UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ŞI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR Strada J.H.Pestalozzi, Nr.

16 300115 Timişoara Tel: +40-256-592-506 Tel/Fax: +40-256-592-500 www.feaa.uvt.ro

Ghid
privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare Nivel de licență și masterat

analiza și interpretarea de date și de informații din punct de vedere cantitativ și calitativ. Aplicarea conceptelor. Competențele generale se referă la: • Culegerea.Ghid privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licență şi de disertaţie INTRODUCERE Prezentul material reprezintă un ghid care se referă la modalitatea de elaborare şi prezentare a lucrărilor de licență şi disertaţie. câte un set pentru fiecare ciclu de studii universitare. • Cunoașterea aspectelor legate de managementul proceselor specifice domeniului de activitate. fără să neglijeze însă exigenţele şi practicile deja existente la nivelul FEAA și al altor facultăți de profil din țară și străinătate. decizii și demersuri concrete. din diverse surse alternative. Capacitatea de sintetizare și interpretare a unui set de informații. Abilitățile cognitive specifice domeniului domeniului de studiu presupun: a. ca lucrări de finalizare a studiilor universitare de licență și de masterat. • Utilizarea unor moduri diverse de comunicare scrisă și orală. Conţinutul prezentului material se bazează pe o serie de referinţe bibliografice relevante în raport cu tematica abordată. Elaborarea lucrării de licență constituie etapa finală și de sinteză a primului ciclu univesitar. Menirea acestui ghid este de a contribui în mod semnificativ la creşterea nivelului ştiinţific al lucrărilor elaborate şi susţinute de către studenţii şi masteranzii Facultăţii de Economie și de Administrare a Afacerilor. Orizontul de așteptare al pregătirii studenților din ciclul de licență se poate descrie printr-o serie de competențe generale și abilități cognitive. c. • Asumarea responsabilității de a elabora un program personal de autoperfecționare. Rezultatul final se concretizează în formularea de argumente. de rezolvare a unor probleme de bază și de evaluare a concluziilor posibile. inclusiv într-o limbă străină. din acest motiv lucarea va trebui să demonstreze orizontul de așteptare descris cu ajutorul descriptorilor Dublin. b. În cadrul procesului de la Bologna. • Utilizarea tehnologiilor informatice. la întâlnirea de lucru din 18 octombrie 2004 de la Dublin au fost elaborate trei seturi de descriptori generici. 2 . Analiza independentă a unor probleme și capacitatea de a comunica și a demonstra viabilitatea soluțiilor alese. din contexte profesionale reale și din literatura de specialitate. teoriilor și metodelor de investigare fundamentale din domeniul de studiu pentru formularea de proiecte și demersuri personale.

descriptorii Dublin descriu orizontul de așteptare privind performanțele absolvenților prin: • Capacitatea de a demonstra că au cunoștințe generale și de specialitate superioare absolvenților de licență și că sunt dispuși să le îmbogățească prin eforturi individuale. • capacitatea de a demonstra capacitatea de aplicare a cunoștințelor la rezolvarea problemelor care apar în contexte nefamiliare sau care depășesc prin multidisciplinaritate domeniul în care s-au pregătit. Ghidul privind elaborarea şi prezentarea lucrărilor de licență şi de disertaţie este structurat în trei părţi distincte. Inițiativă în analiza și evaluarea de probleme. Redactarea lucrării 3. • capacitatea de a înțelege cunoștințele avansate din domeniul respectiv de studii. Elaborarea lucrării 2. • capacitatea de a comunica și susține prin argumente logice concluziile lor în mod clar în fața unor auditoriu format din specialiști sau din nespecialiști. • capacitatea de a dovedi că și-au dezvoltat abilități de învățare individuală. astfel: 1. Pentru ciclul universitar de masterat. • capacitatea de a demonstra că pot contribui la dezvoltarea de noi concepte și idei prin activități de cercetare.d. Prezentarea şi argumentarea lucrării în fața comisiilor de licenţă şi masterat 3 .

Introducere în tematica abordată. tabele numerotate. va conține ideile și conceptele cele mai semnificative în raport cu tema aleasă. dependențe etc. 4 . Studiul aplicativ poate reprezenta o abordare științifică bazată pe studii de caz relevante în raport cu tema aleasă. Această secțiune este obligatorie în elaborarea lucrărilor de disertație.3. O structurare de conținut recomandată. Asistenții doctoranzi pot coordona lucrări de licență în cotutelă cu un cadru didactic care a obținut titlul de doctor. concluzii și propuneri sau recomandări. Această parte poate fi reprezentată de studii de caz. Se vor detalia metodele și instrumentele de cercetare utilizate pe parcursul lucrării. ținându-se cont și de specificul fiecărei lucrări. Studenții vor identifica soluții.1. Conținutul lucrării de finalizare a studiilor va trebui să reflecte aspecte ce țin de domeniul economic și de administrare a afacerilor. în această parte a lucrării. limitele cercetării întreprinse. 4. Activitatea de elaborare a lucrării se desfășoară sub directa coordonare a unui cadru didactic care poate face dovada titlului de doctor în științe. Cercetarea teoretică va face o prezentare sintetică a stadiului abordării temei respective în literatura de specialitate. Studiul practic.2. legături. metodologia de cercetare. poate fi următoarea: 50-60% pentru partea teoretică și 50-40% pentru partea aplicativă. ritmuri de creștere sau de reducere.ELABORAREA. Lucrarea va cuprinde două părți: cercetarea teoretică și cercetarea aplicativă sau practică. și bazate pe etică și deontologie. pe analize calitative și cantitative. să se copieze notele de curs sau capitole întregi dintr-o singură carte. reale. Se recomandă evitarea elaborării acestui paragraf ca o înșiruire de cifre. REDACTAREA ŞI SUSŢINEREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ ŞI DE DISERTAŢIE A. Se va pune accentul pe crearea de abilități în vederea analizării și sintetizării literaturii de specialitate aferentă fiecărui domeniu de studiu. 2. Se recomandă ca această parte a lucrării să cuprindă următoarele capitole sau paragrafe: 4. 3. implicațiile manageriale sau macroeconomice ale fenomenelor analizate. Cercetarea teoretică se bazează pe studiul literaturii de specialitate și va reprezenta o abordare conceptuală a tematicii studiate. formularea de ipoteze utile în derularea cercetării practice efectuate de absolvenți. Este o valorificare a cercetării bibliografice efectuate de către student în timpul anului universitar.4. Se recomandă ca lucrarea să cuprindă secțiunile de mai jos: 1. Cele două componente trebuie să fie echilibrate ca număr de pagini. Studiu teoretic cu privire la tema aleasă. 4. rezultatele cercetării. Se va evita ca. comentarii ale rezultatelor obținute. Elaborarea lucrării de licență şi de disertaţie Lucrările de licență și de disertaţie trebuie să reprezinte şi să facă dovada unei activităţi de cercetare şi de documentare autentice. Posibilități de dezvoltare ulterioară a cercetării. fiind structurat în următoarele secțiuni. fără reprezentări grafice numerotate. 4. Această parte va consta de asemenea în realizarea cercetărilor de birou. pe analize comparative ale unor situații identificate de către studenți. propuneri pentru rezolvarea problemelor identificate. analize cantitative. analize comparative. teste pentru stabilirea de corelații.

cu titlu general. Titlul celui de al doilea capitol 2. Concluzii și propuneri/recomandări Referinţe bibliografice Anexe 5 10 20 35 45 60 65 68 În cuprins sunt evidențiate principalele componente ale lucrării și pagina corespunzătoare acestora: Introducere. Referințe bibliografice.4. . Subcapitolul 2 2. pe cât posibil.. Cap 4...3. La nivelul unei lucrări licență sau de disertaţie se recomandă respectarea următoarei structuri: Introducere Cap 1. Concluziile finale.4. recomandându-se să nu fie mai lung de 7 cuvinte cheie sau de 12 cuvinte incluzând și cuvintele de legătură. va prezenta o perspectivă diferită. ... Subcapitolul 2 3.. .1. titlul indică obiectivul cercetării.1. pot fi menționate. . • Se recomandă o dimensionare optimă a structurii unei lucrări astfel încât să se evite.1. Titlurile capitolelor și ale altor subdiviziuni ale textului. Prin formularea sa. Bibliografia generală.. pe de o parte segmentarea excesivă a materialului elaborat.. Titlul primului capitol 1.3. Anexe. „studiu privind„. Cap 3. Cap 2. Subcapitolul 1 3. Subcapitolul 2 1.2..3. Se recomandă ca bibliografia să cuprindă un număr de titluri care să corespundă nivelului cercetării (lucrare de licență sau de disertație). 5.2.4.. Se vor evita extremele (de exemplu.. • Dacă titlul este prea lung se utilizează un subtitlu.. Este evident că lucrarea este un studiu sau o cercetare. . Subcapitolul 1 2.. „noi perspective”..2. 3 titluri bibliografice sau 100 de titluri bibliografice).. următoarele reguli: • Titlul trebuie să fie corelat cu ideile principale ale temei cercetate. Anexe. Privitor la structurarea finală a lucrării. Subcapitolul 1 1. și că. Se recomandă ca în formularea titlului să se evite sintagme de genul „abordări actuale„. Titlul celui de al treilea capitol 3. iar pe de altă 5 .

Se scrie „firma a falimentat din cauza managementului necorespunzător”. subcapitol. 5. nu „din punct de vedere al specialiștilor”. Există câteva erori care apar cu frecvență mare și care trebuie avute în vedere în elaborarea lucrărilor: 1. 4. motivația alegerii temei. 6. • Este recomandat ca gradul de divizare succesivă a textului (capitol. inclusiv în construcții de genul pot fi.) să nu depășească 3 diviziuni. precizarea etapelor parcurse pentru realizarea efectivă a lucrării atunci când lucrarea are un caracter preponderent practic. Se scrie ”articolele pe care le-am consultat”. nu „situația economică s-a redresat din cauza soluțiilor alese”. Se scrie „unii dintre cercetători”.parte realizarea unor capitole supradimensionate. Un număr de 4-5 capitole poate fi apreciat ca fiind optim. 2.5-2 pagini. Se recomandă evitarea superlativelor „reputatul profesor”. 6 . • se apreciază ca fiind o condiţie minimală pentru asigurarea unui nivel ştiinţific mediu ca referinţele bibliografice prezentate la finalul lucrării să se regăsească integral în textul materialului elaborat. Se scrie „din punctul de vedere al specialiștilor”. Cînd se introduce o atributivă. respectiv negativă. purtător de titlu. Se scrie ”situația economică s-a redresat datorită soluțiilor alese”. precum şi propunerile/recomandările iniţiate de student. ca urmare a concluziilor conturate. Pentru identificarea şi utilizarea referinţelor bibliografice se recomandă următoarele aspecte: • utilizarea unor surse de documentare autentice şi reale. nu „unii din cercetători”. Esenţa şi conţinutul cercetării derulate de către student trebuie să se regăsească la nivelul fiecărui capitol din cadrul lucrării. iar în text se face trimitere la ele prin indicarea numărului lor. • Textul lucrării se redactează față-verso. să beneficieze de o pondere semnificativă. nu ” firma a falimentat datorită managementului necorespunzător”. „părintele managementului”. nu „articolele care le-am consultat”. • Anexele se pun la sfârșitul lucrării se numerotează. Se recomandă ca introducerea să prezinte o imagine succintă a stadiului actual al cunoaşterii în sfera tematicii abordate. sub-subcapitol etc. Ultimul capitol al lucrării se recomandă a fi alocat formulării concluziilor generale ale cercetării întreprinse. importanța subiectului abordat. 3. pronumele relativ cu funcție de complement direct este întotdeauna precedat de prepoziția pe.  cărţi de specialitate publicate în ţară şi străinătate. • În elaborarea lucrărilor de licență și de disertație se recomandă să se regăsească următoarele tipuri de referințe bibliografice (acordarea unei ponderi descrescătoare referințelor de mai jos va duce la creșterea valorii lucrării):  articole publicate în jurnale sau alte publicaţii similare naţionale şi/sau internaţionale (în varianta on line și în varianta off line). nu are mai puțin de 1. • în cadrul referinţelor bibliografice se recomandă ca articolele ştiinţifice publicate în literatura de specialitate. Infinitivul verbului a fi se scrie întotdeauna cu un singur i.Nici un capitol nu are mai puțin de 10 pagini și nici un fragment de text. datorită și din cauza au conotație pozitivă.

Un paragraf constituie o unitate ideatică. se recomandă ca ponderea acestora. capitals. publicații cu detalii lipsă (sine nomine –nu poate fi identificat editorul. să fie de maxim 10%. capitals. care vin în sprijinul susţinerii demersului ştiinţific întreprins.27 cm. iar cele scurte fragmentează excesiv și neeficient textul lucrării.1. considerându-se că paragrafele foarte lungi sunt obositoare. (12pt) TEXTUL (12 pt.2. Începutul paragrafelor se marchează printr-o identație sau spațiere a textului. fără spațiu între ele.54 cm. header 1. Se recomandă să se respecte următoarele reguli de editare: 1. Se consideră că un număr de minimum 50 de pagini este potrivit pentru o lucrare de finalizare a studiilor de licență. Studentul își asumă întreaga responsabilitate pentru actele de plagiat pe care comisia de examinare le probează. bottom 2. justify) Paragrafele vor începe prin aliniat nou. pliante. capitals. În acest sens. teze de doctorat. cu tab la începutul primului rând al fiecărui subcapitol și subsubcapitol (de exemplu. Redactarea lucrării Redactarea lucrării de licență sau de disertaţie trebuie realizată astfel încât să reflecte caracterul ştiinţific al acesteia.1. broșuri. left) 1. • Font: Times New Roman. cursuri. inclusiv anexele. materiale distribuite în cadrul workshop-urilor. care conține mai multe fraze și propoziții. left) (12pt) • Fiecare capitol trebuie să aibă o structură clară. size 12. right 3.  materiale nepublicate (prelegeri la conferinţe. iar pentru ciclul de masterat se recomandă un număr de minimum 60 de pagini. În cazul lucrărilor de dizertație se recomandă ca lungimea maximă să fie de 75 de pagini. left 3. justified 7 . respectând formatul prezentat mai jos.  B. line space: single. Dacă se consideră oportună ataşarea la o astfel de lucrare a unor anexe.). Nu există o regulă pentru dimensionarea paragrafelor. Lucrarea trebuie să cuprindă un număr minim de pagini adecvat temei propuse.17 cm. Textul unui capitol. TITLUL SUBCAPITOLULUI (12pt. Se recomandă ca lungimea maximă a unei lucrări de licență să fie de 65 pagini.articole publicate în volume ale conferinţelor ştiinţifice desfăşurate pe teritoriul naţional. urmează textul altui supcapitol sau subsubcapitol).54 cm.  așa numita grey literature. (12pt) Formatul paginii: Format pagină: A4 (297x210) • Margini: top 2.3. raportată la numărul total de pagini al lucrării. center/left) (12pt) (12pt) (12pt) 1. rînd liber. TITLUL CAPITOLULUI (14pt. etc. bold.1.17 cm.27 cm. respectiv subcapitol și sub-subcapitol se separă printr-un rând liber. gutter 0 pt. 2. sine loco. bold. footer 1.nu poate fi identificat locul publicării) se vor folosi cu precauție deoarece exită riscul preluării unor informații distorsionate. delimitată prin subcapitole și subcapitole distincte. TITLUL SUB-SUBCAPITOLULUI (12 pt. cu tab.

Pentru referinţele bibliografice se va utiliza sistemul menţionat mai jos. bold. EdituraMirton.chandler. capitals. (12pt) Se recomandă utilizarea notelor de subsol doar pentru anumite precizări de natură conceptuală sau faptică. (12pt) Titlurile capitolelor trebuie să fie numerotate continuu. left) . Institutul de lingvistică.1. ”. (12pt) (12pt) REFERINŢE BIBLIOGRAFICE (12pt. Editura Didactică și Pedagogică . capitals. 14.htm (se recomandă menţionarea întregului link utilizat la nivel de lucrare). Nu este corect să se preia din lista bibliografică a unei cărți consultate titluri care nu au fost consultate. A. 244-271. Pe parcursul lucrării se poate cita un autor citat de către un alt autor. Chandler. Timișoara. Lucrarea trebuie să conţină doar acele resurse bibliografice citate în text. situație în care se scrie (Andersen. D. vol. 8 . Manolis. left) Toate lucrările trebuie să fie elaborate şi redactate cu multă acurateţe. iar ordonarea referinţelor se face alfabetic. 2006). Ch.M. (2007). Referințele care nu au indicat un autor se vor scrie după epuizarea referințelor bibliografice care au autor după modelul: ***Dicționarul limbii române pentru afaceri (1993). 2002. Exemplu de document utilizat ca şi referinţă bibliografică. bold. 3. (12pt) Numerotarea paginilor se va realiza continuu. începând cu numărul 5 pe prima pagina alocată introducerii. (2008) „Service Quality Perspectives and Satisfaction in Private Banking. (12pt) Tabelul 1. 2004: 31) (10pt. numerotate precum este precizat în schema de mai jos. În lista bibliografică vor apărea doar lucrările consultate. (12pt) Exemple de cărţi utilizate Munteanu. (10pt) Exemplul unui articol prezentat doar la o conferinţă Lassar. W. 1. graficele şi tablele vor fi centrate la nivelul paginii. fără însă a utiliza mai mult de 3 cifre pentru numerotarea acestora (de exemplu. & Petre. Journal of Services Marketing. (12pt) (12pt) Figurile. în Ionescu. italic) (10pt) CONCLUZII (12pt. iar celelalte diviziuni vor fi numerotate în funcţie de numărul capitolului. Numele tabelului (Sursa: Autor.• Pentru întregul text cuprins în lucrare se va utiliza un număr de cel mult două tipuri de bullets pentru a puncta sau enumera diverse elemente. available on-line at www. (2003) „Semiotics for Beginners”. D. no.2. Contabilitate financiară.)..net/bpm.

Atunci când autorii sunt indicați în paranteză. iar atunci când autorii sunt indicați în text. precizând și numărul paginii unde poate fi identificat textul. 2001: 75).Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență”. Se interzice realizarea următoarelor elemente la nivelul redactării lucrării: • crearea unei coperte care nu corespunde standardelor enunţate anterior sau exemplului de mai jos. sau mai mult de doi autori (A et al. 2002). aferentă copereti interioare.pagina cuprinsului .pagină liberă . .glosar de termeni. . cuprinde pe lângă elementele menționate pe pagina de copertă și titul lucrării.Numele complet al studentului. decât cel prezentat anterior. 2001). cea care cuprinde și titlul lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii: . .Denumirea universităţii. 2002). subtitlurile şi alte elemente similare).pagina interioară. ele se referențiază în ordine cronologică. se folosește semnul amperson „&„ . • Prima pagină. doi autori (A & B. 9 . ci are rolul de a oferi o bază pentru studiul aplicativ. după numele primului autor. respectând structura menţionată. 2003). autorii. Atunci când se preia un citat sau un fragment de text semnificativ. • utilizarea altui sistem de identificare a referinţelor bibliografice decât cel prezentat anterior.pagina de copertă .Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare. a facultăţii și a specializării absolvite. etc.. desene. În acest caz.) care nu contribuie la mai buna înţelegere a textului scris. ori prezintă un caracter jurnalistic. Robescu.Titlul lucrării de licență sau de disertaţie. autorii se indică în ordine alfabetică. • folosirea unui altfel de tip de caractere. • În ceea ce priveşte structura de redactare a unei lucrări menţionăm următoarele: Componentele lucrării: . • inserarea de elemente grafice (imagini. emoticons. spre exemplu: (A. .Textul: „2010”.pagini aferente textului efectiv al lucrării. 2004). O lucrare de cercetare nu este o monografie. 2003. Citatul se scrie cu caractere italice și începutul său se marchează prin două spații. pentru textul lucrării (exceptând titlurile. din acest motiv cercetarea bibliografică nu este un scop în sine. și doar anul în paranteză se folosește prepoziția „și”: (A & B. .Pentru a face o referire bibliografică la o lucrare în ansamblul ei se vor preciza în cadrul textului „numele autorului” şi „anul publicării” astfel: un singur autor (A. Steiner și Lavidge (2002). urmați de ani. Se recomandă ca numărul referințelor bibliografice să nu depășească 30 de titluri pentru lucrările de licență și 50 de titluri pentru lucrările de disertație. . În cazul referințelor multiple. graficelor şi tabelelor . . se separă prin punct și virgulă (Andreescu. schiţe.pagină cu lista figurilor. Dacă se citează mai multe lucrări ale aceluiași autor. după ghilimele se apelează la forma anterioară de semnalizare.pagină cu lista abrevierilor .Lucrarea poate cuprinde și: .

. Coordonator ştiinţific Prof......Numele complet şi titlul ştiinţific al coordonatorului de lucrare.. ...Coperta lucrării trebuie să conţină următoarele informaţii: ....... Pentru depunerea lucrării în vederea susţinerii se recomandă respectarea următoarelor reguli: • Structura lucrării este propusă de către student şi supusă analizei coordonatorului ştiinţific.univ... .. C.dr. a facultăţii.. 10 .. . Prima pagină a unei lucrări trebuie să se prezinte precum în imaginea de mai jos: • UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI DE ADMINISTRARE A AFACERILOR SPECIALIZAREA: Lucrare de licență sau Lucrare de disertaţie Titlul.Textul: „Lucrare de disertaţie” sau „Lucrare de licență” .Numele complet al absolventului.Textul: „2010”. Ioan Georgescu Student Masterand Adrian Vasilescu 2010 Coperta va cuprinde aceleași elemente doar că sub textul „Lucrare de licență” sau „Lucrare de disertaţie” nu se scrie titlul lucrării.... Prezentarea şi argumentarea lucrării la nivelul comisiei de evaluare Lucrarea de licență sau de disertație se supune analizei și discuțiilor la nivelul comisiei de licență sau de disertație..Denumirea universităţii..

Prezentarea lucrării de către student va avea în vedere următoarele aspecte: • Se va respecta timpul alocat prezentării. • A nu se utiliza elemente grafice care nu au legătură directă cu textul prezentării sau nu prezintă elemente cu caracter ştiinţific. La susţinerea lucrării în faţa comisiei se vor respecta următoarele reguli: • Timpul alocat fiecărui student este de maxim 20 de minute. Comisia are abilitatea de a face aprecieri şi o analiză critică constructivă aferentă lucrării prezentate. pentru a putea fi susţinută în faţa comisiei. • Prezentarea lucrării va fi susţinută de o prezentare grafică în Powerpoint. în momentul prezentării. • Lucrarea de diplomă sau disertaţie se depune la secretariatul facultăţii în termenul anunţat de către decanatul facultăţii. Justify. • Timpul alocat pentru susţinerea lucrării este cuprins între 8 și 12 minute. astfel:  Primul slide al prezentării va conţine aceleaşi elemente precum prima pagină a lucrării.  Al doilea slide trebuie să prezinte principalele teme abordate la nivelul lucrării. Prezentarea unei lucrări trebuie să răspundă următoarelor întrebări: • Care este tematica generală a lucrării? • Care sunt principalele aspecte studiate la nivelul acesteia? • Care este stadiul cunoaşterii în domeniul sau aria de cercetare a lucrării? • Care sunt elementele relevante aferente lucrării elaborate? • Care sunt principale rezultate ale cercetării şi documentării desfăşurate? • Care sunt concluziile generale care se desprind ca urmare a cercetării efectuate şi care sunt propunerile formulate de student? Se recomandă: • A se pregăti un text special pentru prezentare ținând cont de timpul alocat. în format tipărit.După elaborarea şi redactarea lucrarea este oferită spre analiză coordonatorului ştiinţific. • În vederea respectării timpului alocat. iar un alt exemplar se înmânează coordonatorului ştiinţific. Se recomandă ca. precum şi exigenţele pe care le-a formulat pe parcursul elaborării lucrării. Acordul scris constă în referatul pe care coordonatorul științific îl realizează pe pagina liberă existentă înaintea cuprinsului. • În vederea depunerii lucrării la secretariatul facultăţii. • Studentul va depune la secretariat un exemplar din lucrare. trebuie să existe acordul scris al coordonatorului ştiinţific. să se evite citirea textului de pe slide-uri. se recomandă utilizarea unui număr adecvat de slide-uri cu următoarele caracteristici ale textului scris: TimesNewRoman. • Susținerea va fi urmată de întrebări și discuții. fără a face o trimitere directă la capitolele acesteia. • 11 . Coordonatorul ştiinţific îşi rezervă dreptul de a nu accepta pentru susţinere o lucrare care nu a respectat regulile prezentate în ghidul de faţă.  Se va evita reproducerea textului lucrării pe slide-urile care sprijină prezentarea.. 24 pt.

12 .• Numerotarea slide-urilor astfel încât membrii comisiei şi studentul să conştientizeze cât a mai rămas din prezentare.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful