KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

DOKUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
STANDARD PRESTASI MATEMATIK TAHUN 1

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara."

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

2

PENDAHULUAN
Dokumen Standard Prestasi bagi mata pelajaran Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) dibina sebagai panduan untuk guru menambahbaik Pentaksiran Sekolah sejajar dengan pelaksanaan Pentaksiran Rujukan Standard.

Pentaksiran Rujukan Standard merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

3

TAFSIRAN
o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. Standard ialah satu pernyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. Standard Prestasi ialah pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). Pertumbuhan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Deskriptor ialah pernyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai. Evidens Murid Instrumen : : Pernyataan yang menerangkan tentang bagaimana murid melaksanakan apa yang dia tahu dan boleh buat berdasarkan deskriptor. Bahan atau apa-apa bentuk bukti yang dapat ditunjukkan oleh murid yang melaksanakan sesuatu tugasan dalam bentuk produk atau proses seperti foto, grafik, artifak, laporan dan lain-lain.

o

o

o

o

o

Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis, ujian secara lisan, demonstrasi, ujian amali.

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

4

KERANGKA STANDARD PRESTASI
BAND 1 2 3 4 5 6 Tahu Tahu dan Faham Tahu, Faham dan Boleh Buat Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali STANDARD

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

5

TAFSIRAN BAND
BAND 1 2 3 4 PERNYATAAN BAND TAHU TAHU DAN FAHAM TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB TERPUJI TAHU, FAHAM DAN BOLEH BUAT DENGAN BERADAB MITHALI TAFSIRAN Murid tahu perkara asas, atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab, iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru, dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, serta tekal dan bersikap positif. Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.

5

6

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

6

MATLAMAT KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN
Pendidikan Kesihatan membolehkan individu mengawal kesihatan diri, keluarga, masyarakat dan persekitaran menerusi pengetahuan, kemahiran, amalan gaya hidup sihat dan bersikap positif untuk mencapai kesejahteraan hidup serta jangka hayat panjang yang berkualiti.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN
Kurikulum Standard Sekolah Rendah bagi mata pelajaran Pendidikan Kesihatan membolehkan murid: 1 Mempertingkatkan pengetahuan, sikap dan amalan kesihatan diri, keluarga, masyarakat serta persekitaran. 2 Mempamerkan kemahiran mencegah masalah kesihatan dan penyakit. 3 Menguasai keupayaan bagi menghadapi dan menangani masalah serta isu berkaitan dengan kesihatan.

OBJEKTIF KURIKULUM PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 1
Pada akhir pembelajaran, murid dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan amalan : 1 Menjaga kebersihan tubuh badan 2 Mengambil makanan dan minuman yang cukup, bersih serta selamat 3 Mengenali ubat 4 Mengurus emosi 5 Menghormati diri, ibu bapa, ahli keluarga dan orang lain 6 Menjalin perhubungan yang sihat dan berkekalan 7 Mencegah jangkitan penyakit berjangkit 8 Menjaga keselamatan diri di rumah, sekolah, taman permainan dan tempat awam

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

7

BAND
1

PERNYATAAN STANDARD
Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

2

Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental, kesihatan dan keselamatan diri emosi dan sosial serta

3

4

Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran Mempunyai kemahiran berkomunikasi, empati dengan orang lain dan berupaya mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat

5

6

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

8

BAND 1 Tahu

PERNYATAAN STANDARD B1 Mempunyai pengetahuan tentang asas kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

DESKRIPTOR

EVIDENS

B1D1 Mengetahui aspek fizikal lelaki dan perempuan B1D2 Mengetahui jenis makanan harian

B1D1E1 Mengenal bahagian tubuh seperti kepala badan, tangan, kaki dan genital B1D2E1 Menamakan jenis makanan harian mengikut waktu makan B1D3E1 Mempamerkan perasaan yang dialami seperti gembira, sedih, takut, marah dan malu B1D4E1 Mengenal pasti ahli dalam keluarga/penjaga

B1D3 Mempamerkan perasaan yang dialami B1D4 Mengetahui ahli dalam keluarga/penjaga B1D5 Mengetahui aspek keselamatan diri

B1D5E1 Mempunyai maklumat untuk menghubungi ibu bapa / penjaga untuk menangani aspek keselamatan diri

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

9

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

2 Tahu dan Faham

B2 Memahami aspek kesihatan fizikal, mental, emosi, sosial dan persekitaran

B2D1 B2D1E1 Melakukan penjagaan kebersihan Menjaga kebersihan diri seperti kebersihan kepala, badan, tangan, kaki, kuku, gigi dan diri, pakaian dan alatan keperluan genital B2D1E2 Menjaga kebersihan pakaian B2D1E3 Menjaga kebersihan alatan keperluan diri seperti sikat, berus gigi, tuala, pakaian dalam, peralatan makan dan minum

B2D2E1 B2D2 Memahami pemakanan yang bersih Menentukan ciri-ciri makanan yang bersih dan selamat dan selamat

B2D3 Memahami aspek kekeluargaan

B2D3E1 Menyatakan peranan diri sendiri dan ahli dalam keluarga/penjaga

B2D4 Memahami persekitaran

aspek

B2D4E1 keselamatan Mengenal pasti situasi yang tidak selamat B2D4E2 Mengenal pasti barangan yang merbahaya

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

10

BAND 3 Tahu, Faham dan Boleh Buat

PERNYATAAN STANDARD B3 Memahami kepentingan dan boleh mengurus penjagaan diri, pengurusan mental, emosi dan sosial serta kesihatan dan keselamatan diri

DESKRIPTOR

EVIDENS

B3D1 Mengurus penjagaan kebersihan pakaian dan alatan keperluan

B3D1E1 diri Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri dan melakukannya dengan cara yang betul dan pada masa yang betul B3D1E2 Memahami kepentingan menjaga kebersihan pakaian dan melakukannya dengan cara yang betul B3D1E3 Memahami kepentingan menjaga kebersihan alatan keperluan diri dan melakukannya dengan cara yang betul

B3D2 B3D2E1 Mengurus pengambilan pemakanan yang Mengambil makanan dan minuman yang bersih, berkhasiat, cukup dan selamat bersih, berkhasiat dan mencukupi B3D2E2 Mengambil makanan yang sesuai mengikut waktu makan B3D2E3 Menyimpan makanan dan minuman dengan cara yang betul B3D3 Memahami jenis-jenis ubat DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012 B3D3E1 Menamakan pelbagai jenis ubat dan menyatakan tujuan ubat tersebut digunakan

11

B3D4 B3D4E1 Mempamerkan secara positif perasaan Meluahkan perasaan mengikut situasi dan kepada individu-individu yang sesuai mengikut situasi B3D4E2 Menyatakan asas keperluan emosi B3D5 Memahami hubungan kekeluargaan B3D5E1 Menghormati ahli keluarga/penjaga, memahami hubungan serta mampu menceritakan keistimewaan diri sendiri dan ahli dalam keluarga

B3D6 Mengetahui penyakit berjangkit

B3D6E1 Mengenal pasti penyakit berjangkit yang berkaitan dengan kulit, tangan, kaki, mulut, demam selsema dan jangkitan cacing

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

12

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

4 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab

B4 Boleh memperkembangan aspek penjagaan diri serta pengurusan mental, emosi dan sosial terhadap keluarga dan masyarakat serta memainkan peranan mengawal aspek kesihatan dan keselamatan persekitaran

B4D1 Menjelaskan kepentingan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan

B4D1E1 Menjelaskan akibat jika tidak prihatin terhadap penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan

B4D2 Memahami tata cara pengambilan ubat

B4D2E1 Mengenal pasti ciri-ciri ubat membahayakan kesihatan

yang

boleh

B4D3 Memahami adab perhubungan

B4D3E1 Menjalin hubungan dan memahami batas hubungan dengan ibu bapa/penjaga, ahli keluarga, rakan sebaya dan individu lain B4D3E2 Mengenal pasti perbuatan buli, pembuli dan mangsa

B4D4 Memahami aspek mengawal kesihatan persekitaran

B4D4E1 Memahami berbahaya

kuman

sebagai

organisma

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

13

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

5 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji

B5 Mempunyai kemahiran B5D1 berkomunikasi, empati dengan Mengamalkan penjagaan kebersihan orang lain dan berupaya diri, pakaian dan alatan keperluan mengendalikan emosi dalam mengurus hidup secara positif dan sihat B5D2 Menyedari kepentingan pengambilan ubat

B5D1E1 Mengamalkan penjagaan kebersihan diri, pakaian dan alatan keperluan dan memastikan aspek ini juga menjadi amalan keluarga, rakan sebaya dan individu lain B5D2E1 Mengingatkan diri, keluarga, rakan sebaya dan individu lain akan kepentingan ubat dan akibat penyalahgunaannya B5D2E2 Menyatakan kepentingan mengikut preskripsi

mengambil

ubat

B5D3 Mengurus perasaan mengikut situasi

B5D3E1 Menyuarakan dan membezakan antara kehendak dan keperluan B5D4E1 Menerangkan cara kuman dan penyakit berjangkit merebak

B5D4 Menerangkan tentang cara kuman dan penyakit berjangkit merebak

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

14

BAND

PERNYATAAN STANDARD

DESKRIPTOR

EVIDENS

6 Tahu, Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali

B6 Mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran kehidupan seharian, meningkatkan literasi kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat

B6D1 Memperkembangkan aspek mengawal kesihatan persekitaran untuk mengurus hidup yang sihat

B6D1E1 Menceritakan cara-cara mengawal kuman dan penyakit berjangkit daripada merebak B6D1E2 Menunjukkan cara memohon bantuan ketika keluarga, rakan sebaya dan individu lain mengalami masalah kesihatan, kecederaan dan kecemasan

B6D2 Menjaga perhubungan dan menangani risiko dalam perhubungan

B6D2E1 Mengamalkan sikap kerjasama dan berkongsi B6D2E2 Bertindak dengan cara yang positif untuk menghadapi dan menangani buli

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

15

DSP Pendidikan Kesihatan Tahun 1 5 Januari 2012

16

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful