You are on page 1of 14

Cercetari de marketing licenta 2011

____ 1. Ce se poate spune daca coeficientul lui Spearman ia valoarea din ce in ce mai aproape de +1:
a. arata o legatura puternica c. arata o legatura indirecta
b. intensitatea corelatiei dintre cele doua d. coeficientul de contingenta nu poate
variabile considerate este mai lua niciodata valoarea +1
puternica si directa
____ 2. In ce categorie se poate incadra un produs, din punct de vedere al aplicarii metodei de analiza a
portofoliului BCG, stiind ca are o cota relativa de piata de 1,78, comercializat pe o piata a carei rata
de crestere este de 3%:
a. dileme c. vaci de muls
b. vedete d. pietre de moara
____ 3. Ce se poate spune de legatura dintre doua variabile stiind ca in urma calculelor coeficientului lui
Kendall a rezultat “0,82”:
a. legatura indirecta
b. legatura indirecta si puternica
c. legatura indirecta si slaba
d. legatura directa si puternica
e. datele sunt insuficiente pentru a putea concluziona
____ 4. Nu este model de studiere a comportamentului consumatorului:
a. Modelul Engel-Kollat-Blackwell; c. Modelul Nicosia;
b. Modelul Arthur D. Little; d. Modelul Howard - Sheth.
____ 5. Metoda BELSON se utilizeaza in cercetari referitoare la:
a. segmentarea pietei; c. previziuni de marketing;
b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.
____ 6. Coeficientul lui GINI, in cazul cercetarilor de marketing, exprima:
a. semnificatia statistica a diferentelor c. gradul de concentrare spatiala a
dintre grupuri activitatii de piata
b. gravitatia comerciala d. tendinta centrala a unui fenomen
____ 7. In cazul scalei nominale, pentru testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri, la un
tabel de contingenta de tipul 2x2, in cazul in care N este de 25 si este 3 atunci se foloseste:
a. testul (HI patrat) c. coeficientul lui Spearman de corelatie
a rangurilor
b. coeficientul de contingenta d. testul probabilitatii exacte a lui Fisher
____ 8. Nivelul dobanzilor si rata inflatiei sunt indicatori:
a. avansati c. intarziati
b. concomitenti d. statistici
____ 9. Coeficientul de contingenta este utilizat pentru masurarea corelatiei in cazul scalei:
a. nominale c. interval
b. ordinale d. proportionale
____ 10. Intrebarea dintr-un chestionar “Care este opinia dvs. privind calitatea pixurilor Mont Blanc?
* foarte buna
* nici-nici
* foarte slaba”
este tip de scala:
a. nominala c. interval
b. ordinala d. proportionala
____ 11. Interviul in profunzime este:
a. o ancheta directa c. o tehnica simulativa
b. metoda cantitativa de cercetare d. o metoda directa de cercetare calitativa
____ 12. Care dintre urmatoarele instrumente de analiza statistica a informatiilor corespund scalei nominale:
a. coeficientul de corelatie al lui c. testul Student, grupul modal, testul
Spearman, grupul modal, testul U Fisher
b. Testul U, coeficientul de elasticitate, d. coeficientul de contingenta, grupul
grupul modal modal, testul (HI patrat)
____ 13. Mediana poate fi utilizata pentru:
a. masurarea corelatiei in cazul scalei proportionale
b. testarea semnificatiei statistice a diferentelor dintre grupuri in cazul scalei interval
c. determinarea tendintei centrale in cazul scalelor ordinale
d. analiza statistica a scalelor neparametrice
____ 14. Gradul de semnificatie a diferentelor de opinie intre subiectii unui esantion de 200 de pesoane, in
functie de varsta, a fost analizat cu ajutorul testului (HI patrat). In cazul in care valoarea teoretica
este de 3,822, pentru ce valoare calculata a lui (HI patrat) ipoteza nula este acceptata:
a. 3,523 c. 3,900
b. 3,824 d. 4,092
____ 15. Intr-o cercetare de piata ce urmareste studierea modului de apreciere a ziarului Libertatea in functie
de varsta, s-a utilizat testul (HI patrat). Valoarea calculata a lui (HI patrat) este 5,998, iar cea
tabelata pentru un nivel de semnificatie de 0,05 si 2 grade de libertate este 5,995. In acest caz:
a. ipoteza nula se accepta
b. nu exista diferente in functie de varsta in modul de aprecierea al ziarului
c. ipoteza nula nu se accepta
d. exista diferente in functie de varsta in modul de aprecierea al ziarului, dar sunt
nesemnificative
e. exista diferente in functie de varsta in modul de aprecierea al ziarului si sunt
importante
____ 16. Care este opinia unui esantion de 200 de persoane privind produsele Samsung, stiind ca in urma unei
anchete de piata, la intrebarea referitoare la caracteristica “sunet”a produselor s-a utilizat Scala lui
Likert, iar in urma calculelor s-a obtinut valoarea “-0,16”:
a. usor favorabila
b. nici favorabila-nici nefavorabila
c. usor nefavorabila
d. s-a gresit la calcule
e. nu se pot trage concluzii datele fiind insuficiente
____ 17. Ce semnificatie are valoarea zero pentru coeficientul de contingenta:
a. exista o legatura slaba intre variabile
b. exista o legatura slaba si directa intre variabile
c. exista o legatura slaba si inversa intre variabile
d. inexistenta legaturii intre variabile
e. coeficientul de contingenta nu ia niciodata aceasta valoare
____ 18. Mediul intern al firmei este parte a:
a. micromediului intreprinderii c. micromarketingului
b. macromediului intreprinderii d. mediului de marketing
____ 19. Furnizorii de mijloace materiale, furnizorii de resurse banesti, furnizorii de forta de munca si
furnizorii de informatii se inscriu in categoria elementelor care definesc:
a. mediul intern al firmei; c. micromediul firmei;
b. mediul concurential al firmei; d. macromediul firmei.
____ 20. Care dintre urmatoarele este considerata metoda cantitativa de previziune:
a. tehnica Delphi; c. metoda PERT;
b. metoda Mayer; d. metoda Lanturilor Markov.
____ 21. Un produs care are rata de crestere a pietei de 5% si cota relativa de piata de 1,5 in ce categorie de
produse se incadreaza conform matricei BCG ( Boston Consulting Group):
a. pietre de moara; c. dileme;
b. vaci cu lapte; d. vedete.
____ 22. Este adevarat ca studiile despre comportamentul consumatorului au aratat ca:
a. obiceiurile de consum au o stabilitate c. obiceiurile de consum si deprinderile
mai mare in timp decat deprinderile de de cumparare sunt unul si acelasi
cumparare, ceea ce inseamna ca concept;
influenta lor solicita un efort
educational si promotional mai intens;
b. obiceiurile de cumparare au o d. obiceiurile de consum nu influenteaza
stabilitate mai mare in timp decat deloc deprinderile de cumparare.
obiceiurile de consum;
____ 23. Concurenta dintre intreprinderi care apar pe piata cu bunuri identice sau diferentiate semnificativ,
destinate satisfacerii acelorasi nevoi se numeste:
a. concurenta generica; c. concurenta la nivel de industrie;
b. concurenta de marca; d. concurenta formala.
____ 24. Este forma de concurenta neloiala:
a. concurenta generica; c. situatia de monopol bilateral;
b. concurenta parazitara; d. concurenta pura.
____ 25. Obtinerea de avantaje ca urmare a confuziei care poate apare intre activitatea proprie a unei firme si
a concurentilor (confuzie de marci) este cunoscuta in practica sub numele de:
a. denigrarea concurentei c. concurenta ilicita
b. concurenta parazitara d. concurenta imperfecta
____ 26. Stiind ca rata de crestere a pietei este de 10,5%, cat ar trebui sa fie cota relativa de piata pentru ca
produsul sa fie considerat in stadiul de vedeta, conform modelului B.C.G.:
a. 16% c. 12%
b. 1,6 d. 0,6
____ 27. Daca in urma calcularii coeficientului de elasticitate rezulta o valoare negativa atunci se poate spune
ca intre cele doua variabile analizate exista o legatura:
a. directa c. slaba
b. puternica d. inversa
____ 28. Masurarea corelatiei dintre doua variabile sa realizat cu ajutorul coeficientului lui Spearman, iar
valoarea acestuia a rezultat “0,23”. Cum interpreteaza departamentul de marketing acest rezultat?
a. exista o legatura directa si slaba intre c. exista o legatura indirecta si slaba intre
cele doua variabile cele doua variabile
b. exista o legatura directa si puternica d. exista o legatura indirecta si puternica
intre cele doua variabile intre cele doua variabile
____ 29. Daca s-a utilizat scala nominala, pentru caracterizarea tendintei centrale se va calcula:
a. grupul modal c. mediana
b. media aritmetica ponderata d. metoda comparatiilor perechi
____ 30. Investigarea mediului economico-social este:
a. usor de realizat de catre orice companie in conditiile unui orizont mic de timp
b. functie premisa a marketingului
c. o metoda statistico-matematica de analiza
d. un atribut al managementului modern
____ 31. Dorintele oamenilor sunt:
a. derivate din natura umana
b. o trasatura psihologica a oricarui individ
c. o forma de manifestare a nevoilor umane
d. o dimensiune a comportamentului consumatorului
____ 32. Cercetarile de marketing sunt:
a. parte a cercetarilor economice
b. mai cuprinzatoare decat cercetarile economice
c. mai restranse decat orice alte forme de cercetare stiintifica
d. parte a procesului de formare a cererii
____ 33. Investigarea preliminara, considerata ca etapa in organizarea si desfasurarea cercetarilor de
marketing, consta in:
a. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru
b. definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru si estimarea valorii
informatiei
c. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru
d. identificarea problemei, definirea scopului cercetarii, elaborarea ipotezelor de lucru
si estimarea valorii informatiei
____ 34. In cazul scalei nominale, regula aplicabila este ca toti membrii unei clase au aceeasi caracteristica si:
a. are origine unica
b. sunt reprezentati prin acelasi numar sau simbol
c. permite ordonari intre clase
d. are intervale egale
____ 35. Din grupa scalelor de evaluare a atitudinii fac parte urmatoarele scale:
a. scala cu suma constanta, scala de ordonare a rangurilor, scala Likert
b. diferentiala semantica, scala Stapel, scala Likert
c. diferentiala semantica, scala procentuala, scala comparatiilor perechi
d. scala ordinala, scala Stapel, scala cu suma constanta
____ 36. Din punct de vedere al tehnicilor de previziune utilizate, teoria si practica de marketing au consacrat
doua metode:
a. macro-economice si microeconomice
b. cantitative si calitative
c. pe termen scurt si pe termen lung
d. optimiste si pesimiste
____ 37. Etapa imediat premergatoare executarii cercetarii in cadrul procesului cercetarii de marketing este:
a. investigarea preliminara
b. elaborarea ipotezelor de lucru
c. elaborarea programului de cercetare
d. analiza si interpretarea datelor
____ 38. Nu este etapa a procesului cercetarii de marketing:
a. investigarea preliminara
b. redactarea studiului si elaborarea concluziilor
c. selectia ideilor
d. elaborarea programului de cercetare
____ 39. Nu este adevarat enuntul:
a. tipurile de scala sunt in numar de patru: nominala, ordinala, interval, proportionala
b. tipul de scala preferat de cercetatori este scala proportionala
c. intre tipurile de scala si metodele de scalare nu exista nici o diferenta
d. scala lui Likert este scala ordinala
____ 40. Prelucrarea datelor culese cu ajutorul diferentialei semantice conduce la informatii specifice scalelor
tip:
a. nominale c. interval
b. ordinale d. proportionale
____ 41. Gradul in care un proces de scalare este lipsit atat de erori sistematice, cat si variabile se numeste:
a. relevanta c. validitate
b. puritate d. acuratete
____ 42. Testul (HI patrat) este folosit pentru:
a. realizarea unei estimari a variabilelor c. testarea semnificatiei statistice a
masurate cu scala nominala diferentelor dintre grupuri in cazul
variabilelor masurate cu scala
nominala
b. evaluarea diferentelor dintre variabile d. evidentierea legaturilor cauzale dintre
masurate cu scala ordinala variabile masurate cu scala ordinala
____ 43. Informatiile secundare reprezinta:
a. informatii obtinute special pentru a servi scopului cercetarii aflate in derulare
b. informatii care servesc indeplinirii obiectivelor secundare ale unei cercetari
c. informatii obtinute pentru alte scopuri decat cel al cercetarii in cauza
d. informatii care se obtin in mod repetat de la acelasi esantion de subiecti
____ 44. O metoda de obtinere a informatiilor in cercetarile de marketing o reprezinta:
a. metoda Belson c. analiza factoriala
b. cercetarea directa d. cercetarea indirecta
____ 45. Situatia in care o intreprindere turistica se afla in concurenta cu una profilata pe vanzarea de bunuri
de folosinta indelungata, anumite categorii de consumatori fiind obligate de nivelul redus al
veniturilor sa opteze intre cumpararea unor bunuri si efectuarea unei calatorii turistice, se numeste:
a. concurenta la nivel de industrie c. concurenta formala
b. concurenta de marca d. concurenta generica
____ 46. Calculati indicele de difuziune stiind ca in evaluarea conjuncturii unei piete sunt utilizati 20
indicatori, dintre care 6 sunt in scadere, 8 stagneaza si 10 sunt in crestere.
a. 0,2 (20%) c. 0,4 (40%)
b. 0,3 (30%) d. 1,33
____ 47. Sunt considerati concurenti buni:
a. concurentii care reactioneaza numai in c. concurentii cu potential ridicat,
anumite situatii concurentiale, atunci capabili sa influenteze evolutia pietei;
cand apreciaza ca actiunile anumitor
firme le lezeaza interesele;
b. concurentii care respecta regulile d. concurentii care se adreseaza acelorasi
jocului, isi limiteaza actiunile la un nevoi, cu produse similare sau
anumit segment si evalueaza impactul identice.
acestora asupra pietei;
____ 48. Legea gravitatiei comerciale tine cont de:
a. numarul de localitati unde o firma are c. numarul locuitorilor centrelor si pretul
cate o sucursala si de ponderea fiecarei mediu al fiecarui produs achizitionat
sucursale in totalul volumului
vanzarilor firmei
b. numarul locuitorilor centrelor si de d. numarul locuitorilor centrelor si de
distanta dintre localitatea cercetata si distanta dintre localitatea cercetata si
centre centre si de pretul mediu al fiecarui
produs achizitionat
____ 49. Este metoda de cercetare calitativa:
a. ancheta directa
b. experimentul
c. observarea
d. tehnica asociativa
e. simularea
____ 50. Alegerea surselor de informatii face parte din urmatoarea etapa a procesului de cercetare de
marketing:
a. investigarea preliminara c. elaborarea programului de cercetare
b. elaborarea ipotezelor de lucru d. executarea cercetarii
____ 51. Cercetarea de marketing poate fi definita astfel:
a. un proces de investigare computerizata a pietei si stabilire a coordonatelor acesteia;
b. un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte,metode si tehnici
stiintifice de inevstigare se realizeaza masurarea, culegerea si interpretarea
informatiilor de marketing
c. un ansamblu de activitati prin care, cu ajutorul unor concepte, metode si tehnici
stiintifice de investigare se realizeaza masurarea, culegerea, analiza si interpretarea
informatiilor de marketing
d. un domeniu nou, care este in plin proces de restructurare si definire conceptuala si
metodologica
____ 52. Tehnica Delphi, ca previziune calitativa este intemeiata pe:
a. teste si experimente c. interviu
b. previzionarea volumului vanzarilor d. simulare
____ 53. Punerea in circulatie de catre o firma a unor afirmatii inexacte despre activitatea firmelor concurente
reprezinta o practica care se numeste:
a. concurenta parazitara c. concurenta ilicita
b. denigrarea concurentilor d. concurenta loiala
____ 54. In urma calculelor, departamentul de marketing al unei firme a aflat coeficientul de concentrare
GINI ca avand valoarea “0,11”. Cum poate fi interpretat acest rezultat:
a. firma are putine avantaje competitive c. gradul de concentrare a activitatii
firmei pe piata este redus
b. migratia cererii este mare d. ipoteza nula se respinge existand
diferente intre cele doua variabile
analizate
____ 55. Coeficientul lui GINI nu poate atinge niciodata valoarea:
a. - 1 c. 0,5
b. 0 d. + 1

____ 56. In conditia aplicarii testului χ 2 (HI patrat), pentru un tabel de contingenta de tipul 8x7, numarul
gradelor de libertate este egal cu:
a. 7 c. 36
b. 14 d. 42
____ 57. Modelul Nicosia se utilizeaza pentru:
a. determinarea tendintei centrale in c. previziuni de marketing pe termen
cazul variabilelor ordinale lung
b. comportamentul consumatorului d. analiza univariata a variabilelor
interval
____ 58. Pentru o firma de constructie, bancile fac parte din:
a. micromediu c. macromediu
b. mediul economic d. mediul institutional
____ 59. In ce etapa a procesului decizional de cumparare poate apare disonanta cognitiva?
a. decizia de achizitionare
b. recunoasterea nevoii
c. cautarea informatiilor
d. comportamentul post-cumparare
____ 60. Pentru un tabel de contingenta de tipul 2X4 coeficientul de corelatie a rangurilor al lui Kendall poate
lua valori in intervalul:
a. c.
b. d.

____ 61. In cazul unui esantion neexhaustiv, atunci cand ponderea componentelor esantionului care au
caracteristica studiata este dificil de estimat se ia valoarea de:
a. 0,35 c. 0,50
b. 0,40 d. 0,55
____ 62. Teoretic, concurenta ideala presupune existenta in cadrul pietei a urmatoarei conditii:
a. atomicitate c. imobilitatea factorilor de productie
b. eterogenitatea produsului d. putini producatori
____ 63. Este element al macromediului firmei:
a. rata natalitatii c. clientii
b. concurenta d. organismele publice
____ 64. Intrebarea “Va amintiti sa fi vizionat, in cursul saptamanii, spotul publicitar la Dacia Logan?
o DA
o NU”
este scala:
a. nominala c. interval
b. ordinala d. proportionala
____ 65. Este obiectiv al oricarui chestionar de marketing:
a. orice chestionar trebuie sa aiba intre 15 c. orice chestionar trebuie sa poata fi
si 20 de intrebari completat in totalitate si doar de
operatorul de interviu
b. un chestionar trebuie sa minimizeze d. orice chestionar trebuie sa fie complex
erorile de raspuns si elaborat impreuna cu operatorul de
interviu
____ 66. Una dintre caracteristicile esentiale ale metodelor calitative de cercetare se refera la faptul ca:
a. sunt supuse investigatiei esantioane de c. cercetatorul este interesat sa obtina
dimensiuni mici, nereprezentative din informatii reprezentative din punct de
punct de vedere statistic, dar foarte vedere statistic
riguros selectionate
b. utilizeaza un bogat instrumentar d. sunt obtinute date de natura cantitativa,
statistic masurabile cu ajutorul scalei de tip
interval
____ 67. Metoda de esantionare a carei principala caracteristica este aceea ca ofera tuturor unitatilor
colectivitatii investigate aceeasi sansa de a fi selectate si incluse in componenta esantionului este:
a. esantionarea simpla aleatoare c. esantionarea prim metoda bulgarelui
de zapada
b. esantionarea prin metoda cotelor d. esantionarea orientata
____ 68. In cercetarile de marketing, principiul icebergului inseamna ca:
a. nu se cunoaste de la inceput ce metoda c. problemele hotaratoare sunt rareori
de culegere a informatiilor este mai vizibile imediat
bine sa se utilizeze, intai se foloseste
observarea si apoi celelalte metode
b. chestionarul nu poate fi validat de la d. nu se cunosc niciodata costurile exacte
inceput, el trebuie mai intai testat pe ale unei cercetari, acestea se afla la
grupuri mai mici sfarsitul cercetarii
____ 69. Metoda calitativa de previziune prin care se realizeaza un consens de opinii din partea unui grup de
experti, solicitati sa faca previziuni in legatura cu evolutia unei anumite variabile poarta numele de:
a. tehnica Delphi c. metoda analogiilor
b. tehnica Brainstorming d. metoda juriului format din executiv
____ 70. Ca limita a metodei observarii poate fi considerata:
a. focalizarea asupra comportamentului c. erarea de reamintire care poate apare
public atunci cand se doreste aflarea modului
de informare in achizitionarea unui
produsului
b. obtinerea de informatii care nu pot fi d. eroarea datorata modului incorect de
verbalizate cu usurinta formulare a intrebarilor
____ 71. Care este opinia unui esantion de 200 de persoane privind produsele Samsung, stiind ca in urma unei
anchete de piata, la intrebarea referitoare la caracteristica “pret” a produselor s-a utilizat Scala lui
Stapel, iar in urma calculelor s-a obtinut valoarea “0,2”:
a. foarte favorabila
b. favorabila
c. usor favorabila
d. nici favorabila-nici nefavorabila
e. datele sunt insuficiente pentru a trage concluzii
____ 72. Fluctuatiile inregistrate de cerere si oferta intr-o anumita perioada de timp, tendintele de ansamblu
exprimate de raportul dintre ele si efectele pe care le genereaza formeaza:
a. mediul de marketing extern d. micromediul
b. mediul de marketing intern e. macromediul
c. conjunctura pietei
____ 73. Motivatiile care determina cumpararea unei anumite marci se numesc:
a. motivatii secundare c. motivatii externe
b. motivatii primare d. motivatii sistematice
____ 74. Nu este metoda calitativa de previziune:
a. metoda evenimentelor precursoare; c. metoda PERT derivat;
b. metoda naiva de previziune; d. metoda lanturilor Markov.
____ 75. Coeficientul de corelatie statistica a lui Pearson se poate utiliza pentru:
a. determinarea tendintei centrale in c. masurarea diferentelor dintre
cazul scalelor ordinale alternative masurate prin scale metrice
b. aflarea tendintei spre consum a d. analiza univariata in cazul variabilelor
populatiei migratoare masurate prin scala interval
____ 76. A creat un model de comportament al consumatorului care ii poarta numele:
a. Nicosia c. Edgeworth
b. Belson d. Fisher
____ 77. Cele doua forme de concurenta directa sunt:
a. concurenta de marca, concurenta formala
b. concurenta de marca, concurenta la nivel de industrie
c. concurenta formala, concurenta generica
d. concurenta generica, concurenta la nivel de industrie
____ 78. Resursele naturale si progresul tehnic sunt factori care determina conjunctura pietei:
a. de durata c. sezonieri
b. cu actiune ciclica d. intamplatori
____ 79. Pentru un tabel de contingenta, de tipul 4 X 3, numarul gradelor de libertate este de:
a. 6 c. 12
b. 9 d. 16
____ 80. In cazul concurentei ideale, conditia care presupune existenta unui numar mare de vanzatori si
cumparatori, iar interventiile individuale ale acestora neputand determina o schimbare a cererii sau
ofertei globale, reprezinta:
a. transparenta perfecta a pietei c. perfecta mobilitate a factorilor de
productie
b. omogenitatea produsului d. atomicitate
____ 81. Este metoda de scalare comparativa:
a. diferentiala semantica c. scala cu suma constanta
b. scala lui Likert d. scala lui Stapel
____ 82. In cadrul cercetarii macromediului de marketing al unei firme se are in vedere:
a. organismele publice c. furnizorii de resurse financiare
b. rata somajului d. resursele umane ale organizatiei si
structura lor ierarhica
____ 83. Selectarea modalitatilor de culegere a datelor face parte din urmatoarea etapa a procesului de
cercetare de marketing:
a. investigarea preliminara c. elaborarea programului de cercetare
b. elaborarea ipotezelor de lucru d. executarea cercetarii
____ 84. In urma intervievarii unui numar de 33 de specialisti, referitor la evolutia pietei in trimestrul
urmator, 12 au indicat o crestere usoara, 10 o stagnare, 8 o scadere usoara. Care este valoarea
soldului conjunctural?
a. 0,04 c. 0,21
b. 0,12 d. 0,90
____ 85. La baza piramidei lui Maslow sunt plasate:
a. nevoile legate de pretuire; c. nevoile sociale;
b. nevoile de autorealizare; d. nevoile fiziologice.
____ 86. Indicele Paasche se utilizeaza in cercetari referitoare la:
a. segmentarea pietei; c. previziuni de marketing;
b. comportamentul consumatorului; d. studierea preturilor.
____ 87. Cum se numesc cercetarile care au ca obiectiv elaborarea, testarea si validarea chestionarelor?
a. descriptive c. instrumentale
b. exploratorii d. cauzale
____ 88. Panelurile de magazine sunt cercetari:
a. periodice c. permanente
b. ocazionale d. ad-hoc
____ 89. Formularea unor ipoteze valide nu poate avea ca punct de plecare:
a. cercetari exploratorii c. cercetari anterioare
b. teoria unor discipline d. metoda de culegere a datelor
____ 90. Pe baza criteriului obiectivul cercetarii, tipologia cercetarilor de marketing poate fi urmatoarea:
a. cercetari cantitative, cercetari calitative
b. cercetari exploratorii, cercetari concluzive
c. cercetari transversale, cercetari longitudinale
d. cercetari primare, cercetari secundare
____ 91. Metoda aplicabila pentru desfasurarea unei cercetari cauzale este urmatoarea:
a. observarea c. interviurile de grup
b. analiza datelor secundare d. experimentul
____ 92. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind produsul ciocolata Kandia cu vanilie, stiind
ca in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii:
Opinia foarte buna acceptabila satisfacatoare nesatisfacatoare
buna
Nr. persoane 60 50 18 35 50

a. 2,822 c. 3,955
b. 3,164 d. 5,744
____ 93. In cadrul unei cercetari selective efectuate pe un esantion de 200 de persoane, opinia utilizatorilor
unui produs privind gustul acestuia a fost masurata cu ajutorul unei scale cu cinci trepte. Distributia
opiniilor a fost urmatoarea:
opinia foarte favorabila nici-nici nefavorabila foarte
favorabila nefavorabila
nr. persoane 60 30 20 50 40
Care este scorul mediu ce exprima opinia esantionului despre gustul produsului respectiv?
a. 0,100 c. 3,105
b. 2,135 d. 4,125
____ 94. Sa se determine opinia generala a consumatorilor intervievati cu privire la gustul produsului Coca-
Cola Light, stiind ca rezultatele anchetei de teren au fost:
Coca-Cola acord total acord indiferent dezacord dezacord
Light are total
gust placut
nr. de 600 500 180 350 50
persoane

a. 0,645 c. 0,855
b. 0,744 d. 0,910
____ 95. Sa se determine marimea esantionului stiind ca probabilitatea de garantare a rezultatelor este de
95%, t corespunzator este de 1,96, eroarea limita acceptabila este de , iar ponderea specifica a
celor care detin caracteristica studiata este de 81%.
a. 583 c. 745
b. 657 d. 899
____ 96. Testul Fisher este utilizat pentru:
a. a determina tendinta centrala in cazul c. pentru a masura corelatia in cazul
scalei interval scalei ordinale
b. a identifica semnificatia statistica a d. a identifica semnificatia statistica a
diferentelor dintre grupuri in cazul diferentelor dintre grupuri in cazul
scalei proportionale scalei nominale
____ 97. Esantionare simpla aleatoare este o esantionare:
a. nealeatoare c. aleatoare secventiala
b. aleatoare fixa fara restrictii d. aleatoare fixa cu restrictii
____ 98. In cercetarea de marketing, masurarea reprezinta:
a. procesul de culegere a datelor primare c. procesul de exprimare simbolica,
si secundare numerica sau nenumerica a relatiilor
dintre caracteristicile si proprietatile
unui fenomen
b. procesul de exprimare simbolica, d. procesul de comensurare a
numerica sau nenumerica, a gradului informatiilor necesare realizarii
in care un obiect sau fenomen poseda o obiectivului cercetarii
anumita caracteristica sau proprietate
____ 99. Una din conditiile care trebuie respectate in construirea scalelor o constituie:
a. existente in mod obligatoriu a unui c. sa posede un numar cat mai mare de
instrument fizic care sa permita nivele
masurarea
b. sa fie inteligibile de catre subiectii de d. sa permita masurarea concomitenta a
la care se culeg informatiile cel putin doua caracteristici
____ 100. Scalele care permit ordonari sunt urmatoarele : a. scalele nominale; b. scalele interval; c. scalele
neparametrice; d. scalele proportionale; e. scalele ordinale; f. scalele nemetrice; g. scalele
unidimensionale; h. scalele multidimensionale
a. a,b,c c. c,d,f
b. b,d,e d. c, f, h
____ 101. Este scala de evaluare a atitudinii:
a. scala comparatiilor perechi c. scala de ordonare a rangurilor
b. scala cu suma constanta d. scala lui Stapel
____ 102. Ce metoda de scalare solicita respondentului sa evalueze atitudinea fata de un obiect sau
caracteristicile acestuia, pe o scala cu maximum 7 nivele, intercalate intre doua atribute bipolare:
a. scala de ordonare a rangurilor c. scala lui Likert
b. scala lui Stapel d. diferentiala semantica
____ 103. Ce metoda de scalare solicita respondentului sa divida o suma, in general 10 sau 100, intre doua sau mai
multe obiecte (atribute) pentru a reflecta relativa preferinta a respondentului pentru fiecare obiect:
a. scala de ordonare a rangurilor c. scala cu suma constanta
b. scala lui Stapel d. testele de diferentiere - triunghi
____ 104. Prelucrarea datelor culese cu ajutorul diferentialei semantice conduce la informatii specifice scalelor
tip:
a. nominale c. interval
b. ordinale d. proportionale
____ 105. Din categoria restrictiilor organizatorice, care intervin in stabilirea marimii esantionului, nu fac
parte:
a. fondurile banesti aferente cercetarii c. numarul si pregatirea persoanelor ce
vor efectua sondajul
b. natura bazei de sondaj d. probabilitatea cu care se garanteaza
rezultatele
____ 106. In formula de determinare a marimii esantionului „p“ reprezinta:
a. eroarea limita acceptata
b. probabilitatea cu care se garanteaza rezultatele
c. populatia statistica studiata
d. proportia componentelor din esantion care poseda caracteristica cercetata
____ 107. Este metoda de recoltare a informatiilor de marketing:
a. scala lui Likert
b. investigarea surselor statistice
c. grupul modal
d. chestionarul
____ 108. Testul neparametric χ (HI patrat) se utilizeaza pentru:
2

a. determinarea tendintei centrale


b. testarea gradului de semnificatie a diferentelor dintre grupuri
c. masurarea corelatiei dintre variabilele analizate
d. testarea relevantei marimii esantionului
____ 109. In cadrul unei cercetari selective, pentru testarea gradului de semnificatie a diferentelor de opinie
intre subiecti s-a utilizat χ2 (HI patrat). In cazul in care valoarea teoretica a lui χ 2 (HI patrat) este
de 3,84 pentru ce valoare calculata a lui χ (HI patrat) ipoteza nula este acceptata?
2

a. 5,86 c. 3,92
b. 3,74 d. 3,85
____ 110. Care este numarul gradelor de liberate in cazul unui tabel de contingenta de tipul 2 X 2:
a. 1 c. 4
b. 2 d. 8
____ 111. Fac parte din metodele cantitative de previziune:
a. metodele cauzale de previziune c. metoda lanturilor Markov
b. metoda PERT d. metoda evenimentelor precursoare
____ 112. Face parte din metodele calitative de previziune:
a. metoda lanturilor Markov c. metoda mediilor mobile centrate
b. metoda regresiei d. analiza seriilor dinamice
____ 113. Nivelul dobanzilor si rata inflatiei sunt indicatori:
a. avansati c. intarziati
b. concomitenti d. statistici
____ 114. Este metoda comparativa de scalare:
a. scala lui Likert c. scala fetelor zambitoare
b. scala cu suma constanta d. scala lui Stapel
____ 115. Este metoda de scalare care permite comparatii:
a. diferentiala semantica c. scala de ordonare a rangurilor
b. scala lui Stapel d. scala lui Likert
____ 116. Legea gravitatiei comerciale a fost data de:
a. D.L.Huff c. Belson
b. Ph. Kotler d. W.J.Reilly
____ 117. Practica cercetarilor de marketing a aratat ca eroarea limita acceptata ia de obicei valori:
a. de cel putin 95% c. cuprinse intre si
b. cuprinse intre -1 si +1 d. de cel mult 98%
____ 118. Vanzarile intreprinderii Luceafarul erau in anul 2004 de 10 mld. lei, in timp ce vanzarile
concurentului aflat pe pozitia secunda s-au ridicat la valoarea de 9 mld. lei. Care a fost cota relativa
de piata a intreprinderii Luceafarul anul trecut?
a. 1,11 c. 0,9
b. 2,22 d. 9
____ 119. Sa se determine opinia generala a consumatorilor privind produsul ciocolata cu rodie al firmei
Saniuta, stiind ca in urma unei anchete s-au obtinut urmatoarele informatii:
Opinia foarte buna acceptabila satisfacatoar nesatisfacatoar
buna e e
Nr. persoane 60 50 18 35 5

a. 3,74 c. 6,24
b. 5,72 d. 0,74
____ 120. Sa se determine cota de piata detinuta de firma Avicola, stiind ca volumul vanzarilor acestei firme pe
piata A, in anul 2004 a fost de 30 milioane euro, iar volumul total al tranzactiilor pe piata respectiva
a fost de 300 milioane euro.
a. 3% c. 30%
b. 10% d. 0,1%