You are on page 1of 28

MOZ@C

SULIT

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

PEPERIKSAAN PERCUBAAN
PENILAIAN MENENGAH RENDAH 2008 23/1
GEOGRAFI
Kertas 1
Ogos
1 'l4jam Satu jam lima belas minit

o
JANGAN BUKA KERT AS SOALAN 1Nl SEHINGGA DIBERIT AHU

Arahan

1. Kertas soalan ini mengandungi 60 saalan.


5.
3.
4.
2. Jawab semua soalan.

Jawab dengan menghitamkan ruangan yang betul pada kertas jawapan.

Hitamkan satu ruangan sahaja bagi setiap soalan.

Sekirannya anda hendak menukarkan jawapan, padamkan tanda yang dibuat.


Kemudian hitamkan jawapan yang baru

6. Anda dibenarkan menggunakan alat geometri.

7. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator yang tidak boleh diprogram.

Kertas soalan ini mengandungi ( 27 ) halaman bercetak

f Lihat Sebelah
23/1 @ 2008 Hak Cipta JPNJ SULlY

MOZ@C
SULIT 2 MOZ@C

Soalan 1 hingga soahm 6 berd8sarkan ))eta di bawah


r----
I

66

65

64

63

61

-,----- ..~~-\

45 46 so )1 52.

______ ~_,~ __ •••..•. _.:o._ •••••••• • __' _

~~

11
, -----: '- ....: -- !
:·,UJ1L:.;·11 i 1\' ! 11
b-::_.::--:=o:;;.t .----- .. ---- ;·~a·,vit

i--;'~-'" . I
!
! -,/ ';'.
!
• __.n _ I
StC!i'('H
j
Td::!(!HOn1etri I
I
I
!
i
'- .••.•...•.•...• •• _•••~_~. ~., .•••~••.•,.••.•.•
,.• ~-'+"""_.•..•_.•.,.,...,.,,~. _1

;3UU'T
MOZ@C
MOZ@C
SULIT 3

1 Bearing sudutan stesen trigonometri (RG 478659) dari Masjid (RG 463626)
A 27°

B 135 °

C 197 0

Berapakah jarak sebenar Sungai DIar dari RG471652 hingga RG 500622?

A 4.4 km

B 8.8 km

C 12.4 km

D 16.8 km

64

62

45 47

3 Apakah ciri budaya yang terdapat daIam petak grid di atas

I bukit
Il dan
dan
danIV
hutan
IkeIapa
III
masjid IlIII
IV
sawit

IV
A
lIT
Il
D
B
C

[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta .JPN.J


MOZ@C SULIT
MOZ@C
SULIT 4

4 Sela kontur peta ialah

A 50 meter

B 100 meter

C 150 meter

D 200 meter

5 Kegiatan ekonomi utama penduduk dalam peta ialah

A pertanian

B perikanan

C perlombongan

D perkhidmatan

6 illdan
I1I dan
Fungsi III
dan1I
IVIV
pentadbiran
pengumpulanPekan
perindustrian
pelancongan Setia pertanian
hasil ialah sebagai pusat

III
D
C
1I
A
B
IV I

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 5

x 12.00 tengah hari

7 Berdasarkan rajah di atas, kirakan waktu tempatan di X

A 6.00 pagi

B 6.00 petang

C 3.00 pagi

D 3.00 petang

8 Jika ska1a peta ia1ah 1 : 50 000. Berapakah jarak jalan raya yang berukuran 5 cm?

A 2.0 km

B 2.5 km

C 3.0 km

D 5.0 km

o
u

9 Gunung yang tertinggi di Banjaran X ialah

A Gunung Jerai

B Gunung T ahan

C Gunung Korbu

D Gunung Bintang

[ Lihat Sebelah

SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C
J
SULIT 6 MOZ@C

10 Bentuk muka bumi yang biasa terdapat di peringkat hu1u sungai ia1ah
I II
Itasik
delta
III
dan
dan
Jeram
air dan1adam
II
IV
III
terjunIV

III
II
A
B
IV
D
C

PET A : ASIA TENGGARA

11 Apakah kepentingan kawasan yang bertanda X?

A Cerun bukit gunung berapi untuk pertanian

B Kawasan peranginan tanah tinggi

C Aktiviti pasar apung di sungai

D Perikanan di kawasan tasik

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ SULIT


MOZ@C
MOZ@C
SULIT 7

• Najis haiwan
Baja organik
• Sisa tanaman

12 Apakah faedahnya penggunaan bahan dalam rajah di atas


I,
Il,IlIIIdan
III
tidak
menambah
murah dan
menyuburkan III
mencemarkan
dan IV
danIV
IVkandungan
tanih
mudah alam
asidsekitar
I didapati dalam tanah
IV
I

13 Antara berikut, manakah kesan akibat putaran bumi di atas paksinya?

I IIII
Il dan
dan
Siang III
danIl
IV
Berlakunya
Matahari
Kejadian IVempat
dan malam
tepat
biasan
di garisan
angin lazim
musim jadi

III
D
B
C
Il
A
IV

[ Lihat Sebelah
MOZ@C
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ SULIT
MOZ@C
SULIT 8

<It Siang dan ma1am sama panjang

III Berlaku pada 23 September

14 Pemyataan di atas merujuk kepada kedudukkan bumi bertanda


A I

B II

c III
D IV

MOZ@C
23/1 © 2008 Hak Cipta .JPNJ SULIT
MOZ@C
SULIT 9

15 Antara berikut, manakah yang menerangkan ciri-ciri angin di atas?

I IITdan
IIIdan
danII
Beliiup
Membawa
Berasal
DikenaliIV
III
IV
dari
sebagai
hujan
bulan
pedalaman
lebat
angin
N avpada
skual
hingga
Benuawaktu
Mac
Asiamalam
C
IV
B
IT
A
D
III

•• Panas dan kering sepanjang tahun


•• Julat suhu tahunan 23°C

16 Pemyataan di atas merujuk kepada kawasan

A Kuala Lumpur, Malaysia

B Jacababad, Pakistan

C Verkhayansk, Rusia

D Upemavik, Greenland

[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 10

000
Kejadian Hujan Relief/Bukit

17 Berdasarkan rajah di atas, kawasan manakah yang menerima hujan paling sedikit?

A I

B Il

C III

D IV

• Karibu diburu untuk dagingnya


• Perikanan merupakan kegiatan
utama

18 Pemyataan di atas dikaitkan dengan aktiviti penduduk di kawasan iklim

A Tundra

B Khatulistiwa

C Gurun Panas

D Sejuk Sederhana Kebenuaan

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ SULIT


MOZ@C
MOZ@C
SULIT 11

• Penggunaan baja nitrogen


• Kapal terbang supersonik

19 Ak:tiviti-aktiviti di atas rnenyebabkan kejadian


A. Jerebu
I

l
I B Pulau haba

C Hujan asid

D Penipisan lapisan 020n

o 20 Mengapakah negara Malaysia rnernpunyai rnin suhu tahunan yang tinggi ?

A Bentuk rnuka burni yang bergunung ganang

B Dipengaruhi oleh tiupan angin rnonsun

C Dipengaruhi oleh faktor kelautan

D Kedudukannya berharnpiran garisan khatu1istiwa

21 Antara berikut, rnanakah ciri-ciri Hutan Hujan Tropika di Malaysia?

I Meluruhkan
ILantai
Il
IIIdan
Malardan
danIl
Berkayu IV
III daun.
IVkeras.
hutan
hijau padat.

A
C
II
IV
D
B
III

[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta JPN.J MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 12

PETA : MALAYSIA

• Akar ceracak dan akar jangkang

• Tumbuh di atas permukaan air dan lumpur

22 Huraian di at as benar mengenai tumbuhan semulajadi di kawasan bertanda


A I

B II

C III

D IV

23 Antara berikut, kawasan manakah ditumbuhi dengan spesies pokok tapak kuda?

A Kaki bukit

B Puncak gunung

C Pinggir pantai berpasir

.D Muara sungai yang berlumpur

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ SULIT


MOZ@C
MOZ@C

SULIT 13

I dan
kaki
III
Il
Hutan bukit
dan
dan Il
IV
bersaliran
pedalaman IV buruk
III
24
Paya baik
AirD Tawar tumbuh di kawasan
B
AlII
C V I

25 Antara yang berikut, pasangan yang manakah benar tentang kegunaan sumber hutan
di Malaysia?
Perabot
SumberKayu
Getah
I
.
Damar
hutan
Nipah Vamis
Tikar
bakau
pokok Ubatan
Kegunaan
kulim

Kawasan Tadahan
Pencegahan semulajadi
Ekopelancongan
hakisan • Kepentingan
Tumbuhan
X •

26 Tumbuhan semulajadi X yang dihuraikan di atas ialah

A hutan pantai

Bhutan hujan tropika

C hutan paya air tawar

D hutan paya air masin


r Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT
MOZ@C
SULIT 14

27 Apakah kegiatan utama manusia yang menyebabkan kepupusan flora dan fauna?
I III
Il dan III
IPerindustrian
dan
danIl
IV
Pembalakan
Pelancongan
Pertanian IV pindah
~
n
In
B
D
IV
C
A

.' -'. ""-' '-~" .-.,......-<,.,.~~•. ;~".

.•
28 Kesan penebangan tumbuhan semulajadi dalam rajah di atas ialah
I IIIdan
pinggir
habitat III
Imengganggu
II danIl
dan IV
menurunkan IV aras air laut
laut terhakis
hidupan pasang surut
terjejas ~

III
A
D
B
IV
C

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 15

0: \ 1 /

~~ /"
.. ...•. ,,--' :'
(71: , .. ' "
, '","
..
I
c'){:>-'-" • "~'• ", :.i

~\
,- " r

fI .~ . ... ··i··" J.
PET A MALAYSIA

29 Apakah peranan utama kawasan yang berlorek dalam peta di atas?


A Pembalakan

B Tadahan air

C Ladang hutan

D Perlindungan hidupan liar

Tumbuhan : Lavender, Rosemary

Hid.upan liar : Gazelle, serigala

30 Pemyataan di atas dikaitkan dengan kawasan yang bertanda


A I

B Il
C III
D IV

[ Lihat Sebelah
MOZ@C SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ
MOZ@C
SULIT 16

31 Antara berikut kornbinasi rnanakah benar?

Kuala
Hutan Gula,
Tarnan NegaraPerak,
Sirnpan Endau-Rornpin
Niah,
Kuala
Kawasan Sarawak Badak
Gandah, Hidupan
Pahang
Perlindungan surnbu
liarUtan
Burung
Seladang
Orang

32 Bandar-bandar yang wujud kesan daripada pernbangunan wilayah ialah


~
I IBandar
Jerantut
III
Muadzarn
Il dan
danIl
dan IV IV
IIIPenawar
Shah
Baru Bangi

D
III
Il
A
B
IV
C

• Lebih 200 orang sekilometer persegi

33 Pernyataan di atas rnerujuk kepada kawasan

A Muar, Johor

B Kuching, Sarawak

C Felda Sahabat, Sabah

D Lembah Belurn, Perak

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 17

34 Apakah faktor-faktor yang rnernpengaruhi perubahan penduduk?


I dan
In Il
clan
Kadar
Il dan IV
Kegiatan
Taraf
Migrasi ID
IVekonorni
III
keIahiran
pendidikan

• Suntikan irnunisasi

o Perkernbangan teknologi perubatan

35 Pernyataan yang rnanakah dapat dikaitkan dengan rnakIurnat di atas?

A Taraf hidup rnenurun

B Kadar kernatian rnenurun

C Kadar keIahiran rneningkat

D Migrasi penduduk rneningkat

• KEJORA
• KESEDAR
•• KETENGAH

36 Rancangan Pernbangunan Tanah di atas rnewujudkan

A rnigrasi bandar ke bandar

B rnigrasi Iuar bandar ke bandar

C rnigrasi bandar ke Iuar bandar

D rnigarsi luar bandar ke Iuar bandar

[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta ,JPN.J MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 18

37 Apakah ciri-ciri negara yang mempunyai penduduk berlebihan ?


I III
Kadar
II
Kadar
Taraf III
danII
I dan
dan IV IV tinggi
kemiskinan
pengangguran
teknologi
Tarafhidup rendah
rendahtinggi
III
D
B
IV
A
C
II

38 Faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi petempatan awal manusia di dunia ialah
I sumber air

Il j alan pengangkutan
III sumber bahan makanan

IV kepentingan keselamatan

A I, II dan III
B I, II dan IV

C I, III dan IV

D Il, III dan IV

SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C
MOZ@C
SULIT 19

39 Pola petempatan dalam rajah di atas ialah

A berjajar
B berpusat
c berselerak

. D berkelompok

40 Proses urbanisasi menyebabkan perubahan

A pengeluaran hasil pertanian

B penggunaan sumber

C jumlah penduduk

D dasar kerajaan

41 Antara berikut kawasan manakah mempunyai darjah ketersampaian yang tinggi

I I,
ll, Il
II
III
IIIdan
kawasan
tepi
pinggir dan
danIII
IV
sungaiIV
IV rata
pedalaman
yang
laut
Il
III
IV
B
C
D
A

[ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 20

42 Kawasan manakah yang berfungsi sebagai"' pusat industri membuat tembikar?

A Seberang Takir, Terengganu

B Kuala Langat, Selangor

C Air Hitam, Johor

D Bau, Sarawak

~ Setinggan
.•• Pembuangan sisa pepejal

43 Apakah langkah-langkah yang dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembandaran


IMenggunakan
IIdan
danIl
Mernbina
IV
III
di atas? Penguatkuasaan
III dan
PenghijauanIV rumah kos rendah
undang-undang
bandar
sistem insinerator
-~

D
B ~
C
IV
II
A
lIT
I

44 Landasan kereta api yang pertama yang dibina di Tanah Melayu dari
A Port Swettenham ke Seremban

B Johor Bahru ke Padang Besar

C II dan III

D III dan IV

[ Lihat Sebelah

MOZ@C SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ
MOZ@C
SULIT 21

45 Mengapakahjaringanjalan raya di Sabah dan Sarawak bertumpu di kawasan pinggir

pantai?

A Mengelakkan kejadian tanah runtuh

B Bergunung-ganang di kawasan peda1aman

e Kawasan pedalaman dijadikan tanah pertanian

D Kegiatan pertanian pindah di kawasan pedalaman

46 Antara yang berikut, manakah sumbangan utama Ja1an Air Tasik-tasik Besar St.
Lawrence? .

A Penghantaran barang lebih cepat

B Dapat mengawa1 pencemaran 1aut

e Menyediakan banyak pe1uang pekerjaan

D Mengangkut hasil pertanian dan perindustrian

~ Menm'a eN, Toronto


~ Menara Ostankino, Moscow

• Menara Kua1a Lumpur

47 te1ekomunikasi
IMenara-menara
IIIdan
II dan
danII
IV
III
pe1ancongan
kaji
pertah cuaca
anIVan di atas berfungsi sebagai
I --
e
II
III
B
A
D
IV

[ Lihat Sebelah
MOZ@C SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ
-
MOZ@C
SULJT 22

• TiungSA T

• MEASA T

48 Apakah kepentingan sistem telekomunikasi dalam rajah di atas?

I Telekomunikasi
IPerisikan
IT dan
lITdan
danIV
IT
Maklumat IV tentera
ITI
Penyiaran Kaji cuaca

D
B
A
C
Il
III
IV

49 Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia?

I suna
ITdan
hidro
Iombak
III dan
danII
geotennaIV
ITI
IV

Il
A
B
D
C
III
IV

23/1 © 2008 Hak Cipta JPl'\J MOZ@C SULIT


SULIT 23 MOZ@C

I •· Tapah
Sri Aman J
50 Kawasan di atas penting untuk aktiviti perlombongan
A bauksit

B bijih timah

C arang batu

D kaolin

51 Ombak dijadikan sumber tenaga di negara?


A Perancis

B China

C India

D Jepun

IU
. Merit
Ayer Hitam
Lembah
Slimponpon Mineral
PilaLangatBijih
Kao lintimah
Emas
Petroleum
Lokasi
IV
U

52 Antara berikut, kombinasi manakah yang benar ?


A I dan U

B I dan IV

C U dan IU

D UI dan IV

[ Lihat Sebelah
23/1 © 2008 Hak Cipta JPN.T SULIT
MOZ@C
•..

SULIT 24 MOZ@C

53 Apakah kesan pembinaan empangan kuasa hidroelektrik?

A Hakisan tanah

B Pencemaran sungai

C Pemendapan sungai bertambah


D Kemusnahan flora dan fauna

54 Jepun dan Singapura melakukan rawatan sumber air untuk

A mengurangkan masalah pencemaran air

B mengatasi masalah kekurangan air bersih

C mengurangkan tahap kemasinan air

D meningkatkan kualiti air

PETA : MALAYSIA

55 Logam yang digunakan untuk membuat wayar pengalir elektrik banyak dilombong di
kawasan bertanda

A I

B Il
C III
D IV

23/1 © 2008 Hak Cipta .JPN.J SULIT


MOZ@C
MOZ@C

SULIT 25

56 Antara yang berikut, kombinasi manakah yang benar tentang pelancongan ?

Perayaan
Pesta
Pulau
Cameron Lokasil Acara
Layang-Layang,
Langkawi
Hari
Highland
Kebangsaan
Johor Jenis Pelancongan
Budaya
Agro
Pelancongan
pelancongan
Warisan
EkopelanconganSukan dan Rekreasi

A I dan Il

B I dan IV

C Il dan III

D III dan IV

57 Jenis tanih yang sesuai untuk tanaman kelapa sawit ialah

aluvium
laterit
paSlr
gambut A
, ~

MOZ@C [ Lihat Sebelah

23/1 © 2008 Hak Cipta JPNJ SULIT


MOZ@C
SULIT 26

58 Kesan terhadap alam sekitar akibat perubahan yang ditunjukkan dalam rajah di atas
ialah

I perubahan suhu

H pencemaran air

IH migrasi masuk

IV kepesatan pembangunan

A I dan H

B I dan IV

C II dan HI

D IH dan IV (.e.

59 Antara belikut, manakah pasangan yang benar

I Mengharaman
Ordinan
Tapak
Green pengedaran
Bungkusan
pelupusan
Dot @ Insinerator Francis
Taiwan
beg plastik
Singapura
i
Program Kitar
I Semula I INJerman
egara

SULIT
23/1 © 2008 Hak Cipta .JPNJ MOZ@C
SULIT 27
MOZ@C

60 Bagaimanakah keljasama ekonomi antarabangsa dapat menguntungkan negara kita?

A Mengatasi kekurangan tenaga kerja


B Meningkatkan kos modal

C Mengurangkan impOli

D Meningkatkan kemudahan awam

SOALANTAMAT

23/1 © 2fHW H:1k Cipt:1 JPNJ MOZ@C SULIT


MOZ@C
SULIT 23/1

Skema Jawapan Julam! PMR Geografi 2008

~1 B
A
A
A
D
C
B
D
3
2A
C
B6
48
51
34
55
58
60
21
50
32
35
56
37
39
40
43
44
47
29
41
42
45
46
49
30
31
52
33
53
54
57
36
598
2
3
4
5
7

A 14
16
15
D
C
B

23/1 2008 Hak Cipta IPNJ


SULIT

MOZ@C

You might also like