You are on page 1of 12

UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” FACULTATEA DE DREPT „SIMION BĂRNU IU” SPECIALIZAREA DREPT JUDICIAR PRIVAT ANUL I, SEMESTRUL II – BOLOGNA

DISCIPLINA:

„DREPT INTERNA IONAL PRIVAT. CONFLICTE DE JURISDIC II”
TEMA:

„EFECTELE HOTĂRÂRILOR STRĂINE CONSECIN E ALE INTEGRĂRII EUROPENE”

COORDONATOR ŞTIIN IFIC Prof. univ. Dr. Călina Jugastru

MASTERAND Oprişiu Adina 0749/319844

Page 1 of 12

1 Întreaga activitatea judiciară se desfăşoară cu scopul solu ionării unui conflict civil concret. Ioan Leş – „Tratat de drept procesual civil”. edi ia a 5-a. 1 C.C. Beck. Clasificarea hotărârile judecătoreşti se poate face în3: I. În func ie de art. restabilindu-se astfel ordinea de drept democratică. şi dispozi ie a instan ei de a solu iona conflictul dintre păr i. 255 alin.. cu privire la administrarea probelor sau la rezolvarea unor incidente de procedură. hotărârea fiind destinată să solu ioneze litigiul dintre ele şi să apere drepturilor civile concrete. pag. având o ac iune nelimitată în timp. Decizii – se solu ionează apelul. II. pag. recursul. cât şi al societă ii în general. Bucureşti. În literatura de specialitate. Sensul pe care îl vom aborda aici. şi recursul în interesul legii.H. Judecarea presupune nu atât aplicarea legii. cu referire la proiectul codului de procedură civilă. 2010. univ. sunt: Hotărâri propriu-zise – prin care se solu ionează fondul dreptului. cu putere de lucru judecat. cât şi stabilirea corectă a faptelor petrecute. eficientizarea normelor de drept substan ial şi prezentând un ridicat caracter educativ.. determinând toate dispozi iile luate de instan ă cu privire la desfăşurarea procesului civil. 652-655 2 3 Page 2 of 12 . Încheieri – celelalte hotărâri pronun ate în cursul instan ei. 1 A se vedea Prof. După durata ac iunii hotărârii judecătoreşti. Dr. 651 Ibidem. sunt: Sentin e – se rezolvă fondul cauzei în primă instan ă.Considera ii introductive Hotărârea judecătorească – sententia – reprezintă actul final şi de dispozi ie al instan ei prin care se solu ionează. pag.P. Importan a unei hotărâri judecătoreşti poate fi analizată atât din punct de vedere al păr ilor. termenul de „hotărâre” este folosit şi într-un sens mai larg. editura C. litigiul dintre păr i. va fi acela de act final. hotărârea fiind rezultatul operei de înfăptuire a justi iei ce „se realizează printr-o multitudine de acte voli ionale”2. 652 Ibidem.

656-664 Page 3 of 12 . 377 alin. hotărârile date în primă instan ă neapelate. Dipozitivul. Hotărâri nedefinitive – toate hotărârile ce pot fi atacate cu apel. Hotărâri constitutive.P. După împăr irea ac iunilor în ac iuni în constatare. hotărârile în recurs ce solu ionează fondul pricinii. prevede: hotărârile date în primă instan ă fără drept de apel. Hotărâri irevocabile – art.P.C. hotărârile din apel. în realizare şi constitutive de drepturi: Hotărâri în constatare. V. numită în practica judiciară română şi „practica”. 1 C. În func ie de puterea legală şi de for a executorie a hotărârilor: Hotărâri definitive – art. VI. 2 C. III. În func ie de modul de condamnare al debitorului: Hotărâri cu condamnare unică. nu pot fi aduse la îndeplinire prin intermediul executării silite. Hotărâri în realizare. Considerentele sau motivele de fapt şi de drept. După con inutul lor: Hotărâri integrale. Hotărâri cu condamnare alternativă.. prevede: hotărârile date în primă intan ă fără drept de apel nerecurate. 4 Ibidem. 377 alin. hotărârile în primă instan ă neapelate. IV. O hotărâre judecătorească este formată din trei păr i foarte importante4: Partea introductivă.C. pag. Hotărâri par iale.Hotărâri provizorii – au efecte limitate în timp. hotărârile pronun ate în apel nerecurate. alte hotărâri.

E. nr. Ş.E. 181 LDIP privind sentin ele arbitrale străine. For a executorie. 5 S. Recunoaşterea hotărârilor Legea dreptului interna ional privat (LDIP) nr. pag. actele notariale precum şi actele altor autorită i dintr-un alt stat. 805/20046 privind crearea unui titlu executoriu european pentru crean ele necontestate. editura Lumina Lex. 105 6 J. incluzând în sfera acestei no iuni nu numai hotărârile judecătoreşti. Regulamentul C. Normele de procedură din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat”.Efectele unei hotărâri judecătoreşti sunt: Autoritatea de lucru judecat.O. Proiectul noului cod de procedură civilă. Legea nr.O. Proiectul noului cod civil. 165.2004 7 Page 4 of 12 . recunoaşterea şi executarea în România a hotărârilor în materie civilă şi comercială pronun ate în statele membre ale Uniunii Europene. Sediul materiei: Sec iunea IV-a.07. Bucureşti. ci şi hotărârile arbitrale. 594/1. nr. nr. 165-178. Art.a. sub condi ia că ele să aibă un caracter jurisdic ional5. Puterea probantă a unui act autentic. 1994. 105/1992 defineşte hotărârea străină în art. Zilberstein – „Procesul civil interna ional.C. Legea 187/2003 privind competen a de jurisdic ie. L 143/2004 Publicată în M. art. 302/20047 privind cooperarea judiciară interna ională în materie penală. capitolul XII din LDIP.

Admiterea efectelor hotărârii operează independent de existen a unei conven ii interna ionale. editura Hamangiu. 2008. nr. univ. Admiterea efectelor subordonează condi iei regularită ii interna ionale. lector univ. Dr. conform legii acelui stat. Adrian Circa – „Manual de drept interna ional privat”. Bucureşti. adică instan a română va verifica doar respectarea condi iilor prevăzute de LDIP art.Regulamentul C. 8 J. pag. pronun area hotărârii şi pierderea procesului implica o verificare mai atentă a instan ei în ceea ce priveşte legalitatea citării.E. Călina Jugastru. Dr. Lipsa păr ii. O hotărâre judecătorească poate fi refuzată la recunoaştere. Ovidiu Ungureanu. 260 9 Page 5 of 12 . O recunoaştere prin hotărâre judecătorească dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condi ii: Hotărârea este definitivă Instan a a avut competen ă să judece procesul. Hotărârea este rezultatul unei fraude comise în procedura urmată în străinătate.O. Existen a reciprocită ii în ceea ce priveşte efectele hotărârilor străine între România şi statul instan ei care a pronun at hotărârea. Prof. II. recunoscută anterior în statul de cetă enie al fiecărei păr i (art. 167-168. 169 LDIP).C. 44/20018 privind competen a judiciară. recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială prevede două reguli în materia recunoaşterii unei hotărâri judecătoreşti: I. 166 LDIP). L 012 din 2001 A se vedea Prof. Pronun area unei hotărâri a unui stat ter . dacă se încadrează în una din cele trei cazuri de mai jos: 1. univ. instan a neputându-se substitui instan ei străine pentru a modifica hotărârea străină sau a o examina în fond (art.E. Dr. Se distinge în LDIP două feluri de recunoaştere a unei hotărâri străine9: O recunoaştere de plin drept pentru: Hotărârile străine ce se referă la statutul civil al cetă enilor statului unde au fost pronun ate. nr.

Când în fa a instan ei. care cuprinde regulile de determinare a legii aplicabile în cazul raporturilor juridice cu element de extraneitate. Filipescu – „Drept interna ional privat”.cdep. Dacă partea recunoaşte hotărârea nu mai este nevoie de o hotărâre judecătorească de recunoaştere11. competentă să solu ioneze cererea fiind instan a din circumscrisp ia căreia îşi are domiciliul sau sediul cel care a refuzat recunoaşterea hotărârii străine. editura Actami. 151 LDIP). 1 LDIP). Bucureşti. 2009. recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în cauzele civile şi comerciale pronun ate în statele membre ale Uniunii Europene.44/2001 privind competen a jurisdic ională. în legisla ia românească. instan a solu ionând cererea principală pronun ându-se printr-o hotărâre. 168 LDIP). În legisla ia actuală. Această modalitate se poate exercita prin introducerea unei cereri de recunoaştere. sesizată cu un alt proces. 450 Page 6 of 12 11 . 2. 3. în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. pag. iar cererea incidentă se va face printr-o încheiere 10 http://www. precum şi normele de procedură în litigii privind raporturi de drept interna ional privat. Hotărârea încalcă ordinea pulblică de drept interna ional privat român (art. Pe cale principală (art. România şi-a asumat angajamentul de a completa şi moderniza cadrul legislativ na ional pentru a transpune Regulamentul Consiliului nr.pdf I.10 Acesta este contextul în care.2. 170 alin. Procedura recunoaşterii unei hotărâri străine Raporturile de drept interna ional privat sunt guvernate. sunt cunoscute două modalită i de recunoaştere a unei hotărâri judecătoreşti: 1. la capitolul 5 – “Dreptul societă ilor comerciale”. Procesul a fost solu ionat între aceleaşi păr i printr-o decizie chiar şi nedefinitivă a instan elor române (art. Filipescu. Pe cale incidentă (art. Dispozi iile Legii 187/2003 sunt aplicabile în măsura în care conven iile interna ionale la care România este parte nu stabilesc o altă reglementare. de prevederile Legii nr.105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat. se ridică excep ia puterii lucrului judecat a unei hotărâri judecătoreşti străine. 2 LDIP).P. 170 alin.ro/proiecte/2003/000/90/0/eml_pl090_03. A.I.

Prof.G. Nu se vor cere aceste acte dacă păr ile sunt de acord cu depunerea de copii certificate pentru conformitate. caz în care oricum nu mai este necesară supralegalizarea. 171.cdep. dacă din cuprinsul hotărârii reiese faptul că pârârul a fost de acord cu admiterea ei12. copia dovezii de înmânare a cita iei sau a actului de sesizare comunicare păr ii care a fost lipsă în instan a străină sau ori act oficial care să ateste că cita ia şi actul de sesizare au fost cunoscute în timp util de către partea împotriva căreia s-a dat hotărârea. Aprobată prin Legea nr. cit. Dr. lector univ. iar hotărârea pronun ată are caracteristicile oricărei hotărâri judecătoreşti. 333 din 16 mai 2003. trebuie să fie înso ite de traduceri autorizate (în cazul hotărârilor judecătoreşti din afara spa iului european) şi vor fi supralegalizate după procedura instituită prin art. Dr. 12 A se vedea Prof. univ. Acestea vor fi depuse numai la cererea instantei române. 162 coroborat cu prevederile O. Of.pdf Page 7 of 12 . 171 din LDIP statuează asupra condi iilor ce trebuiesc îndeplinite pentru ca cererea de recunoaştere a hotărârii străine să fie admisibilă. nr. Călina Jugastru. univ. Păr ile pot să nu fie citate. pag. Solu ionarea cererii are caracter contencios. nr. Spre deosebire de Legea 105/1992. Înso ită de următoarele acte: copia hotărârii străine. pentru con inutul legii accesa i: 13 14 15 http://www.ro/proiecte/2003/000/90/0/leg_pl090_03. Legea 187/200315 nu mai impune obligativitatea depunerii de traduceri legalizate.interlocutorie. Încheierea interlocutorie poate fi atacată cu apel numai odată cu fondul. Publicată în M. adoptată la Haga la data de 5 octombrie 1961. orice alt act de natură să probeze în completare că hotărârea străină îndeplineşte celelalte condi ii prevăzute de lege pentru recunoaştere.. Dr. 66/199914. Acestea sunt13: Respectarea cerin elor prevăzute de legea procedurală română. Adrian Circa – op. dovada caracterului definitiv al acesteia. fiind suficientă certificarea din partea unei persoane autorizate în acest sens într-unul dintre statele membre sau în România. 52/2000 privind aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei supralegalizării actelor oficiale străine. Aceste acte prevăzute de art. Ovidiu Ungureanu. 265 Ibidem. Art.

Dr. 16 A se vedea Prof. Dr. derogatorie de la dreptul comun instituit prin Legea nr. Astfel. 173 alin. Călina Jugastru. au fost recunoscute mai întâi în statul de cetă enie al fiecărei păr i. în art. cit. 42 Legea 187/2003).105/1992 prevede recunoaşterea de plin drept în România a hotărârilor străine numai dacă se referă la statutul civil al cetă enilor statului unde au fost pronun ate sau dacă. Executarea silită a hotărârii străine O hotărâre judecătorească nu dobândeşte for ă executorie în mod automat. 33 din Regulament se stabileşte că orice hotărâre pronun ată într-un stat membru într-unul din cazurile care intră în domeniul său de aplicare este recunoscută în celelalte state membre. 265-266 Page 8 of 12 . acestea putând fi puse în executare pe teritoriul României pe baza încuvin ării date la cererea persoanei interesate de către tribunalul în circumscrip ia căruia urmează să se efectueze executarea16 (art. ci doar prin procedura exequaturului. este cuprinsă şi în Legea nr. ca regulă. În vederea comunicării documentelor procedurale. Instan a română.Competent să solu ioneze o cerere de încuviin are a executării este nu doar tribunalul în a cărui circumscrip ie urmează să se efectueze executarea (ca în cazul Legii 105/1992). Prof. art. ci şi tribunalul în a cărui circumscrip ie îşi are domiciliul ori sediul partea împotriva căreia se solicită executarea. Procedura va fi urmată în cazul oricăror hotărâri care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie. fiind pronun ate într-un stat ter .105/1992. Preluând această dispozi ie. reclamantul poate desemna un mandatar special. domiciliat în circumscriptia teritorială a instan ei căreia i-a fost solicitată încuviin area executării (art. Adrian Circa – op. nu va proceda la examinarea în fond a hotărârii şi nici la modificarea ei. în ceea ce priveşte hotărârile pronun ate în statele membre. fără să fie necesară recurgerea la vreo procedură specială.166 din Legea nr. Dr. Spre deosebire de dispozi ia din legea română. dispozi ie care. În art. pag. acestea sunt recunoscute în România în condi iile stabilite de noua reglementare. univ. Ovidiu Ungureanu. univ. 1 LDIP). 54 din Legea 187/2003se specifică faptul că nu se percepe nici un impozit sau taxă propor ională cu valoarea litigiului în cauza pentru ac iunile introduse în România pentru încuviin area executării hotarârii pronun ate într-un stat membru U. lector univ. rezultă că.E.105/1992. însă.

aspx Page 9 of 12 18 . partea împotriva căreia se urmăreşte executarea nu poate formula apărări.17 Condi iile cerute pentru ob inerea exequaturului sunt de regularitate interna ională. în Revista Română de Drept Privat nr. Hotărârea să fie definitivă potrivit legii statului unde a fost pronun ată. În ceea ce priveşte executarea hotărârilor pronun ate în statele membre.J. Sec ia Civilă. această dispozi ie existând.Exequaturul este procedura judiciară în cadrul căreia. C. 1974 din 6 iunie 2000 al C. În această fază a procedurii (încuviin area executării)..just. Dintre cele mai importante prevederi ale proiectului amintim: 17 Decizia nr.S. adică: Competen a instan ei care a dat hotărârea. păstrând în mare parte vechile reglementări ale LDIP şi a Legii 187/2003.178 din Legea nr. Briciu. în urma controlului exercitat asupra hotărârii judecătoreşti străine de instan ele statului pe teritoriul căruia se cere executarea.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/ProiectulnouluiCoddeProcedur%C4%83Civil %C4%83/tabid/648/Default. 134-138 http://www. este stabilită competen a tribunalului în circumscrip ia căruia îşi are domiciliul sau sediul partea împotriva căreia se solicită executarea sau în circumscrip ia căruia urmează să se efectueze executarea. partea a II-a. şi în art. Existen a reciprocită ii executării hotărârilor între România şi statul instan ei care a pronun at hotărârea. cu un comentariu de Tr. de lege lata. Procedura de încuviin are a executării hotărârii străine prezintă particularitatea că hotărârea este declarată executorie fără a fi aplicabile dispozi iile referitoare la cazurile în care se poate refuza recunoaşterea hotărârii străine. Hotărârea pronun ată de o instan ă competentă dintr-un stat membru are for ă probantă în fa a instan elor române cu privire la situa iile de fapt pe care le constată. pag. 2/2001. Prevederile Proiectului Codului de procedură civilă18 Proiectul codului de procedură civilă unifică normele cu caracter procedural din materia dreptului interna ional privat. hotărârea străină este declarată executorie.105/1992.

e) instan ele române aveau competen a exclusivă pentru judecarea cauzei. (2) Recunoaşterea nu poate fi refuzată pentru singurul motiv că instan a care a pronun at hotărârea străina a aplicat o alta lege decât cea care ar fi fost determinată de dreptul Page 10 of 12 . Art. în oricare din cele două situa ii. al unui tratat interna ional la care România este parte sau pe bază de reciprocitate. chiar nedefinitivă. f) a fost încălcat dreptul la apărare.Art. 1049. fie de către misiunea diplomatică sau oficiul consular în România ale statului de origine şi. g) hotărârea poate face obiectul unei căi de atac în statul în care a fost pronun ată. în special. pe cale administrativă ierarhică în statul de origine şi apoi de misiunea diplomatică sau oficiul consular român. – (1) Actele publice întocmite sau legalizate de o autoritate străină sau de un agent public străin pot fi produse în fa a instan elor române numai dacă sunt supralegalizate. (3) Scutirea de supralegalizare este permisă în temeiul legii. a fost ob inută cu scopul exclusiv de a sustrage cauza inciden ei legii aplicabile conform dreptului interna ional privat român. (2) Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine al actului. c) procesul a fost solu ionat între aceleaşi păr i printr-o hotărâre. de intensitatea legăturii cauzei cu ordinea juridică română şi de gravitatea efectului astfel produs. fie de către misiunea diplomatică română sau oficiul consular român din acest stat. din partea autorită ilor române. în această ordine. de către Ministerul Justi iei şi Ministerul Afacerilor Externe. în continuare. 1045. urmată de supralegalizarea efectuată. – (1) Recunoaşterea hotărârii străine poate fi refuzată pentru oricare din următoarele cazuri: a) hotărârea este manifest contrarie ordinii publice de drept interna ional privat român. această incompatibilitate se apreciază inând seama. de către Ministerul Afacerilor Externe. a instan elor române sau se află în curs de judecare în fa a acestora la data sesizării instan ei străine. d) este inconciliabilă cu o hotărâre pronun ată anterior ei în străinătate şi susceptibilă de a fi recunoscută în România. pentru certificarea autenticită ii semnăturilor şi sigiliului aplicate pe acestea. (4) Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instan ele române se face. b) hotărârea pronun ată într-o materie în care persoanele nu dispun liber de drepturile lor.

1058.interna ional privat român.Hotărârea străină care stabileşte o obliga ie decurgând dintr-o lege fiscală străină necesită şi condi ia reciprocită ii pentru a fi recunoscută şi executată în România. – (1) Hotărârea străină pronun ată de instan a competentă beneficiază în România de for ă probantă în privin a constatărilor ce cuprinde. în condi iile legii române. (3) Proba contra faptelor constatate de instan a străină poate fi făcută prin orice mijloace. Art.1059. (1) dacă ele sunt manifest incompatibile cu ordinea publică de drept interna ional privat român. . dacă satisface exigen ele necesare autenticită ii sale conform legii statului de sediu al instan ei. în condi iile art. Art. 1055 . – Pe baza hotărârii definitive de încuviin are a executării se emite titlul executoriu. afară numai dacă procesul priveşte starea civila şi capacitatea unui cetă ean român. Page 11 of 12 . 1061. . 1054 alin. Art. (1) şi art.Tranzac iile judiciare încheiate în străinătate produc în România efectele ce decurg din legea care le-a fost aplicată. Art. 1060. (2) Constatările făcute de instan a străină nu beneficiază de for a probantă prevăzută la alin. men ionându-se în titlu şi hotărârea de încuviin are. iar solu ia adoptată diferă de cea la care s-ar fi ajuns potrivit legii romane. 1059.

Bucureşti.I. 1994. nr. Prof. Decizia nr. 8. adoptată la Haga la data de 5 octombrie 1961.J.E. 9. 2. univ. Prof. 2009. 66/1999 aprobată prin Legea nr.just. Dr. Normele de procedură din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept interna ional privat”.aspx 3.. 44/2001 J. A. editura Actami.P. 333 din 16 mai 2003. Regulamentul C. Of.cdep. edi ia a 5-a. Dr. cu referire la proiectul codului de procedură civilă. Ioan Leş – „Tratat de drept procesual civil”. Briciu.C. 4. Beck. nr. nr. editura Lumina Lex. Filipescu – „Drept interna ional privat”. în Revista Română de Drept Privat nr. 52/2000 privind aderarea României la Conven ia cu privire la suprimarea cerin ei supralegalizării actelor oficiale străine. nr. O.Bibliografie 1. Dr. Bucureşti. Călina Jugastru. lector univ. 6.S. I.ro/proiecte/2003/000/90/0/leg_pl090_03. 7. univ.ro/Sections/PrimaPagina_MeniuDreapta/Proiectulnoului CoddeProcedur%C4%83Civil%C4%83/tabid/648/Default. Bucureşti. 2/2001. Sec ia Civilă. 2010. pentru con inutul legii accesa i: http://www.H.G. Adrian Circa – „Manual de drept interna ional privat”. S. 5. Page 12 of 12 . L 012 din 2001.E. C. Zilberstein – „Procesul civil interna ional. Bucureşti. http://www. Ovidiu Ungureanu. Filipescu. 2008.O. Legea 187/2003 publicată în M. cu un comentariu de Tr. editura C. editura Hamangiu. partea a II-a.pdf. 1974 din 6 iunie 2000 al C.