Capitolul 1

Prezentarea Tarii

Bulgaria, oficial Republica Bulgaria este o ar european situat în Peninsula Balcanic . Se învecineaz cu România la nord (în cea mai mare parte de-a lungul Dun rii), Serbia i Republica Macedonia la vest i Grecia i Turcia la sud. La est, teritoriul rii este delimitat de Marea Neagr . Scurt istoric Primele regate bulgare pe p mânt european s-au format în Evul Mediu timpuriu, în secolul VII. Toate entit ile politice bulgare care au ap rut mai târziu, au continuat tradi iile Primului Imperiu Bulgar (632/681²1018), care în cursul existen ei sale a acoperit cea mai mare parte a Balcanilor furnizând alfabetul, literatura i cultura sa între popoarele Europei de Est. Câteva secole mai târziu, în urma declinului celui de-Al Doilea Imperiu Bulgar/Imperiul Româno-Bulgar (1185²1396/1422), ara bulgarilor a intrat sub controlul otoman pentru o perioad de aproape cinci sute de ani. R zboiul ruso-otoman (1877-1878) a permis Bulgariei s se restabileasc ca o monarhie constitu ional . Semnarea tratatului de la San Stefano marcheaz rena terea statului bulgar. Bulgaria i-a declarat independen a fa de Turcia Otoman în 1908, imediat dup Revolu ia Turcilor Tineri. Dup Al Doilea R zboi Mondial, Bulgaria a devenit un stat comunist într-o zon de influen a Uniunii Sovietice. Todor Jivkov a dominat statul din punct de vedere politic pentru treizeci i trei ani (perioad între 1956 i 1989). În 1990, dup Toamna Popoarelor, Bulgaria a devenit o republic democrat capitalist . Acum, Bulgaria este o democra ie parlamentar organizat ca republic constitu ional unitar . S-a integrat în Uniunea European în 2007, iar în NATO în 2004. Are o popula ie de aproximativ 7,6 milioane de locuitori.

astfel încât steagul se asem na cu cel al Rusiei. popula ia Bulgariei este în principal de etnie bulgar (83. verdele fertilitatea p mântului bulgar. Este adoptat de Parlamentul Bulgariei din 4 august 1997. de turci (9. iar ro ul simbolizeaz curajul oamenilor. care este singura limb oficial . Bulgaria isi are capital la Sofia.4%) i de romi (4. aceasta a fost înlocuit de una verde.406.380. steagul era în culorile pan-slavice. Dup ob inerea independen ei. ucraineni. Restul de 2% consist din mai multe minorit i mici. g g uzi i evrei. Ini ial. t tari. Dup 1989. de culoare alb (sus). . greci. Astazi Bulgaria ocupa o suprafata de 110 910 km si o populatie de 7 640 238 locuitori. Stema Bulgariei este simbolul na ional. ru i.Alte informatii Drapelul Bulgariei are trei benzi orizontale. fosta stem din partea stâng a benzii albe a fost îndep rtat . acesta fiind sic el mai mare oras din tara cu o populatie de 1. 84. conform etniilor existente. Const într-un leu de aur incoronat pe un scut ro u. români (incluzând vlahi i aromâni). ca urmare a dezvolt rii Bulgariei în direc ia unei ri agricole. ro ie i verde. Albul reprezint pacea. dar con ine i dou minorit i mari. o membr a grupului slavic. incluzând armeni.7%). banda din centru fiind albastr . dar sunt vorbite i alte limbi.8% din popula ia bulgar vorbe te limba bulgar .9%). Demografia Conform recens mântului din 2001.

Rusa ramane si astazi limba cea mai cunoscuta in Bulgaria.1%).9%) sunt cel pu in nominal membri ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. împreun cu macedoneana. mai fiind vorbit de comunit i din Republica Macedonia. Limba bulgar face parte din uniunea lingvistic balcanic . intrucat cunoasterera ei incepe sa se dovedeasca foarte utila in turism sau in relatiile internationale. iar generatia celor care inca au mai invatat-o obligatoriu la scoala nu mai regreta acum acest lucru. Bulgara este limba oficial în Bulgaria. Limba bulgar folose te alfabetul chirilic.Majoritatea bulgarilor (83. Iudaismul (0. fac parte din "la Francophonie". Bulgaria si Romania. având un num r total de vorbitori estimat la 9 milioane.6% din cet eni. i un alfabet latin pentru respectarea Estetica . i membri ai bisericii protestante. Grecia. Ucraina i SUA. Astazi insa limba principala predata in scoli este engleza.8%). in ciuda faptului ca ambele tari. ca si in Romania. Serbia. Republica Moldova. printre restul de 1. Canada. Franceza a pierdut cu totul teren. Mul i lingvi ti consider c aceasta ar fi de fapt numai o form scris a dialectelor bulg re ti sud-vestice (pe când limba bulg reasc standardizat a fost alc tuit pe baza dialectelor de la Marea Neagr ). Alte religii includ Islamul (12. RomanoCatolicismul (1. Gregorio- Capitolul 2 Limba bulgara Limba bulgar este o limb indo-european . Israel. membr a ramurii sudice a limbilor slave. biserica na ional est-ortodox . dar exist unor norme de standard interna ionale. Limba bulgar este foarte asem n toare cu limba macedonean . România.7%). îns exist Armene . sârbo-croata i slovena. Ungaria. Turcia. Vorbitorii de limb bulgar se numesc bulgari.a.

iar în universitate între 4 i rusa fiind cele mai populare. dram i dans ar . engleza Religia Majoritatea bulgarilor (83. Gregorio- . muzica. unde se pred în limba lor pe ile administrative sunt împ r ite între Ministrul i la nivel institu ional. Iudaismul (0. dar. Alte religii includ Islamul (12. Cele 5 nivele sunt: pre colar.Estetica nu influen eaz foarte mult economia din aceast folclor. înv cât i 18 ani. de specializarea aleas .a. iar mântul este obligatoriu pentru to i copiii cu vârste cuprinse între 6 mânt const în 5 nivele. mântul de stat. Înv mântul în colegiu dureaz 4 ani . printre restul de 1. un num r mai mic de i beneficiaz de institu ii educa ionale minoritare. atât în înv responsabilitatea managementului este împ r it central. i 6 ani. profesional mântul general apar ine Ministerului Educa iei . de asemenea. Înainte de a absolvi. studen ii trebuie s sus in un examen într-o limb str in la alegere. local. i aprecierea specific a culorilor si formelor. i membri ai bisericii protestante. în timp ce Ministerul Muncii responsabil pentru reglement rile privind educa ia adultului. Estetica se refer la ideile unei culturi privitoare la frumuse e si bun gust a a cum sunt ele exprimate în art . Controlul administrativ este descentralizat.7%). primar. a culorilor si standardelor de frumuse e din fiecare cultur . Resposabilit mânt este bulgara.9%) sunt cel pu in nominal membri ai Bisericii Ortodoxe Bulgare. depinzând. Ea prezint un interes special pentru managerul interna ional datorit rolului pe care îl are în interpretarea semnifica iilor simbolurilor diferitelor metode de expresie artistic .1%). îns exist Armene . biserica na ional est-ortodox . secundar sau liceal. RomanoCatolicismul (1. Structura sistemului de înv universitar.6% din cet eni. Educatia Limba oficial folosit în înv minorit parcursul Educa iei colii primare. i i al i câ iva mini tri. dar În Bulgaria.8%). Responsabilitatea pentru înv i în cel privat.

i propriile interese. atât cât au fost semnificativ diferite. ambi ia. M rcile culturale (care includ i stereotipurile de la nivelul genului) sunt prezente i în mediul organiza ional. mai reduse. respectiv. st pânirea de sine. r ceala. Astfel.colectivismul IDV (30) M sura în care bulgarii prefer s se concentreze asupra dezvolt rii lor alte colectivit în cadrul societ i. Individualismul . a familiilor lor r mânând independen i emo ional în raport cu diferite grupuri. organiza ii sau i. valori. fiecare urm rindu. Într-o societate caracterizat prin individualism rela iile dintre oameni sunt ii. independen a i ra ionalitatea. dominarea.Percep iile i stereotipurile Societ ile. rezultatele realizate în Bulgaria. Este promovat ideea i s aib ini iative în ceea ce fac i descentraliz rii. asupra percep iei managerilor între ei . comportamente. Distan a fa de putere este cu pu in sc zut . subordona ii a teapt s fie consulta i eful ideal este cel care promoveaz ideea de leadership participativ. drepturile individului având un rol important . în general. Conform unor studii i a lor în i i. obiectivitatea. impunând atitudini. au diferite moduri în care v d realitatea. Geert Hofstede-teorii Distan a fa de putere PDI (70) M soar gradul în care membrii Bulgariei accept ca puterea s fie inegal distribu ia în societate i organiza ii. stereotipurile culturale cele mai frecvente despre managerii unguri sunt: agresivitatea. competitivitatea.

orientarea c tre tradi ie i valori de gândire. OTL ridicat semnific orientarea c tre valorile pe i o puternic etic a muncii unde recompensarea apare i excelen a. schimb rile pot fi f cute mult i orientarea spre valori vizeaz performan a recompensarea se face în func ie de performan e.Masculinitatea . Studiile IBM au eviden iat faptul c valorile femeilor sunt diferite fa de cele ale b rba ilor. Evitarea incertitudinii UAI (85) M sura în care membrii unei culturi se simt amenin a i de situa ii incerte sau comportamente neconven ionale. Puterea trebuie stratificat nivelurile superioare ale organiza iei sau guvernului. În culturile cu o OTL redus . iar i concentrat la termen lung. Capitolul 3 Mediul fizic Din punct de vedere geografic i al climei. care este un alt aspect fundamental pentru orice societate în care o serie de solu ii se g sesc.Feminitatea MAS ( 40) Aceast dimensiune se refer la distribuirea rolurilor între sexe. Bulgaria prezint o diversitate notabil . respectul pentru tradi ie mai rapid. precizia i aparen i punctualitatea sunt considerate ca fiind implicite . Pirin i Mun ii Balcani. UAI-ul ridicat indic faptul c Bulgaria elaboreaz un num r mare de reglement ri i norme. la . în Rila. cu peisaje variind de la vârfurile alpine acoperite cu z pad . i motivarea se face prin securitate Orientarea pe termen lung LTO Reflect m sura în care o societate accept sau nu dedicarea pe termen lung. pragmatismul ca urmare a efortului depus în timp.

. cu 2. dar mai extin i. precum i cu o influen mediteranean de-a lungul coastei M rii Negre. mai multe lacuri mari pe coasta M rii Negre. la dintre mun i. de-a lungul coastei M rii Negre în est. Dun rea. Exist aproximativ 260 de lacuri glaciare în Rila i Pirin. Musala. întinsul lan al Mun ilor Balcani este orientat pe direc ia vest-est de-a lungul rii. la Câmpia Danubian tipic continental mediteranean pe v ile macedoniene i (antica Moesie). Bulgaria este format din regiuni ale provinciilor antice Tracia.Rila i Pirin . Cea mai mare temperatur de pân acum a fost 46. În timpul verii.200 de lacuri amenajate. pân la puternica influen zonele joase din sudul Traciei. i de-a lungul principalului râu al Bulgariei. Precipita iile medii din Bulgaria sunt de aproximativ 630 mm pe an.925 m. cu ierni reci (cu multe precipita ii) i veri calde i uscate. temperaturile din sudul Bulgariei dep esc de obicei 40 de grade. Dealuri i coline se pot g si în sudest. înregistrat lâng Plovdiv. în sud.iar mai la est sunt mun ii Rodopului. localizate în special în sudvestul i centrul rii. în nord. mai scunzi.vremea temperat i însorit de pe coasta M rii Negre. la nord de faimoasa Vale a Rozelor. în timp ce p r ile cele mai înalte ale mun ilor Rila i Stara Planina prezint cele mai mari cantit i de precipita ii. Muntele Rila include i cel mai înalt vârf din Peninsula Balcanic . dar r mân mai sc zute pe coast . Sudvestul muntos al rii prezint dou lan uri alpine .7 grade Celsius. în nord. Moesia i Macedonia. Cela mai aride regiuni sunt Dobrogea i partea nordic de coast . Alte râuri importante sunt Struma i Mari a. Efectul de barier a Mun ilor Balcani influen eaz clima de-a lungul rii : nordul Bulgariei este ceva mai r coros i ploios decât regiunile sudice. Bulgaria are o clim temperat . Izvoarele minerale sunt abundente. i mai mult de 2.

Peninsula Balcanic î i are numele de la lan ul muntos Balkan sau Stara Planina. Mediul economic Economia Bulgariei s-a contractat dramatic dup 1989 prin pierderea pie ei sovietice. Exist depozite mari de mangan în nord-est. ajungând pân în Serbia de est. totu i. cromit i nichel sunt de asemenea prezente. plumbul. Din 1997 ara s-a aflat pe traiectoria revenirii. sau minerale neferoase precum cuprul. În 1996. incluzând rezerve vaste de lignit i antracit . În plus. sanc iunile ONU împotriva Iugoslaviei i Irakului au continuat s duc în declin economia bulgar . de care economia bulgar era strâns legat . Primele semne de revenire au ap rut în 1994. caolin i marmur . care se întinde de-a lungul centrului Bulgariei. stabilitatea macroeconomic i aderarea la UE stabilit pentru 2007. economia s-a pr bu it datorit reformelor economice s race i un sistem bancar instabil. . Nivelul de trai a sc zut cu 40%.Parcul Na ional Pirin ara de ine z c minte de minerale relativ importante. zincul i aurul. când PIB-ul a crescut i infla ia a sc zut. Bulgaria este bogat în sare. Depozite mai mici de fier. dar se a teapt s ating nivele pre-1990 pân la finalul lui 2003. argint. cre terea FDI. gips. prin cre terea PIB-ului la o rat de 4-5%.

spa iul economic global. Bulgaria exporta arme în valoare de 700-800 milioane de USD pe an. Pre edintele are dreptul s blocheze legisla ia prin trimiterea legii înapoi la Parlament. dezvoltarea rela iilor financiarvalutare) ± cât global . ales în 2001. Sectorul produc iei de arme avea atunci 115. extinderea rela iilor economice i cre terea interdependentelor dintre fluxurile comerciale. a investi iilor str ine.000 în prezent Dezvoltarea managementului interna ional este o reflectare a procesului de interna ionalizare a vie ii economice. Bulgaria î i acoper pân la 98% din necesarul de gaze naturale din importurile ruse ti. sau Narodno Sabranie. este ales pentru un termen de cinci ani. fa de 20. guvernul înc are de a face cu o rat a omajului mare i standarde sc zute de via . format din Adunarea Na ional . de investi ii i financiar-valutare la scar . reprezentarea Bulgariei pe plan interna ional i semnarea tratatelor interna ionale. Politic Pre edintele Bulgariei. de i dac o lege este votat a doua oar cu o majoritatea simpl . a pledat pentru men inerea obiectivelor economice adoptate de predecesorul s u în 1997. În ciuda faptului c prognozele economice pentru 2002 i 2003 au prezis cre tere continu în economia bulgar .000 angaja i. Rolurile principale ale Pre edintelui sunt organizarea datelor pentru alegeri i plebiscite. Adunarea Na ional are 240 de mebrii ale i pentru termeni de patru ani. Bulgaria. ca i România a aderat la Uniunea European la 1 ianuarie 2007. Este de asemenea eful Consiliului Consultativ pentru Securitate Na ional . Partidele politice trebuie s primeasc minimum 4% din votul total na ional pentru a fi reprezentate în Parlament. Acest proces s-a realizat atât prin intensificarea interna ionaliz rii ± în plan regional (integrare economic ) sau mondial (cre terea comer ului interna ional. Bulgaria are un parlament unicameral. care a impus ca mediu de existen i func ionare a firmei pia a mondial . aprobarea bugetului de i prin l rgirea acesteia. nu are drept de veto.Guvernul curent. Adunarea Na ional este responsabil pentru formarea legilor. Sub regimul comunist. care este eful de stat i comandantul ef al armatei.

Plin de veselie. actori. trimiterea trupelor în angajamente interna ionale i ratificarea tratatelor interna ionale. terenurile lui Spartacus si Orfeu au dat lumii oameni de isprava. Festivalul Trandafirilor este un festival minunat. Cultura Timp de treisprezece secole. voci mistice. declara ii de r zboi. comori tracice misterioase.stat. CAP. arti tii interpre i sau executan i de circ si scriitori participa la festivalul anual al trandafirilor. Festivalul este un concurs de frumusete ce se organizeaza doar in "Valea Trandafirilor". Carnavalul Kukeri are loc în regiunea Dupnitsa i Pernik. este un festival splendid cu masti si costume viu colorate care marcheaz începutul prim verii. 4 Riscurile în afacerile interna ionale . s rb torit în Valea Trandafirilor în apropierea ora ului Kazanluk (la poalele lantului balcanic) pe primul week-end din iunie în fiecare an.frumusete. dar si peisaje minunate. Bulgaria .leag n al culturii slave. selec ia primului ministru. Acest ritual religios mistic adduce dansatorilor sanatate si un an rodnic. Fiecare participant are propria culoare si numeroase masti acoperite cu margele. dar si cel mai misterios dansatori imbracati in costume popoulare danseaza desculti pe jaratec incins. Festivalurile bulgaresti dateaza din timpuri stravechi cand oamenii au incercat sa linisteasca fortele naturii. dansuri de foc si costume viu colorate ± folclorul bulgaresc merita sa fie vazut. Dansul focului este cel mai vechi ritual. fresce magnifice i str lucitoare. panglici i ciucuri de lân . De aceste masti sunt legati clopotei ce au ca menire alungarea spiritelor rele. Arti ti. simtit si experimentat. organizarea datelor pentru alegerile preziden iale.

ajustând estim rile ini iale. accept revizuirea deciziilor pe parcursul înf ptuirii lor. Acest mod de abordare. care survin în desf urarea activit ii productive de posibilitatea tot mai redus de a controla i men ine starea de echilibru general. Gradul sc zut de participare a for ei de munc risc s duc la o stagnare a cre terii economice într-o perioad în care Bulgaria are nevoie de venituri suplimentare pentru a sc pa de finan area de urgen . care se bazeaz pe un credit de 10 de miliarde de dolari primit de la institu ii financiare. care Noii manageri bulgari. fapt care demonstreaz c ele nu mai pot fi conduse inând cont de capacitatea de autoreglare a economiei. acest risc fiind valabil i înainte ca recesiunea s loveasc puternic ara. de concep ia clasic . în frunte cu FMI pentru a se men ine pe linia de plutire. Mul i . sl bind rezervele statului. Împrumutul primit a contribuit la stabilizarea situa iei pe moment. pornind de la noile valori ale probabilit ii ac iunii unor factori i ale atingerii obiectivelor preconizate. Cel mai semnificativ risc cu care se confrunt economia Bulgariei este legat de poten ialul s u sc zut de cre tere. reprezint o schimbare fundamental a perspectivei fa consider echilibrul ca o proprietate a proceselor economice. Pentru a reduce cheltuielile. omajul din Bulgaria a atins un nivel record în trimestrul încheiat în luna noiembrie a anului trecut.9% din PIB în 2009 i 3. Autorit ile de la Sofia s-au angajat s men in cheltuielile publice sub control astfel încât deficitul bugetar s nu dep easc 3.8% pe 2010. în condi iile în care cea mai îndatorat membr est-european a UE i-a majorat pl ile sociale.i restructureze cheltuielile sociale pentru a. a înghe at salariile din sectorul public.Procesele economice sunt caracterizate printr-o evolu ie rapid . în timp ce taxele pe vânz ri au fost majorate. ara trebuie s . îns la un pre ridicat. diversificare i instabilitate. Bulgaria. are a treia cea mai sc zut rat a ocup rii for ei de munc din Uniunea European dup Ungaria si Malta. în care criteriile esen iale sunt dezechilibrul. guvernul a eliminat primele. a redus subven iile pentru înc lzire.i înt ri poten ialul de cre tere i a reduce volatilitatea monedei sale i a ratelor dobânzii. riscul. neprev zutul. Managerii firmelor trebuie s in cont de frecven a perturba iilor.

. Sunt destul de sensibili în aceast privin . Statul poate acorda avertismente.omeri s-au pensionat anticipat. ei par s a tepte ca cealalt parte s vin cu propuneri. Cu toate acestea. f r a oferi solu ii. Acumularea de credite neperformante. banca central sau organismul de reglementare a pie elor financiare consider c activit ile unei b nci constituie o amenin are la adresa stabilit ii sistemului. y y y y CAP. Întâlnirile sunt rareori lini tite i ordonate. activit ile neadecvate sunt doar câteva dintre motivele ce pot conduce la o interven ie a statului. întâlnirile nu sunt nici pe departe relaxate în ceea ce prive te stilul i durata negocierii. iar ordinea de zi nu se respect . iar cheltuielile sociale au crescut. veniturile fiscale au sc zut. Guvernul va putea. Autorit ile pot interveni dac Ministerul de Finan e. cere reorganizarea sau na ionalizarea par ial sau total a unei b nci. pe care le vor putea na ionaliza par ial sau total. odat stabilit statutul social. for ând guvernul s finan eze bugetul din împrumuturi. dar se destind repede. 5 Negocierea interna ional a Bulgariei Comportamentul la întâlniri i negocieri Când au loc întâlniri cu reprezentan i din mai multe state puternice. de asemenea. Bulgarii sunt adesea capricio i i ridic tot felul de probleme. Ce m suri ia statul bulgar asupra riscurilor: y Autorit ile de la Sofia vor avea un control sporit asupra b ncilor. pe bulgari îi preocup ini ial onoarea na ional .Drept urmare. s suspende anumite produse oferite de b nci.

Deseori bulgarii nu reu esc s . Afacerile trebuie tratate fa -n fa . managementul general s-a divizat într-o multitudine de domenii specializate. Consultan ii i managerii Bulgariei sus in c oamenii constituie ³bunul cel mai de pre ´ al unei organiza ii. 6 Managementul resurselor umane Rela iile de munc se stabilesc prin contracte de munc . ei CAP. Cele mai obi nuite metode de selec ie a personalului interna ional sunt testele i interviurile. ei exagereaz în mod constant cu analiza. Obligativitatea înregistr rii contractului ii revine angajatorului. . de procedurile prin care se face atragerea i men inerea celor mai str lucite talente. îns adesea nu dau un r spuns direct la întreb ri. i înc pricepere. în rândul c rora se înscrie i managementul resurselor umane. locul desf respecte legisla ia bulgara în domeniu precum i ii. salariul. Succesul unei organiza ii e determinat i de calitatea resurselor umane. ur rii activit Schimbarea contractului poate fi modificat doar prin acordul p r ilor. Astfel. c ci numai în acest mod se poate stabili o rela ie bazat pe in promisiunile. în func ie de scopul urm rit. Contractul de munc trebuie sa fie in forma scris obligatoriu s con in date privind meseria sau func ia. Evit s spun nu. Din perspectiva nordicilor. Contractul trebuie s i contractul colectiv pe ramur . Plini de intentii m re e. îns improvizeaz cu i mai slabi în ceea ce prive te punerea încredere. de lung durat i popular. Adesea pesimi ti. de i energia verbal cade adesea în apatie fizic . ei vor pres ra pesimismul cu previziuni optimiste legate de afacerile ce urmeaz a fi incheiate.Procesul de negociere a bulgarilor este cel obisnuit.i sunt slabi la capitolul responsabilitate lor in aplicare.

firmele din Bulgaria sunt supuse unor reguli c ear putea duce la marirea impozitelor si taxelor.Mangementul Resurselor Umane ar putea fi definit ca un complex de m suri concepute interdisciplinar. dar i o cre tere a concuren ei interne. încadrarea. y Riscurile investitiilor sunt foarte mari deoarece piata din Bulgaria este una emergent ce poate duce la la lichiditate scazuta. . cu privire la recrutarea personalului. selec ia. Din cauza imprumutului international facut. y Faptul c managementul este axat pe îmbun t pozitiv în decursul timpului. Argumente pro intr rii în afaceri pe pia a respectiv y In Bulgaria exist o metod de promovare a investi iilor str ine bazat pe faptul c investitorii str ini au acelea i drepturi investitorii de la nivel na ional. faptul c Bulgaria este bine structurata existent în aceast regiune. stimularea material contractului de munc . Concluzii Aspecte pozitive privind managementul interna ional din Bulgaria: y În primul rând. y Mediul de afaceri bulgar este extrem de competitiv. irea tehnologiilor poate avea un efect i mulata pe cultura i politica i moral pân în momentul încet rii Aspecte negative privind managementul international in Bulgaria: y y Lipsa resurselor finaciare împiedic formarea managerilor. Ca i pozi ionare geografic ofer posibilt i obliga ii aplicabile i pentru y i mari de dezvoltare a afacerii prin pia a de desfacere în rile vecine cu o economie mai dezoltat . utilizarea prin organizarea ergonomic a muncii. caracterizat de o puternica concuren vest-european .

y Concurentza pe piata bulgara este acerba iar sansele de reusita a investitoriilor straini sunt destul de reduse. . cea mai raspandita fiind limba rusa. Cetatenii Bulgariei nu sunt buni cunoscatori ai limbilor straine. o limba cu circulatie europeana destul de redusa.y Bulgaria este membra a Uniunii Europene iar accesul in romanilor in aceasta tara se face pe baza cartii de identitate Argumente contra intrarii in afaceri pe pia a Ungariei y y Bulgarii nu sunt un popor foarte primitor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful