You are on page 1of 3

FRIDAY

Portugal inför val och kval 27 MAY 2011

Portugal blev det senaste landet att söka stöd från räntekostnaderna föll brant. Utlandsupplåning blev billig
EU/IMF och oron för en betalningsinställelse i och såg dessutom riskfri ut – man lånade ju numera i sin
Grekland har ökat pressen ytterligare. Men varför egen valuta, euron. Kreditgivningen tog ett språng uppåt,
hamnade Portugal i denna situation och vad händer liksom importen.
framöver? SEB:s senior economist Klas Eklund, nyss
hemkommen från Portugal, ger sin personliga bild av Jag vill understryka att detta inte på något vis kan sägas
bakgrunden till krisen och de utmaningar som väntar vara någon ensidigt portugisisk lättsinnighet. Kreditgivarna
Portugal efter valet den 5 juni. – främst tyska och franska banker – var lika glada att få
I veckan besökte jag Lissabon för en konferens om låna ut som portugiserna var att få låna. Utlandsskulden
Portugals ekonomi, inbjuden för att berätta om den växte visserligen, men statsbudgeten förorsakade inga
svenska 1990-talskrisen och dess lärdomar. Jag fick varningar. Inga kreditinstitut slog larm, inte heller några
lyssna till ganska bedrövade – ibland privata banker. Portugal bröt visserligen mot
galghumoristiska – kolleger om förestående stabilitetspakten, men så gjorde även Tyskland och
portugisiska prövningar. Den pågående valkampen Frankrike. Någon bostadsbubbla att tala om byggdes aldrig
tyder på att varken medborgarna eller politikerna upp.
ännu insett hur besvärligt det blir. Vreden är stor men
utan fokus: giriga banker, käbblande politiker, IMF, Ändå befinner man sig nu vid avgrundens rand. Vad var det
diktatoriska tyskar – alla utmålas av menige man utan som hände?
urskiljning som skurkar och frustrationen är stor. Här
följer några personliga intryck av ett par dagar i GREKISK SMITTA
Lissabon. Portugals kris är en något slumpmässig följd av den
grekiska smittan och av den globala riskaversion som följt i
EURON GAV GLÄDJE OCH EXPANSION finanskrisens spår. När Greklands statsfinansiella kris
För att förstå förvirringen och vreden kan det vara värt uppdagades våren 2010 ökade riskpremien på alla länder
att påminna om Portugals bakgrund såsom som bedömdes svaga – från Spanien till Belgien. Även på
Västeuropas fattigaste och mest efterblivna land. Portugal, där budgetunderskottet steg snabbt i krisens
Länge bromsades utvecklingen av diktatur, spår; ändå var det inte i första hand budgetproblem utan
protektionism, regleringar och religion (som bl.a svag konkurrenskraft och underskott i utrikeshandeln som
hämmade kvinnors förvärvsarbete). Inte förrän efter väckte analytikernas oro.
diktatorn Salazars död och nejlikornas revolution 1974
påbörjades en anpassning till övriga Europa. De sista Vi vet vad som sedan hände; hur krissymptom och
kolonierna släpptes faktiskt inte förrän 1975. riskperception hoppat från land till land med helt olika
Portugals stora lyft kom med EU-medlemskapet 1986, argument och motiv:
som öppnade för stöd från EU-fonder till utbildning
och infrastruktur. Euron medförde ännu ett lyft.  Grekland – här var det fusk med statsfinanserna och
Portugal, som så länge lidit av underskott i hotande statsbankrutt som skapade oro, kapitalflykt
utrikeshandeln, hög inflation och följaktligen låg och stigande räntor.
kreditvärdighet och höga räntor upplevde plötsligt att

Denna information/rapport har framställts av SEB Merchant Banking Trading Strategy inom Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) ("Banken"). Den är inte avsedd för privatpersoner.
Innehållet i informationen/rapporten är baserat på uppgifter från källor som av Banken bedömts som tillförlitliga. Banken svarar dock inte för fullständigheten eller riktigheten av
informationen. Informationen utgör inte något erbjudande om att köpa eller sälja några finansiella instrument. Den som tar del av informationen uppmanas att basera sina eventuella
investeringsbeslut på undersökningar man själv bedömer vara nödvändiga. Banken förbehåller sig rätten att när som helst ändra innehållet i rapporten. Banken är inte ansvarig för vare sig
direkt eller indirekt skada som beror av användandet av denna information.

SEB-koncernen har antagit en instruktion (Instruction for Handling Conflicts of Interest in the SEB Group) med syfte att hantera potentiella intressekonflikter.

Det bör observeras att Banken, dess dotterbolag, dess styrelseledamöter eller anställda kan ha haft, har eller kommer att inneha finansiella instrument, positioner, rådgivningsuppdrag i
samband med corporate finance-transaktioner eller andra uppdrag i de bolag/finansiella instrument som nämns i rapporten.

Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till sammanställningen innehas av Banken.


Economic Insights

 Nästa land till rakning var Irland, av andra skäl. frivillig förlängning av löptiden) betyder ju att de
När de irländska bankerna började knäa i förlorar pengar. En första, självklar reaktion blir att
kölvattnet av en brusten bobubbla, växande granska riskerna för en grekisk utveckling i andra
kreditförluster, och stigande räntespreadar länder.
utfärdade den irländska regeringen en  Placerarnas oro förstärks av att de ledande
allomfattande garanti för det irländska beslutsfattarna i Europa är i luven på varandra om
banksystemet. Det visade sig då att de irländska nästa steg. En rad ledande politiker har föreslagit en
bankerna inte bara var ”too big to fail”; de var mjuk grekisk skuldreduktion (förlängning av löptider
tillika ”too big to save”. Statens åtagande drev etc) – men det vägrar ECB att gå med på. ECB, å andra
upp det irländska budgetunderskottet till sidan, vill se en gradvis utveckling mot en gemensam
ofattbara 30 procent av BNP, nödvändiggjorde europeisk obligation – men det vägrar Tyskland att gå
hård åtstramning och skapade regeringskris. med på.
 Spanien har lindrigare budgetproblem än
Grekland och Irland men lider svårt av en Det är i detta kaotiska europeiska läge Portugal ska
kollapsande byggsektor och kreditförluster i de betraktas. Även om Portugal inte har samma svåra
s.k cajas, regionala mindre banker och budgetproblem som Grekland eller Irland (eller USA, Japan
bolåneinstitut. Den politiska situationen ter sig eller Storbritannien för den delen) har landet betydande
skakig, med enorm ungdomsarbetslöshet, problem med sin utlandsskuld, med sin underliggande
växande protester och nästintill kollaps för konkurrenskraft och sitt svaga politiska system. Det är
regeringspartiet i de nyligen timade lokalvalen. därför inte underligt – även om det ter sig orättvist med
Riskpremien stiger därför även för Portugals stora portugisiska ögon – att även Portugal drabbas av den
granne. europeiska skuldkrisen.
 De utlovade räddningspaketen från EU och IMF
har varit otillräckliga för att lugna kreditgivarna. POLITIKENS SENFÄRDIGHET
Ett skäl är helt enkelt att de grekiska Känslan att vara orättvist behandlad av starka
skuldproblemen är för stora; det går inte att ens internationella krafter har bidragit till att det ekonomisk-
med den kyligaste matematik se hur de skulle politiska svaret på stigande riskpremie och allt större
kunna hanteras; det skulle kräva större finansieringsproblem kommit för sent och blivit för
budgetöverskott under ett stort antal år än vad kraftlöst.
något annat industriland presterat (och detta i en
ekonomi som krymper!). I den verkliga världen,
med käbblande politiska partier, protesterande Portugal vägrade länge att begära stöd från EU och IMF,
fackföreningar, förbannade väljare och trots tydliga påstötningar. Skälet var just att man inte såg
nedskärningspaket som sänker produktionen och sig som ett fiskalt problembarn à la Irland eller Grekland;
basen för skatteindrivningen samtidigt som inte heller ville portugisiska politiker visa upp sig för sina
arbetslösheten drar iväg är det ännu svårare att väljare som tiggare – och inte heller var de villiga att sätta i
se hur problemen ska kunna lösas. I dag är sjön de åtstramningsåtgärder som åtföljer internationellt
Greklands budgetunderskott större och stöd.
marknadsräntan högre än för ett år sedan, trots
paket hit och paket dit. Sent omsider vek sig dock den portugisiska regeringen för
 Till detta kommer växande motvilja i de starka det oundvikliga och begärde stöd; nu har man möjlighet att
länderna i norr att finansiera allehanda stödpaket dra ca 80 miljarder euro under de närmaste åren och kan
– även om alternativet med statsbankrutter skulle stå vid sidan av marknadens kaos en tid. Men stödet är
slå ännu hårdare mot de egna ekonomierna via tidsbegränsat och den dag Portugal återvänder till
kraschade banker. De senaste törnena längs kreditmarknaden måste landet därför visa att det angripit
denna stig är förbundskansler Merkels nederlag i sina problem. Sammanlagt fyra olika åtstramningspaket har
regionalvalen och Sannfinländarnas framgång i hittills lagts fram. Det fjärde fick dock inte erforderligt
det finska riksdagsvalet härförleden. Kloka parlamentariskt stöd, varför premiärminister Socrates
gemensamma insatser blir därför allt svårare att upplöste parlamentet och utlyste nyval. Detta äger rum den
få till stånd. 5 juni och opinionsundersökningarna visar ett jämnt lopp
med en svag ledning för den sittande socialistiska
 När en skuldrekonstruktion för Grekland av alla
regeringen.
dessa skäl börjar te sig oundviklig är det inte
underligt att långivarna böjrar dra öronen åt sig.
En nedskrivning av lånen (oavsett hur den görs, Utmanarna är det socialdemokratiska partiet (som trots sitt
genom en så kallad ”haircut” eller genom en namn är borgerligt) samt en allians mellan liberaler och

2
Economic Insights

konservativa. På andra sidan om socialisterna finns ett LÅNGSIKTIGA KOSTNADS- OCH


större vänsterblock samt en rad småpartier. TILLVÄXTPROBLEM
Exakt vad som kommer att ske och i vilken sekvens beror i
DE STÖRSTA PARTIERNA I DET FÖRRA hög grad på hur den grekiska tragedin spelas ut. En
PARLAMENTSVALET 2009 skuldnedskrivning i Grekland skulle höja riskpremien för
Socialistpartiet 37 % Portugal, fördjupa budgetproblemen och därigenom
Socialdemokraterna 29 % kanske tvinga fram en del av de åtgärder som krävs – men
Folkpartiet 10 % (allians mellan kristdemokrater och samtidigt skulle de portugisiska politikerna och väljarna
liberaler) hänga på det grekiska tåget och kräva att även portugisiska
Vänsterblocket 10 % skulder skrivs ned.
Därefter kommer en lång rad småpartier, vart och ett
med under 1 % av rösterna
I fallet Portugal är det emellertid inte i första hand
budgeten som behöver åtgärdas utan konkurrenskraft,
De stora partierna överträffar varandra i löften om utveckling och bytesbalansunderskott. Portugals
ansvar och rättvisa – men exakt vad och hur och när enhetsarbetskostnader har sedan EU-inträdet stigit
är dunkelt, milt uttryckt. Socialisterna – som ser ut att gentemot alla andra europeiska länder, även gentemot de
bli största parti även denna gång – har föreslagit en andra sydeuropeiska problemländernas
fortsatt men måttfull åtstramning, med skatt på höga kostnadsutveckling.
pensioner, en mindre bantning av den offentliga
sektorn och små lönesänkningar för de
offentliganställda. Eftersom de enligt de senaste Att roten till problemen ligger i svag konkurrenskraft gör
opinionsundersökningarna inte får egen majoritet i vägen tillbaka lång och besvärlig. Att ”bara” sanera
valet återstår dock att se vad som blir praktisk politik budgeten räcker inte – och den uppgiften är dessutom i
efter koalitionsförhandlingar och inrättandet av en ny praktiken omöjlig så länge som den underliggande
koalitionsregering. tillväxten är så svag.

Under tiden fyller demonstrerande ungdomar ett par Vad som krävs är för det första en minskad import – vilket
av de centrala torgen i Lissabon med tältläger, plakat förutsätter att konsumtionen trycks tillbaka. Åtstramning
och banderoller mot allt från banker till IMF och de för den enskilde kommer man således inte undan. För det
egna politiska ledarna. Missnöjet bland vanliga andra: Vad som verkligen behövs är en genomgripande
portugiser är stort. Man ser sig som offer både för modernisering av det portugisiska näringslivet, som i allt för
grymma internationella kapitalmarknader och hög grad baseras på improduktiv småindustri med höga
okänsliga nordeuropeiska ledare, samtidigt som kostnader och långsam teknisk utveckling. Produktiviteten
kritiken mot de egna partierna för käbbel och måste upp, utbildningen vässas, konkurrensen skärpas etc
oförmåga är hård. etc etc – något som tar tid och som kan bli nog så
smärtsamt för släpande sektorer och regioner.

Portugal påminner i dessa avseenden om Grekland.


Den politiska maktens legitimitet är svag – glöm inte När jag på seminariet fick frågan av portugisiska kolleger
att det bara gått en generation sedan landet blev och medier om jag hade någon rekommendation svarade
demokratiskt. Korruptionen är inte alls lika utbredd jag allmänt ”Never waste a good crisis”. Inse att krisen är
som i Grekland, men den grå sektorn är omfattande djup och blir ännu djupare. Vidta därför långtgående och
och svårigheterna att driva in skatt är betydligt större kraftfulla reformer. Låt krisen bli katarsis och katalysator.
än i Nordeuropa. Skjut inte upp problemen; då blir de bara värre.

Oavsett vem som bildar regering – socialisterna eller Oavsett utfallet av valet kan vi nog vara säkra på att det
socialdemokraterna, med eller utan olika politiska systemet i Portugal inte är redo för sådana tag.
koalitionspartner – vågar jag därför påstå att Min gissning är därför att det blir betydligt värre innan det
ingendera sidan är redo för den politik som lär bli blir bättre. Vilket är outsägligt sorgligt för ett land som så
nödvändig. Och ingen sida lär kunna bygga en nyligen och med stor entusiasm klev på demokrati- och
regering med stark legitimitet eller folklig förankring tillväxttåget, och som nu känner sig lurat av en obegriplig
inför de kommande prövningarna. och känslokall internationell ekonomisk ordning.
Klas Eklund, senior economist SEB