You are on page 1of 30

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565

วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 1

ผลสำรวจพบ เหตุผลทีค่ นอเมริกัน พบ 'Gig worker ILO เผยมาตรฐานที่


พนักงานอาจลาออก ลาออกจากงานเมื่อปี ในแอฟริกา' เผชิญ พักแรงงานข้ามชาติใน
หากถูกบังคับกลับมา 2564 'ค่าจ้างต่ำ-ไม่ 'การเลือกปฏิบัต-ิ อาเซียนอยู่ในระดับต่ำ
ทำงานเต็มเวลาที่ ก้าวหน้า-ไม่ได้รับความ งานไม่มั่นคง' จำเป็นต้องปรับปรุง
ออฟฟิศ [หน้า 14] เคารพ' [หน้า 17] [หน้า 21] เร่งด่วน [หน้า 26]
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 2
รอบโลกแรงงาน

เจ้าหน้าทีก่ องกาลังสารองรัฐของ วิธีดงั กล่าวนีช้ ว่ ยให้โรงเรียนยังคงเปิ ดสอน


สหรัฐฯ ช่วยสอนหนังสือในโรงเรียน ต่อไปได้ ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญกล่าวว่า การที่เด็กๆ
ขาดแคลนครู มาโรงเรียนน่าจะดีกว่าการอยู่ท่บี า้ นเหมือน
ในบางพืน้ ที่ของสหรัฐฯ เมื่อครูหรือสมาชิก ในช่วงเริม่ ต้นของการระบาดใหญ่
ในครอบครัวหลายๆ คนติดเชือ้ โควิด-19 คน อย่างไรก็ตาม ทางฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของ
เหล่านัน้ ต้องหยุดอยู่ท่บี า้ นไปทางานไม่ได้ รัฐนิวเม็กซิโก นักเรียนบางคนได้เรียน
ทาให้มคี รูสอนหนังสือไม่เพียงพอ หนังสือโดยมีทหารจากกองกาลังสารองของ
เมื่อต้นปี ท่ผี ่านมา โรงเรียนในส่วนหนึ่งของ รัฐหรือ National Guard เป็ นผูส้ อน
รัฐเท็กซัสต้องการครูสอนทดแทนถึง 455 ไมเคิล สต็อคเวลล์ นายทหารผูม้ หี น้าที่ดแู ล
คนภายในวันเดียว ซึ่งตามปกติแล้วต้องการ ชายแดนระหว่างสหรัฐฯ กับเม็กซิโก และ
เพียง 185 คนเท่านัน้ ดูแลศาลาว่าการรัฐนิวเม็กซิโกให้ปลอดภัย
ผูน้ ารัฐแคลิฟอร์เนีย คอนเนตทิคตั กลับสวมเครื่องแบบทหารมาสอนหนังสือ
นิวเจอร์ซีย ์ และเพนซิลเวเนีย ได้ขอให้ครูท่ี นักเรียนในฐานะครูทดแทนวิชา
เกษียณอายุแล้วกลับมาทางานในช่วงเวลา วิทยาศาสตร์ท่โี รงเรียนมัธยม
สัน้ ๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู Alamogordo High School

ส่วนที่รฐั โอคลาโฮมาและยูทาห์ มีการขอให้ สต็อคเวลล์ เล่าว่า เวลาที่สอนเด็กวัยรุน่ นัน้


เจ้าหน้าที่รฐั บาลเข้าไปช่วยในโรงเรียนด้วย เขาไม่สามารถทาตัวเป็ นทหารได้ และยัง
เช่นกัน ต้องระมัดระวังในวิธีการพูดกับเด็กๆ อีก
ด้วย
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 3

เนื่องจากปั ญหาการขาดแคลนครูในรัฐ สัน้ ๆ และทางรัฐกาลังพยายามหาครู


นิวเม็กซิโก ทาให้ทหารจากกองกาลังสารอง เพิ่มเติมโดยการเสนอค่าจ้างที่ดีขนึ ้
ของรัฐหลายนายต้องเข้ามาช่วยที่โรงเรียน
ในบางพืน้ ที่ของรัฐ ผูป้ กครองมีความกังวล
ใน 36 เขตการศึกษาจาก 89 เขตการศึกษา
เกี่ยวกับการที่มีทหารในโรงเรียน อย่างเช่น
ของรัฐ โดยนายทหารประมาณ 80 นาย
ผูป้ กครองที่เมืองซานตาเฟแสดงความ
ทางานอยู่ในโรงเรียนทั่วรัฐ และทัง้ หมดต้อง
สงสัยว่าทหารจะสวมเครื่องแบบและพกปื น
ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและ
ในโรงเรียนด้วยหรือไม่ ซึง่ โฆษกของ
ต้องเข้าเรียนในสิ่งที่ครูทดแทนทุกคนต้อง
โรงเรียนกล่าวว่าทหารเหล่านัน้ ไม่เคยมีแผน
เรียนด้วย
ที่จะพกปื น และทางโรงเรียนตัดสินใจให้
อย่างไรก็ดี ครูส่วนใหญ่ไม่จาเป็ นต้องเป็ น ทหารสวมเสือ้ ผ้าแบบปกติ
ผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาของตน แต่ตอ้ งเต็มใจที่
อย่างไรก็ตาม ทหารบางคนเลือกที่จะสวม
จะทางานร่วมกับนักเรียน
ชุดทหารเพราะยังอายุนอ้ ยอยู่ อย่างเช่น คา
ทัง้ นี ้ รัฐนิวเม็กซิโกต้องเผชิญกับปั ญหาการ แซนดรา เซียร์รา่ ทหารรักษาดินแดนอายุ
ขาดแคลนครูดว้ ยเหตุผลสองประการ ซึ่งก็ 22 ปี ซึ่งบอกว่า หากเธอไม่ใส่เครื่องแบบ
คือ วิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัส และ ทหาร เธอก็จะดูเหมือนเด็กอายุ 18 ปี
การเกษียณอายุของครู
เซียร์รา่ กล่าวอีกว่า เวลาที่ไม่ได้ทางาน
โดยปกติแล้วรัฐนีจ้ ะมีครูประมาณ 20,000 ให้กบั กองกาลังรักษาดินแดน เธอก็จะ
คน แต่ในตอนนีม้ ีการเปิ ดรับครูใหม่ 1,000 ทางานในโรงเรียนที่นกั เรียนอาศัยอยู่ไกล
อัตรา จากบ้าน เธอบอกว่า ประสบการณ์สามารถ
ช่วยได้ในการเป็ นครูสอนทดแทน
มิเชล ลูยนั กริชแชม ผูว้ า่ การรัฐกล่าวว่า
นอกจากนี ้ การสอนนักเรียนยังต้องอาศัย
การใช้ทหารนัน้ จะเป็ นเพียงช่วงระยะเวลา
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 4

ความอดทน ซึง่ เธอคิดว่า เธอมีความอดทน ขึน้ กับผูท้ ่มี ีสญ


ั ชาติอินเดียน้อยกว่า 5 คน
มากพอ เมื่อปี งบประมาณ 2020-21 ที่ผ่านมา แต่
นับตัง้ แต่วนั แรกของปี งบประมาณ 2021-
ที่มา: VOA, 1/3/2022
22 จนถึงสิน้ เดือนมกราคมที่ผ่านมา พบ
ออสเตรเลียตรวจเข้มวีซ่านักเรียนหลัง ชาวอินเดียถูกยกเลิกวีซา่ ภายใต้มาตรา
พบหลายรายใช้เอกสารปลอมจนต้อง
ดังกล่าวแล้ว 6 คน
เนรเทศกลับ
ที่ปรึกษาด้านการอพยพย้ายถิ่นในนคร
ข้อมูลจากกองกาลังพิทกั ษ์พรมแดน
เมลเบิรน์ กล่าวว่า เขาเพิง่ รับมือกับลูกค้าที่
ออสเตรเลีย (ABF) พบว่าจานวนนักศึกษา
เป็ นนักศึกษาต่างชาติหลายเคส ซึ่งถูก
ต่างชาติทงั้ หมดที่ถกู นาออกจาก
เนรเทศกลับประเทศของตนเองทันทีท่ี
ออสเตรเลียจากสถานกักกันด้านการอพยพ
เครื่องบินลงจอดที่สนามบินในออสเตรเลีย
ย้ายถิ่น ปี งบประมาณ 2020-21 มีจานวน
154 คน หนึ่งในนัน้ 9 คนเป็ นชาวอินเดีย “เอเจนท์ท่ไี ม่ได้ลงทะเบียนในอินเดียบางคน
แนบเอกสารที่ถกู ปลอมแปลงขึน้ มา
อย่างไรก็ตาม หากนับเฉพาะช่วง
อย่างเช่น เอกสารรับรองฐานะทางการเงิน
ปี งบประมาณนีจ้ นถึงสิน้ เดือน ม.ค. 2022 ที่
ปลอม วุฒิการศึกษาปลอม และใบรับรอง
ผ่านมา (1 ก.ค.2021 - 31 ม.ค. 2022 หรือ
ประสบการณ์ทางานปลอม ไปพร้อมกับใบ
ครึง่ ปี งบประมาณ) พบจานวนนักศึกษา
สมัครวีซา่ ของนักศึกษาต่างชาติ”
ต่างชาติท่ถี กู ยกเลิกวีซา่ ทัง้ หมดถึง 119 คน
หนึ่งในนัน้ 29 คนเป็ นชาวอินเดีย “ทุกวันนี ้ หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง
ออสเตรเลียได้เพิม่ มาตรการในการ
การยกเลิกวีซ่าตามมาตรา 109 (กรณีขอ้ มูล
ตรวจสอบหลักฐานยืนยันที่แนบมากับใบ
ไม่ถกู ต้อง หรือปลอมแปลงเอกสาร) จาก
สมัครวีซา่ รวมถึงการตรวจหาพฤติกรรมฉ้อ
ประมวลกฎหมายด้านการอพยพย้ายถิ่น
ค.ศ. 1958 (Immigration Act 1958) เกิด
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 5

ฉลใด ๆ ดังนัน้ นักเรียนจึงถูกเนรเทศได้แม้ ตามสัญชาติ แรงงานไทยซึ่งได้รบั อนุญาต


จะเดินทางมาถึงออสเตรเลียแล้วก็ตาม” ให้เดินทางมาทางานในไต้หวันตัง้ แต่วนั ที่
30 ธันวาคม 2564 มีความพร้อมมากกว่า
“เอเจนท์ท่ไี ม่ได้ลงทะเบียนบางรายใน
เดินทางเข้าไต้หวันมากที่สดุ จานวน 925
ประเทศอย่างอินเดีย จะยื่นข้อตกลงด้วย
คน, อินโดนีเซีย 180 คน, เวียดนาม 141
การให้ผสู้ มัครที่ตอ้ งการจะย้ายมาอยู่
คน ส่วนฟิ ลิปปิ นส์ เนื่องจากยังติดขัดเรื่อง
ออสเตรเลียเพื่อการศึกษาจ่ายเงินก้อน โดย
ปฏิบตั ิตามมาตรการป้องกันโรคที่ประเทศ
เอเจนท์จะจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องทัง้ หมด
ต้นทางของฝ่ ายไต้หวัน ทาให้การเดินทางมี
ที่จาเป็ นในการยื่นสมัครวีซา่ ”
อุปสรรค เดินทางเข้าไต้หวันแล้วเพียง 4 คน
“หลายครัง้ ที่ผสู้ มัครเหล่านีไ้ ม่รูว้ ่าเอกสาร ทาให้ผปู้ ระกอบการอุตสาหกรรม
อะไรบ้างที่เอเจนท์แนบไปพร้อมกับใบสมัคร อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เดือดร้อน
วีซ่า แต่นกั ศึกษาเหล่านีต้ อ้ งดิน้ รนกับผลที่ หนัก
ตามมาจากการถูกยกเลิกวีซ่า”
ทัง้ นีแ้ รงงานต่างชาติท่เี ดินทางเข้ามา
ที่มา: SBS, 2/3/2022 ทางานที่ไต้หวันในขณะนี้ ส่วนใหญ่เป็ น
ไต้หวันนาเข้าแรงงานต่างชาติระยะที่ 2 แรงงานในภาคการผลิต สาเหตุท่แี รงงาน
แล้ว 1,250 คน แรงงานไทยมากสุด ภาคสวัสดิการสังคมมีจานวนน้อย
กระทรวงแรงงานประกาศเปิ ดให้นาเข้า เนื่องจากผูอ้ นุบาลต้องผ่านการอบรมก่อน
แรงงานต่างชาติระยะที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 15 การเดินทาง ใช้ระยะเวลาเตรียมการ
ก.พ. - 2 มี.ค. 2022 ระยะเวลา 15 วัน มี เดินทางนานกว่าแรงงานภาคการผลิต จึง
แรงงานจาก 4 ชาติเดินทางเข้ามาทางานใน เดินทางช้ากว่าแรงงานภาคการผลิต ซึ่งมี
ไต้หวันแล้ว 1,250 คน ในจานวนนี ้ ส่วน ขัน้ ตอนการทาเรื่องเดินทางมาทางานที่
ใหญ่หรือ 1,238 คน เป็ นแรงงานในภาคการ ไต้หวันรวดเร็วกว่า
ผลิต ผูอ้ นุบาลมีเพียง 12 คน หากจาแนก
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 6

ที่มา: Radio Taiwan International, พนักงานกลับมาทางานในออฟฟิ ศมากขึน้


4/3/2022 เพราะเชื่อว่าสภาพแวดล้อมการทางาน
ภายในสานักงานจะช่วยทาให้เกิด
Google เตรียมให้พนักงานกลับมา
ทางานในออฟฟิ ศ 4 เม.ย. 2022 ประสิทธิภาพการทางานดีกว่า

Alphabet Inc ซึง่ เป็ นบริษัทแม่ของ อย่างไรก็ตามผูบ้ ริหารของ Google ระบุใน


Google จะกาหนดให้พนักงานของบริษัท อีเมลที่ส่งให้พนักงานว่า ผูท้ ่จี ะกลับมา
ในสหรัฐฯ อังกฤษ และเอเชีย กลับมา ทางานในออฟฟิ ศจะต้องฉีดวัคซีนโควิดครบ
ทางานในออฟฟิ ศ 3 วันต่อสัปดาห์ เริ่ม โดสหรือได้รบั อนุมตั ิขอ้ ยกเว้นเป็ นกรณี
ตัง้ แต่วนั ที่ 4 เม.ย. 2022 นี ้ ถือเป็ นการ พิเศษ ส่วนพนักงานที่ไม่ตอ้ งการฉีดวัคซีน
สิน้ สุดนโยบายให้พนักงานทางานจากบ้าน อาจยื่นคาร้องเพื่อขอทางานจากบ้านเพียง
ที่ใช้มานานหลายเดือนในช่วงการระบาด อย่างเดียว และพนักงานคนใดที่ยงั ไม่พร้อม
ของ COVID-19 กลับไปทางานที่ออฟฟิ ศในวันที่ 4 เม.ย.
2022 ก็สามารถขอเลื่อนเวลาออกไปก่อนได้
อีเมลภายในของ Alphabet Inc ที่ส่งให้กบั
พนักงานของสานักงานใหญ่ท่แี ถบซิลิคอน ที่มา: VOA, 4/3/2022
แวลลีย ์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ระบุว่าจากจานวน ออสเตรเลียขยายโอกาสโครงการย้าย
ผูต้ ิดเชือ้ ที่ลดลงต่อเนื่อง การป้องกันและ ถิ่นฐานแก่แรงงานทักษะจากนอก
รักษาที่กา้ วหน้าขึน้ รวมทัง้ มาตรการ ประเทศ
ควบคุมการระบาดที่ยงั คงนามาใช้ ทาให้ รัฐเซาท์ออสเตรเลียของออสเตรเลียขยาย
ทางบริษัทสามารถเริ่มให้พนักงานกลับมา โอกาสโครงการย้ายถิ่นฐานแก่แรงงาน
ทางานในออฟฟิ ศบางวันได้แล้ว ทักษะจากนอกประเทศ โดยเพิ่มอาชีพใน
เวลานีบ้ ริษัทด้านเทคโนโลยีและการเงิน รายการอาชีพอีก 259 อาชีพ พร้อมเชิญ
หลายแห่งในสหรัฐฯ กาลังทยอยให้ ชวนผูส้ มัครลงทะเบียนแสดงความจานงขอ
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 7

คาเชิญเข้ารับการพิจารณาเสนอชื่อยื่นวีซ่า เซาท์ออสเตรเลีย ไมเกรชันเอสเอ


จากรัฐบาล (Migration SA) ระบุในคาแถลง

เกณฑ์ขอ้ กาหนดเพื่อขอรับการเสนอชื่อยื่นวี ทัง้ นี ้ รัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียยังมีประกาศ


ซ่าจากรัฐบาลเซาท์ออสเตรเลียภายใต้ อีกฉบับหนึ่ง แจ้งอนุมตั ิรายชื่ออาชีพ
โครงการย้ายถิ่นฐานสาหรับผูม้ ีทกั ษะอาชีพ เพิ่มเติมภายใต้ ข้อตกลงกับรัฐบาลกลาง
(General Skilled Migration program) เรื่องการอพยพย้ายถิ่นฐานสู่พนื ้ ที่ท่กี าหนด
รวมถึงซับคลาสวีซา่ ที่ครอบคลุมนัน้ (Designated Area Migration
แตกต่างกันขึน้ อยู่กบั อาชีพที่เลือก Agreements: DAMA) โดยมุง่ เน้นภาค
งานบริการและการท่องเที่ยว การค้าขาย
ขณะนี้ ผูส้ มัครจากนอกออสเตรเลียที่มี
ยานยนต์ ธุรกิจการเกษตร การผลิต และ
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์ขนั้ ต่าที่กาหนด
งานด้านป่ าไม้
สามารถลงทะเบียนแสดงความจานง
(Registration of Interest: ROI) เพื่อ โครงการ DAMA ของรัฐบาลเซาท์
การย้ายถิ่นฐานทัง้ ประเภทชั่วคราวและ ออสเตรเลียมอบเส้นทางสู่สถานะผูพ้ านัก
ถาวร ถาวรแก่แรงงานที่มีสปอนเซอร์ภายใต้
ข้อตกลงสองฉบับ ได้แก่ ข้อตกลงส่งเสริม
“สาหรับการเสนอชื่อโดยรัฐบาลเซาท์
นวัตกรรมและเทคโนโลยีแอดิเลด
ออสเตรเลีย ผูส้ มัครต้องมีคณ
ุ สมบัติผ่าน
(Adelaide Innovation and
เกณฑ์ขอ้ กาหนดของกระทรวงมหาดไทย
Technology Advancement
ออสเตรเลีย และข้อกาหนดด้านอาชีพของ Agreement) และข้อตกลงแรงงานส่วน
รัฐเซาท์ออสเตรเลีย รวมถึงมีทกั ษะสาขา ภูมิภาครัฐเซาท์ออสเตรเลีย (South
อาชีพที่อยูใ่ นรายการอาชีพผูม้ ีทกั ษะเฉพาะ Australia Regional Workforce
ทาง (Skilled Occupation List) ของเรา” Agreement)

หน่วยงานด้านการอพยพย้ายถิ่นฐานของรัฐ ที่มา: SBS, 4/3/2022


วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 8

สิงคโปร์หวังดึงดูดแรงงานต่างชาติทมี่ ี ในที่ประชุมประจาปี ของสภาประชาชนแห่ง


ทักษะสูง สาธารณรัฐประชาชนจีน มีตวั แทนจากภาค
รัฐมนตรีแรงงานของสิงคโปร์ เปิ ดเผยว่า เจ้าของธุรกิจโรงงานของประเทศระบุต่อที่
สิงคโปร์กาลังเร่งดึงดูดแรงงานต่างชาติท่มี ี ประชุมว่า อุตสาหกรรมการส่งอาหารได้แย่ง
ทักษะสูง หลังประสบปั ญหาขาดแคลน พนักงานจานวนมากจากภาคโรงงานไป
แรงงานในภาคส่วนต่างๆ ตัง้ แต่ เป็ นไรเดอร์ โดยตัวแทนดังกล่าวได้ขอร้องให้
อุตสาหกรรม การก่อสร้าง บริการ ไปจนถึง รัฐบาลจีนเร่งขึน้ ค่าแรงเพื่อชักจูงให้ไรเดอร์ก
เทคโนโลยีและการเงินที่ตอ้ งมีทกั ษะสูง ลับมาทางานในภาคโรงงานอีกครัง้

โดยเมื่อช่วงเดือน ก.พ. 2022 ที่ผ่านมา จาง ซิงไห่ สมาชิกผูแ้ ทนในสภาประชาชน


รัฐบาลประกาศยกเครื่องกฎข้อบังคับด้านวี จีน และประธานเสี่ยวกังกรุ๊ปในภาคธุรกิจ
ซ่าครัง้ ใหญ่ซ่งึ อนุญาตให้คนงานที่มีรายได้ ยานยนต์ของนครฉงชิ่งประเทศจีน ระบุกบั ที่
สูงเข้าเมืองได้ โดยให้คะแนนในการ ประชุมเพื่อขอให้รฐั บาลจีนช่วยมอบเงิน
พิจารณาจากการศึกษา ทักษะ และสัญชาติ อุดหนุนค่าแรงในภาคโรงงาน เพื่อให้
ที่จะส่งผลต่อความหลากหลายขององค์กร อุตสาหกรรมดังกล่าวสามารถแข่งขันกันกับ
ระบบใหม่นจี ้ ะเริ่มใช้ในเดือน ก.ย. 2023 แพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่ได้
ขณะที่ได้รบั เสียงต้อนรับจากภาคธุรกิจทั่ว “สถานการณ์ดงั กล่าวเกิดขึน้ จากค่าแรงที่
ประเทศเนื่องจากช่วยให้ขนั้ ตอนการจ้าง ต่าในภาคอุตสาหกรรมโรงงาน” จางระบุ
งานมีความโปร่งใสมากขึน้ ก่อนที่จะชีว้ ่ามีแรงงานในภาคโรงงานออก
ที่มา: Bloomberg, 4/3/2022 จากภาคอุตสาหกรรมดังกล่าวไปกว่าปี ละ
1.5 ล้านคน ตลอดระยะเวลา 5 ปี ท่ผี ่านมา
เผยโรงงานในจีนขาดแคลนพนักงาน
โดยจานวนมากหันไปทางานเป็ นไรเอร์แทน
หลังคนส่วนใหญ่หันไปขับไรเดอร์ส่ง
อาหาร ทัง้ นีจ้ ากรายงานของกระทรวงทรัพยากร
มนุษย์และสวัสดิการสังคมจีนระบุว่า จาก
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 9

อาชีพที่ขาดแคลนแรงงานมากที่สดุ 100 แรงงานต่างชาติในภาคการเกษตรประมาณ


อาชีพ 43 อาชีพในนัน้ อยูใ่ น 2,400 คน คาดการณ์ว่าภายใน 1 -2
ภาคอุตสาหกรรมโรงงานทัง้ สิน้ สัปดาห์ขา้ งหน้าจะทยอยเดินทางเข้าไต้หวัน
ภายใต้มาตรการป้องกันโรค เพื่อบรรเทา
ที่มา: Sixth Tone, 9/3/2022
ภาวะขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร
ครูโบลิเวียประท้วงเรียกร้องสวัสดิการ ของไต้หวัน
และให้เพิ่มงบประมาณสนับสนุน
การศึกษา สาหรับแรงงานต่างชาติจานวน 2,400 คน
ที่จะเข้ามาทางานในภาคการเกษตรของ
ครูในโบลิเวียชุมนุมประท้วงเรียกร้อง
ไต้หวันประกอบด้วย ฟาร์มปศุสตั ว์ (รวม
สวัสดิการและให้เพิ่มงบประมาณสนับสนุน
ฟาร์มโคนม) 1,000 คน ฟาร์มเพาะเลีย้ ง
การศึกษาของครู ในกรุงลาปาซ เมืองหลวง
สัตว์นา้ (ไม่รวมการทางานในทะเล) 180
ของประเทศ ตารวจปราบจลาจลต้องยิง
คน แรงงานจ้างเหมาบริการภาคเกษตร
แก๊สนา้ ตาสลายกลุ่มครูท่ขี ว้างปาดอกไม้ไฟ
920 คน การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร
และวัตถุติดไฟอื่นๆ ใส่กลุ่มตารวจ ด้าน
(รวมฟาร์มเพาะเลีย้ งกล้วยไม้ ฟาร์มผักและ
กระทรวงการศึกษาของโบลิเวีย ออก
ผลไม้ และฟาร์มเพาะเห็ด) 300 คน
แถลงการณ์ระบุตอ้ งการหาข้อยุติในข้อ
เรียกร้องของครูและขอให้กลุ่มผูช้ มุ นุมหัน ที่มา: Radio Taiwan International,
มาเจรจากัน 15/3/2022

ออสเตรเลียให้สทิ ธิ์ลาป่ วยโดยได้รับ


ที่มา: Yahoo News, 12/3/2022
ค่าจ้างแก่ลกู จ้างแคชวล (casual) และ
ไต้หวันอนุมตั ิให้นาเข้าแรงงานภาค ลูกจ้างซึ่งงานทีท่ าอยู่ไม่ม่นั คง
การเกษตรระลอกใหม่ 2,400 คน (insecure worker)
คณะกรรมการการเกษตรสภาบริหาร รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลีย เตรียมทดลอง
ไต้หวันแถลงว่าได้อนุมตั ิการขอนาเข้า ให้สิทธิ์ลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้างแก่ลกู จ้าง
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 10

แคชวล (casual) และลูกจ้างซึง่ งานที่ทาอยู่ จากการศึกษาของ Gallup ได้ประมาณการ


ไม่ม่นั คง (insecure worker) ภายใต้ ว่าในสหรัฐอเมริกามีคนทางานที่มีปัญหา
โครงการริเริม่ ระยะเวลาสองปี จาก การนอนไม่หลับประมาณ ร้อยละ 7 โดยคิด
งบประมาณรัฐ 245.6 ล้านดอลลาร์ ลูกจ้าง เป็ นผูท้ างานเต็มเวลาประมาณ 8.04 ล้าน
ที่มีสิทธิ์สามารถลาป่ วยโดยได้รบั ค่าจ้าง 5 คน ผูท้ ่ที างานพาร์ทไทม์อีก 1.60 ล้านคน
วันต่อปี จ่ายตามอัตราค่าแรงขัน้ ต่าแห่งชาติ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วผูท้ ่มี ีปัญหานอนไม่หลับจะ
ที่ 20.33 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง สูญเสียวันทางานโดยที่ไม่ได้วางแผน
ล่วงหน้าเฉลี่ย 2.29 วัน/เดือน เทียบกับ
โครงการระยะแรกครอบคลุมลูกจ้าง
0.91 วัน/เดือน สาหรับผูท ้ ่ไี ม่มีปัญหาการ
ประมาณ 150,000 คนในภาคงานธุรกิจ
นอนไม่หลับ ซึ่งปั ญหาการนอนไม่หลับใน
บริการ (hospitality) งานรักษาความ
หมู่คนทางานนีท้ าให้สญ ู เสียทางเศรษฐกิจ
ปลอดภัย ธุรกิจค้าปลีก งานทาความ
44.6 พันล้านดอลลาร์ฯ ในแต่ละปี
สะอาด งานดูแลผูส้ งู อายุและผูพ้ ิการ
ลูกจ้างกลุ่มนีม้ ีสิทธิ์ขอลาป่ วย (sick leave) ที่มา: Gallup, 18/3/2022
หรือลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว Bridgestone อเมริกาถูกโจมตีทางไซ
(carer's leave) เริ่มตัง้ แต่วนั ที่ 14 มี.ค. เบอร์ทาให้ตอ้ งปิ ดโรงงานชั่วคราว
2022 โดยจะได้รบั เงินจากโครงการโอนเข้า
Bridgestone ผูผ้ ลิตยางรถยนต์ระบุว่า
บัญชีธนาคารภายใน 5 วัน
การโจมตีทางไซเบอร์ต่อบริษัทลูกในสหรัฐ
ที่มา: SBS, 16/3/2022 เมื่อปลายเดือนที่แล้วทาให้ทางบริษัทต้อง
พบปั ญหาการนอนของคนทางานใน หยุดสายการผลิตที่โรงงานหลายแห่งเป็ น
สหรัฐฯ ทาสูญเสียทางเศรษฐกิจ 44.6 การชั่วคราว
พันล้านดอลลาร์ฯ ในแต่ละปี
ทางบริษัทแม่ท่ญ
ี ่ีปนุ่ ระบุวา่ บริษทั
Bridgestone อเมริกา ได้ยืนยันว่ามีการ
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 11

เข้าถึงระบบข้อมูลไอทีโดยไม่ได้รบั อนุญาต การโจมตีครัง้ หนึง่ ต่อบริษัทผูผ้ ลิตชิน้ ส่วน


เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2022 รายใหญ่ให้บริษัทโตโยต้า ทาให้โตโยต้า
ต้องหยุดการดาเนินการที่โรงงานทัง้ หมดใน
เพื่อป้องกันความเสียหายไม่ให้ลกุ ลาม
ญี่ปนุ่ ในช่วงเวลาเดียวกัน
บริษัทลูกแห่งดังกล่าวจึงตัดการเชื่อมต่อ
จากสถานที่ผลิตและจัดจาหน่ายแห่งต่าง ๆ บรรดาแฮกเกอร์ได้พงุ่ เป้าไปที่เครือข่ายใน
ในอเมริกาเหนือและลาตินอเมริกา เยอรมนีของเดนโซ ซึ่งเป็ นผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอีก
รายหนึ่งของโตโยต้า โดยการโจมตี
เจ้าหน้าที่ยงั ได้หยุดการดาเนินงานที่
ด้วยมัลแวร์เรียกค่าไถ่เมื่อก่อนหน้านีใ้ น
โรงงานผลิตหลายแห่งเป็ นเวลานานถึง
เดือนนี ้
ประมาณ 1 สัปดาห์ หลังจากนัน้ จึงได้
กลับมาเดินระบบทัง้ หมด ที่มา: NHK, 18/3/2022

Bridgestone ระบุว่าการโจมตีดงั กล่าว แผ่นดินไหวใหญ่ครั้งล่าสุดส่งผลให้


มีมลั แวร์เรียกค่าไถ่ดว้ ย ทางบริษทั ได้ขอให้ โรงงานหลายแห่งในญี่ปุ่นของโตโยต้า
ผูเ้ ชี่ยวชาญช่วยตรวจสอบเรื่องนี ้ หยุดทาการ

กลุ่มแฮ็กเกอร์ท่ชี ่ือว่า LockBit2.0 ได้อา้ ง โตโยต้า มอเตอร์ บริษัทผูผ้ ลิตรถยนตร์จะ


ว่าเป็ นผูก้ อ่ เหตุ กลุ่มดังกล่าวได้ใช้มลั แวร์ ระงับการปฏิบตั ิการในโรงงานส่วนใหญ่ของ
เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ขโมยมาและนามาเรียก ตนในญี่ปนุ่ ในสัปดาห์หน้า เนื่องจาก
ค่าไถ่ กลุ่มนีร้ ะบุวา่ ได้ทาลายข้อมูลที่ขโมย ประเด็นด้านอุปทานหลังเกิดแผ่นดินไหว
จากบริดจสโตน กรุ๊ปแล้ว รุนแรง เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม

เหตุดงั กล่าวเป็ นเหตุการณ์ล่าสุดในการ โตโยต้า มอเตอร์ระบุวา่ จะปิ ดสายการผลิต


18 สายในโรงงาน 11 แห่งรวมถึงในโรงงาน
โจมตีทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่องต่อ
บริษัทผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนรถยนต์ ของบริษัทลูกอย่างไดฮัทสุ มอเตอร์และฮีโน่
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 12

มอเตอร์ส นานสูงสุด 3 วันนับตัง้ แต่วนั ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็ นต้นไป ขณะเดียวกันได้


จันทร์ท่ี 21 มีนาคม ประกาศแนวปฏิบตั ิสาหรับการจัดตัง้ และ
บริหารจัดการหอพักที่จะใช้เป็ นสถานที่กกั
มาตรการนีส้ ่งผลกระทบต่อราวร้อยละ 80
ตัวแรงงานต่างชาติ ซึง่ ต้องสอดคล้องกับ
ของโรงงานโตโยต้า 14 แห่งในญี่ปนุ่ และ
เงื่อนไข 4 ประการ ดังต่อไปนี ้
การผลิตราว 20,000 คัน เจ้าหน้าที่ของโต
โยต้าบอกว่าการส่งชิน้ ส่วนล่าช้าเนื่องจาก 1. ต้องมีมาตรฐานเดียวกับโรงแรมกักกัน
ความเสียหายที่เกิดกับผูจ้ ดั หาสิง่ ของ โรคและผ่านการตรวจสอบจากกองแรงงาน
แผ่นดินไหวครัง้ นีส้ ร้างความเสียหายอย่าง กองอนามัยและกองโยธาธิการในท้องที่ 2.
หนักต่อบริษัทผลิตรถยนตร์ของญี่ปนุ่ ซึ่ง ต้องมีผบู้ ริหารจัดการด้านการป้องกันโรค
ประสบความยากลาบากอยู่แล้วจากภาวะ และพนักงานที่ตอ้ งสัมผัสกับแรงงาน
ขาดแคลนสารกึ่งตัวนาทั่วโลกและประเด็น ต่างชาติตอ้ งผ่านการฝึ กอบรมความรูด้ า้ น
ด้านการผลิตที่มีผลมาจากการระบาดใหญ่ การป้องกันโรค 3. ต้องดูแลและควบคุมการ
ของไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ท่วั โลก ตรวจ PCR และ ATK รวมถึงจานวนวันกัก
ตัวของแรงงานต่างชาติให้ครบตามที่ศนู ย์
ที่มา: NHK, 19/3/2022
บัญชาการควบคุมโรคกาหนด และ 4.ต้อง
ไต้หวันเปิ ดให้นาเข้าล่ามและกุ๊กประจา ผ่านการสุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการ
หอพักแรงงานต่างชาติ
กักกันโรคจากเทศบาลท้องถิ่น
กระทรวงแรงงานไต้หวัน แถลงว่าเพื่อ
นอกจากนี ้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
บรรเทาปั ญหาขาดแคลนแรงงานและผู้
ระบาดของโรค COVID-19 ในไต้หวัน
อนุบาล กระทรวงแรงงานได้ขออนุมตั ิจาก
บรรเทาลงแล้ว กระทรวงแรงงานได้
ศูนย์บญ
ั ชาการควบคุมโรคไต้หวัน (CECC)
พิจารณาจากความต้องการล่ามที่ให้บริการ
ผ่อนปรนให้บริษัทจัดหางานสามารถจัดตัง้
แปลภาษาแก่แรงงานต่างชาติท่ที างานใน
หอพักสาหรับกักตัวแรงงานต่างชาติได้
ไต้หวัน รวมถึงเพื่อเป็ นการยกระดับชีวติ
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 13

ความเป็ นอยูแ่ ละอาหารการกินของแรงงาน ในสนามบินเยอรมนี หยุดงานประท้วงเพื่อ


ต่างชาติให้ดขี นึ ้ จึงเปิ ดให้นาเข้าล่ามและ ขอขึน้ ค่าแรงเพิ่มอย่างน้อย 1 ยูโร/ชั่วโมง
กุ๊กประจาหอพักแรงงานต่างชาติได้ตงั้ แต่ การหยุดงานประท้วงนีท้ าให้สายการบิน
บัดนีเ้ ป็ นต้นไป โดยผูท้ ่จี ะเดินทางมาทางาน ภายในประเทศต้องยกเลิกเที่ยวบินขาเข้า
ในตาแหน่งล่ามและกุ๊กประจาหอพัก และขาออกเยอรมนีไปแล้วหลายร้อยเที่ยว
แรงงานต่างชาติ ต้องปฏิบตั ิตามแนว
ที่มา: The Local Germany, 22/3/2022
ทางการป้องกันโรคสาหรับแรงงานต่างชาติ
ของไต้หวัน เช่นเดียวกับแรงงานต่างชาติ
ทั่วไป

ที่มา: Radio Taiwan International,


22/3/2022
สหภาพแรงงาน รปภ. สนามบิน
เยอรมนี หยุดงานประท้วง
สหภาพแรงงาน BDLS ซึ่งเป็ นสหภาพ
แรงงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย

ที่มา: สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 14
เรื่องจากปก

ผลสำรวจพบพนักงานอาจลาออก
หากถูกบังคับกลับมาทำงานเต็มเวลาที่ออฟฟิศ

'การทำงานทางไกล' ได้พัฒนาจากมาตรการชั่วคราวช่วงโควิด-19 มาเป็น


บรรทัดฐานใหม่และได้สร้างความคาดหวังให้แก่คนทำงาน ผลสำรวจ
คนทำงานในสหรัฐฯ และอังกฤษ 1,481 คน พบ 64% อยากเปลี่ยนงานใหม่
เนื่องจากถูกบังคับให้กลับมาทำงานเต็มเวลาที่ออฟฟิศ | ที่มาภาพประกอบ:
Peggy_Marco (Pixabay License)
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 15

บริษัทแพลตฟอร์มด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 'Topia' ได้เปิ ดเผยรายงานที่ได้สารวจ


ความคิดเห็นเกี่ยวกับการทางานทางไกลพนักงานออฟฟิ ศในสหรัฐฯ และอังกฤษ 1,481 คน
ช่วง 22 ธ.ค. 2564 - 11 ม.ค. 2565 พบว่าการทางานทางไกลได้พฒ ั นาจากมาตรการด้าน
ความปลอดภัยจากโควิด-19 ชั่วคราว มาเป็ นบรรทัดฐานใหม่และได้สร้างความคาดหวังให้แก่
คนทางานไปเสียแล้ว

ผลการศึกษาพบว่าหากนายจ้างไม่สร้างความยืดหยุ่นให้กบั พนักงาน อาจผลักดันให้เกิดการ


ลาออกครัง้ ใหญ่อีกก็เป็ นได้ โดยผูต้ อบแบบสอบถาม ร้อยละ 29 ได้เปลี่ยนงานมาแล้วเมื่อปี
2564 และร้อยละ 34 วางแผนที่จะลาออกในปี 2565 นี ้ โดยให้เหตุผลว่าการขาดความยืดหยุ่น
เป็ นปั จจัยสาคัญ และพนักงานส่วนใหญ่ท่ลี าออกก็เพราะผิดหวังกับนโยบายการทางาน
ระยะไกลขององค์กร

ร้อยละ 41 ระบุวา่ ความยืดหยุ่นในการทางานจากที่บา้ นเป็ นเหตุผลที่ตอ้ งเปลี่ยนงาน ร้อยละ


35 หานายจ้างใหม่ท่ใี ห้พวกเขาทางานระยะไกลจากบ้านได้ และร้อยละ 64 อยากเปลี่ยนงาน
ใหม่เนื่องจากถูกบังคับให้กลับมาทางานเต็มเวลาที่ออฟฟิ ศ

แม้วา่ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรจะมีสดั ส่วนครอบคลุม


มากแล้วก็ตาม แต่พนักงานก็ไม่อยากกลับไปทางานเต็มเวลาในออฟฟิ ศอีกแล้ว จากประเด็น
ด้านสาธารณสุขที่เคยเป็ นแรงผลักดันให้เกิดการทางานทางไกล แต่ปัจจุบนั มันกลับไม่
เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้ว รายงานของ Topia ระบุวา่ ประเด็นด้านเสรีภาพ เทคโนโลยี และความ
เป็ นอิสระในการทางานจากทุกที่คือหัวใจสาคัญของสิ่งที่เรียกว่า "ประสบการณ์ท่ยี อดเยี่ยม
ของพนักงาน"

เมื่อถูกถามถึงสิ่งที่พวกเขามองหาจากนายจ้างใหม่ ผูต้ อบแบบสอบถามระบุว่าได้แก่ ความ


ยืดหยุ่นในการทางาน, ค่าตอบที่แทนสูงขึน้ , การให้ความสาคัญกับความเป็ นอยู่ท่ดี ีของ
พนักงาน, วัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยม, โอกาสก้าวหน้าทางอาชีพและความเป็ นอิสระ เป็ น
ต้น
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 16

ร้อยละ 96 ระบุวา่ ความยืดหยุ่นในการทางานเป็ นสิ่งสาคัญเมื่อต้องหางานใหม่ ร้อยละ 56


กล่าวว่าหากพวกเขาสามารถกาหนดสถานที่ทางานเองได้จะถือเป็ น "ประสบการณ์ท่ยี อด
เยี่ยมของพนักงาน" สิ่งนีเ้ ชื่อมโยงกับการใช้เทคโนโลยีมาช่วยด้านการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ

นอกจากนีใ้ นรายงานของ Topia ยังระบุวา่ สาหรับองค์กรส่วนใหญ่งานที่ยดื หยุ่นหลังการ


ระบาดของโควิด-19 ถือเป็ นความท้าทายใหม่ ในการกาหนดรูปแบบและสวัสดิการให้กบั
พนักงาน

"เป็ นที่ชดั เจนว่างานทางไกลยังต้องคงอยู่ และจากการศึกษาหากบริษัทต่างๆ ปฏิเสธการ


ทางานที่ยืดหยุ่น พวกเขาจะสูญเสียคนที่มีความสามารถไป และยังต่อสูข้ วนขวายหาคนมา
แทนที่พวกเขาอย่างยากลาบากอีกด้วย" สตีฟ แบล็ค ผูร้ ว่ มก่อตัง้ และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่าย
กลยุทธ์ของ Topia กล่าว

ทีม่ า
Topia Study: Remote Work Expectations Driving Resignations, Reshaping
Competition for Talent (Cision PR Newswire, 9 March 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษ
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 17

เหตุผลที่คนอเมริกันลาออกจากงานเมื่อปี 2564
'ค่าจ้างต่ำ-ไม่ก้าวหน้า-ไม่ได้รับความเคารพ'

ผลสำรวจของ Pew ต่อปรากฎการณ์ 'การลาออกครัง้ ใหญ่' (Great


Resignation) เมื่อปี 2564 ในสหรัฐฯ พบว่าผู้ที่ลาออกจากงานส่วนใหญ่ระบุ
ว่า 'ค่าจ้างที่ตำ่ -การขาดโอกาสในการก้าวหน้าในอาชีพ-ความรู้สึกไม่ได้ความ
เคารพในที่ทำงาน' เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พวกเขาลาออก | ที่มา
ภาพประกอบ: geralt (Pixabay License)

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 ได้สร้างความปั่ นป่ วนอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนใน


ตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกา แม้การสูญเสียตาแหน่งงานอย่างกว้างขวางในช่วงเดือนแรกๆ
ของการระบาดใหญ่ ได้ทาให้เกิดภาวะตลาดแรงงานที่ตงึ ตัวในปี 2564 และแรงหนุนที่ สาคัญที่
ทาให้เกิดการปั่ นป่ วนก็คือปรากฎการณ์ท่เี รียกว่า 'การลาออกครัง้ ใหญ่' (Great Resignation)
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 18

โดยอัตราการลาออกจากงานของคนอเมริกนั แตะระดับสูงสุดในรอบ 20 ปี เมื่อเดือน พ.ย.


2564

Pew Research Center สารวจความเห็นชาวอเมริกนั 9,388 คน ระหว่างวันที่ 7-13 ก.พ.


2565 พบว่าค่าจ้างที่ต่า การขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ และความรูส้ กึ ที่วา่ ไม่ได้ความเคารพ
ในที่ทางาน เป็ นสาเหตุหลักที่ทาให้คนอเมริกนั ลาออกจากงานเมื่อปี 2564 ที่ผ่านมา

คนทางานส่วนใหญ่ท่ลี าออกจากงานในปี 2564 ระบุวา่ ค่าจ้างต่า (ร้อยละ 63), ไม่มีโอกาส


ก้าวหน้าในอาชีพ (ร้อยละ 63), และรูส้ กึ ไม่ได้ความเคารพในที่ทางาน (ร้อยละ 57) เป็ นสาเหตุ
ที่ทาให้พวกเขาลาออก

นอกจากนีป้ ั ญหาการดูแลเด็กก็เป็ นเหตุผลที่พวกเขาลาออกจากงาน (ร้อยละ 48 ในกลุ่มที่มี


เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี ในครอบครัว), ขาดความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทางาน (ร้อยละ 45),
ไม่ได้รบั สวัสดิการที่ดี เช่น ประกันสุขภาพและการลาหยุดที่ยงั ได้รบั ค่าจ้าง (ร้อยละ 43),
ชั่วโมงการทางานยาวนานเกินไป (ร้อยละ 39), ต้องการย้ายไปอยูท่ ่อี ื่น (ร้อยละ 35) และ
ลาออกเพราะนายจ้างบังคับให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (ร้อยละ 18)

เมื่อถามว่าเหตุผลในการลาออกจากงานเกี่ยวข้องกับการระบาดของโควิด-19 หรือไม่ ร้อยละ


31 ตอบว่าใช่, โดยผูจ้ บการศึกษาระดับต่ากว่าวิทยาลัย (ร้อยละ 34) มีแนวโน้มออกจากงาน
เพราะการระบาดของโควิด-19 มากกว่าผูจ้ บการศึกษาระดับวิทยาลัยขึน้ ไป (ร้อยละ 21)

นอกจากนีย้ งั มีความแตกต่างตามเชือ้ ชาติและชาติพนั ธุ์ พบว่าผูท้ ่ไี ม่ใช่คนผิวขาวลาออกจาก


งานมากกว่าคนผิวขาว โดยให้เหตุผลว่าไม่มคี วามยืดหยุ่นเพียงพอ (ร้อยละ 52 เทียบกับคนผิว
ขาวที่ให้เห็นผลนี ้ ร้อยละ 38) ต้องการย้ายไปอยู่ท่อี ื่น (ร้อยละ 41 เทียบกับคนผิวขาวที่ให้เห็น
ผลนี ้ ร้อยละ 30), ชั่วโมงการทางานยาวนานเกินไป (ร้อยละ 37 เทียบกับคนผิวขาวที่ให้เห็นผล
นี ้ ร้อยละ 24), นายจ้างบังคับให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 (27 เทียบกับคนผิวขาวที่ให้เห็นผล
นี ้ ร้อยละ 10)
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 19

เปลี่ยนงานเพราะอยากได้รับสิ่งทีด่ ีกว่า

ผูท้ ่ลี าออกจากงานในปี 2564 และไม่ได้เกษียณอายุส่วนใหญ่ระบุว่าขณะนีม้ ีงานทาแล้ว ไม่ว่า


จะเป็ นงานเต็มเวลา (ร้อยละ 55), งานพาร์ทไทม์ (ร้อยละ 23), ในจานวนนี ้ ร้อยละ 61 ระบุวา่
ค่อนข้างหางานง่าย, ร้อยละ 33 ระบุว่าง่ายมาก, แต่รอ้ ยละ 19 ระบุว่าไม่ใช่เรื่องง่าย

ส่วนใหญ่คนงานที่ลาออกจากงานในปี 2564 และตอนนีไ้ ด้งานทาในที่ใหม่ มองว่า


สถานการณ์การทางานในปั จจุบนั ของพวกเขาดีขึน้ กว่างานเดิม, ระบุว่าได้รบั ค่าตอบแทนมาก
ขึน้ (ร้อยละ 56), มีโอกาสก้าวหน้ามากขึน้ (ร้อยละ 53), มีเวลาที่สมดุลระหว่างงานและความ
รับผิดชอบในครอบครัวมากขึน้ ขึน้ (ร้อยละ 53), และมีความยืดหยุ่นในการเลือกเวลาทางาน
มากขึน้ (ร้อยละ 50)

ถึงกระนัน้ ก็มีผรู้ ะบุวา่ สถานการณ์ของพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงไปเท่าใดนักเมื่อเทียบกับงาน


ก่อนหน้านี ้ (ร้อยละ 42), ตอนนีพ้ วกเขามีสวัสดิการใกล้เคียงกับงานก่อนหน้านี ้ (ร้อยละ 36),
สวัสดิการต่างๆ แย่กว่าเดิม (ร้อยละ 22)

ผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับวิทยาลัยขึน้ ไปมีแนวโน้มมีรายได้เพิม่ ขึน้ มากกว่าผูม้ ีระดับ


การศึกษาน้อยกว่า (ร้อยละ 66 เทียบกับ ร้อยละ 51) และมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพมากกว่า
(ร้อยละ 63 เทียบกับ ร้อยละ 49) ผูช้ ายระบุวา่ งานใหม่ของพวกเขาสร้างสมดุลระหว่างงาน
และครอบครัวมากขึน้ ร้อยละ 60, แต่ผหู้ ญิงระบุว่า งานใหม่ของพวกเธอสร้างสมดุลระหว่าง
งานและครอบครัวมากขึน้ เพียงร้อยละ 48

นอกจากนีร้ อ้ ยละ 53 ของผูท้ ่ลี าออกจากงานในปี 2564 ระบุว่าได้เปลี่ยนสายงานหรืออาชีพ


เมื่อช่วงหนึง่ ปี ท่ผี ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นคนทางานที่อายุนอ้ ยกว่า 30 ปี และมีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีลงมา

คนหนุ่มสาวและผู้ทมี่ ีรายได้น้อยมีแนวโน้มทีจ่ ะออกจากงานเมื่อปี 2564


วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 20

โดยรวมแล้วประมาณ ร้อยละ 19 ของชาวอเมริกนั ที่ไม่ได้เกษียณอายุ ระบุวา่ พวกเขาลาออก


จากงานช่วงใดช่วงหนึ่งเมื่อปี 2564 ซึง่ หมายความว่าพวกเขาเลือกที่จะลาออกจากงานเอง
ไม่ใช่เพราะถูกเลิกจ้าง หรือเพราะงานชั่วคราวสิน้ สุดลง

ผูม้ ีอายุนอ้ ยกว่า 30 ปี มีแนวโน้มมากออกจากงานโดยสมัครใจในปี 2564 มากที่สดุ (ร้อยละ


37), ผูท้ ่มี ีอายุระหว่าง 30 ถึง 49 ปี (ร้อยละ 17), ผูท้ ่มี ีอายุ 50 ถึง 64 ปี (ร้อยละ 9), ผูท้ ่มี ีอายุ
65 ปี ขนึ ้ ไป (ร้อยละ 5)

ประสบการณ์ยงั แตกต่างกันไปตามรายได้ การศึกษา และเชือ้ ชาติ โดยผูท้ ่ที ่มี ีรายได้นอ้ ยระบุ
ว่าพวกเขาลาออกจากงานในปี 2564 (ร้อยละ 24) ผูม้ ีรายได้ปานกลาง (ร้อยละ 18), และผูท้ ่มี ี
รายได้สงู (ร้อยละ 11)

ในด้านการศึกษา พบว่าผูท้ ่จี บปริญญาโทมีแนวโน้มลาออกจากงานในช่วงปี 2564 น้อยที่สดุ


(ร้อยละ 13), ผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 17), ผูจ้ บการศึกษาระดับวิทยาลัย
(ร้อยละ 20) และผูจ้ บการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือน้อยกว่า (ร้อยละ 22)

ผูม้ ีเชือ้ ชาติฮิสแปนิกและเอเชียลาออกจากงานเมื่อปี 2564 มากที่สดุ (ร้อยละ 24), คนผิวดา


(ร้อยละ 18), และคนผิวขาว (ร้อยละ 17)

ทีม่ า
Majority of workers who quit a job in 2021 cite low pay, no opportunities for
advancement, feeling disrespected (KIM PARKER AND JULIANA MENASCE
HOROWITZ, PEW, 9 MARCH 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 21
ทุกข์คนทำงาน
พบ 'Gig worker ในแอฟริกา' เผชิญ
'การเลือกปฏิบัติ-งานไม่มั่นคง'

พบ 'Gig worker ในแอฟริกา' เผชิญการเลือกปฏิบัติ ลูกค้าแพลตฟอร์มจ้าง


ฟรีแลนซ์ไม่ต้องการจ้างงานคนทำงานจากทวีปแอฟริกา คุณภาพงานของ
งานดิจิทัลยังคงเป็นที่นา่ สงสัย คนทำงานขาดความมัน่ คงและไม่มีโอกาส
ก้าวหน้าในอาชีพ | ที่มาภาพประกอบ: UNHCR/Michele Sibiloni

ทุกวันนีป้ ระชากรโลกมากกว่าครึง่ หนึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ในแอฟริกามีผใู้ ช้


โทรศัพท์มือถือมากกว่า 800 ล้านคน และมีผใู้ ช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 590 ล้านคน
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 22

การกระจายตัวของอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ การเชื่อมต่อทัง้ โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้ทาให้


เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในทวีปแอฟริกา

การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งคือคนทางานในลากอส โจฮันเนสเบิรก์ จนถึงไนโรบี กาลังทางาน


ดิจิทลั ในรูปแบบต่างๆ โดยใช้เครือ่ งมือต่างๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ และ
อินเทอร์เน็ต ตัวอย่างงานเหล่านัน้ ก็ได้แก่ การถอดเทป การเขียนบทความ การติดแท็กรูปภาพ
การเพิม่ ประสิทธิภาพกลไกค้นหาทางออนไลน์ และการบริการลูกค้าทางออนไลน์ ฯลฯ งาน
เหล่านีส้ ามารถทาได้ในทุกที่ท่มี ีสญ
ั ญาณอินเทอร์เน็ต

ด้วยเหตุนี ้ รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ จึงมองว่างานดิจิทลั นัน้


อาจแก้ไขปั ญหาให้กบั ประเทศในแอฟริกา ทัง้ การว่างงาน ความยากจน และความเหลื่อมลา้

คุณภาพงานของงานดิจทิ ัลยังคงเป็ นทีน่ ่าสงสัย - คนทางานขาดความมั่นคง

ในหนังสือ The Digital Continent เขียนโดย Mohammad Amir Anwar นักวิชาการด้านแอฟริ


กันศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอดินเบอระ ที่ได้ทาการศึกษาเป็ นเวลา
5 ปี เพื่อตรวจสอบงานคอลเซ็นเตอร์ งานทางไกล และผลกระทบต่อคนทางาน 5 ประเทศใน
แอฟริกา ได้แก่ แอฟริกาใต้ เคนยา ยูกนั ดา ไนจีเรีย และกานา ได้แสดงให้เห็นว่าแม้วา่ งาน
ดิจิทลั จะช่วยให้คนทางานมีความอิสระและความยืดหยุ่น แต่ก็ทาให้คนทางานไม่ม่นั คงและ
เผชิญกับความเปราะบางด้วยเช่นกัน

หนังสือเล่มนีไ้ ด้ทาการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานคอลเซ็นเตอร์และพนักงานทางานระยะไกล
(Remote work) เพื่อทาความเข้าใจประสบการณ์การทางานดิจิทลั รายได้ ชั่วโมงการทางาน
ความสัมพันธ์ในการจ้างงาน และอิทธิพลของอัลกอริทึม (algorithms) ที่มตี ่อคนทางาน ซึง่
คนทางานส่วนใหญ่ให้สมั ภาษณ์ระบุว่างานดิจิทลั เป็ นหนึ่งในแหล่งรายได้ท่สี าคัญของพวกเขา
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 23

งานประเภทคอลเซ็นเตอร์นนั้ มักใช้สญ ั ญาจ้างระยะสัน้ และยืดหยุน่ ในอุตสาหกรรมนีม้ กั ใช้


การจัดหาพนักงานชั่วคราวเพื่อลดต้นทุนด้านแรงงาน บริษัทจัดหาคอลเซ็นเตอร์สามารถจ้าง
พนักงานและเลิกจ้างพวกเขาได้อย่างง่ายดาย ตัวอย่างเช่นตัวแทนบริษัทจัดหาคอลเซ็นเตอร์
ในไนโรบีรายหนึ่งระบุวา่ เดือน เม.ย. 2559 บริษัทของเขาเลิกจ้างพนักงานถึง 70 คน

นอกจากนีบ้ ริษัทต่างๆ สามารถย้ายที่ตงั้ ได้อย่างสะดวกสบาย แม้ว่าในแอฟริกาใต้ธุรกิจคอล


เซ็นเตอร์จะเติบโตขึน้ มากในช่วงไม่กี่ปีท่ผี ่านมา แต่ก็มีหลายแห่งที่ปิดตัวลง อย่างในเคนยา
ไนจีเรีย และกานา บางบริษัทย้ายไปยังจุดหมายปลายทางที่ค่าแรงที่ถกู กว่า

ในทานองเดียวกัน คนทางานในทวีปแอฟริกามองว่าเศรษฐกิจดิจทิ ลั เป็ นโอกาสใหม่ แม้ว่า


อุปสรรคทางเทคโนโลยีจะลดลง แต่ตอ้ งเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการหาเลีย้ งชีพตามวิถี
ของ Gig Economy ซึ่งเป็ นเทรนด์ใหม่ของโลก แนวโน้มที่น่าเป็ นห่วงคือมีคนทางานเพียงไม่กี่
รายเท่านัน้ ที่สร้างรายได้บนแพลตฟอร์มงานดิจิทลั ได้อย่างเป็ นกอบเป็ นกาจริงๆ

Upwork ซึ่งเป็ นแพลตฟอร์มหางานฟรีแลนซ์ออนไลน์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลก และเป็ นที่นิยมมาก


ที่สดุ ในหมู่คนทางานฟรีแลนซ์ในทวีปยุโรป แต่จากการประมาณการในหนังสือเล่มนีพ้ บว่าชาว
แอฟริกนั ที่ลงทะเบียนไว้ใน Upwork ที่เคยได้รบั เงิน 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึน้ ไปมีเพียง ร้อยละ 6
เท่านัน้ ในกรณีของกานาและยูกนั ดา ตัวเลขนีต้ ่าลงไปอีกที่ ร้อยละ 3.1 และ ร้อยละ 2.7
ตามลาดับ

แพลตฟอร์มยังช่วยให้นายจ้างเข้าถึงแรงงานได้ท่วั โลก ในหนังสือเล่มนีย้ งั ระบุวา่ ลูกค้าต้องการ


แรงงานที่มีตน้ ทุนต่า เช่น อินเดีย และฟิ ลิปปิ นส์ และแม้ว่าจะมีแรงงานล้นเกินบนแพลตฟอร์ม
แต่ผตู้ อบแบบสอบถามระบุวา่ ลูกค้าบางรายไม่ตอ้ งการจ้างงานคนทางานจากทวีปแอฟริกา

งานบนแพลตฟอร์ม ส่วนใหญ่แล้วมักเป็ นการทางานระยะสัน้ ๆ งานบางอย่าง (เช่น งานติด


แท็กรูปภาพ) ใช้เวลาเพียงนาทีเดียวก็เสร็จสมบูรณ์, ส่วนงานอื่นๆ อาจใช้เวลานานขึน้ (เช่น
งานผูช้ ว่ ยเสมือน) คนทางานต้องค้นหางานบนแพลตฟอร์มอย่างต่อเนื่องเพื่อหารายได้ให้
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 24

เพียงพอ เนื่องจากบางแพลตฟอร์มจ่ายเพียง 0.10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่องาน คนทางานจึงต้อง


หางานให้มากที่สดุ ซึง่ หมายถึงชั่วโมงที่ยาวนานขึน้ บางกรณีใช้เวลาทางานถึง 80 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์เลยทีเดียว

การควบคุมโดยอัลกอริทมึ

ปั จจุบนั แพลตฟอร์มต่างๆ ได้ใช้อลั กอริธึมควบคุมกระบวนการทางานมากขึน้ ในด้านหนึง่ มัน


ได้เพิ่มความเสี่ยงให้กบั คนทางานมากขึน้ ด้วย

ในงานคอลเซ็นเตอร์ มีการใช้เครือ่ งมือทางเทคโนโลยี เช่น การจัดการลูกค้าสัมพันธ์และการ


จัดการกาลังคน เครื่องมือนีถ้ กู นามาใช้เพื่อเพิม่ เวลาการทางานของพนักงานคอลเซ็นเตอร์
อย่างเต็มที่ โดยคนทางานแทบจะไม่มีเวลาพักระหว่างสายหนึง่ ไปยังอีกสายหนึ่ง

ในระบบ Gig Economy คนทางานยังต้องเผชิญกับแรงกดดันที่คล้ายคลึงกันกับอัลกอริธึมที่


คอยติดตามพวกเขาโดยการจับภาพหน้าจอจากเว็บแคมของแล็ปท็อป

แม้วา่ แพลตฟอร์มบางรายสามารถกาหนดเวลาและสถานที่ทางานได้ตามต้องการ แต่ความ


ยืดหยุ่นนีไ้ ม่ได้มีไว้สาหรับทุกคน ส่วนใหญ่แล้วความยืดหยุ่นนีจ้ ะมีไว้เฉพาะคนทางานที่มี
ประสบการณ์มากแล้วเท่านัน้

การเฝ้าระวังและการควบคุมโดยอัลกอริธึมส่งผลให้เกิดความแปลกออกจากสังคม มีการ
ร้องเรียนเกี่ยวกับความเครียดทางจิตใจและร่างกาย รวมถึงการอดนอน เป็ นเรื่องปกติในหมู่
ผูต้ อบแบบสอบถามในหนังสือเล่มนี ้
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 25

แพลตฟอร์ม Gig Economy บางแห่งมีนโยบายที่วา่ ลูกค้าไม่ตอ้ งจ่ายเงินให้กบั ฟรีแลนซ์ หาก


งานไม่บรรลุเป้าหมายหรือหากลูกค้าไม่พอใจ มีคนทางานหลายสิบคนในกลุ่มตัวอย่างไม่เคย
ได้รบั เงินจากการทางาน ทัง้ นีก้ ารปฏิเสธการจ่ายค่าจ้างนัน้ ถือว่าเข้าข่าย 'การบังคับใช้
แรงงาน' ตามคานิยามขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)

ขาดโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ

งานคอลเซ็นเตอร์มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพน้อยมาก จากการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่พบว่าพวก
เขาไม่คาดหวังจะทาอาชีพคอลเซ็นเตอร์นใี ้ นระยะยาว ในหนังสือเล่มนีพ้ บว่ามีคนทางานคอล
เซ็นเตอร์มากว่า 5 ปี โดยไม่มคี วามก้าวหน้าทัง้ ในด้านเงินเดือนหรือสภาพการทางาน

บริษัทแพลตฟอร์มและองค์กรต่างๆ เช่น ธนาคารโลก ได้สร้างวาทกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ Gig


Economy ว่าจะช่วยผูป้ ระกอบอาชีพอิสระหรือผูป้ ระกอบการได้ แต่ในหนังสือเล่มนีไ้ ด้แสดง
ให้เห็นความเป็ นจริงในเชิงบวกน้อยลง โอกาสในการทางานดิจิทลั ไม่ได้แปลว่างานจะมี
คุณภาพดีเสมอไป รวมทัง้ ไม่มคี วามยั่งยืน

ในหนังสือเล่มนีร้ ะบุว่ามีความจาเป็ นอย่างยิง่ ในการวิจยั ที่จะเปิ ดเผยให้เห็นถึงวิธีการทางาน


ในระบบเศรษฐกิจ Gig Economy นอกจากนีย้ งั เรียกร้องให้รฐั บาลดาเนินการป้องป้องสิทธิ
แรงงาน และสนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ของคนทางานในเครือข่ายเศรษฐกิจดิจิทลั
ด้วย

ทีม่ า
For workers in Africa, the digital economy isn’t all it’s made out to be (The
Conversation, 22 February 2022)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
รายงานพิ เศษมีนาคม 2565 หน้า 26
วารสารคนทำงาน

ILO เผยมาตรฐานที่พักแรงงานข้ามชาติในอาเซียน
อยู่ในระดับต่ำ จำเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน

รายงานฉบับใหม่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เผย มาตรฐาน


ความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติในอาเซียน โดยเฉพาะในสิงค์โปร์ มาเลเซีย
และไทย ที่พักอาศัยสำหรับแรงงานข้ามชาติอยู่ในมาตรฐานระดับต่ำ
จำเป็นต้องปรับปรุงเร่งด่วน
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 27

แม้วา่ จะมีการปรับปรุงเพื่อรับมือกับการระบาดใหญ่ของโควิด-19 มาตรฐานที่พกั อาศัยสาหรับ


แรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียนยังคงอยูใ่ นระดับต่าและจาเป็ นต้องได้รบั การเอาใจใส่
อย่างเร่งด่วน โดยรายงานฉบับใหม่ท่เี ผยแพร่โดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรื่อง
ความจริงเกี่ยวกับบ้าน – การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอเหมาะสมสาหรับแรงงานข้ามชาติใน
ภูมิภาคอาเซียน (‘Home truths - Access to adequate housing for migrant workers in
the ASEAN region) ให้ภาพรวมโดยละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานและประเด็นเรื่องที่พกั อาศัย
ของแรงงานข้ามชาติ ในสิงค์โปร์ ไทย และมาเลเซีย ระบุวา่

หนึ่งในผลการวิจยั พบว่าพืน้ ที่ท่จี ดั สรรให้กบั แรงงานข้ามชาติแต่ละคนที่นายจ้างจัดให้ เช่น


หอพัก ยังมีขนาดเล็กเกินไป

ในมาเลเซียและไทย แรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่ในที่พกั บางประเภทที่มีพนื ้ ที่เพียง 3 ตาราง


เมตร ซึง่ เป็ นขนาดเดียวกับพืน้ ที่ท่ใี ช้เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตด้านมนุษยธรรม สิงค์โปร์ได้
ปรับปรุงเรื่องนีเ้ มื่อเดือนกันยายน 2564 โดยจัดให้แรงงานแต่ละคนมีพนื ้ ที่พกั อาศัยอย่างน้อย
4.2 ตารางเมตร ในหอพักที่สร้างใหม่ อย่างไรก็ดี พืน้ ที่ใช้สอยตามมาตรฐานใหม่ยงั ต่ากว่า
ระดับที่แรงงานตามฤดูกาลในนิวซีแลนด์ได้รบั หรือแรงงานในกาตาร์ท่กี าลังก่อสร้างโครงสร้าง
พืน้ ฐานสาหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกได้รบั

ความจาเป็ นสาหรับแรงงานข้ามชาติในการได้รบั พืน้ ที่อยู่อาศัยที่พอเพียงปรากฏให้เห็นชัดเจน


จากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ที่มาตรการเว้นระยะห่างทางกายภาพและสุขอนามัยเป็ น
สิ่งจาเป็ นในการลดความเสี่ยงและการแพร่กระจายของการติดเชือ้ ทาได้ยากในที่พกั อาศัย
ของแรงงานข้ามชาติบางแห่ง นอกจากอันตรายจากการแพร่เชือ้ โควิด-19 แล้ว ที่พกั ที่ไม่
เพียงพอและความเป็ นอยู่ท่แี ออัดอาจนาไปสู่ความขัดแย้งและภาวะตึงเครียดระหว่างผูพ้ กั
อาศัย ความรุนแรงในครอบครัวและอาชญกรรมประเภทอื่นๆ อีกด้วย
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 28

“การระบาดใหญ่โควิด-19 ทาให้ตอ้ งเอาใจใส่เรื่องที่พกั อาศัยที่ต่ากว่ามาตรฐานที่แรงงานข้าม


ชาติจานวนมากในมาเลเซีย สิงค์โปร์และประเทศไทยอาศัยอยู่ ในขณะที่บางอย่างได้มีการ
แก้ไขปรับปรุงและได้รบั การยอมรับ หนทางยังอีกยาวไกลที่จะทาให้แรงงานข้ามชาติทกุ คนมีท่ี
พักอาศัยที่เพียงพอเหมาะสมตามสิทธิท่แี รงงานข้ามชาติพึงมี” ชิโฮโกะ อาซาดะ มิยากาวา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการใหญ่และผูอ้ านวยการประจาภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ILO กล่าว

ที่พกั อาศัยของแรงงานข้ามชาติในมาเลเซีย สิงค์โปร์และไทย ประกอบด้วยรูปแบบที่พกั อาศัย


ที่ซบั ซ้อนและต่างกันอย่างมากในแต่ละภาคการผลิต สถานที่ตงั้ ในเมืองหรือชนบท
สถานะการย้ายถิ่น และประเภทของเอกสาร ปั จจัยอื่นๆ เช่น เพศสภาพ และสมาชิกใน
ครัวเรือนที่ตดิ ตามมาด้วยก็สง่ ผลต่อทางเลือกของที่พกั อาศัยเช่นกัน

การตรวจที่พกั อาศัยเป็ นวิธีการที่สาคัญในการบังคับใช้มาตรฐาน แต่รายงานฉบับนีพ้ บว่าการ


ตรวจที่พกั อาศัยแทบจะไม่เคยเกิดขึน้ เลยในที่พกั ของแรงงานข้ามชาติ ในมาเลเซียและสิงค์โปร์
การตรวจที่พกั อาศัยได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึน้ ในช่วงการระบาดใหญ่ แต่การดาเนินการ
อย่างต่อเนื่องสม่าเสมอยังคงเป็ นความท้าท้าย รายงานยังเน้นให้เห็นถึงความจาเป็ นเรื่องการ
ตรวจที่พกั อาศัยที่ตอ้ งแยกออกจากการบังคับใช้กฎหมายคนเข้าเมืองโดยสิน้ เชิง

เสนอแนะเรียกร้องให้มีการดาเนินการตามมาตรฐานที่ชดั เจนและตัง้ อยู่บนพืน้ ฐานแห่งสิทธิท่ี


ผูกพันตามกฎหมายด้านที่พกั อาศัยของแรงงานข้ามชาติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสิทธิ
มนุษยชนและแรงงานระหว่างประเทศในฐานะที่เป็ นข้อกาหนดขัน้ ต่าในการจัดหาที่พกั อาศัย
ให้กบั แรงงานข้ามชาติทกุ คน โดยไม่คานึงถึงสถานะ รายงานยังเรียกร้องให้ยตุ ิขอ้ กาหนดที่
บังคับใช้ในบางประเทศที่ให้แรงงานทางานบ้านต้องอาศัยอยู่กบั นายจ้าง นอกจากนี ้ รายงาน
ได้เน้นยา้ ถึงความจาเป็ นในการจากัดจานวนแรงงานที่พกั อาศัยร่วมกัน หยุดการใช้เตียงนอน
สองชัน้ ตลอดจนยกเลิกการให้แรงงานที่ทางานกะต่างกันผลัดกันใช้ท่นี อนเดียวกัน
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 29

ทีม่ า
รายงานเรื่องความจริงเกี่ยวกับบ้าน – การเข้าถึงที่อยู่อาศัยที่เพียงพอเหมาะสมสาหรับแรงงาน
ข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน (‘Home truths - Access to adequate housing for migrant
workers in the ASEAN region)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท
วารสารคนทำงาน มีนาคม 2565 หน้า 30

ที่มาภาพปก: Peggy_Marco (Pixabay License)


Covid-19 impact: 50% of global youth depressed, 17% out of jobs, says ILO
(Business Standard, 13 August 2020)

เผยแพร่ครัง้ แรกในเว็บไซต์สานักข่าวประชาไท

วารสารออนไลน์คนทำงานมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารด้านแรงงาน
ไม่สงวนลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่-ทำซ้ำ รับ
ข่าวสาร-ข้อมูลหรือส่งข่าวด้านแรงงานทาง
อินเตอร์เน็ตได้ที่:
workazine@gmail.com
ติดตามวารสารคนทำงานย้อนหลังได้ที่:
http://prachatai.com/labour/newsletter
http:// www.workazine.com
facebook.com/workazine

You might also like