Nemojte sumnjati da mala grupa promišljenih, posvećenih pojedinaca može promeniti svet. U suštini, oni su ga jedini i menjali.

Margaret Mead
“Motivacija gotovo uvek pobe uje talenat.”,
Norman R. Augustine Predsednik i CEO Martin Marietta Corporation

Fakultet organizacionih nauka

SADRŽAJ 1 2 3 4 5 6
Definisanje i značaj motivacije Prvobitne teorije o motivaciji Savremene teorije o motivaciji Me ukulturni izazovi motivacije Motivisanje jedinstvene grupe radnika Projektovanje odgovarajućih programa nagrada
Fakultet organizacionih nauka

Šta je motivacija?
Potiče od latinske reči movere Nivo napora Postizanje organizacionih ciljeva Potreba

Fakultet organizacionih nauka

Prvobitne teorije o motivaciji Maslowljeva teorija o hijerarhiji potreba McGregorova teorija X i teorija Y Herzbergova teorija o “higijenskoj” motivaciji Fakultet organizacionih nauka .

Maslovljeva teorija o hijerarhiji potreba Dobila široko priznanje 60ih i 70ih godina prošlog veka U ličnosti svake osobe postoji hijerarhija od pet potreba Fakultet organizacionih nauka .

Maslovljeva teorija o hijerarhiji potreba INTEZITET POTREBA Fiziološke potrebe Potrebe za sigurnošću Potrebe za druženjem i ljubavlju – društvene Potrebe za poštovanjem -cenjenjem Potrebe za samoaktuelizacijom Fakultet organizacionih nauka .

poznat po tome što je koristio utešne zagrljaje i grubost u motivisanju zaposlenih Fakultet organizacionih nauka .McGregorova teorija X i Teorija Y Potrebe nižeg reda – teorija X Potrebe višeg reda – teorija Y Jen-Hsun Huang osnivač kompanije Nvidia.

Prosečno ljudsko biće voli da mu se zapoveda. upućivana. ima relativno malo ambicija i hoće sigurnost iznad svega Fakultet organizacionih nauka . većina ljudi mora biti prisiljavana.TEORIJA X Prosečno ljudsko biće ne voli da radi i izbegava rad kad god to može Zbog tih ljudskih osobina. zastrašivana. da ne vole da rade. kontrolisana. ne želi odgovornost. da bi ih doveli u situaciju da ulože odgovarajući trud za postizanje ciljeva organizacije.

i nije tako retko rasprostranjeno u populaciji U uslovima modernog industrijskog života intelektualni potencijali prosečnog ljudskog bića samo su delimično iskorišćeni Fakultet organizacionih nauka .TEORIJA Y Trošenje fizičkih i mentalnih snaga u radu je rako prirodno kao i u igri ili u odmoru Spoljna kontrola ili pretnja kaznom nisu jedini načini da se učini napor u dostizanju ciljeva organizacije Obaveza prema ciljevima organizacije funkcija je nagrada vezanih sa njihovim dostizanjem Prosečno ljudsko biće uči ne samo da prihvati nego i da traži odgovornost Sposobnost za primenu relativno visokog stepena mašte. genijalnosti i kreativnosti u rešavanju problema organizacije veoma je široko.

suštinski faktori su povezani sa zadovoljstvom na poslu i motivacijom Spoljašnji. sporedni faktori su povezani sa nezadovoljstvom na poslu Uživala je popularnost od sredine 60ih do početka 80ih godina Fakultet organizacionih nauka .Herzbergova teorija o “higijenskoj” motivaciji Unutrašnji.

MOTIVACIJA – Herzberg Spoljašnji faktori rast zarade tehnički kompetentan nadzor kvalitet me uljudskih odnosa pri nadzoru politika preduzeća radni uslovi sigurnost na poslu Fakultet organizacionih nauka .

MOTIVACIJA – Herzberg Unutrašnji faktori uspešno kompletiranje važnog zadatka priznanja i pohvale lični rad odgovornost napredovanje Fakultet organizacionih nauka .

Herzbergova teorija o “higijenskoj” motivaciji Tradicionalni pogled Zadovoljstvo Nezadovoljstvo Herzbergov pogled Motivatori Zadovoljstvo Nezadovoljstvo Faktori “higijenske” motivacije Nema nezadovoljstva Nezadovoljstvo Fakultet organizacionih nauka .

Teorija pravedne nagrade J. ali… Odnos ulaganja i drugih relevantnih faktora Pore enje rezultata sa drugima Referentna kategorija (drugi pojedinci. Stacey Adams 12000 evra godišnje u Srbiji je dobra plata. sistem) Distributivna pravednost (sagledavanja iznosa i raspodele me u pojedincima) Proceduralna pravednost (sagledavanje procesa koji se koristi za raspodelu nagrada) Fakultet organizacionih nauka . sopstvena ličnost.

MOTIVACIJA – Teorija pravedne nagrade Fakultet organizacionih nauka .

Savremene teorije o motivaciji Teorija o tri potrebe Teorije o postavljanju ciljeva Teorija podrške i dizajniranje poslova koji motivišu Teorija o pravičnosti Teorija očekivanja Fakultet organizacionih nauka .

Teorija o tri potrebe David McCelland Potreba da se postigne uspeh nAch Potreba da se poseduje moć nPow Potreba za udruživanjem nAff Potreba za uspehom se ne izjednačava sa uspešnim menadžerima Fakultet organizacionih nauka .

Teorija o postavljanju cilja “Uradite najbolje što znate” naspram “morate da postignete rezultat od 94 procenta…” Specifičnost cilja kao unutrašnji stimulans Teški ciljevi će voditi rezultatima rada samo ako su prihvaćeni Fakultet organizacionih nauka .

Teorija o postavljanju cilja Učešće zaposlenih u postavljanju ciljeva Menadžeri postavljaju ciljeve Povratna informacija Privrženost cilju Adekvatna efikasnost – samopouzdanje Kultura Fakultet organizacionih nauka .

a ne na kažnjavanju Fakultet organizacionih nauka . očekivanja i potrebe Pearson Education Akcenat je na pozitivnom pojačanju.Teorija podrške Ponašanje je prouzrokovano spolja Suprotna teoriji postavljanja ciljeva Podrška kontroliše ponašanje Ignorisanje faktora kao što su ciljevi.

Radna mesta koja motivišu Šta očekujete od svog radnog mesta? Razlog Naklonost kolega Prijatno radno okruženje Lako komuniciranje Izazovan posao Fleksibilno radno vreme Procenat ispitanika 71% 68% 68% 65% 54% Izvor: K. Conflict. Jehn. Administrative Science Quarterly. 741-763 Fakultet organizacionih nauka . decembar 1999. and Performance in Workgroups”. A. B. Neale: “Why Diferencies Make a Difference: A Field Study of Diversity. A. i M. Northcraft. G. str.

poboljšanje usluge prema klijentu – manje grešaka Mali značaj aktivnostima Ekspanzija poslova na radnom mestu Primer: Zubni tehničar Fakultet organizacionih nauka .Radna mesta koja motivišu Proširenje obima posla Veća satisfakcija.

Model karakteristika radnog mesta Raznovrsnost veštine Identitet zadatka Značaj zadatka Autonomija Povratna informacija Fakultet organizacionih nauka .

Model karakteristika radnog mesta Kombinovanje zadataka Stvaranje prirodnih radnih jedinica Uspostavljanje odnosa sa klijentom Vertikalno proširivanje radnih mesta Otvoreni kanali povratnih informacija Fakultet organizacionih nauka .

Teorija pravedne nagrade .implikacije Omalovažavanje ili svojih ili tu ih ulaganja Ponašaju se na način na koji bi naveli druge da promene svoja ulaganja ili rezultate Ponašaju se na način na koji bi promenili svoja ulaganja ili rezultate Izbor druge osobe za pore enje Napuštanje radnog mesta Fakultet organizacionih nauka .

učinak (povezanost očekivanja) Učinak – nagrada (povezanost izvršavanja) Privlačnost nagrade (“moć”) Samo lična percepcija odre uje njegovu/njenu motivaciju Fakultet organizacionih nauka .Teorija očekivanja Victor Vroom Napor .

Savremena pitanja motivacije Me ukulturni izazovi Motivisanje jedinstvene grupe radnika Projektovanje odgovarajućih programa nagrada Fakultet organizacionih nauka .

Me ukulturni izazovi Japan. Holandija. Finska – visok kvalitet života (društvene potrebe) Zemlje centralne i istočne Evrope .rezultati rada veći od ulaganja Me ukulturna konzistencija – interesantnost posla Fakultet organizacionih nauka . Norveška. Grčka i Meksiko – izbegavanje neizvesnosti (potrebe sigurnosti) Danska. Švedska.

Motivisanje jedinstvene grupe radnika Sabijena radna nedelja Fleksibilno radno vreme Podela posla Telekomunikacija Fakultet organizacionih nauka .

Motivisanje profesionalaca Radna nedelja – 5 dana i radno vreme 8-17h ???? Novac i unapre enje Izazov posla (problemi i rešenja) Fokus isključivo na svoj rad Fakultet organizacionih nauka .

Motivisanje radnika na odre eno vreme Ne prikazuju privrženost Dobijaju male beneficije Šta ih motiviše? Stalni radni odnos Prilika za usavršavanje i razvijanje veština Privremeni radnici i stalno zaposleni (zajednički rad i rezultati) Fakultet organizacionih nauka .

Motivisanje nekvalifikovanih radnika i zaposlenih sa minimalnim platama Ograničeno obrazovanje i veštine Novac nije najvažniji način da motivišete ovu grupu radnika Programi odavanja priznanja zaposlenima “Tapšanja po ramenu” moraju da budu iskrena i sa razlogom Fakultet organizacionih nauka .

Projektovanje odgovarajućih programa nagrada Menadžment otvorene knjige (uvid u finansijske obračune) Programi priznanja Plaćanje prema učinku Fakultet organizacionih nauka .

Fakultet organizacionih nauka .

Norman R.Dragan Bjelica “Motivacija gotovo uvek pobe uje talenat.”. Augustine Predsednik i CEO Martin Marietta Corporation Fakultet organizacionih nauka .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful