) 322. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 308. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P) 2968. Amortizari privind imobilizarile necorporale 2801. brevetelor. marcilor comerciale. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P) 2933. Varsaminte de efectuat privind interesele de participare (P) 2693. marcilor comerciale. Alte materiale consumabile (A) 303. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor. Amortizarea altor imobilizari corporale (P) 29. Produse in curs de executie (A) 332. Marfuri in curs de aprovizionare (A) 328. Materiale consumabile in curs de aprovizionare (A) 323. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P) 2913. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P) 30. Combustibili (A) 3023. Amortizarea instalatiilor. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P) 291. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZARILOR 290. STOCURI DE MATERII PRIME SI MATERIALE 301. Seminte si materiale de plantat (A) 3026. Amortizarea constructiilor (P) 2813. Materii prime (A) 302. STOCURI IN CURS DE APROVIZIONARE 321. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor legate de interesele de participare (P) 2966.2691. Amortizarea fondului comercial (P) 2808. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P) 2912. Piese de schimb (A) 3025. Diferente de pret la materii prime si materiale (A/P) 32. Amortizarea concesiunilor. PRODUSE 341. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale 2911. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P) 2812. Furaje (A) 3028. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. mijloacelor de transport. Materiale consumabile 3021. animalelor si plantatiilor (P) 2814. Materiale auxiliare (A) 3022.

Ajustari pentru deprecierea materialelor 3921. Ajustari pentru deprecierea materiilor si materialelor aflate la terti (P) 3952. MARFURI 371. Marfuri aflate la terti (A) 358.debitori pentru prestari de servicii (A) 41. Prime reprezentand participarea personalului la profit (P) 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Furnizori . Alte datorii si creante in legatura cu personalul 4281. Ajustari pentru deprecierea animalelor aflate la terti (P) 3957.facturi nesosite (P) 409.ajutoare materiale datorate (P) 15 424. Diferente de pret la ambalaje (A/P) 39. Ajustari pentru deprecierea productiei in curs de executie (P) 394. PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE 421. Clienti . Marfuri (A) 378. Ambalaje aflate la terti (A) 36. Diferente de pret la marfuri (A/P) 38. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR SI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 391.debitori 4091. Produse reziduale (A) 348. Clienti 4111. Clienti incerti sau in litigiu (A) 413. Furnizori (P) 403. CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE 411. Clienti . Ajustari pentru deprecierea animalelor (P) 397. Ajustari pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922.facturi de intocmit (A) 419. Diferente de pret la produse (A/P) 35. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Animale aflate la terti (A) 357. Efecte de primit de la clienti (A) 418. Ajustari pentru deprecierea stocurilor aflate la terti 3951. Furnizori .debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale aflate la terti (P) 3956. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor aflate la terti (P) 3953. Ajustari pentru deprecierea materiilor prime (P) 392.salarii datorate (P) 423.creditori (P) 42. Ajustari pentru deprecierea produselor reziduale (P) 395. Produse aflate la terti (A) 356. Diferente de pret la animale si pasari (A/P) 37. ANIMALE 361. Ajustari pentru deprecierea produselor finite (P) 3946. Furnizori . Materii si materiale aflate la terti (A) 354. Alte datorii in legatura cu personalul (P) 33 . Personal . Furnizori . Efecte de platit pentru imobilizari (P) 408. Ajustari pentru deprecierea marfurilor (P) 398.346. Ajustari pentru deprecierea produselor 3941. Ambalaje (A) 388. Ajustari pentru deprecierea semifabricatelor (P) 3945. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor (P) 40. Ajustari pentru deprecierea marfurilor aflate la terti (P) 3958. Clienti (A) 4118. Ajustari pentru deprecierea produselor finite aflate la terti (P) 3954. FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE 401. Personal . STOCURI AFLATE LA TERTI 351. Ajustari pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) 393. Retineri din salarii datorate tertilor (P) 428. Furnizori de imobilizari (P) 405. Animale si pasari (A) 368. AMBALAJE 381. Efecte de platit (P) 404. Ajustari pentru deprecierea ambalajelor aflate la terti (P) 396.

Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P) 48. Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul (A/P) 457. Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate (A/P) 453. BUGETUL STATULUI. taxe si varsaminte asimilate (P) 447. Dobanzi aferente decontarilor privind interesele de participare (A/P) 455. Decontari intre unitate si subunitati (A/P) 34 . Fonduri speciale .taxe si varsaminte asimilate (P) 448. Impozitul pe profit (P) 16 4418. FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE 441. Contributia unitatii la asigurarile sociale (P) 4312. Cheltuieli inregistrate in avans (A) 472.activ (A) 46. Decontari privind interesele de participare 4531. Decontari din operatii in participatie . TVA colectata (P) 4428. Decontari intre entitatile afiliate (A/P) 4518. TVA neexigibila (A/P) 444. Alte datorii si creante cu bugetul statului 4481. PROTECTIA SOCIALA SI CONTURI ASIMILATE 431. TVA de plata (P) 4424. REGULARIZARE SI ASIMILATE 471. Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P) 4753. Creditori diversi (P) 47. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate (P) 4314. Alte creante privind bugetul statului (A) 45. Alte datorii si creante sociale 4381. Debitori diversi (A) 462. TVA de recuperat (A) 4426. Impozitul pe venit (P) 442. Alte datorii fata de bugetul statului (P) 4482. Decontari privind interesele de participare (A/P) 4538. Decontari din operatii in curs de clarificare (A/P) 475. DEBITORI SI CREDITORI DIVERSI 461. CONTURI DE SUBVENTII. Contributia personalului la asigurarile sociale (P) 4313. Alte datorii sociale (P) 4382. Contributia personalului la fondul de somaj (P) 438. ASIGURARI SOCIALE. Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate (P) 437. Subventii guvernamentale pentru investitii (P) 4752.conturi curente (P) 4558.dobanzi la conturi curente (P) 456. Decontari din operatii in participatie 4581. Sume datorate actionarilor/asociatilor 4551. Subventii guvernamentale (A) 4452. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Decontari intre entitatile afiliate 4511. Actionari/asociati . Imprumuturi nerambursabile cu caracter de subventii (A) 4458.4282. Alte impozite. GRUP SI ACTIONARI/ASOCIATI 451. Plusuri de inventar de natura imobilizarilor (P) 4758. TVA deductibila (A) 4427. Subventii 4451.pasiv (P) 4582. Contributia unitatii la fondul de somaj (P) 4372. Ajutor de somaj 4371. Alte sume primite cu caracter de subventii (A) 446. Impozitul pe profit/venit 4411. Donatii pentru investitii (P) 4754. Decontari din operatii in participatie . SUBVENTII PENTRU INVESTITII 4751. Actionari/asociati . Dividende de plata (P) 458. Alte creante sociale (A) 44. DECONTARI IN CADRUL UNITATII 481. Venituri inregistrate in avans (P) 473. Taxa pe valoarea adaugata 4423. Asigurari sociale 4311. Alte creante in legatura cu personalul (A) 43.

Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Dobanzi de platit (P) 5187. Cheltuieli cu materiile prime 602. Acreditive in lei (A) 5412. Ajustari pentru deprecierea creantelor . CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601. Credite interne garantate de stat (P) 5198. AJUSTARI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Conturi curente la banci 5121. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P) 5193. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P) 60.clienti (P) 495. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Dobanzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. Casa in lei (A) 5314. Dobanzi 5186. Sume in curs de decontare (A) 518. Casa in valuta (A) 532. Obligatiuni emise si rascumparate (A) 506. Dobanzi de incasat (A) 519. Cecuri de incasat (A) 5113. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P) 51. Timbre fiscale si postale (A) 5322. Credite de la trezoreria statului (P) 5197. Cheltuieli privind combustibilii 6023. Dobanzi la obligatiuni si titluri de plasament (A) 509. Alte valori (A) 54. Bilete de tratament si odihna (A) 5323. AJUSTARI PENTRU DEPRECIEREA CREANTELOR 491. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P) 596. Credite externe garantate de stat (P) 5195. VIRAMENTE INTERNE 581. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 35 . Tichete si bilete de calatorie (A) 5328. INVESTITII PE TERMEN SCURT 501. Ajustari pentru deprecierea creantelor . Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Credite externe garantate de banci (P) 5196. ACREDITIVE 541. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A) 505. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P) 598. CONTURI LA BANCI 511. Valori de incasat 5112. Efecte remise spre scontare (A) 512. Casa 5311. Alte titluri de plasament (A) 5088. Ajustari pentru deprecierea creantelor . Viramente interne (A/P) 59.debitori diversi (P) 50. Efecte de incasat (A) 5114. Acreditive 5411. Obligatiuni (A) 508. Decontari intre subunitati (A/P) 49. Conturi la banci in valuta (A) 5125.decontari in cadrul grupului si cu actionarii/asociatii (P) 496. CASA 531. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P) 595. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt 5091. Alte valori 5321. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate 5081. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Avansuri de trezorerie (A) 58. Conturi la banci in lei (A) 5124. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P) 5092. Acreditive in valuta (A) 17 542.482. Credite bancare pe termen scurt 5191.

Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal 625. Cheltuieli cu redeventele. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile. Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor 643. Pierderi din creante si debitori diversi 658. CHELTUIELI CU AMORTIZARILE. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli din diferente de curs valutar 666. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 627. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital 6588. PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare 68. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 36 . amenzi si penalitati 6582. Cheltuieli privind piesele de schimb 6025. Contributia unitatii la schemele de pensii facultative 6457. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli de protocol. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat 6026. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 63. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor 6812. Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj 6453. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE. Contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate 6458. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 6451. CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate 6641. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile 623. Cheltuieli cu primele reprezentand participarea personalului la profit 644. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI 611. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii 645. Cheltuieli privind marfurile 608. Cheltuieli cu deplasari. Cheltuieli privind ambalajele 609. provizioanele si ajustarile pentru depreciere 6811. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 612. Pierderi din creante legate de participatii 664. Cheltuieli privind energia si apa 606. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate 628. Cheltuieli cu studiile si cercetarile 62. detasari si transferari 626. Cheltuieli privind animalele si pasarile 607. reclama si publicitate 624. Alte cheltuieli financiare 67. Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 6456. Reduceri comerciale primite 61. Despagubiri.6024. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate 6642. Cheltuieli cu alte impozite. Cheltuieli privind dobanzile 667. TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE 635. Donatii acordate 6583. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator 654. Alte cheltuieli de exploatare 66. taxe si varsaminte asimilate 64. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala 65. locatiile de gestiune si chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli privind furajele 6028. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI 621. Contributia unitatii la asigurarile sociale 6452. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Cheltuieli privind sconturile acordate 668.

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate 7613. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 7813. Venituri din vanzarea marfurilor 708. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri 7418. locatii de gestiune si chirii 707. Venituri din servicii prestate 705. Venituri din dobanzi 767. Venituri din vanzarea semifabricatelor 703. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din vanzarea produselor reziduale 704. Venituri din productia de imobilizari necorporale 722. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 765. VENITURI DIN PRODUCTIA DE IMOBILIZARI 721. Venituri din despagubiri. Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare 78. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 7412. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus 70. CIFRA DE AFACERI NETA 701. VENITURI AFERENTE COSTULUI PRODUCTIEI IN CURS DE EXECUTIE 711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse 712. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante 37 . Venituri din diferente de curs valutar 766. Venituri din interese de participare 762. Alte venituri din exploatare 76. Venituri din subventii de exploatare 19 7411. Venituri din productia de imobilizari corporale 74. Venituri din investitii financiare pe termen scurt 763. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor 69. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale consumabile 7413. VENITURI DIN SUBVENTII DE EXPLOATARE 741. Venituri din studii si cercetari 706. Venituri din subventii pentru investitii 7588. Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital 7584. Venituri din sconturi obtinute 768. Venituri din vanzarea produselor finite 702. Cheltuieli financiare privind amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare 6863.6813. Venituri din imobilizari financiare 7611. Venituri din donatii primite 7583. Venituri din investitii financiare cedate 7641. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din redevente. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 6864. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala 7416. VENITURI FINANCIARE 761. Reduceri comerciale acordate 71. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor 7814. Venituri din imobilizari financiare cedate 7642. Venituri din creante reactivate si debitori diversi 758. Venituri din creante imobilizate 764. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie 72. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT SI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor 6814. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata 75. amenzi si penalitati 7582. Alte venituri din exploatare 7581. VENITURI EXTRAORDINARE 771. Alte venituri financiare 77. Venituri din activitati diverse 709. Cheltuieli cu impozitul pe profit 18 698. VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781.

R. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare 7864.02 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile economice 1053 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare 7863. aparaturii birotice.01 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini.01 Rezerve din reevaluarea construcţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial 1052.02 Rezerve din reevaluarea echipamentelor tehnologice (maşini.01 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile fără scop patrimonial 1056. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile economice 106 Rezerve 1061 Rezerve legale 1063 Rezerve statutare sau contractuale 1065 Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare 1068 Alte rezerve FONDURI PRIVIND ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL ŞI REZULTATUL REPORTAT 113 Fondul social al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C. Venituri din fondul comercial negativ 786.01 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile fără scop patrimonial 1050. aparaturii birotice. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale 1057. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante 20 PLanul de conturi pentru organizații fără scop lucrativ 1 CONTURI DE CAPITALURI 10 CAPITAL ŞI REZERVE 101 Capital 105 Rezerve din reevaluare 1050 Rezerve din reevaluarea terenurilor 1050.01 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile fără scop patrimonial 1055.) 115 Fondul de rulment al membrilor asociaţiilor de proprietari 116 Alte fonduri privind activităţile fără scop patrimonial 38 .) 114 Fondul pentru ajutor în caz de deces al membrilor Caselor de Ajutor Reciproc (C. aparaturii birotice.A.02 Rezerve din reevaluarea mobilierului. control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial 1054. control şi reglare pentru activităţile economice 1055 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport 1055.02 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor pentru activităţile economice 1057 Rezerve din reevaluarea mobilierului.01 Rezerve din reevaluarea mobilierului.02 Rezerve din reevaluarea terenurilor pentru activităţile economice 1051 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri 1051.02 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare.01 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial 1051.control şi reglare 1054.7815. utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial 1053.A. utilaje şi instalaţii de lucru) 1053.01 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare. utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice 1054 Rezerve din reevaluarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare.02 Rezerve din reevaluarea mijloacelor de transport pentru activităţile economice 1056 Rezerve din reevaluarea animalelor şi plantaţiilor 1056.02 Rezerve din reevaluarea amenajărilor de terenuri pentru activităţile economice 1052 Rezerve din reevaluarea construcţiilor 1052.R. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial 1057.

117 Rezultatul reportat 1171 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial 1171.01 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial 1292 Repartizarea profitului privind activităţile economice 13 SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII 131 Subvenţii guvernamentale pentru investiţii 132 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii 133 Donaţii pentru investiţii 134 Plusuri de inventar de natura imobilizărilor 138 Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii 15 PROVIZIOANE 151 Provizioane 1511 Provizioane pentru litigii 1512 Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor 1514 Provizioane pentru restructurare 1515 Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare 1516 Provizioane pentru impozite 1518 Alte provizioane 16 ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 161 Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1614 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1615 Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci 1617 Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat 1618 Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 162 Credite bancare pe termen lung 1621 Credite bancare pe termen lung 1622 Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă 1623 Credite externe guvernamentale 1624 Credite bancare externe garantate de stat 1625 Credite bancare externe garantate de bănci 1626 Credite de la trezoreria statului 1627 Credite bancare interne garantate de stat 166 Datorii care privesc imobilizările financiare 1661 Datorii faţă de entităţile afiliate 1663 Datorii faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare 167 Alte împrumuturi şi datorii asimilate 168 Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 39 .02 Excedent sau deficit privind activităţile cu destinaţie specială 1212 Profit sau pierdere privind activităţile economice 129 Repartizarea excedentului/profitului 1291 Repartizarea excedentului privind activităţile fără scop patrimonial 1291.01 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sal deficitul neacoperit privind activităţile fără scop patrimonial 1171.01 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial 1211.02 Rezultatul reportat reprezentând excedentul nerepartizat sau deficitul neacoperit privind activităţile cu destinaţie specială 1172 Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sal pierderea neacoperită privind activităţile economice 1174 Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile 12 REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 121 Excedent/profit sau deficit/pierdere 1211 Excedent sau deficit privind activităţile fără scop patrimonial 1211.

mijloace de transport. control şi reglare pentru activităţile economice 2133 Mijloace de transport 2133.01 Mijloace de transport pentru activităţile fără scop patrimonial 2133. licenţe.01 Mobilier.02 Aparate şi instalaţii de măsurare. control şi reglare 2132.01 Aparate şi instalaţii de măsurare.02 Animale şi plantaţii pentru activităţile economice 214 Mobilier. utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile economice 2132 Aparate şi instalaţii de măsurare.01 Amenajări de terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial 2112. utilaje şi instalaţii de lucru) pentru activităţile fără scop patrimonial 2131. animale şi plantaţii 2131 Echipamente tehnologice (maşini. brevete.02 Construcţii pentru activităţile economice 213 Instalaţii tehnice. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 2141. drepturi şi active similare 2051 Concesiuni.01 Construcţii pentru activităţile fără scop patrimonial 2121.02 Terenuri pentru activităţile economice 2112 Amenajări de terenuri 2112. licenţe. aparatură birotică.01 Terenuri pentru activităţile fără scop patrimonial 2111. aparatură birotică. licenţe.02 Echipamente tehnologice (maşini. mărci comerciale. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale 2141 Mobilier. utilaje şi instalaţii de lucru) 2131. brevete. control şi reglare pentru activităţile fără scop patrimonial 2132. mărci comerciale. drepturi şi active similare privind activităţile economice 207 Fond comercial 208 Alte imobilizări necorporale 2081 Alte imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial 2082 Alte imobilizări necorporale privind activităţile economice 21 IMOBILIZĂRI CORPORALE 211 Terenuri şi amenajări de terenuri 2111 Terenuri 2111. mărci comerciale.02 Amenajări de terenuri pentru activităţile economice 212 Construcţii 2121 Construcţii 2121.1681 Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni 1682 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung 1685 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate 1686 Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile de care compania este legată prin interese de participare 1687 Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate 169 Prime privind rambursarea obligaţiunilor 2 CONTURI DE IMOBILIZĂRI 20 IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201 Cheltuieli de constituire 2011 Cheltuieli de constituire privind activităţile fără scop patrimonial 2012 Cheltuieli de constituire privind activităţile economice 203 Cheltuieli de dezvoltare 2031 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial 2032 Cheltuieli de dezvoltare privind activităţile economice 205 Concesiuni. aparatură birotică.01 Animale şi plantaţii pentru activităţile fără scop patrimonial 2134.02 Mijloace de transport pentru activităţile economice 2134 Animale şi plantaţii 2134. brevete. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile fără scop patrimonial 40 .01 Echipamente tehnologice (maşini. drepturi şi active similare privind activităţile fără scop patrimonial 2052 Concesiuni.

02 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile economice 281 Amortizări privind imobilizările corporale 2811 Amortizarea amenajărilor de terenuri 2811. brevetelor. mărcilor comerciale.01 Amortizarea altor imobilizări necorporale privind activităţile fără scop patrimonial 2808. licenţelor.02 Amortizarea construcţiilor privind activităţile economice 41 . drepturilor şi activelor similare 2805.01 Amortizarea construcţiilor privind activităţile fără scop patrimonial 2812.02 Amortizarea concesiunilor. licenţelor.2141.01 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile fără scop patrimonial 2811. licenţelor.01 Amortizarea concesiunilor. brevetelor.02 Amortizarea amenajărilor de terenuri privind activităţile economice 2812 Amortizarea construcţiilor 2812. drepturilor şi activelor similare privind activităţile fără scop patrimonial 2805.02 Mobilier. drepturilor şi activelor similare privind activităţile economice 2807 Amortizarea fondului comercial 2807.02 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile economice 2803 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare 2803. brevetelor.01 Amortizarea cheltuielilor de constituire privind activităţile fără scop patrimonial 2801. mărcilor comerciale. echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale pentru activităţile economice 23 IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231 Imobilizări corporale în curs de execuţie 2311 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patrimonial 2312 Imobilizări corporale în curs de execuţie privind activităţile economice 232 Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 233 Imobilizări necorporale în curs de execuţie 2331 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile fără scop patrimonial 2332 Imobilizări necorporale în curs de execuţie privind activităţile economice 234 Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale 26 IMOBILIZĂRI FINANCIARE 261 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 263 Interese de participare 265 Alte titluri imobilizate 267 Creanţe imobilizate 2671 Sume datorate de entităţile afiliate 2672 Dobândă aferentă sumelor datorate de entităţile afiliate 2673 Creanţe legate de interesele de participare 2674 Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare 2675 Împrumuturi acordate pe termen lung 2676 Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung 2678 Alte creanţe imobilizate 2679 Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate 269 Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691 Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate 2692 Vărsăminte de efectuat privind interesele de participare 2693 Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare 28 AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280 Amortizări privind imobilizările necorporale 2801 Amortizarea cheltuielilor de constituire 2801.01 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile fără scop patrimonial 2803. mărcilor comerciale. aparatură birotică.02 Amortizarea fondului comercial privind activităţile economice 2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 2808.02 Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare privind activităţile economice 2805 Amortizarea concesiunilor.

control şi reglare 2814.02 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile economice 2816 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor 2816. control şi reglare privind activităţile economice 2815 Amortizarea mijloacelor de transport 2815. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile fără scop patrimonial 2817.02 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare. aparaturii birotice.2813 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini.01 Amortizarea mobilierului.01 Amortizarea mijloacelor de transport privind activităţile fără scop patrimonial 2815.01 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile fără scop patrimonial 2816. utilaje şi instalaţii de lucru) 2813. echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale privind activităţile economice 29 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale 291 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 293 Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 296 Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 3 CONTURI DE STOCURI ŞI PRODUCŢIE ÎN CURS DE EXECUŢIE 30 STOCURI DE MATERII PRIME ŞI MATERIALE 301 Materii prime 302 Materiale consumabile 3021 Materiale auxiliare 3022 Combustibili 3023 Materiale pentru ambalat 3024 Piese de schimb 3025 Seminţe şi materiale de plantat 3026 Furaje 3028 Alte materiale consumabile 303 Materiale de natura obiectelor de inventar 308 Diferenţe de preţ la materii prime şi materiale 33 PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE 331 Produse în curs de execuţie 332 Lucrări şi servicii în curs de execuţie 34 PRODUSE 341 Semifabricate 345 Produse finite 346 Produse reziduale 348 Diferenţe de preţ la produse 35 STOCURI AFLATE LA TERŢI 351 Materii şi materiale aflate la terţi 354 Produse aflate la terţi 356 Animale aflate la terţi 357 Mărfuri aflate la terţi 42 . echipamentelor de protecţie a valorilor umane şi materiale şi altor active corporale 2817. aparaturii birotice. control şi reglare privind activităţile fără scop patrimonial 2814.02 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini. utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile fără scop patrimonial 2813.02 Amortizarea mobilierului. utilaje şi instalaţii de lucru) privind activităţile economice 2814 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare.01 Amortizarea echipamentelor tehnologice (maşini.01 Amortizarea aparatelor şi instalaţiilor de măsurare.02 Amortizarea animalelor şi plantaţiilor privind activităţile economice 2817 Amortizarea mobilierului. aparaturii birotice.

ajutoare materiale datorate 424 Prime reprezentând participarea personalului la profit*) 425 Avansuri acordate personalului 426 Drepturi de personal neridicate 427 Reţineri din salarii şi din alte drepturi datorate terţilor 428 Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 4281 Alte datorii în legătură cu personalul 4282 Alte creanţe în legătură cu personalul 43 ASIGURĂRI SOCIALE.debitori 4091 Furnizori-debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor 4092 Furnizori-debitori pentru prestări de servicii şi executări de lucrări 41 CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 411 Clienţi 4111 Clienţi 4118 Clienţi incerţi sau în litigiu 413 Efecte de primit de la clienţi 418 Clienţi .358 Ambalaje aflate la terţi 36 ANIMALE 361 Animale şi păsări 368 Diferenţe de preţ la animale şi păsări 37 MĂRFURI 371 Mărfuri 378 Diferenţe de preţ la mărfuri 38 AMBALAJE 381 Ambalaje 388 Diferenţe de preţ la ambalaje 39 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR ŞI PRODUCŢIEI ÎN CURS DE EXECUŢIE 391 Ajustări pentru deprecierea materiilor prime 392 Ajustări pentru deprecierea materialelor 393 Ajustări pentru deprecierea producţiei în curs de execuţie 394 Ajustări pentru deprecierea produselor 395 Ajustări pentru deprecierea stocurilor aflate la terţi 396 Ajustări pentru deprecierea animalelor 397 Ajustări pentru deprecierea mărfurilor 398 Ajustări pentru deprecierea ambalajelor 4 CONTURI DE TERŢI 40 FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 401 Furnizori 403 Efecte de plătit 404 Furnizori de imobilizări 405 Efecte de plătit pentru imobilizări 408 Furnizori . PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 431 Asigurări sociale 4311 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 4312 Contribuţia personalului la asigurările sociale 4313 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 4314 Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate 43 .creditori 42 PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 421 Personal .facturi de întocmit 419 Clienţi .facturi nesosite 409 Furnizori .salarii datorate 422 Pensionari .pensii datorate 423 Personal .

437 Ajutor de şomaj 4371 Contribuţia unităţii la fondul de şomaj 4372 Contribuţia personalului la fondul de şomaj 4373 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 438 Alte datorii şi creanţe sociale 4381 Alte datorii sociale 4382 Alte creanţe sociale 44 BUGETUL STATULUI.activ 46 DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461 Debitori diverşi 462 Creditori diverşi 47 CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471 Cheltuieli înregistrate în avans 472 Venituri înregistrate în avans 473 Decontări din operaţii în curs de clarificare 48 DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII 481 Decontări între unitate şi subunităţi 482 Decontări între subunităţi 489 Decontări între activităţile fără scop patrimonial şi activităţile economice 49 AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 491 Ajustări pentru deprecierea creanţelor . FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 441 Impozitul pe profit 442 Taxa pe valoarea adăugată 4423 Taxa pe valoarea adăugată de plată 4424 Taxa pe valoarea adăugată de recuperat 4426 Taxa pe valoarea adăugată deductibilă 4427 Taxa pe valoarea adăugată colectată 4428 Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă 444 Impozitul pe venituri de natura salariilor şi din alte drepturi 445 Subvenţii 4451 Subvenţii guvernamentale 4452 Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii 4458 Alte sume primite cu caracter de subvenţii 446 Alte impozite.pasiv 4582 Decontări din operaţii în participaţie .clienţi 495 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – decontări în cadrul grupului şi cu asociaţii 496 Ajustări pentru deprecierea creanţelor – debitori diverşi 5 CONTURI DE TREZORERIE 50 INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 501 Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 44 .taxe şi vărsăminte asimilate 448 Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4481 Alte datorii faţă de bugetul statului 4482 Alte creanţe privind bugetul statului 45 GRUP ŞI ASOCIAŢI 451 Decontări între entităţile afiliate 4511 Decontări între entităţile afiliate 4518 Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate 453 Decontări privind interesele de participare 4531 Decontări privind interesele de participare 4538 Dobânzi aferente decontărilor privind interesele de participare 458 Decontări din operaţii în participaţie 4581 Decontări din operaţii în participaţie . taxe şi vărsăminte asimilate 447 Fonduri speciale .

02 Acreditive în valută privind activităţile economice 542 Avansuri de trezorerie**) 55 DISPONIBIL CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 550 Disponibil cu destinaţie specială 5501 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar.01 Acreditive în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5412.01 Casa în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5314. folcloric.01 Disponibil în valută privind activităţile fără scop patrimonial 5124. al artelor plastice. al arhitecturii şi de divertisment 45 .02 Casa în valută privind activităţile economice 532 Alte valori 5321 Timbre fiscale şi poştale 5322 Bilete de tratament şi odihnă 5323 Tichete şi bilete de călătorie 5328 Alte valori 54 ACREDITIVE 541 Acreditive 5411 Acreditive în lei 5412 Acreditive în valută 5412. muzical. cinematografic.02 Disponibil în valută privind activităţile economice 5125 Sume în curs de decontare 518 Dobânzi 5186 Dobânzi de plătit 5187 Dobânzi de încasat 519 Credite bancare pe termen scurt 5191 Credite bancare pe termen scurt 5192 Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă 5193 Credite externe guvernamentale 5194 Credite externe garantate de stat 5195 Credite externe garantate de bănci 5196 Credite de la trezoreria statului 5197 Credite interne garantate de stat 5198 Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt 53 CASA 531 Casa 5311 Casa în lei 5314 Casa în valută 5314.505 Obligaţiuni emise şi răscumpărate 506 Obligaţiuni 508 Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081 Alte titluri de plasament 5088 Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament 509 Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt 5091 Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate 5092 Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt 51 CONTURI LA BĂNCI 511 Valori de încasat 5112 Cecuri de încasat 5113 Efecte de încasat 5114 Efecte remise spre scontare 512 Conturi curente la bănci 5121 Conturi la bănci în lei 5124 Conturi la bănci în valută 5124. teatral.

02 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic 5501. reclamă şi publicitate 624 Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625 Cheltuieli cu deplasări.04 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical 5501.08 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment 5509 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială 5509. taxe şi vărsăminte asimilate 64 CHELTUIELI CU PERSONALUL 46 .06 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice 5501.01 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în lei 5509. TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635 Cheltuieli cu alte impozite.04 Disponibil cu destinaţie specială din alte venituri cu destinaţie specială încasate în valută 58 VIRAMENTE INTERNE 581 Viramente interne 59 AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591 Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate 595 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate 596 Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor 598 Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 6 CONTURI DE CHELTUIELI***) 60 CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 601 Cheltuieli cu materiile prime 602 Cheltuieli cu materialele consumabile 6021 Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022 Cheltuieli privind combustibilul 6023 Cheltuieli privind materialele pentru ambalat 6024 Cheltuielile privind piesele de schimb 6025 Cheltuieli privind seminţele şi materialele de plantat 6026 Cheltuieli privind furajele 6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603 Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604 Cheltuieli privind materialele nestocate 605 Cheltuieli privind energia şi apa 606 Cheltuieli privind animalele şi păsările 607 Cheltuieli privind mărfurile 608 Cheltuieli privind ambalajele 61 CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 611 Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 612 Cheltuieli cu redevenţele.05 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric 5501. detaşări şi transferări 626 Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627 Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 63 CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE.5501.03 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral 5501. locaţiile de gestiune şi chiriile 613 Cheltuieli cu primele de asigurare 614 Cheltuieli cu studiile şi cercetările 62 CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 621 Cheltuieli cu colaboratorii 622 Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623 Cheltuieli de protocol.01 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar 5501.07 Disponibil cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii 5501.

amenzi şi penalităţi 6582 Donaţii şi subvenţii acordate 6583 Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6588 Alte cheltuieli de exploatare 66 CHELTUIELI FINANCIARE 663 Pierderi din creanţe imobilizate 664 Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 6641 Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642 Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 665 Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 666 Cheltuieli privind dobânzile 667 Cheltuieli privind sconturile acordate 668 Alte cheltuieli financiare 67 CHELTUIELI EXTRAORDINARE 671 Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente extraordinare 68 CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE.641 Cheltuieli cu salariile personalului 642 Cheltuieli cu tichetele de masă acordate salariaţilor 645 Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451 Contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452 Contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453 Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456 Contribuţia angajatorului la fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 6458 Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 65 ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654 Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 655 Cotizaţii şi contribuţii datorate de persoana juridică fără scop patrimonial 6551 Cotizaţii şi contribuţii la organisme din ţară 6552 Cotizaţii şi contribuţii la organisme internaţionale 656 Cheltuieli privind cote-părţi datorate potrivit statutului 657 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 6571 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 6572 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din străinătate transferate altor persoane juridice fără scop patrimonial 658 Alte cheltuieli de exploatare 6581 Despăgubiri. PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681 Cheltuieli de exploatare privind amortizările. provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811 Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814 Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686 Cheltuieli financiare privind amortizările şi ajustările pentru pierdere de valoare 6863 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864 Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor circulante 6868 Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 69 CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 7 CONTURI DE VENITURI 70 CIFRA DE AFACERI NETĂ 701 Venituri din vânzarea produselor finite 702 Venituri din vânzarea semifabricatelor 703 Venituri din vânzarea produselor reziduale 704 Venituri din lucrări executate şi servicii prestate 47 .

locaţii de gestiune şi chirii 707 Venituri din vânzarea mărfurilor 708 Venituri din activităţi diverse 71 VARIAŢIA STOCURILOR 711 Variaţia stocurilor 72 VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721 Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722 Venituri din producţia de imobilizări corporale 73 VENITURI DIN ACTIVITĂŢILE FĂRĂ SCOP PATRIMONIAL 731 Venituri din cotizaţiile membrilor şi contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor 7311 Venituri din cotizaţiile şi taxele de înscriere ale membrilor 7312 Venituri din contribuţiile băneşti sau în natură ale membrilor şi simpatizanţilor 732 Venituri din taxele de înregistrare stabilite potrivit legislaţiei în vigoare 733 Venituri din donaţii şi sume sau bunuri primite prin sponsorizare 7331 Venituri din donaţii 7332 Venituri din sumele sau bunurile primite prin sponsorizare 734 Venituri din dobânzile şi dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7341 Venituri din dobânzile obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7342 Venituri din dividendele obţinute din plasarea disponibilităţilor rezultate din activităţile fără scop patrimonial 735 Venituri pentru care se datorează impozit pe spectacole 736 Resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale şi subvenţii pentru venituri 737 Venituri din acţiuni ocazionale.pagube şi din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 7394 Venituri din diferenţe de curs valutar rezultate din activităţile fără scop patrimonial 7395 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7396 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7397 Venituri obţinute din vize.705 Venituri din studii şi cercetări 706 Venituri din redevenţe. potrivit statutului de organizare şi funcţionare 738 Venituri rezultate din cedarea activelor corporale aflate în proprietatea persoanelor juridice fără scop patrimonial. taxe şi penalităţi sportive sau din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive 7398 Venituri obţinute din reclamă şi publicitate. potrivit legislaţiei în vigoare 7399 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 74 VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 741 Venituri din subvenţii de exploatare 7411 Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri****) 7412 Venituri din subvenţii de exploatare pentru materii prime şi materiale consumabile 7413 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414 Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7415 Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţia socială 7416 Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417 Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 7418 Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 75 ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754 Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 48 . altele decât cele care sunt sau au fost folosite în activitatea economică 739 Alte venituri din activităţile fără scop patrimonial 7391 Venituri din cote-părţi primite potrivit statutului 7392 Ajutoare şi împrumuturi nerambursabile din ţară şi din străinătate şi subvenţii pentru venituri 7393 Venituri din despăgubiri de asigurare . utilizate în scop social sal profesional.

02 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului cinematografic 7911.04 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului muzical 7911. amenzi şi penalităţi 7582 Venituri din donaţii şi subvenţii primite 7583 Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7584 Venituri din subvenţii pentru investiţii 7588 Alte venituri din exploatare 76 VENITURI FINANCIARE 761 Venituri din imobilizări financiare 7611 Venituri din acţiuni deţinute la entităţile afiliate 7613 Venituri din interese de participare 762 Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 763 Venituri din creanţe imobilizate 764 Venituri din investiţii financiare cedate 7641 Venituri din imobilizări financiare cedate 7642 Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 765 Venituri din diferenţe de curs valutar 766 Venituri din dobânzi 767 Venituri din sconturi obţinute 768 Alte venituri financiare 77 VENITURI EXTRAORDINARE 771 Venituri din subvenţii pentru evenimente extraordinare şi altele similare 78 VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781 Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812 Venituri din provizioane 7813 Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814 Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 786 Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7863 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864 Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante 79 VENITURI CU DESTINAŢIE SPECIALĂ 791 Venituri cu destinaţie specială 7911 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar.06 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului artelor plastice 7911.05 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului folcloric 7911.07 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului arhitecturii 7911.01 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului literar 7911.03 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului teatral 7911. muzical. folcloric. cinematografic. al arhitecturii şi de divertisment 7911.758 Alte venituri din exploatare 7581 Venituri din despăgubiri. teatral. al artelor plastice.08 Venituri cu destinaţie specială din aplicarea timbrului de divertisment 7919 Alte venituri cu destinaţie specială 49 .

serie.SC ________________________________ Proiectul _________________________________ FIŞA MIJLOCULUI FIX Nr de inventar: Fel. nr. data documentului de provenienţă: Grupa: Codul de clasificare: Valoare de inventar Data dării în folosinţă Anul: Luna: Amortizare lunară Data amortizării complete Anul: Luna: Denumirea mijlocului fix şi caracteristici tehnice Durata normală de funcţionare: Accesorii Cota de amortizare: Verso 50 .

creşterea sau diminuarea valorii mijlocului fix buc Debit Credit Sold 51 . nr) Operaţiunile care privesc mişcarea.Nr inventor Documentul (data. fel.

prenume Semnătură data Aprobat Semnătura Subunitatea primitoare Nume. am procedat la predarea-primirea mijloacelor fixe în baza ___________________________________________din _____________________________________________________________________________________________.SC ________________________________________ Proiectul ____________________ BON DE MIŞCARE A MIJLOACELOR FIXE Nr document Ziua Data eliberării Luna Anul Predător Primitor Subsemnaţii din partea __________________________________. prenume Semnătură 52 . Nr crt Denumirea mijlocului fix şi caracteristicile tehnice Nr de inventar buc Valoarea de inventar Subunitatea predătoare Nume. şi din partea _____________________.

SC _______________________ Proiectul _____________________ NOTĂ DE RECEPȚIE ȘI CONSTATARE DE DIFERENȚE Număr document ziua luna anul Aviz de însoțire a mărfii __________ Subsemnații membrii comisiei de recepție. constatându-se următoarele: Nr crt Denumirea bunurilor recepționate U/M Cantitatea conform documente cantitate Preț unitar valoare Recepționat data Factură nr _______________________ Comisia de recepție Numele și prenumele Semnătura Data Primit în gestiune Semnătura 53 . delegat ______________________________________. am procedat la recepționarea valorilor materiale furnizate de _______________________________________________________cu vagon/ auto nr _______________________ documente însoțitoare __________________________________.

SC ____________________ proiectul ______________________ Nr document ziua luna anul Data Predător Produs primitor Nr comandă / BON DE CONSUM cod produs Locul de consum _______________________ Nr crt Denumire materiale Cantitate necesară Cantitate aprobată Cantitatea eliberată cod U/M Preț unitar Valoarea Data și semnătura Șef compartiment Gestionar Primitor 54 .

Proiect _______________________ Listă decontare transport cu autoturismul Nume / Prenum e CNP Telefon Nr. de destinati ei Dus întors Semnătu ra 55 . Înmatric ulare Suma Ordin de deplasar e Plecare din Localit. 2.Proiect ---------------------------------------------------------------- Listă decontare transport autocar ( sosire/plecare ) Nr.crt. Nume / Prenume CNP Telefon Plecare din localitate Localitate a de destinaţie Ordin de deplasare Suma Semnătur a 1.

crt. 2. Proiect _______________________ Listă decontare transport cu autoturismul Nume / Prenum e CNP Telefon Nr. Înmatric ulare Suma Ordin de deplasar e Plecare din Localit. Nume / Prenume CNP Telefon Plecare din localitate Localitate a de destinaţie Ordin de deplasare Suma Semnătur a 1. de destinati ei Dus întors Semnătu ra 56 .Proiect ---------------------------------------------------------------- Listă decontare transport autocar ( sosire/plecare ) Nr.

Cameră Semnătură Tabel masă participanti pentru evenimentul organizat de Blocul Național Sindical în cadrul proiectulului _________________________________ Bucureşti Nume Prenume CNP Cină Tip masă Prânz Semnătura 57 . nopţi Nr.Tabel cazare participanţi pentru evenimentul organizat de Blocul Național Sindical în cadrul proiectului _______________ Bucureşti Nume Prenume CNP Data sosire Data plecare Nr.

incepand cu 1 ianuarie 2010 se stabilește ca biroul de implementare al proiectului să fie situat la sediul Blocului Național Sindical.DECIZIE BENEFICIAR BLOCUL NAȚIONAL SINDICAL TITLUL PROIECTULUI: BIROUL PENTRU OBSERVAREA PIEȚEI MUNCII ȘI A CALITĂȚII LOCURILOR DE MUNCĂ În vederea desfășurării activității echipei de în cadrul proiectului BIROUL PENTRU OBSERVAREA PIEȚEI MUNCII ȘI A CALITĂȚII LOCURILOR DE MUNCĂ. Str Turturelelor nr 11A. astfel: 1. 58 . in suprafata totala de 90 mp. ID 29527. Bucuresti. etaj 3.

Anexa 7 – Raport lunar de activitate Raport Activitate Martie 2011 Titlu Proiect: Accesul la fonduri structurale pentru partenerii sociali Cod Proiect: 31337 Beneficiar / Partener: Blocul Naţional Sindical Numele şi Prenumele Expertului: Poziţie: Manager de proiect Categorie: Expert termen lung / Expert termen scurt Nr. Crt. Activitate Descriere Ore lucrate 59 .

in anul calendaristic precedent: A2. Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de intervenţie 6.559. primul rând. -Leidin care: Deducerea Cheltuieli Valoarea totala prefinanţării Valoare solicitate Valoare a cererii de acordate rambursabilă Cofinanţarea spre rambursabilă 2 rambursare beneficiarului/ din bugetul beneficiarului rambursare din FSE partenerilor naţional 5 = (2+3)*35% sau 6=1–4– 1=A+B1+B2 2 = (1-4)*%FSE 3 = (1-4)*%BN 4 = 1*%CP 5=1*35% 5 27. coloana 9 « Valoarea cheltuielii fara TVA».963. Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 ……………. 2 Numele Partenerului: ______________ Adresa Partenerului: _________________ Nr. Sume transmise spre validare. reprezentând cheltuielile efectuate de către Liderul de parteneriat/Beneficiar altul decât cel care care se încadrează în alte categorii decât cele prevazute la A1 1 2 Se preia suma totală din tabel.348. în calitate de partener în proiectul cu finanţare prin POSDRU.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” Titlul proiectului: "Egalitate ____________________________" Numărul de identificare al contractului: POSDRU_____ CERERE DE RAMBURSARE NR.8 din care: A. înreg. Sume transmise spre validare.2 17.752. ______ Nr. ……………. înreg.83 0 9.752.312 24. Se preia suma din Evidenţa Cheltuielilor pe ani calendaristici si pe parteneri. coloana 6 « Cheltuieli eligibile solicitate spre rambursare ». Sume reprezentând plăţile efectuate de către Liderul de parteneriat/Beneficiar (A=A1 sau A=A2) A1./…………….8 lei.in anul calendaristic curent: . 60 ./……………. prin prezenta cerere de rambursare solicit suma totală de1 17. reprezentând cheltuielile efectuate în perioada declarată de ______. reprezentând cheltuielile efectuate de către Liderul de parteneriat/Beneficiar finantat integral de la bugetul de stat/bugetul asigurarilor sociale de stat/bugetul fondurilor speciale/bugetele locale: .17 2. Telefon/fax: ___ Adresă e-mail: ____ Perioada de referinţă: de la 01/05/2010 până la 31/08/2010 Tip cerere: intermediară Subsemnatul ____.Anexa 1 „Formatul standard al cererii de rambursare” Nr.

M) Sunt conştient de faptul că. C) Contribuţia pentru cofinanţare este determinată în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare. semnate şi sunt la dispoziţia consultării în scopul auditului. B) Cheltuielile solicitate sunt eligibile şi au survenit în perioada de eligibilitate. certific faptul că totalul cheltuielilor solicitate prin intermediul acestei cereri de rambursare sunt eligibile şi sunt realizate în vederea îndeplinirii scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. iar orice fel de informaţie descoperită ca fiind incorectă sau falsă. F) Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea au fost îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare. care sunt finanţaţi integral din bugetul de stat/bugetul asigurarilor sociale de stat/bugetul fondurilor speciale (care vor primi spre rambursare doar sumele aferente contribuţiei din FSE) B. K) Declar ca prezenta Cerere de rambursare a fost completata cunoscând prevederile articolului 292 din Codul penal.83 0 9. J) Toate documentele suport sunt înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. este posibil să nu se plătească.752. incluzând verificările la faţa locului. E) Toate tranzacţiile sunt înregistrate în sistemul contabil si suma cerută corespunde cu datele din documentele contabile.17 2.2 17.8 Plata va fi efectuată în contul bancar: ___ deschis la: _____ In calitate de Lider de parteneriat/Beneficiar declar următoarele: A) Cererea de rambursare se bazează doar pe cheltuieli efective. Totodată. L) Declar că toate documentele originale aşa cum sunt definite în lista de anexe sunt păstrate de instituţie. se certifică faptul că documentele anexate sunt conforme. cu privire la falsul în declaraţii. Lista anexe Număr Evidenţa cheltuielilor Raportul tehnico-financiar Facturi/Documente justificative Titlul Anexei 61 .963.559. ştampilate. va atrage după sine reţinerea sumelor sau neplata acestora.2 Sume reprezentând plăţile efectuate de către partener/perteneri.1 Sume reprezentând plăţile efectuate de către partener/perteneri. în cazul nerespectării prevederilor contractuale sau în cazul fondurilor solicitate nejustificat din cadrul acestei Cereri de rambursare.348.312 24.B. care se încadrează în alte categorii decât cei prevăzuţi la B1 27. I) Progresul fizic şi financiar al proiectului face obiectul monitorizării. D) Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente ale Comisiei Europene şi nici prin alte instrumente naţionale de cofinanţare decât cele precizate în Contractul de finanţare. să fie corectate sau să se recupereze sumele plătite nejustificat. H) Suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare şi a contractelor de achiziţie publică. În calitate de Lider de parteneriat/Beneficiar. G) Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale au fost respectate.

nr CI CNP Venit brut in lei Suma neimpozabilă în lei impozit Rest de plată Semnătura Data Manager de proiect responsabil financiar responsabil juridic 62 . serie.BORDEROU DE PLATĂ A PREMIILOR CONCURSULUI PROIECTULUI _________________ ACTIVITATEA NR NR DE IDENTIFICARE CONTRACT: POSDRU ______ ID PROIECT NR CR Nume/ Date de prenume identificare (adresa domiciului.

domiciliata in ______. ____________. CNP __________________________. nr. ap __. carnet nr. bd. membru CECCAR. declar pe propria raspundere ca sunt expert contabil.DECLARATIE Subsemnata ___. ________________ 63 . ___. ____. bloc ___.

bloc ___. ___. bd. ap __. FILIALA BUCURESTI. ___________ 64 . CNP __________________________. domiciliata in ______. membra a CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI. declar pe propria raspundere ca nu am fost sanctionata disciplinar de CECCAR Bucuresti.DECLARATIE Subsemnata _____. nr. posesoare a carnetului nr. ____. _______.

in examinare analitica si interviuri cu conducerea si angajatii.ATESTARE In cadrul misiunii de examinare a regularitatii si sinceritatii operatiunilor efectuate de ____ in cadrul proiectului “_______________________” ID ___. am efectuat diligentele prevazute de normele aprobate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania privind realizarea acestei misiuni. La incheierea lucrarilor noastre nu am constatat existenta unor elemente care sa puna la indoiala regularitatea si sinceritatea contabilitatii in perioada examinata. de intocmire si de prezentare a situatiilor financiare nu constituie un audit statutar si nici o certificare de cenzor. ___________________ 65 . Misiunea de examinare a contabilitatii. in conformitate cu contractul de prestari servicii. precum si din punerea in aplicare a controlului documentelor justificative prin sondaj. efectuarea inregistrarilor contabile aferente proiectului. Misiunea a fost constituita din aprecierea procedurilor utilizate de client pentru tinerea contabilitatii. pentru perioada _______________.

etaj 3.98 021 316 27 99 E-MAIL : bns@bns. Bucuresti .”ACCES LA FONDURI STRUCTURALE PENTRU PARTENERII SOCIALI”  TELEFON / FAX: 021 316.ro  66 adresa: Str Turturelelor. nr 11ª. sector 3.27.

implementat de Blocul Național Sindical. cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Mai 2011 67 . INVESTEȘTE ÎN OAMENI! MANUAL DE PROCEDURI CONTABILE PENTRU PROIECTE FINANȚATE DIN FONDURI EUROPENE ISBN 978-973-0-10790-6 Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Document elaborat în cadrul proiectului: ”Acces la fonduri structurale pentru partenerii sociali”.Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful