You are on page 1of 32

www.ziekenhuiskrant.

nl

VERSCHIJNT TWEEWEKELIJKS OP WOENSDAG IN ZIEKENHUIZEN EN VERZORGINGSHUIZEN IN NEDERLAND

Jaargang 5 • nummer 11 • 1 juni 2011

‘Debat verloskunde uit balans’ Minder gezond


na opname op IC
Een verblijf op de intensive care duurt
slechts dagen, maar de effecten zijn tien
jaar later nog merkbaar. Dat stelt chirurg
in opleiding Tim Timmers van het UMC
Utrecht in zijn proefschrift. Hij vindt dat
artsen en patiënten betere informatie
moeten hebben over de langetermijngevol-
gen van een operatie.

Timmers vroeg zich af hoe het patiënten ver-


gaat die na een operatie op de intensive care
(IC) terecht komen. Hij volgde tien jaar lang
de gezondheid van meer dan 1800 patiënten
die tussen 1995 en 2000 gemiddeld twee
dagen opgenomen waren op de IC van het
St. Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. De patiën-
ten hadden een operatie ondergaan vanwege
een ongeluk (trauma), vaatproblemen (vascu-
lair), kanker (oncologie) of maagdarmaan-
doeningen (gastro-enterologie). Timmers
analyseerde de overleving en de kwaliteit van
leven van voormalige chirurgische IC-patiën-
ten. Na tien jaar leeft nog de helft van de 1800
Waar kunnen vrouwen het beste bevallen: in het ziekenhuis of thuis? Daarover wordt een heftige discussie gevoerd. IC-patiënten. Hun levensverwachting is op
dat moment nog steeds slechter dan van de
Verloskundigen zijn het zat dat keer op keer meebrengt dan in het ziekenhuis. Die angst benadrukte hij nog eens dat wanneer Neder- algemene bevolking. Het ligt voor de hand dat
met ‘valse’ informatie het publieke debat berust volgens haar op gemanipuleerde infor- land het huidige verloskundige systeem omver IC-patiënten een slechtere gezondheid hebben
over de thuisbevalling op een verkeerd matie die in tal van overlegorganen de over- werpt en de VS zou volgen, dat dit net als in dan gemiddeld. Dat verschil zou in de loop
spoor wordt gezet. Daar moet een eind aan hand heeft gekregen. “Er is echter geen enkel de VS een hogere moedersterfte tot gevolg kan van de tijd moeten verdwijnen. Na tien jaar is
komen, zegt de beroepsorganisatie Konink- onderzoek dat aantoont dat thuis bevallen de hebben”, aldus Verbeeten. Wat onderzoeken het echter nog steeds meetbaar.
lijke Nederlandse Organisatie van Verlos- oorzaak is van de hogere babysterfte in Neder- ook aantonen is de slechte organisatie van de
kundigen (KNOV). Vrijdag 27 mei presen- land. Het tegendeel is eerder waar. verloskundige zorg op het punt van beschik- Kwaliteit van leven
teerde zij in Amersfoort aan de leden haar baarheid en bereikbaarheid. De KNOV is van Ook bij de kwaliteit van leven zag Timmers
visie op de toekomst van de verloskundige Discussie over thuis- mening dat de discussie over de verloskundige langdurige effecten van IC-opname. Ge-
zorg. Op basis van dit document wil de zorg weer in balans moet worden gebracht. middeld acht jaar na hun IC-opname was
bevalling is volledig
KNOV de komende tijd met alle betrokken Dat betekent dat er op zuivere gronden met de kwaliteit van leven bij bijna 600 patiën-
partijen een zuivere discussie voeren over uit het spoor geraakt elkaar wordt samengewerkt, in de begeleiding, ten een stuk lager dan gemiddeld. Volgens
de inrichting van de verloskundige zorg in in onderzoek en ook in het ziekenhuis zonder Timmers zouden ziekenhuizen een database
Nederland. Wat onderzoeken wel aantonen is het feit dat dat daarbij door welke partij dan ook en in moeten maken met het gezondheidsverloop
medicalisering van de verloskunde, dus beval- welke positie dan ook vooraf een vooringeno- van duizenden IC-patiënten gedurende jaren
Volgens voorzitter Angela Verbeeten van de len in het ziekenhuis met onnodige medische men standpunt wordt ingenomen. In de visie na de operatie. Daarmee kunnen artsen een
KNOV is de discussie over de thuisbevalling ingrepen, juist kan leiden tot hogere risico’s van de KNOV staat daarom de continuïteit van voorspelling doen hoe het nieuwe patiënten
volledig uit het spoor geraakt. Bij veel zwange- voor moeder en kind. Dat bevestigt bijvoor- de zorgverlener voor de vrouw centraal en niet zal vergaan. Patiënten en familieleden kunnen
ren heeft zich daardoor de angst geworteld beeld ook professor Raymond de Vries van het verloskundig systeem. dan goed geïnformeerd een beslissing nemen
dat thuis bevallen hogere risico’s met zich de Universiteit van Maastricht. Deze week of ze de operatie en IC-opname willen of niet.

Stabiele groei Hygiëne Special Nieuwbouw GHZ

De groei van alle behandelingen die patiën- In het hart van deze Ziekenhuiskrant vindt De eerste paal voor de nieuwe vleugel van
ten ondergingen in de ziekenhuizen (de de lezer de Hygiëne Special. Hierin staan het Groene Hart Ziekenhuis kon vorige week
zorgproductie) is in 2010 vergelijkbaar met allerlei tips voor hygiëne, ook tips van maandag eindelijk de grond in. Een mijlpaal Comfortabele patiëntenstoelen
die in eerdere jaren.
» 03 bedrijven.
» 13 voor dit ziekenhuis in Gouda.
» 23 www.medifix.nl - tel. 013-5111111

COMFORT PRODUCTEN
Uw leverancier voor:
Tempur®: Hoofdkussens, matrastopper, zitkussens, rolstoelkussens De facilitaire
en diverse reisartikelen. zorgondersteuner
Tevens voor: Bedliften, matrassen, hoeslakens en comfortledikanten.
www.isscureandcare.com
WWW.COMFORT-PRODUCTEN.NL Tel: 030 - 24 24 800
Nummer 11
1 juni 2011 2 Actueel

Onderzoek naar
Stelling van de maand

Zich ziek melden is geen vorm van


contractbreuk.
DNA Nederlanders
Een zorginstelling in Gouda zegt in een memo aan de medewerkers dat zich ziek
melden zakelijk gezien gelijk staat aan contractbreuk. Arbo-deskundigen en juristen
zijn verbijsterd over deze uitspraak. Wat vindt u?

» Geef uw mening ook op www.ziekenhuiskrant.nl

J. P. Balkenende Darmkanker
Voormalig minister-president prof. dr. Jan Peter De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) is blij
Balkenende is toegetreden tot de Raad van met het besluit van minister Schippers (VWS)
Toezicht van het Nederlands Kanker Instituut om vanaf 2013 een landelijk bevolkingsonder-
- Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Am- zoek naar darmkanker in te voeren. Ieder jaar
sterdam. Tegelijkertijd heeft Wim Kok afscheid krijgen ongeveer 12.000 mensen darmkanker
genomen als voorzitter van de Raad van Toe- en overlijden er bijna 5000 mensen aan deze
zicht. De Raad van Toezicht is intensief betrok- ziekte. Door dit bevolkingsonderzoek kunnen
ken bij de uitbreidingsplannen van het Antoni 2.400 mensenlevens per jaar worden gered.
van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Mede vanwege De invoering van het bevolkingsonderzoek be-
de toename van het aantal patiënten met kan- tekent dat vanaf 2013 alle Nederlanders tussen
ker zal het ziekenhuis tot 2020 naar verwach- de 55 en 75 jaar elke twee jaar een oproep
ting met zeventig procent groeien, wat veel van krijgen om ontlasting in te leveren. Deze wordt
de organisatie zal eisen. gecontroleerd op tekenen van darmkanker.  De DNA-monsters zijn onder andere afkomstig van patiënten met kanker.

Het Amerikaanse bedrijf Complete huidige technologie nog niet is gelukt om alle
Man met een missie Genomics onderzoekt het komende jaar genetische varianten op te sporen”, zegt Peter
250 DNA-monsters van Nederlandse patiën- van der Spek, hoogleraar bioinformatica aan
ten met kanker of aangeboren afwijkingen. het Erasmus MC. Complete Genomics helpt
Het Erasmus MC (Rotterdam) levert deze het Erasmus MC om genetische variaties van
monsters aan bij Complete Genomics, dat de ziekten beter te bestuderen.
gespecialiseerd is in het blootleggen van
erfelijke factoren die een rol spelen bij be- De samenwerking is
paalde ziektes. Door deze samenwerking veelbelovend
komen onderzoekers meer te weten over
het ontstaan van complexe ziekten. De beelden die het bedrijf kan maken, hebben
bijvoorbeeld een hogere resolutie en grotere
De monsters zijn afkomstig van patiënten gevoeligheid dan tot nu toe mogelijk was. Van
met kanker en aangeboren afwijkingen zoals der Spek: “De samenwerking is veelbelovend.
craniosynostose, een aandoening waarbij de We hopen dat de samenwerking antwoorden
schedel van kinderen verkeerd groeit. Voor het oplevert op wetenschappelijke vragen die tot
aanleveren van de monsters werkt het Eras- nu toe onbeantwoord zijn gebleven. Hierdoor
mus MC onder andere samen met het AMC kunnen betere behandelingen worden ont-
en de Nederlandse bloedbank (Sanquin). wikkeld tegen ziekten zoals kanker.” Door de
Complete Genomics is een commercieel inno- samenwerking kan het Erasmus MC gebruik
vatief platform dat zich heeft gespecialiseerd maken van de nieuwste technologieën op het
in het ontrafelen van complete menselijke gebied van het ontrafelen van complete men-
Hoewel Nico Faaij volgens zijn artsen nog maar een krappe twee jaar te leven heeft, gaat hij niet bij de pakken genomen. In een genoom is alle informatie selijke genomen. De apparaten die daarvoor
neerzitten. Hij fietst samen met een heel team van neurochirurgen en neuro-oncologisch onderzoekers van het Eras- te vinden over erfelijke eigenschappen van nodig zijn, zijn kostbaar en de ontwikkelingen
musMC (Rotterdam) mee met de RideforHope. Deze fietstocht vindt plaats op 2, 3 en 4 juni. Samen met zijn een individu. “Met de samenwerking richten op dit gebied gaan zeer snel.
specialisten wil Nico Faaij 50.000 euro inzamelen voor hersentumoronderzoek. Een hersentumor is een van de meest we ons op ziekten waarvan het zelfs met de
gevaarlijk kankersoorten die er nog bestaat. Meer informatie over deze fietstocht is te vinden op www.RideforHope.nl
(foto STOPhersentumoren.nl).
Je collega in het zonnetje
Andere screening Kunstgebit Heb je ook zo’n aardige, hardwerkende,
altijd vrolijke collega? Iemand die het echt
Met een nieuwe opzet zijn verbeteringen te Steeds meer Nederlanders worden oud met verdient om eens bijzondere aandacht te
bereiken in het bevolkingsonderzoek naar hun eigen gebit, waardoor het kunstgebit lang- krijgen? Dat kan nu via de Ziekenhuiskrant.
baarmoederhalskanker. De Gezondheidsraad zaam maar zeker uitsterft. In 1990 had 24 pro- Schrijf ons waarom je collega een pluim ver-
adviseert over te stappen op een ander type test, cent van de totale bevolking geen eigen tanden dient, voeg er een mooie foto bij (ongeveer
de opkomst te verhogen en de follow-up te ver- meer. In 2009 was is dat percentage terugge- 1Mb groot) en stuur voor 22 juni alles naar
beteren. Daarmee kunnen jaarlijks 75 gevallen lopen naar twaalf procent. Deze daling begint info@ziekenhuiskrant.nl. Wij kiezen het
van baarmoederhalskanker extra worden voor- al bij de leeftijdsgroep van 45 tot 65 jaar: daar mooiste verhaal eruit. Dat verhaal (die
komen en kan de sterfte aan deze ziekte verder daalde het percentage kunstgebitdragers van collega) wordt beloond met een boekenbon
omlaag. Dit staat in het advies Screening op 37 procent naar twaalf procent. Bij de 65-plus- van 25 euro. Die krijgt hij of zij toegestuurd
baarmoederhalskanker dat de raad op 24 mei sers daalde dat van zeventig procent naar door Dwarsligger-shop.nl, de sponsor van
aanbood aan de minister van VWS. 41 procent. deze nieuwe rubriek in de Ziekenhuiskrant.

Zit- of Rugklachten!
Maatwerk, individueel, aangepaste
bureau- werkstoelen
Voor thuis of op uw werkplek.

Kosteloze, intake, passing en


advisering

Hennekes.nl 0182-554704 info@hennekes.nl


Actueel 3 Nummer 11
1 juni 2011

Stabiele groei ziekenhuiszorg Meldactie:


Kiezen in de zorg
Het programma Kwaliteit in Zicht (KIZ), een
samenwerkingsverband tussen acht grote
patiëntenorganisaties, startte vorige week
met een vragenlijst over het maken van
keuzes in de zorg.

Sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet


in 2006 is de zorg een markt geworden. De be-
doeling van de wet is onder meer om patiënten
meer vrijheid te geven bij hun keuzes in de ge-
zondheidszorg. Hebben zij die keuzevrijheid
ook gekregen? En willen patiënten wel kiezen
naar welke arts ze gaan? Mede daarover gaat
de vragenlijst. Met de antwoorden wil het pro-
gramma KIZ de kwaliteit van de zorg verbete-
ren. Titia Lekkerkerk, projectleider binnen het
programma: “Wij willen goed naar de mensen
luisteren die gebruik maken van de zorg en
vragen wat zij vinden en willen. De meldactie
levert voor ons relevante informatie op over
de keuzes van patiënten. Dat helpt ons om
onze keuzehulpmiddelen, zoals patiënten-
wijzers en keurmerken, te verbeteren.” Deel-
nemers aan de meldactie kunnen hun ervarin-
gen melden door de vragenlijst in te vullen op
www.consumentendezorg.nl. De meldactie
eindigt op 14 juni.

Het aantal medische verrichtingen is vorig jaar met vier procent gestegen. ‘Huisarts moet
De groei van alle behandelingen die gesteld, maar het resultaat is van onderhan- verliesgevend is. Dit wijkt niet af van de ge- sneller reageren’
patiënten ondergingen in de algemene delingen tussen ziekenhuizen en verzekeraars. gevens over het jaar 2009. Het jaar ervoor was
Nederlandse ziekenhuizen (zorgproductie) Het A-segment is gegroeid met 2,7 procent tot dit nog één op de zeven en in 2007 zelfs één De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)
is in 2010 vergelijkbaar met die in eerdere 7,6 miljard euro. Daarnaast is er sprake van op de vier. heeft met teleurstelling kennis genomen
jaren. Ziekenhuizen staan er gemiddeld eenmalige kosten van naar schatting 500 mil- van de resultaten van het onderzoek van
genomen financieel iets beter voor dan in joen euro. Deze kosten hangen samen met In aantallen medische de Inspectie voor de Gezondheidszorg naar
de afgelopen jaren. Dit blijkt uit een analy- een regeling van het ministerie van VWS voor verrichtingen komt de telefonische bereikbaarheid van huis-
se van de NVZ vereniging van ziekenhuizen ‘immateriële vaste activa’, noodzakelijk om artsenzorg tijdens kantooruren in 2010.
op basis van enquêtegegevens van zeven- de overgang naar een systeem van prestatie- de groei in 2010 op
tig procent van de ziekenhuizen. bekostiging mogelijk te maken. Het B-segment vier procent uit Huisartsen moeten in geval van spoed binnen
kende in 2010 een omzet van bijna 3,7 miljard dertig seconden bereikbaar zijn, vindt ook de
De structurele omzet van ziekenhuiszorg in euro. In 2009 werd het B-segment uitgebreid Het aantal opnames steeg in 2010 met drie LHV. “Dat is een harde eis die de sector zichzelf
algemene ziekenhuizen was in 2010 ongeveer naar dertig procent. In 2010 groeide de omzet procent. Het aantal dagbehandelingen met heeft opgelegd en waaraan elke huisartspraktijk
11,3 miljard euro, een groei van 4,2 procent. in het B-segment met 7,3 procent. Net als in 7,3 procent. Het aantal ligdagen per opname moet voldoen”, aldus Steven van Eijck, voor-
In aantallen medische verrichtingen komt de voorgaande jaren haalt minder dan een op daalde opnieuw. Van 5,4 procent in 2009 zitter van de LHV. “Concessies aan deze norm
groei in 2010 op vier procent uit. De omzet de tien ziekenhuizen een financieel resultaat naar 5,2 in 2010. Meer dan de helft van de zijn niet mogelijk. Het gaat immers om urgente
voor ziekenhuiszorg bestaat uit het A- en het boven de vijf procent. Het eigen vermogen is opnames, 52 procent, werd in dagbehande- medische zorg.” De LHV zet al jaren in op een
B-segment. Het A-segment is het deel van de gegroeid tot gemiddeld ruim vijftien procent ling uitgevoerd.  Het aantal arbeidsplaatsen goede telefonische bereikbaarheid van de huis-
zorg waarvoor een budget wordt vastgesteld. van de omzet, dat vaak als minimumnorm in algemene ziekenhuizen is in 2010 gegroeid artspraktijk. Het onderzoek van de IGZ laat zien
Het B-segment is het deel van de markt waar- wordt gezien. Uit de analyse blijkt verder met 2,2 procent tot 136 duizend. dat een verdere verbetering nodig is. De LHV
voor de prijs niet door de overheid is vast- dat één op de veertien ziekenhuizen in 2010 gaat huisartsen opnieuw ondersteunen om de
goede systemen die ze nu hebben optimaal te
benutten.

Robot behandelt
EHEC-bacterie
prostaatkanker 
ook in Nederland
Onderzoekers van het UMC Utrecht zijn er
als eerste ter wereld in geslaagd met een De besmetting met het EHEC-bacterie grijpt
robot tijdens een MRI-scan een naald in sinds vorige week in Duitsland snel om zich
de prostaat van een patiënt te brengen. heen. In tientallen ziekenhuizen liggen
Onderzoeker Michiel van den Bosch patiënten met besmettingsverschijnselen
beschrijft dit in zijn proefschrift. op de Intensive Care. Ook in Nederland is
iemand in het ziekenhuis opgenomen na
Met behulp van een speciale robot konden besmet te zijn geraakt met de agressieve
onderzoekers bij een patiënt met prostaat- darmbacterie.
kanker een naald precies in de prostaat bren-
gen. Dit gebeurt terwijl de patiënt in de MRI- De Nederlander is ziek geworden na een bezoek
scanner ligt en artsen realtime volgen waar aan Noord-Duitsland, zo meldt het RIVM. Vol-
de naald zich bevindt. Met de naald is het gens een woordvoerder van het RIVM ligt de
in de toekomst mogelijk een biopt te nemen patiënt niet op de Intensive Care. De Voedsel
of zeer lokaal tumoren te bestralen. Dankzij en Waren Autoriteit (VWA) onderzoekt of de
het realtime MRI-beeld wordt de behande- bacterie ook in Nederland aanwezig is. Duitse
ling precies op de juiste plaats toegepast. Dat autoriteiten denken dat de bacterie op groenten
is een sterke verbetering ten opzichte van de De behandeling vindt plaats terwijl de patiënt in de MRI-scanner ligt. zit. De VWA kijkt nu of Duitse groenten naar
methode waarbij eerst een scan wordt ge- Nederland zijn geëxporteerd, zegt een woord-
maakt en daarna bestraling plaatsvindt. In de weinig mogelijk verstoring van het MRI-beeld vervormt het weefsel zo weinig mogelijk. Het voerder. De VWA verwacht daarover ‘snel’
tussentijd kunnen organen verschuiven waar- geven. De robot moet nog wel verbeterd wor- tikmechanisme werkt echter nog niet goed duidelijkheid te hebben. Daarna wordt ge-
door de bestraling verkeerd terechtkomt. De den, concludeert Van den Bosch. Het apparaat genoeg. In het experiment bleek de prostaat keken of op de eventueel geïmporteerde Duitse
robot is ontwikkeld in het UMC Utrecht en brengt de naald niet in via een vloeiende be- nog zo’n 7 millimeter te vervormen. De ‘pros- groenten de bacterie aanwezig is. Het gaat om
is volgens dit ziekenhuis uniek in de wereld. weging, maar ‘hamert’ de naald via een spe- taatrobot’ maakt nog geen onderdeel uit van de darmbacterie EHEC, een gevaarlijke variant
Het apparaat bestaat uit materialen die zo ciaal tikmechanisme binnen. Op die manier de standaardbehandeling van prostaatkanker. van de E.coli-bacterie.
Nummer 11
1 juni 2011 4 Advertentie

HET BOUWSTEENTJE
Het Bouwsteentje is naast een voedingssupplement ook een echte lekkernij. Zeer luchtig cakegebak met een zachte romige vulling. De gebakjes bevatten extra veel calorieën en
een concentratie hoogwaardige eiwitten. Een gebakje bevat ca. 8 gram eiwitten, wat overeenkomt met ongeveer 10 % van onze dagelijkse behoefte. Bouwsteentjes versterken
hierdoor de conditie en bevorderen het herstel. Bouwsteentjes zijn heel goed bruikbaar voor mensen met (dreigende) ondervoeding.

Volwassenen, maar ook kinderen die onbedoeld afvallen, krijgen het advies regelmatig energie,- en eiwitrijke tussendoortjes te nemen. Daarvoor is er nu het Bouwsteentje;
een gebakje in chocolade,- bananen- of aardbeiensmaak. Een Bouwsteentje heeft de grootte van een
Petit Four, maar bevat evenveel calorieën als ongeveer drie belegde boterhammen of een moorkop!
Daardoor is het Bouwsteentje zeer geschikt voor mensen die gedurende de dag regelmatig iets
willen eten, maar opzien tegen machtig eten en grote porties.

Energie- en eiwitrijk
Het verrassend lekkere Bouwsteentje is bedacht door Stan Mertens, directeur van het bureau FoodQuest.
Het Bouwsteentje wordt geproduceerd door de banketbakkers van Patisserie Unique. Zij wonnen twee
keer de eerste prijs voor deze innovatie en er vinden inmiddels leveringen in diverse landen plaats.

In diepvries en koelkast
Bouwsteentjes worden diepgevroren verpakt, per 10 stuks in een doosje. Eenmaal ontdooid, kunt
u de gebakjes nog zes dagen in de koelkast bewaren.

Makkelijk te eten
Een Bouwsteentje is zacht, zodat ook mensen met lichte slikproblemen van dit gebakje kunnen
genieten. Voor mensen die meer moeite hebben met slikken of alleen dik vloeibare voeding
kunnen eten, is er Easy-to-Eat.

Het Bouwsteentje:
een lekker en opbouwend tu ussendoortje.
tussendoortje.
k
Heerlijk als traktatie bij de koffie of thee,
of als nagerecht.

Als slikken moeilijker wordt


Easy-to-Eat is een ware traktatie: een lekker
tussendoortje of nagerecht op basis van frisse zuivel in
de smaken Framboos en Tropical. Easy-to-Eat is speciaal Easy-to-Eat Easy
Easy-to-Eat
to Eat Bouwsteentjes
B B
Bouwsteentjes Bouwsteentjes
ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met slikken Frambozen Tropical Banaan Aardbeien Chocolade
VOEDINGSWAARDE
of alleen dik vloeibare consistenties mogen eten. Dit
lekkere en energierijke tussendoortje draagt, mede
energie (kJ) per portie 620 kJ 618 kJ 865 kJ 864 kJ 857 kJ
dankzij de toevoeging van eiwitten en mineralen, bij
aan een betere weerstand.
energie (kCal) per portie 149 kCal 147 kCal 206 kCal 206 kCal 205 kCal

Bij veel mensen met slikproblemen neemt de eetlust eiwit totaal per portie 7,5 g 7,5 g 7,82 g 7,82 g 8,22 g
af. Ze zijn te moe om te eten of ze eten bewust zo min
mogelijk, uit angst voor verslikken. koolhydraten per portie 18,0 g 18,1 g 20,9 g 20,9 g 19,8 g
Juist mensen die moeite hebben met slikken, hebben
behoefte aan extra voedingsstoffen, waaronder eiwit- vetten per portie 5,1 g 5,0 g 10,15 g 10,1 g 10,50 g
ten. Daarvoor is er nu Easy-to-Eat, het smelt in de mond
en is daardoor gemakkelijker te consumeren. Easy-to-
Eat is een goede aanvulling op de dagelijkse voeding
en kan meerdere keren per dag genuttigd worden.

Fris en gemakkelijk te eten


ris gevoel
Easy-to-Eat wordt gemaakt op basis van zuivel. Het is verkrijgbaar in de smaken Framboos en Tropical. Na het eten blijft een fris
in de mond achter. Het is daardoor ook heel geschikt om na medicijngebruik te nuttigen. Eén Easy-to-Eat bevat maar liefst 8 gram
hoogwaardige eiwitten.

In diepvries en koelkast
U koopt de Easy-to-Eat diepgevroren in doorzichtige vierkante bakjes.
en.
Ze zijn verpakt per 6 stuks. Eenmaal ontdooid, kunt u ze nog vier dagen in de koelkast bewaren.

Prijswinnend recept
ed
Bij de ontwikkeling van Easy-to-Eat zijn zowel een logopedist als een wetenschapper op het gebied
van slikproblemen betrokken geweest. Het zijn de banketbakkers van Patisserie Unique die
tenslotte het uiteindelijke recept samenstelden. Zij werden daarvoor met twee verschillende
innovatieprijzen beloond.

Voor meer informatie zie www.bouwsteentjes.nl


Voeding 5 Nummer 11
1 juni 2011

Nieuwe soort spinazie Coeliakie nog te


weinig bekend
In Nederland lijden naar schatting 160.000
mensen aan coeliakie maar slechts 25.000
mensen weten het. Mensen met deze ziekte
krijgen allerlei lichamelijke klachten na het
eten van gluten. De Maag Lever Darm Stich-
ting (MLDS) en de Nederlandse Coeliakie
Vereniging (NCV) willen deze ziekte onder
de aandacht brengen en zijn met een cam-
pagne gestart.

Mensen met coeliakie kunnen geen gluten


verdragen. Gluten is een eiwit dat voorkomt
in tarwe, rogge, gerst, spelt en kamut. Een
allergie tegen gluten veroorzaakt veranderin-
gen in de dunne darm waardoor op den duur
voedingsstoffen minder goed opgenomen
kunnen worden en er voedingstekorten ont-
staan. Coeliakie kan leiden tot allerlei licha-
melijke klachten zoals aanhoudende diarree,
verstopping, overgeven, opgezette buik, bloed-
armoede, vermoeidheid of gewichtsverlies. De
Voor de meeste consumenten is er maar één soort verse spinazie: de spinazie die in de winkel te krijgen is. klachten zijn soms heel duidelijk, maar vaker
algemeen en onduidelijk. In Nederland is de
Medewerkers van het Centrum voor is dat niet zo makkelijk hoewel er veel variatie “Dan krijg je ‘nieuw bloed’ en kan je spinazie ziekte nog relatief onbekend. Naar schatting
Genetische Bronnen, Nederland (CGN) van is. De spinazie die in de winkel ligt, is aan- ontwikkelen die andere eigenschappen heeft lopen er 135.000 mensen rond met coeliakie,
Wageningen UR (University & Research gepast aan de huidige wensen van consumen- dan de spinazie die nu in de winkel ligt”, aldus zonder dat zij het zelf weten. Op 20 mei,
centre) en van lokale onderzoekinstituten ten, handelaren en telers. De spinazie moet Chris Kik, ‘schatbewaarder’ van de groentege- wereldwijdcoeliakiedag, hebben de NCV en
in Azerbeidzjan, Georgië en Armenië zijn bijvoorbeeld passen bij de smaak van nu en wassen van de Nederlandse genenbank. De de MLDS een vier weken durende campagne
sinds eind mei in de natuur op zoek naar goed in te vriezen zijn. Die wensen verande- Nederlandse genenbank heeft veel zaden van gelanceerd met het presenteren van de digi-
zaden van wilde spinazie. Ze hebben vooral ren continu. En dan is het maar de vraag of de groentegewassen, wereldwijd is het een van de tale zelftest. Op www.deglutentest.nl kunnen
belangstelling voor Spinaciatetrandra, een veredelingsbedrijven spinazie in huis hebben top-genenbanken in de groentes. Van spina- mensen aan de hand van een korte digitale
wilde soort die verwant is aan de spinazie die aan de nieuwe wensen voldoet. Er zullen zie heeft de genenbank zaden van meer dan vragenlijst testen of hun klachten kunnen
die men hier kent. mogelijk nieuwe rassen moeten worden 400 verschillende spinazie-herkomsten: van wijzen op coeliakie. Via de huisarts (bloed-
moderne en oude rassen, van landrassen én test) en een specialist (darmonderzoek) kan
Waarschijnlijk heeft deze soort eigenschappen De spinazie die nu in van wilde soorten. Daarmee is de Nederland- de diagnose worden bevestigd.
die heel waardevol zijn voor de veredeling van se genenbank de grootste spinazie-genenbank
spinazie en het onderzoek naar deze groente. de winkel ligt, is aan- van de wereld. Die zaden worden gebruikt
De expeditie duurt ongeveer vier weken en gepast aan de wensen voor veredeling en onderzoek bij bedrijven en
zal hopelijk tientallen zaadmonsters opleve- instituten over de hele wereld. Per jaar krijgt
ren. Voor de meeste consumenten is er maar van consumenten het Centrum Genetische Bronnen, Nederland
één soort verse spinazie: de spinazie die in de zo’n 350 verzoeken om spinazie-zaden, voor
winkel te krijgen is. Bij appels zijn de verschil- ontwikkeld en dan is het heel belangrijk om onderzoek én voor veredeling. Meer informa-
lende rassen te herkennen, maar bij spinazie ook met wilde soorten te kunnen kruisen. tie: www.wageningenuniversiteit.nl.

Rood vlees en darmkanker Informatie over


fruitsappen
Consumenten moeten beter worden geïn-
formeerd over de verschillen tussen fruit-
sappen en vergelijkbare producten. Met
name het verschil tussen fruitsappen en
nectar moet duidelijker worden aange- Gluten is een eiwit dat voorkomt in tarwe, rogge, gerst,
geven en er zijn informatieve campagnes spelt en kamut.
nodig.

Dit concluderen Europarlementariërs in het ‘Koffie en


Europees Comité van Milieu. De Europarle-
mentariërs stellen dat consumenten niet vol- hoofdzaken’
doende geïnformeerd worden over de ver-
schillen tussen fruitsappen, fruitsappen van Het Voorlichtingsbureau voor Koffie en
Dit nieuwe onderzoek toont aan dat grote hoeveelheden vlees zeker het risico op darmkanker verhogen. geconcentreerd sap en vruchtennectar. Zo zou Gezondheid heeft de brochure ‘Koffie en
de term ‘geen suiker toegevoegd’ binnen vijf hoofdzaken’ uitgebracht. Aan de hand van
Mensen die vaak rood vlees eten hebben 24 daarvan bewijzen dat grote porties rood jaar van de verpakking moeten verdwijnen veel gestelde vragen wordt een overzicht
meer kans om darmkanker te ontwikkelen vlees schadelijk zijn voor de gezondheid. Het omdat dit volgens de commissie een mislei- gegeven van de uitkomsten van talloze
dan mensen die geen of zeer weinig rood rapport meldt ook dat bewerkt rood vlees dende term is. Er mag namelijk geen suiker wetenschappelijke studies naar de effecten
vlees consumeren. Het World Cancer zoals ham en salami zoveel mogelijk uit het toegevoegd worden aan fruitsappen, maar wel van koffie en/of cafeïne in relatie tot het
Research Fund (WCRF) heeft dit al eerder menu geschrapt moeten worden. Mensen die aan nectar. Nectar wordt gezoet met suiker, brein.
vastgesteld. Nieuw onderzoek van deze vaak rood vlees eten wordt aangeraden om honing en nu ook met zoetstoffen. Bij alle ge-
Amerikaanse organisatie heeft deze relatie hun voeding aan te passen en niet meer dan vallen dient er duidelijk op de verpakking te Koffie wordt vooral gewaardeerd vanwege de
nu bevestigd. ongeveer 500 gram rood vlees per week te eten. staan dat het product gezoet is, met de term smaak en het aroma maar ook vanwege het
Daarnaast adviseren ze dagelijks voldoende ‘gezoet’ of ‘bevat toegevoegde suikers’. De effect op de mentale prestaties. Het is alom
In 2007 concludeerde het WCRF al dat er een voedingsvezel te consumeren om het risico op Europarlementariërs pleiten er ook voor dat bekend dat koffie kan helpen om alert te
relatie is tussen de consumptie van rood vlees kanker te beperken. Dan kan, in combinatie op de ingrediëntenlijst wordt vermeld welke blijven, maar hoeveel koffie moet daarvoor
en darmkanker. Toen werden de resultaten met minder alcoholconsumptie, een gezond soort vruchtensappen het product precies be- gedronken worden en hoe werkt het eigenlijk
echter niet als doorslaggevend beschouwd. Dit lichaamsgewicht en voldoende beweging, vat. Ze eisen dat de Europese Commissie en de in de hersenen? Deze en andere veel gestelde
nieuwe onderzoek toont aan dat grote hoe- het risico op darmkanker met zo’n 45 pro- lidstaten campagnes starten om de consumen- vragen passeren de revue. Niet op iedere vraag
veelheden vlees zeker het risico op darmkan- cent teruggedrongen worden. “Het goede ten beter te informeren over de verschillen is een eenduidig antwoord te geven. Soms
ker verhogen. De onderzoekers analyseerden nieuws is dat we het risico op kanker deels tussen genoemde dranken. En ook dat er voor wordt volstaan met een overzicht van de meest
voor deze studie 263 nieuwe wetenschappe- in eigen hand hebben”, aldus Elisa Bandera, de voedingsindustrie een tijdslimiet wordt recente onderzoeksresultaten. De brochure
lijke onderzoeken die aansluiten bij de 749 één van de onderzoekers. Meer informatie: vastgesteld om nieuwe producten en verpak- is gratis te bestellen of te downloaden via
studies uit het onderzoek uit 2007. Meer dan www.voedingnu.nl. kingen te ontwikkelen. www.koffieengezondheid.nl.
Nummer 11
1 juni 2011 6 Kliniek

ADRZ start Wond Meer patiënten


Expertise Centrum naar MMC
‘Markthervorming
Snellere behandeling en minder recidieven
van wondproblemen, dat zijn de doelstel-
Steeds meer patiënten gaan voor een
onderzoek of behandeling naar Máxima
zorg kent gevaren’
lingen voor het nieuwe Wond Expertise Medisch Centrum (MMC), zo blijkt uit de De markthervorming zal diepgaande conse-
Centrum (WEC) van het Admiraal De Ruyter jaarcijfers van 2010. Mensen weten zowel quenties voor de zorg hebben en die con-
Ziekenhuis (Goes/Vlissingen). locatie Eindhoven als Veldhoven goed te sequenties zullen lang niet alle uitpakken
vinden. zoals beoogd. Ook zal er een fundamentele
Verschillende categorieën patiënten kunnen spanning blijven tussen de vrijheid van de
te maken krijgen met moeilijk genezende Meer dan 170.000 mensen deden één van markt enerzijds en de behoefte aan beheer-
wonden. Het is belangrijk deze wonden snel beide locaties aan voor een eerste bezoek aan sing anderzijds. Dat stelt prof. Hans Maarse,
en goed te behandelen. Samen met huisartsen de polikliniek. Het totaal aantal behandelde hoogleraar Beleidswetenschap aan de
is een wondprotocol opgesteld waarmee een en gediagnosticeerde patiënten steeg tot bijna Faculty of Health, Medicine and Life Scien-
meer uniforme aanpak van wondproblemen 700.000. Máxima Medisch Centrum zet het ces van Maastricht University in zijn nieuwe
wordt bereikt. Als de huisarts of verpleeghuis- ingezette beleid in 2011 verder door: medisch boek ‘Markthervorming in de zorg’, dat hij
arts niet voldoende vooruitgang boekt in de wetenschappelijke kennis verder uit te breiden onlangs presenteerde.
genezing van een wond, kan hij of zij de patiënt en na te streven door verkenningen met zowel
digitaal doorverwijzen naar het WEC voor meer het academisch ziekenhuis in Maastricht, als Wat is de invloed van de principes van keuze-
gespecialiseerde wondbehandeling. Het WEC het Catharina-ziekenhuis in Eindhoven. “Op vrijheid, solidariteit, toegankelijkheid, kwali-
biedt snelle toegang tot een vervolgbehande- het bestrijden van ziektes moet je niet concur- teit en betaalbaarheid op de vormgeving van de
ling. Alles wordt zoveel mogelijk in één bezoek reren maar elkaar juist verder versterken”, zegt markthervorming in de zorg? En, omgekeerd,
aan het ziekenhuis gepland. Rob van ‘t Hullenaar, Raad van Bestuur MMC. wat is de invloed van de markthervorming op
deze vijf principes? Deze twee vragen staan
centraal in een nieuwe studie naar de mark-
Eerste Hart Hulp Elkerliek thervorming in de zorg. Het overheidsbeleid is
erop gericht marktwerking in de zorg tot stand
te brengen. Leidend is hierbij de gedachte dat ning op, waarmee ook het huidige kabinet,
zij de doelmatigheid, de kwaliteit, het inno- dat fors wil investeren in de verdere invoering
vatieve vermogen en de cliëntgerichtheid van van marktwerking, volop te maken zal krijgen.
de zorg zal vergroten. Bovendien moeten Dat de markthervorming de betaalbaarheid
verzekerden en cliënten meer keuzevrijheid van de zorg ten goede komt, zal een illusie
krijgen. Marktwerking in de zorg is echter niet blijken. De dynamiek van de markt is immers
zonder gevaren. Er is daarom krachtige regule- gericht op groei. De zorg is een wereld van
ring nodig om te bereiken dat de solidariteit, oneindige behoeften. Marktwerking brengt
toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid dus een extra uitgavenstijging met zich mee.
van de zorg niet worden aangetast. Deze dynamiek zal nooit effectief beteugeld
kunnen worden. Een deel van de uitgavenstij-
De zorg is een ging zal daarom moeten worden opgevangen
door privatisering van de financiering door
wereld van oneindige verhoging van het verplichte eigen risico en
behoeften beperking van het collectief verzekerde pakket.
Dergelijke maatregelen liggen politiek echter
Het resultaat heet gereguleerde marktwer- buitengewoon gevoelig, met als gevolg dat de
king. Hans Maarse concludeert op basis van spanning tussen marktwerking en beheersing
zijn studie: “Wie goed kijkt komt niet onder verder toeneemt. De markthervorming zal uit-
de conclusie uit, dat de marktwerking tot dus- eindelijk grote gevolgen meebrengen voor de
ver bescheiden is gebleven. Grote delen van keuzevrijheid, solidariteit en toegankelijkheid.
Het Elkerliek ziekenhuis in Helmond heeft in mei de Eerste Hart Hulp (EHH) in gebruik genomen. Het ontstaan de zorg zijn min of meer met regels dichtge- De inhoud van de keuzevrijheid zal verande-
van de Eerste Hart Hulp is mede een gevolg van de groei in de cardiologische zorg in de afgelopen jaren. In het schroeid. Er is sprake van een fundamentele ren, omdat zorgverzekeraars meer grip op de
verzorgingsgebied van het Elkerliek ziekenhuis bedroeg deze sinds 2006 rond de veertig procent. De EHH heeft vier spanning tussen het streven naar vrijheid en zorg aan hun verzekerden willen krijgen. Door
bedden beschikbaar voor gemiddeld tien tot vijftien patiënten per dag. Op de foto de catheterisatiekamer (foto Hein ondernemerschap enerzijds en de behoefte de marktwerking komt ook de solidariteit in
van Bakel). aan beheersing anderzijds. Een schoolvoor- de zorg steeds meer onder druk. De ‘solidaire
beeld hiervan is dat de overheid enerzijds klant’ zal uiteindelijk een fictie blijken. De be-
kiest voor marktwerking, maar tegelijkertijd tekenis van een voor iedereen gelijk toeganke-
Ziekenhuizen in MCA Zorgpad wil blijven bepalen hoeveel publieke midde- lijke zorg zal geleidelijk aan verschuiven in de
len jaarlijks in de zorg mogen worden besteed. richting van gelijke toegang tot de basiszorg.”
Achterhoek samen Stervensfase Dat levert een blijvende fundamentele span-

De Raden van Bestuur en Raden van Toe- De afdeling oncologie van Medisch Cen-
zicht van het Slingeland Ziekenhuis in trum Alkmaar zette zich internationaal op Wielertocht gynaecologen
Doetinchem en het Streekziekenhuis de kaart met het Zorgpad Stervensfase.
Koningin Beatrix in Winterswijk hebben Arts-assistent Eric Geijteman belichtte het
besloten een onderzoek in te stellen naar zorgpad tijdens het twaalfde congres van
de mogelijkheden om de beide zieken- de European Association for Palliative Care
huizen te laten samenwerken binnen één (EAPC), dat van 18 tot en met 21 mei plaats-
organisatie. vond in Lissabon.

Doel van het onderzoek is het inventariseren Het MCA heeft in 2010 het zorgpad op de
van de mogelijkheden voor samenwerking afdeling oncologie ingesteld. Gedurende de
tussen beide ziekenhuizen en het bepalen van implementatie ervan hebben medewerkers van
de meerwaarde van deze samenwerking voor de afdeling hun praktijkervaringen gebundeld.
de inwoners van deze regio. Uitgangspunt voor En geconcludeerd dat door de introductie van
de samenwerking is het bieden van een vol- het Zorgpad Stervensfase de zorg aan sterven-
waardig pakket medisch specialistische zorg den nog beter is gereguleerd. De resultaten en
aan de inwoners van de Achterhoek, in nauwe conclusies bleken dermate interessant, dat de
samenwerking met de huisartsen, verloskundi- betrokken medewerkers zijn uitgenodigd om
gen, thuiszorg en ouderenzorg. Bereikbaarheid hierover een presentatie te geven tijdens het
en toegankelijkheid zijn voor de regio belang- EAPC, een internationaal congres voor (zorg-) Leden van de Vereniging Fietsende Gynaecologen Nederland (VFGN) hebben vorige week een wielertocht van vier
rijke aandachtspunten. Het onderzoek zal dan professionals in de palliatieve zorg. Met de ont- dagen door Nederland gemaakt. Hiermee wilden de 25 gyneacologen geld bij elkaar fietsen voor de Duch School
ook gericht zijn op het aanbieden van medisch wikkeling van het zorgpad stervensfase voor in Indonesië. Gynaecoloog Jonas van de Lande van het Kennemer Gasthuis: “De VFGN fietst elk jaar geld bij
specialistische zorg vanuit de bestaande zieken- MCA won Mira Jong, teamleider oncologie, de elkaar voor een goed doel. Dit jaar zamelen we geld in voor the Dutch School, een organisatie die onder meer in
huislocaties in Winterswijk en Doetinchem, Pieter van Foreest Implementatieprijs 2010. De Indonesië gynaecologisch oncologische zorg structureel verbetert. Dit gaat via scholing en het beschikbaar stellen
bestuurd vanuit één organisatie. Het streven is afdeling oncologie zet het zorgpad in als hulp- van instrumenten. De VFGN fietst in 2011 geld bij elkaar voor instrumentarium op de OK-kamer. De tocht voerde
om vóór 1 september 2011 het onderzoek af te middel om de kwaliteit van zorg, de commu- door een groot deel van Nederland. Zondag verschenen de deelnemers na 500 kilometer te hebben gereden weer
ronden, om kort daarna een visiedocument te nicatie met de patiënt en naasten en de samen- op hun startpunt: locatie noord van het Kennemer Gasthuis in Haarlem.
kunnen presenteren. werking tussen zorgverleners te waarborgen.
Kliniek 7 Nummer 11
1 juni 2011

LangeLand vraagt hulp Meer openheid


medische fouten
In 2010 is een relatief groot aantal claims,
met een daarbij behorende hoge schadelast
gemeld bij Onderlinge Waarborgmaat-
schappij Centramed. Dat komt voor een
belangrijk deel door het aantal claims dat is
ingediend tegen een orthopedisch chirurg
van het Waterlandziekenhuis in Purme-
rend. Dit staat in het jaarverslag over 2010
van Centramed.

Centramed is in 1994 door Nederlandse zie-


kenhuizen opgericht als een onderlinge waar-
borgmaatschappij voor de verzekering van
vooral risico’s van medische aansprakelijk-
heid van de instellingen. Centramed kent geen
winstoogmerk. Medio 2010 is de ‘Gedragscode
Openheid medische incidenten; betere afwik-
keling Medische Aansprakelijkheid’ (GOMA)
geïntroduceerd. De GOMA is tot stand ge-
komen onder toezicht van De Letselschade
Raad. Centramed was een van de mede-
initiatiefnemers. Deze gedragscode is erop
gericht de afwikkeling van de vaak zeer com-
plexe claims te versnellen en te verbeteren.
Het totale aantal claims lag in 2010 boven het
gemiddelde niveau van de jaren 2003-2008,
maar wel in lijn met het aantal in 2009. Per
begin 2011 zijn vier nieuwe leden toegetreden
waardoor het ledenaantal is gekomen op 65,
Het LangeLand Ziekenhuis dat als missie heeft ‘beter dichtbij’ is betrokken bij het Gezondheidscentrum Parkzoom in Bergschenhoek dat maandag 16 mei werd geopend door waarvan dertig algemene ziekenhuizen, vier
minister Edith Schippers van VWS. Zij verrichtte de officiële handeling samen met huisarts H. Janson, de oprichter van dit centrum. In Parkzoom werken verschillende disciplines universitaire medische centra en 31 GGZ- en
van de eerste en tweedelijns zorg samen. overige instellingen.

Het LangeLand Ziekenhuis (LLZ) in Zoeter- het aangescherpte beleid van de overheid en standig het volledige scala van zorgaanbod
meer is als algemeen ziekenhuis te klein zorgverzekeraars en niet toereikende finan- te kunnen blijven bieden. Tegelijk blijft de Orthopedie
om in deze tijd zelfstandig te kunnen ciële middelen. Ook het LangeLand Zieken- ambitie en maatschappelijke verantwoorde-
voortbestaan. Tot die conclusie komen de huis heeft hiermee te kampen en heeft te lijkheid bestaan om de eigen missie en visie Eindhoven
Bestuursraad en de Raad van Toezicht van kennen gegeven onderzoek te doen of en zo veel mogelijk uit te voeren en het zorgaan-
het ziekenhuis na intensief onderzoek. Het bod in Zoetermeer te waarborgen. Er beston- De orthopedisch chirurgen van het Catha-
LLZ wil bekijken of binnen de Coöperatie Een integratie met den al nauwe samenwerking en plannen voor rina-ziekenhuis en Máxima Medisch Cen-
de financiële problemen kunnen worden verdere integratie met de andere ziekenhui- trum hebben een gezamenlijke maatschap
overwonnen. andere ziekenhuizen zen uit de Coöperatie, waarmee nu versneld gevormd: de Maatschap Orthopedie Groot
biedt de mogelijkheid wordt kan worden doorgegaan. Het Lange- Eindhoven. Deze orthopedische maatschap
De Coöperatie bestaat naast het LLZ uit het Land Ziekenhuis bevindt zich hiermee in een van veertien orthopedisch chirurgen is
Medisch Centrum Haaglanden (Den Haag), tot verdere unieke positie, die geheel past in deze tijd van hiermee één van de grootste van Nederland
het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) en ontwikkeling vernieuwing in de zorgsector. Een eventuele geworden.
Bronovo-Nebo (Den Haag). Ontwikkelingen integratie met de andere ziekenhuizen uit de
in de zorg leiden ertoe dat steeds meer zieken- hoe binnen de samenwerking binnen de Coöperatie biedt het LangeLand de mogelijk- De medische kwaliteit kan volgens de zieken-
huizen onderlinge samenwerking zoeken en Coöperatie de financiële problemen over- heid om zich verder te ontwikkelen en te ver- huizen verder worden vergroot omdat elk lid
dat mede als gevolg daarvan behandelingen wonnen kunnen worden. Het afgelopen jaar nieuwen en daarmee garant te kunnen blijven van de maatschap heel specifieke kennis en
vaker worden geconcentreerd op een beperkt is het voor het LangeLand Ziekenhuis duide- staan voor de beste zorg in Zoetermeer en vaardigheden in orthopedie en traumatolo-
aantal locaties. Dit wordt veroorzaakt door lijk geworden dat als gevolg van de huidige omstreken. gie kan uitdiepen. Voorbeelden hiervan zijn
toenemende kwaliteits- en veiligheidseisen, ontwikkelingen de grens is bereikt om zelf- knieproblemen, sport en kinderorthopedie.
Op deze manier heeft de maatschap bovenop
de algemene orthopedische kennis en kunde
alle expertise in de meer specifieke afwijkin-
Officiële opening gen. Mensen uit de gehele regio kunnen dus
voor elk denkbaar orthopedisch probleem be-
Diabeter-Zuid handeld worden. De maatschap verwacht dat
ook het aantal patiënten van buiten de regio
De derde vestiging van Stichting Diabeter zal gaan toenemen. De Maatschap Ortho-
- Diabeter-Zuid - is op 27 mei officieel ge- pedie Groot Eindhoven heeft behalve patiën-
opend. Diabeter-Zuid is gevestigd in Maxi- tenzorg ook nog belangrijke functies in zowel
ma Medisch Centrum, locatie Veldhoven. wetenschappelijk onderzoek als opleiden van
nieuwe professionals. Het Catharina-zieken-
Diabeter is het eerste zelfstandige diabetes- huis en Máxima Medisch Centrum voeren
centrum in Nederland, dat volledig gespecia- momenteel een verkenning uit naar onderlin-
liseerd is in de behandeling van kinderen en ge samenwerking. Hierbij wordt ook gekeken
jongvolwassenen met diabetes. Oprichters naar de orthopedische zorg.
en kinderartsen-diabetologen Henk Veeze en
Henk-Jan Aanstoot over deze nieuwe vesti- kijk op: ziekenhuisstoelen.nl
ging: “Diabetes komt op steeds jongere leeftijd
voor en is bij kinderen en jongvolwassenen
anders dan bij volwassenen. De resultaten van Zitten met zorg
diabeteszorg bij deze groepen lopen achter en
er komen nog teveel complicaties bij hen voor. Diabeter richt zich op de behandeling van kinderen en jongvolwassenen met diabetes.
Diabeter is door concentratie en focussing op
alleen diabetes goed in staat de beste dia- die dat moeten bewerkstelligen. Passend bij en met nu een eigen locatie in Máxima
beteszorg te bieden. In Rotterdam behandelen de visie en missie van beide organisaties heeft Medisch Centrum met een eigen ingang is
we al ruim 800 patiënten en in Deventer zo’n Máxima Medisch Centrum besloten om deze deze overgang compleet en wordt Diabeter-
Vraag gratis
220 en met de derde vestiging in Veldhoven nu zorg te willen onderbrengen bij Diabeter als Zuid officieel geopend. Inmiddels komen 125 catalogus aan via
kunnen we nog meer mensen met diabetes be- specifiek expertise centrum voor diabetes bij kinderen en jongeren met diabetes voor hun info@scoremedi.nl
reiken en helpen.” Diabeter is nauw betrokken kinderen en jongeren. In de afgelopen twaalf diabeteszorg bij Diabeter-Zuid.
bij onderzoek, ontwikkelingen en innovaties maanden is de zorg overgegaan naar Diabeter kijk op: ziekenhuisstoelen.nl
Nummer 11
1 juni 2011 8 Advertentie

QAREWORKPARTNERS
VOOR ZZP’ERS IN DE ZORG

Werken bij het OLVG maakt je beter. ZOEKT:

Wie bij het OLVG binnenkomt, komt er beter uit. Dat geldt voor onze patiënten, maar
ook voor onze medewerkers. Jouw persoonlijke, vakmatige ontwikkeling staat altijd
voorop. Net als het continu verbeteren van de zorg. We zijn niet voor niets al jaren
het beste ziekenhuis van Amsterdam en één van de Topemployers in Nederland.
We creëren een omgeving waarin jij je kunt blijven ontwikkelen. Dat vinden we
belangrijk. Of je nu parttime of fulltime werkt. Want zo kunnen we ons ook als
ziekenhuis blijven ontwikkelen. En daar worden we allemaal beter van.

Hoe jij daar als zorgprofessional beter van wordt?

Volg ons online via werkenbijhetolvg.nl zodat je altijd op de hoogte bent van de
laatste ontwikkelingen van ons ziekenhuis. Zo kom je ook meer te weten over onze
afdelingen, de loopbaanmogelijkheden en lees je persoonlijke verhalen van onze
medewerkers. Misschien wel jouw toekomstige collega’s.

Volg ons op

Luister je wel naar jezelf?


Elke dag hoort anders te zijn, maar wat als je werk op woensdag niet meer te onderscheiden is van dat op vrijdag? Dan ben
je helemaal toe aan TMI, dé detacheerder in de Zorg. Want daar is elke dag anders. Je bepaalt zelf hoeveel je wilt werken en
dat steeds op projectbasis in interessante nieuwe omgevingen, maar wel mét een vast contract. Zo sta je elke dag weer voor
nieuwe uitdagingen en dat is wel zo interessant. En TMI is altijd op zoek naar de meest gemotiveerde mensen in de zorg dus
meld je nu aan op www.tmi-interim.nl voor Eerste Hulp bij Overstappen. Je kunt ons ook mailen op info@tmi-interim.nl of bellen
op 020 717 35 27.

Eerste Hulp Bij Overstappen?


Ga dan snel naar www.tmi-interim.nl
Werken in de Zorg 9 Nummer 11
1 juni 2011

Anna Reynvaan Prijzen Mensen in de Zorg

Jean-Marc Komen is sinds 12 mei Pro-


duct Manager Healthcare. In deze functie
verzorgt hij de verdere ontwikkeling van
specifieke beveiligingsoplossingen voor het
zorgsegment. Komen werkt sinds 1 juni
2004 bij Securitas als respectievelijk Sales
Adviseur en Sales Manager. Deze laatste
functie blijft hij bij Securitas uitvoeren. Se-
curitas is sinds 2005 gestart met het aanbie-
den van specifieke beveiligingsoplossingen
voor diverse marktsegmenten.

Prof. dr. René Medema wordt de nieuwe


voorzitter van de Raad van Bestuur en di-
recteur Wetenschapsbeleid van het Neder-
lands Kanker Instituut - Antoni van Leeu-
wenhoek Ziekenhuis in Amsterdam, zo
heeft de Raad van Toezicht van het NKI-AVL
besloten. René Medema volgt prof. dr. Ton
Berns (1945) op die het instituut de afgelo-
pen twaalf jaar heeft geleid. Op 1 oktober
zullen Medema  en de medewerkers van
zijn onderzoeksgroep in dienst treden van
het NKI-AVL. Per 1 januari 2012 zal Me-
dema alle bestuurlijke taken van Ton Berns
overnemen. René Medema  (1964) is mo-
menteel hoofd van  het Laboratorium  Ex-
perimentele Oncologie van het Universitair
Medisch Centrum Utrecht. Zijn onderzoek
richt zich op de werking van de celcyclus
checkpoints, die zorg dragen voor betrouw-
bare segregatie van chromosomen tijdens
Winnares Christien van der Linden (midden), samen met juryvoorzitters Wouter Bos (links) en Marian Mens (foto Peter Lowie, AMC). de celdeling. Fouten in dit proces zijn een
belangrijke oorzaak voor het ontstaan van
De jaarlijkse verpleegkundeprijzen - De blijven wachten. Veelal ging het om patiënten gezegd: een geschat bedrag van ongeveer 2600 kanker. René Medema is geen onbekende
Anna Reynvaan Prijzen - zijn donderdag die de SEH-hulp wel degelijk nodig hadden. euro per gewonnen levensjaar. in het NKI-AVL; hij was van 2001 tot 2005
19 mei uitgereikt aan Koen van den Heede Van der Lindens nabel-onderzoek had een al werkzaam als projectleider binnen de
en Christien van der Linden. Zij ontvingen tweeledig effect. Veel van de voortijdig vet- De toename van het Research.
in de Amsterdamse Stadsschouwburg een rokken patiënten konden alsnog worden ge- aantal verpleegkun-
sculptuur en een bedrag van 5000 euro uit holpen. Daarnaast boden de ervaringen en Drs. David Jongen is met ingang van
handen van Wouter Bos, voormalig vice- suggesties van de nagebelde patiënten aan- digen verkleint de 1 oktober benoemd tot voorzitter van de
premier en nu bij KPMG verantwoorde- knopingspunten om de kwaliteit van de zorg kans op mortaliteit Raad van Bestuur van Atrium
lijk voor de publieke sector, met name de op de SEH te verbeteren. De Anna Reynvaan Medisch Centrum Park-
gezondheidszorg. Wetenschapsprijs ging naar Koen van den De Anna Reynvaan Prijzen, ingesteld door stad (Heerlen, Bruns-
Heede van het Centrum voor Ziekenhuis- en het AMC, omvatten elk een bedrag van 5000 sum, Kerkrade). David
Christien van der Linden, verpleegkundige Verplegingswetenschap van de KU in Leuven. euro en een sculptuur. De Praktijkprijs is Jongen (46) is momen-
op de Spoedeisende Eerste Hulp en klinisch Van Heedes onderzoek richtte zich op de mede mogelijk gemaakt door de beroeps- teel werkzaam als plaats-
epidemioloog in het Medisch Centrum Haag- kosten van het vergroten van het aantal ver- vereniging voor Verpleegkundigen en Verzor- vervangend voorzitter van
landen in Den Haag, won de Anna Reynvaan pleegkundigen per cardiochirurgische patiënt genden  Nederland (V& VN), en gaat naar het de Raad van Bestuur
Praktijkprijs met haar project ‘Nazorg weg- in relatie tot het voorkómen van mortaliteit. beste verpleegkundige initiatief om de patiën- van UWV, waarvan
lopers op de Spoedeisende-Hulpafdeling’. Eerder onderzoek had gesuggereerd dat een tenzorg te verbeteren. De Wetenschapsprijs, hij al sinds 2006
Van der Linden verbaasde zich over het aantal toename van het aantal verpleegkundigen mede mogelijk gemaakt door het Nederlands deel uitmaakt.
mensen dat de Spoedeisende Hulp al verlaat de kans op mortaliteit aanmerkelijk ver- Tijdschrift voor Geneeskunde, is bestemd voor
vóórdat nader onderzoek of een behandeling kleint. Van Heede en de zijnen berekenden de beste wetenschappelijke publicatie van een Tijdens de Algemene Ledenvergadering van
is gestart. Door de weglopers na te bellen, dat een investering aan extra verpleegkundig verpleegkundige. de Vereniging VvAA, op 21 juni, worden
kwam ze erachter dat die vaak onvermoede, personeel van ongeveer 26.000 euro is ver- drie nieuwe leden voorgedragen voor het
maar legitieme redenen hadden om niet te eist om één overlijden te verhinderen, anders bestuur. Prof. drs. Gerlach Cerfontaine,
dr. Yvonne van Kasteren en dr. Geraline
Leusink MBA, worden voorgedragen als
nieuwe leden. Het bestuur is van plan om
Vijftien jaar seksespecifieke zorg Gerlach Cerfontaine vervolgens tot voorzit-
ter te benoemen. Gerlach Cerfontaine (64)
Vijftien jaar geleden werd seksespecifieke Gezondheid van de Nijmeegse opleiding op is opgeleid als arts en psychotherapeut.
zorg geïntroduceerd in de artsenoplei- te nemen in de eigen artsenopleiding. Ook Hij heeft ruime ervaring als directeur van
ding van het UMC St Radboud in Nijmegen. Duitse, Zweedse en Australische onderwijs- zorginstellingen, onder meer bij het Wil-
Sindsdien leert de aankomende dokter, ervaringen komen aan bod. Een belangrijk lem Arntzhuis in Utrecht, het Wilhelmina
vandaag de dag vaker een vrouw dan een onderzoeksgebied van de afdeling Vrouwen- Kinderziekenhuis in Utrecht en het Acade-
man, dat ‘gender’ een factor van belang studies Medische Wetenschappen is het thema misch Ziekenhuis in Utrecht (UMCU). Van
is bij het ervaren van gezondheid en bij ‘familiaal geweld’ en dan vooral in relatie tot 1998 tot 2009 was hij president-directeur
het behandelen van ziekten. Het UMC St de rol van de huisarts. Wereldwijd zijn pre- van de Schiphol Group.
Radboud besteedt met enkele internatio- ventie- en interventieprogramma’s ontwikkeld
nale conferenties aandacht aan het derde om geweld binnen het gezin te vermijden of
lustrum van de afdeling Vrouwenstudies te beteugelen. De programma’s richten zich
Medische Wetenschappen. niet alleen op groepen hulpverleners in de ge-
zondheidszorg, maar ook op doelgroepen als
Nog lang niet alle artsenopleidingen wereld- slachtoffers, zwangeren, kinderen of adoles-
wijd houden rekening met genderissues. centen en daders. Wat hebben deze program-
Wat dat betreft valt er over en weer nog veel ma’s tot nu toe opgeleverd? Hierover ging de
te leren. Dat gebeurde onder meer tijdens ‘Gender’ is een factor van belang bij het behandelen van internationale conferentie ‘Interventions on 15 juni in de
twee internationale bijeenkomsten op 26 en ziekten. Intimate Partner Violence in Primary Care’, op
27 mei in Nijmegen. Zo heeft de Universiteit maandag 30 mei in Nijmegen. Deskundigen
Ziekenhuiskrant
rant
van Ottawa (Canada) een cursus ‘gender in herkennen en bespreekbaar maken van sek- uit Bristol, Melbourne, Berlijn, Belgrado,
geriatrics’ ontwikkeld, die als voorbeeld voor sueel geweld een verplicht studieonderdeel. Amsterdam en Nijmegen hielden de resul- Voor publicatie mogelijkheden:
andere opleidingen kan dienen. In de master De Universiteit van Lausanne overweegt om taten van programma’s tegen partnergeweld Anneke de Pater: 0182 - 322 451
geneeskunde van het UMC St Radboud is het het volledige curriculumonderdeel Gender en tegen het licht.
Nummer 11
1 juni 2011 10 Advertentie
Zorg voor ouderen 11 Nummer 11
1 juni 2011

Nieuw centrum Ouderenzorg in


Isala klinieken
Beter resultaat
heupimplantaat
geriatrie in Rijnland De Isala klinieken (Zwolle) en Woonzorg-
concern IJsselheem hebben de gezamen-
Een nieuw heupimplantaat verbetert de
behandeling van gebroken heupen. Chirurg
lijke ambitie expert te zijn in optimale zorg Herbert Roerdink concludeert dat in zijn
voor (kwetsbare) ouderen in de regio. Het proefschrift. Het implantaat is ontwik-
‘revalidatie- en behandelcentrum geria- keld door een bedrijf uit Hengelo. Roer-
trie’, met 68 plaatsen in het nieuwe zie- dink promoveerde op 17 mei aan het UMC
kenhuis, is daarvan een concreet resultaat. Utrecht.
Uitgangspunt is dat ouderen in Zwolle en
omgeving profijt hebben van het feit dat er Chirurg Herbert Roerdink onderzocht de
binnen de muren van het ziekenhuis exper- veiligheid en werkzaamheid van een nieuw
tise ter plaatse gebundeld wordt. heupimplantaat. Het implantaat herstelt
breuken waarbij de heupkop van het dijbeen
Historisch gezien waren de banden op het afgebroken is. Met bestaande implantaten
gebied van ouderenzorg tussen verpleeg- en mislukt de genezing bij deze breuken in zo’n
revalidatiecentrum Weezenlanden en de Isala dertig tot veertig procent van de gevallen.
klinieken altijd al hecht. Vorige maand teken- Roerdink volgde 25 patiënten met het nieuwe
den beide partijen een samenwerkingsover- implantaat twee jaar lang. In 23 gevallen her-
eenkomst. Bijzonder is dat IJsselheem binnen stelde de gebroken heup voorspoedig, slechts
het ziekenhuis een gespecialiseerde partner bij  twee patiënten was een nieuwe opera-
wordt met het ‘revalidatie- en behandelcen- tie nodig. Het nieuwe implantaat is dus een
trum geriatrie’ en daarmee ondersteuner is veelbelovend alternatief. Inmiddels hebben
Met een druk op de knop van het confettikanon werd het dagonderzoekscentrum geriatrie officieel geopend (fotografie van ouderen die in het ziekenhuis verblijven. circa negentig patiënten in drie ziekenhuizen
Walter Planije). Kwetsbare oudere die zijn opgenomen in een in Deventer, Enschede en Breda het nieuwe
ziekenhuis, hebben andere zorg nodig. Door implantaat ontvangen. Roerdink wil een
Het dagonderzoekscentrum geriatrie in De patiënt wordt dus uitvoerig onderzocht het centrum binnen de muren van het zieken- gerandomiseerde klinische trial opzetten als
Rijnland Ziekenhuis locatie Alphen aan en hoeft hiervoor niet bij allerlei afdelingen huis te plaatsen, worden de expertise van de langetermijnresultaten ook bij deze grotere
den Rijn is medio vorige maand feestelijk in het ziekenhuis langs. Daarbij voeren wij IJsselheem en de Isala klinieken gebundeld. groep patiënten gunstig uitpakken.
geopend. In dit centrum kunnen ouderen gesprekken met zowel de patiënt als de man-
met meerdere gezondheidsklachten in één telzorger, zodat we een brede indruk van de
dag een serie lichamelijke en geestelijke patiënt krijgen. Aan het einde van de dag be- Volledig Pakket Thuis
onderzoeken ondergaan met aan het einde spreken we de uitslagen van de onderzoeken
van de dag een diagnose. met hen beiden en wordt in overleg een be-
handelplan opgesteld.”
Door de vergrijzing worden steeds meer
ouderen vroeg of laat afhankelijk van zorg. Om Goede zorg voor
goed in te kunnen spelen op deze groeiende
zorgvraag organiseerden de gemeente Alphen ouderen is noodzakelijk
aan den Rijn en Rijnland Zorggroep samen op
donderdag 12 mei het symposium ‘Toekomst Bestuursvoorzitter van Rijnland Zorggroep
ouderenzorg in Alphen aan den Rijn’. Op dit Ron Treffers opende samen met wethouder
symposium presenteerden diverse zorgorgani- Hélène Oppatja en ambassadeur van de
saties hun visie op de toekomst van de oude- Nederlandse Vereniging voor Klinische Geria-
renzorg. Daarnaast vond de officiële opening trie Hannie van Leeuwen, met een druk op de
plaats van het nieuwe dagonderzoekscentrum knop van het confettikanon, het dagonder-
geriatrie in het Rijnland Ziekenhuis locatie zoekscentrum geriatrie. De confetti knalde de
Alphen aan den Rijn. Geriater Peter Jue ver- zaal in, waarop Hannie van Leeuwen opmerk-
telt: “Niet alleen het absolute aantal oudere te: “Zo, iedereen is wakker geschud. Goede
patiënten neemt toe, maar ook het aantal zorg voor ouderen is nu en in de toekomst
oudere patiënten met meerdere kwalen stijgt. noodzakelijk.” Rijnland Ziekenhuis maakt Zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen, onderdeel van de Saxenburgh Groep, heeft vorige week de eerste cliënt
Dit vereist een bredere kijk op zieke, oudere deel uit van Rijnland Zorggroep waaronder verwelkomd die het Volledig Pakket Thuis (VPT) afneemt. De heer Vasse heeft een zorgovereenkomst met leverings-
patiënten. Het voordeel is dat de patiënt in ook Rijnland Medisch Centrum, Verpleeghuis voorwaarden ondertekend en is hiermee de eerste cliënt die gebruik maakt van de mogelijkheid om volledige zorg
het dagonderzoekscentrum gedurende één Leythenrode, Verpleeghuis Oudshoorn en in de eigen woning te krijgen. Het Volledig Pakket Thuis is een pakket van zorg op maat gesneden - zoals dat ook
dag een hele reeks lichamelijke en geestelijke Zorgcentrum Noorderbrink vallen. binnen een zorginstelling aangeboden wordt - maar nu in de thuissituatie. Denk hierbij aan hulp bij de huishouding
onderzoeken in dezelfde ruimte ondergaat. en persoonlijke verzorging, wasservice of maaltijdvoorziening. Op de foto is de heer Vasse te zien, omringd door
medewerkers van de Saxenburgh Groep. Hij heeft als eerste de zorgovereenkomst Volledig Pakket Thuis getekend
(foto Léon van der Brug, Saxenburgh Groep).
‘Toiletgang bij dementie’
In hun boek ‘Toiletgang bij dementie’ Zorgvisite.nl VWS stopt
betogen Paul van Houten en Aliëtte Jonkers
dat het percentage incontinentie - zo’n voor thuisgevoel subsidie LOC
75 procent van de ouderen in woonzorg-
centra en verpleeghuizen - fors omlaag Vereniging Het Zonnehuis heeft samen De subsidie aan LOC Zeggenschap in zorg,
kan. Het boek legt uit wat goede zorg bij met zorgexperts Hetti Willemse en Tineke de grootste cliëntenorganisatie in de lang-
incontinentie is en is bedoeld voor ver- van den Klinkenberg de website Zorg- durende zorg en daarmee spreekbuis van
pleegkundigen, verzorgenden en man- visite.nl gelanceerd. De website is een zo’n 600.000 mensen die zorg ontvangen,
telzorgers die cliënten met incontinentie online platform waar recensies op komen wordt in de komende drie jaren afgebouwd.
verzorgen. van de afgelegde ‘visites’ aan verzorg- en
Dr. Paul van Houten is als specialist oude- verpleeghuizen in het land. In de ogen van het ministerie van VWS is LOC
Ouderen met dementie in zorgcentra hebben rengeneeskunde werkzaam in Zonnehuis- geen echte patiënten- of gehandicaptenorgani-
vaak onnodig last van incontinentie, stellen groep Amstelland. Hij publiceerde in 2008 Wilemse en Van de Klinkenberg leggen elke satie. En komt daarom niet meer in aanmer-
de auteurs. Verpleegkundigen, verzorgenden een proefschrift over de relatie tussen toilet- twee weken een visite af. Zij bezoeken verzor- king voor subsidie. Deze ontwikkeling leidt er
en mantelzorgers kunnen bijdragen aan het vaardigheden en incontinentie bij ouderen gingstehuizen en plaatsen een beschrijving toe dat LOC de al in gang gezette ontwikke-
verbeteren van de kwaliteit van leven bij in zorgcentra. Hij is ook één van de samen- van de visite op de site. Zo ontstaat er vol- ling versnelt om zowel een organisatie van
ouderen met dementie. Door vroege signa- stellers van de ‘Richtlijn Urine-incontinentie gens Willemse een plek met recensies, prak- medezeggenschap voor cliëntenraden als van
lering en diagnostiek is het volgens de schrij- bij kwetsbare ouderen’(2010). Aliëtte Jonkers tische tips en informatie om het thuisgevoel nog explicietere zeggenschap voor individuele
vers mogelijk om incontinentie voor een werkt als zelfstandig medisch journalist en van bewoners te vergroten. De lezer wordt op cliënten te worden. In 2009 publiceerde LOC
deel te verminderen of zelfs te voorkomen. schrijft voor vakbladen in de gezondheids- de website zelf ook uitgenodigd om tips en de visie ‘Waarde-volle zorg’ over de toekomst
Ook een andere aanpak van de dagelijkse zorg. Ouderenzorg is een van haar speciali- ervaringen te delen. Om een goede score te van de gezondheidszorg 2010 - 2050. Een per-
toiletgang kan onnodige incontinentie saties. krijgen, moeten verpleeghuizen ervoor zorgen spectief dat uitnodigt anders te kijken naar
terugdringen. ‘Toiletgang bij dementie’ biedt N.a.v. ‘Toiletgang bij dementie’, door: dr. Paul van dat de bewoners zich thuisvoelen. Willemse: mensen en hun gezondheid. Gezondheids-
praktische handvatten om onnodige in- Houten en Aliëtte Jonkers, ISBN: 9789035232396 / uit- “Het gaat om de ‘thuisigheid’. Wij hopen dat zorg moet er toe bijdragen dat mensen beteke-
continentie in zorgcentra terug te dringen. gave: eerste druk 2011 / Pagina’s: 80 / Prijs: 12,50 euro. huizen geïnspireerd raken om verbeteringen nis kunnen geven aan hun leven.
door te voeren.”
Nummer 11
1 juni 2011 12 Patiëntenzorg

Spreekuur voor
sportblessures
Start Travel
Health Clinic
Nieuwe cathkamers
De afdeling orthopedie van het St. Anna
Ziekenhuis en medisch sportgezondheids-
Inwoners uit Gouda en omstreken kunnen
vanaf 9 juni voor vaccinaties en een reis-
Gelderse Vallei
centrum TopSupport in Geldrop en Eind- advies terecht bij Travel Health Clinic
hoven starten op 6 juni een gezamenlijk Groene Hart, gehuisvest op de Bleuland-
spreekuur voor sporters met acute of semi- locatie van het Groene Hart Ziekenhuis in
acute blessures. Gouda.
 
Door diagnostiek en behandeling in één Op donderdagavonden staat het team van
spreekuur te combineren, is een sneller herstel Travel Health Clinic Groene Hart met twee ver-
van de blessure mogelijk. Het is een multidis- pleegkundigen en twee internisten klaar om
ciplinair spreekuur waaraan een sportfysio- reizigers van dienst te zijn. Zij kunnen in één af-
therapeut, orthopedisch chirurg en sportarts spraak terecht voor gezondheidsadviezen, alle
meewerken. Onderlinge verwijzingen vinden benodigde vaccinaties en malariatabletten. Het
daardoor direct plaats. Ook aanvullende diag- team is gespecialiseerd in het adviseren over
nostiek zoals MRI kan in hetzelfde consult wor- vaccinaties in combinatie met medicijngebruik
den ingezet. Tevens is er een sportmasseur aan- of in specifieke gezondheidssituaties, zoals
wezig. Het sportblessurespreekuur vindt plaats zwangerschap of chronische ziekten. Mochten
op locatie Eindhoven op maandagavond. Hier- reizigers tijdens of na de reis toch ziek worden,
voor is gekozen omdat de meeste sportblessu- dan kunnen zij bij thuiskomst terecht op de
res in het weekend onstaan. Op deze manier polikliniek interne geneeskunde, spreekuur in-
wordt de blessure binnen 48 uur beoordeeld en fectieziekten, van het Groene Hart Ziekenhuis.
eventueel behandeld. De opzet van het sport- Tijdens het verblijf in het buitenland lopen
blessurespreekuur ligt in de lijn van behandel- mensen infectieziekten op. Te denken valt aan
straten binnen het St. Anna Ziekenhuis voor geelzucht veroorzaakt door het hepatitis A of B
onder meer liesbreuken, spataderen, borstkan- virus, malaria, buiktyfus, gele koorts, knokkel-
ker en galblaasverwijdering. koorts en difterie. Een van de twee nieuwe cathkamers in Ziekenhuis Gelderse Vallei, Ede.

Ziekenhuis Gelderse Vallei (Ede) is twee lingen cardiologie en radiologie. In een cath-
hypermoderne catheterisatiekamers rijker. kamer worden veel catheterisaties verricht. Bij
De bestaande kamer werd te klein en de een patiënt wordt via een slagader in de lies
apparatuur was aan vervanging toe. Nu een katheter opgeschoven naar het te onder-
staan er twee compleet ingerichte inter- zoeken deel van het lichaam, bijvoorbeeld de
ventiekamers bij de afdelingen radiologie nieren of het hart.
en cardiologie.
Tijdens de ingreep
Radiologen doen er angio-onderzoeken en kunnen patiënten op
dotterbehandelingen van bloedvaten. De
cardiologen doen er pacemakerimplantaties
een prettiger manier
en hartcatheterisaties. Het grote voordeel ‘naar het plafond
Door diagnostiek en behandeling in één spreekuur te com- Bij de Travel Health Clinic Groene Hart kunnen mensen van de twee kamers is het feit dat de wacht-
bineren, is een sneller herstel van de blessure mogelijk. hun vaccinaties halen. tijd wordt gereduceerd en er spoedpatiënten
staren’
bij gepland kunnen worden. Een bijzondere Via deze katheter wordt contrastvloeistof in-
verbetering voor patiënten is het plafond: gespoten zodat alle bloedvaten in en rond
WORDEN UW PATIËNTEN GASTEN? een hemelsblauwe lucht met wolken is aan- het betreffende orgaan zichtbaar worden. Zo
De zorg wordt steeds competitiever. Om eigen vlag aangeboden, zonder dat het gebracht. Tijdens de ingreep kunnen patiën- controleert de medisch specialist of er geen
patiënten loyaal aan uw ziekenhuis te laten ziekenhuis er omkijken naar heeft. Wilt u ten op een prettiger manier ‘naar het plafond verstoppingen in de bloedvaten zijn. De nieu-
zijn, moet u hun verwachtingen overtreffen. weten wat Jeeves voor uw ziekenhuis kan
Jeeves is met haar unieke diensten reeds betekenen? Ga naar Jeeves.nl of neem staren’. Met het aanprikken van een levens- we cathkamers zijn volledig digitaal zoals de
dertien ziekenhuizen dagelijks van dienst. contact met ons op: 010-4333921. grote nagemaakte slagader zijn op donderdag meeste beeldvormende technieken binnen
Deze diensten worden geheel onder hun
19 mei de twee nieuwe catheterisatiekamers Ziekenhuis Gelderse Vallei. De nieuwe kamers
van Ziekenhuis Gelderse Vallei officieel ge- zijn aangebouwd aan de vleugel waar ook
opend. De openingshandeling werd verricht de afdeling radiologie gehuisvest is. Dit was
door Herman de Boon, voorzitter van de Raad nodig om plaats te maken voor onder meer
van Toezicht van het ziekenhuis in aanwezig- de nieuwe 3T-MRI-scanner die afgelopen week
heid van medewerkers en relaties van de afde- werd ingetakeld.

Compensatie in brein bij parkinson


Bij parkinsonpatiënten nemen gezonde is, treden bij parkinsonpatiënten de eerste
hersendelen de taken over van bescha- gedragsveranderingen op. Sinds kort begint
digde hersengebieden. Inzicht in deze duidelijk te worden waarom het zo lang
compensatiemechanismen biedt unieke duurt voordat de ziekte zich openbaart.
aangrijpingspunten voor nieuwe behan- Het blijkt dat de hersenen zich gedeeltelijk
delmethoden. Hierover hield het UMC St reorganiseren en dat taken van aangedane
Radboud in Nijmegen op 23 en 24 mei een hersendelen overgenomen worden door
internationaal congres, met toponderzoe- andere, nog gezonde hersengebieden. Deze
Parkeerservice kers uit binnen- en buitenland. Aanslui- compensatiemechanismen bieden unieke
Golfkarservice tend promoveerde Rick Helmich op een aangrijpingspunten voor nieuwe behande-
proefschrift over dit onderwerp. ling van de ziekte van Parkinson.
Thuisbrengservice
De ziekte van Parkinson is het gevolg van Minder intensief
Gastheren / vrouwen
het afsterven van hersencellen die de stof De Nijmeegse neuroloog in opleiding Rick
Ontslagbegeleiding dopamine produceren. Door het dopamine- Helmich richtte zich met zijn promotie-
tekort gaat de werking van de basale ganglia onderzoek op compensatiemechanismen
met mantelzorg achteruit, een hersengebied dat nauw be- van het brein. Op hersenscans ontdekte hij
trokken is bij het maken van bewegingen. dat bij de ziekte van Parkinson de achterste
De basale ganglia staan in verbinding delen van de basale ganglia minder intensief
met talloze andere hersengebieden. Bij de in verbinding staan met de rest van het brein
ziekte van Parkinson zijn daarom complete dan bij gezonde ouderen. Deze delen zijn
Genomineerde

S
AR
12
,5
YE t Jeeves BV t T 010 43 33 921 netwerken in de hersenen verstoord, met het meest verstoken van dopamine en dus
rotterdam
ondernemersprijs
2010

t Steupelstraat 40 t I www.jeeves.nl trillen, traagheid en nog veel meer proble- het meest aangedaan. De voorste delen van
t 3065 JE Rotterdam t E info@jeeves.nl men als gevolg. Pas als vijftig procent van de de basale ganglia leggen daarentegen juist
dopamineproducerende cellen verdwenen méér verbindingen aan.
Nummer 11
1 juni 2011 13

Infecties voorkomen Als elke seconde


telt... *
Soms is snelheid van levensbelang. Zeker
in de gezondheidszorg. Met de SEPAGO(r)
disposables kan men nu snel en gemakke-
lijk separatiegordijnen verwisselen. Men
bespaart dus veel tijd én geld. En men wint
aan hygiëne.

De kant-en-klare SEPAGO(r) gordijnen zijn


ontwikkeld voor toepassing in gezondheids-
zorg. Ze zijn bijzonder geschikt op bedkamers,
op de intensive care, spoedeisende hulp en
afdelingen met een hoger risico op infecties.
Daar waar elke seconde telt dus...

Revolutie in separatie-
gordijnen: in minder
dan vijf minuten te
verwisselen

Snel verwisselen
De disposable gordijnen zijn licht van gewicht
en worden geplisseerd aangeleverd. Ze zijn ge-
makkelijk en snel op te hangen. In minder dan
vijf minuten per bed is het gordijn te verwis-
selen. Bij een eventuele uitbraak van infecties
is een kamer weer snel te gebruiken.
Voor patiënten betekenen infecties meestal pijn en ongemak, voor de ziekenhuizen brengen ze een verlenging van de opnameduur, een intensievere zorg en altijd een verhoging
van de kosten met zich mee. Anti-bacterieel
De disposable gordijnen zijn geïmpregneerd
Hoewel de genees- en verpleegkunde de hoging van de kosten met zich mee. Genoeg pathogene micro-organismen te voorkomen, met een antibacterieel middel dat veel voor-
laatste honderd jaar grote vooruitgang redenen om te proberen infecties zoveel is het consequent wassen of desinfecteren van komende bacteriën in ziekenhuizen doodt. Zo
hebben geboekt, blijven (ziekenhuis)- mogelijk te voorkomen. Daarover gaat het in de handen. Maar ook het dragen van bescher- kunnen ze eveneens een belangrijke bijdrage
infecties een steeds terugkerend probleem. deze speciale bijlage bij de Ziekenhuiskrant. mende kleding kan leiden tot een vermin- leveren aan het voorkomen en bestrijden van
Zelfs na de ontdekkingen van de antibiotica Heel belangrijk is dat alle werknemers in het derde overdracht van micro-organismen. De ziekenhuisinfecties.
op het gebied van de microbiologie. ziekenhuis goede hygiënische voorzorgsmaat- maatregelen gelden voor iedere medewerker
regelen in acht nemen. Hieronder valt de zorg in het ziekenhuis. Vooral natuurlijk op de af-
Voor patiënten betekenen infecties meestal voor het eigen lichaam, om te voorkomen delingen waar gewerkt wordt met patiënten,
pijn en ongemak, voor de ziekenhuizen dat men zelf, maar ook de mensen waarmee met materiaal afkomstig van patiënten, ge-
brengen ze een verlenging van de opname- men in contact komt, ziek worden. De meest neesmiddelen, voedsel en andere voor patiën-
duur, een intensievere zorg en altijd een ver- effectieve maatregel om verspreiding van ten bestemde zaken.

Persoonlijke bescherming tegen micro-organismen


Persoonlijke beschermingsmiddelen in het reinigen is en gedesinfecteerd kan worden
ziekenhuis dienen ter bescherming van de met alcohol. Het mondneusmasker tenslotte
medewerker en patiënt tegen infecties. is voor de handeling waarbij de kans bestaat
Hieronder vallen de handschoenen, be- op aerosolvorming of spatten van bloed of
schermde kleding, brillen en het gebruik andere vochten. Chirurgische maskers worden
van mondneusmaskers. Het doel is het be- toegepast bij zorghandelingen waarbij onder
schermen van medewerkers en het voor- aseptische condities gewerkt wordt en bij Geen waskosten
komen van overdracht van micro-organis- handelingen waarbij kans bestaat op spatten De disposable gordijnen worden eenmalig ge-
men via medewerkers. van bloed of ander vocht. Isolatiemaskers bruikt. Men heeft dus geen waskosten meer.
geven extra ademhalingsbescherming door Zo bespaart men op waterverbruik, wasmid-
Patiëntenmateriaal bestaat uit door patiënten de filterende werking om te voorkomen dat del en vervoer. Het SEPAGO(r) gordijn is
gevormde lichaamsvochten en producten micro-organismen worden ingeademd. bovendien gemaakt van 100 procent polypro-
zoals bloed, wond- en weefselvocht, vaginaal pyleen. Dit heeft een lage milieubelasting en is
secreet, tranen, moedermelk, speeksel en 100 procent recyclebaar.
urine. Medewerkers dragen handschoenen Als elke seconde telt...
wanneer zij mogelijk in contact komen met Een revolutie in separatiegordijnen: Veilig
deze materialen. Handschoenen verkleinen de in minder dan 5 minuten te verwisselen! SEPAGO(r) disposable separatiegordijnen zijn
kans dat de handen van personeel micro-orga- bijzonder veilig. Ze voldoen aan de eisen zoals
nismen overdragen naar patiënten. Belangrijk t Snel en eenvoudig vastgesteld voor reguliere vlamvertragende
te verwisselen
bij handschoenen is dat medewerkers deze separatiegordijnen. SEPAGO(r) gordijnen zijn
altijd wisselen indien zij een andere patiënt Het mondmasker is een persoonlijk beschermingsmiddel.
t Anti-bacterieel getest door TNO en Oeko-tex gecertificeerd. Een
verzorgen. Ze bieden geen alternatief voor t 100% recyclebaar testrapport is op aanvraag beschikbaar. Meer
handreiniging of desinfectie. Beschermende vervangen bij verontreiniging en na 24 uur. informatie: www.sepagodisposables.com.
kleding wordt gedragen bij handelingen waar- De beschermende bril is tegen opspatting van
bij kans is op spatten of spuiten van bloed of vochten en dient bij iedere verontreiniging
andere lichaamsmaterialen. De kleding dient gedesinfecteerd te worden. Een normale bril T (0165) 39 71 55 * De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
www.sepagodisposables.com
vocht ondoorlaatbaar te zijn en te worden kan als bescherming dienen als deze goed te door de betreffende organisaties of bedrijven
14 Nummer 11
1 juni 2011

%RUJHQYDQYRHGVHOYHLOLJKHLG
= Hygiëne Oké
,QLV+\JLsQH.HXU%9WH(OVW *OG JHVWDUWPHW
KHW+\JLsQH2NpFHUWLILFDDWHQGHGDDUELMKRUHQGHVWLFNHU

:HUNZLM]H
,QGLHQXLWGHUHVXOWDWHQYDQGHK\JLsQHDXGLWVEOLMNWGDWKHWK\JLsQHQLYHDXYROGRHWDDQGH+\
JLsQH.HXU%9QRUPYDQWHQPLQVWHRQWYDQJWXGH+\JLsQH2NpVWLFNHU+LHUPHHLVKHWYRRU
XZJDVWHQ]LFKWEDDUGDWELQQHQXZORFDWLHGHYRHGVHOYHLOLJKHLGLVJHZDDUERUJG,QVWHOOLQJHQHQ
EHGULMYHQ UHVWDXUDQWV GLHLQKHWEH]LW]LMQYDQGH+\JLsQH2NpVWLFNHUNULMJHQLQGLHQJHZHQVWRRN
HHQYHUPHOGLQJLQHHQRYHU]LFKWVOLMVWRSGHVLWHYDQ+\JLsQH.HXU%9'H]HYHUPHOGLQJNDQRRN
JHEUXLNWZRUGHQYRRUSXEOLFDWLHRSXZHLJHQZHEVLWH'HXLWUHLNLQJJHEHXUGRSDIVSUDDNHQ
KLHUELM]DO]RZHOHHQPHGHZHUNHUYDQ+\JLsQH.HXU%9DOVRRNGHFRQWDFWSHUVRRQYDQXLWGH
ORFDWLHDDQZH]LJ]LMQ7LMGHQVGH]HXLWUHLNLQJNXQQHQIRWR·VJHPDDNWZRUGHQYRRURDSXEOLFDWLH
RSKHWLQWHUQHW+HWFHUWLILFDDWHQGHGDDUELMKRUHQGHVWLFNHUZRUGHQGXV9(5',(17HQNXQQHQ
QLHWJHNRFKWZRUGHQ 6RFLDDO(FRQRPLVFKH
5DDGWH'HQ+DDJ

%HJHOHLGLQJHQPDDWZHUN
%HJHOHLGLQJHQDGYLVHULQJLVDOWLMGPRJHOLMNYDQXLWNDQWRRURIRSORFDWLH6DPHQVWHOOLQJYDQGHK\JLsQH
DXGLWLVPDDWZHUNGZ]GDWLWHPVGLHQLHWYDQWRHSDVVLQJ]LMQQLHWZRUGHQYHUZHUNWLQGHUDSSRUWDJH
'HVDPHQVWHOOLQJHQIUHTXHQWLHYDQGHK\JLsQHDXGLWLVYROOHGLJWHEHSDOHQQDDUEHKRHIWH

8LWUHLNLQJ
,QPLGGHOV]LMQPHHUGHUHORFDWLHVLQKHWEH]LWYDQKHWFHUWLILFDDWHQGH+\JLsQH2Np6WLFNHU
9RRUPHHULQIRUPDWLHZLOOHQZLMYHUZLM]HQQDDURQ]HZHEVLWHZZZK\JLHQHNHXUQO
3pSp6QDFNVHUYLFHWH
 )UDQHNHU

/('6FKRRQPDDN&RQWUROH
+\JLsQH.HXU%9UHHGVDFWLHIVLQGVLQWURGXFHHUGHLQHHQQLHXZHLQQRYDWLHYHWHFKQLHNRPKHWVFKRRQPDDN
UHVXOWDDWLQNDDUWWHEUHQJHQ'H/('6FKRRQPDDN&RQWUROHZRUGWXLWJHYRHUGPHWVSHFLDOHODPSHQGLHGRRUPLGGHOYDQ
89OLFKWODWHQ]LHQRIHHQRSSHUYODNLQVFKRRQPDDNWHFKQLVFKH]LQYROGRHWDDQGHJHVWHOGHHLVHQ'H/('ODPSPDDNW
YHUYXLOLQJHQZHONHPHWKHWEORWHRRJQLHW]LFKWEDDU]LMQQDEHVFKLMQLQJZHO]LFKWEDDU+HWVFKRRQPDDNUHVXOWDDWZRUGW
GLUHFW]LFKWEDDU

1(1QRUP
/('6FKRRQPDDN&RQWUROHLVFRQIRUPGH1(1QRUP
9RRUGHEHRRUGHOLQJYDQGHVFKRRQPDDNZRUGWJHEUXLNJHPDDNWYDQGHNHXULQJVFULWHULDYDQXLWGH1(1QRUPHQGH
ULFKWOLMQHQ]RDOVGLH]LMQRSJHVWHOGGRRUGH9HUHQLJLQJ6FKRRQPDDN5HVHDUFK

.ZDOLWHLW,62
+\JLsQH.HXU%9LVHHQ,62JHFHUWLILFHHUGEHGULMIHQWUHHGWRSDOVRQDIKDQNHOLMNHDGYLVHXUHQRSOHLGHU
'HPHGHZHUNHUV]LMQYDNEHNZDDPHQKHEEHQGPYRSOHLGLQJHQHQWUDLQLQJHQKXQNHQQLVHQYDDUGLJKHGHQYHUNUHJHQ

*HEUHNDDQLQVWUXFWLH
9DDNLVHHQDDQ]LHQOLMNHYHUEHWHULQJYDQGHUHLQKHLGWHEHKDOHQGRRUKHWLQVWUXHUHQYDQGHVFKRRQPDDNPHGHZHUNHUVHQ
GHOHLGLQJJHYHQGH%HWHUVFKRRQPDNHQNRVWLQSULQFLSHQLHWVPHHU+\JLsQH.HXU%9KHHIWHUYDULQJLQKHWVDPHQVWHOOHQ
YDQGLYHUVHLQVWUXFWLHPDWHULDOHQYRRUGHVFKRRQPDDNPHGHZHUNHUV

+\JLHQH$ZDUHQHVV3URJUDP
+\JLHQH.HXU%9LVWHUEHYRUGHULQJYDQLQIHFWLHSUHYHQWLHJHVWDUWPHWKHWWUDLQLQJVSURJUDPPD
+\JLHQH$ZDUHQHVV3URJUDP

'RHOVWHOOLQJYDQGLWSURJUDPPDLVEHZXVWZRUGLQJHQRZQHUVKLSZDDUGRRUGHJHOHYHUGHVFKRRQPDDNNZDOLWHLWYHUEHWHUG
ZRUGW'HJHGDFKWHLVGDWGHPHGHZHUNHUVLQ]LHQZDDURPHQZDDUYRRU]LMKHWVFKRRQPDDNZHUNGRHQHQZHWHQZDWKHW
HIIHFWYDQKXQZHUN]DDPKHGHQLV'RRUGLWLQ]LFKW]LMQGHPHGHZHUNHUVPDNNHOLMNHURSNZDOLWHLWDDQWHVWXUHQ+LHUYRRU
PDNHQZHJHEUXLNYDQYHHOEHHOGPDWHULDDOpQYDQGH/('6FKRRQPDDN&RQWUROH9RRUPHHULQIRUPDWLHZLOOHQZLMYHU
ZLM]HQQDDURQ]HZHEVLWHZZZOHGVFKRRQPDDNFRQWUROHQO

ZZZK\JLHQHNHXUQO
Nummer 11
1 juni 2011 15

Handen wassen voorkomt Flesje handgel


naast elk bed
onnodige ziektes * Alle patiënten van de afdeling Orthopedie
van het UMC St Radboud (Nijmegen)
hebben sinds kort een flesje handdesinfec-
tiegel naast hun bed staan. Een service die
volgens de Radbode van 6 mei 2011(het
informatieblad van het UMC St Radboud)
zeer wordt gewaardeerd. Juist voor de
bedlegerige patiënt is handenwassen geen
vanzelfsprekendheid.

Patiënten die na een operatie dagenlang hun


bed niet uit mogen, hebben geen gelegenheid
om hun handen te wassen voor of na het eten
of na de stoelgang. Daaraan wilde verpleeg-
kundige Meggy van Elk graag iets doen.

Door de gel in hun


handen te wrijven,
kunnen de patiënten
altijd hun handen
schoon houden
Op haar initiatief en na overleg met de afde-
ling Hygiene en Infectiepreventie is de afde-
Voor personeel en patiënten is het belangrijk dat de juiste oplossingen worden geboden voor handreiniging en desinfecterende middelen. ling Orthopedie gestart met een pilot. Alle
patiënten hebben een eigen flesje handdesin-
In de gezondheidszorg ligt de hoogste systemen zijn zeer hygiënisch. Tork biedt een Papier - de meest hygiënische keuze fectiegel bij hun bed gekregen. Door de gel in
prioriteit bij het minimaliseren van het breed assortiment zepen, lotions en alcohol- Uit onderzoek (Westminster University, hun handen te wrijven, kunnen de patiënten
risico op verspreiding van bacteriën. Voor gel. Vanaf nu kan men ook schuimende 2008) blijkt dat papier de meest hygiënische altijd hun handen schoon houden. Een klein
het personeel en patiënten is het belang- zeep van Tork kiezen. Dit maakt het aanbod keuze is om de handen te wassen. Behalve onderzoek heeft geleerd dat de patiënten de
rijk dat de juiste oplossingen geboden wor- compleet. dat het de meest hygiënische keuze is, geeft handdesinfectiegel weten te waarderen. Van de
den voor handreiniging en desinfecterende ook de gebruiker de voorkeur aan een papie- zestig ondervraagde patiënten zei 88 procent
middelen. Tork Extra Mild Foam Soap ren handdoek. Vooral in de gezondheidzorg, het prettig te vinden om op deze manier de
• Perfect voor veelvuldig handen wassen waar hygiëne cruciaal is, wordt het gebruik handen schoon te kunnen houden. Of schone
Het is belangrijk om zepen en desinfecterende • Zonder parfum en kleurloos van papieren handdoeken aanbevolen. Het handen bij patiënten ook infecties voor-
middelen te kiezen die risico’s op een aller- • Irriteert niet aan de ogen Tork assortiment papieren handdoeken is komen, is niet bekend.
gische reactie minimaliseren, maar tegelijker- • Reinigt en verzorgt de huid actief breed. Er zijn verschillende soorten en kwali-
tijd de natuurlijke balans van de huid verzor- • Dermatologisch getest teiten beschikbaar. Het hebben van de juiste
gen en versterken. Tork helpt hierbij. • Hoge capaciteit handdrogingsystemen draagt bij aan een
• Lage drukkracht goede hygiëne. Voor meer informatie, kijk op
Het perfecte systeem • EU ecolabel en Swan milieukeurmerk www.tork.nl.
De gesloten schuimende en vloeibare zeep-

Actief Partnerschap met Hygiëne Keur B.V. *


Voor de audits wordt gebruik gemaakt van wordt gemeten met behulp van de innova- Voor meer informatie neem contact op met
auditlijsten die zijn samengesteld op basis tieve LED UV techniek. Dit geeft feitelijk meer Hygiëne Keur B.V., Nieuwe Aamsestraat 90B, Ook patiënten vinden het prettig om handgel binnen
van ISO 9001:2008 en de betreffende, ver- informatie dan microbiologisch onderzoek. te Elst; telefoon (0481) 371 233, e -mail: handbereik te hebben.
schillende Hyiënecodes. Hygiëne Keur B.V. Ook is het met deze methode mogelijk om elst@hygienekeur.nl, www.hygienekeur.info.
is hiervoor ISO gecertificeerd. beeldmateriaal op te nemen in de rapporten, * De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
waardoor voor de medewerkers het belang door de betreffende organisaties of bedrijven
Advies frequentie: drie audits per jaar. Afhan- van een goede schoonmaak direct zichtbaar
kelijk van de resultaten kan het zinvol zijn om wordt. Zien is weten.
de tweede audit relatief snel na de primaire
audit te laten plaatsvinden.
Tijdens de audit worden alle de daarvoor
Trainingen zijn altijd op maat gemaakt en
behandelen dan ook de verbeterpunten die
tijdens de audit omschreven zijn. De vorm van
9DQ9OLHW0HGLFDO6XSSO\
bestemde ruimtes geïnspecteerd. Hygiëne de training is praktijkgericht en de informatie 0XOWLWRHSDVEDDUWUDQVSRUWPHXEHO
Keur B.V. kiest er bewust voor om standaard overdracht vindt plaats via verschillende leer-
geen productmonsters te laten onderzoeken stijlen. LQFO[ODGH
(maar is wel mogelijk). Voedselveiligheid Na iedere audit wordt een auditrapport op- ORVNXQVWVWRIERYHQEODG
wordt immers geborgd door procescontrole gesteld. Dit zijn de checklisten waarop de LQFOKDNHQELQQHQ]LMGHIUDPH
(HACCP) niet door bacteriologisch onder- controle-items en de beoordelingen vermeld
zoek. Indien uit de resultaten van de audit zijn. Het resultaat van de hygiëne audit wordt
JHEUXLNVYULHQGHOLMNHKDQGJUHHS
blijkt dat productonderzoek een meerwaarde uitgedrukt in een score, zodat vergelijking met DIPHWLQJPHXEHO[[PP
heeft, zoals bij twijfel over de gehanteerde voorgaande hygiëne audits eenvoudig is. Hier-
bewaartermijn, een vermeende voedselvergif- door zijn deze audits goed als management-
tiging of met betrekking tot een leverancier, tool te gebruiken. 7ZLQIRLO
kan er gekozen worden om gericht product- Na iedere audit wordt een auditverslag ge- ppQPDOLJHWRHSDVVLQJ
monsters te nemen en hiervan de bacteriolo- maakt. Dit is een fotoverslag met een samen- YHUSDNWSHUVWXN LQFOLQOHJYHO
gische kwaliteit te meten. Dit zal altijd in over- vatting van het auditrapport (communicatie-
leg plaatsvinden. document voor de medewerkers).
JHEUXLNWHHQRQJHEUXLNWH]LMGH
Na de uitgevoerde audit heeft men binnen een
Kennis termijn van drie weken de uitgewerkte rappor- 9RRUPHHULQIRUPDWLH
Indien uit de resultaten van de audit blijkt tage ontvangen. Na de audit zal er een evalua-
dat de kennis en het opleidingsniveau van tie plaatsvinden van de bevindingen. $QWHQQHVWUDDW
de medewerkers onvoldoende is, wordt Indien uit de resultaten van de hygiëne audits $OPHUH
voorgesteld om scholing in de vorm van een blijkt dat het hygiëneniveau voldoet aan de
LQIR#YDQYOLHWPHGLFDOQO
IN-COMPANY Training (Training Voedsel- HygiëneKeur norm van tenminste 87 procent, 0XOWL)7 VAN VLIET
veiligheid in de Praktijk) te laten plaats- ontvangt men het Hygiëne Oké certificaat en ZZZYDQYOLHWPHGLFDOQO MEDICAL SUPPLY
vinden. De controle van de schoonmaak de bijbehorende sticker (geen extra kosten).
16 Nummer 11
1 juni 2011

Advertorial

Beter beschermd tegen bacteriën Het gebruik van


koper in ziekenhuizen
9HUVFKLOOHQGH YRRUDDQVWDDQGH ]LHNHQ
KXL]HQRYHUGHKHOHZHUHOGJDDQQDZHON
HƨHFW KHW JHEUXLN YDQ NRSHU LQ GUXNNH
NOLQLVFKH RPJHYLQJHQ KHHIW 'H HHUVWH
UHVXOWDWHQ]LMQHUJSRVLWLHI

Een test in het Selly Oak Hospital in het


Britse Birmingham heeft uitgewezen dat
koperen oppervlakken zoals kraantjes,
wc-brillen en deurdrukplaten bacteriële
infecties gevoelig kunnen verminderen of
zelfs helemaal uitschakelen. Professor Tom
Elliott, die de leiding heeft over de test, zei:

‘‘Je zou kunnen zeggen dat koper een


intelligent metaal is. Het werkt stilletjes op
de achtergrond en is voortdurend schade-
lijke organismen aan het opruimen. Koper
moet een standaardmiddel worden op het
gebied van bacteriële preventie.”

Er worden ook tests uitgevoerd in de VS,


Zuid-Afrika, Japan, Chili en Duitsland. In de
Asklepios Klinik Wandsbek in Hamburg
werden de aluminium deurkrukken en
plastic schakelaars van een afdeling en de
aangrenzende toiletten vervangen door
exemplaren in een koperlegering.

De groeiende bedreiging van micro-organismen wijst op de rol die contactoppervlakken spelen bij de overdracht van besmettelijke ziektes. 0LMOSDDOLQGHEHVWULMGLQJ
Het St Francis Private Hospital in het Ierse
%HJLQ GLW MDDU SODDWVWH HHQ ]LHNHQKXLV strijding van ziektes waar de media het voort- het overlijden van nog eens 110 000 mensen. Mullingar en het eraan verbonden ver-
LQ ,HUODQG DOV HHUVWH WHU ZHUHOG NRSHUHQ durend over hebben. Om de openbare gezond- De infecties zorgen niet enkel voor sterfgeval- zorgingstehuis St Clair’s horen bij de eerste
GHXUNUXNNHQ RP GH K\JLªQH LQ KHW JH heid te beschermen, beginnen ziekenhuizen len, ze hebben ook aanzienlijke financiële instellingen die kiezen voor koper om
ERXZWHYHUEHWHUHQ=RZLOKHWGHNDQVRS en andere risico-omgevingen gebruik te maken gevolgen: de lasten op de gezondheidszorg de hygiëne te verbeteren. Door het over-
LQIHFWLHVLQKHW]LHNHQKXLVYHUNOHLQHQ van koperen aanraakvlakken als een bij- binnen de EU worden geraamd op 7 miljard tuigende laboratoriumonderzoek en de
komende hygiënische maatregel. euro per jaar. Het aantal infecties dat verband resultaten van Selly Oak hebben ze al
De groeiende bedreiging van micro-organis- houdt met de gezondheidszorg kent sinds de hun faciliteiten uitgerust met antibacteri-
men zoals varkensgriep of ziekenhuisbacteriën Nosocomiale infecties (ziekenhuisinfecties) jaren 80 een verontrustende groei, en zelfs ele deurkrukken en drukplaten in koper.
wijst op de rol die contactoppervlakken leiden in de Europese Unie naar schatting tot de meest recente cijfers vertonen nog geen Volgens algemeen directeur en hoofd
spelen bij de overdracht van besmettelijke ongeveer 37 000 sterfgevallen per jaar. Dat is significante omkering van deze tendens. Het verpleegkunde Noeleen Sheridan is dit
ziektes, en de rol die antibacteriële materia- vergelijkbaar met het aantal doden door ver- is dan ook niet verwonderlijk dat nosocomiale een mijlpaal in de bestrijding van
len kunnen spelen om de verspreiding ervan keersongelukken. infecties een prioriteit zijn op de agenda van ziekenhuisbacteriën:
tegen te gaan. Koper blijkt een veelzijdig anti- elke regering, en een reden tot grote ongerust-
bacterieel materiaal dat ideaal is voor de be- Bovendien draagt deze besmetting ook bij tot heid bij veel mensen. “Gezondheidsinstellingen zijn zich erg
bewust van het risico dat de verspreiding
van ziektekiemen inhoudt, en de kosten
voor de preventie ervan. Naar schatting
Oorzaken van oppervlakbesmetting 80 % van de besmettingen gebeurt door
aanraking. Het is dus belangrijk
%HJLQZHUG(XURSDQHWDOVGHUHVWYDQ oplossingen werden gebruikt, zoals een oppervlakken als deurkrukken vrij te
GH ZHUHOG JHWURƨHQ GRRU GH 0H[LFDDQVH coating met zilverionen, maar een recht- houden van ziektekiemen om de ver-
JULHS 'LW OHLGGH WRW GLYHUVH PDDWUHJHOHQ streekse vergelijking van deze materialen spreiding van infecties tegen te gaan. Onze
YRRUDOPHWEHWUHNNLQJWRWGUXNNHRSHQEDUH met koper, onder typische binnen- beslissing om antibacteriële producten in
SODDWVHQHQLQKHWELM]RQGHUGHOXFKWYDDUW omstandigheden, toonde aan dat deze koper te gebruiken, is een gevolg van deze
9ROJHQV HHQ YRRUDDQVWDDQGH EDFWHULRORRJ materialen geen partij zijn: alleen koper opvatting en van het overtuigende bewijs
YDQGH8QLYHUVLWHLWYDQ6RXWKDPSWRQZRUGW elimineert de bacteriën. uit de studie in Selly Oak.”
GH YRRUQDDPVWH EURQ YDQ EHVPHWWLQJ
HFKWHU QLHW JHYRUPG GRRU SXEOLHNH SODDW $QWLEDFWHULªOHHLJHQVFKDSSHQ  In maart 2010 werd het merk “Antimicro-
VHQPDDUGRRUSXEOLHNHRSSHUYODNNHQ Koper heeft bovendien het voordeel dat het bial Copper” internationaal gelanceerd.
niet gewoon een dun laagje is, maar een Het is de bedoeling dat de producten ge-
Op de Annual Summit of Antivirals van juli stevig materiaal waarvan hygiënische bruikt zullen worden in een brede waaier
2009 in Peking zei professor Bill Keevil: apparatuur en ander toebehoren kan worden van openbare plaatsen om de gebruiker
‘‘Mensen geloven dat griep wordt overgedragen vervaardigd. Het kan er dus niet afgekrast erop te wijzen dat de gebruikte aanraakop-
langs de lucht omdat ze anderen zien hoesten worden en verslijt niet. Koper kan ook op een pervlakken voortdurend actief bacteriën
en niezen. Daarom dragen heel wat mensen normale manier en met normale producten doden bij contact. De herkenning van ko-
maskers. Maar bacteriën in de lucht nestelen gereinigd worden. Ook koperlegeringen als perlegeringen en -producten zal betrokken
zich op oppervlakken die vervolgens aan- messing en brons hebben bewezen antibacte- verantwoordelijken ertoe aanzetten deze
geraakt worden. Wetenschappelijk onder- riële eigenschappen. Zo zijn er heel wat kleur- producten met vertrouwen te kiezen en
zoek heeft aangetoond dat een besmette schakeringen te verkrijgen, gaande van zilver, het publiek geruststellen met betrekking
hand minstens 7 andere oppervlakken kan goud en brons tot de gewone kopertinten. Er tot de veiligheid. Schoonmaken en een
besmetten voordat de hand wordt gewassen.” is dus keuze tussen producten die eruitzien als goede hygiëne van de handen zijn de
Contactoppervlakken moeten dag en nacht rein
roestvrij staal en producten die het kenmer- pijlers van infectiebestrijding, maar
zijn, ook tussen gebruik en tussen schoonmaak-
De professor gaf aan dat de overheid erkent kende uitzicht van koperlegeringen hebben. antibacteriële contactoppervlakken in
beurten in.
dat besmetting op deze manier gebeurt, maar Zo wordt de maatregel tot besmettingspreven- koper kunnen zorgen voor een
dat er veel diepgaandere maatregelen kunnen tie meer zichtbaar. bijkomende bescherming die altijd actief
9HUNOHLQLQJRYHUGUDFKW is. De besmetting tussen schoonmaak-
worden getroffen. Uit onderzoek is gebleken dat ziektekiemen beurten verkleint, en zo ook het risico op
op gewone oppervlakken weken of zelfs verspreiding.
‘‘Het wordt aanbevolen dat mensen, vooral maanden kunnen overleven. Antibacteriële
tijdens een griepepidemie of -pandemie, hun oppervlakken kunnen helpen om besmetting
handen vaker wassen. Maar mensen was- ZZZDQWLPLFURELDOFRSSHUFRPXN
en dus het risico op overdracht te verkleinen. ZZZDQWLPLFURELDOWRXFKVXUIDFHFRP
sen hun handen niet altijd vaak of grondig Er is overtuigend wetenschappelijk bewijs
genoeg. Het probleem is dat een besmette dat koper het meest doeltreffende anti-
hand voedsel, mensen, deurkrukken, trap- &RSSHU%HQHOX[
bacteriële oppervlak is. Het is geschikt in 7HUYXUHQODDQEXV
leuningen, telefoontoetsen en heel wat andere de strijd tegen virussen als influenza A
oppervlakken kan aanraken.” %5866(/
(H1N1), schimmels zoals Aspergillus niger WHO
en bacteriën zoals MRSA en E. coli. Uit (PDLOSDXO#FRSSHUEHQHOX[RUJ
Daarom verwachten deskundigen dat aan- laboratoriumtests is gebleken dat 99,9%
raakvlakken het nieuwe gevechtsterrein van de bacteriën binnen de 2 uur sterft.
worden in de bestrijding van bacteriën. Het In een historische mededeling erkende het
vergt een nieuwe denkwijze om oppervlak- Amerikaanse Environmental Protection Agen- #DSDJRSDMNOCDYDO@FHM@YHIM
materiaal te zien als een van de voornaamste cy in 2008 de antibacteriële eigenschappen @@MFDKDUDQCCNNQ"NOODQ!DMDKTW
factoren in deze strijd. van koper. Dit was een primeur. Ook andere
Nummer 11
1 juni 2011 17

Hygiëne Consult Nederland Verspreiding van


micro-organismen
pakt uit met E-learning * Een goede hygiëne is van belang om de
kans op overdracht van micro-organismen
tijdens het verblijf in het ziekenhuis te
verminderen. Micro-organismen kunnen
zich verspreiden via de handen, lucht (via
druppels door aanhoesten, huidschilfers of
stof), voedsel en water en besmette voor-
werpen.

Ook via lichaamsvloeistoffen (speeksel, braak-


sel, wondvocht, feces of bloed) kan overdracht
van micro-organismen plaatsvinden. Over-
dracht van micro-organismen kan heel gemak-
kelijk plaatsvinden indien de basishygiëne
niet wordt nageleefd. Om te voorkomen dat
cliënten een infectie oplopen, is een schone
leefomgeving en een hygiënische werkwijze
van belang. Een goede handhygiëne en per-
soonlijke hygiëne zijn zowel in belang van de
verplegend personeel, als voor de patiënten,
dringend noodzakelijk.

Wordt het voedingsverzorgingsproces geldende hygiënecode en alle wettelijke voedingsverzorgingsproces op basis van NIAZ,
binnen de organisatie minimaal eenmaal verplichtingen HACCP of ISO 22000 dan kan HCN dit proces
per jaar gecontroleerd door een extern • de leerstof vanaf iedere computer met inter- geheel begeleiden. HCN heeft ruime ervaring
adviesbureau? Zijn de medewerkers op de netverbinding 24 uur per dag beschikbaar is in deze ondersteuning bij diverse zorgorga-
hoogte van de HACCP-richtlijnen? HCN is • de cursist op zijn eigen tempo de E-learning nisaties. Meer weten? Neem contact op met
al achttien jaar een betrouwbare partner volgt Arthur Achterhof op telefoonnummer (079)
voor begeleiding en ondersteuning van de • het management inzicht heeft in de voort- 362 82 20.
voedselveiligheid binnen zorginstellingen, gangsresultaten
zoals ziekenhuizen, verpleeghuizen en • de cursist na het behalen van de E-learning Specialist in HACCP-
revalidatiecentra. een erkend diploma krijgt, geaccordeerd begeleiding in de zorg
door het Centraal Register Kort Beroeps Micro-organismen verspreiden zich onder meer door een
Op zoek naar een online E-learning voor de Onderwijs De website biedt onder andere een webshop, niesbui.
voedingsassistenten of andere functionarissen • alle trainingen vrijgesteld zijn van BTW de Top Tien van HACCP-audits en de nieuws-
binnen het voedingsverzorgingsproces? HCN Nieuwsgierig geworden? Vraag de demo versie brief www.hygieneconsult.nl. * De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
biedt naast de in company trainingen ook aan via de website. door de betreffende organisaties of bedrijven
E-learning aan. De voordelen van een online
E-learning bij HCN zijn dat: Certificering
• de E-learning volledig aansluit op de Is er behoefte aan certificering van het

s
Hygiënisch schoon in handomdraai * Glerana’ntEiaesyr
C emm
Ontdek hoe men zorgomgevingen en be- die alles bevat wat voor een snelle schoon- proe3f8 468 68 68
handelruimten eenvoudig schoonhoudt: maak nodig is: emmers met doeken voor Bel 0
Met Wecoline Clean ‘n Easy. Kant en klare interieur, sanitair, glas/spiegels en hygiënische
doeken waarmee men snel en gemakkelijk toepassingen, een houder voor disposable
reinigt. handschoenen, een afvalzakhouder en steel-
houders. Daarnaast kan men de kant en klare
De ideale oplossing voor tussentijdse schoon- doeken ook binnen handbereik houden met
maak. Bedoeld voor iedereen die géén een wandhouder voor één of twee emmers.
schoonmaker is, maar toch snel en efficiënt Wecoline Clean ‘n Easy is gemaakt voor per-
wil schoonmaken. Nog nooit is het zo ge- soneel op de werkvloer. Voor een hygiënische
makkelijk geweest om onverwachte vlekken omgeving is men voortaan niet meer afhan-
te verwijderen. Het geheim? Kant en klare kelijk van een facilitair medewerker. Wecoline
reinigingsdoeken die al voorzien zijn van Clean ‘n Easy. De schoonmaakploeg die altijd
een reinigingsmiddel. Door de vier kleuren klaarstaat. Vraag vandaag nog een gratis proef-
van de doeken past elke onervaren ‘schoon- emmer aan. Bel (038) 468 68 88 of mail naar
maker’ moeiteloos de juiste doek toe. Bij dit verkoop@wecovi.com. Voor meer informatie
systeem hoort een handige, wendbare trolley kijk ook op www.wecoline.com.

Hygiënisch schoon
in een handomdraai
Ontdek hoe u uw zorgomgevingen en behandelruimten eenvoudig
schoonhoudt: met Wecoline Clean ’n Easy. Kant en klare doeken
met reinigingsmiddel waarmee u gemakkelijk reinigt.
De ideale oplossing voor tussentijdse schoonmaak.

www.wecoline.com/cleanneasy
Wecoline Clean ’n Easy kant en klare doeken zijn dé oplossing voor tussentijdse schoonmaak.
18 Nummer 11
1 juni 2011

adccZ`Zg#Xdb

AdccZ`Zgdcil^``ZaYZ]ZiEdhi
BVg`Zi^c\HjgkZ^aaVcXZ"hnhiZZb
ebhVahZmigVlVVgWdg\kddg
kZ^a^\Z`aZY^c\#

Dd`cV-%lVhWZjgiZcaVWdgV"
idg^jbegdXZhkdaYdZcYZYgn
WVXiZg^VeZcZigVi^dc"lVVgYZc
VVcYZZ^hZcXdc[dgb:C&(,.*#

Met Lonneker wapent u


8aZVc6^gHj^ih`jccZcc^Zi
odcYZgVci^hiVi^hX]ZD@"`adbeZc#
9ZAdccZ`Zg`adbeZco^_c
hiddb"hiZg^a^hZZgWVVgde&(*°8#
zich beter tegen POWI

>cYZD@a^\\ZcedhideZgVi^ZkZldcY^c[ZXi^ZhEDL>deYZadZg#9Z8aZVc6^gHj^ih86HkVcAdccZ`ZgkdgbZc 97IpedZ[haeij[d_dkmEA
]^ZgiZ\ZcZZcZ[[ZXi^Z[lVeZcYVc`o^_]jc\dZYZeVgi^`Za"ZcWVXiZg^ZY^X]i]Z^YZcb^c^bVaZe^aa^c\Zca^ci^c\# Maak gratis kennis met CAS van Lonneker.
86HkVcAdccZ`Zg^hdcil^``ZaYdeWVh^hkVcYZ\ZaYZcYZcdgb:C&(,.*#9ZVci^hiVi^hX]ZZ^\ZchX]VeeZckVcYZ Wij stellen u graag twee complete sets
`aZY^c\`dbZckdaaZY^\idi]jcgZX]i!bZYZYddgYZhnhiZZbZ^\ZcVci^hiVi^hX]Z`adbeZc#B^c^bVa^hZg^c\kVcYZ mét OK-klompen ter beschikking.
edbelZg`^c\lZg`iYddg^cZZckZgWZiZgYYgVV\Xdb[dgi#:ZcdcV[]Vc`Za^_`bdc^idg^c\hnhiZZbkddgo^ZiYVVgW^_^c Ga naar www.lonneker.com en bestel snel.
Wa^_kZcYkZ^a^\Z`aZY^c\!‹‹`cVkZZakjaY^\lVhhZc#BZi86HhiVVijhiZg`^cYZhig^_YiZ\ZcEDL>#Dat is nou Lonneker!
Nummer 11
1 juni 2011 19

Nog veel besmette teken Handhygiëne


belangrijkst
Handhygiëne wordt beschouwd als de be-
langrijkste maatregel om risico op over-
dracht van micro-organismen te verminde-
ren.

In het algemeen worden handreiniging met


water en zeep of het inwrijven van de handen
met handalcohol wat betreft de preventie van
kruisinfecties als aan elkaar gelijkwaardig be-
schouwd. Handreiniging houdt in het wassen
van de handen met water en vloeibare zeep en
het nadrogen van de handen met een schone
doek of eenmalige handdoekjes. Handdesin-
fectie vindt plaats door de visueel schone han-
den in te wrijven met handalcohol totdat de
handen droog zijn. Dit leidt tot snelle vermin-
dering van de aanwezige micro-organismen
die op de handen aanwezig zijn. Bovendien
heeft handalcohol het grote voordeel dat men
het makkelijk bij zich kan dragen.

Handreiniging houdt in het wassen van de handen met


water en vloeibare zeep

Teken komen vooral voor in bossen, duinen, stadsparken en in de eigen tuin.


Hoe te hoesten
In Nederland is sprake van een grote hoe- van vrijwilligers van de Wageningen Univer- op te lopen, maar mensen moeten het hele
veelheid besmette teken. Hierdoor krijgen siteit. Op een vaste locatie vingen zij sinds jaar door alert zijn. In 2009 werden 22.000 Van medewerkers in de ziekenhuizen wordt
veel mensen de ziekte van Lyme. Het aantal 2006 teken op. Deze werden onderzocht op mensen behandeld aan de ziekte van Lyme. verwacht dat ze zo hygiënisch mogelijk te
teken dat in de eerste helft van vorig jaar de bacterie. In 2005 waren dat er nog maar 17.000. Er is werk gaan tijdens de verzorging en behan-
besmet was met de borreliabacterie, was dus een duidelijke stijging zichtbaar. Dit blijkt deling van patiënten. Maar wat te doen als
gemiddeld vijftien procent, vergelijkbaar Gunstig tekenklimaat uit cijfers van het RIVM. Het eerste symptoom iemand verkouden is? Daarvoor bestaan
met voorgaande jaren. In de rest van Euro- De onderzoekers denken dat het klimaat in van Lyme is een rode ringvormige uitslag op hoest- en niesregels.
pa is dat percentage gemiddeld vijf procent Nederland gunstig is voor teken. Ze komen de huid. Als de ziekte doorzet krijgen mensen
lager. vooral voor in bossen, duinen, stadsparken griepachtige klachten, zoals koorts en spier- Een goede hoesthygiëne begint met het hoes-
pijn. ten met een afgewend gezicht. Hoesten moet
De tekendichtheid en infectiepercentages Er is sinds 2005 een gebeuren met de hand voor de mond, waar-
variëren sterk, waarbij de verschillen tussen bij een papieren zakdoek wordt gebruikt. De
locaties groter zijn dan de verschillen tussen
stijging van het aantal papieren zakdoek mag maar één keer worden
de maanden. Zo zijn er in sommige provincies gevallen van Lyme gebruikt en daarna en worden weggegooid in
uitschieters naar meer dan dertig procent be- de afvalemmer. Het verdient aanbeveling na
smette teken. Dat bracht de Wageningen Uni- en in de eigen tuin. Dertig procent van de het hoesten de handen te wassen met ruim
versiteit na jarenlang onderzoek naar buiten. tekenbeten wordt in tuinen opgelopen. Veertig water en zeep of ze in te wrijven met hand-
Een teek die geïnfecteerd is met de borrelia- procent valt in het bos. Opvallend veel teken- alcohol.
bacterie, kan bij mensen de ziekte van Lyme beten worden gemeld bij kinderen tussen één
veroorzaken. Larven en nimfen van de teek en zes jaar. Ook mensen tussen de vijftig en * De teksten op deze pagina zijn aangeleverd
nemen deze bacterie op als ze zich voeden 59 jaar worden relatief vaak gebeten. In deze door de betreffende organisaties of bedrijven
met het bloed van muizen. Het percentage periode van het jaar, eind mei, begin juni en
van besmette teken is gebaseerd op vondsten juli bestaat de grootste kans om een tekenbeet (Foto Nederlandse Vereniging voor Lymepatiënten)

Tensen & Nolte Infectiepreventie * Voedselinfecties


Tensen & Nolte Infectiepreventie is een zelfstandige behandelcentra en onderwijs- Om te voorkomen dat patiënten ziek wor-
gerenommeerd bedrijf, deskundig op het instellingen. Een greep uit onze diensten: den van voedsel, moet er op een hygië-
gebied van infectiepreventie. luchtbeheersplan operatiekamers, ondersteu- nische wijze worden gewerkt. Voedsel-
ning afdeling infectiepreventie, opleidings- infecties en -vergiftigingen veroorzaken
Wij hebben veel ervaring in het ondersteunen begeleiding, outbreakmanagement, advisering jaarlijks bij meer dan een miljoen mensen
en adviseren van diverse opdrachtgevers op het nieuwbouw/verbouw, scholing hygiënecon- in Nederland maag- en darmklachten.
gebied van infectiepreventie. Op consultbasis tactpersonen. Meer informatie is te vinden op
verrichten wij onze werkzaamheden voor zie- www.tensennolte.nl. Sinds december 1995 is er een wet van kracht
kenhuizen, verpleeghuizen, privé klinieken, die instellingen verplicht een beheerssysteem
te hebben dat de veiligheid van voedsel kan
garanderen: het HACCP-systeem. HACCP
'HYROJHQGH
staat voor Hazard Analysis and Critical Con-
trol Points en is een risico-inventarisatie voor
voedingsmiddelen. De Nederlandse vertaling
is: Gevarenanalyse en kritische controlepun-
ten. Dit systeem legt onder meer vast wat de
temperatuur van de koelkast moet zijn, wat
de temperatuur van de maaltijd moet zijn
voor consumptie, wat er gebeuren moet met YHUVFKLMQWRS
een maaltijd als de patiënt er niet is en wat de
richtlijnen zijn voor de voedingsassistenten
RNWREHU
met betrekking tot de persoonlijke hygiëne.
20 Nummer 11
1 juni 2011

Ambacht

Aandacht

Zoetermeer | Coppeliaschouw 8 (Woonhart) | Tel 079 - 33 00 900


Den Haag | Theresiastraat 168 - 178 | Tel 070 - 38 35 010
info@wimvanderhamkeukens.nl | www.wimvanderham.nl
Patiëntenzorg 21 Nummer 11
1 juni 2011

Plas- en PoepPoli Meander Nieuw pijnbeleid


voor kinderen
MC Groep (Lelystad) heeft een ziekenhuis-
breed pijnbeleid voor kinderen geïntrodu-
ceerd. Dit betekent dat alle specialisten en
zorgverleners die bij de behandeling van
kinderen betrokken zijn, volgens dezelfde
aanpak van signalering en bestrijding van
pijn werken.

Al deze medische disciplines hebben hiervoor


een interne training gehad. Uitgangspunt van
het nieuwe pijnbeleid is dat objectief wordt
gemeten hoe het kind de pijn beleeft. Bij elk
kind is dat anders. De pijnstillers die kinderen
krijgen, zijn op het kind toegespitst en worden
eenduidig in het ziekenhuis, door alle zorgver-
leners, gegeven, ook als het patiëntje naar huis
gaat. Het beleid is er verder op gericht dat ook
andere factoren worden meegenomen in de
behandeling van pijn.

Ieder kind beleeft


pijn anders

MC Groep hanteert verschillende methoden


om pijn bij kinderen objectief te meten. Via
stroomdiagrammen is het voor verpleegkundi-
gen concreter hoe te handelen bij de verschil-
lende niveaus van pijn. Het objectief meten
gebeurt door kinderen vanaf vier of vijf jaar
zelf op de pijnliniaal te laten aangeven hoeveel
pijn ze voelen. De pijnliniaal bij jonge kinde-
ren, tussen vier en vijf jaar heeft gezichtjes,
Seppe, (ruim vier jaar) op het oefentoilet van de Plas- en PoepPoli, samen met kinderarts Margot Ernst-Kruis. voor kinderen vanaf acht jaar heeft deze cijfers.
Bij baby’s en kinderen onder de vier jaar wer-
De Plas- en PoepPoli voor kinderen van supervisie van de kinderarts. Kinderen tussen leren droog te blijven. De groepsbijeenkomst ken de artsen en verpleegkundigen met een ge-
Meander Medisch Centrum (Amersfoort) acht en achttien jaar die ’s nachts in bed werkt motiverend. Kinderen en ouders leren drag-observatieschaal. De pijn wordt gemeten
breidt uit. Sinds vorige maand biedt zij plassen, gaan samen in behandeling. De aan- van elkaar en zien dat ze niet de enige zijn. direct na een ingreep of operatie en verder op
officieel een combinatie aan van een droog- pak werkt: tachtig procent van de kinderen De kindercontinentieverpleegkundige coacht vaste tijden, zodat een kind niet onnodig veel
bedtraining en een gemeenschappelijk plast niet meer in bed. Kinderarts Margot door regelmatig telefonisch contact en geeft pijn hoeft te hebben. Ook wordt bij de signa-
medisch consult. Ernst-Kruis: “We behandelen de kinderen tips. De ouders, de grootste supporters, leren lering van pijn gekeken naar andere factoren
alsof ze topsporters zijn wat betreft hun inzet, hun kind steunen.” die de pijn zouden kunnen veroorzaken. Denk
De kinderen worden begeleid door een motivatie en inzicht”. Bij de droogbedtrai- hierbij aan stress of spanning. In die gevallen
kindercontinentieverpleegkundige onder ning wordt een plaswekker gebruikt om te zoekt de arts of verpleegkundige naar andere
passende oplossingen.

Minder sponsors Kindertuin Flevoziekenhuis Co-patient test


voor onderzoek communicatie zorg
geneesmiddelen Om de communicatie tussen patiënt en
zorgverlener te optimaliseren, start binnen-
Het aantal klinische geneesmiddelen- kort in enkele academische, topklinische en
studies gesponsord door de farmaceutische algemene ziekenhuizen in Nederland een
industrie in Nederland is met 28 procent proef om co-patiënten te werven.
gedaald ten opzichte van 2008. Dat stelde
Henk Jan Out, voorzitter van de Nederland- Co-patiënten zijn vrijwilligers die als het ware
se Vereniging voor Farmaceutische Genees- de ogen en oren zijn van de patiënt. Ervaringen
kunde. Hij zei dit tijdens de eerste Clinical van de patiënt tijdens een ziekenhuisbezoek
Research Associate (CRA)-dag die in mei in koppelen zij terug naar de zorgverlener, met
Nederland werd gehouden. als doel de communicatie tussen beiden te
verbeteren. De stichting ZoBeter begeleidt
Werden er in 2008 nog 391 studies gedaan, de pilot. De deelnemende ziekenhuizen zijn
in 2010 waren dat er 282, zo blijkt uit jaar- het ErasmusMC Rotterdam, MUMC+ Maas-
rapporten van de Centrale Commissie Mens- tricht, Jeroen Bosch Ziekenhuis Den Bosch,
gebonden Onderzoek (CCMO) waar al het Kennemer Gasthuis Haarlem, VieCuri Venlo
onderzoek moet worden aangemeld. “Dit is en Röpcke Zweers Hardenberg. “Wanneer je
een verontrustende ontwikkeling voor Neder- bijvoorbeeld te horen krijgt dat je kanker hebt,
land als land waar hoogwaardig klinisch raak je van slag, ongeacht je achtergrond”, stelt
geneesmiddelenonderzoek belangrijk is”, Directeur zorg Cor Calis en pedagogisch medewerker Christine de Ruigh van het Flevoziekenhuis onthullen het bord Edwin Frenay van ’t Veen, zorgondernemer
volgens Out, die ook bijzonder hoogleraar met de sponsors van de kindertuin. Oncologie van de Saxenburgh Groep, waartoe
farmaceutische geneeskunde aan het UMC St het Röpcke-Zweers Ziekenhuis behoort. “Je
Radboud (Nijmegen) is. Zeker als men kijkt Het Flevoziekenhuis in Almere opende Met de verbouwing van het Flevoziekenhuis merkt plotseling hoe moeilijk het is dingen te
naar het indrukwekkende aantal hoogopge- vrijdag 20 mei op feestelijke wijze de kin- is een prachtige buitenruimte beschikbaar begrijpen of goed onder woorden te brengen
leide professionals (waaronder CRA’s) die het dertuin. Dankzij de hulp van sponsoren is gekomen, die grenst aan de afdeling Kinder- en alert te zijn op wat er om je heen gebeurt.
onderzoek in Nederland begeleiden. Een CRA de droom van vele patiëntjes en bezoekers geneeskunde. Dit was de geschikte plek voor Je wilt als patiënt aandacht en duidelijkheid
is verantwoordelijk voor de monitoring van in vervulling gegaan. Er is een speeltuin een kindertuin waar patiëntjes en bezoekers van je zorgverlener. Echter, door de ontwikke-
studies en speelt dus een essentiële rol in de aangelegd waar patiëntjes ondanks hun zich kunnen ontspannen. De tuin biedt aan lingen in de zorg neemt de druk op de zorgver-
kwaliteitsbewaking van klinisch onderzoek. ziekte veilig kunnen spelen. Met een groot kinderen van verschillende leeftijden een uit- leners steeds verder toe, wat de communicatie
Het monitoren van studies is een wettelijke feest werden alle sponsoren bedankt. dagende speelomgeving. De aanleg heeft in met en de aandacht voor de patiënt niet altijd
verplichting. In Nederland zijn ongeveer 700 totaal zestigduizend euro gekost en is volledig ten goede komt.” De pilot wordt geëvalueerd
CRA’s werkzaam waarvan er een kleine 200 de De wens om een kindertuin te hebben binnen uit sponsoring bekostigd. door IQ Healthcare, het wetenschappelijke
meeting bijwoonden. het Flevoziekenhuis bestond al langere tijd. instituut van UMC St. Radboud Nijmegen.
Nummer 11
1 juni 2011 22 Advertentie

TE KOOP
*/$-&&/50:05"*2"650.""5
NFUWFFMBTTFTTPJSFT NBBOEFOPVE

Verpleegkundige/Verzorgende IG
Ben je gediplomeerd verpleegkundige niveau 4/5 of verzorgende IG?
En ben je op zoek naar een afwisselende baan in de zorg?
Neem dan eenseen kijkje op onze vernieuwde website:

www.care4care.nl
Wij zijn op zoek naar jou en wij bieden uitstekende arbeidsvoorwaarden!

Teken jij voor een nieuwe baan in de zorg?

Wonen op 10 minuten loopafstand


van het Erasmus MC in een ruim
3 kamer appartement op top
locatie met uniek uitzicht.
XXXNBLFMBBSTMBOEOM
"ESFT.ÌMMFSLBEF
Nieuwbouw 23 Nummer 11
1 juni 2011

Eindelijk nieuwe vleugel GHZ Officiële opening


Jeroen Bosch
Na jarenlange voorbereiding opent op
24 juni de nieuwbouw van het Jeroen Bosch
Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch. De verhui-
zing naar het nieuwe gebouw, op de locatie
van het vroegere Willem-Alexanderzieken-
huis, is een grote operatie.

De verhuizing startte al in april en op dit


moment is deze nog in volle gang. De Spoed-
eisende Hulp is inmiddels geopend op de
nieuwe locatie. Het ziekenhuis is opgebouwd
uit drie blokken en is in totaal 100.000 vier-
kante meter groot. De drie Bossche locaties
zijn samen ondergebracht op een locatie. Het
gaat om het Carolusziekenhuis, het Groot
Ziekengasthuis en het Willem-Alexander-
ziekenhuis. Het heeft de ambitie om zo
papierarm mogelijk te werken. Wat digitaal
kan, gaat digitaal. Zo worden de bijna 5000
medewerkers met een unieke digitale e-lear-
ningmodule wegwijs gemaakt in de nieuw-
bouw. En ook werken de specialismen met
het Elektronisch Patiënten Dossier. De oude
locaties hebben een verschillende bestem-
ming. Het Willem-Alexanderziekenhuis is
De kamers op de verpleegafdeling krijgen een warme uitstraling. in aangepaste vorm in gebruik, het Carolus-
ziekenhuis wordt gesloopt en krijgt een woon-
“Dit is voor ons een belangrijke dag. Het toch een zo efficiënt mogelijke vleugel zou bestemming. Het Groot Ziekengasthuis wordt
gaat nu echt gebeuren. Dat willen we mar- kunnen bouwen. Om te beginnen werden er gedeeltelijk afgebroken.
keren”, zeiden Monique Verdier en Dirk Jan vierkante meters ingeleverd. Het nieuwe ge-
Verbeek, Raad van Bestuur van Het Groene bouw wordt 15.000 vierkante meter kleiner
Hart Ziekenhuis, net voordat de eerste paal dan oorspronkelijk de bedoeling was. Een
voor de nieuwe vleugel van het zieken- aantal dingen is geschrapt. Dat is mogelijk
huis de grond inging. Al sinds de fusie van doordat het GHZ samenwerkt met andere
het Bleulandziekenhuis en het Sint Jozef- ziekenhuizen in de buurt. Er komt daardoor
ziekenhuis in de jaren negentig, bestaat een verschuiving van voorzieningen. “Dit
de wens om de zorg op één locatie te ves- gebouw is berekend op wat wij de komende
tigen. Het was er nog niet van gekomen.
Vorige week maandag is een flinke stap in We hebben gekozen
die richting gezet.
voor een warme
De plannen lagen al jaren klaar. Alles wees uitstraling
erop dat de bouw spoedig kon beginnen. Tot- Het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis.
dat het ziekenhuisbestuur in 2006 zelf besloot dertig jaar zeker zelf nodig hebben”, zegt
de bouw stil te leggen. Het bleek niet moge- Dirk Jan Verbeek. Verder is besloten de ruim-
lijk om een aannemer te vinden die het zie- ten te standaardiseren. Dat geldt voor zowel Monique Verdier (links) was betrokken bij het volstorten Duurzaamheid
kenhuis binnen het beschikbare budget wilde het beddenhuis als de poliklinieken. In deze van de eerste paal (foto Cora van Nieuwkerk).
bouwen. Daar kwam nog de wetswijziging ziekenhuizen
bovenop, waardoor de zorgsector zelf en niet
langer de overheid verantwoordelijk is voor De Dutch Green Building Council (DGBC)
het vastgoed. onderzoekt de mogelijkheid om op langere
termijn een specifiek BREEAM-NL keurmerk
Voorzieningen voor de beoordeling van de duurzaamheid
De achterliggende jaren zijn gebruikt om te van ziekenhuizen te ontwikkelen. Uit de
kijken hoe men met de beschikbare middelen eerste verkennende bijeenkomst van de
DGBC blijkt dat hier draagvlak voor is.

Nieuwbouw Op dit moment zijn er in Nederland ongeveer


vijf ziekenhuisprojecten waarbij sprake is

& Interieur
van nieuwbouw of grootschalige renovatie.
De komende jaren verwacht de branche twee
tot drie nieuwbouwprojecten per jaar en veel
special renovaties. Ziekenhuisprojecten die nu al
willen certificeren op basis van BREEAM-NL,
Een artist impression van het nieuwe Groene Hart Ziekenhuis. kunnen dit doen volgens een maatwerktraject,
de zogenoemde BREEAM-NL Bespoke proce-
nieuwe vleugel zijn ook geen enorme hallen, Het landschap van het Groene Hart wordt op dure. Dit is omdat het standaard BREEAM-
2 november geen wachtkamers bij elk specialisme en geen
logistieke vloer. Die bleek onbetaalbaar. Toch
allerlei manieren naar binnengehaald. “We
zullen bijvoorbeeld af en toe een jong lamme-
NL keurmerk onvoldoende aansluit op de
specifieke situatie in ziekenhuizen. BREEAM
2011 is het, zegt Monique Verdier gelukt, de patiën- tje op bezoek krijgen.” Vooral voor de geria- staat voor Building Research Establishment
ten- en de goederenstroom zoveel mogelijk te trische patiënten is dat volgens haar belang- Environmental Assessment Method en is een
scheiden. De nieuwbouw wordt 28.000 vier- rijk. Overigens gebeurt dit wel onder strikte beoordelingsmethode om de duurzaamheid-
kante meter groot en krijgt naast de begane hygiënische voorwaarden. In juli 2012 bereikt prestatie van gebouwen te bepalen. Een maat-
grond nog vijf verdiepingen. De vleugel huis- de nieuwbouw het hoogste punt. In januari werktraject voor ziekenhuizen ging onlangs
vest straks onder meer diverse poliklinieken 2014 wordt volgens de huidige planning de van start. Met dit project wil een speciale pro-
Voor publicatie die nu nog op de Jozeflocatie zijn gevestigd, nieuwe vleugel in gebruik genomen. Daarna jectgroep ervaring opdoen met certificering
225 bedden op de verpleegafdelingen, een OK- gaat men zich beraden op de toekomst van het in relatie tot de verschillende typen zieken-
mogelijkheden: complex met acht operatiekamers, waarvan oude gebouw aan de Bleulandweg. Of op die huisfuncties. Daarbij wordt zoveel mogelijk
een kinder-OK, een Intensive Care afdeling plaats nieuwbouw komt, hangt volgens Dirk getoetst aan de kennis in de markt. De Dutch
en 22 multifunctionele verloskamers. Ook is Jan Verbeek en Monique Verdier af van de ont- Green Building Council is een netwerkorgani-
Laura Fuykschot er ruimte voor een stiltecentrum, een centrale wikkelingen binnen de overheid, de ontwik- satie die onder meer keurmerken beheert en
0182 - 322 456 hal en een restaurant. Monique Verdier: “We kelingen binnen de coöperatie en uiteraard ontwikkelt voor de beoordeling van Neder-
hebben gekozen voor een warme uitstraling. van de eigen portemonnee. landse gebouwen en gebieden op hun duur-
Er komt bijvoorbeeld hout op de vloeren.” zaamheidprestaties.
Nummer 11
1 juni 2011 24 Advertentie

Ruimte, orde en overzicht met de


Bussman is gespecialiseerd in het realiseren van tijdelijke
en semipermanente accommodatie. nieuwe distributie mandjes
Met name in de hoogwaardige marktsegmenten, zoals de
gezondheidszorg zijn wij heel actief.
voor uw informatiekrant
Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan:
- huisartsenpraktijken (Solo, HOED of AHOED);
- praktijkruimten voor fysiotherapie
of personeelsmagazine!
- apotheken;
- consultatiebureaus;
- (poli-)klinieken;
- dialysecentra;
- woonvoorzieningen zoals verpleeg-
en verzorgingsinstellingen.
Bussman Verhuur BV
De tijd dat tijdelijke en semipermanente bouw synoniem
IJzerwerf 1 stond voor noodgebouwen ligt inmiddels ver achter ons.
6641 TK Beuningen Op basis van unitbouw wordt tegenwoordig zeer hoog-
waardige huisvesting gecreëerd met als belangrijk
T 024-6790100 voordeel een zeer grote flexibiliteit. Door de toepassing
F 024-6790101 van voorzetgevels krijgt het gebouw het door u gewenste
design en een permanente uitstraling.
E info@bussman.nl Wilt u snel aan de slag met een uitbreiding of nieuwe
www.bussman.nl vestigingslocatie, en wilt u niet wachten tot de tijdverslin-
dende bouwplannen voor nieuwbouw zijn afgerond? Dan
heeft Bussman voor u de oplossing. Met unitbouw kan
binnen enkele weken tijd uw ruimteprobleem opgelost
worden.

Thuis in tijdelijke accommodatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met


Laura Fuykschot of Anneke de Pater: (0182) 322 456

HET SILENTIA SCHERMEN SYSTEEM


r 1SJWBDZ[POEFSPQHFTMPUFOHFWPFM
r &FOIZHJÌOJTDIBMUFSOBUJFGWPPSCFEHPSEJKOFO
r .PCJFM NBBSPPLBBOEFNVVSPGJOEFWMPFSUFNPOUFSFO
r &FOVJUFSNBUFóFYJCFMTZTUFFN
r .BLLFMJKLFOMJDIUJOIFUHFCSVJL
r *OBMMFSMFJWFSTDIJMMFOEFMFOHUFFOIPPHUFNBUFO
r 3VJNBTTPSUJNFOUFJHFOUJKETFLMFVSFO JODMVTJFGFFO
MJDIUEPPSMBUFOEFVJUWPFSJOH

4JMFOUJB/FEFSMBOE#7O/JKWFSIFJETXFHO/,6EFOIPVUO5FMO'BYOJOGP!TJMFOUJBTDIFSNFOOMOXXXTJMFOUJBTDIFSNFOOM
Nieuwbouw 25 Nummer 11
1 juni 2011

Kraamsuites Röpcke-Zweers Leidsche Rijn


heeft Zorgpoort
Harrie Bosch (wethouder gemeente
Utrecht) en Peter van den Elzen (voorzit-
ter Raad van Bestuur) openden op zaterdag
21 mei Zorgpoort Leidsche Rijn, de nieuwe
locatie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis
(Woerden).

Zij onthulden het schilderij gemaakt door


negen jonge kunstenaars van brede school
Weide Wereld uit Leidsche Rijn. Na de officiële
opening was er veel belangstelling voor de
open dag. Bezoekers konden op de open dag
verschillende gezondheidstesten ondergaan.
Zo was er een röntgentest en een geheugentest.
De dermatoloog heeft bij ruim vijftig mensen
vlekjes en plekjes op de huid onderzocht in
het kader van de ‘Bescherm je huiddag’. Kinde-
ren konden op de foto als dokter of chirurg en
gingen bij de specialisten en verpleegkundigen
langs voor een quiz of een testje.

Bevallen in een kraamsuite betekent bevallen in het ziekenhuis, met de gemoedelijke sfeer van thuis en de veiligheid van professionele zorg binnen handbereik.

Met het uitbrengen van een toast met een ketenzorg. Erik Boerkamp, zorgondernemer regels van de overheid. Wij willen wat gaan
traditioneel glaasje kandeel zijn de vier van de Zorgonderneming Vrouw & Kind licht- doen. Thuis bevallen is een goed iets, maar als
moderne kraamsuites in het Röpcke-Zweers te toe, waarom het ziekenhuis ervoor heeft je dat ook kunt aanbieden in de veilige omge-
Ziekenhuis in Hardenberg woensdag 18 mei gekozen om nieuwe kraamsuites in te richten, ving van een ziekenhuis, dan is dat mooi. Met
officieel geopend. Tijdens de feestelijke name de vaders krijgen er nadrukkelijk een Kinderen konden bij de specialisten testjes gaan doen.
bijeenkomst in het ziekenhuis werden de De kraamsuite vormt plaats.” Zij kunnen in de huiselijk ingerichte
plannen voor een Geboortecentrum in kraamsuites blijven slapen bij moeder en pas-
Hardenberg wereldkundig gemaakt. een vertrouwde schakel geboren kind. Als volgende stap kondigt hij Bouwbesluit
in de verloskundige de bouw van een Geboortecentrum aan op
Bevallen in een kraamsuite betekent bevallen
ketenzorg
het voorterrein van het ziekenhuis. Hiervoor jaagt op kosten
in het ziekenhuis, met de gemoedelijke sfeer zullen de krachten van de verschillende par-
van thuis en de veiligheid van professionele tijen in de regio steviger gebundeld worden. Het Bouwbesluit 2012 leidt voor zorg-
zorg binnen handbereik. De kraamsuite vormt ondanks alle onzekerheden. “Wij willen niet “Want de kracht ligt in samenwerking”, aldus instellingen tot grote financiële en organi-
een vertrouwde schakel in de verloskundige wachten op een nieuw ziekenhuis of nieuwe Boerkamp. satorische consequenties. Als het ontwerp-
besluit doorgang vindt, betekent het dat
de zorgsector voor ongeveer een miljard
euro moet gaan investeren. Dat is exclusief
Polikliniek in historische sfeer omzet-verlies tijdens eventuele bouwwerk-
zaamheden, hogere onderhoudskosten en
De polikliniek Radiologie op de locatie kosten voor periodieke vervanging. Dat
Dordwijk van het Albert Schweitzer zieken- schrijft Brancheorganisaties Zorg (BoZ) aan
huis oogt sinds vorige maand als museum de Tweede Kamer.
‘Huis van Gijn’ in het historische haven-
gebied van Dordrecht. De entree heeft Zij baseert zich op schattingen van TNO cen-
dankzij sierlijk houtwerk de aanblik gekre- trum Zorg en Bouw, dat de gevolgen voor de
gen van de voordeur van een statig heren- zorg van het voorgenomen kabinetsbesluit
huis. heeft beoordeeld. Minister Donner (Binnen-
landse Zaken) stelt zich met het Bouwbesluit
De wanden, binnen en buiten, zijn opgesierd ten doel de regelgeving te reduceren. Maar
met oud-Hollandse platen. Vitrines zijn ge- tegelijkertijd verzwaart hij diverse bouwkun-
vuld met negentiende-eeuwse attributen. In dige eisen, zonder dat er een aanleiding is die
de behandelkamers hangen schilderijen met dat rechtvaardigt. Met name de regels rond-
om vluchtroutes en subcompartimentering
stuiten in de praktijk op grote bezwaren, zo
houdt BoZ de Kamer voor. Door de eisen aan
vluchtroutes zijn forse bouwkundige ingrepen
noodzakelijk omdat bijvoorbeeld afzonder-
lijke gangen als afzonderlijk brandcompar-
De deuren van de kleedkamers zijn zelfs voorzien van culinaire recepten uit de tijd van Van Gijn. timent moeten worden aangemerkt. “Het is
zeer de vraag of deze maatregel bijdraagt aan
taferelen uit diezelfde periode. De deuren - ook in Dordrecht - verdwenen gedurende de de brandveiligheid”, aldus Margot van der
van de kleedkamers zijn zelfs voorzien van afgelopen decennia juist vanuit de stadscentra Starre, voorzitter van het directeurenoverleg
culinaire recepten uit de tijd van Van Gijn. naar het buitengebied. De vijf jaar durende BoZ. Zij verwijst naar de conclusie van TNO
De polikliniek is de eerste ruimte in de ‘oud- verbouwing volgt op de onlangs afgesloten dat ernstig twijfelt aan de doelmatigheid van
bouw’ van Dordwijk die is vormgegeven in fase van nieuwbouw in het Gezondheidspark de meerkosten. Daar komt bij dat de nieuwe
de nieuwe interieurstijl, gekenmerkt door Dordrecht. Het naast de nieuwbouw gelegen eisen de dagelijkse zorgverlening belemmeren
Dordtse beelden en elementen. Architect Rob ‘oude ziekenhuis’ Dordwijk bevindt zich en de ontwerpvrijheid bij nieuwbouw ernstig
Kanbier van Kuiper Compagnons beoogt hier- halverwege de voorgenomen levensduur en in de weg staan. De zwaardere eisen zouden
In de behandelkamers hangen schilderijen met taferelen mee ‘de stad weer het ziekenhuis binnen te voldeed niet meer overal aan de hedendaagse moeten gelden voor zowel nieuwbouw als
uit de negentiende eeuw. halen’. De meeste ziekenhuizen in Nederland eisen. bestaande bouw.
Nummer 11
1 juni 2011 26 Gezondheid

Storing hartritme
te voorspellen
Patiënten testen
geneesmiddelen
Te zware kinderen
Bij hartpatiënten kondigen kleine variaties
in het elektrisch herstel na een hartslag
VU medisch centrum (Amsterdam) en het
Center for Human Drug Research (CHDR)
vaker naar huisarts
hartritmestoornissen aan. Dat stelt Peter namen op 17 mei een gezamenlijke clinical
Oosterhoff in zijn proefschrift. Zijn resul- research unit neurologie en PET-research in
taten kunnen het gebruik van implanteer- gebruik.
bare defibrillatoren verbeteren. Ooster-
hoff promoveerde op 19 mei aan het UMC In deze testkamers in VUmc kunnen patiën-
Utrecht. ten meedoen aan zogenoemd ‘vroege fase
geneesmiddelenonderzoek’. Bijvoorbeeld om
Bij 233 hartpatiënten analyseerde Oosterhoff stapje voor stapje te bepalen bij wie een nieuw
de variatie in de elektrische activiteit van het geneesmiddel tegen de ziekte van Alzheimer
hart. De patiënten dragen een ICD (‘intracar- werkt. Ook zijn er verblijfsruimtes en bedden
diale defibrillator’) omdat ze een grote kans om het klinische PET-onderzoek te ondersteu-
lopen op een hartritmestoornis. Het apparaat nen waarbij bijvoorbeeld bepaald wordt of een
meet de elektrische activiteit en kan een ritme- medicijn wel in de hersenen van de patiënt
stoornis tegengaan via een elektrische schok. terechtkomt. In de nieuwe unit starten binnen-
Oosterhoff keek naar het elektrisch ‘herstel’ kort onderzoeken met twee nieuwe medicijnen:
van het hart na een hartslag. Dat duurt enkele één om spasticiteit tegen te gaan bij patiënten
tienden van seconden en hoort voor opeenvol- met MS en één tegen symptomen van de ziekte
gende hartslagen ongeveer even lang te zijn. van Alzheimer. Neuroloog Geert Jan Groene- Kinderen zonder overgewicht zijn eerder geneigd te bewegen.
Maar als variatie optreedt in de hersteltijd kan veld: “Sommige Alzheimerpatiënten hebben
dat op een verhoogd risico voor hartritmestoor- baat bij cholinesteraseremmers. Maar bij welke Nederlandse kinderen van twee tot zeven- haar onderzoek concludeert Krul dat kinderen
nissen wijzen. Dat ontdekte Oosterhoff toen patiënten dit medicijn precies werkt, weet je tien jaar die te veel wegen, hebben meer met overgewicht in een vicieuze cirkel terecht
hij de patiënten gedurende meer dan twee jaar pas na een half jaar gebruik. Het CHDR heeft last van hun enkels en voeten dan kinderen dreigen te komen waar ze nog maar moeilijk
volgde. Bij vijftig patiënten trad een ritmestoor- tests ontwikkeld, met onder andere geheugen- met een normaal gewicht. De tieners onder uit kunnen stappen. Het overgewicht leidt tot
nis op: 28 van hen overleefden dat dankzij de opdrachten en bloedonderzoeken, die al op hen zoeken hiervoor vaker de huisarts op. problemen aan gewrichten en spieren. Die
ICD, 22 overleden aan de hartaanval. Bij het de eerste dag van inname enorm veel gegevens problemen leiden er op hun beurt toe dat de
implanteren van de ICD was bij deze patiënten zouden kunnen geven. We verwachten dat we Alhoewel het vermoeden al bestond, toont kinderen minder willen of kunnen bewegen.
de elektrische variatie in het herstel van het hart daarmee in de toekomst vooraf kunnen voor- Marjolein Krul dit voor het eerst aan in haar En dat gebrek aan beweging leidt weer tot
gemeten. spellen bij wie een nieuw medicijn werkt.” onderzoek dat ze uitvoerde bij het Erasmus meer overgewicht. Krul, huisarts en onderzoe-
MC (Rotterdam). Zij promoveerde op 25 mei
op haar onderzoek. De resultaten moeten Te zware kinderen
Uitstapje voor kinderen met diabetes kinderen in de toekomst helpen om hun ge- hebben vooral
wicht beter te leren beheersen. Kinderen in de
leeftijd van twee tot elf jaar die te veel wegen problemen aan de
hebben tweemaal zo veel last van hun spieren enkel en voet
en gewrichten. Het gaat dan vooral om pro-
blemen aan de nek, de rug, de voeten en de ker bij de afdeling Huisartsgeneeskunde van
enkels. Verder geeft ruim de helft van de kin- het Erasmus MC: “Het is van belang dat we
deren in de leeftijd van twaalf tot zeventien ons ervan bewust zijn dat kinderen met over-
jaar aan last te hebben van hun spieren en ge- gewicht vaker problemen hebben aan hun
wrichten. Dit is éénderde meer dan kinderen spieren en gewrichten. Met die wetenschap in
met een normaal gewicht. Bij te zware kinde- ons achterhoofd, kunnen we kinderen die te
ren van deze leeftijd gaat het vooral om pro- dik zijn beter helpen bij het managen van de
blemen aan de enkel en de voet, waarmee ze problemen met hun gewicht en kunnen we ze
ook vaker naar de huisarts gaan. Op basis van proactief tips geven om gezonder te leven.”

Stress en afwijkend gen


Stressvolle gebeurtenissen beïnvloeden nauwelijks terug te zien in de anatomie van
bij sommige mensen de werking van het de hersenen. Net zo min of iemand in zijn
BDNF-gen. Dat gen maakt een groeifactor kindertijd wel of geen stressvolle gebeurte-
die belangrijk is voor de hersenontwik- nissen had meegemaakt. Maar had iemand
Zo’n veertig kinderen en volwassenen kwamen naar de speciale diabetesdag die het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis keling. In geval van stress functioneert een afwijkend gen én stressvolle gebeurte-
(Woerden) onlangs organiseerde voor kinderen met diabetes en hun broers/zussen en ouders. Kinderen konden schil- een variant van dit gen kennelijk minder nissen meegemaakt, dan zagen we wél een
deren, kettingen maken, klimmen op een klimmuur, een gps-tocht lopen en verschillende broodjes bakken. Voor ouders goed, want het hersengebied waar de duidelijk verschil. Bij hen was een hersen-
was er een Lagerhuisdebat. Verder was er een voordracht over de nieuwste ontwikkelingen bij diabetes en over het emoties worden gereguleerd (de anterior gebied in de prefrontale cortex - de anterior
opvoeden en begeleiden van pubers met diabetes. Vrijwilligers van Kiwanis en het Kalsbeek college verzorgden de cingulate cortex) ontwikkelt zich dan niet cingulate cortex - duidelijk kleiner dan bij
activiteiten voor de kinderen. optimaal. Die achterblijvende ontwikke- de andere vrijwilligers. En uitgerekend dit
ling gaat gepaard met een grotere kans hersengebied, dat belangrijk is voor het af-
op depressie. Dat schrijft Lotte Gerritsen, stemmen van emoties, wordt vaak in ver-
Roken op school Darmkanker hersenonderzoeker in het UMC St Rad- band gebracht met depressies.”
boud (Nijmegen), in een online artikel in
Uit nieuwste cijfers van het onderzoek Afwijkingen in de chromosomen en eiwit- Molecular Psychiatry.
rookvrije scholen dat TNS NIPO in opdracht ten van tumoren bij patiënten met darm-
van STIVORO onlangs uitvoerde, blijkt dat kanker geven nuttige informatie over de Stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd,
82 procent van de scholen in het voortgezet kans op genezing. zoals het scheiden van de ouders of het over-
onderwijs aandacht besteedt aan roken in lijden van een broer of zus, verhogen de kans
de les. En dat is weer belangrijk bij de beslissing rond op een depressie in het latere leven. Daar-
eventuele aanvullende behandelingen van naast lijken ook bepaalde variaties in het
Dat is een flinke afname ten opzichte van individuele patiënten. Nu wordt het tumor- BDNF-gen een grotere kans te geven op een
2008 toen vrijwel alle scholen aandacht aan stadium van een darmkankertumor bepaald depressie. In een online artikel in Molecular
roken besteedden. Ook blijkt dat het aantal op basis van microscopisch histologisch onder- Psychiatry beschrijft Lotte Gerritsen, hersen-
scholen dat de effectieve Actie Tegengif inzet zoek, maar op microarray gebaseerde metho- onderzoeker in het UMC St Radboud, voor
om roken bij jongeren te voorkomen, flink den blijken veel gedetailleerder informatie te het eerst hoe die twee aspecten met elkaar
is teruggelopen. Deze cijfers laten zien dat geven. Op 27 mei promoveerde arts-onderzoe- samenhangen. Door zowel de stressvolle ge-
een terugtredende landelijke overheid grote ker en chirurg in opleiding Rebecca Brosens op beurtenissen als de varianten van het BDNF
gevolgen kan hebben voor de volksgezond- dit onderzoek. Brosens keek naar afwijkingen in kaart te brengen, kon Lotte Gerritsen het
heid. Al jaren is jeugdpreventie één van de in de chromosomen en eiwitten bij patiënten effect van beide onderdelen bij de gezonde
belangrijke peilers van het landelijke tabaks- met darmkanker. Zij vond dat binnen hetzelf- vrijwilligers beoordelen. “Wat we zagen
ontmoedigingsbeleid, naast beschermen tegen de tumorstadium onderling grote verschillen was verrassend”, zegt ze. “Of iemand een Stressvolle gebeurtenissen in de kindertijd, verhogen de
meeroken en ondersteuning aan mensen die bestonden in de chromosomen en eiwitexpres- normaal of afwijkend gen had, was niet of kans op een depressie in het latere leven.
willen stoppen. sie.
Gezondheid 27 Nummer 11
1 juni 2011

Gastheer helpt patiënten SEH Oogziekten al


jong behandelen
Kinderen met erfelijke oogafwijkingen die
tot blindheid leiden, kunnen het beste voor
hun tiende jaar worden behandeld met gen-
therapie. Dat maakt de kans dat ze hun zicht
behouden veel groter, zo blijkt uit onder-
zoek waarop oogarts Alberta Thiadens van
het Erasmus MC woensdag 18 mei promo-
veerde. Tot nu toe was weinig bekend over
deze aandoeningen en was het lastig om
patienten een therapie aan te bieden.

Mensen met erfelijke oogziekten hebben af-


wijkingen in hun genen. Door de niet functio-
nerende genen te vervangen door een goed
werkend gen, kunnen patiënten vaak weer
beter zien. Deze gentherapieën zijn nu volop
in ontwikkeling voor patiënten met afwijkin-
gen aan de kegeltjes, cellen in het netvlies die
ervoor zorgen dat mensen scherp en kleuren
zien. Gentherapie kan alleen slagen als er nog
levende kegeltjes in het oog aanwezig zijn.
Thiadens ontdekte dat bij patiëntjes de kegels
al snel verdwijnen. “De therapie kan het beste
al vóór het tiende  jaar worden gegeven, als
patiënten nog de meeste kegeltjes hebben.”
De promovenda heeft dit gezien door met een
speciale scan alle lagen van het netvlies van
kegelpatiënten te bekijken. De oogarts heeft
ook kunnen vaststellen hoe verschillende oog-
Gastheer Kees Lodder (links) verzorgt de koffie voor wachtende patiënten op de Spoedeisende Hulp (foto Victor van Breukelen/ASz). ziekten zich ontwikkelen. Als alleen de kegels
steeds minder goed gaan werken (kegeldystro-
Een gastvrouw of gastheer ontfermt zich de voortgang, is het voor hen helaas onmoge- 700 vrijwilligers die in het ziekenhuis dage- fie) worden patiënten gemiddeld op 48-jarige
sinds kort over wachtende patiënten van lijk om continu aandacht te geven.” Zeker bij lijks hand- en spandiensten leveren aan de leeftijd slechtziend. Als zowel de kegels als
de Spoedeisende Hulp in het Albert drukte lukt dat niet, aldus Bok. patiëntenzorg, zijn er acht geworven met de staafjes slechter functioneren (kegel-staaf-
Schweitzer ziekenhuis, locatie Dordwijk. ruime ervaring. Bok: “Zij bewegen zich zelf- dystrofie), gebeurt dat al op 23-jarige leeftijd.  
Hij of zij zorgt (desgewenst) voor gerust- Er wordt altijd ge- standig over de Spoedeisende Hulp en houden
stellende woorden, koffie/thee of een in de gaten wie er al lang ligt, of wie geen be-
boterham. Het gaat om een proef voor
vraagd of de aandacht geleider bij zich heeft.” De vrijwilliger neemt Epilepsiehaard
extra patiëntvriendelijkheid. De taak wordt op prijs wordt gesteld nooit verpleegkundige taken op zich en vraagt
vervuld door ervaren vrijwilligers. altijd toestemming aan een beroepskracht Een nieuwe meting van elektrische hersen-
“We hebben twintig behandelplekken en die alvorens eten of drinken aan te bieden. Bok: activiteit kan epilepsiehaarden beter op-
De Spoedeisende Hulp is bij uitstek een afde- kunnen wel eens allemaal bezet zijn. Patiënten “Vanzelfsprekend richt de gastheer- of vrouw sporen. Dat stelt neuroloog in opleiding
ling waar patiënten soms gedurende langere zijn dan langere tijd op zichzelf aangewezen. zich op de groep patiënten die goed aan- Maeike Zijlmans van het UMC Utrecht in
tijd liggen of zitten te wachten, meestal op We kregen daar met enige regelmaat klachten spreekbaar is. Ook wordt altijd gevraagd of de haar proefschrift. Het kan in de toekomst
de uitkomst van bloed- of ander onderzoek. over. Omdat we patiëntvriendelijkheid hoog aandacht op prijs wordt gesteld.” Eind dit jaar hersenoperaties bij epilepsiepatiënten
Afdelingshoofd Ton Bok: “Twee, drie uur is in het vaandel hebben, zijn we onlangs gestart wordt bekeken of de vrijwilligers in functie verbeteren.
geen uitzondering. De patiënt mag niet weg met deze proef van een half jaar. Die speelt zich blijven en of de dienstverlening kan worden
voordat de uitslag er is. Soms geeft de uitslag voorlopig af op één locatie en alleen tijdens de uitgebreid naar andere uren van de dag en/ Een operatie is het laatste redmiddel bij epilep-
aanleiding tot vervolgonderzoek. Dan begint piekuren, van 10.00 tot 15.00 uur. De reacties of naar de andere Spoedeisende Hulp van het siepatiënten die niet goed op medicijnen rea-
het wachten opnieuw. Hoewel verpleegkun- van alle betrokkenen tot dusverre zijn positief. Albert Schweitzer ziekenhuis, in Zwijndrecht. geren. Chirurgen proberen dan de ‘epilepsie-
digen hun best doen om de patiënten steeds Ook de verpleegkundigen beschouwen het haard’ weg te halen zodat de aanvallen stoppen.
zo goed mogelijk op de hoogte te houden van als een prettige ondersteuning.” Uit de circa Het lokaliseren van zo’n haard is erg lastig. Een
epilepsiehaard verschilt anatomisch meestal
niet van gewoon hersenweefsel. Het verschil zit
in de elektrische activiteit van de zenuwcellen.
‘Schippers vindt preventie maar bijzaak’ Dertig procent van de patiënten blijft aanval-
len houden na een operatie. Zijlmans onder-
Minister Schippers is geen voorstander van de minister omgevingen creëren die gezond zocht daarom of hoogfrequente elektrische
door de overheid gefinancierde leefstijl- gedrag stimuleren. Vooral jongeren kunnen signalen de epilepsiehaard kunnen aanwijzen
interventies. Daar gaat dan ook flink het door een gezonde omgeving gestimuleerd (zogenaamde ‘high frequency oscillations’ van
mes in. De Gezondheidsnota die vorige worden om voor gezond gedrag te kiezen. meer dan 80 Hz). Ze verzamelde verschillende
week door haar is gepresenteerd getuigt “Jammer is dan ook dat de horeca - een plek bewijzen voor een verband tussen epilepsie en
van een korte-termijnblik en is vooral waar veel jongeren regelmatig verkeren - een hoogfrequente elektrische signalen. Zo leidt het
ingegeven door bezuinigingen, vindt KWF blinde vlek is in dit beleid. Juist jongeren zijn verminderen van epilepsiemedicijnen tot een
Kankerbestrijding. gebaat bij een rookvrije horeca. Maar door stijging in hoogfrequente elektrische signalen.
de slechte handhaving van het rookverbod En het aantal hoogfrequente elektrische signa-
KWF Kankerbestrijding vindt dat de minister in Nederland kunnen jongeren op heel veel len neemt toe vlak voor een epileptische aanval.
de verantwoordelijkheid primair bij de burger plekken probleemloos een sigaret opsteken”, Bovendien blijkt na succesvolle epilepsie-ope-
zelf legt. “Dat is onterecht”, aldus KWF Kan- zegt directeur Michel Rudolphie, directeur van raties het aantal aantal hoogfrequente elektri-
kerbestrijding. “De burger draagt verantwoor- KWF Kankerbestrijding sche signalen sterk afgenomen te zijn.
delijkheid voor zijn eigen leefstijl, maar ook
de overheid moet stappen zetten. Die wor-
den nu nagelaten.” Vorige week presenteerde
minister Schippers haar Gezondheidsnota. Vooral jongeren kunnen door een gezonde omgeving
KWF Kankerbestrijding is verheugd over de gestimuleerd worden om voor gezond gedrag te kiezen.
invoering van het bevolkingsonderzoek
dikkedarmkanker, maar is teleurgesteld dat onderdeel van volksgezondheid. Een onge-
de minister daarnaast weinig oog heeft voor zonde leefstijl, zoals roken en vet eten, brengt
het belang van universele preventie en ge- op de lange termijn veel kosten, zowel mate-
zondheidsbevordering. De minister streeft rieel als immaterieel, met zich mee. “Dat de
weliswaar een positief leefstijlbeleid na, maar minister dit negeert getuigt van een beperkte
wil daartoe geen investeringen doen. Leefstijl- visie op volksgezondheid.” De minister vindt
interventies worden door Schippers gezien wel dat de overheid een taak heeft als het
als een kostenpost en niet als een wezenlijk gaat om gezondheidsbescherming. Ook wil
Nummer 11
1 juni 2011 28 Advertentie
Werken in de Zorg 29 Nummer 11
1 juni 2011

Start fotowedstrijd Nieuwe opleiding


Isala Acedemie
LAZ-website
Zelfmanagement
rond diabetes De post hbo-opleiding voor researchver-
pleegkundige/clinical research coördinator
Het Landelijk Actieprogramma Zelfmanage-
ment (LAZ) lanceerde onlangs de nieuwe
(CRC) van Hogeschool Rotterdam kan nu website www.zelfmanagement.com. Daar
ook worden gevolgd in Zwolle bij de Isala vinden professionals, beleidsmakers of
Academie. Daarmee is het opleidingsinsti- patiëntenorganisaties nieuws, ontwikke-
tuut van het Zwolse ziekenhuis de tweede lingen, praktijkervaringen en tools om zelf-
locatie in Nederland die deze opleiding management bij chronisch zieken toe te
aanbiedt. passen in de praktijk.

Rutger Trimbos, manager Isala Academie De nieuwe site is interactiever dan voorheen.
en Ruud Maas, manager Transfergroep Organisaties kunnen er hun eigen ervaringen
Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam met zelfmanagement delen met anderen of
bekrachtigden vorige week de samenwerking juist vragen stellen. Patiëntenorganisaties en
met de ondertekening van een samenwer- zorgverleners vinden er ook pasklare infor-
kingsovereenkomst. Door te investeren in matie, waarnaar ze hun patiënten kunnen
verpleegkundigen en paramedici als research- doorverwijzen of die ze zelf kunnen gebrui-
professional kunnen ziekenhuizen beter kli- ken. Denk aan handvatten bij zelfmanage-
nisch wetenschappelijk onderzoek doen en ment, een stappenplan, tips en handige links.
meer interessante studies aantrekken. Voor Jeroen Havers, projectleider van het LAZ, over
specialisten is het belangrijk dat zij tijdens een de nieuwe website: “Het doel van het LAZ is
De winnende foto in de categorie amateurfotografie was vorig jaar van Nicoline Hos. onderzoek kunnen rekenen op de ondersteu- beter en meer zelfmanagement van mensen
ning van goed gekwalificeerde researchver- met een chronische ziekte. Met deze nieuwe
Na het succes van vorig jaar, daagt Platform zien zijn in een expositie. Een selectie van de pleegkundigen. De opleiding Researchver- website willen we zorgverleners, patiëntenver-
Wereld Diabetes Dag vak- en amateurfoto- inzendingen uit 2010 is op dit moment te zien pleegkunde/CRC biedt medewerkers de kans tegenwoordigers en beleidsmakers niet alleen
grafen opnieuw uit om diabetes in beeld op www.diabetes24-7.nl en in een reizende om de juiste competenties en de beroeps- stimuleren zelfmanagement toe te passen,
te brengen. Platform Wereld Diabetes Dag expositie. Een vakkundige jury maakt de win- attitude te ontwikkelen, nodig voor een opti- maar ook hun ervaringen met interventies op
organiseert Diabetes 24/7 in samenwer- naars bekend op 14 november, Wereld Dia- male beroepsuitoefening. dat gebied te delen met anderen.”
king met Mediq. Mediq vraagt met de foto- betes Dag. Net als vorig jaar staat de jury onder
wedstrijd speciaal aandacht voor jongeren leiding van topfotograaf Corbino. Nederland
met diabetes. Via www.diabetes24-7.nl telt ongeveer een miljoen mensen met dia- Mooie opbrengst benefietdiner
kan men tot en met 14 oktober 2011 inzen- betes. Jaarlijks komen daar 71.000 mensen bij.
den. Diabetes is in Nederland de grootste oorzaak
van blindheid en de grootste veroorzaker van
Diabetes is een ingrijpende, chronische aan- hart- en vaatziekten.
doening waar patiënten altijd en overal reke-
ning mee moeten houden. Diabetes is voor
anderen vaak onzichtbaar, maar het heeft

Diabetes is een
ingrijpende, chronische
aandoening
een grote impact op het dagelijkse leven van
mensen. Met de fotowedstrijd Diabetes 24/7
wil Platform Wereld Diabetes Dag diabetes
een gezicht geven met beelden die het leven
met diabetes in al zijn facetten laat zien. Ieder-
een die fotografie leuk vindt, mag meedoen.
De wedstrijd staat open voor professionele
fotografen, amateurs en er is een categorie
voor jongeren onder de achttien jaar. Win- De organisatie van het benefietdiner van de Isala klinieken (Zwolle) heeft vorige week een cheque van ruim 35.000
naars maken kans op geldprijzen, camera’s, euro overhandigd aan Artsen zonder Grenzen. Vijf co-assistenten organiseerden een benefietdiner voor 120 co-assi-
foto masterclasses van Corbino of iPads. De stenten, arts-assistenten en medisch specialisten van de Isala klinieken in de Proosdij in Zwolle. Het doel was zoveel
winnende foto’s zijn vanaf november 2011 te (Foto © NDF Diabetes 24/7, Hadewijck Veys) mogelijk geld ophalen voor Artsen zonder Grenzen. Daarnaast is de avond een goede gelegenheid om collega’s op een
informele manier te leren kennen.

Masteropleiding LangeLand
viert lustrum wordt rookvrij
t Vacatureservice Saxion viert op woensdag 1 juni het vijfjarig Bezoekers, patiënten en personeel mogen
bestaan van de Masteropleiding Advanced met ingang van 1 juni niet meer roken
t CV-bank Nursing Practice met een symposium in binnen het LangeLand Ziekenhuis in
Deventer. Zoetermeer. Roken is wel toegestaan in
t &NBJMTFSWJDF rookabri’s op het terrein.
De bijeenkomst onder de titel ‘Just the way
t 1FSTPPOMJKLFCFNJEEFMJOH you are! Dromen, durven, denken, doen en Anno 2011 past roken niet bij een zorginstel-
 FOMPPQCBBOBEWJFT daadkracht’ is mede bedoeld als een signaal ling als het LangeLand, vindt het ziekenhuis.
  naar werkveld en politiek om de functie van Daarom is gekozen voor een totaal inpandig
 www.care2care.nl verpleegkundig specialist nadrukkelijker op de rookverbod. Ook mag er voor de ingang van
kaart te zetten. In de regio’s Twente, Stedendrie- het ziekenhuis niet meer worden gerookt. Er
hoek en Achterhoek is volgens Saxion nog het staan rookabri’s op plekken waar niet-rokers
nodige pionierswerk te verrichten. Studenten, er geen last van ondervinden.

Zorgen voor werk,


alumni en begeleiders uit de zorginstellingen
gaan met elkaar in gesprek over de profilering Gezondheid
van opleiding en beroep. “De afgelopen jaren Met deze maatregelen hoopt het LangeLand

werken voor zorg


heeft de verpleegkundig specialist zich duide- er zorg voor te dragen dat niet-rokende bezoe-
lijk bewezen. Hij speelt een belangrijke rol bij kers, patiënten en personeel geen last hebben
het efficiënter maken van zorg, zodat (huis) van de rook en bij te dragen aan de algehele
artsen in tijden van vergrijzing en verwachte gezondheid van bezoekers, patiënten en
personeelstekorten in de zorg worden ontlast personeel.
in hun taken”, aldus Saxion.
Nummer 11
1 juni 2011 30 Agenda

Agenda
Overzicht

Dinsdag 7 juni
2011
HL7-themamiddag: Medicatieveiligheid: Niet stilstaan maar doorgaan!
• Locatie: Beatrixgebouw Jaarbeurs Utrecht, v.a. 12:30 uur (lunch)
• Deelnamekosten: Leden € 85,00 en Niet-leden € 110,00 exclusief btw
• Nadere informatie: www.hl7.nl
4YPESERVICE+RUGER
(ETBUREAUVOORUWMEDISCHE
SECRETARIpLEONDERSTEUNING
VOOROA³MEDISCH´TYPEWERKOF
TIJDELIJK EENMEDISCHSECRETARESSEOPLOCATIE

2EFERENTIESVANZIEKENHUIZENAANWEZIG
www.duinrell.nl
Vrijdag 10 juni -EVR$+RUGER  
Afscheidssymposium Prof. dr. J.C. Davin, kindernefroloog 3CHENKKADE INFO TYPESERVICENL
!7$EN(AAG WWWTYPESERVICENL
• Locatie: “de Brakke Grond” (Vlaams Cultuurhuis), Nes 45, 1012 KD Amsterdam
REGIONALE
• Tijd: 9.30 tot 16.45 uur

HULPMIDDELENBEURS
De modernste hulpmiddelen voor slechtzienden en blinden gepresenteerd bij u in de buurt.
• Bestemd voor: Kindernefrologen, kinderartsen en andere belangstellenden
• Organisatie: Emma Kinderziekenhuis AMC
• Informatie en inschijven: www.amc.nl
• Extra: deelname is gratis

Vrijdag 17 juni 15 juni in de


Congres: ‘Sociale media, tijdelijk of onvermijdelijk?’ rant
Ziekenhuiskrant
• Organisatie: GGD Nederland en NSPOH
• Locatie: Amersfoort, De Eenhoorn
Voor publicatie mogelijkheden:
• Kosten: 140 euro
Anneke de Pater: 0182 - 322 451
www.hulpmiddelenbeurs.nl • Meer informatie en inschrijven: www.nspoh.nl/smtoo

Zondag 19 tot en met woensdag 22 juni


9, 10 & 11 SEPTEMBER
Internationale congres over ‘Shared Decison Making’
• Locatie: Maastricht, Hotel Crown Plaza
• Meer informatie: www.isdm2011.org

Dinsdag 21 juni
Voor aanstaande Symposium Ambulancezorg
en jonge gezinnen • Locatie: Nijkerk Beurslocatie:
• Bestemd voor: Verpleegkundigen ambulancezorg, (verpleegkundig) centralisten,
30 september t/m ambulance chauffeurs en overige medewerkers in de ambulancezorg A4 afrit 10 - Plaspoelpolder - Rijswijk

2 oktober 2011 • Kosten: CNV-leden gratis, niet-leden 25 euro


EXPORIJSWIJK.NL
• Organisatie: CNV Publieke Zaak
• Informatie en inschrijven: www.mijnvakbond.nl
17 & 18 SEPTEMBER
Maandag 4 juli tot dinsdag 5 juli
Cursus: Praktische Neuroanatomie en Neuroradiologie Uw advertentie in De Ziekenhuiskrant?
• Locatie: VU Medisch Centrum Amsterdam
Laura Fuykschot (0182) 322 456
• Tijd: start 9.00 uur
Anneke de Pater (0182) 322 451
Beurslocatie: • Kosten: 465 euro
• Contactpersoon: Jitta Reddingius, (020) 4448444
• Meer informatie: www.vumc.nl
V E R S C H I J N T G R AT I S T W E E W E K E L I J K S O P W O E N S D A G I N A L L E Z I E K E N H U I Z E N I N N E D E R L A N D E N O P I N T E R N E T

VERSCHIJNT GRATIS TWEEWEKELIJKS OP WOENS


EXPORIJSWIJK.NL www.deziekenhuiskrant.nl

Congres
Vrouwelijke Leiders in de Zorg
17 november 2011 - Eureko Conference Center - Zeist
Inspirerend en leerzaam netwerkevenement voor ambitieuze
vrouwelijke leiders in de Zorg. Met als motto “Verbinden van care,
cure en hun stakeholders in het belang van de cliënt en patient”. #SVJTFOEGFTUJWBMJOIFUIJTUPSJTDIF
Plus:
FOHF[FMMJHFIBSUWBO(PVEB

25-26 juni
Inzichtgevende presentaties en masterclasses rond het thema

2011
Presentatie en Performance
Ronde tafel over Samenwerken in de Zorg
Kennis delen en sparren op niveau
Thematafels en stands met producten en diensten
Netwerken met gelijkgestemden
Voor informatie en aanmelden: www.vrouwelijkeleidersindezorg.nl
Service 31 Nummer 10
18 mei 2011

Attractiepark Duinrell Colofon


Uitgever, tevens redactie-adres:
Gouda Media Groep B.V.
Crabethstraat 38 D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
F (0182) 322 466
E redactie@ziekenhuiskrant.nl
Eindredactie:
Marja den Otter
Opmaak en fotografie:
Gouda Media Groep B.V.
Advertentieverkoop:
Gouda Media Groep B.V.
T (0182) 322 451
E info@ziekenhuiskrant.nl
Mw. Anneke de Pater
Mw. Laura Fuykschot
Alhoewel deze krant met de grootst mogelijke zorg is
samengesteld, kan geen van betrokken partijen aan-
sprakelijk worden gesteld voor eventueel voorkomende
fouten.
Algemene servicevragen:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur;
telefoon (0182) 322 456 of mail naar:
info@ziekenhuiskrant.nl
Abonnementen
Adres: Crabethstraat 38-D, 2801 AN Gouda
T (0182) 322 456
E info@ziekenhuiskrant.nl
Prijzen: per jaar 74,20 euro
Redactie/tips:
Tips, een tekst of een persbericht kunt u mailen naar
redactie@ziekenhuiskrant.nl
De redactie houdt zich het recht voor om artikelen
niet te plaatsen of in te korten.
Verspreiding:
De krant wordt tweewekelijks beschikbaar gesteld
in het personeelrestaurant van alle ziekenhuizen in

Attractiepark Duinrell biedt de hele fami- rell-dag is niet compleet zonder een ritje in de op Wonderland. En… vergeet niet Rick de Kik- Nederland. Daarnaast wordt de krant toegestuurd aan

lie een onvergetelijk spetterende dag vol Kikkerachtbaan, de Rodelbaan en de nieuwste ker een handje te schudden tijdens een van de leidinggevenden onder wie de hoofden inkoop in de
plezier. In de attracties beleeft iedereen de achtbaan Falcon. meet & greets op het park. ziekenhuizen.
leukste avonturen. De oplage bedraagt 30.000 exemplaren.
Kleintjes Tropisch Tikibad Webkrant:
De hele dag zwieren, zwaaien, rondjes draaien, Op Duinrell is ook volop aan de kleintjes ge- Vergeet ook niet een frisse plons te nemen in De krant kan ook geraadpleegd worden via
spanning en sensatie….er is niets leukers dan dacht. Een Duinrell-dag is ook voor deze kids het tropisch Tikibad en maak het dagje attrac- www.ziekenhuiskrant.nl. Hierop staat dagelijks
dat. De Duinrell-dag begint met een verfris- een hele belevenis. Zij klimmen en klauteren tiepark compleet. Geniet van de vele spetteren- actueel medisch nieuws.
sende afdaling in de Splash. Natte haren zijn erop los in indoorspeeltuin Rick’s Fun Factory de glijbanen met superversnellingen, spannen- Komende verschijningsdata 2011:
daarna zo weer droog na een ritje in zweefmo- en kijken vol bewondering naar de leuke kin- de licht effecten, vele onverwachte wendingen Tweewekelijks. Klik op:
len de Aqua Swing. De echte waaghalzen gaan dershows. Een bezoek aan de Kwakus Kweb- en de nieuwste glijbaan X-stream. Dit maakt www.ziekenhuiskrant.nl/verschijning
ontelbare keren over de kop in de Waterspin en belshow mag zeker niet worden overgeslagen, de Duinrell-dag helemaal compleet. Bezorging:
voelen de adrenaline stromen in de Mad Mill. de liedjes van de show zijn onvergetelijk. Na
Bezorgklachten kunt u mailen naar
Deze te gekke attractie schommelt naar grote de spannende avonturen in Rick’s Avonturen Kijk voor openingstijden en veiligheidsregels
info@ziekenhuiskrant.nl of bel (0182) 322 456
hoogte en draait tegelijk rond. Een echte Duin- Burcht is het heerlijk even rustig ronddwalen op www.duinrell.nl.

Indringers en verdedigingslinies van nu 7HJHQLQOHYHULQJYDQGH]HERQELMGHNDVVD


In KunstFort Asperen is van 11 juni tot en met Kritische blik YDQ'XLQUHOONULMJWXŹNRUWLQJRSGH
25 september 2011 de expositie ‘Too late,
too little, (and how) tot fail gracefully’ te be-
Bik Van der Pol stelden een programma samen
waarin kunstenaars maatschappelijke grenzen
HQWUHHSULMVYDQ$WWUDFWLHSDUN'XLQUHOO
wonderen. Kunstenaars Bik Van der Pol stel- op de proef stellen, onderzoeken of bekritiseren.
den de tentoonstelling samen. Inspiratie voor Zij brengen een uiteenlopende groep kunste-
het thema ‘indringers en verdedigingslinies’ naars samen om het thema vanuit een breed per-
putten zij uit de historie van Fort Asperen. spectief te beschouwen. De tentoonstelling start
op zaterdag 11 juni. Kunstfort Asperen is gelegen
KunstFort Asperen maakt deel uit van de Nieuwe aan de Langedijk 60 in Acquoy. Kijk voor meer
Hollandse Waterlinie, een verdedigingssysteem informatie over de tentoonstelling en openings-
uit de negentiende eeuw dat de vijand buiten tijden op www.kunstfortasperen.nl.
moest houden door omringend land onder wa-
ter te zetten. Dit gegeven leidde bij Bik Van der
Pol, bestaande uit de kunstenaars Liesbeth Bik
en Jos van der Pol, tot de vraag of het werkelijk
mogelijk is om ‘indringers’ koste wat het kost 9RRUZDDUGHQ
buiten te houden. Kritisch en met enige ironie  &DKCHFSLNJSNADQ  -HDSHMVHRRDKA@@QUNNQBNMS@MSDM
wordt gekeken naar maatschappelijke grenzen  ,@WHL@@KODQRNMDMODQANM  -HDSFDKCHFUNNQGDS3HJHA@C
 -HDSFDKCHFHMBNLAHM@SHDLDSNUDQHFD  *HIJUNNQNODMHMFRSHICDMDMUDHKHF
en barrières van tegenwoordig. Zo ging de Finse
 @BSHDRJNQSHMFDM  GDHCRQDFDKRNOVVV CTHMQDKK MK
Pilvi Takala gekleed als Sneeuwwitje naar een
Disneypretpark, maar liep tegen barrières aan.
ZZZ]LHNHQKXLVNUDQWQO
Alleen de ‘echte’ verklede Sneeuwwitje bleek
welkom en Takala was plots een indringer. Dit 9(56&+,-177:((:(.(/,-.623:2(16'$*,1=,(.(1+8,=(1(19(5=25*,1*6+8,=(1,11('(5/$1'

als gevolg van strenge copyright-barrières van


het Disneyconcern.
Nummer 11
1 juni 2011 32

You might also like