STARETUL IOSIF ISIHASTUL ± MOARTEA CA O CALATORIE LINA SPRE INVIERE sau ADORMIREA IMPREUNA CU ³DULCEA MAICUTA´

ÄNiciodat s nu- i pun cineva încrederea în sine însu i. i aceasta pân ce va ie i din trup. Iar dac într-o zi va urca la Cer, trebuie s a tepte ca a doua zi s se pogoare la iad. Nu mai spun c se poate ca în aceea i clip s se fac pogorârea. De aceea nu trebuie s i se par ciudate schimb rile, ci s aib înaintea ochilor c amândou sunt ale Lui´. ÄMai devreme mi-am amintit de Maica Domnului, de Mama noastr , i nu am putut s nu plâng´. To i Sfin ii au adus multe laude Maicii Domnului, dar eu nu am g sit o laud mai

frumoas i mai dulce cu care s o chem în fiecare clip decât aceasta: «Maica mea! Dulcea mea M icu !»« De îndat ce noi o strig m, ea alearg imediat spre ajutor. Nu apuci s spui: « Preasfânt N sc toare de Dumnezeu, ajut -m !», c îndat , ca un fulger, str bate mintea i umple inima de luminare. i atrage mintea spre rug ciune, iar inima spre dragoste. De multe ori petreci întreaga noapte în tânguiri i strigându-o în rug ciune, îi aduci laude ei i mai ales Celui pe Care îl ine în bra e´ .

CUVIOSUL S U SFÂR IT Odat cu trecerea timpului Stare ul a început s - i piard puterile i s se mi te din ce în ce mai greu. Cea mai mic mi care îi pricinuia astm i cea mai mic oboseal îl r punea. Dar râvna sa pentru nevoin nu-l l sa s - i p r seasc programul ascetic, fiindc înv ase s umble prin credin , iar nu prin ra iune. i pe când se afla în aceast stare de sl biciune, l-au atacat dou boli una dup alta: antraxul i insuficien a cardiac . Acestea i-au i adus sfâr itul vie ii sale p mânte ti. In ajunul zilei de 1 ianuarie a anului 1958 Stare ul a sim it o durere i o amor ire în tot trupul s u. Ii ie ise pe gât, mai jos de ceaf o bub mare. - Fiii mei, acesta este darul de Anul Nou, spunea Stare ul. A doua zi am v zut c acea partea a gâtului i se umflase i i se iritase mult. Stare ul sim ea un tremur în tot trupul s u i o puternic istovire. Nu a dat îns nici o importan acestora, ci a voit s le lase pe toate în seama lui Dumnezeu. Din acest motiv nu am reu it s -l convingem s primeasc vreo îngrijire medical . Dup dou -trei zile îns starea s n t ii sale s-a înr ut it mult. Mai târziu am aflat c aceast bub era un antrax, un fel de infec ie local a pielii, ce se manifest prin apari ia unui mare chist, al c rui centru este negru i mort. Dac nu este preîntâmpinat la timp, urmeaz septicemia i moartea. Cu toate acestea îns nu voia s aducem medic. - Daca vor Sfintii Doctori fara de Arginti, spunea el, sa ma t m duiasc , bine. In orice caz, la medic nu merg. Foarte curând Stare ul a ajuns în starea de dinaintea mor ii. L-am chemat pe p rintele Artemie de la Sfânta Ana, care mai tia pu in medicin , i l-am întrebat nelini tit: - Ce se va întâmpla? Nu vrea s -i aducem medic. - Nu te nec ji! Când Äotr virea´ va înainta, vor începe halucina iile. Atunci s m chema i repede.

. a mâncat. Cu to ii plângeam i-l rugam s primeasc îngrijire. Am consumat toat vata de la Dafhi.Bine. Stare ului i sa f cut mil de noi i ne-a l sat s facem ce vom crede de cuviin . am alergat cu sufletul la gur i peste pu in am ajuns la Sfânta Ana.Da. Atunci a crestat-o pu in cu cu itul i îndat a â nit puroi.Slav ie. Nu putea s m nânce nimic altceva decât buruieni fierte. tia i p rintele Haralambie pu in chirurgie. Apoi a cur at-o i a pus lapte în untru. Pe toat durata tratamentului i-am f cut Stare ului o sut dou zeci de injec ii i tot atâtea înt ritoare. spunea: . Credeam c ne afl m la Sfântul Vasilie. a spus p rintele Artemie. La fiecare jum tate de ceas îl întorcea. Intr-o zi Stare ul a întrebat: . De trei ori am privegheat la c p tâiul lui. iar acesta i-a adus. Dar ce-i cu umfl tura asta la gât? Stai s pun i eu mâna pe ea. De îndat ce am auzit aceasta. Intre timp umfl tura de la gât a ajuns de m rimea a doi pumni. i-a spus b trânul Arsenie.Arsenie.Dac nu m-a i fi chemat. p rinte Macarie. Din pricina r nii. vino repede! Stare ul a început s vorbeasc nearticulat i s nu ne mai cunoasc . Cât de mare era rana! Din gâtul Stare ului scoteam Ämateria´ cu cana. vindecarea. Stare ului îi paralizase gâtul i de aceea nu mai putea s . De patruzeci de zile nu mai mâncase. iar b trânul Arsenie st tea i el de veghe.Bine. a dormit i astfel starea lui s-a mai îmbun t it. iar noi îl slujeam cum puteam mai bine. cum de ai venit aici? .i într-adev r.G ure te. Cu toate acestea nu voia s primeasc îngrijire medical . c ci înv ase în armat .Uita i. cu mila lui Dumnezeu. crezând c avea s moar . Ne-au trimis i un medicament. Peste o lun s-a mai întremat pu in.P rinte Artemie. P rintele Artemie a venit îndat i l-a întrebat pe Stare : . ce vom face? Cum vom s vâr i Liturghia? Nu avem nici un preot ast zi. Gheronda? . dar avem doi preo i. i de aceea st tea lâng Stare i-l supraveghea. f r pâine. g ure te! Intre timp p rintele Artemie a continuat s -l trateze cu alifii. iar noi plângeam deasupra lui. ar fi murit. ci îi c dea mereu pe piept. Când a început s se îns n to easc . Ar fi înc put o l mâie în acea gaur . Sângele curgea iroaie. Dumnezeule! Da i-mi s m nânc! Vreau s m scol ca s -mi fac îndatoririle . Atunci am cerut ajutorul p rin ilor de la Noul Schit i p rintele Macarie s-a oferit s -i aplice Stare ului un tratament antibiotic cu injec ii. Marea sa ran se umpluse de puroi i p rintele Haralambie cu cu itele de la sculptur o deschidea pentru a curge Ämateria´. Se îngrijea neîncetat i de sob . a a este. Dup ce a luat medicamentul. . adormind câte pu in la fiecare jum tate de or sau la o or .i in capul.Ce mai face i. Gheronda. am venit s v v d. i i-am chemat pe to i lâng el. iar la dou ore îl schimba. c ci era vreme de iarn . Când a v zut c insist m. . Atunci acesta i-a spus: . . Pe toat durata acestui tratament somnul p rintelui Haralambie a fost iepuresc. Odat p rintele Macarie nu putea g si vena Stare ului. Iar Stare ul striga netulburat: ÄTaie-m !´. s-a petrecut a a cum a spus. Ne binecuvânta pentru ultima oar . dar înc nu-i venise ceasul.

A trecut aproape un an pân ce s-a vindecat cu des vâr ire. l-am întrebat pe Stare : . sufleteasc .mele monahale. Iar dac într-o zi va urca la Cer. Atunci mi-am spus: ÄDe aceea m rugam eu ca s m fac bine. am spus în sinea mea: ÄUnde merg acum? Incotro m îndrept?´. întocmai ca o mam . din întâmplare sa f cut aceasta. în elat . Dar trupul s u neputincios nu mai putea urma zborul duhovnicesc al duhului s u de o el. Alexandru Papadimitriu. i mi-am spus c mai bine este s mor eu. Ii mul umesc din tot sufletul lui Dumnezeu c mi-a ar tat multa Sa dragoste. Tot ce am primit de la Har. mi le arunca pe toate. l-a cercetat a doua boal : insuficien a cardiac . pân ce m-a l sat gol. diavolul mi le înf i a pe toate ca fiind netrebnice: ÄA. De aceea nu trebuie s i se par ciudate schimb rile. S-a apucat din nou s g teasc i s r spund la scrisorile pe care le primea. A r mas intuit la pat cinci luni i îl întorceam cu cear aful. pe alta împrejurare. adic nimic.Gheronda. Ia uite ce a vrut s -mi fac !´. primul s u gând era s . dac la antrax simptomele s-au ar tat curând. (Acest suflet nobil era doamna Maria Papadimitriu. r spundea la scrisorile pe care continuu le primea dictându-mi mie ceea ce voia s scrie. i acum iar i pentru voi am ajuns la moarte. numai s tr iasc fiii mei duhovnice ti. Tot ce a zidit nevoin a i Harul în to i ace ti ani era cât p-aci s se r stoarne i s -mi clatine din temelii credin a mea în Dumnezeu. ci s aib înaintea ochilor c amândou sunt ale Lui´. Sl vit s fie dumnezeiescul S u Nume! Numai sora pe care o cuno ti a fost singurul meu ajutor venit din aceast lume. diavoleasc . Atunci când încercam s m împotrivesc lui. Pe una mi-o scotea în elare. A fost o încercare mare. tot ce am cunoscut din experien . Dar a binevoit Dumnezeu i am revenit la via . dar înc mai sim ea durere în acel loc i era complet istovit.Mi-a pus o rang jos la temelie i a vrut s -mi r stoarne toat cl direa credin ei. Din nefericire. tii ce mi-a f cut diavolul? tii ce a vrut s -mi fac ? . trebuie s a tepte ca a doua zi s se pogoare la iad. Adeseori îmi trimitea toate cele de folos pentru un bolnav. trupeasc . inexistent . ca s cuno ti ce se întâmpl i s -i folose ti i pe al ii. Ins în primul rând te vei folosi tu însu i. când a i ajuns în acea stare de ame eal i a i început s nu mai cunoa te i pe cei din jur i era i cât pe ce s va sfâr i i. Când s-a mai înzdr venit. mi le t ia. Nu mai spun c se poate ca în aceea i clip s se fac pogorârea.i pun cineva încrederea în sine însu i. aducându-i ca dovezi st rile tr ite de mine. ce sim ea i? Ce cugeta i? . de i era atât de sl bit.Ce anume. ca s pot s înfrunt acestea.ie î i voi spune. De i era bolnav. al c rei so . In cele din urm i-a revenit încet-încet i a început s umble cu bastonul. Ce nevoitor! Dup o suferin de atâtea zile. Pentru aceasta i scria: ÄNiciodat s nu. avea renumita editur ÄASTIR´). scria el într-o epistol . Preasfânta N sc toare de Dumnezeu s -i r spl teasc dragostea!´ . pe alta o simpl sim ire.i împlineasc îndatoririle sale duhovnice ti. Când au ap rut simptomele acesteia era deja târziu i nu mai puteam s -l ajut m cu nimic. a trecut în durere i boli. Dumnezeu îl voia de . din lucrare omeneasc s-a petrecut ailalt ´. fireasc . Gheronda? . nu sa întâmplat acela i lucru i cu insuficien a cardiac . ÄVia a mea. Iar atunci când am v zut c mi se clatin temelia credin ei. i aceasta pân ce va ie i din trup. i pe când ne bucuram oarecum de îns n to irea sa.

i nu am putut s . Il rog pe Dumnezeu s m ia. Aceasta se vede i din urm toarea epistol pe care a scris-o în acele zile: ÄEu nu sunt atât de bine. Iar aceasta se întâmpl . Nu am v zut un astfel de om care s înfrunte cu atâta vitejie moartea de care ne temem noi to i. Dar plângerea era plângere.Ce s-a întâmplat? . ca boala s înainteze i astfel s plece mai repede din aceast via . Dar nu încetez s m lupt.P rinte Arsenie. încât îi venea s se sufoce. unul ca acesta dore te moartea precum via a. îndat era cuprins de o mare dispnee.acum lâng El. de Mama noastr . binecuvântarea lui Dumnezeu! . Am aceast albuminurie i mereu m umflu tot. i a ar tat cu mâna spre inim . pr znuia cu adev rat. Dac se trezea i se ridica pu in.Mi se pare c am ceva aici. Iar eu de acolo m voi ruga pentru tine mai mult. Vreau s fac ceva bun. dac voi g si lini te´ . cei care vie uim pe p mânt. i î i f cea semnul Crucii peste inim . ca s m lini tesc. Lacrimile îi curgeau necontenit. Maica Domnului. Cred c mai am pu ine zile. iar uneori le in. Ins cel care are o m rturie bun de la con tiin a sa. Ah. ÄMai devreme mi-am amintit de Maica Domnului. Chiar i sufletul meu dac iese din trup. bine ar fi s se agraveze aceast boal . i a a. Dac voi muri. L-am v zut c se bucura i îi spunea b trânului Arsenie: . insuficien a cardiac a început s se manifeste prin crize continue. s o fac cu lupt . Mai ales la începutul bolii sale. deoarece frica mor ii îl întristeaz pe cel care este judecat de propria sa con tiin . s nu m ui i când vei s vâr i Liturghia. ca s plec de aici mai repede. M-am s turat de aceast via . cu atât Stare ul se bucura. i cu cât se înr ut ea situa ia. Pe 1 ianuarie 1959 Stare ul a început s nu se simt bine i s aib o greutate în respira ie.

Bre. a r spuns el. un patolog. nu trebuie s ne îngrijim de p rintele nostru? Pe de alt parte p rintele Arsenie i p rintele Efrem Katunakiotul spuneau c trebuie s respect m dorin a Stare ului.Bine.P rinte Atanasie.Dar con tiin a noastr i p rin ii din împrejurimi ce vor spune? Vor întreba: Ä i nu la i ajutat pe Stare ul vostru?! Ce fel de fii duhovnice ti sunte i voi?´. de ce n-am murit acum? i mâinile mi le-am ar tat ca s mi se fac injec ie. Dup ce l-a examinat. Umfl tura îi ajunsese pân la buric. un medic a venit s se închine. medicul i-a spus Stare ului: . s nu aduci medic. l-am luat deoparte i i-am spus: .De la Dumnezeu trebuie s fie.Il vom omorî pe Stare . pe de alta durerea dragostei. .A spus Stare ul Änu´? Atunci Änu´ r mâne. Noi voiam s -i aducem medic. . Am stat destul la îndoial . cu toate c se îngreuia din pricina albuminuriei i a insuficien ei cardiace. v voi da ni te pastile pentru umfl tura pe care o ave i i ni te injec ii pentru amigdale. ci vreau s Te am pe Tine. i ezutul mi l-am ar tat. a celor care eram mai mul i. .Suferi i de cardiopatie care este pricinuit de puroiul de la amigdalele infectate. Eu m minunez cum de putea s aib minte curat i lacrimi dup atâta priveghere i dispnee. ca fii duhovnice ti ai s i. P rintele Efrem Katunakiotul a intervenit i el: . Ce puteam s facem? P rintele Atanasie. Dumnezeul   . Pe de o parte era datoria ascult rii. Dar pe zi ce trecea starea lui se înr ut ea.Gheronda.Ca s v vindeca i. P rinte Arsenie. La început cedam înaintea dorin ei lui de a nu-i aduce medic. S -l aduc în untru? .In sfâr it.Bre. de vreme ce Stare ul nu îng duie. . îi vei spune Stare ului c e ti un închin tor aflat în trecere pe aici i c ucenicii lui te-au rugat s -l vezi pe Stare ul lor. i îndat ne-am îngrijit s aducem un doctor.Dumnezeu s v miluiasc ! Bine a i spus Äve i muri´. ve i muri. dar la sfâr it a biruit p rerea noastr . c ci a tepta cu ner bdare s plece din via a aceasta. A a cum scria într-o epistol . se poate ca Stare ul s nu vrea. îi f ceam doar Sfântul Maslu i î i revenea. Stare ul are lep dare de sine. c ci asta vreau i eu. Când acesta a ajuns. Äeu m uit la chiparo ii unde îmi vor s pa mormântul´ . de vreme ce tot ai ajuns la coliba noastr . pentru prima oar .Ascult . am dat telefon la Ierissos i am chemat un medic. Dac r mâne i a a. p rintele Iosif cel tân r i cu mine spuneam: . . Am mers la Dafni. Stare ul a spus: . dar noi. o s le fac i pe astea Când a terminat de f cut injec iile. Apoi am intrat eu primul i i-am spus Stare ului: . fiul meu. Nu voia s -i aducem medic. P rintele Arsenie s-a întors c tre p rintele Atanasie i i-a spus: . Adu-l în untru.nu plâng´ spunea el. ne-am dezbinat între noi. O iubea nespus de mult pe Maica Domnului. ce-am p it! Eu I-am spus lui Dumnezeu: ÄNu vreau medici. dar Stare ul nu era de acord cu noi i astfel. iar când îl apuca criza.

zâmbind. Iar acum cum s merg s liturghisesc la noapte? Trebuie s -i spun adev rul. desigur. care avea atunci hramul. ne-a spus: . Dumnezeu s -l ierte! ÄBine´. dup ce a luat medicamentele i a f cut injec iile.Da. Chipul s u devenise ca cel al unui mort. i zicând acestea.Vino aici. . i-am pus metanie i i-am spus: . Hai. mi-a luat capul i mi l-a strâns la piept. Äacum am trecut de piedic . scopul pentru care am f cut aceasta i.meu. ca ni te fii duhovnice ti. mi-am spus în sinea mea. Când am mers în untru.Acest c p or. pe medicul care a venit. fiul meu. In clipa când am mers la Stare s -i pun metanie. Mi-a g sit boala de care suf r. Abia mai respira. i înc Stare ului meu. i astfel seara. pe când Stare ul st tea în strana sa. când ne-am adunat pentru dumnezeiasca Liturghie. A în eles.Dumnezeu l-a trimis. dup priveghere. mi-a spus el. Doctor´. . Pentru c sunte i p rintele nostru i trebuie s avem grij de Sfin ia Voastr . Dar am f cut aceasta din dragoste.Gheronda. Pu in mai târziu. In ajunul Întâmpin rii Domnului urma s merg la M n stirea Sfântul Pavel. noi l-am chemat. . Stare ul a aflat u urare. dar am min it. micu ule! Singur a venit medicul? . Atunci Stare ul m-a privit. E un medic bun. încât credeam c se duce la Domnul. s m m rturisesc³. de la Dumnezeu a fost. este plin de minte. m ierta i. s-a întors i m-a privit în ochi. fiul meu.Este bun! Este pentru prima oar când m-a consultat un medic. . mergi i liturghise te! Dumnezeu s te ierte! tiu c din dragoste ai f cut-o. l-a apucat o criz de inim atât de puternic . m-am dus la el. i de care apar ineam din punct de vedere administrativ.

.. De îndat ce l-am v zut astfel. ca s . Au trecut astfel câteva luni în care starea lui a fost relativ constant . Eu st team lâng el i îi ineam mâna. Vedea cum trupul s u nu mai putea s urmeze sufletul în sui urile sale duhovnice ti. Prev zuse aceast criz .S v fac Sfântul Maslu? . s-a sim it mai bine. Diminea i-am spus: . De îndat ce am terminat Sfântul Maslu. s-a hot rât. pleca i? . mi-a poruncit mie s le scriu. rostea neîncetat Rug ciunea: ÄIisuse. Deoarece inima îi era foarte sl bit .Las -m .Gheronda. . Durerea inimii i-a disp rut de parc ar fi fost t iat cu cu itul. dar nu sim eam aproape nimic.i îng duie s n tatea? . i în timp ce era în ultimele clipe ale vie ii sale. Atunci eu am alergat ca un fulger i am dat scrisorile. . miluie te-m ! Iisuse al meu. atât pentru a-l încuraja. . l-a apucat criza de inim . rostea Rug ciunea cu gura. ce tânguiri! Acestea se înmul eau din ce în ce mai mult.S -l v d pe Stare .Nu.Gheronda. Ingrozit. ¡ ¡ . miluie te-m ! Iisuse al meu. miluie te-m ! Pu in respira ie mai avea. A venit apoi i binecuvântatul Post Mare. Maica mea´. iar la Pastele cel de trei ori binecuvântat l-a apucat o nou criz de inim . i pe când m aflam într-o astfel de stare de tulburare. p rinte?.i mai înt reasc pu in trupul i astfel s se poat nevoi mai bine în rug ciune. Cu toate acestea în ultimul Post Mare pe care l-a inut. I-am luat pulsul. Ce lacrimi avea. Mi-a dat de în eles c se a tepta s i se întâmple ceva. Pentru înc o dat am fost uimit de discern mântul Stare ului.Ce dori i. pleca i? . Apoi mi-a f cut semn s -i fac Sfântul Maslu. Toat via a sa a fost o neîncetat postire. Arsenie! Inceteaz ! Las -m . l-am întrebat eu.S te întorci repede. l-am întrebat: . îmi r spunde. de vreme ce nu.Gheronda. care a inut trei ore întregi. miluie tem ! Iisuse al meu.Iisuse al meu. In ziua urm toare am stat împreun pentru c trebuia s scriem ni te scrisori. pentru prima oar în via a sa monahal . O numea pe Preasfânta N sc toare de Dumnezeu ÄMaic ´. atât cât putea. Stare ul era un nevoitor i un postitor într-o m sur mai presus de fire. îns pe când m întorceam. a venit un monah ca s -l vad pe Stare . Maica mea. m-am speriat. c ci vreau s fii lâng mine. pe m sur ce se apropia de sfâr itul s u. Iisuse. cât i pentru a-i lua pulsul. s fac dezlegare. . a încetat i criza de inim .De ce plângi. ÄNu mai are suflare S-a dus S-a terminat!´. merg s duc scrisorile. De aceea a hot rât s fac dezlegare.Nu. Vedeam cum se stinge sub ochii mei. A trecut Postul Mare. De îndat ce i-am f cut Sfântul Maslu. las -m ! In acea var Stare ul a p timit înc o criz de inim .Da. dar fiindc puterile sale nu-i mai îng duiau aceasta. . îl întreba b trânul Arsenie. dar i pe aceea o folosea ca s rosteasc Rug ciunea neîncetat. am putea spune. Ar ta ca un mort.

Ä i-am scris c dispneea provine din suferin a inimii. Il vedeam stingându-se încet-încet i de aceea ne temeam c vom r mâne orfani. A adar. acum este nevoie s ne nevoim f r voie bun .Ce voia p rintele Constantin? Cum de îl v zuse. de vreme ce pulsul Stare ului era zero? . . A a ardea inima mea.Da. Deoarece atunci când eram tân r m nevoiam cu voie bun . fie c nu.Stare ul se sfâr e te. cum v sim ea i în acea stare de suferin ? .Gheronda. Le v d pe toate. Timp de patru ceasuri Stare ul s-a luptat cu moartea. m-a întrebat el. Dar nu a fost voia lui Dumnezeu s mai r mân . dar vindecare deloc. Ob tea încearc prin toate mijloacele s m întoarc înapoi. Le scriam simptomele bolii sale fiilor s i duhovnice ti care erau medici. iar ob tea mea plânge. ci vor s m in în via . ÄMedicul m ine cu injec ii i îmi spune c m voi face bine. dar ce s fac? Fra ii t i nu se lini tesc.Gheronda.S plec?. nu m las s mor. . Ne trimiteau chiar i bani. Mai mult m chinui i« Dar de vreme ce insista i. fiindc aduceam de afar medici i fiecare consulta ie costa pe atunci peste 1000 de drahme. Cu adev rat. ai r bdare ´ ÄEu nu sunt bine. ca s avem mai mult r splat . ve i pleca? . un astfel de dasc l în Hristos? De aceea îl rugam s primeasc îngrijire medical . Impresionant! Nu numai c tia de mai înainte când avea s sufere de crize de inim . Nici m car zece pa i nu pot s fac´ . Atunci am în eles din experien ceea ce citeam în Sinaxare despre întristarea pe care o sim eau ucenicii atunci când îi pierdeau pe Sfin ii lor P rin i.. Ins eu le strig: «L sa i-m s mor!»´ . A a m sim eam. Voi merge acolo s v a tept ´ . i fie c vreau.Nu v mai osteni i în zadar! Este timpul s plec. s comunic m cu diferi i medici. In ciuda sfin eniei sale. . dar în cele din urm starea lui s-a îmbun t it. fiindc Stare ul nu poate s v vorbeasc .Nu. ne cerea din smerenie ca s ne rug m pentru el. un astfel de pov uitor ner t cit. iar eu i-am spus c nu pute i. c ci n d jduiam s -l inem cât mai mult lâng noi.Bine. i cu binecuvântarea sa am încercat. Cheltuieli multe i medicamente. m-a întrebat: . El îns ne spunea: . dar cuno tea i faptul dac avea s plece sau nu.Gheronda. . Când i-a revenit. fiul meu. S v ruga i pentru mine. face i cum crede i.A a cum se simte un om ce st cu picioarele goale pe c rbuni aprin i. Aceasta se vede i din epistolele sale pe care le trimitea în acea perioad : ÄEu am sl bit mult. mai ales p rintele Iosif cel tân r. iar ei ne trimiteau medicamente. ¢ ¢ . f r medicamente. Unde mai puteam g si un asemenea p rinte. Sunt ca un paralizat. dar adev rul mai profund este c provine de la Dumnezeu. . voia s v vad . venise timpul s plece. dar din nefericire p esc grabnic spre mormânt.

cu pu in înainte de a adormi. Cu dou zile în urm au venit iar i ni te medicamente din America i dup ce am început s le iau. S vedem pân când vor ajuta. ai s rut rile mele p rinte ti. Nu le va pl cea s -l m nânce. cu pace. . tr ia deja ultimele sale zile. ci mereu st tea cineva dintre noi lâng el. Ai toat dragostea mea. a adar. F ceam cu schimbul. Iar Stare ul i-a scris urm toarele: ÄCopilul meu dumnezeiesc i sfânt. Timp de zece zile am sim it mult greutate. ca s nu-l obosim.In aceast vreme p rintele Efrem Katunakiotul l-a rugat pe Stare . pe care i-am dat-o cu dou zile în urm . Iosif´. s -i scrie o scrisoare. Eu nu cred c m voi face bine. încât viermilor nu le va pl cea trupul meu. pe care s o p streze ca pe o binecuvântare. V s rut din tot sufletul. Inc nu a sosit ceasul. ci va r mâne neputrezit. Timpul trecea i starea Stare ului se înr ut ea tot mai mult. Nu-l l sam deloc singur. nu reu e te nimic. P rinte Efrem. iubitul meu fiu. am sim it c -mi sunt de folos. ai binecuvântarea mea. ci doar îmi întârzie plecarea. Smeritul i mult p timitorul t u Stare . Transmite-i salut ri atletului meu Procopie. R mâi. De i ob tea se lupt . nu am mâncat nimic. Mi-au dat atâtea medicamente.

. iar eu îl ineam din spate.Intr-o zi ne aflam amândoi în chilia sa. el în scaunul s u.

Dar când ne auzea. de bucurie c m auzea rugându-m . c fusese Arhanghelul Mihail. i ca un p rinte duhovnicesc ce era. i am continuat s g tesc. rosteam Rug ciunea cu gura: ÄDoamne Iisuse Hristoase. i eu aveam încredin area l untric c Äpân la o vreme´ înseamn c dup un timp avea s vin din nou. S nu o la i. miluie te-m ! Doamne Iisuse Hristoase. i sim eam înl untrul meu. mi-a spus: .A fost Arhanghelul Mihail i ne-a spus: ÄPân la o vreme´. în timp ce Stare ul st tea lâng mine i m asculta. Îns în ob tea noastr ascultarea a inut i dup moartea Stare ului nostru. te Äsloboze ti´. am v zut un monah cu trupul uria . a a cum comunic Ingerii cu Sfin ii. miluie te-m !³. i într-adev r. Gheronda. Nu te teme. pe când îmi f ceam ascultarea preg tind mâncare pentru ob te. Chipul s u era plin de dulcea . ine Rug ciunea! Toat via a ta ea î i va fi mângâiere. nu voi mai sluji Liturghia. Nu i-a deschis gura. . nu a trecut nici o lun i a venit s -l ia pe Stare . se apropie de mine Stare ul i m întreab : . Gheronda. dac voi pleca. De obicei dup ce î i moare Stare ul. Apoi a închis u a i a plecat f r s vorbeasc . .Ia spune-mi. I i voi l sa bisericu a Bunei Vestiri i ucenic pe p rintele Timotei. voi împ r i i cruciuli ele. A vorbit cu cuvântul l untric. o s iau pu in posmag cu mine i o s mai vin o dat la dou luni ca s iau alimente. Odat . se nelini tea.tiu ce voi face.Micu ule. se încredin a c într-adev r ne rugam. a a voi face. ce te gânde ti s faci dup ce eu voi pleca? . dar aveam sentimentul c ne-a spus: ÄPân la o vreme´. O s stau ascuns i nu voi avea leg turi cu oamenii. se bucura foarte mult. l-ai v zut? . o voi ine. m-a privit drept în ochi. înainte de cuvioasa lui adormire. i în timp ce cugetam acestea. Iar în acea clip . . am cugetat în sinea mea: ÄCe voi face eu dup ce va adormi Stare ul? tiu ce voi face. fiul meu! . De îndat ce a deschis u a. . Voi merge într-un loc lini tit în care s nu m g seasc nimeni. tu vei r mâne aici. . când eu g team i rosteam Rug ciunea. I i pricinuia fric i dragoste totodat . dar i pentru c avea s plece din aceast via . Stare ul m urm rea cu metania sa i. a a cum i s-a ar tat Sfântului Pahomie. ci m voi desf ta de mierea isihiei´. Când m-am uitat. dar i înfrico tor în acela i timp i cu totul luminos. cu o siguran des vâr it . dar cu toate acestea a Ävorbit´.S fie binecuvântat! Nu m-am împotrivit. rostind Rug ciunea. se întreba în sinea sa: ÄOare ce spune acesta înl untrul s u? Nu cumva mintea lui hoin re te?´. mai întâi pe mine. iar apoi pe Stare . i a a cum m-a înv at Stare ul s m rog. Intr-o alt zi. ine rug ciunea i toate vor merge ceas. Dup adormirea lui am f cut a a cum ne-a rânduit el.Ascult .Fiul meu. fiindc e ti cel mai sfrijit i cel mai netrebnic.L-am v zut.Deodat u a bisericu ei s-a deschis i apoi i u a chiliei în care se afla Stare ul împreun cu mine. f r barb i purtând o camilafc cu o cruce în fa i schim cu analav. dup care iar i voi pleca. v zându-m c lucrez i rostesc Rug ciunea cu gura. dintr-o dat . mi-a spus Stare ul.Cu rug ciunile Sfin iei Voastre. c ci dup plecarea mea aceast Rug ciune va fi pentru tine totul i te va ine pe calea cea duhovniceasc i monahal . C ci atunci când vedea c cineva nu rostea Rug ciunea.

iar acum vin r spl ile cere ti. nu am gânduri. Harul este foarte mare! Rug ciunea merge ceas. . ci roade ale ostenelilor din tinere e.Stare ul ajunsese o epav din pricina bolilor. sufletul se întristeaz . De obicei atunci când se îmboln ve te trupul. Cu pu ine zile înainte de adormirea sa. tr ia l untric st ri cere ti. simt înl untrul meu tot Raiul. i nu v d nici o patim care s se mai mi te. Toate acestea nu sunt izbânzi de acum. în ciuda suferin elor trupului. Stare ul m-a luat deoparte i mi-a dest inuit urm toarele: ÄFiul meu. pentru a m pov ui i a m ajuta duhovnice te. O adev rat binecuvântare a lui Dumnezeu! Nu simt nici un r zboi. nici tulbur ri l untrice. Ins Stare ul. Atunci s-au s vâr it.

Ne iubea foarte mult. Cu atât mai mult sunt r spl tite ostenelile monahale. nu ve i avea la b trâne e roade. cu neasem nare mai multe vor fi cele de care se va desf ta în împ r ia lui Dumnezeu. De aceea dac nu v nevoi i. La începutul supunerii mele Stare ul mi-a spus urm torul cuvânt patristic: ÄL-ai odihnit pe stare ul t u? L-ai odihnit pe Dumnezeu´. de vreme ce el se ruga apte-opt ore cu Rug ciunea min ii.Vezi ce rod au adus ostenelile din tinere e? Vezi c nimic nu s-a pierdut. din p cate. înaintea lui Dumnezeu. ca un prunc în cele duhovnice ti. învrednice te-m s mo tenesc binecuvântarea lui!´. Când am auzit acest cuvânt. A a cum spuneau p rin ii no tri: Lucreaz la tinere e. L sând deoparte ceea ce îmi spunea con tiin a ¤ £ ¥ . Al ii nu am´. pe care o va «ridica» monahul atunci când se va afla în împ r ia cereasc a lui Dumnezeu. dar. dar nu sunt oameni care s o mo teneasc . plin de experien i de darul discern mântului. iar p mânt este foarte pu in în zilele noastre. de Lumina necreat ce-l înv luia pe Stare ? Unde se mai afl ast zi astfel de gigan i duhovnice ti? Din p cate nu mai exist ! Exist p rin i duhovnice ti. dac nu v osteni i. Cu cât mai multe a adunat cre tinul aici prin ostenelile sale. de dumnezeiasca luminare. Cuvânt de laud din gura sa nu auzeam decât foarte rar. c ci nu apuc s rosteasc cuvintele. s ai depuneri duhovnice ti. fiindc e ti mic i î i vor trebui mâine-poimâine´. Pentru aceasta str duie te-te i tu. I i spun toate acestea ca s i le aminte ti. dar nu la m sura Stare ului. dar din nefericire nu existau pe atunci oameni cu jertfire i lep dare de sine care s afle M rg ritarul cel ascuns. primesc multe daruri cere ti. Care era vistieria sa? Era vistieria Harului Sfântului Duh. dac nu lucra i acum. potrivit cu suma pe care a depus-o acolo în Rai. ci pe toate le-a socotit Dumnezeu? Chiar i pentru un pahar de ap cre tinul se învrednice te de r splat . pe când eu m aflam lâng sih stria sa. fiul meu. inându. la tinere e. am f cut din el scopul vie ii mele i pentru aceasta m rugam în fiecare zi: ÄDumnezeul meu. El însu i scria despre aceast vistierie într-o epistol de a sa astfel: ÄValurile noimelor îmi inund mintea. care. Stare ul a fost pentru noi un pov uitor des vâr it. Cu câteva zile înainte de adormirea sa. dar rareori o ar ta. Eu. In ultimele sale clipe am vrut s m încredin ez dac reu isem s -mi ating elul sau nu. Adic depunerile» ostenelilor sale îl a teapt i. în lumea aceasta Har i binecuvântare. Stare ul ± cine tie în ce stare de Har se afla ± privea spre Cer. Nu ve i lua pensie duhovniceasc ». ca atunci când vei spori cu vârsta i vei ajunge la b trâne e. s te ostene ti. nu puteam s m adâncesc i s prind noima acestei nedumeriri pline de întristare a Stare ului. Sim ea Harul înl untrul s u cu mult intensitate. ca s g se ti la b trâne e». Limba amu e te. Pute i s v da i seama de Harul Sfântului Duh. Bog ia Domnului nostru este mare. în timp ce în cealalt se depun în «banca» lui Dumnezeu ca «dobând ». Se cere nevoin pân la sânge´ . mo tenitori sunt pu ini. Eu am doar doi-trei c lug ra i. Deodat i-a ridicat mâinile spre Cer i cu lacrimi fierbin i a spus: ÄDumnezeul meu. atâta bog ie cereasc i nu este nimeni care s o doreasc ! Exist o întreag vistierie i o bog ie nem rginit . Furtunile gânditoare arunc cu furie ploaia. L-am slujit pe Stare ul meu pân la ultima lui suflare i am f cut totul ca s -mi ating acest el. se va desf ta de bog ia Harului dumnezeiesc.i mintea în inim .

în to i ace ti ani cât am stat aici.Fiul meu.Gheronda. Apoi m-a însemnat de multe ori cu semnul Sfintei Cruci i mi-a dat o mul ime de binecuvânt ri ce erau izvorâte din inima sa. Stare ul mi-a spus urm toarele cuvinte: . pute i s -mi face i i o rug ciune? .mea. l-am întrebat: . a a cum tu m-ai odihnit pe mine.i c p orul! i zicând acestea. eu voiam s aud aceasta de la însu i Stare ul meu. Ei. mi-a lipit capul de pieptul s u i i-a pus mâinile peste el. Inainte de a adormi. Cu ajutorul lui Dumnezeu.Vino. Aceasta era cea mai mare r splat a tuturor ostenelilor ascult rii mele. pentru Sfin ia Voastr am f cut. Va veni ca s m ajute când va ie i sufletul meu! Mult îndr znire avea înaintea lui Dumnezeu i numai gura unui Sfânt putea s dea o astfel de încredin are! Cât de mare era bog ia duhovniceasc învistierit în sufletul Stare ului se poate vedea i din urm toarea întâmplare.i dau vestire i s te iau cu mine. Dar pentru a m mângâia i mai mult. zi i noapte. tot astfel i Dumnezeu s te odihneasc pe tine. Nu-mi doream nimic altceva în via . de aceea mi-am luat inima în din i i l-am întrebat: . fiul meu. Dar nu doream s -mi fac voia i s -l întreb.Dac voi afla îndr znire la Dumnezeu. Eram nelini tit s aflu dac elul meu fusese atins. am reu it sau nu? . aceasta a fost pentru mine cea mai mare binecuvântare! Apoi l-am întrebat: .Gheronda. înainte ca tu s pleci din aceast lume. am tr it cu dorin a ca s v odihnesc i de aceea tot ce am f cut. m-a îmbr i at. voi veni atunci când vei muri ca s . i pleac .

Fiul meu. cu Harul dumnezeiesc. astfel încât s poat înfrunta moartea cu senin tate i n dejde. Nu am v zut pân ast zi un om care s o iubeasc atât de mult pe Maica Domnului. Ochii s i v rsau lacrimi la simpla auzire a numelui ei sau i numai atunci când vedea icoana ei sau cânta vreo cântare închinat ei. precum Stare ul Iosif. Inchipui i-v ce con tiin curat avea! Nespus de curat i de sigur ! Faptul c era bine preg tit au dovedit-o i st rile sale de dinainte de moarte. acest în elept i sfin it om al lui Dumnezeu mi-a r spuns: . Aceast dragoste arz toare a sa se vede din urm toarele cuvinte scrise în epistolele sale: . Ardea de ner bdare ca s vad Dumnezeiescul Chip al St pânului. ca pe o zi de izb vire din stric ciunea acestei lumi. al turi de ceata îngerilor. s v facem câte un s rindar. aranjat . atât cât este cu putin unui om. care patim l-a luptat i atunci lua hot râri noi. Nu avea nici o mustrare de con tiin . Dragostea sa pentru Maica Domnului era mai presus de orice descriere. iar cealalt jum tate p rintele Haralambie. la priveghere. a fi fost cel mai tic los om. care gând l-a chinuit. cugeta cum a petrecut ziua. unul eu i altul p rintele Haralambie? Atunci. De acolo înainte socoteala mea cu Dumnezeu este. dup Dumnezeu. l-a des vâr it omene te oarecum. Iar despre aceasta mi-a vorbit într-una din zilele de dinaintea mor ii sale: . Gândi i-v care era leg tura sa cu Dumnezeu.Gheronda. pentru c în fiecare noapte. pentru a afla mântuirea! Era preg tit. toat osteneala este cum voi trece puntea mor ii. împreun -lucrare a rug ciunii i a Harului lui Dumnezeu. f tu jum tate de s rindar. astfel încât s fie preg tit s nu a tepte de la al ii ajutor.Dac a fi a teptat s m mântuiesc numai cu aceasta.. ca s-o nimiceasc cu orice pre . Una dintre ele era aceea de a plânge mereu din dragoste pentru Hristos i pentru Maica Domnului. s se desf teze i s se sature de frumuse ea Lui. A tepta moartea ca pe o zi de pr znuire. Aceast preg tire zilnic . Odat nu putea s doarm i mi-a m rturisit i din ce pricin : ÄNumai cât mi-am adus aminte de Maica Domnului i nu am mai putut adormi´. Dar ca s v odihni i con tiin a.

fiindc doresc s o s rut ore întregi.ÄEu nu pot s s rut doar o singur dat icoana Maicii Domnului i s plec. iar inima spre dragoste. S ai i câte o lumânare. s dai i câte o metanie p rin ilor.In aceast zi voi pleca din lume. Ins Dumnezeu nu l-a luat îndat . Iar când va veni clipa. dimpotriv . Noi. s iei brânz . Fiindc Stare ul suferea mult. S aduci. acolo centura. acolo dulama mea. Adeseori inea în bra e icoana ei i cu lacrimi fierbin i o ruga: ÄCând vei veni la mine? Când vei lua sufletul meu?´. Dragoste. . umplându-m de Har i nedându-mi voie s m dep rtez. Iar Maica Domnului. pune-le într-un s cule i aga -l într-un cui. s tii unde se afl . c ci orice ve i face. To i Sfin ii au adus multe laude Maicii Domnului. . iar acolo schima. în ce zi cade praznicul Maicii noastre? Atunci am luat calendarul i i-am spus. s faci pâine proasp t . pentru a se odihni. iar cu pu ine zile înainte de adormirea sa mi-a spus: . str bate mintea i umple inima de luminare. atunci când este o icoan f c toare de minuni. fiul meu. atât de mult se familiarizase cu moartea. ea alearg imediat spre ajutor. Zilele treceau foarte greu. hainele cu care m ve i îmbr ca. ci i-a trimis vestire c va pleca în ziua Adormirii Maicii Domnului. El îns ne spunea: . fiii mei. încât se preg tea pentru ea a a cum se preg te te lumea ca s mearg în concediu. i ca o suflare de via vine în sufletul meu. Poate nu le ve i g si atunci i v ve i mâhni. te întâmpin . ca s nu pierde i atunci timpul. i trebuie s fiu singur. Atât de mult Har d ruie te Maica Domnului celor care î i p streaz trupul curat. în Raiul cel bine mirositor. i te cuprinde o suflare cu bun mireasm . s fie deja preg tite. dar eu nu am g sit o laud mai frumoas i mai dulce cu care s o chem în fiecare clip decât aceasta: «Maica mea! Dulcea mea M icu !»« De îndat ce noi o strig m. ajut -m !». de îndat ce intri în biseric . Adu-le aici. ca un fulger. f ceam tot ce puteam ca s -l mai inem în via sau cel pu in s nu sufere de dispnee. iubire dumnezeiasc . Nu apuci s spui: « Preasfânt N sc toare de Dumnezeu. Cu ajutorul Harului lui Dumnezeu. i s m îngropa i acolo. eu tot voi pleca. O ruga de mult timp ca s îl ia. ie it din sine. c îndat . c ci atunci când m apropii de icoan . m-a întrebat Stare ul. încât r mâi ore întregi r pit în extaz. De multe ori petreci întreaga noapte în tânguiri i strigându-o în rug ciune. fiul meu. ca s fii lini tit. ca s se roage pentru mine. Rânduial întru toate. Numai s v ruga i ca . Stare ul î i dorea atât de mult s plece din via a aceasta. i atrage mintea spre rug ciune.Fiul meu. la începutul lunii iulie a luat hot rârea de a-l chema pe p rintele Anania de la Schitul Sfânta Ana ca s -i fac Sfântul Maslu.Ingrije te-te s cumperi harbuz în ajunul praznicului Maicii Domnului. S le aducem de pe acum. pentru a ar ta cât dragoste i evlavie avea Stare ul fa de ea.Nu v mai osteni i. Acolo este rasa mea. îi aduci laude ei i mai ales Celui pe Care îl ine în bra e´ . Voia s -l rug m pe Dumnezeu s -i ia sufletul i s plece. încât ar fi putut crede cineva c se preg tea de o simpl c l torie i a tepta ma ina. ca un magnet m atrage c tre ea. a luat sufletul cuvios al Stare ului chiar în ziua Adormirii ei. foc arz tor care.

Atât de mare era încredin area pe care i-o d dea con tiin a sa despre primirea milei dumnezeie ti. un editor din Voios.S v tai i unghiile? . Ins în ultimele zile a plâns mai mult decât de obicei.S ai grij s nu-l des rezi prea mult i apoi s miroas . Nu mânca decât pu in posmag i harbuz pentru a putea lua o pastil . iar el. De i plângea. Gheronda. chipul s u era luminos. s i le taie. Era un cunoscut deal nostru i venise ca s ia o cotiza ie. devreme i-am spus: . ajunul praznicului Maicii Domnului. . Voi priveghea i eu în schit pentru praznicul Maicii Domnului . atâtea lacrimi« i tot plânge i? Nu mai plânge i! V va lua iar i criza de dispnee. zicându-i: . din dragoste. Trebuia s plece a doua zi din aceast lume. .Taie-le! Niciodat nu m l sase s i le tai. Stare ul îns îl privea i suspina: . fiindc avea mult umilin . Stare ul a început s plâng . atâtea osteneli. s v sp l picioarele? De i niciodat pân atunci nu m mai l sase s fac aceasta. Stare ul mi-a spus: . Arsenie.Nu v teme i. ca s dai mas la p rin i în cinstea Maicii Domnului. fiul meu. Toat via a a teptase moartea. Gheronda? Cum v sim i i?. Tocmai atunci a venit i domnul Sotirios Shinas. c ci r mânerea lui în aceast lume însemna pentru el osteneal i durere. Ar ta c se preg te te pentru un praznic.Bun venit. de i ne înr d cinase bine în suflet pomenirea mor ii. .Las -l.Sunt bolnav. dar când i-am f cut aer.Dar nu ar ta i bolnav. Sufletul i trupul s u tânjeau dup odihn . totu i în acea zi a încuviin at. Apoi Stare ul a fost cuprins de o criz puternic de dispnee. Apoi. Le-am sp lat. Dup ce l-am pus. A venit i ziua de 14 august. P rintele Arsenie cel plin de simplitate mergea s -l mângâie. domnule Sotirios! .Mâine o s auzi i.Gheronda. Liturghiseam i-l împ rt eam pe Stare în fiecare zi. .Arsenie. l-a întrebat acela dup ce i-a s rutat mâna. ci l crima pentru c sim ea c pleac i merge la Dumnezeu pe Care îl iubea i la Maica Domnului cea preaiubit . pe care ca un om le s vâr ise. se îngrijea de noi pân i în cel mai mic am nunt. nu le t iase niciodat ! Priveli tea era înfrico toare. Nu ar ta a fi bolnav.s nu m împiedice ceva nea teptat.P rinte Arsenie. Cu greu am reu it s i le tai cu cu itul! .i aminteasc de asta micu ul nostru. a adar. dar Stare ul i-a spus: . s le sp l i pe ale Sfin iei Voastre? El nu a vrut. Arsenie! Stare ul nu plângea pentru p catele sale. am întrebat eu. Sunte i foarte bine. pe tele la des rat. Numai el cuno tea ce anume sim ea. ne-a impresionat mult familiaritatea lui cu Äînfrico ata tain a mor ii´. .Gheronda. ca s . Chiar i pe noi. atâta rug ciune a i f cut în toat via a.S pui. Stare ul l-a primit cu c ldur i i-a adresat urm toarele cuvinte: . pe când noi nu ne puteam da seama. . i se f cuser « Dumnezeul meu. picioarele.Ce mai face i. s-a lini tit. diminea a. în acea zi. le-am t iat i unghiile.

Gheronda.i voi fi lâng Sfin ia Voastr . d -i banii domnului Shinas i serve te-l i cu o trata ie! I-am dat o buc ic de rahat. mi-a spus: . dup care i-a spus zâmbind: . dar Stare ul vedea de mai înainte revigorarea lui. . . . Apoi domnul Shinas l-a întrebat pe Stare : . fiindc îl vedea vorbind cu atâta u urin .Bobocule. drept pentru care a spus acele cuvinte i anume c ucenicii s i aveau s fie unii dintre cei care vor ajuta la înflorirea vie ii duhovnice ti a Sfântului Munte. Domnul Shinas nu a dat importan cuvintelor Stare ului.Ve i auzi i clopotele. In acea vreme Sfântul Munte avea un num r mic de monahi. pu in ap rece i banii.A. ace ti c lug ri sunt ucenicii Sfin iei Voastre? Atunci Stare ul a t cut timp de un minut. mai vedem. s nu crede i a a ceva. A v zut chipul lui str lucind.Bine. Gheronda. dar nu i-a dat seama c acea str lucire era de la Harul lui Dumnezeu i nu de la s n tatea trupeasc . . Apoi întorcându-se c tre mine.Vezi ace ti c lug ra i? într-o bun zi ei vor cuceri Sfântul Munte.

dup care mi-a spus: . ai dreptate.Fiul meu. L-am strigat s vin i l-am ridicat pe Stare . eu la Sfânta M n stire Filotheu.Da. dar a a cum era. lâng fereastra bisericu ei. A venit i seara. am mers la Stare i l-am g sit stând împreun cu b trânul Arsenie în curtea sa. s nu înceap pe tele s miroas . S le dai p rin ilor harbuz. Cu mult osteneal a cântat împreun cu noi ÄSfinte Dumnezeule´. iar fiii mei duhovnice ti la Sfintele M n stiri Xiropotamu. i-am spus eu. ob tea p rintelui Iosif cel tân r a populat Sfânta M n stire Vatoped.Indat . ast zi nu v d prea bine. i a ajutat la cântat. P rintele Efrem Katunakiotul a iubit mult i a ajutat în mod deosebit Sfânta M n stire Simonos Petras. Strig -l pe Branko! Acesta se afla în acea clip în gr din . iar el a b ut-o. a spus: ÄMerinde pentru via a ve nic ´. brânz i câte o metanie. i dac era i de fier i tot nu a i fi putut r bda tot ceea ce p timi i acum.Nu po i s m ridici. La sfâr it a venit i s-a împ rt it. iar eu urma s liturghisesc la Paraclisul Bunei Vestiri ce se afla în chilia Stare ului. Am intrat i eu. poate voi avea nevoie de tine. P rea c le prive te pe toate pentru ultima dat i c î i ia r mas bun de la lume pentru totdeauna. . De îndat ce s-a împ rt it. Am pus metanie i m-am dus s m odihnesc pu in. Faptul c nu vede i. Fiecare s se nevoiasc singur. De la picioare i pân la mijloc era umflat din cauza insuficien ei cardiace.Gheronda. s-a dus în lumini i a început s priveasc cerul de la un cap t la altul. pe te. mi-a spus Stare ul. p rintele Haralambie a ajuns egumen la Sfânta M n stire Dionisiu. ci a r mas pe balcon. A fost singura zi când Stare ul nu a putut s intre în bisericu din pricina c ldurii i a dispneei. S-a ridicat. sub pergol . . . Nu îmi dai i mie pastila? . iar eu atât de slab. Stare ul vedea de mai înainte viitorul fiec ruia dintre noi. nu vrei s m duci în untru? Am pu in treab . Atunci l-am luat în bra e ca s -l ridic.Ia aminte. am a teptat afar . Dup sfâr itul Liturghiei Stare ul a mers în chilia sa. iar el mi-a spus: . nu am reu it. . înainte de a adormi ne-a spus: . Ve i începe martiriul. I-am adus i pu in ap . pâine. . Karakalu i Konstamonitu. Gheronda. aflat pe terasa chiliei sale.Acum mergi i odihne te-te i s vii de îndat ce se va lumina de ziu . De aceea. Dup ce l-am dus în chilia sa. iar apoi l-am a ezat înapoi pe sc unelul s u.Fiul meu. mi-a spus Stare ul.i într-adev r. umflat. Apoi s-a a ezat din nou i mi-a spus: . aceasta nu-i nimic. Când m-am trezit.Nu ave i binecuvântare s r mâne i împreun dup moartea mea.

De îndat ce a v zut c a sl bit pu in r bdarea . Dar nu a plecat în ceasul în care socotea. adic la ivirea zorilor. dup pu in timp îmi spune: . cât i pentru faptul c Harul lui Dumnezeu îl chema tainic la cele cere ti.Soarele urc sus pe cer. iar eu trebuia s fi plecat. Era ultima cercetare a celui viclean. la dou ore dup r s ritul soarelui. atât pentru c suferea. ci atunci când a vrut Dumnezeu.Stare ul dorea s plece din aceast lume. Primise vestire cu destul timp înainte c avea s plece în ziua Adormirii Maicii Domnului i de aceea a tepta cu ner bdare acea clip binecuvântat . de ce întârzie s m ia? Soarele se ridic . Cum de nu m-a luat Dumnezeu? Hot rârea este luat de Dumnezeu. Astfel. fiul meu.

vino s .Gheronda.Vreau s -mi tergi lacrimile. c ci altfel voi întârzia. De parc ar fi stat la pând i atât ar fi a teptat. Era ca i cum i-ar fi spus: ÄIa aminte la ultima clip .Nu v mâhni i. care eram un copilandru în fa a unui gigant! Se poate ca Stare ul s fi cugetat: ÄAcest micu a primit vestire de la Dumnezeu´. Aceasta a tepta! Era foarte în elept duhovnice te i a tepta s vad în ce chip avea s vorbeasc Dumnezeu. îi optea diavolul. mi cat fiind de un imbold l untric. Cu adev rat. Nu mai sufer întârziere. veni i s lua i binecuvântarea Stare ului! Dup ce am pus cu to ii metanie. iar el mi-a spus: . . Dac te p r sesc. a r spuns el. Branko a mers al turi. s fie chiar i cu o or mai devreme. pentru a nu se încrede în sine i pentru a nu cugeta c este puternic.Eu.l iei pe Stare . Stare ul ne-a spus: . D -mi binecuvântarea ta s merg pe la m n stiri! . Gândi i-v c . nu v mâhni i! Vom face acum rug ciune ca s pleca i. dasc lului meu! Eu. A a c nu vei muri´. conducerea schitului m-a îns rcinat s fac o colect pentru cheltuielile hramului. De îndat ce am plecat to i. diavolul te cerne cu un simplu gând. Acolo am îngenuncheat i m-am rugat astfel: ÄArhanghele Mihaile. De ce s fie chinuit de dispnee?´. i-am spus cu curaj: . stai aici! Vei pleca mai târziu.Impr tia i-v i fiecare s fac rug ciune cu metania ca s se sfâr easc mai repede. în ultimul ceas diavolul are multe picioare i mai r stoarn i lucrurile. A tepta s vad cum începe plecarea lui din aceast lume. ci trebuie s plec.Gheronda. E ti de lut. de i Stare ul era v z tor de Dumnezeu. .Mergi i tu!. Dup ce i le-am ters. Desigur.Gheronda. dup p rerea Stare ului. e ti p mânt!´. a spus p rintele Arsenie. Voia adic s -l descurajeze i chiar s -i clatine credin a. Atât de neputincios e ti! Ceea ce ai înv at ai v zut i în fapt . . tu cel ce te socote ti mare i important. ci cu smerenie s treac prin poarta cea strâmt a mor ii. ucenicul. a venit p rintele Atanasie i i-a spus Stare ului care st tea pe sc unelul s u: . i-a spus Stare ul. ce spuneam eu. Atunci m-a luminat Dumnezeu i. c ci m gr besc s plec la Mântuitorul Hristos. L-am v zut c se mâhnea i m-a durut pentru el. nu pot. iar eu la a mea. Äprin urmare vestirea pe care ai primit-o nu este corect . . fiindc satana poate s ne fac multe.P rin ilor. ÄSoarele s-a ridicat pe cer´. imediat l-a atacat. totu i în ultima clip s-a primejduit! Diavolul a exploatat fisura micii amân ri. p rintele Haralambie i p rintele Timotei la coliba lor. Dumnezeu a îng duit aceast încercare în ultima clip a vie ii sale. Atunci am plecat cu to ii: p rintele Arsenie în chilia sa.P rinte Atanasie. am strigat eu atunci. ce se afla mai jos. nu apuc ¦ .S fie binecuvântat!. De vreme ce hot rârea de a pleca a fost luat de Dumnezeu.Ia-m i du-m la u ! Strig -i pe p rin i ca s vin s pun metanie i s le dau binecuvântarea mea. c ci îndat ce s-a încredin at de aceasta.Stare ului. pentru a pune dinamit i a-i arunca în aer sufletul s u. Dumnezeu a voit s -l înve e prin aceasta ultima lec ie despre neputin a omeneasc . nu plec nic ieri! . mi-a spus: . . lacrimile sale au încetat. c ci nu mai poate.

Ah. a nedesp r itului s u împreun -nevoitor. a ie it i p rintele Arsenie din chilia sa ce se afla al turi. suferea de dispnee. le-a spus: § . Apoi s-a întors c tre p rin i i. s nu-l vad c pleac . plin de trezvie. le-a spus: . atunci când au venit p rintele Haralambie împreun cu p rintele Timotei. cine îl va sprijini?´. Aceasta arat c . pentru a nu se chinui mai apoi. v zând c nu ascult . Plec. Acum l-a tras pentru a-i chema pe p rintele Haralambie i pe p rintele Timotei. dac nu s-ar fi aflat lâng Stare în ultimele clipe. am nevoie de aer! M-a apucat criza de astm . i a început s -l certe zicându-i: .i ia r mas bun pentru totdeauna. C ci dup plecarea sa din aceast lume.Ia cartonul i f -mi aer! Desigur. Nu i s-a îng duit în acea clip s vorbeasc . pentru c de obicei îl obosea pe Stare . a spus deodat : . a tras de sârma ce suna un clopo el jos. Atunci i-a plecat capul spre dreapta. Asta a fost totul. care peste pu in avea s plece din lumea aceasta? Niciodat Stare ul nu ceruse aceasta. Cu mintea cât se poate de lucid . când nu voi mai fi eu. Ins b trânul Arsenie i p rintele Atanasie nu l-au crezut pe Stare când a spus c moare i de aceea nu au observat când a plecat. nu-i mai face a a. l-a inut lâng el prin acest iretlic. care era foarte simplu. Vedea c vine cineva. ca s . Intre timp. la coliba p rintelui Haralambie. Numai Stare ul putea s -l in .Stare ul. c ci îi pl cea s le împ rt easc i altora experien ele sale. Un minut a durat. i astfel. nu-i mai face pe dincolo! Dar de îndat ce p rintele Arsenie a v zut c Stare ul avea o nou criz de dispnee. r suflând adânc. nu îmi sco i oseta ca s -mi freci pu in piciorul care este umflat? C ci m odihne te aceasta. p rintele Atanasie continua s -i fac aer.Toate s-au terminat. a deschis i a închis de dou -trei ori gura i ochii. de îndat ce a auzit vocea p rintelui Atanasie. Acum îns f cea aceasta pentru ca b trânul Arsenie. de i era gata s moar . dar în acea clip nu avea nici o criz . pe p rintele Atanasie l-ar fi chinuit gândurile i l-ar fi cuprins dezn dejdea. el. binecuvânta i! i cu aceste ultime cuvinte ale sale a prins mâna p rintelui Arsenie. limpezimea duhovniceasc a cuget rii Stare ului era des vâr it . dac îl apuc dezn dejdea. . care locuiau împreun . De aceea. De aceea. A vrut s vorbeasc . Trebuie s fi fost Arhanghelul Mihail care îi f g duise c va veni dup o vreme.Nu-l mai cic li pe Stare . a r mas lâng el. Stare ul a privit cu st ruin Cerul timp de vreo dou -trei minute. i-a predat sufletul în mâinile Celui pe Care L-a iubit i pentru care s-a nevoit din tinere e. Il foloseau pentru semnal în caz de nevoie. P rintele Timotei. iar p rintele Arsenie îi inea capul. a spus deodat Stare ul. s spun ce vede. De îndat ce p rintele Arsenie s-a plecat jos. dar limba îi era legat .Ce-ai p it? . Spusese aceasta doar ca s -l in lâng el pe p rintele Atanasie. de îndat ce s-a apropiat. Oare odihn c uta Stare ul. de vreme ce se sfâr ise atât de lini tit cu toate sim urile sale. Atunci p rintele Atanasie a luat cartonul i a început s -i fac aer Stare ului. Stare ul s-o fi gândit în sinea sa: ÄAcum.P rinte Arsenie.

c ci a murit! De ce îl mai ine i? S-a dus A murit! Moarte cu adev rat cuvioas ! Nou ne-a l sat sentimentul Invierii. 2010) ¨ . dar înl untrul nostru tr iam Invierea. (Din: Arhim. Inaintea noastr aveam un mort i s-ar fi cuvenit s ne tânguim. ³Staretul meu Iosif Isihastul³. ci de atunci el înso e te mereu pomenirea Sfântului nostru Stare . Editura Evanghelismos.Opri i-v . p rin ilor! L sa i-i capul. Efrem Filotheitul.. Bucuresti. i acest sentiment nu ne-a p r sit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful