You are on page 1of 20

Osnovne karakteristike WiMAX‐a
 WiMAX se može definisati kao bežični širokopojasni 

Internet standard, koji prenosi podatke isključivo  komutacijom paketa  Tehnologija je razvijena u namjeri da omogući  maksimalni bežični prenosni kapacitet na maksimalnu  moguću udaljenost, uz  99.999% raspoloživosti,  brzinama do 75 Mbps

 a pristupna  nomadski tačka priključena na krajnjeg korisnika fiksna mobilni fiksni .Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Historijat razvoja WiMAX‐a:  Tipovi WiMAX korisničkih modela: lokacija krajnjeg korisnika stacionarna.

Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Primjena WiMAX‐a:  korištenje WiMAX‐a kao kičmene. odnosno backhaul  mreže ž  korištenje WiMAX‐a kao rješenja za pružanje servisa  korisnicima u posljednjoj milji p j j j j WiMAX BS Switch Ruoter Centrala za mobilnu telefoniju MTSO PSTN Internet .

Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Primjena WiMAX‐a:  korištenje WiMAX‐a kao rješenja za pružanje servisa korisnicima u posljednjoj milji k i i i   lj d j j ilji .

 u  visoko urbanim sredinama. posebno u zemljama u razvoju p p j j  primjena tehnologije za pokrivanje poslovnih zona. može se zaključiti:  primjena u pokrivanju ruralnih i rijetko naseljenih  i j     ki j   l ih i  ij k   lj ih  terena. na kojima projekat izgradnje xDSL‐a nema  ekonomsku opravdanost. službama javne bezbjednosti itd.Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Na osnovu prezentovanih iskustava iz pilot projekata i  projekata WiMAX‐a širom svijeta. s ciljem rasterećenja bakarne infrastrukture i omogućavanja korisnicima većih brzina  prenosa  primjene u školstvu (on‐line nastava). medicini. . .  p j ( ).

Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Frekvencije za WiMAX (licencirani i nelicencirani  opsezi): .

 16QAM i  •Više modulacione frekvencije 64 QAM odnos signal/šum •OFDM tehnika modulacije višeg reda•Za potrebe testiranja generirati stvarni signal •Različiti propusni opsezi od 1. QPSK.25 do 28 MHz i simulirati šum. u skladu sa  zahtjevima sistema i dostupnost spektra višestruki antenski sistemi MIMO .Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Karakteristike i složenost WiMAX sistema  Tri konceptualna načina postizanja visoke  propusonosti u radio komunikacijama: i    di  k ik ij •Više modulacione tehnike → veći broj Više modulacione tehnike → širok propusni opseg prenesenih bita •Ovom tehnikom povećava se prousnost i/ili Modulacione sheme BPSK. uslove fadinga i interferencije kao i različit broj podnosioca  u skladu sa  kao i različit broj podnosioca.

Osnovne karakteristike WiMAX‐a  Adaptivna modulacija: .

16 802. Dec 256podnosilaca.16a sa regije 1.16a 16QAM i QPSK. 1~3 ilj 1 3 milje Bitska brzina milje 32~134 Mbps domet 30 milja do 15Mbps ćelije max. 25 i 28MHz Odabir opsega Isto kao za roaming unutar kanala između 802.16e Standardizacija QPSK2001OFDM 256podnosilaca isto kao 802 16a Modulacija QPSK.16a/Revd 802.16e 802. 802. 2~11GHz64QAM 16QAM.Osnovne karakteristike WiMAX‐a 802. Jan 2003/ Jul 2004 Est 2005 Est.16 802. Spektar 10~66GHz 2~6GHz 64QAM Uslovi u kanalu Samo LOS NLoS NLOS Mobilnost fiksno fiksno mobilnost Opsezi kanala 20.16a/Revd 802.25 i 20MHz UL podkanalima Radijus R dij 1~3 1 3 3~5 ilj 3 5 milje. do 75Mbps sa 28MHz sa 20MHz sa 5MHz baziran na visini tornja. kanalisanjem kanalisanjem j kanalisanjem j dobitku antene i j snazi emitovanja .

Osnovne karakteristike WiMAX‐a .

ISO‐OSI model .

 koristi pseudo9‐slučajni generator za rendomizaciju .Fizički sloj  OFDM + različiti modulacioni postupci  OFDM predajni lanac:  Randomisation: cilj da se izbjegnu dugi nizovi uzastopnih 0 i 1.

Fizički sloj  FEC:  RS + konvoluciono kodiranje  konvolucioni turbo kodovi  blok turbo kodovi  RS nad GF(28)  N 28‐1 i k 239  t 8 N=2 1 i k=239  t=8  konvolucioni koder 1/2 .

Fizički sloj  Modulacije + FEC: .

5 ili 1.75.Fizički sloj  OFDM: N=256 (192 podatkovna+8 pilot + 56 nultih podnosioca)  BW  ši i k BW: širina kanala ( l (nominalni k i l i kanalni opseg). mora bi i l i )  biti djeljiva sa 1.25. 86/75.  n=8/7. maksmilna širina je 20 MHz  razmak između susjednih podnosioca Δf BW/N? Δf=BW/N?  oversampling factor fs=BW*n (širi opseg uzorkovanja u cilju j g j g j g j izbjegavanja međusobnog uticaja signala na susjednim podnosiocima). 144/125… (faktor zavisi od širine kanala)   Δf=fs/N  Td=1/Δf f f  f . 1.

 1/8.Fizički sloj  Vremenski domen OFDM‐a:   Ciclic prefix – za borbu protiv kašnjenja…  Ts=Td+Tg  G=Tg/Td  G = 1/4. 1/16. 1/32  veće G se uzima u lošijim multipath uslovima .

  n=8/7 i G=1/16  fs=BW*n=8 MHz i Δf fs/N  Td=1/Δf  Td=32μs BW* 8 MH  i Δf=f /Δf   Ts=Td+Tg=Td+Td*G=Td*(1+G)=34μs  Izračunati sirovu bitsku brzinu WiMAX a u slučaju da se  WiMAX‐a u slučaju koristi BW=7 MHz. n=8/7 i G=1/16 i 16QAM 3/4  modulacija j  Ts=34μs  za to vrijeme prenese se po 1 16QAM simbol po svakom od podnosioca  M=4 bita po simbolu.94 Mbps . od k jih su 3 korisna d i  bi i b l   d kojih  k i  n=Ndata*M*3/4=192*4*3/4=576 (bita)   R=n/T =16.Zadaci  Izračunati trajanje OFDM simbola ako je BW=7 MHz.

Zadaci  Operator posjeduje bazne stanice sa 4 sektora.  Izračunati iskorištenost opsega za podatke iz prethodnog zadatka (sa akpekta funkcija podnosioca) podnosioca). a konstanta faktora uzorkovanja iznosi n=8/7. . Koju najveću širinu WiMAX kanala može operator da koristi ukoliko ima na raspolaganju 32 MHz opsega i koristi se FDD  dupleksiranje? (Bk=3. Faktor ponovne upotrebe frekvencija iznosi 1. ukoliko širina kanala iznosi 3.75MHz) p j ( 3 75 )  Izračunati razmak između podnosioca u WiMAX sistemu sa OFDM PHY slojem.5MHz.

  ukoliko okvir traje 10 ms.5 MHz. kodna modulacija  kodna brzina 3/4  ciklični prefiks iznosi 1/32 i 3/4. ako se koristi 64 QAM  modulacija.Zadaci  Izračunati spektralnu efikasnost za WiMAX sistem sa širinom kanala od 3. ciklični prefiks 1/8.  Izračunati broj simbola u okviru FDD OFDM PHY  WiMAX sistema i trajanje neiskorištenog dijela okvira   okvira.  Za WiMAX sistem sa OFDM PHY slojem izračunati veličinu FEC kodiranog bloka podataka i veličinu FEC  nekodiranih podataka u slučaju da se koristi 64 QAM  modulacija. kodne brzine 3/4. . širina kanala 3.5 MHz. a konstanta faktora uzorkovanja iznosi n=8/7. ciklični n=8/7.