You are on page 1of 8

Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV.

Trương Đình Den
Trang1/4

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 9. Năm học 2009-2010
Môn. Vật Lý. Thời gian. 90phút
(Số câu trắc nghiệm. 50 câu)
Câu 1. Một con lắc đơn có chiều dài l=50cm, khối lượng 250g. Tại vị trí cân bằng ta truyền cho vật
nặng vận tốc v=1m/s theo phương ngang, cho g=10m/s
2
. Tìm lực căng sợi dây khi vật ở vị trí cao
nhất:
A. 3,25N B. 2,25N C. 3,15N D. 2,35N
Câu 2. Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Dựa vào quang phổ liên tục ta có thể nghiên cứu được thành phần hóa học của nguồn phát ra
nó.
B. Nghiên cứu quang phổ vạch ta có thể biết được thành phần các nguyên tố hóa học có mặt trong
nguồn phát ra nó.
C. Các vật rắn, lỏng, khí (có tỉ khối lớn) khi bị nung nóng ở nhiệt độ cao đều có thể phát ra quang
phổ liên tục.
D. Quang phổ của ánh sáng Mặt Trời thu được trên bề mặt Trái Đất là quang phổ hấp thụ do
chúng phải xuyên qua tầng khí quyển của Trái Đất.
Câu 3. Trong các câu sau đây, câu nào sai?
A. Sóng dừng là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng giao thoa sóng
B. Quá trình nào diễn ra mà ta quan sát được hiện tượng giao thoa thì có thể khẳng định đó là quá
trình sóng
C. Trong hiện tượng sóng dừng trên dây có một đầu tự do thì đầu tự do luôn là nút sóng
D. Hai nguồn kết hợp là hai nguồn có cùng tần số, cùng phương và có độ lệch pha không đổi theo
thời gian.
Câu 4. Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L =
t
1
H, C =
t
4
10 . 2
÷
F, R thay đổi được. Đặt vào
hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức: u = U
0
cos100tt(V). Để u
C
chậm pha
4
3t
so với u
AB

thì R phải có giá trị
A. R = 100O B. R = 50 O. C. R = 150 3 O D. R = 100 2 O
Câu 5.. Mạch điện gồm điện trở R. cuộn cảm thuần L và tụ điện C mắc nối tiếp. Điện áp ở hai đầu
mạch U = 50 2 cos 100t t (V). Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm là U
L
= 30 V và hai đầu tụ
điện là U
C
= 60 V. Hệ số công suất của mạch bằng
A. cosm =3/5. B.cosm = 6/5. C. cosm =5/6. D.cosm = 4/5 .
Câu 6. Khi một photôn đi từ không khí vào thủy tinh , năng lượng của nó :
A . Giảm , vì
hc
c
ì
= mà bước sóng ì lại tăng
B. Giảm , vì một phần của năng lượng của nó truyền cho thủy tinh
C. Không đổi , vì hf c = mà tần số f lại không đổi D. Tăng , vì
hc
c
ì
= mà bước sóng 10
-19

J lại giảm
Câu 7. Phát biểu nào dưới đây về phản ứng nhiệt hạch là sai ?
A. Sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân năng hơn.
B. Mỗi phản ứng kết hợp tỏa ra một năng lượng bé hơn một phản ứng phân hạch, nhưng tính theo
khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết hợp lại tỏa năng lượng nhiều hơn.
C. Phản ứng kết hợp tỏa năng lượng nhiều, làm nóng môi trường xung quanh nên ta gọi là phản
ứng nhiệt hạch.
D. Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng không kiểm soát được.
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang2/4

Câu 8. Một sóng truyền trong môi trường với phương trình: 4 os
3 2
| |
= +
|
\ .
u c t
t t
cm (t tính bằng giây,
o là hằng số). Li độ dao động của một điểm tại thời điểm t
1
là 3 cm . Xác định li độ của điểm đó
sau thời điểm t
1
một khoảng 12 s
A. -3 cm B. 2,5 cm C. 3cm D. 2cm
Câu 9. Một vật dao động điều hòa. Câu khẳng định nào là sai :
A. Gia tốc của vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ.
B. Khi vật chuyển động từ hai biên về vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc v
r
và vectơ gia tốc a
r
luôn
ngược chiều nhau.
C. Lực hồi phục (lực kéo về)luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ với li độ
D. Khi vật chuyển động từ vị trí cân bằng ra hai biên thì vectơ vận tốc v
r
và vectơ gia tốc a
r
luôn
ngược chiều nhau
Câu 10. Mạch RLC có L thay đổi được, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế
200 2 os100 = u c tV t . Điều chỉnh L thì thấy rằng khi L = L
1
=
1
t
H và L = L
2
=
3
t
H đều cho công
suất bằng nhau , nhưng cường độ tức thời trong hai trường hợp trên lệch pha nhau 120
0
. Giá trị R
và C là :
A.
4
10 100
,
2 3
C F R
t
÷
= = O B.
4
10
, 100
2
C F R
t
÷
= = O C.
4
10
, 100 3 C F R
t
÷
= = O D.
4
10 100
,
3
C F R
t
÷
= = O
Câu 11.. Biết khối lượng và điện tích của electron lần lượt: 9,1.10
-31
(kg) và -1,6.10
-19
(C); tốc độ
ánh sáng trong chân không 3.10
8
(m/s). Tốc độ của một êlectron tăng tốc qua hiệu điện thế 10
5
V
là:
A. 0.4.10
8
m/s B. 0.8.10
8
m/s C. 1,2.10
8
m/s D. 1,6.10
8
m/s
Câu 12. Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời hai
ánh sáng đơn sắc màu đỏ ì
d
=640nm và màu lục ì
l
=560nm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa 2
vân sáng cùng màu vâng sáng chính giữa có
A. 7 vân đỏ, 7 vân màu lục. B. 5 vân đỏ, 6 vân màu lục.
C. 6 vân đỏ 7 vân màu lục. D. 4 vân đỏ 5 vân màu lục.
Câu 13.. Mạch dao động điện từ LC dao động điều hoà với điện tích cực đại trên tụ là Q
0
= 4.10
-8
C
, cường độ cực đại trong mạch I
0
= 10mA. Tần số dao động điện từ có giá trị:

A. f = 412 KHz B. f = 400 KHz C. f = 45000 Hz D. f = 39809Hz
Câu 14. Cho phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri : D + D-> n +X . Biết độ hụt khối của hạt nhân
D và X lần lượt là 0, 0024
D
m u A = và 0, 0083
X
m u A = . Phản ứng trên tỏa hay thu bao nhiêu năng
lượng?
A. Tỏa 3,26 MeV năng lượng B.Thu 3,49 MeV năng lượng
C . Tỏa 3,49 MeV năng lượng D. Không tính được vì không biết khối lượng các
hạt
Câu 15. Một con lắc lò xo nằm ngang được kích thích dao động điều hòa với phương trình x =
6sin5πt cm (O ở vị trí cân bằng, Ox trùng với trục lò xo). Véc tơ vận tốc và gia tốc sẽ cùng chiều
dương Ox trong khoảng thời gian nào (kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau đây:
A. 0,3s < t < 0,4s B. 0s < t < 0,1s C.0,1s < t < 0,2s D.0,2s < t < 0,3s
Câu 16.. Trong chuổi phóng xạ ,
238 222
92 86
; : U Rn o |
÷
÷ . Số phóng xạ , o |
÷
lần lượt là
A. 4 vµ 2. B. 8 vµ 6 C. 2 vµ 4 D. 6 vµ 4
Câu 17. Một hộp kín chỉ chứa 2 trong ba loại linh kiện R,L,C , mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn
mạch hiệu điện thế 40 os100 = u c tV t thì dòng điện 8 os(100 )
6
= + i c t A
t
t . Giá trị của phần tử trong hộp
là :
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang3/4

A.
0, 4
2, 5 3 ; R L H
t
= O = B.
3
4.10
2, 5 3 ; R C F
t
÷
= O =

C.
4
4.10
25 3 ; R C F
t
÷
= O = D.
3
4.10
25 3 ; R C F
t
÷
= O =
Câu 18. Một bóng đèn sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực A và B của nó đạt
AB
U ≥ 100V. Đặt vào
hai cực của đèn một hiệu điện thế xoay chiều u=200 os c (100t t+
6
t
) V. Tính thời gian trung bình
đèn sáng trong một phút?
A. 40s B.30s C.20s D.45s
Câu 19. R, L, C mắc nối tiếp u
AB
= 200 2 cos100tt V. Hệ số công
suất của toàn mạch là cosm
1
= 0,6 và hệ số công suất của đoạn mạch
AN là cosm
2
= 0,8; cuộn dây thuần cảm. Chọn câu đúng?
A. U
AN
= 96V B. U
AN
= 72V
C. U
AN
= 90V D. U
AN
= 150V
Câu 20.. Trong hiện tượng quang-phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến :
A. Sự giải phóng một electron tự do B. Sự giải phóng một electron liên kết
C. Sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống D. Sự phát ra một photon khác
Câu 21.. Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng. Thời gian vật đi từ vị trí
thấp nhất đến vị trí cao nhất cách nhau 10cm là 0,25s. Gốc thời gian được chọn là lúc vật đang
chuyển động nhanh dần theo chiều dương với độ lớn vận tốc khi đó 0,1
m
s
t . Phương trình dao động
của vật là
A. 10 os(8 )
3
= + x c t cm
t
t B. 5 os(4 )
3
= ÷ x c t cm
t
t . C. 5 os(4 )
3
= + x c t cm
t
t D. Một đáp án khác
Câu 22. Đặc điểm nào sau đây không phải của tia laze?
A. Có tính định hướng cao B. Không bị khúc xạ khi đi qua lăng kính
C. Có tính đơn sắc cao D. Có mật độ công suất lớn (cường độ mạnh)
Câu 23. Con lắc lò xo bố trí theo phương ngang. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 10cm rồi
thả nhẹ cho vật dao động điều hoà. Biết vận tốc của vật qua vị trí cân bằng là 20t cm/s. Thời gian
lò xo giãn trong một chu kì là
A. 0,5s. B. 0,25s C. 2s D. 1s
Câu 24. Tại một thời điểm, trong một mẫu phóng xạ còn lại 50% số hạt nhân chưa bị phân rã. Sau
đó 3 giờ, số hạt nhân chưa bị phân rã của chất phóng xạ này chỉ còn lại 12,5%. Chu kì bán rã của
chất phóng xạ đó là
A. 1 giờ B. 3 giờ C. 6 giờ D.1,5 giờ
Câu 25.. Chùm bức xạ chiếu vào catôt của một tế bào quang điện có công suất 1W, bước sóng
0,2 m u . Hiệu suất lượng tử 2%. Cường độ dòng quang điện bão hoà là
A. 0,124A B. 3,22A C. 3,22mA. D. 0,124mA
Câu 26. Mạch dao động lí tưởng LC . Biết biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là
7
4 os(2.10 )
2
= ÷ i c t
t
A.
Biết L= 0,4 u H, Biểu thức hiệu điện thế hai đầu tụ là :
A.
7
32 os10 = u c t V B.
7
80 os(10 )
2
= ÷ u c t
t
V C.
7
80 os10 = u c t V D.
7
32 os(10 )
2
= + u c t
t
V
Câu 27. Cho mạch điện RLC ghép nối tiếp gồm điện trở R, cuộn dây có điện trở thuần 30O, độ tự
cảm 0,159H và tụ điện có điện dung 45,5μF, Điện áp ở hai đầu mạch có dạng u = U0cos100πt(V).
Để công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại thì điện trở R có giá trị là
R
B
C L
A
N
V
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang4/4

A. 30(O) B. 50(O) C. 36 (O) D. 75(O)
Câu 28. Hãy tính tuổi của cái tượng cổ bằng gỗ. Biết rằng độ phóng xạ |
÷
của nó bằng 0,95 lần
của một khúc gỗ cùng khối lượng vừa mới chặt. đồng vị C
14
có chu kì bán rã T = 5600 năm. Lấy
ln2 = 0,693. ln0,95 = - 0,051.
A. 412 năm B. 76094 năm C. 632 năm D. 1317 năm.
Câu 29. Mạch dao động LC có cường độ dòng điện cực đại trong mạch là
0
I . Hiệu điện thế cực đại
trên tụ là :
A.
0
U =
0
2
L
I
C
t B.
0
U =
0

L
I
C
C.
0
U =
0
I
L
C
D.
0
U =
0
1
I
2
L
C

Câu 30. Quang phổ vạch phát xạ
A. Phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và không phụ thuộc nhiệt độ của vật
B. Phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và nhiệt độ của vật
C. Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và phụ thuộc nhiệt độ của vật
D. Không phụ thuộc vào bản chất của vật phát sáng và nhiệt độ của vật
Câu 31. Chọn phương án SAI.
A. Mọi chất đều hấp thụ có chọn lọc ánh sáng.
B. Những chất trong suốt với miền quang phổ nào thì hầu như không hấp thụ ánh sáng trong miền
đó.
C. Các vật trong suốt không màu thì không hấp thụ ánh sáng trong miền nhìn thấy.
D. Thuỷ tinh không màu hấp thụ mạnh ánh sáng đỏ.
Câu 32. Một lò xo khi treo vật khối lượng m thì có chu kỳ dao động là 2s, hỏi phải cắt lò xo đó
thành mấy phần bằng nhau để khi treo m vào một phần thì chu kỳ dao động là 1s
A. 2phần B. 8phần C. 4phần D. 6phần
Câu 33. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc, khoảng cách từ vân tối thứ 3 đến
vân sáng thứ 7 ở cùng một phía bằng bao nhiêu lần khoảng vân i
A. 4 lần B. 3,5 lần C. 4,5 lần. D. 3 lần
Câu 34. Nguyên tử Hiđrô nhận năng lượng kích thích và êlectron chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo
M. Khi chuyển về trạng thái cơ bản, nguyên tử hiđrô có thể phát ra các phôtôn thuộc
A. Một vạch của dãy Ban-me và một vạch của dãy Lai-man B Hai vạch của dãy Ban-me

C. Một vạch của dãy Ban-me và hai vạch của dãy Lai-man D. Hai vạch của dãy Lai-man
Câu 35. Mạch RLC xẩy ra cộng hưởng điện thì kết luận nào sau đây không đúng ?
A. Hiệu điện thế tức thời hai đầu R vuông pha với hiệu điện thế tức thời hai đầu C.
B. Hiệu điện thế hai đầu R cực đại và vuông pha với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch
C. Hệ số công suất cực đại D. Tổng trở mạch đạt giá
trị cực tiểu
Câu 36. Trong thí nghiệm của Iâng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau a = 0,5mm,
khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát D = 2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước
sóng 0, 5 m ì u = , khi đó bề rộng trường giao thoa trên màn L = 6,25cm. Số vân sáng, vân tối quan
sát được trên màn lần lượt là
A. 4 và 3 B. 32 và 31 C. 31 và 32 D. 3 và 4
Câu 37. Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng ZL
= 200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng V t u
L
)
6
100 cos( 100
t
t + = . Biểu
thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng như thế nào?
A. V t u
C
)
6
100 cos( 100
t
t + = B. V t u
C
)
3
100 cos( 50
t
t ÷ =
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang5/4

C. V t u
C
)
2
100 cos( 100
t
t ÷ = D. V t u
C
)
6
5
100 cos( 50
t
t ÷ =

Câu 38. Vật dao động điều hoà khi đi từ biên độ dương về vị trí cân bằng thì:
A. Li độ vật giảm dần nên gia tốc của vật có giá trị dương
B. Li độ vật có giá trị dương nên vật chuyển động nhanh dần
C. Vật đang chuyển động nhanh dần vì vận tốc của vật có giá trị dương
D. Vật đang chuyển động ngược chiều dương và vận tốc có giá trị âm
Câu 39. Chiếu chùm ánh sáng trắng từ bóng đèn dây tóc nóng sáng phát ra vào khe của máy quang
phổ ta sẽ thu được trên tấm kính của buồng ảnh một quang phổ liên tụC. Nếu trên đường đi của
chùm ánh sáng trắng ta đặt một ngọn đèn hơi Natri nung nóng thì trong quang phổ liên tục nói trên
xuất hiện
A. hai vạch tối nằm sát cạnh nhau B. hai vạch sáng trắng nằm sát cạnh nhau
C. hai vạch tối nằm khá xa nhau D. hai vạch sáng vàng nằm sát cạnh nhau
Câu 40. Trong máy phát điện xoay chiều 3 pha kết luận nào sau đây đúng
A. Phần nào quay là phần ứng B. Stato là phần ứng, rô to là phần cảm
C. Phần đứng yên là phần tạo ra từ trường D. Stato là phần cảm, rô to là phần ứng
Câu 41. Hai nguồn sóng kết hợp A và B cách nhau 10 cm có phương trình lần lượt là :
( )
1
5 os 10 7 = + u c t mm t và
1
5 os10 = u c t (mm). Biên độ dao động của một điểm trên đường trung trực
AB là :
A. 5 mm B. 10 mm C. 5 2 mm D. 0 mm
Câu 42. Một con lắc lò xo dao động theo phương thẳng đứng với chu kì T, lực đàn hồi lớn nhất là
9N, lực đàn hồi ở vị trí cân bằng là 3N. Con lắc đi từ vị trí lực đàn hồi lớn nhất đến vị trí lực đàn
hồi nhỏ nhất trong khoảng thời gian là:
A. T/6 B. T/4 C. T/3 D. T/2
Câu 43. Trong hiện tượng quang điện, động năng ban đầu cực đại của êlectrôn quang điện
A. tỉ lệ với cường độ chùm sáng chiếu tới B. Bằng năng lượng của phôtôn chiếu tới
C. Nhỏ hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới D. Lớn hơn năng lượng của phôtôn chiếu tới
Câu 44. Bóng đèn sợi đốt có ghi 6V - 1,5W , khi mắc bóng đèn vào hiệu điện thế không đổi
U = 6V và khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 6V - 50Hz thì kết luận nào sau đây đúng?
A. Khi mắc nguồn không đổi ban đầu đèn tối hơn sau đó khi ổn định đèn sáng hơn .
B. Đèn sáng như nhau trong cả hai trường hợp trên C. Khi mắc vào nguồn
xoay chiều đèn sáng hơn
D. Khi mắc nguồn không đổi đèn sáng hơn
Câu 45.. Hạt nhân urani U234 đứng yên, phân rã o và biến thành hạt nhân thôri (Th230). Động
năng của hạt o bay ra chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm năng lượng phân rã? Coi khối lượng xấp
xỉ bằng số khối.
A. 1,68% B. 98,3% C. 16,8% D. 96,7%
Câu 46. Một vật dao động điều hoà trên trục Ox, thực hiện được 24 dao động trong thời gian 12s,
vận tốc cực đại của vật là s cm v / 20t = . Vị trí vật có thế năng bằng 1/3 lần động năng cách vị trí cân
bằng:
A. cm 5 , 2 ± . B. cm 5 , 1 ± . C. cm 3 ± .
D. cm 2 ± .
Câu 47. Một mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn cảm L =
25uH có điện trở không đáng kể và một tụ xoay có điện dung điều chỉnh đượC. Hỏi điện dung phải
có giá trị trong khoảng nào để máy thu bắt được sóng ngắn trong phạm vị từ 16m đến 50 m.
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang6/4

A. C = 3,12 ÷ 123 (pF) B. C = 4,15 ÷ 74,2 (pF) C. C = 2,88 ÷ 28,1 (pF)
D. C = 2,51 ÷ 45,6 (pF)
Câu 48. Điều nào sau đây là sai khi nói về độ cao của âm?
A. Âm càng bổng nếu tần số của nó càng lớn
B. Trong âm nhạc, các nốt đồ, rê, mi, pha, son, la, si ứng với các âm có độ cao tăng dần
C. Độ cao của âm có liên quan đến đặc tính vật lý là biên độ.
D. Những âm trầm có tần số nhỏ
Câu 49.. Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Rơn-ghen là 18,2 kV. Bỏ qua động năng ban
đầu của êlectrôn khi vừa bứt ra khỏi catôt. Tìm tần số lớn nhất của tia Rơn-ghen do ống phát rA.
Biết độ lớn điện tích êlectrôn và hằng số Plăng lần lợt là 1,6.10
-19
C, 6,625.10
-34
J.s.
A. 4,395.10
18
Hz B. 2,275.10
-15
Hz C. 4,395.10
17
Hz
D. 4,395.10
16
Hz
Câu 50.. Trong quang phổ vạch của nguyên tử Hiđrô, vạch ứng với bước sóng dài nhất trong dãy
Lai-man là
1
0,1217 m ì u = và vạch ứng với sự chuyển của êlectrôn từ quỹ đạo M về quỹ đạo K có b-
ước sóng
2
0,1027 m ì u = . Bước sóng dài nhất trong dãy Ban-me là
A. 0,6578 m u . B. 0,0556 m u C. 0,7578 . m u D. 0,8578 . m u
Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang7/4PHẦN CHUNG DÀNH CHO CẢ HAI BAN
Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
Câu 6 Câu 7 Câu 8 Câu 9 Câu
10

Câu 11 Câu 12 Câu
13
Câu
14
Câu
15

Câu 16 Câu 17 Câu
18
Câu
19
Câu
20

Câu 21 Câu 22 Câu
23
Câu
24
Câu
25

Câu 26 Câu 27 Câu
28
Câu
29
Câu
30

Câu 31 Câu 32 Câu
33
Câu
34
Câu
35

Câu 36 Câu 37 Câu
38
Câu
39
Câu
40


PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN CƠ BẢN

Câu 41 Câu 42 Câu
43
Câu
44
Câu
45

Câu 46 Câu 47 Câu
48
Câu
49
Câu
50


PHẦN RIÊNG DÀNH CHO BAN NÂNG CAO

Câu 51 Câu 52 Câu
53
Câu
54
Câu
55

Câu 56 Câu 57 Câu
58
Câu
59
Câu
6001. - / - - 14. 27. 40. - / - -

02. A 15. 28. ; - - - 41. - - - ~

03. - / - - 16. ; - - - 29. - - = - 42. - - = -

04. 17. - / - - 30. - / - - 43. - - = -

05. - - - ~ 18. - - = - 31. ; - - - 44. - / - -

06. 19. 32. - - = - 45. ; - - -

07. - - = - 20. ; - - - 33. - - = - 46. ; - - -

Đề luyện thi ĐH-CĐ 2009-2010 Lần 6-Tháng 4 GV. Trương Đình Den
Trang8/4

08. - - = - 21. - / - - 34. - - = - 47. - - - ~

09. 22. - - - ~ 35. - / - - 48. - - - ~

10. ; - - - 23. ; - - - 36. - - = - 49. ; - -

11. ; - - - 24. ; - - 37. 50. ; - - -

12. 25. - - = - 38.

13. - - = 26. ; - - - 39. - - - ~

Mô men quán tính của một vật không phụ thuộc vào
A. Tốc độ góc của nó B. Kích thước và hình dạng của nó
C. Khối lượng của nó D. Vị trí của trục quay
Một ròng rọc có bán kính R, có momen quán tính I đối với trục của nó. Ròng rọc chịu tác dụng bởi
một lực không đổi F tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Bỏ qua mọi lực cản. Tính tốc
độ góc của ròng rọc sau khi quay được một khoảng thời gian Δt.
A. 2FRΔt/I

B. FRΔt/I C. 0,5FRΔt/I D. 4FRΔt/I
Một bánh đà có momen quán tính I đang quay chậm dần đều. Momen động lượng của nó giảm từ
L
1
đến L
2
trong khoảng thời gian Δt. Trong khoảng thời gian Δt đó bánh đà quay được một góc là
A. 0,5Δt(L
1
– L
2
)/I B. 0,5Δt(L
1
+ L
2
)/I

C. Δt(L
1
– L
2
)/I

D. Δt(L
1
+ L
2
)/I
Một bánh đà (đĩa tròn đặc) có khối lượng 80kg, bán kính 50cm. Bánh đà quay quanh trục đi qua
tâm với tốc độ không đổi là 600vòng/phút (cho
2
10) t = . Động năng của bánh đà sẽ bằng:
A. 2.10
4
J B. 4.10
4
J C. 3.10
4
J D. 5.10
4
J