You are on page 1of 28

Moz@c

SUUT 2i11
21/1
Sejarah
Ogos
2008
1 \;;;jam

,iABATAN PELAJAR4.N NEGERI JOHOR


1

PEPERIKSAAN PERCUBAAN

PENILAIAN I\tlENENGAH RENDAH 2008

c
SEJARAH

Satu jam iiIlla helas minit

.JANGAN BUKA KERT AS SOALAN 1Nl SEHINGGA DIBERIT AHU

1. Kertas i.,'oolan ini Inengandul7gi 60 soalan objektif'

2. Ja'vvab semua soalan.

u Tiap-tiap soalan diikuti oleh empal cadangan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D.
Bagi tiap-tiap soo/(/11pilih satujawapan salwja. Tandakan semuajavvapan ando poda
!certas objekti{yang discdiakal1.

4. Fikir dengan teliti kctika l1lcmilih jawapall. Jika anda hendak I11cnukar sesuafU
jawapan, padamka17 schingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu dan hir.om!wn
pilihan al1da yang haru.

[ Kenas soalan ini mcngandlmgi 27 haJaman bcrcetak

[Uhat s{'he!ah
S~jUT
Moz@c
Moz@c

SULIT 2 21/1

Arahan

Tiap-tiap saalan diikuti aleh empat pilihan jawapan yang berhunif A, B, C dan D.
Pilih satu jawapan terbaik bagi tiap-tiap saalan dan hitamkan ruangan yang sepadan
pada kertas jawapan abjektif anda.

1 Istilah sejarah berasal daripada perkataan Arab iaitu syajaratun yang bermaksud
A peradaban
B peristiwa
C salasilah
D catatan

2 Apakah dokumen-dokumen penting yang mesti dimiliki olehsetiap individu?

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 3 21/1

Setiap benda Sepelii batu dan pokok mempunyai semangat

3 Rajah di atas menunjukkan kepercayaan yang diamalkan oleh masyarakat Zaman


Prasej arah.
Apakah kepercayaan X?
A Buddhisme
B Hinduisme

o C
D
Politeisme
Animisme

Pentadbiran Kerajaan
Srivijaya

4 daerah
negen
kampung
Merujuk rajah di atas X ialah pentadbiran
jajahan
B
D A
C

!
r
i

rLihat sebelab

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 4 21/1

• Manik
• Duit perak
• Barangan kaca

5 Artifak di atas telah ditemui di salah sebuah kerajaan awal di Asia Tenggara.
Kerajaan tersebut ialah
A Kedah Tua
Langkasuka
Majapahit
Srivijaya
D
B
C

"Beta amat tertarik dengan Pulau Temasik ini. Akan beta dapatkan
kembali pulau ini walau apa cara pun jua"

6 Mengapakah Parameswara berusaha menuntut hak menjadi pemerintah Temasik?


A Temasik memiliki tanah yang subur
B Membebaskan Temasik daripada Bugis
C Temasik pemah menjadi naungannya
D Membebaskan Temasik daripada Majapahit

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 5 21/1

7 Apakah nilai-nilai yang dimiliki oleh rakyat Melaka sehingga berjaya menjadikan Melaka
sebuah kerajaan yang maju dan disegani?
III
IBijak
dan
I Taat
Il dan
dan Ilmengatur
IV IVkepada
III
Menghargai
setia
Menghargai pemimpin
raja alam
strategi
anugerah
III
D
B
CIl
IV
A

8 Istana berperanan sebagai pusat kegiatan intelektual pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka.

Antara aktiviti yang dijalankan di istana ialah


I merancang strategi perdagangan
Il membincangkan perkara berkaitan agama
III menyimpan karya penulis tempatan dan karya asing
IV menyediakan temp at tinggal kepada golongan cerdik pandai
A IdanIl
B Il dan III
C III dan IV
o o I dan IV

rLihat sebelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 6 21/1

Pelabuhan • Bant31~
~ • BruneI
[ Aceh I

9 Mengapakah pedagang memilih pelabuhan di atas untuk bemiaga selepas kemerosotan


Melaka?

A Kadar cukai yang lebih rendah


B Kemudahan di pelabuhan lebih banyak

C Keadaan pelabuhan Melaka tidak selamat

D Kecekapan syahbandar menjalankan tugas

Hikayat Muhammad Ali Mengisahkan seorang pahlawan yang gagah


Hanafiah ___ •••• 1 berani dan telah menentang ramai musuh.

10 Mengapakah buku Hikayat Muhammad Ali Hanafiah dij adikan bahan cerita semasa

P6f'tUgIs lIWQ.yening Melaka pada tahun 1511?

A Mengatur strategi peperangan


B Mendapatkan sokongan rakyat •

C Mengambil pengaj aran kisah silam


D Menaikkan semangat perjuangan askar

• Baluk
III Kolek
• Banteng

11 Senarai di atas merujuk kepada kapal

A persisiran pantai
B dagangan

C perang

D dir2ja

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 7 21/1

Q Dinar
'I!I Wang pitis

12 Negeri manakah yang menggunakan mata wang di atas?


A Terengganu
B Ke1antan
C Perlis
D Johor

o
Merisik Maj1is
~ I Meminang Perkahwinan

13 Carta di atas merujuk kepada upacara adat perkahwinan da1am masyarakat Melayu.
Upacara X akan di1akukan oleh
A saksi pihak perempuan
B ketua kampung.
C juru nikah .
D Penghu1u.

o 14 Antimoni ban yak di1ombong di Sarawak. Kaum yang aktif mengusahakan galian tersebut
Iban
Penan
ialahMurut
Bidayuh
B
D
C A

fLihat sehelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 8 211J

Sarang burung Dieksport ke


China

15 Gua yang menjadi kawasan pengeluar utama sarang burung di Sabah ialah

A Gua Gomantong
B Gua T engkorak
C Gua Madai

D Gua Cha

Sultan Muhammad Bantuan daripada Firma


Jiwa Jourdilin Sullivan and de Souza

16 Rajah di atas menunjuld<an bantuan yang telah diminta oleh sultan Muhammad Jiwa.

Apakah tujuan bantuan tersebut?

A Menentang Bugis
B Menyerang Perak

C Menjalin hubungan perdagangan


D Mendapatkan pinjaman kewangan·

Keduclukan Pulau Pinang yang jauh ke utara Selat Melaka menyebabkannya


gagal bersaing sebagai pelabuhan di Kepulauan Me1ayu.

17 SHTI menyelesaikan masalah pelabuhan Pulau Pinang dengan cara membuka pangkalan
baru di

A Riau

B Acheh

C Singapura

o PaJembang

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 9 21/1

British : Singapu1'a ada1ah milik kami. Oleh itu kami be1'kuasa di sini.

Belanda : Singapura terletak di kawasan lingkungan pengaruh kami.

18 Bagaimanakah kedua-dua pihak menyelesaikan peliikaian tersebut?


A Peljanjian Raffles dengan Temenggung Abdu1 Rahman
B Pengikti1'afan Tengku Hussein sebagai sultan Johor
C Pengiktirafan Raja Siam di Negeli-nege1'i Se1at
o Peljanjian InggeIis - Belanda 1824
o
• Raja Abdullah
19 Data' Kelana

19 Tokoh di atas merupakan pemimpin masyarakat Melayu pada kurun ke -19.


Apakah pe1'samaan anta1'akedua-dua tokoh tersebut?
A Kehilangan kuasa
B Meminta bantuan Blitish

C Kehilangan hak memungut cukai .


o Menentang pe1'1uasankuasa BIitish

rLihat sebelah

21/1 SULIT

Moz@c
Moz@c

SULIT 10 21/1

j
I Tahun I Sistem Pentadbiran I Pegawai British

~ Residen
i 1874 I Sistem Residen !
I '
I x
I 1896 I Negeri-negeri Melayu Bersekutu J

20 Jadual di atas merujuk kepada dasar pentadbiran British di Tanah Melayu.

Apakah jawatan X?
A Residen
B Gabenor

C Residen Jeneral

D Gabenor Jeneral

..• Perancis
'I' Jem1an
..• Rusia

21 Kemaraan kuasa-kuasa tersebut di Asia Tenggara telah menyebabkan

A penyebarkan agama Kristian.


B penguasaan British tergugat.

C peningkatan perdagangan timah.

D perkembangan sektor perkilangan.

Sultan Muhammad IV

Peljanjian Bangkok 1909

Sultan Zainal Abidin III

22 Rajah di atas menunjukkan dua orang sultan yang membantah Peljanjian Bangkok.

Bagaimanakah mereka menunjukkan bantahan?

A Menolak pelantikan penasihat British


B Menulis surat bantahan terhadap British

C Mengetuai penentangan terhadap British


D Memulaukan pelantikan Residen British

21/1 SULI'f
Moz@c
Moz@c

SULIT 11 21/1

• Ditubuhkan di London pada tahun 1886


• Sultan boleh berhubung terus dengan pejabat tanahjajahan di Johor

III
IApakah
23 II dan
danIV
Memelihara
dan
MenasihatiIVfungsi
IIIII
Memajukan
Menguruskan kedaulatan
sultan
ekonomi
tentang
hubungan
Lembaga Johor
Johor pentadbiran
luar
Penasihat
Johor Johor di atas?
II
A
IV
III
B
C
D I

Sultan Brunei Beta menghantar kamu untuk membantu Pangeran


Indera Mahkota.

Pangeran Raja Muda Hashim : Titah tuanku patikjunjung

24 Mengapakah sultan Brunei menghantar beliau ?

A Menghapuskan pemberontakan

B Menghapuskan kegiatan lanun

C Menguasai hasil antimoni


D Mengukuhkan pengaruh

rLihat sebelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 12 21/1

•.• Emas
•• Antimoni
• Arang batu

25 Senarai di atas merupakan hasil galian di Sarawak.


Di manakah emas clilombong ?
A Lutong
B Bau
C Miri
D Sibu

26 Mengapakah Syarikat Bomeo Utara British me1ibatkan pembesar-pembesar tempatan dalam


pentaclbiran di Sabah?

IIII
Il danIV
clan
dan
Melatih
Memahami IIIII
MemberikanIVpenducluk
I Menyelesaikan kemerclekaan
adat tempatan
masalah
tempatan kepacla Sabah
menj adi
kewangan
Sabah pentadir Qy
A
D
IV
UI
BII
C

27 Mengapakah bandar Kudat gagal menmik perhatian ramai pencluduk clanpeclagang?


A Kekurangan sumber alam
B Terletakjauh cliutara Sabah
C Keaclaan geografi yang tidak sesuai
D Terdedah kepada tiupan angin monson

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 13 21/1

Tebu
Cengkih
.. Ubi kayu

28 British telah mengusahakan tanaman tradisional di atas sebagai peJianian


A baru

B impOJi
C sara diri

D dagangan

vJ 29 Berdasarkan graf di atas, mengapakah harga getah mengalami penurunan dari tahun 1929
hingga 19337
A Kemerosotan mutu penge1uaran
B Penurunan pengeluaran kereta
C Kemelesetan ekonomi dunia

D Penciptaan getah tiruan

fLihat seheJah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 14 21/1

30 Pada awal kurun ke-20, tujuan utamajalan raya dibina adalah untuk menghubungkan
I bandar
IHI
IIdan
dan
kawasan IV
danII
III
pelabuhan
kawasanbesar
1Yekonomi
petempatan
dengan
dengandengan
pusat
bandar
dengan
pentadbiran
pelabuhan
kecil
bandar
D
HI
BA
C
IV
II

'" Tunku Kudin


'" Tunku Abdullah
•• Tunku Muhammad Saad

31 Mengapakah tokoh-tokoh di atas gagal membebaskan Kedah daripada penjajahan


Siam dari tahun 1821-1841?
A Kekurangan pengalaman
B Kekurangan senjata moden
C Siam mempunyai ramai tentera
D Siam dibantu oleh tentera British

l Tokoh X
~• • Menentang
Mempertahankan kemerdekaan
bayaran cukai.
.
N amng.
'" Menentang pelaksanaan undang-undang British.

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 15 21/1

Pada tahun 1922, British telah mendakwa 43 orang petani di mahkamah


kerana membuka .tanah tanpa kebenaran. Haji Abdul Rahman Limbong
bertindak sebagai peguam mereka.

33 Pemyataan di atas berkaitan dengan Kebangkitan Tani antara tahun 1922-1928.

Apakah hujah yang digunakan oleh Haji Abdul Rahman Limbong untuk membebaskan
mereka?
A Tanah ialah hak Allah

B Rakyat telah serik ditindas

C British tiada kuasa mentadbir Terengganu

D Peraturan British bertentangan dengan syariat Islam

11> Anak Mat Lela Gila


lit Putera Gunung Tahan

34 Senarai novel di atas dihasilkan oleh Ishak Haji Muhammad.

Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh beliau melalui novel-novel tersebut?
n
In dan IIIn
danIV IVpenyatuan
IMengklitik
dan
Menghapuskan
Menyem
Membela nasibAIbangsa
semangat
dasar British kenegelian
politik Melayu
U

fLihat seheJah
21/1 SULIT
Moz@c
,...

Moz@c

SULIT 16 21/1

35 Mengapakah persidangan pertal11a Sahabat Pena yang diadakan di Taiping, Perak


dianggap penting dalal11 gerakan kebangsaan?
I Menghapuskan
II
III dan
danII
III
MendaulatkanIV
IMenyuarakan
dan IV
Mel11bentuk sel11angat
konsep
bantahan kenegerianMelayu
bahasakebangsaan
kebangsaan
terhadap British
D
A
BCIl
IV
III

Dasar Il11perialisl11e
Jepun 19]0 - 1942

36 Mengapakah J epun l11elaksanakan dasar il11pe\ialisl11e antara tahun ] 910 hingga 1942 ?
III danIV
IIIII
I Mel11erlukan
IMenentang
II dan
dan
Mendapatkan
Mel11ajukan IV pasaran
dasar
bekalan
penjajahan
el11payar bahanRaya
baru
Til11ur barat
l11entah ~
III
D
A
IV
B
Il

.1

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 17 21/1

Tarikh Jepun Peristiwa


menawan
mendarat di
Singapura
Kota Bharu

8 Disember 15
1941
Februari 1942

37 Maklumat di atas menunjukkan kemaraan tentera Jepun untuk menguasai Tanah Melayu.
III
III
11 dan
ITentera
dan
Bantuan
Bantuan IV
MaklumatIII
danII IV
kaisha
perisikan
orang
BritishJepun
Cina
Apakah lengkap
Malaya
kurang latihan
faktor Jepun
kemenangan tentera Jepun?
Il
A
D
C
IV
B I

Jepun telah beIjanji untuk menjayakan konsep Melayu Raya


iaitu kemerdekaan Tanah Melayu bersama Indonesia.

38 Matlamat di atas ingin dicapai melalui penubuhan


A Pembela Tanah Air (PETA)
B Kesatuan Melayu Muda ( KMM )
C Kesatuan Rakyat Indonesia Semenanjung ( KRIS )
D Malayan People's Anti Japanese A1my (MPAJA)

rUhat sehelah
21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 18 21/1

Majlis Majlis
Undangan Melayu

39 Carta di atas merupakan struktur pentadbiran Malayan Union di peringkat pusat.

0 A
C
Gabenor
Apakah X? Jeneral
Residen
Pesuruhjaya Tinggi 0

" Beta telah diberi kata dua dengan mulut dengan masa yang
dihadkan danjikalau beta menolak daripada menurunkan tanda
tang an"
- Sultan Badlishah

40 Dialog di at as menunjukkan Sultan Kedah telah diugut supaya

A melepaskan takhta

B menyelesaikan hutang
C .menerima Malayan Union

o membayar wang pampasan

21/1 SULIT

Moz@c
Moz@c

SUlJT 19 21/1

SeCaI'aindividu
~ Secm'a ko1ektif
'" Me1alui akhbar

41 Senarai di atas merujuk kepada cara penentangan terhadap Malayan Union.


Antara individu yang terlibat dalam penentangan tersebut ia1ah
IISir
R.O.
IIII
Tan dan
dan
Edward
Dato'
dan Winstedt
IV
HI
II
ChengOnn Gent I
Jaafar
IV Lock
A
D
C
B
IV
IH
II •

I
I Temp at Peristiwa
Ihak dan pendirian
Demonstrasi mereka.
orang Me1ayu bagi menyuarakan
Kota Bahru
Johor Bharu

42 Maklumat di atas merupakan demonstrasi yang telah diadakan pada tahun 1946.
Tujuan demonstrasi adalah untuk menentang
A Malayan Union
B Persekutuan Tanah Melayu
C Pentadbiran Tentera British

D Lawatan ahli parlimen BIitish.

fLihat sebelah

21/1 SULIT

Moz@c
Moz@c

SULJT 20 21/1

Antara tahun 1924 hingga 1930, ideologi komunis


disebarkan dalam kalangan orang Melayu melalui
Komunis Indonesia (PKI ).

43 Maklumat di atas menerangkan penyebaran icleologi Komunis di Tanah Melayu.


Mengapakah orang Melayu tidak teliarik dengan ideologi tersebut ?
I
II dan
IBertindak
HI dan
Tidak IIIII
danIV
Mengurangkan
Menolak IV secaJ'a
mempercayai
institusi kekerasan
kuasa tuhan
raja-raja
pembesar
U
D
III
IV
II
B
A

r
-I
!
i
i
I
iI

44 Sesiapa yang beljaya menangkap tokoh komunis di atas sama ada hidup atau mati akan
diberikan hadiah sebanyak $ 250,000.
Mengapakah hadiah tersebut ditawarkan ?
A Memberi amm'an kepada komunis
B Melumpuhkan kegiatan komunis
C Menamatkan penguasaan China
D Melemahkan pengaruh Cina

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 21 21/1

Tarikh
28-29 Disel11ber 1955 I Peristiwa
I PeJtel11uanBaling

45 Apakah faktor yang l11el11bawakepada kegagalan peJiel11uandi atas ?


A Kesetiaan ahli PKM diragui

~'
B Ketiadaan tav,raranpengampunan
C Keengganan l11el11bayarganti rugi
D Keengganan kerajaan mengiktiraf PKM

1948-1960
----~ Zaman Darurat

46 Situasi di atas l11emberikesan kepada l11asalahperpaduan rakyat di Tanah Melayu.


Apakah langkah awal British bagi mengatasi l11asalahtersebut ?
A Memperkenalkan kawasan hitam dan kawasan putih.
B Menubuhkan Jawatankuasa Hubungan Antara Kaum.

C Melonggarkan syarat kerakyatan di Tanah Melayu.


D Mengharal11kan pmti-parti politik berhaluan kiri .

1949 -----,...
.
.Tawatankuasa Hubungan Antara KaU111

dan
dan
danIV
Menstabilkan
47 Menstabilkan
IT
III
I Mempertahankan
ApakahIT
III ekonol11i
IV kesan
Menubuhkan sebuah
politik pmti pelbagai
penubuhan
ketuanan Melayu kaum di atas ?
jawatankuasa
B
A
D
C
IV
III
II I

rLihat sehelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 22 21/1

Mengadakan sistem sekolah umum dan jenis umum.


Pendidikan rendah adalah wajib.

48 Maklumat di atas terdapat dalam

A Laporan Cheesmen

B Laporan Fenn Wu

C Laporan Barnes

D Laporan Razak

Pilihanraya MajIis Perundangan PersekutUan diadakan pada


27 Julai 1955.

HI
II dan
danII
IApakah
dan lIT
IV
49 Menamatkan IVmanifesto
Melindungi
Meningkatkan
Mewajibkan hak tarafhidup
raja-raja
kemelesetan
pendidikan Melayu negara
Pmti Perikatan
ekonomi
rendah dalam pilihanraya tersebut?
III
D
B
C
IV
A
II I

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 23 21/1

Persekutuan Tanah Melayu beIjaya mencapai kemerdekaan pada


31 Ogos 1957.

50 Apakah pendekatan yang digunakan oleh pemimpin Tanah Melayu untuk mencapai
kemerdekaan ?

A Pemberontakan bersenjata
B Pungutan suara
C Demonstrasi

D Rundingan

Cl Menjamin kedudukan khas raja-raja Melayu.


lit Mewujudkan satu rupa bangsa Persekutuan Tanah Melayu .
• Membentuk dan menentukan kuasa kerajaan pusat dan negeri.
51 Senarai di atas merujuk kepada
A Suruhanj aya Reid
B PeIjanjian London
C Suruhanj aya Cobbold
D Perlembagaan Merdeka

52 Perlembagaan Merdeka memperuntukkan pembentukan sebuah parlimen.


~ Parlimen yang dimaksudkan terdiri daripada
I Dewan Undangan Negeri
B
IIII
Ildan
danIl
dan
Dewan IV
III
IV
N
Perundangan
Rakyat
egara Il
D
rLihat sebelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 24 21/1

Pemasyhuran Kemerdekaan
"Bahawasanya kerana telah tiba masanya bagi umat Persekutuan
I Tanah Melayu ini mencapai taraf suatu bangsa yang merdeka lagi
berdaulat sama setimpal kedudukannya dengan segala bangsa
di seluruh dunia"

53 Apakah maksud mencapai satu bangsa yang merdeka dan berdau/at dalam pemasyhuran
di atas ?

D
B
C
IT
IV
III
IT
I Raja
III dan
dan
dan
I Pemerintahan
IT
lIT
IV
PembebasanIV
Pengurangan
berkuasa kuasa
mengikut
dmipada
mutlak British
acuan
di Tanah
penjajah sendiriMelayu 0

$ Sir Harold Mac Michael


• Gerard MacBryan

54 Apakah persamaan cara yang digunakan oleh mereka untuk mendapatkan tandatangan
persetujuan daripada pemimpin tempatan?
A Amaran

B Diplomasi
C Rundingan
D Tipu muslihat

SULIT
21/1 Moz@c
Moz@c

SULIT . 25 21/1

Wahai pemuda harapan bangsa


Segeralah bangun membuat jasa
Kebangunanmu menyedarkan Melayu bangs a
Kehalusan kemajuan aman sentosa

Petikan sajak nukilan Rosli Dhobi

55 Apakah mesej yang hendak disampaikan oleh beliau?


C
A
Mempertahankan
Meningkatkan
Mengukuhkan
Mengubah pengetahuan
taraf hak bangsa
perpaduan
ekonomi
0
B

Borneo Utara secara rasminya telah menjadi tanah jajahan British pada
15 lulai 1946.

56 Berdasarkan pernyataan di atas,mengapakah kerajaan British berminat untuk

0BnIII
c I
In dannIV
In dan
dan
Kekayaan
Desakan
Menyelesaikan
Mewujudkan A
InIVpelabur
bahan dan
mentah
pemodal
masalah
mengambil
keamanan .Eropah
kewangan
alih Sabah ? di Sabah

rLihat sebelah

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 26 21/1

57
Julai 1961

Jawatankuasa Penmdingan Perpaduan Malaysia (JPPM)

Apakah perananjawatankuasa di atas ?

A Mengadakan rundingan dengan pemimpin


B Mewujudkan perpaduan kaum

C Membincangkan isu-isu sosial

D Mengatasi masalah etnik

. X
JPPM
Suruhanjaya
Referandum Cobbold
Singapura

FebJulai
- April
Ogos 1961
19621962
September 1962

Q.
58 Garis masa di atas menunjukkan langkah ke arah pembentukan Persekutuan Malaysia.

Apakah X?
A Tuntutan 20 Perkara

B Pengisytiharan Malaysia
C Jawatankuasa antara Kerajaan
D Persatuan Parlimen Komanwel

21/1 SULIT
Moz@c
Moz@c

SULIT 27 21/1

Mendapat sokongan negara Komanwel


Cara Menghadapi Membuat bantahan di Pertubuhan Bangsa
Konfrontasi Bangsa Bersatu
x

59 X dalam rajah di atas merujuk kepada

A menjalin hubungan diplomatik


B menubuhkan pasukan Home Guard
C menambah anggota Special Constables
D menyusun semula pasukan Pertahanan Tempatan

Kita terpaksa mengeluarkan Singapura daripada Malaysia dan inilah saat


yang sungguh bersej arah kerana sungguhpun kita berasa sedih dan
dukacita kerana satu negeri terpaksa keluar ....
Tunku Abdul Rahman

60 Mengapakah tindakan di atas dianggap waj ar ?

A Memenangi pilihan raya


B Menj amin perpaduan kaum
Q
C Menghapuskan pengaruh komunis
D Menamatkan pemberontakan rakyat

KERTASSOALANTAMAT

21/1 SULIT
Moz@c

L
Moz@c

21/1
NO. D
B
A e
A190
A111
A201
A76
JAWAPAN6B212
64(T3
93A92
A147
A107
A 0-61
5-40
215
166
164
51
36 HLM
0-91
130
119
133
189
126
48
38
40
69
32
21
80
98
55
52
13
19
172
(T2)) 41. e
D
B
A154
A222
A203
58
A121
5228
214
112
166
189
107
129
135
149
176
185
87
157
5-56
101
1. 42.
48.
50.
43.
45.
53.
44.
47.
46.
49.
52.
SI.
55.
60.
58.
57.
54.
56.
59.

SKEMA lAW AP AN T AMA T

ANALISIS lAW AP AN
A = 14
D
C
B 14
15
17

21/1 @2008 Hak Cipta jpNJ


SULIT
Moz@c