CATHERINE PONDER LEGILE DINAMICE ALE PROSPERIT II Volumul I The

Dynamic Laws of Prosperity Copyrightc 1962 by Pretince-HaH, Inc.
Copyright transferred to Caiherine Ponder, 1984 Revised by Cuthcrine Ponder AII rights reserved Copyright c 2002 Hditura I-eda Toate drepturile pcnlru edi ia in limba roman suni rezervate exclusiv

Editurii Leda
Editura Leda C. P. 2034, O.P. l , 3400 Cluj -Napoca Tel. /fax 0264/426835

Descrierea CIR a Bibliotecii Na ionale H Romaniei PONDEK, CATHERINE
Legile dinamice ale prosperit ii / Catherine Ponder; trad.; Ligia Musta ea- ClujNapoca: Fditura Leda. 2002 VD]. I, 13.5 X 20 cm ISBN 97399588 -4-2 V oi. I: Le gil e fu nd a men tal e al e pr os pe rit i i20 02 -1 76 p IS B N 97 399 58 850

1

. Musla ea. Ligia (trad.) 159.923.2 SBN: 973-99588-4-2; ISBN: 973-99588-5-0 [vot. I]

.SBN: 0-87516-551-6 [edi ia americana, DeVorss & Company]

Legile dinamice ale prosperit ii de Catherine Ponder
Cuprins INTRODUCERE... 3
Pentru tine este praf de aur in aer! Na terea modului de gandire care aduce prosperitate 4 Comis-voiajorul cu atingerea de aur 4 Legile prosperit ii
Cum au func ionat legile pentru al ii Prosperitatea aduce un nou aspect si o nou s n tate

intreaga ta perspectiv se schimb Comis-voiajorul avea dreptate S

ADEV RUL OCANT DESPRE PROSPERITATE 10
Trebuie s dore ti prosperitatea 11 S r cia este un p cat 11 Prosperitate este mo tenirea ta divin 12 Succesul este divin menit 13 Biblia este un text despre prosperitate 15 De ce s r cia nu este spiritual 16 Atitudinea corect va pl ti facturile tale 17 Cum s i i stabilizezi finan ele 20 Leg tura dintre gandire si surs 20 Succesul ador atitudinea prosper 21

LEGEA FUNDAMENTAL A PROSPERIT II 23
Legea legilor 24 Nu po i primi ceva f r s dai nimic 25 intotdeauna po i s dai ceva 25 Radiaz si vei atrage 27 Preg tirea mental e primul pas 29 Fii ferm cu privire la bun stare 30 Tu e ti magnetic 31 Pa ii exteriori vor fi mai u ori 32 Elibereaz substan a ta z vorat 32

LEGE A PROS PERI T II PRIN VACU UM34
Las ceea ce este lipsit de importa n s se duc 34 For meaz un vac

2

m pe nt r u s natate Iertarea este r spunsul O tehnic de iertare Eliberarea este magnetic Folose te ceea ce ai la indeman Ridic ochii! in fa a prosperit ii P e te cu dreptul F loc pentru binele t u

LEGEA CREATIV A PROSPERIT

II

Dorin a puternic este un motor al succesului A terne- i dorin ele pe hartie Prosperitatea este un rezultat planificat O formul de prosperitate Scrie-i o scrisoare lui Dumnezeu F o list zilnic Mul i oameni folosesc aceast metod Scrie ingerului lor Notele scrise achit notele de plat Vai celor ce scriu despre necazurile lor Ca tig controlul asupra trecutului i viitorului t u Aceast metod este atotputernic !

LEGEA PROSPERIT

II PRIN IMAGINA IE

Istoria dovede te puterea imagina iei Succesul este mai intai creat mental Persist in zugr virea succesului Puterea unui plan director Rezultatele ob inute printr-o roat a norocului Cum s faci o roat a norocului Napoleon a folosit legea imagina iei Aceasta i i schimb cursul gandirii F un carnet de noti e pentru dorin ele tale Imagineaz in detaliu Imagineaz constant Cum s imaginezi f r egoism Imagineaz succesul in problemele de familie Imagineaz succesul in problemele financiare Imagineaz pentru c l tori Imagineaz frumuse ea i bun -starea Imagineaz - i adev ratele tale dorin e

LEGEA PROSPERIT

II PRIN COMAND

Tu porunce ti prin cuvinte Afirma iile sunt forme de comand Tu i i creezi lumea prin cuvintele tale Porunce te binelui t u s apar Afirma ii care sunt folositoare in munca ta Afirma iile aduc rezultate pline satisfac ii Aceasta lege nu este nou Afirma iile pot s i i rezolve problemele Afirma iile pot func iona minunat Asociaz -te cu altul in a afirma A terne pe hartie afirma iile tale Afirm - i drumul spre s n tate Afirma iile fascineaz i inspir

LEGEA PROSPERIT

II PRIN SPORIRE

Gandul despre sporire schimb cursul Tu folose ti intotdeauna legea cre terii i a descre terii

3

sursa banilor MUNCA .UN CANAL PUTERNIC PENTRU PROSPERITATE Atitudinea poate face diferen a Munca este divin Circumstan ele tale actuale au un scop Perfecta ta atitudine fa de munc Ce ai de f cut în leg tur cu insatisfac ia? Direclioneaz .i situa ia prezent Elibereaz -te de critic Ia un nou av ânt în viata LEGE A ANTI C A PROS PERI T II 140 Legea 4 .indreapt spre al ii gandul sporirii Acord .i energiile spre o intiS Exist un r spuns Adev rata ta munc se afl chiar în fa a ta A teapt schimb rile în mai bine Tehnica satur rii Valorific .i ie gandurile de prosperitate Evit s vorbe ti despre timpurile grele Gande te prin idei "de bog ie" Dep e te dezam girea si c derea Evit graba Elibereaz -te de gandurile meschine F din legea cre teri i noul t u orizont ATIT UDIN EA PRO SPE R FA DE BANI Banii sunt divini Ve tile bune despre bani Apreci erea banilor i i poate aduce prosperitate Regula de aur a prosperit ii Cum s faci banul s fie servitorul t u Renun la atitudinile contradictorii Roag -te cu privire la problemele tale financiare. Cum sa realizezi bani Substan a.

ti c a pr os peri t ii si c u m f unc i on eaz ea 141 Cea mai c apti v ant pov est e des pr e pr os peri t at e di n t oat e ti mpuril e! 143 Prosper. vindecat si protejat 144 De ce prac tica este o prot ec ie în fa a exp erie n el or neg ative 145 Rez ultat e pros pere prin dep ire 5 .

rezis ten ei fa dcze ciuia l 146 Zeci uiala adu ce spor fina ncia r clar 148 Zeci mala aduce mai mult armonie rela iilor 151 Zecimal a aduce pace a min ii 152 Lec ia amar despre prosperi tate a evreilor 152 Ce s-a întâmpl at cu cei ce s-au oprit din a da zeciuial a 154 A da o zecime din venitul brut sau net 156 E f oart e i mp ort ant unde dai 157 De c e of r andel e pot duc e 6 .

s n tat e i bog ie 161 Legil e funda ment ale ale prosp erit i i care i i pot aduce bog ii Pentru tine este praf de aur în aer! Aceast carte este rezultatul 7 . î n ti mp c e z eci ui al a duc e l a pros perit ate 157 Dar în leg tur cu a da în scopuri caritabil e? 159 Puterea prosper a secretul ui.a s r ci e. eliber ri i i direc io n rii darului 160 Cea mai bun investi i e o po i face în pace.

cu fiul meu de intre inut. boal . nim nui n-ar trebui s i plac . am g sit multe c r i ce con in diferite idei despre succes. a fi dat orice s fi tiut despre puterea gandirii orientate spre prosperitate. nu m puteam complace in c dere. I n cele din urm . can d era m in cea mai gre a situ a ie 8 . avand un b ie el de crescut i de educat. Nim nui nu-i plac perioadele de recesiune i nim nui nu-i place s tr iasc in s r cie .i intr-adev r. Vreme de cincisprezece ani am incercat s g sesc o carte de acest fel.catorva perioade recente de recesiune i al multor ani de via in s r cie. Dar. dar in nici una nu am g sit un set compact de legi simple pentru atingerea succesului. P rea c intreaga lume era impotriva mea i tot ce f ceam mergea prost. Cum nu aveam o preg tire profesional i mijloace de subzisten . Trebuia s reu esc de dragul lui. la fel ca i al me u. in timpul acelor ani in care am r scolit standurile de c r i. singur tate. O vreme am trecut prin depresie. Am inceput s caut o astfel de carte dup ce am r mas v duv . lipsuri financiare i un sentiment al c derii totale.

am inv at des pre pute rea gan dul ui ca un instru ment al succes ului sau al e ecul ui. fizi c i fina ncia r.din pun ct de ved ere em o io nal. Am inv at c 9 . A m in eles c e ecul este in mod funda mental rezulta tul gandiri i orienta te spre e ec.

Dup perioadele de recesiune i anii de lips un nou termen s-a n scut "gandirea care aduce prosperitate". o via personal mai fericit . s n tatea yi bog ia în lumea ta. Aceast carte arat in mod simplu. indiferent dac sunt legate de imbun t irea s n t ii. deslu it. in mod esen ial i i d puterea de a. prosper . capitol cu capitol. plin de succes. vei incepe automat s dezvol i puterea modului de gandire care aduce prosperitate i. cre terea bun st rii financiare. fericit . in plus. Prosperi în m sura în care experimentezi pacea. mai multe studii sau c l torii. cum modul de gandire care aduce prosperitate a ajutai oamenii de toate condi iile s experimenteze aceste rezultate. Gandirea orientat spre prosperitate inseamn mult. a reu i.folosir ea corect a min ii poate fi cheia spre o via s n to as . cursul a inceput s se schimbe! Na terea modului de gândire care aduce prosperitate A i auzit mult in ultimii ani despre gandirea pozitiv . Cuvantul "a prospera" inseamn "a inflori. aproape la fel de u or. vei incepe s culegi recolta rezultatelor 10 . va ar ta cum modul de gandire care aduce prosperitate va face acela i lucru i pentru tine! Citind aceast carte. a experimenta situa ii favorabile". Imediat cum am deprins acest minunat secret al succesului. a-i merge bine. sau o via spiritual mai profund .i implini visurile.

de i poat e nu era con tient de ea. un com isvoia jor a folo sit pute rea mod ului de gan dire care adu ce pros peri tate.pros pere . Cand oameni i il intreba u "Cum ii merge afacere a?" el le d dea mereu un 11 . Comisvoiajor ul cu atingere a de aur C u ani in urm a.

Legile prosperit ii in timpul primului meu an de preo ie.pentru toate categoriile de oameni! Cuvantul "dinamic" are aceea i r d cin cu cuvantul "dinamit ". Ceea ce este puternic tinde s te scoat din rutin ! O "lege" este un principiu care func ioneaz . Dup o vreme. cu o rapiditate care i i taie respira ia. i. de cate ori numele s u era adus in discu ie. aceste idei au func ionat . una din cele mai severe perioade de recesiune de la cel dea! fl-lea R zboi Mondial a lovit aceast ar . Ceea ce este dinamic este puternic. pentru c exist praf de aur in aer!" Pentru el p rea cert s fie a a fiecare intalni re insemn ao vanzare. oamenii spuneau intotdeauna: "Da. plin de for plin de energie i duce spre schimbare. ir William 12 . Atunci aceste legi dinamice ale prosperit ii au inceput s se inchege. tot ceea ce atinge se transform in aur".r spun s standar d: "Aface rea este minun at . Membrii congrega iei mele au inceput s solicite conferin e despre modalit i concrete de a dep i aceast perioad dificil .

de ordine in gandirea. unu l dint re pri mii cerc et t ori ai legil or natu rii. emo iile. 13 . a subliniat cu mul i ani in urm c o "lege" este o regul stabilit a ac iunii. ir Isaa c Ne wto n. trupurile. binecunoscut autor de legi. Oamenii care experimenteaz limitarea tocmai de asta au nevoie . Cuvantul "lege" sugereaz de obicei o dorin de ordine. S tr l ucit ul om de tiin .Blackstonc. a spus odat c exis t un set de legi natu rale pent ru lumea fizic . problemele financiare i in toate fazele vie ii lor.

neutraliza. dou secretare au fost pl tite mai bine. lisus le cuno t ea i le folosea consta nt. Aceste înalte legi mental e i spiritu ale sunt atât de putern ice încât pot fi folosite pentru înmul i. una fiind promovat . Cum au func ionat legile pentru al ii In decurs de o s pt man de la prima conferin .Dar hai s merge m mai departe : Exist i legi mental e i spiritu ale. Un agent de burs a anun at curand c avea tranzac ii 14 . mai înalte. ele produc adesea rezultate care par miraculoase în plan fizic. decât acelea folosit e de obicei în planul fizic al vie ii. sau chiar schimba legile naturii! Când aceste legi înalte mentale i spirituale sunt folosite de mintea uman .

veniturile Iui crescuser de patru ori fa de suma obi nuit . de i mai tarziu. O fe me ie car e era va nz toa re la un ma gaz in uni ver 15 . Venitul s u a urcat vertiginos la 2000 de dolari pe lun . p rea doar normal. a c rui afacere era afectat de recesiune. ap ruse i ii inmanase un cec pentru o investi ie de 200000 de dolari! La o lun dup ce invocase cu aten ie modul de gandire care aduce prosperitate. Un avocat care avea ca[iva clien i din industrie in grev sau cu activitatea intrerupt . Un client pe care el nu-l v zuse de ca iva ani. a anun at c pentru el recesiunea se incheiase brusc. ceea ce la momentul respectiv p rea o cre tere spectaculoas . de i majorit ii colegilor lui de breasl le mergea r u. a anun at c a primit o comand nea teptata in val oar e de 45 00 de dol ari. dup ce el i-a insu it modelul de gandire care aduce prosperitate. Agentul unui produc tor de o el.mai mari decat sperase vreodat .

dintre to i cei 16 . dup ce aceast femei e incep use s se gande asc cu aten i e la prosp eritate . To i colegi i ei de munc vorbe au i se gande au la timpu rile grele.sal car e ave a pes te o sut de ang aja i. La sfar it ul lunii.

Un inginer constructor a primit un nou contract pentru o construc ie de 15. Ceilal i angaja i decretaser vremuri grele atr gandu. O familie care dorea eliberarea de datorii a mo tenit deodat o frumoas sum de bani. Un angajat guvernamental a primit o m rire de salariu ce era de mul i ani in discu ie in Congres. suma a fost pl tit rapid. Pro spe rita 17 . toate f r nici un folos. Cand i el s-a decis s gandeasc in termeni prosperi despre sine i cel ce-i era dator. a fost uimit de cat de repede a pl tit creditorul. incluzand folosirea de scrisori nepoliticoase. Proprietarul unei companii de electricitate avea un client care ii datora 750 de dolari. dup ce lucrase la o construc ie de un milion i jum tate de dolari. Dup ce a inceput s gandeasc la cel care ii datora bani ca la unul prosper. Un cuplu a primit o excursie pl tit integral in str in tate!Acestea sunt doar cateva exemple ale puterii modului de gandire care aduce prosperitate.i rezultate pe m sur .100 de angaja i. a fost singur a din magazin care a primit un cec drept comision pentru vanz ri mai mari decat norma ei in acea lun . Un angajat al unei companii telefonice a primit i el o m rire de salariu ce-i fusese promis cu luni in urm . Un bijutier avea un datornic pe care incercase s il fac sa pl teasc prin toate mijloacele pe care le cuno tea.5 milioane de dolari.

C on fe re n ii nd s pt m an al de sp re mod ul de ga n di re ca re ad uc e 18 .tea adu ce un nou asp ect io nou s n ta teD ar a par mai mult decat re zu lta te fi na nc ia re.

au disp rut treptat. senin tate i pace a min ii. Unui om de afaceri i se spusese mul i ani c avea o stare proast a inimii. ce trebuia menajat constant. infrangere a fost inlocuit de unul de st panire. Aspectul dec zut al depresiei i descuraj rii a fost inlocuit de un aspect de succes. Aspectul de ruin . autoritate. Era minunat s observi! Pentru mul i oameni a ap rut i o nou s n tate fizic i mental . am inceput s in eleg c oamenii care frecventau incepuser s infloreasc in exterior printr-un "nou aspect" .pr os pe rit ate. fericire i stabilitate anterior inexistente. atat con tiente cat i subcon tient. victorie. el este mai fericit i mai s n tos ca niciodat . incredere in sine i fericire interioar . Dup un timp. Tensiunile.un aspect de pace interioar . O casnic din grup frecventase ani de zile doctori care nu ii g siser nici o disfunc ie organic . Acum. echilibru. Ca iva oameni cu probleme nervoase i-au g sit o nou s n tate. incepand s aplice modul de gandire care aduce prosperitate la fiecare niveJ al vie ii lui. incepand s practice cu aten ie modul de ga ndi r e car 19 . ca iva ani mai tarziu. el i-a relaxat tot mai mult mintea i corpul. doctorul a spus c problemele sale cardiace anterioare disp ruser .

e a duce pr os perit at e. ea a i nce p ut s se ga nd ea sc m ai iu bit or la cei lal iin cl usi v la so ul ei! N ou a ei ati tu di ne de ap re cie re i-a da t 20 .

Ca tigandu. iar Junghiurile i durerile ei au disp rut cand fericirea a p truns in toate sectoarele vie ii ei.i aceste speran e victorioase. incat i-a g sit preocup ri in lumea din jurul ei Ceea ce a condus-o spre o via mai fericit . O casnic i un oni de afaceri. au g sit o nou speran in practica modului de gandire care aduce prosperitate. mai echilibrat . au fost capabili s inceap rezolvarea i dizolvarea ostilit ilor i conflictelor interioare. ce ii lipsise din partea so iei lui de mul i ani. nefericit . întreaga ta perspectiv se schimb O femeie de afaceri. Noul lui succes profesional a adus c sniciei lor fericirea i satisfac ia care le lipsise mul i ani. a devenit atat de interesat de legile prosperit ii.lui un sentiment de acceptare. C atev a c s nici i au fost salv 21 . singur . S n tatea acestei femei s-a imbun t it atat de mult incat curand ar ta cu ani de zile mai tan r . Alcoolismul lor a disp rut trep tat. Au inceput s in eleag c problemele lor legate de alcool pol fi dep ite. a c ror inclina ie secret spre alcool devenise o problem . care a avut multe tentative de sinucidere. Discu iile despre sinucidere au incetat. Ceea ce i-a dat un sentiment de incredere in sine care s-a reflectat in noul succes al muncii lui.

ate. in caz ul unu i cupl u divor a t. 22 . un partene rul s-a intors i s-au rec s t orit. umj dup dou ze ci de ani de v duvi e. dup ce unu l sau altu l dint re so i a ince put s inv oce ace ste legi ale pro sper it i i. nec s t orite. Cateva persoa ne singure . s-au c s tor it fericit.

Ca rezultat al succesului mare al lec iilor despre prosperitate. porne te cu aceast stare de spirit: "Exista praf de aur în 23 . unii studen i mi-au venit in ajutor: Un om de afaceri m-a rugat s tip resc cartea. in scurt timp nu i -a mai displ cut. Ei declar c omul i i formeaz lumea lui din abundenta. un agent de burs i-a dat titlul. dup ce a incepu ts foloseasc aceste idei.U n om de afaceri care i i detesta se intotde auna munca a doban dit. Comis-voiajorul avea dreptate Comis-voiajorul avea dreptate! Exist praf de aur in aer -pentru tine.i c este praf de aur pretutindeni. indiferent care este starea actual a vie ii tale. nelimitatasubstan din interiorul i din jurul s u. incepand s cite ti aceast carte. la care fiecare om are acces nelimitat. care. tiind c in aer este praf de aur . cuvintele i ac iunile lui. A a c hai s trecem la fapte cu incredere. Psihologii i metafizicienii tiu despre praful de aur. pentru mine. prin gandurile. pentru fiecare! Oamenii de tiin recunosc c exist praf de aur in aer pentru c ei declar c universul nu este compus din nimic altceva decat din substan radiant sau eter. o noua perspectiv asupra muncii lui. emo iile. iar un consultat in rela ii cu publicul a g sit un consilier literar i un editor pentru carte.

î nce p ac u m s as imi lez ac est au r din ae r. at e nt i cl ar. i chi ar ac um înc ep s ex pe ri me nte z rez ult ate le pr afu lui de 24 . Printr-un mod de gândire care aduce pr os perit at e.pentru mine.aer .

au r!" A cu m s tre ce m rapid la captivantele pagini ce urmeaz . Conwell a subliniat acest lucru in faimoasa Iui conferin "P manturile cu diamante'': Spun c tu trebuie s fii bugat. nenum ra i. Cathenne Ponder ADEV R UL OCA NT DESP RE PROS PERI TATE -Capitolul 1Adev rul ocant despre prosperitate este c e ocant de drept. nu ai dreptul sa fii s r ac. din care ve i inv a captivantele secrete ale altora. in loc s fie ocant de gre it ca tu s Hi prosper! Russcl H. despre praful de aur. Sa tr ie ti f r s fii bo gat est e ne nor oc i est e un du blu 25 .

in foc s fii s r ac. Cu cateva decenii in urm . Acesta este tot un adev r ocant cu privire la prosperitate. fericire i bog ie in lumea ta. Acres ofDiamonds (California: DeVorss & Company) " Consemneaz . No i t r e bui e s ne i mbog i m pri n met ode onor a bi le. pe ntr u c put eai fi bo gat .' 1-Russel Conwell. Exist metode onorabile care te pot conduce rapid spre aceast int . s n tate. un om de afaceri a prezis c liderii religio i ai viitorului vor fi for a i s acorde mai mult aten ie solu ion rii prob lemelor curente economice i personale ale semenilor lor. Este mai u or de realizat decat te gande ti poate acum. sau _sa i i tr ie ti intr-o manier plin .noroc . i acestea suni singurele metode care ne duc rapid spre inta bog iilor. c "bogat inseamn s ai o abunden de bine. mai satisf c toare via a. i c vor fi mai 26 . Intr-adev r. e ti prosper in m sura in care ai parte de pace. .. te rog.

Astfel.pu in preocupa i de trecutul mort sau de viitorul nen scut. Sunt de acord cu acest om de afaceri i vreau s v fiu de folos chiar din acest punct de vedere solu ionarea problemelor voastre curente economice i personale. Trebuie s dore ti prosperit atea P oate c unul din cele rnai mari ocu ri pe care leam sufe rit vreo dat s-a petr ecut can d am ince put s conf eren iez des pre pros peri tate. Am in el es cura nd c mul i dintre cei ce frecve ntau conferi 27 . trecutul mort i viitorul nen scut vor fi in siguran .

doreau prospe ritatea . Mul i dintre oamenii de afaceri care frecventau conferin ele p reau s se simt vinova i in leg tur cu dorin a lor de a fi prosperi. ce neutraliza eforturile lor de a reu i. Dar p reau s se intrebe in secret dac trebuie s o caute sau nu. intrebarea. abordarea acestui subiect p rea c luase forma unei obr znicii ce f cea s r bufneasc credin ele limitate care ii f cuser pe ace ti oameni s duc vie i mediocre ani de zile.C urand. orice persoa n normat i-o dore te . chiar dac munceau din greu. Desigur. era in min ile lor: dac s r cia era o virtute spiritual sau un viciu obi nuit.n ele inc incerca us rezolve vechiul conflic t generat de intreba rea dac ei trebuie s doreas c s fie prosper i. am 28 . in elegand. Acest conflict din gandirea lor a declan at o stare conflictual in ac iunile lor. de i munceau din greu cu siguran zilnic la slujbele lor pentru a fi prosperi. in special din punct de vedere spiritual. evident.

i atunci ei au inceput sa experimenteze rezultate prospere rapid. incat. Am descoperit c aceste idei inc persist .petrecut cateva conferin e explicand cum omul. Des igur . nu po i fi foar 29 . Oameni absolut nununa i par oarecum confuzi dac prosperitatea trebuie considerat o virtute spiritual . Cat de liberi se simt atunci cand li se arat c este cu siguran ! S r ci a este un p c at i spu n iar i: este oc ant de cor ect in loc de oc ant deg re i ts fii pro spe r. ace ti oameni distin i au fost elibera i i ferici i. Dup ce ocul ini ial provocat de aceste idei a trecut. pan la urm nu s-au mai sim it vinova i din cauza dorin ei de a prospera. Dumnezeu i prosperitatea sunt divin lega i.

Este un p cat. pare s fie o form de nebunie. i nu e nevoie s fii s rac. S r cia este de fapt o form de boal in faz acut . dependen de droguri. 30 . S r cia umple inchisorile de ho i i criminali. pentru c este cauzat de orbire a omulu i fa a de binele nelimi tat pe care Dumn ezeu i1 preg t e te. degradant . S r ci a este o forma a iadului . prostitu ie. Ii conduce pe b rba i i femei spre b utur . incomf ortabif . S r ci a este o experi en murda r .te feri cit dac e ti sarac.

ceea ce le-a ruinat min ile i trupurile pan l a stadiul de neputin . talenta i. crezand c este o cale pentru securitatea financiar . li face pe oameni capabili de lucruri pe care altfel nici nu !e-ar fi visatComunismul. Guvernele care au ajuns s fie predominant comuniste sunt astfel adesea din cauzti s r ciei. toate conducand spre boal . inteligen i spre delicvent i crim . m-am sim it atat de puternic indemnat s fac tot ceea ce imi st in puteri pentru a ajuta oamenii s eradicheze p catul s r ciei din vie ile ior. ca preot. mi zer ia i nef eri cirea 31 . incordare i tensiune. Duce copii cu capacit i. una din cele mai insp imant toare mi c ri din lumea de azi. care aduc ingrijorare.sinucidere. dac nu ar exista problemele financiare. Se estimeaz chiar c nou zecimi din bolile um ani t i i sun t cau zat e de ing rijo rar ea. i i g se te adesea sus inere ca urmare a s r ciei. Acesta este unul din motivele din care. Cunosc un doctor care spune c ar avea doar pu ini pacien i. P c toasele urm ri ale s r ciei nu cunosc limite. El afirm c spitalele noastre de boli mintale sunt pline de oameni care au avut ingrijor ri de natur financiar pentru o perioad lung de timp.

s r ci ei. A m fos t f c ui s ga ndi m c s r ci a est eo vir tut e. Este un viciu ordin ar. Dac tr ie t i in lips financ iar sau limita re, tr ie t i literal in viciu. i acesta este un adev r ocant cu privir e la prosp eritate . Dar nu e nevoi es
32

contin ui s tr ie t i in viciul financ iar. Exist un drum de ie ire.

Prosperitate este mo tenirea ta divin
Biblia este plin de promisiuni colosale cu privire la posibila ta prosperitate, ca fiind copilul lui Dumnezeu. Trebuie s fii prosper, bine aprovizionat i s ai o abunden de bine, pen -tru c

este mo tenirea ta divin . Creatorul t u dore te s fii astfel! Acesta este ocantul adev r pl cut despre prosperitate. Pe de alt parte, nu po i fi suficient de bun pentru tine sau altcineva dac nu e ti prosper. Persoana care nu dore te s fie prosper este anormal , pentru c f r prosperitate tr ie ti anormal. Nu po i trai din plin in planul fizic f r hran adecvat , haine confortabile, o cas cald i f r eliberarea de truda excesiv . Odihna i recrearea sunt de asemenea necesare vie ii tale fizice.
Nu po i tr i din plin in plan meniul f r a- i satisface activitatea mental creativ ; f r c r i i timp s te bucuri de ele; f r timp pentru a te bucura de muzic , art i alte interese culturale; f r ocazia i banii de a c l tori i de a te asocia cu al ii care au interese similare. Pentru a tr i din plin in plan spiritual, ai nevoie de timp pentru contemplare lini tit ; pentru medita ie, rug ciune, frecventarea bisericilor, conferin e i as oc ier i cu al ii afl
33

ai pe ca le a sp iri tu al . Es te, de ac ee a de su pr e ma im po rta n s pr os pe ri pe ntr u bun s tarea i dezv oltare a ta fizic , ment al i spirit ual .N u te scuza cu supor tarea lipsei sau cu accep tarea ei ca
34

Nu merg e nici la cealal t extre m . iubitor. iar in cea dea aptea s _ii 'a i lui Dumnezeu o ans pentru a ar ta ce poate El face. El a afirmat c mul i 1-au asigurat ca e ecul este cu mult mai spiritual decat succesul. ca un fiu al lui Dumnezeu. cere indrum rile i c l uzirea Lui divin i vei fi pl cut surprins cat de mult se va imbun t i fiecare segment al vie ii tale. in eleg tor. citand 35 . ca in ase zile tu s gestionezi lucrurile. consider -l in fiecare zi a s pt manii pe Dumnezeu ca un Tal bogat.stare perm anent in via a ta. spun and c vrei s fii prosper pentru binele pe care 1-ai putea face. in problemele tale. ca un copil de Rege. Trebuie s dore ti s fii prosper pentru c e corect s fii. Nu trebuie s incerci s tr ie ti in dou lumi. Prosperitatea este mo tenirea ta divin . Asta e secundar. "Totul e al vostru" este promisiunea divin (I Corinteni 3:2l) 2. Succesul este divin menit Nu exist nici un motiv din care s consideri c prosperitatea este separat de via a ta spiritual sau "in afara hotarelor religiei". in toate problemele tale financiare i de orice fel. Un analist mi-a declarat odat c a descoperit c principala cauz a e ecului oamenilor este conflictul de idei dac succesul este divin menit sau divin blamat.

" (M ate i 6:2 4).cuvintele lui lisus: "Nu pute i s slu ji i lui Du mn ez eu i lui Ma mo na. Ac est do cto r sp un e in co nti nu are c el a pet rec ut ore in ir ex pli cand oame nilor care nu au succe s ca oncnt andu i gandi rea spre 36 .

In dic io nar mamo na apare ca " bog ii privite ca un obiect de cult sau ca un fals zeu". Nu faci din prosperitate un fals zeu. pentru c el i-a dat puterea s fii prosper" (Deuteronom. este intradev r Sursa prosperit ii tale. 8:18). Creator al acestui univers bogat. Cuvantul "bun stare" inseamn trai m re i este spre ceea ce unul ce gande te in maniera prosperit ii trebuie s 37 . ic ei ar trebui s incete ze in a-1 invoc a pe Dumn ezeu ca scuz pentru c deri le lor. Dumnezeul t u.succe s nu il sluje ti pe Mam ona. Ichova a subliniat corecta atitudine spiritual fa de prosperitate cand HI i-a spus lui Moisc s reaminteasc copiilor lui Israel: "Aminte te. Pur i simplu ceri prospera ta mo tenire de la Sursa tuturor binecuvant rilor. Oamenii il slujesc pe Mamona cand il exclud pe Dumnezeu din chestiunile lor financiare i incearc s se descurce singuri. atunci nu te mai inchini lui Mamona. Cand in elegi c Dumnezeu dore te sa fii prosper i acest Dumnezeu.i de lehova.

sa u Ki ng Ja m es V er si on of th e H ol y Bi 38 . m cutremur de fiecare dat cand aud aceast afirma ie. dar sunt un bun cre tin". Oamenii spun adesea: "Sunt s rac. Reac ia mea spontan este: "De ce ar trebui cre tinii sau o alt grupare s fie s raci? Dumnezeu nu 2 cit atel e bi bli ce pr eze nt e s unt l uat e di n B ib lia A m er ic an a st an da rd . Poate c i i aminte ti in acest moment o afirma ie pe care i eu am auzit-o adesea din copil rie i m-a f cut confuz cu privire la prosperitate ca o binecuvantare spiritual . De i provin dintr -o familie care a dat preo i.tind i s a tepte ca fiind corect spiritual.

A fost cea mai pl cut surpriz s constat c Biblia este cel mai m re text scris vreodat despre prosperitate!-1 1-' Vezi seria de carti ale autoarei despre milionarii din Biblie publicate de DeVorss & Co. acea afirma ie pare s spun c to i cei boga i ar fi destina i iadului. Chiar primul capitol descrie universul bogat creat pe ntru om .e este s rac i El este Tat l nostru iubitor. Mi se pare cam inconsistent. ulti ma car te a Bi bli ei des cri e rai ul 39 . nu mai mult decat te bucuri tu. Marina del Rey. (1976). The Milhona. CA 90294: The Millionaires of Genesis. Biblia este un text despre prosperitate Dup intrarea in preo ie am decis s ordonez ideile din propria mea minte studiind punctul de vedere biblic cu privire la prosperitate versus s r cie." i atunci. Oarecum nu pot in elege de ce oamenii boga i trebuie s mearg in iad tocmai pentru c ar fi prosperi.re Joshua The Mitiionaire from Nazareth (1979) Biblia arat clar c nu ii faci lui Dumnezeu o bucurie imp candu-te cu lipsa i limitarea din via a ta. The Millioxaire Moscs ( 1977).

in ter me ni de bo g ie. Solo 40 . fie au avut acces la bog i i ori de cate ori au avut nevoi e. Moise . fie au ajuns prosp eri. David . Mu li din ma rii oa me ni ai Bi bli ei fie c s-au n scut prosp eri. Printr e ei se num r Abra ham. lacob.

"S rac cu duhul" ii desemneaz pe to i cei umili i receptivi. materializarea unui dar bogat. De i lisus a fost descris ca fiind s rac. Interesul s u i contactul cu 41 . a celui mai bun vin pentru gazdele Lui. i-au fost aduse daruri de Magi. in loc sa fie el cel ce le controla. i Elia din Vechiul Testament. Via a lui lisus i inv turile lui poart clar dovezi ale in elegerii sale asupra legilor prosperit ii. Elisei. Cand omul bogat a venit la lisus pentru a cere l muriri cu privire la via a etern este consemnat: "Vino iMi urmeaz Mic" (Marcu 10:21) lisus i-a spus s vand ceea ce avea pentru a ca tiga via a etern . El i p rin ii Lui au avut o cas .mon. Primul Sau miracol s-a produs la o nunt . Cand lisus a declarat: "Ferici i cei s raci cu duhul" (Matei 5:3) nu se referea la cei ce tr iesc in s r cie.I eremi aNee mia. iar lisus i Pavel din Noul Testament. Isaia. f r un loc unde s i i a eze capul. Mai tarziu lisus a comentat plin de compasiune: ''Cat de greu le este celor ce se încred in bog ii s intre in imp r ia lui Dumnezeu" (Marcu 10:24). in Nazaret i a fost cu bucurie primit atat in casele celor boga i cat i ale celor s raci pretutindeni in Palestina. pentru c lisus a v zut ca omul era posedat de posesiunile lui. nu mandri i care i i dau importan . Ca nou n scut. El a folosit f r ezitare legea prosperit ii pentru a hr ni mul imile in de ert. Parabola sa a fiului r t citor con ine o lec ie despre prosperitate.

i faptu lc El a pl tit impo 42 .lum ea ba nil or in cl ud e un pe rce pt or ca re e un ul di nt re ap os tol ii s i. aj un ga nd tre zo rie r int re ap os tol ii s i pentr u a le gesti ona banii.

i dup inviere. losif din Arimateea. urandu-i pescarului s aib noroc la pescuit. a cerut trupul lui Iisus de la Pilat. lisus s-a ar tat interesat de prosperitatea tovar ilor s i.zitele c tre guve rnul roma n. Dar deodat religia devine mai secularizat . persecu ie i timpuri grele ca etape necesare ale c ii spirituale in via . Istoria dezv luie c practici inspirate de inv turile Bibliei continu s fie observate in timpul primelor secole dup Hristos. Pan i c ma a Lui f r cus t ur p rea atat de valor oas incat solda ii roma ni au aruncat zarur ile pentr u ea la cruce. ajungandu-se la varia ii i abateri de la inv tura original a lui 43 . dup ce anterior nu prinsese nimic. De ce s r cia nu este spiritual Poate te intrebi de ce se vorbe te atat de mult despre sacrificiu. un om bogat. si 1-a ingropat in propriul s u mormant.

sistemul feudal din Evul Mediu a asigurat doar catorva privilegia i bun starea. Un ele din aceste 44 . o credin ce a | AD EV R UL O CA NT DE SP RE PR OS PE RI TA TE J7 fos t fol osi toa re in im pie dic are a rev olu iil or in ran dul ma sel or. iar din lips i priva iune s-a f cut o "virtute cre tin ".lisus. inv tura "s r ciei i peniten ei" a fost oferit masei ca singura cale de mantuire. Mai tarziu. in timpul acestei perioade. Milioane de oameni plini de incredere au j fost impin i s cread c e "pios s fii s rac".

dar sunt false. Atitudinea corect va pl ti facturile tale Acum. pe viitor nu te mai scuza. c dorin a Tat lui pentru tine este binele nelimitat. Este o dorin divin c reia trebuie s i se acorde o implinire divin . idei f cut de om i nu Adev rul colos al al lui Dum nezeu pentr u mine i pentru tine.vechi idei feuda le cu privir e la s r ci e ca virtute spirit ual inc mai persis t ast zi . A adar. pe tine sau pe al ii pentru dorin a de a prospera. pentru a te ajuta s i i stabile ti ca atitudine c 45 . nu doar mijloacele unei existen e s race. Po i s aduci cu curaj mul umiri pentru c prosperitatea este mo tenirea ta divin .

i care nu lucra a p r sit-o. De i avea un acoperi deasupra capului. so ul ei alcoolic.. pentru c este cel ce mi-a dat puterea s ating prosperitatea. aceast casa era ipotecat . poate! Am vorbit odat cu o tan r impotriva c reia p rea s fie totul. Cand a fost lovit de paralizi e. l sandu-i ca iva copii de intre inut i de educat.prosperitatea e foarte important ." (Deuteronom 8:18) Poate c gande ti: Da. cu ce s pl tesc chiria?" Da. i c voin a lui Dumnezeu pentru tine este astfel bun starea universului. De i so ului i se ceruse pri n dec izie jud ec tor eas c s pl tea sc o mic pen sie ali me nta r pen tru cop ii. ca i Creator al acestui univers este Sursa de alimentare a omului. era ins ufi cie 46 . juc tor de noroc. ce s pun pe mas . dar este acest mod de a gandi practic? Poate acest tip de atitudine s m ajute cu adev rat s am cu ce s incal copilul. c Dumnezeu. i i sugerez s parafrazezi cuvintele lui lehova c tre Moise: "imi voi aminti pe Dumnezeu lehova.

nt pen tru a-i aco per i che ltui elil e. Tot u i, de fiecare dat cand o vizita m pe aceast femeie , care a fost multe luni intuit la pat i apoi depen dent de un scaun cu rotile, ea imi spune a intotd eauna voioas c noi canale de aprovi zionar e i se deschi seser .

La o vizit , ea a men i onat c i se d duser suficiente conserve de carne pentru cateva
47

luni, i c ap ruser banii ce erau necesari pentru imbr c mintea ei i a copiilor ei de la ni te rude dintr-un stat indep rtat; costurile tratamentului ei fuseser acoperite de o prieten de peste ocean. Tocmai sosise vopsea i un vecin se ocupa cu vopsirea exteriorului casei! Cand am intrebat-o care era secretul prosperit ii ci, i cum era capabil s achite toate notele la timp, in timp ce era in c rucior i f r venituri stabile sau substan iale, a spus c o rug ciune ii d dea putere i tot ceea ce ii era necesar: de cate ori se apropia o urgen financiar , ca mediata in lini te iar i iar asupra acestei promisiuni din Psalmul 46: "Fii lini tit, i s tii c Eu sunt Dumnezeu." (Psalmii 46:10) intr-o zi ipoteca pus pe cas ajunsese la 40 de dolari. Ea nu avea nici un cent, a a c a inceput s scj andeasc in lini te la aceste cuvinte: "FII LINI TIT l SA TII C SUNT DUMNEZEU CARE LUCREAZ IN ACEAST SITUA IE ACUM." In jurul pranzului a avut un sentiment de pace cu privire la situa ie i astfel si-a incheiat perioada de medita ie. Cam o or mai tarziu, cand lua pranzul cu o rud , a intrat un vecin, care i-a pus ni te bani in man . El a spus: "grupul nostru de la coala de Duminic sa gandit la tine. Erau ni te bani in plu s in tre zo rer ie i no i am de cis
48

c ne -ar fac e pl cer e s ii im p ri m cu tin e." Su ma cei fus ese in ma nat era de 40 de dolari . Ac east femeie , recuno scandu -1 pe Dumn ezeu ca sursa ei de aprovi zionare ,a dovedi tc aceast surs nu o va abando na nicioda t , nici
49

Cu siguran c i i va i implini aceast dorin prin perseveren a ei in modul de gandire care aduce prosperitate. O | casnic avea nevoie de 100 de dolari pentru a achita dou note de plat pan la sfar itul s pt manii. Psalmistul recunoa te c Dumnezeu este sursa sa de aprovizionare cand declar : "Domnul este P storul meu. ea declara iar i iar: "DOMNUL ESTE P STORUL MEU. Este o rug ciune de prosperitate. I-au scris o scrisoare c tocmai "g siser " in contul so ului ei acea sum pe care i-o mai datorau 50 . Ea incepe acum s mearg iar i pentru prima oar in ultimii ca iva ani i in curand va fi capabil i s lucreze. Desigur. NIMIC NU IMI VA LIPSI. marea ei dorin este s se poat intre ine singur i s nu mai depind financiar de darurile de la rude." Vineri diminea a. nimic nu imi va lipsi" (Psalmii 23:1). ea dovede te c oferta generoas a lui Dumnezeu poate veni in multe c i nea teptate pentru a : solu iona problemele urgente intr-o situa ie grea. vecini i prieteni. dezam gire in c snici e i incertit udine financi ar . a primit prin po ta un cec de 110 dolari! Era de la o companie la care so ul ei lucrase cu ca iva ani in urm . de cate ori teama incerca s se strecoare cu privire Ia plata acelor note.chiar in condi i i extrem e de boal . La inceputul acelei s pt mani. ziua in care trebuia s achite notele. Deocamdat .

Vin eri. inai nte de sam b t dimine a a. Un om de afaceri cu o familie nu mer oas r m ses e f r ban i. Alime ntel e le era u pe sfar ite . dar mai ave a inc o s pt ma n pan Ia ziua pl ii. el i so ia lui au c zut de acord 51 .i ii trimiseser banii pentru a incheia socotelile intre el i ei. ziua cump r turil or.

Samb t diminea a a sosit un cec de la fisc: un impozit pe venit retumal in valoare de 150 de dolari! Suma acoperea rezonabil cheltuielile lor pan in ziua de salariu. A primit cateva articole noi foarte dr gu e de imbr c minte de la o prieten . Au proce dat astfel. pe lang salariul ei. A fost ca un triumf. Ca iva dintre clien ii ei i-au adus daruri in semn de 52 . Vecinii i-au adus vase cu mancare g tit .s il afirme pe Dumne zeu ca surs a lor i s cear ghidar e. afirma nd contin uu: "DES TOINI CIA NOAS TR E DE LA DUM NEZE U" (II Corint eni 3:5). Vanz rile ei au crescut uimitor. O vanz toare care a avut o gr mad de costuri financiare i ale c rei vanz ri sc zuser a decis s priveasc spre Dumnezeu ca surs a ei. spunand iar i iar Rug ciunea Domneasc : "PAINEA NOASTR CEA DE TOATE ZILELE D -NE-O NOU AST ZI". astfel incat cecurile cu comisioane pentru vanz ri au inceput s vin iar i. in semn al stimei pe care i-o purtau.

apreciere pentru c ii servise foarte bine. A primit o serie de invita ii la mas . Cheltuielile ei zilnice au fost acoperite, a a cum ceruse in rug ciunile ei. Painea ei cea de toate zilele a sosit in multe forme mul umitoare. Cum s i i stabilizezi finan ele Desigur, un lucru minunat atunci cand il recuno ti pe Dumnezeu ca Surs a tuturor bog iilor, i il incluzi in ac iunile tale financiare i in fiecare sector al vie ii tale, este c pe m sur ce procedezi mai mult in acest fel, fiecare etap a vie ii tale dev ine din ce in ce mai sta bil , in tim pul cuv enit , nu vor mai fi urg en e fin anc iare car es fie dra mat ic sati sf cut e de o ma n cer
53

eas c ap rut instant aneu. Dimp otriv , lucruri le vor merge din ce in ce mai bine, astfel incat ceea ce i i va fi necesa r i i va fi intotd eauna la indem an . Ps almist ul puncte az ceea ce se petrec e atunci cand cre/i consis tent in Dumn ezeu ca Surs a ta de alimentare: "Dar pl cerea sa este in legea lui lehova. i in Lege va cugeta ziua i noaptea. i el va fi ca pomul r s dit lang izvoarele apelor, care i i d road la vreme, ale c rui frunze nu au iama, i orice ar face prosper ." {Psalmii, 1:2,3)
54

Dar este bine s tii c , pan cand i i dezvol i capacitate;) de a aduce substan a universului inirun curent abundent, neintrerupt, nevoile financiare momentane pot fi acoperite privind spre Sursa tuturor bog iilor, un Tat Ceresc, bogat.

Leg tura dintre gândire i surs
Poate c gande ti: "Dac prosperitatea mea vine in mod fundamental de la Dumnezeu, dac El este Sursa care imi ofer , de ce atatea discu ii despre 'modul de gandire care aduce prosperitate'? Cum are de-a face modul de gandire orientat spre prosperitate cu ceea ce mi se ofer mie? Dumnezeu alimenteaz din plin tot univers ul care te inconjoar , la fel ca i ceea ce ai interior inn scut, precum talente i capacit i i idei care n zuiesc s fie exprimate. Dar oferta abundent i substan a trebuie s fie contactate i folosite. Mintea ta este veriga ta care stabile te leg tura. Atitudinile, conceptele mentale, credin ele tale i perspectiva ta sunt leg turile care te con ect eaz cu sub sta na abu nde nt a lui Du mn eze u i acc esu l t u
55

Astfel . care duc spre reac ii le tale. prin mijloa cele gandu rilor i ideilo r tale. in cepe 56 . acest mod de gandir e condu ce spre rezulta te prospe re. Du mn eze u poa te fac e pe ntr u tin e doa r cee a ce El poate face prin tine.spr e ea.

i adesea c Du mne zeu este Surs aa 57 . universal care te inconjoar i cu substan a abundent din interiorul t u. SUCCES I REALIZ RI ADEV RATE. cu atat mai mult vei ti c oamenii." Chiar declarand aceast idee. Succesul ador atitudinea prosper Un alt adev r ocant despre prosperitate este c gandurile min ii tale te-au f cut ceea ce e ti. Cu cat in elegi mai mult acest lucru. situa iile. Deocamdat . declarand adesea: AMESTEC DARURILE DIVINE DIN JURUL l DIN INTERIORUL MEU I SUNT BINECUVANTAT DIN FIECARE PARTE CU FERICIRE. Aceasta este puterea modului de gandire care aduce prosperitate. Intradev r. vei incepe s amesteci bog iile universului. oamenii i intampl rile care lucrau inainte impotriva ta incep s ac ioneze cu i pentru tine. i evenimentele nu i i pot indep rta prosperitatea i succesul dat de Dumnezeu. atr gandu-le c tre tine i exprimandu-le prin tine. sau c dispar din via a ta. i gandurile min i tale te vor face orice vei fi din aceast zi mai departe. locurile.s stabile ti leg tu ra cu substa na abund ent . iar oameni i evenimente noi apar pentru a te ajuta s reu e ti. vei descoperi c lucrurile. odat ce tu decizi cu bun tiin s angajezi modul de gandire care aduce prosperitate ca aliat al t u pentru succes. amintc te.

ACUM ACCEPT l PROCLAM BINELE LUI ABUNDENT PENTRU MINE IN FIECARE ETAP A VIE II MELE. cu subs tan a Sa abu nde nt i cu ideil e de bog ie care a teapt s le aborde zi: "SUN T COPIL UL BOGA T AL UNUI TAT UBIT OR. i stab ile t e. PROPRIUL MEU SUCCES CE IMI ESTE SUB FORMA IDEILOR BOGATE I A REZULTATE-BOGATE APARE ACUM!" Aminte te.i adesea aceste adev ruri ocante ale prosperit ii.i o leg tur spiri tual cu El. De aceea este ocant 58 .tot ceea ce i se ofer .

care anterior era una orientat spre e ec. a teptand s iradieze in lumea mea exterioar prin ganduri. pentru c El i-a dat puterea s prosperi. LEGEA FUNDAMENTALA A PROSPERIT II -Capitolul 2Am inv at legea fundamental a prosperit ii pe drumul cel mai greu. As <i Mân Tlunketh (Marina del Rey. Acum cateva decenii." in timpul acelei perioade mizerabile am inv at despre puterea gandirii noastre ca instrument pentru succes sau c dere. Aceasta este puterea modului de gandire care aduce prosperitate i acesta este adev rul pl cut despre ea. sentimente. fericit i plin de speran . poate fi cheia c tre o via fericit . a ac iunilor bogate i a rezultatelor bogate. care vor atrage astfel de rezultate in via a mea. fericite. Ce mare realizare a fost in ziua in care am citit cuvintele lui Solomon: "Ceea ce un om gande te interior. bun stare. via a p rea lipsit de speran pentru mine. nu aveam calificare pentru nici un fel de munc ." De la filosoful James Allen am inv at: Prin gandurile lui ." (Proverbe. dar aceea i putere a gandului. s te eliberezi de limitare. DeVorss & Co. Am ca tigat dreptul de a v vorbi despre ea pentru mult vreme. Curand mi-a devenit clar c e ecurile melc anterioare se datorau in mare parte gandirii mele. i cu Moise.) Atun ci am b nuit emo ionat c poten iala mea prosperita -8. cazul e f r speran . speran e i hot rari de s n tate. Astfel. care te conduce spre exprimarea ideilor bogate. 23:7). s n tate i fericire erau de fapt în mine.-1 James Allen. Acceptand i folosind simplele dar puternicele idei din acest capitol i din paginile urm toare. de la aceast paginii mai departe. vei constata c este o experien pl cut ce produce rezultate satisf c toare.legile mentale i spirituale care pot i vor s i i transforme via a. prietenos. i mai tarziu cuvintele lui Iov: "Tu trebuie s stabile ti un lucru si i i va fi dovedit i lumina va str luci de -a lungul c ii tale. lanseaz in ac iune legile dinamice ale prosperit ii . corect direc ional . interesat. 59 . i astfel. omul de ine cheia flecarei situa ii i are in interiorul s u acea agen ie de transformare si regenerare prin care el poate s ajung s tle ceea ce dore te. Aceast prosperitate poate veni rapid dac tu folose ti atent modul de gandire care aduce prosperitate. astfel este el. indr zne te s ceri adesea indrumare unui Tat iubitor. Familia nu imi putea oferi in acea perioad prea mult ajutor financiar. Daca m-a i fi putut vedea atunci.i-L pe Dumnezeu lehova. bogat. Solomon a in eles nevoia de a le explora i a explicat: "S r cia i ru inea sunt de partea celui ce refuz inv tura" (Proverbe 13:18) Po i. nici mijloace de venit. amint e te. plin de succes. Dumnezeu a creat un univers bogat pentru tine i dore te s te bucuri de e l.de drept in loc s fie ocant c gre it s fii prosper. Acum. V duv i cu un copil minor. a i fi spus f r indoial : "Cu sau f r un mod gandire care aduce prosperitate.

prin care ceea ce se aseam n se atrage. fie tangibil. Biblia descrie legea fundamental a prosperit ii cand vorbe te despre cules i sem nat sau despre a da i a primi. muzica. fie intangibil. Atunci am ajuns secretara unui avocat tan r care a devenit primarul ora ului nostru. Unii ii spun legea cererii i a ofertei. Acest adev r mi-a fost adus in aten ie recent. prospere care a insemnat atat de mult pentru mine. dar atotputernic al succesului i am inceput s il aplic. Am descoperit curand c ace ti oameni doreau doar "poman ". Emerson o descrie ca pe legea compensa iei. tablourile mentale i cuvintele tale. iradiaz . Oamenii de tiin numesc asta ac iune i reac iune.O vaduv cu o cas plin de 60 . Dup ce am ajuns la culmea carierei mele muncind al turi de acest jurist. imi place s m gandesc la aceast lege fundamental a prosperit ii prin radia ie i atrac ie: c tot ceea ce radiezi in exterior prin gandurile. Cei mai mul i oameni mai au inc de inv at c nu po i primi ceva f r s dai nimic. Motivul din care inc s r cia mai exist in acest univers al abund en ei este c mul i oameni nu in eleg inc legea fundamental a vie ii. Pe ci nu ii interesa invocarea legii fundamentale prin a sem na. Din cauz cii am folosit personal aceast lege tiu cat de mult inseamn i empatic cred c poate func iona pentru tine chiar intr -o manier mai m rea decat pentru mine! Un mare num r de oameni caic au frecventat conferin ele mele despre prosperitate o folosesc i au un succes r sun tor. fizica i alte tiin e. i care mai tarziu si -a deschis prima firma de avocatur ce includea ca iva juri ti si secretare care serveau mul i clien i prosperi. ceea ce pur i simplu nu se poate. sau trebuie s ins man ezi inainte de a culege. i s apiice cheile mentale i spirituale ale unei via i s n toase. ci trebuie s dai inainte de a primi. Privind in urm . fericite. Astfel. sau nu te asemeni cu termenii prosperit ii. Legea legilor Cu adev rat legile ce guverneaz prosperitatea sunt tot atat de sigure i de func ionale ca i legile care guverneaz matematica. nelimitat a universului s i i reverse bog iile asupra ta. nu stabile ti un contact cu abunden a lui Dumnezeu i nu se mai creeaz un f ga prin care aceast substan bogat . m-am sim it indemnat sfi intru in preo ie.Imediat cand am deprins acest secret simplu. ceva care il va ?Une in leg tur cu oferta abundent a lui Dumnezeu. acum in eleg c am t cut fiecare pas pu acest drum folosind atat con tient cat i subcon tient legea fundamental a prosperit ii prin iradia ic i atrac ie. cursu! a inceput sa se schimbe si norocul s imi surad ! Drumul mi s-a deschis in curand pentru ca litera! s imi tac drum prin scoal de a faceri. atragi in via a i ac iunile tale. ei incercau s primeasc ceva tar s dea nimic. ei inc nu in eleg c trebuie s iradieze pentru a atrage. sentimentele. cand am intrat in contact cu ni te oameni dintr -o zon impov rat de s r cie. Cand nu dai. i c ei atrag constant ceea ce emit. putand astfel s ii ajut i pe al ii s in eleag . sau prin a da ceva intai. ei au continuat s Tr iasc in s r cie. Dar nu po i primi ceva f r s dai nimic. Dimpotriv . candidai pentru Congres. întotdeauna po i s dai ceva Poate c te gande ti: "Ce ar putea s dea o astfel de persoan ce pare s se afle in lips ?" Exist întotdeauna ceva ce o persoan poate s dea. El declar legea compensa iei ca pe "legea legilor"! Nu po i primi ceva f r s dai nimic Sunt de acord cu Emerson c acesta este momentul ca legea compensa iei s fie subliniat ca legea fundamental a vie ii.

avem intotdeauna de dat mult mai mult decat s-ar p rea Ia prima vedere. cu siguran a c banii pentru aceste alimente vor ap rea foarte repede." Atunci ea i-a spus acestei v duve insp imantate s se uite in jurul ei i s cear ghidare divin in leg tur cu ceea ce ar putea s dea." i cine sunt "inimile m re e"? Acei oameni care indr znesc s gandeasc i s emit . inir-adev r. am primit o mul ime de scrisori de la oameni care nu au in eles inc aceast lege i care inc incearc s ob in ceva f r s dea nimic. O femeie a cerut ca 30000 de dolari s ii fie trimi i imediat pentru a. cu^siguran ai ceva de dat. Ceea ce a produs o mare emo ie i bucurie printre copiii ei. iar ea i copiii ei nu mancasera din ziua precedent . pe care le-a t iat fericit i le-a dat unei vecine bolnave care a fost cat se poate de bucuroas s Ic primeasc Apoi i-a a ezat masa cu cel mar bun por elan. Oricine poate experimenta aceste lucruri urmand linia minimei 61 .nu am nimic ce s dau. ar fi acesta: Nu po i ob ine ceva f r s dai nimic. Ea nu a scris o dat sau de dou ori. pentru ca ea s fie divin condus spre ce s dea i cum s primeasc in continuare. trebuie s fie preg tit pentru a primi punand masa pentru mancarea p L' care ea o dorea pentru copiii ci. cand a explicat c v duva trebuie s dea pentru a primi. ea i -a explicat puterea magic a darului. Puterea modului de gandire orientat spre prosperitate ii oferise literal "man cereasc " intr -o perioad disperat din punct de vedere financiar din propria ei via . Consiliera i -a spus i c dup ce va determina substan a s curg dand. Radiaz i vei atrage Emerson ar fi putut descrie aceast lege a d ruirii i a primirii sau a iradia iei i a atrac iei cand a scris: "Inimile m re e emit f r ezitare for e secrete care deseneaz continuu evenimente m re e. Era disperat . i preg tind lista cu ceea ce avea de cump rat de la b c nie. Noi avem intotdeauna ceva de dat. v duva s-a a ezat i a intrebat in rug ciune ce putea s dea din ceea ce avea. De cand scriu despre prosperi late. necaz sau limitare. dar po i avea ceea ce este mai bun din orice când dai întreaga m sur pentru binele pe care dore ti s îl prime ti. Cu credin . necazuri sau limit ri. ci de trei ori inainte de a se convinge c trebuie s foloseasc aceast lege fundamental a prosperit ii i s i i aduc propria ei surs .copii i-a telefonat odat unei consiliere. Era ora pranzului. V duva a primit asigur ri c aceast consilier se va ruga cu credin al turi de ea. Ha s -a lamentat: "Dar tocmai asta este . Nu e nimic m re . Cu mult compasiune.i pl ti ni te datorii mai vechi. cu argint rie i fa de mas . care ar determina substan a s se reverse inapoi intr-o form adecvat . Desigur. neobi nuit sau de l udat in c dere. cineva care ii datora bani de mult vreme a intrat i i-a restituit datoria de 30 de dolari! Treizeci de dolari pe care ea renun ase s ii mai a tepte inapoi." La care consiliera a r spuns cu blande e: "Draga mea. Tocmai cand i i completa lista cu ceea ce urma s cumpere de la magazinul de alimente. Dac a putea s strig lumii intregi un singur mesaj cu privire la secretele vie ii. Deodat ca i-a amintit de florile ce cre teau in curtea ei. radieze ganduri m re e i a tept ri de succes i prosperitate in loc de c dere. care a teptau plini de speran o mancare bun . prima reac ie a v duvei a fost foarte asem n toare cu aceea pe care eu sau tu am avea-o cand ni s-ar spune prima oar c pentru a primi trebuie mai intai s dai. Consiliera care a r spuns la telefon tia foarte bine ce inseamn s te afli intr-o astfel de situa ie. Ea nu avea bani sau mancare pentru copiii ei.

rezisten e i intre inand gandurile obi nuite de c dere ce pot fi auzite zilnic constant. O veche maxim spune: "Suntem acolo unde suntem. pierd mereu. Nu pot sa ca tig. SUNT HOT RAT SA ATING SUCCESUL PE CALEA PE CARE DUMNEZEU MI-A H R ZIT-O MIE. Apoi ca a revenit spunand ca metoda rug ciunii nu a 62 . echivalentul mental al acelui bine. a decis c trebuie s intre in i s radieze menta! dorin a de a ob ine contul. iar apoi sunt extrem de dezam gi i c marile lor eforturi duc la c dere i dezam gire. s trebuie s pui st panire con tient. Aceste situa ii pot fi schimbate imediat cand i i schimbi i tu perspectiva asupra lor. colegilor de munc . Cateva s pt mani mai tarziu. A declarat iar i iar: "NU SUNT DFS CURAJAT. SUNT PERSISTENT. r zboi. i -a alungat problema din minte. Odat discutand cu o femeie care i i dorea s se c s toreasc . El s-a a ezat i s-a gandit in lini te la acea afacere ca i cum deja ar fi gcstionat-o. familiei. f r a iradia mai intai. Cat de adesea poate fi auzit plangerea: "Totul mi se intampl mie. i-am sugerat s invoce legea atrac iei i a radia iei. Un prieten care lucreaz in rela ii cu publicul. Conduc torilo r lumii. boli i timpuri grele. cu curaj i fermitate pe gandurile i sentimentele tale i s le redirec ionezi spre prosperitate i succes. critica slujbei. In timp ce inota CU ca iva dintre ci in piscina hotelului. in loc s te impotmole ti in c derile sau nepl cerilor experien elor momentului. MERG INAINTE." Mul i oameni se str duiesc din greu s i i atrag binele pe c i superficiale. In cele din urm . guvernului. Ceilal i prind momentul. Ei au negociat chiar in piscin ! Cand mi -a povestit bucuros experien a sa." Ceva mai tarziu am inceput s primesc mesaje de la prieteni comuni c ea lucra din greu pe unghiul atrac iei. Pentru un timp el a dorit un anumit cont din afara statului i a f cut eforturi pentru a -1 ob ine. e declarat: "'F r indoial c rezultatul itcesta mi-a fost adus de legea radia iei i a atrac iei. vremuri grele. in mod obi nuit. indiferent daca suntem sau nu con tien i. i suntem ceea ce suntem datorit gandirii noastre uzuale. cu hot rare si c uraj. a luat parte la o conven ie in care erau implica i ca iva din clien ii lui. Fiecare dintre noi folose te constant legea radia iei i i. dac ar fi gestionat rela iile lui cu publicul." Cand a ajuns la o stare de pace.' Am observat. E la latitudinea ta s indr zne ti s emi i prin gandurile tale ceea ce dore ti cu adev rat s experimentezi in via a ta. Dar dac s te bucuri de mai mult succes i prosperitate in via . E o lume de bandi i. discutand CU sute de oameni care au trecut de la c dere la succes. vremuri grele. sim ind astfel. de zi cu zi. crim ." Acesta este de obicei inceputul unei conversa ii pline de experien ele nepl cute ale zilei. dar nu iradia nimic altceva decat telefoane i invita ii spre to i b rba ii pe care ii cuno tea. c rezultatele pe care le atragem incon tien i sunt similare gandurilor care ne preocup adanc inl untrul nostru cea mai mare parte din timp i nu "marii fa ade" pe care l am putea s o afi m pentru al ii. 1 -a intalnit pe omul pe care incercase sa il intalneasc i de care i -ar ti repartizat acel cont din afara statului. certitudinea c la timpul potrivit va primi acel cont sau unul mai mare. i-am sugerat ca rugandu-se s radieze aceste cuvinte iar i iar: "DRAGOSTEA DIVINA SE EXPRIM PRIN MINE I ACUM ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE IMI ESTE NECESAR PENTRU A M FACE FERICIT I A-MI FACE VIA A COMPLET . Dup ce i-am explicat c ea trebuie s radieze inainte de a atrage. a folosit recent legea radia iei i atrac iei cu rezultate pline de succes. S-a gandit la toate modurile in cure si-ar putea servi cel mai bine acel client.

Dimpotriv ." in urm toarele cateva zile. dar a radiat prin "metoda sperierii". toat puterea i-a fost dat pentru a realiza binele i doar binele. bun starea sau fericirea lor se n ruie. Curand. intr -un timp scurt. incepi s lucre/i in lini te. constant i hot rat in gandurile. au venit mai mul i clien i noi care aveau ceasuri i bijuterii de reparat. s n tatea. In aceast minunat er . dac nu sunt sus inute de funda ia ferm a gandirii i a sentimentelor drepte. Atunci nu mai sim i c trebuie s te cer i." Brusc. el a 63 . via a devine mai u oar . Ceea ce i i d un sentiment de victorie chiar inainte ca rezult atele victorioase s inceap s se reverse. Fii ferm cu privire la bun stare Trebuie s radiezi cu fermitate pentru a atrage binele pe care il dore ti. Aceast metod func ionase in sens contrar. in timp ce plonja in piscin ^ ea afirma iar i'iar: "DRAGOSTEA DIVIN SE EXPRIMA PRIN MINE I ACUM ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE IMI ESTL NECESAR PENTRU A M FACE FERICITA I PENTRU A-MI FACE VIA A COMPLET . care nu ii fusese sugerat . devine o experien a vie ii tale. Cand s -a urcat diminea a devreme in autobus. este la indemana ta s i i proclami stapanirea spirituala peste marele bine de pretutindeni. porne te incet s dovede ti pentru tine legile modului de gandire care aduce prosperitate. i s indr zne ti s i i supui. I-am amintit delicat c nu a radiat prin "metoda rug ciunii". altfel. Preg tirea mental e primul pas Ce emo ie. telefonul a inceput s sune i iar i s sune." Ea a auzit vocea unui b rbat strigand-o de pe cealalt parte a piscinei. Curand ei a intrat in apa. pentru c ea inversase procesul. s motivezi. Poate s i se par c aceast lege nu func ioneaz in acest sens cand te ui i Ia oameni care au succes i care par s nu il merite. s -a strecurat intr-un birou i s-a relaxat in t cere. intreband-o cum era apa. i -a amintit i el de legea prosperit ii prin radia ie i atrac ie i a inceput s declare in gand: "FIECARE LUCRU I FIECARE OM IMI ADUCE ACUM PROSPERITATEA. iar pu in mai tarziu el a intrat in via a ei ca so ul ei. fior puternic ai in elegand c toate lucrurile pot atinse. in gandurile tale la a alege mental. Greut ile omului vin atunci cand i i folose te for a in sens contrar. et a inceput s iradieze acest gand: "FIECARE LUCRU I FIECARE OM IMI ADUCE ACUM PROSPERITATEA. despre care ea l-a asigurat c era minunat .. el a primit mai multe oferte de afaceri prin telefon decat primise prin orice alt canal de cateva zile. Un agent de burs ai c rui parteneri de afaceri urm reai: rapoartele pie ii i declarau ca lucrurile merg incet. Afacerea unui reparator de ceasuri mergea incet. s i i schimbi i s i i transformi lumea asa cum dore ti! Desigur.func ionat. sa implori. Apoi. accepta mental i radia mental ceea ce dore ti sa experimentezi in via a ta. Atragi constant ceea ce iradiezi sau intre ii mental cu hot rare. dar in momentul potrivit. legea atrac iei i a radia iei func ioneaz corect in vie ile altora. O v duv de varst mijlocie a indr znit recent s foloseasc metoda radia iei in acela i scop. sentimentele i a tept rile tale. c mintea ta este puterea ta divin a binelui! Motivul pentru care toate lucrurile pot fi implinite intai mental este c mintea este puntea care leag lumea cristalizat i cea necristalizat . Este chiai un fapt ca morile zeilor macin incet. Dar ce sentiment de eliberare ai in elegand c orice supui aten iei tale ferm. mergi pe o direc ie limitat a gandirii i ob ii rezultate limitate. in loc s te fr man i dac. mai simpl i mai plin de satisfac ii. s pledezi i s rogi pe cineva pentru bi nele t u. Cand in elegi acest lucru. indeplinite intai in minte.

inceteaz s te gande ti c lucrurile. sentimentelor. ce do resc s lucreze in slujba noastr . sentimentele. incepe s in elegi c nimic nu poate sta intre tine i binele pe care indr zne ti s il alegi mental i s il radiezi in exterior prin gandurile. prin transpunerea in exterior a conceptului mental de bine dorit. energie si putere din interioru l t u pentru o via prosper prin cultivarea gandurilor. i tablourilor menire de 64 . Avand echivalentul tangibil i intangibil a tot ce indr zne ti s alegi. Adesea trebui s faci i pa i exteriori la fef de bine. Cu cat i i in drep i roai mult gandirea spre bog ie. in loc s fie doar munca pentru supravie uire. Elibereaz substan a ta z vorat Suntem plini de substan . posesiv . i abilit i divine z vorate. critic . Puterea colosal a min ii tale i radia ia par s tie calea exterioar ce conduce spre oportunit ile drepte. unii psihologi cred chiar c omul poate ob ine mai mult printr-o or de concentrare decit intr -o lun de munc fizic . inceteaz s prive ti lucrurile ca fiind separate de tine sau exterioare ie. D. s men ii mental i s radiezi. Psihologii spun mai departe ea omul poate realiza mai mult intro or in care i i folose te mintea concentrandu -se decat in 24 de ore de munc fizic . de la inceput. Po i elibera aceast substan z vorât . Alege i radiaz mental. pa ii exteriori vor fi mai u or de f cut . trebuie s dezvol i acea stare de spirit exuberant . cu atat mai pu in parc'c va fi'r voie s faci eforturi supraumane pentru a atinge rezultate. prosper ce este un magnet pentru ca tot ce e bun in univers s se gr beasc spre tine. to i din familia ei au primit binecuvant ri minunate: So ul ei a primit cateva m riri de salariu. energie. alege i radiaz constant i persistent pentru a atrage propriul t u bine i bine pentru al ii. dou surori sau pensionat cu venituri frumu ele. Tu e ti magnetic Fiecare dintre noi este un magnet! i asemeni unui magnet. ce e un magnet pentru toate felurile de necazuri i c deri. plin de speran . anxioas . neiert toare. Dimpotriv . Psihologi declar c persoana medie folose te doar in jur de 10 proc^te din puterea sa psihic . Un mic ferment a dospit de fapt toat painea din acea familie Pa ii exteriori vor deveni mai u or Desigur. astfel incat pari s p e ti spre ele far s sim i un efort. deprimat . alege i radiaz emo ional. Cu siguran a c exist o putere enorm in interiorul i in jurul fiec ruia di ntre noi pentru ca a o folosi. oamenii. dai' munca va fi o expresie de sine satisf c toare. circumstan ele i situa iile au puterea de a te r ni sau de a te v t ma.primit de lucru suficient pentru cateva s pt mani. nu trebuie s for ezi s uccesul i prosperitatea s se indrepte spre tine. un alt frate a primit un post de manager. nu doresc ca prin experien ele tuturor acestor oameni s insinuez c trebuie doar s intre ii i s radiezi echivalentul mental al binelui dorit i s nu mai faci nimic altceva. Autorit ile medicale sus in c persoana medie folose te doar 25 de procente din puterea sa fizic . Vei munci. i s ne inconjoare. in loc s intre ii o stare de spi rit tensionat . fratele ei a devenit pre edintel e companiei lui.f r s fie nevoie de un efort cople itor din partea ta. cuvintele i speran ele tale. o alt sor a ajuns prima femeie ce a de inut vreodat o anumit func ie executiv in compania ei.ar vei descoperi c . a tept rile. evenimente i circumstan e pentru prosperitate i succes. O femeie mi-a spus odat c de cand a invocat con tient puterea modului de gandire care aduce prosperitate.

fericit . este de obicei pentru c trebuie s eliberezi i s la i s plece altceva. mai mult prosperitate in via a ta. cu credin a c po i avea ceea ce i i dore ti cu adev rat. Aceast substan universal este plin de inteligen i putere care se propag apoi mai departe prin oameni. ACUM IMI ALEG ABUNDEN A PENTRU MINE SI TOAT UMANITATEA. fascinant i plin de recompense! Acum v invii s incepe i s v avanta i mai departe prin paginile acestei c r i. incepe doar s o accep i i s o folose ti ca pe un secret al prosperit ii. Dac sunt haine in dulap sau mobile in casa ta sau in biroul t u care nu i se mai par adecvate. Vei descoperi c folosirea lor este un proces minunat. L sand s se duc ceea ce . ce vei l sa s se duc sau de ce vei sc pa pentru a -i face loc? Natura detest vidul. Astfel. croie ti automat drum pentru ceea ce dore ti. ACESTA ESTE UN UNIVERS BOGAT. situa ii i oportunit i pentru a atrage ceea ce corespunde cu irad ia ia bog iei pe care ai emis-o i atunci apar rezultatele prospere. Dac dore ti mai mult bine in via a ta. Acest adev r este valabil mai ales in regatul prosperit ii. totu i. Substan a nou nu curge u or intr-o situa ie in care este talme balme . amintindu-v aceste adev ruri: SUNT UN MAGNET IREZISTIBIL cu PUTEREA DE A ATRAGE SPRE MINE TOT CEEA CE DORESC DIVIN. se gande te la direc iile prosperit ii i totu i e ueaz . ATRAG TOT CEEA CE ALEG I ACCEPT MENTAL. nu tre buie s fim prea preocupa i de teoria radia iei i atrac iei. in experien ele vie ii tale. Din vechea lor cas ei nu au adus 65 . SUNT CENTRUL UNIVERSULUI MEU! AM PUTEREA DE A CREA TOT CEEA'CE DORESC. SENTIMENTELOR l TABLOURILOR MENTALE PE CARE LE INTRE IN CONSTANT I LE RADIEZ. Las ceea ce este lipsit de importan s se duc Inevitabil. lipsit de importan . scap de ceea ce nu dore ti pentru a l sa loc pentru ceea ce dore ti. unde stabilesc contact cu substan a universal . prosperitate i bog ie. acest univers este bogat i generos cu fiecare. i cand incepi s mu i din via a ta ceea ce nu dore ti. vei vedea c .incepe s mu i ceea ce e tangibil i intangibil din via a ta.Capitolul 3 Ai auzit spunandu -se c Natura detest vidul. atunci cand binele pe care il dore ti nu a ap rut. Recent un cuplu a folosit aceast lege a prosperit ii prin vacuum pentru a . gandurile. Dore te intregii omeniri s fie prosper . INCEP ALEGAND I ACCEPTAND M3NTAL CEEA CE ESTE MAI BUN I MAI INALT IN VIA A. ATRAG TOT CEEA CE RADIEZ. DE CARE M BUCUR ACUM! LEGEA PROSPERIT II PRIN VACUUM . MEA.i mobila noua cas . in acest punct. captivant. pentru a -i face loc. Cand o persoan incearc s prospere onest. Toate legile prosperit ii men ionate in aceast carte sunt doar diferite moduri de a apela la legea fundamental a radia iei i atrac iei. bine. PRIETENOS I INDR ZNESC S ACCEPT BOG IILE l OSPITALITATEA LUI. Legea prosperit ii prin vacuum este una dintre cele mai puternice. se intampl de obicei pentru c nu a invocat legea prosperit ii prin vacuum. i ca toate ac iunile omului i ale lumii s fie in ordine divin . Adesea e dificil s afli ce dore ti de fapt inainte de a sc pa de ceea ce nu vrei. Intr-adev r. i tablourile tale mentale de bog ie sunt iradiate in exterior in eterul acestui univers. CONFORM GANDURILOR. Fundamental. de i e nevoie de indr zneal i curajul credin ei pentru a o lansa in ac iune la fel ca i de sim ul aventurii si de speran pentru a -i culege toate beneficiile. dac printre cuno tin ele i prieteni t i exist persoane cu care nu mai ai afinit i . incepe prin a forma un goi pentru a o primi! în alte cuvinte. legea prosperit ii prin vacuum este aceasta: dac dore ti mai mult bine.succes. sentimentele. automat faci loc pentru ca mai binele s vin .

O vreme. Un om de afaceri incerca de mai multe lun i s i i vand casa. Dar totul p rea in zadar. Gandindu-sc onest la acest lucru. cand avea fehr P marc i o tuse sever . Un om de afaceri s-a imboln vit i s-a aflat s pt mani in ir sub ingrijirea medicului s u. Spusese multe lucruri nepoliticoase despre acea persoan i t cuse totul pentru a o r ni. potrivit . ACEST INCIDENT DINTRE NOI ESTE INCHEIAT PENTRU TOTDEAUNA. TE PI ERD I TE LAS S PLECI. nimic nu p rea s se intample. poate c era o atitudine mental sau o stare emo ional care trebuia l sat s se duc . nu f cuse nimic pentru a forma un gol de orice fe! prin care binele pe care il dorea s poat incepe s se manifeste." in scurt timp a avut o senza ie de pace. NU DORESC SA FII V T MAT. Cor pul lui era plin de otrav i nimic nu p rea s o poat dizolva. intr-o bun zi. el a inceput s declare iar i iar: "TE IER COMPLET I LIBER. pentru c fusese transferat intr-un alt stat. ca i cum casa ar fi fost deja vandut . Ceea ce se aplic in planul spiritual. Apoi i-a f cut insemn ri cu privire la modul in care dorea ca mobila s fie manevrat la mutare i a elaborat mental toate detaliile planului de mutare. c ruia i-a pl cut totul cu privire la cas i care i-a dat un cec de mii de dolari. A a c el s -a a ezat lini tit i ia imaginat mental fiecare camer a casei sale ca fiind goal . punctele lui de merit au crescut. iar aceste puncte erau transformate in recompense tangibile. Ei au dat f r team o mare parte din vechea lor mobil . NU DORESC SA TE R NESC. A rev zut mental evenimentele dintre ei care au produs ranchiuna i dorin a lui uilc -rioar de a r ni acea persoan . s -a gandit la o persoan c reia ii purta pic . lini te i eliberare. i c poate nu exista nici is n motiv s ii poarte pic . i au l sat pur i simplu spa ii goale in noua lor cas . acest om i-a amintit legea vacuumului i a in eles c era ceva ce trebuia eliberat. A doua zi diminea a ii trecuse febra i doctorul lui a deciarat c otrava ii p r sise corpul peste noapte in mod miraculos. frumoas . substan a universal a ne te pentru a umple acel spa iu gol. A cerut calm i in lini te Inteligen ei Divine s ii dezv luie ce avea de eliberat. IN CEEA CE M PRIVE TE. El a auzit de legea prosperit ii prin vacuum i a in eles c de i dorise sincer de multe luni s vand casa. in final. tiind ce efect puternic au mintea i emo iile asupra corpului. a fosi inclus intr -un sistem de punctare a meritelor. i-a dat seama c era posibil ca persoana aceea s nu fi tiut c acele intampl ri l -au r nit. in cateva zile a ap rut un cump r tor. starea lui se inr ut ea. dar ei au r mas calmi in viziunea lor cu privire la noua lor mobil . Doctorul a f cut tot ceea ce era posibil din punct de vedere medical. mental i fizic al vie ii.decat mobila care le pl cea cu adev rat i pe care au e sit-o potrivit pentru noua ambian . la fel ca i plata in numerar implicat Formeaz un vacuum pentru s n tate Oricand indr zne ti s formezi un vid. Apoi. iar ei s -ar fi mutat. so ul. una dintre ele fiind mobila. vizualizand acele spa ii umplute cu tipul de mobil pe care il doreau cu adev rat. SUNT LIBER I TU E TI LIBER I TOTUL ESTE IAR I BINE INTRE NOI. care lucra pentru o mare companie. (Niciodat nu exist !) Fiind intins in pat cu febr mare. Era pe drumul 66 . El a vizualizat totul golit. Brusc. Cum el contribuia in mod cert la prosperitatea companiei lui. Prima oar dup multe nop i a dormit imp cat. exact a a cum ar fi ar tat dup ce casa ar fi fost vandut . intr -o noapte.

Dar dac tu po i. avocatul a replicat "B nuiesc c i i va fi favorabil . dac ai critica! sau ai barfit pe cineva. ei vor r spunde. dac te acuzi de c deri sau de gre eli. in mare disperare ea s-a al turat intr-o sear unui grup de rug ciune i i -a cople it pe to i cu situa ia ei. Ea a r mas dezgustat dar s-a tors s pt mana urm toare. a atitudinilor i opinii lor.a da) a l sa idei. cand se afla la volanul masinii ei. El i-a cerut ei prin avocat s ii acorde o intalnire personal . i problema i -a disp rut din minte Cateva zile mai tarziu. omul a venit in ora i s-a dus s il vad pe avocatul ei. pentru c persoana pe care o d dea in judecat era un fost prieten de familie. Multe zile dup aceea ea s-a gindit serios la puterea iert rii. omene te nu il pot ierta pe aces t om. Astfel.vindec rii. to give . gandindu-se c ar putea insemna ca ei s fac ceva nepl cut i dramatic. acest om i i formase un vacuum necesar pentru ca o nou via s u refac s n tatea corpului i pacea min ii sale. a avut un sentiment de pace adanc . iar solu ia va ap rea. cand o problem stanjenitoare nu se rezolv . eliberarea ideilor fixe. iart -te pe tine insu i. Spre uimirea ei. dac ai vorbit despre cineva nepoliticos. " i astfel. to i i -au spus c problema ei putea Ji rezolvat dac ea il ierta pe omul pe care il d dea in judecat . Dac dore ti s rezolvi acest caz. Declar -le mental celorlal i: "IERTAREA PLIN DE IUBIRE A LUI DUMNEZEU NE ELIBEREAZ ACUM. pe to i cei fa de care te sim i r u sau e ti ingrijorat.a ierta. Subcon tient. Ezitant. a strigat: "Doamne." Acuzatul a replicat: "o doresc s vizitez aceast doamn in privin a cazului de la tril nai. cand a primit asigur ri c rugaciunea putea s rezolve totul. for -pentru. iart -1 prin mine. dar cuvantul inseamn doar "a da pentru" (forgive . las loc pentru experien e mai pl cute. Ei au convenit amical s clarifice problema in afara tribunalului. inevitabil. nici unul dintre cei prezen i nu a fost tulburat deloc de problema ei." Deodat . Te rog. cerc-le mental iertarea. va trei s ai de-a face cu mine ca avocat. o femeie foarte inst rit a fost implicat intr-un litigiu juridic cu privire la propriet ile so ului ei decedat. El a t cut lucruri atat de ingrozitoare!" Dar grupul de rug ciune a r mas ferm. a vizitat-o intr-un mod prietenesc. spre mul umirea tuturor celor implica i. a replicat: "S il iert? Voiam do ar ca voi s v ruga i pentru ca eu s ca tig cazul impotriva lui la tribunal. sau nimeni nu a p rut s o comp timeasc . to i cei implica i vor r spunde. sentimente i situa ii vechi s se duc i s lase ceva mai bun in locul lor. e nevoie de iertare. dac ai probleme juridice cu cineva. In fapt. Doresc pur i simplu s ii fac o vizit pentru c am odat prieteni i pentru c am avut mereu o mare stim peni so ul ci. intr-o zi. Prin iertare. gandindu se la fostul prieten al familiei ei cu care a probleme legale. In aceast manier . De exemplu. O tehnic de iertare Iat o tehnic de iertare care poate face loc oric rui bine ce pare s fie necesar in via a ta chiar acum: a eaz -te pentru o jum tate de or in fiecare zi i iart -i mental pe to i cei cu care e ti in dizarmonie. IUBIREA DIVIN PRODUCE ACUM REZULTATE PERFECTE I TOTUL ESTE IAR I BINE INTRE NOI. Am descoperit discutand cu sute de oameni i corespondand cu i mai multe sute c . A vrea s o v d ca pe vremuri i s vorbim de vremurile. Era extrem de jenant pentru ca. vor fi binecuvanta i. iar in timpul vizitei subiectul procesului a fost pus in discu ie. de alt dat . Dac acuzi pe cineva de injusti ie. Procesul de iertare formeaz un vacuum i las locul pentru ca noul bine s a neasc prin el. Am descoperit mai departe c dac doar o singur persoan dintre cei implica i in acea problem va incepe s ac ioneze in sensul iert rii. pentru care ea a adus mul umiri. Iertarea poate crea un vacuum ce va da la o parte stavila din fa a binelui i succesului t u. TE PRIVESC CU OCHII IUBIRII I GLORIFIC 67 . infrico at . Iertarea este r spunsul Mul i oameni se tem de cuvantul "iertare".

" A fost nevoie atunci ca eu s re-eliberez ceea ce deja eliberasem. Mi-a trecut prin minte fiecare articol pe care i-l trimise-sem si am declarat mental fiec rei piese de imbr c minte: "M ELIBEREZ COMPLET I DE BUN VOIE DE TINE. care eram sigur c se_ vor manifesta. ceea ce i i doreau de mult. So ul ei era pe punctul de a pierde o slujb foarte bun din cauza alcoolismului i a instabilit ii lui. Cand a inceput s se simt eliberat de tot ceea ce era vechi. i probabil c nu pe so ul ei trebuia s il ierte." Am vorbit odat cu o femeie ce avea mari dificult i in c snicia ci. TE LAS S PLECI I M LAS CONDUS DE DUMNEZEU. iar succesul a venit intr-un asemenea mod incat ea a putut s renun e la serviciul ei i s aib grij intr -un mod minunat de casa lor. Dar cateva s pt mani nu s-a intamplat nimic. Aceste haine erau in perf ect stare. F r prea mult tragere de inim . 3 declarat convins de dreptatea ei: "Nu am motive s incerc iertarea. Tuturor acestora le-a adresat cuvinte i ganduri de libertate. datorit multor atitudini negative. Aceasta e puterea iert rii. Dup ce i-am trimis aceste haine. puterea ta de a atrage binele cre te foarte mult. Dimpotriv . m-am sim it fericit i speram haine noi. propriul t u bine i binele pentru to i cei implica i are o mai mult libertate de a se mi ca in via a ta. TE PIERD COMPLET I TE LAS S TE DUCI. in cele din urm am in eles c mental m mai ag m de hainele pe care i le trimisc-sem ei. dar m plictisisem de ele. Prin eliberare. las s plece. gandindu-m : "dac as avea acele haine sau costume pe care i le-am trimis lui Sis. dar c fiecare dintre noi arc nevoie zilnic de practica iert rii. a declarat cu uimire c i-au revenit in minte numele persoanelor de care o legau experien e nepl cute sau nefericite i pe care le uitase de mult vreme. so ul ei a incetat s mai bea. Nu am ce s iert. Declar persoanei sau situa iei implicate: "ACUM TE ELIBEREZ.SUCCESUL PROSPERITATEA I BINELE T U COMPLET. haine noi i mai frumoase au ap rut rapid in dulapul meu! A fost ca i cum o "for magnetic " incepuse s lucreze pentru mine." Dup aceea." Nu i i fie team s la i s se duc . imi iubesc so ul. NU MAI AM NEVOIE DE TINE IN GARDEROBA MEA. Am trecut odat in revist dulapul meu i am sim it nevoia s dau cele mai multe lucruri de acolo surorii mele." Dar am sugerat c era evident necesar ca intr-un fel sau altul un \ acuuni s fie format: c situa ia de care ea dorea s se elibereze avea multe aspecte. TE AFLI ACUM IN LOCUL PERFECT. f ceam drum pentru haine noi. subcon tiente stocate in emo iile noastre i de care noi nu suntem nici m car con tien i. Eliberarea este magnetic Te gande ti cum pot fi indreptate unele situa ii incurcate din via a ta. la fel i cu privire la comportamentul recent al so ului ei. le-a purta ast zi. de emo ii i atitudini ostile. Nimic nu poate fi vreodat pierdut prin eliberarea spiritual . O prieten care nu tia nimic de dulapul meu gol a venit 68 . ce form trebuie s aib solu ia? Atunci elibereaz ." Este bine s declari pentru tine insu i: "SUNT IERTAT I GUVERNAT DOAR DE IUBIREA LUI DUMNEZEU I TOTUL E BINE. Cand i-am sugerat sa lase s se duc aceste idei cu privire la so ul ei i s formeze un vacuum pentru ca mai binele s vin spre ei prin iertare. Mai tarziu. impov r tor. El a inceput iar i s munceas c foarte mult la slujba lui. a a incat am sim it c renun and la ele. pierde. eliberare i iertare. TE PIERD. Un cuvant de avertizare cu privire la lucrurile tangibile pe care Ie la i s se duc . ea a fost in cele din urm de acord s se a eze in fiecare zi i s practice pen tru o jum tate de or iertarea. i nu ap ruser recent haine noi.

ta controlul^ asupra situa iei: preia controlul in mintea i sentimentele tale. Ceea ce va da un nou f ga substan ei aflate la indemana ta i va merge mai departe. Dac in acest moment te limitezi. nu a tepta pan cand vor veni "bani destui" ca s le pl te ti pe toate. Ridica ochii! in fa a prosperit ii E important sa i i stabile ti i sa men ii o atitudine prospera ca i cum darurile tale ar fi deja complet vizibile. substan a pe care ele o con in. dar gandul a persistat. Ea a scris mai tarziu: "Tocmai 'am avut sentimentul' c ai putea folosi aceste articole de imbr c minte. Cand m -am rugat intreband ce s fac cu aceast sum . declar acelei situa ii financiare: "PACE. STAI LINI TITA". Ia in mainile tale portofelul. Dimpotriv . f cand astfel loc ca o nou prosperitate s curg spre tine." Apoi este timpul s folose ti in situa ia prezent . Dac ai ni te note de achitat. A fi foarte fericit s Ie por i. Nimic din toate acestea nu s -a intamplat pan cand nu m-am eliberat de hainele pe care i le trimisesem surorii mele. Cu cateva s pt mani in urm . Cand pare ca substan a pe care o ai la indeman s fie insuficient pentru a acoperi nevoile actuale. cu indoieli. dup drumul ei la cump r turi. trebuie s taci acest lucru intr -o anumit atitudine a min ii pentru a ob ine rezultate colosale. Se pare c tu ai multe haine. vorbe ti despre lipsuri financiare. Acum ele au fost acceptate i am fost pl tit ." Substan a a inceput s se reverse spre mine de aici.pan la ultimul ban. sau cand pari s te fi blocat in drumul spre prosperitate. sau sa fii adeptul unei economii drastice. i iat -i cu binecuvantarea mea. Nu este momentul s vorbe ti despre lips . Altfel. pe care le scrisesem i ini ial nu fuseser acceptate. Folose te ceea ce ai la îndemân Un alt mod de a invoca legea vacuumul este s folose ti substan a ca re i i este acum la indemana f r s o economise ti. e timpul sa. astfel incat se poate multiplica. Daca dai. Ca iva oameni au v zut ni te obiecte de imbr c minte cand se aflau la cump r turi i s-au gandit: "par s fie potrivite pentru Catherine". s-a oprit la cump r turi. singurul gand care mi-a venit in minte a fost s i-i dau ie. Totu i. dar i cu speran e.i achi i indatoririle financiare . dac este necesar.discret la mine i mi-a spus: "Am ni te bani pe care a dori s ii impart cu tine. s te restrangi. Un dar ce nu este l sat liber du p ce este dat nu este deloc un dar. vei pl ti 69 ." Am inv at o lec ie complet din aceast experien . sau o alt dovad tangibil a sursei tale financiare i declar cu privire la ELE. vacuumul nu s -a format. ci porne te cu curaj i pl te te-le pe cele pe care le po i pl ti. in loc s te sim i neajutorat. poate pentru ni te haine noi. Nu corespondasem in ultima vreme i ea nu avea cum s afle con tient de dulapul meu gol. ni te articole unei reviste. i nu am putut rezista s i le cump r. a sosit cu pachetele cu daruri in imbr c minte pentru mine. f r ap rare i s te autocomp timesti. revizui-sem i re-transmisesem. erau obiectele de imbr c minte pe care le imaginasem mental atarnand in dulapul meu! O prieten intorcandu -se acas . nici un bine nu a fost f cut. in fiecare caz. de acolo i de pretutindeni. Totu i. f r team i cu curaj. carnetul de cecuri. "SUNTE ICHIAR ACUM PLINE DE ABUNDENTEL DEARUR IPE CARE DUMNEZE UMI LE OFER DE CATE ORI AM NEVOIE. Mi le-au cump rat in dar. fii sigur c eliberezi cu gra ie ceea ce dai.

Ea a spus adesea c . a inceput s se intereseze de infrumuse area bisericii in care slujeam atunci. Apoi. o ambian bogat . ridic ochii i mul ume te pentru substan a pe care deja o ai pentru a o da. Discret. Nu vorbi despre vremuri grele sau despre 70 . Tr ie te atat de bogat cat se poate cu ceea ce ai deja. Redecorarea bisericii a avut efectul unui "bulg re de z pad ". P e te cu dreptul Un ah mod de a "ridica ochii" la ivirea finan elor este s p e ti cu dreptul. arat cat de bine se poate. am avut sentimentul c ar trebui s incep sa port cele mai bune haine ale mele pentru a m sim i bogata. a primit in dar o ma in i avea o plat lunar . Aveam odat nevoie de haine noi pentru o conferin la care fusesem invitat s particip. dar nu ap reau banii pentru noile haine. intr-o zi mi-a fost trimis un dar b nesc pentru ni te servicii pe care le f cusem in trecut. i acum sunt cople it cand in eleg ce credin a avut in legea prosperit ii prin vacuum. care a antrenat multe daruri bogate. un aspect bogat cu substan a de care dispui in momentul de fa . Declar voios: "ACESTA ESTE DARUL LUI DUMNEZEU l IL TRIMIT CU IN ELEPCIUNE I BINECUVANT RI. Cateva luni mai tarziu am inv at c aceste "fonduri private" de care ea vorbea erau proprii ei bani de alimente. Noi canale s-au deschis pentru ea i so ul ei in cele mai nea teptate feluri. a inceput s dea banii cu un sentiment de inflorire i a continuat s "ridice ochii " de cate ori avea nevoie de ceva. imediat mi-am cump rat hainele noi pe care mi le doream. Acum ca iva ani. cu sentimentul marii prosperit i i cu abundente binecuvant ri. substan a pe care o avea ta indeman . acesta este momentul in care trebuie s faci tot ceea ce este necesar pentru a crea sentimentul bog iei. i ce rezultate colosale a continuat s experimenteze. Desigur. trimite-o cu curaj. Cand m -am rugat in aceast problem . asigurandu-m c de inea "fonduri private" pentru a face acest lucru. deja i s-a i dat! Poate c persoana care mi-a vorbit cel mai mult despre aceast faz a vacuumului este o t cut . f r team .dublu. Am purtat zilnic aproape o s pt man cea mai bun rochie a mea. astfel incat pentru prima oar in via a ei i-a angajat o menajer . Poart cele mai bune haine. toate pentru c aceast gospodin a indr znit "s ridice ochii" i s foloseasc din plin. in acest fel. ea primea foarte mult. mi-a sugerat cateva imbun t iri pe care i-ar fi pl cut s le aduc . Infailibil. iar i iar. de cand a inceput s formeze un vacuum. Nu spune nim nui de aparenta lips sau de vacuum. pe care i-a folosit cu generozitate pentru cateva obiecte destinate bisericii.chiar i atunci cand aceast substan a era reprezentat chiar de banii ei de alimente. mental. Discu iile despre limitare sau economii ii in pe mul i oameni in s r cie. nu a avut mai avut vreodat costuri financiare pe care s nu le fi putut acoperi. cu curaj. modest gospodina care in mod constant "ridica ochii" cu curaj trimi and banii din portmoneul ei cu un sentiment de inflorire. Nu le gandi niciodat la tine insu i ca fiind lip sit sau limitat." Cand "ridici ochii" in ciuda aparen elor potrivnice. Dimpotriv . Cand eliberezi i la i s se duca ceea ce nu i i place i se formeaz un vacuum pentru o nou prosperitate.

71 . pline de satisfac ii. aceasu este chiar ocazia ta de a dovedi pentru mai departe c legi k invizibile ale prosperit ii aduc rezultate vizibile. chiar dac meniul t u este compus doar din "costi cu fasole". Formand un vacuum si l sand s se duc ceea ce nu i i dore ti. Cand renun i t arunci idei i atitudini vechi.i acoperi necesit ile. intotdeauna cere indrumare divin cu privire la c ile practice la fel ca i cele spirituale prin care s formezi un vacuum pentru o nou prosperitate cand aceste nevoi financiare te amenin a. Atunci inva sa la i s se duc . de care anterior nu erai con tie nt.nevoia unei economii stricte. Dac ai nevoie de prosperitate. Este momentul s folose ti cel mai bun por elan i argint ria. i i blochezi progresul. vei constata ca suma pe care o ai la indeman este suficient . e adecvat cand o folose ti tar team . dac continui s o folose ti f r team i cu credin .i orizontul vie ii pe m sur ce avansezi. Al i oameni vor face incon tient lucruri care vor contribui la prosperitatea ta. Este imboldul progresului. ii tr ind atat de bogat cat este posibil in tata aparen elor rezultatele abundente vor ap rea imediat in exterior. posesiuni vechi i pui in locul lor idei noi despre prosperitate i achizi ii spirituale. c e prea mult risipit sau irosit. cand ai fot mat un vacuum. Vei descoperi alte averi financiare in preajma fa. s faci loc pentru lucrurile pentru care te -ai rugat. Nu intra in panic . inv and cum s formezi un vacuum pentru un nou bine. Aproape misterios. Dore ti intotdeauna ceva mai bun decat ai acum. atunci cand indr zne ti s "ridici ochii". ai muncit i pe care le-ai dorit atat de mult. Adesea cand formezi un vid folosind ceea ce ai. for a ta const in lini te i incredere. Pare chiar s i i ajung pan la apari ia noii substan e. trebuie sa tii c po i s Ic faci fa victorios i s fii mult mai bogat deprinzand legile invizibile prin care s ob ii lucrurile vizibile de care ai nevoie. s binecuvantezi si sa dai un nou curs substan ei care i i este la indeman in modul care parc cele mai potrivii. tu i i dep e ti vechile idealuri. noi canale de aprovizionare vor ap rea pentru a . toate cheltuielile sunt acoperite. l rgindu. nu intra in panica in fa a provoc rilor financiare. De ce s nu indr zne ti s formezi un vacuum acum i sa invi i in via a ta prosperitatea complet succesul dup care ai tanjit i care i i este divin menit ie? i LEGEA CREATIVA A PROSPERIT II -Capitolul 4Hai s ne aplec m asupra prosperit ii. Ag andu -tc de vechi. abunden universal care exist pretutindeni.' Vezii capitolul 4. e ti gata s umpli acest vid eu un bine nou abundent. sau il opre ti in totalitate. sa renun i.i acoperi nevoile imediate. ci la cat de mult ai. dar incepe s gande ti in termeni de bog ie. Nu te gandi la cat de pu in ai. folosind ceea ce ai Ia dispozi ie vizibil la momentul actual pentru a. situa ia ta se va imbun t i constant. Vechiul trebuie s fie eliminat constant. pentru a ine pasul cu aceasta cre tere. Iat drumul pentru a le ob ine: nu vorbi despre lipsa financiar . "How io Gather Your Prosperous Manna" in cartea Iui Catherine Ponder The Millionaire Moses F loc pentru binele t u To i ne dorim situa ii financiare mai bune i to i trebuie s le avem. nu limitandu -ie. Acum. atunci cand i i dezvol i con tient gandirea orientat spre prosperitate. i c suma pe care o considerai int ai insuficient sau mic . A a cum copiilor le r man mici hainele. Aceasta este chiar ini ierea ta in puterea modului de gandire care aduce prosperitate. s iei cina cu luman ri.

f r restric ii. a a cum este pus in discu ie in acest capitol. Dorin a dreapt este cu adev rat primul pas in dizolvarea problemelor i atingerea drumului prosperit ii. Psihologii sunt de acord c nutrind dorin e puternice i inte m re e influen m oamenii si evenimentele. am descoperit c tipul corect de dorin dizolv orice obstacol aflat in fa a implinirii. Dorin a puternic este un motor al succesului Primul pas al legii prospere a creativit ii este dorin a i abilitatea de a face ceva constructiv in leg tur cu aceasl dorin .i. A scrie dorin ele i a formula pe hârtie un plan i i clarific dorin ele in minte.prin legea creativ a prosperit ii. (2) S imaginezi mental planul ca fiind indeplinit. (3) Afirmarea constant a perfectei lui indepliniri. Uimitor este c . 72 . in loc s le curmi ca pe ni te vise imposibile. Ceilal i se las lene i du i de val intr -un curent de evenimente mia i a tept ri mici. Acest om de afaceri a spus c chiar i atunci cand ci personal simte c alte produse i -ar fi clientului mai utile. este de obicei o persoan ce tinde intens spre cele mai inalte idealuri i spre ceea ce este mai bun in via . Recent un b tran om de afaceri mi-a povestit c descoperise in munca lui c atunci cand un nou client vine i i i dore te foarte mult un anumit produs. prima parte a legii creative. Dac este dezvoltat i exprimat adecva'. Una dintre afirma iile fundamentale pe care le recomand oamenilor pentru a -i ajuta s i i intensifice constructive dorin ele este: "DORESC CEEA CE ESTE MAI BUN IN VIA I ACUM IMI ATRAG CEEA CE ESTE MAI INALT i MAI BUN. s incepi s le exprimi constructiv decizand ce sunt ele cu adev rat i f cand ceva foarte simplu dar foarte eficient in leg tur cu ele: A terne-le pe hârtie! F o lista sau schi eaz 'un plan. De fapt. pentru c dorin a este o for atat de puternic . pentru c f r un plan i insemn ri privitoare la el. dac acel client este deja decis i dore te cu adev rat un anumit produs. care s fi propulseze. la un moment dat. dintre milioane de oameni care doresc s aib succes.i aduce binele. el consider ca intotdea una este cel mai bine s i-1 vand clientului chiar pe acela pe care il dore te. Totu i. O mare int include intotdeauna un num r de mici dorin e care sunt automat indeplinite cand cea mai mare este indeplinit . Este ca i cum to i i tot subcon tient s-ar acorda cu marile noastre dorin e i idealuri." A terne. legea creativ a prosperit ii implic trei pa i fundamentali preciza i in acest capitol i in urm toarele dou .: (1) S ai un plan.i dorin ele pe hârtie Legea creativ a prosperit ii este s iei cele mai profunde dorin e ale tale. Cu cat dore ti mai puternic binele. o dorin puternic intotdeauna poarta in ea puterea de a atrage succesul. pe care s te sim i liber s il schimbi. el nu incearc niciodat s ii schimbe dorin a. Consiliind oameni cu diferite probleme. iar mintea produ ce rezultate precise numai cand ii sunt date idei precise prin care s func ioneze. este esen ial . Cum po i s impline ti dorin ele profunde de prosperitate i succes? Concentrandu . ceilal i doi pa i sunt zadarnici. dorin a ta va avea o putere mai mare de a. aten ia asupra unei mari inte. s il revizuie ti. a a cum se schimb ideile tale in leg tur cu el. i s -ar ocupa cu a ne ajuta s le atingem. El a afirmat c dorin a puternic arat incredere in produs. s i i a terni pe hartie dorin ele cu privire la acel plan. Cand intalne ti o persoana care are cu adev rat ceva de spus in lume. doar ca iva au dorin e cu adev rat mari. s il reformulezi i rearanjezi. ceea ce aduce in mod inevitabil satisfac ii. Este intens i puternic . i s ii dezvol i constant. Dorin a adev rat nu are in ea nimic slab sau c ldu .

Dimpotriv . temandu-se c i-ar spune lui Dumnezeu ce s fac . P rea atat de simplu! Totu i. Dar cum dr. intr-o zi. In ceea ce prive te via a prosper . sau alte probleme grave. Imediat. se pare c acel vicepre edinte elaborase vreme de mul i ani un plan pe care 1-a considerat^ in elept pentru dezvoltarea i prosperitatea acelei corpora ii. este una dintre cele mai prospere din ar ! El a dovedit c prosperitatea este un rezultat planificat. tensiuni. dependen a de droguri. Firma de avocatur s-a dezvoltat intr-un angrenaj de cinci oameni. dar nu i i definesc niciodat dorin ele cu privire la cum vor s tr iasc mai bine.ase angaja i. el a luat planul din sert arul biroului s u i a inceput s il pun in aplicare. 73 ." 1 Dac suprimi aceste dorin e profunde. "Nimic nu are atat succes precum succesul" a fost cu siguran dovedit pentru acel avocat care dup ce i-a formulat planul. In acea vreme. in loc s se autocomp timeasca. Ei doresc sa tr iasc mai bine i s aib mai mul i bani.Mul i oameni se str duiesc din r sputeri s ating prosperitatea pe c i exterioare. Secretul prosperit ii? Bine. ele nu mai au supape constructive i atunci adesea se transform in canale distructive exprimate ca tendin e nevroii cc. pre edintele unei mari corpora ii a murit. F r planuri elaborate. a indr znit s il a tearn pe hartie i a inceput s il aplice. considerat necunosc ator al problemelor financiare la acea vreme. Prosperitatea este rezultatul gandirii clare i al ac iunii. Vicepre edintele. incercand sa i i aduc mai mult bine. Ast zi corpora ia lui nu mai este una mediocr plin de datorii. ci s -a ocupat imediat de formularea unui nou plan. corpora ia a inceput s prospere i ast zi bursa ei este una dintre cele mai bune de pe pia . Emilie Cady a scris odat . bolile mintale. De fapt. El a men ionat dorin a lui de a avea un birou de avocatur mai mare. dorin a lui de a avea de la o firm cu doi angaja i una cu cinci. mul i oameni ezita s ajung la concluzii precise. sau poate suprimarea arc ca rezultat exterior alcoolismul. clare. am privit cum planul lui scris s-a implinit i a dat roade. nu tiam c aceasta este una dintre cele mai puternice metode de a atinge succesul. i cu cat dorea s creasc venitul firmei an de an in urm torii cincinal. dezechilibrul sexual. In ziua in care a ajuns pre edinte. pentru c le este team s i i clarifice gandurile i dorin ele. Prosperitatea este un rezultat planificat Povestea unui agent de burs dovede te mai departe puterea formul rii planurilor de prosperitate i succes. Firma s -a mutat din doua birouri mici intrun nou sediu spa ios care ocupa un intreg etaj din cl direa nou a unei b nci. dup ce tocmai fusese invins in campania pentru Congres. ins f r rezultate. "Dorin a este Dumnezeu b tand la u a min ii talc. fobii. permanente. sau de câ i bani în plus au nevoie. nu se poate vorbi despre reu ite sporadice. Acum ca iva ani. in care fiecare jurist era specializat intr-un domeniu a practicii legale. rezultatele prospere nu vor avea baze consistente. Puterea dorin elor i planurilor scrise mi -a fost prima oar dovedit de un avocat pentru care am lucrat acum ca iva ani. Vanz rile inregistrate de ea in ultimii ani au eliminat to i acei binecunoscu i comp etitori. a preluat conducerea.

INTELIGEN A DIVIN IMI ARAT ACUM CUM S URC SPRE BINELE MEU DAT DE DUMNEZEU CA BUN STARE. tiu despre un om care se ocupa de afaceri cu electrice i care a procedat a a. F o list cu lucrurile pe care dore ti sa le clarifici i s fie eradicate din via a ta. Mul i dintre oamenii de afaceri care frecventau conferin ele mi -ai spus c aceast idee i-a condus de la eforturile anterioare ov ielnice in ceea ce prive te prosperitatea !a rezultate uimitoare pline de succes. in acest caz. Ei munciser mult i din greu. In decurs de o lun dup insemn rile privind dizolvarea incertitudinii i a contuziei. INTELIGEN A DIVN IMI DESCHIDE ACUM DRUMUL SPRE BINECUVANT RILE MELE IMEDIATE. Biblia promite: Cere i i se va da. Atunci ei au descoperit c nu e nici un motiv pentru a se teme s cear ceea ce i i doreau cu adev rat. in fiecare s pt man au ad ugat sau au schimbat lista rezultatelor pe care doreau sa le ob in . Cea mai fierbinte dorin a lui era fie s vand jum tatea lui din afacere. incepeam fiecare or !uandu-ne fiecare listele in man i declarand impreun : "SUNT COPILUL BOGAT AL TAT LUI IUBITOR. bate i i se va deschide" (Matei. O formul de prosperitate Un grup de oameni de afaceri care au experimentat al turi de mine modul de gandire care aduce prosperitate in timpul recesiunii au procedat a a: ci i i notau ce i i doreau in decurs de ase luni i apoi i i notau ceea ce doreau s ob in in fiecare dintre aceste ase luni. f r s mai stea mult pe ganduri. care nu voia nici s vand . Acestei liste declar -i: " I ACEASTA VA TRECE" sau "DIZOLVATE". c dorin ele tale nu sunt inc definite. TOT CEEA CE TAT L ARE ESTE AL MEU PENTRU A IMP R I I A EXPERIMENTA. S N TATE l FERICIRE.Aceast lege creativ a prosperit ii a fost una care "s-a potrivit" cu studen ii din clasa mea de prosperitate. cum s-au sim it indruma i. membrii clasei aduceau aceste liste cu dorin e la ore. a primit un mesaj de la un avocat c mo tenirea partenerului s u urma s fie vandut ! Ei au convenit imediat. sau re nun and la unele care nu li se mai p reau atr g toare. nici s cumpere. PENTRU C SUBSTAN A UNIVERSULUI ES TE NELIMITAT I PRETUTINDENI ESTE PENTRU CA TO I S O FOLOSEASC NU EXIST INTARZIERI! CE EA CE NU ESTE PENTRU BINELE MEU CEL MAI INALT ACUM SE INDEP RTEAZ DE MINE i NU MAI DO 74 . pur i simplu incepe gandindu-te si t cand o list cu lucrurile care sunt acum in via a ta i nu le dore ti s fie acolo. dezvoltand dorin ele. Partenerul despre care vorbim a inceput s aplice modul de gandire care aduce prosperitate cand era aproape disperat. BOGATELE MELE BINECUVANT RI NU POT INTERFERA CU BINELE AL TCUIVA. 7:7) Poate c te gande ti c nu tii ce_ i i dore ti cu adev rat. dar nu in moduri clare i precise. In fiecare s pt man . i dorea s incheie situa ia plin de nepl ceri. fie s o cumpere i pe cealalt . caut i vei g si. AM CREDIN A C TOT CEEA CE ESTE AL MEU DE DREPT DIVIN VINE ACUM SPRE MINE INTR-O ABUN DEN COLOSAL . in unele cazuri. Dorea pur si simplu s dep easc impasul care il costa o gr mad de bani. Partenerul lui de afaceri murise de cateva luni i i i l sase ac iunile in mainile unui succesor necooperant. au schimbat lista complet. confuzii si incertitudini a afacerii lui. Nimeni nu a v zut vreodat aceste liste exceptandu-i pe cei c rora le apar ineau.

Li s-a cerut s fac lucruri foarte exacte. 75 . Exprima i. CU AJUTORUL LUI DUMNEZEU. Dar trebuie s v avertizez: fi i sinceri cu voi in iv cand I v scrie i dorin ele. in exprimarea lor constructiv in scris. l dorin ele voastre cele mai profunde. cum a t cut aceast femeie.RESC. precum s precizeze suma de bani pe care o doreau pentru fiecare zi. Atat de simple. La mijlocul acelui an. l Mirele i-a ofcrit-o! O alt mare dorin fusese s aib o slujba l mai bun . dorin e m runte i superficiale. Nu scrie i ceea ce al ii ^°~\ resc pentru voi. revizumdule. revizuindu -le i schimbandu-le. in prima zi a anului. oate marile dorin e pe care le enun ase se impliniser : era v duv i i i exprimase dorin a de a avea iar o c snicie fericit . C tre sfar itul anului am oficiat o ceremonie de c s torie pentru ea i mire. in l loc s fac o gr mad de rezolu ii de inceput de An Nou.! care cuprindea o lista cu multe lucruri precise. BINELE DAT DE DUMNEZEU PE CARE IL DO RESC ESTE ACUM IMPLINIT PE C ILE MINUNATE ALE LUI DUMNEZEU. Rezultatele pe care le -au atins au fost fabuloase i am primit scrisori de la oameni din intreaga lume care au citit despre aceast metod creativ a prosperit ii i au probat-o. Pare prea simplu de f cut? Marile adev ruri i secrete puternice par adesea simple." Adesea declar m: "PUTEM PL NUI. sau ceea ce crede i ca ar trebui s dori i. mul umitoare. Fitil cinsti i cu voi in iv i cu Creatorul vostru. tiu o alt femeie de afaceri care i-a scris lui Dumne/cu " scrisoare similar Ia inceputul anului. Au fost instrui i mai departe s nu se indoiasc . Spre sfar itul anului. Ea a plasat apoi scrisoarea sigi-l lat in Biblia ei. Li s-a cerut s stabileasc un timp limit i o dat precis la care ei doreau s se implineasc . precizai momentul la care dore te ca fiecare dintre ele s se implineasc i in ruga ca binele lui Dumnezeu sa fie implinit in acea pro-1 blem . pe l care ea il intalnise prin ni te prieteni dup ce scrisese acea* dorin . s nu ezite sau s nu se intrebe cu privire la cum se va implini abundentul lor bine. Curajul are in el geniu putere i magie. incat adesea per-1 soana medie le prive te de sus. instrui i s petreac cel pu in cincisprezece minute zilnic rev rsand rug ciunile lor verbale i binecuvant rile (despre care vorbim in capitolul ase) asupra listelor lor cu dorin e i s lucreze zilnic asupra listelor lor. de asemenea. Pare s existe o putere aproape magic in gandirea! dorin elor. dar trebuia s se ocupe de lansarea in ac iune a legii creative a prosperit ii in acest simplu mod. de asemenea. s pt man sau lun . dac v dori i cu adev rat s culege i rezultate. PUTEM ATINGE. Ka men ionase i dorin a de a avea o cas mai bun . incercand s caute c i mai l complicate. cu rezultate similare in ceea ce prive te prosperitatea! A a cum cei din grup au lucrat cu listele lor. incepe. schimbandu-le." Ne amintim adesea acest adev r: fiecare obstacol se gr be te s se dea la o parte din ca lea omului care tie incotro se indreapt . ea puri i simplu i -a scris lui Dumnezeu o scrisoare in care i i enumera l onest dorin ele pentru noul an. dar in loc s . tar tragere de inim . adesea afirm m aceste cuvinte ale lui Goethe: "Ceea ce po i face sau visa." Studen ii au fost. a ap rut o slujba! pl cut . mai bine pl tit . ea mi -a ar tat scrisoarea. a in irat intr -un mod lipsit de entu ziasm. dezvoltandu-le. Scrie-i o scrisoare lui Dumnezeu O femeie de afaceri a invocat odat metoda creativ al prosperit ii intr-un mod pu in diferit. i intreaga lume paj s fie de partea omului care incearc s se ridice.i scri dorin ele mari i profunde.

Si nu s -a intamplat nimic. un Tat iubitor te poate ajuta s le ajustezi spre bine. rar se intampl s nu imi mearg ceva de-a lungul zilei. dar ineau z vorate in inimile lor problemele cu adev rat majore. Un alt mod simplu dar eficient de a folosi legea creativ a osperit ii este de a . Poate c te gande ti "Da. poate c dorin ele mele nu sunt cele mai inalte? Totu i s fiu onest i s fac lista?" Cu siguran .i incheia ziua alc tuind note si liste. Dureaz doar cateva minute. Este uimitor cate lucruri mi se implinesc f r s fac nimic altceva decat s le in ir pe list i s aduc mul umiri pentru implinirea lor divin . De obicei.Lucrurile care o preocupau cu adev rat nu au fost men ionate.incat acum simt c imi lipse te ceva dac nu urme/ acest ritual zilnic. revizuirea lor zilnic . Diminea a m a ez intotdeauna in lini te pentru cateva minute adesea cu o cea c de cafea.pentru c intotdeauna sunt mai multe binecuvant ri de enumerat decat speri . blochezi orice posibilitate a implinirii. Ceea ce pare s imi asigure o pace a min ii i o noapte odihnitoare. cand Ie eliberezi i le infrun i.i incepe i a. Mul i oameni folosesc aceast metod 76 . etc.. dup alc tuirea cu credin a unor liste prec ise incluzand munca pe care i-o doreau. pentru c atunci simt c de in controlul asupra zilei. incep s m gandesc i la ziua urm toare i s fac noti e cu privire la perfecta ei implinire. Pentru c a inut inchise in ea adev ratele ei dorin e. F o list zilnic Metoda creativ a scrisului dorin elor s -a dovedit a fi eficient pentru o prieten care avea o coal de modeling incat ea nregistra pe band instruc iunile specifice pentru alc tuirea istelor. dar sim eau probabil c problema lor era ocant sau jenant .. nu s -a deschis un canal prin care substan a lui Dumnezeu s se poat rev rsa din abunden asupra ei. orele cand doreau s lucreze i conditiile de lucru pe care le doreau. in timp ce m gandesc la ziua mea i la multe lucruri mari i mici pe care le atu eu de indeplinit sau al ii. Ea folose te caseta ca parte a surilor ei de instruire in modeling. Altfel. dac dore ti ajutorul lui Dumnezeu in a o experimenta.. in aceast manier . Rezultatul? Punctajele b inute de studentele ei in slujbele ob inute de ele in modeling deiing. i care doreau ajutor spiritual. Pentru c "imp r ia cerurilor este la indemana . Doar atunci cand au ajuns in miezul problemelor lor r spunsul si solu ia divin au ap rut. la fel ca i in televiziune i in radio. ceea ce e un timp petrecut cu folos. plata pe care o doreau. Obi nuiesc s ii scriu la sfar itul listei cuvinte de mul umire lui Dumnezeu pentru "implinire divin i realiz ri divine". Ei doreau sa vorbeasc de problemele lor minore. pentru c fiind onest le eliberezi in Ioc s le suprimi. cel pu m po i fi onest cu tine insu i i cu EI. Alc tuiesc liste ale acelor realiz ri dorite. R manand consecvent in alc tuirea listei mele. la sfar itul zilei pentru alte cateva minute m intorc la ceea ce am scris ziua i scriu note prin care IJ "mul umesc" lui Dumnezeu pentru binecuvant rile primite i pentru impliniri. Un Tat iubitor dore te intotdeauna ca tu s ai ceea ce este mai bun in compara ie cu mai binele pe care il po i tu experimenta acum. Am descoperit c practica alc tuirii listelor diminea a $i seara este atat de plin de satisfac ii i aduce lumin . Am v zut acest principiu func ionand cu succes in via a unor oameni pe care i -am intalnit in edin ele mele de consiliere.

To i cei implica i erau binevoitori i doreau s concluzioneze problema. sau "inger"? Un om de afaceri avea dificult i in a incheia o chestiune de afaceri. din moment ce el a fost capabil s a tearn in mintea lui i pe hartie o posibil solu ie! Acest director executiv a p rut destul de surprins s afle c mama lui folosea de multe luni aceast solu ie. in mijlocul oamenilor care ii inconjoar .in cazul in care aceast metod a alc tuirii listelor v pare oarecum trivial . in fapt.i lipseasc . este bine s scrii in secret note tuturor celor implica i. si astfel. i cum noi nu putem ajunge la acel inger pe c i obi nuite.mai mul i decat cei mai mul i dintre noi cred. i vei afla har. 3:3. A adar. Recent o mam 1-a intrebat pe fiul ei. iar astfel s-a petrecut rapid. i in care ei fac insemn ri cu privire la modul in care ei doresc s se rezolve. n u vei ajunge pe o cale obi nuit .4) Cand incerci s gande ti ceea ce e bun in fa a lui Dumnezeu i a oamenilor. Doi ingineri proeminen i mi -au ar tat confiden ial doua carne ele pe care ei le in inir -un buzunar interior al hainei. de mult timp nerczolvat . Acest om inea 77 .i-le pe lespedea inimii. ei ca tig rapid controlul asupra diferitelor probleme cu care se confrunt . v asigur c este o metod de succes. cu privire la un curs de specializare pe care el il urma la compania lui. tehnica de a a terne pe hartie e cu ade v rat foarte puternic . trebuie s in elegi c la nici unul dintre cei cu care ai dificult i. Cand a redus intervalul. de unde le scot atunci cand lucrurile se precipit de-a lungul zilei lor de lucru. i vei gandi ceea ce e bun i pl cut in fa a lui Dumnezeu i a oamenilor. idea unei cre teri s pt manale ii p rea mai u or de acceptat. misticii au mers atat de departe incat descriu apte tipuri de oameni cu care este mai u or s avem de-a face satisf c tor scriind "ingerului" lor decat intr-un mod obi nuit. s scrie ce consider c ar fi cea mai inalt i mai bun solu ie. pentru c majoritatea oamenilor de succes rareori fac publicitate in jurul secretelor succesului lor. scrie . s scrie problema. prindc i-le de grumaz. care este un tan r director executiv. El i-a explicat c fusese instruit s foloseasc o tehnic psihologica special pentru a . Acest curs spunea c metoda modern adecvat in a rezolva problemele era s ia loc lini tit. Sunt de acord cu autorul C r ii Proverbelor cand ne inva : "Milostenia i credin a s nu . folosit de mul i oameni de succes . ii putem scrie in secret. Veniturile financiare ale unui doctor au s ltat considerabil in cateva s pt mani dup ce a inceput s a tearn pe hartie sumele de bani pe care el dorea ca practica lui s i le aduc in fiecare s pt man . apoi s rup noti ele i s se relaxeze. Misticii ne inva c fiecare are un "inger" sau inele sau superior. sigiland aceste note i a ezandu-le in Biblia ta pentru timpul potrivit." (Proverbe. dar cat de practic este s scrii unui inger?" Ei bine.i rezolva problemele executive. dar imaginea ii p rea prea mare pentru a o accepta mental. Nimeni nu b nui e te ce fac ei. deprinzand -o in cadrul unei lec ii. Anterior. 2 Poate c te gande ti "Sunt sigur c este un misticism rafinat. Scrie îngerului lor C utand in elegere cu privire la chestiunile financiare. ce ai avea de pierdut incercand s ajungi la ci prin inele lor superior. el incercase sa gandeasc in termeni de a ridica lunar veniturile. exceptand un b rbat care s -a r zgandit i care p rea destul de nesigur fa de tot. tiind c solu ia lui sau ceva mai bun va duce problema la bun sfar it.

i to i cei implica i sunt mul umi i y binecuvanta i de ea. scrie aceea i afirma ie. a acceptat c avea de folosit aceea i tehnic ." Cand notele de plat se ingr m desc. Un om de afaceri mi-a adus odat un dosar plin de note de plat i a spus: "Cum pot s folosesc modul de gandire orientat spre prosperitate pentru a le pl ti pe toate? Cateva dintre ele sunt vechi de cateva luni. in starea sa de spirit plin de ingrijorare. O dat pe s pt man ." Acest om de afaceri a scris aceast afirma ie de cincisprezece ori. Amplificand dificult ile in mintea lui i a altora." Atunci am luat loc i t imp de o or am alc tuit o list a sumelor datorate si cui. util in special in achitarea notelor de plat . te binecu vantcz i i i mul umesc c aduci o concluzie perfect in aceast problem de afaceri. nu erau prea urgente. cu cei c rora era absolut necesar s le pl teasc in s pt mana urm toare. Dup ce a inceput s practice modul de gandire care aduce prosperitate. este bine s faci i o list cu cei c rora le e ti dator i cu sumele datorate i pe marginea. 78 . anxios i mereu tem toi in leg tur cu ceva." (Isaia 10:1) Ceea ce are cu siguran aplica ie in problemele financiare. Un om pe care il cunosc avea dificult i in afaceri. scrie pe plicuri: "ADUC MUL UMIRI PENTRU PLATA TA COMPLE " Vezi cap.i clarifica problemele. al turand afirma ia: "ADUC MUL UMIRI C VEI FI ACHITAT INTEGRAL I IME-DIAT'DE -. in Ioc s le respingi t cut.. cu privire !a plata lor imediat . CA: DeVorss&CO. Cum omene te p rea imposibil s fie pl tite toate imediat. P rea c ti omu l care crea problemele era timid.i pl ti cheltuielile curente la timp. A aflat c e nevoie s se opreasc din a mai vorbi despre necazurile lui i din a mai a terne ceva negativ pe hartie. sau dedesubtul fiec reia. i cu o schimbare de atitudine cu siguran le-ar fi putut rezolva u or. a fost capabil s i i achite obliga iile financiare la timp. am alc tuit o a doua list ." Tranzac ia a fost rapid incheiat . Omul de afaceri a scris secret tocmai con trariul: "C tre ingerul lui (sa spunem) James Brown. Dup ce a atins dobandit mental. este aceasta: Ca nd acele note de plat sosesc in cutia po tal . A durat vreo dou luni pan i-a adus la zi toate afacerile.lucrurile nerezolvatc. acest om a inceput s scrie despre dificult i in detaliu multor prieteni. Notele scrise achit notele de plat O alt tehnic de a face insemn ri." i am specificat datele din s pt mana care urma. acest om de afaceri venea cu dosarul lui cu note i am urm rit cum au fost pl tite pas cu pas. 5 i 6 din Tlie Prospering Power ofLnve (Marina del Rey. a avut nevoie de cateva luni pentru a. la inceputul fiec rei luni. Si tua ia a fost prea mult timp amanat i sunt ner bd tor s ajungem la o concluzie. E TI IMEDIAT PL TIT I ACHITAT PE CALEA BOGAT A SUBSTAN EI DIVINE. enumerand mai intai datoriile mai vechi i pe cele mai urgente. Dar nein elegand acest lucru. problemele lui s-au inmul it literal. Apoi noi am scris afirma ia de mai sus cu privire la plata lor imediat . pentru a. Vai celor ce scriu despre necazurile lor Isaia ne-a sf tuit: "Vai celor ce scriu r utate! C ci ei cand scriu r utate scriu. 1984) TA I IMEDIATA. in cateva zile acest om de afaceri mi-a dat un telefon interurban pentru a m anun a c persoana care crea dificult i il vizitase in acea diminea spunand: "vino maine diminea in biroul meu i hartiile vor II gata pentru semnat. La inceput. in disperare omul du afaceri a decis s incerce metoda de a scrie ingerului. pentru c el inv ase din credin ele antice despre folosirea num rului cincisprezece pen tru a sparge i dizolva condi iile dificile. Cand a realizat acest lucru.

poate p rea o metod mistica. Ajutorul nu const doar in faptul c mintea ta accept imbun t irea pe care o dore ti: dorin ele tale scrise se propaga in eter i subcon tient se realizeaz un acord i fiecare dintre cei implica i incepe sa coopereze i sa fie de ajutor. amintirea acelor intampl ri pare s se "indulceasc ". in secret. sau cum dore ti ca via a s fie. prezentul i viitorul. Iar i. Mintea este servitorul credincios al omului. adolescent fiind. i i a ternuse pe hartie un plan al evolu iei sale pentru doisprezece ani. considerat bogat i este previzibil c va ajunge milionar in ca iva ani. alc tuind o list cu privire la modul in care dore ti s fie. Mai departe. Apoi a terne pe hartie dorin a ta cea mai fierbinte. De ce s nu incepi s le al turi altor nenum ra i oameni in ob inerea mai binelui prin aceste metode creative de a prospera? incepe acum prin a te intreba onest chiar ce i i dore ti cel mai mult in via a la. mintea ta se poate proiecta in experien e viitoare i poate preg ti armonia i rezultatele drepte inaintea timpului. i sincer cu tine. in elegere. Declar : "ADUC MUL UMIRI PENTRU IMPLINIREA DIVIN . dificult ile lui au inceput s scad . Am aflat consiliind mul i oameni. In aceast manier este bine s infrun i aparen ele adverse scriind zilnic in secret cum ai dori ca afa cerile tale s fie. De asemenea. A ACESTOR DORIN E ACEASTA SAU CEVA MAI BUN SE IMPLINE TE IN TIMP PERFECT. Cum in imp r ia mental nu exist factorul timp. i rezultate perfecte pe care dore ti s le experimentezi in exterior. f r s spui nim nui ce faci. A terne pe hartie numele tuturor celor implica i i scrie afirma ii precise de ar-monie. Cunosc cateva exemple in care cei implica i in evenimente trecute nefericite au scris. cand el in elege acest lucru i i i antreneaz mintea s lucreze pentru el. pentru ca ele sa nu fi adus dezam giri. acum si in viitor. cu privire la gre elile trecute. mul i oameni se tem de viitor. In fiecare caz. c multe persoane tr iesc inc in trecut i regret gre elile t cute. in unele exemple. care s -a manifestat uimitor pentru el. Aceast cantonare in trecut te opre te s mergi inainte si s faci progrese in prezent i in viitor. scrie cum ai dori ca lucrurile s fi fost. Unul dintre cei mai tineri directori executivi pe care i -am intalnit vreodat mi-a spus c . Aceast metod este atotputernic ! Metoda creativ a prosperit ii este atotputernic i poate produce rezultate uimitoare in producerea succesului. rela ii mai fericite au fost re-siabilite intre cei ce experimentaser in trecut nepl ceri i nein elegeri amare. a a c totul se va mi c u or. cum ar dori s fie afacerile lui. prima dat dup multe luni de zile. Cand scrii cum dore ti s fi fost evenimentele trecute. i i i sunt de folos. COMPLET . implinirea divin a dorin elor tale. in contrast cu felul in care ele apar. Fii clar. declar in particular. au telefonai sau au venit s spun c incjdentul nu mai conteaz . ia controlul asupra lor in mintea ta. In aceast manier . dar daca rezultatele sunt practice. i fericirii privind trecutul t u. Exist dorin e pe care fiecare dintre noi dorim s le vedem c p tand o expresie vizibil i ajungand la rezultate finalizate. precis. (MEDIAT . dac exist evenimente viitoare care par s te sperie. rapid i cu succes.Cand a inceput s inverseze procesul i s scrie zilnic. si ca to i cei implica i au fost ierta i. de ce s nu indr zne ti s fii un mistic modern? Câ tig controlul asupra trecutului i viitorului t u Este bine si s ai controlul asupra viitorului si trecutului t u scriind afirma ii in leg tur cu ele. IZI era inc sub treizeci de ani. CONFORM BINELUI ABUNDENT AL LUI DUMNEZEU PENTRU 79 .

dar demonstrabile de a te ajuta s ii porne ti spre binele t u. Doctorul francez Emile Coue a declarat c imagina ia are o for mult m ai marc decat puterea voin ei. trebuie s recurgi la puterea min ii de a imagina. cu toate acestea. Curajul are in el geniu putere i magic. c este imposibil de îndeplinit. i c atunci cand voin a i imagina ia sunt in conflict. de asemenea.i "am v zut c rezultatele incep s apar cu adev rat doar dupf ce pornesc inspre ele". Aceste metode creative pe care le-ani prezentai aici sunt c i simple. supersti iei. in acest punct. si aduce în exterior pentru tine. dac in via a ta exist lipsuri sau^e ecuri. noi nu suntem hipnotiza i. produce. totu i. i i cl de ti intai in minte limit rile vie ii tale i tot in minte po i s incepi s dizolvi acele limit ri i s i i transformi via a in ceea ce dore ti s fie. indr zne te s persi ti in acest procedeu simplu i preg te te-te pentru o victorie r sun toare. Dar dac tu." Apoi schimb i revizuie te zilnic lista dorin elor. ini ial. pentru tine. Dimpotriv . singurele limite ale omului constand in folosirea negativ a imagina iei. suntem sco i din starea de hipnoz a ignoran ei.MINE. iar în timpul potrivii i voin a ta va lucra. trebuie s incepi pr in a forma o imagine a acelui bine in mintea ta. credin elor limitate ale veacurilor i gandirii orientate spre s r cie. Acest r zboi este semnificativ pentru c a durai 27 de ani. pentru c universul prietenos al lui Dumnezeu dore te ca tu s fii prospei i binecuvantat. Orice i cere min ii. Dar cand imaginea mental este repetat suficient. Vedem acest lucru dovedit adesea de hipnoz . Cand speri mai binele in via a ta. Voin a ta poate spune c visul t u este prea mare pentru a fi adev rat. Dup ce porne ti in c utarea binelui t u. Poate c î i vei aminti motivul pentru care a durat atât de mult. cand o imagine mental este sugerat voin a nu dore te s o accepte. De multe ori. i rcvizuind-o. Istoria dovede te puterea imagina iei Istoria a dovedit acest lucru de multe ori. Va ap rea in calea ta mai mult decat ai visat vreodat c este posibil. c imaginile mentale fac condi iile i experien ele din via a i afacerile omului. dar nu conteaz . 80 . ea va construi. atunci imagina ia ta va începe s lucreze pentru tine pentru a produce rezultatele vizibile a ceea ce ai imaginat. exist pentru c mai intai le -ai imaginat in mintea ta. indiferent de cat de nepl cut este pentru puterea ra ional a voin ei. incepe. nu fi surpr ins dac acesta a ne te s te intalneascfi inainte de jum tate drumului! LEGEA PROSPERITATII PRIN IMAGIN IE -Capitolul 5Dup ce i-ai alc tuit lista dorin elor i ai lucrat zilnic la ea schimband -o. e ti gata s faci urm torul pas. dctcrminand -o sa lucreze pentru tine. in aceste vremuri moderne autorit ile care fac studii asupra min ii ne spun c omul poate crea tot ce poate s imagineze. îndr zne ti s continui s îl imaginezi. Poate c î i aminte ti evenimentele legate de R zboiul peloponesian din Grecia antic . totu i. Puterea ra iunii tale i-ar putea spune c nu se va realiza niciodat . Studiind aceste variate legi ale modului de gandire care aduce prosperitate. care e aproape magic ." De ce s nu dovede ti acum? A a cum unul dintre ce aplic modul de gandire care aduce prosperitate imi spune. imagina ia invinge intotdeauna. in alte cuvinte. dezvoltand-o. dup cum te sim i c l uzit. Doresc s i i amintesc iar i promisiunea lui Goethe: "Ceea ce po i face sau visa. imagina ia nu are de ales decat s o accepte i aceasta se concretizeaz . Petrece zilnic cincisprezece minute aplecat asupra listei tale.

Dimpotriv . în Ioc s lup i cu s r cia. gândind c lini tea înseamn sl biciune si incapacitatea de a lupta.Istoricii spun c de ambele p r i a lipsit scopul sau strategia. amiralul Lisandru a revenit brusc la via . într-un alt vis. când i-au trimis cea mai marc parte din echipaj pe rm dup hran . nu trebuie s le vorbe ti altora despre visele tale si dorin ele tale de mai bine. a ap rut pe scen . Acolo a a teptat lini tit timp de patru zile pân când du manii au fost siguri de ci. The Millionaire ofthe Genesis ce a inceput s imagineze standardul de prosperitate pe care il dorea.aceea a imagin rii binelui în mod t cut. evident. a navigat i a capturat aproape întreaga flot de 180 de vase f r o sigur suflare. a dovedit si c victima poate deveni înving torul! Când a ajuns în Egipt. luna. Dup ce losif a fost vândut ca sclav egiptenilor. Succesul este mai întâi creat mental. într-un vis snopii fra ilor lui se închinau snopilor lui losif. un om care a tiut cum s imagineze victoria i succesul. care au respins aspira ia iui de a st pâni. Lao Tze a scris: "In toate luptele. f r s piard sau s câ tige r zboiul -doar_luptând. losif a visat st pânire i tu trebuie s faci la fel. Dar losif a f cut o mare gre eal spunându-le fra ilor lui gelo i despre visele sale. c derea i lipsa financiar . De la el înv m ce s facem i ce s nu facem cu imagina ia noastr . care vor încerca doar s î i d râme visele de grandoare i mai bine prin îndoielile i necredin a lor. In visul lui losif de la 17 ani el avea st pânirea peste situa iile pe care le visa. El a dovedit c viziunea este o victorie. el a avut de înfruntat o serie de experien e nedrepte înainte de schimbarea cursului în favoarea lui. în a cincea zi.i asigura victoria asupra problemelor vie ii tale. hot rât i persi stent. un spartan. Doar dup ani de închisoare i multe suferin e losif a ajuns prim ministru peste tot Egiptul. Aceste vise sunt simbolice pentru st pânirea pe care losif a avut-o mai târziu ca prim ministru al Egiptului. i cum a procedat ci? A fost lupt i v rsare de sânge? Categoric nu. i stelele îl onorau pe losif. dar metodele indirecte vor fi folosite pentru a asigura victoria. în anul 500 î. losif a visat st pânire când el nu p rea s aib parte de ea i tu trebuie s faci la fel.1 Vezi Capitolul 7." Când folose ti metoda atotputernic a imagina iei pentru a vedea binele t u. In final. Nu avem un plan sau o imagine a victoriei i adesea mergem f r s învingem sau s pierdem -doar lupt m. folose ti metoda indirect pentru a. metoda direct poate fi folosit articulând lupta. t-a t cut du manul s cread c oamenii si navele lui se îndreapt spre strâmtoarea Dardanele. soarele. al doilea în comanda unuia dintre cele mai mari imperii al acelei vremi. in timp ce era ofer de camion pl tit cu 25 de dolari pe 81 . Adesea suntem la fel ca acei greci antici. Spre deosebire de losif. a a c l-au vândut pentru 20 de argin i unor negustori Ismaeli i care se aflau în drum spre Egipt. care avea viziune i abilitate. care adesea doar î i înmul e te problemele. el a continuat s imagineze mult mai binele decât ceea ce aparent putea s experimenteze mai bun. Nu au avut un anumit plan de a învinge si a a c au mers în deriv nedefinit. C. a ac ionat i i-a condus tab ra spre victorie Istoricii scriu c el a dus într-o singur or r zboiul la sfâr it. Succesul este mai întâi creat mental în Cartea Facerii ni se spune cum losif a dovedit puterea imagina iei pentru succes i prosperitate. folose te aceast metod indirect .

i chiar plantand arbu tii iri jurul viitoarelor cl diri.imagrnandu-l! Puterea unui plan director Charles Filirnore a descris odat teribila putere a imagina iei cand a scris: "Imagina ia ii d omului puterea de a se proiecta pe sine prin timp i spa iu i de a se ridica deasupra tuturor limit rilor. Frumuse ea Unity Village este acum admirata de vizitatori din toat lumea.s pt man . el concluzioneaz povestea Iui despre puterea de a imagina prosperitatea spunand: Am pornit de la a fi un ofer de camion (ara un ban i am ajuns la o avere m decursul a zece uni. Rezultatele ob inute printr -o roat a norocului Cu adev rat. Dup ani in care a imaginai cu credin . Omul a spus mai departe c a durat sase ani din momentul in care a inceput s imagineze standardul de via si pan cand a atins complet scopul propus. El a desenat o "roat a norocului" pentru a -i fi min ii lui de ajutor in a se proiecta in afara spa iulu i i timpului. Poate c gande ti: "Nu sunt inc destul de versat in puterea min ii de a imagina pentru a ob ine rezultatele pe care lc -ai descris. nici o cl dire nu a fost ridicat timp de unsprezece ani. Nu exist o cale simpl de a-mi antrena imagina ia pentru a ob ine asemenea rezultate?" Da. brusc succesul a inceput s vin atat de repede incat abia putea s in pasul cu el. Dar. El le imagina ca i cum ar fi fost acolo. care era arhitect i oficial al Uni ty School of Christianity. Suni acum plictisii de retragere i pl nuiesc sa imi croiesc un all doilea deslin pentru urm torii /ea. el a inclus toate cl dirile.i convinge propria gandire c era posibil. aleile. i a . Atunci au ap rut casa i cele dou ma ini. Dar m decursul celor ase ani de cand incepuse s i i imagineze succesul la scar mare." Unul dintre fii domnului Fillmore. v zand cum ar fi ar tat in fiecare detaliu. in 1929. exist ! Un inginer din prima mea clas de prosperitate a elaborat o metod practic pentru a antrena imagina ia in a ob ine rezultate bogate. ani prin aceea i metoda . Dup ce acest inginer a inceput s foloseasc puterea 82 . nimic nu este imposibil de indeplinit prin imagina ie.i face mintea s accepte acele imagini mentale ale bog iei. fantanile i chiar i arbu ti i care urmau s infrumuse eze Unity School. incepand cu 1940 multe alte cl diri frumoase au fost construite. ridicanduse astfel deasupra tuturor limit rilor i a ob ine rezultate fericite in exterior. in final. Turnul Unity i cl direa Silent Unity au fost finalizate. Mi-l amintesc povestind la o conferin a preo ilor cum s -a a ezat in biroul s u din Turnul Unity in timpul acelor ani de stagnare a construc iei i cum privea spre terenurile Unity unde se preg tea ridicarea construc iilor. Din cauza depresiunii economice din era ce a urmat. Dar Rickert Fillmore a per sistat in viziunea sa mergand drept inainte i proiectand gr dinile. a avut nevoie de fapt doi ani pentru a . in decursul a zece ani a ca tigat atat de mul i bani incat s -a pensionat! in fapt. care pot vedea ce a realizat acolo puterea de a imagina a min ii omene ti. a fost ca i cum ar fi sf ramat o carapace. Dar a fost doar primul meu noroc. In acest plan director pe care I a stabilit. in 1926. a dovedit c acest lucru este posibil. l-a atins intr-o afacere de asigur ri. a declarat c dup ce mintea lui a fost total convins c el poate ajunge s prospere. Rickert Fillmore a alc tuit un plan pentru dezvoltarea Unity Village.

" Pentru capacitatea lor de a inainta spre noi experien e in credin . i i -au implinit visul de o via de a c l tori prin Europa. Printr-o LEGEA PROSPERIT II PRIN IMAGINA IE 67 serie de evenimente care au adus acea c l torie in Florida. Un alt eveniment a fost c ei i-a fost d ruit un mantou de blan de noii prieteni. a amplasat in aceasta arie i figura ci. In fiecare dintre aceste patru p r i a plasat reprezent ri ale rezultatelor pe care dorea s le ating in aceste patru faze ale vie ii sale. Dup ce a imp r it roata in patru partida etichetat cele patru p r i: afaceri. EA ESTE GHIDAT DE PUTEREA DIVIN CARE SE MANIFEST ACUM IN FIECARE DINTRE EXPERIEN ELE EI CA S N TATE PERFECT . in centrul cercului a a ezat un tablou. Rug ciunea Domneasc .i pune imagina ia s lucreze pentru tine. a scris: "SUNT ANIMAT DE IUBIREA DIVIN I GHIDAJ DE PUTEREA DIVIN C TRE MUNCA MEA DREAPT . O alt prieten preot mi-a spus c . De exemplu. PLANUL DIVIN AL VIE II MELE IA ACUM FORM CONCRET IN EXPERIEN E CONCRETE CONDUCÂND SPRE S N TATE PERFECT . in toiul sezonului de iama.min ii de a imagina prin aceast "roata a norocului". Sub aceast imagine. inf i and imagini religioase sau scene care arat o Putere mai inalt . Aceast "roat a norocului" pe care a desenat-o a fascinat i a ajutat mul i oameni. ni te prieteni le -au oferit casa lor de pe plaj . a a ezat pe roata norocului lor o 83 . SUCCES I PROSPERITATE. dup ce a alc tuit o roat a norocului de vacan ." Pentru a-si ajuta so ia s dep easc perioada mut rii si reacomod rii. Cum s faci o roat a norocului De fapt. a trasat patru linii spre circumferin a cercului." Aceasta a format partea central a ro ii norocului. De exemplu. unii prieteni din preo ie mi-au spus c au folosit aceast metod a ro ii norocului pentru un scurt timp. pentru a beneficia de soarele fierbinte pe care doctorii i-I prescriseser . sau orice alt simbol religios care are cea mai inalt semnifica ie pent ru tine). f r cheltuieli! Ele s-au imprietenit cu vecinii care le-au invitat in casa lor pentru ni te evenimente sociale in timpul ederii lor acolo. a avut posibilitatea ca. (poate fi o imagine din Biblie." în sectorul familie din roata norocului. ABUNDEN I SUCCES. fiind necesar s i i vand casa din cauza. el a ob inut o slujb in construc ia unei cl diri de multe milioane de dolari. "INTELIGANTA DIVIN INDREAPT C UMP R TORUL DREPT SPRE ACEAST PROPRIETATE. schimb rii slujbei. FIECARE DINTRE CEI IMPLICA I ESTE BINECUVANTAT DE UN DREPT I CORECT SCHIMB DE VALORI:" El a plasat i o imagine a noii sale case i dedesubt aceste cuvinte: "INTELIGEN A DIVIN TIE CE AVEM NEVOIE. ideea ro ii norocului este o idee foarte simpl de a . Din acest punct. a plasat o imagine a casei lui i sub ea aceste cuvinte. social i recreare. o icoan a lui lisus. a plasat imagini privind "perfecta slujb in inginerie" pe care o dorea ca rezultat al unei schimb ri de serviciu care fusese amanat mult timp. chiar cand s se intoarc acas la iarna rece. FERICIRE. i dedesubt aceste cuvinte: "SO IA MEA ESTE ACUM MOTIVAT DE INTELIGEN DIVIN I IUBIRE DIVIN . FERKTIRE. Aceast idee a fost "centrul lumii". Sub acest centru al cercului a tip rit urm toarele cuvinte: "INTELIGEN A DIVIN ESTE PREZENT IN VIATA MEA. Inginerul a f cut o roat a norocului astfel: Pe un panou mare. PE CARE O FAC IN MOD PERFECT PENTRU PLATA PERFECT . a trasat un cerc care cuprindea cea mai mare parte din spa iu. TIE UNDE ESTE CASA DREAPT I TIE CUM S NE-O ADUC LA TIMPUL DREPT. RECEPTIV I ASCULT TOR LA INSTRUC IUNILE l C L UZIREA EI BOGAT . in etapa afaceri. SUNT DESCHIS. s i i duc mama bolnav in Florida. in mijlocul iernii. familie.

pentru c in mare m sur a folosit distructiv adev ratele tehnici care sunt atat de puternice pentru a aduce binele. ASTFEL INCAT ORDINEA DIVIN ESTE STABILIT I MEN INUT IN TOA TE PROBLEMELE MELE FINANCIARE. în câteva s pt mâni a fost anun at c transferul Iui de serviciu va fi cea mai mare promovare pe care a primit-o vreodat ! Prima oar în cariera Iui de inginer. a ad ugat: "SUNT ACUM GHIDAI DE INTELIGEN A DIVIN . avea libertate complet de ac iune. cand sunt folosite pozitiv. Mai tarziu. Continuand s vad roata norocului s u. Au mers atat de departe cu credin a.u i sub ea aceste cuvinte: "CAND O U SE INCHIDE. incat el i so ia lui s-au dus la noua slujb dintr -un stat indep rtat. in manier constructiv . a amplasat roata norocului cu imaginile i cuvintele ei într -un Ioc în care o putea vedea i revedea zilnic. Casa lor a fost vandut Ia timp i mobilierul lor a fost mutat in noua lor cas la data pl nui t . CU SURSE DIVIN PL NUITE I DIVIN MANIFESTATE. o dat la care erau convin i c vechea lor cas va fi vandut . Apoi. "NOI ADUCEM MUL UMIRI PENTRU CONCEDIUL DIVIN PL NUIT. Atunci ei au stabilit data Ia care s se intoarc pentru a-si muta mobila. ceea ce deja tia din profesia lui de inginer in care opera cu schi e rezultatele trebuie s fie planificate si vizualizate inainte ca ele s devin o realilate vie. a a cum roata norocului lor indica. I SUNT GHIDAT DIVIN SPRE BISERICA DREAPT IN NOUA MEA VECIN TATE. Dup ce s-au stabilit in noul Ioc. ' in faza sociala i recreativ a ro ii norocului. locul de intalnire al armatelor. O ALTA MAI MARE I MAI BUN SE DESCHIDE." in aceast ultim parte a ro ii norocului. intr -un exemplu. Aceste simple imagini i tablouri." Pentru prosperitatea lui general .i planurile i dorin ele. a a cum fi gura pe roata norocului. cu luni in avans.toate cu dou luni inainte s se intample i Ia o distan de apte mii de mile distan de scena 1 Dar Napoleon a avut parte de al s u Waterloo. sub care a scris aceast rug ciune. astfel in cat s fie prezen i Ia vanzarea casei. faza spirituala. sub care a scris: "SUNT RECUNOSC TOR PENTRU C IN INIMA MEA S L LUIE TE CREDIN A. si au g sit imediat locul perfect un de s locuiasc .au contribuit ca puterea min ii l ui de a imagina s îl slujeasc . 84 . mi c rile du manului i chiar gafele pe care se a tepta s le fac inamicul . a c p tat o asemenea incredere c locuin a in care st tea va fi vandut in timp. El a folosii chiar tehnica prosperit ii s criindu. a plasat imaginea unei biserici. ei au fost ghida i la biserica perfect din noul Ioc. Napoleon avea in fa a lui o hart mare cu steaguri colorate indicand diverse mi c ri pe care le pl nuia. IN CONDI II DIVIN PL NUITE. Napoleon a folosit legea imagina iei Ca nu cumva s crezi c metoda acesta a fost doar a unui singur om care i-a determinat imagina ia s il slujeasc . operand cu puterea min ii de a imagina. r spunzând doar în fa a vicepre edintelui companiei. A a a dovedit acest inginer. a plasat imaginea unei plaje de la ocean. Dup ce au stabilii increz tori datele i i -au f cut planurile. clarificandu-le i punandu-le in ac iune chiar din regatul invizibil. ai i-au luat un concediu intr-o minunat zon tropical unde erau plaje cu nisip de -a lungul oceanului. incat au rezervat biletele de intoarcere pentru avion." Lâng aceste cuvinte a plasat i o imagine a Bibliei. toate a tept rile lor au inceput s se realizeze la timp. atacul. pentru armatele lui. Ias -m s te asigur c una dintre cele mai proeminente figuri ale istoriei a folosit ideea ro ii norocului pentru a ca tiga multe b t lii i a ca tiga faima in lume. istoricii citeaz chiar c el a dictat in detaliul ordinea i lungimea mar urilor.

Mai tarziu. Am descoperit c legea prosperit ii prin imagina ie este una dintre cele mai fascinante. ea a vorbit cu un consilier al 85 . Ea a afirmat c merit din plin timpul i efortul zilnic de a zugr vi cat de mult este posibil din dorin ele ei. al turi de fraze care prind repede i pe care ea le lipe te lang al turi de imagini. pe care le decup eaz din reviste.poate pentru un lucru m re pe care ai dori s II experimentezi in via a ta i care te -a ocolit. Nimeni in jurul ei nu este con tient de ceea ce face ea. declar c de cele mai multe ori. oarecum imagina ia ei nu este suficient stimulat pentru a intreprinde prea mult. Astfel. descurajarea sau indoiala. care ii men in astfel puterea imagina iei treaz . sau deloc pentru a ob ine acel rezultat. Dar ea declar c odat ce poate vedea fiecare detaliu al rezultatului pe care il dore te. Cel mai adesea. Dar acest caiet con ine poze ale lucrurilor pe care ea le dore te. imagina ia ei a dobandit capacitatea de a construi intregul tablou in detaliu. Spune c. i se indepline te.Aceasta î i schimb cursul gândirii Astfel. O prielen dc-a mea (ace ceea ce ca nume te roii ale norocului "rapide" pentru durata unei luni. Dar aceast femeie indignat a ie it afar . pentru c mintea gande te prin imagini mentale. i i poate elimina total problema din minte. pentru c schimb cursul gandirii i speran elor tale de la "nu pot avea" la "pot avea". dac face ro i ale norocului pentru perioade mai lungi. altfel. "Nu cred in crearea de imagini mentale . in a teptare. pe care plaseaz imagini i fraze privitoare Ia lucrurile pe care Ie dore te pe timp scurt. cum cea mai mare munc in acea chestiune fiind deja indeplinit . mintea ei lucreaz pentru ea mai rapid pentru a produce rezultate imediate.i implineasc dorin ele. iar in acest mod simplu.i o roata a norocului! E puternic . fericit s . alc tuie te una pentru cea mai fierbinte dorin a ta . Daca nu dore ti s faci o roat a norocului pentru loate sectoar ele vie ii tale. este capabil s evite depresia. Cu cat o aplici mai mult. cu atat mai mult pare c intreaga lume a ne te spre tine intr -un mod prietenos. f . Gradat. am auzit c traversa dificult ile financiare." Am incercat s -i explic c ea crea constant imagini mentale. in cele din urm . Imagineaz în detaliu O gospodin care a folosit puterea imagina iei min ii cu rezultate uimitoare mi -a spus adesea c a muncit mult vreme pentru a i face mintea s imagineze în detaliu rezultatul dorii.1 a teptand rezultate imediate. F un carnet de noti e pentru dorin ele tale Dac nu e ti liber s faci o roat mare a norocului pentru a fi ajutat s schimbi imaginile tale ment ale. dae i i dore ti foarte mult ceva ce pare de neatins. tiind c se va manifesta complet in curand. poate c i-ar pl cea s procedezi asemeni unei profesoare de scoal pe care o tiu i care are un caiet de noti e similar celor pe care le duce constant la slujba ei. de la disperare la speran . fie c dorea sau nu. de Ia c dere (a succes. de la descurajare la incurajare.nu este nimic altceva decat for mental . i lucreaz pentru mai binele ei. Este ac iunea na tural a min ii. ea personal trebuie s depun doar pu in activitate fizic . Imagineaz constant O foarte "dreapt cu sine" femeie mi-a spus odat indignat dup o conferin pe care am i nut-o despre imagina ie.

Curand. Ea a incetat s mai incerce s îl determine s mearg pe calea exprim rii acestor calit i prin ac iuni exterioare sau cuvinte. Nu e nevoie niciodat s ne imagin m binele altora ca fiind luat de la ei i indreptat spre noi. ea se intrebase curn ar fi dac s -ar intampla a a ceva. iar consilierul i -a spus: "Vei continua s ai dificult i financiare pan in momentul in care i i vei schimba imaginile mentale. ECHIVALENTUL DIVIN AL ACELUI BINE ESTE ACUM IN DRUM SPRE MINE I SUNT RECUNOSC TOR S IL ACCEPT. Treptat. Ea se gandea la el ca sc ldandu-se in lumin i iubire. Imagineaz succesul în problemele de familie O mam mahnit . incercand sa for ezi s se indrepte spre tine. incercand s iei cu for a de la altcineva ceea ce dore ti.bisericii despre problemele ei. Am c zut de acord cu acea doamn c folosim legea prosperit ii prin imagina ie ca for mental . PROPRIILE MELE BINECUVANT RI SIMILARE PROIECTATE DE DUMNEZEU ACUM APAR. Cand am chestionat-o mai indeaproape. cand vezi ceva ce are altul i i-ai dori si tu s ai. inainte era evitata de toat lumea. la inceputul c snicie lor." Cu adev rat. armonios. i nefiind al nostru de drept divin. Ceea ce-i apar ine altuia nu e al nostru de drept divin. i curand 86 . Dimpotriv . nu ravni sau nu imagina. el a devenit calm. in aceast manier nu trebuie s incerci niciodat mental s imaginezi pentru altul ceea ce nu dore ti s experimentezi tu. bun stare i fericire pentru al ii. al c rui fiu avea un comportament turbulent. Trebuie s in elegi c binele lui care te atrage este doar un indicator c un bine similar se indreapt spre tine si il po i avea. trebuie s imagine zi s n tate. pentru c imaginile mentale pe care le transmi i inevitabil i se vor intoarce. dac incerc m s for m spre s se indrepte spre noi binele care apar ine altcuiva. femeia era disperat i a inceput s imagineze rezultate prospere. O so ie. din cauza c i i recitii constant problemele financiare. c inevitabil se intampla dup ce so ia incepea s i i imagineze so ul ca fiind "interesat de alte femei". Dimpotriv . ca fiind calm. plin de pace. Ceea ce apar ine altcuiva nu se potrive te niciodat nevoilor talc.i imaginile i gande te. in timpul potrivit atitudinea ci s a schimbat complet i a devenit o fiin frumoas . iar mintea ta produce ceea ce imagineaz . nu e nici un pericol cand puterea imagina iei este folosit de o minte lipsit de egoism. increz tor i armonios. Dar atunci cand o folose ti egoist. Gande ti. plin de pace. al c rui so s -a r t cit timpuriu in c snicia lor. vei intra in dificult i. Cum s imaginezi f r egoism Nu e nevoie s ravne ti binecuvant rile altcuiva pentru c binecuvant rile lui nu tc -ar mul umi chiar dac le-ai avea. dac l-am ob ine nu ne-ar fi de folos. declar . Pentru a-1 ajuta s se petreac . vorbe ti despre lipsa financiar . a inceput s le experimenteze. SUNT ADECVATE I MUL UMITOARE l DE ACEEA ADUC MUL UMIRI. a venit la mine autocomp timindu -se pentru c se confrunta a treia oar cu experien a "celeilalte femei". astfel incat in cateva luni cu greu p rea s fie acela i copil. increz tor." De data aceasta. la fel ca pentru tine. am in eles c . fericit. prosper pe care o iubea toat lumea: de i. zugr ve ti. Schimb . armonioasa.i ie: " I EU SUNT IN CONCTACT CU SURSA ACELUI BINE. zugr ve te i vorbe te despre bog ie i o vei avea. iubire. a inceput s se a eze zilnic in lini te i s i -1 imagineze a a cum dorea ea s fie. Am consemnat in discu iile mele cu multe femei ai c ror so i c lcau gre it si erau interesa i de "alte femei".

pentru a le imagina mental in forme precise. Rezultatele au fost c l torii pl cute in alte p r i ale lumii. La vreo ase luni dup ce a inceput s poarte rochia cu globul. imagineaz .i portofelul i carnetul de cecuri in timpul t u de lini te. Imagineaz succesul în problemele financiare i-a sugera s incepi s . In alte cuvinte. Fondul a crescut treptat i ca a luat leg tura cu o agen ie de turism. Ea a purtat adesea aceast rochie. atunci cand a dorit s c l toreasc in jurul lumii. Adesea rezultatele vie ii depind de imaginile mentale constructive sau distructive pe care le intre ii pentru tine i pentru al ii. tu i-ai folosit puterea imagina iei tot timpul. i probabil c ai folosit -o pentru a imagina lipsa banilor. ia loc lini tit i imagineaz cecurile deja scrise c tre cei c rora le sunt datorate cu sumele respective. dup ce faci insemn rile. dac i i alc tuie ti liste cu notele de plat care trebuie achitate. cel lalt vede stelele. a purtat adesea "rochia de c l torie". Imagineaz mental extrasele late de cont ar tand sume mari de ham depozitate in conturile tale bancare. Imagineaz . avand data curent i suma respectiv de bani.s-a i intamplat. i-a cump rat o rochie pe care a desenat o hart a lumii. Imagineaz frumuse ea i bun -starea 87 . gandindu -se la c l toria pe care o va intreprinde. Scriitorul probabil c a descris puterea imaginilor mentale cand a spus: "Doi oameni privesc prin. inchizand ochii. lipsa succesului i toate lucrurile pe care de fapt nu le vrei in via a_ a. fiind nevoie de pu in timp la inceputul sau la sfar itul zilei .i dezvol i zilnic puterea de a imagina succesul i prosperitatea. tiu un om de afaceri care a traversat o perioad de lips financiar sever i a sim it c nu mai putea indura priva iunile. imagineaz tot binele pe care dore ti s il experimentezi. la . De fapt.i un cec al c rui beneficiar e ri. in elegand puterea min ii de a imagina. a primit un dar b nesc. i se ocup cu transpunerea lor in form concret . A afirmat mai departe c nu s-a mai aflat niciodat in situa ia de a nu mai avea destui bani pentru a .i acoperi cheltuielile.poate cand i i faci planurile i noti ele . Fii atent la ceea ce imaginezi pentru tine sau pentru cei ce sunt receptivi la imaginile tale mentale. Foarte curand. astfel incat de cate ori il deschidea ochii lui vedeau mai intai acele sume mari. Imagineaz pentru c l torii O prieten de-a mea i i aminte te cum a folosit puterea min ii de a imagina. Imagineaz -tc mental punand acele cecuri in plicuri i aruncandu-le in cutia po tal .i mental bancnotele de mare valoare ticsindu. pentru c se vor petrece cu siguran . Modelul s-a repetat de trei ori inainte ca ea s in eleag c ea imaginase fiecare experien pentru so ul ei i astfel ea a contribuit la obiectivarea ei. in locul imagini anterioare a lipsei. El a declarat c in curand puterea sa de a imagina a acceptat tabloul sumelor mari de bani din portmoneul s u." Ceea ce vedem depinde in principal de ceea ce c ut m. Dac i i sunt necesare anumite sume de bani. dccizand s incerce o c l torie in ifuropa. In anii urm tor i. el i-a cump rat "bani de recuzit " i a plasat bancnote de valoare mare in portmoneul lui. unagincaz . imagmeaz . Imagina ia ta ador s i se cear s construiasc i s formeze tablouri clare.tre gratiile inchisorii. cu care i -a deschis un "fond de c l torie". pe care subcon tientul le accept recunosc tor. c l toria in Europa a avut loc. Trebuie s le dai celorlal i intotdeauna doa r beneficiul imaginilor mentale pozitive.i portofelul. unul vede mocirla.

Imagineaz . Cu cat folose ti mai mult puterea de a imagina a min ii. imagineaz atent i in lini te în detaliu ceea a-dore ti tu s fie. Dimpotriv . Mul i oameni privesc "de jos in sus" spre via . fie c nu. Legea prosperit ii prin comand este cheia ta spre st panire. atunci va trebui s iei totul de la inceput. urmat. al tur -te mie i multor altora care descoper c puterea de a imagina prosperitatea este una dintre cele mai splendide dintre toate. cu atat mai formidabil va ti pentru tine.tand-o cu imagini mentale a ceea ce dore ti tu sincer s reaii-zezi. Este uimitor cat de repede ni se deschid u ile cand indr znim sa lu m controlul asupra situa iei i s comand m ca speran ele noastre c ele mai mari s se realizeze. "ACEASTA SAU CEVA MAI BUN. Cu adev rat imaginea creeaz situa iile i este la indemana ta s creezi imaginea. nu doar ceea ce crezi c probabil ai putea avea. po i s fii sigur acum c nu e nevoie s lup i sau s for ezi binele spre tine Dimpotriv . A a c . dac tu i i controlezi mai intai imagina ia alimen. in elegand acest lucru. cu imagini mentale nesemnificative. i LEGEA PROSPERIT II PRIN COMAND . Dac nu vor fi mul umitoare.: NELIMITAT SE VA FACE. Of er -le celorlal i oameni un tratament de succes i frumuse e v zandu-i ca fund prosperi i plini de succes. s ar i.i dubl . i declar cu privire la aceste imagini." Este adev rat c omul devine ceea ce imagineaz i de aceea imagina ia continu a omului este suficient pentru a reface sau crea orice! Dur nu te opri doar la cuvintele melc. imaginand ceea ce dore ti cu adev rat. Nu da aten ie ra iunii sau voin ei care vor incerca s te abat de la imaginile mentale. TAT . Legea secret a comenzii este aceasta: o afirma ie pozitiv a binelui pe care dore ti s il experimentezi este adesea tot ceea ce i i este necesar pentru a schimba cursul evenimentelor i a produce pentru tine binele u or i rapid. i fericire care sunt ale tale de drept divin? Imagineaz .i ceea ce dore ti cu adev rat. A a c procedeaz astfel de la inceput i economise ti munc. fie c e ti con tient. acesta va fi tipul de rezultate pe care il vei ob ine. de ce s nu iei cont rolul con tient asupra puterii mentale de a imagina i s produci s n tate. Este uimitor cum adesea ace tia apar curand in hainele cu adev rat frumoase pe care !e-am zugr vit pentru ei. bun stare." Prin legea poruncii po i realiza acest curent de bine care a fost construit prin alc tuirea listei tale i a imaginilor mentale. Printr-o atitudine de autoritate po i avea controlul asupra binelui pe care dore ti s il experimentezi in via a ta. duce spre noroc. ca si cum via a ar fi un munte peste insignifian a lor.i mental felul in care tu personal dore ti s te imbraci. Cuvantul comand inseamn "sa ai autoritate sau control". Tu imaginezi constant. Adesea le dau oamenilor un tratament particular de frumuse e v zandu-i mental ca purtand haine mai frumoase. Imagina ia ta activ va prelua curand controlul asupra voin ei i le va a eza la locul lor. Dac i i hr ne ti imagina ia f r tragere de inim .Capitolul 6 Shakespeare a scris. Imagineaz . "Exist un flux al ac iunilor omului care. Legea comenzii te ajut sa prive ti lumea cu un sentiment de autoritate i control care produce rezultate pe m sur . s ac ionezi i s reac ionezi.i adev ratele tale dorin e Las -m s i i amintesc unele lucruri men ionate in ultimul capitol: nu face compromisuri in imaginile tale mentale. BINELE TAL. 88 .

In Genez afl m c lehova a creat lumea prin porunc "s fie . Nevoia ei de a se ins n to i era acut Medicul ei ii spusese c f cuse tot posibilul pentru ea. cu privire la tot ceea ce nu dorea s aud "intorc o ureche surda spre aceasta. i a fost".. am aflat c 99 din 100 nu i i rezolv problemele pan cand nu cunosc complet legea poruncii. ei au stabilit un standard prin care s det ermine dac era in elept s spun un lucru: "Este adev rat? Este politicos? Este necesar?" Chiar dac este adev rat. cat i fizic! tiu o femeie care era cam surd de o ureche. a in eles c el exclama "Dac a putea mi-a da pentru -bra ul meu drept. India. poruncile lor par s se implineasc . care poate lansa eterul in ac iune. intr-o zi pe timpul rug ciunii noastre. producand ceea ce nu dore ti." Picioarele mele erau s n toase cand am afirmat acest lucru. in cele din urm . Cunoscand pericolul vorbitului f r rost. Un om de afaceri mi -a povestit recent despre o cuno tin care avea probleme cu bra ul drept. c sunt pe picioarele mele din punct de vedere financiar. Odat m-aiii rugat cu o femeie care avea probleme cu gambele i picioarele ei.Dar nu este nimic nou in leg tur cu legea comenzii. Dup ce i -ai alc tuit o list a dorin elor tale i dup ce Ie-ai imaginat mental ca fiind implinite." 75 Ea a declarat apoi: "Voi schimba afirma ia i voi declara c sunt in siguran din punct de vedere financiar. Cand ei incep zilnic. Dup ce am inceput s ne rug m. in fapt.. folosirea 89 . Liderii spirituali din Egipt. Subcon tientul meu a luat aceste cuvinte in serios. atat financiar. dar curand au inceput s imi creeze probleme." Cei care studiaz mintea au inv at intotdeauna despre puterea cuvintelor. Afirma iile sunt forme de comand in timpurile moderne auzim despre "afirma ii" care sunt forme de comand . ceea ce am decis prin cuvintele mele proste ti. Ob ii orice decizi. chiar dac adesea sunt decizii gre ite." (Iov. DocEo | rii l. De fapt legea poruncii este una dintre cele mai u or de folosit. dac nu este politicos. care este adev rul in leg tur cu aceast stare? De ce am nevoie pentru a m vindeca total?" i ea m-a ascultat. ea a fosl. 22:28) Tu porunce ti prin cuvinte Tu folose ti constant acum legea comenzii pentru c iei constant decizii. M-am prostit spunand: "Nu-mi mai pot da decat picioarele pentru bani. in scurl timp ea a spus: Am r spunsul! Am intrat recent intr-o asocia ie de afaceri i inc nu am ob inui succesul." Curand. Mul i dovedesc c practica zilnic a afirma iilor t cute sau cu voce tare este cel mai simplu mod de a invoca legea poruncii pentru a ordona crearea binelui.au examinat i au spus c nu avea nici o afec iune organic . i mi-a luat picioarele. acest om. i -am spus: "Acum doar cere: Tat . a a cum Biblia promite: "Tu vei hot ri un lucru i i i va fi dovedit si lumina va str luci '" calea ta. starea ei_s -a imbun t it. dar o vindecare complet nu p rea posibil . este timpul s eliberezi substan a lor prin cuvinte de ordin i decizie.. Isaia ne-a avertizat: "vai celor ce decid nedrept " (Isaia 10:1} Nenorocirile pot fi adesea urmare a remarcilor noastre necugelatc. care cuno tea puterea cuvantului. Ea n declara constant. nu este necesar! Consilund sute de oameni in problemele lor." El a incetat s foloseasc aceast expresie si bra ul s u s-a vindecat. China i Tibet spun cu to ii discipolilor lor s vorbeasc doar atunci cand au ceva constructiv de spus. con tiincios i ferm s afirme binele pe care il doresc.

a devenit unul din cei unsprezece mo tenitori ai unei mine aurifere. ei le scriu de dou sprezece ori. Cuvantul "a afirma" indeamn s "faci s fie ferm". timp de cateva s pt mani. binele a ne te in exterior ca rezultat vizibil. Un alt student. Oamenii din clasa mea de prosperitate au aflat c legea comenzii este una dintre cele mai simple i mai rapide in a le aduce rezultate bogate.". care corespund dorin elor lor. in loc s continui s vorbe ti despre ceea ce nu vrei. Zilnic. Intr-un ait exemplu. care a folosit aceast afirma ie de comand . Dar dac nu i i place lumea pe care ai creat-o anterior prin cuvinte de discordie. Dac se afl in situa ii care nu le permit s fac afirma iile cu voce tare. a atras in raionul lui doar oamenii care doreau cu adev rat s cumpere m rfurile lui. Din cauza num rului mare de mo tenitori. incepi s faci ferm in mintea ta i in eterul invizibil binele pe care il dore ti. po i incepe s cl de ti o nou lume a binelui i prosperit ii nelimitate prin schimbarea cuvintelor tale de comand i decizie. din alte departamente. Tu i i creezi lumea prin cuvintele tale. dar nerevendicat de ca iva ani. cincisprezece minute. suma estimat a fi realizat p rea destul de mic . in timpul lunilor de iarn cand afacerea p rea s fie "adormit " a primit deodat cel mai mare cec dintre toate! Porunce te binelui t u s apar 90 . c utand o cale mult mai complicat pentru a.) Un vanz tor a descoperit odat c folosind aceasta afirma ie. Ei folosesc afirma ii pozitive. o vanz toare a folosit aceast afirma ie zilnic. a a cum a f cut lehova de la inceputuri." Zilnic. limitare i timpuri grele. PACIEN I. Doar al i trei vanz tori (to i b rba i) vanduser marf de 30000 in aceea i perioad . Dar cum aceast persoan a continuat zilnic s declare "TOATE LUCRURILE I TO I OAMENII M FAC S PROSPER I EU FAC FIECARE OM I FIECARE LUCRU S PROSPERE ACUM . folosind consecvent a aceast afirma ie. Cand afirmi verbal sau declari binele pe care il vrei. cu un asemenea succes incat a avut cele mai multe vanz ri din tot magazinul. Raionul acestei doamne cuprindea m rfuri cu pre mic. ETC. cecurile cu profitul realizat din aceast min au inceput s soseasc cu sume substan iale.afirma iilor este un mod atat de simplu de a aduce in manifestare rezu ltate in care mul i oameni nu cred. Continuand s afirmi binele dorit. O alt afirma ie de comand pe care oamenii din clasa mea de prosperitate o consider foarte puternic este: "TOATE LUCRURILE l TO I OAMENII M FAC S PROSPER I EU FAC FIECARE OM I FIECARE LUCRU S PROSPERE ACUM. astfel incat f cuse mult mai multe vanz ri in compara ie cu ceilal i." (CLIEN I. un func ionar guvernamental a fost informat c o proprietate era disponibil . Tu î i creezi lumea prin cuvintele tale Niciodat nu subestima puterea cuvintelor. A fost recompensat de patronii ei pentru c t cuse vanz ri de 44000 de dolari intr-o perioad scurt de timp. Una d intre afirma iile de porunc pe care le folosesc adesea este: "IUBESC CEEA CE ESTE MAI INALT I MAI BUN IN FIECARE OM. folosirea perseverent a acestei afirma ii de porunc 1 -a ajutat s fac un num r mare de vanz ri pe care anterior le crezuse pierdute. ACUM IMI APROPII OAMENII CEI MAI BUNI I MAI INAL I. i le declar iar i iar verbal cel pu in cincisprezece minute.i atinge prosperitatea. lips . sau probabil cate cinci minute de trei ori pe zi.

TOATE LUCRUILE NECESARE IMI SUNT ACUM FURNIZATE. sugerez aceast afirma ie: "CUVINTELE MELE SUNT INC RCATE CU PUTEREA PROSPERIT II. pe care fiecare om care se gande te la prosperitate ar trebui s il aib : "ADUC MUL UMIRI PENTRU C SUNT TRANSPORTAT MINU. frumoas . ce pot fi o pierdere de timp." Presupun c a putea fi considerat extremist in leg tur cu subiectul afirma iilor pozitive. ARMONIA DE INE ST PANIREA SUPREM . pentru c Le-am lipit in diferite locuri in casa mea. GUVERNA. O sugerez pe aceast a: "CU MUL UMIRI I LAUDE. un apartament sau o cas : "ADUC MUL UMIRI PENTRU C LOCUIESC FRUMOS I ADECVAT CU ABUNDENTA SUBSTAN A LUI DUMNEZEU. Nu trebuie s ezi i s le folose ti. Pentru perfecta imbr c minte i garderob . sau dac portmoneul t u este gol. Afirma ia de mai sus despre haine este lipit de u a dulapului." Alte afirma ii preferate de porunc in unele din clasele mele de pr osperitate erau: "ADUC MUL UMIRI C VENITURILE MELE FINANCIARE CRESC* PUTERNIC PRIN AC IUNEA DIRECT A BINELUI ABUNDENT AL LUI DUMNEZEU. incat vin din cand in cand doar pcntai a vedea dac nu le -am modificat si pentru a ic da i lor o copie." Pentru a stopa apelurile telefonice inutile.NAT I ADECVAT CU SUBSTAN A ABUNDENT A LUI DUMNEZEU." Este bine s incepi ziua cu afirma ii pozitive care te ajut s ai controlul asupra zilei." A a cum te bucuri de masa ta." in special femeilor le place aceast afirma ie de porunc : "ADUC MUL UMIRI PENTRU PERMANENT CRESCANDA MEA S N TATE. fiecare om care se gande te la prosperitate ar trebui s spun : "ADUC MUL UMIRI PENTRU C SUNT IMBR CAT A DECVAT I FRUMOS CU SUBSTAN A ABUNDENT A LUI DUMNEZEU. ia-t in mainile tale i declar cu voce tare de mai multe ori (in particular. Cand te imbraci." Pentru plata notelor. este bine s faci afirma ii de binecuvantare i apreciere pentru ea. CARE SE MANIFEST CA O CONSTANT REV RSARE DE BUN STARE AICI I ACUM. TINERE E I FRUMUSE E. chiar dac are doar o camer . A EZ BOG IA LUI DUMNEZEU INAINTEA MEA IN ACEAST ZI PENTRU A M GHIDA. COMPLET A OBLIGA IILOR FINANCIARE. Cea despre tinere e. desigur): "TE BINECUVANTEZ I TE BINECUVANTEZ PENTRU BINELE LUI DUMNEZEU CARE ESTE DOVEDIT ACUM PRIN TINE. PROTEJA I A-MI ADUCE PROSPERITATE. prin obiceiul vechi al binecuvant rii mesei. Ca iva dintre copi ii vecinilor au'fost atat de fascina i de ele. dac sursa ta de bani este mic . Una pe care am lipit-o pe u a c m rii mele este: "INFLORESC IN REGATUL LUI DUMNEZEU. Odat intr-o conferin am indicat urm toarele afirma ii pentru destina ii pre cise i a fost uimitor cat de mul i oameni de afaceri le-au folosit apoi i au cerut redactarea lor exact . frumuse e i s n ta te este lipit pe oglinda mea.Exist sute de afirma ii pozitive pe care folosindu -le porunce ti binelui s apar . este bine s adresezi ganduri de binecuvantare i apreciere hainelor talc. dar pentru a satisface nevoi precise trebuie folosite declara ii precise de ordin. datorii i obliga iilor fi -nanciare: "ADUC MUL UMIRI PENTRU PLATA IMEDIAT ." Pentru sporirea succesului in toate direc iilor: 91 . De exemplu. ceea ce e un mod de a le porunci s se manifeste." i pentru transportul perfect. IN MODUL MINUNAT AL LUI DUMNEZU. BINELE MEU COLOSAL DEVINE VIZIBIL IN ACEAST ZI!" Astfel fiindc vei rosti cuvinte de prosperitate i succes zilnic." Pentru casa perfect . lang telefonul meu este aceast afirma ie de porunc : "ORDINEA DIVIN ESTE ACUM STABILIT I MEN IUT . confortabil .

" O afirma ie de porunc pe care oamenii de afaceri au g sit-o folositoare pentru armonie in casele lor i afaceri este: "S_ FIE PACE INTRE ZIDURILE MELE l PROSPERITATE IN PALATELE MELE. ASTFEL SUNT UNA CU IN ELEPCIUNEA LUI. care era implicat in lumea finan elor i care sugerase in urm cu un an (sugestie in care eu v zusem o remarc improvizat ) s if vizitez din cand in cand. De curand aflasem ca trebuia s m mut din spa iul pe care il ocupam si pentru care nu mi se cerea chirii. Dar nu erau tranzac ii la orizont. Mi -a fost clar c trebuia s am credin absolut in Dumnezeu i s merg inainte in produc ia radio pe care o planificam. Cand a auzit de num rul mare de mecanici care nu reu iser s repare acel motor. iar in ceea ce prive te imprumutul de care aveam nevoie a insistat s mi-1 dea f r doband . Cand l -am sunat. un om de afaceri probeaz legea poruncii. La scurt timp dup ce a citit un articol pe care l-am scris despre acest subiect. i primind un cec substan ial pentru capitalul cu care porneam. el a relatat urm toarele rezultate: in momentul in care am citit despre puterea afirmativ a poruncii." Testul a dovedit c el era cel mai eficient i experien a a fost extrem de simpl pentru el. contractul nostru fiind completat in Albany. un alt angajat al c ilor ferate a trecut pe lang el i 1-a intrebat ce face. A fosl imediat de acord cu toate propunerile melc. el a dorit s m vad imediat. al i angaja i 1 -au abordat din nou. Am luat masa i mi-am a ternut planurile in fa a lui i i-am spus de ca i bani a avea nevoie. s-a intors la munca lui i a remediat rapid defec iunea motorului. in loc S se sperie. in drum spre munca. am g sit un birou nou i convenabil la un pre rezonabil. a fost cuprins de anxietate. Curand.'. Atunci. Nici nu am avut m car vreun student care s fi reu it 92 . Am inceput s folosesc toaie acele afirma ii din articol. in urm toarea zi. Exact o s pt man mai tarziu. el s -a a ezat intr-un loc lini tit." (Vezi Psalmii 122:7) Afirma ii care sunt folositoare în munca ta Un angajat al c ilor ferate mi-a spus c a folosit afirma ii de comand care i-au fost de folos in munca lui. IAR ACEAST IN ELEPCIUNE M CONDUCE ACUM PE C R RILE DREPT II. cerandu-i o copie a "planului" pe care il folosise cu atata succes! Unui angajat po tal i s-a cerut s sus in un test de eficien a. inainte de a incepe munca la motorul trenului. A declarat iar i iar: "INTELIGEN A DIVINA "'" ARAT ACUM TOT CEEA CE TREBUIE SA TIU. am fost indrumat s telefonez unui cunoscut. Dar atunci el i-a amintit de legea prosperit ii prin porunc . de i nu aveam nici cea mai vag idee de unde ar veni finan area. La scurt timp. Afirma iile aduc rezultate pline satisfac ii Nu am intalnit niciodat o persoan care s fi urmat con tient metoda afirma iilor i comenzilor zilnice chiar i pentru o perioad scurt de timp f r a ob ine rezultate pline de satisfac ii in via a sa. in metrou. El a decis s preia controlul asupra acestei experien e. El a replicat c trecea in revist "un plan" pe care dorea s II foloseasc Ia repararea motorului de tren. i mai era i plata personalului i a datoriilor de afaceri.. Din portmoneul s u a scos aceast afirma ie i a parcurs-o iar i iar de multe ori: "SUNT COPILUL DUMNEZEULUI VIU."ADUC MUL UMIRI C IN FIECARE ZI I PE FIECARE CALE SUNT TOT MAI BOGAT I MAI BOGAT. P CII I ADEV RATULUI SUCCES." Cand se gandea la aceste cuvinte i i i umplea mintea de pace i de incredere. exceptand faptul c a refuzat s ia o parte atat de mare din profit pe cat eram eu gata s ii dau. semnam certificatele de depozit ca pre edinte al noii mele companii! Astfel. i cand m -am dus la birou le-am copiat i am continuat s le folosesc. afacerea mea era intr -o start de mare incertitudine. Recent un b rbat din New York City a folosit o serie din afirma iile de porunc men ionate anterior. I s -a cerut s repare motorul unui tren pe care nimeni altcineva nu era capabil s i! modifice. Prin gra ie. am citit articolul t u ce con inea un num r de afirma ii pozitive precise despre prosperitate i succes.

Uneori vei g si necesar s faci la fel. la fel ca mul i al i oameni din Biblie. Adesea este nevoie de metode speciale pentru a ob ine rezultate in fa a circumstan elor extreme. Satano. lacob a considerat necesar s lupte cu un inger inainte s se crape de ziu . de i nu credeau c era sub demnitatea lor s rosteasc cuvinte precise despre timpuri grele. Dac rostirea cuvintelor de succes i prosperitate pare o metod neobi nuit . Dar mergi drept inainte i incearc-o. Aceast lege nu este nou lisus a folosit adesea legea poruncii. s incerci s folose ti metode blande pentru aparen i' dure i s lbatice de s r cie si c dere este la fel de ineficient c. NU EXIST NIMIC IN AFAR A LUI DUMNEZEU. 11:43) in aceast. Afirma iile pot s i i rezolve problemele Dr. atunci s fie. cat i in gand. vei g si adesea necesar sa depui un mic efort suplimentar pentru a ob ine rezultate mul umitoare. Legea prosperit ii prin comand te conduce pe drumul principal. mai cutez toare afirma ii de porunc la care s -ar putea gandi. pentru a ob ine binecuvant rile Iui. dac dore ti s schimbi fluxul gandirii tale de la s r cie i c dere spre prosperitate i succes. atitudini i speran e de bog ie._"a strigai cu glas mare: 'Laz re." i in fragmentul urm tor citim: " i indat smochinul s -a uscat." (Matei. El a dovedit puterea poruncii cand i -a spus smochinului: "rod s nu mai por i in veci. s rosteasc in fiecare zi pre de cincisprezece minute afirma ii i cuvinte precise de succes.! manier . intr-un exemplu afirma ia de porunc pe care a folosit -o pentru a se elibera de o personalitate puternic a cuiva care o chinuia a fost: "NU EXIST O ASTFEL DE PERSONALITATE IN UNIVERS." (Matei 21:19) Cand lisus a fost ispitit in pustie de trei ori. Adesea am intalnit studen i care imi puteau ine teorii despre via a plin de succes. In mijlocul experien elor extraordinare. Chestionandu -i. Nu exist comunicare sau nu se poate stabili un contact. de i o demonstrau in foarte mic m sur . lips i dificult i financiare in restul zilei. a scris c atunci cand infrunt situa ii extreme. Emilie Cady. anterior medic in New York City. Po i decide dac s urmezi drumul principal al vie ii sau un drum l turalnic.i a incerca s ii vorbe ti engleza unui francez care nu cunoa te limba englez . De fiecare dat cand diavolul a incercat s il ispiteasc . atat cu voce tare. am descoperit invariabil c nu foloseau legea poruncii. Doar dup ce preia comanda ea poate sa se elibereze de problemele ei. sau inainte ca binele s se reverse peste acea situa ie. Mul i dintre ei spuneau c este "sub demnitatea lor". el nu a folosit metode blande. nici nu g seau c ar fi sub demnitatea lor s tr iasc in datorii si jen financiar . EI a infruntat provocarea prin legea afirma iilor pozitive. O minte care a fost cufundat in ganduri de s r cie i c dere ani de zile. Pasajul spune. Vei constata uneori ea.de i omitea s fac zilnic declara iile de comand . vino afar !'" (loan. drumul regal al succesului. p oate c ai fost prea bland in folosirea cuvintelor. CI a folosit afirma ii puternice." intrun 93 . Cand lisus 1 -a ridicat pe Lazar din mor i. pozitive din Scripturi pan cand in final I -a pus la locul lui spunandu-i: "Mergi inapoia mea. 4:10) Aceasta este o puternic afirma ie de porunc pentru a o folosi intr -o situa ie ingrijor toare. are nevoie de ajutor zilnic pentru a se ridica spre ganduri. intotdeauna n scoce te i folose te cele mai indr zne e. atunci cand ai folosit legea poruncii i inc nu ai ob inut rezultatele dorite.

" Iar si iar ea a decla ra! aceste cuvinte cand a inceput na terea.i descoperit acum ca iva ani c oamenii cei mai echilibra!:. erau posibile. In cele din urm ea s -a retras in singur tatea camerei ei i a afirmat iar i iar: "NU EXISTA DECAT DUMNEZEU. Atunci ea a inceput s afirme "S -A IMPLINIT. Unity Books. S N TATE I FOR ." Ea a scris c acest gand s-a dovedit a fi eliberarea ei din s r cie . doctorul a declarat c ea nu putea na te in mod normal. a a cum El ne-a imputernicit sa facem. CU BUCURIE I . Apoi. Intr-un punct." i a a a fost. iar vindecarea s-a produs rapid. A fost bucuroas s descopere c ea nu a avut practic deloc durerile care inso esc na terea in mod obi nuit. Folosirea zilnic . Un preoi metodist a descris odat legea poruncii ca "mari afirma ii care produc asemenea minuni in vie ile omene ti. ORICE ALTCEVA ESTE O MINCIUN .' Simpla cunoa tere a puterii modului de gandire care aduce prosperitate nu este suficient . S N TATE I FOR . MO. i nu a mai avut niciodat cheltuieli financiare pe care s nu le poat acoperi. verbal a formul rilor pozitive te ajut s faci acest lucru. Afirma ia de porunc recomandat ei a fost: "DUMNEZEU IN MINE ESTE PUTEREA VIE II. in loc s inceap s se team . A spus c dup ce a inceput s aplice consistent tehnica afirma iilor. LUME. El a relatat cum mul i din congrega ia Iui s-au convins c primesc un ajutor mult mai concret prin folosirea marilor afirma ii de credin decat prin orice alt tehnic . How l Used Trutli (Unity Village. pentru c pozi ia pe car e o avea copilul f cea s fie nevoie de o interven ie medical . ceva mai tarziu. a inve stigat i el puterea afirma iilor i a inceput s o foloseasc . Afirma iile pot func iona minunat Recent. in rug ciune i -a fost revelat in cele din urm c nu folosise legea poruncii. CU BUCURIE I CU U URIN . COPILUL MEU PERFECT. ea incercase timp de doi ani s demonstreze ca Dumnezeu este sursa binelui ei. în cele din urm . 1916) CU U URIN . DUMNEZEU SE MANIFEST CA SURSA MEA ACUM. De i ea nu anticipa dificult i la na terea copilului ei. nu f cuse afirma ii pozitive de prosperitate. ceea ce este precizai in primul capitol al Bibliei. congrega ia lui s -a m rit de la 400 de 94 . Cei mai mul i suntem pigmei umani cand am putea s fini gigan i spirituali. COPILUL MEU PERFECT." El a spus c . o viitoare mam a cerut afirma ii de porunc pentru a Ie folosi in timpul ederii in sala de na teri." Ceva mai târziu. integrali i mai bine stabili din congrega ia sa erau aceia care utilizau o abordare afirmativ a vie ii. aceast mam a continuat s declare iar i iar: "DUMNEZEU IN MINE ESTE PUTEREA VIE II. pentru c trecuse de 40 de ani i ea nu putuse avea copii vreme de mul i ani.alt exemplu^ ea avea o glezn luxat care era foarte umflat i dureroas . n ormal i aproape f r dureri." Imediat durerea i inflama ia au p rut s dispar . ADUC PE LUME. Trebuie s il pui in ac iune. inv and din succesul lor. doctorul a declarat: "trebuie sa a tept m câteva minute Copilul pare c î i schimb pozi ia i poate c îi vei da în na tere mod normal. ADUC PF. cu privire la r spunsurile financiare ale pacien ilor ei la tratament. dac am indr zni s comand m ca binele lui Dumnezeu s se manifeste.

i pentru a fi liber s scrie. c e cineva in concordan cu tine. se retr gea in camera lui. bun starea i fericirea lui. conferen iar i scriitor mi -a spus odat c s-a confruntat cu o astfel de situa ie cu ani in urm . in acest caz. i c persoan aceea crede i ea in aceast tehnic de succes. in acel moment era foarte slab i avea o . el i-a dat seama c va fi nevoie s i i fac afirma iile in t cere. Pot rapid s in eleg de ce s -ar intampla acest lucru ast zi. Era convins c legea poruncii ii putea aduce toate aceste schimb ri. A scris afirma ii privitoare la s n tatea. armonie si abunden in vie ile lor. c ast zi masele sunt singure . a scris de sute de ori o afirma ie privitoare la solu ionarea unui dezacord care intervenise intre el i partenerul lui de afaceri. REZULTATELE COMPLETE ALE SUBSTAN EI l SURSEI DIVINE APAR ACUM. ins fiindc familia lui nu era dispus s incerce aceste "noi idei tr znite". Dorea s se dezvolte intr-un alt domeniu pentru a fi r spl tit din plin. Fii sigur. In fiecare sear . Iar i iar a scris: "ACEAST SITUA IE NU M DERANJEAZ . TIU C VOIN A LUI PENTRU MINE ESTE S N TATE. M INCRED IN GRIJA ATENT A TAT LUI MEU PENTRU TOATE LUCRURILE DIN VIA A MEA. PROSPERITATE. cu creioane ascu ite i coli de hartie. Mai mult. a afirmat in gand iar i iar "IN VIATA MEA NU POATE AP REA NIMIC ALTCEVA DECAT 95 . FERICIRE. A terne pe hârtie afirma iile tale L Poate c e ti in situa ia de a nu avea suficient intimitate pentru a folosi cu glas tare legea poruncii. el a imbr i at ideea de a le a terne pe hartie. Munca pe care o f cea nu ii aducea satisfac ii. in special atunci cand situa iile par s nu r spund imediat propriilor tal^ porunci. intr-adev r. pentru cii am descoperit. ci unul care aduce s n tate. Adesea cer membrilor conducerii bisericii s foloseasc tehnica poruncii al turi de mine in diferite situa ii. fiecare sector al lumii lui avea nevoie de transformare in bine. Sim ea c nu ar fi un succes complet dac le-ar rosti doar in gand. a terne iar i iar afirma iile talc pe hartie." Adesea." intotdeauna perioadele noastre de porunci afirmative aduc rezultate pline de satisfac ii.LUCR RILE COMPLETE ALE IUBIRI I I IN ELEPCIUNII DIVINE APAR AST ZI. dup ce a inv at legea poruncii. binein eles." Contabilul i cu mine afirm m pentru problemele financiare ale bisericii: "ACESTA ESTE TIMPUL IMPLINIRII. Ca o concluzie a unei zile care p r ea ultra-agitat .s n tate precar . s conferen ieze i sa c l toreasc in interes profesional.singure intr-un drum spiritual al vie ii care nu este doar teorie si doctrin .membri la 2000. DEZVOLTARE SPIRITUAL I TOT CEEA CE ESTE BUN. membrii conducerii bisericji mi se al tur in afirmarea pentru intreaga biseric : "IMP R IA LUI DUMNEZEU VINE I VOIN A SUPREM A LUI DUMNEZE U SE IMPLINE TE ACUM IN FIECARE ETAP A BISERICII. DUMNEZEU ESTE CU MINE PENTRU A M SUS INE." Cand s-a dus seara Ia culcare. I PENTRU A FACE CA TOATE LUCRURILE S FIE DREPTE._Via a lui de acas era lipsit de armonie i ncmul umitoare. Acolo scria de sute de ori o afirma ie pe care el dorea s i-o imprime in minte. Un om de afaceri de succes. impreun cu secr etara mea afirm adesea pentru rezultatele perfecte ale muncii noastre din acea zi: "ACESTA ESTE TIMPUL IMPLINIRII DIVINE. cu ceea ce incerci s impline ti. mai intai in lumea afacerilor i mai tarziu ca preot. Asociaz -te cu altul în a afirma Este bine s ai cel pu in o alt persoan care s foloseasc impreun cu tine puterea afirmativ a poruncii.

au convenit asupra remarcabilei puteri pe care o are mintea de a produce asupra corpului s n tate sau boal . Cu adev rat. foarte devreme.i construiasc o via mai bun pentru el i pentru familia lui. Am vorbit odat in fa a unut grup de studen i de Ia colegiu. Afirma iile fascinea/ i inspir intreaga lume dore te i este fascinat de puterea legii prosperit ii prin porunc .i reg seasc s n tatea. cand a in ceput s ca tige in greutate. uit aceste lucruri. Am ar tat acestui grup de la colegiu probabil o duzin de diferite afirma ii pozitive.i drumul spre s n tate O prieten mi-a povestit odat cum puterea comenzilor afirmative a ajutat -o s . tia cat de sensibil este corpul la puterea gandului i cum r spunde pozitiv sau negativ in func ie de atitudinea fa de el. Medicina psihosomatic . bun stare si fericire.Prin scrisul lui._BINELE.i t ranzac iile financiare." S-a intamplat acum 22 de ani. Dar dac vrei s tr ie ti." El i-a sugerat s afirme zilnic: "FIE CA S N TATEA DIVIN S SE MANIFSTE IN I PRIN MINE ACUM. Omul era liber s inceap s . Cand prietenii i vecinii veneau in vizit . Cand ea s-a intors acas . S -a terminat. In incheierea conferin ei rnele. sau s il respingi i s tr ie ti. Cuvantul "prosper" inseamn s i i mearg bine sau s reu e ti in orice int stabilit sau orice obie ctiv propus. explicand-le c fiecare afirma ie se folose te pentru un anumit tip de situa ii i probleme. Totul s-a declan at cand el a inceput s scrie de sute de ori cum ar dori s fie lucrurile. Acestea s -au sfar it. Al doilea. la fel ca i psihologia i psihiat ria. Ea se bucur acum de o s n tate bun . iar noua activitate a adus intre ei o stare de libertate. scriu despre dorin a de implinire i echilibru in via i in toate problemele. am l sat afirma iile pozitive pe masa de conferin i i -am invitat pe studen i s le cerceteze mai atent i 96 . Cand scriu despre prosperitate. iar mai tarzia chiar a trecut la diet . dup care doctorul ii informase pe ea i pe so ul ei c mai avea de tr it doar vreo trei luni." Ea a inceput s foloseasc aceste cuvinte simple de comand pan cand a se gandi la ele de multe ori zilnic a devenit un obicei subcon tient. PENTRU CA DUMNEZEU VEGHEAZ . conferin ele . trebuie s te gande ti la via . le-am ar tat diverse tipuri de afirma ii tip rite cu porunci pe care consilierii spirituali le recomand oamenilor care vin s cear ajutor spiritual in rezolvarea problemelor lor. partenerul lui de afaceri i -a telefonat pentru a-i spune c dore te s cumpere i partea lui din afacere. via a este grea f r s n tate i capacitatea de a o ob ine. So ul ei. el i-a spus: "Ai auzit prognosticul de trei luni. Po i s il accep i i s mori . in loc s se v ic reasc de cum ap reau in acel moment. mul i al ii sunt binecuvanta i cu s n tate. so ul ei le spunea intotdeauna: "Noi nu discut m despre experien a spitalului i despre opera ie. Se p rea c avea de t cut o opera ie foarte grea. S n tatea Iui s-a imbun t it curand. s incetezi s mai vorbe ti despre opera ie i experien a spitalului. totu i. ai dou lucruri de f cut: mai intai. So ia lui a g sit o slujb asem n toare celei pe care o f cuse odat . Acea doamn mi-a spus c nu a mai avut vreo zi de suferin vreodat de atunci! Poate c te intrebi de ce scriu despre vindecare intr-o carte despre prosperitate."A doua zi diminea a. s afirmi via a i s a tep i via a. Apoi ei au convenit amical asupra pre ului de vanzare si tranzac ia a fost rapid incheiat . Afirm . implinire i armonic.

Kle func ionea/ cu adev rat! Doar acum cateva s pt mani ani intalnit un vechi prieten ce p rea la fel de dec zut pe cat eram eu cu ase luni in urm . El a declarat: Cred c puterea afirma iilor mi-a salvat literal via a. a venit timpul s te compor i ca i cum tu e ti un "ganditor in maniera prosperit ii" maiur. Atunci i-am dat prietenului meu deprimat cateva afirma ii tip rite." Po i avea de la Dumnezeu orice bine colosal pentru care e ti gata s pl te ti pre ul afirm rii i comenzii zilnice. Acum ase luni m gandeam la sinucidere cand mi -am g sit drumul spre una dintre conferin ele tale si am auzit prima oar de puterea poruncii. In al treilea rand. Dup conferin . dar cu siguran c pe a mea au schimbat-o. afirm i comand ca acele rezultate de succes s apar . victorioas asupra vie ii. imagineaz mental rezultatele de succes. Sinuciderea imi pare singura ie ire. nu v d cum a putea merge mai departe.s Ie ia cu ei dac doresc. Recent. i-am oferit o afirma ie pe care s o foloseasc .i schimba gandirea i a urma drumul regal al succesului. afirma iile suni pline de puterea de a in l a i reinnoi. Apoi. Dac persi ti zilnic in urmarea acestor trei pa i simpli. Folosirea legii cre terii este simpl i pl cut . Un om de afaceri a venit odat la mine pentru a discuta diferitele moduri in care afirma iile 1 -au ajutai in via i in afaceri. prietenul a p rut recunosc tor pentru ele. nu vei fi capabil s opre ti fluxul binelui care se revars in viata ta! LEGEA PROSPERIT II PRIN SPORIRE ." Probabil c Pavel s-a gandit la legea prosperit ii prin porunc atunci cand ne -a sf tuit: "scliimba i-v prin innoirea min ii voastre" (Romani 12:2} Cu adev rat. ' IMI AMINTESC. Intr-adevar. Dac a avea acum perspectiva ta fericit . Nu exist un drum mai u or sau mai pl cut de a .Capitolul 7 A venit timpul acum pentru a te relaxa i a te bucura de ceea ce ai inv at deja in capitolele anterioare. cu adev rat. cat de fericit a fi" Am replicat: "Acum cateva luni aproape am t cut ceea ce spui tu acum. Const in stabilirea si men inerea unei_atirudinii de cre tere substan ial fa a de 97 . To i ceilal i studen i care participaser la conferin au r mas s i i noteze i ei afirma ia. am fost uimit de cat de rapid au a nit ace ti studen i i au luat toate afirma iile! Cand o student a povestit cat de preocupat era de un examen pe care urma s il sus in in ace a dup amiaz . mul umit afirma iilor tale. Suna prea bine ca s iie adev rat. " tii. Nu in eleg cum pot doar cateva cuvinte s schimbe intreaga via a unui om. scrie zilnic despre binele penare il dore ti. optimist . devii ceea ce dore ti afirmand c deja e ti! Am sugerat ca aceasta s fie ultima faz a formulei din trei pa i pentru prosperitate: intai. Era: "LAS INTELIGEN A DIVIN S GANDEASC PRIN MINE. incepi cu adev rat sa fii! i e ti acum preg tii pentru legea prosperit ii prin cre tere. M-au repus i pe mine pe picioare. De i erau pu in cam roase pe margini de prea multa folosire. cu curaj i precis. Tu. IN ELEG. am decis s incerc calea afirma iilor dup toate ce mai aveam de pierdut? Ast zi sunt iar i in topul lumii. M EXPRIM PE RFECT. pentru c in momentul in care ai ajuns Ia acest capitol. dar am inv at drumul afirmativ de a gandi i ac iona. M-a repus pe picioare i acum sunt iar i pe drumul succesului. care m ajutaser s ating succesul. dar fiind disperat atat in cee a ce prive te afacerile cat i c snicia mea. mi-am reintalnit prietenul i a spus: "Mul umesc pentru acele afirma ii. El a spus. TIU.

Nu c de mirare c anul trecut. Contul era atat de mare incat oficialii companiei s-au deplasat de Ia sediul companiei intr -un alt stat pentru a investiga recuperarea acestei sume. care are birouri in tot Sudul. ci a fosl primul in adunarea sumelor. Cai de rapid se schimb problemele oamenilor dup ce ei incep s gandeasc in termeni de prosperitate despre ei i despre ceilal i. la fel ca si sie i. i i-a trimis un dar dr gu de nunt . cand el era plin de succes. anunfandu -mi progresul lui. i dac nu rezultat un alt bine din experien a lui din pu c rie. foarte emo ionat. a decis sa valorifice situa ia. prosperi i victorio i. Un om de afaceri care cuno tea legea cre terii a folosit -o constam in munca lui de manager de credite. care ii p rea o sum enorm . s fie gandul bog iei. telefon sau personal. care murise cu opt ani inainte. tu contribui s fie astfel. Doar gandindu-te la tine sau Ia al ii ca fiind boga i. Era de la o companie de asigur ri. Ea a primit o scrisoare de Ia un om pentru care lucrase inainte de a se c s tori. in cateva zile. Ias gandul t u despre ei s fie unul de sporire a binelui. cand te gande ti la tine sau la al ii. cel pu in a sim it c sporirea binelui in biroul pazei a fost un indiciu c modul de gandire care aduce prosperitate func ioneaz in mod fericit. Adesea. i s-a permis ocazional s dea telefoane i uneori imi telefona mie. Odat a sunat. El vizualizase. iar el dorea s ii vad in confort si ferici i. a decis c venise timpul s fac ceva in leg tur cu aceast chestiune. plini de succes. las principalul t u gand. pentru ea i mi rele ei de acum 18 ani! O femeie care locuia in zona s rac a ora ului a auzit de gandirea orientat spre prosperitate i a inceput s ofere vecinilor ei beneficiul gandurilor ei prospere. in alte cuvinte. Acum. din intreaga companie. succesului i a binelui care triumfa. a venit un cec de 125 de dolari . El a declarat c Ia nunta ei.' O femeie care fusese c s torit vreme de 18 ani a inceput s aplice lumii ei legea prosperit ii prin sporire. dar. afirmase si adusese mul umiri c se va realiza. 98 . Cand ici leg tura cu al ii prin scrisori. un om care s-a aflat odat m inchisoare. Ci pot s nu fie con tien i de gandurile tale de prosperitate indreptate spre ei.tot i de toata lumea. S le oferi beneficiul gandurilor tale de bog ie inseamn un pas uria in a -i ajuta s se indrepte pe acel drum.Dup ce el a fost considerat un "de inut cu comportare bun 1'. care a explicat c era soldul ce i se cuvenea in urma venitului surorii ei. Un client datora companiei sale mii de dolari. pentru c oamenii care lucrau acolo fuseser amabili cu el. dar le voi primi subcon tient i vor fi din plin binecuvanta i. i i vor r spunde din plin si intr-un mod fericii! Gandul despre sporire schimb cursul Nu cred c inchisoarea este chiar locul adecvat penlru unu! ce gande te intr -o manier care conduce c tre prosperitate. ce strangea sumele datorate companiei sale. el era Ia stramtoare financiar si nu a putut s ii ofere un dar de c s torie decent. EI a spus c in cele din urm au primit instala ia de aer condi ionat. dec l a rand u-mi c principalul birou al inchisorii avea nevoie de o instala ie de aer condi ionat. pe care nimeni nu era capabil sa ii recupereze. tolu i.

La fel ca painea aruncat sub ap . doi profesioni ti au dovedit puterea legii cre terii. ei cer s li se intample i lor acelea i lucruri. intr-o sear in care a luat parte la intalnirea lunar a asocia iei locale a masorilor. Cateva zile mai tarziu. Critica nu ne va duce nic ieri. i.) ac iunii min ii. deja. Dar a i fost atat de amabili cu mine i atat de pozitivi crezand c afacerea mea putea fi salvat . Este divin . Asocia ii Iui in practica juridic declarau constant c le mergea prost. el a vorbit constant despre cre tere. Acest om a decis s evite c derea in acea form limitat de a gandi. Noi trebuie s indrept m asupra lui gandul sporirii. incat mi-a i dat curajul s cred i eu. acest clien l a dat buzna in biroul managerului de credit cu prima plat a datoriei lui." Un avocat din zona afectat de criz a folosit i el legea cre terii pe timpul aceleia i perioade. ci nu realizeaz c prin lege. El a declarat: "In diminea a in care a i venit la biroul meu.i ferm modul lui de a gandi. ei i -au exprimat increderea in el i in faptul c poate i va pl ti cu bun credin datoria pe care o avea. Unul. el a spus: "Doamne. un masor a refuzat s vorbeasc despre timpuri grele sau s asculte asemenea idei de la pacien ii lui. cineva 1 -a intrebat de practica lui i el a uimit grupul replicand: "practica mea nu a mers niciodat mai bine. pl cere. tiin . Trebuie s -i red m increderea in el insu i. Cand oamenii ii critic . In timpul unei perioade de regres din industria o elului. dar tiu i c Tu ai mul i al i clien i prosperi care au nevoie de ajutorul meu juridic. chiar lang fabrica de o el. o sporire a binelui pretutindeni. punct ul de intoarcere a sosit! Tu folose ti intotdeauna legea cre terii i a descre terii To i oamenii normali caut o sporire a hranei. mai mult frumuse e. dup luni de neplat . prosperitate i succes. dorin a normal de cre tere a binelui nu poate fi condamnat sau suprimat . Nu i i pierde niciodat vremea indreptand asupra ta sau a altora gandul descre terii. Astfel. intr-o scar . hainelor. cred c Tu e ti pastorul meu i nimic nu -mi va lipsi. men inandu." Astfel. curtenitori si pozitivi in discu ia cu ej. lux. i poate fi ridicat la nivelele divine ale expresiei talc prin legile spirituale ale gandirii care aduce prosperitate. in cele din urm . tiu c fabricile acelea de o el sunt principalii mei clien i. trebuie s ii ar t m c noi credem c el va fi capabil s pl teasc intreaga sum . cand au discutat cu clientul. Am aflat c puterea gandiri orientate spre prosperitate poate schimba totul. pe durata rug ciunii sale. i cu adev rat. case mai bune. mai mult satisfac ie in munca lor. Cred c Tu imi vei trimite noi clien i prosperi pe care i -a putea servi. Cat de minunat este s folose ti legea cre terii in loc s folose ti legea descre terii. Refuz s discut despre greut i in timp ul crizei o elului sau cu orice alt ocazie. incat dac m-a i fi criticat a fi renun at imediat i m-a fi dus la biroul avocatului meu declarand faliment. ceea ce tu trimi i in afar se va intoarce la tine inmul it i va produce experien e similare in via a ta. relaxare. condamna i ii minimalizeaz pe ceilal i.Managerul de credit i-a spus oficialului companiei inainte de a vizita clientul: "Singurul mod de a colecta lo i ace ti bani este acela de a fi amabili. sim eam c afacerile mele sunt atat de slabe i aveam un asemenea sentiment de e ec. cea mai mare parte din munca lui se desf ura intr -o zon lovit de criz . este o dorin divin ." 99 . De i prin amplasarea cabinetului lui. cei mai mul i oameni vorbeau de timpurile grele pe care le traversau "din cauza crizei".

el a prosperat intr-o perioad in care toat lumea folosea legea descre terii i ob inea rezultate pe m sur . Neemia din Vechiul Testament a fost cel ce a folosit legea sporirii pentru a reconstrui zidurile Ierusalimului dup ce evreii s -au intors din Babilonia. Trebuie s ar i i s te compor i conform acestei legi a cre terii. despre tine i despre ceilal i. Ani mai tarziu. El ne va face s prosper m. dar locuit de tribur i de r zboinici. i -au prelungit doar ederea in pustie. cu curaj i pozitiv. doar doi s -au intors cu dovada bog iei ei. unul care s inal e zidurile Ierusalimului i al doilea care s lupte cu triburile du mane. in Ioc s r mai in pustia lipsei i s r ciei? indreapt spre al ii gandul sporirii 100 . A fost nevoie ca Neemia s organizeze dou grupuri de oameni. nu e ti niciodat mul umit de rezultatele ob inute. Zidurile au fost reconstruite in 52 de zile. c -i vom putea birui!" (Numerele 13:30) Dar majoritatea au fost impotriva acestui plan i evreii au r mas in pustie. De fapt. Acela i lucru este valabil pentru fiecare dintre noi. A a c de ce s nu procedezi astfel de la inceput i s p e ti in ara F g duin ei a binelui t u. ei au descoperit ca acei r zboinici nu erau atat de mari ca uria ii." (Neemia. trebuie s aplici legea sporirii in orice condi ii. in Ioc de doar vreo patruzeci de mii. De fapt. i ne atragem doar amanarea prosperit ii noastre. Invoc legea cre terii in moduri simple Po i invoca legea cre terii in multe moduri simple. i au fost insp imanta i c ar putea fi sute de mii deai lor. losua si Caleb au aplicat plini de incredere legea sporirii situa iei declarand: "Sa ne ridicam i s cuprindem ara. Ace ti oameni au v zut rumul focurilor de tab r de -a lungul Raului Iordan. ei trebuia s infrunte situa ia i s-o st paneasc oricum ar fi stat lucrurile. Unui paharnic al regelui Persiei.in acest moment avea drept clien i patru mari corpora ii care erau principalele sale surse de venituri. in 'forma unui enorm ciorchine de struguri.i cere binele lor. Din doisprezece mesageri trimi i de Moise s inspecteze ara F g duin ei. a a cum anun aser anterior si c oamenilor din Ierihon le era la fel de fric de ei pe cat se temeau ei de locuitorii lerihonului. i -au fost asigurate de c tre rege materialele i for a de munc omeneasc pentru a reconstrui zidurile Ierusalimului. Trebuie s vorbe ti conform legii cre terii. Cand ceilal i mesageri au anun at c era bogat . cand ei ar fi putut sa inainteze in ara in care "curgea lapte i miere". Astfel. evreii au descoperit c erau temu i de oamenii de care i ei se temeau. Neemia. Noi suntem asemeni copiilor lui Israel care au r mas la grani a P mantului F g duin ei vreme de 40 de ani. Trebuie s scrii noti e conforme legii cre terii i s imaginezi i s afirmi cre terea abundent . Din cauz a ezit rii lor de a se duce i a. dup ce Neemia a afirmat: "Dumnezeu ceresc. 2:20) Adesea folosim legea descre terii in foc de cea a cre terii. cand au p it in ara F g duin ei. Curand trei dintre aceste corpora ii care ii erau cliente i-au adus mai multe venituri decat ii aduseser vreodat fabricile de o el! Astfel. dar curand el a descoperit c triburi ostile ocupaser Ierusalimul pe durata cat evreii se aflaser in exil. Daca folose ti legea descre terii i i i limitezi binele. Poate c losua i Caleb sunt doi dintre cei mai proeminen i ganditori in maniera prosperit ii din Vechiul Testament.

gandul sporirii." Cand privesc in urm . drag . O gospodin a povestit recent cum i-a ajutat so ul sa ias dintr-o incurc tur financiarii spunandu -i in fiecare zi cand se intorcea de la serviciu: "Acum. astfel incat to i oamenii s primeasc impresii de bog ie. Cand indrep i spre ceilaln gandul sporirii i il intre ii. ton sau privire trebuie s exprime lini te. i multe binecuvant ri abundente se revars .tuturor oamenilor . dar po i fi sigur c si rufele murdare ale familie tale vor fi mai pu ine. Cuvintel e nu sunt necesare pentru a-i convinge pe al ii de succesul t u atunci cand tu ai sentimentul bog iei s dit in atmosfera ta mental . ce vor deveni clien ii. cuno tin elor din societate. liderilor lumii ." Roste te cu cu raj cuvinte de credin .Trebuie s la i amprenta cre terii asupra a tot ceea ce faci. Evit s vorbe ti despre timpurile grele 101 . iar rezultatele se vor vedea in exterior. Atunci afacerea se dezvolt rapid.i ie gandurile de prosperitate Acord . succesului i prosperit ii. realizez c singurul lucru pe care i-1 spusesem a fost "Tu nu e ti prea b tran pentru a incepe via a din nou." Roste te cuvinte de sporire a binelui c tre al ii adesea. Ei vor dori s fie asocia ii t i in afaceri si alte activit i. Declar pentru ei: "TE BINECUVANTEZ CU ABUNDENTA SPORIRE A ATOTPUTERNICULUI DUMNEZEU. Tot ceea ce po i spune ca tu sau al ii s ob ine i sentimentul de prosperitate. poveste te-mi. pentru c ei beneficiaz con tient i subcon tient de sentimentul bog iei. telefonezi. Un ofi er in rezerv din armat mi-a spus recent: "Nu vei ti niciodat cat de mult m -ai ajutat acum ca iva ani cand m sim eam atat de dec zut. siguran si succes. adanc in str fundurile 1 min ii tale. Nici nu i i dai seama ce mult inseamn ." Au fost amandoi uimi i de cat de multe lucruri bune li s au intamplat datorit acestui fapt. de Catherine Ponder. Cand vorbe ti despre al ii. intregul curs al gandirii lor s -a schimbat de la c dere spre succes. pe care nu i-ai mai v zut niciodat inainte. transmite familiei tale. pentru c ai tot ceea ce i i trebuie ca s reu e ti. fie mare sau mic. m lini te. Atunci ii emi i i il comunici altora subcon tient. Dac cuno ti pe cineva care a f cut o intoarcere de la gre elile trecutului. prietenilor. Tu ai avut succes in trecut i vei avea iar i succes. Fiecare gest al t u. asocia ii t i in afaceri i prietenii t i. CA. DeVorss & Company) ignorandu-i trecutul i subliniind doar prezentul Iui bun. Doar muncind in lini te pentru a ob ine sentimentul bog iei. vei atrage oameni care gandesc la prosperitate. Cuvintele tale au schimbat cursul vie ii mele. succesului si prosperit ii pe care tu il radiezi.i ie un gand constant de cre tere. indr zne te s invoci legea cre terii in fiecare mod in caro i se dezv lui e. te gande ti s te intalne ti cu a l ii. incat m eram la un pas de sinucidere. vorbe te doar despre succesul lor. bog ie. merit timpul i efor tul. Doar cateva cuvinte pot face pentru al ii minuni. Cand scrii. incredere i cre tere indreptate spre ei. Oamenii se indreapt incon tient acolo unde exist o al -mosfer de cre tere. Po i face asta doar sim ind c devii mai plin de succes i c îi aju i pe al ii s fie. fiecare lucru bun care i s-a intampla: ast zi. (Marina del Rey. Nu doar c vei contribui la succesul Iui. Ia un nou avant in via . contribuie la succesul Iui nelimitat 1 vezi capitolul 4 din The Millionaire Joslina. cuno tin elor din afaceri. al ii sunt atra i de tine i automat ce fac sa prosperi. Acord .

LEGEA DIVIN A ECHILIBRULUI I I FACE PERFECT MUNCA.2 Un om de afaceri i-a spus recent unui bancher. Refuz sa cred in orice altceva decat in bun stare i prosperitate pentru mine. declar in ra a aparen ei timpurilor grele: "REDRESAREA DJVFN ARE LOC. Esle chiar lang tine tot (impui i r spunde credin ei laie in ea i comenzilor pe care i le adresezi. si exist din plin resurse valoroase pentru a fi dezvoltate i exploatate. Aceast doamn a dovedit-o. cunoscand puterea modului de gandire care aduce prosperitate. "Pentru tine este praf de aur in aer!" O vanz toare a punctat recent efectul pe care discu iile despre timpuri grele il pot avea. spunea intotdeauna acela i lucru: "Am fost prin magazinele din tot ora ul. De in eles. de i noi suntem afecia i pentru c gandurile i cuvintele noastre ne guverneaz realiz rile. Pentru a prospera permanent. Nu este afectata" de discu iile fale ignorante despre vremuri grele. Dac i i amesteci fluxul gandurilor. pentru tine i pentru umanitate. Nimeni nu vinde nimic!" Rezultatul? Ei bine. Tu po i i produci rezultate tangibil e prin atitudinea ta. i i petrecea ora ei de mas umbland de colo pan colo prin ora . care incerca s discute cu ci despre timpurile grele "Exist bog ie de baiu in lume. Resursele inepuizabile sunt intotdeauna gala s dea. discutand cu al i oameni care se gandeau la e ec. intoarce marea energie a gandirii tale c tre idei "de bog ie" si vei avea bog ie indiferent ce ar face sau ar spune cei din jurul Iau." Bancherul a dat din cap i . In loc s se gandeasc la prosperitate. Afacerile sunt groaznice. vorbi sau reac iona in alt mod decat prosper.i spus: "E ti 102 . a a cum a declarai corni s -voiajorul. aceast femeie nu i -a f cut cota de vanz ri. pentru c . Nu citi sau nu lua in serios altceva tip rit dac pare potrivnic modului de gandir e care aduce prosperitate. de i ea dorea s lucreze cu norm intreag . in afara cazului in care dore ti s experimentezi i tu timpurile grele. Acesta poate fi timpul abundentelor binecuvant ri i a marii tale prosperit i. construie ti curen i potrivnici. Ea a stat de vorb cu o coleg care discuta in permanen despre lipsa. Gande te prin idei "de bog ie" Charles Fillmore ne-a ar tat cum s folosim legea cre terii cand cei din jurul nostru folosesc legea descre terii: Substan a spiritual din care vine oal bun starea vizibil nu se epuizeaz niciodat . Nici nu trebuie s urmezi ceea ce spune turma. Cand se intorcea la slujba ei de vanz ri dup pauza de mas zilnic. Revars cuvintele si gandurile laie vii in eterul omniprezent si vei fi prosper chiar dac toate b ncile din lume si-ar inchide por ile. ce neutralizeaz efortul t u de a prospera.Nu gandi. Dar femeia care purta discu iile despre "vremuri grele"a ob inut un rezultat nedorit: intr -o zi managerul magazinului a chemat o i i-a repartizat o slujb cu jum tate de norm . recesiune. femeia c reia ii spunea in permanen aceste lucruri a refuzat s accepte aceast idee a vremurilor grele. Nu le permite altora s discute cu tine in al i termeni decat prosperi. BINELE PE CARE L CUSTELE LIPSEI L -AU MANCAT ESTE REDAT DIVIN. Invocand-o. dar in direc ia gre it . indr zne te s fii diferit! Nu Irebuie s te superi atunci cand oamenii vorbesc despre timpuri grele. vanz rile ei s-au men inut ridicate i cecurile ei cu comisioane ap reau regulat. vremuri grele. exista abunden de bun stare. Dimpotriv ." Legea indrept rii divine i a echilibrului este o lege universal i po i ajuta acest factor de echilibru spre bine prin starea ta de spirit prosper .

. p." Dar" poate vei obiecta "cum pot face asta cand tr iesc in mijlocul oamenilor care nu cunosc aceste legi ale modului de gandire care aduce prosperitate i care incearc s m zoreasc in mod constant?" De cand lucram ca secretar in lumea afacerilor. intamplare. i oricine folose te cuvintele a teptand prosperi l ea. Fixeaz . Multe c deri aparente sunt doar rate ale victoriei! Evit graba Invocand legea cre terii.i c i s-a intamplat pentru c nu ai cerut suficient de mult. Mergi atat de repede cat po i. in momentul in care incepi s te gr be ti. L rgeste. dar cat de calm se poate.i c nu exist grab . pentru c aduce rezultate substan iale. ' Charles Fillmore. 13 Conserv i folose te corect substan a fiin ei tale pentru prosperitate concentrandu . De cate ori te surprinzi gr bindu -te incercand s for ezi un rezultat. rela iile i activit ile spre prosperitate.i nefolositor. Catherine. nu spre c dere i lipsa. Dar sa gande ti prosper in ciuda aparen elor potrivnice merit intregul efori.i punctul de vedere i a tept rile i cu siguran va veni un r spuns mai consistent decat ai anticipat ini ial.cea mai optimist persoan pe care o cunosc. tu stopezi prosperitatea in gandirea ta i e ti tem tor. Stabile te. dup care ea poate de obicei realiza de dou ori mai mult in jum tate din timp. i in acest fel de a evita meschin ria i spiritul distructiv al legii descre terii. Dimpotriv .i. team sau ingrijorare. aminte te. tiu ce inseamn s te afli intr-o astfel de situa ie. O vanz toare pe care o cunosc spune c atunci cand are sentimentul c "e prea mult de t cut". nu considera c este o c dere. c majoritatea gre esc adesea!" Un alt mod de a invoca legea prosperit ii. 1936). tar grab inutil . este s i i antrenezi mintea s nu fie niciodat dezam git . sentimentele. Dar am mai descoperit i c o persoan care folose te puterea modului de gandire care 103 . incepe s gande ti i s vorbe ti in ace ti termeni i nu in al ii. amintc te. Prosperity (Unity Village. po i dimpotriv s r mai ferm in credin c ceva mai bun este pe drum i va ap rea la momentul potrivit.i adesea c cuvintele i a tept rile de zgarcenie.i i men ine. Cand se pare c ai c zut. s r cie. se relaxeaz . amintesie .i c s gande ti conform credin elor generale ale speciei umane este u or . forf sau accelerare in planul prosper al vie ii i c nu exist lips de oportunit i. Unity Bodks. ea nu face nimic. Dac anumite lucruri nu vin la o anumita dat a teptat in modul pe care il dore ti.i ca ideal steaua colosal a succesului.i imaginea mental a obiectului pentru care lucrezi i apoi incepe s aduci mul umiri "c il prime ti i c il realizezi in modul minunat al lui Dumnezeu. Dep e te dezam girea si c derea Cand e ti descurajat si dezam git m eforturile tale spre marea prosperitate. F tot ceea ce po i face zilnic in maniera succesului. Aminte te. MO. Dac nu ai primit acel lucru. bea o cea c de cafea i i i reca tig echilibrul. ia o pauza. cu care acest om a dovedit c exist prosperitate i bun stare pentru oricine gande te prosper. A teapt sa fii prosper. ceea ce este prologul e ecului. gandurile la intamplare.i gandurile. ins f r grab ." Atunci a trecut la a -i imprumuta o sum considerabila de ham penlru afacerile lui. Un editor imi spune adesea: "A ni iu e te . au ca rezultat zgarcenie.

Dac unii oameni par s incerce sau chiar reu esc s te fac s i i schimbi p rerea pentru un timp. doar pe ei in i i. in ceea ce te prive te exista ceva ce ei admir in secret i simt c le lipse te lor. vei fi parte a "noii frontiere" a binelui universal care cuprinde planeta! A TITUDINEA PROSPERA FA A DE BANI 104 . Este cu siguran cel pu in un semn c tu reu e ti i al ii in eleg asta. M AFLU IN TOV R IA NENUM RA ILOR INGERI. rug ciuni. in ceea ce prive te propriile tale circumstan e viitoare. Nimeni nu poate s i i indep rteze succesul sau prosperitatea. Al ii care nu au ajuns la acela i grad vor incerca s te men in la nivelul lor mediocru. Vei intalni astfel de oameni in calea ta. ACESTA ESTE UN ADEV R PENTRU C LUMEA ESTE ACUM PLIN DE OAMENI FERMEC TORI CARE ACUM M AJUT ZILNIC INTR -UN MOD ADORABIL. Cand te gande ti cu curaj Ia aceast lege fascinant . Nu te inghesui in fa a unei u i pe jum tate inchise." Nu fi niciodat dezam git. adu mul umiri c succesul t u se manifest acum i consider c este un compliment c al ii se str duiesc s te critice sau s te doboare. CER DIREC IA LUI I PROSPER. EI SE INTORC SPRE DUMNEZEU. DE ASEMENEA PROSPER . "PACE. Fii gata pentru noi u i care doresc s i i deschid toate drumurile. Po i s te eliberezi de ganduri meschine fa de succesul altora i s te eliberezi de gandurile meschine ale altora declarand: "REFUZAND SA CRITIC PROSPERITATEA ALTORA. ammte te. inspir adanc. PROSPERITATEA ABUNDENT I FERICIREA COMPLET I ABSOLUT . AL II REFUZ S CRITICE PROSPERITATEA MEA. Dac o u se inchide.i ca succesul are nenum rate u i gata s se deschid pentru tine. Elibereaz -te de gandurile meschine Nu i i risipi timpul purtand pic ." Binele t u este creat odat cu rostirea cuvintelor tale bune! indr zne te s incepi s invoci legea sporirii in ganduri. INTERESANT I PLIN DE SATISFAC II IN CEA MAI INALT MANIER CU PUTIN . M INTORC SPRE DUMNEZEU. altfel nu ar fi atat de incrancena i pentru a respinge opusul lor din tine. SUNT ACUM S II AJUT PE AL II S TR IASC O VIA MINUNAT . atunci cand tu incepi s te ridici prin modul de gandire care aduce prosperitate. cand tu te ridici spre succes. IN ACEST MOD. trebuie s tii doar c sunt nenum rate u i mai mari i mai bune incercand s se deschid . descurajai sau sup rat de ceea ce al ii ar putea spune sau face intr -un efori de a te da jos sau a. I n astfel de momente. cuvinte si a tept ri de sporire a spa iului." i observ cum atmosfera din jurul t u se calmeaz pan la o pace rezonabil . EXIST SUFICIENT PROSPERITATE I SUCCES PENTRU TO I. TR IESC O VIA MINU NAT . BUN STARE I FERICIRE. i i sugerez sa incepi s invoci legea cre terii complete cu aceste idei: "ACUM EXPERIMENTEZ S N TATEA PERFECT . BINELE MEU -BINELE NOSTRU . dar ei nu pot.ESTE UNIVERSAL. i i va dezv lui propriile ei "c i i mijloace" de a te exprima in viitor. STA I LINI TIT. dac tu refuzi s i i faci griji pentru ceea ce ei spun sau fac. Las -o s se inchid . DIMPOTRIV . PRIN CRESCANDA MEA S N TATE. INTERESANT I PLIN DE SATISFAC II IN CEL MAI MARE GRAD.i indep rta binele. CER DIRREC IA LUI I EI.i furniza binele. In astfe! de momente declar . do ar tu. intr -adev r. chiar acelora care te -au l ratat nedrept. ei nu te pot r ni pe tine. F r indoial .aduce prosperitate arc un mai mare control asupra situa iei decat o intreag armat de oameni gr bi i care i i irosesc in mod frivol puterea alergand de colo pan colo. nenum rate c i i mijloace de a . F din legea cre terii noul t u orizont Toate aceste metode i atitudini sunt parte a legii prosperit ii prin cre tere. In cursa lung .

" Cumva m-am intrebat dac el realiza ce spunea de fapt. cu siguran asta doresc. pentru prima oara ca preot. pentru c prima m ea reac ie ( i cred c a fost i reac ia t cut a multor altora) a fost: "Dac banii nu sunt importan i.Capitolul 8 Recent o prieten mi-a trimis o carte po tal nostim pe care scria "Bogat sau s rac. cand unui director de spital i -a fost inmanat un cec. Odat am fost invitat s vorbesc la un pranz oficial.. eare era nevoie s fie indep rtate din mintea ei. Oamenii adesea reduc dintr-o suflare importan a banilor de i admit c lucreaz din greu pentru a-i avea in viitor." 105 . Tot felul de lucruri minunate sunt scrise despre bani. c banii sunt buni cand sunt corect folosi i. aproape c ea a le inat. la fel ca noi to i. e bine s ai bani!" Sunt sigur c majoritatea dintre noi ar fi de acord. unul dintre membrii conducerii bisericii m-a luat deoparte i mi-a spus: "Nu crezi c pui prea mare accent pe faptul c banii sunt buni pentru c sunt un simbol al substan ei divine?" i m-am g sit replicand: "Sper s -i subliniez si mai mult. i m intreb dac ar mai fi venit s ia masa cu aceste doamne dac ele ii trimite au vorb c sunt impresionate de noul lui program de dezvoltare a spitalului. de ce este acest om aici? El este un director foarte inalt i ocupat. el a declarat: "banii nu sunt atat de importan i. Banii sunt divini Nu voi uita niciodat cum. am conferen iat despre importan a banilor pentru o via a de succes Cand am declarat c banii sunt minuna i pentru c suni substan divin . Pe de alt parte. pentru c ei sunt Dumnezeu in manifestare". avea ni te idei vechi. dar ai ocat-o pe doamna din primul rand atat de tare. vei descoperi c aceasta este atitudinea general . incat poate c nu va mai veni niciodat . Dac ascul i atent conversa iile oamenilor din jurul t u." Cu siguran c acest om a fost inv at din copil rie ceea ce i mul i dintre noi am fost inv a i ." Membrul conducerii a spus: "Da. Dup conferin . S-a subliniat c dup ai Doilea R zboi Mondial au fost f cute mai multe averi decat in orice alt perioad .i fost: "Dac am ocat-o. Un scriitor a declarat: "inc po i face milioane!" Un altul a declarat curajos: " ansa ta de a deveni milionar este mai mare decat crezi. Cand am men ionat c banii sunt o form legitima de prosperitate." i replica mea . Ei nu realizeaz c in gandirea lor stabilesc un curent potrivnic. este cu siguran pentru c . ei lucreaz pentru scopuri potrivnice si adesea experimenteaz rezultate potrivnice. la fel ca i despre poten ialul nostru de a -i avea i de a ne bucura mai mult de ei. vei constata ca atitudinea general este c e gre it s fii prosper i s ai bani. am ocat-o complet. Cand am afirmat: " banii sunt divini. ce Ic va z d rnici cele mai multe dintre eforturi. pentru a-1 ajuta s mobileze o arip a spitalului s u. o doamn care st tea in primul rand a oftat si aproape c a c zui de pe scaun. Prin astfel de curente potrivnice de gandire despre bani.s dispre uim banii. vei constata c ei au o atitudine prietenoas fa de bani." Studiind via a i experien ele oamenilor prosperi. Ca r spuns la primirea cecului. Ceea ce conteaz cu adev rat este interesul i iubirea membrilor clubului pentru acest nou spital. gre ite.

ajungandu -se la o in elegere in afara tribunalului. din cauza unor lucruri scrise de Pavel pe aceast tem . La momentul potrivit." Ve tile bune despre bani Mul i oameni par confuzi in ceea ce prive te atitudinea s piritual corect fa de bani. iar acel Ioc nu TI considera pe Dum 106 . un studiu mai atent al acestui pasaj arat ca Pavel vorbea despre ceea ce f cuse el. ea a inceput s dezvolte noi idei privitoare la prosperitate i via a de succes. copiii ei p reau s se intoarc impotriva ei. un ora al supersti iilor i credin elor p gane. procesul privitor Ia fosta ei slujb a fost rezolvat amiabil. Probabil c unul din cele mai pu in in elese pasaje biblice despre bani este in avertismentul Iui c tre Timoiei. fntr-adev r. Am in eles c uneori procesul este un oc. Mike Todd a fost cel care este citat: "Nu am fost niciodat s rac. ora ul Efes era un ora al idolatriei i al ceremoniilor p gane. so ul ci s-a intors. intreaga ei atitudine s-a schimbat. financiar i din alte puncte de vedere. spunandumi ca prima oar cand a venit s ia parte la conferin ele despre prosperitate. dar banii p reau s nu-i ajung niciodat i nu putea s se in eleag cu colegii de serviciu. via a i problemele ei erau intr -o stare groaznic . la momentul in care Pavel scrisese prima epistol c tre Timotei.! principiilor spirituale i mentale ale prosperit ii este ca oamenii s inve e adev rul bun al lui Dumnezeu despre prosperitate ca fiind mo tenirea lor divin . un ora. ci doar falit. ea a venit s m vad i mi s-a confesat. Cei mai mul i oameni sunt sensibili Ia capacitatea lor de a ca tiga bani. a teptand fericit urm toarele adev ruri ocante cu privire la prosperitate! Dup ce a luat parte la cateva conferin e. Singura diferen pe care am constat-o in atitudinea ei era c i i mutase scaunul ceva mai aproape de platforma de conferin . S fii falit este o situa ie temporar . p rea un individ transformat i totul a inceput in seara in care a indr znit s i i schimbe atitudinea fa a de bani. ea avea o slujb bun . La urm toarea mea conferin doamna era inapoi i st tea in fa .Este cunoscut p_entru templele sale care fuseser construite pentru zei a Diana. s r cie si toate p catele lipsei. era implicat si intr -un proces cu privire la slujba ei anterioar . al materialismului general. capacitatea unei persoane de a ca tiga ar cre te dac atitudinea ei asupra banilor ar fi pozitiv i prietenoas .Atunci am subliniat c principalul meu scop in explicare. medicul ei ii spusese c ea era in pragul colapsului nervos. un ora din Asia Minor. in cele mai multe cazuri. care era un centru al comer ului i studiului. c "iubirea de argint este r d cina tuturor rele lor" (I Timotei 6:10) Totu i. astfel incat ci s se elibereze de c dere. Pavel ii incredin ase (ui Timotei conducerea bisericii cre tine timpurii din Efes. in scurt timp. S fii s rac este un cadru al min ii. s-a calmat in ceea ce prive te atitudinea ei pro i contra prosperit ii. in alte cuvinte. treptat a reu it s i i armonizeze rela iile cu copiii. So ul ei o p r sise. Ia fel ca drumul ei in via . Dar s pt man de s pt man . nu a suferit o c dere nervoas .

fie c sunt ai t i sau ai altuia. "Celor boga i in veacul de acum porunce te-le s nu se seme easc . i respingi ceea ce dispre uie ti.i pun n dejdea in bog ia cea nestatornic . Ea a spus c anterior banii ei se duceau in trei patru zile dup ce i i lua salariul. primise o slujb minunat . este pentru c ei au luat in 107 .c banul este r ul . ea este una d intre cele mai generoase persoane pe care le cunosc. Banii reac ioneaz la atitudinea ta fa de ci. mult mai bine pl tit . in momentul in care ne vom elibera de astfel de idei false pe care Ic-am inv at de la cineva ignorant cu ani in urm . ii risipe ti i ii indep rtezi de tine. Aprecierea banilor î i poate aduce prosperitate O doamn mi-a spus odat c de cand se eliberase de ideile vagi pe care le avea cum ca banii reprezint r ul. Prin legea min ii in ac iune tu atragi ceea ce apreciezi. am aflat c adesea dac nu au suficien i bani pentru a acoperi cererile vie ii. banii r spunzand in concordan .vom constata c banii circul in ac iunile noastre financiare mult mai u or i mult mai mul umitor. iar Timotei avea di' spus celor boga i care il urmau acest etern secret ai prosperit ii. O alt doamn a declarat: "Un lucru pe care l-am inv at cu atata insufle ire este s incetez s spun 'o. Ei bine." (l Timotei 6:17) in termeni moderni. Guvernul nostru american cunoa te acest adev r m re . Dar. A a c hai sa consemn m: Nu e nimic rau in leg tur eu banii sau cu dorin a de a -i avea. nici s . intrucat pe moneda noastr noi g sim acest motto: "Noi credem in Dumnezeu. sunt doar banii!'" Ea a spus apoi c de cand aprecia banii in loc s ii dispre uiasc ." Aceasta este o subtil rug ciune de prosperitate. Cel ce pe toate Ie d din bel ug spre desf tarea noastr . . totul pare s fie in sc dere. Poate c te intrebi ele ce este atat de important s eultivi o atitudine sincer favorabil fal de bani. Dac te gande ti favorabil la bani. Se bucur acum atat de noua ci slujb . Banul este un mediu de schimb dat de Dumnezeu i nu e nimic diabolic in aceast privin . Totu i. incluzand puterea de cump rare a banilor t i. gandurile laie despre bani trebuie s fie apreciative pentru ca banii s te aprecieze pe tine i s fie atra i de tine. ea avea mult mai mul i bani. din care sunt crea i. Discutand cu sute de oameni despre problemele lor financiare. cat i de noul ei salariu. Pavel l-a mai instruit pe Timotei in aceea i scrisoare s predice acestor oameni orienta i spre material in acest fel. este u or de v zut de ce Pavel i-a scris lui Timotei averttzandu-1 despre aceast viziune materialist asupra baniloi pe care o aveau ace ti oameni. Poate c ai observat cum func ioneaz aceast lege in func ie de st rile talc de spirit. Cum cuvintele tale fac lumea ta. dar acum p reau suficien i pentru a-i imp r i i a da regulat.nezeu ca surs a ceea ce avea. ci in Dumnezeu -Cel-Viu. Astfel. Consemneaz cat de mult po i s realizezi cu banii t i cand e ti intr -o dispozi ie bun . dac mergi la cump r turi in grab sau cand e ti intr-o stare proasta. ii vei multiplica i spori. iar dac ii critici i ii condamni in orice form . pentru a atrage situa ii financiare favorabile. Pave! ii amintea doar lui Timotei c Dumnezeu este sursa de alimentare a omului. Cu adev rat. banii sunt plini de inteligen a universului.

in cele din urm omul inv ase c atunci cand nu ai destui bani ca s . cand a revenit. cand el s-a intors acas de la conferin a mea i s-a plimbat tot drumul spre casa lui din scanduri.deradere sau au condamnai banii in problemele financiare. Cand a inceput sa foloseasc zilnic modul de gandire care aduce prosperitate. sau ai altora Regula de aur a prosperit ii Oameni i i atrag adesea greut i financiare pentru c declar c ei personal sunt prosperi si binecuvanta i.i acoperi costu. a fost nevoie s imi aminteasc cine era. Asimiland unele dintre ideile pe care le disculaseni. lucruri minunate au inceput s se intample. i-am sugerat s incerce s i i schimbe atitudinea fa de oameni in general i fa de politicienii de la Washington in special. La casa de scanduri a intalnit o doamn care era i ea bolnav i in disperare financiar . Dup ce m-a privit intr-un mod care p rea sa spun c se indoie te de s n tatea mea mintal . el a dormit lini tit pentru prima oar dup luni de zile. in timpul potrivit aprecierea i-a legat. El acum in elegea cat de multe necazuri i i pricinuise iar indoial in propria lui via ca rezultat. El i-a rec p tat complet s n tatea i curand un nou domeniu de activitate i s-a deschis. i el i-a transmis i ei cateva idei ale modului de gandire care aduce prosperitate care au insemnat mult pentru el. pentru c aspectul Iui se imbun t ise foarte mult. era omer. prosperitatea i fericirea s se indrepte spre eJ. El mi-a spus ce grea fusese via a lui i ce oameni dificili. este adesea pentru c nu apreciezi banii. Cateva luni mai tarziu. El a adus-o s m vad i ea era la fel de radioas ca orice mireas care ar fi avut jum tate din varsta ei. dac i i dore te ca s n tatea. m final. Avansand in discu ie.' Acest om a declarat c toat viata lui dispre uise banii i problemele financiare si oamenii care se bucurau de bun stare. i extrem de singur i de nefericit. toat durerea din corpul lui disp ruse. banii lor sau ai altora. ai t i. Discutand cu el am incercat s descop r ce atitudine a min ii 1-a adus intr-o situa ie atat de patetic . s incerce o abordare in maniera modului de gandire care aduce prosperilate. el a fost de acord. Amandoi au inceput s aprecieze in loc s dispre uiasc . A descris atunci radios dup amiaza unei zile geroase de iarn . acest om a spus c dore te sa se c s toreasc cu aceast doamn distins . In a doua vizit pe care mi-a facut-o. in acea noapte. dar domnul i doamna Cutare nu au un cent al lor.rile existen ei. Astfel de oameni adesea discut triumf tori despre dificult ile 108 . situa ii i evenimente intalnise in cale. el a inceput sa vorbeasc despre "politicienii de Ia Washington i modul ingrozitor in care ei risipesc banii larii. pentru c nu avea bani pentru biletul de autobus. Am discutat odat cu un om care era "la p mant" din toate punctele de vedere. Avea probleme de s n tate." Cat de biand am putut. intreaga ei perspectiv a inceput sa se schimbe.

i c vei experimenta lucrurile spre care i i indrep i ce! mai mult aten ia. afirmand c Legea Divin a iubirii. Poate pentru c suma de bani p rea s lucreze intre timp pentru el! Prin atitudini pozitive. absoluta ruina financiar . El a incredin at restul propriet ilor financiare. aceast femeie dovedise c gandind despre tine insu i ca fiind prosper i despre al ii ca fiind in lips financiar . Cand avea bani pu ini. Cand altul realizeaz bog ii este inc o dovad a m rinimici Tat lui iubitor. Dar cel lalt partener se ruga. incat par s se acordeze cu ceea ce tu spui sau gande ti despre ei i s r spund in concordan . O prieten mi-a povestit cum in diverse momente atitudinea ei de apreciere fa de bani a ajutat-o s aib ce s pun pe mas in timpul anilor de depre siune. Dac te gande ti la tine ca fiind prosper iar la al ii ca tr ind in s r cie. apreciative fa de bani. ea il trimitea pe el la cump r turi cu ceea ce avea la dispozi ie. trebuie s te gande ti cu bucurie si apreciere. invi i incon tient acelea i lucruri s i se intample ie. Cand auzi de norocul altuia. Cum s faci banul s fie servitorul t u Pe de alt parte. O femeie implicat a declarat c dorea s ia totul. a decis c partea acuzatoare avea dreptul doar la o mic parte din proprietate. incluzand o casa in construc ie. Astfel. c tribunalul i judec torul ii vor da f r indoial dreptate absolut . intr-un proces in care doi parteneri i i lichidau afacerea. Aminte te.pe care le intampin al ii. partenerului care se rugase pentru justi ie divin . Un exemplu neobi nuit al acestui adev r a fost demonstrat la tribunal. Ea se gandea constant la sine dar declara constant c partea icnesa l ail tc a fviain dr pmroasnpee ri n. o mo tenire valoroas sau posesiuni pre ioase. s invidiezi banii altuia indic o c redin in lips i in faptul c nu exist o ofert pentru toat lumea. Regulat el venea acas cu mult mai mult decat oricare altul din familie ar fi pu tu! cump ra pentru aceea i sum . prin legea ac iunii i reac iunii invi i acela i lucru sa i se intample ie. Totu i. care este valabil pentru intreaga umanitate. Partea care acuza a mers atat de departe incat i-a dus avocatul s treac in revist toate propriet ile pe care era convins c tribunalul i Ie va incredin a. o fabrica i alte cateva propriet i imobiliare. Banii sunt atat de plini de inteligen d ivin . ea triumfa declarand c partenerul cel lalt va r mane f r nimic. po i face din ban servitorul t u. in loc s ii fii sclav. Regula de aur a prosperit ii este c nu trebuie s spui sau s gande ti in leg tur cu problemele financiare ale altora ceea ce nu dore ti s experimentezi si tu. Trebuie s inflore ti la fiecare dovad a bog iei lui. Fiul ei cel mai mic p rea s tie cum s valorifice la maxim banii la b c nie. Trebuie s st pane ti 109 . pozitiv i cu ganduri curate i a pus problema in Maini Mai inalte. justi iei i perfectei echit i se vor manifesta spre binele cel mai inalt pentru to i cei implica i in situa ie. cand judec torul a auzit faptele la tribunal.

Un editorial a subliniat odat puterea banilor pentru pacea lumii. Cand i -a dat seama de gre eal . Cand te gande ti Ia banii t i. pentru c altfel. Scot a spus: "Ei. aprecierea banilor si nu te scuza pentru c ii apreciezi. care suni vizibili. Brusc. care ne-ar putea aduce doar rezultate contradictorii. Banii sunt plini de dorin a de via . cutia milei o coroan ." Poate c ai auzit povestea lui Scot f r griji care a aruncat :.". "The Seven Secret Attitudes for Success" in cartea lui Catherine Ponder "77ie Prosperity Secrels ofilie Ages" Keep a True Leu! (Unity Viflage. Dar mai tarziu cand am intalnit-o. a descris odat minunea i gloria banilor. vei fi r spl tit pentru b nu . "Nu. s fac de ertul s infloreasc i s aduc frumuse ea in via . portmoneul ei s -a deschis si to i banii s-au r spandit pe podea f cand g l gie. crezand c este un b nu . Desigur." O doamn care avea un portmoneu mare se afla in sal . nu. mi care. dar diaconul care aduna pomenile a refuzat. el a cerut-o inapoi.banii in loc s fii inro bit de ei. a replicat diaconul. in timp ce al ii o ajutau s i i adune banii. Nu voi uita prima oar cand am f cut aceast afirma ie intr-o conferin : "Aprecia i banii ca substan bogat a lui Dumnezeu i nu v scuza i pentru c ii aprecia i. tu ai cheia tuturor bog iilor i ca uza intregii lipse. noi am considerat intamplarea ca o glum de dragul sentimentelor acestei doamne. 102 intr-adev r." Renun la atitudinile contradictorii Hai s renun m la atitudinile noastre contradictorii fa de bani. p. Editorialul concluziona: "Nu ar fi timpul s recunoa tem c folosirea corect a banilor ar fi un factor imp ortant de pace in lume?" Exact a a cum nu trebuie s strambi din nas v zand banii. circula ia activ a banilor este cea care i i aduce prosperitate. banii se vor indep rta de voi din cauza scuzelor proste ti. ei par s tie i s fie indep rta i de dispre ul t u fa de ei. De parc banii ei auzeau ce spunea ea despre ei i incercau s se indep rteze de ea! Charles Filtmore a scris: Fii atent la gandurile: tale cand i i gestionezi banii. i-am indicat ni te afirma ii de bog ie care s o ajute s i i schimbe gandirea. expansiune i activitate. ca la ceva ata at direct unei surse invizibile care da sau ine conform gandurilor laie. MO: Unity Books. pentru c p rea s radieze un sentiment profund de limitare financiar . John D. Cultiv ." (Proverbe 10:15) Vazi capitolul 3. in timp ce depresiunile 110 . fiindc munca excelent pe care o f cea aduce pace financiara in cateva ri. i cat de adev rat este! Cum a declarat odat Solomon: "Averea celor boga i e cetate tare. a a cum se spune in primul capitol al Genezei. Dac te scuzi i i i dispre uie ti banii. sugerand c pre e dintele B ncii Mondiale s fie r spl tit cu premiul Nobel pentru pace. cu bun tiin . 1953). nici nu trebuie s taci din ei o zeitate. To i am ras cu hohote. trebuie s avem mai mul i ca niciodat . pentru c ai fost a ezat in acest univers s dobande ti dominare i st panire asupra substan ei in fiecare form a ei. dar s r cia e pustiirea necredincio ilor. s vindece bolile. pentru ca banii suni ata a i prin mintea la sursei intregii substan e i tuturor banilor. intr-adev r. voi fi r spl tit pentru coroan in ceruri. banii sunt buni i in aceast er in care intr m acum. spunand c omul poate folosi banii pentru a -i hr ni pe cei fl manzi. Rockefeller. Jr.

este bine s afirmi: "AM CREDIN C i ASTA VA TRECE. la b c nie. i s nu te scuzi pentru acceptul t u. iar apoi d -le cuiva care le poate folosi. a spus c la inceputul activit ii lui de agent de burs a investit din greu i a pierdut din greu. clubului. la banc . inchizand astfel multe canale de prosperitate. Un om de afaceri.i recesiunile sunt cauzate de mizerabila stocare a banilor. Intr-o singur tranzac ie a pierdut 20000 de dolari. dar refuza constant darurile care ii erau oferite cu drag. Dimpotriv . bisericii. Dimpotriv . Cateva alte atitudini fa de bani sunt de folos in mod special. d pentru a "ad uga prosperit ii lor"." i apoi s continui s men ii viziunea inaltului succesul financiar spre care tinzi. este mai bine s declari c nu este "calea in eleapt " s intreprinzi anumite chestiuni financiare. Aceast atitudine face ca i acela care d i acela care prime te sase simt boga i. De exemplu. so iei. IUBIRE I JUDECAT DREAPT IN TOATE PROBLEMELE MELE EINACIARE I PROSPER IN TOATE DRUMURILE MELE. Jar acum se bucur de independen financiar . nici m car cu so ia lui. Chiar i economia noastr na ional depinde de circula ia activ a banilor. Afirm adesea: "FOLOSESC ACEAST PUTERE POZITIV A ABUNDENTEI SUBSTAN E A LUI DUMNEZEU IN IN ELEPCIUNE. atunci vei avea mereu dificult i financiare de care s faci parad . TOATE CANALELE FINANCIARE SUNT LIBERE. Dac nu po i folosi darurile care i i sunt oferite. la fei ca i guvernului sau oricui altcuiva. Este o ofens atat pentru cel ce d cat i pentru destinatar s declare: "O. copiilor. Ceea ce se aplic banilor pe care ii dai so ului t u. angaja ilor. nu trebuia s faci asta!" Spune bun venit banilor i ofertei divin e din toate direc iile. pur i simplu accept -le pentru gandul generos pe care il reprezint . sau cel pu in este mai bine sa frazezi ''nu"-ul t u intr-o manier mai prosper i mai pozitiv . Cal ea prosper este s prime ti cu recuno tin binele t u in toate formele. dar nu trebuie s abuze zi de aceasta nefolosire a lor. ei au continuat s tr iasc indestul tor. Gandurile tale cu privire la primirea banilor sau a ofertelor financiare sunt foarte importante. iar curand situa ia s-a schimbat i a fost capabil s compenseze prin ca tiguri mari lec iile pe care le-a inv at prin pierderile anterioare. Prin astfel de ganduri atragi mai multe nevoi sau obliga ii financiare de acoperit. dac i i sunt da i liber i nu implic obliga ii. Declar adesea: "TOATE U ILE FINACIARE SUNT DESCHISE. Dimpotriv . IAR BOG IA NESFAR IT SE INDREAPT C TRE MINE. nu spune. care vor rodi pe m sur . nu declara niciodat : "Nu -mi pot permite asta" sau "e prea mult pentru gura unui s rac" (cum se spune in Sud) despre lucruri. Singurul caz in care aceast atitudine nu este valabil este atunci cand cineva incearc s te miluiasc sau s i i cumpere prietenia 111 ." Tot lipsit de in elepciune este i s exagerezi dificult ile financiare. i fabricantului de luman ri. Dar nu a vorbit nici m car o dat cu nimeni despre dificult ile Iui financiare. Pan in ziua de azi. care atinsese independen a material prin tranzac iile lui la burs ." i lasa-le bucuros s vin ! tiu o femeie care se ruga disperat pentru prosperitate. Nu inseamn c nu ar trebui s economise ti banii. in momentele de_ dificult i financiare. Dac faci parad cu necazurile tale financiare { i unii oameni procedeaz astfel pentru a ob ine simpatie i aten ie). Astfel de afirma ii s desc germenii s r ciei i limit rii. el nu a deschis vreodat discu ia despre acele pierderi de la inceput. O alt atitudine fa de bani de care trebuie sa te fere ti este aceasta: cand dai bani unei alte persoane sau unei organiza ii s nu ii dai cu gandul de nevoie sau de obliga ie.

ridicand ochi i spre cer i mul umind pentru c cei ca iva pe ti i cele cateva paini au fost inmul ite i au acoperit toate nevoile. El ne-a mai sf tuit "A tepta i lucruri mari de la Dumnezeu i lucruri mari vor veni. care a infiin at orfelinate cu mul i ani in urm prin credin a lui in puterea rug ciunii de a duce prosperitate. in cazul acesta i i vom mai da pu in timp.000 de dolari.cu favorurile lui. Nici aceast promisiune din cartea Hi| Iov:' "De-or asculta de Domnul i dac -l vor sluji. Dac sim i c in spatele darului se atl un astfel de scop. Dac ai nevoi financiare." Ca r spuns la rug ciunile lui pentru prosperitate. in loc s discute despre ceea ce avea nevoie cu ceilal i. indiferent de circumstan ele adverse". indr zne te s te rogi pentru asta in mod explicit i cerc tat lui iubitor s te ajute s i i indepline ti nevoile din plin i complet.i rugat s fie br ni i 5000 de oameni. Anglia. lisus s-. Odat o plat nu putea fi achitat pentru o tiparni i eriful a venit pentru a ridica ma ina. Hvreii antici nu au ezi tai s se roage lui Dumnezeu pentru exact ceea ce doreau. Dl. in bun t i plini-vor bel ugul lor de zile i-n cuviin anii. trebuie s te sim i liber s spui "nu" taNci generozit i. Dar cand Dl." eriful l-a crezut literal i i-a replicat "Bine." Odat a spus unui prieten "L-am sl vit pe Dumnezeu de multe ori cand el mi -a trimis zece cen i i 1-am sl vit i cand mi-a dat 60. S-a povestit adesea cum Charles Filimore. i zilnic la masa noastr spunem rug ciuni de mul umiri. favoruri nespuse sau obliga ii implicate." 112 . Promisiunea "cere i si vi se va da" (Matei 7:7) nu con ine clauze ascunse. pentru a ne aminti c Dumnezeu este sursa a ceea ce avem in orice form . inseamn "lehova va da" "Atotputernica Prezen i Putere da. Mul i dintre marii conduc tori biblici s -au rugat in mod explicit pentru prosperitate atunci cand a fost nevoie.500. fiecare reprezentand o anumit idee despre Dumnezeu. Elisei s-a rugat persistent pentru ploaie pentru a incheia o secet de trei ani. Fili more i-a declarat plin de incredere: "Am un tat bogat care va avea grij de asta. s-a rugat adesea cu privire la problemele financiare ale Unity in anii timpurii ai Unity. 7. O alt atitudine fa de bani care trebuie clarificat este aceasta: s nu i i fie team sa te rogi pentru bani sau s fii exact in leg tur cu problemele financiare. Adev rata generozitate nu cere nimic in schimb. Roag -te cu privire la problemele tale financiare. Un Tat bogat nu inten ioneaz niciodat ca oamenii s sufere in acest univers abundent. co-fondatorul Unity School of Chnstianity din Unity Village Missouri. El a fost numit i prin ul rug ciunii. !:i aveau apte nume sacre ale lui Dumnezeu. i doar ne p c lim pe noi in ine gandindune c trebuie s tr im in lips . pentru c obi nuia s ii cear lui Dumnezeu direct orice avea nevoie." (Iov 36:11' Noi avem ca zi na ional ziua recuno tin ei. astfel incat acest sentiment al obliga iei este insuflat.000 de dolari i -au fost da i pentru construc ia i intre inerea orfelinatului. Muller a spus odat c marea gre eal a celor mai mul i dintre noi este c nu cerem destul de mult i nu continu m s ne rugam pan primim. El a fost descris ca un om al credin ei pe care Dumnezeu l-a r spl tit cu milioane. Cu privire la rug ciunile pentru bog ie. astfel ca evreii s aib recolte din nou. probabil c ai auzit de George Muller din Bristol. Darul adev rat nu inseamn mituire. hran i prosperitate. Ei foloseau numele "lehova jireh" cand doreau s sublinieze aspectul substan ei.

Mai tarziu. O afirma ie puternic cu care s i i incarci mintea. s comande substan ei bogate a universului s le-o dea.i dup alc tuirea imaginii unei anumite sume. Li s-a spus c. cu curaj i d eliberat pentru bani. Din nou. care citise ni te idei deale melc despre bani.Dl. TOATE CANALELE FINACIARE SUNT LIBERE (apoi numele sumei specifice) . Apoi. este bine s spui i anumite cuvinte de bog ie pentru tine i propriet ile tale. car -. Ea a spus: "Sunt incantat s g sesc in cele din urm un preot care nu se teme s vorbeasc deschis despre bani ca fiind o binecu vantare." Este in elept i s afirmi c se va manifesta prin canale divine. In timpul vizualiz rii mentale i cererii mentale a sumelor de bani. IN FIECARE DRUM AJUN'li MAI BOGAT I MAI BOGAT." Nu i i fie team s declari c "mari sume de bani". iar ei o puteau vedea foarte clar. Acelora care aveau privilegiul s inve e acest secret !i s-a spus s alc tuiasc o imagine mental a sumei pe care o doresc. Cum mintea este atotputernic . in modul ini minat al iui Dumnezeu. in timpul rug ciunii precise asupra sumelor de bani. Cum s realizezi bani Un secret a! inv turilor religiilor oculte din trecut a fost cum s realizezi bani. Mul i oameni de succes au folosit fie con tient fie subcon tient aceast metod . Nu fi aproximativ in ceea ce prive te banii. O femeie de pe Coasta de Vest. in timpul anilor depresiunii dona iile care au venit din intreaga lume pentru a sus ine Unity School au fost mult mai mici decat de obicei. fondatorii Unity s -au rugat precis. zi dup zi. s o men in distinct in minte ca i cum ar fi fost deja vizibil . mi-a scris odat o scrisoare de apreciere. SUNT DESCHISE. creand totodat imaginea mental a sumei dteorite este:"TOAte1 U ILE FINANCIARE. in anii recen i evaluatorii au precizat c valoarea financiar a Unity Village. este bine s afirmi: "BANI. Desigur. ai privilegiul i dreptul mental de a cere bani. IN FIECARE ZI. dar cu siguran s-ar ridica la milioane. mi carea Unity este acum desf urat in intreaga Iunie.ACUM SE INDREAPT SPRE MINE. BANI. BANI. pan cand se manifest . intr-o zi cand muncitorii Unity Farm au s pat pentru ap ." Pentru portmoneul t u. A cele tiparni e nu au fost niciodat ridicate. surse financiare i prosperitate abundent . Pentru tine declar adesea: "ADUC MUL UMIRI I SUNT ACUM BOGAT. dac nu dore ti ca banii s i i dea r spunsuri aproxima tive. MANIFESTA I -V AICI I ACUM DIN ABUNDEN . BINE I FERICIT C PROBLEMELE MELE FINANCIARE SUNT IN ORDINE DIVIN . propriet i financiare si surse bogate dac dore ti s folose ti o metod mental strict . "bogate i pl cute surprize financiare" i "mari daruri adecvate" se manifest pentru tine. Filimore a continuat s se roage pentru prosperitate i venirea banilor. netul de cecuri sau alte canale de oferte financiare. Ei au fost instrui i s afirme: "D -mi mie aceasta" i s repete aceast cerere de multe ori. a valorii i a aspectului lor. este atat de mare incat cu greu ar putea fi estimat . care este acum organizat sub forma unei societ i pe ac iuni. Un preot pe care il cunosc 113 . au g sit petrol! Petrolul a dat un r spuns adecvat nevoilor financiare de-a lungul depresiunii.

Din punct de vedere financiar. in elegi c ai controlul asupra lumii invizibile a substan ei abundente i ofertei abundente. Cand tu apreciezi substan a i tii c se afl peste tot in univers in eterul care te inconjoar . putem folosi teoria lui a relativit ii. aminte te. la fel ca i a lumii bog iilor vizibile. din care banii i toate obiectele tangibile sunt formate. atunci de ce sa te ingrijorezi c stai prost cu finan ele? Po i tolosi aceast lege a relativit ii pentru produce fie banii fie echivalentul 114 . El a declarat c toate lumile formate i neformate sunt construite din aceea i energie. Dac nu ai bani i dac nu par s se manifeste cand tu te gande ti in maniera prosperit ii la ei. omul fie a uitat rug ciunile i luptele care i -au adus succes i aparent siguran . sursa banilor Odat cu aprecierea banilor. Dimpotriv . am decupat aceste cuvinte dintro revist i le-am lipit pe un carton deasupra patului meu." f I Timotei 6:17) intr-o perioad din via a mea cand veniturile mele financiare nu erau adecvate. Dac s-ar fi gandit mai mult la sursa vie ii i substan .i cuvintele lui Pavel: "Dumnezeu-Cel-Viu. Cel ce pe toate le d din bel ug spre desf tarea noastr . Substan a. convertibile i interschimbabile. trebuie s in elegi i s apreciezi din plin substan a. Dac lumile formate i neformate sunt relative. CA TIGURILE TALE SE DUBLEAZ !" A fost uimitor cand veniturile mele financiare au inceput s creasc imediat printr-o remarcabil serie de evenimente care s-au produs. incat am dat trei din ele. Ce frumos ar fi fost s mai fi primit de Cr ciun ceva pe lang pr jituri. Afirmasem "mult s imi prisoseasc i s dau" de Cr ciun. El a spus c teritoriile vizibile sau invizibile sunt relative. dac vreau s ob in rezultate precise si mul umitoare. poate c echivalentul de bani divini vor veni la tine. Aceasta este o rug ciune de s r cie. ar fi sc pat de povara inutil a s r ciei pe care a indurat-o chiar in mijlocul abunden ei. Am avut atat de multe pr jituri pentru a -mi prisosi i a le imp r i. in decurs de cateva luni am realizat dintr-o dat c veniturile mele s-au dublat! Banii ador atitudinea prosper i ii r spund din abunden . eter sau substan . Nu i i limita veniturile decretand c ai "destul pentru a supravie ui". Timpurile de depresiune dezv luie faptul c in zilele prospere. unde le puieam vedea zilnic." Gandind in termeni prcci i se deschide drum pentru rezultate precise. cand am primit patru pr jituri. Oamenii de tiin spun c substan a este ceea ce este in spatele i sus ine fiecare obiect vizibil i tangibil. cand tu in elegi c a teapt s fie cristalizat i adus in vizibil prin gandurile i cuvintele tale. "BANII T I INCEP S CREASC ACUM.adesea imi vorbe te in termeni de 'mult s i i prisoseasc si s imp r i' i am descoperit ce voia s spun acest preot Cr ciunul trecut. Einstein a fost primul care a intrigat lumea tiin ific afirmand ca substan a i realitatea (incluzand banii i obiectele vizibile) sunt convertibile. sau altfel el a e uat in a-si construi in jurul s u averea pe o funda ie financiar solid . Aceast experien mi-a spus s fiu precis in leg tur cu ceea ce doresc.

i capacit ile. inteligen i abilitatea de a lua form vizibil . pune. i ii dai libertatea s lucreze in propriul ei mod in elept. ei o neutralizeaz prin discu iile despre c dere. prin asocierile lor cu oameni a c ror gandire este orientat spre e ec i probabil si criticandu -i i condamnandu-i pe cei ce urca pe scara succesului." i atunci fii gata pentru rezultate colosale! Cand acele rezultate colosale apar.i nu au in eles c trebuie sa fie o func ionare a ideilor prospere inainle de exteriorizarea unor rezultate pro> pere. declar : "SUBSTAN A DIVIN ESTE UNA I SINGURA REALITATE IN ACEASTA SITUA IE." Apoi Ias substan a s se indrepte spre tine in form concret . Binele t u financiar poate veni pe c i total neprev zute. Oamenii de tiin declar c substan a este plin de via . capitolele anterioare erau necesare pentru a 115 . D -i aten ia i aprecierea ta. care nu d niciodat g re . Atitudinea lor nu este corect . pe calea pe care ea o consider cea mai bun . i atunci las-o s i i arate puterea de a. nu intra in panic ! Dimpotriv . dar mul i nu ajung niciodat s prospere.i aduce prosperitatea i a. Maine este o cambie.Capitolul 9 Poate v intreba i de ce acest capitol despre munc nu u ap rut mai devreme in carte. Cand invoci atitudinile de prosperitate fa de bani i substan con inute in acest capitol. poate de la cel lalt cap t al lumii sau prin str ini pe care nu i-ai v zut niciodat . Ast zi este singurul t u numerar. Dac nu ai primit prin f ga urile obi nuite. Cheltuie te-1 in elept. Dar va veni dac ii acorzi aten ia ta. poate prin oameni pe care nu i -ai v zut vreodat .lor financiar care s i i acopere cheltuielile! Daca substan a nu se manifest ca bani. cand ne uit m !a noi in ine i in elegem c lumea este plin de oameni care muncesc din greu zilnic pentru a prospera. SUBSTAN A DIVIN NU E UEAZ IN A SE MANIFESTA IN FORMA ADECVATA BOGAT AICI l ACUM. este inc valabil. F. De aici. chiar dac pare invizibil . sau inevitabil s se imbog easc ." Oricare ar fi termeni. folosindu. Cum tu afirmi c substan a divin face tot ceea ce este mai bun pentru aceast situa ie. timp sau bani. Niciodat nu subestima puterea de a afirma substan a ca una i singura realitate. tu eliberezi inteligen a ei uni versal i capacitatea ei de a lua form vizibil . de i muncesc s ie ating .UN CANAL PUTERNIC PENTRU PROSPERITATE . nu-i a a? MUNCA . R spunsul devine mai evident. munca fiind considerat un canal puternic pentru prosperitate. De ce? Adesea pentru c ei nu se gandesc la prosperitate i la sucees.i credin a in ea. Atunci se va manifesta ca bani sau in cea mai adecvat form financiar . De i muncind din greu ar trebui s ating prosperitatea. poate c i-ar pl cea s i i aminte ti acest adev r al unui tan r care i-a scris din armat recent mamei lui: "Ziua de ieri este un cec anulat. atunci invit canale neobi nuite s se deschid prin reorganizarea substan ei divine care se afl in fiecare surs vizibil a bog iei tale. gande te-te la aceste cuvinte ale lui Emerson: "omul a fost n scut sa fie bogat.i ar ta grija fa de tine.

p rea destul de u or s lucrezi cu ea. i atitudinea orientat spre e ec. Unul orientul spre modul de gandire care aduce prosperitate poale considera munca divina sau sublim . obliga iuni i alte investi ii. productiv . Mul i oameni de varsta ei spun c imb tranesc. exist un motiv. iar acest motiv este 116 .i capacit ilor tale. victorioas paveaz calea spre munca satisf c toare. Aparent. Atitudinea poate face diferen a Odat o secretar muncea serios pentru a ob ine prosperitatea. i avea nevoie de un serviciu sta bil. ranchiuna. motiv suficient pentru nefericirea i nenorocul lor. munca era divin . Avea preg tirea adecvat . Kahlil Gibran a scris c "munca este iubire f cut s fie vizibil " . ineficienta ei permanent . Poate c nu e ti de acord c munca este divin . Dimpotriv . Avea timp pentru via a social . confortabil .vindea locuri de veci! Deja vandusc un num r marc i p rea foarte fericit de produsele ei. i in mod special tuturor celor ce o angajaser in trecut. Poate c munca pe care tu o faci acum nu parc divin . era v duv i singur pe lume. odihna i ambientul armonios. Rezultatul era c ea se bucura de tot confortul vie ii: o cas adorabil . Era inglodat in datorii. Trecuse de cincizeci de ani. care este in echilibru cu jocul. ac iuni. al turi de studii la coala de afaceri. securitate financiar ca propriet i inchiriate. dac nu. subiim sau chiar o satisfacere a unei expresii interioare a talentelor . Dimpotriv . o alt angajat p rea s ti in eles c atitudinea prosper . Pentru ea. Cu mintea ei imbibat de ostilitate. i mai provocator. activit i culturale. Dar cei ce o cuno teau mai bine in elegeau c in secret ea purta pic intregii lumi. iar ca i i detesta diferitele slujbe i angajatori. avand diplome de la dou colegii. La prima vedere. chiar dac vindea un produs pe care cei mai mul i dintre noi nu ar fi dispu i s il cumpere. spa ioas in care i i primea adesea prietenii in vizit . Ea p rea si s transmit entuziasmul ei acelora care Ic cump rau. produsul pe care il vindea era unul pe care nici unul dintre noi nu ar dori s il vand . mare. Cand i s-a sugerat c o schimbare a perspectivei de Ia c dere la modul de gandire care aduce prosperitate poate fi un r spuns. fusese dat afar din cateva slujbe. care umplea atmosfera din jurul ei de un pesimism greu ce ii f cea pe oameni sa se dea inapoi in fa a ei. sau o activitate de creare a binelui intr-o form satisf c toare. Munca este divin Cuvantul munc are semnifica ii diferite pentru oameni. Devenea evident c ea c uta constant simpatie pentru "afacerile ei financiare f r speran ". prosperitatea de/ voltat i satisfac iile de lung durat ce trebuie s fie ale tale in urma muncii. nu e de mirare c munca ei era nesatisf c toare. Mai mult. femeia nu avea motive s se simt victorioas sau pozitiv . de i celor mai mul i dintre noi ne place s aman m gandul la acest articol particular cat de mult se poate.condi iona atitudinea ta fa binele colosal. neavand copii sau alte rude. pentru vanz rile ei. s-a infuriat. la fel ca un venit stabil. Dorea sa i i p streze prejudec ile. era o persoan fericit si plin de succes. Dar ea nu folosea acest lucru ca scuz pentru e ec. la fel ca i pentru vacan e i c l torii. in dic ionar am g sit o jum tate de pagin plin de defini ii. biseric .

Cand calea dreapt este g sit pentru direc ionarea constructiv a acelei energii creative. pentru c adesea ii indeamn s inteasc mai sus i s fac tot ceea j ce e necesar pentru a ajunge acolo. care poate fi dezvoltarea unor calit i divine ce se pot ad uga in fapt progresului t u general i te pot propulsa mai sus pe scara succesului. omul este fericit. La fel ca acea nefericit secretar . Knopf Publishers. cand presiunea dorin ei de mai bine este deasupra ta. creativii. Atunci omul este nefericit i consider munca un blestem. in acest moment. care i i caut in permanen noi cai de exprimare. Dar cand calea corect de exprimare nu a fost g sit . Nevoia ta imediat este s i i disciplinezi atitudinea i reac iile. sau cand presiunea stramtorii financiare te deranjeaz ." (Luca 12:48). uf Kahlil Esta te i Mary G.T. care se inghesuie s se exprime. nou copyright 1951 Administratori. cand insatisfac ia drumului t u prezent al vie ii te cople e te.A. Insatisfac ia poate fi util . Copyright 19 23 Kahlil Gibran. bine echilibrat i consider c munca lui este divin . mare sau m runt . la fel ca i recoltarea binelui din situa iile tale prezente.i disciplina sau perfec iona atitudinea i reac iile: intreaga ta perspectiv poate fi gre it . 1 Gibran. i mult i se va cere. a s lii de consiliere i pentru sc risul meu. continuand s i i injure munca. Gibran) Circumstan ele tale actuale au un scop Hai s analiz m problema pe toate fe ele! Poate c ai descoperit acum c trebuie s redimensionezi o anumit tr s tur de caracter sau o anumit atitudine a min ii care a impiedicat in trecut progresul t u. fie s urce scara succesului pas cu pas. Psihologii cred c fiecare dintre noi este un dinam de energie concentrat . atitudinea lor i reac ia fa de munca lor este cea care ii determin fie s r man la baza sc rii. i de la cel c ruia i s-a incredin at mult i mai mult se va cere. Cei ce 117 . i s treci dincolo de ele spre etape mai inalte ale expresiei de sine intr-o munc plin de satisfac ii cat de rapid este posibil. Profani (New York: Alfred A. si atitudinea corect nu este stabilit . Mul i oameni consider munca lor nepl cuta in timp ce ei se afl la baza sc rii succesului. sau s treac prin tine la un grad mai inalt de succes i prosperitate. C. otr vindu-te astfel cu amarul injusti iei. iar atitudinea corect este stabilit . in loc de binecuvantarea di vin care ar trebui s fie. este momentul in care sim i de fapt presiunea talentelor i capacit ilor tale. in alte cuvinte. Dorin a de prosperitate i de exprimare de sine benefic prin munc este doar o parte din energia creativ ce incearc s se exprime in vie ile noastre. Perfecta ta atitudine fa de munc Iat cateva sugestii cu privire la modul de a.intemeiat. Dup ce am intrat in preo ie am in eles c fiecare slujba. William James a spus odat c 90% dintre noi ne folosim doar 10% din puterea min ii noastre. Dac ai o munc dezagreabil . aceea i energic creativ este restric ionat Ia a se exprima pe c i mediocre. poate c por i pic intregii lumi. pe care am avui-o in timp a t cut parte din antrenamentul meu pentru zona conferin elor. in elege c te afli acolo cu un scop. lisus probabil explica acest lucru spunand: "De la cel c ruia i s-a dat mult.

in timp ce indatoririle ei erau mai grele i mai tehnice.i schimba atitudinea de la condamnare i nedreptate la eliberare si justi ie divin . James Allen a scris c un om incepe s devin om doar atunci cand inceteaz s ponegreasc i s se jeluie i incepe s caute "legile tainice" care ii reglementeaz via a. Ei detaliaz adesea lucruri intamplate cu ani in urm . po i parafraza cuvintele lui lisus i declara adesea: "TOT CE-MI D MIE TAT L VINE LA MINE ACUM" (loan. IL ACCEPT FN PREZENTUL I VIITORUL MEU l IL LAS S IMI ARATE CUM S IMI VALORIZEZ VIA A". Cu privire la experien ele talc actuale. sau de a te ridica deasupra ei. ce ai de f cut pentru a-li preg ti circumstan e mai bune? Ai un scop concret in minte? E ti dispus s i i petreci timpul liber frecventand conferin e speciale sau urmand cursuri serale sau citind anumite c r i sau angajandu-te in activit i constructive care te vor preg ti pentru marele succes? Cei mai mul i nu sunt. CA: DeVorss & Company) DIVIN A JUSTI IEI I ELIBER RII LUCREAZ PENTRU TO I. S tii c experien ele tale actuale te pot conduce spre planul divin. Cand sim i c e ti tentat s procedezi astfel. RECUNOSC PLIN DE FERICIRE FIECARE FAZ A LUI. i despre lume in general. IN TOT.i c exist un plan divin pentru fiecare via . pe care le reclam ca fiind cauze ale necazurilor lor. despre ef. Era o munc interesant . dar secretara se sim ea singura indrept it s preia aceast activitate. Cel lalt angajat a fost transferat iar secretara a ca tigat atunci efia i atribu iile care ea sim ea c ii apar in! Intr-un alt exemplu." O secretar . Un alt angajat. intregul tablou s -a schimbat.i modul de a gandi. I REINFLORE TE IN ACEASTA. propriile lor e ecuri nu vor mai fi atat de vizibile. un plan care il va face pe om mai s n tos. Cu asemenea deprinderi. PRIN TOT. DUMNEZEUL MEU". LEGEA ! As a Mân Tlirttkerli. Pentru a realiza acest lucru. mul i oameni prefer s petreac ore in ir din timpul lor liber vorbind in termeni critici despre munca lor. ce ocupa o slujb de grad mai mic decat a ei. mai fericit i mai plin de succes decat a fost vreodat . Ce ai de f cut in leg tur cu insatisfac ia? Dac prezentul t u nu te mul ume te destul. 6:37) Aminte te. al c rui ef are o func ie politic . este bine s afirmi cuvintele psalmistului: "SUNT FERICIT S FAC VOIA TA. Po i sa tii acum c voia lui Dumnezeu pentru tine este supremul t u bine in prezentul i viitorul t u. despre asocia ii lor. (Marina de! Rey. schimb .sunt inc la baza sc rii succesului explic de obicei cum i -au inut al ii departe de succes. te po i invarti intr-o situa ie negativ pentru c nu faci un efort mental suficient pentru a te elibera de ea. NIMENI I NICI O SITUA IE NU IMI POATE INDEP RTA BINELE DAT DE DUMNEZEU I REINFLORESC TIIND ACEST LUCRU. in astfel de vremuri. a descris recent injusti ia pe care ea o intalne te la birou. Cand ea a inceput s foloseasc afirma ia men ionat mai sus pentru a. Cred c dandu-i jos pe ceilal i. afirm : "NICI NU TE CONDAMN. a fost imputernicit s se ocupe de campania efului. E ti tu excep ia? In loc s fac toate acestea. o femeie care lucra cu jum tate de 118 . i deschide u a declarand adesea: "PLANUL DIVIN AL VIE II MELE SE DEZV LUIE ACUM PAS CU PAS. captivant .

Fiecare parte a vie ii ii era innegurat de sentimentul injusti iei amare. Norocul i i surade doar dac il chemi. conform oamenilor de tiin i avem constant acces spre beneficiile ei. A realizat c fusese cel mai mare du man al ei prin ideile ci limitate.i energiile spre o int Cand energiile tale suni orientale constructiv spre o finalitate clar .norma a vorbit despre nedrept ile care erau evidente in via a ei. progresive. rela iile nefolositoare. era nemul umit de munca ei. CREATIV ^ ESTE PASUL MEU URM TOR PENTRU A-MI IMBUN T I PREZENTA MEA MUNC ? CARE ESTE PASUL URM TOR SPRE ABUNDEN A. cand ceri Inteligen ei Divine s i i arate urm torii pa i pentru a transforma dorin ele tale in realitate. SATISFAC IA I LIBERTATEA CARE ESTE A MEA DK DREPT DIVIN?" O minte care caut este o minte s n toas care prime te r spunsuri la cererile ei ce duc spre rezultate s n toase. CUVANT. S n tatea ei nu era bun : ea se sim ea asuprit de mama ei. atunci cand cultivi idei despre abunden . plin de inteligen suprem i r spunde iubitor cererilor lor de a fi ghida i. Cand a inceput s declare justi ia divin . ATITUDINE SAU AC IUNE POZITIV . CONSTRUCTIV . Daca te afli in mijlocul aparentei c deri. nici una dintre aceste situa ii nu se poate apropia de tine. pentru c procesul min ii controleaz toate experien ele exterioare din via a noastr . sau al nelini tilor i i nsatisfac iilor legate de munca ta. Lucrurile nu pot fi imbun t ite in exterior pan cand nu sunt imbun t ite in interior. intregul ei univers s-a imbun t it remarcabil. care produc adesea boala. Cu privire Ia munca ta prezent i cum s o imbun t e ti. emo iile distructive. Tr im intr-o mare de energie i inteligen . ne-esen ialul are o cale pentru a se da la o parte. Este mult mai u or s intre ii i s lucrezi cu idei de bog ie. Aceast femeie era o lat b tran c reia i se p rea nedrept c nu fusese vreodat c s torit . vitale. toanele proaste. Gandurile meschine. Era inglodat indatorii: dar avea propriet i. satisf c toare. Diree ioneaz . dezvoltate i s experimentezi rezultate valabile. pe care nu reu ea s -1 vand . dificult ilor financiare. care nu avea incredere in ea i care ii deschidea chiar i scrisorile cu Herul de c lcat. descurajarea i c derea nu i i mai g sesc loc in via a ta atunci cand incepi sa te gande ti cum dore ti cu adev rat s fie via a ta. Exist un r spuns Mul i oameni "sufer din greu" in mijlocul confuziei i insatisfac iei pentru c ei nu in eleg c acest univers este prietenos. libertatea i satisfac ia pentru toate segmentele lumii ei. Nimic nu te poate opri s te indrep i mental spre intele tale. dac ei cer doar. decat s ajungi la compromis cu e ecul i s s l luie ti la ad postul ideilor 119 . planuri de bog ie i imagini ale succesului pe care il cau i. pe care nu era in stare s Ic inchirieze i un imobil. daca le cerem. dar nu era calificat pentru una mai bun . CE GAND. trebuie s ceri in elepciune: "INTELIGEN DIVIN .

echilibrat i inspirat in fa a insatisfac iilor slujbei. el afirma: "JUGUL MEU ESTE BUN I POVARA MEA U OAR . slujba lui m rea din vis a ap rut. el afirma: "SUNT ACUM DESCHIS I RECEPTIV LA IDEI ' COLOSALE DIVINE CARE INI IAZ ACUM I URMEAZ PERFECT AC IUNILE MELE. ADUC MUL UMIRI PENTRU REZULTATELE PERFECTE. la fel ca i r splata financiar . Apoi cea mai mare slujb a vie ii sale i-a ap rut in cale. 120 . De exemplu. MEU. REALIZ RILE MELE SUNT MULTE. El se preg tise pentru ea mental i emo ional mult vreme. in care a inceput s noteze cele mai mari. "ACEASTA ESTE ZIUA LUI DUMNEZEU. el afirma: "DEMONSTREZ ACUM MUNCA MEA DREAPT ." Cand sentimentul de incertitudine sau ap rea. DECLAR ACEAST ZI I TOT CEEA CE INE DE EA O ZI BUN !" Gandindu-sc Ia diferite activit i din ziua respectiv . mai colosale. a fost aceasta: el a cump rat un micu carnet negru. TIIND C IN-TELIGEN A DIVIN REINNOIE TE MINTEA l CORPUL. SUNT DIVIN INZESTRAT PENTRU A REALIZA LUCRURI M RE E." Pentru conferin ele de afaceri. in trecut primise slujbe m runte inginere ti. sublim i plin de satisfac ii. el fiind gata s o ocupe. dar cand folosea modul de gandire care aduce prosperitate.si speran elor m runte. el spunea: "MUNCA MEA DREAPT I PERFECTA M A TEAPT IN ACEAST ZI. O ZI BUN . O nou oportunitate se va deschi de cand ai ca tigat toat disciplina si tiin a pe care vechea ta munc i-u oferit-o. Ceea ce 1-a ajutat s i i dezvolte gandirea i !-a ajutat s r man in pace. IMEDIATE.1' Pentru tabloul de lung durat a muncii. INFLORESC FIIND IN TOATE DRUMURILE MELE PLIN DE SUCCES. REZULTATELE PLINE DE SATISFAC II APAR RAPID." Adev rata ta munc se afl chiar în fa a ta Adev rata ta munca se afl in l in i e dreapt chiar in lata ta." Pentru idei noi in gestionarea noii activit i. el afirma: "CAND M INTIND PENTRU UN SOMN PUN DE PACE.. Recent un inginer mi-a explicat cum gandind m re si a teptand rezultate mari a fost ajutat s descopere c munca lui era cu adev rat divin ." Cand era descurajat de unele experien e ci afirma: "NIMIC NU M POATE INFRANGE. DREPTE. MUL UMESC LUI DUMNEZEU PENTRU ZIUA MEA PLIN DE SUCCES. Metoda pe care acest om o folosise pentru a ie i dintr -o slujb care nu il mul umea i s fie capabil s fac fa unei slujbe cu adev rat mari." La sfar itul zilei. i M PREG TE TE PENTRU O ZI I MAI PLIN DE SUCCES MAINE. i nu a fost dezechilibrat sau intimidat. el afirma: "DECLAR ACEAST CONFERIN I TOT CEEA CE ESTE IN LEG TUR CU EA BUN. mai pline de succes idei i afirma ii pe care le -a putut g si. ci incepea fiecare zi deschizand carne elul negru i meditand asupra ideilor pe care le g sea aici. in loc s repun evenimentele ei pe tapet.

dar ele nu vor r mane a a daca vezi un ideal i tinzi s il atingi. ac ion m i ne desf ur m existen a intr-un "ocean de mi care". Dac a tep i schimb ri in mai bine. Disperarea este de obi-cei indiciul schimb rii cursului. gandirea poate concepe i materializa contrariul mult mai u or decat poate accepta i produce o cre tere gradual a binelui. Nu po i c l tori interior si s r mâi neclintit în exterior.i c nu imbun t e ti lucrurile luptand impotriva condi iilor nefericite de munc din prezent. Declar : "ACEASTA SAU CEVA MAI BUN. i c zorii vor veni mai repede decat crezi. indiferent de ceea ce se intampl pentru moment cu tine sau in jurul t u. c noi tr im. cu siguran ele vor yeni.i ca un principiu al fizicii spune c intreg universul se afl in mi care continu . Simte i vizualizeaz succesul chiar in mijlocul insatisfac iei. este bine s i i aminte ti c este intunericul de dinaintea zorilor unui nou bine. Dac e nevoie. dar nu l sa descurajarea s te cople easc . misiunea ta este s te concentrezi spre cele mai inalte idealuri ale tale de cea mai mul umitoare munc . indr zne te s fii arhitectul spiritual i s construie ti imagini ale unui bine mai cuprinz tor. Desigur. i atunci s declari o solu ie divin pentru experien ele momentului. exteriorul va avea grij de el insu i. atat timp cat este esen ial pentru bun starea cuiva. Adopt o atitudine de non -rezisten fa de situa iile existente tiind c ele au inceput deja s se schimbe in mai bine! Cand lucrurile par s fie in impas. sa pun st panire pe tine i s i i r peasc din minte viziunea minunat a succesului spre care tinzi. TATA. atata timp cat e ti implicai in acel domeniu. neprietenoase.Panii una alta. indr zne te s te bucuri mental de aceste idei ale binelui crescand mental cand i i indepline ti indatoririle zilnice. Cand ceri indrumare in timp ce men ii idei de mai bine. 121 . Nu e o ru ine s te descurajezi. O schimbare radical de perspectiv cur adesea mintea de ideile limitate. nelimitat pentru tine. are perioade de intens descurajare. Nu imbun t e ti lucrurile acuzandu-i pe al ii pentru dezam girile i experien ele tale e uate. Cineva a spus c imp r ia mental . daca i i vei aminti c 1L I ACEASTA VA TRECE. aruncate dc-a valma. in acela i timp valorizand munca ta actual . de i prin cele cinci sim uri exteriore ale noastre nu realiz m in intregime acest lucru. lini tit in munca spre mai bine. aminte te. A a c ia acea munc atat cat po i de eficient. James Allen explic "Circumstan ele tale pol tf dezagreabile. oricine dore te s f k cu adev rat cel mai bun." A teapt schimb rile în mai bine Apoi aminte te. in specia! in munca sa. folose te legea mental pentru a schimba complet situa ia. BINELE T U SUPREM SE VA IMPLINI." Trebuie s tr ie ti normal in mijlocul insatisfac iilor p rezentei munci.i c nici o munc nu este de jos sau de sus. indr zne te s afirmi succesul colosal. vei infrunta mai u or experien ele prezente. astfel incat intoarcerea mental spre contrar poate produce un rezultat opus rapid. Asta te ajut s r mai stabil. Continuand s c l tore ti interior. In fa a descuraj rii. aminte te."'' Cand e ti ab tut.

Cand in elegem provoc rile pe care oamenii celebrii le-au intalnit i le-au invins.in perioadele in care tii c schimb rile se petrec. Tu culegi un adev rat beneficiu din gandurile altora si speran ele lor pentru succesul t u. nu doar pentru a te convinge pe tine ci i pe a ii c ai ob inut succesul! Cel ce a invins temerile i indoielile a invins e ecul. chiar dac nu sunt inc vizibile. 122 . g se te. a decora iunilor interioare. Cand teama sau indoiala apaie porne$te cu dreptul i fa ceva precis pentru a te sim i plin de succes i a ar ta plin de succes. sau prea bune ca s dureze. Am g sit ca fiind de ajutor lectura povestirilor despre succes i autobiografiilor oamenilor celebri. pot aduce rezultate reale in via a ta. o lung plimbare pe jos sau c lare la ar i i poate da in l area sufleteasc de care ai nevoie. intr -o alt perioad tensionat din via a mea. aer curat i pacea mamei Na-juri. am constatat c luand lec ii de art i pictand descurajarea m ea a fost curand transformat in speran a unui viitor mai bun. In timpul unei perioade dificile din via a mea. iar ne sunt reimprosp tate sentimentele c ne putem atinge propriile noastre inte. Cand nu pare s fie vreo eviden c marele succes i marea bog ie pot s fie ale tale.i timp pentru a te plimba pe la b ncile din ora ul t u. iar schimbarea slujbei inele a venit. Mi c -te prin imprejurimile bogate ale ora ului i rii tale unde abundente lui Dumnezeu i a omului sunt evidente. conjugate cu gandurile i speran ele tale. echita ia. Frumuse ea antichit ilor. preg tirea manc rurilor exotice sau crearea hainelor speciale i i poate ad uga un sentiment de bog ie. ca arti ti i intelectuali. atunci fcucur -tc de mai mult lumin . Practicarea unor sporturi ca golful. propr iile noastre perioade moarte par neinsemnate prin compara ie. Luand parte la evenimentelor sportive i i po i reinc rca bateriile. Este posibil ca ascultand inregistr ri muzicale sau audiind conferin e pe teme culturale s fii inspirat. Asociaz -tc cu indivizi creativi. Dac frecventand opera i concertele sau vizitand galeriile de art . chiar dac succesul t u este evident sau nu in acest moment. mergi. am descoperit o mare bucurie lucrand impreun cu o croitoreas la crearea hainelor mele. Tehnica satur rii Impregneaz . observand to i oamenii de succes care au mul i bani. prea minunate pentru a se petrece. nu te l sa indus in eroare de gandurile de team care incearc s te conving c ideile inalte sunt prea bune pentru a fi adev rate. pescuitul sau inotul i i poate fi de folos pentru a indep rta trand veala mental . Mi-a ab tut aten ia de la insatisfac iile de atunci ale muncii mele destul ca ele s dispar .i atmosfera de bog ie i asociaz -te cu oameni plini de succes. plini de talent. Alteori. te sim i bogat. Cunosc o doamna care i-a invins dezn dejdea muncind zilnic in gr dina ei de trandafiri Daca ie ind aerul liber ai un sentiment de bog ie. dac dobande ti astfel un sentiment de boya ie. Este timpul s observi noile cl diri i magazine din imprejurimile frumoase. Este un ajutor imens ca al ii s se fie convin i c e ti plin de succes.

Ai intotdeauna ceva de f cut in aceast privin .in orice ca/. la sfar itul fiec rei zile. de i o parte a timpului t u liber trebuie s fie dedicat studiului suplimentar i autoperfec ionarii astfel incat s po i descoperi ^nari satisfac ii profesionale. poate c nu e ti liber pentru a te indestula cu acele lucruri care te fac s te sim i bogat. vei fi innobilat suflete te. las -le s piece. Nu e niciodat pierdere de timp in a .i situa ia prezent Indiferent dac dorin a ta este de a avea mai multe satisfac ii in munca ta actual . R sfoindu -lc. tihnit in jurul blocului.i corect timpul liber. Uit -le." Unnandu-le_orice idei i evenimente vor veni la tine pentru schimbare. in timpul activit ilor tale zilnice.^ E util s petreci un timp in t cere pentru a absorbi idei noi. . sau sa te indrep i spre o alt munc . corpul i ac iunile cu idei de bog ie. sau s nu mai depinzi financiar de munca intr-o institu ie. sau dac dore ti o carier complot nou . Mai ales. O afirma ie bun pentru a atrage rc/uitatele drepte. folose te. inta ta poate li alins . PENTRU" A DORI I A FACE TOT CEEA CE ESTE PENTRU BINELE MEU CEL MAI INALT. care i i aduce un sentiment de bog ie a fiin ei tale interioare. studiind noile reclame in care sunt prezentate haine frumoase. in loc s te gande ti c e jum tate gol. Dar in timpul de dup . am dobandit un sentiment inalt al libert ii i bog iei. locuri indep rtate i informa ii despre noi c r i. Acest act simplu mi-a permis s imi men in vi?iunj| e inalte cu privire la binele care mai tarziu s-a putut imimfesia Acest univers bogat are nenum rate modalit ii de a ne adresa binecuvant ri atunci cand ne men inem a tept rile ridicate. IAR INTELIGENTA DIVIN NU POATE DA GRES-" Dac e ti convins c prezenta ta munca nu este mul umitoare i nu poate deveni. armonie i frumuse e in munca 123 .i zilnic c paharul t u este deja pe jum tate plin.Poate citindu-i pe clasici sau din Biblie. indiferent dac dore ti s r mai la actuala ta mun c . art i muzic . Valorifîc . atmosfer bogat i in orice alt activitate. sau iuand parte la anumite jocuri t cute. sau de a face inc un pas pe scara succesului. E nevoie s nu te sim i "prins in capcan " de situa ia prezent . inceteaz s te gande ti sau s vorbe ti despre insatisfac iile prezente. asocia ii bogate. NU SUNT LIMITAT DE CAILE I METODELE TRECUTULUI. Cu ani in urm . IN VIA A MEA I IN AC' IUNILE MELE. porne te schimbarea situa iei declarand: "ACUM MI SE ARAT NOI C I DE A TR I I NOI MODURI DE VIA . interioar sau exterioar . era s m strecor afar pentru o plimbare lini tit . este aceasta: "INTELIGEN A DIVIN LUCREAZ ACUM IN MINE. EXPERIMENTEZ MUNCA MEA PERFECT PE C I PERFECTE. CARE IMI ADUC ACUM SATISFAC IA PERFECT I PLATA PERFECT . po i fi cu siguran innobilat in noi direc ii. singurul mod in care puteam dobandi un sentimen t al libert ii i viziunea posibilului succes. Aminte te. in special in acele perioade in care pare c succesul este lent in a se manifesta. in place s citesc ziarele de duminic din toate rile. cand via a mea era impov rat de limit ri. Apoi incepe s aduci ordine.i satura mintea.

Unul dintre ace ti stagiari era optimist. incepe s faci tot ceea ce este posibil pentru a.ta actual .i c e ti o parte mental a oric rei situa ii in care acum te afli. Adaug o plant sau l ceva frumos.in elegand ce ai avut inainte. sau a te plange. Tan rul p rea s nu tie ce inseamn a critica. SUPREMA LEGE A BINELUI ESTE ACUM IN SLUJBA VIE II MELE. ori sa arate curtoazie i amabilitate tuturor celor pe care ii intalnea. Te gande ti dac "Merit osteneala?" Ascult ! Marea cunoa tere pe care o po i dobandi despre tine i fiin ele care te 'nconjoar este c o persoan care gande te i ac ioneaz constructiv in orice situa ie nu poate e ua in a ob ine rezultate pozitive. Astfel. Cand e ti tentat s te al turi corului unei asemenea mase a gandirii negative. D -lc in schimb binecuvant rile i protec ia atitudinii tale constructive. la fel ca to i membrii. la fel a i a rug ciunilor i binecuvant rilor tale t cute." Aceasta in elegere te protejeaz de gandurile negative ale altora. aranjeaz . mai bine declar : "NU EXIST CRITIC IN MINE. Nimeni nu era prea m runt pentru ca el s ii acorde aten ia lui. Cunoscut pentru credin a in munca depus i rezultatele productive. Toat umanitatea este infometat de atitudini. era in avantaj fa de 124 . firma lor era prosper . a a cum un prieten de-al meu spune adesea "Cand treci prin iad. tu contribui la stabilirea ordinii. pl te ti . 9: 1 0) in alte cuvinte. a cuvintelor amabile. pentru aceia care indr znesc s se elibereze de gandurile obi nuite de galceava. Cand acea situa ie beneficiaz de gandurile i Jc iunile tale cele mai inalte. intre inute de mul i oameni.i face munca mai pl cut i mai ordonatal Cur a filele dosarelor. ac iuni i reac ii constructive. a a cum scrie in Cartea Ecleziastului "Tot ceea ce mana ta g se te cu cale s fac . Cand 'i i valorizezi situa ia prezent . iar binele rezultat din acea experien a va fi de durat . Irmoniei i satisfac iei pentru tot ceea ce aceasta implic ." libereaz -te de critic indr zne te s gande ti. pe care tu i ceilal i s il pute i vedea pentru o "reconfortare rapid ". a aprecierilor sincere." (Ecleziastul. Cel lalt avocat era de fapl era mai bine calificat pentru munca pe care amandoi o f ceau. Pan una aha. IAR ARMONIA SUPREM ACUM M ST PANE TE PE MINE I LUMEA MEA. Nu ezita s fac un compliment atunci cand era nevoie. po i fi sigur c marele bine i se Ea dezv lui. Dac e ti nemul umit. in afar de cazul in care dore ti s le r mai al turi [a baza sc rii succesului. aminte te. Am v zut ce s-a intamplat odat intr-o situa ie in care erau implica i doi stagiari ai unei mari firme de avocatur . c rora le r spunde rapid. a condamna. Peste toate. Pentru c ci avea o diplom in plus fa de primul. gelozie i critic meschin .i biroul. f atat cat i i st in putere. firma de avocatur ii pl tea in fiecare lun cateva sute de dolari mai mult decat primului. D -le tovar ilor t i de munc beneficiul |laudelor tale. PENTRU MINE SAU IMPOTRIVA MEA. fericit. s ac ionezi i s reac ionezi diferit de to i aceia care sunt ocoli i de succes. i plin de veselie. Exist suficient spa iu in varful sc rii in orice domeniu de munc sau profesiune.

In decurs de un an firma nu l -a mai angajai. Ia un nou avant in via S-a spus adesea ca munca este cea mai inalt form de joc. men ine. Dup ce i-ai alc tuit imaginea a ceea ce dore ti. i peste toate. tiind c i i poate aduce mari satisfac ii. i se va ar ta dac inseamn s urmezi cursuri serale. Mai tarziu acesl stagiar a devenit angajatul firmei. in func ie de atitudinea pe care tu o ai fa de tine insu i. indiferent care sunt condi iile din via a ta. Munca ta poate fi o activitate pl cut sau o trud laborioas . Continu s dai ceea ce ai mai bun in situa ia ta actual . chiar dac mental poate c ai dep it-o. in cepe s te gande ti la rezultatele dorite ca i cum lef c ai fi ob inut deja. 4. oamenii il deranjau." At tura-tc altora. Ia un nou avant in via chiar acum. Astfel iei mental in posesie binele pe care il dore ti i ii gr be ti manifestarea. nenum ra i. i po i ca tiga de la via ceea ce i i dore ti cu adev rat. care i i va duce mari satisfac ii: 1. urmeaz -l indr zne cu credin .i spiritul in l at prin legea satura iei. Detaliile il deranjau. fal de al ii i fa de lume in general. Dar avocatul acesta mai bine pl tit era un "t cut nemul umit" i nimic nu il putea bucura. Fii sigur c munca este divin i adev rata ta munc si adev rata ta compensa ie sunt in c utarea ta. 3. c l torind in interior pe aceste c i variate. un contract nea teptat il deranja. la fel cum i tu e ti in c utarea lor! Adev rata munc a omului este aceea pe care el o face cel mai bine i care ii aduce cele mai mari satisfac ii. formeaz . sau s dezvol i o atitudine mai constructiv fa de munca ta prezent i poten ialul ei. Cere inteligen ei divine s i i arate care este pasul urm tor spre a atinge tabloul dorit al binelui t u. Cat de repede po i. Niciodat in istoria acelei firme vreun avocat nu a avansat atat de rapid in responsabilit i sau pl i financiare. l Cu adev rat. totul il deranja.i munca sau exiresia de sine folosind aceast formul de succes. in cepe s i i de?vol i i s tr ie ti mental dorin a. Persist i persevereaz in a ti c munca pl cut poate fi a ta. abordandu. in decursul aceluia i an. atunci nimic altceva nu poate fi ob inut. A a c persist in a pl ti pre ul ex terior i interior.i o imagine mental a ceea ce ai dori ca via a ta s fie. Cand i se arat pasul urm tor. incepe cu indr zneal declarand. Emerson a spus c totul are un pre i dac pre ul nu este pl tit. s faci schimb ri drastice in via a i in modul t u de via . sau cel pu in a a s-ar putea spune. celalalt jurist a promovat in func ia i la salariul lui.primul. a a cum a f cut Charles Fillmore la varsta de 93 de ani: "ARD PE ZEL I ENTUZIASM I PORNESC INAINTE Ci CREDIN A MEA PUTERNIC PENTRU A IMPLINI LUCRURILE CARE A TEAPT S FIE IMPLINITE DE MINE. nu po i r mane neclintit in afar ! L 125 .

nu veneam!" I-am explicat c in manuscrisul original al acestei c r i existase un capitol despre aceast lege antic a prosperit ii. Dac a fi tiut c vei vorbi in ace ti termeni. considerandu-1 un subiect mult prea controversat pentru a fi abordat de un nou autor. Un om de afaceri din Texas s-a infuriat odat cand ain vorbit despre aceast lege special a prosperit ii. am f cut o concesie in fa a dorin ei editorului meu. declarand infierbantat: "De ce vorbe ti despre acest subiect? Nu este inclus in cartea ta. dar am regretat mereu de atunci c . "zece" era considerat "num rul magic al sporirii".acel om de afaceri 126 . a a c pare potrivit ca acest ai zecelea capitol s descrie legea antic a prosperit ii. S-a sup rat atat de tare incat a s rit in sus i mi-a intrerupt conferin a.E GEA A NTI C A P R OS P ERI T II -Capitolul 10In timpurile antice. in loc s a neasc afar ca o furtun . tar tragere de inim . Legile dinamice ale prosperit ii. dar c un editor precaut 1-a exclus. a a cum m a teptam . Dar cum era prima mea cane la acel editor.

M-am gr bit de atunci s adaug un pe aceast 127 . i sunt acum liber s v imp rt esc una dintre cele fascinana c i ale prosperit ii. Ceva timp mai tarziu m-am intors s conferen iez acolo din nou. Am proba t-o i m-a ajutat mai mult decat toate celelalte legi ale prosperit ii la un loc!" p rea s se bucure de "conversia" sa. mam gandi t: "De ce sunt eu aici acum ?" Dar de aceast dat el a spus: "Ai avut drept ate. Dorin a mea de cateva decenii a fost in final implinit . Carte a trebu ii' s inclu d un capit ol despr e legea antica a prosp erit i i.a r mas i a ascultat cu aten ie. Cand 1 -am v zut pe acel om apropiindusc.

per s a ni .tem fiec reia din c i i le pe care le-am scris . vindecarea sau interpretarea Bibliei. De ce? Pentru c aceast lege antic a succesului influen eaz fiecare nivel al vie ii noastre nu doar portmoneul.. dar precau ii l editor de odinioar . gr 128 . Apoi.. am v zut c oamenii sunt atat de fascina i de aceast lege antic a prosperit ii. rug ciunea. iubirea. ar a bi . fie ea disp rut sau veche. Legea antic a prosperit ii i cum func ioneaz ea Importan a legii antice a prosperit ii este ar tat de faptul c nu a existat vreodat o na ie. incat am primit mai multe scrisori legate de acest subiect decat despre toate celelalte subiecte pe care le-am abordat la un Ioc! A a mult pentru acest bun in eles. ba bi l oni e ni . pentru care practica acestui principiu special al succesului s nu fi existatVee hi i e gi pt e ni .indi ferent dac avea ca tem prosperitatea.

Mintea. slujba sau profesia ta sunt toate instrumente i canale ale prosperit ii tale. Legea antic a prosperit ii este c adev rata prosperitate are o baz spiritual . talentele. oferea /eilor s i. Dumnezeu este sursa a ceea ce ai tu. preg tirea. corpul. a practi cat aceast metod prosp er a varste i de aur. Chiar i omul primit iv.eci . r o mani i chine zi sunt printr e cei ce folose au aceast metod specia l de a prosp era. prin "sacri ficiul" financ iar. experien a. dar 129 . capacit ile.

S imp rt e ti este inceputul prosperit ii financiare. cerand prosperitate. dar dore ti s prosperi substan ial. ghidare. trebuie s dai intr-un anume fel: prin imp r irea zeciuielii talc cu munca lui Dumnezeu i slujitorii lui in punctul sau punctele din care prime ti ajutor spiritual i inspira ie. i imp care cu familia lui. Oricum. in cel mai jos punct al vie ii sale. Cuvantul "zeciu-'al " inseamn "a zecea parte" i anticii au sim it c zece este num rui magic al sporirii". i i voi da a zecea parte. a f cut leg mant V Dumnezeu s dea zeciuiala. Pace a min ii. Dand sistematic deschizi calea pentru a primi sistematic.1 Acei ce 130 . trebuie s faci ceva definit i consistent pentru a ine leg tura cu aceast abundent Surs . lacob." (Gen eza 28:2 022).Dumnezeu este Sursa. Nu e de mira re c laco ba deve nit unul d» mili onar ii timp urii ai Bibli ei. De aceea. in schimb a promis: toate cele ce imi vor fi date mie.

Atunci au in eles gre eala lor. Prin el.prin zeciuiala. Doar dup ce ace ti doi oameni de afaceri s-au inscris intr-una din bisericile New Thought i au inceput s il asc/e in primul plan pe Dumnezeu in ceea ce prive te finan ele . Open Your Min i !o Receive:' Doi oameni de afaceri din Chicago tni-au spus c de ineau fninciza local a celui mai faimos curs despre succes din America. in cele din urm au dat faliment . a a cum a f cut lacob. Cum am relatat in cartea meii.nu pe "a da". Nu au o ba? spiritual . Cursul lor sublinia doar "a primi" . unul care cosi mii de dolari pentru a-1 urma. ei au prosperat un timp. Era jenant. Diferite scheme au fost sugerate pentru imbog irea rapid .dau zeci uiak consi dera ndu1 pe Dum neze u parte nerul lor de aface ri. afacerile lor s-au stabilizat i au prosperat.in timp ce ii inv au pe al ii principiile succesului. pentru c sunt bazate pe "a lua" . Ei nu vorbeau despre latura spiritual a 131 . in el es c acea st sfant alian ii va ajuta s prospere pe c ile juste corecte. Multe dintre ele au e uat.i nu "a da".

aceea c studen ii lor puteau da zeciuiala in drumul lor spre prosperitate. adev rata prosp eritat e includ e pacea min ii i s n ta tea corpu lui.prosperit ii. " Cu t o ii c unoa t e m as tfel de oame ni. unii s unt c hi ar pr ea boga i . i totu i ei prosper . i nu dau zeciuiala. Amin te te i c "bun 132 . Poate c gande ti: "Da. Oricu m. dar cunosc oameni care nu il recunosc pe Dumnezeu ca Surs a bun st rii lor. la fel ca lini te a financi ar i bog i a.

CA. Poate acei oame ni sunt prosperi in sens financiar. Dar cum r mane cu pacea min ii lor. 1983 2 Cea mai capti vant poves te despr e prosp eritat e din toate timpurile! Ev reii din Vechi ul Testa ment au deven it unul din cele mai bogat e grupu ri de oame 133 . Capitolul 6 "The Prosperi ng Power Success Covenant" Publicat de DeVorss & Company. cu starea rela iilor lor i starea lor de bine din toate punctele de vedere? 1 Vezi Tlie Millioitaires of Genesis.stare" insea mn "a fi bine" i "plin tate". cu s n tatea corpului lor. Marina del Rey.

Astfel incat zeciuiala era un cuvant la or di nea 134 . astfel atat lui lisus cat si lui Pavel li s-a spus s dea a zecea parte. f ceau primul pas spre prosperitatea permanent . lacob. lehova i-a dat mai tarziu lui Moise porunci specifice de zeciuial pentru evrei "A zecea parte s fie sfant pentru Domnul" (Leviticul 27:32) Evreii au dezvoltat o asemenea con tiin a opulen ei. i el "_a dat zeciuiala a zecea parte" (Geneza 14:20) Celui Mai inalt Preot din Salem. au continuat s dea: "au adus zeciuieli din bel ug.ni vreod at cunos cute prin faptul c folose au legea prosperit ii prin zeciuiala. imp r ind cu Dumnezeu i a ezandu-1 inaintea problemelor lor b ne ti. Abraham a Transmis legea prosperit ii prin zeciuiala nepotului s u. care a inclus-o in leg mantul s u de izband . la un punct. c ci material era destul pentru toate lucr rile ce trebuiau f cute. a fosi nevoie chiar s fie opri i din a mai da! "oamenii au fost opri i s dea. i le-au pus gr mczigramezi" la altar. Amicii tiau intuitiv c dand. (II Paralipomena 31:5. ba inc mai i prisosea. (Geneza 28:20-22). de durat . care erau printre cei mai boga i oameni din trecut.7) Totu i. Abraham a inv at acest secret al succesului de la babilonieni.." (Ie irea 36:6. incat.6) in vremea Noului Testament zeciuiala era cerut de practicile de la Templu..

astfel incat gesturile lor de a da erau ocazii de s rb toare i sfant bucurie. Ei nu d dea u in ultimul rand i cel pu in. i darul lor i -a f cut boga i! Ei au sim it c zeciuiala pe care o practicau nu i-a t cut doar s prospere. i ia r i ia r i mp r ir ea ce l ei de -a zecea p ri le-a adus pacea. ci in primul rand i ce era mai bun. dar i-a protejat de orice experien negativ a vie ii. F r indoial .zi le i i n timpu ri le Bi b li c e. putere a i bog i a. povestea lor este printre cele mai captiv ante povestiri despre prospe 135 .

Am al i prieteni care au studiat acelea i lucruri printre randuri si pe care am fost in stare s ii conving s practice zeciuiala. pentru ca refuz sa dea zeciuiala. astfel incat acum m bucur de un stil de via armonios. singura surpriz pe care am avut-o de cand dau zeciuiala este una pl cul : a avea bani care indreapt spre mine " din cer". Nici nu ani mai experimentat vreodat jena financiar sau surprize nepl cute. el nu ar mai avea recolte. The Millioiiaircs of llie Oenesis. O alt surpriz este c o veche problem de s n tate nu m-a mai chinuit. Ia fel face danii impersonal i imp r irea deschizand calea imbog irii vie ii la (oate nivelele tuturor ceior ce o practic cu credin . Zeciuiala pare c l-a inmul it. acum un an. Pur si simplu a disp rui. Dimpotriv . The Miliioiiaire Moses.ritate din toate timpur ile!"'' Ve/i c r ile autoarei The Prosperity Secrets of ihe Ages. A ezandu -I pe Dumnezeu in fa a banilor au ap rui miracole in via a mea! Asemeni fermierului care a inlors o zecime din semin e pentru imbog irea p mantului. primul lutru pe care l-ani consemnat a fost c notele de plat cronice pentru repara ia ma inii au incetat. (4) Vor fi surprin i de adancirea con tiin ei lor financiare. Dac fermierul ar refuza s dea inapoi p mantului procentajul din recoltele pe care p mantul i le d . Diferen a dintre cei ce dau i cei ce nu dau. calilatea vie ii mele s-a imbun t i!. veniturile mele au incepui sa creasc . Cand am inceput sa" dau cu credin zeciuiala din n ucu suma pe care o aveam. in loc. S-a spus c persoanele care imbr i eaz practica zeciuielii vor avea cel pu in ase surprize: (1) Vor fi surprin i c suma de bani inchinat Domnului lucr eaz (2) Vor fi surprin i de in elepciunea i buna judecat pe care zeciuiala le -o d in folosirea celor nou zecimi r mase. dar noi oportunit i de afaceri m -au f cut s prosper. Nu mi-am mai f cut griji pentru bani. ei "dau zeciuiala i prosper ". Banii nu numai c au inceput s apar in mod nea teptat. în Missouri: Sunt recunosc tor c am inv a! puterea zeciuielii. i nu au mai fost "strâmtora i si jena i". The Millionaire Joshua i The Millionaire {rom Nazarelh Pr osper. vindecat i protejat Minuni produse în via a ei in Oklahoma: Cand am inceput s dau zeciuiala. Am prieteni care au studiat printre randuri metafizica si/sau scrierile inspirate ani de zile. De asemenea. ca i a vie ii lor spirituale (5) Vor fi surprin i s vad cum vor trece de la o zecime la un dar mai mare (6) Vor fi surprin i c nu au trecut la planul zeciuielii mai devreme! De ce practica este o protec ie în fa a experien e lor 136 . inc ei lupt cu problemele financiare. Sunt surprins cat de mult a avansat venitul meu. (3) Vor fi surprin i s vad cat de u or le va fi s i i achite obliga iile financiare.

Totu i. tan rul John D. de asemenea s prive ti spre Tat l iubitor pentru ghidare." (Proverbe. Cand oamenii incercau s critice bun starea lui Rockefeller. un Tat iubitor i un univers bogat se bucur s inmul easc binele t u ca expresie a afec iunii. tiin ific i practic . in elepciune. el avea un r spuns standard: "Dumnezeu mi -a dat banii mei. 137 . Unii dintre cei mai proeminen i milionari ai secolului dou zeci atribuie fenom enalul lor succes zeciuielii. Rezultate prospere prin dep irea rezisten ei fa de zeciuial Tradi ional. 25) Zeciuiala este un act de credin .5 dolari bisericii sale. Kraft i Rockefeller. i unde e agoniseal mai mult decat trebuie. spre nelimitata lui via . din care a dat 9. Dar cand te ui i la marile promisiuni ale zcciuielii din Biblie (ca in Maleahi 3:10) descoperi c Biblia te asigur c individul este cel ce va prospera. i i deschizi calea pentru a primi rezultate similare in via a ta. 11:24. actul de a da a fost intotdeauna o parte v ital a practicilor spirituale. duce spre s r cie. f cut dup chipul i asem narea Domnului.negative De ce practica de a imp r i a zecea parte din veniturile tale cu lucrarea lui Dumnezeu i lucr torii lui te ajut protejandu-te de experien ele negative ale vie ii? De ce i i poate aduce beneficii descrise anterior ca "surprizele celui ce d zeciuiala?" Deoarece atunci cand il a ezi pe Dumnezeu inaintea banilor." Deoarece e ti o fiin spiritual . aprecierii i stimei universale. Sunt incluse familiile Colgate. intr e 1855 i 1934 el a dat 531 de milioane de dolari. darul altruist acordeaz con tiin a ta cu abunden a universului. Rockefeller a inceput s dea a zecea parte. era o practic cerut . pentru c El este cel ce i-a dat puterea s prosperi. "Acolo unde c risip i inc spore te. iar problemele s dispar din via a sa. Astfel. i te aduce la nivelul de a primi darurile sale bogate. Astfel incat c doar natural ca acela ce d a zecea parte cu credin sa prospere. i i deschizi mintea. prin ac iunile tale impersonale. Moise. Venitul lui total in ace[ an era de 95 de dolari. Tinzi." (Dcuteronom 8:18) L s m doar s plece ceva din pu inul nostru pentru a ne putea dc/volta intr-o via nou . oamenii simt un blocaj psihologic fa de zeciuial . corpul i ac iunile spre bun tatea universului. Aceste binecuvant ri i i apar in de drept divin. Heinz. vindecare i furnizare. va fi protejat i binecuvantat prin zeciuial . pentru c teologii tind s ii pun accentul pe ceea ce zeciuial ar putea insemna pentru biserici. iubire. Cum zeciuiala este ca o afacere. in 1855. Un tat iubitor dore te intotdeauna s fii mai fericit i mai prosper decat ai fost vreodat . i credin a pune in mi care substan a universal pentru a aduce spor si binecuvantare celui ce d zecimala. putere i substan . Dumnezeul t u. ordonat . marele "d t tor de lege" a spus tar menajamente "trebuie s i i aminte ti de lehova. Sufletul liber s fie binecuvantat i orice dore te i se va da. in loc s le spun ce ar putea insemna pentru cel ce d . in vremurile moderne. In multe culturi.

a a incat utilizarea zeciuielii ca o lege dinamic peniru prosperitatea personala era o idee nou pentru noi. Sporire instantanee in Ohaio. care acurn pol curge si cre te. l'Nu vei g si niciodat pe unul ce d zeciuiala intr -o cas s rac ''. unde vom lua urm toarea cin . imp r irea intregii zeciuieli a adus o prosperare a afacerii in Montana: Aplicam toate legile prosperit ii . Cecul cu zeciuial inclus in plic reprezint inceputul eliber rii mele de acea rezisten .excep-land zeciuial total . am fost binecuvantat mult mai mult decat mam gandit vreodat c se poate! Zeciuiala aduce spor financia r clar Se spune adesea ca acel ce d zeciuiala prospera de zece ori mai u or i de zece ori mai rapid. dac doream s prosper permanent. Atat personal. am g sit o slujb la o firm de proiect ri. Sute d e mii fac ast zi la fel. am decis s scriem un cec de cinci dolari reprezentand zeciuial . mii au trecut de la o via lung de s r cie la bun stare financiar i confort prin practica lui "zece. Arn cump rat o ferm la ar i o cas confortabil cu piscin la ora . in eleg acum ca sa il a ez pe Dumnezeu inaintea banilor este crucial peniru dezvoltarea i bun starea mea interioar . cariera mea sa indreptat spre afacerile cu petrol. Noi oportunit i au ap rut singure. dar m-a f cut s renun la economisirea banilor. De cand am procedat astfel. De ce s-a opus zeciuielii in Colorado: Citind despre beneficiile spirituale i monetare ale zeciuielii am in eles cal rezisten a am opus organismelor religioase i in special zeciuielii. Aveam sentimentul c nu pot risipi atat de mult. Oricum. destinatarul zeciuielii va fi i el binecuvantat. in urm torii ca iva ani. dup studiile mele recente. num rul magic al sporirii". ca un act de credin Aproape imediat. Reflectand am in eles c din cauz c auzisem mereu c zeciuiala ar fi de folos bisericii . eram omer. De i aveam doar 50 de dolari. Ne intreb m din ce locuri exotice va sosi mancarea noastr . in momentul in care noi inv am despre acest principiu al succesului. am ajuns de la "ultimul dolar" la o re ea in valoare de mai bine de un milion de dolari! Am devenit partener cu drepturi depline al unei companii de petrol. in mai pu in de zece ani. din abunden . Am achizi ionat un cal pursange. cat i profesional succesul s-a indreptat spre noi cand l-am a ezat pe Dumnezeu inaintea banilor. Nu doar c a f cut minuni pentru con tiin a prosperit ii mele. De la ultimul dolar la mai bine de un milion de dolari in Texas: Fiind crescu i in credin ele religioase tradi ionale. am in eles c nu imi pot permite s nu ii dau lui Dumnezeu intreaga zecime din tot ce primeam. so ia mea i cu mine am auzit amandoi despre zeciuial in copil rie. ni sa spus ce ar insemna pentru biseric . continuand s d m zeciuial . cum demonstreaz i urm toarele relat ri ale cititorilor mei: A renun at fa economisirea banilor in Maine: Dau zeciuiala de doi ani. In orice caz. Conducem cele mai bune ma ini i c l torim unde ne place. Dar. Azi diminea ani pus la 138 .Natural. ca i pentru progresul meu economic. este inc un proverb relevant. a a ca m pot deschide spre iubirea i abunden a universal care imi apar in de drept divin. cu ca iva copii i o so ie de intre inut.i nu cum mi-ar fi mie de folos.

Aproape imediat. i am g sit mai mul i prieteni iubitori decat m -am gandit vreodat c este posibil. a venit o slujb de babysitter Apoi ni te prieteni mi-au dat imbr c minte. A fost uimitor. O slujb bun in New Mexico: Am avut recent sentimentul c via a trecea pe lang mine. alunei nu aveam o slujba prea grozav . Dac asta e posibil la aisprezece ani. nici acum nu pol s imi imaginez cum ceva alai de bun s -a intamplat. De aici dou zeci de dolari. Salariul meu de inceput a fost de 12000 de dolari pe an . In final a trebuit s declar faliment. Acel p mant era de vanzare de mai bine de doi ani. iar beneficiile financiare au inceput s se indrepte spre mine imediat. A func ionat pentru o adolescenta in Dakoia de Nord: Ani inceput s dau zeciuiala acum trei luni. am inceput s beau pentru a m relaxa. banii au inceput s vin spre mine. daruri ca manc ri! i benzin . inainte aveam un venit mic. Cand am incepui s studiez singur scrierile inspirate. nici cum am rezistat pan cand binele a venit. Vanzare de teren in California: Am dat prima oar zeciuiala.54 de dolari. nu mi-a fi putut imagina c in primul an al afacerii mele voi scrie o factur de 60000 de dolari pentru t ranzac ia incheiat cu un singur client! Alribui succesul meu zeciuielii. mi-au fost f cute multe daruri dr gu e pe care le pot folosi. Omene te. In termen de 90 de 7. daca doream s prosper financiar. am primii 2000 de dolari! Zeciuiala aduce prosperitate. am inceput s dau a zecea pane din timpui meu prin munca de voluntariat. Fiica mea murise i mai existau alte zone dureroase in via a mea. iar trei zile mai tarziu am vandut 15 acri in frumosul "de ert inaii" californian. Cum au venit 5000 de dolari i n Idaho: Din cauza afacerilor si a siresului personal. la dou zeci i unu pot ajunge milionar ! Un proasp t om de afaceri prosper in Europa: Cand li -am constituit afacerea acum ca iva ani. Po ta ul mi-a adus mai tarziu dou cecuri in valoare total de 669. ca! i al meu personal. Ue cand am dat prima oar zeciuiala. cincizeci de dincolo. Oricum. M-am inscris la Alcoolicii anonimi. mi -au r mas doar 48 de dolari pan la ziua de salariu. ar n in eles c valoarea mea de fiin uman nu consta in posesiuni sau realiz ri cu care s m mandresc.po t cecul cu zeciuiala mea de 50 de dolari. Am in eles c trebuie s iiicu'p sa dau zeciuiala si financiar. va a ajunge la 1500(1 de dolari. Vanzarea s-a produs cand am in eles c zeciuiala este penlru binele universal. Dup ce am scris primul meu cec de zeciuiala. Apoi. cu posibilitatea unei noi cre teri in ase luni.ile. Am acum o garderob complet nou . A sf tui oamenii afla i in situa ii "f r victorie" s il a eze pe Dumnezeu inaintea banilor. mi s-a oferit o slujb de reporter la ziarul local. am inceput sa dau zeciuiala cu credin . F r slujb sau venituri. iar apoi s se relaxeze i s vad urmarea. fie i din acele daruri ocazionale. pe care o dau atat din venitul afacerii mele. bunica mea mi-a dai de dublul sumei pe care obi nuia s mi -o dea de ziua mea de na tere. Atunci am incepui sa scriu cecuri pentru acele persoane si organiza ii a c ror activitate a avut o contribu ie semnificativ la cre terea mea spirituala i la bun starea mea. Jnlai. Rezultatul a fost c am primit imediat dn-ufl cecuri cu comisioane in valoare total de 5600 de dolari! Un prieten care imi datora 139 . Nu este rapid urmarea zeciuieiii? Prime te 2000 de dolari in Orcgon: in aceea i zi in care am trimis cecul meu de zeciuiala.mult mai mult decat previziunile pe care mi le f cusem. De asemenea.

am dat zeciuiala la intamplare i am primit la intamplare. Lucrurile au inceput s se schimbe. Doar in cateva luni dup ce am inceput s d m zeciuiala.s 200 de dolari si o not spunand c restul va fi achitai curand. nu mi-am v zut sora i mama de zece ani de zile. i s-a oferit o promovare. Cateva luni mai tarziu. au primit un apartament i o slujba. Pot vedea acum maniera in care d deam zeciuiala i starea limitat a gandirii mele. Noua slujb a so ului meu face acest lucru posibil. din impozite relurnate. s folosesc rug ciuni afirmative i sa dau a zecea parte din venitul meu personal. M -am amarat si am decis c zeciuiala nu func iona pentru mine.lucru pe care si I-a dorii dintotdeauna. ma i s ritor i mai agreabil. promovare in Alaska: So ul meu nu a mai avansat de doi ani. cheltuielile de inmormantare i costurile zilnice. Ne mut m intr-o cas nou unde abia a tept s imi fac noi prieteni i s g sesc o nou slujb . Copiii no tri (gemeni) au implinit 18 ani. dragoste i apreciere pentru ceea ce aveam de imp r it. Apoi a primii o a doua creslere salarial . Am inceput sfl citesc scrieri inspiraie. i c snicia mea era pe duc . Din moarte c tre o nou via in Mississippi: Aeum doi ani. ar tandu-rni ce s fac. O. rezultatele au fost uimitoare. atunci cand aveam cea mai mare nevoie. au plecat de acas .i pe care noi nu a teptasem vreodat s ii primim inapoi . minunile zeciuielii! De ce zeciuiala nu i-a adus rezultate. eram printre cei c zu i tot timpul. Am intrat intr-o rela ie mizerabila cu un b rbat tare era c s torit "cand i cand". Cel mai bun lucru e cS i s -a oferit o slujb noua in industria ziarelor. Am inceput s citesc c r i despre vindecarea naturala si spiritual i dou probleme medicale majore au fost tratate. Fiul nostru de 14 ani viseaz s mearg la Academia Militar . Mai recent. Apoi. Politica firmei era de a nu da cre teri salariaie pentru urm torul an sau mai mult.sui i riali 1. dup dou zeci de ani de c s torie. Suni acum recunosc tor c scrierile laie despre zeciuiala si-au deschis paginile spre mine. nu doar c i-a fost m rit salariul. Acum pl nuiesc s dau zeciuiala dintr-o rent . Dumnezeu m -a sc ldat intr-adev r cu binecuvant rile Lui. dar au fost m rite salariile tuturor angaja ilor firmei. Am avut recent posibilitatea s le vizitez. Apoi am primii o creslere salarial in slujba mea. Amandoi i i preg tesc drumul spre colegiu. Nu aveam o slujb sau perspectiva de a ob ine una. Zeciuiala aduce mai mult armonie rela iilor Li s-au aratat binecuvant rile in New Jensey: Cu trei ani in urm aveam doi copii adolescen i cu probleme. Cre teri . ni te oameni care ne datorau bani de mult vreme . i am petrecut de minune impreun . am inceput s dau zeciuiala cu credin . era tu fizic i mental c /ut . So ul meu a murit brusc la 42 de ani. Ceea ce i-a permis sa c l toreasc . Aceast practica mi-a l rgit i in elegerea spirituala. Sunt incantat de nivelul de trai crescut spre care m indrept. Mi-a ar tat s incep s dau zeciuiala din venitul meu brut. Datorit circumstan elor pe care nu le puteam controla. si din dobanzile ca tigate. Este ceva ce nu m i-a m imaginat vreodat c ar putea face.au incepui s ni-i restituie. i din economii. In acebt moment ingrozitor al vie ii mele. de cand am inceput s il a ez inaintea banilor. So ul meu a devenit mai iubitor mai in eleg tor. Am pl tit din banii de asigurare. am g sit una din c r ile doamnei Ponder i am fost intrigat de capitolul dedicai 140 . Chiar cand am inceput s dau zeciuiala din venilul meu net.bani de patru ani mi-a trimi. in Oliaio: in trecui.

s-au intors din exil. simt c o greutate imi este luat de pe umeri. Dar voi a i zis: "Intru ce ne vom intoarce?" Oare il va in ela omul pe Dumnezeu? Fiindc voi M in ela i pe Mine. in incercarea de a mai ca tiga avere i prcstigju. in eleptul profet Maleahi a subliniat cauzele i solu ia problemelor lor: întâi. via a mea este intr-o continu schimbare spre mai bine. cu greu m recunosc in persoana care eram atunci. i un b rbat amabil. acum siguran a financiara datS de o slujb grozav . Asezandu-l pe Dumnezeu inaintea afacerilor. Mai tarziu cand evreii "r ma i". Din contr . M simt binecuvantat. care in cele din urma a uitat c Dumnezeu este sursa marii sale binecuvant ri. O greutate ridicat in Georgia: De flecare dat cand pun la po t cecul cu zecimala. in lipsa circula iei. vie ile noastre pot fi dezechilibrate.zeciuielii. i ca urmare a congestiei. In acel moment evreii au incetat s dea zeciuiala. Am dobandii i un echilibru i o pace a min ii. M simt bine cânii dau zeciuiala. dac m uil in urma. m simt bine penim c dau zeciuiala.i Eu v voi deschide jgheaburile cerului i 141 . Lec ia amar despre prosperitate a evreilor Eixist o problem fundamental in via : congestia. un nepot frumos. De i inainte dispre uiam ideea. Intoarce i-v la Mine i M voi intoarce c tre voi. Au ap rut ocazii favorabile. i dovedi i-mi prin aceasta . Via a mea nu a luat imediai o intors tur i nu am i> sil imediat indreptarea. a descris cauza problemelor celor ce nu d deau zeciuiala: "Din zilele p rin ilor vo tri cand v -a i intors de la poruncile mele. c m in ela i. care prosper corespunz tor. Dar zice i: "intru ce Te-am in elat?'' Intru aceea c zcciuiclile i prinoasele de parg sunt la voi. Pe de alt parte. a spus Domnul Atot iitorul. o puternic practic ce binecuvanteaz fiecare segment al vie n noastre. Atitudinea mea este cu totul alta. el a inceput s fac politic prin alian e lipsite de credin . Ani a s n tate excelent .ul Solomon. Sunte i blestema i cu blestem. imbog it i in siguran fa de afacerile mele financiare. ' Povestea incredibil a evreilor a continuat pan la miliarda. am primit binecuvant ri pe care nu le-am visat vreodat c ar putea fi in via a mea. si curand au ajuns in exilul babilonian. Zeciuiala aduce pace a min i i Viii a in urcare in Carolina de Nord: Via a mea este in ascensiune de cand am inceput sa dau a zeeea parte. am decis s tac un leg mant cu Dumnezeu. men inandu-ne acorda i la bun starea universului.zice Domnul Atot iitorul . in Virginia: Prin p racticarea zeciuielii. nu le-a i mai p zit."' în ai doilea rând ci a descris abunden a binecuvânt rilor datorate zeciuielii: "Aduce i intreaga zeciuiala in . ca s poate fi hran in casa mea. iubitor cu care impart binecuvant rile. Atunci urmeaz problemele. Totu i. lovi i de s r cie. incluzand dorin a unei vie i lungi i f r griji. chiar [ tot acest popor. An. Mai mult. Am decis i s fac o roat de rug ciune i am inceput sa folosesc rug ciunile de iertare si realizare. A da sistematic este. i este o solu ie fundamental : circula ia. astfel.

cand ani dai zeciuiala cu credin . fiindc voi imi ve i fi o ar doril . zice Domnul Atot ii torul. s -a convins incet i acum dau iar i zeciuiala. in unele epoci ale Vechiului i Noului Testament. (Maleahi 3:7 -12) Prin zeciuiala lor de la inceput i nepractica /camelii. evreii au experimental atat amarele probleme ale congestiei cal . a fost restabilit ca o cerin a practicilor templului. c nu ve i mai avea loc s o pute i primi. Ce s-a intamplat cu cei ce s-au oprit din a da zeciuiala Mul i dintre noi se pot identifica atat cu lec ia amar cat i cu cea a dulcii prosperit ii inv ate de evreii. Apoi m-am c s torit i m-am oprit din a da zeciuiala pentru c so u! meu nu credea in a a ceva. Un preot a scris recent in buletinul bisericii sale: Una din intreb rile care imi sunt adresate mereu este de ce oamenii au probleme de s n tate. e! a promis celui ce d zeciuiala proiec ie divin : " i v voi randui hran i nu voi strica road p mantului vostru. Evoluand in cre terea noastr spiritual . Exist ins oameni care au fost martori ai "mor ii" binelui lor printr -o relaxare similar . astfel incai primesc un rezultai dezechilibrat sub forma unei san t (i ubrezite. In cele din urm am in eles c zeciuiala era veriga lips -singurul lucru care st tea intre mine i permanenta mea prosperitate. a inc lca legea zeciuiclii era ceva atat de grav incat putea fi pedepsit cu condamnarea la moarte. el a promis fericire personal i prestigiu universal celui ce d a zecea parte: i toate neamurile v vor numi ferici i. nu mai avem idei atat de drastice asupra acestui subiect. So ul meu. A continuat in epoca Noului Testament. Si-a inva at lectia in Massacluiselts: Anul trecut."." In al patrulea rând. care a v zut c3 aceste principii au func ionat pentru noi in aceste ocazii.J in vremurile biblice. i con tiin a colectiv a prosperit ii pe care le-a dat-o evreilor din vechime continu pan in zilele noastre pentru acei oameni care dau a zecea pattc. Simt c acum p esc ferm pe drumul vie ii mele prospere. Am descoperit c numitorul comun al celor ce ridic aceast intrebare este c nu dau sistematic a zecea parte. iar via voastr nu va sl bi in camp. Ei doresc ca Dumnezeu s ii vindece. Am dat iar i zeciuiala spasmodic i ani ca tigat o burs de 17000 de dolari pe an la Universitatea Harvard.binecuvantarea Mea o Voi rev rsa peste voi pan la sa iu. Ace ti oameni i-au dereglat contactul cu binele lui Dumnezeu. in piitcreii alegerii individuale. Am aplicat celelalte principii ale prosperit ii. cei ce d deau a zecea parte aveau credin a c se cur au de p cate. zecimala. dac Dumnezeu este un Tal iubitor. IN al treilea rând. de i ei au cauzat tar inten ie congestii in trupurile lor. dar f r zeciuiala efectul a fost limitat. 142 . Nimeni nu ap rea cu mana goal in fa a lui Dumnezeu. Atunci am incetat iar i s dau zeciuiala.i colosalele binecuvant ri ale circula iei. i chiar c sc pau de moarte. Mul umit iui Maleahi. ca o disciplin spiritual i un principiu de prosperitate. zice Domnul Atotjiitorul. am prosperat pe c i total nea teplalc. prin faptul c nu dau.

Nu incerca s explici ra ional misterioasa putere a zeciuielii. Zeciuiala este un act de credin ce mi ca substan a abundent a universului ca tu sa prosperi puternic si s i i dezvol i lumea interioara i exterioar pe c i pe care nici nu le-ai crezut posibile. Cand am achitat notele. Adev ratul act al zeciuielii i i va da un sentirneffl de siguran . Dar cu siguran vei apela la "zece. A da o zecime din venitul brut sau net Strict vorbind. Sunt implicai in industria spectacolului i arn neglijat zeciuiala anul acesta. permi and organiza iei sau individului s se elibereze de stramtoarea financiar . DeVorss & Co. (Marina del Rey. Am de ales: Dumnezeu sau banii? II a ez pe Dumnezeu inainte 'banilor. Odat ce i i faci un obicei din a da zeciuiala. Sosirea unor afle funduri nea teptate a t cut posibil ca cu i. Zeciuiala ta va imbog i destinatarul. Cand problemele financiare s-au complicat."i imi urme? so ul inu -o c l torie de afaceri i s imi vizilez i ni te rude. protec ie i ghidare pe care nu il po i dobandi intr -un alt mod. Un alt sistem de asigurare medical dentar . sit o slujba suplimentar . 1966. de a c rui retragere timpurie nu fusesem informa i. sau un preot. Cand dai sistematic prima zeciuiala. din punct de vedere biblic zeciuiala const in a da "o zecime din tot" (Geneza 14:22). nn i i vor lipsi niciodat acele zecimi. Dac nu e ti gata in gandirea ta s dai zeciuiala din venitul t u brut. Vei fi ajutat pe multe c i neprev zute. ceea ce ne-a adus mai mult decat credeam m>i c ar fi posibil s ca tig m. un consilier spiritual. E foarte important unde dai Dac dore ti cu adev rat s prosperi prin actul zeciuielii. dar este in elept s dai in punctul sau punctele de unde prime ti ajutor spiritual i inspira ie . un inv tor sau un practician.un mare pas fa de achitarea complet a vechilor datorii. inainte de a achita notele sau de a indeplini alte obliga ii financiare. Am reluat zecimala de o lun de zile . Banii vor urma.19 79) incepui s dau iar i a zecea parte. am in eles de ce i am 4 Vezi capitolul intitul at "Your Giving Can Heal You" in cartea autoarei Tiie Dynamic Laws of Healing (Marina del Rey. So ul meu a j. Accepta pur i simplu c zeciuiala elibereaz o putere misterioas care te face s prosperi. CA. poate dore ti s dai o zecime din venitul t u net. Nu voi mai neglija s il a ez pe Dumnezeu inaintea hanilor. Am inv at o lec ie valabil despre aten ie. "When Your Prosperity is Withheld" din cariea autoarei w Millionaire Jaslma. CA. prosper fiind. ne-a pl tit o sum important .in fa a unor numeroase provoc ri financiare i ial ce s-a intamplat: Banii de asigurare ne-au fost returna i. Ceea ce Ic va permite sa 143 . vei constata c cele 90 de procente ramase din veniturile tale i i vor ajunge mult mai mult. Apoi am fost atat de ocupat . num rul magic al sporirii" in acela i grad. aveam destul cliiar s pl tesc unele note de doua ori . Am g sit 100 de dolari pu i la p strare. incat mi -am neglijat zeciuiala. A cauzat i a tratat datorii in Illinois: Am aplicat legea zeciuielii ani de zile i am prosperat.) vezi capitolul 6. DeVorss & Company.chiar dac alegerea ta va fi o biseric .Neglijen a a dus la omaj in California. Rezultatul e c m-am trezit brusc omer.

Calea spiritual de a d rui dezvoltat în timpurile antic e. atât individual cât i colectiv. Dac este a a. ori de care a fost inspirat i ajutat . pentru c oamenii merg incon tient acolo unde exist u con tiin a sporirii. ei indreptau "a zecea parte din zeciuiala" cunoscut ca "dar pentru Domnul" c tre locul de oficiere. cum proclama legea mozaic . eliberarea de grijile materiale i-a ajutat pe liderii spirituali ai Israelului s dezvolte i s genereze o con tiin a prosperit ii care i-a binecuvantat pe to i cei sluji i de ei timp de multe secole. ei primeau toat zeciuiala tuturor din ara F g duin ei. ar fi mai în elept ca zeciuial sa fie cerut membrilor bisericii.strângere de fonduri" sau "cerere de sporirea darurilor" este doar c m sur temporar . Fiecare membru din consiliul s u i epitropii. Un preot a scris recent in buletinul bisericii sale: O bisericii "ce se târ te" serve te drept model negativ pentru congrega ia sa. un "pansament" aplicat sa re7olve problemele financiare ale bisericii De asemenea. O biseric având o asemenea con tiin a d ruirii va atrage natural o congrega ie iubitoare. a a cum spun promisiunile biblice. ii s r ce te i pe preo ii for. profesorii colilor de duminic i conduc torii ar trebui s dea a zecea parte. modul de a oferi_ spontan s r ce te fesea neinten ionat milioane de oameni. ci suni locuri de pace. a da mai mult i peste zeciuial se petreceau doar accidental in timpurile biblice. 144 . atat lucr torii lui Dumnezeu cat i locul de oficiere erau aproviziona i din plin. in schimb. In schimb. To i ceilal i lideri precum consilierii. i biserica ar trebui sa dea sistematic zeciuial din veniturile proprii ca "dar pentru Domnul" celorlalte biserici sau organiza ii cu care este înrudit . De ce ? Pentru c in lipsa unor d ri sistematice se ajunge la lipsa de a primi sistematic pentru to i cei implica i. practicienii. în timp ce zeciuiala duce la prosperitate Unul dintre cele mai bine p strate secrete financiare de -a 'ungut timpurilor este acesta: de i este mai bine s dai spasmodic sau pu in "ofrande" i cadouri spontane in slujba lui Dumnezeu. De ce ofrandele pot duce la s r cie. armonie i inspira ie. in schimb. s nu primeasc nimic din P mantul F g duin ei. Con tiin a s r ciei bisericii spore te con tiin a s r ciei in rândul congrega iilor O alt ". mai mult decât constantele strângeri de fonduri sunt subliniate. Numerele 18:21-24. nestingheri i de grijile materiale care ar putea fi impov r toare. Ar trebui ca i preotul s dea zeciuial . decat s nu dai deloc. ceea ce ar fi un beneficiu pe ntru ei ca indivizi. pentru c înv aturile spirituale. nu ofer membri lor bisericii un motiv personal valabil pentru a da consistent. Deuteronomul 14:27) Preo ii Israelului au ajuns milionari prin zeciuiala destinat lor de celelalte unsprezece triburi. darnic . S -a spus c "un evreu poate face mai mult din intamplare decat poate face un ne-cvreu cu un scop". totul porne te de la con tiin a colectiv a prosperit ii dezvoltat de evrei de multe secole prin practica lor a zeciuielii. la fel ca i bisericile.i i indeplineasc inalta lor misiune de a in l a umanitatea. Poate c de aceea lehova i-a poruncit lui Moise ca tribul clerical al Israelului. La fel ca în timpurile antice. De aceea probabil dona iile spontane. (Numerele 18:26 -29) In acest fel. Astfel de biserici nu sunt niciodat înclinate spre probleme. cunoscut ca Levitic. aduce beneficii pentru to i cei ce o utilizeaz i ast zi. (losua 13:33.

dimpotriv . deoarece tot ceea ce primim vine de la Dumnezeu i nu ne apar ine ca 145 . sau fa de num rul lor. Este in elept s dai in lini te. organiza ii sau indivizi. aceasta este a doua form de zeciuial . conform legii antice a zeciuielii.7) Ei imp r eau. Dac dai mai mult de o zecime. educative sau umanitare este un fapt demn de laud i un mare pas inainte in dezvoltarea con tiin ei prospere de a imp r i. Destinatarul darurilor lor este sprijinit in acela i fel la nivelul prezent al in elegerii lor. inva a-1 cum s pescuiasc si il hr ne ti pentru o via ." Desigur. p strand t cerea cu privire la ele. f r s ata ezi mesaje despre sumele implicate. Numerele 18:21-24.A a cum Kahlil Gibran a scris in Profetul "Este bine s dai cand i se cere. Pentru indivizii ilumina i i evolua i spiritual. (Leviticul 27:30 -32. este uneori nevoie de o relaxare emo ional iar i iar pan se ajunge la un sentiment de deta are fa de acele daruri. Dar prima zecime trebuie s mearg spre lucrarea sau lucr torii a c ror filosofic inal i ajut umanitatea. a da pentru diferite cauze caritabile. cea mai inalt form de filantropie este aceea de a d rui pentru cauze spirituale in l toare. Nu trebuie s existe un sentiment de posesiune fal de zecimile imp r ite. Darul t u este sacru i din aceast cauz trebuie s fie inut secret. culturale. Oricum. dar e rnai bine s dai cand nu i se cere. 1 Puterea prosper a secretului. deci nu cea mai inalt . ar inv a prin metode spirituale cu s se ajute singuri. Evreii Vechiului Testament au ajuns prosperi cand au dat prima zeciuial in mod impersonal preo ilor i locurilor lor de ceremonie. prin in elegere. "D -i omului un pe te i il vei hr ni pentru o zi. pentru acei indivizi care nu au interese sau inclina ii spirituale." Dar în leg tur cu a da în scopuri caritabile? A da in scopuri caritabile sau pentru evenimente ale comunit ii acela i lucru cu zeciuial ? Nu. multe dintre cauzele umanitare inferioare nu ar mai fi necesare in lume. eliber rii i direc ion rii darul Cuvintele "sacru" i "secret" au aceea i r d cin . si una cu care e ti tu de acord. Cei ajuta i de pomenile umanitare. Dac un num r suficient de oameni f ceau astfel. Dac sunt implicate zcciuieli mari. i multe alte ofrande. atunci trebuie s te sim i liber sa oferi o doua sau a treia zecime cu cauze caritabile sau alte cauze umanitare. in total in jur de un sfert din venitul lor brut. la fel ca beneficiul de dezvoltare a sufletului lor. A doua lor zeciuial era una de festival sau retragere {Deuteronomul 12:6. de asemenea "primele fructe" ale recoltelor lor. Deuteronomul 14:22-27).

atat pentru destinatar cat i pentru cei ce da. A a c dac exist sentimente negative. rezultate ineficiente. dand pentru multe cauze. decat s dai sume mai mari spasmodic. atunci se impune practica relax rii. Cel ce d con tient a zecea parte nu d pentru spectacol sau publicitate. S nu te temi nici c dai "prea mult" in beneficiul destinatarului darurilor tale. Destinatarul zeciuielii trebuie s fie la fel de t cut in leg tur cu darul. Nu i i fie niciodat team s dai zeciuieii generoase pentru una sau dou cauze. nu zeciuial . A da i apoi a formula cereri c tre cel c ruia i-a fost adresat darul este "mit 11. Unul dintre p catele celor ce dau a zecea parte este c tind s impr tie zeciuielile. ii return m doar lui Dumnezeu o por iune din ceea ce El ne-a dat deja nou . sunt puteri prospere atat in secret cat i in relaxare. Altfel este u or s risipe ti binele cuiva i s "flec re ti despre binele cuiva". sau a uneia atat de valoroase. concentrat poate fi "mam cereasc " in a asigura stabilitatea financiar a unei singure cauze. Dimpotriv . De asemenea. "Nu exist grab in spirit". A a cum anticii tiau. 146 . Risipirea ze-ciuielilor tinde sa aduc risip . Risipirea darurilor pentru multe cauze ajut pu in pe fiecare din ele. dac dore ti s culegi rezultate mari in propria ta via . in timp ce zeciuiala ta generoas . este in elept s dai sistematic i liber a zecea parte.posesie permanent . In a da zeciuiala. actul zeciuielii este un proces de cre tere datorit c ruia se evolueaz spre a da mai mult ( i a primi mai mult). Zcciuiala nu este "o schem rapid de imbog ire" prin care s i i po i for a binele.

cel ce d . Mai tarziu cand am hot rat c d deam 'prea mult' tn-ain oprit din a da zeciuiala. Cum evoluezi. i vei fi ghidat in ceea ce dai astfel incat to i cei lega i de darul t u -tu. care a spus: "Am ajuns milionar dup ce am ascultat prima oar conferin a ta despre zeciuial acum cincisprezece ani. Probabil c vei merge de la o zecime la un dar mai mare -deschizandu. In incheiere.ve i fi prosperi. binecuvanta i i in l a i. i curand am dat faliment! Ani inv at o lec ie costisitoare. i zeciuielile tale se pot transforma. astfel c dau acum iar i zeciuiala in drumul meu spre bun stare. s n tate i bog ie Roaga-te cu privire la ce dai.i astfel drumul pentru a primi chiar mai mult pace. ca i destinatarul . In orice situa ia. Folosirea zilnic a acestor afirma ii m-a ajutat s ies dintr-o lung i grea s r cie -chiar a a cum promisiunile lui Maleahi au servit intoarcerii din exilul babilonian spre prosperitate. vreau s v imp rt esc cateva afirma iirug ciune de zeciuiai care miau fost indicate acum cateva decenii de un mare profesor de prosperitate. cre ti i te schimbi. Dac i voi v 147 ." Cea mai bun investi ie o po i face in pace. s n tate i bog ie in via a ta.Acesta este totdeauna cej mai mare pericol! i este un mod de gandire care aduce limitare tuturor celor implica i. vei considera zeciuiala ca fiind cea mai bun investi ie pe care o po i face intr-o via a de succes. i de asemenea cea mai mul umitoare pentru suflet. Cere Tat lui iubitor s i i arate unde s imp r i zeciuiala ta. caz. cum a experimentat un om de afaceri in Sud Vest.

Astfel de biserici ar include bisericile metafizice ale Unity. DUMNEZEU ESTE SURSA CARE IMI D . A A C IL A EZ ACUM PE DUMNEZEU INAINTEA BANILOR. Stetson Drive. California. DAU ZECIUIALA IN CALEA MEA SPRE PROSPERITATE VOLUNTAR. Science of Mind i alte biserici înrudite. 7314 E. Multe mul umiri pentru ajutorul vostru în trecut i pentru to i cei ce continua i s împ r i i. multe membre ale The International New Thought Alliance (pentru o list a acestor biserici scrie i The International New Thought Alliance. CU CREDIN O ZECIME DIN TOT VENITUL MEU ACUM OPEREAZ LEGEA ETERNEI CRE TERI A PROSPERIT II PENTRU MINE DA. financiar trei noi biserici cea mai recent fiind biserica nonconfesional Unity Worldwitle. cititorii cartilor mele mau ajutat s stabilizez.sim i i exila i de la binele vostru. cu sediul în Palm Desert. Divine Science.în special cele ce sus in adev rurile cuprinse în aceast carte. Religious Science. 148 . fie ca folosind aceste rug ciuni s prospera i continuu a a cum li s-a intamplat i altora: NU DEPIND DE PERSOANE SAU SITUA II PENTRU PROSPERITATEA MEA. ACUM DAU ZECIUIALA ÎN DRUMUL MEU SPRE PACE S N TATE l BOG IE!" O nota special a autoarei Prin generoasa rev rsare a zcciuielilor lor de-.i lungul tim pului. V invit i s împ r i i zeciuiala spre biserici pe care le alege i voi . Scottsdale.

-__ 149 .Arizona 85251). Suportul vostru spre aceste biserici poate sus ine r spândirea Adev rului pe care umanitatea îl caut acum în aceast Nou Er a ilumin rii metafizice.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful