ABDULLAH ÖCALAN

ÇETECİLİĞE KARŞI MÜCADELE

BİLİM AYDINLANMA YAYINLARI

1

ĠÇĠNDEKĠLER
Önsöz Yerine TÜRKĠYE CUMHURĠYET TARĠHĠNDE ÇETELEġME Türkiye‟deki Çeteciliğin PKK‟deki Uzantıları PKK‟de Çetecilikle Mücadele ve Çıkarılması Gereken Dersler ASKERĠ ÇĠZGĠNĠN OTURTULMASINDA PARTĠ ÖNCÜLÜĞÜNÜN ROLÜ Önderlikle Yaşam Kendi Başına Düşmanı Yenme Örneğidir GÜNEYBATI EYALETĠ‟NE TALĠMAT GÜNEYBATI EYALETĠ‟NDE YAġANAN TASFĠYECĠLĠK VE KĠġĠLĠK ġEKĠLLENMESĠ ÜZERĠNE İçteki Düşmanla Dıştaki Düşmanın Birleştiği Yerde Biz Birçok Kaybı Yaşadık Bizim TC‟ye Vuruş Tarzımız Provokatörlerin de Bizden İntikam Alış Tarzıdır DÜġÜNCE GÜCÜ ĠNSANIN GELĠġMESĠNĠN ÖZÜDÜR Savaş Gerçeğimiz Gerilla Gerçeğimizdir Parti Çizgisine Dayatılan Tasfiyecilik Askeri Çizgimize Dayatılan İşbirlikçilik Gerilla Çizgisinde Zafer Demokrasi ve Sosyalizmden Geçer

2

PARTĠ SAFLARINDA DÜġMANI ONAYLAYAN KĠġĠLĠK KAYBETTĠRĠYOR Çizginin Kişide Egemen Olması Halkın Hafızasına En Yüksek Düzeyde Karşılık Vermektir PKK‟de İç Provokasyona Karşı Mücadele Vermeden Düşmanı Karşılayamayız TASFĠYECĠLĠĞĠN TASFĠYESĠ KADRO SORUNUNU ÇÖZMEKTEN GEÇER PKK İçinde Zarar Verme Özgürlüğü Yoktur YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SAVAġ; DUYGU SAVAġI, ĠDEOLOJĠK VE ÖRGÜTSEL SAVAġTIR Bir Devrimci Partinin Tutarlılığı, İçinde Olup Bitenlere Karşı Cesur Davranmasına Bağlıdır Bizde Ölüm Rüzgara Karşı Yarışanların Bir Esintisidir EN BÜYÜK EYLEM ÖZGÜRLÜĞE GÖRE YAġAMADIR ULUSAL KURTULUġUN VE SOSYALĠZMĠN KADERĠNĠ ESASTA PARTĠ ĠÇĠNDEKĠ SINIF MÜCADELESĠ BELĠRLER Sosyalizmin Özü Emek Savaşçılığıdır ÖNDERLĠKLE ÖZDE BULUġMAK ĠDEOLOJĠK YAġAM TARZIDIR Önderlikle Özde Buluşamayanları Savaş Yasaları Ezer ġEHĠTLERĠMĠZĠ YENĠLMEZ BĠR ORDU VE PARTĠ YAġAM TARZIYLA ANABĠLĠRĠZ

3

Bir Halkın Kurtuluşu Kadar, Kadın Kurtuluşu da Vazgeçilmezdir PARTĠMĠZĠN ÇIKIġI DĠRĠLĠġTĠ ġĠMDĠ SIRA KURTULUġTA

4

ÖNSÖZ YERĠNE

PKK‟nin Doğu-Batı sentezinde en ciddi yönü, özgünlüğü ve inançlı yaklaşımıdır. Herhangi dogmatik bir merkeze bağlılığı yoktur. Ucuz hayaller beslememektedir. Dürüst ve cesur insanları esas almaktadır. Hiçbir mensubuna kişisel çıkar, prestij vaat etmemektedir. Doğruya, adalete, güzelliğe kapıları açık ve özgür bırakan bir tutum içindedir. Yaşamda eşitliğe ve emeğe saygıyı esas almaktadır. İlerledikçe, toplum asıl bu özellikleri gözleriyle gördükten sonra, örgütlenmeyi sahiplenecektir. Ne dediklerinden çok, nasıl yaşadıkları çok çekici bulunacaktır. İlk gelişme hızını ve karakterini veren bu özelliklerdir. Fakat esas zayıf yönleri de, bu özelliklerin kendi başına yetmediği ortaya çıktığında kendini gösterecektir. Hareket büyüyüp dar bir grup hareketi olmaktan çıkınca, ciddi yönetim sorunlarıyla pratik sorunların baş göstermesi, yetersizlikleri hızla açığa çıkarıyordu. Tam bu sırada düzen güçlerinin yüklenmesi, bir bakıma çeliğe su verme rolünü oynadı. Bilinen dışarıya çıkış, hem Türkiye, Anadolu, hem de Kürdistan ve Ortadoğu tarihinde önemli bir aşamaya beraberinde getirdi. Dünya dengelerinin şiddetli bir çatışma içinde olduğu bir dönemde Suriye, Filistin, İsrail ve Lübnan‟ın koşulları gelişme için fırsat sunuyordu. Ardından patlayan İran Devrimi ve İran-Irak Savaşı ortamı daha da elverişli hale getiriyordu. Türkiye‟deki 12 Eylül darbesine varış koşulları ve darbeyi dışarıda karşılayış, avantaj oluşturuyordu. Doğuşun erken ölümle sonuçlanması veya çok farklı koşullarda başka tür sınırlı bir örgüt gibi kalınması beklenirken, bilinen 15 Ağustos süreci başladı. Bu süreç de başlangıçta sanıldığı gibi çok planlı olmayan, kendiliğinden yönü ağır basan bir atılımdı. Buna rağmen sonuçları büyük

Abdullah Öcalan‟ın AİHM‟e sunduğu savunmalardan alınmıştır.

5

oldu. PKK Önderliği ve mensupları başta olmak üzere, kimsenin tahmin etmediği yeni bir gelişim süreci ortaya çıktı. Kürtler ve Kürdistan genelinde yeni bir tarihi dönem anlamına gelen bu yılların PKK‟sini daha somut olarak değerlendirmek, hatta tanımlamak, doğruyu yakalamamız açısından büyük önem taşımaktadır. Başta ideolojik doğuşta taşınan reel sosyalizm ve düzen alışkanlıkları, bu yeni gelişme döneminde adeta maskesini atarak gerçek yüzüyle kendini göstermeye başladı. Sınırlı özümlenen ideoloji bir tarafa bırakıldı. Geleneksel kimlik, ele geçirdiği silah ve yetki fırsatçılığıyla adeta Nemrut türü bir kişiliğe büründü. Pusuda yatan feodal yanı ağır basan kişilikler, hareket alanında etkili olan ilkel milliyetçi eğilimden de güç alarak, kendilerini alabildiğine hakim kılma sevdasına kapıldılar. Hareketin başlangıçtaki dürüst, sınırlı donanımlı yoksul köylü kadroları gerekli atılımları yapamadıkları için, arkasına ilkel milliyetçiliği alarak yükselen feodal kişilik daha da cüret kazanıyordu. Hareketin Önderlik çalışmaları ve inanılması güç bir emeğin ürünü olan kazanımları üzerine tam bir feodal gaspçı gibi yükleniyorlardı. Yüzyıllarca yetkiye dair yaşadıkları susuzluk ve sahte komutanlık, biraz olsun var olan akıl düzeyini de ellerinden alıyordu. Bunların harekete özde ve dürüstçe bağlı olan sınırlı kadro yapısının geri kalanlarını da feodal komploculukla ortadan kaldırmayı planlı bir eylem haline getirdikleri çok geç anlaşılacaktı. Dörtlü çete diye tabir edilen eğilimin, hareketin dürüst kadro sembolü olan Agit‟in (Mahsum Korkmaz) şehit olmasından beri, henüz tam aydınlatılamayan karanlık çabalar içinde olduğu anlaşılıyordu. 1987-‟88 yılları arasında bu çetenin pratiğe damgasını vurduğu bir dönemin yaşandığı doğruluk kazanıyor. Başlangıçta inanılması bile güç ve „ancak çeteler yapabilir‟ denilen bir eylemcilik anlayışı çizgi haline geliyordu. Hareketin ideolojik, moral, kural, sorumluluk ve dürüstlük ölçüleri tamamen bir tarafa bırakıldı. Hiçbir savaş kuralında olmayan, kimin yaptığı belirsiz olan bir tutum, bir hastalık gibi gerilla gücüne bulaştırılıyordu. Açığa çıkmasın diye, çatışma süsü verilerek dürüst kadroların öldürülmesine kadar gidilebiliyordu. Şehit Hasan Bindal olayının 1990 başlarında gerçekleşmesi ve çok açık olan komplo yönü, aklın başa alınması gereğini ortaya koyuyordu. Bu sadece bir işaretti. Bu anlayış, zorunlu olmadığı halde, daha önceleri birçok çocuk ve kadının ölümünün de bilinçli ve açık sorumlusuydu. Kendi önünde engel olarak gördüğü en değerli yoldaşları bile gözünü kırpmadan öldürtmeye yatkın bir kadro, bir eğilim, çılgınca

PKK tarihinde Dörtlü Çete diye tabir edilen eğilimin başını çeken unsurlar Kör Cemal, Şahin Baliç(Metin), Cemil Işık(Hogır) ve Şemdin Sakık(Zeki)‟tır.

6

ilk yıkmaları gereken işlerdendi. İlk ölüm oruçları şehitlerini vermişlerdi. Bu anlamda tüm tedbirlere rağmen. 1998‟e gelindiğinde. sınırsız araç gereç. bin bir emeğin ürünü gençleri grup grup. Örgüt disiplini. bu tür ihanetlere hala ortam ve koşul sunan bir yönetim. Her tür oyun ve cinayet onlar için ustalık sanılıyordu. Hiç de az olmayan askeri olanaklara. kendine hizmet ettirme. Keyfi buyrukluk. şahıslarında özgürlük tutkularının canına okunuyordu. Kendini eğitmek şurada kalsın. lojistik ve kitlesel desteğe rağmen. en ilkel halleriyle saflarda egemen oluyordu. Bir çiçek gibi karşılanması gereken genç kızlar bir yük gibi hor görülüyor. Büyük kahramanlıkları olmuştur. bilinçli olarak yanlışın dayatılmasıyla. Doğrudur. biçimini de önemli oranda yitirmişti. aklını ve kişiliklerine saygıyı ne kadar başına ve vicdanına topladığını iddia edebilir? Daha kapsamlı bir eleştiri sözde askeri çizgi için yapılabilir. özellikle önderlik ve komutanlık konumuna ne denilebilir? Ufuklu bir çizgi ve askeri anlamı olan bir eğitim ve örgütlenmeden kaçış. bu anlayışın sahipleri çok alçak ve fazla değeri de olmayan keyfi tutumları için boşa çıkarmayı zevk haline getirmişlerdi. ölüme gönderiyorlardı. o çok aşağılık egemen sınıf güdülerinin tatmini için büyük atağa kalkmışlardı. hem de Avrupa‟da farklı. PKK‟nin her düzeyde itibar kaybı. Ayrıntılı araştırmalar gerçeği daha çok ortaya çıkaracaktır. o lanetli bin yılların egemen sınıf güdüleri. Bunlar epey mesafe almışlardı. askeri kişiliği kendine ne kadar yakıştırabilir? Bir 7 . ya ilkel milliyetçi karargaha kapağı atıyorlardı. Ve hem dağda. bilmiyorum” diyorlardı. hiç gerekmeyen ve planlı olmayan eylemler için. Adam yeme makinesi haline gelmişlerdi. gerçek partili kadro ve örgüt üyesi olabilecek gücün yüzde doksanının bu anlayışın kurbanı olduğu rahatlıkla ileri sürülebilir. ġemdin‟in kaçırılması ve sonra yakalanması da. PKK‟nin bir kitle temeli vardır. Ana kuzularını. Yavaş da olsa. geniş olanaklar ortamında bazen turist yaşamını bile geriden izleyen bir tembellik. bin bir emekle geliştirilen eğitim malzemelerini taşların altına doldurmuşlardı. hatta kaçışlarıyla Avrupa‟yı da yol geçen hanına çevirmişlerdi. Sorumlu olması gereken eski merkezi kadroların var olanları üç maymunları oynuyorlar: “Duymadım. lojistik ve kitle kaybı da büyük oranda bu anlayışla bağlantılıdır. Önderlik olarak ne kadar tarihi hamle yapılsa ve destek sunulsa da. savaşçı ve sempatizan kayıpları kadar. görmedim.bir gelişmeydi. ama gerçekti. muazzam elverişlilik arz eden ortama. PKK‟nin sözde kalan merkezinin ne durumda olduğunun önemli bir göstergesiydi. Çok sıkıştıklarında ya devlete. en basit bir meşru savunma hattını tutturamayan bir gerilla gerçeğine. Fırsat bulduklarında ilkelliği dayatmaktan geri kalmıyorlardı. Dökümü tam yapılmamakla beraber. hazırı bile bir hiç uğruna kaybettiren özden yoksun komutanlık. Yapı büyük oranda suç ortağı haline getirilmişti. Önderlik komplosunun gelişimi ve yaşadığı ezici kadro. PKK 1987-1997 döneminde aslında özünü de.

yenilgi asit gibi içimi eritiyordu. içerden. Sosyalizmin proletarya diktatörlüğü ve zora dayalı devrim anlayışı arasındaki ilişki açıktır. „bu süreci ben yarattım‟ diyecek kadar iddialı ve belgeli konuşacak. eylem çizgisi ve yaşam tarzına damgasını vurmuştur. tüm Doğusu ve Batısıyla insanlık dışı komplocuların planı. yeni bir dönemin başlangıcını zorluyor ve gösteriyordu. 1998 sonlarında VI. varolan tıkanmayı onurlu bir barış ve demokratik çözüm yoluyla aşma. Önderliği asıl boğuntuya götüren. Dolaylı mesajların yolu açılmıştı. buna tepki verilince. örgüt. bu yönlü bir beklentiydi. 28 Şubat uyarılarından ders çıkarmamız olumluydu. sonuç almaktan uzak bir durum yaratmıştı ki. esas olarak devlet anlayışı ve şiddet tarzıyla bağlantılıdır. Buna fırsat verilmeyen yol ise. ideoloji ve eylem yapısında ortaya çıkan yetersizlik ve sapmaların temel kaynağı. hiçbir demokratik hukuk geleneğine saygı duymadan. Kürt gericiliği intikamını alıyordu. komutanlık. ucu ister devletlere. çarmıha gerili bir tabutluk sisteminde yaşamayı denemekti. hatta mahkemeden gizli oturum talep edecekti. bunun kurum- 8 . adeta PKK‟yi kör taşa vurarak kendini tatmin ediyordu. ister Avrupa‟ya. Yıllarca dışarıdan. 1998‟e gelindiğinde. devletlere anlaşarak yapamadığını. Çete eğilimi yapıda o kadar duyarsız. PKK‟nin doğuş ve gelişme dönemlerinde. çeteci eğilim. tüm taraflar için en uygun yol olarak görünüyordu. en elverişli bir dağda öz savunmayı bile bilmek isteyemeyen ve baştan savan bir komutanlık ne kadar ciddiye alınabilir? En cesur insanları bile yük gibi değerlendiren bir komutanlık. hem de PKK‟nin altın değerinde olanaklarını yok ederek. Daha sonraki itiraflarında. Kendim dışarıdayken. Bir İtalyan gazetesine gayri ihtiyari „artık örgütten istifa ediyorum‟ diyecek noktaya gelmiştim. örgütün bu duruma sokulmasıydı. Daha Ortadoğu‟dayken bu kararlılık oluşuyordu. Fakat Ortadoğu‟nun basit ve güncel politik çıkarcılığı ile emperyalizmin onurlu çözüme imkan vermeyen. Sürecin içyüzü bilinmiyor. Bunun kendi tedbirleriyle olmadığını görecek. Kürt iç ve dış gericiliğinin gücünün katkısını takdir edecekti. Kürt halkının başına tarih boyunca gelen felaketlerin bir benzeri daha kendini gösteriyordu. Devrimci zor ve onun başarısı halinde. Kongre sürecine yakın şu konuşmaları yaptığımı çok iyi hatırlıyorum: “On sefer kazanılabilecek bir meşru savunma savaşını bu hale getiren lağım farelerinin ve yarasaların zihniyetine karşı ben ne yapayım?” Örgüte karşı yenilmiştim. Devlet daha sonra PKK‟nin rahat kazanabileceği bir savaşı neden kaybettiğine bir türlü akıl erdiremedi.meşru savunma savaşı için ideal tüm özellikler ve koşullar bir arada toplandığı halde. uşaklaştırıcı ve çıkarlarına uygun hale getirmek için kendine uygun yöntemleri devreye sokması. Her şey bir dönemin sonunu. Fakat çeteleşen devlet de değerinden çok şey yitirecekti. ġemdin Sakık. pratik merkez ne kadar iddialı olabilir? Açık ki. ister ilkel burjuva milliyetçiliğine dayansın.

bunun için yaşadığı eleştiriözeleştiri sürecini derinliğine ve sağlam yeniden yapılandırmaya kadar başarıyla sürdürmedir. bu gerekli bir süreçtir. Başarılı sonuçlarını pratikle kanıtlayınca kadar bu yönlü tartışmaların süreceği tabiidir. kapitalizmi esas alan eski sosyal-demokrat modelde yenilenmelerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. bu dünya çapındaki dönüşüm sürecinde kendi ideolojik ve pratik rotasını yeniden belirlemedir. 9 . Doğu Avrupa‟da ve Rusya‟da bu süreç yoğun yaşanmaktadır.sal ifadesi olarak proletarya diktatörlüğü. Sovyetler modelinde olduğu gibi durum belki daha da zora girer. temel ideolojik biçimlenme ve tutarlı pratik düzeyidir. yapılacak dönüşümlere yenilik değil. Dolayısıyla her şeyi değiştirelim demek de en az birinci yaklaşım kadar hatalıdır. Diğer yanda tam yenilgi vardır. Dönüşümü. aynı rolü. Bu süreci yenilgiye veya üstün başarılara bağlamak doğru değildir. Bazı devletler ve sosyalist partiler. eskide ısrarlı sınırlı kesimler birer tarikat gibi ayakta kalma çabası içinde bulunuyorlar. ancak revizyon veya restorasyon denilebilir. Dolayısıyla sosyalist ideolojinin devrim ve devlet anlayışını yenilemesi tüm sorunlarının temelinde yatmaktadır. PKK için ivedilikle gerekli olan. adım adım emekçi halk aleyhine sağlamaktadır. Bazıları çevre. Yenilginin de. yeşil hareketi temelinde yeni hareket olarak şekillenmeye yöneliyorlar. içinde milli kapitalizmin çıkarlarıyla uyumlu. halklar adına yetkin ideolojik şekillenme ve bunun tutarlı pratikleşmesidir. başarının da nedenleri aynı oldukça ve bu nedenlere dokunulmadıkça. Aslında 20. reel sosyalizmde çelişkili karakterini ortaya koyup kapitalizmin zor aracına dönüşmekten kendini alıkoyamamıştır. Bir geçiş sürecinin yaşandığı açıktır. İhtiyaç duyulan. Tam başarı sağlansa da. yani çoğulcu olmayan ve diktatörlük yönü hakim kapitalist devlet olarak varlığını sürdürmektedir. Çok güçlü bir devlet kurumu haline gelinse. yüzyılın ideolojik ve politik anlamda en önemli bir sonucu bu gerçekliktir. Sonuç olarak. geleneksel imparatorluk kültürünün bir biçimi halinde. Gerekli olan. Bir kısmı da sivil toplum kuruluşlarında kendini sürdürmeye çalışırken. proletarya diktatörlüğünün sosyalist toplumun aracı olarak başarıyla kullanılamayacağı kanıtlanmıştır. Bu anlamda yeniden yapılanma da fazla bir yenilik ifade etmez. Sovyetlerde sancılı yaşanan bu süreç. Bu yönlü yaklaşımlar yüzeyseldir.

II. Mustafa Kemal hareketinin kendisi. Topal Osman ve benzerleri meclis içinde bile 10 . dünyada örneği az görülen ve hatta belki de ilk örneği sayılabilecek bir Ģekilde. Teşkilatı Mahsusa‟nın bir üyesi olması itibarıyla son tahlilde çetedir. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu‟nu dağılış sürecinde ayakta tutmanın temel yöntemi. daha sonra Ankara‟da mevcut Mustafa Kemal çizgisine yatmayan birçok çevre onlar tarafından benzer yöntemlerle 1925. önünde ciddi bir engel teşkil ediyorlar diye öncelikle bunları tasfiye etme gereği duyar. Mustafa Kemal başlangıçta bunlara dayanır. İmparatorluğun kurtulamayacağı anlaşılınca. İttihat Terakkicilik tamamen bir çete sistemi altında çalışır. Ama eğilimi padişah yanlısı isyancılardan değil. devletin içinde ama gizli bir çete olarak kendisini örgütlendirir. Ki biz hepsini olumsuz anlamda söylemiyoruz. İnönü Zaferi edebiyatı yapılır ve nizama gelmeyen Çerkez Ethem tasfiye edilir. Sahte I. Artık bu yıllarda Cumhuriyet‟in bilinen nizamı kök salmaya başlar. özellikle Bolşevik etkilenmeden ötürü Anadolu İhtilali yönündedir. Mustafa Kemal başlangıçta bunları oldukça kullanır. gerek kuruluşunda ve gerekse günümüzde yaşadığı önemli çözülüş sürecinde. Fakat daha sonra İsmet İnönü ile birlikte Batı Cephe Komutanlığı‟nı oluştururken. Ve buna benzer Efeler hareketi de tipik bir çete hareketi olarak anlaşılır. Kuva-i Milliye adı altındaki teşkilatlanmalarda oldukça etkilidirler. Hele oluşturduğu TeĢkilatı Mahsusa yani o dönemin MĠT‟i. Teşkilatı Mahsusa‟nın çeteleşme tarzıdır.. çeteleşme biçiminde kuruluşlara gitmekte ve içindeki engelleri olduğu kadar karşısındaki hedeflerini de düşürmek için bu yöntemi kullanmakta da epey ustalaştığı görülmektedir. 1926'lara kadar tasfiye edilir. düzenli ordulaşmayı bozuyorlar. cepheden savaşmaktan daha uğursuz bir harekettir. Zaten o zaman ismi de odur. Türkiye Cumhuriyeti.TÜRKĠYE CUMHURĠYET TARĠHĠNDE ÇETELEġME Diğer sınıfların ahlak ve yaklaşım tarzını mümkün kılacak aşma hareketinde bulunmak. Örneğin Çerkez Ethem‟in hareketi de. aynı çeteler Anadolu‟ya yayılırlar. dönemin Osmanlı nizamında bir çete hareketi olarak ortaya çıkar ve bu o zaman açıkça da söylenir.

MHP‟nin temelleri böyle atılır. gerekse ulusal grupların eylemlerine gizli. ABD‟ye dayalı böyle bir Türkeş hareketinin. resmi nizami devletin de sahibi olan klasik devlet yanlısı kesimlerle karşı karşıya gelir. yani çete tipi bu örgütlenme ortalığı kasıp kavurur. Çok etkilidir ve toptan ele geçirmeye çalıştığında. Daha sonra Türkiye‟ye geldiğinde Elazığ bölgesinde bu görevini sürdürür. hem parti başkanı. hatta cezalandırır. Devletin bütün kurumlarında olduğu kadar toplumun sivil kurumlarında da. İnönü gibi Cumhuriyet‟in kuruluşunda oldukça büyük yeri olan ve resmi devletin sahibi olan. ABD‟ye dayalı bu Özel Harp ekibine karşı. sosyalist sistemin ortaya çıkması ve NATO‟nun kuruluşuyla birlikte Türkiye‟nin de NATO‟ya girişi sürecinde Gladio adı altında dünya çapında bir çete olayı ortaya çıkar. NATO‟nun gladio taktiklerine uygun olarak yeni bir örgütlenmeyi sivillere dayalı olarak geliştirmesidir. Özellikle ABD‟nin bizzat eğitip finanse etmesiyle oluşturulan bu aygıt. Amerika‟da eğitime gönderilen Türkeş‟tir. kanun dışı yöntemlerle saldırı aygıtıdır. Ankara‟dan ilk çağrılan. GLADİO‟nun özelliği şu. 27 Mayıs Darbesi‟nin yönlendiricisi ve 11 .cinayet işlerler ama M. hatta devlet kapitalizminin darbe yemesi demektir. sonra bir kenara atar. Talat Aydemir gibi. Şimdiki çete başı diye tabir edilen Mehmet Ağar da oradandır ve o dönemin örgütlenmesi içindedir. ordu içinde bir subayın. Elazığ‟ın hala faşizmin beşiği olması Türkeş‟in bu ilk görevlendirmeleriyle bağlantılıdır. Dolayısıyla İnönü ve ona dayalı Cemal Gürsel. onların bütün imkanlarını elinden alması. Yine aynı tarihten itibaren bu örgütlenmenin içine Türkiye de girer ve ilk subayı Alparslan Türkeş‟tir. Burada mühim olan husus. tüm ulusal kurtuluş hareketlerine ve komünist örgütlenmelere karşı büyük bir savaş yürütür. Orada gördüğü eğitim. Bilindiği üzere bu çeteleşmeye dayalı olarak Türkeş 1960 darbesinin en önde gelen albayıdır. özellikle dünya çapında komünist hareketin. yine Türkeş‟le ilişki içerisinde olan bazılarının darbelerini de bastırıp. Önce kullanır. kontrgerilla eğitimidir. Denilebilir ki. GLADİO‟nun iktidarı ele geçirmesi demek. NATO bünyesindeki ülkelerde gerek komünist hareketlerine. Onlara dayalı bütün sermayenin. hem de sermayenin adeta devlet kapitalizminin bu en güçlü temsilcisi daha hakim çıkar. 'Toplumsal İlişkiler Bölümü' adı altında. 1952‟lerden itibaren oluşturulan bu örgüt. özellikle CHP-İnönü faktörü başta olmak üzere. bu çete veya Özel Harp Dairesi'nin birimleri ortaya çıkar. ikinci düzeye düşürmesi demektir. burjuvazinin çok önemli bir kesimi. daha çok da Cemal Madanoğlu ekibi Türkeş‟i sürgün ettirir. Anılarında da yazar. ordu içinde ve toplumla bağlantılı örgütlenmenin ilk nüvelerini eker. Hatta ilk başlarda Başbakan olarak görev yürütür. Kemal‟in bizzat kendisi işlerini hallettikten sonra bunların da defterini kapatır. Cumhuriyet‟in daha sonraki sürecinde.

bilindiği üzere. Çünkü güçler dengesinde durum henüz buna hazır değildir. Tabi onlara göre Kürdistan Ulusal Kurtuluş eğilimi de. korur ama tam istediği hakimiyeti elde edemez. 12 Eylül. değerli grup çıkışımızın en kritik süreçlerden birisinin başladığı ve Kürdistan‟a yayılmanın gündemde olduğu bir süreçtir. radikal solu önlemek için sola açılarak. Memduh Tağmaç‟ın başında olduğu bir cuntalaşmayı geriletirler. sivil kanatlarının oluşturulması ve değişik eğilimlerin örgütlendirilmesidir. CHP olsun. ki anlayış öyledir. Burada yine Türkeş‟e yakınlığı ve Özel Harp Dairesi'nin etkilemelerine açık olan bu kesim. Bu darbenin de gerçekleşmeyişinde. bağımsız devrimci sol gruplara kadar büyük bir açılım baş gösterir. birkaç aylık süreç içerisinde temizlenecek durumdadır. Normal hiyerarşi içinde esas itibariyle solu tasfiye ederler. Bilindiği üzere Ankara süreci. böyle bir darbe yapmaya fırsat vermezler. Ve bildiğiniz gibi yeni bir sürece girilir. Bu da tabi o dönemde devlet için çok büyük bir risktir. Bu sürecin tipik özelliği bilindiği üzere. Bir kez daha 12 Mart Darbesi ortaya çıkar. Bu yıllarda Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi de. Burada önemli olan. yine çok daha etkili sol gruplar olsun. Çünkü bu darbeyi tamamen lehine çevirip tüm orduyu denetim altına alma imkanı vardır. Koşullar o kadar olgunlaşmış da değildir. O zaman direkt Türkeş‟le bağlantılı bir Namık Kemal Ersun darbesi gündeme gelir. Ve 12 Eylül'e kadar böyle gelinir. Tabi Solda da bir açılım olur. Özellikle Ecevit hareketiyle birlikte. yine ordu hiyerarşisi içinde bir darbedir. Türkeş‟in burada tam etkili olduğu söylenemez ve hatta tutuklanır. O zaman Ermeni ASALA Teşkilatı var- 12 . neredeyse devleti önemli noktalarda ele geçirecek düzeye gelmeleridir. devlete dayalı tipik çeteleşmelerle sol grupların çatışmasına sahne olur. PKK öncülüğünde bazı önemli adımları atmaya çalışıyordu. Amerika‟ya dayalı Özel Harp Dairesi'nin etkinliğinin artması MHP. Milliyetçi Cephe adı altında kuruluş. Komünizmle Mücadele Dernekleri. Ecevit halen fonksiyonunu sürdürmekte. faşistlerle boğuşturup devleti hedef almaktan çıkararak alt edeceklerini düşünürler. bildiğimiz 1965 sonrası bir süreci de geliştirirler. Türkeş başbakan yardımcılığına kadar gelir. uygulamalar da bunu gösterir. Bu darbenin içinde 27 Mayıs'a nazaran Özel Harp Dairesi biraz daha etkilidir. PKK tehlikesi de henüz o kadar artmış olmadığı için solu daha çok içinden provoke ederek. özellikle 1977‟lerden itibaren çok etkili olur. Sovyetlere bağlı TKP‟lerden tutalım. Adalet partisi de başta olmak üzere merkez partiler olsun. Ülkü Ocakları hatta kısmen İslami kesim içinde de Türk İslam sentezi gibi. MHP‟ye dayalı çeteleşmelerin devlete dayanarak muazzam açılım sağlamaları. henüz çok daha etkili olan klasik CHP aygıtı ve onun devlet içindeki ağırlığı önemli yer tutar. tabi ki gücünü geliştirir. Fakat İnönü hala hayattadır ve CHP bu darbeyi de giderek yönlendirmeye çalışır.özellikle daha o dönemde dayatılan bu tarz bir darbenin önlenmesini sağlayarak. O dönem.

özellikle 1988'de ilk yıl planlamasında kendisinden beklenen sonucu alamayacağı anlaşılınca. Çevik Tim(Özel Çevik Kuvvetler) belli ki özellikle MHP‟nin kadrolarıyla örgütlendiriliyor ve bu yolla binlerce insanı örgütlerler. o tarz terk edilir. birçok generali tehdit eder ve o bilinen çok etkili konumunu elde eder. Bunlar aşılır ve giderek JĠTEM kuruluĢu dediğimiz. Yani direkt 'infaz çeteleri' olarak da değerlendirilebilir. cenazeme bile gelmesinler” şeklinde ifade ettiği bir çelişki söz konusudur. Hele Olağanüstü Hal‟in de. ordu içinde çeteleşmeyi geliştirmek için büyük bir atağa geçilir. PKK henüz 15 Ağustos Atılımı‟nı yapmadığı için Türk Ordusunun buna yönelmesine pek gerek görülmüyor. “Kulağımızdan tutup bizi dışarı atardı” şeklinde dile getirir. bugün çok iyi bilinmektedir. Teşkilatı Mahsusa türü. Yurtdışında ve Ortadoğu‟da da bir kol örgütlenmesi olur ve ASALA'yı bölerek daha sonra da liderini Atina‟da öldürerek dağıtırlar. Güreş. O zaman MHP‟lilerden yoğun kadro derlenir. Mehmet Ağar ve Tansu Çiller. Gerek Genelkurmay Başkanı N. tamamen vahĢi bir çeteciliği esas alan teĢkilat öne çıkar. bu teşkilat epey devreye girer. Çatlı ekibi ilk defa o dönem devreye girer. Daha çok Doğan Güreş‟in hedeflediği bu çalışma. Özel bir teşkilatın devreye sokulmasına ihtiyaç yoktur ve esas itibariyle ordu bu konuda faaldir. 15 Ağustos Atılımı‟yla birlikte üzerimize ilk sürülen Nizami Ordu ve Jandarma Teşkilatı‟ydı. 1990‟ların başlarından itibaren Özel Harp Dairesi'nin ordu içindeki gücü artar. gerek kent faaliyetlerindeki. Nizami olarak. 15 Ağustos Atılımı‟nın ilk yılında gerillanın nizami kuvvetlerle ezilemeyeceği anlaşılınca. çeteleri daha çok bununla uğraştırırlar. “Kılıç artıkları” olarak tabir ediliyor. Jandarma Teşkilatı‟nın başarılı olamayışı sonucu. sonuçta Ordu içinde Bitlis PaĢa‟yı götürecek kadar güçlü bir konuma yönelirler. gerekse daha sonra sırası gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Muhittin Füsunoğlu‟nun halen “Onlarla asla barışamam. Çatlı ekibinin bakanlardan çok daha etkili olduğunu bizzat bazı bakanlar. Fakat devletin bu konuda dışarıya yönelik böyle bir çeteleşmeyi yeniden başlattığı. orduyu da çok zorlar. gerekse de kırsal alanlardaki zayıf gerilla gruplarını imha etmektir. Ersever gibilerinin sivrildiği. çete türü bir organizasyon. Ordu'nun bütün kurallarını zorlayarak. Zaten gücümüz çok sınırlı. İsmail Selen başta olmak üzere birkaç Kuvvet Komutanı‟nın tasfiyesi gündeme girdi. Özellikle süresini uzattıktan sonra Jandarmada çok etkili bir tasfiyecilik yürütür. tamamen bu ekibe dayanarak kendi rakiplerini kural dışı yöntemlerle saf dışı eder. Torumtay'ın istifa ettirilmesinde. 1992-‟93‟te bunlar yoğun bir biçimde örgütlendirilir ve devreye sokulur. onlara siyasi olarak her türlü devlet kanal- 13 . sivil insanları ve yine kendini iyi örgütlendirmemiş. Bunların görevi. ağırlıklı olarak 1990 sonrası devreye girecektir.dır.

Ordu‟da ve Bakanlar Kurulu'nda bunların önünde duracak bir güç yoktur. bunlar Çiller‟e karşı bir araya geldiler. Önce hepsi işbirliği ediyor. öldürüldüğünü söylüyorlar. Deniz Baykal. ekonomik koşulların sıkıştırması nedeniyle bunlarda tepki gelişiyor. suikastı bile açıklayamıyorlar. “Kardeş Özal Konuşmalıdır” yazısı gözüme çarptı. Bitlis PaĢa'nın. Parlamento‟da. Bu “Bir Dakika Karanlık” hareketi. Mesela Özal‟ın partisinin içinde Mesut Yılmaz gibi bir işbirlikçiyi yaratıyorlar. Özal‟ı tamamen aşacakları zaman. zaten gitmişlerdi. Özellikle Türkeş‟in oğlu ve eşinin itiraflarından da anlaşıldığı gibi. işte „Susurluk kazası‟ benzeri şeyler geliştiriliyor. 14 . işte çete her şeyi aldı götürdü” propagandası yapılıyor. Ordu içinde biraz dayanak bulunca Mesut Yılmaz Hükümeti‟ni oluşturuyorlar ve bu hükümet şimdi sallantılı. karşı faaliyeti geliştirdiler. Tümüyle dışlanacakları ortaya çıkınca her tarafta sesler birleşiyor. İkincisinde korkmuşlar. hepsi bu çetenin etkisi altındadır. Aslında çete bunlara belli bir pay verse ses çıkarmayacaklar. fakat işbirlikçidir. sustururlar. Burada sınırsız bir iktidar gücü ortaya çıkar. Ama çete tümünü tasfiye edip tamamen bunları dışlamayı devreye soktuğunda. Bunlar aslında çeteleşmeye karşı değillerdi ama her şeylerinin ellerinden gideceğini görünce.larını ve bütün bakanlık kurumlarını açarlar. Bülent Ecevit ve Mesut Yılmaz bir araya geldiler. Kaldı ki bütün partiler de benzer bir işbirliğini geliştiriyor. Bugünkü bir gazete haberinde. Devlet içerisinde şahsen bile herhangi bir imkanları kalmayacak. Yılmaz‟ın. Hatta SHP içinde Murat Karayalçın da bu eğilimdendir. ki siyasal. Doğru Yol Partisi içinde de. Özal‟a karşı çıkartılması söz konusudur. CHP‟nin 27 Mayıs‟ta. CHP‟yi. klasik DP‟den gelme Hüsamettin Cindoruk gibileri de sıfırlanınca ve Demirel‟in klasik oportünistliğiyle de birleşince. Susurluk olayında ve bir yıl içinde değişik taktiklerle bunu açığa vurdular. Ordu içinde de Güreş‟ten çok rahatsız olan çevreler var. tarihinin en hukuk dışı sürecini yaşamaktadır ve çeteler her türlü cinayeti işleyecek kadar güçlenmiştir. Demek ki çete bu kadar etkili. zaten açığa da çıkmıştır. Örneğin Mehmet Sincar‟ın katli. “Şeriat geliyor. 1995 sonrası bilinen tepki olayını. 12 Eylül‟de. hatta Özal'ın katli kesinlikle bizzat bu çeteyle bağlantılıdır. Bu çetecilerden tehdit olarak içeriye alınanların hepsi tekrar çıkarıldı. laiklik elden gidiyor. ki bunun anlamı şu. CHP‟yi de tamamen sindirirler. Çünkü Özal‟a yönelik ilk suikastın kimin tarafından yapıldığı belli. O dönem Çiller yine etkilidir. hatta 12 Mart‟taki rolünü oynamaması için. Bu bütün bunların bir hareketi olarak yansıdı. Yılmaz‟ın bunlarla bugünkü çelişkisi de çok ilginçtir. 1993‟lere doğru geldiğimizde Türkiye Cumhuriyeti. Karayalçın önderliğinde ve Hikmet Çetin‟le işbirliği içinde tamamen kullanmaya yatkın bir hale getirirler. Öyle ki devlet içinde. bu son hamleyi yapmazlarsa bu partilerin tümü gidecek. nitekim bunlar Güreş‟i kaldığı lojmanlardan bile çıkarmak istediler.

yargısız infazla öldürülmesi. işbirlikçi çevreleri. ayrıca Barzaniler'in de buna tümüyle dahil edilmesi var. yani halis muhlis bir çeteye devretmeleri gündemleşiyor. Bu çetenin marifetleri saymakla bitip tükenmez. bu çetenin en vurucu güçleri haline getirilmiştir. Hatta Ortadoğu‟da bize yönelik bombalamanın bile bu çeteye dayandırılarak gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Bunlar özellikle Çiller yanlısı olup. hatta kısmen YNK‟nin içinde de böyle bir kurumlaşmanın gerçekleştirilmesi söz konusudur. YNK Merkezinde yer alan Kosret‟in(Abdullah Resul). Kürt işadamlarının bu kanallardan temizlenmesi ve çete tarafından devlet bütçesinden daha fazla maddi imkanın gayri meşru yollarla ele geçirilmesi. orada bile ağırlıkları var. Hatta CHP‟de de Karayalçın. Bize düşen payı ise. Ağca‟dan tutalım Palme cinayetine kadar birçok provokasyonun gerçekleştirilmesi. Avrupa‟ya yönelik uyuşturucu ticaretinin yüzde sekseninin bunların kontrolü altına alınması. Türkiye‟deki Çeteciliğin PKK‟deki Uzantıları Peki bütün bunların acaba PKK üzerinde bir gölgesi olmayacak mıdır? Son dönemlerde ve en son yaptığımız 27 Kasım konuşmasında. Şırnak ve Nusaybin‟deki katliamlar başta olmak üzere yüzlerce katliam. Türkeş‟i bile artık kendilerine bir engel olarak görüyorlar. muazzam bir korucu teşkilatının. Bunların içinde uzantısı olan bazı Kürt işbirlikçilerinin örgütlendirilerek yanımıza kadar yansıtılması söz konusudur. Sadece Kuzey Kürdistan‟da değil Güney Kürdistan‟da da muazzam bir çeteleşmenin örgütlendirilmesiyle. gerek genelde solu etkisizleştirmek için. Barzaniler'in. yine faili meçhul cinayetler adı altında tek tek insanların katledilmesi. esrar şebekelerinin geliştirilmesi olmuştur. binlerce insanın acımasız. direkt çete eğilimi ile bağlantılı olarak kurumlaştırılması.MHP'liler. 1992‟93‟lerden itibaren Cizre. Bucak şahsında görüldüğü gibi Kürdistan‟ın irili ufaklı bütün feodal. üç bini aşkın köyün harabeye çevrilmesi. Avrupa‟da gerek PKK'yi. Bu faaliyetleri taze bir ekibe. biz de açıkça ilan etmek- 15 . işlerin ne kadar vahamet derecesine getirildiğini göstermektedir. Kısaca halen devlet içinde örgütlüler. Çok kullanıldığı içindir ki. Yine ANAP içinde ağırlıkları var. daha çok bu kirli işlere bulaşan kesimdir. Meclis Dışişleri Komisyonu Başkanlığı‟na geliyor. elli yıldır kullanıla kullanıla ölüyor.

Tüm bağlarını kestiklerini söyleyemeyiz ama devleti tamamen hukuk dışı bir duruma getirmeleri. bizzat kollarının etkili olduğunu gördük. bu çetenin örgütlenmesindeki temel hedefinin. Bu marjinalleştirme iddiasına baktığımızda. TC‟nin çözülüş sürecinin. başlangıçta kendiliğinden ama giderek de bir eğilim haline gelmiş çeteciliğin boy verdiğini ve sadece TC çetelerinin gölgesinin değil. Amerika‟nın özel teşkilatı artık kurtaramıyor. çetelerin kullanılıp daha sonra saf dışı edilmesi gibi. Çetecilik sadece devletin içindeki gizli bir örgüt yapısının marifeti değil. Bilgilerimizi birleştirince. zor da olsa kısmen bırakma eğiliminde. Tansu Çiller. Türkiye Cumhuriyeti içinde ve toplumsal yapıda epey rahatsızlıklara ve büyük çalkantılara yol açtı.te sakınca görmedik: PKK içinde çete gölgesi ve çeteleşme eğilimi var mı. Türkiye halkının birçok sınıf ve kesimi açısından pastadan pay kapma savaşı açlık boyutuna indiği için kavga doğal olarak gelişecektir. tümüyle bu yöntemle Ulusal Kurtuluş Hareketi'mizin bastırılacağını ve planlamaya göre de artık bu işin ‟95‟lerde biteceğini görüyoruz. küçümsenmeyecek çapta olduğu ortaya çıkmaktadır. Türkiye halkı için de eskisi kadar gizli değil. işte bu kadar pervasızlaşan çete. 'Çete Devlet' diye bir kavram çıkarmışlar. biraz deşifre edilmiş. Hatta sert sınıf mücadelelerine kadar götürebilecektir. Dolayısıyla çete sıkışıyor ve ona karşı olan eğilimler giderek daha da gelişeceğe benziyor. Şu andaki Genelkurmay da dahil hepsi çeteleşmeyi biliyor. tümüyle çeteleşmenin yuvası durumuna getirmeleri Sabancı hatta Koç gibi sermaye çevrelerini de rahatsız ediyor. TC‟nin devlet aygıtının tümüyle ele geçirildiğini ve bugün sivil toplumda çok sınırlı. Sabancı‟nın bir kar- 16 . o da fazla sahip çıkamıyor. Tarihi açıdan durumu biraz değerlendirdik. halen esas eğiliminin çetelerden yana olduğunu vurgulamakta hiçbir sakınca yok. bunun çok çarpıcı olduğunu ve adeta ölüm fermanımız olarak biçildiğini görmekteyiz. kullanmışlar ve halen de kullanıyorlar. Bu husus çok çarpıcı. bir devlet eğilimi. TC‟nin. Çeteleşmenin esas itibarıyla bizi ilgilendiren yönü budur. Ve daha sonra devlet. politikası olduğu ve 1995‟lere doğru geldiğimizde bizi bitirmek gibi kesin bir planlamaya sahip olduğu anlaşılıyor. özellikle ‟90‟lardan itibaren ancak çeteleşmelerle durdurulabileceğini de çarpıcı bir biçimde ortaya koyduk. Bu. “Boynuzlu sermaye” diyor. ilerde bunları çok kapsamlı değerlendirmelere tabi tutacaktır. Bunu vahim bir gelişme olarak değerlendirmemiz gerektiği giderek daha net karşımıza çıkmaktadır. ‟95‟te de “Askeri açıdan PKK yenilmiştir. Tarih. Türkiye‟yi böyle değerlendiriyorlar. Aynen Mustafa Kemal hareketi. Buna bilerek veya bilmeyerek alet olmaların. devlet ve çete ilişkisini fark etmiştir ve 'Kontr Devlet'. direnen bazı güçler olsa da. Koç demiyor. dolayısıyla kullandığımız çetelere ihtiyacımız kalmamıştır” yaklaşımını sergiledi. daha da açacaktır. Avrupa da buna karşı tedbir alıyor. tıpkı Mustafa Kemal döneminde. yok mu tartışmasını ortaya koyduk.

süreci öyle götürmek istiyorlar. Çerkez Ethem‟i o kullandı. ekonomik. Şunu demeye getiriyorlar. Yine ordu ve diğer kurumlardaki çeteleşmeye karşı bir uzlaşma sağlanarak. Ne kadar iyi niyetli ol- 17 . yaralı tutuklular dışarı çıkarılacaktır” şeklindeki mesaj. ‟95‟lerden itibaren “PKK marjinalleşmiştir ve askeri açıdan yapılacak fazla bir şey yoktur. “Gerillayı bırakma ve bazı kültürel haklar temelinde anlaşma”. Onun en aşırı uçlarını tehdit ediyorlar. çete azgınlaşıyor. Tüm bu gelişmelerden payımıza düşen nedir? Şimdi daha iyi görüyoruz ki. Çünkü Topal cinayetinde görüldüğü gibi hepsinin vurulması devreye giriyor. Ordu içinde bile generalleri öldürmeleri söz konusu veya kalanları da bir yere atıyorlar. 1990-‟95 arasında da çetenin müthiş faaliyetiyle birlikte sonuca gittiği ve başarıldığı söyleniyor. “İrticayı önlüyoruz” sloganıyla tıpkı 1925‟te olduğu gibi bir temizlik geliştiriyorlar. “Cenazeme gelmesinler” diye ancak öfkelerini belirtiyor. Dikkat edelim Topal Osman‟ı o kullandı. Ordu ve polis anlaşıyor. hatta verilen mesajın diğer bir yönü de “İradeniz kırılmıştır. Toplumun diğer kurumları.deşini de öldürüyor. Bunların el attığı imkanlar artık beş yüz bin marktan aşağı değil. kendi içinde kendi kanunları olan bir kuruluştur. Sıradan bir „Yeşil çetesi‟ bile. sizinle de uzlaşalım. “Devletin nizami güçleri hakim olmalıdır” adı altında çeteye artık “Dur” deniyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Kıvrıkoğlu‟nun gelmesi aslında çeteyle uzlaşma anlamına geliyor. İnsan hakları dernekleri açık bırakılacaktır ve demokratik açılımlar giderek gelişecektir. buna benzer çok çevreyi kullandı. tabi ilginçtir. Bunlara para dayanmaz. Hasta. Tıpkı Mustafa Kemal‟in kuruluş döneminde çete hareketine son vermesi gibi. Milletvekilini TBMM'de katlettirdi ama sonradan katili de astırdı. Ekonomi böyle çok tehlikeli bir viraja geliyor. kültürel bir yeniden düzenleme” biçiminde. bize kadar bu yönlü mesaj trafiğinin çok çarpıcı bir biçimde yoğunlaştığı ortaya çıkıyor. Bunlar. Bilindiği gibi yapılan hükümet değişikliği ve buna benzer faaliyetlerin halen devam etmesi. Hangi temelde uzlaşalım?” oluyor. Fakat daha sonra bunları ya kaçırttı. “Kürt dili ve kültürü üzerindeki baskı kalkacak ve her tür kendini dile getirmeye izin verilecektir. ya da idam ettirdi. Yani en üst sermaye bile rahatsız. bir çırpıda on milyon dolar kazanıyor. Aynen yeni bir Mustafa Kemal hareketi biçiminde. sermaye dayanmaz. Susurluk gibi kaza adı altında bunların bazılarını böyle birkaç olayla tasfiye ediyorlar ve bu belli bir sindirme yaratıyor. siyasi partilerin hepsi neredeyse nefes alamaz duruma geliyor. hatta siyasal. Tabi çete. çeteyi ortadan kaldırmak için değil sınırlamak içindir. Bunun devam ettirilmesi devletin daha da yıkılması anlamına gelecektir. “Siz askeri açıdan yenildiniz”. Yapılacak şeyler. Vehbi Koç‟un oğlu ve Sabancı “Yeter” diyor. mesajın bu olduğu çok nettir. sosyal.

duğu. Özellikle HADEP gibi bir parti için yapılmak istenenler çok ilginçtir ve bu konuda somut bilgiler var. Halbuki Bakanlar Kurulu. işbirlikçi bir sermaye yaratmak planın önemli bir halkası oluyor. asla başarılı olmayacakları bir yer ve zamanda. onunla yetinmiyor. burada bu yönü fazla ciddiye de alınamaz. bugün oldukça yargılama gereği duyduğumuz bir anlayışın ve onun gözü kara kişiliklerinin(Şemdin Sakık). belirsizdir. tamamen bu eğilimin en önde gelen bir uygulayıcı gücü haline getirilmek isteniliyor. Korucular daha organize bir güç haline gelerek. Buna yeni belgede de yer vermişler. grupların marjinalleştirilmesi. gerilla birliklerinin aç bırakılmaları ve eritilmeleri için de. olmaz” diyor ve amacına tam olarak ulaşmak için tekrar kıvırıyor. Taktik olma ihtimali yüksektir. “Bir manganın başında ben ancak boşa çıkarılırım. daha da geriye kalanlar olduysa. Sendikalarda bu eğilim çok güçlü örgütlendirilmiş. “Ekonomiye ağırlık vereceksiniz” gibi dayatma üstüne dayatmada bulunuyorlar. ballandıra anlattıklarıdır. oradan Amed. Tamamen bağımlı. ne kadar gerçek demokratik bir sistemi hedeflediği. geriye bizim sahamız kalıyor. marjinalleşmiştir. Tabi yapının gücü ve anlayışı fazla yok. bir yandan da yüzlerce kişinin kara kışta bir araya getirilmesi. daha tehlikeli bir biçimde konulmak isteniyorlar. değerlendirilir. ordunun ayrılmaz bir parçası olarak profesyonelleşiyorlar. “Gerillaya akış durdurulmalıdır” söylemidir. Emniyet‟in denetimine verilmesi. Bu o kadar önemli değil. Öyle ki. aynı yıl pervasız bir biçimde. böylece gerillanın direngen öğelerinin kırılması ve geriye kalanların da iradelerinin kırılarak marjinal çözüme tabi tutulması hedeflenmiştir. kalanların da üzerinde tedbir alınıyor. Özellikle bu yeni hükümetle almak istedikleri tedbirler var. Belgenin özü. “Ekonomik imkan yok” diyor. Serhat‟tan giriyor. Üstelik “Bununla sizin iradenizi geliştiriyorum” diyor ama en yoz. Diğer bazı sol legal kuruluşlarda da bu var. Bu bir çizgi olup ağırlıklı olarak 1994-‟95‟ten itibaren başlıyor. Bu sefer bu yeni taktik için zorla sermayenin ellerinden alıyorlar. hatta açlık nedeniyle intihar edenler çıkıyor ama kendisini asla aç bırakmıyor. Garzan ve Botan‟dan çıkıyor ve bu alanlar onun elinden zorbela korunmaya çalışıyor. Bir nevi jandarmanın yerine. daha da önemli olan Genelkurmay‟ın ballandıra. Ana karargahı da alaşağı ediyor. Gerilla kanallarının tıkatılması. Bu sahada bizim taktik savaşımız tabi sizinkinden biraz farklı olduğu için denemeye tabi tutuyorum. Dikkat edilirse. düşkün bir yaşam tarzını da herkese egemen kılmaya çalışıyor. adım atarlarsa daha da üzerine gideceğiz” şeklindedir ve hızla gerisi devreye sokuluyor. işte „kadın erkek‟ ilişkisi adı altında „birbirinizi yaşayın‟ biçiminde bir taktik devreye sokulmuştur. “PKK askeri açıdan yenilmiştir. Fakat daha çarpıcı olan yanı. hiçbir gerilla taktiğinde izahı olmayacak bir biçimde düşmanın üzerine sürülmeleri. Parti içinde eğilim yaratılıp. onları da tamamen marjinalleştirip 'sosyal yaşam' adı altında. Dersim. 18 . bir yandan da aç bırakıyor.

Mesela Dersim'de Kıymet ailesi. asi-avare köylü gruplarının kendini gündemleştirdiği ve bunların içimizdeki çeteciliğin esas gücünü oluşturdukları biliniyor. köylü ideolojisi aslında çetecilikten öteye bir kuruluşa güç getiremez. hatta gençlerin bir bütün olarak bu eğilime girmeleri zor değildir. bizde de halen aynen ona benzer zihniyette olanlar az değil. devlet. Hatta birisinin de ismi Efe. Bütün alanlarda buna öylesine tapıldı ki. denetlemesi gerekenlerin görevlerine tam sahip çıkamamaları safları ardına kadar bu eğilime açık tutmuştur. muhalefete kadar hepsi topyekun birleşti. değerleri gasp ettiklerini bilmekteyiz. Bu köylü kökenli öğelerin. bazıları bu ismi yakıştırmışlardı. “Topyekun uzlaşma”ydı. kentlerde de buna benzer kent çalışma grupları giderek yozlaşarak çete timleri haline gelmişlerdi. Aile boyutunda ve giderek bazı kişiliklerin etrafında bu faaliyetler parti ortamına dayatılıyordu ve hayli de çıkar elde ederek sivrilme- 19 . Genelkurmay‟ın da iyi gözlemlediği. demagojik olmaktan öteye gidemez. Ve sıradan halktan bir çok insanı dövdüklerini.Çok sahte bir demokrasi paketi de bununla birleştirilerek süreç tam bir zafer biçiminde tamamlanmak isteniliyor. İdeolojik bile denilemez. Metin. her gerilla hareketine yönelik sızmalar. hatta Agit arkadaşın şahadetiyle birlikte sağlam öğelerin de fazla rol oynama imkanı kalmadığında. PKK içinde bir gelişme veya gerilladaki çete türü asi-avare grupların boy vermesidir. başını kopartsan böyle bir eğilimden koparmaya güç getiremiyorsun. çözmeye çalıştığı. bazı aileleri partiye yönelik planları için seçtiğini biliyoruz. Botan'da Kör Cemal. Düşmanın daha önceden kendiliğinden de olsa. sağlam bir gerilla ordu kuruluşuna gitme yeteneği gösteremeyince. Orada da parti adına. özellikle gerillada 1990‟ların başına kadar çok güçlüydü. Bizde de ‟87‟lerden itibaren PKK‟nin temel kadrosu. gerillaya dayatılandır. İşte Genelkurmay‟ın dönem planlaması böyle olup bütün bunların bizim için en çarpıcı yanı. Batman‟da Şener ailesinin. aslında “Kent çeteciliği” gibi bir eğilimin geliştiğini bugün daha da çarpıcı olarak görmekteyiz. daha sonra Seher Yıldırım‟ın ailesi. Daha öncede vurguladığım gibi. 1990 öncesi devreye geçirilenlerdi. Tıpkı Batı Anadolu‟da Efeler adı altındaki bir dönemin çeteciliği gibi. Partiyi kurumlaştırması. Dolayısıyla PKK'de çeteleşmenin objektif zemini. siyaset konularında yoğunlaşmaları ve örgüt disiplini olmayınca geriye bu eğilimin asi-avare çete niteliği ortaya çıkar. ‟92‟lerde slogan buydu. Küçük burjuva aydını da böyledir. İdeolojiksiyasi düzey. yozlaşmalar olabilir. Hepsi devletle bağlantılı olmayabilir ama devletin de. Genelkurmay Başkanlığı'ndan tutalım Hükümet Başkanı‟na. Adı da “Ulusal Seferberlik”ti. iktidar. Parlamento‟dan tutalım bütün sivil kurumların başına kadar. kısmen Antep yöresinde Terzi Cemal ailesinin. Bu durum PKK de ‟90‟lara doğru çok gelişmiştir. eğitip örgütlemesi. Hogır gibilerinin çabaları çok yoğundu.

bunları düzen yaşamına çekmek. en çekici burjuva kızlarının etrafında olduğu. Kaybettiklerini almak için yaşamda girmeyecekleri çılgınlık yoktur. Böyle birçok örnek var. Zaten Amed‟den kaçanların hemen hepsinin bu teşkilatlanmanın içinde olduğunu biliyoruz. Ona yönelik sindirmeden sonra.. yozlaştırma ve bu yaşama çekme olduğunu somut bilgilerle öğreniyoruz. ne kadar kullandığını. şu anda TC için bile bir muamma olan Yeşil denilen kişiyle ne kadar görüştüğü. Böyle bir yaşama çok düşkünler. Özellikle Sırrı Sakık hakkında. hatta sahamıza kadar geldiler. Bir gerilla komutanının bir kardeşi nasıl oluyor da bu konuma geliyor? O kardeşlerden birisi de 1990‟larda gerilladayken öldürülmüştü. Hatta her eyalette buna benzer aile grupları etrafında bir gelişmenin yaratıldığını ve buna kıskançça sarıldığını biliyoruz. süper mercedeslerinin olduğu. Bilinen tipik çeteleşmeyi yürütme merkezi oluşmuş ve halen de işbaşında olduğunu bazıları itiraf etmiş. otellerini. incelemeyi yapma.ye çalışıyorlardı. yani meteliğe kurşun sıkan bir aile olduğunu biliyoruz. gerillaya ne kadar milyar yatırım yapılmış. içerde yatan onunla aynı yöreden olan arkadaşlarından. yani aile zemini kullanılmaya çok müsait. önce bir-iki hamleyle üzerine gidiyor. bu dönemde sivrilen aile. Bunlar partiye tekrar geri gönderiliyorlar. Çeteciliğin örgütlenmesi zindanda ve daha sonra Amed Eyaleti'nde. köyü nasıl köleleştirdiğini ve ailece kapitalizme nasıl can attıklarını Şemdin itiraflarında söylüyor. Biz daha sonra bazı istihbarat çevrelerinden “Amed'de işadamları kanalıyla. parti içinde çok etkili. Bunun için bir çok işadamı devreye sokuluyor. Bunları ben de yakından tanıyorum. Tabi bunun için çok geniş imkanlar seferber ediliyor.” şeklinde bir duyum da almıştık. 1992‟lerden itibaren nasıl ki Türkiye‟nin genelinde bir çeteleĢmeye doğru gidiliyorsa. Tabi burada daha somut belirtme gereği duyuyoruz. Her şeyini kaybetmiş.. dairesinin bir bakanlık dairesi kadar güçlü olduğu. ailelerini biraz tehdit ediyor- 20 . özel bir bölüm kurulduğunu ve görevinin. bütünleştirmek. içimizdeki kardeşi bizzat söylüyor. Diyarbakır‟da(Amed‟de). el atma. Yani bu ailenin de özellikleri var. feodal süreçten kapitalizme geçmenin en çılgın ailelerinden birisi oluyor. Bakanların bile üstünde bir üslenmeye gittiği. gerilla içinde sağlanıyor. ki halen de benzer çabalar olduğu görülmekte. durumları elveren bazı kişilikler seçiliyor. özellikle kişilikleri tespit etme. kapitalist yaşam ölçülerine korkunç ilgi duyuyorlar. Özellikle babalarının ne kadar kadın aldığını. Yatırımın amacı şu oluyor. Daha önce iflas etmiş. PKK‟nin içinde de bu çetecilik objektif zemini değerlendiriyor ve geliĢmeye çalıĢıyor. kardeşi kardeşe öldürtecek kadar azgın olduğunu. Genelkurmay tarafından bir değerlendirme yapılarak. PKK içinde her türlü araştırma. bu Sakık ailesi oluyor. birlikte faaliyet yürüttüğüne dair bazı bilgiler aldık. birçok genci bir nevi hizmetçi gibi emrinde çalıştırdığı yönünde bilgiler aldık. Çıkar temelinde.

Ama bu ailenin kapitalizme can attığı çok açıktır ve kendileri de söylüyor. Bir de devlet içinde kendilerine yol açılınca “HADEP’i de ele geçir. bölük komutanlarının. Bilindiği üzere oldukça lehimize işleyen süreç. Herkes karşısında adeta put gibi. Bu pek normal bir seferber etme biçimi değil. Kendisine bağlı dört dörtlük ekipler oluşturuyor. bir çatışmada tek kurşunla öldüklerine dair iddialar vardı. bizim Eyalet Koordinatörümüz(Şemdin Sakık) veya kendini o duruma sokmuş kişi. kendisine “Önder” demeyeni tasfiye ediyor. İçimizde de bu olayla çeteciliğin PKK içindeki. Hatta biz de kontrpiyede. Lice katliamı. Özellikle Lice katliamlarla oldukça harabeye çevrildi. 21 . Nasıl bir ifadeleri olduğu belli değil. Bir defa Amed Kürdistan‟ın merkezi. Kürdistan’daki denetim senindir. 'ikinci önder' oluyor. en azından bir mahkemesinin yapılması gerekirdi. Ne kadar kariyerist de olsa. sözünü ettiğimiz o komutanları da tasfiye ederek dizginleri tamamen ele aldı. bizzat onun talimatıyla 33 askerin öldürülmesi gerçekleşiyor. böyle yapmaması gerekiyor. Mesela birimlerde fazla kişi ölmüyor ama komutan ölüyor. APO‟nun gücü mü var. Şimdi o kişinin. Bunun bir eğilim mi yoksa bilinçli bir faaliyet mi olduğu tartışılabilir. Bütün bunların bir kişinin kariyer hırslarıyla izah edilmesi mümkün değil. Kocaman tabur. önce engel olabilecek kişileri sindiriyor. benden sonra gelen. Kendisi hakkında önderlik kavramını yaygınlaştırarak gerillayı ele geçiriyor. İlan ettiğimiz ateşkes sürecinde.lar ama yine de sonuçta kral gibi bir yaşamın içine sokuluyor. birdenbire aleyhimize döndü. bireylere bağlı olmayan. Ki o dönemde ordu bile bu askerlerin silahsız olmasını soruşturma gereği duyuyor. Ordu içindeki çete eğilimi. Çeteciliğin de en çok üzerinde çalıştığı Bahtiyar Aydın cinayeti orada gerçekleştiriliyor. dolayısıyla sen de bir Olağanüstü Hal Valisi kadar etkili olursun” denilerek öne çıkarılıyor. Sistemli bir araştırmayla incelenmeye değer bir konudur. Aynı yıllarda. O süreçte daha dikkat çekici gelişmeler var. Suçlu bile olsa. çığ gibi gerillalaşma dönemi. çünkü öldürülen bazı insanların kayıtları bile yoktu. “Bir seçim olsun. Kesin olmamakla birlikte bu konu incelenmeye değer. büyük ihtimalle tasfiye ediyor. partiye bağlılıkları olan kişiler olduğu dikkat çekiyor. açgözlü de olsa. HADEP‟i bu kişilik vasıtasıyla ki devlete de değil tamamen çeteye bağlamak istiyorlar. ağırlıklı olarak gündeme geliyor. O. Bu nasıl oluyor? Bunların. Yani o askerleri böyle götürmenin de kanun dışı olduğu. iki arada bir derede bir konumda bırakılmıştık. yargısız infaz gibi bir durum var. 1992-‟94 arası dönemde. Ve bunu yapay mahkemeler yoluyla bile değil. devlet sensin. bizim içimizde de bunlara böyle bir muamelenin yapılmasının PKK‟nin kararıyla olmadığı açıktır. Fakat Ankara‟nın göbeğinde böyle çok etkili olarak beslenmesi düşündürücüdür. Amed‟deki temsilcisi vurup kırıp ele geçiriyor. ki benim de durumum orada zaten etkili olmaz.

bana da yönelik raporlarını size okuttuk. PKK içinde direnen gerilla. içi bozuk nar gibi. Fakat ilginç bul- 22 . gitti artık' diyordu”. Özlü. etrafımızda put gibi duruyorlardı. bunlar melek midir nedir. onlar için ikbal yolunu açmaktır. Kemal Pir. hakiki PKK içinde bu asi-avare gruplarla teması var. Özellikle Şener. bu da(Sırrı Sakık) HADEP‟te o kadar etkili. gerillanın ne zaman tasfiye olacağını bekliyor. “Türkeş yanımda çok öfkeliydi. On binlerce şehidin kanı üzerine. ki yine bugün de böyle çok sayıda inanmış insan var. Kral gibi yaşıyor ama bir şey bekliyor. Zihniyet aynı. milyonlarca insanın emeği üzerine ikbal yolları açılınca kimse bunları durdurabilir mi? Tek bir şeyi. Mazlum. bize bile “Merhaba” demeyecek kadar kendini büyük gördüğü anlaşılıyor. marjinalleştirmek için sistemi yakalamış aslında. Mesut konuşamıyor bile. Ben diyordum ki. bir yumruk attılar sersemledi. Bizi güç kaynağı olarak biliyor. ya tıpkı Haki Karer. Hayri gibi çok candan bir yoldaştır. Ve bir de Semir vardı. Bunu da HADEP‟te kimse kontrol edemiyor. Çatlı‟nın da gücü sınırlıdır ama devlet veya o eğilim MHP‟yi çözdürüyor. Her zaman söyledim. Şimdi son öğe de. ANAP‟ı çözdürmüş. Agit. gerillanın tasfiyesinden sonra sivilleşmenin başına bunları geçirerek. ya da Fatma‟dan tutalım Semir. bu kadar utanıyorlar.bizim gücümüz mü var. o bölgeyi tasfiye etmek. bir de sanırım her alanı sindireceğini iyi hissetmiş. adeta başına buyruk bir adam. Biz bu yıllarda tabii bunu çok yakından gördük. savaĢırlar. Daha sonra anladım. Esas itibarıyla biçilen rol. Mesela PKK Merkezi‟ni bir tekmeyle savuracak kadar gücü yakalamış. korkunç ilgi gösteriyorlar. inanılmaz bir çizgi adamı olur. Vakti gelince başa geçirecekler. karşımda takındığı tutumlarıyla hala hatırımdadır. Şahin gibi çok özel amaçlıdır. Yanından bile kolay geçilemez. bana ilgi duymanın iki anlamı var. Her bölgeye gittiğinde bir ay ona yetiyor. Bunların bizim etrafımızda dolanmaları çok ilginçtir. en büyük değerlendirmeyi yapıyor. İşte bugün MHP‟yi ele geçirdiler. Klasik devlet aygıtı tümüyle çözülürse. çok bağlı olanlar. içinde bir ihaneti gizlemenin verdiği sıkıntı onların suratlarını kıpkırmızı yapıyor. bunlar da dört dörtlük devlet olacak. benimle yüz yüze geldiğinde kıpkırmızı oluyordu. Eşi bugün söylüyor. içi siyahlanmış nar gibi. MHP‟nin içindeki Çatlı ne kadar etkiliyse. kimseyi dinlemez bir noktaya geliyor. emin bundan. En güzel değerlendirmeleri yapıyorlar. Eğilimin gizli odakları çok güçlü. 'bu adamı kontrol edemiyorum. Fakat içinde baĢka Ģeyler olanlar seni putlaĢtırırlar. Çok ilginç tabi hepsinde olduğu gibi ben kalıyorum. (Şemdin Sakık) inanılmaz ölçüde etrafımızda dolanıp duruyordu. Örneğin. zaten hızla etrafına topluyor. böyle de bir sürü tip var. göstereceğiz” diyebilmesinden. Şimdi daha iyi anlaşılıyor ki. MHP içinde Türkeş “Çatlı'yı kontrol edemiyorum” diyor. sıkılıyorlar. fakat arkamızda da kendi işlerini korkunç yürütüyorlardı. Bu sonucu çıkarmıştım. Kör Cemal beni ilahlaştırıyordu.

Bir de çeşitli uygulamalarla. hatta emperyalist ajanslarda. kırk yedi sırla kendini gizlemişti ama ben yine de açığa çıkardım. özellikle kadını sunuyor. bu da karşı cepheden sanırım Genelkurmay‟la bağlantılı olarak yükleniyor. bu bizim işimiz. Ne de olsa on üç yıl ülkede. Cahil insanları etkilemek için tabi bu kavramlara başvuruyorlar. İktidar konusunda. Fakat bu adam kendini biraz etkili kılıyor. bütün eyaletleri fethetti”! Bu propagandanın yayını yapılıyor. hem pratik olarak insanı tanımamam mümkün değil. Yani onun Allah'ın elçisi olduğuna dair benim buyruk vermem gerekiyor. YAJK ordusu. Peygamber ise bir dünya gücüdür. “Gücün hakiki sahibi” diye geçiyor. Hem teorik. Gözüne kestirmediklerini kaçırtma ve imha etmeyle yaşanmaz duruma getirirken. iflas etmiş. “Mazlum Doğan beni Halife seçti” diyordu. kadını ARGK temelinde ele alıyoruz. kuran adam”. kendisini bilinçli olarak sahte bir güç odağı haline getirerek etrafını korkutuyor ve PKK Merkezini sindiriyor. Benim için zor değil. Bu anlaşılır bir durumdur. Genelkurmay‟ın bunu değerlendirmemesi mümkün değil. hem maddi. Bu değerlendirme çok ilginçti ve ne kadar isabetli olduğu şimdi daha iyi anlaşılıyor. elçidir.”Aslında ARGK'yi yöneten. Allah'tan yardım bulması gerekiyor ve çok ilginç aynen buna da inanmış. bir mefhum olduğu biliniyor. Kadın sorununda şu söylenmeye değer. devletle mücadelede kendini yaşatmış bir insanın. Allah‟ın soyut bir kavram. Daha sonraki örnekler yaygındır. “Büyük askeri komutan”.duğum bir hususu ben dile getirmiştim. Çete Yürütme Komitesi‟nin yolladığı bazı kadınlar var. İyileri de ortaya çıkarıyoruz. oluşumu üzerinde yoğunlaşıyoruz. Gerillanın şefi de bu yaşama dalınca. Amacımızı fark ediyor. görevimizdir. tam bir karşı devrim malzemesi haline geliyor. düzenin ağır yaşam etkileri ile gelen gençler de aynı amaçla gönderilmiştir. Şuraya geldi. bütün bölgelerde savaşmış! Burjuva basında. Fatma adeta „olumsuzluk tanrıçası‟ gibi. Devletle bu kadar uğraşmış. diğerlerine de rahat yaşamı. Yeryüzü iktidarını kuracak ama bunun için Allah'ın elçisi olması. Bü- 23 . işte gördük Amanos‟ta da çıktı. kadın. Şener‟de. Amed kökenli karşı faaliyet ‟93‟ten sonra daha çok netleşir. hem manevi iktidar konusunda benim büyük tecrübelerim olduğu için öyle sizin gibi kendimi kolay kandıracak kişi değilim. “APO‟dan sonra en etkili adam”. Kadroyu sindiriyor ve en önemlisi de düşkün tiplere çok kötü bir yaşam sunuyor. İşte bütün maddi kuvvetleri kendi yetkisi altına alacak ama bunun için uzlaşması gerekiyor. bunların bilinçli yollandığı daha sonra ortaya çıkıyor. Kendisi de sık sık propaganda yaptırmış: “Şu eyalette de çıktı. bu bizi tıpkı Allah gibi yüceltiyor ama kendisi yeryüzünün peygamberi olmak için. Kadının devrimci enerjisi açığa çıkarıldığında gerçekten güç durumuna gelebileceği görülüyor ve bu değerlendiriliyor. biz 1992‟lerden itibaren özgür kadın hareketine çok büyük bir anlamla ve pratikle yüklenirken. döküntü bir aileden bir kişiyi çözmemesi mümkün müdür? Düşünün ki.

orada da öyle bir çabanın içine girilmesi gölgesi değil. Zeki. sanırım bazıları da ölüme sürüldü. Kardeşi Ankara‟da böyle bir ayarlanma içerisindeyse. yani o kadar zor değil. Kalan bir önder grup vardı. Sanıldığı gibi gizli sicil numaralarıyla. En son bir gazete manşetinde şu söyleniyor: “1990-’95 arası PKK erime sürecine girdi. Aslında sakat kafa yapısı değil. bizzat kendisiydi. Ben burada. “Gerilla artık irade olarak. Ve Genelkurmay bizdeki gelişmeleri çok iyi izliyor. çete kafa yapısı buna yol açıyor. ki bu tarihi vermesi çok ilginçtir. o dağda bir konaklama noktasında imha edildiler. hayır. Bunların hepsi çok ilginçtir ve açıklanması istenecek. Amed‟e dayalı böyle bir yansıma iyice gelişiyor. Daha sonra Erzurum. Dediğim gibi önce açlığı dayatıyor. otuz-kırk kişi öyle gitti ama kendisi hep sağlam. Botan zemininde asi-avare grup çeteciliğinin giderek gelişme göstermesi ve ‟90‟lardan sonra da devletteki çeteleşmenin egemen olmasıyla birlikte. öncü konumunda olan birini iftirayla düşürerek onu da öyle bitirdi. diğerine gölgesi yeter. altı yüz kişi açlıkla karşı karşıya bırakıldı. böylece yüzlerce insan kırılıyor.” Neyle ıslah edecekler? 'Sosyal yaşam' adı altında yaşam kırıntıları vererek! Bu arkadaşlar dürüst. bir planlamanın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Gerisi. bir oyunun nasıl sahnelendiğini belirtmek için söylüyorum. Amed. Bunlar son derece çelişkili ama ikisi de çözmeye götürüyor. Geçtiği bütün alanlara 24 . Olup biten nedir: “Bu işi burada böyle yapıyorum. öncelikle objektif zeminin de çok müsait olmasıyla içimizdeki çeteleşme çok ciddi bir biçimde geliştiriliyor. Ölen öldü. Bir çatışma düzenlendi. gerillanın artıklarını ıslah etmek. hepsini bilinçli yapıyor demiyorum ama zihniyet itibariyle gerilladan kurtulmak için başvurmuştur. göklere bakar nişanı çakarlar. 1995‟e doğru Genelkurmay‟ın bize biçtiği. zaten olmaz da. Garzan. Sınırdan geçerken yüzde yüze yakın bir tasfiye oldu.yük özgürleşmeye karşı. daha sonra da en rahat yaşamı sunuyor. kalanlar da eritilme noktasına getirildi. gizli telefonlarla konuşmalarına hiç gerek yok. Burada detaylar o kadar önemli değil. Bu tip çalışmalar içinde olanlar leb demeden leblebiyi anlar. Bu yalnız bir kişinin marifeti değil. oradan Dersim‟e gitti ve Aliboğazı'nda beş yüz. aslında eritiliyor. büyük düşürme taktiğiyle karşılık veriyor. Ana karargah ve sonuçta buraya kadar geldi. hacim olarak kırılmıştır ve bu nettir. Kalanlar ise Dersim‟e çekilirken yolda vuruldu. 1995 yılının başında Serhat‟a çağırdığı gücün yüze yakını tasfiye oldu. sen de orada öyle yap. Buna “Gölgesiydi” diyor. ben kentte yapıyorum sen dağda yap”. Sonuç. bu bir eğilimdir. Botan. ölümün üzerine gönderiyor. APO’nun sakat kafası buna yol açtı”. Kalan birkaç kişiden. ben bu konuda suçlamıyorum. Korkunç bir direnme halindeyiz ama o da korkunç bir çözme peşinde. Kapsamlı operasyonlar ve içimizdeki gerillayı gerilladan düşürmek için akla hayale gelmez numaralar. bu mesajı anlamaları o kadar zor değil. yöntemler uygulanıyor.

Bunun için hudutta birkaç provokasyona bizzat girmek istiyor. süper bir bakanlık dairesine ulaşması neyin karşılığında olmuştur. kendi egemenliğinin pekişmesini istiyor. kontrgerillanın denetimine alınmıştır. bu kadar olmaz. Ortaya çıkan sonuca bakıldığında. İhaneti açığa çıkmış ama başka çaresi yok. zaten kardeşi legalitede sınır tanımaz bir iktidar gücü halinde hazırlık yapıyor. Bilindiği gibi şu anda Nikaragua‟da devletin önemli bir kısmı. son bir nefes için sığınacak. “UNĠTA‟nın bize verdiği zarar onda dokuzdur. iki başlı iktidar durumudur. Koskoca PKK‟nin gerilla savaşı durursa. Bunun da içinde bulunduğu durum biraz böyle. teslim olmaya itiyor.” Bizde de yavaş yavaş bunun böyle olacağı anlaşılıyor. bu kadar çaba harcamayacağı görülür. Bu tabi son mevzinin de dinamitlenmesidir. öyle bir yerde ne yapıyor? TC halkı. “Sen şöylesin. o „sosyal yaşam‟ diyor.” Şener de son zamanlarında “İlla senin yanına gelmek istiyorum” diyordu. Bunun da tedbirini alıyor. “Gerilla ha bitti. Çıkardığı 'Askeri GörüĢler' adlı kitapta. MEPLA Ģunu söyler. eğilimin kendisi çok önemli. İnsan gözü kara olur da. Gerillanın bir an önce sönmesi. Merkezi'ni hiç dinlememesi ve bana ilişkin yaklaşım tarzıyla sergilediği. ancak yüzde beştir ama maddi ve manevi kayıpların yüzde doksan beşi bu çeteleşme pratiğinin sonuçlarıdır. Hiç bir kural dinlememesi. Bir de yol açılıyor. “Biz gerillayı bu kadar yaptık” diye açıkça ilan ediyor. bütün yapıyı ateşkes de değil. İktidar isteğinin çok şiddetli olduğu nettir. Gerilladaki tahribat ve kırımın askerler tarafından yapılanı yüzde on bile değildir. otoriter. askeri alanda 25 . Daha önce beş on yıl kadar iktidarda kalan Sandinistler.bakıldığında. Demek ki önlerine bir eğilim konulunca. Vurguladığımız gibi irtibatlı olup olmaması hiç önemli değil. af dileyecek veya fırsat bulursa komplo yapacak. Karakterleri gereği bu böyledir. Yani Çatlı‟dan daha derli toplu bir kişilik. diğeri de gerillada. Genelkurmay‟ın en has elemanı bile olsa. bulunduğumuz Ortadoğu sahasını provoke etmekti. kontrgerilla tarafından düşürülmüştü. işte bu zeminde kendisini bir UNITA gibi karşı politik bir eğilim olarak yaşatmaya çalışıyor. köy çapulculuğundan Ankara‟nın göbeğinde süper arabalara. sınırsız bir iktidar olayı çıkar. sen böylesin. Geriye kalan. Merkez sindirilecek. bunun böyle nasıl yaşadığının çözümlenmesi gerekiyor. PKK‟nin kadro yapısını. yaşamını bilen ve düşünün ki. Biz sosyal zemin dedikçe. ‟95‟te onun da (Zeki) bulunduğu karargahlardan gelen arkadaşların verdiği bilgiler var. Biri merkezde legalitede. ha bitmek üzere” hesapları içinde. bunları durduracak güç yoktur. Telaş içinde önce yağ çekiyor. gerillanın marjinalleşmesi hedeflenmişti. geriye telaşla benden kurtulması kalıyor. kızlara. Portekiz sömürgeciliğinin verdiği zarar ise onda birdir. hatta burjuvaları bile kan kusarken.

gerillanın devrimci tarzı tutmaz. Bu eğilimin sonu akrebin kendisini sokması gibi bir şeydir. “Ya ağzına bir şey vererek ya da bastırarak hallederim” diyor. Köylü kökenli zavallı kişilikleri. Aksini dayatmamıza hiç gerek yok. duyarlılıkları böyle bir iktidar hesabıyla bağlantılıdır. PKK içinde Barzani tarzında bir iktidarı oynamanın sonu bellidir. Hele bir de sert baskı karşısında başarının asla mümkün olamayacağı gibi bir psikolojik savaş. PKK‟de Çetecilikle Mücadele ve Çıkarılması Gereken Dersler Biz çok harcı alem bir biçimde. bir ihtimal bunlar ıslah olabilir mi diye bir gündem geliştiriyoruz. “Onu düşürürüm” diyor ve nitekim düşürüyor da. Bütün hırsları. yozlaşmayı ne kadar ıslah edebiliriz diye çok yoğun bir savaşım veriyoruz. Bunun nasıl yapılacağına ilişkin sürekli değerlendirmeler yapılıyor. marjinal tarzı tutar” diyerek. bu işlerde genel bir mesaj verilir ve o mesaj da. Her türlü fraksiyon. “Biz. bu korkunç inceleme araştırmaları. PKK‟nin zayıflıklarını ve benim zorluklarımı çok iyi biliyor. köleler. Zayıf olanlar. hizipleşmenin özünde. emperyalizme doğru. sivilleşmeyi. Gördüğünüz gibi benimle de. Devletin gücünü çok iyi biliyor. Bana göre gölge de şudur. sömürgeci güçlere doğru siyasi bir açılım varsa orada birileri başkaldırır. örneğin. Ona göre saflara gelen bazı demagoglar var. Esas itibarıyla sağlam ölçülerle PKK‟ye bağlı olma iddiasında olan başta 26 . Bu tip iktidar kavgalarının felsefesi böyle sonuçlanır. “Bir yıl ya dayanır. bir inançsızlık saflarımızda boy verince. benden daha çok hesap yapıyor. gider Barzani‟ye kulluk yapar. Feodal işbirlikçiliğin hizip kurma yeteneği yoktur. Halen de bu içimizdeki çeteleşmeyi ve bu sahte işbirlikçi politikalaşmayı. heyecanları. o da olmuyor. kendisine karşı iki laf ettiğinde. Direkt Genelkurmay'ın emirleri olmasa da “Gölgesi var” deniliyor. Bakıyor bu yöntem tutmuyor. ya dayanmaz” diyerek. O da bu mesajı aldı ve onun üzerine siyaset yapmaya başladı: “PKK’nin devrimci eylemi. sen her şeysin” diyerek savaşmaya çalışıyor. Burjuvalar. Yalnız varolan çok büyük birikim var. fırsat bulsa bir kaşık suda boğacak. onun derlenmesi gerekiyor.bunu böyle tamamlamak istiyorlar. “Gerillayı marjinalleştir” şeklindedir. Sonuçta geriye benim durumum kalıyor. Bu süreçte de biz bunları yoğunca gördük. bu eğilimin nasıl korkunç çalışacağı kendiliğinden ortaya çıkar. bunu bu kadar bilinçli yapmadık” diyebilir ve bu doğru da olabilir. “Sen Allahsın. onun için hazırlık yaptı. feodal zihniyetli olanlar ise daha iyi imkanlar karşılığında bir yöne doğru kayar. Yapacağı itiraflarda büyük ihtimalle daha iyi netleşecektir.

yani katılımından günümüze kadar kendi tarihini değerlendirebilir ve bazı doğru sonuçlara ulaşabilir. nasıl katıldınız? Bunların hepsini aydınlatmanız gerekir. örgütsel boyutundan tutalım askeri boyutuna kadar. gereken dersleri çıkarmadınız. ona karşı devrimci militanın görevlerini bütün yönleriyle ortaya koymuş bulunmaktayız. nasıl yön verdiğini. keyfi komuta yönetimlerine çok yatkın olmanız ve önünüze serilen sahte yaşama tenezzül etmeniz. Karşı taraf. en az karşı taraf veya eğilim kadar itiraf etmek durumundasınız. Tam tersine. tıkandınız ve hatta hangi çizgi hakim olacak diye beklediniz. Bunun görevleri nelerdir? Her yerde ve her zaman gerekleri nasıl yerine getirilir. iradeli ve inançlı bir biçimde sağlam sahip çıkamamaları. nasıl planlayıp sonuca götürdüğünü görüyorsunuz. sıkıldınız. İdeolojik-siyasi öncülükten vazgeçerek görevlerinize doğru sahip çıkmamanız. kendi deyimlerinizle iki arada bir derede sallandınız. neredeyse bütün gerilla birliklerinin kişilerin eğilimlerine göre ele geçirilmesine yol açmıştır. PKK ölçülerinden uzaklaşılmasına sürekli göz yumulması. Biz boş durmadık. neye. Çoğunuz dürüstsünüz ve hayatınızı ortaya koyarak bu çizgide savaşım vermek istiyorsunuz. Çeteleşmeyi giderek çözümlememizle birlikte önümüzdeki süreçte. İdeolojik. siyasi. kendi yerini görebilir. savaşçılarımızın da bu konuda adeta köleliği tercih etmeleri veya canı sıkılanların da yoğun bir biçimde kaçmasıyla dört dörtlük tasfiyecilik gerçekleştirilmiş oluyor. kurudunuz. Ne yaptınız. yaşamın. bir toplantı bile yapılmaması. Bu doğru bir tavır değildir. Ama bunun kuralından. Son derece çarpıcıdır. tutumundan tutalım nasıl yaşamsal kılındığına kadar eksikliğinizin ne olduğunu göreceksiniz. bu konularda birer kara cahilden farkınız yok ve bu içimizdeki kontra çete eğilimi çoğunuzun da hoşuna 27 . neye. özgür yaşamın felsefesinden. bunun tarzından haberiniz yok. bu konuda en benim diyen merkezi öğelerimizin bile görevlerine.Merkez‟den tutalım her tür kadro ve savaşçısına kadar. ki bu da küçük burjuvazinin tipik bir tavrıdır. Çünkü düşmanın bizzat bir çete eğilimine nasıl ortam sağladığını. Dolayısıyla aktivitenizin yüzde beşini bile kullanmadınız. bunun üzerine hızla eğilim haline gelmek isteyenler olduğunu iyi çözmüş. bu tip bireysel. her militanımız. Bunların tümünün gözünüzün önünde yapıldığı bir gerçektir ve bunları siz benden daha iyi biliyorsunuz. nasıl alet oldunuz. devrimci yetenekleriniz adeta sizinle mezara gitti. kadromuzu tamamen çete eğilimine terk etmesi. neredeyse yapımızın dörtte üçünün bu eğilime katılması. bu durumu terk etmeniz gerekiyor. Bunun için partili veya ordulu olan herkes. Bazılarının da içinde gizli kaldı ve hala bir türlü hayata geçirmiyorsunuz. kendi adımıza müthiş bir mücadeleyi verdik ama siz buna fazla anlam vermediniz. ne denli ağır bir ideolojikpolitik yetmezlik içinde olduğunuzu. doğru örgüt kurallarına yer verilmemesi.

militanlığın amansız yürüyüşüdür. Legalitede biz bunları kıstırmışız. Eskilerin çok daha büyük bir sorumlulukla. Bunların hepsi bu çetenin işine gelir ve adeta fırsat sunmuş oluyorsunuz. taviz vermemek esastır. farklı planlar yapılabilir ama esas olan. Önderlik gerçeğiyle sıkı sıkıya bağlantılıdır. biz yenilmediğimiz gibi. tam disiplinli gerilla yaşamını eksik etmeyen bir tarz sizin amaç ve beklentilerinize uygun olduğu kadar. bütün çabalarının etkisiz bırakılacağı ortaya çıkarılmıştır.” gibi müthiş şikayetçilik yöntemlerinizle tamamlıyorsunuz. örgüt ölçülerini güçlenme olarak anlayan ve ancak örgüt ölçüleriyle güçlenebileceğini.Bunun gerekleri konusunda halen derin yanılgı içinde ol- 28 . askeri olarak da sağlam ARGK ölçülerini yakalayan. Size sundukları basit şeylere tenezzül ediyor ve kendinizi hiç sorgulamıyorsunuz. keyfi komutanlıkla değil. Layığınız olan alet olma değil. Hatta “daraldık vb. Taktikler. Amerika‟nın bile bu çeteyi savunamaz hale gelmesine yol açabildik.gidiyor. Bunun dışında her yöntem sizi boşa çıkarır ve farkına varmadan başkalarına alet eder. Haklı insanın. yeni gerilla hamlemizin hazırlıklarını yapmış olarak. İlerde bu hususları daha kapsamlı tartışmak üzere şimdiden özlüce kendinize yönelmelisiniz. Bunun için yürütülen savaşım. Ortadoğu‟daki gerçeklerden ve bizim içimizde olup bitenlerden bunu anlamak hiç de zor değildir. Gerektiğinde bunu itiraf ederek. bireysellikle. savaşımın yasalarına kesin katılarak olur. doğru insanın sonuç alacağına eminiz ama bu başarı. iç ihanet odaklarını ve içimizdeki çeteciliği deşifre ederek çok güçlü bir çalışmanın içindeyiz. Her ne kadar günlük olarak gerçekler saptırılmaya çalışılsa da. gerektiğinde bunun için kendini yoğun eğitime tabi tutarak ve PKK'nin gerçek militan ölçüleriyle ideolojik-politik değerlere gecikmeksizin katılacaksınız. En az bunlar kadar da halk iktidarına tutkulu. insan eyleminin belirleyici olduğuna inanırız. Gerek uluslararası gerekse. hakiki militan ölçülere ulaşmaktır. bu tarzdaki yürüyüĢüyle genelde TC çeteciliği olmak üzere içimizdeki çeteciliğe karĢı da elinden geleni yapmıĢ ve baĢarılı da olmuĢtur. Türkiye genelindeki çeteciliği de az çok teşhir etmede esas itibariyle biz rolümüzü oynadık. Yaşamın tutkusunu burada gören. politikanın kurallarına. bunun esasta parti öncülüğüyle sağlanabileceğine inanan ve an be an gerçekleştiren. kurallarla gücün güç olabileceğini bilerek eğitimine önem vermek kadar yapabileceğiniz görevlerde de gözü kara olacaksınız. Ben kısmen bunu yansıttım ve sonuçları iyi oldu. hatta uluslararası alanda da çeteciliğin marifetlerini ortaya çıkararak. yenilerin de almış oldukları düzen etkilerini aşmalarının vazgeçilmez bir devrimci koşul olduğunu bilmeleri gerekir. kendinizi adamanızın da bunu emrettiği kesindir. Bunda hiçbir muğlaklık ve ikircikliğe yer vermeden doğru sahip çıkmak. Önderlik. Bunun için her zaman insanı esas alır.

birliğin güçlenmesidir. kesin doğru ve çok yönlü değerlendirilmesi size düşüyor. daha yüksek başarılar için de amansız bir çaba içindeyiz. Ertelemeksizin. asi-avare grup pratiklerine zemin olmak şöyle dursun. Fakat özellikle ideolojik boyutu başta olmak üzere. eksikliklerinizi korkmadan itiraf edin. inisiyatif. birliği büyüteceksiniz. Bunu önlemek tamamen elinizdedir. Çağrımız bu temeldedir. Biz PKK‟yi savunmaya şiddetle devam edeceğiz. PKK‟lileşmenin en değerli ve en güçlü yaşam olduğunu bilerek. başarı da mutlaka bu temelde olacaktır. Kendinden fazla yoldaşını. Siz de kendinize bunu yakıştırıyorsanız. çabanızın. Zaaflarınızı. başımıza getirilen bu düşman oyununun artık sonuca gittiğini bileceksiniz. Biz bu temelde. önümüzdeki süreci muazzam bir değerlendirmeye tabi tutmanın yanında pratik gereklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Bundan daha değerli yaşam olur mu? Onun için savaşma ve mücadeleden daha değerli bir eylem olur mu? Sizleri buna çağırıyoruz.makla kendinize çok yazık ediyorsunuz. bir gerilla birliğinin destan yaratacağını. sağlam bir inceleme kafasına sahip olun. Bunu böyle anlamak. parti örgütünün güçlenmesidir” diyeceksiniz. Bunda da yoldaşlığı esas alacak. “Benim güçlenmem birimin güçlenmesidir. Çeteleşme eğilimlerine. böyle katılmak zafer kişiliğinin vazgeçilmez bir gereğidir. Bir kez daha vurgulayalım ki. Bunun dışında büyümenin yolu yoktur. Büyüyen örgüt büyüyen kiĢidir. Yenilmediğimiz gibi. örgütünü koruyarak. kurallara her zaman ve her yerde dikkat ederek. Biz böyle yaparak küçülmediğimiz gibi. yoldaşlığını. onun da düşmanın yolu olduğu ortaya çıkmıştır. Örgütü de siyasi-ideolojik amaçları temelinde büyüteceksiniz. daha güçlü bir hamleye girmeleri işten bile değildir. dolayısıyla kazanan bireydir. Büyümeyi ve komutanlaşmayı istiyorsanız. 29 . Diğer büyümenin çeteciliğin yolu olduğu. kendinize güvenerek. ezici bir kesiminizin beklentileri de bu yönlüdür. bunu ne kadar yapıp yapamadığınızı ve nasıl yapmanız gerektiğini kendiniz de çözeceksiniz. en güçlüsünü ve en güzelini yakalıyoruz. bundan aşağısının kabul edilmeyeceğini bilerek bu işte yer alırsanız. ezici bir kesiminizin yüksek başarı kazanması işten bile değildir. pratik örgütlenme ve yaşamdaki pratik politikaya kadar nasıl yansıtılacağını. yaptıkları hazırlıklarla. Bunları bastırarak yahut yanlışlar temelinde uzlaşarak güçlenen biri olmayacak. Çoğunuzun. Yolun doğruluğu çoktan ispatlanmıştır ve bu yolun yürüyüşçülerinin de tecrübeleriyle. eylem gücüne kadar bütün yönleriyle kendinizi katmanız en güzelidir. en asgari bir başarı tarzına kafa yoracaksınız. o halde zafer kişiliğinin büyük tutkularına. Aydınlatmak kadar. düşünce gücüne. arzularına. gereklerine göre kişiliklerinizi an be an değişim ve dönüşüme tabi tutacaksınız. bununla yoldaşlığa en büyük değeri vereceksiniz. kazanan örgüt. bizim çalışmalarımız zafer çalışmalarıdır.

5 Aralık 1997 ASKERĠ ÇĠZGĠNĠN OTURTULMASINDA PARTĠ ÖNCÜLÜĞÜNÜN ROLÜ Partimizin önderliğinde geliştirilen devrimci mücadele sadece KuzeyKürdistan‟da veya Kürdistan'ın tümünde değil. Gündemi tamamen işgal etmiştir. Özal‟ın öldürülüşüyle bir anlamda gündem değiştirildi. önümüzün alınmak istendiği. yeni çıkışlar yapmaya hazırlanırken. Türkiye burjuvazisi. politikada tüketilmişti. hareketin önünün sadece askeri yöntemlerle alınamayacağını anlayınca. Özal. bıçakla kesilir gibi gündemin değiştirilmesi bu anlamda önemlidir. Özal‟ın ölmesi ya da öldürülmesi biçiminde bir sonla karşılaşılmıştır. TC oldukça sıkıştırılmış. Özal'ın ölümü kendiliğinden fiziki bir olay olarak ele alınamaz. bölge çapında da devrimci gelişmenin motoru olmaya doğru giderken. taktikle de olsa. siyasi yönteme baş vurmayı denemesi önemli bir gelişme aşamasıydı. açık bir tutum içerisine girmesine rağmen. ağır yenilgilerle yüz yüze bırakılıp tasfiye edilmemizin amaçlandığı da bir o kadar gerçektir. Sorunu siyasi platforma aktarma isteğinde. statükocu YDD adı altındaki emperyalist kuşatmanın ve işbirlikçilerin dayatmasıyla. Uluslararası yankıları. Özal‟ın ölümü biraz da bu gündemi işgal etmemize bir tepkiydi. yani başarısız kılmıştır. ulusal etkileri bir hayli olumluydu. iç ve dış mutabakat sağlamasına rağmen bu tasfiyeyi tam başaramamıştır. ki bu tutuma girişte de yine tasfiyeci emelleri vardır. bir anlamda hareketimizin gelişim düzeyi onu zaten öldürmüş. özel savaşı bütün yönleriyle geliştirmesine. Tam da böyle bir gelişme aşamasındayken. Bizim buna şans tanımak için iyi niyet göstergesi olarak ateşkes biçiminde bir uygulamaya veya bir taktik düzeltmeye baş vurmamız oldukça etkiliydi. 30 . gelişmeleri alabildiğine hızlandırırken. Son bir aydır. uluslararası gerici. Nereden bakılırsa bakılsın. 12 Eylül faşizminin amansız bir uygulayıcısı durumunda olan ANAP-Özal koordinatörlüğü.

başbakan kim olacak. son bir aydır “Demirel Cumhurbaşkanı oldu. Bundan ne kuşku duyabilir. büyümeye yol açma. siyasal mücadeleyle bu aşamada ne kadar iyi niyetliliğimizi göstersek de. ister gerilla temelinde halkın zoru sonuna kadar açığa çıkartılıp örgütlenmedikçe. Biz bunu baştan beri biliyoruz ve şimdi de öyledir. yeni güçler başta olmak üzere. Düşmanın terör politikasını açığa çıkarmak için. salt barışçıl-siyasal yöntemle halledilemeyeceğini çok iyi biliyoruz. İster serhıldan. büyük devrimci gelişme örtbas edilmek.özellikle Kemalist çevreler buna fırsat vermemişlerdir. gerek 1992 yılının tahribatlarını onarma ve gerekse de 1992-‟93 kışının zorlukları aşılarak karşılanmaya çalışıldı. Barışçıl. Mevzilerini daha da geliştirme. bu konuda sağlayacağımız başarıya bağlıdır. bir kaç ay içinde ilk defa derli toplu. olacak. yaratılan çok yönlü ve geniş uluslararası ilgi kadar. Yeter ki gelişmeye hizmet etsin. çok büyük bir hazırlıkla cevap vermeye çalışıyor. Partimiz buna itinayla. Düşman halen eski politikasında ısrarlıdır ve büyük ihtimalle en sonunda tüketinceye kadar zor yöntemini kullanacaktır. hem de serhıldan-cephe taktiğiyle geliştirilerek başarıya gidecektir. ulusal düzeyin de oldukça hassaslaştığı ve bütün dikkatlerin tekrar mücadelenin üzerine çekildiği bir aşamaya denk getirilerek bunu daha da hızlandıracak bir hazırlık söz konusudur. düşman tarafından bir çözüm yolu olarak görüleceğini beklemek hayalcilik olur. her düzeyde bir derinleşmeye. partimize yakıştırdıkları terör kimliğinin. Ateşkes meselesi de bu çerçevede anlaşılmalıdır. bizimle siyasi temelde politika yapma ve başarma şansına fırsat vermemişlerdir ve büyük bir ihtimalle ölümüne adeta göz yummuş veya bir nevi böyle bir yaşam içinde tüketmeye terk etmişlerdir. demokratik. Ulusal çelişkinin sınıfsal boyutuyla birlikte. ne de acaba başka yöntemler denenemez mi biçiminde kendimizi aldatabiliriz. çözüme gidilemeyeceğini hiçbir şart altında göz ardı edemeyiz ve bundan vazgeçemeyiz. daha başından siyasal görüşme yöntemine açık olduğumuzu belirttik. köklü bir hamle hazırlığına yönelme. buna benzer manevralar sık sık yapılmaya değerdir. Her türlü gelişme. politik üslubu daha sık ve iyi kullanmak gerektiğini biliyoruz ve bunu değerlendirdik. kapsamlı bir halk savaşına ulaşılmadıkça. Ardından gündemin değiştirilmesi. bu yöntemin başarılarına bağlıdır. Sonuçta 1993 hamlesine. asıl onun kimliği olduğunu göstermek için. Esas itibariyle devrimci zor. önü alınmak isteniyor. hem ordu-gerilla. Fakat haksız pozisyonda tutmak. Diğer tüm yöntemler de. ki bu bir özel savaş yöntemidir. DYP başkanı kim olacak?” biçiminde yıl boyu gündemi saptıracak açıklamalarla. İkinci bir atağa geçmesine. var olanlara yeni mevziler ekleme hazırlıklarını yetkinleştirme ve sağlamlaştırma. Bu olayı böyle değerlendirmek gerekiyor. 31 .

askerleşmeye gelememe gibi tarihi ve toplumsal özellikler yıkıcı sonuçlarını tam da burada karşımıza çıkarmaktadır. Biz başlarken de farkındaydık. kendi içinde kurumlaĢıp yönetim gücü haline gelmemiĢ bir kiĢilik devrimi çözümleyemez. Çizgi doğrudur ve önemli gelişmeler vardır. halkla ilişkilerin gereklerini yerine getirememe ve eşkıyalaşma gerillayı giderek kendi kendini tasfiye etmenin eşiğine getirdi. kurumlaĢtırıp yönetemez. ÇözümlenmemiĢ.Sorun. Her devrimin temel sorunu olan bu husus. istikrarlı bir devrimciliğe gelememeyi daha ilk günden beri gördük. köylü tarzı. inatçı ve oldukça kurallara bağlı bir militanlığa bir türlü gelinememektedir. İstikrarlı. ki nitekim bir kez daha tarihi hazırlıklarımızı boşa çıkardı. Hatta Hilvan-Siverek direniş pratiğinde köylü isyancılığının bir yöntem olarak askeri çizgimize oldukça egemen kılındığını. 1988‟de Hogır-Metin pratiklerinde ortaya çıktığı biliniyor. bu üç-dört temel faktör bizde gelişkindir. coğrafyaya ulaşma. Hemen her yıl çok kapsamlı hazırlıklarla bu kördüğümü çözmeye çalıştık ve gerillaya gelememenin sıradan bir sorun olmadığı ortaya çıktı. 1981 Konferansı‟nda açıkladık. Halka despotça yaklaşım. Kör Cemal ve benzeri pratik ve anlayışların 32 . 1984‟te bu pratiğin tam başarıya gitmeyişinin bu anlayışla bağlantılarını ortaya koyarak. savaşçıyı da bastırırım. silahlı propaganda da çakılıp kalınması ve asi-avare gruplara dönüşme gerçeğine işaret ettik. Daha derinliğine üzerinde durulması ihtiyacının bir sonucu olarak çözümlemeler geliştirildi. Bir devrim için çok önemli olan. pratiği tasfiyenin eşiğine getirdiğini belirttik. PKK‟nin çizgisini bu temelde bir kez daha belirlemek değildir. “Halkı da bastırırım. kitlelerin destek düzeyi. planlı. Sıradan isyana. Kendimi en değme kuralsız eşkıyadan. 15 Ağustos Atılımı‟nda gücün gerilla temelinde örgütlenmeyişi. bizde çok daha yakıcıdır. Sorun bunları kurumlaştırma. hatta lojistik olanaklarının bir devrime yetecek kadar elde edilmesi işten bile değildir. Kürt kişiliğindeki apolitik. köylü anlayışının oldukça önemli kayıplara yol açtığı. araziyi kullanamama. yönetme yetersizliğinden ve özellikle de kadronun kendini bir türlü yetkinleştirememesi ve gerçek temelde yönetim gücüne ulaşamamasından kaynaklanıyor. intiharvari eylemlere geliyor ama aynı hızla sağa kayıyor. Kongre tartışmalarında bunu açmaya çalıştık. Özellikle III. ağadan. Neredeyse bizim bütün çabamızı kendi şahıslarında entrikacı. despottan daha da etkili kılarım” anlayışının. bütün yetki ve gücü böyle çarçur etmek istediler. örgütlü. Parti öncülüğü. özellikle çözümlemelerin açığa çıkarıp halletmek istediği husus da budur. Sorun buralardan kaynaklanmıyor. Güç ve yetki verdiklerimizin bundan çıkardıkları sonuç olan. PKK‟de üzerinde en yoğun tartışmanın yürütüldüğü. özellikle parti öncülüğünü yadsıma çok köklü bir sorundu. küçük-burjuva kurnazlığı ile gizleyip kendilerini yaşatmak. Kendini gerillaya doğru verememe.

Provokasyonların bu süreçleri sıkça kullanmak istediğini biliyoruz. köylü yaşamından vazgeçmeme. Bunun sağlanması için her devrimciye ne gerekiyor: Azim. Ancak 1988-‟89-‟90 yılı boyunca geliştirilen tedbirlere rağmen. ordulaşmanın gelişmeyişinin. Tabi biz tekrar bu anlayışın üzerine gittik. Dersim'den tutalım Serhat‟a kadar çok tehlikeli bir hal aldı. onun emrine sunsun. Askeri. o da üzerine sınırsız bir tasarrufla bu gücü tanınmaz bir hale getirsin! Bununla sadece öncülük aşınmadı veya parti öncülüğü yadsınmadı. GAP‟ta bu sene en çok yaşanan. Zindan yapımız kendini tamamen düzen içi bir yaşam alışkanlığına terk etti. zindan pratiğinde özellikle 1982 direnişi sonrasında bu politikaya ağırlık verilerek 1984 direnişiyle birlikte kişilerin reformist bir yaşam tarzı ile sürece çekildiği. „onu kişilerin çıkarına nasıl dönüştürürüm ve bu bireyciliği gemlenemez bir biçimde nasıl geliştirim‟ mantığı gelişti. IV. ordulaşmaya bir türlü gelememe hayli etkili bir tavır olarak kendini dayatıyordu. zindanda da tasfiye edilmek istendiği ve bunda önemli oranda ilerledikleri ortaya çıktı. aslında bunun gibi burjuva yaşamına çağrı yapan bazı taleplerin karşılanması bilinçliydi. hatta TC‟nin de reformist etkileri yaymak istediği. Bazı sert cezalandırmalarla birlikte önü alındı ama yine de etkileri oldukça yoğundu. Provokatörler bunun başını çekti ve o bildiğimiz bazı provokasyonlar -çok azı 33 . başlangıçta köy yaşamından kopmamanın direnişi sergilendi. irade ve kişilik dönüşümü. Yaptığımız eleştiriler kapsamlıdır. Ordulaşmaya gelememe. 1990‟da Amed‟de köy yaşantısından vazgeçmeme yaygındı. profesyonel yaşama gelmek kolay değildir. ordulaşmayı dayatınca da kaçma. Böylece işkence politikasının yerine şerbet politikası uygulandı. Buna bir de sağcılığı eklemek gerekir. Mardin gibi alanlarda bu daha da sancılıydı ve hemen her eyalette. „insan hakları‟ adı altında saptırılmış bazı yaklaşımlar körüklendi. parti öncülüğünün aşınması devam etti. 1985‟te Botan‟da. ki hepsi de imhayla sonuçlandı. Hatta televizyon vb. Parti çalışsın. Kongre‟de üzerinde daha da kapsamlı durulan sorunun teorik düzeyde önemi biraz ortaya konulmuşsa da. Yurtdışının parti gerçeğinin en zor yaşandığı alanlar olması nedeniyle. pratikte eski tutumlar halen devam ediyordu.ortaya çıkarılıp üzerine gidilmesi bilinen gelişmelere yol açtı. Kaçışların o kadar yaygın olması. öncülük hemen her sahada 1990‟lara kadar büyük tehlikelerle karşı karşıyaydı. burjuva yayınlarını izleme hakkının. bu yaşamdan kopmamanın kayıpları oldu. aslında Özal‟ın reform planında bunu dikkate aldığı. Aynı yöntem pişmanlık yasası biçiminde dağdaki gerillaya yansıtılmak istendi. öncülüğün yalnız dağda değil. bu kişilik dönüşümüne gelememeyle ilişkisi vardır.

ben de telsiz konuşmalarıyla yüklenmeye çalıştım. Önderlik iyidir. Sonuç. olmazsa olmaz bir şarttır” diyeceğine. imkan-olanak ve fırsatların değerlendirilememesinde. tam tersi köylü fırsatçılığına. Büyük PKK gerçeğinin farkında bile değil. keyfiyetçi.bilerek. kavramadan ve bu temelde özümsemeden bu mücadelede fazla yol alamaz. temsil etmem gerekir. Sonuç. 1993 hamlesine yönelirken. Ateşkesle geliştirilen imkanlara kadro ya çok sağ ya da sekter. Önderlik gerçeği bu konuda ne kadar kapsamlı bir gelişmeye de ulaşsa bizim kadro tersinden alıyor. küçük-burjuva kurnazlığına baş vuruyor. kendimizi ne hale getirdiğimizi oldukça ortaya koyuyor. incelenir. dikkat çekmekle yetiniyorum ama önemlidir. bana güç veriyor. bireyci de yaklaştı. Önderlik krizi. Çok tarihi bir fırsatı. Önderliğin bu konudaki büyük mücadelesini anlayıp. Bunun üzerine. Ucuzdan kariyer yapma. tasfiye olmaktan kurtulamazsınız. bu konuda ısrar ve tutuculuk bir tıkanma nedeni oluyor. Amed Konferansı. Öncülük anlaşılmadığından. ucuzdan komutan olmaya ve bunu savaşçı yapıya. yönetim ve komuta krizinin de had safhaya ulaşması oluyor.bu yılların savaş gerçeğine. 1993 hamlesine katılmak isteyen kadrolar. örgüt yapısına kabul ettirmeye çalışıyor. ordulaşmaya yetmez ve hatalı yaklaşılması. sürecin her yönüyle yanılgılı karşılanması. komuta krizi! Bunun ne kadar tehlikeli olduğunu. hem güncellik açısından tehlikenin büyüklüğü unutuluyor. Botan Konferansı ve diğer bütün eyalet konferansları. kadrolarda gördüğümüz en büyük eksiklik. bu yetersizliklerinizle boşa çıkarıyor ve çok büyük gelişmeleri kaçırıyorsunuz. Ucuz bir zafer sarhoşluğuna kapılarak. çoğu da bilmeyerek. öncelikle çözümlemelerin yüzeysel ele alınışıdır. hatta ondan önceki yargılama. Fazla açmayacağım. Bu da mümkün olmadığından. özellikle ordulaşma ve gerillada iddiası olanlar. incelemeyi bilmeniz gerekiyor. “Parti iyidir. güç veriyor. Çözümlemeler ne kadar derinleştirilse. sürece çok tehlikeli yanılgılarla yaklaşıldı. Bütün bunlar çözümlemelerde dile getirilmiştir. kendisini her türlü yanılgıya terk etmiş ve böylece hareketin nefes borularının halen açık tutulması sayesinde kendisini ucuz başarıya kaptırmış. öncülük savaşımı bilinmeden gerillaya ve hatta halk örgütlenmesine sağlıklı yaklaşılamaz. ordu gerçeğine karşı durmanın öncüleri oldular. özeleştiri süreçleri kendi elimizle. o zaman kendimi konuştururum” diyor. eyalet konferanslarında gördünüz. Tarihi sorumluluk duyulmadığından. çözümlemelere bu yönleriyle mutlaka dikkat etme ve kendileri için gerekli olan sonucu çıkarmak durumundadırlar. “Ulaşmam gerekir. var olan bir-iki başarıyla kendisini kaybediyor. Bu temelde parti mücadelesi. hem tarihi. Bu yüzden bu ateşkes sürecini kapsamlı değerlendirmek istedik. 34 .

biz yıllar önce buna dikkati çekmiştik. başarı üstüne başarı kazandığını sanıyor. nasıl aşılır? Tekrar da olsa onun anlatımına girdik. eğitim derken. kimisi imhayla karşı karşıya kaldı. Kürdistan için ekmek-sudan daha fazla gerekli olan bu hazırlığın başına bu tehlikeyi getiriyorsun. fırsat ele geçmişken affedilemeyecek olan bu eksiklik ve yanılgı nasıl yaşanıyor? Benim üzülmem bu nedenledir. tarihi sorumluluk duyulsa. anlayış düzeyinizi çok dar tutmanız. imha oluyorsunuz. tarihi görevler karşısında bu kadar basit kalır mı? İmkan-olanak eldeyken. Her şeyini savaşa veren kişiler böyle olunca. o halen kendisini büyük komutanlık sevdasına kaptırmış. Bilindiği gibi. bütün kış boyu çabalarımızı sürdürdük: Doğru taktiğe gelemeyen kişilik. Kaldı ki. benim ne zamana kadar onları besleyeceğimi düşünen yok. kimisi Güney‟e savruldu. Bahar başlangıcında her şeye hazırız diyenler. Ben aslında yıllarca önce söylediğimi çoğu kez tekrarlıyorum.Yüklendik. her şey elden gidiyor. Hepinizle günlük olarak yapılan konuşmalar var. İki-üç bin kişiyi imhayla yüz yüze getirdikten sonra “direndik” demenin ne anlamı var? Direnmişsin ama kaybetmişsin. İçine girdikleri durumu en az kayıpla atlatmak için. Büyük komutan olduğunu. ister eski olsun tecrübeli arkadaşlara bu yüzden müthiş yüklendik. bir anlamda parti hazırlıklarımız 1992 Güney Savaşı‟nda yenilgiye gidecekti. Yargı süreci. önemli başarılara gidilecek. eziliyorsunuz diyorum. Ben buradan yeniliyorsunuz. sürenin biraz daha uzatılmasının yararlı olacağını söylüyor. “Bu müdahaleler olmasaydı. Bunun da nedeni çok yüzeysel kalmanız. Halbuki biraz öngörülü davranılsa. bir gün sonra hepsi imhayla yüz yüze kalıyor. insan bu kadar yüklenir mi?” diyor. Aksi halde savaşırlar ama bu değirmenin suyunun nereden geldiğini. İnsan bu kadar kendini geri bırakır. ateşkes meselesine geldik. 35 . İster yeni. yenilginin eşiğindeymişiz de haberimiz yokmuş” diyorlar. ne kadar geri ve yenilgili kaldığımızı yeni yeni fark ediyoruz diyorlar. “Büyük işler başarırken. Aslında bu biraz da yapımızı rahatlatmak içindi. hele kişilik dönüşümüne kendinizi vermemeniz bizi isyan ettirdi ve çok öfkelendirdi. diğerleri nasıl olacak? Eğer Önderlik müdahale etmese. sırf taktik dışılık yüzünden dağ gibi binlerce savaşçıyı imhayla yüz yüze bırakıyorlar. doğrultmaya çalıştık ve bu çabamız halen de devam ediyor. Kadrolaşmayı yeniden ele alışımız. kişilikler bunu aşacak kadar yaratıcı olmadıkça. o halen orada kendi içinden bize kızıyor. Zihniyet böyle olunca. zamanında imkan-olanağı değerlendiremeyen kişilik nedir. Ancak bir ay sonra aklı başına geldiğinde. o kadar kendine sevdalı ki. eleştiri-özeleştiri. aslında bu önderlik veya komuta krizini çözmek içindir. her an kendi sonlarını getirebilirler. En son yaşanan Güney Savaşı neyi gösterdi? Ortada hiç yenilmeme olanağı varken. Fakat o kadar sarhoş. yeni yeni ayılmaya başladıklarında. olası gelişmelerin nasıl olabileceği sorusu sorulsa.

her birine yönelik talimat ve perspektiflerin yanında Ağrı Dağı‟ndan. Bu halen de geçerliliğini koruyor. bunu her zaman söyledik. gerilla yirmi dört saat bile ayakta kalamaz. Dersim'e kadar onlarca müdahaleyi yapmak zorunda kaldık. nereden kaynaklanıyor? Parti kişiliğine gelememe. “Biz parti öncülüğünü aşındırdığımız için. kapasiteleri bu kadar. Önderlikte YaĢam Kendi BaĢına DüĢmanı Yenme Örneğidir Önderlik gerçeğinin üzerinde duruyorsunuz ve biliyorsunuz ki. herkes kendini önderlik yerine koymuş fakat Önderliği kötü tanımış ve nitekim siz de “Önderliği 36 . yalnız 1992 Savaşı‟nda teşhis etmedik. Sonuçta ortaya çıkan hak etmediğimiz kayıplar. Bu tarz hemen her eyalette değişik bir biçimde tekrarlandı. bununla da yenilgiden başka bir sonuca ulaşamıyor. bu gelişmeyi ayakta tutmak oldu. Bu açıdan Amed pratiği yanında Botan ve diğer bütün eyaletler de inceleniyor. yolunu. bireycilik. sürdürüyor. bu olmadan ulusal kurtuluşta ilk adımlar bile atılamaz. örgüt mücadelesi ve parti içi gerçekliğini yakalamadan Kürdistan'da tek adım bile atamazsın. yalnız biz değil. yol ve yöntemler geliştirildi. Bunu biraz kafanıza yerleştirin veya kulağınıza küpe edin! PKK tarzı önderlik. bu sağlanmadan gerillayı yirmi dört saat bile yaşayamazsınız. Kürdistan'da sağlam PKK öncülüğü olmadan. O öncülüğün de bir önderlik gerçeği vardır. Ama yapı kendisini eğitemiyor. bu da yenilgidir. savaşa. Mücadeleye. Dersim. GAP. parti yönetim gerçeğini yaşayamama durumu var. Serhat. bu yapıyı. Güney Kürdistan ve dışımızdakiler de dahil. hatta hemen her alanda tespit ettik. öncülük olmazsa Kürdistan bitmişti. doğru veremiyor ve sonuçta kendi bildiğini okuyor. Bu yenilgili kişiliğini. Güneybatı‟da biri diğerini aratırcasına yaşanan bir kaç yenilgiyi yalnız kendi alanlarında değil. Bu belki de düşmanla her gün sıcak savaşı yaşamaktan daha zordur. hiç kimse ayakta bile duramaz. yöntemini bileceksiniz. Amed. yenilgiler ve kaçırılan fırsatlar. keyfilik almış başını yürümüş. Yine bilindiği gibi. yalnız Kuzey Kürdistan değil. fakat artık bunun üslubunu. Parti öncülüğü gerillaya hakim kılınmadan. bu da her türlü düşkünce yaşama yol açmış” diyorsunuz.Bunu gösterememelerinin dürüstlükle alakası yok. ordulaşmaya kendinizi vermek istiyorsunuz. PKK öncülüğünü inşa ederken. örgüt içi yaşam. Örgüt içi savaşım. Orta Eyalet. bütün partiye yayacak denli ağır yetmezliklerin sahibi olmuşlardır. Aşılması için de bitmez-tükenmez çabalar. 1980-‟83 pratiğinde. örgüt içi düzenleme. Sonuç. Bugün Kürdistan'ı Kürdistan yapan PKK tipi öncülüktür.

Barzani de mükemmel yapar. sanki mucizevi bir gelişme yapmışız. kendi başına “Ben de öyleyim. Güney Savaşı‟nda “Sen olmasan çok kötü olurdu. sosyalizmin elde kalan değerlerini yaşatmak isteyen. bizim sıradan köylü de kendine göre yapıyor. özümseyelim” değil de. ay ay. Kaldı ki. Genelde büyük saygı var fakat. biz tarih bilinci ve direniĢin yoğunlaĢmıĢ ifadesiyiz. Ģehitlerin talepleri. kavrayalım. o olmadan zindandaki bile yaşayamaz. Kolay günde veya asıl uygulanması gereken dönemde akıllarına gelmiyor. 37 . Yaşama böyle hükmeder ve yaşamı bu temelde yakalayan. o olmadan halk “Ben Kürdüm” diyemez. bu konuda kendine ilkeli ve yaratıcı yaklaşan bir tutumun sahibi olup. oradan öğrenelim. yani seviyesi neyse ona göre ele alıyor. Emperyalizme. sanıldığı gibi bürokratça. kimisi aile reisi gibi. Halkın umutları ve ilericiliğin. ahbap-çavuşu gibi. bize lazımsın” dediler. ordum da var. Kadrolarımız. dağı da tutmuşum” demek bir yanılgıdır ve dayanamazsınız. Herkes bunu yapıyor. vasiyetiyiz. Yetişme tarzımızı çok iyi bilmeniz gerekiyor: Yetişme tarzımız. Hiç olmazsa düşman nasıl ele alıyor. “Ulaşalım. O olmadan nefes alınamaz. “Keyfimize göre yorumlayalım. hemen her yerde bunun örneklerini gördük. çok iyi bilmeniz gerekiyor. PKK‟de önderlik sembolik ve sıradan bir önderlik değildir. ben de yapabilirim. mesele saygı değil. gelişmelerin ve yaşamların düşman karşısında ne kadar önemli olduğunu düşmandan öğrenebiliriz. ya da ölecektim” diyor. zorlandıklarında da. kimisi aşiret ağası gibi ele alıyor. bize ne kadar lazımsın diye name yazıyorlar. Önderlik gerçeğinin böyle ele alınamayacağını. TC de Kürdistan‟da darağaçlarını bir gün bile eksik etmez. Bütün yaklaşımların. Önderlik gücü şüphesiz herkese bir kuvvet oluyor ama çok yetersizler ve bunu ancak zora düştüklerinde anlıyorlar. kimisi ağa babası. dönem dönem hatta gün gün ne anlama geliyor? Bu son değerlendirmelerde hepsi dile getirilmiştir. bir çok gelişmenin gerisinde kalan bir konumda değiliz.bireylerin şahsında tanıdık” diyorsunuz. Talabani de. geliştiren bir gerçekliktir. ben de bir kiĢi değilim. her türlü gericiliğe ve özgürlük düşmanlığına karşı amansız kendini yürüten bir gerçekliğiz. Koordinatör sıkıştığında “Önderlik olmasaydı ya hain olup kaçacaktım. Bunların hiçbiri doğru yaklaşım değildir. Önderlik olayı böyle bir olaydır. Güney‟de. oluşumumuz yıl yıl. Aynı zamanda bunun kuralları ve gerçekliği dikkate alınmadan. bilimsel bir önderliktir. peygamberce bir gelişmeye yol açmışız gibi değerlendiriyorlar. o olmadan Talabani bile siyaset yapamaz. Olmazsa olmaz kabilinden özellikleri vardır: Kürdistan‟da oynadığı bir rol var. Amed'de. yararlanalım” deniliyor. Önder kişilik denince veya bu konuda bizim temsil etmek durumunda olduğumuz kişiliği keyfine göre.

bizzat kendiniz. PKK'nin amaçlarına. gerillaya. hangi soruna el atarsa çözer. sonradan fark ettim” biçiminde savunmaya geçiyorlar. Ben nasıl partili oldum. nereye el atarsa koparır. Önderlik gerçeğini hiç düşünmemişiz” diyorsunuz. her yere yani bütün taktik esaslara ve günlük yaşama çalışma tarzıyla. serhıldana. hangi tartışmayı başlatırsa olumlu sonuçlandırır ve hangi düzenlemeye başlarsa yine mükemmel düzenler. Bu gerçekleri neden tekrarlayıp duruyoruz. onun önderlik tarzı olmadan. bunu başarmam beni bu noktaya getirmiştir.Böyle ele alınıp katılınması gerekirken. çok lazımsın” diyor ama bunun karşılığının başarı ve zafer olması gerektiğini kendilerine hatırlattığımda. kurnazca. çare. Değer verdik. özelde onun bizde icra edilen veya geliştirilip götürülen Önderlik tarzını. İyi bir PKK‟li olacağım diyen. “Bir fotoğrafınız bana çok lazım” diyordu. Önderliksiz bu işler yapılamaz! Kendisi beni nasıl kullanır. özüyle yansıtılmasıdır. gücünüz oranında kavrayıp yaşamla bütünleştirirseniz yaşama şansınız olur. Ama çaresiz de değiliz. PKK‟yi PKK yapan değerler nedir? En özlü ifadesi olmam. ya da kaybedecekler. tabi bu bizim için önemlidir. ki bu genelde bütün eyaletler için geçerlidir. Ben bu sözü 38 . buraya kadar geldiniz fakat sonuçta ortaya ne çıktı? Bu yetersizliklerle devrimde zaferi yakalama şurada kalsın. Bu her yerde bir çaredir. Önderlik gerçeğinde ve onun hayatın her alanına. Sağlam parti kişiliği bütün bunları yaptırır. sen yine bize lazımsın” demeye getiriyor. Bu herkes için doğru değil. mevcut düzeyi bile götüremezsiniz. Herkesin bildiği küçük örneklerle hepinizi ciddiyete çağırıyorum. Kürdistan'da yirmi dört saat ayakta kalamazsın. Bunu yapan başarır ve en seçkin yenilmez komutan da odur. provokatörce. “Ben kendimi yanıltmaktan kurtaramamışım. Bu benim babadan atadan öğrendiğim veya icat ettiğim bir olay değildir. Şunu anımsatmak istedi. PKK öncülüğü. “Güç alıyorum. Amed‟te parti öncülüğü aşınmış. bunda iddialıyım diyen de bunu yapmalıdır. Ya dürüstçe yanaşıp yol aldıracaklar. basitliğinizi ve ne kadar zora düştüğünüzü gösterir. başarı buna bağlıdır. “Biz parti öncülüğünün farkında bile değiliz. Bunu yapanlar sadece kendini yanıltır. özelde de Amed‟de Önderlik gerçeği kavranılmadı diyorsunuz. yaşamına onun çizgisinin bütün özelliklerine hakim olanı kimse tutamaz. sahtekarca. parti öncülüğünde. En iyileri ise. Bu. sadece zayıflığınızı. Bu açıdan genelde öncülük olayını. “Ben ne kadar işbirlikçilik de yapsam. ajanca. PKK‟de öncülük esaslarını. onu kendisi bilir. yaşanılan müddetçe bu böyledir. üslubuyla. yanılgılarla dolu yaklaşımlar var. fırsat eline düşerse ne yapar. Zorlanmanıza ve epey tanınmaz hale gelmenize rağmen yine de yol almak istiyoruz. kölece katılımlar. Talabani bile giderken. O zaman yaşamınız tesadüftür ve nasıl yaşadığınızı bile bilmiyorsunuz.

Siz hem gafilsiniz. kendi gerçekliğini bütün yönleriyle kavradığı oranda. En büyük gaflet. Siz de ancak bununla yaşayabilirsiniz. nasıl yaşadığını bilmemek ve hakkını vermemektir. ne bir ilişki. gerilla üzerindeki olmazsa olmaz etkisini anlamadan. Eksilerden. sizin ayakta durma imkanınızın olmadığını siz de iyi görüyorsunuz. on bin kişi ile başlayıp. gerçek karşısında bir gafili ifade eden. Hiç kimse elimize ne bir silah. Sonuçta yenilmeyen bir gerçeklik ortaya çıktı. Seyit Rıza altı ay dayanamadı. bunda inatçısınız. ne bir kalem verdi. Elinize silahı almışsınız ama hiçbiriniz değerini bilmiyorsunuz. gelişmelere cevap verebilir. doğru değil.bütün eyaletlere. hepsi de yirmi dört saat ancak dayandılar. önderlik gücü yoktu kendisinde. nasıl sorumluluk üstlenebilirsiniz? Nitekim bu kadar gafil ve zavallı olmanız da kaybettiriyor. diğeri esas alırsa kesin zafere gider. Şeyh Sait‟te de. Bütün dayatmalarına karşı bilinçle ve örgütle durabildi. Şeyh Sait de ayaklandı. hemen her konuşmada yetkindir ve dolayısıyla sömürgeciliği aşmıştır. yenildiğinin farkında değildir. Önderlik PKK‟de yenilmez bir gerçekliktir. fark etmiyorlar. 15 Nisan‟da yakalandı ve bitti. Ölüm burunlarının dibine gelip dayanıyor. gerçek devrimci değişimlere. Kaldı ki ayaklanırken. çünkü gafildirler. Kimdir bunlar. İdamlık Bedirxan Bey de sultana sığınır ve sürgüne gönderilir. 15 Şubat‟da başladı. hangi önemli başarıya yol açabilir? İşte siz bu durumları yaşıyorsunuz. Gerçeğin çok dışında. hatta hepsi bunu düşünemediğini. Ayaktayız diyorsunuz ama bu sayede ayaktasınız. Kaybettiğinin. Önderlik gerçeğini. Silah olmadığı için değil. beş-on yönünden habersiz olanlardır. beklemediğini söyler. Dayanakları ellerinden alınınca gittiler. hangi devrimciliği uygulayabilir? Yanılgılarla dolu bir kişilik. Bizim müdahalelerimiz olmadan. hem de gaflette ısrar ediyorsunuz. alanlara sık sık tekrarladım. Bize de dayatılan buydu ama bizim önderlik tarzımız TC‟yi farklı karşıladı. Böyle formüle edilebilecek bir gerçekleşmedir. 39 . En çok görecekleri mükafat budur. PKK öncülüğünü. Önderlik gerçeğinden habersiz veya bir kaç yönünden haberli. gafildir. Ölüme asla inanmazlar ama hepsi ölümün bir karış yakınındadır. sonuçta tek bir kişinin bile kalmamasının nedeni önderlik tarzıyla ilgilidir. hazırlıklı ve tedbirli çalışır. Peki ben neden öyle değilim? Biz sıfırdan başlayarak iğne ucu kadar fırsatlarla uğraştık ve onlarla yola çıktık. yenilmez kiĢiliği temsil etti. TC onları mahvetti. Birisi ölse bile. siz nasıl ayakta kaldığınızı bilmiyorsunuz dedim. Her sahada ideolojide. Kendi alternatifini de getiriyor. onun savaş gerçeğini. nasıl ayakta kaldığını bilmemek. Seyit Rıza‟da da yoktu. Kişi. Ardından sömürgecilik daha da katmerli halde yürütülür. ordulaşmada onu temsil alır. nefes alamaz duruma getirdi ve Kürdistan‟da Barzani önderliği de dahil. Yöntemlidir. Barzani dış desteksiz dayanamadı yüz binlik orduyu bir günde dağıttı. yaşamda öngörür. ne bir imkan. politikada.

her türlü ustalıklı yaklaşıma. üslenme. bunlar bu hatayı nasıl yapıyor. Çünkü bunu sağladığınız oranda kadro olabileceğiniz çok açık. sizin affedilmez yetmezliklerinizdir. Temposuyla. Zaten kişilikleriniz aileden itibaren. halka yaklaşım tarzı vb. Bunlar tabi ki öfkelendirir. Onlar ise bir hiç uğruna imhaya götürüyor. yüz birim değil. başarılı olmamanız için hiçbir neden yok. sorumluluk duygunuz bu kadar zayıfsa siz devrimde başarılı olamazsınız Bunun için. Sadece bir birim değil. hareket tarzı. yaklaşım tarzı var. Kaldı ki bu değerlendirmeler ışığında kendiniz yaparsınız. bir insanı ele almaktan. Fırsatları sonuna kadar değerlendiren. binlercesi böyle gitti. aksi halde baş belası olursunuz. Bütün bölgelerden gelen haberler bizi öfkelendiriyor. önderlik şansınız doğabilir. bir militan bu çerçeveden yola çıkarak bütün sorunlara nasıl yaklaşım göstereceğini adı gibi bilmelidir. yönetim başta olmak üzere. Her birinizin tek tek kişiliğine yönelik eleştiri yapmak benim görevim değil. Akıllı bir kadro. Devrimin bunun dışında başka dili yoktur. bir birimin nasıl yönetileceğine.borçlardan yola çıktık. Öncelikli sorun. Hele bu gerilla da çok daha hayati ve yakıcı olup çok yönlü olmayı gerektirir. Eyaletlerin sorunları. PKK‟de tempo. bugün düşmanı ülkeden kovmuştuk. bir şehri alt üst eder. konularında biz çerçeveyi iyi çizmişiz. eğitim. lokum gibi işlenmiş olsa bile özümseyemiyorsunuz. son derece duyarlı ve derin sorumluluk bilinciyle yaklaşandır. Ben bunları neden çok tekrarlıyorum. Bu açıdan da eğitiminizi tamamlayacaksınız. sömürgeciliğin ağır etkisi altında çok çarpık gelişmiştir. Dağ gibi adamlarımızı. çok örgütlü bir kişilik olamaz. Buna özel savaşın etkileri de eklenince. Bunlar sizde büyük gelişmelere yol açmalıydı. Önünüze tepsiyle altın sunulsa. bir dağ parçasını değerlendirmekten tutalım bir serhıldana yaklaşıma kadar hepsine sağlam ölçülerle yaklaşmayı bilirseniz. Siz hazır olanı. devrimci yaşam tarzı üzerinde durduk. bizi buna iten. altın gibi fırsatı değerlendiremiyor. Bu kişilik devrimde ne kadar başarılı olur? Önderlik kesinlikle böyle değildir. o kişilik ancak katmerli köleliği yaşar ama asla başarıyı yaşamaz ve çok bilinçli. Kendi elimizle kendimizi vurma buna denilir. Hep acımasızlıklarla yüz yüzeydik. İnsan yedi fedai gerillayla. zorlaya zorlaya gelişmeye yol açtık. Bütün bu konularda PKK‟de hassasiyet var. elinizi uzatmaya üşenen sizler nasıl değer yaratacaksınız? Duygu dünyanız. PKK‟de devrimci yaşam tarzı. pratiğinizle kendinizi güçlendireceksiniz. inkardan yola çıktık. ölümlük hatayı nasıl kabul ediyorlar diyorum ama yapmışlar. 40 . sonuç. PKK'de taktik önderlik derslerini bol bol işlediniz ve Önderlik yaşamıyla karşılaştırdınız. üslubuyla bunu böyle iddialı yaptınız mı. düzenin yanılgılı kişilikler üzerindeki etkileri adına ne varsa aşabilmek ve onu bütün parti yaşamından uzaklaştırabilmektir. Sorumluluk duygusundan. binlerce silahın hepsini doğru kullansaydık.

Başarıyı buraya bağlıyorsunuz. belli bir incelemeden. gözlemden sonra hızla talip olacaksınız ve böylece düzeltme işine. kendi yaklaşımlarınızda bir reform yapın dedim. Bununla çelişecek olan her şeye rahatlıkla karşı çıkabilecek ve bizi buna götürecek her şeye ekmek. Özellikle sorumlu kadrolardan ister cepheye. hamur gibi yoğururcasına yeniden şekillendirerek yedireceksiniz. bu konuda yanılgılarla. kendinize bile saygınızı yitirirseniz ne hale düşersiniz? Beyniniz var. su kadar değer verecek durumdasınız. Bu sorumlulukların gereğini yerine getirmenin ancak görevlerin üzerine başarılı yürüyüşle mümkün olduğunu. bunu bile kendinize saygı duyacak kadar çalıştıramazsanız vay halinize! Bu açıdan hızla kendinizi düzeltin dedim. hangi görev varsa. bu büyük hamleye doğru yol alıyorsunuz. dirayet. Bulunduğumuz her alanda. gençsiniz. ister gerillaya. Sorumlu kadro böyle olur. kendinizi sorumlu hissedeceksiniz. sadece kendimiz için değil. beklenen budur. ister diplomasiye yaklaşımda olsun. Kazanmaya her zaman inandık ama daha çok da bu dönemde hem inanıyor. Nerede. yüreğiniz var. o halde layık olalım! Kendini kaybetmenin yıkıcı sonuçlarını önlemeye çalışırken. çok yüksek bir sorumlulukla icra edilebileceğini bir an bile göz ardı etmeyelim. Komuta tarzında ve kadrolaşmada bir reforma gidilmesi en son talimatın çerçevesiydi. üç yüz kişiye değil. Gerekirse otuz kişiye. imkan ve olanakla devrimci görevlerin üzerine yürüme bize nasip olmadı. Bu temelde 1993 hamlesinin önümüze koyduğu mutlaka başarılması gereken görevlerine yaklaşırken. gerekirse kişiliğinizi un edip. vazgeçilemez görevlerle yüklüsünüz. Ulaştığınız her sahaya Önderlik gücünü. önderlik ettiğimiz ya da katıldığımız mevcut birim değil. alçak gönüllülük rahatlıkla kazanacağınız veya özümseyeceğiniz meziyetlerdir. buna ulaşacak gücünüz var. başarıya inanın. eksikliklerle mücadele ve tamamına. kendinizi gözden geçirin. fazla yıpranmamışsınız.Değerleri nasıl çarçur ettiğinizi kendiniz anlatıyorsunuz. yetkinleşme işine büyük katkı sunacaksınız. Bu sağlıklı değerlendirmelerden güç alarak yola çıkıyorsunuz. hem gereklerinin ne olduğunu biliyoruz. üç bin kişiye önderlik ve öncülük görevini üstleneceksiniz. Olgunluk. Hiçbir dönemde bu denli derli-toplu bir hazırlık. her sahada kendilerinden beklediğimiz budur. dehşet yaratıyor. dirilik. Hamlenin çok değerli olduğunu. hatta bu son telsiz konuşmalarında her türlü riski de göze alarak. parti öncülüğünü oturtma. yalnız özel görevlerimize değil. doğrusuna ulaşma gibi ertelenemez. Şimdi ilk defa bu şansı yakalamışız. sorumluluk. Söylediğiniz şeyler insana ürperti veriyor. Bu kadar yüce değerlere sahip olan bir örgüte layık olmanın ne kadar şerefli ve onurlu bir yaşam olduğunu biliyorsunuz. bütün parti çalışmalarına oradan hareketle partinin önderlik ettiği bütün faaliyetlere taşırmayı da 41 . Mesele sadece kendinizi katma değildir.

Bu açıdan kendinizi zora sokmayın. tek başıma yürütüyorum. fırsat yaratamıyoruz. bütün pratiğe karşı. PKK Önderli- 42 . Siz parti ortamında niye başaramadınız. Buna inanıyor ve şimdi daha iyi görüyorsunuz. görevlerinizin üzerine yürürken. bunun beklentisi içinde olan ailenize de yazık! Belki yanılgılar. yaşam tarzıdır. “Böyle yapın. Bunun için. Sizler bu temelde gerçek bir politika için. Başarılı kişilik böyle yürür. Küçük gruplarımızın alanlara sağlıklı ulaşması bile yeterlidir. tarzıyla. bu zaten başarının kendisini getirir.bir parti görevi bileceğiz. ucuz kaybeden veya ağır yanılgı ve yetersizliklerle olumsuzluklara yol açan değil. kendinizi ağırlaştırmayın. parti bunu çok iyi ispatlamıştır. Bu arzu. altta-üstte engel teşkil eden ne varsa bunlarla başarıyla mücadele etmek sonuçta başarıya götürür. fırsatları iyi gören ve hatta yaratan kişiler olalım. hiçbir yürüyüş tarzına şans tanımayalım. Kaldı ki. temsil edin” demedi. içte ve dışta ordu yönetiminde ve temsilinde. temposuyla önder olur. Bunun dışında imkan göremiyor. üslubuyla. Siz de bizden farklı değilsiniz. “Kendimde değildim. Sadece yetkimiz altındaki özel görevlere değil. Sağlıksız yaklaşan. her zaman sorumlu olduğumuzu göz ardı etmeyeceğiz. Bu sizi sonuçta. Biz bu konuda sizleri destekledik. bunun yolu yöntemi var. Kimse bize. kendimi düşündüm” diyorsunuz. PKK‟nin gerçeği budur. bütün parti çalışanlarına ve hatta halka temel bir güven kaynağı ve bir önderlik gücü olabilirsiniz. şöyle ulaşın. Başka alanlarda görmedik. bu kez doğru. Başarabilirsiniz. Yüksek bir başarıdan başka. Canavarlarla boğuştuk ve başardık. olanak. bunları değil ileri sürmek. Başka yaşam yolu olmadığına halk da diğer güçler de inanmıştır. gereklerini de yerine getirmede kararlısınız. böyle uygulanmış ve böyle başarılmıştır. Bundan sonra yalnız kendiniz için değil. bu böyle kavranmış. eksiklikler sizi zorladı ama bu hamle bu açıdan iyi bir fırsattır. imkanlar neyse onu kullanıyorum. Bundan başka ne bir arzu ve seçeneğimiz ne de başka bir çaremiz vardır. ucuz kaybetmeye götürür. bu zorunluluk benim için de esastır ve bu da yegane özgürlüktür. Bulunduğunuz alanda kendinize hakimsiniz. düşünmek bile ayıptır. Kendimize görev verdik ve kendi gücüm oranında bütün işleri örgütlüyorum. parti için yaşıyorsunuz. yeterli olanı yaparsanız gerçek parti öncülüğüne ulaşmadan ve onun Önderlik gerçeğine gücünüz oranında destek sunmadan söz edebilirsiniz. büyük kazanmanın imkan ve olanaklarını ele geçirmişken niye kaybedesiniz? Size de. Hiç birisinin. işbirlikçilerin de dahil. Bir kaç tanesi bir bölgeye yeter. imkan ve olanakları çok iyi değerlendiren. her yerde. duymadık demeyin! Eğer sağ duyulu yaklaşırsanız. bunun dışında çaresi yok. yalnız bu değerlendirme size yeter. bizim yaşam olanağımızdır. Büyük kazanmak dururken.

43 . partiye ve Önderliğe.ği de bunu ispatlamış. bu açıdan akıllı değerlendirilmelidir. 17 Mayıs 1993 GÜNEYBATI EYALETĠ‟NE  Abdullah Öcalan‟ın Güneybatı Eyaleti‟ne yönelik talimatıdır. başaracaksınız. Hiç olmazsa bundan sonra sağlam başarılara sahip olarak. bizim size layık olduğumuz kadar layık olacak. dünyaya kabul ettirmiştir.

sahte ve kendini yanıltmacı kişilikler. parti bünyesinde ve 44 . Tam tersine devrimcilik. ilk çıkışta belirttiğimiz gibi PKK‟nin oluşumu demek. Partimiz tarihinde ilk çıkış yaptığımız bu bölgelerimizdeki çalışmalarımızın. bunu şüphesiz bölgenin tarihsel. Ve denilebilir ki. yaratılması gereken olumlu öz neyse. sosyal ve siyasal kişiliksizleştirilmesiyle bağlantılı ele almak istedik.Güneybatı Kürdistan alanındaki tüm partili güçlere savaĢçılara ve halktan değerli dostlara. Yurtdışından en çok bu alanın güçlerini korumak istediğimizi ve daha 1980‟lerin başlarında buralara ilk müdahaleleri yapmaya çalıştığımızı da biliyorsunuz. malıyla en çok katkı sunan bu yöre insanlarımızın. özel savaşın kişiliksizleştirilmenin de ötesinde büyük bir kişiliksizleştirilmeyi kendi kendisine derinleştirdi. bu alandaki gelişmeler demek iken. Görevi budur ve devrimcilik yapılacaksa. çaba bunu sağlamak için sergilenir. ülke dışına çıkışın hemen ardından da. epey beklentileri kadar. bugünkü haliyle ülkemizde en geri ve ondan da öte tehlikeli bir durumla yüz yüze kaldığını acıyla belirtiyoruz. Kaçış süreci. Özel savaşın yoğunlaştırıldığı bir alan olarak burayı böyle kişilik tahribatına uğrattığını söyledik. Kısaca devrimciliğin bir çare sanatı olduğunu biliyoruz. çok ikiyüzlü. tarihsel çarpıklığın ötesinde. olumsuzluklardan ötürü de kaygıları var. Tabi bütün bunlar aslında fazla anlamlı bir izah tarzı olmadığı gibi devrimciler için geçerli de değildir. Partiye canıyla. gerek çıkışta ve daha sonraki süreçte en çok güç veren. Alana ilişkin kapsamlı değerlendirmeleri defalarca yaptık. Partimize. Fakat o günden bugüne kadar muazzam emekler pahasına yapılan bu müdahalelerin. içimizdeki yetmezlik ve yanlışlıklar sonucu önemli oranda boşa çıkarıldığını da iyi biliyoruz. onu ortaya çıkarır. Devrimci devrimcidir: Her türlü mücadele etmesini bilir ve daha da ötesi. Görev böyle belirlenir. bu amaçla yapılır. en değme düşmanın kontra faaliyetlerinden daha tehlikeli bir biçimde. onun sınıf temeline ve devrimci ulusal kurtuluşçuluğuna katkı sunan bu alan çalışmalarımızın bugün geldiği düzey. geliştirilmesi gereken ne varsa onu kurtarmaya bizi zorluyor. her bakımdan dikkatle değerlendirilmeye ve hiç olmazsa bundan sonra kurtarılması. bu yörelerimiz ilk müdahalelerin yapıldığı alan olma anlamına da sahiptir ve hiçbir zaman uzun süre ilişkiler kesilmedi. Biz.

Kongre sonrasında da -ki II.. biz parti içinde kendi kendimize vermişiz. Ama bilmemiz gereken subjektif olsun. ciddi bir planlama içinde olmadan verilen kayıplardır. Sonuçta öyle bir karışıklık yaratılıyor ki. Dağda ciddi bir üslenmeye dayalı kayıplar değil. Destek olalım dedik ama bir baktım yanı başımızda örgütün bunca desteğine rağmen göstermediği ihtimamı.(. kişiliklerin ve de özellikle yönetimlerin birbirlerini etkisizleştirme. Tabi. kendisinin nasıl kurtulduğuna dair tek bir rapor yok. Malatya. Şimdi bu durumda ya büyük bir kafa karışıklığı ya da bilinçli bir saptırma vardır. ona koşarak gösteriyor. Adıyaman ve Pazarcık gücü de öyle oldu. bu daha iyi anlaşılır: 1992 güzünde çok değerli arkadaşların. Düşmanın bilinçli eli bu çalışmalara ne kadar uzanmıştır. 1988‟de bunu daha da yaygınlaştırdık. şu köyde bu kadar kayıp. bilemiyorum.yolladık. en değerli yedi kişiyi kendi yanında imhaya uğratırken. “Ben bunları hesaplayamadım” diyemez. Onları o şehre yakın yerlerde kim tuttu? Savunma imkanları da yokken gidip eylem yapmaları istenmiştir.parti imkanlarıyla gerçekleşmeye yüz tuttu. “Bir birimi boşa çıkardıktan sonra. ajanlığı kabul ettiler. Şimdi en son gelişmeleri özetlersem. 1987 müdahaleleri söz konusu. Bu gerilla tarzı bir eylem anlayışı değil. parti büyük bir inatla bu alanı devrimcisiz bırakmamak için yüklenmeye devam etti. Kongre‟yi daha iyi taşırmaya çalıştık. kişilikleri yeni oluşuyor. boşa çıkarma huyları yüzünden. 1982‟de giden bir-iki unsur. değme ajanların veremeyeceği zararı. Biz bunu dedikçe. ne kadarı objektif nedenlidir. fazla üzerine gitmeyelim dedik. Bunun için de epey güçlü birimler yollamak istedik. düşmanla bir telefon irtibatı var. İnce kaçış yöntemleriyle. belki bir milisin yapacağı iştir o da milise yaptırılır. 40‟ı aşkın bir militan gücün anlamsız kaybına uğradık. 1989 hakeza öyle fakat çıkan sonuç. tam gerilla takımları biçiminde yolladık. süreç içinde daha da iyi anlaşılır. adeta yara daha da azgınlaştı. Özellikle III. ben de kendimi nasıl metropole atarım” diye düşünenleri gördük. Düşmana gönüllü ajanlık yapıyor ve biz bir partilide bunları gördük. Süreç boyunca epey esnek olmak istedik. bu köyde bu kadar kayıp ve hiçbirisi de ciddi bir saldırı. Bu işin yönetim ve koordinesinden sorumlu bir kişi. 1986‟da III. yakalandıklarında eldeki bütün birikimleri tahrip ettiler. objektif olsun.) Bunu bu arkadaşlar bilinçli mi yaptı veya içinde bazıları mı bunu bilinçli düzenledi. başarı şurada kalsın.onlarca kişilik güç ve çok kahramanca militanlar da -ki hepsi daha sonra şehit düştüler. bütün bu müdahalelerin aynı hastalıklı yapının. Hatta diyebilirim ki. çok hazır olan birikimi bile tahrip etmekten kendini kurtaramamasıdır. Kongre sonrası da çok önemli bir müdahale alanıdır. Kaldı ki bilgiler bize yeterince ulaşmamıştır. Koordine durumundaki arkadaş(Terzi Cemal).. Kendini kurtaran adam birimini de kurta- 45 . bunlar hiç şüphesiz burada uzun uzun anlatılacak hususlar değil.

Peki bu nasıl bir rahatlamadır? Tek bir düşman hedefine yönelmediği halde. yedi günde demek ki gelebiliyor”. senin yanına gelen adam kaç günde geldi. Ve ajandır diye de her tarafa yollandı: Avrupa birimi ajan. Biz bunun ne kadar ağır bir suç teşkil ettiğini söyledik ama yine de hiçbir başarı şansı olmayan eylemlere bu insanlar sürülüyor.rabilir veya kurtaracak durumda tutar. “Kar yağmaya başladı” denildi. Artık sanıyorum. bütün güç oraya hapsedilmiş ve o kış boyunca sözüm ona yargılamaya tabi tutulmuş. intikam almaya benzer bir tavır içine girilmiş. Kaldı ki kış boyu gidip gelmeler olmuştu. Cevdet ve Ömer arkadaş. bilemiyoruz. üzerinde baskının en az uygulandığı arkadaşlardır. Çünkü gören var. yemek yemek için. “Sırtımda altmış sopa parçaladılar” dedi. şehit düşen Cevdet arkadaşın anlatımları da var. Dağdakilerin üzerine daha vahşice uygulandığını biliyoruz. bütün Güney sahasında çalışanlar ajan. Sırf bir yemek için hiçbir keşif ve sağlıklı plan olmadan. kendi kendine en değerli olanları kontra veya Vejin diye ilan ediyor. artık daha mı fazla bilemeyiz. Altı aylık süre herhalde bunun için gerekli görülmüş.o da belki büyük ihtimalle korkudan. bütün eyaletlerdeki yoldaşların önemli bir kısmı ajan! Sonra bu itirafı yapan arkadaşlar. müdür. Kendisine de işkence ediliyor. baş itirafçı ilan ettikleri iki arkadaş şahadete ulaştı. parti ne emre- 46 .“Altı aydan aşağı inemez” dedi. gelinemez gibi bir durum da yok ama öyle anlaşılıyor ki. İmhalık bir yerde niye birimi bırakıyor? Objektif olarak bile ağır bir suç teşkil eder. Ben. ben önceden hepsini ajan ilan etmiyorum ama mantık çok tehlikeli. 1992 güzünün ürkütücü sonuçlarının da etkisiyle. Herhalde suçlu icat edilmek isteniyor ve en değerli arkadaşlar „suçlu‟ diye imha edilmiştir. Sen bu kadar sağlıksız bir bilgiyi neye dayanarak oluşturdun? Ki bu arkadaşlar. Bunların hepsi partiye ve Önderliğe bağlılıklarını söylüyorlar ve haklarında tek bir belge yoktur. -ki Pazarcık sorumlusu arkadaş henüz sağdır. kalan güç üzerinde. kalanlardan da ne kadar hayır geldiği belli değil ve böylece güya büyük düşmanı temizlemişler! Bundan sonra irtibat kurduklarında. “Rahatladık” diyorlardı. Ben şunu da söyledim. 10‟dan fazla silah kaptırılıyor. kontrgerillacı. Benim tanıdığım bu arkadaşlar en fedakar arkadaşlardır. daha güzün koordine arkadaş bize ulaşmalı diye söylemiştim. Öyle gidilemez. en çok itiraf yapanlardır. Belki bunlar kendilerine göre başarısızlıklarının nedenini öğrenmek isteyebilirler. On yedi kişi deniliyor. İtirafları belge olarak gönderiyoruz diyorlar ve bunlara dayandırılarak yüze yakın arkadaştan oluşan ajan listesi çıkarıldı. bir arkadaşın sorumluluğunda on dört kişi kayıp veriliyor. 1992 baharında sırf bir köyde. Bu nedenle bu yargılamayı da yapabilirler. Belki de bir sahtekar -Ö. Bunlar fedai. Bu insanların hepsinin kontrgerilla olmadığını çok açık söylüyorum. Kaldı ki. “Oradan. “Git bize erzak çıkar” deniliyor. müdahale yapabilecek herkes ajan. Bir defa on dört tane dağ gibi militan ne anlama gelir.

insan partiye bir haber yollamaz mı? Bunu yürüten arkadaş(Terzi Cemal) -ki kendisi de bir süreçte yargılandı ve en ağır şekilde suçlandı. buna alet olmuş. Bunlar ise örgüt için savaşan güçlerdir. Kaldı ki öyle bir durum da yok. Vejin var” denilerek böylece suç üstüne suç işleniliyor. Partinin içinde. Suçlu kimdir denildiğinde. parti emri olmadan bu kadar insan böyle götürülür mü? Hatta parti emri bile olsa. Ayrıyeten yüzlerce kişi Antep.bizim onayımız olmadan kimseye bir ceza verilemeyeceğini çok iyi biliyordu. Bunu bizzat kendisi yaşadı ve en iyi bildiği halde. onlarca kez eyleme katılan insanlardır. “İçimizde kontra var. en değerli partililere.derse. işkenceyle paramparça edilmişler ve hepsi. Ama o kadar ajan olur mu? Olsa bile. hiçbir kanıt olmadan. “Yaşasın Parti. hayatta kalan sağlam bir şey yok. cezalandırılması gerekir. Haydi diyelim on yedi kişi suçlu bulundu. hiçbir gerekçe. bir haber yolla. Ama en değme kontranın bile böyle kocaman bir eyaletin gücünü tarumar edemeyeceği açıktır. yönetimin şahsında onları parti sanıyorlar ve hepsi gidiyor. yalana dayalı bilgilendirmeyle ve işkenceye dayalı -ki hiçbir şey kabul etmiyorlarifadelerle adamı ölümle cezalandır ve bir de bize hiçbir haber verme! Şimdi bu nasıl izah edilecek? Haydi diyelim bunlar tehlikeli adamlar. Bunlar partinin anlayışıdır. Kaldı ki biz dışımızdaki ajanlara da işkence yöntemini esas alarak yaklaşamayız. katılanlar bir ayda gidiyor. maddi-manevi değer yitiriliyor. nasıl bir yargılama ve cezalandırma mantığıdır. bir-iki yıl savaşsınlar diye” diyor ki haklılar. şunun için belirtiyorum. Ve bazı- 47 . Tabi halk çok şikayet ediyor. bir ayda ölsünler diye değil. Bizde işkence bir bütün olarak lanetlenmiştir. hatta bize göre. partinin doğru yaşam kuralları var. Soruşturma yöntemlerimiz insancadır. bizimle savaşan güçleri bile fiske vurmadan bıraktık. tek başına. koordinenin. Sonuç. ajanlığı sabit oluncaya kadar yetersiz bir söz bile söylenmez. diyelim bir veya iki tanesi ajandı. hiç düşünmeden yerine getirecek. anlamakta zorluk çekiyoruz. insanlık anlayışı var. Bunlar da kayıptır. hem de işkence ile ki bizde işkence yoktur. yüzlercesi de çürümeye. Biz insanları çamurdan kurtarmaya çalışıyoruz. “Biz en değerli evlatlarımızı verdik. Bunu. Adana. tasfiyeye terk ediliyor. Hiç şüphesiz iyi bir seyircilik değildir. buna seyirci kalmış bir çok yoldaş var. Adıyaman ve Malatya‟da katılmak için beklerken. Bir insan kendini yitirmeden de öteye bir noktaya gelmişse. Biz. Bunlar bu kadar gerçek iken. Nitekim kendisi de bu şekilde kurtuldu. Bunlar ağır suç. Şimdi muhtemelen büyük eziklik duyarlar. bunlar kontra diye iddia etmiyoruz. Biz ki bir çok asker ve esir ajanları bile bıraktık. bir Parti Merkezi‟ne haber vermeden. Parti Önderliği” diyerek şehit düşmüşler. Ne bir belge. Buna nasıl cevap verilecek? Tamam. fakat bir günde. kendileriyle birlikte o kadar silah. artık bu noktada iyi bir soruşturmaya ihtiyacı olduğu açıktır. ne sağlıklı itiraf var.

kendini şahadete götürsün ki? Olmadığı açığa çıktı. Acaba diğeri de ajan mıdır. Yani kaçış ihtimali fazla yok ama olsa bile bir kişi kendi başına bu kadar insanı cezalandırma yetkisini taşıyamaz. araştırır. doğru bilgi vermemesi ayrı bir konudur ama kural olarak üstü sürekli bilgilendirme vardır. Öncelikle bu eyaletteki büyük tahribatların açıklığa kavuşturulması için. saptırma ve yanıltmadır. Kontra da işkence yaparak öldürüyor. bizim bir kampımızda. karda kıyamette orada adam kaçar mı. Dolayısıyla biz. “Ben kontrayı vuruyorum” diyor. Bazı dürüst arkadaşların konumu budur. Bir de onay var. Bu arkadaş da yargılama hatalarının ne kadar vahim sonuçlar doğurduğunu bilmesi gereken bir arkadaş. hatta uygulamaya alet olmuştur. Bunlar da iyi bir onay ve uygulama değildir. Ajan adam niye direnip. en azından elli kişiye. bütün bunları hesap etmemiş olabilir mi? “Kontraydı. partiye bu durumları açıklaması için koordine durumunda olan ve bir de büyük ihtimalle yalan ifade veren arkadaşı. olgunluk gösteremedikleri ve derin- 48 . kaçsa da ne olur. yüz kişiye danışırım. Örneğin. Dolayısıyla onaylama. üstün haberi olmadan yapının onayıyla infazlar gerçekleştiriliyordu.. inandırılmışlar ve parti görevidir deyip yüklenmişlerdir. sesi kasette. Hikaye bu ama çok kötü bir hikaye.. seyretme ve hatta kör uygulamayı kabul etme anlaşılırdır.ları da onay vermiştir. Kaldı ki ben bile böyle bir kararı tek başıma veremem. Orada herhangi bir düzeyde görevli olmaları söz konusu olamaz. acaba gerçekten ne kadar inanmıştır? Biz gerekirse kırk defa kılı kırk yarar. Bu temelde bunların görevden alındığını biliyorsunuz. şehit düşen arkadaş açıkladı. Aslında kontradır diye inanmışlar. parti huzuruna çağırdık. Kısaca Güneybatı‟da gerçekleşen yargılama. Yani kontraya karşı öfke büyük. ispat edildi. Fakat birinci elden sorumlu değiller. örgüte danışırım. Bunlar kontradır diyerek bu uygulamalara katılmış ikinci dereceden sorumlu arkadaşlar vardır.” gibi gerekçeler inandırıcı değil. yoksa gerçekten o da bu temelde mi itiraf yapmış? Sırf canını kurtarmak için bu kadar insana nasıl iftira eder? Belki böyle başlamıştır. Niyetleri iyi olmakla birlikte. Üstelik hiç araştırmadan. partiye hesap verilmek üzere bunların sağ ulaştırılması gerekiyor. Bazılarının bizi yanıltması. yakından fazla bağı olmayan yaklaşımlardır ama olmuştur. Bunlar da “Biz de işkence yaparak öldürelim” diyor. denilen birisi bilerek yalan ifadeyi nasıl verdi? Bu kadar ismi. belirttiğimiz bütün bu hususlardan yoksundur. PKK ile uzaktan. Ö. Diğer iki arkadaş gelecekti şehit düştüler. koordinatör de inanmıştır. Bu kalan ikisinin sağ gelmesi gerekir. inceler. belge elde. paramparça ediyor. Parti ve partililere yönelik büyük bir çarpıtma. Yani eyalette büyük suçlar var ve bunlara da kontra yol açmış. kontralar da bulundu denmiş ve bu şekilde inandırılmışlar. kaçardı. o zaman bir sonuca gideriz dedik.

işlediği suç ne kadar ağır olursa olsun. En önemlisi de kitlenin umuduyla oynama. Onlar için de çok köklü bir özeleştiri gereği vardır. Ben parti için varım deyip. En azından ikinci. Koordine görevi. Yapı ise buna gereken kolaylığı ve uygulama gücünü gösterecektir. Orta Bölge Karargahı‟nda bazı birimlerle görüşülmüştür. değerlere bağlılığım vardır. Onların da herhalde uygun bir biçimde hesap vermeleri gerektiği açıktır. Özellikle Ana karargahta. Yaratılan durumun ne kadar ağır olduğunu. yargılama ve yeniden düzenlemelere ihtiyaç duyulacak. Biz bunun üzerine tekrar bir müdahale gereği duyduk. İçinde bulunduğu durum ne olursa olsun. alanın coğrafyasını doğru kullanamama ve diğer bütün yetmezlikleri. özeleştiri ve daha değişik hesap vermeler herkesten beklenir. Şimdi bu arkadaşlar acaba talimatları bu çerçevede ne kadar uygulayabilirler? Uygulasalar da. halka ve tarihe karşı ne kadar tahripkar sonuçlara yol açtığını az çok bilecek durumdasınız. bu anlamda olanlar da bir nevi suç ortaklığı ediyorlar ama kontradır. Tabi. diye inandırılmışlardır ve bu temelde bir alet olmadır. Hesap vermeleri gerekir. Diğer bütün çalışanlar da bu koordinenin destekçisi olarak güçleri oranında katkı sunacaklar. Mühim olan kendine güvenen ve ben de partiliyim. kendini açması ve hiç olmazsa bundan sonra kendini düzeltmesi gerekir. İşler yeniden ele alınıp değerlendirilecek. partiye. bu yeni gelen birimin sorumluluğu altında adım adım geliştirilecek. uygulamasalar da. Tabi. sanırım yeni gelen birimle yakın irtibat içinde olunmaya çalışılacak. üçüncü dereceden olmak üzere. biz koordineyi geliştirmeye çalışırken. savaşçı kaybı ortaya çıkar. bütün bunlar varsayımdır. sonuçta karar partinindir. olanak ve kitlesini kullanmama.liğine partiyi kavrayamadıkları için bu suça bulaştırılmışlardır. ondan daha fazla kayıp doğdu. bu temelde eleştiri ve özeleştirileri. geçici koordine gibi rol oynayabileceklerini belirtmiştik. bu konuda kendime güveniyorum diyen herkesin katkısını almaktır. Parti Önderliği‟ne. partinin imkan. kendine köklü bir yönelme. taktik dışılıktan dolayı yüz civarında yoldaş şehit verdik ama bu kaçışlar yüzünden. Yani bir de yaratıcı çalışmamayı da eklersek. belli bir araştırma yapıldıktan sonra geliştirilecek çalışmalardır. İnceleyip araştırmadan. 49 . onların da geçmişin ağır etkisi altında kalarak subjektif yorum ve davranışlara girmemeleri gerekir. yerine getirilmeyen görevleri hatırlatırsak aslında bine varan kadro. partinin geleneklerini göz önüne getirmeden çok yüzeysel kalmaları nedeniyle bir sorumlulukları vardır. Müdahale grubu eğer alana ulaşır ve irtibatlar kurulursa. Bu durumların soruşturulması için geçici olarak iki arkadaşı görevlendirmiş. Yapının da seyircilik durumu var ki. Bu konuda da gerektiğinde partiye rapor ve bir soruşturma gereği duyulursa ona da gereken karşılığı vereceklerdir. Bize henüz kapsamlı raporları ve almış oldukları sonuçlar iletilmedi. Belki bu ağır yönetim yetmezliğinden.

orayı yine devrime kazandırırız ama siz değerli yoldaşların da bu konuda bir katkı sahibi olmasını isterdik. Ama bu sonucu kendinize layık görmeniz. “Sen iki kişiyi yönet. militan mı yoktu. Herkesin içinde bulunduğu durum biraz bu temelde belli bir suçluluğu içeriyor. Güneybatı‟yı da ele alır. tarih için varız. Orada çok değerli arkadaşlar vardı.beklentilerini yerine getirmeme ve çok önemli bir mücadele alanını objektif olarak tasfiye etme. Ortaya çıkmayan da budur. peki kim dürüst. Ve onlar da -Seyithangiller. çok değer verip. karşılığını alamadığımız için. Ben de hesap veriyorum. buna yol açma. Geçen yıl bir Ca. Yaman devrimci. Ama yanı başındaki bütün birim ondan şikayetçi. Neden objektif tasfiyeciliğe bu kadar açık kadrolar olacaksınız? Ne anladınız yaşamdan. Kendi kendisiyle oynamaması gerekecektir. bu sonucun ortaya çıkmasıdır. Sen bu kadar insanı kaçırtırsan. sözüm ona düşmanla uğraşıyoruz adı altında kendinizi yerle bir eder duruma getirmeniz az değildir.öyle kayboldu. hesabı nasıl veriyorum: Üzerinde çokça düşünerek. halk için varız. arkadaşı yollamıştık. En son bir grup daha düştü. İşte kendi kendinize yönelmenizin tarihi gerekçeleri ve halkın da ısrarla hesap sorması böyledir. Ben. En azından daha da insaflı söylenecek olursa yenilgili kişilik ve tasfiyeciliği önleyememe anlamına geliyor. paranız mı yoktu. militanları. Vurmak istediniz de silahınız mı yoktu. Tasfiyecilik tasfiyeciliktir. silahları verdik. Bizim sorumluluğumuz. yenilgi yenilgidir. Biz hatırlattık. Parti yine yaşar. tehlikeyi anında sezen. o zaman koordinesin. Dolayısıyla herkes kendi durumunu çok gerçekçi ortaya koyacaktır. halka layık olmayla hesap veriyorum. sizin sorumluluğunuz ise çok değer aldığınız ve kötü kullandığınız içindir. bu tip kayıplar size zevk mi veriyor. Çünkü biz size sadece maddi-manevi katkı yaptık. 50 . BaĢarılı devrimci. kendisi bütün birimden şikayetçi ve kaçırtıyor. kayıp kayıptır. Bazı arkadaşlar yönetim deyince kariyer anlıyorlar. “Tüm gücünüzle hiç olmazsa bundan sonrasını kurtarın” dedik. her şeysin” dedim. yetmezliği anında gören ve rolünü tarihe yaraĢır bir biçimde oynayan adamdır. bir kurtuluş mudur? Olmadığını çok iyi biliyorsunuz çünkü muazzam zorlukları bizzat siz yaşadınız. Biz partiliyiz. hesap vermeyi bileceğiz. Sizlerin de bir çözümü neden söz konusu olmasın. bu. kişinin kendisini imhaya götürür. Sadece en değerli savaşçıları. biz partiyi yaşatırız. “Koordine ben olmayacak mıyım” demişti. bunu önleyememedir. savaşçı mı yoktu? Hepsi vardı. Parti talimatlarına uymama. Yine talimatları uygulayamadılar. bunu önleyen devrimcidir. bunları uygulama gücünde olamama. kim çok çalıştı ve buna en çok kim yol açtı? Burada önemli olan. Benden daha fazla siz sorumlusunuz. Kullanmayan kim? Başta yönetici düzeyi olmak üzere sizlersiniz. müdahale üstüne müdahale yaparak orayı devrime kazandırma ve şehitlere.

koordine ol. artık bu noktada sen bir suçlusun! Yoksa bu kelimeler nasıl ağza alınabilir? Oranın yönetimi de hep böyle çıktı ve tabi bütün bunlar eleştiri. en başarılı iş neyse ona talip olabilirsiniz. (. Yoksa tarih size 51 . Yönetim meselesi. koordine olasın. tekrar partinin güven duyulan bir tabanı haline getirmeye büyük önem vereceğiz. ne kadar baskı altına alırız. Eğer bunu yapıyorsan. Partinin en üst kurumu adına bunları açıkça söylüyorum. Biraz Parti Önderliği‟ni. Yönetim de. işte bu bağlılığı bu biçimde kanıtlamanız gerektiğini söylüyorum. gereklerini yerine getirirsen olabilirsin. gerek eski. geliĢtirmek ve partinin moralini. onun üzerinde doğru yürüyün.. görev alındıktan sonra mutlak disipline bağlı kalınmalı. partinin değerlerini korumayı ve morali üstün tutmayı kim en iyi beceriyorsa. gerek az sorunlu. koordineyim” dersen. hizmet etmekte kendisine en çok güvenebileceğiniz kim varsa. gerek az suçlu bütün yoldaşlara ve savaşçılara diyorum ki. parti gerçeğini kavrayın ve talimat gereği. Hep. yönetim ol ve yapı için de çekim merkezi ol. Parti dışındaki savaş kadar. subjektivizmi aşın. irade birliğini. Kısaca. herkese yapabileceği en uygun iş verilir ve sizler yapabileceğiniz en iyi. ağır suç işleyenlerin bile yönetici olabileceğini söylerim ama onun şartları vardır. gerek yeni. belli bir ikna ve tartışma temelinde olmalı. Önderliğe bağlı olduğunuzu söylüyorsunuz. Bu konuda yaşadığınız ağır bireyselliği. suçluluk durumuna düşüyorsunuz. Yoldaşların birliğini ve uyumunu. partinin Önderlik gerçekleridir. Bu. Siz bunları seçimle rahatlıkla yapabilir.. uyum gücünü gösterebilmek içindir. uyumsuzlaştırma gibi durumlara asla girilmemeli. ne kadar güç kullanırız şeklinde kullanıyor. birbirini etkisizleştirme. bastırırım. Yönetim düzeyinde olsun. gerek suçlu. nasıl koordine olursun? İnsan kendine biraz sağduyulu yaklaşır.. ben. parti içindeki mücadeleyi de doğru bir biçimde yapın. Bu. Aksi halde büyük suçlusun ve yaşamaya bile hakkın yok! Bütün bunlar. yönetim. kaçırtırım. Yönetici olmayalım demiyorum. hangi koordineden bahsedersin be arkadaş! Ve diğerleri de böyle. “Ben dağıtırım. layık olmayanı alaşağı edebilirsiniz.bu kadar şikayete yol açarsan ve şikayet edersen. özeleştiri gerektirir.(. Bütün bunlar sizin görevlerinizdir. o yöneticidir. Asla bunlara girmemeye ve girmek isteyenlere de engel olmaya özen gösterin. o yönetim olsun.. Sen yapıyı tahrip ediyorsun. bağlılığını.) Somut durumlar göz önüne getirilerek.) Halkın güvenini tekrar özenle kazanmaya. sizin için yaşamsal değerdir. Yapının en değerli varlığı olarak merkezinde yer al ki. yapı düzeyinde olsun. hiç olmazsa bundan sonrasını kurtarmak için bütün gücünüzü ortaya koymalısınız. bu olup bitenleri uygun yöntemlerle açıklamaya ve halkı ikna ederek. Muazzam bir olumsuzluk durumuna. taktik gereği göreviniz neyse. Oysa yönetim tahribat için değil. bir tartışma meselesi olmamalı. gerek çok sorunlu.

„Parti içi mücadeleyi en kötü şekilde yaptılar‟ diyecektir. Çaresiz değiliz. kudretlidir. Parti güçlüdür.bağlılığınızı sürdürebilirsiniz. önemini bileceksiniz. Bu temelde görevlerin üzerine yürümeniz ve başarı için her şeyinizi ortaya koymanız gerekir. Bunun artık anlamını. hesap sorar. kendi kendini aldatmasın. muhtaç da değiliz. Kaldı ki biz en yoldaşça bir biçimi size yine söylüyoruz. Biz bu fırsatı tekrar en ağır suçlarda dahil. Biz. elli yıl geçse de. En iyisi. Ve affedilmenin de tek yolunun büyük başarmak olduğunu. büyük başarırsanız kendinizi affedebileceğinizi. vicdanen o şehitlere -çok kötü şehit düşmüşlerdir. Biz bu temelde parti gerçeklerimizi zorlayarak hemen hepinize yaşam hakkı ve kendinizi affettirme hakkı tanıyacağız. partililik anlayışımızdır. layık olun. 52 . Siz hiç olmazsa bundan sonra. kendinizi affettirebilir ve sağlayacağınız önemli başarılarla. hiçbir ucuz duygu ve hastalığın örtbas edemeyeceği kadar alçakça bir konumdur. „Parti içi mücadeleyi mükemmel yapanlar da vardır‟ sloganı altında bundan sonrasını getirirseniz. Türk devletini de ileride yargıya alacağız. iyi niyetinizi kanıtlayabileceğinizi söyleyebilirsiniz. Avrupa‟ya kaçarım” deyip. kötü kullanılmamalı ve oldukça değer verilmelidir. Parti. hepinize tanımak istiyoruz. partinin hesap sormasıdır ve en iyisi parti huzurunda hesap vermedir. sizlere sahip çıkmak ve size değer vermek istiyor. Kendiniz için önemli başarılarla sonuç alabilmelisiniz. O açıdan kimse “Ben şuraya kaçarım. Bundan sonra kendinizi kabul ettirme ve partiye yaraşır kılma sizin görevinizdir. Fakat kesinlikle bununla oynamayın ve mutlaka gereklerini yerine getirin. 6 Mayıs 1993 GÜNEYBATI EYALETĠ‟NDE YAġANAN TASFĠYECĠLĠK VE KĠġĠLĠK ġEKĠLLENMESĠ ÜZERĠNE Değerlerle oynamak. insanlık anlayışımızdır. buraya kaçarım.

Bütün bunlar ağır tedbirsizliktir. Senin adamın sudan geçmeyi bilmiyorsa. bir çok hasta da türeyebilir. olumsuzlukların sürdürülmesi. Devrimci iradeye düşen ne ise yapılmak durumundadır. bu doğal bir durumdu ve gün geçtikçe sıkı bir gerillaya. Yoğun eğitimler dayatıldı. “Bu kadar hasta var. Düşmandır. bedelini dürüst olan öğelerimizin yaşamlarıyla ödediği ağır sonuçlara yol açmıştır. Fakat verimli savaş yöntemlerimizi kavramamak. kendini yere atabilirdi. hem de tekrar tekrar. Tavrımız çizgi tavrıydı.. hareketimiz çözümsüz değildir. bundan şikayetimiz olamaz. sıkı bir askeri yaşama gelmeyenler evine de gider. hasta bile olsa. parti tarihimizde de içine girilmeyecek en sakıncalı tutumdur. fakat uygulama düzeylerinin çok kısır kaldığını diğer alan raporlarına dayanarak rahatlıkla vurgulayabiliriz. Örneğin. ağır yetersizliklerle karşı karşıya bırakmak doğal karşılanamaz ve basit geçiştirilemez. Bir gerilla ortamı bu kadar hastayı kaldıramaz. Oysa hemen her düzeye ilişkin. bunlar doğal ama biz doğal göremezdik. kaynağı yönetimdir. Saflara gelirken dönüş olamaz. hatta gerillaya gelemeyen şu kadar yapı var. tekniğine hakim olamıyorsa. En son bize sunulan karargah raporlarının hepsine günlük cevaplar yetiştirilmeye çalışılıyor. Yine dönüp dolaşıp devrimci yeterliliği çarpıtıyor ama yanlış hesap Bağdat‟tan dönüyor. silahın kazayla patlamasıyla vurulmalar. Her dönüşü normal karşılamak en sağ tavırdır.. Bütün bunları hesaba katarak çözümlemeler geliştirildi. çok verimli çalışma olanaklarının elden kaçırılmasına kadar. bu değerlendirmeleri tekrar da olsa geliştirirsek görülen o ki. İmha olmaktan tutalım bozgunculuğa. olumlu adımlar çok mümkünken. düşmanın direkt etkilerinden tutalım parti gerçeğinin yüzeysel ve çok yetersiz ele alınmasına kadar. geniş bir yelpazede yaşanılan durumlar söz konusudur. Bizimkilerin yaşadığı biraz da budur. Bunun için bilinç ve çaba yoğunluğu işin vazgeçilmez gereğidir. Bu kadar hasta varsa. elden ne geliyorsa onu yapar. gerekse Güneybatı Kürdistan‟dan gelen raporlara genel yaklaşımlar çerçevesinde. en azından ciddi bir eğitim yetersizliği vardır ve tabi ki bundan yönetim 53 . gerek Cizre alanında. Çok basit nedenlerle suya kapılmalar. şeklinde kazalardan bahsedildi.” Onlara kalsaydı. talimatlar verildi. Bu parti yaklaşımları bazı olumlu sonuçlar verdi. iyi yönetmemektendir. daha önce eve gitmek isteyen kişiler var. bugün en kapsamlı kamplarımızdan olan Güney Kürdistan‟daki kamplarımızda denildi ki.Bazı sorunları doğru ele alma tarzı üzerine. Düşman her zaman kendi savaşımını boyutlandırarak sürdürür. bomba bellerinde patlıyor. bunun yerine bu dönemde daha bir çok yeni yetmezliklerle. Oradaki yönetimlere kalsa.

düşman bize yönelemez anlayışına dayanıyor. Burada yönetim nerede? Bir kişinin yirmi kişiyi imha etmesi nasıl denetimsiz bırakılıyor? Demek ki. çizgiden ve gerilladan o denli habersiz ki. Bu durum baştan aşağı sizin sorumsuzluğunuzla ortaya çıkıyor. büyük kayıplara yol açılabilir ve bu da yargılandı. Partiyi uğraştırmayın. o birimin gerillaları çok hazırlıksız. birimi tedbirsiz. Sudan geçemeyen adam veya basit bir emniyet tedbirini almayan adam senin yanında ne geziyor? Sen gerillana niye hakim değilsin? Bunlar sizin sorununuzdur. gerilla kendini katsaydı. biz onları tümüyle kuşatma ve pusuya alabiliriz. gerçekten hepsi tümüyle imha oluyor. böylesine ucuz yaklaşımlarla kayıp vermeye kimsenin hakkı yok. komutanı çok kötü bir arazide konumlanıyor ve büyük ihtimalle gafildir. sabah saat altıda etrafının sarıldığını görmüş. Bu durumu tabi kabul edemezdik. bir o kadar kaçış yaşanıyor. Bu dönem çok az kaybetmemiz imkan dahiline sokulmuşken. Orta Eyalet‟ten rapor geliyor: Bir birim komutanı bir takımı tümden nasıl imhaya terk etmiş. Ne üst. Askerlik ciddiyet ve disiplindir. öyle bir noktaymış ki. üç köyün ortasına düşmüş. mutlak çizgi dahilinde. herhalde bu durumlara düşmezdi. Yönetim yeterli olsaydı. Bu dağlarda. Sonuç. En değerli on beş kişilik bir gerilla gücü tasfiye ediliyor. Hele bir de son dönemlerde koşullardaki rahatlama da eklenince. bir kişi kontradan bile daha çok zarar verecek duruma geliyor. önceden önleyecektin. Korucuların kuşatması şurada kalsın. orada da bir hiç uğruna bir takıma yakın güç kaybı. suçu sürekli başka yerde aramaya gerek yok. Bu komutanların tedbir olarak anında görevden alınabileceğini belirttik. çünkü etrafının kuşatıldığını bilmiyor. Sonuçta hiçbir gerilla kuralında olmayan böyle bir çatışma yaşanıyor.sorumludur. Bu yönetim kimdir diye koordinasyondan başladık. Yönetim ve komutanlar savaş tarzı üzerine gece-gündüz çalışmazlarsa. Öldürücü bir çizgide tutuyor. ağır ihmalkarlık varsa. kendine aşırı güvenen. geri çekilme imkanı bile yokmuş ve sabahtan akşama kadar çatışma kaçınılmazmış. Sonradan cezalandırılması mesele değil. Gerilla grubu koruculara yönelmek istemiş. Yönetici çok savsaklayıcı bir tarzda birimi elden çıkarıyor. En son Amed'de on beşe yakın kaybımız oldu. Keyfi komutanlar bize böyle zarar vermesinler. mahkemelik olurlar. 54 . baştan bu kadar laçkalaştırmayın. komuta gerçekleriyle oynamayın! Hiç olmazsa kendinizin varmış olduğu karara bağlı kalmayı bilin. onu anlatıyor. aşağıya kadar araştırdık. bu güçlerle insan koruculara çok daha etkili darbeler vurabilir. on-on beş imha. Burada kendini savunan görüş. savunulamaz noktaya götürme ve sonuçta partinin hak etmediği bir darbeye yol açma durumu yaşanıyor. sert eleştirdik. taktik dahilinde yürümezlerse. ne de alt kademe en ufak bir tedbir almıyor.

çözme gücünü de gösterir. neredeyse yönetici hastalığıdır. çözüm için vardır. en son yaşanan örnekler oldukları için veriyorum. onlar seni vurmadan sen vuracaksın. Çok büyük olan prestijimiz. Böyle bir alanda ortaya konulan görevler. Burada da hiç şüphesiz yönetim düzeyleri sorumludur. arada epey mesafenin olduğu söyleniyor. sanki bir kadermiş gibi ve bazı kişilerin ortaya çıkardığı bozgunculuk sanki çok ürkütücüymüş gibi görülüyor. yönetici uygulama için vardır. İkide bir dostluk arayışını beklemek. Geçmişte bu saflıklarından ötürü çok kayıplara yol açtılar. bunlar teslim olmaya mı. partinin bu konudaki çözüm ve talimat düzeyinin de fazla uygulanma imkanı bulunamadığı. ve bunu ustaca yürütemeyenler için bu böyle olabilir. Uygulayıcı olma da pratik yönetimin sorunudur. ürküntü duyup geri çekilme.Bunları. Hayır. gidenlerin de dar pratikten ötürü bunu fazla göremedikleri ve bazı sorunların bu temelde varlığını sürdürdüğü. saflara yansıma tarzının da epey yıpratıcı olduğu. talimat gereklerini iyi göz önüne getiremeyen. ya da imha etmeye mi geliyor. Çizgi dışılıklar varsa. aynı tavrı alacaksın. Bir çok alanımız biraz da bunu yaşıyor. anlaşma gereklerine uymalarını beklemek saflıktır. Burada bulunan çoğunuz yeni olduğunuz için bu hususu biraz daha derinliğine ele alalım. Çizgide. Birkaç yaramaz bizi uğraştıramaz. diğer önemli bir husus da kadın faaliyetinin bozgunculuğa epey pirim verdiği. Çünkü çalışmalar geliştikçe işin ucu yitiriliyor. nereye giderse gitsin sorunları görme kadar. yetmez yöntemlerle sorunları daha da ağırlaştırmayı becerir. Sadece yukarıya şikayet yazmayı. Daha dün gelen Cizre raporunda. Kimler için ürkütücüdür? Zayıf olanlar için. parti yaşamı dışına çekiliyorsa. Çalışmanın gerçeği böyledir dedik. Uygulama çok çaba istiyor ve ustalık istiyor. kavrayış noksanlığı olan. Onlar seni teslim almadan sen alacaksın. imkan ve olanaklar hayli geniştir. bunları ya atarsın ya da çizgiye uyması için ona pratik dayatırsın. savaşçımızı yakalıyor. Bizde sorunların ucu kendini gösterdi mi. Diğer yandan bizim yaklaşım tarzımıza göre çalışmak isteniliyorsa. parti çizgisinin ağır sorunlar nedeniyle adeta düzlendiği ve bunun da çok normal karşılandığı. feodal çözülüşle birlikte küçük-burjuva laçkalığın epey geliştiği. etki ve gücümüz kullanılamadı ve bu durum Güney Savaşı‟nda en ileri düzeyde yaşandı. çözümleme ve talimat düzeyinde doğrular belirlenmiştir. çizgi aşımının had safhada olduğu. başarılabilecek görevlerdir. 55 . Büyük Güney‟de KDP yapılan anlaşmaya uymuyor. KDP‟nin anlaşmaya ne kadar uyacağına dair biz saf olamayız. Hakim olan bir devrimci. Kaldı ki kontrolünün düşmanın elinde olduğu ve istediği gibi yönlendireceği açıktır. ona da bizimkiler hazır değil. Halbuki şunu da söylemiştik. Pratik uygulamadaki yetmezlik ve verimsizlik.

onun örgütlülüğüne ne oranda katkısı vardır? Son tahlilde savaşa katkısı ne düzeydedir? Bizim birbirimize yaklaşımımız.. böyle ilişki kurmuşlar. onları da gidermenin yolu kendimizi eğitmektir. bu konuda batak durumdayız” denilirse. Bütün derdi. sonuç alınır. düştük. daha da bizi zorlarsa ezeriz. duygu ilişkisi mi geliştirmek istiyorsun. Parti yönetimini sürekli boşa çıkaranın kim olduğu ve nedenleri araştırılır. onun yaşam tarzına. Bir defa buna benzer çeşitli dedikoduların. Her türlü ilişki derken. her türlü ilişkiyi geliştirebilir. düşüncede. bunun şikayet edilecek hiçbir yanı yok. Aile ilişkisi. çalışmasını isteriz. Çalışanlarda da bozguncu varsa. Yöntemler bir değil. kavrayış yetersizliğimiz vardır. bulunur. eğer dürüstlerse veya zekiyseler bunun ölçüsünü bulmamak mümkün değil. Bazı bayanlar çıkmış veya bayan-erkek ilişkilerinde geçen sene hangi tarihte şöyle ilişki kurmuşlar. halktan kaynaklanıyorsa oraya yetişilir. ruhta. Bizim imkanlarımızla saflarımızda yaşayanlar hem de bizim adamımıza bunu yapıyor. Her sosyal ilişkiye bunu uygulamış. parti çizgisinin gerekleri bellidir. diğer örgüt ilişkileri. Ortalıkta bol dedikodu! Bu konuda da biz çok kapsamlı değerlendirmeler sunduk. oturtmaya çalışırız. Bu silahı kötü kullanarak parti yaşamını boşa çıkarmaya çalışır. Bu konuda yaptığımız son çözümlemeleri esas alan. devrimci çözümü öngörmüştür. hitap tarzı bile netleştirilmiştir. tanıyalım! Ya biz bunu hiç eğitmemişiz. buna dayalı bozgunculukların altında sınıf nedenlerinin yattığını görmek gerekir. ister Avrupa‟da. hatta cinsellikte de yaklaşımımızın özü buna 56 . bunun genel parti davasına. üzerine gidilir. kendine güvenen. bir yerde mi kalmak istiyorlar. duyguda. parti yaşamına gelinemez. ortaya çarpık burjuvalaşma çıkar ve sosyalist bir parti yaşamını her an tehdit eder. hepsi görülür ve aşılır. Parti bu konuda çok örgütçü bir yaklaşımın sahibidir. Bu konuda çözümlemelerden çıkaracağınız sonuç: İster cephede. on tane geliştirilir. Bunların yanında bir de bizim eğitim yetersizliği. Feodal toplumun çözülüşüyle birlikte. PKK içinde zorlama mümkün değildir. partiyi birbirine düşürmek olanın içimizde yeri ne? Veya yeri varsa bu kimdir. ister Ortadoğu‟da olsun ilişki kurmak. aşiret ilişkisi. Bir arada mı kalmak istiyorlar. “Birbirimize aldandık. bu adam devrimcileşemez. Ölçüyle illa oynamak isteniyorsa.. daha da araştırır. özgürlüğe hizmet eden. Yöneticiden kaynaklanıyorsa ona. uyulur. hatta karşılıklı yoldaş ilişkilerinin üslubu. gündüzünü buna harcıyor ve düşürememesine hayıflanıyor. terbiye diye bir şey vermemişiz veya bunları görüyorsak belli bir terbiye veririz. İlişkilerde özgür yaklaşım ilkesi PKK‟de güçlüdür ve tümüyle gönüllüğe dayanır. akraba ilişkisi.Bazıları sözüm ona iki yöneticiyi birbirine nasıl düşüreceğim diye gecesini. örgütlenmeye ve onun eylemine hangi ilişki tarzının ne kazandıracağı ne kaybettireceği çok açıktır. Bunu da ısrarla boşa çıkarırsa. Diğer yandan düşmanın bozguncu etkileri var. Disiplin vardır. deniliyor.

bunu görüp de gereklerini yerine getirmemek. Duygular nasıl yücelir. Böyle yaparsanız ordulaşamayız. düzenden sıkılmışlar. ikinci gün skandal! Bunlar devrimci değil. bir kuruş paramızı vermeyiz. ister eylem anında olsun. Devrimcileşemeyenler ne ilişkisi geliştirebilirler? Hatta aşkı ne kadar geliştirebilirler.dayanır. Siz bu ölçüyü uygulayacaksınız. üç-dört ay oyalansam. derhal terk edin bunu! Benim yanıma gelen bütün kadınlar. zaferi sağlamakla görevlidir. “Nişanlıydım. ister sığınıklarda. Konumlara göre. gerillaya gitmek istiyoruz diyor. zaferi sağlamaktır. 57 . alçaktır. erkekler. örgüte bağla. İlk defa ordulaşırken bunu görmemek. sığınakta kendimize hakim olamadık. nasıl geliştirilir? Bu konuda Kürdistan tarihinde en derli-toplu çözümlemeyi biz yaptık. Bunlar hatırlatıldığında “Moralimiz bozuluyor” deniyor. Sen bizi tanımamışsın kesinlikle böyle olmaz. ardından bölge çöktü. bu işlerle alay etmektir. yücelt duygularını. Bu durum bunalımlara yol açıyormuş! Bunu böyle ortaya koyan da ya çok hafif meşrep birisidir. bütün ordu kuralları açıktır. koşullarımız bunu kaldırmıyor. ister karargahlarda. bir çadırda birlikte yaşasak” diyor. düşkün kadının tekiyle sığınıkta. gerillanın kuralları çok açıktır. eşimi biraz görsem. nişanlın olsa bile vazgeçeceksin. ondan kaçacaksın. Ama o ne yapıyor: Düşkün köylünün teki. sen tabi ki bir hain durumuna düşersin. her türlü ilişkini yücelt! Bu gücün varsa yap. silah senin yastığındır. peki sen dağı ne sandın? Turist bile oraya böyle çıkmaz. Bunlar da sırf ilişki geliştirdikleri için değil. senin eşin olsa bile onu bırakacaksın. bu mümkün değil! Orada herkesin elinde silah vardır ve önce silahla evlisin. tekrar gelsem” veya “Nişanlımdı. ihanet içinde oldukları için gittiler. Böyle örnekler yaşandı ve bazı istenmeyen durumlar gerçekleşti. kendilerini yaşıyorlar. evliliği ne kadar geliştirebilirler? Biz bu kişilikleri saptamakta zorluk çekmeyiz. illaki dağa. kol kola girmişler. örgütlenmeden. Bu nedenlerden dolayı ilişki öyle gerçekleştirilmez dedik. gece-gündüz örgütü. Birisi seni parti yaşamından. partiye bağla. eylemden çekiyorsa. bir yastık bile vermeyiz. dağda veya evde aniden birbirlerini buluyor. Bazıları maceracıymış. ya da art niyetlidir. bunlara bir öğün yemek yedirmeyiz. Bizim özgürlük ortamımızı dingonun ahırı gibi değerlendiremezsiniz. Bu sonucu çıkarmamak mümkün mü? Cephedeki militan zaferle uğraşır. biz de veririz. Gücün varsa savaşa bağla. toplumun geleneklerine göre devlet de ceza verir. en ufak bir gafa düşmez. Evlerinden kaçıyorlar. Orada yöneticinin görevi. suç işlemişsin deriz. Böyle oldu mu. Cephedeki adam. örgüt dağıldı” dersen. “Bayan. çünkü düşman onu anlık olarak kolluyordur. dağda da aynı şeyi sürdürmek istiyorlar. aşkını yücelt. örgütün eylemini geliştirmek. Ben de onlara dağın kuralı olduğunu belirttim. hırsızlıkla bazı yetkileri ele geçirmişler. evliydim. Dağın. erkek birlikte sığınağa girdik. Tetiktedir.

işimi yürütmek istedim” diyor. tutkularımız var” diyorsanız. Savaş örgütü olmazsa hepiniz imha olacaksınız. PKK saflarında bunu nasıl güçlü bir örgütlülüğe dönüştürmek gerektiğini bilirse yaşayabileceğini. ikinci gün ordu kalmaz. Şu anda da bize savaş örgütü gerekli. başka türlü geliştiremiyorum. hepsi zavallı. PKK'deki özgürlük anlayışının da böyle olduğunu sanıyorlar. Bu konuda PKK‟de en değme toplumda görülmeyecek kadar terbiye var. namuslu bir evlilik. Bu yönüyle fedakarlık yapmasını bilir. Bunu çok denediler ve karşılığını ağır ödediler. hemen her alan için belirtiyorum. o da savaşla elde edilir. olmaz! Bu temelde örgüt merkezini ele geçirmek isteyenler oldu. Bunun sonu ölümdür. Bizde insan hakkı. Devrimciliği kolay mı sanıyorsunuz? Tutkusuna düşkün olan biri. bunun özünün vatanseverlikten. hatta Botan köylüleri birbirlerine takılıyorlar. Bunu anlamanız gerekir. bize gelen erkek yüceleşecek! “Güdülerimiz var. duygusallıklar. onu keyfinize göre kullanmak istiyor. savaşı iyi yapmak zorundadır. onu devrimin hizmetinde yücelteceksiniz. örgütlenme. “İnsan hakkı” denilip duruluyor. örgüt ise savaşırsa örgüt olur. Çünkü cezaevinden çıkanlar. “Bunun böyle olduğunu biliyordum. Bizim yapımızda. Bunlar da örgütle olur. Duygu hakkı da ancak savaşla elde edilir. gizliden gizliye tutkulara dayalı her türlü hizipçilik yapmak da dahil. ülkeye müthiş bağlanmaktan. sizi örgüte biz kavuşturuyoruz. onun uğruna savaşmaktan. insanımızda güdüler veya ailecilik ilişkileri çok köklüdür. PKK kadrosu bu konuda kendi kural ve yaşam tarzının farkındadır. gençlik içerisinden gelenler. Bu değirmenin suyu nereden geliyor? Siz bunu yaşamak istiyorsunuz ama ben bu örgütü nasıl ayakta tutacağım? Savaş örgütüdür. O zaman gıdanızı ben nasıl temin edeceğim? Cezaevine biz para yolluyoruz. Tutkulara çok bağlı. gönlü iyi aşk isteyen. hemen her alandan gelenler. Bu anlayışın temelden sakat olduğu açıktır. hangi insan hakkı? Bunu bileceksiniz. Öyle ki onun uğruna on tane erkeği gözden çıkarırlar. savaşa hakkını vermekten 58 . Nice hizipçilik kaynağını buradan aldı. “Yetkiyi gasp ederim. Kontrgerillanın yaptığı nedir? Bu tür şeyler çok çıkıyor.Bize gelen kadın. ancak tek bir araçla. Bunlara fırsatı sunarsak. örgüt ona istediği gibi davranmazsa. Yoksa hazır parti değerleri üzerinde aşk geliştirmek. Şunu çok iyi göreceksiniz ki. Bize insan muamelesi yapılmamış ki. savaştıracak iki adam bulamayız. onun dışında imkansız olduğunu anlamak durumundadır. gasp ettikten sonra diktatör kesilirim.. her türlü ahlaksızlığı yaşarım” diyor.. “Duygu hakkı da yok mu” deniliyor. “Olmazsa kaçarız” diyorsunuz. Toplumdan sıkılmışlar. o da yıkar. aşırı ve bozguncu duyguları derinliğine yaşamak mümkün değildir. Gönlü iyi kadın-erkek ilişkisi isteyen. PKK‟nin bazı mevzileri var. ardından örgüte kendini dayatmalar. eğitim ve hem de başarılı eğitimden geçtiğini öncelikle bilmek zorundadır. sonra kaçışlar. Bir savaş örgütünün ihtiyaçlarını göz önüne getirmiyorsunuz.

Eğer herkes bunu olduğu yerde yaşatırsa. bunları yaşadım” diyen bir çok arkadaşımız ihaneti yaşadı. Hatta evlilik de yapsa. insanı. teslimiyete ve her türlü uzlaşmaya götürür. Bunun dışındakiler gayrı meşrudur. kadın için de bulur. Dine göre yorumlarsanız böyledir. Hiç kimse “Şurada muğlaklık var” demesin. Sen militansın ve her şeyde belli bir çözümün sahibisin. Erkek için de bulur. PKK tarzında yaklaşıyoruz. bu partileşme. geliyorsunuz. yetmiyorsa yanımızda işi yoktur. bu gerçekleri daha fazla açabilirim ama çözümlemelerde sizlerin bunları doğal olarak. gücü yetiyorsa kalır. Dolayısıyla çözümü de hangi cephede olursa olsun budur. buna ne feodalce. onun için hazırlığını önceden yaptım. ona yaklaştıran her şey helaldir. Kendi yaşamlarımıza da bakalım. işinize gelmiyorsa geldiğiniz yere geri dönün! Duyguların büyüklüğünü yaşamak istiyorsanız. İlişki mi istiyor? İşte bu ilişkinin savaşla bağlantısı şöyledir. PKK‟li sıfatı taşıyorsunuz ama bu öncelikle gerçeklerimizi kavramaktan geçer. erkeğin de. bu çok büyük bir gelişmeye yol açar ama bu ilişkilerin kolay olmadığını her arkadaş da iyi bilmek zorundadır. sevgiler. çok detaylı ortaya konulmuştur. Yoğun ilişki mi istiyorsunuz sayın bay ve bayanlar. Onun için söylüyorum. böyle yorumlamanız zor değildir. Bunların hepsine doğru kavrayışla yaklaşım gücü gösterirsek. insan gerçeğini. her alanda militan önderdir. Militan önder. özgürlüğe çok açtık ama kurallarını da ortaya koyduk. ne de burjuvaca yaklaşıyoruz. Bunun unutmakla. Duygulardan haberdarız. Zindan yaşamı ne denli her şeyden yoksun bırakılıyor ve bu kadar fedakarlıkta 59 . Gücü varsa buyursun. “Bütün bunları bir çırpıda unuttum. bu bir çözümdür. Kadının da katılması büyük bir gelişmeye yol açar. bunun şartları bizde biraz böyledir. altından çıkılamayacak alanlar da değil. biz reddetmiyoruz. Çoğunlukla da ihanete. Ondan geriye olan her şey haramdır. Niye bunalıma yol açsın ki? Kızın veya erkeğin canı aşk mı istiyor? Bunun yolu buradan geçer. Ama bir de Kürdistan'ın yakıcı savaş gerçeği var. Gelen herkese bunu anlatabiliriz. dikkate almamakla izahı olamaz. Biz partiyi eşitliğe. Bu konuda kendini tamamlamış bir komutan. aşk da yapsa.geçer. bunun ölçüleri belirlediğimiz gibidir. ordulaşma denilen olaya daha sağlıklı yaklaşılır. İşinize geliyorsa devam edin. Büyük duygular. önder nereye giderse gitsin. duygu gerçeğini biliriz. bu büyük fedakarlık neyi ifade ediyor? Örgütlü yaşamın ne kadar zor olduğunu ama başarı için de kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. hangi çalışmaya el atarsa atsın çözümünü bulur. bomba gibi bir parti örgütlenmesi ortaya çıkar. Ben bunun için çözümlemeleri çok detaylı geliştirdim. Bunu. İyi bir incelemeci olun. yurtseverlik savaşı üzerine geliştirilmek zorundadır. Her alanda sorunların gelişeceğini biliyordum. Bahsettiğimiz alanlar çok karmaşık. tutkular.

Ben. arkadaşlar ürkütücüdür. sorumlu bir militan gibi tekrar tekrar gözden geçirseydi. büyük çözümlemeler ve bizzat PKK tarihinde ilk defa yenilgiye uğratma durumu ortaya çıktı. düşmana mutlak teslimiyeti. Bütün arkadaşlarımız bunu göz önüne getirmeden “Ben PKK'liyim” diyor. o gün biterdim. gerilla. Sonucu siz kendinize uygulayacaksınız. Onun ilk çabası. çözümsüzlük nedir? Ortaya buna benzer sorular. sorunlar kendisini şöyle gösteriyor. bir örgüt olayı. düşmanın başarısının zeminidir. Yine de “PKK‟liyim” diyor. Her alandaki yöneticiye bunu tekrar vurgulamak bile yersizdir. onu sizlerle birlikte daha da geliştiririz. Tarih eşittir. direnmesi. Tabi zor geçti on yıl amansızca. bir yoğunluk olayıdır. hem içine girdim. yaşam var. deneyimimi de size anlattım. dayanma gücü ve kayıpları göze alma pahasına geçti. partinin yarısıdır.bulunuyorsa. Sen PKK'liysen hayrını gör! Bu yaşadığınız sıkıntılar nedir. Nasıl PKK‟lisin? PKK‟de kural var. ufkunu da. kullanıldım. Dikkat ederseniz. Ben de bazı ilişkiler yaşadım. hem yaptım. O çözümlemeleri derinliğine okusaydı. parti yaşamına kadar dönüştüğünün büyük örneğini verdim. Şunu tekrar tekrar vurguladık: Kürt ailesi. fakat ilişkilerimin nasıl savaş ilişkilerine dönüştüğünün. devrim için. Kurallar yine vazgeçilmez partileşme gereğidir. TC‟nin çözümlenmesine. kişilik çözümlenmesine. duygusunu da verecek olan tek yoldur. hissettiriyor dediklerinde. Hem söyledim. çözümsüzlükler çıkıyor. “Etki altında kaldım. PKK kudretli bir çözüm gücüdür. 60 . kişilik yetmezlikleri nedir. Bunu tekrarlamanın anlamı yok. oralı bile olmamıştır. hemen her soruna mükemmel cevaplar bulabilirdi. hem müthiş etkisini yaşadım ve çözümledim. biraz kafanızı çalıştırarak uygulamayı bileceksiniz. Hatta Önderlik gerçeği. deseydim. Çoğu arkadaşımız bu önemli süreci anlamak bile istemiyor. ne gibi sonuçlara yol açmıştır. ben bunu zayıf yöneticiye bağlıyorum. Sonuçta. Ona hakim olan anlayış ve kurallar. boyun eğmeyi getirirken. yardımlaşmayla gidermektir. teslim olmamış çaba ve direnmedir. çözüş zafere götürüyor. parti yaşamı politikamız düşmanı başarısızlığa uğratıyor. Bunun da yolu. Ancak bunu gösterebilirsen partili olabilirsin. geleneksel erkeklik ölçüleri beni mahvetti” diyemezdim. başarılı devrimci tarzda karşı koyuş. bizim kadro politikamız. parti yaşamından habersizsin ve sağlam bir kadro olamazsın. O zaman sen parti tarihinden habersizsin. Yoksa bunu ucuza gidermek çözüm olmuyor. örgüt için anlamı bu nedenle büyüktür. Roman Taslağı‟nda kendi ilişkilerimi. parti gerçeği bu konuda neyi ifade eder. Dolayısıyla. büyük sabır. Zordur ama mühim olan başarıdır. Başarı en güzel olanıdır ve herkese hakkını da. bizim size sunduğumuz yoldaşça çalışmalarla. parti için en yararlısı neyse o sonucu çıkardım. Ben de.

sorumluluk duygularını geliştir! Artık bunu anlamanız. Bu bir sanattır. Biraz bu tehlikeleri göz önüne getirerek bölgeye gidenlere ve hatta şehit düşenlere çok kesin talimatlar vermiştim ama uygulanmamış. yöneticiyim” diyorsan. cesaret yetmiyor. “Kontrayı cezalandırıyoruz” biçiminde bir intikam anlayışla. PKK bunları aşmıştır. Engellendi diyeceksiniz 61 . ağalık. En değerli yoldaşlarını gözlerinin önünde katlediyorlar. kariyerizm. fedakarlık. ezme vb. en değme kontranın. mevkicilik ve bozgunun her türlüsü nedenleriyle birlikte konulmuş ve çözüm yolu gösterilmiştir. etlerini koparma. Bunun kuralı. Zaten her alandan bu tip raporlar geliyor. Tüm bunlar ancak kapsamlı bir broşürle ortaya konulabilir. ölüden beter bir durumdalar. Kontra mıdır. Örgüte gelememe. canavar mıdır. partileşmeyi bir de bu temelde sağlamayı iyi bilmeniz gerekir. Önderliğe bağlıyım” diyen on yedi yoldaşın vahşice katledildiklerini biliyorsunuz.“Nereye elimi uzatsam. fedakar.. Yalnız başına direnme. düşmanla iyi savaşıyorsunuz” diyerek. Sanıyorum başka işkence yöntemleri de uygulanmış. buna yöneltilmişler. Bunun sorumlusu olan kişi artık soruşturmadadır. anlayışta idare eden ayrıdır. tam anlayacağız! En değerli. Ġçteki DüĢmanla DıĢtaki DüĢmanın BirleĢtiği Yerde Biz Bir Çok Kaybı YaĢadık En vahim olanı da Güneybatı‟da yaşanan durumdur. bir yandan da kavrayış derinliğiyle kestirmeye çalışıyoruz. hem de savaşta yaralanan bir yoldaşın hayalarını kesecek kadar vahşet uygulanmıştır. tartışmanıza açıklık getireyim diye belirtiyorum.. PKK‟lileşmeyi böyle sağlamak en zor PKK‟lileşmedir. Bu konuda da benim uyarılarım olmuştu. kullanılmışlardır. parti adına en iyi işi yapıyorum diyenler. Parti onurunu biraz temsil eden. PKK‟de bazı insanlık dışı uygulamaları yaptırmaya kalkışmışlardır. “Partiye. alıp getirilmişler. öl desen ölecek insanlar ama bu duruma da getirilmişler. fakat en çok sonuç alacak olan PKK‟lileşmedir. Olay gerçekten dehşet verici! Alet olmalar. “Bu kontradır. Sen de “militanım. Düşmanın bu tip etkilemeleri normaldir ama. Arkadan yönlendiren. bir bayan arkadaşı çırılçıplak soyacak kadar vahşileşmişlerdir. Müthiş acı verici! Bazıları da dürüst olduğu halde koşullandırılarak. bütün bunları bilerek yola çıkıyor ve yumruk gibi çözüm gücüyle karşılık veriyorsan. çok uzman bir kişiliğin müthiş incelterek yürüttüğü tasfiyecilik! Sağ kalanları gördünüz. şu çıkıyor” demek. Sağduyu yitirilmiş! Hepsi dürüst. Aylardır bir yandan üzüntüye kapılırken. yetki talep et. Seyirci kalıyor ve hatta alkış tutturulacak noktaya geliyorlar. Tartışıyorsunuz. yolu yöntemi var. çocukça laflardır. görev al.

Parti Önderliği‟ne kapatıyor ve bilinen uygulamayı geliştiriyor. provokasyon gerçeğini iyi aydınlığa kavuşturmuştur. iki ay daha istiyor. Terzi Cemal daha önce idam kararıyla yargılanmış birisi ve kendisine bir şans verildiği biliniyor. Çizgi uygulanmazken. Alanı kış boyunca partiye. hiç olmazsa kalanı kurtarmaktı. Her türlü düşman yöntemine karşı uyanıklık da bunun bir gereğidir. Yetmez devrimcilik. Bunun gibi Malatya grubu imha oluyor. Bir taraftan da anlamsız kayıplar var. değerlendirdik. grupların imhasıdır ama yetersiz devrimcilik bunu da fark etmiyor. eylem koyun deniliyor. ısrarla güç büyütülmesi istendiği halde büyütülmüyor. Telsiz konuşmalarını okudunuz. geriye kalan gücü de bir kış boyu “Altı ay dağdan indirmem. 62 . komplo tahlillerini iyi yapmış. Kalanı da tamamlamak için. sonra da bağlı kalma gücünü gösteremiyorsunuz. katledilmiş mi belli değil. Güvence de veriliyor. haftalık meyvesini her gün yanına getirebiliyor. yedi yoldaş şehit mi düşmüş. kar var” deyip yanında tutuyor. Kemalist kişilikle özüne ne kadar ters düşürüldüğü. Bunun sonucu. İkincisi. Önderliğe bağlı kalacağım” deniliyor. “Her türlü engellemeye karşı parti çizgisinde yürüyeceğim. cezalandırma kesinlikle olmayacak dedik. ajan örgütünü ortaya çıkaran adam önemli bir iş yapmıştır. Bunu diyen adam. Hatta “Acaba Parti Önderliği benim hakkımda ajan diye mi düşünüyor” şeklinde kuşkuya düşülüyor.oysa söz verirken. bir komplo geleneğinin nasıl geliştirildiği bilinir. Merkez düzeyde olanlar cihaz görüşmesinde biraz lehte gibi konuşuyor. PKK bütün bunları iyi çözümlemiş ve buna karşı da silahlanmıştır. Kuşkulu ve partinin denetim altına aldığı tip var. subjektif tip ortaya konulmuştur. örneğin. Ajan da olsa. Güney‟de ovaya dayalı gerilla grupları imha oluyor. Bu tip tek başına eylemden sağ çıkıyor. asimilasyon. mümkünse bir an önce partiye ulaşsın dedik. Buna alet olan kişiler. Geriye kalanlar talimatlara rağmen bir yere toplanıyor. Alan kişiliğinin inkarcılık. orada bile benim açımdan tek çare. ne amaçlıysa. kendine göre bir izah yoluna gitmek istiyor çünkü bu kadar kaybın hesabı sorulacak! Bu kadar kaybı verdirmiş. Doğru bir üs anlayışı ihmal ediliyor. Her alana özgü kişilik çözümlemelerini. Bundan da çoğu sonuç çıkaramıyor. konulmuyor. objektif ajanlık. sosyal durumları açısından değerlendirilebilir. yani çizgi tamamen tersine çevrilerek uygulanmaya çalışılıyor. Sonuçta tahribatı biraz sınırlandırdık ve en son hesap soracak düzeye ulaştırdık. Bir ufak müdahale imkanımız doğdu. Kürdistan‟da bunun gibi sayısız örnek gösterilebilir. Hangi kişilikse. parti bunun detaylarını görmek istiyor. Kavrayış ve tavır koymada yetersizlikten söz ediliyor. bir Dersim isyanında daha katliam sırasında bile. Bütün bunları çizginin derinliğine kavranmasıyla çözebilirsiniz. provokatif kişilik.

kesin yerine getirilmesi gereken talimatlar. örgüt kaldı mı? O zaman Lenin gibi bir önderi bile Mustafa Kemal kullanıyor. savaşçısın. Aksi halde sen 63 . Böyleysen militansın. kızgın saç üzerinde yürümektir. Bu adamın kontra olma ihtimali çok yüksek! Yirmi yıllık bir deneyimi var. Sonra da “Beni yalnız bıraktı. Gidip onun emrine giriyor. En son Dev-Sol‟a bakın. En önemli ders şudur. Böyle ise yaşayabilirsin. Kaldı ki katledilen değerli yoldaşlar. örgüt kaldı mı? 1927‟de TKP‟ye bakın. o her şeyin planını da. toydum” diyemezsin. Alanda hem muazzam gelişmeler yaratılacak ve hem de bu biçimde kayıplar yaşanmayacak. usta olacaklardı. bütün ilişkileri de ele geçirir. planlı ve örgütlü olacaklardı.. intihar eylemine sürükledi” diye söyleniyor. Bütün bunları biz kapsamlı olarak anlattık. Yapmazsan ben ne yapayım? Ancak bu kadar katkı sunabildik. “Yönetim yetkisini ele aldım. bu siyasettir. parti gerçeğine. yanarsın tabi. “Bilmiyordum. ancak bu kadar oluşturabildik. İçimizdeki. ne gerekiyorsa. Demek ki köle ruhlu. İşte birileri bir yerde böyle çıkar.Dikkat edilirse. bunun için derin düşünme. farkında değil. sızma her zaman olur. alçaklığa karşı düşmüyorlar. dışarıda da. biraz da geliştirebilirsin. Sen bu kafadayken. İnsan üzüntü duyuyor ama sadece üzülmekle bu işlerin altından çıkılamaz. duyarlılık. hazırlığını yapma. hatta yetkilisiniz dedik. fark etmiyor. Ancak böyle partili olunurdu. çocuktum.. Hatta kendisine karşı kullanmış. kurt gibi olma. sonuç almak ister. onlara kafa patlatacak. önceden uyarıldın. alanına giriyor. Belki Halkın Kurtuluşu'ndan bu amaçla hareket etti ve bugüne kadar sanatını icra etti ama bizimde tedbirimiz vardı. Önderlik gerçeği amansız vurgulanacaktı ama bu gücü göstermemiş. bunu nasıl kullanmalıyım” diyemiyor. sorumluluk en üst düzeyde olacak. bu değerli yoldaşlar parti onurunu temsil ediyorlar. Güneybatı Eyaleti bu konuda daha da uyarıldı. Bütün Türk ve Kürt örgütlerinin tarihine bakın. Düşmandır. aslında bu hazin duruma kimse girmeyecek. uygulamasını da yapar ama bizim de yapacaklarımız vardır. Kontra her zaman girer. Çok önce bunu düşüneceklerdi. örgüt kaldı mı? 1972‟de Türkiye'deki KDP‟ye. pratik ve bir de Önderlik otoritesi ile her türlü tehlikeye anında karşılık veriyorsun. perspektifler. Saitlerin vurdurulmasına bakın. O tipten daha fazla yetki de tanıdık. “Bana ne yaptı” dersen. herkesi birbirine vurdurtmuştur ve örgütün de ipini ele geçirmiştir. Dikkat. engeller neydi. Büyük şehitlerdir ama önlemek imkanları da vardı. Bize de tabi ki aynı uygulama yapılacaktır. PKK tarihi bunlarla yapılan mücadeleyle doludur. kural kaidelerine tam uyulsa. Bu sanatı ciddiye alacak. kendilerini tek bırakmayacaklardı. anı anına gereklerini yaşayacaksın. götürür. Düşman içeride de çalışır. bunun anlamını fazla bilmiyor. hepsini MİT ele geçirmiştir. Kural-kaide. dışımızdaki düşman etkileri. aylarca yanımızda eğitim gördüler. seni bitirir. Öncelikle çözümlemeler.

Soru da sorabilirsiniz. Eksikliğinizi görecek. Bu bile bir tekrardır. PKK gerçeğinin diğer bir ifadesi de budur. imha edilen de.amaçlarına ters düşmüş olursun. Bu son gelişmelere ilişkin olarak. kendi sosyal gerçekliği. çok derinliğine. Bu konuda biraz deneyimi veya sorgulama açısından yararlı görüşleri olan var mı? Zu. Hem şehitlerin anısına. kendi değerlerini müthiş koruyacak. Genele ilişkin açıklamaları tekrar tekrar açtım. “He 1984 Eruh-Şemdinli baskınıyla birlikte planlanan Çatak baskını Terzi Cemal‟in sabote etmesi nedeniyle gerçekleşmemiştir. Bunu kulağınıza küpe yapın. Kürt Kürt‟e. Soruşturmaya hazırlık olması açısından biraz daha görüşlerimi açabilirim. raporları da okudunuz. hem de tersyüz edilmiş tarihimizde düşmanın uyguladığı “İti ite kırdırma” politikasına. Açıklık daha nasıl geliştirilebilir bilmiyorum. Yanında getirdiği arkadaşları sanıyorum dinlediniz. partiye girişi. Kısaca bu açıklamaları yapıyorum. özellikle sorgulama açısından bu kişiliğin kendisini net olarak açması için. tutumuyla karşılık vereceksin. Kongre sürecinde kamp ortamında girmiş olduğu tutumların açık bir şekilde izahı ve ayrıca bu Güneybatı‟daki yapıyı kendine bağlama tarzı önemlidir. birleştiricilik ruhuyla. geçmiş durumu. sonucuna da katlanırsınız. büyük bir birlik. Raporları Cuma arkadaş ile okuduk. Bunlara açıklık getirilmesi gerekiyor. eden de kullanılmış. böl-yönet politikasını uygulayan yapar ve sen bu basit oyuna düşmeyi bile önleyememişsin. devrimci devrimciye kırdırılmış olur. Bu temelde intikamcı bir anlayışın olacak. uyanıklık. Halkın Kurtuluşu ile olan ilişkileri.: Başkanım. partiyle olan ilişkileri ve ilişki tarzı üzerinde özellikle soruşturmanın daha derinlik kazanması ve bu durumun daha net bir şekilde izah edilmesi açısından durulabilir. İlave olarak daha fazla düşüncesi olan var mı? Biz bu kişiliği henüz fazla ameliyat masasına yatırmadık. Gerekirse bahsettiğim alanlara yazılan talimatlar incelenebilir. Başka türlü PKK‟lilik olabilir deniliyorsa. kolektivizm. Bunu kim yapar? Düşman yapar. başkaları seni kullanmış. Bizim size öğrettiğimiz PKK böyledir. 64 . Sizler de bazı soruları sorabilirsiniz. Belki bu olay sizleri de sarsmıştır ama gerçekler böyledir. Bir arkadaşın durumunu biraz gördüm. çok büyük dersler çıkaracaksınız. yatırmaya çalışacağız. Hem de en acımasız biçimde. açıklık olsun diye bunları belirtiyorum. İkinci nokta da. Diğer arkadaşlar da biraz okumuşlar. düşman etkilerini görecek ve başarı yolunu açacaksın. III. Telsiz konuşmalarında daha kapsamlı cevaplar verdim. sömürgeci yapar. özellikle partinin geriye dönüş döneminde bu sahada oynamış olduğu rol ve ülkeye girişte Çatak eylemindeki tavrı daha net ortaya konulmalı.

Bize gösterseydi PKK’ye de yönelirdik. Ömer‟in müdahalesi döneminde şu çıkışı yapmıştı. herhalde parti tarihimizde özellikle tasfiyeciliğin bu yönü ve derin anlamı daha net bir şekilde açığa çıkar. Ben enayi miyim benim üzerimde pratik açılımını gerçekleştirsin. Hedef PKK midir.: Güneybatı‟da.” diyordu. işte böyle şekillenen bir kişiliktir. elimizden geldiğince zevkle dahi işkenceleri yapabiliyorduk. ajan olmayabilir endişesini taşımadan.: Evet kendisi anlatıyordu. bize saldır dediğinde saldırıyorduk.. Bunun bilinmesinde yarar var. -.: Evet. -. Hatta işkenceye katıldığımızda bunlar arkadaştır. -. Özellikle ülkeye dönüş sürecinde. arkadaş üzerimde yanlış hesap yaptı. bu kişiliğin partimiz içerisinde belli bir yeri söz konusudur. arkadaşla kaldığı süreci değerlendiriyordu. yanılmıyorsam bu Hezil grubunun. Halep‟te ülke ve 65 .: Evet başkanım. benim üzerimde dünya kurmaya çalıştı. düşman mıdır bilmiyorduk. “Hatta hedef diye bir şey bilmiyorduk. hastalığını sorduğumda sürekli kustuğunu söylüyordu. Bu. -.: Nerede kalıyor? F.: Terzi Cemal içinde var mıymış? F. Dört aylık bir yalnız pratik süreci var.pimiz ona öykünmüştük” diyor. Diğer yönüyle. Dikkat çekilecek bir diğer durum ise. Kusmasına neden olarak yemeği gösteriyordu. Dört ay tek başına kalıyor. Bu olay beni çelişkiye itmişti. 1988 sürecinde özellikle Güneybatı‟ya ilk yönlendirilen grubun tümüyle yolda dağıtılması söz konusudur. Bu konuda da özellikle pratiğe yeni yönelen ve kararlı olan arkadaşlara gelecek için ciddi dersler çıkarmak açısından da büyük bir tecrübe kazandırır. Düşman mıdır.. sekiz arkadaşın sorumlusudur. dost mudur. ders verir. Bu dört aylık süreç içerisinde ne tür bir yaşam söz konusudur? Yine M. Bilindiği gibi o olayda sekiz arkadaşın imhası söz konusuydu. “M. Herhangi bir tereddüde girmiyorduk. ona öykünülüyor. -.” diyebiliyor. yanlış mıdır bilmiyorduk. Derik'te hastalanıyor. Düşmanın özel olarak gizli yerlerde yetiştirdiği bir kontra dahi bu sonuçları yaratamaz. Bu temelde soruna yaklaşılır ve daha derli toplu bir soruşturma taslağı hazırlanırsa. bu olay düşündürücü.: Tam hareket esnasında.: Başkanım.: Gerçekten tek midir bu? F. biz ülkeye yönelirken..: Öyle mi? F. sıradan bir olay değildir. oysa aynı yemeği tüm arkadaşlar yiyor. başka? F. Bu şekilde kendisini geride bırakıyor. Bu bir bağlanma olayıdır.. Bu bağlayış tarzı. Dikkatimi çekmişti. “Ömer benimle oynama” diyordu. geçiş esnasında hastalanıyor. Son olarak. Bu kişiliğe Terzi Cemal örnek oluyor.

pratik sorunlar üzerine tartışıyorduk, kendisi ise; “Yıllardır istediğim noktaya ulaştım” diyordu. -.: Ne zaman? F.: 1991 başlarında ülkeye yönelirken. Ben o an şunu anlamıştım; bu yıllardır bir şeyler yapmak istiyor, koordinatörlük düzeyinde görev alıp, açılım sağlanacaktır. Bu durum da bence önemlidir. Sonuç olarak bu kış sürecindeki durum var. Bir olay ortaya atılıyor, Ömer‟in ortaya çıkışında, -hem yazılarını incelediğimizde, hem arkadaşlarla tartıştığımızda- pratik yargılama süreci ele alınıyor. Halbuki Ömer ağırlıklı olarak son altı ayda Engizek‟de kalmıştır, pratik açılımı yoktur. Şehit Hayri Arkadaş ile beraberliği var ama savaşçı düzeydedir. Pratik yargılanırken Ömer takılıyor. Ömer‟in hiçbir fonksiyonu yok, eğitim gruplarında iş olsun diye kalıyor. Bu olay oldukça düşündürücü ve yaklaşık iki ay Ömer‟in geliştirdiği „itirafname‟ adlı bazı şeyler var. Biz süreci yaşamışız, benim dikkatimi çeken olay -mutlaka bir çok eksiklikler vardır- eksikliklerin kaynağı olarak Ömer‟e şunu söylemesi dayatılmış; “Ben ajanım, bunu bilinçli olarak yaptım”. O süreçte asla böyle bir şey görmüş değilim, birçok asılsız şeyler var. Burada TC, Terzi Cemal‟i müthiş derecede övüyor. “Cemal çizginin tek temsilcisiydi, biz bunu devirmeye çalışıyorduk” gibi bir yaklaşım var. Bu yaklaşım bu oyunun bir senaryo olduğunu ortaya koyuyor. Aslında bu bir çıkıştır. Parti Önderliği‟nin de belirttiği gibi bu kadar olumsuz pratiğin sorumlusundan hesap istenmesi gerekir. Bu tip, hesabı nasıl ödeyebilir, nasıl verebilir? Bir takım sonuçları ortaya koyması gerekir. Bu sonuçların da somut itirafçısı Ömer oluyor. “Pratik açılım neden yapılmadı” türünden bir soru sorulduğunda “Durumlar ortada, engellendik” gibi bir yaklaşımla kendini kurtarma politikası yapıyor. Bu durumu bu noktaya gelerek incelikle atlatmaya çalışıyor. Bu kişiliği anlamak gerçekten biraz güç. -.: Evet, başka? Diğer arkadaşlardan... C.: Z. Arkadaşın belirttiği bazı hususlar özellikle çok önemli. Gelen arkadaş da zaten raporlarını yazdığı için o rapordan bahsetti. Daha da kapsamlı uygulamalar var. Tabi bu arkadaşların da raporları alınırsa, oradan da bazı sonuçlar ortaya çıkar. Bunun durumunu ortaya çıkarmak için, geçmişten günümüze kadar kendi durumunu izah eden bir rapor almak gerekir. Bu doğrultuda bazı sorular geliştirmek gerekir. Arkadaşların da raporları var, bizzat yaşayanların bazı açıklamaları var. Ayrıca kendileriyle birlikte getirilen raporlar var ve bu raporların bir kesimi, sanıyorum bilinçli olarak eksik. Mesela itirafnamede eksiklik var, buna benzer bir-iki rapor daha var, önleri, arkaları yok. -.: Tutarlı arkadaşların raporları yok. C.: Onların hiçbiri yok zaten. Bunlar önemli. Bütün bunlardan aslında olayın gerçeği çıkıyor. Mesele, bunu biraz daha aydınlatmak.

66

-.: İki-üç sefer polis bunun bir nolu sorumlu olduğunu bildiği halde -Antep pratiğinde, Urfa‟da ve Nizip‟te- tutuklayıp bırakıyor. C.: Antep‟te bunlar, Halkın Kurtuluşu‟ndan bir gruptu. Orada İlhan ile Memo adında gençler vardı, onlar vuruldu ve onlar vurulduktan sonra o grup çeşitli örgütlere dağıldı. Bunların bir kesimi bize geldi. Terzi de o gelen grubun sorumlusuydu. Bunlar Terzi, Cafer denilen kişi ve Bozan‟la, Doğan‟dır. Bunların durumu da açığa çıktı. Bozan, Haki arkadaşın katliamında yer alan kişiydi. Doğan, Avrupa‟da Alman devletini üzerimize sürdü. Cafer, Almanya‟daki bilinen davayı sürdüren adamdır. Terzi de bu grubun sorumlusu olarak geldi. O gruptan bir kesim de Halkın Yolu‟na gitti. Ortaya çıkan şu ki, bunlar bir tim biçiminde örgütlenmiş ve çeşitli örgütlere dağılmışlar. Parti tarihimizde, yine Ankara‟da Ramazan‟ın durumu var. Mesela; Ağrı‟da bir grup gencin liseden alınıp eğitilmesi daha sonra, Ankara'ya getirilmeleri ve üniversiteye sokulduktan sonra örgüte dağıtılmaları var. Bu durum biraz buna benziyor. Belli ki MİT her yerde böyle timler biçiminde örgütleniyor ve bu timler örgütlere sızıyor. Ortaya böyle bir şey çıkıyor. Bize geldikten sonra birkaç defa yakalanma, bölge ve yönetimde yer almasına rağmen bırakılma durumları var. -.: Bazıları katlediliyor. C.: Evet. Yine yurtdışına çıkarılan Semir‟in arkadaşlar tarafından ajan diye tutuklanması olayında, Araban yöresinde bizzat bunun Semir‟i kurtarması olayı var. -.: Bu kurtarıyor değil mi? C.: Evet. Bu, “Ben tanıyorum, ajan değildir” diyor. Oysa arkadaşlar, ajan diye Semir‟i tutmuşlar. Terzi‟nin, yurt dışına çıktığında kamplardaki yaşam biçimi var; oldukça laçka, örgüt yaşamına gelemeyen, disipline gelmeyen, her türlü yozluk, laçkalığı geliştiren kişidir. -.: Bu geliştiriyor değil mi? C.: Evet, aslında bunları bilinçli yapıyordu. Fakat şu görünümü sergiliyordu. “Terzi şakacıdır biraz da meslekten gelen ahlak durumu var” biçiminde yansıtıyordu. Aslında bu doğru değil. Bu bilinçlidir, örgüt yaşamıyla oynamadır. Örgüt dışı bir kültür, örgüt dışı bir yaşam dayatmadır. Çatak baskınında aslında sadece bir Çatak baskını değil, genelde 15 Ağustos Atılımı‟nın sabote edilmesi durumu ortaya çıkıyor. Kongre sürecinde Fatma‟nın, Kör Cemal ile girdiği ilişkiler var. -.: Kongre‟yi ele geçireceklerdi, sabote edeceklerdi. C.: Sabote etme, ele geçirme, daha sonra tüm alanları tasfiyeyi yöneltme. Kör Cemal ülkeye yönelip aynı şeyi yaparken, bu da burada yapıyor. Avrupa‟da da yapacaklar. -.: Ve uygulamaya alındı. C.: Evet.

67

-.: III. Kongre‟ye yönelik planlamayı birlikte yapıyorlar. C.: Evet. Daha sonra ülkeye yönelmede savaşı geliştirmemesi, gücü büyütmemesi ve partinin gönderdiği güçlerin küçük küçük gruplar biçiminde tüketilmesi var. Aslında bunlar da ortaya çıkmış değil, bunların da aydınlatılması gerekiyor. En son bu durum var, zaten bu her şeyi ortaya koyuyor. Parti Önderliği‟nin onayı olmadan tek bir kişinin öldürülmemesi gerektiği biçimindeki bir kararı bilmesine rağmen uygulamıyor. -.: Bunu biliyor mu? C.: Evet, bunu bu arkadaşlardan D. arkadaş hatırlatıyor. Kongre‟nin böyle bir kararı var demesine rağmen yapıyor. Bunları bilerek yapıyor, bilmediğinden değil. İşkence gibi bir uygulama bizde olmamasına rağmen çok korkunç işkence yapıyor. Aslında bu raporlar tümüyle bu işkencelerle geliştiriliyor. İşkencesiz tek bir rapor yok. En önemlisi de, aslında Parti Önderliği‟nin müdahalesi olmasa Güneybatı‟da belki on kişi kalacak ya da kalmayacak. -.: Onlar da sonradan... C.: Onları da tümüyle silecek. Bu işi yaptırdığı kişiler için bile sonradan birbirini vurdurtma biçiminde bir yöntemi var, bizzat bu arkadaşlara yaptırıyor. Daha sonra bunları birbirine vurdurtmak için aralarında kuşku geliştiriyor ve tüm bunların yanında, bu süreci aydınlatacak Ömer‟in getirilmesi gerekirken, bunun kaçırtılması var. -.: Kendisi kaçırtıyor. C.: Evet, öyle bir şey yapıyor ki, vurduğunu vurmuş, vurulmayanları da öldürmüş. Fiziki tasfiye olmamışlarsa bile, bu arkadaşları bitirmiş, bunalımlı duruma düşürmüş. Her türlü yoldaşlık ilişkileri, insani ölçüler ortadan kaldırılmış ve yaşam tümüyle çekilmez bir hale gelmiş. Endişe, kuşku yaygınlaştırılarak herkes kendisinden endişelenir duruma gelmiş. Böylesi bir ortam yaratmış ve bu da çok ilginç yöntemlerle sağlanıyor. Önce insanları suçlu duruma düşürmek için izlediği yöntemler var. Mesela kaldıramadığı görevler veriliyor, burada başarısızlığa iterek suçlu ilan edip yükleniyor. Çok ilginçtir, çoğu arkadaşa geliştirilen yöntemler böylesi yöntemlerdir. Buradan kendine göre bir yapı da çıkarıyor. Şartlandırma, koşullandırma var. Bütün bunlar, onun ne olduğunu biraz ortaya çıkarıyor. Bu öyle sıradan bir intikam değil. PKK‟nin TC sömürgeciliğiyle nasıl ki tarihsel bir hesaplaşması varsa, tarihi intikamını alıyorsa; bunun da tam tersi PKK‟den intikam alma durumu var. Ortaya çıkan durum da onun bu intikamın içinde olduğunu gösteriyor. Elimizdeki raporlar fazla bir şey yansıtmıyor sanırım bu arkadaşların raporları biraz da bu soruşturmanın yürütülüş biçimini ortaya koyacak.

68

-.:Evet anlattıklarınız tipin tanınmasına biraz malzeme sunabilir ama konu biraz daha derin. Bu konuda kitaplar okuyanlar, polis durumunu yaşayanlar bir şey diyebilir mi? Bu anlatımlara dayanarak bazılarınız görüş belirtmek ister misiniz? K.: Bu adam on beş-on altı senedir parti içerisinde yer alan birisidir. Biz cezaevindeyken, bu ve Halkın Kurtuluşu‟ndan gelen diğer kişiler için „ajandır‟ denmesine rağmen; bunları savunuyor ve Halkın Kurtuluşu‟nun bir dedikodusu olduğunu söylüyorduk. Ayrıca bununla birlikte bu imha sürecine katılanlar için her ne kadar kandırılmış dense de, bunların da bir soruşturmaya tabi tutulması gerekir. Çünkü bunlar belli bir bilince sahip insanlar ve gelişen olaylarda yer almış kişilerdir. Çizginin uygulanmasında yanlışlığa düşüldüğünde, diğer militanların buna ölüm pahasına da olsa karşı çıkması gerekirdi. Bu anlamda bunların da dinlenmesi ve ciddi bir soruşturmaya tabi tutulması gerekirdi. -.: Evet başka? R.: Başkanım, biz de arkadaşlarla bu olaylar üzerinde tartışıyor, anlamaya çalışıyorduk. Bu olay birkaç yönlü olabilir. Bu durumun sadece bir kontra bağlantısı ile açıklanamayacağı ortaya çıkıyor. Açıktan bir tasfiye hareketi söz konusu. Buna rağmen sınırı geçip Önderlik Sahası‟na gelmesi biraz daha düşündürüyor. Amaç nedir, istenilen nedir? Bu tipin müthiş derecede kendisini reklam etme durumu var. Olayların biraz daha psikolojik yönüne ve tipin psikolojisine bakmak gerekiyor. Anlatılanlara dayanarak çıkan sonuç ise kompleksli, kendini ispat çabasında olduğudur. Geçmişten beri toplumdan dışlanmış bir tip olduğu kanısına varılabilir. Sonuca göre başlangıcının böyle olduğu çıkıyor. Kendisiyle gelen arkadaşların anlatımına göre; düz bir ovada çatışma çıkıyor, sekiz arkadaş şehit düşüyor. Sadece silahına bir kurşun değerek kendisine bir şey olmadan kurtuluyor. Arkadaşları öylesine etkilemiş ki, hepsi onun müthiş bir taktik adam olduğunu, eylemde başarılı olduğunu söylüyorlar. Sonuçta durum çok boyutlu görülüyor. Bir yandan kontra ilişkisi, bir yandan tipin psikolojik durumu, kendini ispat çabası geniş boyutlu olduğunu gösteriyor. -.: Başka? M.: Başkanım, yapılan gerçekten de tamamen bir vahşettir. Bu, bence insan psikolojisini çok iyi bilen birisi ki bir yandan ortamı terörize ediyor, öte taraftan yoldaşları teker teker katletme durumu var. Bunu da diğer yoldaşların eliyle yapıyor. Bu bence çok sıradan bir iş değil, her yönüyle uzman bir insanın ancak böylesi komple bir olayı taraflarıyla birlikte oluşturup hayat geçirme durumu olabilir. Bu da, sorguda ve cezaevlerinde üst düzeyde eğitilmiş uzman kişilerin iş yapma durumunu andırıyor. Bunun da komple bir uygulaması var. C. arkadaşın anlattıklarına ek olarak, bunun kardeşiyle bağlantısı ne? Bu noktada bir intikam olayı da dikkate alınmalıdır. Yoldaşları fiziki olarak tamamen bitirme durumu ve korkunç bir uygulama var.

69

Komple bir soruşturmanın gündeme gelmesi gerekir. Çünkü yöntemi oldukça uzman bir insanın uygulamasına benziyor, sıradan değil. -.: Çok açık. Evet, başka? H.: Başkanım, tek başına böyle bir şahsın bu işi yapması oldukça güç. C. arkadaşın da belirttiği gibi, daha önceden bir ekiple gelmiş. Bu arkadaşlar buraya geldiği zaman kendileriyle konuştuk, sorduk; “Bu durumları bilmiyor muydunuz” dedik. Şunu söylediler; “C. arkadaş bizimle konuşunca rahatladık ve hemen ona bir şeyler anlatmak istedik.” -.: O açık. Adam kendini bu kadar benimsetme ustalığını gösteriyor. Adam yetiştirmiyor, kendine taptırıyor. O ustalığı göstermiş zaten. H.: Bu durumda çok yakın çevresinin kimlerden oluştuğu, son dönemde katılanların kimler olduğu, bunun eliyle mi, başkaları vasıtasıyla mı katılım yapıldığının açığa çıkarılması gerekir. İkincisi ise eylem biçimleridir; hangi eylem türleri geliştirmiş ve nasıl bir yönelim olmuş. -.: Evet, başka? Rı.: Soruşturmaya katkı olup olamayacağını bilemiyorum ama o bölgede olanların hepsinin rapor yazması ve bunların hepsini incelenerek sonuca gidilmesi de söz konusu olabilir. -.: O hususta fazla sorun yok aslında. On altı yıldan beri düşünüyorum. Bunların grubundan Cafer ile Doğan fırlayıp Ankara‟ya gelmişlerdi. “Biz Halkın Kurtuluşu’ndan ayrıldık, PKK’ye girmek istiyoruz” demişlerdi. Antep‟te Düztepe olayı olmuş, onların fırlayıp gelmeleri biraz anormal oluyor. Daha sonra Doğan da, PKK adına Avrupa‟ya gitmeyi dayatan adamdır. Bizim TC‟ye VuruĢ Tarzımız Provokatörlerin de Bizden Ġntikam AlıĢ Tarzıdır Bizim provokasyonlar konusunda deneyimlerimiz epey geniş. Sizin anlattıklarınız yaşadığımız gerçeklerin yanında epey dar kalıyor. PKK gerçeğine dayatılan açık savaşın boyutu dışındaki- bu içe yönelik sızmaları dillere destan gerçekten. Zaten bu konuşmaları da biraz aydınlanmanızı gerçekleştirmek için yapıyoruz. Bilinçlenmedeki derinliği yakalayacaksınız. Psikolojik savaşımın, içe sızmanın sonuçlarını çok iyi yoğunlaşarak biraz anlayacaksınız. Bu olayı bunun için kullanacağız. Yaşanılan büyük olaydan çıkarılacak dersler kesin bu amaca hizmet etmelidir. Halkımız provoke edilmiş, birbirine karşı kırdırılan bir halktır. Bütün toplum psikolojisi buna göre hazırlanmıştır. Kişiler de böyledir. Şüphesiz toplumsal zemini

70

bir kez daha gözden geçirmek, bu toplumsal zeminin Pazarcık özgülünde, Antep zemininde, gerçeğinde ne hale düştüğünü görmek, iyi bir soruşturma için göz önüne getirilmesi gereken bir husustur. Hemen belirtelim, en yüzeysel bir ulusal ve toplumsal gerçeklik söz konusudur. Antep‟te ulusal özellikler inkara uğramış olup, çok çarpık bir sınıflaşmayı yaşar. Bunun sınıf yapısına gelince; küçük bir terzi dükkanları var, Antep‟tedir. Kardeşlerinden birisi daha o zaman düşmanla ilişkili. Biraz servet edinmek istiyorlar ve bu konuda çok hırslılar. Maddi yaşama düşkünler, yoksullar. Bunun bir bacısının da Nedim Ali Ozansoy denilen, Sason‟da 1985‟ten beri bir nolu provokatör ve binlere yakın insanı yakalatan ajanla evli olduğunu biliyoruz. Bununla beraber HK‟da yer alanların hepsi kuşkulu ve sonuçta da açığa çıktı. Bu, PKK‟de üç defa polisin eline girip çıkıyor ve idamla yargılanması gerekirken bırakılıyor. Hezil‟e giden gruptan kasıtlı ayrılıp ayrılmadığını bilemiyorum. Bu öyle ise, değerlendirilir. Fakat Çatak‟taki pratiği kesin boşa çıkarmaya yöneliktir. Bir kümesteymiş, düşman her tarafı sarmış, onu bulamamış, bunun böyle bir şeyi de var. Yurt dışına çıkış süreci, ortamı laçkalığa boğma ve yargılamaya kadar götürür. III. Kongre sürecine kadar yaklaşımında görülen; esaslı provokatörlerle birlikte olmasıydı, yoğunlaşmışlardı. Sonrasında uygulamaya alınıp idamla yargılanmıştı. Biz o zaman bu idamı onaylamadık. Bu bir hata mıydı, değil miydi? Kişiliğinin muğlaklığını şimdi görüyorsunuz; hüküm vermek sıradan bir olay değildi. Kapsamlı bir olayla karşı karşıyaydık ve tam netleşmemişti. Eksik soruşturmadır, dolayısıyla idam onaylanmadı. Yoksa affedilme olayı söz konusu değildi. Bunun pratiğini karanlık görüyoruz ve soruşturma bunu tam açıklığa kavuşturmamıştı. Pratiğindeki karanlık noktaların hiç aydınlanmadığı görüşü şimdi daha da doğrulanıyor. Bir ulus için, parti için aydınlatılması çok önemli. Bizim için öldürülmesinden ziyade aydınlatılması önemli. Bizim bazılarını idam etmeyişimiz bunun içindir. Fatma, Semir biraz yaşatıldı, Avukat ve benzerleri yine öyle çünkü aydınlatmayı önemli görüyoruz. Ölse sırları kendisiyle birlikte mezara gidecek ama bize de gerekli olan bu sırlardır. Bunun durumu da böyle açığa çıktı. Ülkeye yöneldiklerinde, o tek başına bir yerde dört ay kalmışsa, o süreç incelenir. Büyük ihtimalle Antep Emniyeti‟ne bağlı olarak Güneybatı‟ya yönelik tasfiye planı geliştirilmiştir. Bu, zaman zaman tek düşüyordu. Bazen iki ay, üç ay... bu tek kaldığı süreçlerde büyük ihtimalle düşman ve özel savaş içerisinde yeni planlamalar yapmıştır. Bu tek kaldığı süreçler incelenebilir. Parti bunu denetime alıyordu, tek başına bir yere vermiyordu ama kesin olarak kendisini anlamak için de fırsat tanıyordu. Açığa çıkartmak için pratik şans veriyordu. o da bunu çok iyi biliyor ve milim milimine değerlendiriyor. En son M.‟ye kendisine dayalı bölgede adım attırmıyor.

71

Abuzer‟in grubu. Kasım bildirisi var. genişletmek için değil. Sanıyorum kalan gruplar kendilerini biraz savunacak durumdaydılar. Bunlar çok açık tavırlar. Ömer Çöpçü de aynı duruma getiriliyor. Mutlaka onu belli bir düzenleme altında bırakmıştı. K. Aslında talimata karşı tavır var. En önemlisi. tam tersine çökertmek için kendini değerlendiriyor. “On yedi yıldır ben partiyi biraz aldat- 72 . daha güze girmeden yurtdışına çık talimatı veriliyor. Hemen hepsi için bu böyledir. o da “Parti Önderliği benim ajan olmamdan şüpheleniyor herhalde” diyor ve bu nedenle alandan çıkmıyor. gruplar da uyarılmıştı.‟nin bu konuda epey rolü var. Adıyaman grupları da öyle. yapamayacaklarının ise üzerine gönderme ve imha ettirme durumu görülüyor. Pazarcık Ovası‟ndaki tasfiye faaliyetlerinde bir nolu yardımcısı oluyor. Bunlara dayanarak bölgede bir santim alan geliştirmek. “Altı aydan aşağı dağdan inemem” diyor ve tümüyle kapatıyor. Grupları imhalık eylemler üzerine sürüyor. Semir ve daha önceki provokatörler. En son sekiz kişilik gruptan yedisini kaybettirmesi. tek bırakılıyor. Ömer ona yurtdışına çıkması yönündeki talimatı hatırlatıyor. Hayriler yüzde yüz Fırat Havzasına inmeli ama onu birkaç intihar eylemine sürüklüyor. Yoksa düz ovada hepsi imha oluyor. Yapabileceklerini yaptırmıyor. Bu da yapıyı biraz etkisi altına almak içindir. dolayısıyla dışı hazırlıyorlar. ile G. kendisinin silahına kurşun değip kurtulması imkansız. Zaten diğer grupları da bitirecekti. büyük ihtimalle bu düzenlemenin sonucu tasfiye oldu. Belki de o kurşunu başka yerde birisine öyle vurdurttu. imha mı etmiştir. kaçırtmış mıdır belli değil. iki ay daha istiyor. Sağ olsaydı belki raporunda dile getirirdi. En önemlisi ise o grupların tasfiyesidir. Bırakılmıyor ve o da dağa çekiliyor.Ömer denilen kişi olayı amansız kullanıyor. Onun için zor değil. Bu olay bile onun sahtekarlığını açığa çıkarabilir. ne kadar yamandım” demesi sanırım bilinçlidir. son anda Ömer‟in delillerine dayanamayacağını anlıyor ve onu ortadan kaybettiriyor. Ömer elinde olmasına rağmen. Danışıklı mı kaybetmiştir. Tasfiyenin dayandığı mantık gerillanın kurallarını ters yüz etmek oluyor.şehit düşmesine yol açtı. K. En son mutlaka gitmeli diyordum. Bizim müdahalemiz biraz önce bahsettiğimiz çerçevedeydi. En azından kaldığı yeri düşmana belirtmiştir. Böylece büyük ihtimalle elindeki belgelerle. grupları oraya çekiyorlar. Onun için kendini kullandırmamaya çok yeminli ve uyanık olduğu anlaşılıyor. Büyük ihtimalle verdiği perspektifler dahilinde -çünkü o döndükten sonra grup imha oldu. Kaldı ki bunun gibi binlerce olay var. işte bunların pratiğinden belki çıkabilir çünkü bu en son örnektir. Bu dersi Fatma pratiğinden alabilir. Malatya. “Benim silahıma da kurşun değdi. İki ay daha dursa tabi ki tek bir kişi kalmayacak. Yoksa Abuzer öyle hata yapacak basit bir arkadaş değildi. giriyor ve yaralanıyor da.

Soruşturma bütün bunları netleştirir. Bu Fatma olabilir. İstisnalar kuralı değiştirmez ama sınıf gerçekliği derindir. Bunun gibi yüzlerce olay var. imha sürecinden kurtulmak isteyenlere af imkanı idi. PKK‟nin canına okumak. Sanırım bir çözümlemede vardır. o aile gerçeğine. Bizim en son telsiz konuşmamızda merkezin görüşü olumluymuş gibi gösterildi. Hem 73 . Onlar da bunu derinliğine duyarak. Burada bunu biraz daha derinleştirmek isteyecektir. güven vermek için. “Vejin bir kontra örgütü olabilir mi” dedim ve bu bazı önemli arkadaşlara “olabilir” biçiminde söylettirildi. O kişiliğe. Gençleri çıkabilir diye düşünüyorduk ama sınıf olarak kararımız imhaydı. Bunu bir romana konu etmek gerekir. bu biraz da bunun alçak bir uygulayıcısı oluyor. Korucular bir nevi bunun devam ettiricisidir ve saflarımızda olup da itirafçı olanlar da böyledir. Bunlar yapısal özelliklerdir.tım HK’de de öyle yaptım. “PKK 1973’de nasıl çıktıysa onu öyle gömmek gerekir. Bizim vardığımız sonuç. Küçük burjuvazinin inkarcı kesimi de büyük oranda buna girer. ben buna “Drakula” demiştim. müthiş bir pratiğim var” demiştir. Böyle yüzde yetmiş beş lehinde olan bir ifade eline geçti. Kürdistan‟da imha etme sürecine aldık ve bir yerde bu kişileri de saflarımıza kabul etmemizin nedeni. Burada sınıf savaşımı boyutu da var.” Bunun anlamı. Biz bu sınıfı daraltarak. fiiliyatta PKK‟yi bitiriş tarzı biraz böyledir. Ya da resmiyette değil de. PKK‟nin TC‟den Kürdistan‟ı. ki ince. Bozgunculuğa karşı tasfiye broşürü var ki bunun şahsında parlak bir biçimde doğrulanıyor. TC’nin karnında nasıl bir yarık açıp çıktıysa onu orada tekrar toprağa gömmek gerekir. Bu sınıfın özelliği böyledir. yani PKK‟li gözüküp.bu var. PKK nasıl oluşmuşsa anti-PKK‟ciliği öyle oluşturmak. Kürt insanını koparma tarzını. Bu olayda ve daha önceki provokatörlerde de -Avukattır. bu karşı bir teoriyle uyguluyor. proletarya emekçiler sınıfına ve Kürdistan adına en büyük intikamı dayatıyorlar. Büyük ihtimalle ona güvendi. Semir'dir. özelde bu aile. Ben biraz da onun yapısını dikkate alarak. Korkak. Bunu icat eden bu değil de. Böylece özetlenebilir. Kendi deneyimleri de var ve buraya kadar bu temelde geldi. Kürdistan tarihinin yakasına yapışmış bir işbirlikçi ailenin gerçeğine bağlı bir yaklaşım. Çıkarları ve yaşamları tehlikeye girdi mi en iğrenç durumlara girebilirler. Onların yaşamı mutlak anlamda provokasyonlara bağlı veya ağırlıklı olarak düşmana bağlı oluşuyor. PKK içerisinde bu provokasyon tarihinin zincirleme ifadesi olarak Semir şöyle diyordu. Bu tespit daha 1983‟te yapılmıştı. bu kişi ve bu kişiler biçiminde de açıklık getirmek mümkündür. kurnaz denilen birisinin plansız yapması düşünülemez. o işbirlikçi sınıfa ve genelde Kürt tarihindeki işbirlikçilerin konumuna. Şahin ve benzerlerinin pratiği de benzer şeyler taşır. silik fakat kendi çıkarları için insanlara bir böcek kadar değer vermeden öldürebilen kişiliklerdir.

Batman gibi hemen her yörede böyle grupların varlığı ortaya çıktı. Cafer pratiği Avrupa‟da öğreticidir. biz nasıl çok ince eleyip sık dokuyorsak o da öyle yapıyor. Haki‟yi katletmedeki rolünden ötürü Mehmet Uzun. Doğan yine en temel kişiliklerden birisidir. Bir çok alanda bunlar yaşandı. Haki‟yi katleden Bozan yine öyle. Diğerleri de Önderlik adına sığınıp böyle yapıyorlardı. Daha soruşturmadayken kendisini pencereden atıp intihar etti.feodal işbirlikçi ve komprador aristokrat kesim. Bu. Fatma ve Avukat‟da bu çok barizdi. Tuzluçayır‟da buna benzer bir grup vardı. en üst düzeyde hem çok ince. Bütün eylemi parti‟ye ve halka yöneliktir. Önderlik olayını bu kadar çarpıtıp tersine çeviren adama az rastlanır. Avrupa‟da. hem inkarcı küçük burjuva kesimi bu tutuma girebilir. Şahin. Ömer‟e mal ettiği oranda psikolojik olarak da rahatlar. Düşmanla çatışıyor ama Botan‟da çatışırken uygulanan taktik. Yaşadığı derin bir ajanlık durumu var ve bunu Ömer‟e mal ediyor. Kör Cemallerle bağı var ve zaten tip olarak buna elverişlidir. Ömer‟in itirafını alıp ona söyletsen gerçeği açığa çıkarmış olursun. Ömer‟e dayatılan senaryo aslında kendisidir. Semir. Buna benzer özellikleri arzeden Metin var. içinde bulunan konumdan dolayıdır. çok ince kişilikler olurlar ama düşmana yönelik tek bir eylemi yok. Botan‟da da Agitlerin şahadetine yol açan altı kişilik bir grup ortaya çıktı. Bunu yapanlar güçlü ve canavarca kişilikler. Tahribatı belki bir alanda sınırlı kalıyor ama fırsat bulsa hızla yayılacak. Vuruş tarzını biraz biliyorum. Dolayısıyla buraya bir timin sızdırılmaması düşünülemez. biz nasıl düşmana vuruş diyorsak o da bize öyle karşı vuruşla. Yani içteki düĢmanla dıĢtaki düĢmanın birleĢtiği yerde biz bir çok kaybı yaĢadık. ki partiyi Avrupa‟da bitirmeye öncülük eden adamdır. Ölçü tanımaması. Yine Şener olayında güya Önderliğe tapıyordu ama Önderlik arkasını dönse canına 74 . Parti silahını partiye karşı en etkili kullananlardan birisi. PKK‟nin çıkış yaptığı bir şehirdir. çok karmaşık. Edip Adnan denilen adamlar ve benzerleri birçok örgüte başından itibaren sızmış insanlardandır. Birçok bölgede bir tim olarak hazırlanması ve daha Antep‟te iken sızan bir grup olma teorisi güç kazanıyor. ki ağır işkenceler de var zaten. Hogırlar. kendilerini rahatlatmak için korkunç bir psikolojiye de girerler. Parti bütün bunları az çok çözümlemiştir. Bunların diğer bir özelliği ise. arkadan vuran vurdu. Bunlardan kaçan kaçtı. Dersim. Ömer ajan ve cani olmadığı halde hızla psikolojik olarak bu konuma itiliyor. vurma süsü verme oluyor. Terzi Cemal‟inki en kapsamlı ve en uzun ömürlü olma gibi bir ayrıcalığa sahip. Bütün belirtiler bunun bir tim olabileceğidir. O geliştirdiği senaryo yine içinde bulunduğu durumdan ötürüdür. Ağrı. Çok büyük bir korku duymasa bunu yapmazdı. Zindanda var. hem de çok vahşice yürütülüyor. Ortadoğu‟da ve dağda var. Antep de bizim çıktığımız. yani çok çeşitli örnekleri sergilenebilir.

Şahin‟in demeci imhayla değil de. bunların da bizden intikam alıĢ tarzıdır. Özellikle 1987‟de böyle bir hamleyi Şener‟in eliyle yapmak istedi. Benim bu uygulamayla en ufacık bir etkimin olmayacağı çok açık olduğu halde bunu yapıyor. bu kişileri biraz iyi idare ettik. Devrime bu aileleri de çektik. bu konuda kitap yazmak istedi ama vuruldu. THKP-C. federe devlet hikayesi derken. Demek ki bizim TC‟ye vuruĢ tarzımız. nasıl kullandık? Taktik yapmak istediler Özal‟ın ağzından “Biz Anayasa’yı çiğnersek ne olur” derken Şener‟in pratiğini kastediyorlardı. biraz bilinç ve tedbir bu sonucu doğurdu. Fatma gibilerine dayanıyordu. Uğur Mumcu. ne de Güney Savaşı bizi halledemedi ve Özal. Bunlar hep bu zincirin halkaları olarak düşünülebilir. Özal‟ın son gidişi de öyledir. KDP. Arkadaşlar yirmi dört saat içinde cezalandırmadan bahsediyorlardı. kontrgerillanın ve özel savaşın emrinde kullanılıyordu. Bütün bunların karşılığı da bir Kürt reform politikasıydı. Yoksa 1977‟de Ankara‟dan sağ çıkmak mümkün değildi. İdare ediş tarzımı Dirilişin Öyküsü‟nde dile getirdim. Bunlar küçümsenmemesi gereken varsayımlardır. Şener kadar Önderliğe tapınıp da arkasından kuyusunu kazan adam az görülür.okurdu. Daha sonraki provokasyonları bunun şahsında sınırlandırmak. Provokasyon pratiğinin en üst düzeyde yönlendiricisidir ve başarısızlığı halinde hayatıyla ödüyor. Bu yönüyle üzerinde düşünülmeye değerdir. Büyük ihtimalle MİT‟in bir açığı çıkacaktı veya bir kanadı deşifre olacaktı. ben on yıllık sabrı gösterdim ve o sabrı göstermek TC‟yi yanıltmak açısından kaçınılmazdı. dünyaya verdiği söze rağmen başta kaldı. Özal‟ı biz kullandık. TKP. MİT‟i bu temelde bağlamak bununla mümkündü. reformlarla Kürt reform politikasını uygulamaya yönelikti. 75 . Bazı arkadaşlar dışarı çıkıp kurtuldu. Dikkat edilirse aynı şeylerdir. Biraz sevgi. Kürt meselesi Dünya çapında bir mesele haline geldi. Özal. Biz de bunu kullandık. ABD‟ye. Avukatların çıkışına biraz Anayasa‟yı zorlayarak açıklık getirmek istiyordu. Barzani‟yi çektiler ve emrinde oldukları TC tarafından Amerika‟ya karşı kullanılıyorlardı. Şahin. ileride araştırılacaktır. Ölmesi gereken bir noktaya geldi öldü veya öldürüldü. Ne Şener tasfiyeciliği. Talabani. Bu da Önderlik olayını en çok savunan bir adam ama benim adıma da bunları yapıyor. Bizim aşmamızın nedeni de bu aile gerçeği ve devrim adına kullanmamız oldu. bunlar tutmayınca 1987‟den sonra Şener çıktı ve Özal ona reform paketi politikasıyla açıklık getirdi. O Pilot olayını ve 1978‟i aşmak ancak bu aile gerçeğini kullanmakla mümkün olabilirdi. TalabaniBarzani hikayesi. Özellikle Fatma‟yı değerlendiriş tarzımız herhalde bunlara çok köklü işlemiş. Çünkü on yıllık yaşadığımız o pratik TC‟yi tarihte ilk defa yanılttı. Daha önce Semir. TİKİP ve Dev-Sol dahil hiçbir örgüt MİT‟in denetimini aşamadı.

Bu adam. Bu tarzını. Bu yüzden “İntikam aldık” diyor. Şener‟in çok acımasız bir uygulayıcısıydı. Partiye çok somut yönelme durumları var. İyi bir tasfiye hazırlamıştı. Düşmanın elindeyken çok rahat serbest bırakıyor. tek kişi kazanmıyor ve savaştırmıyor sadece varolanı bitiriyor. Bu da en son uygulayıcılardan biridir. Büyük ihtimalle bu uygulamaların farkındaydı ve haber ulaşmıştı. Bu genel yaklaşımlar içinde bu kişilik kendini açığa vuracak ve uygulanacak yöntemler bunu tümüyle açığa çıkaracak yöntemler olacaktır. bu sorulara cevap vermesi gerekecek. “Yakında hesabını ödeyecektir” diyordu. 18 Mart‟ta Avukat‟ın açıklaması vardı. İşte bu tipin bütün bunları cevaplaması ve bunların açıklığa kavuşması gerekiyor. derinlikli bir özel savaş eylemi oluyor. Çok açık sorular var. Son ateşkes sürecine ilişkin taktiklerimize karşı bir tehditte bulundu. başaramadı. Bu yönleriyle de hayli kapsamlı. Avukat ile 1988‟de çok yüklenmişlerdi.Terzi Cemal de bunun içinde ele alınıyor. 24 Mayıs 1993 76 . bunların tümü yanlış anlama olamaz. onun intikamcılığına ve intikamını vahşice alma isteğine bağlıyorum.

yaşamı sıfırdan başlatacak. Ama bunlara söylemeliyim ki. şöyle büyük söylüyorsun. Yüzeysel sözlerle geçiştirme. Biz. Benim edindiğim izlenim. insan ruhunun inceliklerine kadar inebilen çözümlemeler geliştirdik. Yalnız bu alan için değil bütün parti için ajanlığın objektif veya subjektif olması hiç önemli değildir.DÜġÜNCE GÜCÜ ĠNSANIN GÜÇLENMESĠNĠN ÖZÜDÜR Yaptığımız çözümlemeler ışığında kendinizi geliştirmelisiniz. Benim bazı değerlendirmelerimi halen onaylamamanız büyük bir eksikliktir. Ben kendimi iliklerime kadar sarsarak kattım. kazanmak 77 . kendilerini katmayı bilmelidirler. hatta bu işte biraz iddialı olanların yaşamına damgasını vuracağı ve hemen her şeyi belirleyeceği kesindir. büyük yaşıyorsun” sözlerini bir yana bırakalım. hayatınız boyunca kendinize yapabileceğiniz en büyük kötülüktür. sağlıklı bir başlangıcı yaptırabilecek zemini de verdik. Her birinizin şahsınızda. bazı kişilerin halen kendini başka türlü yansıtmak istediği. Çünkü çözümlemeler bir kez daha en ayrıntısına kadar kişiyi gösterecek bir ayna durumuna getirildi. Bütün partililer. sıradan bir yoldaşlık bağı bile olsa bu söylenen şeylerin önemli sonuçları beraberinde getireceği. bunu anlayacaksınız. sınırlı bir saygıları varsa. Bu çözümlemelerin ruhuna uygun kendini gözden geçiren ve yenileyen herkes ve bütün partililer için bunu kavrayanın kolay düşmeyeceğini. “Şöyle bağlıyız. Yapılan çalışmanın tarihi anlamı olduğunu bilmesiniz. Ona bakarak kendi gerçekliğinizi dürüstçe ortaya koymanız işten bile değil. kendini doğru çözemeyen ve doğru katamayan bize göre bir ajandır. Ekmek su kadar yaşam ihtiyacınız olan neyse o verilir. çözümlemelere fazla tabi kılmadığıdır.

daha fazla kazanmanın gereğini ortaya koyduk. En önemli yanılgınız. çarpıtılmış olduğu anlamına da geliyor. sistem diye bir şeye tanık olmamış. yaşam pratiğinizin fazla olmaması sizi sorumsuz yapmamalı. gençliğinizden. sosyal ve siyasal gerçekliği fazla yaşayamamanızın bir sonucu olarak düşman kahrediciliğini görememenizdir. Üstelik bu yaptıklarını kurnazlık. toy ve amatör oluşu bizi endişelendiriyor. Sizin yaklaşımlarınızla ortaya çıkan bu sağcılık ve ortayolculuk oldukça zarar verdi. Biz daha fazla kazanmak istiyoruz. Mücadele ve başarı şansı bir yana. aile ve sosyal gerçeğinize oldukça sağ uygulayarak daha da içinden çıkılmaz durumlar yaratıyorsunuz. kişisel çıkar ve rahatlık sandılar ve böylece feci kaybettiler. Bunu umursamama ve halen bildiğini okuma. yürüyebilen kazanabilen diğer yandan kaybettiren yanlarımızın amansızlığı da sürüp gidiyor. Aksi halde düşmanın amansız saldırılarını her gün görüyorsunuz ve yine bizim biraz başarabilen. PKK içinde bunların yoğunca ortaya çıktığını. Benim her zaman söylediğim bir gerçek var. Öğrendiğiniz bir şeyi sınıf gerçeğinize. Yaşamda mantık diye. yaşama şansını ortadan kaldırıyor. kişiyi en yaramaz ve işlemez duruma getirmiştir. devrimin bütün yoğunluğuyla yaşadıklarımızı size aktarmamız söz konusuydu. ortayolcu yaklaşmayın diyorum. Yapının genç. bunda ısrar etme. size bir kez daha tüm açıklığıyla belirttim. hangi savaşçılıktan bahsedebilirsiniz. neden. geriliğinizi daha fazla derinleştirme. Hiç kimse başka hesap yapmasın.için yolun ardına kadar açıldığını ve bunun kendisi için de büyük bir şans anlamına geldiğini söylüyorum. Bütün bunları çok büyük bir açıklıkla ortaya koyduk. Keşke sosyal-siyasal yaşamın acımasızlığını yaşayıp sonuç çıkarsaydınız. Sonradan çok pişman olmamak için hiç olmazsa bizim deneyimlerimizden sonuç çıkarın . Düzeni kişiliklerinizde daha fazla derinleştirme. sağcılığa da solculuğa da düşmenize neden olmamalı. Gençliğin heyecanını. Sizleri niye yaşamadınız diye suçlamıyorum ama bu durumu bilmemenizden dolayı suçlanabilirsiniz. nasıl yaşadığını kestiremeyen her kalıba. Defalarca sağ. Genç olmanız. Mücadelemizin sizde yarattığı sonuç böyle olmamalıydı. giderek ona sevdalanma akıllı bir sonuç çıkarma değildir. Biz bunu gidermeye çalıştık. tarihin derinliklerinden çıkarıp getirdiklerimiz. siz biraz uyandıkça daha tehlikeli hale geliyorsunuz. Oysa bizim. Tabi bütün bu kavramların bizde içi boşaltılmış. ciddiyeti bile siz savaşa gösteremezsiniz. başka türlü yaşanabileceğini sanmasın. 12 Eylül‟ün yarattığı kişilik yapısı sanıldığından daha fazla hiçleştirilmiş. Biz böyle yaklaştık ve sizler de yaklaşımlarınızda bunu her an için olmazsa olmaz kabilinden ele alacak durumdasınız. her şekle girebilen kişiliksizlikle karşı karşıyayız. o kişiliğin yaşam şansını ortadan kaldırır. her ağzına geleni söyleme veya her istediğini yapma. çok yanlış yaşam hayalleriyle birlikte. Bizim 7 yaşındaki oyunlarımıza gösterdiğimiz ilgiyi. kimin için çalıştığını. üstün öğrenme gücü 78 .

bu denli hakarete uğrayan. başkaları için general olabilir. saptırmasıydı. Önce sizi köleleştirmek gerektiğini bunun için söylüyorum. başkaları için devrimci de olabilir ama kendi halkınız için bir şey olamadığınız bir gerçektir. Toplum olarak böyle bir yanılgının kurbanı olduk. Düşünün ki dünyada Kürt halkı ve kişiliği kadar horlanan. kendini sahte bir özgürlüğe kaptıran bir kişiliği temsil ediyorsunuz. Benim şimdi size uygun gördüğüm formül bu. sonuna kadar inkarcı yaklaşılan. Çok okuyanımız var. bu partiye ödemeniz gereken çok borç ve bu borcu ödemedikçe siz asla huzura kavuşamazsınız. Ben iddia ediyor ve ispatlıyorum ki. Hatanızın temelinde bu var. bu vatana. Çünkü sizin bu halka. Böylesine bir temel üzerinde bizde kesinlikle sağlam kişilik ortaya çıkmıyor. özgür olmadığı halde kendini normal vatandaş gibi görme. Öyle olmadığınız halde kendinizi normal vatandaş gibi görüyorsunuz. buna büyük bir öfkeyle karşılık vererek PKK devrimciliğini büyük bir özveriyle başlattığımızı ortaya koyduk. Gençliğin gücünü devrimci değerlere katma temelinde de kullanabiliriz. Bütün ilişkilerinizin sadece köleleştirici değeri var. vatandaş veya yurtsever olmadığı halde. İlişkilerinizde. saygı ve sevgi değerinin çok sınırlı olduğunu defalarca söyledim. Bizim kendimizi böyle paralamamızın bütün nedeni. kendini özgür sananları önce köleleştirmek gerekir. savaşçılık. Tercih edilmesi gereken budur. hakir görülen. Özellikle köleleştirici ilişkilere ilişkin yaşadığınız bu gerçeği çarpıcı bir biçimde dile getirdim. serseri görülen başka bir kişilik var mı? Bizim dışımızda. bu borcu biraz ödeyebilmek içindir. Yoksa çoğunun varlığı savaşta sorundur. Bunu esas alarak ulusal kurtuluşta nereye varılabilir? Yaşadığınız bir çok ilişki bunu gösteriyor. Bunun nedeni. kendini öyle görmek. Başka türlü insan olunamaz. Bu aynı zamanda bir insanlık borcudur. 79 . inkar edilmiş ulusal bir gerçekliğimizdir. Ve bu savaşı götüren. Sahip olduğunuz dayanma ve kavrayış gücünüzü sorumsuzca kullanmayın. Ancak ondan sonra özgürlüğe sağlam kalkışabilirsiniz. yaşam dışılığın en çok reva görüldüğü bir insan konumu var mı? Siz bazı şeyleri ısrarla anlamak istemiyorsunuz. örgütleyici değerinin. düşmanın iti ite kırdırtma mantığının ve psikolojisinin egemen olduğu. parti adına çoğunuz sadece sorun ve problem kaynağısınız. göstermek bütün yanlışlıkların temelidir. sonra bu köleleri özgürlüğe kaldırmak gerekir. Siz. sersem yerine konan. bizim bu temelde kaybettiğimizi ama bundan sonra artık kaybediş değil. Sahte özgürlüğe inandırılmanız TC ve egemen emperyalist sömürgecilerin büyük bir aldatmacası. Aklımdan şunlar geçiyor. kendimizi öyle özgür sanabilecek durumumuz yok. geliştiren budur. Özgür olmadığı halde. ödeyemeyenler insanlıkta sınıfta kalmışlardır. sahte özgürlük havasındaki köleliği derinliğine anlamanız içindir. normal insani ölçülerle değerlendirilemeyeceği halde. Bu yitirilmiş.ve çok sorumlu olma biçiminde de kullanabiliriz.

gücümün yettiği hemen her çalışmaya. bir yolun sahibi olmak. Bunun bir adım ötesi olan askeri yaşam ise kılıç gibi keskinleşme. Bu değerlendirmeler yalnız sizlere ilişkin olmayıp. bunun savaşla bağlantısını iyi koyduk. bütün partiye. Artık işe kanın ve şiddetin girmesi oluyor ki.Egemenler için bizim yaşamımız kaç para eder. size böyle bir başlangıç şansını vermekti. Siz de bunun doğruluğunu kabul ediyorsanız. cinsellik güdüsüne kadar açıklığa kavuşturduk. Savaşa sağlıklı yaklaşabilir. cinsel güdülerini bile yüceltme imkanını elde edebilir. Ben bunun dışında başka bir yol-yöntem görmüyorum. son tahlilde açlık güdüsünün tatmini olup. Hatta insanların güdülerinin bile savaş gerçeğine nasıl bağlanabileceğini ortaya koyduk. Eğer insanlık kitabına girecekse. sosyal. 80 . İşte eğitimin en büyük önemi. bütün çelişkileri çözmenin esasıdır. kültürel hususları bile savaşa nasıl bağlayacağımızı büyük bir özenle ortaya koyduk. bazı doğruları kendinizde geliştirebilirsiniz. onlara da seslendik. ekonomik. bize hiç saygıları var mı? Bizim kendimize ne kadar saygımız var? Bunları aşmadan. Bütün partililer. Bir kez daha bütün tecrübelerimizi özetlemeye. örgütlemeyi bileceksin dedik. Bütün sorumluluğum ve samimiyetimle bunun ancak böyle olabileceğini belirtiyorum. Eğer söylediklerimde yanlış varsa itiraz edebilir. buna da saygımız var. yetmezlikleri ayıklamaya ve aşmaya. Öyleyse gerçeğinizi görün ve onu özgürlük lehinde dönüştürün. siyasette yoğunlaşma. Hem sözünüz. bu ateşli silahlarla çelişkiyi çözme noktasına gelmek demektir. Bunun ne kadar değerli ve gerekli olduğunu görüyorsunuz. böyle olmak demektir. Bu önemli tanımlamaları yaparken. ki bunlar çok önemli ve doğru koyuşlardır. Bu doğru bir formüldür ve bunun dışında yaşam ölümden beterdir. böyle bir zemine dayanmadan yapabileceğiniz bütün çıkışlar hata ve yanlışlarla dolu olur. bu anlayış temelinde yola çıkarak bütün görevlere sağlıklı yaklaşabilirsiniz. Ekonomi. Doğruysa doğru diyeceksiniz. kendi yaramızı anlamadan sağlığa nasıl kavuşabiliriz? İşte bu çözümlemeler size bu imkanı veriyor. siyasi derinleşme yaşam yolunun giderek açılması demektir. Sosyal-kültürel yapı. siyasi kişiliğin bir adım daha keskinleşmesi demektir. Siyasi kavrayış. halka ulaşmaya çalıştık. hem günlük yaşamınızla bunlara hakkını vermelisiniz. Ve bunlar doğru formüllerdir. Savaşa bağlanan bir aile. doğruları kesinleştirmeye büyük özen gösterdik. partili olmak. Siyasetin temel işlevi. sosyal. aile yapısı. kendi şahsınızda ordu kişiliğini ve hemen her ilişkiyi çok sağlam geliştirebilirsiniz. siyasi yaşamı da göstermeye çalıştık. bütün yaşam için bir kilit değerinde olmasıdır. Bunun için ısrarla anlamaya başlayalım dedim. bu derslerden bu temelde kendileri için son derece önemli sonuçlar çıkaracaklardır. Yalnız askeri-siyasi konularda değil. kültürel yönden belki kendini geliştirme imkanına kavuşturulabilir. Ama bu anlaşılmadan. Açlığını bile gidermek istiyorsan biraz gerillacılık yapmayı.

Başka çarem yok. Bunlar öyle geçiştirilecek basit hatalar değil. İşte görüyorsunuz ben. özel yemeği için gidip halkın sırtına dayanan. Eğer siz. Bir insanda kavrayıĢ geliĢti mi eylem de geliĢir. Aile yaşamından. savaş gerçekliğiyle oynama. o zaman eskisi gibi nasıl yaşayacaksınız? Eskisi gibi olduğunda artık kimse sizi doyurmuyor. ya parti onu affetmez. gerillalaş- 81 . bir çay için veya daha rahat yemek için “Güneye inelim. kabile yaşamından kurtulamamış. bunun saptırma olduğunu ortaya koydum. Savaş ve ordu gerçekliğinden sapma. Bunun temeli daha da araştırılırsa aile. halkın içine girelim. bunun fazla önemli olmadığını söylerseniz. canlanması demektir. Bunun için ideoloji ve politikanın hayati olduğunu söyleyerek bunu ispatladık ve tarihi sürecimizle olan bağlantılarını da ortaya koyduk. düşünce ve siyasi kavrayışımı derinleştirerek halen en önde bu mücadelede yol almaya çalışıyorum. DüĢünce gücü insanın güçlenmesinin özüdür. yeme içme dahil hepsini anı anına savaş gerçekliğine bağlayarak. baklava çıktı. Bu tutumlar neyi ifade ediyor. sevdiklerimden vazgeçmiyorum” şeklinde ifade edebilmesi bir sosyal sapmadır. “Köy sohbetlerinden. Halbuki gerilla yaşamı farklı gelişir yani gerillanın yemesi içmesi farklıdır. Devrim değerlerine. ekonomik yaşamda bir sapma. yani ipini yüzde yüz düşmana bağlayan gerilladır. düz arazide yakalanıp imha ediliyor. Bir sigara. dostumdan. Nitekim bir çok sığınakta şehit düştüklerinde şehirden getirdikleri özel yemekler. Yiyişi içişi bela olan. Özellikle siyasi düşünce. bu bizim için yaşamın. ağaların yanına giden. Hele bizim halk gerçekliğimiz açısından komalık durumdan çıkıp sağlığa kavuşmak demektir. Bu yanlış bir yaşam biçimi çok kaba da olsa bu kadar hataya düşürüyor. var olan mirası babadan kalma usullerle yiyip bitirme anlayışı gelişiyor. Bazıları devletini. parti yaşamından hatta bir bütün olarak sosyal yaşamdan sapma yaşanmaktadır. Ya düşman öldürür. nitekim yüzlerce kişi köyünde. çırpmaya başlaması demektir. Bunu yapan baştan ölü bir gerilladır. güdülerimi bile devrim için ayaklandırarak. İşte bu da onu imhaya götürüyor. elin-ayağın yürümeye.İdeoloji yani düşünce gücü oluşmadan neden bir sosyal-siyasal askeri gücün oluşmayacağını ortaya koyduk. özel ilişkilerinden vazgeçmiyor ve bunu. bazıları da aşiretlerini böyle kullanırlar. Yerdeki kuşun uçmaya başlaması. köylere girelim” deniliyor. Sahip olduğunuz o kariyerizm ve mevkicilikle “Biz de böyle yapalım” derseniz. Gerillanın yemek için köye inmesi bir sapmadır ve sonucu ölümdür. parti değerlerine böyle bir yiyicilik anlayışıyla yaklaşılamayacağını. köylere inenleri zaten siz de eleştirdiniz. eşimden. yarının bitişi demektir. Bizim bu yaklaşımımızla çelişen durumlar olduğunu da gördünüz. Mevcut değerlerin ancak savaşımı geliştirme değerleri olabileceğini de tüm açıklığıyla gösterdim. onun kavranılması. ki bizde bu ideolojik çizgi diye tabir edilir. PKK adı altında oluşturulan bir şeyleri.

savaşın bütün özellikleri bu nedenle büyük bir öneme haizdir. Demek ki kilit lazım ve o da siyasettir. Gerillanın ekonomik tarzı. Halen komuta düzeyimiz siyasi oportunizme taş çıkartacak bir bürokrasiciliği oynuyor. siyasi mücadelenin ne kadar önemli olduğunu çarpıcı bir biçimde vermeye çalıştık. askerlik bir ayda alır. kaba bile diyemeyeceğimiz bir yaklaşımla kenarından geçerek ne kadar önder olabilirsiniz? O açıdan kendi yaşam örneğimizde siyasi eğitimin. Siyasi yaşamla alay ederek. siyasi sanatın dışında yaşayarak. çok büyük incelik ister. Dünyanın bütün kapıları bize kapalı. siyasi sanatı size kavratmak istedik. Siyasi yaşam için daha çarpıcı kavramlarla aslında siyasi dünyayı. Savaşçı kimdir. siyasi mücadeleyi bilmek. Doğru savaĢan. sosyal. Gerilla aynı zamanda. tüm yaklaşımlarının felsefi. gerillacılık adına da bazıları bunu böyle saptırıyor ve kaybettiriyorlar. dünyayı da biraz açıyoruz. Siyasi olmayı bilmeyen yaşamda hiçbir rol oynayamaz. bu anlamda en yoğunlaşmış kişilik olması gerekir. Ancak siz bu açıdan inceleyemediğinizden. “Gözlerimi kaparım. vazifemi yaparım” durumunu aşmamış. kilitli bütün kapıları açmak demektir. “Biz de komutanız. savaĢı genelleĢtirip geliĢtiren kiĢi. yapısı nasıl olmalıdır. Düşünün. Asker kişilik. Gerilla tarzı bir yaşam adına öngördüklerimizi boşuna söylemedik. askeri komutanız” diyenlerin. tarihi bir geriliğe çare olmak içindi. Eğer Kürdistan‟ın çeliĢkilerini gerçekten siyasi çizgi temelinde çözebilir. en gelişmiş sosyal yaşam demektir. tarzı. bilimsel değeri var. siz değil siyasi kilidi elde tutmak daha aramayı bilmiyorsunuz. Askerlik daha çarpıcı. Siyasi yaşamı bilmek. Politikanın on yılda aldığı sonucu. tarihin en büyük eylem kiĢiliklerinden birisidir.mamış kişiliğin içine düştüğü bir hata ve saplantı olduğu görülür. görevleri nelerdir. Savaşçı eğitimi ve örgütlenmesi başta olmak üzere. Tarihi bir saptırmayı. tarihi bir rol oynayabilir. zorlukları aĢabilirse büyük bir eylem adamıdır. hatta kilide ihtiyacınız olup olmadığını bile bilmiyorsunuz. Siyasi saplantılarınız çok daha fazla olduğundan onu daha zor anlıyorsunuz. Tarihimizde zaten bu yüzden kaybetmişiz. özgür ekonomik tarzıdır. Buna yüksek bir değer biçerek siz de bir kilit olmalı ve bazı kapıları açmaya çalışmalısınız. hızlı sonuç alma sanatıdır. Gerçekten hakkı verilirse savaş kişiliği en çok sonuç alacak kişiliktir. çalışma tarzı. Ama size bakıldığında halen her birinizin etrafını bile değerlendirmeyecek 82 . ideolojik. Ama çok hassas bir sanat. bunlar çoğu arkadaşımızın umurunda bile değil. Ama size göre bunların fazla anlamı yok. ekonomik konularda en yoğun kişiliğin ifadesidir. bu kapıları kilit olmadan nasıl açacaksınız. Aslında bizim gibi savaş koşullarını yaşayan bir mücadelede gerçek bir militan veya komutan. müthiş yoğunlaşmış kişiliktir. siyasi. kendi köylü kafanızla değerlendiriyorsunuz. Önderlik bu konuda aslında başlı başına büyük bir anlam demektir. Nitekim biz bu kilitle ülkemiz ve halkımızın gerçeğini açtık.

bazıları ısrarla başka türlü yapmak istiyor. Sadece bana bağlanmış savaş gerçekten ne kadar sağlıklı olur? Misal ayağım takıldı düştüm. bu ülkede yangından daha beter durumlar var. Ben. düşünün sağlıklı komutanlarımız bunu nasıl karşılar ve nasıl bir tedbir alırlar? Kocaman bir soru işareti. işte kapsamı bu kadar derin bir savaş gerçekliğimiz var. bütün eksikliklerinizi bana çözdürmeye çalışıyorsunuz. Siz halen birbirinizi idare etmek istiyorsunuz ama ben de diyorum ki. Doğru değil ve bir de dikkat edilirse biz. Sonuçta bunun böyle olamayacağını şimdi çok çarpıcı olarak gördünüz. gerçekten “Bu işe varız” diyorsanız çok yakıcı cevaplar geliştirmeniz gerekir. Bunu size göstermeye çalışıyoruz. Benim buradan da savaşın ateşiyle sarsıldığımı. Her yılın pratiğini. kitleye doğru yaklaşımı bile geliştiremeyen adam komutan olamaz. her an nefes nefese olduğumu görüyorsunuz. “Yoğunlaşın. şöyle yaşayın” diye halen her gün bağırıp çağırıyorum. eğer “Adamız” diyorsanız. bunların doğru yoluna girmezsen suçlusun 83 . Oysa buna verilecek cevap yıllar önce vermeniz gereken cevaptır. dünyanın neresinde görülmüştür. göçmen olmak için gittiğiniz yerlerde karşılaştığınız durumlar bellidir. Küçük bir dağı bile değerlendiremeyen. suç ve cezadan söz ettik. işte siz ancak böyle yönetiliyorsunuz. çok rahat bir yaşam fırsatı doğsa hemen ona düşüyorsunuz. Bunların hepsi fukara yani sizin gibi ateşe atlıyor ama hiç tınmıyor bile. İşte bu gerçeklere doğru yaklaşım göstermezsen. her şey cayır cayır yakılıyor. Oysa siz uykunuzu bile kaçırmak istemiyor. bir çok komutanımızın. bu ülkede kurtarılacak hiç bir değer yok mu? acaba bu ülkeyi evimiz olarak düşünüyor muyuz? Kim başka yerde size yer verecek? Göçmenlik konumunu bile kabul etmiyorlar. en ufacık bir çözüm gücü olmadan gülüp oynarken neyinize saygı duyulacak? Farkında olmayabilirsiniz ama siz savaş gibi çok büyük bir olayın içine giriyorsunuz. bu. Sırf bu savaşla yutulmamak için kendimizi nasıl yaşatmaya çalıştığımız da ortadadır. ki her gün hallerini görüyorsunuz. Siz en sıradan bir sorumluluğu bile duymadan. ben de öyle yapsam bu işi kaç gün götürebiliriz? Siz çocuklar kadar şensiniz ama çocuklukla ne başarılabilir? Savaş konusunda da şen olabilirsiniz ama neyin şenliği? Savaşın ateşiyle neye benzediğiniz ortadadır. bir çok kitle önderimizin yaptığı gibi savaş gerçekliğiyle ben de oynasam. Yanmakta olan bu ülkeyi İddiasız gözlerle seyretmek ne kazandırır? Bir şeyler kurtaramaz mısınız. Bu hususları anlatmadan biz bu savaşı götüremeyiz. Ben sizin gibi nasıl rahat ve endişesiz olabilirim? Neden bu kadar rahat olduğunuza açıklık getirmelisiniz.kadar değerlendirme kabiliyetinden uzak olduğu görülüyor. Gerçekler bu kadar çarpıcı olduğu halde. yirmi otuz yıldır nasıl bu kadar ayaktayım? Evde yangın var.

Ve ayaklarıma yüklendim. ortada suçlular ve işbirlikçiler var. halkın. Bunlara. Propaganda yapmayı. insan gibi ölmek tercihimdir. Tüm bunları sözümle tutarlı olduğumu göstermek için gerçekleştirdim. Geriye. baskısını. bu gaflete bir cevap verip uyanmalı veya ona karşı saflarda yerinizi almalısınız. Benim için ajanın objektif-subjektif olması hiç önemli değil. olsa olsa sizin zavallılığınızı gösterir ki. şöyle karşı durulur tarzında. ağzı bozuk. her şeyi bütünüyle açtık. hiç olmazsa bir ayrım geliştiriyoruz. vurucu olamıyoruz” diyorsunuz. dilini kullanmıyor. Şimdi kontralığı yani içimizdeki düşmanı ortaya çıkarıyorum. sömürüden de öteye işgal ve talanı dayatırken. Bir gaflet durumu varsa. zamanında tedbir almayan sonuçta bir kontradır. insanlığa ilk adımı atmak demektir. üslubumuz bozuk. yaşayan anlasın. Birileri sana dünyanın görülmemiş hakaretini. çağrı ve kurtuluş sürecini başlatmak kalıyor ki onun da yolunu yöntemini gösteriyoruz: ben iki sözcükle başladım. o zaman ben sana nasıl saygılı olacağım. Bizi böyle hayvanlar gibi yaşatacaklarına. on binlerce toplantı yaptım. Bu büyük kavgaya boşuna girişmedik. zamanında örgütlenmesini yapmayan. sizi bu hale düşüren düşmandır. düşman budur ve ona karşı olmanın gereği şundandır. örgütlenmeyi bilmediğinizi söylemeniz. Burada hakkınızda ölüm kararı çıkarılıyor. çözümledim ve nitekim şimdi bir söz deryası haline geldik. bozguncu ve gafil dili olarak değerlendiriyorum. Örgütlenme ve propaganda. halen “Halkın başına bürokrat olduk. Ben bu dili tanımıyor ve ajan dili olarak. yola vurdum. Tersi yapılıyorsa. kendi aptallığınıza yorumlamalısınız. Ülkenin. okula vurdum. kendimizi mezara da koyacaksak hiç olmazsa böyle rezilce olmasın.ve cezan da idamdır. hele savaşta. onlar da içimizde bize karşı örgütlenir ama onlara karşı her gün uyanığız. onlar orada düşmanın yanındadır. genel bir yaşamla ölüm kararı çıkarılıyor. ulusun. iki karşılıklı kuvvet çarpışma durumuna geçmiştir. kendimi kütüphanelere vurdum. insanlığın durumunu ve uğranılan haksızlığı gösterdik. İşte benim eylemimi doğuran budur. çalışma tarzımız bozuk. Eski dönemden kalan gafletin gerekçesi kalktı. neden bir iki propaganda ve bir iki örgüt ilişkiniz olmayacak. ölen ölsün. ağzımdan o zaman iki tane doğru sözcük çıktı. Namuslu olmak budur ve eğer siz de böyleyseniz neden iki kelimeyle başlamayacak. Siz tespit edememişseniz bunu. Durumunuzun nasıl yargılanacağını gösterirken. açtım. Biz. Aramızda olanlar var. daha sonra tüm gücümü kullandım. fazla yaşam fırsatı veril- 84 . üslubu doğru olmayan. Yaşananlar bu kadar açık hale gelmişken. örgütsellikte bozguncu. ordulaşmada tam bir bozguncu isen o zaman sen bir kontrasın. Yedi yaşından beri dayatılan yaşamın hayvanlara reva görülemeyeceğini tespit etmiştim. ezop dili olarak değerlendiriyorum. tıkatmacı olduk. Propaganda yapmasını bilmeyen. sen allak-bullak olursan. Çünkü artık gaflete dalmanın bir anlamı kalmamış. tepmediğim yol kalmadı.

içimizdeki düşmanı açığa çıkartmadan. yolu-yöntemi belli olan bir savaş örgütüyüz.memesi gerektiğini düşünüyorum. örgüt sürecine katılmadan. Kendini netleştirmeyen. hele halk ve cephe temsilciliklerinde ajanlık hiç olmaz. Halen bir derdi varsa. imkanlar üzerinde yaşamanız ne anlama gelir? Bu yeni bir kategori. ağır bir suç kategorisidir. bilinçli olandan daha tehlikelisin. Biz. kendi başına yapabileceği halde yapmama.. başka tür bir yaşamayı deneyenin polis olmadığı ne malumdur? “Bu benim küçük-burjuva psikolojimdir” diyorsunuz. yetişemiyorum. sürece tam katmayan. bir serserinin. ben yeterli olmak istemiyorum. Hiç kimsenin kendini böyle bir ajan gibi sunmaya ve yaşatmaya hakkı yoktur dedik. Bunu da çok iyi açtık. halkın içindeki ajanları nasıl tespit edeceğiz? İçimizdeki ajanı. çünkü gerekçesi yok.. yetersizim” demeniz sizin daha da kuşkulu biri olduğunuz sonucuna götürür. ortadadır. yaşamanın bütün yol ve yöntemlerinin devrim lehine olması gerektiğini gösterdik. komuta kademesinde. konumunun dost mu. savaşçıdır. “Ben anlamak istemiyorum. kurnazlık yaptıklarını sanarak bu durumlara girerler ki. subjektif ajanlık olmaz hele örgütlemede. “Bunalımım var. kafayı fazla yormadan. Öncü bu durumda sağlam olmazsa halka ne diyeceğiz. saflarda objektif. Bu da bizi aynı zamanda içimizdeki düşmanı. gafilin yeni bir biçimini veya uyarlanmış bir biçimini ifade ediyor. En kötüsü de budur. muğlaklığa götürüyor. tembellik. bilinçli veya bilinçsiz temsilcilerini açığa çıkarmaya götürür. Kendi kendine ajanlık yapma. Emek sürecine. bozguncu gibi dolaşmaya izin vermeyeceğiz. Objektif ajanlık toplumundan kurtuluş aşamasındaki toplum ve halk sürecine giriyoruz. Bütün gücümü kullanarak bu kavramları böyle bir kez daha size açma gereği duymamın nedeni nedir? Çünkü ezici bir kesiminiz. bu da bir çeşit ajanlığa girer. gerilla mı kontrgerilla mı olduğu konusunda bizi netsizliğe. yaramazlık yapıyorsa onu aramızdan atacağız. Yetersizlikten söz ediliyor. hesabını kendisi versin. Yaşama kabiliyeti olmayanlar. içimizdeki düşmansın. serserilik. lümpenlik. Bunların tümü de idamlık suçlardır. yoğunlaşmadan. Öyleyse sen ajan kişiliksin. karşı-devrimci mi. dağıtıcılık. yetersizliğinizle sorun olmaya geldi mi varsınız ama onu sıradan bir çözümle de olsa gidermeye geldi mi yoksunuz. Kendini bütün gücüyle çizgiye veren çalışmanın sahibi devrimcidir. ayyaşlık. Kölelik suçu bile bu kadar ağır değildir. Gerçeklerimize göre yaşamayı değil de. kendi kendini yetersiz gösterme. Peki bu durumu niye gidermiyorsun? Burada ortaya çıkan durum. Saflarımızda serseri mayın gibi veya ne idüğü belirsiz. devrimciler bunun öncüleridir. ben tam katı- 85 . yeterli olmak için yapacağınız bir şey yok mu? Zarar vermeye. Biz yapacağımızı az mı yapıyoruz. halkın içindeki düşmanı nasıl halledeceğiz? Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç. dağıtıcı. Ben küçük-burjuva psikolojisini tanımam. Objektif düşman olup. hazır imkanlar üzerinde yaşamak istiyorsunuz. dağınığım. biz tarzı. düşman mı olduğu veya devrimci mi. Gerçeğiniz bu iken.

Ucuz kayıplardan ötürü acı duyuyor. keyfim gibi olmak istiyorum diyorsan. Hem müthiş öğrenin hem de çevrenize amansız verin ki. Bu hususları açıklığa kavuşturuyoruz. bize biçilen bu ölüm hükmünü parçalayalım. kendimi sorumlu tutuyorum. safları keskinleştirme. Gücümüz bu kadardır. doğruları egemen kılmayı ne kadar hakim kılarsak. gerilla kontrgerilla ayrımını. adınız gibi bellemek. daha iyisini yapan varsa ona ben bin defa müteşekkir olacağım. Bu işte iğne ucu kadar yardımcı olana çok büyük sadakat. Bu çözümlemelerde size yansıtmaya çalıştığımız bu hususları. Fakat tıpkı 1984-‟85‟lerde olduğu gibi 86 . Kendimizi yeniden yapmamız. başka türlü bırakalım özgür toplumu. tarihe. ayakta kalma ve savaşı geliştirmeyi de o kadar başarabiliriz. Gerillalaşmanın. Biraz aklınızı başınıza toplayın. Yargılanma da genel olarak dalga dalga düşmanın içine kadar. bir cemaat bile olunamaz. git belanı başka yerde bul. iliklerinize kadar duymanız bu işin temel bir gereğidir. Bunu yapamazsak dost düşman ayrımını. İş sorumluluğu. Yalnız bize yıkmakla bu işin altından hiç birimiz sıyrılamayız. bu keyfin nerede ve nasıl yaşanabileceğini ortama ispatlayabilir misin? Bir bela olmakta ısrar ediyorsan. bir gerilla gerçeğidir. Büyük bir hamle imkanı da yakalandı. Bütün bunlara ne kadar ihtiyacımız olduğunu ısrarla görmek istemeyen varsa giderek yargılanmalıdır. şerefimizi iade etmemizdir. Bize hakim olan doğru ölçülerin bunlar olduğunu gösteriyoruz. Bu bizim şahsi meselemiz değil. görev sorumluluğu sizin için de gereklidir. sıradan küçük bir topluluk. Sıradan bir ilgiye çok yüksek değer biçerim. sıradan bir gelişmeye büyük bir coşkuyla karşılık veririm. Bu ferman sizin içindir yani idam fermanınızı kendi silahınızla parçalayın. Başka türlü toplum olunamaz. işbirlikçilerine ve devrimin içine kadar sürüp gidiyor. siz paramparça edin çünkü benim imkanlarım bu kadar. Aslında bu yıldan itibaren gerillayı biraz geliştirmeye çalıştık ama yine de tam anlamıyla gerçekleşmedi. Kendimize yaşamı iade etmemizdir. saygı ve şükran duygularım vardır. gerilla ordusu savaşını geliştirmenin imkanları oldukça ortaya çıktı. bu lanetli durumu aşalım.lım yapmak istemiyorum” diyen birisi ne ister? Ben biraz kendim gibi. Onun için devrimin kılıcı keskindir denir. vatana. ben sorumluluğumuzun gerekeni yaparım ama sizin için de biraz sorumluluk gereklidir. kendimize saygımızı. Sorumluluğumu böyle yerine getiriyorum. buna layık olalım. Siz de biçilmek istemiyorsanız doğruya gelin. Ben biraz bu idam fermanını parçalıyorum. insanlığa karşı bir borcumuzdur. Netleştirme. partili partisiz ayrımını yapamayız ve bu karışıklık geliştikçe de düşman bulanık suda hepimizi avlar. SavaĢ Gerçeğimiz Gerilla Gerçeğidir 1990‟lardan itibaren savaş gerçeğimiz.

Hilvan-Siverek pratiğindeki şiddet. Onlara karşı bireysel şiddet uygundu ve nitekim daha 1975‟lerde ilk gruplaşma dönemimizde. O dönemde uygulanan şiddet. Bu silahlı propaganda da değildir. Ama 12 Eylül. Kürdistan‟da gelişen devrimci eylemliliğe yönelikti ve kesinlikle darbenin temelinde. esas olarak devrimci çalışmayı ve biraz bizi destekleyen yurtsever kesimi korumak amaçlıydı. küçük-burjuva. O zaman hatta devletin direk kendisi değil. Özellikle Haki Karer‟in mücadelemizdeki bir anlamı da buydu. palazlanan işbirlikçi tekelci komprador kesiminden pay talep etmesi ve bürokrat küçük-burjuva Kemalist kesimin tepkisiyle birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Çünkü onların da o zaman faşistlerden pek farkı yoktu. böyle şiddet eylemlerine baş vuruldu. PKK‟nin oluşturmaya çalıştığı çizgi ve örgütlenmesini ezmek yer alır. Savaş tarihimiz konusunda bazı özetlemeler yaptım. daha çok köylü anlayışı temelinde verildi. O zaman grubu geliştirmek için bazılarına yönelik saldırılar oldu. orta sınıf kesiminin.bu da fazla değerlendirilemedi. Özellikle halkla gelişen devrimci yaygınlaşmaya fırsat vermek istemediklerinden böyle bir şiddet gelişti. Ama 12 Eylül bu anlamda. Özünde devlet içi bir çelişkidir. Batman ve Kürdistan‟ın diğer kesimlerinde gelişen halk desteğimizin ve halk önündeki engellere biraz yöneldiğimizin görülmesiyle gerçekleştirildi. Hilvan. gelişen. Türk solunun veya devrimciliğin fazla tehlike arz etmesine yönelik değil. yani radikal devrimci gençlik hareketinin partileşmesi ve ciddi bir mücadele niyetine yönelmesiyle ortaya çıktı. işbirlikçi feodal bir iki odağa karşı mahalli anlamda bir şiddettir yine direkt devlete karşı değildir. Antep gibi bir yerde faşist saldırılara nefes aldırmıyordu. böyle örgütlü bir sol da zaten karşısında yok. sosyal şoven saldırılara karşı kendimizi. bu kesim bir çoklarının elinde sadece maşadır. Ama bu temelde bile şiddete yönelişimiz devleti uyandırmaya ve üzerimize yöneltmeye yetti. 27 Mayıs darbesi ise daha değişiktir. fazla gerilla değeri. hatta silahlı propaganda değeri bile yoktu. ve daha sonra olduğumuz her yere hatta sosyal şoven gruplar için de öyleydi. Devrim onları fazla ilgilendirmiyor. 12 Eylül‟ün kararlaştırılması. Bunda köylü intikamcılığı belirleyici olup. Darbe tamamen. Yine ilkel milliyetçiliğin yarattığı bir tehlike de değil. orduyu karşımıza almaktan uzaktır. varolan grubu savunmaktı. feodal-işbirlikçi odaklara karşı yürütülen bir şiddet olup. kurma amaçlıdır. devrimci kaygısı olmayıp kendi içlerindeki bir çelişkinin ürünüdür. 12 Mart da daha çok devrimci gençliğin eylemine yönelikti. 87 . Henüz polisi. genelde devrimci çalışmayı tehdit ettikleri gibi bizi de tehdit ediyorlardı. tekrarlamak istemiyorum ama grup dönemindeyken bile bizim şiddete ilişkin yapabileceğimiz. o da hakim sınıflar içinde bir kesimin. Bunların çapı biraz genişlese de. jandarmayı. ajan kişilikler söz konusuydu. grubu geliştirme. Özellikle şehirlerdeki bazı faşistler çevreler. 12 Eylül‟ün diğer darbelerden böyle bir farkı var. 12 Eylül rejiminin esası aslında Türk Solu‟na yönelmesi değildir.

çünkü bu kadar 88 . biraz da çekilen kılıcı boşa çıkarmamız. amatör köylü savaşçılardan öteye bir durumumuzun olmayışı.gelişen Kürdistan devrimciliğine yöneliktir. özellikle KDP‟nin kuyruğuna bağlandı. yurtdışına gider. “Eylem yapmayın. MİT‟le ilişkileri olan İdris Barzani ajanlaşmıştı ve Hakkari. Bu kılıç bize vurulduğunda. 12 Eylül‟ün bize öyle bir yönelimi vardı ve başarabilirdi de. bizim devrimci şiddeti gündemleştirmemizin bir karşılığı oluyor. ‟83‟lere doğru geldiğimizde Semir provokasyonu -ki sonradan bağlantıları olduğu ortaya çıktı. Yurtdışı sahasının değeri işte budur. Sol Birlik adı altında TKP önderlikli bir kuşatmaydı. peşine düşmeye gerek yok. ki o da değerlendirmelerimizde vardır. Çünkü tarihte her zaman biçmiştir. sizi daha Güneye çekelim” anlayışını dayattı. 1983‟teki yönelimimize Avrupa‟da da benzer bir kontrol vardı. Bu kuşatmayı bulunduğumuz sahada da IKP vasıtasıyla geliştirmişlerdi. Güney‟de Lolan‟da yürütülen faaliyetler. O dönemki sağ anlayış bu dayatmaya alet oldu ve o süreçteki gerilla hazırlığına anlam veremedi. Ortadoğu sahasında ve Avrupa‟da istihbarat yöntemleriyle bitirilecektik. çürürler” dedi. ülkeye yönelme imkanları kalmaz diye düşündüler. bizimkileri de TC karşısında koz olarak kullanmak istedi. ki o zaman hatırlıyorum. Ama bizim zamanında tedbir alıp sıyrılmamız. Darbeyle ilk defa devrimci hareketimize sert bir kılıç çekiliyor ve bu kılıç her şeyi biçebilirdi. Uludere‟nin hepsi zaten otuz yıldır MİT‟le haşır neşir olmuşlardı. düşman kendisinden emin bir şekilde. Hatta ülkeye yönelebileceğimizi bile kestirememişlerdi. Avrupa‟da TKP kanalıyla devreye girdi. artıklarında da yaşamdan fazla eser kalmamıştır.ve başından beri bizim yanı başımızdaki provokasyon el ele vermişti. bize yeni bir hamle yapma imkanı verdi. Hatta. ağırlıklı olarak bireysel suikastçılardan. ‟83‟ten itibaren. Dolayısıyla 12 Eylül‟le tırmandırılan karşı devrimci şiddet. bizi birkaç darbeyle bitirilecek bir konumda tutuyordu. Böylece dışarıdan beslenmezsek ölürüz. Böylece biz de ‟83‟e ulaşmadan bu sahada. O dönem örgütlenmiş bir şiddetin zayıf olması. KDP bir yandan onları örgütlerken. Ülkeye geldiğimizde. Bunlara dayanarak. ilkel milliyetçi KDP‟nin güdümüne bağlamaya çalıştılar. Güney‟de KDP‟yi kullandı. “Gerisi artıklardır. “Bunlara hamle yaptırmayız” diyor. bir daha kendine gelemez hükmüyle. 12 Eylül darbecileri tekrar eski kışlalarına çekilmek istedi. Bu düşüncesinde kendi içinde haklıdır da. MİT o zaman. Komünist partisinden ayrılan Iraklı küçük bir grup işin içindeydi. Buna bir de zindandaki ihanet ve provokasyon hareketini eklemek gerekir. Dolayısıyla bizim bu sahadaki çalışmaların böyle sonuç vereceğini fark etmemişlerdi. hatta içimize komploya kadar yöneldiler. 1982‟83‟de bize kadar uzanan bir komplo planlaması vardı. Nasıl olsa kılıcını vurmuş. Şemdinli‟deki o zaman daha korucu olmamış aşiret reislerini çekiyordu.

bir kızıl bölgenin nasıl yaratılacağına ilişkin değerlendirme yapıyor. çoğu bu şekilde kıskıvrak yakalanıp teslim edildiler. tümüyle yoğunlaşma. bu tutumlarını sürdürmeleri halinde farklı yaptırımlara başvuracağımızı vurgulamıştım. O dönem yeni bir hamleyi geliştirirken yaşadığımız durumlar böyleydi. Ülkeye gruplar aldık. kullanılacaktır. Bir gerillanın. içinizden öyle biri çıkmadı. gerillaya ilgi gösterecek bir arkadaş olsaydı. 89 . Toroslara. Provokasyonlar had safhada. Gerillayı öyle geliştirecek kabiliyette de değillerdi. birbirini çekememe. Avrupa da hakeza daha ilk adımlar atılırken. O zaman da bilinen basit yaşam alışkanlıkları. adamlar yakamıza sarılmış adım bile attırmak istemiyorlar. bize asıl lazım olan askeri işleri üstlenmiş bir adamımız olsaydı. Lolan‟daki kampta da ona benzer bir sivilleşme yaşanıyordu. dolayısıyla düşmana bağladı.Yani bu çıkış bizim dayatmamızla gerçekleştirildi. savaş gücüdür. bunlar gider en azından gerillayı geliştirirler dedim. yapı çürüyor” demiştim. Zindanda geliştirilende öyleydi ancak büyük ölüm orucuyla bozuldu. örgüt gücü olmaktan çıkma yönündeki tutumları gerillayı oldukça dumura uğrattı. Ülkeye gönderilen yapıyı hazırlamamıza rağmen hazırladığımızın bile gerisinde zoraki 15 Ağustos Atılımı yaptırıldı. Daha sonra sözüm ona gerilla birliklerini çalıştıracak taktik önderliğimiz sorumsuz yaklaştı. bazı arkadaşlar broşür yazdı. bazılarını da ciddi bir yoğunlaşma olmadan ülkeye gidin de ölün dercesine baştan savma yaşanıyordu. Mao dağlara çıktığında Askeri Yazılar‟ı kaleme alıyor. Bunların yanı sıra çeşitli düşkünlüklere kapılmaları. sağlam bir taktik önderliğin olmayışıydı. Amed‟e. O alana gönderdiğim talimatta. bir Dersim‟e. Ortadoğu‟daki imkanlar gerçekten kısıtlı. Bu belge kayıp olmasaydı öğretici olurdu. Bizimkiler de on tane Mao eder. Burada da yine çok büyük bir direnişle ancak bozduk. Bir Che Guevera kadar askeri sorunlara ilgi gösterecek. Zağroslara ulaştılar mı Mao kadar gerilla birliklerini oluştururlar diye düşünmüştüm. Bunları iyi anlamanız gerekir. Zele‟de olduğu gibi. birbirlerini kaçırtmaya çalışan kişilikler oluşmuştu. Ama öyle bir adam yoktu. canı gönülden kendini verme gerçekleşseydi. bir Mao kadar veya bir Castro gibi de değil. bir Botan dağlarına ulaştılar mı. TKP oraları tümüyle tutmuş. Yapıyı bağ-bostan işleriyle uğraştırma.büyük tedbir altında bizim hamle yapmamız gerçekten çok zordu. bu gücü biz hazırladık. “Devam ederseniz çatışırız. KDP çeşitli yollarla gerillayı kıskıvrak bağladı. Sovyet halkasını da tutmuştu. Savaşçı yapı ve komutada derinleşme. En önemlisi de hazırladığımız gerilla gücünün KDP‟nin kuyruğuna bağlanması. Sonra köy odasına girdiler. çok sınırlıydı. basit bir Che Gueveracılık bile yapılsa aslında biz boydan boya Kürdistan‟ı almıştık. 1983-‟84-‟85‟te on bin kişilik bir ordu kurulabilirdi. ben de. örgütü Mayıs‟a bile çıkarmamız çok zordu.

Sonra biz bu atılımı yaptırdık. Adam bir nevi bireysel onuruna düşkün veya işte kaçmıyorum diyenler de ölümü dayatıyordu. Yaşasaydı. Dersim‟e yaymak zor olmayacaktı. o da bildiğimiz o tarzdan kurtulamadı. biz onu Kürdistan‟da Zorun Rolü‟yle en kapsamlı bir biçimde daha 1982‟de yazmış. yani demagojik bir örnekti ve çok yaygınca da yapıldı. 1985‟ten itibaren Botan‟da şekillendirmek ve onu giderek Garzan‟a. askeri çizgiye gerçekten ilgi gösterilmedi. lafazanlıkla gerillayı boğuntuya getirme peşindeydi. ya da ölüme gitme gibi baştan savma bir durum yaşanıyordu. O şahadetin ardından. İlgi gösterenler de. kararını da ortaya çıkarmıştık. O dönemde Agit arkadaş gerçekten bu işleri biraz anlamaya. gerillayı çok erkenden. biz buna çoktan karar vermiş. 1987-‟88-‟89 yıllarındaki çalışmalarımız. O zaman ben. „biz öyle savaşçı istemiyoruz gelin‟ diyerek buraya çektik. Savaş gerekli mi. dağa gider ölürüm” anlayışıyla gittiler ve nitekim öyle de yaptılar. Kongre sürecindeki değerlendirmeler bu dayatmaları boşa çıkarmak içindi. intiharı dayatıyorlardı. teorisini de. kafalarını hiç çalıştırmamaları. Biz de. Bozguncular ve provokatörler de sık sık Avrupa yaşamını dayatarak. „Siz pratik döneme girerken uyduruk bir teorik tartışma dönemi çıkarıyorsunuz‟ demiştim. neden savaşmalıyız konuları bir yana. İntihar girişimleri vardı. dağı yaşatmak demektir. Diğerleri de her türlü provokasyonla. Amed‟e. Öyle bir rol biçtik ve bu doğruydu. Onun gibi beş on kişi olsaydı. kalanların çok geri olmaları. belki desteklerimizi iyi anlayıp gerilla ordulaşmasına dönüştürebilirdi. Her yıl için hedeflenen 90 . Onlarla kapsamlı bir mücadele oldu.Benim buradaki rolüm neydi? “Sen kendin yapabilir miydin?” denilse. “Benden canım isteniyorsa. Hazır güç gönderileceğine ya daha güneye çekilme. onlar da bunu uygulamaya gitmişlerdi. zindanı yaşatmak. yedek güç ve imkanı yaratmaya ve bütün olumsuz olasılıklara rağmen. askeri sorunlara ilgi duymamaları ve büyük bir tutkuyla sarılmamaları gelişmeyi engelledi. Sonraki katılım tarzı da adeta bela olmuştur. SavaĢ Neden Gereklidir broşürünü yazıyor ki. Kendimizi yaşatmamız. Tıpkı 1990‟da olduğu gibi daha düne kadar bazı kamplarda buna benzer durumlar yaşanıyordu. bir anlamda „bu gerilla geliştirilemez‟ türünden engellemelere karşı yapılan çalışmalardır. Bu işten bir numaralı sorumlu olması gerekenler. öyle yapmamız durumunda zaten her şeyin tümüyle bitebileceği açıktır. III. Bunlara karşı o süreçte de çok kapsamlı yöneldik. Fakat çok tecrübeli arkadaşlarımız olmasına rağmen askeri konuya. partiyi sözde siyasi kanala çekmeye çalışıyorlardı. Tabi bu bir saptırma. düşman zindanda idamı. Üstelik daha yeni yetişen bir arkadaştı. açıklığa kavuşturmuştuk. dürüst ve sorumlu yaşamaya çalışıyordu. partinin tasfiyesinin dayatırken onu boşa çıkarmayı kendi varlığımıza bağlamıştık. ki bu kendileriyle birlikte birimleri de bitirme anlamına geliyordu ve onların anlayışına göre daha fazlası yapılamazdı. Biz burada yine esin kaynağı olmaya.

kiminin fedakarlığı. gerilla savaşı hazırlığının ağırlıklı olarak yurt dışında. Sonuçta biz yüklendik ülkede geliştirilebilecek Che Guevara tipi bir çalışmayı adeta kendimiz yapmak zorunda kaldık. Ülkede de çok geniş imkanlar var fakat böyle bir çalışmanın talibi yok. ne kadar bilinçliydi. Köylüleşmeden de beter tipik bir provokatif dayatma içindeydiler. Aşırı yoğunlaşma. Sanki Kürdistan‟da ordu kurup savaştırıyormuşuz gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yani bir yerde. Sıradan kadro zaten geliştiremiyor ya yakalandılar ya da içtekiler tarafından etkisizleştirildiler. ülkeye savaşçı ve müdahale grupları yollama şeklinde bir savaşçılık deneyimi Kürdistan için yaşandı. Kiminin eğitimi yetersiz. Aslında ülkede oluşturulup savaştırılması gereken gücü biz burada oluşturup savaşa gönderiyoruz. Agit gibi bir çok kadro daha olsaydı gelişmeler olurdu. aksi halde tasfiye yaşanılacaktı. eğer ‟87‟de beş yüz ise. Her yıl çok zor koşullarda sağlanan bu gelişmeyle. diğer yandan burada gerilla ordusunu oluşturduk. teoride her türlü şekillendirme ve silahlandırma da burada oluyor. tarihi anlamda esas rol oynama buraya düştü. serseriydi o ayrı bir şey ama objektif olarak hepsi muazzam bir tasfiyenin peşinde. askeri kişiliğe. Bu yılın bilançosu aşağı yukarı beş bin civarında insanın ordulaştırılması. böylece bir gerilla tarihi ilginç bir biçimde karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten önemli bir aşama çünkü Olağanüstü Hal dönemi. 1986-‟90 arasını değerlendirmelisiniz. kiminin bilinci az ama bütün bunlar gerçeği değiştirmiyor. Şimdi daha iyi anlıyoruz ki. aşırı çalışma bu nedenle şart oldu. ‟91‟de iki bini buldu. Ve epey büyük sonuçları da oldu. Bir yandan onları engellemeye çalışırken. Ne kadar ajandı. ne kadar küçük burjuva kökenliydi. savaşı geliştirmeye vermeyen aslında tasfiyecilik yapıyor. ki örneğin Botan‟da Kör Cemal. Nitekim ‟89‟da bini aşarken. Katılımda sağladığımız yükselişle bu saptırmaları boşa çıkarmaya çalıştım. Ana karargah Bekaa‟daki Mahsum Korkmaz Akademisinde yürütülmesi ve orada bir ordulaşma ve savaşa yön verme. böylesine bir gerilla savaşımının sahibiyiz. Büyük bir ordulaşmanın. Çok sayıda değerin imha edilmesi sorunu vardı. mühim olan budur. Böylece tarihi boşa çıkartmadık. Ülke içinde çıksaydı belki daha iyi olurdu ama esas ağırlık. ne kadar ağaydı. ‟87‟den itibaren gerillayı büyütmesi gereken sorumlularımızın görevleriyle oynaması. ne kadar düşkündü. ‟90‟da bin beş yüzü. dağda arkadaşların yapması gereken işi biz burada üstlendik. Hogır gibi öğelerin bozgunculukları vardı. 1990‟a doğru geldiğimizde. kiminin cesareti yok. kendini bir türlü gerillaya vermeyen. bir yerde de savaştırılmasıdır.katılım sayısını sürekli aşarak örneğin. Kürdistan koşullarında daha güvenlikli. daha sonraki yıllarda bu rakamı bine tırmandırdık. özel savaşın geliştirildiği 91 . Demek ki. daha tarihi bir sonuç ortaya çıkabilirdi ama gerilla önderliği çıkmadığı için bu sahada ortaya çıktı. Bütünüyle yani karargah da.

. gerillayı biraz daha geliştirme biçiminde oldu. gerillayı oturtma aşaması. devam ettirilmek istendi. ‟85 Ekimine doğru gelindiğinde “Yeni bir 12 Eylül‟le karşı karşıyayız. Kürdistan halkını biraz katması 12 Eylül gibi bir karşı hamleyle sonuçlandı. Kongre sürecini dayatarak böylece hamlemizi boşa çıkarmayı önlemiş ve sürekli kılmış olduk. Fakat 1986‟ya doğru geldiğimizde ki. Ne kazanıldı? Gerillanın yaşayabileceğine dair inanç kazanıldı. PKK‟nin öncü örgüt olarak ezilemeyeceği. daha sonraki yılların gelişmesine ulaşmak şurada kalsın yurtdışı örgütlenmeleri. bu biçimiyle savaş yürütülemez. 12 Eylül bu anlamda ANAP‟la biraz yansıtılmak. çok gerisine düşen bir tasfiyecilik sürecindeydiler. gerilla savaşı oldukça hassasiyet ister. (. legal çalışmalar. tekrar geri çekilme” diyen taktik önderlikte geri çekilme de değil. Bu dönemin gerillasına ki biz ona propaganda dönemi de diyebiliriz.dönem olup. Konferans ve II. Olağanüstü Hal‟in yetmediği görüldü. 12 Eylül‟e karşı çok önemli bir adımdır.) 92 . yurtdışının gelişebileceği ortaya çıktı ve böylece tarihi rol oynandı. halk eyleminin ortaya çıkabileceği. aynı zamanda gerillayı mayalandırma dönemidir. 15 Ağustos Atılımından 1987‟ye kadar bir nevi silahlı propaganda dönemi olup gerilla anlamına fazla ulaşmış değildir. Başlangıçta bu adımı rahatlıkla ezebileceğini düşündü. Bu Ana karargahımız temelinde „90‟lara doğru geldiğimizde gerillanın ortaya çıkabileceği. özellikle ‟85‟te gelinen durum çok ilginçti ve bizim sorumlularımız bile 12 Eylül yeniden geldi diyorlardı. Gerillayı mayalandırma. kazanabileceği ortaya çıktı. 15 Ağustos sonrası. Bu yıllarda bu sağlanamasaydı. Dikkat edilirse. ülkeye dönüşü kararlaştırma şeklinde olmuştur. 15 Ağustos Atılımı‟na karşı sıkıyönetimin. 1984 atılımıyla bir anlamda boşa çıkarışımız gibi bir anlama sahiptir. Kongre süreçleri bu çalışmaları hızlandırmıştır. Ve böylece özellikle 1989-‟90‟da Olağanüstü Hal‟in de fazla başarılı olamayacağını gösterdik. mayası bu yıllarda oluşturulmuştur. Özal ve Evren aynı ekiptir. Şimdi her türlü mücadeleyi verebiliyorsak. ‟87‟den sonraki biraz gerillaya benziyor. Hemen ardından Olağanüstü Hal ile cevap verildi. Ona karşı bizim cevabımız. Bizim 12 Eylül‟e karşı hamlemiz ise yurtdışında gerillaya hazırlık yapma.. düşmanın dayattığı muazzam tasfiyeciliği. ‟82‟den itibaren ülkeye grupların aktarılması ‟83‟te tamamlanıyor. Biz buna III. serhıldanların. 15 Ağustos Atılımı bir karşı hamle. Olağanüstü Hal yönetimini boşa çıkarma çabası bizim 12 Eylül‟ü. İlk döneme mayalanma diyoruz ama 1990‟lardan itibaren de artık gerillacılık bütün yönleriyle yaygın bir biçimde yapılabilir duruma geldi. Bizim grup çalışmalarımızın şiddete doğru yol alması. 1981-‟82-‟83 bunun yoğun çabasıyla doludur. serhıldanlar gelişemezdi.

istediğin kadar silahlandır. bu gerillanın yaşatılması için çok gereklidir. Özellikle serhıldanların ortaya çıkışı. o yirmi bin gerilla yetiştirebilirdi. savaşımız artık bireysel şiddet veya silahlı propagandayı aşmış. hem de halkı kazanmak gibi bir sonuca yol açıyor ki. savaşmasına ulaşabilecek kapasiteyi yaratmış olmasıdır. Çünkü ülke içinde. Sanıldığından daha fazla olanakların çarçur edilmesine yol açtı. O dönemde IV. bir nevi 15 Ağustos öncesi Botan‟daki grupların durumuna benziyordu. içten veya dıştan gerillanın engellemeyeceği ispatlandı. Yok- 93 . Irak‟ın Güney Kürdistan‟da içine düştüğü durumdan ötürü yaratılan boşluk iyi değerlendirilmeye çalışıldı. Ülkeden yoğun katılım sağlanıyor ve artık orada yaşama imkanı yaratılıyor. Ama sağ yaklaşım yapabileceklerimizin onda birini bile yapmaya fırsat vermedi. Mardin de yerel katılımlar vardı. ‟90‟ın sonlarında ‟91‟in başlarında bütünüyle boşluk var. Daha önce Güney‟de yaşadıklarına benzer taktik yetmezlikler bütün eyaletlerde yaşanıyordu. Kongre çözümlemeleri de yapıldı. Amed. çözümlemelerimiz tümüyle buna uygundu. Çünkü gerilla bundan gerilla büyük bir güç alıyor. parçalamaya çalışıyor. Biz burada on bin gerillamızı yetiştiriyorsak. eğitim verebilecek yapıyı da hazırladık. ‟90‟lardan itibaren her eyalet ordulaşabilirdi. Gerillanın tam oturması için. Aslında ülke içi de öyleydi. Ne kadar zor da olsa. Bilinen provokasyon tarafından burada bir saptırma yapılmak istendi ama etkili olamazdı. her türlü silah olanaklarıyla açılması büyük fırsattı. tasfiyeci ve provokatif çabalarla da karşılık görse ülke içindeki grupları artık geliştirebileceğimiz. Gerilla savaşımını geliştirebilecek her şey var ama sağ yaklaşım. Çünkü alınan tedbirler çok büyüktü ve gerillanın büyümemesi için hiçbir neden yoktu.1990‟lardan itibaren ayırt edici husus. gerillaya gönderildi. yani yurt dışı artık ülkeye taşırılmış. gerillaya hem muazzam bir güç verme. Hazırlıklarımız. taktik dışı ve yetersiz yaklaşım gelişmeleri epey sınırlandırdı. istediğin kadar insanı eğit. Dersim ve Güneybatı‟ya gruplar ulaşmıştı. Kendini bir türlü taktik önderliğe verememe. 1990 Ağustosundan itibaren çok eşsiz bir fırsat doğmuştu ama maalesef iyi değerlendirilmedi. gönderdik. Nicelik ve nitelik. en uygun coğrafyanın. Örneğin Serhat olsun. Botan‟ın. Biz bütün plan ve perspektiflerle birlikte gereken parayı. halk desteği kesinlikle buna uygundu. Düşman halen bu desteği kırmaya. Bütün bunlara rağmen yapılanlar da gerçekten partinin genel etkisiyle ve bazı dürüst öğelerimizin kendini katmasıyla yapıldı. gerillayı da artık yürütebileceği anlaşılmış ve hızlı bir gerilla ordulaşmasına. Irak‟ın bütün silahları araziye bırakılmış durumda. halbuki gereği yok. 15 Ağustos sonrasındaki durumu adeta 1990‟larda diğer eyaletlerde yaşatılmaya çalışılıyor. mükemmel bir savaşımı tutturabilirdi. Halbuki. Körfez Savaşı sırasında. Hiç şüphesiz taktik önderlik sorunları orada da çok yaygın ama gerillayı geliştirmek için de imkanlar oldukça gelişkindi.

Gelenler yarı aydın. çok önemli bir gerilla savaşımı ve ordulaşma şansını. çok tutucu. savaşa yaratıcılık ve yoğunluktan uzak yaklaşım gittikçe artmıştır. yetersizliklerle hakkını verememe ve böylece bu yılı çok az bir verimle kapatma. Her müdahale grubumuz yalnız bir eyalet için değil. Buna rağmen çeşitli anlayışlar. Çünkü bu yıldan itibaren her bölgeye Dersim. En vahim sonucu ‟92 Güney Savaşında kendini gösterdi. imkan olanaklarımızın. eğitim partinin yakaladığı seviyenin de çok gerisinde uygulanıyor. savaşa sağ yaklaşım. ordu sanatına çok geriden yaklaşım. Elli kişilik birim dürüstçe ve kendini görevlere tam verse bir ülke devrimini bir yılda örgütleyebilirdi. yarı köylü olup. Maalesef bu güçlerle ancak sürekliliği sağlayabildik. yapının üzerinde sahtece oturtma. Her ne kadar mevcut gelişmeler inkar edilemese de varolan kadro sorunu. Her türlü silah imkanı var. Botan‟a peş peşe müdahaleleri yapmakla gerillanın oturtulabileceğini ancak kanıtlayabildik ve böylece gelişmeler sınırlı kaldı. En komutanım diyenler. Karargahların durumlarını halen tartışıyoruz. bir ülke için bile gerillayı başlatacak kadar büyüktü. taktik önderlik sorunu yüzünden çok ileri gelişmelerin sağlanamadığı. bu çok sınırlı değerlendirildi. Bu yaklaşımın aslında kendi kendini tasfiye ettiği şimdi açığa çıkıyor. onlarda diğerlerine benzedi. gerillaya tutkuyla sarılmayı değil. Eğitime çok ilgisiz. komuta sanatı çok geri. Elli kişilik birimler ulaştırdık. eylemlere çok kendiliğinden. Botan Behdinan özellikle 1991-‟92‟de çok daha büyük bir açılıma uğrama şansına sahipti ve binlerce gerilla adayını biz ulaştırdık. Önderlik sanatı çok geri. düşmanı silip süpürecek bir gerilla savaşçılığını oturtmak mümkünken. kıyamet kadar desteğe rağmen. evi ve vurulamayacak tek bir düşman birimi yok. Serhat da dahil olmak üzere dört beş tane müdahale grubu ulaştırdık. gerçekten iyi bir önderlikle eyaletlerin her birisini mükemmel ordulaşıp. Ama yine de gerillayı rolünü az çok oynamaya yakın bir konuma da ulaştırdık. ondan kaçınmayı geliştiri- 94 . birimlerimiz çürütülüyor. alınan genel tedbirler sayesinde bunun sürdürüldüğü bir gerçektir. savaşabilme imkanına ulaşabilirdi. Bu dönemin savaşımına verilecek anlamla. Özellikle komuta tarzı tam bir bela tarzı oldu. halkla ilişkiler çok geri. Buralara on binlik dağ gibi bir orduyu. Özellikle 1990-‟93 yılları arasındaki çözümlemelerde sözü edilen bu sorunlar yoğunca işlenmiştir. Bunca yüklenmemize. 1991-‟92‟de dört bine yakın adayı çıkardık. hazırlıklarımızın çok gerisinde kullanma söz konusuydu. Yani adeta birimlerin üzerinde yaşamak sanatı geliştirildi. Roketler uzaktan rasgele savruluyor. metropolden de ağırlıklı bir katılım sağladık.sa verim çok daha fazla olabilirdi. fazla yaratıcı olmayan ve çok kemikleşen bürokratik bir memur anlayışı ve bastırmacı anlayışla yaklaşılması maalesef bu yüksek savaş değerlerini çarçur etti. balık baştan kokar. eğer gerilla doğru kullanılırsa zapt edilmeyecek tek bir koruyucu köyü.

Kemalist bir uygulamayı yeniden dayattı. Amed’de biraz var” diyerek zaten yüklenmişti ve 1993‟ün başında Amed gidiyordu. Eğer tam teslimiyete gitmemişse benim buradaki varlığım veya çalışmalarım sayesindedir. adam grubu eğitme gereği bile duymuyor. O sağ anlayışlar. Bizimkiler ise ne Güneyi. Yapımızın. imha amaçlı gelişinin nedenidir. müthiş bir savaş yoğunluğu kazandırırdı. İşte Güney pratiği. hakkımızda giden raporlar. Gerillanın tam oturmadığını fart ettiler. Boydan boya bütün kamplar böyle bir imhanın eşiğine geldi.yorlarmış ve o yapıyı da “Gidin ölün” tarzında baştan savıyorlarmış. diplomasi faaliyetlerini ve işbirlikçi bağlantıları epey geliştirmiş. “Ha bu sezon bitiririm. Düşman aslında altı ay grupların üzerine bile gelemediği halde bu fırsat değerlendirilemiyor. Çünkü bizim durumumuzu kendilerine göre değerlendirerek. Özal bile federasyona evet diyecek duruma gelmişti. gerillaya fazla yüklenmediği ve her an mevzi savaşına girebilecekleri ortaya çıktı. Ülke içi grupların da ardından düşman. Tutkusu yok. 95 . çok aşılmış klasik bir sömürgeciliği. Sonuçta bu hükümet uzadıkça uzadı. ‟92‟de bir yıllık hazırlıklarını tam başarıya dönüştürmek istiyordu ve adamlarında pek rahatsız olmadığı -kendileri açısından. demek ki gerillanın zayıflığı ve fırsatı değerlendiremeyişi düşmana umut veriyor. ülke içinde yaşananlar da buna benzerdir. peki bundan kim sorumlu? Sözüm ona komutanlar ve alan sorumluları. Sonradan uzlaşma yoluna girip. bunca imkanlara insan böyle mi karşılık verirdi? Verilecek karşılıklar şüphesiz çok daha çarpıcı olabilirdi. Kısaca. Xakurke ve Çukurca‟daki bütün kamplarda az çok yaşanan durum bu olup. hoş geldin” demiyor. Güneyli işbirlikçilerle ilişki geliştirdiler. kuşatmaya alınmaları bir gerçekti. çok iyi oturmuş bir gerilla olsaydı bu Hükümet böyle oluşamaz. “Tasfiye imkanı varsa neden değerlendirmeyelim” diyerek yüklendiler. yüzlerce savaşçı adayı geliyor. “Güney halledildi. Güney Savaşı‟nda direnme durumunda olan arkadaşlara da bir kaç şey söylemek gerekir: Aslında onların ki kırk sekiz saatlik bir direnmeydi. Demirel-İnönü Hükümeti‟nin üzerimize tahrip amaçlı. ilgisiz. Büyük bir tutkuyla eğitim. Güneyli işbirlikçi güçlere sığınma dolaylı bir teslimiyettir. sakat. Böyle tarihi bir döneme. Haftanin. Eğer çok iddialı. ha bu mevsim bitiririm” diyerek 1992‟ye kadar geldi. Güney savaşında da bunun etkisi var. Bu önemlidir. onlara bir “Nasılsın.anlaşıldı. düşmanın amansız takibinde olma. “Sert bir yönelimle bozguna uğratılabilir” şeklindedir ve gerçekten de yüklendiler. Düşmanın zaten ödü kopuyordu. kof tarafları. Ve bu hükümet gerçekten çok ilginç bir tarzda. yoksa aşabilirdik. örgütlenme ve taktik oturtma. ne de Botan ve diğer eyaletleri kullanabildiler. kim bilir ne tür hesaplarla gününü gün ediyor. Demirel cesaret edemezdi. yetmez anlayışlar. Tıpkı Lolan‟daki pratik gibi.

gerilla ordusu işten bile değildir. Eğitim ve deneme kabilinde eylemlerle bunları ordu kişiliğinde dönüştürmek. Çözümlemeler bu konuda zaten epey değerlendirme içeriyor ve bu kadar anlaşılmayacak. illa bir uzlaşmaya da gerek yok. nedir bu oynadığınız? Sonra araştırdığımızda. Biraz sağ duyulu olsan. 12 Eylül bir bütün olarak onları etkilemiş olabilir. bunlar halen devam ediyor. 1992 sonu. Güney‟de işbirlikçiler onun hazırlığı içinde. ‟93 başlangıcından itibaren yüklendik. teslimiyeti dayattı. tabi Talabani‟nin emrinde. tabi ABD ve TC buna ne kadar razı olursa. Binlerce kişi birikmiş. Barzani’nin akıl hocalığında ve öncülüğünde Ankara’da masaya ne zaman oturabiliriz” şeklinde böyle bir havaya sokmuşlar. Peki bunlar ne yapmışlar? Sadece kendilerini gizlemişler. başından beri gerillaya açık değildim” şeklindeki itiraflarla ucu 1985‟e gider. bizim gerillamız da Güney Kürdistan‟daki üslerimiz için öyle bir rol oynayacaktı. Siz hazır bir gerilla ordusuna ulaşmışken çok açık imkan olanaklarla.Savaş gerçekliğimizi neden doğru değerlendirmeyelim? Bir çok birim de beklenti halinde. gerekse her türlü yetmez yaklaşımlara karşı amansız bir savaşım verildi. hepsi de savaş istiyor. fakat anlamak yetmez. acaba siyasi yönden Talabani’nin. bizimkilerden de buna alet olan çok. gerçek gerilla militanlarının görevidir. kaçanlar zaten bunu açıkça yapıyorlar. elini sallasan savaşı geliştireceksin. talimat ve yönetmeliklerle bu işe kendinizi vermeniz mümkünken. ‟80‟e hatta ‟75‟e gider dayanır. 96 . Demirel-İnönü bunu bile çok gördü ve yüklendi. tümünü teslim almak istedi. onu biraz açmam faydalı olabilir. kamplarda niye çürütüyorsun? Dikkat edilirse 1993‟ten bu yana. Nereye çekiyorsun. “Gerilla tasfiye oldu. Yeni katılanların gerillalaşma. Ben çoğunu tanırım. “Ben başından beri tam PKK’ye katılmamıştım. işte Avrupa‟da reformistler zaten bunun içinde. anlaşılıp da gerekleri yerine getirilmeyecek bir çalışma değildir. askerleşme ve partileşme sorununun bir bütün olarak örgütlenme sorunu olduğunu biliyoruz. Yeni katılımların ideolojik saldırı döneminde kişilikleri bozulmuş olup. bilerek ya da bilmeyerek kendilerini. biraz diplomasi yürütülecek. Neden bu duruma geldiğini anlıyoruz. adeta ölümü bekliyor gibiydiler. Ve böylece biraz gerilla. Eğer ABD plan sunarsa. gerek içimizdekilerin gerek dıştan işbirlikçilerin dayatmaları. Bunu biz sağladık. İşte bu Lübnan‟da yaptıkları gerilla Arafat diplomasisi için ne kadar gerillaysa. Hazır bir gerilla var. “Şahsi bir onur diye biz kaçmadık” kaçmayanlar bunu söylerken. Çok ilginç olan bir şey daha var. Özal‟ın yaptığı hazırlık buydu. partiden de beklentileri saptırılmış bir yaşamdır. Onlar yaşamak istiyorlar. Zele Kampına hakim olan anlayış ve kişilikler. Yeni gelenlerin 12 Eylül yaşamından etkilenmesinden bahsediyoruz. Ve biz buna karşılık bazı tedbirler aldık.

Bu yaşam tarzına. kendine göre ayarladı mı gerisini götürür. içerdeyken de ihanet. Önderlik gerçeğine yaklaşımlarında net bir biçimde kendini ortaya çıkarıyor. reformizmi mayalandıracak bir zemin sunalım diyor. düşman düzenine doğru götürüyor. “Bu Apo ölmeden imkansızdır. Ben buna epey tanık olduğum için daha açık anlatabilirim.düşmanda her türlü ihanetin dayanağı haline geliyor. bir amacın peşine. İşkenceyle de olmaz. ciddiyet ve saygıyla en ufak bir ilişkisi olmayan bir kişilikle bağlantılı gerçeklik. Apo gidiyor yerine kalacak kişi de biraz ipleri ele aldı mı. PKK‟li olmamış bir kişilikle ilişkisi. “Ben ipi biraz ele geçirmişim. adeta tünelin ucunda bir ışık veya damla damla bir şeyler verme. Bunlara sahte yaşam belirtileri gösteriliyor. Hatta birileri aktarmıştı. adam taştan da adam çıkarır. sert işkenceyle. partimizin ideoloji ve politikasına kendini ne kadar kattığı belirsiz. PKK’nin pratik yürütücüsü benim. ılımlı yaklaşım. insani yaklaşım. ben bu işi başaramam. Aslında kendini ne kadar insan yerine koyup koymadığı. Şahin‟in tasavvurunda olan şuydu. Pavlov‟un köpekleri gibi bir yaşam alışkanlığını özellikle gençlikte yaygın olarak 97 . Politika değişiyor. PKK içinde reformizme yol açabilecek. parti kişiliğinden bu yaşam tarzına çekiyor. Ciddi olamamış.Parti Çizgisine Dayatılan Tasfiyecilik Önemli olan aslında parti tarihimizin içinde gizli bir tarih. reformistleşmeye başlayan partide de daha sonra Şener’in öncülük ettiği yaşamı esas alalım” diyor. “Apo gidicidir. bizim yapabileceğimiz her çalışma o yaşadıkça fazla anlam ifade etmez. Şahin daha 1978‟de ele geçtiğinde. Bu da bir öğrenme ve yaşam metodudur. emperyalizmin dünya çapındaki yaklaşımının payımıza düşen kısmı oluyor. açığa çıkmamış bir tarih ve özellikle önderlik gerçeğinde fazla açığa çıkmamış bir gerçekliğin söz konusu oluşudur. ne istersem onu yaparım” ve böylelikle Genç Kemalistler Birliğinin başkanlığını yaparak bu anlayış -zindanda tabi. imhayla değil de. düşman zemine. Sanırım 1987‟lerden itibaren gittikçe örgütlü bir hal alıyor. bundan sonra Şahin işleri götürecek” diyor ve nitekim bu yaklaşımın Şahin‟i nasıl ihanete götürdüğü biliniyor. Tabi bu onları parti zemininden. düşmanla işbirliği temelinde buna yürüyor. Apo’da ölmek üzere. Pavlov‟un köpekleri gibi şartlanma dedim. Dikkat edilirse bu anlayışın içinde şu var. “Partiyi ele geçirdim. Örneğin. insan hakları temelinde yaklaşım ABD‟nin. 12 Eylül düzeni de dışarıda bunu yapmış yaşamın kendisini değil de hayalini egemen kılmış. Şahin Dönmez‟i ve o alçağın Önderliğe yaklaşımını hatırlıyorum. genel ihanet tarihiyle ilişkili bir gerçeklik. Bu önemli bir noktadır. Dışarıdayken de anlayışı bu. Gafletle iç içe yaşayan. Apo’nun zaten fazla ayakta kalma şansı yok” bunu bizzat söylemiş ve “Ben partiyi düşmana teslim edersem yaşarım” hesabı yapmıştır. Hatta ölmeden önce MİT brifinglerinde de bunu açıkça söylüyor.

Özellikle Avrupa‟ya adım atar atmaz bir grubu bağlıyor. En değme kadromuz da bunların kontrolündeydi. Şahin kendini öyle planladı. Gruba Avrupa yaşamını sunuyor. Yazısında “Onlar bizim anlayışa yattı ve tek bir kişi Hakkari’ye gitmez” diyordu. Tabi dışta da bu olacaktı. H.oluşturmuş. Ben daha çok onun önderlikle ilgili kısmına geliyorum. Yazısında belirttiği gibi bizim çalışma kapsamında yer alan öğelerin dörtte üçünü bağlıyor. Öyle bir ideolojik saldırı. arkadaşı sözde öne çıkarıp. Şeker şerbet oluyor dağıtıyor adeta. birileri onu doldurmalı. Bunlar sözde arkadan bizi kontrol eden iki kişi. o zaman günü geldi. benden kurtuldu diye sevincinden hopluyor. Her yönden tamamen kontrole alma gibi bir durum ve böylece önderlik olayını. Seher de rol oynuyor. kadın-erkek ilişkilerini sunuyor. hepsini Avrupa’ya çekeceğiz”. yani içeride de o yapıyor. Böylece daha Hakkari‟ye tek bir adam çıkartmadan bu işi dışarıda bitirecekler. iki kocakarı.H. o tip yöntemlerle gençliği düşürüyor. ölürse mirası kime kalır” şeklinde tartışıyorlar. Şahin sonrası Önderlik gerçeğine böyle bir yaklaşım var. öyle bir şartlandırma yaratmış. kimisini karşılarına alıyorlar. Diğeri de(Fatma) sözüm ona benimle oynuyor. ikisini oynatan bir erkek ve belki de üçü ajan da olabilir. O zaman Fatma‟yı da karşısına almıştı ama büyük ihtimalle o da danışıklı dövüştü. Bir ara benim tutuklandığım yayılmıştı. belki de iş bölümüdür. O zaman ailecilik biraz daha etkiliydi. dışarıda da başını Semir‟in çektiği bazı öğeler. O zaman durumu iyi anlamış ve A. Tabi bu saptırma girişiminin içinde yer alan bir yığın başka figüran da vardı. o dışarıda ipi ele alacak. “Bunlar görünüşte birbirleriyle amansız savaşıyorlar ama özünde aynı şeyi söylüyorlar” dedim ve “Aman bunların oyununa gelme” diyerek uyardım. Tabi biz bu anlayışlara karşı 1987‟ye kadar amansız bir biçimde savaştık. Semir ve Seher Avrupa‟da zindanda olan A. zindan da böylece düşürülüyor. işte “Ölüyor. Bizim cephe ilanına gidilmesi kararı ve 15 Ağustos Atılımı‟nın gerçekleştirilmesi talimatı- 98 . Televizyon özellikle bu konuda çok büyük bir olanak sağlıyor. Bu bir eğilimi ortaya koyuyordu. emperyalizmin de dünya çapında yürüttüğü bir politikadır. İşte Semir buna soyunurken Fatma‟da sözde rakibi oluyor. geriye liderlik boşluğu doğuyor.‟a. Avrupa‟nın kontrolü tam. Zindandaki ihanetle birlikte bir çalışma yapmış. “Tek bir adamı Hakkari’ye göndermeyeceğiz. Özel savaş. Bir damlayla aslında herkesi oltaya bağlamış. etrafında alçakça bir oyun oynuyorlardı. Semir‟in buna benzer bir yaklaşımı vardı ki daha sonra bunların somut olarak ilişkili olduğu da ortaya çıktı. Adam bunu çok çarpıcı söylüyordu. hayata geçirmek istedi. böylece hem bize karşı kışkırtıyorlar hem de kimisini yanlarına. taş çatlasa ‟83 yılını ya kurtarırız ya kurtaramayız. Lolan‟ın kontrolü tam. Kolay değil. Ne zaman biz öleceğiz. Bunların oyununu boşa çıkartmamız gerektiğini daha 1983‟de söyledik. Hesap şuydu.

Seher ve Fatma olayında bu tip ilişkiler aslında çok etkilidir. ki ajan olduğu daha sonra ortaya çıktı. Bu büyük ihtimalle MİT‟in. Kadınlı erkekli bazı oyunlara girişildi. bir ülkeye giriyor birliği de anında dağıtıyor. Güneybatı‟da eğer gerilla halen güçlü gelişemiyorsa öyle bir kesitte de kaynağını bulur. sana şöyle bir ev lazım” diyor. Düşman üzerinde oynadı 99 . İçin de “Sen evlisin. ulaştı” dedim. örneğin Semir her zaman iyi sofra kurduruyor. İstanbul‟dan çıkıyor.mızı da uygulamayıp bilinçli olarak ertelettiler. Ali Çetiner denilen unsur da bu işin içinde olup Avrupa‟daki mahkemelerin aleyhimize gelişmesinde olsun. gerilla çizgisinden de saptırıldı. Diğerlerini de benzer yöntemlerle bu hale getirmişler. figüran olarak bunların savaşına katılıyorlar.. bu tip şeyler epey geliştirildi. Aslında ölü değilmiş. Ölü kişilik. Cephe ilanı kitlesel bir kalkışma tarihine denk gelebilirdi ama bir saptırmaya uğradı. Kadın erkek ilişkilerine zaten bunun için açıklık getirdim. etrafını kuşatıp ya teslim olmaya zorlamak ya da komployla götürmek. aynı provokatörlerin “Bundan sonra ne yapacaksın” diye bir soru sorduklarını hatırlıyorum. gitti. ilişkileri ölü. artık nasıl etkisizleştirirsin. miras bize kalacak” diyorlar. Bunların hepsi taktiğin neden örgütlenemediği. Halbuki çok iyi bir militandı. bazılarını kendine bağlama. Şoreş vardı iyi bir militan arkadaşımızdı. Agit de onu tarıyor. bazılarını birbirine bağlama. Tabi bunun yanında bizim var olan diğer önderlerimizi de bağlamışlar. Çünkü KDP‟ye de öyle yapmış. sözde ben yalnız Agit'e dayanıyorum. en güvenebileceklerimizden biriydi. Fu. Bu kişiliğe yarım saat bile tahammül edemiyordum ama bir bela kişiliğidir. Mardin‟den giriyor. Helen hatırlıyorum Agit arkadaş şehit düştüğünde. Militan kimdir. Semir. o zaman. Ortayolculuk üzerine dünya kadar teori geliştirdik. örgütü içeriden ele geçirme yöntemidir. bana bakıyorlar “Ne zaman ölecek. Bunlara rahatlık sunuyorlar güdülerini tatmin ediyorlar. En yakınımızdakileri etkileme. Ayrıca üzerinde durmaya değer. Türkiye‟deki diğer sol gruplara da öyle yapmışlar. Nitekim orada da polis onu dışarıya çıkartıyor. kadın-erkek oyunlarıyla bazılarını kaçırtma. hesapları aynıdır. onunla başı dönüyor ve adam kendini yere attı. “Çok iyi yaptın” dedim. O zaman “Alaaddinin sihirli halısı gibi halıya bindi oradan oraya uçtu. Yani dışarıdan ezerek değil de. başlıca özellikleri nelerdir yaklaşımlarını geliştirirken Cafer‟e(Ali Çetiner) bakıyordum ölü gibiydi. Yine Gözlüklü Ali diye bahsettiğimiz arkadaş vardı. Güneybatı pratiğinde ve benzerleri olaylarda Terzi Cemal örneğinin bir kolu da odur. Bazıları da öyle bilinçli ajan değil. büyük ihtimalle ajanmış. iyi bir arkadaştı. Buna benzer bir sürü kişilik var. önderlik tarzı ölü.. Ülkeye giderken Agit arkadaşa “Ben ülkeye girmem” diyor. önderliğin neden hayata geçirilemediğini biraz daha izah etmek içindir. “Senin için Zeynep’i Avrupa’ya alacağız” diyor. Tabi delikanlı. TKP‟ye de.

Tabi biz de yakasını tuttuk. Fatma‟dır. bazılarını intihara sürüklüyor. Ve tabi bizi de işlemez duruma getirecekler. Bizimki de bir politika tarzıdır. Bunun gibi başka arkadaşlarda vardı. Güney‟e giderse KDP‟nin 100 . Militan adam. Bizim en yakınımız olması gereken komutan diyebileceğimiz arkadaşların bile kafalarıyla oynanmış. 1987‟ye kadar bunlarla epey uğraştık. Onun da üzerine öyle bir oyun oynandı ve intihara gitti. ucu düşmana nasıl gidip dayanıyor. bu tip sorunlarla bizi uğraştıran geri bir dönemdi. Çetiner‟dir. Avukat‟tır böyle bir şebeke aslında ben onları idare ediyorum. üzerine de oynamışlardı. Sağa yatmış arkadaşlara. Fatma alçağı yine ayarlama yapıyor. adım adım. Yani eğitim yok. halbuki biz gerçek bir savaş yürütüyoruz.uzlaşacaklar. bunlar ellerinde valizleriyle Ankara‟ya gelecekler -buna Burkay da dahildir. önder adam takip etmeli bilmeli. tabi bizde kendisini değerlendiriyoruz. “Bir bayanı bizim komutanlarımızın içine bırak otuz tanesini bile düşürmeye yeter!” şeklinde bir cümle sarf etmiştim. kadın-erkek. Haydar Kutlu 1987‟de İstanbul‟a geliyor. O arkadaş bir ihtimalle dürüst olabilir veya kendini toparlayabilirdi. onu izah etmek için belirtiyorum. adam çok ilkel bir kadın anlayışına sahip. Biz dışarıda olmasaydık kırıp dökerlerdi. Ve ben onun için. hepsi MİT kuşatması altında. Kongre‟yi yaptırmama veya boşa çıkartma yoluyla bir şantaj yapacaklardı. Onun o zamanki pratiğini göz önüne getirerek söyledim. Sonuçta Hakkari‟ye göndermeyiz iddiasını boşa çıkardık. Kürt gruplarının oluşturduğu birlikler gibi diğer örgütler var. Hepsi kocalık kızlar. “Agit ölüyor şimdi ne yapacaksın” diyerek onu kışkırtıp düşürüyorlar. oynamadı mı bilemiyorum ama büyük ihtimalle dürüstlüğünü korumak isteyen birisiydi. kadın oyunlarıyla el atıyor. O gücü Hakkari‟ye ulaştırmamız çok önemlidir. Sonra anladım ki bazı bayanların ve erkeklerin hepsini teker teker düşürmüş. hatta F. nefes nefese hedefimiz durumunda. Gerillanın neden geliştirilmediğinin diğer bir cephesini oluşturuyorlar. Ki o zaman “Apo vuruldu” diye yazdılar. Bir mücadele var. Avrupa yaşamı yine öyleydi. bizi çok değerlendiriyor. Bütün bunların özel savaşta önemli rolleri var. tedbirlerimiz vardı. Tam bilinçli olmasa da zindanda hakeza öyle. Bizdeki sağcılık ve ortayolculuk kaynağını nereden alıyor. onlar beni idare ediyor. o konuları onun için açtım. gelen kızların da durumu öyle. En değme bir çok arkadaş onun yanında nefes bile alamıyordu. Tabi bu konuda biraz esnek davranıyoruz. Sol Birlik. arkadaşlar hayatını ortaya koyarak direniyorlar. kendisini ayarlamış. olası önder tipleri etkisizleştirme ve bize bir şey olursa PKK‟yi ele geçirme planlanmıştı. cinsel ilişkiler. Böylece etrafımızda kimseyi bırakmama. bir savaş var ama bizimkiler Allahlık. 1986‟da III. Semir‟dir. Şantajla. aile. İçimizdekiler bizi buraya bağlamış. Militanlığa göz diken fazla yok.mı.

tıkanmaya neden olan nedir? Bunların adamlarıdır. “Bunların hepsi merkez ve örgütü mutlaka yarı yarıya alabilirim” diyor.kuyruğundan çıkamama yaklaşımı. Bulunduğumuz kampta Terzi Cemal vardı. özellikleri nasıldır. O Botan‟da büyük ihtimalle bu bazı karışık Hogır. gerillaya fırsat vermiyordu. Burada devletin özel savaşı karşısında onları yanıltma durumumuz var. Yetmez öğemiz. bu zemini de yaratan. o da gözünü biraz rahat yaşama dikiyor ve böylece yoldan çıkarılmış oluyorlar. bozgunculuk. örgüt gerçekliğinden kopmuş kişiliklerdir. Az çok bu devletin denediği sistemin yürümeyeceği. Bütün bunların içinde düşmanın etkisi var demek istiyorum. düşmanın dolaylı veya direkt ajanlarıdır. Semir. orada militan kimdir. komplocuydu. Kime çalışıyorlar? Düşmana çalışıyorlar. Avrupa etkisi. mesela diplomatik yönteme daha sonra başvurduğu gibi başvurarak bizim üzerimize gelmedi. Kim ne sonuç çıkardı. İşte onun için 1987‟nin 1 Ocak perspektifi var. Metin benzerleri ya alet olmuşlar ya da aslında bu kişilikler PKK‟lileşmemiş kişiliklerdir. Ama bir mücadele var. köle öğemiz bunlardan nasıl etkileniyor? 12 Eylül etkisi var. görevleri nedir. bozgunculuk yapıyor. bir yandan o boşa çıkarıyordu. yaşanan o bunalıma. ülkeye girdiler mi ancak intihar edilir anlayışı yaşanıyordu. Yani bir yandan bunlarla uğraşırken. 1987‟de daha sonra bir süreç çıkmıştı. Ama amansız bir biçimde bunlar Kör Cemal örneği gibi Botan pratiğine yüklenmişti. ne kadar hayata geçirdiler bu ayrı bir husus. Birisi hırsızdı. İşte ülkede her bir bölgede adeta bir canavar var.devlet “Adamı ben tutuyorum” diyordu. örgüte. diye çok çarpıcı bir yaklaşım vardı. PKK‟yi içten ele geçirme sisteminin yürümeyeceği biraz anlaşıldı. ERNK sözcüsü gibi geçiniyor. Neden? Çünkü içimizde uzantıları var. Hepsi içimizde Ali Çetiner. rahat yaşam filan diyorlar. Kaldı ki. onu da anlatmak gerekiyor. Böylesi çözümlemeler aslında bu ortamda yapılıyor ki bütün bunları şimdi böyle açıklıkla söylerken tabi o zaman durumlar bu kadar net değildi. Avukat sözde Avrupa‟da kontrolü ele almış. 1986‟ya kadar -tarihi biz bilerek biraz uzattık. 101 . İçeride zaten Şener kontrolü ele almış. Devlet haklı olarak. Avukat. Burası biraz önemli yani devlet dıştan direk bize saldırarak. bir de militana hitap var. Çünkü devlet büyük ihtimalle ‟87‟ye kadar bunlardan umutlu. diğer yandan da o bayan boşa çıkarıyordu. birisi lümpendi. çizgiye bağlı. geri adım attırdık. Belki içlerinden bazıları düşmanla ilişkili olabilir. Fakat 1988‟de bunların son bir saldırısı var. partiye. Bir yandan yapının dörtte üçü bunların oyununda veya etkisinde. Fatma gibi daha bir sürü tip var. savaşçı özelliklere bağlı militanı eğer temsil etmezsek çok şey elden gidecekti. 1987‟ye kadar bunlarla böyle bir mücadele verildi ve bunlar bir anlamda dışlandı. Militan ancak böyle olursa savaşabilir dedik. Örgüt hattından. aslında biz tasfiye ettik.

Gerillayı orda öyle kuşatıyor ve büyük ihtimalle Kör Cemal ve Metin gibilerini ucuz yaşatarak bağlıyordu. Düşmanla çatışma durumu var ama yanında da o tip adamlar var. bir sürü suçsuz insanı cezalandırmaya kadar gidiyor. Ama sonra baktık kleşle intihar etmiş. Nasıl olduğu anlaşılmayan bir yaralanma sonucunda sedye üzerinde buraya getirildi. işte direkt ajan olmasalar da. Yanı başındaki bu köyden birkaç kişidir. Geldi. Her halde MİT‟in oraya yerleştirdiği adamları var.Agit arkadaşımızın şahadeti. ısrarla bana da sokulmak istiyordu. Metin‟in buraya geliş tarzı da ilginçtir. sırayı bize getirecekler. Kör Cemal‟in dayandığı ilk köy. Belirtmek istediğim orada da dayanılan bir komplo zemini var. 1987 Mart‟ında intihar etti. altı kişilik bir katılımdı. halen şüpheli. Büyük ihtimalle bu kampı gördü. Herkesi kendine bağladığı kamp ortamını çok iyi değerlendirerek. Bazılarının da pohpohlamasıyla güya kendilerine göre önder olmuşlar. Ki daha sonra Metin‟in dayandığı aşiretin devlet ajanları olduğu ortaya çıkıyor. Ve bu eğilimler daha çok 1983-‟86 yılları arasında Botan‟da oluşmuştur. 1988‟de Mehmet Ali Birand gelmişti. Çünkü o zaman oraya gelen adam Agit‟in arkasında yer alan adam. Tabi bu plana göre ben de gidersem PKK bütünüyle ele geçiriliyor! İşte bunlar bu tarzda önderliğe oynuyorlar. Şener de zindanda bir çete kurmuş “Ele geçiriyoruz” diyor. böyle bir komplonun başarılı olamayacağını anlayarak sonuçta böyle derin bir bunalıma girdi ve intihar etti. böyle yanıma sokuluyordu ve o sabaha kadar ısrarla yanıma gelmek isteyen bir kişilikti. büyük ihtimalle o da bazı gerçeklerin farkında ve bana adeta aslında daha 15 Ağustos‟a gelmeden bitirileceğimizi söylü- 102 . “Biz önderleşiyoruz. Hogır. Kör Cemal ve Metin en bilinen örnekleridir. Daha başlangıçta gider gitmez gerillanın içine öyle bir komplo birimi de sızdırılmış olabilir. dolaylı da olsa bunları yönlendirme ihtimali var. Düşmanın kontrolünde buraya geçtiğini biliyoruz. böylece ayrı cephelerden birbirlerini tamamlıyorlar. Hedefine ulaşmak için 1990 Ocağında gerçekleşen Hasan Bindal arkadaşın şahadetiyle engelleri temizleyerek ülkede de yaptıkları gibi. Büyük ölçüde. „siz önder oldunuz‟ pohpohlaması yapılmış. “Ben ikinci adam oldum” diyordu. Aslında Agit arkadaş da büyük ihtimalle öyle vuruldu. ilkel milliyetçiliğin kışkırtıldığı Botan sahasından kaynaklanan. bizim yanı başımızdaydı. Avrupa‟da Avukat ve Fatma şebekesi “Örgütü ele geçiriyoruz” diyor. Gohina köyüydü. Kör Cemal. Bunlara şu da verilmiş. ele geçiriyoruz” sevdasına kapılmışlardır. “İplerin hepsini ele geçirdim. Biz burada Metin‟i biraz gözlemledik. Bir küçük provokasyon grubu vardı. O grubun daha sonra ajan çıktığını biliyoruz. Ve en son bildiğimiz kadarıyla bunlar objektif olarak güdümlenmiştir. Araştırılmaya değer bir husustur. kontrol tamam” diyordu. ihanetini gördü. Ferhat adlı bu kişi Agit arkadaş şehit düştüğünde iki-üç metre yakınında olan birisi oluyor.

Birand doğrudan TC adına olmasa da. Ben yanlış bir karar verip oraya gitsem -ki normalde de gidebilirdim. öte yandan diğeri de beni tehdit ediyordu. 1988‟de bunu nasıl geliştiremezdim diyerek güldüm. Belki de Avrupa bu konuda kulağına bir şeyler söylemiş olabileceği gibi. burada olduğu gibi. “Seni öldürtmeyeceğiz ama kısaca teslim olacaksın” demeye getiriyorlardı. yanında tercümanlık yapan Fransız bir adam vardı. güvenilmez birisi diye hava alanında bunu geri çeviriyor. fakat Suriye. gerilla savaşı ve Önderlik savaşının ne olduğunu daha çarpıcı görmeniz için de bu bir katkıdır. kendimizi fazla yormadan bu işten sıyrılabileceğimizi telkin etmeye çalışıyorlardı. Ben ki imkansızlıklardan yola çıkan birisiyim. ’88’de başına bir felaket gelecek” diyordu. Yani kendisi bir arabulucu konumunda. sen ’88’de biteceksin” demeye getiriyordu. Teslim olmazsam imha olacağım tehdidiyle sözüm ona yumuşak bir çözümü gösteriyorlardı. Evren veya Özal‟la ilişkileri vardı. seni Avusturya’ya davet etti” diyordu. “Her şey ayarlanmış” diyor.yordu. Geliştirilmeye çalışılan bu plan. o da görüşmeye gelmişti. Ayrıca bizimkilerin yanına yerleştiği bir Long Mayn örgütü vardı. Böylece o gelmedi. 103 . “Etrafın kuşatılmış. Avusturya Başbakanı‟ndan Avrupa karar çıkarmış. Avrupalı gazetecilerin dışında. dağlık bir alanda helikopter hatta silahlı eğitim imkanı vermişler. İşimizi aksatmadığımız gibi gerilla çalışmalarına daha da yüklendik ve o bilinen gelişmeler ortaya çıktı. Aslında o da bu grupla Suriye‟ye gelmek istiyor. Long Mayn zaten bizimkilere her tür yardımı yapıyor. ustaca bir çalışmayla karşılık verdik. Sonradan tüm bunların sahte olduğu anlaşıldı. O örgütün de çok gözü kara. Devletin kendisini bir yere nasıl oturttuğunu ve cephelerde nasıl karşılık verdiğini somut olarak görmeniz için bunları belirtiyorum. Avrupa‟ya geçerek Avusturya. Avukat bir şey söylemişti: “Ben Avusturya Başbakanı’ndan izin aldım. devlet tedbiri almış. Fransa veya başka bir yerde uygun bir yolla bazı Kürt haklarının verileceği. Belki de doğru söylüyordu. deneyimli bir gazeteci gözüyle. zindanda ve Avrupa‟da da bu kapsamda uygulanmaya çalışılıyordu. başına kesin bir felaket gelecek” diyordu. Bir o tehdit vardı. “Bizim kanalımızla Avrupa yolunda bazı haklar alabilirsiniz ama önce bu işleri bırakın” diyor ve ardından “Sen gerillayı geliştirebileceğine inanıyor musun” diyerek beni yokluyordu. Biz tüm bu planlara. Ama tabi adamın bir bildiği vardı. yani adeta. “Eğer sen buradan iki-üç ay içinde ayrılmazsan.aslında işimiz bitirilecekti. Özel savaş. “Gitmezsen seni gerçekten imha edecekler. gerillada. Bu aslında bir oyundu fakat biz fazla oralı olmadık. İsviçre. çünkü Fransız istihbaratı ona öyle bir şey söylemiş olabilir. sözde Stalinci bir başkanı olduğundan söz ediliyordu. gelseydi mutlaka beni almak istiyor.

Dolaylı olarak. Şener‟in o diğer aile fertleri ve küçük zibidi vardı. benim için de işte bilinen planı geliştiriyorlar. geriye bir ben kalıyorum. Bulunduğumuz kampın içine kadar da geliyorlar. Açık bir çatışma durumunda oyunları anlaşılıp boşa çıkacağından olaya kaza süsü veriyorlar. üzerine kurulursunuz” diyor. orada yer içersiniz. O zaman Barleas‟a. Güney sizindir. talimatın üstten geldiğini söylemeye çalışıyordu. “Zehirleyelim mi. Böylece Ersever‟in buradaki çalışması da doğrulanmış oluyor. Uygulamayı bütünüyle direkt kendimiz geliştirdik yani tedbirimizi kendimiz aldık. sekiz yıl boyunca tümüyle Güney sahasında bize karşı faaliyet yürüttüğü ve ona bağlı istihbarat şefinin kampa kadar sızdığı ortaya çıktı. Kendisine bağladığı iki yüz kişiyle bulunduğumuz alanı ele geçirme planı yapıyor. Türk Elçiliği‟ne gelip giden başka ajanları da tespit etmiştik. öldürelim mi diye yukarıdan emir istedik. Apo’yu sağ mı getirelim. Bunun doğru mu. dokunmayın kontrolünüzde olsun dediler” diyordu. gerilladan dışlanma ve sivilleşme yoluyla. Denedikleri bu prova başarılı olursa. yanlış mı söylediği önemli değil ama bir gerçeği dile getiriyor ve Ersever cinayetiyle de bağlantılıdır. Bu anlamda bir sızma olduğu ve etrafı kuşatma altına aldıkları da doğruydu. ülkeye savaşçı göndermeye gerek yok. Ülkedekilere de. IV. buranın PKK’si tümüyle sizindir” diyor. 104 . en son TV‟de Cem Ersever‟in adına konuşan birisi. Bu alandaki gençlerin çeşitli zaaflarını kullanarak. Nitekim Şener örgütlediği bayanlarla.Ve böylece 1990‟a doğru geldiğimizde. Sözünü ettikleri içimizdeki adamları muhtemelen direkt veya dolaylı bu saydıklarım olabilir. günlük olarak beni kontrol ediyor ve anı anına buradaki Türk Solu içine girmiş MİT‟e de haber veriyordu. Avrupa‟daki kitlemizi zaten fazla sorun görmüyor. “Avrupa sizindir. “İstediğiniz gibi yaşayabilirsiniz. işte sızma budur. “Biz aslında 1990’ın başında Apo’yu kıskıvrak bağlamıştık. Avrupa‟dakilere. gerisi onlar için kolay olacak. Bizzat adamın kendisi “Zaten biz içlerine sızmıştık” diyordu. Kongre‟de tamamlayarak özellikle gerillayı tasfiye ederek reformist siyasi bir hareket haline getirmeyi amaçlayarak komployu devam ettiriyorlardı. Hasan arkadaşın şahadetinden sonra biraz tedbir aldık. Biz Hasan Bindal arkadaşa yapılan komployu boşuna bir prova diye değerlendirmedik. tabancayla mı halledelim” şeklinde tartışmasını yaptırmış. O sırada kampta bulunan Şener kendine göre ustaca bir ayarlama peşinde: Zindanı tümüyle kendisine tapar hale getirdiği yetmiyormuş gibi kampta da bunu geliştiriyor. Çünkü daha sonra mevcut planı. Bitlis‟i ve Ersever‟i öldürenlerin bunlar olduğunu. Haydar Kutlu‟nun yaptığı gibi düzenle bütünleşmeyi dayatıyor. Bu adamın bize karşı çalıştığı. Bahsettikleri suikast planı biraz Şener olayında gelişebilirdi. Ben defalarca onu yazdım.

Tüm bunların, TC‟nin “1990’da bu işi bitiriyorduk” dediği, ağırlıklı olarak Cem Ersever‟in üzerinde yoğunlaştığı faaliyetle birlikte olduğunu düşünüyoruz. Sanıyorum Şener onların en önemli bir öğesi olarak işlev görürken, diğerleri de piyon olarak bu işe karıştırılmış. Bu şekilde içimizde yapmaya çalıştıkları bu çalışma böylece boşa çıktı. Bizim aldığımız tedbirlerin buna yol vermesi mümkün değil. Partiyi, gerillayı oluşturmaya yönelik muazzam çabalarımızla bir gitse yerine on kurulacağı bir düzeye getirilmiş. Çözümlemeler herkesin ne olduğunu ortaya koyacak kadar ayrıntılıyken Ersever, Özal veya Şener nasıl başarılı olabilir? 1988 yılını nasıl kazandıysak, 1990‟ı da böyle arındırarak kazandık ve gerillaya biraz daha açılım şansı verdik. Bu da örgüt, Önderlik gerçeğine ilişkin bir başarıdır. Bunları o dönemde bildiğimiz halde bunlar provokatördür, ajandır, yani gözünün üstünde kaşın vardır, diyemezdik. Ve eğer bunlar dürüst olsalardı gerçekten ikinci adam olabilirler diyorduk. Yani o havayı veriyor, potansiyeli onu hissettiriyordu. Tabi sürekli „acaba‟ diyorduk. Keza Terzi Cemal için de öyleydi; potansiyeli kırk tane Che Guevera‟yı cebinden çıkaracağı halde “Ama bu neden iki kelimelik hayırlı iş yapmıyor?” diyorduk. Şener istese, her çalışmanın altından müthiş çıkabileceği halde neden tek bir propaganda bile yapmıyor? Tabi bunlar, aydınlatılması gereken sorulardır. Yani bir kişi çok bilip de hiç uygulamıyorsa, bu soru işareti yaratmalı. Kapasitesi var, istese en iyisini yapar ama yapmıyor, yaptırmıyor; demek ki fırsat buldu mu başka iş yaptırıyor. Ondan kuşkulanacaksın. Tabi biz böyle bir yöntemle yaklaştık ve sonuç: Bunların oyunlarının fazla etkili olamayacağı ve içten ele geçirmenin boşa çıkarılması oluyor. O da dört gözle bizim tasfiyemizi beklerken yalnız şunu kararlaştıramıyor; kullanılanı ne zamana kadar kullanma ve komployu ne zaman gerçekleştireceği ayarlamasını sanırım tam kesinleştiremiyor. Gerçi elinde her imkan yok, iyi niyetimizi kullanmaya çalışıyor, fakat biz de herhalde iyi niyet adına tedbiri elden bırakacak değiliz. Onun için zaman kazanmaya çalışıyor; “Biraz daha sizin yanınızda, sahanızda kalayım” diyordu. Büyük ihtimalle bazı şeyleri tamamlamak istiyordu. O kendine göre platform yaratmak istiyor, biz de onu açığa çıkarmak istiyoruz ve sonuç: Açığa çıkan kendisi oluyor. Önemli olan bir de şudur; devletin 1990‟a kadarki umududur. 1986‟dan, hatta 1984‟ten itibaren, büyük zindan şahadetinden sonra zindanı ele geçirme umudu eğer gerçekleşirse, 1988‟den sonra da PKK‟nin bütününü ele geçirme umudu gelişiyor. Neden ‟88‟den sonra? Çünkü ‟88‟e kadar devletin daha önceki provokatörlere güvenme durumu vardı. Fatma ve Avukat tasfiyesi tamamen ‟88‟dedir, ‟88 TemmuzAğustos ayındadır. Şener, ondan sonra dışarıya çıkarılıyor. Yani büyük ihtimale ondan sonra PKK için yönlendirme ona bırakılıyor. Bu yönüyle, özel savaşı ve gerillayı biraz daha anlamamızda yarar vardır.

105

Eyaletler çapında da buna benzer bir yığın durum yaşanmıştır. Ben, hepsinin hikayesini anlatacak değilim. Her alan somutunda ve ayrıca de ilgili gündemlerde tartışılabilir. Burada bu genel çerçeveyi çiziyorum, daha iyi düşünmeniz ve yaşadıklarınızı daha iyi bilince çıkarmanız açısından belirtiyorum. Askeri Çizgimize Dayatılan ĠĢbirlikçilik Şimdi gerilla savaşımımızda, özel savaşla bağlantılı olarak vurgulanması gereken diğer bir husus 1990 sonrasının durumudur. Bu konuda Talabani‟nin biraz devreye girdiğini görüyoruz. Ankara‟ya çağrılması durumu var. Talabani‟nin bizimle ilişkileri ve bize yazdığı mektuplar var; sanırım ‟90 yılının Kasım ayında, yine 1991‟ de çağrıları, bize yönelimleri vardı, ki bunların daha önce de bizi kendi alanına çekme çabaları vardı. Bu çabalarının emperyalizmle bağlantıları var, bizi de kendilerine bağlayıp koz olarak kullanma istemleri var. 1972‟lerden, 1980‟lerden günümüze kadar halen Talabani‟nin bu tip faaliyetleri devam etmektedir. Talabani İngilizlerle, ABD‟yle ve bütün irili, ufaklı Avrupa devletleriyle zaten ilişkili. Sosyal demokrat geçiniyor, yani onların adamlığına soyunuyor. İşbirlikçi mi denir, ajan veya diplomat mı denir, adına ne denirse densin; yeter ki işi yürüsün, yeter ki çıkar sağlasın her şeye varım diyen biridir. Tabi bizim de politik olarak imkanımız, kıymetimiz gelişince, doğal olarak ‟80‟lerden itibaren kurulan ilişkilerle, biz onu değerlendirmeye, kullanmaya çalışıyoruz; o da bizi kullanmaya çalışıyor. Bu ilgisi 1990‟larda, Körfez Savaşı‟nda daha da gelişir. 1991‟lerde daha fazla gelişir. Biz ilişkiyi dostane götürmek istedik fakat o asla yanaşmıyor, bizi bir fırtına gibi görüyor ve dindirmek için tedbir almamız lazım diyor. Daha 1977‟de bizi böyle değerlendirdiğine göre kim bilir daha sonra nasıl değerlendirir ve tedbirler alır? Bildiğimiz kadarıyla, en son Demirel-İnönü Hükümeti ile -ki Özal ile de öyleydi- ilişkiye geçiyor, “PKK’yi teşhir ve tecrit etmede ben görev alırım, fakat siz de benim Güney Kürdistan’a yönelik politikama destek olacaksınız” diyor. Büyük ihtimalle 1990‟larda karşılıklı söz alıp vermeler kesinleşiyor. Ki yanımıza geldi bizimle de bir iki sahte protokol imzaladı. Bizi kullanmak amacı ile 1988‟in başında bunu yaptı. ‟90 yılı Ocak ayında bir araya geldik, kampa getirdik. Orda da böyle yaptı ve daha sonra bizim ilişkiyi koz olarak ileri sürdü. Yaptıkları artık onun işidir, burada mühim olan onun amaçları ve ilişkileri nasıl kullanmak istediğidir. Bir de bizim bu ilişkiyi nasıl kullanmak istediğimizdir. Talabani, Ankara‟ya gitmesini önemli bir diplomatik adım olarak değerlendiriyordu. Özal‟la ilişkisi, Türkiye‟de büyük sarsıntı yaratmış belki de Özal‟ın sonunu

106

getiren bir ilişki olmuştu. Bu çerçevede ‟90‟lardan itibaren PKK‟yi etkisizleştirme, özellikle de terörizm adına; gerillayı ve askeri faaliyetini bir bakıma teşhir ve tecride alma, terörist diye damgalama esas alınmıştı. Zaten gidişinde Talabani‟ye “Sen PKK’nin terörist olduğunu söyle ve böylece bunlar da kabul etsin” diyorlar. Avrupa‟ya, Amerika‟ya bunu kabul ettirmelerinin büyük ihtimalle birlikte yürüttükleri bir faaliyet olduğunu iyi biliyorum. Yalnız siyasi varlığı kalsın temelinde anlaşmışlardır. Yani ‟90‟lardan itibaren gerillayı aşma, siyasi olarak da PKK‟yi aşma planlanıyordu. En son Çiller‟le Clinton‟un da anlaştıkları nokta budur. Zaten Şener de, Şahin de bunu sağlamak istiyorlardı. Onlar o zaman basit bir ajan olarak bunu amaçlarken, Şener biraz daha etkili bir biçimde yapmak istiyor. Talabani bunu biraz daha diplomasi adı altında geliştirmek istiyor; “Kürdistan devrimi tehlikeli gelişebilir, bazı reformlar yaparsanız, biz PKK’yi yumuşatırız” diyorlar. Hatta kendisi için; “Yumuşatırsak benim şansım artar” diyor. Aslında bu bir ilişki biçimi olup, ABD ve Avrupa‟yla yoğun yürütülüyor ve biraz başarılı olacak gibi görünüyor. Bizim, girdiğimiz esnek yönelimlerle onu kullanma ihtimalimiz artıyor. Gerillayı sınırlama değil, gerillayı yaygınlaştırmakla cevap veriyoruz. Gerilla 1990-‟91-‟92 yıllarında hem de korkunç bir gelişmeyi yaşıyor. Fakat belirttiğim gibi yapımızın bu bilinen durumu, gerillaya tam hakkını verememesi, gerilla savaşını geliştirememesi, Güney Savaşı‟ndaki tıkanma durumu ve tasfiyesinin eşiğine geliş bu süreci ağırlaştırdı. Ardından Fe.‟ın sözüm ona iradesini, bireysel inisiyatifini kullanarak -ki ne kadar bireysel inisiyatiftir, o ayrı bir şeydir etrafı da vardır, diğerlerinin imha durumu da var- kendine göre her şeyi kaybetmektense, adeta kalan sağlar bizimdir veya işte ne kurtarıldıysa kardır, denize düşen yılana sarılır mantığıyla kendisini işbirlikçiliğe bağlıyor. Tabi bu, aynı zamanda emperyalizme de, sömürgeciliğe de dolaylı yoldan bağlanmadır. Dikkat edilirse burada uygulanan gerilladan uzaklaştırma biraz daha farklıdır. Gerilla adı altında derinleşen bir tür sağcılık, gerillayı geliştirmeme, gerilla kişiliğini, savaşımını, örgütlemesini, komutanlığını geliştirmeme yaşanıyor. Diğer yandan Güney Savaşı, TC‟nin çok iyi hazırlanmış bir imha seferi var. Zaten önceden de denemesi var ama bu sefer tam sonuç alacak düzeyde donanımlı yükleniyor. Zaten Talabani‟nin de biraz hesapları var, çünkü tümüyle imha edilmiş bir PKK kendine göre iyi değil. En iyisi, ideali sığıntı bir PKK‟dir ve sığıntı bir PKK yaratmak istiyor. Bu savaş ona bu şansı veriyor. Daha önce bizi de o durumda değerlendirmek istiyor ama biz bu şansı vermiyoruz. Ancak Güney faaliyetlerinin içine düştüğü durum bu şansı veriyor. Zele Kampı dediğimiz olay biraz böyle ortaya çıkıyor. Zaten diğer kampların da durumu pek bunu aşacak nitelikte değil. Ne oluyor? Sonuçta; bir anlamda adım adım değişik tarzda gerilladan uzaklaşma oluyor.

107

Bizim geçen yıl özellikle Ateşkes adına geliştirdiğimiz „siyasi çözüm de düşünülebilir‟ taktiği bu yaklaşıma biraz daha can veriyor. „Demek ki yaptığım daha doğru, siyasi çözüm yoluna girdik, hatta ben öncülük ettim‟ kanısına kapılıyor. Aslında yaklaşımımız çok farklı. Yani ben bir günü kurtarmak için, gerillaya biraz daha hazırlık imkanı vermek için fırsattan istifade buna yöneliyorum. Talabani‟nin otuz yılık diplomatlığını kullanıyorum. Yoksa biz de fark etmiştik, Talabani, “Ateşkese yanaşır mısın, bunu Ankara’ya duyurabilirim” dediğinde hiçbir sakıncası yok dedik. Bize, “Özal şöyle sevinmiş, bu gece ilk defa çok iyi uyudum demiş” dedi. Biz de hazırız dedim. Yaptığımız o toplantılar ne sağladı? Dikkat edilirse, Güney Savaşı‟nın olumsuz sonuçlarının giderilmesinde muazzam bir katkı rolü oynadı. O süreçte Türk devleti ilk defa bir kafa karışıklığıyla yüz yüze geldi, siyasi çözüm tartışmalarıyla askeri çözüm tartışmaları gündemleşti. Bir yandan Özal ve yandaşları var, diğer yandan bu Demirel-İnönü ekibi “Oyun oynuyor, Talabani de bir oyun bozandır, sözüne güvenilmez” diyorlar. Bir yandan da güvenilir diyenler... böyle bir kafa karışıklığını yaşamaları tabi önemlidir ve Güney Savaşı‟nın olumsuz etkilerini gidermek, o gücü ülkeye aktarmak, ülkedeki gücün eğitimini biraz geliştirmek ve yaza biraz daha sağlam ulaştırabilmek önemliydi. Nitekim daha sonra Evren bile “En büyük tarihi hatamızı bir de burada yaptık” diyordu ve 1993‟ün biraz geliştirilmesinde bu taktiğin çok belirgin bir yeri vardır. Bizim o zaman ki çözümlemelerde, hatta basın toplantısında gerillayı geliştirme konusunda nasıl yaklaştığımızı görmeniz zor değil. Başta Fe. olmak üzere bazılarının bundan çıkardığı sonuç ise biraz daha farklı oldu. Siyasi çözüm yolunun; o süreç açısından sağcılığın yolu, tasfiyeciliğin objektif olarak ortaya çıkardığı bir yol olarak anlaşılması yerine, Talabani‟nin yaptığı gibi, bu çıkışımız diplomatik bir maharet, çok büyük bir politikacılık olarak yutturulmak istendi. Aslında vurguladığım gibi o anlaşma bir teslimiyettir ama imha olmaktansa öyle bir duruma da girmek benim de taktik açıdan uygun gördüğüm bir husus oluyor. Güneyde üç bin kişi imha edilecek, 1993 başından itibaren başta Amed olmak üzere diğer alanlardaki gerilla birlikleri de imha edilecek dolayısıyla böyle bir uzlaşma uygundu ve hemen kabul etmekte tereddüt bile geçirmedim. (...) Talabani, nasıl diplomatlığı kurtarmak için her şeyini ortaya koyuyorsa ve oldukça büyük bir hüner sahibiyse, Zele Kampında işbirlikçiliğe yatan anlayışta adeta her şeyini ortaya koyuyor, ayarlama yapıyor, İşte bulunduğum sahadan nasıl çıkamayacağımı veya çıksam da fazla etkili olamayacağım diye güya beni planlıyor. Ülkedeki gerillayı geliştirme sevdasında olan bazı arkadaşlar nasıl etkili olamazlar, bunlar ne kadar yaşayabilir diye bunları kestirmeye çalışıyor. Ve böylece kötü bir

108

hesap tarzının içine giriyor, bu açık! Bu hesapla “Zele‟den ayrılmam” diyor. Kültürel, sosyal eğitim devreleri açıyor, gerilla adaylarını kültürel ve sosyal eğitime tabi tutuyor. Yapılan bir kongreyi 60 güne kadar uzatıyor. Orada bulunan bayan gücünün kafasını evlilik işlerine yatırıyor. Hatta bizi düşürecek kadar alicenap kesiliyor. Tabi bizi de hesaplıyor, bir yandan adımızı kullanmaya çalışırken, diğer yandan acaba bizden sonra ne olabilir diye hesap yapıyor. Tabi fukara, yani iradesi dışında da olsa içine girdiği durumun sonucu budur. Kendi yolunu siyasi parlak yol, benim yolumu da pek parlak, sağlam olmayan gerilla yolu olarak görüyor. Böyle düşüncelere daldıkça dalıyor, diplomatlığa bir iki ay daha süre istiyor, “Barzani’ye yaklaşmayın, hudutta hiçbir eylem olmasın, hatta Hakkari’de eylem olmasın” diyor ki bunlar KDP aracılığıyla MİT‟in dayattığı talimatlardır. Yine Talabani‟nin dayattığı talimatlar var; biraz diplomasi yoluyla sonuç alacağız, diyor. Biraz Amerika‟nın talimatları oluyor. Ankara da Fe. için diğerinden(Apo) biraz daha akıllı demiş. TC‟ye güvence veriyormuş, yavaş yavaş ılımlaştıracakmış... Buraya geldi, herhalde beni de bu yolla bağlamaya gelmişti ve tabi o bizi bağlamaya çalışırken, biz de onları gerillaya bağladık. Şimdi elindeki güç kayıyor, sözüm ona kendi gücü, birliğimizi bozmayalım, gücümüzü koruyalım diyor. Talabani; PKK‟yi ele geçirdiğini ve dolayısıyla bir tek benim kaldığımı sanıyor. Güya tatlı diliyle beni çekecek, bir tören havası yaratılıyor, tabi ben de hiç olmaz demiyorum, yani havalar çok iyi gidiyor. Sonuçta kim kime bağlanıyor? Özal çok rahat. Tabi Türkiye‟deki o büyük gümbürtü, kargaşa bu temelde gelişiyor. Sonuçta gerillaya yolu biraz daha açtık, mühim olan elde ettiğimiz kazanımdır. Talabani yerinde oturamaz bir durumda, ne olursa olsun! Özal gidiyor, gitsin. Çünkü 1993‟ün önünü açmak, o kadar kolay değil. 93‟teki özgürlük atılımını mümkün kılmak aslında büyük bir olaydır. Siz tabi askeri-siyasi açıdan gerisiniz. Tarihi bir kazanım yılı nedir? Bunun imkanı olanağı nedir, nasıl ortaya çıkarılıyor? Büyük iddia sahibi olamadığınız için bunları bilemezsiniz ama nefes nefese yerine getirilişi vardır. Özal gibi bir adam, “Ben ilk defa bu gece rahat uyudum” diyorsa ve ardından güm diye düşüyorsa, bunun insana hissettireceği bir şeyler olmalıdır.(...) Özal‟a ne yaptık ki bu kadar sevinsin veya ölsün? Biz, militanlık görevlerimizi yerine getiriyoruz. Talabani‟nin de homurdanmasına gerek yok. Bir yandan bize sevdalanıyor, bir yandan bütün Avrupa devletleriyle ve Ankara‟yla „teröristtir boğalım‟ planını geliştirmeye çalışıyor. Talabani imzalı bir fotoğrafımı istiyordu, verdim.

109

Gerilla Çizgisinde Zafer Demokrasi ve Sosyalizmden Geçer Gerillacılarımız biraz savaştıklarını sanıyorlar. Bana göre ise bu, imkanları çok sınırlı değerlendirmedir. Evet, gerilla savaşının yolu, özellikle 1993‟te oldukça açıldı. Düşünün ki yıllarca süregelen tuzakların en sonuncusunu da böyle yağdan kıl çeker gibi boşa çıkartıyoruz. Güneyi de kullandık, ki orası bize mezar edilecekti, tasfiye yatağıydı. Ama mükemmel kullandık. Kurşun sıkmadan baharı değerlendirdik. Zaten düzeni çatlatan da biraz budur. Yoksa bizim gerillacılar başa bela olmaktan öteye fazla bir şey yapmadılar, savaşmadan her gün grupların imha haberini yolladılar. Yaman gerillacılık nerede gelişti, imkanlar açılıyor ama onlar ucuz ucuz kullanıyor. Artık bir şeyler anlamayı bilmeniz lazım. Yani bir işin yolu nasıl açılır, bu yoldan hakkı verilerek nasıl yürünür, bunları anlamak gerekir. Bunları anlamadan siz rol sahibi olamazsınız. Ben kendi çalışmalarımı böyle ortaya koyuyorum. Siz nasıl koyacaksınız? Varlığıyla yokluğu bir olan gerilla! Ben yine iddiayı fazla abartmıyorum, benim yaptığım dar bir sahada savaşımdır, ben, dar saha savaşçısıyım. Çünkü muazzam bir kuşatma geliştiriliyor ama buna rağmen diplomatik, siyasi, askeri imkanı nasıl kullandığımızı görüyorsunuz. Dahası da var, düşünün ki bu sahaya yüklenim vardı, buranın ilişki durumu vardı. Buna rağmen, her ay -ki ‟93‟te 1500 kişiyi çıkardıkdirekt kendi çalışmalarımızla bağlantılı olarak Ortadoğu ve Avrupa‟dan o kadar kişi çıkarttık, böyle bir sürü faaliyet yapıldı. Bir devrimci kendini değerlendirirse nelere yol açabileceği ortadadır. Tabi bütün bunlar birbiriyle irtibatlıdır ve günlük yüklenimlerle ortaya çıkmıştır. TC‟yi bu kadar kudurtan, onu çöküşün eşiğine getiren nedir? Gerillacılık, her gün bir grup imha ettirme, her gün bir sürü silah kaybettirme midir? Hazır olan birlikleri bile işletmiyorlar, ondan sonra da siyasi önderlik, gerilla komutanlığı hesabı yapıyorlar. Bölgeden nasıl vazgeçmem, birliğin komutanlığından nasıl vazgeçmem, nasıl merkezim diye hesap yap! Bunlar yanlış hesaplardır. Özet olarak da şunu vurgulamak isterim. Bu önderlik gerçeğine ilişkin olarak çok yanlış ve yanlış olduğu kadar da edepsiz seviyesiz bazı hesaplar içine girerek benim ne olacağımı, sözde benden sonra neler olacağını değerlendiriyorlar. Bu iyi niyetli bile olsa çirkin bir hesaptır. Yani sözde uzlaşma yolunu dayatmakla beni kurtarmaya çalışıyorlar. Ağlanacak hallerine, “Kurtarmalık şansı var” diyorlar! Güya ileri gelen birçok arkadaşın da yaklaşımları bunu fazla aşmıyor, ben, morallerini bozmak için söylemek istemem veya herkes böyledir de demiyorum. Önderlik yaklaşımları şudur: “Ne kadar kullanabiliriz, bağlılığımızı nasıl gösterebiliriz” şeklinde

110

bu halinizle başaracağınıza inanıyor musunuz? İşte size bu tarihi anlattım: O saplantılı. Gerçekler bu kadar yakıcıyken. niye katılmayacaksınız? Esirgeyecek neyiniz var? Veya kendinizi bütün yönleriyle katmadan neyi yaşayabileceksiniz. Çoğunuzun gerillaya katılmaması. başaramadılar. Sizin gibilere yazık! Kendini boş beklentilere. Doğru yaşamanın. arkadaş: “Bütün ordu. bu yolla oynama. bazıları da hiç farkına varmadan bu oyunun içindeydiler ve birçok militan da böyleydi. yaşamın ve başarının da onda gizli olduğunu çok büyük bir açıklıkla önümüze koyuyor. gerilla ordusunu geliştirmeme düşünülemez. onurlu yaşamanın yolu budur. Bu durumlara düşmemek. yetersiz katılımı mı başarı haline getireceksiniz? Çıkaracağınız sonuç. provokatörce yöntemlere itibar ederek. demokrasi yolu. bazı gerçeklere doğru katılıp da gerilla savaşını geliştirememe. PKK‟nin savaş tarihi ve önderlik tarihinin çok önemli olduğudur. bütün yönleriyle oynanır. o yapar” de! C. savaşarak yaşamanın. Fakat bunun altında da benim tespit ettiğim diğer bir husus. bu küçük burjuva entrikacılığını veya objektif. ne de olsa onurunuzu biz kurtarıyoruz. subjektif bütün geri konumlarınızı biraz aşın ki. Ben önce mi de. gerilla savaşına hakkını vermemesi ne anlama gelir? Benimle oynamaktır. Yoksa bu dava için kendini ortaya atıp. ona doğru katılmak yaşamın biricik yoludur. Tek yol. Daha sonra bazı iyi niyetli arkadaşlarımız bu havaya girdi. Sen dürüstsen doğru ve yeterli katıl. sonra mı da yapmışım. diyorum. sizin gibi yetersiz. En önemlisi de varolanı işletmeme ve hazır değerler üzerine konma hesaplarını çok denediler ama hepsi tarihe karıştı veya en olumsuz biçimde gittiler. geriye çekiştirme ve intihara götürmenin de hiçbir anlamı yok. bütün bu sorulara cevap verirsin. Kendinize bakın. gerilla işlerini de size yaptırma bende çok köklü gelişmiş bir anlayış” diyordu. sen de üzerinde yaşa! “O götürür. sosyalizm yolu budur. Zaferin emredici. kuruntulu yaşam hayallerine terk etmek size yakışmaz. tam tersine zafer yoluna girmek için tarihi iyi bileceksiniz. çoğunuzun durumunu ele veriyor.biraz gözü yaşlıdırlar. Ve bunu doğru değerlendirmek. Tarihi bir roldür. ortayolcu. alet olarak veya sessiz kalarak kendinizi kurtaracağınızı mı sanıyorsunuz? Bunun mümkün olmadığını bu örnekler size anlatmıyor mu? Bunların boş bir hayal ve beklenti olduğu. başarılı yoluna girmek ve gerçek 111 . Yanlış hesaplar. boş hayallere. „benden öncesi. Ne de olsa işlerinizi ben yapıyorum. esas olanın doğru savaşım tarzı olduğunu. Tecrübeli arkadaşlarımız. sağa sola çekiştirme. beklentili durumda olanlar mı başaracak? Yanlış yolda yürümeyi veya eksik. sonrası‟ şeklindeki hesapları saçmadır. gerçeklere katılımı gerçekleştirebilesiniz. neyi bekleyeceksiniz? Sizin ki boş hesaplardır. bağımsızlık yolu. Burada bu köylü sığlığını. Burada öyle kölece katılımdan da bahsetmiyorum. aslında her şeyi iyi hesaplıyor: “Bir şey olursa biz ne oluruz” hesabındadır. Bu kadar hesap sahipleri var.

önümüze de dikilme. tarihi rolünü böyle oynamak size en yaraşanıdır. Bu yolda yürüme seni de ezdiğinde ağlama. 13 ġubat 1994 112 . Buna bağlı kalmayı bileceksiniz. gerçeği ve uygulaması da vardır. Bütün tarihimizin akıllı ve dürüst olana öğrettiği budur. Ama bu yolun bir kanunu. herkesin buna ihtiyacı ve çabası oranında hakkı da vardır. kendini halktan kabul eden herkes gelip katılabilir. Bu yolun gönüllü bir savaşçısı.kişiliğini burada bulmak. Ama halen birileri bunu tercih etmek yerine başka yolu tercih ediyorsa. Bu yol bizim yolumuzdur. yaman bir savaşçısı olmak istiyorsanız sonuna kadar yeriniz vardır. sağa sola çekiştirme. yolumuzda yürüyeceğiz ve eze eze bu yolun başarısını sağlayacağız. Halkın yoludur. ben ona bir şey demem. onur yoludur. itirazsız. Gurur. Ama biz.

En erken yaşlardan beri bu gerçeklikten neden hem kaçarcasına isyan ettiğimi. Hiç şüphesiz bazı gelişmeleri yaşadığınız belirtilebilir ama alt yapınız o kadar bozuk ve devrime o kadar yanılgılı. Toplumsal bir gerçeklik oluyor. yürüttüğünüz mücadele ve savaş çizgisine ilişkin belirtiyoruz. yaşama gücünün ne olduğunu anlamaya bile yanaşmıyor. Daha öncekileri de bu anlamda sürekli bir çözüm gücü haline getirmek istedik ama maalesef fırsatlar. Bunlar nasıl insan. Sözlerinizin çocukça hatta ondan daha geri bir anlam ifade ettiğini vurgulamak gerekir.P ARTĠ SAFLARINDA DÜġMANI ONAYLAYAN KĠġĠLĠK KAYBETTĠRĠYOR Her devrimcinin bir damla kanının hesabını soramazsanız. bu aynı zamanda bir halk trajedisidir ve onun ağır etkisi altında yürüyorsunuz. kimin için insan demekten kendimizi alıkoyamıyoruz. 113 . devrimciliğin ABC‟sine bile anlam verememe durumu yaşanıyor ve hepsi birbirine girmiş. Sizin durumunuz da böylelikle daha iyi anlam buluyor. hem de etkisine girmemek için neden bu kadar savaş verdiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. zorla geçen günleriniz ise dayaktan beter darbe yediğiniz günler olarak anlaşılır. bize göz açtırmayan sizin gerçekliğinizdir. bir darbe de bizim size vurmamız pek de anlamlı değil. Bütün çözümleyici çabalarımıza rağmen bu sınırlı kalıyor. bunu ayıklamak. tanınan şans ve olanaklar hiç kullanılamadı denilebilir. Tabi siz öyle alışmışsınız. Suçlamaktan ziyade yine de sizi çözmek önem taşır. Şimdi dikkat edilirse. yaşamın bir de özgürce savaş tarzının mümkün olabileceğini akıl edemiyorsunuz veya bu alanı en sorumsuz alan olarak görmek. yetersiz yaklaşmışsınız ki. Açıkça belirtmek gerekir ki. sizin en özgürce sandığınız günler bile boşa geçen günler iken. Zaten düşman karşısında yiyeceğiniz kadar darbe yiyorsunuz. Düzeyinizden pek emin olmamakla birlikte biz yine kendimizi anlamlı bir biçimde vermeye devam edelim. sizleri tanımakta güçlük çekiyoruz. öleceğiniz kadar ölüyorsunuz. Bir kişinin bunu böyle yıllarca nasıl sürdürdüğüne anlam vermek gittikçe güçleşiyor. Erken iktidar hastalığından tutalım. Siz başka türlüsünü. Tabi bunu. Düşmanı bir tarafa bıraktık. Niçin ve nasıl yaşadığına. tarih sizi affetmez . düzeltmek gerçekten büyük bir sorun.

hastalık yayan bir sonuç söz konusudur. Bir yandan iddialı. Aslında siz gerçekten devrimin bir cahilisiniz. bismillahınız yok. bu durumunuz din değil. temelidir. iyi niyeti ne olursa olsun bir işi planlama ve makul tarzda yürütme hiç gelişkin değil. onu aşmak istiyoruz. Kendini eğitme gereğine gerçekten inanmıyorsunuz veya verdiğiniz yer çok az. Çağdaş devrim bilincinin bize ne kadar gerekli oldu- 114 . Günümüz devrimleri bilince dayanan. derinlikli olan ve kurtuluşu temsil eden bir çizgi ile işe başlıyorum biçiminde de tercüme edilebilir. Dini açıdan değerlendirirsek. yani bir yandan yersiz aşırı bir iktidar hastalığı diğer yandan ise işler konusunda kendini iddialı görmeme aslında bir çelişki de olsa gerçektir. mubah ve helal olan şeyler görülmek bile istenilmiyor. İç dünyanızı gözden geçirme de yok. bütün yaşama başlanıyorsa. dağınık ve isyancı. kaba savaşçılık hiç çare değil ama siz bütün bunları kendinize. günah olan. İç muhasebe. Kurtuluşa gücü yeten çizginin gerçeği ile başlamalı ve öyle yaşamalı. Düşünce ufku çok dar olup. çok yüce. Mesela kendimi oldukça eğittiğim söylenebilir ama halen bu konuda kendime gösterdiğim özeni sizin gösterdiğinizi söylemek zordur. dinsizlik anlamına gelir. en keyfi ve sorumsuz biçimde yaşamak gibi bir ikileminiz var. derin bir doğrunun sahibi olmadan hiç haberiniz yok. Size göre her şey olur. Birbiriyle iş yapma değil. Devrimcilik teknik bir mesele olsaydı işler belki daha değişik götürülürdü ama nasıl besmele ile bütün ayetlere. siz neyle devrim yapacaksınız? Bırakalım devrim yapmayı nasıl yaşayacaksınız? Ölmek bir çare değil. Yoksa kendini gözden geçirmenin doğru tarzını yakalasaydınız böyle kalmazdınız. Yıllardır kendinizi ne kadar ölçüp biçtiğiniz bile belli değil.değerlendirmek. ucuz kariyer sevdasına kendini kaptırma neden bu kadar hoşunuza gidiyor? Gerçekten insan bunu da anlamakta zorlanıyor. hayır olan son derece ayrıntılı bir biçimde incelenmiştir. mubahtır. kandırmacı. Kendinizi gözden geçirdiğinizde bile. Halbuki ikisini de kabul etmemek devrimciliğin özüdür. Ya hamalca çalışma ya da özgürlük fırsatı doğduğunda onu en havai. Kendinizle ilgilenmediğiniz oranda etrafı bozuyorsunuz. “Rahman ve rahim olan Allah‟ın adıyla başlarım” sözünün anlamı nedir? Somutlaştırırsak. şaşkın ördek misali kendini orta yere atan kişi anlamına gelir. düze vuran. besmele ile başlar gibi bir işe başlama ihtiyacınız var. diğer yandan kendini iddialı görmeme. hep birbirini boşa çıkarma esas yan oluyor. Sizin besmeleniz yok. Halbuki İslam dininde bile mubah olan. Bismillah budur. başka çareniz yok. bilimsel devrimlerdir. karıştırma ve işleri ağırlaştırmadır. Yaşam tarzınızda. derin bir takım anlayışın sahibi olma. Belli olan boşa çalma. çevrenize hatta bize kadar yakıştırdınız. çalışma anlayışınızda neden bu böyle sürüyor? Erken iktidar hastalığına. çizgi değil. Bizim için çok haram. Açık. yaşamak istiyorsunuz.

Şimdi mutlaka sizi akıllandırmak gerekiyor. ister olmayan. Bu devrim yalnız benim için değil. Bu mantıkla. “Gelenler bize nasıl bu partiyi tanıtmadı. zayıf olan. dağıtarak. Öyleyse nasıl  Zebun: Aciz. ben de biraz kendimi konuştursam” diye diye zaten siz insanlıktan çıkmışsınız. ister çok olan. Kendi canınızdan bıkmaya da gerek yok. Ben herhangi bir yoldaşta ister olanağı az olan. Bu sahadan gidenlerin. hem de en incesini. herkesin işi. Sizin de böyle olmayacağınız ne malum. mesele yapan hiç kimse yok. (. 115 . kurtuluş gücü. Ciddi bir takım başarıların takipçisi olmak gerekir. başka türlüsü mesele edinmiyor. aynı zamanda körce ve sonuçsuz bir yaşamaya o kadar mahkumdur ki. keyfi yaşam düşkünlüğüyle. Zaten erkenden. ister zor. zararlı görenler içinizde az değil. Bunu söyleyenlerin kendileri acaba aldıklarını doğru yürütebilecekler mi? Buna hiç olmazsa belli bir ciddiyetle anlam verebilecek. kaçırtarak mı kullanacaklar? Söz verme bu anlamda yiğitliktir. Mutlaka aklın yolunu bulmalısınız. gerçekten herkese gerekli.) Sorumluluktan kaçışı bir metot bilenler asla gelişemez. ister fırsatları olan. Hatta bilgiyi. Aslında öyle olmamalıydı. birçok alandan gelenler var. Devrim kesin bilinç işidir. çaresiz. PKK‟nin artan savaş olanaklarını devrimin bilgisiyle değerlendirme aklınıza bile gelmiyor. burada öğreniyor ve hayret ediyorlar. Önderlik gerçeği başta olmak üzere bunu vermedi” diyorlar.. “Uygulanmasa ne olur. yaşamanın devrimci yolunu bulmalısınız. ciddiye alınacak hiçbir yanınız yok.ğunu kendine soran. bu kadar öğrenmelerine rağmen partiyi nasıl yanlış dayattıklarını. savaş ve başarı gücü olunmalıydı. Fakat kültürümüz bir işi o kadar havale edici ve sorumluluktan kaçmaya o kadar meyillidir ki. perişan. Kolay koşulun daha belalısı oluyor. aldıkları gücü nasıl kötü kullandıklarını siz kendiniz söylediniz. zor koşulun daha zavallısı oluyor. Düşünün ki siz. ister kolay koşullarda olsun iyi bir yaklaşım gücü göstereni göremedim. bilimsel bilginin bilinciyle yürütülmesi gereken bir iştir ama çoğunun devrimde bilincin gerekli olduğuna inandığı bile tartışmalıdır. Sizi zorla devrime sürükleyen yok. çoktan bunu aşmalı. ciddi birkaç adımın sahibi olabilecekler mi? Yoksa aldıkları gücü bir kez daha bastırarak. emekten habersiz kendini iktidar gibi görme de bu işi daha da olumsuzlaştırıyor. Bir düşmanınız var ki sizi hiç yaşatmak istemiyor ama siz kendi saflarınızda sadece bunu onaylayan bir kişilik sergiliyorsunuz. Ciddiye alınmak için ciddi bir işin sahibi olmak gerekir. ciddi bir çalışmanın sahibi olamazlar.. Ve bu anlamda elimizde bir avuç sorunsunuz. bilinci fazla görenler. Hemen her koşulun zebunudur. Botan'dan.

Olmayabilirdi de. Toplumumuzda çok yaygındır. Etkiden. maalesef pratiğiniz bunu kanıtlıyor. Kürt düşkünlüğü. Bu doğru değil. Avrupa‟daki insanın yaşam felsefesi neden geri oluyor? Rahatlıktan ötürü geri oluyor. daha da içinden çıkılmaz hale getirmedir. fazla bile demek gerekiyor. öyleyse burayı bizim halkın kurtuluşuna göre en iyi eğitim yeri olarak görmekten başka çaremiz yok. ondaki yoğunluk karşılaştırıldığında kesinlikle sizinkiler yürekler acısıdır.devrim yapacaklar? Bırakalım toplumu kurmayı bunlar kendini yapamıyor. hatta burası bile fazladır. Bu yoğunluk. gafleti. güçten anladığı bir düzenleme. yüksek seviyeli terbiye ocaklarından gelmediğiniz de söylenebilir. bir yaşamı ilerletme biçiminde değil. Peki bunun nedeni ve bu anlamda Önderlik gerçeğine ulaşmamak nedir? Koca bir ikiyüzlülüktür aslında. güç almaktan anladığınız etrafı bozmak. bir imha tedbirsizliği ve yönetimsizliğini çözmeden kendinizi başarılı kılamazsınız. Düşmanın üzerinize geliş tarzıyla. Kolay koşullarda hiç kimse sağlam. kendini bile etrafa göre ayarlayamıyor. Bir tanesi rahatlıkla birçok şeyi bozabiliyor. doğru pozisyon ve tavır takınıyorsak sizinki daha fazla böyle olmak zorunda. ondan kurtulmayı esas alırlarsa bu böyledir. Buraya ciddi okullardan geçerek gelmemiş olabilirsiniz. Zira siz daha fazla sıcak savaşımla yüz yüze olan kadroyu temsil ediyorsunuz. Yani sanki iktidar gücü sizsiniz. Gerçekten çok anormal bir durum. olmadı diye biz kurtuluştan vazgeçebilir miydik? Kaldı ki. İmkan olanakların sınırlılığından şikayet etmek doğru değil. kendilerini fazla rahat koşullarda yetiştirme güçleri de yoktur. Bu birimlerin neden imha olduğu ve neden etkili olamadığınızın çözümlemesini hiç yaptınız mı? Bunları gözden geçirmeden hiçbir işi beceremezsiniz. sıkışan da düşmandır. kendinizi bu kadar rahat hissetmeniz ancak köklü bir yanılgıyla izah edilebilir. Tek bir kişi bile savaş dersini anlamaya yanaşmıyor. Çünkü eğer biz bu savaşı doğru değerlendiriyor. Bütün bunlar eski Kürt belası. Belirtti- 116 . Ama ondaki şiddet. ölüm çarmıhına gerilen sizin durumunuzdur. Zordaki insanın başarma şansı daha yüksektir ama eğer zavallılıklarını bilince çıkarırlarsa. Siz de böyle anlıyorsunuz. Çarmıha gerilmişken. Bir imha psikolojisini. Sizin Önderlikten anladığınız. bir de sizin kendinizi rahatça süreci karşılama durumunuza baktığımda çelişki görüyorum. Ben bile işleri nereden ele alacağımı şaşırıyorum. Aksini beklemek. dünyanın en güçlü ilişkilerine sahiptir. düşüncenize ve ruhsal atmosferinize hakim değilse kendinizden kesinlikle kuşku duymalısınız. böyle imha sürecinde olan halkların önderliklerini. yani derin bir yanılgı içindesiniz. Kendinizi mutlaka gözden geçirmeli ve en azından düşmanı karşılayacak gerçekçi bir düzeyi yakalamalısınız. biraz ağa oldu mu bastırır. iddia etmek yanılgıdır. Bunu anlamıyorsanız gafilsiniz. Düşman iktidardadır. Kürt serseriliğidir. büyük başarıları beklememelidir.

habire şuraya buraya günü birlik koşturmaktan öteye bir mecali yok. Anlıyorum. Şuuru. İşte sömürge halk. onun sistematik olarak pratiğe yansıtışıyla. kendini mantığa. Ne demek. Gelişkin bir ulusun ferdi neden çok akıllıdır? Mesela. denendiğinde görülecektir. bunlar olmadan ne halk ne de bir örgüt yol alamaz ve tabi militan kişi de başarılı olamaz. aklı yitirilmiştir. kendini bir şey sanma var. hafızasını yeniden oluşturmadır. her şey güzel gelişiyor. kendini rahat hissetme olsa olsa buna benzetilebilir. arkadaşlarımız neredeyse et derdinde. Sizin de aklınızın. Şimdi biz bu şuuru. şuursuz bireyler için bir bardak suyu içmek bile sorun ise devrimler için. şuurunuzun önemli oranda dağıtıldığı. Bizse sadece gözyaşıyla. buna gelememe sizde çok tehlikeli bir boyuttadır. Bırakalım devrim gibi en çetin siyasal incelik isteyen faaliyeti. halklar için bu daha fazla böyledir. halkın hafızası. şuuru yitirilmiş. plansız kişilik en doğru kişiliktir dercesine tavır sergiliyorsunuz. PKK bir yerde halkın tarihi. şuursuz kişilik demektir. oraya buraya koşturulan köleler durumundayız. İşte iktidar hastalığı. şuura ulaştıran kişilik sizde ne kadar var diye sorduğumda. bol şikayetli. halk için siyaset yaratma. şuursuz. Sözünü ettiğim delilik teorisine göre siz bunun tersini iddia ediyorsunuz. Hafızasız. Kendini toparlayan kişilik. Bu halk için tarihi yaratma. bilincidir ve kadro bunun temsil düzeyidir. Benim can derdinde olma durumumla karşılaştırıldığında birçok arkadaşın durumu. Karşı taraf mutlak egemen mantığıyla. hafızayı aslında tekrar iade etmek istiyoruz. neden bu yanılgıyı yıllardır yaşadığınızı kendinize soracaksınız. Çizginin KiĢide Egemen Olması Halkın Hafızasına En Yüksek Düzeyde KarĢılık Vermektir Bizim halkımızın hafızası silinmiş.ğim gibi. köle halk gerçeği böyle ortaya çıkar. hatta zafere giden biziz! Ben kesinlikle bu kadar rahat değilim. bunu anlamaya gelmiyorsunuz. Bu nedenle bilincin bü- 117 . bu halkın şuurunu. halkımızın buradaki durumuna bakalım. Bir de bize bakalım. Hafızasız. çoğunuzun tanıdığı Almanlara bakın. şuursuz bir insan günlük olarak yaşayabilir mi? Nasıl ki hafızasız. en kabasından bir insan yürüyüşünün bile hafızasız olamayacağı. Biz can derdindeyiz. Özgür olmanın ilk koşulu bunun aşılmasıdır. Benim delilik teorime göre. hafızasız kişilik. hafızası yüz yıllardan beri tahrip edilen bir halkız. disiplinli. sıkışan düşmandır. işin içinde bir de iktidar hastalığı var. şuuru. dolayısıyla cehalet egemendir. planlı ve tedbirliler. bizzat iktidarıyla egemendir. adamlar son derece akıllı. dumura uğratıldığı söylenebilir. bu nedenle fazla düşünce gücünüz yok. gelenek yaratma. bilinci dağıtılmış. ne alakası var. Çizgisiz devrimcilik nedir.

Çizginin kişide egemen olması. baharı unutuyorlar. Yani bir karınca. bahar gelmeden bizi şaşırtmak. Her yıl bütün süreçleri biraz daha planlı götürebilmek için çözümlemeler geliştirdim. güzü de. köylü anlayışı veya kendine güvenmeyen devrimci anlayış ağanın gücüne sığınıyor. Kaldı ki mesele yalnız bahara ulaşmayı böyle çarpıtma değil. ağası TC‟nin uşağıdır. Tıpkı şimdi birçok birliğimizin durumu gibi. Mesela. Bazı broşürlerimiz. halkın hafızasına en yüksek düzeyde karşılık vermektir. önder olmak bu anlama gelir. III. yoksa gerçekten o dönemin eğitiminde verdiklerimize bakarsak aslında iyi gerillacı olabilirlerdi. kışa girişi de böyle yapıyor. kışı yeraltında geçirmek için yazın harıl harıl çalışır. Ama bu söylediklerimi kavram olarak bile anlamak istemiyor. Kongremiz de bitti sayılır. ülkeye yönelim hazırlıklarını geliştirme görevleriyle yüz yüzeydik. Kongre sonrası durum. yazı da böyle yapıyor. Bizi çok iyi izliyor. Ağustos böceği bile kışı düşünür. Sizler de buna talip oluyorsunuz. Militan olmak. O zamanki durumları öyleydi. aklı selimin ve mantık yapımızın bir türlü oturmamasından faydalanarak. Ama anlam veren çıkmamıştı. Düşmanın klasik bir anlayışı. O zamanın gücü de işte karşısında “Olur ağam” dedikleri 118 . bizi bocalatmak. Tabi ağası işbirlikçidir. Bayağı da iş yapmış.yük gereğine inanacaksınız. hatta II. Hemen hatırlatmak gerekir ki. Bir yılı o şekilde boşa harcadığımızı hatırlıyorum. düşman öyle fazla zaman tanımıyor. 1982 güzü ve kışına doğru. tedbirini alarak engelliyor ve tıpkı kışta sıkışan köylünün bir gününü kurtarma hesabı gibi. ağalara yanaştıkça yanaşıyor. 1984 Atılımı‟nın çok daha planlı bir gelişimini aslında 1983‟de yapabilirdik. bizi anlamlı başlangıçlar yapmaktan alıkoymaktır ve yine her sene olduğu gibi bu yıl da öyle yapıyor. halen de yol göstericidir ve güncelliğini koruyor. birkaç çuval un almak için KDP‟nin kuyruğuna yapıştıkça yapışmışlar. Bunun aydınlığı altında ve derslerin ışığında bahara doğru hızla her günümüzü düzenliyoruz. Ama gel gör ki kadroda bilinç diye bir şey yoktu. Ama ağanın kuyrukçusu. Düşman. sonuçta doğru bir savaşı oturtmama ve baharı boşa çıkartmak için kafa karıştırıcı birçok yöntem dayatıyor. zamanımız gerçekten önemli. bir Ağustos böceği kadar bile bizim gerillanın yazı değerlendirdiğini sanmıyorum. bizimki de un derdine düşüyor. ondan sonra da savaştığınızı sanıyorsunuz. kışa girerken çok hazırlıksız yakalıyor. Karınca da öyledir. Bunları diğer önemli bir nedenden ötürü söylüyorum. yazın yiyeceğini hazırlar. devrime nasıl yaklaşmamız gerektiğini iyi planlayarak. V. Böylece baharı güçlü bir atılımla başlatmak istiyorduk. Kongre sonrası durum da aynı bu şekilde ele alındı. yazın yine çok uğraştırarak sağa-sola bizi böyle kendi tarzına çekerek. En üst düzey de dahil olmak üzere kışın zorda kalmışlar. birkaç yüz kişiyi eğiterek daha kış gelmeden ağırlıklı bir bölümünü ülkeye ulaştırmıştık. ülkeye dönüş yazımız vardı.

Sözüm ona ucuz. Senin bağımsız alanın olmadan. “Hakkari’ye yaklaşmayın. yutulduklarını. ağanın yanaşmaları konumundan öte değildir. Hemen hemen bütün yapımızda yıllık olarak gözlenen durumlar böyledir. Şimdi bu kader midir. Bizimkiler de buna gelerek zaten kendi elleriyle kendilerini mahkum etmişlerdir. Özgürlük ve devrim bilinci fazla yok. Ama onlar hiç gerillacılık yapmadı. Bu size göre alışılmış bir Kürt felsefesidir: Günü birlik yaşarsak ne ala. Üstelik bu süreçte halk ayağa kalkmıştı. sorumsuz kişilik. yirmi-otuz kişilik bir grup ya kaldı ya kalmadı. Gerçek böyledir. Bu duruma düşmek nedir. biraz daha kendilerine hizmete çekmek istemiştir. sıradan köylü bir ağayı kullanabilir misiniz? Ağayı kandıracağınızı sanıyorsanız. Yapılan plan buydu ve adım adım gelişiyordu ve bunları zor bela bu gaflet uykusundan çekip çıkardığım çok açıktır. yaşayamazsak kendimizi bir yerin üstüne atarız ve vuran vurur bizi. rahat yaşamı kurtarmak için vermedikleri taviz yok. hamalca. Bunun dışında bir seçenek yaratamıyorsunuz. sözüm ona biraz rahat yaşamla kendilerini avutmaları büyük bir yanılgıdır. KDP‟nin düşmanla üzerlerinde pazarlık yaptığını anlatabilmek aylarımızı aldı. Bilinen klasik anlayış. Bizimkileri gaflet uykusundan uyandırmak. bir iki darbesiyle gidecekti. ordu kurulabilirdi ama gafil. o en kurnazıdır. KDP gerillayı eylemden çekmek için. Sonuçta iflas etmiş bir şekilde buraya gelerek kendilerini üzerime attılar. böyledir” diye hiç düşünmediniz mi? Peki sıkıştığınızda kimi kullanacaksınız. Hemen her yıl böyle geçiyor. körce yaşayan. laf kalabalığı altında ayrıntılarla uğraşmaları şimdi sizin durumunuz gibiydi. Bir çuval un. Aynen o 1983 baharındaki gibi on yıllık bir arayla aynı hikaye tekrarlandı. eşkıya kişiliği bunu boşa çıkardı. Kendinizi kandırdığınız yetmiyormuş gibi bu yılları boşa harcadınız. Eğer akıllıysanız hatırlatıyorum. peki ben de size göre boyun mu eğeyim? En akıllı sizler mi oluyorsunuz. biliniyor. o zaman Önderlikten müdahale isterler ama artık biz de gücümüzü bu şekilde veremeyiz. savaş alanın olmadan hangi ağayı kullanacaksın? Ama felsefenize bakıldığında aynen bu görülüyor. boş işlerle uğraşma ve böylece darbe günü geldiğinde nefessiz kalarak. doğru mudur? İnsanda biraz haysiyet olursa bu dağlarda kendini bu durumlara düşürür mü? Niye Ağustos böceği kadar kışı hiç düşünmedin? Aylar geçtiği halde. insanı en kandıran tiptir. Birbirini suçlama. hududa yaklaşmayın gelin burada un vardır” diyerek bu yolla biraz daha güneye. 1993‟de de aynı durumu yaşattı.Güney‟deki ilkel milliyetçilik. Böylece 1985‟e geldiğimizde ülkeye gönderdiklerimizden. Daha güneye doğru gitmelerini söylediğimizde de bu sefer bütünüyle oraya bağlanıyor ve yaşadığını sanıyorlar. Bir iki yıllık hazırlığımızla gerçekleşen müthiş bir çalışmaydı. ölen ölür. Yani iyi ki biz varız. onlar ise orada yaşadıklarını sanıyorlar. “Buranın kışı şöyledir. duruma el koymazsak aslında çoğu düşmanın bir iki sabotajı. gerillacılığın yanından bile geçmediler. bu yaklaşım sahiplerinden 119 .

çok acıktığını biliyoruz. böyle ördek gibi başını sallaya sallaya gitmişlerdir ve bütün birimler imha olmuştur. bilinçli devrimciler olmak istemiyor musunuz? Düşmanı akıllıca kullanan. sabırla. “Getir yiyeceği. gel devletin sıcacık kucağına gir. bulamıyorum. Bu yolla bizi bağlama planları geliştirdi. giyeceği. bir güzel tuzağa düşüren kaç kişi var içinizde. Peki bana neden böyle bir çağrı yapmıyor? Dolaylı yollardan bir iki defa bana el uzatmadı. Tam tersine halen her gün sorundur. “Orası zaten dağıtılmış.” diyenlere. Hatta Özal bile benzer şeylere yeltenmişti ama müthiş kullandık. düşmanın dolaylı direkt tedbirlerini boşa çıkartmak böyle mi olur? İçinizde akıllı davranan kaç kişi var? Pratiği değerlendiriyorsanız tartışın niye anlamaktan kaçıyorsunuz. akıllı. rahatlık var mı. bilmem şunun bunun iyisini”! Akıllı bir komutan savaş ortamında bunu hiç aklına getirebilir mi? Ama maalesef bütün komutanlarımız şimdi böyleymiş. “Gel sana bir çuval un vereceğim. Buna namussuzun gözü derim. Siz çok akıllıysanız bunun sonuçlarını niye bana gösteremiyorsunuz? Çok iyi yaşadığınızı. Düşmanı izlemek. hepsi daha fazla rahatlık peşinde. bir çay vereceğim. Ben buradayım. kendinizi örtbas ediyorsunuz. Amed. büyük bir anlayışla sorumluluklarla hiç olmazsa bu güne gelmeyi sağlamakla akılsızlık mı ettim. sözüm ona en zengin. çağrı yapmadı değil.veya sonuçlarından eser kaldı mı? Ben nefes nefese. Çünkü sorumluluklar artmış. benim yaşamımın yeri doruklar. Örneğin. dağdaki sıkışan gerillaya böyle sesleniyor. gerçekten sizin düşündüğünüz anlamda belki her şey var ama eskiden böyle mezar kadar bir yerde bulduğum rahatlığı veya tattığım bir yemeği arıyorum. en lüks yaşayan gerilla gücü. kaçacak yeriniz var mı? Günlük olarak TC‟nin yayın organlarından şöyle spotlar dinliyoruz. çok kötü bir yaşam olduğu kesindir. benim PKK‟lileşmeye başladığımdan beri bu tür yaklaşımları vardı ama benim de bir kullanma tarzım var. ya sizin? Bu noktada kendi pratiğinizi inceleyin. benim yaşamımın yeri düşmanın ulaşamayacağı yerler” diyerek bunu mesele yapacağına.. “Lanet olsun köye. Oysa bu ülkede hiç rahatlık düşünülebilir mi? Düşmanın ajanı için bile olsa söz konusu olabilir mi? Bizimkiler birçok karargahımızda “Ben de bir komutanlık işgal ettim” diyerek. Düşünün ki. bu kötü yaşamdan kurtul” diyor. öncü güçler onlardır. Mardin. Çünkü sadece “Köyde ne var ne yok. Evet. neyi ayarlıyor. burası bir tuzak” demiyor. En rahatlık peşinde koşan işte bugün savaşan Güney güçleridir. Dersim‟e kadar her yerde gözü basit şeylerde. köyde çay. Felsefesi bu kadar. artan bu so- 120 .. “Dağdaki militan. mücadele ettiğinizi sanıyorsanız niye kaçıyor. sigara var mı? Köyde dedikodu var mı?” diye bakınıyor. bana bir kaç yıl devletin olanaklarıyla Ankara‟da yaşam sundu. Demek ki en alt düzeyinden en üst düzeyine kadar bizim de onlara karşı bir yaklaşımımız var. çok üşüdüğünü biliyoruz. Kendilerini her gün aç bırakıyor sonra da olmadık yerden yardım istiyorlar.

Çok akıllı olsaydınız böyle zorda kalır. Bizim bu komuta tarzımız. kolay ölür müydünüz. en az düşman ciddiyeti kadar kendi planlamamıza bağlı olmalıyız. en zavallı kaybediş tarzıdır. Nereden çıkarıyorsunuz. Bize zeki insanlar. Bu durumunuzu ancak belirttiğim delilik teorisine göre izah edebiliriz. Sizin kadar rahat uyuma durumum hiç yok. işkencenin alasını yiyen sensin. sizin kadar kendimi iktidar sahibi saymıyorum. sorumsuzluğun komutanlığı olabilir. sizinle ayrıntılara mı boğulayım. Sözüm ona devrimin kurmaylığına özeniyorsunuz. Nerede devrimci namus. Mutlaka bir şeyler anlamalısınız. Çünkü sizin kadar kör cesaretim yok. nerede anlayış? Bu soruları kendinize sormazsanız siz neyin devrimcisi.rumluluk bana nefes bile aldırmıyor. bu olsa olsa namussuzluğun. bu kadar yanlış yapar mıydınız? İşte bu nedenlerden dolayı. sadece büyük yoksulluğunuz var. bir cemaat bile olunamaz. Yeterli bilinç. Bu açıktır. Onların pratiğinin her biri bir cinayet gibi kayıplarla doludur. anlamaya gelmiyorsanız neye gelirsiniz? Yiğitlik açıklıkla özünü olduğu gibi ortaya koymakla baĢlar. Böyle olmamak için hiçbir nedeniniz yok. Bunun nedenini hiç düşündünüz mü? Bence ben biraz anlayışlıyım. Her gün vahşice katledilen sensin. siz delisiniz ondan. Düşünmeye. Nitekim böyle komutanların her biri birer canidir. ciddiyete gelmezsen başına bunlar gelir. kolay düşer. Bir ahbap çavuşluk grubu veya benim o çocukluktaki arkadaş gruplarım bile böyle olamazdı. zenginlik. Kendinizi çok cesur sandığınız noktada aslında delilik var. Bunun için eğitimin önemini sürekli vurguluyorum. hangi yaşamın sahibi olacaksınız. Kendini üzerimize atmayı artık bırakın diyorum. Gerçeklere saygılı olmalı. 121 . biraz anlayışlı olma gücünü göstermelisiniz. Anlayışa. işte bu sizin deliliğinizdir. Sizi iktidar sahibi. Kendinize bunu layık görürseniz yaşayın ben ne yapayım. gideriz şöyle kullanırız veya iyi cesaretlendik şöyle oluruz” bizim verdiğimiz bu değildir. gerçekten ne doğru dürüst bir uyku. rahat yaşam dediğin yerde boğdurulan sensin. Gerçek bir komutan başını kaşıyacak vakit bulamaz. bilinçlenmeden olmaz. Biz bütün bu söylediklerinize amansız karşıyız. Çok imkan olanak sandığınız yerde. böyle kaybeder miydiniz. Yani şu sonuca yol açmamalıyız. ne de rahat bir nefes alma imkanı bile yok. doğru bilinç devrime ve gerçeklerimize bağlı bilinçten bahsediyorum. “İyi güç aldık. onur. Sizin istediğiniz tarzda ben her gün sizinle kavga mı yapayım. üstelik en üst komutamıza kadar yetki eşittir rahatlık ve daha rahat yaşamdır anlayışındadır. anlamadan. ki buna savaş kaybı da demiyorum. o zaman o teoriye göre yaşayın. Sizin bu tarzınızla bırakalım önderlik yapmayı. yaşamaya böyle cesaret etmek aklıma bile gelmez. sözden anlayan insanlar gerekir. cesaret sahibi görmeye ben cesaret edemiyorum.

kendi içimizden çıkarmak zorundayız. Deneyimli olanlar zindanın ne anlam ifade ettiğini birbirine anlatsın. orası ders verdi bana ve bir daha yakalanmadım. Biz yine de gökten adam isteyecek değiliz. imkan olduğu doğrudur fakat bunu sadece fare misali kemirmek. Dağdakiler dağın zorluklarını anlatırlar dedik. kendiniz her gün değerlendirme yapıyorsunuz. Acaba sizi de böyle aylık zindan pratiğine sokmak yerinde olur mu? Bana göre çok kaba bir yöntem bu ama anlayabilmek için her birinizi gönüllü zindana koyalım. Bu kadar ölçüyü zorlayarak siz kendi içinizde hangi küçük burjuvaziye yol aldıracaksınız. acaba doğru olabilir mi? Veya her bir arkadaşı durumuna göre. sadece kendinden yana yontmak en geri yaratıkların düzeyine düşmek olur. Zindandakilerin tecrübesini anlatmalarını bekledik ama onlar daha tehlikeli olmuşlar. Örgüt benim için havanın solunduğu atmosferdir. hep böyle güç aldıkça daha da beterin beteri hale mi geleceksiniz? Biz bu kadar kendimizi açarken sizin bizi ters uygulamanız ne demektir? Gerçekten hayırlı bir iş yapacak hiçbir imkanınız yok mu? Bunu da yapamıyorsunuz. Örgütün bütün kötülüklerden de koruduğu. onlar daha da baştan çıkmış. Benim bunları belirtmeme „tekrardır‟ diyeceksiniz ama buradan giden bütün devrelere bakın gidip yanlışı uygulayan kimdir? Gelen raporları inceliyor. özgürlük yaşamından bir şeyler anlayabilmesi için bir yerlere mi koyalım? Ben kendim özgürlüğün büyük anlamını. ben bunu anlıyorum benim için de örgüt budur. örgütün bilinç ve aydınlık olduğu. Onu içimizden çıkartmaya mecburuz ve başka türlü de yakışmaz. ancak baştan çıkarır. doğru dürüst bir iki sözün sahibi de mi olamıyorsunuz? Sınıf mücadelesini anladık. örgütün anlamını. Dünyada hiçbir ulus ne kadar hayrınıza çalışırsa çalışsın bize istediğimiz önderleri vermez. sizde bir küçük burjuvasınız ama küçük burjuva olarak bile kendinizi yaşatmak istiyorsanız onun ölçülerini tutturun. Sizde çelişki ve yanılgılar oldukça tehlikeli boyutlarda. hem de en sıcağı sıcağına ama bu halinizle gerçekten savaşabileceğinize fazla kani değilim.Hiçbir şey yapamaz durumda değilsiniz. Özellikle sizin örgüt içi yaşamı çok yanlış ele aldığınız anlaşılıyor. balığın yüzdüğü sudur. çok zor kahredici yaşamdan kurtulmadır. sizin için ek- 122 . Kesin bir şeyler yapmak. Örgüt özgürlüktür. örgüt olmazsa ben yaşayamam. örgüt. Gerçekten burada artık söz bile yetmiyor. Öz gücünüze güvenmez. kolay kolay kendimi ele vermemeyi biraz zindanda kavradım. Düşünün ki. Ama kurallara uymak kaydıyla bu böyledir. Sopayla halledilseydi her gün birinize birkaç sopa indirelim. öz gücünüzle kendinizi adam etmezseniz kim sizi adam edebilir. Bu kadar hatanın sahibinin kim olduğu sır mıdır. hakarettir. imkandır. savaşmak istiyorsunuz. hiç anlaşılmayacak mı? Yani içinizde tek bir saygıdeğer kişilikte mi çıkmaz. Değiştirmek için tüm gücümü kullanıyorum. Kişiliklerinizle yansıttığınız durumlar aslında adamı yerinde duramaz hale getiriyor.

namustur ve rahatlıktır. buna uyarsan sana yer verirler. Bilemiyorsanız ben size söyleyeyim. Kürt işi serseri işi olmuş. Bizim görevimiz küçük hırsızlar olmak mıdır? Kaldı ki bu halkın içinde öyle fazla çalınacak bir şey de kalmış mıdır? Kendinizi terbiye edemezseniz. Hem “Örgütsüz olamam. bir çobanın sürüsüne gösterdiği itinayı siz şimdiye kadar örgütünüze gösterdiniz mi? Sergilediğiniz sadece. Aklı hep elde etmede. ben sadece onunla yaşamasını bilirim” anlayışındasınız. Bir emekçiye sorsanız. değerlere nasıl yaklaştığı açıktır. Halbuki örgüt içinde yaşamak en zor yaşamdır. ne kadar emek verildiğini hiç düşünmez. yani sizin o tasarrufçuluk dediğiniz olaydadır. hem de kurallara gelinmiyor.. ağacı kaç yılda meydana getirmiştir. Ama hemen “Ben örgütsüz yaşayamam” diye tutturuyorsunuz. Onun yanında diğerleri küçük hırsızlardır.. yaklaşımlarınız sizi böyle ele verir.mek. olanaktır. Bunun neden böyle geliştiğini anlıyorum. partisiz olamaz” deniliyor. Hırsızı bir yana bırakalım. yaşarım ama verdiklerim hiç mühim değil. şereftir. aklının ne olduğu. onu bozmak demektir. basit bir serseri. mühim olan sonuçlardır. bir gün yaşamı bir ömre bedeldir. işte sizin örgüt anlayışınız budur. İşte bir lümpen. yaklaşımlar bunu fazla aşmamıştır. kendisini bilmem çok farklı dayatıyor. çünkü orada çok ince kurallar var. sadece sonuçlarını cebe indirme. Yani “Olanaklarına dayarınım. özgürlük olan yahut her şeyinizi borçlu olduğunuz bir organizmanın asgari kuralına uymuyor. Bunlar doğru ama neyin karşılığında oluyor? Bir aşiret üyesi bile olsan aşiretin bazı kuralları vardır. Bunlar değişmek zorunda. değerleri kimin. Kürt işi eşkıya işi. lümpenin davranışlarını gizliyor. Tabi sizin anlaşılmayacak. kapalı. bunu hepiniz yazıyorsunuz. eşkıyanın. işte en büyük eşkıya olan devlet de halkın her şeyini alıp soyup soğana çeviriyor. Kürt işi mahkum işi. Kısaca sizi yaşatan temel değerleri kesiyorsunuz. Şimdi bizde bozulan diğer bir husus da burası. kendinizi bu anlamda akıllı sanıyorsunuz ama hırsızın aklı nedir. özgün dayatıyor. bozuyorsunuz. çok ince tarzlar söz konusu. hırsızın psikolojisi nedir? Bunu bence kendinizde biraz açmalısınız. hırsız veya eşkıya hep böyle düşünür. serserinin veya lümpenin psikolojisinin ne olduğu. Bu birçoklarının aklına bile gelmiyor. Ben her zaman söylerim. o ağacın o yıllık meyvesinin verilmesi için ne kadar hizmet sunulmuştur? “Burası beni ilgilendirmez” dersiniz. ortaya çıkarılamayacak hiçbir durumunuz yok. kendini fazla açmadı. Bu doğru bir tarz mıdır? Diyelim ki Kürt tarzı doğru ise o zaman en büyük eşkıya kimdir? Kuşkusuz devlettir. görülecektir ki basit bir örgüt hırsızlığı. Örgütün amaç ve işleyiş esaslarına gelememek demek. serseri. örgüt işi hassas işlerdir. PKK‟nin şu andaki ortamı onurdur. bu da hırsızlıktır. nasıl ürettiğini.” gibi sözlerinizin hepsi araştırılsa. aşk. Yüksek bir felsefemiz olmasaydı 123 . başı dik olmaktır. Onun için “Kişiliği kapalı. bir bahçıvanın bahçesine gösterdiği itinayı.

eşkıyaların diğer bir özelliği var. ne kadarı zavallı. çok dertli sandığınız için bunları söylüyorum. Lümpenlerin. Bunlar sizi biraz daha doğru yaşama çekme talepleridir. ne bir tarihçi. Allah‟ın zavallısı.aklı ermiyor derdim. Bu tip gösteriler ilkel yaratıklara mahsustur. İnsan gerçekçi olmalı. ondan sonra jandarma gelir hepsinin kulağından tutar. ne de bir kahinsiniz. daha sağlam bir başlangıç sahibi yapmak içindir. kavga tarzınız sizi iflas etmekten kurtaramıyor. Bunun da anlaşılamayacak yanı yok. Bundan da ürkmemeli. Birden bire nara atarak. Büyük bir tarih bilgini olsaydınız derinden haber veriyor derdim. doğruya. hiç olmazsa buna yönelik cesaret ve anlayışınız olmalıdır. ne kadarı serseri hepsini tek tek ortaya koyabilirim. En cesurun başına gelen budur. ne kadarı köylü. Karşınızda benim geri çekileceğimi. Bu konuda sizden talepte bulunmak aleyhinize bir şey değildir. Bu da fazla bir talep değil ve kendim için istemiyorum. O açıdan diyorum ki. Neden anlaşılamayacaksınız? Kendinizi nasıl gösterirseniz gösterin mantaliteniz budur. kendini oldukça iyi anlayabilmeli. kapalılık dediğiniz olay buna yönelmemedir. bir kahin olsaydınız geleceği kestiriyor derdim. kendinizi gizlemeye gerek yok. Kendi gerçekliğinizi doğru dile getirmeyi becermelisiniz. Ben bu konuda hemen hepinizi inceleyebilirim. çabalarına. Ondan sonra da çeşitli numaralar sergiliyorsunuz. Eğer insansanız. korkmamalısınız. emeğine. kendini ortaya atar. kirpi de ne kadar tehlikeli olduğunu göstermek için bütün dikenlerini mızrak gibi açar. ne kadarı eşkıya. Hepsi yalan söylüyor. beni yıldıracağınızı mı sanıyorsunuz? Bizim parti içindeki şişkinlikler için söylüyorum. hepsi incir çekirdeğini doldurmaz savunma tarzlarıdır. Biraz iş yapanın bizim tarzımız olduğunu görmüyor musunuz? Yani siz ben- 124 . ulaşmak istediğine ulaşmalı. özünü olduğu gibi ortaya koymakla başlar. Amaç daha sade. sizin için istiyoruz. ağlayanlar gider bir hastanenin köşesinde bile bir yer bulamazlar. Ama iyiye. köy kavgaları hep bunun işaretidir. kendinizi çok farklı. İnim inim inleyenler. Ama hiçbiri değil. daha yerinde yürüyebilmeniz. Yiğitlik açıklıkla. düşünceyle fazla alakası olmayan. Anlamadığınız. Aslında hepsi kendini örtbas etmedir. bir tekme sallar bir köşeye atar. İşte örtbas edilen burası. eşkıyalar kendilerini ya çok sert gösterirler ya da çok duygusal tavır takınırlar. uygun adımını beklemek neden zorunuza gitsin? Yetişme ve büyüme tarzınız. ne bir bilgin. Bağırıp çağırmalar. İşte sizdeki kişilik gösterileri bundan ibarettir. yaşamın kör kütük bağladığı zavallılar durumundasınız. kendini cesur veya tehlikeli göstermek için birden bire bakarsın şişinirler. anlatabilmeli ve mümkünse devrimle değiştirerek başkalaşımı istemeli. cesur olduğundan mıdır? Birkaç zavallı birbirini vurur. bu yolda yürümek istiyorsanız. sizden onun ciddiyetini istemek. Bütün bunlar yanlış. yiğitliğine bağlı yürüyüş olursa böyledir.

sizin istediğiniz önderlik tarzı ile benim istediğim militanlık gerçeğine ulaşmayı sağlamak lazım. Bu çelişkiyi çözmek gerekir. Ama benim istediğim tarza gelince hiç yanaşmıyorsunuz. Düşmanı yenmek isteyen. ağanın çocuğu musunuz? Hayır. Düşman büyük bir ihtirasla. militan konumundayken. Demin söylediğim TC‟nin size yönelik çağrısı da bir çaredir. o konuda maşallahınız var. Bizi biraz ciddiye alın. Kendinize biraz saygınız varsa. bir yönüyle benim kendime gösteremediğim ciddiyeti siz gösteriyorsunuz. Zaten Kürt ailesinin bilinen felsefesinde. onlardan fazla sıkılmadım hatta rahatladım. Çünkü benim diğer bir endişem de. hukuk. iflas etmiş olanların kendilerini sahtekarca büyütme tarzıdır. temel bazı anlayışlara gelemeyeceksiniz? Sizin öyle durumunuz var mı. Benden öğrenin. bunun gücünü göstermeniz gerekir. Bu sadece bir edebiyat şeklidir. büyük bir öfkeyle. padişah. Gereken her şeyi söy- 125 . bu ön gördüğümüz tarzda da bir yiğitliğiniz varsa. Kendi keyfi eğiliminizle değil. sigaraya gösterdiğiniz ilgiyi bile gösteremiyorsunuz. benim mesele yaptığım direndiğini. Bunlar açık gerçeklerdir. savaştığını sanıp bu kadar zavallı olmalarıdır. hiç olmazsa yüz yüze tartışmayla sağlayabilmeliyiz. Bağlılığınızdan da kuşku duyulamaz ama o zaman tarzınızı düzeltmeniz. yıllardan beri içeriğini de epey açtım. en değme provokatörden bile daha sorumsuz seyretmeniz. Hatta içimizde bana bağlı olduğunu söylemek yerine benimle çatır çatır savaşırsanız ben ondan da hoşlanırım. Sanırım bir şeyler anlıyorsunuz ve gerekirse üzerinde tartışmayı derinleştirin. Zafer kazanılır bunu fazla mesele yapmamışım. bizi daha fazla zorluyor. Bu da çok vahim bir çelişki oluşturuyor. Siz bu halinizle onun karşısında bir kuzu bile sayılmazsınız. bazen şaşırıyorum. bir kurbanlık kuzu gibi olmadığını göstermek isteyen varsa. yoksa bu tarzda maşa bile olamazsınız.den daha mı hak. Eğer illa güçlü çıkmak istiyorsanız bunu doğru bir incelemeyle. hiç olmazsa bu sefer tam başarabilmeliyiz. yetki sahibisiniz de zapturapta. İçinizden hiçbirinin ninniyle büyüye büyüye paşa olduğu yoktur. “Oğlum büyür büyür paşa olur” denir. benim hayat tecrübem var. söylemekten ürkmemeliyiz. öyle sandığınız gibi yaşatılmayacağınızdır. Ama özellikle benim önemli gördüğüm hususlarda rahatlığa. Sizde kendi tarzınıza göre müthiş bir bağlılık çok gelişmiştir. maşa bile olamazsınız. Somut durumunuz bunu gösteriyor. Son derece ilginç bir önderlik bağlılığı gösteriyorsunuz. prens veya bir mirin. Fakat en çok zorlandığımız sözüm ona önde gelen önder. nitekim öyleleri de var. Başka çareniz yok. bu söylediklerimize biraz dikkat etmelidir. öfkelendiriyor. Her türlü yüklenmeyi yaptılar. Madem dürüstsünüz bunları siz çözmelisiniz. Hiç olmazsa bir inceleme kabiliyetiniz olmalı. Çünkü ben sadece genelleme yapmadım. büyük bir intikam tarzıyla yaklaşıyor. hiçbir şeyi olmayanların. hepiniz iflas etmiş toplum kişiliğisiniz. gücünüz varsa onu göstermeniz lazım.

Ben de bunu kabul etmiyorum. seni tanıyorum” dedi ve bu doğruydu. birlikte savaşmak için yürümek istiyorum. ucuz yaşamın adamlarısınız. bir devrimi götürecek tekrarlamayı da yaptık. O. Direndiğinizi. Ağlamanız. cesedi andıran kişiliklerinizi bana zorla mı taşıttıracaksınız? Ben yaşamak isteyenlerle savaşmam. Ben ajan olduğunu söylemedim. sizin heveslerinizle devrimcilik hiç bağdaşmıyor. bu zavallılığınız. “Bana of bile dedirtemezsiniz. Gerçekten bu sözünün sahibi olmuş. Biz tarihi ilk defa kendi lehimize çevirdik. siz kolay ölümün. burası gerçekten ölümsüzlerin yeridir. Sizin sandığınız PKK ile bizim öngördüğümüz PKK arasında büyük farklar var. işte bizim hakiki militanımız budur. Geçen gün burada olanlardan biri ajan çıktı. İşte farkınız bu. Genelde sizin sandığınız devrimcilik ile bizim öngördüğümüz devrimcilik arasında büyük çelişkiler var ama doğru olan bizimkidir. Dehşet içinde ölümü beklemenizi söyleyen ben değilim. konum belirlemelisiniz. tavırlarınız var. Henüz üzerinize gelmiyorum ama içimizde olup. Sizin hayalleriniz. Bu yüzden gidin ölümünüzü başka yerde arayın diyorum. devrimcilik yaptığınızı sanıyorsunuz öyleyse hem babamın son sözünü. düşmanı hoşnut edecek tek bir sözcüğü ağzından çıkartmamıştır. kendinizi bize temizletmek istiyorsunuz. Ben mi kendimi düzelteyim. o kendisini ele verdi. hem de Kemal Pir‟in ifade ettiği önemli gerçeği anlamalısınız ve ona göre kendinize yer. terbiyesinin gereklerine ulaşmanızdır.ledik. Ben de vazgeçsem kimsenin elinde bir şey kalmaz. siz mi kendinizi düzelteceksiniz? Bizim ayakta olduğumuz ve sizi yaşattığımız açıktır. Evet. Ama bir de kendinizi görün. Biz yaşamın sahibi- 126 . Ölünüzü. Ölünecek yerler çok ama onun yeri bizim yanımız değil. Bir Kemal Pir‟i hatırlayın. kelimeleriniz. benim karakterimin böyle olmadığını bilmelisiniz. Bela olmuşsunuz. Benim babam bile. sana bu keyfi tattırmayacağım” demişti. ucuz gerçekleşen ölümlerin değil. Ben yaşamın adamıyım. o zaman niye dönüşmeyeceksiniz. neden anlamadınız? Gerçekten bunu ileride kendinize soracaksınız. bir bela gibi kılmanızı istemiyoruz. Bir de kendinize bakın. gözyaşı dökmeniz kendinizi bana acındırmak içindir ama yanlış yer seçmişsiniz. seni rahatlatacak tek bir sözcük bile ağzımdan çıkartmayacağım. Açıkçası kendinizi bir ölü gibi. hem de iyi niyetlice ajan gibi kalmak ne demektir? Aslında objektif veya subjektif olmasının bir farkı yoktur. niye bazı temel ölçülere güç yetiremeyeceksiniz? Sizden hiç kimse mümince itaat istemiyor. Sizden istenen büyük bir inisiyatifle istediğiniz kadar bir tarz ve temponun sahibi olmanız ve bunun anlayışının. Her gün gözyaşları içinde boğarcasına bize ölünüzü taşıtmak istiyorsunuz. o büyük direnişi gösterdiğinde işkenceciye. düşmanı hoşnut kılacak ne kadar tarzınız. “Ben ölsem bile benim için bir damla gözyaşı dökmezsin. hiç değilse bilinçli bir ajandı ama çoğunuzun durumu objektif ajan gibidir.

partiden yana olmak. Bu da iyi bir söz. Böyle sınıf mücadelesi olmaz. uyduruk tanımlamalarla ne kendinizi ne de beni aldatmayın. O Kürdün düşman için nasıl o kadar çalıştığına hayret ediyoruz. Sanki buradan giden ya bastırmak ya da bastırılmak zorundadır. Şimdi köyde koruculuk yaparken askeri esasları sizden daha iyi uygulamıyorlar mı? Kendimizi bazı değerlerle mukayese etmeliyiz. zavallılık. öyleyse sonuçlarına katlanın. Yüreklilik. bu doğrular önünde engel teşkil etmemeliydi. dikkat.) Yanlış anlamayın kimse sizi hamalca çabalara çağırmıyor. Örgüt içinde sınıf mücadelesi açık yürütülürse yeri vardır ama gizli kapaklı yürütürseniz bu sizi komploculuğa götürür ve en sonunda da mahva sürükler. Çok alıştığınız. „uzlaştık‟! Ne ile. cepheden yana olmak demek gereklerine hakkıyla sahip çıkmak demektir.. aslında sizin sergilediğiniz duygusallık. kullandığınız bir deyim de budur. hangi yanlışla uzlaştın? Hiç oralı bile olmaz veya fırsat buldu mu bastırır. Biz de yürekliyiz. Hiç olmazsa bu anlamda sözünüzün adamı olursanız. bunları nereden çıkarıyorsunuz. Neden bastırıyor. Yüreklilik çok dayanılmaz koşullarda kendini bırakmaz ve ucuz gözyaşı dökmeye. ne- 127 . yürekli olsaydınız hiçbir zaman bu tavırları göstermezdiniz. Bize hiç mi saygın yok. sorumluluk ve yeterlilik işidir. kendi zayıflıklarını anı anına giderme işidir. Kaldı ki. partiden ve cepheden yana kesin tavır aldığınızı açıklıkla belirtiyorsunuz. “Önderlik Sahası’ndan aldığım güçle gittiğimde ben de bastırdım” der. O Kürt. biz yine her türlü sıkıntınızın. acılı. neden anlamaktan kaçınacaksınız? Bu tutumlarınızın sınıf mücadelesi olduğunu söylüyorsunuz. insan biraz yoldaşını anlamalıdır. adam olmayacağınıza inanmamı mı istiyorsunuz? İnsaf edin. Çünkü yürekli insanın tavrı değişiktir. kendinize iyi bir yakıştırmadır. örneğin korucular bile sizden daha iyi çalışıyor. bastırılıyoruz? Doğrular var doğrular! Onlar ölümüne uygulanmayacak mıydı? Ben bile olsam.yiz. duygulu gibi gözüken şeyler aslında yüreksizliğin ispatıdır veya yürekli olmanın inkarıdır. ucuz kaybetmeye yer bırakmaz. Buradan ülkeye her giden “Gittik bastırdık” diyor. Devrim işi ince işlerdir. şuur. En önemlisi de düşmanı gözetleme. Neden bu sözlerden bir şeyler anlamıyorsunuz? Yine buradan gideceksiniz. hamallıkla fazla alakası yoktur. Devrim budur. Ve böyle binlerce adamı var. düşman bile sizi kendisi için dört dörtlük adam haline getiriyor. “Oranın komutası bizi böyle etkisizleştirdi veya uzlaştık” diyeceksiniz. (. hem de bütün doğruların canına okuyarak. acıyı kabul etmez. Geri zekalı olduğunuza.. Eğer böyleyse o zaman onunla çelişmeyin. işte bunu anlamalısınız. her türlü geriliğinizin aşılması için tabi ki yardımcı oluruz. Doğrusu sizde yürek de yok. gerçekten PKK için çalışsaydı büyük bir zafer kişiliğiydi. Tamamen düşünce işidir.

değer biriktirin” diyen de yok. bu şeytan üçgeninin dışına hiçbirinizin çıkamaması kader midir? Kendi canınız size mahsus bir şeydir. bilgileriyle uygulamasını birleştiren değil midir? İnsana özgü olan. Yeter ki biraz düşünün. bu kışın kendinizi sağa sola vuracağınıza erzağınızı temin etmenin yolu ve zamanı vardır. ben sizinle bunu tartışıyorum. Ben şimdiye kadar ki bütün tuzakları bozduğumu söyleyebilirim ama sizin bu tuzağınızı bozamıyorum. Size “Destan yaratın” veya “İğne ucuyla kazıyın. düzenlemen gereken bir çok doğru politika varken. ya da bastırılmıştır. gündüzümü buna göre ayarlıyorum. bunlar bir militana hiç yakışmıyor. Kısaca. Bu kadar silahlı kuvvetlerin olduktan sonra gerisi sadece düzenlemedir. derhal terk edeceksiniz. 128 . Dünya kadar bilgi küfesi olsanız da. Örgütü düzenlemek. bana değil. Kütüphaneyi taşıyorum diye bir eşek böbürlenebilir mi? Yani eşeğin yürüyüşü iyi bir yürüyüş müdür? En doğrusu. aklınızdan zorunuz yok. bunu size göstermedim mi? Her şeyi bu temelde ele alıyor. bilmem önemini göremedim” diyorsunuz. bunlar hiçbirinizin aklına gelmiyor. Çünkü bu. “Unuttum. güç getiremedim. Çünkü ya uzlaşmıştır. Doğrular varmış. Talimat diyorsanız talimat. alttaki de fukara. O zaman neden başka önderlikler varmış gibi davranıyorsunuz? “Çekindim. talimat varmış. çabalayamadım. hiç aklıma bile getirmedim” dersen. Bir eşeğin sırtına kütüphaneyi kurabiliriz ama eşek yine eşektir. doğruya geleceksiniz. Hazır olanla savaşın diyorum. Demek ki burada vicdan ve anlayış yok. hiç militanlık yapılır mı? Bu konuda biriniz çıkıp. düşman o dağlara öyle kolay hiç giremez. ya bastırmıştır. gecemi. Ne öğrendiğiniz önemli değil. öğrendiğinizi uygulayıp. Her an düşmanı göz önünde tutan doğru bir yaşama ihtiyacınız var. hiç olmazsa hazır olanaklarla yaşamayı bilin. “Ben yeterli. Yani ben de doğruların amansız takipçisiyim. Bunların hiçbiri akla gelmiyor ama. gücü nasıl kullanayım” akla geliyor. çözümleme diyorsanız çözümleme. üslendirmek veya mevzilendirme işleri başka türlü düzenlenemez mi? Örneğin. mücadele etmeyi ve örgütü bileceksiniz.den bastırdın? Özümsemen gereken. doğru olan da hiçbir şeyden sakınmamak değil midir? PKK Önderliği doğruların önderliğine inanan bir önderliktir. “Güçle kendimi nasıl yaşatayım. O dağlarda helikopter kolay vuramaz. o zaman sen kimsin? Bu tutumlarınızla hiç particilik. hiç olmazsa yaşamınızı imkan dahiline sokmak için gereklidir. sizi rahatça tarıyor. Bunun için de savaşmayı. görevlerde başarılı olmak varmış. Helikopter geliyor. militanlıkta böyle tabirlere yer yoktur. doğru cevabın sahibiyim” diyemiyorsunuz. “Nasıl kendimi komutana kabul ettireyim” diye düşünüyor. uygulayamayacağınız önemli. istediğiniz kadar bilgi küpü olsanız da uygulamayı bilmedikten sonra bir yüktür.

yarım saatte bir tek değerlendirmemizle -ki o zaman birkaç doğruyu ya söylüyor. savaş bununla başlar. 129 . sizin bu yaşamanıza fazla alet olmak istemiyorum. küçük burjuva kişilik kimdir diye yaşanan durumu her zaman kapsamlı bir değerlendirmeye tabi tuttuk. komuta da edeyim ama biraz doğru anlamını bulalım. Bir kazayla mı veya çok acımasız bir komployla mu olduğunu. Ben yine sizinle yaşayayım. Kaza yapan devrimci kimdir veya komplocu kimdir. Yüzde sekseni bu anlamda işsiz güçsüz ve çaresizdir. İşin içinde hepsi vardır. Zor bela da olsa gerillayı ve halkın katılımını tekrar ileri boyutlara çekebileceğimiz bir yılın başlangıcıydı. Cem Ersever‟in yayınlanan anılarından bizim çıkaracağımız sonuç buydu. Size derya kadar veriyoruz. tabi düşman da boş durmuyordu. bu affedilemez. Fakat üstün anlayamadığımız nedenlerle bunu onaylamaması sonucu bu işi başaramadık” diyor.büyük bir katılım gösterdi ve büyük sözün sahibi oldu. ya söyleyemiyordum. Hemen hepinizde çok köklü olan bu yanılgılardan öyle sürece yayarak da değil. Özellikle. Kan ter içinde ölümüne çalışsa da herkes aç ve perişandır. ben de bizzat TV‟de izledim. Biz PKK‟yi başlangıçtan itibaren böyle oluşturduk. Çünkü yaşam bununla başlar. Bütün işaretler bir atılımın güçlü bir biçimde gelişeceğini gösteriyor. Bunu bilmemek. Ben yanlışlara. Adeta “Neden devlet bizi yargılıyor. kendisinin ölümü üzerine birkaç kişinin yaptığı itirafları. gereğin bu olduğunu anlamamak düşünülemez. her saat sizi lanetleyecektir. imha da edebilirdik. neden içimizde öyle bir şey geliştiğini halen düşünüyorum. PKK‟de Ġç Provokasyona KarĢı Mücadele Vermeden DüĢmanı KarĢılayamayız Dün çocukluk arkadaşım Hasan Bindal‟ın şahadetinin beşinci yıldönümüydü. derhal kurtulmalısınız. Şehitlere bu kadar duyarsız kalamazsınız. Adeta bir çocuk gibi şen şakrak kendimi size kattığımı biliyorsunuz ama hiç olmazsa siz de bunun ne anlama geldiğini bilmelisiniz. bir takım kutsal eğerlere bağlı kalmayı bileceksiniz. Kemal Pir yoldaşımız. bunu bile alamazsanız o büyük kişilik veya o militanlık her gün. Şehitlere göre yaşamak başarılmak zorunda.Bizim ülkemizde savaştan daha beter kendini işe verenler vardır ama bir kuru ekmeği kurtaramıyor. Nitekim şebekesini ta kampımızın içine kadar yaymıştı. Jandarma istihbarat TİM başkanı olarak. “Biz kampa kadar ulaşmıştık. 1990 bizim tarihimizde de çok ileri bir adımın gerçekleştireceği bir yıldı. Şehitlere göre yaşamayanın bizde yeri yoktur. içimizdeki feodal. buna hiçbirinizin hiçbir gerekçeyle hakkı yoktur.

Ben “Bu kaza yapan kişilikle devrim yürümez. bu neden böyle oluyor biçiminde insanı gittikçe kemiren. başka bir şey” dedik.neden Ersever öldürülüyor” dercesine bir şikayette bulundular. Bu kazaya yol açan kişiliğin. ne de milyonda bir kaza denilse. İşte bu süreçte kaza mı. Mehmet Şener ve Şahin Baliç provokatörüdür. sıradan köylüleri. kendi hatalarına karşı bile yani başaramadıklarında birbirlerini nasıl temizlediklerini gösterir. Bu onların bir iç çelişkisidir ama mühim olan bir gerçeği dile getirmesidir. komplocu mu. Ve ben de çok umutluydum. Araştırınca böyle bir kazanın olmaması gerektiği açığa çıkıyor. Düşman böyle bir hamle yılına ulaşmamamız için tüm gücünü seferber etmiştir. bir provokatör mü ya da sorumsuz bir kişilik mi olduğu konusunda kesin bir şey söyleyecek durumda değiliz ama önemli olan objektif sonuçları ve daha da önemlisi bu sürecin kendisidir. Ayrıyeten. Savaşta her gün şahadetler olabilir. bu cani bir kişiliktir. biz buna bir şey demiyoruz ama daha sonra düşündüğümüzde. bir kaza olmuş dediler. halktan suçsuz insanlara da aynı şeyi yapıyor. oldukça derinlikli çalışmalar vardı. Sarı Baran provokatörü. 130 . bunlarla devrim yapamayız” dedim. Daha o zaman bile “Bu bir kaza değil. halktan suçsuz insanları. bu nasıl bu kadar kazaya yatkın bir kişilik ki en değerli arkadaşını bile inanılmaz bir biçimde katledebiliyor. Ersever‟in daha sonra kendi içlerinde karşı çıktığı için vahşi bir cinayetle öldürülmesi de esasında adamların yaşadığı gerçekliği. Biz değil bir yoldaşımızı cezalandırmak bir kelimeyle üzmek bile istemeyiz. Demek ki bu kaza filan değil. O zaman üçü de yönetimdeydi. PKK‟de bütün süreçler böyledir. 1 Ocak konuşmasından 25 Ocak‟a kadar ben kamptaydım. İşin bir yönü bu olurken. komplo sonucu mu olduğu belli olmayan bir şekilde Hasan Bindal arkadaşın şehit düşürülmesi olayı meydana geliyor. soru üstüne soru sorduran hiç olmaması gereken bir kaza. Yani adamlar aslında bize yönelik yoğun çalışmışlar ve kampa kadar da etkilerini yaymışlar. 15-17 yaşındaki gençleri bile küçük bir eksiklikleri oldu diye kurşuna diziyormuş ve halen birçok yerde buna devam edilmiş. Kaza bile olsa bunu tahlil etmek gerekirdi. Ben bazılarını anlattım: 1990 hamlesini başlatmamızın nedeni. Savaşçıya hiçbir şey vermiyor “Amansız zorluktan ötürü kaçtı” diyerek her gün anında kurşuna diziyor. Kendimizi tam başarıya gidiyoruz havasına kaptırırken. Kaza yapan nasıl bir kişilik ki biz devrimin başında tutuyoruz? Onu kamp pratiğimizin başında tutuyoruz. Eğitim grubunda ne bir silah atış eğitimi söz konusudur. artık ne kadar bilinçli veya bilinçsiz olduğu. Bu açıdan o süreci anlamakta yarar var. diğer bir yönüyle etrafımızdakilere bakıyoruz tınmıyorlar bile. Kılıf. devrimci kılıftır. Yine de doğru düşünmeyi geliştirmek zorundayız. hatta her şeye hakim kılınmışlardı veya o yetkiyi vermiştik. Bu kişilik. çelişkilerinin büyüklüğünü gösterir. onun da belirtisi fazla yok.

kaza süsü vererek öldürtme ve böylece PKK‟yi ele geçirme planlanıyordu. PKK‟yi bambaşka bir örgüt gibi yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. “Biz kampa ulaşmıştık. normal görseydim belki de ikincisinde. gece yürürken silah patlayacak ve ben de öyle bir kazayla ortadan kaldırılacaktım. eğer sonuç başarılı olursa. Öyle bir ayarlama yapmış ki.Onlara kalsa. Çünkü daha sonra bunlar kaçtı ve pratikleri ortaya çıktı ki. Avrupa devletleri zaten her şeyi hakimiyetleri altında tutabilirler” diyor. O zaman yakalanan bir-iki kontra o hafta sözüm ona kaçırtılmıştı. Yani bütün belirtiler aslında bunların hepsinin birbirleriyle bağlantılı olabileceğiydi. çünkü bize öldürülmesi söylenmedi” diyor. aslında tam da sonuç alınıyordu” demesiyle. halen biz bile üstesinden gelemiyoruz.PKK‟yi aşmayı planlamış. ki bu zindanlar için söyleniyordu herhalde. Özal “Anayasa’yı biraz delsek ne olur” diyordu. yüzde doksan PKK birikimlerine sahip olabilecekleri çok açıktır. İşte o zaman PKK. açıktan bana yönelmek yerine bir kazaya gitmiş süsünü vermek. dürüst değillerdi. Böyle bir öldürmeden ziyade. Geriye ne kaldı ki? Avukat zaten o zamanlar: “Avrupa bizim. Sarı Baran. Bizim diğer bir değerlendirmemizi daha sonraki gelişmelerle karşılaştırdığımızda. olumsuzluklarını aşamıyoruz. dört dörtlük TC‟nin eline verilmiş olurdu. Demek istediği açık bir öldürme ortalığı karıştırır ve PKK‟nin kontrolü ele geçmezdi. Diğeri de Botan‟ı ele geçirmiş. Zaten 1990‟da ajan “Biz niye öldürmedik. Adamlar belki de PKK‟yi yağdan kıl çeker gibi hakimiyetleri altına alma yolunu denemişlerdir. yağdan kıl çeker gibi zindanı ele geçirmiş. Büyük ihtimalle bu tez daha doğru. Kamptaki ilişkileri tam denetim altına almak için böyle bir şahadet hayli önemli rol oynayabilirdi. düşmanın. Bu üçlü. Bunların bir şeye ihtiyacı vardı ve ajanın şaşırdığı nokta burası oluyor. bütün zindan kitlesi ona bağlı. Anayasa eğer PKK‟yi biraz aşmak için delinecekse delinsin. Muhtemelen çok bilinçli ve kaza değil bilinçli bir eylemdi. yani bir yerde MİT‟le çalışmış ve halen Behdinan‟da olumsuzluklarını gideremiyoruz. 131 . Güney‟de KDP ile çalışmış. en ufak bir hesap sormaya hiç gerek bile olmaz. Diğeri. mühim olan devletin çıkarıdır şeklinde tartışmalar vardı. Bu da dört dörtlük sağlanmış. yani bu olay bu açıklamalarla çakıştı. Eğer biz bunu çözemeseydik. Çünkü bu bir provaydı. çünkü adam güveniyor. Aslında bunun için adamlar çalışmış ve bir hafta daha beklese belki sonuca da gidebilirler. tabi sıra bana gelecekti. Düşman demek ki daha bu yılda -ki bütün belirtiler biraz bunu gösteriyor. Yine benzer bazılarının çevremizde dolaşıp durduğunu biliyorduk. Hasan Bindal arkadaşımız nasıl bir kazayla gitti? Eğer ben onun kaza olduğunu kabul ederek. Botan demek: Metin yani Şahin Baliç demektir. Adamlar hayli güçlü.

Mesela halen zindanda olan kızlardan biri. Çünkü daha sonra ki çalışmaları gördüm. bu konularda büyük bir usta. Peki bu kızlar neden buna tapıyor. Gerçekten daha 1982‟de örgüt elden gidecekti. Hatta “Parti Önderliği bize deniz kıyısında birkaç tane daha iyi ev tutsun” demiş. Kendisinin yazdığı bir mektup vardı. Burada da Güney kişiliği kendisine tapıyor. davasına karşı kullanmak için komployla ele geçirmeye çalışıyorlardı. Kızları ben yedirip içiriyordum. Şimdi bütün ihtimaller bunun böyle olduğunu gösteriyor. Bu neden böyle gelişiyor. Bir baktım ki. eski çocukluk arkadaşım. gözyaşı dökerek numara yapıyordu. biraz da nabza göre şerbet vererek bunu başarmış. bir-iki ihtiyaçlarını sağlamak için belki de yıllarımı veriyorum. Gizli çalışmış. Güney kişiliği başta olmak üzere tüm yapıyı inandırmaya çalıştı. şarkı söylettiriyor buna da “Ne güzel yaşam” diyormuş. aynı şeyi 1982‟de yapıyordu. Adam hem de en militan arka- 132 . Neredeyse yapının yüzde doksanının alet olması söz konusuydu. Ersever. “Bunu da götürürsek kimse kalmaz” diye düşünmüşler. kendilerine göre en akıllı tarzda PKK silahını en tehlikeli bir biçimde PKK‟nin mirasına. Yapı benden daha fazla onu dinlemeye. Zaafını tespit etmiş. zaten zindanda en direnen kızımızla da sözüm ona bir aşk ilişkisine yönelmiş. bana bağlı kalabilirdi. Yani ben bu duygu çözümlemelerine kendiliğinden ulaşmadım. adeta kişilerin zaaflarını okumuş. gidip arkamdan her türlü ucuz duygular da dahil her türlü numarayı çeviriyorlardı. Güney Savaşı‟nı neredeyse o yürüttü ve tam bir sonuç alamadığı için gitti. Bunlara ne oluyor dedim. Biraz kandırarak.” diyerek. geri duygusal düzeyiniz provokatöre bu kadar zemin sunmuş. bilinçsiz de değil. Güney sahasında çok ileri düzeyde bir birikimi var. Beyrut‟ta bir ev bulmak için nefes nefese bir-iki kimlik. Provokatörlerin hepsinin pratiği incelendiğinde.. Yapının duygulu oluşunu. Şener.. sekiz yıl üzerimizde çalışmış. Semir yine bulmuş serserileri. çünkü Ersever olayı bununla bağlantılı. adeta ölümüne bağlılık duyuyorlar diye kendi kendime sordum. Avrupa‟ya gitti. bilerek ya da bilmeyerek buna alet olanlar da değerlendirildiğinde. işte bu kendinize uygun gördüğünüz zaafları kullanıyordu. güvenliklerini sağlayan ve yıllarca bunun hazırlığını yapan benim. Şener. Hasan Bindal. “Mazlum Doğan beni halifesi seçti. “Yapının dörtte üçü bana bağlı” diyordu ve bu doğruydu. “Biz ona adeta köpekçe bağlandık” diyor. Bir baktık ki örgüt elden gidiyor. orada da aynı şeyi yürütmüş.Tüm bunları birleştirdiğimizde ortaya çıkan. yani bunların insan olmalarına bile bu kadar hizmeti sunan. Kaldı ki. bir grup serseri delikanlı ile kızı eve getirmiş. Şener ise yeni gelmiş ve ne olduğu belirsiz bir kişi. bu anlayışın düşmandan başka gidecek yerinin olmadığı ortaya çıktı. ona duygusal bağlanmaya çalıştı. Bizim o zamanki en değerli militanlarımıza sahte yaşamın yolunu gösteriyor. besliyordum. Semir de öyleydi. demek eski özellikleriniz. dümbelek çalıp. emniyetlerini.

dörtte üç ele geçirilmiş. Kafası hasta olan.” Ben daha sonra fark ettim. Avrupa‟ya çıkarmak için. bize göre ülke esastır. bu tamamen TC‟nin planı. Ülkeye DönüĢ broşürü yazıldı. sen o kafayla onları savaştıramazsın. ona onay veren bir daha kendine gelemez. Sonra gördük ki. bize göre devrim. bütün bu genç militanların. Semir onları Avrupa‟ya çıkaralım dedi. Ziyat diye bir diğeri vardı. halen sancıları çekiliyor. o ise “Hayır. ülkeye dönüşü engellemek isteyenlere karşı. Ben bunu temsil ediyorum. Onu daha sonraki süreçte karşımıza aldık. Dediğim gibi. Ülkeye DönüĢ broşürü. karmaşık olan savaşır mı? Nitekim o yapıdan hayır gelmedi. Buna tenezzül eden. tek bir kişi Hakkari’ye gitmemeli. 133 . birisi de en ileri gelen militanımızdı. Eğer 1983-‟84 hamlesi bu kadar zayıf geliştiyse. Ve onun için Avrupa‟daki yaşamı överek. Dörtte üç meselesi de o zaman doğdu. zorluklar var. yapının yüzde doksanının kafasını karıştırmış. Bu iş biter” deniliyor. Kongre‟de merkezin çoğunluğunu elde edelim. O zaman Dev-Yolcu‟lar da öyle yapmıştı onunla birleşmiş. savaşçıların aklını karıştıralım deniliyor. II. “PKK’yi paylaşma konusunda anlaşalım” diyor. TC‟nin meclisinde “Hakkari’ye adam giderse en büyük darbeyi yeriz. En iyi arkadaşlar bile buna alet olabiliyor.daşlarımızı ayarlayarak başarmış. Böyle bir karar çıkarılırsa ülkeye gidiş olmayacak. Bence 1982‟83‟e kadar o görevliydi ve yurtdışına çıkan PKK‟yi ülke içine göndermişti. kongreyi ele geçirelim. Bu kararları uygulayabilmek için. Bunun için oy pusulalarının altında isim olmayan bir oylama sistemi geliştirecekler. En başta o zaman Kürdistan‟da KiĢilik Sorunu kitabı. Yapının yarısı zaten hastalıklı hale gelmişti. dediğim gibi aslında bu düşmanın bir kararı. çözmek istedik. Niyetleri buydu. Semir de bu talimatı uyguluyor. devrime karşı kararlar çıkarmak. Tüm Avrupa üzerimize geldi. Davut ve Şoreş adlı kişiler vardı o zaman. Yani demek isteğim düşmanın her yıl böyle niyetleri vardı. bir PKK‟yi ele geçirme uzmanıydı. çalışıyoruz. O (Semir) çok iyi eğitilmiş. çok şey götürmüş. süreç tarihi ve mutlaka aşılmak zorunda. Diğer bir sözü de şuydu: “Bu sefer ülkeye gidenlerin yüzde doksanının kafası karma karışık. bu provokasyonun payı belki de yüzde elliden daha fazladır. Sonuçta baktık ki adam bizimle savaşıyor. çoğunluğu elde edersek karar gücü oluruz diyordu. zaman uygun değil” diyor. Avrupa‟ya gidiş esas alınacaktı. beni de elde etmek istiyordu. PKK bir de o zaman ele geçirilecek. Zaten ruhunda bir defa ona alet olan tekrar kolay kolay kendisine gelmez. Bunların birisi teorisyenimiz. tali meselelerle onları oyalamış. o da. bu sözü de doğruymuş. küçümsenemez bir çok iş de becermişti ama sonuçta bizim de çok kapsamlı bir mücadelemiz vardı. İkisinin de nişanlıları var. Yaşanan sığlıklar. burada birçoklarını düzen yaşamına çekerek planlarına alet ediyor. Tabi bizim de yerimizde ağırlığımız var. Yani paylaşmadan şunu kastediyor.

PKK‟yi 1982‟de bitirebilirdi ve zaten karar oydu. Onun da bir kızla ilişki durumu vardı. Kemal Pir. Semir‟in eğitip kendisine dayanak yaptığı bir adam da oydu. Zindanda. kendisini yere atıp bir sürü hastalık numarası yaparak kendini dayattı. Diyarbakır zindanından bin kişinin itirafa doğru gittiği haberi geliyordu ve zaten Mazlumların direnişi. “Adım atamazsınız” diyordu. Bu büyük bir mücadeleydi. ölümüne kendisini ortaya koymuş. Yaşananlar böyle. Nihayet bir grubu ülkeye taşırabildik ama kendi deyişiyle kafası karma karışık ya da felçli bir durumda. En son Şehit Agit arkadaş hududa geliyor. militanlığa bağlı yönünüz ve vicdanınız varsa anlayabilirsiniz. Bize o parayı teslim eden gençti.Kürdistan‟da KiĢilik Sorunu kitabı ise militan kişilikle oynayan anlayışa karşı yazıldı. “Ben ülkeye gitmem” dedi. daha tehlikeli bir biçimde gözü kara bir biçimde bize pahalıya patlatılmak isteniyordu. Dikkat ederseniz 1982‟de dağa daha adım atmamışız. ancak en değme militan kendini dahi koruyamıyor. Şoreş adında bir delikanlı vardı. Semir‟in tüm çabası. o da sonradan Şah İsmail adındaki en güvendiğimiz merkezi bir arkadaşı kaçırttı. Yanı başımızdaki provokatör. Partideki ilk eylemi yapanlardan. Eğer o dönemin çabalarının anlamını bilen iyi bir militanlık olsaydı. Yani ‟86 134 . Buradaki Semir provokatörü de neredeyse tümüyle yapıyı kazanmış. düşman zaten sonuç almış. 1986 yılı. birkaç gurubu sağlam ülkeye ulaştırabilmek için ve PKK‟nin yönünü ülkeye yöneltebilmek için kıyamet kadar çaba harcıyorum. o zaman nerede militan kişilik. ardından Kemal ve Hayrilerin direnişi bu büyük ihaneti durdurmak içindir. “Nevroz’da böyle şahadete gitmekten başka çaremiz yok” diğerleri de “Ölüm orucuna girmekten başka hiçbir çaremiz yok” diyorlar. „En büyük zararı biz PKK‟ye nasıl veririz‟ konusuydu. 1977‟de kendi eliyle yaptığı bir eylemde üç yüz bin Türk Lirası getirmişti. bu “Ben ölsem de hudut ötesine adım atmam” diyor. Yoksa kuru bir tarih bilgisiyle kendinizi alet olmaktan bile çıkaramazsınız. bir küçük grup kalmış” dedi. adam kazanabilir. Mazlum. Bunları düşmanın çalışmalarının daha 1982‟de bile tam zafere gidecek kadar etkin olduğunu anlatmak için söylüyorum. ‟86‟da. örgüte. Ben tüm gücümle bir adım atabilmek. kıyamet kadar pratik çaba gösterildi. bu da aşıldı. Şimdi siz sözüm ona PKK tarihini okuyorsunuz ama sonuç çıkarma nerede! Bizim bu yıllarda yürüttüğümüz mücadelenin önemini. Agit arkadaş orada onu tarıyor ve çok iyi bir karar. Ferhat Kurtay ve pek çokları “İhaneti durdurmak için kendimizi yakmaktan başka çaremiz yok” diyor. Kendini alet olmaktan bile kurtaramayan kişilik esassa. biz daha 1985‟e gelmeden belki de TC‟yi oradan atmıştık. “Bitti. Bunlara karşı bir çok değerlendirme ve bir de günlük olarak. Eğittiği bir bayan vardı. Avrupa‟nın bilinen yaklaşımları da vardı. ülkeye. Avrupa‟ya bağlıyor.

Bir defa bunu çözmeliyiz. kurala gelememeye karĢı müca- 135 . İşte o zaman biz bu kazayı çözümlemeye tabi tuttuk. her türlü örgüte. fakat yanıldılar. diğeri de içimizde gerçekten geri. -ki TKP‟yi ve bu diğer Türkiye Sol gruplarını da öyle yapmış. Düşman biraz kendinden emin. Yoksa bu cinayetlere göz yummak bizi suçlu konuma getirir. yoksa biz bu kaza yapan yapıyla. Sıradan on beş yaşındaki çocukları katlettirecek kadar gözü kara. eşkıya kişiliği midir? Ne olursa olsun bu kişiliği çözümleyeceğiz. arkamda tam bir dümen hazırlığında. bu yaralanmayla birlikte nasıl geldiği bile inceleme gerektirir. Adam kendini jilet gibi hazırlamış. Öyle bir kişilik ki.Kongre süreci işte bunun aşılması ve tekrardan bir başlangıç anlamına geliyor. Bir eğilimi gösterdim. Mutlak kapsamlı bir çözümlemeye ihtiyaç var. Ve son beş yıldır bu eğitim parti içinde işletiliyor. serseri. köle kişilikten tutalım her türlü feodal artıklar gırtlağa kadar gelmiş.provokasyonla bitirme taktiği bizim için de öngörülüyor. MİT bütünüyle bizi kontrol altına alma deneyimini veya TC‟nin bilinen o tarihi özel savaş güçleri. sonuçlandırmışlar. Bu bir kaza mıdır. öyle sınıf kişiliğindeki birisi değme ajandan daha tehlikelidir dedim. lümpen. Nasıl yaralandığı. Grup 1975-1976‟da daha başından itibaren düşman tarafından denetime alınmak istendi ve hatta büyük ihtimalle bizi nasıl kullanacaklarını planlıyorlardı. Partinin içini sağlamlaştırmadan. karmakarışık. Sözüm ona plan mükemmel ve bu iş bitecek. Biz. Böyle genel bir eğitim denilebilir. Düşman bütün bunları ayarlayarak 1990‟ı planlıyor. bir kasıt mıdır. böyle de olsa çözümlenmesi gerekirdi. yoksa kendiliğinden gelişen bir olay mıdır? Öyle de olsa. bir plan mıdır. Bu sefer 1990 başından itibaren “Cudi’ye adım attırmayacağız” diyorlar. Baran da öyle. ‟90‟da “Bu sefer başarırım” diyor. sık sık kaza yapıyor. PKK‟de iç arınmayı. 1990‟a doğru gelirken adam çok daha planlı. Bir o. tabi benim karşımdayken böyle. Benim “Eğer gerçekten dürüstse Kemal Pir kadar bile çalışabilir” dediğim akıllı bir tipti aslında. Hapishaneler politikası Anayasa‟yı deldirecek bir anlayışla ele alınıyor. dışarıya geliyor. Bu çözümlemelerin anlamı budur. Şahin Baliç dağdan gelmiş. Sanırım taktik tıpkı 1975‟lerde olduğu gibi. 1976-‟77-‟78‟e kadar inanılmaz bir mücadeleleri var ve sonuçta nasıl bir çıkış yaptığımız biliniyor. kazaya yatan yapıyla devrim yapamayız. Sonuçta tedbirimizi aldık o zaman bir karar çıkardım. dışını sağlam götürmek mümkün değil. yok yere kaza adı altında ölüme götürüyor. Büyük bir ihtimalle Şahin de öyle. ne malum onun da bu planın parçası olarak dağdan gelmediği? Şener zaten içeriyi tamamlamış. Yarı feodal. iç sınıf mücadelesini ve her türlü provokasyona. yarı küçük burjuva mıdır. köleliğe. partinin iç ortamını bu feodal artıklardan arındıracağız dedik. 1975‟den itibaren bütün bu deneyimlerini özetlemişler.

bahar gelmeden gerillanın işini bitirmek. Gücü yeter mi. Beyrut‟tan çıkarmama. Planladıkları. Buna gücünün yetmeyeceği gönderdiği ajandan biraz belli oluyor. Örneğin. daha sonra da bizi Mahsum Korkmaz Akademisi‟nden çıkarmama. 1982‟de Beyrut vardı. Belki yalan söylüyordu fakat mühim olan yine niyetleridir. İlkeyi böyle uygulayarak biz bugüne geldik. Hepsi anında yakayı ele verir. hainin de kişiliğini ortaya çıkaracak kadar arı bir parti ortamı var. o ayrı bir şey ama mühim olan düşmanın niyetleri ve planları. her timin nereden kampa saldıracağının hesabını yapmış. şöyle üs alanları. Düşmanın bu alanlarda bütün birimleri imha edecek gücü var. Nitekim V. Kamp dediği bir ev. son ajan. Ajanın büyük ihtimalle doğru olan itiraflarından ne anlaşılabilir? Önemli dönemleri boşa çıkarmak için düşman geleneksel olarak tedbir alır. onun sorumlusu da bir gün hesap verir. yani PKK‟nin artık arı.dele vermeden düĢman karĢılanamazdı. Düzeyiniz ve tedbirleriniz geri olduğunda ise bunlar her şey yapar. parti içinde barınamaz. Ajanın da. Kaç tane tim getireceği. yürür mü yürümez mi. Biz bunları önceden bildiğimiz için. Adam burada bir gün dama çıkıp. O zaman düşmanın Ankara‟sı vardı. Eğer vahim bir gaflet içinde değilseniz. Gizli bile kalsa belki bir takım zararlar verebilirler ama parti içinde yürüttüğümüz işleyiş buna fırsat vermiyor. 1990‟da da güya beni sağ tutacaklardı. parti içini arındırmayla ortaya çıktı. Beni bile sağ ele geçirmeyi planlıyor. yer altı sistemleri. Nitekim bunun bir sonucudur ki. Partiye ve bize sıradan bağlı kalabiliyorsunuz ama tam bağlı kalsanız aslında tek bir ajan bile nefes alamaz. yetmez mi bu ayrı bir mesele. Ama dikkat ederse- 136 . ne ajan provokatör kendini dayatabilir ve ne de köle. bu ajan açığa çıkıyor. özlü kişiliğinin ana çizgileri. Hiç kimse bunu değerlendirmekte zorluk çekmez. Hem de cephe gerisinde ve büyük ihtimalle köyün içinde dört kişilik bir gerilla biriminin terzilik yaptığı görülmüş müdür? Düşman bunları imha eder. Buna kendini tam yatırabiliyor. bu sefer de galiba buradan çıkarmama gibi bir planı düşünüyor. PKK‟nin kişilik özelliklerine dikkat edilirse hiçbir ajan kendini gizleyemez. dörtdörtlük bir plan yapmış. bozguncu kendini dayatabilir. böyle mevzilenmesi deyip durduk. Amed‟de cephe gerisinde dört kişilik terzi birimi şehit oluyor. bir de buna uymayan kişilik özellikleri ortaya çıkmıştır. Örneğin. Bunları ihlal eden kişiler imha olur. Yapar mı yapmaz mı. Eğer herkes kendini çalışmalara doğru katarsa objektif veya subjektif hiçbir ajan kişilik. Ki bazı grupların işini bitiriyor. Mardin‟de altı kişilik grubu düz yolda helikopter tarıyor. Çünkü en iyi hazırladığı bir ajan bile çok kısa bir süre içinde açığa çıkarılmaktan kendini kurtaramıyor. Kongre‟de bazıları bu hesabı veriyor.

Önderlik gerçeğine saygılı olmak demek. Sizler. bir Sarı Baran‟ı düşünün. “Bir hafta içinde kaçacaktım. biraz da bu gerçeklerle kendi pratiğini mukayese etmek demektir. yeterli tutacaksınız. çoğunuzun duyarsızlığı ölüme götürür. peki diğer provokatörler? Bir Şener‟i düşünün. yaşayıp gördükten. en uzun vadede burada sürdürmemize rağmen. militanlarımızı. Haki‟nin şahadeti oldu. umut bağladıkları nokta ise bu marifetlerini sergilemeye çalışma oluyor. Biz de bazı sonuçlara ulaştık. Eğer biz üzerinde durmazsak. hiç oralı bile olmuyorsunuz ve bu neden başaramadığınızın diğer açık bir nedeni. Agit‟in. Ülke içinde. bunlar PKK tarihinde çıkmış. bizim bunlara verdiğimiz sözler ve gerçekleştirdiklerimiz var. Bu son olay da çok ilginçtir. Şimdi bu sıradan bir ajan. gafil birimlerin olduğu yerleri vurma operasyonlarını yürütüyorlar. Ama o durumda acaba PKK kalır mıydı? Ben bu kazayı incelemeseydim. Avrupa’da. Bütün bu kritik süreçlerin. yerinde ve zamanında tavır geliştirebiliyorum. PKK‟nin tarihine. bu TC‟nin bilinen kurmay planıdır. birkaç arkadaş şehit verdik -ki. Bir kez daha önceki gün yine Milli Güvenlik Konseyi toplanıyor ve “Dış hedeflere aktif yönelmeliyiz” diyorlar. sizleri ise son derece aptal yerine koyuyor. Ve hepsi de bizim kadroları. Düşünün hepsi kendini en akıllı sananlardır. “Ben de öyleyim” dersiniz ya da hemen unutursunuz. Neden? Sanırım halen biraz yeterlilik sınırında kendini götüren benim durumum. Sizin yanı başınızda yüzlerce şahadet ve kaza oluyor ancak anlam çıkaramıyorsunuz. Mesele önceden görmektir. hem de en önemli çalışmaları. Sanki düşman anı anına içinizdeymiş gibi çaba yürütecek. 137 . onlardan da biz anında hesap sorduk. kritik olaylarını çözümlemeden ve çok zor olan bazı sorulara cevap vermeden acaba bir yılı bile kurtarmak mümkün olabilir miydi? Hatta tek bir birimimizi sağlam tutmak mümkün müydü? Ben olmasaydım. ülke içinde bazı planlarımız var” diyor. Birçok arkadaşımız düşman burnunun ucuna geldiği halde tedbirini almamıştır. kendinizi hazır tutacaksınız. ne de olmadığını düşünmek gerekir. dürüst olmama noktasını görebiliyorum. Anlayabiliyorum. bir kaza oluyor ve biz beş yıldır onun anısına göre bir iş geliştiriyoruz. her şey elden gittikten sonra akıllanabiliyorsunuz. bahara ulaşmadan burada. özellikle de kızları suya götürüp susuz getiriyorlardı. tehlike başa gelmeden fark edebilmektir.bunun dışında pek bir kayıp vermedik. Bunu ne ağzı açık dinlemek. Düşman her zaman imha planlarını düşünür ve yürütmek ister. düşmanın planlı bir saldırısıyla tek bir kayıp bile vermedik. Bunun başka yolu yok. haber verecektim. Bir Mazlum‟un. Bunların sonucu olarak neler yapılmalı. planımızı uygulayacaktık. üzerinde önemle durmasaydım acaba ben ayakta kalabilir miydim? Size onlarca örnek sunuyorum. Belki de kazayla birkaç kişi gitti.niz kendisini akıllı.

Bu parti buraya böyle geldi. sorumluluk anlayışı. dağda keyif çatıp zaman öldürdük diyorsunuz.yüzlerce kazanın. Siz “Biz fazla düşünceye. neden geçmişinizi lanetleyeceksiniz? Neden gurur duyulacak bir geçmişin sahibi olmayasınız. Daha geçen yıl eğer özverili. kaderdir. Hikayenin doğrusu budur ve bunlar belgelidir. Kongremizde. Bu militanın dili midir? Bu Önderliğe bağlılık mıdır? Bol bol sigaraya dayandık. fazla öğrenmeye gelemeyiz” diyerek yaşadığınızı sanıyorsunuz. Bir çok komutan. şimdiye kadar elde bir şey kalır mıydı? Bazı gerçekleri anlayabilmek gerekir. geçmiş pratik konusunda bütün yapı güya kendini lanetlemiş. Hayır. keçisini kolayca kurda kaptırmaz. Siz halen dolambaçlı ifadelerle. yaşar ve savaşırdı. Sizin de yanı başınızda kazalar. düşündürtebilirsin ve en önemlisi de tedbir geliştirebilirsiniz. oyuna gelinir deseydim veya bir zaafımdır deyip kendimi kaybetseydim. sürüsü konusunda sizden kırk kat daha duyarlıdır. V. her birisi belki de büyük bir komutan olurdu. 138 . eğer biraz doğru yönetim gücü gösterseydi hepsi kahraman bir halk ordusunun komutanı olurdu. soruşturmakla ve en önemlisi de dersleri çıkarmakla sağlayabildik. o sahalarda yüzlerce kayıp yaşanmaz. -ki bunlar yaşayan örneklerdir. kaybın hepsinin çözümlemesini yapıyoruz. Çünkü benden daha az tehlikeyle karşı karşıyasınız ve daha da dirisiniz. bu tarzınızla çoban bile olunamaz. Neresi burası? Ne de olsa PKK‟dir! Bu büyük bir sorumsuzluktur. “Benim bir yoldaşım neden gitti” diye düşünebilir. eveleyip gevelemekle veya zavallılık sergileyerek kendinizi kurtaracağınızı sanıyorsunuz. son söz bu. bastırıldık” dediniz. aslında siz bizim sayemizde yaşıyorsunuz ama nasıl yaşadığınızı bile bilmiyorsunuz. neden yapamıyorsunuz? “Bana lazım olan sigaranın dumanıdır” diyorsunuz. bilip de gereklerini yerine getirmek çok mu büyük yiğitlik. Oysa siz. “Lanet olsun benim geçmişime ve ben taze bir başlangıç yapacağım” diye özeleştiri vermiş. Böyle mi olmalıydı. tarih adamı olmayı. öyle dile gelir.acaba tek biriniz ayakta kalabilir miydiniz? Biz bunu her olay üzerine düşünmekle. sorumluluğu idrak eden bir tarzda yaklaşılsaydı. savaş böyle yürüyor. Bunları bilmek çok zor değildir. Sizler ise “Etkilendik. Çoban. dahilik istiyor. sıradan bir yüktür. Sizin tarzınız sadece bitiriyor. Yirmi yıl da geçse doğru doğrudur. Partinin özellikle iç ortamını netleştirmek için beş yıldır amansız bir savaş yürütüyorum. uzlaştık. derdiniz nedir? Binlercesi var ki. bir çobanın duyarlılığını bile gösteremiyorsunuz. Eğer biraz hızlı çalıştırsaydık ki. düşmana bölük bölük adam kaptırıyorsunuz. koyununu. Ben de ispatlıyorum ki. Bununla bırakalım eylem adamı. bir provokasyondur uzlaşılır. Bu bir yiğitlik midir? Yani burada fazla mesafe alınır mı? Almadığınız ortaya çıktı. kayıplar oluyor. Ben de sizin gibi çaresizliğe yatsaydım veya bir kazadır olan oldu. Böyle bir mücadele sizin aklınıza gelir miydi? Bunun gibi yüzlerce kişinin.

hangi komutanlık ve devrimcilikten bahsedi- 139 . kıvraklığın mıdır. Kendilerini. Bunlar hepsi de iyi niyetli ama sonuçta kişilikleri. Kaldı ki bunu söyleyenlerin çalımından geçilmiyor. Siz nasıl bir öndersiniz ki. insanlığı da gitmişti. Önemli olan o mudur. “Gücümüz yok” diyorsanız burada ne arıyor. bu daha doğru. Bu halleriyle devam ederlerse ki sadece fırsat kolluyorlar. Tehlike var. kendinizi yaşatacak kadar sağlıklı. görevlere amansız bağlı olmak. “Yaşasın benim şanlı geçmişim” demek. Kendinize „yanınıza ulaşılamaz adam‟ başta olmak üzere her rolü yakıştırıyorsunuz ancak pratiğiniz ortada. emeğinize dayalı bir çaba sahibi olabilecek misiniz? Yoksa “Bu örgütü kullanayım. adam gibi bu işe kendini yatırmakla bu başarılır. benim komutanlığım diyeceksin hem de geçmişin lanetli olmaktan öteye bir değeri ifade etmeyecek. Anlaşılmayacak hiçbir yönü yok. biraz uzlaşırım olur biter bu iş” derseniz. geçmişlerini lanetlediklerine de inanmıyorum. böyle uyguluyorlar. yarın şuraya buraya gideceksiniz. Siz tehlikenin büyüklüğünü biliyor musunuz? Ne de olsa önemli olan sigara dumanıdır. Halk önderleri bu kadar olmamalı diyorum ama yine de kendimi yaşatıyorum. bu ülke çoktan bitmişti. bir direnme ve tasfiyecilik olduğunu ve bırakmalarını belirttik. daha da lanetli bir gelişmeyi yalnız kendilerine değil çevrelerine de dayatırlar. Bunlar büyüklüğü benim sırtımda böyle taslıyorlar. Bunun karşı çalışma olduğunu. bu halktan eser kalmazdı. “Benim gücüm buna yetmez. bu partinin bu savaşın bazı gerekleri nasıl yerine getirilir diyebiliyor musunuz? Bu konuda vicdanınız ne kadar ayaklanıyor? Hiç kimseden ucuz bağlılık istemiyorum. bir toplantı yapmaya tenezzül bile etmiyorlar. yoksa tarih. Kendini oldukça disiplinli kılıp. Siz ise burnunuzdan kıl aldırmıyorsunuz. çizginin gereklerini gerçekten uygulama gücü göstermekle olur. Yani ben de sizin gibi gafleti esas alsaydım.” Öyleyse sen bir ikiyüzlüsün.1989‟da bunu söyledim belki de bu insanlar kurtulurdu. Ben kendimi biraz ortaya koydum. bunun yol olmadığını bileceksiniz. kendinize yatıştırdığınız o tarz nereye götürüyor. kendinizden utanmıyor musunuz? Sözüm ona komutan ve PKK‟li geçiniyorsunuz. biraz bastırırım. Kahrolsun benim lanetli geçmişim demekle bu işin altından çıkılır mı? Mühim olan kahrolsun geçmişim dememek. Benim söylemek istediğim. Bunun gerçekleştirilmesi ise yaşamınızın anı anına doğru değerlendirmesini yapmak. onlar da size göre hiç mühim değil. benim gücüm lanetli geçmişimi ortaya çıkarmaya yeter. Bir kişiyle doğru bir diyalog geliştirmeye. tedbir gerekir. halkların kurtuluş iradesi midir? Yoksa mühim olan sen. senin çalımın. Komutan dediğinin yanına kolay ulaşılamaz deniliyor. bu kadar durumlarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz hatta bu tehlikelerle iç içe yaşıyorsunuz. PKK‟nin temel özellikleri nedir. biz olmazsak kimse yanından bile geçemez. Çalımı da çalım olsa. kişiliği de kişilik olsa. sen bir yalancısın. hem rahatlığım. ben bile bu yaptıklarımı yetersiz görüyorum.

Veya hiç olmazsa düşmanın bir planını boşa çıkartacak kadar olabilmelidir. acımadan ölüme terk ettikleriniz veya büyük bir gayrete gelip de sahiplik edeceğiniz o değerleri. o mevzileri korusaydınız kıyamet mi kopardı? Doğru olan bu değil miydi? Ufkunuz yok dediğim. mühim olan oradaki savaş plan- 140 . Sıradan ajanı bile sizin en değme militanlığınızdan daha fazla militanca içimizde bir rol oynamak istiyor. silahı seviyorum diyenin insanı nasıl seveceğini de bilmesi gerektiğini anlamak gerekiyor. hafızanız. görüşünüz yok. komutanlık rahat yaşamak demektir” diyenlerin hali işte ortada. İşte biz kendimizi böyle yetiştirdik. Ben de PKK‟yi seviyorum. Bu benim şiarımdır çünkü. Ben düşmanın bu sahaya yönelik planlarını hiç önemli görmüyorum. ama insan bunu çabayla kanıtlayabilir. şuurunuz yok dediğim olay burada. ben de silaha ilgi gösteriyorum. Fakat düşman da boş durmuyor ve her zaman sadece bahar atılımını saptırmak için değil. her zaman savunmaya yeterlidir. Gidin görün hallerini rahat mı yaşıyorlar anlarsınız. biraz önderlik esasları temelinde bir çalışma tarzının.yorsunuz? Ben direnmek istiyorum. bütün süreçleri işlemez duruma getirmek için her şeyini ortaya koyuyor. Ben kendimi yanıltmamakta halen çok iddialı birisiyim. ilk yaptığım iş kusursuz olduğumu kanıtlamak için sergileyeceğim tutumu belirlerim. Bu hareketin yemeğini bende yiyorum. Başıma kakmamaları için amansız çalışmam gerekirdi ve nitekim o gündür bu gündür kusursuzum. doğal olanıdır. düşmanım da. İnsanı gururlandıracak bir çabanın sahibi niye olamayasınız? Bunu istemek kötülük müdür? Bunu istemek çok fazla şey mi ister? Hayır. Mühim olan ülkedeki savaş cepheleridir. Yani bu okuma düzeyinin elif be‟yi bile sökememekten öteye bir değeri var mı? Yine de kendilerini akıllı sanarak. o silahları. “Sen bizim yemeği yedin de işte karşılığında pek verdiğin bir şey yok” sözlerini çok erken yaşlarda çokça dinledim. bütün mevsimleri. dostum da benim direnişimin büyüklüğünü kabul eder. temposunun sahibi olsaydın ne olurdu? En az kendiniz kadar o gencecik insanları koruyabilseydiniz. geçmişinizi lanetli diye yargılayacağınıza başarılarla doludur diye sunalım. ona dayanarak ben de yaşıyorum ama yarın birisi bana hesap sorarsa. hatta yönelmesini bile başarı olarak görmüyorum. Gerek parti tarihinden ve gerekse güncel gerçeklikten çıkaracağınız dersler müthiş olmalı amansız olmalı. komutanlık bastırmak. Doğru olan budur. Peki sizin tutumunuz niye böyle? Madem çok bağlı olduğunuz bir Önderlik var. “Komutanlık güç demektir. Biraz kurallara dikkat etseydin. çabam beni her yerde. sahte önderler gibi kendinizi yaşatacağınıza. Yani halen bize böyle yirmi yıllık devrimciler olarak “Oğlum okul okur mektep okur” misali bir elif be‟yi sökememek pek akıllı olunduğunu göstermez.

Korkunç! 141 . yoksa düşman plan yaparmış.larımızın yürümesidir. hafızasını yenilemeye çalışıyor. En az sorunu olan ve olsa da iyi çözüme götürebilecek yerlerdir ama bakın bizi tehdit eden nedir? Lanetli geçmişi olan dolayısıyla doğru yaklaşıp yaklaşmayacağı belli olmayan ve böylece en tarihi gelişmelerden bizleri alıkoyacak sahte militanlık tarzı. soykırımın en vahşice gerçekleştirildiği yerdir. Ben biraz böyle yapmıyor muyum? Kurtuluş tarihimizi başarıyla ilerleten bu değil midir? Peki o zaman sen neredesin? “Ben kendimi yaşıyorum. Düşünceye gelemeyiz. plana gelemeyiz. Çünkü o kampın bir benzeri ülkemizde de var. Buna da hakkınız yok. orada ölümün nasıl geldiğini anlamalıyız. “Git erzak bul. ben ciddiye bile almıyorum düşmanın planlarını. İnsanlık. Terzi birimi. Düşman istediği kadar plan kursun bu dağları artık tutamaz. sahte komutanlık. O dağlarda. o birimleri başarısızlığa uğratacak tek neden kendinizsiniz. kaldı ki düşünmeyi bilmeliyiz. Ağustos böceği bile bu kadar ahmak değildir. Yoksa sıradan doğru bir savaşım zafer için yeterlidir. kışın planını yazdan düşünmelisiniz. Bizi korkutan budur. Hatta ülkemizin birçok alanında da inşa ediliyor. ki bunların da yürümesi için bütün imkanlar hazırlanmıştır. kaldı ki bu arenada sende varsın ve aslan gelip seni de parçalayabileceği ortadayken niye bakıp duruyorsun? Ausschwitz Kampı‟nın Kızıl Ordu tarafından kurtarılışının ellinci yıldönümü olduğuna dair bu sabah bir değerlendirme duydum ve çağrışım yaptı. ben zevkime bayılıyorum”! Yani sen bir sadist misin? Ölümüne bir savaşı yaşıyoruz. Benim verdiğim söz bu. Sen onu yazın hazırlayacaksın. Bizim asıl mesele yaptığımız burasıdır. rotamı bile değiştirmiyorum. değiştirmeyeceğim. PKK kurallarına göre olmayan bir gerillacılığı sen bana nasıl dayatırsın. Ben olsam hangi komutanlık dayatırsa dayatsın. ona şerefsiz derim. Delilik. Şimdi böyle yaşanan şahadete öfkelenmemin ne gereği var. ellinci yıl dönümünde bu kampın vahşetini değerlendiriyor. gerilla kendini bu kadar düşüremez ve benim talimatıma göre böyle gerilla olmaz. yazı da kıştan. zamanında planınızı yapmalı. zırdelilik teorisine göre yaşıyorlar. Ama arkadaşlarımızın dayattığı bize en çok ürküntü verendir. insanlık tarihinde bir buçuk milyonu aşan en büyük toplu katliamdır ve katliamın. O kampı hatırlamalısınız ve bilen varsa orada sergilenen o vahşeti size anlatmalı ve orada vahşetin ne olduğunu. bunların köyde ne işi var? Hem de düşmanın her tarafı kuşattığı bir köyde birden bire kendilerini çatışma ortamında bulmuşlar! Gel de bu gerilladan korkma. lojistik birimi vb. hafızanız yok dediğim olay burada. İşte benim sizde görüş yok. Çünkü kazanılmış çalışmalardır. Bunu yapmamalısınız. kolaylık istemiştir. git biraz yiyecek bul” denmiştir. Çok gecikmiş bir tedbirdir ve içinde ölüm var. kendini aldatan komutanlıktır. bunun doğrusunu yapacaksın derim. tedbire gelemeyiz derseniz sonuç budur.

Bunu önlemek sorumlu devrimcilerin başta gelen işidir. Ölen o kadar insanın anısına gösterilecek tek bağlılık. yaşam hakkına ihanettir! Bütün katliam süreçleri. “Kar içiyorlardı” demiyor. yalnız eriyen kar suyuyla yaşamını idame ettirmiş. bir provokasyon mudur. Türkeş‟in özel birliklerinin katliamı Hitler‟in SS kıtalarına taş çıkartırdı. Dünyanın belki de hiçbir halkı öyle bir ölümü bilmez ama biz bu ölümle günlük olarak karşı karşıyayız. Nasıl da yaşamın peşindeydiler! Sabahki muhabir “Kar yiyorlardı” diyor. Topluyorlar ve oraya götürüyorlardı. belki de doğrudur. Ama yine de canı bir şeye sıkılıyor. Bu olay bana sizin durumunuzu hatırlattı. açlık için “Kar yiyorlardı” diyor. kendini öyle eğitmiştir. sizin için tümüyle Ausschwitz‟dir. yalnız kar suyuyla kendini yaşatabilir. Bir insan on beş gün boyunca. Ama göz göre göre yaşama saygısızlığı gösterirseniz başka türlü anılırsınız. O adam yaşamı için bu kadar çaba harcarken. Peki sizin bu katliama karşı duruşunuz nerede? Kendi elinizle kendinizi SS kıtalarına sunuyorsunuz. yaşama saygısızlıktır. terzihane nasıl çalışıyor” diyor. o ölümleri bir daha tekrar etmemektir. gündemi saptırma girişimi midir pek anlayamadık. hatta savaşçılarımızın yaşama saygıları yok. yalnızlaştırarak aynı şeyi uygulama istemindedir. Bu. düşman da çok genel bir kamp için dünyanın ilgisini dağıtmayı başararak. Ama unutmayalım ki. Ben kendimi öyle ahım şahım saymıyorum ama en değme adamlarımız. Bir Amerikan yarbayı on gündür. -kaçmış mı. Nasıl ki o kampta SS kıtaları bütün insanlıkla bağlarını kesip de öyle ölümü hazırladılarsa. komutanlarımız. O insanların kamplarda da korkunç bir direnişi vardı. bu ölüm şimdi en çok bizim için öngörülüyor. 142 . çünkü koşullar onu gösteriyor. Aslında her türlü yiyecek imkanı var. Anlayamazsınız insanlığınızdan geriye ne kalır? Bu özel birliklerin hepsi SS kıtaları gibidir. yiyecek de var kaldı ki açlıktan ölen.doğrusuysa tabi.Siz de yaşadığınız bu vahşeti anlayamazsanız. Faşist Türkeş‟in özel birliklerinin nasıl öldürdüklerini biraz biliyorsunuz. Günümüz koşulları artık uygun olmadığı için sınırlı uygulayabiliyor. sizin ise elinizde silah var. yaşamın kıymetinin çok iyi bilinmesini esas aldırır. Ama oradaki dehşeti. “Hele bir köye ineyim. o ölümü mutlaka anlamalısınız. terzinin düşmanın ölüm kapısında elbise biçmesi veya köyde bir iki erzak toplama mı önemli yoksa yaşamın kendisi mi önemli? Üstelik elbise de. yaşama saygının önemini vurgular. soğuktan donan gerilla da yoktur. bizim dağdaki militan sigarası eksilince canı sıkılıyor. Eğer farklı bir dünya durumu olmasaydı. Kaldı ki dünya bize yapılanı duymuyor. Bunu anlamazsanız o zaman siz neyi anlayacaksınız? Kaldı ki Nazilerin götürdükleri o insanlar savunmasız ve çaresizdi. Yaşama saygı mı önemli.

biz de işte böyle baharı yakalayacağız dedim. Yüce yaşam hakkından niye böyle kolayca vazgeçiyorsunuz? Bunu. özellikle on yıllık. bir PKK sempatizanı gibi kalabilirler. düşkünlüktür ve ne derseniz deyin odur. Bazıları zindandan çıkmış. Ben açıkça söyledim. V. Bu emperyalist bir ordunun yarbayı. Ben yine sözden anlarım. yarenlik. onları evlendirin ve bir yere koyun dedim. keyfi olarak birbirlerine ne yapıyorlarsa yapsınlar dedim. Biz böylesine bir soykırım peşinde olan düşmanla karşı karşıyayız. PKK saflarında. Bu kadar mı düşmüş. İnsansınız. erkek de var. ne de kabaca yapılan uygulamaları göz ardı etmem. iktidar hastalığına yakalanmışlar. görmemem imkansızdır. Bunun anlaşılmayacak hiçbir yönü yok. Ben karşınızda ağır sözler sarf etmek istemiyorum ama boyun eğecek halim de yoktur. bir beyniniz de vardır. inanılmaz bir biçimde arkadaş tutkunuyum ve gözlerinizle bunu görüyorsunuz. Bir sürü kadın var orada. biraz kendinize gelin. Ama tek istediğimiz şey. Belki sizler birbirinize boyun eğebilirsiniz ama ben öyle olmamakta ısrarlıyım. bazıları yapamıyorsa. Başarılı bir baharı mümkün kılmamak için size örneği de gösterdim. Kongremizde geçmişini lanetleyenlere söylüyorum. ya siz? İmha sürecinde olan ama mutlaka yaşama çekilmesi gereken Kürt halkının. izah edilecek hiçbir yanı yok. Yoksa bir devrimci kolay kolay kendi geçmişine lanet yağdırmaz. ne de komployla benim önlenmem mümkündür. orada yaşasınlar. ordumuzun içinde yer almaya hakkınız yok. namussuzluktur. Aranızda bir ayrım da yapmadık ama bildiğiniz arkadaşlık ve ahbap çavuşluk veya köhnemiş kardeşlik.Eğer biraz Amerikalı yarbay kadar kendilerine saygıları olsa hiçbir şey olmaz. ne yakarmayla. hafıza ve şuurdan yoksun oluşunuz veya keyfiyetiniz tam delilik teorisine göredir. öyle de yaşayabilirler. Niye bütün partililer. Ne incelterek. Kesinlikle bir şey de yapmayacağız. hemşehrilik ve çoğunuzun kendinize yakıştırdığınız yakınlıklarla değil. Bu şekilde karşımıza çıkmaya. Nereden çıkarıyorsunuz bunları. ki onu da ben yürütüyorum. ne uzlaşmayla idare edilmem imkansızdır. bazıları dağda yıpranmış bunların ekmeğini de suyunu da temin edin. Nasıl Ağustos böceği kıştan baharı yakalamak için elinden gelen her şeyi yapıyorsa. militanca bağlılık. Sonuna kadar buna varız ve bu konuda hizmet noksanlığı olacağını sanmıyorum. 143 . yirmi yıllık ahım şahım militanlarımız bunu görmüyor? PKK‟de olanak var deyip. Ne bastırmayla. haklarıdır. Ya kendinizi doğru adam eder katarsınız ya da yerin dibine girersiniz. ona önderlik edilmesi gereken halk kurtuluş ordusunun gerillaları böyle mi olur? Niye mukayese yapamıyorsunuz? Anlamaya gelmeyişiniz. asgari gereklerine göre varsanız varız deyin. kendinizden vazgeçmişseniz o zaman yanımızda işiniz ne? Yaşama saygısızlığı bu kadar geliştirmek düpedüz soytarılıktır. Ne yalvarmayla. mesela bireysel keyfi yaşam istiyorsa onları gönderin dedim. yoksanız yerinizde oturun.

Doğru güven. Bu bize iş yaptırmıştır. 26 Ocak 1995 144 . meteliksiz çıkarken de güvendik. buna uyma gücünü göstererek kanıtlayacaksınız. diğer yandan bizim hazırlıklarımız var. gücüm bunu kanıtlar. İnsanlara nasıl hizmet ettiğimi iyi bilirim. militanlıktan dem vuracaklar. Bundan hepiniz kendisi için gereken sonucu çıkarır. iki kelimeyle yola çıkarken de güvendik.Ama hem komutanlıktan. hem de ikide bir işleri bozmaktan bahsedecekler işte bunu yapamazlar. Söze bağlılığın değeri varsa. Kongre gerçeğine. Kaldı ki. Bunu anlayacak ve biraz namusunuz varsa. V. hiç olmazsa bundan sonraki adımlarınızda ne anlam ifade ettiğini biraz kendi kişiliğinize uyarlayarak. doğru iş yapma sonuç almıştır. Biz her zaman kendi yaptıklarımıza güvendik. şimdi de güveniyoruz. özümseterek kanıtlayacaksınız. büyük hazırlık yapıyoruz. pratiğim bunu dünya aleme göstermiştir. bizim sergilediğimiz diğer bir tavrımız da budur. bunları da gördünüz.

Dikkat edilirse. Kadro sorununu doğru çözemezsek diğer tüm çabalarımızın boşa çıkacağı. Eskiden devrimci yaklaşımlarımız. Yaptığınız inanılmaz hatalar. Dolayısıyla bu sefer son yılların bütün çabasını tersine çevirerek. bir halk adına en büyük talihsizlik oluyor. kendi halinize bırakıldığında. onları güçlendireceğiniz görülmektedir. emek düşmanlığı konumuna düşecek kadar kötü kullanılacağınız ve hatta aleyhimizde kendilerine mal edileceğiniz. vurur ve kaçtıklarında bile yarasalar gibi gün yüzüne çıkamazlar. en temel doğruya bile anlam vermeme. yani tekil olandan yola çıkmaya. bütün inanılmaz özelliklerin mevcut olduğu görülüyor. Devrimin genel çözümlemeler ve doğrularla. sadece giderek başlarını daha fazla taşa vurur. parti ve örgüt doğrularına ilişkindi. Böyle özgünleştirmeyi. bu kişiliklerinizin fazla umut vermediğini görüyorum. Nasıl olup da kendinizi bu duruma düşürdüğünüzü çözmeye çalışıyorum. ulus. böyle düz çabalarla sonuca gidebileceğini sanıyorduk. dolayısıyla diğer konulara giriş yapamıyoruz.TASFĠYECĠLĠĞĠN TASFĠYESĠ KADRO SORUNUNU ÇÖZMEKTEN GEÇER Ne demek istediğimi anlamayanlar. Kişiliklerinizi çözmeye çalıştığımızda. onunla oynanmasına zemin sunma. sınıf. Ama sonra görüldü ki. bu yaklaşım en vahim ve gafil olan bir durum oluyor. Buna dayanarak. daha ileriye adım atma. Gerçekliğiniz üzerindeki yoğunlaşmamız halen bizi tatmin etmiş olmaktan uzaktır. bir kişide çözmeyi gittikçe daha derinleştirmek mecburi- 145 . Bu kişilikle savaşı sonuçlandırmadan. başarıdan başka her yere götüreceği. yani bir hastalık olayı. Bu nedenle sosyalizm veya sosyoloji. bana pek tutarlı ve mümkün gelmemektedir. Ben kendimi kolay yanıltmamak için çok özen gösteren birisiyim. tam bir klinik vaka gibi duruyorsunuz. sizlerin düşmanın en işbirlikçileri. Tabi sizin şahsınızda gözüken. tamamen bir yöntem değişikliğiyle karşı karşıyayız. Çünkü karşımızda devrimci bir vaka gibi değil. psikoloji gibi bilim dallarında en derin bir yoğunlaşma ihtiyacını hissediyorum. halk gerçekliğinin bireyde ne kadar yansıdığı ve hastalık haline geldiğidir. öfkelerimiz. süreci çözümlemeyi aslında pek gerekli görmüyorduk.

Çözümlenemeyen sosyalist kişilik. Güçlü bir doğrunun güçlü ifadesi olmak yerine. şaşırdığım bir nokta da odur. Bir halk adına en büyük talihsizlik. kendiliğinden bir çözülmeye ve yozlaşmaya terk etti. olgunlaşmış bir sosyalizmi. aslında direnişin de yaşamın da başına bela olduğu görülür. öldürülmüş. Ama görülen tam tersi. varsa bazı temel doğruları. Buna şekillenme denebilirse tabi. irade ve diğer kavramlara anlam vereceklerini sanıyordum. Bu nedenle. Altı eşildiğinde. ideolojik. En iddiasız bırakılan. “PKK ortamında direniyoruz. bizim gerçekliğimizde talihsizlikten de öteye. bir direnişin ne anlama geldiğini. Ama biz kendimize „diriliş hareketi‟ adı veriyor. Hele hele PKK'deki bu sahte önderlik gerçeği geliştikçe. Ölüyseniz. Bu reel sosyalizmde de biraz yaşandı. Bu nedenle son süreçlerdeki bütün çalışmalarımızı. umut. onun nasıl böyle anlamlı gelişmelere yol açacağını esas alırlar diye bekliyordum. düşmandan korkmadığım kadar sizlerden korkuyorum. Ama ortaya çıkan. Belki şuna sarılabilirsiniz: “Biz çoktan ölmüşüz!”. peki siz neye güveniyorsunuz. kalkın söyleyin. Kolay yenilme konusunda. çünkü onlar zaten ölüdürler. Yalancılık adeta yaşamın bütün temel özelliği olmuş. bu yönüyle kişiliklerinize yoğunlaştırdık. teşhis ve tedaviyle bir çare bulmamız gerekiyor. Hayret ettiğim diğer bir nokta ise. Ulusal ve toplumsal anlamında çoktan öldüğünüz doğrudur. Eğer bu kavramlar bir yalandan ibaret değilse. „sıra kurtuluşa geldi‟ diyoruz. Fakat yıllardır mücadele içinde olanların az çok bir şeyler anlayacağını ve belli bir silkinişle. örgütsel ve eylemsel yalancılık sizde müthiş gelişmiş. ona karşı tehlikeli ve çok belalı bir kişiliği temsil ediyorsunuz. kendinizi mutlaka sorgulamanız gerekiyor. Artık bunu anlamamız. dolayısıyla yaşıyoruz”. Tam bir hasta. komalık halde iseniz. müthiş örtbas etme. en anlamsızlaştırıcı.yetinde kaldık. onu müthiş sağdan soldan yontarak. Özüne karşı. daha sonra en tehlikeli hastalıklar haline gelerek. en boş işlerle uğraşan ve bu nedenle de en tehlikeli insanı temsil ediyorsunuz. korkunç yalancı kişilik! Politik. kişilikleriniz tamamen düzenin en iflas ettirici. Ama PKK sayesinde tam bu noktada bir sahtelik daha ortaya çıkıyor. Bu kişilikle yaşanamayacağı açık da. kendi iç arayışlarınızın neden bu kadar bitik olduğu ve hatta buna gerek bile duymadığınızdır. hiçleştirici etkisi altında şekillendirilmiş. Güçsüzlük. 146 . çaresizlik diyeceksiniz ama güçsüzlerin ve çaresizlerin de savaşta ayakta durma diye bir sorunları olmaz. azim. Acıyla görüyorum ki. karşılıklı çıkarla gittikçe daha fazla sinen. onu da söylemelisiniz. hastalığın kaynağını bulup mutlaka doğru çözüme götürmek gerekiyor. açık söyleyeyim. yenilmiş gerçekliğinin sizdeki ifadesi oluyor. adeta fare gibi kemirerek yaşadığını sanmakla nasıl kendinizi kabul ediyorsunuz. hiçleşen ve tam bir bela haline gelen kişilikler oldu.

bizi dağıtmak istedi. yaşanılır. “Fırtınaya tutulmuşuz. tecrübeleri yetersiz diyordum. çünkü bu halinizle bırakalım vatan kurtarma veya toplumu yeniden örgütlemeyi. Hatta düzen bize karşı belki de en pahalı masraflara girişir. insan hiç olmazsa belli bir süre sonra. Ben yıllarca önce ortam elverişli değil. düzenin en tehlikeli bir dayanağı oluyorsunuz. o zaman siz kimsiniz diyeceğim. “Biz ne yaptık” diye şimdi fark ediyorsunuz. olanakları yetersiz. Örneğin. birçok psikolojik savaş yöntemleri geliştirdi. Peşinizi bırakmayacağız. Diyelim ki kara cahildiniz ama öğrenmeliydiniz. Ama neden bizi hep yenilme. O zaman. kesinlikle sizinle hesaplaşmamız gerekir. bir düğüne bile kalkarken bu kadar laubali. savaşın yakıcı ateşi niye size öğretmiyor? Veya biz sizi taktik icabı savaş meydanına çekmişsek. Yoksa bu haliniz ne olabilir? Serserilik ve lümpenlik teorisine göre. sinsice kendini kandırdıkça kandıran. düşünecek halimiz 147 . kendiliğinden boşa çıkarttık. “Biz hiçbir kurala gelemeyiz” derseniz bu da eşittir yaşamı inkar etmek olur. Düşünün ki bunlar en basit oyunlar.Savaşı bu kadar kişiselleştirmek istemiyorduk ama öyle ürkütücü tavırlarınız var ki. Ama bütün bunlar doğru da olsa. Bunu çözmek istiyoruz. kendinize karşı biraz saygınız varsa veya bir şeyler yapmaya dair inancınıza bağlılığınızı sürdürmek istiyorsanız. Savaş sahasında atılan her adım taktik icabı atılır. Daha sonra meselenin bunlar olmadığını. Amerika‟nın halklara dayattığı kişi hakları gibi size göre bu da kişi hakkıdır. siz halen kurnazca. hastalandıkça hastalanan. kurallarını öğrenin. Kör bir kaosa düşenler belki. her şey en elverişli halde sunulduğunda bile daha tehlikeli olmaya yüz tuttuğunuzu gördük. Karşılarında fazla çaba harcamadan. Ya çok büyük bir kara cahil olduğunuzu veya kendiliğinden hiç hazır olmadığımız bir duruma getirildiğinizi ya da bu işin size göre olmadığını en başında söyleyecektiniz. hep kurallarla oynama ya da bir anlam vermemeyle karşı karşıya bırakıyorsunuz? Şu anda en önemli sorunumuz komutada ısrar etmek oluyor. gayri ciddi olur mu? En basit oyunlara. Onun en tehlikeli temsilcileri oluyorsunuz ve aslında kişi haklarına da en büyük darbeyi indiriyorsunuz. bir futbol oyununa bakıldığında en basit kurallarına bir iki sefer uymayanın saha dışına atıldığı görülür. “Hazır değiliz” deyip kaçın meydandan ya da artık meydandaysanız. Ama düşünün bütün çabamızı size yönelttiğimiz halde. Savaş gibi oyunların şahı veya kelle koltukta mücadele edilen bir ortamı siz bu kadar kuralsızlığa ve hatta tersi dayatmalara açık bırakırsanız. işte bu yeni çözme ve yoğunlaşma sürecine girdik. ne olduğunu anlamaya çalışır. Haklı olarak dehşet içinde. çaresizleştikçe çaresizleşen bir biçimde kendinizi dayatıp gidiyorsunuz. suikast ekipleri kurdu. Çünkü yaşam kurallarla yönetilir. İnsan kendini mücadele meydanına bu kadar hazırlıksız atar mı? İnsan bir güreşe.

bütün köylerini. içeriği olmadan yaşayacaksın. asla soylu yaşayan. çalışmasından bir şey anlayan birisi gibi olmayacaksın. o zaman “Fırtına bizi alıp götürüyor” deyin ki biz fırtınayı durduralım. Biz fırtına estirmek. savaş rüzgarını estirmeyelim veya mücadele yelini savurmayalım. Kaldı ki. sizin kara cehaletin de ötesinde. yaşamayacaksın. bir türlü kendini toparlayamıyor. incir çekirdeği kabilinden değerler için yaşayacaksın. sömürgeciliğin kara cehalet tarzını uyguladığı için. Hatta sömürge halklardan daha ötede. Bu da tabi sömürgeciliğin gelişim düzeyiyle bağlantılıdır. Bazılarına çok gerekli olduğu zaman bir iş veriyor. Ortaçağdaki kara cehaletten bahsedilir. yalanı öğrenme gibi bir durumunuz var: Öğretilen her şey yalanı geliştiriyor. Aslında bilinçsiz bir sömürgeciliktir. Avrupa'ya gönderilen emekçiler gibi veya askere alınmaları gibi. Bazen de hepsini katledeyim. Bazen vahşice öldürüyor. “Yalancı. az üretilmiyor. Bu durumda yapabileceklerimiz ne olabilir? İşte burada onu yapmaya çalışıyoruz. örneğin koruculuk gibi. Ama barbar olduğu. Öğrenme.yok” diyebilirler. sen asla genel doğruyu. bir karşı saldırı konumunu yakalamıyorsunuz. temel toplumsal doğruları görmeyeceksin. bir soldan yumruk yiye yiye. o halde neye varsınız? Acaba ben mi buna yol açtım diye tabi kendime de öfkeleniyorum. Zaten toplumumuzun en büyük talihsizliği veya uğradığı en büyük tahribat. evlerini başlarına yıkayım diyerek böylesine çelişkili bir durumu temsil ediyor. İşte siz de biraz bu gerçekliği yaşıyorsunuz. Bırakalım karşı atağa geçmenin fırsatını yakalamayı. Bir sağdan. Gerilla da taktiğin bir türlü tutturulamaması. savaş araçları az sunulmuyor. savaşı geliştirmek istiyoruz. tabi bu da yiğitlik gerçekliğiyle bağdaşmaz. bazen “Bir binek veya yük hayvanı kadar belki bana yararlı olabilir” diye ahırda tutuyor. neye uğradığını bile anlayamıyor. 148 . kontrol altında tuttuğu nesneyi veya insanı ne yapacağını bilemiyor. çaresiz ve zor durumda olduğunuz belli. O kadar sersemlemişsiniz ki. sürekli sersemliyor. buna kararlıyız ve sürdürmek için şüphesiz çabalarımızı gittikçe geliştireceğiz. en temel bazı örgütlenme görevlerinin yerine getirilemeyişi bu durumunuzdan kaynaklanıyor. Bu gerçeklik içinde.sizin durumumuz ne olacak? Sizin savaşçılığınız adeta ringde her an yediği sert darbelerle sersemleyen birisine benziyor. bir isteminizin olması gerekiyor. Fırtına diner ve siz bir köşede oturup dinlenirsiniz. işsizlikten daha ötede hatta bir hayvanın bile yaşam koşullarının daha ötesinde bir konumda yaşayacaksın” şeklindeki düşman dayatması olmuştur. Ama bütün bunlar için. Bunlara anlam veremeyen siz oluyorsunuz. Eğer müthiş bir fırtınaya tutulmuşsanız. Bir kargaşa yaşadığınız. en önemli bir çıkış yolu olabilir ama öğrenme kabiliyetiniz çok zayıf. sömürgecilik gerçeği biraz da budur.

sersemletici etkisi altında boğulup gittiğini görüyoruz. esas aldığı hiç bir kuralı yok ve kandırmacası da. Sorgulama gerçeğimizin aslında ortaya çıkardığı en önemli bir sonuç da bu.Metropolden gelen bazı raporları okuduğumuzda. Dağ olduğu için belki düşmanın eline kolay geçmiyor. Bu ilginç bir durum olduğu kadar korkunç bir oyun aslında. Ama dağda da yaşadığı bir zindan konumudur. bilinen Kürt yenilgisi. ezici bir çoğunluğun. bize bunu dayatma” diyorsunuz. doğru bir görüş ortaya çıktığında ona anlam verme. “Canımızı al. kurallarla oynuyor. saha çalışmalarına yöneldiğinizde bütün pratiklerinizin ağırlıklı olarak suç pratiği gibi karşımıza çıkmasıdır. bildiğiniz anlamda bir tutuklanma değil. sefaleti. Düşmanın bir el kaldırmasıyla. bizde sosyolojik bir gerçekliktir. Siz bu halinizle ancak zindanlık olabilirsiniz. Bu kavramı biraz işlemek gerekiyor. İsyancılığınız çok kısa bir süre içerisinde zindanla sonuçlanıyor. mesela kısa bir süre bile olsa dayanamayacağınız ve bir de düzeni zorladığınız için tabi tecrite alınacaksınız. mümkünse doğru yapmaya dayanmanızı istediğimizde. kısa bir süre içinde bozuyor.”! Peki neden böylesiniz? Halbuki sizin çok sevdalandığınız yöneticilik. kahrolası gerçeği ortaya çıkar. Çünkü kişilik yapısı zayıf. Şöyle bir sonuca ulaştık: Bunların zindanlık olmaktan başka bir çareleri yok. Ve aslında önderler onu en azimli. düzenin basit. “Canımızı al ama oyunun kurallarını bize dayatma. Bunun diğer açık bir ifadesi. Bu noktada sizden doğru görmeye. En önemlisi de özgür yaşam tutkusu köreliyor veya çarpıtılıyor. Size anlatmak istediğim. bununla yaşam için gerekli olan hiçbir mücadeleyi gerçekleştiremeyeceğinizi görüyorum. yalanı da çok. yiğitlik dayanma gücünü ifade ediyor. Zindan. Daha fazla açma gereği duymuyorum. Tam bu noktada erlik. Ve kendine göre bir zindanlık durumu ortaya çıkarıyor. belli bir anlayış gücüne sahip misiniz? Sağlam bir anlayış. Sorunu daha köklü ele almak zorundayız. neden böyle olduğunu halen tam izah etmiş değiliz. en iradeli ve en istekli temsil edenlerdir. ona uyma. bir kuralı yürütme gücünden bile yoksun olduğunuz anlamına geliyor. Bu durum. rahatsızlıklarınıza bakıldığında burası da sizin için adeta bir zindandır. Yaşama niyetlerinize baktığımda. özgürlük değil. komutanlık tamamen kurala dayanma gücünden ibarettir. Mesela sıkıntılarınıza. Nitekim hemen hepsi karıştırıyor. zindanlık oluyorsunuz ve ezici çoğunluğunuzun bunu aştığını sanmıyorum. kargaşası. acaba bütün bunlara rağmen. Belki bazılarınız girmemişsiniz ama bizim yanımızda da zindanlık konumdasınız. onu uygulama gücünü gösterme şeklinde bir karşılığınız olabilir mi? Ben burada her an kuralı bozarlar diye sizden korkuyorum. Bunun sosyolojik izahı şudur: En ufak bir başkaldırı ihtilalini geliştirmediğiniz için. Şaşkınlık içinde kalıyor. Bu kişililerle ancak bilinen Kürt oyunu. Neyi ifade ettiğini. Bu noktada sıkıntınız başlı- 149 . kuralı anında bozma.

Dille ifade edemiyorsunuz ama sıkışan kişiliklerinize baktığımda. Kendinizi böyle çok akıllı sandığınızda ve işleri de bu kadar çığırından çıkardığınızda tabi ben size karşı dayanmalıyım.yor. Bize bela diyenlerin kendileri acınacak durumda. Tehlikeli eğilimlerinize karşı savunma. Yaşamayı bilmiyorsanız. istediğiniz kadar sahtekarlık yapın. Şimdi sizde bunu genelleşmiş olarak görüyorum. her biriniz bir hizip gibisiniz. o anlama geliyoruz. Bunlara bir çırpıda son veremeyiz. Ben hiçbir hareketin tarihinde görülmediği kadar genel doğruları size verdim ve imkanlarını da gösterdim. istediğiniz kadar zorbalık. mücadeleyi bilmiyorsanız. Onu kendine göre anlamsızlaştıran sizler oluyorsunuz. İlk başkaldırılarımıza geçtiğimizde biz hep bu deyimle karşılanıyorduk. kendinizi tehlikeli konumlara ge- 150 . Kendinize kıymamak için. sadece bir hiçten ibaret olan en tehlikeli kölelik alışkanlıklarını dayatıyorsunuz. her türlü oyunlarınıza karşı benim uyanık olmam. Hiç kusura bakmayın. istediğiniz kadar lümpenlik. Ama savaşamıyor. Ama biz bunu kanıtladık. bu da bir savaş tarzıdır. emekler var. direnme ve mümkünse doğruya çekme ısrarını sürdürüyorum. Ben aptallığa. Zaten beni mutlaka bazı noktalarda tanımak zorundasınız. İki taşı bir araya getiremiyorlar. sizi sağ bırakmamız mümkün değil. keçi güdemiyorlar. Bütün bu gelişmeler bu kadar şahadetin sonucudur. Son yılların en büyük direnişini ben bu temelde götürüyorum. zaten koyuyorsunuz. “Bırak biz bildiğimizi yaşayalım!” Peki bildiğiniz nedir? Bir hiç! Neyi. Ben buna karşı direniyorum. ne kadar yaşayabileceksiniz. her türlü yenilginize mi geçit vereceğim? Hani düşmanın bir deyişi var: “Bu bela nerden çıktı!” Şimdi sizin için de. Bu kavgayı ben başlatmadım. şu anda sizlerle olumlu temelde bir kadro konuşması yapmıyorum. Ben buna yol açmadım. ısrarla siz dayatıyorsunuz. bizim en büyük ispatımız budur. Kendi sorumluluklarımı çok dikkatlice kullanacağım. ben oynayamam” deyin. Bunu sağlamayıncaya kadar. hizbinizi fazla geliştiremiyorsunuz. Meydanı size bıraksam. Dikkat edilirse. İstediğiniz kadar “Yerim dardır. bir doğruya canı gönülden bağlanma ve gereklerini yapma. En ufacık bir güç olma imkanını sağlayamıyorlar. Karşı koyabilirsiniz. anlamam ve size geçit vermemem sanırım yapmam gereken en doğru işlerimden birisidir. Sizde kesinlikle şunu sağlayacağız: Canınız çıksa da. bu halkın umut ettiği bazı olumlu gelişmelerin canına okuyacaksınız. “Bu bela nerden çıktı?” diyorsunuz. kaçıyor ve dağıtıyorsunuz ondan sonra. Bazı doğrularımızın olduğuna ve bunun en önemli ifadesinin de kurtuluş olduğuna halen inanıyoruz. avanaklığa kesinlikle geçit vermem. Korkunç bir mücadele ile de olsa size dayanmalıyım. yanlışa mı geçit vereceğim? Savaşı. Bizim köylüler de ilk günlerde öyle diyorlardı. siz ısrarla dayatıyorsunuz. Aslında yiğitlik siz bunu yerle bir etmeye çalıştığınızda size karşı dayanmamdır. Zaten somut adanmışlıklar var.

Bütün kadro yapımıza gereken imkanlar verildi. kendini kesinlikle yenilgiden kurtaramamadır. siz ne olacaksınız? Bunları nereye atayım veya neresinden tutayım diye düşünüyorum. Ben artık biraz tarihi iş yaptığıma inanmak istiyorum.tirmemek için tanımak zorundasınız: İşleri ele alış. İşte en büyük yalan dediğim bu! Kendini bile görmeyi istememek bir fukaralıktır. ulus yok. özgürlükle. Doğrusuna gelin diyoruz. Bunların nedenini kendinize soracaksınız. Devrimle. savaşın kenarından geçemiyorlar. Hepinizin tarihçesine bakılsa. baş aşağı gittiği. ne ölümü. bunun pek de öyle olamayacağını kanıtlamak! Ne kötü bir kanıtlama. belki vicdana geliyorlardır. yaşam konusunda da böyle olduğunuzu. yaşam arzuları uğruna söyledikleri her şey bana o kadar zavallıca geliyor ki. tek bir doğruya bile anlam vermek istemiyorlar. Biz tarih huzurunda. Tamam bunlar hiç yaşamadılar ama karşımızda halen ayakta gözüküyorlar. artık “Yaptığımız tarihe uygundur”. bütün yaşam ilişkilerinizin tahripkar. yıllardır direniyor. Güçleri yok. özgürlük yok. kendini bir şeyler sananlar böyle olduktan sonra. Çünkü sizin tüm tarzınızda egemen olan. mücadele süreçlerini ele alış. bebekler bile bu kadar olamaz diyorum. Mesela en çok bağlı oldukları yetki uğruna. “Ya yerin dibine. Gelişmeler yoğunlaştıkça. böyle gitmeli” diyemeyiz ki. güç uğruna. bana göre hepiniz için az çok bir ölçüdür. demekte kendimi haklı görmek istiyorum. bitirici olduğunu görmelisiniz. Gerçi bizim bütün yaşam süreçleri öyledir ama sizi en çok ilgilendiren konularda. Biz bunların hiçbirisini uygulamıyoruz. Tek bir yoldaşı bile yok yanında. Sözüm ona en tecrübelileri. Çünkü yoldaşlıkta bunlara yer yoktur. Kırk yıldır uğraşıyoruz. bir bebek kadar zavallılaşmışlar. Hemen hepsinin bırakalım yengiyi yani başarıyı dayatmayı. Söyledikleri her şey bana gülünç geliyor. ne sürgünü. Ama sizin yapmak istediğiniz. hiç olmazsa en zayıf olduğunuz konularda anlamaya şiddetle ihtiyacınız var. durumu böyle olmayan tek bir kişi bile yoktur. savaş konusunda böyle olduğunuz gibi. ya da satın alma” der. neden bunlar yaşanıyor veya bunlar neden yaşamasını bilmiyor diye de kendi kendime soruyorum? Savaş diyeceğim. Görebildiğim kadarıyla kavgacılık 151 . yengiyle en ufak bir alakası olmayan yaşama duyulan ilgileri şiddetlidir. sanırım haksızlık da yapmıyorum. bunu gülünçleştirmek. Yalancı. Sorgulanan gerçeğinizin belli başlı tipleri incelendiğinde gördüğümüz. ilişkileri ele alış. “Böyle gelmiş. ya sürgüne. Savaş adı altında yaptıkları her şey kocaman basit bencillikleri için. korkunç bir bencillik savaşı! Bunları söylerken abartmıyorum. ne de satın almayı. yenilgili kadro olmaktan çıkmak istiyorsanız. Neden böyle oldular. yenilgiye ardına kadar açık oldukları ortaya çıktı. halk yok. Öyleyse nereye koyalım? Düşman olsa. Yani o aynada kendinizi rahatlıkla görebilirsiniz.

Tabi bu sizin sandığınız gibi. 'sözü farklı. içinizde bir yiğit militan adam yok mu diye sıkça sormam bunun içindir. karar ve görüşe sonuna kadar bağlı olabilmektir.” Bir milim bundan ötesini ifade edemiyor. Her şeyi kendinize göre ele alıyorsanız. Benim ölçülerim önemli ve şu anda fiilen. bir yalancı olduğunuz söylenecektir. bunun hesabını nasıl vereceksiniz? “Bildiğimizi okuduk” derseniz. Hepiniz az çok deneyimden geçirildiniz. Bütün kişiliğin bunun üzerine şekillendiği bu koca bebekleri bu amansız savaşta nasıl değerlendirebiliriz? O zaman nasıl bir çare bulmalıyız? Size. resmen. gücünüz yok zavallının. yakalamak ve gerçekleştirmektir. Ama komutanlık. bir bostan bekçisini de yerime koysanız bunu emreder. Hani sorumluluk isteyen. verilen tek bir sözün gereğine neden sahip çıkamıyorsunuz? Yalanlarınız adeta diz boyu. çizginin gereklerine doğru bir pratikle karşılık veren kimse yok. pratikte ana hatlarıyla kazandırmaya doğru götüren bir savaşım tarzının sahibi olmaktır. temsil etmek şu demektir: Bir planı varsa. Kendi kendinize icat ettiğiniz. yerinde ve geçerli olabildi? Mesela ben sorumluysam. sözünün sahibi olmak. Disiplin bu yüzden çok gereklidir. çaresizin yalancısı gibisiniz. askerlik de şu demektir: Yiğitlik. uydurduğunuz açıktır. Burada benim olup olmamam da önemli değil. size gerekli olanın ne olabileceğinin 152 . partileşmeyi ve ordulaşmayı. Eğer. bizimle olmak isteyen sizdiniz? Bizi yeni yeni anladığınızı söylemenin fazla anlamı yok. neden kendinizi bu duruma düşürdünüz? Gücünüz yetmediyse neden kendinize “Askerim. Buna karşı aldığınız tutumun ordu teorisinde kesinlikle yeri yoktur. Bir halk adına bu anlamda herhangi bir şey yapılmak istendiğinde. çünkü başlı başına yapmak olayıdır. kandırmadan gereklerine göre ne yapıldığını açıkça ifade etmek. hiçbir ordu prensibinde bunun yeri yoktur.temeli yedi yaşında edinmiş oldukları kendilerine göre çok basit bir hırsları ve öfkeleridir. zor olsa da bu noktada mutlaka gerekli olanı kabul etmek. ikiyüzlülük dediğim burası. Bu noktada bir hiç olduğunuzu iddia ettiğinizde. Bağlılık demek. kurnaz yalancılar değilsiniz. Doğru olan. Sizin açınızdan. paylaşılan ortak inanç. bildiğimiz gibi olmadığınızı iddia ediyorsanız er meydanında belli olur. hiçbir komuta kitabında. Bazı gerçekleri daha nasıl anlatacağımın. onayımdan geçebilen kaç davranış sahibi söz konusudur. İşte yalan dediğim. komutanım” dediniz. Hanginizin sesi yüksek. bir söz vermişse sahteliğe başvurmadan. “Ana bana biraz mama ver” ya da “Ana bana bir parça ekmek fazla ver. temsil düzeyimizi inkar ediyorsunuz demektir. O da ne içindir. başka takipçisi olmadığından veya bana yüklendiği için mecburen bu işi ben temsil ediyorum. En önemli saptamalara. ona dayanarak yürümek istiyorsunuz. Bu ifade gücüne sahip fazla kişi yok. pratiği çok farklı' anlamında olamaz. Madem bir şeye bağlı olmak. Öyle açık. bunu bekler.

” Aslında bunları biz size veriyoruz. tam bir oyuncu düzenindeydim. Bizim akrabalar. işte biraz idare edeyim! Durumunuz ancak bu kadarına elveriyor. biraz gerçeği görmeleri için. oyun üstüne oyun geliştiriyordum. benim karşımda bazı doğruları güçlü bir şekilde temsil edecek adam yok. Daha doğrusu. kendim oldukça yaşayabilirim. ben giderek ben oluyorum. sizi böyle güçlendirmeye imkan bulabilirler mi? Yoktur ama ben güçlendiriyorum. Halen hatırlıyorum. sizi anlamaz olur mu? Sizi yürütmek için plan geliştirmez olur mu? Sizi başı boş bırakabilir mi. Ne yapabiliriz. çok hatalı bir büyüme 153 . hele bu kadar ağır savaş ortamında sizi kendi keyfinize göre düzenin etkileriyle yalnız başına bırakabilir mi? Burada tam bir gafil durumundasınız. küçük küçük bazı işlerle onları alıştırmaya çalışıyordum. köyün çocuklarını kontrol altına almak için. Onların benimsediği bir tarza sahip değiliz ama yine de gittikçe gelişen bir tarzımız var ve bu baştan beri böyledir. Aslında kendilerini bir şey sandıklarında ve bunu da çok tehlikeli biçimlere vardırdıklarında. daha o zamandan beri etrafımdakileri bir araya getirmek için. Önderlik gerçeğini veya parti gerçeğini hissettirdik. Bu ülkenin en tecrübeli. Daha da güçlendirmek istiyorum fakat bakıyorum ki. Siz en hafif halinizle. Sorgulamadaki kişiliklerinizi göz önünde bulundurun. biz diğer komuta kişilikleri gibi değiliz. sizi bıraksam. Ailelerinizde sizi böyle yetkinleştirecek adam var mı? En güvendiğiniz dostlarınız bile. doğru ulusal. Aslında dikkat ederseniz. nasıl bu kadar rahatsınız. tutkuyla bağlıyım ve gereklerini de yerine getiriyorum. Savaş kişiliği hiç böyle olur mu? Aslında hatanız şurada. eğer kurtuluşa inanıyorsak. toplumsal boyutlarda güçlenmeniz için her şey verildi ama bunu kendi özgücüne dönüştüremeyen siz oldunuz. hepinizin güçlenmesine gerçekten büyük bir içtenlik. savaşı geliştireyim diyemiyorum. örgütü dağıtmadan. en savaşkan insanıyım ama yine de çatlıyorum. çoğunuzun durumu öyle sanıldığı gibi güçlü değildir. Yoksa bunlarla orduyu geliştireyim. Günlük davranışlar. bu işte gerçekten varız diyorsak sizi ne yapalım. Düşünün ki. kendilerini dünyanın en zavallı insanı. çifte telli oynar gibi ortalıkta sallanıyorsunuz. halbuki öyle değil. şaşırıyorum. kendimi oldukça güçlü hissedebilirim. özellikle bulunduğum konumda sizi anlayamayacağımı veya bunun işim olmadığını sanıyorsunuz. hatta bebek gibi gördüler. yemiş toplamaya kadar.üzerinde çok düşünüyorum. bizim hemşehriler. Ama nasıl? Kuş avlamaktan tutalım. Daha o yaşta bu işlerin peşinde olan bir adam. Tabi benim sanatımdır. güçlendirerek yönetmek için sürekli taktik deneyeceğim. ilişkiler diyorsunuz. Ama siz bunu kolay sanıyorsunuz: “Biz biziz. Bu ne anlama geliyor. bu büyük çaresizlikten çekip çıkarmak için ne gerekiyor? Unutmayınız ki. Bebek durumunda kalmanızı ben istemedim. bu halinizle ben sizi ancak aşiret usulü bir yere kadar götürebilirim.

işte öğrenelim. hangi konuma bakarsam bakayım. ben bu oyunda yer almak 154 . dayanak olabilen kişinin.şekline kendinizi kaptırıyorsunuz. Kendinizi benimle ne diye yalancı bir biçimde karşılaştırıyorsunuz. ustasına bakıp. Bu noktada doğru olanı. Halbuki bu gücü ben böyle oluşturmadığımız gibi. insanların canına bile okuyabilir. Bu konuda en iddialı olanlar kalksın. gücü nasıl doğru kullanmadığı. yetki dediğiniz en önemli olaya karşı her şeyi büyük bir bilinç ve sorumlulukla size verdik. Arkadaşlarımız belki utanacaklar ama siyasi güç olayında yaptığınız en sığ bir tüccarlıktır. Kayseri tüccarı ne yapar. hakkını vermediği. Hatta benimle kavga da edebilir. Üzerinde tir tir titreniyor. belki de kimse merhaba bile diyemez. güce biraz güç katayım” der. buna ne hakkınız var. biz sizi de böyle büyütmedik. babasının eşeğini alıp boyayarak babasına satar! Vardığım en önemli sonuç sizin açınızdan inanılmaz gibi görünse de doğrusu budur. planlı. onun gerçekliğini bütün yönleriyle ortaya koyayım. kendinizi realize etmeyi yani gerçekleştirmeyi yapamıyorsunuz. kendinizi bağlı hissettiğiniz ve size güç kaynağı. bir kelimeden tutalım. Gerçekleri söyleyeceğim ama yüzüm tutmuyor veya söylersem oyun bozulur veya kim bilir hangi entrikalara başvururlar? Onun için diyorum ki. öğreneceksiniz. Ama bize dayanarak. Zaten kaptırsaydım bir gün bile yaşayamazdım. Sizin toplumsal anlayış düzeyinizi yakalamaya çalıştığımda hepinizde vardığım bir sonuç bu oluyor. bu oyun zor. Bu yüzden eğer siz bizimle varsanız. en ufacık bir hatalı adıma fırsat verilmiyor. böyle tüccarlarla dolu. onunla çok kötü oynadığını şahsınızda tek tek kanıtlayabilirim de. Mesela benim bir ihtiyatım var. tabi bana dayanarak. “Önderlikten aldığımız gücü. “Neden bizi kandırdın. sizden aldım ama benim tarzım ortada. İddia ediyorum ki. kimliğin bütün gerçeklerini bilince çıkarmaktır. Serbest bırakılsanız zaten halk sizden „el aman‟ diyor. benim sıkıntım burada. büyütülüyor. Oysa her biriniz şu anda bir büyüklük belasısınız. Yaptığınız tam bir köylü kurnazı gibi gücü çalmaktır. karşılığında bir şey ver. Bir de bu güç sürekli üretiliyor. hiç değilse normal tüccar olun. Bilinçli. Kaldı ki ben de aldım. örgütlü ve korumalıdır. Çoğunuzun durumunu Kayseri tüccarlarına benzetiyorum. Yazdığınız bütün raporlarda. gücümü halktan aldım. Nereye. benimle tartışın diyorum. Oyunu nasıl kurallarına göre oynamadığı. İşte bu Kayseri tüccarlığıdır. bir şeyi al. bu yalanı niye ısrarla uyguluyorsunuz? Güç vermek bizim boynumuzun borcudur ama doğru kullanmayı niye bilmiyorsunuz? Kayseri tüccarı olmaya gerek yok ki! İnsan çırak da olsa. bütün yönetim birimlerimiz. Önderliğe ve partiye karşı nasıl kullandık” diyorsunuz. hiçbir zaman sizin kadar kendimi büyüklüğe kaptıramam. meşhur bastırma teorisi gereği bela kesilmiş. “Ben de bu dükkanı büyüteyim. Kendi haline bıraktığımda bir koca bebek. Kendini bana göre ayarlamayı.

halen beni dinliyorsunuz. onları anlamadığım iddiasında oldukları kanısındayım. sen gücü benden çaldın diyemezsiniz. büyük bir ispatla bu karşılığı verdiğim sonucu ortaya çıkıyorsa. Yoksa bunun için ben sizden yetki çaldım mı. Güçlü olmanızı. işte bu Kayseri tüccarı tarzında. Eğer siz parti olsaydınız. ilkel toplumdaki avcılıktan kalma kişiler ancak bunu böyle yapabilir.Bu olsa olsa vahşiliktir. partinin silahlarını ve değerli olanaklarını bir hırsız gibi ele geçirip oynamak değildir. doğrusu budur” diye ısrar ede ede bu konuma geldiğim açıktır. niye bugüne kadar kendini kandırarak yaşadın? Senin hiç sorumluluğun yok mu? Ben düşmanımı da kandırıyorum. Orada bulunan hemen hemen bütün birim yönetimleri ne yaptılar? Ortada particilik diye bir şey bıraktılar mı? Yetkisinin canına okumayan tek bir yöneticimiz nerede var? Ve ben bunlara rağmen nasıl resmen ve fiilen PKK genel sorumlusu oldum? Partiyi aşındıra aşındıra. benim yaptığım. tanınmaz hale getirenlere. benden daha fazla yetkili duruma da sokuyorum. Böyle olmadığını. tabi diğerleri de alttan yürütüyor ki. Aslında kendinizi savunmuyor değilsiniz. fiilen bağlı olacağınız gerçekliği bütün yönleriyle kendiniz için yaşam belleyecek. benim. “Parti ilkesi budur. Demek ki. Dolayısıyla tabi sizi. İşte Ana karargah buna tipik bir örnektir. Bu benim görevim. parti sizsiniz. “Bağlı olduğumuz bu adam ve yol arkadaşı diye beklediğimiz bu adam bizim bu yöntemleri kabul etmez. var olan gelişmeye fiilen. Oysa siz sözüm ona. savunuyorsunuz.istemiyorum” diyebilirsiniz. Yoksa yetkiyi. ona göre yaşam gücü göstereceksiniz. yani sizin şahsınızda düşmanı kandıracağım.” Buna da saygı duyuyorum. Partileşme ancak böyle olur. neyin savaşçısıyım? Yıllardır yaptığımız çözümlemeleri de güya okuyorsunuz. Düşman da her gün sizi kandırdığımı söylüyor. partili olmanızı bir yana bırakalım. ortaklaşa yaşayan ve savaşanların birlikteliğidir. beni bu kadar güçlendirdi. ben de biraz tersini dayatıp. parti siz değil. artık zorunuza da gitse resmen. peki ben neyim. Sizi kandırmış olabilirim ama gerekçelerim ortada! Peki sen niye kandırıldın. neden bir gün olsun şunu söylemiyorsunuz. bütün yaşam süreçlerimizde sizi sürekli ayakta tutmaya çalıştığımızı ispatlayabilirim. zaten ona dikkat etmiyor değilim. kendinizi savunun. ben neyin peşindeyim. kendi şahsınızda ezici bir biçimde değerleri tükettiniz. Hiçbiriniz. Güya uyanıklar böyle yapıyor. işinize gelmiyorsa. güçlü kalırdınız. Partiyi temsil ettiğim. sadece doğrularda ısrar etmekti. “Sen de bizi anla. Yani onlar ezel ahir öyle gelmiş öyle gideceklerdendir. siz bütün yönleriyle örgütü tanınmaz hale getirdiğinizde. bize çok bağlısınız. kendi kendimi dayattım mı? Tam tersine.” Yoldaşlık. Bizim önde gelen birçok yol arkadaşımızın. parti benim. gereken ortamı veriyorum. 155 . Doğrular. Yüzde bir partileşebilecek yanlarınızdan hepsine dikkat ediyor. bunların bir şeyden haberleri yok. “Ben bu savaşta yokum” diye protesto da edebilirsiniz. Sizi yaratan düşmandır.

Hiç kimsenin ucuz yoldan adam geçinmesine izin vermeyeceğiz. Sempatizanın amaçları vardır ve güçlü olmadığı için. marifetli olduğuma inanmıyorum. ahım şahım yaşadığıma veya çok becerikli. içine girdiğim pozisyonu kötü harcamamaya da kesinlikle büyük özen gösterecek. Bu ayakta duruşunuzu neye borçlusunuz? Ben Allah‟ın en zavallısı bile olsam. sağ ol. “Seni bu kadar büyüttüm. Ben kendimi sizin başınıza bela kılmak değil. Kendinizi çok kabadayı sanmanıza üzülüyorum. sempatizanın sizden beklentileri vardır.” Bunun altında yatan kocaman bir tarihle oynamaktır. MİT‟in bazı görevlileri vardır.İç dünyanızı biraz daha fazla çözersem. Sizin gerçekliğiniz temelinde ele alacak olursam. Anam bile bana. sizinle amansız bir savaş geliştirmek istiyorum. birbirimizin yakasını bırakamayız. Üstelik Merkezimiz başta olmak üzere bütün yıllarını bunun için harcamışlar: “İyiyiz. Bazı şeref sözleri ve değerlere sahiplik etmemiz gerekiyor. ikiyüzlülüğü hiç kabul edemem. Şimdi bu artık az çok resmileştiğine. Peki beni kim 156 . ölürüz de gerekirse ama boş ver. Hiç olmazsa onlar kadar inceleyin ve artık ya durun ya da çıkıp gidin. örgütlenmenin tek bir kuralına anlam veremeyenler yalancı ve inkarcıdır. razıyız bu işlerden. ince eleyip sık dokumaya gerek yok. bana şunu bunu almayacak mısın” dediğinde kurala göre uygun değil diyerek kabul etmiyordum. bana göre bunlar yanlıştır. militan daha güçlü olduğu için ondan bazı umutları vardır. Bildiğimizi okusak da. sizin durumunuz buna el vermiyor. kendimi kullandırtmayacağım. içimize gelip bizi her yönüyle anlamak istiyor. O militan onu gerçekleştiremezse. “Yeter anladık” demenizi bekliyorum. Bunları açıkça belirtirken. halk düzeyine taşırıldığına göre bir yolunu bulup buna saygılı olacaksınız. Bunun müthiş bir hikayesi olduğunun farkında değilsiniz. Örgütlenmeyi hiçe sayanlar. Bu halk için belki yapabileceğimiz bir şeyleri sıfırlamaktır. sempatizan da olmaz. Önderlikten bahsedeceğim ama olmuyor. Bu kavgayı geliştirirken kendime ve dolayısıyla insanlarımıza güvenmeseydim bu adımı atmazdım. sıradan bir araştırmacı gibi ele alacak olsam bu yine böyledir. Başka türlü de önderlik yapılamaz. bazı amaçlar için kullandığımı bilmelisiniz ve kullanmanın büyük ustalığını sürdüreceğim de. Fazla derinleştirmek benim için zor değil ama sizin bir yerde. Sizleri kullandığımı söylerseniz. Böyle ilginç inatları olan bir kişiyim. Bunu söylemedikçe. Benim gerçekten amansız mı amansız ilkelerim var. Bana burada kanıtlanmak veya belletilmek istenen şeylerin ne olduğunu iyi biliyorum. Fakat kandırılmaya müsait değilim. beni o kadar hiçe sayıp kendinizi konuşturmanızı görmezlikten gelebilir miyim? Benim ve sizin bir PKK‟li olduğumuzu bir tarafa bıraksak. Hatta kendimi bir sempatizan düzeyinde de görebilirim ama militansanız. bürosu vardır her gün bizi takip ediyor. kesinlikle kimseyi zoraki tutmuyorum ve kimseyi de kendi sahamdan kovmam. inanılmaz durumlar ortaya çıkıyor.

Doğru olan tutum bu değil mi? Bu bizim için temel bir ilke düzeyinde ele alınmayacak mı? Diğeri gencecik bir kız! Biraz bizim değerlerimizden etkilenmiş ve o bildiğimiz hem doğru anlamayı ve hem doğru yapmayı büyük bir güçle ortaya koymuştur. Hiç utanmadan söylenen sözler. Ve çalışabileceğiniz en geniş alanlar da size verildi. içine girilen davranışlar. ben bir şey söylemiştim. çok olanaklı olduğu halde gereklerini yapmayacak ve bunu bana dayatacaksınız. Ben süper namussuz bile olsam buna boyun eğer miyim? Siz hiç bunu düşünmediniz mi? Utanmadan. düşmana mı kullandırtacağım? Sizin sahte büyüklükleriniz karşısında oldum olası ben kendimi zavallı görüyorum ama bu yaşa geldim. İnanın ki. “Ben yokum” veya “Ben çok tehlikeli birisiyim” anlamına gelmiyor mu? Neden yoldaşlığı bu kadar zorladınız? Bir gün olsun sonunu hiç hesaplamadınız mı. Hayri Durmuş yoldaş şahadete giderken. daha fazlasıyla verebilirdik. hatta eğitim olsaydı.kullanıyor? Tarihte bir halk adına acaba benden daha fazla kendisini kullanan oldu mu? O zaman madem kendimi bu halk için kullanıyorum. çünkü onlar büyük savaşçıdır. “Mezarda da olsa hesap vermeyi bilmeliyiz. bu halk için kullanmayıp da. Siz bütün bunlardan kendinizi muaf tutacak kendinizi hak ve yetki sahibi görecek ama hiç bir kuralın gereklerine borçlu görmeyeceksiniz. Sizi başka ne yapacağım. Üzerinde oynanılan o değerlerin bizim için doğru ele alınan ve artık tarih çarkının lehimize döndürülmesinin önüne taş koymak olduğu ortaya çıkmıştır. Öyle ki İnsan sizden korkuyor. “Biz borçlu gidiyoruz. en basit hafifliğinizi yaşamak için homurdanıyorsunuz. “Ben borçluyum. Size bütün bunların gerekçelerini söyledim. bu değerli söz ne anlama gelir? Şehit Zilan'ın çağrılarına hangi biriniz uydu? Bu çağrıları hiçe sayacak ve benden izin isteyeceksiniz. Ben bu tutumlarınıza ilişkin sizi sürekli uyarmadım mı? Peki her zaman bu uyarılarımızı hiç ciddiye almayanlar kimlerdir ve gerekçeleri nedir? Sizi zora soktuğumu anlayabilirim ama ben de zordayım. artık kendimi savunmayayım mı? Sizin sorununuz eğer tecrübe. Peki bu noktada metelik kadar değer vermeyen kim? Siz beni enayi. kendinizi de çok akıllı sandınız ama olmadığımız ortaya çıkıyor. tutumlar var. İş biraz başka noktaya gelmiş. kemikleştiği ana kadar direndi ve halen diyor ki. çünkü sabrınız yok. sizin bu yalancılığınıza göz yumabilir miyim? Ölüm orucunda altmış gün.” Ve gerçek duygularını ifade ediyor. bunu görmezlikten gelebilir miyim? Biraz değerlere bağlılığım varsa. bu halk içinden gelen sizleri de kullanmak tabi ki benim boynumun borcudur. sızlamaya homurdanmaya getirmek. borcunu ödemek için yaşamak. Şimdi bu durumda ne diyeceksiniz? İşi ağlamaya. en büyük üzüntüm bu!” demedi mi? Peki. başka hiç bir şey istemiyor. 157 . bütün özlediği. Çarkı döndürmemek! İşte buna göz koymuşsunuz. Benim en ufak namusum varsa.” M. mezar kadar yerde büyük oyun oynuyoruz.

bütün kavganız bunu yerle bir etme kavgası oluyor. Yoksa gücüm var. Büyük ilkeden. bunu önünüze serdik. Bunları önceden uygulayacaksınız. beyninizi dağıtmak gerekir. bizim için en ucuz olanıdır. İlkel yaratıklar gibi desem. Kendimi her zaman iyilikler perisi gibi görürüm ama iş şeytanlığa geldi mi. Biz bir halk adına bu değerle oynayabilir miyiz? Şimdi bu değerleri ben temsil ediyorum ancak ben çaptan düştüğüm. Buraya gelmişsiniz. Şimdi bakıyorum. istersem kıyamet koparabilirim. büyük savaş sorunundan haberiniz yok. iş yapabiliriz” diyorsanız. En tehlikeli kaçış da. Bizim için en kötüsü bu nedenle ortaya çıktı. İstediğiniz kadar yapın. 158 . hassasiyet ve dikkat olmadığı halde. belki sizin için en af edici gerekçe olurdu. insanları oyalama sanatımda. Açık söyleyeyim. Şimdi bizim karşımızda duracak kadar ne gücünüz var. aptal yerine koymayacaktınız. sonuna kadar kuralsız. parti içinde durduğu halde bu tutumda ısrar etmektir. bizim için sosyolojik açıdan ölümü öldürme varsa. içeriksiz. Bu kadar gafil. Bilinçli yaptığınızda. bazı doğrular ve doğruların sahipleri gerekiyor. ona göre sizi büyüteyim. Ben tedbirlerimi almışım. Niye sağa sola bükülüyorsunuz? Bu halk için. güçsüz düştüğüm zaman kendinizi konuşturabilir hatta bir komplo örgütü de kurabilirsiniz. bu kadar cahil olmayacaktınız. yeter bana. Kendimi savunmak durumunda değilim ama beni buna mecbur ediyorsunuz. Biraz büyüklüğü kendinize yakıştıracaktınız. gerçeğin içine girseniz haliniz ne olacak? Bütün silahınız. Biz bir imkan yakaladık. Eğer halen bir bebekseniz. Ama bir yerde benim de muhtemelen bir şey olabileceğimi. zorlama yok.beni böyle çok zavallı sandınız. işin daha ABC'sini öğretiyoruz. kendi yoldaşları içinde. sanırım derslerimi müthiş almışım. Sonuna kadar duyarsız. duyarsız davranma cüretini gösterenler için söylüyorum. Ama gözümüzün içine baka baka böyle değerlerle oynamak. Ben vicdanen rahatım ya. kendini çok akıllı sanıp. Beni bu kadar güçsüz. kurallarla böyle oynamak olmaz. Halklar bu yüzden kökleşti. sizi o temelde karşılayayım. Bunu sağlıyoruz ve bundan daha iyi olan ne var? Bütün bunları. Bu yol dışında. Ben bunları size daha fazla hissettirmek istemiyorum. Size. “Bayağı adam olduk. tüm değerleri bile bile altüst eden veya çok önemli görevler karşısında anlayışsız. benim kadar ifritleşen yani şeytanlaşan birisi de yoktur. ifrit de kesilirim. kendi ülkesinde. “Biz ya davulcuya ya zurnacıya kaçarız” misali düşmana gitmekle tehdit etmektir. Ben korkmuyorum ve dayanabileceğim kadar dayanırım diyorum. bir refleksimin gelişebileceğini hesaba katmalıydınız. o da bu yolla mümkündür. İstediğiniz yere gidebilirsiniz. fırsat bırakıldıkça halen kendi basitliğinizi yaşamaya cesaret ediyorsunuz. Biraz böyle olsanız kıyamet mi kopar? Her zaman ölüm var ama ölüm. “İşte biz varız karşınızda” diyorsunuz ama oyununuza gelmem. delikanlı haldeyiz. Yok.

Peki siz savaş veya aşk teorisinin neresindesiniz? Bunu söyleyemezseniz sizi yaşatamayız Bu önderlik kuralıdır. Parti tarihini hiç anlamak istemiyor. hem pratik gerçekliklerine ne kadar bağlılık gösteriyorsam. “İnanmıyoruz. ben yalancı birisi değilim ki! Düşmanıma göre halen ayaktayım ve ben bu PKK‟ye ne kadar bağlıysam. Buraya kadar geldiniz. sözüm ona gücü alıp bizi yerle bir etmek için kullanmaya çalışıyorlar. her şeyi bildiğinizi sanıyorsunuz. çirkin bulduğum her şeyden intikam almak için. Zaten bu yüzden tehlikeli bir hal alıyorsunuz. sizi de o kadar bağlı olmaya çağırıyorum. benim organize ettiğim bir tarih var. Bunu yeni mi anlıyorsunuz veya daha anlamadınız mı? Bende güç biriktirmenin felsefesi nedir? Bu soruyu kendinize hiç sormadınız mı? Bu adam neden bu kadar çabalıyor. bunun bilinç. Yaşamak istediklerinden bahsettiler. ölçü ve denge gücünün nasıl sağlandığını öğreneceksiniz. Sanki öyle bir PKK tarihi yokmuş gibi davranmanız söz konusu. sırat köprüsünden geçirilen bütün süreçleri artık öğrenin! Bunun sivil gücü. neden bu kadar kendini güçlendiriyor diye biraz düşüneceksiniz. Bu ikiyüzlülük ve rezalettir. çünkü sizin kendi sınıf 159 . hiç anlamadık. Peki kimin adına işlerle bu kadar oynuyorsunuz? İçtenlikle. aslında bu bir oyundu. Başka türlü parti tarihi öğrenilir mi? Bu. sen bizi düşürdün” diyorsanız. Hazır orduyu önüne koyduğumuzda. Binleri aşan eğitim devreleri oluşturduk ve hepsi için büyük çaba gösterdim. dayanma gücünün nasıl oluşturulduğunu. Sizin efeliğiniz bir jandarma karşısında kaç para eder? Kendinize dair çok sahte yargılarınız var. Kara cahilsiniz desem. o zaman bu oyunu bitirelim. Bir tane dahi dişe dokunur adam çıkmadı. derhal başka yere gideceksiniz. Bu halkın hem teorik. Benim maskem altında olmaz. siz de o kadar gösterin. Ama bir PKK tarihi var. sevgilerinden bahsetti. bu halkı neden bana güç verecek bir biçimde bağladım? İntikam almak için! Öfkelendiğim. Kendinize göre teoriniz varsa. sosyalizm bu değil midir? Emek ortaklığı. Nasıl adam olamayacaklarını veya kendilerine göre bir efelikleri olduğunu İspatlamak istiyorlar. Neden ben kendimi yiyip bitiriyorum? Ne kadar ders verdiysem. “Niye böyle yaptın” dediğimde kocaman adamlar ağlıyorlar. En azından kim bu kanıdaysa onun için bitirelim. Tekrar vurgulamalıyım ki. hiç olmazsa şimdi öğrenmeye başlayın. Öğrenmiyorsunuz. emek paylaşımcılığı bu değil midir? Şimdi korkak olduğunuzu söylesem kabul etmezsiniz. duymadık demeyeceksiniz. inanılmaz derinlikte yaşam teorisini geliştirdik. bunun için aşk teorisi geliştirdik.Ben kendi konumumu bu kadar niye güçlendirdim. sahte kabadayı biçiminde eline silahı alıp güçlenme anlamına gelmiyor. Tarihimizi. onu dağıtmaktan öteye bir rol ifade edemiyor. en benim diyenler kendini zindanlık olmaktan öteye götüremiyor. doğru bulmadığım. benden daha fazla ölüme varsınız. Artık kendimden kuşku duyuyorum. Bazıları arzularından. gerçekten gergef işlercesine işlediğimiz PKK‟yi hiçe sayıyorsunuz.

Bu halinize üzülüyorum ama kendimden memnunum. Ben halen bir çocuk heyecanıyla öğrenmiyor muyum? Süreci takip etmiyor muyum ve hepinize büyük bir ilgiyle yaklaşarak hepinizle paylaşmak istemiyor muyum? O zaman neden bu kadar bencil. daha doğrusu tarzı giderilir mi? Diğer adam(Sırrı Sakık) hakkında zindandan gelen bir mektupta. tarihinde hiç görülmediği kadar bu halkın her yaştan bütün insanları için olmaya çalıştım. En azından çelişkimle boğuştum. Durumunuzu bile anlatamıyorsunuz. Sizleri gerçekten fazla zorlamak istemiyorum ama açık söylemeliyim. Anlamak istemediğim tek bir insan kalmadı. şimdi de tabi ki öyle olacağım. Siz de biraz anlayın ve benden bulacağınız bazı saygıdeğer düşünce ve tutumlar varsa umutla onları bulacaksınız. (. Acaba bizden bir şey anlayabiliyor musunuz? Gerçekten bir gelişme var mı? Mevcut düzeyi öğreneyim ki. Sizin gibi kendimi kandırmadım. çünkü ne de olsa bir şeyler yaptım. bu kadar yalan dolana değer veriyorsunuz da neden bizim bazı doğrulara değer vermiyorsunuz? Biraz mütevazi olun. Bu durumunuzu aşıncaya kadar da bu böyle olacak. insan çocuk yaşta ne ise odur. Çocuk yaştan beri bir kavgam vardı. Hatta şu düşünce bile aklıma geliyor: Acaba Zeki‟nin bu büyük bireyciliği. Ankara‟da çok görkemli bir bürosu olduğu söyleniyor. zor da olsa boğuşmanın sonuçlarından şu anda daha rahatım. Size göre olmak istedim. duyarsız ve sığ yaklaşıyor. Ulusal toplumsal gerçekliğimize halen inanmıyorsanız. ne zaman olacağım? Size göre olsam olmuyor. “Seni devletin içinde en önemli kişilerle buluşturabilirim” diyormuş ve her gün bürosuna gidip geliyormuş.) PKK Ġçinde Zarar Verme Özgürlüğü Yoktur Zeki beni çok düşündürüyor. yazıklar olsun size. bir canlanma yoksa. Öğrenseniz kendi oyununuz bozulacak. sorunlarınızdan ötürü adeta başımı kaldıramıyorum. Bunu inkar edemezsiniz. bu denli kaskatı ve oldukça tutucu oluyorsunuz? Gördüğünüz gibi. tartışıp 160 . İçinizde akıllı olan bir kişi varsa bana bir iki şey söylesin. bütün insanlarımızı anlamaya. bir şeyler yapacaksak yapalım. diyelim ki en çok anasına.doğrularınız. Sırrı Sakık‟a daha bir kaç yıl önce. Niye hep düşmandan öğreniyorsunuz da bizden öğrenmiyorsunuz. babasına göre olur ama ben o zamandan beri kendime göre olmaya çalıştım.. Yeşil.. kendi kişilik doğrularınız var. hepsinin gerçekliğini öğrenmeye çalıştım ve bazı gerçekleri buldum da. Hem de en yakın arkadaşları tarafından bunlar rapor edilmiş. Yeşil‟le görüştüğü. Yani bu yaşımda böyle olmasam. gerçekten halen bir kıpırdanma.

haberiniz yok. Senin o tarzın üzerinde ben bunun gölgesini gördüm. Safsın. 161 . onun yoluyla seni. neden kendi insanlarınla birleşemediğin üzerine düşüncelerimi daha da derinleştirmek istiyorum. Her şeyini PKK‟de aldığın halde PKK‟nin hiçbir şeyini ciddiye almama gibi bir duruma düştün. Bunlar doğru olabilir mi diye kendine hiç sormadın mı? Bayağı düşünüyorum. Tabi „Yeşil‟in biliyorsunuz. İnsan sana hayret ediyor. doğru örgüt kurallarına gelmemek demek. Her şeyini PKK‟ye borçlusun ama bir şükretmeyi bile yediremiyorsun kendine. Mesela kendi haline bırakırsak ne sen kimseye bir şey bırakırsın. Çok tehlikeli bir durum. orada ona politikacılık yaptıracak. ki bu yazık olur. düşmanın en tehlikeli kontrası senin üzerine hesap kurar. “Bütün dayanağım Önderliktir” dediğinde. Yaşam teorilerini de geliştirmişsin. Düşünün ki. işte ailedeki o müthiş yenilmiş gerçeği PKK ailesinde de tekrarlamak anlamına geliyor. Daha doğrusu o ailecilik üzerine düşman hesap yapıyor. Tabi bütün bunlar kuşkuları daha da geliştiriyor. Bu bir izlenim. bu söylenen şeylere göre seni yakmak gerekir. O ise politikacılığını veya kişiliğini bu tip ilişkilerle sağlama almak istiyor. „Yeşil‟ bugün TC tarafından bile gayri meşru duruma düşürülüp dışlanmak isteniyor. Bunu da düşman yaptırıyor. Sana bu gücü. yani dikkat et seni kazanmak istiyoruz. “Ben savaş süresince şunu kurtardım. daha da üzerinde durmak gerekiyor. Bunu şunun için söylüyorum.konuşuyorlarmış. ne de kimse sana. eğer müthiş partileşemezsen. orda da yenilmiştin. “İnsan bir kahvesini içtiği dostu kırk yılda geçse unutmaz” derler. bunu kurtardım. Gel de bu işin içinden çık! Meşhur bir söz vardır. Partileşmeye gelmemek. hem de pratikleştiriyorsun. kuru ekmeğe bile muhtaç bırakılmıştın. Zaten kendi ailenin içinde seni yenik düşürdükleri yetmiyormuş gibi. kesinlikle ben çok kuşkulu bakmıyorum sana ama bu cüreti nasıl edindin? Ve en önemlisi de. Neden kendini bu kadar yanılttığın ve PKK tarihini inkar ettiğin. Sen halen bunu bile anlayamamışsın. İşte ne kadar tehlikeli olduğu ortaya çıktı. dolayısıyla senin yolunla da partiyi zorluğa sokacak ve sonuç en tehlikeli bir gedik açma olacaktır. Neden o adama uzanıyor? Biliyor ki. Sen çok büyük bir vicdansızsın desem. en ufacık bir şeyi anlamadan. Adam onu kullanıyor. Ailecilik desem. kendini hem teorik gibi gösteriyor. PKK ailesinde de senin yüzünden PKK‟yi yenik düşürmeye çalışıyorlar. Belki sizi kandırmış haberiniz yok. Hatta şunu da söylemiş ona. cesareti kim verdi diye düşünüyorum. o üçgende birçok marifetleri var. nasıl bu kadar olabildin diye düşünüyorum. ki yazdığın raporda geçiyor. Hatta kendi başına savaş teorileri kurmaya çalışmışsın. yani seni düşündüğüm için. Birde bunu dediğim gibi anlayış düzeyine getirmeye ve hatta amansız kılmaya çalışıyorsun.” Adam da en az sizler kadar orada bir savaşçılık yürütmüş. Adeta burada anlaşılması en zor bir kişilik durumuna geliyorsun.

biz sorumlu olduğumuz için bizim uykularımızı bile kaçırıyor. Biraz daha fırsat bulsaydın. Bunun ilk çocukluğundan günümüze kadar izlediği çizgi ve bizim yaşadıklarımız ve izlediğimiz çizgi farklıdır.: Fakat bu(Sırrı Sakık) ilişki kuruyor. Acaba bunun üzerinde ne kadar hesap yapıldığının farkında mısın? Zeki: Ben ilk günden beri farkındayım ve partiye değişik biçimlerde de yansıttım. -. umutları olsun diye düşündüğüm de oldu. yani benim parti içerisinde bireysel duruşum üzerinde düşmanın bir gölgesi vardı. pratiğin bazı sonuçları olabilir. Bunlar. o kontraya umut vermiş. Sanırım başka türlü ilişkileri de var..Ama bu yöntemlerinle de sonuç alamazsın. Şimdi biz bu adamı sorgularsak. Zor bela yapıyla savaşmaktan alıkoydum. Gitti Avrupa‟da ilişki kurdu. Yani umut da kesmek istemiyoruz veya halen savaşabileceğine. Ne kadar vahim bir şey. -. Biliyorsun. genel tedbir olmazsa korkunç olacaksın! İyi niyetin var. değiştirmek ayrı. o adam gözünü kırp- 162 . kim sana bu gücü verdi? Gerçekten şaşırıyorum..: Çizgi değil. Bu kadar bencil karar verme ve bu kararlarını böyle amansız. biraz daha kendini konuşturacağın imkanların olsaydı. Biraz düşman benim hakkımda bazı kuşku. Şimdi gel de büyük endişe duyma! İlginç buluyorum aslında. Ama PKK‟nin ideolojisinin. Kontrayla her gün tartışıyor. Kendini bu temelde sorguluyor musun Zeki? Zeki: Başkanım. öyle kasıtlı yapacaksın demiyorum. Benim yürüttüğüm örgütselliğin kenarından bile geçilmiyor. Yaptığın siyasi değerlendirmeler. başarabileceğine de inanıyorum ama bunları da göz önüne getirmezlik edemiyorum. Ben aslında. Sen bununla ne yapabilirsin? Zaten sonuçta yaĢama iliĢkin söylediğin cümleler her Ģeyi ele veriyor. tereddütsüz uygulamayı sen nereden öğrendin. insan dehşete kapılıyor. O kadar safça. „Yeşil‟. -. Zeki: Kendime ve Önderliğe olan güvenden dolayı biraz da bu gölgenin de altında kalmak istiyordum. gerilla değerlendirmeleri. başaramadım. cezalandırırsak ne diyeceksin? Zeki: Başkanım. en azılı katil. her şey bitmişti. -. Bizim aramızda herhangi bir bağ yoktur. hoşuna da gidebilir ama o gözükara. Ben ilk günden beri onun parti ile ilişki kurması önünde engel olmaya çalıştım. Hızla bir kontra durumuna gelmen iĢten bile değil.: Ama yansıtmak ayrı. toyca girişimler yapmışsın ki. yapılan değerlendirmeler ışığında özetlemek istiyorum: Doğrudur. kesin batırırsın. Bu ilişki milyonların başına bela olacak.: Gölgesi de var. büyük politik savaşımının yanından bile geçmiyor. ben bu özelliği çok iyi tanıyorum. Sırrı için deniliyor. sen burada hoşgörülü olabilirsin.

Bu açık söylüyor.: Ama sen o kadarsın yani. -. illa Muş’a gideceğim. senin yöntemin sadece. işin özüne girecektin. Çok tehlikeli değil mi? Bunun ne anlama geldiğini düşünüyor musun? Zeki: Başkanım. yani diyeceksin ailecilikten bana ne? Bir kültür olayı olarak bunların derin etkisi altındasın. Senin PKK tarihi içindeki duruşun. Başkanım. O da önemli değil. Bu pratiklerden en çok kendini sorumlu tutması gerekenlerden olduğunu nasıl unutabilirsin? Zeki: Ben kendimi dışlamıyorum. Dersim üçgeninin en azılı katili. ben sorumluluğunu üstleniyorum.: Kendin yazmışsın. ben düşüncelerimi raporda izah ettim. peki bunu bana mı yıkacaksın şimdi? Onu bırak hata falan hepsi benim. Neden Zengok? Neden Muş? Zeki: Başkanım. Basite almamak açısından belirtiyorum. Fakat pratikte uygulananlarla Önderlik çözümlemeleri arasında ciddi bir uçurumun olduğunu tekrar iddia ediyorum. Peşinden çok koştuğun ailedeki bazı beklentilerin var ya. Peki. Amed‟den kendini nasıl soyutlayabilirsin? Ki eyaletleri en çok gezenlerdensin. Böylesine bir katille ne görüşülebilir? Mesut Yılmaz bile Çatlı‟yla görüşmemiş. on beş yıl öncesinin düşünce ve yaklaşımıdır. Ki bir cümlede kendin söylemişsin. Ama ona dayanarak da süper güç olmayı en temel hak gibi görüyorsun.madan köylüleri imha eden birisi. O noktadan geliyor. Kaçıyorsun sürekli. Elazığ. yani onun teorik.” Nedir bu arayış? Senin köyde bir hesabın var. “Botan‟a gitmem. bu PKK‟deki gelişmeyi neden hala göremeyeceksin? Sizin o savaşçılık dediğiniz.. Öyle kurnazlık mı olur? Bir nolu ben sorumluyum diyecek. oradan geliyor. bir küçük köylü hesabın var. Senin bütün savaşçılığın basit bencillik sınırlarında mıydı? Bütün savaşçılığın PKK‟nin imkanlarıyladır.. yaşama yaklaşımımı ve nedenlerini de koydum. Hatalıymış. Zeki: Evet. savaşa. -. Bürosuna gidip sık sık görüşüyor. Bütün bu PKK‟yi almış bunun için kullanıyorsun onun peşindesin. kendin yazıyorsun. pratik şekillenmesiyle irtibatı yok. Ben şu anda getirdiklerimin bütünüyle doğru olduğunu iddia etmiyorum. Mühim değil. Ama sen Botan‟dan. -. Bingöl. ne olacak” diyor. 163 . senin o bilmem „kazanım‟ filan dediğin şeyin üzerine ben çok düşünüyorum. benim söylememe bile gerek yok. Dediklerine biraz anlam ver. Zaten irtibat da kurmak istemiyorsun. Şu anda. Botan‟ı Botan‟dakilerin başına yıkarım!” biçimindedir. Ben bundan kurtulmak istiyorum.: Tamam. Görüşmesinin kanıtlanması onu en lekeli durumuna getiriyor. “Yeşil’le ben her gün görüştüm. bunun en seçkin örneklerinden biri de sensin. Muş’ta da Zengok’a gideceğim. onun kazanılması diyorsun ya! “Botan’da durmak istemiyordum. Sen onu görmemek için çılgınca bir çaba içine girdin.

-. Yalnız benim üzerimde oldukça kuşku bulutları oluşturuluyor. sen ikinci bir kişiyi bile beğenmedin. gerçeklerle karşılaş. senden mi korkacağız. kendi yanına bir kardeşini çekebildin mi? Zeki: Hayır. Zaten bir de bu senin için bir sığınak oluyor. Hayır! Cesur bir şekilde gerçeklerle karşı karşıya gel. Zeki: Tarzımın yenilgi tarzı olduğu ortaya çıkmış. bunlara bir şey vermeyenler neden bunun üzerinde o kadar savaşçılık yapsın? Sen kendinde bu hakkı. affetmez bir kinle karşına alıyorsun. en ufacık bir eleştiriyi böyle karşılamak. niye kaçamak yapıp olumsuz bir karşılık veriyorsun? Bunlar senin insanların. herhalde parti ortamındayız. -. -. yine de ben değer veriyorum. Mesela doğruları neden cesaretli görmüyorsun? Çok safça. Ama bunları önce çözecek- 164 . büyüklük tarzı var. yetkiyi nasıl bulabilirsin? Merkezi işlerini halledemeyenler partili olabilirler mi? Merkezinle işleri sağlamlaştırmayınca niçin PKK‟de görev aldın? Merkez olmazsa. Haklı da olabilirsin. işin özüdür.: Bir köylünü bile çekemedin.” Bu senin için bir sığınmadır.: Bırak temsil etmeyi de. Başkanım. hepsinin durumlarını ortaya koyduk. art niyetlisin demiyorum. Kuşkuyu başka yerde arama. mutlaka bir yere sığınmak istiyorsun. bu da bir tarz. -. sen tek bir kelimeye tahammül etmediğin gibi bazılarının da canına okudun. Düşün yani.: Bir diğer özellik daha var: Eğilim olarak uzlaştığın bir tek insan bile yok.: Niye itiraf etmeyeceksin bunu.: Ama senin tarzın buna yol açıyor. Kuşkuyu sen burada gör. Böyle gerçekleri göz önüne aldığımızda senin tavrın şu: “Demek ki benden kuşkulanılıyor. varsa parti iddian. korkutucudur. Zeki: Şimdi ben Önderliği temsil edemedim. kuşkudur. biraz zavallı ve iradesizler. Bu nereye götürür? Sen bu tarzla bırakalım PKK‟yi temsil etmeyi. beyin olmazsa bacaklar ne işe yarar? Bu sorular bizim için çok önemli. Ben bundan da kuşku duyuyorum. kendini ele veriyorsun. kendi yöntemlerinde gör.-. Varsa inançların. Zeki: Ben onu inkar etmiyorum. bunların hepsi tehlikelidir. Şimdi sen niye bu kadar bu kuşkulu duruma yanaşacak zemin sunuyorsun? Bunun gururu var. merkezde bile kimseyle geçinmeye fırsat vermemek. Unutma ki. Peki bu Önderlik nasıl bu kadarına tahammül ediyor diye hiç düşünmüyor musun? Dikkat et. kendi aileni. Ama diğer yandan kendini böyle etkili yetkili hissetmek. Bunun farkında mısın? Seninle basit bir kelime uyuşmazlığı olanı bile. Başkanım. ortada tabi. -. Burada kuşkulanacak hiçbir şey yok. o ayrı bir şey. Olsaydı. bu o kadar önemli değil.: Hangisinden? Zeki: Gelen raporların bu kadar kuşku uyandırmalarına kuşku duyuyorum.

yaşamdaki arayışlarıma kadar durumumun bireysel şeylerle ilgisi yoktur. bizim savaşımımızdır. Bunların hepsi problemli olabilir. ben bunu tekrar izah etmek istiyorum. yani sen o tarzınla iyi bir eşkıya olabilirsin. Bu da zamanla anlamını yitirir.” Bu doğrudur. Benim savaştaki arayışlarımdan tutalım. Bütün kültürün kaldığın o ailedir. iyi bir bey de olabilirsin ama PKK‟li olamazsın. hangi büyük bilinçlenmeyi yaşadın? Düşünce savaşın var mı? Senin aile ortamında yaşadığın şiddetli bir çelişki vardı. Nereye giderseniz PKK oraya sızmıştır. bu durum ne zaman sona erer diye bekledi. PKK‟yle buluşmayı büyük bir fırsat bilerek onunla kendini büyük bir çıkışa zorladın.sin. bunun hikayesini hiç uzatmaya gerek yok. Onlarca örgüt. kendini disipline edemeyenler hiçbir bahaneye sığınmasınlar. PKK‟nin Önderlik gerçeği artık. Anlıyorsun değil mi bütün bu söylediklerimizi? Zeki: Başkanım. Tekrar söylüyorum. Ben sana iddia ediyorum 165 . olgunluğunuz. Gerçekleri göremeyenler kendi konumlarını açıklığa kavuşturamazlar. Gerçi bu mümkün değil. Ben durumlarınızı. Onlarca parti kuruldu. söyle bakalım. Öyle bir durum yok. görmezlikten gelerek sıyrılmayı tercih ettin. onlarca kişi. ben bugüne kadar insanlar için yaşadım. bir şey yapmazdım. Sen üçüncü bir yolu nasıl bulacaksın? Bu şunu kanıtlar. gerçeklerle kuracağınız bağlantılar oranındadır. diğer taraftan da düşmanın özel savaşı işgal etmiştir. Senin kültürün bu kadar. Ben bu insanlar için olmazsa. Böyle daha neler var. başka PKK‟nin oluşum hikayesini biliyor musun sen? PKK‟nin bir oluşum hikayesi var. hiçbirisi sağlam PKK‟li olmayabilir ama bu demek değildir ki. Bu konuda gelen eleştirileri alamam. Olsa olsa durum bu kadar olur. Sen. yıpranmaz. Tabi ki çözümleyip doğruya çekeceksin. kontra da sızmıştır. “Çocukluğumu çözmek istiyorum” diyorsun da o tabancayla ne elde edebilirsin? Sen o tabancayı fazla büyüttün. Hatta bir kaç tane savaşçı kazanabilirsin de. Çünkü o tabancanla da olsa ne elde edilebilir? Şimdi sen gerçekten. Tavırlarınız. Takmışsın tabancayı beline işte bu her şeyi yapmaya muktedir diyorsun. Sen çözme şurada kalsın daha da yerle bir ederek. belli tarihi bir süreci işgal etmiştir. -. Bunu kabul etmiyorum. Şimdi diyeceksiniz. günlük gelişmelerle kıyaslıyorum. tamam PKK‟lilerin çoğunu böyle bir ortama bırakalım. artık “PKK'siz ortam yok. katı bir Kürt ağası olmaktan ileriye gitmez. Gerçeklere anlam vermeyenler. PKK yoktur. Şimdi kendi tarzın.: Sana yine haksızlık etmeyelim. sıranın kendisine geleceğini bekliyor. Burada kazanacağına hiç inanıyor musun? Bunlardan kaça kaça nereye gideceksin? Bu olmayınca da büzülüyorsun. hangi felsefeye inanıyorsun. Kesin yani. Bu hayalin içini deş. gerçeklerin gereklerine göre kendini yenilemeyenler. Yine bu kişiliğinle fazla bir şey olacağını sanmıyorum farzet ki şartlar elverdi. Bir hayale kendini kaptırmışsın. Bu kadarsın. belki ütopik bir sosyalist de olabilirsin. o kadar yorulmaz.

. Seni anlıyorum.: Genel ruh. çünkü sen korkutuyorsun. Biz Fu.ki. Korkunun olduğu yerde sevgi olmaz. yapılan değerlendirmeleri anlamamak gibi bir sorunum yoktur. anlıyorum. Senin dayattığın ruh korkutucu bir ruh değil miydi. bunlar senden bu kadar korkar mı? Haydi birisi suçlu. bütün çabalarımıza rağmen kendini fazla ortaya çıkaramamış. doğru ifadeye anlam ver. bıraktı kendini artık. zavallı bir üslup. ikisi. halkın kolektif ruhudur. hepimizin paylaşması gereken bir ruhtur. hepimizin ruhu değil. Bu.‟la yirmi beş yıldır savaştık. beni inkar mı edeceksin? Beni esas alma gücün var mı? Beni esas alabilir misin? Zeki: Başkanım. Ve onun içinde egemen sınıfın her türlü tehlikesi vardır. bu ruh özgürlük ruhu değil. ben kendimi ifade edemiyorum. Ama bu ruh kolektif bir ruh değil. Tamam. bırak kendini. bir defa şehitlerin ruhudur. Kendini ifade edemiyorsan. Ama şu anda halkın genel ruhu olabilecek kişilik. üçü seni anlamadı. Aynı zamanda özgür ruhtur. -. halen PKK tarzı bir kurmay söz konusudur. Bu. “O ruh giderse bende can kalmaz” diyorsun. Zeki: Başkanım. (. Sen illa ayrı ruhum var diyorsan bütün bunlar ne? Şimdi iyi anla. Eğer parti için çalışmadın veya çalışmaların parti için olmadı desem felç olacaksın. yani bu kadar kendisinin olan 166 . Ben parti için çalıştım. Ki. “Beni sevmiyorlardı” sözü senindi değil mi? Neden sevmiyorlar. Zaten başka türlü de olmaz. Mesela en son ben varım. cinlerim vardı hepsini attım.: Anlıyorsun ama bildiğini de okumakta ısrarlısın. benim için çok önemli bir nokta. seni hiçbir yere götürmez. Ama o PKK‟nin ruhu değil. ben biterim. Neden insanlar bu kadar senden korkuyor? Senin ruhun halkın ruhu olsa. Neden biz burada bireyselliklerden öte kimseye fazla şans vermiyoruz? Veya diğer bir deyişle neden ben.: Bütün bunlar öz savunmadır. Sen ne zaman halkın genel ruhu olduğunu kanıtladın? Zeki: Başkanım. ben onu biraz ifade ediyorum. çok iyi biliyordun. -.) -. Demek ki senin ruhunda tehlikeli yanlar var. o ruh senin olsun.: O. şimdi genelleşmeye başladı.. PKK ruhu bir yerde bu halk için genel bir ruhtur. Tamam anladım seni.: Gerçekten anlıyor musun? Zeki: Bir sorunum yok. -. kendini müthiş öz savunma refleksi içinde tutuyorsun. Ben yapıyorum. -. ben ruhumu bitiremem. -. Benim de öyle bazı ruhlarım vardı. “Halkın genel ruhu” gibi şeyle değerlendiriliyorum? Sizin de öyle olabilmenizi isterdim.: Senin ruhun ne ruhu? Zeki: Ben birçok şeyi bilinçli yaptığımı kabul edersem.

Bu da neyle olur? Tamamen onlardan birisi gibi olmakla. ben bir günde ya senin gibi bunları öldürürüm ya da kaçarlar. Benim büyüklüğümün sırrı nedir? Sen bizi hiç anlamadın mı? Neden bütün bu karşı çabalara rağmen örgütsellikte halen güçlüyüm? Az çok herkes için olmayı bildiğim içindir. onların komutanı olamazsın. -. gerilikleriyle onların dili olamadın mı. onların özgürlük militanları olduğunu göstermez ki. İyi de olabilirsin ama bir tehlikesin.resmiyete gelmez. benim kadar bunlarla savaşıyor musun? Yok! Şimdiye kadar yoruldun mu. paylaşıyorum. Sen biraz ona benziyorsun. bunların büyüğü olamaz. kaç kişiye komuta ediyordun? Zeki: Hayır. Bu arkadaşlar gibi olacaksın. hatta ulusal. En çok bana bağlı olduğunu söylüyorsun halen. Düşün. Sahte büyüklük teorileri insanı felakete götürür. Hepsi. ne kadarına varsın? 167 . Sen kalkmış çocukluğunu çözüyorsun. adam müthişti. en çok gitti koruculaştı. kendine göre diyor. Özellikle köyünün kadınları için. dediklerimi yüzde kaç anlıyorsun. Kürdistan‟da direnen güçlü kişiler çoktur. Ama bu. Bütün zaaflarıyla. senin ki ile yüzde yüz ters! Bütün çocukluk savaşımım köyde birlik kurmak ve bir yolunu bulup mutlaka bunlarla toplanmaktı. İfade edemiyormuş kendini. Onlar gibi olmadan. Zaten sizin asıl sorununuz burada ve bir de öğrenmeye de çalışmıyorsunuz. Ben de tanıyorum bazılarını. Bunun başka yolu var mı? Şimdi senin durumuna göre bu ülkeye asker olmaz.. Bütün zayıf kadınların gönlü senden yana olabilir..: Tek başınaydın tabi. Ama o çağdaş ulusal kurtuluşçu anlamında neyi ifade edebilir? Eşkıya Hamido vardı. bunların mütevazi bir örneği olacaksın. bununla da PKK‟nin sınıfsal gerçeğini. yıprandın mı? Yok! Ama buna rağmen. o zaman beni anla. Bizim köyün yanı başında bir Osé Xacuré vardı. Başlangıçtan itibaren kendini yanlış konumlandırmışsın. Ama sana söyleyeyim. “Bir kesimin gönlü benden yanaydı” diyorsun. Paylaşmazsam bunları. bunlara önderlik edemezsin. tek başınaydım. kendine göre diyen bir baş belası olmaktan öteye gidemez. Çok ilginç. Konumlanmayı şimdi doğru yapacaksın. savaşsal gerçeğini tehdit ediyorsun. sen eşkıyalık sürecindeyken kaç kişi vardı yanında. Bunun için verdiğim kıyamet kadar savaş var ve bunları başardık. kaç kişi sana inanmıştı? Zeki: Bilmiyorum. politikaya gelmez. Şimdi bazı şeyleri doğru çözmeliyiz. Sen bunun anlamını bile hiç fark etmiyorsun. -. iyi bir şey ama çocukluğumu ben de çözüyorum. görünürde herkes yanımdaydı ama şimdi. iyi niyetli ve safsın. Mütevazi ol. Objektif olarak bu şunu kanıtlıyor: Sen örgütlenemiyorsun. Sen en merkezi arkadaşlarla bile bir şey paylaşmıyorsun. destansı eşkıya veya mahkum hikayeleri var bizde. senin tarzına göre bu ülkeye bırak parti olmayı. En büyük ifadesini en son PKK gerçeğinde buldu.: Yani PKK‟ye gelmeden önce senin ordun var mıydı? Kaç kişi vardı. Bunun olmayanlar.

mutluluğunu. Onu söylersen. ben sadece katılmadığım bir hususta eğer bir komutan olarak kuşku yaratıyorsam bu konuda ben ne kadar çaba sarf etsem de edeyim. Başkanım. alçak gönüllü olmayı. O zaman “İnancıma göre” diyordum. Benim de eskiden tarzım buydu. diyorsunuz.: Biraz değil.: O hatalı üstte kalmadır. bunun ilk ilkesi mütevazi olmaktır. ucuzca kullanmak istemiyorsan diğer her şeye gülüp geçersin. Neyini? Zeki: Mutluluğunu. -. Ve sonuçta hepsini mahcup ettim. -. Ama ben kendime güveniyorum. Önderlik bağlılığını sen ne sanıyorsun? Bir bağlandıktan sonra. “Endişem var” diyorsun. Zaten kavrulmaman için seni bu temelde yapılandırmaya çalışıyoruz. Önderlik demek.. en temel güven kaynağıdır. Ben şimdi mütevazi olmayı.. İşte bu ikiyüzlülüktür. insanlarla biraz yan yana gelmenin. halen çok ters. Peki Önderlik demek ne demektir? Artık kafana yedir. ne diye ikide bir..Zeki: Anlıyorum. Başkanım. istemeyecek. Başkanım. Üstte kalmak işkence gibidir. Hem bağlıyım diyeceksin. -. Ondan güven alındıktan sonra. Hem de bu büyük tecrübelerinize dayanarak.: O zaman.: Yani bu kararı verdim.? Fu. sanıyorum önderliğin bir askeri olmaya bile karar vermişsiniz Fu. -. bütün yönleriyle olmalı. gerisi sıradan bir çalışma işidir. -. Bazı şeyler var ki. -. -. bu yetmiyor mu sana? Zeki: Yeter. çok bağlı olduğun için söylüyorum.: Sen de baştan beri öyleydin herhalde Zeki? 168 . akıllıyım. Ve bunu ben hemen anlarım zaten. sen yeni bir büyüklük peşindesin derim. Önderlik sana güvenini belirttikten sonra geçer. Zeki: Gerçekten insanı rahatlatan bir yan oluyor.: Ben yıllarca ajanlarla yattım kalktım. onurunu.: Paylaşmaya var mısın? Rahat ol. bütün borçlarınızı ödeyecek kadar kendinizi güçlü. Şimdi siz. Bu insanlara kendini ucuzca kabul ettirmek istiyorsun.” diyorsunuz Öyleyse hepsi birbirini tamamlar.: Tamam. hem kuşkularım. Sen güvenmiyorsun ama ben sana güven veriyorum. “Önderliğe göre. Ben bir önceki toplantıda da belirttim.. Mesela siz.: Önderliğin askeri olabilirim. Bütün bu insanları canı gönülden benimseyebilirsiniz.: Doğrudur. zengin hissedebilirsiniz. Doğru da olsa ateşten gömlek gibidir. Benim hakkımda bitmez tükenmez değerlendirmeler vardı. Zeki: Başkanım. ki tutarlıysan. Önderlikler tarihinde çok önemli bir husus var. neden gocunuyorsun? Zeki: Benim sorunum yok. Başkanım. -. Fu. endişelerim var diyeceksin. bunu kanıtlayacağım diyeceksin.

Ben size talimat üstüne talimat verdim. Biz bu konuda zaten şimdiye kadar hiçbir şey esirgemedik. hemen hepsine öğretiyorsun. Bir tanesi üzerinde düşünmediniz. Neden sizi burada en disiplinli. Ben halen bütün olup bitenlere rağmen. hiç şaşırmayın. nezaketi. eski arkadaşlarımı terk etmek istemiyorum. Sizleri anlamlı. yöntemini gösteriyorum. benimle ortak yürüyen bir yoldaş olmalısınız. zaten kural gereği beni dinlemek zorundasınız. büyük ciddi söz veriyorsunuz. bizi mahcup durumda bırakmayacaksınız. Ben sizin beklentilerinize az çok cevap verdiğime inanıyorum. sahip çıkıyorum açıkçası. bizim adımıza komutanlık yaptığını sanıyorlar. o kadar önemli değil. ne kadar becerikli adım attığınızı kanıtlayacaksınız. ölçülü ve bağlı birisi gibi tutmak istiyoruz? Çünkü biz ordunun ciddiyetine inanıyoruz. Yani yalancılık etmiyorsunuz.: Asker veya komutan. Söz veriyorsunuz. Tersine bütün imkanlarımla her birinizi tamamlamaya. doğrusunu bulup gelirsin. başarılı ve çarpıcı kılmak istiyorum. “Şu noktada tereddütlüyüm. Ama bu çok önemli. Bunlar yarın karşımızda ne diyecekler? Düşünün. O çok sevdalandığınız askerlik falan altüst olur. -. kendinizi yanıltmamanız için bunları söylüyorum. ister başkan de. Bunun o kadar kuralları. hassasiyetleri var ki. İyi ki ben astığı astık. şu noktada doğru bulmadığım durum var. ister yoldaş. Bunu önemli görüyorum. en özlü. ben eşitler içinde birinciyim. Ama bunun ne anlama geldiğini artık bileceksiniz. Şimdi bu iş böyle yürür. Ama biraz beni dinleyin. Burada bir yanılgı var. Bunu doğru anlamadan bir kez daha çıkış yaparsanız ne olacak? Tarih adına kaybederiz. Ben de size bunun tarzını. paylaşmaya yürütmeye çalışıyorum. Bir yetmezlik var. Önderliğe bağlılık budur. Başkanım. Eğer öyleyse mükemmel bir yoğunlaşmayı yaşamalısınız. Anlaşıldı mı şimdi? Zeki: Anlaşıldı. prensip” dediğiniz an biter. çözdüğüm veya anlayış haline getirdiğim çok haklı istemimize karşılık veremediniz.Zeki: Halen öyleyim. Benim askerim değil. bütün ordulaşma esaslarımızı bozar. değer vermek istiyorum. Bana yardımcı olur musun?” İster komutan. hem de büyük tecrübe bağlılığı. En amansız. baktın bir yerde bocalıyorsun geri kalırsın. Onun için acaba şimdi birbirimize bağlılık olayını doğru yürütebilecek miyiz diyorum. Beraber yürüyoruz.: Senden öyle kuşku falan duyma yok. Öyle bir düzen içindesin ki. “Bana göre ruh. Ama siz defalarca buyurduğum. Veya bizi zorladılar demeyeceksiniz. Unutmayın ki. siz benimle bir saatinizi bile paylaşmıyorsunuz. Bunların hiçbiri karşısında. Ben size yalancısınız demek istemiyorum. aramızda bir mevki farkı da yok. -. Kendinizi biraz daha buna 169 . Tam da önderlik emirlerine göre. Tam tersine ne kadar usta. siz iyi bir şeye öncülük edeceksiniz. Eşitiz. kestiği kestik birisi değilim. Dışlama. İçimizde halen çoğu böyledir. küçültme filan aklımdan bile geçmez. Olan fark da.

Çok zor ortamlarda. Bunlar. Biz ona bir şey vermedik.” Bu doğrudur. M. bu kadar cevap verecek duruma gelmişseniz sorun çıkmaz. Başarılı komutan. Hayri Durmuş‟u boşu boşuna anlatmadım. Bir halk adına bu tutumları gösteriyorum. filan kese müdahale et diyorum. mücadeleye sonuna kadar bağlıyım diyen sizsiniz. Çoğu hayatın vurgununu yemiş. Ben. Büyük gücünü doğru konuşturur. Başkanım. Canı erimiş gidiyor. koruyorum ve değiştiriyorum da. Madem ben bu kadar zavallı. bin defa minnettarım. Bunun hazırlığı. iyi noktalara parmak basmadır.: O zaman büyük bir saygıyla.: Kesin değil. Geçici olarak filan kese idare et. Bana göre hiçbirisinin fazla komutanlık yeteneği yok. Bunun en başta geleni mütevazi olma. onların canını çıkarırcasına çarçur ederseniz. “Ben borcumu ödeyemiyorum” diye sıkıntılıydı. “Borç kaldı. halen diyor ki. Bunun dışında 170 . Bağlılık budur. çok daha fazlası verilmiştir. -. Demek ki. iddialı görüyorsunuz. senin yönetiminde olsaydın sağ kalır mıydın? Zeki: Kesin değil. Görevler neredeyse bomboş. Ona ilk elden duruşu biraz verdik. bütün bunları görür ve tedbirlerini alır. bunun ölçüleri çok önemlidir. Ama sonuç ne oldu? Seninle yürüyebileceklerin de hazır olmalı. şu anda bizim bütün komuta kademesinde boşluklar var. Bu halkın öncü gücü var. Savaşı isteyen siz.yatırın. bırakın komutanlığı. ben seni senden daha iyi anlıyorum. Çünkü ben belli değerler adı altında bunları yapıyorum. Demin size M. Şimdi size. Zeki: Benim bu konuda hiçbir kuşkum yok. bir ordu bozandan öteye gidemezseniz. PKK‟yi biraz anlayanın. hatta kardeşlerinden daha iyi anlamıyor muyum? Onlardan hiç hayır olmadığı ortada değil mi? Sen. bir görevini çizdik. Keşke bunu şöhretli yapsanız. Sizin gibilerini hazırlıyoruz değil mi? Bu anlamda da sizi biraz ciddi hazırlamış olmuyor muyuz burada? O zaman mütevazi olacak ve kendinizi bir göreve göre hazırlayacaksınız. Ben seni anlıyorum. kendiniz borçlusunuz. Artık vermeye de gerek yok. Nereye giderseniz gidin iş sağlam ele alınır. ona göre olacaksınız. benim olup olmamam da o kadar önemli değil. Ama onun telaşı şurada. keşke savaşta rol oynamak isteseniz ve kendinizi biraz daha hazırlasanız. verdiklerini bile doğru dürüst göremezseniz. ben bunun biraz karşılığını ödeyeceğim demelisin. başarı imkanının çok kıt olduğu ortamlarda. biraz vicdanlı olanın pratik tutumudur. babamın bana bıraktıkları değil. -. çok zor durumdan alıp buraya getirildim. Siz de ona göre olacaksınız. Nitekim bitikler ve ne hale düştüklerini biliyorsunuz. Bunların üzerinde ucuz komutanlık yapmışsın kaç para eder. seni senden daha fazla. sabırlı ve öngörülü olma. Eğer tutumlar doğruysa. Partinin. büyük bir değerle buna anlam vereceksin! Ki bunu benim için de değil. Bunların muazzam yetersizliği var. Daha sonra onu biraz sağa sola gönderdik. Hayri‟ye benim verdiğim çok sınırlıydı. Hadi siz biraz kendinizi derli toplu.

bu çok ciddi hazırlığı zayıflatmayalım. yararlanın diyorum. biz onu patlatabileceğiz. Ben kendimi şundan ötürü kabul etmiyorum. Bağlılık gücünü göstermede herhangi bir tereddüttün var mı? Zeki: Hiç yok. Endişelerin. Sana yol yöntemlerini iyi öğreteceğiz. Bu sözü söylemek büyük bir cüret ister. -. benim dediğime göre yap. -. derinlikli. Fakat tekrar söyleyeceğim.ölçü filan kabul etmem. Ne gelirse “Vay! bu da mı gelecekti başa” diyeceğine. Bunun ne kadar ağır bir sorumlu- 171 . -. kendini hazır görmeye doğru gidiyorsun. biz bu şansın var olduğunu söyleyeceğiz. telaşın olmasın. Sen ki başarmayı çok istiyorsun. yüzde yüz Önderliğin emrinde bir değer olarak. “Geleni aştım. -. Gerçek budur. Başkanım. En köklü bir biçimde tekrar başa gelmek istiyorsak. Zeki: Ben her zamankinden daha fazla inanıyorum. Bunlar çare olsa. Zeki: Önderliğin yaklaşımı benim için esas olacak. Keşke kudretli olabilseniz. O da çözümleniyor. tabi. Bu büyük sabır da onun içindir. Bir potansiyelin var. Başka türlü yapay gündemlerle veya tali yaklaşımlarla.: Tamam. Böyle ucuz laflara hiç gerek yok. “Bunlara neden fazla öğretemedik” diye. öyle “Endişeliyim. Bu çerçeveye biraz kendini tam ver. Onu ben hallettim diyelim. Bağlı olma gücünü herhalde gösterirsiniz. geleni yendim sonuçta bazı önemli başarılara gidiyorum” diyeceksin. Ortam o kadar müsaittir ki. Bu sefer eskisi gibi değil. Tam tersine istediğine yol açıldığı için de büyük bir moral. bu hazırlığı derinleştir. yani çerçeveyi iyi çiziyorum.: Rahat ve mutlu değil misin hala? Zeki: Rahatım. onun gerçek saatleri geliyor biçiminde bir heyecanın da olsun. O fukaralar ancak kendine faydalı olabilirler. Sağ sol Allah‟ın zavallısıdır. yeter ki siz hazır olun. azim içinde olmak kadar. kendi kellerine ancak merhem olabilirler. Bugün senin bir hareketin beni de sorumlu kılar. çok daha köklü. Kendinize de güvenebilirsiniz. Sen ki bütün PKK‟ye kendini dayatanlardan birisisin. buna rağmen seni kabul ettik. iki ayrı PKK‟liliği bana dayatmak anlamına gelir. -. dört köşe dinlemeye çalış. kuşkuluyum” gibi sözler de laf. büyük sıçrama yapabilirsin. “PKK bir yana ben bir yana” bu senin sözündür ve bu beni çok ilgilendirir. Hatta kendin vermeye çalış. Fakat bu nokta beni rahatsız ediyordu.: Gayet. Sağın solun dediğine göre değil. Artık PKK‟ye kendini yatırıyorsun. hayat sürprizlerle doludur. Zaten biz bütün çalışmalarımızı ona göre hazırlıyoruz. gelişmeler o kadar anlamlı bir komutaya ihtiyaç gösteriyor ki.: Önderliğin büyük gücü sayesinde o da çözümleniyor. Bu temelde herhalde iyisiniz? Zeki: Layık olmaya çalışacağım. onlardan fazla bir şey bekleme.: Tamam. Bu konuda kendini bırak. Benim hayat felsefem bu.

kesin en önemli olan görevler bundan sonra hepimizin olabilir. Hem de parti içinde ve en ileri kadrolar arasında bu böyle oluyor. Gerçekten de düşman önemsiz. bunu çözmenin ne kadar büyük bir çaba gerektirdiğini şimdi daha iyi anlıyorum. Bu halkı. ne mutlu bize ki. eğer biz bunu içinizden çıkaramaz ve bu kurtları öldürmezsek bizden hayır gelir mi? Gerçekçi olalım. ihanet en ücra yerlerimize kadar sızmışsa.) Yapıyla olsun. kim yaparsa alkışlanacak olan da odur. Ben onu da bıraktım. başka türlü bizde kişilik gelişmez. Siz de. yarışırcasına. En büyük savaş görüyorsunuz ki. büyümenin tek yolunun bu olduğuna kesin ulaştım. büyümeye mutlaka ihtiyacınız var. dünya da halen oldukça dikkatle değerlendiriyor. Sizin kurtlarınız fazlasıyla var. bizim temel amaçlarımızdır ve bizzat amaç olmaktan alıkoyan. hem de bu sefer eskisi gibi isyan edip ölecek. hiç böyle olur mu? 172 . Herkes için bu şans var. Zoraki veya bireysel. benimle olsun iç içe sağlam bir yoğunlaşma gelişirse kimsenin buna diyeceği olamaz. sizi hiçbir şeyin sahibi olarak görmek istemiyor. Bir an önce hazırlıklarınızı yetkinleştirin. heyecan verecek bir yaşam olacağına ben inanmıyorum. Bunlar heyecan veriyor. Tanınan bu şansa güveneceğiz ve edineceğiz. karşılıklı olarak hiçbir yanınızı ciddiye almak istememe gibi bir talihsizliği yaşıyoruz. belki de bin yılların intikamını alabilecek olanaklara da sahibiz. kendimize bakalım. Zenginleşmeye. bu utanılası tarihimizle çarpışma anını yakaladık. bir görev verildi mi onu gerçekten tarihi bir biçimde gerçekleştirin. Halen de bunun heyecanı ile kendimi yaşatıyorum. Yine ne mutlu bize ki. Yoğunlaş. Kurtlar gibi kendi kendimizi kemirmeye doğru bile gitmişiz. büyük yaşam da bunun arkasından gelir.. zaten kanıtlanmış. kendini rahatlıkla da affettirebilirsin de.. her şeyden yoksunsunuz. (. Gelişmenin. „Ağacın kurdu ağaçtandır‟ deyimindeki gibi. Bundan daha mutluluk getirecek. Zaten düşman bizi çürük bir ağaç durumuna getirmemiş mi.luk olduğunu. çok yoksul. bizi kemiren bu kurtlardan kendimizi kurtarmaktır ve burada bunun savaşını veriyoruz. Bu yoğunlaştıracağımız tarzın kişilikte sağlam temsiliyle. En büyük saygısızlık ve tehlike budur. Ben yaşam gerçeğini çok inceledim ve halen bunun en yoğun savaşımını verenlerdenim. En yüce değerler için bu yol arkadaşlığını benimseyenler. Elinize bir yetki. hiç düşman tanımlamasına gerek yok. önemli bir çıkışa yol açabilirsin. Bundan daha tehlikeli bir şey olabilir mi? Siz bunları günlük olarak yaşıyorsunuz. Büyük vuruş böyledir. kendini son derece de sürükleyici bir çıkışın sahibi de yapabilirsin. bu ağacın kurtları kendi içinde değil mi? Bunu inkar edebilir miyiz? Haini bol olan bir halk isek. çok kemiriliyor ve kemiriyorsunuz. Karşımızda öyle bir düşman var ki. daha kötü duruma düşecek değiliz. ferdi tavırlarla olmaz.

Bunlar vahimdir. Şehitlerin anısına bağlılığın da bir gereği olarak. ülkemizin her parçasından gelen bu kadar tecrübeli insanların böyle bir partileşmeyi yaşaması. ahbap çavuşçadır. Burada. neden çalışmayacağız. en zorlanan benim ama gördüğünüz gibi kendimizi an be an cıva gibi hissetmekten geri durmuyoruz ve öyleyiz de. görevler çiğneniyor farkında değil. her türlü hafifliğe kendini yatıracak kadar iddiasız görüyorum. mükemmel bir fırsat. çok çilekeş zindan tutuklularına ve hatta bugün dağlarda. Benim sizin kadar savaşma alanım. Düşünün ki. kendimizi yeniden yapılandırmanın bütün özelliklerini kazanabiliriz. Bunu adeta nefes nefese ciddiye almak da büyük yarar var. Yalnız PKK olayını değil. çaresiz kalmayı kendimize yakıştıracağız? Bunun hiçbir gerekçeyle savunması olamaz. tarihle. bir Kürdistan Devrimini on kat yapabilir. İçinizde en sorumluluk duyan.Hepinizin yüzünden okunuyor. Daha kötüsü birçok gelişme imkanı çarçur ediliyor ama bizim militanımızın hiç umurunda bile değil. faşizmin halka dayattığı en çekilmez yaşama karşı bir cevap olduk. gelişmeler görülmüyor veya hakkı verilmiyor. Biz genciz. hazır olmadığınız bir savaşa da verdik. belki zorladık. yüreği de çalıştırır. eskisi gibi görevlere yaklaşmak bir yana eğer iddia kadar kendini keskinleştirme de varsa bütün işlere yeterlidir. Sonuç. Buradaki sayımız bile. Bunu başlı başına en büyük heyecan kaynağı görerek dedim ki. artık bu işi sağlam ele almayı. Biz bunları yakıştıramayız. ben şununla edemem” der gibisiniz. tarihi kaybetmek. Ama bir devremizin daha boşa çıkarılması veya devremizin şahsında bu yeni dönemin partileşmesine anlam verilmeyerek herkesin yine bildiğini okuması ne demektir? Bu. Mevcut birliktelikleriniz son derece bencilce. Burada sakin bir kafayla düşünmek kadar. Temel kurallardan kopmuş. zeminim yoktur ama gördüğünüz gibi daracık bir yerde de savaşın gereklerine göre mükemmel mücadele etmeyi bildik. böyle icra edilir. Bizim burada sizden istediğimiz en önemli bir şey. bin bir emekle elde edilen bu çok önemli gelişmeyle alay etmek demektir. Bu kısa sürede devrimde zafer demektir. Siz de bunu kendinize mal edeceksiniz. Düşman bizi bir çeyrek asırdır amansız takip ediyor. Sizi yorduk. Diğerlerini ise. Neden amansız bir biçimde çalışmak yerine aciz. böyle bir komutanlaşmayı yaşaması önemsiz bir kazanım değildir. “Ben böyle olamam. Bahar. savaş pratiği içinde olanlara karşı da özellikle sizin gibi hazırlanma imkanları yetkin olanlar. Bizi bundan alıkoyacak bir düşman yok ve bu. Doğru Önderlik. yine her anlamda bir 173 . beyni de. hem de müthiş çalışıyor. Bana göre yine tarihi bir bahara doğru yürüyoruz. bir de ulusal varlık adına. bu değerlere bağlılığın da bir ifadesi olarak mutlaka başarmalılar. Ama en tecrübelilerinizin durumunun bu olduğunu unutmayın. sınıfsallık adına ne varsa asırlardır takip ediyor. bu. Karşı taraf da çalışıyor.

çok ciddiye almak gerekiyor. bilincimizle baharlaşmaya dönüştürüyoruz. bunun önünde hiçbir sınırı kabul etmem. doğal değildir diyorum. Bizim gerçeğimizde yenilgi yoktur. Bu kış zaten hafif geçti. baharları her zamankinden daha fazla bütün ruhumuzla. Zorluklar yine olur. hiçbir gerekçeyle başka türlü göstermeye yeltenmesin. Mühim olan böyle bir sürece hakkını vermektir. Projektör gibi en karanlıkta kalan olumsuz yanlarınızı görün ve aydınlatın. yenildiğimize inanmıyorum. Ben de kaybolabilirim. DUYGU SAVAġI. Hiçbirinizin endişesi. Dolayısıyla buradan alacağınız ruh. O açıdan zorlanacağınıza. bunu hiç kimse. Kesinlikle böyledir. bunların hiçbir önemi yok. Ama biz burada yenginin sahibiyiz. Bunlar önemlidir. Bu da ne anlama geliyor? Ulus olarak. Yeltenirse karşısında şiddetli bir savaşı görür. dolayısıyla bunun arkasındaki beyin gücünün sahibi olun! 3 ġubat 1997 YÜRÜTTÜĞÜMÜZ SAVAġ. çünkü başarıya karar veren en nihayetinde beyindir. halk olarak yüzyıllardan beri ilk defa kendimizin olabilecek bir baharı yakalıyoruz. Güvensizlik düşmandan kalmadır. yürek gözünüzü artık derinliklere doğru çevirin. yengi ve başarı ruhudur. Gerçeklik budur. dolayısıyla beyindeki yenilgiyi yıkmaktır. kendinizi çeşitli kılıklar altında gizleyeceğinize başarı ruhunun. Bu ne anlama gelir? Düşmanın dayattığı bütün o kışların artık anlamını yitirdiği. Kendine itimatsızlık. tereddüttü fazla olmamalıdır. kayıplarımız da olabilir. tam tersine akıl gözünüzü.baharlaşmaya gideceğe benziyor. kendinize güveninizi yitirmişsiniz. Kim hangi gerekçeyle kendini dayatırsa dayatsın. Çoktan vurulmuşsunuz. Bu da doğru beyinle bağlantılıdır. Benim burada yaptığım bu yenilgi psikolojisini. kendi içindeki faaliyetlerin yoğunluğudur. ĠDEOLOJĠK VE ÖRGÜTSEL SAVAġTIR 174 . Bu anlamda değerli bir çalışma yaptığımıza eminiz. başarısızlık duyguları düşmanın hep vura vura sizi getirdiği noktalardaki yenilgi psikolojisidir.

Devrimlerin muhalifleri tarafından veya görünüşte dost özünde dost olmayan kesimler tarafından saldırıya uğraması. o devrimlere dış cepheden yönelen saldırılardan ve hatta aldığı darbelerden daha büyüklerine maruz kalarak. İslam Devrimi‟ni düşünelim. hatta birey kimliğinde de bunu kabul ettirmek için büyük savaş yürütüyoruz. Bu. En gözü pek militanları veya çok ünlü temsilcileri giyotinde can verirken. Bolşevik Devrimi‟nde de yetmiş yıllık süreç içinde başından beri öyledir. sıkça görülen olaylardandır. 175 . Günümüze kadar gelen bu sağ yaklaşım. engellemeleri. Hele devrimin bilinçsiz kitlesi ve savaş sanatında yetkin olmayan militanları. çarpıtılması ve ele geçirilmesi. daha Hz. zorluklarıyla yürürken. ince ve mutlaka yürütülmesi gereken iç savaş cephesi sorunları. bir ülke olarak bile kabul edilmek istenilmeyen bir gerçeği zor bela bir teorik ve pratik çabayla başta Kürdistan halkının kendisine kabul ettirmek ve giderek uluslararası siyasi hatta ondan önce bilimsel çevrelere ve halk kimliğinde. birçok ülkede böyledir. başkalaşma ve özüne çok ters bir dayatmayla da karşı karşıya gelebilir. Birçok devrim. bu devrim çok kısa bir süre içinde özüne ters düşürülebilir ve düşmanları tarafından rahatlıkla ele de geçirilebilir. Kürdistan gibi. duyarsız ve gaflet içinde olup savaştaki ustalıktan yoksun olduklarında. neredeyse bugün adını bile söylemek utanç vesilesi durumuna gelebilmiştir. tutarlı bir parti kadrosu olmanın gereklerini derinden anlayalım ve yerine getirmeyi tüm başarıların esası olarak görelim. Ve bilindiği üzere kısa bir süre sonra da. Muhammed‟in cenazesi yerdeyken Muaviye hareketi çok güçlüdür. burjuvazi en gerici bir tarzda bu devrimi ele geçirir. saptırılma. İmam Ali‟nin bütün bilincine ve militanlığına rağmen ele geçirilir. Uğrunda yirmi-otuz milyondan fazla insanın kan döktüğü bu devrimin. gerçek kahramanlarının kanı daha yerdeyken. Uzun bir süredir devam etmekte olan bu savaşın iç ve dış cephesindeki ideolojiksiyasi-askeri boyutlanması tüm karmaşıklığıyla. Fransız Devrimi‟nde Robespierreler giyotinde katledilmiştir. ondan daha yoğun. hatta önderleri yaşarken bile münafıkça veya güncel deyişiyle oportünistçe ve çok yönlü kendilerini devrimsel gelişmeye göre ayarlayıp dayatanların yol açtığı tehlike. aslında tarih boyunca büyük tahribata yol açan çarpıtılma başarıya ulaşmış ve tüm olumsuz etkilerini bin dört yüz yıla sığdırarak günümüze kadar gelebilmiştir. düşmanın özel savaşı karşısındaki uzlaşma ve zemin olma çabalarını bütün yönleriyle değerlendirirken. bu savaşta ciddi başarıdan bahsetmek mümkün olamaz. aslında cenaze defnedilmeden ele geçirilecek. çözüm yolları büyük bir anlayış derinliği ve tarz ustalığıyla birlikte yürütülmeden.Parti içi sorunları ve sınıf savaşımını. İktidar savaşında İmam Ali‟nin çok önemli militan gücü olmasa.

yalnız Güney Kürdistan‟ın aydınlarını değil. Binlerce aydının. öfkelenmek veya kendini kaybetmek yerine. Müslümanların tasfiyesi ve İttihatçıların imhası ile sonuçta bilindiği gibi tek diktatörlüğe kadar sınır tanımaksızın gidebiliyor. Anadolu İhtilali‟nin başına geçme planları yapıyor ve çok kısa bir süre içinde de ele geçirmekle birlikte devrimin bütün hazırlayıcılarını imha ediyor. Sosyal. Kürdistan ulusal kurtuluşçuluğu adına. mücadelenin gereklerine göre neresinde. Padişah‟ın adamı olarak bastırmaya geliyor. Onların kanını Şah‟a ve TC‟nin emniyetine satıyor. nasıl yer alacağını iyi kestirerek cevap vermek tek doğru yol oluyor. bu devrimin başarısı için en temel rolü oynarken. Maraş. bu sefer Padişah Müfettişliği‟nden vazgeçip. TC‟nin tank ve topları eşliğindeki kılavuzluk rollerinden daha iyi anlaşılmaktadır. Ali Fuat Cebesoy ve Kuva-i Milliye hareketini örgütleyen eski ittihatçılar esasta bu devrimin başarısını hazırlarken. Mustafa Barzani deneyimini bile göz önüne getirdiğimizde binlerce aydının geliştirmek istediği çağdaş Kürt ulusal hareketini. gücü ve o geri ilkel aşiret kafasıyla. neyin Kürtçülüğü.bizzat Mustafa Kemal‟in en yakın arkadaşları Kazım Karabekir. Bırakalım Kemalist deneyimi. hatta Mehmet Akif gibi İstiklal Marşı‟nı yazan. Oradaki örgütlenmeleri bağlayıp boşa çıkararak otuz yıl bu oyunu oynuyor. Kürtlerin yoğun katliamı. İşte bugünkü bu Kürtlüğün ne menem Kürtlük olduğu. Çağdaş ulusal kurtuluş hareketlerinden bazı çarpıcı örnekleri daha da vermek mümkün: Afrika‟da. ulusal kapsamı da olan eğilimlerdir ve bu tip çelişkili toplumlarda savaş zaten diyalektiğin bir gereğidir. Daha önce de vurguladım: Mustafa Kemal‟in bir özelliği. Doğu ve Kuzey Kürdistan‟da ne kadar aydın varsa hepsini tuzağa düşürüp çatıştırıyor. -hatta bu devrimde epey komünist de savaştı.Kemalist Devrim çok dar ve güdük gelişmesine rağmen bu devrimin gelişmesinde çok büyük rolleri olan Çerkez Ethemler. Urfa cephesini başarıyla kazananlar. halk direnişine karşı fazla etkili olamayacağını anlayıp bir manevra yapıyor. Bu hayli öğreticidir: Neyin Kürtlüğü. Daha sonra zorbela bundan kurtuluyor. bakıyor ki halk hareketinin kazanma ihtimali daha yüksek. Latin Amerika‟da. Biz bunu ancak çok kapsamlı bir çalışma ve hazırlıkla durdurabiliyoruz ve bu halen şiddetli bir savaşımın konusudur. sonradan gelen ve aslında Padişah‟ın bir Müfettiş‟i olarak bu devrimleri bastırma göreviyle yola çıkan Mustafa Kemal. Neden böyle oluyor diye hayıflanmak. Kürtler gibi Antep. Asya‟da ve bilindiği üzere en kapsamlı ulusal kurtuluş hareketini yürüten Çin‟de bile Şan-kay Çek bir eğilimdi ve o da Çin 176 . eğer o dönem Doğu'da Kürtlerde bir milli kurtuluş hareketi gelişse. bunlar sınıf eğilimleridir. kimler adına ve nereye doğru? Tabi bütün bunları bilinçli bir ajanlık olarak izah etmiyoruz. devrimcinin katledilmesini. Kazım Karabekir bile idam alıyor. Kürtlük adına yapıyor. onun başı olmaya hazırlanıyor.

Che Guevera‟nın çizgisinden sapan ve halen Nikaragua. Resmi sicilli ajan olmasına gerek yok. sömürgeciliğe karşı savaşan MEPLA‟nın içinden çıkan bir önderleri de vardı. Örneğin: Bir Nikaragua‟da Sandinistleri iktidardan böyle düşürmüşlerdir. Irak‟a yönelik bu tavrın altında yatan temel neden. bir de ondan ayrılan bir sürü sözüm ona gerilla komutanlarının oluşturduğu işbirlikçi kontrgerilla. zemin sunuyor ve dolaylı yollardan da maddi olsun. ABD‟nin dolaylı desteğinde Sandinistlere karşı kışkırtılanlar Sandinistler içindeki kesimlerdir ve MEPLA da öyledir. Vietnam‟da da benzeri gelişmeler çarpıcıdır. bir de Zulu Hareketi gibi oldukça uğraştıran. sağa yatırıyor. işbirlikçi hareketler vardır. manevi olsun destek sunuyor. Barzani‟yi kurtarmaktır. Hatta bir Nikaragua gerillası vardı. Sawimbi tüm geri özelliklere dayanan. Klasik aşiret tabanına dayanan Zulu Hareketi Güney Afrika‟da halen bir tehlikedir. İsrail ve Türkiye tarafından çok açık ve diğerlerinin de çok dolaylı bir biçimde nasıl desteklendiği çok çarpıcıdır. Bağ çözülünce. milyonluk orduları da vardı ama işbirlikçiydi. Güney Amerika‟nın birçok ülkesinde başarıya tam gidemeyen gerilla hareketleri vardır. yönlendiriyor sadece. ne denli önemli bir devrimsel gelişmenin olacağını çok iyi biliyor ve hatta bunu tüm Ortadoğu açısından. Salvador. fakat yozlaşan. bu feodal molla işbirlikçilerini çok beslemiş ve onlar da Ortadoğu‟da çok önemli bir kilit bağ kurmuş. Barzani neden kurtarılmak isteniliyor? Tabi biraz daha deşilirse kırk yıldan beridir bu aşiret ağalığı. Savaşın bütün kahrını çeken. “Portekiz sömürgeciliğine karşı verdiğimiz kayıpların yanında bunlara karşı verdiğimiz kayıplar onda dokuzdur. hatta biraz da dağda kalıntıları olan gerilla hareketleri vardır. Kürdistan somutunda Barzani hareketinin. tüm gücünü biraz bu işbirlikçiliğinden alan bir kişilik olup onun hakkında MEPLA‟nın. UNİTA ile MEPLA arasındaki çelişki halen devam ederken ilginç olan. gerçekten emperyalizme. Şu anda dünya ajanslarının bir nolu haberidir. bunların bir kısmının CIA‟nin yönlendirmesine dayanmasıdır. Belki de günceldir. silahlı savaşımı başlatan ve başarıya doğru giden bir MEPLA hareketi vardır ama bir de. günümüzün en önemli zayıf halkası olması nedeniyle zincirleme etkilerinin 177 . ABD. Bu örnekleri bir tarafa bırakalım. kaçan veya içinde yer alıp da sağa yatan birçok gerilla komutanlarının oluşturduğu işbirlikçi ve rejimle uzun süreden beri anlaşan çok sayıda gerilla kalıntısı hareketler de vardır. MEPLA‟ya karşı çıkan UNİTA gerçeği vardır. Ve yine Güney Afrika Cumhuriyeti‟nde bir Afrika Kongresi ve Önderliği vardır.devletini istiyordu. Bu kadar bizi uğraştırdı” sözü bilinir. ABD emperyalizmi onların yenilmemesi için bütün dünyayı ayağa kaldırıyor. Kolombiya ve buna benzer birçok yerde uzlaşma çabalarında olan. ki yarısı da şimdi iktidardadır. Afrika‟da ve Angola‟da.

Komünist partiler vasıtasıyla Filistin hareketlerine sızmışlar ve çizgiyi Ortadoğu‟da da tasfiye etmek için ellerinden geleni yaparak birliği bozmuşlardı. Avrupa‟da biriki gezintinin yapıldığını. Biz Ortadoğu‟ya geri çekilmiştik. İşte aynı “PKK gidiyor miras bize kalıyor” beklentileri. Ondan öncesi de var. Çıkışları yine KDP bünyesine dayalıydı ve bilindiği üzere istedikleri sonucu alamamışlardı. herhalde imhayı bekliyor. Gerekirse bölgesel savaşı da göze alıyor. 14 Mayıs Operasyonu sırasında bir değerlendirme yapmıştık: Hedef.büyük olacağını kestirdiği için. orada bir cephe girişiminde bulunuyorlar. Haki Karer‟in katledilmesinden tutalım yüzlerce yurtseverin katledilmesine kadar. Sırrı Sakık ve onunla birlikte birkaç kişi Güney‟e gönderilerek. Özellikle 1978‟de KUK -Sol. 1977-‟78-‟79 Hilvan-Siverek deneyiminin sonrasında güçler hazırlanmıştı. Operasyonun ilk haftasında. Aslında biz de somut olarak tespit etmiştik. Ahmet Türk başta olmak üzere bir kesim oraya gidiyor. teorik bir tespitti. ilk çıktığı günden beri hep bizim imhamıza. Diğerleri Avrupa‟da cephe için toplantı yapıyorlar. “Biz on beş gün bekledik. hatta cephenin de başına benim geçmemi söylediler” dedi ama tabi o. bir cephe kuralım dediler. PKK tarihinde. ölümümüze dayalı senaryolar vardır. hatta bizim peşimize de takılmışlardı.Birlik oluşturdular. Geçtiğimiz günlerde birisi. sadece 14 Mayıs Operasyonu‟na dayalı bir gelişmedir. bize daha somut bilgi verdi: “Açıkça biz bunu tartıştık. Beş Parça Hareketi. Bir de Şerafettin Elçi. Tamamen MİT yönlendirmesi ve çok somut desteğiyle yürütülüyor. Bu. Biz ise. Avrupa‟da 15 Ağustos Atılımı‟ndan sonra yine komünist bir 178 . Varolan siyasi duruma dayanarak yapılmıştı ama daha sonraki somut bilgiler bunu çarpıcı bir biçimde doğruladı. biraz bizi tanıdığı için cesaret edemiyor. Şimdi bunların hepsinin direkt PKK içi birçok saldırıda da rolleri var. Şimdi bu cephe ilan edilmedi ama belirtileri ve çalışmaları çok yoğundur. zaten partisi var. Eğer PKK öldürücü bir darbe alırsa biz cephemizi ilan edecektik” diyebiliyor. bir birlik geliştirmek istiyorduk. Bu. örneğin. Buraya da geldiler ve bizden daha fazla Ortadoğu sahasında komünist partilerine de dayanarak -ki o zaman onları işbirliğine sokmuşlardı. Bu temelde DDKD‟yi kullanmak istiyorlardı.tecrübeleri ve imkanlarının fazla olmasına dayanarak Ortadoğu‟da da bir komploya giriştikleri çok somuttu. KUK hareketi çıktı. o da aynı hafta içinde hemen çıkarılıyor. HADEP‟ten birkaç yöneticinin izin almaksızın kendi başlarına tüm Avrupa‟yı dolaştıklarını öğrendik. PKK‟nin devrimsel hamlesini hızla kesmek ve bölgeye dayalı en gerici statülerden birisini oluşturmaktı. ki bunlar basına da yansıdı. DDKD bunun ilkini daha 1976‟da gündemine sokmuştu: “Bu tarzla ömürleri üç aylıktır miras bize kalıyor” diye beklenti içine girmişlerdi. böyle son dönem atağını geliştirmekten çekinmiyor.

Ekiplerin tam başarılı olamamasının nedeni. Zindanda 1984‟lere kadar devam eden imha hareketi. “Bu eğilime gelmezsen ömrün iki-üç aylıktır. birinci yılında biter mi. Yani Ankara‟ya bu kadar hazırlıklıydılar ama tek şartı bizim bitişimizdi! Daha sonra gelişmeler var. grubu sağlam çıkartabilmek için her tür ilişki ve tarzı denemekten çekinmemekti. Ankara‟da 1975‟76‟dan itibaren giderek grubu geliştirirken içten sızan o Pilot‟la. Şunu da söylüyorlardı: “Bırak silahlı direnişi.bir araya gelmişlerdi. Avukat Hüseyin Yıldırım‟ın yürüttüğü ve bizden bazılarının da oldukça içinde rol oynayarak geliştirdikleri bir ele geçirme. yine bizim varlığımız önemliydi. yani dikkat edilirse bir imha değil. Bunun gerçekleştirilmesinde. İçerde Şener.partiyle birlikte tekrar Sol Birlik adı altında -ki bu oluşuma komünist ülkelerin desteğini de elde etmişlerdi. kültürel özerklik talepleriyle yetin ve bir de Avrupa’ya çekil veya savaştan çekil”. TC onlara adeta açık çek vererek: “PKK’nin bu atılımına karşı çıkın Ankara’da size legaliteyi tanıyacağım” demesiyle. Bizim de bir savaş tarzımız var: Baştan itibaren PKK adına. dışarıda kendileri ve yine Fatma vardı. O çanta ve valizlerini havaalanından geri çektiler. Böyle kapsamlı bir ayarlamaydı. iki-üç ay içinde öyle bir bomba patlatılacak ki” deniyor ve halen ayakta kalmama şaşılıyordu. 179 . bitmez mi konusunda emin olmadıkları için. Bir kez daha özetlersek bizim bunlarla taktik savaşımız vardı. PKK‟yi ele geçirme planı vardır. Bunlar ne konuşuyor diye şaşırmıştım fakat daha sonra hazırlıklarının güçlü olduğu anlaşıldı. o “Apo‟nun gitmesi” meselesi o zaman çok çarpıcıydı. Onun etkilerini yaklaşık bir yıl boyunca olumlu bir biçimde değerlendirdik. Zindanda zaten Mehmet Şener tamamen ipleri ele geçirmiş ve militan kesim tamamen etkisiz kılınmış. en önemlisi de Ortadoğu‟da ilk defa o ciddi suikastler de dahil olmak üzere provokasyonlar düzenlendi. PKK bünyesinde çok güçlü bir işbirlikçi çizgi geliştirmenin hazırlıkları çok yoğundu ve epeyce de mesafe alınmıştı. Bu taktik savaşın birçok boyutu var ama en dikkate değer olanı Ankara‟dan sağlam çıkabilmek. Birçok ekip gelmişti. PKK. Onların birlikte 1988‟ de kesin sonuçlandırmak istedikleri bir hareket vardı: Halen hatırlıyorum. PKK‟yi topyekun işbirliğine çekme. yani ‟77‟78‟lerde bu çabanın sonuç vereceği düşünülüyordu. Bana bile söylemişlerdi. Diğerinin psikolojik savaşı. Fatma önemlidir ve bunu çok işledim. 1977-‟78‟de Avukat Hüseyin Yıldırımların bu sefer zindana dayalı geliştirdikleri provokasyon vardı. PKK‟yi ideolojik-siyasi bir çizgi olarak geliştirmemenin olağanüstü provokatif ve bitirici davranışları yeterli görülüyor. bildiğiniz gibi Haydar Kutlu. Gittiği yerlerin de valizleri elindeydi. 1987‟ye kadar dışarıda da sürdürüldü fakat imhanın fazla gerçekleşmeyeceği anlaşılınca taktik değiştirildi. Avrupa‟da hakeza böyle. TKP sekreteri Türkiye‟ye gitti.

Hatta bir provokatör. belki de düşmanın daha sonra hata yapmasının en temel ilişki tarzıydı. Burada benim durumum tabi ilginç. Biraz şansım. halen de var. bazı zayıflıkları da olsa Kürdistan savaşçılığına niyet eden kişilerdir. bir defa da evi bıraktım. Bu bir tarzdır. sabrı ve biçimi çok önemlidir. Çünkü orada tahrik edilen kişi değil. Pilot‟un açığa çıkarılmasından sonra aşağı yukarı bir sene onunla tekrar ilişkiye geçmemiz önemliydi. olmayanlar giderek netleşir ve herkes üzerine düşeni yapmaya çalışır. “Neden Pilot‟un durumu açıktı da vurulmuyor” diyordu. Ben de yenik düşmek üzereydim. Bunların psikolojik. PKK‟nin militanlığıdır ve işkenceye alınan hata yapan bir yoldaş değil. daha adını bile kendine koymamış olan sınırlı bir gruptu. Ama tam olabilmesi için daha epey çabaya ihtiyaç vardı. bireysel endişeleri engel haline getirmemem o dönemde sınırlı da olsa bu büyük beladan kurtulmamı sağlamıştı. Zaten etrafımızda çok az sayıda kadro olması psikolojik bir savaş yöntemiydi. “Vuralım işte kurtulalım” sözleri bilinir. Kaçırtılanlar. En yakın beş-on arkadaşın intiharına veya intihar girişimine yol açan. Kemal Pirlerin. bir Fatma‟nın neden olduğu yüzlerce şahadet vardır. bunun yöntemi. Ruhunu satın almadık tek bir kişi bile bırakmıyor. Özelliklerine hakim olamazsanız bu savaşı veremez ve anında yenik düşersiniz. tekrar açıklayayım: Tutarlı olanlarla. Öyle kendimi fazla abartarak yansıtmıyorum ama yenilmedim. tarzı. Çünkü bu bir Kürdistan savaşçılığıdır. basit bir mücadele değil. Hem eleştirileri olan hem de içimizde artık tahammül edemez durumda olan arkadaşlar işi böyle halletmek istiyorlardı. halbuki çok önemli. yani biz bunları tutarak daha iyi sonuç alabileceğimizi düşündük. biraz kendi irademe hakimiyetim. Bir defa grubu. moral ve duygu düzeyleriyle oynandıktan sonra bunlar bir daha kendilerine gelemediler. Bunların çoğunun üzerinde duramıyorsunuz. Beni bile neredeyse gruptan kaçırtacak düzeye getirmişlerdi. can kaygılarını. bilincime ihanet etmemem. Yoksa bunların tahribatları az olmadı değil. Yani tehdit ve provokasyon beni bile geçici olarak kaçırtmıştı. zayıf da olsa savaşa cesaret eden bir savaşçıdır. Gerek psikolojik uygulamalar gerekse bizzat provoke ederek. hatta içimizde işkenceyi yöntemini bile uygulayarak. halkını zaten sınırsız bir imhada tutuyor. Psikolojik oynamayla. ismini bile kabul etmeksizin işgal halinde tutuyor. Sonra kendimi toparladım ve tekrar mücadele etme gücünü gösterdim ama öyle sıradan. Benim eğilimim bu değildi tabi. örneğin.PKK yoktu. Düşman senin evinin içine girmiş her şeyini alıyor. Benim o zamanki tüm yiğitliğim ruhumu sat- 180 . Onlar öldürülseydi biz kendimizi belki rahat hissederdik ama buna karşılık devlet de çok etkili tedbirler alırdı. Cemil Bayıkların. Ülkeni tanımaksızın. duygularıyla oynanarak tanınmaz hale getirilmiş böyle bir sürü militan vardı. yüzlercesinin kaçışına neden olan ve bazılarını da işkence altına aldırmanın ilk kararını verendir.

ideolojik ve örgütsel savaştır ve herhalde bir savaşta belirleyici olan da budur. ne de bir maddiyat vardı. İşin acı olan yönü. Mühim olan amacın gereklerini yerine getirmeydi. gönül gözünüz 181 . Çünkü açık söyleyeyim. beni arkadan destekleyecek ne bir halk. Savaşların esası bizde çok gerekli olan bu temel özelliklere dayanarak gelişebilir. bütün PKK varlığı yirmi dört saat dayanamaz ve eminim ki bir tek kişi bile kısa bir hamleyle her şeyi boşa çıkarabilir. bu ruh ve bu irade üzerine boyutlanıyor. satılmıştır. Yoksa kaba anlamda hiçbiriniz kadar savaşmadığım biliniyor. ruhunuzun çoktan satılmış olduğu anlamına gelmektedir. yahut duygusal yanı güçlüydü. duygu savaşı. Bu kadar gelişme. Birisinin (Pilot) parası çoktu. ruhunu nereye. ne kadar peşkeş çekeceği belli değildir. bu kadar yiğit ve namuslu kesiliyorsunuz ama açıkçası büyük bir gaflet içindesiniz. Benim yürüttüğüm savaş. hem maddi hem manevi yolla TC‟ye zincirlemedir. siz bir sigaraya bile yeniliyorsunuz ve çoğunuzun serbest bırakılması halinde. Karşı tarafın maddi zorlukları vesile bilip benim ruhumu satın alma emelleri korkunçtu ve üstelik ben tektim. Zaten bunu ayırt edecek gönül gözünüz de yok. ya olursa kabilinden adım atmaya cesaret etmedir. Hatta TC‟nin öyle hesapları var ki. İşte bunların öncelikle yapmak istedikleri. büyük bir çabayı göze alma ve adeta binde bir ihtimal. kandırılmış çocukların nasıl yola getirileceğine dair büyük beklentileri ve attığı adımlar var. Ama ben öyle değildim. ne bir parti. “Bilinçli işbirliğine gidiyorsunuz. Bu. bu çok önemli bir şey mi” diyeceksiniz. Biz burada bunu biraz netleştirmeye çalışıyoruz. “Ya. ki öyle sıradan bir yıl değil. İşte benim büyüklüğüm budur aslında. ruhunuzu satıyorsunuz” diyen yok. PKK‟nin resmi ilanıdır. Çünkü ortam size serbest bırakıldığında. çünkü parayı onlardan alıyorum. Sırf onların can varlığını korumak ve ömürlerini uzatmak bu ilişkiyle bağlantılıydı ama bunlar daha sonra benim aleyhimde kullanıldı. Ama ikisine de yenik düşmemek çok önemlidir. Tüm raporlarda basit ve keyfi yaşamları yansıtan sizsiniz. ruhumu. Bu. diğerinin (Fatma) de manevi yanı.mamamdır. Ben sizden emin değilim ama burada. Bunları sıkça vurgulamamın nedeni. önemliydi tabi. Tabi grubumuz bu süreçte bu ilişki tarzından dolayı benden kuşkuluydu. yani bu yıllarda benim ruhumu satmamam ve bilimsel gelişmemi bir TC memurluğuna yatırmamam çok önemlidir ve daha sonraki gelişmeler bunun üzerine bina edilmiştir. Ankara çıkışı bu anlamdadır. Diyarbakır‟a adım atmamız önemliydi ve bilindiği gibi orada da yaklaşık bir yıla kadar dayanabildik. Manevi olarak da çok zavallıydım ama buna rağmen kendimi ayakta tutma gücünü gösterdim. Ama sırf onların midesini doldurmak için olsa bile bu ilişki gerekli. Sizin savaş cephelerinden haberiniz yok. nerede duracağınız belli değil. ki onu da kısmen başardık. Ruhunuz belki de çoktan iğfal edilmiş. Savaşın bu cephesini ben yürütmesem.

yani “Uçup gideceğine kesip. bana. kafes içinde kafestir. ara sıra serbest bırakıyorlardı. Bir ara da Pilot‟la o tuzluk hikayesi vardı. Hem özgürlük için yüreğiniz çarpacak. “Bununla ne yaparlar” diyordu. o kafesten kurtuldum diyebilirsin. benim durumumda aynıydı. Ama uçarken bir de biliyorsunuz yani büyük kafes de var. Bunun anlaşılmayacak hiçbir yönü yok. daha sonraki birçok kafesi peş peşe hem de açıkları çok iyi gözeterek uçarsan. İşte siz kendinizi özgür sanıyorsunuz ama sizin özgürlük anlayışınız köle özgürlüğü olup. hem de gerçekten ufak bir kapıyı araladığınızda uçma gücünüz olacak. Bir kanat çırpması değil. “Kocaman bir hareketin önderliğine soyunan birisi nasıl kafesteydi”? Evet. istediğinde kesip. o da bir kafestir. Sürekli uçmak isteyen. bütün kentlerin de etrafı tutulmuştu. Ama emin değillerdi ve ikide bir ayaklarımı bağlayıp “Kuş kafeste sağlam kal. Bu hikaye çok meşhurdur ve keklik kafesten nasıl uçtu diye şaşkınlığa uğradılar. bizim ajanın bunları niye konuştuğunu bilmiyordum. onların kafesteki kuşu olma oyununda veya çabasında başarılıydım. diyordum. Ama buna rağmen bu önemli adımları atıyorum. “Tuzlama yaparlar”. işte kafesteki bir kuş. ustalıktan yoksun adımlar hiç değil. iliklerime kadar titriyordum. bütün kafeslerin kapıları açılsa da uçacak fazla gücünüz yok. Bir tanesinden uçup kurtulmak yetmez. bununla tuzlarlar”! Ben de saftım o zaman. gerçekten kafesten uçtum o zaman. bak seni böyle yeriz” gibi tehditvari davranışları çok yoğundu. “Bu tuzluktur”. ben de o zaman onların elinde bir kuş gibiydim. belki de on binde bir ihtimalin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğinden bahsediyorum. ben de. Nitekim böyle yaptık ve sahiplerim güya beni deniyorlar. 1970‟lerin sonları ve 1980‟lerin başlarına kadar bizim hareket de böyleydi. hele çabasız atılan adımlar. Bunlar sonuçsuz veya yüreksiz atılan adımlar değil. O anlarda uçmadım mesela. Çünkü bütün sınırlar da bir kafestir. tuzlayıp yenilecek kuş gözüyle bakıyormuş! Tabi çok ilginçtir. Diyeceksiniz ki. Çok sonra fark ettim ki. ilişkiyi ve örgütün maddiyatını beslemeyi o zaman halen kuşkulu olan bu kişileri değerlendirerek yürütüyordum. iç içe sayısız kafes kurmuş. Karşılık olarak “Evet kuşları pişirirler. Ben Ankara‟dan ne zaman uç- 182 . o yüzden de çok uslu durmam ve bir açığını bulup uçmam gerekiyordu. bütün dünyada kafes kurmuş. Hiçbir imkan yokken inancı beslemeyi. Ben hissediyordum.ve bilinciniz o kadar körelmiş ki. ben size binde bir. Tabi. ben diyordum. pişirip. Çünkü ağırlıklı olarak dünya da onun egemenlik sahasıdır. uçma. Hikayeyi size anlattım: Bizim ajanlar beni çantada keklik sanıyorlardı. bana şunu söylüyordu: “Bu nedir”. özgürlüğe doğru umudunu güçlü tutan birisinin uysal kuş rolüne girmesi anlaşılır bir şeydir. uçmayı çoktan unutmuş ve tavuklaşmış kekliğin özgürlük anlayışına benziyor. Titremeyi belki siz korkaklık olarak değerlendirirsiniz ama nasıl ki bir kuş kafeste akıllı durmazsa sahibi onu keser. pişirip yiyelim” derse.

satıl bana kurtul ne istiyorsun”. İşte bunu çok gelişmiş bir düzeyde kullanıyorum. 183 . Çocukluktan beri. Ben bunları size anlatıyorum ama sizin yüreğiniz çoktan vurulmuş. Dogmatizmin panzehiri kuşkuculuktur ama tabi bilimsel kuşkuculuktur. anti-Siyonist ve anti-Kemalist bir alandır. Ona rağmen yine sahibimin gölgesinde kalmaya devam ediyorum.tum. Ankara‟da yaşayayım mı. Yoksa sizin savaşçılığınızdan fazla güç almıyorum. Kuşkuculuk giderek bilimselliğin temeli haline de getirilmiştir. mutlaka sağdan. kadınla yaşayayım mı. Haydi sat ruhunu kurtul” diyordu. tipik bir kuşkucu yaklaşım tarzının sahibiyim. Peki acaba koştum da tam kurtuldum mu? Ortadoğu sahasına çıktım. yürekten büyük özgürlük duygusu içinde olmak gerekir. işte para istiyorsan bu kadar. İkincisi. vicdanım farklı konuşuyor. kadın diyorsan benden daha iyisine zaten sen takılmışsın. yersiz tek bir adım atmıyorum. bana en bağlı olan arkadaşları bitiriyordu ama ben de korkunç örgütçülük yapıyordum. “Allah’ın zavallısı. köylüsü. özellikle din ve felsefe meselesinde. siz benim gücümü tüketiyor ve zorluyorsunuz. savaşta gücümü buradan alıyorum. yaşamayayım mı? Para gelişiyor. soldan beni bulurlar diyorum. ki baştaki amacı da buydu. İhtiyatlıyım. Ne olur ne olmaz. ben de büyük bir özgürlük tutkusunu derinleştiriyordum. O zaman tipik ikili bir ruh halim olduğunu itiraf etmek gerekir: Deneyeyim mi. bütün kapılar açık olsa bile görecek gözünüz yok. Sahibim günlük olarak örgütü tahrip ediyor. denemeyeyim mi. Bu benim önemli bir kişisel savaşımımdır. Bir defa uçabilmek için. almayayım mı? Bir de kadın var. Çünkü düşmanımı hiçbir zaman küçümsemiyorum. Böyle bir örgütsel yarış vardı.Doğru çalışma tarzı işte bundan dolayı çok önemlidir. Evet oyun bu kadar çarpıcı ve aslında oyun değil gerçek! Benim her şeyimle kendimi böyle sonuçlandırmak istemeyeceğime dair. yoksa bunlar olmadan seni havada yakalarlar. “Ruhunu sat kurtul. Tehlike büyük. anti-Amerikancı. kuşkulu ikili özelliklerimi muhafaza ettim ve sonuçta dediğim gibi satılmadım. Ankara’da istediğin gibi apartmana yerleş. tam tersine büyük bir taktik ustalığa dönüştürdüm. Nitekim bu olayda da. Diyarbakır‟dan ne zaman uçtum? Kürdistan‟dan ne zaman uçtum? İşte bu kararlar için bilinç ve plan gerekli. Demek ki bu hareket çok önemli ve tarihi olan binde bir ihtimalli gelişme şansını böyle değerlendiriyor. İnanılmaz bir ustalıkla her ilişkiyi örgüt için değerlendiriyordum. Beni ben yapan tarihin böyle çok kritik dönemleri vardır. yaşamayayım mı? Büyük bir kuşku ile yaklaşıyordum. Düşman ruhumu bastırmaya çalıştıkça. bilinciniz karartılmış. paraya dayalı yaşamı göze alayım mı. savaşta ihtiyat ve ayrıyeten zamanı kullanmak çok önemlidir. Çocukluğumda ailenin kafesinden de kurtulmak için savaş verdiğimi ve daha bunun gibi bir sürü. Mesela oyunun o zamanki bir özelliği de şuydu.

bu temel üzerinde gerçekleşen bir çıkıştı. bir sürü arkadaş savaştı. Çoğu zaten anlamını bile kestiremedi. onun eline evin leğenini koymuş “Bu dümbelek görevini görür”. „Yaşam planları‟ diyorlar buna. Bir arkadaşımıza da “Sen evlisin. bu savaşın temel belirleyici kanunudur ve daha sonra da devam ettirdim. İşte 15 Ağustos Hamlesi. bazılarının eline tencereyi vermiş “Bu da tef rolünü oynar” demiş kendisi de şarkı söylüyormuş. sana kesin özel bir ev gerekli. Kuruluş Kongresi‟nin ne anlama geldiğini hatırlatayım. Mesela çok ilginçtir. direnişin bir mevzisini elde ettik diye havaya uçuyorum. savaşçılarını ayarlamışım. O zamanki militanların savaşçılığını inkar etmiyorum. Beyrut‟ta bir ev bulmak için bin bir emekle adeta savaş yürütüyorum ve bulabildiğim bir sene içinde ancak bir iki ev. Onlar ise “Bırak artık biz yaşamak istiyoruz” diyorlar. izlediği yöntemde çok usta. Bizimkiler de bunu kestiremedi. uğruna birçok çaba gösterdim. O bakımdan çok kızgın bir savaştır. “Senin kadrolarının yüzde yetmişini ben ayarlamışım. onlar da arkamızdan bunu yapıyor. Ruhumuz üzerindeki o büyük baskıyı ve siyasi oyunu da bozmaya çalışmamız kesin olarak '80‟lerin ortalarından itibaren başlar. onların hepsi neden istedikleri gibi yaşamıyorlarmış(!) diye isyan halindeydi. Ben Filistin kamplarında bulunan arkadaşların eğitimine koşarken. O zaman meşhur Semirler vardı. maddi bireysel yaşama kesinlikle yer vermeme. Sizi daha yakından ilgilendiren örgüt savaşçılığının en büyük aşaması böyle aşıldı. iki de bir “Amca oğlu” diyerek bu anlayışını bana direkt dayatıyordu. Biz tarihin en ölümcül anında 12 Eylül faşizmine karşı bir grubu örgütlemek istiyoruz. Aslında benim eğilimime yatkınlardı” diyordu. her bir dağ köşesini elde ettiğimde. Bizimkilerin can güvenliğini sağlamak için kılı kırk yarıyordum. Kızlara da koro halinde şarkı söyletmiş. neden onunla evde yaşamayacaksın” demiş. Ne diye sen bu battaniyeye sarılmışsın. Ortadoğu‟da mevcut dayanakları denedim ve basabileceğimi. Açığa çıkmaması için doğrudan söylemeye kendisinin cesaret edemediğini sonradan anladım.kurtuluş kişiliğimi sağlam tutma savaşı verdiğimi size anlatmıştım. İdeolojik ve moral direnme. Bir yaşam tarzı öneriyor. Kuruluş Kongresi ilginç bir deneyimdir. değerli bazı militan adayları vardı. şehit de düştü ama onları ayakta tutan ve yönlendiren çabanın özü budur. çoğunun aklına Avrupa‟yı sokmuşlardı. Diyarbakır‟da Fis köyünde adı tam konulmamış da olsa çok cüretkar bir girişimdi. altın gibi karın var. Devletin de bunu tam kestirdiğini sanmıyorum. Gerçekten örgütlenmişti. duyduğum kadarıyla kendisi o eve yerleşmiş ve yanındaki bir grup bayanla şöyle bir olay geliştirmiş: Davut diye şişko bir adam vardı. Maalesef bir avuç delikanlı 184 . örgütün savaş deneyiminin biraz sağlamlaştırılabileceğini gördüm. hay huy derken işte biz de Ortadoğu‟da hamle yaptık. Tabi aynı zamanda özgürlüğün nasıl geliştirilebileceğini de sadece görme değil.

Davut. Şah İsmail gibi bir merkez adamımız vardı. Bunları vurmuyor veya kovmuyorsak örgütün esenliği ve siyasi savaşım tarzı bunu gerektirdiği için sabretmemizdendir. II. Bunlar: “Parti Önderliği bilir nasıl büyük bir darbe yediğini” diyordu. Halen de yaşıyor herhalde. Avrupa‟ya kadar sırtıma binip yaşayacaklar! Önderliğin öfkesinin ne olduğu veya hangi duygularla savaşı yürüttüğü hususları çok önemlidir. Kongre sonrasında toplantılar yaptık. Örgütsel tedbirler alarak daha çok örgüt gücü oluşturuyor. Yüzde yüz onları ben besliyorum. güdüleridir. kontrol da elimizdedir. bu süreci bu biçimiyle götürmeye çalıştık. Kongre veya ülkeye yönelik hamle değil. Semir bunun yönlendirici gücüydü o zaman ve yardımcıları da az değildi. Onlar bir bozuyor ben on yapıyordum. çünkü böyle büyük bir darbe. Bunlardan meşhur bir tanesi. orada komiserin biri -sanırım Kemal Yazıcıoğlu‟dur. Ben de gerçekten bravo diyorum. Biz yine sakindik. ki bu kızlar bir daha kendine gelemediler ve o yaşam anlayışıyla bizim militanı da Avrupa‟ya kaçırdı. Ben yine de çıkmayan candan umut kesilmez anlayışıyla bunları ıslah olurlar diye yaşatmak istediğimi. İşte en kritik bir dönemde sözde birbirlerini ayarlıyorlar! Bizim yedirdiğimiz Bese. II. Semir. Kongre olduğunda müthiş adımlar atıyoruz diyordum. Benim en büyük silahım budur. TC’ye şart dayatırız”. Ben. Bizim şanlı Agit‟le birlikte aynı seviyede dediğimiz. Halbuki kırk tane uçak da kaldırsan. tabi ne de olsa bütün çaba benden. Kongre‟ye aldık ama bunların derdi kongre değil ki! Onların başına ateş düşmüş. Beni enayi gibi beni çalıştıracak. Mühim olan onları böyle bir yaşama alıştırmalarıdır. başka bir şey istemiyoruz” demiş. Antep‟te de kalmış. duygularını bozmuşlar. işte ortaya çıktı diye sadece sevinir.ve kızlar niyetlerini. kırk tane militan terörist öldü. onlara kadın ve kızları gösteriyordu. onlar boşa çıkarmayı dayattıkça benim korkunç çalışmam söz 185 . Bunları II. yüklendikçe yükleniyorduk. esas yöneldikleri şey basit yaşam endişeleri. işte kurtulalım. Bese adında bu sürecin en düşkün tiplerinden birisiydi. niyetini böyle cidden bozanların iflah olması çok zordur. halen hatırlıyorum. Ülkeye adam yolladığımızda yine tarihi adımlar atıyoruz diyordum ama meğer çoğunun ruhları satılmış. Hem de içimizden en sağlam militanlarımız ve benim en eski arkadaşıma oynuyorlardı. sadece ayda bir bize telefon edeceksiniz iyiyiz diyeceksiniz o kadar. kimliklerini ve örgütsel emniyetlerini de ben sağlıyorum.o zaman buna bir ev tutmuş ve “Sizin işiniz gücünüz kızlar olarak apartmanda kalacaksınız. En iyi niyetli militan da diyordu “Bırak bir uçak kaçıralım. Dikkat edilirse biz bunlardan korkmuyoruz. İnsan bir defa ruhuna ve amacına ihanet etmeyi yaşarsa. Yani en iyileri böyleyken. yani mızrak çuvala sığmasa bile ben bir türlü görmek istemiyordum. Fatma ve Baki‟nin tüm çabası. arkamızdan geliştirdikleri tutum yalnız bu oluyor.

“Bırak saat 12‟ye kadar yatalım. Devlete sülalece kendisini sonuna kadar satmış fakat. Tabi bunlar da düşkün tipler. Seyfettin arkadaş vardı onun da ailesi üzerinde oynanıyordu. “Ben tekrar büyük olacağım” şeklinde bir hayali var. o da Bingöl‟ü götürür. Çünkü bunları o zaman karşıma alsaydım “Örgüt dörde. değerler birikimini temsil ediyorum. Yumurtanın akı gitsin. Nitekim bu sayede Fatma ilişkisini büyük bir savaş ilişkisine dönüştürdüm. Bireysel yaşam koşullarında o zaman hiçbir umut ve olanak yokken umudun savaşçılığını. Mesela. bağlandıkları odur. Dolayısıyla bizim savaşı klasik tarza göre kavgaya dökmememiz gerekiyordu. Çünkü bazı umutları vardı. özel ilişki yollarıyla neden adeta taparcasına bana bağlanıyorlardı. işte bu Dersim‟i götürür. aristokrat ama dibi oyulmuş. Maraş‟ı götürür. onun da aynı durumu var. örgüt savaşçılığını yürüttüm ve yaşanılacak durumu yarattım. Bunu onun için söyledim. köylünün başındaki ağa. oğullarını büyütürken “Oğlum büyür büyür paşa olur” der. Kendi tarzına göre bazı beklentileri var: Sınıfsal kaybetmiş. bazıları dağıldı ve ayrıca Şener‟de vardı. onlar da Batman‟ı götürür. tarikatın başındaki şeyh. Zaten düşmanın da planı buydu. Seher'i ailesi yoluyla öyle ayarlamış ki. bırak istediğimiz gibi kahvaltı yapalım. Dört yüz yıldır. Dikkat ederseniz. Diyarbakır‟ı götürür. H. Aslında 186 . art niyetli veya düşkünlerdi ama zayıflıkları da tam burada. Pazarcıklılar vardı. Ortada zaten kimse kalmıyor. biraz da militanlar böyle yaşasa”! İşte bunları bana dayatıyorlar. Onlar sadece yiyici. benimle nasıl yükler paylaşılır diye herhangi bir endişeleri yok. kaybettiklerini benden alacak. İşin içine kadın erkek ilişkisi de girince. dürüst. beşe parçalandı” diyeceklerdi. Yaşam üzerine klasik bir kavga anlayışı değil. bir şeyler yükseltiyorum. zamana oynamaktan başka çaremiz yoktu. işte birisi Urfa‟yı götürür. Artık sabretmek ve iradeye daha da yüklenmek. Şoreşgiller vardı. ulusal kaybetmiş. şeyh oldukları açıktır. Ailece öyle büyütülmüşler. Erkek kadın ilişkisinin. felaket daha da büyüyor adeta çılgınlaşıyorlardı. benim aldığım tedbirler çok daha farklıydı. Osmanlı'dan beri bunların iktidarı oyula oyula meteliksiz ağa. aşiret içinde kaybetmiş. A. Mesela şunu söylüyorlardı. Davut Bingöllüdür. Tabi çıldırıyordum adeta ama sabretmeye çalışıyordum. sarısı kalsın ne olacak. bensiz olamazlar. onlar da Antep‟i götürür. öl desek ölür peşimizden ama Semir çoktan herkesi öyle tanımış ve ayarlamış ki. Bunların halen içimizde birçok çocukları var. bizim koşullarımızda korkunç bir savaş ilişkisi biçiminde olacağını gösterdim. ben olmasam karınlarını bile doyuramazlardı. Bunların öyle bilinçli hain olmadıklarını söylemek gerekir ama adam ruhunu satmış. benim tüm örgütçülüğümde etrafımdakileri yaşatmak çok önemli.konusudur ve halen de bu tempomu düşürmüş değilim. Mesela Fatma‟yı ve bazılarını ideolojik açıdan değerlendirsem. Birey olarak benimle nasıl yoldaş olunur. aileler kızlarını.

Etrafımdaki böyle her şeyini kaybedenlerin paşalığı korkunç bir yük haline gelmiş. öyle bir Kürde hiç vermez. Kongre süreci tamamen bir dağılma sürecine dönüştürülmek isteniyordu. hatırladığım kadarıyla Merkezin tümü belalı olmaya niyetleni- 187 . TC. Avrupa'nın yolunu tamamen açıp. Tam özgür gibi yaşayacağım” diyor. özünde hiçbir şey yok ama biçimde dört dörtlük. “Orada gerilla filan olmaz”. Kongre‟ye doğru tekrar geldiler. Sizin yaptığınız platformları çok zavallı ve çözümsüz görüyorum. Sanırım şimdi Amanos grubunun da öyle kelimeler kullanması söz konusu. Sanırım Amanos grubunun da böyle bir iddiası var. dört gözle ne zaman biteceğini bekliyorlardı. gerisini ben ne yapacağım. kadın olmuş biz farkında bile değiliz. kaçmaz ama Fatma olayında ben evi de bıraktım.maşa bile olamaz ama kültür böyle. Kaldı ki ajanlık büyük rütbe sayılıyor. Kongre‟de “Artık bu gerilla yürütülemez” deniyordu. Öyle sanıyor kendisini. II. Daha çok maşa gibi. Gerçekten bunları TC‟ye bıraksaydık ancak siyasi anlamda işbirlikçi küçük memur olabilir. bir veriyorlar yüz istiyorlar. Hiçbir erkek evi bırakmaz. Kongre‟yi de ülkeye dönmeme kongresi olarak boşa çıkarmak. hazırdan adam olmuş. “Üç ay” dedi. piyon biçiminde kullanılır. Türkiye‟nin realitesidir. Bazı gereklilikleri hatırlattığımızda. Amed yetmez” diyordu. halen egemendir. ben böyle büyütülmüşüm” diyor. III. Bu. bunlar bu sefer daha büyük oynamaya başladılar. 12 Eylül‟ün üzerinden 6 yıl geçti” dedim. Hiçbirisi köleyi kölece büyüttüğünü düşünmez. kaçtım. eşkıyanın emek harcamadan her şeye el koyma alışkanlığı var. “Garzan yetmez. yine beni bırakmadı. önce “Taş çatlasa üç gün”. sonra. Bunlar gerçekten gidip bir kapıcılık bile yapamaz. en akıllısı belki ajan olabilir. Gerilla da böyle birkaç kişi daha vardı. başka birisi. “Bana Botan yetmez Botan krallığı da benim”. anlamını çok yönlü değerlendirmeye alacağız. Hırsızın. Yalvarsa bile beş yüz kişiden beş kişi ya kapıcılık bulur ya bulmaz. zaten ona ihtiyacı da yok. Bunlar tabi büyük ve tarihi iddialardır. o zaman plan oydu. var olan her şeyi istiyorlar. hırsızlık. O zamanki çok daha anlamlıydı. Sözüm ona bana yutturmaya çalıştılar. kukla. bunu ben icat etmedim ama adam halen “Ben paşa gibi yaşayacağım”. Büyük bir gaflet! “Ne 12 Eylül‟ü. İçlerinden birisi “12 Eylül gibi oldu ve biz de geldik” diyordu. TC onu herkese vermez. “Hiç öyle değil. Bütün bu yıllarda biraz umut geliştirmem veya PKK‟nin ölmeyeceğini göstermem üzerine. kız “Ben melek gibi yaşayacağım” veya “Benim paşadan geri kalır yanım yok. III. Bitecek. Hatta işleri güçleri kemirmek. Çünkü bütün Kürdistan‟ı istiyor bir ev ne ki. Çelişkinin acımasızlığı burada. Yaygın yaşanan bir oyundur ve aslında kültür haline gelmiştir. 15 Ağustos Hamlesi oldu. Beklediler ve III.

teslim ol artık demeye getiriyordu. Kongre‟de yapılmış çözümlemeler okunacak olursa. Şunu biliyor. Ülkeye göndermek için üç yüze ulaşan bir grup hazırlamıştık. hatta bazıları kendilerini öldüreceklerini söyledi. Fakat bir sene içinde sonunu getirdiler. bir gün çok yakınımda olan F. şunun çapı şu kadar” şeklinde her birine bir yaklaşım göstermiş. sanırım daha kötü bir oyun. Yanımdaki bazı şoförlerin de büyük oranda ruhunu satın almış. çözümlemeleri ilk defa o düzeyde derinleştirdiğimiz görülür. şoförler yine öyle. Ben yine bozuntuya vermedim.yordu. İlginçtir neden kendini yedinci kattan atacakmış anlayamadık. Fatma bu yolla güya bize son darbeyi hazırlayacak. Tabi bir yandan da yeni bir ülkeye yönelme devresi hazırlıyor. birkaç tane aptal kızı da iyi tanıyor ve onları nasıl iyi kullanacağını biliyor. Ben tüm umudu ülkeye bırakmış. böyle yapıyor” dedi ama konuşamıyor. oyunu biliyor. Agit‟in şahadetine ilişkin şunu söylemiştik: Kürdistan‟da artık gerilla bölükleriyle hareket edeceğiz ve onu kanıtladık. seni nasıl adam edeceğim” diyerek sanırım duygularıyla oynamış. “Sana şu kızı alacağım. sayıyı giderek tırmandırıyordum. bu olay orda gelişti. Tabi yaptığı daha başka şeyler de var. “Gerilla mücadelesi bitti” dedi. öyle ki 1985‟te de bu sahada yirmi kişi bile kalmamıştı. gerilla bir daha yıkılmamacasına gelişir diyordum. Bunlar karşısında bizim de çok kapsamlı planımız vardı ve yine ihtiyatlıydık. “Korkma ben seni zehirlemem” deyince. bizim hayatımızı bitirse merkez elinde kukla gibi olacak. Yedinci katta bir yerimiz vardı. Merkezi öğelerimizin paniğini önlemeye çalışıyoruz. Zaten Fatma son oyunu oynuyor giderek tehlikeli oluyordu. Fakat burada daha önemli olan Fatma‟ya 188 . bu ne laftır diye irkilmeye başladım ve bunun aklından böyle bir şey geçtiğine göre dikkatli olmalıyım dedim. III. adında bir arkadaş telaş içinde. Böyle bir örgütlenmeyle o sürece gidişte. Çünkü biri daha sonra kaçtı. korka korka “Başkanım Fatma şöyle. Erkeği nasıl elde edeceğini. iki arkadaş şimdi buradadır. durup dururken. Kullandıkları tipler üzerinde bizim de etkimiz var. Köylü tarzı bir ayarlamayla. “Ben kendimi yedinci kattan atacağım” diyordu. hepsini kendi örgütü temelinde ayarlamış. kekeliyor ve sonra Fatma‟nın onları daha değişik kullanmak istediğini anladım.. Sanırım suikaste yöneltecek kadar üzerinde çalışıyor. III. E. Fatma. insan bir gün ilişki sağlasa da olanlar hakkında konuştursa. Dört kişi sözde merkez oldukları halde sesleri çıkmıyor. Nitekim o arkadaşlar panik içindeydi. Çeşitli alanlardan özellikle Güneyli gençlerden ve Avrupa‟dan katılımlar yoğunlaşmıştı. Agit‟in şahadetiyle birlikte. “Bunun çapı şu kadar. Suçları ağır olmasa böyle ağır konuşmazlardı. Bu kişi hala sağdır. Biz de kontrol altında tutuyoruz. Kongre‟ye doğru giderken. Çok ürktüğü için kaçtı. O zaman dört merkezi adamımız vardı. Bir gün odada tek başınaydım. komplo planlanmış olabilir.

güya onu benim yanıma kadar göndermiş. Daha sonra Avukat Hüseyin Yıldırım‟la birlikte Avrupa‟ya gittiler ve Mahir‟e. İsveç tedbiri almış.uyguladığımız yöntemdir. özel dinlenme yerlerinde kalmasını örgüte de söyledim. kral gibi bir yaşam”! ülkede ise savaşçılar çok zorlu bir süreci yaşamışlar. Hüseyin Yıldırım. gerillaya yönelik olanı vardı. her gün adam vuruyorlardı. Gerçekten kuş uçurtmuyorlar. Doğru yolda bile yürüyemeyen bizim bir iki tane militan ne yapabilir? Güya bize en bağlı olana da “Gel seni sekreter yapalım” diyor. kimisi „yakalım‟ diyordu ama ben bir şey yapmadım tabi. Biz her zaman halkın bağlılığını doğru tutuyoruz. zindanda örgütledikleri tarz oluyor. Herhalde suikast planı tutmadı. bizim içimizde geliştirilmek istenilenler vardı. Gerçekten de öyleydi. Zaten fazla kimse kalmamış. “Elimizde silahla arkandaydık. bana yalvarıyordu. Ama bu Avrupa hamlesi ile aslında örgütün özü neredeyse bitirilecekti. “Ne istiyorsa verin” dedim. En önemlisi de Ersever‟in faaliyetleri doğrultusunda o zaman bize yönelik suikast timi gelmişti. “Onun kalbine dikkat edin” diyordum. Apo bütün imkanları kullansa bile üç kişiyi Avrupa’ya sokamaz” diyorlardı. Yine KUK‟a dayalı olanlar. Bizimkinin köylü namusu o kadarını yapmaya el vermiyor. Yani faaliyetleri o kadar yoğundu. Ben bilinçli ajandırlar demiyorum ama eğilim çok çarpıcıydı. bıraktık aslında. cesaret edemedik” diyorlardı. Bazıları irtibat halindeydi. sıradan militan da biraz bağlı. Unutmayın ki. “İstediğiniz gibi yaşayın bey. parayı ve arşivi ele geçirmişler. hatta eve de buyur ettik ve sonra “Atina‟ya gitsin” dedik. partimize yıkılmak. bu yolla „terörist‟ damgası vurulmak isteniyordu. zindanda da özel odalar veriliyor. “Kalbin duracak Başkanım sen nasıl dayanabilirsin” diyerek. Biz bazılarını kendimiz o alandan çektik. silahlı direnmeden kesinlikle vazgeçirecek. Her bir arkadaş farklı şeyler öneriyor. Ben de iki de bir. o da kral gibi yaşıyormuş ama olmadı tabi yürütemedi. Örgütü 1989‟-1990‟ı bu tip eğilimlerle savaşa savaşa kazandık. 189 . Yaşam itibariyle de. Mesela dağa. KDP Güney‟deki savaşı çok şiddetlendirmişti. İsviçre‟ye gitmesini. özellikle Batman üzeri gerilladan adam koparıp ikinci gün Avrupa‟ya ulaştırıyorlardı. adeta “Yeter sen de bırak” diyorlar. Düşmanın her planı başarıya gitmez ama bu planlar her alana özgü farklı uygulanıyordu. bütün Avrupa devletlerini ayarlamışlardı. Avrupa‟da cadı kazanı kaynatılıyor ve TC orada hakim. O zaman Av. gitti. Çünkü biz o zaman bazılarını açığa çıkarmıştık. öte yandan GLADİO devrede. Alman İstihbaratı tedbiri almış. Bu sahanın özgünlüğü nedir? Devlet kültürel özerklik planıyla geliyor. kimisi „asalım‟. bazıları Kampa gelmişti. Fakat örgütü. aynı zamanda Palme cinayeti. Öldürmedik de. “Gel seni de sekreter yapalım. Avrupa‟da. Kendisiyle ölen bir kız vardı. Mühim olan gerçekleştirmeye çalıştıkları planın büyüklüğüydü.

Çocukluk arkadaşım Hasan Bindal‟ı işte böyle şehit etmişlerdi. Geçmiş yaşamında işi gücü yol kesip vurgun yapmak olan Kör Cemal vardı. Bir takım üçkağıtçılıkları varmış. Tamamen bitirilmek istenilen bir süreçti. (. ölü. o süreçte ajanlaşmış olma ihtimali de yüksek. Eskiden kuru ekmek peşinden koşan aile şimdi zindandan milyarları koparınca PKK‟nin tadını alıyor. örgüt amaçları temelinde bir gözü karalık değil. Bu da çok gözü karaydı ama bir denedik. sınıf eğilimidir. Değerlerin üzerindeki savaşı böyle yapıyorlar ve hatta şunu yazıyorlardı. gel keyfim gel” diyor. yiğit ve kahraman olur ya da amaca saldırıyor. Her birisi kendini yaşıyordu. sahte bir gazete çıkarıyorlarmış ve bunun gibi bir takım icatlarla Batman halkını aldatarak geçiniyorlarmış. Aile toptan her şeyini Kürdistan‟da ne yapıp edip Kürdistan hareketi üzerinde oynamaya bağlamış. Bunun örneklerini çok gösterdim. Şener ve Sarı Baran birlikteydiler. Onun için bir insan ya gerçekten amaca bağlıdır. Ġçinde Olup Bitenlere KarĢı Cesur Davranmasına Bağlıdır İnsanın davranışlarından ne olduğunu anlayabilmek için iyi gözlemleyeceksiniz. onların amacı yoktur. Adam PKK ruhu. PKK‟nin gücüne. Diyarbakır zindan sürecinde aile milyarlar alıyor ve o. Yani insan psikolojisini gözlemleyerek rahatlıkla çok önemli bazı siyasi sonuçlara varabilirsiniz. Ölgündür. bilinci diye bir şey tanımıyor. Çorba peşinde koşuyor.. Her şey bol. Sözde bu da en tutarlı köylü kökenli militanımız oluyordu. büyük saldırıyor. “Seni nezaketle öldürüyoruz.) Bir Devrimci Partinin Tutarlılığı.. gözü karadır. PKK‟nin imkanlarıyla oynamanın ustalığını kazanıyor. Nitekim Şener olayında da durum böyleydi. babasından kalma bir özellik. ölü gibidir. “Benim bin defa tehlikeyi göze alarak sağladığım bir ömürlük gelişmeyi ben bir günde PKK’de alıyorum. Diyarbakır Belediye Başkanı‟nı seçtirecek kadar PKK‟nin gücünü kullanıyorlar. o da amaçtan kopmuştur. bitirmek istiyor. Bunların hepsi bilinçli ajan değil. Kazaya getirme süsü vardı. iki denedik. bütün aileyi İsveç‟e taşıyor. Ele geçirme zaten bunların ailesinden. her şeye razı bir hamaldır ama bir de bakarsın aslında gözü karadır. Babasının büyük ihtimalle KDP ilişkisi de var. bitkin durumda olan birçok adam var. gözü karadır. Sadece korkunç ele geçirme peşindedir. 190 . sen çalış işte biz de böyle tüketiriz”! İşte bunun adını nezaketen öldürme koymuşlardı. biraz da Amed grubunun gücüne dayalı olarak Atalay‟ı onlar seçtirtti sanırım.

Zaten plan o kadar açık ki PKK‟yi savaştan çekse. Fatma örgütü tümüyle deforme edip bozarak işlemez duruma getirerek sonuç almak istiyordu. sonra da genel vali olursun. 1982‟de zindanda uygulanan imha politikasının işbirlikçisi olarak “Kürdistan’ı bana veriyorlar” diyordu. Yöntemleri daha çok kızları kullanmaya dayanıyor. bu da çok gözü karaydı. Bu Güneylilerin halen bir türlü savaşa alışamayışlarının bir nedeni de odur. O zaman içeriden çıkanlara komiserler “İstediğiniz gibi siyasi faaliyet yapın çocuklar. MİT ve JİTEM‟in Ersever kanalıyla çok özel bir örgüt kurmaları ve bizim etrafımızı ağ gibi sarmalarıdır. mektupta bunlar vardı. siyasi çalışmalarınıza hiç karşı değiliz.” Şener için bu vaatler daha da çekici. Daha sonra bütün gizli yöntemleri ortaya çıktı. “Kongrenin yüzde sekseni bende. Onu da bununla şişirmişlerdi. İki ay onların arasında çalıştı. Avrupa ayarlanmış. milyarları alıyor. fakat bu örgütü silahlı savaştan çekeceksiniz. sahamıza geliyor. Sonradan kaçıp KDP‟ye sığındığı biliniyor. Şener de zaten içimizde geri kalanı tamamlamak istiyor. Biz de tabi açıktan bazı tedbirler almıştık. yalnız farklı bir yöntemle. Birisinin üzerinde belge yakalandı. devlet ona bütün Kürdistan‟ın umum müfettişliğini verecek! Şahin de bunu deniyordu. silahlı savaş çizgisini kesse. O süreçte asıl mühim olan husus. Çünkü ben bütün oyunu bilmiyorum. iki yüz tanesini ben ayarladım” diyor. Özellikle 1987‟den sonra Şener‟in tarihi misyonu ise “PKK’nin adı kalsın. Kürt adı kalsın. 191 . binlerce militan üzerindeki hakimiyeti söz konusu bunu başarmış. “En değme PKK militanı bile böyle çalışamaz” diyordum ve ben dürüst olduğuna biraz da inanmak zorundayım. “Bitir PKK’yi istediğin her şeyi alırsın. Şener‟in burada bir sene içinde başardıklarına baktığımda.Ama Şener çok iyi biliyor. Şener işte bunun önderliğini yapıyor.” Şener işte bunun çılgınca savunucusuydu ve bunu gerçekten ileri bir düzeyde yürüttü. önce idamdan kurtulursun. Şener bununla da yetinmiyor. bu milyarları toplama işi anasının yaptığı bir iştir ve kendisi daha büyüğüne oynuyor. hatta size işte serbest siyaset yapma hakkı da vereceğiz. Bir de yüzlerce. O zaman bizim adamın gizli çalıştığı anlaşıldı. ihtimaller. Hepsini de problem kaynağı haline getirerek savaş dışı bıraktı. bir de geneli alacak. silahlı savaşıma karşı çıkacaksınız” diyorlardı. Yani hem bizden hem devletten alıyor. Kızlar da biraz saf oldukları için kolay açık verirler. Şahin belki kellesini kurtardı ama bu partinin parasını yiyor. Zindan ayarlanmış. belirtiler çok ama kesin yargıda bulunmak için daha zamana ihtiyaç var. 1990‟lardaki zindan çıkışlıların ağırlıklı bir bölümünün ağzındaki sözcük budur: “PKK’yi ideolojik savunun ama silahlı savaşımını durduracaksınız”. tek şey. Onun tarihi misyonu buydu.

Sıcak ve çok önemli bir sıçrama aşaması olmasa. Yalnız bu konuda çok dikkatli olmamız lazım. Gerillada elli bine kadar tırmanan bir ordulaşma imkanı doğdu. Yani. ki bunlar Özal‟ın Amerikanvari yaklaşımlarıdır. Yani ben o süreci geliştirmeyi istiyordum. elli bin kişi ile dağda gerilla ordusu kurulurdu. yapıya hemen her taraftan el atılıyor. Özal sonrası dönemidir. Özal‟la birlikte sistem gidince Türkiye tamamen değişti. Özal politikalarının TC‟nin bünyesinde reddedilmesiyle serhıldanlar da patlak verdi. 1988-‟90 sürecinde gazeteciler aracılığıyla bize dolaylı gönderilen mesajları. Körfez Savaşı sonucunda gerçekten eğer tutarlı bir kadro olsaydı. merkezimiz başta olmak üzere o zaman tehlikeli bir biçimde temelleri atılan bu sahte komuta anlayışının süreci değerlendirememesidir. kendisi gitti. İnönü. Güney’de sahte Kürt federe devleti ile Güney’i. sarmalama hareketlerini de doğru değerlendirdik ve 1990 patlaması böyle gerçekleşti. Bunun gerçekleşememesinin nedeni. hatta bir işadamı da gelmişti. binlerce köyün harabeye çevrilmesi. daha Demirel. 1990 sonrası aslında Botan gerillasını da tutmasak onu da bozacaktı. İnönü. Bu yolla güya beni denemek istiyordu. Şener buraya gelmeden tümüyle Özal‟a endekslidir. Güney alabildiğine açıldı. Demirel tekrar iktidara geldiler. İçinde Kürt özerkliğine de evet gibi sahte bir yaklaşımın olduğu. nitekim öyle oldu. Tabi o zaman Özal‟ın şu sözü vardı: “İnsan bu adama elini uzatırsa gövdesi de gider”. Bu iktidar değişikliğiyle birlikte önceki planlarının sürekli bozulması nedeniyle o bilinen karar veriliyor: “Tehlike büyüdü bu sefer Kürdistan’ı boşaltacağız. Anayasa‟da deliklerin açabileceğinin tartışıldığı bir dönemde bu plan hatta bana kadar da geldi. Zindan tamamen buna hazırlanmış. ‟92 Savaşı. hem de tam bağımsız olmasa da bir devlet erkine ulaşılabilirdi. Güney‟de de devlet olmuyordu. mesela ben Ankara‟daki ilk süreçlerde Fatma aracılığıyla dolaylı da olsa bize yönelik planları tersine çevirerek çıkışı gerçekleştirdim. Dikkat edilirse. Özal‟ın bana kadar uzanma cüretkarlığını gösterdi ve sonuç böyle oldu. Kürdistan‟da hem hükümet. 192 . oysa her taraf silah doluydu ama hazırlık yapamadılar. İlginçtir. Ardından Güreş ve Çiller geldi. ki bunun da başaramayacağı hiçbir siyasi görev olmazdı. zindanın kapılarının aralandığı. PKK’ye kapatırız”. kültür özerkliğine dayalı olarak zindandan bırakılanları. Devletle hiç ilişki olmaz demiyorum. Yani biraz tarih bilinci. Güneri Civaoğlu yanıma geldiğinde söylediklerinin Özal‟ın bir yoklaması olduğu anlaşılıyordu. Çünkü bizim içimizde büyük bir kısmı devletle ilişki kuruldu diye neredeyse örgütü satacak. TC daha fazla hazırlık yaptı ve iyice yüklendi. katliamlar bu süreçte tırmandırılıp 1994-‟95‟e kadar devam ettirildi. özel uçağı vardı “İstediğin gibi özel uçağı da kullanabilirsin” diyordu. biraz siyasi bilinç ve özgürlük tutkuları olsaydı. Özal uçakta giderken “Apo‟yu da yenerim” şeklinde basına bir demeç vermişti.

Hollywood‟daki yaşamdan hatta “Sezen Aksu‟nun dudaklarının neresini nasıl anlamalıyız” gibi ifadelerin bulunduğu mektuplar geliyordu. kaybedilen Güneydoğu’yu biz kazandık”. Onun yerine kişisel haklar ön plana geçmiş. TC Güney‟de sözüm ona federasyon planını uygulayarak. Amed‟deki organizasyonu tabi Amanosla bağlantılı olarak daha kapsamlı değerlendireceğiz. Barzaniler yoktu aslında. Mazlumlar. Kemal Pirler. Tabi bunların üstünde Amed‟in daha ayrıcalıklı bir yeri var. Şener‟e gelen mektuplar halen hatırımdadır. Ben o zaman bu tarihi imkanı nasıl değerlendiremiyorlar diye çok hayıflanıyordum. Şener başta olmak üzere Sarı Baran gibileri gidip Barzanileri örgütlediler. Güreş‟in namı. Ona açıklık getirmek gerekiyor. Başta Merkezimiz ve sahte komuta tarzının o sürecin olumlu yönlerini değerlendiremeyişi nedeniyle büyük bir ordulaşma ve önemli oranda devletleşme imkanını kullanmadılar. Başını kessen bu eğilimden koparamıyorsun. Bu son Amanos pratiğini değerlendiriyorsunuz. ana Türklüğü budur. Bizim buna karşı aldığımız tedbir bu sahada büyük faaliyetler yürütmekti. O zaman her şey açıktı. kaybedilmişti” deniliyordu ve halen bu gizlidir. çünkü bütün bu hususlar birbirleriyle son derece bağlantılı. onlar da öyle gidiyor. mektuplarında Amerikan filmlerindeki aşk sahnelerinin nasıl anlaşılması gerektiğini işliyor. hem de o zamanki Başbakan Çiller‟in ağzından.Kaldı ki Güneyli işbirlikçiler o zamandan bitirilebilir ve Güney‟de federasyon kurulabilirdi. rehabilitasyon deniliyor. “Bu yıllarda biz yeniden ele geçirdik” şeklinde bir cümle sarf ettiklerini biliyorum ve zaten onun bütün kahramanlığı da buradan kaynaklanıyor. Amed‟de bir zindan pratiği var. sonuna kadar savaş şiarıyla yaptıkları kahramanca direnişleri unutulmuş. „bireysel hak‟ diyor. gündeme getirilmiyor. TV‟yi veriyorlar. şanı yine buna dayanır. Bir de Kuzey‟de 1990 sonrası süreçte ne olup bittiğine gelmek gerekiyor. Türkiye‟nin Bakanlar Kurulu‟nda. Bilmem gıdalarını ayarlıyorlar. Zindan esas itibariyle o süreçte kontrole alınmış. Bizden kaçanlar. Kişiselleştirmeye başvurmadan önce bazı af nedenleri ve genel nedenleri sıralamakta yarar var. Hayrilerin mutlak savaş. sonuçta o cepheyi bize kapattılar ve orayı ta 1997‟lere kadar bir savaş cephesi halinde tuttular. İnsan hakları adı altında muazzam bir bireyciliğe gömülmüş. Onun fatihliği. tam tersine kaçtılar. 193 . Botan‟da sahte komuta tarzı oluşmuş. üfürükle kaldırılabilirdi ama bizimkiler görevlerini yapmadılar. Serhat‟a grup gitmiş. “Aslında Güneydoğu gitmişti. etkisizleştirilmiş. “Benim başbakanlığım döneminde. “Ah bir dışarı çıksak” veya “Ah bir elimize bireysel yaşam olanağı geçirsek”. Küçümsemiyorum ama kızlar bile birdenbire komutan kesilmişler. İşte bu adımı da zor bela attırdık. devlet olmuş haberimiz yok. Herkes rüyada göremediğini güya ele geçirmiş. yine başını koparsan ondan vazgeçiremiyorsun. Yani demek istediğim bu kültürü zindanlardaki tüm militanlarımıza aşılamışlar. Sözde evli olduğu Elif diye bir kız vardı.

Bunlar niye savaşa düşman? Mazlumlar. Yani milyarları onun için döküyor. TV‟den tutalım her türlü yiyeceğe kadar alıyorlar.Fransız istihbaratından bir yetkili onlara. İnsanın yaşama hakkına da tabi saygı duyuyorum. Zaten bu daha sonra bazı itiraflarda ortaya çıktı. bunun için özel kızlar da hazırlanıyor. Çünkü 1990‟larda Avrupa‟daki sorumlumuz haber yollamıştı -bu arkadaşlar daha sağdır. Hayrileri götüren imhanın aynısı gerillaya dayatılırken. Hayriler bana vasiyet ettiler: “Sen mutlaka intikamımızı alacaksın”. tepeden tırnağa bir savaş kararı. Kadın üzerine öyle şiirler yazıyorlar ki. Sürdürdükleri yaşam tarzı bırakalım savaş alanında. özerk bir yaşamı olduğu biliniyor. o kadar hazırdan konduğu imkan ve rahatlık varken tabi yaşamak ister. onunla yat. Özel görüşme izni deniyor. Kemaller. Bunun yetiştirdiklerinden Kerem gibi bir sürü tip vardı. yaşama hakkımızı ele geçirmek içindir. Kaldı ki bizim savaş. Yani bireylerin hayal ve güdülerini körükleye körükleye savaş isteği denilen bir şey kalmıyor. Bu 194 . “Mezar taşıma borçlu yazılsın” diyor. bizzat bazılarına “Sırf git. İşte halen bu kadroyu düzeltemiyorum. Mazlum. bilmem ne et” demiştir. Kemaller o direnmeyi gösterdiler ama Şenerler yaşamak istedi. Bu sözleri benim karşımda. Şemdin “Ben düşman çizmesi altında çiğnenmek istemiyorum” diyor. “Şemdin Sakık’ın da içinde yer aldığı bölgeye üç milyarlık yatırım yapılmış bundan haberiniz var mı. Kemal Pir. hatta savaş düşmanlığı yapılıyor ki halen de etkileri sürüyor. Gazeteciler oraya serbestçe geliyor. Her komutanımızın orada çok özel. bizim örgüt içinde söyleyen adam bana karşı silahını kullansın daha iyidir. Bu hareket tabi ki yaşamak içindir.„bireysel hak‟ diyor. ne diyorsunuz” diye aktardığında bizimkiler de bunun iftira olduğunu söylüyorlar. işi bu kadar ilerletiyor. insan hayretler içinde kalıyor. İçeride bunu yürüten bir mekanizma var. bu Amed yaşam tarzı 1991-‟92‟de epey serbest bırakılmış. gerillayı tıpkı Diyarbakır zindanında olduğu gibi o özel yaşama alıştırmaktır. Bana da aktarıldığında “İftiradır. diledikleri gibi kadın da var ki. vardı aslında ve bütün kadrolar bu yolla etki altına alınıyor. Mazlumlar. Sanırım Şemdin‟in kendisi de bilir. çoğu sanırım özel olarak hazırlanıp gönderilmiş. Grup da savaşıyor ama tabi daha sonra anlaşılıyor ki. Aslında onun imkan dediği. Şemdin arkadaş çok sağlam” dedim. Amed zindanında böylesine büyük bir oyun var ve bu geriliğin gerillaya yansıtılmaması düşünülemez. normal düzen yaşamında bile hiç yoktur. Hayri. “Bu savaşta zaferi görüyorum” diyor. 1990-‟95 süreci arasında tıpkı zindanda Kemalleri. hatta bazı kızları da ayarlayıp herhalde böyle özel görüştürüyorlar. Bu sözünü bu nedenle büyük bir küstahlık olarak değerlendiriyorum. Bunların hepsini ben ajan ilan etmiyorum ama durumları çok açıktır. ki bunun içinde CIA‟in de olduğunu da söylemek gerekiyor. TC‟nin gücü mü yoktu.

yaşamın asıl sahipleri onlardır.kadar şehidimiz boşuna mı gitti? Mazlumlar. Savaşla yaşam arasındaki bağlantıyı dünyada belki hiç kimsenin koymadığı kadar koyacağız. Onlar bağımsızlık. Mazlumların. halen onurlu yaşamın nasıl olabileceğini anlamaya çalışıyorum. soğana razıyım. Kabul ederseniz ne mutlu bana savaştaki katkım bu kadardır. Bunlar korkunç şeylerdir. biz onlardan daha basit olmasaydık böyle olmazdık. Bundan daha büyük tahrik olmaz. bir parça ekmeği kurtarabilir misiniz? Hani sizde namus anlayışı? Başka türlü yaşam anlayışına imkan var mı? Bu korkunç çabanın hepsi biraz onurlu diyebileceğimiz bir yaşamın kapısını aralamak içindir. Bırak ülkeyi kazanmayı. beni de sizleri de yok eder. sülalenize satın. İnsan beni enayi yerine koyar da bu kadar koymaz. hatta dağa da gitmek isterdim. şimdi ben burada söylendiği gibi yaşam peşinde miyim? Kaldı ki yani düşmanın çiğnemediği hiçbir değerimiz kalmış mıdır? Onur ve özgürlük. bunu da normal görün diyorum. Kürdistan kelimesi bile ağza alınamaz. Kemaller. Bu direnişler olmasa biz halen nefes alabilir miyiz? Ben her zaman söyledim. hepsi bunun gibi. Daha fazlasını yapmak. savaşmadan ruhunuzu kurtarabilir misiniz. ben size PKK‟nin ilk sözcüğünü kanıtlamak zorunda kalıyorum ve siz de bunları sessiz sessiz dinliyorsunuz. Her zaman söyledim. Sen PKK‟de yiyorsun. bizim bu savaş biraz yaşamı kurtarma savaşıdır. Bu yaptığınız korkunçtur. Bizlere düşen onların anısını. yalnız bu kişilik(Zeki) değil. Bu teoriyi gidin babalarınıza. düşmanın tekniği. Fakat şartlar gereği bu mümkün değil. bu arkadaşlara biraz yaşam imkanı. Yani asıl büyük kişilikler. neredeyse bir dünya savaşına yol açacak. sizi düşmanın ayağı altında çiğnetmek için mi geliştirdik? Yıllardır bu çabayı yürütüyoruz. burada ekmek. Şener de 195 . Başka yerde konuşun. özgürlük için şahadete gittiler. yani savaş imkanı vermek için bu sahadaki çabamızı halen sürdürüyoruz. vasiyetini savaşla devam ettirmektir. başka yerde dinleyin. Bu da savaşsız olur mu? PKK‟nin ilk değerlendirmesidir. Bilinen dünya dengeleri yüzünden burada yürüttüğümüz faaliyetler. kişilik diye. Kürdistan‟da bir halk savaşı geliştirilmeden. Savaşmadan ülkeyi kazanabileceğinizi nereden duydunuz. sizin kadar savaşamıyorum. Yaşama hakkını gerçekleştirmek. Agitlerin kanına borçluyuz. Raporlara bu şeyleri yazmamalı. ruh ve maddiyat diye bir şey kalmış mı? Zaten her şey çiğnemiştir. Hayır. bu büyük savaş teorisini. yaşama hakkımı böyle kullanıyorum. Burayı çok özel dengelerle tutuyorum. Bu yaşa gelmişim. aranızda tartışın ama bana bunun lafını etmeyin. Kemallerin. içiyorsun ama ben de dahil bunu şehitlerin kanına borçluyuz. bu kadar şehit için çiğnendi denebilir mi? Hayır onlar birer kahramandır. Bu çok gerçek dışı bir durum. Hayriler öyle şehit oldular da Şener mi akıllıydı? İnsan ağzından ne çıktığını iyi duymalı ve bir de belgelendirmemeli.

Her bir gidişte beş-on arkadaşın şahadeti gerçekleşiyor. Üstelik Karadeniz gücü sadece otuz kişidir ama kahraman. bir genç yürüyüşe dayanamadığı için orada kafasına kurşunu sıkıyor. “Kendimi düşmanın ayağı altında çiğnetmem” sözünü söyleyemez. Bunun için savaşı kesecek. Zaten onların iradesini teslim ederek bırakıp geliyor. Teslim olmadılar ve kaçmadılar da. Mahirler direndi. Hatta ilk günden. PKK‟de düşünce özgürlüğü vardır. bir savaş için insan laf uzatamaz. “Teori geliştiriyorum” adı altında böyle zırvalamalar yapamaz. Onların savaşına biz kahramanca adını mı layık göreceğiz. yenildiği anlamına gelmez. “Bu da anlamlıdır. “Amanos bir provokasyon ve yalan alanıdır” denilemez. Halen Karadeniz'in de her tarafı düşmandır. Mesela onlar öldü ama ben kaldım ve devrim bayrağını halen dalgalandırıyorum. Halen Karadeniz‟de bir grubumuz var. ya da bir ufak mevzimiz var onu bu şekilde yerle bir etmek istiyorsunuz. 196 . yaşamın yolunu açacak. oradaki grup da otuz kişidir ama direniyor. PKK‟de değerlendirme özgürlüğü vardır ama PKK‟de bir şeye özgürlük yoktur: Uğruna bu kadar şehidin verildiği ve onurlu yaşam için bütün bağlılıklarımızın özünü teşkil eden bir direnme için.öyleydi. Şimdi halkın hepsi “Onlar düşman” diye gerillaya karşı ayağa kaldırılıyor. “Karargahı oradaki hududa açalım” demek! Ya ne dediğinizi bilmiyorsunuz. ama o. Örneğin. değerlendireceğiz” dedim. Castro‟ya son sözleri şöyledir: “Benim ölmem devrimin bittiği. Mahir de tek kalmıştı ve dört taraftan sarılmıştı. Ben. Mahirler için diyor ki. Bu unsur oradaki bütün şehitlerin anısını yerle bir etmiş ve oradaki yoldaşlarda moral diye bir şey bırakmamıştır. Denizler. Ama kalkıp bunu böyle teori haline getirmek üstelik bir de. “Biz onlar gibi ölmek istemiyoruz”. biz bunlara asla toz konduramayız! Hiç kimse. Onları tutan ne bir halk ne de destekleri vardı. bir grup hazırlamak için nefes nefese. bu savaşı bıraksak yaşayabilecek miyiz? Amanos‟a gerçekten bütün cephelere olduğu gibi. Şemdin. Ama Che Guevera da. bütün buradaki on sekiz yıllık hazırlıklarımı hiçe sayıyorum. devrim devam edecek” Şimdi Che Guevera boşuna mı öldü diyeceğiz? Ölmediğini herhalde bütün dünya devrimcileri de gösteriyor. Halen savaştaki iddiam var. Bu da büyük bir fedakarlıktır ve siz onu bile hayırlı anamıyorsunuz. Deniz tek başına direndi. Che Guevera gibi olmak istemiyormuş! Oysa Che Guevera‟nın. Karar hepinizindir. neden geri döndünüz diye suçlama yapmadım. Agitgil şehit düştüğünde grup yirmi-otuz kişilikti ve her tarafları düşmanla çevriliydi. yoksa “Boşu boşuna ölecekler” adını mı? Hangisi doğru? Bırakın onu. en geri öğe olmasına rağmen engel olmamak için kurşunu sıkacak kadar onuru var. ben ölmedim diyorum. Sanki onun büyük aşkı önünde ben engelmişim. Tartışılabilir ama onların şahadetleri yine büyüktür. Aslında başlarına neyin geldiğini bile yeni yeni çözecekler.

Bu alana gelmeyecektiniz. Amanos hududundan Botan‟a gidecektiniz veya TC‟ye gitseydiniz. Ben birkaç kişinin devrede kalabileceğini söyledim. Zilan‟ın intiharı da intihar değildir. içti. Biz hiçbir gerillamızı intihar gerillası olarak öne sürmedik. Bu böyleyken. savaşçıların kafalarını bulandırmak çok tehlikelidir. general. gerillanın kararı Amanos-Toros üzerinden açılacaktı. HADEP bünyesinde Sırrı’sız olmaz” dendi. “Karkerler bitti” diyor. Bizim bütün gerilla adımlarımızda soylu bir yaĢam ufku. görev vermesem hatırı kırılır. Ben sonuna kadar tartışmadan yanayım ama bu kelimeler dinamitten daha tehlikeli. İki. gerillanın başarısı için gidiyor. “Şemdin’i bağışlasınlar” diyor. Tavrını da koydu. Ona da biz tanrıça kadar değer veriyoruz. cephe hareketini oluşturmaya çalışıyorlar. çünkü bağlı olduğu yere “Ben ne yapayım” diye mesaj verecek. orada mevki tuttu. illa bunların başına Sırrı geçecek. Adeta ezile büzüle bu istemini yerine getireceğimi söyledim. Zilan büyük bir kahramandır. Bunlar öyle sıradan oyun değil. Ben dedim. Geçenlerde yine arabulucu bir grup devreye sokulmak istendi. bunun yolu Toroslar'dan Anadolu içlerine kadar hatta Ankara‟ya kadar gitmekten geçer” dedi. Hiçbir şehit “Boşuna öleyim” diye kelleyi koymadı. Telefonunu bile tümüyle devre dışı bırakacak. Biz değerlerimize bu kadar saygısız olamayız. Kendisi kararı veriyor ve uyguluyor. görev üstlendi. Fransız istihbaratı “Bölgeye üç milyar yatırdık” yani o da “Bir şey yapmayın” diyor. Ankara‟da paşa. Dozvan‟a biz ne yaptık? Dozvan yedi. Şimdi 14 Mayıs‟ta Sami Abdurrahman. Bir. Sırrı Sakık gidiyor. “Gerilla Kürdistan‟da tıkanmış. “Yok. en ufacık bir savaş adımı bile atmadan gitti. bürokrat bırakmayacak kadar kesin sözler söyledi. Gerçekleştirdiği eylemin öz kararı olduğunu hepiniz biliyorsunuz. kim ne derse desin intihar değildir. gerilladayken kaçan kardeşi Dozvan‟la birlikte 14 Mayıs sonrasında geri cephe açıyor. Biz parti olarak bütün bunları daha farklı teorileştireceğiz. Gerilla Amed Eyaleti‟ne ölüme değil. bunları koymayın içimize. Bu köylü kurnazlı- 197 . herkes istediği payı buradan alabilir. ıĢıklı Ģafak vakti kızıllığı vardır. onunla yetinmedi bir de televizyona çıktı. şimdi de CIA Yunanistan üzeri haber yolluyor. yaşama gidiyor. Çünkü Kürdistan‟da tıkanan gerillanın esas sorumlularından biri olarak yol açmak istiyor. insan biraz PKK tarihine bakar: Amed‟deki zindan rehabilitesi temelinde anlı şanlı işbirlikçi bir önderlik(Mehmet Şener) böyle ortaya çıktı. Başına da. Sakık ailesinden buldukları birisini geçirecekler. bir büyüklüktür. ki komutan telefonunu son ana kadar yanında tutar. kalkıp da bunun üzerine teori yapmak. gerçek bu değil midir? Onun dünya kamuoyuna açıklaması önce böyle değil midir? Demek ki o zaman Kürdistan‟daki gerillayı kimin tıkattığı açıklanacak. Bütün bunlara rağmen Şemdin‟i ben aynı kategoride suçlamıyorum.

Şimdi onların düşmanın çizmesi altında çiğnenmeyi mi beklediği yoksa özgürlüğün ve onurun şerefini mi temsil ettiği açıklığa kavuşacak. biz olsak da olmasak da bu sahada çok sıradan da olsa bir bahane arıyor. “Durum zor Karadeniz ses verdi. Git orada sen bir provokasyon yap. Toros gerillasını. ona. BKC var. 198 . büyük bir gerilla ustası nasıl oluyor da orada iki ay yaşayamıyor? Adıyaman ve Nurhak‟daki arazi o kadar elverişli değil ama üç yıldır grup var. Akdeniz gerillasını mermi sıkmadan altı ay işlevsiz bırakmak! Ki diğerleri var. Üç yıldır oradalar bir şey olmadı. Ben de açıklama yaparak. “Grup çürüktü”. Zaten İsrail‟le ittifak yapmış. Bu. Bu pratiğiyle bağlantısı olmadığına dair kanıtlaması yapılacak. Peki bunun hesabı nasıl verilecek? Ben bu alanda on sekiz yıldır nasıl idare ediyorum? Bunun tarihini öğrenmeden böyle laflar etmenin. hiç olmazsa Akdeniz ses vermesin. Bunu söylemesinin nedeni. Bir de Güney‟de karargah kuracak. Ama o İrtibatı kesiyor ve Güney‟e kıvırtıyor. altmış yetmiş kişilik bir gerilla grubu tek bir eylem düzenleyemez miydi? Ellerinde roket var.ğının bile benim için çok şey ifade ettiğini herhalde anlamayacak kadar ahmak değilim. yüzde yüz provokasyon olduğunu kabul edeceksin. “Sen Halep’le. Karadeniz TC için büyük bir krizdi ve biliyorsunuz Bakanlar Kurulu bugünlerde “Nereden çıktı bu Karadeniz gerillası” diye toplantı üstüne toplantı yapıyor. Ne malum Türk Genelkurmayı‟nın emriyle hareket etmediğiniz? “Telefonu var belki konuşuldu” diyeceğim. ki Türk Genelkurmayı zaten bunu planlıyor ve Suriye üzerine ha geldi. ha gelmek üzere. bir tane de var orada. tek bir eylem yok. ben de gireyim işlerini bitireyim” demediği ne malum! Bu işin arkasında ABD var ve işte Irak gidiyor. O dağlarda İnce Memed tek başına yirmi beş yıl savaştı. Hani gerillanın nefes boruları açılacaktı? Şimdi şu denilmesin. bu noktada Türkiye çok sıkıştırdığı içindir. Halen yedi kişilik gruplarımız var. Laskiye’nin de Türkiye tarafından işgal edilmesini mi istiyorsun” diyerek beni sıkıştırıyor. “Akdeniz’de daha büyük bir hamle başlıyor” dedim ve artık burada gün sayıyorum. Telsizi bırakacak. Suriye. İrtibatın neden bırakıldığı ve neden biraz daha kuzeye gidilmediğinin açıklaması yapılacak. Grup çürük değildi. Genelkurmay‟ın. Peki bu planın bir parçası olmadığın ne malum. bilinçli olup olmadığını da kendisi açıklar. gruba büyük bir hakarettir. telefonu bırakacak. Ve sen geri çekil. Üç. Suriye sınırında karargah kurmak bir yana kalsın. Oysa Karadeniz otuz gerillayla ses verdi. ne diyecek? “Telefon yoktu”! Dönüş planlarını gerçekleştirirken teknik imkan yoktu öyle mi? Teknik imkan vardı ve birkaç defa da telefon etmişti. o da çalıştırmıyor. hudut üzerinde iki tane çatışma yaratma Suriye‟nin işgal edilmesi demektir. Burada yüze yakın gerilla ve her türlü teknik imkan varken düşmana tek fiske dahi vurulmadı. Zeki binlerce kişiye halk savaşı için güya umut veriyor. Elli kişiden daha fazla.

bir mermi büyük bir olay değil midir? Siz ne zaman silahın kolay patlatılacağını veya hiç patlatılamayacağını sandınız? Barzanilerin silahı kimin silahı? Kürdistan‟da başka hangi örgüt silah kullanıyor ve başka hangi örgütün bu kadar özgürlük şehidi vardır? Bunlar bizim en büyük hazinemiz değil midir? O eldeki özgürlük silahları bizden bile daha değerli değil midir? Bunlar ne zaman bu kadar başa bela oldu ve güya yaşamın önünde engel oldular? Şimdi burada hiç kimse “Ya. Raporu destansı gibidir. benim bir onurum varsa herhalde ben burada farklı bir şey yapmıyorum. Bunlar ya Genelkurmay‟ın emrine göre oluyor ya da tek taraflı ateşkes diyor ve bize ateşkes temelinde bir yaşam dayatılıyor. Eldeki silahı patlatmak imkansız mıydı. tabi bunlara izah gerekli. tarihte en büyük savaşın geliştiği saha olarak rolünü oynamadı mı? PKK demek. o da kendisinin raporuydu. Ben farklı bir şey anlatıyorum: Ne demek istediğimi anlamayanlar sadece başlarını giderek daha fazla taşa vurur. Silah bırakmayı karşılıklı yaparız bir de. Ben eğer bu halka bir söz vermişsem. hani beni bile yönlendiriyordu! Geçen sefer sürekli vurguladım: Beni peygamber gibi yücelteceğine gerçeğimi doğru anla. onur değil midir. Giderken tek kişinin raporunu okuttum. Gerçekten bir tek şehit bile yaşamın onuru değil midir. Hani büyük önderdi. Kaldı ki burası. Kendisi beni büyük bir umuda çekerek. Burası düşkünleşmenin. İnsan gözü kara olur da bu kadar mı olur? Buranın mutlak bir savaş alanı olmadığını kim size söyledi? Bu yalana nasıl inandırıldınız veya inandınız? Savaş alanında belki biraz yaşanabilir ama burada o da mümkün değil. benim öyle özel bağlantıların var mı diye kuşku duyuluyor” demesin.düşman da habire geliyor. ama en azından onurlu ve ulusal demokratik taleplerimizi makul ölçülerde kabul edecekse ateşkes olur. “Onlar çarçur oldular” diyebilir mi? Bu silahlar büyük bir şeref. bu kadar savaş demektir. Dikkat edilsin. Fatma çıkabiliyor mu? Cesursa çıksın. insan hiç toz kondurabilir. tek bir resmini olsun gazeteye çıkarsın. Burada buna yol açmamak için her şeyimizi ortaya koyduk ve bu da büyük bir savaş gerekçesi oldu. Hayatımızı büyük güvenceye almadan ben nasıl ateşkesi tek taraflı yapayım? Hiçbir ulusal demokratik hak talep edilmeden. dünyanın en büyük ihanetini biz dayatmış olacağız. tek bir kurşun bile sıkmadan “Duy kaç” deniyor. “Ben gidiyorum Ankara’yı bile basacağım gerillanın nefes boruları Anadolu’nun içlerine kadar açılacak” demedi mi? Peki bu ne perhiz bu ne lahana turşusu? Burada da hep kötü yaptı demiyorum. ben sözümün adamıyım. bu kadar direniş. vurur ve kaçtıklarında bile yarasalar gibi gün yüzüne çıkamazlar. Belki de içinizde en iyi bağlılık değerlendirmelerini yapan arkadaştır. Zeki buraya gelince Sinekli Sino meselesini 199 . yozlaşmanın alanı değildir. Ateşkesi ben de istiyorum.

KDP‟de işte her gün televizyona çıkıyor. “Hayır bu kadar da olmadı. dünyada da tümüyle bu böyledir. Sinekli Sino‟yu bıraktı. Yoksa Biz etmedik. Herkes yaşamını böyle örgütlemiş ve etrafında da grubu var. Son eyleminde on üç tane dağ gibi arkadaşı 200 . coğrafyasını bile tarihten silerken bir işbirlikçi eğilimi düşünmemesi mümkün değildir. yani benim ne gücüm var?! Merkez zaten sıfır. Yani bu unsur. randevulaşacak. Ne kadar aptal olduğuma dair mutlaka bir not düşecektir. Ve en önemlisi benim yanımda ne arıyor? Sinekli Sino ise ne arıyor. Benimle herhalde pençeleşiyor. Hiçbir ulusal kurtuluş hareketinde mümkün değil. Amed.1991. “Benden daha iyi gerillayı bilen yok” diye teori de yaptı. En son geliştirdiği örnekler: “Hisset kaç”. Keşanlı Ali‟yi bıraktı.„92‟lerden itibaren Güney zaten büyük bir kuşatmaya alınıyor. “Sen kaçaksın”diyecek. imkanlarla ve yaşam tarzıyla beslendi. Kalıntıları bu kadar yoğun” diyorlar. istese darbe de yapar. O eğer doğru konuşmazsa kendi sonunu kendisi düşünsün. bir nolu gerilla ustası kesildi. “Hududa dayalı karargah sistemi Haftanin‟de yapılmıyor muydu” diyerek bana akıl öğretmeye kalkacak. çok önemli bir taktik sahayı değerlendiremiyorum! Bunu da açıklayacak. Televizyona çıkıp her gün PKK‟yi yerle bir eden kişidir. güya Şemdin‟in sağlam kadrolarından birisiydi. Kürdistan‟da bir merkezdir ve işbirlikçiliği çok güçlüdür. Amed Eyaleti gerek zindan bağlantısı gerekse coğrafyasının özgünlüğü nedeniyle. olumlu yönlerin var” dediğimizde de. her şeyi de yapar. Benim durumum kaçış alanı mı? O. Düşman Kürdistan‟ı böyle vururken. Keşanlı Ali destanı gibi bir şeydir. değilsin. Senin mutlaka güçlü. Botan‟daki gerilla en vahşi saldırılarla bitiriliyor.söyledi. “Ben PKK Merkeziyim” diyor. derinleşme olur da bu kadar olmaz! Burayı kaçış yeri olarak görmek büyük bir hakaret olur. BBC yayın yapıyor: “Askeri komutan”. PKK‟ye saldırıyor. şimdi bunu kanıtlamaya çalışacak. Sinekli Sino‟yu ben okudum ve yakıştırmak istemedim. Kendisi Sino hikayesini size anlatır. İşbirlikçi eğilim ağırlıklı olarak zindanda geliştirildi çünkü zindan esaret altındadır. hiç kafam çalışmıyor. Sanki ben on sekiz yıldır burada su pişiriyorum. Kerem gitti. İşte bu noktada PKK başkalaşıma uğramış. Buranın bir kaçış alanı olmadığını hele hele sandığı gibi bir yaşam alanı hiç olmadığını müthiş bir teoriyle kanıtlayacak bir biçimde gösterecek. Kemalizm‟de de. O Amanos‟a gidip bütün halkı bize düşman etti. geriye kalanı da zaten yozlaştırılmış ve bitirilmek üzeredir. Burjuva sınıfı var ve halen de oluşturuluyor. Askeri komutan isterse ideolojik komutanı boğar. etkileri korkunç. Merkezi kim dinler! Askeri komutan her şeyi belirler. şimdi “PKK‟nin askeri sorumlusu”. yok eğer büyük gerilla komutanı ise ne arıyor? Bu sorulara cevap vermek için 1990-‟95 arasının bir değerlendirmesini tamamlamalıyız. Hemen her gün bir haber alıyorum: “Buradaki yaşamın kalıntıları.

hem de iyi ve doğru yazacak. bu sefer gerçekçi bir tarzda yazacak. Ama onlar. Hebun adında biri vardı. erkek çalışmaları geliştirdik. incelenebilir. beni teslim almak istedi. Diğerleri de var yüzlerce. Bunların neyin ürünü olduğunu. bazıları da bilinçsiz bu oyunu oynuyor. Etraf temizleniyor onlar kalıyor. “Hayır grupçuluk yapacağım. ki ben bunun teorisini burada fazla yapmak istemiyorum. Yüzde yüz bizim erkeğin bir kızı. bağı olup olmadığını Şemdin arkadaşımız kendisine sormalı. bazıları bilinçli. Kadınla öyle yaşansaydı. sevgisinin sahibi olsa ona istediğin gibi yaşa diyeceğiz. ben buna da bir şey demiyorum. fakat iyi ki yenilmedim. ruhum teslim alındıktan sonra fiziğim de cinsiyetim de teslim alınır ve ben biterdim. kızları da orada adeta maymunlaştırıyorlar. “Ben yaşamak istiyorum” oluyor. Cezayir‟de bunlar çok iyi işlenmiştir. Aslında çözümlemelerde ben de kanıtladım. Kişilik. Zaten biz bunun için. “Amanos’ta Kerem bana böyle yüklendi” diyor. kitaplar bunu çok iyi işlemiştir. dürüstlüğüne eminsek biz kendisine bir şey yapmayacağız ama olup biteni. bu kişilikler diyor ki. Yoksa bunların hepsi sicilli ajan değil.ölüme göndererek kaçtı. kendisiyle ilişkisi. 1993 sonlarında bir takımla buraya gelmişti. Ben de biraz tereddütlüydüm ve az kalsın yenilecektim. Gelecekler göreceksiniz. irade diye bir şey bırakılmamış. çok sıkıştılar mı kaçıyorlar ve bunun adı da. karısı olacak ve keyfine göre yaşam olanakları bulacak ve hepsi sözde komutan gibi kalacak! Şimdi TC bunların hepsini temizlemiyorsa şunun içindir: Ben yılda dört müdahale yapıyorum. Ne yaşamıymış? Kadın özgür olsa. sınıfsallık ve ulusallık arasındaki ilişki kanıtlanmıştır. Ama halen de tatmin olamıyor. korkmasın. Sömürge kişiliği ile cinsellik. kadın tam dört dörtlük feodal ilişkiler ağı içinde bana bağlanacak” diyerek. Şimdi bu bir oyun. Ama hayır. yani ben kişi haklarına saygılı- 201 . Biz bunun üzerine „özgürlük‟ ilişkisi değil. Afrika sömürgelerinde. Adam güç sahibi. Getirdiği takımı kendine göre örgütleyip. Amed‟de yüzlercesi böyle gitti. komutandır yapar. “Bu yaşam böyle olacak!” Olmuyor. ben de Fatma‟yla yaşardım. Ama olmadı. yüceleşse ve kadın gerçekten ülkesinin. Buna da hakkı var. takımı örgütlemiş ve hakkıdır da. Böylece bu kadın ilişkisi olmadı. Her şeyini hem iyi hatırlayacak. özgür ilişki ve özgür yaşamın gelişmesi için savaşıyoruz. Amed‟de bu olay gibi yüzlercesi çıktı. Ben bile burada ihtiyatlı yaklaşıyorum. Bu ilişkiye böyle teslim oluş giderek kontralığa kadar gider ve gitti de. “Biz burada böyle yaşamak istemiyoruz ve benim bu yaşamımı PKK onaylayacak” diyorlar. buradan gittiği Amanos‟u da dinamitledi. kadın çalışmaları geliştirdik. Kerem‟in kontralığı ortada ve haydi çözün bakalım. olsa ben teslim alınacağım. şekillendirmiş. Bu bir savaş. geri kalanlar da bir bela. yaşam tarzı dolayısıyla böyledirler. Zeki. Bunun üzerine yaşayacakmış! Bir kız zindandan bana mektup yazıyor.

Kadının güçsüzlüğünün üzerine kendini tatmin etmek benim için cevap olamaz. Mazlumlar. Yaşamı bana endekslemişseniz yapacağınız ilk şey.Yaşamanın teori ve pratiğini ve bunun kıyamet kadar çabasını sergiledim ve şu anda halkın ben istemediğim halde her gün “Biji Başkan” dediğini görüyorsunuz. PKK merkezi nasıl hiçleştirilir. Cinselliktir. benim tarzımda müthiş mücadele etmek. Mevcut düzeyimizi çok kötü buluyorsan. bütün PKK‟nin kitlesini hiçe sayan birisine bu silahı nereden aldığı sorulur. kendime bağlayacağım” demek eşkıyalıktır. “Sen Allahsın. PKK Merkezini hiçe sayan. Bunların hepsi laf. sen peygambersin” diyeceksin. teorileri de belli. Henüz ölmedim. benimle. dağda korkutacağım. Kaldı ki örgütlü ve planlı olduğum da hesaba katılmalıdır. Benim savaş tarzımda biraz bu yaklaşımlar vardır. istesem bir kaşık su da boğardım ama yapmadım. ben kişiye komplo yapmam ama anlamaya çalışırım ve hemen silahsızlandırmak istemem. Benim bir özelliğimdir. Bunların. “Silahım var. Bana öyle kolay komplo kurulamaz. ihtiyaç var anlayışı da beni tatmin etmiyor. özgürlük. ya beni çok iyi kandırmak. Bunun normal yeri başka yerdir. o zaman özgürlüğü düşüneceksin. Hakilerden tutalım Agitlere. eğer niyetliysen komplonu sağlam geliştir. Ben Fatma‟yı da sonuna kadar tuttum. “Ben takımımı korumuştum” diyor. Ben ölmedim ve kolay ölmek istemiyorum. bu hesapların tutması için ölüm günlerimi bekleyeceksiniz. Hiç boş durmadım ve bütün yolları tuttum. Şimdi bunu genelleştirmişler: “Biz böyle kız isteriz. Bu kelimeler size korkunç geliyorsa. güneş kadar çarpıcı gerçekleri inkar edebilir mi? Bunun üzerine şimdi felsefe yapacak. düşman ayağı altında çiğnenmektense nasıl 'özgür' yaşanılır. bu kadar iğne ucuyla teorisini yaratan adam. ne peygamberim. “Bu Kürdistan’da bir de ben varım”. bütün bunların hiçbir değeri yok. ya da normal ölümümü beklemek veya diğer bir yol var. filankes şöyle tehlikeli” denilecek. peki özgürlük nasıl olur sorusuna ben cevap istiyorum. Ölmediğim gibi halen güçlü ve etkiliyim. Onun için. Zilanlara kadar bellidir. kanıtlamak için güya çalışma özgürlüğü istenecek ve Olmayınca da. takımını örgütlemiş ve üstelik silahlıdır da. bu bir gerçektir. bunun başka yolu yok. “Ben bir nolu örgüt lideri olacağım” iddiasına sarıldı. PKK’nin kadroları nasıl koyunlaştırılır” diye. aşk tutkuları da belli. evde kalıp evlenseydin veya bir köylü gibi birbirinizle en meşru biçimde ilişkilenip halledebilirdiniz. Ben yıllardır havanda su dövmedim. Yaşamları da belli. Komutandır.yım. örgütü çelikleştirdim. “Kadınla nasıl yaşanılır. ya çok iyi bir komployu geliştirmek. ben bir özgürlük savaşçısıyım! Benim can yoldaşlarım bellidir. Çünkü ben de yaşamak istiyorum. biz böyle yaşam isteriz”. Zaten kendin öyle görüp öyle belletmişsin. halkımı çelikleştirdim. Ben ne Allah‟ım. 202 . Seni meşruiyete davet ettiğimde hangi takımdan bahsedebilirsin? O zaman da ağlayacak. Yoksa. “Yönetim şöyle tehlikeli.

O şehitlerin zincirleme etkisi belki bizi yaşama doğru bağlayabilir. Hançeri saplayan saplayana ve işte Sezar‟ın hikayesi biraz böyledir. yoksa yaşamın kavramı olarak da ne anlama geldiğini fazla bildiğinizi sanmıyorum.. Orada sanırım bir Yunan gazeteci görüyor ve daha ilk anda. Kalanlar ise güya Roma‟nın o zenginliği ve özgürlüklerini paylaşıp yaşayacaklar. Sen Roma’nın özgür vatandaş bilincine karşı bir tehditsin. bir diktatörsün” diyerek sıkıştırıyorlar. O zaman değil Amanosların şimdiki imkanları. Çok özgür vatandaşlar iseniz niye benim yanımda duruyorsunuz.Romalıların bir özgürlük anlayışı vardı. o zenginliği tam yaşamak için başımıza diktatör oldu” diyorlar. yani işte o yaşamın sahibidir. Lübnan‟da muhasaradan çıkıp bir gemiyle Yunanistan‟a kadar gönderilmişlerdi. Çocuk tek bir an bile yerinde duramıyordu. “Hayır. “Hayır duramam” diyordu. Yani halkını yüreğine sığdırma gerçeği şehidi ifade eder ve bir dakika bile durmak istemiyordu. “Bu zenginlikleri Roma’ya ben getirdim” diyor. düşüş o düşüştür. bütün genç kız ve erkeklerin kalbini tutan adam oluyorum! PKK‟nin içinde yaşamak istiyorlar ama “Ah o diktatör olmasa”! Peki bu doğru bir değerlendirme midir? Yakın geçmişinizi hatırlayın. Sezar. Ama karşıtları bunu kabul etmeyerek. “Siverek’in şurasından Adıyaman’a ulaşabilirsin” diye rica ediyordum. milyonların çabasını biraz yüreğinize sığdırmanız lazım. ya da sonun da birer lanetli olup gideceksiniz. Durduramadık. PKK‟nin şehidi o şehittir. “Bu genç yumruk kadar yüreğine tüm halkı sığdırmış” diyor. Bilebilmeniz için benim bu size söylediklerimi dürüstçe yüreklerinizde duymanız ve bu kadar şehidi. Ama tarih şöyle yazmıştır: Roma bir daha kendine gelmedi. (. Bizim Sabri Gözübüyük adında bir arkadaşımız vardı. sen Roma’nın onurunu düşürdün. ve ben yaşamın önünde engel olan diktatör. İşte Sabri o Sabri'ydi. ya o aptal senatörler gibi bir seyircisiniz. bütün dünya zenginliklerini Roma‟ya getiriyor. “Sezar. Bu duruşun başka izahı olamaz. Aslında durumunuz biraz daha değişik. Muhalifleri. niye buralara geldiniz? Madem bu kadar yaşam düşkünüydünüz ne arıyorsunuz burada? İki şey söylenebilir: Ya siz de o Roma‟da ki komplocular gibi son oyunlarınızı planlamaya çalışıyorsunuz. siz ilkelliğin savaşını veriyorsunuz.. Urfa‟nın o dümdüz ovasına vurdu ve Bozova‟da şehit düştü. Şimdi bizim karşımızdakilerin iddiası da buna benziyor: “Ben buraya yaşamaya geldim”. şehidi anmak için adını verme gereği duyuyorum.) Bizde Ölüm Rüzgara KarĢı YarıĢanların Bir Esintisidir 203 . Halbuki Sezar da.

Ürdün‟e ve daha sonra da Gazze‟ye çektiler ve şu anda diplomasi cambazlığından başka bir şey ellerinden gelmiyor. her şeyiyle açıklayacak. Sanıyorum Şemdin kendisini daha iyi tanır. o imkanları doğru bir gerilla tarzına dönüştüremedi. fakat sınırlı da olsa ideolojik-siyasi bir temeli yok. geri kalan güç bin beş yüz gerilla ve dahası da var. oradaki gerillayı sığınmalık bir güç haline getirmek istiyorlardı.Fe. için de değerlendirme yapmıştım. Dersim‟de Doktor Baran üzerinde de öyle bir deneme yapmak istediler. artık MEPLA tarzıyla sonuna kadar direnen. yaşama imkanını görüyor. Bin beş yüze yakın da gerillası vardı ve onlar üzerinde korunmaya çalıştığı biliniyor. çok yoksul büyütüldüğünü. 1992 savaşında Zele‟de yenilmişti ve orada teslim alındı. Onun üzerinde kurdukları plan başarılı olsaydı UNİTA tarzı bir olay olacaktı. bu 204 . “Besle ha besle” diyor. Çünkü bizim de bilgimiz dahilinde olan birçok husus var. Şimdi bu arkadaşımıza dürüstlüğünü kanıtlama imkanını tanıyacağız. büyüyor da onun üzerine UNİTA‟yı geliştirecekler. Tabi savaşta ölümcül bir darbeyi aldıktan. Şemdin Sakık‟ınki biraz daha değişiktir. çünkü belediyesinin işbirlikçiliğin bir zemini olduğu resmi olarak belgelidir. Bunun için ABD de devreye girmiş. Arafat‟ın gücünü de öyle yapmadılar mı? On binlerce Filistin gerillasını Tunus‟a.‟ı biraz kullanmak istediler. Daha sonra duydum. işbirlikçiliğe boyun eğmeyen bir güç kalmadıktan sonra. Bunun nasıl olup bittiğini. Baran dürüsttü aslında. Birinci deneyimde Fe. Tabi biz onu sabırla biraz eğittik. zindan tamamen buna göre. Arkasındaki işbirlikçi güçler onu Ankara‟ya bağlamaya çalışıyorlardı. Çocukluğunu bile yazmış: Nasıl bir parça ekmek verilmediğini. çok değerli görülmesi gerekirken. Yani babasının ağalığı gözünün önünde ama bir yandan da çok yoksul düşürülüyor ve bir de sürekli aile dışına atılıyor. Bunun devletin bilgisi dışında olması mümkün değil. Bir de feodal bir aileden geliyor. fakat zaafı şuradaydı. Belediye Başkanı‟yla olan ilişkileri de açık. işbirlikçilik devrede. Bilinçli bir faaliyet yürütmediğine dair ne varsa. şimdi düşman bir defa altyapıyı oluşturmuş. bunların hepsini yazacak. bilinçli ajanlığı söz konusu değildir. PKK ile işte bu süreçte ilişki kuruyor. Bu süreçte gerillanın dışarıyla bağlantıları açılmıştı ve bu arkadaşın adı da “PKK‟nin askeri sorumlusu” olarak çıkmıştı. ne de beyni bunu kaldıramadı ve Dersim gerillası böylece aslında 1990 sonrasında tükenişe götürüldü. aslında dürüsttür. bizimle o kadar iç içeydi. ikna ettik ve biraz da güç verdik. PKK‟deki büyüme imkanını. Açıklamazsa biz art niyetliliğine vereceğiz. Ama biz bunu en azından bir eğilim olarak düşünürsek. kendisi çok iyi bilir. Ne yüreği. en değme militanlarımızı bile evinde besliyormuş ama sonra tasfiye edilmek istendi. Bir ağa çocuğuyken. Bu adam Şener ailesinin seçtirdiği biri olup. Başta ailesi olmak üzere o feodal tarzda bir intikam alacak. Amed‟inki.

PKK‟de iki kelimeyi oluşturmak on yılımı aldı ve kişi olarak aile tuzağından kurtulmak için ben kurt gibi bir on yıl daha çalışmıştım. 205 . tek bir kişiyi dinlemeyecek ve ele geçireceksin”! İşte Botan‟daki komutanlık belasının temeli de böyle atıldı. ne de adım atarım. Ve bu güya Amed‟de gerçekleşmiş. 1990 öncesi Botan‟da da bir gelişme olmuştu: 1987-‟88‟lerde bir Hogırlaşma pratiği yaşandı. bunun sağı solu ve yalnız Amed için düşünecek olursan Silvan‟ı. partinin arkasında otuz yıllık amansız bir çaba vardı. Muş. Şemdin PKK tarihini tekrar okuyacak ve orada nasıl bir PKK olduğunu daha ciddi olarak anlayacaktır. Garzan ona yetmiyor. 1980 sonrasında PKK ile tanıştığında. ne halk. Kulp‟u. Haddimi bilmeden iğne ucu kadar ne bir söz söylerim.kadar düşürülmenin intikamını alacak ve onun aracını da PKK‟de buluyor. O da birden bire. erken iktidar hastalığı. Oysa Amed imha oldu. Lice‟nin yaşadığı zorlukları görecek. gerilla ile iktidar olunacağını sanıyor. ‟90 sonrasında bütün Kürdistan ayağa kalkmış ve düşman neredeyse Kürdistan‟ı kaybetme durumuyla yüz yüze gelmiş. 1990 sonrası giderek dalga dalga bütün Kürdistan‟a yayılıyor. Bingöl. “Bu kadar savaşın sonucu yeterdir” diyorlar. İşte ondan sonra bu kelimelerle PKK‟ye başlayarak PKK‟yi biraz büyüttük. “Erken devlet olma” diye bir sözü kendileri söyledi. Ne yoldaşlık ilişkisi. Bu. Yalnız Lice değil. “Zorla her şeyi halledeceksin”! Ve hatta “Baktın söz dinletemiyorsun. Ankara‟dan sağlam kurtulmak için bu kadar imkan sunulmuştu ve o da bir on yıl. yetmez de. “Ben devlet oldum” diyor. On binlerce kişinin korucu olmasının TC‟ye dayalı bazı nedenleri var ama içimizdeki böyle kontravari yaklaşımların hikayesini de Zeki iyi anlatacaktır. beni kimse bir merhabayla bile karşılamaz. Bunun adı da komutanlık oluyor. Zeki. Hazro‟su ve Hani‟si var. ben de çok yoksuldum ama ben çok planlı ve çok dengeli hareket ederim. Amed‟de köy kalmadı. 1980-1990 arasındaki korkunç çabanın mutlaka iyi özümsenmesi gerekiyor. Önce köyün çevresinde büyüklüğünü kanıtlıyor. Botan‟da hemen hemen bütün komuta kişilikleri “Ben devlet oldum” hastalığına kapılıyorlar. Amed. Lice‟ye biraz saygısı olan gider o Lice köylerinin biraz halini sorar. her devrimde var ama burada çok fena başımıza çarptı. Ben de kendimi çok iyi biliyorum. Lice‟nin verdiği şahadetleri. Bir de bunu doğru ideolojik-siyasi temelde yapabileceğime eminim. işte çatışma anında kurşuna dizersin veya gözüne kestirmediğini de temizlersin” şeklinde Kör Cemal ve benzerleri adeta böyle fetva verdiler. Bu anlayış yalnız o arkadaşa özgü değil. Zeki işte bunları yazacak. Çok çocuksu bir arkadaş aslında ama tatmin olmuyor ve bunu giderek etrafa yayıyor. erken devlet hastalığı. Hogır için de kasıtlı ajan demiyorum ama bu Hogırlaşma şuydu: “Bütün halka saldırı gerçekleştirecek. Çünkü söylediğim sözler altın değerinde ve politik adımlarım çok yerinde olmasa.

başını orada uzatıp düşmanı uyandıran sen değil misin? Neden öyle konuştun. yıllarca yaptığımız hazırlığı da zorladıktan sonra neden şimdi rapor yazıyorsun? Bu rapor değil. Madem büyük bir taktik ustasıysan neden bu büyük hatayı yaptın. bürokrat bırakmayacağım. serbesttir. savaşmaya geliyorsun ama yanlış bir savaş tarzıyla. Bir de Amanos‟ta başını çıkardın. fakat bize zarar vermesin. 1990 sonrası gerillasının ezilmesinin sayıca mümkün olmadığıdır. Ben bu halkın uyanık çocuğuyum. Bizim sahamızda ölümünü aramasın.Tek bir PKK Merkezini ciddiye almama. BBC‟nin. neden öyle yazdın. Bunu söyleyen sen değil misin. yani bir yandan Sinekli Sino diyor. bir-iki orduyu çıkarmaktan tutalım. Şemdin‟inki çok daha çarpıcı. PKK‟nin üzerine Genelkurmay‟ı tüm hışmıyla çekmek değil midir? Peki gerekeni yapmayacaksan. neden öyle başını çıkardın ve sonradan da bunu yaptın? Bu. meydan okurcasına “Af istemiyorum” diyor. gerilla filan olmaz” diyor. Sen bununla beni provoke mi ediyorsun? Üstelik televizyona çıkıp. PKK gerillasının yaratıcısı ve onun şu anda en büyük taktisyeni oldun. “Ünlü askeri komutanı katletti” değerlendirmesinin kamuoyuna yansımasıyla. Bana doğru yazmayan. Şemdin bunun üzerine oynuyor. Nasıl oluyor da sen Sinekli Sino iken şimdi de bir gerilla uzmanı. neden önceden bana rapor yazmadın? Bütün Genelkurmay‟ı üzerimize çektikten. Arkadaşlar da o kadar yorulup yıpranmaz ve şu anda Amanos boşaltılmazdı. Genelkurmay. Şemdin de çok iyi yazacak. öte yandan da. tek bir PKK‟liyi doğru dürüst sevmeme ama tabi bazı kızlar hariç! Bütün bunlar doğru ve tutarlı bir biçimde izah edilecektir. Yani burada en iyi kendisi yaşasın. Öyleyse neden “Gerilla ancak orada gelişir” diyerek ve bizi de ikna ederek. yaşamak için geldiğini söylemiyorum. Bu çelişkileri de doğru izah edecek. yakasını benden kurtaramaz. Dediğim gibi bazıları denedi fakat başaramadı. bir yandan “Burada hiç yaşanamaz. Bunu bütün tecrübeli PKK‟liler de bilir. Bu da ne anlama gelir. partiyi Toros‟a teşvik ettin? Ben burada bu kadar çalışıp. Bir de af istiyorsun! Ben sırf af için. bu ne demektir? Genelkurmay‟ın Hükümet‟le toplantı üzerine toplantı yapması Karadeniz için değil Amanoslar içindi. bir iki grup oluşturacağım. her türlü özel savaşı gitgide daha göze alma. “Ben Ankara’yı basacağım” diyor. Kimse kılına bile dokunmasın. 206 . bütün PKK‟yi tehlikeye yatırmak. buraya bunun için gelmiş. Daha da önemli olanı kendisini şimdiden bir siyasi anlayışa kaptırmış. nefes borusu açmayacaksan neden önerdin. sen askeri sorumlu olduğun için üzerimize plan yapacak. sermayenin de canına okuyacağım” diyeceksin. dürüstçe ve hiç korkmadan. sen de onu yolda imha ettireceksin. Ortaya çıkan daha önemli bir sonuç. neden başını uzattın? Eğer gitmeseydin en azından on beş gerilla yarı yolda şehit düşmez ve bu kadar imkanımız boşa gitmezdi. “Ben Ankara’ya kadar geliyorum. paşa.

en önde gelen adamını bak demek ki katletti” dedirtecek. Almanya‟nın beslediklerini şimdi ben kullanıyorum. ona istediği en iyi ve en başarılı savaş alanını vereceğiz. bu siyasetin kılıcı olmak demektir. Benim bu tarihi bilincim var ve dikkat edin ben buranın sahibine bir gün dolaylı da olsa şunu söylemiştim. Bunu böyle adı gibi bilsin. -biliyorsunuz o da Şam‟a gelmişti. Her insan hata yapar. Hazırlık ve plan için ne istiyorsa. bizim sıradan bir militanla. “Ben burada İmam Ali gibi ölmem. buna değer biçiyorum. onu da vereceğiz. Medine‟ye karşı Şam‟da kuracağı iktidarı önce Romalılardan. ki öyle isem bu kadar değerliysem o zaman iki şey yapması gerekir. büyük hata da yapabilir. özellikle benim bilinçli yürüttüğüm planlı faaliyetler bu cepheye bu kadar imkan tanıdı.. ya İmam Ali gibi olur -biliyorsunuz Hz. Bizanslılardan öğrendi. PKK‟nin kılıcı isen o zaman kılıcını doğru kullanacaksın. Amerika‟nın beslediklerini şimdi ben alıp kullanıyorum.Mekke‟ye. işte Fatma gibi de olsa beni uğraştıracak ve hatta. Epey hazırlığı olan bu cephe Avrupa‟da da geliştirilmişti. Hatta doğru yapması için af da istemeyebilir.Düşmanın ayaklarının altında çiğnenmemeyi istemek iyi bir şey. nitekim Barzani şimdi kendisi gidiyor. saraylarda anlı şanlı nasıl yaşandığını burada gördü. Oysa ben tedbirimi almışım. hatta kendisini Sinekli Sino‟ya benzeten bir adamla iktidar savaşımında nasıl kaybedeceğim? Bu mümkün değil. “Apo demek ki çekemedi. maddi-manevi destek. “Yok ben böyle birisi değilim” diyerek. Yoksa bu şu anlama gelecektir: “Benim elimden gelen bütün bu oyunlarım tutmadı” diyecek ve bu adam. 1990 sonrası PKK‟nin bünyesinde UNİTA modeli gibi bir örneğin geliştirilmesi söz konusudur. Biz bir kez daha kendisine yardımcı olacağız. Bir çok örgüt ya da kendi deyişleriyle cephe kurmak istediler. ki aslında bizim tutarlı olduğumuza kendisi de inanıyor. savaşmak istiyorsan ona da değer biçiyorum. Huzurunuzda ben bunları çok açık söylüyorum. onu da vereceğiz. Birinci husus budur. Peki ama sen nesin? İmam Ali'sin veya PKK‟nin kılıcısın! Askeri sorumlu demek. O iki cephenin de onlara bağlı Kuzey'deki uzantıları vardı. Bunların böylesi çıkışları bizim yenilmemizden değil. 207 .” Ben bunu devlete karşı söylüyorsam. Bu hakkı ona tanıyacağız. Muhammed‟in kılıcıydı o. Yani genel ulusal kurtuluş hareketi içinde Kürdistani Cephe gelişti. Ama yanımızda ölümünü aramasın. Ve onu götürüp İmam Ali‟nin başında patlattı. kendimi arkadan hançerletmem. Halen var fakat tutmadı. Ama haydi düzeltsin ve doğrusunu yapsın. Ünlü askeri komutanımızı böyle ucuzca düşmanın ayağı altında Toroslar gibi bir yerde öldürtmektense. Allah‟ın kılıcı diyorlardı. Aslında Şemdin‟in psikolojisi müthiş! Bir yandan beni peygamber katına çıkarıyor. haklı olarak kendini savunabilir.ya o tutarlılığı gösterir ya da Muaviye gibi olur. Kendini kanıtlaması için ne kadar zaman gerekiyorsa.

sağa yaslanma temelinde gerillanın zorluklarını işleyerek. Muhtemelen bazı iyi işler yapmıştır ama öyle bir noktaya gelindi ki artık dizginlenemez hale geldi. Doğru da. Botan‟da var. Hatta on binlerce direnişçisi var ve Amed onların mirasıdır. Kemal Pirler. hayır. Şener‟in ki 1990‟nın başında tasfiye olurken. Ben. Ama Bizde de MEPLA tarzı. bu kadar büyük direnişçilerin anısı üzerine de ben size işbirlikçi örgüt kurdurtmam. yanlış da yaptınız diyebilirsiniz ama bunlara bu şansı vermedim. savaşımı geliştirdiğini izah edecektir. halk içinde ve Güney Kürdistan‟da da vermedim. Sizi asla zorla savaştırmak istemiyorum ama bu kadar şehidin. o kızlar. yani sonuna kadar amaca bağlılık. Ben bunların hepsine TC‟nin imkanları demiyorum. en başta şehitlere bağlılığın gereğidir. beni peygamber olarak değerlendirdi. hem de yirmi yıllık savaşımım bir Amed gerçeğidir. “Düşman altında çiğneneceğine bir işbirlikçiliğin zemininde yaşayalım” Şimdi bunları yönlendiren bir tane olur ama bin tanesi de savaşın zorluklarından olup. Amed‟e biz her yıl en azından dört müdahale yaptık. UNİTA eğilimi 1990 sonrası içimizde çok güçlü olmasına rağmen neden gerçekleşemedi? Hemen her eyalette bir UNİTA‟cılık var. Mazlumlar ve Hayrilerin kendilerini ortaya koydukları yerdir. Halen saat saat kontrol ettiğimiz bir gerilla savaşı vardır. sosyal. halkla ve zindanla birlikte yirmi yıllık amansız bir çabanın. Bunlar benim savaşımla neden birleştirilemedi? İster doğru deyin ister yanlış. PKK‟nin yirmi yılı aşkın büyük yatırımı ve Amed‟e zindan yatırımı var. Tabi bunun psikolojik. dolaylı da olsa 208 . Güney‟de de var. sonuna kadar savaşçılık hakimdir. Barzani‟ye ve Sarı Baran'a kaçtı bir işbirlikçiliğin zemininde olmadı. Yöntemimizde bu yoktur. Yani benim hem günlük. örneğin şimdi Botan gerillasının yüzde doksanı böyle istiyor. bileşkesi olduğumu ve kendisinin de 1990 sonrası bunun üzerine partide kalarak. siyasi nedenlerini ve düşmanın dolaylı etkilerini koyacak. Hatta yüzlercesi kaçtı. UNİTA‟nın özelliği şu biliyorsunuz. Oysa Peygamber değil de. Binlerce dağ gibi gerillamızı şehit verdik. ben halen bu savaşın bir nolu sorumlusuyum. Hiçbir şey yapmadın veya hiç doğru iş yapmadın demiyorum. PKK içinde. bu kadar büyük PKK tarihinin. Ama Amed kadrosu bunu anlayamadı. Şemdin. Bu iş Amed Eyaleti‟ne dayalı olarak biraz daha kapsamlı geliştirilmek istendi. çoğu ajanvariydi. sizi gerçeği kavramaya davet ediyorum. Amed halkının büyük imkanlarını sunması. onların mirasıdır. benim kardeşim de olsa buna gücü yetmez. ondan sonrası aslında zindan dışında palazlandı.İkincisi. Halk muazzam destek veriyor. onları ortaya koyacak. Çünkü kendisi de biliyor ki dışarıdan sunulan olanaklar. Şemdin arkadaş ise bunu değerlendirmedi değil. gerillanın artık başarıya gidemeyeceğini savunur. Amed‟in hazır imkanlarıyla nasıl beslendiğini epeyce izah edecektir. PKK‟nin içinde bir UNİTA denildi.

demokrasicilikten. ben bu duyguya da saygı gösteriyorum. Yani gerillada sıkılmasına ve gerillayı bundan sonra bir taciz gücü olarak görmesine gerek yok. Ben ki. ancak ondan sonra o lokmayı yiyebilirsin. Kellemizi bile kurtarsak. hiç hata yapmasın ve kaçmaya da yeltenmesin. Belki 209 . Apo‟nun diktatörlüğü. Özel savaşın bir nolu keşif gücü Kerem ve Dozvan şimdi orada Kürdistan gerillası mıdır? Sırrı Kürdistan politikacısı mıdır? İnsaf! TC‟nin o tankları. burada bir abartma olabilir ama abartma iyi görmeniz için faydalıdır. Biliyorsunuz halen kendi ülkesinde kalıyor. onu da verip vermeyecekleri belli değil. uçakları. özgür yaşam olacak! Kızını bile sırtımda götürdüm. Barzani gibi bir adamın yanına gidip siyaset yapılır mı? Avrupa'ya gitmek de öyledir. Oradaki faşist kesim yüz elli yıldır bizim katliamımız üzerinde. topları. skorski. Bizde o da yok. UNİTA bunların yanında yedi suyla yıkanmıştır. hele hele KDP‟ye dayanılarak gerilla yapılamaz.hiç denemeyin. puma savaş helikopterleri hepsi imha için yürümediler mi? İnsan kör olur da ancak bu kadar gerçeği görmezlikten gelir! Bunların hepsi Kürdistan partisi midir? Üstelik bir sürü cephe kuracaklarmış. vicdan bunun neresinde? Demek ki buralarda PKK‟ye karşıt grupçuluklar oluşamaz. Barzani kendisini yaşıyor ama ülkesini satarak. büyük ölmek istiyor. Kürdistan‟da iğne ucuyla iki üç kelimeyi bularak başladım. Buna da yardımcı olacağız ama hatalı adım atmasın. hatta Angola‟da bir devleti de kabul ettiği ama Amerika‟ya ve biraz da Portekiz‟e ve onun yeni sömürgecilik temelindeki kabulüne dayandığı biliniyor. Bırak siyasi değerlendirmeyi. Şimdi sen orada esrar temelinde en aşağılık bir yaşamı Alman polisiyle günlük irtibat halinde yaşayacaksın ve o da demokrasi olacak. Çünkü on yıl sabreder bir doğruyu söylerim. Burada demokrasi olur mu? Selim Çürükkaya vardı. en büyük namus bildiğin değerleri satacaksın. Gerillanın artık ömrünü doldurduğunu da sanmasın. Barzani‟nin yanında yiyeceğin bir parça yemek için on defa ülkeni satacaksın. Canını ucuz vermemesi de iyi bir şey. Gerillanın marjinalleştirildiğine de fazla inanmasın. Avrupa'ya gidip siyaset yapılır mı? Avrupa ne zaman halkların kurtarıcısı oldu. Ben öyle değilim. Son dönem TC‟nin marjinalleştirme pratiğinin PKK cephesindeki yansımaları halinde bir anlayış ve pratik sahneleyeceksiniz. ben diktatör oldum. olsa da kültürel özerkliği aşmaz. bunlar Kürdistan cephesi midir? UNİTA‟nın bile bir şerefi vardır. kobra. Apo‟nun kadın meselesinden bahsediyor. ben ne söylediğimi biliyorum. siz de tutup bana Kürdistan ve yaşam hakkında. Büyük yaşamak. UNİTA‟nın Angola‟yı. hatta Şemdin‟in kellesini düşmandan kurtarmak bana mucize gibi geliyor. yüzyıldır İngiltere. gerilla hakkında laf üreteceksiniz. İşte bu açıklığa kavuşacaktır. buna da gerek yok. Fransa ve şimdi Almanya bu halkın katliamının en büyük destekçisidir. gelişebilir.

tehdit etmeye gerek yok.“Allah yaratmıştır” denilebilir. Ama onlarla savaşarak değil. gücünü yaratmak için yıllarımı verdim. sosyalizmi çözdü. Öyleyse bu kötü yöntemlerden vazgeçelim. mahvetti. çözüm yine de politik olmalı. Sen onların elinden benim kadar mı zorlandın? Nasıl oluyor da hemen birden çiğnemek istiyorsun? PKK‟liler uğruna biz bu kadar emek harcıyoruz. Sanıyorum ki son savaşını benimle vermek istiyorsun ama buna da gerek yok ki. ben PKK‟nin sözcüsüyüm. bizim yaptıklarımızı. onların bu kadar emeğine karşı neyi ödeyeceksin? Bu kadar yoldaş şehit düştü. Benim sayemde de değil. cana karşı öylesine hassasiyetim vardır. onları da ikna etmeye çalış. Parti içinde yetki var ama yetkiyi Stalin gibi kullanırsan -ki Stalin büyük adamdır kesinlikle karıştırmayalım. kardeşlerin seni kovuyorlardı! Seni köye sokmadıklarını. bunlar da yarın „olmaz‟ dediklerinde. Kırk bin defa seni idama götürecek nedenleri ben sıralayabilirim ama politikadır. haydi sen sağ kaldın. işte bu kadar şehidi anlat. Bu Merkez benimle savaşıyor ama kaba pisliklerini temizlemek için bu Merkez‟e her gün su taşıyorum. parti içinde tehdit olmaz. büyüdün. Sonra PKK‟de bu kadar anlı şanlı bir hale geldin. yaşamayı becerdin. Ama sen gelecek ve gerilla adına. Şimdi bunları hiç görmezlikten gelip. Bunların kafasını savaş ve yaşam konusunda bulandıracağına. Çimene bile basmam. gerillayı da yarattığımızı halk söyledi. gerilla üzerine ahkam keseceksiniz. adam kesiyorsun ve hiçbir PKK‟liyi ciddiye almıyorsun. Ben de ekmeği hak edecek kadar çalıştım ama bu şehitlere saygım vardır. düşmanın çizmesi altında insanları çiğneyeceksin. öyle güzel kalsın derim. peki onların anısına senin vereceğin hiçbir şey yok mu? Sen onların bir parça ekmeklerini yemedin mi? Onların hepsini sen mi yarattın? Ben bile yarattım demiyorum. Şimdi bu böyleyken kalkıp da bana gerillacılık üzerine teori dizeceksiniz. hiç kendimi öyle övmeye niyetim yok ama bu ülkede yaşamı da. Madem iyisini istiyorsun bunların dışında olabilir mi? Eğer dürüstsen. anan. bunlara bir şeyler öğret. kardeşlerinden bir 210 . biz sana ne yaptık.onun gibi her şeyi yapabilirsin ama bu sosyalizmin canına okudu. olur böyle şeyler diyorum. Benden başkasını tanımaman da değişik anlamlıdır. Nitekim Merkez de başkaları da var. Sen evinde. gerilla kararını. Yapmayın. bir parça ekmek bile vermediklerini sen kendin yazdın. köylülerimiz bile biliyor: Ben bir karıncaya bile basmam. Bu ülkede Kürtlük adına veya özgürlük adına tek bir yaprak kıpırdamazken. Sonuç olarak senin bize bu kadar kötülüğün var. bunların tümünün köküne kibrit suyu ekmek istemiyorsan. herhalde benim kadar seni zorlamıyorlar. Biz bu kadar sabırlı davranıyoruz da senin kafan bozuluyor. bizim gibi yüreğe karşı da bunları söyleyeceksin: “Ben çiğnenmek istemiyorum”! Peki ama sen açtın! Baban. Onların anısına gerçekten çalışıyorum.

hatta ben Amanos‟u mesele bile yapmak istemiyorum. Türk Genelkurmayı'yla çoktan ilişki kurduğunu sanmıyorum. Bu mümkün mü? Kardeşlerini bile sana bağışlatıyo- 211 . Bende biraz açık bulsa. ben bunlarla yirmi beş yıldır sabrederek yaşadığım halde. o yetmedi geçenlerde bir daha geldin. büyük köylü kurnazı. parti içinde bana bunu yutturacaksın. Sen çok akıllı ya da çok yaman mısın ki. Biz ise seni Kürdistan‟da en anlı şanlı birisi yaptık. çok sabrettim. Onların zaaflarına sığınıyor. sen bunların ürünüsün. kendi yaşamını ancak onların bitişinde görüyorsun. askerlikten anlamaz savaşçılar ve örgüt kurallarını işletmeyen partililer. şimdi bir daha geliyorsun. sonra da bana gelip sığınıyorsun. seni biraz yaşattılar. Bunları biraz benimle hallet. “Safça yaptık” demen. çünkü onları sevmediğin gibi. Hiç önemli değil. “Filan adamla ben nasıl yaşamalıyım” diye tek bir taktik olsun al benden. merkezler yüzünden bu duruma geldin. üç sabrettim. sen bunların Şemdin‟isin. Saflığından yapıyor diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar büyük oyuncu olacağını sanmıyorum. Buna rağmen bizden daha ne istiyorsun? Bunlar üzerinde sınırsız yükleneceğine. sonrada gelip onu savunuyor. hala dur durak bilmiyor. Sen. “Ben Sinekli Sino’yum” diyordun. yapma yeter! Bizde hürmetten başka bir şey gördün mü! Biz şehit kanını savunmayacak kadar. ki MİT doğru söylüyordu ama siz farkında değilsiniz: Bu pratiğin Apo‟daki adı kurşuna dizmedir ama ben yapmadım. Şimdi de bunların hepsini adeta bir düşman gibi görüyorsun. üç seferdir aslında beni yokluyor. benim bir tek sözümü dinle! Mesela. Çok bilinçli yaptığını. 1990 öncesinde de aynı. Bir sabrettim. “Sen anlı şanlı bir PKK komutanısın” dedik. “Bitsin bu oyun. Kural bilmez. büyük ağa kurnazı olarak babanın köylülere yaptığı gibi ve kardeşlerinin bütün Kürdistan‟a yapmak istediği gibi. Biz yine de. tehlikeli bir oyun ve şimdi işin en acı yönü de budur. “Bazı kuşkular var” deniliyor ama ben halen inanmak istemiyorum. PKK içinde 1990 sonrasının elli bin kişilik gerilla ordulaşmasının canına okumuş ve bir nolu sorumlusudur üstelik. Biraz yokluyor. Herkesi suçlu gösterir ama kendi hatasını bir tek kelimeyle söylemez. olanı da götürecek. sen bunlarla ortak yaşamak istemiyorsun? Kaldı ki bunlar beni değil. benim değil. iki sabrettim. seni kovuyorlardı. inşallah tarih beni yanıltmaz ama çok kötü oynuyor.parça ekmek bulamıyordun. PKK‟nin emeklerine sahip çıkmayacak kadar zavallı mıyız? Sen çok akıllı. Sana kan veren bu zavallı savaşçıların üzerinde büyüdün. Genelkurmay'ın emrinden daha emir eri biçiminde bir alanı boşaltıyor. senden iğreniyorlardı. doymadın mı? 1993‟te buraya gelirken “Apo kurşuna dizdi” denilmişti. Ve karşı taraf tahrik etti seni üzerime attı. ne de olsa sorumlusu benim. dursun” diyerek bir yıl boyunca o kadar çözümleme yaptım.

rum. Bilmeden yapıyorsunuz. “Ya yapacaksın. O zaman açık ol ve inanmıyorsan bırak bunu. bu alandaki bir parça ekmeği buldun mu bin defa şükret. bu yetmedi mi? Sırrı Ankara‟da karargah kurmuş. askeri komutan olmak istiyorsan bilinçlen. Ben “Kendini bilinçsiz temelde buna alet ediyor” diyeceğim. “En ünlü askeri komutanını öldürdü” diyecekler. çok kirli değilse. aklın yolu budur. pratiğiyle el vermiyordu ve geri çekilmesi yine de iyi oldu” dedim. onu da öldürmedim. Korktuğum için değil tedbirimi almışım. Ama tıpkı senin düşündüğün gibi bunu teori haline getirerek yapı geridir. Ben tam olarak bilinçlidir demiyorum ama bazıları bilinçlidir diyor. büyük konuştu ama yüreğiyle. CIA karşısında tedbirimi almışım. Şimdi ben bunu burada öldürürsem. yaparsan. süper kızlar ayarlamış. ki herhalde kendisi de bilinçli olmadığını kanıtlayacak güçtedir. Ama öyle ki. UNİTA girişimlerini bırak. Şimdi Stalin olsaydı. biz ki politikadan ve gerillayla siyaset arasındaki bağlantıdan anlarız. Fatma çok mu güçlüydü. Dikkat et böyle dikkatsiz komploculuk mu olur? Ben oldukça gerillaya karşı böyle oyun mu olur? “Safım” diyorsun. Araştırılır. anında hepsini kurşuna dizerdi. Belki zorluklardan ötürü birkaç tane ahmak savaşçıyı yanına çekebilirsin ama PKK şu anda dağ gibi. bir şeyler ver. bana öyle geliyor. ben buna bile “İyi oldu” dedim. çünkü çok yaşamak istiyorsun. Ama yok. taktik olarak ben yapmayacağım. kim olursanız olun burada bana en ufacık zarar veremezsiniz. hatta karşımdaki. ya yapacaksın” diye dayatıyor. PKK‟de Sinekli Sino değil de. PKK‟nin savaş gerçeğini iyi oku ve o gücün varsa ilk yapacağın iş. Kendine güveniyorsan düzelt. yaparsan UNİTA‟cı olursun. Bu savaşçıları. Akıllı ol. zaten bütün merkezimizin yaklaşımında böyle kendilerini öldürtmeye zorlayanlar var. Ama ben yapmayacağım. Yalnız bu değil. safsan. bize geldin. Kürdistan'ı hemen verir mi? Biz herkesten büyük komutanlık istemiyoruz. yönetim geridir diye dayatmayı PKK koşullarında kimsenin yutmayacağını artık gördün. burada TC‟ye karşı da tedbirimi almışım. ve bu da ideal bir yaşammış! Biteceğiz de görecek! TC. çok özel bir yöntemle uğraştırıyorsun bizi. eğer ruhun temizse. özellikle ben oldukça buna imkan yok. bilincin halen parlaksa. ünlü komutan değil. Bir sözün var. Bunlar senin yardımcıların. Kürdistan‟daki gerillanın tasfiyesini bekleyip HADEP içinde kontralar örgütlemiş. yutmaz bunu. çocukluğunu bile roman gibi yazıyorsun ama sen buna saygılı olmuyorsun. Biraz da bize inan. Köylü kurnazlığı yapma. Söylediğin her söz en değme UNİTA‟cıya taş çıkartır. gerçek bir komutan olmak istiyorsan PKK tarihini. Sırrı‟nın Ankara‟da yaptığını 212 . Yüreğimizde biten şuydu: “Bu yanlış yaptı. Sinek kadar bile güçleri yoktu. biz seni yine de Kürdistan halkı için yaşatmak istiyoruz. Sen bunlara karşı benim kadar zorlanmıyorsun. çok kararmış değilse bunlara saygılı ol. Amanoslar‟dan döndün. PKK içinde ve halkıma karşı tedbirimi almışım.

Bu çabalar bir yerde ona doğru ciddi bir adımdır. Ortada ısrarın kendisi ve tehlikesi çok çarpıcı. bu duygusallık ve bu umutsuzluğu da bırakın. o zaman en değer verdiğin insanı dinle! Bir-iki sözünü dinle! Çünkü herhalde birazcık değerimiz var. PKK‟nin devrimci teorisi çok önemli. Bir devrimci partinin tutarlılığı. yeniden öğrenin. Madem ki tutarlısın. siz partinin kendisinden daha büyük değilsiniz. Gerçekler en devrimcidir. bu. çünkü seni besleyen ana budur ve PKK‟dir diyorum. Fazla istediğimiz bir şey yok ve burada kesin bir yargılamada bulunmuyorum. değer verin. Bu kış boyu. Bu temelde VI. Merkezini ve kadrosunu da hakiki PKK kadrosu haline ileri oranda getirteceğiz. tek taraflı yaşama karar verme. Bu ülkenin kadrini. nereye. içimizde bir sürü UNİTA‟cılık yapmak isteyen kişi var. Zaten gündemleştirdiğimizi söyledim. Mütevazi olmak.burada tamamlarsın ve ailen için de iyi olmaz. kıymetini biraz bil. ağırlıklı olarak buna eğileceğiz. yeter yaptığınız. Kongremize doğru gidiyoruz. PKK‟nin pratik tarihi çok önemlidir. Lümpenizmi bırakın. Tutarlılığınız varsa kesinlikle korkmayın. çabalarız ve telafi ederiz. Hepsinin defterini açacağız. Bunu affedebilir miyiz? Tamam anladık işbirlikçilik Ankara‟da ama yeter. Kendime güveniyorum. hem de. siyasal olaylar kısmen de 213 . Bu şımarıklığı. Onun için başlarken mütevazi olun dedim. bu bizim boynumuzun borcudur. bunun hepsini açacağız. Tek taraflı ateşkes. Onu da herhalde önümüzdeki yılda kesinleştireceğiz. Haydi bunları bastırdın. nasıl olacağı belli değil. Niyetin yoksa beni dinle! Sen değil misin beni bu kadar yüceleştiren. Bir Akdeniz'in boşaltılmasını o kadar önemli görmüyorum. sizi besleyen kaynak budur. herhalde bizimle tartışarak olur. Bunlar önemli. Yalnız Şemdin‟e ilişkin değil. bu gerçeklere kulak kabartmak demektir. genelleştirmeyin. Biraz gerçeğin duygusu dedim size. Siz halen bunu amansız bir biçimde tanımak bile istemiyorsunuz. şerefinize ve itibarımıza bir şey olmaz. kızları bastırdın. onu öğrenin. Siz şehitlerden daha büyük değilsiniz. siz halktan daha büyük değilsiniz. Barzani bile neredeyse bize teslim olacak. ben yine yalnız başıma yapabilirim ama hiç olmazsa bunu yaygınlaştırıp. Tarih karşısında sorumluluğumuzu iyi oynamak zorundayız. bizzat davranışlar çağrıştırıyor ve sosyal. Burada bu yaptıklarımı şu kişiye. hele hele teori haline hiç getirmeyin. Tam tersine dürüst temellerde belki çarpıcı bir biçimde kendinize gelirsiniz. Israr edilmeseydi bu değerlendirmeleri yapma gereği duymayacaktım. şu bölgeye ilişkin dört dörtlük doğrudur demiyorum ama işaretler çok. Sen yaşamak istemiyor musun? Yaşamak istiyorsan. Bunun gereği olarak içimizi burada açmakta çekinmeyeceğiz. ikiyüzlü ve art niyetli değilsin. ona kulak kabartın. peki beni nasıl bastıracaksın? “Hiç öyle niyetim yok” diyeceksin. Belki peygamber değiliz ama o kadar geri de değiliz. içinde olup bitenlere karĢı cesur davranmasına bağlıdır. Şanınıza.

Savaşmak istemeseniz bile. “Bu kızı özgürlük havasında yaşatsak iyidir” diyerek hatta birçok feodalin çocuğuna da böyle yaklaştım. -ki yöntem değil. Bunu yapmayın. Hep onları tutuyor. bir emekçi gibi emeğinizle yaşamak isteseniz. hepsi de kendiliğinden. yiğitliğine de toz kondurmayalım” dedim. Ben başlarken de. ben onu yaşatmak ve dönüştürmek istedim ama o yaşamıyor. Bir köylü. intihar etti. içeceğinizi sağlıyorum. bir sempatizan gibi. Ciddi bir inceleme kabiliyetiniz olsun: özellikle siyaset bilimine. dört dörtlük doğrudur denilemez. Siyaset kültürünüz olmadığı için. hatta en üst düzeyde çıkmışlardı. Oysa bunlar bizi metelik kadar değerli görmüyorlar ve halen de anlayabildiğim kadarıyla bazılarınca bu böyledir. çünkü ben bunun ilmini öğrendim. hele bizimki gibi her gün değişen olaylar ve olgularda hiç kimse “Ben dört dörtlük öyleydim” veya “Öyle değildim” demesin. Düşmanın çok bilinçli ajanıysa ortaya çıkar. ona da yol var. “Yaptı. bilimsel olmaktan korkmayın. pratiğini de yıllardır yapıyorum. “Asilzadenin son çocuğu. vereceği zararı verdi gitti. Sınıf eğilimiydi. her devlette çıkmıştır. Onun için hiç kimse “Ben dört dörtlük böyle değildim” demesin. buna da yollar ardına kadar açıktır. dogmatik yaklaşım yöntemlerinizi. bu da iyi bir şey. fazla bir şey istemiyorum. uzaktan etkisi var. aydınlandık” diyeceğiz. Yani onları bile tutma konusunda yüreğim kesinlikle güçlüydü. Kendinize güvenin. yeter ki bir kontra eğilimi haline gelmeyin. KGB‟de CIA ajanları vardı. Halk çocuğu olmamıza rağmen. İtibarlı. bana ne. Kendi subjektif. Bir tanesi içimizden çıkmışsa herhalde biz bununla yenilmeyeceğiz. Ben Fatma‟da bile gerçekten aristokrasinin o sönmüş parıltılarını az çok görüyordum. sertlik uygulamıyorum. ölsün. Biz yine de değer vereceğiz.midenizden çıkanı düşünce diye savuruyorsunuz. Erkekleri de vardı. Siyaseti doğru anlama bilinci varsa bana dikkat edin. Ama asker olmak isteyebilirsiniz. bu da beni fazla üzmez. onun da yollarını öğreteceğiz size. bunlar yöntem hatasıdır. kendiliğinden olur. “Sönmüş bir aristokrasinin son temsilcisi öldü”. sizi doğru anlayışa çağırıyorum. En büyük ayıbı olan da korkmasın. 214 . yapmayın. sosyal bilimlere ilişkin duyarlı olun. biraz ciddiye alın. Sizin bizi harcadığınız gibi. egemenlere. bu ağır subjektivizmi. yiyeceğinizi. Burada dikta. kucaklıyordum adeta ama dayanamıyorlardı. o mütevaziliği göstereceksiniz ve genel olarak da bunu söylüyorum.doğruluyor. sosyal ve siyasal olaylarda. kaçtı. biz sizi harcamayacağız ama siz de lütfen bizim de bir değer olduğumuzu yavaş yavaş anlamaya çalışın. zordadır. Kendinizi düzeltin. Sağlığınızı. Bu beni fazla ürkütmüyor. başaramadı. onurlu ve gerçek bir kahraman olmak istiyorsanız. O ciddiyeti. o aristokrasinin sönmüş parıltılarına da değer veriyordum. CIA‟da KGB ajanları vardı. ki tarihte her örgütte. Dolaylı etkisi. dogmatizmi bir yöntem olmaktan çıkaramıyorsunuz.

niyetimiz ve çabamız da kesindir. askeri sahadan diplomatik sahaya kadar tam kapsamlı değerlendirilmeli. “Sağında mı. Aranızda tartışın ve eğer en sevdiklerinizin yanında bu özgürlük havasını buldunuzsa bana „diktatör‟ diyebilirsiniz. kocalarının ya da kendilerine en sevdalı olanların yanında bulamayacakları özgürlüğü buluyorlar. O halde en üst düzeyde. Bilmez nerede. Bizde ölüm rüzgara karĢı yarıĢanların bir esintisidir. Hiçbir orduda. Ölüm yoktur aslında. solunda mıyım. bunu itiraf edin. üstelik sizin gibi köleliğin en daniskasından gelmiş olanların böyle özgürlük hakları yoktur. Onu biz gerçekten verdiğimize inanıyoruz. Ölüm bu kadar hafiftir. Kesinlikle küçümsemiyorum. gördüğünüz gibi sonuna kadar bağlıyız. hiçbir partide bir kadının özgürlük hakkı. O açıdan yaşamı da anlamak istiyorsan. gereklerine. sadece bizden kolaylık görürler ve hele hele büyük çözümleme yapıp kendilerini bir kez daha tarihin huzurunda başarıyla aklamak isterlerse. Özgürlük savaşçısı olarak kadını da erkeği de özgürce paylaşıyoruz. kuyruğunda mıyım” sorularını kendine sorarak. nasıl vuruldu diye. dört dörtlük henüz tam sonuç almamış olabiliriz ama özümüz. Aksi halde hiçbir şey bizi affetmez. Merkezimiz ve Şemdin gibileri de. yaşam bizde büyük bir tutkudur. tabi bu da kendilerine en layığı olur. ahım şahım yaşamımız da olmayabilir. “Ben bu değerlendirmelerin neresindeyim? Ben bu savaşın neresindeyim? Bu siyasi askeri çizginin neresindeyim? Ben bu ideolojinin neresindeyim” diyerek birey kendisini sorgulamalı. Bu devrim mesleğidir ve vazgeçemeyiz. Halbuki bizim tarzımız gerçekten zafer tarzıdır. ama biz halen haklılığımıza. En büyük 215 . rüzgardan bir esinti gibidir. Ölüm pratiğine giden sizsiniz. Ne demek istediğimin üzerinde mütevazice. kuşku duyamayız fakat sizinle bunu zorla paylaşmak da istemiyorum. “Biz PKK’liyiz. Bizde ölümü böyle anlayacaksınız. zaten düşman bunları her gün söylüyor. subjektif yaklaşmasınlar. Ama yok. Genç kızlar var.Demek ki bu değerlendirmelere dogmatik yaklaşmamalı. siz zaten benden daha fazla hayatınızı ortaya koymuşsunuz. Kendilerine güvenleri varsa. doğruluğumuza ve başarımıza da inanıyoruz. bütün bunlara “Sen bir hiçsin. İçimizde bazılarının bunu tekrar etmesine gerek yok. halk davası bir hiçtir. Bu çok açık ama bu büyük bir savaşla olur Ben de dahil dört dörtlük biçimlenmemiş olabiliriz. öğrensin değerlendirsin. bu ülkeye tüm gidiş gelişlere çok büyük değer biçiliyor ama bu kendinizi ideolojik-siyasi olarak düşürdüğünüz gerilik biçiminde olmamalı. büyük bir sorumlulukla dursunlar. Yaşamın yolunun bu mücadeleden geçtiğine eminiz. içinde miyim. dogmatik. Bunun için kendinize biraz daha güvenin. Bu zafer tarzında yürüyenlerin vurulması. PKK’nin değerlerine bağlılığımızı kanıtlayacağız” diyorlarsa. Zorda da olabiliriz. PKK’de yaşam yok” denirse.

Tekrar vurguluyorum. halkına açılmak. elimizden geleni sonuna kadar yapalım. değerlendirelim. PKK‟nin gerçeği böyle başarıya doğru gitmektir. yanlışını doğrultacak ve zaferini de kesin getirecektir. imkanları çok iyi görelim. yürekli bağlanış. Özgürce ve güzelce! Bunu böyle ucuzca ağızlara alıp çiğnetmeyelim ve lümpence de bozmayalım. PKK‟nin gerçeği böyle evrenselleşmiştir. eksiğiniz de olabilir. Her zamankinden daha fazla derin anlayış. bilincini. PKK‟nin gerçeği böyle başlatılmıştır. derin bağlanış. bu hayatın kendisini de feda etmeyi esas aldığınıza göre. bilinçsizlik ve karanlık noktalarını aydınlatmak. beyinden bağlanış. karar eksikliğini de tamamlayarak. yani zaferini gerçekleştirmek biz savaşçıların en asil uğraşıdır. iradesini keskinleştirmek. gerisi zafer olduysa ne mutlu bize. ülkesine açılmak. Doğru çalışalım. zayıflığınız da olabilir ama çalışın.yaşama bağlanış bizde gerçekleşiyor. onun önündeki tutsaklık zincirlerini parçalamak. 11 Kasım 1997 216 . yenilgi olduysa da “Şan şeref için ölünmüştür” denilmesi de herhalde en iyi rütbelerden birisi olarak anlaşılacaktır. ruhunu. Kimse size “Neden dört dörtlük zafer kazanmadın” diye suçlamada bulunamaz. Demek ki bu çerçeve dahilinde hayat gibi kutsal bir değeri göze aldığınıza göre veya onun için her şeyi gerekirse.

Ama belirtelim ki. Çok gecikmeli de olsa. gerek içten. tasfiyeci. yılına girerken başta komuta düzeyindeki tüm yoldaşlar olmak üzere. zorundaydım. gerek dıştan dayatılan ve gerçekten çok karmaşık olan tasfiyeciliklerin önünün alınabilmesi için. çizgiye cevap vermeyen tüm yaklaşımlarınızı ve uygulama düzeyinizi gözden geçirip. “Böyle gelmiş. subjektivizmle karşılıyorlar. Sorumluluk düzeyinizi sonuna kadar ayaklandırarak. bunu anlayamıyor veya ağır bir darlık. gerek bizzat kişiliğinizden kaynaklanan. savaş birliklerimizin. Şimdiye kadar sabretmemizin çok önemli tarihi nedenleri vardı. Bunu mutlaka anlayabilmeli. Şimdi görüyorum ki. Belki şimdiye kadar sabretmemiz çoğunuzda bir kanıksamaya yol açmış olabilir. Partimizin resmen kuruluşunun 20. mutlaka çizginin gereklerini yerine oturtmaları bütün gelişmelerin esası haline gelmiş bulunmaktadır. böyle de gidebilir” biçiminde alışılagelen bir tutuma yol açabilir.EN BÜYÜK EYLEM ÖZGÜRLÜĞE GÖRE YAġAMADIR Parti askeri çizgimize dayatılan her tür kendiliğinden. tüm gelişmelerin bağlı olduğu en temel direniş ve onun da daha gelişkin ifadesi olarak silahlı devrim çizgisinin gerçeğini bütün yönleriyle değerlendirmeleri ve tecrübeye de dayanarak. sağ anlayışlara karşı. Tarihi anlam ve öneminin ne olduğunu bir türlü kavrayamıyor ve hatta 217 . gerek genel sorunlardan. çizgimizin gereklerini derinliğine kavrayalım ve uygulama düzeyindeki gerekliliklerini tüm yetersizliklere ve engellemelere karşın yerine getirelim. Yürütülmekte olan mücadelenin ezilmemesi. duyabilmelisiniz. hem anlayış hem pratik olanaklar itibarıyla artık netleşen ve böylece gerçek ordu ve savaş çizgimize cevap olabilecek gelişmeleri ortaya çıkarmak tüm gelişmelerin esasıdır. tüm kadrolar özellikle komuta düzeyindeki yoldaşlar. başta Merkezimiz olmak üzere. en tehlikeli ve affedilmez yaklaşım budur. bunu defalarca değerlendirmemizin çok önemli nedenleri vardır. sabır denilen ama insanı en çok zorlayan bir tutumu sergilemek zorundaydık.

buna dayanarak çok tehlikeli anlayışlara, tutum ve davranışlara zemin oluyorlar. Buna kesinlikle böyle yaklaşmamak gerektiğini yoğunca işlemeye çalışıyorum. Kaldı ki parti içi aleniyetin bir gereği olarak, bastırmacı yöntemlerle, salt dogmatik bir yaklaşımla veya emirle işleri yürütmemenin anlaşılır nedenleri de vardır. Bu yöntemimizin bir çok kişiliği, kimliği açığa çıkarmak açısından yararlı nedenleri vardır. Gösterdiğimiz sabırla ortaya çıkan gerçeklikler artık bize bu tutuma dur demek kadar, doğru tutumun da mutlaka yerine getirilmesini emrediyor. Başta Botan savaş pratiğimizden kaynaklanan bu çizgi dışılık ve tanınmaz hale gelmiş, bir çok değeri yutan uygulama düzeyi olmak üzere, her tarafta daha da beter durumlara yol açmıştır. Neredeyse herkesin kendine göre bir çizgisinin, kendine göre anlayışının, kuralının olduğu bir ordulaşma belki de kendimize yapabileceğimiz en büyük kötülük olmuştur. Büyük çabalarınızdan ve gerçekten en büyük fedakarlıkları gösterdiğinizden emin olmakla birlikte, en acı duyduğumuz husus bunların hakkının verilmediği, gereklerinin yerine getirilmediğidir, bunun için hayıflanıyoruz. Burada eleştiriyi yanlış anlamamalısınız. Kendinize, çizgi karşısında bu kadar geriliği neden yakıştırdınız? Savaşı kazanabilecek bir imkanı, bir doğru tarzı bu kadar görmezlikten gelişinizden tutalım, onu tanınmaz hale getirmeye, çok açık ve doğru olan yönlerine ters düşmeye neden bu kadar zemin sundunuz? Biz o kadar yeteneksiz, o kadar basit insanlar mıyız, zeka yoksunu veya sorumluluğu kıt insanlar mıyız ki; her gün çok sayıda örneklerle bu tarihi zafer olanaklarını kendi elimizle çiğniyor, boşa çıkarıyoruz. Buna hangi yürek dayanır, hangi sorumluluk anlayışı buna katlanabilir ve nasıl sessiz, uzlaşarak veya bastırarak geçiştirebilirsiniz? Çok tekrar da olsa, bir kez daha gerilla savaş tarihimizi, özellikle ona kendini dayatan bazı anlayışları dile getirmekte yarar görüyorum. Hele büyük bir direnmenin, oldukça tecrübe kazanmış ve doğrulara da artık uygulama gücü olabilecek bir imkanın ortaya çıktığı bu aşamadan sonra, doğrulara yüklenmenin ertelenemezliği ortadayken, her şeyimizi ortaya koyacağız. Açık söyleyeyim; yarı yarıya bir tasfiyeye de yol açsa, doğruları keskin bir uygulama gücü haline getireceğiz. Sonuna kadar doğru anlama işini bileceksiniz ve gerçek bir özgürlük gerillasının kimliğini, kişiliğini an be an pratiğinizle, yaşamınızla kanıtlayacaksınız. Bununla ters düşecek hiçbir şeyin bizim ortamımızda yaşanamayacağını ve yaşanmaması gerektiğini de en temel bir disiplin gereği olarak yerine getireceksiniz. Açarsak; 15 Ağustos Atılımı tarihi bir hamleydi ve ulus olarak var olmamızın belki de tek çaresi, son nefesiydi. Nereden bakılırsa bakılsın; bugün dost da, düşman da bu adımın ulusal diriliş değerinde olduğunu, belki de son nefesini veren komalık bir hastaya, tam zamanında ve yerinde yapılmış en radikal operasyon olduğunu ve sonucunun da başarılı olduğunu teslim edecektir. Bunu hiç kimse tartışmıyor. Ve zaten

218

on dört yıllık savaş pratiğinin, bu adımın mucizevi ve adeta kendi gerçeğimiz için çağ açan nitelikte olduğunu görüyoruz. Bu adımın başına neler geldiğini görmek gerekiyor. Burasını da fazla tartışmayacağız. Parti ve savaş tarihinde incelenebilecek bir konudur. Bilindiği üzere başta Agit arkadaş olmak üzere, çok yetersiz de olsa mevcut parti kişiliği ile bu adım yürütülmek istenildi. Hatta çok zor da olsa bizler de tüm gücümüzü kullanarak, atılımın ilk yılı içinde bu adımı ayakta tutmak, ikinci yılında sürekli bir gerilla adımı haline getirmek için her şeyimizi ortaya koyduk. 1985‟e geldiğimizde, özellikle sorumlu tutulması gereken komuta ve onun da esas itibarıyla kurmay gücü olarak anlaşılması gereken, planlama ve denetim sorumluluğunun gereklerini yerine getiremeyen üst düzeydekilerin sorumsuzlukları, III. Kongremizde tartışıldı. Bu anlayışın ve temcilerinin bu savaşı geliştirmekte herhangi ciddi bir iddiaları olmadığı, kendilerine kalırsa bu adımı da bir çok örgütün ve hatta kendi tarihimizin pratiklerinde görüldüğü gibi “Bizden bu kadar” deyip boşa çıkarmak istedikleri açıktı. Bilindiği üzere, biz bu konularda kapsamlı çözümlemeler yaptık ve gerilla birliklerinin temel alanlarda yeniden bölükler düzeyinde hareket ettirilmesi hedefini önümüze koyduk. 1987 ile birlikte çok ciddi bir adım attık ve düzen buna Olağanüstü Hal ilanı ile karşılık verdi. Agit arkadaşımızın hala netleşmeyen şahadeti ile birlikte düşmanın da attığı bu adım, bir çok yeni gelişmeyi beraberinde getirdi. Bu tarihte henüz yeni oluşturulan ve rahatlıkla kazanabileceğimiz, etkisizleştirebileceğimiz koruculaşma faaliyetlerine karşı, partimizin taktiğinde hiç olmayan vahşice bazı yöntemler uygulandı. Mardin ve Şırnak‟ta kadın-çocuk demeden onlarca kişi katledildi. Ve o güne kadar bölge halkı yoğun destekte bulunurken, bundan sonra parti karşısında ciddi bir geri çekilme başladı, aşiret yapısı gereği bunun böyle olacağı açıktı. Düşman bunu bize karşı çok kullandı ve Hogırlaşma dediğimiz süreç başladı. Yalnız suçsuz kadın-çocuklar değil; hatta hizmet etmiş, değerli hediyeler vermiş ve hala da dost olabilen bir çok insan, bu anlayışın sahipleri tarafından çok keyfi, anlaşılmaz bir biçimde katledilmişlerdir. Bu konuda Jirkilerden tutalım belli başlı tüm aşiretlerin önde gelenlerine kadar, kesinlikle bize karşı silah kullanma durumunda değillerdi. Zoraki silah alsalar da, yoğun bir biçimde destek ilişkilerini sürdürebilecek durumdaydılar. Ama bu anlayış ısrarla üzerlerine gitti, yaptığı katliamlarıyla TC‟nin yeni çeteleştirme faaliyetlerine adeta en büyük katkıyı sundu. Hatta bununla da yetinmeyip, o zaman metropolden çok sayıda saflarımıza gelen gençleri, sırf keyiflerine uymuyor diye en ufacık bir yetmezlikten dolayı, ajanlıkla suçlayıp onlarcasını katlettiler. Daha sonra ortaya çıkan bazı anlayışların, “Hoşunuza gitmeyeni en değerli parti evladı da olsa, çatışma süsü altında temizleyebilirsiniz” biçiminde olduğunu çok iyi biliyoruz. Hogır ve Kör Cemal pratiğinde bunlar netçe orta-

219

ya konuldu. Bunu acı ve talihsiz bir gelişme olarak gördük ama ne var ki bir bela gibi bize dayatıldı. Gerilla bu temelde büyük bir çarpıtmayı ve hak etmediği bir zemin kaybını yaşadı. Ayrıyeten, bizim burada korkunç bir çalışmayla hazırladığımız belki de yılda dört devre halinde ve her devrede üç yüz-dört yüz kişiyi tepeden-tırnağa donatarak seferber ettiğimiz gerilla gruplarını da, tam bir canilikle, bu asi-avare çete anlayışıyla karşıladılar. Bırakalım gerilla tarzında derinleşme ve gelişmeyi, bir yandan halka karşı, bir yandan da kendi içinde bir çete anlayışını derinleştirdiler ve bunu bir hak bellemeye kadar götürdüler. Şimdi bazı araştırmalar ortaya koyuyor ki; o zaman başta Şemdin Sakık olmak üzere, Metin(Şahin Baliç), Hogır vb. tipler, özellikle Agit arkadaşın şahadetinden sonra “Aydınlar artık gitti” diyorlar, ki bununla kastedilen partinin ideolojik, siyasi açıdan bilinçli olan kadrolarıdır. Örneğin o dönemde bir toplantı yapılıyor ve bu kişilikler, Merkezi bir arkadaş olan Bozo Hüseyin yani Süleyman Arslan'ın da ölümle cezalandırılması gerektiği kararına kadar gidebiliyor, ki daha sonra bunlar netleşiyor. Bunlara Kör Cemal de dahildi. Bu anlayışlar karşısında B. arkadaşın da bir konumu var. Partiyi biraz tanımasına rağmen o meşhur liberalizmiyle partiyi bunlara teslim ediyor. Öyle anlaşılıyor ki o günden beri, yani yaklaşık 1987‟den itibaren partinin ideolojik-siyasi çizgisinden ve yaşam tarzından adeta darbeci, çeteci ve kontravari bir yöntemle kopukluk yaşanıyor. Bunların düşmanla bilinçli bağları ne kadardır tam bilinmemekle birlikte, esas itibarıyla KDP artıklarının önemli rol oynadığı avare-asi köylü ideolojisi ve hiç eğitilmemiş kişiliği partinin değerli imkanlarını da görerek buna zemin sunuyor. Ve böyle bir çete kliği, bu işi “Önderliği ele geçirdik” demeye kadar götürüyordu ki, o zaman resmen söylenen, “İktidar olduk” anlayışı altında aslında bu yatıyordu ve giderek derinleştirdiler. Bunun uzun bir tarihi olduğu biliniyor. 1988-‟89 yıllarında tüm çabalarımıza rağmen çeteciliğin önünü alamadık. Kamp ortamımızda Metin‟in, en yakın yoldaşları da kaza süsü altında katletmeye kadar gitmesi bizi uyandırdı ve yargılama geliştirdik. Yine Kör Cemal‟in yargılanması gerçekleşti ve ortaya çıktı ki; Mustafa Yöndem arkadaş başta olmak üzere bunun gibi bir çok değerli yoldaşı, sırf “Önümüzü tutuyorlar” diyerek, iktidar heveslerine veya tek başına komutan olmalarına engel oluyorlar diye, kaza süsü altında tasfiye etmeleri de gerçekleşti. Dikkat edilirse burada önemli olan, asi-avare köylü yaklaşımının, parti çizgisine karşı bir savaş içine girmesidir. Burada önemli rol oynayan bazı kişilikler, geçmiş yaşamlarında da eşkıyalık yapmışlardır. Şahin Baliç'in yaşam pratiği tam bir eşkıya pratiğidir. En suçsuz insanları vurup geçimlerini temin ettiklerini biliyoruz.

220

Aslında cani bir pratikten gelmedir. Şemdin Sakık'ın yine benzer bir durumu var. Kör Cemal'in de suçsuz insanların önünü kesip sürekli hırsızlık yaparak kendini yaşattığını biliyoruz. İşte bunların böyle bir klik haline gelmeleri, mücadeleyi çok zor bir sürece sokuyor. Tabi o zaman görevini yerine getirmesi gerekenler; E., B. ve Süleyman Arslan gibileri rollerini yerine getirmiyorlar. Vurguladığım gibi bu arkadaşların tehdit altına alınması ve keyfi cezalandırmalar yaşanıyor. Genelde bizden çekinmeleri olmasa, parti adına sorumlu tutulması gereken bu arkadaşları en ağır biçimde cezalandıracaklar. B. arkadaşın müthiş liberalizmi ile çizgiyle oynanmasının, ordulaşma çizgisinin oturtulmamasında çok önemli bir rolü olduğu vurgulanmıştır. 1990‟a kadar kısaca, şanlı 15 Ağustos Atılımı‟nın yarattığı büyük imkanlarla ve halkın büyük desteğiyle birlikte gerilla tarzına ulaşılabilecek; tam bir halk ordusunu kurup, yenilmez bir halk savaşçılığını ortaya çıkarma olanakları fazla iken, bu çeteci, komplocu anlayış bunun önünde en büyük engel teşkil etti. O dönemin yıl çözümlemelerine bakılırsa; aslında biz bunu görmüyor değildik ve bundan çektiğimiz acılara rağmen çizgimizin doğru oturtulmasına bir türlü fırsat bulamadık. Bütün çabalarımız bu çete anlayışının sert duvarlarına, anlayışsızlıklarına, tersliklerine dayanıp adeta kırıldı, döküldü. „90‟larla birlikte gerçekleşen kitlesel kabarış bilindiği gibi yepyeni bir durum ortaya çıkardı. Özellikle halk ordulaşmasının, gerilla savaşının vardığı düzey neredeyse erken bir iktidarı getirebilecek kadar gelişmişken, bu anlayış biraz daha kendini cüretkar kıldı, hatta tüm bu gelişmeleri kendi pratiklerinin bir sonucu olarak görme gibi bir anlayışa da götürdü. Özellikle Amed'deki kitlesel kabarış, bu kişilik tarafından rüyalarından bile geçiremeyeceği büyük bir fırsatın doğması biçiminde değerlendirildi. Özetle şunu söyleyelim; Amed zindan pratiğinde Olağanüstü Hal‟le birlikte Mazlum, Hayri, Kemallere dayatılan açık imha yerine, 1987‟de Şahin resmen, “Yumuşak bir yaklaşım daha iyi sonuç alır” der ve bu, zindanda yeni bir plan olarak geliştirilir. Şener aracılığıyla, içeride direnişten vazgeçirilmiş ve düzenin en kof yaşam tarzına bağlanmış, yani rehabilite edilmiş bir zindan önderliği gerçekleştirildi. Zindandaki Şener tasfiyeciliği çok açıktır, örneğin tünel olayını ele alırsak; eğer yağmurun, kanalı tıkatması olmasaydı, firar anında kırka yakın en değerli militan tasfiye edilecek ve gerisi de bu anlayışa terk edilecekti. Zindanda başarı kazanmış, tasfiye edilmiş, tamamen devrimci özünden boşaltılmış bir PKK‟lik dışarıya yansıtılacaktı. Bilindiği üzere Şener bu temelde çılgınca yüklendi ve IV. Kongre‟de bunu çok açık biçimde sürdürmek istedi. Özellikle çeteci eğilimin yargılanmasında, aslında bizzat kendi kimliğinin bir benzeri tarzında yaratılan bu pratiği de fırsat bilerek, ge-

221

rillaya saldırıp kendine göre sonuç almak istedi. Çılgınca, çeşitli kaprislerle sonuç almak için tüm gücünü ortaya koyduğu bu Kongre‟de, tabi ki o dönemde gücü gelişkin olan militan yapının ve bizim dört taraftan bu anlayışın üzerinde tedbirli oluşumuz, onu nefes alamaz duruma getirdi. Bunun üzerine bilinen ihanete sığınıp hala orada devam eden faaliyetlere yöneldiler. Yine bu süreçte dikkat çeken Özal‟ın yaklaşımları vardı. Bu çizgiye güç vermek için gerektiğinde anayasal bir küçük deliğin bile açılabileceği ve tamamen devrimden, silahlı direnişten vazgeçirilmiş bir PKK yasallığı bile tartışılıyordu. Bunun için içeride bir rehabilite nasıl ki sonuç almışsa, başta Amed olmak üzere gerillanın yozlaştırılması ve özellikle sağa yatırılması için de bir yığın çaba geliştirildi. Tabi bunun bir parçası olarak da, Güney Savaşı dayatıldı. 1992 operasyonu çok kapsamlıydı ve sonuçta 1993-‟94 ile birlikte bilindiği üzere, “Belini bir daha doğrultamaz” denilen gerilla; Zele kamp pratiğinde de görüldü gibi önemli oranda Arafat benzeri, UNITA benzeri bir önderlik altında, gerillayı bir taciz gücü olmaktan öteye değerlendirmeyen ve buna dayanarak, tamamen emperyalizmin de denetiminde kültür özerkliği çerçevesinde bir sonuçla karşı karşıya getirilmek istenildi. Biz bilindiği gibi bunun üzerine kapsamlı gittik ve çok sabırlı ve çözümleyici çalışmalarla bunu aştık. Ame‟deki anlayışın, “Güney yenildi, Botan yenildi, Amed ayakta kaldı” derken kastettiği, gerillanın başarı kazanması değildi. Büyük imkanların üzerinde, örneğin Amed şehir merkezinde Belediye Başkanlığı‟nın aynı anlayış tarafından seçilmesinden ve Amed‟de, yaşam tarzından tutalım düzenle açık ilişkiye yönelmek kadar bir çok çaba gösterildi. Hatta bilindiği üzere legaldeki kardeş Sırrı Sakık; “Biz buradayız Apo da gelsin” diyecek kadar kendinden geçmişti. Tabi şimdi anlaşılıyor ki bu sözün dayandığı oldukça büyük bir zemin var. Ayrıyeten emperyalist propaganda çevrelerinin körüklediği, halen de sorguladıkları bir durum var; “Amed'e dayalı yatırımlar bilgilerimiz dahilindedir, şu kadar yatırım yapılmıştır. PKK’de bir değişme beklenebilir” şeklinde bu kadar açık dayatıldı. Düşmanın, gerilla yaşam tarzına müdahale için, ki daha sonra açığa çıktı, bazı bayanları yollaması, Şemdin kişiliğinin tamamen kontrollü ve tamamen düzen dahilindeki bir ilişkilenmeyi bir özgürlük anlayışı olarak dayatması ve tüm komuta gücünü bu temelde düşürmesi, halen önüne geçemediğimiz bir husustur. Geniş imkanlar üzerinde bırakalım gerillanın böyle yaşamasını, en değme ağanın bile yaşayamayacağı bir yaşamı ortama egemen kılması, herkesin bildiği ve halen önünün alınamadığı bir gelişme oldu. Öyle sanıyorum ki çok değerli bazı arkadaşların şahadetlerinin bu tasfiyeci anlayışla bağlantılı olduğu hususu araştırılmaya değerdir. Bir çok değerli komuta kişilikleri; Ayhan Çiftçi, Doktor Çeto gibi bazı arkadaşlar, tıpkı Botan‟da olduğu gibi, uzun süre bazı kişiliklerin üzerine gidilmesi, cezalandırılması gibi, sözüm ona iktidar

222

önündeki engeller olarak değerlendirildi. Şemdin ikinci dereceden bir önderlik olarak oradaki bütün yapıya karşı resmiyetini dayatıyor ve kabul ettiriyor. Bu tabi eyalet çapında bir şeydir. Buradan yola çıkarak Garzan‟a, Dersim‟e, hatta Güneybatı‟ya kadar, hazırladığı kadrolarla alanı genişletme gibi bir çabaya da girişiyor. Ve bu süreçte sahamıza çağrıldığında tamamen çizginin hakimi olarak, gerillanın en üst hakimi olarak bize kadar kendini dayatması, 1994‟te kapsamlı bazı çözümlemelerle izah edilmeye çalışıldı. Merkez tanımama, çok ağır suçlamalarla Merkezdeki tüm arkadaşları temizlemeye kadar niyet etme; “Hiç kimseyi tanımıyorum” diyecek kadar kendinden geçme durumundaydı. Bu anlayış, iktidarın artık bir alanla değil, genelle bağlantılı olduğu, genele hükmedecek kadar kendine sözüm ona güvendiği izlenimini zaten dayatıyordu. Şimdi bunun da en son halkası şuydu; “Kürdistan’da gerilla tıkanmıştır, çözümsüzlük içindedir, Toros gibi, Karadeniz gibi alanlara açılım sağlanabilir” gibi bir iddiayla bu sefer, “Ankara'da paşa bırakmayacağım, bürokrat bırakmayacağım” adı altında bir önermeyle Amanos pratiğine önemli bir grupla birlikte yollanmasına rağmen, orada çok çarpıcı geri bir pratik sergiledi. Ki biliyorsunuz, Zap Ana karargah pratiğinden sonra da, çok keskin bir hakimiyet savaşı ile birlikte Botan'a yönelmişti ve Botan'daki düşürme faaliyetlerini çok zorlu bir çabadan sonra durdurabildik. Çoğu arkadaş bunu biliyor, kısa bir süredeki tasfiyeciliğin ürkütücü boyutları olduğu ortadaydı, son Amanos pratiği bunu daha da ele verdi. Kendisi önermesine rağmen; “Amanos bir provokasyondur, kim burada gerilla olur diyorsa büyük bir yalan söylüyor” diyor. Var olanı da dağıtma, inanılmaz bir biçimde yanındaki herkesi savaş amacından, inancından koparma ve nereye kadar savrulacağı belli olmayan, inançsız bir durumla; yarısını teslim olma, yarısını şurada burada imha etme, gerisini de partinin üzerine atma gibi bir sonuçla karşı karşıya bıraktı. Ayrıyeten teorik olarak, son geliştirdiği raporda dile getirdiği bir hususu da dikkat çekmesi açısından belirtiyorum; “Che Guevara başta olmak üzere onlar yaşamayı bilmiyorlar, ölümlerini biz kendimize örnek alamayız. Bizimki daha değerlidir, biz yaşamak istiyoruz” şeklinde, bunu böyle açıkça yazacak kadar pervasız bir tutum içine girmiştir. Daha da ötesi, daha önce az-çok belli olan, “Gerilla süreci sona ermiştir, siyaset yapma dönemi başlamıştır” söylemini cüretkar bir biçimde bizim ortamımıza kadar dayatmıştır. Biz, bunun şimdi ortaya çıktığını, yeni fark edildiğini söylemiyoruz. Uzun bir süredir, bir çok anlayışı olduğu gibi, bunu da takip ediyorduk. Genelleştirirsek sonuç şu; yaklaşık on yıla yakın bir pratik tahribatı son bir kaç yıl içinde de teorikleştiriyor, kadrolaştırıyor. Tamamen sağ bir anlayış, orta-sınıf anlayışı, kadro anlayışı, çalışma tarzı ve yaşam anlayışına dayanarak bütün partiye müdahale ediyor. İlk on yıllık

223

bilinçsizlik. bunun esas sahibi de bu anlayış ve bu kişiliktir. en büyük kahramanlıklara bunu dayatıyor. Gerillayı tamamen bırakmış. Sonuç. tarihin en büyük direniş partisine. gerilla koşullarının zorluğu. örgütsüzlük var. Bunu tabi daha kapsamlı açacağız. Bunun yerine ödül olarak güya rahat yaşam sunuyor. kolektif olmaktan çıkarıp hızla bireyselleştirme ve bunu da giderek partiye dayatma. Bu örneği size bunun için veriyorum. Bir kez daha özetlersek. çizgiye dayatma. gerilla çizgimize başından beri musallat olan bu anlayış ve buna dayalı bir çok kişilik. Değil bir aileyi. Ama esas kaynağını buradan alıyor. Yine kısmen Zele‟deki pratiğin başına bu gelecekti. Bunun yanında bir çok eyalette de komutanlığı kişileştirip. hem de bu anlayışın geliştiği bir alandır. “İstediğiniz gibi yaşabilirsiniz” diyerek. En iyi kaçma. gerillanın büyük bir mirası var. maalesef tarihin en büyük çalışmalarına. Botan bunun önemli bir merkezidir. yarı eşkıya. en iyi gerilla savaşıdır” biçiminde bir teoriye kadar gidebiliyor. ki bunun örneklerini daha önce görmüştük. Sanırım böyle arada irtibat olabilecek bir çok kişilik zaten çalışıyor. Gözünü Ankara‟ya bağlıyor. ki bunun altyapısı zaten legal kurumlarda gelişiyor. bu anlayışın başarısını ve bizim başarısızlığımızı önlemek için bilinen büyük çabalarla birlikte. Şimdi şunu tespit ediyor. kendisinin düşmanın çizmesi altında ölmektense yaşamı tercih etmesi çok daha önemlidir. yarı kontralaşma gibi değerlendirirsek. bu tasfiyecilik bir kader değil. 1985‟de bir Selahattin Çelik olayı benzer bir yaklaşımdı ama kendini erkenden deşifre edip sonuç alamaz duruma getirmişti. Burada bir kişinin bilinçsiz çabalarından ziyade kesinlikle sınıf temelleri olan bir anlayışın. çizgi dışılık. Kapsamlı bir sorgulama süreci içindeyiz ve bu. anlayışı da. bunun üzerine bina edilecek bir siyaset anlayışı Türkiye için paha biçilmezdir. taciz gücü olmaktan bile daha geri bir konuma itmiş. bir eğilimin. “Düşman ne kadar yüklenirse o kadar kaçarsınız. son bir-iki yılı da bunun teorisini ve çizgisini oluşturarak kadrolaşmayı sağlama ve bunu giderek tüm partiye dayatma olarak değerlendirebiliriz. on beş yıllık gerilla ve silahlı savaşım pratiğinin sorgulanması biçiminde gelişecek. hem savaşımımızın temel bir alanı.pratiğini devrimci çizginin canına okuma. yaşam zorlukları var. zamanı da. çabası da belli olan bir gelişmedir. kimliğin partinin imkanlarına dayanarak çıkış yapması. başından beri kontrol-denetim altında tutarak bunun 224 . kişiliği. köylü. asi-avare kişiliğin. on yıllık. düzen de bunu gözlüyor. çizgimizin başarısızlığını önlemek için tüm gücümüzle yüklendiğimiz. aslında bu karmaşıklık. bayanlara-erkeklere. Dikkatle izlediğimiz. asi-avare çete anlayışına ve giderek komuta anlayışına ulaşması söz konusudur. Şundan iyi yararlanıyor: Zorluklar. bir sınıfı bile ihya edebilir. Buna kalırsa bütün şahadetler ölümü seçerken ve böylece de aptallık yaparken. aslında benzer anlayışların güç bulmasıydı. bunu çok etkili bir örgütleme aracı olarak kullanıyor.

gibi bir çok benzer yaklaşımlarla mücadele ettiğimiz bir gerçektir. Hepinizin az-çok dürüstlüğünden ve büyük çaba sahibi olduğunuzdan kuşku duyulamaz. demagojik ve dogmatik kalmaları. bu pratik bozulmaya büyük güç vermiştir. Kongresi. gerçek şu ki. eğer bugün tam bir zafere ulaşmamışsak. tasfiyeciliğin tasfiyesi biçiminde bir çok çabalar da sergilenmiştir. askeri çizgi ve ordulaşmada olsun kendisini ortaya çıkaran anlayışları aşmadıkça. düşmanın bugün geldiği aşamayı da yerle bir edebilecek ve gerçek savaş tarzımızı ortaya çıkarabilecek bir gelişmedir. ve V. Hele hele bu dayanmanın. Burada bırakalım yerine oturtmayı. Bu salt bir askeri görev de değil. Bu anlayışı artık çizgiyi engellemeyecek tarzda tamamen sökmek. hepinizin çabasının boşa gitmesi kaçınılmazdır. ordulaşma ve savaş tarzı oturtulmazsa yenilgiden kurtulunamayacağı genel bir doğrudur. direnmenin başlı başına büyük bir değer olduğunu. Askerliğin bir sanat olduğu ama siyasi çizginin. askeri savaşın kazanılması için esas olduğu. Tabi partinin ideolojik-siyasi hattından sorumlu olanların demagojik durumu. pratiğe derin bir sorumlulukla bakmayışları. hatta dünya çapında anlamlı 225 . Komuta düzeyinde yer alan hepinize belirtiyorum ki. partinin ideolojik-siyasi çizgisine. Bu kadar değeri başka türlü korumak ve başarıya götürmek mümkün değildir. Burada iyi niyet. Kongrelerinde bu yönlü çok kapsamlı değerlendirmeler vardır. yapının bilerek veya bilmeyerek buna alet olması da yoğun yaşanınca. Komuta düzeyi tümüyle bu hastalığa kapılmış ve başını koparsan bundan vazgeçmeyecek kadar kaşarlanmış. Partimizin gerek III. kendinden geçmiş bir konumu yaşıyor. gelişen büyük saygısızlık ve yaşamda bozulmayla giderek savaş çizgisinde de en basit doğruları bile uygulayamama düzeyine kadar gelinmiştir. bunun nedeni biraz bu örneklerle sergilemeye çalıştığımız gerilla savaş tarzımıza kendini dayatan bu anlayış sahipleri ve bu anlayışın bir çok komuta kişiliğinde kendini ele vermesidir. bu kişilikler de dahil zarar vermiştir. Kim ne derse desin. Bazılarına hak ettikleri. partide hem çizginin. buna göre örgütlenme. Partimiz içinde olsun. hem de kadro ve büyük savaşçı değerlerinin canına okunarak anlamsız bir kör dövüşü içine girme. Parti tarihini dikkatle değerlendirmenizi öneriyoruz. özellikle yoldaşlık anlayışına kesin anlam verip uygulamaktır. kaba emek. Sahte köylü-aydın çatışması adı altında. denetimlerini bir türlü yerine getiremeyişleri. boşa çıkartmanın her türlü çabası söz konusu. Orada da bir çok tasfiyecilik var ve tasfiyeciliğin tasfiyesi denemelerini çok iyi göz önüne getirmelisiniz. Burada önemli olan gerilladaki tasfiyeciliğin tasfiyesidir ve bu. gerekse IV. siz tarihçesi böyle olan bu tasfiyeciliğin karşısında doğru bir çizgi savaşımıyla ve askeri sanata göre cevap olamadığınız için zorlandınız ve bugün çarpık bir komuta kişiliğini yaşamaktan kendinizi alıkoyamadınız. aşmak zorunludur.

İnsan eğitmekten. yetkilerini. Düşman da bunun hesabını 226 . onlar üç ayda birliklerini görmeye bile gerek görmeden savuşturuyorlar. tam tersine bundan sıkıntı duyan ve bunu sürekli bozan. insana saygı göstermekten sıkılıyorlar. hatta bazı alanlarda büyük bir çürümeye terk edildiler. Bizim bir günlük yaptığımız eğitimi. etkisiz duruma geleceğimizin hesabını yapıyor. düzenin yaşam tarzından kopmamış ne istediği belli olmayan kişilikler iyi gözlemleniyor ve bu yaşam tarzına uygun bir çizgi ve önderlik oluşturuluyor. burada niyetleri ne olursa olsun.olduğunu belirtebiliriz. bunların aylarca yürütmemesinin affedilir hiçbir yanı yok. savaşı geliştiremez. Çizgi dışılıkla bunun ilişkisi çok somuttur ve bu komuta yaklaşımı tasfiyeci bir yaklaşımdır. bir yandan da ne zaman zor duruma gireceğimizin. Gafletten de öteye. Özellikle üst kademeden bölük seviyesine doğru geldiğimizde komutanlıkları tam bir beladır. korkutma ve kendine bağımlı kılarak. Sorun. Bir çok komuta kişiliğinin. gerek yaşam tarzına dikkat etmeyen. bu tip yaşam tarzını iyi tanıyın. Kendileri her gün insanları ölüme gönderirken. işin en kolay yolunu seçerek yaşıyorlar. Bu çok aşağılık bir durum! Gözlerinizin önünde tüm fiziki gücümüzü zorlayarak günde en az on beş saat yürüttüğümüz bir eğitimi. Örneğin binlerce fedai gerilla var. kuralı dinlemeyen. Sorun buradan kaynaklanmıyor. Tabi bu anlayış da bunun çizgisini geliştiriyor. Bu tip kişilikleri. İnanılmaz bir şey! Bu büyük bir komuta yozlaşmasıdır ve affedilmez. Düzenden kopmamış. ciddi bir başarıya yol açamazsın. Günlük örneklerini izliyorsunuz: Komutana bir şey olmuyor ama gücünün yarısını hiçbir başarılı eylem koymadan kaybedenler var ve halen bunlar komutanlıktan vazgeçmiyorlar. Sen bir işi sanatına göre değil. başa bela bir komuta kimliğinin ortaya çıkmasıdır. çizginin gerek amaçlarına. ihanetten beter bir durum. bu işin bir sanat işi olduğunu gözden kaçıran ve yaşamımızın tasfiye olduğunu duyumsamayan. yaşamdaki keyfiyetlerine bakılırsa aslında idamlık suçları var. Açıkça vurgulayayım. en aşağılık yaşamaya kadar yol vermenin yaygın bir tarz haline gelmesi inanılmaz bir durumdur. kaçma temelinde kullanmalarından tutalım. Yapıyla ilgilenmek yerine bastırarak ve bazı hediyeler dağıtarak komutanlıklarını yürütmek istiyorlar. bütün bu arkadaşlar çok değerli bir çabanın sahibi de olabilirler ama komutanlığın bir eğitim işi. kabalıkla götürmek istersen herhangi bir eser yaratamaz. her türlü keyfi yaşama kadar istismar ettiklerini ve binlerce kaybımızın esas itibarıyla bu komuta kişiliğine dayandığını da biliyorsunuz. Geçmiş süreçte ve son bir yıl içinde içimizde bir çok çete çıktı. Sonuç. bunlarla şimdiye kadar ciddi bir savaş içine girilmedi. Ürkütme. bizi bir yandan peygamber düzeyine yükseltirken. bir terbiye ve bir sanat işi olduğu göz önüne getirildiğinde durumları çok vahimdir. Bu düzeydeki komuta kişilikleri en büyük saptırmayı bilerek veya bilmeyerek.

kadro gönderiyor. PKK militanlarının direnişinin dünya çapında olduğu. Benim rüyamda görmediğim bu yaşam da bana yeterlidir” deniyor. Ama neredeyse kendi ellerindeki savaşçıyı teslim edecek bir sorumsuzlukla mevziye giriyorlar. Bu. Ama bu yaşam tarzı. Objektif olarak çok yaygın komuta kişiliğinde de beklenti budur. o büyük gerilla gücü ki zor bela. tedbirsizliği ve bir türlü doğruları uygulamaması düşmanı son derece cüretkar kıldığı gibi.yapıyor. “Yarın ihya günlerimiz gelebilir veya bir günlük paşa gibi yaşasak da bir ömre bedel” diyen kişilerin içimizde yeri olamaz. yönetimi boşa çıkarma. “Benim hakkımdır. son operasyon ve daha öncekiler de dahil sağlanan başarı. Dikkat edilirse. bildiğiniz hususlardır. hıyanetten de kötüdür. eğer biraz kurallara göre yürütseydik bu düşman böyle üzerimize gelemezdi. savaşçıların engin savaş gücünü işletmeme. hiçbir düşmanın adım atamayacağı bir alandır. dengeleri de idare ediyor. Kolektif yönetim yok. düşmanın son dönemlerde gözlediği ve en çok umut bağladığı durumdur. savaşçı gönderiyor. şöyle yaşamak böyle yaşamak” diyecek kadar kendinden geçmiş. PKK‟nin bütün bu şahadetlerinin anlamını hatırlattığımızda. bu durum gafletten. Bu kadar zorluğu yaşamış kişiler olarak askeri çizgimize ve tabi dayandığı parti yaşam tarzına artık anlam vermek zorundasınız. Bu tehlikeli bir durumdur. Şimdi siz değerli yoldaşları bu konuda daha fazla uyarmak istemiyorum. bir halkın kaderini kötü bir 227 . şehitleri de. Üstelik hiçbir yaratıcı değerleri yok. Şimdi bu giderek kendini daha fazla dayatarak inançsızlığı. böyle ihanet olmaz! Böyle beklentili. içimizde bir çok beklentili kişilik de bunu yapıyor. sınırlı bir kaç doğrunun uygulanması sonucu gelişti. savaşçıların fedailiği biliniyor. bu örgütleme. düşman bir hafta dayanmadı. örneğin Botan'da son operasyonla birlikte önemli düzenlemeler yapılırsa. çürütme. olanaklarımız daha fazlaydı. komuta çizgisine sadece kaybettirmiştir. umutsuzluğu da körüklüyor ve bunu çizgi haline getirerek hak istiyor. düşman ne kadar güçlü yönelse de başarı sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. En son Zap pratiğine bakalım. Mutlak savaşıyorsunuz. Buna izin veremeyiz içimizde böyle komuta. direnenleri de yaşamları önünde büyük bir tehlike olarak görüyorlar. yönetim anlayışı veya yönetmeme. Dağların zorluklarına bu kadar dayananların bu dağlarda kesin kazanacağı. Bir çoğunuzun raporunda şunu gördüm: “Önderlik para gönderiyor. geri çekildi. biraz şöyle yapın dediğimizde. Bunların nasıl bir vicdan ve sorumluluk anlayışının olduğuna ve buna nasıl cesaret ettiklerine şaşmamak elde değil. Halbuki daha önce gücümüz daha fazlaydı. Tekrar vurguluyorum. Örneğin takım düzeyinde 20-30 noktaya güç serpiştirilse ve buna göre çok ileri düzeyde olan teknik ve lojistik dağıtılsa. sıradan bir kaç doğrunun uygulanması halinde bile kazanacağı pratikler de ortadadır. Ama var olan anlayışın bireyciliği.

yaşatamaz ve çizgi halinde de uygulayamaz. neden on beş saat propaganda ve eğitim yapacağım? En sıradan insana kadar moralini de. komuta adı altında sergilenen tutum ve davranışların bu örnek şahsında nereye kadar gitmek istediği de ortadadır. Sonuç. Ama tekrar söylüyorum. tek bir askerinin düğmesi kopuk olsa. yani bilerek imhaya gönderiyor. bölük olmadı mı tabur komutanlığı isteme. Aldığımız genel tedbirler bu çizgiyi ayakta tutuyor. bin bir emekle ve gerçekten her birini korkunç çabalarla yetiştirdiğimiz bu savaşçıları. bir er bile olamayacağını ortaya koymak zorundasınız. uygulamayacak mısın? Savaşın 228 . ağır sorumsuzluklar ortamında ortaya çıkan durumlardır. Çizgimizin ne anlama geldiği açıkken. bu yapılabilecek en büyük kötülüktür. bu görevlerden de anladıkları. Savaş sanatı bu değildir. Bu hususları vurgulamamın nedeni. çizgi bir tarafa. anlayıp da gereklerini yerine getirememek suçtan öteye karşı faaliyet anlamına gelir. Burada iyi niyet hiçbir şey ifade etmiyor. inancını da pekiştirmek için neden bu kadar yükleneceğim? Buna karşılık bu anlayış sahipleri sadece morali ve yaşamı bozacak! Bu altın gibi insanları neden birer-ikişer harcayacaksın? Bundan daha büyük kötülük olmaz. “Git iş yap” diyerek. bu ne sorumsuzluktur? Hiçbir komutan bunun karşılığını ödeyebilir mi? Kaldı ki kazanma planı ve kazanmak için sonuna kadar işin başında olma nerede? Türk ordusundaki bir üsteğmen bile. sadece. şekeri ve erzağı düşmana terk etmişlerdir. manga manga orada burada imha etmedir. Sen askeri çizgimizi bir sanat inceliğinde uygulayacak mısın. Komutanlığı böyle anlayanların bırakalım komutanlık yapmasını. O dağlarda bu şahadetler normal değildir. bölük komutanlığı adı altında birliği savaştan çekme ve bazen de intiharvari konumlar içinde manga manga sağa-sola gönderme komutanlık değildir. Bu ne yürektir. Bunlar kader olmadığı gibi. Sözüm ona tabur komutanlığı. önlerine hangi planı koyuyor? Plan da yok. Ve en son normal bir yürüyüş kolunun doğru düzenlenememesinden dolayı onlarca yoldaş şehit düştü. kendi keyfi bir tarafa! Daha fazla bölük. Şimdi benim hiç de propaganda yapma diye bir görevim yok. Şimdi bunu anlamamak. Örneğin kendilerini şimdi de açlıkla karşı karşıya bırakmışlar. gönderdiği yer de düşmanın pusularıyla dolu. Böyle komutanlık olmaz! Bu rezalete son vereceksiniz. düşmanın bu dağlara böyle girişi normal değildir. artık sabrın sonu gelmiştir. Komutan bu savaşçılara ne veriyor. içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle ben. bunu sorun yapar. Bu en ağır suçtur ve affedilmez. Her bakımdan aç kalmaları bu yönetim tarzının ne anlama geldiğini göstermiştir. Bu çok açıktır. Komutanlığı böyle mahvediyorsunuz dedim size.sona götürebilecek kadar büyük bir sorumsuzluk içine girmiştir. Bütün işi mangalara yaptır ama onların moralini geliştirme ve hiç saygılı bile olma. Tonlarca yağı. Hiç kimse böyle bir tasfiyeciliği göz göre göre dayatamaz. kendini hiç yormama.

Artık buna son veriyoruz. yapabileceğinin ne çok altında. Doğru bir komuta anlayışı. giderek kendini pervasızca. Altın değerinde olanlara altın değerinde kıymet verilir. Bu fazla gözükmeyen ama en tehlikeli olan tutumu kesinlikle aşmak gerekir. Hem tecrübeniz. bu düzeltme işine her şeyden daha önce ağırlık verecekler ve tatminkar bir düzeltmeyi büyük bir tutkuyla. yaşatma. Kaldı ki biz savaşı bin bir zorlukla yaratmışız.zaferine inanıyor musun. hem anlayışınız buna elverişlidir. yönetim olmanın vazgeçilmez koşuludur. ülkemizin tüm savaş alanlarındaki birlikler. Unutmayalım ki. ne de çok üstünde kullanmamak kaydıyla optimal çizgide. yani en verimli çizgide çalıştırma. inanılmaz bir sorumluluk anlayışımız vardır. maddi-manevi tüm değerlerimizi hiç kimse kendi tasarrufu altında çarçur edemez. Görev bu temeldedir. inanmıyor musun? Bunun sorumluluğuna var mısın. özellikle yine savaş planları geliştirme. yutmayacağımızı açıkça görüyorsunuz. PKK tarihini biliyorsunuz. emrinize verilen değerler bu temeldedir. bizim çok büyük bir sabırla getirdiğimiz başarı düzeyinin gereklerini komuta kişiliğinde temsil etmek ve nasılını artık bilmek durumundasınız. yapmak isteyen 229 . Ama affetmediğimizi. her birisi yüreğimizin bir parçası olan savaşçılarımızı. başarıya göre yaşıyor musun? Bu soruların cevabını veremeyenin bizden görev talep etmeye hakkı yok ve hiç bir savaşçımızın da böyle bir komutayı kabul etme diye bir görevi yoktur. Şimdiye kadar tahammül etmemiz. yok musun? İmkanlar üzerine yatmayı. Mücadelemize kesin inanmış olan halkımızın değerlerini. Biz savaştığımıza eminiz ve savaş için ne yaptığımızı da çok iyi biliyoruz. açığa çıkarma ve tedbirli olma nedeniyledir. buna saygılı olmak ve katkıda bulunmak zorundasınız. savaştırma komutan olmanın temel şartıdır. doğru birlik düzenleme. Bilinen uzatmalı savaş tarzımızı saptırmanın boşa çıkarılması. onu günümüzün de elverişli ve büyük bir çabanın ürünü olan faaliyetlerimize dayanarak kesin sonuca götürebilecektir. Biz anamıza dört metrelik bir bez almayan insanız. Biz bundan sonra bu çerçeve dahilinde inanan varsa. Tek engel bu anlayış ve tutumların. siz de nasıl yaratıldığını bilmek. komutan haline getirme kabul edilemez. bizi böyle hareket etmeye sevk etmiştir. Sonuç olarak. Gerilla kazanacak duruma gelmiştir. imkan ve olanakları tekleştirmeyi artık bırak. Bize dayanarak kendi tarzını anlayış haline getirme. inanılmaz bir değer kazanma tarihi vardır ve bizi de iyi tanıyorsunuz. başarıya inanıyor musun? Başarıya göre çalışıyor. çılgınca dayatmasıdır. başarıya emin isen ve gücünü en ustalıklı. savaşçıların yaşamı üzerinde oynamayı bırak. Biz yaratan insanız. bu temelde bir düzeltme düşmanın en çok bel bağladığı marjinalleştirmeyi yerle bir edeceği gibi. sorumlulukla ve ustalıkla yürüteceklerdir. Başarı planın var mı. inanılmaz bir savaş tarihi vardır. başta bu işin en çok sorumlu tutulması gereken Botan alanındaki komuta yapımız ve tüm savaş birliklerimiz olmak üzere.

bu görevlere girmesin. Bundan sonraki çalışmalarınızda oldukça derin tartışmalarla ve yoğunlaşma. “Varım” diyen girecek. Bu temelde görevlendirmeler dahilindesiniz. üzerime düşeni gücüme göre yapacağım” diyen bu işe girecektir. Bu çizgi. Bu kadar nettir. kahramanların çizgisidir. ustalıkla üzerime düşeni yapacağım. En şerefli bir gerilla olmaktan tutalım en üst düzeyde bir komuta kişiliğine kadar. Böyleleri bir yer önersin. bu çizgi şahadet çizgisidir. bu temelde yürüyüş halindesiniz. gerekli başarıyı da sağlayacağınıza eminim. Anlayamadığını. çeşitli hastalıkları olduğunu söyleyenler. imkan olanaklarımızın fazlasıyla elverdiğini belirtiyorum.varsa gelsin diyoruz. Bu temelde selamlıyor. “Güç getirmem” diyen çıkacak. bu çizgi zafer çizgisidir. bu temelde başarı halindesiniz. özümsemeyle bunu yakalayacağınıza dair inancımızla birlikte. bunaldığını. sevgilerimi sunuyorum! 20 Kasım 1997 Amed Eyaleti ile Yapılan Telefon KonuĢması 230 . Sorumluluğunuzu sonuna kadar idrak ederek yükleneceğinize. büyük bir özveriyle. bizden yardım istesin biz oraya gönderelim. Sorumluluk düzeyinde bizimle bağlantı içinde olan arkadaşlara da söylüyorum: “Bu çerçevede sonuna kadar varım.

hatta bin yıllardan beri ihanete oldukça müsaittir. Sovyet sistemi ki. Sovyet sisteminin bile esasta çözülüşünü sağlayan iç ihanettir. ağırlıklı olarak sınıf zemini ve ona dayalı kişiliklerin her türlü tutum ve davranışları. Toplumsal zemin yüzyıllardan. Partileşmede. Sekreterliğinde yaşandığı ve hayal edilmesi bile neredeyse imkansız gibi olan bu düzeyi göz önüne getirirsek. esasta karşımızdaki özel savaşın da başarı veya başarısızlığını sağlamada kilittir. aşiret ve her türlü kişilik kavgalarında ihanet çok etkili olup salt dış güçlerin bağlantılarıyla da izah edilemez. Başkaldırı ile birlikte iç içe gelişen ihanetçilik. Kaldı ki Ortadoğu halklar tarihinde de. iç ve dış 231 . eğer bütün halk tarihimizdeki isyanlarda ve günümüze doğru daha da önem kazanan süreçlerinde. Birey ve toplum ideolojik ve örgütsel düzeyde buna alet olmaya son derece müsaittir. aile. gerek Ulusal Kurtuluş ve gerekse sınıf savaşımına hem ideolojik hem de pratik düzeylerde oldukça etkili yansıtılması ve dolayısıyla bu tarihin tersyüz edilmesi ile sağlanmıştır. Ama o ihanetin ta Parti Merkezinde. Bunu halledersek özel savaşı çözeriz. sanıldığından daha kapsamlıdır.ULUSAL KURTULUġUN VE SOSYALĠZMĠN KADERĠNĠ ESASTA PARTĠ ĠÇĠ SINIF MÜCADELESĠ BELĠRLER Ulusal kurtuluşun ve sosyalizmin kaderini esasta parti içindeki sınıf mücadelesi belirler. Partimizin ve ordulaşmanın bünyesinde yürüttüğümüz ve gerçekten müthiş diyebileceğimiz gelişmelerle birlikte. Bu. hatta Polit Bürosunda. esas olarak Önderlik gerçeğinde yürütülen sosyalizmin. aksi halde yeniliriz. kabile. askerileşmede ve ordulaşmada açık cephede yürüttüğümüz savaşımın. işlerin ne kadar önemli olduğunu herhalde idrak ederiz. adeta bir kader gibi dayatılan işbirlikçilik ve ihanet partimiz karşısında tam başarıya gidememiştir. özel yöntemlerle.

Bu yüzden ben bilinçli bir haini bir gelişme olarak değerlendiriyorum. yani sizi de açığa çıkarıyoruz. savaşsız bırakabilir. belki de şoke eden yargılama gösteriyor ki. 232 . hele şerefli bir insanın yaşam hakkı adına. haince büyür: Adeta mayasında bu vardır. çünkü kavganın diline sahip olamıyorsunuz. sizi suya götürüp susuz getirebilir. sizi düşmanla buluşturabilir. bunları ben bazen on yıl besledim. bir haini on yıl boyunca çok müthiş bir çabayla besleyip. Bu kavganın dilini anlamanız gerekir. kafam almıyor demekle er meydanında kavga yapılmaz ve hiç bir şeye de el uzatamazsınız. bir hırsız. hepinizin en iyi niyetleri ve hatta fedakarca çabalarınıza dayalı olarak. kendini en parlak yıldızla kıyasladığında. Bu bir gelişmedir. kendini tanrılar kadar güçlü bilen birisiydi ve katledildiğinde etrafındakilerin hepsi komutanlarıydı. biz de bunu bir örnek olarak göz önünde bulundurup. Bunun nasıl gerçekleştiği. Ama tam da bu koruma sistemi içinde. daha çok kendi düzeyimizi çözmeye çalışıyoruz. Sezar örneğini bunun için verdim: En büyük sözleri söylediği. hem de haince ve döneklikten de daha kötü bir biçimde çözüldü gitti. en kolay çözülen parti unvanına da sahiptir. Bu hikaye Sovyet deneyimi ve Stalin için de geçerlidir. Bunu vurgulamamın nedeni tekil bir olay olduğu için değil.  Şemdin Sakık (Zeki) unsuru kast ediliyor. En çarpıcısı da. Nasıl oluyor da bir haini tanımıyorsunuz? Var mı sizin kendinize saygınız? Onun  bütün özgürlük değerlerine bir tezat teşkil ettiği. gözünüzü bile açıp bakamazsınız. siz kimsiniz. Sovyet deneyiminde parti. Gençliğinize çok üzülüyorum. bütün örgütsel güç bağlarına darbe indirdiği. bütün düşüşlerin mantığını anlamanız içindir. Yani ihanetin adının bile konulmaması vardır. kendinizi nasıl adlandıracaksınız? Susmakla. ortaya çıkarmak çok önemli bir başarıdır. Burada siz de kendinizi ele veriyorsunuz. dünya çapında tarihte bile. Sayısız örnekler vermem şunun içindir. oldukça önemle üzerinde durulan bir konu olup. Sezar. İhanetin Kürt toplum gerçeğinde belki ondan da öteye bir anlamı vardır. Bunu mutlaka cevaplandırmak zorundasınız. her tarafından hançerlendi ve tarihin en trajik cinayeti ortaya çıktı. diyalektiğin tüm inceliklerini uygulayarak.istihbaratla amansız ve belki de eşi az görülen bir koruma sistemiydi. Yaşam adına. Bizim toplumda herkes anadan doğma haince doğar. başta parti zemini olmak üzere. “Sende mi Brütüs” derken. Giderek gelişen ve son örnekte de size hayli çarpıcı gelen. nasıl arkadan vurulduğunu halen anlayamamıştır. ihanete alkış tutacak duruma düşmesidir. tüm toplumun yaşadığı. İçimizdeki düşman örneklerine baktığımızda. karşısında da senatörleri ve yeğenleri vardı. savaşın bütün doğru taktiklerine terslik teşkil ettiği ortadayken.

Sizi yaşamla çok kötü tanıştırmışlar. Ama siz bu kuralla da çelişiyorsunuz. Savaşı. 233 . toplumun mutlak egemenleri işbirlikçiler oluyor? Neden namuslu. Bu halinize üzülüyorum. her gün yarı yolda felç olan arkadaşlar. bir amacın olmasıdır eğer bunda gereken derinlik biraz gelişmişse gerisini kesinlikle yapabilirsiniz. Esas olan. tıpkı benim gibi yapabilirsiniz. Denediğiniz bütün yol yöntemler. birileri vururken. zayıf kılmak ya da ortadan kaldırmaktır. insanın saygı duyulacak bir yönünün bile bulunması mümkün değildir. onurlu tek bir kişi çıkamıyor? Yaşamak için ta ilkel komünal toplumun düzenlenişinden tutalım. Sağlam örgütsel bağlar kurmanızda hiç bir sıkıntı olmaz. komutanlığı bırakalım. DüĢman silahı bana hiçbir zaman sizin bu düĢtüğünüz çaresizliğiniz kadar öldürücü etkide bulunmadı. Bizim felsefemizde. Buna göz yumarak alet olmazsanız. İşbirlikçiliğin zemini bizim toplumumuzda neden bu kadar güçlü ve hainler en şerefli sayılıyor. bunun bizzat çözücü kişiliği olabilirsiniz. herhangi bir çizgide asker olmanın anlam ve önemini iliklerine kadar hissetmek ve duymaktır. örgütü vurmak ve düşmanın bile beceremediği en can alıcı yerden vurmaktır. Bunun en baştaki şartı. tüm yaptığınız. savaşsız bir yaşam imkanı bir yana. günümüzün teknik olarak en fazla donanmış toplumlarına kadar bir kural vardır. Dikkat edilirse bilmek bile demiyorum. savaş gibi asillere. soylulara ve tanrılara özgü bir mesleği nasıl anlayacaksınız? Askeri açıdan çok teknik. bir kişinin kaldıramadığı taşı iki-üç kişinin birleşmesiyle kaldırmak. dolayısıyla duyguları çok düşmüş ve felç olanlara. Yaşam hakkınızı kazanmak bir yana. Sizleri sürekli yaşama saygıya davet ediyorum ama başaramıyorum. çizgiyi vurmak. Sizin savaşçılığınız bu kadar. Sağırlara söz dinletebilmek çok zor. anlama yetenekleri. imha olan gruplar var. çünkü bu oldu mu diğerleri kendiliğinden gelir. şimdiye kadar bizi düşmanın bütün tedbirlerinden daha kötü ve zor duruma düşürüyor. siz de ona yardımcı oluyorsunuz. Son yargılamalar çok çarpıcıdır. bir işbirlikçiyi ortaya çıkarmak yıllarımı alıyorsa. yaşama en büyük saygısızlıktır. Bir haini. hele de bugünkü gibi dağıtan. Gerektiğinde propaganda dilini müthiş kullanabilir. tıpkı savaşla kötü tanıştırdıkları gibi.Sizin durumunuz da en az bir hainin durumu kadar açığa çıkarılmayı zorunlu kılıyor. yaşama saygılı olmayı bile bilemedikten sonra. toplum olmanın bilinen en basit kuralıdır. Örgütümüzde olup bitenlere bakalım. sizleri de ortaya çıkarmayı çok zor bir görev olarak başarmaya çalışıyorum. daha da derinliğine gerçekleştireceğiz. Bizi düşman vururken. çok teorik bilgiler aslında esas değildir. bir devrimin yüceltici etkisini hissettirmek çok zordur. Bu bana göre. doğru birleşmek. örgüt bağlarını ya çözmek. parçalayan bir konumda olmanız düşünülemez bile.

Onun elinden kurtulmak zor da olsa böyle istisnalar görülüyor. yani yılanın ağzında çiğnenmek. en azından kendini kandırmış olursun. Bu işe ilk adım attığımda. Düşman. Bir örgütlenme çizgisi ve bunun temelinde yatan yoldaşlık katledilirken. ondan sonra da yaşamak istiyorsunuz. siz sessiz ve seyirci kalıyor hatta bir işbirlikçi konumundan öteye rol oynayamıyorsunuz. Bu bende halen de devam ediyor: Örgütlenmeyle yaşayabilmek ama en can alıcı yöne vuracak tehlikelere karşı hep örgütlenebilmek. (. yılanların bazı civcivleri ağzına alıp yutmak için çiğnediklerini gördüğümde. midesinde. ihanet hatta ihanetten de öteye. “Ben de acaba böyle çiğneniyor muyum” diye. senin başka bir saha aramana ne fırsat verir ne de bu mümkündür. hem de canlı canlı! İşte bunu. hem de gizlice yapmayı başarmam ve bunun için kendimle biraz iftihar etmem yerindedir. Yani sen savaşı onun midesinde. Bu toplumun anlaşılmaz ve hiç yaşatmaya elvermeyen zalim kurallarına karşı. düşman bu kadar yakınlaşmış. Önderlik tarzında bazı incelikler vardır. zavallıca ve kadermiş gibi davranıyor. Bu ikilemi çözmemiz gerekiyor. Bunu boşuna söylemedim. kişiliği çiğnemesiyle kıyaslamalısınız. ben bunu hem taktik. Demek ki bir civciv olursan yutulursun. onun ağzında vereceksin. Özellikle bu saha faaliyetlerine yöneldiğimizde.. hem de biraz sezgi yoluyla fark ettiğimde. Bu somut bir gerçekliğimizdir. ağzında savaşı vermeyi bilmezsen. kendimi onunla kıyaslardım.. Biz yılanımızı öldürmedik. Halen de kendimi kurtarmış durumda görmüyorum. güvercin veya kuş yuvasındaki yavru olursan yutulursun. bununla halledeyim” dedim. hatta biz yılanımızı kendimizden uzaklaĢtırmadık. o içimizde ve halen çiğniyor. ihanetle iç içe olmanın kaçınılmazlığı ortaya çıkıyor. Tabi bu bir dehşet yarattı. Botan‟a ilk girdiğinde bir köy toplumunun ihaneti ve işbirlikçiliğiyle karşılaştığında ve yine örgütümüzün de ilk günlerinden beri. İhanetin yüreğinde.Çocukluğumdan beri bir şeyi iyi anladım: Toplumumuzun zalim kuralları karşısında ayakta kalmak.) PKK. madem ki hainler bu kadar güçlü. belki şahinin böyle kendini aslanın ağzından kurtardığı görülmüştür. hatta seni bu kadar yutmuş ve içinde eritmişken. Burada yiğitlik öyküsü nedir? Tarihte bunlar çok az ortaya çıkar. Şaşkın. “İşi halledeceksem. Dış düşmandan bahsediyorum. Bu daha da somutlaştırılırsa. bizim için de bu tip deyimleri kullanıyordu. 234 . tedbirini alır. sömürgeciliğin bizim toplumsal yapıyı. İlk çocuk örgütlenmemi. kendi kendime bravo diyorum. akıllı bir örgütlenmeyle mümkündür. ulusal değerlerden kopuş bu kadar gerçekleşmiş ve bunu gerçekleştirenin de belli başlı bir sülale olduğunu görünce ilgilendim. “Kılıç artığıdır” diyordu ki. bir çocuk nasıl böyle akıllılık edip de düşünür. Fakat öykü halk adınaysa büyüktür ve nasıl çiğnenmeyeceği sorusuna cevaptır. Mesela bazı kuşların.

size anlatmak istediğim savaş psikolojisini yüreğinize mutlaka nakşetmeniz gerekiyor. Aileleriniz toplumsal gerçekliğiniz. bu doğru değerlendirmeye. biçilmiştir. kurt gelip kuzuyu vurmaya yöneldiğinde böyle durulur mu? Ama siz böylesiniz işte. bizim yaşam diye bellediğimiz aynen böyle değil midir? Kimin kafesinde. ben bununla kendimi korurum” diyeceksiniz. Onlara bakıp dersimi alıyorum. orada kesilmiştir. o da bir dağ zirvesi. tıpkı bizim bu güvercin yavruları gibi. Kızgın saç üzerinde durulur mu? Yılan hep hamle yapıp sizi vurmaya. Bakın kendinize. Kanatlanırsanız belki bir çareniz olabilir. “Sen tavuk kadar olamazsın. bütün dünya ayağa kalktı. Anamla yaptığım o diyalogum halen aklıma geliyor: Benim üzerimde bir şeyler söylediğinde. civcivin kaderiyle benim kaderim aynı'' dedim. Herhangi bir psikolojiyle savaşılmaz. biriki tanesi kalır. dağılır. ona civcivi göstererek. Bir dağa ulaştığınızda. tutacak vuracak. Bir silah elinize geçtiğinde. İnsanlık bile söylüyor. “Bana bir şahin kanadı takıldı” diyeceksiniz. aksi halde yenileceksiniz. “Bizim yaşam tarzımızda böyle bir Türkiye olamaz” diyor. Şu anda bütün çözümlemelerde gösteriyoruz ki. Kaldı ki biz güvercinleri kesmiyoruz. Oysa benim durumum çok ilginç. Burnunun dibindeki düşmanı görseler. mutlaka yiyecek. kimin ahırında. Şimdi bizim kültürümüz de bu değil midir. kılıç artıklarıyız'' dedim. civcivine bile bakamazsın” demiştim. bu netleşti.doğrudur. İşte Avrupa. evcil hayvanların beslenerek kimisinin damızlık inekler. Biz böyle dersleri tarihten amansız aldık. bravo bizim komutan adayına. Halen canlılık belirtileriniz varsa. Aslında o. “Bir şahin dağların en ulaşılmaz yerine ulaştı” diyeceksiniz. On yaşındayken bile yarın öbür gün kesilecek bir civcivden. sahibi kafeslemiş. Tesadüfen bir kaç tanesi kalmışsa o da kılıç artığıdır. 1970‟lerde kendim de söylemiştim. kimin çemberinde yaşıyoruz? Bunu inkar edebilir misiniz? Zaman zaman bu güvercin yavrularını seyrettiğimde sizlerle benzerliğini kıyaslıyorum. sizi bir civciv kadar donanımsız büyütmüş. bir örgüt ilişkisi. Ama yok! Şu anda üstten alta 235 . yaklaşılmaz bile. yaşamın ne kadar çırılçıplak bir gerçek olduğuna ulaştım. düşmanla savaşmanın bir-iki tane imkanını yakalayabilseler. yılan sadece yutuyor. koyunlar biçiminde. ''Doğrudur. Hayret ne kadar akıllıymışım. zaman zaman kesilmek üzere bekletilmesi veya herhangi bir işe koşturulması gibi çok kötü bir durumdasınız. “Daha stratejik bir nokta. Bizimkiler de düşmanın evcil ortamında nasıl büyütülüyor diyorum. Biz daha çocukluğumuzda bunu hissettik. kimisinin de. Tavuğu da göstermiştim. Nedir kılıç artıkları. “Bak. bunu basit ele almamak lazım. Hatta eğlencelik kabilinden yanı başımızdasınız. “Kılıç benim başımda biraz uzamış saç tellerinin üstünden kesti geçti” demiştim. böyle bir iki savurmayla vurur. yemeyeceğiz ama sizi o evcil koşullarda besleyenler yiyecek. Kanatlanma neydi? Tekrar vurgulayayım. 12 Mart‟ta da.

bizimkileri de iri balık sayarsak. Bu neyin hırsıdır peki? Tekrar en geri şeylerle kıyaslıyorum: Bu bir yemdir. ki son yargılamada burada da ortaya çıkıyor. düşman kolay ulaşamasın.kendinizde bir şeyler başarma gücü görmüyorsanız. Bu yemden yemeyen içinizde kaç kişi var? Biraz açık olun. aynen tohumluk gibi. onun için dağa adam bırakmış. bununla ilgili kıyamet kopar demektir. bir takımı yemek. Nitekim yargılamada kendini gösteren olay budur. Parti içi ortamı civcivlere benzetiyor ve neyle düşüreceğini iyi biliyor. biraz uçmaya çalış. “Onun peşine düşerim. civcivin hikayesidir: Civcivi tuzağa düşürüp tutmak. biraz büyütüp etli butlu yemek için birileri yem atar. Bizimkiler ise takım takım takılıyorlar. düşman bir yem atmış. benim imkanlarıma dayanarak yola çıkmayın veya savaşmayın. kanat tak.herkes bunun kavgasını veriyor. çünkü böyle yapmış. “Komutan sen misin. Bu kolay yaşam dediğimiz. Bir de düşman adına bu tohumları serpenleri gördük. Yoksa bu 236 . her sözü yutma. beslenir sonra kesilir. Civcivin bundan başka marifeti yoktur. taneleri at önlerine bütün yetenekleri veya anlayış düzeyleri o yeme koşmaktır. Amed‟de mi yaşayabileceğin bir zeminin olsaydı. her yem yenilmez! Bu ne demektir? Doğru olmayan bir söz. her yemi yeme. Amed'de balığı oltaya takmak için yem atılmış. „birey hakkı‟ adı altında aslında hepsi oltadaki yeme koşuyor. mafya yoluyla yaşam. veya Botan‟da. Halbuki o da değil. Metina‟da mı. Yemi yer. İnanılmaz bir hikaye ama gerçek. Ama size nasıl anlatacağız ki? Eğer bu noktada örgüt içi savaş kadar. neredeyse et ve tırnak kadar kaynaşmış. grubu yakalarım” diyor. Bu durumunuz neye benziyor. Senin bir devletin de demeyelim mesela. Düşman hatta şunu da söylüyor: “Birisini bırakalım” diyerek. Nedir etli butlu yenilmek? Bir değil de. örgüt dışı savaşta da -ki birbirleriyle çok bağlantılı. Her gün grup grup imha oluyorlar. o yeme koşmuşlar ve halen bu „yaşam‟ adı altında. yarını olsun koruyacak kadar bir yaşam zemini yakalasalardı da kavga onun üzerine olsaydı. Derler ya. Balık hiç olmazsa oltaya takılır ama bir tane takılır. Zap‟ta mı olur. ben miyim” kavgası sürüp gidiyor içinizde. Verdiğimiz eğitimin özü buydu. yem atıyor sürekli. başınızı kaldıramadığınız yaşam. ondan sonra sahibine koşmaları için yem atıyor. Bunu bile düşünmekten acizler. Parayla. doğru olmayan bir davranış kabul edilmez ama sizde o güç nerede? Askeri eğitim bir yerde şudur. Botan türü veya neresi olursa olsun. Yaşanan durum budur. işte yine civciv hikayesi. mekan ayarla. Amed türü. kadın da dahil atılmış önlerine. anı anına düşman karşısına gelip vuruyor. Hatta önce civcivleri aç bırakıyor. İşte bizim yapımızın içine düşürüldüğü durum. Dağda ve önemli bölgelerde dokunmuyor. cesur olun.

Ben anamı boşuna karşıma almadım. yaşamla ilgili tüm olaylarda bu böyledir. Şimdi o beklentileri de bitmiş ve büyük bir moral bozukluğu içindeler. O zamanki en büyük eylemim. Amed'deki itirafçılar bile çok büyük üzüntü içindelermiş. Savaştırmak istedik sizi buraya kadar getirdik ama artık hiçbir şeye yetemiyorsunuz. Ama buna rağmen size dayanamıyorum. en ufacık bir rahatsızlığımız olsa bizi temizliyorlar” diyorlarmış. hatta itirafçı olmakta dahil. Öyleyse yiğit gibi yaşayın diyorum. Ben çok zalim birisi olduğumu sanmıyorum. Umarım yine de sizde biraz vicdan vardır. ki bu da o ekmek kavgasıyla bağlantılıdır. Ayıp olmasa sizi bırakacağız. son kertede onu kurtarmaya çalışıyorum. Ben kolay pes etmem. onu da hor kullanıyor. “Bizi tek tek alıp öldürüyorlar. İlgi çekici olan. benim inadım insanoğlunda en ileri düzeyde gerçekleşen bir konumdur. (Musa Anterleri ve Vedat Aydın‟ı vuranlar gibi) en büyük eylemi yaptığını sananlar bile çaresiz ve kötü ölüyorlar. Her gün grup grup sizi kaybetmek her yüreğin kaldıracağı bir şey değildir. Bütün örgütler iflas etmiş. Bu dehşet verici durumu nasıl anlayacaksınız? Yaşamı çözemiyorsunuz. benim istediğim hiç bir yaşam olanağı yoktu. Yalnız ananızın babanızın olun diyorum. bir ekmeği onun elinden nasıl koparacağım diye uğraşıyordum. Bunun bizimle ne alakası var diyeceksiniz ama siz bu konuda çok zavallı olduğunuzun farkında bile değilsiniz. isteyen sizi istediğiniz gibi yaşatsın. en sonunda. bize her türlü cinayeti işlettiler. her şeyi korkunç bir mücadeleye dönüştürüyorum ve gördüğünüz gibi bununla halen ayaktayım. Epey yaşamaya çalıştığınızı görüyorum. anamın yaptığı ekmeklerden bir tanesini alabilmekti. Bunu şunun için söylüyordum. İtirafçı da olsanız büyük bir azaptan kurtulamıyorsunuz. Sonuna kadar serbestsiniz gidin. atıldı mı suç gibi ihanet gibi görürüm. Aldığımız haberlere göre. burada itirafçıların bile artık bir işe yaramadıklarını hissetmeleridir. Halbuki önce. Sivil faşist çevrelerin bile işlemediği tüm cinayetleri. benim kendime göre bulduğum bazı çareler var aslında. Ben halen bir ekmek parçasını dahi yere atmam. size başka bir çare bulamam. Ona. ben hiç bir zaman bu mali sistemi kuramazdım.halinizle yazık oluyor. O ekmek kavgasının dehşeti olmasıydı. halen hatırlıyorum. bazı imkanları da veriyorum elimden gelen budur. çünkü zalimlerden kurtarılacak ne varsa. bunda sonuna kadar özgürsünüz. hatta. sen beni doğurmakla ne kadar büyük bir suç işlediğinin farkında mısın?'' diyordum. bizim itirafçılara ve hainlerimize yaptırıyorlar. o konuda da hiç bir şey anlamak istemiyorsunuz. En iyi vuranlar. “Vururum yaşarım” diyordu. hatta haine ve işbirlikçiye peşkeş çeki- 237 . O sahneler halen aklımdadır. Sadece ekmek için değil. Birisi de sığınmak istiyor. ''Ey ana. oysa bizim örgütün halen en zengin örgüt olduğu söylenir.

Politika ve askerlikte küfür edilmeyen yerde cinayetler başlar. hikayeyi hayalinizden geçiremediğiniz için çok veri sunmak gerekiyor. artık çok dahiyane mi. sıkılarak her tarafımı örtmek istiyordum. Bu gerçekten değerli bir imkandır. İşte yargıladığımız kişinin nasıl amansız olduğu ortaya çıktı ki. Buna konan bir hırsız. Köylü cemaatleri çok basit cemaatlerdir. beyni aç. diğer bir şey var. hatta kızların üzerine neden amansız gidelim ki? Düşünün ama. Bunlar önemli. küfürden başka bir şeye fırsat verdirmiyorsunuz. çoğunuz gözleriyle görmüş. İnsanlar iyi arkadaş olmalı. gerçekten ilk ve son bir yaşam olanağı adına ve pis bir ölümü kader olmaktan çıkarmak adına. O zaman gerçekten yaşamak istiyor musunuz. “İşte akıllı çocuk geldi. Ama fırsatı yakaladığında da korkunç kesilen. korkunç bir işbirlikçiliğe yatacak kadar midesi ve beyni aç. oturdu” desinler diye. size ekmek kavgamı anlattım. adeta hücrelerine kadar ayaklanan bir kişilik. Zaten vurmamak için bir yerde küfür deşarjdır. Ve halen size karşı da böyle bir köylü olduğunuz müddetçe öfkeleniyorum. sizin başarısızlıklarınıza karşı nasıl yapalım? Siz savaşı ne sanıyorsunuz? Ben bir haini veya bir işbirlikçiyi art niyetli veya kendiliğinden de olsa. genç olmuş veya çocuk olmuş. Bir toplumda itibarlı bir sözün sahibi olabilmek için. Peki onun soyunduğu komutanlık neydi? Bu halkın tarihinde ilk ve son bir gayretle. küfür belki de en hafif suçtur. ilgi bile göstermiyorlar. çok tesadüfen veya talihin yaver gitmiş de çok büyük ustalıkla bir şeyler derleyip toparlayarak mı buraya kadar getirdik denir. Gerçekten daha sonra karşımda put kesildiklerinde ben sadece öfkelendim. ne de böyle sözüm ona kuzu kuzu dinliyor gibi yapın. Bunun için üniversitelere kadar okudum. Her zaman vurguladığım gibi. yoksa kendimi tatmin etmek için değil. Çocukluğumda da daha o zaman bir şey istemiştim. bilinçli bir ajanın yutamayacağı kadar midesi aç. Gidip oturduğumda benimle alay etmesinler diye kendimi derleyip toparlıyordum. Yine de zor başarıyordum alaya alınmamayı. herkes birbirine danışmalı. O basit köylü alaycılığını ortadan kaldırmak için. ele aldığınız her işe saygınız olmalı. En yaman adamlarımıza “Haydi komutanlığı doğru yap” diyorum. Fazla elbiselerim yoktu. durmadan “Ben de istiyorum” diyor. hele hele bir de savaşarak? Hiç bir şey uygulayamazsanız sizin gibi delikanlı. parayla pulla veya ölmekle de elde edilemez. Bu açıdan kuralsızlıklara karşı. yırtık yerleri vardı.yorsunuz. bu kadar beslemek zorunda değilim. öyle ortaya çıkmıştır. Doğrudur ben de açtım. Ne alay edin benimle. Ayıp değil mi? Bu savaş sahası kurallarıyla bu kadar oynanırsa. Kesinlikle düşmanın. Düşünün ki sırf köylülerin alayından kurtulmak için yıllarca savaş verdim. birbir- 238 . yıllarca gayret sarf ettim. Yaratılış destanı gibi bir destanla bu değer biriktirilerek buraya getirildi ve önünüze konuldu. inanılmaz bir çabayla biz bunu biraz dirilttik. sosyal hırsız. ne olacak yaşlı olmuş.

ateş büyük bir olaydır. Ve savaşı bunun için verdim. Hepsinin böyle bir çaba ile ilişkisi vardır. aç gözlünün. Burada zaten bir trajedi de var. Hiçbirinizin bundan haberi bile yok ama bu emekle kazanıldı. Doğru söz söyleyebilmek. aslında her gün beyninden vuruyorum. irtibatları kurmaya kadar. Bu topluluklar kendiliğinden oluşmuyor. savaşımınızla değil. TC basını bana. Özgürlük ateşi de diğer ateşten daha yakıcıdır. Ama bu ateşi siz çalmadınız. kimin işini kolaylaştırdığınızı doğru itiraf edin. alıp getirdiklerimi benden çalıyor ve biraz da size kırıntılarını dağıtıyor.. Burada artık söz söylemeden tutalım. hizip savaşı değildir. O eski yaratılış destanında. anında vuruyorum. buz kesilmiş kişiliklerinizi sıkıyor. bu özgürlük imkanlarını siz bulmadınız. İşte siz. bu halk neydi diyerek tarih üzerinde müthiş kafa yormak ve bunun bizim için uygulanabilecek bütün esaslarını uygulayabilmek gerekiyordu. Halbuki onların hepsi fedai durumuna gelmiş. En büyük isyanlardan bazılarını çocuk halimle bu temelde geliştirdim.. Karşımdaki hiçbir kişiyle kariyerizm yapmaya ihtiyacım olmadığını biliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir kariyerizm. birbirlerine akıl vermeli. Bu savaşı sizin başlatıp. istek buydu. Bunun adını doğru koymak gerekir. yaĢamın olduğu yerde onun haklı ve büyük bir savaĢı vardır. direniĢ ve yaratılıĢ çizgisinde ölümün adı yoktur. çok anlattım da ama yine değer veremeyeceksiniz. Ama buna fırsat bulamadım. Örgütlü gücün. ateş boşuna çalınmaz. benim adeta Prometheus gibi Zeus‟tan ateşi çalmak gibi yaptığım eylemi. o zaman benim sizi kabul edeceğimi nasıl düşünüyorsunuz. Daha doğrusu şöyle bir olay. Bunu anlama yerine ortaya çıkan ne oldu: Büyük hırsızın. Bu basit yoksul köylülerin ortamında bile bunu bulamadım. siz partinin örgütünü beğenmiyorsunuz. Ama belli bir süre sonra da yakar.) Bizim çizgide. bu halk sizi kendiliğinden dinlemiyor. Ben ki kendini kabul ettirmenin savaşını bu kadar veren birisiyim. düşman bana daha yaklaşamadı bile. Bu sizin. filankesle kariyer yapıyormuşum gibi bir yakıştırmada bulunuyor. Biz halen savaşıyoruz. bu en incelikli bir tarzda uygulanmıştır. öldürücü olan her şey büyük savaşla yok edilir ve bu. kontra kişiliğinde çözdünüz.leriyle iyi konuşmalı. sizin bu kaba düşmanlıklarınız. sürdürdüğünüzü sanmanız doğru değil. Keşke bir kariyerist olsaydı karşımda. İtirafı biraz doğru yapın. işbirlikçinin çözümlemesinde ortaya çıktı ki. keşke kalkıp da kendini savunan 239 . rolünüzü oynamayan sizsiniz. bu çizgiyle uzlaşıyorsunuz. Bunu şunun için söylüyorum. Kimin adına savaştığınızı. kimi zorladığınızı. emeğe göre herkes hakkını alabilmeli. Tüm özlem. silahlı gücün ne olduğunu ve nasıl elde edildiğini size anlatmak istedim. (. siz halkı beğenmiyorsunuz. müthiş bir sanattır da. dinlenecek sözü ortaya çıkarmak için.

dirisini olmazsa ölüsünü bizim başımıza bela etmek istiyor. Ben seni istemiyorum. git orada kendine bir mezar yap. sonra da haklı olarak diyor ki. o çok korktuğunuz TC yasalarından daha amansız olduğunu anlayacaksınız. Yanlış bir düşünce! Ben taktik de yapmıyorum. ben burada öyle yaşamıyorum. Benim yöntemlerim büyük düşünce ile yüklü olduğu kadar tedbirlidir de. “Bu savaş pek olmuyor” diyecek veya yaşamı tartışacak. tarz olarak benimle uğraşmak gerçekten zordur. hepsini etkisizleştirmiş. ona karşı mücadele ettiniz. Ben yaşamın korkunç bir çözücü gücüyüm. Benim için de fiziki olarak ölüm her zaman var ama anlayış olarak savaştığım sürece. Bütün partiyi. o zaman ne arıyorsunuz? Ne ölünüzü. eğer bu düzeyden haberiniz yoksa. Oysa diriliş destanında yer almak çok zordur. ne dirinizi buraya taşırmayın. esasta tutunduğunuz zemin. Ama şu görüldü ki. ne ile tartışacağımı çok iyi bildiğim gibi. Şu alanda ya da bu alanda uzun süredir bu eğilimin askerlerisiniz ve sözüm ona. Böyle bir durumda bir kelime konuşmayacağım bilinmeli. benim burada kimseyi gömecek mezarım yok. “Ben gidip onunla hem savaşı halledeceğim. utanmaz adam diyorum. sizi kandırarak yapıyor. yapabiliyorsa gelip size sahip çıksın. kırk yıldır 240 . Benimle merkez olmak çok önemli. Madem yıllardır dağların savaşçısısın. Benimle militanlık yapacaksanız. peki bu zavallılık neyin nesi? Ben bu kadar basit miyim ki. İşte en kurnazını gördünüz ama yasayı anlamamış. “Senin bu yaşam tarzınla pek olmuyor” diyecek! Tabi bunu sizlere güvenerek. Bunu neden anlamayacaksınız? Köylü dar görüşlülüğünüzü ve köylü kurnazlığınızla belki Agitlere komplo yapabilirsiniz ama benim durumum farklı. düşmanın ha başardı ha başarmak üzere dediği kişilik veya onun işbirlikçi siyasetidir. PKK Merkezini basite düşürmek isteyen ben değilim. Benim saham derken yalnız bu çember değildir. Daha halen de çoğunuza öyle yaklaşıyoruz. Beni çemberlemek gerçekten çok zor. birisi gelip benimle savaşı tartışacak. PKK‟nin Merkeziyim diyenleri adam bir tekmeyle aşağıya indiriyor. ben en kutsal değerleri tartışacak adamım. Ama dikkat ederseniz. Bu size çok kolay geliyor.birisi olsaydı. sadece hedefliyim. Ben tam bu noktada „ben‟ diye vurgulayarak söylüyorum. Ama bu demek değildir ki. Şu anda Önderlik çizgisinde sözde çok netsiniz veya onunla birliktesiniz. en kutsal bir şeyi benimle tartışmak istiyor desek iblisin bile aklına bu gelmez. ölümü de göze alıyorum. hem de nasıl yaşanılacağını göstereceğim”! Dikkat edilirse burada çoğunuz da gözlemlediniz. bunun sıradan hukuk yasalarının bile. Aslında bu diğer bir gerçeği ifade ediyor. komalık olmuş halini. İstediğiniz tarzda yaşamayı bende aramayın. Yani çoktan beri. gelip burada bana dayatmak. Benim buradaki savaş düzeyimi yakalıyorsanız gelin. Bu adama. en saygılı olmaya çalıştığım kişilerden birisiydi. ben ülkemde de bir çemberim.

Agit'i ve dolayısıyla hepinizi aşarak bana kadar geldi. “Karşılığında hakkımı isterim” diyor. ha köylülerin Allah ismiyle kendini uyuşturması. Ben politikayı lafta değil. köylü kurnazı ahmağın ahmağıdır. Ben savaşın dilini bellemişim diyerek. gerçekten hem öğrendiğime. bir hırsız beni çalacak! Halk savaşını benim kadar amansız veren olmaz. yaparız da ama bunun da zorunlu şartları var. köylü kurnazlığıyla. ne de öbür kesimler düşünüyor. yaptık ve görüyorsunuz sonuç alıyoruz. Köylü biraz çabalıyor ve haklı olarak. Bu şartların üzerinde düşünmek gerekir. Birlikte yemeği paylaşırım. daraldık” diyorsunuz. gerçekten değer veririm. sadece açığa çıkartılan ve son haddimize kadar bizi öfkelendiren bazı kişi ve kişiliklerde değil. bizim parti militanlarımızın durumu da öyledir. savaş ortamında böyle komuta kurnazlığıyla. arasında hiç fark yoktur. birlikte gücü de paylaşırım. Ondan sonra. Biz bunu biraz doğru kavradık. habire üsten atıp tutuyor. ha sizin politika kelimesiyle kendinizi uyuşturmanız. ancak köylü çizgisinde olurmuş. İşin ABC‟sini bilemeyen köylü kızı da komutanlık istiyor. Allah kelimesi yerine politika kelimesini geçirmişsiniz. Bu yaklaşım. etrafıma kim gelirse insanca yaklaşırım. yaygın olarak yaşanıyor. Bir merkez üyesi politikayı öğrenmeden PKK Merkezinde yer alabilir mi? PKK'nin merkezi olmanın sıradan olduğunu size kim söyledi. Kendilerine göre köylü-aydın savaşı yapmışlar: Proleter çizginin olamayacağını. Ama bu demek değildir ki. güya beni kandırıp sonuç alacak. hem yaptığıma inanıyorum. en 241 . Saygım var. Adeta gözümün içine sokarcasına. bir köylü ne kadar gece gündüz Allah adıyla işinde çalışıyor ve kazanıyorsa. Köylüler Allah‟ı kavram olarak bilmezler. Sadece yetkiye dayanarak biraz daha yaşar mı. benden istedikleri şey daha çok komutanlıktır. birlikte fikri. yaşamaz mı hesabı içindedir. Sadece refleks olarak. Kaldı ki en son ortaya çıkan kurnazın kurnazı.yaptığım bir şey. Politika bizde en ince sanattır. Neyin savaşçısı olduğunun bile farkında değil. Her şeyi yapın ama örgüt içinde. bir iki laf öğrenmiş. Politikada. Politika bir sanat olarak en cezbedici. Şimdi bizdeki politik düzey de budur: Politikaya örgüt içi ve dışında en körce yaklaşan. yetki oyunlarıyla beni aldatmanız mümkün değildir. “Tıkandık. Aydın geçinenler de. aydının da zaten demagojiden başka bir şey yapma aklına gelmiyor. hayal meyal onunla bir şeyler edinmek isterler. Siz bunun adını ezbercilikten öteye bir kavram olarak bile bellememişken nasıl politikacı olacaksınız? Başta merkezimiz olmak üzere neredeyse herkes daralıp tıkanmış. hele askerlikte bu tip yaklaşımların düşman karşısında bir saatlik ömrü yoktur. güzellik savaşını benim kadar veren olmaz! Benim kadar kurnaz birinin yanında. Tam bir köylünün Allah tarzıyla politika yapmasının sonucu sıfırdır tabi. Ama en çok da bu konu istismar ediliyor. Ne aydınlar düşünceleriyle ne kadar iş yapabileceğini düşünüyor.

büyük çaba harcayın. hele komutanlık gibi yüce sıfatlardan hiçbir şey anlamıyorsunuz. halk neden sizi sevmiyor. kadro eğitimi de yoktur. hiç olmazsa itirafçılığı doğru yapın. Parti politikamızı Allah‟a bağlanır gibi değil. “Zemini yakalamış”. insan sizinle bir gün kalamaz ki! Arkadaşlıktan. sana son emrimi veriyorum. Ben kendim için hiçbir şey istemiyorum. “Roma'nın namusunu kurtarmak için Sezar’ı öldürdüm” der. Herhalde bu kadarını da hak ediyorum değil mi? İktidarmış. gururu olmasa. Bizimkilerde o da yok. ama halk. giderken de benim çağrılarım bu temelde midir? Ciddiye almayacaksanız. komplosunu yaptı ve tutmadı ama hiç olmazsa şahane bir tarzda ölmesini bildi. onu katleden Brutus ile Cladius. dostumun da. nefes bile alıp veremediğim bir sanattır. Uluslararası alanda bile bayağı etkili olan sonuçlar alıyoruz. neden örgüt içinde veya dışında. düşmanımın da ilgisi fazla olduğu kadar. halk da bize müthiş bağlıdır. özellikle halk içinde sizden nefret ediliyor. o da bir komutandı. İnsan her şeye hırsızlık eder ama bir halkın geçmişi ve geleceği uğruna her şeye göz diker mi? İnsan bununla bu kadar oynar mı? 242 . Bu kadar basit köylü kurnazlığıyla hangi savaş kazanılır? Kendinizi bu zor duruma düşürmenizi ben söylemiyorum. Bir kölesi vardır ona. O zaman ne yapayım sizi? Sizi savaşa gönderiyorum olmuyor. Bunları şunun için anlatıyorum. O halde siz neden bu kadar oynuyorsunuz? Hiç yapamıyorsanız benim gibi bir ekmek kavgası yapın. şerefmiş hepsi sizin olsun. gerçekten bildiğiniz kadar uğraşın ama tutarlı ve dürüst olun.zevkli. şu hançeri tut” diyerek kendisini öldürmesini istediğinde. Halk cahil midir. halkın namusu. Eğer bu doğruysa. Sizler bu sahaya gelirken de. onuru. savaşın sonlarına gelirken yeniliyorlar. onsuz edemediğim. “Çok yazık oldu. Çok zorunlu bir namus meselesi. Anlamlı bir ölüme yol açmak istiyorsanız. başka nereye göndereyim? Hırsız ne diyor. kölesi çok üzülür çünkü ölümüne bağlı olduğu biridir ama itiraz etmez. Ölümünden sonra Antonius gelir. “Sen şimdiye kadar emirlerimi hep yerine getirdin. bizim politikamızın dilini biliyor ve kendini feda da ediyor. hatta savaşta ölümünüz anlamlı olsun diyorum. ki diliyorlar da her gün. İtirafçılar da neredeyse af dileyecekler. kimliğini kurtarma savaşına göz dikmiş. Şu anda benim bütün kavgamın maddi temeli en sade yaşama endekslenmiştir. Brutus çok değerli biridir aslında. belki öyle sizin gibi okumuşluğu. Peki sözünü ettiği zemin nedir? Ancak bir yaratılış destanında söz konusu olabilecek bir halkın onurunu. Bu da onun bir parçasıdır. İnsan ne yaptığını biraz bilmeli. siz neden örgüt içinde bir çekirdek bile kuramıyorsunuz? Ama ben nereye gitsem. Savaşta ucuzca ölmenizi ben söylemiyorum. yalancı köylü dindarlığı gibi de değil. Sezar‟ı anlatan filmde. böyle ölmemeliydi” der. neden sizin çabalarınız zevkten bu kadar yoksun.

biraz onur verin. Hatta sözüm ona adı. PKK‟de benim emeklerimi hatta beni bile ne yaparsanız yapın ama. Bunlar üzerinde biraz doğru yaşayacaksak. gırtlağına. O düşmüşleri eğitirsen asla oynamazlar. Onların bazı vasiyetleri var. Eğer bir vicdanınız olsa. olacaklar bu kesin. Sonuna kadar sadakatle bağlı kalırlar. anlam ifade eden bazı değerleri var. bu kadar değerleri çarpıtma. almazsak bize insan demezler. Onun için. hem de anlamını yerle bir edercesine “Yapılabilir” diyorsunuz. Bu kadar değerlerle savaş. savaşta şehitlik şerbeti içilmiştir. bu ortaya çıkan marifetlerin olmaması gerekir. bu bizim hakkımız mutlaka almamız gerekiyor. sizleri de her türlü kullandı. o düşkünün bile sizden daha değerli olduğunu söylemem haklı ve yerindedir. yaşama hakkını tam da vermemiş olabilir ama bizdeki şehitlik adı altında bir kavramın içinde yer alabilirler. Neden? İşte ortadaki bu kişiliklerden ötürü. acaba adaylarımı toplumun dökülmüş.Sosyalizmin Özü Emek SavaĢçılığıdır İşbirlikçi sınıf korkunç düşmüş. Peki bizi bizden çalıp TC götürmek ne anlama gelir? Bilerek bilmeyerek buna zemin olmak ne anlama gelir? Bunu da düşünemiyoruz derseniz. hatta ondan da öteye düşkünlük işlemiştir. Bunları çiğnetmemiz durumunda. Zayıfta olabilir. PKK‟de bir yiğitlik var. Merkezimizin de ağzının payını verdi. gerçekten çok değerli oluyorlar. inanılmaz bir tutkuyla örgütleneceklerine eminim. 243 . En düşmüş denilen kişileri bile biraz yanıma alıp eğitsem veya onlarla biraz çaba göstersem. bu kadar yetki hırsızlığı! Hem bu kadar komutan olacaksın hem de hiç bir gereğini yerine getirmeyeceksin. Ona ihanet olmaz. Bu sonucu ben tespit ettim. onun için adeta hain doğmuş. çoğuna düşkün dediğimiz kesiminden mi alsam diye bir fikir aklıma geliyor. Savaş sanatını kesinlikle ücret karşılığında veya hırsızca bir yolla yürütemeyiz. yaşamın yolunu biraz aralayın. iliklerine kadar işbirlikçilik. onlar üzerinde hırsızlık olmaz. ünü çıkmış olan komutana bakalım. en oynanmayacak değerlerle oynadıklarından ötürü. Şu anda genelevdeki bazı kişileri buraya getirin veya sokakta çaresizlikten ötürü bu duruma düşmüş olanları tutun. onların üzerinde hakkını vermeden komutanlık olmaz! Ama siz çok rahat. elimizde sağlam ne kalacak. Düşkünlerin bile bir değeri vardır. bana göre şehitler benden daha önce gelir. Biz TC‟ye karşı savaş yürüttük ve bazı haklarımızı istiyoruz. Ama içimizde oynayanlar fazladır. Biz onu mutlaka anlamak zorundayız. o zaman sokaktaki hırsızın.

yavaş yavaş ve hissettirilmeden size kabul ettiriliyor. zırnık kadar emeği yoktur. Zaten benim en çok öfkelendiğim hususlardan biri de bu. on binlerce şehidin boş yere gittiğini söylemek demektir. inanılmaz bir iftira! Dünyada belki de tanrılar adına. Bunları benimle tartışmak. fesat olur. Bundan daha büyük bir günah olabilir mi? Ben bunu normal bir tartışma konusu olarak da görmüyorum. politikacılar adına. Size bunu biraz öğretmeye çalıştım. Aslında bütün emeği şudur. elinde mikrofon. şimdi hepiniz çoktan onun askeri olurdu. bu sözlerinize anlam verir. Bir tane akıllı savaşçı çıkıp demiyor ki. özgürlük abidesi kızlarına. Bu. O hırsız. helikopterden atılan bildirilerle. sözüm ona kendi yaşam anlayışını tartışacak. Düşmanın en büyük iddiası “Boşuna öldünüz” değil midir? Her şeyimizin elimizden alınması bu temelde değil midir? Üstelik bir de bizimle yaşamı. Hırsızlar da müthiştir ama hırsızın emeği sosyal anlamda sonuçta hırsızlık diye değerlen Mücrim: Kusurlu. İnsan mücrim olur. “Sen yaşamayı bilmiyorsun” diyerek güya bunu benimle tartışacak. gece gündüz. delikanlılarına dayatıyor. 244 . Ünlü komutanımız. bütün kitaplarda da en büyük günahtır. canınızı telef etmeyin” diyen o azgın özel savaş rejimi değil midir? Bu. birisinin biriktirdiklerini çalıp kendisine. Diyarbakır'da polisin ucuzca kullandığı bir kaç kadını yanına göndermişler. Bir de gerçekten yaşamayı bilen kişiler olsaydınız. onu da „yeni yaşam‟ diye PKK‟nin en güzel. belki rahatlardım. bu değerlendirmeyi yapamadı. reformistleri bir tarafa bırakalım. PKK‟nin anlı şanlı bir tek komutanı. felsefeciler adına söylenebilecek en büyük yalan ve haksızlık olur.Ve şimdi gelip benimle “Savaşı sonuçlandıralım” diye tartışacak. adeta ayakta donacağım! Ben yaşamayı bilmiyormuşum. PKK‟den aldıklarını. bir takım yaşam kırıntıları adı altında ortaya dağıtıyor ki. ben kızlarla yaşamayı bilmiyormuşum. en emekçi olanınız bile hiç böyle yaşamaya cüret edebiliyor mu? Peki bütün oportünistleri. entrikacı olur. Tam tersine ben olmasam. bunun kadar çirkin düşürme aracı var mıdır? Ama işte size sunmuş ve kolayca kabullenmişsiniz. “Sen bizi kandırdın. suçlu olan. sülalesine veya ahbap çavuş grubuna dağıtmadır. Ama şimdi tüm oyun bunun üzerine. Politikada da bunun kadar çirkef. “Boşuna ölüyorsunuz gençler. Sen savaş gerçeğimizle nasıl böyle oynuyorsun”. Kadınla yaşamayı bir yana bırakın. Örgütlediği yaşam nedir? Adamın yanına bir iki tane kız göndermişler. Mütevazi olun. bakın içimizde en yaşlı. ama böyle yapacağına iyi bir komplo kursaydın daha iyiydi. daha ülkenizde nefes alıp vermesini bile bilmiyorsunuz.

kural dıĢı veya yersiz dökmek yoktur. bütün acımasızlıklar son tahlilde hırsızlık üzerine bina edilmiĢtir. Bütün zorluklar sanki başıma gelecekmiş gibi düşündüğüm günlerdi. hatta evi de biliyorum. Savaşımımın gelişim yasalarını ve bütün uygulamalarını ben yürütürüm. Hırsızlardan. Kan dökülecekse yerinde dökülecektir. beni de benden çalabilir ama bu hırsızın büyüklüğünü göstermez. benim de onu. İyi niyetli köylü kurnazları dal budak salmış. Tam bu mücadeleye karar vereceğim günlerdi. yani hırsızlık kadar bir neden üzerinedir. benimle savaşı tartışacak. Ama bu helal olduğunu ve hak ettiğini göstermez. boşuna bu kelimeleri kullanmadık. ilk 245 . halk olarak bizim bütün imkanlarımız. Kendi savaşımımı ben belirlerim. bunların şefi yetki adına.her iki kapıyı kapattım ve kulağına kadar eğildim. zalimlerden bir şeyler aldık. Ben bu oyuna düşmem. Benim sosyalist önderliğim. Ama halen yüzde doksan beşiniz anlamıyor. Haki Karer neden bana çok değer veriyordu? O benim bir pratiğimi görmüştü. bir mafya önderliği değildir. Bütün zulüm. hoşuna gidiyor. kavgaları aile temelindedir ve hepsi. biter her şeyleri. bir köpeğin benim” üzerinedir. Nasıl çaldığının hesabını istediğimde pat diye yere yıkıldı. “Senin bir karış tarlan benim. Ali Cengiz oyunu denilen oyun bile. Ankara‟da. yapma diyeceğim. Neden kendini bir kelime ile savunacak gücü bulamıyorsun? Bunun için. -iki kapılı bir evdi. komutanlık adına. Hoşuna gidiyor belki de. Birisinin bana kendi savaşını dayatması. onun istediği gibi kabul etmem imkansızdır. Hani canavardın. Bugün dünya alemin bildiği şeyleri kimse o zaman bilmiyordu. Kürdistan‟da özgürlük savaşını geliştirmek. Olabilir. Benim savaĢ felsefemde bir damla kanı yanlıĢ. senin bir kedin. kestiği kestik gibiydin. hatta kurşuna dizeceğim. Örneği hatırlatsam belki daha iyi anlamış olursunuz: İlk iki kelimeyle ajitasyon-propaganda yapmaya başladığım an. hele onu karar düzeyinde ortaya çıkarmak neye mal oldu. sosyalizmin özü emek savaşçılığıdır dedik. ben öfkeleneceğim. astığı astık. bu kadar marifetli değil. Bir hırsızın çok kurnaz. Gerçi hırsızlar böyledir. Eminim ki bunlar bu halleriyle çok ucuz yere ölecekler. Bahçelievler‟deydi. uygulamaya alacağım. Hırsızlık kelimesi üzerinde durabiliriz: Bütün sınıflı toplum hırsızlıkla baĢlamıĢtır.dirilir. Bunları anlayacaktınız. çok ince ve çok marifetli olduğu söylenebilir. İçimizdeki bazı hırsızlardan biri. “Ben sana bir iki kelime söyleyeceğim ona göre” dedim. PKK‟nin de sosyalist bir örgüt olduğunu söylerken. Bize de şimdi bunu dayatıyorlar. Kaldı ki bu savaşın tanımını size yapmama gerek yok. hırsızlar tarafından çalınmıĢ ve bugün onlar zorba bir güç olarak karĢımıza dikilmiĢtir. Ulus olarak. seni senden çaldım” diyor. “Haydi. Bizim toplumdaki köylünün bütün savaşları. bütün iĢkenceler. suçüstü yakalandılar mı.

biraz kanatlanınca da. onlar bunların yanında melek sayılır. iki kelimeyi ağzına getiremeyecek adam şimdi komutan olmuş. Tek bir şeyden anlamışsanız önce onun değerini takdir edeceksiniz. bu tarz. Yani iki kelimesini söylemek ve basit bir mücadele kararını vermek. Sizinki hep köylü kurnazlığı. “Bu savaşta hata var. beni taşlaştırdı adeta. Ama dayanamadım. o kadar zordu. Çok sıradan. her şeyi alacaksınız. Bu savaş kararının anlamı nedir bizim yaşamımızda. ondan sonra düşmedim. anlam ve önemi ile bizzat bağlantılı. Tüm gücümle diyorum yatağa ulaşayım. İşin dehşeti ile. hatta düşkün de demiyorum. Her şeyi bizden almışlar. Peki Amerika‟nın şu son yıllarda. ki bütün komuta kadememiz böyledir. savaşı artık sona erdirmeyi tartışacak. günümüzde artık gülersiniz belki. Kendini güçlü sanmış. “Üç yüz yıldır bu kadar zorlanmadık” dediği bu savaşta. İki metre ötesinde yatak vardı. savaşçılık yaptırtamazsınız.büyük eylemim budur. Tam bir kabus üzerime çökmüştü. Bununla bana komutanlık. Mümkün mü bana bir iki kelime anlatmanız? Yüzde yüz gücümüzü sizden aldık diyeceksiniz. çok basit. “Ben bayağı büyüdüm” diyeceksiniz! 246 . kapıyı açtım. sallanıyorum. öyle büyük bir eylem değil bu. kocakarı kurnazlığı. Benimle savaşmamayı. Fakat ilk ve son düşüşüm oydu. beni yatağın üzerine götürdü. O zaman bir iki adım atmadan sanırım Haki geldi. O zaman da Haki Karer vardı o evde. Ondan sonra savaş. Rüzgar bu kelimeleri evin dışına çıkarır da düşmanın kulağına giderse diye ödüm kopuyordu. bir ananın bir kaç evladını bile verdiğinde zılgıtlar çaldığı bir dönemde ve savaşı bu kadar oturttuğumuz dönemde yargıladığımız bu kişi üzerime geliyor. Ama savaşın kuralları var. öbür gün baktım dayanamıyorum. aslında bu savaş olmaz” teorisini tartıştıracak! Yüzde yüz bizden öğrenmiş ki söylüyor zaten. emeği emek de savaşı belirledi. bir baktım. tempo o günlerle bağlantılıdır. Biz bu savaşı oradan aldık. bir çakıyı bile kullanamayacak adam. “Her şeyi partiden aldım”. O günlerde bir iki kişiye. hatta daha kötü. İlkçağ. ayağımın üzerinde duramıyorum. TC‟nin kendi tarihini için. kimse sizin güçlenmenizden korkmuyor. silahı. Dikkat edin. bir iki şey söylüyorum. Ortaçağ tarihini size hep örnek veriyorum. onu biraz göstermek için bunu söylüyorum. buraya böyle getirdik. gelip bu savaşı durduracaksın?! Buna şımarık da demeyeceğim. İnanılmaz çabalar. nasıl olur da hem de güya askeri komutan olarak. kendi deyişiyle Sovyet sistemine karşı yürüttüğünden bile daha fazla yürüttüğü bu karşı devrimci savaşta. bir halkın en önemli sürecinde. Tam da önemli başarılara doğru gittiğimiz bir yerde. Ama bu mücadeleyle bağlantılıydı. Tekrar vurguluyorum. buna aslında sınıf da demiyorum.

Köylü kurnazı olduğunu. Her şeyi öğretiyordum. “Ne kadar güzel çocuk. bahar da gelmişti. Botan‟da dikiş tutturamayan köylü önderler oraya gidiyor. Böyle bir yoksul köylüyü yetiştiriyoruz” dedim. Daha sonra da aynen şunları yazıyordu. kaçmaya çalıştı. hele sosyalizmi hiç anlamadılar. “Biz ikinci adam olmaya doğru gidiyoruz. çocuklar kendisine öğretene. Meğer ki onun o akıllılığı. ki biz Botan‟a imkan yığdığımızda gözleri dönmüş. ki sonradan yazıyor. fakat birinci adam olmamızın önünde bu Önderlik giderek engel olmaya çalışıyor” diyorlardı. Dikkatiniz çekiyorum. Neymiş. son en büyük önderi Barzani‟dir. Benim ilgimi böyle anlamış. tek bir eylem de yok. “Bu ülkeye giderse kesin savaş çizgimize bir katkıda bulunur” diyordum.‟ Ben de şaşırarak. “Ben ikinci adam olduğuma artık kesin kanaat getirdim” diyor. Şimdi bizdeki hikaye bu kadar çarpık. Bunlar da diyor “Aman. o da abartma. Nezaketen öldürmek şu: Köylü kurnazlığı ile yaptıklarımızı ele geçiriyor. Zaten çoğu sülalece oraya gidiyor. Geliyorlar. bu sevdalardan vazgeçin. bunun akıl ustası. gücü çalıyorlar ve her şeye egemen olmak istiyorlar. sanki değerli bir şey bulmuş. hırsızlık yaptığını daha sonradan öğrendim. İçimizdeki son işbirlikçi. bu kelimeleri içimizde kullanmanız yanlıştır! Aynen şunu da yazmıştı. kaçarken öldürülmüş. parantez içine almıştı. Bizim Lübnan‟daki eğitim yerimizde dolaşmıştım. Ben de onu görünce. Sonradan da böyle oldu. üstelik tek bir iş yapamıyorlar. bu kelime neyin nesi oluyor dedim. diyor ki. Terzi Cemal gibi böyle bir sürü adam var. meğer daha sonra öğrendim ki. Sonra çok kötü öldürüldü. savaş devam ediyor. Hava güzeldi. Fakat bir şey var. Yüzyıllardan beri halktan çaldıkları. bir şey verene müthiş bağlanıyorlar. „nezaketen Önderliği öldürmek. Oysa arkadaşların da ahmaklığına aldanmıştım. Örneğin: On yıl önce Kör Cemal buraya gelmişti. halk üzerinde haince işbirlikçiliğin en aşağılık biçimiyle kurdukları bu karargahı. Bu da sadece bir örnektir. “Bizim için bir günlük paşalık bütün yaşamdan daha değerlidir”. Herhalde böyle yaşamayı benimsemiş. bu savaşta TC‟ye güvendi. Tek bir örgütlenme. o fakir fukaralar gelip geçtiğinde birden bire atlayıp üzerlerine eşyalarını çalıyormuş. Örgüt içi savaşı anlamadılar. tam da köylü iktidarını kurduğunu ilan ettiğinde. bizim emek savaşını anlamadılar.Bir zavallı gibi yanıma gelenler. Eruh-Siirt yolunda gizleniyormuş. kısa bir süre sonra. biraz kendimize yakınlaştırdık. “Bırak sıra bize gelsin” diyor. bir iki defa yargılandı. Kürdistan da bütün ihanetçiler kırk yıldır oraya gidiyor. önder olacakmış! Çocuklar bile bu kadar rahat önder olacağını sanmaz. Meğer o da şu noktaya gelmiş. Nasıl bir gün paşa oldun. Çocuklarla ilgilenin. daha ilk günde PKK‟yi çalma akıllılığıymış. “Aman bunlar PKK’yi bitirir”. Şu anda TC. Bunların hepsi art niyetli veya ajan değildi. Böyle iktidar olunamaz diyorum. Hırsızca ele geçirmeyi bugün Barzani yapıyor. TC 247 .

Bakalım. başka hiçbir marifeti kalmamış. Beğenmeyebilirsiniz ama elimizden başka ne gelebilir? Ben halen bir ekmek pilavla bayram ediyorum burada ve hele bir de çalışma imkanı buldum mu ne isteyebilirim ki daha? Bütün bunlar sanki bir hiçmiş gibi. Hele bizdeki savaş sanatı. hiçbir şey bilmiyorsunuz anlamında söylemiyorum veya işin genellemeleri. (. şerefli kişilikler haline gelebilirler. Barzani . dürüstlüğü anlamında da söylemiyorum. kuralına dikkat edeceksiniz. Değeri bu kadardır. yani bir hain rolü! İslam ülkelerine. katliam altındayız. Kızlar da dahil.olmasa biz bir saat yaşayamayız”. TC‟nin durumunu da ancak İsrail kabul edebiliyor. TC‟nin dünya çapındaki konumu ve bu hainlerin Ortadoğu‟daki konumu ortadadır. Bir özeleştiri yapabilirsiniz. vuruşalım birbirimizle. onu da alkışlarım” diyor. Bunun gereklerini yerine getirmeden.) Bazıları burayı hatta yönetimimizi beğenmiyor. Biz kimseyi alaya da almak istemiyoruz. Mesela varolan siyasi. Demek ki içimizdeki köylü iktidarının ya sahipleri. O kadar bizi bizden çaldığı ve vurup kırdığı halde. Bu sahtekar da samimi bir itiraf yapsın. tüm marifeti birkaç PKK‟liyi katletmektir. Yaşanan olay. halklarına karşı bir hain rolü! Türkiye‟nin dünyada başka bir kuruşluk kredisi kalmamıştır. savaş sanatından bahsediyorum. Örneğin: Sedat Bucak gibi. Bunları söylerken art niyetlisiniz. Önce terbiyeyi kabul edecek ve mütevazi olacaksınız. Yanlıştan da öteye hiçbir şey anlamamışlar. Böyle hainliği hiç kimse. “Devletim beni idam da etse alkışlarım”diyor. belki bizi yenebilirler de ama bunların hırsızlıkları ortadadır. köylü-aydın o kadar mühim değil.“Biji TC” diyor. O da şundan kabul ediyor: İslam alemi ile olan çelişkilerini. Hayret! Bu sloganları attığını televizyon da açıklıyor. Hiçbir Türkiye partisinde “Biji TC” sloganının atıldığını sanmıyorum. her şey keyfine göre değil ama düşünün biz sömürge bir ülkenin çocuğu olmaktan daha kötü bir durumdayız. savaş da bir sanattır. askeri bazı çabalara canı gönülden değer biçeceksiniz. ya ağaları var. örneği de yoktur. Ben onlarda bile bunu görmedim. Ortadoğu‟nun hiçbir ulusu bile kabul etmezken bunlar nasıl yaşıyor. 248 . Biz intikamcı değiliz.. şu sözüm ona köylü kurnazlığıyla veya aydın demagogluğuyla bu sahaya girmeyin. Bu kadar incelik ister. Bizdeki köylü savaşçıları ki. Biliyorsunuz politika bir sanattır. Ben burada bir iktidar sanatından. Karşılıklı o noktaya gelmişler. hem de sanatların en incesidir. İslam aleminde ihaneti geliştirmek için kullanıyor. Ama işin yoluna yordamına. Barzani‟ye bakın. tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş misali birleşiyorlar. benim tek istediğim sadece samimi bir itiraftır. “Meclis benim hakkımda dokunulmazlığın kaldırılması kararı vermiş.. belki de kendine göre bir sanattır. bu ihanetin derecesini gösteriyor. Hain olursa ancak bu kadar olur.

Haki o gençleri eğitiyordu. binlerce kişiye uygulatmış. küflenmiş birkaç güdüsü mü var. “Dört parçanın hükümdarı”. Parti adına ilk iki kelimeyi söylediğimde o kadar zorlandım ki düşecek gibi oldum. diğeri de Kürdistan‟ın başkentinde krallık. hatta denizdekileri de denizde öldüreceğim” dedi. Haki benimle böyle arkadaş oldu. Bu kadar basit hata yapıyorsunuz. hiç çalışmadan.kimse kimseyi beğenmez. onun tatmini peşinde. hiç savaşmadan komutan olacak. yönetimle alakası yok. Bu bir kişidir ama bu aynada kendinizi görün. Siz. komutanlıkla. ben engellemişim! Bunu benimle hem siyasi. ne bir paşa. Eğer bütün sömürgeciliğin korumaları altında olmasa yirmi dört saat mümkün değil oraya dayansın. “Düşman geldi mi kaç. tüm bir yapıyı. Şehit düşmeden bir hafta önce ben son kez yanına gitmiştim. Büyük hırsız aile! Yüz binlerce insanı haince katleden aile! Milyarları. “Ben giderim. PKK‟nin savaşı. Bunun iktidar savaşıyla. sonuçlarına nasıl katlanacağım diye korktum. hem de bana kadar zorlamak istiyor. hem askeri olarak tartışacak ve herhalde bana da bir kırıntı verecekler! İnanılmaz bir şey ama gerçek budur. Haki. Bizim Antep‟teki ilk gruplaşmamız işte böyle başladı. en çalışkan arkadaş olarak bizimle yürüdü. bir gecekonduda briketlerle örülmüş yarı açık bir oda bulmuştu. tek bir asker. yediğimiz sabah da. trilyonları en yoksul ve aç halktan çalan bir aile! Bir sülale yetmiyor. beylik ilan edecekler de. Sahibi olmayan bu yerin üzerine bir naylon geçirmiş. emeği budur. Ben de belki çok vuracak. daha sonra bilindiği gibi bazı eylemler de yaptı ve düşmanın hedeflediği ilk kişi oldu. Bu basit ruh hallerinden çıkmak gerekiyor. hatta en üst düzeyde savaşı boşa çıkaracaksınız ve buna da yaşam felsefesi diyeceksiniz. Nasıl yaşadığını hatırlatsam. Barzani kendini ne sanır? Meliktir. benim o halimi gördüğünde karar verdi ve sonuna kadar en fedakar. ki bir Karadeniz çocuğudur. parti için böyle çabaladı ve böyle şahadete gitti. İşte en büyük hata yapanı da görüyorsunuz. Peki sen bizi hangi çıkmaz da bırakmak istiyorsun? Kaldı ki yıllarca uygulamış. O da olmayınca. bir de bizim içimizde bir sülale kurmak istiyorlar. birisi Türkiye. Ne diyordu bu taslak? Gerçi işbirlikçiliğin taslağı 249 . korucu vurulmayacak” diyor. kendilerini tanıdığımdan beri öyledir. Gitmiş. Tüm sülalesi Ankara‟da kendisi de Amed‟de. Üstelik bunu yüzlerce. en kötü tarzda savaş dışı bırakmış ve düşmanı başımıza bela etmiş. sona erdirecek. En son Amanoslara giderken. beş on tane genci de yanına almıştı. ne bir bürokrat bırakırım. Yemek yedik. Ankara’yı basarım. Sonra gidiyor. Ama parça bile değil. Gelip benimle savaşı tartışıp. Haki. Yalnız bugün mü? Hayır. akşam da çay ve zeytindi. Örtbas edilmiş basit bir iki duygusu mu var. PKK‟nin savaş emeğini bir tarafa iteceksiniz. belki değerlerin kıymetini bilirsiniz.

intikam alıyormuş! Agit büyük ihtimalle onun komplosuyla gitti. Bir ulusal kurtuluşçuluk ve Sosyalizm olacaksa. Anlama yeteneğiniz bile gelişmemiş. örgütlenen hiçbir alt ve üst yapı değerleriyle oynayamazsınız. Çözülmediğimiz çözdüğümüz. işbirlikçi bile benden güç istiyor. sırf “Köylü kurnazlığı yapma. savaştan alıkonulmadığımız savaşı geliştirdiğimiz esastır. elimden geldiğince de değerlere değer katacağım” diyeceksiniz. Biz çözülmedik. Ya hiç yaşamayacağız. emek sahibiyiz. teslim olmadığımız direndiğimiz. sistem bu olduktan sonra. her şey Barzani biçiminde veya benzer bir biçimde gider. peki sen bu yaratılış destanındaki çabaların ürünlerini neden öyle vahşice kemiriyorsun? Neymiş. ya da kesin böyle yaşamayı başaracağız. savaşan. Komutan mı olmak istiyorsunuz. itirafçı da güç istiyor. hainini de çözdük. Kürt aydını benden güç istiyor. bunu esas alacaksınız. çözümlemeye tabi tuttuk. Direnen. yetki istiyorsunuz. Sadece karşımızdaki düşmanı. beni atmışlardı” diyor. örgüt seni yargılamadan sen kendini yargıla. Bu savaşımı veremeyen her örgüt. partimizin içindeki böyle bir savaşımla bağlantılıdır. sevgi duyuyoruz.da olmaz. “Ben bu değerlere toz kondurmayacağım. hepinizi çözdük ve gücümüzü de koruyoruz. Korkunç bir şey! Ve ondan sonraki yüzlerce. Bu savaş bunun içindir. isteyen bari elde ettiğinde nasıl kullanması gerektiğini bilse. kişilik bu olduktan sonra. ruh. bu partinin çizgisiyle oynama” dediği için tasfiye edildi. sonuçlanırken de bu sağlanacaktır. sadece ABD‟yi de değil. binlercesini bilip bilmemek o kadar önemli değil. katlanılır bir şey midir? Benim kıyamet koparmamın nedeni 250 . Bin kez düşürülmüşlerden daha kötü olmak. Yönetici mi olmak istiyorsunuz. Veriyoruz ama rolünüzü oynayamıyorsunuz. Bunun orta yolu olmaz. Dürüst. Bunlar bir veridir. dünyanın imparatorluğunu. bir adım daha ileri götüreceğinize dair söz vereceksiniz. Bu temel konularda hata yapmayın. Nasıl vereyim sizlere? Biz de bir insanız. Sizi mutlaka onurlu. “Ben bizim köydeyken. Orta yolu. babam çöplükten ekmek parçalarını bile bana toplattırmazdı. benden güç. İşte çıldırmamak için zorlandığımız nokta burasıdır. Çünkü ben çirkindim ve pistim. Dünyanın en güzel insanlarından birisi. tutarlı biriysen bunun dışında bir seçenek düşünmemelisin. bunlar tartışılmaz. zorunlu koşullardan ötürü o en kötü yollara düşmüşlerin yolundan da daha tehlikelidir. Madem ki yaşamını böyle anlatıyorsun. Biz size çok büyük saygı. Bu değerlerle de oynamayın. Bunu bilimsel olarak size kanıtlamış bulunuyorum. Bu kavganın şiddeti bu nedenledir. dünyanın en büyük devleti de olsa çözülüp kaybetmeye mahkumdur. Başlarken de böyle. İsteyen bari istediğinin anlamını bilse. namuslu bir bireyin seviyesine getirmek istiyoruz. Ama bunları yapamıyorsan ve çok ciddi başarısızlıklara gittiysen. Siz benden yaşam istiyorsunuz.

rica edebilir. gücümüzü de layık olanlara göre kullanacağız. Bu da sizler için bir çözümdür. düşünülemeyecek bir suçtur. Ama tartışmayı şuraya kaydıramayız. bu bizim işimiz. kaçmışsın. Benim için o değerli insanları hiçbir emek vermeden harcamak korkunç bir suçtur! Bunların hepsini işlediniz. Benim için o silahları düşmana kaptırmak. Köylüler böyle bir yaşamı elde etmek için her gün on sekiz saat çalışırlar. Biz onu yerine getirelim. Bütün değerlerden kendini boşandırmışsın. normal bir köylü gibi savaş dışı veya siyaset dışı yaşamak istiyorum” diyebilir. Savaş derken. Benim çizdiğim bu çerçevede savaşa en yüce meslek gibi anlam veremeyenler ve gereklerini yerine getirme gücünü kendinde göremeyenler. İşinize geliyorsa benimle olmaya çalışın eğer kaldıramıyorsanız. İçinizde böyle istekleri olanlar var. “Biraz da yaşamak istiyorum. tüm mücadele biçimlerini kastediyorum. Sizin gibi öyle vurmadan yüzlerce mermi sıkmak benim için düşkünlükten daha kötü.savaş değerleriyle. Belki size acayip gelir ama ben buyum. Mesela “İnşaatçılık yapacağım”. Bunu tartışmayı bırakacaksınız. Örneğin. örgüt değerleriyle oynamanızdır. bu konuda da yardımcı olacağız. ben sizin hiçbir değerinizi çarçur etmiyorum. bana. Parti sana yedirsin. Gücü yetmeyenler veya bundan artık sıkılan.) Ben büyük savaşçının anısına mutlaka saygılı olmasını bileceğim. Bu durumda sanıyorum bu iyi bir şarttır. Senin istediğin incir çekirdeğini doldurmaz bir yaşamdır. “Gel birlikte böyle yaşamak için savaşı bitirelim”. Ve kimseye çaktırmadan. siz çalışmadan da biz. dürüst olduğumu da kanıtlayabilirim” diyebilirdi. gel PKK‟yi tartıştıralım” adı altında yapmayacaksınız. sessizce bana gelip. Eğer gücüm varsa. Gerçekten böyle de yaşayabilirsiniz ama tek bir şartım var: Bunu “Gel savaşı tartıştıralım. Örgüte de dua edeceğim” diyebilir. siz bunu belki bir defa kullanırsınız ama ben daha on sefer kullanacağım. basit yaşamı PKK içinde kurmak istiyorsun. Hele bu şehitlere olan saygının gereği. bu alçak ne yapabilirdi.. Gerçekten kazandırıyorum da ama benim için bir parça ekmek bile çok değerli. Bir selpak mendilini bile hemen atmıyorum. yani kaba emekçiliğimle de kendimi yaşatabilirim. dayanamadığını söyleyebilirdi. peki sizi ne yapayım? Bunlar önemli. atmıyorum. Beni biraz saygıyla dinlemeye çalışın. Bu benim yaşam felsefem. “Ben. biraz da çabaladım. toplumda tutturamadığın dikişi. içirsin fakat bozgunculuk yapma. Belki onu da temin eder ve yaşatırdım. bir köylü ise “Ziraatçılık yapacağım. savaşı biraz layıkıyla götürebilmektir. tıkananlar bir köylünün istediği yardımı istesinler. Bu imkan da elinden alınınca 251 .. size bu imkanı vereceğiz. Kim istemez bir kadınla şöyle böyle yatmayı” diyordu. (. benimle savaşı tartışmayın. “Bu savaşınızın şiddeti bana göre değil.

zevkli. Yetersizlik ve tıkanma objektif ajanlığın bir özelliği olup. namuslu köylüler veya karkerler birliği yani siyasetten ve askerlikten kopmuş sadece üretimle uğraşanlar. teorisini ve eğitimini yapan değil. İhanetin bizim toplum düzeyini ne hale getirdiği görülmüştür. bunun içinde her şey var. işte Agitlerin yüceltilmesi bu temeldedir. 252 . Birincisinde yer alırsanız. Artık bunlara bu ismi koyacaksınız. Nereye kaçsan bulamadığın yaşamı biz yine sana verelim. bölgecilik. üçüncüsü. ahbap çavuşluk. Komutanlık budur. en ince tarzda yapacaksın! Hele komutan isen kesinlikle bu işin hem ustası olacaksın. çözülmüş bütün davranışları var ve bunlar tehlikelidir. Ama bozguncular ordusunda yer alırsanız. yaratacaksın! Kabası yok. Dikkat ederseniz. Bilinçli ajana maaş verirler. Hani bazı nakışlar nasıl işlenir. İşte bu kabul edilmez. bilme ve yapmayı birlikte götüreceksin. sıradan özgür bir emekçilik statüsüdür. Önemli olan mesleğin nasıl uygulandığıdır. hakiki savaş mesleğinin. bu bir kölelik değil. Önderlikte nasıl ifadesini buluyor? Bu bir incelikler sanatı. yönetimde her türlü yetersizlik ve tıkanma. Nedir bu statü? PKK içinde bozgunculuk yapmadan. Dikkat edin. emekçi köylüler kategorisinde çalışanlar olarak kesin yaşayacaksınız ve zaman zaman örgüt sizden yardımlarını esirgemeyecektir. Bakın. Bizdeki gerçek komutanlar değerli insanlardır. dedikodu.bozgunculuk yapıyorsun. hakiki örgütçülük mesleğinin de gerekleri vardır. Herkes kendiliğinden bir ajandır. işte bu sınıf onun zeminidir. objektif ajanlar topluluğudur. savaş onlardan daha ince. yaratıcılık isteyen bir sanat. Haydi topluluğun içinde anladık ama parti içinde ve bir de kimilerinin incir çekirdeğini doldurmaz güdülerinin temelinde örgütün bütün komuta yapısı merkeziyle. bozguncular birliği. Bunun anlamı ve gereklerini artık kavradınız. Bu mesleğe benden izin yok. hem uygulatanı. bir tutku sanatı. Çünkü bilinçli ajanlıktan daha tehlikeli. Ama yok “Ben bu statüyü kabul etmiyorum” diyorsanız. Bu üç temel sınıf içinde kendinize yer yapacaksınız karar sizin. bir de uygulamasını. biz bununla savaşacağız. ustalıklı. basit bir köylü gibi yaşama statüsü. bilmem Önderliğiyle oynamak kadar tehlikeli ajanlık olur mu? Burada siz özgürlük istemeyeceksiniz. kişiliklerinizi ayırt edip ayrıştırarak üçe böldük: Hakiki savaşçılar birliği. hemşehricilik. Az veya çok yaşadığı. bizdekilere maaş da vermezler. Sadece benim gibi. başarılı olup olmadığı o kadar önemli değil. tabanda ise kölelik ve kaba emek. Bizim toplum için derler ya. Partimizin bu konuda bazı imkanları var. TC‟de bile bunun imkanı yoktur. Bunun diğer bir biçimi saptırılmış ve bozguncu olanıdır. hepsi objektif ajanlığın bir özelliğidir. Bu tarza benden izin yok. orta sınıf partisi de diyoruz buna. korkunç tehlikeli. ona güç veriyor. bir serflik değil. bazı heykeller veya en güzel sanat eserleri nasıl yaratılırsa. bilinçli ajanlıktan tutalım toplumun her türlü tükenmiş. Bu statüyü kabul edeceksin. Hazır yok.

neden bu yola düştük” diyerek beni hatırlayacaksınız. siyasi. Bu kötü ölüm kırıldıktan sonra. çokça denediğiniz gibi kaçabilirsiniz. askeri alanda biter. gücü yetmeyenlerin yarattıkları bir karmaşıklık olarak görüyorum. yaşam olmaz. Bu kafa karışıklığını. Artık bunu durdurun. Yarı yarıya zafer yılının temelleri atılmıştır. sosyal alanda sürüp gider. siz de en azından saygılı olmayı bileceksiniz. Basit köylü emekçiliği mi. o zor günlere düşmemenizdir. kaba anlamdaki savaşçılık tehlikelidir. karmaşa havasını dağıtmalı. Ancak bunu sağladığınızda yaşam elinizden gitmez ve zorlanmazsınız. savaş bitmez. netleştirmeyi sağlamalıyız. hele savaş hiç olmaz. Partimizin yirminci resmi savaş yılını yaşıyoruz. Ben biraz yaptım. iradede keskin olamamayı ve çok çeşitli anlayışların tıkattığı hususları artık üzerinizden atın. onur. Gençsiniz. Bunun anlamı şudur. ekonomik. “Vay. Düşman sizi yaşatmadığında. değerini taktir edin ama önce doğru anlayın. Bu savaşım yıllarının her biri kendi içinde zafer yılıdır. zayıfların. saygılı olmaya çalışın. o gücü ve yeteneği de aslında biz biraz kazandırmışız. Kaldı ki. Ama savaşın çok önemli niteliksel bir süre- 253 . puslu. Benim önerim. Savaşın ideolojik ve siyasi boyutları esas olup. atına binin ve fırlayın.Askerlik en yüce meslek. Sizin sorununuz ancak böyle çözülür. yüce komutanlar. Böyle bir duruşa hakkınız olmadığı kanısındayım. İkisi de hoş geldi sefa geldi. Bu geçici. ortamı temizledim. yani tanrılar ve tanrıçalar mesleğidir. savaş kahramanlığını mı yaşıyor belli değil. Fakat bu yirminci yılı da biz zafer yılı haline getirmek istiyoruz. kimse ölümü de yaşamı da mesele yapmayacaktır. Bütün bunlara rağmen anlamazsanız. Bana göre ağırlıklı bir bölümünüz yüce mesleği tercih eder. Bunu biz size verdik. bizim de oldukça öğretici yaklaşımlarımız ve savaşım düzeyi sizi hakiki bir savaşçı biçiminde tutabilir. Her zaman söyledim gibi. Geri kalanları biz final süreci olarak da değerlendirmek istiyoruz. Tekrar vurguluyorum trajik bir durumdasınız: Savaşa karar vermişsiniz ama en temel hususlarıyla oynuyorsunuz. sadece koşulların mahkum ettiği bir ölüm bizim için kötüdür. şeref istemek kesinlikle olmaz! Önünüzde bazı yollar var. Bu mücadelenin silahını kuşanıp. ben bu işin yolunu açtım. Ben bunu da kesinlikle anlamsız buluyorum. siz de yürütün. bozgunculuğu mu. siz daha fazlasını yapın. Belki de tam bir karmaşa. teslim olabilirsiniz. yaşam için hak talep etmek. Bunun için kendinize biraz daha güvenin. bu da yeni veya sizin icat ettiğiniz bir tür. Ama dış savaştan daha fazlasını kendi içimizde yürüterek bugüne geldik. benim bile kırk yılımı amansız verdiğim yüce savaşçılar. Onu da fazla engelleyecek bir durumumuz yok ama sonuçlarına katlanacaksınız. onu da aştıktan sonra yaşamla ölümün artık herhangi bir tartışması olamaz. Ben bile bu işe bu kadar emek verdiğime göre.

cini kazanabiliriz. Bu yirmi yıla, bu kadar yüklenmemizin nedeni budur. Gerilla tarzına, kitlesel boyutuna ve hatta diplomasiye verdiğimiz ağırlığın nedeni, kazanma ihtimalinin yüksek olmasıdır. Özel savaşın marjinalleştirme planı diyor ki; “Bu çerçevede bitmeli.” Bu doğrultuda her tarafta amansız yükleniyor: “Kontrol altına alınmış PKK, kontrol altına alınmış gerilla, kontrol altına alınmış kitle” diyor. Bunu gerçekleştirmek için uluslararası faşist, gerici ittifak sistemine, içimizdeki bozgunculara ve bütün zaaflı zeminlere dayandı. Açık ihanet gücüyle müthiş bir birlikteliği var. Partimizin yirminci yılını, onlar da kendi açısından final yılı haline getirmek istiyor ve bütün generallerin telaşı bu yüzdendir. Mevcut hükümetin telaşı da bundandır. Demirel korkunç özel yöntemlerle günlük olarak koşturuluyor. Solcu Ecevit ve liberal Mesut korkunç koşturuluyor, diğer sağ- sol kesimler de koşturuluyor. Final yılını kendileri için bu şekilde tamamlamak istiyorlar. Büyük bir savaş; belki de çağımızda veya egemenler tarihinde görülen son yılların en önemli savaşı yaşanıyor. Ama bizim de, halklar tarihinde en güncel olanı yürütmemiz önemlidir. Biz gerçekçi olarak bu savaşımı buraya kadar getirebilmeyi, yirminci yıla taşırmayı büyük bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. İşte bu noktada kontrol altına alma ve giderek eritme planlarına tam içimizde bir yanıt bulacakken; son yargılama örneği bunu bütün yönleriyle açığa çıkardı. Düşman açısından final başarıyla tamamlanmak istenirken, biz de anı anına savaş içindeyiz; bizim de bir final, bir uygulama düzeyimiz var. Düşman, planın kilit noktasını tutarak; “Oldu, olmak üzere, Apo da gitti gitmek üzere” dediği noktada, biz onları boşa çıkardık. Son süreçte; “Kürt Arafat’ı, Kürt Mandela’sı kim olacak” şeklinde diye bir tartışma gündeme sokulmak isteniyor. Mandela‟ya da, Arafat‟a da saygımız var; bir şey demiyoruz ama emperyalizmin arayışı bana kadar geliyor. İki de bir beni Arafat‟a benzetmek istiyorlar. Oysa benim kişi olarak Arafat‟la hiçbir benzerliğim yoktur. Ama illa yakıştırmak istiyorlar. Benzer şeyleri Mandela için de yapıyorlar. Mandela‟ya da saygımız var ama yapılan benzetmelerin amacı farklı. Bu plandan fazla umutlu değiller ki, benim yerime ikinci büyük adamı düşünmüşler. Gerillada da planı tamamlayarak askeri çizginin işini bitirecekler. Meğer bizim fukara K.‟yi, Avrupa‟da üç yıl onun için bekletmişler. İçeride gerilla halledilirse, dışarıda da -bize herhalde artık ömür biçiliyor etkisizleştirilmişiz ya, Arafatçılığı ya da Mandela gibi olmayı kabul da etmiyoruz - K. ne güne duruyor? K.‟nin hikayesi de çok ilginç; değerli bir arkadaştır, bunu duyarsa kendisi için bunu düşünenleri perişan eder. Fakat plan çok ilginç ve doğru, fukarayı bir de kadın yoluyla yürekten bağlamak istemişler. Çok saf bir köylü, aşklara saygım var ama bu tip aşklar çok tehlikeli. K. çok disiplinli biridir, dur desek, hemen durdurur.

254

Fukara K‟nin Mandelacılık yapacak bir hali de yok ama güya bu son üç dört yılda, çetecilik döneminde söz vermişler, zaten NATO bünyesinde alınan karar da böyledir. Mutlak tasfiye edecekler, bunun için kullanabilecekleri adamları tespit etmişler. Üç-dört yıldır oluşum halinde, dışarıda da o arkadaşımız var. Şemdin alçağı Amerikalılar gibi efsane geliştirdiğimi söylüyormuş. Tam tersine, Amerika‟nın senaryolarında kendilerinin müthiş yerleri var ve bu senaryoları bozmak da benim işim oluyor. Bugüne kadar bu işle biz biraz uğraştık. Ben büyüklerin yaptıkları işlere hem biraz şüpheyle bakarım, hem de bazen bozmayı severim. Siyaseti, partiyi ve politikayı anlamak için ele aldım. Ben uğraştıkça bu tip oyunlar ortaya çıkıyor, planlarını bozmak hoşuma gidiyor. Düşmanın 1992 vuruşu ile gerilla aşıldıktan sonra, geriye işbirlikçi bir PKK‟liliğe ihtiyaç duyulacaktı. Gerillayı tasfiye ettikten sonra işbirlikçi bir önderliği dayatacaklardı. Hatta Talabani beni çok yokladı. Ele avuca sığmaz durumda olduğum için bana tam güvenmeleri mümkün değildi. İçimizden bazılarını herhalde daha elverişli buluyorlardı. Tabi ben de politika yaptım, kimin kullanılacağını gösterdik. Ben çok sabredip çalıştıkça, nasıl ki örgütü TC‟nin elinden kurtardıysam, gerillayı da kurtardım. Gerçi tahribatları halen devam ediyor. Bunun ne kadar vahim sonuçlar verdiği biliniyor. Şimdi bunlar aşıldı ve yeni dönem yakalandı artık. On yıldır sabrediyorum. Hogırlar yaratıldı, halk vuruldu, PKK‟nin içine düşürülmesi mümkün olmayan bir çok pislik tohumu ekildi; kontra ve çeteciliğe taş çıkartacak çok şey yapıldı. Yaşam adı altında temel özgürlük değerlerine saldırıldı. Sabrettik, durun dedik, bu bozguncuları parti terbiyesine girmeleri ve kendilerini temizlemeleri için iki üç sefer yanımıza aldık. 1995‟e gelindiğinde Türk Genel Kurmayı‟nın özel savaş planı gerillanın bittiği, kalanların da marjinalleşip eriyeceği aşamasına gelmişti. Gerilla içinde de Zeki gibi adamları var; kim bu plana direnmek isterse vurulacak. Marjinalleştirme planının gerilla bölümü böyleydi. Zeki içimizde bu planın baş uygulayıcısı oluyor. Önce duymazlıktan geliyoruz. Ama o, bize “Durdur gerillayı” diyor. Savaşçı alımı durdurulacak, gerilla daha da küçültülecek. Şu sözler aynen kendisinin sözleridir; “Tek bir eylem yapılmayacak, korucu ve asker hiç vurulmayacak” açık ki bunlar, düşman subaylarının günlük emirleridir. Bununla yetinmeyip işi daha da ilerletiyor. Bu iddialarını „Yeni Askeri GörüĢler‟ adı altında, bir kitap haline getirdi. O yetmedi, bir tane daha yazacak. Çünkü farklı görüşü var! Bir özel savaş planının yaptıklarının kaba köylü haliyle ifadesini, „Yeni Askeri Görüş‟ diye bazı delikanlılara da yutturmuş, bir ben kalmışım. Genelkurmay da bekliyor, “Bitti bitmek üzere, yenildi yenilmek üzere, haydi Apo'yu bitir, haydi örgütü çözdük, son darbeyi de vur” diyor. Sabrettik, yapma, etme dedik. Ve en son gelip Amanos cephesini boşaltıyor.

255

Genelkurmay‟ın benimle ilgili ciddi bir yanılgısı da ortaya çıktı. Benim yöntemimde bir hususa çok dikkat edilmelidir. Ankara‟dayken bile üzerime bayağı geldiklerinde taktik şuydu; “Bir hırboyu daha bulduk, grup önderi geçiniyor, zaten mantalitesi belli, arzuları, yaşam amaçları belli. Kürtlük adına bir takım tehlikelerden, yine sosyalizm adına bir şeylerden bahsediyor; ama ta 1920’lerden beri komünistliği de, Kürtlüğü de, hatta en benim diyen tarihsel İslamcılığı da korkunç kullanmış devlet gibi bir güç var” diyorlar. Benim gibi yeni yetme bir kuzuyu veya bir kekliği kafeste istedikleri zaman seyrederler, istedikleri zaman kesip yerler, zor değil. Ulaştıkları karar, belli tereddütleri içerse de, halen TC‟deki iki eğilim şeklinde devam ediyor. Benim o zamanki durumumda siyaseten öldürmek nasıl yapılacaktı; zaten PKK adı yok, gurubun da yaşama şansı öyle fazla yok. Düzenledikleri ufak aile kanalıyla, kadın kanalıyla beni devletin düzenine çekeceklerdi. Grup içinde biraz sivrildiğimiz için, ne zaman ne yapacağı belli olmayan bir konumum olduğu için, bana farklı bir paye biçtiler. Neydi: Bol para harcadılar, en iyi eğitilmiş bir oğlunu, bir kızını da etrafıma yerleştirdiler. O süreçteki hislerim de çok önemliydi. Köyde bile çocuk yaşa aile tuzağına düşmemek için iblisin bile aklına gelmeyecek olanı yaptım. Kendi gizli çocuk örgütümü kurdum ve aile oyunlarını boşa çıkardım. Ankara‟da da buna benzeyen tehlikeyi sezdim. Onların istediği gibi hareket ediyor görünerek; Ankara‟dan çıkıncaya kadar, hatta TC‟nin hudutlarından çıkıncaya kadar, tam dört dörtlük onlara uydum. Onayı kesinlikle böyle aldım. O zaman karşımızdaki Genelkurmay değildi, ordu veya Jandarma Komutanlığı da değildi. MİT‟in gizli bir oluşumu, muhtemelen de Özel Harp Dairesi bizi bu planlamayla bitirmek istiyordu. Belki de bir kaç memuruyla ve gizli ödenekten bir kaç yüz bin lirayla bu planı tamamlayacaklardı. 1980 öncesi böyledir ve iyi anlaşılması gerekiyor. Biz bunu ne ile boşa çıkardık? Korkunç öfkem kadar sevdam da iç içeydi. Ve işte bununla düşmanı şaşırttım, orada hata yaptı. Bu benim kişisel özelliğim ile ilgili. Sonuçta beklentilerinin tam tersini; ölçe biçe, planlaya planlaya, iğne ucu kadar bir açık vermeyecek kadar kendimi sağlamlaştırarak gerçekleştirdim. Zaten hiç bir zaman benim ne zaman tavır koyacağımı bilemediler, duymadılar. İşte öyle yağdan kıl çeker gibi, kendimi sağlam bir zemine çektim. Öyle ki ne zaman boşa çıkarıldıklarını bile anlamadılar ve halen de anlamış değiller. İtiraf etmeleri de çok zordur, tıpkı bizim bu içimizdekilerin itiraf etmedikleri gibi. Etmeseler de gerçek budur; yaşayan ben, ölen kendileridir, kaybedenler ortada. O plan kapsamında Avrupa‟nın tutumunu fazla tehlikeli bulmuyorum. 1992‟de Londra‟nın da işin içinde olduğu bir katliam planına karar verilmişti. Güreş Paşa bunu bizzat kendisi söyledi; “Önce Londra’dan bize yeşil ışık yakıldı” dedi.

256

Bunun anlamı şudur; “Kürt isyanını temizleyebilirsiniz.” Demirel ise; “Yirmi sekizinci isyandır, onu da halledeceğiz” diyordu. Zaten tüm emperyalistler tarafından yeşil ışık da yakılmış, gerisi kolaydır. İngilizler akıllı adamlardır, Almanlar hakeza öyle. Parti olarak biraz direndik ve o 1992-‟93 direnişleri bu katliama karşı bir tepkiydi. Belki hukuku, onların burjuva demokrasilerini biraz zorladı; bizimkiler genelde olduğu gibi, burada da kabalık yaptılar, malzeme verdiler ama esasta haklı bir protestoydu. Fakat daha derli toplu yapılabilirdi. Orada yapılan bir kaç hatayı bahane ederek, tekrar tutuklama süreci başlatıldı. 1992 sonrası biliniyor, ondan öncesi Avrupa da vardı, yine Almanlar işin içindeydi. Palme cinayeti, Ab. ve Fu. gibi arkadaşların yakalanması aynı süreçte geliştirildi. Hatta o zaman Ma. arkadaş da vardı, hepsine sekreterlik önermişler. Bu süreç 1990‟a kadar böyledir. “Yeter ki siz kabul edin, Apo'ya karşı bir şeyler söyleyin, Apo'nun tek bir adamı bile Avrupa’ya gelemez, biz onun tedbirini almışız” deniliyor, fakat bizimkiler halen bunu anlamıyor. (...) Mühim olan o süreçte Avrupa'nın da payına düşeni yapması ve bir sürü arkadaşı tutuklamasıydı. Hatta tutukladıklarında zaaflarına göre yaklaşıp; “Sana şu yaşamı vereceğiz, sana şunu vereceğiz, hiç Apo'dan da korkmayın, bitirmişiz” diyorlar. Demek ki o zaman ki plan, o çaptadır. O zaman ılımlı PKK, demokratik PKK gibi sloganları da vardı. Yalnız bir baş gerekiyor. Bazı adamlar vardı; büyük bir ihtimalle Dilaver diye biri, daha o zaman o plan için özel olarak serbest bırakılmıştı. 1990 sonrası yaşananlar, Özal‟ın düşürülüşü, aslında o planın yenilmesidir. Bizim 1991‟lere kadar ki direnişimiz, Olağanüstü Hal‟e dayalı bu savaşın yenilmesidir. Ondan sonra topyekun seferberlikle bir savaş tarzı dayattılar. Devlet kendi içinde bir düzenleme yaptı, diğer düzenlemenin birincisi, gerillaya dayatılanı olup ikincisi ise, PKK, Avrupa'da çok önemli bir güç ve planlı, örgüt muhtemelen burada kendini ayakta tutmanın tedbirini alacak, oraya göre bir plan. Tabi bulunduğumuz saha üzerine de amansız yükleniyorlardı. Bu sahanın bir özelliği vardır. Halen emperyalizmin tam olarak kontrolü altına alamadığı ve çelişkilerin en yoğun yaşandığı yerdir. Sıkıştırdılar, bulunduğumuz yerin yakınına bin kiloluk bombayı da koydular. Sınırsız görüşmeler, diplomatik oyunların hepsi sergilendi, sonuç alınamadı. Bizim önemle koruduğumuz bir mevzidir. Hem diplomatik hem askeri sızmalar da dahil, buranın üzerinde oyunlar çok büyüktü. Fakat çok daraltılmış bir mevzidir, kendilerine göre fazla korkmayabilirlerdi. Aslında korkuyorlardı çünkü bizim burada göstereceğimiz yaratıcılık, onlar için tartışmalıydı. Ama biz burada işimizin erbabıyız. Çalışmanın ne demek olduğunu,

257

neyi, nasıl değerlendirmek zorunda olduğumuzu biz biliriz. İğne ucu kadar bir politik direniş imkanını amansız değerlendiririz. Sonuçta da burası belirleyici olmuştur. Daha da önemlisi, 1990 sonrası gerillada yaşanan patlama oldu. 1991-‟93 arası patlama sürecinde, elli bin kişilik ordu kurulmuş durumdaydı. Yeter ki iki üç tane biraz tarihe yanıt verebilecek komuta kişiliği olsun. Düşmanın deyişiyle bu anlamda Kürdistan neredeyse kurtulmuştu. Bunu Genelkurmay‟ın değerlendirmemesi, hatta emperyalizmin; NATO ve GLADİO‟nun en tehlikeli ayaklanma olarak değerlendirmemesi mümkün değildi. Kaldı ki bir de Amerika‟nın yürüttüğü Körfez Savaşı var. Dünyada kendisi için birincil alan olarak Ortadoğu‟yu, Irak‟ı, dolayısıyla Kürdistan‟ı ele alması var. Dolayısıyla bu isyanı, bu gerillayı bir numaralı tehlike olarak alıp çözmeye çalışacaklardı. Korkunç yüklendikleri 1992 ile birlikte, işbirlikçilerle sahte bir federe meclisi ilan edeceklerdi. Ama bunun karşılığında birinci karar; PKK‟ye karşı savaş kararıydı. PKK ya teslimiyeti kabul eder ya da savaşı! Büyük bir güç ile üzerimize gelmişlerdi ve bu savaş durmadan devam ediyor. Daha sonra savaş tarzında değişiklik oldu. Uzun zaman gerilla üzerinde çok durmamıza rağmen, bizimkilerin bir türlü geliştiremediği bir savaş biçimi vardı. Ama buna karşılık onlar kontrgerillayı geliştirdiler. 1995‟te Amerika da, “Bu plan bu kadar olur. Tümüyle yok etme belki olmaz ama böyle marjinalleştirmiş birlikler halinde, kalmayı başarı olarak kabul edeceksin” diyordu. İşte burada yargılanmanızın altındaki tarihi gerçeği izah etmekle sonuçlandırmaya çalışacağım. Nikaragua‟da da böyle olmuştur. Güney Afrika‟da, Angola‟da sanırım UNİTA vardır, Sawinby adında işbirlikçi şefleri vardı. Ve adeta MEPLA‟ya taş çıkartıyorlardı. MEPLA bir değerlendirmesinde; “Onda bir Portekiz sömürgeciliği bizi vurdu ama onda dokuz MEPLA vurdu” diyordu. Bir çok ulusal kurtuluş hareketinde bu vardır. Marjinalleştirirler; daha sonra onu sağa, emperyalizme, sömürgeciliğe dayanma çizgisinin sahibi haline getirirler. Her gerilla hareketinde bu vardır. Amerika‟nın, ayaklanmayı bastırma ile ilgili kitabında, bütün bunları görmek mümkündür. Bu, Türkiye‟de muazzam bir tarihi temele de sahiptir. Her komünist hareketin özü ezilir, sahtesi ilan edilir; sahte Komünist Partisi, hakiki Komünist Partisi‟nin imhasından sonra ilan edilir. 70 yıllık Cumhuriyet tarihi böyle örneklerle doludur. Şu son büyük isyan, korkutucu isyan karşısında onlar böyle bir planı akla getirmezlik edemezler. Planın ne kadar kapsamlı olduğu şimdi daha iyi fark ediliyor. Parça parça olan boyutlarını birleştirip senaryoyu tamamladığımızda bunun ne kadar planlı olduğunu ortaya çıkarıyoruz. Planda gerillanın payına düşen nettir, karar; bu önderlik kesin gidecek ama yerine geçirilecek olanın kim olacağı belirlenemiyor. 1992‟de Güney'de denediler ama o planı biz boşa çıkardık.

258

Sanırım daha çok bel bağladıkları Zeki, Botan‟da yenildi, Güney‟de yenildi ama Amed‟de kazandı. O zaman bunun neden böyle olduğunu düşünüyordum. Daha sonra bir takım bilgiler daha gelmişti. Fransız istihbarat kaynaklarından dolaylı olarak gelen bir haberde: “Amed’e mafya yoluyla şu kanaldan, sizin örgüte şu kadar milyar para akıtılmıştır” deniliyordu. Amerika‟dan Yunanistan üzeri gelen bir haberde: “Zeki’ye dokunmasınlar, yaşasa iyi olur” deniliyordu. Ben şaşırdım. Halbuki Yunanlıları dost biliyorduk, bu olayı o yüzden yadırgadım. Sanırım içeriği şöyleydi; belki Yunanlıları dinleriz diye onları aracı yapıyorlar. Ben de böyle bir şey olmadığını ve zaten böyle bir şeyi düşünmediğimizi belirttim. Demek ki, Amerika biraz fark ediyor. Türk gazeteleri her gün; “Büyük bir kariyer savaşı var, Zeki’nin adamları dağda toplandılar” şeklinde çağrı yaparak Zeki‟nin tehlikede olduğuna işaret ediyordu. Çoğu manşette; “Apo'nun güçleri erim erim eriyor, hızla çözülüyor ama Zeki de hasta olduğu için sonunu getiremiyor, diğerleri de zaten onun adamıdır” deniliyor. Sözü edilen adamlar kimdir? Diğerleri zaten kayıtlı; Ankara‟da diğer kardeş de, HADEP‟i dört dörtlük bağlayacak planları hazırlayarak fırsat kolluyor. Tam Genelkurmay‟ın istediği gibi; Türkiye partilerini nasıl elde edip çalıştırdıysa, sözde onu da öyle çalıştıracaklar.Yaşamını anlatıyorlar; bir bakandan daha önde, tıpkı Çatlı‟nın konumu gibi. Diğeri kardeşi de KDP‟nin karargahında. O da sözüm ona Partiya Netawa Rızgara Kürdistan‟ın merkezinde yer alıyor. Orada içimizden kaçan yüzlercesini örgütlemiş. “Ah o C. olmasa” diyorlar, C. dedikleri, bizim halen direnen bir arkadaşımız. Eksiği de olsa, en fedakar, en dayanabilen arkadaştır. “O, başımıza bunları getirdi” diyor. Belli oluyor ki, Botan‟dan, Haftanin‟den kaçmış itirafçıların çoğunu örgütlemişler. “Bir nolu düşman C.’dir” diyorlar. 14 Mayıs‟ta son öldürücü darbe de indirilecek bize. Bunu Sami Abdurrahman söylüyor. Sanırım Sırrı da oraya gitmiş; “Tamam, bir haftalık ömürleri kaldı” diyor. Daha sonra işbirlikçi cephe Kuzey‟de de hakim olacak. Şerafettin Elçi ve Ahmet Türk gibilerini Avrupa‟ya yollamışlar. Böylece bu sefer PKK‟nin, gerillanın işi tamamen bitirilmiş olacak. Bizim buradaki elemana(Şemdin Sakık) bakıyoruz, dönüp dolanıyor, savaşı tartıştırmak istiyor. „Bu iş olmaz‟ teorisini kanıtlamaya çalışıyor. Zaten, olmazları bütün eyaletlerde, alanlarda kanıtlamış; gerilla ile olmadığına göre bütün partiyi Genelkurmay‟ın hazırladığı son konsepte yatırmaya çalışıyor. Bizim Med TV‟de yaptıklarımızın onda birini özgürlük diye bize yutturmaya kalkacaklar. Verecekleri tüm özgürlükler çok sınırlı bir kesimi kapsayacak; hastalar var, güya öldürmeyecekler af çıkaracaklar. Eşber Yağmurdereli ve Leyla Zana‟yı kemikleri eriyormuş- bırakacaklarmış. İnsan Hakları Dernekleri açık tutulacakmış.

259

Kalpten de. yeni planlar biçiminde yoğun bir mücadele verdik. Her ne kadar size anlatamamışsak da. Bu alanda Londra‟nın. Köylü kurnazlığınız olabilir ama eğer illa bizim senaryodan bahsedecekseniz. Öğrenmek ve savaş- 260 . Biz de çoktan ortadan bitirilmişiz ve sonuç. İşte hikaye bu. bilmiyorsanız öğrenin. bunun derinliğini fazla anlayamadı ve yorulup. Avrupa‟da K. “Vay. Politik derinliği geliştirme. hem görevimizdir diyorum. İhanetimiz de. Orada da K. anlayışlara karşı çok büyük savaş yürüttük. Bu işin komutasını biz yürütüyorsak. TC ile ittifakı sağladıktan sonra. Bize ne olabilir? Belli olmaz. benim gibi kırk yılını bu işe adamış bir kişi nasıl kendini koruma gereği duymaz. Bu bir Amerikan senaryosudur. gerçekleri böyle değerlendirdiğimiz görülmelidir. bir zavallı köylü kendinde böyle hareket gücü görüyorsa. beyinden de rahatlıkla saptırılabilir. Özgürlük destanı. Görüldüğü gibi. Alet olmamanızı her zaman söylemedim mi? Amerika her zaman senaryo kurar. bazı tarihi kutsal değerleri kazanmaya göz dikmişiz. yumuşak çocuktur gerçekten. neden bu duruma sokuluyoruz? Amerika’ya taş çıkartacak senaryolar” diyor. Benimle savaşı bırakma temelinde tartışmaya hiç gerek yok. yaratılış destanı yeniden doğmayı şart kılar. Karşımızdaki büyük senaryoları. Siz ki bunları öğrenmeye geldiniz. bir Mandela türü oluşturacaklar. Gerillada sözüm ona büyük komutan işbirlikçi ve ihanet temelinde sağa yakındır. Böyle olduğunu bilmediğinizi söylemeyin. maalesef bizim zavallı dürüst köylü arkadaşlarımız ve yarım yamalak bir şeyler anlamış aydıncıklarımız. beni başka türlü değerlendirmeyin. projeleri.‟yi 3 yıldır besliyorlar. Elbette bunun ustası olacağız. planları boşa çıkarmak istiyorsanız. işbirlikçimiz de müthiştir ama siz özgürlük gerillasısınız. mücadele yıllardır amansızca sürüyor belki imha oluruz. bu günlerde tam sonuca gidecekmiş. bunları öğrenmeden PKK savaşı olmaz. Ben buyum. aslında hikaye uzundur. TC sizin kafalarınızla oynamış. tıkandılar. Bu mesaj bana da ulaştı. Biz de halkın özgürlüğünü. gibi. aileleriniz sizi sorumsuz.Böyle bazı demokratik açılımlar da geliştireceklermiş. Avrupa‟nın da tecrübesi çoktur. konseptleri. örgütsel tedbirler. Bu daracık alanda ben bunları gerçekleştirmeye çalışırken. Ben Amerika gibi senaryo kurmadım ama Amerika'nın öncülük ettiği bir senaryoyu bunların başına yıktım. Hayalleri ve çabalarıyla savaşmak isteyenler için bu büyük bir gelişmedir. Senin gibi bir şarlatan. K. Hakkımız ve görevimiz. Bu planların bir kısmı en anlamsız bir tarzda ve rezilce dökülürken. Hem hakkımız. olağanüstü film yapıyor. Size hikayeyi anlattım. hem o doğuşu hem de o büyütülüşü reddedeceksiniz. çok yanlış büyütmüş. o büyük bir özgürlük senaryosudur. bir düşkün. sizin de böyle geliştirmeniz gereken planlarınız olmalıdır. emperyalizmin çok önemli bir planı bu yıllarda. bir de Avrupa‟daki gücümüz var.

işler ciddi. ki böyle kızlar. okumuşlardı ama iki ay dayanamadılar. Yarın tekrar. Onlar da yiğitlerdi. gladyatörler kölelerden seçilirlerdi. Böyle yapamazsanız uzaklaşın. yeniden büyük bir tartışma ve planlamaya giderken bunları esas alacağız. Tabi bunu söyleyen adam küçültme teorisinin sahibi. Sadece seyredilmek için aslanlarla boğuşturulurlardı. Bu. korkunç direniş değerleriyle bu destan yazılmıştır. Ama er meydanına çıkanlar tümüyle değişik kişiliklerdir. Türkiye‟deki devrimci mücadelenin içinden çıkan önderler olan Mahir Çayanlar. Tüm bunların yarattığı sonuçlar var.mak istiyorsanız. Sana ufak bir mesaj veriyoruz. körü körüne bana bağlanın anlamına gelmiyor. aslanlarla boğuşma! İnsaf demek gerekiyor. bu işin askeri de. sana elimizi vermek bir devletin çözülüşüdür. Savaş sanatı böyledir. 261 . Ben kendimi büyük komutan ilan etmiyorum ama iyi bir militan olduğumu söylüyorum. Roma‟da. içinize bir bozguncu girmiş. Çünkü iyi bir asker olduğumu kanıtladım. sen korkunç ısıtıyorsun” diyor. Bundan kuşku duyulabilir mi? Bunun sorumlusuysam hele hele düşüncede yetersiz olabilir miyim? Örgütlenme. “Seninle asla konuşulmaz. Planın böyle büyük bir zemini var. Bu anlamda benim de bir asker olduğumu unutmayın. Komutaya amansız bağlanmak kadar. gerekçeleri var. yetki sevdalıları. onun müthiş uygulayıcısı olursanız. buna gücünüz yeter mi? TC son mesajında. bu işte sınıf geçebilir. onları köylü usulüyle evlendirebiliriz de. Karşınızdaki savaşım güçlerine karşı. Eğer bir ordulaşma varsa. tam tersine kurt gibi olun diyorum. ben küçülteyim” diyor. Savaş dediğin. güçlü gösteriyorduk” demeyeceksiniz. Yoksa sıradan işçiler olmanıza izin var. komuta heveslisi arkadaşlarımız dikkat etsinler. Kötü durumlara düşmemeniz için tekrarlıyorum. Bunlardan sonuç çıkaracaksınız. Bunu şunun için söylüyorum. her şeyi allak bullak edecek. Deniz Gezmişler benim için savaş tanrısı gibidirler. ben bu savaşı büyüttüm. Çağrıyı onlar yaptı. yetkili. Demek ki şimdiye kadar küçültmeye. yaşınız geçmişse. “Biz savaş sanatında kendimizi etkili. erkekler çok. ben halen onların emirlerine göre savaşı yürütüyorum. artık bunlara bir son verin. bozguncular zaten çok. biz soğutmaya çalışıyoruz. destanın kendisi böyle yazılıyor. Küçültebilir misiniz. bazı uyanıklar daha çıkabilir. soğutmaya kimsenin gücü yetmedi. en etkili yetkili olan kolektif komutanlıktır ve yüksek temsilini bizde bulur. içte ve dışta. tanrılara layık bir meslektir. İstemiyorsanız çekilin. “Siz istediniz. komutanı da olabilirsiniz. hatta benden çok daha amansız olmak zorundasınız. Zaten binlerce şahadetle. Gladyatörlerin komutanları daha da amansızdır. bense yirmi yıldır dayanıyorum. Kaldı ki bugüne kadar yaptığım bile yetmiyor. bir çok iç ve dış çalışmalar için tabi ki elimden geleni amansız yapacağım. sizde en az benim kadar. daha fazlasını yapmak için meydanı hiç boş bırakmadığımı görüyorsunuz.

Şu anda gerillada herkesin yaptığı gibi. ben de. nefes alıp vermeyi bile kendinize haram saymalısınız. Dörtlerin kendini yakma eylemini gerçekleştirdiklerinde. Kemal Pir‟in 1980‟in Mart‟ında ilk komutayı verdiği günleri hatırlıyorum. Zaten günümüz koşullarında hainler fazla adım atamaz. yalnız bu çerçeveyi. kendi sonunu en kahramanca getirenlerdendir. Yeni grubumuz işin başına gidip katkısını yerine getirirse. Bunların hiç birinin üzerine yatabilir miyiz? Darağaçlarında olsun. “Birim. Yeni dönem komutası kendine böyle rol biçerse. düşmanı düşürmeden. tatbikat yapacaktır” dedi. En olmadık bir kazayla gitmezlerse. hem de bize vasiyet bıraktılar. komut verdiğiniz gibi karşıma geldi. Kemal Pir buna üzülmüş. bir hafta içinde bir karargah. Çünkü bunlar ciddi insanlardı. Bildiğiniz gibi. Ben kazanmasının önünde engel görmüyorum. Başarmadan. kendinizi yetersiz bırakmayın. sizi böyle görevlendirebiliriz. savaş sanatının inceliklerine sürekli anlam vererek. Üçüncü haftada eğer düşman geçen yılki gibi bir operasyon yapar da içimize düşerse. bu biçimde olmasa da zindan direnişindeki zayıflığa. hem mesaj verdiler. Şimdiye kadarki savaşımın bütün yanlışlarının. “Bu iş bizim görevimizdi. benim askerlik anlayışıma göre bu olur. İşte bu komutanın sözüdür. Fakat sizinkine göre olmaz. çalışmıyorsa hızlandırın. komutanın şerefidir. ikinci hafta içinde ikinci bir karargah kurabilecek güce ulaşabilirler. ruhlarında ve gönüllerinde olan her şeyi tartışsalar. Ferhat Kurtaylara bu işi bırakmamalıydık” diyor ve ondan sonra ölüm orucuna giriyor. Bu direnişi. Hiç biriniz onlardan zayıf olamaz ve komutanın şanı şerefi ile oynayamazsınız. güçlerimizin dökülmesine biz bir çare bulmalıydık. baktım ki Kemal Pir Filistinlilerden öğrenmiş. zindanlarda olsun. kendilerini feda eden bütün militanların izleyicisiyim. sizden çarpıcı bir başarı haberi alabiliriz. Mesela Kemal Pir komuta kişiliğinin şerefine. “Peki. emir komutanıza hazırdır. Bu temelde çalıştık ve sizleri birleştir- 262 . başkomutanın veya militanın ölçüleri esas alınır. yetersizliklerinin farkında olmalı. önemli bir çalışma alanına ulaşırlarsa. oldu” dedim. Bunlar mümkündür ama giden grubumuz kesinlikle bunun bir sanat olduğunun farkında olmalıdır. O zaman ben askeri tekmil sistemini henüz bilmezken. İyi niyetlisiniz. Ancak bu temelde asker olabilirsiniz. Kafalarınız küçükse biraz büyütün. Askerlikte kural vardır. bir heykeltıraş tutkusuyla yaratıcı olmalısınız. bu komutan kazanır. bugünkü değerlendirmeleri bile dikkate alsa gerçekten büyük gelişmelere yol açabilir.yıllara sığdırılmış korkunç çabaları var. Size bunları olduğu gibi anlatarak tekrar uyarıyorum. günlük olarak yalnız bugünkü değerlendirmeleri inceleseler. Haki Karer‟le Kemal Pir Kürt bile değillerdi ama partileşme ve yoldaşlık için sıradan bir sosyalist bilinç onlara yetiyordu. onuruna her zaman bağlı kaldı. büyük direnenler. Zindanda Ferhat Kurtaylar. Ben de onların arkadaşı.

sıradan köylü kızına da açık. oradaki bütün güçlerin bir hafta içinde gereken doğru bir eğitimi kadar. az çok bunlardan anlayan ve gücü yettiğince uygulayabilen olduğumuz içindir. on yaşında anasını bile savaşımda saf dışı bırakmış. kıt kanaat da olsa bir gerilla tarzını tutturamama gibi bir durumdan bahsedilebilir mi? Hayır! Bana göre sıradan doğru bir tutumla. büyük zafer kazanın demiyorum. Birisi diğerinin eksikliğini tamamlayacak. Kendinizi yaşamak istediğinizde bile benim ölüp ölmediğimi. Benimle planlamayı tartışmak isteyen. Çünkü çok büyük değerler var.dik. tarihteki tüm ezilenlerin mücadelelerinin anısı var. başınıza daha kötüsünün gelmesini istemezsiniz. Herkese açık. savaşmak isteyen arkadaşlarımız oldukça çok. Eğer yaşıyorsam. Ve hep böyle düşünüp.. başka sahte planlar. onun olası sonuçlarını hep göz önüne getireceksiniz. Köylü olmak kendi bönlüğünü dayatmak değildir. Bu adam ki. oldukça organizeli bir savaş gücü doğacaktır. Bunun dışında hiç kimse başka bir ölçü dayatmasın. Sıcak savaş süreçlerinde yargılamaya bile fırsat olmaz. Mahirlerden. milyonlarca halkın emeği. Mazlumlardan. bir yandan da bunu sürekli geliştirdik. Eğer bütün bunlar doğruysa. Bize illa bir önderlik payesi biçilecekse. on binlerce şehit.. Nitekim bazılarının durumunu gördünüz. komutanlık isteyen. umudu hepsi içindedir. benim gibi bir savaşçıyı çözemez mi diyeceksiniz. 263 . planlama sonuna kadar uygulanırsa. o da komutan olabilir ama önce bizi anlayacaktır. Bizim on binlerce şehidimiz gerçek manevi komutanlarımız değil midir? Bunların ifade ettiği değere biraz anlam verin ve görevinizin başına gidin. bu kadar yanlışlık yapabilir. Kaypakkayalara kadar binlerce adı sanı duyulmuş şahadetler var. Birbirlerini tamamlayacaklardır. Sizi tekrar uyarıyorum. Bununla oynama olmaz. çünkü ben örgütlü bir adamım. Denizlerden. hatta ölsem bile bazı şeyler daha olabileceğini.) Yıllardan beri deneyimlerimizi biriktirerek. her şeyin zamanlamasını çok iyi yaparım. işin başındaysam çok dikkatli düşüneceksiniz. İşte bir yandan gerillayı başlatırken. zorluklara dayanıp direnerek ve çözerek bu noktaya geldik. en olmadık süreçlerden başarı ile çıkmış. (. aydın olmak demagoji yapmak anlamına gelmez. Ve bir de dünya sosyalizmi. Ben size destan yazın. tutum ve davranışlar sergilemesin. Eğer sergilerlerse sonuçlarına da katlanacaklardır. asli mesleğiniz olan savaşmak göreviyle kimse oynayabilir mi? Eğitememe. Açık ki onlarla da benim tartışma zeminim böyledir. elinizden geldiğince öğrenin. yüz binlerce zindan direnişçisinin ahı. Pirlerden. şimdiye kadar bu yöntemi uygulamadık diye kendinizi aldatmayın. örgütleyememe. saygılı olun yeter. siz bunlardan daha mı kıymetlisiniz. moral düzeyleri güçlendirilebilir ve bu daha ileri teknik eğitime kadar götürebilir. Çünkü bütün dünya ordularında bunun daha kötüsü anında kurşuna dizilmektir.

daraltmaya hiç bir özel savaşın gücü yetmeyecektir. düşmanın özel savaşının bırakalım kontrolü. 264 . ben içinizdeyim. Nereden bakılırsa bakılsın eğer bir kaza bela olmazsa. Yapılan ayırımlar sahtedir. Kesinlikle anlamsız olmadığı gibi. Önderlik. yürektir. Kaldı ki hepimiz askeriz. Planlamaya dahil olan bir de Amanos grubumuz var. Çünkü bu dağlara yüz bin kişilik bir orduyu da soksan. Ölüm de olmadığına göre. savaşmayı ve başarmayı bilen bir birlik. halkların zafer tacıdır. orada bir irade savaşı vereceksin. giyilir ve şeref kazanılır. Bu kadar birbirimizin içindeyiz. Ben yönetim ve yapının farklı olmasını tehlikeli buluyorum. Ama bu demek değildir ki. Güzel. askeri tam asker olacaktır. Ölüm her zamandır ama böyle şahane bir yoldaki yürüyüşte ölüm gerçekten vız gelir.işinizin başında yoğunlaşırsanız sonuçta. Bunu basit güdüleriyle lekelemeye. bu küçümsenemez. bir komutan şekillenecektir. Fakat biz orada da halen iddialıyız. Amanoslar. Bütün bunlar için. hakiki militanların gerçeğiyle yol almaktır. savaş tecrübelerimizden daha fazla ders çıkarmak. özgürce yaşayacağız. henüz tedbirinin bile olmadığı bir yerdir. Büyük bir yaratıcılıkla ve gerçekten zorluklarla boğuşa boğuşa. Türk egemen güçlerinin bunu kontrol altına almaya kesinlikle güçleri yetmeyecektir. büyük bir gerilla yaratıcılığını göstereceksin. kendi içimizi müthiş değerlendirmek kadar. onur Guevera‟dadır. Bunun çözümünü burada da tekrarlıyorum: Che Guevera da Bolivya‟ya gitti. “Ben Guevera gibi sonumu getirmek istemiyorum” dedi. Anadolu‟yu böyle bir gerillayla selamlamak kesinlikle anlamı büyütür. ölürsek de birlikte olacaktır. PKK‟nin yeni dönem gerillası bu çerçevede yeniden şekillenecek. salt coğrafyaya dayanarak adım atılacak. bununla alay edilemez. yenilmemiş. Karadeniz ve Akdeniz dağ silsilelerine gerilla oturtulursa. Burada da belirleyici olan gerillanın ilk başarılı yürüyüşüdür. Halen en büyük şeref. Sonuç: Yaşarsak da birlikte. beyindir. Bunu Türkiye‟ye de bu temelde taşıracağız. çekici ve oldukça anlamlı bir görevdir. Özellikle gerillayı Türkiye‟ye taşırmada bu adımı atacağız. siz benim kollarım. bacaklarım. gövdemsiniz. deryada damla gibidir. aslında böyle bir ayırım yapmayız. kültürlerin anısına yapabileceğimiz en büyük duruştur. Buradaki halk savaşlarının. başarıya susamış askerlerin. Bunun için savaşı benden daha iyi vermelisiniz. hem de Bolivya‟daki şahadetindedir. Yani kontrol altına alınması çok zordur. küçük gerilla birliklerinin Anadolu‟nun derinliklerine kadar yol alması mümkündür. aslında birbirimizi tamamlıyoruz. karşımızdaki özel savaşı değerlendirmek. Bizdeki alçak onu da diline doladı. Yönetim ve yapı diye bir şey yok. komutanı tam komutan. Çünkü bu son oyun kendini orada ele verdi. Bu bütün dünya halklarının ve son gerilla müfrezesinin elinde en büyük direniş silahıdır.

yenilmemiştir. böyle bir gerilla olmak ne kadar şereflidir. Böylece halklara kaybettirileni tekrar kazanmak ne kadar yücedir. bizim gençlik çağımızda başlatılan ve halen sürdürdüğümüz biçimiyle en soylu eylemdir. hele şu anki faşizmin halklarla oynamasıyla küçülte küçülte bir insanın neredeyse ruhunu bile kurutmuş bir rejim altında. Bu savaş bu anlamda. yok zafer geldiyse gerçekten oda bizim tanık olabileceğimiz en güzel karşılama bayrağımızdır. hem en değerlisi hem de hepinize yaraşandır.Bu temelde diyorum ki: Her şey yapıldıktan sonra şahadet de gelmişse. Ve bizim gibi küçültülmüş. savaş başarısını selamlamak ne kadar değerlidir. gerçekten hoş geldi sefa geldi. Kendinize böyle büyüklükleri layık görmek ne kadar değerlidir. Her zamankinden daha fazla yakın olan başarıya sahip olmak. 13 Aralık 1997 265 . Binde bir ihtimali bile olsa böyle bir yaşam ve ölümü.

özgürleşen. toplumsal-ulusal-sınıfsal değerler temelinde büyük özen gösterdiğimiz. Ağır olarak gerçekliğiniz bunu yaşıyor. Bunu. hatta bunu askeri olarak da ele aldığımız halde. ince bir hastalık halinde halen sürdürüyorsunuz. Bu durum. Köylü kurnazlığıyla. bir değeri yoktur. bütün yücelen. ne düşünsel yeteneklerinizi ne de iradesel gelişmeyi mevcut çelişkileri çözecek kadar geliştirmeyişiniz. 'ne köy olur. bunları örtbas ederek oyalanma gibi fazla değeri olmayan bir cücelikte ısrar eden. devrimci yükselişe kendinizi bir türlü kaptırmayışınız. Bunun iyi veya kötü niyetle fazla alakası yok.ÖNDERLĠKLE ÖZDE BULUġMAK. ne kasaba' misali bir kişilikte ısrar etmenin. yüce işlere kendinizi veremeyişiniz ve 266 . Şüphesiz kasıtlı olma temelinde değildir. çarpıcı bir devrimsel gelişmeye ancak lafta yer veren bir tutumda ısrar etmenin fazla kazandırıcı olmadığı ortada. en insani özelliklere göre geliştirmeye çalıştığımız. Derin bir güçsüzlük ve çok küçük hesapların oluşturduğu bir kişilik nedeniyledir. düzenden kaptığınız dille. özde bütünleşmeye büyük özen gösterelim! Mücadelemizi çok büyük çabalarla. Yani. halen sizlerin düzenden kalma. Klasik. fosilleşmiş bir çok geri özellikleri doğru dürüst kıramamanız. engel olmaktan da kendini kurtaramaz. toplumda ne bulursa onunla geçinen bir köylü. ĠDEOLOJĠK YAġAM TARZIDIR Önderlik gerçekliğiyle bu şekli buluşmayı bir tarafa bırakalım. Bir yerde sizin çaresizliğiniz. devrimsel gelişmelere cevap vermediği gibi. yüz karası bir durumdur. zavallılığınızın özünü teşkil etmektedir. bir esnaf gibi günü kurtarma peşinde olan bir kişilik. sizin zaafınızın.

silinmişler. büyük bir sorun gibi partiye dayatıyorsunuz. Zaten düzenle daha bilinçli bir biçimde kaynaşmıştır ve her türlü faşist saldırıya omuz verir. Köylüler gibi boş bir lafazanlıkla. şekli. hoş bulduk” şeklinde. Bizimle. birde. Arzulanan önemli bir gelişmeyi bir türlü sağlayamıyorsunuz. bir büyük tarih yaratanların bıraktığı eserler var. Size göre yaşam bu kadardır. bir yandan da zorluklar onu çarpıtıyor ve ortaya bir ucube çıkıyor. küçük burjuva esnafçılığı. Kötü vuruluyorsunuz. Hoş olduk. “Ya böyle olacaksın ya da seni gebertirim” diyor. Rahatlıkla çözebileceği basit sorunlara bile yaklaşım yöntemini halen bulamıyor. yumak yumak çelişkilerle. Devrimci bir faaliyeti daha anlamamışsınız. yürekle katılma bakımından çok çaresizsiniz. bunda rol oynuyor. İyi olmadığı halde “İyiyim. efendim. kendine göre ölçüleri var. ilgi duymuyor. fakat siz çok ısrar ediyorsunuz. hakkını biraz vereceksiniz yoksa bu işi. eser bırakanlardır. PKK‟de işler. Tarihe baktığımızda. oldukça kendini yanıltan bir tarzla götüremezsiniz. Buna alışmış veya alıştırılmış olabilirsiniz ama yaşam böyle olmuyor. Hatta. Ne fazla özgürleşebilir ne savaşla geliştirebilir ne de fazla örgütlenmesine gerek vardır. hazır olan bir imkanı bile değerlendiremiyorsunuz. “Nasılsın beyim. Bunu da. size yazık oluyor ve tabi sorumlusu da sizsiniz. Onlar hiç yok zaten. Esamisinden bile eser kalmayanların akıllı olduğu söylenemez. günü kurtarmalık. Bunu dolaylı da olsa kişiliğinizde yansıtmanız. şükür bugünü de kurtardık” der.bunu çeşitli nedenlerle savsaklamanız. siz önünüzdeki sıradan bir gelişmeye bile çözüm gücü olamıyorsunuz. Sizin yeriniz. fazla kendilerini zorlamadılar ama hiçbir şeyleri kalmadı. vuruyor. kendini kandıran yöntemlerle devrimci kadro olunamaz. En akıllısı geçinerek o da kendisini kandırır. Bunun biraz daha örgütlü biçimi. Bu durumunuzla sizleri ne yapabiliriz? Bu devrime tam inanıp. kavram olarak bile hiçbir şey anlamadığı sözüm ona bir tanrısı. dükkancılığıdır. hiçbir şeyleri kalmamış geri toplumların özellikleri var. Akıllı olanlar. Bunun üzerine bir sürü bilinçli veya iyi niyetlice numara da yapıyorsunuz. Bambaşka bir kişilik partinin büyük gücüyle kendini çarpıtıyor. köylü veya esnaf tarzında. Biz bundan da artık sıkıldık ve ciddiye almıyoruz. kendine göre küçük Amerika olmuş. esamisi bile kalmamış geri toplulukları dile getiriyor. Onlar da geçmişte yorulmadılar. bizim mili- 267 . Biz her gün uğraşıp dururken. Bu. böyle olabilir. Köylü ideolojisinin. bir kördüğümdür. çok geri bir ailecilik kültürü vardır. görüntüsel anlamda böyle buluşma iyi değildir. Aslında bu yaşadığınız bir kader de değil. Aslında büyük bir çaresiz ve sorun kaynağıdır. Sadece sözüm ona zor bela günü kurtarıyorlardı. ona içten. gelişmeleri zorlamaktır. ben ne yapabilirim? Karşı devrim kendine göre yaşam oluşturmuş. Siz bir türlü bu gerçeği anlamaya yanaşmıyorsunuz.

İnsanlar. Bukalemun gibi kılıktan kılığa girer. “Bilmiyorum. kendi sonunu getiriyor. Her şey elinizden gidiyor. Muğlak bir biçimi yaşıyorsunuz. başaramayan devrimcilik tarzı oluyor. devrimci çizgiye ve savaşına katılma gücünü güçlü göstererek başarı gerçeğini yakalamaktır. Bir çalışmaya hakkını verelim. Hakkını vermek. Devrimcinin iradesi farklı çalışır. Pay koparmak. kararınız devrim içindir ve düşüncede. gerçek düşmanıyla boğuşup. Ciddi bir savaş hazırlığı. ben- 268 . ilerleyemeyen. Devrimci iradenin olduğu yerde. İçimize köylüler gibi doluşmuşsunuz. görmüyorum. birisi dur deyip tavır almıyor. gafilce hatta haince bir konum ifade ediyorsunuz. gelişkin bir yaşamı göze kestiremiyor. belli değil. Yaşam onun için bir yalan dolandan ibarettir. En sıradan görevler boşa çıkarılırken. Doğru dürüst iki kelime konuşamıyorsunuz. sizin bu kişilik gerçekliğiniz içinde de bu vardır. Bu sakıncalı durumu aşarak eğer tutarlıysanız. duymuyorum”. lafı ile pratiği hep terstir. gerçeği çözemeyen. Bütün silahınız. bunu artık halledin. Parti sizi yaşatmaz. sizi düşmana kadar götürmek istemiştir. bana dayatmaya gelmediniz. En iyi niyetlisi sefil bir durumda. korkunç bir varlıktır. dürüstseniz ve gerçekten bizden de bir şeyler öğrenmek istiyorsanız. o insan korkunç yalancıdır. ruhu. Burada çok büyük bir çelişkiyi çözmek. Sonuç. kendi kimliğini özümsemektir. iradesi olacaksınız. işler karmakarışık olmaz. Bizdeki gerçeklik bunun en çarpıcı örneğidir. ne zaman kendini ciddi bir biçimde kandırırlar? Gerçek çelişkileriyle. Yoksa bitmiş tükenmiş bir kişiliği. Hatta yanı başında bir kontra pratiği sergileniyor. Yani çelişkiyi çözmeye gücü yetmiyor. “Parti biraz daha yaşatsın!”. Çoğunuz elimizde bir zavallı gibi kalmışsınız. siz halkı yaşatacaksınız. bütün bunlar iyi niyetli çabalar adına yapılıyor. gafilce duruyorsunuz. Daha da kötüsü. onun bile anlayıp çözemiyor. Bunu bana dayatamazsınız veya ben bununla uzlaşamam. ne yapacağınızı kestiremiyorsunuz. yalan dolan devrimciliği. İnsan kadar kendini aldatan varlık yoktur. Sizin yaşadığınız. Sizin kendinize biraz güvenmeniz lazım. Adam gibi yürümesini bile bilmiyor. siz partiyi yaşatacaksınız. laf devrimciliği. Ġnsan kendini kandırmak isterse.tan ölçülere göre tam rayında yürümüyor. Kendi sorumsuzluğunuzu böyle perdeliyorsunuz. yüksek bir yaşama güç getiremeyeceğini hissettiği zaman ve bu bana göre dediği zaman. Sizin sözünüz. Her birisi neyin peşinde. özgürlük savaşçılarısınız. Örneğin. Üstelik partinin sizi yaşatmasını bekliyorsunuz. egemen sınıflara aittir. iradede çok ciddi bir devrimci kimliği kazanmak için mücadeleye geldiniz. Halk sizi yaşatmaz. Onun onuru. sorunlar böyle olmaz. birçok sahte komutan çıkmıştır. bu baştan yanlış. Bizim toplumsal gerçekliğimiz içinde olduğu kadar. Hele bir militanın olduğu yerde. özgür yaşam tutkusu bile yok. Siz nasıl gerillasınız.

Kahramanlık düzeyinde bir kişilik ister. “Yanıldım.” gibi değerlendirmeler yapacaksınız.. münafıklık denir. Sınırsız katılım. Şimdi bütün bu tutumlarınıza karşı biz ne yapabiliriz? Burada kendini haksız dayatan. 269 . Veya karşı devrimin bana. özü sözü farklı. bir alayım‟ hesabı yoktur. Gerektiğinde kırk yıl sabırla durmayı. sadece biçimi ve çok bireysel bazı küçük hedefleri kurtarmanızı sağlar ama kesinlikle özde bir buluşma değildir. Önderlikle özde buluşmak gerekirken siz biçimde bazı şeyleri kurtarmak istiyorsunuz. çok kapsamlı bir savaş yürüyor. kararlaştırırsanız sağlıklı bir gelişme ortaya çıkar. “Başaramadın. hiç kimseyle apolitik buluşmayız. en önce öğrenmeniz gereken bir husustur. Bu. ciddi bir gelişmeye yönelemedim. ideolojik. Biz. bu parti aynı zamanda bir sınıf partisidir. kazayla olumsuzluğa yol açtım. karşı devrimin dolaylı bir zemini gibi yani gafilce hareket ediyor. militanca katmaya çalışacaksınız. iyi mevzilendiremedin. Buna. Burada. kendini iyi örgütleyemedin. çeşitli mücadele biçimlerini esas alıyor. onun her türlü işbirlikçiliğine karşı savaş da dahil. Belki beni de karşı devrim temelinde ezer. şu anda her sahada. nasıl vurulduğumu. bastırıldım. Bunların hepsini peşinen bilerek. örgütsel. kendi kimliğinizi çok kapsamlı özelliklerle hazırlamanızı emrediyor. Zorlukları olabilir ama onun çözüm dili olmak. taktiği. yoğunlaĢma olmayınca. gerektiğinde şahin gibi veya kurt gibi anında saldırmayı bileceksiniz. Önderlikle özde buluĢma. Yani. Bu partinin stratejisi. hatta kaçabilir veya tam bir bela gibi de davranabilirsiniz. neden bunu kullanamadınız? Karşınızda katı bir sınıf savaşımı var. kendinizi en fedakar düzeyde. Kendinizi bu temelde ikna ederek. savaşmaya çalışıyor.den bir güç alıp onun üzerinde kendini yaşatmak burada öğrenilemez. Bu yaklaşımın anlamı budur. devrim kararını tam veremeyen kimdir? Bu kadar zaman geçti. İğne ucu kadar imkanlarla örgütlenmeye. savaĢ yasaları sizi ezer. askeri olarak. Sizin esasta burada halletmeniz gereken. Tam tersine sorunları ağırlaştırarak ve bir sürü bahane ekleyerek. Bu durumda sizler.. kullanıldım. Bunun için gereken militanlık özelliklerini kimliğinize kazıdığınızı sanmıyorum. neye alet olduğumu bile kestiremedim. Biz onunla şimdiye kadar boğuştukça boğuşuyoruz. başkaları için veya kendisinin çıkarları için güç almak isteyen oportünisttir. Bu savaşın karakteri. Sizlerle de öyle anlamsız bir didişmeye girişmeyiz. fedakarlık esastır ve bu örgütün oluşumu da böyledir. Bunun adını ne koyabiliriz? Öyle ki bazılarınız bunun altından çıkamıyor. düşmana zemin oldum. iyi hareketlendiremedin” demesi ayrı bir şeydir. Büyük bir kısmınız yaşanan sorunlara yanıt olamadı. kendimi kandırdım. „Bir vereyim. Ona şurada veya burada katılacaksınız. Bunu önceden hesaplayacaktınız. dünya emperyalizmine karşı olmaktan tutalım.

Halk önderleri nasıldır. militanlarının yetiştirilmesi gereken yer olarak da tanımlanabilir. bu gafil niye böyle duruyor. Burası hasta yurdu. Biz ikiyüzlülük edemeyiz. aslında savaştan daha zordur. Siz. örgütlüyüm. Çünkü çoğunuzun durumuna baktığımda. Buranın adı. en zor işler için kendini hazırlama yeridir. günümüzde her ne kadar şeklen çok sert bir eğitimi yoksa da. Düşmana gitmek de en kötü sonuca yol açıyor. Çağımızın belki en zorlu değişim dönüşüm sahasıdır. İnsansınız. Nitekim girdiğinizi de biliyorsunuz. tehlikeli bir konuma girer. Heveslerime göre. dürüst davranmaya ve bir halk için. bildiğimiz temel değerlere göre olmaya öncelik veririm. Kendinizi neden bu duruma getiriyorsunuz? Ciddi bir örgüt kararı vereceksiniz. Oysa burada gerçek halk önderleri yetiştirilmeye çalışılıyor. değişik bir birey çıkarcılığını yaşayanlar içiniz- 270 . geliştirme ayrı. yani biraz lümpence. bunun için buraya geldiniz. ne zaman kaçacak. hele bir de eline silahı aldı mı değişik bir çeteciliği. kaçmak suçtur. eğitim ayrı da. gözünü yüksek hedeflere dikmiş kişilerin yoğunlaştığı yerdir. Ama öyle anlaşılıyor ki. Eğitim de. toplumda dikiş tutturamayan birçok kişilik. sorumluyum. bunu öğreneceksiniz. kendini bir hasta gibi buraya atmak. Ama size bakıyorum. nasıl yaşamalı. bencilliklerime göre kendimi dayatmam. uzun yılardır kandırıyoruz. Burası en sağlam. nasıl mücadele etmeli sorularına açıklık kazandırmaya çalışıyorum. PKK olayı. kimdirler. Bu halk için belki de en zorda olan bir kişiyim. Tabi bir de kendimizi. özde insani en zorlu bir sürece kaldıran bir özelliğe sahiptir. Çünkü çözümsüz ve zavallısınız. Sizin farkınız terbiyeli. “Yoldaştır. ne zaman ihanet edecek”. iyi insanlar için iyi sözler söylemeye.Kendini yere atmak. Benim fazla bir farkım yok. bununla ne yapılabilir. neden size güvenmeyeceğiz? Ben bir kahraman. Tamam. Yani içten olmaya. burada her türlü geriliği yaşayabilirsiniz. Bunun için tabi ki ilkeliyim. ki böyleleri de çıkmış. Savaş için kendini doğru eğitemeyen bir insan. tanrısal bir varlık değilim. Nasıl olmalı. farkımız budur. halkın temel çıkarlarına göre inandığımız. çok iyidir” diye. Bunlar sizin için hayatidir. gideyim “PKK beni tedavi etsin” diye buraya gelmiş. iyi duruşlar sağlamaya. Size kalsa. Ben de bir emek savaşçısıyım. “Bu kimdir? Bu zavallı niye gelmiş. İlkelere göre. Darülaceze yani toplumda iflas etmişlerin geldiği yer değildir. sabırlı ve disiplinli olamamanızdır. Bunları aşmanız gerekiyor ve siz ne kadar bana güveniyorsanız. halk önderlerinin. savaşta çok olumsuz. nasıl eğitilmeli. doğru değildir. serserice. kısaca tutarlı olmaya çalıştım. halkın en kutsal bir çıkarına bir anda ters düşerek ve küçük bir bencillik uğruna her türlü çılgınlığı yaparak kendinizi yere atabilirsiniz. hep böyle tablolar arz ediyorsunuz. Bizim sahamız. benim de yavaş yavaş size güvenmem gerekir.

sizi nereye gönderelim diye üzülüyorum. Hatta bir turist kafilesi kadar bile ciddi olmayanlar var. Mesela o zaman biz ne yapardık? Haydi dağa çıkalım dediğimizde. Oysa siz büyük bir savaşa gidiyorsunuz. sıradan bir köylü gibi kalıyor. sizi çözdürebilir. Kaldı ki. Tüm bunlar beni dehşete düşürüyor. aç kalması neyi gösteriyor? Aslında savaşı pek anlamadığınızı gösteriyor. çözülmek üzereler” demesi beni korkutuyor. eminim ki benimle bir gerilla tartışması yapacak biri yoktur. hepsine yanıt olabiliyorum. beni biraz verimli kılıyor. büyük bir hevesle. yani gafilce kendimi kandırmıyorum. Bu bir savaştır. büyük bir ayaklanmayla. Sizi bununla kıyasladığımda. bazıları da tarihi bir görev üstlendiğinin farkında bile değil. kimisi zavallıca yolda ölüyor. Basit. ikiyüzlülük yapıp kendimi kandırmak istemiyorum. Ciddiyim. Bu. Yani düşünün. Müthiş taktik geliştirmesi gerekenlerin geliştiremediğini görüyoruz. kimisi doğru dürüst önünü göremiyor. Uyumuyorum. tutarlıyım. çünkü yılların yetersizlikleri. Yaptığımız küçük bir işti ama ciddiydik. Bunun gibi binlerce iş var. Halbuki o dağlarda insan kendini vurur mu? İnsan o dağlarda hazırlayacağı bir gerillacılıkla düşmanı vurur. Çoktandır bu işle uğraşıyorsunuz ve halen de savaş kararlılığınız var. bin bir işi birlikte yürütmeye çalışıyorum. Kaldı ki siz. “Çözüldüler. en son kendilerini vuruyorlar. kötü niyet aramıyorum ama geliştiremiyor. Bazıları çok sahtece kendini paşa sanırken. vurulup gitmiştiniz. dürüstüm ve amaca göre yaşıyorum.den çok çıkmış. Neredeyse karşımızda uyuyorsunuz. Peki siz ne olacaksınız? Artık bu durumunuzdan korkuyor. tam tersine beni halen iddialı bir biçimde ayakta tutuyor. O zaman ben nasıl bir insanım? Ben tanrıdan mı geldim? Hayır! Sadece. Malzemesini düşmana kaptırması. madem karar verdik çözmek zorundayız. bizde artık müthiş bir sanat olarak düşünülmesi gerekirken halen dağda bir savaş tarzı yaratmayı veya sadece savaş tarzı yaratmayı değil kendini saklamayı bilemiyor. Bu. çoktan çözülmüş. Şu anda şaşkınsınız. gerillacıyız dediniz. yalnız gerillayı değil. Sizi fazla küçümsemiyorum ama her gün karşı karşıya olduğunuz düşman vahşidir. Buraya kadar geliyorsunuz ama bir dinleme gücünüz bile yok. Yani bu anlamda. düşmanın her an. En azından sizin gibi çözümsüz. yollara dizilirdik. bu işi çözememişsiniz. Hatta en temel yapmanız gereken bir gerilla birliğini sizden daha iyi tartışabiliyorum. aslında benden daha cüretkarsınız. Tabi bunda kasıt. o yaşta ki sorumluluk düzeyini bile gösteremiyorsunuz. güvenliğini sağlamak bile büyük bir meseledir. zavallı kılmıyor. Fakat temelde bir şey eksik. Bu halinizle sizi ne yapacağız? Ben tek başıma. On yaşımı sık sık örnek olarak veriyorum. tam bir gafil grubu gibi. bu kadar insanın karnını doyurmak. benden daha önce silaha sarıldınız. 271 . Görüldüğü gibi. dağlara sevdalandınız ve bir sürü silah patlattınız. silahını bile kullanamıyor. size kalsaydı. görevlerimin takipçisiyim.

ki olabilirdi istediğinde mükemmel bir coğrafya da. Hepsi işi savsaklıyor veya birbirine havale ediyor. gerillanın ömrünü uzatmaktır. O alanın sorumlusu. Babatlar. bir sahada güzel bir savaş verebilirdi. Botan. fakat arkadaşlarıma güvendim. Haftanin‟i çözmeye çalışıyorum. onlarca fedai militanımızı mayınlara vurduran.Biz mücadelemizde sürekliliği sağlıyoruz. “Biz neden merkez olamıyoruz. Ve şu anda bir nolu korucudurlar. birçok sahayı bir kontranın bile yapamayacağı kadar bozuyor art niyetli olmasına da gerek yok. Metin gibi birisi de. Bir gerilla komutanlığı sahası oluşsaydı. Mesela son bir yıldır. Adamın bütün hesabı. Parti Botan‟a girdiğinde. Çünkü çok zorlamalarının yanında. PKK içinde bir Botan ağası olabilirim” hesabını yapar. savaşçılar da var ama içinde çok düşmüş bir kesim de var. Ardından Güney‟de gerillayla oynadılar. O kadar sa- 272 . içimizde ciddi oynadıklarına dair işaretler de vardı. “Bunlar ne yapmak istiyor” diyebilirlerdi. mükemmel bir savaşçı topluluğuyla ve iyi bir gerilla tekniğiyle. böyle bir görüntüyle. Alandaki ilk arkadaşlardan Orhan Sarıçiçek‟i vurup. o aşiretin bazı adamları TC‟nin mahkum ettiği kaçaklardı. Adam bozgunculuk için rüyasında görmediği parayı alıyor. rahatlıkla “Ben de. Yani düşman tüm gücüyle üzerimize geliyor. Bizim temel kaygımız. PKK çizgisinde bir uyanıklık gösterselerdi. Birçok yerde bu imkan var ama adam yok. Şu anda yoldaşlarımızı en çok katleden kesimdir. Haftanin‟de son bir yılda. işimiz çok tehlikeli bir hal alıyor. Bunu. Aşiret haini olabilir. “İyi niyetlidir. bunun bir hain olduğunu gösteriyor. Bu adam Nisanda düşmanın silip süpürme hareketinde kaçmış. neden iktidar olamıyoruz” şeklinde açıkça dile getiriyordu. Aslında bunları ben daha önce de çözebilirdim. KDP içinde bir yer edinerek. Kendi sahamızda bu kişiliği çözmeye de çalışmıştık. Uludere. başını düşmana götürerek kendilerini affettirdiler. Haftanin‟i iyi tanıyorlar ve bu yolla gerillaya zarar veriyorlar. binlerce silahı düşmana kaptıran. Irak‟tan Musul‟a kadar yüzyıllardır korkunç bir üçkağıtçılıkla her türlü ticareti yapıyorlar. çok tehlikelileri de çıkabilir diyerek tedbir almalarını bekledik. En azından. Bunların derdi başkaydı tabi. düşmanın üzerine en kuralsızca gönderip imha ettiren kişinin bu unsur olduğu açıklığa kavuştu. bu işte bir bit yeniği var demiştim. meğer sahte bir görüntüye girmiş. binlerce silahlı korucu topluluğu oluşturuyor. En iyi komuta diye tabir edilen. Metin denilen bir alçak. binlerce şehidin üzerinde Botan da etkili olmak. TC ile en iyi bağlaşıklıkları kurdular çünkü alanı biliyor. TC‟yle her türlü kirli ilişkilere girmişler. o aşiretin içinden iyileri de. Goyi aşiretinden dürüst olanlar da var. Mücadelemiz karşısında Botan‟ın adeta en çirkin oynayan kesimidir. bu aşirettendir. Onun için. Oradan KDP‟yle. olgundur” dedik. Bütün belirtiler. Bununla güç haline geliyor. O açıdan da.

Bunlar art niyetli de olmayabilir ancak kişilik olarak eleştiriye tabi tuttuğumuz kişiliklerdir. siyasi düzeyi nedir? Bu örgütlü mü. Ondan sonra. gafilce kendini kandırıyor. Büyük bir duyarlılıkla bunu başaramazsanız. ne yürekte ne de düşünce de bir yanıt olamıyorsunuz. yoldaşlarını katletmiş. Şemdin de gösteri için bir kaç kurşun sıkmışlar. Bizim bazı komutanlarımız da. aşiret tarzıyla çıkarcılığını hesaplamaktır. Sen iyi niyetlisin ama. derecesi. PKK tarihi nedir. Bunlar da. çok gafilsin. tarihi kutsal bir çalışmayı. Sizde vicdan yok. öyle tavizkar davrandılar. vicdanınız hiç sızlamıyor mu? Bunun sorumlusu ben miyim? Nedeni işte oradadır. duymadım. vatansever mi? Hatta sosyalizmden bir şey anlıyor mu? Ölçüleri kutsal değerlerimize bağlı olması gerekirken. bunu bilmeden. götürüp eliyle teslim edecek. bir Şemdin alçağı çıktı. ordulaşamaz. Ondan sonra. Fakat zamanında çözümlenmemiş. Başka bir dünyası olmayıp tüm istediği. katkısı nedir? Hesabı bile yapılmıyor. Buna. PKK hangi temelde militanlaşıyor. şimdi PKK ile sağlamaya çalışmasıdır. imkanlarımız gittikten sonra kaçtı. Bunu da sizin gerilikleriniz sayesinde yapacak. teşhis edilememiş. Bu noktadan sonra uyanmak iyi bir uyanma tarzı değildir. işin özünü çözeceksiniz. Doğru dürüst bir değer nasıl kazanılmıştır. sorumlusu yok. Neden hiçbir iş yapmadan o kadar şehit verdiniz? İdeolojik eğitim olmadığı için. “Bunlar pratikçidir. Girmemiş aslında. Metin ve Fidel ne olduğu belli olmayan belirsiz kof kişilikler. Sonuçta. eğitmediler. mesela bir tarihine bakıldığında. Size ölçülerinize göre iyidir çünkü adam çatışmaya girip kendini kanıtlamıştır. Sonuçta. Örgütlü olamayan. Bu kişiliğin işi gücü. İdeolojisi ve hesabı bunun üzerine kuruludur. Bunu her köylü yapar. PKK‟ linin amaç büyüklüğü nedir. PKK‟de militan kimdir. bilmiyorum‟u oynuyorsunuz. aşılamaz. iş yapar” dediler. Bu kadar değeri sebepsiz yere kaptırdınız. dağlar kadar sorunu önüme getiriyorsunuz. Kaldı ki hepsi zarar vererek binlerce değerimizi bu temelde çürüttüler. Hem de neyin karşılığında? O pis güdülerini tatmin etmek için. O meşhur „görmedim. filan yerde. gafilce buna zemin sunuyorsunuz. PKK‟de gerçek savaşçı kimdir. imkanlara dayanıp eskiden TC ile veya eşkıyalıkla sağladığını. ben iyi niyetliyim” diyemezsiniz. bu düşman karşısında başka türlü hiçbir şey yapamazsınız. Ortada ciddi bir PKK militanı. Kanıtlama böyle mi olur? Bu adamın ideolojik.vaşçımız. sadece değerlere ihanet edersiniz. Acaba bunların verdiği zararın gerçek sınırı nedir? Kaldı ki çoğunuz objektif olarak. bir iki çatışmaya girmiş ölçü bu oluyor. Kim ne yapıyor. Bu tavırlarınız hiçbir şeyi kurtaramaz. köylü. Size göre bu aşiret kişiliği bir kaderdir. Beyni çalışmayan savaşı geliştiremez. Senin ciddi bir önderlik gerçeğin. bütün PKK gerillasını Türk Genelkurmayı‟na peşkeş çekmek istedi. 273 . “Niye böyle oluyor. Düşünün.

Kişiliğiniz bu kadar zavallı. PKK ile. kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kaldı ki siz özgür yaşamak. en güzel lafları etmeye özen gösterirler. Beni hep kandırmaya çalışıyorsunuz. Size dayak atmıyoruz diye. Her gün halka. yetkiye sığınarak. Başka bir yerde böylelerini tek kelimeyle zindana atarlar. PKK bir kültürdür. savaşçı kendini böyle durumlara sokmaz. dili doğru dürüst çalışmıyor. Benim de. ağızları birbirine girer. Bunlar kötü şeylerdir ve bunları çözmeniz gerekir. Önderlikle Özde BuluĢmayanları SavaĢ Yasaları Ezer PKK‟deyken sözüm ona vurduğu kırdığı belli olmayan Zeki unsuru. bunlar nasıl PKK‟lidir? Bu konularda duygu düşüncen yok. belli bir hesap verme durumum var. dosta düşmana hesap veriyorum. herhalde böyle laçka durmaya hakkınız yoktur. bunun gerekleri nasıl olacak? Bu size söylendiğinde 274 . düşman karşısında bülbül gibi söylüyor. Kaçan birçok itirafçı ve hainin hepsi böyledir. süper disipline geçmiş. insanın aklına bile getirmekte zorlandığı bütün hususları. O zaman. İmkanlar üzerinde. Hatta Kürt ağasına veya genelde birçok Kürt kişiliğine bakın. bir jandarma karşısında güzel konuşmaya. çok yumuşak davranıyoruz. Ondan sonra da ağlayıp sızlayarak sonunuzu yaratırsınız. PKK‟nin ideolojik değerleriyle ilginiz yok. PKK bir moral değerler bütünüdür. Yanlıştır. Kendi hayati görevleri karşısında uyuyor ama Türk Ordusunda ise süperdir. hep kamburumsuydular. halihazırda nereye gitsem. Ağır bir işkence ortamı olmasa. İş yaparak. hepsi beni kandırıyor. burası er meydanıdır. rezil olursunuz. Bunlar. Daha da ötesi. Kendi halkı karşısında suratı bir karış asık. yere yığılmaktan başka söyleyeceğiniz hiçbir şey yok. jandarma karşısında her türlü esas duruşu alırken. Bütün bunları. sahte bir isme sığınarak hiçbir şeyi kurtaramazsınız. kendi değerleri karşısında ise saygısızdırlar. Savaşın bütün kurallarına yanıt olamazsanız. Demek ki bunlar.Mazlumlardan Agitlere kadar. militanlık ölçülerine göre. Er meydanında savaşçı olmayı kolay mı sanıyorsunuz? Kendinizi örtbas ederek olmaz. Ama bir düşman jandarması karşısında. bir şeyleri sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Benim „altın işleri‟ dediğim devrim işleri söz konusu olduğunda da. yanımızda dik bile duramıyordu. düşman karşısında da kendimi mükemmel savunurum. kimisi gerillada komutandır. PKK bir ideolojik yaĢam tarzıdır. PKK‟nin savaş gerçeğine göre doğru katılımı kararlaştırmanız ve kendinizi işlere göre eğitmeniz için belirtiyorum. Hesap ver dediğimde. PKK‟lilik olayına. Biz aslında savaş yasalarına göre. Yetki verdiklerimin kimisi Avrupa da. namuslu olmak istiyorsunuz.

“Düşmana hizmet eden kişiliğimi her yönüyle öldüreceğim. açlıkla terbiye ederler ya da sonunda bir kapıcı yaparlar. bütün gelişmeleri biraz daha özgür- 275 . sizi adam yerine koymamız için olmazsa olmaz bazı hususları halletmeniz gerekiyor. bu kuvvetler benim çok büyük olduğumu gösteriyor” gibi bir saplantısı vardı. Bütün davranışlarınızla. Ama rahatlamadı. Bir. Yıkarken. Yücelen değerlerden sonuç çıkaramıyor. Onu yapmayacaksınız. biz bu alçağı paşa gibi yaşatmaya çalıştık. PKK. Bunlar doğru değil. yani çöplükte bir kemik bulamayacak adamı 10-13 yıl süper yaşattık. Bana göre işi bu kadar zora sokmanın hiç anlamı yok. Bunları kökünden halletmeliyiz. düşmanın her tür iğrençliği üzerine bina ettiği tutumları bana dayatıyorsunuz. Bizim felsefemize göre. ayakta sallanıyorsunuz. parti gerçeğimiz çok açık ve anlaşılırdır. İnsanlık. İşte çingene paşalığı dediğimiz olay budur. insan en büyük olaydır. düzenin. sahte kültürünüzle kendinizi çok kötü dayatarak halledemezsiniz. Bu itirafçı ruhu öldüreceksiniz. İnsan yaşamı. Onun için diyorum. Ya bir yerde en insanlık dışı muameleyi yaparlar.maalesef çoğunuzun dizleri çözülüyor. Kapıcılar arasında Kürtler doludur. zor da değil. bunları yıkmaya geldiniz. bu oluyor. bireysel namus meselesi saydınız. biz ne yapalım? Zindanda. Bunlar iyi şeyler değil. Ama gitti ve şimdi bir jandarma karşısında tam dört dörtlük bir pozisyon almış durumda. Ben kendimi bu temelde çözdüm ve biraz yaşatmaya çalışıyorum. Gerilla da dahil çok net. Bir gerilla birliğinin üslendirilmesi hiç sorun değil. sahtekarlıktır. PKK yaşam tarzının özümsenmesi hiç zor değil. böyle bir olaydır. En evvel yerine getirilmesi gereken görev budur. PKK‟nin içine. yine de tatmin olamadı. hepsi görevinin en iyi adamıdır. Biz bunları yıkmak için bir araya geliyoruz ama siz sözüm ona. Siz. Halbuki gerçek hiçte öyle değil. benim için de geçerli. Bu örneklerle de gösterdiğimiz gibi çok zorluyor ve çok zarar veriyor. “Yaşanılabilecek bir kişiliği kazanacağım” diyeceksiniz. işte onu da öyle terbiye etmişlerdir. Dikkat ederseniz.” İki. en büyük tutkudur. sahte komutanlıklar yakıştırmaya çalıştı. harikulade bir olay. tımarhanede ya da Türk Ordusunda. “Bende bazı kuvvetler var. bu tutumlarınızla kendinizi de tanınmaz hale getiriyorsunuz. bu çok açık. “Kişilik özelliğim” adı altında. adam adeta dört dörtlüktür. Kendine sahte Allahlar. bir türlü tatmin olmadı. aksine çekicidir. Dağlar kadar yüceltici değer varken. burada dersler son derece net. bir kişilik özelliğidir ve gerçek yeri orasıdır. düşmandan almış olduğunuz. peki size göre olan nedir? Örneğin. en düşkün konumda olan. ayıptır. “Benden iş geçti veya ben yeniyim. yine geleneksel toplumdan kaptığınız özellikleri. Devrimcisiniz. rahat yapabileceğiniz işler var. Bunlar. özgür yaşam. İşte bu. kavramıyorum” demek. “Bu bize göre değil” diyorsunuz. saygılı olamıyorsa. Bizim gerillanın elinden gelen. sınıf dışı hatta toplum dışı şeyler taşırıldı.

disipliniyle kendinize yakıştırmayacaksınız? Ödemeniz gereken borçlar. tabi ki benim onurum. Kimliksiz insan. Denemeyle de kendinizi her türlü pratik dayanıklılığa getirebilirsiniz. partideki birleşme amaçlarınıza bağlılığınızı “Ben de onur savaşımını kazanıyorum. Deneme sınama da yapıyoruz. düşman size kimlik bile vermiyor. kazanacağız! Bu çok açıktır. insanları iknayla kazanma yöntemimizin bir gereğidir. Eskiden bunlar bu kadar gelişkin değildi. şerefim hem de en kutsal görevimdir. halkınıza verdiğiniz sözü. Ne zamana kadar. bu ancak devrimle mümkündür. parti gerçeğimiz de budur. onunla temel insan olma hakkımı. kimlik savaşımını kazanıyorum. hatta kendinizi 276 . dolayısıyla hiç birinizin adı. baskıyla sizi ezmek istemiyoruz. bu yaşıma rağmen kendimi canlı ve bir şeyler verecek kadar katıyorsam. Sonuçta. doğru anlamanız ve size göre değilse. Yoksa korkunç öfkeliyim. Size sunduğumuz hep böyle iyi olanaklardır. onunla gurur duyacaksınız. neden sizin olsun? Yaratılan değerlerle bu kadar büyütüldüğünüze göre. siz de en azından kendinizi benim kadar bir enerjiyle. güzel yaşamı kazanıyorum” diyerek gösterecek. bu. tutarlılıkla ve sorumluluk anlayışıyla katmalısınız. bugün de aynı tutumu sürdürüyoruz. özgürlük için yapılmıştır. Kimliğiniz yok. yarattık ve ısrar edersek. çözünceye. gerektiği kadar dönüşüyoruz. bu kadar şehidimizin anısına. halkımızın bazı temel beklentilerine yanıt olmak içindir. ekmek suyun da bağlı olduğu bir devrim sorunu var. biz bir iken de. Eğer ben size çok amansız yüklenmediysem. Önderlik gerçeği de budur. kimliği yok. hiçbir imkanın olmadığı yerde başladık. Yani ekmek bile bulmanız. çünkü birden bire savaşa girilmez. zaferden bir kuşkum yoksa. Ama biz sosyalistiz. En yiğit. Bu. devrimci örgütlenmeyle mümkün. neden bunu yüksek bir takdir duygusuyla. İnsan olmakta ısrarlıyım. yapamayız” demedik ama somuta göre ne gerekiyorsa onu yaptık. şerefsiz ve onursuz bir insandır. halk. “Bu işte ben varım” diyenlerin toplandığı bir yerdir. Bunları takdir edeceksiniz. Yaşamanız için bir ekmek istiyorsunuz ya. “Güçsüzüz.leşmek için yapmıştır. terk etmeniz gerekiyor. İnsan bu kadar namussuzluğu kabul etmez. onunla kendime de verdiğim sözü gerçekleştiriyorum. ekmek sudan daha önce. bizim sosyalist kişiliğimizin. Kocaman. geliştik. kırk milyonluk bir halkın. Bizim için de. Bunun için önce eğitileceğiz. Peki sonuçta ne oldu. onunla düşmanımdan açık veya gizli yoldan intikamımı alıyorum. Sizlerle bu temelde buluşuyoruz. Burası. Ben. “Onunla kendimi kanıtlıyorum. yenebilecek kadar güçleniyoruz ve her zaman. Ben halen bu kadar ısrarlıysam ve en ufacık başarıdan. örgütlü ve gerektiğinde savaşa en uygun taktiklerle yanıt oluncaya kadar. Bunu istismar etmeden. Bunun dışında ben kendime başka bir şey dedirtmem” diyeceksiniz. bu işi sağlam yürütünceye. ulus olma hakkımı doğru kullanıyorum. Örneğin en büyük devrimler.

9 Mayıs 1998 277 . onurlu. namuslu. oldukça ihtiyaç duyduğunuz. yani onlara tanıdığı hakları bile size layık görmeyen bir düşmandan hesap soracak. kendi savaşımınızla ona insan gibi yanıt verecek ve sonuna kadar götürerek başaracaksınız.yeniden yaratma göreviniz var. Hiç küçümsenemeyecek olan bu imkanlarla. özgür yaşam hakkını neden kullanmayacaksınız? Bunları kendisine sınırsız hak gibi gören ama sizi hayvan haklarından bile yoksun bırakan.

Kaldı ki sabote edenler de az değil. Aranızda pusuda yatan bazı kişilerin olduğunu bilmeniz gerekir. 278 . Ulusal düzeyde.ġEHĠTLERĠMĠZĠ YENĠLMEZ BĠR ORDU VE PARTĠ YAġAM TARZIYLA ANABĠLĠRĠZ Ülkesi ve halkı için yaşamak isteyen. sosyalist düzeyde ve özellikle savaş tarzında verilen çok önemli bir çalışmadır. yoğunlaşamamanız benim düzeyimi düşürüyor. Açığa çıkardığımız derin kişilik zaaflarınızın neden olduğu bu duruma düşmenizde. Gerekli olan temel hususları ısrarla vermeye çalışıyorum ve bu öyle salt bir okul grubuyla gerçekleştirilen bir çalışma da değildir. hele hele savaşmak isteyenler. Hatta iyi niyet daha kötü sonuca da götürebiliyor ve Genelkurmay da buna oldukça bel bağlıyor. Cezaevinde pek görülmeyen bir biçimde bu yöntemi deneyerek. bu değerlendirmelerimize çok dikkat etmeliler. Özellikle sözüm ona iyi niyet adı altında ve hatta kendini kandırarak anlamı oldukça büyük olan ve mutlaka başarmamız gereken bu çalışmaları sabote edenler var. Bir türlü dikkatinizi toplayamamanız. Sonuçta iyi niyet veya bilinçli. Bilindiği gibi bu tür süreçlerde şahsi çıkar ağır basar. onlardaki tahribatları geliştirmek istiyor. Genelkurmay bel bağladığı bazı kişilere zindanda bile karargah kurdurup onları televizyonda halka ve sizlere karşı konuşturuyor. düşmanın bilinçli etkisinin ne kadar olduğu fazla önemli değil ama her gün TC‟nin kanallarında yayınlanan çarpıcı gelişmeler var. subjektif kasıt içinde olup olmamaları pek belirleyici değildir. Kendini eğitmemiş. içimizdeki bazı zaaflı kişiliklere özel af mesajları yollayarak.

günübirlik yaşayan kişilikler olup. hele hele içimizdeki insanların zaaflarını şiddetle kullanıp sonuç almak isteyeceği çok iyi görülmelidir. Bunların hepsi var. Çare bulamadıkları için ya dar ağacında erkenden sonlarını getirmişler ya da köşelerine sinerek sahayı tümüyle düşmana terk etmişlerdir. Resmi bir düşman söylemi olan „iradesinin çalındığına‟ inanarak.özellikle siyasal amaçta. partinin bazı imkanlarına dayanarak ve tecrübe adına ucuz komutanlıkla. Kişiliklerinin çok zayıf olduğu kesin. savaşı ellerindeki politikanın bir aracı olarak da düşünmüyorlar. bu toplumda her şey gelişebilir. ihanetlerine çılgınca devam ettiklerini görmekteyiz. Sadece karşı bir isyan değil. Bu hususları sürekli belirtmemin nedeni. düşman her tür taktiği dener. siyasal. bunda başarılı olması çok fazla sonuç vermez. Herhangi bir ulusal. basit bir güdüsü. Dolayısıyla hileyle. kolektif emek üzerinde tam bir hırsız gibi fırsat kollayan kişiliklerin. kandırmayla. Tarihimizde de ve şüphesiz bütün devrimlerin. yurtseverlikte. yüz binlik ordularıyla yapamadığını. bir kelime bile yer yoktur. bu ordudan savaş hukukuna. Karşı tarafın savaş hukukuna da fazla değer verdiğini sanmıyoruz. Tarihin bir kez daha tekerrür etmesine fırsat vermek istemiyoruz ama Genelkurmay‟ın kullandığı isimlere ve yöntemlere baktığımızda. her türlü sapkın amaçlardan tutalım amaçsız- 279 . içimizde de çok yoğun bir biçimde yaşanmaktadır. Dolayısıyla herkes. Emperyalizmin çılgınca her yöne çeken. her türlü hileye baş vurur. Bir amacı olmadan. sözüm ona başarmak istiyor. duygusu uğruna her değeri yıkmayı göze alan kişilere dayanarak. hatta belirli bir politikaya göre savaş beklemek pek gerçekçi değildir. bazı heveslerle veya zorunluluklar sonucu. Bir an önce soluğu TC‟nin karargahlarında alarak. Eğer buna yanıt olma gücünüz varsa onu kesinleştirmeniz gerekir. görüldüğü kadarıyla parti içinde bana karşı direnen kesimlerin varlığı ve hiç sarsılmadan kendi konumlarını. Tabi savaştır. Bunda en önemli rolü yetersiz önderliklerdir oynamıştır. hele hele sosyalist anlayışla kendini terbiye etmemiş. Cengiz Han yöntemlerini esas alıyorsa. Savaşta bir yöntemin sahibi değil. toplumsal değer temelinde bir öğretiye. Bu yönlü bir savaşım. hele karşımızdaki güç. Kaldı ki. Bilinen lanetli tarihi hortlatmak için. Bunu önlemeye çalışıyoruz. hatta belki de oyuna gelerek saflara katılanlardır. Çünkü normal düşünme biçimleri yok. toplumsal gelişimini fesheden konumlara kadar düşürmekten tereddüt etmemişlerdir. sadece şahsi çıkarları içindir. isyanların yıkılışında da. parti içinde kendiliğinden bir intikam kişiliğine bürünebilir. zaaflı kişiliklere. bu çok tehlikeli bir sondur. ahlak tanımayan çıkarlarının koşulsuz emrine giren bir güç olduktan sonra. kuralsızlıkla ve özellikle toplumun geri ahlaki düzeyini. bu alçaklara ve bunlara zemin olan kişilere dayanarak yapmak istediği hiç tartışmasız ortadadır. bir halkın ulusal. hatta Siyonizmin kural. gasp yoluyla sorumluluk kademesini suistimal ederek. düşkünlüklerini sürdürmeleridir.

herhalde hiç bir halkta. iflas toplumudur. Şimdi burada bunu öğreneceksiniz. Hatta ondan daha tehlikeli olup özellikle giderek gaflete. önemli bir görev olarak değerlendiriyoruz. iflas kişiliğidir. özellikle o kadar genç savaşçı var ki. yanlışlıklara zemin olmaktan kendini alıkoyamadığını söylemek kesinlikle yanlıştır. tüm çabaları boşa çıkartan yaklaşımları sergileyebilir. boşa çıkarıcı yöntemi deneyebilir. Bunlar. Bu diğer hususlardan bağımsız değildir. Hepsi bağlantılıdır. ne savaşa katılmak mümkün değildir. En çok örtbas edilen bir konu olması nedeniyle. bu kısa süreli yaşamlarına anlam verilmesi 280 . onların bir halka mal edilmesini isterdim. Kendini bir türlü güçlü eğitemediğini. kutsal devrim görevlerine tayin edilmiş bulunan bu genç savaşçıları. Özellikle sonuna kadar kendini feda etmeye dayanan. yine en çok açığa çıkarılması gereken bir husustur. Ve bu da. fakat bu en çarpıcı husus olduğu için açacağım. örgüt anlayışı ve tarzı var. Tüm kurumlardan. eksik ve gerçekliğe göre yürümeyen bir savaş yönetimi ve bu yönetim altında örgütlenen eylemlerin yol açtığı kayıplar ve özellikle şehitler. Partinin ideolojisi. çok bariz bir yanlışlık temelinde doğru savaştırmadığı ve hatta çok yanlış bir tarzın kurbanı olarak adeta cinayetvari bir uygulama içinde bırakıp. Muhtemelen içinizde bazıları. Çünkü yanlış. aslında anıları hakkında sadece tek tek değerlendirme değil de. savaşta da en çok yaşanan bir sorunu sanki çok sıradanmış gibi parti içinde bir tutum olarak yansıtmak. savaş çizgisi.lığı iliklerine kadar yaşama ve tabi bunun bir sonucu olarak da her türlü iflas edici. bana göre en tehlikeli bir oportunizm türüdür. böyle olmayın diyorum. partimizin sınırsız fedakarlığını esas alan. özelde genç tecrübesiz savaşçılarımızın anısını doğru kavramayı ve gereklerini ne pahasına olursa olsun yerine getirmeyi açmaya çalışacağım. Siz yanlış bellemişsiniz veya sizi yanlış bir zeminde tutuyorlar. onu kesin açma ve şehidin hakkını savunma gereğini. ama doğru bir yönetim ve komutaya kavuşmadığı için yoğunca kaybeden savaşçılarımızın. Hele hele. Görevlerine doğru dürüst sahip çıkamayan komuta kişiliğinin çözümlenmesi açısından da. Biz. Bu kişiler dikkatle bizi dinlemeli ama lafla veya ikide bir beni kullanarak değil. Maalesef uygulama çok düşük kalıyor. ihanete kadar giden kişiliklerin en çok yargılanmasını gerektiren bir konudur. Böyle ne partiye. Bu sözleri söylemek. halkının toplumsal dönüşümü ve ulusal düzeyde bazı temel çıkarları için kendini ortaya koymak isteyebilir. hemen her konuda belirginleşen ölçüleri vardır. ben yenildim. bittim demektir. tüm emek sahiplerinin durumundan bağımsız değildir. Anısını açığa çıkarıp hesap sorulması gereken o kadar adsız şehit. Biz bu konudaki sorumluluğumuzu çok iyi biliyor ve ısrarla takip edeceğimizi vurguluyoruz. Ben bunları bin defadır tekrarlıyorum. çok büyük bir önemle ele alınmayı emreder. halkımızın acısını yürekten duyduğu. toplumda bulunamayacak kadar bizde yaygındır.

Kemallerin. Benim pratiğim de çok nettir. Bunu PKK'nin özelliği olmaktan çıkarmak için.için üzerimize düşen görevleri mutlaka yerine getireceğiz. bu PKK‟yi var edebildik. sülalesi veya şahsi düşkünlüğü için fazla kullanılacak bir ortam bulamadığını görüp kaçtı. bir mum ışığı kadar ışık verin” diyor. Şimdi bunu gerillada denemek istiyorlar. Özellikle komuta görevlerini en sınırlı bir bağlılıkla bile yerine getirmeyenler tarafından bu tutum sergileniyor. Onlara. hainlere kaçtığını biliyorum. Gerilla direniyor tabi. Mazlumların. sırf adı komutan olsun diye. Yeter ki. Şehitlerin anıları çok sıradanmış gibi örtbas ediliyor. kariyerleri için. devrimlerde cinayet diye adlandırabileceğimiz bir tarzda yaşıyorlar. Bütün başarısı. “Yeter ki siz. Ve sonra itibar bulamadığını. bir mum ışığı kadar ışık. Şahinler. buraya kadar getirdik ve bu tarz devam edecektir. yüzlerce değeri bir hiç uğruna şahadete gönderdiklerini belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla şehidi yanlış anlamak mümkün olamaz. Kendi ilkel güdüleri. Kimi kin öfkeyle bunu yaptı. Düşmana verdiği ifadede. bu tarihi ihanete karşıydı. Geçen yıl Haftanin Karargahı‟nda sözüm ona komutanlıkta bulunan Metin adlı unsur. Burada tam anlam verememek kadar. onların anlamından uzaktırlar. Fakat şahsen kendim buna fırsat vermeyeceğim. Biz. komuta kişiliğine zarar vermek olan bu son alçak(Zeki). Bizim. Daha da kapsamlı yapacağım. pratikteki sonuçları derlememek de düşünülemez. yüzlerce silahı düşmana kaptırmıştır. “Mutlaka özel bir af çıkarın” diyor. Hayrilerin büyük direnişi. umut verin. Tabi bu konuda yapacağımız işler olacak. kimi çok iğrenç sahte canını kurtarmak için. oyuna gelmemek önemli. Şenerler. tüm şehitlerin hakkını istemek ve gereklerini yapmaktan geri durmamak. Bu konuda hata yapmamak. Bize göz açtırmamak için dayatılan tüm zorluklara rağmen. Bununla hesaplaşacağım. Bunların bir karşı silahı da. Buna benzer bir kaç kişi daha 281 . çorap söküğü gibi gelir” diyordu. komutanlık yapmanın nasıl olması gerektiğini göstermek gerekiyor. görevlerinin çok sınırlı bir gereğini dahi yerine getirmeden. esas alacağımız en önemli bir çalışmamız olacaktır. hesaplaşıyorum da. Zindanda daha önce de bunu yapmışlardı. Özellikle düşman pusuda beklerken. “Bunlar saflarda çok yaygındır. direneceğiz de! Fakat teşhis etmek de çok önemlidir. en değerli onlarca arkadaşımızı hiçbir komuta görevini yerine getirmeden ölüme götürmüş. ayakta kalmak. kimi geriliğinden. düşman tehdidini bize dayatmaktır. Buna amansızca bir yüklenme var. Bu kadar yoldaş katilinin çoğunun düşmanda olduğunu. Haki Karer‟le doğru anlama işini ve onun pratikleşmesini esas aldığımız için. Bunlar. aşireti. inanılmaz çabalar sergileniyor. kendini emeksiz yaşatmak için onlarca yoldaşı. İhanet. özel bir af çıkarırsanız önemli bir kesimi gelir. PKK devriminin en önemli bir özelliğidir bu. bu yaklaşımlarla düşmana pirim veriyor. Evet onlar şehit sahibi değil.

dikkat ediyorum. Üstelik çok büyük bir ordu da yarattı. genç savaşçılara. değişik bir biçimde de olsa bizde nizam. Hele bizimki gibi çok zayıf bir toplumdan çıkan kişiliklerin. yetmiş beş yıllık tarihin üçte birinde etkili olan sosyalizmi çözdürdüler. neredeyse örgütü kısa bir sürede tamamen bitirebilecek kadar yaygın olmaları. sonunda nereye gideceği. bir çok ders çıkarılacak bir biçimde ortadadır. sorun 282 . fakat kişiler büyük oranda gizlenir. Stalin yöntemini uygulasak ortalık belki süt liman olur. Bu tarz dayatılıyordu. düşkünce. şunu bunu getir diyerekten. Bunların bilinçli bir kontra olması veya düşmanla ilişkiye geçip bu tahribatı geliştirip. Çünkü başka çaremiz yok. her an en sert cezalandırmaya tabi tutmayışımızı yanlış anlamayın. günübirlik bazı başarılar olabilir. yöntemimizin yaratıcı. sonuç alıcı ve bütün oyunları bozacak kadar gelişkin olmasına ihtiyaç vardır. Bir kurala uymadı diye onu hemen yargılamaya almak. sadece biçim hatasıyla sınırlandırmak istemiyoruz. Çözümlemelerde adı geçen Korsan Suat denilen kişi de. örgütün işleyişi ve amaca uygun düştüğü oranda yürütülüyor. böyle yürütemeyeceğini gördü ve kaçtı. Yürüttüğümüz bu savaşı. bir cezalandırma sistemini geliştiriyoruz. Tabi partinin hesap sorma mekanizması geliştikçe. sistemi tümüyle bozmalarını önlemek için. bazılarının çok bariz olan suçlarını. Görünüşte suçlar diz boyu. sonunun nereye vardığı yani düşmana götürdüğünü göz önüne getirdiğimizde. Fakat hep vurguladığım bir husustur. biraz Stalin yöntemidir. git şu köyden üzüm getir. hatta hiç bir gereğini yerine getirmeyenlerin. Hem hesaba uygun. Aynı yöntemi deneyen Saddam‟ın durumu ortada. en başarılı komutan diye lanse ediliyordu. acaba sınıf savaşımını kazandıklarını ve gerçekten birey olarak da komutayı işgal ettiklerini söyleyebilir miyiz? Görünüşte kargaşayı geliştirebilir. Ne şekilde olursa olsun bunlara karşı yıllardır bir savaş yürütüyoruz . Kurejahro‟da bir yandan psikopatça. Kaldı ki bunun içimizde de denendiğinde. Dolayısıyla bizim ordu tüzüğüne. Herkes uygulamayabilir ama ben kendi payıma. bu yönteme fazla başarı şansı verdirmez.var. Yalnız benim tarafımdan yapılması sınırlı kurtarabilir. Hatta biz. parti tüzüğüne bilimsel anlamda bu kadar ters düşen. buna büyük bir duyarlılıkla bağlıyım. Bizim. Bununla belki bazı şeyler kurtarılabilir. kaçmış olması da pek önemli değil. İşte bu gizlenenler. onları hiç cezalandırmamak anlamına gelmez. Fakat bu yöntemle yaratılanın. savaşçıları grup grup tasfiye ederken. hem de en zarar vermeyecek biçimde ve gerektiğinde mezarda da hesap sorabilecek bir anlayışımız vardır. fakat sistemi kurtaramıyor. fakat Stalin pratiğinden de ortaya çıktı ki. Stalin yöntemiyle cezalandırmamak. Demek ki. bu kişilikler kendilerini büyük oranda da gizlediler. kendilerini örgüt yerine koyabilirler ve bundan menfaat bulup muğlaklığı büsbütün derinleştirebilirler. yapıyorum. bu yöntem fazla sonuç alıcı değil.

örgütleyememesi ve hatta doğru bir mevzilendirmeden. örgütsel çalışma yanında dikkat. en erken yaşlarda derinden bir arkadaşlıkla çözmeyi akıl etmiş birisiyim. savaşın anı anına gerekli kıldığı birçok görevleri yerine getirmeyenleri de yargılamak gerekir. doğru bir yaşamı eğitip. Birey olarak bunu kendim için güçlendirme nedenine dönüştürmede zorlanmam. edebiyatı söz konusu ettiğimizde. hatta halkımızca gerekleri yerine getirildiğinde. çünkü kuruturlar. üstelik bu kişilik içimizde oldukça yaygındır. Bu öyle sıradan. Tüm militanlarca. Düşman özellikle propaganda mekanizmalarını yoğunca işletiyor. Bu konuda herkesin şiddetle yoğunlaşmaya ihtiyacı var. Bu son alçağın eliyle. her tür eğitsel. rahat yürütebileceği eylem için de. bizzat kendisi bir oyundan ibaret olan bu kişiliklerin oyununa gelmemek ve susuz da kalmamak için kırk dereden su getirmek gerekiyor.bunun tüm örgüt militanlarınca yapılmasıdır. adeta deve misali. onların rahatlık dediği şey ise bana çok uzaktır. hatta ailevi heveslerden bahsetmek herhalde herkes için biraz söz konusu olabilir ama benim için değildir. Ölçüler çok nettir. Sizden daha erken yaşlarda aile değerleri değil. Önderlik gerçeğini hep bu temelde geliştirdik. duyarlılık. halen etkili olan geri toplumsal özellikleri kışkırtıyor. kabile değerlerine erkenden baş kaldıran kişi durumundayız. sosyalizme oldukça yakın bir tarzda ele alış vardır. Siyasi. Geleneksel aile. üslendirmeden tutalım. benim neyi rahatlık olarak değerlendirdiğimi bileceklerini de sanmıyorum. Tabi yalnız şahadetler üzerine görevini yerine getirmeyen komutayı. hem de bugün küçümsenmeyecek bir ulusal birliğe olduğu kadar. Biz. Sanatı. Tercih ölçülerim toplum yaşamı için doğru ve sağlıklı olan neyse ona göredir. Ama bizde durum o kadar karmaşık ki. Silah üzerinde de. Hatta halk içinde düşman tarafından derinleştirilmiş çelişkileri bile. Dolayısıyla şaşırmamak. yönetimi yargılamak yetmiyor. Bir Halkın KurtuluĢu Kadar Kadının KurtuluĢu da Vazgeçilmezdir 283 . güzellik ve estetik ölçülerinin de gelişmesine çok dikkat ederim. örgütsel ve ideolojik olarak da. Bu kişiliklerin. hem halk içerisindeki çelişkilerin doğru ele alınıp çözümlenmesine. çok dengeli ve adil ölçüler uygulayamazsan canavarca yutarlar. toplumsal uygunluk değerlerine birinci derecede önceliği verdiğime emin olan bir kişiyim. Her birisi bir aç gözlü. Bu görevler nedir. o da „benim nerem doğru ki‟ der. devrimcilerin birliğine de götürmüştür. Bireysel hevesler. üslup ve tarz uygunlukları açısından da sorgulayıp yargılamak şarttır. „şuran eğri‟ deriz. basit ele alınabilecek bir konu değil. Bu bizi. bu yöntem kesinlikle en büyük başarıyı sağlar. Yaşamın rahatlığı benim için bambaşkadır.

kendi iğrenç. Ben kendi eylemimi. ihtiyaç icabıdır ama onu bile almadığım çok açıktır. adaletli bir yaşam için isteriz. hastaneye gitmek zorunda kalır. haremler kurmuş. bireysel. Böyle bir sorun yok aslında. paraları var” diyerek. Türkiye‟deki rantçılar düşünüldüğünde korkunç bir emek hırsızlığı ve insan cinsi. yani düşmandır. hep yan yanayız da. Osmanlı saltanatında olsun. Bunu söyleyen içimizden çıkmış. Büyük bir sanat eserini yapan Firavun da olsa. bir çoğunuza sözüm ona ileri düzeyde komutanlık yapmış bir kişiliktir. cinsiyeti üzerinde istismarın korkunç boyutlarda olduğu görülür. haremlikler oluşturulur. Çünkü maalesef. Gerçekten kızlarla oldukça içli dışlı olmaya da çalışıyorum ama bununla neyi hedeflediğim açıktır. Bununla şunu demek istiyorum. hem kişi. yaşamları için düşünürler ama biz yine kendi emeğimize göre eşit. lükse dayalı yaşamdan. bunun gizlisi saklısı hiç yok. propagandasını yapabilir ama bizim içimizde de buna özenenler az değil. onların anladığı anlamda güzel yaşamdan tiksinti duyarım. özellikle bu sahaya geldikten ve partinin parasal imkanları geliştikten sonra birey olarak gerçekten. tabi halk gerekli görürse bizzat halkı eğitmek için çok çarpıcı geliştirebilirim. emek gaspı. imar görmüş bir ülke yaratmak bizim de amacımızdır. Bir sanat eseri. onlardan saraylar. Örgütü güçlendirecek ve eğer gerekli ve çok önemliyse kadın gücünü de büyüteceğiz. siyasi gücü de biriktireceğiz. Ama o eserlerin sahibi köleler sultanı. “Apo'nun gücü var. rahat içinde yaşıyor” diyorlar. belki insan düşer. Buna rağmen kendileri. Ama eskiden cebimde bir kaç kuruş varken.Türk işgalinde ve Kürt ihanetinde. Paraya dayalı. Eğer içimizde hırsız. kadına el koymak çok yaygındır. Partinin parası olduğu da doğrudur. Bu hususları. Sözüm ona cahil halkın kafasını bulandıracaklar. hain ve katil aranacaksa. çirkinlik ve kadın düĢmanlığının gerçek kaynağı aranacaksa bu unsurda ve bunu söyleyenlerde aramak gerekir. Bu ayrımı ortaya koyduktan sonra tabi ki. Bu tahlili yapmakta da zorlanmayız. “Günde bir milyon dolar harcayabiliyor. Bizler açısından bunu vurgulamak. Mustafa Kemal iktidarında olsun. Egemenler bunu. tek bir kuruş cebime koymadım. Sembolik olarak bulundurmak gerekebilir. çirkin çıkarları. değerlere. köleler kralıdır. hem yöntem olarak bunlardan intikam alma hareketi olarak da değerlendirebilirim. Ben çok temiz yaşarım. parayı da. Hemen onları biriktirir. Bunun soru işaretini ve noktasını iyi koymak gerekiyor. benim için o Kabe gibidir. bize bu gözle bakabilirler. eğer illa saygı duyulacaksa. böyle hırsız gibi paraya göz 284 . Her gün ziyaret etmek isterim. onların emeğinedir. bu çok güçlüdür. güzel bir ülke. Görkemli bir sanat eserini yapan bir köle bile olsa. En güzelini yaratmakta da onları geride bırakmakta tereddüt etmeyiz. paraya. içimizdeki gerçekliği anlamak için herhalde faydalıdır.

İstisnalar olabilir veya düzeyleri farklı olanlar olabilir ama terazinin kefesi bu konuda sağlam bir biçimde kadından yana ağır basmaktadır. aşkım” dediğiniz bir erkek acaba benim yaptığım hizmetin veya gösterdiğim bir yaklaşımın kaçta kaçını yapar? Bu. Aynı zamanda erkeğin kurutuluşu olan kadının kurutuluşuna bu ilkeler temelinde katılmanızın gerekliliği tartışmasızdır. Çünkü bu olmazsa. Bu anlaşılmadan. geneleve. özel eve de çeken bu alçaklardır. çok çirkin bir şekilde etkisine alan bu alçağın. Cinsel 285 . hele gerçekten bir PKK‟li ise.dikenler de var. Bunu kadın da bilecek. özellikle kadın boyutunda adilce ve anlayışla cevaplandırılmalıdır. saygı temelinde yaklaşım göstermeleri mümkün değildir. Bunun dışında kadınla başka türlü bir ilişkilenmeleri mümkün değil. içimizde kadını kendine nasıl bağladığı ortadadır. Belki erkek çok gözü kara yaklaşabilir ama bu. Benim her zaman vurguladığım bir söz var. bastırarak en pis işlerde en kötü şekilde çalıştırarak. kurtuluş olmaz. Kendi hakkında sağlam yaşam ölçülerine ulaştırma çok çok önemlidir. herhalde bunu söylemezdi. bir an için bile ona ilgi duymaz. Bu yüzden bizim de böyle savaştığımızı sanıyorlar. Her şeyden önce. “Benim sevdiğim kocam. bu kadını kendiyle tanıştırmışız. tek bir kişi olsun. eşitlik temelinde. Türk egemenleri Bizans‟a ve Anadolu‟ya girerken erkekleri vurmuşlardır. PKK kızında asla olmaz. parayı bu temelde cebe atan bir komutan olmasa. Tam tersine kadını. PKK kızı. Bunu doğru belirtmek gerekir. erkek de bilecek. Halbuki kadının bin yıllık geriliklerini kullanan ve gerçekten işgal ederek. onun daha da büyük aşamasına özen gösterilecektir ve bunun gelişeceğine inanıyoruz. Olursa. böyle bireysel ve genel anlamda da haremliğe. ancak PKK‟nin komutanı diye kendini dayattığı için olabilir. her şeye boğun eğdirilmiş bir şekilde ortada şaşkın kalınır. Şimdi bu kadını çözmüş. Önderlik olayında da her zaman işlediğim çok önemli bir nokta. Kadın kurtuluşunda rol oynamak çok önemli kutsal bir çalışmadır ve sonuna kadar yürütülecektir. en az bir halkın kurtuluşu kadar kadın kurtuluşunun da önemini bileceğiz. kadınları haremlere cariye yapmışlardır. kadını tanınmaz hale getiren bizzat kendileridir. Bunun kanunları amaçları ve tarzını tutturmadan yaşam olmaz. Gerçekte ise bir PKK kadını. Özgürlük temelinde. Sadece YAJK çerçevesinde değil. Bizim çok para harcadığımızı iddia eden. bir erkeğe güdüleri ile yaklaşmaz. Bizim burada yaptığımız ise kadının gelişimine hizmet etmektir. Cinsler açısından bakacak olursak. gerekleri yapılmadan yaşamdan bahsetmeye kimsenin hakkı yoktur. Fakat epey tartışılmasına rağmen halen iyi anlaşıldığını sanmıyorum. kafası sürekli bunlarla dolu olmasa. Demek ki yaklaşımımızın kadınla veya haremle hiçbir alakası yoktur. özgürlüğün ne olduğu anlaşılmaz. İlke de kabul ediyorsunuz ama pratiğinizde de ikiyüzlü olmamanız gerekir. muhtaç edilmiş. Kadını.

Madem ki düşman daha şimdiden bizim için bunları söylüyor. Dürüst arkadaşlarımız için sorun değil. sonuçta anamızı da ölmeden önce zafer işareti yapabilecek duruma getirmek herhalde iyi bir ana-oğul ilişkisidir. bu yakışmaz” da diyebilir. Bir çok Urfalı‟yı. Biz. Ben. nasıl olabilir. “İnsan bu kadar da olmamalı. anası olur. yok ederek de değil. Kaldı ki bu iddia da benim için önemli değil. Hem kişi düzeyinde. Biz. Yaşadığım sürece ben elimi uzatmadan da. Diğer bir iddiası da sözüm ona hemşehrilik ilişkileri. ki arkadaşlığa yanıt vermemişse öyle ezerek. geri kültürün yarattığı kişiliğinizle oynayarak sizi yanlışlıklara saptırabilirler. Gerekirse bütün dünya kadınlarına kadar ulaşacağım. daha değişik bir anma ve yaşatma anlayışı içindeyim. tam tersine en iyilerini yüreklerine yerleştirmelerine. hep hevesleri kursağında 286 . Ben bunları da oldukça anlayışla karşılıyorum. Bu yüzden kadını bu konuda güçlendirmek benim için büyük bir görevdir. Ve dolayısıyla bu kafa yapınızla. ne de geri analık adı altında tüm geriliklere kendimizi mahkum ederiz. güya başa geçiriyormuşum. Bu. hemşehrilikten. neleri. Ama en başta kendi çevremde yetişenlerin bir karabasan gibi takipçisi olmak. böylesine bir gelişmeyi üstelik hiç özel bir çaba harcamadan yaptık. Bu nedenle yarın başlarına patlayabileceği korkusu içindedirler. hatta bunu mümkün kılıyoruz. kendi kendini yürütebilecek bir duruma getirene kadar onu adeta nefessiz bırakma bizim çalışmamızın doğal bir sorumluluğudur. bu söylediklerim anlaşılamazsa. İnsanların yüreklerinde çok özel bir yeri olan kişiliklerin olması kötü değil. yıkılması gerekenler yıkılacaktır. eğer bir gün Urfa‟ya ulaşırsam. ölümsüz kılmalarına ve onları yaşatmalarına da kesinlikle özen gösteriyor. “Neden Başkan yoldaş böyle şeyler konuşuyor” demezler. Belki bazıları da. ölmesi gerekenler ölecek. ahbap çavuşluktan kesinlikle nefret ederim. kardeşi olur. kendini ifadelendirememiş yarım kalan bir kişilik. düşmanın pusudaki konumunu da yakalayamazsınız. sorusu benim için her an diridir. Şurada kendini hissettirememiş güzel bir davranış. yaptığım bu değerlendirmeler o açıdan önemlidir. Zaten biraz da yapıyorum. nasıl yıkacağımın tasarısını geliştirmektir. Evet. bütün ana eleştirilerime rağmen. Herkesi bir robot gibi görmek asla bize göre değil. En geri bir anadan. Yakını olur.iştahları çok çirkince ve egemenlik temelindedir. savaşımı bu temelde ele alıyoruz. çok dağınık bir kafayla. Biz ne ana hakkına saygısızlık ederiz. gelişim diyalektiğini çok iyi özümseyemezsek. dostu olur. her hangi bir değerin ahım şahım anısından ziyade. hem mekan düzeyinde yıkacaklarım ve yaşatma hakkı vereceklerim neler olabilir. Ama parti içindeki diyalektiği. her gün yıkıyor ve her gün hesap soruyorum. Anasına karşı bu kadar konuşuyor. Demek ki eleştirilerimiz doğru anlaşılmalıdır. gücümle de bağlantılıdır. Keşke öyle Urfalılar olsaydı! Benim kendime biçtiğim en önemli görevlerden birisi de.

Birçok arkadaşımız belki. örgütsel ve resmi olmasına dikkat ediyoruz. Keşke yapabilseniz ve benim işlediğim konuları akıl dolu. Fakat anlamak ve dönüşüme katılmak. Bunların hepsi ulusallığa. “Sen. senin bildiklerin çok az” diyebilir ama mühim olan burada bir bireyde geneli çözmek. mümkünse. Bu konuda en büyük çabanın da sahibiyim. dönüşüm ihtiyacınızı ortaya koymak için belirtiyorum.kalmış ama değerli. ihtiyacınıza göre bu büyük fırsatı değerlen- 287 . isterse çok sevdiğim biri olsun. Profesyonel örgüt oluşturmak için bu kaçınılmazdır. Başta anam olmak üzere. Özellikle yönetim veya yapı olsun bu çabalara göre bir yoğunlaşma düzeyine. İster çok kızdığım. bir çocukta bütün çocukları. Dersim‟dekilerin daha da kapalı oldukları ve Alevi dünyasındaki içe dönüklüğün halen aşılamadığı. sizin de en temel ihtiyacınızdır. hatta ileri toplumsal bağlara ciddi engel teşkil ederler. yürek dolu bir biçimde anlayıp. Bu konuda kendime nankör demiyorum. çok geri bir yanınızdır. siyasi amaçlarım için kullanmayı şeref bilirim. hem de uluslaşmanın. ulusal kurtuluşun vazgeçilmez temel bir gereğidir. en fazla dikkat etmeniz gereken bir çalışmadır. Bunlar hemen hepinizin. beni ne kadar düşünüyorsun. çünkü bu ilişkileri dönüştürüp yücelterek daha gelişkin bağlara dönüştürmeyi esas alan biriyim. Çünkü gelen bir çok raporda. gerçeklerinin bir yönünü dile getiriyor. özellikle bencilliğe yatırmadan bunu yapabilseydiniz çok iyi olurdu. Fedakar. didik didik etmelisiniz. Çünkü bu. hemşehricilik. daha iyi kavramanıza örnek olsun diye belirtiyorum. Saptırmadan. Benim güç oluşturma tarzımı. Benim ilişkilerimde kardeşliğin. Bu sizin için çok gerekli olup. Esas yöntemin siyasi. öfkelendiğim biri. Halen bunu anlayamamanız. Ben bunun en çok bilincinde olan ve büyük bir çabayla bunları dönüştürme savaşını veren bir kişiyim. halledilmesi gereken tutum ve davranış sahipleri dikkat ettiğim ve onlara biraz yanıt olmaya çalışma hep sergilediğim bir husustur. anam bile olsa amansız karşımıza alarak o gün bu gündür bu savaşı geliştirdik. Bilindiği gibi çelişti mi gereklerini yapmadı mı. kardeşlik ve ana baba ilişkisine kadar bütün geri ilişkileri. kendinize mal edebilseydiniz. Tabi bunları fazla edebiyat konusu yapmak istemiyorum. Amed‟deki gerilla yapısının çok kapalı olup genele açılmadığı. onu gündem konusu yapmak kesinlikle bende olmayan bir şeydir. hem partileşmenin temel özelliği. bir şehitte bütün şehitleri çözmektir. değerli bir insanda bütün değerli insanları çözmektir. hemşehriliğin anlam ifade edeceğini düşünen olacağını sanmıyorum. öte yandan şeyhlerin apayrı durumu ve Botan kişiliğinin zaten bildiğinden santim kadar vazgeçmemesi hususları işleniyor. Bunlarla da kendimi savunmaya fazla ihtiyacım yok ama geri durumlarınıza açıklık getirmek. çok iyi incelemeli. Bunu yapıyorum ve ortaya çıkan sonuç herhalde fena sayılmaz.

küçük amaçlar için geldiğiniz ve esasta gerekli olana değil. Partimizin en üst düzeydeki bu eğitim sahamız. zaten bizzat düşman propagandasından belli oluyor. Siz ki savaştan geliyorsunuz. Yanıt verememe düşündürücüdür. Genelkurmay. Bunu. Benim buradaki çalışmalarımın değerinin ne olduğu. Siz de iradenizle katılmayı esas alın. Yaklaşım ve yoğunlaşma düzeyini. Yani kalkıp sivil. düşmandan bile haberi olmayan bir gafil konumunda olduğunuz ortaya çıkar. dikkat edilirse rahatlık söz konusu değildir. Bu da yanlıştır çünkü burada bizim için ölüm kalım sorununa yanıt verebilecek olan ideolojik yetkinleşmedir. aç kalmayacak kadar bir azık ve alt yapı sağlanmıştır. Şüphesiz hepinizin sorumlulukları var. Kendiniz de engel olsanız kendinizi ezim ezim ezerek. sizi başarı noktasına getirecek kadar. alabileceğiniz şeyleri sanırım biraz karşıladık. savaş sorunlarına birinci elden yanıt bulabileceğiniz bir yerdir. Aslında yapı veya yönetim diye ayırmıyoruz çünkü en büyük yönetim gücü biziz. Buranın önemini göz önüne getiremez. bilmeyerek de olsa engellemelerini izah etmeleri ve bunun sorgulanması gerekir.dirememe veya bunda yeterli sorumluluğu gösterememe var. gerekli olmayana meyliniz var demektir. en üst düzeyde kanun ve hukuk dışı yöntemleri bizzat kendi içinde uyguluyor. bu siz bile olsanız nasıl kabul edersiniz? Kabul edersiniz oportunist olduğunuz. emniyet. Yapmamaları kadar. Halbuki düşman propagandasından görüldüğü gibi buna birinci planda önem veriliyor. bilmem kaç yüz eylemin sahibi diye lanse ettiği bir kişiye generalin yanında yer veriyor ve bir karargah komutanı gibi çalıştırıyorsa bu. bazıları maalesef yapamamışlardır. buradaki çalışmaların niteliğini. nefes nefese burada anlatılanları dinleyecek ve gereklerine ulaşacaksınız. ideolojik. silahsız askerleri vurdu. Aslında bunu tartışmamız bile 288 . Şüphesiz. burayı çözmek için. değiştirip dönüştürerek başarı ölçülerine yaklaştıracaksınız. dönem itibariyle anlamını iliklerinize kadar hissetmezseniz. sizden beklenen ve gerekli olan düzeyde ele alamayışınız ciddi bir sorumsuzluktur. Madem düşmanınızı düşman bilmiş ve özgürlüğe susamışsınız. Gerisi size ekmek sudan çok daha gerekli olacak. gerçekten yaşamınızı da adamanıza rağmen kendinize karşı saygısızlık yapmaya hakkınız yok. Burada konumuma belki de şaşıyorsunuz. onlar açısından buranın önemini gösterir. örgütsel ve askeri konularda yoğunlaşmaktır. Benden duyabileceğiniz. Etkisiz kılmaya çalıştıkları da sanırım hepinizce az çok hissedilmektedir. Kendi kendinize söz verdiğiniz halde hatta bu kadar zorluklara dayanıp. o zaman onun eğitsel imkanlarını mutlaka sağlayacaksınız. Düşmandan başka size kim engel olabilir? O zaman içte veya dışta düşmana hizmet edebilecek bir kişilik ve davranışı. Başka hiç bir şey bizi affetmez. Bana göre bu bir imkandır ve ben de bu çalışmaya canı gönülden katılıyorum. hele birde yetki almışsa burada rolünü çok iyi ve yoldaşça oynaması gerekenler var.

Ama hiç birisini. olmaması gerekir. Hele çok ileri düzeyde partinin yetkisiyle görevlendirilmişse. Moralimi en ufak bir biçimde bozmadığım gibi disiplini de hiç zorlamadım. kendi militanlığımızı bulduğumuz yerdir. Ama şimdi fazla resmileşmemiş. Her konuda net olmak bizde işin özüdür. ölçülerine göre bir tutum takınmaktır. tarzda. bireycilik tarzıyla olmaz. hiç mi hiç yapamaz. Ama fazla etkilenmediklerini görünce tabi ki öfkelenmemek elde değil. bireysel bazı ne idüğü belirsiz yaklaşımları. her ders verdiğimde en üst düzeye yükselir ve bu şüphesiz hepiniz için de böyledir. Ama bizi sadece tartışmaya çekme değil. Bunları şunun için yaptım. Yoldaşça yaklaşımlarımız herhalde bir zayıflık olarak görülmüyor. sorumluluklarının asgari gereklerini yerine getirmek şurada kalsın. Oysa siz yaşıyorsunuz ve o kadar ağır bir durumunuz da yoksa yapacağınız ilk iş amacına. Israrla buraya gelen sizlersiniz. Ve yine kapsam derinliğinden kuşkumuz yok. şu veya bu düzeyde yetersiz yaklaşımların hemen hepinizde olduğunu görüyorum. doğru yerine getirsinler ve yapamıyorlarsa da kendilerini olduğu gibi ortaya koysunlar diye. Bunun heyecanı her geldiğimde. ahbap çavuşluğa tenezzül bile edilmez. Burası çok yüksek kapasitede yürütülen bir çalışma alanı olup. şahsi problemleriniz olabilir. ölçüleri bu çerçevededir. Öyleyse benim için bağlayıcı olan. benim her gün karşı karşıya kaldığım binlercesi var. şüphesiz siz de az çok bunun gereklerini yapacaksınız. Üslupta fazla kusur etmedim. fazla siyasi değeri olmayan yaklaşımlara girmeyin. Halkımızın kurtuluş yüreğinin attığı yer. ne yapmak istediği belli olmayan tutumlar sergiliyorlar. kendi disiplinimizi uygulamakta çok güçsüz değiliz. görevlerini doğru bellesinler. Bireysel dert ve hesaplarla. tempoda laçkalığa yol açabilecek herhangi bir tutum sergilemedim. size sorun diye dayatmadım ve karşınızda ağlayıp sızlamadım. Şehit her gün şehit diye kendini ortaya koyuyor. Yani çok ağır bir hastalığı bile olsa görevdeyken mutlaka resmiyetin gereklerini yerine getirecektir. Bu türden aşırı davranışlar eğer gafletten ileri geliyorsa. yine olmaması gerekir. Ben ne kadar genel resmiyete bağlıysam. Aslında hepinizi değil daha çok görünüşte benimle yakın bağlar içinde olanları eleştirdim. hepiniz için de geçerlidir. Bazı bireysel hesaplara dayanıyorsa. İç sorunlarınız. Tarih kitaplarına bakıldığında bunun hep böyle olduğu görülecektir. Kelime düzeyinde bile bireysel küçük hesaplar ve moralsizliklerden bahsetmek uygun olmaz. buranın şartları. iç dünyanızla. Başlarken de vurguladığım gibi bazıları ısrarla değişik yaklaşımlarla.saçmadır. Art niyetli olduğunuzu sanmıyoruz ama eğer öyleyse çok ağır bir durumdur. Şu veya bu biçimde haklı veya haksız olabilir ama bu. Biz. görev ölçüle- 289 . Maalesef bazıları da burası dingonun ahırıymış gibi. bütün bu çabaları etkisiz kılmaya çalışan. uygulamakta olduğumuz disiplini zorlayarak kendileri açısından sonuç alacağını sanıyor.

kendinizi bir tarz olarak dayatırsanız bunun altından kalkamazsınız. Ya da yetkiye dayanarak. bu görevlerin gereklerini yerine getirmektir. Nerede? Düşmanın zindanında! Böyleleri görevler karşısında ve halkın huzurunda güçlü olamıyorlar. reel sosyalizmin sonunu getirmiştir. kendisini yaşatır. gerçek savaşçılık kesinlikle böyledir. partinin büyük ufkunu. Cezalandırmak bir yöntemdir. Şimdi biz bununla bu düşmanla savaşamayız. o özellikler örgütün özellikleriyle bütünleşsin. hatta önemli bir geçmişi veya başarısı olan birisi de olabilirsin ama o an için gerekli olan örgüt resmiyeti. güdülerle bağlı olanların kesinlikle içimizde yeri yoktur. Bu konuda hiç bir örgütte gösterilmeyecek hoşgörü bizde vardır. bilerek ya da bilmeyerek. hayat sizin ama bir de ortada hepimizin olan bir örgüt var. partinin amacına. olabilir. Biz bunları çok çözdük ve halen saflarımızda yoğun bir biçimde uygulanıyor. Sen çok hünerleri olan. Kim örgütsel ölçülere iyi geliyor. Örgütlenmeyi kabul etmek demek. Diğer tüm örgütlerde resmiyet ayrı. Şimdi bunun yerine kalkıp da. Ben hayatımı sokakta bulmadım” diyenleriniz olabilir. birbirlerine şu veya bu çıkarlarla. Hatta eğer bu çok ciddi bir Önderliksel görevse. büyük özünü yakalamamış olanlara. Özel bağlarla küçük çıkarlarla içimizde kalan kişiliklere. Sonuç alsa da kendine göre bir gün ömrünü uzatır. Gerçek parti. Biz bu temelde particilik yapmayacağız. Siz kişilere bağlı partileştiğiniz için. bunu o kadar önemli görmüyorum. sözüm ona özel yaşam ayrıdır ama bu. değerlidir. 290 . kral gibi de yaşatsak. fırsatını bulunca kaçar. Şimdi aslan kesilmiş. PKK‟de ısrarla çizdiğim çerçeve böyledir. Ben onlara karşı. onlar Amerika‟yı isteyecekler. tarihin mutlak gereklerinin yerine getirilmesi gereken süreçte şehitlik zaten budur. onun tüm iç ve dış ölçülerine yanıt olabiliyorsa o kişi bizde yiğittir. Hiç bir şey bu ölçüler kadar değerli olamaz ve onun kadar sonuç alamaz. iyi veya belirsiz bazı niyetlerle başka ölçüleri koymak fazla değer ifade etmez. örgütün ölçüleridir. Bizi düşmanla tehdit etme noktasına gelenleri zaten bırakıyoruz. Nitekim dünya. sonuç alamaz. her şey belgelidir. Çünkü çok zavallıdırlar. “Şu da gitti acaba durum kuşkulu mu” diyorsanız aramızdan gidin. biraz da emperyalizm tarafından çarkı döndürülen bir dünyadır.ri fazla belirlenmemiş ve ortam biraz da muğlaktır diye bunu köylü kurnazlığıyla değerlendirip. yıllardır görevlerini yapmıyorlar diyerek intikamcı davranmayacağım. TC‟nin kendisi bu mekanizmayı çok iyi kurmuştur. “Bırak insanlar kendi bireysel özellikleriyle yaşasın” anlayışı eğer doğruysa. Zira o alçak (Zeki) da öyle olmadı mı. Ben bunu anlamsız buluyor ve savaşı şiddetlendirerek sürdürüyorum. sürekli merhamet diliyorlar. önemli oranda bireysel ve küçük amaçlı yaĢamdan vazgeçmek demektir. “Benimde gücüm var. biz maaş da versek. Özü olmayanların.

bireylerin özel çıkarının en uygun dengelendiği adil bir hareket olmasıdır. Zaten örgütsel gücü de biz buradan alıyor ve kullanıyoruz. Siz de zaten. yetkisini alıp da başkalarının üzerinde emek gaspı yapamaz. Zayıf insanı güçlendirip. Yani insanları en üretken yaşatmak. işte onu da eğitimle yapıyoruz. bir köşe taşı yapabilir. hem de sosyalist kahramanlık şeklinde vereceksin. güçlenmesi de bu kurala olan yatkınlığından ileri geliyor. İşe yarar bir malzeme çıkarırsam bu da beni güçlendirir. bu ülkede en kullanılamayacak kişi olduğumu bileceksiniz. sana dilini çözdürüyor. iyi örgütsel ölçülerle yaşayacaksın. Seni bir tek şartla güçlendirir. sosyalizmin başarısı da buradan geçer. iyi siyaset yapacaksın. sana siyaset öğretiyor. Beni sağlam bir binanın. başarısını buradan sağlandığı gibi. Benden güç almak için değil. müthiş düşünce gücü olacaksın. Çok geri veya yontulmamış yanlarınız da olsa. hem de anı anına. Kapitalizm. Benden güç almak şu temelde doğrudur: Daha güç vermek istiyorum. sana örgütü öğretiyor. oraya koyarım” derim. Bir de sürekli kendinden vereceksin. Açıkça söylemeliyim ki belki herkesi kullanabilirsiniz ama bu dünyada. sana savaşı öğretiyor.” diye düşündüğünüz için geliyorsunuz. şuraya geliyor. Şimdi bu ölçülere göre birbirinize verebilirsiniz. gerçek bir güzel olacaksın. Nasıl veriyorsunuz? Militan gücünüzü veya en azından “Ben de PKK için varım” diyerek veriyorsunuz. yaratılan PKK. yapı taşı olmak için geldiği tartışmasızdır. iyi savaşçı olacaksın. savaştırmak. Şu köşeye gelemiyorsa. sana düşünmeyi öğretiyor. Ezici bir kesiminizin. PKK‟de gerçekleşen özel olanla. Böyleleri olabilir ama onlar farklı. üretime geçirmek genel bir kuralımızdır. Ben yalnız size vermiyorum. sana güzelliği öğretiyor. parti binasına iyi bir köşe taşı. yaratılan savaş ve yaratılan ne varsa ondan okuyabilirsiniz. Yani miras dağıtmayacağı çok açıktır. Taş yontulmamışsa yontarım. O nasıldır? Çok az alır ama azami verir. siz de bana veriyorsunuz. kanıtlayarak. PKK‟nin militan ölçüleri böyle şekillendirildi. “PKK için iyi bir taş. Ama yontulacak yanlar var. Yoksa herhalde “Binayı bozayım. PKK Önderlik gerçeğini incelerken. kendimi çok iyi bir mimar gibi vermek istediğimi görüyorsunuz ki. partimizin daha da geliştirilmesi gereken en temel bir özelliği olmasıdır. Ancak böyle olursa muazzam güçlendiririm. bana verirsiniz. Hatta reel sosyalizmin çözülüşünden çıkardığımız en önemli bir ders. bunların hepsini çok iyi anlamış olmalısınız. Üretmeyen. en ikiyüzlüce diktatörlüklerin gelişmesine yol açmıştır. gücüme güç katmak için gelinir. Benim de. dibine dinamit sokayım” diye buraya gelmediniz. Kendimi ne kadar örgütlediğimi. Benden alır. Önderliğin.Bu anlayış aynı zamanda insanlığın başına. anı anına üretime geçmek için. toplumun genel çıkarıyla. “Bu arkadaş bir ustadır. Bu doğrudur ve sosyalizmin en yaratıcı bir biçimidir. genel olanın. sanırım 291 . Yani mimarlığıma bir yanıt olur. iyi konuşacaksın.

Bu da bir görev icabıdır. bir büyük cümle. Hayri Elazığ. Hakiler bizden bir şeyler duyduklarında. burada kendimi yere atmak istiyorum. Haki‟yi hatırlıyorum. benim özelliklerim. Ama siz ise yoğun bir biçimde verdiğimiz temel perspektiflerimize dayanarak. Bir büyük konuşma. benim yaklaşım tarzımı gösterir. Bu. Bu aldıklarımız çoktur diyerek. Her şeyimi buna göre ayarlamışım. hem görev yapacağız diyeceksiniz. okullarını terk ederek bu doğrular uğruna yola koyuldular. en yenilir yutulur bir biçimde. Ben bu sahada. en ufacık bir yetersizlikte ısrar edemem. Hayriler. Yani şurada düşman var. buna hakkım yoktur. Mühim olan. dil bilmediği halde Ağrı‟dan çıktı.fazla ölçü hataları yok. İçeriği de. Eğer gerçekten amacınıza bağlıysanız. benden daha fazla fedakar davranıp. zora sokmadım. En güzel düşünce ve davranışlarla kendini yapıya sunmadan yöneticilik olamaz. özüne ve biçimlenişine göre emredici olarak yaklaşılması gerektiği tartışmasızdır. Henüz bu çalışma gücümüz olmadığında dahi. hep yaratıcı şeylerle dolu. temel amacıyla çelişmemeli. Ben de kendimi. Siz de bu nedenle doğru yaklaşacaksınız. En başta yer vermem gereken görevdir diye. tamamen partimizin ve savaşımımızın ölçülerine. Kaldı ki siz. Bingöl‟den çıktı. duygusal nedeni bahane edip. benden bir şeyler alabileceğinize inanıyorsanız bunlar hep belirleyici ve çarpıcıdır. bir büyük anlatım nedir? Hiç oralı olmak istemiyor. benim burada doğru ders vermemdir. Hiç bir kişisel özellikle. huylarım deyip duruyorsunuz. biraz gözyaşıyla onaylatmak istiyorum. Avrupa'ya gitmek istiyorum” veya “İstediğim gibi komutan olmadım ama komutanlığımı burada zorla. Ben bile olsam. sırtına vurdu. Kemaller. kocakarılar bile böyle 292 . kendimi bu biçimde vermeyi ihmal etmedim. o halde insan kendisiyle. Mazlumlar. 19 yıldır saatlerce ayakta yürütüyorum. hem de bu kadar kapsamlı bir çalışmaya güç vermeyeceksiniz. canı gönülden buraya geldiniz. Hiçbir özel. umurumda bile değil. Bunu tartışmak bile istemiyorum. yoksa çok özel bir arzum değildir. büyük ve tarihi nitelikte. Benim ise onlara tüm gücümle bir şeyler vereyim diye gelmem esastır. Mazlum Batman‟dan çıktı. Kemal Pir Antep‟ten çıktı. hepinize nasıl sunmak istediğimi gösteriyorum. Bizim buradaki çalışmalarımıza nereden bakılırsa bakılsın. Gerçek hikaye böyledir. yapma zorunluluğu duyuyorum. Dağlar kadar değer verdiğimiz halde bizimkilerin canı sıkılıyor. bir iki tane doğruyu söylüyorum diye. Rahatsızım ama kendimi biraz yaşamak istiyorum” tarzındaki dayatmaların kesinlikle anlamsız olduğu ve bu amaçlarla buraya gelinemeyeceği açıktır. beni ne yapar. benim dertlerim. Ve hiç kimse başka türlü burayı değerlendiremez. Siz bir eğitimi ancak günde dört beş saat yürütüyorsunuz. “Ben geldiğim yerde şöyle zorlandım. bir şiltesi vardı. Dağda zorlandım. buna bir de bahane ve kılıf uydurmamalıdır.

beklentileridir. Eğer bunu yapamıyorsanız. sizin derdiniz başka. Başka türlü yapamayacağım çok açıktır. ne kadar aklında kalmışsa gider onu anlatır. rahatsızlıklarım ne kadar olursa olsun. Sıkıntılarım. yapmam gereken bütün şahadetlerin son nefesine kadar savaştığı amaç için kendimi feda etmektir.yapmaz. kesinlikle kutsal bir biçimde ayrılır ve artık gücüne göre. benimle kısa bir diyalogdan geçirelim. Ama sizin derdiniz başka diye. biz bu yapının temel özlemlerine ters düşemeyiz. 10 Haziran 1998 293 . En düşmüş kişilerden bazılarını buraya alıp. Bu gerçektir. Benim de bazı bireysel özlemlerim olabilir ama ilk yanıt vereceğim genel yapının özlemleridir.

sadece yakın bir dönemin sorunlarına değil. umarım ki. şüphesiz tümüyle değilse de bir dereceye kadar kabul edilebilirdi. yürütülmek durumunda olduğunu da herhalde çok kati bir karar düzeyiyle kesinlikle görüyorsunuz. Ve belki de yaşamınızın en büyük yoğunlaşmasını sizlerle de paylaşmak istedik. yanlışlıklarını ortaya koyarken. Belki geçmişte şu veya bu nedenle ayırt edemediğiniz. Ama bundan sonra nokta koyulan şeylerin ne olduğunu bilmek kadar. çok yakıcı bir pratik dönem.PARTĠMĠZĠN ÇIKIġI DĠRĠLĠġTĠ ġĠMDĠ SIRA KURTULUġTA Ana karargah bünyesindeki komuta konseyi toplantımızı sonuçlandırırken. bütün toplantıların başına gelen bir sonucun asla bu toplantımızın sonuçlarının başına gelmemesi için artık bir nokta koyma ve yeni bir başlangıç yapma gibi. gereklerine hükmedemediğiniz. ağırlıklı olarak gerilla ve onunla bağlantılı parti çizgimizin sorunlarını bir kez daha kapsamlı değerlendirirken ve doğrularla birlikte. emredici şeylerin de ne pahasına olursan olsun. Bu konudaki çok kısa değerlendirmeyi sizlere sunmam 294 . güç getiremediğiniz ve belli ölçülerde izahı olabilecek nedenlerle kendinizi savunmanız. tarihi bir dönemeçle karşı karşıya olduğunuzu çarpıcı bir biçimde görmektesiniz. başarı tutkusu ve çabası bizleri beklemektedir! Değerli YoldaĢlar! Savaş tarihimizin belki de en çözümlenmiş ve herkesin kendini oldukça net gördüğü toplantı süreçlerinden birisini daha yaşarken. Sürekli olarak ülkedeki savaşım alanınızda Karargah adı altında somutlaşması temelinde güç vermeye çalıştım. görmek durumundasınız. büyük bir karar.

Halbuki bizzat kendi çalışmamla birlikte. sonuçta gerillayı teslimiyete yatırmak isteyen anlayış sahipleri tarafından. On dört yıl önceki pratiğin çözümlenememesi. hem de 1986 Kongremize de bunu dayattıklarını. Ama Agit arkadaşın şahadeti ardından bu fırsatı fazlasıyla elde ettiler ve parti yaşamındaki büyük bozulma. dört yüz kişilik gücü en üstün ideolojik ve hatta pratik eğitimle birlikte ülkeye aktarabiliyorduk. biz sana bu fırsatı vermeyeceğiz” diyor. Bu gerçekten büyük bir sorundu. bazı güçlerimizin hem kendi içlerinde bir tasfiyeyi yaşadıklarını. Bizim rolün artık büyük oranda oynandığına. her yıla dört büyük devreyi sığdırıyor. dipsiz kuyu gibi bunları yuttular. o zamanda yerine getirilmediği belirtilmişti. Bunlar şimdi de tartıştığımız temel hususlardır. yani 1985‟in sonlarına doğru gelindiğinde ve hatta 1986‟nın başlarında. 15 Ağustos Atılımı başladığında. Bu tehlike. köylü kurnazlığıyla bu partinin yaşamını bozmaya çalışıyorsun. içteki tasfiyeci yaklaşımla bağlantılı olduğu kadar. Yoksa düşmanı o yıllarda da perişan edebilecek 295 .sanırım anlayışla karşılanır. Yalnız bir devrenin aktarımı bile ülke devrimi için yeterliydi. giderek askeri çizgi ve taktikte de bunu uygulamalarıyla ortaya çıkan büyük terslik yakamızı bırakmadı. Ama biz ülkeye ne kadar değer aktardıysak. işte bu kontra kişiliği tarafından bu imkanlar yutuldu. askeri çizgimizi de tanınmaz hale getirmiştir. taktikte de cephe tarzını aşan derinlikli gerilla uygulamalarının. o günlerin tanığı olan bazı arkadaşlarımız çok iyi bilirler. Özellikle Şemdin alçağı şahsında. Günümüzde çok açıkça karşımıza çıkan. Hatta bu aşılmazsa tıkanmanın olacağı vurgulanmıştı. partileşmenin canına okumak kadar. özellikle Agit arkadaşımızın da bize söylediği gibi. ki onu başlangıçta size söyledik. Yönetim sorunlarımız. Hiç hak etmediğimiz halde 12 Eylül‟den daha tehlikeli bir geri adımdı. Aslında bu rolün oynanmadığını kendiniz de değerlendirdiniz ve nedenlerini bilince çıkardınız. Halen hatırlıyorum. özellikle Agit arkadaşımızın da şahadeti ile birlikte. bugün de kendisini inatçı bir biçimde karşımıza çıkarıyor. her şeyi ülkeye devretmiştik. Agit arkadaşımızın diğer bir sözü daha vardı. Ertesi yıl. en az üç yüz. Şimdi daha iyi anladığımız bir biçimde. Öyle ki. daha sonraki yıllarda bu çete anlayışı ve sonuçta teslimiyetçi ve düşmanla işbirliğine oldukça yatkın olan bu anlayış. pratikteki rolün de üstün başarı ile oynanabileceğine inanmıştık. ki kontra pratiği diyorsunuz. büyük bir kadro hazırlık çalışmasıyla geliştirdiğimiz 1987 hamlesi boşa çıkartıldı. günün gerilla görevlerini üslenmemek temel bir sorunumuzdu. “Sen. kadro eğitimine ve bununla bağlantılı olarak halkla ilişkilere yetersiz yaklaşımlar. benim elimde belki de bir takıma bile yetişmeyecek bir güç kalmıştı. biz varımızı yoğumuzu aslında ülkeye aktarmıştık. bizim büyük bir emekle hazırladığımız 1986 Kongresi ve çok büyük bir çabayla bizzat her şeyi üzerimize görev olarak belleyip.

tekniğini biz hazırladık. neden yapamadınız? Bunun üzerine en kötü hesaplar yapıldı. Halen bunun bile derinliğini değerlendirememeniz sizin için büyük bir eksiklik. lojistiği. Şimdi acıyla görüyoruz ki. bunlar karar almışlar. Bu çizgi düşmanlarının sizi çarpıttığı. Bu. Savaşçıları hazırlamayı biz yaptık. Ama bütün bunlardan habersiz kalır gibi yaşadınız. hatta uzlaşmanız kaybetmenizin en temel nedenidir. Bizim büyük öfkemiz bunun neden değerlendirilemediğine ilişkindir. Ve bu kişilikler bugün en aşağılık bir biçimde soluğu bir anda düşmanda almaktadırlar. Bu çete-kontra pratiğinin kendisi hepinizi imha etmeye yeterliydi. “Elimizden gitmişti ama biz toparladık. Bu eğilimin kendiliğinden yol açacağı sonuçlar. o bilinen yüklenimle kazandık” diyorlar. seyirci kaldınız ve eğer sizi tümden yutmadıysa sanırım aldığımız genel tedbirler sayesinde olmuştur. Fatih kesilmeleri de. çok sınırlı imkanlarla yakalamaya çalıştık ve bu başarılıydı. O zaman buna 296 . tarihin en büyük başarılarına yol açmayacak mıydınız? Kesinlikle açacaktınız. çok anlamsız bir biçimde kendi kendinizi daralttınız. çizgi savaşımında rolünü oynayamamanın acı bir sonucudur. Ben onursuz demeyeceğim ama sözüm ona savaşır gibi gözükerek. çizginin yönetimi örgütlendirilmesi ihmale gelmez. Partinin sağlam öğelerini tasfiye etme kararlarıyla. büyük ihtimalle en değerli yoldaşlarımızı çatışma adı altında katletmişlerdir. Partimiz ve onun askeri çizgisi bunu hak etmemişti ama tüm bunlar gözlerinizin önünde oldu. Doğan Güreş bile. Sözüm ona bu çete anlayışı iktidar olmuş ve gerçekten böyle bir eğilim de gelişmişti. Uzaktım. siz küsüyor. En büyük hesabı o alçak yaptı. cüceleştirdiniz. onun diplomatik ihtiyaçlarını da biz giderdik. Çok büyük bir sabırla. her yıl üç kat fazlasıyla gerçekleştirmiştik. Bu yıllara eğer doğru yaklaşabilseydiniz. tepki duyuyorsunuz. biz yaptık. biz önledik. en sıradan bir taktiğe bile ters yaklaşımdır. “Biz aslında kaybetmiştik” diyor ve bunu kendi tartışmalarında söylüyorlar. Burada benim rolüm biraz sahip çıkma biçiminde oldu. Çok iyi yapabileceğiniz eğitimi yapmadınız. dörtlü çete yaptı. Bu doğru değildir. İhmal ettiğinizde ise içine düştüğünüz bu duruma düşeceksiniz. “Ne de olsa imkanlar hazır geliyor” dediniz ve üzerinde çok sınırlı bir yöneticilik de yapmadınız. şok ettiğinin farkına varmadınız. moralinizi sürekli ayakta biz tuttuk. Savaş tarihimizin çizgi boyutundaki sorunlarını doğru dürüst incelememeniz. bu imkanları sizlerle paylaşmaya çalışırken acaba neden anlayamadınız ve bana göre çok sıradan bir çabayla gerekleri yapılabilecekken. her ne kadar bunlar bizi çaresiz gibi göstermek istediyseler de biz çareyi kendi içimizde. ikinci Atatürk kesilmeleri de bu temelde oldu. 1990'ların başını düşünün! Elli bin kişilik bir gerilla ordusunu rahatlıkla çıkarabilirdiniz. Biz yıllardır bunu size göstermeye çalışıyoruz.hazırlığı. Çizgi ihmale gelmez. Tansu Çiller.

Bu anlayışın sonunda vardığı nokta. Tarihi bir perspektifi. Adeta oluk oluk silah ve savaşçı gelirken. Açıkça söyleyeyim. Kuzey alanlarında durumu kıl payı biz kurtardık. buna ilgi bile gösterilmedi. kaybedilen bu oldu. herkes 297 . Güney‟de durumu kıl payı kurtardınız. Yine yılda en az bin kişilik büyük bir kadro ve savaşçı çalışması bizim üzerimize yıkıldı. hayatınız üzerinde oynadılar. İmkanlar oldu diyerek. imha tarzıyla ve bir de ilgisizlikle o büyük dallar kırıldı. yaşattınız. anlaşacağını sanıyor. Ortada öyle erken iktidar olunacak bir şey yoktu. O dağlarda bu akıl kârı mıdır? Oluk oluk gelen savaşçıları. işte bugün. „92 hamlesine yöneldi. Biz 1991‟lerde Güney Devrimi‟ni kazanabilirdik. bir türlü anlama ihtiyacını duymadılar ve birçok arkadaşımız bu perspektifleri taşın altına soktular. “Bir pay da ben kapabilir miyim” dediniz. Bir karakol eyleminde Don Kişot‟un bile denemeyeceği bir saldırı tarzıyla otuz kırk şehit verildi. devlete nasıl teslim olduğunun bile daha farkında değil. Güney‟de sözüm ona Kürtçülük yapma adına ihanetin büyüklüğü nasıl oynanıyor? Bir taraf böyle savrulurken sizler sadece baktınız. ihaneti örgütledi ve sizi perişan duruma soktu. tarihe göre vicdanlı bir öngörünün sahibi olma. Sıkılmışlar. Biz biraz sabredelim dedik veya idare etmeye çalıştık. “Git kendini şöyle yaşa” oldu.yol açan sizlerdiniz. feodal işbirlikçi çizgi bu kadar gözü kara. Böylece o müthiş yıllar değerlendirilemeyince karşı taraf değerlendirdi ve size 1992‟yi dayattılar. Ama siz sessiz kalarak. Hayret ettiğim nokta bir silkinme bile olmadı. Peşine düştüğünüz o sahte iktidar kırıntıları aslında bir gaflet durumuydu. küçük hesaplarla üzerine yatılmaya çalışıldı. git şurada eylem yap” denildi. Siyasi anlaşma yapmak istiyor. doğru dürüst örgütlemediği ve önüne plan koymadığı savaşçılara. İyi bir tarihi fırsat yakalanmıştı. yaşamak istiyorlarmış ama sıkıştıklarında da kendilerini en kötü duruma düşürdüler ve en tarihi olanakları çarçur ettiler. dur diyebilirdik ama sizin uzlaşmacılığınız sayesinde bunun imkanını elde edemedik. Sonuçta düşman bunu gördü. parti çizgisinde eğitme bile olmadı ve hatta fazla görüldü. büyük oynama nerede? Herkes neye gömüldü? Kendini zorlamadan da yaşayabileceğini sanarak eğitimsiz. Cephelerimiz en sıradan katkıyı bile oynamak istemedi. Bunu değerlendirmek o yıllarda zor değildi ama sorumluluk nerede. Açık söylemeliyim. Sonuç olarak düşman kendini toparladı. Bunda sorumlu sizsiniz. “Git şu karakola saldır. daha çok yüklendi. 1995‟de. dur bile diyemediniz. Botan da dahil olmak üzere. İnanılmaz bir gelişmeydi ama bunu hepiniz yaşadınız. kör. Bunlar daha gözü kara kesildiler. işbirlikçi Şemdin alçağı “Devlet oldum” adı altında yaptı. Güney‟de de bu böyleydi. Şemdin alçağının gerilla için teslimiyet kararı aldığı ve bizzat düşmanla ilişki kurarak bunu adım adım hayata geçirmeye çalıştığı yıllardı. 1994-‟95 sizin savaşı kaybettiğiniz yıllardı.

sıcağı sıcağına yaşıyorsunuz. Ben inanmıyorum ki. Ve alçak en son bize kadar geldi dayandı. son Güney Operasyonunu da iyi değerlendirdiniz. İşte bunu göremeyişiniz. “Bu iş bitti” diye ilan etti. cüceleştirdi ve bazılarını da kontralaştırdı. “Aslında siz başarmıştınız. “Bana da bir kırıntı düşer mi” hesabına girdi. “Her devrede üç yüz. cehennem kadar kendi kendilerini yordular. biraz gerçekleri görerek olup biteni anlayalım. üstün başarıyla. İyi ki. Bu gerçekten bir gaflet ve haksızlıktır! Biraz sağduyu. ölümüne bir çaba ile aldığımız tedbirler sayesinde olduğunu çok iyi görüyorsunuz. Dikkat edin. herhalde pratiğiniz sayesinde değil. Acıdır! Bir günde Karargahları ele geçirmek isteyen kontralar çıktı. Fakat bundan sizler de biraz pay almalıydınız. Biz çalışmaktan bıkmayız.bencilliğine. Çünkü sıkıntılarınız vardı. bu iş bu kadar olur” dedi. belki de sıfır kayıpla ve önemli kazanımlarla başarıya gidebilirdiniz. çalışmak bizim için ihtiyaçtır. bir başarıya ihtiyacınız vardı. zevktir. Biraz taktik derinlik yakalansa. kahroldular. düşman da bunu değerlendirdi. Herkes en rahat yerine getirebileceği görevi birbirine havale etti. Bazıları küsüyor. Sözüm ona rahatlık. dört yüz kişiyi amansız. bu düşman aynı düşmandır. Kuzey‟de marjinalleştirme çizgi haline getirildiğinde. En son operasyonda bazı kuralları size hatırlattık. savaş tarzında en ahmak tarz diye buna denir. Ben bunu abartmıyorum. saldırıya başladı. Geçen yıl Ana karargahımızın kendi kendini tasfiye etmesi akıl karı mı? Nitekim daha sonra hepsi zorlandı. İsimlerini hiç vermeme gerek yok. keyfiyetine dair. kendimizi savunabilecek ve karşı koyabilecek güçteyiz. uyguladınız da kötü mü oldu? Fazla derinlikli olmasa da bazı kurallara ve biraz bazı serserilerin aptalca bize kaybettirdiği değerlere dikkat edildi ve hiç zorlanmadınız. Genelkurmay. “Bırak. şu bölgede. biraz daha dikkat edilseydi. değerlendirmeyişiniz bu yıllarda sizi daralttı. 1995’lerden itibaren her operasyon sonuç alabilirdi. Geldiğiniz günleri. Şemdin alçağı düşmana itiraflarında ve akıl öğretmesinde şunu söylüyor. biz biraz tedbirliyiz. hatta ne kadar alet olduğunuzu bile herhalde yeni yeni değerlendiriyorsunuz. eğer bitmediyse. bir gelişmeye. şu eyalette filanın çalışmasıyla bu operasyonlarınız boşa çıkarıldı” diyor. Orada bu adam bizi kastederek. daralttıkça daralttı. bazıları da halen kendini hakkı yenilmiş gibi görüyor. Daha fazla ağır kelime kullanmak istemiyorum. kendilerini fazla yormama adına. Öyleyse burada ahmaklık var. Bunu biliyorsunuz. hatta sayı olarak daha fazla geldi ama neden sonuç alamadı? Biraz tarzla ilgili olduğunu gördünüz. İhanetçi işbirlikçi çizgi Güney‟de giderek örgütlendi. biraz buna göre hazırlıklar ya- 298 . Aslında bu doğruydu. aynı şeyi Şahin Dönmez de Diyarbakır zindanlarında söylüyordu. Ama siz bunu halen anlamış bile değilsiniz. korkunç bir çalışma temposuyla hazırlayarak sizin bu operasyonları boşa çıkardı” diyor. biz sosyalistiz.

bu ne kazandırıyor? Bu büyük bir günah. bu olur mu? Bununla nereye varılır? Bu insanlarla destan yazılabilirdi. Ve bir de yönetim olamamadan ötürü. bunun akılla. Bu değerler içimizde yaradır ve sürekli duracaktır. buraya saldır” diyerek. Artık burada kendinizi görmek durumundasınız. Halen bu sahte komuta. bunun ne anlamı var? Hiç bir mantığı olmayan eylemleri. hem de kameralı. Ben buna savaşçılık. Bunlara sıcak. betonlarla örülü. oysa ki hepsi birer fedaidir. bu kadar acı çekmezdiniz ama Kürt kişiliğindeki ahmaklık o düzeye varmış ki. benim iddiam buydu. Biz. bu cesareti biz vermesek acaba sizi koruyacak tek bir kişi bulabilir misiniz? Yine maddi 299 . Onlar halen gidip oraya saldırıyorlar. yönetim olmama. düşman oraya rahat giremezdi ve siz de o kadar zorlanmazdınız. Düşmanı tanıyoruz. Askerine bile gerek yok. mantıkla alakası yok diyemedi. üslere ulaştıktan sonra gerillada uygulama esaslarına biraz bağlı kalınırsa bu düşman bu dağlara giremez diyordum. büyük bir suç ve kendine yapılabilecek en büyük kötülüktür. bir binek hayvanı gibi durmadan yük taşı ha taşı.” Düşman gitti tekniğini buldu. Ben bunun kader olduğuna inanmıyorum ve bugün benim iddiamın doğru olduğu ortaya çıkmıştır. haydi şu karakola saldır. Ve bunun gibi birçok şey. en acı kayıplar bu temelde verdirildi. Ne olurdu biraz ilgi gösterseydiniz. PKK‟nin cesaret ve fedakarlığında bir manga bile biraz hareket tarzına dikkat etsin. komutanlık diyemem. ölüm noktasındaki kişilikleri fedai gibi size yolladık. bunlar aşılamayacak şeyler değil. eksiğini İsrail'den tamamladı. halen bizimkiler açık savaş taktiğinde ısrar ediyorlar. binlerce kişiyi katlettiniz. gökten yerden izlemeli. Başlangıçta. Karakollar ardına kadar tanklarla. Bu insanların tepki duyulacak hiçbir yanları yok. En savaşılmayacak noktalarda neden savaşı kabul ediyorsunuz? Halen Botan'da devam ediliyor. cana yakın olsaydınız? O insanların her birisi bir kahramandı ama yalnız kaçırttıklarınız binleri aşar. “Haydi şu tepeye saldır. “Git şuraya saldır. bu kadar yorulmaz. takım serpiştirseydiniz. Çılgınlar bile bunu yapar mı? Bize. kendi geriliklerinde dayatma tarzında inat ediyorsunuz. bu doğru değil diyorum. düşman oralara giremez. O dağlara bir kaç manga. Yakalanmayacak bir tarz değildi. Ancak belki telafi edersek aşılabilir. candan yaklaşmanız gerekirdi. bu tarz mıdır? Bir tane askeri anlayışlı arkadaşımız çıkıp. Bir eğitime ihtiyaçları varsa neden ilgi göstermediniz? Geri komutanlık tarzını dayatmak hesabına.pılsa siz kazanır. Neden? Halen benim için bu bir sır. Yanınızda yüzlerce savaşçı kaçtı. Ama buna karşılık ne yaptınız? Açık arazide Don Kişot tarzıyla. Soruyorum size. Size. Bizim emeklerimizi de ayaklar altında çarçur eden bir tarz seçtiniz. ulaştırdık. hiçbir eğitim vermemeyi dayattınız. tepede mevzi savaşları veriyorlar. bir tek savaşçı kazanabiliyor musunuz? Bu fedakarlığı.

PKK‟nin çizgi boyutunda olsun. Bazı yerlerde yüzlerce! Ve maddi değerlerimiz çarçur edildi. Size tanınan askeri öncülüğü ta 1980‟lerin başlarından. Ve halen. Açıkça belirtelim ki. Bunun sorumlusu biraz da kendi tarzınızdır. VI. Bunun sonucunda. intihar eylemlerine giriştiler. Siverek‟te ol dedik olamadı. siyasi açılımları olsun. Bu insanların doğru kullanılmasıyla savaşta da. neredeyse en basit tüccarlar bile bizimkileri kandırmaya çalıştılar. yine taktik pratik düzeyine ilişkin hakim olan tarzım devam ediyor. ki gelirken toplumun bir parçasıdır. bende değişen bir şey yoktur. gerçek bir komuta gücü olarak hareket etmenizi isterdim. Bunu öyle fazla ifade etmekte istemem ama bu böyle sonuçlandı. bu yapılamadığı gibi. Bu sonucu mutlaka çıkarmayı bilmek durumundayız. onun bütün teorik. A. roller de oynanmadı. Önderlik olarak. Şu anda gerçekleşen nedir. Diğer bir noktayı da eklemeliyim. yoksa başımızdan bu yükü nasıl savalım” diye bir endişe içine girildi. Bu benim için aslında bir yük paylaşımı da değildi. “On bin doları şu götürdü. Botan‟da bir sürü karargah rolü tanımak 300 . Kongremize gidişte bütün bu hususları şüphesiz çok daha iyi yargılayacağız ve kesinlikle partimize yaraşır sonuçlara ulaşacağız. yoldaşlığa fazla gelmeyi bilmeyen bir tarzdır. Ben bu şerefi kazanmanızı istiyordum. sorumlulukla ne alakası vardı? Düşünün daha düne kadar bir hiç yüzünden en değerli silahlarımız Ana karargahta kaptırıldı. değerli yoldaşımız Mehmet Karasungurlardan beri. biliyorsunuz en trajik eylemlere giriştiler. “Ne yapalım bu yükü? Kullanabilirsek kullanalım. Mutlaka herkes kendisi için sonuç çıkarmıştır. Halbuki biz bir tane silah için. yaşamda da en güçlü katkı sunabilenler haline gelecekleri belliydi. gitti en basit kendi sonunu getirdi. Bu yanlıştı. Kaldı ki kararlarınız bu çerçevededir. değerlendirdiğiniz kanısındayım.imkanlar. Birçok Ana karargahlar kurun dedik. araç gereçler su gibi elinize geçti. kendilerini yaktılar. genel komutanlık görevini ben yürüttüm. özgürlüğe. tarzınız fazlasıyla erkeksi. daha doğrusu gerçekleşebiliyor. Kaldı ki görüyorsunuz oluyor. cesaretle akın akın geldiler. Özellikle bu toplantınızın şahsında olsun. En feodal önyargılarla. Böyle sorumluluk mu olur? Bunları fazla uzatmak istemiyorum. Giden gitti. gördüğünüz gibi başarıyla temsil edememeniz halinde ben tetikteydim ve fiilen bu görevi yürüttüm. Ama ben kendi karargahlığımı yürüttüm. Güney‟de ol dedik olamadı. Önce hepsi yük oldu denildi. otuz yıl cezayı göze alarak ilk birliklerimizi silahlandırmaya çalıştık. büyük acılarımızla birlikte yüreğimizde kaldı hepsi ama bundan sonra bir hamle sürecine giriyoruz. bunun özgürlük anlayışı ile fazla bir ilişkisi yoktu. kavrayamadı bile. yüzlerce silah çarçur edildi” deniliyor. bu yıllarda epey kadın militan gelmişti. arkadaşımıza daha 1982‟lerde Ana karargah rolü tanıdık. Bunun vicdanla. Sonuna kadar fedakarlık. sizlerin de gerçekten ülke içi karargah gibi olmanızı.

Yetki diyorum. Siz de. bu birliğin komutanı diye neden görevlendirme yapıyorsunuz. Şuranın komutanı. benim babamın imkanları da değil. o zaman biraz ciddi olun! Size çerçevesini doğru koydum. hem de her zamankinden daha fazla istekli olarak varız diyorsanız. hem gönüllü. Yapabileceğiniz bir işi benden isteyin. ama derleyen. tabi bizlerin biraz emeğiyle. Komutanlığı. Eleştirilerim çok açık. Zaten şimdiye kadar yürüttüm. nedir soruşturmuyorsunuz. sizden çekindiğim anlamına da gelmiyor veya bu sizi hiç sevmediğim. şu birliğin. Öyle yerine getiremeyeceğiniz yetkiler görevler talep etmeyin. sonuç çıkarın. komutaya kavuşturan kişi olarak biraz da ben. yine başta şehitlerimiz olmak üzere. O zaman ben hepsini kendi üstüme alıyorum. Bir karargahı kendi eliyle tasfiye etmenin izahı olamaz. sizinde komutanlık yapmanızı isterdim. genel komutanlık görevlerini olduğu gibi üzerime aldım. lanet getirdiğim anlamına da gelmiyor. Bu sadece şu demektir. hatta ben sizi inkar etmiyorum çok eleştirsem de sizin de çabalarınız sayesinde. Ama tabi biz de işin ucunu bırakacak değiliz. sizler daha düne kadar iki keçiyi yönetemeyecek durumdaydınız. Bunun nedenini izah edeceksiniz. Bundan küskünlüğe kapılıp lanetleyin de demiyorum. siz gerçekten bu işe var mısınız? Gerçekten bir iş yapmak istiyor musunuz? Ve en son bulduğum çare şuydu. bundan sonra da yürüteceğim. Sorumluluk diyorum. özellikle uzun süreden beri partimizle yol alan arkadaşların bundan sonra bu süreci değerlendirmeyi bilmeleri gerekir. Bu sizi tümüyle onayladığım anlamına gelmiyor. yoldaşlar ne yapmak istiyorsanız. götürebileceğimi gösterdim ve sanırım daha fazla göstermeye devam edeceğim.” Bu toplantıda özellikle sormak istediğim ve sormaya devam edeceğim soru budur. Bunu anlamanız gerekiyor. Neden? Hepinizden bunun gerçekçi bir değerlendirmesini istiyorum. kelimenin farkında bile değilsiniz. İllaki her şeyi bize yaptırma artık bir alışkanlık haline gelmiş. Tamam ben de yaparım ama hazır mısınız? Biraz sizi zorladım. Komutanlık yapılır. genel komutanlık rolünü de sürdürmek benim için zaten işin özü gereğidir. dostlarımız. ben daha anlamlı yürüteyim ama siz de nasıl 301 . Ana karargah rolünü de. buranın komutanı. peki hazır mısınız. bana onu söyleyin. işte Güney‟de yıllardır bu rolü tanıtmaya çalışıyoruz yürütemiyor. Halkımızın yüce desteği. Çıkarmanız gereken sonuçlar var. hakkını verecek misiniz? Unutmayın ki. “Değerli arkadaşlar. Bu imkanlar sahipsiz değil. hazır değilseniz girişmeyin diyorum. Öyle yoruldum.istedik yine olmadı. Biraz gösterdim. Şimdiye kadar komutanlığın ne olduğunu belki size göstermedim ama bundan sonra daha iyi göstereceğim. bu kadar keyfi kararlarla en değerli imkanları çarçur etme olamaz. yıprandım da demiyorum. Çok sayıda sıradan komuta kişiliklerimize söylüyorum. size rağmen sizi buraya kadar getirebildim. giderek daha fazla göstereceğim.

özentim vardır” demekle de bu iş olmaz. Şimdi sanırım bunları gidermek istiyorsunuz. Ama siz eğitimden kaçtınız. Bunu sağdan soldan sapmalarla zora sokma. komutanlık yapmışsınız ama yanlış yapmışsınız. bir defa yüksek amaçlar. imha edemeyeceği hünerli bir çabayı göstermek gerekir. Her hafta halkı eğitiyorum. askeri. Bunları sizlere tekrar tanıtmamın bir gereği yok. bunlar aynı zamanda bizim için insan olmanın da ilk adımlarıdır. bunlar onur savaşı. Sonuna kadar bu işte varım diyen sizsiniz. ne oldu. tavırlar yetmiyor. bu iş biraz edep sanat işidir. Ben böyle olduğuma inanıyorum. parti yüksek çaba ister. o da şudur. kendinize haksızlık ettiniz. siz muhtaçsınız. Başka türlü bu savaşa girilmez ve size girmeyin diyorum. yürüteceksiniz. her gün sizleri eğitiyorum. Böyle tanımıyorsanız. bu tanımla savaşa katılıp. Bunlar şehitlerin emri. Bir savaş için gerekli çabayı. yücelikli yaşam tutkusu şarttır. buna göre eğitilmiyorsanız savaşa katılmayın diyorum size. siyasi terbiye işidir. Tarihte hiç kimsenin yapmadığı. Her sözcüğünüzü. Şunu da size söylemek istiyorum. bu çerçeveyi gerçekten oturtarak yürütelim. Tüm bunlar sizin bir hiç olduğunuzu göstermiyor. Bu temelde olmak zorundasınız. gerektiğinde bütün bir halkı eğitme işini de omuzladık. küçük heveslerle “Hakkımdır. Sizlere bu süreci yürekten ve zeka dolu. doğrusu söylediğim gibidir. Bu dünyayı da bize versen biz bu yüce amaçlarımızdan başkasını kabul edemeyiz diyeceksiniz. Tam tersine işin en zorunu yaşadınız. hem de düşmanın yetişip. İnsanın sınırlı bir tarih şuuru ve katliama karşı bir öfkesi olsa. Kelime hatasını bile affetmeyen bir sanat işidir. cesareti gösterdiniz ama bu saydığım noktalardaki noksanlık yüzünden de kendinizi sonuçsuz bıraktınız. bu işler zoraki olmaz. güzel duygular. dünyayı da verseler başka türlüsünü biz istemeyiz. daraltıldım. başka çaresi yok. olmazsa olmaz da budur. şimdiye kadar hiçbirinize altından kalkamayacağınız bir görev vermedik. İkinci şartı. en zorlu fedakarlığı. Dikkat edilirse. Gördüğünüz gibi durumlarınızı iyi ortaya koyuyorum ve öyle çaresizce size muhtaçta değilim. bu iş yarı yarıya eğitim işidir. o zaman gelin bu işi bir kez daha. kendimi daraltmak istiyorum. çarpıcı bir biçimde gösterdiğim kesindir. istifa ediyorum” gibi cümleler kullanıyorsunuz. eğitimsiz insan bir hiçtir. Verdiğim bütün görevlerin koşulları benim tarafımdan hazırlandığı gibi.yürütülmesi gerektiğini bilmek zorundasınız. kıyamet mi koptu? Siz de biraz yanıt olabilseydiniz zafer kazanırdık. “Geriye çekildim. sizlere güvenmek zorundayız. 302 . bu cümleleri söylemenin günü bugün müdür? Ve eğitim ister. her adımınızı terbiyeli bir biçimde atma işidir. Sizi yine zorlamak istemiyorum ama komutanlık da böyle icra edilir. Başkaları sizi katmış ama yanlış katmışlar. başarı ile yerine getirilebilir görevlerdi. Bu işin bir kaç tane olmazsa olmaz şartı vardır. Terbiye yetmiyor. buna göre yüreğinizde ve beyninizde çözmüyorsanız. Tekrar söylüyorum.

siz halen “Uzlaştım. eğitimle verecektiniz ve biraz da taktiğe yatıracaktınız. bunu yoldaşlık gereğini yapıyorum. kendinizi inkar edemezsiniz. hatta kendi emeklerinizle birlikte geliştirildiğini inkar edemezsiniz. yanlışlıklar. Kesinlikle bundan sonra bunu aştığınıza inanmak isterim veya öyle kabul ederek sorumluluklarınızı üstleniyorum. Dediğim gibi. size çok muhtaç olduğum için değil. bu halkın sayesinde. kontra çizgisine kadar gidildi. küskünlüklerinizden bahsediyorsunuz. hatta kontra pratiği mızrak gibi gözünüze giriyor. güzel 303 . insanlık tarihine ilgi duyma. büyük bir anlayışla birlikte büyük bir çaba gerektirdiğini de görmeniz gerekir. Hatalar. çirkinsiniz güzelleşirsiniz. Bir de bunun sahte bir tarzı geliştirildi. Bu iş en yoğunlaşmış örgüt kadrolarıyla olur. doğruların üzerine gitmekte bu kadar korkak mısınız? Bir tarzı derinleştirme işini. bu konuda fazla güçlü değiliz. Böyle yapsaydınız kıyamet mi kopardı? Hayır. çünkü bu iş örgütle olur. savaştırarak iktidar yapması kadar güzel bir şey var mı? Bizim için ekmek. Gücümüzü oluşturmak zorundayız. Bütün bunları görmüyor da değilsiniz. Komutan olmadığı. su da buna bağlı değil mi? O halde niye bunu zorladınız? Bir kez daha başa dönüyorum: Çarpıtanlar oldu. hiç bir gereğini yerine getiremediği halde kendini sahtece öyle sanma söz konusu. bunu anlayışla karşılayalım. Siz yoğunlaşmayı kesecek. bu duyguları edinin. İktidar olunmadığı halde. niye üzerine yürümediniz? Bunları görüp gidermek zor muydu? Tabi ki değildi ve öfkemizin büyüklüğü bunadır. Bu sizin için de geçerlidir. hainler çıktı ama halk savaşçıları da bunları gören ve canına okumasını bilen kişilerdir. insanın kendini eğiterek güçlendirmesi. bastırıldım” deyip korkularınızdan. hem kişisel düzeyde. halkımızın iktidarına. Doğru iktidarlaşma Önderliğin en yakıcı özelliğidir ama bunun büyük bir sanat olduğu. halk siyaseti konusunda kendini iktidar sanma yaygındır. Yurtseverlik duyguları. Bunlar mutlak değiştirilmek durumunda. siz büyürdünüz. Ben mütevazi isem. sıradan bir çobana bile versen doğrusunu yapar. baş ve gövde bu kadar kopuk olursa bu iş yürür mü? Hatta şimdiki durumunuz şuna benziyor. Erkekliğimizden tutalım. işin çarpıtıcıları vardı ve bir hastalık halinde hepinize bulaştı. insanın kendisine ilgi duymasıdır. şişman gövdenin üzerinde küçük bir soğan başı. Bu yakışır mı. yanlışsınız doğrulursunuz. çok şişman bir gövde. başarısızsınız başarıya gidersiniz. komuta yapma adı altında sahte bir durum yaratacaksınız. o halde paylaşacaksınız. Önderlik tarzımızın benim icadım olmadığı.dolayısıyla başarısızlığa uğratmada payınız büyüktür. Öyleyse neden çekiniyorsunuz. Yurtseverlik duygularınız biraz eksik olabilir. Ama aynı zamanda muhtacım. İşte komutanlık gerçeğiniz bu! Siz bununla bu savaşı yürütebilir misiniz? Bunu aşacaksınız. cılız bacaklar yani manga komutanları. hem halk iktidarı. Gerçeğiniz bu mu.

Nuh'un DiriliĢ Tufanı oradadır. ölümsüzlük ve ölümlülük arasındaki savaş şuna yol açıyor. Siz her şeyden yoksun. yaşamınızı da büyütmek zorundasınız. vahşilerle savaşma burada başladığı gibi. Bu da en azından o destansı dönemler kadar yakıcı bir yaşam ve savaşı gerektiriyor ve bu şans önünüzdedir. Kişiliğinin en temel özelliği benimle nasıl kıyaslanabilir dedim. siyasi. sanat. bundan sonra sizlerle yaptığımız değerlendirmeler şüphesiz giderek tüm partimize de. Bu inançla bugüne kadar gelebildik ve sizleri de arkadaş belledik. ederseniz Tanrılar işte nasıl ki. biz de böylesine vahşi bir ortamda. Bunları. bütün bu söylediklerimin başına kötü çoraplar ördünüz. değerlendirmeler oldukça da birbirine benziyor. hem ülkesine. zaten yeterince çarpmıştır da. dağlar yani her şey var. Başka türlü de yaşayamazsınız. bir daha bunu yapmayın. sadece ölümsüzlük duygusu bile müthiş bir savaşa yol açtığı gibi. pratik araç gereçler. din sahipleri hep orada ortaya çıktı.bir şeydir ve en güzel çalışma da insanı geliştirme çalışmalarıdır. bu tehdide karşı büyük bir savaş kendiliğinden doğar. Yani en eski savaş kişiliğiyle. Kısaca. aşk arayışı da o kadar güçlü gelişebilir. bu toprakların böylesine bir insanı olmak zorundayız. Ama mutlaka hem de sosyalistçe yaşamak istiyorsunuz. Gılgamış. bu toprakların nasıl insan istediğini biraz anlamanız için söylüyorum. Ben size doğruları çok açık. yazar şöyle değerlendiriyor: “Yarı tanrısal yaradılışının bitmez tükenmez isteklerini tatmin edemediği. burada bilinen en temel uygarlığa yol açıyor. askeri olarak genel komutanlık görevlerini her zamankin- 304 . Gılgamış‟ın Enkidu ile arkadaşlığıdır. büyük kanun yapıcıları. Buna uygar topluma giriş de diyebiliriz. hem insanlığa ait olmasını istiyoruz. yaşam üzerinde bu kadar büyük tehdit varsa. büyük siyasetçiler. Bana göre bu temelde geç de olsa. onun vereceği duygularla bile insan büyük bir kahraman kesilebilir. Biz sosyalistiz. Bu sizi ürkütmek anlamına gelmiyor. Gılgamış‟da çok ilginç bir biçimde çarpıyorsa sizi de çarpar. ben kendimi öyle de görmüyorum. ordumuza da mal edilmesi gereken değerlendirmelerdir. O dönemin çareleri yoktan var edildi ama sizin elinizde şimdi çareler var. O zaman savaşınızı da. Bu sözlerle oynamayın. biz bu temelde özgür emeğin. o toprakların destanıdır. yaşam kişiliğini nasıl görüyor. Büyük savaşçılar. O topraklar tarihin insanlık beşiğine tanık olmuş topraklardır. Hatta size kısa bir parçasını da okumak isterim. Ben GılgamıĢ Destanı‟nı okudum. O dağlar gerçekten görkemlidir. Ben bu temelde ideolojik. Bu kültür orada böyle şekillenmiştir.” Bu toprağın ilk arkadaşlığı. Bunu istismar etmeyin. bundan başka bir şey istenilemez. zavallı insanlarsınız. ideolojik çare. o zaman bir kraldı ve bu kadar büyük savaştı. Kendimi övmek için söylemiyorum. bu kadar çirkinlik varsa. anlaşılır bir biçimde söylüyorum ve buna inanıyorum da. aşkta ve savaşta dengini bulamadığı için huzursuzluk içindedir.

özellikle askerileşmeyi. 7 Temmuz 1998 305 . Çarpıcı gelişmeler gösterirseniz. Burada sizden kırk kat daha iyi değerlendiriyorsam siz de biraz paylaşacaksınız. gelin bu parti sizi besler ama altından çıkamayacağınız. moral düzeyinin nasıl olduğunu ve pratikleşme tarzını gösterdiğime inanıyorum. planla olacaktır ve bu mutlaka sizi başarıya götürecektir. Bu zor durumda bile. yüce özgür yaşamda da ısrarlıyız. En zor durumda kalsanız bile teslimiyeti işbirlikçiliği seçmeyin. Size onun alt yapısının. sizlerle şüphesiz sağlam yürünecektir. savaşmak istiyorsunuz. Bu yüce değerlerimizin anısına bağlılığın gereği olarak zafer yürüyüşünde üstün başarılar dileyerek selamlıyor. değerlendirmesini yapmadığınız tek bir adımı da atmayın. Gösteremezseniz de zaten hayat sizi cezalandırıyor. gerillalaşmayı istiyorsunuz. Bütün bu çerçeve dahilindeki hareket tarzımız bu büyük çabalarla belli bir yere de getirilmiştir. ideolojik. Bu vesileyle büyük özgürlük şehitlerimiz. Bunlar da sembol değerlerimizdir. partimizin çıkıĢı diriliĢti. en son Sema Yüce ile birlikte Zilan‟ı da andık. Hepsi bilinçle. Herhalde sonucunu ucuz bir pasif savaş ve yaşamla kapatamayız.den daha güçlü götüreceğim. Sizler de belli ki. sevgilerimi sunuyorum. Ģimdi sıra kurtuluĢta diyoruz. Götürmese de partimiz size sahip çıkmasını bilir. Hakkımız olan zafer tarzında ısrarlıyız.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful