You are on page 1of 2

iii) Riješite i objasnite sljedeće zadatke (50 bodova

):
1. Trgovačko društvo «B» d.d. koje se bavi proizvodnjom na kraju 200x. godine ima sljedeće stanje u bilanci: (25 bodova) 8. Plasmani u kratk. kredite 15.000 kn, 1. Strojevi 600.000 kn, 2. Tvornička zgrada 960.000 kn, 9. Kapitalna dobit 36.000 kn, 3. Primljeni dug. krediti 600.000 kn, 10. Žiro račun 5.000 kn, 4. Zalihe got. proizvoda 100.000 kn, 11. Dobavljači 400.000 kn, 5. Kupci 140.000 kn, 12. Ostale kratkoročne obveze ???, 6. Zalihe sirovina 30.500 kn, 13. Dug. depoziti 100.000 kn, 7. Uplaćeni dio. kapital 720.000 kn (1200 14. Zakonske pričuve 46.800 kn.
redovnih, glavnih dionica)

Bilanca na dan 31.12.200_. IMOVINA
Red. br Opis Iznos (kn) Red. br

IZVORI IMOVINE
Opis Iznos (kn)

Ukupna imovina

Ukupni izvori imovine

i sljedeće pozicije Računa dobiti i gubitka:
POZICIJA Prihodi od prodaje Troškovi prodanih proizvoda Bruto dobit/gubitak Troškovi prodaje Administrativni troškovi Dobit/gubitak iz poslovnih aktivnosti Troškovi financiranja (kamate) Dobit/gubitak prije poreza Porez na dobit (20%) Neto dobit/gubitak razdoblja dividende (25%) zadržana dobit (75%) IZNOS (kn) 2.040.000 1.140.000 ? 451.776 288.000 ? ? 88.224 ? ? ? ?

a) Sastavite bilancu na 31. 12. 200x. godine prema kriteriju opadajuće likvidnosti i rastuće ročnosti.

b) Izračunajte i interpretirajte sljedeće pokazatelje:

c) Koliko iznosi beta dionice. 5. Očekivani rast dividendi je 5% godišnje. a očekivana stopa prinosa na tržišni portfolio 9%? 3. 13%-tna kuponska obveznica nominalne vrijednosti 5. iznosi 700 kn). Koeficijent zaduženosti. (15 bodova) a) Kolika je tekuća tržišna cijena dionica? b) Izračunajte predvidive dividende u naredne tri godine (u 1. 3.000 kn koja dospijeva za 10 godina prodaje se po 4. ako je nerizična kamatna stopa 5%. Dani vezivanja zaliha gotovih proizvoda. godini)..12. 3. P/BV ( cijena dionica na 31. ROA (%).1. Dividende po dionici društva D iznose 33kn. a odnos cijene i zarada 15. 4. b) Izračunajte koliko bi bila vrijednost obveznice pod a) ako bi zahtijevani prinos do dospijeća bio manji za 2 postotna poena.000 kn. 2. (10 bodova) a) Izračunajte zahtijevani prinos do dospijeća za ovu obveznicu.. Odnos isplate dividendi je 60%. 2. Koeficijent financijske snage. Hoće li se obveznica u ovom slučaju prodavati uz premiju ili diskont? . 2.