KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI BAHASA MALAYSIA UNTUK KEGUNAAN SEKOLAH KEBANGSAAN TAHUN 1

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 2

PENDAHULUAN

Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 3

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid Instrumen : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o

o

o

o

o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 4

KERANGKA STANDARD PRESTASI
BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 5

TAFSIRAN BAND
BAND 1 2 3 4 5 TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI PERNYATAAN BAND TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

6

TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 6

MATLAMAT KURIKULUM BAHASA MALAYSIA
Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah digubal untuk membolehkan murid berketerampilan dalam berbahasa dan boleh berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh pengetahuan, ilmu, kemahiran, maklumat, nilai dan idea serta hubungan sosial dalam kehidupan harian.

OBJEKTIF KURIKULUM BAHASA MALAYSIA
Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran Standard Kurikulum Bahasa Malaysia Sekolah Rendah berkeupayaan untuk: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. mendengar, mengecam, mengajuk dan menentukan arah bunyi persekitaran dengan teliti dan betul; mendengar, memahami, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, perkataan, frasa dan ayat dengan betul; mendengar, memahami dan memberikan respons berdasarkan arahan, pesanan dan pertanyaan dengan betul; bertutur dan berbual serta menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara dalam situasi formal dan tidak formal dengan betul secara bertatasusila; bercerita sesuatu perkara dan menceritakan semula perkara yang didengar menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila; berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila; membaca pelbagai perkataan, frasa dan ayat secara mekanis dengan sebutan dan intonasi yang betul;

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 7

ix. x. xi. xii. xiii. xiv. xv. xvi. xvii. xviii. xix. xx. xxi. xxii.

membaca, memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul; membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul; membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. membaca pelbagai bahan bacaan bagi memperkaya kosa kata dan maklumat untuk memupuk minat membaca; melakukan aktiviti pramenulis dengan betul; menulis secara mekanis dengan betul dan kemas; membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul; menulis imlak dengan tepat. mencatat dan menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun; menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul; mengedit dan memurnikan hasil penulisan; menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diperoleh daripada pelbagai sumber; menggunakan sistem bahasa yang betul dalam pertuturan, pembacaan dan penulisan; dan menghayati dan mengamalkan nilai murni, bersikap positif, semangat patriotik dan kewarganegaraan melalui aktiviti berbahasa.

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 8

BAND
1 2 3 4

PERNYATAAN STANDARD
Mengetahui asas mendengar-bertutur, membaca dan menulis. Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis. Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul. Memahami, menaakul dan memberikan respons/menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat. Memahami, menaakul dan menilai sesuatu perkara daripada pelbagai sumber yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila.

5

6

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 9

BAND
1 Tahu

PERNYATAAN STANDARD
B1 Mengetahui asas mendengarbertutur, membaca dan menulis.

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1 DL1 Mengecam, mengajuk dan mengesan bunyi yang didengar

B1 DL1 E1 Mengajuk bunyi yang didengar B1DL1 E2 Menentukan arah bunyi yang didengar

B1 DB1 Membunyikan huruf, mengeja suku kata dan membaca perkataan

B1 DB1 E1 Membunyikan huruf vokal dan menamakan konsonan BI DB1 E2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dan tertutup B1 DB1 E3 Membaca perkataan yang terdiri daripada kata nama

B1 DT1 Menulis huruf, suku kata dan perkataan. DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012

B1 DT1 E1 Menulis huruf, suku kata dan perkataan

10

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 11

BAND
2 Tahu dan Faham

PERNYATAAN STANDARD
B2 Mengetahui dan memahami perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

DESKRIPTOR

EVIDENS

B2 DL1 Mendengar, menyebut dan memahami perkataan

B2 DL1 E1 Mendengar dan menyebut perkataan yang mengandungi diftong dan vokal berganding B2 DL1 E2 Memahami perkataan yang didengar dan dinyanyikan

B2 DB1 Membaca dan memahami perkataan serta ayat

B2 DB1 E1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung B2 DB1 E2 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung

B2 DT1 Menulis perkataan dan ayat dengan betul serta memahaminya

B2 DT1 E1 Menulis dan memahami perkataan B2 DT1 E2 Menulis dan memahami ayat tunggal yang mengandungi kata nama am, kata nama khas dan tanda baca (Huruf besar dan noktah)

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 12

BAND
3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD
B3 Mengetahui, memahami dan memberikan respons terhadap perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3 DL1 Mendengar dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan B3 DB1 Membaca ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul serta memahaminya

B3 DL1 E1 Memberikan respons secara lisan dan / atau gerak laku terhadap arahan, soalan dan pesanan B3 DB1 E1 Membaca ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar serta sebutan dan intonasi yang betul B3 DB1 E2 Membaca dan memahami ayat tunggal dan ayat majmuk

B3 DT1 Mencatat maklumat yang difahami

B3 DT1 E1 Mencatat maklumat daripada pelbagai sumber

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 13

BAND
4 Tahu, Faham, Boleh Buat dengan Beradab

PERNYATAAN STANDARD
B4 Mengetahui , memahami dan memberikan respons terhadap maklumat yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul

DESKRIPTOR

EVIDENS

B4 DL1 Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang betul dalam pelbagai situasi

B4 DL1 E1 Berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa yang betul B4 DL1 E2 Berkomunikasi secara lisan menggunakan kata panggilan yang betul secara bertatasusila B4 DL1 E3 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul secara sopan

B4 DL2 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan sebutan dan intonasi yang betul B4 DB1 Membaca, memahami dan menyatakan maklumat daripada bahan yang sesuai

B4 DL2 E1 Menyampaikan cerita yang sesuai dengan sebutan dan intonasi yang betul

B4 DB1 E1 Membaca, memahami dan menyatakan maklumat yang tersurat daripada bahan yang sesuai

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 14

B4 DT1 Mencatat maklumat dengan betul

B4 DT1 E1 Mencatat pelbagai maklumat dengan betul menggunakan bahasa yang santun

BAND
5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

PERNYATAAN STANDARD
B5 Memahami, menaakul dan memberikan respons / menyampaikan sesuatu perkara yang didengar-ditutur, dibaca dan ditulis dalam pelbagai situasi dengan betul dan tepat

DESKRIPTOR

EVIDENS

B5 DL1 Menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat B5 DB1 Membaca, memahami dan menaakul untuk memindahkan maklumat dengan tepat

B5 DL1 E1 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan tepat B5 DB1 E1 Memahami dan memindahkan maklumat daripada bahan grafik dan bahan bukan grafik B5 DB1 E2 Memahami dan menilai maklumat daripada bahan grafik menggunakan perkataan berimbuhan akhiran -an dan -i

B5 DT1 Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat.

B5 DT1 E1 Menyampaikan pelbagai maklumat secara bertulis dengan tepat menggunakan bahasa yang santun B5 DT1 E2 Menghasilkan penulisan yang sesuai secara

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 15

terkawal menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK

BAND
6 Tahu, Faham Dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

PERNYATAAN STANDARD
B6 Memahami, menaakul dan menilai sesuatu perkara daripada sumber yang didengarditutur, dibaca dan ditulis dengan bertatasusila

DESKRIPTOR

EVIDENS

B6 DL1 Bercerita tentang perkara yang mengandungi nilai murni yang dapat mempengaruhi khalayak B6 DL2 Berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat secara bertatasusila

B6 DL1 E1 Menyampaikan cerita yang mengandungi nilai murni dengan penuh keyakinan, kreatif dan mempengaruhi khalayak B6 DL2 E1 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan tepat secara bertatasusila menggunakan bahasa yang sesuai

B6 DB1 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan sastera dan bukan sastera B6 DT1 Menghasilkan karya yang sesuai DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012

B6 DB1 E1 Bercerita atau menyampaikan maklumat yang dibaca secara bertatasusila menggunakan kosa kata yang luas dan tepat B6 DT1 E1 Menghasilkan karya kreatif dalam bentuk

16

yang dapat mempengaruhi khalayak B6 DT2 Mengedit hasil penulisan dari segi bahasa

cereka dan puisi yang bertatasusila menggunakan gaya bahasa yang menarik B6 DT2 E1 Mengedit hasil penulisan dari segi ejaan

DSP B Malaysia SK Tahun 1 5 Januari 2012 17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful