You are on page 1of 36

SLU@BENI GLASNIK

REPUBLIKE SRPSKE
Srijeda, 4. oktobar 2006. godine BAWA LUKA Broj 96 God. XV Jezik srpskog naroda JU Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, Pave Radana 32A Telefon/faks: (051) 311-532, 302-708 Internet: http://www.slglasnik.org E-mail: slglasnikrs@blic.net slgl.finanse@blic.net
@iro-ra~uni: NLB Razvojna banka a.d. Bawa Luka 562-099-00004292-34 Zepter komerc banka AD Bawa Luka 567-162-10000010-81 Nova bawalu~ka banka AD Bawa Luka 551-001-00029639-61

Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine
Na osnovu ~lana IV 4 a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, na 71. sjednici Predstavni~kog doma, odr`anoj 21. decembra 2005. godine, i na 52. sjednici Doma naroda, odr`anoj 22. decembra 2005. godine, usvojila je

ZAKON
O OSNOVIMA BEZBJEDNOSTI SAOBRA]AJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovim zakonom utvr|uju se: osnovni principi me|usobnih odnosa i pona{awa u~esnika u saobra}aju i drugih subjekata u saobra}aju, osnovni uslovi koje moraju da zadovoqe putevi u pogledu bezbjednosti saobra}aja na putevima, vo|ewe Centralnog registra voza~a i vozila, pravila saobra}aja na putevima, sistem saobra}ajnih znakova i znakova koje daju ovla{}ena lica, du`nosti u slu~aju saobra}ajne nesre}e, osposobqavawe kandidata za voza~a, uslovi za sticawe prava na upravqawe motornim vozilima, polagawe voza~kih ispita, uslovi za ure|aje i opremu vozila, dimenzije, ukupna masa i osovinsko optere}ewe vozila, osnovni uslovi koje moraju da zadovoqavaju vozila u saobra}aju, rad strukovnih organizacija u Bosni i Hercegovini, te druga pitawa iz oblasti bezbjednosti saobra}aja na putevima koja su jedinstvena za cijelu teritoriju Bosne i Hercegovine. ^lan 2. Organi Bosne i Hercegovine, entitetski i kantonalni organi i organi Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine i organi lokalne samouprave i lokalne uprave u gradovima i op{tinama (u daqem tekstu: nadle`ni organi) obezbijedi}e sprovo|ewe ovog zakona i u okviru svoje nadle`nosti donosi}e propise i preduzima}e druge potrebne mjere za wegovo dosqedno sprovo|ewe. ^lan 3. (1) U~esnici u saobra}aju du`ni su da po{tuju odredbe ovog zakona i druge propise iz oblasti bezbjednosti saobra}aja na putevima, razvijaju humane odnose me|u qudima radi za{tite zdravqa i `ivota drugih lica, a naro~ito djece, invalida, starih i nemo}nih lica, i staraju se o za{titi `ivotne sredine. (2) U~esnici u saobra}aju ne smiju da ometaju saobra}aj, o{te}uju put, objekte i opremu na putu. ^lan 4. (1) Putevi namijeweni za saobra}aj moraju da budu izgra|eni za bezbjedan i nesmetan saobra}aj i da odgo-

varaju osnovnim uslovima propisanim ovim zakonom, a preduze}a i javne slu`be koje odr`avaju javne puteve ili im je povjereno odr`avawe javnih puteva moraju da ih odr`avaju tako da na wima u svim uslovima mo`e da se odvija bezbjedan i nesmetan saobra}aj. (2) Preduze}a, javne slu`be i drugi organi koji se brinu o putevima i odr`avaju ih du`ni su da organizuju i trajno kontroli{u stawe i odr`avawe javnih puteva, objekata, saobra}ajne signalizacije i opreme na putevima radi bezbjednog i nesmetanog saobra}aja. (3) Preduze}a i javne slu`be iz stava (1) ovog ~lana du`ni su da blagovremeno otklawaju sve nedostatke usqed kojih na odre|enim mjestima dolazi do saobra}ajnih nesre}a. (4) U slu~aju pretrpqene {tete usqed neodgovaraju}eg odr`avawa javnih puteva, povjerilac se namiruje u skladu sa Zakonom o putevima. ^lan 5. Preduze}a, obrazovne organizacije, ustanove i druga pravna ili fizi~ka lica koja {koluju ili obu~avaju kandidate za voza~e motornih vozila du`ni su da izvode obuku na na~in koji }e obezbijediti da kandidati nau~e i usvoje pravila saobra}aja i etiku u saobra}aju, ovladaju tehnikom upravqawa vozilom i steknu ostalo znawe i vje{tine potrebne za bezbjedno u~estvovawe u saobra}aju na putevima. ^lan 6. (1) Preduze}a, ustanove i druga pravna ili fizi~ka lica, kada proizvode, odr`avaju, popravqaju ili prepravqaju vozila i pu{taju u saobra}aj vozila, ure|aje, rezervne dijelove i opremu za vozila, du`ni su da vozila, ure|aje, dijelove i opremu proizvode, pu{taju u saobra}aj, odr`avaju, odnosno popravqaju prema uslovima propisanim za bezbjedno u~estvovawe vozila u saobra}aju na putevima. (2) Pojedina~no proizvedena, prepravqana ili u ve}em obimu popravqana vozila prije pu{tawa u saobra}aj moraju da budu certifikovana u ovla{}enoj organizaciji koja obavqa certifikovawe vozila. (3) Bli`e odredbe o na~inu i postupku certifikovawa i uslovima koje moraju da ispuwavaju organizacije za certifikovawe vozila pravilnikom propisuje ministar komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: ministar), u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 7. Preduze}a, ustanove, pravna ili fizi~ka lica i drugi organi koji posjeduju vlastita vozila du`ni su da se brinu o tome da voza~i wihovih vozila ispuwavaju propisane zdravstvene i druge uslove za bezbjedno upravqawe vozilima i da obezbijede da wihova vozila budu ispravna, te da imaju propisane ure|aje i opremu.

Strana 2 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

^lan 8. (1) Saobra}aj na javnom putu mo`e da se ograni~i ili zabrani samo kada je to neophodno radi: spre~avawa ili otklawawa opasnosti za u~esnike u saobra}aju, spre~avawa o{te}ewa javnog puta ili izvo|ewa radova na javnom putu. (2) Postupak i uslove za ograni~ewe i zabranu iz stava (1) ovog ~lana utvrdi}e nadle`ni organi, u skladu s va`e}im propisima. ^lan 9. Pojedini izrazi koji se koriste u ovom zakonu imaju sqede}a zna~ewa: 1) autobus je motorno vozilo namijeweno za prevoz lica koje, osim sjedi{ta za voza~a, ima vi{e od osam sjedi{ta; 2) autoput je javni put posebno izgra|en i namijewen iskqu~ivo za saobra}aj motornih vozila, koji je kao autoput ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom, koji ima dvije fizi~ki odvojene kolovozne trake za saobra}aj iz suprotnih smjerova, sa po najmawe dvije saobra}ajne trake i trakom za prinudno zaustavqawe vozila, bez ukr{tawa s popre~nim putevima i `eqezni~kim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u ~iji saobra}aj mo`e da se ukqu~i, odnosno iskqu~i samo odre|enim i posebno izgra|enim prikqu~nim javnim putevima na odgovaraju}u kolovoznu traku autoputa; 3) bicikl je vozilo koje ima najmawe dva to~ka i koje se pokre}e iskqu~ivo snagom voza~a; 4) bicikl sa motorom je vozilo na motorni pogon sa dva ili tri to~ka, ~ija radna zapremina motora nije ve}a od 50 cm3 i koje na ravnom putu ne mo`e da razvije brzinu ve}u od 50 km na ~as; 5) laki motocikl je vozilo na motorni pogon s dva ili tri to~ka, ~ija zapremina motora ne prelazi 125 cm3 a snaga motora ne prelazi 11 kW; 6) biciklisti~ka staza je izgra|ena saobra}ajna povr{ina namijewena za saobra}aj bicikala i lakih motocikala s motorom, koja se prote`e uzdu` kolovoza i koja je od wega odvojena i obiqe`ena propisanim saobra}ajnim znakom; 7) biciklisti~ka traka je dio kolovoza namijewen za saobra}aj bicikala i bicikala sa motorom, koja se prote`e uzdu` kolovoza i koja je ozna~ena uzdu`nom linijom na kolovozu; 8) brzi put je javni put namijewen za saobra}aj iskqu~ivo motornih vozila, s jednom ili dvije razdvojene kolovozne trake, koji ima sve raskrsnice u dva ili vi{e nivoa s popre~nim putevima i drugim saobra}ajnicama (`eqezni~kim ili tramvajskim prugama), u pravilu, nema zaustavnih traka i koji je kao takav ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom; 9) Centralni registar je evidencija o svim voza~ima i vozilima; 10) put je svaki javni put i nekategorisani put na kojem se odvija saobra}aj; 11) put rezervisan za saobra}aj motornih vozila je javni put po kojem mogu da saobra}aju samo motorna vozila i koji je kao takav ozna~en propisanim saobra}ajnim znakom; 12) strana voza~ka dozvola je voza~ka dozvola i me|unarodna voza~ka dozvola koju je izdao nadle`ni organ strane dr`ave; 13) javni put je povr{ina od op{teg zna~aja za saobra}aj, koju svako mo`e slobodno da koristi pod uslovima odre|enim zakonom i koju je nadle`ni organ proglasio javnim putem, kao i ulica u nasequ; 14) kolona je niz od najmawe tri vozila (osim bicikla,traktora, radne ma{ine i zapre`nog vozila) koja su zaustavqena na putu, ili se na bliskom me|usobnom rastojawu kre}u istom saobra}ajnom trakom u istom smjeru,

pri ~emu su brzina kretawa vozila i postupawa voza~a me|usobno uslovqeni i izme|u kojih, bez ometawa, ne mo`e da u|e drugo vozilo; 15) kolovoz je dio povr{ine puta namijewen prvenstveno za saobra}aj vozila; 16) kolovozna traka je uzdu`ni dio kolovoza namijewen za saobra}aj vozila u jednom smjeru s jednom ili vi{e saobra}ajnih traka; 17) kombinovano vozilo je motorno vozilo namijeweno za prevoz lica i tereta, ~ija najve}a dozvoqena masa ne prelazi 3.500 kg; 18) laka prikolica je prikqu~no vozilo ~ija najve}a dozvoqena masa nije ve}a od 750 kg; 19) laki tricikl ili ~etvorocikl je motorno vozilo s tri, odnosno ~etiri to~ka, koje na ravnom putu mo`e da razvije brzinu ve}u od 45 km na ~as, ~ija radna zapremina motora nije ve}a od 50 cm3 i ako wegova masa nije ve}a od 350 kg a snaga motora ne prelazi 4 kW; 20) licenca je javna isprava koju je izdao nadle`an organ i kojom se dokazuje ispuwavawe propisanih uslova i osposobqenosti za obavqawe odre|enih poslova iz oblasti bezbjednosti saobra}aja; 21) lokalni put je javni put koji povezuje naseqa na teritoriji op{tine, ili koji je zna~ajan za saobra}aj na teritoriji op{tine; 22) magistralni put je javni put koji povezuje ve}e gradove i va`nija privredna podru~ja u Bosni i Hercegovini i koji se nadovezuje na mre`u odgovaraju}e kategorije puteva sa susjednim dr`avama; 23) mawa materijalna {teta je {teta u saobra}ajnoj nesre}i nastala na vozilu na kojem nisu o{te}eni vitalni dijelovi i sklopovi i koje mo`e samostalno da se kre}e na putu; 24) masa vozila je masa praznog vozila s punim rezervoarom goriva i priborom i opremom predvi|enim za vozilo; 25) me|unarodna voza~ka dozvola je javna isprava koju izdaje ovla{}ena organizacija na osnovu nacionalne voza~ke dozvole te dr`ave; 26) mimoila`ewe je prola`ewe vozilom pored drugog vozila koje se po istom kolovozu kre}e iz suprotnog smjera; 27) motocikl je motorno vozilo s dva to~ka, s bo~nom prikolicom ili bez we, kao i motorno vozilo na tri to~ka, ako wegova masa nije ve}a od 400 kg; 28) motokultivator je vozilo na motorni pogon s jednom ili dvije osovine i pogonskim motorom do 12 kW, konstruisano da vu~e, potiskuje ili nosi oru|a za razne poqoprivredne radove; 29) mijewawe saobra}ajne trake je prela`ewe vozilom iz jedne u drugu saobra}ajnu traku za saobra}aj u istom smjeru radi prestrojavawa ili dozvoqenog br`eg kretawa; 30) motorno vozilo je vozilo na motorni pogon koje je prvenstveno namijeweno za prevoz lica ili tereta na putevima ili koje slu`i za vu~u prikqu~nih vozila namijewenih za prevoz lica ili tereta, osim vozila za prevoz lica ili tereta koja se kre}u po {inama, lakih motocikala, traktora i drugih vozila na motorni pogon koja nisu prvenstveno namijewena za prevoz lica ili tereta; 31) najve}a dozvoqena masa je masa vozila zajedno s wegovom nosivo{}u; 32) naseqe je prostor na kojem se redovi ili grupe zgrada nalaze s jedne ili s obje strane puta daju}i mu izgled ulice, ~ije granice odre|uje nadle`ni organ saobra}ajnim znakovima za obiqe`avawe naseqenih mjesta; 33) nekategorisani put je povr{ina koja se koristi za saobra}aj po ma kom osnovu i koji je dostupan ve}em broju raznih korisnika (seoski, poqski i {umski putevi, pute-

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 3

vi na nasipima za odbranu od poplava, prostori oko benzinskih pumpi, parkirali{ta i sl.); 34) nosivost je dozvoqena masa do koje vozilo smije da se optereti prema deklaraciji proizvo|a~a vozila; 35) obila`ewe je prola`ewe vozilom pored zaustavqenog ili parkiranog vozila ili drugog objekta koji se nalazi na saobra}ajnoj traci kojom se vozilo kre}e; 36) obiqe`eni pje{a~ki prelaz je dio povr{ine kolovoza namijewen za prela`ewe pje{aka preko kolovoza, ozna~en oznakama na kolovozu i odgovaraju}im saobra}ajnim znakom; 37) organ nadle`an za je organ nadle`an za odre|ene poslove utvr|en Ustavom i zakonom Bosne i Hercegovine, entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine; 38) osovinsko optere}ewe je dio ukupne mase kojim osovina vozila optere}uje kolovoz na putu u stawu mirovawa vozila; 39) parkirawe vozila je prekid kretawa vozila du`i od pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguli{e saobra}aj; 40) pje{a~ka zona je ure|ena saobra}ajna povr{ina namijewena za kretawe pje{aka, u kojoj je dozvoqeno kretawe motornih vozila s posebnim odobrewem; 41) pje{a~ko ostrvo je uzdignuta ili na drugi na~in obiqe`ena povr{ina koja se nalazi na kolovozu i koja je odre|ena za privremeno zadr`avawe pje{aka koji prelaze preko kolovoza, ili ulaze u vozilo i izlaze iz vozila javnog saobra}aja; 42) pje{ak je lice koje u~estvuje u saobra}aju, a ne upravqa vozilom, niti se prevozi u vozilu ili na vozilu, lice koje vlastitom snagom gura ili vu~e vozilo, ru~na kolica, dje~je prevozno sredstvo, bicikl, bicikl sa motorom ili pokretna kolica za nemo}na lica, lice u pokretnoj stolici za nemo}na lica koju pokre}e vlastitom snagom ili snagom motora, ako se pri tome kre}e brzinom ~ovje~jeg hoda, kao i lice koje klizi klizaqkama, skijama, sankama ili se vozi na koturaqkama; 43) polukru`no okretawe je okretawe vozila za 180 stepeni u odnosu na dotada{wi smjer kretawa, radi ukqu~ewa u suprotni saobra}ajni tok; 44) poluprikolica je prikqu~no vozilo bez predwe osovine, konstruisano tako da se svojim predwim dijelom oslawa na vu~no vozilo; 45) potvrda o registraciji je javni dokument koji za registrovano vozilo izdaje nadle`ni organ; 46) preglednost podrazumijeva prostor koji u~esnik u drumskom saobra}aju mo`e da vidi s mjesta na kojem se nalazi; 47) preticawe je prola`ewe vozilom pored drugog vozila koje se kre}e u istoj saobra}ajnoj traci i u istom smjeru; 48) saobra}ajna dozvola je javna isprava koju je izdao nadle`ni organ i kojom se dokazuju vlasni{tvo odre|enog vozila, wegove tehni~ke i druge osobine i karakteristike; 49) potvrda o vlasni{tvu vozila je javni dokumenat koji je izdao nadle`ni organ i kojim se dokazuju vlasni{tvo odre|enog vozila, wegove tehni~ke i druge karakteristike; 50) posebni objekat na putu je oprema na putu postavqena radi smawewa brzine kretawa vozila na mjestima gdje je posebno ugro`ena bezbjednost u~esnika u saobra}aju; 51) prestrojavawe je zauzimawe takvog polo`aja vozilom na saobra}ajnoj traci i na takvoj udaqenosti od raskrsnice ili drugog mjesta na putu iz kojeg na bezbjedan na~in mo`e da se izvede sqede}a dopu{tena radwa vozilom (skretawem, okretawem, zaustavqawem i sl.);

52) prikqu~no vozilo je vozilo namijeweno da bude vu~eno vozilom na motorni pogon, bilo da je konstruisano kao prikolica ili kao poluprikolica; 53) saobra}ajna traka za vozila javnog gradskog prevoza je obiqe`eni uzdu`ni dio kolovoza namijewen za vozila javnog gradskog prevoza putnika, kad su u vozilu putnici; 54) propu{tawe vozila je radwa koju je u odre|enim slu~ajevima voza~ du`an da izvr{i zaustavqawem vozila, smawivawem brzine kretawa ili prekidawem radwe koju izvodi vozilom, i to na na~in koji ne primorava voza~a drugog vozila da naglo mijewa pravac ili brzinu kretawa; 55) putni~ki automobil je motorno vozilo namijeweno za prevoz lica koje, osim sjedi{ta za voza~a, ima najvi{e osam sjedi{ta; 56) saobra}ajna nesre}a je nesre}a na putu u kojoj je u~estvovalo najmawe jedno vozilo u pokretu i u kojoj je jedno ili vi{e lica poginulo ili povrije|eno ili je izazvana materijalna {teta; 57) saobra}ajna traka je obiqe`eni ili neobiqe`eni uzdu`ni dio kolovoza ~ija je {irina dovoqna za nesmetan saobra}aj jednog reda vozila; 58) saobra}ajna traka za prinudno zaustavqawe vozila je obiqe`eni uzdu`ni dio kolovoza na autoputevima i na odre|enim mjestima na putevima vi{eg ranga, kao i u tunelima i galerijama; 59) saobra}ajna traka za spora vozila je uzdu`ni dio kolovoza namijewen za vozila koja sporom vo`wom smawuju odvijawe saobra}aja; 60) saobra}ajna traka za ubrzavawe je dio kolovoza namijewen za ukqu~ivawe vozila u saobra}aj sa sporednog puta, odnosno drugih prilaznih puteva s objekata pored puteva; 61) saobra}ajna traka za usporavawe je dio kolovoza namijewen za iskqu~ivawe vozila iz saobra}aja na putu; 62) radna ma{ina je vozilo na motorni pogon namijeweno za vr{ewe odre|enih radova vlastitim ure|ajima i opremom, koje po konstrukcionim osobinama ne mo`e da razvije brzinu ve}u od 30 km na ~as; 63) raskrsnica je povr{ina na kojoj se ukr{taju ili spajaju dva puta ili vi{e puteva, kao i {ira saobra}ajna povr{ina koja nastaje ukr{tawem, odnosno spajawem puteva; 64) regionalni put je javni put koji povezuje va`nija privredna podru~ja u Bosni i Hercegovini i koji obezbje|uje najracionalniju vezu izme|u op{tina; 65) u saradwi s nadle`nim organom zna~i da je organ koji donosi podzakonski akt obavezan da obezbijedi u~estvovawe u izradi ili davawu mi{qewa nadle`nog organa o podzakonskom aktu; 66) skup vozila ~ine vozilo na motorni pogon i prikqu~na vozila koja u saobra}aju na putevima u~estvuju kao cjelina; 67) smawena vidqivost postoji kada, zbog nepovoqnih atmosferskih ili drugih prilika, voza~ ne mo`e jasno da uo~i druge u~esnike u saobra}aju na udaqenosti od najmawe 200 m na putu izvan naseqa, odnosno od najmawe 100 m u nasequ; 68) stajali{te je dio povr{ine puta namijewen za zaustavqawe autobusa, trolejbusa ili tramvaja radi ulaska i izlaska putnika i koje je obiqe`eno saobra}ajnim znakom; 69) stiker naqepnica je dokaz o registrovawu vozila; 70) teretno vozilo je svako motorno vozilo koje je namijeweno za prevoz tereta; 71) traktor je vozilo na motorni pogon konstruisano da vu~e, potiskuje ili nosi izmjewiva oru|a, odnosno da slu`i za pogon takvih oru|a ili za vu~u prikqu~nih vozila;

Strana 4 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

72) tramvaj je vozilo na {inama s elektri~nim pogonom, namijeweno za javni prevoz putnika i koje je, radi napajawa motora elektri~nom energijom, vezano za elektri~ni vod; 73) trolejbus je motorno vozilo namijeweno za javni prevoz putnika koje, osim sjedi{ta za voza~a, ima vi{e od osam sjedi{ta i koje, radi napajawa motora elektri~nom energijom, ima kontakt s elektri~nim provodnikom; 74) trotoar je posebno ure|ena saobra}ajna povr{ina namijewena za kretawe pje{aka, koja nije u istom nivou s kolovozom puta, ili je od kolovoza odvojena na drugi na~in; 75) tricikl ili ~etvorocikl je motorno vozilo s tri, odnosno ~etiri to~ka, koje na ravnom putu mo`e da razvije brzinu ve}u od 50 km na ~as, ~ija je radna zapremina motora ve}a od 50 cm3 i ako wegova masa nije ve}a od 550 kg a snaga motora ne prelazi 15 kW; 76) u~esnik u saobra}aju je lice koje u saobra}aju na putu upravqa vozilom, ili se nalazi u vozilu ili na vozilu, koje tjera, vodi ili ja{e `ivotiwu koja se kre}e po putu, kao i pje{ak ili lice koje svoje poslove i radne zadatke obavqa na putu; 77) ukupna masa je masa vozila zajedno sa masom tereta koji se prevozi na vozilu, ukqu~uju}i i masu lica koja se nalaze u vozilu, kao i masu prikqu~nog vozila sa teretom, ako je ono pridodato vozilu; 78) ulica je dio puta u naseqenom mjestu, sa trotoarom i ivi~wakom, pored koje se najmawe sa jedne strane nalaze redovi ku}a ili grupe zgrada; 79) voza~ je lice koje na putu upravqa vozilom; 80) voza~ka dozvola je javna isprava koju je izdao nadle`ni dr`avni organ i kojom se dokazuje pravo upravqawa odre|enom kategorijom ili vrstom vozila; 81) vozilo je svako prevozno sredstvo namijeweno za kretawe po putu, osim pokretnih stolica bez motora za nemo}na lica i dje~jih prevoznih sredstava; 82) vozilo na motorni pogon je svako vozilo koje se pokre}e snagom vlastitog motora, osim pokretnih stolica s motorom za nemo}na lica i vozila koja se kre}u po {inama; 83) zapre`no vozilo je vozilo koje vu~e upregnuta `ivotiwa; 84) zaustavqawe vozila je svaki prekid kretawa vozila na putu u trajawu do pet minuta, osim prekida koji se pravi da bi se postupilo po znaku ili pravilu kojim se reguli{e saobra}aj; 85) zemqani put je put bez izgra|enog kolovoza i kolovoznog zastora, pa i kad na prikqu~ku na javni put ima izgra|en kolovoz; 86) zona smirenog saobra}aja je podru~je u nasequ, obiqe`eno propisanim saobra}ajnim znakom, u kojem vozila ne smiju da se kre}u brzinom ve}om od brzine hoda pje{aka zbog dozvoqenog kretawa pje{aka i dje~je igre. ^lan 10. (1) Radi pove}awa efikasnosti u sprovo|ewu ovog zakona i ispuwavawa uslova i obaveza na me|unarodnom planu, dr`avne institucije nadle`ne za vo|ewe centralnih evidencija uspostavi}e Centralni registar. (2) Organi koji vode evidenciju du`ni su da redovno dostavqaju odgovaraju}e podatke Centralnom registru. (3) Odgovaraju}im podzakonskim aktom bli`e }e se urediti vo|ewe Centralnog registra. II - PUTEVI ^lan 11. (1) Putevi, kao osnov na kojem se odvija saobra}aj, moraju se projektovati, izgra|ivati, opremati i odr`avati tako da odgovaraju svojoj namjeni i zahtjevima bezbjednosti saobra}aja.

(2) Bli`e odredbe o osnovnim uslovima koje putevi, wihovi elementi i objekti na wima moraju da ispuwavaju sa gledi{ta bezbjednosti saobra}aja pravilnikom propisuje ministar, u saradwi sa nadle`nim organom. ^lan 12. Javni putevi, wihovi pojedini dijelovi i objekti na wima mogu da se puste u saobra}aj tek nakon {to se utvrdi da ispuwavaju propisane tehni~ke normative u pogledu bezbjednosti saobra}aja. ^lan 13. (1) Mre`u javnih puteva, zavisno od wihovog dru{tvenog i privrednog zna~aja, ~ine magistralni, regionalni i lokalni putevi, kao i ulice u naseqima i gradovima. (2) O javnim putevima i objektima na wima vodi se evidencija. (3) Bli`e odredbe o na~inu vo|ewa evidencije o javnim putevima i objektima na wima pravilnikom propisuje ministar u saradwi sa nadle`nim organom. ^lan 14. Javni put ~ine: dowi i gorwi stroj puta, drumski gra|evinski objekti, saobra}ajni znakovi i oprema, objekti za potrebe puta, a javni put izvan naseqa i zemqi{ni pojas s obje strane puta {irine najmawe jedam metar, ra~unaju}i od krajwe ta~ke popre~nog profila puta, i vazdu{ni prostor iznad kolovoza u visini od sedam metara, ra~unaju}i od najvi{e ta~ke kolovoza. ^lan 15. (1) Javni putevi moraju da imaju najmawe dvije saobra}ajne trake i dvije ivi~ne trake ili ivi~wake u ravni kolovoza, a ulice trotoare s ivi~wacima. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog ~lana, lokalni put mo`e da ima samo jednu saobra}ajnu traku s tim {to, zavisno od preglednosti puta, na rastojawu od najvi{e 500 m, ima odgovaraju}e pro{irewe, a ulica samo jednu saobra}ajnu traku bez pro{irewa. ^lan 16. (1) Javni putevi moraju da budu osposobqeni da podnesu osovinsko optere}ewe od najmawe 10 tona po osovini. (2) Izuzetno od odredaba stava (1) ovog ~lana, lokalni putevi i ulice, odre|ene odlukama nadle`nih organa, moraju da budu izgra|eni tako da podnesu osovinsko optere}ewe od najmawe {est tona. (3) Projektovawem i gradwom novih javnih puteva, osim lokalnih, mora da se obezbijedi da podnesu osovinsko optere}ewe od najmawe 11,5 tona po osovini. ^lan 17. Iznad kolovoza javnog puta mora da postoji slobodan prostor u visini od najmawe 4,5 m od najvi{e ta~ke kolovoza. ^lan 18. (1) Na mostovima, u tunelima, galerijama i drugim objektima na javnom putu {irina kolovoza ne smije da bude mawa od {irine kolovoza na javnom putu. (2) Autobuska stajali{ta na javnom putu izvan naseqa, kao i na dijelu magistralnog puta u nasequ moraju da budu van kolovoza. ^lan 19. (1) Na javnim putevima zabraweno je podizati objekte, ure|aje ili postrojewa, saditi sadnice ili postavqati predmete kojima se umawuje preglednost puteva i `eqezni~ke pruge s kojom se put ukr{ta u istom nivou, kao i preglednost na raskrsnici, ili obavqati bilo kakve radwe koje bi mogle da ugro`avaju ili ometaju saobra}aj na javnom putu ili o{te}uju javni put i objekte na wemu.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 5

(2) Na javnom putu i wegovom za{titnom pojasu zabraweno je podizati spomenike i postavqati druga spomen-obiqe`ja, prodavati proizvode i sl. (3) U za{titnom pojasu javnog puta van naseqa mogu se postavqati natpisi za reklame, i to pored autoputa i puta rezervisanog za saobra}aj motornih vozila na razdaqini od najmawe 12 metara, magistralnog i regionalnog od 10 metara i lokalnog puta - tri metra, ra~unaju}i od krajwe ta~ke popre~nog profila, uz dozvolu nadle`ne institucije koja upravqa javnim putem. ^lan 20. Preduze}a i drugi subjekti koji izvode radove na javnom putu prije po~etka izvo|ewa radova du`ni su da obezbijede mjesto na kojem se radovi izvode i da za vrijeme trajawa radova organizuju bezbjedan saobra}aj na mjestu izvo|ewa radova, te da poslije zavr{etka radova uklone s javnog puta ostatke materijala, sredstva za rad, saobra}ajne znakove, branike i druge predmete koje su postavili za vrijeme izvo|ewa radova. ^lan 21. (1) Nadle`ni organi koji upravqaju putevima du`ni su da preduzimaju prakti~ne mjere radi otklawawa odre|enih nedostataka na putu gdje je put uzrok saobra}ajnih nesre}a. (2) Organi nadle`ni za unutra{we poslove du`ni su da najmawe dva puta godi{we dostave podatke institucijama iz stava (1) ovog ~lana o vrstama, mjestima i vremenu doga|awa saobra}ajnih nesre}a. ^lan 22. U slu~aju prekida ili ugro`avawa saobra}aja na javnom putu zbog nanosa, odrona ili klizawa terena ili drugih uzroka, kao i u slu~aju o{te}ewa kolovoza koja u ve}oj mjeri ugro`avaju bezbjednost saobra}aja, nadle`na institucija koja upravqa putevima odmah po saznawu mora da preduzme mjere za otklawawe smetwi i uspostavqawe bezbjednog saobra}aja. ^lan 23. (1) Nadle`ne institucije koje odr`avaju i upravqaju putevima du`ne su da blagovremeno i ta~no obavje{tavaju javnost o ograni~ewu i zabrani saobra}aja na javnim putevima i o vanrednim uslovima i posebnim mjerama za saobra}aj na wima, kao i o prohodnosti javnih puteva u zimskom periodu i u slu~aju elementarnih nepogoda ili vanrednih doga|aja zbog kojih je nastao prekid saobra}aja, odnosno zbog ~ega su znatno ote`ani uslovi za odvijawe saobra}aja. (2) Nadle`ne institucije koje odr`avaju i upravqaju putevima, istovremeno s informisawem javnosti, du`ne su da dostavqaju auto-moto klubovima/savezima informacije o prohodnosti javnih puteva, koje su im potrebne za primjewivawe wihovih javnih ovla{}ewa. ^lan 24. Javni putevi van naseqa moraju da imaju, na pogodnim rastojawima, posebne povr{ine za zadr`avawe vozila izvan kolovoza, a na dijelovima sa ve}im uzdu`nim nagibom i posebnu traku za kretawe sporih vozila u slu~aju vrlo gustog saobra}aja. III - SAOBRA]AJNA PRAVILA 1. Op{te odredbe ^lan 25. (1) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju u skladu s propisima o pravilima saobra}aja, saobra}ajnim znakovima postavqenim na putu i znacima i naredbama koje daju ovla{}ena lica. (2) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju u skladu sa saobra}ajnim znakovima postavqenim na putu i kad se time odstupa od saobra}ajnih propisa. U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju prema svjetlosnom saobra}ajnom znaku i kad se taj znak razlikuje od pravila o prvenstvu prolaza izra`enom na istom mjestu drugim saobra}ajnim znakom.

(3) U~esnici u saobra}aju du`ni su da postupaju prema zahtjevima izra`enim pomo}u znakova ili po naredbama koje daju ovla{}ena lica i kad se time odstupa od propisanih saobra}ajnih pravila ili zna~ewa saobra}ajnih znakova postavqenih na putu. ^lan 26. (1) Zabraweno je na putu, parking-prostoru, trotoaru i drugim saobra}ajnim povr{inama ostavqati o{te}ena, dotrajala ili neregistrovana vozila, nanositi blato na put sa savremenim kolovozom ili ostavqati ili bacati otpatke ili predmete i materije koji mogu da ometaju ili ugro`avaju saobra}aj ili zaga|uju okolinu. (2) Lice koje postupi suprotno stavu (1) ovog ~lana snosi tro{kove uklawawa vozila, otpadaka, predmeta i materija koje je ostavilo, nanijelo blato ili bacilo otpatke ili predmete na put, parking-prostor ili neku drugu saobra}ajnu povr{inu. (3) Voza~ je du`an da ukloni s kolovoza predmete i materije koje sa wegovog vozila padnu na put, kao i predmete koje je prilikom zaustavqawa vozila stavio na put. (4) Ako je u mogu}nosti i ako time ne ometa bezbjednost saobra}aja, voza~ je du`an da ukloni s kolovoza i predmete na koje nai|e tokom vo`we, a ako nije u mogu}nosti, du`an je da o tome obavijesti nadle`nu instituciju koja upravqa putem ili policijsku upravu, odnosno preduze}e koje se brine o odr`avawu puta. ^lan 27. Voza~ je du`an da dr`i vozilo na takvom rastojawu od drugih vozila u saobra}aju da, s obzirom na brzinu kretawa vozila i druge okolnosti u saobra}aju, ne izaziva opasnost i ne ometa druge u~esnike u saobra}aju. ^lan 28. (1) Voza~ je du`an da tokom upravqawa vozilom obrati pa`wu na pje{ake koji se nalaze na kolovozu ili stupaju na kolovoz. (2) Kad prilazi obiqe`enom pje{a~kom prelazu, voza~ mora da upravqa vozilom s naro~itom oprezno{}u i da vozi takvom brzinom da u slu~aju potrebe mo`e da zaustavi vozilo ispred pje{a~kog prelaza. (3) Na dijelu puta po kojem se kre}u djeca, ili na kojem su postavqeni saobra}ajni znaci o u~e{}u djece u saobra}aju, voza~ je du`an da vozi s naro~itom oprezno{}u i takvom brzinom da mo`e da zaustavi vozilo u slu~aju potrebe. ^lan 29. (1) Slijepa lica, kad samostalno u~estvuju u saobra}aju, moraju da nose bijeli {tap kao znak raspoznavawa. (2) Vozilo koje je pode{eno da wime upravqa lice kojem su o{te}eni ekstremiteti bitni za upravqawe vozilom mora da bude obiqe`eno posebnim znakom. (3) Bli`e odredbe o na~inu obiqe`avawa vozila kojim upravqa lice s o{te}enim ekstremitetima pravilnikom propisuje ministar, u saradwi sa nadle`nim organom. ^lan 30. (1) Voza~ vozila koje se kre}e pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavqa prevoz putnika, zaustavqenog na stajali{tu, mora da se kre}e smawenom brzinom tako da ne ugro`ava lica koja ulaze ili izlaze iz tog vozila. (2) Lica iz stava (1) ovog ~lana, kad radi ulaska u vozilo ili po izlasku iz vozila moraju da pre|u preko kolovoza, du`na su da to u~ine na na~in propisan u ~l. 108, 109. i 110. (3) Voza~ mora da zaustavi vozilo iza vozila iz stava (1) ovog ~lana kada lica, ulaze}i ili izlaze}i iz tog vozila, moraju da pre|u preko saobra}ajne trake i biciklisti~ke staze ili trake kojom se vozilo kre}e.

Strana 6 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

(4) Voza~ vozila koje se kre}e iza vozila kojim se prevoze djeca, kao i voza~ vozila koji tom vozilu dolazi u susret na putu s dvije saobra}ajne trake, du`an je da se zaustavi kad je vozilo kojim se prevoze djeca zaustavqeno na kolovozu, dok djeca ulaze ili izlaze iz vozila. (5) Ako se vozilom obavqa organizovan prevoz djece, vozilo mora da bude obiqe`eno posebnim znakom. ^lan 31. (1) Za vrijeme vo`we u nasequ voza~ je du`an da vozilu javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obiqe`enom vozilu kojim se obavqa organizovani prevoz djece omogu}i ukqu~ivawe u saobra}aj kada ta vozila izlaze sa stajali{ta koja se nalaze van kolovoza, odnosno s pro{irewa saobra}ajne trake koje se koristi za stajali{te. (2) Voza~ vozila javnog gradskog prevoza putnika ili posebno obiqe`enog vozila kojim se obavqa organizovani prevoz djece du`an je da pomo}u pokaziva~a pravca najavi svoju namjeru da se ukqu~i u saobra}aj i da to ukqu~ivawe obavi na na~in kojim se ne ugro`avaju drugi u~esnici u saobra}aju. ^lan 32. Lice koje se prevozi vozilom ne smije ni na koji na~in da ometa voza~a u upravqawu vozilom, niti da uti~e na wega da upravqa vozilom na na~in kojim se umawuje bezbjednost saobra}aja. ^lan 33. (1) Za vrijeme kretawa vozila u saobra}aju na javnom putu voza~ ne smije da koristi mobilni telefon, osim u slu~aju da je mobilni telefon prilago|en upotrebi u vozilu. (2) Kretawem vozila u smislu stava (1) ovog ~lana smatra}e se i slu~aj kada je vozilo zaustavqeno radi postupawa po saobra}ajnom znaku, postupawa po znaku i naredbi ovla{}enog lica, propu{tawa vozila koja imaju pravo prvenstva prolaza i u drugim slu~ajevima kada je voza~ du`an ili prinu|en da zaustavi vozilo na kolovozu, prema odredbama ovog zakona. ^lan 34. (1) Voza~ motornog vozila i lica koja se prevoze tim vozilom du`na su da koriste bezbjednosne pojaseve za vrijeme dok se vozilo kre}e u saobra}aju na javnom putu. (2) U putni~kom automobilu na predwem sjedi{tu do voza~a ne smije da se prevozi lice koje je o~igledno pod uticajem alkohola ili opojnih sredstava, kao ni dijete mla|e od 12 godina, niti na zadwem sjedi{tu dijete mla|e od pet godina, osim u slu~aju kada na zadwem sjedi{tu ima pri~vr{}enu dje~ju stolicu, u kojoj dijete mora da bude vezano, ili da pored djeteta sjedi punoqetno lice. ^lan 35. (1) Vozila ne smiju na predwoj strani da imaju svjetlosne, svjetlosno-signalne ili reflektuju}e ure|aje ili materije koji daju svjetla crvene boje, a na zadwoj strani ure|aje ili materije koji daju svjetla bijele boje. (2) Odredba stava (1) ovog ~lana u pogledu svjetala bijele boje ne odnosi se na svjetlo za osvjetqavawe puta pri vo`wi unazad, pokretno svjetlo za istra`ivawe (reflektor), svjetlo za osvjetqavawe zadwe registarske tablice i registarsku tablicu presvu~enu bijelom reflektuju}om bojom. (3) Odredba stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na crveno trep}u}e svjetlo na posebnim motornim vozilima koja prate vozila pod pratwom. 2. Radwe vozilom u saobra}aju ^lan 36. (1) Voza~ koji namjerava da obavi neku radwu vozilom na putu (pomjerawe vozila udesno ili ulijevo, mijewawe saobra}ajne trake, preticawe, obila`ewe, zaustavqawe, skretawe udesno ili ulijevo, polukru`no okretawe, vo`wa unazad i sl.) smije da po~ne takvu radwu samo ako

se prethodno uvjerio da to mo`e u~initi bez opasnosti za druge u~esnike u saobra}aju ili imovinu, vode}i pri tome ra~una o polo`aju vozila i pravcu i brzini kretawa. (2) Voza~ je du`an da postupa prema odredbama stava (1) ovog ~lana i kada se ukqu~uje u saobra}aj iz gara`e, parkirali{ta, dvori{ta ili drugih sli~nih povr{ina, a ako mu je vidik zaklowen ili mu je vidqivost znatno smawena zbog vremenskih ili drugih prilika, du`an je da na mjestu na kojem se ukqu~uje postavi lice koje }e omogu}iti bezbjedan izlazak vozila na put ili da na drugi na~in obezbijedi bezbjedno ukqu~ewe na put. (3) Zabraweno je otvarawe vrata na motornom vozilu na kolovozu kada je vozilo u kretawu ili mirovawu i u svim drugim slu~ajevima kada mo`e da se ugrozi bezbjednost drugih u~esnika u saobra}aju. ^lan 37. (1) Prije obavqawa radwi vozilom iz ~lana 36. ovog zakona, voza~ je du`an da jasno i blagovremeno obavijesti o svojoj namjeri druge u~esnike u saobra}aju, daju}i znak pomo}u pokaziva~a pravca ili, ako oni ne postoje, odgovaraju}im znakom rukom. (2) Ako znak iz stava (1) ovog ~lana voza~ daje pomo}u pokaziva~a pravca, mora da ga daje sve vrijeme dok obavqa radwu vozilom, a po izvr{enoj radwi mora prestati da ga daje. (3) Izuzetno od odredaba st. (1) i (2) ovog ~lana, nakon izvr{enog preticawa drugog vozila voza~ nije du`an da daje znak o namjeri da se vrati na saobra}ajnu traku kojom se kretao prije preticawa. 3. Kretawe vozila po putu ^lan 38. Voza~ mora za kretawe vozila da koristi iskqu~ivo put, odnosno kolovoz ili saobra}ajnu traku, odnosno stazu namijewenu za saobra}aj one vrste vozila kojoj pripada, osim u slu~aju opasnosti. ^lan 39. (1) Voza~ je du`an da se kre}e vozilom desnom stranom kolovoza u smjeru kretawa. (2) Voza~ je du`an da dr`i vozilo u kretawu {to bli`e desnoj ivici kolovoza i na tolikoj udaqenosti od we da, s obzirom na brzinu kretawa vozila, uslove saobra}aja i stawe i osobine puta, ne ugro`ava druge u~esnike u saobra}aju i sebe ne izla`e opasnosti. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog ~lana, na putu u nasequ s kolovozom na kojem za saobra}aj vozila u istom smjeru postoje najmawe dvije obiqe`ene saobra}ajne trake za kretawe vozila, voza~ mo`e da koristi i saobra}ajnu traku koja se ne nalazi uz desnu ivicu kolovoza ako time ne ometa ostala vozila koja se kre}u iza vozila kojim upravqa. (4) Odredba stava (3) ovog ~lana ne odnosi se na voza~a autobusa, voza~a teretnog vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg, voza~a vozila koje na ravnom putu ne mo`e da razvije brzinu kretawa ve}u od 40 km na ~as i na voza~a vozila koje se ne smatra motornim vozilom, osim na dijelu puta ispred raskrsnice ili drugog mjesta na kojem vozilo skre}e ulijevo. ^lan 40. (1) Na putu s kolovozom za saobra}aj vozila u oba smjera na kojem postoje najmawe ~etiri saobra}ajne trake voza~ ne smije vozilom da prelazi na kolovoznu traku namijewenu za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera. (2) Na putu s kolovozom za saobra}aj vozila u oba smjera na kojem postoje tri saobra}ajne trake voza~ ne smije vozilom da se kre}e saobra}ajnom trakom koja se nalazi uz lijevu ivicu puta u smjeru kretawa vozila. (3) Na putu na kojem su kolovozne trake fizi~ki odvojene jedna od druge voza~ ne smije vozilom da se kre}e kolovoznom trakom namijewenom za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 7

(4) Na putu s kolovozom za saobra}aj vozila u jednom smjeru voza~ ne smije vozilom da se kre}e u zabrawenom smjeru. ^lan 41. (1) Voza~ koji namjerava da se kre}e vozilom unazad mo`e da izvr{i tu radwu samo na kratkom dijelu puta, pod uslovom da ne ugro`ava ili ne ometa druge u~esnike u saobra}aju. (2) Kad se voza~ kre}e vozilom unazad, du`an je da se kre}e onom stranom kolovoza kojom se do tada kretao vo`wom unaprijed. (3) Voza~ ne smije kretawem vozila unazad da ulazi u nepreglednu raskrsnicu, da se kre}e putem na prelazu preko `eqezni~ke pruge u istom nivou, da se ukqu~uje na put s pravom prvenstva, niti da se vozi na prevojima i u krivinama u kojima je preglednost nedovoqna. ^lan 42. (1) Voza~ ne smije da mijewa na~in upravqawa vozilom naglim smawewem brzine kretawa vozila, osim u slu~aju neposredne opasnosti. (2) Voza~ koji namjerava znatnije da smawi brzinu kretawa vozila du`an je da to u~ini na na~in kojim ne}e ugroziti druge voza~e koji se kre}u iza wega. 4. Brzina ^lan 43. (1) Voza~ je du`an da brzinu kretawa vozila prilagodi osobinama i stawu puta, vidqivosti, preglednosti, atmosferskim prilikama, stawu vozila i tereta, gustini saobra}aja, saobra}ajnim znacima i drugim saobra}ajnim uslovima, tako da vozilo mo`e blagovremeno da zaustavi pred svakom preprekom koju pod navedenim uslovima mo`e da predvidi. (2) Voza~ ne smije da smawi brzinu kretawa vozila do te mjere da wegovo vozilo predstavqa smetwu normalnom odvijawu saobra}aja. (3) Prilikom pokretawa vozila iz mjesta voza~ ne smije naglo da pove}a brzinu kretawa tako da dolazi do stvarawa prekomjerne buke i {kripe usqed proklizavawa pogonskih to~kova vozila, osim u slu~aju opasnosti. ^lan 44. (1) Na putu u nasequ voza~ ne smije vozilom da se kre}e brzinom ve}om od 60 km na ~as, osim ako saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno. (2) Na putevima u nasequ, ako saobra}ajno-tehni~ki elementi to omogu}avaju, saobra}ajnim znakom mo`e da se dozvoli kretawe vozilom i ve}om brzinom od propisane u stavu (1) ovog ~lana. (3) Na putu van naseqa voza~ ne smije vozilom da se kre}e brzinom ve}om od: 1) 130 km na ~as na autoputevima; 2) 100 km na ~as na putevima rezervisanim za saobra}aj motornih vozila i brzim putevima; 3) 80 km na ~as na ostalim putevima. (4) Na putu van naseqa voza~ ne smije vozilom da se kre}e brzinom ve}om od brzine odre|ene saobra}ajnim znakom postavqenim na putu. ^lan 45. (1) Brzina kretawa motornih vozila na putu pod normalnim uslovima saobra}aja ne smije da se ograni~i saobra}ajnim znakom ispod 60 km na ~as na magistralnim putevima, a 40 km na ~as na ostalim putevima. (2) Brzina kretawa vozila utvr|uje se pomo}u ure|aja za mjerewe brzine kretawa vozila s ure|ajem ili bez ure|aja sa grafi~kim ispisom brzine, datuma i vremena ili tahografskog zapisa ili neposrednim pra}ewem vozilom, uz video-nadzor.

(3) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr|enoj brzini, tahografski zapis i zapisnik o o~itawu na radaru slu`e kao dokaz o utvr|enoj brzini kretawa vozila. (4) U zapisniku, koji se sa~iwava na licu mjesta navodi se i izjava voza~a da li ima ili ne primjedbe na tekst zapisnika. ^lan 46. (1) Na putevima brzina kretawa ograni~ava se za sqede}a vozila na: 1) 80 km na ~as - za autobuse i autobuse s lakom prikolicom, kao i za teretna motorna vozila ~ija najve}a dozvoqena masa nije ve}a od 7.500 kg; 2) 80 km na ~as - za motorna vozila koja vuku prikolicu za stanovawe (karavan) ili laku prikolicu; 3) 70 km na ~as - za autobuse kada se obavqa organizovani prevoz djece, za zglobne autobuse bez mjesta za stajawe, za teretna motorna vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 7.500 kg i za teretna motorna vozila s prikqu~nim vozilom; 4) 50 km na ~as - za autobuse s prikqu~nim vozilom za prevoz lica, trolejbuse, gradske autobuse, autobuse koji osim ugra|enih sjedi{ta imaju i odre|ena mjesta za stajawe; 5) 30 km na ~as - za traktore; 6) 25 km na ~as - za bicikl i laki motocikl kada se kre}u biciklisti~kom stazom, odnosno trakom. (2) Kad upravqaju motornim vozilima iz stava (1) ovog ~lana, voza~i su du`ni da se pridr`avaju brzina propisanih u stavu (1) ovog ~lana i na putu na kojem je ovim zakonom ili postavqenim saobra}ajnim znakom dozvoqena ve}a brzina. (3) Motorna vozila iz t. 1), 3) i 4) i prikqu~na vozila iz t. 3) i 4) stava (1) ovog ~lana koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, osim vojnih vozila, na lijevoj polovini zadweg dijela na vidnom mjestu moraju da imaju oznaku u obliku kruga `ute boje, oivi~enog crvenom bojom, u kojem je crnom bojom ispisan broj koji ozna~ava najve}u dozvoqenu brzinu kretawa tih vozila. ^lan 47. (1) Na osjetqivim mjestima u nasequ, s intenzivnim saobra}ajem pje{aka, a posebno djece, mo`e da se ograni~i brzina kretawa vozila postavqawem posebnih objekata na putu. (2) Odobrewe za postavqawe posebnih objekata na putu daje nadle`ni organ koji upravqa putevima. (3) Bli`e odredbe o postavqawu posebnih objekata na putu, radi smawewa brzine, pravilnikom propisuje ministar, u saradwi sa nadle`nim organom. 5. Skretawe ^lan 48. (1) Voza~ vozila koje skre}e udesno du`an je da obavi skretawe kre}u}i se krajwom saobra}ajnom trakom koja se prote`e uz desnu ivicu kolovoza, osim ako saobra}ajnim znakom ili oznakom na kolovozu nije druga~ije odre|eno. (2) Voza~ vozila koje skre}e ulijevo du`an je da obavi skretawe kre}u}i se krajwom lijevom saobra}ajnom trakom koja se prote`e uz sredi{wu liniju i uz zami{qeni ili obiqe`eni luk koji spaja dvije sredi{we linije bo~nih kolovoza, odnosno saobra}ajnom trakom koja se prote`e uz lijevu ivicu puta s jednosmjernim saobra}ajem, osim ako saobra}ajnim znakom na putu nije druga~ije odre|eno. 6. Prvenstvo prolaza ^lan 49. (1) Na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom voza~ je du`an da propusti vozilo koje dolazi s wegove desne strane, osim ako saobra}ajnim znakom na putu nije druga~ije odre|eno.

Strana 8 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

(2) Voza~ vozila koje na raskrsnici skre}e ulijevo du`an je da propusti vozilo koje, dolaze}i iz suprotnog smjera, na raskrsnici zadr`ava pravac svog kretawa ili skre}e udesno, osim ako postavqenim saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno. (3) Izuzetno od odredaba st. (1) i (2) ovog ~lana, vozilo koje se kre}e po {inama ima prvenstvo prolaza na raskrsnici ili u susretu s drugim vozilom, bez obzira na to s koje mu strane ono nailazi, osim ako postavqenim saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno. (4) Voza~ koji ulazi vozilom na put koji je saobra}ajnim znakom ozna~en kao put s prvenstvom prolaza du`an je da propusti sva vozila koja se kre}u tim putem. (5) Voza~ je du`an da propusti sva vozila koja se kre}u putem na koji ulazi i kad taj put nije saobra}ajnim znakom ozna~en kao put s prvenstvom prolaza ako vozilom ulazi sa zemqanog puta na put s kolovoznim zastorom, ili ako na put ulazi sa povr{ine na kojoj se ne odvija saobra}aj. (6) Voza~ koji pri skretawu vozila presijeca biciklisti~ku stazu ili traku du`an je da propusti bicikl i bicikl s motorom koji se kre}e biciklisti~kom stazom ili trakom. 7. Saobra}aj na raskrsnici ^lan 50. (1) Voza~ koji se pribli`ava raskrsnici mora da vozi s pove}anom oprezno{}u, koja odgovara uslovima saobra}aja na raskrsnici. (2) Voza~ koji se pribli`ava raskrsnici du`an je da vozi takvom brzinom da mo`e da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza. (3) Voza~ je du`an da pred raskrsnicom vozilom zauzme polo`aj na dovoqnoj udaqenosti, na onoj saobra}ajnoj traci kojom mora da pro|e kroz raskrsnicu. ^lan 51. (1) Na raskrsnici i na drugom mjestu na kojem je saobra}aj regulisan ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova za u~esnike u saobra}aju svjetlosni saobra}ajni znakovi imaju sqede}a zna~ewa: 1) crveno svjetlo - zabrana prolaza; 2) `uto svjetlo - zabrana prolaza, osim za vozila koja se u ~asu kad se `uto svjetlo pojavi nalaze na tolikom rastojawu od svjetlosnog znaka da se ne mogu bezbjedno zaustaviti a da ne pro|u taj znak, a za ostale u~esnike zabrana prolaza; 3) zeleno svjetlo - slobodan prolaz. (2) @uto svjetlo upaqeno istovremeno sa crvenim svjetlom slu`i za upozoravawe u~esnika u saobra}aju na skori prestanak zabrane prolaza i na pojavu zelenog svjetla. (3) @uto trep}u}e svjetlo obavezuje sve u~esnike u saobra}aju na kretawe s pove}anom oprezno{}u. (4) Zeleno trep}u}e svjetlo slu`i za upozoravawe u~esnika u saobra}aju na skori prestanak slobodnog prolaza i na pojavu `utog, odnosno crvenog svjetla. ^lan 52. (1) Ako je ure|aju za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova za regulisawe saobra}aja na raskrsnici dodat jedan ili vi{e dopunskih znakova u obliku zelene svjetle}e strelice, voza~ mo`e vozilom da pro|e svjetlosni znak i da se kre}e u pravcu ozna~enom zelenom svjetle}om strelicom i za vrijeme dok je upaqeno crveno ili `uto svjetlo, pri ~emu ne smije da ometa saobra}aj vozila koja se kre}u po putu na koji ulazi i mora da propusti pje{ake koji prelaze preko kolovoza. (2) Ako zeleno svjetlo na ure|aju za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova ima oblik strelice, voza~ vozilom smije da se kre}e samo u pravcu koji pokazuje ta strelica.

^lan 53. Voza~ koji je vozilom u{ao u raskrsnicu na kojoj je saobra}aj regulisan ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova mo`e da napusti raskrsnicu ne ~ekaju}i da svjetlosnim saobra}ajnim znakom saobra}aj bude otvoren u smjeru kojim namjerava da produ`i kretawe, pod uslovom da propusti sve u~esnike u saobra}aju koji se kre}u u smjeru u kojem je saobra}aj dozvoqen. ^lan 54. Voza~ kojem je svjetlosnim saobra}ajnim znakom dozvoqen ulazak u raskrsnicu ne smije da u|e vozilom u raskrsnicu ako je gustina saobra}aja takva da on vozilo o~igledno mora da zaustavi u raskrsnici i na taj na~in, pri promjeni svjetlosnog znaka, ometa ili onemogu}i saobra}aj vozila koja dolaze sa bo~nih kolovoza. 8. Mimoila`ewe ^lan 55. (1) Pri mimoila`ewu voza~ je du`an da sa svoje lijeve strane ostavi dovoqno rastojawe izme|u vozila kojim upravqa i vozila sa kojim se mimoilazi a, po potrebi, i da vozilo pomjeri ka desnoj ivici kolovoza. (2) Ako zbog neke prepreke na putu ili zbog drugih u~esnika u saobra}aju voza~ ne mo`e da postupi prema odredbi stava (1), du`an je da uspori kretawe svog vozila i, po potrebi, zaustavi ga da bi propustio vozilo iz suprotnog smjera. (3) Kad na raskrsnici vozila dolaze iz suprotnih smjerova i skre}u ulijevo, voza~i se mimoilaze sa svoje desne strane. (4) Ako je zbog nedovoqne {irine puta ili zbog neke prepreke na putu mimoila`ewe onemogu}eno, voza~ kojem je to lak{e da izvede, s obzirom na osobine puta i okolnosti u saobra}aju, du`an je da se prvi zaustavi i, po potrebi, kretawem unazad ili na drugi na~in, pomjeri svoje vozilo i zauzme na putu polo`aj koji omogu}ava mimoila`ewe. ^lan 56. (1) Na dijelu puta s velikim uzdu`nim nagibom na kojem je mimoila`ewe vozila nemogu}e ili je veoma ote`ano, voza~ vozila koje se kre}e niz nagib du`an je da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu, ako primijeti da mu drugo vozilo ide u susret uz nagib. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, voza~ vozila koje se kre}e uz nagib du`an je da zaustavi vozilo ako ispred sebe ima pogodno mjesto za zaustavqawe koje omogu}ava bezbjedno mimoila`ewe i ako bi, u slu~aju da tako ne postupi, mimoila`ewe zahtijevalo kretawe unazad jednog od vozila. (3) Na putu iz stava (1) ovog ~lana, kad se jedno od vozila koja se mimoilaze mora kretati unazad, kreta}e se unazad: svako vozilo koje se susrelo s vozilom koje vu~e prikqu~no vozilo; teretno motorno vozilo koje se susrelo s autobusom; lako vozilo koje se susrelo s vozilom vi{e kategorije, a ako se mimoilaze vozila iste kategorije - vozilo koje se kre}e niz nagib, osim ako je, s obzirom na uslove i polo`aj vozila na putu, lak{e da to u~ini voza~ vozila koje se kre}e uz nagib. 9. Preticawe i obila`ewe ^lan 57. (1) Preticawe i obila`ewe voza~ smije da obavi samo ako time ne ometa normalno kretawe vozila koja dolaze iz suprotnog smjera i ako na putu ima dovoqno prostora za bezbjedno izvo|ewe tih radwi. (2) Voza~ ne smije da preti~e i obilazi kad time, s obzirom na karakteristike puta i postoje}e okolnosti na putu i u saobra}aju ili s obzirom na tehni~ka svojstva vozila kojim upravqa, ugro`ava druge u~esnike u saobra}aju.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 9

^lan 58. (1) Preticawe i obila`ewe obavqa se s lijeve strane. (2) Preticawe mora da se obavqa sa desne strane ako se vozilo na kolovozu nalazi u takvom polo`aju i wegov voza~ daje takav znak da se sa sigurno{}u mo`e zakqu~iti da to vozilo skre}e ulijevo. (3) Vozilo koje se kre}e po {inama postavqenim na sredini kolovoza ne smije da se preti~e s lijeve strane. To vozilo mo`e da se preti~e s desne strane ako izme|u wega i desne ivice kolovoza postoji saobra}ajna traka. ^lan 59. (1) Ako se na sredini kolovoza nalazi pje{a~ko ostrvo, ili obiqe`en ili na drugi na~in ozna~en prostor za parkirawe vozila, ili neka druga povr{ina koja nije namijewena za saobra}aj vozila, ili neki objekat ili ure|aj, vozila moraju da ih obilaze s desne strane. (2) Ako se povr{ine, objekti ili ure|aji iz stava (1) ovog ~lana nalaze na sredini puta s jednosmjernim saobra}ajem, a postavqenim saobra}ajnim znakom nije druga~ije odre|eno, oni mogu da se obilaze s obje strane. ^lan 60. (1) Voza~ kojem je dat znak za preticawe s wegove lijeve strane du`an je da pomjeri vozilo ka desnoj ivici kolovoza. (2) Voza~ ne smije da pove}ava brzinu kretawa vozila dok ga drugo vozilo preti~e. (3) Ako zbog nedovoqne {irine kolovoza ili wegovog stawa preticawe nije mogu}e bez ugro`avawa bezbjednosti saobra}aja, voza~ vozila koje se kre}e sporije od vozila koja se kre}u neposredno iza wega du`an je da pomjeri svoje vozilo {to vi{e udesno, a ako to nije dovoqno, ~im to bude mogu}e, da zaustavi svoje vozilo na pogodnom mjestu da bi propustio br`a vozila. ^lan 61. Voza~ ne smije vozilom po~eti da preti~e ili obilazi: 1) kolonu vozila; 2) ako je voza~ koji se kre}e iza wega po~eo da preti~e; 3) ako je voza~ koji je ispred wega na istoj saobra}ajnoj traci dao znak da namjerava da pretekne ili obi|e vozilo koje je ispred wegovog vozila, ili da obi|e drugu prepreku na putu; 4) ako saobra}ajna traka kojom namjerava da izvr{i preticawe nije slobodna na dovoqnom rastojawu tako da bi, vode}i ra~una o razlici izme|u brzine kretawa svog vozila za vrijeme preticawa i brzine kretawa vozila drugih u~esnika u saobra}aju koje namjerava da pretekne, preticawem ugrozio bezbjednost saobra}aja, ili omeo saobra}aj iz suprotnog smjera; 5) ako poslije izvr{enog preticawa ili obila`ewa ne bi ponovo mogao da zauzme polo`aj na saobra}ajnoj traci kojom se kretao prije preticawa ili obila`ewa, i to bez ometawa ili ugro`avawa ostalih u~esnika u saobra}aju, osim kad za preticawe ili obila`ewe koristi saobra}ajnu traku koja je zabrawena za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera; 6) saobra}ajnom trakom koja je namijewena za prinudno zaustavqawe vozila; 7) neposredno ispred tunela i u tunelu koji po smjeru kretawa ima samo jednu traku. ^lan 62. (1) Voza~ koji preti~e du`an je da dr`i vozilo na potrebnom rastojawu od vozila koje preti~e, tako da ga ne ometa, niti ugro`ava u saobra}aju. (2) Poslije izvr{enog preticawa ili obila`ewa, voza~ je du`an da, ~im to bude mogu}e, bez ometawa ili ugro`avawa ostalih u~esnika u saobra}aju, vozilom ponovo zauzme polo`aj na saobra}ajnoj traci kojom se kretao prije preticawa, odnosno obila`ewa.

^lan 63. Na kolovozu na kojem se saobra}aj obavqa u dva smjera voza~ ne smije vozilom da preti~e drugo vozilo ispred vrha prevoja puta ili u krivini kad je preglednost puta nedovoqna, osim ako na tim mjestima postoji vi{e saobra}ajnih traka obiqe`enih uzdu`nim oznakama na kolovozu i namijewenih iskqu~ivo za kretawe vozila u smjeru kretawa wegovog vozila. ^lan 64. (1) Voza~ ne smije da preti~e drugo vozilo, osim bicikla, bicikla s motorom, lakog motocikla i motocikla bez bo~ne prikolice, neposredno ispred raskrsnice, ili na raskrsnici koja nije s kru`nim tokom saobra}aja, ili neposredno ispred i na prelazu puta preko `eqezni~ke ili tramvajske pruge u nivou bez branika ili polubranika. (2) Neposredno ispred raskrsnice i na raskrsnici voza~ smije da preti~e: vozilo koje skre}e ulijevo, a preti~e se sa desne strane (~lan 58. stav (2)); vozilo koje skre}e udesno, ali da pri tome svojim vozilom ne prelazi na dio kolovoza namijewen za saobra}aj vozila iz suprotnog smjera; vozilo koje se kre}e na putu s pravom prvenstva prolaza, kao i kad je saobra}aj na raskrsnici regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ili znacima koje daje ovla{}eno lice. (3) Neposredno ispred i na prelazu puta preko `eqezni~ke ili tramvajske pruge u istom nivou bez branika ili polubranika voza~ smije da preti~e drugo vozilo kad je saobra}aj na tom prelazu regulisan ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova. ^lan 65. Voza~ ne smije da preti~e drugo vozilo koje se pribli`ava obiqe`enom pje{a~kom prelazu, ili koje prelazi pje{a~ki prelaz, ili koje je stalo radi propu{tawa pje{aka na tom prelazu. ^lan 66. (1) Na putu na kojem postoje najmawe dvije saobra}ajne trake namijewene za saobra}aj vozila u istom smjeru i na kojoj su kolone vozila voza~ mo`e da napusti traku na kojoj se nalazi samo radi skretawa ulijevo ili udesno, ili radi parkirawa vozila. (2) Na putevima i pod uslovom iz stava (1) ovog ~lana br`e kretawe vozila na jednoj traci od kretawa na drugoj traci ne smatra se preticawem. (3) Ne smatra se preticawem ni prola`ewe sa desne strane vozila koje prema odredbi ~lana 39. stav (3) ovog zakona za svoje kretawe ne koristi saobra}ajnu traku uz desnu ivicu kolovoza. 10. Zvu~ni i svjetlosni znakovi upozorewa ^lan 67. (1) Voza~ je du`an da upotrijebi zvu~ni znak upozorewa kad god je u pitawu bezbjednost saobra}aja, a naro~ito: 1) na putu van naseqa, radi upozorewa drugog u~esnika u saobra}aju da `eli da ga pretekne ili obi|e, ako bi nedavawem tog znaka postojala opasnost od saobra}ajne nesre}e; 2) ako se pored kolovoza nalaze djeca koja ne obra}aju pa`wu na kretawe vozila; 3) na putu van naseqa, prije ulaska u nepreglednu krivinu ili prije dolaska na prevoj na kojem je ote`ano mimoila`ewe. (2) Voza~ je du`an da davawe zvu~nog znaka upozorewa svede na neophodnu mjeru. ^lan 68. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanu}a voza~, u pravilu, umjesto zvu~nog znaka upozorewa, upotrebqava svjetlosni znak upozorewa. Taj znak voza~ mo`e da upotrijebi i u nasequ prilikom preticawa drugog vozila.

Strana 10 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

(2) Svjetlosni znak upozorewa voza~ mo`e da upotrijebi i dawu, ako takav na~in upozorewa drugim u~esnicima u saobra}aju vi{e odgovara uslovima na putu. (3) Svjetlosni znak upozorewa daje se kratkim uzastopnim paqewem dugih svjetala, ili uzastopnim paqewem kratkih svjetala za osvjetqavawe puta, ili naizmjeni~nim paqewem, u kratkim razmacima, dugih i kratkih svjetala, vode}i ra~una pri tome da se time ne zasqepquju voza~i koji dolaze iz suprotnog smjera. 11. Zaustavqawe i parkirawe ^lan 69. Voza~ ne smije da zaustavi ili parkira vozilo na mjestu na kojem bi ono ugro`avalo bezbjednost drugih u~esnika u saobra}aju, ili predstavqalo smetwu za normalno odvijawe saobra}aja ili kretawe pje{aka. ^lan 70. (1) Na javnom putu van naseqa voza~ je du`an da uvijek kada za to postoji mogu}nost zaustavi ili parkira vozilo van kolovoza. (2) Voza~ koji je zbog neispravnosti na vozilu, saobra}ajne nesre}e ili drugog opravdanog razloga prinu|en da zaustavi vozilo na kolovozu du`an je da ga obiqe`i bezbjednosnim trouglom i preduzme sve mjere da zaustavqeno vozilo ne dovede u opasnost druga vozila i da ga {to prije ukloni s kolovoza. (3) Ako je voza~ zbog neispravnosti na vozilu, saobra}ajne nesre}e ili zbog drugog opravdanog razloga prinu|en da zaustavi vozilo na {inama, du`an je da ga sa {ina odmah ukloni, a ako je to nemogu}e, da odmah preduzme potrebne mjere da lica koja upravqaju vozilima koja se kre}u po {inama na vrijeme budu upozorena na opasnost. ^lan 71. (1) Voza~ koji zaustavqa ili parkira vozilo na javnom putu du`an je da zaustavi, odnosno parkira vozilo neposredno uz desnu ivicu kolovoza, a na javnom putu na kojem se saobra}aj odvija samo u jednom smjeru vozilo mo`e zaustaviti, odnosno parkirati uz desnu ili lijevu ivicu kolovoza. (2) Ako se uz desnu ivicu kolovoza nalaze tramvajske ili druge {ine, voza~ mora da zaustavi ili parkira vozilo uz lijevu ivicu kolovoza. (3) Voza~ mo`e da zaustavi ili parkira vozilo na mjestima koja se nalaze na sredini kolovoza samo ako su ta mjesta obiqe`ena odgovaraju}im saobra}ajnim znakom ili oznakom na kolovozu. ^lan 72. Na zaustavqenom ili parkiranom vozilu ne smiju se otvarati vrata ako se time ometa kretawe drugih u~esnika u saobra}aju ili ako se ugro`ava bezbjednost saobra}aja. ^lan 73. Voza~ ne smije da zaustavi ili parkira vozilo naro~ito: 1) na obiqe`enom pje{a~kom prelazu i na razdaqini mawoj od pet metara od tog prelaza, kao i na prelazu biciklisti~ke staze preko kolovoza; 2) na prelazu puta preko `eqezni~ke ili tramvajske pruge u istom nivou; 3) na `eqezni~kim ili tramvajskim prugama ili u blizini tih pruga ako se time spre~ava ili ometa saobra}aj vozila koja se kre}u po {inama; 4) na raskrsnici i na razdaqini mawoj od pet metara od najbli`e ivice popre~nog kolovoza; 5) u tunelima, na mostovima, u podvo`wacima i na nadvo`wacima, kao i na dijelovima puta ispod mostova i nadvo`waka i na razdaqini mawoj od 15 m od tih objekata;

6) na dijelu puta u blizini vrha prevoja i u krivini gdje je preglednost puta nedovoqna i gdje se obila`ewe vozila ne bi moglo izvr{iti bez opasnosti; 7) na dijelu puta na kojem bi {irina slobodnog prolaza od zaustavqenog ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdu`ne linije na kolovozu, ili do suprotne ivice kolovoza, ili do neke prepreke na putu bila mawa od tri metra; 8) na mjestu na kojem bi vozilo zaklawalo postavqeni saobra}ajni znak ili ure|aj za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova; 9) na biciklisti~koj stazi, odnosno traci; 10) na dijelu kolovoza koji je kao stajali{te za vozila javnog saobra}aja obiqe`en saobra}ajnim znakom i oznakama na kolovozu; 11) na svim ure|enim zelenim povr{inama, parkovima i sl.; 12) na mjestu koje je ozna~eno kao parking-prostor za invalidna lica; 13) na kolovozu sa dvije saobra}ajne trake gdje se saobra}aj odvija u oba smjera. ^lan 74. Osim u slu~ajevima iz ~lana 73. ovog zakona, voza~ ne smije da parkira vozilo naro~ito na: 1) dijelu puta ispred prelaza puta preko `eqezni~ke ili tramvajske pruge u istom nivou, i to na razdaqini mawoj od 15 m od tih prelaza; 2) razdaqini mawoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obiqe`eno stajali{te za vozila javnog saobra}aja; 3) prolazima i ulazima {kola, ustanova, preduze}a, stambenih zgrada i drugih objekata i iznad prikqu~ka na vodovodnu mre`u i ulaza u kanalizacionu ili drugu mre`u komunalnih organizacija; 4) mjestu na kome bi parkirano vozilo onemogu}ilo pristup drugom vozilu radi parkirawa ili izlazak nekom ve} parkiranom vozilu; 5) trotoaru, odnosno na pje{a~koj stazi, ako to nije izri~ito regulisano saobra}ajnim znakom, a ako je parkirawe dozvoqeno, mora da se ostavi najmawe 1,6 m {irine na povr{ini za kretawe pje{aka, s tim {to ta povr{ina ne mo`e da bude uz ivicu kolovoza. ^lan 75. (1) Ovla{}eno slu`beno lice odredi}e da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je zaustavqeno ili parkirano na mjestima iz ~l. 73. i 74. ovog zakona, vozilo parkirano u pje{a~koj zoni, kao i vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila lica s invaliditetom. (2) Ovla{}eno slu`beno lice odredi}e da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slu~ajevima kada je zaustavqeno ili parkirano na mjestu na kojem ugro`ava bezbjednost saobra}aja, ili ometa normalno odvijawe saobra}aja. ^lan 76. (1) Premje{tawe vozila iz ~lana 75. ovog zakona obavqa nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova. (2) Izuzetno od stava (1) ovog ~lana, uz prethodnu saglasnost nadle`nog ministarstva unutra{wih poslova, premje{tawe vozila obavqaju organizacija, pravno ili fizi~ko lice koje ovlasti nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova. (3) Tro{kove premje{tawa vozila u slu~ajevima iz ~lana 75. ovog zakona snosi vlasnik. (4) Radi osigurawa pla}awa tro{kova premje{tawa vozila, od vlasnika vozila koji nije dr`avqanin Bosne i Hercegovine, pravno ili fizi~ko lice koje je premjestilo vozilo mo`e da zatra`i garanciju, a ako vlasnik ne}e ili ne mo`e da polo`i garanciju, mo`e da zadr`i vozilo.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 11

(5) Visinu tro{kova premje{tawa vozila utvr|uje nadle`ni organ jedinice lokalne samouprave i uprave. ^lan 77. (1) Voza~ je du`an da motorno vozilo, traktor ili prikqu~no vozilo, osim motocikla bez bo~ne prikolice, koje je zaustavqeno na kolovozu, obiqe`i posebnim znakom kojim se ozna~ava zaustavqeno vozilo na kolovozu, i to: 1) kad je bio prinu|en da zaustavi vozilo na mjestu ili dijelu puta iz ~lana 73. ovog zakona; 2) kad je vozilo zaustavqeno na kolovozu na takvom mjestu da voza~i vozila koja nailaze istim smjerom ne mogu ili te{ko mogu blagovremeno da ga uo~e; 3) no}u i u slu~aju smawene vidqivosti na autoputu i putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila, kao i na dijelu puta koji nije dovoqno pregledan. (2) Znak iz stava (1) ovog ~lana postavqa se na kolovoz iza zaustavqenog vozila, u vertikalnom polo`aju i na dovoqnoj razdaqini koja na putu van naseqa ne smije biti mawa od 50 m, tako da voza~i motornih vozila koji nailaze iz smjera na kojem je znak postavqen mogu blagovremeno da zaustave svoja vozila, odnosno da bezbjedno obi|u zaustavqeno vozilo. (3) Na isti na~in taj znak se postavqa i kad je na putu zaustavqena kolona motornih vozila, s tim {to se umjesto jednog znaka na kolovoz postavqaju dva znaka, jedan pored drugog. (4) Ako je u motornom vozilu ugra|en ure|aj za istovremeno paqewe svih pokaziva~a pravca, u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana taj ure|aj mora da bude upaqen. ^lan 78. Prije nego {to parkira i napusti vozilo, voza~ je du`an da preduzme sve mjere kojima se spre~ava da vozilo samo krene sa mjesta i da ga obezbijedi od neovla{}ene upotrebe. ^lan 79. (1) Za nepravilno parkirano ili zaustavqeno vozilo na trotoarima ili bilo kojim drugim mjestima iz ~l. 69. do 78. ovog zakona u kojem nije prisutan voza~ ovla{}ena slu`bena lica ostavi}e pisano obavje{tewe da voza~ koji je parkirao ili zaustavio vozilo u roku od osam dana kod nadle`nog organa na ime nov~ane kazne uplati zakonom propisani iznos. (2) Vlasnik ili korisnik vozila du`an je da ovla{}enom slu`benom licu nadle`ne slu`be da podatke o voza~u koji je upravqao vozilom u vrijeme izvr{ewa prekr{aja iz stava (1) ovog ~lana, kao i u slu~aju drugih prekr{aja propisanih ovim zakonom u kojima je u~estvovalo wegovo vozilo. 12. Presijecawe kolone pje{aka ^lan 80. Voza~ ne smije vozilom da presijeca kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku i svaku drugu organizovanu kolonu pje{aka koja se kre}e po kolovozu. 13. Vu~a vozila ^lan 81. (1) U saobra}aju na javnom putu motornom vozilu mogu da se pridodaju najvi{e dva prikqu~na vozila za prevoz tereta, odnosno jedno prikqu~no vozilo za prevoz lica, a na autoputu i putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila samo jedno prikqu~no vozilo. (2) Vozilom na motorni pogon smije da se vu~e samo prikqu~no vozilo koje bitno ne umawuje wegovu stabilnost. (3) Zabrawena je vu~a neispravnih vozila na autoputu i putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog ~lana, vu~a drugog motornog vozila autoputom dozvoqena je ako je razlog za vu~u nastao za vrijeme kretawa motornog vozi-

la autoputom, ali samo krajwom desnom saobra}ajnom trakom do prvog prikqu~nog puta kojim vu~eno vozilo mo`e da se iskqu~i iz saobra}aja na autoputu. ^lan 82. (1) Vozilom na motorni pogon smije da se vu~e drugo vozilo na motorni pogon samo ako ono zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne mo`e samo da se kre}e i ako se pritom bitno ne umawuje stabilnost vu~nog vozila. (2) Vozilom na motorni pogon ne smije da se vu~e motocikl bez bo~ne prikolice ili drugo vozilo na dva to~ka. ^lan 83. Vozilo na motorni pogon smije da se vu~e no}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, samo ako na svojoj zadwoj strani ima upaqena crvena svjetla za ozna~avawe vozila, ili ako ga vu~e motorno vozilo koje ima i pri vu~i koristi `uto rotaciono svjetlo. ^lan 84. (1) Za vrijeme vu~e vozila iz ~lana 82. stav (1) oba vozila moraju da imaju znak kojim se ozna~ava zaustavqeno vozilo na kolovozu (bezbjednosni trougao). (2) Na motornom vozilu koje vu~e drugo vozilo trougao se postavqa s predwe, a na vu~enom vozilu sa zadwe strane. ^lan 85. (1) Vozilo na motorni pogon na putu dozvoqeno je vu}i pomo}u u`eta, krute veze (rude), automatskih vu~nih kuka sa vi{estepenovanom regulacijom i oslawawem ili vje{awem vozila na vu~no vozilo. (2) Pomo}u u`eta ne smije da se vu~e vozilo na motorni pogon na kojem su neispravni ure|aji za upravqawe ili ure|aji za zaustavqawe, niti teretno motorno vozilo i autobus. (3) Krutom vezom ne smije da se vu~e vozilo na motorni pogon koje nema ispravan ure|aj za upravqawe, niti vozilo na motorni pogon te`e od vu~nog vozila ako mu je neispravna pomo}na ko~nica. ^lan 86. Ako se vozilo na motorni pogon vu~e pomo}u u`eta, automatskih vu~nih kuka sa vi{estepenovanom regulacijom ili krute veze, voza~ koji upravqa vu~enim vozilom mora da ima odgovaraju}u dozvolu za upravqawe vozilom one kategorije kojoj pripada vozilo koje se vu~e. ^lan 87. Vu~a natovarenog teretnog vozila s prikqu~nim vozilom ili bez prikqu~nog vozila, odnosno traktora s prikqu~nim vozilom, dozvoqena je samo do prvog mjesta pogodnog za pretovar tereta a, izuzetno, i do prvog mjesta na kojem mo`e da se otkloni kvar na vozilu. ^lan 88. (1) Rastojawe izme|u vu~nog i vu~enog vozila na motorni pogon, ako se vu~e u`etom, mora da iznosi tri do pet metara, a ako se vu~e pomo}u kuke ili krute veze (rude), mo`e da iznosi i mawe od tri metra. (2) Kuka i kruta veza (ruda) iz stava (1) ovog ~lana moraju da budu certifikovane prema procedurama definisanim posebnim propisom iz stava (3) ~lana 6. ovog zakona, a voza~ mora da ima dokaz o izvr{enoj certifikaciji. ^lan 89. (1) Vozilo na motorni pogon koje na putu vu~e drugo neispravno vozilo na motorni pogon ne smije da se kre}e brzinom ve}om od 40 km na ~as. (2) Vu~enim vozilom zabraweno je prevoziti lica. (3) Vozila koja prevoze opasne materije ne smiju se vu}i, niti koristiti za vu~u drugih vozila.

Strana 12 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

(4) Izuzetno od odredaba iz stava (3) ovog ~lana, u slu~aju neispravnosti vozila koje je natovareno opasnim materijama, takvo vozilo mo`e da se prevu~e samo do najbli`eg mjesta pogodnog za pretovar ili popravak, a takvo vozilo vu~e se krutom vezom (rudom) i brzina kretawa ne smije da bude ve}a od 40 km na ~as. 14. Upotreba svjetala u saobra}aju ^lan 90. (1) Za vrijeme upravqawa motornim vozilom dawu na vozilu moraju da budu upaqena kratka svjetla. (2) U vremenu od prvog sumraka do potpunog svanu}a (no}u), kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, na vozilu u saobra}aju na putu, osim svjetla iz stava (1) ovog ~lana, moraju da budu upaqena svjetla za osvjetqavawe puta, i to na: 1) vozilu na motorni pogon - osim na biciklu sa motorom, lakom motociklu i na motociklu bez bo~ne prikolice - najmawe dva bijela ili `uta svjetla na predwoj strani i paran broj crvenih svjetala na zadwoj strani; 2) biciklu sa motorom, lakom motociklu i na motociklu bez bo~ne prikolice - najmawe jedno bijelo ili `uto svjetlo na predwoj strani i najmawe jedno crveno svjetlo na zadwoj strani; 3) biciklu - jedno bijelo svjetlo na predwoj strani i jedno crveno svjetlo na zadwoj strani; 4) zapre`nom vozilu - najmawe jedno bijelo svjetlo na predwoj strani i najmawe jedno crveno svjetlo na zadwoj strani, ili samo jedna svjetiqka koja je izra|ena tako da se s predwe strane vozila vidi bijelo svjetlo, a sa zadwe strane vozila crveno svjetlo. (3) Ako se na zapre`nom vozilu jedno svjetlo nalazi na predwoj strani, a drugo na zadwoj strani, ta svjetla moraju da budu postavqena na uzdu`noj osi vozila ili na wegovoj lijevoj strani, a ako se na zapre`nom vozilu nalazi samo jedna svjetiqka, ona mora da bude postavqena na lijevoj strani vozila. (4) U uslovima iz stava (2) ovog ~lana zapre`no vozilo mora da ima i dva katadioptera crvene boje, simetri~no postavqena na zadwoj strani vozila, a bicikl - jedan katadiopter crvene boje na zadwoj strani i po jedan katadiopter `ute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale. (5) Kad vozilo na motorni pogon vu~e jedno ili dva prikqu~na vozila, na zadwoj strani posqedweg prikqu~nog vozila moraju da budu upaqena najmawe dva crvena svjetla, a ako {irina prikqu~nog vozila iznosi vi{e od 1,60 m, na predwoj strani prvog prikqu~nog vozila moraju da budu upaqena dva bijela svjetla. (6) Na motociklu za vrijeme vo`we na putu moraju da budu upaqena kratka svjetla. ^lan 91. (1) Izuzetno od odredaba ~lana 90. ovog zakona, ne mora da ima upaqena svjetla: 1) vozilo koje je zaustavqeno ili parkirano na osvijetqenom dijelu puta, tako da se jasno vidi s dovoqne udaqenosti; 2) vozilo koje je zaustavqeno ili parkirano na za to posebno odre|enim mjestima na kolovozu ili van wega ili na ulicama sa slabijim saobra}ajem; 3) bicikl, laki motocikl i motocikl bez bo~ne prikolice koji nema akumulator - kad su zaustavqeni ili parkirani u nasequ uz samu ivicu kolovoza. (2) Vozilo na motorni pogon ~ija du`ina nije ve}a od osam metara, a {irina od dva metra, i kojem nije pridodato prikqu~no vozilo, kad je zaustavqeno ili parkirano na ulici u nasequ, umjesto svjetala iz ~lana 90. stav (1) ta~ka 1) mo`e da ima upaqeno samo jedno svjetlo koje se s predwe strane vidi kao bijelo svjetlo, a sa zadwe strane kao crveno svjetlo i koje je postavqeno na strani suprotnoj od ivice kolovoza uz koju je vozilo zaustavqeno ili parkirano.

^lan 92. (1) Od prvog sumraka do potpunog svanu}a, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, moraju da nose upaqena svjetla kad se kre}u po kolovozu van naseqa: 1) grupa pje{aka koja se kre}e u organizovanoj koloni ili povorci - najmawe jedno bijelo ili `uto svjetlo na ~elu kolone, odnosno povorke, i najmawe jedno crveno svjetlo na wenom za~equ; 2) vodi~i tegle}ih, tovarnih i jaha}ih `ivotiwa i goni~i stoke - najmawe jedno bijelo ili `uto svjetlo naprijed i najmawe jedno crveno svjetlo pozadi. (2) Umjesto svjetala iz stava (1) ovog ~lana mogu da se upotrebqavaju reflektuju}e materije. ^lan 93. (1) Za osvjetqavawe puta voza~ vozila na motorni pogon, u pravilu, upotrebqava duga svjetla. (2) Voza~ vozila na motorni pogon du`an je da upotrebqava za osvjetqavawe puta kratka svjetla umjesto dugih svjetala: 1) prije mimoila`ewa s drugim vozilom na razdaqini s koje ocijeni da svjetlom svog vozila zasqepquje voza~a vozila koje mu dolazi u susret, a pri mimoila`ewu s drugim vozilom - kad voza~ tog vozila upali kratka svjetla ili kad naizmjeni~nim paqewem i ga{ewem svjetala upozorava da mu duga svjetla smetaju, uvijek na razdaqini mawoj od 200 m; 2) za vrijeme kretawa za drugim vozilom na rastojawu od najmawe 100 m da dugim svjetlima svog vozila ne bi zasqepqivao voza~a vozila ispred sebe; 3) za vrijeme dok vozilom prolazi pored organizovane kolone ili povorke pje{aka; 4) kada se kre}e putem koji se pru`a neposredno pored plovnog puta ili pored `eqezni~ke ili tramvajske pruge - u susretu s plovilom, odnosno s vozilom koje se kre}e po {inama a koje nailazi iz suprotnog smjera. (3) No}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, voza~ vozila na motorni pogon za vrijeme vo`we mora da ima na vozilu upaqena najmawe kratka svjetla za osvjetqavawe puta. ^lan 94. (1) Svjetla za ozna~avawe vozila na motorni pogon upotrebqavaju se u uslovima iz ~lana 90. stav (1) ovog zakona kada je vozilo zaustavqeno ili parkirano na putu. (2) Svjetla za ozna~avawe vozila na motorni pogon moraju da budu upaqena za vrijeme dok su upaqena bilo koja svjetla za osvjetqavawe puta ili posebna svjetla za maglu. ^lan 95. (1) Po magli voza~ vozila na motorni pogon na vozilu treba da ima upaqena kratka svjetla za osvjetqavawe puta ili svjetla za maglu ili oba svjetla istovremeno. (2) Svjetla za maglu mogu da se upotrebqavaju samo po magli ili u slu~aju smawene vidqivosti i ne mogu istovremeno da se koriste s dugim svjetlima. (3) Svjetla za maglu koja se nalaze na predwoj strani vozila moraju da budu bijele ili `ute boje, a na zadwoj strani - crvene boje. 15. Rastojawe izme|u vozila ^lan 96. Voza~ je du`an da dr`i potrebno rastojawe kad se kre}e iza drugog vozila, tako da ne ugro`ava bezbjednost saobra}aja. ^lan 97. (1) Kad se na javnom putu van naseqa koje ima samo jednu saobra}ajnu traku namijewenu za saobra}aj vozila u jednom smjeru kre}u jedno za drugim vozila na motorni

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 13

pogon ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg ili ~ija je du`ina ve}a od sedam metara, voza~i su du`ni da izme|u svakog od tih vozila dr`e rastojawe od najmawe 100 m. (2) Odredba stava (1) ovog ~lana ne odnosi se na dio puta na kojem je preticawe zabraweno. (3) Ako se na putu kre}u dva ili vi{e vozila koja prevoze opasne materije, rastojawe izme|u tih vozila ne smije da bude mawe od 200 metara. 16. Saobra}aj tramvaja i drugih vozila na {inama ^lan 98. Odredbe ~l. od 25. do 97. ovog zakona primjewuju se i na saobra}aj tramvaja i drugih vozila koja se na putu kre}u po {inama, osim ako to ne iskqu~uju konstrukcione karakteristike tih vozila ili na~in wihovog kretawa. 17. Saobra}aj bicikala, bicikala sa motorom, lakih motocikala i motocikala ^lan 99. (1) Biciklom na kategorisanom putu smije da upravqa lice koje je navr{ilo 12 godina, a biciklom sa motorom lice koje je navr{ilo 14 godina. (2) Voza~ bicikla i voza~ bicikla sa motorom ako je pokretan snagom voza~a du`ni su da se kre}u {to bli`e desnoj ivici kolovoza, a ako postoji biciklisti~ka staza, po biciklisti~koj stazi, odnosno traci. (3) Ako se dva ili vi{e voza~a bicikala ili bicikla sa motorom kre}u u grupi, du`ni su da se kre}u jedan za drugim. (4) Ako na putu postoji posebno ure|ena biciklisti~ka staza, voza~ bicikla sa motorom ako je pokretan snagom voza~a i voza~ bicikla moraju da se kre}u desnom biciklisti~kom stazom u odnosu na smjer kretawa saobra}aja. (5) Na biciklisti~kim stazama ure|enim i obiqe`enim za saobra}aj bicikla i bicikla sa motorom u oba smjera vozila moraju da se kre}u desnom stranom u smjeru kretawa vozila. (6) Voza~ bicikla i voza~ bicikla sa motorom smiju da se kre}u samo po onim saobra}ajnim povr{inama po kojima je kretawe takvim vozilima dozvoqeno. ^lan 100. Voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla i motocikla treba da upravqa vozilom na na~in kojim se ne umawuje stabilnost vozila i ne ometaju drugi u~esnici u saobra}aju, a naro~ito ne smije da skida ruke s upravqa~a, da se pridr`ava za drugo vozilo, prevozi, vu~e ili gura predmete koji ga mogu ometati u upravqawu vozilom, ili da ugro`ava druge u~esnike u saobra}aju. ^lan 101. Voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla i motocikla mo`e da prevozi druga lica samo ako na vozilu postoje posebna sjedi{ta i oslonci za noge, a voza~ motocikla mo`e to da ~ini i u bo~noj prikolici. ^lan 102. Voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla ili motocikla i lica koja se prevoze tim vozilima moraju da koriste za{titnu kacigu za vrijeme vo`we. 18. Saobra}aj zapre`nih vozila i kretawe stoke ^lan 103. (1) Voza~ zapre`nog vozila treba da upravqa vozilom sve vrijeme dok se vozilo kre}e po putu i du`an je da vozilo dr`i {to bli`e desnoj ivici kolovoza. (2) Zapre`no vozilo ne smije da se ostavqa bez nadzora na putu ili uz put. (3) Lica koja se voze zapre`nim vozilom dok je vozilo u pokretu ne smiju da stoje na vozilu, sjede na strani-

cama vozila, sjediti na platou vozila sa strane, niti da se nalaze na rudi vozila dok je vozilo u pokretu. ^lan 104. (1) Stoku koja se kre}e javnim putem goni~ stoke mora da dr`i {to je mogu}e bli`e desnoj ivici puta. (2) Stoka se ne smije ostavqati na putu ili uz put bez nadzora goni~a stoke. 19. Kretawe pje{aka ^lan 105. (1) Pje{ak ne smije, u pravilu, da se kre}e i zadr`ava na kolovozu. (2) Ako se pje{ak kre}e kolovozom, on mora da se kre}e {to bli`e ivici kolovoza, i to veoma pa`qivo i na na~in kojim ne ometa ili ne spre~ava saobra}aj vozila. ^lan 106. (1) Na putu koji ima trotoar ili drugu povr{inu odre|enu za kretawe pje{aka, odnosno povr{inu pored kolovoza pogodnu za kretawe pje{aka, pje{ak je du`an da se kre}e po tim povr{inama. (2) Na putu na kojem ne postoji trotoar ili druga povr{ina odre|ena za kretawe pje{aka, odnosno pogodna za kretawe pje{aka, a koju pje{aci ne mogu da koriste iz bilo kog razloga, pje{aci mogu da se kre}u kolovozom. (3) Na kolovozu puta zabraweno je igrawe, vo`wa dje~ijim biciklom, romobilom, koturaqkama i sli~no, kao i sankawe, skijawe i drugo, osim ako je to posebno dozvoqeno. ^lan 107. (1) Kad se pje{aci kre}u kolovozom na javnom putu van naseqa, du`ni su da se kre}u uz lijevu ivicu kolovoza u smjeru kretawa, tako da se kre}u jedan iza drugog. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, pje{ak mo`e da se kre}e uz desnu ivicu kolovoza samo kad je takvo kretawe za wega bezbjednije (nepregledna krivina, provalija, usjek, zasjek, odron i sl.). (3) Pje{ak koji gura ru~na kolica, bicikl, laki motocikl ili motocikl, lica koja se kre}u pomo}u pokretnih stolica za nemo}na lica, kao i organizovana kolona pje{aka, moraju da se kre}u uz desnu ivicu kolovoza u smjeru kretawa. ^lan 108. (1) Pje{ak je du`an da prelazi preko kolovoza i biciklisti~ke staze pa`qivo i najkra}im putem, nakon {to se prije stupawa na kolovoz uvjeri da to mo`e da u~ini na bezbjedan na~in. (2) Na putu koja ima obiqe`ene pje{a~ke prelaze ili posebno izgra|ene prelaze, odnosno prolaze za pje{ake, pri prela`ewu puta pje{ak je du`an da se kre}e tim prelazima, odnosno prolazima, ako oni nisu od wega udaqeni vi{e od 100 m. ^lan 109. (1) Na obiqe`enom pje{a~kom prelazu na kojem je saobra}aj pje{aka regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znacima za pje{ake pje{ak je du`an da postupa prema tim znakovima. (2) Na obiqe`enom pje{a~kom prelazu na kojem saobra}aj pje{aka nije regulisan posebnim svjetlosnim saobra}ajnim znacima za pje{ake, ali je saobra}aj vozila regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znacima za vozila ili znacima koje daju ovla{}ena lica, pje{aci mogu da prelaze preko kolovoza samo dok im je datim znakom dozvoqen prelaz preko kolovoza. (3) Na obiqe`enom pje{a~kom prelazu na kojem saobra}aj nije regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ni znacima koje daje ovla{}eno lice, prije stupawa na pje{a~ki prelaz, pje{ak je du`an da obrati pa`wu na udaqenost i brzinu vozila koja mu se pribli`avaju.

Strana 14 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

^lan 110. Pje{ak koji namjerava da pre|e kolovoz na mjestu na kojem ne postoji obiqe`en pje{a~ki prelaz ne smije da stupi na kolovoz ako time ometa saobra}aj vozila. 20. Obaveze voza~a prema pje{acima ^lan 111. (1) Ako je saobra}aj na obiqe`enom pje{a~kom prelazu regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ili znacima ovla{}enog lica, voza~ je du`an da zaustavi vozilo ispred pje{a~kog prelaza kad mu je datim znakom zabrawen prolaz, a ako mu je na takvom prelazu datim znakom dozvoqen prolaz, voza~ ne smije da ometa prolaz pje{aka koji su ve} stupili na pje{a~ki prelaz. (2) Ako se obiqe`eni pje{a~ki prelaz iz stava (1) ovog ~lana nalazi na ulazu na bo~ni put, voza~ koji skre}e na taj put du`an je da skre}e smawenom brzinom i propusti pje{ake koji su ve} stupili ili stupaju na pje{a~ki prelaz i, prema potrebi, da zaustavi vozilo kojim upravqa da bi propustio pje{ake. (3) Ako na obiqe`enom pje{a~kom prelazu saobra}aj nije regulisan ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova ni znakovima ovla{}enog lica, voza~ je du`an da zaustavi vozilo pred takvim pje{a~kim prelazom da bi propustio pje{ake koji prelaze ili stupaju na pje{a~ki prelaz, ili nedvosmisleno pokazuju namjeru da pre|u preko pje{a~kog prelaza. ^lan 112. (1) Voza~ koji skre}e na bo~ni put na ~ijem ulazu ne postoji obiqe`en pje{a~ki prelaz du`an je da skre}e smawenom brzinom i ne smije da ugrozi pje{ake koji su ve} stupili na kolovoz. (2) Voza~ koji se kre}e mokrim kolovozom u naseqenom mjestu du`an je da prilagodi brzinu kretawa vozila tako da izbjegne prskawe pje{aka koji se kre}u ivicom kolovoza ili trotoara. 21. Saobra}aj na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge ^lan 113. Voza~ koji se vozilom pribli`ava prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou du`an je da prilagodi kretawe vozila tako da mo`e da ga zaustavi pred ure|ajem za zatvarawe saobra}aja na prelazu, ili pred ure|ajem za davawe znakova kojima se najavquje pribli`avawe vozila koja se kre}u po {inama, odnosno da mo`e da zaustavi vozilo prije nego {to stupi na `eqezni~ku prugu. ^lan 114. U~esnici u saobra}aju du`ni su da se zaustave pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou ako je ure|aj za zatvarawe saobra}aja spu{ten, ili ako je taj ure|aj ve} po~eo da se spu{ta, ili ako se daju svjetlosni znakovi ili zvu~ni signali koji upozoravaju da }e taj ure|aj po~eti da se spu{ta, odnosno da se prelazu puta preko `eqezni~ke pruge pribli`ava vozilo koje se kre}e {inama. ^lan 115. (1) Pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem su postavqeni svjetlosni saobra}ajni znakovi u~esnici u saobra}aju du`ni su da se zaustave kad se pojavi crveno trep}u}e svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo. (2) U~esnici u saobra}aju koji prelaze preko `eqezni~ke pruge u istom nivou du`ni su to da ~ine s poja~anom oprezno{}u i kad svjetla na prelazu nisu upaqena. (3) Na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem nema ure|aja za zatvarawe saobra}aja, ni ure|aja za davawe znakova kojima se najavquje pribli`avawe voza, u~esnici u saobra}aju mogu da pre|u preko `eqezni~ke pruge tek po{to se prethodno uvjere da prugom ne nailazi voz ili neko drugo vozilo koje se kre}e po {inama.

22. Saobra}aj na autoputu, putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila i brzom putu ^lan 116. (1) Autoputom ne smiju da se kre}u pje{aci, stoka, ni vozila koja se prema odredbama ovog zakona ne smatraju motornim vozilima. (2) Autoputom ne smiju da se kre}u ni motorna vozila koja prema svojim konstrukcionim osobinama ne mogu da se kre}u brzinom ve}om od 40 km na ~as. (3) Odredba stava (2) ovog ~lana ne odnosi se na vojna vozila i na vozila organa unutra{wih poslova, te vozila za odr`avawe puta kada daju posebne svjetlosne znake. ^lan 117. (1) Na autoputu voza~ ne smije da zaustavqa motorno vozilo, osim na povr{inama van kolovoza koje su za to posebno ure|ene i obiqe`ene. (2) Voza~ koji je zbog neispravnosti vozila ili iz drugih razloga prinu|en da zaustavi vozilo na kolovozu autoputa du`an je da ga zaustavi na posebnoj traci za prinudno zaustavqawe vozila, ako ona na tom mjestu postoji, i da preduzme potrebne mjere da vozilo {to prije bude ukloweno s kolovoza. (3) Na autoputu voza~ ne smije da obavqa polukru`no okretawe, niti da se kre}e vozilom unazad. ^lan 118. Na autoput ne smije da se ukqu~i motorno vozilo koje vu~e drugo motorno vozilo koje zbog neispravnosti ne mo`e da se kre}e. ^lan 119. (1) Autoputom motorna vozila moraju da se kre}u krajwom desnom saobra}ajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni. (2) Odredba ~lana 39. stav (3) ovog zakona ne primjewuje se na vozila koja se kre}u dijelom autoputa koji prolazi kroz naseqe. ^lan 120. Na autoputu s tri ili vi{e saobra}ajnih traka, namijewenih za saobra}aj vozila u jednom smjeru, voza~i teretnih motornih vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg i skupa vozila ~ija je du`ina ve}a od sedam metara smiju da koriste samo dvije saobra}ajne trake koje se nalaze uz desnu ivicu kolovoza. ^lan 121. (1) Voza~ koji se motornim vozilom ukqu~uje u saobra}aj na autoputu du`an je da: 1) koristi posebnu traku za ubrzavawe, kad takva traka postoji u produ`ewu prikqu~nog puta, i da se u saobra}aj na autoputu ukqu~i daju}i odgovaraju}i znak, na na~in kojim ne ugro`ava saobra}aj vozila koja se kre}u autoputom; 2) propusti vozila koja se kre}u autoputom, ako na mjestu na kojem se ukqu~uje u saobra}aj na autoputu ne postoji posebna traka za ubrzavawe. (2) Voza~ koji se vozilom iskqu~uje iz saobra}aja na autoputu du`an je da blagovremeno zauzme polo`aj vozilom na krajwoj desnoj saobra}ajnoj traci i da {to prije pre|e na posebnu traku za usporavawe, ako takva traka postoji na ulazu u prikqu~ni put. ^lan 122. Odredbe ~l. od 116. do 121. ovog zakona primjewuju se i na saobra}aj na putu koji je rezervisan za saobra}aj motornih vozila i brzom putu. 23. Saobra}aj u tunelu ^lan 123. Voza~ koji se vozilom kre}e kroz tunel ne smije da zaustavqa vozilo, da polukru`no okre}e vozilo ili da se kre}e unazad u tunelu.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 15

^lan 124. Na vozilima na motorni pogon za vrijeme kretawa kroz tunel moraju da budu upaqena kratka svjetla za osvjetqavawe puta. 24. Vozila pod pratwom ^lan 125. (1) Vozilima pod pratwom, u skladu s ovim zakonom, podrazumijevaju se vozila kojima je dodijeqena pratwa policije ili vojne policije, sa posebnim motornim vozilima opremqenim ure|ajima za davawe posebnih zvu~nih signala i svjetlosnih znakova crvene i plave boje, i to za vrijeme dok se ti znakovi daju. (2) Voza~ koji na putu susretne vozilo ili kolonu vozila pod pratwom i voza~ kojeg sustigne vozilo ili kolona vozila pod pratwom du`ni su da ustupe prvenstvo prolaza, omogu}e nesmetan prolaz, a po potrebi zaustave vozilo, umjesto dugih svjetala no}u upotrijebe kratka svjetla za osvjetqavawe puta, strogo se pridr`avaju naredbi koje im daju lica iz pratwe i kretawe nastave tek kad pro|u sva vozila pod pratwom. (3) Vozila pod pratwom imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (~lan 49.), osim u odnosu na vozila koja se kre}u raskrsnicom na kojoj je saobra}aj regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ili znacima ovla{}enog lica, i na wih se ne primjewuju odredbe: o ograni~ewu brzine (~l. 44. i 46.), o zabrani preticawa i obila`ewa kolone vozila (~lan 61. stav (1) ta~ka 1.)) i o zabrani presijecawa kolone pje{aka (~lan 80.), pod uslovom da ne ugro`avaju bezbjednost drugih u~esnika u saobra}aju. (4) Da bi omogu}ili nesmetan prolaz vozilima iz stava (1) ovog ~lana, pje{aci su du`ni da se sklone s kolovoza dok ta vozila pro|u. 25. Vozila s pravom prvenstva prolaza ^lan 126. (1) Na vozila slu`be hitne pomo}i, vatrogasna vozila i vozila policije i sudske policije, vojna vozila i vozila Dr`avne grani~ne slu`be, kad posebnim ure|ajima daju svjetlosne znakove i zvu~ne signale, ne primjewuju se odredbe o ograni~ewu brzine (~l. 44. i 46.), o zabrani preticawa i obila`ewa kolone vozila (~lan 61. stav (1) ta~ka 1.) i o zabrani presijecawa kolone pje{aka (~lan 80.). Ta vozila imaju pravo prvenstva prolaza u odnosu na sva druga vozila (~lan 49.), osim u odnosu na vozila pod pratwom (~lan 125.) i vozila koja se kre}u raskrsnicom na kojoj je saobra}aj regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ili znacima ovla{}enog lica, pod uslovom da ne ugro`avaju bezbjednost drugih u~esnika u saobra}aju. (2) Da bi omogu}ili prolaz vozilima iz stava (1) ovog ~lana, pje{aci su du`ni da se sklone s kolovoza, a ostala vozila da ih propuste i da se, prema potrebi, zaustave dok ta vozila pro|u. (3) Kad vozilo policije ili vojno vozilo upotrebom plavih svjetala obezbje|uje prolaz jednom vozilu ili koloni vozila koja se kre}u iza wega, voza~i su du`ni da obrate pa`wu i na vozila kojima se obezbje|uje prolaz, da ih propuste i da, prema potrebi, zaustave svoja vozila dok ta vozila pro|u. (4) U vezi s me|usobnim pravom prvenstva prolaza za vozila iz stava (1) ovog ~lana va`e odredbe o prvenstvu prolaza. (5) Ure|aji za davawe posebnih svjetlosnih znakova i zvu~nih signala smiju da se ugra|uju i upotrebqavaju samo na vozilima ~ija je pratwa policija ili vojna lica (~lan 125. stav (1)) i na vozilima s pravom prvenstva prolaza iz st. (1) i (3) ovog ~lana. 26. Teret na vozilu ^lan 127. (1) Vozilo u saobra}aju na putu ne smije da bude optere}eno preko svoje nosivosti koja je upisana u

kwi`icu vozila, ili preko dozvoqenog osovinskog optere}ewa, ili preko najve}e dozvoqene mase, ili preko mogu}nosti koje dozvoqavaju osobine puta i tehni~kokonstrukcione mogu}nosti vozila. (2) Teret na vozilu treba da bude raspore|en i, prema potrebi, pri~vr{}en i pokriven tako da: 1) ne ugro`ava bezbjednost u~esnika u saobra}aju i ne nanosi {tetu putu i objektima na putu; 2) ne umawuje u ve}oj mjeri stabilnost vozila i ne ote`ava upravqawe vozilom; 3) ne umawuje voza~u preglednost puta; 4) ne stvara suvi{nu buku i ne rasipa se po putu; 5) ne zaklawa svjetlosne i svjetlosno-signalne ure|aje na vozilu, registarske tablice i druge propisane oznake na vozilu. ^lan 128. (1) Teret na vozilu ne smije da pre|e najudaqeniju ta~ku na predwoj strani vozila vi{e od jednog metra. (2) Teret koji se prevozi na vozilu i prikqu~nom vozilu mo`e da pre|e najudaqeniju ta~ku na zadwoj strani vozila najvi{e za jednu {estinu svoje du`ine koja je kao kontinuiran teret oslowena na tovarni prostor. (3) Ako se vozilom prevozi teret u kombinaciji koja se sastoji od vu~nog vozila i jednoosovinske prikolice, pod du`inom vozila podrazumijeva se ukupna du`ina vu~nog vozila i jednoosovinske prikolice. (4) Ako teret na vozilu prelazi vi{e od jednog metra najudaqeniju ta~ku na zadwoj strani vozila, najisturenija ta~ka tereta mora da bude ozna~ena crvenom tkaninom. (5) Najisturenija ta~ka tereta koji se prevozi teretnim motornim ili prikqu~nim vozilom u slu~aju iz stava (4) ovog ~lana mora da bude ozna~ena tablom. Ta tabla je kvadratnog oblika, dimenzija 50 x 50 cm, obojena naizmjeni~nim kosim trakama reflektuju}e naranxaste i bijele boje i postavqena uspravno na uzdu`nu osu vozila. ^lan 129. No}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, najisturenija ta~ka na teretu koji se prevozi vozilom mora da bude ozna~ena: 1) u slu~aju iz ~lana 128. stav (4) ovog zakona - svjetlom i reflektuju}om materijom crvene boje; 2) kad teret na vozilu na motorni pogon ili na prikqu~nom vozilu bo~no prelazi vi{e od 20 cm vawsku ivicu predweg ili zadweg svjetla za ozna~avawe vozila svjetlom i katadiopterom koji s predwe strane daju bijelo svjetlo, a sa zadwe strane - crveno svjetlo. IV - SAOBRA]AJNI ZNAKOVI 1. Op{te odredbe ^lan 130. (1) Javni putevi moraju se obiqe`iti propisanim saobra}ajnim znakovima, kojima se u~esnici u saobra}aju upozoravaju na opasnost koja im prijeti na odre|enom javnom putu ili dijelu tog puta, stavqaju do znawa ograni~ewa, zabrane i obaveze kojih se u~esnici u saobra}aju moraju pridr`avati i daju potrebna obavje{tewa za bezbjedno i nesmetano odvijawe saobra}aja. (2) Saobra}ajnim znakovima moraju se obiqe`iti i opasnosti privremenog karaktera, naro~ito one koje nastanu usqed iznenadnog o{te}ewa ili neprohodnosti puta, kao i privremena ograni~ewa i privremene zabrane u saobra}aju i ti znakovi moraju se ukloniti ~im prestanu razlozi zbog kojih su postavqeni. (3) Saobra}ajni znakovi su: znakovi opasnosti, znakovi izri~itih naredbi i znakovi obavje{tewa s dopunskom tablom koja je sastavni dio saobra}ajnog znaka i koja bli`e odre|uje zna~ewe saobra}ajnog znaka ili bez

Strana 16 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

we, svjetlosni saobra}ajni znakovi, oznake na kolovozu, trotoaru i sl. te svjetlosne i druge oznake na putu. (4) U~esnici u saobra}aju du`ni su da se pridr`avaju ograni~ewa, zabrana i obaveza izra`enih pomo}u postavqenih saobra}ajnih znakova. ^lan 131. (1) Saobra}ajne znakove i opremu na putu postavqaju i odr`avaju institucije koje upravqaju putevima na osnovu rje{ewa nadle`nog organa. (2) Saobra}ajni znakovi postavqaju se i odr`avaju tako da ih u~esnici u saobra}aju i dawu i no}u na vrijeme i lako mogu uo~iti i blagovremeno postupiti u skladu s wihovim zna~ewem. (3) Saobra}ajni znakovi moraju se ukloniti, dopuniti ili zamijeniti ako wihovo zna~ewe ne odgovara izmijewenim uslovima za saobra}aj na putu ili zahtjevima bezbjednosti u saobra}aju. ^lan 132. (1) Na saobra}ajni znak i na stub na koji je znak postavqen zabraweno je stavqati sve {to nije u vezi sa zna~ewem saobra}ajnog znaka. (2) Zabraweno je neovla{}eno uklawawe i o{te}ivawe saobra}ajnih znakova i opreme puta ili izmjena zna~ewa saobra}ajnih znakova. ^lan 133. Na putu se ne smiju postavqati table, znakovi, svjetla, stubovi ili drugi sli~ni predmeti kojima se zaklawa ili umawuje vidqivost postavqenih saobra}ajnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavqawa podra`avaju ili li~e na neki saobra}ajni znak, ili zasqepquju u~esnike u saobra}aju, ili odvra}aju wihovu pa`wu u mjeri koja mo`e biti opasna za bezbjednost saobra}aja na putu. 2. Znakovi opasnosti, znakovi izri~itih naredbi i znakovi obavje{tewa ^lan 134. (1) Znakovi opasnosti slu`e da se u~esnici u saobra}aju na putu upozore na opasnost koja prijeti na odre|enom mjestu, odnosno dijelu puta, i da se obavijeste o prirodi te opasnosti. (2) Znakovi izri~itih naredbi stavqaju do znawa u~esnicima u saobra}aju na putu zabrane, ograni~ewa i obaveze kojih moraju da se pridr`avaju. (3) Znakovi obavje{tewa pru`aju u~esnicima u saobra}aju potrebna obavje{tewa o putu kojim se kre}u i druga obavje{tewa koja im mogu biti korisna. ^lan 135. Znakovi opasnosti i znakovi izri~itih naredbi na autoputu, putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila, magistralnom i regionalnom putu i u naseqenim mjestima moraju da budu presvu~eni reflektuju}im materijama ili osvijetqeni sopstvenim izvorom svjetlosti. 3. Svjetlosni saobra}ajni znakovi i svjetlosne oznake ^lan 136. (1) Za regulisawe saobra}aja upotrebqavaju se ure|aji kojima se daju svjetlosni saobra}ajni znakovi crvene, `ute i zelene boje. (2) Na ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova trobojnim svjetlima, svjetla se postavqaju po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno gore, `uto u sredini, a zeleno doqe. Ako je ure|aj za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova postavqen i iznad saobra}ajne trake, svjetla mogu biti postavqena po horizontalnoj osi, jedno pored drugog, i to: crveno lijevo, `uto u sredini, a zeleno desno. Ta svjetla imaju oblik kruga, a zeleno svjetlo mo`e biti i u obliku jedne ili vi{e strelica smje{tenih u krugu crne boje.

^lan 137. (1) Na ure|ajima za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova trobojnim svjetlima: 1) crveno i zeleno svjetlo ne smiju da budu upaqena istovremeno; 2) `uto svjetlo mo`e biti upaqeno kao samostalno svjetlo u vremenskom razmaku od prestanka zelenog do pojave crvenog svjetla ili istovremeno sa crvenim svjetlom, prije pojave zelenog svjetla; 3) `uto svjetlo mo`e da bude upaqeno kao trep}u}e svjetlo kada ne rade ostali svjetlosni signali na raskrsnici. (2) Pri projektovawu novih ili rekonstrukciji postoje}ih saobra}ajnih znakova, obavezno treba ugraditi zeleno trep}u}e svjetlo, kao najavu prestanka slobodnog prolaza. ^lan 138. (1) Ure|aju za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova trobojnim svjetlima mo`e da se doda dopunski svjetlosni znak u obliku zelene svjetle}e strelice ili vi{e takvih znakova. (2) Dopunski svjetlosni znakovi iz stava (1) ovog ~lana postavqaju se s odgovaraju}e strane svjetlosnog saobra}ajnog znaka, i to na visini na kojoj se nalazi zeleno svjetlo. ^lan 139. (1) Na ure|ajima za davawe saobra}ajnih znakova kojima se reguli{e saobra}aj na kolovozu s vi{e od dvije saobra}ajne trake, obiqe`ene uzdu`nim linijama, za svaku saobra}ajnu traku posebno i koji se nalazi iznad saobra}ajne trake - crveno svjetlo zna~i zabranu saobra}aja du` saobra}ajne trake iznad koje je postavqeno, a zeleno svjetlo zna~i slobodan prolaz tom saobra}ajnom trakom. (2) Crveno svjetlo iz stava (1) ovog ~lana ima oblik ukr{tenih linija, a zeleno svjetlo ima oblik strelice s vrhom okrenutim nadoqe. ^lan 140. (1) Za regulisawe saobra}aja pje{aka mogu da se upotrebqavaju i posebni ure|aji za davawe svjetlosnih saobra}ajnih znakova crvene i zelene boje i ure|aji za davawe zvu~nih signala. (2) Ta svjetla moraju biti postavqena po vertikalnoj osi, jedno ispod drugog, i to: crveno svjetlo gore, a zeleno svjetlo doqe. (3) Svjetla iz stava (1) ovog ~lana sastoje se od svjetle}e povr{ine crvene ili zelene boje na kojoj se nalazi tamna silueta pje{aka, ili od tamne povr{ine na kojoj se nalazi svjetle}a silueta pje{aka crvene ili zelene boje. Ta svjetla ne smiju da budu upaqena istovremeno. ^lan 141. (1) Ako se ivice kolovoza na javnom putu obiqe`avaju svjetlosnim saobra}ajnim oznakama, one se obiqe`avaju svjetlima, refleksnim staklima ili reflektuju}im materijama, i to desna strana kolovoza - oznakama crvene boje, a lijeva strana - oznakama bijele boje. (2) Ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel moraju da budu obiqe`ene oznakama iz stava (1) ovog ~lana. (3) Ako vrhovi pje{a~kih ostrva, ostrva za usmjeravawe saobra}aja i drugi objekti na kolovozu no}u nisu osvijetqeni, moraju se obiqe`iti svjetlima, refleksnim staklima ili reflektuju}im materijama `ute boje. 4. Oznake na kolovozu ^lan 142. (1) Oznake na kolovozu slu`e za regulisawe saobra}aja na putevima i za obavje{tavawe i vo|ewe u~esnika u saobra}aju.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 17

(2) Oznake na kolovozu mogu da budu postavqene same ili uz druge saobra}ajne znakove ako je potrebno da se zna~ewe tih znakova ja~e istakne, odnosno potpunije odredi ili objasni. (3) Oznake na kolovozu ~ine linije, strelice, natpisi i druge oznake. (4) Oznake na kolovozu mogu da imaju i reflektuju}a svojstva. ^lan 143. (1) Oznake na kolovozu postavqaju se na putevima sa savremenim kolovozom. (2) Na javnom putu van naseqa sa savremenim kolovozom za saobra}aj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobra}ajne trake, te trake moraju da budu odvojene odgovaraju}om uzdu`nom linijom na kolovozu, na magistralnom putu obiqe`ene i ivi~nim linijama. 5. Turisti~ka i ostala signalizacija na putu ^lan 144. (1) Turisti~ka i ostala signalizacija na putu namijewena je obavje{tavawu u~esnika u saobra}aju o kulturnim, istorijskim i prirodnim i turisti~kim znamenitostima, te ostalim objektima i sadr`ajima. (2) Bli`e propise o turisti~koj i ostaloj signalizaciji na putu donosi ministar, u saradwi s nadle`nim organom. 6. Obiqe`avawe prelaza puta preko `eqezni~ke pruge ^lan 145. Na dijelu puta ispred prelaza puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou moraju da budu postavqeni odgovaraju}i saobra}ajni znakovi. ^lan 146. (1) Na prelazima puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou, osim saobra}ajnih znakova iz ~lana 145. ovog zakona, postavqaju se i branici ili polubranici, odnosno ure|aji za davawe znakova kojima se najavquje pribli`avawe voza ako to zahtijeva gustina saobra}aja ili drugi uslovi na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou. (2) Uslovi u kojima ure|aji iz stava (1) ovog ~lana moraju da budu postavqeni utvr|uju se posebnim zakonom ili propisom donesenim na osnovu zakona. ^lan 147. Svjetlosni znakovi kojima se najavquje pribli`avawe voza na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou daju se naizmjeni~nim paqewem dva crvena trep}u}a svjetla koja imaju oblik kruga. ^lan 148. (1) Na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem postoji ure|aj za davawe svjetlosnih znakova kojima se najavquje pribli`avawe voza, odnosno spu{tawe branika ili polubranika, tom ure|aju mo`e da se doda i ure|aj za davawe zvu~nih signala. (2) Na prelazima zemqanog puta s mawim saobra}ajem i pje{a~ke staze preko `eqezni~ke pruge u istom nivou u~esnici u saobra}aju mogu da se obezbijede samo ure|ajem za davawe zvu~nih signala. ^lan 149. (1) Na prelazima puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou branici ili polubranici moraju da budu naizmjeni~no obojeni crvenom i `utom bojom. (2) Branici i polubranici, kao i saobra}ajni znakovi postavqeni na dijelu puta ispred prelaza puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou, moraju da imaju refleksna stakla ili da budu presvu~eni reflektuju}im materijama odgovaraju}e boje. (3) Branici i polubranici moraju da budu opremqeni trep}u}im crvenim svjetlom.

^lan 150. Na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem se prilikom nailaska voza branici ili polubranici automatski spu{taju, kao i na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem se branicima ili polubranicima rukuje ru~no, i to s mjesta s kojeg se oni ne vide, mora se postaviti ure|aj za davawe svjetlosnih znakova ili ure|aj za davawe zvu~nih signala kojima se u~esnici u saobra}aju obavje{tavaju o spu{tawu branika ili polubranika. 7. Obiqe`avawe radova i prepreka na putu ^lan 151. (1) Dio puta na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi mora da bude vidno obiqe`en i bezbjedan za u~esnike u saobra}aju. (2) Obiqe`avawe dijela puta iz stava (1) ovog ~lana obavqa se postavqawem odgovaraju}ih saobra}ajnih znakova, a obezbje|ewe u~esnika u saobra}aju postavqawem branika. (3) Branici moraju da budu obojeni naizmjeni~no crvenom i bijelom bojom, opremqeni refleksnim staklima ili presvu~eni reflektuju}im materijama odgovaraju}e boje, a no}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, na wima moraju da budu postavqena i trep}u}a svjetla naranxaste boje. 8. Znakovi koje daju ovla{}ena lica ^lan 152. (1) U~esnici u saobra}aju moraju da postupaju po zahtjevima izra`enim pomo}u znakova ili prema naredbi policajca ili drugog lica koje na osnovu ovla{}ewa iz zakona obavqa kontrolu i regulisawe saobra}aja na putevima (u daqem tekstu: ovla{}eno lice). (2) Ovla{}eno lice pri davawu znakova du`no je da se postavi na putu tako da u~esnici u saobra}aju kojima su znakovii namijeweni mogu da ga uo~e jasno i s dovoqne razdaqine. (3) Znakovi iz stava (1) ovog ~lana mogu da se daju i iz vozila. ^lan 153. (1) Znakovi koje u~esnicima u saobra}aju daje ovla{}eno lice su znakovi koji se daju rukama i polo`ajem tijela, zvu~ni i svjetlosni znakovi. (2) Znakovi iz stava (1) ovog ~lana moraju da se daju tako da wihovo zna~ewe u~esnicima u saobra}aju bude jasno i nedvosmisleno. (3) Bli`e odredbe o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na putevima, na~inu obiqe`avawa radova i prepreka na putu i znakovima koje u~esnicima u saobra}aju daje ovla{}eno lice pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. V - DU@NOSTI U SLU^AJU SAOBRA]AJNE NESRE]E ^lan 154. (1) U~esnik u saobra}ajnoj nesre}i u kojoj je neko izgubio `ivot ili bio povrije|en, ili je nastala ve}a materijalna {teta du`an je da: 1) ostane na mjestu saobra}ajne nesre}e, s tim {to se mo`e privremeno udaqiti samo radi pru`awa pomo}i licima povrije|enim u saobra}ajnoj nesre}i, ili ako mu je samom potrebna qekarska pomo}; 2) preduzme sve {to je u wegovoj mo}i da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu saobra}ajne nesre}e, omogu}i normalno odvijawe saobra}aja i nastoji da se ne mijewa stawe na mjestu nesre}e i sa~uvaju postoje}i tragovi pod uslovom da preduzimawe tih mjera ne ugro`ava bezbjednost saobra}aja;

Strana 18 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

3) obavijesti najbli`u policijsku stanicu o saobra}ajnoj nesre}i i vrati se na mjesto saobra}ajne nesre}e te sa~eka dolazak slu`benog lica koje obavqa uvi|aj. (2) Nadle`ni organ i druga pravna ili fizi~ka lica koji su obavije{teni o saobra}ajnoj nesre}i u kojoj je neko lice bilo povrije|eno du`ni su da o tome odmah obavijeste najbli`u zdravstvenu ustanovu. ^lan 155. Lice koje se zatekne ili nai|e na mjesto saobra}ajne nesre}e u kojoj ima povrije|enih du`no je da uka`e pomo} licima povrije|enim u saobra}ajnoj nesre}i. ^lan 156. (1) Voza~ koji se zatekne ili nai|e na mjesto saobra}ajne nesre}e du`an je da na zahtjev ovla{}enog lica preveze lice povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i do najbli`e zdravstvene ustanove. (2) Voza~ je du`an da postupi prema odredbi stava (1) ovog ~lana i prije dolaska ovla{}enog lica, osim ako se nesre}a dogodila na mjestu na kojem se mo`e o~ekivati brzi dolazak vozila hitne pomo}i, ili ako voza~ zakqu~i da nestru~nim i neodgovaraju}im prevozom stawe povrije|enog lica mo`e da se pogor{a. ^lan 157. (1) Ako je zdravstvena ustanova obavije{tena o saobra}ajnoj nesre}i ili je primila na lije~ewe lice povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i, du`na je da o tome odmah obavijesti najbli`u policijsku stanicu. (2) Ako lice povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i umre od zadobijenih povreda, ili ako postoji opravdana sumwa da je kod voza~a zbog povrede do{lo do smawewa psihi~ke ili fizi~ke sposobnosti za upravqawe vozilom na motorni pogon ili tramvajem, zdravstvena ustanova du`na je da o tome odmah obavijesti mjesni nadle`ni organ za izdavawe voza~ke dozvole ili najbli`u policijsku stanicu. ^lan 158. (1) Policija i druga ovla{}ena lica du`ni su da iza|u na mjesto saobra}ajne nesre}e u kojoj ima poginulih ili povrije|enih lica ili je nastala ve}a materijalna {teta, obave fotografisawe mjesta nesre}e, naprave zapisnik o uvi|aju i obave druge potrebne radwe, u skladu s ovim zakonom. (2) Voza~ u~esnik u saobra}ajnoj nesre}i obavezan je da prijavi i saobra}ajnu nesre}u s mawom materijalnom {tetom, ako je {teta nastala drugom licu, odnosno wegovom vozilu ili na drugoj stvari. (3) Poslije saobra}ajne nesre}e u kojoj je prouzrokovana samo mawa materijalna {teta, voza~i su du`ni da odmah uklone vozila s kolovoza i da razmijene li~ne podatke, te popune i potpi{u obrazac evropskog izvje{taja o saobra}ajnoj nesre}i. Voza~i ne smiju napustiti mjesto saobra}ajne nesre}e prije nego {to popune i potpi{u izvje{taj i razmijene podatke iz ovog stava. (4) Ukoliko je u saobra}ajnoj nesre}i u~estvovalo vozilo strane registarske oznake, prije izdavawa potvrde o o{te}ewu vozila stranih registarskih oznaka ili potvrde o izvr{enom uvi|aju na mjestu doga|aja saobra}ajne nesre}e, obavezno je da se: obavi fotografisawe {tete na vozilu stranih registarskih oznaka i napravi zapisnik u koji se, uz ostalog, unose podaci iz paso{a, voza~ke dozvole i osigurawa od automobilske odgovornosti - zelena karta. (5) Nadle`ni organ unutra{wih poslova du`an je da iza|e na mjesto saobra}ajne nesre}e u kojoj je nastala mawa materijalna {teta ako to zahtijeva jedan od u~esnika u saobra}ajnoj nesre}i. (6) Bli`e odredbe o sadr`aju obrasca evropskog izvje{taja o saobra}ajnoj nesre}i donosi ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove.

^lan 159. (1) Lice koje je u~estvovalo u saobra}ajnoj nesre}i u kojoj ima poginulih ili povrije|enih lica ili je nastala ve}a materijalna {teta ne smije da uzima alkoholna pi}a, opojne droge ili lijekove na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebqavati prije i za vrijeme vo`we dok se ne izvr{i uvi|aj. (2) Policija je du`na da iza|e na mjesto saobra}ajne nesre}e u kojoj je nastala mawa materijalna {teta ako do|e do nesporazuma ili neslagawa jednog od u~esnika prilikom popuwavawa obrasca evropskog izvje{taja, ili ako u~esnici u nesre}i nemaju obrazac evropskog izvje{taja. (3) Ovla{}eno lice koje vr{i uvi|aj saobra}ajne nesre}e u kojoj ima povrije|enih lica ili je nastala ve}a materijalna {teta podvrgnu}e neposredne u~esnike u saobra}ajnoj nesre}i ispitivawu pomo}u odgovaraju}ih sredstava i aparata, ili }e ih uputiti na stru~ni pregled radi provjeravawa da li imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. (4) Ako se tim ispitivawima utvrdi da neposredni u~esnici saobra}ajne nesre}e imaju alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu, ovla{}eno lice koje vr{i uvi|aj odredi}e da im se uzme krv ili krv i urin radi analize. (5) Ako u saobra}ajnoj nesre}i ima poginulih lica, ovla{}eno lice koje obavqa uvi|aj odredi}e da se neposrednim u~esnicima u nesre}i uzmu krv i urin radi utvr|ivawa da li su pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava u organizmu. ^lan 160. (1) Ovla{}eno lice koje vr{i uvi|aj du`no je da organizuje popis imovine koja na mjestu doga|aja ostaje iza lica koje je u saobra}ajnoj nesre}i poginulo ili te`e povrije|eno, obavijesti organizaciju koja uklawa vozila i stvari s puta ili zainteresovano lice i pru`i pomo} radi za{tite imovine ako na mjestu doga|aja nema lica koje tu imovinu mo`e da preuzme. (2) Voza~ koji je vozilom u~estvovao u saobra}ajnoj nesre}i u kojoj ima poginulih ili povrije|enih lica, kao i drugo lice koje je neposredno u~estvovalo u nesre}i, imaju pravo da tra`e li~ne podatke i adresu od lica koja su bila prisutna kad se nesre}a dogodila. ^lan 161. (1) Ako je vozilo zbog saobra}ajne nesre}e ili neispravnosti onesposobqeno za daqwe kretawe na putu, voza~ ili vlasnik, odnosno korisnik vozila du`an je da vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal odmah ukloni s kolovoza. (2) Ako voza~ ili vlasnik, odnosno korisnik vozila nije u stawu da postupi prema stavu (1) ovog ~lana, ovla{}eno lice koje se zatekne na mjestu nesre}e ili neispravnosti vozila zatra`i}e od nadle`ne organizacije koja upravqa putevima ili druge ovla{}ene organizacije da na bezbjedno mjesto ukloni vozilo, teret, stvari ili drugi rasuti materijal s kolovoza. (3) Organizacija za odr`avawe puteva ili druga ovla{}ena organizacija za odr`avawe puteva du`na je da na zahtjev ovla{}enog lica hitno preduzme sve potrebne mjere radi uklawawa i ~uvawa vozila s teretom, stvari ili drugog rasutog materijala s kolovoza i obezbijedi prohodnost puta. (4) Ako nadle`na organizacija koja upravqa putevima ili druga ovla{}ena organizacija ne postupi prema odredbi stava (2) ovog ~lana, ovla{}eno slu`beno lice preduze}e druge mjere da se omogu}i normalno odvijawe saobra}aja. VI - SPORTSKE I DRUGE PRIREDBE ILI AKTIVNOSTI NA PUTEVIMA ^lan 162. (1) Sportske i druge priredbe ili sli~ne aktivnosti na putu ne smiju se odr`avati bez odobrewa.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 19

(2) Odobrewe izdaje nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova na ~ijem podru~ju se odr`ava priredba ili obavqa aktivnost. (3) Ako se zbog odr`avawa priredbe ili obavqawa aktivnosti na putu zabrawuje saobra}aj, odobrewe se izdaje uz prethodnu saglasnost nadle`nog organa za saobra}aj na ~ijem se podru~ju zabrawuje saobra}aj. ^lan 163. (1) U slu~aju iz ~lana 162. ovog zakona, ako za druge u~esnike u saobra}aju nije obezbije|en zaobilazni put, zahtjev za izdavawe odobrewa bi}e odbijen. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, odr`avawe automobilske, motociklisti~ke ili biciklisti~ke trke na putu mo`e da se odobri i kad u odre|enom pravcu nema zaobilaznog puta (brdske trke i dr.), ali samo u vrijeme kada se tim putem drugi u~esnici u saobra}aju najmawe kre}u. U tom slu~aju saobra}aj mo`e da se zabrani najdu`e dva ~asa. ^lan 164. (1) Zahtjev za izdavawe odobrewa iz ~lana 162. ovog zakona podnosi se najkasnije 15 dana prije odr`avawa sportske ili druge priredbe ili obavqawa aktivnosti. (2) Uz zahtjev za izdavawe odobrewa mora se prilo`iti: program priredbe, odnosno aktivnosti, pravila takmi~ewa, pregled mjera koje organizator predvi|a za obezbje|ewe u~esnika u saobra}aju, u~esnika i gledalaca sportske i druge priredbe ili aktivnosti i znak kojim }e vozila iz pratwe takmi~ara da budu ozna~ena. ^lan 165. (1) Zahtjev za odr`avawe sportske ili druge priredbe ili za obavqawe aktivnosti na putu bi}e odbijen ako organizator, prema procjeni nadle`nog organa unutra{wih poslova, nije u stawu da sprovede mjere iz ~lana 164. stav (2) ovog zakona. (2) Ako bi zbog odr`avawa sportske ili druge priredbe ili obavqawa aktivnosti na putu trebalo obustaviti saobra}aj na va`nijim saobra}ajnim pravcima, ili ako bi odr`avawe priredbe, odnosno obavqawa aktivnosti u ve}oj mjeri ugrozilo ili ometalo saobra}aj na putu, zahtjev za izdavawe odobrewa mo`e da bude odbijen. ^lan 166. (1) U odobrewu za odr`avawe sportske ili druge priredbe ili za obavqawe aktivnosti na putu odre|uju se mjere obezbje|ewa koje organizator mora da preduzme. (2) Kada se saobra}aj na putu ograni~ava ili zabrawuje zbog odr`avawa priredbe ili obavqawa aktivnosti, odobrewe sadr`i i obavezu organizatora da o mjerama ograni~avawa ili zabrane saobra}aja obavijesti javnost putem sredstava javnog informisawa, najkasnije 48 ~asova prije po~etka priredbe, odnosno aktivnosti. (3) Organizator ne smije da po~ne odobravawe sportske ili druge priredbe ili aktivnosti na putu ako nisu preduzete sve mjere obezbje|ewa odre|ene u odobrewu. (4) Ako se utvrdi da organizator nije preduzeo sve mjere obezbje|ewa odre|ene u odobrewu, priredba, odnosno aktivnosti bi}e zabrawene. ^lan 167. (1) Organizator je du`an da prekine odr`avawe sportske ili druge priredbe, odnosno aktivnosti na putu ako: 1) su ugro`eni u~esnici ili gledaoci; 2) se u ve}oj mjeri naru{i javni red i mir; 3) nastanu okolnosti zbog kojih priredba, odnosno aktivnosti ne bi bile odobrene; 4) organizator ne sprovodi odre|ene mjere obezbje|ewa;

5) to zahtijevaju drugi bezbjednosni razlozi. (2) Ako organizator ne prekine priredbu, odnosno aktivnosti u slu~ajevima iz stava (1) ovog ~lana, nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova naredi}e organizatoru da priredbu, odnosno aktivnosti prekine i preduze}e potrebne mjere da se naredba izvr{i. ^lan 168. Takmi~are na sportskoj priredbi na putu mogu da prate samo vozila ozna~ena posebnim znakom koji utvrdi organizator. ^lan 169. (1) Nakon zavr{etka sportske ili druge priredbe, odnosno aktivnosti na putu, organizator je du`an da odmah: 1) ukloni s puta sve saobra}ajne znakove i druge oznake, ure|aje, predmete i objekte koji su postavqeni zbog odr`avawa priredbe, odnosno obavqawa aktivnosti; 2) postavi na put sve saobra}ajne znakove i druge oznake, predmete i objekte koji su bili ukloweni zbog odr`avawa priredbe, odnosno obavqawa aktivnosti; 3) popravi i dovede u prvobitno stawe put i objekte na putu ako su o{te}eni pri odr`avawu priredbe, odnosno obavqawa aktivnosti. (2) Ako organizator ne postupi prema t. 1) i 2) stava (1) ovog ~lana, nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova preduze}e odgovaraju}e mjere da se o tro{ku organizatora uklone, odnosno postave saobra}ajni znakovi i druge oznake, predmeti i objekti na putu. VII - OGRANI^EWA SAOBRA]AJA ^lan 170. (1) Organ nadle`an za unutra{we poslove, u saglasnosti s organom nadle`nim za saobra}aj, na odre|enom putu ili dijelu puta, u odre|ene dane ili u odre|enom vremenskom periodu, mo`e da propi{e zabranu ili ograni~ewe saobra}aja za sve ili pojedine vrsta vozila, ograni~i brzinu kretawa vozila ako su te zabrane ili ograni~ewa neophodni radi spre~avawa ili uklawawa opasnosti za u~esnike u saobra}aju, ili ako su u pitawu razlozi za nesmetani saobra}aj, odnosno ako se mo`e opravdano o~ekivati da }e saobra}aj biti posebno gust ili ote`an. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, ministar, u saradwi s nadle`nim organom za unutra{we poslove, mo`e da donese naredbu o ograni~ewu saobra}aja u dane vikenda i praznika za pojedine putne pravce. (3) Bli`e odredbe o: saobra}aju u zimskim uslovima, vrsti vozila kojima je zabrawen ili ograni~en saobra}aj te na~inu upotrebe zimske opreme na vozilima u zimskim uslovima pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 171. U slu~aju kada su u pitawu razlozi bezbjednosti i nesmetanog odvijawa saobra}aja ili razlozi odr`avawa javnog reda i mira, policijska uprava, odnosno nadle`no ministarstvo unutra{wih poslova mo`e da zabrani saobra}aj ili da odredi posebno ograni~ewe saobra}aja na odre|enim putevima i dijelovima puteva sve dok postoje razlozi zbog kojih se preduzimaju te mjere. VIII - VOZA^I 1. Uslovi za upravqawe vozilima ^lan 172. (1) Motornim vozilom u saobra}aju na putu mo`e da upravqa samo lice koje ima va`e}u voza~ku dozvolu, stranu voza~ku dozvolu ili me|unarodnu voza~ku dozvolu.

Strana 20 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

(2) Kad upravqa motornim vozilom, voza~ mora sa sobom da nosi va`e}u voza~ku dozvolu i du`an je da je poka`e na zahtjev ovla{}enog lica. (3) Vlasnik, odnosno nosilac prava raspolagawa vozilom ne smije da dozvoli da upravqa vozilom u saobra}aju na putu lice koje nema pravo da upravqa tim vozilom, odnosno lice koje nema pravo da upravqa kategorijom motornog vozila u koju se ubraja to vozilo i lice iz ~l. 173. i 174. ovog zakona. (4) Vlasnik, odnosno nosilac prava raspolagawa vozilom du`an je da na zahtjev ovla{}enog lica da podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravqawe. (5) Voza~ je du`an da za vrijeme upravqawa motornim vozilom u saobra}aju koristi pomagala koja su mu neophodna da bezbjedno upravqa vozilom. ^lan 173. Voza~ koji je u tolikoj mjeri umoran ili bolestan, ili je u takvom psihi~kom stawu da je nesposoban za bezbjedno upravqawe vozilom, kao i voza~ pod djelovawem opojnih droga ili drugih opojnih sredstava ili lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebqavati prije i za vrijeme vo`we, ne smije da upravqa vozilom u saobra}aju na putu. ^lan 174. (1) Voza~ ne smije da upravqa vozilom u saobra}aju na putu, niti da po~ne da upravqa vozilom ako je pod djelovawem alkohola. (2) Smatra}e se da je pod djelovawem alkohola lice za koje se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerewa koli~ine alkohola u organizmu utvrdi da koli~ina alkohola u krvi iznosi vi{e od 0,3 g/kg, ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr|eno odgovaraju}im sredstvima ili aparatima za mjerewe alkoholiziranosti, {to odgovara koli~inama ve}im od 0,3 g/kg, ili kod kojeg se, bez obzira na koli~inu alkohola u krvi, stru~nim pregledom utvrdi da pokazuje znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola. (3) Smatra}e se da su pod djelovawem alkohola lica za koja se analizom krvi ili krvi i urina ili drugom metodom mjerewa koli~ine alkohola u organizmu utvrdi da koli~ina alkohola u krvi iznosi vi{e od 0,0 g/kg, ili ako je prisustvo alkohola u organizmu utvr|eno odgovaraju}im sredstvima ili aparatima za mjerewe alkoholiziranosti, {to odgovara koli~inama ve}im od 0,0 g/kg, ili kod kojih se, bez obzira na koli~inu alkohola u krvi, stru~nim pregledom utvrdi da pokazuju znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola: 1) voza~ motornog vozila kategorije C, CE, D i DE i voza~i potkategorije C1, C1E i D1 i D1E - za vrijeme upravqawa vozilom te kategorije; 2) voza~ vozila kojim se obavqa javni prevoz - za vrijeme obavqawa javnog prevoza tim vozilom; 3) voza~ vozila kome je upravqawe vozilom osnovno zanimawe - za vrijeme upravqawa vozilom, obavqaju}i poslove tog zanimawa; 4) voza~-instruktor za vrijeme osposobqavawa kandidata za voza~a u prakti~nom upravqawu vozilom; 5) kandidat za voza~a za vrijeme obuke u prakti~nom upravqawu vozilom; 6) voza~ mla|i od 21 godine starosti ili s mawe od tri godine voza~kog iskustva. 2. Osposobqavawe kandidata za voza~a motornih vozila ^lan 175. (1) Osposobqavawe kandidata za voza~e motornih vozila obavqaju auto-{kole, kao pravna i fizi~ka lica. (2) Osposobqavawe kandidata za voza~e motornih vozila mogu da obavqaju i obrazovne ustanove redovnim {kolovawem u~enika prema obrazovnom {kolskom programu za profesionalne voza~e.

(3) Auto-{kole du`ne su da izvode obuku na na~in kojim }e se obezbijediti da kandidati nau~e i usvoje saobra}ajna pravila i eti~ke norme pona{awa u saobra}aju, ovladaju tehnikom upravqawa vozilom i steknu ostalo znawe i vje{tine potrebne za bezbjedno u~estvovawe u saobra}aju. (4) Voza~ki ispit za voza~a motornog vozila mo`e da pola`e kandidat koji se prethodno pripremio za polagawe voza~kog ispita u auto-{koli i ako ispuwava i druge uslove za sticawe prava na upravqawe motornim vozilom. ^lan 176. Osposobqavawe kandidata za voza~e motornih vozila je djelatnost od posebnog dru{tvenog zna~aja, a obavqa se po posebnom programu koji obuhvata teoretski dio, prakti~ni dio i program prve pomo}i: 1. Teoretski dio osposobqavawa kandidata za voza~e motornih vozila obuhvata: - osnovne propise o drumskom saobra}aju, uslove za upravqawe vozilom; - pona{awe u~esnika u drumskom saobra}aju, me|usobne odnose i sporazumijevawe u~esnika u saobra}aju, ~uvawe okoline, ofanzivnu i defanzivnu vo`wu, uticaj alkohola, djelovawe opojnih droga na bezbjedno upravqawe vozilom i uticaj drugih nepovoqnih psiho-fizi~kih stawa (umor, bolest i sl.); - pravila saobra}aja na putevima, saobra}ajne znakove i wihovo zna~ewe, znakove koje daju ovla{}ena lica, uo~avawe i predvi|awe saobra}ajne situacije, opasnosti koje nastaju zbog nepropisnog preduzimawa radwi u saobra}aju i sl.; - vozilo u funkciji bezbjednosti saobra}aja, izvo|ewe radwi zna~ajnih za uspje{no i bezbjedno upravqawe u skladu sa saobra}ajnim pravilima i uslovima na putu i u saobra}aju, osnove tehni~kog funkcionisawa ure|aja na motornom vozilu zna~ajnih za bezbjednost saobra}aja na putevima (ure|aji za zaustavqawe, ure|aji za upravqawe, ure|aji za davawe svjetlosno-signalnih znakova i za osvjetqavawe puta i vozila, pneumatici, sile koje djeluju na vozilo, bezbjednosne mjere pri vu~i vozila, prevoz tereta i lica, te priprema vozila za vo`wu); - sadr`aje koji doprinose pove}awu bezbjednosti svih u~esnika u saobra}aju, sadr`aje koji doprinose razvijawu humanih odnosa i odnosa uzajamnog po{tovawa i razumijevawa me|u u~esnicima u saobra}aju, postupak i du`nosti u slu~aju saobra}ajne nesre}e, kontrolu saobra}aja i kaznenu odgovornost. 2. Prakti~ni dio osposobqavawa kandidata za voza~e motornih vozila obuhvata: - upoznavawe s vozilom, pripremu vozila za vo`wu, u~ewe osnovnih elemenata vo`we na poligonu ili odgovaraju}oj povr{ini (polazak, ko~ewe i zaustavqawe, promjena stepena prenosa, promjena smjera vo`we, vo`wa unazad i polukru`no okretawe); - u~ewe vo`we na putevima s mawim intenzitetom saobra}aja u nasequ i van naseqa (ukqu~ivawe i iskqu~ivawe, okretawe i vo`wa unazad, ko~ewe i zaustavqawe, parkirawe, mimoila`ewe i obila`ewe, prestrojavawe i vo`wa kroz raskrsnicu, odr`avawe rastojawa, vo`wa na uzdu`nom nagibu, prilago|avawe vo`we, predvi|awe i izbjegavawe opasnosti); - u~ewe vo`we na putevima s intenzivnim saobra}ajem u nasequ i van naseqa, vo`wu u gradu, prilago|avawe brzine, vo`wu kroz raskrsnicu s razli~itim na~inom ure|ewa saobra}aja (ovla{}eno lice, semafor, saobra}ajni znakovi i saobra}ajna pravila), vo`wu u jednosmjernoj ulici, vo`wu na putu s vi{e saobra}ajnih traka, prestrojavawe, mimoila`ewe i preticawe, vo`wu na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge; - u~ewe vo`we u slo`enim saobra}ajnim uslovima, vo`wu u koloni, vo`wu u vr{nom optere}ewu drumskog

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 21

saobra}aja, pona{awe prema pje{acima i drugim u~esnicima u saobra}aju, samostalnu vo`wu, vo`wu u posebnim uslovima (no}, ki{a, snijeg, magla i sl.). 3. Program prve pomo}i obuhvata: - ciqeve, zadatke i zna~aj prve pomo}i, - postupak radwi pri pru`awu prve pomo}i (mjere o`ivqavawa, prestanak disawa i rada srca, besvjesno stawe, krvarewe, otvorene povrede - rane); - povrede koje zahtijevaju imobilizaciju i evakuaciju povrije|enog lica; - ostale povrede i o{te}ewa; - zna~aj zdravstvene sposobnosti za bezbjedno upravqawe motornim vozilom. ^lan 177. (1) Osposobqavawe kandidata za voza~e i polagawe voza~kog ispita obavqa se prema propisima koje donosi ministar, u saradwi s organom nadle`nim za obrazovawe. (2) Osposobqavawe kandidata za voza~e obavqaju auto-{kole po ovla{}ewu ministara entiteta, kantona i ministra Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadle`nih za obrazovawe, nakon {to se utvrdi da ispuwavaju uslove odre|ene zakonom i propisima donesenim na osnovu zakona. (3) Osposobqavawe kandidata koji imaju fizi~ki invaliditet za voza~e mora se obavqati na prilago|enom vozilu za invalide koje mora da atestira ovla{}ena institucija ili preduze}e. (4) Kontrolu i nadzor nad sprovo|ewem propisa iz stava (1) ovog ~lana, putem zajedni~kog stru~nog tijela, obavqaju organi nadle`ni za obrazovawe i unutra{we poslove. ^lan 178. (1) Osposobqavawe kandidata iz oblasti propisa o bezbjednosti saobra}aja mo`e da obavqa licencirano lice s visokom spremom saobra}ajnog smjera. (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana, osim dokaza o zavr{enoj {kolskoj spremi, mora da ima voza~ku dozvolu i najmawe tri godine iskustva na poslovima bezbjednosti drumskog saobra}aja. (3) Osposobqavawe kandidata za voza~e u prakti~nom upravqawu vozilom na motorni pogon obavqa voza~instruktor. (4) Osposobqavawe kandidata za voza~e iz nastavnog predmeta pru`awa prve pomo}i licima povrije|enim u saobra}ajnoj nesre}i obavqa qekar, a organizuje i sprovodi Crveni krst. (5) O uspje{no zavr{enoj obuci za voza~a motornih vozila auto-{kola i Crveni krst izdaju potvrde. (6) Bli`e odredbe o organizovawu obuke za osposobqavawe kandidata pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za obrazovawe, odnosno bli`e odredbe o pru`awu prve pomo}i licima povrije|enim u saobra}ajnoj nesre}i pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za zdravstvo. 3. Voza~ki ispit i provjeravawe osposobqenosti ^lan 179. (1) Za poslove sprovo|ewa i organizovawa polagawa voza~kog ispita odgovorni su organi entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadle`ni za obrazovawe. (2) Polagawe voza~kog ispita obavqa se pred komisijom koju imenuju organi iz stava (1) ovog ~lana, a predsjednik komisije i weni ~lanovi imaju licencu za ispitiva~a. (3) O polo`enom voza~kom ispitu izdaje se uvjerewe. (4) Bli`e odredbe o na~inu i uslovima za polagawe i organizovawe voza~kog ispita, kao i za dobijawe

licence za ispitiva~a, pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za obrazovawe. ^lan 180. (1) Kandidat za voza~a koji se priprema za polagawe voza~kog ispita, radi osposobqavawa, mo`e i prije polo`enog voza~kog ispita da upravqa motornim vozilom one kategorije za koju priprema ispit ako vozilom upravqa pod nadzorom voza~a-instruktora. (2) Za vrijeme upravqawa motornim vozilom kandidat za voza~a mora da ima kod sebe uvjerewe da je fizi~ki i psihi~ki sposoban za upravqawe motornim vozilom i du`an je da ga poka`e na zahtjev ovla{}enog lica. ^lan 181. (1) Zvawe voza~a-instruktora motornih vozila, osim iskustva u upravqawu vozilom odgovaraju}e kategorije od najmawe tri godine, sti~e se: 1) zavr{enim VII stepenom saobra}ajne struke i posebno polo`enim ispitom iz oblasti poznavawa saobra}ajnih pravila i propisa, metodike upravqawa motornim vozilom i prakti~nog upravqawa motornim vozilom za voza~a-instruktora, te da mu je nadle`ni organ izdao dozvolu za voza~a-instruktora, ili 2) zavr{enim V ili VI stepenom i polo`enim ispitom za voza~a-instruktora ili s najmawe zavr{enom sredwom {kolom i polo`enim ispitom za voza~ainstruktora. (2) Bli`e odredbe o sticawu zvawa voza~a-instruktora motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za obrazovawe. ^lan 182. Na voza~kom ispitu komisija za polagawe voza~kih ispita utvr|uje da li je kandidat u dovoqnoj mjeri osposobqen za bezbjedno upravqawe motornim vozilom odre|ene kategorije, prema propisanom programu iz ~lana 176. ovog zakona. ^lan 183. (1) Motorno vozilo na kojem se kandidat za voza~a osposobqava u prakti~nom upravqawu vozilom na putu mora da bude ozna~eno posebnim tablicama. (2) Tablice iz stava (1) ovog ~lana imaju oblik kvadrata, plave su boje i na wima je bijelom bojom napisano latini~ko slovo L. (3) Bli`e odredbe o osposobqavawu voza~a motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za obrazovawe. 4. Sticawe prava upravqawa motornim vozilom ^lan 184. (1) Pravo da upravqa motornim vozilom ima lice koje ispuwava sqede}e uslove: 1. da je fizi~ki i psihi~ki sposobno da upravqa motornim vozilom; 2. da je navr{ilo godine `ivota odre|ene ovim ~lanom zavisno od kategorije, odnosno potkategorije vozila; 3. da je polo`ilo voza~ki ispit za upravqawe motornim vozilom odre|ene kategorije; 4. da mu odlukom nadle`nog organa nije zabraweno upravqawe motornim vozilom. (2) Pravo da upravqa motornim vozilom za pojedine kategorije, odnosno potkategorije sti~e lice koje ima: 1. 16 godina za potkategorije A1 i B1; 2. 18 godina za kategorije A, B, BE i potkategorije C1 i C1E; 3. kategorije C i CE, uz uslov da je upravqalo motornim vozilom potkategorije C1 ili C1E najmawe jednu godinu;

Strana 22 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

4. kategorije D i DE i potkategorije D1 i D1E pod uslovom da je upravqao motornim vozilom kategorije C ili CE najmawe dvije godine. ^lan 185. (1) Voza~ka dozvola izdaje se za upravqawe motornim i prikqu~nim vozilima koja se razvrstavaju u kategorije: A, B, BE, C, CE, D i DE i potkategorije: A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. (2) Voza~ka dozvola izdaje se za sqede}e kategorije vozila: A, B, BE, C, CE, D i DE. (3) U kategoriju A ubrajaju se motocikli s bo~nom prikolicom ili bez we, ~ija zapremina motora prelazi 125 cm3, a snaga prelazi 11 kW. (4) U kategoriju B ubrajaju se motorna vozila, osim vozila kategorije A, ~ija najve}a dozvoqena masa nije ve}a od 3.500 kg i koja nemaju vi{e od osam sjedi{ta ne ra~unaju}i sjedi{te za voza~a. (5) U kategoriju BE ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u kategoriju B, a prikqu~na vozila imaju najve}u dozvoqenu masu do 750 kg, i motorno vozilo B kategorije sa prikolicom ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 750 kg, koja nije ve}a od mase vu~nog vozila bez tereta, a ukupna dozvoqena masa vu~nog i prikqu~nog vozila nije ve}a od 3.500 kg. (6) U kategoriju C ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 7.500 kg. (7) U kategoriju CE ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u kategoriju C, a prikqu~na vozila imaju najve}u dozvoqenu masu ve}u od 750 kg. (8) U kategoriju D ubrajaju se motorna vozila za prevoz lica koja, osim sjedi{ta za voza~a, imaju vi{e od osam sjedi{ta. (9) U kategoriju DE ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u kategoriju D, a prikqu~na vozila imaju najve}u dozvoqenu masu ve}u od 750 kg i prikqu~no vozilo se ne koristi za prevoz lica. (10) Voza~ka dozvola izdaje se za sqede}e potkategorije vozila: A1, B1, C1, D1, C1E i D1E. (11) U potkategoriju A1 ubraja se laki motocikl ~ija zapremina motora ne prelazi 125 cm3, a snaga ne prelazi 11 kW. (12) U potkategoriju B1 ubrajaju se tricikl i ~etvorocikl na motorni pogon. (13) U potkategoriju C1 ubrajaju se motorna vozila za prevoz tereta ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg, a mawa od 7.500 kg. (14) U potkategoriju C1E ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u potkategoriju C1, a prikqu~na vozila imaju najve}u dozvoqenu masu ve}u od 750 kg, s tim da najve}a dozvoqena masa skupa vozila ne prelazi 12.000 kg i da najve}a dozvoqena masa prikqu~nog vozila ne prelazi masu neoptere}enog vu~nog vozila. (15) U potkategoriju D1 ubrajaju se motorna vozila koja slu`e za prevoz lica i koja, osim sjedi{ta za voza~a, imaju vi{e od osam, a mawe od {esnaest sjedi{ta. (16) U potkategoriju D1E ubrajaju se skupovi vozila ~ija se vu~na vozila ubrajaju u potkategoriju D1, a prikqu~na vozila imaju najve}u dozvoqenu masu ve}u od 750 kg, s tim da najve}a dozvoqena masa ovog skupa vozila ne prelazi 12.000 kg, a najve}a dozvoqena masa prikqu~nog vozila ne prelazi masu neoptere}enog vu~nog vozila i da se prikqu~no vozilo ne koristi za prevoz lica. (17) Voza~i motornih vozila kategorija B, C, D i potkategorija C1 i D1 imaju pravo da upravqaju motornim vozilima tih kategorija i kad su im pridodate lake prikolice. (18) Voza~ kojem je izdata voza~ka dozvola za upravqawe motornim vozilom kategorije D ima pravo da

upravqa motornim vozilom kategorija B i C i potkategorija B1, C1 i D1, a voza~ kojem je izdata voza~ka dozvola za upravqawe motornim vozilom kategorije C ima pravo da upravqa i motornim vozilom kategorije B i potkategorija B1 i C1. (19) Voza~ kojem je izdata voza~ka dozvola za upravqawe motornim vozilom kategorije CE ima pravo da upravqa motornim vozilom kategorije BE, a voza~ kojem je izdata voza~ka dozvola kategorije DE ima pravo da upravqa motornim vozilom kategorija BE i CE i potkategorije C1E. (20) Pravo da upravqaju motornim vozilom kategorija BE, CE i DE voza~ sti~e samo ako je prethodno stekao pravo da upravqa vozilima kategorija B, C i D. (21) Voza~i motornih vozila kategorija B, C, D, BE, CE i DE i potkategorija B1, C1, D1, C1E i D1E imaju pravo da upravqaju traktorom i radnom ma{inom. (22) Voza~ motornog vozila kategorije A ima pravo da upravqa motornim vozilom potkategorije A1, a voza~ motornog vozila kategorije B ima pravo da upravqa motornim vozilom potkategorije B1, voza~ motornog vozila kategorije C ima pravo da upravqa motornim vozilom potkategorije C1, a voza~ motornog vozila kategorije D ima pravo da upravqa motornim vozilom potkategorije D1. ^lan 186. (1) Voza~ka dozvola izda}e se licu na wegov zahtjev ako ispuwava uslove iz ~lana 184. ovog zakona. (2) Voza~ku dozvolu izdaje nadle`ni organ. (3) Voza~ka dozvola izdaje se licu i produ`ava s rokom va`ewa od 10 godina, a licima starijim od 65 godina `ivota s rokom va`ewa od tri godine. (4) Rok va`ewa voza~ke dozvole od 10 godina ra~una se od dana wenog izdavawa, odnosno produ`ewa wenog va`ewa. (5) Licima koja u vrijeme izdavawa voza~ke dozvole imaju vi{e od 55 godina `ivota izdaje se voza~ka dozvola ~iji je rok va`ewa do navr{enih 65 godina `ivota, s tim {to taj rok ne mo`e da bude kra}i od tri godine. (6) Izuzetno od odredbe stava (3), voza~ka dozvola mo`e da se izda ili weno va`ewe mo`e da se ograni~i i na rokove kra}e od utvr|enih, na osnovu nalaza i mi{qewa zdravstvene ustanove, datim u uvjerewu o zdravstvenoj sposobnosti lica, ali ne na rok kra}i od dvije godine. (7) Lice koje je polo`ilo voza~ki ispit i dobilo voza~ku dozvolu za kategoriju vozila A1, A, B ili C i C1 ne smije dvije godine od dana izdavawa voza~ke dozvole da upravqa vozilom na putu brzinom ve}om od 70 km na ~as, na putu namijewenom iskqu~ivo za saobra}aj motornih vozila i brzom putu brzinom ve}om od 90 km na ~as, odnosno 120 km na ~as na autoputu, a lakim motociklom 40 km na ~as, niti tim vozilom smije da vu~e prikqu~no vozilo, a ni organizovano da prevozi djecu. (8) Lice iz stava (7) ovog ~lana, mla|e od 23 godine, ne smije da upravqa vozilom u saobra}aju na putu u vremenu od 23 ~asa do pet ~asova, osim ako je s wim u vozilu lice starije od 25 godina koje ima voza~ku dozvolu i kojem u posqedwoj godini nije izricana za{titna mjera ili mjera bezbjednosti zabrane upravqawa motornim vozilom. (9) Lica koja prvi put steknu voza~ku dozvolu obavezna su da, u trajawu od dvije godine, obiqe`e vozilo kojim upravqaju posebnim znakom. (10) Bli`e odredbe o posebnom znaku iz prethodnog stava propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 187. (1) U voza~ku dozvolu upisuju se sve kategorije i potkategorije vozila kojima voza~ ima pravo da upravqa.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 23

(2) Voza~ ima pravo da upravqa samo motornim vozilom one ili onih kategorija i potkategorija koje su upisane u voza~koj dozvoli. (3) Bli`e odredbe o obrascu i sadr`aju obrasca voza~ke dozvole, o kategorijama i potkategorijama motornih i prikqu~nih vozila i na~inu upisa kategorija i potkategorija u voza~ku dozvolu, postupku i na~inu izdavawa, produ`ewu va`ewa i zamjeni voza~ke dozvole i strane voza~ke dozvole i na~inu vo|ewa evidencije o voza~kim dozvolama uredi}e se pravilnicima koje donosi ministar u saradwi s ministrima entiteta, ministrima kantona i ministrom Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 188. (1) Stranac koji privremeno boravi u Bosni i Hercegovini i dr`avqanin Bosne i Hercegovine koji boravi ili prebiva u inostranstvu, pa privremeno do|e u Bosnu i Hercegovinu, na osnovu va`e}e strane voza~ke dozvole koju je izdao nadle`ni organ strane dr`ave, mo`e da upravqa motornim vozilom na teritoriji Bosne i Hercegovine za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini. (2) Lice iz stava (1) ovog ~lana koje upravqa vozilom mora da ima me|unarodnu voza~ku dozvolu ili doma}u voza~ku dozvolu izdatu u skladu s Be~kom konvencijom o drumskom saobra}aju. ^lan 189. Ukoliko ustanovi da se program osposobqavawa voza~a motornih vozila u pojedinim zemqama bitno razlikuje od uslova i programa utvr|enih ovim zakonom, Ministarstvo komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: nadle`no ministarstvo) mo`e da odlu~i da se ne priznaje va`ewe tih voza~kih dozvola izdatih u toj zemqi, i to u cjelini ili za pojedine kategorije. ^lan 190. (1) Stranac kojem je odobreno stalno nastawewe u Bosni i Hercegovini i dr`avqanin Bosne i Hercegovine koji se iz inostranstva vrati u Bosnu i Hercegovinu da se u woj stalno nastani, kao i osobqe diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, stranih trgovinskih, saobra}ajnih, kulturnih i drugih predstavni{tava i stranih dopisni{tava mogu da upravqaju motornim vozilima na osnovu va`e}e strane voza~ke dozvole za vrijeme od {est mjeseci od dana ulaska u Bosnu i Hercegovinu, ili od dana kada je odobreno stalno nastawewe, ako je to za wih povoqnije. (2) Licima iz stava (1) ovog ~lana va`e}a strana voza~ka dozvola zamijeni}e se, pod uslovima iz ~l. 184. i 186. ovog zakona, na wihov zahtjev, bez polagawa voza~kog ispita, voza~kom dozvolom iz ~lana 188. ovog zakona za upravqawe onom kategorijom motornih vozila u koju se ubrajaju motorna vozila za ~ije su upravqawe ovla{}ena stranom voza~kom dozvolom. (3) Izuzetno od odredbe stava (2) ovog ~lana, od osobqa diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini, prilikom zamjene strane voza~ke dozvole ne}e se zahtijevati dokazi o ispuwavawu uslova iz ~lana 184. ovog zakona, osim ako to nije zahtijevano reciprocitetom. (4) Dr`avqaninu Bosne i Hercegovine zamijeni}e se strana voza~ka dozvola voza~kom dozvolom iz ~lana 189. ovog zakona ako je u zemqi u kojoj mu je izdata strana voza~ka dozvola boravio du`e od {est mjeseci. (5) Strana voza~ka dozvola iz ~ijeg se teksta ne mo`e zakqu~iti za koju je kategoriju, odnosno vrstu motornih vozila izdata, ili da li joj je istekao rok va`ewa, mo`e se zamijeniti u skladu sa stavom (2) samo ako podnosilac zahtjeva prilo`i ispravu iz koje nepobitno mo`e da se utvrdi kojim motornim vozilima mo`e da upravqa, odnosno da joj nije istekao rok va`ewa.

^lan 191. (1) Odredbe ~l. 188. i 189. i ~lana 190. stav (1) ovog zakona o upravqawu motornim vozilima na osnovu strane voza~ke dozvole, prema tome, primjewuju se i na upravqawe motornim vozilima na osnovu va`e}e me|unarodne voza~ke dozvole. (2) Me|unarodna voza~ka dozvola izdaje se na period va`ewa od dvije godine, odnosno na period propisan me|unarodnim ugovorom. (3) Me|unarodna voza~ka dozvola prizna}e se samo ako su je izdali nadle`ni organi ili organizacije strane dr`ave i ne mo`e se zamijeniti voza~kom dozvolom Bosne i Hercegovine. ^lan 192. (1) Voza~u kojem je izdata voza~ka dozvola iz ~lana 186. ovog zakona, na wegov zahtjev, mo`e se izdati i me|unarodna voza~ka dozvola. (2) Me|unarodne voza~ke dozvole izdaju auto-moto klubovi / savezi i auto-moto dru{tva, ovla{}eni za izdavawe tih dozvola za dr`ave za koje je potrebna me|unarodna voza~ka dozvola. (3) Me|unarodna voza~ka dozvola ne mo`e se izdati voza~u kojem je odlukom nadle`nog organa izre~ena mjera bezbjednosti ili za{titna mjera zabrane upravqawa motornim vozilom dok ta zabrana traje. (4) Me|unarodna voza~ka dozvola izdata u Bosni i Hercegovini ne mo`e da koristiti za upravqawe motornim vozilima na teritoriji Bosne i Hercegovine. (5) Bli`e odredbe o obrascu i sadr`aju me|unarodne voza~ke dozvole, postupku i na~inu izdavawa, na~inu davawa ovla{}ewa auto-moto klubovima / savezima i auto-moto dru{tvima i na~inu vo|ewa evidencije o izdatim voza~kim dozvolama uredi}e se pravilnikom koji donosi ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. 5. Zdravstveni pregledi voza~a motornih vozila ^lan 193. (1) Kandidat za voza~a motornog vozila du`an je da prije po~etka osposobqavawa za voza~a motornog vozila obavi zdravstveni pregled u ovla{}enoj zdravstvenoj instituciji i na osnovu toga dobije qekarsko uvjerewe. (2) Qekarsko uvjerewe iz stava (1) ovog ~lana va`i 12 mjeseci od dana izdavawa. (3) Voza~i motornih vozila du`ni su da obavqaju redovne zdravstvene preglede, a vanrednim zdravstvenim pregledima podvrgavaju se na zahtjev nadle`nog organa. ^lan 194. (1) Zdravstvenim pregledima utvr|uje se da li kandidat za voza~a ili voza~ ima potrebnu fizi~ku i psihi~ku sposobnost za upravqawe motornim vozilima. (2) Zdravstvene preglede kandidata za voza~a i voza~a obavqaju zdravstvene ustanove koje su za to ovla{}ene u skladu sa zakonima entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. ^lan 195. Redovnom zdravstvenom pregledu podlije`u voza~i: 1. koji upravqaju vozilima na motorni pogon kojim se vr{i javni prevoz, voza~i-instruktori i voza~i tramvaja - svake tri godine; 2. kojima je izdata voza~ka dozvola za upravqawe motornim vozilima kategorija D, DE i potkategorija D1 i D1E - prilikom svakog produ`ewa va`ewa voza~ke dozvole; 3. motornih vozila kojima je voza~ka dozvola izdata na kra}i rok va`ewa zbog oslabqenog zdravstvenog stawa i voza~i koji su navr{ili 65 godina `ivota - prilikom svakog produ`ewa voza~ke dozvole.

Strana 24 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

^lan 196. (1) Na vanredni zdravstveni pregled upu}uje se voza~ motornog vozila za kojeg se osnovano posumwa da zbog zdravstvenih razloga vi{e nije sposoban da bezbjedno upravqa motornim vozilima onih kategorija za koje mu je izdata voza~ka dozvola. (2) Ako zdravstvena organizacija prilikom lije~ewa voza~a opravdano posumwa da zbog zdravstvenih razloga nije vi{e sposoban da bezbjedno upravqa vozilom, du`na je da u roku od osam dana o tome obavijesti organ kod kojeg se voza~ vodi u evidenciji ili najbli`u policijsku stanicu. (3) Zahtjev za upu}ivawe na vanredni zdravstveni pregled mo`e da podnese i svaki organ nadle`an za kontrolu saobra}aja na putu, javno tu`ila{tvo, sud, sudija za prekr{aje, kao i preduze}e, organizacija ili organ u kojem je voza~ zaposlen i obavqa poslove voza~a. (4) Na vanredni zdravstveni pregled upu}uje organ kod kojeg se voza~ vodi u evidenciji. ^lan 197. Pravna i fizi~ka lica koja zapo{qavaju voza~e ne smiju da dozvole da wihovim motornim vozilima upravqa voza~ koji nije obavio redovan i vanredan zdravstveni pregled na koji je upu}en. ^lan 198. Bli`e odredbe o zdravstvenim uslovima koje moraju da ispuwavaju voza~i motornih vozila pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za zdravstvo. 6. Trajawe upravqawa motornim vozilom ^lan 199. (1) Voza~ koji upravqa autobusom ili teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg ne smije neprekidno da upravqa vozilom du`e od ~etiri i po ~asa, nakon ~ega mora da koristi odmor u trajawu od 45 minuta. (2) Odmor iz stava (1) ovog ~lana mo`e da bude podijeqen na dva ili tri dijela, s tim {to pojedina~an odmor ne mo`e da bude kra}i od 15 minuta tokom vo`we od ~etiri ~asa i 30 minuta, tako da ukupno vrijeme vo`we i odmora iznosi pet ~asova i 15 minuta. (3) Ukupno trajawe upravqawa motornim vozilima iz stava (1) ovog ~lana ne smije da bude du`e od devet ~asova tokom 24 ~asa. ^lan 200. (1) Voza~ koji upravqa vozilom iz ~lana 199. stav (1) ovog zakona, prije po~etka svog radnog dana, mora da ima neprekidan odmor od najmawe 11 ~asova. (2) Ako se u upravqawu vozilom iz ~lana 199. stav (1) ovog zakona smjewuju dva voza~a i ako se u vozilu nalazi ugra|en le`aj koji omogu}ava jednom od wih da se odmara u le`e}em polo`aju, svaki voza~ mora da ima neprekidan odmor od najmawe osam ~asova tokom svakih 30 ~asova putovawa. (3) Neprekidan odmor voza~ mora da koristi van vozila. (4) Izuzetno od odredbe stava (3) ovog ~lana, ako se u vozilu nalazi ugra|en le`aj koji omogu}ava voza~u odmarawe u le`e}em polo`aju, voza~ mo`e da koristi odmor na takvom le`aju, pod uslovom da se za to vrijeme vozilo ne kre}e. (5) Kad upravqa motornim vozilom, voza~ mora kod sebe da ima individualnu kontrolnu kwi`icu i u wu da upisuje svoje aktivnosti i du`an je da je poka`e na zahtjev ovla{}enog lica. (6) Izuzetno od odredbe stava (5) ovog ~lana, individualnu kontrolnu kwi`icu ne mora da ima voza~ ako je u vozilo ugra|en ure|aj koji obezbje|uje upisivawe vremena vo`we ~lanova posade, vremena provedenog u vo`wi, kao i vremena odmora, brzine vozila i pre|enog rastojawa.

^lan 201. Voza~a koji upravqa autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 20 tona, kad u toku 24 ~asa prelazi vi{e od 500 km, mora da zamijeni drugi voza~, najkasnije nakon devet ~asova upravqawa, u skladu s odredbom ~lana 199. ovog zakona, odnosno nakon pre|enih 500 km puta. ^lan 202. (1) Odredbe ovog zakona o trajawu upravqawa motornim vozilom i odmorima voza~a primjewuju se i na voza~e motornih vozila registrovanih u inostranstvu kad tim vozilima upravqaju na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako me|unarodnim ugovorom nije druga~ije odre|eno. (2) Bli`e odredbe o ukupnom trajawu upravqawa vozilom, odmoru voza~a i na~inu rada udvojenih posada na vozilima, u obimu koji uti~e na bezbjedno upravqawe motornim vozilom, kao i obrascu individualne kontrolne kwi`ice i uputstvu za weno popuwavawe, pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organima nadle`nim za zdravstvo i unutra{we poslove. IX - VOZILA 1. Op{te odredbe ^lan 203. (1) Vozila u saobra}aju na putu moraju da ispuwavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optere}ewa, za{tite ~ovjekove okoline, kao i da imaju ispravne propisane ure|aje i opremu. (2) Vozila koja ne ispuwavaju propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase i osovinskog optere}ewa mogu da u~estvuju u saobra}aju na javnom putu ako ispuwavaju posebne uslove koji omogu}avaju bezbjedan i nesmetan saobra}aj, utvr|ene u odobrewu koje je izdalo nadle`no ministarstvo. (3) Bli`e odredbe o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optere}ewu vozila, ure|ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispuwavaju ure|aji i oprema u saobra}aju na putevima pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 204. Motorna i prikqu~na vozila registrovana u inostranstvu mogu da u~estvuju u saobra}aju na teritoriji Bosne i Hercegovine ako imaju ispravne ure|aje i opremu propisanu va`e}om me|unarodnom konvencijom o saobra}aju na putevima, a u pogledu dimenzija, najve}e dozvoqene mase i osovinskog optere}ewa, ako ispuwavaju uslove propisane za motorna i prikqu~na vozila registrovana u Bosni i Hercegovini. ^lan 205. (1) Motorna i prikqu~na vozila koja se prvi put registruju na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i wihovi dijelovi, ure|aji i oprema, prema svojim konstrukcionim i bezbjednosnim karakteristikama, moraju da odgovaraju propisima u Bosni i Hercegovini i evropskim standardima i propisima koji se primjewuju u Bosni i Hercegovini. (2) Postupak utvr|ivawa i provjeravawa uskla|enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika iz stava (1) ovog ~lana u odnosu na va`e}e propise i standarde u Bosni i Hercegovini, kao i zahtjeve evropskih propisa i standarda, odnosno homologacija motornih vozila sprovodi se kod: 1) novokonstruisanih i nehomologovanih vozila sprovo|ewem odgovaraju}ih ispitivawa u ovla{}enim organizacijama prema procedurama propisa i standarda u Bosni i Hercegovini i evropskih propisa i standarda i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se certifikat o uskla|enosti;

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 25

2) uvoza vozila homologovanih u inostranstvu, provjerom vjerodostojnosti izvr{ene homologacije i na osnovu pozitivnih rezultata, izdaje se homologacioni list. (3) Bli`e uslove o homologaciji vozila, dijelova ure|aja i opreme, odre|ivawu organizacija koje mogu obavqati administrativne i tehni~ke poslove u oblasti homologacije pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za poslove energetike i industrije. ^lan 206. (1) Motorna i prikqu~na vozila koja se pojedina~no proizvode, prepravqaju ili popravqaju u ve}em obimu ili su im o{te}eni sklopovi i ure|aji bitni za bezbjedno u~estvovawe u saobra}aju na putevima, prije pu{tawa u saobra}aj moraju da budu podvrgnuta ocjewivawu uskla|enosti konstrukcionih i bezbjednosnih karakteristika s odgovaraju}im va`e}im propisima u Bosni i Hercegovini, a na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerewe (certifikat). (2) Ocjewivawe uskla|enosti vozila iz stava (1) ovog ~lana obavqaju ovla{}ene organizacije za certifikovawe vozila koje odredi ministar, u skladu sa ~lanom 6. stav (2) ovog zakona. 2. Registrovawe motornih i prikqu~nih vozila ^lan 207. (1) Motorna i prikqu~na vozila koja u~estvuju u saobra}aju na putu moraju da budu registrovana, o ~emu se vodi evidencija, u skladu s odgovaraju}im zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, ne moraju da budu registrovana motorna i prikqu~na vozila koja su prepravqena ili popravqena i kojima se obavqa probna vo`wa radi ispitivawa i prikazivawa wihovih karakteristika ili koja se kre}u od mjesta proizvodwe do skladi{ta, kao i motorna i prikqu~na vozila koja se kre}u od mjesta u kojem su preuzeta neregistrovana do mjesta u kojem }e da budu registrovana, pod uslovom da su ozna~ena probnim tablicama. (3) Za vozila iz stava (2) ovog ~lana izdaje se potvrda o kori{}ewu probnih tablica. ^lan 208. (1) Registrovati se mogu motorna i prikqu~na vozila za koja se na tehni~kom pregledu utvrdi da su ispravna. (2) Za registrovano vozilo izdaju se: registarske tablice, potvrda o registraciji, privremena potvrda o registraciji, potvrda o vlasni{tvu vozila i stiker naqepnica. (3) Potvrda o registraciji izdaje se s rokom va`ewa od jedne godine. (4) Vlasnik vozila, ako ne produ`i registraciju vozila u roku od 30 dana od dana isticawa va`ewa potvrde o registraciji, du`an je da vrati registarske tablice nadle`nom organu u roku od osam dana. (5) Vlasnik vozila du`an je da odjavi vozilo ako je prodato, uni{teno ili otpisano i ako je vlasnik promijenio stalno prebivali{te, odnosno sjedi{te, u roku od 15 dana. U istom roku vlasnik vozila du`an je da prijavi promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u potvrdi o registraciji i potvrdi o vlasni{tvu vozila. ^lan 209. (1) Za vozila koja se registruju u Bosni i Hercegovini izdaje se jedna od sqede}ih registarskih tablica: 1) registarske tablice za motorna vozila; 2) registarske tablice za prikqu~na vozila; 3) registarske tablice za motocikle;

4) registarske tablice za motorna i prikqu~na vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa; 5) registarske tablice za vozila koja se izvoze iz Bosne i Hercegovine i registrova}e se u inostranstvu; 6) tablice za privremeno registrovana vozila i 7) probne tablice. (2) Oznake na registarskim tablicama sastoje se od odre|enih slova i brojeva. (3) Vozilo registrovano u Bosni i Hercegovini ne mo`e da napusti teritoriju Bosne i Hercegovine ako ne nosi istaknutu me|unarodnu oznaku Bosne i Hercegovine. (4) Zabraweno je isticawe me|unarodne oznake druge dr`ave na vozilima registrovanim u Bosni i Hercegovini. ^lan 210. (1) Motorna vozila, osim motocikala, u saobra}aju na putu moraju da imaju po dvije registarske tablice, a laki motocikli, motocikli i prikqu~na vozila po jednu registarsku tablicu. (2) Registarske tablice na vozilu moraju da budu postavqene tako da su dobro vidqive i ~itqive, od kojih je jedna na predwoj, a druga na zadwoj strani, a kod lakog motocikla, motocikla i prikqu~nih vozila - na zadwoj strani. ^lan 211. (1) Kad upravqa motornim i prikqu~nim vozilom, voza~ mora da ima kod sebe va`e}u potvrdu o registraciji izdatu za to vozilo, kao i polisu obaveznog osigurawa, a motorna i prikqu~na vozila registrovana u stranoj zemqi i me|unarodnu ispravu o osigurawu od automobilske odgovornosti koja va`i na podru~ju Bosne i Hercegovine i du`an je da je poka`e na zahtjev policajca ili drugog ovla{}enog lica. (2) Kad upravqa vozilom koje je ozna~eno probnim tablicama, voza~ mora da ima kod sebe va`e}u potvrdu i du`an je da je poka`e na zahtjev ovla{}enog lica. ^lan 212. Motorna i prikqu~na vozila registrovana u stranoj zemqi mogu da u~estvuju u saobra}aju na teritoriji Bosne i Hercegovine samo ako imaju va`e}u potvrdu o registraciji vozila i registarske tablice koje je izdao nadle`ni organ zemqe u kojoj je vozilo registrovano, kao i me|unarodnu oznaku zemqe registracije. ^lan 213. (1) Motorna i prikqu~na vozila diplomatskih i konzularnih predstavni{tava i misija stranih dr`ava i predstavni{tava me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa, stranih trgovinskih, saobra}ajnih, kulturnih i drugih predstavni{tava, stranih dopisni{tava i stalnih stranih dopisnika, odnosno stranaca, stalnih slu`benika stranih dopisni{tava i motorna i prikqu~na vozila stranaca kojima je radi {kolovawa, specijalizacije, nau~nih istra`ivawa, zapo{qavawa ili obavqawa profesionalne djelatnosti, pru`awa azila ili priznavawa statusa izbjeglog lica izdato odobrewe za privremeni boravak du`i od {est mjeseci ili za stalno nastawewe u Bosni i Hercegovini, kao i motorna i prikqu~na vozila dr`avqana Bosne i Hercegovine koji se vrate iz inostranstva, odnosno do|u u Bosnu i Hercegovinu da u woj stalno ostanu, mogu da u~estvuju u saobra}aju u Bosni i Hercegovini samo ako su registrovana u Bosni i Hercegovini. (2) U~estvovawe vozila me|unarodnih oru`anih snaga stacioniranih u Bosni i Hercegovini u saobra}aju na putevima u Bosni i Hercegovini regulisa}e se posebnim me|unarodnim ugovorom.

Strana 26 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

^lan 214. (1) Privremeno mogu da se registruju motorna i prikqu~na vozila uvezena iz inostranstva ili nabavqena u Bosni i Hercegovini ~iji su vlasnici stranci koji u Bosni i Hercegovini privremeno borave na osnovu va`e}e putne isprave, ili dr`avqani Bosne i Hercegovine koji radi {kolovawa, specijalizacije, nau~nog istra`ivawa, zapo{qavawa ili obavqawa profesionalne djelatnosti privremeno borave u inostranstvu, motorna i prikqu~na vozila koja se koriste na osnovu ugovora o poslovnoj saradwi ili ugovora o zakupu zakqu~enog izme|u doma}eg i stranog prevoznika, kao i motorna i prikqu~na vozila koja se koriste na sajmovima i sportskim takmi~ewima. (2) Vozilo koje u Bosnu i Hercegovinu u|e sa stranim registarskim tablicama na kojima oznake i broj nisu u skladu s odredbama me|unarodnih ugovora koje je ratifikovala Bosna i Hercegovina mora se privremeno registrovati. (3) Privremena registracija vozila va`i najdu`e jednu godinu i mo`e se, iz opravdanih razloga, produ`iti najdu`e za jo{ jednu godinu. ^lan 215. (1) Za privremeno registrovano vozilo izdaju se: potvrda o registraciji, potvrda o vlasni{tvu vozila, stiker naqepnica i odgovaraju}e registarske tablice. (2) Kad upravqa privremeno registrovanim vozilom, voza~ kod sebe mora da ima va`e}u potvrdu o registraciji vozila i du`an je da je poka`e na zahtjev ovla{}enog lica. (3) Bli`e odredbe o postupku i na~inu registracije vozila, izgledu i sadr`aju privremene potvrde o registraciji, potvrde o registraciji, potvrde o vlasni{tvu vozila, stiker naqepnice i registarskih tablica, o izgledu me|unarodne oznake Bosne i Hercegovine i o dimenzijama, obliku, boji, sadr`aju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. ^lan 216. (1) Registraciju motornih i prikqu~nih vozila, te izdavawe registarskih tablica obavqaju organi nadle`ni za unutra{we poslove. (2) Odredbe stava (1) ovog ~lana odnose se na vlasnike vozila koji imaju prebivali{te ili sjedi{te, a raseqena lica boravi{te na teritoriji Bosne i Hercegovine. 3. Tehni~ki pregledi motornih i prikqu~nih vozila ^lan 217. (1) Radi provjeravawa tehni~ke ispravnosti motornih i prikqu~nih vozila, obavqaju se tehni~ki pregledi tih vozila. (2) Tehni~ki pregled vozila mo`e da bude redovni i vanredni. (3) Na tehni~kom pregledu utvr|uje se da li motorno ili prikqu~no vozilo ima propisane ure|aje i opremu i da li je u ispravnom stawu, te da li ono ispuwava i druge propisane uslove za u~estvovawe u saobra}aju. (4) O izvr{enom tehni~kom pregledu motornih i prikqu~nih vozila vodi se evidencija. ^lan 218. (1) Novoproizvedena motorna i prikqu~na vozila vlasnici su du`ni da odvezu na redovan tehni~ki pregled u toku mjeseca u kojem isti~e rok od 24 mjeseca od dana prve registracije. (2) Vozila stara dvije i vi{e godina vlasnici su du`ni da odvezu na tehni~ki pregled svakih 12 mjeseci. (3) Rok va`ewa redovnog tehni~kog pregleda ozna~ava se posebnim znakom - naqepnicom.

^lan 219. (1) Redovni tehni~ki pregled vozila obavqa se jedanput godi{we, a za odre|ena motorna i prikqu~na vozila svakih {est mjeseci, osim ako ovim zakonom nije druga~ije ure|eno. (2) Odobrewe za rad, nadzor nad radom stanica tehni~kog pregleda motornih i prikqu~nih vozila izdaju i sprovode entitetska i kantonalna ministarstva i ministarstvo Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadle`na za saobra}aj. (3) Nadle`ni organi iz stava (2) ovog ~lana dio poslova iz svoje nadle`nosti mogu da prenesu na odgovaraju}e stru~ne institucije. (4) Bli`e odredbe o sadr`aju i na~inu obavqawa tehni~kih pregleda, evidencijama koje se vode i obrascima koji se izdaju, uslovima koje moraju da zadovoqe ovla{}ene organizacije za obavqawe tehni~kih pregleda pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. X - POSEBNE MJERE BEZBJEDNOSTI ^lan 220. (1) Ovla{}eno lice mo`e voza~a ili voza~a-instruktora da podvrgne kontroli pomo}u odgovaraju}ih sredstava i aparata, ili da ga uputi na stru~ni qekarski pregled radi provjeravawa da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znakove poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola, odnosno da li je pod dejstvom opojnih droga ili psihoaktivnih lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebqavati prije i za vrijeme vo`we. (2) Voza~ ili voza~-instruktor iz stava (1) ovog ~lana du`an je da pristupi ispitivawu, odnosno stru~nom pregledu na koji je upu}en. (3) Analiza krvi ili urina obavqa se kod voza~a ili voza~a-instruktora koji pori~e da je pod dejstvom alkohola, ~ije je prisustvo u organizmu utvr|eno odgovaraju}im sredstvima ili aparatima, kao i da je pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da ne smiju da se upotrebqavaju prije i za vrijeme vo`we ukoliko bi to izazvalo {tetne posqedice po wegovo zdravqe. (4) Ako je ispitivawem sprovedenim prema odredbama ovog ~lana utvr|eno da je voza~ ili voza~-instruktor pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da ne smiju da se upotrebqavaju prije i za vrijeme vo`we, tro{kove ispitivawa snosi voza~, odnosno voza~-instruktor. ^lan 221. (1) Brzina kretawa vozila utvr|uje se pomo}u ure|aja za mjerewe brzine kretawa vozila, tahografskog zapisa ili neposrednim pra}ewem vozilom (video-nadzor). (2) Fotografija i video-zapis s podacima o utvr|enoj brzini, tahografski zapis i zapisnik o o~itawu na radaru koji nema zapis ili brzinomjer slu`e kao dokaz o utvr|enoj brzini kretawa vozila. ^lan 222. Ako je voza~u ili voza~u-instruktoru izre~ena mjera bezbjednosti ili za{titna mjera zabrane upravqawa motornim vozilom, organ koji voza~a vodi u evidenciji oduze}e mu dozvolu i dr`a}e je kod sebe dok zabrana traje. ^lan 223. (1) Ako zdravstvena organizacija prilikom pregleda voza~a ili voza~a-instruktora utvrdi da je postao fizi~ki ili psihi~ki nesposoban za upravqawe motornim vozilima, du`na je da o svom nalazu i mi{qewu odmah obavijesti organ nadle`an za izdavawe voza~ke dozvole, koji }e na osnovu toga voza~u ili voza~uinstruktoru oduzeti voza~ku dozvolu za vrijeme trajawa te nesposobnosti.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 27

(2) Voza~u ili voza~u-instruktoru koji ima pravo da upravqa motornim vozilom vi{e kategorija, a to pravo za pojedine kategorije bude mu ograni~eno iz razloga predvi|enih u stavu (1) ovog ~lana, izda}e se nova voza~ka dozvola u koju }e se upisati one kategorije motornih vozila kojima ima pravo da upravqa. (3) Voza~u ili voza~u-instruktoru koji ne obavi vanredni zdravstveni pregled na koji je upu}en bi}e oduzeta voza~ka dozvola dok se ne podvrgne tom pregledu. ^lan 224. (1) Ovla{}eno lice na licu mjesta privremeno }e oduzeti voza~ku dozvolu i iskqu~iti iz saobra}aja voza~a kojeg zatekne da upravqa vozilom ili da poku{ava da upravqa vozilom ako je o~igledno da je voza~ u takvom psiho-fizi~kom stawu (umor, bolest, dejstvo opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebqavati prije i za vrijeme vo`we) da nije sposoban bezbjedno upravqati vozilom. (2) Ovla{}eno lice postupi}e na na~in iz stava (1) ovog ~lana prema voza~u iz ~lana 174. stav (2) ovog zakona za kojeg utvrdi da u organizmu ima alkohola ili da pokazuje znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola, kao i prema voza~u za kojeg utvrdi da je pod dejstvom alkohola, u skladu sa ~lanom 174. stav (3) ovog zakona. (3) Ovla{}eno lice iskqu~i}e iz saobra}aja i voza~a kojeg zatekne da upravqa motornim vozilom, a nema voza~ku dozvolu odre|ene kategorije, ili da upravqa vozilom u vrijeme dok je na snazi mjera nadle`nog organa kojom je voza~u zabraweno upravqawe motornim vozilom. (4) Ovla{}eno lice postupi}e na na~in iz st. (1) i (3) ovog ~lana i prema voza~u-instruktoru kojeg zatekne da osposobqava kandidata za voza~a pod dejstvom alkohola, u skladu sa ~lanom 174. stav (3) ovog zakona, ili koji pokazuje znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola, kao i kad ga zatekne da osposobqava kandidata za voza~a a nema voza~ku dozvolu odre|ene kategorije, ili u vrijeme kad je na snazi mjera nadle`nog organa kojom je voza~u-instruktoru zabraweno upravqawe motornim vozilom. (5) Ovla{}eno lice postupi}e na na~in iz stava (1) ovog ~lana prema voza~u iz ~lana 199. ovog zakona koji neprekidno upravqa vozilom du`e od ~etiri ~asa i 30 minuta, odnosno koji u toku 24 ~asa upravqa vozilom du`e od devet ~asova, kao i prema voza~u iz ~lana 201. ovog zakona koji u toku 24 ~asa vozilom pre|e vi{e od 500 km puta, odnosno koji upravqa vozilom neprekidno du`e od devet ~asova. (6) Ovla{}eno lice postupi}e na na~in iz stava (1) ovog ~lana prema voza~u ili voza~u-instruktoru iz ~lana 219. stav (2) ovog zakona koji odbije da se podvrgne ispitivawu, odnosno stru~nom pregledu na koji je upu}en. (7) Nadle`ni organ ~ije je ovla{}eno lice oduzelo voza~ku dozvolu prema odredbama st. (1), (2), (4), (5) i (6) ovog ~lana du`an je da vrati dozvolu voza~u ~im prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najkasnije u roku od 24 ~asa od dana oduzimawa, ako su prestali razlozi zbog kojih je dozvola oduzeta. (8) Ako voza~ ne preuzme voza~ku dozvolu u roku od tri dana od dana oduzimawa, a voza~ka dozvola se ne vodi u evidenciji organa ~ije je ovla{}eno lice tu dozvolu oduzelo, nadle`ni organ dostavi}e voza~ku dozvolu organu u ~ijoj se evidenciji ta dozvola vodi. (9) Ovla{}eno lice koje je oduzelo voza~ku dozvolu prema odredbama st. (1), (2), (4), (5) i (6) ovog ~lana du`no je da o tome izda voza~u potvrdu koja sadr`i: ime i prezime voza~a, broj oduzete voza~ke dozvole, dan i ~as wenog oduzimawa i na~in wenog vra}awa.

^lan 225. (1) Voza~u motornog vozila koji je pravosna`nom sudskom odlukom ka`wen za prekr{aje ka`wive prema odredbama ~lana 235. st. (1) i (2), ~lana 236, ~lana 237. stav (2), ~lana 238. stav (2) ili ~lana 239. stav (2) ovog zakona, osim kazni propisanih kaznenim odredbama ovog zakona, odre|uju se i kazneni bodovi. (2) Broj kaznenih bodova je jedan i dva, zavisno od te`ine u~iwenog prekr{aja. (3) Kazneni bodovi evidentiraju se u evidenciji voza~a, na osnovu pravosna`ne sudske odluke. (4) U slu~aju sticawa kaznenih bodova, kazna se izri~e za prekr{aj koji nosi ve}i broj kaznenih bodova. (5) Voza~a kojem je u roku od jedne godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona odre|eno najmawe deset kaznenih bodova nadle`ni organ kod kojeg se vodi u evidenciji pozva}e na predavawa o posqedicama koje proizlaze iz nepo{tovawa ili nepoznavawa saobra}ajnih propisa. (6) Voza~u koji se ne odazove na predavawa iz stava (5) ovog ~lana rje{ewem }e se privremeno oduzeti voza~ka dozvola, dok se ne odazove na predavawa. (7) @alba na rje{ewe o privremenom oduzimawu voza~ke dozvole ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. (8) Voza~u kojem je u roku od jedne godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona odre|eno najmawe petnaest kaznenih bodova bi}e oduzeta voza~ka dozvola u trajawu od 30 dana i bi}e upu}en na provjeru poznavawa saobra}ajnih propisa. (9) Voza~ka dozvola oduzeta na osnovu stava (8) ovog ~lana bi}e vra}ena voza~u po isteku roka iz stava (8) ovog ~lana uz predo~ewe dokaza da je zadovoqio na provjeri poznavawa saobra}ajnih propisa. (10) Voza~u kojem u roku od dvije godine zbog u~iwenih prekr{aja iz ovog zakona ponovo bude odre|eno petnaest kaznenih bodova bi}e oduzeta voza~ka dozvola u trajawu od 60 dana. (11) Rje{ewe o oduzimawu voza~ke dozvole donosi organ kod kojeg se voza~ vodi u evidenciji. (12) @alba na rje{ewe ne odga|a izvr{ewe rje{ewa. (13) Voza~ka dozvola oduzeta na osnovu stava (10) ovog ~lana bi}e vra}ena voza~u po isteku roka iz stava (10) ovog ~lana, uz predo~ewe dokaza da je zadovoqio na provjeri poznavawa saobra}ajnih propisa. ^lan 226. (1) Voza~ koji je pozvan na predavawa i koji pristupi provjeri poznavawa saobra}ajnih propisa snosi tro{kove predavawa, odnosno provjere u visini koju odredi nadle`ni organ. (2) Voza~ motornog vozila koji na provjeri ne poka`e potrebno znawe mo`e se, na svoj zahtjev, podvr}i ponovo provjeri poslije isteka 15 dana od dana prethodne provjere. (3) Ako voza~ motornog vozila i poslije dvije provjere ne poka`e dovoqno znawe, ne mo`e da pristupi daqwoj provjeri dok ne istekne dva mjeseca od dana posqedwe provjere. (4) Kazneni bodovi za pojedina~an prekr{aj bri{u se iz evidencije nakon isteka 12 mjeseci od dana kada su odre|eni, a za voza~e kojima su izre~ene mjere iz ~lana 225. st. (8) i (10) ovog zakona. ^lan 227. Voza~ kojem je odlukom nadle`nog organa zabraweno upravqawe motornim vozilom na osnovu ~lana 221. ovog zakona, voza~ kojem je voza~ka dozvola oduzeta na osnovu ~lana 222. stav (1) ovog zakona, voza~ kojem je voza~ka dozvola privremeno oduzeta na licu mjesta na osnovu ~lana 223. ovog zakona, kao i voza~ kojem je voza~ka dozvola zadr`ana na osnovu ~lana 225. st. (1) i (3) ovog zakona ne smije u saobra}aju na putu da upravqa motor-

Strana 28 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

nim vozilom za vrijeme trajawa zabrane, odnosno za vrijeme za koje mu je voza~ka dozvola oduzeta ili zadr`ana. ^lan 228. (1) Ako ovla{}eno lice zatekne vozilo koje zbog tehni~ke neispravnosti ugro`ava ili smeta drugim u~esnicima u saobra}aju, ili na kojem je teret nepravilno natovaren, odnosno nedovoqno obezbije|en, ili kojim se, bez dozvole, prevozi teret ~ije dimenzije, odnosno masa prekora~uju najve}e dozvoqene dimenzije, odnosno masu ili osovinsko optere}ewe, ili koje se kre}e putem na kojem je kretawe te vrste vozila zabraweno, ili se kre}e bez zimske opreme na dijelu puta i u vrijeme kad je zimska oprema obavezna naredi}e voza~u da odmah prekine kretawe vozilom i otkloni neispravnost, ili da vozilo odveze do odre|enog mjesta gdje mo`e da otkloni neispravnost, odnosno da vozilom nastavi kretawe na putu na kojem je kretawe te vrste vozila dozvoqeno, odnosno da upotrijebi zimsku opremu. (2) Ako voza~ ne postupi po nare|ewu iz stava (1) ovog ~lana, ovla{}eno lice iskqu~i}e vozilo iz saobra}aja i oduze}e kwi`icu vozila. (3) Voza~, odnosno vlasnik vozila iskqu~enog iz saobra}aja odgovoran je za ~uvawe vozila od kra|e ili drugih nezakonitih radwi prema vozilu. ^lan 229. (1) Ovla{}eno slu`beno lice naredi}e da se vozilo premjesti na drugo mjesto ako je vozilo zaustavqeno ili parkirano na mjestima iz ~lana 74. ovog zakona, ako je vozilo parkirano u pje{a~koj zoni, kao i ako je vozilo parkirano na mjestu rezervisanom za vozila invalida. (2) Ovla{}eno slu`beno lice odredi}e da se vozilo premjesti na drugo mjesto i u svim drugim slu~ajevima kada je zaustavqeno ili parkirano na mjestu na kojem ugro`ava bezbjednost saobra}aja, ili ometa normalan tok saobra}aja, odnosno kretawe pje{aka. (3) Tro{kove premje{tawa vozila u svim slu~ajevima snosi voza~ ili vlasnik vozila. (4) Premje{tawe vozila na drugo mjesto ure|uje se propisima entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. ^lan 230. (1) Ovla{}eno lice iskqu~i}e iz saobra}aja vozilo koje nije registrovano, ili koje nema propisane registarske tablice. (2) Ovla{}eno lice koje je iskqu~ilo vozilo iz saobra}aja voza~u }e na licu mjesta privremeno oduzeti potvrdu o vlasni{tvu vozila, a za prekr{aj iz stava (1) ovog ~lana oduze}e i registarske tablice. (3) Nadle`ni organ ~ije je ovla{}eno lice privremeno oduzelo potvrdu o vlasni{tvu vozila, prema odredbama ovog ~lana i ~lana 228. stav (2) ovog zakona, du`an je da voza~u vrati potvrdu o vlasni{tvu vozila ~im prestanu razlozi zbog kojih je oduzeta, a najkasnije u roku od 24 ~asa po prestanku postojawa tih razloga, a registarske tablice dostaviti nadle`nom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji u roku od tri dana. (4) Ovla{}eno lice koje je privremeno oduzelo potvrdu o vlasni{tvu vozila ili registarske tablice du`no je da o tome izda voza~u potvrdu koja sadr`i naziv i sjedi{te organa ~ije je ovla{}eno lice oduzelo potvrdu o vlasni{tvu vozila i registarske tablice, vrstu i registarski broj vozila, naziv organa koji je izdao potvrdu o vlasni{tvu vozila, ime i prezime vlasnika i wegovu adresu, ime i prezime voza~a i wegovu adresu, razlog oduzimawa, datum, vrijeme, put i mjesto oduzimawa, na~in i vrijeme vra}awa potvrde o vlasni{tvu vozila i pe~at i potpis ovla{}enog lica. (5) Ako voza~ ne preuzme oduzetu potvrdu o vlasni{tvu vozila u roku od tri dana od dana oduzimawa, potvrda o vlasni{tvu vozila bi}e dostavqena nadle`nom organu u ~ijoj se evidenciji vozilo vodi.

^lan 231. (1) Na vanredni tehni~ki pregled uputi}e se motorno ili prikqu~no vozilo koje je iskqu~eno iz saobra}aja zbog tehni~ke neispravnosti ure|aja za upravqawe ili ure|aja za zaustavqawe, vozilo koje je u saobra}ajnoj nesre}i toliko o{te}eno da se opravdano mo`e zakqu~iti da su na wemu o{te}eni sklopovi i ure|aji koji su bitni za bezbjednost saobra}aja, vozilo za koje se osnovano posumwa da ima neispravan ure|aj za pogon na te~ni gas, vozilo za koje se osnovano posumwa da ima neispravan ure|aj za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi na~in prekomjerno zaga|uje vazduh, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku. (2) Ukoliko se u slu~aju iz stava (1) ovog ~lana na vanrednom tehni~kom pregledu potvrde neispravnosti zbog kojih je vozilo upu}eno na vanredni tehni~ki pregled, ili se ustanovi druga neispravnost za koju je propisano iskqu~ivawe iz saobra}aja, nadle`ni organ koji je uputio vozilo na vanredni tehni~ki pregled privremeno }e oduzeti i zadr`ati kwi`icu vozila dok se navedene neispravnosti ne otklone i dok se to ne potvrdi na novom tehni~kom pregledu, o ~emu izdaje potvrdu u skladu sa ~lanom 230. stav (4) ovog zakona. (3) Ukoliko voza~, odnosno vlasnik vozila iz stava (2) ovog ~lana ne preuzme privremeno oduzetu i zadr`anu kwi`icu vozila u roku od tri dana od dana oduzimawa, a kwi`ica vozila se ne vodi u evidenciji organa ~ije je ovla{}eno lice kwi`icu oduzelo, potvrda o vlasni{tvu vozila bi}e dostavqena nadle`nom organu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji. (4) Bli`e odredbe o sadr`aju programa i na~inu odr`avawa predavawa o posqedicama koje proizlaze iz nepo{tovawa ili nepoznavawa saobra}ajnih propisa i programu i na~inu provjere poznavawa saobra}ajnih propisa, saobra}ajnih znakova i vje{tine upravqawa motornim vozilom, izvr{ewu mjera bezbjednosti i za{titnih mjera zabrane upravqawa motornim vozilom pravilnikom propisuje ministar, u saradwi s organom nadle`nim za unutra{we poslove. XI - KAZNENE ODREDBE ^lan 232. (1) Nov~anom kaznom u iznosu od 2.000,00 KM do 10.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj preduze}e i drugo pravno lice, a nov~anom kaznom u iznosu od 1.000.00 KM do 5.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice koje samostalno obavqa djelatnost ako: 1) ne odr`ava javne puteve za bezbjedan i nesmetan saobra}aj ili ne organizuje i trajno kontroli{e stawe i odr`avawe javnih puteva, objekata, saobra}ajne signalizacije i opreme na putevima (~lan 4.); 2) proizvodi, odr`ava, popravqa ili prepravqa vozila ili pu{ta u saobra}aj vozila, ure|aje ili rezervne dijelove za vozila protivno odredbama ~lana 6.; 3) ne uspostavi Centralni registar ili redovno ne dostavqa odgovaraju}e podatke Centralnom registru (~lan 10.); 4) postavqa posebne objekte na putu protivno odredbama ~lana 47.; 5) ne obezbijedi voza~u koji upravqa autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg neprekidan jedanaesto~asovni odmor prije po~etka wegovog radnog dana (~lan 200. stav (1)); 6) ne obezbijedi da voza~a koji upravqa autobusom, teretnim motornim vozilom ili skupom vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 20 tona, kad u toku 24 ~asa prelazi vi{e od 500 km, zamijeni drugi voza~ najkasnije nakon devet ~asova upravqawa vozilom, odnosno nakon pre|enih 500 km puta (~lan 201.); 7) pu{ta u saobra}aj motorna i prikqu~na vozila, rezervne dijelove, opremu i ure|aje za vozila proizvedene u inostranstvu protivno odredbama ~lana 205;

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 29

8) pojedina~no proizvodi, prepravqa ili popravqa u ve}em obimu vozila na motorni pogon i prikqu~na vozila protivno odredbama ~lana 206. (2) Za prekr{aj iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu. ^lan 233. (1) Nov~anom kaznom od 1.000,00 KM do 8.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice ako: 1) ne projektuje, ne izgra|uje, ne oprema i ne odr`ava puteve tako da odgovaraju svojoj namjeni i bezbjednosti saobra}aja (~lan 11. stav (1)); 2) naredi ili dozvoli da se wegovim vozilom na motorni pogon vu~e prikqu~no vozilo protivno odredbama ~lana 81.; 3) naredi ili dozvoli vu~u natovarenog teretnog vozila s prikqu~nim vozilom ili bez prikqu~nog vozila, odnosno traktora s prikolicom, protivno odredbama ~lana 87.; 4) naredi ili dozvoli da se na wegovo vozilo ugrade ure|aji za davawe posebnih znakova, ili da se takvo vozilo upotrebqava u saobra}aju na putu protivno odredbama ~lana 126. stav (5); 5) naredi ili dozvoli da se wegovo vozilo u saobra}aju na putu optereti preko dozvoqene nosivosti, ili preko dozvoqenog osovinskog optere}ewa, ili preko najve}e dozvoqene mase, ili preko mogu}nosti koje dozvoqavaju osobine puta i tehni~ko-konstrukcione mogu}nosti vozila, ili ako se wegovim vozilom prevozi teret koji nije raspore|en ili pri~vr{}en na na~in odre|en u ~lanu 127.; 6) u pogledu obiqe`avawa javnih puteva saobra}ajnim znakovima ne postupi prema odredbama ~lana 130. st. (1) i (2); 7) ne postavi ili ne odr`ava saobra}ajne znakove na putu tako da budu lako uo~qivi dawu i no}u, ili ako ne ukloni, ne dopuni ili ne zamijeni saobra}ajne znakove koji ne odgovaraju izmijewenim uslovima saobra}aja na putu ili zahtjevima bezbjednosti saobra}aja (~lan 131.); 8) na javnom putu postavi table, znakove, svjetla, stubove ili druge sli~ne predmete kojima se zaklawa ili umawuje vidqivost postavqenih saobra}ajnih znakova, ili koji svojim oblikom, bojom, izgledom ili mjestom postavqawa podra`avaju ili li~e na neki saobra}ajni znak, ili zasqepquju u~esnike u saobra}aju, ili odvra}aju wihovu pa`wu u mjeri koja mo`e biti opasna za bezbjednost saobra}aja (~lan 133.); 9) na javnom putu van naseqa sa savremenim kolovozom za saobra}aj u oba smjera na kojem postoje samo dvije saobra}ajne trake ne odvoji te trake odgovaraju}om uzdu`nom linijom na kolovozu, a na magistralnom putu ne obiqe`i ih i ivi~nim linijama (~lan 143. stav (2)); 10) ne postavi odgovaraju}e saobra}ajne znakove ispred prelaza puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou (~lan 145.); 11) postupi protivno odredbama ~lana 149.; 12) ne postavi ure|aj za davawe svjetlosnih znakova ili ure|aj za davawe zvu~nih signala na prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou u slu~ajevima iz ~lana 150.; 13) na putu na kojem su nastale prepreke koje se ne mogu odmah otkloniti ili na kojem se izvode radovi ne postupi prema odredbama ~lana 151. st. (1) i (2); 14) ne obavijesti najbli`u policijsku stanicu o prijemu lica povrije|enog u saobra}ajnoj nesre}i ili o smrti lica povrije|enog u saobra}ajnoj nesre}i (~lan 157.); 15) naredi ili dozvoli da wegovim vozilom upravqa lice koje nema pravo da upravqa motornim vozilom, ili nema pravo da upravqa vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (~lan 172. stav (3));

16) naredi ili dozvoli da vozilom upravqa voza~ za kojeg se mo`e zakqu~iti da zbog umora, bolesti, te{kog psihi~kog stawa ili upotrebe opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da se ne smiju upotrebqavati prije i za vrijeme vo`we nije u stawu da bezbjedno upravqa vozilom (~lan 173.); 17) naredi ili dozvoli da voza~, odnosno voza~instruktor koji u organizmu ima alkohola ili pokazuje znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola po~ne da upravqa vozilom, odnosno da osposobqava kandidata za voza~a u prakti~nom upravqawu vozilom protivno odredbama ~lana 174.; 18) voza~ autobusa ili teretnog motornog vozila ili skupa vozila ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg upravqa vozilom neprekidno du`e od ~etiri ~asa i trideset minuta (~lan 199. stav (1)); 19) u saobra}aju na putu koristi vozilo koje ne ispuwava propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase ili osovinskog optere}ewa, ili nema ispravne propisane ure|aje za upravqawe, ure|aje za zaustavqawe, ure|aje za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, tahograf i pneumatike (~lan 203. stav (1)); 20) postupi protivno odredbama ~lana 206.; 21) na vozilu koristi registarske tablice koje nisu izdate za to vozilo (~lan 209. stav (1)); 22) naredi ili dozvoli da voza~ upravqa motornim vozilom u saobra}aju protivno odredbi ~lana 227.; 23) naredi ili dozvoli da u saobra}aju na putu u~estvuje motorno ili prikqu~no vozilo koje je upu}eno na vanredni tehni~ki pregled, a nije obavqen taj pregled (~lan 231.). (2) Za prekr{aj iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu. (3) Za prekr{aj iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u dr`avnom organu. (4) Za prekr{aje iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM i fizi~ko lice koje samostalno obavqa djelatnost vlastitim radom i sredstvima u vidu zanatske djelatnosti. ^lan 234. (1) Nov~anom kaznom od 400,00 KM do 5.000,00 KM kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice ako: 1) postupi protivno odredbi ~lana 7.; 2) ne postupi prema odredbama ~lana 20.; 3) ne preduzima prakti~ne mjere radi otklawawa odre|enih nedostataka na putu, gdje je put uzrok saobra}ajnih nesre}a (~lan 21. stav (1)); 4) ne postupi prema odredbama ~lana 22.; 5) ne postupi u skladu sa ~lanom 23.; 6) ostavi na putu o{te}ena vozila, predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobra}aja ili zaga|uju okolinu (~lan 26. stav (1)); 7) naredi ili dozvoli da u saobra}aju na putu u~estvuje vozilo za prevoz djece koje nije obiqe`eno posebnim znakom (~lan 30. stav (5)); 8) na svoja motorna ili prikqu~na vozila ne stavi propisanu oznaku o najve}oj dozvoqenoj brzini kretawa za ta vozila (~lan 46. stav (3)); 9) naredi ili dozvoli vu~u neispravnog vozila na motorni pogon protivno odredbama ~lana 85. stav (2); 10) naredi ili dozvoli da se wegovim vozilom prevozi teret protivno odredbama ~lana 129.; 11) ne obezbijedi da teret na vozilu no}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, bude ozna~en na na~in utvr|en u ~lanu 129.; 12) ako ukloni ili o{teti saobra}ajni znak ili izmijeni zna~ewe saobra}ajnog znaka (~lan 132. stav (2));

Strana 30 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

13) na autoputu, putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila, magistralnom, regionalnom i lokalnom putu znakove opasnosti i znakove izri~itih naredbi ne presvu~e reflektuju}im materijama, ili ih ne osvijetli sopstvenim izvorom svjetlosti (~lan 135.); 14) ivice kolovoza na dijelu puta kroz tunel, kao i vrhove pje{a~kih ostrva, ostrva za usmjeravawe saobra}aja i druge objekte na kolovozu koji no}u nisu dovoqno osvijetqeni ne obiqe`i na na~in propisan u ~lanu 141. st. (2) i (3); 15) prilikom izvo|ewa radova na putu postavi branike koji nisu obojeni, odnosno osvijetqeni na na~in propisan u ~lanu 151. stav (3); 16) upravqa vozilom, ili dozvoli, ili naredi da wegovim vozilom upravqa lice koje nema pravo da upravqa motornim vozilom, ili nema pravo da upravqa vozilom one kategorije u koju se ubraja vozilo (~lan 172. stav (3)); 17) motorno vozilo na kojem se kandidat za voza~a osposobqava za prakti~no upravqawe vozilom ne obiqe`i posebnim tablicama (~lan 183.); 18) izda me|unarodnu voza~ku dozvolu protivno odredbi ~lana 192. stav (3); 19) dozvoli da se kandidat za voza~a motornog vozila obu~ava iz prakti~nog dijela obuke bez zdravstvenog pregleda (~lan 193. stav (1)); 20) dozvoli da wegovim vozilom upravqa lice koje nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled, odnosno upravqa vozilom a nije obavilo kontrolni zdravstveni pregled (~l. 195, 196. i 197.); 21) naredi ili dozvoli da wegovim motornim i prikqu~nim vozilom u saobra}aju upravqa voza~ protivno odredbama ~lana 200.; 22) naredi ili dozvoli da se u saobra}aju na putu koristi vozilo koje nema propisanu opremu ili ispravne propisane ure|aje, osim ure|aja za: upravqawe, zaustavqawe, spajawe vu~nog ili prikqu~nog vozila, tahograf i pneumatike (~lan 203.); 23) naredi ili dozvoli da wegova neregistrovana motorna ili prikqu~na vozila u~estvuju u saobra}aju na putu (~lan 207. stav (1)); 24) naredi ili dozvoli da wegova motorna ili prikqu~na vozila u~estvuju u saobra}aju na putu bez probnih tablica, ili poslije isteka va`ewa probnih tablica (~lan 207. st. (2) i (3)); 25) naredi ili dozvoli da u saobra}aju na putu u~estvuje wegovo motorno ili prikqu~no vozilo poslije isteka va`ewa saobra}ajne dozvole ili potvrde o kori{}ewu probnih tablica (~lan 211.); 26) obavqa tehni~ki pregled suprotno odredbama ~lana 217. (2) Za prekr{aje iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 500,00 KM do 1.000,00 KM i fizi~ko lice koje samostalno obavqa djelatnost. (3) Za prekr{aj iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu. (4) Za prekr{aj iz stava (1) kazni}e se nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odgovorno lice u dr`avnom organu. ^lan 235. (1) Nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM kazni}e se za prekr{aj: 1) voza~ koji ne zaustavi vozilo kad nai|e na vozilo kojim se prevoze djeca, kad je to vozilo zaustavqeno na kolovozu radi ula`ewa ili izla`ewa djece (~lan 30. stav (4)); 2) voza~ koji na putu postupa protivno odredbama ~lana 40. stav (3);

3) voza~ koji se vozilom na putu u nasequ kre}e brzinom koja je za vi{e od 30 km na ~as ve}a od dozvoqene brzine, odnosno voza~ koji se vozilom na putu van naseqa kre}e brzinom koja je za vi{e od 50 km na ~as ve}a od dozvoqene brzine (~l. 44. i 46. st. (1) i (2)); 4) voza~ koji u vezi s propu{tawem vozila postupi protivno odredbama ~lana 49; 5) voza~ koji na mjestu na kojem je saobra}aj regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla (~lan 51. stav (1) ta~ka 1)); 6) voza~ koji nedozvoqeno preti~e sa desne strane (~lan 58. stav (1)); 7) voza~ koji s lijeve strane preti~e vozilo koje je na kolovozu zauzelo takav polo`aj i ~iji voza~ daje takav znak da se sa sigurno{}u mo`e zakqu~iti da to vozilo skre}e ulijevo (~lan 58. stav (2)); 8) voza~ koji s lijeve strane preti~e vozilo koje se kre}e po {inama postavqenim na sredini kolovoza, ili ako ga preti~e sa desne strane kad izme|u tog vozila i desne ivice kolovoza ne postoji saobra}ajna traka (~lan 58. stav (3)); 9) voza~ koji pove}ava brzinu kretawa svog vozila dok ga drugo vozilo preti~e (~lan 60. stav (2)); 10) voza~ koji po~ne preticawe zaustavqene kolone vozila ili kolone vozila u kretawu (~lan 61. stav (1) ta~ka 1)); 11) voza~ koji po~ne preticawe ili obila`ewe kad je voza~ vozila koje se kre}e iza wega po~eo preticawe (~lan 61. stav (1) ta~ka 2)); 12) voza~ koji po~ne preticawe kad je voza~ vozila koje se na istoj saobra}ajnoj traci kre}e ispred wega dao znak da namjerava da izvr{i preticawe ili obila`ewe (~lan 61. stav (1) ta~ka 3)); 13) voza~ koji po~ne preticawe kad saobra}ajna traka kojom namjerava da to u~ini nije slobodna na dovoqnom rastojawu i time ugrozi ili ometa saobra}aj iz suprotnog smjera (~lan 61. stav (1) ta~ka 4)); 14) voza~ koji po~ne preticawe ili obila`ewe na saobra}ajnoj traci koja je namijewena kretawu vozila iz suprotnog smjera ako po izvr{enom preticawu ili obila`ewu ne mo`e bez ometawa ili ugro`avawa drugih u~esnika u saobra}aju ponovo da zauzme polo`aj na saobra}ajnoj traci kojom se kretao prije po~etka preticawa ili obila`ewa, kao i voza~ koji po~ne preticawe na saobra}ajnoj traci koja je namijewena prinudnom zaustavqawu vozila (~lan 61. stav (1) t. 5) i 6)); 15) voza~ koji obavqa preticawe na saobra}ajnoj traci koja je namijewena saobra}aju iz suprotnog smjera ispred vrha prevoja puta ili u krivini gdje je preglednost nedovoqna (~lan 63.); 16) voza~ koji preti~e drugo vozilo protivno odredbama ~lana 64.; 17) voza~ koji preti~e vozilo koje je stalo ispred obiqe`enog pje{a~kog prelaza radi propu{tawa pje{aka (~lan 65.); 18) voza~ koji ne zaustavi vozilo ispred obiqe`enog pje{a~kog prelaza kad mu je datim znakom zabrawen prolaz (~lan 111. stav (1)); 19) voza~ ili goni~ stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou ako je ure|aj za zatvarawe spu{ten, ili ako je taj ure|aj ve} po~eo da se spu{ta, ili ako se daju svjetlosni ili zvu~ni signali upozorewa da }e taj ure|aj po~eti da se spu{ta, odnosno da prugom nailazi voz (~lan 114.); 20) voza~ ili goni~ stoke koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem su postavqeni svjetlosni saobra}ajni znakovi kad se pojavi crveno trep}u}e ili crveno neprekidno svjetlo (~lan 115. stav (1)); 21) voza~ koji u saobra}aju na putu upotrebqava vozilo protivno odredbi ~lana 126. stav (5);

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 31

22) lice koje ukloni ili o{teti saobra}ajni znak ili opremu puta, ili izmijeni zna~ewe saobra}ajnog znaka (~lan 132. stav (2)); 23) lice koje postupi protivno odredbi ~lana 133.; 24) u~esnik u saobra}aju koji ne postupa po zahtjevu izra`enom pomo}u znaka ili prema naredbi ovla{}enog lica (~lan 152. stav (1)); 25) voza~ koji upravqa vozilom pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da ne smiju da se upotrebqavaju prije i za vrijeme vo`we (~lan 173.); 26) voza~ koji upravqa ili po~ne da upravqa vozilom u saobra}aju na putu ili voza~-instruktor dok osposobqava kandidata za voza~a u prakti~nom upravqawu vozilom, kod kojeg se utvrdi koli~ina alkohola u krvi preko 1 g/kg (~lan 174. stav (2)); 27) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa motornim vozilom prije sticawa prava na upravqawe motornim vozilom (~lan 184.); 28) voza~ koji upravqa motornim vozilom one kategorije koja nije nazna~ena u wegovoj voza~koj dozvoli (~lan 185.); 29) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa vozilom koje ne ispuwava propisane uslove u pogledu dimenzija, ukupne mase ili osovinskog optere}ewa, ili nema ispravne propisane ure|aje za upravqawe, ure|aje za zaustavqawe, ure|aje za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, tahograf, pneumatike ili nema tahograf, ili ako ga za vrijeme vo`we ne ukqu~i (~lan 203. stav (1)); 30) voza~ koji u~estvuje u saobra}aju s neregistrovanim vozilom (~lan 207.); 31) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa motornim ili prikqu~nim vozilom koje nije registrovano (~lan 208. stav (1)); 32) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa motornim ili prikqu~nim vozilom poslije isteka va`ewa saobra}ajne dozvole ili potvrde o kori{}ewu probnih tablica (~lan 211. stav (2)); 33) voza~ ili voza~-instruktor koji odbija da se obavi ispitivawe pomo}u odgovaraju}ih sredstava i aparata ili stru~ni pregled radi provjeravawa da li ima alkohola u organizmu ili da li pokazuje znake poreme}enosti izazvane dejstvom alkohola, odnosno da li se nalazi pod dejstvom opojnih droga ili lijekova na kojima je ozna~eno da ne smiju da se upotrebqavaju prije i za vrijeme vo`we (~lan 220. st. (1) i (2)); 34) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa vozilom protivno odredbi ~lana 227. (2) Za prekr{aje iz t. 1), 2), 3), 5), 10), 11), 13), 14), 15), 17), 18), 25), 26), 32) i 33) stava (1) ovog ~lana, voza~u ili voza~u-instruktoru, uz kaznu, izre}i }e se za{titna mjera zabrane upravqawa motornim vozilom u trajawu od jednog do ~etiri mjeseca, a i za druge prekr{aje iz tog stava ta mjera mo`e se izre}i u istom periodu. (3) Za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana kojim je izazvana saobra}ajna nesre}a, u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom od 300,00 KM do 1.000,00 KM, a voza~u, uz kaznu, izre}i }e se i za{titna mjera zabrane upravqawa motornim vozilom u trajawu od jednog mjeseca do {est mjeseci. (4) Osim nov~ane kazne za prekr{aje iz stava (2) ovog ~lana, voza~u ili voza~u-instruktoru odre|uju se i dva kaznena boda, a za ostale prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana voza~u ili voza~u-instruktoru, osim nov~ane kazne, odre|uju se i jedan kazneni bod. ^lan 236. (1) Nov~anom kaznom od 50,00 KM do 250,00 KM kazni}e se za prekr{aj: 1) lice koje na putu ostavi o{te}eno vozilo, predmete ili materije koje mogu da ometaju ili ugroze bezbjednost saobra}aja (~lan 26. stav (1));

2) voza~ koji sa kolovoza ne ukloni predmete koji sa vozila padnu na put i predmete koje je prilikom zaustavqawa vozila stavio na put (~lan 26. stav (3)); 3) voza~ koji se nesmawenom brzinom kre}e pored vozila javnog prevoza putnika ili pored autobusa kojim se obavqa prevoz za vlastite potrebe zaustavqenog na stajali{tu i time ugrozi lica koja u to vozilo ulaze ili iz wega izlaze (~lan 30. stav (1)); 4) voza~ koji namjerava da na putu obavi neku radwu vozilom a prethodno se nije uvjerio da to mo`e da u~ini bez opasnosti za druge u~esnike u saobra}aju ili za imovinu (~lan 36.); 5) voza~ koji se ne kre}e desnom stranom kolovoza u smjeru kretawa (~lan 39. stav (1)) ili koji vozilo u kretawu dr`i protivno odredbama ~lana 39. stav (2); 6) voza~ koji na putu sa kolovozom za saobra}aj vozila u oba smjera, na kojem postoje najmawe ~etiri saobra}ajne trake, prelazi vozilom na kolovoznu traku namijewenu za saobra}aj vozila iz supratnog smjera (~lan 40. stav1)); 7) voza~ koji brzinu kretawa svog vozila ne prilagodi osobinama i stawu puta i drugim saobra}ajnim uslovima tako da vozilo ne mo`e blagovremeno da zaustavi pred preprekom koju pod datim uslovima mo`e da predvidi (~lan 43. stav (1)); 8) voza~ koji se pribli`ava raskrsnici tolikom brzinom da ne mo`e da se zaustavi i propusti vozila koja na raskrsnici imaju prvenstvo prolaza (~lan 50. stav (2)); 9) voza~ koji obavqa preticawe ili obila`ewe kad s obzirom na karakteristike puta i postoje}e okolnosti na putu u saobra}aju ili na tehni~ke osobine vozila ugro`ava druge u~esnike u saobra}aju (~lan 58. stav (2)); 10) lice koje postupi protivno odredbama ~lana 70. stav (2); 11) voza~ koji vozilom presije~e kolonu djece, vojnika, pogrebnu povorku ili drugu organizovanu povorku koja se kre}e po kolovozu (~lan 80.); 12) voza~ vozila na motorni pogon koji prilikom vu~e prikqu~nog vozila postupi protivno odredbama ~lana 81; 13) pje{ak, odnosno vodi~ ili goni~ stoke koji postupi protivno odredbi ~lana 92. stav (1); 14) goni~ stoke koji ne nadzire stoku koja se kre}e po putu (~lan 104. stav (1)); 15) voza~ koji u odnosu na pje{aka koji je stupio ili stupa na obiqe`eni pje{a~ki prelaz postupa protivno odredbama ~lana 111. st. (2) i (3); 16) voza~ koji se vozilom pribli`ava prelazu puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na na~in protivan odredbama ~lana 113.; 17) voza~ motornog vozila koje vu~e drugo motorno vozilo ako postupi protivno odredbama ~lana 118. stav (1) i ~lana 122.; 18) voza~ ili pje{ak koji u odnosu na vozila pod pratwom postupi protivno odredbama ~lana 125.; 19) voza~ ili pje{ak koji u odnosu na vozila s pravom prvenstva prolaza postupi protivno odredbama ~lana 126. st. od (1) do (4); 20) voza~ koji vozilom prevozi teret kojim se ugro`ava bezbjednost u~esnika u saobra}aju, ili nanosi {teta putu ili objektima na putu (~lan 127. stav (2) ta~ka 1.); 21) voza~ koji se vozilom kre}e saobra}ajnom trakom na kojoj je svjetlosnim saobra}ajnim znakom ozna~eno da je zabrawen saobra}aj u smjeru u kojem se on kre}e (~lan 139. stav (1)); 22) lice koje je u~estvovalo u saobra}ajnoj nesre}i ako postupi protivno odredbama ~lana 154. stav (1);

Strana 32 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

23) voza~ koji na zahtjev ovla{}enog lica ne preveze lice povrije|eno u saobra}ajnoj nesre}i do najbli`e zdravstvene ustanove (~lan 156. stav (1)); 24) ako ne postupi prema odredbama ~lana 158. st. (2) i (3); 25) vlasnik vozila koji svoje vozilo da na upravqawe licu iz ~lana 172. stav (3); 26) vlasnik vozila koji ne podnese podatke o identitetu lica kojem je dao vozilo na upravqawe (~lan 172. stav (4)); 27) voza~ koji upravqa ili po~ne da upravqa vozilom u saobra}aju na putu ili voza~-instruktor dok osposobqava kandidata za voza~a u prakti~nom upravqawu vozilom, kod kojeg se utvrdi da koli~ina alkohola u krvi prelazi koli~inu od 0,3 g/kg do 1 g/kg (~lan 174. stav (2)); 28) voza~ koji postupi protivno odredbama ~lana 190. stav (1); 29) vlasnik vozila ako u roku od osam dana ne vrati registarske tablice nadle`nom organu (~lan 208. stav (4)); 30) vlasnik vozila koji postupi protivno odredbama ~lana 208. stav (5); 31) voza~ koji u saobra}aju na putu u~estvuje motornim ili prikqu~nim vozilom koje je upu}eno na tehni~ki pregled, a nije podvrgnuto tom pregledu (~lan 231.). (2) Ako je prekr{ajem iz stava (1) ovog ~lana izazvana neposredna opasnost za drugog u~esnika u saobra}aju, ili prouzrokovana saobra}ajna nesre}a, u~inilac prekr{aja kazni}e se nov~anom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM i odredi}e mu se jedan ili dva kaznena boda, a ako je u~inilac prekr{aja voza~ motornog vozila, mo`e se izre}i i za{titna mjera zabrane upravqawa motornim vozilom u trajawu do dva mjeseca. (3) Osim nov~ane kazne, za prekr{aje iz stava (1) ovog ~lana voza~u se odre|uju i jedan ili dva kaznena boda. ^lan 237. (1) Nov~anom kaznom od 50,00 KM kazni}e se za prekr{aj: 1) voza~ koji ne zaustavi vozilo iza vozila javnog prevoza putnika, ili iza autobusa kojim se obavqa prevoz za vlastite potrebe zaustavqenog na stajali{tu kada lica moraju da pre|u preko saobra}ajne trake ili biciklisti~ke trake kojom se wegovo vozilo kre}e (~lan 30. stav (3)); 2) voza~ koji mijewa na~in upravqawa vozilom naglim smawivawem brzine kretawa vozila (~lan 42. stav (1)); 3) voza~ koji se vozilom na putu u nasequ kre}e brzinom koja je za vi{e od 20 do 30 km na ~as ve}a od dozvoqene brzine, odnosno voza~ koji se vozilom na putu van naseqa kre}e brzinom koja je od 30 do 50 km na ~as ve}a od dozvoqene brzine (~lan 44. i ~lan 46. st. (1) i (2)); 4) voza~ koji na raskrsnici skrene vozilom u pravcu ozna~enom zelenom svjetle}om strelicom i pri tome ometa saobra}aj vozila koja se kre}u po putu na koji ulazi, ili ne propusti pje{ake koji prelaze preko kolovoza (~lan 52. stav (1)); 5) voza~ koji u slu~ajevima iz ~lana 60. stav (3) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza, odnosno ne zaustavi vozilo na pogodnom mjestu; 6) voza~ koji poslije izvr{enog preticawa ili obila`ewa vozilom ponovo ne zauzme polo`aj na saobra}ajnoj traci kojom se do tada kretao (~lan 62.); 7) voza~ koji vozilom preti~e drugo vozilo koje se pribli`ava obiqe`enom pje{a~kom prelazu, ili koje prelazi pje{a~ki prelaz (~lan 65.); 8) voza~ koji prije nego {to napusti vozilo ne preduzme sve mjere kojima se spre~ava da ono samo krene s mjesta na kojem je ostavqeno (~lan 78.);

9) voza~ koji svojim vozilom no}u vu~e vozilo na motorni pogon protivno odredbama ~lana 83.; 10) voza~ koji postupi protivno odredbama ~lana 90.; 11) voza~ vozila na motorni pogon koji upotrebqava svjetla za ozna~avawe vozila protivno odredbama ~lana 94.; 12) voza~ vozila na motorni pogon koji po magli ne upotrebqava propisana svjetla, ili ako ta svjetla upotrebqava na na~in suprotan odredbama ~lana 95.; 13) voza~ koji ne dr`i potrebno rastojawe kad se kre}e iza drugog vozila (~lan 96.); 14) voza~ vozila na motorni pogon ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg, ili mu je du`ina ve}a od sedam metara, ako ne dr`i svoje vozilo na propisanom rastojawu od istog takvog vozila ispred sebe (~lan 97. stav (1)); 15) voza~ motocikla i lakog motocikla i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobra}aju na putu ne nose odgovaraju}u za{titnu kacigu za vrijeme vo`we (~lan 102.); 16) pje{ak koji na obiqe`enom pje{a~kom prelazu na kojem je saobra}aj pje{aka regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima za pje{ake ne postupi prema tim znakovima (~lan 109. stav (1)); 17) u~esnik u saobra}aju koji je prilikom prela`ewa preko `eqezni~ke pruge u istom nivou postupio protivno odredbama ~lana 115. st. (2) i (3); 18) pje{ak, goni~ stoke i voza~ vozila koje se ne smatra motornim vozilom, ili voza~ motornog vozila koje ne mo`e da razvije brzinu od najmawe 40 km na ~as ako se kre}u po autoputu ili putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila ili brzom putu (~lan 116. st. (1) i (2) i ~lan 120); 19) voza~ motornog vozila koji zaustavi vozilo na autoputu ili na autoputu obavqa polukru`no okretawe vozilom iz jednog smjera saobra}aja u suprotni smjer, ili kretawe unazad (~lan 117. st. (1) i (3)); 20) voza~ motornog vozila koji postupi protivno odredbi ~lana 120.; 21) voza~ koji vozilom na putu kroz tunel izvodi radwe ~ije je izvo|ewe u tunelu zabraweno (~lan 123.); 22) voza~ vozila na motorni pogon koji za vrijeme kretawa kroz tunel ne dr`i upaqena kratka svjetla za osvjetqavawe puta (~lan 124.); 23) voza~ koji upravqa vozilom koje je optere}eno protivno odredbi ~lana 127. stav (1); 24) voza~ koji optereti vozilo kojim upravqa protivno odredbama ~lana 127. stav (2) t. od 2) do 5); 25) voza~ koji u vezi sa raspore|ivawem tereta na vozilu ili ozna~avawem tereta postupi protivno odredbama ~lana 128.; 26) voza~ koji teret na vozilu no}u, kao i dawu u slu~aju smawene vidqivosti, ne ozna~i na na~in iz ~lana 129.; 27) voza~ koji postupa suprotno odredbama ~lana 186. st. (7) i (8); 28) voza~ koji teretnim motornim vozilom ~ija je najve}a dozvoqena masa ve}a od 3.500 kg ili autobusom upravqa neprekidno du`e od ~etiri ~asa i 30 minuta, ili kad u toku 24 ~asa upravqa du`e od devet ~asova (~lan 199. st. (1) i (3)); 29) voza~ koji postupa suprotno odredbama ~lana 200. stav (2); 30) voza~ koji postupa protivno odredbi ~lana 209. stav (4). (2) Ako je prekr{ajem iz stava (1) izazvana saobra}ajna nesre}a, u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom od 50,00 KM do 200,00 KM, a ako je u~inilac prekr{aja voza~ motornog vozila, odredi}e mu se jedan ili dva kaznena boda.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 33

(3) Za prekr{aj iz stava (1) kojim je izazvana saobra}ajna nesre}a voza~u se mo`e izre}i zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu do dva mjeseca. ^lan 238. (1) Nov~anom kaznom od 40,00 KM kazni}e se za prekr{aj: 1) voza~ koji upravqa vozilom za prevoz djece koje nije obiqe`eno posebnim znakom (~lan 30. stav (5)); 2) voza~ koji ne omogu}i ukqu~ivawe u saobra}aj vozilu javnog gradskog prevoza putnika, ili posebno obiqe`enom vozilu za prevoz djece, kad ta vozila izlaze sa stajali{ta (~lan 31. stav (1)); 3) voza~ vozila javnog gradskog prevoza putnika, kao i voza~ posebno obiqe`enog vozila za prevoz djece, koji prilikom ukqu~ivawa u saobra}aj sa stajali{ta postupi protivno odredbi ~lana 31. stav (2); 4) voza~ koji prilikom upravqawa vozilom koristi mobilni telefon protivno odredbama ~lana 33.; 5) voza~ ~ije vozilo, protivno odredbama ~lana 35. stav (1), ima na predwoj strani svjetlosne, svjetlosnosignalne i reflektuju}e ure|aje ili materije koji daju svjetla crvene boje, a na zadwoj strani svjetla bijele boje; 6) voza~ koji prilikom znatnijeg smawivawa brzine kretawa vozila postupi protivno odredbi ~lana 42. stav (2); 7) voza~ koji prilikom pokretawa vozila iz mjesta naglo pove}ava brzinu kretawa na na~in da dolazi do stvarawa prekomjerne buke i {kripe (~lan 43. stav (3)); 8) voza~ koji prilikom prolaza kroz raskrsnicu postupi protivno odredbi ~lana 50. stav (3); 9) voza~ koji se vozilom ne kre}e u obaveznom pravcu ozna~enom zelenim svjetlom u obliku zelene svjetle}e strelice (~lan 52. stav (2)); 10) voza~ koji obavqa mimoila`ewe protivno odredbama ~lana 55.; 11) voza~ koji u slu~aju iz ~lana 60. stav (1) ne pomjeri svoje vozilo ka desnoj ivici kolovoza; 12) voza~ koji pri preticawu ne dr`i svoje vozilo na potrebnom rastojawu od vozila koje preti~e (~lan 62.); 13) voza~ koji pri zaustavqawu ili parkirawu vozila ne postupi prema odredbama ~lana 70.; 14) voza~ koji zaustavi ili parkira svoje vozilo protivno odredbama ~l. 73. i 74.; 15) voza~ koji vozilo zaustavqeno na kolovozu ne ozna~i posebnim znakom na na~in propisan u ~lanu 77.; 16) voza~ motornog vozila koji pri vu~i drugog motornog vozila postupi suprotno ~lanu 81. stav 4.; 17) voza~ koji vu~e neispravno vozilo na motorni pogon protivno odredbama ~lana 85. st. (2) i (3); 18) voza~ koji vu~e natovareno teretno motorno vozilo, odnosno traktor s prikqu~nim vozilom protivno odredbama ~lana 87; 19) voza~ koji pri vu~i neispravnog vozila na motorni pogon postupi protivno odredbama ~lana 89.; 20) voza~ vozila na motorni pogon koji u vezi s upotrebom kratkih svjetala postupi protivno odredbama ~lana 93. stav (2); 21) voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla ili motocikla koji se ne kre}e na na~in propisan u ~lanu 99.; 22) voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla ili motocikla koji postupi protivno odredbama ~lana 100.; 23) voza~ bicikla, bicikla sa motorom, lakog motocikla ili motocikla koji prevozi drugo lice protivno odredbama ~lana 101.; 24) voza~i bicikla i bicikla sa motorom i lica koja se prevoze tim vozilom ako u saobra}aju na putu ne nose

odgovaraju}u za{titnu kacigu za vrijeme vo`we (~lan 102.); 25) voza~ zapre`nog vozila koji ne upravqa zapre`nim vozilom koje se kre}e po putu, ili koji zapre`no vozilo ostavi bez nadzora na putu (~lan 103.); 26) pje{ak koji se nepotrebno zadr`ava na kolovozu ili se kre}e po kolovozu na na~in kojim se ometa ili spre~ava saobra}aj vozila (~lan 105.); 27) pje{ak koji se na putu koji ima trotoar ili drugu povr{inu odre|enu za kretawe pje{aka kre}e kolovozom (~lan 106. stav (1)); 28) pje{ak koji preko kolovoza i biciklisti~ke staze ili trake prelazi na na~in protivan odredbama ~lana 108.; 29) pje{ak koji na obiqe`enom pje{a~kom prelazu postupi protivno odredbama ~lana 109. st. (2) i (3); 30) pje{ak koji prilikom prela`ewa preko kolovoza na mjestu na kojem nije obiqe`en pje{a~ki prelaz ometa saobra}aj vozila (~lan 110.); 31) voza~ koji ometa prolaz pje{aka koji su stupili na obiqe`eni pje{a~ki prelaz na kojem je saobra}aj regulisan svjetlosnim saobra}ajnim znakovima, ili znacima koje daje ovla{}eno lice, a kojima je na takvom prelazu dozvoqen prolaz (~lan 111. stav (1)); 32) voza~ motornog vozila koji na putu rezervisanom za saobra}aj motornih vozila postupi protivno odredbama ~lana 117. st. (1) i (3) i ~lana 118. stav (1) i ~l. 120. i 122.; 33) voza~ koji ne zaustavi svoje vozilo na posebnoj traci za prinudno zaustavqawe vozila i ne preduzme potrebne mjere da ga {to prije ukloni s kolovoza autoputa ili puta rezervisanog za saobra}aj motornih vozila ili brzog puta (~lan 117. stav (2)); 34) voza~ motornog vozila koji se na autoputu ne kre}e krajwom desnom saobra}ajnom trakom koja nije zauzeta vozilima u koloni (~lan 119.); 35) voza~ motornog vozila koji prilikom ukqu~ivawa na autoput, odnosno iskqu~ivawa s autoputa postupi protivno odredbama ~lana 121.; 36) u~esnik u saobra}aju koji se ne pridr`ava ograni~ewa, zabrana ili obaveza izra`enih pomo}u postavqenih saobra}ajnih znakova, osim saobra}ajnih znakova ograni~ewa brzine (~lan 130. stav (4)); 37) ako ne obiqe`i vozilo posebnim znakom (~lan 186. stav (9)); 38) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa vozilom koje nema ispravne propisane ure|aje i opremu, osim ure|aja za upravqawe, ure|aja za zaustavqawe, ure|aja za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, tahografa i pneumatika (~lan 203. stav (1)); 39) voza~ motornog i prikqu~nog vozila registrovanog u stranoj zemqi ako nema va`e}u saobra}ajnu dozvolu, registarske tablice i me|unarodnu oznaku zemqe registracije prema odredbama ~lana 212. (2) Ako je prekr{ajem iz stava (1) izazvana saobra}ajna nesre}a, u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom od 50,00 KM do 200,00 KM, a ako je u~inilac prekr{aja voza~ motornog vozila, odredi}e mu se jedan kazneni bod. (3) Za prekr{aj iz stava (1) kojim je izazvana saobra}ajna nesre}a voza~u motornog vozila mo`e se izre}i i zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu do dva mjeseca. ^lan 239. (1) Nov~anom kaznom od 30,00 KM kazni}e se za prekr{aj: 1) lice koje se prevozi vozilom ako na bilo koji na~in ometa voza~a u upravqawu vozilom, ili ako uti~e na wega da upravqa vozilom na na~in kojim se umawuje bezbjednost saobra}aja (~lan 32.);

Strana 34 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

2) voza~ ili drugo lice koje se za vrijeme vo`we u motornom vozilu ne ve`e bezbjednosnim pojasem (~lan 34. stav (1)); 3) voza~ koji u putni~kom automobilu prevozi dijete protivno odredbi ~lana 34. stav (2); 4) voza~ koji prije obavqawa odre|enih radwi vozilom ne obavijesti o svojoj namjeri druge u~esnike u saobra}aju (~lan 37.); 5) voza~ koji za kretawe svog vozila koristi put, odnosno kolovoz ili saobra}ajnu traku, odnosno stazu koja nije namijewena za saobra}aj one vrste vozila kojoj to vozilo pripada (~lan 38.); 6) voza~ koji prilikom kretawa vozila unazad postupi protivno odredbama ~lana 41.; 7) voza~ koji smawi brzinu kretawa vozila do te mjere da svojim vozilom pri~iwava smetwe normalnom odvijawu saobra}aja (~lan 43. stav (2)); 8) voza~ koji se vozilom na putu van naseqa kre}e brzinom koja je od 10 do 20 km na ~as ve}a od dozvoqene brzine (~lan 44. st. (3) i (4) i ~lan 46. st. (1) i (2)); 9) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa vozilom na kojem nema propisanu oznaku najve}e dozvoqene brzine za to vozilo (~lan 46. stav (3)); 10) voza~ koji prilikom skretawa postupi protivno odredbama ~lana 48.; 11) voza~ koji prilikom napu{tawa raskrsnice u slu~aju iz ~lana 53. ne propusti sve u~esnike u saobra}aju koji se kre}u pravcem u kojem je saobra}aj otvoren; 12) voza~ kojem je svjetlosnim saobra}ajnim znakom dozvoqen ulazak u raskrsnicu ako vozilom u|e u raskrsnicu i ako je gustina saobra}aja takva da se na raskrsnici mora zaustaviti i na taj na~in ometa ili onemogu}ava saobra}aj drugim vozilima koja dolaze s bo~nih kolovoza (~lan 54.); 13) voza~ koji obavqa mimoila`ewe protivno odredbama ~l. 55. i 56.; 14) voza~ koji obavqa obila`ewe protivno odredbama ~lana 59. stav (1); 15) voza~ koji prilikom davawa zvu~nih znakova upozorewa postupi protivno odredbama ~lana 67.; 16) voza~ koji zaustavi ili parkira vozilo protivno odredbama ~lana 71.; 17) lice koje na zaustavqenom ili parkiranom vozilu otvara vrata i time ometa kretawe drugih u~esnika u saobra}aju, ili ugro`ava bezbjednost saobra}aja (~lan 72.); 18) voza~ vozila na motorni pogon koji svojim vozilom vu~e drugo vozilo protivno odredbama ~lana 81.; 19) voza~ koji prilikom vu~e vozila na motorni pogon ne postupi na na~in propisan u ~lanu 84.; 20) lice koje upravqa neispravnim vozilom na motorni pogon koje se vu~e pomo}u u`eta ili krute veze ako nema odgovaraju}u dozvolu (~lan 86.); 21) voza~ koji neispravno vozilo na motorni pogon vu~e pomo}u u`eta ako je rastojawe izme|u vu~nog i vu~enog vozila kra}e od propisanog (~lan 88.); 22) voza~ koji upravqa motornim vozilom bez upaqenog kratkog svjetla (~lan 90. ta~ka 1.); 23) goni~ stoke koji stoku ne dr`i {to bli`e desnoj ivici puta (~lan 104. stav (1)); 24) pje{ak koji se kolovozom kre}e protivno odredbama ~l. 106. i 107.; 25) voza~ koji postupi protivno ~lanu 112.; 26) pje{ak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou ako je ure|aj za zatvarawe saobra}aja spu{ten, ili ako je taj ure|aj ve} po~eo da se spu{ta, ili ako se daju svjetlosni i zvu~ni znakovi koji upozoravaju da }e taj ure|aj po~eti da se

spu{ta, odnosno da se prelazu puta preko `eqezni~ke pruge pribli`ava vozilo koje se kre}e po {inama (~lan 114.); 27) pje{ak koji se ne zaustavi pred prelazom puta preko `eqezni~ke pruge u istom nivou na kojem su postavqeni svjetlosni saobra}ajni znakovi, kad se pojavi crveno trep}u}e svjetlo ili crveno neprekidno svjetlo (~lan 115. stav (1)); 28) voza~ koji u saobra}aju na putu upravqa motornim vozilom a wegovoj voza~koj dozvoli je istekao rok va`ewa (~lan 172. stav (1)); 29) voza~ koji nema kod sebe odgovaraju}u va`e}u voza~ku dozvolu, ili je ne poka`e na zahtjev ovla{}enog lica (~lan 172. stav (2)); 30) ako voza~ za vrijeme upravqawa motornim vozilom ne koristi pomagala koja su upisana u obrazac wegove voza~ke dozvole (~lan 172. stav (5)); 31) voza~-instruktor koji na putu osposobqava kandidata za voza~a na motornom vozilu koje nije ozna~eno posebnim tablicama (~lan 183. stav (1)); 32) voza~ motornog vozila koje nema propisan broj registarskih tablica, ili na kojem su te tablice postavqene tako da se dobro ne vide ili nisu ~itqive (~lan 210.); 33) voza~ koji kod sebe nema va`e}u potvrdu za kori{}ewe probnih tablica, ili je ne poka`e na zahtjev ovla{}enog lica (~lan 211. stav (2)); 34) voza~ koji kod sebe nema va`e}u saobra}ajnu dozvolu za vozilo kojim upravqa, ili je ne poka`e na zahtjev ovla{}enog lica (~lan 211. stav (1) i ~lan 212.). (2) Ako je prekr{ajem iz stava (1) izazvana saobra}ajna nesre}a, u~inilac }e se kazniti nov~anom kaznom od 50,00 KM do 150,00 KM, a ako je u~inilac prekr{aja voza~ motornog vozila, odredi}e mu se jedan kazneni bod. (3) Za prekr{aj iz stava (1) kojim je izazvana saobra}ajna nesre}a, voza~u motornog vozila mo`e se izre}i i zabrana upravqawa motornim vozilom u trajawu do dva mjeseca. ^lan 240. Svi prihodi nastali primjenom ovog zakona pripadaju nadle`nim organima, u skladu sa ~lanom 2. ovog zakona. ^lan 241. Sprovo|ewe ovog zakona, pokretawe i vo|ewe postupka za prekr{aje i preduzimawe drugih mjera za sprovo|ewe ovog zakona vr{e nadle`ni organi. ^lan 242. Izricawe nov~ane kazne u iznosu do 50,00 KM na licu mjesta, odnosno izdavawe prekr{ajnog naloga obavqa ovla{}eno lice nadle`nog organa za poslove kontrole i regulisawa saobra}aja na putevima u entitetima, kantonima i Br~ko Distriktu Bosne i Hercegovine. ^lan 243. Ako je odlukom nadle`nog organa zabraweno voza~uinstruktoru upravqawe motornim vozilom, voza~instruktor ne smije da se bavi obu~avawem kandidata za voza~a u upravqawu motornim vozilom za vrijeme trajawa te zabrane. ^lan 244. (1) O izre~enim kaznama, zabranama upravqawa motornim vozilima, saobra}ajnim nesre}ama, posqedicama saobra}ajnih nesre}a, motornim i prikqu~nim vozilima i voza~ima motornih vozila vodi se evidencija prema mjestu prebivali{ta. (2) Nadle`ni organ koji izrekne kaznu ili zabranu upravqawa motornim vozilom, ili drugu mjeru propisanu zakonom entiteta, kantona i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine du`an je da obavijesti o tome organ koji vodi evidenciju o tim kaznama, zabranama i mjerama.

Srijeda, 4. oktobar 2006.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 96 - Strana 35

(3) Podatke iz evidencije predvi|ene u stavu (1) ovog ~lana mogu da koriste: pravosudni organi, organi koji vode prekr{ajni, odnosno administrativni postupak, policija, dr`avni organi, zdravstvene ustanove, preduze}a, obrazovne ustanove i nevladine organizacije koje se bave pitawima bezbjednosti saobra}aja na putevima, kao i preduze}a koja obavqaju javni prevoz ili prevoz za vlastite potrebe. (4) Evidencija o izre~enim kaznama, zabranama i mjerama iz stava (2) ovog ~lana voza~ima motornih vozila i motornim vozilima vodi se kod nadle`nog organa prema mjestu prebivali{ta. ^lan 245. (1) Trajawe za{titne mjere zabrane upravqawa motornim vozilom ra~una se od dana upisa za{titne mjere u voza~ku dozvolu za onu kategoriju ili potkategoriju za koju je zabrana izre~ena. (2) Vrijeme provedeno na izdr`avawu kazne zatvora ne ra~una se u vrijeme trajawa zabrane upravqawa motornim vozilom. ^lan 246. (1) Nadle`ni organ koji vodi prekr{ajni postupak, u skladu s propisom entiteta, kantona ili Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, mo`e da odgodi izvr{ewe zabrane upravqawa motornim vozilom, osim za prekr{aj iz t. 25), 26), 32) i 33) ~lana 235. ovog zakona, pod uslovom da u~inilac prekr{aja u odre|enom roku, koji ne mo`e biti kra}i od {est mjeseci niti du`i od jedne godine, ne u~ini prekr{aj za koji se mo`e izre}i ta zabrana. (2) Odgo|eno izvr{ewe zabrane iz stava (1) opozva}e se ako u~inilac prekr{aja u roku za koji je izvr{ewe odgo|eno u~ini novi prekr{aj za koji je propisano izricawe ili mogu}nost izricawa zabrane upravqawa motornim vozilom. (3) Izvr{ewe mjere iz stava (2) ovog ~lana ne mo`e se odga|ati. ^lan 247. Pod uslovom reciprociteta, protiv voza~a koji ima prebivali{te u Bosni i Hercegovini a u stranoj zemqi u~ini saobra}ajni prekr{aj prema propisima te zemqe, u Bosni i Hercegovini pokrenu}e se prekr{ajni postupak ako to zahtijeva nadle`ni strani organ - a voza~ za taj prekr{aj mo`e da bude ka`wen na osnovu ovog zakona ako za taj prekr{aj nije bio ka`wen u zemqi u kojoj je prekr{aj u~iwen. ^lan 248. (1) Ako voza~ koji ima stranu voza~ku dozvolu na teritoriji Bosne i Hercegovine u~ini prekr{aj za koji je ovim zakonom predvi|eno da se mora ili mo`e izre}i zabrana upravqawa motornim vozilom, tom voza~u, umjesto zabrane upravqawa motornim vozilom, mo`e se izre}i zabrana kori{}ewa strane voza~ke dozvole u istom trajawu. (2) Zabrana kori{}ewa strane voza~ke dozvole je zabrana voza~u kojem je izre~ena da na teritoriji Bosne i Hercegovine upravqa motornim vozilom one kategorije ili onih kategorija na koje se zabrana odnosi. ^lan 249. Ako maloqetnik u~ini radwu koja je ovim zakonom utvr|ena kao prekr{aj, kazni}e se roditeq, usvojilac, odnosno starateq maloqetnika, nov~anom kaznom propisanom za u~iweni prekr{aj ako je taj prekr{aj u~iwen kao posqedica propusta du`nog starawa o maloqetniku. ^lan 250. Voza~-instruktor pod ~ijim se nadzorom kandidat za voza~a obu~ava u upravqawu motornim vozilom u saobra}aju na putu kazni}e se za prekr{aj koji u~ini kandidat za voza~a, osim ako nije bio u stawu da sprije~i prekr{aj.

XII - SAVJET ZA BEZBJEDNOST SAOBRA]AJA ^lan 251. (1) S ciqem unapre|ewa saobra}ajno-obrazovnog rada, saobra}ajne kulture i koordinirawa svih subjekata koji svojim djelovawem mogu da doprinisu ve}oj bezbjednosti saobra}aja, formira se Savjet za bezbjednost saobra}aja (u daqem tekstu: Savjet). (2) Sredstva za rad Savjeta obezbje|uju se iz buxeta institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. (3) ^lanovi Savjeta imenuju se iz reda stru~waka za oblast saobra}aja na putevima, nadle`nih ministarstava i organa koji upravqaju putevima. (4) Broj ~lanova, na~in imenovawa predsjednika i ~lanova Savjeta, kao i djelokrug, uredi}e se pravilnikom koji donosi ministar uz saglasnost Savjeta ministara BiH. XIII - OVLA[]EWA ZA DONO[EWE PROPISA ZA SPROVO\EWE OVOG ZAKONA ^lan 252. Ovla{}uje se ministar da sam ili u saradwi s odgovaraju}im nadle`nim organom donese bli`e propise o: 1) certifikovawu vozila i uslovima koje organizacije za certifikovawe vozila moraju da ispune (~lan 6.); 2) osnovnim uslovima koje put, wihovi elementi i objekti na wima moraju da ispuwavaju s aspekta bezbjednosti saobra}aja (~lan 11.); 3) vo|ewu evidencije o javnim putevima i objektima na wima (~lan 13.); 4) obiqe`avawu vozila kojim upravqa lice s o{te}enim ekstremitetima (~lan 29.); 5) postavqawu preventivnih izbo~ina (~lan 47.); 6) o turisti~koj i ostaloj signalizaciji na putu (~lan 144.); 7) saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na putevima, na~inu obiqe`avawa radova i prepreka na putu i znakovima koje u~esnicima u saobra}aju daje ovla{}eno lice (~lan 153.); 8) formi i sadr`aju obrasca evropskog izvje{taja o saobra}ajnoj nesre}i (~lan 158.); 9) saobra}aju u zimskim uslovima (~lan 170.); 10) o organizovawu obuke za osposobqavawe pru`awa prve pomo}i (~lan 178.); 11) na~inu i uslovima za dobijawe licence za ispitiva~a (~lan 179.); 12) sticawu zvawa instruktora vo`we (~lan 181.); 13) osposobqavawu voza~a motornih vozila (~lan 183.); 14) posebnom znaku za lica koja prvi put steknu voza~ku dozvolu (~lan 186.); 15) obrascu voza~ke dozvole, kategorijama i potkategorijama motornih i prikqu~nih vozila i na~inu upisa kategorije i potkategorije u voza~ku dozvolu, postupku i na~inu izdavawa, produ`ewa va`ewa i zamjene voza~ke dozvole i strane voza~ke dozvole i na~inu vo|ewa evidencije o voza~kim dozvolama (~lan 187.); 16) obrascu i sadr`aju me|unarodne voza~ke dozvole, postupku i na~inu izdavawa, na~inu davawa ovla{}ewa auto-moto klubovima/savezima i auto-moto dru{tvima i na~inu vo|ewa evidencije o izdatim voza~kim dozvolama (~lan 192.); 17) zdravstvenim uslovima koje moraju da ispuwavaju voza~i motornih vozila (~lan 198.); 18) ukupnom trajawu upravqawa vozilom, odmoru voza~a i na~inu rada udvojenih posada u vozilima, u obimu koji uti~e na bezbjedno upravqawe motornim vozilom, kao i obrascu individualne kontrolne kwi`ice i uputstvu za weno popuwavawe (~lan 202.);

Strana 36 - Broj 96

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 4. oktobar 2006.

19) dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optere}ewu vozila, ure|ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i osnovnim uslovima koje moraju da ispuwavaju ure|aji i oprema u saobra}aju na putevima (~lan 203.); 20) homologaciji vozila i dijelova (~lan 205.); 21) postupku registracije i izdavawa saobra}ajne dozvole i kwi`ice vozila, izgledu me|unarodne oznake Bosne i Hercegovine i dimenzijama, obliku i boji, sadr`aju, vrsti i kvalitetu materijala registarskih tablica (~lan 215.); 22) tehni~kim pregledima i uslovima koje moraju da ispune organizacije za obavqawe tehni~kih pregleda (~lan 219.). XIV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 253. Propisi iz ~lana 252. ovog zakona bi}e doneseni u roku od jedne godine od dana stupawa na snagu ovog zakona. ^lan 254. (1) Voza~ima koji u skladu sa zakonodavstvom koje je na snazi u Bosni i Hercegovini imaju pravo da upravqaju motornim i prikqu~nim vozilima odre|ene kategorije bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe motornim i prikqu~nim vozilima odre|ene kategorije tako da: 1) voza~ima koji imaju pravo da upravqaju vozilom kategorije A - bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe vozilima kategorije A i potkategorije A1; 2) voza~ima koji imaju pravo da upravqaju vozilom kategorije B - bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe vozilima kategorija B i BE i potkategorije B1; 3) voza~ima koji imaju pravo da upravqaju vozilom kategorije C - bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe vozilima kategorija B i C i potkategorija B1 i C1; 4) voza~ima koji imaju pravo da upravqaju vozilom kategorije D - bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe vozilima kategorija B, C i D i potkategorija B1, C1 i D1; 5) voza~ima koji imaju pravo da upravqaju prikqu~nim vozilom kategorije E, koja je va`ila uz kategoriju C - bi}e izdata voza~ka dozvola za upravqawe vozilima kategorija BE, CE i DE i potkategorija C1E i D1E.

(2) Kandidati za voza~a motornih vozila koji su obuku po~eli u skladu sa zakonodavstvom koje je bilo na snazi u vrijeme po~etka obuke zavr{i}e obuku u skladu s istim zakonodavstvom. ^lan 255. (1) Nadle`ni organi uskladi}e zakone iz svoje nadle`nosti s ovim zakonom u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. (2) Nadle`ni organi uredi}e sva pitawa iz svoje nadle`nosti utvr|ena ovim zakonom u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ovog zakona. ^lan 256. (1) Ovaj zakon stupa na snagu osam dana od dana objavqivawa u “Slu`benom glasniku BiH”, a primjewiva}e se nakon {est mjeseci od dana stupawa na snagu. (2) Ovaj zakon bi}e objavqen i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. PSBiH, broj: 262/05 22. decembra 2005. godine Sarajevo Predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamentarne skup{tine BiH, dr Nikola [piri}, s.r. Predsjedavaju}i Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH, Mustafa Pamuk, s.r.

Nakon izvr{enog sravwivawa sa izvornim tekstom, utvr|eno je da se u Zakonu o osnovima bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini, objavqenom u “Slu`benom glasniku Republike Srpske”, broj 96/06, od 4. oktobra 2006. godine, na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku potkrala {tamparska gre{ka, te se daje s qe d e} a

ISPRAVKA
Zakona o osnovima bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini U ~lanu 224. stav (6) rije~i: “~lana 219. stav (2)”, zamjewuju se rije~ima: “~lana 220. stav (2)”. PSBiH, broj: 262/05 20. septembra 2006. godine Sarajevo Slu`ba Doma naroda Parlamentarne skup{tine BiH

SADR@AJ
PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH Zakon o osnovima bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini . . . . . . . . . . . . . . . . .1 Ispravka Zakona o osnovima bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini . . . . . .36 OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 strana

Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88. @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Zepter komerc banke AD Bawa Luka i 551-001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 311-532, faks (051) 302-708 i 312-002, redakcija: (051) 311-545. Internet: http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. [tampa AD “Grafi~ar” Doboj.