MOZ@C

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN

PERCUBAAN

o

PENILAIAN GEOGRAFI Kertas 1 Ogos 1 'l4jam

MENENGAH

RENDAH

2008

23/1

Satu jam lima belas minit

JANGAN BUKA KERT AS SOALAN 1Nl SEHINGGA

DIBERIT AHU

Arahan
1. 5. 3. 2. 4. Kertas soalan ini mengandungi 60 saalan. Jawab semua soalan. Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan. Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan. Sekirannya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru 6. 7. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi ( 27 ) halaman bercetak
f

23/1 @ 2008 Hak Cipta JPNJ

Lihat Sebelah SULlY

MOZ@C

SULIT

2

MOZ@C

Soalan 1 hingga soahm 6 berd8sarkan ))eta di bawah
r---I

66

65

64

63

61

-,----45

..~~-\

46

so

)1

52.

______

~_,~

__ •••..•. _.:o._ ••••••••

__'

_

~~

11
,

-----:
:·,UJ1L:.;·11

'- .... :

i

b-::_.::--:=o:;;.t

.----__.n

1\'

-..

! !
----

11

;·~a·,vit

! -,/ !

i--;'~-'" . ';'.
_

!
StC!i'('H

I

I
Td::!(!HOn1etri
j

I I I
!

'-

.••.•...•.•...•

•• _••• ~_~.

~.,

.•••••.• ~ ,.••.•.• ,.•

~-'+"""_.•..• ,.,...,.,,~. _ .•.

_1
;3UU'T

i

MOZ@C

MOZ@C
SULIT 3

1

Bearing sudutan stesen trigonometri (RG 478659) dari Masjid (RG 463626) A 27° B C 135 ° 197
0

Berapakah jarak sebenar Sungai DIar dari RG471652 hingga RG 500622? A B C D 4.4 km 8.8 km 12.4 km 16.8 km 64

62

45 3

47

Apakah ciri budaya yang terdapat daIam petak grid di atas I bukit IlIII Il dan sawit III dan I dan IV hutan masjidIV keIapa

lIT IV A Il B C D

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta .JPN.J

MOZ@C

SULIT

SULIT

4

MOZ@C

4

Sela kontur peta ialah A B C D 50 meter 100 meter 150 meter 200 meter

5

Kegiatan ekonomi utama penduduk dalam peta ialah A B C D pertanian perikanan perlombongan perkhidmatan

6 1I D III A C B IV I

ill dan IV I dan IV 1I dan III Fungsi1IPekan hasil pertanian pentadbiran pengumpulan Setia ialah sebagai pusat perindustrian pelancongan

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT

5

x
7

12.00 tengah hari

Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di X A B C D 6.00 pagi 6.00 petang 3.00 pagi 3.00 petang

8

Jika ska1a peta ia1ah 1 : 50 000. Berapakah jarak jalan raya yang berukuran 5 cm? A B C D 2.0 km 2.5 km 3.0 km 5.0 km

o
u

f
9 Gunung yang tertinggi di Banjaran X ialah A B C D Gunung Jerai Gunung T ahan Gunung Korbu Gunung Bintang [ Lihat Sebelah 23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

J

SULIT

6

MOZ@C

10

Bentuk muka bumi yang biasa terdapat di peringkat hu1u sungai ia1ah I II dan II IV I dan IV tasik III III dan delta Jeram 1adam air terjun

III II A B IV D C

PET A : ASIA TENGGARA 11 Apakah kepentingan kawasan yang bertanda X? A B C D Cerun bukit gunung berapi untuk pertanian Kawasan peranginan tanah tinggi Aktiviti pasar apung di sungai Perikanan di kawasan tasik

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT
7

• •

Najis haiwan Sisa tanaman

Baja organik

12 Apakah faedahnya penggunaan bahan dalam rajah di atas tidakdan IIImudah alam dalam Il,III dan IV tanih I, Il dan IV kandungan asid III dan menambah IV I menyuburkan murahmencemarkan didapatisekitar tanah IV

I

13

Antara berikut, manakah kesan akibat putaran bumi di atas paksinya? I

IIIdan IV tepat musim jadi I dan Il IVempat di garisan lazim Il dandan biasan Siang III Berlakunyamalam angin Matahari Kejadian

D B Il III A IV C

[ Lihat Sebelah 23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT

8

<It

Siang dan ma1am sama panjang Berlaku pada 23 September

III

14

Pemyataan di atas merujuk kepada kedudukkan bumi bertanda A B I II

c
D

III
IV

23/1 © 2008 Hak Cipta .JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT
9

f

15

Antara berikut, manakah yang menerangkan ciri-ciri angin di atas? I I dan II IV bulan N av hingga Asia ITdan IVdari pedalaman Benua III dan BeliiupIII sebagai lebat pada waktu malam Membawa hujan angin skual Mac Berasal Dikenali

C IV B IT A D III

•• Panas dan kering sepanjang tahun •• Julat suhu tahunan 23°C 16 Pemyataan di atas merujuk kepada kawasan A B C D Kuala Lumpur, Malaysia Jacababad, Pakistan Verkhayansk, Rusia Upemavik, Greenland

[ Lihat Sebelah 23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

10

MOZ@C

000
Kejadian Hujan Relief/Bukit 17 Berdasarkan rajah di atas, kawasan manakah yang menerima hujan paling sedikit? A B C D I Il III IV

• •

Karibu diburu untuk dagingnya Perikanan merupakan kegiatan utama

18

Pemyataan di atas dikaitkan dengan aktiviti penduduk di kawasan iklim A B C D Tundra Khatulistiwa Gurun Panas Sejuk Sederhana Kebenuaan

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C
SULIT 11

• •

Penggunaan baja nitrogen Kapal terbang supersonik

19

Ak:tiviti-aktiviti di atas rnenyebabkan kejadian A. Jerebu Pulau haba Hujan asid Penipisan lapisan 020n

l
o
20

I I

B C D

Mengapakah negara Malaysia rnernpunyai rnin suhu tahunan yang tinggi ? A B C D Bentuk rnuka burni yang bergunung ganang Dipengaruhi oleh tiupan angin rnonsun Dipengaruhi oleh faktor kelautan Kedudukannya berharnpiran garisan khatu1istiwa

21

Antara berikut, rnanakah ciri-ciri Hutan Hujan Tropika di Malaysia? I Meluruhkan daun. I dan IV keras. Il dan hijau III dan Lantai III BerkayuIV Malar Ilhutan padat.

A II IV D B C III

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPN.J

MOZ@C

SULIT

SULIT

12

MOZ@C

PETA : MALAYSIA • • 22 Akar ceracak dan akar jangkang Tumbuh di atas permukaan air dan lumpur

Huraian di at as benar mengenai tumbuhan semulajadi di kawasan bertanda A B C D I II III IV

23

Antara berikut, kawasan manakah ditumbuhi dengan spesies pokok tapak kuda? A B C .D Kaki bukit Puncak gunung Pinggir pantai berpasir Muara sungai yang berlumpur

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

SULIT

MOZ@C

MOZ@C SULIT 13

I dan 24 bersaliran buruk Tawar tumbuh di kawasan kaki III IIIdan IlPaya Air IV Il dan bukit baikD Hutan IV pedalaman I

B A II V C l

25

Antara yang berikut, pasangan yang manakah benar tentang kegunaan sumber hutan di Malaysia? Perabot Sumber hutan kulim Ubatan Kayu bakau Kegunaan Nipah Tikar Getah Damar Vamis pokok
I

.

X

Ekopelancongan Pencegahan hakisan Tumbuhan semulajadi

Kawasan Tadahan

Kepentingan

26

Tumbuhan semulajadi X yang dihuraikan di atas ialah A Bhutan C D hutan pantai hujan tropika hutan paya air tawar hutan paya air masin
r

Lihat Sebelah SULIT

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
14

27

Apakah kegiatan utama manusia yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna? I

IIIdan IV I dan Il IV pindah Perindustrian Il dan III Pembalakan Pelancongan Pertanian

B n In IV D A C

~

.' -'.

""-'

'-~"

.-.,......-<,.,.~~ ;~". •.

.•

28 A IV D B C III

Kesan penebangan tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas ialah I dan IVlaut terhakis laut II dan III III dan menurunkan pasang pinggir IV mengganggu aras air surut habitatIl hidupan terjejas I

~

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT
15

0:

\

1

/ ,,--'

~ /" ~
..

...•.

:'
"
I

(71: ,

,

..

'","
• "~'•
,-

.. '

c'){:>-'-"

", :.i

"

fI

.~ .

...

··i··" J.

~\
r

PET A MALAYSIA

29

Apakah peranan utama kawasan yang berlorek dalam peta di atas? A B C D Pembalakan Tadahan air Ladang hutan Perlindungan hidupan liar

Tumbuhan Hid.upan liar 30

: Lavender, Rosemary : Gazelle, serigala

Pemyataan di atas dikaitkan dengan kawasan yang bertanda

A B

I Il

C
D

III
IV
[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

MOZ@C
16

31

Antara berikut kornbinasi rnanakah benar? Badak surnbu Kuala Gula, Perak, Perlindungan Orang Utan Tarnan Sirnpan Kuala Sarawak Hidupan liar Endau-Rornpin Hutan Negara Niah, Gandah, Pahang Burung Seladang Kawasan

32

Bandar-bandar yang wujud kesan daripada pernbangunan wilayah ialah I I dan Il IV Shah Jerantut III dan Baru Bangi Muadzarn Il dan IVPenawar BandarIII
~

III Il A B IV D C

Lebih 200 orang sekilometer persegi

33

Pernyataan di atas rnerujuk kepada kawasan A B C D Muar, Johor Kuching, Sarawak Felda Sahabat, Sabah Lembah Belurn, Perak

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

17

MOZ@C

34

Apakah faktor-faktor yang rnernpengaruhi perubahan penduduk?

D I clan Indan Il IVekonorni Kadar IV Il dan III Kegiatan Taraf pendidikan MigrasikeIahiranI


o

Suntikan irnunisasi Perkernbangan teknologi perubatan

35

Pernyataan yang rnanakah dapat dikaitkan dengan rnakIurnat di atas? A B C Taraf hidup rnenurun Kadar kernatian rnenurun Kadar keIahiran rneningkat Migrasi penduduk rneningkat

D

• KEJORA • KESEDAR •• KETENGAH 36 Rancangan Pernbangunan Tanah di atas rnewujudkan A B C D rnigrasi bandar ke bandar rnigrasi Iuar bandar ke bandar rnigrasi bandar ke Iuar bandar rnigarsi luar bandar ke Iuar bandar

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta ,JPN.J

MOZ@C

SULIT

SULIT

18

MOZ@C

37

Apakah ciri-ciri negara yang mempunyai penduduk berlebihan ? I

IIIdan pengangguran tinggi Kadar IV II dan III I dan kemiskinan Kadar II IV tinggi rendah Taraf teknologi rendah Tarafhidup

D III B IV A C II

38

Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi petempatan awal manusia di dunia ialah I Il sumber air

j alan pengangkutan
sumber bahan makanan kepentingan keselamatan

III
IV

A B
C

I, II dan III I, II dan I, III dan
IV IV IV

D

Il, III dan

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

MOZ@C
19

39

Pola petempatan dalam rajah di atas ialah A B berjajar berpusat berselerak berkelompok

c
. D

40

Proses urbanisasi menyebabkan perubahan A B C D pengeluaran hasil pertanian penggunaan sumber jumlah penduduk dasar kerajaan

41

Antara berikut kawasan manakah mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi I I, Il dan pedalaman ll, II sungaiIV III danyang IV kawasanlaut rata tepiIIIdan III pinggir IV

Il III IV B C D A

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

20

MOZ@C

42

Kawasan manakah yang berfungsi sebagai"' pusat industri membuat tembikar? A B C D Seberang Takir, Terengganu Kuala Langat, Selangor Air Hitam, Johor Bau, Sarawak

~

Setinggan

.•• Pembuangan sisa pepejal 43 Apakah langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembandaran I dan IV II danIII Mernbina kos di atas? Penguatkuasaan sistem rendah IIIdan Il IV rumah undang-undang Penghijauan bandar insinerator Menggunakan -~ B D IV A II lIT C
~

I

44

Landasan kereta api yang pertama yang dibina di Tanah Melayu dari A B Port Swettenham ke Seremban Johor Bahru ke Padang Besar

C D

II dan III III dan IV

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT 21

45

Mengapakahjaringanjalan pantai? A B

raya di Sabah dan Sarawak bertumpu di kawasan pinggir

Mengelakkan kejadian tanah runtuh Bergunung-ganang di kawasan peda1aman

e
D

Kawasan pedalaman dijadikan tanah pertanian Kegiatan pertanian pindah di kawasan pedalaman

46

Antara yang berikut, manakah sumbangan utama Ja1an Air Tasik-tasik Besar St. Lawrence? . A B Penghantaran barang lebih cepat Dapat mengawa1 pencemaran 1aut Menyediakan banyak pe1uang pekerjaan Mengangkut hasil pertanian dan perindustrian

e
D

~ ~ •

Menm'a eN, Toronto Menara Ostankino, Moscow Menara Kua1a Lumpur

I III II B A D IV

47

te1ekomunikasi di atas berfungsi sebagai I dan IV IIdancuaca III III Menara-menara kajidanan an pe1ancongan pertahII IV
--

e

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULJT 22

MOZ@C

• •

TiungSA T MEASA T

48

Apakah kepentingan sistem telekomunikasi dalam rajah di atas?
I ITdan ITIV tentera Telekomunikasi cuaca lIT danITI I dan IV Perisikan Kaji Penyiaran Maklumat

B A C D Il III IV

49

Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia?
I I dan ITI suna hidro II IV IT dan ombakIV III dan geotenna

Il A III B D IV C

23/1 © 2008 Hak Cipta JPl'\J

MOZ@C

SULIT

SULIT

23

MOZ@C

I
50 A B C D bauksit bijih timah arang batu kaolin

• ·

Tapah Sri Aman

J

Kawasan di atas penting untuk aktiviti perlombongan

51

Ombak dijadikan sumber tenaga di negara? A B C D Perancis China India Jepun

IU IV U

.

Merit Hitam Mineral Kao Emas timah Petroleum Ayer PilaLangatBijihlin Lembah Lokasi Slimponpon

52

Antara berikut, kombinasi manakah yang benar ? A B C D I dan U I dan IV U dan IU UI dan IV

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPN.T

MOZ@C

SULIT

•..

SULIT

24

MOZ@C

53

Apakah kesan pembinaan empangan kuasa hidroelektrik? A B C D Hakisan tanah Pencemaran sungai Pemendapan sungai bertambah Kemusnahan flora dan fauna

54

Jepun dan Singapura melakukan rawatan sumber air untuk A B C D mengurangkan masalah pencemaran air mengatasi masalah kekurangan air bersih mengurangkan tahap kemasinan air meningkatkan kualiti air

PETA : MALAYSIA 55 Logam yang digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik banyak dilombong di kawasan bertanda A I

B
C D

Il

III
IV

23/1 © 2008 Hak Cipta .JPN.J

MOZ@C

SULIT

MOZ@C SULIT 25

56

Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar tentang pelancongan ?

Lokasil Perayaan Hari Kebangsaan Jenis Pelancongan Pesta Layang-Layang, Johor Budaya Warisan Pulau Langkawi Acara Cameron Highland Agro pelancongan dan Rekreasi Pelancongan Sukan Ekopelancongan

A B
C

I dan Il I dan IV Il dan III III dan IV

D

57 , ~ aluvium laterit paSlr gambut

Jenis tanih yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit ialah A

MOZ@C
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ

[ Lihat Sebelah SULIT

MOZ@C
SULIT
26

58

Kesan terhadap alam sekitar akibat perubahan yang ditunjukkan dalam rajah di atas ialah I H IH IV perubahan suhu pencemaran air migrasi masuk kepesatan pembangunan

A B C

I dan H I dan IV II dan HI IH dan IV

D

(.e.

59

Antara belikut, manakah pasangan yang benar

I

Francis Taiwan i Mengharaman pengedaran beg Ordinan Bungkusan Singapura Tapak pelupusan @ Insinerator plastik Green Dot Kitar Semula Program I I NJerman I egara

23/1 © 2008 Hak Cipta .JPNJ

MOZ@C

SULIT

SULIT

27

MOZ@C

60

Bagaimanakah keljasama ekonomi antarabangsa dapat menguntungkan negara kita? A B C D Mengatasi kekurangan tenaga kerja Meningkatkan kos modal Mengurangkan impOli Meningkatkan kemudahan awam

SOALANTAMAT

23/1 ©

2fHW H:1k Cipt:1 JPNJ

MOZ@C

SULIT

MOZ@C
SULIT 23/1

Skema Jawapan Julam! PMR Geografi 2008
~1

B7 35 A2 60 58 55 34 51 48 D3 26 40 39 37 56 35 32 50 A4 21 C8 A D B C A 29 47 44 43 57 54 53 33 52 31 30 49 46 45 42 41 59 36 B

A

14 16 15

D C B

23/1

2008 Hak Cipta IPNJ

SULIT

MOZ@C

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful