You are on page 1of 22

c c

c
c
c
c c c c c
c
c c c c cc  c
c c
c
c
c
cccccc cc
c
 c 
c
c c  c
c c c
c c
 c
c c c
c
 c! c
c! " c
c c
c c
c# c
c c
c  c
c$ c c  c
c% c
c & c
c c
c% c# c
c'
c
c ( c
c
 c
c% ( c
c " # c
 c c) ( c
c cc
c'
 c
c% # ( *c ( cc  ( c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
TEXTO NARRATIVO

ºc c  cc !


c c3c c
Introduçãoc 4c 1c c c c
c c c c
c  *c c 
c  , c c
+ c c cc c cc  c c c c " c%  *c c 
( c
( c c ( c 5  6*c c c c &c " c c - c c c c
# c
Desenvolvimento /cc1c c"
c c
c c)c ( c
c " cc
#
c
 c c  c &c c  c ( c c c c 7c c %  *c c c
&3 c
c  *c c c( c,
c- c&c
 c  *c *c c
 *c *c *c
*c# ,*c2c)c
 *cc- c c c c
c

 cc  c c c# c
Conclusão 4c1c c8 c c
c c)&*c c 
c
c c ( c
c

*c
c c # c
c c c c # c
c  

*c c , c & c c c - c c
 c# c
)c ( c
cc
c/c)- c4c ( cc# cc c c
c
/ c c# c&c c c 
c
c/c.
c4cc# c
c ( cc  c c
c
9
cc3c c  c5 c cc 6c
/ccc ( c c" c
 c
c
c c
cccc c
c ccccc c cc 
c
c
:c
c  c
c c " c
% c
c
c c&cc c c &c( cc 
c 2ccccccccccc
  *c " cc c 2cc c cc
c
c ccccc c
c
c
ccccccccc:c
c c c
c
 c c c c c c ccccc c c c c c c
c
c c c  c c cc cc cc c
c
 cc c cc
c c cc
c

Tipos de Narrativas:
Fábula: c c + cc&c c c c# c
c , c# cc
 " c c# *c
c c c ( c c  c c c c # - c c #  c # c  c c c
.  cc
cLenda:
 "/c
c cc
c#- c cc*cc#
c
c

0 

c1c
 c  c c c c cc c cc&cc
  cc
Conto: c c  *c  c c c *c &c  c c + c  
c
Conto Maravilhoso: c  c  !c c " c # *c  c
- *c

*c + *c#
2cc
O TEXTO DRAMÁTICO
c
c c
 cc c# 

c#
 cc 
c% c *c ( cc

cc
 c c
 " cc c c c ! c
c
c ( 4  (

c " 
 
 

c ( 
c
c Estrutura Interna # /  
  *

c 
 * !  
c 
ü Acção
;  4 
#
( 
5 " c
c
+ 6
) 4
(  
   *
c Extrutura Externa &
  
c  
c
c c4
( c
c c *c 
c
c c 
c  !
c
c c
c "
c
c
Central ou protagonista
* Personagens
Secundária
5 6

Figurante
c
c

3 Espaço -  c
c; c c ( c1/ c

c c c c
c c 

4 Tempo - c c
c ( c 
*c  *c c c
c ( 

5 Didascálias (ou indicações cénicas) - c


 *cc
 c
 c&c
 cc # c c c *c *cc  /cc c0 c c
 

c
c Dialogo / # c c
 c c c " 

Monologo / . c
c c c "
6 Modalidades do discurso
5# c
c " 6 Apartes - . c
c c+c "*c&cc
 c
cc 
c c
*c

/ cc c 
c
&c c c " c&c( cc c ( c

cc TEXTO POÉTICO
c
c c cc 
c c-<

cc " "c  c
c
Noções básicas de versificação (elementos presentes num poema):
âc Versoc4c
c c
c c
c c
âc Estrofec4c < c
c c c #c  /c 
c cc
 cc- cc
âc Estrutura estróficac4c c #c
cc #
c
c 
c c c
8 c
c c&c3c
Estrutura Estrófica c
8 c
c c # ( c
c #c c
c
?c ' + c
ccc c
@c ;! c
Ac c c K c
Bc 9
 c cccc c*c c
Cc 9 c cccc c&c c c2c
 #c
Dc : c cccc:c =c:c" =c
5& 6c
Ec : c cccc> c ( cc c
Fc  c ccccc c c ( c- c 2c
Gc c c
?Hc ; c cc5)" c>6c
c
c
âc Métricac4c 8 c
c! - c
cc c
âc Escansãoc4c "c
c! - c c
cc c
c
) ( c! - c c ( c( c c c&c! - c"  c$ c c
" c c
cOs Lusíadas: ´E entre gente remota edificaramµc
:! - c Ec enc trec genc tec rec moc tac ec dic fic cac ramc
"  c ?c @c Ac Bc Cc Dc Ec Fc Gc ?Hc ??c ?@c ?Ac

c c! - c( c 
cc cc?Ac! - c"  c c c
:! - c E encc trecc genc tec c rec c moc c ta ec c dic fic c cac c ramc
c c ?cc @cc Ac Bc c Cc c Dc c Ecc Fc Gc c ?Hc c /c
 /c c7c8 c! - c+ c5 
6c
c8 c  c
c c5 6cc
 c c
c *c c! - c
cc " c /c7c! - c" *cc c -c cc " c5E-en; ta-e6c
 cc?Hc! - c cc
c
c
âc Estrutura Métrica ²c
c 
c c c 8 c
c! - c *c c
 c
cc #
c
c Estrutura Métrica c
c c
c Ic:! - c # ( c
c c c
c ?c ' ! - c c
c @c ;! - c c
Ac ! - c c
Bc ! - c
Cc % ! - c c$

 c' c
Dc J ! - c
Ec J ! - c c$

 c' c
Fc ! - c
Gc  ! - c
?Hc ; ! - c
??c J
 ! - c
?@c ;
 ! - c c)
 c
c
âc Rima ²cc c c
c c c# c c c c
c c
âc Estrutura Rimática c 4c c c 
c c #
c "
c c " c &c
 c c #*c cc c c
c c
ccLc 
c4c c cc c cc
c c"
 c
% cc c# c
  c c
; c& c c c c
 c " cc ( c -c
c
ccLc ,
c4c9
c c 
 c
)c c
 c c c
 c c 
c -c
: -c c c# cc c c
; c c 
c -c
c
ccLcM 
c4c9
c c c 
c c
c c c c
 c c# c c c
 c c"
c c -c
 c!
c " ccc c
; c c&c c cc c
c
ccLcK c: c c- c4c&
c ( c c c
)
cc# cc c c
5c# c c  * cc -c
)c *c c# c
c) c c
)c c
 26c
c
c
âc Ritmo ²c c
c N c c! - c+ c5 c# 6cc c5 c# 6*c
-c c
c c
c c5 c *cc c
c c cc
c c
*c & c&cc c
c c " ccc c 6c
c c5c c 6c -c c c 

c
cc  c
c c
c
FIGURAS DE ESTILO
Aliteração $( c
c c N c5 6c c  c  c 0c Kc
c c c
 c
Anáfora $( c
c c  c c  c c c
c c c c cc c 0c c c " cc
c
c# c c 
c
Antítese ( c
c
 c c c&c cc - cc
 c
Apóstrofe M  ( *c  c Oc 
 c
c 2c
Comparação $ ( c
c c c@c 

c )c c c- c&c 
 c
Enumeração  ( c
c c c > c c *c c cc c' c
 c
Eufemismo : , ( c
c c "c " c cM 3c c
c
 c
Hipérbato M ( c  c
c 
c c
c  c c# c )c- c c c" c-  c
Hipérbole " c
c c 

c $ /c c # *c #c c c
"
c
Ironia )# ( c
c c
& c&cc c ; - cOc%
 c; c) & c
Metáfora  ( cc c  c ' c c c c  c  
c
P c c c
Perífrase c c  c  c c &c 
 c c 
c % c c" c
c c) c
c c
Personificação )-( c
c  c c c " c &c ( c c c c c c 
 *c 0c
 c 9 c 
c
c c

c
Pleonasmo $# c
c c 
 c c
c c
c  c c K*c  c *c c c c
c c
Sinédoque ( c
c c c c
c c / c 526c; c 
 c c c
ü c Identifica as figuras de estilo presentes n os seguintes versos ou frases

Versos ou frases: Figuras de estilo


c c
c *c
 c c
 
cc 
*c-
* c
 c c c
c-
*c c
)cK
c
c
c 
 c
.
c% *c% c
: *c *c c
c *c " c526c c
 c
c9 ,*c c
'c  ( c c c N # c &c c c &c c c
 c
.
c% *c% c
'c
 c
c ,*c
c
 * c c
)-c c- c c- < c - c
) + c -c*c:+c
 cc c c c c
; c,c&c c
< c
( c
; 
c' ( /. *c- c% c
OcQcOc QcOc ( Qc c
.
c% *c% c
º c c ( c" c c c
 c c
 c
c9 ,*c c
' c cc - c c c
;c c c 
c
.
c% *c% c
; c- c c c cc  c c
- c
!c
c *c!
c
:"/ c c&c# *cc c c c
 c
c ( c*c c c7c#"
c
!c
c *c!
c
9cc
c ( c c -c c
9cc c -c ( c
; 
c' ( /. *c- c% c
c c c  c c c c - c c
&c - c
 c
c9 ,*c c
)c ,c
c 
"
c 526c 
c c c
  c c # c 3
 c
c c c

 c
 c
c9 ,*c c
1c-
c c
 *c

c c  c c
1c-
c c cc-
c c c
.
c% *c% c
c
@c c
3*c  *c c" c# c c ) *c ccR*c c# c&c
c c c ( c- 

c# c
c
/ c&c c c c , c cc
c c c#c
c
c c c c c
c&c c
; c c
 c c&c c *c
/ c c
 
 c c c -  c cc - c( c- c
c -,
c c c &( c
c
c   c
c" c
c cc c -" /c c *c c
5 c c@HH@6c &c c c ( c c#" c c  c
c)
c "c - c c&c
 c
 cc #
c c
( c c
+ c
5 c c@HH@6c

) *c ccR*c c# c&c c c ( c- c# c
c  c c c
cc
c c c c( c&c# , c c
cc<  c( c- c -,
c c c - c
c " c
c < c
cc " c
cM c

c c c *c c&c c c# c 
 c
c)
c "c - c c&cc cc #
c c#  c ( c
c<+ c
c
5 c c@HHA6c

) c ccRc c# c &c c c ( c- c c c
c)c) c c
c "c cc " *c
c " c&c
c c c
 c&c c
c)c: # c
c c( c&c ( c& cc c c " c
c c c *c
c7c c
cc) + *c&cc c c " c
c%
 *c c ( c&c

 / *c

c
 / c
c 
 c &*c  *c c c c c c # 
c 7c
 # ( c
c5 c c@HHCc4c@Sc. 6c

3*c  *c c" c# c  c


c
c "
c&c < c c cM
 c# c

c c
 c
c
; c c
 c c&c c *c
/ c 
 c c c -  c
c
c
c
c
5 c c@HHCc4c?Sc. 6c

3*c  *c c" c# c  c


c
)c "c
c c c *c- c# c
 c
c
 # c c
 c c&c c *c 
c c&
 c&cc" c
 c # ( c
?Sc ( c)c "c
c c c c c
@Sc ( c- c# c
 c c
c
c5 c c@HHCc4c?Sc. 6c
3c c" c# c
c " / c c c
c <+ c c  / c

  c
c
c c c
?c c 6c < c
c -6c  c
 c
@c c 6c  c
 c
c
6c c
 c
Ac c 6c  c
c
5 c c@HHA6
3c c
 c# cc c c&c  c c
c
6c )c - c
c c c
!
c c
 c
-6c )c
c
c c - c
c c
c
% c c cc- *c

c c# ( c c&c c( c-
c

 cc
c c
c# c
c
c 6c c# ( ccc
c-6c c# ( ccc

5 c c@HH@6c

3c c
 c# cc c c&c  c
c
6c c *cum sonhador*c+c"  c
c  c  c
-6c c 
 c c c um sonhadorc
c
) c ccRc c  c  c
 c# c 6*cum sonhadorc
 c c# ( c c
c c
c  c
 c
c%
 c
c  c
 c
c%
 c
c< c
c) c
 c# c-6*cum sonhadorc
 c c# ( c c
c c
c  c
 c
c%
 c
c  c
 c
c%
 c
c< c
c) c
5 c c@HHCc4c?Sc. 6c

CLASSE DAS PALAVRAS

Próprios: c) + *c' 2 c %
c cc
Nomes

> c4c. c c c


Comuns concretos: c *c 2c
 c/c: " c c c
Comuns Abstractos c *c, 2c > c/c)  *c cc
 c
Colectivos c-
*c 2c
c %
c cc
> c4c. c c c
> c
Adjectivos  c4ccc c
  c
c" 

c4ccc( c c 2c
  c
c 

 c4ccc c c
c&2cc
  c
c # 

c4ccc c c
c&2c
: c - c: c4ccc ! c
: c - c) ! c4ccc c c
: c c
c 

c4ccc c c c
: c c
cM # 

 c4ccc c c c
Principal: c , cc # c -c c . /cc
Verbos

c/c *c *c


*c ccK ,ccc
 *c c cc c
c
5c%
 c c 6cc
Auxiliar: c5c%
 c c 
c 6c
Negação: c( c '
# c c 
c
c c  c
Afirmação: c*c
 *c 2 c
Dúvida: c ,*c 2 c
Intensidade/Quantidade c *c *c
Advérbios

- *c
 2c
Modoc-*c *c
 *c  2c
Lugarc &*c *c "*c 2 c
Tempoc " *c *c
2 c
Exclusãoc *c *c ( 2 c
Inclusãoc *c  2 c
) Q*c Qc*cM Qc :c cc c
Interjeições

Pessoais:c*c*c2c :-c c cc cc


; *c c# *c c c# ( c c
c
Demonstrativos: c*c &*c & 2cc
Pronomes

c c&cc#c
Possessivos:c*c*c
 2c
Indefinidos: c "*c "*c& & c
Relativos: c&*c&*c c& 2c
Interrogativos: c c&3=*c&=c
Artigos definidos e indefinidos c *c c*c c :"c c
c c&c
 c
Determinantes

( c
cc #

c c c c&c  c
Demonstrativos c*c*c &2c "c c
c c
Possessivosc*c*c
 2c
Indefinidos c "*c "*c& & c
Interrogativos c& =c9 =c
)*c *c +*c *c *c *c
*c -c c c c
c# c
Prepo
siçõe

%
c< /c c
 c c c5 cTc cUc7c


*c*c *c *c *c *c
s

cTc cUc 66c


"
*c*c -*c -*cc
Coordenativas c" c
c c :c c" c cc c
c# c
Conjunções

 

c
Subordinativas c 
,c c
- 

c

EXERCICIOS DE EXAME
3c  c c" c# c
) c c c Rc c

c c  c &c ( c )c
c
c c - c
c c
 c c
c 9 c c c&c
c-c c" c c
c c c +c -
=c
c c c &c ) c ccRc c  c  c
c& c c c c cc ccc c c cc c c
c cc&
cc
5 c c@HH@6c
c
cc c c
3c c# c" cc
 c c c c&c c

c  c
c

 c c " c c c c
cc  c ccRc c&c ?c c( c c c 6c c
( c c" c  c c -6c )
< c
c @c c cc c( c 6c K- c
cJ , ( c c
( c c
6c )
- c
c- - c c c , c Ac % /c c c( c
c 6c < ( c
c-( c c c ,( c 
c
c cc c-  c c
c , c cc c - ( c c
c c
5 c c@HHA6c 5 c c@HHA6c

% c c  c c - c c  c c


 c *c
c
c c# cc c c
c c
c
c c ( c & c - c c 
c
c cc c
c *c ( c
 cc# ,c "+ c
' *c c c  c
c  *c c  c ccc c c& &c  c
c
c
5 c c@HHA6c

% c c  c c - c c c # c&
c
c - c 5c c  6c
c - c


c:+c
c c
c- c c8 c, c
c
M c cccc
c  c ccccc
 c
c
c 

*c - c c c c
 # *c cc
c&c c ccc
cc
:c c ( c c  *c c c ,c ( c # c c - c
c 
c c
 cc c ( c
c # c " c  c  c c
5 c c@HHA6c
  *c "
c 
c c
c
# c- c c c c
c
. c )c 4c )c ,c ( c +c
 c c c c  c  c c

 c c#( c
M
 *c c # c

*c c c . c c4c c#c
c *c c
"  c c &c c 
c c
c c " 
c c # c c  c c
  c-
c
 c< c
c c  c
. c c"  c c K- c K- c
c
< c
c  ,c c # ,c c  c  c
 c c . c)c c c
;< c c c  c
c :c c . c c c c
' c c
c
 c , *c c  ,c c c5 c c@HHB6c
#,c c c
c , c c c c c
 # c c - c -
c c # c  c
 c c  c
c
 c# c
c) *c c c c c  *c
 *c
 & c  *c  c   c c c " c
c# c
c
 c
c c
c# c" *c
*c c
K- c K- c
 c 

*c c # c  c
c - c 
c
 c  c
 c 3 c
c c
6c % c# cc
c
 c
c c
ccc c c&cc c " c
c
c c
 c c
c
c5 "6 c
)" c 

c  c c c c
 

c

c c " c5
&6c c5 c c@HHDc4c?Sc. 6c
-6c % c /&/# c
c
 c
)c  " c c c c c c c &c c
c
c c5V6c
)
 c c

c c&c cc
c c
c c " c5 6 c
c
c5 c c@HHB6c

 c
c c
c# c" *c
*c c
 c 

*c c # c  c
c - c 
c
 c 3 c
6c % c# cc
c
 c
cW ( cc c'"c ( cc5&6c
 c c c
cc " cT c - c
c c
-6c % c /&/# c  c
c

 c
c W "c  c c - &
c &c c
5  6c c+( c
6c % cM# c
c < c
:c c  c c 5# 6*c ,c
c5 6c c c c , c
c
c5 c c@HHCc4c@Sc. 6c

RELAÇÃO ENTRE PALAVRAS


c
c

]   #   
  

  

]  * * 
* 

c
c

]   
& #   
    

] 
 * 
* 
* #
c
]  # 
&   

   #] ; - - *   -

- 
c
c
c
c

la ctiactcacpalavac
la
cdciaq ia c
ip í c :(  

   (    (  
   
 


 


ip i c :(  

 

  ( (  
(  
 

 
( 
 #


 
 
la
cdcpat
t d c
 l íiac :(  
& 
     
   #  
 
 iiac ;
       
   #
la
cdcq ivalê ia/ p i ã c
i i c  

# 

 
 
  
t i c  

# 
 
#   #
c
c
c

la c ti actcacpalavac
c aiac c igii ad c xpl c
  

 iac   ;#
  

 

 ac ;#  ;#

- 

 5    

 gaac ;# ;#
 (6   

   
 
Paiac    ;#
   
c
c
 & 
#

&

 
c

c
6c c  cX#

( cc ccc
c
-6c c  cX-  cc ccc
6c  cX
 cc ccc
6c c  cX #
ccJ ccc
 
c5 c c c c Ic
6c
PROCESSO DE ENRIQUICIMENTO DO LÉXICO

ðc
c  c
c c c !c c c c

c " #cc c 
 c


 c c c !c c c c

" #cc c $ 


c

 c cc cc !c c c c

" #cc cc


 
c

c c

c c c %c c#c c

c c c

 c"  c %c c#c c

 c c c&cc c

cc c

c 3c c ( c c # c c  c


c&
 *c& c c c
  c &c # c c
c # ( c ) c c c Rc c N " c
c
" c" c 
 c c
c c
c c c
> c)c > c c c
c %& c / c c ;
c c ;
c ;
c
 c )" 
 c # ( c c c
c

# ,c %/
/ c # ( c # ( c c
c c # ( c
c&c" c)c c *c " c K
 c c c
 # c c  c
c &
 *c & c c  c
c # ( c ) c c c c Rc c
c c  c" c
c# c c 
 c c c c
N " c 
 c c
c c
 c c 3 c
c
c 
 c c c c
c
 c& c c c
c
c ;
c 
 c c
;
c c# ( c c  cc c  cc c
c # ( c
c  c&c c
 c# ( c # ( cccc " ( c < ( c
 =c
Y" /
/ + c c c c cc5 c c@HHA6c
c c c c&c
 # c c
; "
c c c c c
" c
)" c c c c c
c )" 
 c c c c c
6M cc
)"
c c> cc c c c
-6c  c > cc
c
6c !c c > cc
c

c
 # c c  c
c &
 *c & c c  c
c # ( c ) c c c Rc c
c
N " c 
 c c
c c
c c
c ;
c c ;
c ;
c c # ( c  c c  c c
c # ( c c# ( c c# ( ccc " ( c < ( c
' " c c c c c c
c M 
c c c c c c
c ) /c c c c c c
.  c c c c c c
c -- c c c c c c
M
 c c c c c c
c
c
c c5 c c@HHCc4c@Ic. 6c
c

FONEMAS FONÉTICOS
Aféresec&
c c c
c  c5a cZc 6c
9
c Síncopec&
c c c
c  c5edcZc6c
Apócopec&
c c#c
c  c5 mcZc 6c
Prótese:c
( c c c
c  c5:c ZcE! 6c
)
( c Ep ntesec
( c c c
c  c5 cZc d6c
Paragogec
( c c#c
c  c5 cZc s6c
Assimilaçãoc# c
# c /c" c c 
c
5 tr cZc s 6c
Dissimilaçãoc# c" c c 
c /c
# c
5l cZc!r 6c
Nasalação:cºc# c /c c c # c
c c
5#necZc#m6c
Desnasalaçãocºc " c
c c c 

c5 u cZcu 6c
 # ( c Vocalizaçãoc% "c
c c c " c5 c cZc u 6c
Sonorização:c c
c4c*c*cc4c c c c4c-*c

c"c5# ccZc# g 6c
Palatização:cºc c c c /c  c4c *c *c *c<c
5fl cZcch 6c
Contracção:c
 c " c /c c+c5
oocZc
o6c
Sinérese:c
 c " c # /c c
 " c5eecZcei6c
Metátese:cºc# c c
c" c5ercZcre6c
c

c
c

MODOS DE REPRESENTAÇÃO DO DISCRUSO


- c- cc c 'c

c 
c c 
c

() c c c #c c c c c c ) c c c #c c c c
 'c  c ,c c c c c c  c
#cc c c*cc c c c #c ,c c c c c + c c c c
c+ cc,cc c*ccc c-c cc,c c cc+*c
c
c  c c c c c c  c #c .c c

 c +c c cc 


c c c c cc c *+ c

c 
c c 
c

/+ c0c1 cc2 'c /+ c0c1 cc2 'c

âc c âc Œ c

âc c âc 2#,# c

âc ð c âc $  c

âc Œ c âc $ " c

âc Œ c

O discurso directo
reproduz as palavras de uma
personagem tal como ela as
teria produzido.c c c
c

 c c c  c
 c c c c ( c

c c c c , c
c c c c c  
c discurso indirecto
 # c c c c
c&c
 c "c c
 c c
 
*c c 
,c
  c c c  c
c c
c
 *c c

c"c c c" ( c
 c c ( c 
c c c
 c
c
 c 
 c c
 
,
c c c - c

  c  c dizer,
afirmar, perguntar, intorrogar,
responder, pedir, ordenar,
exclamar«c

 c c 0c + c cc0c + c

 c c c  c c c

 
'c  
'c
âc ü c c3 c âc A c

- 'c - 'c

âc cc 4c âc ,c ,c

âc cc 4c , 4c

% *+ 'c % *+ 'c

âc c 'c âc c 'c

#c c "c c #c c ,c c c

4c c c c c

âc c'c 4c

#c,c4c âc c'c

cccccc#ccc*c 4c

/ c -c c c c

 c c
PONTUAÇÃO:
M
 c c c"
cº, /c final da frase *c" #
c&c & c&cc
c
FINALc56c


,cc  c
PONTO

M
 c c c c& c
c ( cº /c
% c c c  c =na*c3ccc ( c " c 
 c
% c c c) c *co grande poeta*cc
&c
 c c )&c cfrio, vento, chuva.
6cc% c c  c  c5 ( cc No cimo das escadas*cjunto à
 cc# c c& 6ccc ccccccccccccccccccccccc porta*cc c c
c Vc
: c c c c- c cccc>8
 *c&
c Cantando muito*cV/c c
 c c# ccccccccccccccc c  
: c c c c- c c% ! c% 
*c Terminada a refeição*c# c c
&
cc c c# c  c
: c cc c c cc c c *ccom efeito*c c

c
A VÍRGULAc5*6

< c ccc c# c c cc 


: c c < c *cc
 *c 
c ) c "*cporém*c ( cc c
c
) c
c < ( c c 9cc*cmasc ( c# c !c
: c c
- ccc ( c&
c( c ccccSim*c c ,( cc


 c
cc# c ccccNão*c<c ( c c c c
M
 c c c c&c c
c!" *c c c&c c
c c# c
VÍRGULAc56

cº /c  c  c c &c ( c c 


c c < c c c c
c
PONTO E

c&c 3c!" c  ( c
*c 
c c
 *c
c ! c
c
 c  c
c
 c # c
c c ( c
c c

M 
,c c# c
c
 c
 c c /c  ccdisse:
cc/c; c
&c

M
 c c c Vc
, c c,c «Todas as
DOIS PONTOS 56

nuvens são passageiras».c

M 
,c c ( c &c c c # c c 
 c .&cc cestava muito frioc
 
c c ( c  c

" /c c
 c
 c  c 
,c c # c c /cc c/cdisse ela /c&c 
c c
TRAVESS

 c c  c
c  c
c 
c &c c c# c
c c c - c
ÃOc5/6

  c
 /c c ! cc c#c
c cc -c
c  cc c

ASPAS
5 [6


M
 c&c " c# c c
,c c ( c -Se não te portas bem...c
RETICÊN
CIASc
56

M cc c
c# *c c c c# c
PARÊNTESESc5c6

; c c ( *c c # ( c &c


 c 5uma terça)c

 c
 c
c

c 5elec tem
a mania de fazer ditados6c c #&c
 c
 c
 c# c " c
 c Trouxeste o livro?c
INTERRO
PONTO
DE

 c # c c  c  c %


c c - Que frio! - Força! cccc
EXCLAM
PONTO

  c c  *c


 ( *c
 c
DE

M
 c &c *c c c *c  " ( c c - O quê?! Já é meio-dia?!
INTERRO
PONTO


 ( cccccccc c
DE

c
c
% c c  c c - *c ,
c  c c c
c  ( c c c c
c
 c
c c
c
 c% cW ( c
c$ *c<  /c c
 *c &c c c, c-c#& 
 c
c
 cc c
cc " c
cW cc ( c& c  c cc c
Yc,c"  / cc c
c:c&c  c c
 c ( cc
c
c9c
,ccc
c
,
cW cc' c
c
c&c c ( c c
c c
c 5 c c@HHCc4c@Ic. 6c
c c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
3c c" c c
c  c
c c
c
 c
c c
c c
c# c" c c c  c c
c
 - c
c ( c
&
 c
c
 !# c 6c c c&cccc5 0c c c0c c6c
c
c
# c c c 
( c
c
c

 c -6c c c5&0c
c&c0c< 6cc" c( c
c
c
 
( c c&c c  c
c
c
 c 6c º c c
 c (c c cc
c
c;  c 5 c 
0c c 
6c c
 c
c
c
 -c c
c
 " c
c 5 c c@HH@6c
c c
6c 
 / c # - *c
c?c c?H
c c
-6c *c
 c *c
c c  c "
c
c
c
c c

c c
c
c5 c c@HHA6c
c
c
c " c
c c
c c
c&
c cc c
c c
c
 *c
c
c c
c
# c3c# c cc c c
c c
c c c c
?c % cc c> c
cK " 
c c 6c ( c - c&c
 c c
cc -6c :c -c&c
 c  c
@c % &cc c> c
cK " 
c c 6c % c -c&c
 c  c
c
6c ' c ( c -c&c
 c  c
Ac :c ( cc
c c> c
cK " c 6c : -c&c
 c  c
c
c
c
c
c
5 c c@HH@6c
c
c
c
 c c " #
c
c 
c c
c . c3c# c *c"
c c c
c
c

< *c 
c c  c
c &c
 *c  c)c c3c c
c c c
c
 c c c c
c c c
c ' c
c 8 c c c c)c c c
c c c 6c c & c
c c  c
c
. c#
c c c 
c
J+ c " 

c c c 1c c&c -6c c "c c
c
) c
"
cc
c (c
$ ,c "
c
cc 6c c "
 c
 c c
> c 
c c " c
c
c
6c c c  c c
c
5 c c@HHB6c   c
c
6c c c c + c
c c
c #6c c  ,c " c  c c
c - c
c ( c
c c
c 5 c c@HHB6c
c
c
c
c
c
c
c c 
c c
c # c c c # c - c
3c c" c c
c
c
&
c
  cc  c c
c
cRc c3c  c
c 6c c5  /0c  6c&c c
" c "
c
 - c # c c &c c
c
c  c 
c ,c c
c c
c
c
cM c
c  c
c' c -6c :c &c c
c c &c # c
c N c
c

c c c
c
cc cc
c
c V  c  c / 6c c
 3/ /c c
c + c c
c)" c
c 6c )
c &c c c c 5 /0c
c
c c  6c c c *c c 

*c c  c
c
c #c " c c 3 / c

6c 9
c c c 5 " 0c " 6*c
cJ+ c c<c c 
c c c c " c
c5 c c@HHCc4c c5 c c@HHCc4c?Sc. 6c
?Sc. 6c

3c c" c c


c  cc " / c
c 
c c c
 ( c
c! - c+ c
c
'
 c - c c 9 cc 

c c
. c ccccc 
c #( cc + c c
c
)"
c > c 
8 c
c c c
c c c
c c c
c c c
c c c
c c c
c
5 c c@HHDc4c?Sc. 6c