You are on page 1of 31

c

A.

IP

;;.i'

I

T

UI

l

0

'9

ESTR.ATEGIA EN OR~GANIZACIONES E.MPRENDEDORAS
Com)) Sie dijo run~.~en este mismo iO.ro. ~M estrategias~::n~ede~~aer en aiI_n pllmo, c
i

~mJtr;o, ~:

un cGnrt~nI1!L(l. ~E!lr$ d~1:ioorad8!S (pl~l!!!a ~alizaci6n de las in.~nci'l,)ries)y emerseniles (tearn~zad6n de ililgoqilll.e PO ~. pmt~:m:I~;J)., o;modice Miru:zlOOrgell :S'1!l C e:nsay'~) del cap~tulo nRo,,"La,s dnoo pe~ de La,e,.s!lmtegia". enel CIl$O 00 la tl-slraJwgia'~prendedo:ra"las rull!tellcl.onesrept~sentan. rna

visionpeRlQool, inarti~l![lada, de wlsolo 1i:der ,:!,por wmto, 5e pueden a~pm a 'oponu~jdades ~U~YMi....", La dMO!! hace qU~IWaes;ttategiia ettlptetWedorn sea, en clerta moo~da. ooJilooraila" . PQ~~1il~ e~em~resario trata de ll~vM ala or:g:mizao~6npor,camJnoo ~lleOOll! con.gqentes OOIl!S'I!I. vIsLun no artkuhu:La .. Em1!pero,,~a:'Visi6n .indiv.~dualle-s" evi*wl~men~lll,. fLle~~ble.por lo cu:ru!~a estrategla e.nlIprecsmial tmn~l6npuede ser.en ,de'rta.medidla,. ~Me'rg~Jde. porqll~ elernprend!edor va conooi~do mas, ,condiciones que at:ecWiIl.a ~ale:mpresa y se vaajrl!l~W!Ldo a ellas, Mi:nttberg ~b~ein ,atlota ~~~ en WO'S!l~g,ocim, UA e~ndedor de ·'·.Ia ,orgaaiza-ci.6n e8tl. sujetaal, co:n.trolperso.ll3i~ Urleryse coloea en un niche prcneghlo dentt1),de, cSU artllbiente .., de] C1Q~{I.sev~r.a ma.s .ad!elm~, ~Jle5ire.!tIlsm{lcapftu~o.)Q rulImriGi!" s~gflifi~ 'ql!re' la. OlllMI:zac~6n ~ Suem.epre-fern el mecanismn dela s<uf)eni:sion direeta patra.lac,(lord!~nad.6n, y dC1ZpcmdeQWllcho de losoo[l,ocinl~i~tQS del ~lde.rr.dem.lllms a su wndusUia.EIl. cQnsecuemda, ..~a·e:s·tfa'tegi!a ,em:presai:ial sefturtdam.enm ell tres pllnitoS: Lav~si6nindividtl!al, ~a e~periencia. teemca o~ndustrialy ~oor.asgoo de ~.ape.rso.Il:aJ[hlad del ~fde.rparticular,.
M

LA VISION INDIVIDUAL
Los li:deres ~:p.l:ieirtdedores aittan.caIla.p.artir de uliia.visim.. de
una

imag:en mellira~de c6tml! ·ft!ndQ,mu:~.
Los

qjl,dere~ qrlle seasu nagtooLo..El~id:e:Flara ve1: anJCU~8!.eslavlsj,O.Il. y, con. FwCI!IMc:ia. n~ sl,QJulf;ta.

.242

In tiene

p]eniil!men~e

e~aborada

'eJ1I

SI,1.menf(:" EI. If.:r Si6rnQ"!s~~"q~ea:lg(!l
SQn

empi'OOdedlOJes uitl!IDnfadore~"porre.gla g;enernl,.

{;:(l!'!s~derados ~os IJW.roos de ta ln~cia!tiva
Material protegido por derechos de autor

privad!a~ pi:J;r,(l:JI!l[tl~pJO, ~H.Ross Perot, S~eVl;'!Jebs, R~y Kroc y Heory F'Olid..[}.;iI;)j es:t~1!i'eneracl6n .por ]QS M~s,. h.~m{l~Ue:g:adQa ligatr· ~{!! palabrn "~/i$i(fi~!"OQ~ ;3!~gO'el.ev,~d,o0 pro:~lllil'ldp.pellO e.;~,~:osadjeth!@i!l :00 s]e:lllpre desaiben la V~:dGlill empreru.1edo:m tlpica. Una ~oJ;1la :p~.edele:n.~f 'IJ~aid~a p~J'a.ijJ!1 oo8tlliltm~~e. UlD3![:llrnrlore:rIa. l!mrurn.Jlu dt <1Iiu,ms,.ijlellm!O Ol.'lm1lmoes·y ooJTi.en1e~, 0 Lo _polltarliteradkaell que ~a Ide'Ci.del] negooioestti. en ~D.rtJ511Jte del ernprendedm. Coo :frnecl.lenda" ~iim. ]X!I'SQ]jiJ:<ii d.esoOilttmta.emil Sil, hwjo" encU¢,Jfirwla 'oporrunidad 00 ~aJr una ellipresa ~KNa ~_groenle" bacsirn:!bse'emi~ q1/re han ~jdooo~da.,;por el floredetUe patron del ~mp~f!dedQr ,~n ~:ieme!l;. ()tra~ V~:O~~" la id~a f1Q~l!1!aid:a :rernad6n ~~gJ~J'la: een ,e;1 ~mpl.eQ !WU]~t~

U ES~UCTUR!!IY

243
U

~'iilRilIrnGmA ~~ O:Il;.Gii\N~A,C~:ON.C;S;

[;lJMPRf~DBOOJtAll

NO~n1rpO~I:a sl la empresa nl~e'V:a. e b~sa en ideas rocibaJzallias 0 G:nalg:~~I!.}:I.J'o ~int-e:re:s, hJ' s ~MPO!!i!:!UU~ q!!!l~ el !llMp~iW:d~dQ:r ,c'(!~o~caa rondo- La i~dl!!8fria y lalec1'!oWQg;fal;!sad;a. e!lm! sa es e ~~:d;ljstJda, Alg~mas.inl!te~il:ig;a.ci!o~e:s Siobre mas ciclos de vida. de las org,an~:zac:i.al1le8 hail} a:rrojiado qu~ la :fI~i!;rzamc,wr.(l de; ~$!S ~J1'!:'p~~3!S !i!it!~v~ e'8IM en la ,er,~:!ui",:~d:ad ~i)~ '~Q~ooi~ y mh:m:loot~nko8 ..2! L()'8,ft!~dadore:8dleoon sabea 10 bastame del ~eg,odo y de ~a ~~d~8Irj:a ,oMliopa:ta ,e,r.ear un. ptoCh!i;c'lo yg.arnnUzarr :!iU SCllfeft'ivemlllci.aen ~.o.smerCo.lid@B. CUi},ndD la em:presa ,esta e!!1l areha •.e) empre;~oo~.)debe menteneraealdfaea cuaneo a lai:ndl;!l$uia, La m ~ec~s:idi!!!d ~ ten~(jQ'J'!()ic:imi~!'Il'mo8 'rtli,ciIMcQS,~ j'J!dJl,I:!'l,tria~~s~s:elfui~d.8l~e!1it{l, la ~d~.a.q!!l~ d de exi~fe clem ¢;_1t!p;!ie;_nded.QIi como' II!tI. pi!l)B!I)Oi'l.vetlltu:r:.wO'. Un es:tJlIldio~n(!j6 que la :mejufr' f'O:ntJl;a.

de d~scri!b~r a los
CQ!J.ooenrn!!ly bi~n

~m;pre~!u~Qs 5'~

era como

perSQ!'!i1I!:.'i (j:l[Wtl

tmbaJan mucl'O,.,
La idea

SlOll!

pdctioe;asy

conttolada"

mer<::adrO' y $111 i~dlllstrla,3 'e:n SiU >eLQ~Hl,y(l, en '~~~e!lcapillllg,"

M.lntz,ooF'g traia

de rna dosad:ta

S[ rasg.o biis~C'o'dela :~r.ron~l[do\l:d 'q;1iJ.~ rll:;l.!:mabn~nt~ se Ie <l!tribyj';.l!a ~O~ \:lMpoo,n:dCldo:res esa lli1l cookil a, :S.iD. e:m!b<U"go. en los .Mll1lS dncU:~lWta, los ,e.£~tiI!l'dji)::lQ-$ e®wp~za_fQn a pLrU':3!j' l.!!m!C'tl!!adro!11~: .l:ulIl,a;g!tdior de ~oo eilUiillplJle{r:ldedo:res. Uno de lQspri.me:ro.s, h~~mal£\l)5fue que el Mol:or de 1011. ITlaryor p;J!m d~ ]O~ ~mpfie~de.,dore8 es ~aFJeoC's\b]!...d de real.llzarse...Lo< amerklf !>~g~i:r..cB!.q!lle. los ~~p~dedQres~j~!J~!l motivoo PfIlm. haeer laseosas bielimlYpara e~!e~g~ri:tua'.c:iolles eIiJJ~asque hi. s c(,'!lloocllci6:rr!JJ ck.l ,~:dt:o ~:s!~lt!l. probl.l!bille. A las pe;VSIM1J,Ulque tlenen g,nI!Illnotivacian pam

re~H:z:an:eI(}s gus~a:. 'e<.'l,tatlJ~~~r· .5UlfroP~a!l,m~t:as, las ,ol/Jiale,o::; t[e:'I1l<!e:1l a :repmswualf
Ill.ooe,1'ado. Ade:mo18,.a las
qli!El
periSQtlaS

'U~l

desarff'!)

le~Pc(t}po:relO:lleill retJ)Q~~fO:rII'Ia~:i6:l'Isob~e SiUexi,tQ,~ La nbiracl6n iint'f,rDO de~ eontrol,0's Olm ca1_ra.c~e;rfs,tjc:a b, empfell.del.i@R,s" Loa,]1l![e:ri.or de signifi.ca qUt'l ~stJ,);Spi.tl!H's·3'nqfl,ie O(l~U~Wa:Jl de:Slllno y que ~a:s fhe.rz'as ~x;tem:3iSI.i(llil!!e!i!~~ su l!llf1l.liI.eticla.M8 'e'ltIprendedD~estQl iConvepddQs. que 'eUo5~'caJn la dii~efC1tllc:la elUte emexi!to y ~~ frac3so" as.:t CJue tienen moti.¥os pam ~'ilcerl.o, neeeserlo y QOJm:s'llltl,W~r ~na '~!npre~ tl'~~·"':1!.

oon, gtOO aflin par reiidi~a:rse les gusta esu':blec~

dbj~1:ivoo

C>O!Jto ~o a;_Q~eriQr~l.!iere un graill. e8~u~o, I08e:rnprend~do.res ~'ieod~~ te~~r ",.andle5 ·a carfl!tidades de e:n.ergja, As:imist11()~ dladJa 1:'1ub~cadI6nif:itecmrua. de:l C(]nilr{)~.~08 ,ei1nprended.or~!:I iSM,t1en.t~Jil'et grafilmnfiilioz:8 'e<nlsi mil!lmos;, Pi~~saJl q!;!tl: ~O:lll! ,C<:j~~lCe-s de mm~j<li[' ~o ei:!l:l.s:lell!te0 ~o' .qi!!le ~podri:a pliiecse:fll~'a!r, Aide:m~s, t~endel'l. a tener ooncienc'18 del paso ,de] ti.empoj. 10$, earprre,ndedo:res SM i~pac:ie"'tes y e;v~tamrue~r p ¢W1~i.~pO
-s

Mu~h::ll!~ pe~ISQl)a5 ~ec:~~t'J!Dl!Jina eSlruclurn,. ~f1iSlfll(l~:iQf'!es 'C~!1~re'!'a~ i~.I'«t1tIac:i,ttll. co:mpleta ..POf olrj pa:l'te, Iii![peflotta que ~olelll III LII a!:nb~lgrti(ldad no lie ve aLf'ecladap<xr la.iMlerl!rdimuIIOn'! Illi el d~'$o:rd~. Cbmo ell!~U~:n~a8 Material protegido por derechos de autor

Po.t"~~till!m)th.iooeimpreurled!oXJl. ib)]t!l'an.laamb~lJii.edad.

244

s,ECClONmES: H!OCeOB
~mA'l"B::JICOS

S~(Il$Ciones,mtjslndertas queel W.c:lOd!e un .negodoll!lrevo.es, prob3!bLe q!llIe les emprendedores p1i:edlantolemr laa-biltmd!ad mejor que o1ms pt[$!O!laii,.
iE~ a

mNiiilSXTO

LA ORGANIZACIONDE EMP.RESARIO'
La estructura
En e:l ,e.psayo de este Cilip(tjut@,. "La organizat46n ,emiPmlidedar:a", Hemy M~ntz:berg e,lilpreza per desc~riib~r la esmu:,tura Msica. de una o:rgMlzadoo em.prendedOm.. Se nata de La: estruetuea :!liJ]]p~ed!esci.ha en eleaJpHlllo. ISe]",;;.en un eX.tremo. POOle), ningllirl personal 0 g:e~reiT.l(;ial,. ..Uvid6n M;bH de:~ tmbajo y una jeta:rqu(aadAID~n~stil'ad~a Hm~ta..lili una.
{l;5'h:'ucrura ~;o e~ fonnal y casi no r'OO,\!I!iTl'l81. 8ip:hmificac'i'6~ ~

ni~a:caJW.'c;imci6n. Eill :pooer se c()ncoon'a ~n e~ ~JecalltLV() e,nmgo ma~ abo" quielil~Oej,etce en fornlapetoo~al. y apHea la d

j6venes y ,a:gfesiv,asj buscan los merca:dos :ar:riesgado,8 que aib.uy9tan a las burocmci:as., Sin eoobarg,O. Mituzbe:rg tamme.n seilala qlrlie:algillln:as orgatl:~zac:i,(lIreSem.p;teiltded01:'3S !ho<wlllla!n

.~Il!pej'''']iSi6'fl dil1ec,ta pM.a coord~nar .. - :iEiaam,b~e:nte erxtemo< suele Set sencmo (Il~a persona. es c.apaz deentendeito) y din~m~oo' (es con'!i'~:njje:~t\f,! para esul!c.r3!SfleX'Ht~res:), 'C~.!lfrecl\!Jenc~a. I.\':smse1l1!pre"s8i~ Qn S

.agres~v.as, 'Vl:sJ.,ooarias; mI!l.chas de eUas rnJ~.

se 'COfl!fOifmaJA'COrn Isegllil' eS~O)jtegjas COmJlnt~S

y

c(lmef:u.es. eu.peqrl!leilos ni:ch.osg:eogr;!ificos:.No

obs,tMite. ,ei ,ce,ntraoccse en Uf.! solo Ud~ tiiimbit'D puede ser el WHd6Jl de~ Aq1J]IWSde-Ia Q['garniz:acj,6nemp~dedora,. Ese 11*4' se plIled!e q,ned. <lilt(lrado POi[ el eJ!!cec,Sode dellliHes de; La Cpetaci6:fi; es blllieno tenet tin :colll'Oclmle:nrto pt(lrundo lit; bas. iIiliJ)ei'aciones,pero in.",oh~crarse &l,mas:iadilil'Do fsiemp11e es posltiv(). Bt

meeenismo de, (loomin{l:c;i('i!l1! ,de laorgl!llli:zaci6n e'~pre111!d~dora~5 HigH;. seffaUi del1Ll1fi so:~1lj persQna. que podtia des_arecer deJ map~.a Caitl:sa deun I~fano.Adem's. la ,adaptabiiHdad. de.la. l)rgarul:aci6ndJismi:ruwida macho en ,ernCMO quI,') e:1Hd'er ~ QPu.siMaa rnos camlbios.PO!F ummo,rnlllctlaspen;o:n.as le,llCl!len!~an qr.oet,mmjarpa:r.!j lIJil.je£e tooopooermo impone.msehas :~~mjjtaciQn,.e,s., La mayor pme de LasOI~anizaciooe~ IliUre,l1a8. sea cualfuereel ,sec,IDr,. m..~er a ad'optm rn8!.configuJ:aCtl!in 'efi!}prendedora pclRl.I!lt! ti~ilWn Q!1iW ~;)lder Ide; 00 lidei!1l!Zigo perslmalparca
l

pooe:rse ,en.m.oo:t1a. A~8!1!.I:Ilas o.rgan1zac:iones mas viejas.oometV:a.ran La ml11la mientra.se!l,ten
U:~tJhti.Q,. irttz:betg M
ootenimli~n'lQ ~~ el .capJitruIi~(lis.i;g1liente.

.qu- se anaUz:ara can mas

seiiaWa: que la.otpi:11zae:i6n.etrlpte:n.d'ed'o:ra ulmbJtn. S~ p~$~ta en cl.lalquier'QlIir() t~po d~,orgmi:ucj611 ql!J.ee:D'f:oo~tena ccis:is gmve~ pm:no u

pt:esetUes SMsfUi:1.wdo.rt-s..PGt

M~filtiberg e-xpti:~a que lSi'ecS!trat:eg~a'emprendedom. tiene sus ralfces en. la v.~f>i6n. An:aill~za. una ()I~izaci6n ,emprendedo:ra. eon ~te.i~ntQI:acad.ena: S~mitJefg d~ st!(pemlere!a:dos •.En eate l ,cQ:n~extD ba:bla de' la"usru:l:fa 'ooJlt!rOl,adla", Sam. Sre~llibe'rg es eje:mplo de ideas q;!ile plle~n 5(:r
osadas, pew cu)'a ·~j~cuci6o~s. cau.telosa. Sf I!Lt:Ia Me~rte tlene ca:pac;idad pam efIJtend\eor un empJ:esMio es eill. aspodero.SO. qUlzils e:~:mejot.. de (00(1$, Nin,g.1in 'GUo M ,cQ:[J]lbi:na v~S'Mn :rlltegradJa y ~8!fI!~jb.j1i.d!ad de maneea t;ttl efk;az. COMO fie d~jo en"E.l w1~ de la ICn'lar <lsU'aw,gi.:as'·(e~ el capitulo dnool). lOll. cooOnoepcJ6ndeli1na e$llrat~:gi:a nll~Vi!!eS 'UiIm! eje:rc.kiQ
:neg.O(l~O, ei~!l~Qq;u'$ del

pW'a.hacer 8f~tc.s15 y e...stil! se da !iW!.eJor UMS(I.~a Wl.en1e~ nUlchos c{lJ'!.()C~i;Gf:I;tos. C~aro esra en 000 qiuee.11 grail. ~oc~t'll, en.orntimai:ns[~i8i! cOOil!ducea).tamM.UI griINde., qlle diffd~mente ,Sie' PIle<ie mi:liIre1a1'l1sandoelllmJ'oque emp~r.. Material protegido por derechos de autor

U.g.erum'i:d3:d del. emprell.dedor mica e~ IS'llIcapacidiad para.per.$e,!l,l,lIir ~l'Ia V~$f6n durn:m~ m.uch.(lriem~~y des~s cam.hlai~a.en e) momenta ll1Idicido\,. MlfitZoorgimaJi:za e~ prooeso del Catm:b~o dill la vjsffi6n de ~8i em~s:l'I m.edimli1.e IlJ~ Malis:is oo1amadG de, CwadelLe" fahricmte, CIm.adi.ellse de ropa.(nrerloFfe.M~na ..BI primer pa,SiOes dane cuema ql!le~as casas han cambia-do, E:Jseg~dQ,. y ~r much!> ~il m"s. d.iffcil y dolQtil)~o,e,$~~dM paso <'!~ vac'lo"; ~~ uti ha~erSie de laso6modas ~dea;s viej,as y tr8!laf' de 3veri,gluM ctuli~es OOfil los camb10s qiU:ese

:245
LA. BSTRUC1\lJiR!\ Y LA ESTRA1:EGIA .EN O'RGA'N1ZAlCIONHS I~PIfII~JSI,O.EOOJil.M

nuev~vL:d6n,

6~lt~~G~ la

nooes:~mn. Bsta ~rea_lba:ci611~ suele plese~tilU' oo:n una Hl!Jmlnacii5n del fi[lXi' "eil!l!i:¢ka.·',. P·or em.p~sa se debeempeilaf,. S:~1i'I! deSJC'afliOO' defi~fos"en lograr 131f~'<lIHza.d6n de la n:i

L.AEST'ltATiJGIA COMPBTITIVA 'EN 'LAS

IND'USTRIAS EMERGE.NTES

Las .~flidD:nri,as,emer:geil1ites sO.nind:usu-ias

Jie:furMa:das

Q

reci6n

fO:rtin.ad!as.;.c!f>eadaspclr

ill~ovaC.IQIl.es lecnO:I!{i;gi.cas.ios ,c'amb~Gs en ~as :re),aciOM,S de,COS~08 noc't-5:Ldadecs nueiVU; de I.QS COflfi'l1mrdol'es 0 de otr.aspodb~es opo~!lid:a.des de !ai1lgQoC;~giS nllevos .. E~.ensayo· de M~cbel P,oner, '·LaeS:lFale;gia:. cmnpelitivllen ~, ~aslndJllstt.~2!S em.er· gtntes'·.,liLab~;a. de este t~po,de industria, el 'Cl!Ia!lFepresenta OIUo conle:Xl:o e:1l el que aibu:ndllill lasorguizac:t.lnes emprendedoms.,. Lts~lMad6~ ibasi:~ade;~asindJu$~ias e.erg~~(l':s ~$ qll~ iOOav~l'Ii.n(l e~~sten "Niglas de:l jueg:o~', T'oooes int4erto ~a. tecnoiog;fa,. la eitmle'Eja, la informach,ID. sabre emT'lreS8iS riva~e~ 'o.!:nclil.!lJ$o" ,c~6Iesson 18is¢·mnr~,s:as ri\!'ai~$ .•At !Ii" r-wrinc!;nio, 'Jf .. ra. .~GS· Q$lQSpl!l!~en C :sell'a~ros. pe:ro desputs qllW. SI1!,desp~ome~. M~chas emp:resas de· la indiUiriuia 80111. :IieIMIlS de.,e,mpmsas gf8!lldes,.pem esras pu:eden ser embri.ones W(II!!vl)8.Ellil.filen. mu~os 'qw~ cQ1!]J._pnYl.('Klr primMa vier; y,. pqr' R!g~{Ij general,. tQda:s, 1M empiluiIiS ~:iJefileil. tUrll. hori__zontem,fllve de de.po, Sobra. dec:ir que~ e'S.te~ es el d.po de amble'iWle doode .debe{[.~1U1
,I,""

l.~ 0 e~ :S:llfg~mlen'lo de

dIil: la ~mpresa.~ ~gil!!ir rrri!!Cb.oo ~.En ~bi,Q, el6'.lliWo esUi basado, mas ~n. en su reapacidad. pam ~F riec$g(il$..~ ser lmIovadom GOO tecnQlbgm. y.pru;a se:r 10 bashmw inteligen1:e:y vlslon.ma: paD :~ IlJS~s y lm·~. de distriibuci6n que: .seneces-it:an, ·Potter ~. que la bro:e:rti:durn.bre estmlegkaes tmta en las ~as ,~eJrtes ql)(l: ~l[ho d podn'a. :recaer'ea 1a.~gue.~.la. ~dad de confillmat'la,estmOfilta y las ·'regl!as" -'I:" ·I.~~.. .:Ib~:"A.A~_.c~ ·I~.". ... ..' .:1":1..'1 . .... - • ..t~.. ... ... ...... ,"'" ...... 'UJ:l m ~~"~. ~~~LM~ .. .Im·empr:esas.' '~I."'t"'! ... ~'~.1I!r .....J.""· .lllV,el!lfaJ3i....., ser "Il_~. pr.ltrtetaS ]~~ .......,.."., .... ,1iiUIi y 'b:ILfar de 1Ule.~1a temtad. de Jospmneros wm~ y ~1Ii!i[oomQ ~e<:~ el ticmpo 00 lahlwm de :mier~~-las .imJu;stias.nue,ws suelen ~ con. WaH. Street Porter temnna. oon. W1I.,oommtariO ·b:'aIlqU!ilimnte. set'i8ilandoque ,e;l!WliliCtivQ ~WlaimJu;mia,.a lm:g.o pIDazo. ~ .:1.II.... ". ....:1_ "bll_... .. f: ... __,;a..1 no ...... "'- . 'UQ1 su wa ur;: cr:eclrn:u.eDlO :pmente, .s~no su post ....... Y 1i..K' estrnctw:aJ .. a:VUI.ilJ.)",e, .UlltmO en .....1·· instal:lcta. Como' no ·S\Sf'tlcH diJSCGIJIjjrGS~id\ea!l~ $,\:. l'kbe ~ de. !iUl! arn\(i:SlCS, pro:l1u:ruJo de las mnoo fuetzu de,]a OOIfi~
,i!, ID capacidad
a.. .. ...

fl!(),~ce:r las 'Ii:iII .as E:':,,·I·

mla.zaciones e_prefildedJmm'i. ...... . . ..:1_ . ~-~\ .. ......:. . ... ~u· .. . 'J'~' .' ,,,.c ] ......,.if'" pmrIt'mS ebl;paS, u;;. I!IM. UW~IiI.~a.aq1iu::J!lJ) que. penmte e .c::uto 00' slempre esea ]~

LA ESTR_ATEGIA IC'OIMPETfrlV AEN ,LAS
INDUSITlUAS FRAGMKNTAD.AS
[Jilsmd\!l.'s.m8is ftagmentad8.!S son 8qIl.!reJJas Ia:squ~ no hay ·umI. ,emp~a! W:!~caq~ l:e'!lg;aum en pane SignifiCilitivil ~~.m.eKado ni Urtla:quepl!lOda~l1fl,urir notatiJe..ente en~osrecSl11tado~ e 131 d
Material protegido por derechos de autor

2'461
;P,PlOClESOO

CQ.N""lW!i:E

:ES'mA'li'iffiGtOOS ;Bl'II' :BL

ilildl!li~trJa. PQwreg;1a. gernern~.est3mID pobladn: poF varia ofS-mizac,iones dl;:~ ,e;mp:res.ariOtl. CQmfl' las mmrnl v'eoidQ, 113!miood.a.E~ ens~Jo dJe~.MikibaeJ ~()l1e:F en ,esfi:: C<l!p:rl1!~lo" ·!U e!itrateg~O!. oompetjliv~ en~Il,djl!lstrilas,fmg;~E!tadM"', desc,[iibe dkti1las.i1iIdJl!I!S:trias OM cleft:o detai[~e..Se.gmll P,nner., alg~tlj)S d~ los~actQc~$ quec{I[I.ductm ;a la fmgm.~nmeiO:n. soo ~8! 0scase:z de ,~h5.C'~ruOO,q;u:e impidoola. ell!tradifl" mafalm, de !!i'ell!~ja'spru;el tamaril.o" la d~~etsidad deneeesidades deilmereado" 11'1regl,~:en!tacj!6m local, y 13iIl,a,~tedad,. : A COJilt~I1I!U!achS~i' P(!li1erexp~iC'a,c6moIdebedM las lorg;an.izac~oo~lse.mp:rend~dbms mooejar deCSCe]l!lraliza:r ~a:5 ,operac~anecsWlls;e;f!ii'OlnOO, el C.:mllUJ. flfi_c;iem e'lJI e~cerruUu" uw Wt~talacioneSi o Ide "f6rltulI];a,'" ,C'(J[110~alS[['all.qllicJias" aililmef:lUu' ern. v:a).oragoopdodwl.dC!'i.mportaIle:ia, if! Ills 5e'F'Vi~~Q.5 (lola f~brlt"acioopor e[!eargo~ 0' diVCISas fQ[IIlltS de espeoia~~z:ac.~o!il,I(porfipo' de :p:l'\)l'juclio 0 :~tiglilil.e.Ill!m> prufi,o,(1e ,cJie!1!!te Q d!!l pedlido)l, ,~()n~m;~QSSi en Ill!na.mlla geogwlifi.ca" ,adiop:!:ao.dolilin enfoque :de no OfreceF "a,damos" X., POF ~li~timo, medilio Ide Ja. ~nte;grm::,i6:n pol

estas s~tl.!aclmu~sy oUa! tmi!s:. Aigl!mBSsu,g~moojas ,am ,enf~lar

la £1~gme~laci6:11~erlru'!,

wces~~.

:ESTRATEGI,AIS 'DEE,MPR,ESASPEQ,UENAS, NUEVASY C~ONGRAN RENDIM~IENTO'

las HOOtecs ,e-&tab]~;ida:s,. .Los O1llltO'res senalall qlle d~vel'SOsd~s de ,c~bios puede:n. hrlru:lu opo~~&roes pam tOOasl:as e,mpMS3s de uaa jt'ldtl!~trl:apem, leIru speci:a~. pllDlllcrea.r e ~ljeooo,pam las emp •. sas pequei'ias. Entre 'e-$tos e.5~ llos ,cambJQs.dei reg~amootos~ de teonolog£a. y depreiereHc.i!M delos c():n8u~ido:re~.as~oomo las :ir:trl.ovacitme~ ern. la.mgam.zacl.dlil. y 111.adMi:niismad60. aW iQ~!tlIn:jdaOOspueden impJicar aumMw 0' reS!1m' erv,iICios: 0 carac:teristlcas. 0 adopW nlla s tecl1Ol.'!ilg,fa.de COStIDSmi!S,~jGS •..Para. tnlilififar, .lasretad.oras deoonre~ne~rUlia Idea. cJaa de to q;ue t q,t!~ere~,.,~ ~ mlmenli'(jjuep1«ldiaa IC<!.!lsegnlr una. ,,~lt1taja:. ompe,t~tivaJ. eOm~)iSCd!iJo ,ootes.laSi o {lrgm:!~~~ooes ,~mpmllc&dbJ;as 81).11 elxcei9les pua C~ ,este l!IiPO' lk. li'~~:ti6~. 'l1ihtfl!!~ Los. :i.tlgiredie.ilc~S pat'a. ,eiLt~rlO'j se.illO$ jtit~{i" $Qifi. te¢lIit,SOS:fiQmt~er(l!$ $liIfiC~~lll'::S' (aUflque. :n.o :~(';~smi!l!me'lirule.Wbl.tlldlm!le8)y gerenles, con tale.lillO, ql!l.ep~edM dJaJ' f'OlnlaJ. ala. o['g3ilil~zacL6Iru [pM'a! ~i~ar .~a!l.eSlm~g.i_.as ~C}v:ad(ir:as, Cooper, Wi~JaFd J W,oo ex:p(m!enoon detaUe muchm: a:spec:1O;S ·1fu·I8iS'ro!pm~~sa:5,g;r.!l!11IJ.:k:,s, e que. les d:Ulcoh_an reSopol1l.de.ra~os desatfios de tas O:rt3:tli.zaC~o[J,es empre9idedllr,a>s. P,eii'D d'edk_l!j misma cimltidad de li.err!ipO' a: !(!Josaspec;~os que eiliOis:ilooa:n.~.:asv~n;la!j:as ,que p1!Iidile:ral1l
:ret3iNl11 a
1

E:I ensa:;yo de~Cooper.,.WIUmd J Woo. en ,tsfe' :eapitulo, sere-4lere~al caso en que las OJlguri:za.~ domes, emp.rendedoras Idbltenen meJoresre:m'l:r.adios q~ las: ~~S:;!i~ g~~s cle~a industria, :I:J ¢GIlisejotfp:ico .para.laSM~!lrIIizac~i,(i.ll,eSe.mprelld'edli:l;ias es qne ~loorqGjj. s6~o los!1:ik:bo:s" qll.e :no ati~~n ~usri1",a!les gJllilld~s. E!i·tQS,!l!U!tQ~Snos rec()miltmdlMrevis:mr 'ellxu'!o~p~Q! dc:':n1C:hoy d~eefl.~ue,.oo.n. recllenda,. ~a:s,,e.m~!iaspeq!ilenas JHlooen competilir. en forma d~[ectai',oon. las: f gijgmllre~ de ~{lj. ~ndill$lria. Bl t,'iin!saJQlm!l]il8~a ~periern.ciia de 'Cii1!lcO 'M'lpresaspeqlJ.leias Qjue

~~1Il:e:r retadoTa!!l al princ;lp~o. Te"r.minan ,apu:ntMdo qjl.ile.s~ b~~Q.la:s~swa~g~as: ~as
had,a
rl~ChOiS,.ruD$

expuesw

ell el e;flS8iyopodl~alil pQ'~ceir esltrta.1ie~ghI8. bien e~fooadas

ortls.enad\ores

l!iO<

dlebe~ ~q.l;!ivQcarse y ,pe'n~a:r que l3!S comp~fas: empMJilJd~d{lFaS is6Jo va!IlMasllns,segme.l:ltOts, que filO ~ntere8an alas co.mpet:i.d(u'3s g:rudecS'.P~!r e:l C(l!1ltra:_r~O, las a_lDiP]'lesa:su~ apwv'e.(':~a'!1 q laslYp():ruJJ!l~dade..s ~t!$"'as puede:n. eS!tabl,eceli 1!I~aoompe4~{ncla. d:ooc;ta, CO.JiI. e{)[]ltcl,.'C1O!llIJ'alas,
Hderes de lainduslria.,.
Material protegido por derechos de autor

b\,ESmlJcruIRA'li'LA

].K:J1I!et1!l" C, R. 'If', A. Laimb:il'l\g, :SmaJ! I1,PJsiness: Plam;Jin:g Q',rld Mtl'1!a~fJ!Nmt. Ohl~..~o; The: ~'dem ~S!l. 1'990'.
2,. 'Qu~Im. R..~. 'j !It, CilJillleOO[iJ,'\~u~~~Wli!I. &elilJl:io<liry ,~ide:n(le";Mana~emenl

~GAJ,f~CI~N:!1$ ElMJPRBNDEOORA8

~.~rna~A.EN

R~"'(i!~'ij'~hm~!! I~~~[mii!
.:I. Gimn, pru"!e de ,esta ,~i6n

ut~C)!i~lc$,and, iShifting, Crimemtl! ~fBt'leC!lv~ne$~,~ ~: S :Science 29' (TII983)" 330:!;],; Greii_'leir, L. E", "!E'!I'idJ~~ligD,and '@w", H~nmrrdB'fA~'J1'i'lj.!jJR'Ij.~ri!?w (i!iiI~Q'@!;i~Il~!i:I ~ 1.97'2);3.7'46\ .50 d

:1. C~, J, "'1l:it; OfligLns of BIltrep.reflit;1.!Lffill~p;'·, .. mc. eJil!!rruio,~ ~9&9'), S] ,,63,
e~ta, basado en Kue:iil~y LOlLm'b:i[!J;l;, Sma,li fJ,!"'Sif1e;rMf.

,:~L M:CCI,eJ]l~~,. D. C., "rllt: A(~llJt'!li"l! S()(;J'£,ty" NUlZ\i'a, York: VWll NO$cmailld.1961.
6.
VC-$eR~~',

M~,.'''CQm~tiliV\e

Str.uegy in E_~r&il)g

I:"dl,il~!iri,es", m~

a-*lamee!il e~]e '~--p[~l~"

Pi:ief:lse, tUlia,distribuid~ra de ,aJl!ltQm.6'vile~,':;1(l~O' du~iio es 'OS'i:e!'!i].QSQ, un en
Wa e;vid~Jilcl:a i'ii!!J:gi~~qlre oompMil:eIl, a}gutlaJs CaJ~oori'stkas 'que lLamar:eITI();5.1a org;anizad6n ~mp~ndedQr.a.

nU~1I!io

d~aname:1uo"

,enU~ecs~ado~n oiis~s... nmu:C:b.osaspec;tos. estas OfSM~:z.:aciones son HlllJd~8't"~OJtas. E No"Qi1)smue.

lllmia, o:rpcutachS~,I) hM~ Lin pails que es COOdl!.iC~ooPQrlln Ucle{[OIillliicX':dtlc>(I' Q un :s!st¢tnaed'\!matii:V'l;1I o M£iIC<'lI8:. unnain. i!lJU oGnrrugune,i6il F

LA, .EST:R,UCTUR.A 'BASIC:A
A m~:iWudo. la e,Stni(:oora d~ la Qij\l~~~OO empre~ded'om es m~:y ,seilcJUa, se 'C3liilctectiizilpoF algo' qu~·~ ~~TIgurll;aJmJaO.e.i:Ca escie~fli:O; Sier e~aoomday oumrupJ~ja. POI! ]()~e:ne:raill.,c()mQ ~. ~I!!~f.i'tra

,.

,m ~] ruagrama, anterior, casi no 01!leilJla con pe~fSQna!lI.de~~yo. ;tlajf. $~es:Qilt: ~otiel[~, la d~visi6n
de tfaffil!jl} ,esFCil~jiKIill y !I~ i~ra:rqjIJl~{li.ad,~ird:Stmtivae:-. ~JEllllima.Ml!!Y :poca dbs~ ae'i'l:vMad GS f'Ornlam y Il,~Ui.~, [pOC(I$ p.il!)Ce$()$de~planeac~&~ (I rnrliLoaJsde, ca,:paci®aei6.1l" ,1B:n c~e:1l'O 'Sie:iltjd~. iilO re{lt~.,es.tru~immda:; e"~mi WiJilrosQ:Iilm ;',esn.c(il!u·a~i,611·' la ooliio:m:ilmt;(l, es,t:rU,clu:r:t1 s,em::illa.

,.i\:dapladO'~ 'I.h~' SII!'UJ::'fllri\Pf~"'l()rgaili'ZdJlv.m~ (P:rcn!ic,eHiliU, 19'~9'., ilPil:~wiC[) 7 '''Th~&hnplCl SUlIoiiCl!lJlt'), pt}tf~r i\!'l ~ 1 JJr:gpJ:li1tllioM "Pnnl!il;l=Er;ll;~I. 1~3. c~pl~o 21]:,..LtAu~i<i") . 'f el m~;t!. ~brc 'CWID.mJ.lIeioo, & 111. e5Jt~lIt~~l:a. "VIL'Slio:rmry bad~hip, d~l <Y1d :S~!'$J!k~ M~mGnf'., Slr:Cilr,:g.ic MU1Ul:81tlm'illt J~nwt {~I~eS,l, t"~!@'iiQll!, f~~i w~ne'y)~ '~lIM:l:am'bl:6o. '1':lllckiIli8 Stl!'iWIG\8Y ililan.BnI~~Ulilil E~rnm'~, .~t.wcmYQlMfjmtGif:mtl'IJJ;O!INf(l1 fl9l312.~,y "I;~~~l:m,g: lilte Fe:rmaiikllili ,of S,lraJeE!k$; 'The HL'S(1)lJ'ala ~IU! !l..iitd!j!'., ~9311.197{l'·'"m, ,,, B.IUtlttb, !ed., R C~ri~fi1i! SWirfHe:gi(;' ,M(l!Jtl_g;~,rnt!nr '~l"Imltk~ HaU, 1984),~os, d~~ !l[tllf!~~ ~~'j])ri)~rom .'fllnM A.. W.!ue~.UI'li '~af1(luIQ' :S1miI3l101'~t~O!p~i@ ~~ ,Mffll<'bt.:rg Mll!W~mll'M: .l~id~ Or.r..r ~'fafl'g;t!World.f ar&l;l\!'li:;<l!ri~ (m fTefi~" f9g~~1 ,~p:! S
!!J

(llftltlM!!lr.wi

Material protegido por derechos de autor

248

SECClDN 'flRES:: PROCES'OS ES'riRATE.GlCOSEN

ElL

(:DNTEX'ro

.lE~podef nefiG!e~:i:li. conceNitrane'en el ~jecl!ltiVQ ~ax:jmo~q.lMetl1l eje.ree. un perrUm'Uiy persooal. Se desaLie:rruta eluso de co:nrroJes formalesoofilO un desaffQaruafl~lblli.d!adderu jef,e. El 'Q' e~~acendacen Ill! ,orgal:rizad.M medianteel use die, la fllerza. de~La ~lr'$oQ:ilidad 10.I:k l!Qla i[lierv,em;~6nmas dilioota ..Bajo ei] ()'jgvigJrua.m~e del Jideo:res dif:i.cU qae surjaJa polJJ1ica. Si persOJilas

e~ternas, como d~eme-s.,o<proveed.ores partic:ulm:es. buscsn ejercer inflllencia. espoeo pro~babJe
queesos. mruderesno cO!ldil!(~coo ~II!orgooJzaci6:n a \[iJl nkibG menos ri.esgoso del _emcado . .P'O:I" tam.ro"e.tl. organiz:ac:i'llfies empresmale~ peqlUefias. nQ es 'raw qu'e IOOQS Fepomn. a1 Jd~. AI.lA efllas nomwy peqj~eiM. ~a cotnllfrui,(;aci6:u flJl.I(Y'l:; de ma.nera. hrrmmal, en gr,. PllillOOi

entre eel~jecl1:tirvo m2oc~moy otr,aspeFmllil!s. Cbmo Ulll. gmIlpt) de esmd~Wlws de In.aes~1II'ia. en
ada1li.nllsttaci6n de MeUm CfirnetlWOfi 'en. un estl!Jd~O'sobre un f.aJbril1lmi~ .peq~u~"i\() eoom!Oasz d

"No es raro observar a~presid!enrte~ . 1.31. empre.sa. cooversand(lirrfl)~a1_~~!!·1!t{l: UJIl. romero ~ 00:11 en 'el.Ul!j~~r. e~a~ornla]l~ ~~se mruwlhm:e ~t1fwmado de cualqllier fa~~aen e1ta~mer., [En aml!te~ qOf:, le 2IvlsellJ at superinlte[ldeH!tei.'" La: tama de dec:isiones ea, a ,Sill. "'ez,. fieociibJe"een 'lUt sistema muy ·ce~tra!lj:!!:aOO, dC1! ~rt
el CliIW:pelID'jie I.l~a resput':,sla inmedieta, [)esde lu{!,gc~ respruls:ahilidadde ]:3. foooulac,i.on de 131 la. esttaleg~ii. recae en el m.U:im(l! e1ec"u.dvtl 'CD]:e:J:ey ,e:lprooesQti~!Jde "'. ~ermuy~n,militi.vo.a mel1lutio oriemado hacia La b~squeda agresin de opomm~dades.Pm ttan,to,. mlO,cmISa:smpre'S8! qu;e ~a.estrategilia resl!IHante ti.elldia a~f:lejart' la. ·vjs~.6nlmpJii:;ilita, deJ jefeaoorca dern.rtl.l!Uldo"eaa ftecueneia Maexln.p)]ad6n. de: sn !PIOpia'.~rsona!ltdad. Bl ~jo ck~los problemas yde~ai:tmovllCi6n 'oon.·lQ!) -sp'rri,~~mprendedQr son, .• ve~,. e ~osas.(lJeCtQs mas~m.po.rt8!nte.s del.ltaib4jo deJ.ej~cll,~ivomU1Mo ...Por el ,c(Jn~ol. los: as.(leCltos :m~sf'Ornll!!les dc~trabajoadlmlmJi:S:Dt~VQ,. p!)r ej~mpfola~f'U!nciQt!e!l'defigufa di~t;iv:~ oocJben ...{ ... ...:1 >ll_ .. ..:1_ . ..-,'~ "":: ' monos a!len~,lUIl~ .a'1 . "'~"I'I .~guia!lque .a .eceS.h.l<:iWue d 'tsemmar ]a. ji!1ll011lu\c!i!uny' sSitgn.a:trecursos en 'fOiilllZ!

iili'tem.a. ya que ·e~oonocimilienll) y e[ podt.r petMiM'lecen. e~ ,e;I.Hii:v,eil scllpermt.,

C~ONDICIONESDE LA ORGANIZA:CIONEMP'RE;NDE.DORA
cenna!lizadla. es promorvida .pm' un come.:xlo ,exteffl.O qll.e es :se:llcilrno y dJiru&n_joo,.Lo;s~bi~!lOOS [mils ~!i,.d]]QS '(poT ejemplo. ve!l!1tl3i 'GaJi~:!1!t{lS ati! n1e~~deo. d enllJlgaf de dtse[lm; oompulmd.otas)" leper:mittltll a.. una .[pe.i"OOn:a e Ilivel. ~llpe:riQf COl'Ioonrai" cieno, d
amli1:d.enrei dUuimic'O e·se~~oo re~liI~~ l!IiIla ,fHiWl!l.Chm!i fle,x1ible" la cuaJ.pe:rm1;re. ,en oom;sool!iefida,. que la orgal;iUicl.6:il supetc hi.!s~nstam::iastrur[«d!tJjcas, Los Ude,m:5 emp.rerukdOre4l son. a.trafdU5. de m!Mlera natusal, hac~a ,ecsmSi.cund:l.cioE.;!i .. gtad~ ~ii:nll!lJtmda.
HlIjoo'U';as qjIJI\'!OO

'000 confi:g,IlJ'Ol:c,i6n empre.sarial

luegQ~el ,eJe.p~Q ci!irs:l(lQ e~lQ e-$la ,~mp~saJ donde ,ell(der e'S e~ d~\ de~ A J1"Ien'Lldo,.~o5emprendedbt'e-s ohsenran €jllle sus propias ,empresas:,esc~a.los[pIOCedjmie~tos yal co.t1itroide las bl!lWC:racias en~a q[ue~tes wlmjiaiban. AI! 'CQMUCir sus prop1$ e'!inpr~lIlS't :sigtW~ mosubdose renuentes ®te los m6todos b'i.!l!rOOnidtos yJ08 ma1.i:suu de ~ta1fque los acoltipaiiM.po:r·t.an'to"mru:l!tienell ~S:\!!S, 0lll.anlzackmes senciU:a$ y £Iecxlbles. La figlJra 1 m!1le.s:n erno(g.mlgrama. d'Gbt c~coo de SI!1~~lillHrCadOS de S~l.dnoorg a~o~argo' de sus aiios de, ~spIrlihl
emp.ren.d'eoor· clastco,. el clla~~ali:zarernos IlI'I1poco m:is.adeJ.arnm. N6tese~a idefWl~flicaeJ,o:nde klJ~persooas pot' enc~m.ade-~os ~-stos .. ~1I! siilmIDpnc~doo.derna esiruC;lW'a (para ese,enlonc;es las venrtas de, la.eltJiPOOsaeran deJ erden de 27 millones de d61iU!es) y la.,cefIJtraru~zaci6n en eil ~jecU!l~'I'o mhiim.o (poeT no m.e.n.cicnar los 1le::l'.!.OO :fam.iHares, cbvios) .. A. me!lJmJo.~rna:sempre~ ~mpre"oo~lml!s $00 j)6rvenes y agfes:ivas. en fOImml'a'OOMtaH~e blJsc!:liIl mereados rl~~gOSiOs qrue .muyeIltHi a. ta.sgram:lesl!nmxuc;ias.Per~, 'taJnhl6n. ti~n cuidiado de~ ,e¥!tarr losme~s cOO1p~ejios y prmere-n per:lil:1:all.ecer ll nich.(ls,qu~ foll!SlkJ!rn'lS 800 e capace·$ de mtesca.r. SiJiI tamJaiio redi'IK,idb, y S1ils~strs~egias ,enfocadlils pem1!i.ten que sUs esltiloMas s~8an sieruio :s,eIlJ:::.I~[aiS., demaner::a qlle sus ~j'~res esMin en condJcio.nes de cooservar un oont!ul firme y acruar coo fle:ttibllidlld.
Material protegido por derechos de autor

•~ ~

.Sat!:'I $:NinDVr(i1

r

~I
~;

LA ESn:iUlI'C.'R1RA l' LA ST'RA'FOOIDA ElN

24"

Suffl'in

Sidl
"~I!lplan (P<ll~&l)

Sblinberrgl

1M8;K

,JIEICk
$hlin'belfg

Conlin

Sam

ORG~'!\IlZAnONES E~NIDI1I)()RAS

(Invfiti-

"aeon),

rfli.;el y
QOOtaC'lOlil)'

(81688

r~·r'-~I I
Jl1(lk(~Mser Gerrente

de '8quipc',)

,('OoIirrIpra

Garente

de- ~

de ,zona

Ge(t!lme de, ZOIiia

mk.
mllcJh:os se

FI,GURt\,l

n~1

Orpnilgclun d~Su~woorg~ ,
un", 'Clom,panm ,emprerukdora,

(:al~l1J!t

de 15143)

Adem.t~! com ffeCem.da" ~Uosin~ci:ad.o:!:e8 d~ rwgooh:rrs, OOl! V1StO~OS. en ,oo;u;~one-s ~bi~~ carisrtla1"l:cose 3Ilt()CtitLo01l,. {~A ~ooe!l, nllleSinan las dos f:aSlg(ls :aill. mismQ 'llim,pon De~de lruei&()'.~o ~OOlMl los!"emprended~:Jlies" o~tlic,~ad!ores ,80IlW'li agres~v'OSQviis~ooaiios;

estabLecen :patapropllgmar

'po:t. 'e~ttaWigi:as COMl!m&S ~gnj(ihos

geogrifiioos de

dimensi,{lm,es~uci.dM'. Btiquetadlas COlOO.Q prodUc.tio.rlJS l()cale:5,~ estas ~m.p!ill:ns ptleden.inc;lu~I" d re~taurmne ,d,'e La esqlli~a. ]:a panad.eri'a de~ pneh~o. Jill, ca..:m_ :re:&iol:lalde :sl!Ipemrereat:i:os. Sib).embwgQ~, no es neeesario qoollln~ orgimizad.6!J. s~pro,iedad. <k: lJnln:lc:~ad~:rr.s~n du;d3,,~aadqpw~a ,cQ;IlDgJruaci6n q;ue.ll:anl~lno1:i' (lilrni1!'p!."&ruJ~om,.lam1'pooo~-siilta operar en n e~sectOr.dei las uliiUdJades ..De hecho, gmn parne de .~as. ~liIevas otg.~ZliilCiQl1es;ad.optan~ail. parece.r" e~ta eonfl!8/drrac:i,oll,~siifllllm.rpo:I'illar:(:Il~~ sea s'U~sec,w.,ya. qjoe, par ~oge;m.e.ml. ckJbe"~ ~11.!l:!:ri_j"al li<k"flI,!Z!!I.-Opel.s£inal pan $l'!gllh:f.unc.~.ooEmdo. pam. e~$I..:hLece'l$ufiunoowndineliilal 0 viS.t'(;11~ e~lr:a~ig"':ca, >COl1.tr.liwa SI!lS~rO:S pm, ,ernp.leaOO8 y e:s~bleceF ~S!uLsprooed]Mi.ewtcs~ll]dales. ][)esde lue,go.,e',fi, p.robabJe ,qil!l'ellO!i ~de.feS£uenes :~eMilitrafdo.sa las ~ll1l!'II'asorg.rulriz:a~io:nesd'QD.de W este~ ellposibl~iidad de imprlmk IS'I!l~ell,o,pef:'SOl'lal a las eesas, Pol' tru:u.oj.e$ po~ibJe ,oo!itclliY:ir(jju~ CasitOOM las 0:tg .. b;ac1oneS:~Ylli.sea e-H losneg,oo~(!IS,en el g'Obie!t!:lO Q en el no luc-tat~~v:a. pas .. JlOIi' la ol.'Hlif'igllrac~Me.mpr:e:lldedo:l:'a ensas anos fomnativ,os" d:U!I:'Hal;a cwpa: i~icial.

area

Es

[MS,.

mjentra,s. que las o]'gan:i:zacjo~,s Ill.]eva,:s

que

~~oen oonr:ap:Ldez ha:r.ta.ilw:cDe,
~n~ urul,s-lcHht

grH:des, 0 'Q!1i.!.e ~neces_f:bmll!ru;dt

li1:a!bili:dadesespec,lali;zada!S pt!ed9~i:mr

riipiid!a a Oh'a OJ):!]!rl.gumci6:n.alpa!OOct}:u' mll.lchas

Qlr$ pem!:Emece!"!, ~ (li :menos" en. la forma em!pm:nded!om.(mie:ntm:as, sus lfQleresrumdadores cOl1iumien en fundones. BStore.fleja ~~hetho, que" a.lifiel1i'oo(i, la e,sMlCl1.u:a ba SJdU· ,cQ:n:!il~tIlidi!l, <lI~redfadnrde millS. fieces:idade+spersOIla~es y ~a o:d~"l1!tac~6» kl Ud~l!'.y qlJ~ ~.~pe:r5o:nallm:a sido iS~leoo~o:madb,d~ ~nJtm.~~a'5.q~ < m~~oo l~{ljloe"$,

E:s>teumt'ooo oomentario $UiQjere,~lIIe lEl$ nece~$~dl¥les ,r~ 1i'IiP.~!'lale~ de,..,...,...jIe'l ~Il Uder de ~ puede:m dru; o:ri.$en" ell. SI,. a esta Ocmfi:gllrud,6n en lWla Qfgilfru~z:aci'n 1a. eoci~te.llite •.CUoutOO u~a.lro ejc:l~~rtiVtO ,acun~;I'!!~a~"FY p '~v~ta'0. OOstmye Laf'((_rnnlliza(;~6n de, la ~ot1v~(bd (lomg, UDali~fm~c~6tID
I ,~ "

a,su de:rec:bQd~£Pbe.mar por deeFew. '~fito]io~s tend'e~ .a apatecet
t

Ul'ia.tfii'ma

aWltocatica. de la

otgatl~:z;a£:i,61l ~ptre;11l:dedo:l'3i. ESl'O :sep-uem: ,o:o.se:rvar eIrue~ C-l:illttl 3.1:3,pe:f:8D]];a!Hd:ad ,deID.l[der" no me~g$ '~!J 1M ~~presa:;:;: n05(iltLmos dil'as de He:!'IDJ:;,' Po:rd!) 'q1!l:eem: el !l,)Ili:d,(L<!'!'o (ell~de~go de Sta)][!1 en La ,iUlrtigna, Union SQ~]6tica)., ELIcmsma es ~l!!:Soo-pdb'le d~ C8i1il~ar ~!1 e:f~lto srumUM'" sl bie'lli 'Co.IlSeclle.O'c,las dJi~$itj~tas. 'C;~M:do e:l l(deit cb:tienepcKletperrSotial.iloSiO~Q! dCJo,rdoii. qrue mo a:01!l:I1uJ.la. s~noporquBsl1sparl"'id!arios SC1lruo pro!P'Orclll!l{lll, La c01l'f.i.gurnd.6m ,e:mprelldedott!, Mmjbi~l'!Itili9d.e !SlUlt:Sjr en cllIaIDquie:r ~ipo de ,of~i2iac~6:1!ii que enml1ltecmrS:lS eeveras, A:ninoonad8J C(lnua la p~. 'oon ~'l(I! sQbmvilivl'!nc~a ell! jllego". poi! 10 g~ner,al, 1l~~;~!!lizacru6n rec'Mrirlia ~11I 1Jde:r fi'll!erlie2 pam q]ue La.sal\ila,PtlItl~tol; .la eslru.ctuf"Ji Material protegido por derechos de autor

250
SfOCID:N
PROCBOS
il'REf):

EsDATEoJOOS.EN !ElL (1JNT$Xm

re-su1Im.,eftlaiva{8li noes que:flbm1!rum9te) senc;ina.;ya.,q[l1~e~los poderes no~a1es de ~oognJ:POS e:xistell~e!l ---'ya sean anai~~las ilteganws de~ staff.adLQlil1!ts~ndores de~J[!.ea I~ ,opera!l~vb:s, pro:fes:ill:n~~I:'S. ",OOteQ,. ();1!I:~za.oon fOFm6S de c~tro~rolis eSlaOOftirHadas,·~n e clmeeIDados para. ~rm~tk ql!.!(t e] j~f'eirmfK!tlga Ulilia Il!ueva. ~1S.hS~~liUe~gmd!a.a tmv,e;s. de su c~li1,tral:persa[laiU!zad.o. Bl H.ool'e~ti·en pm~~iHdad. d600diluKir
'(;0:;t05

y gastOO en U]lJi~teWl!t'O poF IeaLimr 10 que seconooe,

e~ If! l:i,rer:ar!1uira:s()bl'"{l,adrIl'i!n!~s:tra~i6~al~ic8!. ~ 'C;()!nO tYimb~o{) girro' ,opemtivtii. e ibie~ o~eibjr de fiII\I;el'r{{I< el.prodJl:lcto bilsjc{l' ylll <l)rief:u~i611 del servltio,para~~grm- ~l giro oc-ambio eSl\! '!:lt~gic().. Defldelu:e:go,. U'1l3i.\!\ez ,que '1:,I.cambio 0 g&m ~ m. e,fool,1.!Iia&J. la crgam:imi6n .~ puede :revertilir a :51!!1:i, operacio.D.esltadlk:ionail,es. y.;en Ia fi.egoc~ad.6l!l. e.xpulsa:r a. Siul!i~-f

e:ltlprefld~dor.

~o,c;1l!alno se: cODsidera IJ~ impOO~!l!.e!,!JtQpam sllfuncio~OOl!ie~IO' normal.

L,.A,F'OIIt,MULACNDE,B,s,'TRATEGIAS

ORG.A.NIZ.A~CI6NEMPRE.NDEDORA

-

EN LA

·v:i:Si6nes,trateg~Ga, y;a. que

i,C6mo se·oosa:rroHa La ~lr8imgia G~ ~8!·orgamnz3;ci6n ernp.w:un,dooorai?, y &qut papel desemJpena ese O~(;~PlQ mts'reri~5()oQm.ocid()i '~IJIQ "v1siQIl ~~t~tetl<i.(laf1 OJ!'!ooe!mQs. aJ,g.Q ~erca de La ttlodali:dad ,e:m:prellded.b:tO'l. en la.~of:Miu~ad6n de ,e~'~~neg~ms"pero'H:I.e~.osaoere<l de ~a p:t;(lp.ia.

esU c;l!rCu~scrlita a ~a mente deil. ~ndirvi~uo. No obstante,. ,algunos
C'onside-

es~u~oo qlte reaili.ml'llos en Me.Giia ar:mjan elena :lllI!z Isobg, estos d08 pJaflteaml~llmK

~mQs. eillJ! primer l'og,'M~ ~a'ii':i:sro!l eSlmM:gica,

,e~cribi~os ~!'!Jlb:!'ma clJ.!lJmna mi 'c'O~~ga e M.J;\Om. Frmroes. We,sUey :yy,o, d .se~~jztl, una compamac.i:6n de dos oonceptos de li.derazgo v.w~i:Of:Iari(!l .. Uno de enos ~o CompaFOi con, UDal 3ig,IlIJa.b~.p()(h~:rmka.elil.~I. CIJ3i~ e~illgJmdie:[!lte aetlvo (visla!}) :secarga ~. una jerm_nga (pailalbras) 'CO!l 10\l!cl!al ~ioJ"eota a lQs~lTIpl~adO'S. pMa. g;ene:mr e:nergf:a, de~'~ooa,clast" Ec$~(lI e().!:ui~!leclertj)grnd([ld~v~fdad. ~ro ,Fmn~"sprefiere O(!f3J ~magen, la del diramiil. C'anbaseen . ymca6b~~ib~ :Je~WO~$s.crin!! .~·~te!r :B~k (1968). ~ll~;g\'}ndario din;\ctor de LaC'Qmpilma. Real de~ Sha!k"e-speare" condbe ~3J v.~si6ne!ilttu~8jca,.al igll~dqil!.l.e el dil:CalMOl, como una CO:1lye.tSiOll de .IJ(l'iliii.agicon, elmome;n!o eil~qoe la ficci<in y la vida! :reil!j~; i!l1!tfolgran en un SQJQ eJe:me:nro, e ·En e:1d!fll!_miP!~. ~()m~m;tQes ~~~~Ui~tadOi&Jimn!lmer.ables~'ensa,rn;'\ ..la.!Pfapia .' ir:u:.tm\£i6n." y ~~te ~a '·.as~stel'!lc:i.at de~1piiilbi'ko. Slil embarrg,o, Brook iP.rm~re rnlllS pa!1iaibrn:s'equ:ivaLentes en fmnoes" tllU di~nanih::.·as~ qrue;H~11! l!ln s~~fufloadb !Ii!~lngJ6s.1~petici.6!l>',. "repres~ntacl.6n."y ~·pmblioo~'. f'rnnc~s a!prnica, por'igllai. ,e-!l~as; pa~3In3!sa.lavisi6n efllt:ail~gJca. ;tepetiiic:ion"' sllgie~ ,que e~ ,e;x'Uo pfOvieil1l'e~del cOJ:!ooiQlje~tQ profllndo deo! lema en ·c"'OO.Slio.ll.. AI i,g)1!l!aru <ii,ue Sir Leurenee OliYieloo~lirfaJ SIlS pM~!liIIIemoo una. y ,otTili.WZ,. hasm.,que
Enltllan:fculo
.(Jj~~

~o,smti~oi,W~osde su l~l'nJ,gli1a losre~p:~t~eran i:dn ,esfiGu{j' a~gill'110 (BroCik,. p" l541. ~;I:aoocca !·ciIiOClo·" d~ ma:ll~ms~ITIjilmr 'enla ind\!l!s,tria. a!uoIIlotr.lz, desp£~ de ih'ajl)e:r e:sladG eli'll Fcml!, ..~.fu!,l!

a, CiilifY$ler pOFqu~ IQ,~·,i1il!l!IOS ·"esta!banens~

cSoogre~' (lacocca, 1.984:;.W.40•. La ttl-,'iiph:aci6n vis:ionatri;ao ~ana de~~an~Iruaf'OFtlilna,SI. bienlas eIl.Clleluro$~omJ!ttos ~:nJoo~ne~trar enJl!Iego" n l smnode ~naJ experienc,l:a,infifl'l!\:a, e~luo OOf!JkJxlo' panicll!l:ru' .•
~!.Repre~]litad~":Ilo ~61o s~~~ij:c:a ,actllUU.,si1:toda(~e ~lil1l~¥a vida.3il pa.sado,aM1r[rllyel1d{l~,e carl.~it:er deinmediale~. vi.taHdlad. .iPMa. e,1esttaJl:ega, eS<Q· s vis:i6n .ani~I;I.ladla. en pal;allilfas :y e a:ttruooes.Wq1l1e; diisti:flg;l.I:eIII. los l€de:oosvlsw!J!l!!:'ios '~Il su [pwfllnda habUid!ad respeceo a[ : leIlguaje. ~.M~~d.Q ~!lf,orm:as:imb6~~c;:a. CQMO metafor'a ..No es Sl6rno;11.[1':: ~t'!,cap.aC{l!ii d~'''ve'r'' '1 laseesas d~sdl.'l Mil IlIIre;v.a pt:rspectl)\!ia. SWiJO qrue 80mc.ap,a.c:.ces de, heeer qjllill otros las veaJn. Mwilfll LaJ[ld,.qljiefi f:o.fiMl.'l,llltl:ag~ emp.resS! 8!Lood~d(ir dJe; ~ac~nm'3 Poruarnld q~e in ..tenI1ti. ha desechado Ia fl!ltlci,Qn '''rl~l. mv~mQr de ·Ci)[!Slii!'11!Iirr l!I!nam.l.~ ges{alt para. la ant~gU'aen ernmaf;CQ ...a Material protegido por derechos de autor

de tasooiedad'~ U97S::SCJ)I,HI mismo descdbi.o~a :fotograf:~a como. un. a!llxiUar parn"~llf'ocarll~
as,~b.} de bu] vhta ....~. mlrar a mIV1~~ d~~le~le~ "nQ es illac~Ma! le qut\;esm enfoc;jlndo~ se ef'ta ; ~nifoorutdQ IJ!. si mismc',,,, 'ouoodo trocP! e~Qb~_mdtl!:~surge .lo.que esti\ ~fI,t:w de !!tMed,Bs, rna fO:f:n1a mas elemental de clwtividad. Alom, partrede usted! e~pemume,_Qte;' (Ti'mt:, 1972:;&4.).Palalbms aldvM .pan 'sij UUISW qrlle s"l~fi de un.~Ul{ilnls, di;sI-'!!l~":SWa, tegiSDlr aWSllWnaeseena fija, pen:. ~ma,glnac~oopOO~rosa para:.II!Lg,l!t:oon qut'! iHitenta.oonslii!WrirrUfi organimcion para,promt)vefllWlla camara flGvednSR. S,teve,.l,ah.s" un v.ts:l.onmo ~en alg,'- rn.Qm~nro)1 La pr'Qm.ooi.6n, $~ nQ ~ qjtl~ d~ in.vend6n. de .fa comp:t!litadbra personal, oornoo6 U!Il.pUm.o ~nm~l!iso y tlitl BMW'en el vestibu~o Cen.lr3;~de La Apple:, miell!bS: anml3iM ~',c;reoqjll:ela, g.eme geneDi ~es ideas a~llb.servar prodUCliOS gmndlfOSOS" ~en W~Sf'i, 1:984:146) .. ".A.s~slenci:a"o' elilJ!\!iJ:\ ditam;a,s;ignifrea que eWp1'iibUcG en un ,drama" bie~ aea ~ilelle:alj;'i()0
~G qlledaclor f'acu~[lIial p{jb~ko.los c~vie:n9. en v~~s:io:[umos 01qu~,ejeKeIl.ooaatta.cd.6n pode.~a sobrepiblko6 P particmlares, dl!ltal1l!re lapso.s, (lspe<:iflc(lS,.iEs pOl' clIo que los U:de~s,! iI!U18Ve,Z pe:rdbidos como V.IS~()J!larl.os.,.:pneden ,aer OOJ!ll:mlampi*~ de la paola (h:J] pnb1l.(l(), oomo '!,In S~ev$ Jobs, ()U~ Win~~on QruKb~~~. Obiell!, pot dIM l!II1 e:jem,lo mas.dmm'I~OO. lafonna. en qJue,.preS:B del esceptic:ismo~ Arube.1i1 S~iI'reaedQ:I1I.6' rultl('Jel.:piimer dIsc,urt8()~.l!IeJ.ee~ucM a8i~~U:UUO Hder;

U ~ntlJcruiRA'!!' U BSiiI11RAT.EXlIA EN
ORfiANiliZA010NES

251

EMPREiNDEiOORAS

dMoo de una. Ofgan~zaci6fiJj'facUibal ac~Qlj' omenos de ~
U~se

"'Am p~cer. HitLer Yll!·nQh:atiI;ab;a p!U1l!c:(')nV'~noor, ~as bi~n ~C£{Ij q~ el :senda qjtl~ ~'Smb~ e~perim9ta:ndo eon to, qJue el pu!b.tko" una. vel can.'!!'~i!d.o en.ma:sa hom.(I,g~n.ea, espetaba de

eJ)" U970:: 16)" Desde lueS'!)' 1ll.adlltl~Lstracl6n ne esteatlrO.;.el. Ht:k;rque, se oonlV~efite" en protagG~i:s,t:a e'fl e~ eseensrto de un papeil 'q1!le~o vive" estii de~nj~ado, a eaer de La gtiada d.elpU'b~jool . .Es ~a Lnte:_gWdad-U!1l. sentlMiMIO gMuin!O oculto d.ettlis de: 10 ,que et aet'l.m dk·.e, y hace-« h} ([ue cOI!Ivielie a:~ lider.~gopa.m. que sea v,erdierame:Jllevj;&iO:llari,o' "jIll) ,que. haee itnposli'ble la
trUlSiic~6n dI;:~e-se~l~mzg(l a.ClJalquLer f6nnula. Es~e lLderazgovlsionario, es e-si"i~o ycs,tra~eg~ilI ~1,rte,grados. Bs dirnm.a. pem no' acluad.on. 1 El e.silratega ~js~onan.onace y se haee, es producto de un momentc ~i::'lit6.rico.Brookremlina~s'u Hbw coo la s~glJi~eniecita; Ell [" CV~lcIlii. dian!!, "!lei ii~Si;I" csiiitiii. r.~i6iii, en &I tl'milm, "'si. <teiiilQ" GS jjJii G.X~mmillQc" Eml ~a.vida.,~iari3. "slaease" es una 'evssioll!, en. e~teatro "si.aeaso" ill"' la wmad .. CuandQSG'nos oon""~OC¢ de que CFenrnlOIJ e,1lJ ecstn. VCl'dad.. m,l)on.oesd .~. y I;~·.i'idlal'eal..se
11100SO]o.

~ii\Cell

~re ~~i\1il ~$II~l)

lojjl;ile. .m~~ (jim slpifi~ii.!:ni~j(l .~!.i(i. P S~[ p~ actlim"' bay q~ue traba:ju ,tilitw,;Peoo, cuando ,e:xperimeotam.ns coo eru trabEl!jo como actwac~6n. en~o:I1.oes a no es tan dll'rQ,'pili~nQ de~i!de serlmbajo, y Un! ac,tUlaci6rn iCS '1111:18.,aotuaci6rru (p.I.57),.
~i

!>] C:uera !;I1iIJ!!.

En ~~.nl.ejQf de; los iC8!SOS,. d.enilTO rna Qrgmrizaci6n ~mpl~tmdedQm. e~"watro"., ~s dedr. ~av~s~6l!l.e:cSt!rate;giJca. :se~fIItegra,en un sele ,eLeme:nto Cc{III.'·la vidal'. es deeir, 101. ,of'Srullzado:lTh. En esa fo:tm3i,. el Ude,mzgo genernoo dram;a~ cruwvlliette e1. 'ttaI~O en a£l~ac~6n. AliKu:a" oOlm:s:id~remQ,s, enloql.!e~mpres:ruill!l 'M la f~u~a(':i6n e~ de la estJ.lI!regJOlII,. en letnljnos de dos ,e5.dio5, ,q!l[l.C!lreaU~.Q~~IJ~Q i!lob~'IJ~!l ii;_n:a d~ !!:1,I~rm~rctl,dj)$. ~~m~' wi)re un fabric~te~de lenceda .pata

damas.

EI enloque e:tn:presa:rial h.aciala formulacion ,de:Is ,es,trotegia ,en.uaaeadena de supermereados
S~dn.be~g":!l. Ulna eadena canad!ien5e, que: YiI![!1.cdeat meJJuliea, es lacual oomel12l6 een U!I!i!fipequeiia lie.ndia d~ aJirn~!1ro$.(H'ru MOlljw~~~n 1'9'~ Y cf'OOj6 :boom lognuv'e,tuas 'M e~ mngQ ~. miles de 1, mmQJm.~ dt'!i J{!!!l'!S dmrulJw~ ~i,!,,!8.dQ' de casi 00 ""nos OQmOo Uder, Gr. parte de~ ~ e-sec!l"OO~mjen!tQ se de~nv,6,de ,opemc~Gfie-s en .superrneoca£ios,.lil'l mndlos< aspet,tos, S~erun!ooFg'8 ,c~~nc~de gmn en parte can el H\ooeilloell:li].'!resatiat S:aM cS~e:it1lbetg. qlliell se il.1iIl10 a Slii maill'e PMO'I·albri.r .la.priMeJ01I Material protegido por derechos de autor

2'52

Sl!lCursw

SE:C:croN 'fR'ES: ESfi;ATEo[('08.SN' EL 'OO~ID

a. la edad de .~.laios: y personaLJOOnt.e:a:>:m6 I_adooisw..m r,§pida de expatndir 13.!Cadena

PR.~m

m(!vimi.el!l:tti'hada ela1l!t05eN.i.coJ.oeil Los aDos 10 y uno hac~p! '~1~§QC:io de ~~oocenlfoo oo:merdales e~ los al'loo.50.iPe:r~) el goJpe lIO fila.e~ certero ooono-habIa. probado :serlo,.. La tan
h~!itQriad~1 mo'Vi~ie~tto'al a1li~osetYk:lo,e-$:~~IlSb"atLv.{I:.Bn 19.33.,.I,Lnade las eehe SlICl.nS~es,de la caOOaa ~'ea6 erngo.tpe/". segon palabus. del rn.u:hn.Q ,e~:ec-utivo.:~[!cum6 en :perdidasiD~pla~ MeH,(·12S d6~amSi III la :semlm"I).c",- ,eo... ·n~~ "' 1;.1....... L:"". <'Ii. I'.... c·-i·""""--.·--; PQf 1<'I.l4lI.1J,1;i e ulZQ :,,1 .. "",;;A'.. -,"'",'-. el. .... ~ ~_.__ ~ ~ _ ......n ...~""I__ ,""".I'e. .. . ·1."·t~;o!if'd:~, . '.nl. YI"" ..I.Ie;8 cambio am. lJ]l!lose:rvldo,.le camb:io eJ. nombre de ., A1im:acen~s; 00 Servkic' Srellifl!1i>er.g"· a ..AbMf:()-· ~~ :am m~y~o"', ·~bQ!j0s~sp:reclos el1l!1ire 15 y :2fi,rna:ndkS :i;mprlmk olrl!pcme-s.lo~ repani6 en los bU1Zonec,s del vecindm't'(l' yabd6 de: nJue;V(Ie~IUMs s~g!ij!i9le :po:r~a~!ajmla. jEso es cambi:o
i:j " .....,( c -. ~-

dos ailos, d.e~pu6s. mantu'!!'o 'e~coll!too1 formal de" la ~ru.P~{li {m{!:iLwsiv!l,'> ,oUalqUie.f ~Itlo de Srul muerte e[J~.97:S. Ej:e~it6. ,asimJ;smQ. un fm')'l(~control s~bre tOOtis .ilia:s. decl:sl~.s ..im~res;,al JrU,mgshasta 'q]u:ela emplle.sase ,e:mpewa. d!iJ~er5ifiear despues d,e.I.'960'" .sobre todo, GQH '\i'ariM~es.de l:!I!v~nt.a ~ mUUI:leo .. Se ha hChQ'PQP\iIlar <kSC'ribirt~ '!gQl~~f(t' del. ,e,mpr:esario~Co~e,,~9S9)1.1m Steffi1Jlooq!:'s'llb~rvaMOS ~SI6ll1l do!iireorien!\ac:iones de~la ,e-s.tlm~eg~adl!mn~ las ,60 .mos un

v{lw()ion :por :accj"oo)hasm el d~a de

j•

I!Is-'lJ;are;g~oo!Ptro s610 una V,eL'qllre se~prob6 que e-808Cafi'I!OlOS mVleooIru ~..xi.tohiz(I' .~8J.conversion enelreste de. los. mmacenes" DeSp1!l~. ,s.e;g,U:fiS-:-lISPliGpiaspa~a!bms. ';credrnos. en medio d'e~la oon:fft!l':;;Jan" . Bsta atllcdota. dice a~!goacerrca. de~.S:olpe ,ool1ero dell e"mpm-sario. "osad)(a cO!Jt.roL:ada'" ~n su mejo.:r eXiJlresio:l'l!.La:s id~a's et:atlooadas"ta e:jecuchSn o1ll!idadosa. Sam. s,teJnool'g bien [!Ylldo· .haller op,tado po-r ,ce.a,Qr~atie"ndll no :RintaiMe. En lU!gM d~ e.SiO!oLa!ntl~~ . ! p~a gt:neJW ![lOanue:y~.

visi6:ll. pe;ro antes d~ lanzar la ~lleva v1s~6liJJ" o cibsranle~b]dosa. n l:a:.prob6. N,6,rese~ aqlIDl!a l ~n!teltaO~'.i.6:ndelas d~fic:liI~tadesy~as. opmtuinjdlades. Ste1Aberg QP~6pnF1.0 'q1il.e ~aItJa.yorla de los

ho.mbres

de iIl.egJ)Cios rul·\!\el;

haib:tfa!llper-dbi:do
u.lla

oom~) U~ p,fO./}-jltlOO {c6mo 3iMli:r las~rd]das

en

ge,nl!r:a,les: que .g-en.era esta;speHLLdas) y le ,eanvirti.o en uaa oporlu71idad (pedemas erecer can

uoo tie.nd:a). habdlm mau:jado como

crisi:S (que es lo que

esU!..ma~en. flill;eSlmS oper-ac:iones

mel)1Qr$fic~~m-:,iaa:.~IVi~ de 00 ~U~V,() cQnc~p1rQde·V~"~il~ arn. m~rl!ltd~Q ).hi es oo-mo' ~noo~tOO e~j[ergia.de~ de~las aod.ones.y le sac6 v,elil!laja. tli. sus ,~xlltI~etid:oF!e-S,. ~'Re-solvr6 con holgl!l!m" Si1!li .problema y 03! OOiVles die eil..loreillliJ;rosu eID-pr-esa:,lI!!1~ de las f~as rmils e:ficie~tes d~l e5'p!idI~u
~]ID1!p~ded(!IF" Sllil,eMhar.-go!j el cOllocJJmielll!ro

fntim.o, d~ta~~ado de la eMPFe.sa. 0 de s~tuacio:ne:s antiIDogas e-ncdt-os ne,godos,. ~a.·~repeti.c~.6;r~;"'quee e~rudi6 mu:es:.r:esl!l~ta absobnametlie siMtaJlldal en esta s forma! d~~sp(r1t1,l ~m.p~.mdedor.m lfde.r,c-omo ··pL$I~ador" e-swMgicQ oonv~.nd(lmd· el Hamaoo ~HqiUlhttlo de la e-SU'ate.gla- iSt:is,i.e:n~ae-mt!ili. pedes~taru. sealimenta de ~ruotmac~6n. i y agregada (JiI!te !!ill) ern~3! tU.iliza1:l ..para. "for:lll!t!bU" esltmgias 'q;u. $011jm.p~3!l1tada!£, por otres, Peru
la hi!ltmia. de Ste:i:n.OOFg p!liIetra eS2I.~n:lag;en ..S:llgle:re qJue la ·vision e-strnte;gi,ca da:ra.i;ltIagmOl!t~.v:a e ~li1lregmdad~pel!lde de U~ corn!pro.l)jso'c-on ei detalle, de Illn oO]loc:Ll'l1iemo iJudmo de las pamicrdarldade.s,. Y al cQE!lrclatJ' en fon:na estrec::ha la ·~jimpJarlitacillrt·' en fO:[[[JaJ. persOJ!lal, ,ellider es CllpilZ .de.refol1tlil:llar ~leIrullCas oon.duoe,.dead!aptM :Lav]s~.6n en. e"!!'!Ohlc~6n. <'I tfaiYi6s de sl!Ipropio preeese 00 l!!p.r{l~:d~~e, Per eSQ ~s 'qiJ!le;Swmoo"Fg's ~t~~~6p:rLmM<l.sllS: ~d~a.'7i n .~ tiend!a y e POll' e~~o ,~ ~(le, ailJ d~scl1lUrlavelliBija compet.:.iiiy,a. die SUI emtpre-sa nos d~jo:'·Nadfue ,eQIlOCta el ne<!ocio' de los abarrotesoomo ~(IIiiO~. 'rode) th~'~e ql(!e v~;r con :S'1!l 1C;-O!l()L";j~ie~to," Agreg;6; "(JonooiaJ ~a.lllerCa!Ilc.la, c-onoc:rfi.lns COSio!;" co~oc;(a. lasvemas, c(llloc~aa~oscUe~te-s. SD!biao~ t d:o..., yl:riUWsmilit~ ,cu.noc~m.ienltos. S,e.ru~ 1fIDs,truyemlo a mi personal. En e-80'OOMJ8Iia.la v--en~ja m~s que t:e:n:la:lll,oo...Erulo.s no podfan ~i s~q!li.ti,eil1l!. tocaraas." I~se oD:mfJcinielllQ :p-1!!.ederucanmrdime[!s~OO[est!lcre:ible.s ~]ID CIlI:ll!1.tQ(I! ~f[d~nc~acO!!illdu se ,e:atlce;iii!H:a ,en iln. iool'V"iduQ que tie.i1e~oo(llmjo OO-Irutt(l~ (Rtl il,ec-es~(aCotlVe,il.C'-(i!lt ill. ,!;)(rOO. mi a ~rubl)rdit:!aclJC!s ~t!l~o!:' j~ra_rqlJf8!. i!l!!tll SIl~riliores: en iI!lllll oudl1!a diM'$!Ife.. ~pooG' a an:!lit~SliU:i dG d:e 1liI.li:TCaGD, 'U:e~ q lmSlCan.pro:ot!ln:ci:anti.eIDl!1))8 ,s;lIipemclale:s) y qll:ien n:liI:l!lltlene: vl:gef:l:te Illtlc-o:mp-o·

milso' fi_rrtIilt. Y a lar~o :piJ~Q con

~::l! {l:!wp~aJ,

MJenttas '~I n~gQ(;~QCQliID$~rvl1l Sill! ~!Il(l~Ue.l; y se

cO-E.(lent~ 10 S!lll:f1creIrute,p;am S'er liilll.e:grado en un o'iullo' ,ce:reb[io~ el e:1lf<oq:ue: emp:r-en.~do.r es prn:te:[lO!lO, de ih.echo'[OsUi_tJelCa!bi.ei N ad.a e-s capaz de o:frecer Iilltiil v:ision ~an Clla!J'<1. ]~te.gI'a!l!. y au" .. e dar .a!l-g:en a.l<li. f1.Iex~bili.dad,.para. re:fiJoaJry r.elOnmu:aJ esa. v~s~6n onmdo .as~10 ame:rlte;. [Ell si~te-srus.

]a conoepc;i6n de u~an.l!~va. estrat:e.giaJ.eseirerdcio Qjue,.por 10 gene!;al, .$e realilal en. un ~)IDo
Material protegido por derechos de autor

ct}rebm debidarne:Q~e~nfo.nnadbl, Espor ,e1.I.Q e~ enfoq;uee:mprendedm qne; se e:1l.c;~e,~tt::a en e~ ~!rWOOd~ gr~pru1e delQ5 ,6:E~t:o:s c~mth~'os, iPer1l en sus put'iloofuerte.s.Iie,sJde, ~a de:bHhlad empresadal. 'Te:ng.ase 0]u!nfle_n~eqUt~. pam e~:~Mefe:mpre:ndedo:r,. ~a eSlmmgia no ,e'$llI'l1I l!m, ~tall.adQ yfoQrnl~ 'p<)T~scrhQ\ ~, u. v~s:~6n p IP&rsO:Dal,U!Il ,oonceptl) de ~mp.res~ ,c;b:ct!~cri'l~ a 'lLll s!oWQCC;f('libro, TOlljlv~~~IJ:i.e:ta $eJ '~KIp.I:'eSe,nmdd'" a tJ:',av~cS e paJ;abm.s y m~tajbms! .lWWeLLQ d~be 'CQl1sen:arSlI natutale.xa g~m~. d :!il. JIHder ha depres:e:-rvBr' ~iIiriqlileza. yla flexllhiHdad de Sill ceacepto, No. ob~tatrute.,ell E!~iit'l)ies el e Q:rilg~il, .:it. ~fia gr:afiJI(iQ!,i[l:iza.c,~6fij' a:1.fillartl'c:iamie:illt'O p'6bH.co "i Wa~eces~d!ad de UTha:p,I:g~16ft :f'Omulrn.La, visionse debeanicularparo. i~rpulsara otros Y Qb,wne:r suap!JYo Y 'esoponeen desg,Q :l:a:~~ia1e~~r5Q"~~ ,de~a v~s<ioo, Ue'vadQ ~.~ ~m:m()" oomo. v~~mO$ mssadelame ~n eJ.caso de; S~e~llloorg,. e;l~!Ide"F oone ,elpeJligro de, qlleda.r~Mle1'W ell su pJ:iopio 6);:],1.'0. Es mas~ en el 'caso de SW~J!iOOrg·s. cll;mdo el ex:ruto ,e:nI ~nnegoo~Qtr;adildo]]al (!flo p£e;3I la. 1oo08M.de; 'V1CTtlla aii d~'I!'~ts'if'iJca~i6n ha(!~{li.nU~ViO:!l !l~g;ooios .(mlJevasregi.ones., .{ldia]idades I1(fV meJ]lu.deo" ilWuevas: iIBdU:S.Bias), ~_aoJ'g;:m~zao~6n :fie t1efiP.]o:W) m~s an~.de: los dOOllll1],O:S. e b~, d oomprensl.6npeP.iooal desu ]Ide]' y lao mOOlaHdJadem.p.r~I1.dedome:llla. f'O.rmul.ac~i~.n~ ,eshmgi:as d ~rdi6~i:abi1idad.lA!. f<l.rnt,I!!i@i6!il la ,~w[<l:g;ia:~ df1lS~~!uali~6!TI;fu;:,. se:vQlv~6m&,anaHti(a" (fu, en cien:amedida [J'uis mlnudosa.[OO[\o, :llm.• ~smo tiernpol, mello5visionaria.me.lloo inte,gtadJa.;
~e,nQs

253'
ES'g}.'fE(l~AiSN

OB!.GANmZAC[ONE5: EMiPREkOlLDClR:_A.S

fl,eoclh~e y"pot $ron:LCQ (j;\lI,c" pare:roa,.

me,fiOS

deJ]loora.d!a.

Concepcion de una D:m,evavis~tB;men una empresa de lencerla
5i fMg.O g~nijal de iIll!!l empre(!'ld~~or CQ1)l'() SIl!m! Steinberg (,Ki!:nl!s:i:s:t:i6 :SH llil:a!b:iHda:d para. en :propl.lgtlarpo:r Iltf1la''i'lsi.M ~elatl!l()8e:rv~c;i,o y tooo, 1.0 qr~e;cul:llleva.) en fUIm3e:r:tf:iti.ca dUl)atlIll:e 'vmas d6cadas yWuego,. 000 rnndiM'l.elil:toe;n U:l1Ia:se:i'ialde deb.iJidad en el ~bie!l~ (~a QOrn:;bC~ ,c,l.6nde:1 primerpeqEi{l oentJ:o 6omuc:ial en Montreal), elil:pe['iC~ib~r nece~~d:adde :moo!i;f]cilll' lao vision. lia me.m1.1:JD 51lOm p~m(la(j6!lk ~mbU!)1~ grnn.irn~rtaRc:i:a ala pm~Q[~n de em ,di500Iil!tinl!fidades,~})em limsta donde :5~,.n.o ('lxJstfMiltecllilicas fermales parra haoerlo 00 manera ,e.feetlvll! (a pesm:detos argum.ellitos del "8LOa:H5ii.. ~. ~soe;1'!!ario5i") La ~aJ'biHdad pm'a~dl.ilk 1Ui!1 s
~a!
e.

,cambio i!H~ibjJ1D llillip:a!rr11il, est3lb:Lecido y despul!is conceb~runa nUeV:aI.'VI'SlOIl :p;am mamej:al'il.1J1o al :en ~Qer $~.grl,!l(!'pert~~~ci~"#Ml(!l {l:ll! gr,;m, m~diidaal ambitQ de ~a i~lUicru6n i~fQrmada:" poT II} g~~f;lll" ,eIcOOilJpcIde ''!!isJ,Qn de:l~~der a~tut:o,.e;x.pe,u_e.l1!tad{j y en.6rg~c(l" Una vez MIs.la.lilemrturn gtIDiItdla, sie:!l!ruo' !!!Qbr$ es~eMt!~~o'. ro ott.o db llJiUe$il:ros, esmdii.os,.,as~mi;s.c' del esp:rd!~1!I!e,mp:rt,ild~dbf" h mv~Lo,a~g'U!llo.s,aspe~Ms de I!.ste Pr:OCf}SOI.

Cailadeil~e :pfOd!uce l.e.nreFfa 'f,eMMina,. sohre ~OO()sos>t-ene-8. 'famb~~ fue usa o.rganlzation. ,
muy e«~tooa" ,auil]q'U~;)oal.m:!smo, ~ruve~qjlle Sre~!1hrg'$,LII$' CQS~S ilban bj~!l psrala em(pte.:'iMi; f dlIDtcUite ~3i i!lblirn.(}, paNe ~ ml)S:Hiios. S'e"selWta,. baio ~] Hderazg,opers(luai de Larry NadfLer-,. '0J brJj(ili ,de su .RlildlwlOr. 'Ci~aruJO de p.roa.tn ~ooo cambia. iUlila iref'o'o.l:uc:.i.on sexual en. cUalltoagus~:O.!l, acompallaba ~M: PJi)fbsas~.ail]:festadolll.e8 sociaillelg" 'qllemM 8oflte:ne,seta. ,et :s;iJn&O:ruo< Sill. resj!l)i~!1c~a,La am~!ilJWlie.m Qbvi:a.paroUil1l fa'bntarlue ere sestenes ...La ml!~lljf'alMad'l:aibJ:a.pasadO al dbmi~ar:,~l':lt HrIlc.l1as'-lIje::re.s:,. laesceaa de~a mooa.~afaja ya era obsdJeta YSliIfsfi!!! IJa pan<tlmooiaJ,. Ccmo' imilU]i.f~slim.i.1il los eJeCcl.!l!tlv08, de CamadeUe,."e] :n:egocilo' de his fajas. pe:rdfu6 sustem<;l". Parecl'aqm~ ~] medio ~!1il! :£'Uli!)U!!l]:dad, taa :fecepfivo a ~a:!!.eSlra~egi~a;s de :Ia empresa,

m:,

can1ibjaibapor'

rlIDna. ompafllafrMcecSaJ hahta envm.do en el mereado de QlJebe~ ClOl!]!llIn c a,rt(€il:ilo d~le!iOOeria~}1_.y yli:geom aii GI.t!e.Ilam.a '!H~~t:j't ililtU1Z3nrl'o, Ia fr3.$~iPllbHc;~~atria:. "OO!l1J):!'li I1lOl!lsara sO:$:~Il",lEi] .A1e~ado ,o:bj~.livo e:~im1 :~ilS imlU:JilOOhas, de 'e'J]JlJle:15 y 20 afios. Aur!1QJ~~~a .~l!da '~IaOOS'~l)Sacl.l<mcibse laIruZ:6 ellQlleooc y .llOfue; .mull' acep,t:ad<ll,. nopi:ni6n de N~d]~r~ e $e; veOO!JQ,b:ien. Nadl~I' vi:aj6 lI! Frnn.cia: parrainl~nrarrcoilseglljr elpermi'iopatilfifMcmlo en: CiMrIadi. La emprecS<lIffanoosa se :!'leBO. pew ,~gljn N,ad]~['~. Q!1.!!t1l apoo_t"!:d~6 ~',(t1!l!I)a!i'l!leilllLl1l'1l hc.I:C;'I, le 'q[U,l:i estu'lte ell. sus ofidf1lEls" justLflc6 eJ.vlaJe", Se di.o CMJ~!.'!Jta que le que lasm!1lIili=~s deseaban ,era'lJJijj :as.~cto':n:ui.sliaMral, que no ornrl'S:lstia em.e~~IiIiI!inaIl" l ;soS1en,sino en .~uc~r el ~aiQ< de:~ e rmisimo" Ot~o' vtaJe sllhs~ul':lltl'!,. pooo dl\ls'pu6s,. para!. v]sb.l' 11_!:1~ en .E8taOO.S UmiidOll"I(lr fiJruial. ·c>Ol1ve!lieJodie ~aiMpo1ia:llci;a. dela ,se~.efitadon meroa~Q' ]?Qr ,e(iQS Y ~stffiao vhfu ..Eso de~ de Material protegido por derechos de autor

BI1.rulJi.ue~ma ~:a.

o~p~elo.en ~. gillQde 361J!',

254

SECCIDN 'iRES:

PROCES'OS

rsalas qu'eel :SOS~len eq un COOMellico que
,cli~:ITI!l;e~masJ16,velil.es, . .q,'lLlem:c5eaooni'!!e:f:\Se

]0 ~rue:",:6 a:'I.Xlro_pre!:1~

qrue; ta ei!np~'nl,cOJil'ta!ba oem dos ~:road(l~,.IiI!1Q plml. Crnielll~
mas

mas _adu[:fiS.

hacrua \f,ex y se~t~l'masatracti:vas\,y t(l.Ul) pa:ra.las,

ESiJiRATWL<::'QS: E~ fit.
CONTEX.m

~ienrtr:asla .c.ompeteru::~al:a.reduc;lia. :~~ttooujo l!li]1;a nloov'arn~nea demflkl_s.mas natUlmle:s [para: las crui:e,TI!tecfl e ~alH)f edad, paealas cllaL'es~a empcre;s:fIi de:bh'ilr:efflnarla~ec~rtOmog£a de pairenss, d ~&f C'cOlllO ~I:! ~IJ~VO e_~oq~ ea la promocj6rn.. . Bs peninM~eoos:amQs en el mOOelo,~~s e,t:a!pa;s, Killd ~wi~ n95m} pflil"a. d~ {loose"_

y se:rrutfurse m.ts. naturales, Estos des even;t'Of;:lleV2!roma un ,caMbio SUf>ta!ll(:JaJ enla vis~ooeS!tra(~gica. El di~.ror .. e;jecl.lt1i'f!(ltIo describei.':) co:morepe!l11!tiI!o.!~{Ij Clonf]lutl"ncif.l! 00 noo'V;oo ideas pam. c,~ar una ~lJeva: me!l1taU.dlad.En SillS plillpi,as pa'l:abrals '''I.'ie repenre sef,Qrt'!i!,;!!. laide'~"', C~dl.'l~ru~ :~oOOiffi:rm6 :s'u oompmmi:so COil ,e:~ne:gncio de: :sos,renes,.husc6 obte:nerma:.-yor pHilklpa~ilin em tl ~,r:c.il.dO.

e c~l:Igel<lt:. de~seolWge.lar (I, mOOiific.y·'Volv'I:.:r3. conseftl'af ofieOoq.elM para. exp,ru~c:ar ,cambfuo, est: segliiMI ]aescl1da.ges.t(}.I~~en. s,uvisioll. espectifica. BlprooeiSO de .iJ:.e.$'cQ,~:gel(J,r cOl1lsis~e~si:ca.~~((! ell ~!t!Ipe:rar los meca:IiIWSm.o:s, fIDiU,iUtml.es ;(Ie defensOi,.la '·co:ncefC~6mmental·' leS!tal::I1.e~i,da e d o6~o' S~ 81:!pone ,qililede!befll!!1d!,)~ iI:1i!l1l! Ieni!pres:a.~~ CU~Jilta ql!l~ las OO$I'l.iS I hoo cambi:ado ,en

le fundamental. Los vieJOSSIID,Puestcs Ja no :son.apHca:b~ecS,. supooe; que los ,mmi~ilstradores Se efie;ienltes,. m e~pClcial ~Oc!), admi~j~ll'ad(freS d!1le~~,§j8! ~ficie~tes~ ~ibel!'!, SIJf~1'Vjj~ $ll em<>mQ I~te]ijtMiIDt~lizM lat~cnica pMa. bacedo. podr:ll PFOvocat e:~e::feC'loc.:mt~@ .. Seprliiede pxsW' t'anl~'a.aIe;nd:6:n al. seguimi:e:n1to de la eSlfategi.a. C.MfidtlIlO sucede :Ilada hnpOl:tatli1e;, que so se Mt.I!_r.ii C'l!!;:moo Mliealidlad :SI!JCN3J,.D!1l5~ ]u~go~ eJ tmeo co:ns[&te CIl. detecmr las d:iscoQl:l!tinuidades ~mpQrtmu~$ Y. CQmG :Sill ;$~i'iaID6 antes,. (li~ pamcere5,() t[~fle: ma:sqlil~ ¥C!::r oo:rn:~a ~nll~kJ.6n
]l]l!f'Om:lada.qree leon. tlJngllfll!'1 otm eosa .EII8eg~lldo pilSO eli!. 131e1tapa de descoilllgelar om.odi:fka:r eonsisteenla V1oI11J~m:d pe!faI Ile!'!ar el V8,(:Jo,.,es d~cii!", "ll(lJ~ '~I H1der platilltee al;gulili!!is ctl.l: Sill'S· :n,oo.~one,s. cOllvenC'iooarnes res,pec1JO, ili c6mose S'llpone que debe func:io!ll3!!I' 1!ml!!Iile~goo~G. Solill1e itr,od)o,. .~Idet debe ,evit:al' ,e~ las 'C:Gn;C:~l!s;io:ne!l prematUifais. l~gars",a un nl~~IVoimplJlS!o' ·1I_n~:S qu:~s~ bal"ll, acl~Fado quees 10 que.enrealidad s:is;nific:aIl8UisS/e,na~e8..Bso J)eqI1ll!i:e~ de un dJpo"e5:pecil.aI].de admini;s;lIt;u::~iI6n. limE! 'que seaca:paz. de Cllllli'~.vi!l" con. liI!Hisrad:o IC(Jns:[de:rab~e d~~wnce;l:'tidll:mb.reeillcomoo~dJad .. "Hili}" tlin1l peri.odD, de OGlUifli$i:6:nt'" ROtS dijo Nadlet,j~sef!e~:s:b;al:ili. en e,I... se e_piletzii abuscar pa!troll.es •.•, U,slltd! se (10jlV~e:I1:e ell un sab:uefiOI ~vwd)o de Inf:orma.dolil,. e!nl busca die 1[·ex:pHcacl(!~ies]1PQrlooa;spa:~$s,:' Alpiareoer,e~ camb,l:rJ' e"stra1Je~g;i,coO' esta fi1I<!ig,fi~lltld reqUiie.fe de ~nci:UIIlb~o 'COR~ep~ de de o~6n m~t'!JtajaJu~$ de estar ~n cOJ:!dic~one:s.de CQ!l(i~bi['!:!n::l!!:!J1[l~vaS'[ffl(~:gi~. Y ~~.pens:a.e m[en1Jo"e~5 conceptual. e indlll:c;tJvo miilclame;rn~almen:te;lalv,e:'Z,eSlimll~ad(l, ('Cio:mo en e$te e:MO) po.:I':some ~na 0 dOiS liI!Il1105pE'lccio.n.e:s dav,e.IBI ooMb~u·d!eo· Cllnlt'l:ll110 de hec;hos" Op~n.~olles., dUi.(:lWrntad!es y demas IPllied~p;reiPa!ra!i ~a!. meaie paJ1l!el crurnbjll), ~rol esp:rofuab'l~q.ll~ la intr(J8p,e'Ccr6,~ i!ioMta sea 1<11jlle blll!(rllise la 8~fites:ls. pMainte~gmrlooos ( las .e:~eme.J'l~i1JB en fbrma
CO]IDl~r!J1!l!~ en

Ms:queda de 1e:50S eamblos, Haoorlo I~~fo:mtao(lH!tllum Q~.loQue ~S~([Ir.

d~8pafes en un C;h~iSparl.O ·~euifleka.·'. tipo
Un:a v~~
qJl,l~

la

me-nte d~ 'ec.s!lirn~~:ga ~SUid:i!5l:'U\"lSU!!,.

SI[W.po1!!fe'RdQ ,qu~ haJ,y~c.{lmpr~!fididb'

OOfllectwme:nt.e lil.I'lI1,lIevll. Sitllru::i6;lll.yo 'que~M ho:rya Qb~efl[~,O oGfiClll.!I's:i.Qflespwm~Ullilras. enllQuce.s se L~da ,eil .p!iOC-eso de: r-.e,eon8'tl'm::~i6n (I cOlID!5ervad6;m, ~Bl dbj~r~voaqlJ~ 1:1.0 esc'Qmpr~i!itder la s~t1Uacl6n, alrnenoll· ~o ~n e~ SleiJ1tldQ gIDQbal, sino de hecho >ei!1! b~oqueai,la, :Bs: t_i~'I1!'rupo dea.'5i~i~ar
1~8 o()!:l8ttl!!enchl1s, de la «uervavishS11li esu:cat:6gka.• Se ~a mM!Jif'CsfMQ! ~~e La (Jh~fiili6lm! eslJI!!Jing,rediente de las 'Qrggiz:acioll.es: efide!l1!~e;,') {Pe~e,rt;.,1918.f!I)...S61o ~aaceptruiilamO\!i,en, el ~riodo de~~ollgetacru&n" clland'ol la. !i)rg:anizadon se debe 'C'OIlCt'lilmILr.are:Il,p:fnpugllaJr· por l:a Illlj~",;a ·o:r.i.enl~'ac.i.6n.'ilia ~Ilerva eQmcepc~61i1 Il'u!tu'aID,- ..eon. tooGlv.iligar. UnadJrnt~i.S;lr~dQrqlll.e se ha~a mQShl"d(!l~blei!1:O y ·di¥erg~:lirule ensamodc de; .~nsar debeahora mOS~'farse candHad!or y cO.'lj!ie:rgenJte.,.Pem ,eso s:,~g~1:flca!. qjllfl ~a tr.<mscumidO, e] o.rgafil!Jli:t':3.ci'lin.saoo bacia d6:mle VOl;. el ,obj~tivo del. ejer'Cido cO:f!IJs.lg~'ee:f) Ueg:ar ~[. urilizande tOOa La cap acid ad. de qjue d~spoRe;, en gmnpaJli~ fbrmil!l. y al:ul~~dca. ~~ ]U~~h!:!O ~ooos acep.t:an 1aoJwvO'Ivis:iun. :Pltruiaq[ln:~ll{lsl'lllill.eroos~:uru &iUtale.;gLasatrIt1i:glJa~. I~s~ees el WaJPSlil i[!(i~ooidad. y PIlOO~iI1!'l)iPOn~r un gr.adQ 'cQ!l8ilid~raJb:Ledie ~siSki!l~~.:l;,. dbJi~anAQ' I.d de Material protegido por derechos de autor

3Jlgo nue;VQ,La.

i~6modope1iooo

de in.cmJdiwllIlhrey 1:a.8eifile~8epuede Oli.voca:ra ~ae~c;[tilmlJ!te: activi:dad de: logmr

._{'l~

FIGURA.. :2
Llth:r.lUgpqu~~

U.ES'ID'RUCI1..ilRAY

LA

~I,

sien.tlIJpr:ecedentes
'I1lrplllQt':N,ln

ESTKUOOIABN nRGAiNlZ:AC~O:N!E;S
iEM~IimOORAS:

~lIl!p~ndedor.8i

,elfieOOl!l,getami~to de Japropia. orgaJil!iza~:i6:ll! No 'llbs'umm~clilandQ l(!je~tr"ii!L'CItrulJras sencilla, e ,como en Las organ~zac;l(ll1es ,e:mprelldedo:ras. ,eil.prob~lIDla ,e,sme'norrelat~vl3iJtlente.

Irtier a hiWer Il~O de ,SilltSfacll:tmdes f:1..l;l1ilital~~ sl1,c;a~i.dad! po~filiica.P.m tooM" ila~oIli~ey de hwi6:n ,d.@Wa ~(lepci6n me~tal d~J 1i.d:e:l' lMp:J:ica. a menade e~ desoM,ge:[ami~~to~ eloamilio, y Q. = '_

Hllide,ra.ZIO qne :siie.nm. p:.reced.entes flllaeOR(.u,raciion ,emp':rended.o:r,a
Pamcoodu:ir., tel espfnru 6li1iljpNnded'or e..'i1u1! re~acio!:!ado cen ]3. ge:oorooi.6n de .lavlsi6n muy ,stt~g~ca.,.p!.me:nl:1d!o' 000 ellogro de un nuevo concep.l0 ..Bn. gran medirda. Las,ei:U!fale,glasiPU~fi1 cara£lteriZ!lfSe ~omo deliOOtadas,. y.a qlle~.s;ide~ en las ~lllteli1dOlites.d!eullsolo lLde:r,. Pew, a!ll ser ~ib:lefi en gtU! pMlepeH011Iales. los d~tam_~.e!j, eses esu::amgi:as pI;I.n SIlQl:!J 3!. mooida Qllle de se desru::oo.~~aJ!I hecllto~ hi 'Vision mmbielili pt!~e; Calnlbiar .. !Eru~~~F S'e:puOOe: ~apt. .. 1De en el U,a:y.ec,w e&ta en ,condiciones de~ a.p~,nder,10 eUaJI!s~.g~~fLca.que M:lm~s.mo Jflleden :~1l!rg;r 1l!1!Ievas Y~siones,.en ,oeasione4l" como, y.a. observamos. eon ba'ii'mll,te rnp~dez. ~i 'OOI1!'ID1l df.:~arend6]lJ en la orgaftll!z;ac;i,oll e,Mp:rendedors.ccOmn semueswa en 131fig:~_r:a:2, es ·ellid~r.L{Ii.0J:'g!l41ii~c:i6n. ~$ al:aJea!bt{!;:y iBS capaz de responder ill Illi. hl1k:iat~;va. e esa persooa, d m~~tra:s 'q~1!l~' :amb~e>II~ees en gran.medlda iIlertlgno,el :resllh:ad.o Ge~131. ,~ elecci:!Sfi {o ·;!designa.~ c~6ti1i''1}poF.~ del~fder deW.Il:i.c~.o lld.licado parra. su o.rg.arn~zach.'ilil!.:1De.sd.e :ha\'!:go~ amJbie~k'; se w e\l. iPuedem.atl.i:f-e~w ent"Ornl.3 OCKl.oll'id pa:ra deS1afi8i_ra~aorgMi:zad6n. ,~tA'~OO1Q~S, ~I~fd~rse debe :a.d3.pW'. b]l.'scoodo taLvt-t U!I!i~L.ct1(1· utleY'Q ;ymas a.pr;{)p:lado en. el clual ,operar.
j•

ALGUN'OSASPECTOS ASOC'm'ADOS CON LA 'ORGANIZ,ACI{)NEMPRENDEDORA
fiLn{l!Jj~iJiIDlos'enf(lrmJ'!!. br>ev~ (,;lJ.!i! :aIDgJl!f_Q!)S aspectos generales re~ac~G]IDadtosC.{l!.'t ~ao.rg,'U1Izadon empre-nded!o:ra,En ,es'la. canflig,l!I:racillll., las deci:s~aln:;s.[\e;l<Jt~vas t:mtoa la estril!teg;ia. como a las (Jpe~ad<Ofies t1e:nd'e1ll1,cenltfaill~z;~~ en 1.31. a o:fi.ci~. del. director ~jectllti:vO .. Ell'ta oeJl'lTalllzadon l~eE :l:aim@iQrt~l~l!I~r!,~j::l! de~~~k!1!t'!r La r-esp1!lei'ita e~tnnegilica. e,tiIi e~ cO:f:loc~mieluD p.oofllllil.dode las ():.rg31!lj~cio!1es:. Da marge~ ~ililil~fimo a la fl.ex:ilhiJl~dad y laadlaptaJbjl~~dad: Oli!) se neoeSlilta qrlle s aCIn1~ w_"~.pe:mOOla, Peoo este ~Iirs,mo ejecUrtiv,1} se puede ,e:Il[rllSCar ta!llt"O en los p.r'Oi'b.I.emas ope:rad"!l'Q8qil.l'C e;1 0 ella plcr-<'iem 111. pe;fspeotiY;1 de la eswamgi:a:; e:rrufQ"f::ItIiil al.rema.~ ~:i\':a.e:!. oreJla se ~pu,edellm~trar·tan e:lldU!i~as~3sac..e.J'Ca: de~as. opo1lI!lIDIl]d!ade~ ,eMra'~6grcasq,uCi las 'Qpe~ac~anes

la orga.mz:ac,1.6n.. AmlbM evemcu;·.so!'!fre.c,1.!lie~reS~!'! las QrgJ!!!l~~a.ciQn~se;mprend.edo:ras,
Ei~t:a.e$ tllflI1ihii.6:nla.m;ts riesgwa de ~as orgaJ[I]z1IcruOOtre-s.
Sie

!m:i'ii

mtiHmia:s, ~ Pl:1~d'e~ dererioro..r d'ebido a la.fa1!oo de :a~MciO:Il.yfinahtl.en~:e de:r:mmbQ![ ~:OOaJ oe,ntl'a ~nID las ae1:ivi!dades de lWD
Sj ,el

solo~ndJiv~d!ll.!@. Un
se lla(;ellec~arl{l,

ca:p~ m~ra]n1~!lW ~ acabru: COf!!WosprLm:ipales mooi:oo de c-{W.rdIi:!'!a<)~6nh: la QIgan~~cidn. Ha'i~"aJI;!~ lderell s.u .b\i:l_k~pt!ede se:f fic5g000. CuanO:o"e:I. ,cClmlb.k~, !
~nfMO' es

~odQ gruraal~dedQr

d~ ~a res:pI;!c;ll!;!m jefe del

:3!JlIf!';eUo,

0 f!';~~ase l't'lS~S:~

y.,paro empeizarr, e~~o fiO e81:'aifO dendeesa p:rson~1lliu:ade.sarrromado la e$tr;).t:eg~a esjsrenite. ,e,1iI!IOl1l,of!;S, es Jnidb3!b~e~ :1011 .rganizadon 110 d~sptmga. de· m.ed.i.ospaf'J a-daptl:lirse. for tll!ntQ, e~1 Qjl!l:e o
Material protegido por derechos de autor
I

256

socaONi1"REi:
!PROOES05 mIRAUG1:008
OON1fE:X'l10

m E'L

plJl1i~(lt1U~~e ,o,pr:woipail. dela orglUID!:nreID]l '~Illp:~ndedo:ra -la v:i;sli,Qn de su Hderm:tis ~~u capacidad. [p1m!R'Sp;:mderoofirapi.de~ se~~un.vlene 'en I'll debiH~ad pdn'C4pal. 000 ~ 'lI'e:tI'.mjia de.la"of$Ui:zacili6n e.p:mendedo:raes :su:~ntidQ' de, ~~si6n,Gt~ (:mlUdad
d~,g.~Q~~d!isfrult! ttaba_jan:(l.o 'eDlUlaJ. otljlU"lJizaciull, peqllei:'ia,,~Il'tima,.
can.&maitilico-· sabe a, ,~l6nd.e~a(lndllce~.Bn eenseeueneia, C

W>n.d.e e1~Met .~. Hlefl1udo

Ihtmilrapida, aGIO! .van. eflitil'lsiaSHl.G.los ,empleadbs:~~~ de~lliu illLll8!identlfl,caci6n s6:lida ,0(1), una o:rgMiJ:zaoci6:n Slm1lt3[" Sm em!bar"&O.otras pef:SG~ilS cMsideran. que: e-sta ,oo!lfipr,ac~6~ es: mill" reS!trictiv:a..Como U!J~ ,per,SQ;Il3!cl!alas,6r:dte~s. n{!se, 8iel1rte,~ particwpatues en tI!I!Ia~!fa!v,esJ:a ,e41lOC~IlI'Ei!mte~,5m() (;omo sanadto, qute~ col'ldwidQ' iiliaoitael meroado pa:ra oo~ciar ,a ,a1gl.li~!lmdJs"De h~ho~~a ,m!!pU!!.(:j6n.d~ ~a!i.!lJ:U':lD8lS, ~mOCiJjl~Cas: de:noo,de.laes.f~UI.de las cr~i:zadones ha cHnve~T:tJdo ala Ql1mi:uci6n '~m!p~dedQTa ~!l '!JnMtict!]Qp.1!sruiQ die mooa e~!:t~alguiil,QssecloIes de la sociedad cQt:uempol'<lltea.J'J:a:dd~, desclita OOMO patemal!sla J/', eEl ooas:ione~~ autocranca. yse le baacllsadold,e concellJtir demaiSJ.:mo pod.e:r en e~ru.v:eJ. superior. En. ,e:feclC!,smfaci!Jltade~ 'qllle;
t,ul:~.l)ftln ,5}U gr,a,dode :pode:rlie:ll!tro de las o.Fg:alllzac.iones. el Maximoejecl!l!tiY'o s!\!lisc¢"pt~b]e ~, :ab'\!lism' d:e, :slit a:~~Q':rj~a:d. es ficj]meflJte~
lit'!

Ia o~i:mct6]ID ti~ndl!l acrec:eil", eo

Tal ve,z. la.orgmimc,i6Iie:mpren([ed.ora

~a uwru_acron:i:smo

'C;:I'!

S'oo~edades. qjlle

.'li1I.t'!minana fdl m~s:mas como de:m.oc~tiI:::MI.Sillll.emlbargp"estel~ de argarriaclone:sm. (l'xi;sliidb y edslilirn sienlprt'!,. Talv~~ esta ~5!W~lmra~!1a lallill!ic8! conooid:a .para aq1!lcl]os ql:!~ de~wbrie:ron ~QSben~flC~().l:l de ooord~ni!!ir SI.I:S,aGt~vj~ad~~ manera ft.rmal. Yprobablemenm d~ ru;car;l~6 sU.II!~,g;e~n 1{l!~.PQCP!~'IQ£grm.des mm!lQpol~olj estado~~D1i~sdef1Jnes del s1g1Q'Xtx~ cuando em~1ll1~dores [pOderofios oontroru3lbomImperiosmmellisos: en formapeoonajl .De~de _' _' = e:nl~Mce~" al.enos !I:]ID ma:!looiedad, ooc;id~tal, ~a dediinado la Q['gMl~zaciQne.p:lleIldedora. Sin . e:ltllo=wgo" .rnlln es y pre,valece ,oomo tatooa confi.g}M3c::L6:ni!mpntmte y stg,l!Iid s;iend.'o~omieO!tras: la $QCi~ad '€.iI-'lfrell!te~ oORd~ci(l;necs 'que of IDrequ~eran:~iillvalurad6n. de; la l:nl.ciaUviiIIcmpEnde~ doruy la promoci6n dieilla c:onsecuentenecesidad de~COfltaf con ~uecV:2iS: ,orpi:zooioneJ.! en a~g}1Ili1l;l!S, es:fetaSy OOlll l~def~o pefSoMli~adt!,a pesar de Sil!l gran tammo.,.e<n otras, y hi

nece~~d~peri:6dki!i. de mooiJfi~arpor oomp~et() ,oJlgooi:zacJ.anc:cS anqu~~Q!ladas: de cUa!1QUi'l:T tipo..

LA.E-STR.A.TEGIA COMPETITIV.A EN INDUSl'RIAS Q'UE SUI::GEN

*

!lIdo, creadas por j~ov:aci,oflestecnoldgi.ca:s. ca!mloios en relaciones R;~ati.'Vi.'l!S deeestos, su_rgi,'~ Mi,&liI!~O' d$Iil!~e:vas nooesli.d!a:d0s d~ ~,QS,CQJlsuooidQ.s P QUOScambiQs ~Qru5'm~oosy!1)oo~Q16gjc~s (jj~e 'l!lle"ri':m:tUn!i!JQ.eVQ proouc£O il!.I~ catt'!,g:or.ra de:@pom:m~dad 'V){lJble b haeer negocios d . la. ,caractrerics~ic:a ldswcade '1:100 Im.dustrila em.eQ,e,ll!~ desde e~ :~t'O de v~sla de. ~a

Las:indlll:S:triase:ltlerg~tCj!l

'Qque~:f11!t:geilso.n ifli:dl!ls~tri:as:eeien formadas 0 r:efo:itmidas:£rile ban r

fb:rmulaci6:n de 'eS!tm~eg~a:s qjue n(l' e.;(j:soonregltil ~: juego.Bl es

indiuma. que eme~e CGfisi's,re e~ qrlle se delOO.ll.esmlMece:r tooas ~Il!SIiiegilla8.,detal f~aq:I,H'I1 Ia e:m,p.oosa esmell oI)M~Qi,otles de ada!p~ aJeUlatil y oopro:spem'cump~~~dohl$"

pmblema ,oompetitivo en una

ELAMBIENTE

ESTR:UCTURAL,

s~ b~cn~as.

1ndiustnars ,e:me,fge~tes puden. dif'e~~ il.!J1IgmdQ Oi)JmcSid!eJ"ol!bl~ cl!UmtQa sus e!llJ! estfi:U::lUm., ex.i:ne:n alglllll,OS, factN:es ,~sn.cmra~6$ eomaaes qe 81 pareceli caJmcoowizm a
[~E'l'i;lIllfw dGI CO~~lp~(~r,tl!!~ S(!'1l1e:gy: 'le,C1l'rliqU'f5jW

[krecho.:>!ieSl:!r'I!1ad0S

@

19BOpo:rflie

F~.

~!!S.

~l1iil!

AnIl'Jyzitl_g lltd~~r!'i~~ q!l~ ,CQm.f!~Ii'tQr~.p$J ,~~~I, a .~I', di",i;si6n dGMacliDil,]lall. JJn.ti. R~i.]fIfi~:>Q ,co.rI [pC:1ImOOd~l. ,~!,tm...

Material protegido por derechos de autor

nllmems:as~ndrustria5,en. esta '~tapa de Sillde&ru1iGllo.Gmn pil!Iite de ellas se reLacIulWt, ya. sea. con.~a a1ilse~:ncJa. de~· ~tableei~ p.atra Ia ~o:mpet~oon was reglas ~J juegQ Q 00fl el reducido tamlliiio iinida:l y~a novedad de la indn1lirii2l.

.LA.mJRUClIJiJtA. '{ u. ES11itA:l1E.GlA. iEN ORGIiI_NI1ZAClOl"l'E8 IrMD:EtmIrOOlAiSi

'Cal'acterlsUms eslructuraJeseoDIuues
IINCiERJlO'UMBIRiEfECNOLOOICA.:~iPor log~ 'eJ[jste, m1!!cli!a~nidumbreaceooa

tecno~ogiaell._a
IN:OERTIDtJMB'RiE

mdlilSbiaqlile surge::~n tUtilnta bls~cia.

plnbani Se1'~Imejor? tQaeteenologta

ooof~~6:!l de produ~to de prodlilccii6nprobarri ser·la.mlU efid.ente? ....
rulgrilln3i y

l~'

~. la

ES,l1R:ATi<m::A ••• N,o seha ide:mr)u.cad.O eS~.gja.'~lndicada:"

dis~ta$orlm~es: m.v¢st.igan. ,oon d~~~~G$ ,enj<>q.~M CUMOO a!I!!bicaci6n ~j] prod~~ l:o]meroado. mereadoloonia. sen.idm: y demQ,asimlismo. ape-stan a dife~re!1Jtesoon.fi,.acl~ nes (I, ~m:liogfas deprOOli.lcdlln... Mmuienen. ua r:elacjDnes~h 'con este~problema" a. menudo :~ll5i iI.!"mpre:sas dispol'!.en de iillrlormacioo.escasa. ecerea die, eo:mpetlidores~ ·carac~:nicas de .lMCli~"~te·sycmlciol'iles de la i~dlJ$triaen la~"tapades,m:gim~ieflit{ll.Nadie lSabe !(lui6~ $00 tOOos los competidMes Y. pot ej~mplo.:!l:impteJluml~ no " dis:porx:: dt:: mfornt:acl6n oonrfmb!Je relati.vaa las ventas y a la particlp.acii6.nde mefClldoen la~ndUsbia.
A.nos Cas,TOS I~NI(~!AUS, t!RO MARCA!I!lA REJIi)UC~UjN IKlSTERfOR. A B1Ienudo" un P volum,~f!! 00: prod'lil~ciOO! redm::ido y 1aOO\'i~ad 'S(! oomlhl:r!lUi!. :para ge:nt!I,ar~ (1:"]1j La ioo.!/!:5,tirltll que ,s.W':8~. ,altos; ros.h:lS t'eSpecto, 8.108 quepo~:ialmenrepodrfalogr:a:r ....·Coorapidez s!.:ugen ideas en.~~n,Qs de procedimleJlltoosmejomdos~ dispoo,s.id.6n de .Laphmm y los eMp~eadbs :liOgmn mc~t'OSitmporum~ @11!. p~UmiV~dadll medWa ,que aumel1!talaf8Jm~~iaridad. co.!\! el pl!l.e·stn.

EJ.aumenlo de las vawrqrresentauaaportacJtS.n ~te a biSeoooolltfas mta.lacumill~ado de la.produeci6n que generan.1as ,em.pre.sas..•
EMpRtW

m:~ e~cala y a)]

ENEMBRION Y GlR,OS. Por 10 .S~~ Iafase de sug~mie:1lU) 00 la mdltlstriava acompaiada .por·~a pmsenciia de~a l1la~or propo:rci6n. de oontrpaifas rec1en fonnadas. {~I!lese, ,oomparani con~as. Wl~dladeS rec19 FOmladaiS, e empresas estahLecIdas) qjle jiaMasR:g~fitte la d

ilildwniia. .. ,COMPItJdlGR!BS; POR NIMEiRA VU •. Los. comprndores d.e~prodli1CW ·osen'ido

,~omFa:a,eil1l :[m:-mainherente;pi:Jr prlmera. vet,. P'w tmIto, el Qbjeti.vo met(ad(lldglc{)oons~slt~ enlOOlticUr a.•as l susutuei.Qtle.;s, (I en haeer quee:l oCo:mprador adqjll~. ,e:I.lI!1eVO .prOOucto'C!I se:rv~ci,o' en lug:ar de I
Qtra 00511,.,.

!HlJRIZQrNJIR A CORIO PILAZD;" En.mndl.~i!OdlJjstrlas 'qm!~Sl!U'ge-fl, la.(Wesi6n pordesm-ol]M cne:nleS '0 fabrl.car p.roductos suticientes .paras:atisfacer la dem8f!lda'e5, tangmn.de qn ~oscue~~"Q£. oo,bot~Ja~,re·sue~v~n mas QO!m! p:_.~m~r.a como msuLtado ,de rw:!.~ii!lisjs de oo-nd[do.De5. 'q~ ruilUta8 .. AI. mlsrno tiempo. las oonvendODe-s en la mdusbia se~,originaen forma. itowmente

a1eatoria..,.
SuIUIIDIOS. Enmw:w indUiStri.asque 'S'1!lrrg~~,. !l!spe<c~aqu~nas 'en
Il.,.,.'

con nuev'a 'lecnoLog~

mdical o que atienden Ueas de ~i\Tef6s,social,. pUMe habet urn.rSl!I!bsJdbll parnn.evQs pwti,c:ipanilts, :Ell .' hs'di ......... .....; __ .... V,art~ '~!tI.!e~s, gu"",,·mmn~!1'.c(:l~ (!I _ ~ {ltFa_!l db~ no • ... ..,&.: •........ '. Woof -'-_:!j'lL_t •• :p1lre~pro¥l.mrur ~ gtr:m . .'~..:InA 10 _~~ pbemammti.L.. Arnenw.o,. lossubfiidioo ag;tegaH W1i ~dOoon5wemWe dte,iE-sta:h~]ldada WU'I. iftIdl!l:S,trla.q;oo se haee dep!iidiienrte: de deci.siones. poUdCM sllscepdl'bLe,s de~reve.rtiirse 01

mooifi~arseoon 1Jacilidad."

Barreras (Olltr,a el ingresD inmediato
En '1.Ul!a indusma queSI(~_rg~,.a. ;CQ.tm8 Illraci6n debarre~, l contra el i~g~o i.nmedimo (.loa fre~~4.a es pttV:l:s~hl~nwnte dislllmi. de aquela. que ciitimlenza. a. fa ~nduslriien una 'etitpa posletim de~ desaroo~illll.Pot le genew, las iI'm're:rasirnic~atl.e~ scm:
1

Material protegido por derechos de au~~!

I

258

S£C,CI«t\jI'lB_ES:
P-Ri~OS mTRA:1tG1OOS 8fEL

,., ~eclWltlgma registrUiao

:patemtada,

,~ :aCQ~$Q,~10$ '~!l!I!&ies d~I~jSoU1buc[OOJ, ,
'" aoo~$QII. liI1~tl\!ri!!prim!!.
it

OO~nO'

y~

ilil$~~

(IiIlWIJl

de ~1hra c~lilti:cada~ CiUYO ICOSIO Y caillidad SOil!

~~ "~nt~~

's~ ~tni!1 ,~bkk!, ·0 h! e~peneIK'J!I"
CO:Sl:Q

O1!I)liili

sipi.fi.caoi:&:!, aUllIenlJa delbido 11111, ~ocertidWlIb:tre, dectivo delcap:ital, y, en ,consec~n.c~a,. ]115

te¢JlQ16g;ica y la ,oo.m,~Htl!'!i'a

" rie!lgQ. 10 c:llal mc~me;l b.am:i'aS de 'Cll.pJJtru ,~fectiv:a:s

de oponunidad

..,., a nammlez:a de~as bam're.reS il:!medL:ala5 ~ ·tma.FIl!ZiOO cJav~~po:r'~a cl!ml cib~rvMl.os L reeleD grueorada.s e;n indl[l$:triats que SlJrg~!l, Las barro:ras i~medi.na!S, COMl'IneS se dedvu lmMlS de lan.eces:idad de: oondtldr feCllfSiiilSma:si.vos qlle dela t1Ja:bU~&d.pam enfmnmr ~.~riesgo., se:r Icre8!l~V'OO ftl!)n:(l).6gicamenl~e ytam!K declsi'Qn.escnn CVlst~ a:~fttWIJ:OPM,a act'!mu~M of~rtM, de ~~iI'!St:!mos CEUlaIDes de distriblild6n ..., SIH embm"!)C]~,e.~ingtesol ta:r4rop-uedep~nrar y
ODnTI!pai~as:

I

e~gll!l!Oa!'l 'It'lo:!]!ta:jas •• ,.,.

La!~bm'!!l!!~ac1,6:Il. est1:aieglas; en ~l!Idllstlias, qlle sllrgell; debe haceil.efre.l:u:e. a.la.rnceftiduRlib~~ die y a~riesgo :d~ est~ periOO() ,en el desmO~ll) de Ulilia 'ern.~.sa, Las l<'lgtas I~~ ju.e:go ICOJlIpe.tiltivo son ,~~grmmed:idai:nde:fln~das:~ no 65't,ti estalbleclda lae.s:tmcl.ra. de ~a ioom'ma "j mlvez es camlbjl;mte y dif:(dlf'b:rMl]l~al[ U~ d~agn.6sti.code JIB,Ico.mpet~llc;i!a. 8~fll e.m,bar1!{!~estoo 'f:actOleS pre~~f!ltlin.o,tlm.fca~et8!, nil vez la tlt{l(p6! 00 ;s!l:lirgimie~w, en ,~] ~{I1f'f()ID~(!I de 'Il~a ioollsmal. es II'!~ ' pe.liOOoooll.deeiligrudo deliben:ad esttaUJ,glca eS:llla:ym y ,cuando es maryOf e~ gtadblde .apa1__.an_.C~l:e'lmit{l' de, ~ru!.dec~s:io!le~ 'e£bte:gi~O'llS eorrectas enla dele~iLllaciQ!l d~1dese:ll!~aO.
l

ItNnORA(:ION IDE tA, fSfli:UC1URA DE 1LA.IINII)ILH"fIitIA.:EI. aspecto de~eJ:'JI!~nruliW· ~a:5. Lnell dos~:as Cill!1e sllrgenes la, baJbi:tL:dadde lao e,mpliesa. para. il'Uegrrar la estrucnua del:a.I'Il.d!tlsnilla. it. £raves, de S!;!So;pcio:m.e!lO, la em~S8, le$~ en ~ici~,de in1lMlUul!<Stab]e~rhl..~egLas~1 jPgo'~!l r ;ameas(;~ruapo1iti.ca de PrOOtlcto, el enfCJqlie memadol~gioo y .Ia. estrnte.gil. deprecios .....

EN EL OESAfRROtLO fn LA IINIIDUISTIR:I!A. Un aspecl1:0 da!v>e en U!llia.~r:lC' dustria €j1l(:S:lJl(gt es el ,equ1I ibrio' ,qu~: logr:a la eMpJe$il ~m;~ hlipmmooru6,WJ delu!:a C01Y811! la ~n indlUiS!tda}'S!upropllio y ~im:iltadQ Illoo~s,Oebjd'o 8J~asd!iflcl!llt~s p0lenc:La1es: conla IlillIDage~JID de La industria. ~iIJ rC°redil1iMady la OG:nlNSl611 de~Ltos,com~adore~ .... en La fase de~slwrglMieE!tol la CHllp1!e83i dtepllildie ,ectil ptlrli:e d~ ,Mrose;llrua Industria :l!il~mzar ~up:ro'pjQ e:~jto,La: d~ficl!!~nm fACTORESecfERNOS
prepon.dernnI:e :p,a'::1,l, 1011 llind!ustdaoO;ll'slb!~ eft!~nd)~cir~a l!W!iI:iwc:i,Qn. y I~n{l!l~ra :~osoom!p~re.s pm [Ilrimetavez y. pm 10 generall, eB let!ita. eta.m::ra1. em\presa le OO~VIe;!l~ 'conmbl,1ll" aprom(!rV'Gf 3 £3. la l~mmd!a:ri~i6flJ, ~\J!"!tFQla:r la caridad pmdtb,aJ@ de~. e'.ii~an&u: y a ]05 Ptm:llOO~:Ores ,qm:~ de;saJpatOO~1 de la liloOO.e a la maiJalla. ypFeSenmrlllrl. [K.lUe 'OOtlJiiislet_QIl.'lrurrule lcs :prov~oo~s~. los ci.'lm:S'1!Lmjd~I.t1iS~ ,elg:dbiemo' y li!!!oom\lQjd!adrJLl:!atOci~f!I! ", Tal ,¥,e',Z; S~ ,viilida g,e!lc:l!nrli~ZEW leqllnllhri.o, ,enlK: el pru!lomm<ll de ~a ~l1dllShiili y e~ de Ia d. e_pfec:sa d:eibe (;am!b:iaF c01il'f'O.rrm.ee~:rum!oo' de la em;presa a m:edlrda ql.!~ La jodmnria ~m:pi{!lza a k.,~ra!r peneuaci6n 8~gmf1ClI!liva.iB!1 OCMJjCin~s,. .~Il!S. 'empreS!ls Ique han ad.o~arlo iJiiinpeffirn LQ'![p'\1t1mte,oomQ V~~ de: laJindnstirla!.,e.ngran p~e p3fll.befle,fic~o !?fapio" aml\~en.reOGll'I)Cer que de~be'l!l moo~firnr :S'1:1. Qfie[u;a~i6n,.:8n eonsecuenela, sepl.!ed~n ver d~sphl:zadosa ~{ldid8i que m:.Wn~ ~a~ll.dil!lfilri,a".. fUN(IIONCAMB:IIANl1E 01: ~ROV1EEDOIUS V CANALES. Es,tJ::ateg,i!came.nte~.la. e~p:f~a es :uJn.aiDdililL~uia.lql!leS-liI~e"j qlle requiefe e8tarp:repa!rada. p.a. umpos~bLeca:mbio ~n ]:11 orie:mtad6n , de. sus pmv:eooo:res; y de sus c;aJJ1a_res d~sl!:ibud~ cQJl!f:Orm~ ai~d.u:su.i:a. crtlce y lQgra so1i.d~.z~. d~ W Bjpoo~Ib.I,eql!.!elJo~ proveedores est&!! cacl!av~~m~sdi:$p~~~QS (oqwe se ~e.s.'OibU,g!l!l.e:) rtlsp<Jndtlr a Material protegido por derechos de autor

.,am

a. las neLJ:es~dadecS especificas de la e_pfeiS<li. en termlrtlDS de var.iedad. gell,fido yerlltre:g:a ... &l farma sJmHar los: c8!llales de djsldb~.ci6:rnse pueden haoe:r lmas recelPUv·Qsa rnv~1iIir ,ell! ll1~la];aciiG~e,s. pl!I!o~~e~i,daddem'o1s em,soe~edad can las :etmlme'S~s. La e:x.pknad6n t~M'prnna.de y estes 'Call1!Ol:oo de~oriell!mc:io!l,!!e pli!ede prQporell~ara.la empresa a:paL:a!lCaJll~MrJiO eSlriat~gj;cu,.
j•

LA ~TRJl1ICftlRlI\ 'Y LA

!.2.59

MJ.Rl\nO!IA .. r~ I O:BoG~NiIL~CIONlE'5

:EMPP.:B~rr-nOORM

BAiRREiRAS ID~E IING'R!ESO IllrNI'MEOIIA fU.J:CIUANTE. Gomo se se[lu16 antes .... mas. bme~ IO illmedii,ams eo.,urn el i~g~!l.o rur._medJiato ~p~~de~ d~$g;a!s:tar~Qllro'liiplide2: ~~I,a!na indil,a!sm8!. '~1i1e incf~m:C~"Eita S!i.!l.amWilO Y ~a tecn.o1ogiO'lJ.madera B!i!:e :f'3:C1m tiJ~:I1e 1]1~mel;QSaS ~rn'l:i.ea'C.l.one"sl' La t mas obvia es que la iw:h.lstriOli de'oo esl:arpreparada para ~lilCQ1:l!trilI' rr~!e\iasf'Orrno.lis 00 defender ,SillipC!siJci6n y no o.e!li'!e cOJmi_fi:ar sOilo ,e.meosas eemo ~a~ecnoIQg[:.'I regllisu:ada y pe.l-eil1lladae y~a varitldad6~k:a ~ prod!\IL\'l<1l;> 'Q;ueIe ha ~il'til!lado ,t;dtl) en el pasad!~,. R~$!P'Ond:e~' Im~e ruas.b~~m"il!S dC!:moviJid!ad cam!b~3!liU~plloo@~llliPlk:Bir'Cil[()iPrmni~OIil de '~,Elp'h:al!qu:e en :liI1I!ucho exooden aql!leJlo.s qlle~ iban sidlD lilooe-s.mos ell b.:s. pnmer,as e-1!aJpas,. Ouaimplh::adon es qJJ~ ]::!! !'!a!Ulmleza d~los Hl.levO$ pMt]dpa:f!te"~ en J:sJ. ~ndJustrlapuede

~~t]:e,.

it,

mer!ludQ.,

paraJ. s~rm~m!pl!lZ.'j

[pOf

arras

!:nilliy

d~Slfunl:aiS II. m~d.l~.

~1,!Ie;

Wa, ili!.dil1l~trla

(:mTIib~a:r ,a em:p-msas: maS! 'es:table<:,idu atmhlas poria
probadJa (meJlOcs.riesgm;a.)ql[e~a
~01'!ltrn e~ b~grew

inmedja!~g,.,(lg~Q ~c'Ot'!Qm~a,~, escala y m(lfCadmec!lj;aJ", ,de

jn~ust~ria mas: gwande y cadayez; mas menudb, oQ;1iIiI!p~Jre base en fb:rma.'ll mas novedoses de ilimmMail eon

U:nad~Gi:i61l crnc~a:t ~p.araQ(lm~[~f' enindastrlas qUL'1i :Sll!lrEJ~]ljJesla ~i:!'1;cro!illru:vac:i6!l :ad~ci!(lada. dd ~1il!Sre,solE~.~np,so ~emprallo 'to :aC1:ll!a:rc~nlO pilio1!lero) ~mpli:c·<l.0[1. aIDloriesgO. ~a .. SIl ~ez. bane:ras blil]jasClolililra.elillgte~ 'Y puede QfreoeJ' utM~dades 81l8~il!n.cii:lle~.EJ.illlgmre"soeilli!!pm1il~' es t ad~j1!lad:Oeusnde pre",al~!jl!l las ciIc!U:_llsta:!1l.e:~s ge.netra]e;s s:jgl.!jen~lli8::
~ .LiI :im!8gen yla.oopt.uaei.6.1i1 d~Ua. emprt1ifUI: is:<:lt!imfo:rt:<l!Ii1l~ para ·eI cO:ffi:p:rador y Da:ern,rec~puede dt}S;ilfil'iO,lmar l!mill l1fii.cjor~1PU!I:a.c~OO S~I p:km~f.~ ~ ..

.. In :iqgl!leso~erniPr:wilopuede; ~niciAt'el ~ro£~so
~t;ciliom6glteas$u'c~sfuas .. ...

de a~f!di:z:llj(!l ml.l1ilil't ]fildtH,t~,ilJt:i:1. ~,~ C,'llill.j.\.SUtrrl~t~
~iI~:li~rt~d<l!

la. 'CU'I"I!',Sidemal»t'nd~'mj~,. H'li$u.~ru:jflieH :lrnltar d .. Sera

Y flO ~!i. t!!I!I]in~adO'lpof

ge>ne!,~Q"e~;

!illY)' grnm.dela ie"';JI!:ad lcs C1]l)sUimli,do,~,.oo tii!llmarn.e:rr<li q~,e les ~nef:i:cios se <I"u:mulanin de faro ];:1, 'empJe.sa ql!.e leve:n.d!a :priml1le:mal die.nlt'e. 'V'eIWmj:l!S

~ Se [puedc!rl ,!j]lin~er

aboo]i,I,]~, e.n CO$l()~.

es,tableci,t;lldb

III!I:JI

,coill;poomiso i:nm.ediato

ICQI1I el

1l!basl~imli.eIil!I~'~ miliUMJ:R pr]IIIfIH,. 3fi8iIIl!:idediisniibuci:6n y demas,,, C

emprecsa;

,MoVIIMIENTOS. '''cnOOS..kl5. p\[\Q!b~e!~~ (Jjjue ~]!XIjl~ el de:sa!ITQ~~Ode !,!In;ai:ndiUr$!~rl~ eime:rg~]1I1\':: sugl:Ekfen alg-llllo8 mov~mie[J1ostacUoosq'llIlepuede:[1 ~ejQ!r.a!!"I::3J. f'O.s:i.doo~!WL~:gic..:l! de. 1~[I_a

.. U!l C;:Q:~PfQ~~':iiQ i~rn~@i~t9 OOI'lles ~!:t)¥~iJfi;;S
e!l~--nQdg~
i!

de

nilidlc:nlflipJJi'IDifli

gtille:nll'.ipr.ioliid:a~

~h¥{t,l'aibte:;i

,~ ~W.(k'i(:Z,

:EI, :flUIl1!aT!I'c~;~utlic;1il~o se :p~~~ s~~lcronil:ar :~il ,a:ptl~¥~'~~afun t-o:m..~e~ ~ ~1JI_('g:e~1 e-'Dt~eWaU :Sll~t y ' II! ~:!1dlili~lrt<'!.~u!li! N~ci;;mmieUlJ.], se atblecedea 18iS 5iid Il~id!at!e;s aclua~es, ESi!epaL~~, ·;l:oot{: ~I G'Q~~Q de cap.itfll de la Mlip1'¢sS! ......

La e.J~~~6~ ~

~r!

p~"is<i6!l,cQmo e~ que 8~ O'!lli:"dCtl'!!':a :Iii :S·u,es~l'iI!J:C~lra.f:ltnl!al·Cno gll!l,~!~iti!(l~tJ!.!f.:i! jflliida1ll) es cO:ilsisl:eu.leCOIi, tl[i1:iG!ill:i~s po:r ain:iba. d~ ~<l!$. promedio y ~~tllQmpre$O]pt!edegei[le:r.1l!rU!naJ posruci6n en ~a hildl.l8tri<1!:sil!!:SC:~libTe: de ser
oofend:idla

c~iirn i~dljJ:8'Uj~ iiilllg~;,lit depeede de]res.UI~tm.1)o· die un ej~roi~~i;l' dC:l desc;riJbi:6, .allll!les. U na I:m:l!llIS;lrL:<I que ~~lJrg~ ~st=i ~m~gool~. re~u];ta '0·

eemra

e~ ,e:1 ~ar.go' pWa:llO'" LQaJIl:teIiiO:fde:pe,'fide.t~. e~ Logreso ~if)_med:i\1lito' sl!Irjillll. que

de s~srec:·l.!nso~. enrela;l;:jon

O@fi

las barreras

Material protegido por derechos de autor

260

:SEOc:njN'l'RlSS~

:P.R~O:S, :ES'nAtm[OO5. :BN· L E OO~

le'~~!ldu~tri$ .po:rql.l~ ,esm, eSlM ,ctecienOo en [Olnl31 rnpldla.potque ~nLaactualidad:las, y8i.,e;slabJ.ooid!a.s SOD:m1!liYrenbib~es, '0'porqjlle 'exis;te~~il llOmen p de 'qrt!le el wnafiofmaJ! de~~a Utdllslria ~rn g:mn~" E£ms :m2iooes pueden C()f]mbu!~r.peml3i

Mu:y iii. memarla,.las el~l.ple·SIl$·en~

~~slQfi de ~ngresaren ulia in.Ciluma depende, enuUllma. instanda, de 00 im,ulSls e.stn1eturat....

ENSAYO

LA BSTRATEGJA COMPE~TITJVAENINUUSTRIAS

FBAGMBNTAD'AS, • u~ambiell!~

mU'cihias e:mpreSH es la.indiuLs,tria. :f:ra8~e~iIfi.da. la cuai!~gooa empresa gO"~ 00 p8il1tc~paci6n si;gnlfic8!!iv.a e!lll ,eil. mercado'1l1 es capa2; de eje:ooer una I~€lil!lenc]apodemsa en.,e~re-sllJ,tado de la .ht.dtlsma.Por 10 estrucnual

e:nelcoalpartfc:i.pM

eSiQ' es, una; Industria en

g~neml,;.I!as lfidllsh1la.:stD:groelJ,~das. estM hU:egradas. por. gran cantidlad de ,empreSWigtr'Wldes: y

m.edlaiOOS" llil.chas de ellas en manm de la ]~idad'!l'il.pnvada.. La.~6n.prmcJpal pot la que n estas ilindustriasfonmm 00 ambie:nkuliI'j,OO' en el cual.oompe!l:ir es la eusencia de. Uckf1es, de mercado OM ,cap;a~i.dad .prua detennmar los ·ev,en'tos en La rl'!diUis'tria.", AJgunfl)S i~QsifiiM[_[:a:~ntadas~ OIlmO' ~8! ck.pmgtaMllS de oo.tnpwtad.6n y~a de d!~stri.buc:L6nde :pm>grsrnas ooleLev.~sJ6n. se catader:izanpor proo1!lctos Q servictos dH~nc~adQ'S~ ~ie.:!lrfiIDl qlle O~'; eemoel trarulpane, de petmrueo po:rbawo, .Ia.drustrl!bueJ6n de componen~e.s e:~ecU!6]l!j(:os.y la 00 :p!:1OO.UCItOS dill aillil!llifllju' f'3bricaOOs,. ilDplicOOl prOO1l1(:iK'!S lmsi(:os no d!if~ro-

c:iaOOs, EI. gr,a_OOde co:rnplejiidad. ~oono.~6gic3i t;phren.vana mUCb{Hm lasi:ndustrlasfmgmenta" dJas. ~sde negodoode .aJ!talecnologf;a eomela caillefacchSn !Solar.nasta lal!e(lolecd6:m debMurra yv~n~aJ.de :neoral m~nudeQ ...

••.•,e;nmll:cflru3S

loollsmas nay calJlsasooo:ntlll1lic&.:S sUI~facentes, [die. frn,g.melilitaci6nl] "i al.parecer

~asp.liodpaJes soo las s:igYi~!Jie;>;
IBAIAS ·B:A!RiR:ERASDie IIINGRESO G,L.OOALES. Cas~.todes las lndosli.as fmglllel:liw,dastrimem baJaslmr:rems .gJdba1.es deiJflgre~SiO, De 10 Qontra:rio [10 es.1arlO3!Il. ~nre.gra:das POl' taasas ern~sas
pelqliltnas., .

.AUSENCIA DE ECONDMiAS DE ESCAI.A 0 IDE CUR;VA ElE!LA. EXPEAliENCI!A. C'~j todas Las lnd.usmas :fmgm.elli1'adllIS se~c~~8iIlpor~a all,]sen(':~a ecQn()fn~ItS.de eseala s:lgnit1icatrvas. '0 de decl!IJV'.fIs dee:xperie~{:ii~. ~J! las a<:illvida&s. prl!!1dpal~-1ii deJ. neg,ocru.:'1,.. ..

.At lOS C:onOO D6TIAJI'NISPOR:U. los altos CQSR~S dern. tr.lmis>pm·le 1:imill.ul el tamaiio d'e 11M ill\lalllta. (I de illtii'l.a~nsla];ad,6n. de pFQd~c(iHm ,d.!,Q~M~e LIi~ a'!4""~· d~; La n[le;sencla de ·ecoE:Q.ias de; .~' . LF escala ....
ALTOS COSTOS, O:E 1I,I/'!r!IrVENtAIIO 0 F:LUCWACtoNES
p~den eri:st!i_j"~on{lmras

ERRAJl:CAS lEN VrENTAS., bien &!i escala.~H!1DIDsecas a~.ptOOeSQde pJwu'Ccili6n,. 6l:itag.p'~:ed~n d~~riQfQ! A~"~(OI'I~ ijWJi"lfi!t! .at:r(i (:ompetitiOu, pm MielBael. B,Pllrlet.
.W1llI

sa

~l

E:";IUcI~de'd~ cQ11,rpt#~iifl~,s,'rrf!J~y; '[~~1:~~$

·~OOf>~serv{l~

·@1.98h)Ql' The .~ree Prei'S,

di"ilis~.oo. Macmilw, Inc~;. ~impJew ·cillp¢tmist:l~I ¢tljl:or~ de

Material protegido por derechos de autor

fJ.uGooan ....• Pm :log~ne4',al.• los fiist:e.. as die d~.Su.n)ucj,6n (I bls~n;s;t8!~ac;io~~s; die'jI{l.,jycc~6!'1 abaj~ae-sca!aS{lflm!'is:f]ex~lill,e.s pa!faa:bsorbe~ las var~adon.es en la,pliodu(,lc[6:llque~ll!s d~g:r{lin e~cala,.1m demayo,r ~$pe:c:ial~:zaci6f;'1,p.uede]ljJtener 'C'OS'l:OS:die oper.ac,i6.1l :mas el,e:v.adQS 'CQ:I ~!"!a tasa de QiF.r,ac~.6A
_' • '_ '''-J

1'a:rse si~:os C(l~tos; dlemMliteil1leF ~1iI,Vel!1!tarl~son 'el~;vado5y ]a~ "Ie~tls

1261'
LAEl8TR,[ilC'nJ!RAYI..A

ES'l'R~l'EG[A.E/N' ORQ~©IO~ IElMJ!':jiI.'EiN!E)EOORAB

censtante,

NO EXISftN

oo~.o

. .,'Por;ejemp~ol, e~tar.1i91

VENiliA..J!r4.SDE TMtANO ,ALllRATA'R: CON GOMPRADORfS· 0 IPAO'VIEEDORES • ru.o:soMp.:;adureS'J1aoo~nsertmS!rnndes o qu.e a!1l!.i1l gran tl!TI(pfflSa. ~Jlla irrJdWl,tmJl!. una ollnd~ckmesmargl'D8Jlirllerneim.~jo:res. 8i~negoct;wCQn,ellos" 'Q;meun,empfesa H'ru6s

pequ~h.,".
ID,EsocnNOMM~s D&I1SCA1A EN .ALGUN MiHarO
dQS
'6:_ll

IIMPOItT.AN1i1E. [Les camb~Qs mas mp~~

en estiJruo"requieren m.mUef:le.f un perfil b~Jo" u~;a, lllllJ,fllOil deproclhJc~l)s m.t!y div:e:rsa. aID.to c{uuerudo' ,e,Nati::vo.,f'I.eOesid!ad die ua cOl1l!lrd esnecho (ooro)) en lQ,S~SU!il:U~~S)"
prod'1ll.~UlS
(I

son c.illa:~e: set\i'ic~operro:llailli' ~a~m~g:ena. n~'V~~lQC:l!~0 ]Qsc'Q!lUl,ctw .. el ] 'NIEtESIIOAO:ES DE ,MERCADO IDIIVEIRS""S.iEll 3!~glU:I1a..,i~duS'ma:$,~:smnf:ragm~~ta.dbs~gs~l!l!SF eos de 10s diell!~s; y cadalll!ilj) 00 los, d~slil:l!ros compmdores de~ell1n1!v.ieda:des e.speci;ailesde 00. pr:oo~oto ye~mn dispueSltos {y otrell!tag, OOIl. la ca,acJ,dad para. haee.rlo) ;a.pagm· U!:l3 :pfim_<I!PO!! e'Moe:1l ~1:UigaJl accpmr Q_IlII; "ii'~rs.io!!t !Ilji~ '~'$hll!ldari~dll! •. .,. de " ArL'lA OIfERENCIAOOlN1 na PR!Ooucro, EN ESPOCIIA!L:51 'E IBASA ErNl LA lIMAGEN • 5 ..,,'hr e1emp.IQ.lo:s:artL$'las ql!l.e!)ctuaTI tal vez :p,re.fiernflU:aU'ar OO:ITil, a;ge,1ill;da de ·c'O.Il!trntacj:om.es: una o con rcIDt:HI! a dilsco~nCat 'i!lle~p;re.senm'IDl.I;a. imagen QillJeell.osdesean cldliivill1!'" cas
BA:RREWCONJiR:A IU\ 5"11.110". S:~~~rus~~]Th b~r$~(l!'ltirn e:li~gllescJ, '~a:!:lem(pFeSlaSIT!alr.glO8i.""
S:~ (:lOtl,5Q;Jidlac~6t'b.

l'ec:St-e~:de:r:rll.,a.pel'imMecelf el1ll~a:~lldJl)striJa y" por oo1JJtQ,.ad~ferir

Iql!U~; ueden p

R~L\MENJnS LOCAtES. Un regi:ameO!io J.O(:~, <'li~ Qlbli.gawilla emp:resi1 a clJImpHroon nonna's, ser mtlly espedfrucas 0 'eJl~M en a!~onia.CGlIDma eseeaa pornnJ]c·a.loc<li~.p:uede seer llillat fuellt:e de fragmetlmd.6n ilMponafllt:e en la.~Il.d!uslria., aJUtl. cuando ~a8. otrascu!1di'C~oo:es ao
preV8!~e'"llcm!",

IPAOIi 1181CIIONI 'GUIBiER[~AMEN1AL CONIfRA L\ CONCENT1RACIO:N. Uisrestrlcci!OIiU'lS leta~ le8pro:b~llla (;o.n~ill~dacion em,wll.duslria~ oo~,o La.de; leifiteJi'gi'a. e~ecllici.ll"j ~a:sestaciones det;adlo y telev-i:!l~.6R.., INOVIEO\oL\IIJ1. Unj;lj industria S~ p~~d~ fra_gm~!lurr porqu~ .tl$. rnJl[l~'!.!'a ni~lg!l~a '~mp~s~(s,}!iI.1!Cn') y de~arroUadQ 13.Qa:pa.()~dad y ~a!iireClll,IDr.sos ~pil!fa e{;tabille.oe:r u~a parti.c~pac.:i.6!l de mer;cado 5jg!:!~f]l" ciliti.va, :fl~ b$e:n ~(I ex:i:soon Ql!lQ~ :i~pOO~me!'lltQs p!lfra. la oQ~sQHdad6~,,,

S!i5~o se~ql[W~e:rela pr:~e:Il!i;::i;a.d~l;I~a de e.51:as caracm~ri&ti,'Ca's· .p'~r!!b]~!~e\1l!.1 Cl@~sQUdad6.!11!d~ la
rlMllaillldIm8Iri,a;,.

En IIlil!ldnJi'lS :s:iltuac.~O:lle.lj;.la fragm~tnlad6~ del~ i:F!.d;~~tria" •.es c{Jn~e;uecncj;;li eCQI'I.o!mi1a~ de :subyace.llt:ese:n la indestria ,que: DO fie haJll pOOlild.o supemr . Las :ind!uslrla8Frng,Mefl:tad~s S\'! Ganc'l~rilizJrul ~Q s6~(l'po:r la ,abu!1d!aJ1i~dOil oom.pe1:idJO:l'e.$, sino tan1ibru~1l ~. geueral par una podie; s~cUil:1de negooi.ac~oo deb;]] Mite proveed.QJ"esy OQ~pro.dore'S.; Elrest!1t\tdo pue<(ie.~r una
Material protegido por derechos de autor

2621
~OOClON"'1ImS::: PRO<lESOO

BS:TRA'IDtGlGOIil ENEL OONrEXJ10

rentabHidadnuugiU!l.EnUA ambf~I!te e~PQS!1CiQ1UJ'mt;entQ{.':stmt~iQQ d~cmdal y :parrttQu~ar e,s rmpo.rtam.::la, .E~.cre.sano e~trategioo consiSM: ell cl1I!fmll!1ar ]011mgm.eo.n&cio.ll OI);I1!virtie:ndose en f Il'IUli de las: emp.resac8, m,~s exhesas, ,mtlqilile :;610 soopos:ibme aC1iJ!.!l1til,aruoo :panruc,ipac~b m~sUl,
en el mereade,

Bn uUioo.instanda todJaindUSitr1a es d:lsU~ta,.noha,y ll!1l :n~todo .g;eneraJi~ :para compef"lJreen 131. rrliljyOI ·efic,ienda en Iilfiailld!J.!I:s~tria,hgme:mtada. Sjm embargo, ha~ U~, 'cantldad de ]lOO1.bles ,e$Dle,g~as aitl~mru.ivalS 'p;ara t!l!1l!irenmi; uOJa ,~s'mtcWI!!:a fmgm.ell!m:da que se deJben consideraral an~~~z.ar(:,~a1quill!r!)~~iIDru6~ ! especffica,E~tos :SQIl '~Foque'5~~ermmJ!ildQ,s para oo'scar costiQs,b<lJio~.d:i.fure~daJr·o,e~focu estt:ruegi:as ,s.enencaLs ...
ID'ESCBlf!l,ilTRAUlACION EN fORM_A eSTR:ICT A. CbmQIltl:\0l!!l/!,doWa:s;, irI.4UStriM :fr~gmentadlas se cmact~riZOO! cPO!' II.li~ece{l~druJde!lm!l ,coo~ac~6ft! j~te~I.li" de ~!1aadmiln~str,ach)~ onentada, ,eil1i~QIlfiI:a~ocaJ." de" se~k,]o pet<SCfnailde <tllo IlI.liIe~.y de ililin.,e.s~tFee:l].fl'C-{lfitro~.Um!. ~rnporlmu:e

al1emalJ.v:a.parala

,e~'Jri.eta.lEn veil; de tl'lcreliill.ell!taF~a escma de ope:raciOnes en

compete.:nda. consi:ne en uea de-scenrtralizac~6fll. adM~nisb:adaenfonna. !UiIJO ovm.oo I.ugares" esta efitrategla!

ilt1ip~~cam.aJl!t[e:Ile;r~n~a @[iloomda 10 n:Ui5,~q:u~io' yO!m6tl'O.m,ope!s~ble las QP~~io:rm.~~ ~nd~.",j.duale~,iE8!te ,enfoqne se apoya. en el OO:n!I:m.W es~mCli(}{I ,e~tmdl(l c,e,nualizaoo, y en c()mfell'!iadOll~S, pam los ad!1lj_~sUiado~ locales tIlRe:ntadM hacift,eldesempei'iJ),."
1IIINlSTAILACIONIE$UlfORMULA,iji. On aJ~erimlliva~lacioma~ con laamedores ,ooll'!i,iciemr la 'consu'Ucd6n. d~i!1stal:aci.Q".(lc$ eifj(l~~~~~s· btl!~:O' @ CQ$~Q (lin mm;bQs It'!~s, CQIDQi la 'Varjable eSl1lli3ilef,lVcaMska. en 121. ,empresa,Es:ta li:sltaitegia, imp~ica d~mi!miI!lrti3i ~['J!S~lad61!l ,e.s~Ild!ar. }'a. sea UiI:*!.pJI!m!W 0 1!L1lIlMmblecimie:llto de .servicio y 8!finarrh81S,m ,ccO.fl.vertir:lo [OOlIc.i.elildae~lproceso de oO;liliSnir Y :p<:lOeI en opoo:'!cion ruas il:!sra1:aci'O!.'les 001l un eosie :!llIInimo", VALOR AGRErJADO IIINICiR:EMENlA.DO... Mu:c:1lias~l:Idrlilstrias~e:ntmais fabri.cM prorJllctoo oproporoio;aoo, servie:i.os ,que SIlliI! diffcHes de dlferencl8il.j,po.r eje.mp1o~muchos neg:ociQs d~ dis~tl!ilbuClIDnsl!lrten lfne:as de :pr:OO!UCIM s:hnUare8 s~.no es ,que i.de.n:trc'Os:;a los de is'l!:liS competid'ol'e;s:: 'en Ca5OS,OOm.o estos. iiliLi:ii!, ~5;tr~~~git!i. de¢tlv~ pi!i~d~ ¢M~i:s~'ir ·en.rnc:mmen,lW eJv:a:ior a;g~gMlo, de;ru :!l~goc~o.!pFOpOFCci.o!larn.d€ll!lnmaytlrse:rvi.c.io eon Ja venia, :illterv.~niend~, e a1gl'llla. maneta d en la fab.ricac;i6n final dtdproducto '(como OOJ'itr'1n' a..bmooida ohaeer orlficios)., 0 bien, [It'aID~za~dG el subensamble o el en:samtll.e, deOOllilpori.ellme8 allies de que fie. ~endaml. aldffient~", IESPEC:IIAL.lIZACI:ONIPOR.'11100 IDE IPROOl!.!laO 0' SEG'MINfO 0:11: P,ROOUCro.. Cuaado la

fra:gm~J):tad6J:l d~ la ind![!!!),~ja: s I~!iltadQ de, Q va aoompaiad:a :pm, la p~s~[lcia d~ [ljlm!m~r'Q$~· e Ill'tfCulosen la lfnea de [prOOnllctns, HU. buellill.esrrruegia-. am ~ogrMre~uJltados,porarrl.ba de~. p pro:med!~C} puede cal:lsisti: r eiIll e,specia]]zme e~ 'U~ grupon:lilWyil'edooioo de :p:rOOl:u::too, •• I[Eslo] le ~r:m~!iinli a La 'OOlpre~ obre![l~r de:rtQ' :pOO~ de n~~ooiac~6~ 'COO! l()~proyoodQr;e~ al d~s:arn>lla1!" un v.oillumens:ignificatl¥o de s1.!ls:prod!l.!lctos,.Puede d!ar~ugar ,a:s:i.Lsrno a. la promoo~6n de, la. dife:reru:;jae,i6:1'1 de:11 p~~C;lO' (;011 el dilie:llte OOMo('Csuhado de la ima:g.e:1l y de laillabili,dad ~rdbidi!!! .~~ ~pec:i:aJ]~sm en I!l!n~ parti.eular. de1 prOOIJClQ\ •••
IEsPEC~AlL.IIZAClON IPORTIIPO IDE COfNI!SUMIIIDQR. Si~a eompetenc];a.es~n~eniSi!t eome eonse,c,uenciade cU!na. eswotlIDmti.agMeF!Lrta.da, pOI:'Cncialmente;, !!Imaeimpmsa.puedebel1.efici~ de la ,e;s[peci;alizacj61i! una. oategoria partiC;I~~!Ildecllfrml~~ elil.~a $_odustrilia ... en
II!,.,~,-,.,'\,,;,

D £~:IiI~'[11II ~ '11'1C":I'"N. I I-P,of'Ii!Ii u-u 1~~pl;lruD··· U'. "S·;,.. ~_IUI,".V'dlMIJ '!r.~ '!W~".,.~,-t~'j! 'I" ''"''''1'-p..~.O'~' ~~"n.' fi,,", A ..,.....,, ''':1]· .. .,.~... •• ,"'I., ,.:;.n .. lV.. un '~IIDO, ~',!IiI, I !iO-U'!I! .. A, _ !ll.U ~,,,,,,.p,",,~ ,.~I"""_iZ!!W' ~ y~-"r.'~
L_~'~l~IU,

'!wr.J!,~~

.. " ...... _ .

d:El~]ZBlli ~11JJ il,mlrupo e.specffloC], e prod:1[c,tQ para. enhemar Hila !lJoos16n oo~~thL\!,:Bi huensa en nnlli. d illd'l!Isni,3. ifltagm.e:ll.tada:. Un erlif'Oqu.e rorls~ste e;n aooSotecer im~opedid()s peqrlilenos de las ~(ja~ecs el 'cJie~teooQ!l,'!~~re e~tre:g:a. irnlfledi:!W! y es meillOS se:l1Is:i[i;YQlli los. pred.os . bi.eilil, la ,e:mpresa

puede abaSl~Qeir iii'n~~amente 6llden.es es~cruaLe$ para, aprov'~h:a!f La rnen"Qr $e:n~ib~lidad B!.io~ Pl!eCIOS ol,'i;$:mbl(l~i!OO5100 nucUJ:OOte..'J. 'De; ~ta;ev'O, ,~I.:OMode una espe.ciatiza.d6-.11!Isiln11a_r tal ( vel. ,COJls<tsttl.e"~ tina ~hnitad6n en cuaDito iBI. v:oJ.l!lme:n ..
Material protegido por derechos de autor

.a

ENIU!:A!RSE: A UN AR!EA.GIm<JjIUFIC'A DEI1ERMIINIAIDA. 51 bien ooapa:rtk;ipac~6n :signmca~ ~ lilv3, leJ1I.la1n(iUtr.la. es.~. :mem. de a~crutce 0 00 exiis.tenecon.omJila.s de esc3ila II. !n!lrv·el nadO:fiaI~ {y
-

12'63
U. :ES!I1RUC'1:l.!RA Y LA
.E!lTRATEGlA ENi ORGAI'i,UZACIGNElS ~MPtmN[ilEOOR.A8

ilti Vel:, hasta d.esecooomfas). men pueden eXlstJI' econom1ss sliI!nan.cJale.s:ail.CIl!'brir liIiJ1I .Dea. geogflifica determJtnada.a trav~s de ~a;concelli1DC,i61l de ]~'s>tailacJOfie,!l,.I3i.areflci:oo mettmol6g1ca y la.act~vidad de~'\Ientas .. EStapo~~tJca es capaz de eOO[!OITI1Zi11r ~a 'll!tilhac:16n dela .:~~ d~ v:e!.'!!J:as~ logrrarMa ail iPultllicidiad mas Illd'ide.nle y as£ l:l'elmiJtir ~n.soIDocelinro de diisltibud.61l,
·etdtem, .•

Ifi·...Mii..lI" ...I.<'I~ rua-Co.mIXL~~ __c. L~-'~~'Wi ,.;.i''':~ ... c, -t'l':i,-ia y",o", !i1(IJ- - im;""s'" ~""' __ ~YlI;1.Y! ulll; nes en ntrwcha;s,lndushia5 fmgmetUadas •._a alremiiltlv.a ,estra~eg~ca.pOOe·ms:a. puode con:sistlf e·n preStal' mu~ha8ilenCJlUl a m_lene~ na aetilru.d de ifrmlqlleza sin pf!eSud.ones, ,ec.s~o gaslm es, sel'lel!ales: baj~$,.empl~ado.s~ Qa~~ficadQ.s,. '~cS~tric~Q ';;;(mtro~d~ ~osros y ~~~d~r los d~udl~$, iEs:tapo.~friica.cGloca. ala t..':MpfieSilienla me§nr pos~c:itin pam co.l1lpetir en predoo y 8una:si o:bte«er
FRANQ"'I~'1::'7A. :£:JIINDD!E:C'.UI~~ll~N£.I:!D~.dI"]1l! ______ ..... ~ "' rl!'!,~ ... _""'_V __~. _II!IIMII
Q!tiLidadesSiUpe.riOl.lleiS

alas. del~ooio.

[11~IJECRACUllNIl Efl'r.il :~ENTIOOINVERSO. s;~ bien las eausas de fmgmen12.d6npueden hnpc6~& liiilitar una arnprn~apanii.c~paei61l a ,e.l mefCado~ ~lI:ililitegraci(i.lls:e~.~itiva en !reill!lidojIlV~too ~n!lI~ile, e abatk los eostes y genemr presioo sabre 1.015 cQmpetioores, que :110 soncapa.ces de a:sli~i~aresa inteyaci6J]~ ..

UN NUEVO ANALISISDEL C!ONC.EPTODB NICHO·

ENSAYO
se: hal realizad(!lun

lWilLs..ls. expruic.it(l, mill' smnero de suSeSitfateg~as. Losiltmdadore"s. de, emprecsrus nu.e\!'a5 oooon em:o:n'tmr m.edios.parn com:pelilr 19 un m..wo queOiAtes, fIlM;i.ono S~DeJ:I.05.AJ ~nic~ar ope;racioMS sin ~putac16n y FOOIIITSO.s, fm8il!cieros y hurnanos.~imjtadbs,.debf.m busCM' oporrunidades: y ,desarmllV e-Sltalte8llils 'que~lle-:SeJtmltafllOOmpetir., a.vece~ en .~[Jdlustriu dOm.l!Hadlas pIremptre.'l<llS p le&tatiLecidasde gran tamW1I.-o •. Como casi cUilqu~er nueva estrntegia. ~mpWka. oompetir con ail.guicOi,.Il.ec:esitan ooosidemr q~ competjd'orespudemr set: d'esafiadooy si esposjlble acasc
logw

•...ApeSaT de~ 1W6~(!ro dil:, nuev{!Is ypeq~l!le-~s t'UTI!pres!'i:S y de su ~mpon~da.

POfttrlioJd.A ..Coop.ef, OQry R W:rJlafid y CaJ,:o.liI'n .Y. Woo

OM(!enmarrenpliOducto.s esped3i~~zados"locaJ1zar opemciQ!ll.'!s de neg.ocio:s y prov~ pFOductQS ,que requfernll lttt aJ!ro grado de haJbilidad (EI!o.smer, ~.9.S7;,Gross" 191];7),.AI.parecer.Las peqrll93.S e:mp.f!esasmmlblen se be:nell.daill aIlpropo:rr:clolliU se-ni~~os a los c~r~~~s!. La adaptac~6n de, prodIiC~O$ Y 'o:tros factOl¢S q~ $08 ·e:n.~IIi~g;os ~a d~; produoci6n a..pm1I. eseata (C"tibnr y :Undberg,. 1972:) •. Ctmfi:eclJenei:a,. las rGc.{lm,endlaci'i)~s
ooterio~s· ~imj;t.arWl,~as,oportliJinjdades: aiblertasa hu IilIRVM ypequeilas: emPcoosas ,en '~Ilk:b(1s" , demas~adnpeq;1.!Ie0:OS 00010'.par:a de.s:pertM e;linte~s: deempreus fiI.as ~~ .... Sug;eriilllos que
esre ,OOllceptOId.e~ll!icho.,. s~b1ell.e.s,desc:riptifvo de hi!! estmu.egias de mlilCi.haslemnpresas peqlleilas, lim~b!nte~ h.ec:bo.lil.o describe las estmtegias de .a!lgun.as de las ,empresas de noov,a,s ypequetl:as Mls e:x:iltom. Bia:jO ,ci~:nas iQQ!'!d:icrul'ilne~ y. patra aIIS/.as empre-sa'S" extst.e":A GpO'DI!m~oodes ,eXirepdonales p.M.aiciJrnpe,tir direct:ameflite con empresas esta:ltd.eddars de g~ biimarllo. Es~OiS d.esa.flalles de meil1{1l'lliveil hllSiCM ,e~1l'ategiia!S. de'~tc:oo" ell. el oolilitidoqJu''e estM, 'ent:ooadas y dingidas a serv~j':alas :nooe~id~~ dew gmpo'pil!tti.£wM oocLie"~I~!I, e:mibargo., Sitn no evl.bm. la C<lmpetenc~a dilrec:tl. 000 hidere-s del] mercadO, nil i'lie~:redwcen ase.&l..em.Jljo~que~ !nlfl·les

pandes ,oompet-iooreg,

vMtajMoornpe,titivlllS. &r 10 g~"J[e"nd.laHtemTIuta. eJl:isrenie 3CoQm$eja a las ~rnpre-S{l$. peq~ias
SJIlJ reserv:as.

s.e~~.ren

no enfrenmr.a

los

es excesi.v~O!te

i

flO

PUblicado m\ginlllrntemem.Jo.urrud ofBusipu!s~ VIl1fJurilt8' (1986) oojo el dru1\J'''Sulilegies ofH~i.ft:rlihrmi~g N~w and Sma!]F!iJlfm, A R,ee"amjIWlli.onof lhl:l iNikh.e C'oIK:ep(~.DereCho~ iIie5Ct'!i';W0iiCl 1986 pm EI:;evier Science hrb]i~bin$ C~mp~.y., N!!~"v!!York:: ~preSQ~on~rmiSQ de L~ ..~tore~ y el ,~itQr .•

Material protegido por derechos de autor

.2,64
S!ECCl1:'1N m8S~
Mocm08

SIRA'IEoI:COS~N B.
C(f1"mEXIO

masgnmJi6s"me10l' ,esta~lecid.as. ill. m.emuln ·~as. rujs ,e~~u~~a!ll II:!! indus!lrip! een :~aJ I,lIf! tien.eque eotnpetir la, emip,resamtispe(fuitl .... ~~ < El oll>jet~~"Ifo e·ste: ,art.i'tm[Q eo:nstS!re, en ~a~!zru- td ,ool1oopto de, ];a.eSJn~el~a n~cho de de een partIclllar atend6n '9, 1M emp:esacs, JU,h~!Ii'as: qlilC- saft~ ;it lo.si:idere-s ~, laindus~b:'ia. EI1II ~
n.i'filgJOO SMlido es ~uestmlfll,tellci6~afi!l'maf qruetales ,e,ll'oleglu d'e oompete:m::Ja. dirrectaS'Qrl ~:iab]e$ hajo ¢iIil:aillqule:r,~lrcOO$!umci!.l! 0' de;bms~I em.pre"oohfas po£~ooas~a:s,e:mpoos.asm~~""as.

~a:re&JrIl.ell~ta ,eLm. Soo las: ~m~SM sella

s;onGe,U1~cds.Si huibie"F8i, qlJeap~rC'$la pru~ba de d6nd$

captll. :1.1. SIlS ,~li.cnk'!:S ~a:nll.eVIll

e;m~~

lEn este~am:ooto discuil:iromos que ,ooRdio)(!I~~~~I!i!S!lIi_S:tentar ~ ,it'"

laelecd6lil ,deeS!taestrateo ,!:I;131 .. .•..

Loo OGROtpt:oo MaW~zado,sser&, HuSitmdo,s,hwlendOEKoo"rtC'.la, iiickioo, ck·safios '~X~lOSOS qtle dt'!~]]~on ~strnregi~ d!1l om~~mcia~iWi c eenaa rufderese.smbleeidos en, Ia i:ndllmsb'iJa mllchOltlasgr.atndf:g~.E;·$,t()s s:oo:
~,.MCI, mal clilaru 'oom,,1li6
~Hi

:forma d~la

COil

AT&T
COl'!

2. .Amdahl COl:pI')mion 'queQo:mpi!l~O direelunat~

.IBM
IMil:l!pacadm:as de came

3. .foYliaBeef Prooe,sso:rs. la, eual OOliIl1;~!ti.6 dec millle;Q directai (OlThlm g~ com.O A:rm.ollif yW~I:mm.

4" P~~l~ ~~re~

Ame,.

·e:!l~.aerolf!Je.1

cQmp:i!H6 dl]leC'W11emte

COli!

gJ,a1ilues .trneas .ae:reas. como,

.s.

Easw"m .
NMOOl'

q~ 00f!11~ti6 (:OO.'COO!'llpail~ iace~~!mtii,g.uas,~

US Slee~ y Bethilebem

CONQICIONESBAJO L.AS CU.ALES TIAL V.E.Z SE,," POSIBLEL,AC'OM.P'ETENCIIA. D'IRECTORA
Las. 'Gpi)rtu~idades para. compel~r con emiPresas g[';rn.'\'!IecSvana llilililClho de una IIl1.dI;!SWaJ, O(m, a .Bs: de~part~C-UiruarlBl.pot:i1iandaq]1e :K3. SCI e~te~ ,ewnhi!Mldo ~3iimJu;slilia,. la fIIalililu:ale.m, de. esos Qarn'h~osy s~.~a:sadmin~Sltrac:iones de las em:p,[lesow.prlnc;liPa1es ~Q:iloceEi :sus: i~pli.cae~(mes.En
L

cljalqt!i~r ind1,!!JSlvi.a~las 6ID_preSas Uderes ban :sia:o':~as'q!" COIl mil!~,m,6xj~o han ws:arroUadu ~s~w~~gruas ~~plQlar ,~rt\l~idades qy~ fa e~istf~ antes,. Al·fB!SiQ· ~J tlemPQ. harn..~~egadD para.
e;l!l.i)~mll!tes,.1<l1la!flll1ad)i)ml~Cihl) sus eSlmtegi.as y !
tpMl!!
]05

a domLnaf' laste.cllolog;las
cam.bilioo.

h.all~sam:ilJ!ado

orgaJilJizadnlles capac,~tad!as y :eompro,lll.etilid2!s cooe.sw I'O.!ll'IlaS ,cnmJpe~ncta.~ dl!

d~ oo.8l~n~ru:Qs,. :ru].e-v'a wc<.n:oJ.ogrua, looo;'l:aciofle1l: 'org.anjzac~@a1es y admJin~sir,ati.'liIas y~ai5 pre~e.rer:u;;~as.cambiaDlte~ de ~oo OGlIIi~U:' .mLd.ores ge~e~ opmtU!l:Jicllade~ :pacra ,emwpresa $; ~liIevas"p,l)r nu:u:o, ]31 ae.swegulacion en ,~1 tmllspoJte :a6moy ,c;mlas ~eo0m'l.!iiii:cacione.s,. pe~_iliti6 a! Peop~e &pr~ss Alitlineya Mel Sin e.m!bargo,. 1!08 c~bios,a
L

ooy pooas

no ha'OOr

oOpo:~n:id~s

que

presellJtIm I111!leNOS .K:ltoOS.

manera de emimjnad6n

!lll1i!'ft!l}~t~ aJ. t}~PI1~£a:s ~Q' djsp:!!le,slas aJ. !l3Qrupet~komnra mruuev.()Spa!fl~c;ip;mlTec,lL Nru:c:o:rapro'V,ecIfu.6 ·'fIi,-d·'·'L. - .'~:" ]--'--.-·-/I~"''':-'-"-,;, ~LQmljj ue~nQ.W'os e.Lo:CUlCQ,S.~- Y .lUIlI.cI ..... COJhLua,. .u,., L pe;rmL ,:'1t.:i6 CCin1!-l:r' ill, tecno. ,Cli!YaJ. e '::CCiC.-, 4'-.Ij-,·,--'i,.,;:·..,..,c ,1.I 'iiL(j .~@; .pH dire~..enw OO:!1!tr3 (lG'mp1ejos s~d~,rth:gic05. (Ih$dnados ,eJllutU~nn' tec~GJ!10gj'a. anli:glla ..... S:i bLen 'e,1 candll.Q' p"1l.edeg;enef;!Ii!' opoDl1'l:lidade.s. tal ~ZGtJras: eondiciones de; ]8! j_~'l;dlJsm8! fae,UJlJalil, q!Uteuna em!poosll1lJ1Ireva ll)goo: VlMtaj~. (I ~vjmn 'q~l[Ie:sea il!bru~da pO'I ,c'OltI~l:i.d:ores m:as gran<k:.:s;, Si e::ds~eJl pomwl'lidlad.e-s <k~ o di:fere.,nciad.O:Il., de ·o:firece.run prod;lle'l\i)·'~"~:!Vkio ~nci.fM1)O MOOo dirsdnt'(!l., enionces la ~(jj~e:iia.,ampFesaJest.aJTa'en Q0]1dJoi!6~ de ~c;trvrur aillginse:g:ffI!e!]WlQ del Ml;'lrea.d~, A m~n!!ldg,I£1il oCo:_n!liid~.ra 181 i{l"~nCii:aci61lJ e-s: e;]proceso de: <lI~wegnr aI'ac~tmslilic:as ,q;1!l~' ~ c a!~ prodililtlO ,~)Q~.serv~cioque~ ,aJgunos ,c;Hell!te-sv<li~.or:a[L Shiliemibarg.O" la diferel1daci6:fll!Ul~b]!Sn se f~ede ~ogrM eJi.~nando wa ·cara'C~etis<tica senli~;iQ I'Ilc~lul.dopor .~as·gralldeSi e.mpresM etill 0 10 que ohece~1 cOflTI.n!f:-St-atlldOllt peoo qru:e: los .(:Lie!lte8 fio. a!p~l::l!!l mrlilc!l1o,Por e.j6m;pruo,•. la Jrrnea •. ae"re.ap~(lple Eq:;.pre~s;eHII!1!n1:O' eJ.ser.vldo de j'ccutl~das: aJ. oo.m,O~'y el m<l!Dej~ deeqllipaJe del pmdu.cto ecS~~ndarde~a. ,cnmpaiIlJ,a., :reduffio el pllCC:~O y e;m,Cootro unmeliCado dli:spue8t~) em;tre lQS ~~_j~ros !ll~S s~s:ibille:salg.s pooc~oo die: las <l!:~roUn~'j p.ri:ncipaLes, Material protegido por derechos de autor

Pm' ,e:loonrmno~sj,no se dil:femncian los pmiuctos -",camo :mereMc.(8s"-entonoes
formllS, miematiivH

en cienos casas!
pooporci.o:nwroo

estar "a'~

de oompeUf' 800 .m§s limltadas. An~.l!Ie las em.pres~, eslabl.eddu pueden ---, pam.oompetil,oo.n, base en el p,recio,la ern~sa, ~luwa ,es~ en condk:hSlli, de uoptBr WUl tecnologj'8i.dli:slmta (emherentem.enm deim.en.o£CO&lo) pam prooU'C.to silmi'~ar 2, La :m.creancfa. N~or:" una "'min:~5id~g~ca" aOOpl6 la de
CIl{l~m1:~laci~
(lor!:

-

-

.las

2'65
.lA 1lS,1RUrnJiRJ\,Y LA ESntAJ'EOlA. EN

OJt!GANEACrOt'lmS EMlP.RENDEOOIlAS

y erit6las iQcmsl~blos mv:ersj~ ,&:.rmnem.t Lat®Mllogm &!i~JQ

ttoonologfa.de homos e~«:i:rioos para f3ibriearacero en f'Ormadlrec:ta a pamrdel h~crro de deseohi)
la 'faJb:cicQd.6n, areroa partir de
QOS(Q

pe,rmititt. de nlM!eta similar, queIOrwa Beeim'Ju_je:ra

[os ~ios de 1.0$ ,~fderes deJ. mercadO'" La impcmtanda reJauvlII de I.os etiecros die ero:llomfas de escala, ~a.sCl!I.l'\1'tlS experienc;ia de. o de ami>os,tambien inciden. sobm his (I,~nid!ades pam. CODl,pe[j_1!" ~ forma d!irecta. Si es

piOsi!bl.e ompetir en una, escwllbaja .ell ,oon.escasa eJtperieocl8i. sin m<::umr 0 una d~~v~~ta;j~ c sU8Wlcia!1eo (,lWI,to fli, ,oosto,enmnces ~as,empresas, peqllenas; ('Con .poco' v(l~wnen)o las
empresasoU'evas

~oo.neS!Casa.e:xperiencia) serin. capaces.de oom.petirr,en forma dlkecra elm! c:x.lt<l< Nl!ICOf' :yo:lras m~nis~derurgicas, se odlocaron. enua segmenm de [a in'dllsma. deiJa£ero enel eual

no, ,era.lk:We.Qlaj'a la.baj8J~"SC'aiI{lj. U$rn:Ln~si.~erirgICM '~Ht.l)gmrve!llUUas, en OoslOS 8! pesm: de iL'Iifia.pmducci6:n MUal de s61<)2:501001} toneruadas ail. aio. ooamem "guta. en e~ cucharon." de ~a.iindustria. de~. cem. a

kiln en las ~l!IsmrlaSi ,qiIiLe oifreoen. ~d:ades e:mpresas ll!U;V'aS e8larml,en.oondlid.6nd.eadoptaf p:redsa de in~pecd6n"actfuvos Of oompromioo".

·p.mI.~aC:oflmpetenc~a ,direc:u:a :s610 aIDgmlillS ,esas eSW!l!tegias. DeMexisljr ~aco;mmll:a:c~61l

Hay UrnCOOCeplO furu:lmneI!Jtalien td e:dro del!m;a estmreg~ ~o Cimd peglte; a la ~~ev,a empresa ,O!btene:r~~a \!ie:ntaja oOHllpetidva. Si. bi~todas. las em!pre~!Uiaqu(OO"S~de~ se~ e.nfmnm.ron a,oornparlias Jl11!lC:b.O m4isgmldes,niq.ooa compi!tio'M ~amism3IOrm.a.~ltact:a.meiJilil('J
que
~ iIt'''' $~.

ploim
.. .:I

en ,c}udala sabIdurfa oonvenc,ional oontt(l' de su ~ndusmas,.Al princJ.pio" no se habfan
sus estra~--iJa.s Y - -- !If"'-~"- - ----l:ig__ -: sll ~enci.nl
~g,j

(lompetjdo;oo~mb gmnde.s" T~,

'enID

d1rigid{liSpor~!1,*d-Q~"$

ql.le!,rn_nov.lban Of

que on enm. evi~lI!re~ :paim otros)' mncionarmt
SU' em,p~Ml,

n - "-, "[-,, - - 'Si emiU'g'IJ\, ,~Q '...... c~~. ,_,._Q -.-Ib'---·c
COMO

,'~"fI- - v:' I!;:~ pos:~,~WIWl"",,5 ,\.NOS ',', -,,' ~,-,.- - --ib-·'I~I:""~A~:.

cam,peone~ ~ las nuevas e-stmtegi;g q)i,[e

desmoIlaron, .1.0$ ~(lsf!jn81!lc:le~ y adm~n:l5htirv~S{ln odticO$ paI£a 1~ las emprosas. ~ro t\l~ pwticlilm para. aq1lleJ~:H'que is:igueil. estas esm.ugias .. B. 'Mfashi e.n ~a IMOya,ci<liil. el. desafroWlo mli:s, amp1i:!) d'e mereados y la OOil.f:ro.nitac~6llJI dl~la 'CO:Il competidores poderroooo.~odos requrie:re:nmu rec:Ui['rsm de les quese nooe.siJmn.• am mruc.hltS,e:mpmsas pe(Jueiias,. Ad~mas~!3:.5Im p
j.

(lsl:r!l!te~ K: (:81mcted~ poT Ia ~~nrtacbSn,. ]?QT la rem:dime"nt!td6n del meFC;adQ y par laad!aptacitlna ~amp®sta i(:om_pelitiv.a. Tooosrequim-nliempo y 'C3f~t:.aj :s'Uifi:c::ienre pare ,. &'1,..,.,' ..A ' pe:I'Dl;m-eoe-J' en e ·t Jueg:o.h4;i.iRaS empresu Kllevasse - que (I'" arJliSm d-..i,.mma l' ~oPlewiiJen iS~Ui A~b' cr-ewlUla :li:dad aIlteIDs:mve:t:S:i.otIistas)mtesde que .~, penooc.LQury adopmr ,e.SW! e:nrn~gia .. As~. Mdaih~~ ~--spu~"s 00: desam:l~hU' Srul ~f~el ~prOOlJC1osmic~al,. pew' Qte$ d'e ru[!ltrOO,IJI(l~rla al mercado, se, en:fre:n't6 coo urn.DUev,O p:rodu~ro IBMmtroduddo en 191'2...Flle Ilecesano que .Mdahl. ~rrl&se d~ mlueV{I'a :S!11I!S. inve':!"S'iQfl;i:s,~ pam '~Q!,,!$egujr 16rojl1onesde d6ruatre-s .adi~:iQ~ :neiles para. mejorat Si\!l~~nea deproc:il!lctm, antes de harbe-if,oi1JternJL()outiHdad~-s (ie, ,olIDalqlJ!iJer hpo. EJ. 'capi!t:a~~nldal de estas c.iln.oo, empKiias ~despues de las o-fenaspUbJica8. ~tI:idale-s)
vl!.!ria!'ba ~!JtR! 956,,000 y 10-5miUonl':s d~ d61~s" Si bie~ estas clmliid~s !&ra!!lmlrucm.,~afores de caBl tmbs lasempres3s fil:l.'CV:iIS. emn ..-ueho. menos lillie lU5de sus oompe:l:ido :msp:rnncipa_.G!S'i.P,or ~je.mplo~ e~ ,cap.it:.al roidal 00 ]81:u:ro~l_f!.¢a People Exp,t'f:']ss era ~. 28 ~mo;Jm,~S de d611l!l'es, (Ii dife~jlli del de BElste'm AKru~ne que en ¢.s~ 6poclli. era de 2,,000 mUlCHeS ~ d6]aroe$

,que etc~ital

a

Material protegido por derechos de autor

2661
.s:OOClO:NTRES::
PROC'ElSOS :l!SmA fiG~aOSBNEL 00~J1E,{JiO

COl1tOiS<29,,00) mmQ!,:U~Sde Al''&']'. E~los ~1Je'V~S cCllnpet~do:res liM)' est8lb!m en co:mdi.ciliones 00 eS'uperar ill. sus (lompetid~~pri_m::ipal~s. .AqjueUos Corupet~doreSi ~Ile:.fios q:1!K!l.~~ incilio!l!!ll! par esnak':gias: Cit oonfml:lltaci6t11 diroota,

yel MCI~m de. 105 millo.ll.es

de d~illatresj, amp;arndD' c

deben, set capaoecSasJ~is.mo de~ ,C~iUlliz3!r!'io pIltOOco:lru.allogrnr e~eompromiso org!UlJ!iizaciollal y ,as£ ~ill1uegrarl:asl)rganizaclruiles elliiWtlil,(l.lli:a ,0011 e~tase!j!mJ!te~gi'as l~nov,ad~m'S,. Una 'emprecSa, ~m:c:{v.a, CiOMolasqll.~ ,aqlll~ 'con$j~"flI!!i!.n.Q pa:rt[(!,ipa '~n el ~'f,M\!l '(J;U'O,. st:.g)Wridad y la II!IIflU9~:ia se La de los e'Wl!pl.ead{ls 10eU'lin.~tadas, a, laslOmt:as de Dompetenda tntdJk:~onales ..S~ ]aJ'e:rnpres:a Rl,leVaJ. 1 es'x:mdlJc~diii pw W1Ia admi'nisU'adoJl ~:QlJ.vi!!ijQll! ycapacidad de Hdera:z;g:ol,tal vez sea poo~bJe red.l!I,um, ,ccapad.laii y rnmiva;[ a ~Il c:uadr:o d~ g~l~ d~k:~daJ,a]:8, ~1I!~Vll;esu:8!U!gia,P'or_to, ~os jiI,t1tN{)6' ,e:mpleadoo ~, People~ BxfttSiS. sab~anque ibbia oper:ar *s~IilmO:S' ()fici_na:s OeAb:aJes pot(lelie,gantes e:nN'ewm, COO ae~ronave'5~~,q:ue ha!b€~ i'il~dQ ,~,pledad de '~.!l," yOQIiJ! l,!!m! !j>:mgmma de ~baju' en el 'cuat los PU{}s'(os-Se~m.P:or i edlm'l~lo~ WilaadmjiB~stmci6n ·e;nUiISJo!Is,ta, que nm~nl~l ,Cattl1111l.o se,guJr" fue capiU. de~logra:r UIla!lI~D padb de ~omiPromi:sD e .<'11.
org:a1'!1~a:c:ioneloo!:! la It'l!leva estt,a;regia,.

~Bll ada i!l!!llo.;ie los elnco ejeJl1iPloo ,aqu~ cODsi:derado£, \}SlruS em~sasj6¥enes compi.ti:emn de c man~ra direetaean empresa8gran\ks e-SlabJ,etci(IDQ. Ape,s:<m de[fln~c[a.ie"nto~ la re:pt!l:1:lroi:6n y la, orSi.Wi~z:aci6nlittliltadQs, m:sa.ao:U~amn e jmp~arttta:f:Qtlesttategias qll,e atmiall, a, dfM~ de S~n ~~OOrg()l, e;.stQno ,oclJm6 ,en. gr,~ patted(:, losca&Qs. La Hlerat:ufa. aoerea de ban am, q-':le ,ev~lM. Warespl1esta am desaffo
clUfc:::iI respond.er enSihu~I.Olles en qillle .Ia e:mpresa ,que es de:swadaesUi co.mpetidores ~t::lib~~idbs de ~ mm:allo. Ern
~eS!PCH11![Se1lI~

rea(;(;i6!1!!

L~l9!i1!\!. e

jm,pommtei. (lfrece

'C(l~ti!tl:V:O Sl!giri~ro1!!

,a'lgl.ilm:aspat1~cll~aridades d~~as deser se:ilaladlas. MacMi~jlm, y Jo;a:es 0.984)

que e~

de·uoo o~I!!,g,~i6n 00 act~vidadfprOO!Jc~i6npmiCg]iIU. En. la ~~d!idaq!!le, e.s:a respl;lestaaieje ,a la empJie5aJ.de.safiada.de· j"hacer 10 que haee me1Of~j~vto~e par.imettos ]j'mru~e illos ,exlslen~es,en.
e~mercado delprOOlleto '0' d~~ porresw:tadb 'lrtll.e:mibaUS:1tIo de~a ,ofn existe.ll~ de~.p.~~ctQ~ es muyprdbable que se fet:rase lareacci6n oomipetiHveJ.(Coyoo~ 1'986; I{.mr y SC:h1e~mge:r. 1'919; Mcl!l!~re, 1982). Sila. resplle.staex:ige c.'amblios.fuooamentales en reJad.o_s ,org:at1izac~.olllales 0 de j:em.rr~ 'lora.en ClllWJto arepoms, de-1lJtro ·de.la ~:mp~sa.de~ada, ,~ probable qil!le;sea~.yurlJa demo~ ~n la respl!le:sta (MacMilLm, McCaffery y Van, Wilik. 1'985).. Coyne 0986) sugieIe que ];a :respesla se pued~ demiGmr sj. e:xJs~n.j·res<lu:i'ciO'S ,de capm;;iWKf' ,debim)a la UliJicaoi6n. de~as .~nstalaciQne.$oR'S~:kc,iol'les.reg~amefitarias I;) legales ..MacMjUu. (198'2,) y C'oyne (1986) haeen '-,~'- --,--c;"-,- II. ~.-,-,'Lft~-. c,':-'" ;11.,-, , -~ ,-' ... ~,....... ,]." .reJ!e:renc~iIi .was U~lUl;msUlerc)ales que f,Ull3.le.tl OU<l","",,1l1ZU .'~ ,feSpU~.la, oo_ _8. ......•.• ' .. ,m"·erull:iv.a ... _ptl ".
v.I~;rirn.pos:ibiHtada.

or:gatlizadJa iliLr:edbdb.r

U lilemtUi!:lli. ,af!t~:scitada s.iere; "'mOO QUQti.vos potqji:Ie La em.preB de-saf1:ada.seP"ede pant re-sponde.r eon pmnrt~tud ute d .ilitaqilre oompet1tirvo. En nuestro es~1ilillo de e;ifio ,empresas ~,ocailes.eiIWontramos ciJM:itoSQp~;ut~pam.ell!o$~Mf QQ~Q' ~g,lmas, o()im.lder. clones ad:idonales.

ClrC-URscri,:pei6,D,a. ,los eDlpaq Oe8 yp.l'lecios ,exislen.tes d.e P'fOd..C1tos
l

'RODUCTOS ESTA!NDA.RIZAJOO5. A~n:lldo,.I3!S, ,empmsas lIUe'l'M; oosarrtiUm un 'Ci'lnfbqrue ,eQ]tlUrn para. se:rvH" a rrte1'COOOO \\liXt~SQS, ..li!llinq!Qi b~pmfGre'IK~as de; .~05·clUeo.tespueoo,n M .se~ uniformes.&Uli p~fficapemrlte; a.~Mempre.sa.sr.hnpUfLe3f~a esttuclltrl.\ de SIlIlS, organi:mc,i,ollles dellJpoyQ y 'est:and!OO~ru: PQUtic$~'spect() (II laJprOOuCoCJ,6n. servic;iosa c·Jienws,.d~str:iibEi6tJ,

:p:mc~(!JiS. Ol!:asactii.vlda:de-smn.donrule,s,.Por muM,. las aero.~~ne35.es,t3blecidas habfalldeSlmiOy ,

Material protegido por derechos de autor

{!.ado es,tr:ate,glaS .p.ar.t.pmpott~l)nMtr(ldQ$ ]fi$~"ic~GSarodQSs!M!scU~~t~, Se d~$am;i]];aro:rn aniizaciones yse C8!rlacjl6 ales c~~enle-s~am ,nil1~: FNi1""ammnlas aclii.vida~ deboJelara-:.· ~ e 'Jr II" ~-""',J' iii ... ~~e1Q d~:~ipa:j!!,'! "i ~ic40dx;!; aJiQl\,!H!tos aJ.ooooo.Habiendto, defi'l!l~dosu '''tp:rodl1!1C~Q'' de; ,ec$,ta manera Y III esmwwm ooll(poyQ 10gSstioo~ lesoosultaba diff.c~~ "lftlseil1l!uai1I:ar",esoos S'efTli'icios
0101._. ~
e:
~J

LA ES'ID'Rl,.!'f."1"1jRA YLA

1267

'E'J;1'R:A'TEGIA :EN ORGANJZACIGNE!S BMPlUliNiOEJOORM

para. aqucJlIos ~j~ros

'QueprefLrie~ nopagar por enos"

[)1n:ORSla~ES, DI PRlECIOS. Clumdo el predo de UlilpfOdjucto sefija pam~cll~ eI ollsro de; Ol!mpueden $ul:!jr drus,tQr8iion~s$~~" El prod!;lC~Qno~ta!bl~ ~. P!)~~ jY;S'tiifiC-l1t on c base eliI. ibene:flc1oo Isodales. un intrefi'h)por8~3ircapaddad de d.:iStrilbucl.OIl, ~liMzaci6n. de capaci:dad eXOOrSiv:a uottas razones .. 1',0.1 ejemplo. A:1'&'1 ll!tiUz6 durran~ m'llcnu, tLempo Las ~rillfdade·spor seNlcio d'e~arga ItUslilmia. para. sl!.Ilbsidiatr· tarifas ~Jd6mclI!s leeales, C:O!TIQ un monqpcdio'rep~ado.!.se:!labia ollncs,idNado "de mtms p~l!)li~o"proporci:OnM este Slllbs:IGJ~OI. que se.gU estilnwclones em Wl a~to oom.o' 35% de las uuUdadespor Far!a dbtanda.Cuando se wto:ri:ro a MCI pam OO!!1!lpetir (lll!l el mere ado d~ larga di&~(ia~Mgandotmf>ubsidio lflrucl1.o m4sbajo que A'f &T'al IsenicloielefiSnJI(:o 1IocaJ~jes:t;a(j]Jti.m8l.el1!frell!!Oun desarf1b 'COln~t~tiVi(~! ante" eleaal em d'iflc~l.~5pon(fu"r.. ,~~n~pgms! ,e:stia d~sparidado1.c8!l1__zaoo e~ 70% de lac capacJdad de .Mel.• an COfitJatresW a AT~&:'l..Bsla. wtima.l[opI6] pot e-ste subs~dio fmsbll'9S8 p

cuandii i[empem a] desfas:affie:. MiienlnliShWito.de·ben con:fiar ef!J~a csoIDIld6n a con:oplam de" enfiWmr las c.ru:acierlS:ficas ajenas, a preelosen vlsta del descueaeade 1.5 a. 50% qlle ,ofrecen
Me: y otroscampetidores
CANlliBAlIIW,O
nue·VQs,.

DE ~RODUcrOSEXISnNTiES~ .AI ellmntarl!ll1a.
$U

que no affon!tiWi un desaflh dj[OC,fi).Los esfuer:mspan. pfiO,teg~rlin poodtlilcto,e.spec:incQ pueden conducir a pCrdidas dev"n'w ,m otoosp,roducws.

est.a;bl~idas es'tOOl:imimdasPQr eclgrndo en ,~~ lEniIBM,.la poHticade p.rec:iosde::io·umt
ISIit variiedad

.respuesm.

co:nffonitac.li.Sll!, ~as em~re-sas af~mr:a las V~H1rns de: prOO'llWti)S,

310 de ]B:M Y e.:1prooesador ~ ~e 'pam generar sufialenle\"o~um:en. 8m emlliwgo,.est05 pasosa]te,wfao Ia taZ6n gW.obaldeprcci.os: de .IBM: ypondrlim enriesgo lac oomandia de ,esas mfqUliinas .pam~as. cra8i1esserra m90S :alFaCtivalam2itm precio}rendiimienm .. Port8.!ll'~o,,[8M reehaz6 esta. propucsta. y 1mb a.de1mlei .•.Amdah!l. de16~1Ii c"mpFe.SH 'pamlilmdar una prqp~;'!j, iFlna!Jmente~. ,~btu.V()ex~lo aIIofmcer un prooeudor celrutralava:nzadu (e~470 V}6) cuyo nive] de; .~.J.o~ra Qon~~nte 'oon la oo~md8! de me~ y:no ~~. obs"tacl.}]j~g, por ]a ooO!sickrn.~ dlln de s~a.cam, C3iJ\l~ImI!~:l.aJra b.s. maqumas dernenm tammo.

de ComPIl!tadoras •. Esta. pcJHtica lere,triibuy6a m.M WlJUi CmRO's,e desaroo~i6 la disp051ci6n d~ proom::,los pMa Cib~ em Mb:im.o de l.ur:ili.dad'eS.S:~endo8iu'll , empJea.dQ, deIJBM. Gene Amd®ll~ proPUSO'Oi. esla emp~a. un p~"liiador ·ce~trW!~. gmn tamaig, que; selia re.n.table baj£l dos ceOO.diclnnesc EtI. primertllgar. 'paraEl~ar aceptatJ.6n ,en eJ mercado,. el predo de esta m!qwiina deilllil set' 'nl\Wi biljo ,que el est:i(ITlllado pm~a iI.:,sh'atef;ta . te de .. Q-. _"'l~ iIi.":li.J . . . .,' ···d·....,..,6" • ." _..1"... -.~~I· .. CXllsMnte·_e .pruros •. ~gu~wu~ ~_IiiUi.I,.I.a que oIlJ.ooar· es •••,., •;lun.as .wICl:O~.:a!i.eS .. la &·'1· entre iaeemiua largo, de mda.

ramn ~o.nsmnte de 'de~peij(!l

de~i()sa

~o

'foooo·~m. ·desafiwtte·s en ~ues~t!nlS e.jemplos: dem05trarotl MllyorecS. ventl!)as en ooolo. Estas se
hriciemn :f:act~blesa tra.v~s deuna comblnaci.oo depolflilcas

enht indl!JSwia.Sin embargot de oostos.rn&: w.1t$.10 eual Efle:jabadeCil:siones b:i:Sl6ricas30m'Cllide
~bJcaciofUi:S. PIlOOt':cSOS.y ~as.apt:i.rude5Iitecesarla8

'qe dlrenan de blip:rac,HcD.tradidonal las empoosas,'~stablecidos ~·viePOO ·',cireunscntas,"a.poskJ.{'Ines
:saill)ari(ls,nomlJ3$

de:wb8JJ1o.

.pata iCo:mpetJr.,.

TASAS SALARlI!AlI1ESY NORMA:S DE tRA8AJo.. La es.t:!l!.re,mmd'e los, 8aiLaiios, en ~a compaiUa Express em .sustanc~II!Lm~flW !baja.qiU~la ,de~M aemUlleas ,esmbleddas. :Br!! un, rn4s [prirnciplQi' ,~uspl1(itM gM8lhar:1. 30,.000 d6.Lawes;I.li~af:io yttabajaban.70h.or:asal . mes, cornparado CODW [pOO.medi.o91a. iAdu:sfria d1\l. 60.1000 d6J~, y 45 horas, . Al operar coo. base en nontlas de;b:3bll!jo <);I!l.e' eran .mucJlo mk flll:oclb1es qjl,ilelas de la imi1!li~tria. PUlJlile :SK:press.p;romovhS la. 'e.ficiienci:arotando a sus emplead!o6 'en d:istiin!K!s~1iI~ms.

aerea. hopl~

Material protegido por derechos de autor

.268'

SoECCIQN'lll:ES, PlI!DCmOS m;,TRATE61Q.'}S EN ~L

OOm1E.XTO

Esta medJ& e.a ,exlens.iv3J 3iadntlin~s.tmdoteS.pllOtOS.peB:Ollail de: m.anlerumien.ttI y sobrecat:gos (eolloddOs en People Express como adminlstmdores ,(ie,se.rvid.ooa dlcnles)i.Por mto~iPMple Express !~s.i.rv,~6·'aoo<loom S!gn~frcati',vam,e.nte menor que el que ~il.!lbiem :preval:eddb M caw qOOi ~l1!bjt\m aoojltado Jas tdl:aS e:strtu,lUJ'aS sal:mlales y 1M rigidas ,espedfloeacio:rn,'ts de ptilstOS de sus prindpai1@s rivales., Sus costQS de mMlQ oo:obm e~20% del in,g~o com~, ·con

37% de~,~sro de las, ®roUneas ,eomogrupo:. :Las,priooipales :~€ne:as O~ 'oompetidoms tenian O 'OOrl,ntO$salariales en vigor;: oontman asrmismo con.pllmru yadmhltls,tre.ores ,que; oons:i,,rjeom,..,
..L

".c: ,'. ,"" ;!'-~.....". I~an ]..aromclul1l!~'.:I~" pues'Ws ' 'oo.mo!;K:6- ....... ,~ee

.' ,lliIooepf'a 'b] '.,.e.

IIN~I)j,lAUCIONES Y PROCESOS EX.SlEWS.

des:acr:i.fido de, ganado enel co.ramn .d!:~.arearuml de [Jm.1dllOOc.[6n d~ailim.enI'OS,pam ganado,. :

'La dec~sloo ,de mp de:u!bi.clliJ' i!rIlS m~ta~ac~Ofies

djs~ilinciias e11ugn ~~criooza all:rna~~, d y all ~.;f"1!fi1r 131.~Qmt:a en "lile se~pooce-S3Iba el !3!nad'o' .pams:acritlcario, m.t:r'(Idujo~a Unea . ,de '"desellsllilrlblei" M6,vi1. Seelll~le6 petSOliIal poco, 0 :illed~an~te cailificd.o paradesempeHar

e~ ¥ei~ ~. ~W(!l en 1M ciudad~, bdei~fa 'oo.mdesk~a1~~ como Koosas C~ty, San,'LWs· ,I) Cfu],cagG,dio:pru tesuhado no s610tasas :s3!l.ariailes .rds; b3!j~ sino t.am.bi~nun menor costo de~ bi.e.nesndces y construcci.6n. Ade.mu •.,esm,estmte.gia mdUjo ,defom:ta dt4stica la ~O:Il.tocdoo eJ{peri:mMtada no.rmalrn_J~]l00 clJ8IDdb e~gJmado VIvo £6 k'3lils,pon:.abaa ~.o 18(gp ~ •.gnm.dfJs

miillo:riiS'Wipodiimpag3irpo:r~as. reSie-Sm-Ilettas; .prua procecsa:rlas ,e~tM mimos. Las, ,empacadoras de came establecid.as, tMfM oompromiso$co.ll.plallms e :insLalac;i,oaes e~iSiteH!te-S,. aJhaiM~ c~.~jltado a c~io~ros y l!e$,~ba:!l ,de; .acuerdo Oem!C!iJlo.,sus 'orgg~ Y .
re~s,.

rBP Hdere6la loot!sma ell . .eJ .co:l:te}1 Hmp:i.eza de las resesmp.emts .iPM:ii oli>te.m.e.rillGmoo~ ,oosti1'l!as. y' ,~ ,con~$ y e!!!ie:mpac..ar las pie.ms; eli! la p"lft!Dt8!,. 'oual~~(1 mo ~ m~, los,oostos de I'arnspoIile aleUn:l1iI!!M e:~exceso depem.m lMG'Wadm' ,e:m:paqlile de. pJastico~rI,t:roc1uc~dopor IBP' e\li1ll~m6 el e.1l.oog_imt.e:mM oo!bido ala. :reMg.eraci6n y ,c,~adlruplio6lavidia em.anaij1!leJes de~a came ll-ie-sca 7a. 28,<las. De hooho, [IP ,aft.rm.:alm ''1'00: pod_fae.!lngm: came de~, empacada dei 11un. :{1lp!,mtefCado.apt'(lc.ios 'lOO~nf~rio~CQmo36 d61are·s pol cakm respeotoa toque los

,empacadoras ,de-I:frlea ilradid~.

~aJ~s :~t~tiv8:s.~ se ~~.Pbw) ales caID_iooros c.Wlricadosq~ se nooes.ttali'lalil.para. e~:prooeso trnd~c;LonWJ de empacar ,C'mte .. La. ct;unhinac[Qn de:planw eficientes de WI $010 Pl$O ~efini6 elprooeso de ~asoperaciones y las tasas sabniiailes baj,as Ie ~ionaroAa lSf' 00. oos~o "d~&1llIfl!~~do·r. e lEi d6lmres poI. ,~za. en :lugu de 30 a 3:5 ,d6:~are$.1i'H,,,,,,, ¢aJbe~ de ~~ d

mas.

clones, es~b!MI por oomp,1et.o ,omen.tlda's& .~.os.nrl6rodo:sttad!k~.onMes &:~sacri;fido· y envfo de

prod!uC1:oS'pueden genemreconom~as. de eK.na. e·n la prodEC~6R,. ,oosms mas.brajos de d~seii{l. iLllg\':H1i.eria!y ~i~~Q5,.P,br oi:Jolado, ;a me.nudo estapnicticaJ.pro_mueve la e$Umdrui~i60 y
equlpartl e~l-campf(lInISO en el d.ese.mpeio, de poodiucws.-. ' En eilCIl!SO de IBM" Ia djvisii6m de· oompone.ntes :reoonoe:i6qu~ lasoomplltaduras de I!.Lmdad oe!'!llal nuisgmndes SiOJQ re1?'re-sen~ unmeroado pei!llefiQ. Pam obtener ,ooo.;H.omras de; e·sC'aiIa" los 'eOlIliPO£leI'UeS dclptOOesadm _gr:;m.d.ese dl~seDM.m Piilf:a.'qiIK~tamhl;6n se~ud~loon e~fiCOI:nPIiltaEsta ,caracret1sHca oom~l1I. ·oon.d1l!!cirr~ 3i OOSW.S &prodl.!(:(;i6I!!'mis.ooj~.~n padiclJdw a lo, hq.oi:k: lOOia Lafarnma ,de PrOOlllCitos"pero lle,vam aS~lIIi:!lm@,asaeiific(~ en eJ. rendiimienlo m:lprodEt.O\. f':llando Gene .AmdahlproPl!IJS(I el : dQras liililiaspequei'las d~ la Uo.eaoo
~8i oompalfa,

fABRICI+I.CIt'):~CONJIUNTA., Los co-mponecntes(fue se ooropanena

tmrv,e.s. las~~neas de de

de5an'Orn~o una wld:ad deprooesamie.nw e.e.IJ~I'j 0.0 learl'ala seguridad q~ losc.cO:_I1l~neJl:re~ de neeesaries sepud[emndegadar. ~ cOfisearenda" all no diispolte[fde estas ganndas,.pem6 .:rue estman.cil eii1il:OOdicho1M especincaciGw;s de desempeio,des.eadM. C~!Utd'o':m~st!Wde Amd:ab I dl1lj~' 8!.mMy d~~i6 ~ :syJt[(lpJo :~~ador cenhl!t ~t~U~do s6'lo aqu:eJlo:scom:~!le!'l.tes meC':'umOiS pam fill diooio" la lBM:se vio~te liInd.... lem.a.. t,.DebfOlloolJ.se:rv.~ ",1·6:nf8\SJ"s, en las cMacl~d:slii()asoomlme:..-s" ~o cua]g;enerari'lli. menoms OOSfm .d;e,(lesanullo. fabrlcac~61i1 yservl.do e~ lll'!~ 'Vatri~dad. i;k:;pt.OOUClQs. Q d~bla b!l~af'i:gllW!ar las: ramtle!l :prec\i.oJreRdJjmie"~lo de las: comp'U!!tooo.m de, A__mdaibla tra"'~s dll'i empl~m: o~~tt'lS~cuadoo .~ pr~sadOFes
o~ntrntle~f';specffL'Cl:mIe!1I@? Material protegido por derechos de autor

IO~rgaRizad.'6n estruetaral y cultural
de ptdesoomparu'M ird1~.)!'M.en su ca,pMidiad ,pam ~sp<mde1' rune~8Loompetenc~8!.de, pequefias em_PMS3:S" Los ruros,~Q$decentrlli~i'6n y los manua1es ,depOUticas denoos dfficw!tan attnmas, •. nnwdiliear
politkas
0

Es11RUCilIW,DRGA!~lllACIONAliES.Las,
la rtjs,pw:stal3pi:da

Q~.zaciones

,e$;~~es:

LA E5;l'IU1C'RJRA Y LA ES1'RA1J'EGfAEN OllGMlIVI.cUlNES .EMPREl'mBDORA:S

269

ante los

fnOi\!'imi.9t06

deoom.peti.dores

·liI1liMpeqoo:ios. ICon

frecuencia, .Ios mveies en. hu Qfganizaci~s

stqff'oontraJes, muy ~rtec5:" esfildl~l'mmuci'oso y delibemd.o de Pfopl,u~rSm pammodiflCar'polfticalS~ il1cllJiJs~vede pNCios. e inql!lienu1 For 1a"oollS~firenc~a,del slswma..La.oorpomci6n. destaeaba. pox su f.ruta!le.za. pe1'Q' 00 por el espfritu emprendedo:r 'en 51;! seM. pfir Wlrm.e~ desaml~~O[!Xlf arte de Mel. de una o.~W1i~i~ bi-ecni d~spli!e~t:a deJIimi,wda p y eon t6:nicll8 Hmovadm:as, en~l.acilln con prtIciOs y meroado~ia hizo' que para. AT&TffU~ra
dttIcil

.ItT&T

ise :reLacionan, con aLlaSmsas ([eptcs

!iru:Ureclios,

!Ie C8f81Cte:rizaba poI gmpos

iguw:ana.

,CUlIUW 'ORGAN:I!ZAOt.ONAL6S. Lasw~QlgM!!~ionale!l1&' QOOlpaiias es~bfeQidas ~vQ~l!rolonllna tmves de largos: periodos de, OlM1itmtac.capachar y mOOvar a I.o.semp~e:ados .• aa p ,que ,e&table~an es~gias partiiCl:dares:. Los ,empleadosse ,enmp~lecen. ,de .~as.,capacidades
'_' '=

orguizacJ.ona!l.es! Las loom~
,..:1.'-' .. .ilia, '~'"

oomo' ofu!cer

UI"Iftlnea dl,'lproducfl:loS QOORpJt'lta 0' unse:!1Vlcin e~l~nte,.
(lU. bWl~ ·en. freca~Uteas Q

silimU'gicas mtegrndasoomp~ti.eron.
l-

~OS'dlivers~fieads.Las uc
U!.I_UUilIi:Ii,I.:I_iA, UD;,IJIIW.I.Q,

,aoerems prindpatesse,hbfan.mtegmdo
~1iR
iI;i

hi'..:I~.i~''''''''''"""'1""""",-1.: 1[~IiIU,~ '\I' ,~ii:I.U'IJIII, ~ .... ~ ... v.' uc:: 1.,,~:~

'h......:.. ,A..:I''"'~an iI~, ...... i':-~~.ftl ,-' ,t"_u__" 'Ue I~ aYei.I_ ICI,nlln~:n;-r1A'

en forma

mVleISa
~~_YJ~

deproduo~ hru;m ~l Ju.mto

~_~"'!I,II,I\~~

",i~'i"", .. ....,..,;"..., '..:il.,..c.: ~

servicios daude las OOil!formac.~.cmeses'tmcmmL!e;sest8!bM prepamdaspara olientes :ind!lviduailes.. La afirttnaci.On. titdic.ionail. ,de]Il'·mta. siderw:gia'" tte"S[ sencrEMXlrl .aoero. fiOsubl'OSfo haeemos!~ exiig$a.:una, im~teilnvel\Sl'6n en conoci.mi:en~os meta1th'g~oos y en lM:tallaciones quese ,deb:l'3i _ ~ acepwoomo 'WlJ requlsito indispensable para estarr en la industria del acero, No lohstmfe!, 'M Nucor Steel], Iverson no :neceil!tO ni desea!bauna Unea oomp[~ de prodllctos .. iPo.:r~tanlOj o reqruerli un ,s,toUnumemso, •. ho.m.O.$ gran 'capac:ldad" ,equ1.po' pam n de
l

l111]M.iinsmlaci~ne.s:

iAlVetSl.00:e8 ~arias .pMft.!m -pfOOl!lctor ~O!te.~ deaooro.De, hGcho, >ei 1005!tO &: Nuwl"eJ!. j;'minis[denh:g:1eas'" $~]o a1canzaba :I,:!ij d~Jates: pm tooe!ada de~i pi!OdiKc.i~ anua~. ,oompuido emil 1m casl 1.400

de recal.enwnIMt.n,llJiotras

oo:mve:rsr.oo
." pam.

'YV.!:-'-' __

Ai<C.l!ares

~.~

~.:A__':.... ····_1 ooa~~grca ,. '. moos_ ..... Las IMlpmw: j6vems 00 e50te,res~l)ge~ cultlmlS que :res!lltaban ,diftC~les de~ para.tugtimdese:mpre:53s.lm los, pdrneros dfas deA&:'hml. Gene AffidwJ v.is~~6 .{IJ
-. pm ...• -'~AlA

10!!1.\'!J_ _

...........i... ,'~ a ue :t<"..... IJOOluu

...~II

mll,iJ.i:U

elientes y~l OOs.mo ,cerro La cy,enla, 'lUI. Iwoque qlile le ,co:r.t(i mb:allo .~.gmlar mM, Nuoot cm6 a, UN!, cm1ilml en, \laquese :liIac;[asend['~mpo:lWlm a cludqlllller 'em_p_k!ado .. i:FncbuiO eleberaren Wlll! liJsta cen eJ.nornbre~ de cada ernplemo enla.COllupmtadai. deS1!I Nirforme artl!lltl! ~ ~ esliID bien. oqllipadas parra manejar~liWJ\i'adones que meremMtaJiI.}, o<imducen ,!I, ~jorlias ~~a1e!li en C-liiutO icGStl;)S,j) deOO1npena. Sin embargo. los cammo.s: dr.a.nmd~$ en ICon~~~j'
HAB~IIJ:D,AD I!!ARA. INIINOVAJt.

~.iInn~~i6nvMia

~'llqhQ 'e:n.~, las em_PN-sa.s ,e~tabl~Jdlas,

el. cOncePkl d~ los prodUCh:'rS. los se.rvl:cios (I, lesslstemss de,prod!!JJ.(!cI6n pueden eJlco.~b:ar bam.m organizaciOl1la1es: s.igmfk,a~:ivas. ·EnWilJprInclpin,no quedla.cliaro :sli.los n£;1i'iOS ,oonceptos
de an.liIlliisi:s que se eli~lzm en la'Sgrandes 0011pOmcj~5 hacelltm~asjs ~n~a imp>rmncia de la ·'In.furm_aoei6n .imp.re.sar y en ilUli4i1lis.~s: sistelll4tlooSMiis adoolliados .parala~M~).vK~6n qu~~ inerementa.Q!\le' para.lcambius SIlstaneiaJ,e·s 'en la coS!1l'alegb:. Es. :!'TIM:, 1M c':'liu"alegias ll\il1l'l)",,,,,adoras cl!esEiumn 'OOfIfre~~a.la f6ttti.1!ila establec~da. haceticmpo "" .pant. eJ ,€b!;ijt(!l·deLa IOO~~j6n, = '!JE""""l""!'Tales,camibt06 desatliM a los ,adJnIDis~ 'CliJas bases de: ,poOOrdt,pemkn de~~aestmte.gia e'mmnt:e' y l1I1D •.... ,.Acl v' .. ' ~.- '.:- , .. _.iI ...SU... ' '.' _.. ..a~.. '- ·lll~.=...a iln.H;apaci"-l1WI~ (file _,~--ne se :--_.-_'.4 .. - ~_c __ .' :C,_,_,::~ ....~ _e~ ~myM,pasm.!O , caaeru. """,sam;o ~.uNG ya, -.'~
r.,-,

:se~,a:l1;xlbJ8oslQ Iq1lKi umchn~.~ e u

..>:_

",~.

.

•.•.:: do.·

"'.(_.... "....... ....

. . .' .' :_·nll..:ll_. adl teller :ir>upo:teacw. w;:;, merco'.,

'!l.AJAu'Ccuenc.J.Ii'I. WGS.lnctlJWJS:

.... _.

It....

.

m

....Ii.

_ .... I_

valo:m..

PM e~ C0umio~denlro

de esWlSemp.resas,

fltle\i'.~GS e:m.prendednres:t1Ueron

I.os,ptodilrotos

cDMpeDne:'l:. Gene .A:md!ahl de AI'IldaM!JL ICo:rponll~om!Y Gimery BiUfIT de Peop·'re Rltpress Aii.tinM soiafr..m oomlfo que esperabatl realiura 'waves de~us iIl!uevas ;cOlfIpaiUas:.PodflUl ,oonfiar e~nSlil Material protegido por derechos de autor

27'(J
SE{lCIBNm~S:

FROCESQS
B8]Jl:_A'Uro,ICOS ~!\I,115!]" 'OO~X1Q

• "~tlm~kidn'" pa:ra !~ateclloIJGgIa y el meroadQi '~ad~ en SI,iI e::c;perl~.Jmi;B,per$'Onal, rS~nel imped.i~!l1Iito' de tas, aUoo eestos adm;(lli.slmti:vo:s i~:d~reciro$.,pod1anlogmeill e,dto co:nvohwlt,ln~ de\!ie~tm5ib.ajQS ~~ ,~ieil1O'l!me:dida. Par ~MI,fO;, i!!iUSpoquenas ,empre8~S cf;miimbiill:OS easl ~deales pam, la ex:pe!l'il!m.elJ,Eadlln COil estmtegi,as lMovadoms. BAJR!R.!ERASA LA RESPlJ1enA. ,M OOii3i~~:ZUe-Slab.a:Fmrns ai, la respaesta, 110 oobanlo~ lltI1~t!!r la imptlrtMCtia,de la fu~i6:n de las leye.s guobeN1'(lme~tale;s yWo,s,ct)nirt:l'lit)s5,i'",diiCtlJ~$., Las ~!ll(pl(}sas estab~~~~s 8~ V'is:[bT~sy aCU:l)lulm,altranS'a1!ln1t ,e:~ He~po, una ~~~ll)fia dt: CO:lltratiOS. Ci,ert3il1lell~e:, AT"&T e~tLlvo, 8IJjeta ;aKs:triocione8~egales. eomo e:]~t!isiilto de QfliOOeI ~e:rviliciQ' leeal a baj:o 'CO~lD. Mel iIlf'!' efll!ttenlO ex:~g~IlClasde ese tlpo.Las a\'!iro~a..'j mss LQ}~lt}s y las 'e\!npaC\1l;do:ras de G~'$ de~a lfnea U"adi(:~Qna:Wtfueron Ob~lg,:adas ~:i 'C'OriltraltQ1l mabGtaLe-$,que
1

r;esfJ1'i!J:l_gFma as:ignad6!l. i~x~bLe ~ :Pk1!l:~tosen d. b:abaJo y e·~dg~an L tasas de s~tariosPO!!'hora mll!lcllil.~,mas: ~Ua:s'qil(le;~as. U'e ik!bf~ e:nfmnt3i[ Oomp<=I"l:d.QtecS camo PempLe,E~p[\e~s:0' ~owaBee:f. q

FAC'TORES QUE INFLUYENPARA~UE ·POrSIBLEM.ENTE SE PUEDAN DIESGAS:TAR L,AS VENTAJAS D'B LOSDE,S,AF'lANTE8
l.a:s CIimlIp:r~1l!Sj6~en.e$, l.fllim.e:rcS:aiS eSU:ategias d!,!q~o:mpete;l1cia dIiJ.ec:ta pged~n ]Qgrar ~p t:dl:O (liE! i~ild:a!l.,c-.on base en aJ~gll!llm!!sik, l:aS\lienl3ijas recien ,oon8.~dern.drus,. TOOWi ~as.ernpre.su,s qrue se ejcimpli:ficarO:llen. ,e.cs't~ ,estiU:djo... :1:ograrolmilUl c~~nrj,eil1!Lu' sustaneial.; Sus vc::t:!Jt:as 19184 e~, vi:trlariQl1 ,e'l1l!tremi!.J8 de 500 millenes de d61:aRic5 Y m6is d~ 5,()ij() mJlltooes ~ d6L~s, E'S<tQ n~'pJ'eknd~'~l.Wg~rlf' Qjoe liils ,c'Olldi.~lQl'!es'q,"' d]e[\Qnorlg~Ei ii3i. eocHo)!' a .~aefica'C;i:a su de; las estrateg~a$ een 'que se,exploW:O:Il 'es~'aiS ClpGmil.l!uldiades VOC-YiDl .persi;smir en ~onm.:t. a pe:rallu!teiiiite IITco:m.o pGr ejemp:lo e!i!J em ,CMO ·de Pwple &;,p.ress]!. Mut~{i'depe!lde dte:oomQ ~"Q~!(I(;~Q1l~ ind~s!l:riay en qlIl6 f'ormi!i··~-SfOfid •. Ios,~ompe,]d'(u;;e.:sesta'b~ed.d\os.Lasre.spuesm la . puede!'!!l~F de. ~uU'al:~U! ~il;,ti.c~a curtQ' !pl~Q (I bi(};AIimpiticaT'c~b<ios b$i~OSe!l~Wl, eS!trru~g~as de ~a'S:l}mp:liesasg,roodJ}s y de lasestru:c<lTIltM de <O'f'Sani:zac,iofi. .. LIIISe:mp.n:sflS pe€Jtlell_ru. debe.n :ad!~mir asim.l.Sm'o' ,que:" a m~d!id3i qtI.e. ,c.recen, tall!!1e:l, p,ierdan algl1!l'11I3Soo:I!1lli caract~ri5ticru; qu~ OO!!l!triJburtWOJi! a sou~~~Q." Jl!!gad~~1$fU!I.eV'QS,.aile;ntados

pOl' e~ ,e:dro )lorado de los desafi]m,tes" ,.ued~ irlgTe8ar yfonnar mil!l.lt~tude]'ruiosmereados, Los adlmi~islt:radrues ~: ~;i:l!5 ,empnisru; deo~OO1~es; ,deoo!l'~va]:u01re.$;tQ6 ~smo~Wooyde 'qiltm.:all.em
son c~'pa(lell, de desafim: sll!ve:r!f~j8! ,c(lm~il:ltivll!.

.:k .'1.6 -I .. II(lo1·',C:'!L -,.Y ~Y,LOOO1!liW. l!.l:f . "!'J. A,iuna me:dJida'q;u~,~a emp:oo~a'c:ooceh~~ta !J~ tam.i!lfiJ) ogsid~IabLe:., la ,ad'mlIl1iS!ttaciQn '~nf~:!Wta un :serle;de~d~~f1!Q5 Inil:~mos, de e;¥(l'lluc;lolles y rev'Ollldone~ (Greiner.t972,).. fill.era 00 la ,eMpre:S3. ·eJ desam:illo C01lti~l!IadO de la emp.msa .paeile ,cambla:r',el objetivo dela 'C.Q]II~te:I:I.e,~a (.~!!".~.980),Bn .alglil~s casos, ell t~jlto ilA~c:ialp1(l~d~,,a!tra~ a 1(I1!J{l! ca:nt]dad e~oosiv:a de ~ oompe'l:ij]!oX'..ii" que ag,egado al catITl,tlitl, rtip:i.do y ~al~-Sl<!ihm.d!adde,~a cU'fc:n~el,a, puede HeNHiJJ ••"." ..:l,_.,..~m·.i....,.;;:"'d' .. ,""" •• iM.:I..... par'" I ,_.. " ....."',, e."",'I'''·~~~-:'''''''' , .... -m"""':b"''' p 1"",1,1,""...... I'C',";I;..'I_-," c': ;o~\iIoC" __" ~ -- "'- 'L~Cl5~, "':'-p. "~I·"~" ..•~.•it11l. Y JI, ...Ve:uSlJl1I" ,. 7'O.}. '''',. ~" .. , "t"~I.I"" '. ."' \;:).dl
11- --c- ~-"'-II-'wit'ii 'C,Il:;];:;· -_ ••• ~ ue .j ~.ae:mpre8a
_'
_'

La Hte.faUlHip~v~a isci'iarua forma data que '(ail,!!!',e:z. e~ ntlpe:ildiU.reel eixho.iflttlooiato y que se mq,!!I,iefieu.na~!M~l8J~ia " OO~,~t~tl",:a sost~njd!a';Fa:ta que '~l,~:dIOcQndili!.u~ '(C~y~. 19,56;P;(ln~r:, 19S5}, T~l -ve?;l:a ~]:,md~d. patal.,oon$etVar~a v~iWtaj~. de~pend!l!, "" en parte tit;: ~i.l6 f;m~ien ;f;Jl~j~, - -"'_. - 1,.·'·1 . (iJ"jj" 'b 'I' ... ]"'C'"'I. 1:'j, ,- .Ii.~ COOC~fil1I.eIDa!.OCOIl~.Iitll!l!Ias, ... IlC: . e. ,e" ,,;;t<U Ij DalU!m!llhIc'
'_

-

mviemn que V'eli con una sl,!(;~si6nd~ r,e.'Spu~sta~ pOr' pan~ d~c{!m~ti.dl}res ,~~mltl1ecid()s,. carnbios ]iIlJ!l~~(lS y co;nf:ron,t'ac
Los ,oon:!l~deradoo 3qiIW[~ fill [rlltaillidad en,

<cinco desafjall~es

C~O;!1J.~S DOn.

n,uevosp<;l!rt~dpanles".

Uis respuestas pot parte de ~p.fr\$s;as est:ablliecid:as.PU~~~ set troti.ca's, oe.s'tifa~e,g~cas.l.as~iotl.cas ~(I'~mat!:!~ de 'cambi~ f_drune.l:I,m~e5,en, laspoJ~t1cas de ]21 ,e.mpres~,Re;pr~w]lit_. :recSp"u;e"'Sfi's a
Material protegido por derechos de autor

QQ1it(i

e1 ,oompoomiso ,d,e;los desanMne;s,

pW~por

pllm! de ~pJle5!a5establee:i.dlM
I)

crttk'Os ,op.aJl:'a,pwbar .pam ganM tiempo ,en el esta!b:Lechn1entO de nruuevas panprmeger
isegMtMo5

271
LA ~,mUCllIiRA'I1' LA.

~StL!'ll!te:giM 0 cambj,os, esu1a,t~g,i.O(iS, En. e.l~oos m:eteados ,cJ;ii,ve. ~as, ae:ooll~neas e&tillblecidas 'Ii.~" '..c~ .I~ ' re~aJ1ilm" " SIiJ:S~lQS mM Y-C1 .I:\tIil:t,. .pam "'''''iI,,,1 el mctiw,1lS ae n~ '~l, 'C~ " ~vm ' " ~i&,.r.....ar':as ,'~.1 ,r~op~e ~!press en. .lL~,giUemAl_ ue

ES'ID'RAtoolAEN
ORlGANIIZAC[ONIES

EMPR_fuNDElOOKAS

~iosd~Jm'ada, Un:a:Auncj.Q~· Unil~,~6'!1ln f'brma,!!Ib~na~ ~d~@l6n'c'Q!llafrn~ "p'ij~d~ ¥olait. '0 Men 10 enrv.iamoo"'.las ~plleSas e$bllbLecidas tam!bi~ iml.ill!ye:ron en e~ Ccm.,gresQptUa e~ los;:l1l!i)sJdim ~1!ati.v'Q$ aJ la.s menoFe!lsandones: iii 'q~~se ~af:ii'i3i. ao~ra :Peop]eE;:K.p~.ss encase ql!lese ,e:xb'aV~ara:,e1,equ:i~jeo5edesp:ruil!Z3l'a. a.paujeros que !tonfb:mar.m s'Ure.scrvad6n. hI' ,~ ladb. las ,II.IXJMeS esttaliegiiCas implicab3JilltlayotesaJus tes: en las ,e.stru.ctu:ras lorgamudvM" p.liOdiucms: y procesoo dlelos gfall&!:S competi;drues.Do.s ,rulosdespues qlae ,Amdahl "r!!'1e:tldi6sIlSprlm:erM 470Vl6.lBM U!trullc;i6, nue'Y'o pMucm :tadIical.l!l illodelo 3093,. un ,eI euail!.,origin6 una mejbna. prec.ialre:ndimiMtc' de eerea de 140% NSPOCW ,a, SIJ entecesor .., Tllnllillen $Ie ¢J!Rp1elId.ienm ,esc~m):S: HM~~cSporpm1~ ~; la!!iae!:,Q~fn~a!S·I~dere.-.$.aredu:c:ir p .poeo a poco las ope:mc1om.es,. eva1!1!I!!K .~aslesW.Crums de.~as:rultas Y Bgoc'iiar eon ~osstnd~ca'lOs, 'la!SaSd'e saJ!arios .m.M~jas:, . ..;;~ podWl. hacer las desafiantes, a!lI enoOfll:rarse coo. est&; reac:e.imt.eS mcticas yesYa,Wgi.cas,'? De'bi'Jm.e1egirsus ft'entes de~bataJ!!acoo cuidado •.oom~ sus JlOO1!llSOS ~ liIrulMos: ..". Las empresas desafia:ntesdebell estaFpreparadlasasjm~:Yotfil) para. ,co:mpe.'ir OOElI'tI01l .. ¥O[ ageslvidad ,a medtda. quereacc~G:mm ]:88 empresase~tablecidas,. A moo~da ql!!~'Mlpt\:roa '~rr~a. '¥eJllaJa de Mel :SOMe La AT;~'fen.~o re~ativ(~a .cOS-IDS,. Me] aorece:nt6 :su enfasi.s en la.mertadotecnia y expandi:6 Sill. fii:l:e~ttade ventas: paraoontactar a. ,cLierllte.s~ndedoo8. Es mas, loo.liI!tinuOOOD~a adbpcidn de 'wn,a posicion muy .a:gre.s~v~.gast'6' ~lJcbo para. :.\ltliliOO!,¢:1iWtar ~'1Il l~ldad. suruerz.a denbaJo' y en pe.nl!cci'O!!IJaJT SUi!!ttan1!lmjSl1Jre~dt1:: micr~d{l!s"
l

Si~rni. oosaifirwrte.s lo~ ,~:dto e~ el .de·sm1j)~lo de merreati:os,. aI. fmal evoJllIdcmaroill .pam cmliV,eJii:r2 enorganizaciones demayo.r mma!no. A medidaqu~ 'eS!msempre~ c~~n~ se ~~ ml'iIi, (lQmplt\':jas y los [p'IQ!:le5(lS OOmin~$trruiv(ls neC(!~arios pilooen pmvOOM qm~ (lS!l:S'etnpR'!5aS adoplen~as IcaQCte.nstlaas de grande-s, compelrd.ores" nctendom.1s lento, eJ.liiempo dere"spu~-Sla ",,,pj'''''d ,1 '.. d y ,em.l"'"'...o;,0 e~.mMge,nool1l!pc,Ull.VO_e;. 'I ,que. a1gUlla. vez go~".

Los ·desafiantes debenreoofiocer

,aque.:1]a:s:

d:imen:!l:lcme,stk~sas c:u~~ras: 'qlle

fj1!leoon

impo:ttMtes no 8610 en su 6.. dlcpre~io,. shloqiUie mmbi.6·fll se.t'm critkas en eu deoompe:llo fUltwml .. En wno :aJg{l'sareisti.co, Mc,(Jowm :afinno 'i!ue aibOlir:f:a ~a M:C1I lexJiste!!1!W .para f~M U!im!lU~va emipr'e-siIJ"'para mqu:letar a los empl.eadltDs" ...Esta afirrmac:ionsrurt"ll. Iiief.l.e:j6stli(;(J[JQC;i~~~nlo de la necesJdJad de :euns:ervar el e.spfrllm ,cqmutJvo ,e.JlM.el" a pe.sat del eocho experiimentado .. Pm afirmar su fTeenla .Importanc;ia. de sus 'ltabajadOl1es. Nll.ool' ha seguido~mprimie;lldo los f!HJm,bres de sus ,emple.m0Sen fo'UlS i!BICmltJS ru!J\!!llles. Soto 'qiU:e, ahara. La e.mpmsa ~. ,cmcido atal grado que hlUta~aponadia ~. IJltili:za pam. eSltlprop6s~W. Los Ie'mpleados de Nucor s[e~pJle h~ dlswrado. de OOn~fi~acJone.;s geneflMlas. corn base en los rU.veJes: deprOOucd.ol1 ...Les ~irve,les blts~oos en. qu.e se ,caWoo'hw.esas bolliti"ac.~ones peroliMece~ sin camloi,o' a pesar d~ me:jo.dM signlfica;tiv!b!, ~n p~li1t;:dvi,d~ Lmpul~d<l!s pOT La tecnologJ<l.

Ingresos de:otras empresas
_.' =

Fnr 1.0genem~. en <UllpDAC.1pI:O no es ,c.!iaroS:l aease .~as.empres~peqR_slnlll.o'!i'ado:ras est~n desaimlJlandfJestt'ategia:s, de grail ~1lc;la18\ine:l1l~oj.am.edida que SI!lel!t~II).sehaoe n.Ol~o.j esta1egias ..Porejempl.o, ..MC[ y AT&:1',compitiemn efitG:fmia S'liIbsoolllen!e:Do, oo~o enlK: SI., 8~no tamibJetl.oo.n Sp.l'i!1l1tt, .AUnet,. US Tel.eplil:o.ll.e y SBS •.Bn ~3i industria ~m[paCad'oJa dte carn~,[BP ~Q s6~ooompitii.6 OOOWl ~8lS, 'e:rnpacadoras de la ~rn~8!ootigl.la. sino' 8i5,llmjS,1'!lO 000 ero.pres{l!S, oomo' MBPKL y Moufon, 'qil!l.e' ,e.slaban.s:igll1.e:ndo e.shatesj:as s:im~~are.sa ~as.slly:as. Los pm'v~edior1::.s
Material protegido por derechos de autor

o~

Oom:pel~do:res~tamQ empresOl:s, e~ra!bl~[das como f1Jueiv,as.pue(!t}n,empe:zar a. oopiar' sus

272
fjO~'

SE0CJON! 'I'R:ES:
PROIJESGS,

ESfRABillCOS

tiN' lEI.

deS!uperc{tmp\nadG~ imilluy'ero:n. suces~,vam.e.nteo 8610a IBM y ,Amdah~. sinotamhi9i a Cr:ay n ReseafCb y CQcIlJttolDau. . La 'em~a Pfq;uefia innovadbm. puede entonces confwnw una, variedad,de, ,oompe1i~ res" coo dlstWm ,e,s,ltntegiasy iortalezas:. La ad.mi.rus,tra.ci6n debe, Imticiipu esm:s, p1e:siQDeS oompetiiliv,as.,Estobien, pude iE!luiir Set cn~dadoso ,em, no eooteer en ,e:xJces:c, Laempresa y oos~]]a:r~1I! fonale~ li!1001Cre~ Q las aIIJ.1'I.z3S ,oo.m~~iVM n~ati.as para sOOrevj:Yirbajo
oOftdid.Ofie8 m4s advenas. S~gnrifica as:imtsmo afinM'~a!S ca;pacidadesdIstmti.vs que la llevwtln 3SiU tidto:mh:ti:a!l y m,~r'Ol!!.idado den.o p&mlitir'que los"camlbios nooj,'f!\osea esttareg~a ailejen, a ]a,em~8I,de SIJS [pliIntoo fue"Jie:5 :med~~... .

I

ICONC~L~USION
•.•Lao! estrate:gi:a$ aquj' Oonslde~
gli\!lPOSliMimdos

scmde ru.choen emsentido ~: que se ,oonoentran,en ~'a

de ,cliellileS. SOT!!asimismo,"(!,strategirus: de ,llbj.ni,vQ'· 'CODlOdeSCriihe Paner (tgSO). en e~ ~ntkkJ: ik:, ,ql«li~q 6nf¥is en l05b$joS'CP,sros" ¢nla dJi.1er4~i~j6n 'Q c,m, amoos, atrmmt con OrJl81 pordoo de:~mereado. ~~;Hn, embatigo~ oposic,i,O:Il, a la id~ pMV,al.cc,iene ,en. en. gratIl. pm~00 la JitecQtura. estas estr:ate.gias de nicho 0 de 'ooj~tiVQ :nore~tringen. alai!>e~sas j6venes amel'Cadooqu:e oofie\Swten de mmspam.los CG:mpeti~,~ipales. AqlleUas, 'em,p~a5, eenta CQmibmac~6n oorroobli. de IOOI.1JSOO COlipOmtivos y o,~dad ,eH la industria son.capaees dedesarroUar esttategjias de, 'oo.mpetencia d.irecm que oOftducimn, al eoclto' emrllllJIW y envidiablei. !Oe~guna manem es nrliles~ .rntenci~n iS1lJB,erir que umae&trategila de OOR~j6n diRCla es adecli!:ada p~~. ·~os:peqlJ~osnegoofl)S. E1,~j~m_p:_kI' ~OOS~(iI e~,pequefio ysurepresen.atlrvldJad no p:uede sex e:xtMsIv:!l. No. ,(ibslU~. W, vez estasGJbsavaci.on:es cue:S!n,o;n.m, ~aperspootiv,a predorrtillmte y .oj'a!li"m.vitefiBi los empre~s e mve8rigadoresapens~ oon ma!'l)ramp~Jb1ld y agoosivh:ladaoo:roa ·~.las Compete'nCiM; disliimifiv,asde las empm~ ~"Ias

y!Juevas.

¥ aterial protegido por derechos

de autor