Godina XVIII – Broj 25

Srijeda, 11. 5. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
538
Na osnovu ~lana 36. stav 1. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice, odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi

II. Sastavni dio Godi{njeg obra~una iz ta~ke I. ove odluke je Izvje{taj o poslovanju federalnim robnim rezervama za 2010. godinu. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 361/11 21. aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r. Na temelju ~lanka 36. stavak 1. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice, odr`ane 21. travnja 2011. godine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVAWU GODI[WEG OBRA^UNA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI ZA 2010. GODINU I Odobrava se Godi{wi obra~un Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu. II Sastavni dio Godi{weg obra~una iz ta~ke I ove odluke je Izvje{taj o poslovawu federalnim robnim rezervama za 2010. godinu. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 361/11 21. aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r. Na osnovu ~lana 36. stav 1. Zakona o federalnim robnim rezervama ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/99), na prijedlog direktora Federalne direkcije robnih rezervi, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na nastavku 5. sjednice, odr`ane 21. aprila 2011. godine, donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU GODI[NJEG OBRA^UNA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI ZA 2010. GODINU I. Odobrava se Godi{nji obra~un Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu. II. Sastavni dio Godi{njeg obra~una iz to~ke I. ove odluke je Izvje{}e o poslovanju federalnim robnim rezervama za 2010. godinu. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 361/11 21. travnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

ODLUKU
O ODOBRAVANJU GODI[NJEG OBRA^UNA FEDERALNE DIREKCIJE ROBNIH REZERVI ZA 2010. GODINU I. Odobrava se Godi{nji obra~un Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu.

539
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br.

Broj 25 – Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1. 2. 3. 4. 5. 6. prof. dr. IZUDIN KAPETANOVI], ENVER AGI], JAKUB DINAREVI], KEMAL SIKIRI], BAHRIJA [ARI], SANEL BULJUBA[I].

Srijeda, 11. 5. 2011.

12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi

RJE[EWE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVAWE KANDIDATA NA POZICIJE ZA [EST ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO I Za privremeno imenovawe na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, do okon~awa konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se: 1. prof. dr IZUDIN KAPETANOVI], 2. ENVER AGI], 3. JAKUB DINAREVI], 4. KEMAL SIKIRI], 5. BAHRIJA [ARI], 6. SANEL BUQUBA[I]. II Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina dioni~ara JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o privremenom imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz ta~ke I ovog Rje{ewa. III Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 359/11 4. maja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r. Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi

II. Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina dioni~ara JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o privremenom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz ta~ke I. ovog Rje{enja. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 359/11 4. maja 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lanka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. svibnja 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJE ZA [EST ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO I. Za privremeno imenovanje na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na razdoblje od ~etiri godine, predla`u se: 1. prof. dr. IZUDIN KAPETANOVI], 2. ENVER AGI], 3. JAKUB DINAREVI], 4. KEMAL SIKIRI], 5. BAHRIJA [ARI], 6. SANEL BULJUBA[I]. II. Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina dioni~ara JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, na temelju ~lanka 246. to~ka 11) Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o privremenom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz to~ke I. ovog Rje{enja.

RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJE ZA [EST ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP ELEKTROPRIVREDA BiH D.D. - SARAJEVO I. Za privremeno imenovanje na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se:

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 3

III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 359/11 4. svibnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJE ZA PET ^LANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO I. Za privremeno imenovanje na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se: 1. RIFAT FETI], 2. HERMEDIN ZORNI], 3. D@EVAD HAZNADAR, 4. MILAN DMITROVI], 5. ZVONIMIR [U[NJAR. II. Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz ta~ke I. ovog Rje{enja. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 360/11 4. maja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r. Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lanka 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 2. Uredbe o vr{enju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. svibnja 2011. godine, donosi

540
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{ewu ovla{}ewa organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 6. sjednici odr`anoj 4. maja 2011. godine, donosi

RJE[EWE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVAWE KANDIDATA NA POZICIJE ZA PET ^LANOVA NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRU[TVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO I Za privremeno imenovawe na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, do okon~awa konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na period od ~etiri godine, predla`u se: 1. RIFAT FETI], 2. HERMEDIN ZORNI], 3. XEVAD HAZNADAR, 4. MILAN DMITROVI], 5. ZVONIMIR [U[WAR. II Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, na osnovu ~lana 246. ta~ka 11) Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o imenovawu ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz ta~ke I ovog Rje{ewa. III Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 360/11 4. maja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, s. r. Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 4. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 2. Uredbe o vr{enju ovla{}enja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10), na prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,

RJE[ENJE
O PRIJEDLOGU ZA PRIVREMENO IMENOVANJE KANDIDATA NA POZICIJE ZA PET ^LANOVA NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRU[TVA "TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O. SARAJEVO I. Za privremeno imenovanje na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora gospodarskog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, do okon~anja konkursne procedure za izbor ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva na razdoblje od ~etiri godine, predla`u se: 1. RIFAT FETI], 2. HERMEDIN ZORNI], 3. D@EVAD HAZNADAR, 4. MILAN DMITROVI], 5. ZVONIMIR [U[NJAR.

Broj 25 – Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

II. Zadu`uje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da preduzme sve potrebne aktivnosti kako bi Skup{tina gospodarskog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, na temelju ~lanka 246. to~ka 11) Zakona o gospodarskim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), donijela odluku o imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Dru{tva iz to~ke I. ovog Rje{enja. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V. broj 360/11 4. svibnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-07-07/2-04-1-102 21. aprila/travnja 2011. godine
(Sl-456/11-F)

Ministar Predrag Kurte{, s. r.

542
Na osnovu ~l. 27. i 50. stav 3. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 7. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 68/05, 62/07 i 8/11), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UREDA ZA PRITU@BE JAVNOSTI U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA - FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA I U Rje{enju o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, broj 01-07-07/1-34-2-85 od 11.03.2010. godine i broj 01-07-34-2-80 od 16.03.2011. godine, ta~ka IV mijenja se i glasi: "IV. ^lanovi Ureda (predsjednik Ureda i ~lanovi Ureda) za rad u Uredu imaju pravo na naknadu u skladu sa ta~kom IV. i V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), o ~emu se donosi posebno rje{enje." II. U ostalom dijelu predmetno rje{enje ostaje neizmijenjeno. III. Ovo rje{enje prila`e se izvorniku Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, broj 01-07-07/1-34-2-85 od 11.03.2010. godine i broj 01-07-34-2-80 od 16.03.2011. godine i ~ini njihov sastavni dio. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se po~ev od 01.04.2011. godine. Broj 01-07-07/2-34-2-80/11 21. aprila/travnja 2011. godine
(Sl-457/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[WIH/UNUTARWIH POSLOVA
541
Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), ~lana 17. stav 6. Zakona o agencijama i unutra{njim slu`bama za za{titu ljudi i imovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 78/08) i ta~ke 9. Programa obuke za obavljanje poslova fizi~ke i tehni~ke za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/10 i 87/10), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POLAGANJE ISPITA IZ OBUKE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ODGOVORNOG LICA I. U Rje{enju o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz obuke za obavljanje poslova odgovornog lica, broj 01-07-07/2-04-1-102 od 22.02.2011. godine, vr{e se slijede}e izmjene: – u ta~ki I Rje{enja, iza rednog broja 7., dodaje se novi redni broj 8., a koji glasi: "8. KEMAL ^UZOVI], ispitiva~ iz predmeta "Osnove komunikologije"," te redni brojevi 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. iz ta~ke I Rje{enja, postaju redni brojevi: "9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16.". – ta~ka IV Rje{enja, mijenja se i glasi: "IV Za u~e{}e u radu Komisije, predsjedniku i zamjeniku predsjednika Komisije i ispitiva~ima Komisije, pripada naknada u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i odredbama ta~. IV. i V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), o ~emu se donosi posebno rje{enje." II. U ostalom dijelu predmetno rje{enje ostaje neizmijenjeno. III. Ovo rje{enje prila`e se izvorniku Rje{enju o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz obuke za obavljanje poslova odgovornog lica, broj 01-07-07/2-04-1-102 od 22.02.2011. godine i ~ini njihov sastavni dio.

Ministar Predrag Kurte{, s. r.

543
Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), ~lana 60. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), ~lana 69. Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 120. Zakona o policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/05 i 70/08), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 5

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA UTVR\IVANJE POSTOJANJA MATERIJALNE [TETE I. U Rje{enju o obrazovanju Komisije za utvr|ivanje postojanja materijalne {tete, broj 01-07-07/1-14-7-1171 od 05.05.2010. godine, ta~ka IV mijenja se i glasi: "IV Za u~e{}e u radu Komisije, predsjedniku Komisije, ~lanovima Komisije i tehni~kom licu Komisije pripada naknada u skladu sa ta~kom IV. i V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 14/11), o ~emu se donosi posebno rje{enje." II. U ostalom dijelu predmetno rje{enje ostaje neizmijenjeno. III. Ovo rje{enje prila`e se izvorniku Rje{enja o obrazovanju Komisije za utvr|ivanje postojanja materijalne {tete, broj 01-07-07/1-14-7-1171 od 05.05.2010. godine i ~ini njegov sastavni dio. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-07-07/2-14-7-1171/10 Ministar 21. aprila/travnja 2011. godine Predrag Kurte{, s. r.
(Sl-458/11-F)

nadzor nad dodijeljenim poticajnim sredstvima, te odredbi Ugovora o implementaciji poticajnih sredstava, kao i drugih akata koji se odnose na provedbu programa razvoja malog gospodarstva, kontinuirano vr{i pra}enje utro{ka poticajnih sredstava od strane korisnika sredstava i izvr{enje drugih preuzetih obaveza. Mjese~ne izvje{taje o provedbenim aktivnostima utvr|enim u prethodnom stavku, Komisija je obavezna dostavljati federalnom ministru razvoja, poduzetni{tva i obrta, najdalje do 5. u teku}em mjesecu za prethodni mjesec. Pored zadataka utvr|enih iz stavka 1. i 2. ove to~ke, Komisija }e predlagati pokretanje postupka povrata sredstava za korisnike koji se nisu pridr`avali preuzetih obaveza, te vr{iti evidenciju, obradu eventualno dostavljenih izvje{}a o implementaciji dodijeljenih financijskih sredstava iz ranijih perioda. III. Po zavr{etku zadataka i prihvatanju izvje{taja od strane ministra, predsjedniku i ~lanovima Komisije isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa ~lankom 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/10), o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje. IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-14-286/11 27. travnja/aprila 2011. godine Ministar Mostar Dr. Sanjin Halimovi}, v. r.
(Sl-471/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA
544
Na temelju ~lanka 18. stavak 2. Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 18/09) i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 14/11), federalni ministar razvoja, poduzetni{tva i obrta donosi

FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA/[PORTA
545
Na osnovu ~lana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) a u vezi sa Pravilnikom o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometom Lutrije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/11 i 21/11), federalni ministar kulture i sporta donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVR\IVANJE POSEBNIH KRITERIJA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA I PROGRAMA I PROVO\ENJE JAVNOG KONKURSA ZA RASPODJELU SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BiH 1. Imenuje se Komisija za utvr|ivanje posebnih kriterija za finansiranje projekata i programa, koje predla`u udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica koja djeluju u oblastima utvr|enim ~lanom 17. stav 3. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 01/02 i 40/10) i za provo|enje javnog konkursa za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH (u daljnjem tekstu: Komisija), u sastavu: – ADNAN D@INDO, predsjednik – ADIS SALKI], ~lan – MUSTAFA DEMIR, ~lan – ZDENKO ^ABRILO, ~lan – AMRA OHRANOVI], ~lan. 2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. ovog Rje{enje je da utvrdi posebne kriterije koje se odnose na oblasti iz nadle`nosti Federalnog ministarstva kulture i sporta a prema ~lanu 4. stav 1. ta~ka f) Pravilnika o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH, te da raspi{e i provede konkurs u skladu sa ~lanom 6. naprijed navedenog Pravilnika.

RJE[ENJE
O OBRAZOVANJU STALNE KOMISIJE ZA PRA]ENJE UTRO[KA POTICAJNIH SREDSTAVA "TRANSFER ZA POTICAJ RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA" ZA 2010. GODINU I. Obrazuje se stalna Komisija iz Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za pra}enje utro{ka dodijeljenih poticajnih sredstava "Transfer za poticaj razvoja poduzetni{tva i obrta" za 2010. godinu, u sastavu: 1. KATARINA BUNTI], predsjednik Komisije 2. SLAVKO BRLJEVI], ~lan Komisije 3. ADIS FAJI], ~lan Komisije Kao tehni~ko lice za obavljanje administrativno tehni~kih poslova za potrebe Komisije, imenuje se LJILJANAVUJNOVI]. II. Zadatak Komisije je da u cilju provedbi odredbi ~lanka 15. - 19. Zakona o poticaju razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/06 i 25/09), odredbi Pravilnika o postupcima u provedbi programa razvoja malog gospodarstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 18/09), koje se odnose na

Broj 25 – Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

3. O izvr{enim poslovima i zadacima Komisija je du`na podnijeti izvje{taj o svom radu federalnom ministru kulture i sporta i dostaviti prijedlog liste korisnika za raspodjelu sredstava Vladi Federacije BiH. 4. Rok za izvr{enje poslova i zadataka iz ta~ke 2. ovog Rje{enja je 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Rje{enja. 5. Za u~estvovanje u radu Komisije predsjedniku i ~lanovima pripada nov~ana naknada koja }e se isplatiti u skladu sa ta~kom V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 14/11), o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje. 6. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-14-5-1411/11 28. aprila/travnja 2011. godine Ministar Sarajevo Salmir Kaplan, s. r.
(Sl-463/11-F)

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. U Rje{enju o imenovanju privremenog Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine broj 01-37-3089/11 od 29.04.2011. godine, u ta~ki I. rije~i: "7. RAKI] DANIJELA, ~lan", bri{u se. II. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-3167/11 Ministar 4. maja/svibnja 2011. godine Sarajevo Prof. dr. Rusmir Mesihovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
546
Na osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i ~lana 26. stav 3. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu (Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/05), federalni ministar zdravstva donosi

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE I. Imenuje se privremeni Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u slijede}em sastavu: 1. BULI] IVANA, predsjednik, 2. VRANI] ALMA, ~lan, 3. KENJI] VANJA, ~lan, 4. ZA^INOVI] SANDRA, ~lan, 5. HAD@IAHMETOVI] ZORAN, ~lan, 6. NAKA[ BAKIR, ~lan, 7. RAKI] DANIJELA, ~lan. II. Privremeni Upravni odbor iz ta~ke 1. ovog rje{enja imenuje se na period od 60 dana, do okon~anja postupka kojim }e se izvr{iti imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. III. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-3089/11 29. aprila/travnja 2011. godine Ministar Sarajevo Prof. dr. Rusmir Mesihovi}, s. r.

RJE[ENJE
O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE POSLOVA INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA U PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/1-19-101/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

1.

2. 3.

4.

547
Na osnovu ~lana 26. stav 3. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i akreditaciji u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/05), federalni ministar zdravstva donosi

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 7

RJE[ENJE
O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE POSLOVA UPRAVLJANJA PORTFELJEM VRIJEDNOSNIH PAPIRA IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira u Federaciji BiH, dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH".

RJE[ENJE
O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH POSLOVA IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje brokerskih poslova na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH, koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/1-19-100/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova pokrovitelja emisije vrijednosnih papira podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je

1.

1.

2. 3.

2. 3.

4.

4.

Predsjednik Broj 04/1-19-102/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH'', broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE RJE[ENJE
O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE DILERSKIH POSLOVA U PROMETU VRIJEDNOSNIH PAPIRA 1. IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. 2. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. 3. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. 4. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/1-19-105/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje brokerskih poslova podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POKROVITELJA EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 1. IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje poslova pokrovitelja emisije vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. 2. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. 3. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. 4. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04/1-19-104/11 Predsjednik 27. aprila/travnja 2011. godine Komisije za vrijednosne papire Sarajevo Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. ta~. 13. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 89. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po zahtjevu za izdavanje dozvole za obavljanje poslova agenta emisije vrijednosnih papira podnesenom od dru{tva Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hercegovina, na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je

Broj 25 – Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

RJE[ENJE
O DOZVOLI ZA OBAVLJANJE POSLOVA AGENTA EMISIJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA 1. IZDAJE SE DOZVOLA za obavljanje poslova agenta emisije vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine dru{tvu Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo BiH koja }e se koristiti od 01.05.2011. godine. 2. Dozvola se izdaje na neodre|eno vrijeme uz uvjet kontinuiranog ispunjavanja uvjeta koje propisuje zakon i Komisija za vrijednosne papire. 3. Dru{tvo je obvezno upla}ivati naknadu za nadzor i odr`avanje dozvole na na~in i u roku koji odredi Komisija za vrijednosne papire, te obavje{tavati Komisiju o svim promjenama koje imaju utjecaja na postojanost uvjeta za odr`ivost dozvole. 4. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/1-19-103/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na temelju ~l. 12. i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04) i ~l. 95. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, je donijela

Eurohaus d.o.o. Sarajevo, na 308. sjednici, odr`anoj 24. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
1. PRESTAJE VA@ENJE dozvole za obavljanje poslova agenta emisije u prometu vrijednosnim papirima izdata Rje{enjem Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, broj 04/1-19-38/10 od 17.02.2010. godine, dru{tvu Eurohaus d.o.o. Sarajevo, po zahtjevu Dru{tva. 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/3-19-73/11 Komisije za vrijednosne papire 24. marta/o`ujka 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~l. 11., 12. i 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), ~lana 102. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08) i ~l. 38. Pravilnika o ovla{tenim u~esnicima na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/09 i 73/09), na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je odluku da se izda

DOZVOLA
FIZI^KOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH I DILERSKIH POSLOVA U PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA NEJRI (Amir) JAKI], ro|enoj 10.02.1983. godine u Sarajevu, nastanjenoj u Sarajevu, Branilaca Sarajeva br. 12., koja je stru~ni ispit za stjecanje brokerske dozvole polo`ila 07.04.2009. godine, dozvoljava se obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima. Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Broj 04/3-19-109/11 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~l. 11., 12. i 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), ~lana 102. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08) i ~l. 38. Pravilnika o ovla{tenim u~esnicima na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/09 i 73/09), na 313. sjednici odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela je odluku da se izda

RJE[ENJE
1. PRESTAJE va`enje dozvola dru{tvu RAIFFEISEN BROKERS d.o.o., Dru{tvo za poslovanje sa vrijednosnim papirima Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb Sarajevo, i to: – Dozvole za obavljanje brokerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji BiH, broj 04-19-159/04 od 25.04.2004. godine; – Dozvole za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji BiH, broj 04/2-19-490/05 od 25.08.2005. godine; – Dozvole za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji BiH, broj 04-19-530/07 od 31.10.2007. godine; i – Dozvole za obavljanje poslova agenta emisije na tr`i{tu vrijednosnih papira u Federaciji BiH, broj 04/1-19-312/09 od 05.08.2009. godine. 2. Dozvole iz ta~. 1. ovog rje{enja prestaju va`iti sa danom 30.04.2011. godine. 3. OBVEZUJE SE Registar vrijednosnih papira Federacije BiH da izvr{i prijenose vrijednosnih papira klijenata RAIFFEISEN BROKERS d.o.o., Dru{tvo za poslovanje sa vrijednosnim papirima Sarajevo na ra~une istih klijenata kod Raiffeisen Bank dioni~arsko dru{tvo Bosna i Hrcegovina. 4. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 04/1-19-99/11-1 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo, na osnovu ~l. 12. st. (13) i ~l. 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/98 i 33/04) i ~l. 95. st. (2) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), rje{avaju}i po pismenu dru{tva

DOZVOLA
FIZI^KOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH I DILERSKIH POSLOVA U PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA SANJI (@arko) JOKI], ro|enoj 25.07.1976. godine u Sarajevu, nastanjenoj u Sarajevu, Grbavi~ka br. 2., koja je stru~ni ispit za stjecanje brokerske dozvole polo`ila 19.01.2011. godine, dozvoljava se obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima. Predsjednik Broj 04/3-19-108/11 Komisije za vrijednosne papire 27. aprila/travnja 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 9

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stav (1) i ~lana 14. stav (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stav (2), ~lana 37. stav (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stav (1) i stav (3) i ~lana 91. stav (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola - licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe prethodne dozvole za izgradwu

proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" broj 06-03-1690/25/10 od 22.12.2010. godine podnosioca "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 21. aprila 2011. godine na VI redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradwu proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" podnosiocu zahtjeva "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama. 2. Prethodna dozvola za izgradwu se izdaje na period od 21.04.2011. godine do 20.04.2012. godine, sa uslovima Prethodne dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Prethodna dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog rje{ewa. 4. Ovo rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1690-14/25/10 21. aprila 2011. godine Mostar Predsjednik FERK-a Risto Mandrapa, s. r.

Broj 25 – Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

- FERK je, 21. aprila 2011. godine na VI redovnoj sjednici, donijela sljede}e Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stav (1) i ~lana 14. stav (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stav (2), ~lana 37. stav (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stav (1) i stav (3) i ~lana 91. stav (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" broj 06-03-1690/25/10 od 22.12.2010. godine podnosioca "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" podnosiocu zahtjeva "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na period od 21.04.2011. godine do 20.04.2012. godine, sa uslovima Prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini Prethodna dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1690-14/25/10 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 11

-FERK je, 21. travnja 2011. godine na VI. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37, stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" broj 06-03-1690/25/10 od 22.12.2010. godine podnositelja "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "Du{~ica" podnositelju zahtjeva "ING-EKO" d.o.o. Prozor-Rama. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje od 21.4.2011. godine do 20.4.2012. godine, s uvjetima Prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini Prethodna dozvola iz to~ke 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1690-14/25/10 21. travnja 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.
(Sl-466/11-F)

Broj 25 – Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stav (1) i ~lana 14. stav (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stav (2) i ~lana 37. stav (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stav (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) ~lana 23. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/prigovoru na Rje{ewe broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koja je dostavqena FERK-u 14.01.2011. godine pod brojem 04-01-51/11 preko JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, kod koje je ista primqena 07.01.2011. godine, `alioca Xevada Grahe iz Mostara, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na VI redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. aprila 2011. godine, donijela

dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-51-06/11 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r. Na temelju ~lanka 29. i ~lanka 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lanka 31. stavak (2) i ~lanka 37. stavak (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 83. i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) ~lanka 23. Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/prigovoru na Rje{enje broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koja je dostavljena FERK-u 14.1.2011. godine pod brojem 04-01-51/11 preko JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, kod koje je ista zaprimljena 7.1.2011. godine, `alitelja D`evada Grahe iz Mostara, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na VI. redovitoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. travnja 2011. godine, donijela

RJE[EWE
1. Poni{tava se Rje{ewe broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koje je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, i predmet vra}a na ponovni postupak. 2. Ovo rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-51-06/11 21. aprila 2011. godine Mostar Predsjednik FERK-a Risto Mandrapa, s. r.

RJE[ENJE
(1) Poni{tava se Rje{enje broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koje je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, i predmet vra}a na ponovni postupak. (2) Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-51-06/11 21. travnja 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.
(Sl-467/11-F)

Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stav (1) i ~lana 14. stav (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stav (2) i ~lana 37. stav (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stav (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) ~lana 23. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/prigovoru na Rje{enje broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koja je dostavljena FERK-u 14.01.2011. godine pod brojem 04-01-51/11 preko JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, kod koje je ista primljena 07.01.2011. godine, `alioca D`evada Grahe iz Mostara, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na VI redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. aprila 2011. godine, donijela

RJE[ENJE
1. Poni{tava se Rje{enje broj 33-3326-18560/10 od 24.12.2010. godine, koje je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Mostar, i predmet vra}a na ponovni postupak. 2. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a

Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stava (2) i ~lana 37. stava (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 23. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/prigovoru na Elektroenergetsku saglasnost broj 202-2879/10 od 04.03.2010. godine, koja je direktno dostavqena FERK-u 28.01.2011. godine pod brojem 04-01-98/11, podnosioca `albe "Bahto" SZR iz Sarajeva, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hcrccgovine-FERK je, na VI redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. aprila 2011. godine, donijela

RJE[EWE
1. Odbija se `alba/prigovor podnosioca "Bahto" SZR iz Sarajeva podnesena protiv Elektroenergetske saglasnosti broj 202-2879/10 od 04.03.2010. godine koju je izdala JP

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 13

Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, kao neosnovana. 2. Ovo rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-98-08/11 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r. Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stava (2) i ~lana 37. stava (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 23. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/ prigovoru na Elektroenergetsku saglasnost broj 202-2879/10 od 04.03.2010. godine, koja je direktno dostavljena FERK-u 28.01.2011. godine pod brojem 04-01-98/11, podnosioca `albe "Bahto" SZR iz Sarajeva, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, na VI redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. aprila 2011. godine, donijela

prigovoru na Elektroenergetsku suglasnost broj 202-2879/10 od 4.3.2010. godine, koja je izravno dostavljena FERK-u 28.1.2011. godine pod brojem 04-01-98/11, `alitelja "Bahto" SZR iz Sarajeva, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, na VI redovitoj sjednici odr`anoj u Mostaru 21. travnja 2011. godine, donijela

RJE[ENJE
1. Odbija se `alba/prigovor `alitelja "Bahto" SZR iz Sarajeva podnesena protiv Elektroenergetske suglasnosti broj 202-2879/10 od 4.3.2010. godine koju je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, kao neosnovana. 2. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-98-08/11 21. travnja 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.
(Sl-468/11-F)

RJE[ENJE
1. Odbija se `alba/prigovor podnosioca "Bahto" SZR iz Sarajeva podnesena protiv Elektroenergetske saglasnosti broj 202-2879/10 od 04.03.2010. godine koju je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Sarajevo, kao neosnovana. 2. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-98-08/11 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r. Na temelju ~lanka 29. i ~lanka 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lanka 31. stavak (2) i ~lanka 37. stavak (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 83. i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 23, Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po @albi/

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-28/2/11 od 11.01.2011. godine podnosioca TAJNA d.o.o. Qubu{ki, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 21. aprila 2011. godine na VI redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavqawe elektroprivredne djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda podnosiocu zahtjeva TAJNA d.o.o. Qubu{ki. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 21.04.2011. godine do 20.04.2013. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog rje{ewa. 4. Ovo rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-28-09/2/11 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 25 – Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 21. aprila 2011. godine na VI redovnoj sjednici, donijela sljede}e Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-28/2/11 od 11.01.2011. godine podnosioca TAJNA d.o.o. Ljubu{ki, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda podnosiocu zahtjeva TAJNA d.o.o. Ljubu{ki. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 21.04.2011. godine do 20.04.2013. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini Dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-28-09/2/11 21. aprila 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 15

Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 21. travnja 2011. godine na VI. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad - licence za djelatnost opskrbe elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-28/2/11 od 11.1.2011. godine podnositelja TAJNA d.o.o. Ljubu{ki, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti opskrba elektri~nom energijom drugog reda podnositelju zahtjeva TAJNA d.o.o. Ljubu{ki. 2. Dozvola za rad - licenca se izdaje na razdoblje od 21.4.2011. godine do 20.4.2013. godine, s uvjetima dozvole koji ~ine njezin sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini dozvola iz to~ki 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-28-09/2/11 21. travnja 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.
(Sl-469/11-F)

Broj 25 – Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

ADVOKATSKA/ODVJETNI^KA KOMORA FEDERACIJE BiH
Na osnovu ~lana 12. stav 4. i ~lana 13. stav 6. Zakona o advokaturi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Skup{tina Advokatske komore Federacije BiH je 09. aprila 2011. godine usvojila Izmjene i dopune Statuta AKFBiH, a Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH sa~injava i objavljuje

STATUT
ADVOKATSKE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Pre~i{}eni tekst I. OP]E ODREDBE ^lan 1. Advokatska komora FBiH je asocijacija advokata koji imaju sjedi{te advokatskih kancelarija, odnosno advokatskih dru{tava na teritoriji Federacije BiH. Advokati stje~u ~lanstvo u Advokatskoj komori FBiH obaveznim udru`ivanjem u regionalnu advokatsku komoru

prema sjedi{tu advokatske kancelarije, odnosno advokatskog dru{tva. Advokatsku komoru FBiH uz advokate ~ine i advokatski stru~ni saradnici i advokatski pripravnici. Advokatski stru~ni saradnici se mogu udru`iti u posebnu organizaciju advokatskih stru~nih saradnika pri Advokatskoj komori Federacije BiH. Kada broj upisanih advokatskih stru~nih saradnika u Imenik advokatskih stru~nih saradnika pre|e 50 (pedeset), udru`ivanje je obavezno. Advokatski pripravnici se obavezno udru`uju u posebnu organizaciju advokatskih pripravnika pri Advokatskoj komori FBiH. ^lan 2. Advokatska komora FBiH osnovana je Zakonom o advokaturi Federacije Bosne i Hercegovine. Advokatsku komoru FBiH ~ine: 1) Regionalna advokatska komora Sarajevo (formira se za podru~je Kantona Sarajevo i Bosansko - podrinjskog kantona); 2) Regionalna odvjetni~ka - advokatska komora Mostar (formira se za podru~je Hercegova~ko - neretvanskog kantona, Zapadnohercegova~kog kantona i kantona br. 10);

Srijeda, 11. 5. 2011. 3)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 17

Regionalna advokatska komora Tuzla (formira se za podru~je Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona); 4) Regionalna advokatska komora Zenica (formira se za podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona); 5) Regionalna advokatska komora Biha} (formira se za podru~je Unsko-sanskog kantona). (dalje u tekstu: regionalne advokatske komore) Advokatska komora FBiH ima svojstvo pravnog lica. Sjedi{te Advokatske komore FBiH je u Sarajevu. Advokatska komora FBiH ima pe~at ~iju veli~inu, oblik i sadr`aj utvr|uje Upravni odbor komore. Advokatska komora FBiH ima svoj znak ~iji sadr`aj, izgled i oblik utvr|uje Upravni odbor komore. Regionalne advokatske komore su du`ne imati isti znak kao i Advokatska komora Federacije BiH. U nov~anom poslovanju Komore potpisnik je predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor odre|uje jo{ dva potpisnika koja zamjenjuju predsjednika u slu~ajevima njegove odsutnosti. U nov~anom poslovanju Komore potpisnici su zajedno dva ~lana Upravnog odbora, koje Upravni odbor za to ovlasti. ^lan 3. Advokatsku komoru FBiH predstavlja i zastupa predsjednik Advokatske komore FBiH, a u njegovom odsustvu potpredsjednik Advokatske komore FBiH. ^lan 4. Advokatska komora FBiH predstavlja i zastupa sve advokate, stru~ne saradnike i advokatske pripravnike sa teritorije FBiH pred federalnim tijelima i institucijama, prou~ava odnose, pojave u dru{tvu i utjecaj dru{tvenih odnosa na polo`aj i rad advokature, kao samostalne i nezavisne djelatnosti, te obavje{tava organe dru{tvene zajednice i dr`avne organe o uo~enim dru{tvenim pojavama, posebno u zakonodavnoj djelatnosti i primjeni Zakona i drugih propisa, a sve u cilju svestrane i potpune za{tite pravnim sistemom garantovanih prava i sloboda, imovinskih i drugih interesa gra|ana i drugih subjekata, te u tom cilju naro~ito obavlja slijede}e zadatke: – u okviru Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona o advokaturi FBiH i drugih propisa i svojih op}ih akata {titi prava i interese advokata, zajedni~kih advokatskih kancelarija, advokatskih dru{tava, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika; – donosi odluke u vezi sa stjecanjem prava na bavljenje advokatskom djelatno{}u i djelatno{}u advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika; – brine se o o~uvanju samostalnosti, nezavisnosti i ugleda advokature; – vr{i nadzor u pogledu ispunjavanja obaveza i du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika utvr|enih Zakonom o advokaturi FBiH, Statutom i Kodeksom advokatske etike; – organizira i osigurava stru~no usavr{avanje advokata i nadgleda obuku advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika; – preduzima potrebne mjere radi razvijanja profesionalne etike u radu advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika i njihovim me|usobnim odnosima. II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ADVOKATSKE DJELATNOSTI ^lan 5. (1) Pravo na obavljanje advokatske djelatnosti stje~e se dono{enjem kona~nog rje{enja o upisu u Imenik advokata Advokatske komore FBiH. (2) Zahtjev za upis u Imenik advokata podnosi se nadle`noj regionalnoj advokatskoj komori, prema namjeravanom sjedi{tu advokatske kancelarije podnosioca zahtjeva ili sjedi{tu advokatskog dru{tva. Regionalna advokatska komora kojoj je zahtjev za upis advokata podnesen du`na je

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2) (3)

(4)

(5)

(1)

(2)

da, u roku od 30 dana od dana zaprimljenog zahtjeva, svojim rje{enjem utvrdi postojanje zakonskih uslova za upis u Imenik advokata i istim rje{enjem izvr{i upis u Imenik advokata Advokatske komore FBiH. Ukoliko regionalna advokatska komora odbije zahtjev za upis u Imenik advokata, podnosilac zahtjeva protiv tog rje{enja mo`e u roku od 15 dana podnijeti `albu Advokatskoj komori FBiH. Rje{enje o upisu u Imenik advokata iz stava 2. ovog ~lana, regionalna advokatska komora dostavlja odmah, a najdalje u roku od 8 dana od dana dono{enja rje{enja o upisu, Advokatskoj komori FBiH koja je du`na da, u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja i spisa, donese rje{enje o utvr|ivanju postojanja uslova i o upisu u Imenik advokata. Ukoliko u postupku verifikacije postojanja uslova za upis u Imenik advokata Advokatska komora FBiH utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za upis u Imenik advokata, svojim rje{enjem poni{tit }e rje{enje regionalne advokatske komore i odbiti zahtjev za upis u Imenik advokata ili, prema potrebi, ukinuti rje{enje regionalne advokatske komore o upisu i predmet vratiti regionalnoj komori na ponovni postupak. Protiv kona~nog rje{enja Advokatske komore FBiH, kojim se zahtjev za upis u Imenik advokata odbija, mo`e se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda. ^lan 6. Jedinstven Imenik advokata u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Advokatskoj komori FBiH, a regionalne advokatske komore vode Imenike advokata za advokate sa sjedi{tem na svom podru~ju. Imenik advokata je javna knjiga sa podacima koji imaju zna~aj zvani~ne evidencije, a izvodi iz te evidencije imaju svojstvo javne isprave. Advokat mo`e otpo~eti sa obavljanjem advokatske djelatnosti nakon dobijanja verifikovanog rje{enja o upisu u Imenik advokata i davanja sve~ane izjave. Sve~anu izjavu advokat je du`an dati najdalje u roku od 15 dana od dana dobijanja verifikovanog rje{enja o upisu u Imenik advokata. Sve~ana izjava daje se pred predsjednikom Advokatske komore Federacije BiH. Tekst sve~ane izjave glasi: "Sve~ano izjavljujem da }u advokatsku djelatnost obavljati savjesno i stru~no, da }u se u svom radu pridr`avati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Statuta advokatskih komora i Kodeksa profesionalne etike i Povelje o osnovnim na~elima Evropske advokatske profesije i Kodeksa pona{anja Evropskih advokata, te da }u u svom radu {tititi ugled advokature i izvr{avati sve obaveze prema Advokatskoj komori FBiH". Advokatska komora Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana, dostavlja potpisanu sve~anu izjavu regionalnoj advokatskoj komori koja je izvr{ila upis davaoca sve~ane izjave u Imenik advokata. ^lan 7. Odlu~ivanje o zahtjevu za upis u Imenik advokata je u nadle`nosti Upravnog odbora regionalne advokatske komore, a ocjenu postojanja uslova, po dono{enju rje{enja o upisu regionalne advokatske komore, u smislu ~lana 5. ovog Statuta, vr{i Komisija za Verifikaciju upisa koju osniva Upravni odbor Advokatske komore FBiH. Ukoliko je prije dono{enja rje{enja o upisu u Imenik advokata, odnosno prije verifikacije postojanja uslova za upis od strane Advokatske komore FBiH, protiv podnosioca zahtjeva pokrenut krivi~ni postupak za djelo koje bi podnosioca zahtjeva ~inilo nedostojnim za obavljanje advokatske djelatnosti, postupak za upis }e se prekinuti. O prekidu postupka upisa u Imenik advokata, nadle`ni organ Advokatske komore donosi pismeni zaklju~ak protiv kojeg je dopu{tena `alba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana dobijanja pismenog otpravka zaklju~ka. Ukoliko su ispunjeni uslovi, a regionalne komore ne donesu zaklju~ak o prekidu postupka, za njegovo dono{enje je ovla{ten nadle`ni organ Advokatske komore FBiH. Protiv

Broj 25 – Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

tog zaklju~ka mo`e se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana, kod nadle`nog suda. ^lan 8. Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravosna`no odbijen zbog nepostojanja uslova za upis, novi zahtjev se mo`e podnijeti odmah po stjecanju uslova za upis u Imenik advokata. Ako je zahtjev za upis u Imenik advokata pravosna`no odbijen zbog neispunjenja uslova iz ta~ke 8. ~lana 18. Zakona o advokaturi FBiH, novi zahtjev se mo`e podnijeti nakon isteka roka od dvije (2) godine od dana pravosna`nosti rje{enja kojim je raniji zahtjev bio odbijen. ^lan 9. Ukoliko se utvrdi da je u postupku upisa u Imenik advokata podnosilac dao neistinite podatke ili prilo`io neistinite isprave, postupak upisa }e se obnoviti po slu`benoj du`nosti, rje{enje o upisu u Imenik advokata poni{titi i zahtjev za upis odbiti. Protiv rje{enja regionalne advokatske komore, donesenom u postupku obnove upisa u Imenik advokata iz prethodnog stava, dopu{tena je `alba Advokatskoj komori FBiH, u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. Protiv rje{enja Advokatske komore FBiH donesenog u postupku obnove upisa, mo`e se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Inicijativu za obnovu postupka upisa mo`e podnijeti, po saznanju razloga za obnovu, svaki organ regionalnih ili Advokatske komore FBiH.

III. ADVOKATSKI STRU^NI SARADNICI ^lan 10. Advokatski stru~ni saradnici zaposleni kod advokata, u zajedni~koj advokatskoj kancelariji ili advokatskom dru{tvu, obavljaju djelatnost pru`anja pravne pomo}i na na~in i u granicama odre|enim Zakonom, ovim Statutom i drugim op}im aktima Advokatske komore FBiH. Obavljanje prakse advokatskom stru~nom saradniku nije dopu{teno kod advokata koji nema najmanje 3 (tri) godine sta`a u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni~koj advokatskoj kancelariji i advokatskom dru{tvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja advokatsku djelatnost najmanje 3 (tri) godine. ^lan 11. Svojstvo advokatskog stru~nog saradnika stje~e se upisom u Imenik advokatskih stru~nih saradnika Advokatske komore FBiH, po istom postupku predvi|enim za upis advokata u Imenik advokata. Pravo na upis u Imenik stru~nih saradnika Advokatske komore FBiH ima ona osoba koja ispunjava slijede}e uslove: – da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, – da je diplomirao na bilo kojem Pravnom fakultetu u BiH ili u biv{oj Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr`ave, ovaj uslov stje~e nakon nostrifikacije diplome od nadle`nog federalnog organa uprave, – da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini sa ~etverogodi{njim studijem ili zavr{enim prvim ciklusom {kolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, odnosno da je diplomirao na nekom od Pravnih fakulteta u biv{oj Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. maja 1992. godine, a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr`ave, ovaj uslov stje~e nakon nostrifikacije diplome kod nadle`nog organa u skladu sa Zakonom, – da nije osu|ivan na kaznu zatvora za djela protiv ure|enja i sigurnosti, za krivi~na djela protiv ~ovje~nosti ili me|unarodnog prava, protiv slu`bene ili druge odgovorne du`nosti ili za drugo krivi~no djelo izvr{eno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je

proteklo pet godina od izdr`ane, opro{tene ili zastarjele kazne, – da nije osu|ivan na kaznu zatvora: – zbog izvr{enog krivi~nog djela ili ako je progla{en krivim za krivi~no djelo koje ga ~ini nepodobnim za vr{enje advokatske djelatnosti – da je intelektualno i fizi~ki sposoban da obavlja advokatsku djelatnost – da posjeduje profesionalnu nepristranost, visoke moralne kvalitete i dokazanu stru~nu sposobnost te da ima odgovaraju}u obuku i stru~nu spremu – da njegovo pona{anje u sudu ili tu`ila{tvu i izvan suda i tu`ila{tva ne {teti ugledu vr{enja advokatske djelatnosti. – da nije u radnom odnosu; – da je dostojan obavljanja djelatnosti stru~nog saradnika i da u ranijem pona{anju te osobe ne postoje postupci koji bi ukazivali da }e {tetiti ugledu advokature ili da ne}e savjesno obavljati poslove koje mo`e obavljati po Zakonu o advokaturi. ^lan 12. Uz zahtjev za upis u Imenik stru~nih saradnika, pored dokaza o postojanju op}ih uslova za stjecanje svojstva advokatskog stru~nog saradnika, prila`e se pismena saglasnost advokata, zajedni~ke advokatske kancelarije odnosno advokatskog dru{tva kod kojeg }e stru~ni saradnik biti zaposlen. Nakon dono{enja rje{enja o upisu u Imenik advokatskih stru~nih saradnika, stru~ni saradnik ne mo`e otpo~eti sa obavljanjem djelatnosti prije nego {to dostavi regionalnoj advokatskoj komori ugovor o radu zaklju~en sa advokatom, odnosno zajedni~kom advokatskom kancelarijom ili advokatskim dru{tvom kod kojeg }e obavljati djelatnost, a sve u roku od 8 dana. Ukoliko bezuspje{no protekne rok iz prethodnog stava ovog ~lana, nadle`ni organ regionalne advokatske komore stavi}e van snage rje{enje o upisu u Imenik advokatskih stru~nih saradnika. ^lan 13. Advokatski stru~ni saradnik bri{e se iz Imenika advokatskih stru~nih saradnika: – prestankom ugovora o radu; – na zahtjev advokatskog stru~nog saradnika; – zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca; – izricanjem disciplinske mjere kojom se advokatskom stru~nom saradniku zabranjuje obavljanje djelatnosti; – u slu~aju iz ~lana 46. stav 1. ta~ka 10. Zakona o advokaturi. ^lan 14. Poslije upisa u Imenik advokatskih stru~nih saradnika, stru~ni saradnik mo`e izvr{iti promjenu advokatske kancelarije ili advokatskog dru{tva kod kojeg }e nastaviti sa radom, uz prethodni raskid ugovora o radu sa advokatom odnosno advokatskim dru{tvom kod kojeg je bio zaposlen i zaklju~uje ugovor o radu sa advokatom, odnosno advokatskim dru{tvom, kod kojeg nastavlja sa radom. Nastale promjene u smislu prethodnog stava evidentiraju se nakon provjere u Imeniku stru~nih saradnika Advokatske komore FBiH. IV. STJECANJE SVOJSTVA ADVOKATSKOG PRIPRAVNIKA ^lan 15. Svojstvo advokatskog pripravnika stje~e se upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH. ^lan 16. (1) Upis u Imenik advokatskih pripravnika obavlja se po istom postupku po kojem se vr{i i upis u Imenik advokata (~lan 7. ovog Statuta). (2) Uz zahtjev za upis u Imenik advokatskih pripravnika, pored dokaza o postojanju op}ih uslova za stjecanje svojstva advokatskog pripravnika (~lan 51. Zakona o advokaturi)

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 19

prila`e se pismena saglasnost advokata - principala kod kojeg }e pripravnik obavljati pripravni~ku praksu. (3) Nakon dono{enja rje{enja o upisu u Imenik advokatskih pripravnika, advokatski pripravnik ne mo`e otpo~eti sa obavljanjem pripravni~ke prakse prije nego {to dostavi Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu sa advokatom kod kojeg }e obavljati pripravni~ku praksu. (4) Pripravni~ka praksa advokatskog pripravnika traje ~etiri (4) godine. Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo`e izuzetno, u opravdanim slu~ajevima, rje{enjem Advokatske komore Federacije BiH produ`iti trajanje pripravni~ke prakse najvi{e jo{ jednu (1) godinu. (5) Nakon polaganja pravosudnog ispita, pripravnik mo`e nastaviti raditi kao advokatski pripravnik sa polo`enim pravosudnim ispitom, do stjecanja uslova za upis u Imenik advokata ili zatra`iti upis u Imenik stru~nih saradnika. V. IMENICI I REGISTRI KOJE VODI ADVOKATSKA KOMORA FBiH ^lan 17. (1) Advokatska komora FBiH vodi Imenik advokata, Imenik advokatskih stru~nih saradnika, Imenik advokatskih pripravnika, Imenik advokatskih dru{tava i evidenciju zajedni~kih advokatskih kancelarija. (2) Imenici iz prethodnog stava su javne knjige, a potvrde i uvjerenja o ~injenicama i podacima iz Imenika koje izdaje Advokatska komora FBiH imaju zna~aj javnih isprava. ^lan 18. Prilikom osnivanja advokatskog dru{tva kao pravnog lica, prije njegovog upisa u registar privrednih dru{tava nadle`nog suda, Upravni odbor Advokatske komore FBiH svojim rje{enjem utvr|uje da li je ugovor o osnivanju advokatskog dru{tva kao pravnog lica u skladu sa Zakonom o advokaturi, Statutom, Kodeksom profesionalne etike, kao i drugim op}im aktima regionalne i Advokatske komore FBiH. ^lan 19. (1) Upis u Imenik advokatskih dru{tava Advokatske komore FBiH vr{i se na osnovu zahtjeva osniva~a koje se podnosi u roku od 8 dana, od dana prijema rje{enja o upisu u registar privrednih dru{tava nadle`nog suda. (2) Advokatska komora FBiH je du`na izvr{iti upis u Imenik advokatskih dru{tava, u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za upis, te o tome donijeti rje{enje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva. (3) Ukoliko Advokatska komora FBiH ne donese rje{enje u roku iz stava 2 ovoga ~lana i isto ne dostavi podnosiocu zahtjeva za upis, smatra}e se da je upis u Imenik advokatskih dru{tava izvr{en. ^lan 20. (1) U Imenik advokata Advokatske komore FBiH upisuju se li~ni podaci advokata, datum diplomiranja na pravnom fakultetu, datum polaganja pravosudnog ispita, datum polaganja advokatskog ispita, broj i datum rje{enja o upisu u Imenik advokata, dan davanja sve~ane izjave advokata, sjedi{te advokatske kancelarije advokata, dan i osnov brisanja iz Imenika advokata, podaci o likvidatoru kancelarije, podaci o vr{enju funkcija u izbornim organima komore, te podaci o izricanju disciplinskih mjera, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti i drugi bitni podaci. (2) U Imenik advokatskih dru{tava upisuje se broj i datum rje{enja Advokatske komore FBiH o prethodnoj saglasnosti za osnivanje advokatskog dru{tva (~lan 39. st. 1. Zakona o advokaturi FBiH), broj i datum rje{enja o upisu dru{tva u registar nadle`nog suda, te broj i datum upisa dru{tva u Imenik advokatskih dru{tava Advokatske komore FBiH. (3) U Imenik advokatskih dru{tava se upisuje i prestanak rada dru{tva, podaci o ~lanovima dru{tva, pristupanje osniva~kom

ugovoru novih ~lanova, istupanje iz dru{tva i drugi bitni podaci. ^lan 21. U Imenik advokatskih stru~nih saradnika upisuju se njegovi li~ni podaci (ime, prezime, jedinstveni mati~ni broj gra|ana), ime, prezime i sjedi{te kancelarije advokata, naziv imena i prezimena ~lanova i sjedi{te zajedni~ke advokatske kancelarije, odnosno firma i sjedi{te advokatskog dru{tva-poslodavca, datum polo`enog pravosudnog ispita, podaci o izre~enim disciplinskim mjerama za vrijeme trajanja radnog odnosa u svojstvu advokatskog stru~nog saradnika, vr{enju funkcija u organizaciji advokatskih stru~nih saradnika, datum i osnov brisanja iz Imenika i drugi podaci od zna~aja za vr{enje prakse advokatskih stru~nih saradnika. ^lan 22. U Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH upisuju se li~ni podaci pripravnika, ime i prezime advokata - principala, po~etak i zavr{etak pripravni~ke prakse, podaci o produ`enju pripravni~ke prakse, datum polo`enog pravosudnog ispita, podaci o disciplinskim mjerama za vrijeme pripravni~ke prakse, podaci o vr{enju funkcija u organizaciji advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH i drugi podaci od zna~aja za vr{enje pripravni~ke prakse. VI. PRAVA I DU@NOSTI ADVOKATA, ADVOKATSKIH STRU^NIH SARADNIKA I ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA A. Advokati ^lan 23. (1) U skladu sa Zakonom, Statutom, kao i drugim op}im aktima Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora, advokat ima pravo da u~estvuje u radu organa komora, uklju~uju}i i pravo da bira organe komore i bude u njih biran. (2) Du`nost je advokata da savjesno i odgovorno vr{i funkcije u organima i tijelima advokatske komore, u koje je biran ili imenovan. Nesavjesno, nemarno ili neodgovorno obavljanje du`nosti na funkcijama na koje je izabran ili imenovan u organima komore, predstavlja te`u povredu advokatske du`nosti. ^lan 24. Na zahtjev organa Advokatske komore FBiH i regionalnih komora, advokat je du`an davati tra`ene podatke i obavje{tenja koja se odnose na obavljanje advokatskih poslova, izuzev podataka koji po Kodeksu profesionalne etike predstavljaju advokatsku tajnu. ^lan 25. (1) U slu~ajevima kada je za vrijeme bolesti ili drugih opravdanih razloga sprije~en da obavlja advokatsku djelatnost, advokat je du`an odrediti zamjenika iz redova advokata. (2) O uslovima zamjenjivanja, u smislu prethodnog stava, zaklju~uje se pismeni sporazum izme|u advokata koji zamjenjuje i advokata kod kojeg je nastao razlog sprije~enosti za vr{enje advokatske djelatnosti. Ovaj sporazum se dostavlja nadle`nom organu regionalne advokatske komore. (3) Ukoliko advokat ne odredi zamjenika za vrijeme privremene sprije~enosti obavljanja advokatske djelatnosti, nadle`ni organ regionalne advokatske komore du`an je, odmah po saznanju za razlog sprije~enosti, odrediti zamjenika iz redova advokata sa sjedi{tem na teritoriji regionalne komore i utvrditi uslove pod kojima }e se vr{iti zamjenjivanje, te o tome izvijestiti Advokatsku komoru FBiH. ^lan 26. Advokat je du`an prijaviti regionalnoj advokatskoj komori svaku promjenu u pogledu oblika vr{enja advokatske djelatnosti kao i promjenu sjedi{ta advokatske kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene.

Broj 25 – Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

^lan 27. (1) Advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija ili advokatsko dru{tvo su ovla{teni informisati javnost o obavljanju advokatske djelatnosti. Ovakvo informisanje se mo`e vr{iti isklju~ivo pod uslovima definiranim ovim statutom i Kodeksom advokatske etike. (2) Advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija ili advokatsko dru{tvo mogu javno objavljivati sljede}e podatke: – imena i prezimena advokata – njihovu stru~nu spremu – dan upisa u imenik advokata, odnosno u imenik advokatskih dru{tava – u`a pravna oblast kojom se bavi – poznavanje stranih jezika (3) Navedeni podaci se mogu objavljivati: – na tabli istaknutoj na zgradi gdje nalazi sjedi{te kancelarije, – na memorandumu – u profesionalnim popisima advokata, – na vlastitoj WEB stranici. (4) Advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija ili advokatsko dru{tvo ne mogu reklamirati svoje aktivnosti i koristiti sredstva za privla~enje klijenata koja nisu u skladu sa ovim statutom. Posebno nije dozvoljeno: – kori{tenje tre}e strane ili bilo kakvog posrednika u privla~enju novih klijenata, – reklamiranje u sredstvima javnog informisanja, – plakatiranje ili slanje cirkularnih pisama, – bilo kakvo drugo ogla{avanje koje bi bilo u~injeno na na~in neprimjeren advokatskoj profesiji, neprihvatljivim sredstvima ili sa nedozvoljenim ili neistinitim sadr`ajem. (5) Ne}e se smatrati nedozvoljenim reklamiranjem: – dostavljanjem detaljnijih podataka o advokatu i njegovom profesionalnom iskustvu koje se vr{i na zahtjev klijenta (npr. Curiculum vitae, referentne liste klijenata i sl.) – slanje uobi~ajenih individualnih ~estitki povodom dr`avnih, vjerskih i drugih praznika koje se upu}uju advokatima ili svojim klijentima. (6) Svaka djelatnost koja ima karakter nedozvoljenog reklamiranja smatrat }e se te`om povredom advokatske du`nosti. (7) Upravni odbor Advokatske Komore Federacije BIH je ovla{ten da, kako na op}enit na~in, tako i u individualnim slu~ajevima, daje zvani~na tuma~enja da li odre|eno pona{anje predstavlja neovla{teno obavljanje djelatnosti, te po potrebi da donese op}i akt kojim bi se ova materija pobli`e regulisala. Advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija ili advokatsko dru{tvo su obavezni da Advokatskoj komori dostave podatke o broju i punom sadr`aju WEB stranice, odmah nakon {to ona bude objavljena. ^lan 28. (1) Advokat odgovara za {tetu koju prouzrokuje stranci koju zastupa, a koja je prouzrokovana namjerno ili o~igledno nesavjesnim i nestru~nim zastupanjem klijenta. (2) Advokat, kao i zajedni~ke advokatske kancelarije i advokatska dru{tva, du`ni su zaklju~iti sa ovla{tenim dru{tvima za osiguranje, ugovore o osiguranju od odgovornosti za {tete pri~injene u vr{enju advokatske djelatnosti do visine osigurane sume koju }e jednom godi{nje utvr|ivati Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH svojom odlukom za svaki oblik obavljanja advokatske djelatnosti. (3) Advokat je du`an dostaviti regionalnoj advokatskoj komori po~etkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovog ~lana, kao i prijaviti sve nastale promjene u toku osiguranja. (4) U skladu sa odredbama stava 1. ovog ~lana, svi advokati koji obavljaju djelatnost u advokatskom dru{tvu u svojstvu njegovog osniva~a, solidarno odgovaraju za {tetu nanesenu u vr{enju advokatske djelatnosti djelovanjem ili propu{tanjem

bilo kojeg advokata u dru{tvu. Advokati koji su zaposleni u dru{tvu, a nisu njegovi osniva~i, odgovorni su samo za {tete koje su nastale kao posljedica njihovog vlastitog djelovanja ili propu{tanja ^lan 29. (1) Advokat je du`an odbiti da prihvati zastupanje klijenta iz razloga navedenih u odredbi ~lana 22. st. 2. Zakona o advokaturi, kao i u drugim slu~ajevima predvi|enim Kodeksom profesionalne etike. (2) Postupanje protivno prethodnom stavu ovog ~lana predstavlja te`u povredu advokatske du`nosti. ^lan 30. Kada advokatu koji obavlja djelatnost u advokatskom dru{tvu prestane ~lanstvo ili radni odnos u tom dru{tvu on mo`e nastaviti sa radom u individualnoj advokatskoj kancelariji ili zajedni~koj advokatskoj kancelariji, bez ponovnog upisa u Imenik advokata. O sjedi{tu kancelarije i obliku obavljanja advokatske djelatnosti, raniji ~lan advokatskog dru{tva, du`an je pismenim podneskom obavijestiti regionalnu advokatsku komoru, nadle`nu po sjedi{tu kancelarije u kojoj advokat namjerava nastaviti advokatsku djelatnost. ^lan 31. (1) Advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija, kao i advokatsko dru{tvo, mogu imati sjedi{te kancelarije odnosno dru{tva samo u jednom mjestu. (2) Nedopu{teno je van sjedi{ta advokatske kancelarije otvaranje podru`nica ili predstavni{tava, kao i stavljanje obilje`ja kancelarije na prostore izvan sjedi{ta advokatske kancelarije. Advokatska dru{tva mogu osnivati podru`nice izvan svog sjedi{ta u skladu sa odredbama Zakona o privrednim dru{tvima, pod uslovom da u podru`nici stalno mora obavljati djelatnost najmanje jedan advokat. (3) Postupanje protivno prethodnom stavu ovog ~lana predstavlja te`u povredu du`nosti i prava advokata. ^lan 32. (1) Pismenim ugovorom ~lanova advokatskog dru{tva kao i ugovorom o pristupanju advokatskom dru{tvu, moraju se regulirati prava i obaveze ~lanova dru{tva, prava i obaveze ~lana dru{tva u slu~aju prestanka ~lanstva u dru{tvu, kao i prava nasljednika ~lana dru{tva u slu~aju njegove smrti. (2) Aktom iz stava 1. ovog ~lana nedopu{teno je bilo kojeg advokata u dru{tvu staviti u polo`aj koji bi ugro`avao njegovu nezavisnost u vr{enju advokatske djelatnosti u smislu odredbe ~lana 6. Zakona o advokaturi FBiH. Ocjenu o tome daje Upravni odbor Advokatske komore FBiH, koji po izvr{enoj ocjeni svojim rje{enjem mo`e staviti van snage odre|ene odredbe ugovora, osniva~kog akta ili drugog op}eg akta advokatskog dru{tva. ^lan 33. (1) U zajedni~kim advokatskim kancelarijama, kao i u advokatskim dru{tvima disciplinska i druga odgovornost advokata je individualna. (2) Materijalna odgovornost za {tetu nanesenu klijentu u obavljanju advokatske djelatnosti je individualna za advokate u zajedni~koj advokatskoj kancelariji. U advokatskim dru{tvima ova odgovornost je solidarna za sve advokate ~lanove, dok je odgovornost advokata koji obavljaju djelatnost u advokatskim dru{tvima po osnovu ugovora o radu ili ugovora o djelu individualna. B. Advokatski stru~ni saradnici ^lan 34. Advokatski stru~ni saradnik, po nalogu i uputstvima advokata odnosno ovla{tenog lica u advokatskom dru{tvu, vr{i prethodnu obradu predmeta koji su povjereni advokatu, odnosno advokatskom dru{tvu a naro~ito: – vr{i uvid u spise predmeta u sudovima, drugim dr`avnim organima, organizacijama koje vr{e javna ovla{tenja, privrednim dru{tvima i drugim pravnim licima;

Srijeda, 11. 5. 2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 21

vr{i uvid u javne registre i pribavlja izvode iz tih registara; – priprema nacrte podnesaka u svim postupcima u kojima advokat ima polo`aj zastupnika, punomo}nika odnosno branitelja; – priprema nacrte ugovora i drugih privatnih isprava o pravnim poslovima; – obavlja i druge poslove koje odredi advokat ili ovla{teno lice u advokatskom dru{tvu, a ~ije obavljanje nije u suprotnosti sa polo`ajem i ovla{tenjima advokatskog stru~nog saradnika. ^lan 35. Advokatski stru~ni saradnik ne mo`e, bez prethodnog odobrenja advokata odnosno ovla{tenog lica u advokatskom dru{tvu, samostalno zastupati ili pregovarati sa klijentima o uslovima zastupanja ili obavljanja drugih poslova pravne pomo}i, ugovarati i primati naknade tro{kova i nagrade za rad advokata, primati novac, vrijednosne papire i druge pokretne stvari koje se imaju isporu~iti tre}im licima. ^lan 36. Ugovorom o radu, u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim op}im aktima Advokatske komore Federacije BiH, ugovorom o osnivanju zajedni~ke advokatske kancelarije odnosno statutom ili drugim op}im aktom advokatskog dru{tva, bli`e se ure|uju poslovi koje obavlja advokatski stru~ni saradnik, njegova prava, obaveze i odgovornosti. ^lan 37. Advokatski stru~ni saradnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepa`nje prouzrokuje {tetu poslodavcu (advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija, advokatsko dru{tvo) du`an je {tetu naknaditi. ^lan 38. Advokatski stru~ni saradnik koji na radu ili u vezi sa radom namjerno ili iz krajnje nepa`nje prouzrokuje {tetu tre}em licu, a {tetu je naknadio poslodavac (advokat, zajedni~ka advokatska kancelarija, advokatsko dru{tvo), du`an je poslodavcu naknaditi iznos naknade ispla}ene tre}em licu. ^lan 39. Advokatski stru~ni saradnici mogu se udru`iti u Organizaciju advokatskih stru~nih saradnika u okviru Advokatske komore Federacije BiH, pod uslovima propisanim ovim Statutom. Organizacija advokatskih stru~nih saradnika mo`e u~estvovati u radu organa Advokatske komore Federacije BiH kao i regionalnim komorama sa pravima i obavezama odre|enim Zakonom, ovim Statutom i drugim op}im aktima Advokatske komore Federacije BiH odnosno regionalnih advokatskih komora. ^lan 40. Odredbe Zakona o advokaturi i ovog Statuta o proceduri upisa u Imenik advokata, pravima i du`nostima advokata, ~uvanju advokatske tajne, disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, o privremenoj zabrani odnosno prestanku prava na vr{enje advokatske djelatnosti, shodno se primjenjuje i na advokatske stru~ne saradnike. C. Advokatski pripravnici ^lan 41. (1) Svrha pripravni~ke prakse je stru~no osposobljavanje za polaganje pravosudnog i advokatskog ispita prakti~nim radom u advokatskim kancelarijama svih oblika, a u cilju stjecanja uslova za samostalno obavljanje advokatske djelatnosti. (2) Obavljanje pripravni~ke prakse nije dopu{teno kod advokata koji nema najmanje pet (5) godina sta`a u obavljanju advokatske djelatnosti, kao ni u zajedni~koj advokatskoj kancelariji i advokatskom dru{tvu, u kojem najmanje jedan (1) advokat ne obavlja advokatsku djelatnost najmanje pet (5) godina.

^lan 42. (1) Svojstvo advokatskog pripravnika stje~e se upisom u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH, po istom postupku koji je Zakonom i ovim Statutom predvi|en za upis u Imenik advokata. (2) Pored ispunjavanja op}ih uslova za upis u Imenik advokatskih pripravnika predvi|enih odredbom ~lana 51. Zakona o advokaturi, po slu`benoj du`nosti nadle`ni organ Advokatske komore FBiH, prije upisa u Imenik, na osnovu svojih slu`benih evidencija iz Imenika advokata, provjerava da li advokat kod kojeg pripravnik namjerava obavljati pripravni~ku praksu, prema podnesenom zahtjevu za upis, ispunjava uslove iz ~lana 41. stav 2. ovog Statuta. ^lan 43. (1) U rje{enju o upisu pripravnika u Imenik advokatskih pripravnika, kao uslov za po~etak obavljanja pripravni~ke prakse odredit }e se obaveza za podnosioca zahtjeva i njegovog principala da u roku od 8 dana dostave Advokatskoj komori FBiH ugovor o radu izme|u principala i podnosioca zaklju~en u skladu sa ~lanom 52. stav 1. Zakona o advokaturi. (2) Ukoliko bezuspje{no protekne rok iz prethodnog stava ovog ~lana, nadle`ni organ Advokatske komore FBIH stavit }e van snage rje{enje o upisu u Imenik pripravnika. (3) Verifikaciona Komisija Advokatske komore Federacije BiH, du`na je u postupku verifikacije verificirati rje{enja regionalnih advokatskih komora o upisu u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru~nih saradnika, ukoliko utvrdi da je zahtjev za podno{enje upisa u Imenik advokatskih pripravnika i advokatskih stru~nih saradnika podnesen u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju~enja Ugovora o radu izme|u advokatskog pripravnika ili stru~nog saradnika i advokata, i u tom slu~aju se po~etak obavljanja trajanja advokatske pripravni~ke prakse ra~una od dana sklapanja gore navedenog Ugovora o radu. ^lan 44. Tokom vr{enja pripravni~ke prakse, advokatski pripravnik je du`an kontinuirano individualnim radom stjecati prakti~na znanja iz op}e pravne i advokatske struke, te je u tom cilju du`an da u~estvuje i u drugim oblicima stru~nog osposobljavanja organiziranim u regionalnim i Advokatskoj komori FBiH. ^lan 45. (1) Za vrijeme obavljanja pripravni~ke prakse, advokatski pripravnik je du`an postupati po uputstvima i smjernicama principala i koristiti stru~ne savjete drugih advokata, u saglasnosti sa principalom. (2) Advokatski pripravnik ne mo`e, bez odobrenja principala, neposredno primiti klijenta za zastupanje, niti od klijenta napla}ivati naknadu za zastupanje i tro{kova za rad advokata klijenta. (3) Advokatski pripravnik, po odobrenju principala, mo`e zamijeniti u zastupanju drugog advokata, ali tada ne mo`e ugovarati, zahtijevati ili primiti naknadu za zastupanje za zamjenu od advokata kojeg zamjenjuje. ^lan 46. Sve odredbe Zakona o advokaturi ovog Statuta, Kodeksa profesionalne etike i drugih op}ih akata advokatskih komora, u pogledu ~uvanja advokatske tajne, zabrane zastupanja, prava odbijanja prijema klijenta na zastupanje, shodno se primjenjuju i na advokatske pripravnike. ^lan 47. (1) Advokatski pripravnici sa podru~ja Advokatske komore FBiH obavezno se udru`uju u Organizaciju advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH. (2) Organizacija advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH bira ili imenuje svoje predstavnike u organe regionalnih i Advokatske komore FBiH koji u tim organima ravnopravno odlu~uju o pitanjima polo`aja, pravima i obavezama, stru~nom osposobljavanju advokatskih

Broj 25 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

pripravnika i drugim pitanjima od zna~aja za advokatske pripravnike. ^lan 48. (1) Svojstvo advokatskog pripravnika prestaje nastupanjem okolnosti predvi|enih u odredbi ~lana 53. Zakona o advokaturi. (2) Poslije upisa u Imenik advokatskih pripravnika, pripravnik mo`e izvr{iti promjenu advokatske kancelarije kod koje }e nastaviti pripravni~ku praksu, uz prethodni raskid ugovora o radu (radnom odnosu) sa advokatom kod kojeg obavlja praksu i zaklju~enja ugovora o radu sa advokatom principalom, kod kojeg nastavlja pripravni~ku praksu. (3) Nastale promjene, u smislu prethodnog stava, evidentiraju se nakon provjere u Imenik advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH. VII. PRIVREMENA ZABRANA I PRESTANAK OBAVLJANJA ADVOKATSKE DJELATNOSTI ^lan 49. (1) Prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti nastupa nastankom okolnosti predvi|enih odredbom ~lana 46. Zakona o advokaturi FBiH. (2) Rje{enje o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti i postavljenju likvidatora njegove advokatske kancelarije donosi nadle`ni organ regionalne advokatske komore i u roku od 8 dana od dana njegovog dono{enja, dostavlja ga na verifikaciju nadle`nom organu Advokatske komore FBiH. (3) U rje{enju o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti odre|uje se likvidator advokatske kancelarije. Likvidator je du`an odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti njihovog biv{eg zastupnika i staviti im na raspolaganje spise uz napomenu da poslovanje koje je vodio njihov biv{i zastupnik mogu nastaviti sami ili se obratiti za pomo} drugom advokatu. Likvidator je ovla{ten i du`an da do dolaska stranke zastupa njene interese bez posebne punomo}i te da savjesno obavlja poslove koji se u zastupanju moraju obaviti, ukoliko se nisu stekli uslovi da otka`e zastupanje. Prava i obaveze u smislu prethodnog stava likvidator ima do isteka krajnjeg roka od 60 dana od dana pravosna`nosti rje{enja kojim je odre|en za likvidatora. Kada pravo na obavljanje advokatske djelatnosti prestaje uslijed smrti advokata, bra~ni drug umrlog advokata, odnosno najbli`i srodnici, imaju prvenstveno pravo da predlo`e Upravnom odboru regionalne advokatske komore likvidatora kancelarije. Upravni odbor je du`an razmotriti taj prijedlog. Likvidator radi za svoj ra~un. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke, obra~unava neposredno sa strankom u svoju korist, no pri tom je du`an snositi srazmjeran dio tro{kova ovog poslovanja. Nakon dovr{ene likvidacije, poslove kancelarije biv{eg advokata likvidator }e ~ist prihod u gotovom novcu i preostale nepla}ene tra`bine s ispravama koje se odnose na potra`ivanja predati biv{em advokatu, odnosno njegovim nasljednicima. Likvidator kancelarije ugovara sa biv{im advokatom, odnosno sa nasljednicima umrlog advokata uslove za izvr{enje likvidacije kancelarije. Likvidator je du`an podnijeti izvje{taj regionalnoj komori po zavr{enoj likvidaciji. (4) Ukoliko nadle`ni organ Advokatske komore FBiH izvr{i verifikaciju rje{enja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, taj organ }e donijeti rje{enje o brisanju iz Imenika advokata Advokatske komore FBiH. Protiv tog rje{enja mo`e se pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana uru~enja rje{enja o brisanju, a iz razloga predvi|enih u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH.

(5) Rje{enje o brisanju iz Imenika advokata, zbog prestanka prava na obavljanje advokatske djelatnosti, ima pravno djelovanje na ~itavoj teritoriji Federacije BiH. (6) U postupku verifikacije rje{enja regionalne advokatske komore o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, nadle`ni organ Advokatske komore FBiH, nakon ocjene uslova i razloga iz rje{enja regionalne advokatske komore, mo`e rje{enje regionalne advokatske komore ukinuti i vratiti na ponovni postupak regionalnoj advokatskoj komori, ili ga preina~iti u slu~aju kada utvrdi da ne postoje zakonski razlozi za prestanak prava na obavljanje advokatske djelatnosti. ^lan 50. (1) Advokatu }e se privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti ako su nastupile okolnosti predvi|ene odredbom ~lana 47. stav 1. Zakona o advokaturi Federacije BiH. (2) Advokatu se mo`e privremeno zabraniti obavljanje advokatske djelatnosti iz razloga predvi|enih u odredbi stava 2. ~lana 47. Zakona o advokaturi FBiH. (3) Rje{enje o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, iz stava 1 i 2 ovog ~lana, donosi nadle`ni organ regionalne advokatske komore i najdalje u roku od 8 dana, od dana njegovog dono{enja, dostavlja ga Advokatskoj komori FBiH na verifikaciju. (4) Ukoliko regionalna advokatska komora i pored postojanja svih uslova ne donese rje{enje o zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, Advokatska komora FBiH je ovla{tena da neposredno donese rje{enje o prestanku prava za obavljanje advokatske djelatnosti i brisanju iz Imenika advokata. (5) Rje{enje iz prethodnih stavova ovog ~lana je kona~no i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije BiH, u roku od 30 dana od prijema pismenog otpravka rje{enja. (6) Rje{enje o privremenoj zabrani vr{enja advokatske djelatnosti donosi nadle`ni organ regionalne advokatske komore. Protiv tog rje{enja dopu{tena je `alba Advokatskoj komori FBiH u roku od 15 dana od dana uru~enja rje{enja. Protiv kona~ne odluke Advokatske komore FBiH, mo`e se pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda FBiH, u roku od 30 dana od dana njenog uru~enja. ^lan 51. (1) U rje{enju o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti mora se ozna~iti, zavisno od razloga dono{enja takvog rje{enja, ta~no ili odredivo vrijeme trajanja zabrane. (2) U rje{enju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se odrediti privremeni vodilac poslova advokata, na kojeg se odnosi rje{enje o zabrani. (3) Kona~no rje{enje o privremenoj zabrani dostavlja se nadle`nom ministarstvu pravde kantona, prema sjedi{tu regionalne advokatske komore i Ministarstvu pravde Federacije BiH. ^lan 52. Sve odredbe ovog Statuta o prestanku prava na obavljanje advokatske djelatnosti, privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, kao i proceduralne odredbe o dono{enju tih mjera, analogno se primjenjuju i na advokatske stru~ne saradnike i advokatske pripravnike. VIII. ORGANI ADVOKATSKE KOMORE FBiH ^lan 53. Organi Advokatske komore FBiH su: 1. Skup{tina 2. Upravni odbor 3. Predsjednik i potpredsjednik 4. Nadzorni odbor 5. Disciplinski sud i disciplinski tu`ilac 6. Komisija za advokatske ispite 7. Drugi organi, utvr|eni ovim Statutom.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 23

Prilikom izbora organa Advokatske komore Federacije BiH po{tivat }e se na~elo proporcionalne zastupljenosti i spolne ravnopravnosti ~lanova, te kriteriji za izbor propisani Poslovnikom o radu Skup{tine Komore. Predsjednik Advokatske komore Federacije BiH i predsjednik Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH ne mogu biti iz reda istog naroda. 1. Skup{tina Advokatske komore FBiH ^lan 54. (1) Skup{tinu Advokatske komore FBiH sa~injavaju delegati regionalnih advokatskih komora, delegat advokatskih stru~nih saradnika, ako su se udru`ili u svoju Organizaciju i delegat organizacije advokatskih pripravnika. (2) Regionalne advokatske komore biraju delegate za Skup{tinu Advokatske komore FBiH po principu jedan (1) delegat na svakih 10 ~lanova regionalne advokatske komore. (3) Mandat delegata u Skup{tini Advokatske komore FBiH traje ~etiri (4) godine. ^lan 55. (1) Skup{tina Advokatske komore FBiH usvaja: – Statut Advokatske komore FBiH – Kodeks advokatske etike – Disciplinski pravilnik – Poslovnik o radu Skup{tine – Prijedlog Tarife o nagradama i naknadama tro{kova za rad advokata. (2) Skup{tina Advokatske komore Federacije BiH daje autenti~na tuma~enja op}ih akata koje donosi. (3) Daje smjernice za rad svim drugim organima Advokatske komore FBiH nakon pretresanja izvje{taja o radu tih organa, po svim pitanjima od zna~aja za rad organa, radi uspje{nog obavljanja advokatske djelatnosti i op}eg dru{tvenog polo`aja advokature, kao i njenog ekonomskog polo`aja u dru{tveno-ekonomskom sistemu. (4) Vr{i i druge poslove i donosi odluke koje po Zakonu o advokaturi i ovom Statutu, nisu u nadle`nosti drugih organa Advokatske komore FBiH. (5) Bira: – Predsjednika i potpredsjednika iz razli~itih regionalnih advokatskih komora: – Pet (5) ~lanova Upravnog odbora, proporcionalno po broju upisanih advokata u regionalne advokatske komore – Predsjednika i zamjenika predsjednika disciplinskog suda – i ~etiri (4) sudije i 4 zamjenika sudija disciplinskog suda – Disciplinskog tu`ioca i zamjenika disciplinskog tu`ioca. Kriterije za izbor u organe Komore utvr|uje Skup{tina u Poslovniku o radu Skup{tine Komore. ^lan 56. (1) Mandat svih izabranih organa Advokatske komore FBiH traje ~etiri (4) godine. (2) Mandat na izabranim funkcijama, u organima Advokatske komore FBiH, mo`e se uzastopno obnoviti, izuzev mandata predsjednika Advokatske komore FBiH, koji se ne mo`e uzastopno (kontinuirano) u drugom mandatu obnoviti. ^lan 57. (1) Skup{tina Advokatske komore FBIH mo`e biti izborna, redovna i vanredna. (2) Izborna Skup{tina se odr`ava svake ~etiri (4) godine. (3) Redovna Skup{tina se odr`ava jedanput godi{nje. (4) Vanredna Skup{tina se odr`ava po potrebi zbog odlu~ivanja o zna~ajnim pitanjima advokatske djelatnosti. Redovnu i izbornu skup{tinu saziva predsjednik Advokatske komore FBiH kada se za to steknu uslovi predvi|eni Statutom. Predsjednik Advokatske komore FBiH je du`an sazvati vanrednu skup{tinu na zahtjev Upravnog odbora

Advokatske komore FBiH ili 1/3 delegata Skup{tine Advokatske komore FBiH. ^lan 58. (1) Na izbornoj Skup{tini biraju se organi Komore, navedeni u ~lanu 55. stav 5. ovog Statuta. (2) Kada se rok saziva izborne Skup{tine, u smislu odredaba ovog Statuta i Zakona o advokaturi, pribli`no vremenski podudara sa vremenom odr`avanja redovne Skup{tine Advokatske komore FBiH, izborna Skup{tina mo`e imati i karakter redovne Skup{tine. ^lan 59. (1) Redovna Skup{tina Advokatske komore FBiH razmatra i usvaja izvje{taje o radu u proteklom periodu: – Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, – Disciplinskog tu`ioca Advokatske komore FBiH, – Disciplinskog suda Advokatske komore FBiH, – Nadzornog odbora Advokatske komore FBiH, – Raspravlja, donosi odluke i daje smjernice drugim organima komore o svim zna~ajnim pitanjima za uspje{no funkcionisanje advokature, posebno njenom ekonomskom polo`aju u poreznom sistemu, kao i o drugim zna~ajnim pitanjima za advokatsku djelatnost, – razmatra i usvaja zavr{ni ra~un Komore za prethodnu godinu i plan prihoda i rashoda za narednu godinu. (2) U slu~aju da o nekom izbornom organu Advokatske komore FBiH, iz bilo kojih razloga prestane izabranom advokatu funkcija u tom organu prije isteka mandata, redovna Skup{tina mo`e djelomi~no imati i izborni karakter zbog izbora novog ili popune upra`njenog mjesta u organu Komore. ^lan 60. (1) Vanredna Skup{tina Advokatske komore FBiH se odr`ava kada se uka`e potreba, radi pretresanja i dono{enja odluka o izuzetno va`nim pitanjima advokature, njenog dru{tvenog statusa, ekonomskog polo`aja advokatske djelatnosti ili iskrslih zapreka za normalno funkcionisanje advokatske djelatnosti. (2) Vanrednu Skup{tinu, iz razloga navedenih u prethodnom stavu, saziva predsjednik Advokatske komore FBiH, a du`an je sazvati na prijedlog 1/3 ukupnog broja delegata Skup{tine. ^lan 61. (1) Za rad Skup{tine i dono{enje njenih odluka potrebna je natpolovi~na ve}ina ukupnog broja delegata. (2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stava, po~etak rada Skup{tine odla`e se za jedan sat i tada Skup{tina mo`e po~eti sa radom sa kvorumom od najmanje 1/3 ukupnog broja delegata. (3) Odluke Skup{tine smatraju se usvojenim kada je za njih glasalo vi{e od polovine prisutnih delegata, a za usvajanje i dono{enje Statuta Advokatske komore FBiH i Kodeksa advokatske etike, potrebno je da za njihovo usvajanje glasa vi{e od polovine delegata svake regionalne advokatske komore, osim kod postupka izbora organa Komore koji su posebno ure|eni Poslovnikom o radu Skup{tine. 2. Upravni odbor Advokatske komore FBiH ^lan 62. (1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH broji 11 ~lanova, od kojeg broja svaka regionalna advokatska komora imenuje (bira) po jednog ~lana. (2) Skup{tina Advokatske komore FBiH bira pet (5) ~lanova Upravnog odbora na izbornoj Skup{tini. (3) Predsjednik Advokatske komore FBiH je po funkciji ~lan Upravnog odbora. (4) Povremeni ~lan Upravnog odbora je advokatski pripravnik kojeg imenuje Organizacija advokatskih pripravnika sa punopravnim pravom glasa kada Upravni odbor raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna~aja za polo`aj, prava i obaveze advokatskih pripravnika.

Broj 25 – Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

(5) Povremeni ~lan Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH je 1 advokatski stru~ni saradnik, kojeg imenuje organizacija advokatskih stru~nih saradnika sa punopravnim pravom glasa, kada Upravni odbor Advokatske komore Federacije raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna~aja za polo`aj, prava i obaveze advokatskih stru~nih saradnika. (6) Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost uzastopnog mandata i naredne ~etiri (4) godine. (7) Upravni odbor sve odluke donosi ve}inom glasova prisutnih, a kvorum za rad Upravnog odbora je ve}ina ~lanova Upravnog odbora. ^lan 63. (1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadle`nosti po Zakonu o advokaturi, Statutu Advokatske komore FBiH i drugim op}im aktima, a koji nisu u nadle`nosti Skup{tine, predsjednika i drugih organa Advokatske komore FBiH, a naro~ito: – iz reda svojih ~lanova bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora na mandatni period koliko traje i mandat Upravnog odbora, – donosi op}e akte Advokatske komore FBiH, koja nisu u nadle`nosti Skup{tine, – utvr|uje prijedloge Statuta, Kodeksa advokatske etike, Disciplinskog pravilnika i prijedloge za izmjene i dopune tih op}ih akata, – na zahtjev advokata, bilo kojeg organa regionalnih ili Advokatske komore FBiH, dr`avnih organa, organa pravosu|a i drugih subjekata, daje autenti~no tuma~enje op}ih akata koje donosi i daje mi{ljenje o primjeni svih op}ih akata Advokatske komore FBiH, – ocjenjuje saglasnost op}ih akata, a posebno Statuta regionalnih advokatskih komora sa Statutom Advokatske komore FBiH, te u cilju usagla{avanja ovih akata preduzima potrebne mjere, – donosi rje{enja o upisu i brisanju u i iz Imenika advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika Advokatske komore FBiH u skladu sa pravilima i ovla{tenjima iz Zakona o advokaturi i ovog Statuta, – donosi rje{enja o prestanku prava obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru~nih saradnika i pripravni~ke prakse, kao i rje{enja o privremenoj zabrani obavljanja advokatske djelatnosti, prakse advokatskih stru~nih saradnika i pripravni~ke prakse po postupku i ovla{tenjima iz ovog Statuta, – vr{i ocjenu Ugovora o osnivanju advokatskog dru{tva i njegove usagla{enosti sa Zakonom o advokaturi i op}im aktima regionalnih advokatskih komora, te nakon ocjene daje ili odbija saglasnost za upis dru{tva u registar nadle`nog suda, – utvr|uje predra~un prihoda i rashoda Advokatske komore FBiH za svaku kalendarsku godinu, – donosi odluku o visini dijela ~lanskog doprinosa iz ~lanskog doprinosa advokata, stru~nih saradnika i pripravnika u regionalnim advokatskim komorama, koji pripada Advokatskoj komori FBiH, – donosi odluku o visini naknade za upis u Imenik advokata i stru~nih saradnika (upisnina), – donosi Pravilnik o polaganju advokatskog ispita i na~in finansiranja rada Komisije za polaganje advokatskih ispita, – inicira prijedloge i preduzima mjere za saradnju i odnose Advokatske komore FBiH sa advokatskim asocijacijama Republike Srpske, drugih dr`ava i me|unarodnim advokatskim asocijacijama, – preduzima sve potrebne mjere na suzbijanju nadripisarstva, uklju~uju}i i pokretanje odgovaraju}ih postupaka kod nadle`nih organa, u slu~aju poku{aja legaliziranja nadripisarstva, odlukama tih organa, – na zahtjev Federalnog ministarstva pravde dostavlja izvje{taje o stanju advokature, sa aspekta provo|enja

Zakona o advokaturi (~lan 17. Zakona o advokaturi Federacije BiH), – podnosi izvje{taje Upravnog odbora i ostalih organa Advokatske komore FBiH na redovnim godi{njim skup{tinama. – rje{ava povodom `albi izjavljenih protiv rje{enja regionalnih advokatskih komora, – donosi i ostale odluke iz djelokruga rada Advokatske komore Federacije BiH koje nisu direktno stavljene u nadle`nost drugih organa Komore. ^lan 64. U slu~aju nastupanja vanrednih doga|aja i vanrednih okolnosti progla{enih od strane nadle`nih dr`avnih organa ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbje}i ili otkloniti, a koje mogu prouzrokovati ve}u {tetu ili izazvati te`e poreme}aje u advokatskoj djelatnosti uop}e ili funkcionisanju Advokatske komore Federacije BiH, regionalnim komora i njihovih organa, Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo`e donositi, kao privremene, sve op}e i pojedina~ne akte iz nadle`nosti Skup{tine, ako priroda vanrednih doga|aja i okolnosti, stepen opasnosti od nastupanja {tete ili poreme}aja i razlozi hitnosti, ne omogu}uju blagovremeno sazivanje vanredne Skup{tine Advokatske komore Federacije BiH. Upravni odbor je du`an podnijeti na potvrdu Skup{tini Advokatske komore Federacije BiH svaki privremeni op}i i pojedina~ni akt u roku od {est mjeseci od dana dono{enja. Skup{tina Advokatske komore mo`e potvrditi, poni{titi ili preina~iti privremeni akt Upravnog odbora. Odluka Skup{tine Advokatske komore Federacije BiH o poni{tenju ili preina~enju privremenih akata Upravnog odbora ima pravno djelovanje od dana dono{enja (ex nunc). ^lan 65. Upravni odbor mo`e dogovarati sa privrednim dru{tvima za osiguranje (u daljem tekstu: osigurava~i) uslove osiguranja advokata i advokatskih dru{tava od odgovornosti za {tetu koja mo`e nastati u obavljanju njihove djelatnosti. ^lan 66. Ako se sa osigurava~ima od rizika iz prethodnog ~lana postigne saglasnost da sporove koji se odnose na njihove regresne zahtjeve protiv advokata odnosno advokatskih dru{tava rje{ava arbitra`a, ugovore o arbitra`i sa osigurava~ima zaklju~uje Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH. ^lan 67. (1) Sve odluke Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora. (2) Sjednice Upravnog odbora Advokatske komore FBiH odr`avaju se najmanje svaka dva (2) mjeseca. (3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora sa utvr|enim dnevnim redom, a du`an je sazvati sjednicu Upravnog odbora i na pismeni zahtjev predsjednika Advokatske komore FBiH. (4) O sazivu sjednice i dnevnom redu iste blagovremeno se, na podoban na~in, obavje{tavaju svi ~lanovi Upravnog odbora, a po potrebi o pro{irenoj sjednici Upravnog odbora i drugi organi Advokatske komore FBiH. (5) U slu~aju odsutnosti ili sprije~enosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obavezama koje u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim op}im aktom Advokatske komore ima predsjednik Upravnog odbora. Izuzetno, u slu~aju opravdane kratkoro~ne odsutnosti ili sprije~enosti i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Advokatske komore Federacije BiH, Upravni odbor Advokatske komore Federacije BiH mo`e odlu~iti da sjednicama predsjedava i njegov ~lan za kojeg se izjasni ve}ina prisutnih ~lanova. ^lan 68. (1) Upravni odbor Advokatske komore FBiH mo`e za specifi~ne poslove iz nadle`nosti Upravnog odbora formirati

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 25

sljede}e komisije: Komisija za verifikaciju upisa, Komisija za pra}enje propisa, Komisija za polo`aj advokature, Komisija za stru~no usavr{avanje advokata, stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika, Komisija za ekonomski polo`aj advokature, kao i druge komisije za koje ocjeni da bi mogle doprinijeti razvoju advokature. (2) Predsjednici formiranih komisija su uvijek iz sastava ~lanova Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, a ~lanovi tih komisija iz redova advokata, u~lanjenih u Advokatsku komoru FBiH. (3) Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvje{taj Upravnom odboru Advokatske komore FBiH. (4) Upravni odbor Advokatske komore FBiH, na prvoj konstitutivnoj sjednici, pored izbora predsjednika Upravnog odbora, mo`e iz sastava ~lanova Upravnog odbora, izabrati Generalnog sekretara Upravnog odbora, sa ovla{tenjima i du`nostima koje }e Upravni odbor utvrditi u svojoj odluci o izboru. 3. Predsjednik i potpredsjednik Advokatske komore FBiH ^lan 69. (1) Predsjednik Advokatske komore FBiH obavlja sljede}e poslove: – predstavlja Komoru pred svim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, – potpisuje ugovore, koje zaklju~uje Advokatska komora FBiH, – potpisuje odluke Skup{tine Advokatske komore FBiH, – izvr{ava zadatke koje mu svojom odlukom povjerava Skup{tina, – u~estvuje u radu Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, sa ravnopravnim pravom glasa, – Predsjednik AKFBiH mo`e staviti veto na odluku Upravnog odbora ukoliko smatra da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i drugim aktima AKFBiH. (2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skup{tini Advokatske komore FBiH. (3) Mandat predsjednika Advokatske komore FBiH traje ~etiri (4) godine, i ne mo`e se uzastopno ponoviti. ^lan 70. (1) Potpredsjednik Advokatske komore FBiH zamjenjuje predsjednika, u svim slu~ajevima njegove sprije~enosti da obavlja funkcije iz ~lana 69. ovog Statuta. (2) Mandat potpredsjednika Advokatske komore FBiH traje ~etiri (4) godine i istek tog mandata nije smetnja za izbor na mjesto predsjednika Advokatske komore FBiH, u narednom uzastopnom mandatu. 4. Nadzorni odbor ^lan 71. (1) Nadzorni odbor Advokatske komore FBiH je samostalni organ koji za svoj rad odgovara Skup{tini Advokatske komore FBiH. (2) Nadzorni odbor od tri (3) ~lana bira Skup{tina Advokatske komore FBiH. (3) Mandat ~lanova Nadzornog odbora traje ~etiri (4) godine, sa mogu}no{}u uzastopnog izbora i u narednom mandatu. (4) Na prvoj sjednici, poslije izbora Nadzornog odbora, ~lanovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, iz reda izabranih ~lanova Nadzornog odbora. ^lan 72. (1) Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora u finansijskom poslovanju i realizaciji predra~una prihoda i rashoda Advokatske komore FBiH. (2) Nadzorni odbor vr{i i funkciju nadzora rada svih organa Advokatske komore FBiH, u pogledu primjene Zakona o advokaturi, Statuta i drugih op}ih akata Advokatske komore FBiH. (3) U vr{enju funkcija iz stava 1 i 2, Nadzorni odbor o svojim zapa`anjima podnosi izvje{taj na svakoj Skup{tini

Advokatske komore FBIH i u izvje{taju daje smjernice i sugestije u cilju otklanjanja utvr|enih nepravilnosti. (4) U vr{enju ovla{tenja iz stava 1 i 2, Nadzorni odbor nije ovla{ten da mijenja pojedina~ne odluke koje su donijeli, u vr{enju ovla{tenja iz svoje nadle`nosti, organi Advokatske komore FBIH. 5. Disciplinski sud i disciplinski tu`ilac Advokatske komore FBiH Disciplinski sud ^lan 73. (1) Disciplinski sud Advokatske komore FBiH je samostalni organ nadle`an za utvr|ivanje lak{ih i te`ih povreda du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika i izricanje disciplinskih mjera. (2) Disciplinski sud se sastoji od pet (5) sudija i 5 zamjenika koje bira Skup{tina Advokatske komore FBiH. (3) Mandat sudija i zamjenika sudija Disciplinskog suda traje ~etiri (4) godine i mo`e se obnoviti i u narednom uzastopnom mandatu. (4) Disciplinski sud na op}oj sjednici, koju ~ine sve sudije i zamjenici sudija, donosi Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmjene i dopune. Disciplinski tu`ilac ^lan 74. (1) Disciplinski tu`ilac je samostalni organ disciplinskog gonjenja, nadle`an za pokretanje postupka za utvr|ivanje disciplinske odgovornosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika. (2) Disciplinskog tu`ioca Advokatske komore FBIH bira Skup{tina AKFBIH, na mandatni period od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost reizbora na vrijeme drugog uzastopnog mandata. (3) Skup{tina bira i zamjenika disciplinskog tu`ioca, koji u pogledu du`nosti i ovla{tenja, u disciplinskom postupku, ima ista ovla{tenja kao i disciplinski tu`ilac. ^lan 75. Potpuna ovla{tenja, du`nosti i prava disciplinskog tu`ioca i njegovog zamjenika, Disciplinskog suda bli`e se reguli{u op}im aktom o disciplinskoj odgovornosti i postupku radi utvr|ivanja te odgovornosti. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti se utvr|uju jedinstvena pravila vo|enja disciplinskog postupka i izricanja disciplinskih mjera, koja su obavezna za sve disciplinske organe Advokatske komore FBiH i regionalnih advokatskih komora. ^lan 76. Disciplinski sud i disciplinski tu`ilac podnose izvje{taj o radu na redovnoj Skup{tini Advokatske komore F BiH. 6. Komisija za polaganje advokatskih ispita ^lan 77. (1) Komisiju za polaganje advokatskih ispita, iz ~lana 18 ta~ka 7. Zakona o advokaturi, koja se sastoji od tri (3) ~lana i dva (2) zamjenika, imenuje Upravni odbor Advokatske komore FBiH. (2) Mandat ~lanova Komisije za polaganje advokatskih ispita i njihovih zamjenika traje ~etiri (4) godine. (3) Imenovanje ~lanova ispitne komisije vr{i se iz redova afirmisanih advokata, ~lanova Advokatske komore FBiH koji imaju najmanje 10 godina prakse u obavljanju advokatske djelatnosti. (4) Imenovani ~lanovi ispitne komisije biraju izme|u sebe predsjednika Komisije na isti mandatni period za koji je imenovana Komisija. (5) Komisija za polaganje advokatskih ispita, samostalno donosi pravilnik o sadr`aju materije koja je predmet polaganja advokatskog ispita pred ispitnom komisijom i pravila rada Komisije, u kojim se utvr|uju i rokovi ponavljanja ispita, u slu~aju prvog bezuspje{nog polaganja.

Broj 25 – Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

(6) O polo`enom advokatskom ispitu, Komisija izdaje uvjerenje u obliku koji }e Komisija utvrditi u svom pravilniku. Uvjerenje potpisuje predsjednik ispitne komisije i isto ima zna~aj javne isprave. IX. OBILJE@JA DISCIPLINSKIH PREKR[AJA I VRSTE DISCIPLINSKIH MJERA ^lan 78. (1) Kao te`e povrede obavljanja advokatske djelatnosti i naru{avanja ugleda advokature, smatraju se: – o~igledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje djelatnosti od strane advokata, advokatskih stru~nih saradnika ili advokatskog pripravnika, – bavljenje poslovima koji su nedostojni i nespojivi sa advokatskom djelatno{}u i ugledom advokature povreda du`nosti ~uvanja advokatske tajne, – zahtijevanje naknade za obavljanje poslova u zastupanju, preko iznosa utvr|enih Tarifom o naknadama i nagradama za rad advokata, – neovla{teno raspolaganje nov~anim sredstvima klijenta, neosnovano zadr`avanje nov~anih sredstava i drugih materijalnih vrijednosti, napla}enih ili dobijenih u ime i za ra~un klijenta, – odbijanje predaje spisa i dokumenata, poslije prestanka zastupanja, klijentu ili uslovljavanje predaje spisa i dokumenata pla}anjem dospjelih naknada i nagrada za zastupanje, – o~igledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje izbornih funkcija i funkcija na koje je imenovan u organima Advokatske komore, – kr{enje Kodeksa advokatske etike, kada je to kr{enje Kodeksom odre|eno kao te`a povreda du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika ili advokatskih pripravnika, – nepla}anje ~lanarine i drugih materijalnih obaveza komori u periodu du`em od tri mjeseca – prihvatanje zastupanja klijenta, u slu~ajevima kada je postojala obaveza odbijanja zastupanja (~lan 22. Zakona o advokaturi), – svako kr{enje Kodeksa advokatske etike, koje je moglo ili je uzrokovalo nastupanje te`ih posljedica za klijenta, ili ugled advokature, – grubo kr{enje zakonskih prava advokatskog stru~nog saradnika i advokatskog pripravnika koje ovaj ima po osnovu rada, – nezaklju~ivanje ugovora o osiguranju od odgovornosti kao i neprijavljivanje – nastale promjene kao i nedostavljanje ugovora regionalnoj advokatskoj komori kojoj advokat pripada, – nezaklju~ivanje ugovora o osiguranju. Upravni odbor regionalne advokatske komore du`an je svakom advokatu koji nije zaklju~io ugovor o osiguranju dostaviti pismeno upozorenje da je obavezan zaklju~iti ugovor. U pismenom pozivu, advokatu }e se dati rok od {ezdeset (60) dana od dana prijema pismenog poziva da zaklju~i ugovor o osiguranju i dostavi ugovor Komori. U slu~aju da advokat ne zaklju~i ugovor o osiguranju u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore }e dostaviti prijavu disciplinskom tu`iocu radi pokretanja disciplinskog postupka. (2) Upravni odbor regionalne advokatske komore, du`an je svakom advokatu koji nije izmirio ~lanarinu i druge materijalne obaveze komori, za sebe, za advokatske stru~ne saradnike i advokatske pripravnike, u periodu du`em od tri (3) mjeseca, dostaviti pismeni poziv za izmirenje finansijskih obaveza. U pismenom pozivu, advokatu }e se dati rok od petnaest (15) dana od dana prijema pismenog poziva, da izvr{i uplatu svojih dugovanja prema Komori. U slu~aju da advokat ne izmiri uplatu u ostavljenom roku ili ne uputi pismeno izja{njenje vezano za pismeni poziv, Upravni odbor

regionalne advokatske komore }e donijeti rje{enje o brisanju iz Imenika advokata. Nakon verifikacije rje{enja od verifikacione komisije Advokatske komore Federacije BiH, advokat }e se brisati iz Imenika advokata. Ukoliko advokat da pismeno izja{njenje na pismeni poziv za izmirenje svojih dugovanja prema Komori, i navede razloge zbog kojih nije u mogu}nosti da izmiri dug u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne advokatske komore ima pravo da procjeni da li su razlozi opravdani ili ne. Ukoliko na|e da su razlozi opravdani, donijet }e odluku o davanju novog roka za izmirenje dugovanja. Ako advokat i nakon ovog produ`enog roka ne izvr{i svoju obavezu, brisat }e se iz Imenika advokata. Na rje{enje o brisanju iz Imenika advokata, advokat ima pravo `albe Upravnom odboru Advokatske komore Federacije BiH u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rje{enja. (3) Lak{e povrede advokatske du`nosti predstavljaju sve povrede i kr{enje Kodeksa profesionalne etike advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika, koje u prethodnom stavu ovog ~lana nisu ozna~ene kao te`e povrede du`nosti advokata. ^lan 79. Postupanje advokatskog stru~nog saradnika protivno odredbama ~lana 34, odnosno samovlasno vr{enje poslova iz ~lana 35., smatrat }e se te`om povredom du`nosti. ^lan 80. (1) Kao te`e povrede du`nosti advokatskih pripravnika, smatraju se: – samostalno primanje na zastupanje, bez saglasnosti principala, – samostalna naplata nagrade za zastupanje, bez saglasnosti principala, – otpo~injanje sa pripravni~kom praksom, bez zaklju~enog Ugovora o radu sa principalom, – nesavjesno i neodgovorno obavljanje funkcija na koje je izabran u Organizaciji advokatskih pripravnika. ^lan 81. (1) U postupku utvr|ivanja odgovornosti za povredu du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika mogu se izre}i slijede}e disciplinske mjere: 1. za lak{e povrede du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika: – opomena, – javna opomena, – nov~ane kazne do gornjeg iznosa od 2.000,00 KM za advokate, advokatskog stru~nog saradnika i 1.000,00 KM za advokatskog pripravnika, 2. za te`e povrede du`nosti advokata, advokatskih stru~nih saradnika i advokatskih pripravnika: – nov~ana kazna do iznosa od 10.000,00 KM, za advokata, advokatskog stru~nog saradnika i nov~ana kazna do 5.000,00 KM za advokatskog pripravnika, – zabrana obavljanja djelatnosti advokatskom stru~nom saradniku, advokatskom pripravniku, u trajanju od {est (6) mjeseci do pet (5) godina, – zabrana obavljanja advokatske djelatnosti u trajanju od {est (6) mjeseci do pet (5) godina. (2) Pravosna`na disciplinska odluka, kojom je izre~ena mjera zabrane bavljenja advokatskom djelatno{}u ili zabrana obavljanja djelatnosti advokatskog stru~nog saradnika i pripravni~ke prakse, ima za posljedicu brisanje iz Imenika advokata, Imenika advokatskih stru~nih saradnika, odnosno Imenika advokatskih pripravnika, sa zabranom ponovnog upisa, za vrijeme trajanja izre~ene mjere. X. FINANSIRANJE ADVOKATSKE KOMORE FBiH ^lan 82. (1) Advokatska komora FBiH finansira se iz sljede}ih izvora:

Srijeda, 11. 5. 2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 27

dijela ~lanskog doprinosa (~lanarine) koji je utvr|en Odlukom Upravnog odbora Advokatske komore FBiH, iz ~lanarine koju advokati pla}aju regionalnim advokatskim komorama, a ove dozna~avaju Advokatskoj komori FBiH, – upisnine za upis u Imenik advokata, ~iju visinu Odlukom utvr|uje Upravni odbor Advokatske komore FBiH, a upla}uje se prije upisa u Imenik advokata, izravno na ra~un Advokatske komore FBiH, – samodoprinosa advokata, u slu~aju vanrednih i opravdanih potreba, ~iji iznos utvr|uje odlukom Upravni odbor Advokatske komore FBiH, a tu odluku verificiraju upravni odbori regionalnih advokatskih komora, – drugih izvora, kao {to su donacije i sl. (2) Donacije, u~injene Advokatskoj komori FBiH ili sredstva koja bi osiguravali dr`avni organi i institucije, ne mogu se koristiti za finansiranje advokatskih komora, ukoliko bi kori{tenje tih sredstava na bilo koji na~in moglo ugroziti princip nezavisnosti advokature. ^lan 83. Nu`ni tro{kovi finansiranja rada Organizacije advokatskih pripravnika, Organizacije stru~nih saradnika Advokatske komore FBiH utvr|uju se u godi{njem Predra~unu (Bud`etu) Advokatske komore FBiH i osiguravaju iz izvora navedenih u ~lanu 65. ovog Statuta. XI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 84. Regionalne advokatske komore }e svoje Statute uskladiti sa odredbama ovog Statuta u roku od {est mjeseci od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ^lan 85. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na Redovnoj Skup{tini AKFBIH odr`anoj 09.04.2011. godine, a ovla{}uje se Upravni odbor da sa~ini pre~i{}eni tekst Statuta koji }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednica Advokatske komore FBiH Advokat Amila Kunosi}-Ferizovi}, s. r. Na temelju ~lanka 12. stavak 4. i ~lanka 13. stavak 6. Zakona o odvjetni{tvu Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/02, 29/03, 18/05 i 68/05), Skup{tina Odvjetni~ke komore Federacije BiH je 9. travnja 2011. usvojila Izmjene i dopune Statuta AKFBiH, a Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH sa~injava i objavljuje

STATUT
ODVJETNI^KE KOMORE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE - Pre~i{}eni tekst I. OP]E ODREDBE ^lanak 1. Odvjetni~ka komora FBiH je asocijacija odvjetnika koji imaju sjedi{te odvjetni~kih ureda, odnosno odvjetni~kih dru{tava na teritoriju Federacije BiH. Odvjetnici stje~u ~lanstvo u Odvjetni~koj komori FBiH obveznim udru`ivanjem u regionalnu odvjetni~ku komoru prema sjedi{tu odvjetni~kog ureda, odnosno odvjetni~kog dru{tva. Odvjetni~ku komoru FBiH uz odvjetnike ~ine i odvjetni~ki stru~ni suradnici i odvjetni~ki pripravnici. Odvjetni~ki stru~ni suradnici se mogu udru`iti u posebnu organizaciju odvjetni~kih stru~nih suradnika pri Odvjetni~koj komori Federacije BiH. Kada broj upisanih odvjetni~kih stru~nih

suradnika u Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika pre|e 50 (pedeset), udru`ivanje je obvezno. Odvjetni~ki pripravnici se obvezno udru`uju u posebnu organizaciju odvjetni~kih pripravnika pri Odvjetni~koj komori FBiH. ^lanak 2. Odvjetni~ka komora FBiH osnovana je Zakonom o odvjetni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine. Odvjetni~ku komoru FBiH ~ine: 1) Regionalna advokatska komora Sarajevo (formira se za podru~je Kantona Sarajevo i Bosansko-podrinjskog kantona); 2) Regionalna advokatska - odvjetni~ka komora Mostar (formira se za podru~je Hercegova~ko-neretvanskog kantona, Zapadnohercegova~kog kantona i Kantona br. 10); 3) Regionalna advokatska komora Tuzla (formira se za podru~je Tuzlanskog kantona i Posavskog kantona); 4) Regionalna advokatska komora Zenica (formira se za podru~je Zeni~ko-dobojskog kantona i Srednjobosanskog kantona); 5) Regionalna advokatska komora Biha} (formira se za podru~je Unsko-sanskog kantona). (dalje u tekstu: regionalne odvjetni~ke komore) Odvjetni~ka komora FBiH ima svojstvo pravne osobe. Sjedi{te Odvjetni~ke komore FBiH je u Sarajevu. Odvjetni~ka komora FBiH ima pe~at ~iju veli~inu, oblik i sadr`aj utvr|uje Upravni odbor komore. Odvjetni~ka komora FBiH ima svoj znak ~iji sadr`aj, izgled i oblik utvr|uje Upravni odbor komore. Regionalne odvjetni~ke komore su du`ne imati isti znak kao i Odvjetni~ka komora Federacije BiH. U nov~anom poslovanju Komore potpisnik je predsjednik Upravnog odbora. Upravni odbor odre|uje jo{ dva potpisnika koja zamjenjuju predsjednika u slu~ajevima njegove odsutnosti. U nov~anom poslovanju Komoru potpisnici su zajedno dva ~lana Upravnog odbora, koje Upravni odbor za to ovlasti. ^lanak 3. Odvjetni~ku komoru FBiH predstavlja i zastupa predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH, a u njegovom odsustvu potpredsjednik Odvjetni~ke komore FBiH. ^lanak 4. Odvjetni~ka komora FBiH predstavlja i zastupa sve odvjetnike, stru~ne suradnike i odvjetni~ke pripravnike s teritorija FBiH pred federalnim tijelima i institucijama, prou~ava odnose, pojave u dru{tvu i utjecaj dru{tvenih odnosa na polo`aj i rad odvjetni{tva, kao samostalne i nezavisne djelatnosti, te obavje{tava organe dru{tvene zajednice i dr`avne organe o uo~enim dru{tvenim pojavama, posebno u zakonodavnoj djelatnosti i primjeni Zakona i drugih propisa, a sve u cilju svestrane i potpune za{tite pravnim sustavom garantiranih prava i sloboda, imovinskih i drugih interesa gra|ana i drugih subjekata, te u tom cilju naro~ito obavlja sljede}e zadatke: – u okviru Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona o odvjetni{tvu FBiH i drugih propisa i svojih op}ih akata {titi prava i interese odvjetnika, zajedni~kih odvjetni~kih ureda, odvjetni~kih dru{tava, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika; – donosi odluke u vezi sa stjecanjem prava na bavljenje odvjetni~kom djelatno{}u i djelatno{}u odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika; – brine se o o~uvanju samostalnosti, neovisnosti i ugleda odvjetni{tva; – vr{i nadzor u pogledu ispunjavanja obveza i du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika utvr|enih Zakonom o odvjetni{tvu FBiH, Statutom i Kodeksom odvjetni~ke etike;

Broj 25 – Strana 28 – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

organizira i osigurava stru~no usavr{avanje odvjetnika i nadgleda obuku odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika; poduzima potrebne mjere radi razvijanja profesionalne etike u radu odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika i njihovim me|usobnim odnosima.

(1)

II. STJECANJE PRAVA NA OBAVLJANJE ODVJETNI^KE DJELATNOSTI ^lanak 5. (1) Pravo na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti stje~e se dono{enjem kona~nog rje{enja o upisu u Imenik odvjetnika Odvjetni~ke komore FBiH. (2) Zahtjev za upis u Imenik odvjetnika podnosi se nadle`noj regionalnoj odvjetni~koj komori, prema namjeravanom sjedi{tu odvjetni~kog ureda podnosioca zahtjeva ili sjedi{tu odvjetni~kog dru{tva. Regionalna odvjetni~ka komora kojoj je zahtjev za upis odvjetnika podnesen du`na je u roku od 30 dana od dana zaprimljenog zahtjeva, svojim rje{enjem utvrditi postojanje zakonskih uvjeta za upis u Imenik odvjetnika i istim rje{enjem izvr{iti upis u Imenik odvjetnika Odvjetni~ke komore FBiH. (3) Ukoliko regionalna odvjetni~ka komora odbije zahtjev za upis u Imenik odvjetnika, podnosilac zahtjeva protiv tog rje{enja mo`e u roku od 15 dana podnijeti `albu Odvjetni~koj komori FBiH. (4) Rje{enje o upisu u Imenik odvjetnika iz stavka 2. ovoga ~lanka, regionalna odvjetni~ka komora dostavlja odmah, a najdalje u roku od 8 dana od dana dono{enja rje{enja o upisu, Odvjetni~koj komori FBiH koja je du`na da, u roku od 30 dana od dana prijema rje{enja i spisa, donese rje{enje o utvr|ivanju postojanja uvjeta i o upisu u Imenik odvjetnika. (5) Ukoliko u postupku verifikacije postojanja uvjeta za upis u Imenik odvjetnika Odvjetni~ka komora FBiH utvrdi da nisu ispunjeni uvjeti za upis u Imenik odvjetnika, svojim rje{enjem poni{tit }e rje{enje regionalne odvjetni~ke komore i odbiti zahtjev za upis u Imenik odvjetnika ili, prema potrebi, ukinuti rje{enje regionalne odvjetni~ke komore o upisu i predmet vratiti regionalnoj komori na ponovni postupak. (6) Protiv kona~nog rje{enja Odvjetni~ke komore FBiH, kojim se zahtjev za upis u Imenik odvjetnika odbija, mo`e se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda. ^lanak 6. (1) Jedinstven Imenik odvjetnika u Federaciji Bosne i Hercegovine vodi se u Odvjetni~koj komori FBiH, a regionalne odvjetni~ke komore vode Imenike odvjetnika za odvjetnike sa sjedi{tem na svom podru~ju. (2) Imenik odvjetnika je javna knjiga s podacima koji imaju zna~aj slu`bene evidencije, a izvodi iz te evidencije imaju svojstvo javne isprave. (3) Odvjetnik mo`e otpo~eti s obavljanjem odvjetni~ke djelatnosti nakon dobivanja verificiranog rje{enja o upisu u Imenik odvjetnika i davanja sve~ane izjave. Sve~anu izjavu odvjetnik je du`an dati najdalje u roku od 15 dana od dana dobivanja verificiranog rje{enja o upisu u Imenik odvjetnika. (4) Sve~ana izjava daje se pred predsjednikom Odvjetni~ke komore Federacije BiH. Tekst sve~ane izjave glasi: "Sve~ano izjavljujem da }u odvjetni~ku djelatnost obavljati savjesno i stru~no, da }u se u svom radu pridr`avati Ustava BiH, Ustava FBiH, Zakona, Statuta odvjetni~kih komora i Kodeksa profesionalne etike i Povelje o osnovnim na~elima Europske odvjetni~ke profesije i Kodeksa pona{anja Europskih odvjetnika, te da }u u svom radu {tititi ugled odvjetni{tva i izvr{avati sve obveze prema Odvjetni~koj komori FBiH". (5) Odvjetni~ka komora Federacije Bosne i Hercegovine, najkasnije u roku od 30 dana, dostavlja potpisanu sve~anu

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

izjavu regionalnoj odvjetni~koj komori koja je izvr{ila upis davaoca sve~ane izjave u Imenik odvjetnika. ^lanak 7. Odlu~ivanje o zahtjevu za upis u Imenik odvjetnika je u nadle`nosti Upravnog odbora regionalne odvjetni~ke komore, a ocjenu postojanja uvjeta, po dono{enju rje{enja o upisu regionalne odvjetni~ke komore, u smislu ~lanka 5. ovoga Statuta, vr{i Komisija za Verifikaciju upisa koju osniva Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH. Ukoliko je prije dono{enja rje{enja o upisu u Imenik odvjetnika, odnosno prije verifikacije postojanja uvjeta za upis od strane Odvjetni~ke komore FBiH, protiv podnosioca zahtjeva pokrenut krivi~ni postupak za djelo koje bi podnosioca zahtjeva ~inilo nedostojnim za obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, postupak za upis }e se prekinuti. O prekidu postupka upisa u Imenik odvjetnika nadle`ni organ Odvjetni~ke komore donosi pismeni zaklju~ak protiv kojeg je dopu{tena `alba Odvjetni~koj komori FBiH u roku od 15 dana od dana dobivanja pismenog otpravka zaklju~ka. Ukoliko su ispunjeni uvjeti, a regionalne komore ne donesu zaklju~ak o prekidu postupka, za njegovo dono{enje je ovla{ten nadle`ni organ Odvjetni~ke komore FBiH. Protiv tog zaklju~ka mo`e se pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana, kod nadle`nog suda. ^lanak 8. Ako je zahtjev za upis u Imenik odvjetnika pravomo}no odbijen zbog nepostojanja uvjeta za upis, novi zahtjev se mo`e podnijeti odmah po stjecanju uvjeta za upis u Imenik odvjetnika. Ako je zahtjev za upis u Imenik odvjetnika pravomo}no odbijen zbog neispunjenja uvjeta iz to~ke 8. ~lanka 18. Zakona o odvjetni{tvu FBiH, novi zahtjev se mo`e podnijeti nakon isteka roka od dvije (2) godine od dana pravomo}nosti rje{enja kojim je raniji zahtjev bio odbijen. ^lanak 9. Ukoliko se utvrdi da je u postupku upisa u Imenik odvjetnika podnosilac dao neistinite podatke ili prilo`io neistinite isprave, postupak upisa }e se obnoviti po slu`benoj du`nosti, rje{enje o upisu u Imenik odvjetnika poni{titi i zahtjev za upis odbiti. Protiv rje{enja regionalne odvjetni~ke komore, donesenom u postupku obnove upisa u Imenik odvjetnika iz prethodnog stavka, dopu{tena je `alba Odvjetni~koj komori FBiH, u roku od 15 dana od dana prijema rje{enja. Protiv rje{enja Odvjetni~ke komore FBiH donesenog u postupku obnove upisa, mo`e se u roku od 30 dana pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Inicijativu za obnovu postupka upisa mo`e podnijeti, po saznanju razloga za obnovu, svaki organ regionalnih ili Odvjetni~ke komore FBiH.

III. ODVJETNI^KI STRU^NI SURADNICI ^lanak 10. Odvjetni~ki stru~ni suradnici zaposleni kod odvjetnika, u zajedni~koj odvjetni~koj kancelariji ili odvjetni~kom dru{tvu, obavljaju djelatnost pru`anja pravne pomo}i na na~in i u granicama odre|enim Zakonom, ovim Statutom i drugim op}im aktima Odvjetni~ke komore FBiH. Obavljanje prakse odvjetni~kom stru~nom suradniku nije dopu{teno kod odvjetnika koji nema najmanje 3 (tri) godine sta`a u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti, kao ni u zajedni~koj odvjetni~koj kancelariji i odvjetni~kom dru{tvu, u kojem najmanje jedan (1) odvjetnik ne obavlja odvjetni~ku djelatnost najmanje 3 (tri) godine. ^lanak 11. Svojstvo odvjetni~kog stru~nog suradnika stje~e se upisom u Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika Odvjetni~ke komore FBiH, po istom postupku predvi|enim za upis odvjetnika u Imenik odvjetnika.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 29

Pravo na upis u Imenik stru~nih suradnika Odvjetni~ke komore FBiH ima ona osoba koja ispunjava sljede}e uvjete: – da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, – da je diplomirao na bilo kojem Pravnom fakultetu u BiH ili u biv{oj Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr`ave, ovaj uvjet stje~e nakon nostrifikacije diplome od nadle`nog federalnog organa uprave, – da je diplomirao na Pravnom fakultetu u Bosni i Hercegovini s ~etverogodi{njim studijem ili zavr{enim prvim ciklusom {kolovanja dodiplomskog studija pravnog fakulteta koji je vrednovan sa najmanje 240 ECTS bodova, odnosno da je diplomirao na nekom od Pravnih fakulteta u biv{oj Socijalisti~koj Federativnoj Republici Jugoslaviji do 22. svibnja 1992., a ako je diplomirao na Pravnom fakultetu druge dr`ave, ovaj uvjet stje~e nakon nostrifikacije diplome kod nadle`nog organa sukladno Zakonu, – da nije osu|ivan na kaznu zatvora za djela protiv ure|enja i sigurnosti, za kaznena djela protiv ~ovje~nosti ili me|unarodnog prava, protiv slu`bene ili druge odgovorne du`nosti ili za drugo kazneno djelo izvr{eno iz koristoljublja ili drugih niskih pobuda, osim ako je proteklo pet godina od izdr`ane, opro{tene ili zastarjele kazne. – da nije osu|ivan na kaznu zatvora: – zbog izvr{enog kaznenog djela ili ako je progla{en krivim za kazneno djelo koje ga ~ini nepodobnim za vr{enje odvjetni~ke djelatnosti – da je intelektualno i fizi~ki sposoban da obavlja odvjetni~ku djelatnost – da posjeduje profesionalnu nepristranost, visoke moralne kvalitete i dokazanu stru~nu sposobnost te da ima odgovaraju}u obuku i stru~nu spremu – da njegovo pona{anje u sudu ili tu`iteljstvu i izvan suda i tu`iteljstva ne {teti ugledu vr{enja odvjetni~ke djelatnosti – da nije u radnom odnosu – da je dostojan obavljanja djelatnosti stru~nog suradnika i da u ranijem pona{anju te osobe ne postoje postupci koji bi ukazivali da }e {tetiti ugledu odvjetni{tva ili da ne}e savjesno obavljati poslove koje mo`e obavljati po Zakonu o odvjetni{tvu. ^lanak 12. Uz zahtjev za upis u Imenik stru~nih suradnika, pored dokaza o postojanju op}ih uvjeta za stjecanje svojstva odvjetni~kog stru~nog suradnika, prila`e se pismena suglasnost odvjetnika, zajedni~kog odvjetni~kog ureda odnosno odvjetni~kog dru{tva kod kojeg }e stru~ni suradnik biti zaposlen. Nakon dono{enja rje{enja o upisu u Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika, stru~ni suradnik ne mo`e otpo~eti s obavljanjem djelatnosti prije nego {to dostavi regionalnoj odvjetni~koj komori ugovor o radu zaklju~en s odvjetnikom, odnosno zajedni~kim odvjetni~kim uredom ili odvjetni~kim dru{tvom kod kojeg }e obavljati djelatnost, a sve u roku od 8 dana. Ukoliko bezuspje{no protekne rok iz prethodnog stavka ovoga ~lanka, nadle`ni organ regionalne odvjetni~ke komore stavit }e izvan snage rje{enje o upisu u Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika. ^lanak 13. Odvjetni~ki stru~ni suradnik bri{e se iz Imenika odvjetni~kih stru~nih suradnika: – prestankom ugovora o radu; – na zahtjev odvjetni~kog stru~nog suradnika; – zasnivanjem radnog odnosa kod drugog poslodavca; – izricanjem disciplinske mjere kojom se odvjetni~kom stru~nom suradniku zabranjuje obavljanje djelatnosti; – u slu~aju iz ~lanka 46. stavak 1. to~ka 10. Zakona o odvjetni{tvu.

^lanak 14. Poslije upisa u Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika, stru~ni suradnik mo`e izvr{iti promjenu odvjetni~kog ureda ili odvjetni~kog dru{tva kod kojeg }e nastaviti s radom, uz prethodni raskid ugovora o radu s odvjetnikom odnosno odvjetni~kim dru{tvom kod kojeg je bio zaposlen i zaklju~uje ugovor o radu s odvjetnikom, odnosno odvjetni~kim dru{tvom kod kojeg nastavlja s radom. Nastale promjene u smislu prethodnog stavka evidentiraju se nakon provjere u Imeniku stru~nih suradnika Odvjetni~ke komore FBiH. IV. STJECANJE SVOJSTVA ODVJETNI^KOG PRIPRAVNIKA ^lanak 15. Svojstvo odvjetni~kog pripravnika stje~e se upisom u Imenik odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH. ^lanak 16. (1) Upis u Imenik odvjetni~kih pripravnika obavlja se po istom postupku po kojem se vr{i i upis u Imenik odvjetnika (~lanak 7. ovog Statuta). (2) Uz zahtjev za upis u Imenik odvjetni~kih pripravnika, pored dokaza o postojanju op}ih uvjeta za stjecanje svojstva odvjetni~kog pripravnika (~lanak 51. Zakona o odvjetni{tvu) prila`e se pismena suglasnost odvjetnika - principala kod kojeg }e pripravnik obavljati pripravni~ku praksu. (3) Nakon dono{enja rje{enja o upisu u Imenik odvjetni~kih pripravnika, odvjetni~ki pripravnik ne mo`e otpo~eti s obavljanjem pripravni~ke prakse prije nego {to dostavi Odvjetni~koj komori FBiH ugovor o radu s odvjetnikom kod kojeg }e obavljati pripravni~ku praksu. (4) Pripravni~ka praksa odvjetni~kog pripravnika traje ~etiri (4) godine. Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH mo`e iznimno, u opravdanim slu~ajevima, rje{enjem Odvjetni~ke komore Federacije BiH produljiti trajanje pripravni~ke prakse najvi{e jo{ jednu (1) godinu. (5) Nakon polaganja pravosudnog ispita, pripravnik mo`e nastaviti raditi kao odvjetni~ki pripravnik s polo`enim pravosudnim ispitom, do stjecanja uvjeta za upis u Imenik odvjetnika ili zatra`iti upis u Imenik stru~nih suradnika. V. IMENICI I REGISTRI KOJE VODI ODVJETNI^KA KOMORA FBiH ^lanak 17. (1) Odvjetni~ka komora FBiH vodi Imenik odvjetnika, Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika, Imenik odvjetni~kih pripravnika, Imenik odvjetni~kih dru{tava i evidenciju zajedni~kih odvjetni~kih kancelarija. (2) Imenici iz prethodnog stavka su javne knjige, a potvrde i uvjerenja o ~injenicama i podacima iz Imenika koje izdaje Odvjetni~ka komora FBiH imaju zna~aj javnih isprava. ^lanak 18. Prilikom osnivanja odvjetni~kog dru{tva kao pravne osobe, prije njegovog upisa u registar gospodarskih dru{tava nadle`nog suda, Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH svojim rje{enjem utvr|uje je li ugovor o osnivanju odvjetni~kog dru{tva kao pravne osobe u skladu sa Zakonom o odvjetni{tvu, Statutom, Kodeksom profesionalne etike, kao i drugim op}im aktima regionalne i Odvjetni~ke komore FBiH. ^lanak 19. (1) Upis u Imenik odvjetni~kih dru{tava Odvjetni~ke komore FBiH vr{i se na temelju zahtjeva osniva~a koje se podnosi u roku od 8 dana, od dana prijema rje{enja o upisu u registar gospodarskih dru{tava nadle`nog suda. (2) Odvjetni~ka komora FBiH je du`na izvr{iti upis u Imenik odvjetni~kih dru{tava, u roku od 8 dana od dana prijema zahtjeva za upis, te o tome donijeti rje{enje i dostaviti ga podnosiocu zahtjeva.

Broj 25 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

(3) Ukoliko Odvjetni~ka komora FBiH ne donese rje{enje u roku iz stavka 2 ovoga ~lanka i isto ne dostavi podnosiocu zahtjeva za upis, smatrat }e se da je upis u Imenik odvjetni~kih dru{tava izvr{en. ^lanak 20. (1) U Imenik odvjetnika Odvjetni~ke komore FBiH upisuju se osobni podaci odvjetnika, datum diplomiranja na pravnom fakultetu, datum polaganja pravosudnog ispita, datum polaganja odvjetni~kog ispita, broj i datum rje{enja o upisu u Imenik odvjetnika, dan davanja sve~ane izjave odvjetnika, sjedi{te odvjetni~kog ureda odvjetnika, dan i osnova brisanja iz Imenika odvjetnika, podaci o likvidatoru ureda, podaci o obavljanju funkcija u izbornim organima komore, te podaci o izricanju disciplinskih mjera, privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti i drugi bitni podaci. (2) U Imenik odvjetni~kih dru{tava upisuje se broj i datum rje{enja Odvjetni~ke komore FBiH o prethodnoj suglasnosti za osnivanje odvjetni~kog dru{tva (~lanak 39. st. 1. Zakona o odvjetni{tvu FBiH), broj i datum rje{enja o upisu dru{tva u registar nadle`nog suda, te broj i datum upisa dru{tva u Imenik odvjetni~kih dru{tava Odvjetni~ke komore FBiH. (3) U Imenik odvjetni~kih dru{tava se upisuje i prestanak rada dru{tva, podaci o ~lanovima dru{tva, pristupanje osniva~kom ugovoru novih ~lanova, istupanje iz dru{tva i drugi bitni podaci. ^lanak 21. U Imenik odvjetni~kih stru~nih suradnika upisuju se njegovi osobni podaci (ime, prezime, jedinstveni mati~ni broj gra|ana), ime, prezime i sjedi{te ureda odvjetnika, naziv imena i prezimena ~lanova i sjedi{te zajedni~kog odvjetni~kog ureda, odnosno tvrtka i sjedi{te odvjetni~kog dru{tva-poslodavca, datum polo`enog pravosudnog ispita, podaci o izre~enim disciplinskim mjerama za vrijeme trajanja radnog odnosa u svojstvu odvjetni~kog stru~nog suradnika, vr{enju funkcija u organizaciji odvjetni~kih stru~nih suradnika, datum i osnova brisanja iz Imenika i drugi podaci od zna~aja za obavljanje prakse odvjetni~kih stru~nih suradnika. ^lanak 22. U Imenik odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH upisuju se osobni podaci pripravnika, ime i prezime odvjetnika - principala, po~etak i zavr{etak pripravni~ke prakse, podaci o produljenju pripravni~ke prakse, datum polo`enog pravosudnog ispita, podaci o disciplinskim mjerama za vrijeme pripravni~ke prakse, podaci o obavljanju funkcija u organizaciji odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH i drugi podaci od zna~aja za obavljanje pripravni~ke prakse. VI. PRAVA I DU@NOSTI ODVJETNIKA, ODVJETNI^KIH STRU^NIH SURADNIKA I ODVJETNI^KIH PRIPRAVNIKA A. Advokati ^lanak 23. (1) Sukladno Zakonu, Statutu, kao i drugim op}im aktima Odvjetni~ke komore FBiH i regionalnih odvjetni~kih komora, odvjetnik ima pravo sudjelovati u radu organa komora, uklju~uju}i i pravo da bira organe komore i bude u njih biran. (2) Du`nost je odvjetnika da savjesno i odgovorno vr{i funkcije u organima i tijelima odvjetni~ke komore, u koje je biran ili imenovan. Nesavjesno, nemarno ili neodgovorno obavljanje du`nosti na funkcijama na koje je izabran ili imenovan u organima komore, predstavlja te`u povredu odvjetni~ke du`nosti. ^lanak 24. Na zahtjev organa Odvjetni~ke komore FBiH i regionalnih komora, odvjetnik je du`an davati tra`ene podatke i obavijesti koje se odnose na obavljanje odvjetni~kih poslova, izuzev podataka koji po Kodeksu profesionalne etike predstavljaju odvjetni~ku tajnu.

^lanak 25. (1) U slu~ajevima kada je za vrijeme bolesti ili drugih opravdanih razloga sprije~en da obavlja odvjetni~ku djelatnost, odvjetnik je du`an odrediti zamjenika iz redova odvjetnika. (2) O uvjetima zamjenjivanja, u smislu prethodnog stavka, zaklju~uje se pismeni sporazum izme|u odvjetnika koji zamjenjuje i odvjetnika kod kojeg je nastao razlog sprije~enosti za obavljanje odvjetni~ke djelatnosti. Ovaj sporazum se dostavlja nadle`nom organu regionalne odvjetni~ke komore. (3) Ukoliko odvjetnik ne odredi zamjenika za vrijeme privremene sprije~enosti obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, nadle`ni organ regionalne odvjetni~ke komore du`an je, odmah po saznanju za razlog sprije~enosti, odrediti zamjenika iz redova odvjetnika sa sjedi{tem na teritoriju regionalne komore i utvrditi uvjete pod kojima }e se obavljati zamjenjivanje, te o tome izvijestiti Odvjetni~ku komoru FBiH. ^lanak 26. Odvjetnik je du`an prijaviti regionalnoj odvjetni~koj komori svaku promjenu u pogledu oblika vr{enja odvjetni~ke djelatnosti kao i promjenu sjedi{ta odvjetni~ke kancelarije u roku od 8 dana od dana nastale promjene. ^lanak 27. (1) Odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured ili odvjetni~ko dru{tvo su ovla{teni informirati javnost o obavljanju odvjetni~ke djelatnosti. Ovakvo informiranje se mo`e vr{iti isklju~ivo pod uvjetima definiranim ovim statutom i Kodeksom odvjetni~ke etike. (2) Odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured ili odvjetni~ko dru{tvo mogu javno objavljivati sljede}e podatke: – imena i prezimena odvjetnika – njihovu stru~nu spremu – dan upisa u imenik odvjetnika, odnosno u imenik odvjetni~kih dru{tava – u`a pravna oblast kojom se bavi – poznavanje stranih jezika (3) Navedeni podaci se mogu objavljivati: – na plo~i istaknutoj na zgradi gdje nalazi sjedi{te kancelarije, – na memorandumu, – u profesionalnim popisima odvjetnika, – na vlastitoj WEB stranici. (4) Odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured ili odvjetni~ko dru{tvo ne mogu reklamirati svoje aktivnosti i koristiti sredstva za privla~enje klijenata koja nisu u skladu s ovim statutom. Posebno nije dozvoljeno: – kori{tenje tre}e strane ili bilo kakvog posrednika u privla~enju novih klijenata, – reklamiranje u sredstvima javnog informiranja, – plakatiranje ili slanje cirkularnih pisama, – bilo kakvo drugo ogla{avanje koje bi bilo u~injeno na na~in neprimjeren odvjetni~koj profesiji, neprihvatljivim sredstvima ili s nedozvoljenim ili neistinitim sadr`ajem. (5) Ne}e se smatrati nedozvoljenim reklamiranjem: – dostavljanjem detaljnijih podataka o odvjetniku i njegovom profesionalnom iskustvu koje se vr{i na zahtjev klijenta (npr. Curiculum vitae, referentne liste klijenata i sl.) – slanje uobi~ajenih individualnih ~estitki povodom dr`avnih, vjerskih i drugih praznika koje se upu}uju odvjetnicima ili svojim klijentima. (6) Svaka djelatnost koja ima karakter nedozvoljenog reklamiranja smatrat }e se te`om povredom odvjetni~ke du`nosti. (7) Upravni odbor Odvjetni~ke Komore Federacije BiH je ovla{ten da, kako na op}enit na~in, tako i u individualnim slu~ajevima, daje slu`bena tuma~enja da li odre|eno pona{anje predstavlja neovla{teno obavljanje djelatnosti, te

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 31

po potrebi da donese op}i akt kojim bi se ova materija pobli`e regulirala. Odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured ili odvjetni~ko dru{tvo su obvezni Odvjetni~koj komori dostaviti podatke o broju i punom sadr`aju WEB stranice, odmah nakon {to ona bude objavljena. ^lanak 28. (1) Odvjetnik odgovara za {tetu koju prouzrokuje stranci koju zastupa, a koja je prouzrokovana namjerno ili o~igledno nesavjesnim i nestru~nim zastupanjem klijenta. (2) Odvjetnik, kao i zajedni~ki odvjetni~ki ured i odvjetni~ka dru{tva, du`ni su zaklju~iti s ovla{tenim dru{tvima za osiguranje, ugovore o osiguranju od odgovornosti za {tete pri~injene u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti do visine osigurane sume koju }e jednom godi{nje utvr|ivati Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH svojom odlukom za svaki oblik obavljanja odvjetni~ke djelatnosti. (3) Odvjetnik je du`an dostaviti regionalnoj odvjetni~koj komori po~etkom godine Ugovor o osiguranju od odgovornosti opisan u stavu dva ovoga ~lanka, kao i prijaviti sve nastale promjene tijekom osiguranja. (4) Sukladno odredbama stavka 1. ovoga ~lanka, svi odvjetnici koji obavljaju djelatnost u odvjetni~kom dru{tvu u svojstvu njegovog osniva~a, solidarno odgovaraju za {tetu nanesenu u vr{enju odvjetni~ke djelatnosti djelovanjem ili propu{tanjem bilo kojeg odvjetnika u dru{tvu. Odvjetnici koji su zaposleni u dru{tvu, a nisu njegovi osniva~i, odgovorni su samo za {tete koje su nastale kao posljedica njihovog vlastitog djelovanja ili propu{tanja. ^lanak 29. (1) Odvjetnik je du`an odbiti prihvatiti zastupanje klijenta iz razloga navedenih u odredbi ~lanka 22. st. 2. Zakona o odvjetni{tvu, kao i u drugim slu~ajevima predvi|enim Kodeksom profesionalne etike. (2) Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga ~lanka predstavlja te`u povredu odvjetni~ke du`nosti. ^lanak 30. Kada odvjetniku koji obavlja djelatnost u odvjetni~kom dru{tvu prestane ~lanstvo ili radni odnos u tom dru{tvu on mo`e nastaviti s radom u individualnom odvjetni~kom uredu ili zajedni~kom odvjetni~kom uredu, bez ponovnog upisa u Imenik odvjetnika. O sjedi{tu ureda i obliku obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, raniji ~lan odvjetni~kog dru{tva, du`an je pismenim podneskom obavijestiti regionalnu odvjetni~ku komoru, nadle`nu po sjedi{tu ureda u kojoj odvjetnik namjerava nastaviti odvjetni~ku djelatnost. ^lanak 31. (1) Odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured, kao i odvjetni~ko dru{tvo, mogu imati sjedi{te ureda odnosno dru{tva samo u jednom mjestu. (2) Nedopu{teno je izvan sjedi{ta odvjetni~kog ureda otvaranje podru`nica ili predstavni{tava, kao i stavljanje obilje`ja ureda na prostore izvan sjedi{ta odvjetni~kog ureda. Odvjetni~ka dru{tva mogu osnivati podru`nice izvan svog sjedi{ta sukladno odredbama Zakona o gospodarskim dru{tvima, pod uvjetom da u podru`nici stalno mora obavljati djelatnost najmanje jedan odvjetnik. (3) Postupanje protivno prethodnom stavku ovoga ~lanka predstavlja te`u povredu du`nosti i prava odvjetnika. ^lanak 32. (1) Pismenim ugovorom ~lanova odvjetni~kog dru{tva kao i ugovorom o pristupanju odvjetni~kom dru{tvu, moraju se regulirati prava i obveze ~lanova dru{tva, prava i obveze ~lana dru{tva u slu~aju prestanka ~lanstva u dru{tvu, kao i prava nasljednika ~lana dru{tva u slu~aju njegove smrti. (2) Aktom iz stavka 1. ovog ~lanka nedopu{teno je bilo kojeg odvjetnika u dru{tvu staviti u polo`aj koji bi ugro`avao njegovu neovisnost u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti u smislu odredbe ~lanka 6. Zakona o odvjetni{tvu FBiH.

Ocjenu o tome daje Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH, koji po izvr{enoj ocjeni svojim rje{enjem mo`e staviti izvan snage odre|ene odredbe ugovora, osniva~kog akta ili drugog op}eg akta odvjetni~kog dru{tva. ^lanak 33. (1) U zajedni~kim odvjetni~kim uredima, kao i u odvjetni~kim dru{tvima disciplinska i druga odgovornost odvjetnika je individualna. (2) Materijalna odgovornost za {tetu nanesenu klijentu u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti je individualna za odvjetnike u zajedni~koj odvjetni~koj kancelariji. U odvjetni~kim dru{tvima ova odgovornost je solidarna za sve odvjetnike ~lanove, dok je odgovornost odvjetnika koji obavljaju djelatnost u odvjetni~kim dru{tvima po osnovi ugovora o radu ili ugovora o djelu individualna. B. Odvjetni~ki stru~ni suradnici ^lanak 34. Odvjetni~ki stru~ni suradnik, po nalogu i uputama odvjetnika odnosno ovla{tene osobe u odvjetni~kom dru{tvu, vr{i prethodnu obradu predmeta koji su povjereni odvjetniku, odnosno odvjetni~kom dru{tvu, a naro~ito: – vr{i uvid u spise predmeta u sudovima, drugim dr`avnim organima, organizacijama koje vr{e javne ovlasti, gospodarskim dru{tvima i drugim pravnim osobama; – vr{i uvid u javne registre i pribavlja izvode iz tih registara; – priprema nacrte podnesaka u svim postupcima u kojima odvjetnik ima polo`aj zastupnika, punomo}nika odnosno branitelja; – priprema nacrte ugovora i drugih privatnih isprava o pravnim poslovima; – obavlja i druge poslove koje odredi odvjetnik ili ovla{tena osoba u odvjetni~kom dru{tvu, a ~ije obavljanje nije u suprotnosti s polo`ajem i ovlastima odvjetni~kog stru~nog suradnika. ^lanak 35. Odvjetni~ki stru~ni suradnik ne mo`e bez prethodnog odobrenja odvjetnika odnosno ovla{tene osobe u odvjetni~kom dru{tvu, samostalno zastupati ili pregovarati s klijentima o uvjetima zastupanja ili obavljanja drugih poslova pravne pomo}i, ugovarati i primati naknade tro{kova i nagrade za rad odvjetnika, primati novac, vrijednosne papire i druge pokretne stvari koje se imaju isporu~iti tre}im osobama. ^lanak 36. Ugovorom o radu, sukladno Zakonu, Statutu i drugim op}im aktima Odvjetni~ke komore Federacije BiH, ugovorom o osnivanju zajedni~kog odvjetni~kog ureda odnosno statutom ili drugim op}im aktom odvjetni~kog dru{tva, bli`e se ure|uju poslovi koje obavlja odvjetni~ki stru~ni suradnik, njegova prava, obveze i odgovornosti. ^lanak 37. Odvjetni~ki stru~ni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepa`nje prouzrokuje {tetu poslodavcu (odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured, odvjetni~ko dru{tvo) du`an je {tetu naknaditi. ^lanak 38. Odvjetni~ki stru~ni suradnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili iz krajnje nepa`nje prouzrokuje {tetu tre}oj osobi licu, a {tetu je naknadio poslodavac (odvjetnik, zajedni~ki odvjetni~ki ured, odvjetni~ko dru{tvo), du`an je poslodavcu naknaditi iznos naknade ispla}ene tre}oj osobi. ^lanak 39. Odvjetni~ki stru~ni suradnici mogu se udru`iti u Organizaciju odvjetni~kih stru~nih suradnika u okviru Odvjetni~ke komore Federacije BiH, pod uvjetima propisanim ovim Statutom. Organizacija odvjetni~kih stru~nih suradnika mo`e sudjelovati u radu organa Odvjetni~ke komore Federacije BiH

Broj 25 – Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

kao i regionalnim komorama s pravima i obvezama odre|enim Zakonom, ovim Statutom i drugim op}im aktima Odvjetni~ke komore Federacije BiH odnosno regionalnih odvjetni~kih komora. ^lanak 40. Odredbe Zakona o odvjetni{tvu i ovoga Statuta o proceduri upisa u Imenik odvjetnika, pravima i du`nostima odvjetnika, ~uvanju odvjetni~ke tajne, disciplinskoj odgovornosti i disciplinskom postupku, o privremenoj zabrani odnosno prestanku prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, shodno se primjenjuje i na odvjetni~ke stru~ne suradnike. C. Odvjetni~ki pripravnici ^lanak 41. (1) Svrha pripravni~ke prakse je stru~no osposobljavanje za polaganje pravosudnog i odvjetni~kog ispita prakti~nim radom u odvjetni~kim uredima svih oblika, a u cilju stjecanja uvjeta za samostalno obavljanje odvjetni~ke djelatnosti. (2) Obavljanje pripravni~ke prakse nije dopu{teno kod odvjetnika koji nema najmanje pet (5) godina sta`a u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti, kao ni u zajedni~kom odvjetni~kom uredu i odvjetni~kom dru{tvu, u kojem najmanje jedan (1) odvjetnik ne obavlja odvjetni~ku djelatnost najmanje pet (5) godina. ^lanak 42. (1) Svojstvo odvjetni~kog pripravnika stje~e se upisom u Imenik odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH, po istom postupku koji je Zakonom i ovim Statutom predvi|en za upis u Imenik odvjetnika. (2) Pored ispunjavanja op}ih uvjeta za upis u Imenik odvjetni~kih pripravnika predvi|enih odredbom ~lanka 51. Zakona o odvjetni{tvu, po slu`benoj du`nosti nadle`ni organ Odvjetni~ke komore FBiH, prije upisa u Imenik, na temelju svojih slu`benih evidencija iz Imenika odvjetnika, provjerava da li odvjetnik kod kojeg pripravnik namjerava obavljati pripravni~ku praksu, prema podnesenom zahtjevu za upis, ispunjava uvjete iz ~lanka 41. stavak 2. ovoga Statuta. ^lanak 43. (1) U rje{enju o upisu pripravnika u Imenik odvjetni~kih pripravnika, kao uvjet za po~etak obavljanja pripravni~ke prakse odredit }e se obveza za podnosioca zahtjeva i njegovog principala da u roku od 8 dana dostave Odvjetni~koj komori FBiH ugovor o radu izme|u principala i podnosioca zaklju~en sukladno ~lanku 52. stavak 1. Zakona o odvjetni{tvu. (2) Ukoliko bezuspje{no protekne rok iz prethodnog stavka ovoga ~lanka, nadle`ni organ Odvjetni~ke komore FBiH stavit }e izvan snage rje{enje o upisu u Imenik pripravnika. (3) Verifikacijska Komisija Odvjetni~ke komore Federacije BiH, du`na je u postupku verifikacije verificirati rje{enja regionalnih odvjetni~kih komora o upisu u Imenik odvjetni~kih pripravnika i odvjetni~kih stru~nih suradnika, ukoliko utvrdi da je zahtjev za podno{enje upisa u Imenik odvjetni~kih pripravnika i odvjetni~kih stru~nih suradnika podnesen u roku od petnaest (15) dana od dana zaklju~enja Ugovora o radu izme|u odvjetni~kog pripravnika ili stru~nog suradnika i odvjetnika, i u tom slu~aju se po~etak obavljanja trajanja odvjetni~ke pripravni~ke prakse ra~una od dana sklapanja gore navedenog Ugovora o radu. ^lanak 44. Tijekom obavljanja pripravni~ke prakse, odvjetni~ki pripravnik je du`an kontinuirano individualnim radom stjecati prakti~na znanja iz op}e pravne i odvjetni~ke struke, te je u tom cilju du`an da sudjeluje i u drugim oblicima stru~nog osposobljavanja organiziranim u regionalnim i Odvjetni~koj komori FBiH.

^lanak 45. (1) Za vrijeme obavljanja pripravni~ke prakse, odvjetni~ki pripravnik je du`an postupati po uputama i smjernicama principala i koristiti stru~ne savjete drugih odvjetnika, u suglasnosti s principalom. (2) Odvjetni~ki pripravnik ne mo`e, bez odobrenja principala, neposredno primiti klijenta za zastupanje, niti od klijenta napla}ivati naknadu za zastupanje i tro{kova za rad odvjetnika klijenta. (3) Odvjetni~ki pripravnik, po odobrenju principala, mo`e zamijeniti u zastupanju drugog odvjetnika, ali tada ne mo`e ugovarati, zahtijevati ili primiti naknadu za zastupanje za zamjenu od odvjetnika kojeg zamjenjuje. ^lanak 46. Sve odredbe Zakona o odvjetni{tvu ovoga Statuta, Kodeksa profesionalne etike i drugih op}ih akata odvjetni~kih komora, u pogledu ~uvanja odvjetni~ke tajne, zabrane zastupanja, prava odbijanja prijema klijenta na zastupanje, shodno se primjenjuju i na odvjetni~ke pripravnike. ^lanak 47. (1) Odvjetni~ki pripravnici s podru~ja Odvjetni~ke komore FBiH obvezno se udru`uju u Organizaciju odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH. (2) Organizacija odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH bira ili imenuje svoje predstavnike u organe regionalnih i Odvjetni~ke komore FBiH koji u tim organima ravnopravno odlu~uju o pitanjima polo`aja, pravima i obvezama, stru~nom osposobljavanju odvjetni~kih pripravnika i drugim pitanjima od zna~aja za odvjetni~ke pripravnike. ^lanak 48. (1) Svojstvo odvjetni~kog pripravnika prestaje nastupanjem okolnosti predvi|enih u odredbi ~lanka 53. Zakona o odvjetni{tvu. (2) Poslije upisa u Imenik odvjetni~kih pripravnika, pripravnik mo`e izvr{iti promjenu odvjetni~kog ureda kod kojeg }e nastaviti pripravni~ku praksu, uz prethodni raskid ugovora o radu (radnom odnosu) s odvjetnikom kod kojeg obavlja praksu i zaklju~enja ugovora o radu s odvjetnikom principalom, kod kojeg nastavlja pripravni~ku praksu. (3) Nastale promjene, u smislu prethodnog stavka, evidentiraju se nakon provjere u Imenik odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH. VII. PRIVREMENA ZABRANA I PRESTANAK OBAVLJANJA ODVJETNI^KE DJELATNOSTI ^lanak 49. (1) Prestanak prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti nastupa nastankom okolnosti predvi|enih odredbom ~lanka 46. Zakona o odvjetni{tvu FBiH. (2) Rje{enje o prestanku prava obavljanja odvjetni~ke djelatnosti i postavljenju likvidatora njegove odvjetni~ke kancelarije donosi nadle`ni organ regionalne odvjetni~ke komore i u roku od 8 dana od dana njegovog dono{enja, dostavlja ga na verifikaciju nadle`nom organu Odvjetni~ke komore FBiH. (3) U rje{enju o prestanku prava obavljanja odvjetni~ke djelatnosti odre|uje se likvidator odvjetni~ke kancelarije. Likvidator je du`an odmah, a najkasnije u roku od 30 dana, obavijestiti stranke o prestanku prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti njihovog biv{eg zastupnika i staviti im na raspolaganje spise uz napomenu da poslovanje koje je vodio njihov biv{i zastupnik mogu nastaviti sami ili se obratiti za pomo} drugom odvjetniku. Likvidator je ovla{ten i du`an da do dolaska stranke zastupa njezine interese bez posebne punomo}i te da savjesno obavlja poslove koji se u zastupanju moraju obaviti, ukoliko se nisu stekli uvjeti da otka`e zastupanje. Prava i obveze u smislu prethodnog stavka likvidator ima do isteka krajnjeg roka od 60 dana od dana pravomo}nosti rje{enja kojim je odre|en za likvidatora.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 33

(4)

(5) (6)

(1) (2) (3)

(4)

(5)

(6)

Kada pravo na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti prestaje uslijed smrti odvjetnika, bra~ni drug umrlog odvjetnika, odnosno najbli`i srodnici, imaju prvenstveno pravo predlo`iti Upravnom odboru regionalne odvjetni~ke komore likvidatora ureda. Upravni odbor je du`an razmotriti taj prijedlog. Likvidator radi za svoj ra~un. Sve radnje koje obavi u zastupanju preuzete stranke, obra~unava neposredno sa strankom u svoju korist, no pri tom je du`an snositi razmjeran dio tro{kova ovog poslovanja. Nakon dovr{ene likvidacije, poslove ureda biv{eg odvjetnika likvidator }e ~ist prihod u gotovom novcu i preostale nepla}ene tra`bine s ispravama koje se odnose na potra`ivanja predati biv{em odvjetniku, odnosno njegovim nasljednicima. Likvidator ureda ugovara s biv{im odvjetnikom, odnosno s nasljednicima umrlog odvjetnika uvjete za izvr{enje likvidacije ureda. Likvidator je du`an podnijeti izvje{}e regionalnoj komori po zavr{enoj likvidaciji. Ukoliko nadle`ni organ Odvjetni~ke komore FBiH izvr{i verifikaciju rje{enja regionalne odvjetni~ke komore o prestanku prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, taj organ }e donijeti rje{enje o brisanju iz Imenika odvjetnika Odvjetni~ke komore FBiH. Protiv tog rje{enja mo`e se pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije Bosne i Hercegovine, u roku od 30 dana od dana uru~enja rje{enja o brisanju, a iz razloga predvi|enih u Zakonu o upravnim sporovima Federacije BiH. Rje{enje o brisanju iz Imenika odvjetnika, zbog prestanka prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, ima pravno djelovanje na ~itavom teritoriju Federacije BiH. U postupku verifikacije rje{enja regionalne odvjetni~ke komore o prestanku prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, nadle`ni organ Odvjetni~ke komore FBiH, nakon ocjene uvjeta i razloga iz rje{enja regionalne odvjetni~ke komore, mo`e rje{enje regionalne odvjetni~ke komore ukinuti i vratiti na ponovni postupak regionalnoj odvjetni~koj komori, ili ga preina~iti u slu~aju kada utvrdi da ne postoje zakonski razlozi za prestanak prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti. ^lanak 50. Odvjetniku }e se privremeno zabraniti obavljanje odvjetni~ke djelatnosti ako su nastupile okolnosti predvi|ene odredbom ~lanka 47. stavak 1. Zakona o odvjetni{tvu Federacije BiH. Odvjetniku se mo`e privremeno zabraniti obavljanje odvjetni~ke djelatnosti iz razloga predvi|enih u odredbi stavka 2. ~lanka 47. Zakona o odvjetni{tvu FBiH. Rje{enje o privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, iz stavka 1 i 2 ovoga ~lanka, donosi nadle`ni organ regionalne odvjetni~ke komore i najdalje u roku od 8 dana, od dana njegovog dono{enja, dostavlja ga Odvjetni~koj komori FBiH na verifikaciju. Ukoliko regionalna odvjetni~ka komora i pored postojanja svih uvjeta ne donese rje{enje o zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, Odvjetni~ka komora FBiH je ovla{tena da neposredno donese rje{enje o prestanku prava za obavljanje odvjetni~ke djelatnosti i brisanju iz Imenika odvjetnika. Rje{enje iz prethodnih stavaka ovoga ~lanka je kona~no i protiv njega se mo`e pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda Federacije BiH, u roku od 30 dana od prijema pismenog otpravka rje{enja. Rje{enje o privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti donosi nadle`ni organ regionalne odvjetni~ke komore. Protiv tog rje{enja dopu{tena je `alba Odvjetni~koj komori FBiH u roku od 15 dana od dana uru~enja rje{enja. Protiv kona~ne odluke Odvjetni~ke komore FBiH, mo`e se pokrenuti upravni spor kod nadle`nog suda FBiH, u roku od 30 dana od dana njenog uru~enja.

^lanak 51. (1) U rje{enju o privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti mora se ozna~iti, ovisno o razlogu dono{enja takvog rje{enja, to~no ili odredivo vrijeme trajanja zabrane. (2) U rje{enju o privremenoj zabrani obavljanja djelatnosti mora se odrediti privremeni voditelj poslova odvjetnika, na kojeg se odnosi rje{enje o zabrani. (3) Kona~no rje{enje o privremenoj zabrani dostavlja se nadle`nom ministarstvu pravde kantona, prema sjedi{tu regionalne odvjetni~ke komore i Ministarstvu pravde Federacije BiH. ^lanak 52. Sve odredbe ovoga Statuta o prestanku prava na obavljanje odvjetni~ke djelatnosti, privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, kao i proceduralne odredbe o dono{enju tih mjera, analogno se primjenjuju i na odvjetni~ke stru~ne suradnike i odvjetni~ke pripravnike. VIII. ORGANI ODVJETNI^KE KOMORE FBiH ^lanak 53. Organi Odvjetni~ke komore FBiH su: 1. Skup{tina 2. Upravni odbor 3. Predsjednik i potpredsjednik 4. Nadzorni odbor 5. Disciplinski sud i disciplinski tu`itelj 6. Komisija za odvjetni~ke ispite 7. Drugi organi, utvr|eni ovim Statutom. Prilikom izbora organa Odvjetni~ke komore Federacije BiH po{tivat }e se na~elo proporcionalne zastupljenosti i spolne ravnopravnosti ~lanova, te kriteriji za izbor propisani Poslovnikom o radu Skup{tine Komore. Predsjednik Odvjetni~ke komore Federacije BiH i predsjednik Upravnog odbora Odvjetni~ke komore Federacije BiH ne mogu biti iz reda istog naroda. 1. Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH ^lanak 54. (1) Skup{tinu Odvjetni~ke komore FBiH sa~injavaju delegati regionalnih odvjetni~kih komora, delegat odvjetni~kih stru~nih suradnika, ako su se udru`ili u svoju Organizaciju i delegat organizacije odvjetni~kih pripravnika. (2) Regionalne odvjetni~ke komore biraju delegate za Skup{tinu Odvjetni~ke komore FBiH po na~elu jedan (1) delegat na svakih 10 ~lanova regionalne odvjetni~ke komore. (3) Mandat delegata u Skup{tini Odvjetni~ke komore FBiH traje ~etiri (4) godine. ^lanak 55. (1) Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH usvaja: – Statut Odvjetni~ke komore FBiH – Kodeks odvjetni~ke etike – Disciplinski pravilnik – Poslovnik o radu Skup{tine – Prijedlog Tarife o nagradama i naknadama tro{kova za rad odvjetnika. (2) Skup{tina Odvjetni~ke komore Federacije BiH daje autenti~na tuma~enja op}ih akata koje donosi. (3) Daje smjernice za rad svim drugim organima Odvjetni~ke komore FBiH nakon pretresanja izvje{}a o radu tih organa, po svim pitanjima od zna~aja za rad organa, radi uspje{nog obavljanja odvjetni~ke djelatnosti i op}eg dru{tvenog polo`aja odvjetni{tva, kao i njezinog ekonomskog polo`aja u dru{tveno-ekonomskom sustavu. (4) Obavlja i druge poslove i donosi odluke koje po Zakonu o odvjetni{tvu i ovom Statutu, nisu u nadle`nosti drugih organa Odvjetni~ke komore FBiH. (5) Bira: – Predsjednika i potpredsjednika iz razli~itih regionalnih odvjetni~kih komora:

Broj 25 – Strana 34 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Pet (5) ~lanova Upravnog odbora, proporcionalno po broju upisanih odvjetnika u regionalne odvjetni~ke komore – Predsjednika i zamjenika predsjednika disciplinskog suda – i ~etiri (4) suca i 4 zamjenika suca disciplinskog suda – Disciplinskog tu`itelja i zamjenika disciplinskog tu`itelja. Kriterije za izbor u organe Komore utvr|uje Skup{tina u Poslovniku o radu Skup{tine Komore. ^lanak 56. (1) Mandat svih izabranih organa Odvjetni~ke komore FBiH traje ~etiri (4) godine. (2) Mandat na izabranim funkcijama, u organima Odvjetni~ke komore FBiH, mo`e se uzastopno obnoviti, izuzev mandata predsjednika Odvjetni~ke komore FBiH, koji se ne mo`e uzastopno (kontinuirano) u drugom mandatu obnoviti. ^lanak 57. (1) Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH mo`e biti izborna, redovita i izvanredna. (2) Izborna Skup{tina se odr`ava svake ~etiri (4) godine. (3) Redovita Skup{tina se odr`ava jedanput godi{nje. (4) Izvanredna Skup{tina se odr`ava po potrebi zbog odlu~ivanja o zna~ajnim pitanjima odvjetni~ke djelatnosti. Redovitu i izbornu skup{tinu saziva predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH kada se za to steknu uvjeti predvi|eni Statutom. Predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH je du`an sazvati izvanrednu skup{tinu na zahtjev Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH ili 1/3 delegata Skup{tine Odvjetni~ke komore FBiH. ^lanak 58. (1) Na izbornoj Skup{tini biraju se organi Komore, navedeni u ~lanku 55. stavak 5. ovoga Statuta. (2) Kada se rok saziva izborne Skup{tine, u smislu odredaba ovoga Statuta i Zakona o odvjetni{tvu, pribli`no vremenski podudara s vremenom odr`avanja redovite Skup{tine Odvjetni~ke komore FBiH, izborna Skup{tina mo`e imati i karakter redovite Skup{tine. ^lanak 59. (1) Redovita Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH razmatra i usvaja izvje{}a o radu u proteklom razdoblju: – Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH, – Disciplinskog tu`itelja Odvjetni~ke komore FBiH, – Disciplinskog suda Odvjetni~ke komore FBiH, – Nadzornog odbora Odvjetni~ke komore FBiH, – Raspravlja, donosi odluke i daje smjernice drugim organima komore o svim zna~ajnim pitanjima za uspje{no funkcioniranje odvjetni{tva, posebno njezinom ekonomskom polo`aju u poreznom sustavu, kao i o drugim zna~ajnim pitanjima za odvjetni~ku djelatnost, – razmatra i usvaja zavr{ni ra~un Komore za prethodnu godinu i plan prihoda i rashoda za narednu godinu. (2) U slu~aju da o nekom izbornom organu Odvjetni~ke komore FBiH, iz bilo kojih razloga prestane izabranom odvjetniku funkcija u tom organu prije isteka mandata, redovita Skup{tina mo`e djelomi~no imati i izborni karakter zbog izbora novog ili popune upra`njenog mjesta u organu Komore. ^lanak 60. (1) Izvanredna Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH se odr`ava kada se uka`e potreba radi pretresanja i dono{enja odluka o iznimno va`nim pitanjima odvjetni{tva, njezinog dru{tvenog statusa, ekonomskog polo`aja odvjetni~ke djelatnosti ili iskrslih zapreka za normalno funkcioniranje odvjetni~ke djelatnosti. (2) Izvanrednu Skup{tinu, iz razloga navedenih u prethodnom stavku, saziva predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH, a du`an je sazvati na prijedlog 1/3 ukupnog broja delegata Skup{tine.

^lanak 61. (1) Za rad Skup{tine i dono{enje njezinih odluka potrebna je natpolovi~na ve}ina ukupnog broja delegata. (2) Ukoliko ne postoji kvorum iz prethodnog stavka, po~etak rada Skup{tine odla`e se za jedan sat i tada Skup{tina mo`e po~eti s radom s kvorumom od najmanje 1/3 ukupnog broja delegata. (3) Odluke Skup{tine smatraju se usvojenim kada je za njih glasovalo vi{e od polovice prisutnih delegata, a za usvajanje i dono{enje Statuta Odvjetni~ke komore FBiH i Kodeksa odvjetni~ke etike, potrebno je da za njihovo usvajanje glasa vi{e od polovice delegata svake regionalne odvjetni~ke komore, osim kod postupka izbora organa Komore koji su posebno ure|eni Poslovnikom o radu Skup{tine. 2. Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH ^lanak 62. (1) Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH broji 11 ~lanova, od kojeg broja svaka regionalna odvjetni~ka komora imenuje (bira) po jednog ~lanka. (2) Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH bira pet (5) ~lanova Upravnog odbora na izbornoj Skup{tini. (3) Predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH je po funkciji ~lanak Upravnog odbora. (4) Povremeni ~lan Upravnog odbora je odvjetni~ki pripravnik kojeg imenuje Organizacija odvjetni~kih pripravnika s punopravnim pravom glasa kada Upravni odbor raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna~aja za polo`aj, prava i obveze odvjetni~kih pripravnika. (5) Povremeni ~lanak Upravnog odbora Odvjetni~ke komore Federacije BiH je 1 odvjetni~ki stru~ni suradnik, kojeg imenuje organizacija odvjetni~kih stru~nih suradnika s punopravnim pravom glasa, kada Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije raspravlja i donosi odluke o bilo kojem pitanju od zna~aja za polo`aj, prava i obveze odvjetni~kih stru~nih suradnika. (6) Mandat ~lanova Upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost uzastopnog mandata i naredne ~etiri (4) godine. (7) Upravni odbor sve odluke donosi ve}inom glasova prisutnih, a kvorum za rad Upravnog odbora je ve}ina ~lanova Upravnog odbora. ^lanak 63. (1) Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH obavlja sve poslove koji su u njegovoj nadle`nosti po Zakonu o odvjetni{tvu, Statutu Odvjetni~ke komore FBiH i drugim op}im aktima, a koji nisu u nadle`nosti Skup{tine, predsjednika i drugih organa Odvjetni~ke komore FBiH, a naro~ito: – iz reda svojih ~lanova bira predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora na mandatno razdoblju koliko traje i mandat Upravnog odbora, – donosi op}e akte Odvjetni~ke komore FBiH, koja nisu u nadle`nosti Skup{tine, – utvr|uje prijedloge Statuta, Kodeksa odvjetni~ke etike, Disciplinskog pravilnika i prijedloge za izmjene i dopune tih op}ih akata, – na zahtjev odvjetnika, bilo kojeg organa regionalnih ili Odvjetni~ke komore FBiH, dr`avnih organa, organa pravosu|a i drugih subjekata, daje autenti~no tuma~enje op}ih akata koje donosi i daje mi{ljenje o primjeni svih op}ih akata Odvjetni~ke komore FBiH, – ocjenjuje suglasnost op}ih akata, a posebno Statuta regionalnih odvjetni~kih komora sa Statutom Odvjetni~ke komore FBiH, te u cilju usugla{avanja ovih akata poduzima potrebne mjere, – donosi rje{enja o upisu i brisanju u i iz Imenika odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika Odvjetni~ke komore FBiH u skladu s pravilima i ovlastima iz Zakona o odvjetni{tvu i ovoga Statuta, – donosi rje{enja o prestanku prava obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, prakse odvjetni~kih stru~nih suradnika i pripravni~ke prakse, kao i rje{enja o

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 35

privremenoj zabrani obavljanja odvjetni~ke djelatnosti, prakse odvjetni~kih stru~nih suradnika i pripravni~ke prakse po postupku i ovlastima iz ovoga Statuta, – vr{i ocjenu Ugovora o osnivanju odvjetni~kog dru{tva i njegove usugla{enosti sa Zakonom o odvjetni{tvu i op}im aktima regionalnih odvjetni~kih komora, te nakon ocjene daje ili odbija suglasnost za upis dru{tva u registar nadle`nog suda, – utvr|uje predra~un prihoda i rashoda Odvjetni~ke komore FBiH za svaku kalendarsku godinu, – donosi odluku o visini dijela ~lanskog doprinosa iz ~lanskog doprinosa odvjetnika, stru~nih suradnika i pripravnika u regionalnim odvjetni~kim komorama, koji pripada Odvjetni~koj komori FBiH, – donosi odluku o visini naknade za upis u Imenik odvjetnika i stru~nih suradnika (upisnina), – donosi Pravilnik o polaganju odvjetni~kog ispita i na~in financiranja rada Komisije za polaganje odvjetni~kih ispita, – inicira prijedloge i poduzima mjere za suradnju i odnose Odvjetni~ke komore FBiH s odvjetni~kim asocijacijama Republike Srpske, drugih dr`ava i me|unarodnim odvjetni~kim asocijacijama, – poduzima sve potrebne mjere na suzbijanju nadripisarstva, uklju~uju}i i pokretanje odgovaraju}ih postupaka kod nadle`nih organa, u slu~aju poku{aja legaliziranja nadripisarstva, odlukama tih organa, – na zahtjev Federalnog ministarstva pravde dostavlja izvje{}a o stanju odvjetni{tva, s aspekta provo|enja Zakona o odvjetni{tvu (~lanak 17. Zakona o odvjetni{tvu Federacije BiH), – podnosi izvje{}a Upravnog odbora i ostalih organa Odvjetni~ke komore FBiH na redovitim godi{njim skup{tinama. – rje{ava povodom `albi izjavljenih protiv rje{enja regionalnih odvjetni~kih komora, – donosi i ostale odluke iz djelokruga rada Odvjetni~ke komore Federacije BiH koje nisu izravno stavljene u nadle`nost drugih organa Komore. ^lanak 64. U slu~aju nastupanja izvanrednih doga|aja i izvanrednih okolnosti progla{enih od strane nadle`nih dr`avnih organa ili okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbje}i ili otkloniti, a koje mogu prouzrokovati ve}u {tetu ili izazvati te`e poreme}aje u odvjetni~koj djelatnosti uop}e ili funkcioniranju Odvjetni~ke komore Federacije BiH, regionalnim komora i njihovih organa, Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH mo`e donositi, kao privremene, sve op}e i pojedina~ne akte iz nadle`nosti Skup{tine, ako priroda izvanrednih doga|aja i okolnosti, stupanj opasnosti od nastupanja {tete ili poreme}aja i razlozi hitnosti, ne omogu}uju blagovremeno sazivanje izvanredne Skup{tine Odvjetni~ke komore Federacije BiH. Upravni odbor je du`an podnijeti na potvrdu Skup{tini Odvjetni~ke komore Federacije BiH svaki privremeni op}i i pojedina~ni akt u roku od {est mjeseci od dana dono{enja. Skup{tina Odvjetni~ke komore mo`e potvrditi, poni{titi ili preina~iti privremeni akt Upravnog odbora. Odluka Skup{tine Odvjetni~ke komore Federacije BiH o poni{tenju ili preina~enju privremenih akata Upravnog odbora ima pravno djelovanje od dana dono{enja (ex nunc). ^lanak 65. Upravni odbor mo`e dogovarati s gospodarskim dru{tvima za osiguranje (u daljnjem tekstu: osiguravatelji) uvjete osiguranja odvjetnika i odvjetni~kih dru{tava od odgovornosti za {tetu koja mo`e nastati u obavljanju njihove djelatnosti. ^lanak 66. Ako se s osiguravateljima od rizika iz prethodnog ~lanka postigne suglasnost da sporove koji se odnose na njihove regresne zahtjeve protiv odvjetnika odnosno odvjetni~kih dru{tava rje{ava arbitra`a, ugovore o arbitra`i s osiguravateljima zaklju~uje Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH.

^lanak 67. (1) Sve odluke Upravnog odbora potpisuje predsjednik Upravnog odbora. (2) Sjednice Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH odr`avaju se najmanje svaka dva (2) mjeseca. (3) Sjednice Upravnog odbora saziva predsjednik Upravnog odbora s utvr|enim dnevnim redom, a du`an je sazvati sjednicu Upravnog odbora i na pismeni zahtjev predsjednika Odvjetni~ke komore FBiH. (4) O sazivu sjednice i dnevnom redu iste blagovremeno se, na podoban na~in, obavje{tavaju svi ~lanovi Upravnog odbora, a po potrebi o pro{irenoj sjednici Upravnog odbora i drugi organi Odvjetni~ke komore FBiH. (5) U slu~aju odsutnosti ili sprije~enosti, predsjednika Upravnog odbora zamjenjuje potpredsjednik sa svim pravima i obvezama koje u skladu sa zakonom, ovim Statutom ili drugim op}im aktom Odvjetni~ke komore ima predsjednik Upravnog odbora. Iznimno, u slu~aju opravdane kratkoro~ne odsutnosti ili sprije~enosti i predsjednika i potpredsjednika Upravnog odbora Odvjetni~ke komore Federacije BiH, Upravni odbor Odvjetni~ke komore Federacije BiH mo`e odlu~iti da sjednicama predsjedava i njegov ~lan za kojeg se izjasni ve}ina prisutnih ~lanova. ^lanak 68. (1) Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH mo`e za specifi~ne poslove iz nadle`nosti Upravnog odbora formirati sljede}a povjerenstva: Povjerenstvo za verifikaciju upisa, Povjerenstvo za pra}enje propisa, Povjerenstvo za polo`aj odvjetni{tva, Povjerenstvo za stru~no usavr{avanje odvjetnika, stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika, Komisija za ekonomski polo`aj odvjetni{tva, kao i druge komisije za koje ocjeni da bi mogle doprinijeti razvoju odvjetni{tva. (2) Predsjednici formiranih komisija su uvijek iz sastava ~lanova Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH, a ~lanovi tih komisija iz redova odvjetnika, u~lanjenih u Odvjetni~ku komoru FBiH. (3) Komisije za svoj rad odgovaraju i podnose izvje{}e Upravnom odboru Odvjetni~ke komore FBiH. (4) Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH, na prvoj konstitutivnoj sjednici, pored izbora predsjednika Upravnog odbora, mo`e iz sastava ~lanova Upravnog odbora, izabrati Generalnog tajnika Upravnog odbora, s ovlastima i du`nostima koje }e Upravni odbor utvrditi u svojoj odluci o izboru. 3. Predsjednik i potpredsjednik Odvjetni~ke komore FBiH ^lanak 69. (1) Predsjednik Odvjetni~ke komore FBiH obavlja sljede}e poslove: – predstavlja Komoru pred svim organima, organizacijama i institucijama u Bosni i Hercegovini i inozemstvu, – potpisuje ugovore, koje zaklju~uje Odvjetni~ka komora FBiH, – potpisuje odluke Skup{tine Odvjetni~ke komore FBiH, – izvr{ava zadatke koje mu svojom odlukom povjerava Skup{tina, – sudjeluje u radu Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH, s ravnopravnim pravom glasa. – Predsjednik AKFBiH mo`e staviti veto na odluku Upravnog odbora ukoliko smatra da je takva odluka u suprotnosti sa Zakonom, Statutom i drugim aktima AKFBiH. (2) Za svoj rad predsjednik odgovara Skup{tini Odvjetni~ke komore FBiH. (3) Mandat predsjednika Odvjetni~ke komore FBiH traje ~etiri (4) godine, i ne mo`e se uzastopno ponoviti.

Broj 25 – Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

^lanak 70. (1) Potpredsjednik Odvjetni~ke komore FBiH zamjenjuje predsjednika, u svim slu~ajevima njegove sprije~enosti da obavlja funkcije iz ~lanka 69. ovoga Statuta. (2) Mandat potpredsjednika Odvjetni~ke komore FBiH traje ~etiri (4) godine i istek tog mandata nije smetnja za izbor na mjesto predsjednika Odvjetni~ke komore FBiH u narednom uzastopnom mandatu. 4. Nadzorni odbor ^lanak 71. (1) Nadzorni odbor Odvjetni~ke komore FBiH je samostalni organ koji za svoj rad odgovara Skup{tini Odvjetni~ke komore FBiH. (2) Nadzorni odbor od tri (3) ~lana bira Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH. (3) Mandat ~lanova Nadzornog odbora traje ~etiri (4) godine, s mogu}no{}u uzastopnog izbora i u narednom mandatu. (4) Na prvoj sjednici, poslije izbora Nadzornog odbora, ~lanovi Nadzornog odbora biraju predsjednika Nadzornog odbora, iz reda izabranih ~lanova Nadzornog odbora. ^lanak 72. (1) Nadzorni odbor obavlja funkciju nadzora u financijskom poslovanju i realizaciji predra~una prihoda i rashoda Odvjetni~ke komore FBiH. (2) Nadzorni odbor vr{i i funkciju nadzora rada svih organa Odvjetni~ke komore FBiH, u pogledu primjene Zakona o odvjetni{tvu, Statuta i drugih op}ih akata Odvjetni~ke komore FBiH. (3) U vr{enju funkcija iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor o svojim zapa`anjima podnosi izvje{}e na svakoj Skup{tini Odvjetni~ke komore FBIH i u izvje{}u daje smjernice i sugestije u cilju otklanjanja utvr|enih nepravilnosti. (4) U vr{enju ovlasti iz stavka 1 i 2, Nadzorni odbor nije ovla{ten da mijenja pojedina~ne odluke koje su donijeli, u vr{enju ovlasti iz svoje nadle`nosti, organi Odvjetni~ke komore FBIH. 5. Disciplinski sud i disciplinski tu`itelj Odvjetni~ke komore FBiH Disciplinski sud ^lanak 73. (1) Disciplinski sud Odvjetni~ke komore FBiH je samostalni organ nadle`an za utvr|ivanje lak{ih i te`ih povreda du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika i izricanje disciplinskih mjera. (2) Disciplinski sud se sastoji od pet (5) sudaca i 5 zamjenika koje bira Skup{tina Odvjetni~ke komore FBiH. (3) Mandat sudaca i zamjenika sudaca Disciplinskog suda traje ~etiri (4) godine i mo`e se obnoviti i u narednom uzastopnom mandatu. (4) Disciplinski sud na op}oj sjednici, koju ~ine svi suci i zamjenici sudaca, donosi Poslovnik o svom radu, kao i njegove izmjene i dopune. Disciplinski tu`itelj ^lanak 74. (1) Disciplinski tu`itelj je samostalni organ disciplinskog gonjenja, nadle`an za pokretanje postupka za utvr|ivanje disciplinske odgovornosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika. (2) Disciplinskog tu`itelja Odvjetni~ke komore FBiH bira Skup{tina AKFBiH, na mandatno razdoblje od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost reizbora na vrijeme drugog uzastopnog mandata. (3) Skup{tina bira i zamjenika disciplinskog tu`itelja, koji u pogledu du`nosti i ovlasti, u disciplinskom postupku, ima iste ovlasti kao i disciplinski tu`itelj.

^lanak 75. Potpune ovlasti, du`nosti i prava disciplinskog tu`itelja i njegovog zamjenika Disciplinskog suda bli`e se reguliraju op}im aktom o disciplinskoj odgovornosti i postupku radi utvr|ivanja te odgovornosti. Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti se utvr|uju jedinstvena pravila vo|enja disciplinskog postupka i izricanja disciplinskih mjera, koja su obvezna za sve disciplinske organe Odvjetni~ke komore FBiH i regionalnih odvjetni~kih komora. ^lanak 76. Disciplinski sud i disciplinski tu`itelj podnose izvje{}e o radu na redovitoj Skup{tini Odvjetni~ke komore FBiH. 6. Komisija za polaganje odvjetni~kih ispita ^lanak 77. (1) Komisiju za polaganje odvjetni~kih ispita, iz ~lanka 18 to~ka 7. Zakona o odvjetni{tvu, koja se sastoji od tri (3) ~lana i dva (2) zamjenika, imenuje Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH. (2) Mandat ~lanova Komisije za polaganje odvjetni~kih ispita i njihovih zamjenika traje ~etiri (4) godine. (3) Imenovanje ~lanova ispitne komisije vr{i se iz redova afirmiranih odvjetnika, ~lanova Odvjetni~ke komore FBiH koji imaju najmanje 10 godina prakse u obavljanju odvjetni~ke djelatnosti. (4) Imenovani ~lanovi ispitne komisije biraju izme|u sebe predsjednika Komisije na isti mandatni period za koji je imenovana Komisija. (5) Komisija za polaganje odvjetni~kih ispita, samostalno donosi pravilnik o sadr`aju materije koja je predmetom polaganja odvjetni~kog ispita pred ispitnom komisijom i pravila rada Komisije, u kojim se utvr|uju i rokovi ponavljanja ispita, u slu~aju prvog bezuspje{nog polaganja. (6) O polo`enom odvjetni~kom ispitu, Komisija izdaje uvjerenje u obliku koji }e Komisija utvrditi u svom pravilniku. Uvjerenje potpisuje predsjednik ispitne komisije i isto ima zna~aj javne isprave. IX. OBILJE@JA DISCIPLINSKIH PREKR[AJA I VRSTE DISCIPLINSKIH MJERA ^lanak 78. (1) Kao te`e povrede obavljanja odvjetni~ke djelatnosti i naru{avanja ugleda odvjetni{tva, smatraju se: – o~igledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje djelatnosti od strane odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika ili odvjetni~kog pripravnika, – bavljenje poslovima koji su nedostojni i nespojivi s odvjetni~kom djelatno{}u i ugledom odvjetni{tva povreda du`nosti ~uvanja odvjetni~ke tajne, – zahtijevanje naknade za obavljanje poslova u zastupanju, preko iznosa utvr|enih Tarifom o naknadama i nagradama za rad odvjetnika, – neovla{teno raspolaganje nov~anim sredstvima klijenta, neosnovano zadr`avanje nov~anih sredstava i drugih materijalnih vrijednosti, napla}enih ili dobivenih u ime i za ra~un klijenta, – odbijanje predaje spisa i dokumenata, poslije prestanka zastupanja, klijentu ili uvjetovanje predaje spisa i dokumenata pla}anjem dospjelih naknada i nagrada za zastupanje, – o~igledno nesavjesno i neodgovorno obavljanje izbornih funkcija i funkcija na koje je imenovan u organima Odvjetni~ke komore, – kr{enje Kodeksa odvjetni~ke etike, kada je to kr{enje Kodeksom odre|eno kao te`a povreda du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika ili odvjetni~kih pripravnika, – nepla}anje ~lanarine i drugih materijalnih obveza komori u razdoblju du`em od tri mjeseca, – prihva}anje zastupanja klijenta, u slu~ajevima kada je postojala obveza odbijanja zastupanja (~lanak 22. Zakona o odvjetni{tvu),

Srijeda, 11. 5. 2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 25 – Strana 37

svako kr{enje Kodeksa odvjetni~ke etike, koje je moglo ili je uzrokovalo nastupanje te`ih posljedica za klijenta, ili ugled odvjetni{tva, – grubo kr{enje zakonskih prava odvjetni~kog stru~nog suradnika i odvjetni~kog pripravnika koje ovaj ima po osnovi rada, – nezaklju~ivanje ugovora o osiguranju od odgovornosti kao i neprijavljivanje, – nastale promjene kao i nedostavljanje ugovora regionalnoj odvjetni~koj komori kojoj odvjetnik pripada, – nezaklju~ivanje ugovora o osiguranju. Upravni odbor regionalne odvjetni~ke komore du`an je svakom odvjetniku koji nije zaklju~io ugovor o osiguranju dostaviti pismeno upozorenje da je obvezan zaklju~iti ugovor. U pismenom pozivu, odvjetniku }e se dati rok od {ezdeset (60) dana od dana prijema pismenog poziva da zaklju~i ugovor o osiguranju i dostavi ugovor Komori. U slu~aju da odvjetnik ne zaklju~i ugovor o osiguranju u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne odvjetni~ke komore }e dostaviti prijavu disciplinskom tu`itelju radi pokretanja disciplinskog postupka. (2) Upravni odbor regionalne odvjetni~ke komore, du`an je svakom odvjetniku koji nije izmirio ~lanarinu i druge materijalne obveze komori za sebe, za odvjetni~ke stru~ne suradnike i odvjetni~ke pripravnike, u razdoblju du`em od tri (3) mjeseca, dostaviti pismeni poziv za izmirenje financijskih obveza. U pismenom pozivu, odvjetniku }e se dati rok od petnaest (15) dana od dana prijema pismenog poziva, da izvr{i uplatu svojih dugovanja prema Komori. U slu~aju da odvjetnik ne izmiri uplatu u ostavljenom roku ili ne uputi pismeno izja{njenje vezano za pismeni poziv, Upravni odbor regionalne odvjetni~ke komore }e donijeti rje{enje o brisanju iz Imenika odvjetnika. Nakon verifikacije rje{enja od verifikacijske komisije Odvjetni~ke komore Federacije BiH, odvjetnik }e se brisati iz Imenika odvjetnika. Ukoliko odvjetnik da pismeno izja{njenje na pismeni poziv za izmirenje svojih dugovanja prema Komori, i navede razloge zbog kojih nije u mogu}nosti da izmiri dug u ostavljenom roku, Upravni odbor regionalne odvjetni~ke komore ima pravo procijeniti da li su razlozi opravdani ili ne. Ukoliko na|e da su razlozi opravdani, donijet }e odluku o davanju novog roka za izmirenje dugovanja. Ako odvjetnik i nakon ovog produ`enog roka ne izvr{i svoju obvezu, brisat }e se iz Imenika odvjetnika. Na rje{enje o brisanju iz Imenika odvjetnika, odvjetnik ima pravo `albe Upravnom odboru Odvjetni~ke komore Federacije BiH u roku od petnaest (15) dana od dana prijema rje{enja. (3) Lak{e povrede odvjetni~ke du`nosti predstavljaju sve povrede i kr{enje Kodeksa profesionalne etike odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika, koje u prethodnom stavku ovoga ~lanka nisu ozna~ene kao te`e povrede du`nosti odvjetnika. ^lanak 79. Postupanje odvjetni~kog stru~nog suradnika protivno odredbama ~lanka 34, odnosno samovlasno vr{enje poslova iz ~lanka 35., smatrat }e se te`om povredom du`nosti. ^lanak 80. (1) Kao te`e povrede du`nosti odvjetni~kih pripravnika, smatraju se: – samostalno primanje na zastupanje, bez suglasnosti principala, – samostalna naplata nagrade za zastupanje, bez suglasnosti principala, – otpo~injanje s pripravni~kom praksom, bez zaklju~enog Ugovora o radu s principalom,

nesavjesno i neodgovorno obavljanje funkcija na koje je izabran u Organizaciji odvjetni~kih pripravnika. ^lanak 81. (1) U postupku utvr|ivanja odgovornosti za povredu du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika mogu se izre}i sljede}e disciplinske mjere: 1. za lak{e povrede du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika: – opomena, – javna opomena, – nov~ane kazne do gornjeg iznosa od 2.000,00 KM za odvjetnike, odvjetni~kog stru~nog suradnika i 1.000,00 KM za odvjetni~kog pripravnika, 2. za te`e povrede du`nosti odvjetnika, odvjetni~kih stru~nih suradnika i odvjetni~kih pripravnika: – nov~ana kazna do iznosa od 10.000,00 KM, za odvjetnika, odvjetni~kog stru~nog suradnika i nov~ana kazna do 5.000,00 KM za odvjetni~kog pripravnika, – zabrana obavljanja djelatnosti odvjetni~kom stru~nom suradniku, odvjetni~kom pripravniku, u trajanju od {est (6) mjeseci do pet (5) godina, – zabrana obavljanja odvjetni~ke djelatnosti u trajanju od {est (6) mjeseci do pet (5) godina. (2) Pravomo}na disciplinska odluka, kojom je izre~ena mjera zabrane bavljenja odvjetni~kom djelatno{}u ili zabrana obavljanja djelatnosti odvjetni~kog stru~nog suradnika i pripravni~ke prakse, ima za posljedicu brisanje iz Imenika odvjetnika, Imenika odvjetni~kih stru~nih suradnika, odnosno Imenika odvjetni~kih pripravnika, sa zabranom ponovnog upisa, za vrijeme trajanja izre~ene mjere. X. FINANCIRANJE ODVJETNI^KE KOMORE FBiH ^lanak 82. (1) Odvjetni~ka komora FBiH financira se iz sljede}ih izvora: – dijela ~lanskog doprinosa (~lanarine) koji je utvr|en Odlukom Upravnog odbora Odvjetni~ke komore FBiH, iz ~lanarine koju odvjetnici pla}aju regionalnim odvjetni~kim komorama, a ove dozna~avaju Odvjetni~koj komori FBiH, – upisnine za upis u Imenik odvjetnika, ~iju visinu Odlukom utvr|uje Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH, a upla}uje se prije upisa u Imenik odvjetnika, izravno na ra~un Odvjetni~ke komore FBiH, – samodoprinosa odvjetnika, u slu~aju izvanrednih i opravdanih potreba, ~iji iznos utvr|uje odlukom Upravni odbor Odvjetni~ke komore FBiH, a tu odluku verificiraju upravni odbori regionalnih odvjetni~kih komora, – drugih izvora, kao {to su donacije i sl. (2) Donacije, u~injene Odvjetni~koj komori FBiH ili sredstva koja bi osiguravali dr`avni organi i institucije, ne mogu se koristiti za financiranje odvjetni~kih komora, ukoliko bi kori{tenje tih sredstava na bilo koji na~in moglo ugroziti na~elo neovisnosti odvjetni{tva. ^lanak 83. Nu`ni tro{kovi financiranja rada Organizacije odvjetni~kih pripravnika, Organizacije stru~nih suradnika Odvjetni~ke komore FBiH utvr|uju se u godi{njem Predra~unu (Prora~unu) Odvjetni~ke komore FBiH i osiguravaju iz izvora navedenih u ~lanku 65. ovoga Statuta. XI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 84. Regionalne odvjetni~ke komore }e svoje Statute uskladiti s odredbama ovoga Statuta u roku od {est mjeseci od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ^lanak 85. Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom usvajanja na Redovitoj Skup{tini AKFBiH odr`anoj 9. travnja 2011., a

Broj 25 – Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

ovla{}uje se Upravni odbor da sa~ini pre~i{}eni tekst Statuta koji }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednica Odvjetni~ke komore FBiH Odvjetnik Amila Kunosi}-Ferizovi}, v. r.
(Sl-451/11-F)

odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 24. sjednici, odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donijela

ODLUKU2
O ZAKLJU^IVANJU I POTVRDI BROJA UPISANIH BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA GLASANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08. 05. 2011. GODINE ^lan 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad zaklju~no sa podacima na dan 29. 03. 2011. godine u 24.00 sata za potrebe provo|enja prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine. ^lan 2. U Centralni bira~ki spisak, zaklju~no sa podacima na dan 29. 03. 2011. godine u 24.00 sata, upisano je ukupno 65 bira~a za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-13/11 7. aprila 2011. godine Sarajevo (V.G.)

CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/ SREDI[WE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav (3) Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav (4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 24. sjednici, odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donijela

ODLUKU1
O ZAKQU^IVAWU I POTVRDI BROJA UPISANIH BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA GLASAWE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP[TINE MRKOWI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08. 05. 2011. GODINE ^lan 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad zakqu~no sa podacima na dan 29. 03. 2011. godine u 24.00 ~asa za potrebe provo|ewa prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine. ^lan 2. U Centralni bira~ki spisak, zakqu~no sa podacima na dan 29. 03. 2011. godine u 24.00 ~asa, upisano je ukupno 65 bira~a za glasawe izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-13/11 7. aprila 2011. godine Sarajevo Predsjednica (V.G.) Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 106. stav (3) Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav (4) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za
1 2 3 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 29/11

Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

Na temelju ~lanka 3.6 stavak (2) to~ka e) i ~lanka 14.3. stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lanka 106. stavak (3) Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lanka 2. stavak (4) Naputka o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 24. sjednici, odr`anoj 7. travnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU3
O ZAKLJU^IVANJU I POTVR\IVANJU BROJA UPISANIH BIRA^A U SREDI[NJI BIRA^KI POPIS ZA GLASOVANJE IZVAN BiH ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08. 05. 2011. GODINE ^lanak 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad, zaklju~no sa podacima na dan 29. 03. 2011. godine u 24,00 sata, za potrebe provo|enja prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 39

^lanak 2. U Sredi{nji bira~ki popis, zaklju~no sa podacima na dan 29.03.2011. godine u 24.00 sata, upisano je ukupno 65 bira~a za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad. ^lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-13/11 7. travnja 2011. godine Sarajevo Predsjednica (V.G.) Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Su`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 107. stav (1) Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav (8) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 27. sjednici, odr`anoj 21. aprila 2011. godine, donijela

br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lana 107. stav (1) Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lana 2. stav (8) Uputstva o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 27. sjednici, odr`anoj 21. aprila 2011. godine, donijela

ODLUKU2
O ZAKLJU^IVANJU I POTVRDI BROJA UPISANIH BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08.05.2011. GODINE ^lan 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak, zaklju~no sa podacima na dan 18.04.2011. godine u 24.00 sata, za potrebe provo|enja prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08.05.2011. godine. ^lan 2. U Centralni bira~ki spisak, zaklju~no sa podacima na dan 18.04.2011. godine u 24.00 sata, za prijevremene izbore upisano je ukupno 17965 bira~a od toga: a) u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju na redovnim bira~kim mjestima upisano je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17854 bira~a u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju u odsustvu/li~no upisano je . . . . . . 46 bira~a u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju izvan BiH upisano je. . . . . . . . . . 65 bira~a ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-19/11 21. aprila 2011. godine Sarajevo (V.G.)

ODLUKU1
O ZAKQU^IVAWU I POTVRDI BROJA UPISANIH BIRA^A U CENTRALNI BIRA^KI SPISAK ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP[TINE MRKOWI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08. 05. 2011. GODINE ^lan 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak, zakqu~no sa podacima na dan 18.04.2011. godine u 24.00 ~asa, za potrebe provo|ewa prijevremenih izbora za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad, koji }e se odr`ati 08.05.2011. godine. ^lan 2. U Centralni bira~ki spisak, zakqu~no sa podacima na dan 18.04.2011. godine u 24.00 ~asa, za prijevremene izbore upisano je ukupno 17965 bira~a od toga: a) u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju na redovnim bira~kim mjestima upisano je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17854 bira~a b) u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju u odsustvu/li~no upisano je . . . . . . . 46 bira~a c) u izvod iz Centralnog bira~kog spiska za bira~e koji glasaju van BiH upisano je . . . . . . . . . . . . . 65 bira~a ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i bi}e objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-19/11 21. aprila 2011. godine Sarajevo Predsjednica (V.G.) Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 3.6 stav (2) ta~ka e) i ~lana 14.3 stav (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",
1 2 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

b) c)

Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

Na temelju ~lanka 3.6 stavak (2) to~ka e) i ~lanka 14.3 stavak (5) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 33/08, 37/08 i 32/10), ~lanka 107. stavak (1) Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", br. 37/10, 71/10 i 22/11) i ~lanka 2. stavak (8) Naputka o na~inu i postupku provedbe prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/11), Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 27. sjednici, odr`anoj 21. travnja 2011. godine, donijelo

Broj 25 – Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

ODLUKU1
O ZAKLJU^IVANJU I POTVR\IVANJU BROJA UPISANIH BIRA^A U SREDI[NJI BIRA^KI POPIS ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA NA^ELNIKA OP]INE MRKONJI] GRAD KOJI ]E SE ODR@ATI 08. 05. 2011. GODINE ^lanak 1. Ovom Odlukom se utvr|uje broj upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis, zaklju~no sa podacima na dan 18.04.2011. godine u 24.00 sata, za potrebe provedbe prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine. ^lanak 2. U Sredi{nji bira~ki popis, zaklju~no sa podacima na dan 18.04.2010. godine u 24.00 sata, za prijevremene izbore upisano je ukupno 17965 bira~a od toga: a) u izvadak iz Sredi{njeg bira~kog popisa za bira~e koji glasuju na redovitim bira~kim mjestima upisano je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17854 bira~a b) u izvadak iz Sredi{njeg bira~kog popisa za bira~e koji glasuju u odsustvu/osobno upisano je . . . . . 46 bira~a c) u izvadak iz Sredi{njeg bira~kog popisa za bira~e koji glasuju izvan BiH upisano je . . . . . . . . . 65 bira~a ^lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici www.izbori.ba. Broj 01-07-1-223-19/11 21. travnja 2011. godine Sarajevo Predsjednica (V.G.) Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 14.3 stav (1) Izbornog zakona BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 02, 7/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, odr`anoj dana 27. aprila 2011. godine, donijela Na osnovu ~lana 14.3 stav (1) Izbornog zakona BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela

ODLUKU3
O RASPISIVANJU I ODR@AVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A ^lan 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje prijevremene izbore za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a. ^lan 2. Izbori iz ~lana 1. ove Odluke }e se odr`ati u nedjelju, 26.06.2011. godine. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-632-1/11 27. aprila 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 14.3 stavak (1) Izbornoga zakona BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, odr`anoj 27. travnja 2011. godine, donijelo

ODLUKU4
O RASPISIVANJU I ODR@AVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A ^lanak 1. Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine raspisuje prijevremene izbore za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a. ^lanak 2. Izbori iz ~lanka 1. ove Odluke odr`at }e se u nedjelju, 26.06.2011. godine. ^lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1- 632-1/11 27. travnja 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i 12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine "Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05,

ODLUKU2
O RASPISIVAWU I ODR@AVAWU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP[TINA SANSKI MOST I ILIXA ^lan 1. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje prijevremene izbore za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa. ^lan 2. Izbori iz ~lana 1. ove Odluke odr`a}e se u nedjequ, 26.06.2011. godine. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH", "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske", "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-632-1/11 27. aprila 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r.
1 2 3 4 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 41

11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 31. sjednici, odr`anoj 06. maja 2011. godine, donijela

ODLUKU1
O POTVR\IVAWU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. Na osnovu utvr|enih rezultata posrednih izbora provedenih u vezi sa ~lanom 10.15 i ~lanom 10.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skup{tinama svih kantona, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate posrednih izbora i dodjequje mandate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako slijedi: DELEGATI IZ REDA BO[WA^KOG NARODA 1. Aliefendi} Almedin 2. Anadolac Mukadesa 3. Ba{agi} Esad 4. Ba{i} Zahid 5. Be}irovi} Hajrudin 6. ^au{evi} Sead 7. Jupi} Adnan 8. Kurtovi} Mustafa 9. Mu{i} Zijat 10. Pro{i} Ekrem 11. Ra|o Xevad 12. Salkanovi} Enes 13. Selman Salko 14. Smailbegovi} Jasmin 15. Tufek~i} Jasenko 16. Vajzovi} Hanka 17. Zuki} Amir DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA 1. Crnogorac Branislav 2. Dujmovi} Zora 3. Ili} Sla|an 4. Jovanovi} Zoran 5. Juri} Mira 6. Kojovi} Predrag 7. Loni} Mladen 8. Qubijanki} Mira 9. Mali} Mirjana 10. Mihajlovi} Slavi{a 11. Milovi} Daliborka 12. Puziga}a Drago 13. Radi{i} Sretko 14. Saraxi} Vesna 15. Simi} Nikola 16. Tomi} Slobodan 17. Zrili} Vlatko DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA 1. Abdi}-Jelenovi} Elvira 2. Bandur Milenko 3. Batini} Mirko 4. Brigi} Ivan 5. Divkovi} Ivo 6. Faletar Luka 7. Ivi} Jawa 8. Mandi} Tomislav 9. Martinovi} Tomislav 10. Matanovi} Mijo 11. Nemec-Klisura Vesna 12. Pavlovi} Karolina 13. Pelivan Stipo 14. Peri} Josip 15. Prka~in \uro
1 2 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

16. Tadi} Ivo 17. Vidovi} Radoje DELEGATI IZ REDA OSTALIH 1. ^arxi} Damir 2. Haxiabdi} Amel 3. Obradovi} Huso 4. Papo Edina 5. Radeqa{ Esed 6. Srna-Bajramovi} Segmedina 7. @uqevi} Aner ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavqivawa u "Slu`benom glasniku BiH" a ista }e se objaviti i u "Slu`benim novinama FBiH", "Slu`benom glasniku RS" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-644-1/11 6. maja 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 2.9 stav (1) ta~ka 9. i 12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 31. sjednici, odr`anoj 06. maja 2011. godine, donijela

ODLUKU2
O POTVR\IVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. Na osnovu utvr|enih rezultata posrednih izbora provedenih u vezi sa ~lanom 10.15 i ~lanom 10.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skup{tinama svih kantona, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate posrednih izbora i dodjeljuje mandate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako slijedi: DELEGATI IZ REDA BO[NJA^KOG NARODA 1. Aliefendi} Almedin 2. Anadolac Mukadesa 3. Ba{agi} Esad 4. Ba{i} Zahid 5. Be}irovi} Hajrudin 6. ^au{evi} Sead 7. Jupi} Adnan 8. Kurtovi} Mustafa 9. Mu{i} Zijat 10. Pro{i} Ekrem 11. Ra|o D`evad 12. Salkanovi} Enes 13. Selman Salko 14. Smailbegovi} Jasmin 15. Tufek~i} Jasenko 16. Vajzovi} Hanka 17. Zuki} Amir DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA 1. Crnogorac Branislav 2. Dujmovi} Zora 3. Ili} Sla|an 4. Jovanovi} Zoran

Broj 25 – Strana 42 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Juri} Mira Kojovi} Predrag Loni} Mladen Ljubijanki} Mira Mali} Mirjana Mihajlovi} Slavi{a Milovi} Daliborka Puziga}a Drago Radi{i} Sretko Sarad`i} Vesna Simi} Nikola Tomi} Slobodan Zrili} Vlatko

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

ODLUKU1
O POTVR\IVANJU REZULTATA POSREDNIH IZBORA I DODJELI MANDATA ZA DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lanak 1. Temeljem utvr|enih rezultata posrednih izbora provedenih u svezi sa ~lankom 10.15 i ~lankom 10.16 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u skup{tinama svih kantona, Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine potvr|uje rezultate posrednih izbora i dodjeljuje mandate za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine kako slijedi: DELEGATI IZ REDA BO[NJA^KOG NARODA 1. Aliefendi} Almedin 2. Anadolac Mukadesa 3. Ba{agi} Esad 4. Ba{i} Zahid 5. Be}irovi} Hajrudin 6. ^au{evi} Sead 7. Jupi} Adnan 8. Kurtovi} Mustafa 9. Mu{i} Zijat 10. Pro{i} Ekrem 11. Ra|o D`evad 12. Salkanovi} Enes 13. Selman Salko 14. Smailbegovi} Jasmin 15. Tufek~i} Jasenko 16. Vajzovi} Hanka 17. Zuki} Amir DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA 1. Crnogorac Branislav 2. Dujmovi} Zora 3. Ili} Sla|an 4. Jovanovi} Zoran 5. Juri} Mira 6. Kojovi} Predrag 7. Loni} Mladen 8. Ljubijanki} Mira 9. Mali} Mirjana 10. Mihajlovi} Slavi{a 11. Milovi} Daliborka 12. Puziga}a Drago 13. Radi{i} Sretko 14. Sarad`i} Vesna 15. Simi} Nikola 16. Tomi} Slobodan 17. Zrili} Vlatko DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA 1. Abdi}-Jelenovi} Elvira 2. Bandur Milenko 3. Batini} Mirko 4. Brigi} Ivan 5. Divkovi} Ivo 6. Faletar Luka 7. Ivi} Janja 8. Mandi} Tomislav 9. Martinovi} Tomislav 10. Matanovi} Mijo 11. Nemec-Klisura Vesna 12. Pavlovi} Karolina 13. Pelivan Stipo 14. Peri} Josip 15. Prka~in \uro

DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA 1. Abdi}-Jelenovi} Elvira 2. Bandur Milenko 3. Batini} Mirko 4. Brigi} Ivan 5. Divkovi} Ivo 6. Faletar Luka 7. Ivi} Janja 8. Mandi} Tomislav 9. Martinovi} Tomislav 10. Matanovi} Mijo 11. Nemec-Klisura Vesna 12. Pavlovi} Karolina 13. Pelivan Stipo 14. Peri} Josip 15. Prka~in \uro 16. Tadi} Ivo 17. Vidovi} Radoje DELEGATI IZ REDA OSTALIH 1. ^ard`i} Damir 2. Had`iabdi} Amel 3. Obradovi} Huso 4. Papo Edina 5. Radelja{ Esed 6. Srna-Bajramovi} Segmedina 7. @uljevi} Aner ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" a ista }e se objaviti i u "Slu`benim novinama FBiH", "Slu`benom glasniku RS" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-644-1/11 6. maja 2011. godine Sarajevo Predsjednica Irena Had`iabdi}, s. r.

Temeljem ~lanka 2.9 stavak (1) to~ka 9. i 12. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 23/01, 07/02, 09/02, 20/02, 25/02, 04/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10), Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine je na 31. sjednici, odr`anoj 06. svibnja 2011. godine, donijelo
1 Odluka objavqena u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 43

16. Tadi} Ivo 17. Vidovi} Radoje DELEGATI IZ REDA OSTALIH 1. ^ard`i} Damir 2. Had`iabdi} Amel 3. Obradovi} Huso 4. Papo Edina 5. Radelja{ Esed 6. Srna-Bajramovi} Segmedina 7. @uljevi} Aner ^lanak 2. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku BiH" a ista }e se objaviti i u "Slu`benim novinama FBiH", "Slu`benom glasniku RS" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH" te na web stranici Sredi{njeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine, www.izbori.ba. Broj 06-1-07-1-644-1/11 6. svibnja 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r. Na osnovu ~lana 14.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i ~lana 91. Pravilnika o na~inu provo|ewa izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela

UPUTSTVO1
O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ODR@AVAWE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP[TINA SANSKI MOST I ILIXA ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) na 30. sjednici, odr`anoj dana 27.04.2011. godine, donijela je Odluku o raspisivawu prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa. (2) Prijevremeni izbori za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa odr`a}e se u nedjequ, 26.06.2011. godine. ^lan 2. (1) Rokovi teku od 27.04.2011. godine. (2) Prijave za ovjeru politi~kih partija i nezavisnih kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora, odnosno u periodu od 28.04.2011. godine zakqu~no sa 02.05.2011. godine, do 16.00 ~asova. (3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa 10.05.2011. godine, do 16.00 ~asova. (4) Krajwi rok za registraciju novih bira~a koji glasaju putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnike op{tina je 20 dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa 17.05.2011. godine. (5) Prijavu kandidata za na~elnike op{tina ovjereni politi~ki subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa 17.05.2011. godine, do 16.00 ~asova. (6) @rijebawe za utvr|ivawe redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima obavi}e se u sjedi{tu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu, Danijela Ozme br. 7, dana 19.05.2011. godine, u 12.00 ~asova.
1 Uputstvo objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

(7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnike op{tina za u~e{}e na prijevremenim izborima Centralna izborna komisija BiH donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana podno{ewa prijava, odnosno najkasnije do 27.05.2011. godine. (8) Centralni bira~ki spisak se zakqu~uje 20 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno zakqu~no sa 06.06.2011. godine. (9) Objavqivawe broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za op{tinu za koju se provode prijevremeni izbori obavi}e se u roku 17 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.06.2011. godine. (10)Imenovawe ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`na op{tinska izborna komisija u skladu sa sqede}im rokovima: a) Nadle`na op{tinska izborna komisija dostavqa svim ovjerenim politi~kim subjektima poziv da prisustvuju postupku `rijebawa za odre|ivawe zastupqenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 27.05.2011. godine. b) @rijebawe za odre|ivawe zastupqenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima obavqa se najkasnije u roku od 25 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. c) Politi~ki subjekti dostavqaju prijedloge kandidata za ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 06.06.2011. godine. d) Nadle`na op{tinska izborna komisija imenuje ~lanove bira~kih odbora i dostavqa akte o imenovawu ~lanova bira~kih odbora Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 11.06.2011. godine. e) Obuka ~lanova op{tinskih izbornih komisija odr`a}e se od 06.06.2011. godine do 09.06.2011. godine. f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`a}e se u periodu od 15 dana do 7 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine do 19.06.2011. godine. (11)Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima obavi}e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. (12)Odre|ivawe lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu podataka o odre|enim lokacijama Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nadle`na op{tinska izborna komisija obavi}e najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 11.06.2011. godine. (13)Medijsko predstavqawe politi~kih subjekata po~iwe 15 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (14)Neposredno obra}awe politi~kih subjekata putem elektronskih medija po~iwe 15 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (15)Zahtjevi za akreditirawe posmatra~a politi~kih subjekata podnose se izbornim komisijama najkasnije 7 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (16)Zahtjevi za akreditirawe posmatra~a iz udru`ewa gra|ana podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 7 dana prije dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (17)Zabrana objavqivawa rezultata ispitivawa javnog mnijewa po~iwe 48 ~asova prije otvarawa bira~kih mjesta i traje do zatvarawa bira~kih mjesta, odnosno u periodu od 24.06.2011.godine u 07,00 ~asova do 26.06.2011. godine do zatvarawa bira~kih mjesta. (18)Zahtjevi za akreditirawe me|unarodnih posmatra~a podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 1

Broj 25 – Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

dan prije dana odr`avawa izbora, odnosno do 25.06.2011. godine. (19)Izborna ti{ina po~iwe 24 ~asa prije otvarawa bira~kih mjesta i traje do zatvarawa bira~kih mjesta, odnosno u periodu od 25.06.2011. godine u 07,00 ~asova do 26.06.2011. godine do zatvarawa bira~kih mjesta. (20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i se od 26.06.2011. godine u sqede}im rokovima: a) prikupqawe obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do 21,30 ~asova b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 ~asa c) objava preliminarnih nezvani~nih i nekompletnih rezultata izbora do 22,30 ~asova. (21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasawa i kompletan izborni materijal do nadle`ne op{tinske izborne komisije, najkasnije u roku od 12 ~asova po zatvarawu bira~kih mjesta, odnosno do 27.06.2011. godine do 7,00 ~asova. (22)Op{tinska izborna komisija dostavqa zapisnike sa objediwenim zbirnim rezultatima glasawa na nivou op{tine Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 24 ~asa po zatvarawu bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do 27.06.2011. godine, do 19,00 ~asova. (23) Preliminarne nezvani~ne i nekompletne rezultate prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Centralna izboma kornisija BiH objavi}e 24 ~asa po zatvarawu bira~kih mjesta i po dobijawu rezultata od nadle`ne op{tinske izborne komisije, odnosno 27.06.2011. godine u 19,00 ~asova. (24)Krajwi rok za prijem glasa~kog materijala za glasa~e putem po{te, je 5 dana od dana odr`avawa izbora, odnosno zakqu~no sa 01.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa datumom odr`avawa izbora. (25)Utvr|ivawe i objavu rezultata prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Centralna izborna komisija BiH obavi}e najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avawa prijevremenih izbora, odnosno do 06.07.2011. godine. (26)Podno{ewe zahtjeva za ponovno brojawe glasa~kih listi}a vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata prijevremenih izbora. ^lan 3. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benom glasniku BiH, "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH. Broj 06-1-07-1-632-2/11 27. aprila 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Haxiabdi}, s. r. Na osnovu ~lana 14.3 stav (6) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i ~lana 91. Pravilnika o na~inu provo|enja izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, odr`anoj 27. aprila 2011. godine, donijela

UPUTSTVO1
O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ODR@AVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A ^lan 1. (1) Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Centralna izborna komisija BiH) je na 30. sjednici, odr`anoj dana 27.04.2011. godine, donijela Odluku o
1 Uputstvo objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

raspisivanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a. (2) Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a odr`at }e se u nedjelju, 26.06.2011. godine. ^lan 2. (1) Rokovi teku od 27.04.2011. godine. (2) Prijave za ovjeru politi~kih stranaka i nezavisnih kandidata podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno u periodu od 28.04.2011. godine zaklju~no sa 02.05.2011. godine, do 16.00 sati. (3) Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 10.05.2011. godine, do 16.00 sati. (4) Krajnji rok za registraciju novih bira~a koji glasaju putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnike op}ina je 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 17.05.2011. godine. (5) Prijavu kandidata za na~elnike op}ina ovjereni politi~ki subjekti podnose Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 17.05.2011. godine, do 16.00 sati. (6) @rijebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima obavit }e se u sjedi{tu Centralne izborne komisije BiH u Sarajevu, Danijela Ozme br. 7, dana 19.05.2011. godine, u 12.00 sati. (7) Odluku o ovjeri kandidata za na~elnike op}ina za u~e{}e na prijevremenim izborima Centralna izborna komisija BiH donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana podno{enja prijava, odnosno najkasnije do 27.05.2011. godine. (8) Centralni bira~ki spisak se zaklju~uje 20 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 06.06.2011. godine. (9) Objavljivanje broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za op}inu za koju se provode prijevremeni izbori obavit }e se u roku 17 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.06.2011. godine. (10)Imenovanje ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`na op}inska izborna komisija u skladu sa sljede}im rokovima: a) Nadle`na op}inska izborna komisija dostavlja svim ovjerenim politi~kim subjektima poziv da prisustvuju postupku `rijebanja za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 27.05.2011. godine. b) @rijebanje za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima obavlja se najkasnije u roku od 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. c) Politi~ki subjekti dostavljaju prijedloge kandidata za ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 06.06.2011. godine. d) Nadle`na op}inska izborna komisija imenuje ~lanove bira~kih odbora i dostavlja akte o imenovanju ~lanova bira~kih odbora Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 11.06.2011. godine. e) Obuka ~lanova op}inskih izbornih komisija odr`at }e se od 06.06.2011. godine do 09.06.2011. godine. f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`at }e se u periodu od 15 dana do 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine do 19.06.2011. godine.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 45

(11)Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima obavit }e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. (12)Odre|ivanje lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu podataka o odre|enim lokacijama Centralnoj izbornoj komisiji BiH, nadle`na op}inska izborna komisija obavit }e najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 11.06.2011. godine. (13)Medijsko predstavljanje politi~kih subjekata po~inje 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (14)Neposredno obra}anje politi~kih subjekata putem elektronskih medija po~inje 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (15)Zahtjevi za akreditiranje posmatra~a politi~kih subjekata podnose se izbornim komisijama najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (16)Zahtjevi za akreditiranje posmatra~a iz udru`enja gra|ana podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (17)Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja po~inje 48 sati prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u periodu od 24.06.2011.godine u 07,00 sati do 26.06.2011. godine do zatvaranja bira~kih mjesta. (18)Zahtjevi za akreditiranje me|unarodnih posmatra~a podnose se Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 1 dan prije dana odr`avanja izbora, odnosno do 25.06.2011. godine. (19)Izborna {utnja po~inje 24 sata prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u periodu od 25.06.2011. godine u 07,00 sati do 26.06.2011. godine do zatvaranja bira~kih mjesta. (20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i se od 26.06.2011. godine u sljede}im rokovima: a) prikupljanje obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do 21,30 sati b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 sata c) objava preliminarnih nezvani~nih i nekompletnih rezultata izbora do 22,30 sati. (21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasanja i kompletan izborni materijal do nadle`ne op}inske izborne komisije, najkasnije u roku od 12 sati po zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno do 27.06.2011. godine do 7,00 sati. (22)Op}inska izborna komisija dostavlja zapisnike sa objedinjenim zbirnim rezultatima glasanja na nivou op}ine Centralnoj izbornoj komisiji BiH najkasnije 24 sata po zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do 27.06.2011. godine, do 19,00 sati. (23)Preliminarne nezvani~ne i nekompletne rezultate prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Centralna izborna komisija BiH objavit }e 24 sata po zatvaranju bira~kih mjesta i po dobijanju rezultata od nadle`ne op}inske izborne komisije, odnosno 27.06.2011. godine u 19,00 sati. (24)Krajnji rok za prijem glasa~kog materijala za glasa~e putem po{te, je 5 dana od dana odr`avanja izbora, odnosno zaklju~no sa 01.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa datumom odr`avanja izbora. (25)Utvr|ivanje i objavu rezultata prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Centralna izborna komisija BiH obavit }e najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 06.07.2011. godine. (26)Podno{enje zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih listi}a vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata prijevremenih izbora.
1 Naputak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

^lan 3. Ovo Uputstvo stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH, "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH. Broj 06-1-07-1-632-2/11 27. aprila 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, s. r. Temeljem ~lanka 14.3 stavak (6) Izbornoga zakona Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08 i 32/10) i ~lanka 91. Pravilnika o na~inu provedbe izbora u Bosni i Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 37/10, 71/10 i 22/11), Sredi{nje je izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine na 30. sjednici, odr`anoj 27. travnja 2011. godine, donijelo

NAPUTAK1
O ROKOVIMA IZBORNIH AKTIVNOSTI ZA ODR@AVANJE PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NA^ELNIKE OP]INA SANSKI MOST I ILID@A ^lanak 1. Sredi{nje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH) na 30. sjednici, odr`anoj dana 27.04.2011. godine, donijelo je Odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a. Prijevremeni izbori za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a odr`at }e se u nedjelju, 26.06.2011. godine. ^lanak 2. Rokovi teku od 27.04.2011. godine. Prijave za ovjeru politi~kih stranaka i neovisnih kandidata podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije u roku od 5 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno u razdoblju od 28.04.2011. godine zaklju~no sa 02.05.2011. godine, do 16.00 sati. Zahtjevi za ovjeru koalicija podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije u roku od 13 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 10.05.2011. godine, do 16.00 sati. Krajnji rok za registraciju novih bira~a koji glasuju putem po{te na prijevremenim izborima za na~elnike op}ina je 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 17.05.2011. godine. Prijavu kandidata za na~elnike op}ina ovjereni politi~ki subjekti podnose Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije 20 dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 17.05.2011. godine, do 16.00 sati. @drjebanje za utvr|ivanje redoslijeda politi~kih subjekata na glasa~kim listi}ima obavit }e se u sjedi{tu Sredi{njeg izbornog povjerenstva BiH u Sarajevu, Danijela Ozme br. 7, dana 19.05.2011. godine, u 12.00 sati. Odluku o ovjeri kandidata za na~elnika Op}ine za sudjelovanje na prijevremenim izborima Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH donosi najkasnije u roku od 10 dana od dana podno{enja prijava, odnosno najkasnije do 27.05.2011. godine. Sredi{nji bira~ki popis se zaklju~uje 20 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno zaklju~no sa 06.06.2011. godine. Objavljivanje broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za op}inu za koju se provode prijevremeni izbori obavit }e se u roku od 17 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 09.06.2011. godine.

(1)

(2)

(1) (2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9)

Broj 25 – Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH c)

Srijeda, 11. 5. 2011.

(10)Imenovanje ~lanova bira~kih odbora vr{i nadle`no op}insko izborno povjerenstvo sukladno sljede}im rokovima: a) Nadle`no op}insko izborno povjerenstvo dostavlja svim ovjerenim politi~kim subjektima poziv da nazo~e postupku `drjebanja za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima najkasnije 30 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 27.05.2011. godine. b) @drjebanje za odre|ivanje zastupljenosti politi~kih subjekata u bira~kim odborima obavlja se najkasnije u roku od 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. c) Politi~ki subjekti dostavljaju prijedloge kandidata za ~lanstvo u bira~kim odborima najkasnije 20 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 06.06.2011. godine. d) Nadle`no op}insko izbomo povjerenstvo imenuje ~lanove bira~kih odbora i dostavlja akte o imenovanju ~lanova bira~kih odbora Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 11.06.2011. godine. e) Obuka ~lanova op}inskog izbornog povjerenstva odr`at }e se od 06.06.2011. godine do 09.06.2011. godine. f) Obuka ~lanova bira~kih odbora odr`at }e se u razdoblju od 15 dana do 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine do 19.06.2011. godine. (11)Objava kona~nih listi kandidata u slu`benim glasilima obavit }e se najkasnije 25 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 01.06.2011. godine. (12)Odre|ivanje lokacija bira~kih mjesta, objavu i dostavu podataka o odre|enim lokacijama Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH , nadle`no op}insko izborno povjerenstvo obavit }e najkasnije u roku od 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno najkasnije do 11.06.2011. godine. (13)Medijsko predstavljanje politi~kih subjekata po~inje 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (14)Izravno obra}anje politi~kih subjekata putem elektronskih medija po~inje 15 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno od 11.06.2011. godine. (15)Zahtjevi za akreditiranje promatra~a politi~kih subjekata podnose se izbornim povjerenstvima najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (16)Zahtjevi za akreditiranje promatra~a iz udruga gra|ana podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije 7 dana prije dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 19.06.2011. godine. (17)Zabrana objavljivanja rezultata ispitivanja javnog mnijenja po~inje 48 sati prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u razdoblju od 24.06.2011.godine u 07,00 sati do 26.06.2011. godine do zatvaranja bira~kih mjesta. (18)Zahtjevi za akreditiranje me|unarodnih promatra~a podnose se Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije 1 dan prije dana odriavanja izbora, odnosno do 25.06.2011. godine. (19)Izborna {utnja po~inje 24 sata prije otvaranja bira~kih mjesta i traje do zatvaranja bira~kih mjesta, odnosno u razdoblju od 25.06.2011. godine u 07,00 sati do 26.06.2011. godine do zatvaranja bira~kih mjesta. (20)Unos i obrada rezultata izbora elektronskim putem vr{i se od 26.06.2011. godine u sljede}im rokovima: a) prikupljanje obrazaca sa bira~kih mjesta od 21,00 do 21,30 sati b) unos rezultata od 21,30 do 22,00 sata
1 Rje{ewe objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

objava preliminarnih, nezvani~nih i nekompletnih rezultata izbora do 22,30 sati. (21)Bira~ki odbori vr{e dostavu rezultata glasovanja i kompletan izborni materijal do nadle`nog op}inskog izbornog povjerenstva, najkasnije u roku od 12 sati po zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno do 27.06.2011. godine do 7,00 sati. (22)Op}insko izborno povjerenstvo dostavlja zapisnike sa objedinjenim zbirnim rezultatima glasovanja na razini op}ine Sredi{njem izbornom povjerenstvu BiH najkasnije 24 sata po zatvaranju bira~kih mjesta, odnosno najkasnije do 27.06.2011. godine, do 19,00 sati. (23)Preliminarne, nezvani~ne i nekompletne prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sredni{nje izborno povjerenstvo BiH obavit }e 24 sata po zatvaranju bira~kih mjesta i po dobijanju rezultata od nadle`nog op}inskog izbornog povjerenstva, odnosno 27.06.2011. godine u 19,00 sati. (24)Krajnji rok za primitak glasa~kog materijala za glasa~e putem po{te, je 5 dana od dana odr`avanja izbora, odnosno zaklju~no sa 01.07.2011. godine, sa otiskom pe~ata po{te sa nadnevkom odr`avanja izbora. (25)Utvr|ivanje i objavu rezultata prijevremenih izbora za na~elnika Op}ine Sredi{nje izborno povjerenstvo BiH obavit }e najkasnije u roku od 10 dana od dana odr`avanja prijevremenih izbora, odnosno do 06.07.2011. godine. (26)Podno{enje zahtjeva za ponovno brojanje glasa~kih listi}a vr{i se u roku od 3 dana od dana objave rezultata prijevremenih izbora. ^lanak 3. Ovaj Naputak stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benom glasniku BiH, "Slu`benim novinama Federacije BiH", "Slu`benom glasniku Republike Srpske" i "Slu`benom glasniku Br~ko Distrikta BiH. Broj 06-1-07-1-632-2/11 27. travnja 2011. godine Predsjednica Sarajevo Irena Had`iabdi}, v. r.

KONKURENCIJSKI SAVJET/VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (1) ta~ka d), a u vezi sa ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rje{avaju}i po Prijavi koncentracije privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, zaprimqenoj dana 27.12.2010. godine pod brojem 01-26-030-II/10, Konkurencijski savjet, na 12. (dvanaestoj) sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, donio je

RJE[EWE1
1. Ocjewuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu na malo u specijalizovanim prodavnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine koja }e nastati sticawem kontrole privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, kupovinom 100,0% vlasni~kog u~e{}a u privrednom subjektu TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, od privrednog subjekta INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 2. Ovo Rje{ewe o koncentraciji upisuje se u Registar koncentracija. 3. Ovo Rje{ewe je kona~no i bi}e objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Obrazlo`ewe Konkurencijski savjet Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Konkurencijski savjet) je zaprimio, dana 27.12.2010.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH Tabela 1.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Naziv dioni~ara

Broj 25 – Strana 47

godine pod brojem 04-26-1-030-II/10, Prijavu koncentracije (u daqwem tekstu: Prijava) privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo (u daqwem tekstu: Podnosilac prijave ili FDS Sarajevo), podnesenu po direktoru Edinu Mulahasanovi}u, kojom privredni subjekt FDS Sarajevo namjerava ste}i kontrolu nad privrednim subjektom TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar (u daqwem tekstu: TOBACCO PRESS Mostar), kupovinom 100,0% vlasni~kih u~e{}a od privrednog subjekata INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg (u daqwem tekstu: INTER-PRESS [iroki Brijeg). Konkurencijski savjet uvidom u podnesenu Prijavu je utvrdio da ista nije potpuna i kompletna, u smislu ~lana 30. stav (1) Zakona o konkurenciji (u daqwem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10 ), te je zatra`ilo dopunu iste, aktom broj 04-26-1-030-1-II/10 od dana 19.01.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-3-II/10 od dana 03.02.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-5-II/10 od dana 22.02.2011. godine i aktom broj 04-26-1-030-7-II/10 od dana 09.03.2011. godine. Podnosilac prijave je Prijavu dopunio podneskom broj 04-26-1-030-2-II/10 dana 27.01.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-4-II/10 dana 15.02.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-6-II/10 dana 03.03.3011. godine i podneskom broj 04-26-1-030-8-II/10 dana 14.03.2011. godine. Konkurencijski savjet, nakon kompletirawa Prijave, je izdao Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa ~lanom 30. stav (3) Zakona, dana 22.03.2010. godine pod brojem 04--26-1-030-11-II/10. Podnosilac prijave je naveo, u smislu ~lana 30. stav (2) Zakona, da zahtjev za ocjenu koncentracije ne}e podnijeti drugom tijelu izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Konkurencijski savjet je izdao, u skladu sa ~lanom 16. stav (4) Zakona, Obavje{tewe o podnesenoj Prijavi, dana 19.03.2011. godine akt broj 04-26-1-030-9-II/10, u dnevnim novinama putem kojeg je pozvao sve zainteresovane strane na dostavqawe pisanih primjedbi u vezi sa provedbom predmetne koncentracije. Na navedeno obavje{tewe nije bilo zaprimqenih komentara zainteresovanih strana. Konkurencijski savjet nakon analize podataka u postupku ocjene koncentracije je utvrdio slijede}e ~iwenice: Prijava koncentracije je podnesena u propisanom roku, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona. 1. U~esnici predmetne koncentracije U~esnici koncentracije su privredni subjekat FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo i privredni subjekat INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 1.1. Privredni subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo Privredni subjekat FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Sarajevu, kao dioni~ko dru{tvo u mje{ovitoj svojini (Rje{ewem broj U/1-61188/91 od dana 23.12.1991. godine), a preregistracijom je upisan u registar Kantonalnog suda u Sarajevu, dana 08.11.2001. godine pod brojem 1-1366. Vlasni~ka struktura privrednog subjekta FDS Sarajevo:
1 (..)* - Podaci predstavqaju poslovnu tajnu

U~e{}e (%) 39,9058 3,6912 1,6227 1,5216 1,4996 1,2823 1,1754 0,8098 0,7683 0,7539 46,9694 100,00

Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva NLB TB d.d. Tuzla HYPO ALPE-ADRIA.BANK d.d. Mostar Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo UG UDRU@EWE DIONI^ARA FABRIKE DUHANA SARAJEVO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Biha} Ostali dioni~ari Ukupno

Izvor. Podaci iz Prijave Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta FDS Sarajevo su proizvodwa cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. Privredni subjekat FDS Sarajevo ima poslovne jedinice u Sarajevu, Tuzli, Biha}u, ^itluku i Bawa Luci koje se bave plasmanom proizvoda. Privredni subjekat FDS Sarajevo ima ukupno (..)*1 maloprodajnih objekata tipa kiosk u Bosni i Hercegovini (u Federaciji Bosne i Hercegovine (..)*, a u Republici Srpskoj (..)* kioska), koje je stekao u 2010. godini. Privredni subjekat FDS Sarajevo posjeduje preko 10,0% vlasni~kog u~e{}a u sqede}im privrednim subjektima: Tabela 2.
R.b. Privredni subjekat U~e{}e vlasni{tva (%) 100,00 100,00 100,00 90,81 56,65 19,72 14,75 13,74 12,05

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

FDS d.o.o. Beograd, Srbija FDS d.o.o. Skopje, Makedonija FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla DUHAN - ZENICA d.d. Zenica VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo REMONTA@A d.d. Tuzla ZIF BONUS d.d.Sarajevo

Izvor. Podaci iz Prijave 1.1.1. Povezana dru{tva privrednog subjekta FDS Sarajevo u Bosni i Hercegovini 1.1.1.1. FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac Privredni subjekat FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Travnik - Vla{i} Babanovac, Vla{i} Babanovac bb, je upisan u sudski registar Op{tinskog suda u Travniku, pod mati~nim brojem 51-02-0001-08, sa upisanim osnovnim kapitalom od 7.050,000,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac je pru`awe usluga turisti~kih djelatnosti (hoteli i moteli sa restoranom). Privredni subjekat FDS HOTEL BABANOVAC u 2009. godini nije obavqao registrovanu djelatnost, a u 2010. godini nadle`ni sud je donio odluku o likvidaciji istog. 1.1.1.2. UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla Privredni subjekat UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla, Mitra Trifunovi}a U~e 7, 75000 Tuzla, je u sudski registar Op{tinskog suda u Tuzli upisan pod mati~nim brojem 1-310, sa upisanim osnovnim kapitalom od 13.281.400,00 KM.

Broj 25 – Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla je ostala trgovina na veliko. Privredni subjekat UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla na podru~ju Bosne i Hercegovine ima 45 maloprodajnih objekata tipa kioska (44 objekta se nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1 u Republici Srpskoj). 1.1.1.3. DUHAN - ZENICA d.d. Zenica Privredni subjekat DUHAN - ZENICA d.d. Zenica, Fra Grge Marti}a 11, 72000 Zenica, je u sudski registar Op{tinskog suda u Zenici upisan pod mati~nim brojem 1-521, sa upisanim osnovnim kapitalom od 910.870,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta DUHAN - ZENICA d.d. Zenica je trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama. Privredni subjekt DUHAN - ZENICA d.d. Zenica ima ukupno 17 maloprodajnih objekata tipa kioska na podru~ju Zenice, koji su dati u zakup tre}im licima. 1.2. Privredni subjekat INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg Privredni subjekat INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg, je osnovan 1999. godine pod nazivom DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. U registar @upanijskog suda [iroki Brijeg je upisan pod mati~nim brojem: 1-3501 dana 19.05.1999. godine, a 2001. godine naziv privrednog subjekta DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg promijewen je u privredni subjekat INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. Vlasni~ku strukturu privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg ~ine fizi~ka lica Ivan Grani} (Zagreb, Republika Hrvatska) i Vinka Knezovi} ([iroki Brijeg, Bosna i Hercegovina), sa po 50,0% vlasni~kog u~e{}a. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg je ostala trgovina na veliko iskqu~ivo za vlastiti ra~un. 1.2.1. Privredni subjekat TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar Privredni subjekat TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, je upisan u sudski registar Op{tinskog suda u Mostaru, pod mati~nim brojem 58-01-0031-10 dana 25.03.2010. godine. Privredni subjekat INTER-PRESS [iroki Brijeg je vlasnik 100,0% u~e{}a u osnovnom kapitalu privrednog subjekta TOBACCO PRESS Mostar, sa upisanim osnovnim kapitalom od 1.410.831,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta TOBACCO PRESS d.o.o Mostar je ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama tipa kioska. Privredni subjekat TOBACCO PRESS Mostar na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine ima 102 maloprodajna objekata tipa kioska. 1.2.1.1. Privredni subjekat REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla Privredni subjekst REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, Rudarska B-7, 75000 Tuzla je upisan u registar Op{tinskog suda u Tuzli pod mati~nim brojem 1-6462, dana 16.08.1995. godine. Privredni subjekat TOBACCO PRESS Mostar (Rje{ewe broj 032-0-Reg-10-001145 od 13.09.2010. godine) je vlasnik 100,0% u~e{}a u osnovnom kapitalu privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, sa upisanim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla su trgovina na malo kwigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom. Privredni subjekat REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla posjeduje {est maloprodajnih objekata tipa kioska, na podru~ju Tuzle. 2. Pravni okvir ocjene koncentracije Konkurencijski savjet je u provo|ewu postupka ocjene predmetne koncentracije primijenio odredbe Zakona, Odluke

o na~inu podno{ewa prijave i kriterijumima za ocjenu koncentracije privrednih subjekata ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10) i Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10). 3. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije Prema Prijavi pravni osnov koncentracije predstavqa Ugovor o preuzimawu ~lanskog u~e{}a (u daqwem tekstu: Ugovor), zakqu~en dana 17.12.2010. godine u Mostaru, izme|u privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg i privrednog subjekta FDS Sarajevo. Prema predmetnom Ugovoru privredni subjekat FDS Sarajevo preuzima 100,0% vlasni~kog u~e{}a u privrednom subjektu TOBACCO PRESS Mostar (ukqu~uju}i i povezani privredni subjekat REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) od privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg. Konkurencijski savjet je prihvatio Ugovor kao pravni osnov predmetne koncentracije, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona, a u vezi sa ~lanom 30. stav (1) ta~ka a) Zakona i ~lanom 9. ta~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterijuma za ocjenu koncentracija privrednih subjekata. Pravni oblik koncentracije je sticawe kontrole ili preovladavaju}eg uticaja jednog privrednog subjekta (FDS Sarajevo) nad drugim privrednim subjektom (TOBACCO PRESS Mostar) kupovinom ve}ine u~e{}a osnovnog kapitala, u smislu ~lana 12. stav (1) ta~ka b) pod 1. Zakona. 4. Obaveza prijave koncentracije Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekata, u smislu odredbe ~lana 14. stav (1) Zakona, postoji ako ukupni godi{wi prihodi svih u~esnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tr`i{tu iznose preko 100.000.000,00 KM, po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji i da ukupan godi{wi prihod svakog od najmawe dva privredna subjekta u~esnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tr`i{tu Bosne i Hercegovine iznosi najmawe 8.000.000,00 KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji ili je wihovo zajedni~ko u~e{}e na relevantnom tr`i{tu ve}e od 40%. Ukupni godi{wi prihodi privrednih subjekata u~esnika koncentracije (i wihovih povezanih privrednih subjekata), na dan 31. decembar 2009. godine: Tabela 3.
Privredni subjekat KM FDS Sarajevo INTER PRESS [iroki Brijeg Bosna i Hercegovina (..)* (..)* Svijet (..)* Ukupni prihodi (..)* (..)*

Izvor: podaci iz Prijave Godi{wi prihodi u~esnika koncentracije predstavqaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na u~esnike koncentracije na tr`i{tu Bosne i Hercegovine), u smislu ~lana 9. ta~ka h) Odluke o na~inu podno{ewa prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekata. Konkurencijski savjet je utvrdio da su privredni subjekti u~esnici koncentracije u 2009. godini ostvarili ukupne prihode, u skladu sa ~lanom 14. stav (1) ta~ka b) Zakona, te su obavezni prijaviti koncentraciju. 5. Relevantno tr`i{te Relevantno tr`i{te, u smislu ~lana 3. Zakona, te ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta, ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda (usluga) koje su predmet obavqawa djelatnosti na odre|enom geografskom tr`i{tu. Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potro{a~i smatraju me|usobno zamjewivim s obzirom na wihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili na~in upotrebe.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 49

Prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivawu relevantnog tr`i{ta relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhvata cijelu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine, na kojoj su tr`i{ni konkurenti aktivni u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoqno ujedna~enim uslovima koje to tr`i{te bitno razlikuje od uslova tr`i{ne konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima. Analizom relevantnog tr`i{ta u~esnika predmetne koncentracije i predmeta koncentracije, Konkurencijski savjet je utvrdio da je relevantno tr`i{te proizvoda u predmetnoj koncentraciji ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama (tipa kioska). Relevantnim tr`i{tem u geografskom smislu smatra se tr`i{te Federacije Bosne i Hercegovine, budu}i da na tom tr`i{tu iskqu~ivo djeluje privredni subjekat TOBACCO PRESS Mostar (predmet koncentracije) sa 108 maloprodajnih objekata (tipa kiosk) (sa povezanim privrednim subjektom). Slijedom navedenog, relevantno tr`i{te predmetne koncentracije je tr`i{te trgovine na malo u specijalizovanim prodavnicama (tipa kiosk) u Federaciji Bosne i Hercegovine. 6. Analiza relevantnog tr`i{ta Analiza u~esnika koncentracije i konkurenata na relevantnom tr`i{tu maloprodajnih objekta tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine, na dan 31.12.2009. godine: Tabela 4.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv privrednog subjekta Opresa - Sarajevo INTER-PRESS [iroki Brijeg Duhanpromet - Sarajevo Riva - Tuzla UNIVERZALPROMET-Tuzla Ostali Ukupno u~esnici koncentracije (2+5) Ukupno Broj objekata 222 108 72 48 44 459 152 953 U~e{}e(%) 23,30 11,33 7,56 5,03 4,62 48,16 15,95 100,00

Federaciji Bosne i Hercegovine i imati tr`i{no u~e{}e od (..)*%. 7. Ocjena predmetne koncentracije Konkurencijski savjet analizom relevantnih podataka, u smislu ~lana 17. Zakona, ocijenio je da provo|ewem namjeravane koncentracije ne}e do}i do zna~ajnijeg pove}awa tr`i{nog u~e{}a (Tabela 4.) u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu, odnosno ne}e do}i do stvarawa ili ja~awa dominantne pozicije privrednog subjekta FDS Sarajevo. Konkurencijski savjet je prilikom dono{ewa kona~ne odluke uzeo u obzir da }e provo|ewem predmetne koncentracije do}i do odre|enih pogodnosti za potro{a~e na relevantnom tr`i{tu u smislu pove}awa kvalitete usluga i dostupnosti odre|enih proizvoda. Uzimaju}i u obzir sve navedeno Konkurencijski savjet je ocijenio koncentraciju dopu{tenom, u skladu sa ~lanom 18. stav (2) ta~ka a) Zakona, kao u dispozitivu. 8. Administrativna taksa Podnosilac prijave na ovo Rje{ewe je, u skladu sa ~lanom 2. tarifni broj 107. stav (1) ta~ka d) pod 1) Odluke o administrativnim taksama u vezi s procesnim radwama pred Konkurencijskim savjetom ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je du`an platiti administrativnu taksu u iznosu od 2.500,00 KM, u korist Buxeta institucija Bosne i Hercegovine. 9. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog Rje{ewa nije dozvoqena `alba. Nezadovoqna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{ewa, odnosno od dana wegovog objavqivawa. Broj 04-26-1-030-13-II/10 7. aprila 2011. godine Sarajevo Predsjednik Dr Stjepo Prawi}, s. r.

Izvor: Podaci iz Prijave Ukupan broj maloprodajnih objekata tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine je 953, od toga privredni subjekat INTER-PRESS [iroki Brijeg ima 108 objekata (ukqu~uju}i i 6 kioska povezanog privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) dok privredni subjekat FDS Sarajevo ima 44 kioska (ukqu~uju}i kioske povezanog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla), te u~esnici koncentracije u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju ukupno 152 maloprodajna objekta tipa kioska i tr`i{no u~e{}e od 15,95%. Ukupan broj maloprodajnih objekata tipa kiosk koji }e biti u vlasni{tvu privrednog subjekta FDS Sarajevo (uzimaju}i u obzir i objekte date u zakup tre}im licima) nakon provedene predmetne koncentracije: Tabela 5.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. Privredni subjekat FDS Sarajevo TOBACCO PRESS Mostar REVIJA PLASMAN Tuzla DUHAN - ZENICA Zenica UNIVERZALPROMETTuzla Ukupno Bosna i Federacija Hercegovina BiH (..)* 102 6 17 45 (..)* (..)* 102 6 17 44 (..)* Republika Srpska (..)* 0 0 0 1 (..)*

Na osnovu ~lana 25. stav (1) ta~ka e), ~lana 42. stav (1) ta~ka d), a u vezi sa ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rje{avaju}i po Prijavi koncentracije privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 27.12.2010. godine pod brojem 01-26-030-II/10, Konkurencijsko vije}e, na 12. (dvanaestoj) sjednici odr`anoj 7. aprila 2011. godine, je donijelo

RJE[ENJE1
1. Ocjenjuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu na malo u specijaliziranim prodavnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine koja }e nastati sticanjem kontrole privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, kupovinom 100,0% vlasni~kih udjela u privrednom subjektu TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, od privrednog subjekta INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 2. Ovo Rje{enje o koncentraciji upisuje se u Registar koncentracija. 3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Obrazlo`enje Konkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo, dana 27.12.2010. godine pod brojem 04-26-1-030-II/10, Prijavu koncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava) privrednog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Podnosilac prijave ili FDS Sarajevo), podnesenu po direktoru Edinu Mulahasanovi}u, kojom privredni subjekt FDS Sarajevo namjerava ste}i kontrolu

Izvor: Podaci iz prijave Analizom podataka (Tabela 5.) privredni subjekat FDS Sarajevo nakon provedene koncentracije }e imati ukupno u vlasni{tvu (..)* maloprodajnih objekata tipa kiosk u
1 Rje{ewe objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

Broj 25 – Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
10. 11. ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Biha} Ostali dioni~ari Ukupno

Srijeda, 11. 5. 2011.
0,7539 46,9694 100,00

nad privrednim subjektom TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar (u daljnjem tekstu: TOBACCO PRESS Mostar), kupovinom 100,0% vlasni~kih udjela od privrednog subjekta INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg (u daljnjem tekstu: INTER-PRESS [iroki Brijeg). Konkurencijsko vije}e uvidom u podnesenu Prijavu je utvrdilo da ista nije potpuna i kompletna, u smislu ~lana 30. stav (1) Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10), te je zatra`ilo dopunu iste, aktom broj 04-26-1-030-1-II/10 od dana 19.01.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-3-II/10 od dana 03.02.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-5-II/10 od dana 22.02.2011. godine i aktom broj 04-26-1-030-7-II/10 od dana 09.03.2011. godine. Podnosilac prijave je Prijavu dopunio podneskom broj 04-26-1-030-2-II/10 dana 27.01.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-4-II/10 dana 15.02.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-6-II/10 dana 03.03.3011. godine i podneskom broj 04-26-1-030-8-II/10 dana 14.03.2011. godine. Konkurencijsko vije}e, nakon kompletiranja Prijave, je izdalo Potvrdu o prijemu kompletne i uredne Prijave, u skladu sa ~lanom 30. stav (3) Zakona, dana 22.03.2010. godine pod brojem 04-26-1-030-11-II/10. Podnosilac prijave je naveo, u smislu ~lana 30. stav (2) Zakona, da zahtjev za ocjenu koncentracije ne}e podnijeti drugom tijelu izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Konkurencijsko vije}e je izdalo, u skladu sa ~lanom 16. stav (4) Zakona, Obavijest o podnesenoj Prijavi, dana 19.03.2011. godine akt broj 04-26-1-030-9-II/10, u dnevnim novinama putem koje je pozvalo sve zainteresovane strane na dostavljanje pisanih primjedbi u vezi sa provedbom predmetne koncentracije. Na navedenu Obavijest nije bilo zaprimljenih komentara zainteresovanih strana. Konkurencijsko vije}e nakon analize podataka u postupku ocjene koncentracije je utvrdilo slijede}e ~injenice: Prijava koncentracije je podnesena u propisanom roku, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona. 1. U~esnici predmetne koncentracije U~esnici koncentracije su privredni subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo i privredni subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 1.1. Privredni subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo Privredni subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Sarajevu, kao dioni~ko dru{tvo u mje{ovitoj svojini (Rje{enjem broj U/1-61188/91 od dana 23.12.1991. godine), a preregistracijom je upisan u registar Kantonalnog suda u Sarajevu, dana 08.11.2001. godine pod brojem 1-1366. Vlasni~ka struktura privrednog subjekta FDS Sarajevo: Tabela 1.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NLB TB d.d. Tuzla HYPO ALPE-ADRIA.BANK d.d. Mostar Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo UG UDRU@ENJE DIONI^ARA FABRIKE DUHANA SARAJEVO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar Naziv dioni~ara Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Udio(%) 39,9058 3,6912 1,6227 1,5216 1,4996 1,2823 1,1754 0,8098 0,7683

Izvor. Podaci iz Prijave Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta FDS Sarajevo su proizvodnja cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. Privredni subjekt FDS Sarajevo ima poslovne jedinice u Sarajevu, Tuzli, Biha}u, ^itluku i Banjoj Luci koje se bave plasmanom proizvoda. Privredni subjekt FDS Sarajevo ima ukupno (..)*1 maloprodajnih objekta tipa kiosk u Bosni i Hercegovini (u Federaciji Bosne i Hercegovine (..)*, a u Republici Srpskoj (..)* kioska), koje je stekao u 2010. godini. Privredni subjekt FDS Sarajevo posjeduje preko 10,0% vlasni~kih udjela u sljede}im privrednim subjektima: Tabela 2.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Privredni subjekt FDS d.o.o. Beograd, Srbija FDS d.o.o. Skopje, Makedonija FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla DUHAN - ZENICA d.d. Zenica VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo REMONTA@A d.d. Tuzla ZIF BONUS d.d.Sarajevo Udio vlasni{tva (%) 100,00 100,00 100,00 90,81 56,65 19,72 14,75 13,74 12,05

Izvor. Podaci iz Prijave 1.1.1. Povezana dru{tva privrednog subjekta FDS Sarajevo u Bosni i Hercegovini 1.1.1.1. FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac Privredni subjekt FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Travnik - Vla{i} Babanovac, Vla{i} Babanovac bb, je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, pod mati~nim brojem 51-02-0001-08, sa upisanim osnovnim kapitalom od 7.050,000,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac je pru`anje usluga turisti~kih djelatnosti (hoteli i moteli sa restoranom). Privredni subjekt FDS HOTEL BABANOVAC u 2009. godini nije obavljao registrovanu djelatnost, a u 2010. godini nadle`ni sud je donio odluku o likvidaciji istog. 1.1.1.2. UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla Privredni subjekt UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla, Mitra Trifunovi}a U~e 7, 75000 Tuzla, je u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli upisan pod mati~nim brojem 1-310, sa upisanim osnovnim kapitalom od 13.281.400,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla je ostala trgovina na veliko. Privredni subjekt UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla na podru~ju Bosne i Hercegovine ima 45 maloprodajnih objekta tipa kioska (44 objekta se nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1 u Republici Srpskoj). 1.1.1.3. DUHAN - ZENICA d.d. Zenica Privredni subjekt DUHAN - ZENICA d.d. Zenica, Fra Grge Marti}a 11, 72000 Zenica, je u sudski registar Op}inskog suda u Zenici upisan pod mati~nim brojem 1-521, sa upisanim osnovnim kapitalom od 910.870,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta DUHAN - ZENICA d.d. Zenica je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. Privredni subjekt DUHAN - ZENICA d.d. Zenica ima ukupno 17 maloprodajnih objekta tipa kioska na podru~ju Zenice, koji su dati u zakup tre}im licima.

1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 51

1.2. Privredni subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg Privredni subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg, je osnovan 1999. godine pod nazivom DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. U registar @upanijskog suda [iroki Brijeg je upisan pod mati~nim brojem: 1-3501 dana 19.05.1999. godine, a 2001. godine naziv privrednog subjekta DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg promijenjen je u privredni subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. Vlasni~ku strukturu privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg ~ine fizi~ka lica Ivan Grani} (Zagreb, Republika Hrvatska) i Vinka Knezovi} ([iroki Brijeg, Bosna i Hercegovina), sa po 50,0% vlasni~kih udjela. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg je ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. 1.2.1. Privredni subjekt TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar Privredni subjekt TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Mostaru, pod mati~nim brojem 58-01-0031-10 dana 25.03.2010. godine. Privredni subjekt INTER-PRESS [iroki Brijeg je vlasnik 100,0% udjela u osnovnom kapitalu privrednog subjekta TOBACCO PRESS Mostar, sa upisanim osnovnim kapitalom od 1.410.831,00 KM. Prete`na registrovana djelatnost privrednog subjekta TOBACCO PRESS d.o.o Mostar je ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama tipa kioska. Privredni subjekt TOBACCO PRESS Mostar na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine ima 102 maloprodajna objekta tipa kioska. 1.2.1.1. Privredni subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla Privredni subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, Rudarska B-7, 75000 Tuzla je upisan u registar Op}inskog suda u Tuzli pod mati~nim brojem 1-6462, dana 16.08.1995. godine. Privredni subjekt TOBACCO PRESS Mostar (Rje{enje broj 032-0-Reg-10-001145 od 13.09.2010. godine) je vlasnik 100,0% udjela u osnovnom kapitalu privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, sa upisanim osnovnim kapitalom od 2.000,00 KM. Prete`ne registrovane djelatnosti privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla su trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom. Privredni subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla posjeduje {est maloprodajnih objekta tipa kioska, na podru~ju Tuzle. 2. Pravni okvir ocjene koncentracije Konkurencijsko vije}e je u provo|enju postupka ocjene predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije privrednih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10) i Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10). 3. Pravni osnov i oblik predmetne koncentracije Prema Prijavi pravni osnov koncentracije predstavlja Ugovor o preuzimanju ~lanskog udjela (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaklju~en dana 17.12.2010. godine u Mostaru, izme|u privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg i privrednog subjekta FDS Sarajevo. Prema predmetnom Ugovoru privredni subjekt FDS Sarajevo preuzima 100,0% vlasni~kih udjela u privrednom subjektu TOBACCO PRESS Mostar (uklju~uju}i i povezani privredni subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) od privrednog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg. Konkurencijsko vije}e je prihvatilo Ugovor kao pravni osnov predmetne koncentracije, u smislu ~lana 16. stav (1) Zakona, a u vezi sa ~lanom 30. stav (1) ta~ka a) Zakona i ~lanom 9. ta~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta.

Pravni oblik koncentracije je sticanje kontrole ili preovladavaju}eg uticaja jednog privrednog subjekta (FDS Sarajevo) nad drugim privrednim subjektom (TOBACCO PRESS Mostar) kupovinom ve}ine udjela osnovnog kapitala, u smislu ~lana 12. stav (1) ta~ka b) pod 1. Zakona. 4. Obaveza prijave koncentracije Obaveza prijave koncentracije privrednih subjekta, u smislu odredbe ~lana 14. stav (1) Zakona, postoji ako ukupni godi{nji prihodi svih u~esnika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tr`i{tu iznose preko 100.000.000,00 KM, po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji i da ukupan godi{nji prihod svakog od najmanje dva privredna subjekta u~esnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tr`i{tu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji ili je njihov zajedni~ki udio na relevantnom tr`i{tu ve}i od 40%. Ukupni godi{nji prihodi privrednih subjekta u~esnika koncentracije (i njihovih povezanih privrednih subjekta), na dan 31. decembar 2009. godine: Tabela 3.
Privredni subjekt KM FDS Sarajevo INTER PRESS [iroki Brijeg Bosna i Hercegovina (..)* (..)* Svijet (..)* Ukupni prihodi (..)* (..)*

Izvor: podaci iz Prijave Godi{nji prihodi u~esnika koncentracije (Tabela 3.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na u~esnike koncentracije na tr`i{tu Bosne i Hercegovine), u smislu ~lana 9. ta~ka h) Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija privrednih subjekta. Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da su privredni subjekti u~esnici koncentracije u 2009. godini ostvarili ukupne prihode, u skladu sa ~lanom 14. stav (1) ta~ka b) Zakona, te su obavezni prijaviti koncentraciju. 5. Relevantno tr`i{te Relevantno tr`i{te, u smislu ~lana 3. Zakona, te ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta, ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda (usluga) koje su predmet obavljanja djelatnosti na odre|enom geografskom tr`i{tu. Prema odredbi ~lana 4. Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta, relevantno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potro{a~i smatraju me|usobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne karakteristike, kvalitet, namjenu, cijenu ili na~in upotrebe. Prema ~lanu 5. Odluke o utvr|ivanju relevantnog tr`i{ta relevantno tr`i{te u geografskom smislu obuhvata cijelu ili dio teritorije Bosne i Hercegovine, na kojoj su tr`i{ni konkurenti aktivni u prodaji i/ili kupovini relevantnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uslovima koje to tr`i{te bitno razlikuje od uslova tr`i{ne konkurencije na susjednim geografskim tr`i{tima. Analizom relevantnog tr`i{ta u~esnika predmetne koncentracije i predmeta koncentracije, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da je relevantno tr`i{te proizvoda u predmetnoj koncentraciji ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama (tipa kioska). Relevantnim tr`i{tem u geografskom smislu smatra se tr`i{te Federacije Bosne i Hercegovine, budu}i da na tom tr`i{tu isklju~ivo djeluje privredni subjekt TOBACCO PRESS Mostar (predmet koncentracije) sa 108 maloprodajnih objekta (tipa kiosk) (sa povezanim privrednim subjektom). Slijedom navedenog, relevantno tr`i{te predmetne koncentracije je tr`i{te trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama (tipa kiosk) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Broj 25 – Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

6. Analiza relevantnog tr`i{ta Analiza u~esnika koncentracije i konkurenata na relevantnom tr`i{tu maloprodajnih objekta tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine, na dan 31.12.2009. godine: Tabela 4.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv privrednog subjekta Opresa - Sarajevo INTER-PRESS [iroki Brijeg Duhanpromet - Sarajevo Riva - Tuzla UNIVERZALPROMET-Tuzla Ostali Ukupno u~esnici koncentracije (2+5) Ukupno Broj objekta 222 108 72 48 44 459 152 953 Udjel (%) 23,30 11,33 7,56 5,03 4,62 48,16 15,95 100,00

9. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog Rje{enja nije dozvoljena `alba. Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rje{enja, odnosno od dana njegovog objavljivanja. Broj 04-26-1-030-13-II/10 7. aprila 2011. godine Predsjednik Sarajevo Dr. Stjepo Pranji}, s. r. Na temelju ~lanka 25. stavak (1) to~ka e), ~lanka 42. stavak (1) to~ka d), a u svezi s ~l. 12., 14., 16., 17. i 18. Zakona o konkurenciji ("Slu`beni glasnik BiH", br. 48/05, 76/07 i 80/09), rje{avaju}i po Prijavi koncentracije gospodarskog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, zaprimljenoj dana 27.12.2010. godine pod brojem 01-26-030-II/10, Konkurencijsko vije}e, na 12. (dvanaestoj) sjednici odr`anoj 7. travnja 2011. godine, je donijelo

Izvor: Podaci iz Prijave Ukupan broj maloprodajnih objekta tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine je 953, od toga privredni subjekt INTER-PRESS [iroki Brijeg ima 108 objekta (uklju~uju}i i 6 kioska povezanog privrednog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) dok privredni subjekt FDS Sarajevo ima 44 kioska (uklju~uju}i kioske povezanog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla), te u~esnici koncentracije u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju ukupno 152 maloprodajna objekta tipa kioska i tr`i{ni udjel od 15,95%. Ukupan broj maloprodajnih objekta tipa kiosk koji }e biti u vlasni{tvu privrednog subjekta FDS Sarajevo (uzimaju}i u obzir i objekte date u zakup tre}im licima) nakon provedene predmetne koncentracije: Tabela 5.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. Privredni subjekt FDS Sarajevo TOBACCO PRESS Mostar REVIJA PLASMAN Tuzla DUHAN - ZENICA Zenica UNIVERZALPROMET- Tuzla Ukupno Bosna i Hercegovina (..)* 102 6 17 45 (..)* Federacija BiH (..)* 102 6 17 44 (..)* Republika Srpska (..)* 0 0 0 1 (..)*

RJE[ENJE1
1. Ocjenjuje se dopu{tenom koncentracija na tr`i{tu na malo u specijaliziranim prodavnicama u Federaciji Bosne i Hercegovine koja }e nastati stjecanjem kontrole gospodarskog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, kupovinom 100,0% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektu TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, od gospodarskog subjekta INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 2. Ovo Rje{enje o koncentraciji upisuje se u Registar koncentracija. 3. Ovo Rje{enje je kona~no i bit }e objavljeno u "Slu`benom glasniku BiH", slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Obrazlo`enje Konkurencijsko vije}e Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Konkurencijsko vije}e) je zaprimilo, dana 27.12.2010. godine pod brojem 04-26-1-030-II/10, Prijavu koncentracije (u daljnjem tekstu: Prijava) gospodarskog subjekta FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo (u daljnjem tekstu: Podnositelj prijave ili FDS Sarajevo), podnesenu po direktoru Edinu Mulahasanovi}u, kojom gospodraski subjekt FDS Sarajevo namjerava ste}i kontrolu nad gospodarskim subjektom TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar (u daljnjem tekstu: TOBACCO PRESS Mostar), kupovinom 100,0% vlasni~kih udjela od gospodarskog subjekta INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg (u daljnjem tekstu: INTER-PRESS [iroki Brijeg). Konkurencijsko vije}e uvidom u podnesenu Prijavu je utvrdilo da ista nije potpuna i kompletna, u smislu ~lanka 30. stavak (1) Zakona o konkurenciji (u daljnjem tekstu: Zakon) i ~l. 9. i 11. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10 ), te je zatra`ilo dopunu iste, aktom broj 04-26-1-030-1-II/10 od dana 19.01.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-3-II/10 od dana 03.02.2011. godine, aktom broj 04-26-1-030-5-II/10 od dana 22.02.2011. godine i aktom broj 04-26-1-030-7-II/10 od dana 09.03.2011. godine. Podnositelj prijave je Prijavu dopunio podneskom broj 04-26-1-030-2-II/10 dana 27.01.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-4-II/10 dana 15.02.2011. godine, podneskom broj 04-26-1-030-6-II/10 dana 03.03.3011. godine i podneskom broj 04-26-1-030-8-II/10 dana 14.03.2011. godine. Konkurencijsko vije}e, nakon kompletiranja Prijave, je izdalo Potvrdu o primitku kompletne i uredne Prijave, sukladno

Izvor: Podaci iz prijave Analizom podataka (Tabela 5.) privredni subjekt FDS Sarajevo nakon provedene koncentracije }e imati ukupno u vlasni{tvu (..)* maloprodajnih objekta tipa kiosk u Federaciji Bosne i Hercegovine i imati tr`i{ni udjel od (..)*%. 7. Ocjena predmetne koncentracije Konkurencijsko vije}e analizom relevantnih podataka, u smislu ~lana 17. Zakona, ocijenilo je da provo|enjem namjeravane koncentracije ne}e do}i do zna~ajnijeg pove}anja tr`i{nog udjela (Tabela 4.) u~esnika koncentracije na relevantnom tr`i{tu, odnosno ne}e do}i do stvaranja ili ja~anja dominantne pozicije privrednog subjekta FDS Sarajevo. Konkurencijsko vije}e je prilikom dono{enja kona~ne odluke uzelo u obzir da }e provo|enjem predmetne koncentracije do}i do odre|enih pogodnosti za potro{a~e na relevantnom tr`i{tu u smislu pove}anja kvalitete usluga i dostupnosti odre|enih proizvoda. Uzimaju}i u obzir sve navedeno Konkurencijsko vije}e je ocijenilo koncentraciju dopu{tenom, u skladu sa ~lanom 18. stav (2) ta~ka a) Zakona, kao u dispozitivu. 8. Administrativna taksa Podnosilac prijave na ovo Rje{enje je, u skladu sa ~lanom 2. tarifni broj 107. stav (1) ta~ka d) pod 1) Odluke o administrativnim taksama u vezi s procesnim radnjama pred Konkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je du`an platiti administrativnu taksu u iznosu od 2.500,00 KM, u korist Bud`eta institucija Bosne i Hercegovine.
1 Rje{ewe objavqeno u "Slu`benom glasniku BiH", broj 34/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
4. 5. 6. 7. 8. 9. UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla DUHAN - ZENICA d.d. Zenica VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo PRIVREDNA BANKA SARAJEVO d.d. Sarajevo REMONTA@A d.d. Tuzla ZIF BONUS d.d.Sarajevo

Broj 25 – Strana 53
90,81 56,65 19,72 14,75 13,74 12,05

~lanku 30. stavak (3) Zakona, dana 22.03.2010. godine pod brojem 04--26-1-030-11-II/10. Podnositelj prijave je naveo, u smislu ~lanka 30. stavak (2) Zakona, da zahtjev za ocjenu koncentracije ne}e podnijeti drugom tijelu izvan teritorije Bosne i Hercegovine. Konkurencijsko vije}e je izdalo, sukladno ~lanku 16. stavak (4) Zakona, Obavijest o podnesenoj Prijavi, dana 19.03.2011. godine akt broj 04-26-1-030-9-II/10, u dnevnom tisku putem koje je pozvalo sve zainteresirane strane na dostavljanje pisanih primjedbi u svezi provedbe predmetne koncentracije. Na navedenu Obavijest nije bilo zaprimljenih komentara zainteresiranih strana. Konkurencijsko vije}e nakon analize podataka u postupku ocjene koncentracije je utvrdilo slijede}e ~injenice: Prijava koncentracije je podnesena u propisanom roku, u smislu ~lanka 16. stavak (1) Zakona. 1. Sudionici predmetne koncentracije Sudionici koncentracije su gospodarski subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo i gospodarski subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg. 1.1. Gospodarski subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo Gospodarski subjekt FABRIKA DUHANA SARAJEVO d.d. Sarajevo, Pofali}ka 5, 71000 Sarajevo, je upisan u sudski registar Osnovnog suda udru`enog rada u Sarajevu, kao dioni~ko dru{tvo u mje{ovitoj svojini (Rje{enjem broj: U/1-61188/91 od dana 23.12.1991. godine), a preregistracijom je upisan u registar Kantonalnog suda u Sarajevu, dana 08.11.2001. godine pod brojem: 1-1366. Vlasni~ka struktura gospodarskog subjekta FDS Sarajevo: Tablica 1.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. NLB TB d.d. Tuzla HYPO ALPE-ADRIA.BANK d.d. Mostar Raiffeisen BANK d.d. Bosna i Hercegovina ZIF "BONUS" d.d. Sarajevo ZIF "PROF-PLUS" d.d. Sarajevo ZIF "MI-GROUP" d.d. Sarajevo UG UDRU@ENJE DIONI^ARA FABRIKE DUHANA SARAJEVO ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar ZIF "FORTUNA FOND" d.d. Biha} Ostali dioni~ari Ukupno Naziv dioni~ara Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva Udjel (%) 39,9058 3,6912 1,6227 1,5216 1,4996 1,2823 1,1754 0,8098 0,7683 0,7539 46,9694 100,00

Izvor. Podaci iz Prijave Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta FDS Sarajevo su proizvodnja cigareta i ostalih duhanskih proizvoda. Gospodarski subjekt FDS Sarajevo ima poslovne jedinice u Sarajevu, Tuzli, Biha}u, ^itluku i Banja Luci koje se bave plasmanom proizvoda. Gospodarski subjekt FDS Sarajevo ima ukupno (..)*1 maloprodajnih objekata tipa kiosk u Bosni i Hercegovini (u Federaciji Bosne i Hercegovine (..)*, a u Republici Srpskoj (..)* kioska), koje je stekao u 2010. godini. Gospodarski subjekt FDS Sarajevo posjeduje preko 10,0% vlasni~kih udjela u slijede}im gospodarskim subjektima: Tablica 2.
R.b. Gospodarski subjekt Udjel vlasni{tva (%) 100,00 100,00 100,00

1. 2. 3.

FDS d.o.o. Beograd, Srbija FDS d.o.o. Skopje, Makedonija FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac

Izvor. Podaci iz Prijave 1.1.1. Povezana dru{tva gospodarskog subjekta FDS Sarajevo u Bosni i Hercegovini 1.1.1.1. FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac Gospodarski subjekt FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Travnik - Vla{i} Babanovac, Vla{i} Babanovac bb, je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku, pod mati~nim brojem 51-02-0001-08, sa upisanim temeljnim kapitalom od 7.050,000,00 KM. Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta FDS HOTEL BABANOVAC d.d. Vla{i} Babanovac je pru`anje usluga turisti~kih djelatnosti (hoteli i moteli sa restoranom). Gospodarski subjekt FDS HOTEL BABANOVAC u 2009. godini nije obavljao registriranu djelatnost, a u 2010. godini nadle`ni sud je donio odluku o likvidaciji istog. 1.1.1.2. UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla Gospodarski subjekt UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla, Mitra Trifunovi}a U~e 7, 75000 Tuzla, je u sudski registar Op}inskog suda u Tuzli upisan pod mati~nim brojem: 1-310, sa upisanim temeljnim kapitalom od 13.281.400,00 KM. Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla je ostala trgovina na veliko. Gospodarski subjekt UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla na podru~ju Bosne i Hercegovine ima 45 maloprodajnih objekta tipa kioska (44 objekta se nalaze u Federaciji Bosne i Hercegovine i 1 u Republici Srpskoj). 1.1.1.3. DUHAN - ZENICA d.d. Zenica Gospodarski subjekt DUHAN - ZENICA d.d. Zenica, Fra Grge Marti}a 11, 72000 Zenica, je u sudski registar Op}inskog suda u Zenici upisan pod mati~nim brojem: 1-521, sa upisanim temeljnim kapitalom od 910.870,00 KM. Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta DUHAN - ZENICA d.d. Zenica je trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama. Gospodarski subjekt DUHAN - ZENICA d.d. Zenica ima ukupno 17 maloprodajnih objekta tipa kioska na podru~ju Zenice, koji su dati u zakup tre}im osobama. 1.2. Gospodarski subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg Gospodarski subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Dominika Mandi}a bb, 88220 [iroki Brijeg, je utemeljen 1999. godine pod nazivom DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. U registar @upanijskog suda [iroki Brijeg je upisan pod mati~nim brojem: 1-3501 dana 19.05.1999. godine, a 2001. godine naziv gospodarskog subjekta DISTRI-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg promijenjen je u gospodarski subjekt INTER-PRESS d.o.o. [iroki Brijeg. Vlasni~ku strukturu gospodarskog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg ~ine fizi~ke osobe Ivan Grani} (Zagreb, Republika Hrvatska) i Vinka Knezovi} ([iroki Brijeg, Bosna i Hercegovina), sa po 50,0% vlasni~kih udjela. Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg je ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un. 1.2.1. Gospodarski subjekt TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar Gospodarski subjekt TOBACCO PRESS d.o.o. Mostar, Blajbur{kih `rtava 62, 88000 Mostar, je upisan u sudski registar Op}inskog suda u Mostaru, pod mati~nim brojem

1

(..)* - Podaci predstavljaju poslovnu tajnu

Broj 25 – Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

58-01-0031-10 dana 25.03.2010. godine. Gospodarski subjekt INTER-PRESS [iroki Brijeg je vlasnik 100,0% udjela u temeljnom kapitalu gospodarskog subjekta TOBACCO PRESS Mostar, sa upisanim temeljnim kapitalom od 1.410.831,00 KM. Prete`ita registrirana djelatnost gospodarskog subjekta TOBACCO PRESS d.o.o Mostar je ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama tipa kioska. Gospodarski subjekt TOBACCO PRESS Mostar na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine ima 102 maloprodajna objekta tipa kioska. 1.2.1.1. Gospodarski subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla Gospodarski subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, Rudarska B-7, 75000 Tuzla je upisan u registar Op}inskog suda u Tuzli pod mati~nim brojem 1-6462, dana 16.08.1995. godine. Gospodarski subjekt TOBACCO PRESS Mostar (Rje{enje broj 032-0-Reg-10-001145 od 13.09.2010. godine) je vlasnik 100,0% udjela u temeljnom kapitalu gospodarskog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla, sa upisanim temeljnim kapitalom od 2.000,00 KM. Prete`ite registrirane djelatnosti gospodarskog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla su trgovina na malo knjigama, novinama, ~asopisima, papirnatom robom i pisa}im priborom. Gospodarski subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla posjeduje {est maloprodajnih objekata tipa kioska, na podru~ju Tuzle. 2. Pravni okvir ocjene koncentracije Konkurencijsko vije}e je u provo|enju postupka ocjene predmetne koncentracije primijenilo odredbe Zakona, Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterijima za ocjenu koncentracije gospodarskih subjekta ("Slu`beni glasnik BiH", broj 34/10) i Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta ("Slu`beni glasnik BiH", br. 18/06 i 34/10 ). 3. Pravni temelj i oblik predmetne koncentracije Prema Prijavi pravni temelj koncentracije predstavlja Ugovor o preuzimanju ~lanskog udjela (u daljnjem tekstu: Ugovor), zaklju~en dana 17.12.2010. godine u Mostaru, izme|u gospodarskog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg i gospodarskog subjekta FDS Sarajevo. Prema predmetnom Ugovoru gospodarski subjekt FDS Sarajevo preuzima 100,0% vlasni~kih udjela u gospodarskom subjektu TOBACCO PRESS Mostar (uklju~uju}i i povezani gospodarski subjekt REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) od gospodarskog subjekta INTER-PRESS [iroki Brijeg. Konkurencijsko vije}e je prihvatilo Ugovor kao pravni temelj predmetne koncentracije, u smislu ~lanka 16. stavak (1) Zakona, a u svezi ~lanka 30. stavak (1) to~ka a) Zakona i ~lankom 9. to~ka f) alineja 6. Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekta. Pravni oblik koncentracije je stjecanje kontrole ili preovladavaju}eg utjecaja jednog gospodarskog subjekta (FDS Sarajevo) nad drugim gospodarskim subjektom (TOBACCO PRESS Mostar) kupovinom ve}ine udjela temeljnog kapitala, u smislu ~lanka 12. stavak (1) to~ka b) pod 1. Zakona. 4. Obveza prijave koncentracije Obveza prijave koncentracije gospodarskih subjekta, u smislu odredbe ~lanka 14. stavak (1) Zakona, postoji ako ukupni godi{nji prihodi svih sudionika koncentracije ostvareni prodajom roba i/ili usluga na svjetskom tr`i{tu iznose preko 100.000.000,00 KM, po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji i da ukupan godi{nji prihod svakog od najmanje dva gospodarska subjekta u~esnika koncentracije ostvaren prodajom roba i/ili usluga na tr`i{tu Bosne i Hercegovine iznosi najmanje 8.000.000,00 KM po zavr{nom ra~unu u godini koja je prethodila koncentraciji ili je njihov zajedni~ki udjel na mjerodavnom tr`i{tu ve}i od 40%.

Ukupni godi{nji prihodi gospodarskih subjekta sudionika koncentracije (i njihovih povezanih gospodarskih subjekta), na dan 31. prosinca 2009. godine: Tablica 3.
Gospodarski subjekt KM FDS Sarajevo INTER PRESS [iroki Brijeg Bosna i Hercegovina (..)* (..)* Svijet (..)* Ukupni prihodi (..)* (..)*

Izvor: podaci iz Prijave Godi{nji prihodi sudionika koncentracije (Tablica 3.) predstavljaju ukupne prihode (bez poreza na dodanu vrijednost i drugih poreza koji se direktno odnose na sudionike koncentracije na tr`i{tu Bosne i Hercegovine), u smislu ~lanka 9. to~ka h) Odluke o na~inu podno{enja prijave i kriterija za ocjenu koncentracija gospodarskih subjekta. Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da su gospodarski subjekti sudionici koncentracije u 2009. godini ostvarili ukupne prihode, sukladno ~lanku 14. stavak (1) to~ka b) Zakona, te su obvezni prijaviti koncentraciju. 5. Mjerodavno tr`i{te Mjerodavno tr`i{te, u smislu ~lanka 3. Zakona, te ~l. 4. i 5. Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta, ~ini tr`i{te odre|enih proizvoda (usluga) koje su predmet obavljanja djelatnosti na odre|enom mjerodavnom tr`i{tu. Prema odredbi ~lanka 4. Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta, mjerodavno tr`i{te proizvoda obuhvata sve proizvode i/ili usluge koje potro{a~i smatraju me|usobno zamjenjivim s obzirom na njihove bitne zna~ajke, kvalitetu, namjenu, cijenu ili na~in uporabe. Prema ~lanku 5. Odluke o utvr|ivanju mjerodavnog tr`i{ta mjerodavno tr`i{te u zemljopisnom smislu obuhvata cijeli ili dio teritorija Bosne i Hercegovine, na kojoj su tr`i{ni konkurenti aktivni u prodaji i/ili kupovini mjerodavnog proizvoda pod jednakim ili dovoljno ujedna~enim uvjetima koje to tr`i{te bitno razlikuje od uvjeta tr`i{ne konkurencije na susjednim zemljopisnim tr`i{tima. Analizom mjerodavnog tr`i{ta sudionika predmetne koncentracije i predmeta koncentracije, Konkurencijsko vije}e je utvrdilo da je mjerodavno tr`i{te proizvoda u predmetnoj koncentraciji ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama (tipa kioska). Mjerodavnim tr`i{tem u zemljopisnom smislu smatra se tr`i{te Federacije Bosne i Hercegovine, budu}i da na tom tr`i{tu isklju~ivo djeluje gospodarski subjekt TOBACCO PRESS Mostar (predmet koncentracije) sa 108 maloprodajnih objekta (tipa kiosk) (s povezanim gospodarskim subjektom). Slijedom navedenog, mjerodavno tr`i{te predmetne koncentracije je tr`i{te trgovine na malo u specijaliziranim prodavnicama (tipa kiosk) u Federaciji Bosne i Hercegovine. 6. Analiza mjerodavnog tr`i{ta Analiza sudionika koncentracije i konkurenata na mjerodavnom tr`i{tu maloprodajnih objekta tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine, na dan 31.12.2009. godine: Tablica 4.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Naziv gospodarskog subjekta Opresa - Sarajevo INTER-PRESS [iroki Brijeg Duhanpromet - Sarajevo Riva - Tuzla UNIVERZALPROMET-Tuzla Ostali Ukupno u~esnici koncentracije (2+5) Ukupno Broj objekta 222 108 72 48 44 459 152 953 Udjel (%) 23,30 11,33 7,56 5,03 4,62 48,16 15,95 100,00

Izvor: Podaci iz Prijave Ukupan broj maloprodajnih objekta tipa kioska u Federaciji Bosne i Hercegovine je 953, od toga gospodarski subjekt

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 55

INTER-PRESS [iroki Brijeg ima 108 objekta (uklju~uju}i i 6 kioska povezanog gospodarskog subjekta REVIJA PLASMAN d.o.o. Tuzla) dok gospodarski subjekt FDS Sarajevo ima 44 kioska (uklju~uju}i kioske povezanog subjekta UNIVERZALPROMET d.d. Tuzla), te sudionici koncentracije u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju ukupno 152 maloprodajna objekta tipa kioska i tr`i{ni udjel od 15,95%. Ukupan broj maloprodajnih objekta tipa kiosk koji }e biti u vlasni{tvu gospodarskog subjekta FDS Sarajevo (uzimaju}i u obzir i objekte date u zakup tre}im osobama) nakon provedene predmetne koncentracije: Tablica 5.
R.b. 1. 2. 3. 4. 5. Gospodarski subjekt FDS Sarajevo TOBACCO PRESS Mostar REVIJA PLASMAN Tuzla DUHAN - ZENICA Zenica UNIVERZALPROMET- Tuzla Ukupno Bosna i Hercegovina (..)* 102 6 17 45 (..)* Federacija BiH (..)* 102 6 17 44 (..)* Republika Srpska (..)* 0 0 0 1 (..)*

tr`i{tu u smislu pove}anja kvalitete usluga i dostupnosti odre|enih proizvoda. Uzimaju}i u obzir sve navedeno Konkurencijsko vije}e je ocijenilo koncentraciju dopu{tenom, sukladno ~lanku 18. stavak (2) to~ka a) Zakona, kao u dispozitivu. 8. Administrativna pristojba Podnositelj prijave na ovo Rje{enje je, sukladno ~lanku 2. tarifni broj 107. stavak (1) to~ka d) pod 1) Odluke o administrativnim pristojbama u svezi procesnih radnji pred Konkurencijskim vije}em ("Slu`beni glasnik BiH", br. 30/06 i 18/11) je du`an platiti administrativnu pristojbu u iznosu od 2.500,00 KM, u korist Prora~una institucija Bosne i Hercegovine. 9. Pouka o pravnom lijeku Protiv ovog Rje{enja nije dozvoljen priziv. Nezadovoljna stranka mo`e pokrenuti upravni spor pred Sudom Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rje{enja, odnosno od dana njegovog objavljivanja. Broj 04-26-1-030-13-II/10 7. travnja 2011. godine Predsjednik Sarajevo Dr. Stjepo Pranji}, v. r.

Izvor: Podaci iz prijave Analizom podataka (Tablica 5.) gospodarski subjekt FDS Sarajevo nakon provedene koncentracije }e imati ukupno u vlasni{tvu (..)* maloprodajnih objekta tipa kiosk u Federaciji Bosne i Hercegovine i imati tr`i{ni udjel od (..)*%. 7. Ocjena predmetne koncentracije Konkurencijsko vije}e analizom mjerodavnih podataka, u smislu ~lanka 17. Zakona, ocijenilo je da provo|enjem namjeravane koncentracije ne}e do}i do zna~ajnijeg pove}anja tr`i{nog udjela (Tablica 4.) sudionika koncentracije na mjerodavnom tr`i{tu, odnosno ne}e do}i do stvaranja ili ja~anja vladaju}e pozicije gospodarskog subjekta FDS Sarajevo. Konkurencijsko vije}e je prilikom dono{enja kona~ne odluke uzelo u obzir da }e provo|enjem predmetne koncentracije do}i do odre|enih pogodnosti za potro{a~e na mjerodavnom

AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH
Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK1
LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVQAWE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 57

Broj 25 – Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~ewa za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-438/11 28. januara 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 59

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

1

LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 61

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-438/11 28. januara 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 25 – Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Na temelju ~lanka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

1

LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Popis je objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 63

Broj 25 – Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog popisa. Broj 10-07.2-438/11 28. sije~nja 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 65

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK

1

LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVQENOM POSTUPKU) ZA STAVQAWE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~ewa za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-439/11 28. januara 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 67

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

1

LIJEKOVA KOJIMA JE IZDATA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za upotrebu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog spiska. Broj 10-07.2-439/11 28. januara 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 69

Na temelju ~lanka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

1

LIJEKOVA KOJIMA JE IZDANA DOZVOLA (U OBNOVLJENOM POSTUPKU) ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

1

Popis objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

1. U slu~aju da prije isteka perioda va`nosti nastupe ograni~enja za uporabu nekog od navedenih lijekova, Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine }e objaviti izmjenu ovog popisa. Broj 10-07.2-439/11 28. sije~nja 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 71

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", br. 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK

1

LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVQAWE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 10-07.2-440/11 28. januara 2011. godine Bawa Luka
1 Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Direktor Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 25 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Na osnovu ~lana 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08) Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

1

LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 10-07.2-440/11 28. januara 2011. godine Banja Luka
1 Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Direktor Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 73

Na temelju ~lanka 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

1

LIJEKOVA KOJIMA JE UKINUTA DOZVOLA ZA STAVLJANJE U PROMET NA TR@I[TE BOSNE I HERCEGOVINE

Broj 10-07.2-440/11 28. sije~nja 2011. godine Banja Luka
1 Popis objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Ravnatelj Nata{a Grubi{a, v. r.

Broj 25 – Strana 74

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. decembra 2010. do 31. decembra 2010. godine izdate su potvrde za upis u Registar sqede}ih medicinskih sredstava:

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 75

Broj 25 – Strana 76

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 77

Broj 25 – Strana 78

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. decembra 2010. do 31. decembra 2010. godine je 64. Broj 10-07.2-616/11 8. februara 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 79

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. decembra 2010. do 31. decembra 2010. godine izdate su potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih sredstava:

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 80

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 81

Broj 25 – Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 83

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. decembra 2010. do 31. decembra 2010. godine je 64. Broj 10-07.2-616/11 8. februara 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Broj 25 – Strana 84

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Na temelju ~lanka 122, a sukladno ~lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U razdoblju od 1. prosinca 2010. do 31. prosinca 2010. godine izdane su potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih sredstava:

1

Popis objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 85

Broj 25 – Strana 86

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 87

Broj 25 – Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Ukupan broj registriranih medicinskih sredstava od 1. prosinca 2010. do 31. prosinca 2010. godine je 64. Broj 10-07.2-616/11 8. velja~e 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 89

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavquje

SPISAK

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. januara 2011. do 31. januara 2011. godine izdate su potvrde za upis u Registar sqede}ih medicinskih sredstava

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 90

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 91

Broj 25 – Strana 92

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. januara 2011. do 31. januara 2011. godine je 55. Broj 10-07.2-617/11 8. februara 2011. godine Direktor Bawa Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 93

Na osnovu ~lana 122, a u skladu sa ~lanom 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik BiH", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

SPISAK

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDATE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. januara 2011. do 31. januara 2011. godine izdate su potvrde za upis u Registar sljede}ih medicinskih sredstava:

1

Spisak objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 94

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 95

Broj 25 – Strana 96

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Ukupan broj registrovanih medicinskih sredstava od 1. januara 2011. do 31. januara 2011. godine je 55. Broj 10-07.2-617/11 8. februara 2011. godine Direktor Banja Luka Nata{a Grubi{a, s. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 97

Na temelju ~lanka 122, a sukladno ~lanku 77. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima ("Slu`beni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 58/08), Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine objavljuje

POPIS

1

MEDICINSKIH SREDSTAVA ZA KOJA SU IZDANE POTVRDE ZA UPIS U REGISTAR MEDICINSKIH SREDSTAVA U periodu od 1. sije~nja 2011. do 31. sije~nja 2011. godine izdane su potvrde za upis u Registar slijede}ih medicinskih sredstava:

1

Popis objavqen u "Slu`benom glasniku BiH", broj 14/11

Broj 25 – Strana 98

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 99

Broj 25 – Strana 100

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Ukupan broj registriranih medicinskih sredstava od 1. sije~nja 2011. do 31. sije~nja 2011. godine je 55. Broj 10-07.2-617/11 8. velja~e 2011. godine Ravnatelj Banja Luka Nata{a Grubi{a, v. r.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 101

SADR@AJ
VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 538 Odluka o odobravawu Godi{weg obra~una Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (srpski jezik) Odluka o odobravanju Godi{njeg obra~una Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (bosanski jezik) Odluka o odobravanju Godi{njeg obra~una Federalne direkcije robnih rezervi za 2010. godinu (hrvatski jezik) 539 Rje{ewe o prijedlogu za privremeno imenovawe kandidata na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (srpski jezik) Rje{enje o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (bosanski jezik) Rje{enje o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za {est ~lanova Nadzornog odbora JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo (hrvatski jezik) 540 Rje{ewe o prijedlogu za privremeno imenovawe kandidata na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora Privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (srpski jezik) Rje{enje o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora Privrednog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik) Rje{enje o prijedlogu za privremeno imenovanje kandidata na pozicije za pet ~lanova Nadzornog odbora Gospodarskog dru{tva "Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[WIH/ UNUTARWIH POSLOVA 541 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za polaganje ispita iz obuke za obavljanje poslova odgovornog lica 542 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova 543 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o obrazovanju Komisije za utvr|ivanje postojanja materijalne {tete FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 544 Rje{enje o obrazovanju stalne Komisije za pra}enje utro{ka poticajnih sredstava "Transfer za poticaj razvoja, poduzetni{tva i obrta" za 2010. godinu FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA/ [PORTA 545 Rje{enje o imenovanju Komisije za utvr|ivanje posebnih kriterija za finansiranje projekata i programa i provo|enje javnog konkursa za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 546 Rje{enje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine 547 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o privremenom imenovanju Upravnog odbora Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Rje{enje o dozvoli za obavljanje poslova investicijskog savjetovanja u prometu vrijednosnim papirima Rje{enje o dozvoli za obavljanje poslova upravljanja portfeljem vrijednosnih papira Rje{enje o dozvoli za obavljanje dilerskih poslova u prometu vrijednosnih papira Rje{enje o dozvoli za obavljanje brokerskih poslova Rje{enje o dozvoli za obavljanje poslova pokrovitelja emisije vrijednosnih papira 7 Rje{enje o dozvoli za obavljanje poslova agenta emisije vrijednosnih papira 7 Rje{enje broj 04/1-19-99/11-1 8 Rje{enje broj 04/3-19-73/11 8 Dozvola fizi~koj osobi za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima 8 Dozvola fizi~koj osobi za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima 8 REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK Rje{ewe broj 06-03-1690-14/25/10 (srpski jezik) 9 Rje{enje broj 06-03-1690-14/25/10 (bosanski jezik) 10 Rje{enje broj 06-03-1690-14/25/10 (hrvatski jezik) 11 Rje{ewe broj 04-01-51-06/11 (srpski jezik) 12 Rje{enje broj 04-01-51-06/11 (bosanski jezik) 12 Rje{enje broj 04-01-51-06/11 (hrvatski jezik) 12 Rje{ewe broj 04-01-98-08/11 (srpski jezik) 12 Rje{enje broj 04-01-98-08/11 (bosanski jezik) 13 Rje{enje broj 04-01-98-08/11 (hrvatski jezik) 13 Rje{ewe broj 06-03-28-09/2/11 (srpski jezik) 13 Rje{enje broj 06-03-28-09/2/11 (bosanski jezik) 14 Rje{enje broj 06-03-28-09/2/11 (hrvatski jezik) 15 ADVOKATSKA/ODVJETNI^KA KOMORA FEDERACIJE BiH Statut Advokatske komore Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) 16 Statut Odvjetni~ke komore Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) 27 CENTRALNA IZBORNA KOMISIJA/SREDI[WE IZBORNO POVJERENSTVO BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasawe izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (srpski jezik) 38 Odluka o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za glasanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (bosanski jezik) 38 Odluka o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za glasovanje izvan BiH za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (hrvatski jezik) 38 Odluka o zakqu~ivawu i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op{tine Mrkowi} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (srpski jezik) 39 Odluka o zaklju~ivanju i potvrdi broja upisanih bira~a u Centralni bira~ki spisak za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08.05.2011. godine (bosanski jezik) 39 Odluka o zaklju~ivanju i potvr|ivanju broja upisanih bira~a u Sredi{nji bira~ki popis za prijevremene izbore za na~elnika Op}ine Mrkonji} Grad koji }e se odr`ati 08. 05. 2011. godine (hrvatski jezik) 39 Odluka o raspisivawu i odr`avawu prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) 40 Odluka o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) 40 Odluka o raspisivanju i odr`avanju prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) 40 Odluka o potvr|ivawu rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) 40

1 1 1

1 2 2

3

3

3

4

4 4

5

5

6 6

6 6 7 7

Broj 25 – Strana 102

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.
62 65 67 69 71 72 73 74 79 84 89 93 97

Odluka o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o potvr|ivanju rezultata posrednih izbora i dodjeli mandata za Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avawe prijevremenih izbora za na~elnike op{tina Sanski Most i Ilixa (srpski jezik) Uputstvo o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (bosanski jezik) Naputak o rokovima izbornih aktivnosti za odr`avanje prijevremenih izbora za na~elnike op}ina Sanski Most i Ilid`a (hrvatski jezik) KONKURENCIJSKI SAVJET/VIJE]E BOSNE I HERCEGOVINE Rje{ewe broj 04-26-1-030-13-II/10 (srpski jezik) Rje{enje broj 04-26-1-030-13-II/10 (bosanski jezik) Rje{enje broj 04-26-1-030-13-II/10 (hrvatski jezik) AGENCIJA ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA BiH Spisak lijekova kojima je izdata dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Spisak lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (bosanski jezik)

41 42 43 44 45

46 49 52

55 59

Popis lijekova kojima je izdata dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovqenom postupku) za stavqawe u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Spisak lijekova kojima je izdata dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Popis lijekova kojima je izdana dozvola (u obnovljenom postupku) za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Spisak lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavqawe u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Spisak lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Popis lijekova kojima je ukinuta dozvola za stavljanje u promet na tr`i{te Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) Popis medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik) Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (srpski jezik) Spisak medicinskih sredstava za koja su izdate potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (bosanski jezik) Popis medicinskih sredstava za koja su izdane potvrde za upis u Registar medicinskih sredstava (hrvatski jezik)

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 25 – Strana 103

Broj 25 – Strana 104

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 11. 5. 2011.

Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodsto: 722-04, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavawa poreske fakture. Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 25

Srijeda, 11. 5. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA SA STANJEM 28. 2. 2011. GODINE LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA I5 I VI[E DANA SA PREKIDIMA RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

NAZIV A&S DOO LIVNO AD KADRIC STR VL KADRIC MUHIRA ADRIA COSMETIC GRUPA DOO LJUBU[KI ALG GROUP DOO TUZLA ZA MEDJ TRANSPORT ROB TER AMREX DOO TUZLA ANTAS DOO ^ITLUK ANTONIC PROM DOO ^ELINAC APO COMERC DOO BIHA] AQUA THERM DOO VELIKA KLADU[A AS PROFIL OBRT VL SAHINOVIC SAFET BU@IM BAKAM STR VL AJANOVIC NADA BLAZANOVIC SP VL DRASKO BLAZANOVIC BR^KO BOBITA CO DOO ^ITLUK CAFFE BAR KOD BISERA VL SASA TEKLIC CEPELIN DOO DOBOJ DALLAS BH DOO FABRIKA NAMJESTAJA SARAJEVO DBS DOM DOO BANJA LUKA DEJANOVIC PRODUKT DOO SRPSKA KOSTAJNICA DUBRAVE POLJ ZADRUGA PO ^APLJINA DV SAM AGENC ZA VODJ POSL KNJ VL VUCAK DANKO ELBA AGENCIJA VL BAJRAMOVIC ELVIRA ELGRAD DOO TESLI] ELTA MT DOO TUZLA ENERGOINVEST RASKLOPNA OPREMA AD I NOV SARAJE ERKOM DOO BIHA]

SJEDI[TE LIVNO SARAJEVO LJUBU[KI TUZLA TUZLA ^ITLUK ^ELINAC BIHA] VELIKA KLADU[A BU@IM TE[ANJ BR^KO ^ITLUK LIVNO DOBOJ ILID@A BANJA LUKA KOSTAJNICA ^APLJINA SOKOLAC VISOKO TESLI] TUZLA I. SARAJEVO BIHA]

ADRESA KRALJA TVRTKA BB OLOVSKA BB VITINA ORAHOVLJE BB BOSANSKA POLJANA BB TUZLA MIHATOVICI DO BR 125 KRALJA TOMISLAVA 42 ZIVOJINA MISICA BB DUBOVSKO BB UL 1 MARTA BB ZARADOSTOVO 254 B ZIBE GALIJASEVIC TRG MLADIH BR 4 KRALJA TOMISLAVA 42 ZABRISCE BB LIVNO NASELJE PIJESKOVI OBJEKAT S2 PP 7 ROGACICI BB PUT SRPSKIH BRANILACA 35A PETRA PECIJE 47 DOMANOVICI BB PETRA KOCICA BB VARO[KA BR 5 DONJI RANKOVIC BB ISMETA MUJEZINOVICA 22 TUZLA VUKA KARADZICA 17 OZIMICE II B 6 D 4

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610200043640010 1610000089100040 1610200045040011 1610250016700052 1610250023200022 1610200006330027 1610450021830081 1610350029340020 1610350007860049 1610350029040096 1610400001640067 1610600009100036 1610200007590057 1610200034220049 1610450059860095 1610000015720025 1610450037710048 1610450025770027 1610200002310056 1610000082190051 1610150004890016 1610400003800063 1610250014640063 1610000056450034 1610350014110050

Broj 25 - Strana 2
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. GRAHOVO ILID@A MOSTAR DOBOJ ISTOK GRA^ANICA [AMAC BANJA LUKA VITEZ LAKTA[I BIHA] VOGO[]A DERVENTA PRZINE BB LUKE 26 MILE BUDAKA 123 A MALA BRIJESNICA BB PATRIOTSKE LIGE BB NASELJE BRACE JUGOVICA 32

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200044390014 1610000066820013 1610200045680017 1610400008010057 1610250020150051 1610450057950068 1610450058630038 1610700001160096 1610450008650012 1610350011750040 1610000059170011 1610450004370081 1610150001440017 1610450053550051 1610200011450075 1610700004150024 1610350034330088 1610200002980035 1610850010240016 1610200056300062 1610450013350050 1610000079320015 1610600004400095 1610000072440096 1610350029170076 1610200050780083 1610350026390056 1610450046840076 1610450056850088 1610200012690026 1610450041970094 1610000071050086 1610000039850036 1610000003880011 1610200049610069 1610450010840078 1610600007990065 1610200022710029 1610000053090051 1610350008270068 1610550017090074 1610450014890022 1610250015130010 1610250023290038 1610550009860082 1610450059540092 1610000000180043

EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO EUROLIFT SZR VL GRADISIC ELVIN ILID@A EX PONTO DOO MOSTAR FESMA DOO MALA BRIJESNICA DOBOJ ISTOK G M T KONSTRUKCIJE DOO GRA^ANICA GAZETIC DRAGAN MOLER FAR RAD VL GAZETIC [AMAC GRACIJA STR VL KAVIC BOSKO BANJA LUKA GSM KOMERC DOO VITEZ ICM TRADE DOO LAKTA[I INTERKERAMIKA DOO BIHA] IZET STR VL CANKUSIC IZET JAGUAR DOO DERVENTA JKP GRADSKA GROBLJA DOO VISOKO MAJA STR VL MANDIC BRANKICA ^ELINAC MARTINO DOO MOSTAR MASSIL DOO KISELJAK MEDIC GRATUS DOO SANSKI MOST MM RESTORAN SUR VL EMA BADZAK MOSTAR MS LOGOS DOO ZVORNIK MUNJA TRANS DOO MOSTAR NAS DOM STR VL TRUBARAC DUSANKA PRIJEDOR NEBA DOO SARAJEVO NIS PROM DOO BR^KO NOTAR ATAJIC RAMO OMLADINSKA ZADRUGA STUDENTSKI SERVIS PO BIHA] OPTIMUM DOO [IROKI BRIJEG PAUK DOO BIHA] POPADIC KOMERC DOO KRISKOVCI PRERADA DRVETA PILANA VL ILISEVIC GRADI[KA RADOBOLJA RESTORAN SUR VL ZORAN SKORO MOSTAR RB SUR VL ACIC PREDRAG BANJA LUKA REAL WORLD DOO ILID@A RINOX DOO SARAJEVO ROLLING COMPANY DOO SARAJEVO ROLOGRAF DOO MOSTAR RP PROMEKS DOO KOTOR VARO[ S MEDAN SP VL SAFET FAZLIC BR^KO SAD STR VL DINKO VRANJES GRUDE SALSPED DOO SARAJEVO SANCHO DOO BIHA] SAR HADI DOO TRAVNIK SASA SZR VL HARAMBASIC SASA GRADI[KA SHADOW DOO TUZLA SIESTA VL SUBASIC ALMIR KAFE SLATIC @IVINICE SMAS DOO ZAVIDOVI]I SOK STAMPA SZR VL BOSNIC RADE GRADI[KA STROM EXPORT DOO ILID@A

DRAGISE VASICA 4 KRALJA TVRTKA 115 GLAMO^ANI BB PLJESEVICKA BB JOSANICKA 136 DERVENTSKIH OSLOBODIILACA BB VISOKO MULE HODZICA 108 ^ELINAC I KRAISKOG PROLETERSKOG BAT B MOSTAR HRVATSKE MLADEZI BR 8 KISELJAK ZANATSKI CENTAR BB SANSKI MOST KRUHARI BB MOSTAR M BATALJONA BB ZVORNIK BRACE JUGOVICA BB ZVORNIK MOSTAR HODBINA 201 PRIJEDOR MILOSA OBRENOVICA BB ILIJA[ BR^KO I. SARAJEVO BIHA] [IROKI BRIJEG BIHA] LAKTA[I GRADI[KA MOSTAR BANJA LUKA ILID@A SARAJEVO ILID@A BOSANSKI PUT 215 CERIK 110 UL SRPSKIH VLADARA 31 IVANA FRANE JUKICA BB VISOKA GLAVICA 3 JABLANSKA 195 KRISKOVCI BB GORNJI PODGRADCI 194 KRALJICE KATARINE 11 B

VASE PELAGICA 2 IBRAHIMA LJUBOVICA 52 KOLODVORSKA 11 MOSTARSKO RASKRSCE DO BROJ 30 MOSTAR KRALJA ZVONIMIRA 18 KOTOR VARO[ STEFANA NEMANJE BB BR^KO KONACKO BRDO BB GRUDE BRIGADIRA VITEZA RANKA BOBANA SARAJEVO HALILOVICI BB BIHA] PLJESEVICKA BB TRAVNIK KALIBUNAR BB GRADI[KA ALE HARBASA BR 9 TUZLA BRGULE 40 MRAMOR @IVINICE 25 NOVEMBAR BB ZAVIDOVI]I GRADI[KA ILID@A ZLATNIH LJILJANA BB MASICI 3A SAMIRA CATOVICA KOBRE 17

Srijeda, 11. 5. 2011.
73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO ILID@A ILID@A ZVORNIK @EP^E BIHA] SARAJEVO [IROKI BRIJEG BANJA LUKA ^ITLUK TRAVNIK DERVENTA TUZLA @EP^E @EP^E CARSIJSKA BB STUPSKA 11 STUPSKA 11 UGLJARI SKOCIC ULICA PRVA BB BOSANSKIH GAZIJA 29 SKENDERPASINA 18 TRN BB MOTIKE 31 CERIN BB BOSANSKA 119 SRPSKE VOJSKE BR 95 SETALISTE SLANA BANJA BB GOLIJESNICA BB GOLIJESNICA BB

Broj 25 - Strana 3
1610150007110055 1610000015630009 1610000015630106 1610850006830078 1610750002610098 1610350004860033 1610000057080049 1610200023420069 1610450013770060 1610200031300058 1610550007320040 1610450046690017 1610250029540039 1610750002880049 1610750003160088

STYL SUR CAFE SLASTIC VL SAHINOVIC M VISOKO TELEPARTNER DOO SARAJEVO TELEPARTNER DOO SARAJEVO TINA TR VL ZORAN VUKOTIC SKOCIC TRANS RENO DOO @EP^E UNA LOGEN PRIVATNA USTANOVA DJECIJI VRTIC V GRAF DOO SARAJEVO VARDA DOO [IROKI BRIJEG VECA STR VL PILIPOVIC MILENKO BANJA LUKA VECCO TRANS DOO ^ITLUK VETAGRO DOO TRAVNIK VUCJAK STR VL PANZALOVIC MIROSLAV DERVENTA ZLATNIK DOO TUZLA ZOVKO DOO @EP^E ZOVKO OIL DOO @EP^E

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

NAZIV 10 OKTOBAR DD SANSKI MOST 29 SUR BIFE VL BORIC ZELJKO TESLI] 6 NOVEMBAR DOO CAZIN AB COMPANY DOO TREBINJE ABS S TR VL JASMIN SULJIC BOSANSKA KRUPA ADRIA CABLE DOO LIVNO ADVOKAT HASANBEGOVI] [ERIF ADVOKAT SILIC SELVIRA BIHA] AF GRADNJA DOO ZA OBAV POSL VISOKOGRAD ORA[JE AGAU DOO SARAJEVO AGRA DOO BIHA] AGROPROM ZZ SIBOVSKA PRNJAVOR ALBATROS EXPORT IMPORT DOO BOSANSKA KRUPA ALFA COMPUTERS STR KOMISION VL IKIC SASA DERV AMARO SZR FRIZERSKI SALON VL JEVRIC AZRA SARA APIS DOO BIJELJINA ARKA COMMERCE DOO NOVI GRAD ASCINICA SUR ASCINICA I BUREG VL FAZLIC EMIR ASSYRIAN DOO SARAJEVO ATILA DOO PALE AUTO PRODAJA KEBIC DOO SANSKI MOST AUTOLIMAR ZGOSCA VL GANIBEGOVIC ESAD KAKANJ AUTOPREVOZNIK DUPOVAC SABAHUDIN HAD@I]I AUTOPREVOZNIK JADRAN BEGIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK KRSTO JOKIC BIJELJINA AUTOPREVOZNIK OMERAGIC JASMIN AUTOPREVOZNIK SP MARIC MILE PRIJEDOR

SJEDI[TE SANSKI MOST TESLI] CAZIN TREBINJE BOS. KRUPA LIVNO BIHA] BIHA] ORA[JE SARAJEVO BIHA] PRNJAVOR BOS. KRUPA DERVENTA SARAJEVO BIJELJINA NOVI GRAD ILIJA[ SARAJEVO PALE SANSKI MOST KAKANJ HAD@I]I MOSTAR BIJELJINA KAKANJ PRIJEDOR

TRANSAKCIJSKI RA^UN MUSECAZIMA CATICA BR 24 1610350014050007 KARADJORDJEVA BB 1610400011590036 BAJRICI BB 1610350007330041 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 1610200047900056 BOSANSKA BB SUHACA BB 501 SLAVNE BRIGADE 13 502 VITESKE BRIGADE 16 XIV ULICA BR 65 ORA[JE KOLODVORSKA 11 A IVANA FRANE JUKICA 3 SIBOVSKA BB UNSKA 48 A SVETOG SAVE SP 50 ADIJA MULABEGOVICA BB PUT ZA PAVLOVICA MOST BB VIDOVDANSKA BB HASIMA SPAHICA BB BRACE BEGICA 38 JOVANA DUCICA 24 JEZERNICE BB ZGOSCANSKA BB GRIVICI 282 MILE BUDAKA 98 RAJE BANJICICA 125 DUMANAC 4 RUDI CAJEVCA BB 1610350021570029 1610200042170072 161035001824001 9 1610350031550068 1610800004690018 1610000046600072 1610350012230093 1610450036020017 1610350004800087 1610450042090083 1610000020140024 1610850002540059 1610450042470032 1610000048330067 1610000079930048 1610000064700078 1610350032610084 1610550019340086 1610000080610018 1610200057160064 1610850010280077 1610650002130050 1610450035960071

ADRESA

Broj 25 - Strana 4
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO HAD@I]I LJUBU[KI BIHA] LIVNO BR^KO BOS. KRUPA SARAJEVO LJUBU[KI CAZIN ^ITLUK LJUBU[KI BANJA LUKA CAZIN BIJELJINA BR^KO KOSTAJNICA KOTOR VARO[ LAKTA[I KISELJAK SREBRENIK @EP^E GRUDE SARAJEVO SARAJEVO BIHA] KISELJAK BANJA LUKA ^ITLUK LIVNO SARAJEVO BR^KO PRIJEDOR BU@IM LJUBU[KI ANDREJA ANDREJEVICA 88 HADZELI 131 PREDGRADJE BB HASANA KJAFIJE BB KRALJA TVRTKA BB DUBRAVE BB LJUSINA BB VISNJIK 28 VITINA BB GNJILAVAC BB BLIZANCI BB A STEPINCA BB KRAJISKIH BRIGADA 17 PUSKARI BB STEFANA DECANSKOG BR 10 8 MART BR 4 BRANKA COPICA BB MASLOVARE BB KOTOR VARO[ KRISKOVCI BB RADANOVICI BB 1 MARTA BB BEGOV HAN BB SOVICI B DRAGA BB HUMSKA 2 DZEMALA BIJEDICA 153

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610000065550089 1610000086160067 1610200040350061 1610350002210090 1610200057700063 1610600008000056 1610350013820020 1610000070760056 1610200036880080 1610350005420014 1610200058240062 1610200005730082 1610450011070065 1610350021700009 1610850004220002 1610600004670046 1610450020810029 1610450024630083 1610450007620066 1610700007680048 1610500004310084 1610550020260034 1610200037790037 1610000050270067 1610000062410005 1610350012800065 1610700006400036 1610450037620032 1610200047380039 1610200040420095 1610000007690074 1610800003460058 1610450053800020 1610350036860042 1610200057040075 1610350009630008 1610450045050038 1610200009460023 1610000009240037 1610450028680027 1610000035630051 1610450035590016 1610350036450023 1610350033820062 1610350021610090 1610450037390045 1610550001560083 1610200009610082

AUTOPREVOZNIK VELAGIC FAHRET SARAJEVO AZONE SUR TIP CAFFE BAR VL ENES SABANOVIC B I T DOO LJUBU[KI B MUJANIC DOO BIHA] BASKET CAFFE BAR VL TIHOMIR BAKOVIC LIVNO BETON COMPANY DOO BR^KO BH KRAJINADRVO DOO BOSANSKA KRUPA BH PELETE DOO SARAJEVO BIKERS SUR CAFFE BAR VL SRECKO BRKIC VITINA BIOVET DOO CAZIN BOB PRO DOO ^ITLUK BOKSA SZTR VL MIRKO BOKSIC LJUBU[KI BONI TRADE DOO BANJA LUKA BORIC DOO CAZIN BORIK 2 SZTR VL ZORAN BOSKOVIC BIJELJINA BOS TR VL BLAZANOVIC SVJETLANA BR^KO BOSCANIN DOO KOSTAJNICA BUBIC DOO PTD MASLOVARE KOTOR VARO[ BUKARA DOO LAKTA[I CAFFE BAR PIRAMIDA VL ADISA KARAVDIC KISELJAK CAFFEETERIA CREMANO UR CAFFE BAR VL TURSIC S CARSIJA TRGOVINSKA RADNJA VL ELVIR ZGRCO CENTAR 1 STR VL ANGELA GRUBISIC GRUDE CENTAR SZR PEKARA VL KAJDOMCAJ KADA CENTROTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO CHELLI SAB SZR VL CELIKOVIC SEAD BIHA] CICAK PROIZVODJAC UGLJA KISELJAK CICIBAN STR VL BABIC MILAN BANJA LUKA CIRCLE TRANS DOO ZA TRANSPORT ^ITLUK COKA DOO LIVNO COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO COMPANY PAUK DOO BR^KO CORSO UR KAFE BAR VL BAJRIC KASIM PRIJEDOR CROBOS DOO BU@IM CUDOVISTE SUR CAFFE BAR VL A HERCEG LJUBU[KI DADI TR VLASNIK HAZEMA KURTOVIC

RIPAC BB BILALOVAC BB JEVREJSKA BB LAMELA L1 LOKAL 5 TROMEDJA BB ZABRISCE BB ALIPASINA 19 BRACE KOBICA BR 6 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BR 45 505 VITESKE BRIGADE BB S RADICA 29 IBRAHIMA MRZLJAKA BB IVE ANDRICA BB VUKOVARSKA BR 9 RADICEVA 15 KNJAZA MILOSA BB MARSALA TITA 21 CARA DUSANA 155 CAPLJE BB CERIMA REMICA 235 KRKOJEVCI BB CARA DUSANA BB FRA IVANA JUKICA 2 SMRCENJACI 13

VELIKA KLADU[A DAJANA STR VL MILJATOVIC DARKO PRIJEDOR PRIJEDOR DAL DOO MOSTAR MOSTAR DARDANIJA DOO SARAJEVO SARAJEVO DARTA TRGOVINA DOO TP BANJA LUKA BANJA LUKA DENDI SZR VL HLPKA JANKO SARAJEVO SARAJEVO DENTINA DOO LAKTA[I LAKTA[I DID DOO SANSKI MOST SANSKI MOST DINO TR VL BEHIC EDINA BIHA] BIHA] DIVEL DOO SANSKI MOST SANSKI MOST DOBOJ ZGP AD ZA GRADJEVINARSTVO DOBOJ DOBOJ DOM ZDRAVLJA JAVNA USTANOVA ZENICA ZENICA DOMOGRADNJA DOO MOSTAR MOSTAR

Srijeda, 11. 5. 2011.
76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. DRVODJELAC DOO @EP^E DRVOMASINE DOO LAKTA[I DRVORED DOO SREBRENIK

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
@EP^E LAKTA[I SREBRENIK POSU[JE KALESIJA SARAJEVO PRIJEDOR BIHA] BOS. KRUPA VISOKO CAZIN KLJU^ BIHA] POSU[JE PRNJAVOR BR^KO BIHA] SARAJEVO TUZLA SARAJEVO BU@IM SARAJEVO TESLI] VITEZ TUZLA ^ITLUK SARAJEVO BIHA] GRUDE LIVNO LIVNO I. SARAJEVO BUGOJNO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO I. SARAJEVO BUGOJNO BIHA] BIHA] [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG SARAJEVO LIVNO TATARBUDZAK BB DOSITEJEVA 2 MEHMEDA IBRAHIMOVICA VAKUF BB RASTOVACA BB G RAINCI BB KALESIJA HAMDIJE CEMERLICA 47 KRIVAJA BR 1 BIHA]KIH BRANILACA 27 MAHMIC SELO 153 VARO[KA BR 5 PUSKARI BB 510 BBR BB PLJESEVICKA BB VITEZA MILE BOSNJAKA 32 PECENEG ILOVA BB TINA UJEVICA BB BR^KO UL BU@IMSKA BR 23 KOLODVORSKA 12 BAJRAMA MALKOCEVICA 1 SEHERCEHAJINA CIKMA 1 GENERALA IZETA NANICA BB MARSALA TITA 28 HILANDARSKA BB TRZNICA POSLOVNI CENTAR 96 MITRA TRIFUNOVICA UCE 21 MEDJUGORJE BB BULEVAR MESE SELIMOVICA 25 BIHA]KIH BRANILACA BR 1 DR FRANJE TUDJMANA BB TRG KRALJA TOMISLAVA BB TRG KRALJA TOMISLAVA BB NIKOLE TESLE 33 WAGNERA BB ZAGREBACKA 27 DONJI DOLOVI BB SOLINA DO BR 22 BOGUSEVAC 17 PANJINA KULA 44 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 19 HRESA BB DONJEVAKUFSKA BB CERAVACKA BRDA 136 DARIVALACA KRVI 39 TRN BB [IROKI BRIJEG FRA A KRALJEVICA BB [IROKI BRIJEG SAFETA ZAJKE 269 ZABLJAK BB

Broj 25 - Strana 5
1610750005470046 1610450045980074 1610500000150045 1610200026200089 1610250010980059 1610000062710026 1610450014370005 161035001892008 6 1610350009160043 1610150004890016 1610350032460025 1610350037870006 161035001355006 9 1610200032960019 1610450026420024 1610600003890069 1610350008000020 1610000066800031 1610250019880003 1610000062830015 1610350034350070 1610000004540096 1610400009570011 1610700003830021 1610250008770011 1610200024480085 1610000068450098 1610350016380044 1610200059530065 1610200032850021 1610200032850118 1610000067820083 1610550015630030 1610000086480070 1610250019440011 1610000069970088 1610000040570067 1610000026890060 1610000072610040 1610550014340027 1610350031980069 1610350005950022 1610200021100023 1610200021120005 1610000046540029 1610200042670010

DULKIC DOO POSU[JE DVA LAVA DOO G RAINCI KALESIJA EKO PLANET DOO SARAJEVO EKO TURIZAM DOO PRIJEDOR EKODRVO DOO EL GRADNJA DOO BOSANSKA KRUPA ELBA AGENCIJA VL BAJRAMOVIC ELVIRA ELEKTRO BORIC OBRT VL BORIC MUHAMED CAZIN ELVEDIN POLJ DJ VL DZANANOVIC IBRAHIMA KLJU^ ENGO DOO ESKADA DOO POSU[JE EURO PROSPEKT DOO PECENEG ILOVA PRNJAVOR EURO TRADE DOO BR^KO EUROING DOO BIHA] EXTREM INZINJERING DOO SARAJEVO FARMACIJA DOO TUZLA FARMASEJ DOO SARAJEVO FENIKS CAFFE BAR VL KABILJAGIC MIRVIN BU@IM FEROELEKTRO DD SARAJEVO GACIC INSTAL SZTR VL GACIC VEDRAN GANIK DOO VITEZ GIPROM DOO TUZLA GOGO TRAVEL 77 DOO ^ITLUK GOGY SUR CAFFE BAR VL CRNOJA GORAN SARAJEVO GOLD GAMES ELECTRONIC SPIELE DOO BIHA] GONDOLA SUR VL MARIO ZORIC GRUDE GOSPODARSKA KOMORA HB ZUPANIJE LIVNO GOSPODARSKA KOMORA HB ZUPANIJE LIVNO GRADNJA LORD DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO GRADSKA BASTA SUR VL DJOPA ELVEDIN BUGOJNO GRBAVICA UDRUZENJE BOCARSKI KLUB HADAN DOO ZA TRGOVINU I USLUGE TUZLA

111. HARE SUPER MARKET VL COVRK HARIZ 112. HASOVIC KOMERC DOO SARAJEVO 113. HIDROGRADNJA DD SARAJEVO 114. 115. 116. 117. 118. 119. HRESA DOO ISTOCNI STARI GRAD I C P DOO BUGOJNO I T S DOO BIHA] ILMA DOO BIHA] IMPALA DOO [IROKI BRIJEG INFOTEL DOO [IROKI BRIJEG

120. INTERINVEST DOO SARAJEVO 121. INTERNATIONAL TEKSTIL COMPANY DOO LIVNO

Broj 25 - Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR LAKTA[I [AMAC BOS. KRUPA GLAMO^ ^ITLUK GRA^ANICA SANSKI MOST DERVENTA @EP^E DONJI VAKUF TUZLA SRBAC [IROKI BRIJEG LAKTA[I BIHA] SARAJEVO BANJA LUKA LAKTA[I MOSTAR BIJELJINA CAZIN MOSTAR ZENICA SARAJEVO I. SARAJEVO GLAMO^ KAKANJ SRBAC KAKANJ TREBINJE I. SARAJEVO MODRI^A BIJELJINA BANJA LUKA @IVINICE PELAGI]EVO ZENICA CAZIN CAZIN VITEZ ZENICA SRBAC PRNJAVOR BIHA] KRALJA TOMISLAVA F2 JABLAN BB CRKVINA BB JEZERSKI 287 DR ANTE STARCEVICA BB NERETVANSKA BB DZAKULE BB GRA^ANICA POBRIJEZJE BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200047530098 1610450054320037 1610450055810054 1610350029390072 1610200059130037 1610200007950024 1610250010650065 1610350011900002

122. INTERNET COM SUR CAFFE VL P SAGOLJ MOSTAR 123. IVANCICA DOO LAKTA[I 124. JABUKA DRAGSTOR VL VASILJEVIC SLAVICA [AMAC 125. JEZERSKI TRANSPORT DOO BOS. KRUPA 126. JOKA DOO GLAMO^ 127. KAKTUS DOO ^ITLUK 128. KALABRIA TURS DOO GRA^ANICA 129. KAMENOREZACKA RADNJA VL ISLAMCEVIC M IS 130. KING SUR KAFE BAR VL LATINOVIC S DERVENTA 131. KISELJAK DOO @EP^E 132. KOD KOLEGE SUR RESTORAN VL HALEP NURA DONJI V 133. KODA JR UDRUZENJE TUZLA 134. KOLARIC SAM AUTOM RAD VL KOLARIC SAMIR SRBAC 135. KOMPLAST DOO [IROKI BRIJEG 136. KOSMO INTERNATIONAL DOO 137. KOSTEL COMMERCE DOO BIHA] 138. KRUG SUR BUFFET VL SKENDEROVIC ARMIN 139. KUCA LEPOTE NIKOLETA DOO BANJA LUKA 140. KUPRESAK DOO LAKTA[I 141. LASER DOO EXPORT IMPORT MOSTAR 142. LE SCAMPE STR VL DANIEL PERIC 143. LEIDI UR ASCINICA VL CATAKOVIC SEAD CAZIN 144. LIDER DOO MOSTAR 145. LIGNO CHEM DOO ZENICA 146. LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO 147. LUKAS SUR KAFE BAR VL ELEK LJILJANA I ILID@A 148. LUMIX DOO GLAMO^ 149. M A N AUTOLIMAR VL MIJOC ALMEDIN 150. M&N KOMERC DOO SRBAC 151. MACRO SPED DOO DR ZA PREVOZ TRGOVINU I USLUGE 152. MAGISTRA DOO TREBINJE 153. MARABU DOO ISTOCNA ILID@A 154. MB KOMERC DOO MILOSEVAC MODRI^A 155. MEDICAMENT DOO BIJELJINA 156. MELEM 3 APOTEKA VL TOMIC DRAGAN BANJA LUKA 157. MERASE COMERC DOO @IVINICE 158. MERI TEX DOO PELAGI]EVO 159. MERLIN SUR PIZZERIA VL ORUC RIFET ZENICA 160. MES TRADE DOO CAZIN 161. MES TRADE DOO CAZIN 162. MESOPROMET PERICA SOR VL IVAN MISKOVIC VITEZ 163. METALURG CITY CENTER DOO ZENICA 164. METPLAST DOO SRBAC 165. MILKO MJ DOO PRNJAVOR 166. MILLENIUM DOO BIHA]

DERVENTSKIH OSLOBODILACA 1610450053050016 SP 34 PREKO BR 2 1610750004780085 TORLAKOVAC BB 1610550018170072 15 MAJA 2 7 DANKA MITROVA 78 DONJI CRNAC BB SVETOSAVSKA 75 KOSTELA BB HIMZE POLOVINE DO BROJA 22 PETRA RADJENOVICA 25 INDUSTRIJSKA ZONA BB VUKOVARSKA 21 TRG KRALJA PETRA I BR 1 RK I SP 129 BOLNICKA BB RASTANI BB FRA GRGE MARTICA 15 BRANILACA17 STEFANA NEMANJE 19 ANTE STARCEVICA 8 SELIMA EF MERDANOVIC PETRA KOCICA BB SEHIDA BB DJOKA PUTICE 1 KASINDOLSKOG BATALJONA 100 MILOSEVAC BB IVE ANDRICA BB NASELJE INTERGAJ JOVANA RASKOVICA 77 SJEVER 1 UL KLADU[A BB CRKVICE LAMELA C 1 C 2 BB BRACE SEHIDA BB BRACE SEHIDA BB DONJA DUBRAVICA BB SKOLSKA 10 VASE PELAGICA 17 LAZE LAZAREVICA BB OZIMICE I P 12II 1610250029290070 1610450047860031 1610200021430017 1610450017260023 1610350005020083 1610000067790013 1610450026980005 1610450031290006 1610200011160045 1610850004760098 1610350015280064 1610200048510089 1610000025320018 1610200010300043 1610000086400045 1610200045210052 1610650003530051 1610450027190010 1610650001190023 1610200054800054 1610000079090028 1610450044500048 1610850011100018 1610450027400015 1610250029440032 1610600006710053 1610550007830066 1610350036590091 1610350036590188 1610700007770064 1610550012480052 1610450007440034 1610450056880061 1610350026030089

Srijeda, 11. 5. 2011.
167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESLI] PRIJEDOR BU@IM ILID@A ZENICA BR^KO ^ITLUK BU@IM MAGLAJ BIJELJINA PALE GRADI[KA GRADA^AC MODRI^A BANJA LUKA ^ITLUK VISOKO BIHA] SREBRENIK ZAVIDOVI]I BIJELJINA SANSKI MOST ILIJA[ BIHA] ^APLJINA ZVORNIK MOSTAR [IROKI BRIJEG ILIJA[ ILIJA[ ZAVIDOVI]I LJUBU[KI KOTOR VARO[ [AMAC @EP^E BIJELJINA VELIKA KLADU[A MOSTAR BIJELJINA BIJELJINA VELIKA KLADU[A GRADI[KA ILID@A MRKONJI] GRAD LIVNO ZANATSKI CENTAR DRAGE LUKICA BB GENERALA IZETA NANICA BB EMIRA BOGUNICA CARLIJA 14 DR ASKA BORICA 23 INDUSTRIJSKA ZONA BB VIONICA BB DOBRO SELO BB NOVI SEHER BB MILOSA CRNJANSKOG BB TRIFKA GRABEZA BB VIDOVDANSKA BB HASANA DURMISEVICA 3 VIDOVDANSKA BB RADE RADICA 48 KRALJA TOMISLAVA 97 TABHANSKA BB JASIKA PLITVICKA BB 16 MUSLIMANSKE 35 KRIVAJSKA BB RAJE BANJICICA 7 DONJI KAMENGRAD 42 HASIMA SPAHICA 23 DR IRFANA LJUBIJANKICA BB DRACEVO BB GRBAVCI KARDINALA STEPINCA BB LEDARA FRANJEVACKA 6 126 ILIJA[KE BRIGADE BB 126 ILIJA[KE BRIGADE 94 ZLATNIH LJILJANA BB VELJACI BB MASLOVARE BB VUKA KARADZICA 40 LJUBATOVICI BB MAJEVICKA 131 ZUHDIJE ZALICA BB KNEZA DOMAGOJA 11 DJURE JAKSICA BR 1 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVIC BB GORNJI PURICI BB ZELENA PIJACA BB GRADI[KA BISTRICKI PUT DO 9 STEFANA NEMANJE 7 STJEPANA RADICA 12

Broj 25 - Strana 7
1610400008960075 1610450037130085 161035002377008 6 1610000034020045 1610550001250071 1610600000300002 1610200030860066 1610350016990077 1610550017370016 1610850006300070 1610000081620079 1610450035860064 1610250021910019 1610450031660061 1610450056120066 1610200007130083 1610150006950005 1610350020570056 1610500001410075 1610550012670075 1610850009760060 1610350015680092 1610000068070052 1610350024960082 1610200037850080 1610250026410043 1610200012490012 1610200055950086 1610000048870066 1610000048720007 1610550002510004 1610200041910015 1610450007380088 1610450044380059 1610750007040088 1610850001350063 1610350020790052 1610200015720015 1610850001250056 1610250027600039 1610350004750035 1610450014110045 1610000050520036 1610450037070042 1610200043260061

MLADEN SZR VL VIDOVIC MLADEN TESLI] MOCO STR VL GRBIC VELIMIR PRIJEDOR MODA IN DOO MODA MIX STR VL MUZAFEROVIC HASNA ILID@A MODEA DOO ZENICA MODING JUNIOR DOO BRKA BR^KO MOKADA DOO ^ITLUK MUKI TR VL MURADIF DIZDAREVIC BU@IM MULTI BOX TR VL IVICA SAINOVIC NOVI SEHER MAG MV BORD DOO BIJELJINA NEVENA STR VL KLISARA NEVENA NOVA TI KOZM SALON VL KONDIC DIJANA GRADI[KA NOVOPAK DOO GRADA^AC NP DOO MODRI^A OAZA STR VL IVIC MERLINA BANJALUKA ODVJETNIK IVAN PRIMORAC ^ITLUK OGNJISTE SZRP VL BABIC EMIRA VISOKO OMERMERC DOO BIHA] OS COMERC DOO SREBRENIK PANINVEST DOO ZAVIDOVI]I PEKARA BUDUCNOST SZPR VL SKENDER DACAJ PEKARA VL HALILOVIC SEFKO ZPR SANSKI MOST PELE PROMET DOO SARAJEVO PET SHOP EXOTIC SP VL ELVIS ALIJAGIC BIHA]

191. PIKAN PYNKI DOO ^APLJINA 192. PILANA MARKOVIC DOO SA PO GRBAVCI ZVORNIK 193. PINCOM DOO MOSTAR 194. POD BRIJEGOM SUR VL M MARUSIC [IROKI BRIJEG 195. POINT SUR CAFFE BAR VL FAZLIC EMIR ILIJA[ 196. POKLON SOP ILIJA[ STR VL MESETOVIC MEHO 197. POROBIC DOO ZAVIDOVI]I 198. PRIMAR DOO LJUBU[KI 199. PRIMULA DOO KOTOR VARO[ 200. PRO KLIMA DOO [AMAC 201. PRODUKT SEER DOO @EP^E 202. PROMMETAL DOO BIJELJINA 203. PRONET DOO VELIKA KLADU[A 204. PUMA SECURITY DOO MOSTAR 205. RANKOM INZENJERING DOO BIJELJINA 206. RENESANSA S SUR KAFE BAR VL NENAD SUBARIC 207. RIZVAN Z PROMET DOO VELIKA KLADU[A 208. RUBIN SZR VL OZEGOVIC DANIJEL GRADI[KA 209. SAMMA DOO SARAJEVO 210. SAMOSTALNI PREVOZNIK GRABEZ RADENKO M GRAD 211. SAN STR VL RAHMO MILAK LIVNO

Broj 25 - Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK TESLI] TRAVNIK PRNJAVOR OLOVO GRA^ANICA TESLI] GRADI[KA GRA^ANICA BOS. OTOKA MOSTAR ZAVIDOVI]I BANJA LUKA @EP^E SARAJEVO ^ITLUK SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A SANSKI MOST LJUBU[KI VITEZ BANJA LUKA TE[ANJ OD@AK SARAJEVO OLOVO @EP^E TREBINJE GRADI[KA KOZ. DUBICA KOZ. DUBICA SARAJEVO BOS. KRUPA SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR KOZ. DUBICA BOS. KRUPA LAKTA[I BANJA LUKA ILID@A BIJELJINA ZENICA SRBAC ORA[JE BOSANSKA BB GOMJENICA KALIBUNAR BB MILOSA KONDICA 40 BOSANSKA BB 22 DIVIZIJE 34A KRAJISKA 15 VUKA STEFANOVICA KARADZICA BB LIPA BB UL OTOCKIH HEROJA BB TRG IVANA KRNDELJA BR 1 ZLATNIH LJILJANA BB PATRIJARHA MAKARIJA SOKOLOVI 10 VASARISTE 19 VELIKA DRVETA 2 KRALJA TOMISLAVA 114 VRBOVSKA 142 PATRIOTSKE LIGE 41 MARJANOVAC BB VRHPOLJE BB STUBE BB BUHINE KUCE BB MAJKE JUGOVICA 22 KRASEVO BB DONJI SVILAJ 245 OD@AK AVDE HUME BB OLOVSKE LUKE BB POSLOVNI CENTAR XP BB NEMANJINA BR 7 ROVINE 133 SVETOSAVSKA 5 A SVETOSAVSKA 5 A PROTE BAKOVICA 6 DO 8 511 SBBR BB KASINDOLSKOG BATALJONA 1 MISE STUPARA 6 HUSNIJE REPCA BB STEFANA DECANSKOG 6 LJUSINA BB SVETOSAVSKA 45 SAVE MRKALJA 13 CETVRTE VITESKE BRIGADE 62 RAJE BANJICICA BR 157 GORAZDANSKA 32 DANKA MITROVA BB II ULICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610550008170051 1610400010880093 1610550017090074 1610450023020077 1610550021400075 1610250008150084 1610400010400040 1610450026450094 1610250002950011 1610350035780044 1610200049040097 1610550009860082 1610450013210079 1610750006720085 1610000044050039 1610200038350018 1610000050700068 1610000057630039 1610350012190032 1610350015810072 1610200048460037 1610700007870071 1610450011300052 1610400005480006 1610250026900087 1610000079030082 1610000076020075 1610750006120043 1610450042910024 1610450018520053 1610450005100006 1610450005100103 1610000058210002 1610350031860080 1610000054680075 1610450029020012 1610200034870046 1610450014210052 1610350009410012 1610450011470093 1610450053400089 1610000022010087 1610850001650084 1610550003680018 1610450024850079 1610800002560092

212. SANILLA TRG RADNJA VL ODOBASIC SANILA TRAVNIK 213. SANJA SZTR VL TESIC NADA TESLI] 214. SAR HADI DOO TRAVNIK 215. SATIMA EXPORT IMPORT DOO PRNJAVOR 216. SELIM DOO OLOVO 217. SEMING DOO GARACANICA 218. SIGNUM DOO TESLI] 219. SIRIJUS 1 STR VL GOJKOVIC RANKO GRADI[KA 220. SIRIUS ZR VL BRKIC DAMIR GRA^ANICA 221. SLAP UR RESTORAN VL SULJKANOVIC SANEL BOSANSK 222. SMART GROUP DOO MOSTAR 223. SMAS DOO ZAVIDOVI]I 224. SMILJIC DOO BANJA LUKA SOBO BAU DOO @EP^E SOFTIS DOO SARAJEVO SP SOLING DOO ^ITLUK SPARS KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO 229. SPECIJALNA OLIMPIJADA U BOSNI I HERCEGOVINI U 230. STHENOS DOO VELIKA KLADU[A 231. STOLARIJA CEHIC ZR VL CEHIC MUHIDIN S MOST 232. SUNCE SZR OPTIKA VL L MARJANOVIC LJUBU[KI 233. SVIJET PODOVA DOO VITEZ 234. TANJA STR VL MIHALJCIC MARIJA 235. TELESOFT COMPUTERS DOO TE[ANJ 236. TERZIC KOMERC DOO ZA TRG UGOST I GRADJE OD@AK 237. TIM SUR KONOBA VL REKA DZEVDZET 238. TIMA DOO OLOVO 239. TOMIC BAU DOO @EP^E 240. TREBINJE RESORT DOO TREBINJE 241. UG LJEVCANSKI POLJOPRIVREDNICI GRADI[KA 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNA SUR TIPA RESTORAN VL SEHIC FAHRUDIN UNA TR VL NEDIMOVIC NADA BOSANSKA KRUPA UNIGRAD DOO SARAJEVO UNIQUE BLUE DOO BANJA LUKA UNIT INT DOO MOSTAR UNIVER EXPORT DOO KOZARSKA DUBICA V V POLJOPROMET DOO BOSANSKA KRUPA LJUSINA VANS COMPANY DOO LAKTA[I VASA KNJIGA DOO BANJA LUKA VELBOS DOO SARAJEVO VELEFARM DOO BIJELJINA VELIC CO DOO ZENICA VETERINARSKA STANICA AD SRBAC VETERINARSKA STANICA DOO ORA[JE 225. 226. 227. 228.

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST GORA@DE LJUBU[KI SARAJEVO PRNJAVOR PRIJEDOR GRADI[KA SARAJEVO LUKAVAC TE[ANJ VISOKO BULEVAR VII KORPUSA 2 E 31 DRINSKE UDARNE BRIGADE 71 TINA UJEVICA 15 HASANA BRKICA 26 JEFIMIJINA 5 MILANA TEPICA M1 L E VIDOVDANSKA BB ZC D BORKOVIC ANTUNA BRANKA SIMICA 6 GORNJE JARUSKE BB KRASEVO ULICA JALIJA BR 55

Broj 25 - Strana 9
1610350004560012 1610300004410004 1610200040140056 1610000042620065 1610450043110038 1610450029260087 1610450049640078 1610000007640022 1610250026860026 1610400001060007 1610150000040016

258. VRHPOLJE PROMET DOO SANSKI MOST 259. VULKAN UR BK VL HADZIC SAUDIN GORA@DE 260. 261. 262. 263. 264. X CAFFE BAR VL DALIBOR TOMIC LJUBU[KI YOUWON DOO SARAJEVO Z&S SZR VL DJURIC MILENKO PRNJAVOR ZAVARIVAC DOO PRIJEDOR ZELENA JABUKA STR VL DIMIC S GRADI[KA

265. ZLATNA PALMA DOO SARAJEVO 266. ZLATNI LJILJAN VL ALIBASIC SENAID SZA ZFD LUK 267. ZOKA SALON NAMJESTAJA STR VL BEJIC MARINA 268. ZVIJEZDA GP DD VISOKO

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

NAZIV 15 JANUAR AUTO MOTO KLUB UG VEL KLADU[A 17 SEPTEMBAR DD BOSANSKA KRUPA 2 OKTOBAR DD TUZLA 22 SUR VL KAJKUT LJUBINKO BANJA LUKA 23 SZ FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC MIRZA 27 JUNI DOO CAZIN 2B DOO [IROKI BRIJEG 2M CAFFE BAR VL SAMIRA MUJAGIC KISELJAK 3 D UR KAFE BAR VL VESELINOVIC RADE PRIJEDOR 3 DZI TR VL.JUSIC DZEVAD 3 H DOO SARAJEVO 3 K GRAPH DOO VITEZ 3 M DOO GRADA^AC 3 SUR VL CULOV DZEVAD GORA@DE 37 JEDINSTVO DOO BIHA] 4 ASA DOO POSU[JE 5 PLUS STR VL SONJA JEFTIC BIJELJINA 58 DOO SARAJEVO 7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADU[A A & D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC VITEZ A & V MARKET SP VL BRANKO BESLEMOVIC BR^KO A A SZR FRIZERSKI SALON VL STANA DAVIDOVIC A B TRGOVINA DOO KAKANJ A D ZUCO DOO LUKAVAC A EMM HRAST SZR VL REMZIJA ZVEKIC A GRADNJA DOO BIHA] A GROUP DOO @EP^E A JEDAN RENT DOO MOSTAR A M A R DOO BUSOVA^A

SJEDI[TE VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO CAZIN [IROKI BRIJEG KISELJAK PRIJEDOR CAZIN VOGO[]A VITEZ GRADA^AC GORA@DE BIHA] POSU[JE BIJELJINA SARAJEVO VELIKA KLADU[A VITEZ BR^KO BIJELJINA KAKANJ LUKAVAC @EP^E BIHA] @EP^E MOSTAR BUSOVA^A

ADRESA TRG AHMETA MRZLJAKA 7 UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB KULINA BANA BR 3 KARANOVAC 180 HUSREFA REDZICA 9 CUPRIJA BB TRN BB GROMILJAK BB ILIJE BURSACA 62 BEGOVE KAFANE BB KOBILJA GLAVA 56 KRALJA TVRTKA 178 DONJE LEDENICE BB GRADA^AC MUHIDINA MASICA MUNJE BB ALEJA BB LJUDEVITA POSAVSKOG 2 NEZNANIH JUNAKA 6 VLADISLAVA SKARICA 10 PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 34 S VITEZ ZAIMA MUSANOVICA BR 1 27 MARTA 16 311 LAHKE BRIGADE ARMIJE BIH BB BEGOV HAN BB PLJESEVICKA BR 77 ULICA PRVA BB KARDINALA STEPINCA BB KACUNI BB

TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610350021980048 1610350011310048 1610250007520069 1610450047510055 1610000060170081 1610350012630024 1610200023660047 1610700005980026 1610450042560048 1610350020190010 1610000027780035 1610700000250042 1610250012490058 1610300002060082 1610350002770071 1610200049910090 1610850009180097 1610000008210091 1610350006000074 1610700004960071 1610600007350059 1610850008780069 1610650001960009 1610250020740005 1610750005810031 1610350013690040 1610750006270005 1610200037070006 1610550005260051

Broj 25 - Strana 10
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUSOVA^A CAZIN BIHA] BANJA LUKA VISOKO CAZIN BIHA] TUZLA SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA OD@AK GRA^ANICA @EP^E CAZIN VITEZ VELIKA KLADU[A MOSTAR [IROKI BRIJEG BIHA] GRADA^AC GRADA^AC NOVI GRAD BANJA LUKA TUZLA BIHA] MOSTAR SARAJEVO BR^KO MOSTAR TUZLA @IVINICE SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO DRVAR OLOVO KLJU^ SREBRENIK BIHA] VISEGRAD ZENICA VISOKO VISOKO MOSTAR VELIKA KLADU[A DOBOJ KACUNI BB OSTROZAC BB BIHA]KIH BRANILACA 51 GRCKA 20 PODVINCI BB NURIJE POZDERCA 59 BOSANSKA BR 25 SICKO POLJE BB TUZLA MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 BULEVAR ZIVOJINA MISICA 25 PROLETERSKA 208 OD@AK RASLJEVA BB OSMANA DJIKICA BB DONJA KOPRIVNA BB PC 96 VITEZ ZAVNOBIH A 1 BISCE POLJE BB TRN BB DR IRFANA LJUBIJANKICA 40 M. TITA BB M. TITA BB DONJE VODICEVO BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610700004090078 1610350013290012 1610350024530081 1610450000400065 1610150007030030 1610350014220048 1610350012320012 1610250023140076 1610000010990014 1610000010990111 1610450001400038 1610250025600093 1610500002350005 1610750000030092 1610350006850085 1610700000360040 1610350033290054 1610200008540075 1610200019550060 1610350024690034 1610500001940083 1610800000010059 1610450057350026

A M A R DOO BUSOVA^A A M DJUZELIC DOO CAZIN A M DOO BIHA] A PRESS DOO NIGP BANJALUKA A R VODENICA DOO VISOKO A S T DOO CAZIN AA KAPITAL BROKERS BROKERSKO DILERSKA KUCA AB BATA DOO TUZLA AB TECHNICS DOO SARAJEVO AB TECHNICS DOO SARAJEVO ABACUS SISTEMI DOO BANJALUKA ABAZIJA DOO ZA PRO PROMET TRANT I USLU OD@AK ABEMIX STR VL IMSIROVIC ABID GRA^ANICA ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK VL ELVIR TURSIC @EP^E ABM DOO CAZIN ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ AC INVEST DOO VELIKA KLADU[A ACCOM HERC DOO MOSTAR ACG DOO [IROKI BRIJEG ACL DOO BIHA] ACM DOO GRADA^AC ACM DOO GRADA^AC ACO STR VL DJURDJEVIC RADMILA NOVI GRAD ACO STR VL SRDIC SLAVKO BANJA LUKA ACTIO DOO TUZLA AD AL TR VL AIDA KORICIC BIHA] AD COMPANY DOO MOSTAR ADA STR TRAFIKA VL MARIC BELKISA SARAJEVO ADAC PETROL DOO BR^KO ADAR DOO MOSTAR ADDE DOO TUZLA ADE ZEKO GRADNJA DOO ZA GRADJENJE @IVINICE ADEA CAFFE BAR SUR VL MUZAFEROVIC ADMIR ADEL TR VL SNJEZANA MARIC MOSTAR ADENT DOO SARAJEVO ADF DOO DRVAR ADI COMERCE TR VL HADZIABDIC ADMIR ADI POLJOPRIV DJELAT VL BEGANOVIC EDINA KLJU^ ADITEX DOO SREBRENIK ADLER DOO BIHA] ADMIRALKOMERC DOO ADNA STR VL KURTOVIC SAMIR ZENICA ADO STR VL CABARAVDIC ADNAN ADO TRANS DJL VISOKO ADRIATIC YACHTING DOO MOSTAR ADUT BISTRO VL IZET BEHRIC VELIKA KLADU[A ADVOKAT BRANKO RISTIC DOBOJ

STEVANA PRVOVENCANOG BB 1610450046390093 STUPINE B7 2 25 DR IRFAN LJUBIJANKIC 82 MLADENA BALORDE 48 SAFETA ZAJKE 53 PAJE JOVANOVICA BR 2 IVANA KRNDELJA 11 A UL SLATINA BR 9 TRZ CENT SLATINA 16 TUZLANSKOG ODREDA BOK BR 1 POSL TRG BARCELONE 2 MUJE PASICA 55 ZMAJA OD BOSNE 4 HRVATSKIH BRANITELJA 161 SARAJEVSKA BB HAD@I]I BB HASANA KIKICA BB OZIMICE I LAMELA IV 32 KRALJA PETRA BB BUL KULINA BANA 28 KRALJA TVRTKA DONJE MOSTRE 13 TRG HUSNIJE REPCA 5 V KORPUS 23 SVETOG SAVE 24 1610250009460069 1610350022260087 1610200039660003 1610000054400036 1610600002720055 1610200038320045 1610600004530075 1610250019030089 1610000022230083 1610200001150033 1610000058770080 1610200046060063 1610000060880024 1610350037840033 1610500000080011 1610350008010011 1610300003460083 1610550010450036 1610150003030041 1610150002580058 1610200051420089 1610350017330062 1610450053210066

Srijeda, 11. 5. 2011.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BOS. KRUPA SARAJEVO KLADANJ SANSKI MOST SANSKI MOST TE[ANJ TE[ANJ GRADA^AC KOSTAJNICA NOVI GRAD BANJA LUKA VISOKO POSU[JE [IROKI BRIJEG GRA^ANICA TREBINJE KAKANJ KLJU^ SANSKI MOST KOSTAJNICA [IROKI BRIJEG BIHA] NOVO GORA@DE TRAVNIK DOBOJ LJUBINJE KONJIC DOBOJ CAZIN BR^KO GRA^ANICA BREZA BREZA GRA^ANICA KAKANJ VISOKO SARAJEVO LUKAVAC VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA SARAJEVO VISOKO POVELJA KULINA BANA 6 PATRIOTSKE LIGE TRG BARCELONE 1 STARIC BB CAPLJE 71 KLJU^KA BR 106 RADUSA RADUSA SARAJEVSKA BB SVETOSAVSKA 90 IVE ANDRICA BB VIDOVDANSKA 51 NASELJE LUKE B 1 L 3 13 IVANA MAZURANICA 8 KRANJCEVICEVA 16 RUDARSKA 73 VINOGRADI BB VELIKI TRNOVCI BB BILJANI BB INDUSTRIJSKA ZONA BB SVETOSAVSKA 1 TRN BB OMERA NOVLJANINA BR.1 USTIPRACA BB MEHMED PASE KUKAVICE 18 KOLUBARSKA BB SVETOSAVSKA 20 KOLONIJA BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA BB CAZINSKI BRIGADA BR 12 BOSNE SREBRENE 10 KORICA HAN BB GRA^ANICA NERKESI BB NERKESI BB DONJA LOHINJA BB ZGOSCANSKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB DZEMALA BIJEDICA 160 OSTROLUCANINA LUKE BB HUSE CEHICA BB STARI GRAD BB FERDE HAUPTMANA BB HRVATIN 51 LIPA NAHOREVSKA 101 LUKE BB

Broj 25 - Strana 11
1610350015150084 1610350014150014 1610000072400035 1610250005650006 1610350023540002 1610350038320086 1610400008060012 1610400008060012 1610250015300051 1610450035760057 1610450043470005 1610450007540041 1610150003600013 1610200050670085 1610200024280071 1610250004770022 1610200035610059 1610650001230084 1610350035070004 1610350012570078 1610450021600094 1610200024200046 1610350002900051 1610300003640018 1610550007200051 1610450025410060 1610200035220022 1610200043310016 1610450031880057 1610350017040032 1610600004650064 1610250011650038 1610150001130005 1610150001130005 1610250020780066 1610650002140041 1610150001740038 1610000000720042 1610250006660067 1610350027910046 1610350005550091 1610000079660097 1610000062020065 1610250010210073 1610000080870075 1610150005450094

ADVOKAT KEKIC DJEMAL BIHA] ADVOKAT VELIC SEMSUDIN BOSANSKA KRUPA AE STR VL NEZOVIC ESAD AF KOMERC DOO KLADANJ AF LINE DOO SANSKI MOST AFRIKA CAFFE BAR VL ALAGIC HUSEJIN SANSKI MOS AFRODITA DOO TE[ANJ AFRODITA DOO TE[ANJ AG INZENJERING DOO GRADA^AC AGAREVIC STR VL AGAREVIC RABIJA KOSTAJNICA AGENCIJA COLOSEUM VL BOSANCIC MARIJA N GRAD AGENCIJA HERA SR VL PRASTALO SLAVICA BANJALUK AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU ROBA SARA AGRAM CAFFE SUR VL JAGODA CRNOGORAC POSU[JE AGRAR COMMERCE PO [IROKI BRIJEG AGRICOLA DOO GRA^ANICA AGRO EKO DOO TREBINJE AGRO MRAVA MINI FARMA VL ZUBACA MIRALEM AGRO SAN TR VL ZAHIROVIC MIRNES KLJU^ AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST AGROBILJE ZADRUGA KOSTAJNICA SA P O AGROGOSTUSA DOO [IROKI BRIJEG AGROKRAJINA DD BIHA] AGRONIK DOO NOVO GORA@DE AGROOPREMA DOO TRAVNIK AGROPOLJE DOO DOBOJ AGROS DOO LJUBINJE AGROS F1 DOO KONJIC AGROSAD ZTR VL MILJANOVIC LAZIC DOBOJ AGROSTAR DOO CAZIN AGROUNIA DOO BR^KO AGROZEM PZ GRA^ANICA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AHMETAS TR VL AHMETASEVIC HASIBA D LOHINJA GR AI FA DOO KAKANJ AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC SENADA AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO AJAMERC DOO LUKAVAC AJDINOVIC DOO VELIKA KLADU[A AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA AJLA STR VL BJELAK MEMSUD AJLA STR VL DELIC ELDINA SARAJEVO AJLA TR VL BAJRIC MIRALEM GRA^ANICA AJNUR STR NA MALO VL CANKUSIC NAZIF SARAJEVO AKE STR VL BABEROVIC ALMIR VISOKO

Broj 25 - Strana 12
123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CIRILA I METODIJA BB TVORNICKA 3 ESADA PASALICA 6 CAMILA SIJERCICA BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB KRALJA TVRTKA BB FRA D MANDICA 1 XI ULICA 76 ORA[JE BOKAVICI BB HUSINSKE BUNE 5 TRNOVI BB PAVE RADANA 9 RUZDIJE ISLAMAGICA BB GOLO BRDO DESET SKOJEVACA BB BANJALUCKA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB KARAKAJ SPLITSKA 10 BOSNASKI PUT 231 MLINISTE BB @IVINICE BRANILACA BIH 171 VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA POPOVI BB NJEGOSEVA 9 PAVE RADANA 20 BRACE JUGOVIC STADION 3C SVETOG SAVE A SIMICA BB MUFTIJE DZABIC 10 TE[ANJSKA 24 A POTOCI BB TRG SRPSKIH BORACA BB TRG CARA DUSANA 8 GORNJI VELESICI 97 GORNJI VELESICI 97 NARODNOG FRONTA 26 NOVI GRAD BB SEHOVCI BR 1 KRALJA TOMISLAVA BB SPRECANSKA BB BROD BR 55 ABDURAHMANA SIRIJE 10 UL UNSKA BB MESE SELIMOVICA BB BIHA] POTKRAJ BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610850004640012 1610000066450055 1610000002750058 1610350004810078 1610350034200011 1610450030830032 1610200050970009 1610200019600015 1610800003020066 1610250019390056 1610250017650070 1610350020320087 1610450012580064 1610300003050064 1610850007770008 1610200005430061 1610850002550050 1610850000590068 1610200017550017 1610150003040032 1610500001890031 1610350025820084 1610850000320020 1610450002640086 1610450036900098 1610450010160011 1610850008280034 1610400002970034 1610200031430038 1610000058640003 1610000024430043 1610200002820082 1610450027110082 1610450041760089 1610000005790038 1610000005790135 1610450047850040 1610800004210062 1610350013230066 1610200045010038 1610800000090084 1610600002570093 1610000042320044 1610350034530005 1610350022270078 1610150007170098

AKROPOLIS SUR PICERIJA VL VASILIJE PRELIC UGLJEVIK AKTER DOO SARAJEVO AKVASAN DOO SARAJEVO AL BI TEX DOO BIHA] ALADIN TR KIOSK VL MUSIC SULTE ALAS RIBARNICA STR VL DARADAN M DERVENTA ALBERO DOO LIVNO ALBIM DOO [IROKI BRIJEG ALBIN KOCIC SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK ORA[JE ALDER SZSR VL BECIRBASIC SEJFUDIN LUKAVAC ALDI TR VL VEJZOVIC SENIJA BANOVI]I ALDIN TR VL RAHMANA DIZDAREVIC ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA ALDO DOO GORA@DE ALEA SZR VL ZIJAH HORIC GOLO BRDO BIJELJINA ALEK DOO TREBINJE ALEKO TRADE TP DOO BR^KO ALEKSANDRIJA DOO ZVORNIK ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO ALEN VL ALIC ALEN ILIJA[ ALERGY COMPANY DOO @IVINICE ALES BOY DOO KLJU^ ALEX KOMERC DOO BIJELJINA ALEX PETROL DOO BIJELJINA ALFA LUJIC DOO [AMAC ALFA MARKETING DOO BANJA LUKA ALFA UR KAFE BAR VL ASCERIC ZORICA ZVORNIK ALFAPROM JOKIC DOO TESLI] ALFATEL DOO LJUBU[KI ALIC TRADE DOO SARAJEVO ALIJA HODZIC ALHOS DD SARAJEVO ALIMAN DOO MOSTAR ALJASKA SUR VL SLAVISA BLAGOJEVIC PRNJAVOR ALJKO SUR CEVABDZINICA BUREKDZINICA VL MUSLIU ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALKA POGREBNI PREVOZ VL SOFILJ ZORAN PRIJEDOR ALKON DOO ZA PROMET I USLUGE OD@AK ALKOR BOSNA DOO SANSKI MOST ALL STAR DOO ^ITLUK ALLEKO COMPANY DOO KALESIJA ALMA ALDIN SP VL HAJRIJA DZANOVIC BR^KO ALMA STR VL TIRAK MUZAFER SARAJEVO ALMA TR VL JASMINA AVDAGIC ALMATEX DOO BIHA] ALMINA STR VL SULJAGIC ZAHID BREZA ILID@A SARAJEVO BIHA] CAZIN DERVENTA LIVNO [IROKI BRIJEG ORA[JE LUKAVAC BANOVI]I VELIKA KLADU[A BANJA LUKA GORA@DE BIJELJINA TREBINJE BR^KO ZVORNIK LIVNO ILIJA[ @IVINICE KLJU^ BIJELJINA BIJELJINA [AMAC BANJA LUKA ZVORNIK TESLI] LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR PRNJAVOR BOS. BROD SARAJEVO SARAJEVO PRIJEDOR OD@AK SANSKI MOST ^ITLUK KALESIJA BR^KO SARAJEVO BOS. KRUPA BIHA] BREZA

Srijeda, 11. 5. 2011.
169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. ALMORS DOO VELIKA KLADU[A

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADU[A BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR KUDICI BB

Broj 25 - Strana 13
1610350034370052 1610850007010013 1610200044260034 1610000021640032 1610350012250075 1610450033500054 1610350008190043 1610200053080050 1610250010500006 1610450016990072 1610650002970070 1610250027580057 1610550006740077 1610200008650073 1610550015380061 1610350029200049 1610000073830009 1610800000110066 1610700000420083 1610700004590016 1610350018230028 1610450045020065 1610450045030056 1610000068940045 1610450038960087 1610250021690023 1610350021540056 1610350013470044 1610400010500047 1610550009540079 1610000027890033 1610350026130096 1610750000070056 1610700006470070 1610350016710038 1610000034190086 1610000033440082 1610350003760053 1610400001440053 1610150000500087 1610350014820090 1610000050750023 1610200030420074 1610250022080060 1610250006610015 1610350016980086

ALOKS SZBR VL MILANKO DJOKIC BIJELJINA ALPA DOO MOSTAR ALPE JADRAN DOO SARAJEVO ALPELLA DOO SANSKI MOST ALPHA BETS COM DOO PRIJEDOR ALPIKA DOO BOSANSKI PETROVAC ALPINA STR VL NEDJO CUK TREBINJE ALTUM DOO TUZLA ALUPLAST DOO NOVI GRAD ALUSHI DOO KAKANJ ALUX ZR VL TRESTIC ELVIS @IVINICE AM BH ABEL COMPANIY DOO @EP^E AM KLUB SAL ZAB VL MARIO POLIC MOSTAR AM KOMERC CONSUL DOO BUGOJNO AM PROM DOO SANSKI MOST AM SAN STR VL KOZIC ALMIR AM SPED DOO ORA[JE AM&D AUTORADIONICA VL ANDRIJA PESA VITEZ AMADEUS KAVANA KISELJAK VL RADOVAN VUCIC AMAI UR KAFFE BAR VL JASMIN MORIC BIHA] AMANTAS SR VLASNIK KRK ENESA GRADI[KA AMANTAS STR VL KRK ENESA GRADI[KA AMAR GIGANT STR TRAFIKA VL LJUBOVIC MIRELA AMARO SUR VL JOSIC SRECKO BANJA LUKA AMATERI DOO GRA^ANICA AMB COMPANY DOO BIHA] AMB COMPANY DOO SARAJEVO AMBALAZA SZR VL HUSEINBASIC SEFIK RAJSEVA AMBER DOO ZENICA AMC DOO SARAJEVO AMD OR VL NEDZAD PASALIC BOSANSKA OTOKA AMERISA PLUS TR VL HUSEIN DELIC ZAVIDOVI]I AMEX STR VL JASMINA MERUSIC FOJNICA AMG MONT DOO KLJU^ AMI RUZ DOO SARAJEVO AMICIZIA DOO SARAJEVO AMINA CO DOO BU@IM AMINA STR VL BEDAK MELVA AMINA TR VISOKO VL MUZAFERIJA EMIRA AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN AMIX DOO ILID@A AMMARI DOO ^ITLUK AMON RAA DOO LUKAVAC AMPEX KOMERC DOO TUZLA AMRA E TR VL RIZAH CERIMOVIC V KLADU[A

SEMBERSKIH RATARA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TEREZIJE BB DONJI KAMENGRAD 29 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 19 BOS. PETROVAC V KORPUSA 34 TREBINJE NIKSICKI PUT BB TUZLA FO^ANSKA BB IZA BR 54 NOVI GRAD SVODNA BB KAKANJ BILJESEVO 13 @IVINICE SUHA BB @EP^E STJEPANA RADICA 45 @EP^E MOSTAR DUBROVACKA BB BUGOJNO PODGAJ BB SANSKI MOST REDAK BB ILIJA[ 126 ILIJA[KE BRIGADE 70 ORA[JE VIII ULICA 75 VITEZ S.BILA ZANATSKI CENTAR BB BOSANSKA 15 KARADJORDJEVA 7 KARADJORDJEVA 3 IGMANSKA 76 MOTIKE BR 334 SULTAN MEHMEDA II FATIHA BB PRITOKA BB TRG OTESKOG BATALJONA 109 IV RAJSEVA ADOLFA GOLDBERGERA 6 RAJLOVACKA 2 OTOCKOG BATALJONA 2 MEHMEDA SPAHE BB OSTRUZNICA BB OSLOBODILACA BR 57 B DZEMALA CELICA 8 C DZENETICA CIKMA 12 GENERALA IZETA NANICA BB LEPENICA CARSIJSKA BR 25 CUPRIJA BB PUT FAMOSA 38 VIONICA BB KRUSEVICA BB S KARAMEHMEDOVICA BR 17 BARAKE MALA KLADU[A

KISELJAK BIHA] GRADI[KA GRADI[KA VOGO[]A BANJA LUKA GRA^ANICA BIHA] ILID@A TESLI] ZENICA SARAJEVO BOS. OTOKA ZAVIDOVI]I FOJNICA KLJU^ SARAJEVO SARAJEVO BU@IM TE[ANJ VISOKO CAZIN ILID@A ^ITLUK LUKAVAC TUZLA VELIKA KLADU[A

Broj 25 - Strana 14
215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA SARAJEVO SANSKI MOST [IROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ PRIJEDOR BANJA LUKA KONJIC DERVENTA MOSTAR M S SERDAREVICA 1 SAFETA HADZICA 177A SEIKOVACA BB TRNSKA CESTA BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE 9 BRESTOVO BB KEVLJANI BB STEVANA PRVOVJENCANOG 1 V BORASA BB OSINJSKIH BRIGADA 24 KRALJA TOMISLAVA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610550010370011 1610000071130014 1610350010570035 1610200041390095 1610200046830049 1610450041620021 1610450047130009 1610450010420068 1610200044640080 1610450046270007 1610200008680046 1610200016520071 1610200016530062 1610200034280092 1610550008550097 1610200049310048 1610350010400091 1610450021680022 1610350035530075 1610200035830055 1610200013970038 1610600006640019 1610200031670016 1610850008570064 1610000049260006 1610600002300045 1610350018190064 1610200041150020 1610000047990082 1610750004440003 1610250013620011 1610450030610036 1610550004200035 1610250007580015 1610200025280044 1610350019480067 1610350029430036 1610000073320080 1610200008760071 1610800003790052 1610200008770062 1610550001680072 1610200032080035 1610200044900040

AMRA TRADE DOO ZENICA AMZAJ STR VL AMZAI AMZA AN JAPRASPED DOO SANSKI MOST AN PINA DOO [IROKI BRIJEG ANA K ZEN FRIZ SALON VL Z KRTALIC MOSTAR ANA SZR VL VETMIC RADOJICA BRESTOVO DOBOJ ANA TR VL RATKOVIC MIRA PRIJEDOR ANAKONDA DOO BANJA LUKA ANANIX TRGOVACKA RADNJA VL A KADIC KONJIC ANDI STR VL UZELAC GORAN DERVENTA ANDREA CAFFE BAR VL MIRJANA STOJKIC MOSTAR ANDRIC DOO POSU[JE ANDRIC GRADITELJSTVO DOO TOMISLAVGRAD ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI ANELA STR VL SISIC EDINA ZENICA ANES TR VL AMIR GADARA MOSTAR ANGORA DOO SANSKI MOST ANGROCENTAR AD JEZERO ANI 10 UR CAFFE SLASTICAR VL BEHARIC SAMIR BO ANI PEH DOO MOSTAR ANIK DOO ^APLJINA ANISS PROM SP VL HASKOVIC ARMELA BR^KO ANITA DOO LIVNO ANKO DOO ZVORNIK ANSOFT DOO SARAJEVO ANTARIS DOO BR^KO ANTIKA Z R VL DJEVAD MISTRIC KLJU^ ANTONIO BENZ DOO PROZOR RAMA ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO ANTUKIC DOO @EP^E APATIN TR VL KAMARIC NIHADA GRA^ANICA APETITOS SUR BIFE VL KANJUH VLADIMIR DOBOJ APEX DOO ZENICA APOLLO TRANS DOO TUZLA APOLO DOO NOVI TRAVNIK APOLO M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVIC APOTEKA REDZIC PZU BU@IM APPLE HAIR AND BEAUTY STUD BY SEJLA VL TORLAK APRO FLORAMI DD MOSTAR APROVET DOO SKARIC KBR 19 [AMAC AQUA 3 DOO GRAHOVO AQUA TECH DOO ZENICA AQUAMARIN SOR VL SOFIJA PAVLOVIC MOSTAR AQUAMARIN TRGOVACKA RAD VL S PAVLOVIC MOSTA

POSU[JE RAKITNO BB TOMISLAVGRAD MRKODOL BB LJUBU[KI ZENICA MOSTAR SANSKI MOST JEZERO BOS. KRUPA MOSTAR ^APLJINA BR^KO LIVNO ZVORNIK SARAJEVO BR^KO KLJU^ PROZOR ILID@A @EP^E GRA^ANICA DOBOJ ZENICA TUZLA NOVI TRAVNIK CAZIN BU@IM SARAJEVO MOSTAR [AMAC BOS. GRAHOVO ZENICA MOSTAR MOSTAR ZRINSKO FRANKOPANSKA BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 40 DONJI KAMENGRAD 23 JEZERO BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB VUKOVARSKA 12 ANTE STARCEVICA BR 17 JOVANA S POPOVICA BR 7 BILO POLJE BB VUKA KARADJICA 150 DUGA LOKAL 2 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 NIKOLE TESLE 1 UL BRANILACA BIH BR 22 PODBOR 65 STUPSKA BB LUPOGLAV BB MEHMEDA AHMETBEGOVICA 14 KRALJA ALEKSANDRA BB ARMIJE BIH BB M FIZOVICA FISKA 15 KASAPOVICI BB IZETA NANICA BB IZETA NANICA 55 PETRAKIJINA 6 ANTE STARCEVICA 77 SKARIC K BR 19 [AMAC MARSALA TITA 18 FRA IVANA JUKICA 1 K BRANIMIRA PRC RONDO BB KNEZA BRANIMIRA 6 P C RONDO

Srijeda, 11. 5. 2011.
259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA MOSTAR LIVNO ^APLJINA SARAJEVO BUSOVA^A BUSOVA^A SANSKI MOST ^ITLUK NOVI GRAD BIHA] SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK BOS. KRUPA KRALJA ALFONSA XIII BR 49 RODOC BB KULINA BANA 10 TRG KRALJA TOMISLAVA KOVACI 45 KAONIK BB BUSOVA^A KAONIK BB BUSOVA^A PRIJEDORSKA 117 RUDARSKA 103 BRANKA COPICA 8 BOSANSKI KRALJEVA OZIMICE I TO 16 ZMAJA OD BOSNE 84 TERAZIJA BB KALIBUNAR BB SEHIDSKA BB DONJI RUZEVIC SULEJMANA TOPICA BB SOKAK 82 KNINSKA BB BOSANSKA 141 KOSEVO 3 DUPOVCI 56 ISEVICA SOKAK 4 B ZELJEZNO POLJE BB STJEPANA RADICA 39B MESE SELIMOVICA 4 JOSIPA BANA JELACICA BB GRABLJE 23 UL BIHA]KIH BRANILACA BR 3 PATRIOTSKE LIGE 24 TOPUZOVO POLJE 86 RADNICKA BB UL TABHANSKA 1 ATIFA SAPCANINA 1 BOSANSKA BB VITKOVCI VITKOVCI RADNICKA 16 DJURE JAKSICA BB NERKESI 38 M TITA 73 IRFANA LJUBIJANKICA 168 SKUCANI VAKUF 124 PRVOMAJSKA BB MATUZICI GAZIHUSREFBEGOVA BB TEREZIJE BB SKENDERIJA

Broj 25 - Strana 15
1610450012850015 1610200008780053 1610200017560008 1610200013990020 1610000000040072 1610150007240035 1610550012280038 1610350033480077 1610200031170078 1610450044220009 1610350000930078 1610000020110051 1610000009900025 1610550008500045 1610350024720007 1610550016540084 1610350018050093 1610350022220026 1610450038460052 1610550012450079 1610000028690089 1610000055250047 1610000004710040 1610750000180054 1610200025960014 1610850009870058 1610700005210040 1610550008990089 1610350021940084 1610000052600007 1610150005940041 1610350016860097 1610150005310026 1610800003370042 1610000026560066 1610400008380015 1610400008390006 1610000002790022 1610450030090019 1610150000090068 1610200002840064 1610350005740017 1610350021080082 1610450007790010 1610400001100068 1610350024620097 1610000018680077

AQUARIUS DOO BANJA LUKA AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR AQUAVOD DOO LIVNO ARA STR SPASA RAIC ^APLJINA ARA STR VL DALAC FUAD SARAJEVO ARAL DOO BUSOVA^A ARAL DOO BUSOVA^A ARAL TR VL ALIJAGIC SANDA SANSKI MOST ARAP DOO ^ITLUK ARAPOVIC ERMIN SZGR VL ARAPOVIC ERMIN N GRAD ARCHING DOO BIHA] ARCOBALENO DOO SARAJEVO ARDI DOO SARAJEVO AREAS DOO TRAVNIK ARENA DISCO CLUB VL SABIDA BOSNIC BOS. KRUPA ARES SUR KAFE BAR VL JASAREVIC ADEM ARGE PROM DOO VELIKA KLADU[A

TESLI] VELIKA KLADU[A ARI ALD PROM DOO BOS. KRUPA BOS. KRUPA ARIES DOO DERVENTA DERVENTA ARMANI CAFFE VL SOJTARIC SANEL TRAVNIK TRAVNIK SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO @EP^E MOSTAR BIJELJINA KISELJAK BUSOVA^A BIHA] SARAJEVO VISOKO BOS. KRUPA VISOKO OD@AK BREZA TESLI] TESLI] SARAJEVO PRNJAVOR BREZA MOSTAR BIHA] SANSKI MOST NOVI TRAVNIK DOBOJ JUG BIHA] SARAJEVO

ARMEN DOO SARAJEVO ARMIX WASH DOO SARAJEVO ARNO DOO SARAJEVO AROMA COMMERCE DOO @EP^E ARON DOO MOSTAR ARS SOP STR VL PERICA TANACKOVIC BIJELJINA ART DECOR CVJECARNA VL JADRANKA KAPETANOVIC ART DOO BUSOVA^A ART MORRIS DOO BIHA] ART SUR TIPA FAST FOOD VL SALIHOVIC EMIR ARTEF DOO VISOKO AS AL DOO BOSANSKA KRUPA AS COMPUTERS DOO VISOKO AS DOO PROIZV USLUZNO PODUZECE OD@AK AS JASMIN DOO BREZA AS KOMERC STR VL DUJAKOVIC DRAGO TESLI] AS KOMERC SUR KAFE BAR VL DUJAKOVIC DRAGO TES AS SPECIJAL DOO SARAJEVO AS VUKOVIC DOO PRNJAVOR ASA DOO BREZA ASA SUR PICERIJA VL AMINA CISIC MOSTAR ASAD TR VL SABIC ADIS ASC COMPANY DOO SANSKI MOST ASCIC DOO EXPORT IMPORT NOVI TRAVNIK ASCINICA SUR VL MURATOVIC HAZEMA ASK KEY CENTAR VL SAMIR KULENOVIC BIHA] ASKAN DOO SARAJEVO

Broj 25 - Strana 16
306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA SREBRENIK TUZLA PRIJEDOR MOSTAR BRATUNAC CAZIN VITEZ TUZLA GRADA^AC NOVI GRAD BANJA LUKA SANSKI MOST BIJELJINA [IROKI BRIJEG KLJU^ PRIJEDOR PRIJEDOR ^APLJINA VISOKO BR^KO LJUBINJE SARAJEVO NOVI TRAVNIK BANJA LUKA ORA[JE SRBAC SANSKI MOST BR^KO [IROKI BRIJEG LJUBU[KI TRAVNIK NOVI TRAVNIK MOSTAR ^ITLUK VELIKA KLADU[A LIVNO ZENICA TRAVNIK TRAVNIK BIHA] DOBOJ BR^KO VITEZ SARAJEVO BIHA] ZVORNIK GRADA^AC MASARIKOVA 48 SPIONICA CENTAR BB ZARKA VUKOVICA BB TUZLA DJURE SALAJA 19 SPLITSKA BR 2 SVETOG SAVE BB CUPRIJA BB LASVANSKA BB UL 1 MARTA 5 TUZLA

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610000014390058 1610500002780006 1610250014420067 1610450045060029 1610200008810026 1610850006210054 1610350009000090 1610700000470038 1610250017590027

ASKO PROMET DOO ZENICA ASLAN DOO SREBRENIK ASMAD COMPANY DOO TUZLA ASMIR DOO PRIJEDOR ASPID DOO MOSTAR ASPRESA EXPORT DOO BRATUNAC ASPROM DOO CAZIN ASSI DOO VITEZ ASTAR VL SULJIC ADMIR GRADJE DJELATNOST TUZLA ASTER COM DOO GRADA^AC ASTER STR VL MAJKIC MIROSLAV NOVI GRAD ASTRA CO DOO BANJA LUKA ASTRA E DOO SANSKI MOST ASTRA PROM DOO BIJELJINA ASTRA SPORT DOO [IROKI BRIJEG ATEA DOO KLJU^ ATINA FIS STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATINA STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJIC ^APLJINA ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO ATLAS TRADE DOO BR^KO ATLAS WOOD COMPANY DOO LJUBINJE ATLETSKI SAVEZ BIH SARAJEVO ATOLI DOO NOVI TRAVNIK ATOM DOO BANJALUKA ATOM DOO ORA[JE ATRACO DOO SRBAC ATTAR DOO SANSKI MOST AUPRO AUTOMATIZACIJA I PROIZVODNA TEHNIKA BRC AUREA INVEST DOO [IROKI BRIJEG AURO DOO LJUBU[KI AUROSPED DOO TRAVNIK AUTO CENTAR FISIC DOO N TRAVNIK AUTO FLORIDA DOO MOSTAR AUTO GAGA DOO ^ITLUK AUTO HAZARD DOO VELIKA KLADU[A AUTO KLUB DOO LIVNO AUTO KUCA AGIC DOO ZENICA AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA ZP DOO BIHA] AUTO MASTER DOO DOBOJ AUTO MERTZ DOO BR^KO AUTO MLAKIC DOO VITEZ AUTO SENDY DOO SARAJEVO AUTO SERVIS BLIC DOO BIHA] AUTO SERVIS SR PROD AUTOD VL MILOS BLAGOJEVIC AUTO SHOP TR VL COSIC SANJIN GRADA^AC

BRACE KIKICA BB GRADA^AC 1610250014070091 MASLOVARE BB 1610450043740053 SIMEUNA DJAKA BB 7 KORPUS BB STEFANA DECANSKOG BR 203 TRN BB [IROKI BRIJEG UL BRANILACA BIH BB PETRA PRERADOVICA 7 STEPE STEPANOVICA BB PRIJEDOR ANTE STARCEVICA ALIJE IZETBEGOVICA 1 DUBRAVE TRZ ARIZONA BR XII LOK 21 CRNOGORSKI PUT BB MIS IRBINA 10 RATANJSKA BB TRG KRAJINE 1 III ULICA BB ORA[JE PRVOMAJSKA BB HAMZIBEGOVA 21 MOSTARSKA BR 128 KOCERIN 7 BANA JELACICA BB DONJE PUTICEVO BB NEVIC POLJE BB TEKIJA 51C KRALJA TOMISLAVA BB TRNOVI BR 88 ZUPANA ZELIMIRA BB MARIJANOVICA PUT 80 MOSTARSKA BB MOSTARSKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 149 MAKLJENOVAC BB BULEVAR MIRA ZGRADA DELTA II VITEZ 12 HAMDIJE CEMERLICA 1 A BIJELO BRDO BB KARAKAJ BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC 1610450027870077 1610350009880074 1610850001830019 1610200031030010 1610350016200012 1610450017280005 1610450017290093 1610200014010002 1610150006020066 1610600005890015 1610200008820017 1610550006720095 1610200025290035 1610450000840057 1610800000150030 1610450001110008 1610350023620027 1610600003030067 1610200019700022 1610200005630075 1610700007240056 1610700005430036 1610200001810021 1610200006390070 1610350009830022 1610200017580087 1610550005830023 1610550008010098 1610700000170017 1610350010800022 1610450029100037 1610600007090002 1610700000510002 1610000039520042 1610350027660077 1610850008000092 1610250012610047

Srijeda, 11. 5. 2011.
354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[IROKI BRIJEG SANSKI MOST BU@IM KISELJAK @EP^E KOZ. DUBICA SARAJEVO BR^KO LUKAVAC BIHA] POSU[JE [IROKI BRIJEG ^APLJINA BIHA] ZENICA NOVI GRAD MODRI^A MOSTAR [IROKI BRIJEG ^APLJINA TE[ANJ BIHA] MOSTAR VITEZ SARAJEVO NOVI GRAD KAKANJ KAKANJ MOSTAR NOVI GRAD KAKANJ MOSTAR VISOKO BIHA] VISOKO PRIJEDOR SARAJEVO KAKANJ KAKANJ KONJIC VISOKO KAKANJ BIHA] H STJEPANA BB PRIJEDORSKA 56 D UL GENERALA IZETA NANICA 29 HANPLOCA BB LUPOGLAV BB VOJVODE PUTNIKA 55 DOBRINJSKE BOLNICE BB TINA UJEVICA 10 M BRIGADA BB PRITOKA BB BROCANAC BB FRA DIDAKA BUNTICA BR 27 TINA UJEVICA BB 5 KORPUSA 26 ZMAJA OD BOSNE 1 NJEGOSEVA BB NOVOSADSKA 42 BISCE POLJ BB VISOKA GLAVICA BB GABELA POLJE RADUSA BB KOSTELA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB STJEPANA RADICA BB HALILOVICI BB KEJ VOJVODE STEPE 311 LAHKE BRIGADE OMERA MASLICA 14 OPINE BB RAVNICE BB OMERA MASLICA 32 KONAK 20 RASIDOVICA 84 ESREFA KOVACEVICA H 2 4 BREDVE 8 GORNJI ORLOVCI BB TRG NEZAVISNOSTI 17 ZGOSCANSKA 40 BREZANI BB MUSLIMANSKE BRIGADE 20 GORANI 4 KOPRIVNICA 1 JABLANSKA 235

Broj 25 - Strana 17
1610200019720004 1610350030860010 1610350024410092 1610700004870055 1610750006620078 1610450039760046 1610000065980090 1610600000410097 1610250023820046 1610350026610052 1610200019730092 1610200004950105 1610200045670026 1610350004370086 1610550006130044 1610450039940078 1610450033390056 1610200047980081 1610200019750074 1610200014070045 1610400008950084 1610350033250090 1610200024160082 1610700000520090 1610000040770081 1610450039590005 1610650002910027 1610650000820065 1610200001360038 1610450042310079 1610650000660015 1610200000840021 1610150002520015 1610350026660007 1610150001990007 1610450038010069 1610000025520032 1610650001980088 1610650003340028 1610200054830027 1610150001570094 1610650000830056 1610350027310004

AUTO SKOLA KOLOVOZ VL BRUNO ZELJKO S BRIJEG AUTO SKOLA N M VL HALILIC RUSMIR SAN MOST AUTO SKOLA START VL VESNA SAHINOVIC AUTO SPED DOO KISELJAK AUTO TAXI VL MARIJAN KRESIC @EP^E AUTO TIM STR VL BABIC TATJANA KOZARSKA DUBICA AUTO TRADER MAGAZIN DOO SARAJEVO AUTO TRGOVINA DOO ORA[JE PJ BR^KO AUTO TRGOVINA TNM VL MORANKIC AHMET LUKAVA AUTOCENTAR BALIC DOO BIHA] AUTOCENTAR BASIC DOO POSU[JE AUTOCENTAR DOO [IROKI BRIJEG AUTOCOLOR STR VL ANAMARIJA JURKOVIC ^APLJINA AUTOCOMERC DD BIHA] AUTOGAS DOO ZENICA AUTOGOL KAFE BAR VL MUSTIC SANEL NOVI GRAD AUTOKOMERC MD ZTR VL KUZMIC GORAN MODRI^A AUTOKUCA FLAR LIJANOVICI DOO MOSTAR AUTOKUCA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR CELIC JURICA CAPLJ AUTOLIMARSKA RADNJA VL IZUDIN SUBASIC TE[ANJ AUTOLUNA DOO BIHA] AUTOMAT KLUB DOO MOSTAR AUTOMEHANICAR IVICA ZEC VITEZ AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO AUTOPREVOZ LICINA VL LICINA MILAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK BECIRHODZIC ENES KAKANJ AUTOPREVOZNIK CEHAJIC ADMIR AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK DJURASINOVIC DRAGAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR AUTOPREVOZNIK IBRAHIM MAKSUMIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK JUSIC EDIN AUTOPREVOZNIK KALER B VL BRKIC RAMO BIHA] AUTOPREVOZNIK KARDAS MIDHAT AUTOPREVOZNIK MATIJAS RADENKO PRIJEDOR AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID AUTOPREVOZNIK MUSIJA NIHAD KAKANJ AUTOPREVOZNIK NEDZAD GRCIC KONJIC AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ AUTOPREVOZNIK TRAKO SUAD AUTOPREVOZNIK VEZIRA HRNJICA BIHA]

Broj 25 - Strana 18
397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
OSMACI KISELJAK [IROKI BRIJEG @EP^E [IROKI BRIJEG ZENICA ILIJA[ DERVENTA GRUDE SARAJEVO DOBOJ JUG KLJU^ ILID@A SARAJEVO SARAJEVO KLJU^ MOSTAR TE[ANJ SARAJEVO VOGO[]A PALE GRUDE LIPAC LJUBU[KI POSU[JE [AMAC SARAJEVO PRNJAVOR SREBRENIK KLJU^ CAZIN DERVENTA SANSKI MOST GORA@DE VISOKO SREBRENIK DOBOJ VISOKO LIVNO BR^KO CAZIN [IROKI BRIJEG GRADA^AC GRADA^AC KOSTAJNICA VISOKO KLADANJ MAHALA OSMACI HAN PLOCA BB STROSMAJEROVA BB @EP^E LJUTI DOLAC BB ZMAJA OD BOSNE 1 29 FEBRUARA BB 1 MAJA 179 POCRTE 189 MARKA MARULICA 5 MATUZICI BB BILJANI BB BUNICA 13 KROMOLJ 12 ZELENIH BERETKI DO 22 OSLOBODILACA BB SANICA KOCINE 146 C JELAH BB TRG SOLIDARNOSTI 4 SVRAKE II 1 VOGO[]A MAGISTRALNI PUT 1C PALE DRINOVCI PLOCA 463 LIPAC BB HRASLJANI VITALJINA BB OBILAZNICA BB TISINA BB DALMATINSKA 2 ZANATSKI CENTAR 1 ORMANICA BB 17 VL BBR 19 CORALICI BB CARA LAZARA BB ZELJEZNICKA BB 25 NOVEMBAR BB BRANILACA BB SPIONICA BB STANARI BB MLADIH MUSLIMANA BR 11 FRA EUGENA MATICA 11 LIVNO JOVANA DUCICA BR 1 CORALICI BB TRN BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC REUFA HUSEINAGICA BB TAVIJA 14 25 APRILA BR2 CENTAR BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610600002240002 1610550013740082 1610200019810020 1610750000250088 1610200019830002 1610550004090037 1610000046320033 1610450033510045 1610200037580032 1610000042980032 1610400004130057 1610350033740037 1610000046140098 1610000017840057 1610000005080095 1610350036470005 1610200044320077 1610400001370019 1610000069400019 1610000043480067 1610000065080027 1610200042030004 1610400003560085 1610200044160027 1610200019850081 1610450039920096 1610000003460098 1610450029910084 1610500000920031 1610350031440070 1610350005890076 1610450053680031 1610350015400053 1610000082270076 1610150002280037 1610500002870022 1610450032110044 1610150003970068 1610200017660015 1610600003080022 1610350007520064 1610200019870063 1610250011940068 1610250022300056 1610450025190064 1610150005630029 1610600002310036

AUTOPREVOZNIK ZAHIROVIC DENIJAL OSMACI AUTOPRIJEVOZNIK EDIM HASIC KISELJAK AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA [IROKI BRIJEG AUTOPRIJEVOZNIK TAHIR MUSLIC @EP^E AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE [IROKI BRIJEG AUTOREMONT DOO ZENICA AUTOSERVIS DD ILIJA[ AUTOSERVIS DJEKIC SZR VL DJEKIC G DERVENTA AUTOSIGNUM DOO GRUDE AUTOUNION DOO SARAJEVO AVDIC MERC DOO DOBOJ JUG AVDIC MOL FASAD ZR VL AVDIC NERMIN KLJU^ AVIANO SHOP DOO SARAJEVO AVINGA STR VL BICIC SALIHA AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO AVLIJA UR CAFFE BAR PIZZERIA VL BLAZEVIC HALI AVOKADO DOO MOSTAR AZ EN DOO JELAH AZAP DOO SARAJEVO AZRA STR VL CAKAL RAMIZ VOGO[]A B & B VUCKO DOO PALE B I TRANS DOO ZA PRIJEVOZ GRUDE B L KOMERC DOO B M G KOMPANI DOO LJUBU[KI B TANK DOO POSU[JE B&B DISKO BAR VL PUPCEVIC ILIJA TISINA [AMAC B4B DOO SARAJEVO BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR BABIC DOO ORMANICA SREBRENIK BABOVIC TR VL BABOVIC SANELA KLJU^ BABY SAN DOO CAZIN BACK STAGE SUR VL MAKSIMOVIC SINISA DERVENTA BAHTIC COMMERCE DOO SANSKI MOST BAHTO TRANS DOO GORA@DE BAJADERA VL VEHABOVIC NEDZAD BAJAS DOO SREBRENIK BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ BAJJN DOO VISOKO BAJKA DOO LIVNO BAJNICA DOO BR^KO BAKI I SZR VL JUSIC MURAT CORALICI CAZIN BALDI DOO [IROKI BRIJEG BALET DOO GRADA^AC BALINJERA CO DOO GRADA^AC BALJ ZPTUZ KOSTAJNICA BALKAN AUTO DOO VISOKO BALKAN DOO KLADANJ

Srijeda, 11. 5. 2011.
444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA MRKONJI] GRAD BIJELJINA NOVI GRAD TUZLA MOSTAR BREZA VISOKO BR^KO CAZIN BIJELJINA VITEZ [IROKI BRIJEG VOGO[]A VITEZ TUZLA BOS. KRUPA MOSTAR LIVNO VITEZ LJUBU[KI PRIJEDOR SARAJEVO BIJELJINA GRA^ANICA BIHA] MOSTAR BIJELJINA ZAVIDOVI]I MOSTAR MOSTAR [IROKI BRIJEG LJUBU[KI BUGOJNO SARAJEVO VITEZ BIHA] ZAVIDOVI]I LIVNO GRA^ANICA SLAVKA RODICA BR 1 SIME SOLAJE BB GAVRILA PRINCIPA 20 KNEZA LAZARA BB ZLOKOVAC 6A TUZLA SPLITSKA BB MAHALSKI DOM BB NASELJE LUKE 5

Broj 25 - Strana 19
1610450033940046 1610450036310047 1610850008370050 1610450017530071 1610250014480013 1610200025610038 1610150003430069 1610150005670090

BALKAN LEGNA DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA BALKANIKA NACIONALNA KUCA SUR VL ZEC BOJAN M BALTAZAR SUR PICERIJA VL ALEKSANDAR BUKARAC BALTIC PROM DOO NOVI GRAD BALZAK DOO TUZLA BAM COMPANI DOO MOSTAR BAM DJL BREZA BAMBOO STR KNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO BAMBULA DOO BR^KO BANJAC DOO CAZIN BAR KAFE SUR KAFE BAR VL SVJETLAN VUJADINOVIC BARAC STR VL MARINKO BARAC BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC S B BARCIC KOMPANI PJ KOMPJUTERSKI CENTAR LAPTOP BARE SUR VL ABDULAH BESO VITEZ BAROK ASCINICA UR VL FEHRATOVIC BEHARA TUZLA BARON DOO BOSANSKA KRUPA BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR BASIC VULKANIZERSKA RADNJA ADEM BASIC LIVNO BASKET CAFFE SUR VL LATIFA POJAVNIK VITEZ BASKET SNECK BAR SUR BILIC ZELJKO LJUBU[KI BASKET TIME DOO PRIJEDOR BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA BAUWERKER DOO TRG NA VEL I MALO GRA^ANICA BAUWESEN KRAMPE DOO BIHA] BAZ VELMO DOO MOSTAR BAZAR STR VL JEFA BLAGOVCANIN BIJELJINA BAZAR TR VL MULABDIC EKREM ZAVIDOVI]I BAZAR ZLATARSKA TR VL MUSTAFA SEMIC BBH MANAGEMENT DOO MOSTAR BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDIC BBM INDUSTRIE DOO LJUBU[KI BEAUTY CENTAR FRIZERSKI SALON VL KARADZA AZR BEBA SZR VULKANIZER I PRAO VL VILIC IGBALA BEDEM COMPANY DOO VITEZ BEDEM EM DOO BIHA] BEDEM TR VL MAHMUTOVIC DERVIS ZAVIDOVI]I BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO BEGOS DOO GRA^ANICA

DR SAFETA MURATOVICA BR 4 1610600007600028 PECIGRAD BB MESE SELIMOVICA 27 1610350007360014 1610850011170052

STARA BILA VITEZ 1610700000570045 FRA DIDAKA BUNTICA [IROKI 1610200033440072 BRIJEG JOSANICKA 33 1610000008970086 KRUSCICA 258 HADZI HASANAGE PASICA 4 TUZLA 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 SPLITSKA 10 JOSIPA KUREVIJE 4 S S ANTICA 7 VUKA KARDZICA BEHDZETA MUTEVELICA 95 VELIKA OBARSKA BIJELJINA UL PODRINJSKA 5 KAMENICA BB BISCE POLJE BB STEFANA DECANSKOG 124 14 APRIL 18 M TITA 34 BIJELO POLJE LIVAC BB FRA D BUNTICA 97 HUMAC BR 1 NUGLE II SAFVET BEGA BASAGICA 38 A KRUSCICA BB IVANA FRANE JUKICA BB DONJI JUNUZOVICI BB KALAJDZINICA 1 SKVER BB 1610700000580036 1610250012530022 1610350004260088 1610200007520023 1610200017700076 1610700003180024 1610200005700012 1610450013140045 1610000012830007 1610850000110015 1610250015430031 1610350013770065 1610200026470040 1610850007580082 1610550011530034 1610200003170058 1610200042630046 1610200019910027 1610200005710003 1610550013140040 1610000053000035 1610700002430020 1610350012120095 1610550011800082 1610200017730049 1610250005750013

Broj 25 - Strana 20
484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. KRUPA ZAVIDOVI]I DRVAR PRIJEDOR BANJA LUKA LAKTA[I BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO KAKANJ CAZIN VELIKA KLADU[A @IVINICE SREBRENIK KISELJAK SANSKI MOST SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO NOVI TRAVNIK [IROKI BRIJEG KLJU^ BIJELJINA SARAJEVO @EP^E ILID@A KONJIC ^APLJINA SARAJEVO KISELJAK ILIJA[ ZENICA PRNJAVOR KAKANJ BOS. BROD BR^KO SREBRENIK MOSTAR SANSKI MOST @IVINICE VELIKA KLADU[A SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADA^AC MAHMIC SELO 159 A ZLATNIH LJILJANA BB HRVATSKIH BRANITELJA 21 RUDI CAJAVECA 5 BRACE POTKONJAKA 109 KARADJORDJEVA BB LAKTA[I LJELJENCA KNEZA VISESLAVA BB OLIMPIJSKA 8 UL 7 MUSLIMANSKE BB CUPRIJA BB VRNOGRAC POLJICE 53 PODGAJEVI 44 SPIONICA BB PARZEVICI BB HASANA KIKICA BB SANSKI MOST BISTRIK MEDRESA 37 A KRALJA ZVONIMIRA 2 CAZINSKA 90 HANUMICA BB KNESPOLJE BB UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB STEFANA DECANSKOG 7 PATRIOTSKE LIGE BB BEREK BB BUTMIRSKA CESTA 1 ZUKICI BB GRABOVINE NEDIMA FILIPOVICA 11 SPRAT 6 ZANATSKI CENTAR E 36 BOSANSKI PUT 166 TE[ANJSKA 44 TRG SRPSKIH BORACA BB M TITA 5 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB NASELJE BROD BR 62 D SREBRENIK BB MARSALA TITA 189 BARE 35 PASAGE GOGICA BB POLJE BB KEMALA KAPETANOVICA 21 POZEGINA 34 KALAJDZICA 2 MEDJIDJA DONJA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350014690013 1610750004500046 1610200047450073 1610450000740050 1610450039230038 1610450020430080 1610850005270027 1610200009040013 1610000003630042 1610650001300021 1610350031450061 1610350024150035 1610250016740016 1610500003840022 1610000027350034 1610350009890065 1610000050350092 1610200009050004 1610000010340017 1610600004160020 1610200019920018 1610350016820036 1610850003430034 1610000034390003 1610750000320025 1610000034440055 1610200040950006 1610200037270020 1610000041990050 1610700005220031 1610000038790020 1610550000030005 1610450040980015 1610650000420037 1610550020010065 1610600004960076 1610500002270077 1610000040840018 1610350018120030 1610250007980043 1610350026870012 1610000028260088 1610000067360012 1610200056990023 1610250022120024

BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC BEK PROM DOO DRVAR BEL AUTO DOO PRIJEDOR BEL SZR VL HOTIC EMIR BANJA LUKA BELAVISTA DOO LAKTA[I BELGAUTO DOO BIJELJINA BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA MOSTAR BELMA STR VL GAZIBARA BELMA SARAJEVO BELMA SZFR VL SKELEDZIJA ELDIN BELMA TREID CO DOO CAZIN BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET BELMIN COMMERCE DOO @IVINICE BELS DOO SREBRENIK BEM AGENCIJA ZA ADM TEH POS VL MARKOVIC BRANK BEMASA DOO SANSKI MOST BEMI SZD VL RADIC VESELIN SARAJEVO BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR BENID DOO SARAJEVO BENISAL DOO NOVI TRAVNIK BENKO DOO [IROKI BRIJEG BENVILLE LTD DOO KLJU^ BEO SYSTEM DOO BIJELJINA BERBIR DOO SARAJEVO BEREK STR VL SALIHA ODZACKIC @EP^E BERINEX DOO SARAJEVO BERIX SZR VL BAJRO ALIHODZIC KONJIC BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC ^APLJINA BERNARDEENO SD VL TOLIC BERNARDA SARAJEVO BEROSI DOO KISELJAK BESA EXPORT IMPORT DOO ILIJA[ BEST PRODUKT DOO ZENICA BEST STR BUTIK VL BANIC ZELJKA PRNJAVOR BETA DOO KAKANJ BETA GRUP DOO BROD BETIS DOO BR^KO BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA BEVANDA DOO MOSTAR BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC SANSKI MOST BH DOXA DOO @IVINICE BH INZINJERING DOO VELIKA KLADU[A BH SPORTSKE NOVINE DOO SARAJEVO BIBA VL OSMANOVIC KEMAL SARAJEVO BIBER&SO KONOBA UR VL F CUSTOVIC MOSTAR BIBERKIC DOO GRADA^AC

Srijeda, 11. 5. 2011.
529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO ^ITLUK TREBINJE SARAJEVO TUZLA BIHA] BIHA] MOSTAR BIHA] BIHA] KAKANJ ORA[JE NOVI GRAD [IROKI BRIJEG DOBOJ BIHA] BANJA LUKA ZENICA ^ITLUK LAKTA[I GRA^ANICA POSU[JE GLAMO^ KAKANJ DOBOJ SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST TUZLA BIHA] SANSKI MOST KLJU^ KLADANJ BOS. KRUPA SANSKI MOST BOS. KRUPA VISOKO SARAJEVO [IROKI BRIJEG BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA KISELJAK OZRAKOVICI BB NERETVANSKA BB LOZIONA BB KRANJCEVICEVA 6 TRZNI CENTAR PASAZ BB PUT V KORPUSA BB IRFANA LJUBIJANKICA 88 M TITA 60 IRFAN LJUBIJANKIC 91

Broj 25 - Strana 21
1610150006820025 1610200033720014 1610200037780046 1610000063640062 1610250006890054 1610350030120094 1610350004120020 1610200002590095 1610350007180079

BICAN GRADNJA SZR VL SECEROVIC SABIT VISOKO BICIKL DOO ^ITLUK BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE BIG BEN SUR PIZZE I FAST FOOD IKANOVIC JASMIN BIG TIC DOO TUZLA BIG TRUCK DOO BIH SKONADINO DOO BIHA] BIH STR VL SABAHUDIN RASLJANIN MOSTAR BIHA]KA GRADJANSKA ALTERNATIVA BIHA] BIHA]KI TRANSPORT DD BIHA] BIJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD BIKE SPORT STR UGLJARA BR 138 VL NADA MILICIC BILJANA STR VL JOVANOVIC DRAGA NOVI GRAD BILJNA LJEKARNA STR VL ANITA PRLIC [IROKI B BIM STR VL BIJELIC BORKA DOBOJ BIMES DD BIHA] BIN STR VL DJURIC LJILJANA BANJA LUKA BINA DOO ZENICA BIO TVORNICA OBUCE DOO ^ITLUK BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTA[I BIOTERM DOO ZA PROIZV PROM I USLUGE GRA^ANICA BIP COMMERCE DOO POSU[JE BIR STR VL GROZDA BELENZADA GLAMO^ BIRNO TR VL KARAMOVIC BIRNAS BIRO COM DOO DOBOJ BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO PAPIR DOO SANSKI MOST BISER TR VL KARIC NUSRETA TUZLA BISPED DOO BIHA] BISTRO ADI VL ZUKIC SANDA SANSKI MOST BISTRO BISTRO VL ALICIC ZARFINA KLJU^ BISTRO COMPANY DOO KLADANJ BISTRO KOD GIZDE UR VL DIZDAREVIC MERSUD BOSA BISTRO KOD NECKE VL MULALIC NEDZAD SAN MOST BISTRO TUNEL UR VL SAHINOVIC VERDINA B KRUPA BISTRO VISOCANKA SUR VISOKO BIT DOO SARAJEVO BIT SZR VL DAMIR ZELENIKA [IROKI BRIJEG BITLANT SERVIS SOD VL DJAKIC STOJAN BLUKA BIVAL DOO [IROKI BRIJEG BIZE DOO BANJA LUKA BIZON MESARSKA RADNJA VL ELDIN DZINO

ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1610350003980049 1 BJELE VODE BB 1610650001410019 UGLJARA BR138 ORA[JE 1610800005370085 PETRA KOCICA ROBNA PIJACA 1610450040430025 SANA A MIHANOVICA 2 1610200037560050 SVETOG SAVE 3 RK BEOGRAD LOKAL 6 MATE VUKOVICA BB GRABESKA BR 4 ALEJA SVETOG SAVE BB BLATUSA 3 CERIN BB DOSITEJEVA 2 LETINAC BB POKLECANI BB IVE LOLE RIBARA BB TICICI BB SRPSKIH SOKOLOVA 65 KOLODVORSKA 11 A II KOLODVORSKA 11 A II PRVOMAJSKA 108 DR IVANA RIBARA PIJACA ISTOK BB REPUSINE BB HAMZIBEGOVA BB KRASULJE 77 16 MUSLIMANSKE BRIGADE KLADANJ KOLODVORSKA BB DONJI KAMENGRAD BB KOLODVORSKA 1 PODGRAJANI BB ZMAJA OD BOSNE 63 NJIVICE 23 SUBOTICKA 43 TRN BB MILESEVSKA 66 PARZEVICKA BB 1610450028000057 1610350004850042 1610450031750077 1610550016100092 1610200007570075 1610450017860065 1610250019620043 1610200009120038 1610200040800044 1610650001670076 1610450027460058 1610000006420053 1610000006420150 1610350023670079 1610250018210051 1610350013390019 1610350011880020 1610350035580030 1610250011440033 1610350035970067 1610350020710027 1610350016020077 1610150004580004 1610000040750002 1610200038720073 1610450039030024 1610200019970070 1610450000870030 1610700004740075

Broj 25 - Strana 22
572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. PETROVAC BOS. PETROVAC VITEZ ZENICA VITEZ BIHA] BIHA] BOS. BROD KISELJAK LIVNO DRVAR BR^KO DOBOJ JUG MOSTAR VITEZ I. SARAJEVO BR^KO BR^KO BIJELJINA NOVI TRAVNIK GRADA^AC SARAJEVO BANJA LUKA POSU[JE GRA^ANICA TUZLA BIJELJINA ZVORNIK LAKTA[I @EP^E ORA[JE BR^KO VISOKO KISELJAK BIJELJINA BANJA LUKA @EP^E @EP^E MOSTAR FOJNICA HRENOVICA BOS. KRUPA BANJA LUKA BANJA LUKA TRAVNIK BR^KO @EP^E DUBRAVE GRUDE SAFETA HIDICA BB DOBRO SELO BB RIJECKA BB BLATUSA 20 KRALJA TVRTKA BB GRABESKA BB DARIVALACA KRVI ANTE RUKAVINE 32 KRAJISKIH BRIGADA BB BRNJACI BB VICUKE BODROZE 17 POTOCI BB DRAGANA VESELICA 42 MATUZICI BB 2 BOJNE RUDNICKE BB KRUSCICA BB VITEZ HRESA BB POTOCARI BB POTOCARI BB VOJVODE PETRA BOJOVICA 237 MEHMEDA SPAHE 1 SARAJEVSKA BB GRADA^AC BARDAKCIJE 19 TROMEDJA 4B BATIN BB POSU[JE CENTAR BB MEME SULJETOVICA 5 DIMITRIJA TUCOVICA 38 DONJI SEPAK SVETOSAVSKA 16 ULICA PRVA BB STJEPANA RADICA 71 A JEVREJSKA BR 3 BRANILACA 51 BANJSKA BB SREMSKA BB CARA LAZARA 31 POSLOVNI CENTAR XP BB TRZNA BR 4 KRALJA TOMISLAVA 11 A BOSANSKA BB HRENOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB VLADIKE PLATONA 6 VLADIKE PLATONA 6 TVORNICKA BB BREZIK 117 ULICA PRVA BB RASKRSCE BB DRAGICINA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350010290093 1610350032260011 1610700000610009 1610550007480090 1610700000620097 1610350031910035 1610350006550064 1610400005840070 1610700004600007 1610200046280059 1610450004380072 1610600002400149 1610450027600029 1610200009170090 1610700002800075 1610000056940078 1610000030450057 1610400003390044 1610850010260095 1610700000630088 1610250011410060 1610000066060018 1610450037470070 1610200033990062 1610800000330062 1610250009050050 1610850009850076 1610850004310018 1610450029170071 1610750000390059 1610800000370026 1610600005970040 1610150004350017 1610700005300056 1610850002420070 1610450036850046 1610750005540080 1610750000410041 1610200025430006 1610550004550011 1610300000220089 1610350011680006 1610450009230072 1610450031170017 1610700003040053 1610600005150002 1610750000420032 1610250006370037 1610200020020025

BJELAJ DOO BOSANSKI PETROVAC BJELJAVINA DOO BOSANSKI PETROVAC BLANC STR VL JOSIPA BONIC VITEZ BLATUSA SUR FAST FOOD ZENICA VL SISIC SEDZIDA BLAZ DOO VITEZ BLED DOO BIHA] BLU LEJDI SZR FRIZ SALON VL OSMANOVIC INDIRA BLU SPED DOO BOSANSKI BROD BLUE STAR DOO KISELJAK BM RIS LOVOTURS DOO DRVAR BMBM PPP POTOCI DRVAR BMD SOCK DC DOO BR^KO BMS MONT DOO DOBOJ JUG BMT DOO MOSTAR BMT DOO VITEZ BMV ZICER DOO SARAJEVO BMW KOMERC DOO BR^KO BMW KOMERC DOO BR^KO BN SZTR PRZION KAFE RAD BR 4 VL DARKO RIKERT BNT KOVACNICA DD NOVI TRAVNIK BO EX DOO GRADA^AC BOA SUR CAFFE BAR VL HASANOVIC SATKA SARAJEVO BOBA STR VL KASAPOVIC PETAR BANJA LUKA BOBAN PILCOMMPANY DOO POSU[JE BODY COMPANY DOO GRA^ANICA BOHER DOO TUZLA BOJAN S STR VL RADOJKA STANKOVIC BIJELJINA BOJANIC TR VL MILADIN BOJANIC DONJI SEPAK BOLAGO DOO LAKTA[I BOLERO I KIOSK STR VL MIRNESA HUSEINAGIC BOLJI ZIVOT SUR VL LJUBICA ANDJIC ORA[JE BOLL EX COM DOO BR^KO BONACA VL FRLJAK SENAD BONDAGS DOO KISELJAK BONI LUX DOO BIJELJINA BONI SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA BONIC TRADE DOO @EP^E BONITA STR VL EDIB MUSLIC @EP^E BONTA DOO MOSTAR BOORD EXPORT IMPORT DOO FOJNICA BOR DOO HRENOVICA BOR DOO B KRUPA BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA BORAC SFP DOO BANJA LUKA BORAC SIP DD TRAVNIK BORADOS TR VL PETROVIC BORISA BR^KO BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS @EP^E BORIK TR VL FILIPOVIC GORAN D DUBRAVE BORMIS DOO GRUDE

Srijeda, 11. 5. 2011.
621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TE[ANJ BOS. GRAHOVO SANSKI MOST BIHA] SARAJEVO BIHA] SARAJEVO SARAJEVO BIHA] PRNJAVOR DOBOJ JUG MAGLAJ SARAJEVO GRADA^AC VISOKO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADU[A VISOKO BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO BIHA] SARAJEVO BIHA] ZENICA KALESIJA ZENICA SANSKI MOST BOS. GRAHOVO KAKANJ SANSKI MOST LJUBINJE BANJA LUKA ZVORNIK BANJA LUKA BANJA LUKA LAKTA[I SARAJEVO KNEZEVO SANSKI MOST GRADA^AC KLJU^ KOZ. DUBICA KAKANJ POTOCANI BB RADNICKO NASELJE BB PRIJEDORSKA BR 26 V KORPUSA 24 SALKE LAGUMDZIJE 12 RIBIC BB TITOVA 7 SARACI 77 CAVKICKA 12 RAJKA MALESEVICA 25 MATUZICI BB TRZNI CENTAR BB HAMZE HUME 2 SARAJEVSKA BB NASELJE LUKE EMERIKA BLUMA 9 A MIS IRBINA 8 CRKVICE 60 HUSE CEHICA 31 SARAJEVSKA BB ZIVOJINA MISICA 14 PEHLIVANUSA 3 III SPRAT ENVERA SEHOVICA 34 PREKOUNJE BLOK B KOLODVORSKA 11 A DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 KRALJA TVRTKA I BR 1 DONJE VUKOVIJE PREVE ZENICKE BRIGADE 21A HUSIMOVCI BB SANSKI MOST BASTASI BB VINSKI PUT BB HASANA KIKICA BR 17 SVETOSAVSKA BB DESPOTA KONSTANTINA DRAGASA 9 CAUSEVAC BB JUG BOGDANA BR 74 DRVARSKA 21 DRUGOVICI BB HERCEG STJEPANA 2 BOKANI BB TRNOVA BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC BRANILACA BIH 67 KNEZICA CATICI B JEDINSTVA 11

Broj 25 - Strana 23
1610400007770079 1610200034100060 1610350009850004 1610350034840017 1610000022680066 1610350001550005 1610000014870014 1610000039140093 1610350034610030 1610450054080059 1610400011410004 1610550010940080 1610000030760069 1610250013630002 1610150004610074 1610000017760032 1610000024950060 1610550006380013 1610350013750083 1610150002960007 1610850005450059 1610000007810063 1610000050190042 1610350004830060 1610000040970095 1610350007730069 1610550000700081 1610250007350028 1610150003470033 1610350010370021 1610200051820020 1610650001110095 1610350014420062 1610200005580023 1610450046060002 1610850005950094 1610450018170077 1610450018080061 1610450010620082 1610000009770045 1610450031720007 1610350032130031 1610250014170098 1610350033150083 1610450025460015 1610650000780004

BOS MAK DOO TE[ANJ BOS TIMBER COMPANY DOO B GRAHOVO BOSANCICA DOO SANSKI MOST BOSANSKA HASTANA OBRT VL TOLIC IVICA BIHA] BOSANSKA IDEALNA FUTURA HUMAN ORGANIZACIJA BOSANSKI FARMER DOO BIHA] BOSANSKOHERCEGOVACKE SUME BIH BOSANSKOPODRINJSKA RAZVOJNA FONDACIJA BOSHER DOO BIHA] BOSILJAK STR VL MILIJA[EVIC RADANA PRNJAVOR BOSKAT DOO DOBOJ JUG BOSNA DOO MAGLAJ BOSNA KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO BOSNA PLET DOO GRADA^AC BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO BOSNA UDRUZENJE KLUB RITMICKE GIMNASTIKE BOSNA VE DOO ZENICA BOSNAFUNGH DOO VELIKA KLADU[A BOSNAGRAF DD VISOKO BOSNAPLAST DOO BIJELJINA BOSNAPUTEVI GP DD SARAJEVO BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO BOSNJACKA STRANKA PRAVA BIHA] BOSOIL DOO SARAJEVO BOSOIL DOO SARAJEVO PODRUZNICA BIHA] BOSONA DOO ZENICA BOSPROM TR VL JUKANOVIC MIRALEM KALESIJA BOSS KOMERC DOO ZENICA BOSS PAK DOO SANSKI MOST BOSWOOD DOO BOSANSKO GRAHOVO BOTARIA DOO PODRUZNICA KAKANJ BOUTIQUE SLON SP SANSKI MOST BOVEL DOO LJUBINJE BOZIC SOD VL BOZIC SLAVISA BANJA LUKA BOZUR STARTING DOO ZVORNIK BOZUR STR VL CVIJIC ZIVKA BANJALUKA BPM GROUP DOO BANJA LUKA BRACA DJUKIC DOO LAKTA[I BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO BRACA PANIC DOO KNEZEVO BRACA SADICI ZR VL SADIC FARUK SANSKI MOST BRACA TURBIC SAMOST MESARSKA RADNJA GRADAC BRACO KOMPJUTERS TR VL ERMIN MULAHMETOVIC BRACO SR VL SOLDAT MIRJANA KNEZICA BRACO UG RADNJA CAFFE VL BOJIC LJUBAN

Broj 25 - Strana 24
667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. PETROVAC GAJ BB SARAJEVO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG PRIJEDOR CAZIN AZIZE SACIRBEGOVIC 40 KOCERIN KOCERIN OMLADINSKI PUT 184 CUPRIJA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350033610057 1610000026020067 1610200020040007 1610200020060086 1610450042750071 1610350007420057 1610350032230038 1610450013010065 1610850008070029 1610150001060068 1610000069480044 1610200014230095 1610450039960060 1610700004010053 1610300005280094 1610200016610087 1610200016620078 1610350032480007 1610250002890065 1610450015900083 1610200024140003 1610750000440014 1610000045810007 1610450015360084 1610600006450093 1610250012800070 1610200046310032 1610850008530003 1610350007380093 1610350021160010 1610550008830039 1610150006830016 1610700006440097 1610250009440087 1610200020100050 1610250006760074 1610400002740047 1610250001670096 1610000019790048 1610350015900088 1610550012390036 1610200029920039 1610250002720024 1610800000430069 1610200017780004 1610600002740037

BRACO ZR VULKANIZER I BRZI SERVIS GVERO RANKO BRAJEVIC TRADE DOO SARAJEVO BRAJO STR VL RADICA IVANKOVIC BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC [IROKI BRIJEG BRANE TR VL VUJINOVIC MAJA PRIJEDOR BRAVO CAFFE BAR UR VL MALIC AMIRA CAZIN BRAVSKO O Z P O BOSANSKI PETROVAC BRAZDA PROMET DOO GRADI[KA BRCANKA STR VL SPOMENKA ZEKIC UGLJEVIK BREZA DOM DOO SARAJEVO BREZA STR VL BREZO DRAGOMIR PALE BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC ^APLJINA BRIJEST ZZ NOVI GRAD BRIKET PROMET OBRTNA RADNJA VL RASIM LIVNJAK BRIKETIRKA DOO GORA@DE BRISNIK DOO TOMISLAVGRAD BRIZANKIC STR ZDRAVKO PRANJIC TOMISLAVGRAD BRKIC KAMENOREZACKA RADNJA VL BRKIC VEHBIJA BROKOKA DOO GRA^ANICA BROMEX DOO BANJA LUKA BROTNJO NOGOMETNI KLUB ^ITLUK BSK SUR VL IVICA MARKOVIC @EP^E BT DOO KRE[EVO BTL DOO BOSANSKI BROD BU BU XIN DOO BR^KO BU BU XIN DOO EXPORT IMPORT GRA^ANICA BUBALO RESE DOO KONJIC BUBAMARA STR VL NADA MILESIC BIJELJINA BUDO S DOO CAZIN BUFFET KORZO UR VL HARBAS ALMAZA BOS. KRUPA BUILDING DOO ZAVIDOVI]I BUKI PROM DOO VISOKO BUKOVICA FUDBALSKI KLUB ZABRDJE KISELJAK BULEVAR SAHOVSKI KLUB TUZLA BULJE DOO [IROKI BRIJEG BULJUBASIC COMMERCE DOO TUZLA BULL DOG UR NOCNI BAR VL SEJDINOVIC IBRO BUMERANG DOO TUZLA BUREGDZINICA BDJ SUR VL DJINDJIC BRANKICA BURNIC KOMERC DOO SANSKI MOST BURZA DOO ZAVIDOVI]I BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO BUSTO INTER COMPANY DOO BR^KO

BOS. PETROVAC BRAVSKO BB GRADI[KA PUT SRPSKE VOJSKE BB UGLJEVIK MODRAN BB ILIJA[ PALE ^APLJINA NOVI GRAD VITEZ PODLUGOVI BB PODKORAN BB TREBIZAT ^APLJINA KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 KRUSCICA BB

GORA@DE BRACE POSVANDZIC 29 TOMISLAVGRAD STJEPANA RADICA 6 TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB KLJU^ GRA^ANICA BANJA LUKA ^ITLUK @EP^E KRE[EVO BOS. BROD BR^KO GRA^ANICA KONJIC BIJELJINA CAZIN BOS. KRUPA ZAVIDOVI]I VISOKO KISELJAK TUZLA [IROKI BRIJEG TUZLA TE[ANJ TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST ZAVIDOVI]I LIVNO TUZLA TUZLA LIVNO BR^KO KULINA BANA 14 MEDRESA 2 VELJKA MLADJENOVICA BB NERETVANSKA BARE BB 111 XP BRIGADE BB POLJE BB DONJA MOCILA BB ARIZONA TRZNICA BB SULTANA MEHEMDA BB ZELJEZNICKA 2 NEZNANIH JUNAKA BR 24 STIJENA 71 PATRIOTSKE LIGE BB POTKLECE BB OZRAKOVICI 47 1 ZABRDJE BB ALEJA BOSANSKIH VLADARA15 FRA D BUNTICA SAKIBA KUNOSICA BB JELAH VJEKOSLAVA TUNJICA 15 TEREZIJE BB BANJALUCKA BR 115 MEHMED PASE SOKOLOVICA BB KALAJDZINICA 1 SABANA ZAHIROVICA 7 SABANA ZAHIROVICA 7 PODGRADINA BB CVIJETE ZUZORIC 20 3

Srijeda, 11. 5. 2011.
713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDORSKA 50 MEDUGORJE BB STEVANA SINDJELICA BB DONJE MOSTRE BB OSREDAK BB MAGISTRALNI PUT 1C ZLATNIH LJILJANA 1 MILOSA OBILICA BB UL 15 APRIL BB SEHIDSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MARSALA TITA DILETACIJA C PRIJEDORSKA BB OTOCKIH HEROJA BB PISTALINE BB KOLODVORSKA BB OSLOBODILACA BB ZELJEZNICKA BB SRPSKE VOJSKE 17 NASELJE 17 VKB 46 L2

Broj 25 - Strana 25
1610350010560044 1610200006540032 1610400005120039 1610150005930050 1610350016490042 1610000067100052 1610550012860098 1610200049690094 1610350025650043 1610350028270013 1610350030390045 1610350028800021 1610350014650049 1610350019330008 1610350025400074 1610350019800070 1610350031820019 1610350029980026 1610850010900004 1610350019610047

BUTIK B W JEAS STORE VL ARNAUTOVIC EMIR SANSKI MOST BUTIK S STR VL RUZICA CVITKOVIC MEDJUG BUTIK ZENA STR VL DJURIC EDINA C I L E SZR VL BEGIC ERMIN VISOKO C KERANOVIC DOO CAZIN C PROVEX DOO PALE C&C 2 STR VL AMIR MLIVO BUGOJNO CABLING DOO NEVESINJE CAFFE BAR 10 VL ASMIR LATIC VELIKA KLADU[A CAFFE BAR CENTAR A VLTATAREVIC EMINA B KRUPA CAFFE BAR EKI UR VL BALICEVAC ARIJANA CAFFE BAR FENIX VL SIDIK KASUPOVIC V KLADU[A CAFFE BAR KOKTEL VL JAKUPOVIC OSMAN CAFFE BAR PIZZERIA MAK UR VL BESIC ALIJA CAFFE BAR SERIF UR VL SERIF HADZIPASIC CAFFE BAR SPACE BAR VL ASMIRA MAKIC BOS. KRUPA CAFFE BAR SRNDAC VL BOSNIC ELKAZ KLJU^ CAFFE BAR WAITH HORS UR VL GAKOVIC RIFET CAFFE CITY 1 SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL SASA K CAFFE MAK VL ALMIR MALOCIC SANSKI MOST CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR CAKI COMPANY DOO TUZLA MEDJUGORJE TESLI] VISOKO CAZIN PALE BUGOJNO NEVESINJE VELIKA KLADU[A BOS. KRUPA BOS. KRUPA VELIKA KLADU[A SANSKI MOST BOS. OTOKA BOS. KRUPA BOS. KRUPA KLJU^ BOS. KRUPA BIJELJINA SANSKI MOST MOSTAR TUZLA

SPLITSKA 60 BOKS NA TRZNICI 1610200009240027 STUPINE B7 LAMELA II LOKAL 7 TUZLA UGAO JOVANA C I DZ D MIHAJLOVICA TURALIBEGOVA TRZNI CENTAR PAS 22 VLADE MILOSEVICA 32 PODVISOKI BR 84 KOSEVO 26 MARKA LIPOCVA 57 ZAGREBACKA 13 DUZI 11 ZANATSKI CENTAR 1 BR^KO DISTRIKT SATOROVICI KRALJA ALFONSA XIII 14 BRACE JUGOVIC B 17 FALETICI 57 ZAOBILAZNICA BB ZGOSCANSKA BB NEVIC POLJE 38 BOSANSKIH GAZIJA 6 I MUSLIMANSKE POLJE 50 ERIKA BRANDISA 2 ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 CARA LAZARA BB 1610250014890032 1610450048410021 1610250008180057 1610450036690093 1610150005440006 1610000065180034 1610800000450051 1610200025020084 1610200042480084 1610450049050027 1610600004430068 1610450009650082 1610850005930015 1610000055080006 1610200054450078 1610650000860029 1610200025470067 1610000037330073 1610350013490026 1610550007330031 1610200005740073 1610450054240012

CALCIO CAFE VL IGNJATOVIC ZELJKO [AMAC [AMAC CALL TRADE DOO TUZLA CALYPSO RONING DOO GRADI[KA CAMASTRA DOO VISOKO CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA SARAJEVO CAMELIA DOO BANJA LUKA CAMIC DOO MOSTAR CAMO DOO NEUM CAMPARI SUR VL VRHOVAC SANELA PRNJAVOR CANDIC COMERZ DOO BR^KO CANDY COMPANY DOO BANJA LUKA CANE DOO ZVORNIK CANPU DOO SARAJEVO CANTA STR VL BLAZENKA JUKIC POSU[JE CAPPONE BIFE VL KAPO NIJAZ CAPY DOO NOVI TRAVNIK CAR NETWORK DOO SARAJEVO CAR WASH PICO DOO VELIKA KLADU[A CARA DOO TRAVNIK CARESOS DOO LJUBU[KI CARIBIC PICERIJA SUR VL NENIC MIRKO DERVENTA TUZLA GRADI[KA VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM PRNJAVOR BR^KO BANJA LUKA ZVORNIK SARAJEVO POSU[JE KAKANJ NOVI TRAVNIK ILID@A VELIKA KLADU[A TRAVNIK LJUBU[KI DERVENTA

Broj 25 - Strana 26
756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO ILID@A SOKOLAC TUZLA VELIKA KLADU[A ZVORNIK ZENICA BANJA LUKA POSU[JE KLADANJ CAZIN CAZIN ZENICA BANJA LUKA TESLI] SARAJEVO KRE[EVO BIHA] HAD@I]I BOS. KRUPA POSU[JE [IROKI BRIJEG TESLI] NOVI TRAVNIK BUGOJNO VITEZ LJUBU[KI BIHA] SARAJEVO KAKANJ TUZLA ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I TUZLA BOS. KRUPA DOBOJ BIHA] GRA^ANICA SANSKI MOST BOS. KRUPA VITEZ BIHA] @EP^E KLEBICA BR 6 GLADNO POLJE DO BROJA 29 JOVE JANKOVICA BB SLATINA BR 5 TUZLA DONJA SLAPNICA BB SRPSKIH JUNAKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610600008100063 1610000043300035 1610000073600022 1610250028120056 1610350011630051 1610850008840015

CARLOFON DOO BR^KO CARPET DOO SARAJEVO CARTIEER SZTR BAKMAZ DRAGANA CASA UR KONOBA VL MULALIC MIRZA TUZLA CASANOVA NOCNI BAR VL NUHANOVIC HASIM KLADU CASPER UR KAFE BAR VL SLAVISA NIKOLIC ZVORNIK CASSABO BUTIK VL TODOROVIC GORDNA ZENICA CASTELLO SUR MOTEL VL MARKOVIC DARIO BLUKA CASTO & MOCA DOO POSU[JE CAVKUNOVIC TR VL CAVKUNOVIC SENIJA KLADANJ CAZA OBRT VL DZAKULIC ELMIR CAZIN CAZA UR CAFFE BAR VL AMIR CORALIC CAZIN CDA UNIVERZAL DOO ZENICA CE SHOP DOO BANJA LUKA CECAVATRANS SAP VL GACIC ZARKO TESLI] CEKER STR VL MURATOVIC BAHRA SARAJEVO CELIK TVORNICA OTKIV I KOVA ALATA DOO KRE[EVO CELIKOVIC E DOO BIHA] CELO SOD VL JAPALAK ENVER CEMALOVIC DOO CENDO DOO POSU[JE CENTAR A STR [IROKI BRIJEG DANKO SABLJIC CENTAR AM DOO TESLI] CENTAR ROSTOVO STR VL KARAC NIHAD CENTAR SUR CAFFE BAR VL ISO DJOPA BUGOJNO CENTAR ZA PODUZETNISTVO INVESTICIJE DOO VITEZ CENTRA COMMERCE DOO LJUBU[KI CENTRALA S DOO BIHA] CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO CENTROTURS DOO KAKANJ CENTURY 21 TTD DOO TUZLA CEPEL DOO ZAVIDOVI]I CEPEL DOO ZAVIDOVI]I CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA CESKO UG KONJICKI KLUB CESTE MOSTOVI ASFALT DOO MODRI^A CESTOGRADNJA DOO BIHA] CETVORKA STR VL DJULIC KEMIJA GRA^ANICA CEVABDZINICA BOJIC ALIJA VL BOJIC SABINA SANS CEVABDZINICA KOD ZINE VL ZILKA BAJREKTAREVIC CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ CHELLI SAB DOO BIHA] CHERRY DOO @EP^E

MARSALA TITA TRZNI CENTAR 1610550011090042 BB KNJAZA MILOSA 64 1610450043330034 ZAVELIMSKA BB XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB MALA LISA MALA LISA BB CRKVICE KOMPLEKS ZENICA VIDOVDANSKA 53 CECAVA BB PLOCA 13 OBALA 2 ISLAMOVAC BR 5 JAPALACI 61 TARCIN ZALUG BB VINJANI BB FRA D.BUNTICA 2 A KRAJISKA BB ROSTOVO BB N TRAVNIK NUGLE II BB KRALJA TVRTKA -HOTEL B.B. HUMAC BB SALIHA MUSANOVICA 6 KURTA SCHORKA 18 DONJI KAKANJ HASANA KIKICA 13 RIBNICA 143 RIBNICA 143 BOSNE SREBRENE 56 RADNICKA BB [AMACKI PUT BB UL BOSANSKIH SEHIDA 29 PATRIOTSKE LIGE BB GRA^ANICA PRIJEDORSKA 81 SEHIDSKA BB KULINA BANA B.B. RIPAC ZABARE 3 STJEPANA RADICA BR 68 1610200047100097 1610250016810050 1610350038170027 1610350017870061 1610200017810074 1610450033550009 1610400008630081 1610000050800075 1610700004970062 1610350004450014 1610000074670029 1610350006360041 1610200047890065 1610200020170084 1610400007960005 1610700003260049 1610550012700048 1610700000760068 1610200005750064 1610350013460053 1610000031230034 1610650000390064 1610250008780002 1610550009760075 1610750005970081 1610250013510013 1610350002410007 1610450038320081 1610350022120019 1610250010730090 1610350036880024 1610350022240008 1610700000770059 1610350027720023 1610750000480075

Srijeda, 11. 5. 2011.
799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRA^ANICA SANSKI MOST [AMAC TESLI] ^ITLUK MOSTAR CAZIN GORA@DE SANSKI MOST GORA@DE POSU[JE TOMISLAVGRAD TRAVNIK TE[ANJ I. SARAJEVO VITEZ BIHA] VOGO[]A SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA SARAJEVO MILI]I POSU[JE CAZIN ILID@A [IROKI BRIJEG MOSTAR MODRI^A GORA@DE BIHA] ILIJA[ KISELJAK MOSTAR TE[ANJ BANJA LUKA GRADI[KA BIHA] [AMAC SARAJEVO ^APLJINA [IROKI BRIJEG MOSTAR TE[ANJ BRANILACA KULE GRADA BB SANSKA BB NIKOLE SIMICA UCE BR 16 OBUDOVAC DJULIC KRALJA TVRTKA 21 KNEZA DOMAGOJA BB GNJILAVAC 151 M TITA BB PRIJEDORSKA ULICA BR 31 ALIJE HODZICA 90 MELJAKUSA 2 BORCANI BB BOSANSKA 20 HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA JE VUKA KARADZICA 100 STARA BILA BB EFENDIJE OMERA NOVLJANINA 1 JOSANICKA BR 61 JUKICEVA 80 KRALJA TOMISLAVA 13 VIDOVDANSKA BB KRANJCEVICEVA 33 VUKA STEFANOVICA KARADZICA 7A VIR BB CUPRIJA BB DRAGANA KULIDZANA 4 KNESPOLJE BB FRANJEVACKA 75 TRG JOVANA RASKOVICA BB ZAIMA IMAMOVICA BB UL HUSREFA REDZICA 3 BOSANSKI PUT 103 TOPOLE 14 VRANJEVICI 3 0 M TITA 106 JELAH JAROSLAVA PLECITIJA 17 KOZARSKIH BRIGADA 9 BIHA]KIH BRANILACA BR 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJORDJ 12 H. KRESEVLJAKOVICA 60 ZVIROVICI FRA D BUNTICA 59 FRA DIDAKA BUNTICA 109 TITOVA BB

Broj 25 - Strana 27
1610250005690067 1610350018520058 1610450039670030 1610400011850093 1610200006570005 1610200009280088 1610350007750051 1610300005100062 1610350009800049 1610300001040030 1610200016660042 1610200030660052 1610550008220006 1610400007900059 1610000042460015 1610700003200006 1610350003450041 1610000054580068 1610000075940050 1610200031340022 1610450010140029 1610000042660029 1610850010120027 1610200016670033 1610350025760041 1610000034110061 1610200020240021 1610200009290079 1610450040400052 1610300001790034 1610350006120063 1610000007820054 1610150001390062 1610200004750091 1610400004190003 1610450006050024 1610450036170076 1610350015110023 1610450037770091 1610000021830055 1610200014350084 1610200020250012 1610200009310061 1610400006200037

CHROMOPLAST ZZ GRA^ANICA CICAK RESTORAN VL JAKUPOVIC ENES SANSKI MOST CICAN PROM DOO OBUDOVAC CIKEC SUR KAFE BAR VL G GABRIJELA TESLI] CILIC INTERIJER DOO ^ITLUK CINA CAFFE SUR VL SLAVKO DJINKIC MOSTAR CINGI LINGI SUR VL OMANOVIC RASEMA CAZIN CIPA UR GRILL VL CIZMIC ZEHRID GORA@DE CIRKON ZR VL AVDIC AMELA CIRO COMPANY DOO GORA@DE CIRO STR POSU[JE VL S IVANKOVIC CISTOCA STOJKIC DOO TOMISLAVGRAD CITADELA CAFFE PIZZERIJA VL NEDIM BE TRAVNIK CITADELA DOO TE[ANJ CITOFARM DOO ISTOCNO NOVO SARAJEVO CITRON DOO STARA BILA VITEZ CITRUS DOO BIHA] CITY LOOK SZR FRIZER SALON VL ZULIC NIHADA CITY NERJOVAJ DOO SARAJEVO CLASIC CRO DOO MOSTAR CLEVER DOO BANJA LUKA CLEVER DOO BANJALUKA POSLOVNA JEDINICA SARAJE CLUB DV SZR IGRAONICA VL DRASKO PRODANOVIC CMA DOO POSU[JE CO HERMES DOO CAZIN COBA DOO SARAJEVO COBEKS DOO [IROKI BRIJEG COCAJ PEKARNICA STR VL REXHE COCAJ MOSTAR COCIC KOMERC DOO MODRI^A COCO UGOSTITELJSKA RADNJA VL ALIKADIC ELMA COKO SZR KOVACKO BRAVARSKA COKO VL SAFICSER COLAK DOO SARAJEVO COLE COMMERCE DOO KISELJAK COLIC TR VL ISMETA COLIC MOSTAR COLING DOO COLLER DOO BANJALUKA COLONIA TRGOVINA VL MATIC ZORICA GRADI[KA COLOR MIX DOO BIHA] COLOR PLUS TR VL SORMAZ RENATA [AMAC COLOR TRADE DOO SARAJEVO COMALL SZR PERO MARKO MILICEVIC ^APLJINA COMEX STOJIC DOO [IROKI BRIJEG COMFORT DOO MOSTAR COMMERCE SOFIC DOO TE[ANJ

Broj 25 - Strana 28
843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] [IROKI BRIJEG KULEN VAKUF I. SARAJEVO GRADA^AC DOMALJEVAC LJUBU[KI BOS. KRUPA MOSTAR SANSKI MOST GRADA^AC GRADA^AC SARAJEVO VELIKA KLADU[A BR^KO

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350004590082 1610200020280082 1610350006380023 1610000028480084 1610800002780088 1610800002770097 1610200035070060 1610350015610058 1610200009320052 1610350032420061 1610250011910095 1610250025530059 1610000040260055 1610350024120062 1610600003440086 1610000012960084 1610450001040071 1610250009730020 1610000019700032 1610200016690015 1610450032270094 1610350022910084 1610000048280015 1610450012220097 1610450008660003 1610700000780050 1610200020310055 1610750000520039 1610600003660082 1610550008680077 1610750003280077 1610400008090082 1610450026250080 1610550009210085 1610550012060042 1610000079480065 1610000048180008 1610200009370007 1610200052920097 1610000031830076 1610200028060064 1610350026910073 1610200037660057 1610450002410002 1610200007710046

COMMPANY DALAS DOO BIHA] COMPAL DOO [IROKI BRIJEG COMPANIJA HORIC DOO COMPANY DMD DOO I. SARAJEVO COMPANY HAPPY DOO GRADA^AC COMPANY HAPPY DOO PJ COMPANY PAUK DOMALJEVA COMPANY JELAVIC 96 DOO LJUBU[KI COMPANY KADIC DOO BOS. KRUPA COMPANY PERIC DOO MOSTAR CONAR DOO SANSKI MOST CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN GRADA^AC CONDOR UR REST VL CANDIC ELVIR KEREP GRADA^AC CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO CONSULTERRA DOO VELIKA KLADU[A CONTAL DOO BR^KO CONTINENT DOO SARAJEVO CONTREL DOO BANJALUKA CONTROL PROM DOO BANOVI]I CONVEX DOO SARAJEVO CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD CONZOS DOO PRIJEDOR COOL BUTIK TR CRNOLIC JASNA KLJU^ COOLPACK DOO I. SARAJEVO COOLPACK DOO I. SARAJEVO COOPER DOO ZA TRGOVINU BANJALUKA CORNADA DOO VITEZ CORONA ELEKTRO DOO [IROKI BRIJEG CORSO ASCINICA VL SAMIRA KAFEDZIC @EP^E COSIC PROM DOO MOSTAR COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSTOVIC STR VL COSTOVIC SENAD DOBOJ JUG COUNTRY DOO BANJA LUKA COVIC KNJIG SERVIS VL COVIC BRANKA TRAVNIK COYOTTE CAFFE BAR VL NESLANOVIC ERNARD ZENICA CRAS DOO SARAJEVO CREATIVA DOO ILID@A CREDO DOO MOSTAR CREMISIMO STR VL DENIS JURKOVIC LJUBU[KI CREPOLJSKO LOVACKO DRUSTVO UG SARAJEVO CRISTIAN GRADNJA DOO [IROKI BRIJEG CRNI BOR DOO BOSANSKA KRUPA CRNI VRH DOO LIVNO CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR CRO HERC BENZ DOO LJUBU[KI

502 VITESKE BRIGADE 3 A TRN BB MAHMUT PASE KULENOVICA 3 GORNJI KOTORAC 25 HADZIEFENDINA BB SV.ANE 2 TESKERA BB 511 S BRDSKE BRIGADE BB BUNA BB SABICA SOKAK BB KEREP BB GRADA^AC KEREP TREBEVICKA 87 HUSE CEHICA BB

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 61 BANJA LUKA GUNDULICEVA 6 BANOVI]I BRDSKE BRIGADE 18 SARAJEVO ANTE BABICA 7/9 TOMISLAVGRAD LETKA BB PRIJEDOR ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB KLJU^ 17 VKB BB I. SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI I. SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI BANJA LUKA KNJAZA MILOSA 83 VITEZ PC 96 [IROKI BRIJEG FRA D MANDICA BB @EP^E 111 XP BRIGADE BB MOSTAR ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I DOBOJ JUG BANJA LUKA TRAVNIK ZENICA SARAJEVO ILID@A MOSTAR LJUBU[KI SARAJEVO [IROKI BRIJEG BOS. KRUPA LIVNO PRIJEDOR LJUBU[KI CRNICA BB RADNICKA BR 4 RADNICKA BR 4 MATUZICI DOBOJ JUG BRONZANI MAJDAN BB ZENJAK 21 10 PATRIOTSKE LIGE BB DZEMALA BIJEDICA 160 MALA ALEJA 67 CIM MASICI BR 17 SS ANTICA BB PETRAKIJINA 24 RASNO 98 PISTALINE 216 BILA BB KOPRIVNA 158 FRA MATIJE DIVKOVICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR TE[ANJ GRADI[KA [IROKI BRIJEG ZVORNIK POSU[JE POSU[JE BIJELJINA ILID@A KONJIC KONJIC KLJU^ @EP^E MOSTAR SARAJEVO UGLJEVIK KOZ. DUBICA CAZIN NOVI TRAVNIK DERVENTA BUGOJNO MOSTAR MOSTAR DERVENTA KOZ. DUBICA MOSTAR BIHA] ORA[JE MOSTAR GORA@DE MOSTAR PRNJAVOR VOGO[]A KOZ. DUBICA GORA@DE BUGOJNO SARAJEVO SARAJEVO BOS. KRUPA DOBOJ BANJA LUKA VITEZ VITEZ GLAMO^ ILIJA[ VUKOVARSKA 18A VUKOVO BB KOZARSKIH USTANIKA 36 FRA D BUNTICA 59 ZTC ZLATICA L 3 TRG FRA RUFINA SILICA BB VRANIC BB DUSANA BARANJINA BR 37 LEPENICKA 101 MARSALA TITA BB TRG DRZAVNOSTI 21 HANLOVSKA BB BISTRICA BB SLOBODNA CARINSKA ZONA KOLODVORSKA 13 BAZENI DONJI JELOVAC BB CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA TVRTKA 1 JASIKOVACA 57 SEHITLUCI 5 RAFAELA BOBANA 21 VUKOVARSKA BB DERVENTSKI LUG 223 KNINSKA BB CIM GARANACKA 5 VELIKA GATA BB VIDOVICE TRG IVANA KRNDELJA 20 IBRA CELIKA BR 2 MLADENA BALORDE 39C SARINCI STARA CESTA JEZERA 32 DOSTOJEVSKOG BR 14 KOZ. DUBICA MRAVINJAC BB CAUSLIJE BB ZMAJA OD BOSNE 4 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PATRIOTSKE LIGE BB VOJVODE MISICA 18 VASIJILA OSTROSKOG 1 MALI MOSUNJ 105 KRALJA PETRA KRESIMIRA BB TRG BANA JELACICA 40 126 ILIJA[KE BRIGADE 11

Broj 25 - Strana 29
1610200009400077 1610400010740025 1610450011440023 1610200020320046 1610850007960031 1610200025420015 1610200020330037 1610850008630010 1610000015690052 1610200048900029 1610200048080088 1610350030370063 1610750000550012 1610200003140085 1610000011210010 1610850008820033 1610450040630039 1610350005830033 1610700005360002 1610450023630013 1610000028760026 1610200009420059 1610200009430050 1610450035220058 1610450043970040 1610200009440041 1610350004510057 1610800000580031 1610200003670093 1610000079330006 1610200001340056 1610450027260044 1610000048640079 1610450015210025 1610300003230096 1610550015110013 1610000007210021 1610000017640043 1610350034210002 1610450037890080 1610450010180090 1610700006320011 1610700000810023 1610200033950098 1610000045440049

CROHERC AG DOO MOSTAR CROM STR VL MUJO SUBASIC TE[ANJ CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU GRADI[KA CS SPORT DOO [IROKI BRIJEG CUBE SALON ZAB IG INTE IGRA VL MINJA BOSKOVIC CUBIC DOO POSU[JE CUK TRADE DOO POSU[JE CULT OF PS ZABAVNE IGRE ZA DJECU VL M STANCIC CUM CALL COMPANY DOO ILID@A CUP II SUR VL NURDIN JASARI KONJIC CUP SUR VL P JASARI KONJIC CUPO CAFFE BAR VL AJKIC SAMIRA KLJU^ CURIC DOO @EP^E CURICORP DOO MOSTAR CURRY ZUR VL JOVANOVIC S I BAJROVIC D CVELE SUR BIFE VL CVIJETIN BENOVIC UGLJEVIK CVIJIC MARKET STR VL CVIJIC BRANKO K DUBICA CVJECARA LU SZR VLASNIK SEHIC RAZIJA CAZIN D & D DOO NOVI TRAVNIK D DIJANA DOO DERVENTA D ORO DOO BUGOJNO D&B DOO MOSTAR D&D COLIC DOO MOSTAR D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA DA CAPO ROSTILJNICA VL CIBIC MILICA K DUBICA DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR DACO COMERC DOO BIHA] DACO DOO VIDOVICE DADA TR VL VEDAD BASIC MOSTAR DADO 2 UR FAST FOOD VL CENGIC MUHAMED GORAZD DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR DADO BOBA STR VL DUJAKOVIC BRANE PRNJAVOR DADO MARKET STR VL MEMOVIC ADES VOGO[]A DADO PRODUKT DOO KOZARSKA DUBICA DADO TR VL SALISPAHIC DZEHVA DADO TRADE DOO BUGOJNO DAENET DOO SARAJEVO DAH COMPANY DOO SARAJEVO DAHLIA TR VL SAHINOVIC JASMIN DAK VECI DOO DOBOJ DAKIC EXPORT IMPORT DOO BANJA LUKA DALI EXPORT IMPORT DOO VITEZ DALIJA STR VL JOSIPA GAZIBARIC GUCANIN VITEZ DAMA DOO GLAMO^ DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJA[

Broj 25 - Strana 30
933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ MRKONJI] GRAD DERVENTA ZAVIDOVI]I GORA@DE GRA^ANICA [IROKI BRIJEG MOSTAR POSU[JE GRA^ANICA VISOKO [IROKI BRIJEG MOSTAR PRIJEDOR BANJA LUKA BIHA] OSMACI MOSTAR ORA[JE BIJELJINA ^ITLUK @EP^E PRIJEDOR KOZ. DUBICA BANJA LUKA ILID@A [IROKI BRIJEG BANJA LUKA BR^KO BR^KO LJUBINJE SARAJEVO GORA@DE GRADI[KA GACKO BANJA LUKA VISEGRAD ZENICA NOVI GRAD POSU[JE BANJA LUKA MOSTAR GRADA^AC MOSTAR POSU[JE GRUDE GRA^ANICA VELIKA KLADU[A KRALJA TVRTKA BB SIME SOLAJE 7 BOSANSKI LUZANI 141 ZAVIDOVICKI PUT BB OSANICA MODRAN BB BRANILACA KULE GRADA LJUTI DOLAC KRALJA TOMISLAVA 5 VINJANI MUJICI BB GORNJA ORAHOVICA GRAC HUSE MUZAFERIJE 20 LJUBOTICI 157 KNEZA VISESLAVA 13 UL 1 MAJA BR 63 MISIN HAN BB CERAVACKA BRDA 99 SARCI BB CAPARDE TRG IVANA KRNDELJA BB UGLJARA ORA[JE DUSANA RADOVICA BR 4 VI GORNJI HAMZICI BB ULICA PRVA BB SVALE BB DJACKA BR 5 TRIVE AMELICE 39 EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 FRA GRGE MARTICA 24 BULEVAR VOJVODE S STEPANOVICA 85 KREPSIC 119 PERE KITICA 1 SVETOSAVSKA BB VELIKI CURCILUK 8 FERIDA DIZDAREVICA 10 NIKOLE TESLE BB TRG SAVE VLADISLAVICA 2 KOLA BB UZICKOG KORPUSA BB ASKA BORICA 30 E S KULENOVICA BB DALMATINSKA BB KOSOVKE DJEVOJKE 8 LACINA VILA NERETVA 5 8 MARTA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLIDINJSKA 1 SOVICI BB GRUDE AHMET PASE BUDIMLIJE BR 30 SUMATAC BR 235

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610700000820014 1610450044560091 1610450032980037 1610750000580082 1610300005070089 1610250005900072 1610200020370098 1610200009470014 1610200020340028 1610250015220123 1610150002770081 1610200020380089 1610200044030047 1610450015720051 1610450053600006 1610350018130021 1610850006850060 1610200003430018 1610800000590022 1610850003410052 1610200030530072 1610750000600064 1610450020020061 1610450033770005 1610450036220031 1610000006670022 1610200020390080 1610450042830096 1610600005610073 1610600002780098 1610200005140031 1610000028230018 1610300003040073 1610450009200002 1610200009500084 1610450025360008 1610300003030082 1610550009240058 1610450026840034 1610200025410024 1610450010050013 1610200050710049 1610500000990065 1610200009510075 1610200009520066 1610200031420047 1610250019710059 1610350004770017

DAMBI SALON NAMJESTAJA STR VL DRAGAN GARIC DAMBO SZTR VL UBOVIC SLAVICA MRKONJI] GRAD DAMHEM DOO DERVENTA DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVI]I DAMIR TOURS DOO GORA@DE DAMPEX DOO GRA^ANICA DAMS DOO [IROKI BRIJEG DAN DE DOO MOSTAR DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSU[JE DAN I NOC CAFFE BAR VL DIENST HAZEMA G ORAHO DANA DOO VISOKO DANCO SZD [IROKI BRIJEG GOJKO LJUBIC DANIELA COMPANY DOO MOSTAR DANIX SZTR VL MRDJA BORISLAV PRIJEDOR DANKA STR VL PRASTALO DANKA BANJA LUKA DANKO AUTO SKOLA VL DANKO JURIC BIHA] DANVEL DOO CAPARDE DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR DAR EX DOO ORA[JE DAR STR VL SINISA PLAKALOVIC BIJELJINA DARGO DOO ^ITLUK DARIO 2 STR VL DARIO DRAGICEVIC @EP^E DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR DAROTEKA MIMA STR VL ILIC AZRA K DUBICA DASA STR VL DJEKIC DARIJA BANJA LUKA DATA PROJEKT DOO SARAJEVO DATO DOO [IROKI BRIJEG DAVID SZTR VL KNEZEVIC SASA BANJA LUKA DAZ STJEPANOVIC DOO BR^KO DBD VOCAR DOO BR^KO DBD VOCAR DOO BR^KO PJ DBD VOCAR LJUBINJE DBK DOO SARAJEVO DC GORA@DE DD GORA@DE DD COMPANY LJOLJIC DOO GRADI[KA DD STR VL MIOLJKA PUSARA GACKO DD STR VL GAJIC LJILJA BANJA LUKA DD TREJD PP ZA TRGOVINU I USLUGE VISEGRAD DE EL DOO ZENICA DE MI STR VL GRBIC MILKA NOVI GRAD DE PO ZID DOO POSU[JE DE WIL DOO BANJA LUKA DEA BUTIK VL DEJANA RADULOVIC MOSTAR DEADONIS 2001 DOO GRADA^AC DEBORA DOO MOSTAR DECOP DOO POSU[JE DEDA COM DOO GRUDE DEGASA DOO GRA^ANICA DEIDA DOO VELIKA KLADU[A

Srijeda, 11. 5. 2011.
981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILIJE GARASANINA 9 DRINSKA 152 SEFICA 9 KNEZA MILOSA BB 311 LAHKE BRIGADE 14 LASICKE MEGARE 65 KOZARSKA BB BOSANSKA 15 CIFLUK BR 13 SOKO DELICI BB GRA^ANICA ZMAJA OD BOSNE 74 JELICA 3 SARAJEVO FERHADIJA 15 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA TO 15 IRFANA LJUBIJANKICA 200 MESE SELIMOVICA 16 JOVANA CVIJICA BR.6 KARAVDICA 20/3 REPUSINE BR.2 STJEPANA RADICA 14 TITOVA BB OD@AK KOZARDSKA 50 A STEPINCA 26 ASIMA FERHATOVICA 404 MJEDENICA 23 MLADENA BALORDE 35 VUCKOVCI CRVENO BRDO BB PODOSOJE BB RADNICKA 38 BIJELA BR 108 BR^KO DISTRIKT DOGLODI BR 73 A HRVATSKIH BRANITELJA BB AHMET PASE BUDIMLIJE 9A ZELJEZARSKA 1 BRANILACA BIH 56 TINJA BB TINJA BB ALEKSE SANTICA BR:1 DANKA MITROVA 18 DANKA MITROVA 18 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVIC BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB UGLJARA 162B ORA[JE UGLJARA 90 C ORA[JE G MAMICI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB UGODNOVIC

Broj 25 - Strana 31
1610450026490058 1610000035290066 1610200027420058 1610850009240043 1610650000010018 1610000018990089 1610450020260039 1610550009690041 1610700007490025 1610250010970068 1610000021720057 1610000040510024 1610000003250093 1610350024180008 1610350016850009 1610850000990096 1610800000610004 1610150000170093 1610350001740028 1610700002770005 1610800005680097 1610450013460048 1610200005770046 1610000001540080 1610000032970020 1610200049330030 1610250021780039 1610200034750057 1610450044690071 1610800003240062 1610000012340060 1610700000850084 1610250015540029 1610000056920096 1610350037640019 1610250011220037 1610500001350032 1610350002740098 1610450034180024 1610450034180121 1610450027420094 1610000047970003 1610200009530057 1610550004650018 1610800005410049 1610250026200038 1610200020410062 1610150001400053 1610400007470058

DEJVI STR VL SKORIC GORDANA BANJA LUKA BANJA LUKA DEKO DOMUS DOO SARAJEVO DEKO DOO MOSTAR DEL CAPO SUR KAFE BAR VL IGOR GAGIC BIJELJINA DEL TRANS DOO KAKANJ DELFIN COM DOO SARAJEVO DELIC & JR DOO OMARSKA DELIC TR VL DELIC AMIR TRAVNIK DELICIJA DOO TRAVNIK DELIJA DOO SOKO GRA^ANICA DELIKATES 88 STR VL MUSTAFA SALCINOVIC DELIKATES AMNA SUPERMARKET STR VL SALCINOVIC DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SABAN DELIKATES TR VL ZDENKA SAJE BIHA] DELIKOMAT DOO BIHA] DELKA DOO BIJELJINA DELLTA COMPANY DOO BIJELJINA DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO DELTA & VA DOO BIHA] DELTA DOO VITEZ DELTA DOO ZA PROIZV PROMET I USLUGE OD@AK DELTA STR VL RODIC VUKASIN PRIJEDOR DELTRA DOO LJUBU[KI DEMARS DOO SARAJEVO DEMEXIM DOO SARAJEVO DEMIA DOO MOSTAR DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADA^AC DENDA PROMET DOO BILECA DENDI STR VL VELETANLIC DENISA DENI COMPANI DOO BIJELA BR^KO DISTRIKT SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA KAKANJ SARAJEVO PRIJEDOR TRAVNIK TRAVNIK GRA^ANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] BIHA] BIJELJINA BIJELJINA VISOKO BIHA] VITEZ OD@AK PRIJEDOR LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADA^AC BILECA NOVI GRAD BR^KO ILID@A VITEZ GRA^ANICA ZENICA KLJU^ SREBRENIK SREBRENIK BIHA] SRBAC SRBAC GRADI[KA MOSTAR MOSTAR MOSTAR ORA[JE ORA[JE [IROKI BRIJEG VISOKO TESLI]

1011. DENI STR VL ZEJNELAGIC DENIS SARAJEVO 1012. DENI SUR VL LUCA VIDOVIC VITEZ 1013. DENIM CAFFE BAR VL ILJAZOVIC ZAJIM GRA^ANICA 1014. DENIS TOYS DOO ZENICA 1015. DENIS TR VL KRIVIC ELVISA KLJU^ 1016. DENOKOM DOO SREBRENIK 1017. DENOKOM DOO SREBRENIK 1018. DENTEX DOO BIHA] 1019. DEODRVEX DOO SRBAC 1020. DEODRVEX DOO SRBAC 1021. DER FLIESENMANN STR VL BANJAC MIROSLAV GRADIS 1022. DERBY BET SHOP DOO MOSTAR 1023. DERBY BET SHOP DOO MOSTAR 1024. DERBY BET SHOP DOO MOSTAR 1025. DERBY SUR VL JELENA ZARIC UGLJARA 1026. DERBY SUR VL MARIO KOBAS UGLJARA 1027. DERMORAD DOO [IROKI BRIJEG 1028. DEVIBO DOO VISOKO 1029. DEVIC BROJ 2 STR VL DEVIC ZORAN

Broj 25 - Strana 32
1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ VISOKO TUZLA SANSKI MOST ZVORNIK BIHA] DOBOJ MOSTAR GRADA^AC SARAJEVO SARAJEVO BIHA] GRADI[KA PRIJEDOR [IROKI BRIJEG SREBRENIK BANJA LUKA VELIKA KLADU[A @EP^E KISELJAK HAD@I]I MOSTAR GRA^ANICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG VELIKA KLADU[A BANJA LUKA VELIKA KLADU[A LIVNO LAKTA[I ^APLJINA MOSTAR SANSKI MOST MOSTAR MOSTAR LIVNO PALE CAZIN BIHA] SARAJEVO VITEZ MOSTAR ZVORNIK ZVORNIK ZVORNIK TREBINJE BUHINE KUCE BB HAZIMA DEDICA 4 ISMETA MUJEZINOVICA 26 BANJALUCKA 87 A RADNICKA BR 7 JEZERO SRBLJANI BB BIHA] VIDOVDANSKA BB KNEZA MISLAVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB DERVISA NUMICA 18 A MARKA MARULICA 1 SPRAT 5 IVAN FRANE JUKICA 23 VUKA KARADZICA 4 KOZARSKA BB KNESPOLJE BB SPIONICA D BB JAROSLAVA PLECITIJA 17 IBRAHIMA MRZLJAKA BB STJEPANA TOMASEVICA BB HRASTOVI BB MRDJANA DJOKE 60 BISCE POLJE BB STJEPAN POLJE BB POLJE BB MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 383 TRN BB KUMARICA PODZVIZD BB STUDENICKA 1 HUSE CEHICA BR 13 BEGOVACA BB KOBATOVCI BB HRVATSKIH BRANITELJA BISCE POLJE BB PRIJEDORSKA 69 BRACE FEJICA 67 MOSTARSKOG BATALJONA 1 MISI BB SRPSKIH RATNIKA 44 KLISA BB UL IRFANA LJUBIJANKICA BR 155 TEREZIJE BB KRUSCICA BB DRACEVICE BB MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 NIKSICKI PUT 1

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610550012120085 1610150006320087 1610250007040016 1610350008390057 1610850008300016 1610350011490080 1610450028130037 1610200009540048 1610250000150009 1610000007390053 1610000021680093 1610350002390025 1610450049800031 1610450033720050 1610200020420053 1610500000490030 1610450008980006 1610350011550026 1610750005410003 1610700005030008 1610000062690044 1610200003400045 1610250015340015 1610000025400043 1610200020440035 1610350025740059 1610450010520075 1610350026600061 1610200030370022 1610450053320064 1610200014390048 1610200043210009 1610350019710054 1610200058130064 1610200058190010 1610200016710094 1610000052010053 1610350007140018 1610350011070070 1610000072970007 1610700000290006 1610200002960053 1610250008670004 1610600001100058 1610800000680038 1610200031230024

DG S DOO VITEZ DHC DOO VISOKO DIAL DOO TUZLA DICLAS DOO SANSKI MOST DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK DID UR BISTRO VL CAUSEVIC SAMIR BIHA] DIGICOM DOO DOBOJ DIGITATA DOO MOSTAR DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADA^AC DIGITRON INTER DOO SARAJEVO DIJA VALTER DOO SARAJEVO DIJAMANT DOO BIHA] DIJANA STR VL ILISEVIC STOJANKA GRADI[KA DIJANA TR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR DIL INVEST DOO [IROKI BRIJEG DILCE DOO SREBRENIK DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA DINAMO 3 CEVABDZINICA BUREGDZINICA VL MURATI DINO CAFFE SLASTICARNA VL DIJANA SEHIC DINO MESNICA VL ELDIN SELMAN KISELJAK DINO STR VL ORUC EDIN TARCIN HAD@I]I DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR DINO TR VL BASIC NEDIM ST POLJE GRA^ANICA DINY STR VL SEHO MEVZETA SARAJEVO

1054. DIP DOO [IROKI BRIJEG 1055. DIRA GRADNJA VL REFIK KANTAREVIC VEL KLADU[A 1056. DIS SZR VL GARIC NAMKA BANJA LUKA 1057. DISCO KLUB 3M VL FADILA MUJAKIC 1058. DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA 1059. DISKONT HEINEKEN PTR VL SKENDERIJA S KOBATOVC 1060. DISKONT STR MARINA NJAVRO ^APLJINA 1061. DISKOTEKA BRIDDGE DOO MOSTAR 1062. DISKOTEKA CAMEL VL SINANOVIC SEFIK S MOST 1063. DISNEY TR VL TAJMA GOSTO MOSTAR 1064. DISNEYLAND DJEC BUTIK VL DJ TREBOVIC MOSTAR 1065. DIVA DOO LIVNO 1066. DIVKO DOO PALE 1067. DIVX DOO CAZIN 1068. DIZDAREVIC R DOO BIHA] 1069. DJECIJI BUTIK PIPI STR NA MALO VL PAMUKCIC AL 1070. DJELILOVIC DOO VITEZ 1071. DJENO STR VL ELDIN CORIC MOSTAR 1072. DJOLE DOO ZVORNIK 1073. DJOLE DOO ZVORNIK 1074. DJOLE DOO ZVORNIK 1075. DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC TRE

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DJACKA BB

Broj 25 - Strana 33
1610450046580019

1076. DJOLE ROSTILJNICA VL UZELAC DJORDJE KOZ KOZ. DUBICA DUB 1077. DJUG AUTO DOO @IVINICE @IVINICE 1078. DJUG AUTO DOO @IVINICE 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. DJUKARIC DOO PRNJAVOR DJULIC TRANS DOO BU@IM DJULIO DOO BOSANSKA KRUPA DJULISTAN KRCMA CEVABDZINICA VL N HECIMOVIC DJURIC COMPANY DOO SARAJEVO DJURIC PROMET DOO BR^KO DK&VK KOMERC DOO ^APLJINA DLLD AGROPROMET DOO PILICA ZVORNIK DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO DM TR BUTIK VL MUSTEDANAGIC DANIJELA B KRUPA DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA DMG DOO BIJELJINA DMM DOO DRVAR DMP DOO SARAJEVO @IVINICE PRNJAVOR BU@IM BOS. KRUPA @EP^E ILID@A BR^KO ^APLJINA ZVORNIK LIVNO BOS. KRUPA PRIJEDOR BIJELJINA DRVAR SARAJEVO ZENICA DOBOJ PRNJAVOR LJUBU[KI BANJA LUKA PALE PALE SARAJEVO [IROKI BRIJEG LJUBU[KI VOGO[]A SARAJEVO BIHA] BIHA] BIHA] BANJA LUKA BIHA] SARAJEVO CAZIN GORA@DE SARAJEVO GRADA^AC DOMALJEVAC @IVINICE OD@AK GRADA^AC ^APLJINA

MAGISTRALNI PUT BB MALINE 1610250008590076 MAGISTRALNI PUT BB MALINE 1610250008590173 VOJVODE STEPE BB POMAJDAN BB BU@IM LJUSINA BB BEGOV HAN BB STUPSKA BB STEVANA SINDJELICA 1 GABELA PILICA BB ZVORNIK SRDEVICI BB PATRIOTSKE LIGE BB KOZARSKA 111 LOZNICKA BR 41 A TITOVA 11 ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY INN 4 SPR 8 MOKUSNICE 10 VOJVODE MISICA BR 7 BOZE TATAREVICA 13 PROLOG BB NJEGOSEVA 51 MESE SELIMOVICA BB MESE SELIMOVICA BB SPLITSKA 45 KOCERIN BB A SIMICA BB KRIVOGLAVCI 2 VOGO[]A HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 PUT 5 KORPUSA BB UL TERITORIJALNE ODBRANE 363A P CAMILA SALIHODZICA 25 BUL VOJVODE STEPE STEPANOVICA 27 MESE SELIMOVICA 79 DZEMALA CELICA 16 KRIVAJA 42 HIMZE CUREVCA 23 DOBRINJSKA 85 VUCKOVCI BB J J STROSMAJERA 19 XVI MUSLIMANSKE BB DZEMALA BIJEDICA 5 OD@AK HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB RUDJERA BOSKOVICA 1610450032630061 1610350016630013 1610350024190096 1610750004130088 1610000044450067 1610250009710038 1610200014410030 1610850002920008 1610200026830007 1610350031870071 1610450037960017 1610850004370061 1610200050330003 1610000026850096 1610550016340070 1610450029970030 1610450000440029 1610200045660035 1610450004850037 1610000031810094 1610400003670083 1610000005690031 1610200020480096 1610200047590044 1610000031980038 1610000063790024 1610350000340027 1610350022770016 1610350025250015 1610450044950031 1610350027140060 1610000016980055 1610350006910031 1610300004340067 1610000017120026 1610500003260059 1610800003960093 1610250024770064 1610800003930023 1610250017550063 1610200014450091

1093. DMP DRUS ZA ZAPOSLJ INVALIDNIH LICA DOO ZENIC 1094. DOBOJPROM DOO DOBOJ 1095. DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR 1096. DODIG TRANSPORT DOO LJUBU[KI 1097. DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BANJALUKA 1098. DOKS DOO PALE 1099. DOKS DOO PALE 1100. DOKUMENT SERVIS DOO SARAJEVO 1101. DOLAC PROMET DOO [IROKI BRIJEG 1102. DOLCE VITA STR VL MARIJA MATIC LJUBU[KI 1103. DOLJO DOO SARAJEVO 1104. DOLLY BELL SALON CVIJECA VL DELAHMET HAJRIJA 1105. DOM ZDRAVLJA ZU BIHA] 1106. DOMACA RADINOST NAZIK LOKMA VL INDIRA ZULIC 1107. DOMACA RADINOST SP VL ALAGIC FUAD BIHA] 1108. DOMACA RADINOST VL JOVIC CEDOMIR BANJA LUKA 1109. DOMACA RADINOST VL NADZA ALAGIC BIHA] 1110. DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO 1111. DOMOGRAD PUSKAR DOO 1112. DOMUS DOO GORA@DE 1113. DONG FANG DOO SARAJEVO 1114. DONLIC COMERC DOO GRADA^AC 1115. DOORS DOO DOMALJEVAC 1116. DORION TR VL HABIBOVIC JASMINKA @IVINICE 1117. DOUBLE I DOO OD@AK 1118. DR TINJIC SUADA SPEC ORD ZA GIN I AKUS GRADAC 1119. DRAGAN STR DRAGAN CEMERAS ^APLJINA

Broj 25 - Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA PALE ZVORNIK ^ITLUK MOSTAR KOZ. DUBICA PALE GLAMO^ GLAMO^ BIJELJINA SANSKI MOST TE[ANJ MOSTAR TRAVNIK TRAVNIK I. SARAJEVO LJUBU[KI ILID@A LIVNO BUGOJNO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG TE[ANJ VELIKA KLADU[A DOBOJ BIHA] BR^KO ILIJA[ ZVORNIK SRBAC ZENICA TESLI] ORA[JE TREBINJE BUGOJNO BIHA] SRPSKE VOJSKE KRUG BOLNICE MOKRO BB DRINJACA BB G M OGRADJENIK KRALJA TVRTKA 14A NOVOSADSKA 1 REPCA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610850009700017 1610000050000019 1610850000560095 1610200046140088 1610200043900067 1610450027820025 1610000068050070 1610200045900013 1610750004430012 1610850001670066 1610350030240083 1610400002030007 1610200009620073 1610000034660051 1610550003740061 1610000029550091 1610200043170045 1610000038030025 1610200029040055 1610550013020051 1610200032800066 1610200020580006 1610400000470053 1610350013650076 1610450028760052 1610350016170039 1610600005100047 1610000070000061 1610850007080047 1610450040260081 1610550001090021 1610400011160035 1610800006070037 1610200050490053 1610550013350045 1610350005240079 1610150006780061 1610000043800070 1610450006350045 1610200016740067 1610350022130010 1610700000920021 1610350023940030 1610150007180089 1610350031620005

1120. DRAGANA SUR OBJEKAT BRZE HRANE VL DRAGANA S 1121. DRAMON DOO PALE 1122. DRAZ DOO ZVORNIK 1123. DRINA STR VL DRINA GAGRO ^ITLUK 1124. DROP IN CAFFE CAFE BAR VL ZELJKO PERIC MOSTAR 1125. DRVENICA VR VL DRVENICA MILORAD KOZ. DUBICA 1126. DRVNI CENTAR MAESTRO SZTR VL STANISIC RADOVAN 1127. DRVO DOO GLAMO^ 1128. DRVO DOO GLAMO^ 1129. DRVO KOMERC DOO LJELJENCA BJELJINA 1130. DRVO SANA DOO SANSKI MOST 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. DRVO STIL DOO TE[ANJ DRVOEXPORT DOO MOSTAR DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOSTIL DOO I. SARAJEVO DRVOSTIL EXPORT IMPORT DOO LJUBU[KI DT DIREKTNA TRGOVINA DOO SARAJEVO

1138. DTP STR VL JELA SISKO LIVNO 1139. DUBOKA DOO BUGOJNO 1140. DUBOVIC STR VL IVAN MANDIC [IROKI BRIJEG 1141. DUBRAVAL DOO [IROKI BRIJEG 1142. DUCAN STR VL BUKVIC ADMIR 1143. DUCAN TR VL GRAHOVIC ELVIRA VELIKA KLADU[A 1144. DUDI NO1 DOO DOBOJ DUGA HB DOO BIHA] DUGA MZ DOO BR^KO DUGA STR VL CAKAL VEHADA ILIJA[ DUGA TR VL GORDANA KOSTIC ZVORNIK DUGOPOLJKA ZZ SA PO DUGO POLJE SRBAC DUHAN DD ZENICA DUJIC DOO TESLI] DULEX MOBIL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ORA[JE 1153. DUNJA STR VL NOVKA VUJOVIC TREBINJE 1154. DUR PROMEX TUD DOO BUGOJNO 1155. DURAK KOMERC DOO BIHA] 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. DURAN STR VL DURAN MAHMUT VISOKO DURIKOM DOO SARAJEVO DUSPARA DJO POSU[JE DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD DVA JARANA DOO VEL KLADU[A 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152.

SPLITSKA BB SPLITSKA BB LJELJENCA BB BULEVAR 7 KORPUSA LAMELA A BB DOBRO POLJE BB RUDE HROZNICEKA 39 LAGERSKA BB LAGERSKA BB KASINDO 2A RADISICI BB ISMETA ALAJBEGOVICA SERBE 30 KNEZA MUTIMIRA 34 VESELA BB FRA DOMINIKA MANDICA 1 LJUBOTICI BB ALIPASE HECIMOVICA BB HASIMA OKANOVICA 32 ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR2 BIHA]KIH BRANILACA 1 DUBRAVE BB VRATUSA BB VUKA KARADZICA BB DUGO POLJE BB FRA GRGE MARTICA 11 HILANDARSKA BB ULICA III BB ORA[JE

1161. DVA SOFERA CAFE GRILL SUR VL SENAD KARALIC 1162. DVOJKA S SZR VL SEAD SELIMANOVIC BIHA] BIHA] 1163. DZAKOVAC SZR VL DZAKOVAC ABDULAH VISOKO VISOKO 1164. DZAKULIC OBRT VL DZAKULIC HAMDIJA CAZIN CAZIN

TINA S 91 TERZICI I 10 SULEJMANA VELICANSTVENOGA BB VISOKO DONJA ZIMCA 58 VOGO[]A KOBILJA GLAVA 22 POSU[JE BROCANAC BB TOMISLAVGRAD DOMAGOJEVA BB VELIKA BARAKE 127 KLADU[A VITEZ TRAVNICKA 4 EDHEMA MULABDICA BB MULICI 47 VILENJACA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TOMISLAVGRAD LATICE BB ZENICA CRKVICE 52 A TE[ANJ TREPCE BB SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADU[A BR^KO GRADA^AC ^ITLUK BANJA LUKA ^APLJINA MAGLAJ DOBOJ DOBOJ ZAVIDOVI]I BU@IM [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A LJUBU[KI VELIKA KLADU[A VITEZ SARAJEVO PRIJEDOR SREBRENIK ILID@A BREZA VOGO[]A GORA@DE SREBRENIK KLADANJ GORA@DE KONJIC SANSKI MOST BOS. KRUPA VISOKO BIHA] BIHA] SARAJEVO MOSTAR BOS. KRUPA BIHA] HAJRUDINA SABANIJE 51 LONDZA BB TODOROVSKA SLAPNICA 111 ZAIMA MUSANOVICA BB KADIC MAHALA BB TROMEDJA BB VELJKA MLADJENOVICA BB PODGRADINA NOVI SEHER BB NIKOLE PASICA BB NIKOLE PASICA BB KRIVAJSKA BB GENERALA IZETA NANICA 7 HERCEG STJEPANA 22 ANTIFASISTICKOG OTPORA 3 JABLANSKA BB HAMIDA BESIREVICA 16 PATRIOTSKE LIGE 30 VILSONOVO SETALISTE 10 PUT FAMOSA BB MOSTARSKA VRATA 67 SUMATAC 118 TVORNICKA BR 1 ALEJA BOSNE SREBRENE BB STEPE STEPANOVIC 69 UL HAZIMA VIKALA BB HRASNICKA 54 ZUPCA BB KOBILJA GLAVA BB OSANICA BB 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB KLADANJSKE BRIGADE 71 KLADANJ ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB STARA CARSIJA BB PRIJEDORSKA 25 DANA NEZAVISNOSTI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ZEGAR BB DARIVALACA KRVI 9 RADNICKA 19 ULICA VIII 2 511 SBBR BB IZACIC BB

Broj 25 - Strana 35
1610200016750058 1610550000770018 1610400005490094 1610000072670083 1610550011460097 1610350025230033 1610600003860096 1610250021150024 1610200007760098 1610450018480089 1610200014480064 1610750004290041 1610400004370035 1610450045220079 1610550010290083 1610350005720035 1610200020650040 1610350026330013 1610350005270052 1610000036190032 1610000011970005 1610000029000004 1610000047230087 1610200038660030 1610350005230088 1610700000940003 1610000057820062 1610450013440066 1610500002220025 1610000018130087 1610150000310064 1610000052090078 1610300001520083 1610500004290005 1610250012070048 1610300001310078 1610200039810062 1610350011950054 1610350023260060 1610150001800081 1610350026450002 1610350031020060 1610000006070077 1610200002780021 1610350015000025 1610350030360072

1165. DZALE DOO TOMISLAVGRAD 1166. DZAMPO COMPUTING DOO ZENICA 1167. DZANA STR MJESOVITE ROBE VL LJEVAKOVIC SEMSO 1168. DZANE STR VL BALICEVAC DZENANA 1169. DZENEX STR VL HALILOVIC SELMA ZENICA 1170. DZENI MERC TR VL DZEBIC MIRSAD VEL KLADU[A 1171. DZIBA KOMERC DOO BR^KO 1172. DZIDIC COMPANY DOO GRADA^AC 1173. DZIP CO DOO ^ITLUK 1174. DZM COMMERCE DOO BANJALUKA 1175. DZONO PROMET EXPORT IMPORT PP ^APLJINA 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. DZUHERA NOVI SEHER DOO MAGLAJ DZUNGLA DOO DOBOJ DZUNGLA DOO DOBOJ E BIH O PLASTIKA RECIKLAZA DOO ZAVIDOVI]I E FAVORIT DOO BU@IM E PARTNER DOO [IROKI BRIJEG E S MASINE DOO BIHA] E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA DD E&M&A SZR BRIJACNICA VL DURIC MIRELA SARAJEVO EARTH SCIENCE INSTITUTE DOO SARAJEVO EBROKERS DOO SARAJEVO ECN DOO SARAJEVO ECO HERC SZD VL MARIO PRIMORAC LJUBU[KI ECO STOLARIJA DOO VELIKA KLADU[A

1190. ECO VITEZIT DOO VITEZ 1191. ECOBIH DOO SARAJEVO 1192. ECONOMIC STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR 1193. ED PETROL DOO SREBRENIK 1194. EDEKA COMERC DOO ILID@A 1195. EDEN DOO BREZA 1196. EDEN STR VOGO[]A VL RAMIC EDIN 1197. EDI TR VL KOVAC ENIDA GORA@DE 1198. EDI INVEST DOO SREBRENIK 1199. EDIKOM DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET KLADANJ 1200. EDINPORT DOO GORA@DE 1201. EDITA STR VL EDITA MUHIBIC KONJIC 1202. EDITOR DOO SANSKI MOST 1203. EDMIR TR VL ESADA SARKIC BOS. KRUPA 1204. EDNA FRIZERSKA RADNJA VL CURT EDNA 1205. EDNA TR VL KADA SALIHAGIC BIHA] 1206. EDO & AS VL HADZIPASIC EDHEM I DEDIC AHMET 1207. EDO STAKLOREZACKA RADNJA VL MURADBEGOVIC E 1208. EDO SZR VL EDID HEBIBOVIC MOSTAR 1209. EDWIN TR VL REKIC SUVADA BOS. KRUPA 1210. EDY UR CAFFE BAR VL RAKOVIC EDIS BIHA]

Broj 25 - Strana 36
1211. 1212. 1213. 1214. 1215.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO KRE[EVO BIJELJINA BIJELJINA KLJU^ SARAJEVO TOMISLAVGRAD KISELJAK DOBOJ @EP^E BIHA] MOSTAR HAD@I]I NOVI GRAD [AMAC BIHA] MODRI^A DOBOJ VISOKO ILID@A KNE@EVO SARAJEVO KALESIJA BIHA] SARAJEVO DOBOJ JUG VISOKO GORA@DE VELIKA KLADU[A VELIKA KLADU[A @IVINICE I. SARAJEVO VISOKO ^ELINAC VELIKA KLADU[A BIHA] TESLI] BR^KO PRIJEDOR GORA@DE MOSTAR BIHA] ILID@A BIHA] TRIGLAVSKA 29 JOSIPA BANA JELACICA BB NUSRETA SISICA DEDE 16 KRE[EVO 23 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 VELECEVO BB SKENDERIJA CIKMA 2 MIJATA TOMICA BB LUG BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA 135 LJESKOVICA BB IRFANA LJUBIJANKICA 167 PUT ZA OPINE BB VRANCICI BB PIONIRSKA 33 2 GAVRILA PRINCIPA BB UL EVLIJE CELEBIJE BB SVETOSAVSKA BB PODNOVLJE BB PODVISOKI BR 24 MOSTARSKO RASKRSCE BB GAVRILA PRINCIPA BB BOLNICKA 28 CENTAR BB RADOSLAVA LOPASICA 27 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A DOBOJ JUG MATUZICI BB GORNJE ROSULJE 62 43 DRINSKE BRIGADE BB MARJANOVAC 18 MEJKANOVICI BR 30 M TITA BB SPASOVDANSKA 8 LUKE BR C-4 VOJVODE MISICA 14 IBRE MILJKOVICA UCE BB BORISA KRAJGERA 23 BIHA] HILANDARSKA BB DR FRIDMAN BR 17 PETRA PETROVICA NJEGOSA 6 GAMAL ABDEL GANEMA BB POTOCI BORACA BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 BOJNICKA BB GRABESKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610000023660057 1610550013340054 1610000053220031 1610700003360056 1610600001790019 1610850000460088 1610350034590048 1610000024810089 1610200016770040 1610700006100015 1610450039340036 1610750003210043 1610350005180036 1610200038340027 1610000057370079 1610450019130086 1610450039280090 1610350023980091 1610450035070096 1610450023660083 1610150004640047 1610000041130048 1610450009110083 1610000019740093 1610800000780045 1610350022150089 1610000057610057 1610400002910088 1610150002160048 1610300001440058 1610350024840093 1610350018970041 1610250022650032 1610000081350031 1610150000660040 1610450050320048 1610350028950080 1610350000750046 1610400011860084 1610600008210061 1610450026400042 1610300003130089 1610200048040027 1610350000320045 1610000019620007 1610350021820095

EDZIX 2000 USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO EFEKTA TR VL BORKO PECIREP KISELJAK EFFEKT DOO SARAJEVO EGG COMMERCE DOO KRE[EVO EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA

1216. EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA 1217. EKIC KROVOPOKRIVAC VL KRIVIC EDIN KLJU^ 1218. EKIS DOO SARAJEVO 1219. EKO BENZ DOO TOMISLAVGRAD 1220. EKO BRIKET DOO KISELJAK 1221. EKO CESMA SZTR VL KURTOVIC DRAGAN DOBOJ 1222. EKO DD @EP^E 1223. EKO DOM DOO BIHA] 1224. EKO KIRMICO DOO MOSTAR 1225. EKO MILK I VOCE OD VL DUBRAVIC ENES HAD@I]I 1226. EKO PAM DOO NOVI GRAD 1227. EKO PAM DOO [AMAC 1228. EKO SP VL JASMINA SELIMI BIHA] 1229. EKO STAN DOO MODRI^A 1230. EKO SZR VL STOKIC DRAGICA PODNOVLJE DOBOJ 1231. EKOS STR VL KESO SULEJMAN VISOKO 1232. EKOSISTEM SZR VL SERIFOVIC MUHIDIN ILID@A 1233. EKSSTAN PO KNEZEVO 1234. EL EM STR VL ZELJKOVIC EMIRA SARAJEVO 1235. EL KROJ DOO KALESIJA 1236. EL UMMA DOO BIHA] 1237. ELAMI DOO SARAJEVO 1238. 1239. 1240. 1241. ELAN PROM DOO DOBOJ JUG ELD EM DJL VISOKO ELDAR SUR VL MRGUDA HASO GORA@DE ELDIN TR VL CATIC ISMET

1242. ELDIN TR VL EKREM MEKANOVIC VELIKA KLADU[A 1243. ELDO TR VL TURSUNOVIC ENISA @IVINICE 1244. ELECTRONIC SZUTR VL LUBURA SINISA 1245. ELEDAM DJL VISOKO 1246. ELEGANS SZR FRIZ KOZMET SALON VL ZEBIC D 1247. ELEKTRO AD ICAN VL ICANOVIC AMIR V KLADU[A 1248. ELEKTRO COMMERCE DOO BIHA] 1249. ELEKTRO GACIC BOS DOO TESLI] 1250. ELEKTRO RAD DOO BR^KO 1251. ELEKTRO UNIVERZAL STR VL DESNICA D PRIJEDOR 1252. ELEKTROAKUSTIK DOO GORA@DE 1253. ELEKTRON JUKIC DOO MOSTAR 1254. ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHA] 1255. ELEMENTAR DOO SARAJEVO 1256. ELHANA DOO BIHA]

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] MOSTAR JAJCE ZVORNIK ZENICA DOBOJ BIHA] PRIJEDOR DRVAR LJUBU[KI LAKTA[I DRVAR POSU[JE TOMISLAVGRAD MODRI^A SARAJEVO CENTAR SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A BIHA] VELIKA KLADU[A DERVENTA DERVENTA SANSKI MOST KISELJAK MODRI^A BIHA] KAKANJ GRA^ANICA BU@IM VELIKA KLADU[A MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK TE[ANJ BANJA LUKA KAKANJ BR^KO BR^KO TUZLA SANSKI MOST BIHA] TUZLA DR IRFAN LJUBIJANKIC 3 UMIHANE CUVEDINE BR 14 BIHA] M TITA BB SKELA BB RK ZVORNICANKA STAND 307 ALIJE IZETBEGOVICA 73 CARA DUSANA 5 AP V KORPUSA BB M P ZIMONJICA BB JOLE MARICA 49 LISICE BB KARADJORDJEVA 46 A POTOCI BB DALMATINSKA BB ANTE STARCEVICA BB SVETOSAVSKA BB ALEJA LIPA 56 KUNDURDZILUK 39 RAJLOVACKA CESTA BB RUDJERA BOSKOVICA 103 IVE MARINKOVICA 11 IZACIC BB I MUSLIMANSKE BRIGADE BR 66 1 MAJA BB 1 MAJA BB REDAK BB PALESKA CUPRIJA VV MILOSA CRNJANSKOG BB H KJAFIJE BB 29 NOVEMBAR BB BRANILACA GRADA BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB TODOROVO 83 MUJE PASICA BR 20 CUMURIJA 1 MUHAMEDA EF PANDZO 37 M TITA 32 BOSANSKA BB JELAH BB BRANKA POPOVICA 312 ZGOSCANSKA BB ZAIMA MUSANOVICA BB EVLIJA CELEBIJA 16 IVANA RIBARA BB DO BR 5

Broj 25 - Strana 37
1610350029690093 1610350015510051 1610200003450097 1610700003350065 1610850008320095 1610550006750068 1610450027840007 1610350023830032 1610450048710042 1610200052850063 1610200005800019 1610450010970058 1610450000730059 1610200050190032 1610200038820080 1610450044720044 1610000054800064 1610000017430038 1610000067760040 1610000027950076 1610350032490095 1610350017230055 1610350010860065 1610400002560015 1610450044860015 1610350011580096 1610700007290011 1610450034130069 1610350002220081 1610650002150032 1610250015550020 1610350034070031 1610350022760025 1610200003640023 1610000041140039 1610000042770027 1610000022640005 1610550010330047 1610400000990070 1610450017190086 1610650002020052 1610600006510039 1610600002030094 1610250023530016

1257. ELI & COMPANY DOO BIHA] 1258. ELI SAN TR BUTIK VL KECALOVIC ELINA BIHA] 1259. ELI SZR VL HASRETA REPESA MOSTAR 1260. ELING ZL DIONICKO DRUSTVO JAJCE 1261. ELITE TR VL DESA BACIC ZVORNIK 1262. ELIZ STR VL BIOGRADLIJA FAHRA ZENICA 1263. ELKOMONT STZR RADNJA BR 1 VL MOCIC D DOBOJ 1264. ELLA TR VL ARFADZAN EDITA BIHA] 1265. ELLA TRGOVACKA RADNJA VL K DRAGAN PRIJEDOR 1266. ELLAS STR VL MARINA SOBAT DRVAR 1267. ELLIS DOO LJUBU[KI 1268. ELMO DOO LAKTA[I 1269. ELOX MONT DOO DRVAR 1270. ELPI SAM ELEK INST RADNJA VL I PETRIC POSUSJE 1271. ELPID DOO TOMISLAVGRAD 1272. ELPROM SM DOO MODRI^A 1273. ELRO DOO SARAJEVO 1274. ELSI SZTR VL KAVAZOVIC ALEN SARAJEVO 1275. ELVAN DOO SARAJEVO 1276. ELVEDIN PMB DOO SARAJEVO 1277. ELVER ELEKTRONIK DOO VELIKA KLADU[A 1278. ELVIN TR KIOSK VL SKALIC SUADA BIHA] 1279. ELVIS DOO VELIKA KLADU[A 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. EM COMPANY DOO DERVENTA EM COMPANY DOO DERVENTA EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST EM MARKET TRG RADNJA VL ELMA MUTAP KISELJAK EM PRO MD DOO MODRI^A EM S GUSIC DOO BIHA] EM TR VL PENJIC EMINA EMAL AD DOO GRA^ANICA EMANA TR VL KESEROVIC ALMIR BU@IM EMBRION DOO VELIKA KLADU[A

1290. EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR 1291. EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO 1292. EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB VL CENGIC E 1293. EMINA SUR BUREGDZ CEVABDZ VL OMANOVIC NIJAZ 1294. EMINA TR VL EMINA DAGOJA TRAVNIK 1295. EMIR TEX DOO TE[ANJ 1296. EMMSA S DOO BANJA LUKA 1297. EMONA CAFFE BAR VL ALIC MIRSAD 1298. EMS & STAHL DOO BR^KO 1299. EMS DOO BR^KO 1300. EN EM TRGOVI RADNJA VL HODZIC NUSRETA TUZLA 1301. ENCOM ALU FERO PLAST DOO S MOST 1302. ENDI TR VL HADZIC NAHID BIHA] 1303. ENERGO GROUP DOO TUZLA

INDUSTRIJSKA ZONA BB 1610350020260044 HARMANSKI SOKAK BB BIHA] 1610350009760085 STUPINE B8 1610250004690094

Broj 25 - Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ILID@A TRAVNIK FO^A ZENICA ILID@A [IPOVO KONJIC CAZIN CAZIN SANSKI MOST NOVI GRAD SREBRENIK VOGO[]A ZENICA ZENICA GORA@DE BR^KO GRADA^AC SARAJEVO CAZIN SARAJEVO VELIKA KLADU[A DOBOJ TESLI] TESLI] SARAJEVO TREBINJE @EP^E BR^KO ZENICA SANSKI MOST MOSTAR VISOKO GRUDE SARAJEVO TESLI] CAZIN [IROKI BRIJEG KONJIC SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR BR^KO POSU[JE MUHAMEDA HAVAIJE USKUFIJA 19 TVORNICKA 3 BOSANSKA 21 USTIKOLINA BB SARAJEVSKA 102 STUPSKO BRDO BB CUKLIC BB KOLONIJA 64 RASIMA DELICA 12 RASIMA DELICA 12 SEJKOVACA BB BRANKA COPICA 8 BABUNOVICI BB BRACE KRSO 20 GORAZDANSKA 26 GORAZDANSKA 26 MRAVINJAC PAJE JOVANOVICA BR 4 POREBRICE BB GRADA^AC RADICEVA 5 GNJILAVAC BB TRG ZLATNIH LJILJANA 6 STABANDZA BB OSJECANI BB CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA PAVLA LUKACA 16B DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BB ULICA PRVA BB MAOCA BB PEHARE BB HASANA KIKICA 74 TRG REPUBLIKE BR 3 STUPARICI BB HV HRVATINICA BB ALIJE NAMETKA 1A DONJI RUZEVIC LOJICKA BB LJUBOTICI BB [IROKI BRIJEG BUTUROVIC POLJE ANTUNA HANGIJA 37 HUSIMOVCI BB GORNJI ORLOVCI BB PLAZULJSKA BB ^ITLUK BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610000002140025 1610000003170068 1610550007550027 1610300006080053 1610550005390031 1610000011610038 1610450042270018 1610200054360062 1610350000210047 1610350006240052 1610350030530016 1610450043870033 1610500002640035 1610000042400069 1610550004170062 1610600004000067 1610300003360076 1610600007510012 1610500004120061 1610000001420091 1610350023050055 1610000013040012 1610350014600094 1610450050160095 1610400008790034 1610400011550072 1610000029660089 1610200039480068 1610750005360048 1610250001500055 1610550014710082 1610350034220090 1610200048960072 1610150004080066 1610200020680013 1610000034530071 1610400009680009 1610350020120073 1610200020690004 1610200004020069 1610000044460155 1610350010000063 1610450040020006 1610600001620075 1610200016810004

1304. ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO SARAJEVO 1305. ENERGOINVEST TERMOAPARATI TAT DD SARAJEVO 1306. ENI DOO TRAVNIK 1307. ENIGMA CAFFE BAR VL OD@AK AJSA USTIKOLINA 1308. ENIS TRANS DOO ZENICA 1309. ENKA MERC DOO SARAJEVO 1310. ENTERIJER PROTIC SSR VL PROTIC MIRKO [IPOVO 1311. ERBA VITA DOO KONJIC 1312. ERC PROMET DOO CAZIN 1313. ERC SPED DOO CAZIN 1314. ERG INZENJERING DOO SANSKI MOST 1315. ERKO SZGD VL ARAPOVIC SEVAL NOVI GRAD 1316. ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK 1317. ERMIR KOMERC STR VL FAZLIC SAMIR VOGO[]A 1318. EROL KOMPANI DOO ZENICA 1319. EROL KOMPANI DOO ZENICA 1320. ERVIN TR VL DUZEL NERMIN GORA@DE 1321. ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BR^KO 1322. ESAL TRGOVACKA RADNJA VL MASIC MONETA 1323. ESAP ENTERPRISE DOO SARAJEVO 1324. ESO SVR VL ESAD BADIC CAZIN 1325. ESOPROM STR VL KUC ESAD SARAJEVO 1326. ESTELA COMPANY DOO VELIKA KLADU[A 1327. ESTETIKA SD VL BLAGOJEVIC DRAGISA DOBOJ 1328. ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC DRASKO TESLI] 1329. ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC ZELJKO TESLI] 1330. ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO 1331. ETAGE KAFE SUR VL SONJA VUCUREVIC TREBINJE 1332. ETAS DOO @EP^E 1333. ETOS PROMET 2 MAOCA DOO BR^KO 1334. EURO A D DOO ZENICA 1335. EURO BAZAR DOO SANSKI MOST 1336. EURO BEN DOO MOSTAR 1337. EURO BIH INTERNACIONAL DOO VISOKO 1338. EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA GRUDE 1339. EURO CODE DOO SARAJEVO 1340. EURO FASADE SZD VL SIVIC SALIH TESLI] 1341. EURO FRUIT DOO CAZIN 1342. EURO GAL DOO [IROKI BRIJEG 1343. EURO HAS DOO KONJIC 1344. EURO HOMME SZD VL HEKALO SAMER SARAJEVO 1345. EURO KOKA SPD VL JUSIC CAMIL SANSKI MOST 1346. EURO LOOK DOO PRIJEDOR 1347. EURO OIL COMPANY DOO BR^KO 1348. EURO OIL DOO POSU[JE

Srijeda, 11. 5. 2011.
1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO BIHA] [AMAC BR^KO BANJA LUKA LIVNO MODRI^A I. SARAJEVO POSU[JE SANSKI MOST ^ITLUK BANJA LUKA SARAJEVO ZVORNIK GRADI[KA BANJA LUKA SARAJEVO KOTOR VARO[ VITEZ ILIJA[ MOSTAR CAZIN ^APLJINA BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR KONJIC TE[ANJ TE[ANJ BIHA] DOBOJ MOSTAR SARAJEVO OD@AK BIJELJINA ^APLJINA BIHA] SARAJEVO KISELJAK LIVNO ^ITLUK MOSTAR KAKANJ ZENICA BIHA] MAGLAJ CAZIN SARAJEVO MIROSLAVA KRLEZE BR 22 IVANA FRANE JUKICA 16 CRKVINA BB BANJALUCKA BB DUNAVSKA 1C GABRIJELA JURKICA BB MILOSEVAC BB DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE 27 B JUKICA NJIVE BB HAMZIBEGOVA BR 1 INDUSTRIJSKA ZONA BB SOLUNSKA BR 43 CICIN HAN 41 NASELJE BIRAC ARCIBALDA RAJSA 128 OGRANAK STEPE STEPANOVICA BB JOSIPA VANCASA 32 CARA DUSANA BB KRALJA TVRTKA BB MAKLJEN BB USKRC BROJ 21 KULA BB TREBIZAT 273 NJEGOSEVA 77 TODORA SVRAKICA 6 FRANJEVACKA 6 E RODOC BB 4 MUSLIMANSKE BRIGADE MEKIS BB 25 NOVEMBRA 8 KAJE POPOVICA HADZIABDICA M 30 JUG BOGDANA BR 73 KURLUK BR 1 RADICEVA 8A G DUBICA B B S DECANSKOG BB AGROTRZNI CENT 10 BRACE RADICA BB PUT V KORPUSA BB SALKA LAGUMDZIJE 3 ZANATSKI CENTAR BB KNEZA MUTIMIRA LIVNO DRAGICINA BB KRALJA TOMISLAVA 5 ALIJE IZETBEGOVIC BB BRCE 40 A SAFET BEGA BASAGICA 38 TRZNI CENTAR BB KLUPE BB BRACE KADICA 26

Broj 25 - Strana 39
1610600006880094 1610350022590081 1610450049560053 1610600004520084 1610450022210030 1610200016820092 1610450029520047 1610000055180013 1610200052280091 1610350007820085 1610200007800062 1610450034090008 1610000010230019 1610600003050049 1610450004820064 1610450020390019 1610000025410034 1610450029040091 1610700001020028 1610150004630056 1610200003080042 1610350034760089 1610200014550098 1610450030490047 1610000071900097 1610000041750072 1610200026480031 1610200050540008 1610400006650020 1610400000020070 1610350000440034 1610450028290087 1610200004340072 1610000023600014 1610800000840088 1610850009380014 1610200014570080 1610350007630062 1610000012250044 1610700003960098 1610200018020079 1610200038010033 1610200033300004 1610650003030016 1610550002740088 1610350002200002 1610450047430030 1610350023000003 1610000017990019

EURO OPTIK DOO BR^KO EURO PEKARA SZR VL ALI MEMCAJ BIHA] EURO PETROL DOO CRKVINA [AMAC EURO PROM DOO BR^KO EURO PROMET 2005 DOO BANJALUKA EURO STAR DOO LIVNO EURO SVET TR VL DUSKO POPOVIC MODRI^A EURO VIVA DOO ISTOCNO SARAJEVO EURO ZIP DOO POSU[JE EUROART DOO SANSKI MOST EUROBEMM DOO ^ITLUK EUROCOOP DOO BANJA LUKA EUROECCO DOO SARAJEVO EUROFINAL DOO ZVORNIK EUROFOTO DOO GRADI[KA EUROGAME DOO BANJALUKA EUROGOLD DOO SARAJEVO EUROKANT DOO KOTOR VARO[ EUROKIR DOO VITEZ EUROMAG DOO ILIJA[ EUROMEBEL DOO MOSTAR EUROMONT GRADZEVINSKI OBRT VL HEBILOVIC DZELI EUROPA COMMERCE DOO ^APLJINA EUROPEK SZTR VL PAVLOVIC ZELJKO BANJA LUKA EUROPELET&CONSULTING DOO SARAJEVO EUROSHOP DOO SARAJEVO EUROSPED MOSTAR EUROSTAR DOO KONJIC EUROTEHNA DOO TE[ANJ EUROTRADE DOO TE[ANJ EVA SZR FRIZERSKI SALON VL HRNJICA ERVINA EVERGRIN SUR VL BJELIC DARKO DOBOJ EVROPA PEKARA SZR VL HAJRUDIN DAUTOVIC MOSTA EVRORITAM DOO SARAJEVO EX DOO GORNJA DUBICA OD@AK EXCALIBUR AN DOO BIJELJINA

1385. EXCELLENT BUTIK STR PRCE DANICA ^APLJINA 1386. EXICON DOO BIHA] 1387. EXPERT MI DOO SARAJEVO 1388. EXPO TRADE DOO KISELJAK 1389. EXPRES M CAFFE BOZO RIMAC LIVNO 1390. EXSKLUZIV AGENCIJA DOO ^ITLUK 1391. EXSPERIMENT STR VL VINKO LUCOVIC MOSTAR 1392. EXTRA TR VL KICO ILHANA 1393. EXTRACHEM DOO ZENICA 1394. EZZA DOO BIHA] 1395. F&B KROJACKI SALON VL BASIC FIKRETA MAGLAJ 1396. FA COMMERCE DOO CAZIN 1397. FA REM DOO SARAJEVO

Broj 25 - Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR M TITA 237 NOVO GORA@DE CENTAR I BB SANSKI MOST SANSKI MOST POSU[JE ILID@A SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO KOSTAJNICA VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO @EP^E POSU[JE KLJU^ GORA@DE SANSKI MOST [IROKI BRIJEG SANSKI MOST GRA^ANICA SARAJEVO VITEZ DOBOJ BIHA] SEJKOVACA BB PRIJEDORSKA 139 RAKITNO BB STUPSKO BRDO BB EDHEMA EKE DZUBURA 4 FRA DIDAKA BUNTICA TEREZIJA BB SVETOSAVSKA 16 HUSEIN BEGA GRADASCEVICA/VRATNI KOTROMANICA 48 KOSEVO 11 SPRAT 3 HALILOVICI 7 LUPOGLAV BB VIR BB ZGON BB LUG BARICA BB DZEVAR 11 POTKRAJ 88 LUSCI PALANKA BB DONJA LOHNJA AVDE SMAJLOVICA 3 C GMS POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE 26 HARMANSKI SOKAK 21 PTC SEBILJ II GABRIJELA JURKICA BB HASIMA OKANOVICA 2 SARAJEVSKA BB PATRIOTSKE LIGE HRVATSKIH BRANITELJA 200 DUBOKI POTOK BB NAPRELJE BB TRZACKA RASTELA BB KRANJCEVICEVA 1 BRACE RADICA 2 STARI GRAD 86 GLISE JANKOVICA 3 TRG SOLIDARNOSTI BB TRZNI CENTAR DUBRAVE BB BANJA LUKA KOZARSKIH JUNAKA BB GORAZDANSKA 4 ZELENA PIJACA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200004510016 1610300003590063 1610350016160048 1610350006070011 1610200020740056 1610000066980063 1610000029450084 1610200020750047 1610000046090046 1610450009260045 1610150001580085 1610000035250005 1610000012540074 1610000062170027 1610750003390075 1610200051570051 1610350028560043 1610300005440047 1610350010080088 1610200029140062 1610350011650033 1610250003990045 1610000020360020 1610700004430063 1610450036420045 1610350016700047 1610150005530022 1610200053380071 1610350019850025 1610150005950032 1610400004170021 1610200037000069 1610500002970029 1610350023520020 1610350028590016 1610000014170062 1610200037930008 1610200045450030 1610000014620045 1610000048110071 1610600004070004 1610200025500040 1610450033280058 1610000005650067 1610550011770012

1398. FABRIKA DUHANA DD MOSTAR 1399. FABRIKA ZA PROIZ CELICNE ZICE AD N GORA@DE 1400. FADALTI DOO SANSKI MOST 1401. FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST 1402. FAGUS DOO POSU[JE 1403. FAHOM STR VL HODZIC ALIJA 1404. FAHRI EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 1405. FAMILIA DOO [IROKI BRIJEG 1406. FAMIX TRADE DOO SARAJEVO 1407. FAMOK AD FABRIKA METALNE OPREME KOSTAJNICA 1408. FAO LIV DOO VISOKO 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. FAPOL DOO SARAJEVO FAREX COMPANY DOO SARAJEVO FARIDOO DOO SARAJEVO FARMA BARBARIC SR VL JOSIP BARBARIC @EP^E FARMA BLEKAVA DOO POSU[JE FARMA MH VL HALILOVIC SULEJMAN KLJU^ FARMA MILOVIC SPP VL MILOVIC DRAGOLJUB GORAZD FARMEF DOO SANSKI MOST FARMER MESNA INDUSTRIJA DOO [IROKI BRIJEG FARMER TR VL LEMAJIC ZDRAVKO SANSKI MOST FARMIN DOO GRA^ANICA FASAVET DOO SARAJEVO FASHION BOOM DOO VITEZ FASHION BOOM STR BUTIK VL SIMIC ZELJKA DOBOJ FASHION BOX BUTIK TR VL BADNJEVIC ALMASA FASHION DI DOO VISOKO FASHION STR VL ANTO CARAN LIVNO FASHION TR VL ZEJNA SABIC V KLADU[A

VISOKO LIVNO VELIKA KLADU[A FAST FOOD COOL VL HRNJIC MEDIHA VISOKO VISOKO FAST FOOD VL BAHRA SEJMENOVIC TE[ANJ FAUNA DOO ^APLJINA ^APLJINA FAZE PROM DOO SREBRENIK SREBRENIK FAZLIC DOO SANSKI MOST SANSKI MOST FBI DOO CAZIN CAZIN FE AL METALI DOO SARAJEVO SARAJEVO FE&DA DRUSTVO DOO ^APLJINA ^APLJINA FEAR SZUR ZABAVNI SALON VL B REBAC TREBINJE TREBINJE FEBAS DOO ILID@A ILID@A FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO SARAJEVO BR^KO BANJA LUKA KOZ. DUBICA SARAJEVO TRAVNIK

1438. FEI HUANG DOO BR^KO 1439. FELIKS DOO BANJA LUKA 1440. FELONI STR VL IGNJATIC NADA KOZARSKA DUBICA 1441. FEMIX DOO SARAJEVO 1442. FENGO DOO TRAVNIK

Srijeda, 11. 5. 2011.
1443. FENI KOMERC DOO TRAVNIK

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK VELIKA KLADU[A PRNJAVOR SANSKI MOST BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA SREBRENIK BIJELJINA BIJELJINA LIVNO LJUBU[KI ZENICA KISELJAK ZENICA KISELJAK SARAJEVO MOSTAR CAZIN I. SARAJEVO LIVNO BOS. BROD BOS. BROD SARAJEVO DOBOJ FOJNICA BR^KO BANJA LUKA TUZLA TESLI] BANJA LUKA SANSKI MOST BANJA LUKA ZAVIDOVI]I GRUDE VITEZ VISOKO MILI]I PRIJEDOR BR^KO BR^KO UGLJEVIK BANJA LUKA BIHA] [IROKI BRIJEG

Broj 25 - Strana 41

DOLAC NA LASVI CIGLANA BB 1610550011000026 RASIMA DURAKOVICA 3 POTOCANI BB MAHALA 23 CARA LAZARA 31 DZEMALA BIJEDICA 160 AZIZE SACIRBEGOVIC BB CEMALUSA 1 ZLATNIH LJILJANA 24 BABUNOVICI BB MILOSA OBILICA 83 MILOSA OBILICA 83 KALAJDZINICA 9 HUMAC II BB LUKOVO POLJE 32 BILALOVAC BB HUSEINA KULENOVICA 2 BRNJACI 102 MERKATOR TC LOZIONICKA 16 DR MILE BUDAKA 98A BASCE BB SPASOVDANSKA 17 C KNEZA MUTIMIRA BB JOVANA RASKOVICA BB JOVANA RASKOVICA BB HASANA BRKICA 12 KOSTAJNICA DUSINA 77 DEJTONSKA BR 164 IVANA GORANA KOVACICA TURALIBEGOVA 22 GORNJI RUZEVIC TESLI] KRFSKA 52 KOPRIVNA BB JOVANA DUCICA 30 32 LOVNICA BB VITEZA RANKA BOBANA BB VITEZ MEVICA BR 2 TAKOVSKA 4 UL PRVOG MAJA 72 PRIJEDOR IVANA FRANJE JUKICA BR 3 BRACE CUSKICA BB HILENDARSKA BB JOVANA RASKOVICA 115 GRMECKA BR 21 TRN BB [IROKI BRIJEG 1610350010580026 1610450052780065 1610350033460095 1610450034010080 1610000030160027 1610000075470085 1610000069630006 1610250006310091 1610500001840076 1610600001580014 1610850001720021 1610200018040061 1610200026530083 1610550006670043 1610700001040010 1610550005430092 1610700001050098 1610000027820096 1610200032100017 1610350020650081 1610000077760061 1610200034380002 1610450041570066 1610450041570163 1610000043810061 1610400002390071 1610150002700047 1610600007910040 1610450003550043 1610250001550010 1610400008150028 1610450025150003 1610600003750098 1610450001450090 1610550006800023 1610200025980093 1610550013500007 1610150004050093 1610850009800024 1610450016380039 1610600007540082 1610600002950042 1610850004830035 1610450008840035 1610350004010022 1610200020780020

1444. FENING SP VL NEDZAD MASINOVIC 1445. FENIX SUR KAFE BAR VL [AMAC MIODRAG PRNJAVOR 1446. FENNIX AE COMPANY DOO SANSKI MOST 1447. FER PLEJ SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA 1448. FERARI TRANS DOO SARAJEVO 1449. FERIJAL DOO SARAJEVO 1450. FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI 1451. FERING SERVIS DOO GRA^ANICA 1452. FERN SPED DOO SREBRENIK 1453. FERO PROM DOO BIJELJINA 1454. FERO PROM DOO BIJELJINA 1455. FERO TRADE DOO LIVNO 1456. FEROAL TRADE DOO LJUBU[KI 1457. FEROBETON ZENICA DOO ZENICA 1458. FEROMETALI DOO KISELJAK 1459. FEROMONT DOO ZENICA 1460. FEROTOM DOO KISELJAK 1461. FERRE DOO SARAJEVO 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR FIKO TERM DOO CAZIN FILA SZTR KNJIZARA VL FILIPOVIC JOVO FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS. BROD FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS. BROD FILM SUR CAFFE BAR VL ALAJBEGOVIC FERHAT SARA FILUKS DOO DOBOJ FIN DOO FOJNICA FINAL INVEST DOO BR^KO FINALEX DOO BANJALUKA FINALIST DOO TUZLA FINESTRA SZR VL MARKOVIC BUDIMIR TESLI] FIRMA SUR VL PEPIC SLAVICA BANJA LUKA FIRMATRANS DOO SANSKI MOST FISHING TRADE DOO BANJALUKA FITTICH BH DOO ZAVIDOVI]I FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE FLASH DOO VITEZ FLES AUTO SKOLA VL MUJACIC ASMIR FLEXBARD DOO MILICI FLEXIBILLE DOO EXPORT IMPORT PRIJEDOR FLEXO TEAM DOO BR^KO FLORAVIT DOO BR^KO FLORIDA DOO UGLJEVIK FLORIJAN DOO TRGOVACKO DRUSTVO BANJALUKA FLOTTMANN DOO BIHA] FOCUS CAFFE [IROKI BRIJEG VL ANKA PERKO

Broj 25 - Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VESELINA MASLESE BB HADZI HASANOVA 23 M TITA 48 GAVRINE KUCE BB HRVATSKIH BRANITELJA BB CAGLICA BB KARADJORDJEVA BB KOLODVORSKA 11 A KRALJA TVRTKA BB RUDE HROZNICEKA BB FERHATOVICA BR 16 SPIONICA JEZINAC BB BOROVNICA BB MIROSLAVA KRLEZE BR 39 KRALJICE KATARINE BB GRUDE SULJAGICA SOKAK BR19 ALIPASINA 53 PRVOG MAJA BB H K GRADASCEVICA BB SVETOG SAVE BB SLOBODNA CARINSKA ZONA BB VOJVODE PUTNIKA 1 ZRINSKI FRANKOPANA 9 BISKUPA CULE BB ZENICKI PUT 1 PUT ZA OPINE BB KRALJA TVRTKA BB ZABLJAK BB MILOVANA GLISICA 27 BARE BB ZAKUP KOD ZU RIC UNION FO BEOGRADSKA 24 CELEBICI BB PREVILE BB TINJA CARA DUSANA BB GORNJI KAMENGRAD 139 BRINA BB TRAMPINA 12 MATUZICI BB MILOSA OBILICA BB RUJNICA 40 PATROTSKE LIGE BB SABANA ZAHIROVICA BR 4 KONACKO BRDO BB RK POBJEDA AD I SPRAT LOK BR 135 JANKOVICI 22 B SIPOVLJANI BB GORICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450042380016 1610150001900088 1610450016850004 1610550006900030 1610700001060089 1610350025010037 1610450003210058 1610000000880092 1610700005630050 1610200040050040 1610150004650038 1610500001040020 1610550016370043 1610600005210045 1610450006610005 1610600007410005 1610000071720065 1610200025230089 1610250018640052 1610400009560020 1610600008950074 1610000066290005 1610200010070056 1610200035800082 1610700005750039 1610200000760093 1610200018120086 1610200049890011 1610450021770038 1610200049220032 1610450010410077 1610200056130021 1610500003240077 1610200005520077 1610350012600051 1610200018130077 1610200010080047 1610400009890014 1610450046910013 1610350004650028 1610250024270029 1610250001360084 1610600005110038 1610850010210043 1610700003540088 1610200052000052 1610200020840063

1490. FOKUS SUR VL MARINKOVIC MIROSLAV BANJA LUKA BANJA LUKA 1491. FONDACIJA ZA POMOC MUSLIMANIMA BOSNE VISOKO 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. FONTANA COMPANY DOO LAKTA[I FONTANA DOO BUSOVA^A FONTANA SUR VL ANTONIJA LIVANCIC VITEZ FONTANA TR VL HUSIC ERMIN VELIKA KLADU[A FOOD PRODUCT DOO LAKTA[I FORMEL DOO SARAJEVO FORMULA DOO VITEZ FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR FORTEGLAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO FORTIS DOO SREBRENIK FORTUNA DOO PROZOR RAMA FORUM TRADE DOO BR^KO FOSTEX DOO GRUDE FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BR^KO FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO FRANKVAS DOO NOVI TRAVNIK FRANS TR VL OKANOVIC SELMA GRADA^AC FRAP SUR KAFE BAR VL SEKULIC NEBOJSA FRATELLO ARESS DOO BR^KO LAKTA[I BUSOVA^A VITEZ VELIKA KLADU[A LAKTA[I SARAJEVO VITEZ MOSTAR VISOKO SREBRENIK PROZOR RAMA BR^KO GRUDE BR^KO SARAJEVO NOVI TRAVNIK GRADA^AC TESLI] BR^KO I. SARAJEVO MOSTAR MOSTAR KISELJAK MOSTAR LIVNO LIVNO BANJA LUKA ^ITLUK BANJA LUKA KONJIC SREBRENIK NEVESINJE SANSKI MOST LIVNO SARAJEVO DOBOJ JUG NOVI GRAD CAZIN GRA^ANICA TUZLA BR^KO BIJELJINA TRAVNIK DRVAR GRUDE

1511. FREE LANCE DOO ISTOCNO SARAJEVO 1512. FRIGOMONT SOD VL FILIPOVIC ZELJKO MOSTAR 1513. FRIGOSTAR DOO MOSTAR 1514. FRIGOTEHNIKA DOO KISELJAK 1515. FRIMONT DOO MOSTAR 1516. FRIZERSKI SALON STR LJUBICA RIMAC LIVNO 1517. FRIZERSKI STUDIO LIFE STYLE VL M BARUN LIVNO 1518. FRONT STAGE DOO BANJALUKA 1519. FROTEA SUR DISCO KLUB VL IVAN ZUBAC ^ITLUK 1520. FRUKTONA AD BANJA LUKA 1521. FRUTOL DOO KONJIC 1522. FUL TANK DOO TINJA 1523. FULL SPORTSKA KLADIONICA VL MILOS RATKOVIC 1524. FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST 1525. FURA TRANS DOO LIVNO 1526. FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO 1527. FUTURA TRADE DOO DOBOJ JUG 1528. G 6 KAFE BAR VL VEJNOVIC NADA NOVI GRAD 1529. G H R M DOO CAZIN 1530. G M T TRANSPORT DOO GRA^ANICA 1531. G S INDUSTRY DOO TUZLA 1532. G S M GM SP VL MIRKOVIC GORAN BR^KO 1533. G STAR STR VL DUSAN GAJIC BIJELJINA 1534. G WEBER DOO TRAVNIK 1535. G&G DOO DRVAR 1536. GA GI DOO GRUDE

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MLADENA BALORDE 17 A VESELA BB PUCENIK BB STJEPANA RADICA BB PETRA KOCICA 13 BR^KO VOJNO BB SRPSKE VOJSKE 55 MRAKOVO 31 CARA DUSANA BB BERKOVICA DOM KULTURE BB LUKAV HUSE CEHICA 5 STJEPANA RADICA BB VIDOVDANSKA 60

Broj 25 - Strana 43
1610200000880082 1610700005640041 1610350023480056 1610600003910051 1610600003350070 1610200037080094 1610850009210070 1610150000020034 1610450037300029 1610500002900092 1610350021620081 1610200052430053 1610450036260092 1610200016860056 1610350008080045 1610350031780055 1610350019040075 1610750000900085 1610250017770059 1610200006700082 1610200025530013 1610650002110068 1610250006030052 1610200035720057 1610350012380055 1610850010150097 1610150000390089 1610250019550009 1610350016350071 1610350036070074 1610200006710073 1610200033230067 1610200010140090 1610450030730025 1610350035570039 1610350003570030 1610000037620006 1610000037620103 1610000037620297 1610000037620394 1610350010490010 1610200005890035 1610000029740017

1537. GADARA TR VL IBRO GADARA MOSTAR MOSTAR 1538. GAF DOO BUGOJNO BUGOJNO 1539. GAJ SPD VL ZDRAVKO VIGNJEVIC BOS. KRUPA BOS. KRUPA 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. GAJ TRADE DOO VITEZ GAJTIN DOO BR^KO GALA DOO MOSTAR GALAC SUR BIFE VL STANISLAV STANKOVIC BIJELJI GALANTERIJA TM DOO ILIJA[ GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO [AMAC GALAXIA DISKO KLUB VL PLAVSIC ESAD LUKAVAC GALAXIJA TR VL ENES HALILOVIC VEL KLADU[A GALAXY TR VL SUZANA FIDORIS MOSTAR GALE STR VL MEMEDOSKA NADZIE GRADI[KA GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD GALERIJA DOO CAZIN GALERIJA RESTORAN VL SADIC REMZIJA SAN MOST GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADU[A GAMA KOMERC DOO @EP^E GAMADEUS DOO KALESIJA GAMIS DOO ^ITLUK GAMMA DOO MOSTAR GAMMA VL PAUCINAC ADNAN KAKANJ GAMMON TRADE DOO BR^KO GANE DOO GRUDE GANIC DOO SANSKI MOST GARD STR VL ZORAN MIHAJLOVIC BIJELJINA VITEZ BR^KO MOSTAR BIJELJINA ILIJA[ [AMAC LUKAVAC VELIKA KLADU[A MOSTAR GRADI[KA

TOMISLAVGRAD MESIHOVINA BB CAZIN SALIHA OMERCEVICA BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB VELIKA KLADU[A @EP^E KALESIJA ^ITLUK MOSTAR KAKANJ BR^KO GRUDE SANSKI MOST BIJELJINA VISOKO @IVINICE VELIKA KLADU[A BIHA] ^ITLUK ^ITLUK MOSTAR DOBOJ BU@IM 7 KORPUS BR 5 PAPRATNICA BB OSLOBODILACA 21 NERETVANSKA BB SPLITSKA 67 SELIMA EF MERDANOVIC BB BRODUSA 2782 H STJEPANA 11 B BANJALUCKA BB MESE SELIMOVICA 2 N 1 BIJELJINA OZRAKOVICI BB KOTORNICA BB V BAKARICA 28 5 GRABESKA BB MEDJUGORJE BB KRALJA TOMISLAVA 49 RUDARSKA 102 SVETOG SAVE 2 505 VITESKE BRIGADE 56 PEKIJSKA MAHALA BR 92 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 SANSKA 5 PUT ZA METKOVIC BB GATACKA 20

1563. GAS METAL DOO VISOKO 1564. GASOLINE COMPANI DOO @IVINICE 1565. GASTRO MARKT DOO VELIKA KLADU[A 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571.

GASTRO TIM DOO BIHA] GASTROSTELA DOO ^ITLUK GATT DOO ^ITLUK GAZAL DOO MOSTAR GAZELA STR VL SUMATIC GORDANA DOBOJ GAZI UR CAFFE SLASTICARNA VL ZENDELI GAZI BUZ 1572. GAZIJE BOSNE DOO BOSANSKI PETROVAC BOS. PETROVAC 1573. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1574. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1575. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1576. GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO 1577. GEBRUK DOO SANSKI MOST 1578. GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBU[KI 1579. GENERAL V I P DOO SARAJEVO SANSKI MOST LJUBU[KI SARAJEVO

Broj 25 - Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[AMAC SARAJEVO GRUDE MOSTAR ^APLJINA SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A USORA GRADA^AC BIHA] BANJA LUKA POSU[JE KOZ. DUBICA ^ITLUK BANJA LUKA SARAJEVO SOKOLAC TESLI] ^ITLUK SARAJEVO TUZLA ILID@A MOSTAR TOMISLAVGRAD ORA[JE DERVENTA [IROKI BRIJEG PRIJEDOR LIVNO MODRI^A MOSTAR ZVORNIK KOTOR VARO[ DERVENTA @EP^E BANOVI]I KLADANJ [IROKI BRIJEG PRNJAVOR ZVORNIK LJUBU[KI ORA[JE TREBINJE VELIKA KLADU[A NJEGOSEVA BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 FRA GABRE GRUBISICA 17 POTOCI 73 A DALMATINSKA 22 TRG MERHEMICA 1 NEDIMA FILIPOVICA 7 POLJE BB ULARICE BB HADZIEFENDINA BB GRADA^AC CERAVACKA BRDA 84 SUBOTICKA 92 GRADAC BB KNINSKA 4 BLIZNE GOMILE BB CETINSKA BR 1 PAROMLINSKA 2 DANILA DJOKICA BB SVETOG SAVE BB DONJI VELIKI OGRADJENIK MERHEMICA TRG BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450040830053 1610000003480080 1610200020850054 1610200004490034 1610200025390042 1610000044880068 1610000040600040 1610350008890092 1610400005290080 1610250014570029 1610350020450067 1610200025350078 1610200016880038 1610450032370004 1610200025050057 1610450047100036 1610000024470007 1610000073610013 1610400010990091 1610200020880027 1610000063110054

1580. GENERALELEKTRONIK PR VL BOROJEVIC Z [AMAC 1581. GENERALTURIST DOO SARAJEVO 1582. GENEX DOO GRUDE 1583. GENEX DOO MOSTAR 1584. GENIO DOO ^APLJINA 1585. GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO 1586. GEOINZENJERING DD SARAJEVO 1587. GERMANY DOO VELIKA KLADU[A 1588. GERUST UND FASSADENBAU DOO USORA 1589. GIFT SHOP TR VL AVDIC AZRA GRADA^AC 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. GIGANT DOO BIHA] GIGANT COMERC DOO BANJA LUKA GIK DOO POSU[JE GINA FRIZ SAL VL PETKOVIC ANGELINA KOZ. DUBICA GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO ^ITLUK GIPS AKUSTIK DOO BANJA LUKA GLAMO^ANKA EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO GLAMOUR STR VL LOSIC BILJANA GLAMUR STR VL AHMETKADIC SASA TESLI] GLITEKS DOO ^ITLUK GLOBAL COMPUTERS STR NA MALO BULJANDRIC GLOBALNA TRANSFORACIJA FAMILIJE TUZLA GLOBE LINE DOO SARAJEVO GLOBUS TRADE DOO MOSTAR GLORIA DOO TOMISLAVGRAD GLORIA PLET DOO TOLISA ORA[JE GLORIA SLISKO STR VL SLISKO DANIJEL DERVENTA GM PROMET [IROKI BRIJEG GMG COMPANY DOO PRIJEDOR GMS DOO LIVNO GO GO UR VL ZILIC E TAREVCI GOA ART OR VL MAIDA BRAJLOVIC MOSTAR GOCA FRIZERSKI SALON VL GORDANA MILADINOVIC GOD DOO KOTOR VARO[ GOD SZR VL GRBIC ZELJKO POLJE BB DERVENTA GOD ZANATSKA RADNJA VL MURIS EFENDIC @EP^E GODAX DOO BANOVI]I GODIZAK DOO KLADANJ GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA GOGA STR VL KNEZEVIC GORDANA PRNJAVOR GOGA TR VL GORAN KULAS ZVORNIK GOJAN DOO LJUBU[KI GOLD VIDEOTEKA VL ALISAN KRAJSIC ORA[JE GOLD BAKER SZR PEKARA VL S PRODAN TREBINJE GOLD CEVABDZINICA VL TABAKOVIC SIDIK

NARODNOG FRONTA 28 TUZLA 1610250006070016 BLAZUJSKI DRUM 2 KRALJA ZVOPNIMIRA 13 DONJI BRISNIK BB TOLISA IVE ANDRICA 51 1 MAJA 63 TRN BB [IROKI BRIJEG SANICANI BB BRINA BB TAREVCI BB VILA NERETVA LACINA 5 KOD ZTC ZLATICA CARA DUSANA 24 POLJE BB DERVENTA ZELJEZNO POLJE BB MUSICI BB BANOVI]I CENTAR BB JARE [IROKI BRIJEG NOVAKA PIVASEVICA 60 BRACE JUGOVIC B 11 BANA JELACICA BB XII ULICA 11 ZICKA BB BREGOVI HASIMA OKANOVICA BB 1610000020080078 1610200010200036 1610000039600067 1610800000930007 1610450052240066 1610200020890018 1610450022190048 1610200031600079 1610450049630087 1610200049340021 1610850006900015 1610450004440018 1610450031950091 1610750000930058 1610250017580036 1610800000950086 1610200032480063 1610450027320087 1610850007020004 1610200030760059 1610800000960077 1610200052150014 1610350018360008

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR SARAJEVO @EP^E SARAJEVO @IVINICE TUZLA LIVNO TUZLA GORA@DE VELIKA KLADU[A MOSTAR [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] [IROKI BRIJEG ZVORNIK TESLI] VELIKA KLADU[A MOSTAR BOS. KRUPA ^APLJINA TUZLA LAKTA[I BREZA UGLJEVIK DJURDJEVIK BIHA] CAZIN CAZIN ZENICA BR^KO DOBOJ JUG GORA@DE BRATUNAC SANSKI MOST BANJA LUKA PRNJAVOR PRNJAVOR SARAJEVO ILID@A BR^KO LUKAVAC ILID@A BANJA LUKA VOKICA I LORKOVICA 89 HALILOVICI 12 GOLIJESNICA BB CEKALUSA 34 BASIGOVCI BB VLADIMIRA POPOVICA 42 TUZLA OBRTNICKA 1 GRABOVICA GORNJA 15 KULINA BANA 17 7 KORPUSA 53 ANTE ZUANICA BB TRN BB [IROKI BRIJEG 502 VITESKA BRIGADA 15 502 VITESKA BRIGADA 15 K A STEPINCA BB SVETOG SAVE 3 RUZEVIC BB DZEMALA BIJEDICA 60 ALEKSE SANTICA 4 SOKAK 7 PODGRADINA TURALIBEGOVA 22 GLAMO^ANI BB BANJEVAC BB KRALJA PETRA I DJURDJEVIK MUSLICI BB MALA LISA 1 CORALICI BR 598 ZMAJA OD BOSNE 21 BRKA BB BR^KO DISTRIKT MATUZICI VITKOVICI BB DOSITEJA OBRADOVICA 22 BULEVAR VII KORPUSA L 2E OD ZMIJANJA RAJKA 107 VELJKA MILANKOVICA 7 KARADJORDJEVA 4

Broj 25 - Strana 45
1610200002490088 1610000054250074 1610750003550028 1610000019550070 1610250020220085 1610250004970036 1610200018210005 1610250008290055 1610300001200080 1610350024160026 1610200010210027 1610200020910097 1610350008900083 1610350008900180 1610200020920088 1610850006350025 1610400011580045 1610350035540066 1610200000360065 1610350025540045 1610200014680078 1610250001560098 1610450001000010 1610000067250014 1610850002270011 1610250008960034 1610350026340004 1610350028410081 1610350028320065 1610550000680002 1610600003970094 1610200029510020 1610300003790077 1610850006910006 1610350034480050 1610450035470027 1610450008300036 1610450032610079

1625. GOLD INVEST DOO MOSTAR 1626. GOLD LION DOO SARAJEVO 1627. GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVIC @EP^E 1628. GOLD SUR BIFE VL IMAMOVIC AMIRA SARAJEVO 1629. GOLDENAGRO DOO @IVINICE 1630. GOLI BRIJEG STR VL HADZISELIMOVIC SEMIN TUZLA 1631. GOLUB DOO LIVNO 1632. GOOD LINE COMPANY DOO TUZLA 1633. GORING DOO GORA@DE 1634. GOSIN COMERC DOO VELIKA KLADU[A 1635. GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U LIKVIDACIJI 1636. GOSTUSA DOO [IROKI BRIJEG 1637. GP PLAN DOO BIHA] 1638. GP PLAN DOO BIHA] 1639. GRABOVINA SUR SB DARIO MARUSIC 1640. GRAD MAT DOO ZVORNIK 1641. GRADAS SZD VL DRAGONJIC SLOBODAN TESLI] 1642. GRADEVINSKI OBRT EXTRA VL MILJKOVIC ADEMIR VE 1643. GRADEX DOO MOSTAR 1644. GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA 1645. GRADINA STR REBAC STANKA ^APLJINA 1646. GRADIS DOO TUZLA 1647. GRADITELJ BL DOO LAKTA[I 1648. GRADITELJ OBRTNICKA DJELATN VL MIRSAD KADRIC 1649. GRADJENJE AD UGLJEVIK 1650. GRADJEVINAC ZR VL DZAFIC NIJAZ DJURDJEVIK 1651. GRADJEVINAR OBRT VL ARNEL RAHMANOVIC BIHA] 1652. GRADJEVINARSTVO NADAR DOO CAZIN 1653. GRADJEVINARSTVO ZUNIC DOO CAZIN 1654. GRADNJA DD ZENICA 1655. GRADNJA NOVA DOO BR^KO 1656. GRADNJA VL RASIM OMEROVIC DOBOJ 1657. GRAFIKA DD GORA@DE VITKOVICI 1658. GRAFIKA STAMPARIJA SZR VL PREDRAG NOVAKOVIC 1659. GRAFIN DOO SANSKI MOST 1660. GRAFO PAK SZR VL PRASTALO IGOR BANJA LUKA 1661. GRAFOMOTAJICA IP DOO PRNJAVOR 1662. GRAFOS SGUTR VL VUKOVIC DRASKO PRNJAVOR 1663. GRAIN DOO SARAJEVO 1664. GRANAS DOO SARAJEVO 1665. GRAND CASINO SP VL TODOROVIC CEDO BR^KO 1666. GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC 1667. GRANINI DOO SARAJEVO 1668. GRANIT DOO ZA PRERADU DRVNIH ASORT BANJALUKA

TEHERANSKI TRG 9 1610000056710091 KULENVAKUFSKA 15 1610000048190096 SAFETA BEGA BASAGICA BR 1 1610600005170081 BRANILACA BOSNE BB 1610250020260049 TRG OTESKOG BATALJONA 107 1610000030690035 ALEJA SVETOG SAVE 24 1610450002480036

Broj 25 - Strana 46
1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LAKTA[I SARAJEVO TOMISLAVGRAD MODRI^A TREBINJE LIVNO BIHA] DOBOJ NOVI TRAVNIK GRADA^AC MOSTAR SANSKI MOST VISOKO SARAJEVO BR^KO KLJU^ KISELJAK TESLI] ZENICA KISELJAK LAKTA[I MODRI^A ILIJA[ BANJA LUKA BOS. PETROVAC BR^KO NOVI GRAD VISOKO GRADI[KA VISOKO @EP^E TREBINJE MOSTAR CAZIN LJUBU[KI CAZIN KLJU^ ZENICA BIHA] VISOKO ILID@A TRAVNIK VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO KLJU^ TE[ANJ GORA@DE DOSITEJEVA 2 DONJE VLAKOVO BB,ILID@A DONJI BRISNIK BB VRANJACKI PUT BB ALEKSE SANTICA 2 ZABRISCE IRFANA LJUBIJANKICA 13 NEMANJINA 56 BUCICI BB LUKAVAC GORNJI 129 KRALJA TOMISLAVA BB HAMZIBEGOVA 30 DOBRINJE RADICEVA 3 8 MARTA BR 10 GORNJA SANICA ZAVOLJE 36 RADANOVICI BB VOJVODE PUTNIKA 31 KAMBEROVICA CIKAMA BB ZENICKI PUT BB LAKTA[I KOSOVSKA 2 126 ILIJA[KE BRIGADE 21 PAVLOVAC BB KRNJEUSA BB NIKOLE TESLE BR 36 PROTE SIME KONDICA BB DONJA ZIMCA BB PUT SRPSKE VOJSKE 9 KRALJA TVRTKA 52 STJEPANA TOMASEVICA BB BEOGRADSKA 4 BLAGAJ BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450017130043 1610000001300005 1610200016900020 1610450035800021 1610200045710087 1610200018240075 1610350018030014 1610450045820024 1610200025190028 1610250019360083 1610200025570074 1610350031350054 1610150002540094 1610000023840089 1610600003720028 1610350016730020 1610000027740071 1610400002700083 1610550011880010 1610700004340047 1610200025450085 1610450044790078 1610000063730078 1610450027250053 1610350002170029 1610600004540066 1610450043950058 1610150004100048 1610450012230088 1610150002640004 1610750000980013 1610200036550086 1610200001080096 1610350019630029 1610200045240025 1610350009150052 1610350033780098 1610550006050019 1610350009640096 1610150002570067 1610000027960067 1610550008460081 1610150005810061 1610000037710022

GRAOVAC TRADE DOO LAKTA[I GRASSA DOO ILID@A GRATEX DOO TOMISLAVGRAD GRATIS TR VL STEVANOVIC ILIJA MODRI^A GRAZELY DOO TREBINJE GREBENAR DOO LIVNO GREEN RIVER DOO PUTNICKA AGENCIJA BIHA] GREEN SUR PEKOTEKA VL MIHAJLOVIC D DOBOJ GRENLAND DOO NOVI TRAVNIK GRENY SMIT DOO GRADA^AC GRGI DOO MOSTAR GRIJANJE LASIC DOO SANSKI MOST GRIL B ES VL BRESCIC ESMA GRIN ENERGY DOO SARAJEVO GRIZZLY SP VL MARGETIC TATJANA BR^KO GRMEC COMERC DOO KLJU^ GROSO STR VL GROSO SEJDA GROTES DOO TESLI] GROUP COP COMPANY DOO ZENICA GRUBEX DOO KISELJAK GS 84 KOMERC DOO LAKTA[I GS KOMERC DOO MODRI^A GSM PLANET STR VL SMAJIC DAMIR GSN AUTO DOO BANJA LUKA GTH KRNJEUSA DOO BOSANSKI PETROVAC GTI DOO BR^KO GUARDIAN COM DOO NOVI GARD GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL SKRSO BILAL GUMIKO DOO GRADI[KA GUMIPLAST DJL VISOKO GURMAN STR VL SEVALA DIZDAREVIC @EP^E GVOZDJARA STR VL HRNJAZ VUKASIN TREBINJE H & A CAFFE SLAST VL JASMINKA SARIC MOSTAR H & F STYL DOO CAZIN H B KEM DOO LJUBU[KI H KASAPOVIC DOO CAZIN H MAK DOO KLJU^ H METAL DOO ZENICA H R M SPEDICIJA DOO BIHA] HAAS EXPORT IMPORT DOO HABIT TREJD DOO SARAJEVO

POROBICI BB STJEPANA RADICA BB HASANA MUJEZINOVICA BB KAMICAK BB SARAJEVSKA 135 M S KURTCEHAJICA BB GRAJANI BB STUPSKO BRDO BB HECOPROM GOSTILJ BB DOBRINJE BB VALTERA PERICA 4

1710. HADI COMMERCE DOO TRAVNIK 1711. HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO 1712. HAIR CLUB SZR FRIZ KOZ SALON VL MIRVIC JASMIN 1713. HAIR STYLE SZR FRIZER SALON VL HRNJIC AMELA 1714. HAJDBEL KOMERC DOO SARAJEVO 1715. HALILOVIC DOO KLJU^ 1716. HAMBOK DOO TE[ANJ 1717. HAMEDPROM DOO GORA@DE

HEKIM OGUL ALIPASE DO BR 8 1610000050990098 ARMAGANUSA 40 LUKE BB JELAH 43 DRINSKE BRIGADE 11 36 1610000008670065 1610350033000024 1610400001650058 1610300002610072

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST TE[ANJ ILID@A BIHA] SANSKI MOST KISELJAK VISOKO ILID@A SREBRENIK TUZLA BOS. KRUPA DOBOJ TUZLA VISOKO SREBRENIK TE[ANJ VITEZ SREBRENIK GORA@DE @EP^E SREBRENIK SARAJEVO CAZIN VISOKO LIVNO ILID@A @EP^E ILID@A SARAJEVO @IVINICE BR^KO SARAJEVO GRADA^AC BIJELJINA VITEZ BR^KO PALE BIJELJINA MOSTAR BERKOVICI TREBINJE MOSTAR MOSTAR SARAJEVO TREBINJE MOSTAR VELIKA KLADU[A SARAJEVO HUSIMOVCI BB KRASEVO LEPENICKA 101 PRVE BIHA]KE PART CETE 108 HAMZIBEGOVA ULICA BB HRASTOVI BB GODUSA NIKOLE SOPA 37 BOSANSKIH BRANILACA BB DZAFER MAHALA 38 HASANA KIKICA BB JUG BOGDANA 20A 1 PASCI BB DO BAZENA LJUBACE SKOPLJAKA BR 66 NN POLJE BB ROSULJE BB MATIJE GUPCA BB UL BOSANSKIH BRANILACA BB VITKOVICI BB PRVA BB SREBRENIK BB ZIJE DIZDAREVICA 86 OSTROZAC BB DONJA ZIMCA BB VUKOVARSKA 20 DZEMALA BIJEDICA BB ZENICKI PUT BR 33 STANJEVAC DO BROJA 8 DOGLODI 92 STUP ORB 104 @IVINICE PLAZULJSKA BR 20 MALTA BB POSLOVNI CENTAR MALTA3 SARAJEVSKA BB GRADA^AC ZIVOJINA MISICA 52 JARDOL BB PROF MURATA EFENDIJE SINANAGI BB JAHORINSKA BR 12 AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 KNEZA DOMAGOJA 12 VIDUSA BB KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BR 33 DUBROVACKA 4 FRA DIDAKA BUNTICA 144 HAMDIJE CEMERLICA 37 GARIBALDIJEVA BB ILICKA 169 SULEJMANA TOPICA 22 TE[ANJSKA 1

Broj 25 - Strana 47
1610350017780045 1610400002080059 1610000034040027 1610350025520063 1610350009690051 1610700004890037 1610150002510024 1610000054370063 1610500000660071 1610250023350081 1610350005990083 1610450028400085 1610250007790020 1610150000450035 1610500001240034 1610400007690054 1610700002990098 1610500002750033 1610300000980084 1610750004000011 1610500000160036 1610000021290056 1610350005820042 1610150001330019 1610200018260057 1610000060230027 1610750001000092 1610000043260071 1610000037890054 1610250014010048 1610600006980004 1610000049000046 1610250015850041 1610850001870080 1610700001190069 1610600001750055 1610000077410085 1610850006030022 1610200010320025 1610200046810067 1610200054690056 1610200029970091 1610200010350095 1610000033830022 1610200010370077 1610200010390059 1610350020910041 1610000051190015

1718. HAMIC ZUD VL MUHAMED SMAJLOVIC S MOST 1719. HAMO EXPORT IMPORT DOO TE[ANJ 1720. HAMOS DOO SARAJEVO 1721. HAMULIC COMERC DOO BIHA] 1722. HAMZIBEG RESTORAN VL DELIC ISLAM 1723. HAN STR HRASTOVI KISELJAK VL ELDIN SELMAN 1724. HAN STR VL ADILOVIC ASMIR 1725. HANA STR VL MASNIC NIJAZ 1726. HANI SZR VL FAZLIC HANA SREBRENIK 1727. HANNAH TR VL BECIROVIC SADETA TUZLA 1728. HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA 1729. HARD SOFT SZTR VL MARKOVIC MARIO DOBOJ 1730. HARKOM DOO TUZLA 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. HARRY FAST FOOD VISOKO HARUN DOO SREBRENIK HAS PROM DOO JELAH TE[ANJ HASKIC COMERC DOO VITEZ HASTE DOO SREBRENIK HATA COMERC DOO GORA@DE HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC @EP^E HAZARD DOO SREBRENIK HAZE DOO SARAJEVO HB HB DOO CAZIN HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO HEATING DOO LIVNO HECOPROM DOO SARAJEVO HEDAS DOO @EP^E HEDOEMA DOO SARAJEVO HEINEMANN DOO SARAJEVO HELA TRANSPORTI DOO @IVINICE HELIX DOO BR^KO HELP DESK SAVJETOVANJE DOO SARAJEVO HEMPRO DOO GRADA^AC HEPSU DOO BIJELJINA HER EX DOO VITEZ HER POS 2001 DOO BR^KO

1754. HERATEKT SZTR PALE 1755. HERBAVITA DOO BIJELJINA 1756. HERC MB DOO MOSTAR 1757. HERCEG VOCE I POVR DOO BERKOVICI 1758. HERCEGO DOO TREBINJE 1759. HERCEGOVACKA RADIO TELEVIZIJA DOO MOSTAR 1760. HERCEGOVINA OSIGURANJE DD MOSTAR 1761. HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO 1762. HERCEGOVKA DOO TREBINJE 1763. HERMIS DOO MOSTAR 1764. HERZ BOUTIQUE VL DJONKO ALMIN V KLADU[A 1765. HESA DOO SARAJEVO

Broj 25 - Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BIHA] ^ITLUK SARAJEVO TE[ANJ TE[ANJ ILIJA[ VISOKO BIHA] SREBRENIK ORA[JE DOBOJ DOBOJ BOS [AMAC ^APLJINA ZENICA [IROKI BRIJEG KLADANJ VISOKO BR^KO SANSKI MOST BANJA LUKA BU@IM GLAMO^ SARAJEVO ZVORNIK HAD@I]I BIJELJINA BANJA LUKA LIVNO VITEZ KLJU^ SARAJEVO DONJI VAKUF MODRI^A [IROKI BRIJEG GRA^ANICA SARAJEVO BREZA VELIKA KLADU[A SANSKI MOST KAKANJ DOBOJ SARAJEVO MOSTAR ZELENIH BERETKI 16 HAMDIJE KAPIDZICA 6 TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA DZEMALA BIJEDICA 2 MARSALA TITA BB JELAH PODLUGOVI BB SARAJEVSKA BB HADZIABDICA MAHALA BR 16 ZELJEZNICKA 26 XIV ULICA BR 13 KRALJA ALEKSANDRA 155 CARA DUSANA 6 CARA DUSANA BB STRUGE BB ILIRSKI PUT 51 TRN 41 [IROKI BRIJEG STUPARI BB DONJE MOSTRE BB REISA EMALUDINA CAUSEVICA 12 TOMINA BR 167 BRACE PODGORNIKA 23 BU@IM IZETA NANICA 11 STJEPANA RADICA BB GLAMO^ DZEMALA BIJEDICA BB PIJ HECO SVETOG SAVE 71C GAROVCI 51 A IVE ANDRICA 15 SLOBODANA KOKANOVICA 5 TRG BRANITELJA LIVNA BB KRALJA TVRTKA BB KAMICAK BB BARUTHANA 9 GUVNA BB SKUGRIC BB TRN BB [IROKI BRIJEG ORAHOVICA DONJA BB KOVACI 27 BANJEVAC 104 ADNAN ADO REDZIC BR 2 VRSE 349 SANSKI MOST V DIVIZIJE NOP A 318 BRIJESNICA VELIKA BB MALI SOUKBUNAR 5 KRALJA TVRTKA 10

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200026380024 1610350002300009 1610200033370038 1610000036540008 1610400002710074 1610400004100084 1610000004750004 1610150000930088 1610350013080007 1610500000450066 1610800001050093 1610400004220073 1610450038370036 1610800001060084 1610200014770094 1610550009200094 1610200021060059 1610250004580096 1610150005760009 1610600001170092 1610350011800092 1610450035200076 1610350017150030 1610200026720009 1610000035520053 1610850001680057 1610000055680048 1610850010460012 1610450021780029 1610200018280039 1610700005110033 1610350030350081 1610000072370062 1610700002670095 1610450043130020 1610200021070050 1610250023190031 1610000062040047 1610000044810034 1610350010220059 1610350030900071 1610650003460017 1610750001040056 1610000044310096 1610200010470084

1766. HETRING DOO SARAJEVO 1767. HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE BIHA] 1768. HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA ^ITLUK 1769. HI FI CENTAR DOO SARAJEVO 1770. HIB UR CAFFE BAR VL HANDZIC ELFAD TE[ANJ 1771. HIDRAULIK NUMIC DOO JELAH TE[ANJ 1772. HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJA[ 1773. HIDROINZINJERING PROMET DOO VISOKO 1774. HIMS MS DOO BIHA] 1775. HINUS DOO SREBRENIK 1776. HIP STR VL ESENA TVICA ORA[JE 1777. HIT KOMERC DOO DOBOJ 1778. HIT PROM STR VL POPOVIC DRAGO DOBOJ 1779. HIT PROMET DOO BOSANSKI [AMAC 1780. HLADNJACA STRUGE DOO ^APLJINA 1781. HM STR VL MESKOVIC HALID ZENICA 1782. HM TRADE DOO [IROKI BRIJEG 1783. HMH GOSTELJA DOO STUPARI KLADANJ 1784. HMM GRADNJA DOO VISOKO 1785. HO GASTRA DOO GORNJI RAHIC 1786. HODZIC ZUD VL HODZIC ZIKRET SANSKI MOST 1787. HOLIVUD SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA 1788. HOLLAND DOO BU@IM 1789. HOLZ DOO GLAMO^ 1790. HONEM DOO SARAJEVO 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. HONET DOO ZVORNIK HOODIA GORDONI DOO HAD@I]I HORIC DOO BIJELJINA HOTEL ATINA DOO BANJALUKA HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO HOTEL VITEZ DOO VITEZ HOTIC KOMERC DOO KLJU^ HOZBO STR VLASNIK HOZBO HASIJA HOZIC TURIST DOO DONJI VAKUF HRANA PROM ZTR VL STOJIC NEDELJKO MODRI^A HRKAC STR [IROKI BRIJEG VL BLAZENKA HRKAC HS CELICNE KONSTRUKCIJE DOO GRA^ANICA HS STR VL KADIC SENIJA HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA HURMA DOO VELIKA KLADU[A

HUSIC ZR VL HUSIC HASE SANSKI MOST HUSIKA DOO KAKANJ HUSO DOO DOBOJ ISTOK HVAC ZANATSKA DJELATNOST VL JUSIC ALDIN SARAJ 1810. HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BR^KO LIVNO @EP^E GRUDE SARAJEVO BIHA] CAZIN BR^KO CAZIN MOKRO SARAJEVO GRA^ANICA ZVORNIK SARAJEVO BIHA] LIVNO BIHA] BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO [IROKI BRIJEG ^APLJINA LAKTA[I VELIKA KLADU[A UGLJEVIK LAKTA[I POSU[JE BOS. KRUPA VISOKO VISOKO NOVI TRAVNIK BIHA] BIHA] BR^KO TE[ANJ KOZ. DUBICA MOSTAR BR^KO TUZLA MOSTAR VISOKO SARAJEVO BIHA] SARAJEVO ILIJA[ VITEZ PRIJEDOR SARAJEVO BOS. KRUPA DUBRAVE BB TRZNICA ARIZONA ZUPANA ZELIMIRA BB DONJA PAPRATNICA BB SREDISTE 184 HAMDIJE CEMERLICA 2 ZAGREBACKA BR 57 TRG ZLATNIH LJILJANA S 47 INDUSTRIJSKA ZONA BB CORALICI BB MOKRO BB MUHAMEDA HADZIJAHICA 56 SOKOGRADSKA CESTA 24 PISKAVICA TRG KRALJA PETRA I KARADJ CENTA 4 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB DOM KULTURE BB SUHACA BB CAZINSKA BR 2 KRAJISKIH BRIGADA 3 KULINA BANA 15 JAROSLAVA PLETICIJA 5 ISMETA MUJEZINOVICA 14 A. MIHANOVICA BB CELJEVO BB VELIKO BLASKO BB NURIJE POZDERCA BB FILIPA VISNJICA BR 1 VELIKO BLASKO BB ^ITLUK BB BRANILACA GRADA BB KRALJA TVRTKA BR 34 KARAVDICA 25 NEVIC POLJE BB ZAGREBACKA ULICA BR 53 ZAGREBACKA ULICA BR 53 TRG MLADIH BR 1 TE[ANJKA AGINCI BB STJEPANA RADICA 114 CERIK BB BOSNE SREBRENE 12 RUDARSKA 123A ZANATSKI CENTAR TOPAL OSMAN PASE 18 IRFANA LJUBIJANKICA BB KRANJCEVICEVA BB LJESEVO 1 STJEPANA RADICA BB BREZICANI BB SOUKBUNAR 19 JEZERSKI

Broj 25 - Strana 49
1610600008330050 1610200018290030 1610750004620035 1610200036500034 1610000056050006 1610350026580079 1610350017990050 1610600000990060 1610350005790069 1610000066410091 1610000012130055 1610250006260039 1610850010690096 1610000062400014 1610350024970073 1610200027500083 1610350002440077 1610450021000052 1610250003960072 1610450003850064 1610000042730063 1610200021080041 1610200014820049 1610450041390034 1610350007980038 1610850004180038 1610450017590017 1610200048540062 1610350014270003 1610150000200066 1610150001310037 1610700003400020 1610350013630094 1610350013630191 1610600005200054 1610400001560042 1610450021500087 1610200025930041 1610250021100069 1610250004980027 1610200054980086 1610150002740011 1610000060070074 1610350018220037 1610000017870030 1610150006630002 1610700001220042 1610450035290092 1610000038710092 1610350010420073

1811. I K E SP VL EMIRA KOMBIC BR^KO 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. I LIVNOBUS DOO LIVNO I TREID DOO @EP^E I&M GEL DOO GRUDE I2DB DOO SARAJEVO IB AGENCIJA DOO BIHA] IBRAHIMPASIC DOO CAZIN IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BR^KO IC FBI DOO CAZIN ICE AQUA GROUP DOO ISTOCNO SARAJEVO ICEX AGENCIJA VL BECIC SULJO SARAJEVO ICJM DOO GRA^ANICA

1823. ID 69 ZTR VL DARKO ESPEK ZVORNIK 1824. IDAAUTO DOO SARAJEVO 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. IDEA DOO BIHA] IDEAL DOO LIVNO IDIR DOO BIHA] IDT SYSTEM DOO BANJALUKA IEO MARKETING DOO TUZLA IEO MARKETING DOO BANJALUKA IEVE DOO SARAJEVO IGA SUR [IROKI BRIJEG VL IVANA KRALJEVIC IGM DOO ^APLJINA IGM INTERNATIONAL DOO LAKTA[I IGMIT DOO VEL KLADU[A

1836. IGNOLUX DOO UGLJEVIK 1837. IGO STELL COMPANY DOO V BLASKO LAKTA[I 1838. IGUANA GRAFIKA DOO POSU[JE 1839. IHLAS DOO BOSANSKA KRUPA 1840. IHTEX DOO VISOKO 1841. IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO 1842. IKAR DOO NOVI TRAVNIK 1843. IKIC COMERC DOO BIHA] 1844. IKIC COMERC DOO BIHA] 1845. IKO DOO BR^KO 1846. IKOMS PROM DJL TE[ANJ 1847. IM COMMERCE DOO KOZ. DUBICA 1848. IMA 2000 DJO MOSTAR 1849. IMAMOVIC COMERC DOO BR^KO DISTRIKT 1850. IMBIS FAST FOOD VL MAJDANCIC SEVKIJA TUZLA 1851. IMD DOO MOSTAR 1852. IME KAFFE VL CABARAVDIC FIKRETA 1853. IMEDIA DOO SARAJEVO 1854. IMIDZ T4 DOO BIHA] 1855. IMOBILIA TRADE DOO SARAJEVO 1856. IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJA[ 1857. IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ 1858. IMPRO AD PRIJEDOR 1859. IMSIR EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 1860. IMTP DOO BOSANSKA KRUPA

Broj 25 - Strana 50
1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA MODRI^A ZAVIDOVI]I BIHA] DOBOJ @EP^E BANJA LUKA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG TUZLA GRA^ANICA TUZLA TE[ANJ VITEZ SARAJEVO MODRI^A POSU[JE MOSTAR VOGO[]A SREBRENIK LIVNO BUSOVA^A BANJA LUKA POSU[JE I. SARAJEVO LIVNO GRUDE ZENICA ZENICA BR^KO LJUBU[KI BR^KO MOSTAR BANJA LUKA ^APLJINA SARAJEVO SARAJEVO BR^KO LJUBU[KI BOS. KRUPA SARAJEVO BANJA LUKA KOZ. DUBICA BIJELJINA BANJA LUKA BOS. KRUPA BOS. KRUPA KLJU^ SANSKI MOST STJEPANA RADICA 4 CARA LAZARA BB PODUBRAVLJE BB DVORANA LUKE BB BIHA] STANARI SARAJEVSKA BB SAVE KOVACVEVICA 17

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610550006220060 1610450038600023 1610750005910038 1610350021320060 1610450029090046 1610750005250050 1610450045860085 1610200025540004 1610200021110014 1610250007010043 1610250008380071 1610250017390013 1610400000230075 1610700006110006 1610000071400062 1610450050300066 1610200034800012 1610200010590073 1610000014540020 1610500000100090 1610200030280006 1610000022700048 1610450002920028 1610200016950072 1610000037810029 1610200018320003 1610200024920077 1610550000670011 1610550010580016 1610600005640046 1610200005940087 1610600004320070 1610200010630037 1610450003090069 1610200014850022 1610000075650020 1610000054530016 1610600000470043 1610200005950078 1610350018090057 1610000023350045 1610450010810008 1610450036790003 1610800001130021 1610450009930024 1610350007270095 1610350005250070 1610350031930017 1610350025640052

IN CAR DOO ZENICA IN TR BUTIK VL SAVIC STOJAN MODRI^A INA TRGOVACKA RADNJA VL ESAD ALIC INDI TR VL INDIRA CUCKOVIC BIHA] INDUKTOR SZR VL GAVRIC SRECKO DOBOJ INEA A TR VL MEMNUNA MULABDIC INES ESPERIA STR VL PREMASUNAC JASENKO B LUKA INEX EXPORT DOO BANJA LUKA INFO CLUB DOO [IROKI BRIJEG INFO DIS DOO TUZLA INFO FIR INF KNJIG SER VL HADZIC S GRA^ANICA INFOGRAF CORPORATION FOR PRINTING DOO TUZLA INGRAP ITT DOO TE[ANJ INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO INN DRAGON DOO SARAJEVO INO PARTNER DOO MODRI^A INOVERONIKA DOO POSU[JE INTER CAT DOO MOSTAR INTER COLOR CENTAR DOO VOGO[]A INTER DOO SREBRENIK INTER ETIS DOO LIVNO INTER FAGUS DOO BUSOVA^A INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA INTER GRADNJA DOO POSU[JE INTER KOMERC MG DOO I. SARAJEVO INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO INTER MEDIC DOO GRUDE INTER PAK DOO ZENICA INTERCAR DOO ZENICA INTERCOM DOO BR^KO INTERCOM DOO LJUBU[KI INTERDRVO DOO BR^KO INTEREUROPA MOSTAR DOO INTEREX DOO BANJALUKA INTERGRAF DOO ^APLJINA INTERGRAF SOR GRAFICAR VL RAMLJAK VLADIMIR INTERGROUP DOO SARAJEVO INTERIJER DOO BR^KO INTERIJER DOO LJUBU[KI INTERIJER VRANIC SD VL HARIS VRANIC INTERKERAMIK DOO SARAJEVO INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA

DUNAVSKA 1C A STEPINCA BB [IROKI BRIJEG MIKELJE TESICA 12 GRADASCEVICA 1 GRA^ANICA PAR SELO BB KRNDIJA BB BILA BB SKENDERIJA 5 TRG JOVANA RASKOVICA BB OSOJE BB BISCE POLJE BB IGMANSKA 36 TERIT ODBRANE ZGRADA TINJAK II BB TRG KRALJA TOMISLAVA GG LUGOVI BB BULEVAR SRPSKE VOJSKE ^ITLUK BB D MIHAJLOVICA BB LUKAVICA GABRIJELA JURKICA BB DRINOVCI BB CRKVICE 56 GORAZDANSKA 28 KANTARDZICA BR 8 A SIMICA BB MEHMEDA SPAHE BR 33 RODOC BB VASE PELAGICA 18 A DON IVANA TOMASA 10 PAROMLINSKA 25 VISNJIK 35A BULEVAR MIRA BR 5 PUT ZA MEDJUGORJE BB I BKB 2 IGMANSKA 85 IVANA GORANA KOVACICA BB MLADENA STOJANOVICA 18 MILOSA OBILICA 16 VELJKA MLADJENOVICA BB PROLETERSKA BR 27 PROLETERSKA 27 17 VK BBR BB BULEVAR VII KORPUSA

1903. INTERMONT OUTSOURCING DOO KOZARSKA DUBICA 1904. INTERNACIONAL COMPANY DOO BIJELJINA 1905. INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA 1906. INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA 1907. INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA 1908. INTERNET CAFFE STAR VL HOTIC IRZAD KLJU^ 1909. INTERNISTICKA ORDINACIJA VL ENIS SABANOVIC

Srijeda, 11. 5. 2011.
1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ BR^KO MOSTAR BIHA] BR^KO VITEZ SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO LIVNO SANSKI MOST BR^KO SANSKI MOST NOVI GRAD VITEZ BIHA] MOSTAR BIHA] BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD NOVI GRAD TUZLA CAZIN ZENICA BANJA LUKA BUGOJNO BR^KO BIHA] ^ITLUK MOSTAR TRAVNIK MOSTAR LJUBU[KI ^ITLUK [IROKI BRIJEG VIDOVDANSKA BB LUCKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB POLIKLINIKA B K 4 BULEVAR MIRA BB P SVACICA B.B. SIBENSKA 3 SPRAT 1 VISOKA GLAVICA BB [IROKI BRIJEG ZMAJA OD BOSNE 4 HOLIDAY INN SINJSKA 9 MUSA CAZIM CATIC BR 25 KLOSTERSKA BR 1 ZELJEZNICKA BR 8 SELO DOBRLJIN KRUSCICA BB OMERA MUJADZICA 55 M TITA 137A MUSTAFE OMEROVICA BR 8 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 NIZE BANJE 4 DONJE VODICEVO 117 DONJE VODICEVO 117 UL FRIDE LAUFER BR 6 HASANA MUJEZINOVICA S 16 BILMISCE 86 B PETRA RADJENOVICA 2A KOZARSKA 18 BULEVAR MIRA BB HARMANSKI SOKAK BB NERETVANSKA BB RODOC BB DONJE PUTICEVO BB DR ANTE STARCEVICA 38 S RADICA BB

Broj 25 - Strana 51
1610450028430058 1610600007000083 1610200010650116 1610350001360079 1610600005410059 1610700001230033 1610000027180090 1610200021150075 1610000045790025 1610200039610048 1610350009910047 1610600007150045 1610350002870078 1610450047160079 1610700001250015 1610350019220010 1610200003530025 1610350002670064 1610450020870072 1610000029510030 1610450027980075 1610450023970095 1610500002600071 1610350005150063 1610550003730070 1610450040160074 1610700002780093 1610600001450034 1610350026890091 1610200006880017 1610200010720053 1610550012430097 1610200010730044 1610200033270031 1610200003970017 1610200021190039 1610350023740016 1610700001270094 1610800001160091 1610700004770048 1610450023570067 1610200005960069 1610200044820015 1610000062720017 1610350031410097 1610450028320060 1610450045140054 1610350006870067 1610000030560055

INTERSIK PROFESSIONAL DOO DOBOJ INTERSPED DOO BR^KO INTERSPORT DOO MOSTAR INTERTEHNA DOO BIHA] INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BR^KO INTIMA VITEZANKA SZR VL ANA IVOS VITEZ INTUP GP DOO SARAJEVO INVAL DOO [IROKI BRIJEG

1918. INVESS DOO SARAJEVO 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. INVEST GRADNJA DOO LIVNO INVEST PROJEKT DOO SANSKI MOST INZENJERING DOO BR^KO DISTRIKT INZINJERING JAKUPOVIC DOO SANSKI MOST IRIS CVIJECARA VL DJAKOVIC BOSKO NOVI GRAD IRIS KOMERC STR VL MUSLIMOVIC NEIRA VITEZ IRIS TR VL SABIRA HADZIC BIHA] IRMA TR VL AMRA PATAK MOSTAR IRMA TR VL KLICIC IRMA IROKO DOO BANJA LUKA ISKRA PRINS BH DOO SARAJEVO ISKRATRANS DOO DONJE VODICEVO NOVI GRAD ISKRATRANS MARKETING DOO NOVI GRAD ISMIREX DOO TUZLA ISO DOO CAZIN ISTIKAMET UDRUZENJE ZENICA ISTOK SUR VL SMILJANIC MILJAN BANJA LUKA ISTRA DOO BUGOJNO ITALPROJECT DOO BR^KO ITD UR KAFFE BAR VL ADIN KASUMOVIC BIHA] ITK&JERKIC DOO ^ITLUK ITMA DOO MOSTAR IVA CVJECARA VL NIKOLIC IVKA TRAVNIK IVAKO DOO MOSTAR IVANA SHOP STR VL MATEA CULJAK LJUBU[KI IVANDA STR VL IVAN GAGRO ^ITLUK IVANKOVIC DOO [IROKI BRIJEG IZAN COMMERC DOO BU@IM IZBOR DOO VITEZ IZING DOO TUZLA IZO COMMERC DOO FOJNICA IZOMONT DOO SRBAC J&B DOO LJUBU[KI J&P DOO KUPRES J&R STR VL MASIC JASMINA HAD@I]I JA SA DOO BIHA] JABUKA STR VL STOJA BOJIC DOBOJ JACA STR VL BRKIC JADRANKA NOVI GRAD JAGANJAC DOO BOS. PETROVAC JAHIC PROMET DOO KRE[EVO

GORNJI MALI OGREDJENIK VISOKA GLAVICA BB [IROKI BRIJEG BU@IM ZARADOSTOVO 239 VITEZ JOSIPA DJOKICA BB TUZLA GORNJI LUKAVAC BR.26 FOJNICA SETALISTE BB SRBAC INADJOL LJUBU[KI VELJACI BB KUPRES KRALJA TVRTKA BB HAD@I]I DONJI HAD@I]I 70 BIHA] BIHA]KIH BRANILACA 2 DOBOJ FILIPA VISNJICA 70 NOVI GRAD POLJAVNICE 142 BOS. PETROVAC HASKE IBRAHIMPASICA 90 KRE[EVO GUNJANI BB

Broj 25 - Strana 52
1959. JAKA TR MIRSAD OMERAGIC 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADU[A ORA[JE TUZLA TUZLA BIHA] PRIJEDOR LON^ARI MODRI^A BANJA LUKA GLAMO^ GLAMO^ KRE[EVO TOMISLAVGRAD PRNJAVOR LIVNO CAZIN [AMAC GORA@DE KONJIC JANJA BIHA] KONJIC DERVENTA DERVENTA PRNJAVOR DERVENTA TUZLA @EP^E MOSTAR BUGOJNO SRBAC LJUBU[KI BIJELJINA BANJA LUKA PRIJEDOR BR^KO POSU[JE VITEZ BR^KO BANJA LUKA NOVI TRAVNIK SRBAC ILID@A [IROKI BRIJEG SARAJEVO PODZVIZD CAPRAG BB S.RADICA 49 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 FRANJEVACKA BR 12 SVALE BB LONCARI BB CARA LAZARA BB LOZIONICKA BB RADASILJE BB RADASILJE BB OBALA BB KRALJA ZVONIMIRA BB DONJI STRPCI ZASTINJE BB SEPICI 9 NIKOLE PASICA BB [AMAC 31DRINSKE BRIGADE BB SEONICA BB KARADJORDJEVA BB DARIVALACA KRVI BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350013600024 1610800001170082 1610250006950097 1610800001180073 1610350004020013 1610450014100054 1610600002580084 1610450042160020 1610450015540019 1610200045070081 1610750003940065 1610700004000062 1610200016990036 1610450029250096 1610200018340082 1610350023130080 1610800005070064 1610300005290085 1610200039050067 1610850008360059 1610350002250054

JAKYCOMMERCE DOO ORA[JE JANA COMPANY DOO TUZLA JANA COMPANY DOO TUZLA JANEDIN DOO BIHA] JANJOS DOO PRIJEDOR JANKOMERC DOO S ORA[JE JANKOVIC KOMERC DOO MODRI^A JANKULINA KOMERC DOO BANJA LUKA JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMO^ JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMO^ JANY & R SGD VL JOZO KESIC KRE[EVO JAPAN DOO TOMISLAVGRAD JARO STR VL SINISA GAVRIC D STRPCI PRNJAVOR JAS COMMERCE DOO LIVNO JASEN MERC DOO CAZIN JASEN PODUZ RADNJA [AMAC VL DERVIC AMIR JASEN SZSR VL MEHANOVIC IZET GORA@DE JASMIN STR VL NERMIN SOFIC KONJIC JASMINA SZTR ZLATARA VL JASMIN NUKIC JANJA JASMINA TR KIOSK BIHA] VL SAMARDZIC JASMINKA JAVNI PREVOZ STVARI VL FEDJA GRCIC KONJIC JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA JAVNI PREVOZ VL GRBIC MARINKO DERVENTA JAVNI PREVOZ VL SINISA COLIC PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL ZORIC MIODRAG DERVENTA JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL TREBO EDHEM TUZLA JAVORPROMET DOO @EP^E JEANS WEST TR VL S PAVLOVIC MOSTAR

IV MUSLIMANSKE BRIGADE 20 1610200050220005 17 OSINJA 355 1610450037940035 POLJE BB DONJI STRPCI BB LUG BB RATKA VOKICA 6 BEGOV HAN BB K PETRA KRESIMIRA IV SPC RONDO CIPULJIC I BB OMLADINSKA BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB NEZNANIH JUNAKA BR 19 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB VUKA KARADZICA 48 ARIZONA TRZNICA JUKICA NJIVE BB POSU[JE DJURE PUCARA BB DUBRAVE BB BR^KO V PRIGRADSKI PUT BB 1 MAJA 20 11 NOVEMBRA BB STUPSKO BRDO BB TC HECOPROM JAPLANICKA 5 [IROKI BRIJEG PRUSCAKOVA 8 1610450033490063 1610450028560038 1610450033880003 1610250025160004 1610750001130072 1610200058120073 1610550015960024 1610450005470061 1610200039780089 1610850004260063 1610450020800038 1610450030970003 1610600006430014 1610200029170035 1610700002790084 1610600007230070 1610450035930098 1610200025460076 1610450004490070 1610000029890076 1610200021280055 1610000026960191

JELAS DOO BUGOJNO JELAS PRODUKT DOO SRBAC JELAVIC BENZ DOO LJUBU[KI JELCOM DOO BIJELJINA JELOVICA PROMET DOO BANJALUKA JEZERA TR VL KESIC NADA PRIJEDOR JIAN QIN DOO BR^KO JIM BENZ DOO POSU[JE JIM DOO VITEZ JIQING DOO BR^KO JO TA JE SOD VL MILANOVIC JOVAN BANJA LUKA 1999. JOKIC PROMET DOO NOVI TRAVNIK 2000. JOKS DOO SRBAC 2001. JONATAN DOO SARAJEVO 2002. JOSOTIC DOO [IROKI BRIJEG 2003. JOURNALIST DOO SARAJEVO

Srijeda, 11. 5. 2011.
2004. JOVANA RAD DOO [AMAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[AMAC BOS. BROD BANJA LUKA TESLI] PELAGI]EVO SARAJEVO ZENICA BIJELJINA SARAJEVO NOVI TRAVNIK SARAJEVO BANJA LUKA ZENICA BR^KO BR^KO BIHA] ^ITLUK GRADA^AC BIJELJINA CAZIN @EP^E KRE[EVO TUZLA BIHA] [IROKI BRIJEG LIVNO I. SARAJEVO LIVNO GRADI[KA MOSTAR KAKANJ VOGO[]A VISOKO BIJELJINA SARAJEVO SANSKI MOST BANJA LUKA LAKTA[I BANJA LUKA KISELJAK BR^KO MOSTAR DOBOJ MOSTAR GRUDE LJUBU[KI @EP^E RASKRSCE NIKOLE TESLE I CARA DUSA SVETOG SAVE BR 76 PRIJEDORSKI PUT BB SNJEGOTINA GORNJA BB BLAZEVAC BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 BISTUA NUOVA 17 STEFANA DECANSKOG BR 112 SPOMENIK 26 ILID@A STOJKOVICI BB ZAGREBACKA BB VELJKA MLADJENOVICA BB TITOVA BB DUBRAVE BB HAJDUCKA BR 9 IVANA FRANJE JUKICA BB MARKOVAC BB UL OSLOBODJENJA 13 MESE SELIMOVICA 29 KRIVAJA 144 BEGOV HAN BB FRA GRGE MARTICA 108 BAROK 10 VEDROPOLJSKA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB [IROKI BRIJE BEGOVACA BB ILID@A VOJKOVICI 222 STARA CARSIJA VIDOVDANSKA BB BLAGAJ BB MEHMEDA SKOPLJAKA 1 IGMANSKA 84 KRALJA TVRTKA BB FILIPA VISNJICA 161 ALIPASINA 6 OKREC BB PETRA RADJENOVICA 3 DOSITEJEVA 2 IVE ANDRICA 56 BRNJACI BB PAJE JOVANOVICA BR2 KNEZA BRANIMIRA 7 GAVRICI BB AK IVANA ZOVKE 14 RUZICI BB FRA PETRA BAKULE BB BEGOV HAN BB

Broj 25 - Strana 53
1610450034910046 1610450048820040 1610550021450030 1610400012150017 1610450046890031 1610000016560045 1610550012800055 1610850005730098 1610000022120085 1610700001290076 1610000049090062 1610450006260029 1610550005410013 1610600005900006 1610600003260054 1610350008740033 1610200006920078 1610500000470048 1610850001210092 1610350022610063 1610550015150074 1610700003380038 1610250017300094 1610350001730037 1610200021290046 1610200052600094 1610000038990034 1610200018360064 1610450015570089 1610200004640093 1610650002830002 1610000000990090 1610150003340053 1610850004240081 1610000001710024 1610350006520091 1610450005910053 1610450035430063 1610200025310017 1610700004780039 1610850008330086 1610200048250032 1610450030780077 1610200034940080 1610200003130094 1610200040970085 1610750006060097

2005. JOVANA SUR PEKOTEKA VL MILANOV MARJANCE BRO 2006. JOVIC DOO BANJA LUKA 2007. JOVIC DOO BANJA LUKA PJ MLJEKARA DTD TESLI] 2008. JOVIC KOMERC DOO BLAZEVAC 2009. JOY DOO SARAJEVO 2010. JP ZA ODRZAVANJE JAVNIH POVRSINA ZENICA 2011. JUGOKOMERC DOO BIJELJINA 2012. JUH PROM DOO SARAJEVO 2013. JUKIC DOO NOVI TRAVNIK 2014. JUMBO STR VL KARACIC NERMIN SARAJEVO 2015. JUMBOPLAST DOO BANJALUKA 2016. JUNIOR STR VL MILJKOVIC SEMIR ZENICA 2017. JUNQING DOO BR^KO 2018. JUNUZOVIC ALMIR AUTOPREV VL JUNUZOVIC ALMIR 2019. JUR MARK DOO BIHA] 2020. JURIC DRVO DOO ^ITLUK 2021. JURKIC DOO GRADA^AC 2022. JURSIK DOO BIJELJINA 2023. JUSAN MERC DOO CAZIN 2024. JUSUFOVIC SZR VL SAMIR JUSUFOVIC @EP^E 2025. JUTRO DOO KRE[EVO 2026. JUVE UR CAFFE BAR VL MRKALJEVIC ELVIS TUZLA 2027. K & L DOO BIHA] 2028. K&G ZTR VL KVESIC GALIC [IROKI BRIJEG 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. KA MA DOO LIVNO KACELJ DOO I. SARAJEVO KAFANA MILOSNIK TEOFIK VELIC LIVNO KAFE 5 SUR VL GIGOVIC NENED GRADI[KA KAIRO CAFFE BAR VL NIJAZ CUSTO MOSTAR KAKANJ TRADE DOO KAKANJ KAKTUS DOO SARAJEVO KAKTUS FENIKS DOO VISOKO KAKTUS SUR PECENJARA VL RADISLAV NIKOLIC KAKTUS SZ CR VL TURNADZIC SEAD SARAJEVO KAL M SPED DOO SANSKI MOST KALA ART DOO BANJALUKA KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTA[I KALIMERO DOO BANJA LUKA KALIPSO DOO KISELJAK KAMELEON DOO BR^KO KAMEN DENT DOO MOSTAR KAMENOREZACKA RADNJA SZ VL KEKIC PETAR DOBOJ KAMGRAD DOO MOSTAR KAMO AUTO KUCA DOO GRUDE KANI DOO LJUBU[KI KANI DOO @EP^E

Broj 25 - Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR TRAVNIK BIHA] SARAJEVO M TITA 190 TVORNICKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200002140015 1610550009840003 1610350008710060 1610000037120068 1610350021710097 1610200017000027 1610000016110062 1610350009220086 1610450013020056 1610350000730064 1610400006640029 1610450044460084 1610200037880053 1610350028980053 1610850007840042 1610200056250010 1610350002190011 1610450038040042 1610350020850095 1610000031800006 1610200017010018 1610350006790042 1610250008580085 1610000008900052 1610350034500032 1610000050140087 1610400010420022 1610700003880073 1610350035760062 1610000069900054 1610200040530093 1610150002870088 1610200021350089 1610350025100053 1610350005370059 1610200030050019 1610450022860027 1610200002920089 1610200025440094 1610000030540073 1610000067240023 1610600008670035 1610250006480035 1610700005390072 1610550008490054 1610450019630024 1610450001340092 1610350011640042

2051. KAPIJA CAFFE BAR VL ADNANA DEMIROVIC MOSTAR 2052. KAPIJA FAST FOOD VL ODOBASIC ALMA TRAVNIK 2053. KARAKAS DOO BIHA] 2054. KARAPINO DOO SARAJEVO 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094. 2095. 2096. 2097.

MIMARE HAJREDINA BR 6 KOLODVORSKA 12 ENERGOINVEST ZG KARARA DOO BIHA] BIHA] UL PLJESEVICKA BR 49 KAMENICA KARLIKO DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD KAROKAN DOO SARAJEVO SARAJEVO ZVORNICKA 27 KASKO DOO CAZIN CAZIN OSTROZAC BB KASTANEA KOMERC DOO LAKTA[I LAKTA[I PRIJEDORSKA BB KASUPOVIC DOO BIHA] BIHA] MEHMEDA KOLAKOVICA 22 BIHA] KATA SZR VL SAMIR KATARDZIC TE[ANJ TE[ANJ ILIRSKI TRG BB KATARINA TRADE DOO BANJA LUKA BANJA LUKA DUNAVSKA 1 C KATIC DOO NEUM NEUM DUZI BB KATIE AG ZA PROM NEKR VL IBRAHIM KLICIC BIHA] MUSANOVICA MAHALA 9 BIHA] KAZA NOSTRA DOO BIJELJINA BIJELJINA KOMITSKA 46 KD DOO LIVNO LIVNO MISI BB KECALOVIC DOO BIHA] BIHA] ZRTAVA FASIZMA 41 KECIGA ZTR VL STOJIC STEVO MODRI^A MODRI^A BERLINSKA BB KEE I DOO SANSKI MOST SANSKI MOST POBRIZJE BB KELLER DOO KISELJAK KISELJAK KRESEVSKA CESTA 1 KELWELT DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD VOJKOVICI BB KENAN B E DOO BOS. PETROVAC BOS. PETROVAC RAJINOVAC BB KENDI DOO TUZLA TUZLA BOSNE SREBRENE 28 KENGURO DOO SARAJEVO SARAJEVO MEHMEDA SPAHE 24 KENO MERC TR VL SIJAMHODZIC MIRSADA BU@IM DONJI BRIGOVI 291 BU@IM KENT SUR LJETNA BASTA VL HAJRIC JASNA SARAJEVO TEREZIJE BB KENTA STR VL ENES BAJRIC JELAH TE[ANJ TE[ANJ ULICA TITOVA BB JELAH KERAMIKA INTERIJERI DOO VITEZ VITEZ STJEPANA RADICA BB KESEROVIC DOO BU@IM BU@IM UL 505 VITESKE BRIGADE BB KEUNE SOR FRIZ SALON VL OSMANAGIC NAIL VOGO[]A JOSANICKA 61 ^APLJINA VISOKO [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] MOSTAR BANJA LUKA MOSTAR MOSTAR SARAJEVO ILID@A BR^KO GRA^ANICA VITEZ TRAVNIK BANJA LUKA BANJA LUKA BIHA] GOJKA SUSKA BB NASELJE LUKE IV L 3 6 VAGAN BB [IROKI BRIJEG ALEKSE SANTICA 2 HAMZE HUME BB SPLITSKA 3 KARADJORDJEVA 136 A PUT ZA OPINE 11 K KRESIMIRA 21 TRAMPINA 6 MALA ALEJA 19 TRZNICA ARIZONA LUKE BB KRUSCICKA 27 SEHIDA 17 A KNJAZA MILOSA 78 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVIC97A DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 65

KEY SUR VL LJUBICA NIKOLIC ^APLJINA KG COMERC DOO VISOKO KIBO KOMERC DOO [IROKI BRIJEG KID DOO BIHA] KIESINGER FITTINGS TUBES DOO BIHA] KIKI BUTIQUE VL RADICA BUSIC MOSTAR KIKI STR VL KREMENOVIC BRANKICA BANJA LUKA KIKI TR VL DIJANA SUTA MOSTAR KIKO TRADE DOO MOSTAR KIM 2001 DOO SARAJEVO KIMEL STR VL KOVACEVIC IDAJETA KIMKI SP VL VEJSELI HAJDIN BR^KO KINEMA VL ZUNIC IBRAHIM GRA^ANICA KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ KING TR VL MRAKIC MELINDA TRAVNIK KINGS COMMERCE DOO BANJALUKA KINGS EXPORT IMPORT PP BANJALUKA

2098. KIOSK TR VL MESIC EDIN

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
HAD@I]I ZENICA MODRI^A ZVORNIK POSU[JE SANSKI MOST KISELJAK VISOKO BUGOJNO ^APLJINA SARAJEVO LIVNO ZENICA KALESIJA GRADI[KA GACKO ZENICA SARAJEVO MAGLAJ BIHA] VISOKO MOSTAR SARAJEVO @EP^E PRIJEDOR TE[ANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] MOSTAR USTIKOLINA TUZLA LIVNO GRA^ANICA PRNJAVOR DERVENTA GRUDE DERVENTA GRA^ANICA MISEVICI 287 MARJANOVICA PUT 58A KNEZA MILOSA BB KISELJACKI PUT MZ TRNOVICA VRPOLJE BB PRIJEDORSKA 43 KRESEVSKA CESTA BB ARNAUTOVICI BB KOVACUSA 17 ANTE STARCEVICA BB MIS IRBINA 8 SPLITSKA BR 5 MASARYKOVA 26 VUKOVIJE DONJE BB BREZIK LAMINCI 15 SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 BRANILACA BOSNE 2A DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A BIJELA PLOCA BB IZACIC BB MUSALA BR 4 PRVA ULICA 4 PAROMLINSKA 30 PAPRATNICA BB DONJA DRAGOTINJA 74 UL KRALJA TVRTKA OBALA KULINA BANA 4 OBALA KULINA BANA 4 MARSALA TITA 54 KOLODVORSKA 12 BIHA]KIH BRANILACA BR 26 MARSALA TITA 286 USTIKOLINA BB TABASNICE 12 OBRTNICKA 6 22 DIVIZIJE 22 BABANOVCI BEGLUCI BB DONJI MAMICI BB SVETOG SAVE BB GRACANICKIH GAZIJA BB

Broj 25 - Strana 55
1610000062390023 1610550004390058 1610450036480088 1610850006700098 1610200021380062 1610350012310021 1610700005660023 1610150001480078 1610550012900062 1610200014980002 1610000040030068 1610200018410019 1610550005600036 1610250019400047 1610450048130079 1610200048020045 1610550002220071 1610000040440087 1610400004330071 1610350017430069 1610150004430042 1610200010840042 1610000047850014 1610750004830040 1610450017020045 1610400005750054 1610000012970075 1610000012970172 1610000013300069 1610000072210012 1610350010340048 1610200004250056 1610300005670034 1610250023260065 1610200050050061 1610250013640090 1610450035840082 1610450048300023 1610200033800039 1610450046420066 1610250004740049

2099. KIRIBI SOD AUTOPRAONICA VL DURGUT MEDINA 2100. KIS COMMERCE DOO ZENICA 2101. KIS DOO MODRI^A 2102. KIS UG RAD KAFE BAR VL BOBAN SIMIC TRNOVICA 2103. KISIC VD DOO POSU[JE 2104. KISS CAFFE BAR VL IBRAHIMOVIC EDINA 2105. KISS MEDIA AGENCIJA VL SLAVKO GRGIC KISELJAK 2106. KIT DOO VISOKO 2107. KIWI DOO BUGOJNO 2108. KIWICO DOO ^APLJINA 2109. KK DRAVERSI DOO SARAJEVO 2110. KLAS DOO LIVNO 2111. KLAS IES DOO ZENICA 2112. KLAS KALESIJA TR VL RAMIC ENISA VUK D KALESIJ 2113. KLAS POLJOPR DJEL VL CVISIC DJURAD LAMINCI 2114. KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO 2115. KLINKHAMMER DOO ZENICA 2116. KLISALBI DOO AUTO KUCA SARAJEVO 2117. KLJU^ DOO MAGLAJ 2118. KLUB 8 KAFFE BAR UR VL FUDO DIZDAREVIC BIHA] 2119. KLUB GALERIJA SUR VL MARKOTIC MARIN 2120. KMB DOO MOSTAR 2121. KNAUFER SZ GRADJEV DJELATN VL SALIHOVIC ALMIR 2122. KNEZ DOO @EP^E 2123. KNEZ STR VL KNEZEVIC GORAN PRIJEDOR 2124. KNJIZARA CENTAR STR VL DOLAMIC MIDHETA 2125. KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO 2126. KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO 2127. KNOCK KNOCK DOO SARAJEVO 2128. KNOP DOO SARAJEVO 2129. KOCKICA TR VL DUPANOVIC AMIR BIHA] 2130. KOD DEDE BISTRO UR VL ZELJKO LEVACIC MOSTAR 2131. KOD HADZIJE UR VL RAHMAN SAMIR USTIKOLINA 2132. KOD HAMZE MESNICA VL PARTIC SULJO TUZLA 2133. KOD HUSE CEVABDZINICA VL ENEZ CAR LIVNO 2134. KOD MRKINA MESNICA VL BRKICEVIC JASMIN GRACAN 2135. KOD SANELE SUR VL KOVAC OSMAN PRNJAVOR 2136. KOD SEKULE SUR ROSTILJNICA VL SEKULIC S DERVE 2137. KOD STAROG BONDZE GRILL VL BONDZA I GRUDE 2138. KOD ZOKE SUR ROSTILJNICA VL POPOVIC Z DERVENT 2139. KODING DOO GRA^ANICA

Broj 25 - Strana 56
2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184. 2185. 2186. 2187. 2188. 2189.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[IROKI BRIJEG KOSTAJNICA SANSKI MOST SANSKI MOST MOSTAR GRA^ANICA VISOKO LJUBU[KI LUKAVAC BIHA] VISOKO SARAJEVO BR^KO BR^KO KLADANJ PRIJEDOR LAKTA[I KONJIC BIHA] KONJIC GRA^ANICA LUKAVAC GRUDE ILID@A ILID@A BR^KO BANJA LUKA LIVNO TE[ANJ LIVNO DOBOJ LJUBU[KI I. SARAJEVO DIVI] BILE]A SANSKI MOST TREBINJE KLADANJ PRIJEDOR LOPARE DRVAR ILID@A [IROKI BRIJEG POSU[JE GRUDE LJUBU[KI PRIJEDOR MOSTAR MOSTAR ILID@A TRN BB [IROKI BRIJEG RANKA SIPKE 19 S TRNOVA BB TRNOVI BR 13 M TITA 82 D ARMIJE BIH BB UVORICI BR 35 VOJNICI BB ZELJEZNICKA 1 BIHA]KIH BRANILACA 49 RADINOVICI BB STUPSKO BRDO BB SVETOZARA COROVICA BR 3 BOSNE SREBRNE BR 36 CENTAR 17 GORNJI GAREVCI 30 RADE JANJUSA 25 PODORASAC BB BAKSAIS HIPODROM BB OVCARI BB GORNJA ORAHOVICA BB MAGISTRALNI PUT BB LUKAVAC GRUDE BB BLAZUJSKI DRUM 14 BLAZUJSKI DRUM 14 SARAJEVSKA 9 VELJKA MLADJENOVICA BB GABRIJELA JURKICA BB M TITA BB ZELIMIRA ZUPANA BB OSJECANI BB PROBOJ BB VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 112 DIVIC BB KORITA BB VAHIDBEGOVA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200021410035 1610450004520043 1610350024990055 1610350004660019 1610200004850098 1610250010540067 1610150000540051 1610200003900080 1610250008350098 1610350022170071 1610150001840045 1610000034810013 1610600004480023 1610600000130058 1610800001320044 1610450025710081 1610450023670074 1610200029130071 1610350004350007 1610200033940010 1610250023130085 1610250013330078 1610200027370006 1610000050740032 1610000050740129 1610600000030051 1610450006330063 1610200017030097 1610400000410010 1610200017040088 1610400004080005 1610200029560072 1610000069390028 1610850008430093 1610200030800023 1610350013890054 1610200005200074 1610250008990007 1610450034720023 1610850002210065 1610200035050078 1610000070480017 1610200021450096 1610200027860050 1610200040440077 1610200031260094 1610450016520010 1610200017060070 1610450009470050 1610000002400082

KOFINTT DOO [IROKI BRIJEG KOKA PRODUKT DOO SRPSKA KOSTAJNICA KOKA SANA DOO SANSKI MOST KOKA SANA VL SADIC ADEM KOKA TR VL VLADO MILICEVIC MOSTAR KOKO DZADA DOO GRA^ANICA KOKOS EXPORT IMPORT DOO VISOKO KOKOT COM DOO LJUBU[KI KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT DD LUKAVAC KOLODVOR UR VL SANEL CEHAJIC BIHA] KOLORADO KAFFE VL RAJKIC ANES VISOKO KOLOVRAT DOO SARAJEVO KOMERC MARKET DOO BR^KO KOMPANIJA ELINS PANIC KEP DOO BR^KO KONA DOO KLADANJ KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR KONEL PROM DOO LAKTA[I KONI DOO KONJIC KONJICKI KLUB BIHA] KONJICTRANS DD KONJIC KONKRIT DOO GRA^ANICA KONLES DOO LUKAVAC KONOBA DOO GRUDE KONOTJERA DOO SARAJEVO KONOTJERA DOO SARAJEVO KONRAD ELEKTRONIK VL SELMANOVIC ENVER BR^KO KONZORCIJUM ZA INZENJE INGROMA GROUP B LUKA KOP BENZ DOO LIVNO KOP DOO TE[ANJ KOPEX DOO LIVNO KOPLAST DOO OSJECANI DOBOJ KORAK STR VL ZELJKO PERIC LJUBU[KI KOREKS SZTR AUTOSERVIS VL KORONJA PREDRAG KORIN ZR PEKARA VL INDIRA HADZIAVDIC DIVIC KORIX COMMERCE DOO BILECA KORKARIC ZUD VL KORKARIC MEVLUDIN SANSKI MOS KORLATI TRADE DOO TREBINJE KOSACE PROMET DOO KLADANJ KOSTANA UR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR KOSTIC KOMERC DOO PELJAVE LOPARE KOSUTA DOO DRVAR KOTORAC DOO SARAJEVO KOVA STR VL DRAGAN KOVACIC [IROKI BRIJEG KOVAC DOO POSU[JE KOVACEVIC STR VL MIRO PANDZIC GRUDE KOZA ZIGA DOO LJUBU[KI KOZAR DOO PRIJEDOR KP TRID MOSTAR KP TRID MOSTAR KPR DOO SARAJEVO

VINOGRADI STARINE NOVAKA 12 GOJKOVICI BB KOZARSKA BB PELJAVE BB KRALJICE KATARINE 1 13 JUNI 18 A SENOE BB [IROKI BRIJEG KOVACI BB DRINOVCI BB DOLE 25 MILOSA OBILICA 143 KRALJA TOMISLAVA 16 KRALJA TOMISLAVA 16 STUPSKA 7

Srijeda, 11. 5. 2011.
2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227. 2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GLAMO^ BANJA LUKA CAZIN BIHA] BIHA] ^ITLUK ^ITLUK DERVENTA SARAJEVO ZENICA ILID@A ZENICA KAKANJ VITEZ MOSTAR ZAVIDOVI]I MOSTAR @EP^E VITEZ SARAJEVO BR^KO BOS. KRUPA BOS. KRUPA LAKTA[I LAKTA[I SANSKI MOST SANSKI MOST CAZIN GORA@DE VISOKO ^APLJINA POSU[JE VISOKO BREZA BIJELJINA ^APLJINA BIHA] [IROKI BRIJEG LAKTA[I KAKANJ KAKANJ TUZLA [AMAC SARAJEVO BIJELJINA DERVENTA GRADA^AC BIHA] GLAVICE BB BRACE PISTELJIC 1 CUPRIJA BB JABLANSKA BB BEDEM BR 1 PODGREDA BB BIJAKOVICI BB KRALJA PETRA I BB TEREZIJE BB KSC SKENDERIJA SARAJEVSKA 115 BARE 22 STUP ILID@A ADOLFA GOLDBERGERA 6 ZGOSCANSKA LC BB STAR BILA BB ZRINSKI FRANKOPANA 15 RADNICKA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 ULICA PRVA BB GACICE BR 76 KOLODVORSKA 11 A KLOSTERSKA 1 III PROLETERSKA 33 PRVOMAJSKA 90 KARADJORDJEVA BB KARADJORDJEVA BB FAJTOVCI BB MAHALA 23 MIOSTRAH BB MEVSUDA BAJICA BAJE BR 24 STUPARICI BB BRACE RADICA BB ZAGREBACKA BB NASELJE LUKE B1 PODZUPCA BB DIMITRIJE TUCOVICA BR 214 SJEKOSE BB GRABESKA BB KOCERIN BB ZMIJANJSKA BB LAKTA[I PODVARDA BB PODVARDA BB S HAN MIKELJE TESICA 55 BATKUSA 68 ZAGREBACKA 50 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 93 DEVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 RAIFA SALDICA BB GRADA^AC SULEJMAN VELICANSTVENI BR 25

Broj 25 - Strana 57
1610200033310092 1610450013050029 1610350021270008 1610350004220027 1610350001790080 1610200006960042 1610200043370059 1610450031430074 1610000042470006 1610550001510031 1610000008710029 1610550004220017 1610650000190050 1610700006560086 1610200011060038 1610550000570004 1610200001640077 1610750001330086 1610700000080098 1610000040070032 1610850002000060 1610350029550025 1610350020180019 1610450032880030 1610500003780076 1610350013620006 1610350026100026 1610350032400079 1610300005480011 1610150006580047 1610200015050036 1610200017080052 1610150002020077 1610000052060008 1610850001790055 1610200015070018 1610350034710037 1610200021500051 1610450017580026 1610550012360063 1610650003600085 1610250021370020 1610450049830004 1610000066110070 1610850010800094 1610450042870060 1610250011500076 1610350014400080

KR & LO DOO GLAMO^ KRAJINA CO DOO BANJA LUKA KRAJINA MLIJEKO SMZ PO CAZIN KRAJINAMETAL DD BIHA] KRAJINAPUTEVI DD BIHA] KRAS OPREMA DOO ^ITLUK KRASIC MESNICA VL MARIO KRASIC ^ITLUK KREA DOO DERVENTA KREATIV HOBBY SZR VL ALIJAGIC NERMINA SARAJEV KREHIC DOO ZENICA KRIAM DOO SARAJEVO KRIN DOO ZENICA KRIN MZ DOO KAKANJ KRISTAL DISCO KLUB VL PERICA PRANJKOVIC VITEZ KRISTINA STR VL STANISLAV MARUSIC MOSTAR KRIVAJA DD ZAVIDOVI]I KRIVAJA TR VL JULKA STOJIC MOSTAR KRIVAJA @EP^E DOO @EP^E KRIZANOVIC DOO VITEZ KRONN EXPORT DOO SARAJEVO KROV DOO BR^KO KRUPA TRANSPORT DOO BOSANSKA KRUPA KRUPLJANKA DOO BOS. KRUPA KS OBITEX DOO LAKTA[I KS OBITEX DOO LAKTA[I KS TR VL UDZVALIC SENADA KUBIK A UD VL ALDINO AVDAGIC SANSKI MOST KUCE MIOSTRAH TR VL BEGIC FATIMA CAZIN KUCNA RADINOST VL GABELA IGBALA VITKOVICI KUCNA RADINOST VL ZERDO SENAD VISOKO KUK DOO ^APLJINA KUK STR CAMBER DAMIR POSU[JE KUKI MJESOVITA ROBA VL BURHAN HILMO VISOKO KULAK DOO BREZA KUM 1 SUR PECENJARA VL SAVO PERIC BIJELJINA KUM DOO ^APLJINA KUMITE DOO BIHA] KUMOVITRANS DOO [IROKI BRIJEG KUNARA DOO GLAMO^ANI LAKTA[I KURTAS DOO KAKANJ KURTAS DOO KAKANJ KUSMI PROM DOO TUZLA KVALITET ZR VL JEKIC DUSAN BATKUSA KVANTUM GROUP DD SARAJEVO KVARTO SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL BORISLAV ERIC L EVEL S VIDEO KLUB VL VLAJIC SINISA DERVENTA L FASHION DOO GRADA^AC

2237. L K W DOO BIHA]

Broj 25 - Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOMALJEVAC TE[ANJ DERVENTA ILID@A KLJU^ SARAJEVO MOSTAR NOVI GRAD LUKAVAC SARAJEVO TREBINJE CAZIN KOZ. DUBICA LAKTA[I BR^KO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO POSU[JE [AMAC BIJELJINA DERVENTA MOSTAR SARAJEVO KLJU^ CAZIN KONJIC GRADA^AC SANSKI MOST SARAJEVO TUZLA TUZLA SARAJEVO ^APLJINA TREBINJE SARAJEVO ORA[JE GRUDE BIHA] SARAJEVO BOS. KRUPA [IROKI BRIJEG SARAJEVO MODRI^A POSU[JE ZVORNIK BANJA LUKA KALISTA BB DOMALJEVAC JELAH SVETOG SAVE BB RUSTEMPASINA 80 17 VK BBR BB HAJRUDINA SABANIJA 8A DRLJEVICA 1 LAZARA DRLJACE BB OMLADINSKA BB TRG DJECE DOBRINJE 20 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 23 ZUHDIJE ZALICA 12 NIKOLE TESLE TRANZIT DOSITEJEVA 2 CIGLANE BR 23 DZEMALA BIJEDICA 162 SARAJEVSKA BB BRANILACA SARAJEVA 49 SUTINA BB SKARIC BR 53 ZMAJ JOVE JOVANOVIC 6 VELIKA SOCANICA VJEKOSLAVA VRANCICA 44 HISETA 2 BRANILACA BIH 108 BEGOVE KAFANE CELEBICI BB H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC BULEVAR VII KORPUSA BB GRBAVICKA 4C GOSTE LAZAREVICA BR 10 ALEJA BOSANSKIH VLADARA 37 TEREZIJE BB ANTE STARCEVICA BB NIKSICKI PUT 1 BARDAKCIJE 43 V ULICA BR 32 ORA[JE BANA JELACICA 83 DR IRFANA LJUBIJANKICA 24 RADENKA ABAZOVICA BB 503 SBBR BB K DOMAGOJA 8 [IROKI BRIJEG TEREZIJA BB DOSITEJA OBRADOVICA BB VINJANI BB SVETOG SAVE BB STEVANA MOKRANJCA 54

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610800005190053 1610400000430089 1610450041910051 1610000047150062 1610350028690023 1610000075120012 1610200004350063 1610450042970067 1610250023510034 1610000077550056 1610200043720035 1610350007850058 1610450043000040 1610450019750013 1610600000880062 1610000055540077 1610550001700054 1610000024820080 1610200017090043 1610800003880068 1610850008040056 1610450003770039 1610200043510030 1610000063470021 1610350011470098 1610350018710081 1610200055000068 1610250012580074 1610350010520080 1610000016420074 1610250015760025 1610250004320039 1610000018490054 1610200015080009 1610200032530018 1610000058130074 1610800004250026 1610600003570066 1610350036330034 1610000067650042 1610350019090030 1610200032150069 1610000009170003 1610450038770064 1610200026640081 1610850001320090 1610450052670067

2238. L M COMMERCE DOO ZA PROMET I USLU DOMALJEVAC 2239. L M DOO TE[ANJ 2240. L S SZR VL PETRIC BRANISLAV DERVENTA 2241. L&G ENTERPRISE DOO SARAJEVO 2242. LA AMOR TR VL AVDIC SABINA KLJU^ 2243. LA BOCCA SUR TIPA PIZZERIA VL ISANOVIC ASMIR 2244. LA BORSA SZR VL SALKO HALVADZIJA MOSTAR 2245. LA IM EX PTP DOO NOVI GRAD 2246. LA MIA DOO LUKAVAC 2247. LA PERLA SUD VL SEJFIC MERSA SARAJEVO 2248. LA ROSE DOO TREBINJE 2249. LABUD DOO CAZIN 2250. LABUD STR VL PRTIC DANIJELA KOZARSKA DUBICA 2251. LACIO KOMPANI DOO LAKTA[I 2252. LADA AUTO BD DOO BR^KO 2253. LAGERHAUS DOO SARAJEVO 2254. LAGUNA DOO ZENICA 2255. LAHAJ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 2256. LAKATUS DOO POSU[JE 2257. LAKI DOO [AMAC 2258. LALA SUR VL VUKOSAVA LALOVIC BIJELJINA 2259. LAN ZZ DERVENTA 2260. LANA DOMACA RADINOST VL MILKA MATIC MOSTAR 2261. LAPTEX CONSULTING & INVESTMENT DOO SAREJEVO 2262. LARGO PC DOO KLJU^ 2263. LARISA TR VL DURAKOVIC LEJLA 2264. LARIX DOO KONJIC 2265. LARPROM DOO GRADA^AC 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. 2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. LASER TR VL HODZIC HASNIJA SANSKI MOST LASTRO DOO SARAJEVO LATTECO DOO TUZLA LAUFER SAH KLUB UDRUZENJE GRADJANA TUZLA LAV ST KOMISIONA RADNJA VL DJANKO KEMAL LE PIAF STR VL DANIJELA KATIC ^APLJINA LEA STR VL ZORAN REMETIC TREBINJE LEBEN AGENCIJA VL KRECAR HIBA LEDER STR VL VIOLETA KAMBEROVIC ORA[JE LEDIX PROM DOO GRUDE LEJLA DOO BIHA] LEJLA STR BOX VL POPARA ADMIRA LEJLA TR VL TEHVIDA KRUPIC BOSANSKA KRUPA LEKO CO DOO [IROKI BRIJEG LEMAR DJL SARAJEVO LEN MAX DOO MODRI^A LENTINI DOO POSU[JE LEO KOMERC DOO ZVORNIK LEO SUR VL TOMAS MILKICA BANJA LUKA

Srijeda, 11. 5. 2011.
2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313. 2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZVORNIK TESLI] VITEZ MOSTAR VITEZ I. SARAJEVO BOS. KRUPA LAKTA[I BR^KO LIVNO @EP^E TUZLA BR^KO @IVINICE ILID@A GRUDE TUZLA [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG GRADI[KA @EP^E SARAJEVO LJUBU[KI [IROKI BRIJEG TRAVNIK @EP^E BILE]A MOSTAR PALE ILIJA[ TOMISLAVGRAD SARAJEVO [IROKI BRIJEG GRADI[KA ^APLJINA BANJA LUKA ZAVIDOVI]I BANJA LUKA PRIJEDOR KISELJAK NOVI TRAVNIK MOSTAR ^ITLUK TUZLA LIVNO LJUBU[KI PRNJAVOR @EP^E GRUDE KARADJORDJEVA BR 16 BARICI PODGRADINA BB KRALJA ZVONIMIRA 9 MIROSLAVA KRLEZE 6 MILJEVICI 38 STARI GRAD BB SLATINA BB DUBRAVE BB STJAPANA RADICA 33 RADUNICE BB VELJKA LUKICA KURJAKA 4 DUBRAVE BB M TITA BB HIFZI BJELAVCA 82 FRA PASKALA BUCONICA BB SAVE KOVACEVICA 68 VISOKA GLAVICA BB VISOKA GLAVICA BB ZMAJ JOVINA BB PAPRATNICA BB FERHADIJA 15 ZRINSKI FRANKOPANA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB SUMECE BB TRAVNIK LUPOGLAV BB BIJELA RUDINA IV BOJNA BR.3 MILANA SIMOVICA BB BOSANSKI PUT 196 ROSKO POLJE BB VRAZOVA 14 UZARICI BB [IROKI BRIJEG UL S KRILA SLOBODE BB BRACE RADICA BB VLADIKE PLATONA 3 PATRIOTSKA LIGA BLOK C DRAGANA BUBICA 13 RAKELICI 166 DRAZEVICI BB STJEPANA TOMASEVICA BB KRUSEVO SRETNICE BB K.TOMISLAVA 100 FADILA JAHICA SPANCA 61 SINJSKA BR 3 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB STRPCI PRNJAVOR LUG BB H V HRVATINICA BB GRUDE

Broj 25 - Strana 59
1610850005960085 1610400001870054 1610700001420056 1610200011190018 1610200026880059 1610000027310070 1610350019970014 1610450011900094 1610600005270088 1610200018470062 1610750001360059 1610250005280048 1610600005830069 1610250018670025 1610000058800053 1610200027170089 1610250004040097 1610200021540015 1610200021550006 1610450037440097 1610750003670017 1610000000570080 1610200043710044 1610200021560094 1610550007080062 1610750001390032 1610200034780030 1610200011250061 1610000066250041 1610000042170082 1610200024700081 1610000019860082 1610200021600058 1610450056330071 1610200061590054 1610450045490030 1610550009110078 1610450038620005 1610450047960038 1610150005200028 1610700002290049 1610200028740034 1610200007020085 1610250016660088 1610200018540096 1610200035290056 1610450039610084 1610750001420005 1610200031190060

LEON TR VL MARKO SAVIC ZVORNIK LESNE DOO TESLI] LET DOO VITEZ LEVI TRADE DOO MOSTAR LEXI PROM DOO VITEZ LEZARD DOO I. SARAJEVO LEZETT TR VL BOSNIC SABIDA BOS. KRUPA LF GRUPA DOO LAKTA[I LI DOO BR^KO LI MAMIC DOO LIVNO LIBERTAS STR VL GORDANA ANTOLOVIC @EP^E LIBITUM TRADE DOO TUZLA LICHENG DOO BR^KO LIDA SZR FRIZ SAL VL DJULOVIC VALIDA @IVINICE LIDO OSIGURANJE DD SARAJEVO LIDVINA DOO GRUDE LIFE AUTO DOO TUZLA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG LIJANOVICI RENT A CAR DOO [IROKI BRIJEG LIMEKS BRAV LIM USLUGE VL HUREMOVIC SABAN LIMEL DOO @EP^E LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO LINEA STR VL RADMILA CULJAK LJUBU[KI LIO TRANS DOO [IROKI BRIJEG LIPA DOO TRAVNIK LIPA KOMERC DOO @EP^E LIVADE DOO BILE]A LIVIO SUR JOZO KVESIC MOSTAR LJILJA SAMOSTALNI KOZMETICKI STUDIO LJILJAN SUR VL MATORUGA FERIDA ILIJA[ LJUBAS COMMERCE DOO TOMISLAVGRAD LKC VALTER DOO SARAJEVO LODA COM DOO [IROKI BRIJEG LOGISTIK DOO GRADI[KA LOGOSPHARMA LJEKARNA VL MR PH DODIG ^APLJINA LOLLIPOP STR VL TODOROVIC JASNA BANJA LUKA LONGO ZUR BIFE VL SABINA I DINA ZAVIDOVI]I LOTO NAMJESTAJ DOO BANJA LUKA LOVAC TR VL SAJDEL OBREN PRIJEDOR LOVCOMMERCE DOO KISELJAK LOZANCIC UTD DOO NOVI TRAVNIK LPS COMMERCE DOO MOSTAR LS KERATERM DOO ^ITLUK LTD COMPANY DOO TUZLA LUCIJA STR RONI PENJAK LIVNO LUDVIG PAVLOVIC SAVEZ TAJ BOKSA U ZUPANIJI ZH LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB PRNJAVOR LUG TRGOVINSKA RADNJA VL MERZUDIN AHMETOVIC LUISIANA DOO GRUDE

Broj 25 - Strana 60
2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI TRAVNIK BIHA] BIJELJINA [AMAC GRUDE DERVENTA ^APLJINA DERVENTA BIHA] BR^KO ZVORNIK VITEZ ^APLJINA ZENICA CAZIN MOSTAR ZVORNIK KISELJAK CAZIN BANJA LUKA RATANJSKA BB MUHSINA RIZVICA 21 STEFANA DECANSKOG BB GAJEVI 96 LUKOVAC 259 KNINSKA BB BRACE RADICA BB SVETOG SAVE BB KOSTELA BB KONACKO BRDO BR 13 VUKA KARADZICA BR 68 JOZE PLAVCICA DJOKCA BB SS KRANJCEVICA JALIMANOV PUT 6A LOJICKA BB KRALJA TOMISLAVA 11B KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 4 ZANATSKI CENTAR BB LOJICKA BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 28 FRA DIDAKA BUNTICA [IROKI BRIJEG TISINA 1 NJEGOSEVA BB BRACE PODGORNIKA BB MIROSLAVA KRLEZE BB HADZIEFENDINA BB GRADA^AC MARSALA TITA BB KRASEVO BB STJEPANA TOMASEVICA DELTA 1 BOSNE SREBRENE 24 DOBOJSKI PUT BB PODRASNICA BB DRINOVCI DUBRAVA 290 PORJECINA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450007690003 1610350027080017 1610600002840044 1610450048380048 1610200049490080 1610450047530037 1610200040190011 1610450040770010 1610350006710017 1610600000860080 1610850005670055 1610700006290038 1610200015130061 1610550000230019 1610350022960039 1610200011300016 1610850004130083 1610700005710075 1610350024780050 1610450012340086 1610200030610097 1610450051670094 1610850007600064 1610450040050076 1610350007020029 1610250014250026 1610550012550086 1610750001450075 1610750003440030 1610600004840087 1610750001470057 1610450034000089 1610200011320095 1610450034820030 1610200029070028 1610450039010042 1610450023060041 1610200028160071 1610450006390009 1610600001250020 1610200021670092 1610200026370033 1610450031120062 1610200025510031 1610000025720046

LUKA PROM DOO NOVI TRAVNIK LUKE PEKARA SO VL SERIF SIDJECI BIHA] LUKIC KOMERC STIL DOO BIJELJINA LUKIC OR KLA I HLA VL LUKIC N I LUKIC GAJEVI LUKOVAC KOD SISE SUR KRCMA VL M SOLDO GRUDE LUNA GAS DOO DERVENTA LUNA STR VL ZDENKA JOVANOVIC ^APLJINA LUNA SUR KAFE BAR VL SIMIC SRETEN DERVENTA LUNA UR VL DIZDAREVIC MUJO BIHA] LUVAS DOO BR^KO M & M SHOP EXTRA ZTR VL JOVICA MILANOVIC M & P TRADE DOO VITEZ M 84 SUR MISIR JADRANKA ^APLJINA M ANI DOO ZENICA M BJELI SZD VL PIVIC MIRZET CAZIN M COM DOO MOSTAR M EKSID ZTR MESARA VL SRDJAN JOVANOVIC

2351. M G COMPANY DOO KISELJAK 2352. M I B UR CAFFE BAR VL PIVIC MIRZET CAZIN 2353. M L COMPANI DOO BANJA LUKA

2354. M L [IROKI SUR VL JELENA MANDIC [IROKI B [IROKI BRIJEG 2355. M M POLJOPRIVR DOMACINSTVO VL TOVIRAC [AMAC S [AMAC 2356. M M STR VL NENAD DJUKIC UGLJEVIK UGLJEVIK 2357. M PLUS S STR VL KUCUK RADAN BANJA LUKA BANJA LUKA 2358. M PROJECT DOO BIHA] 2359. M S AGENCIJA ZA KNJIG POS VLMULAMUJIC SELMINA 2360. M S COMPANY DOO ZAVIDOVI]I 2361. M SPORT STR VL HILARIJA KASELJ KRASEVO TE[ANJ 2362. M T DOO @EP^E 2363. M TEMO DOO BR^KO 2364. M ZOVKO DOO @EP^E 2365. M&G SUR BIFE VL DJUZA MIODRAG MRKONJI] GRAD 2366. M&K LEVENTIC DOO GRUDE 2367. M&N PLASTIKA SZR VL NEDELJKOVIC MILAN DOBOJ 2368. M&S STR VL SANJA KRALJEVIC LJUBU[KI 2369. M&V SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA 2370. MA BELLE SAM KOZM RAD VL MARKOVIC ALEKSANDR 2371. MABIJO LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD 2372. MACHIATTO STR VL RACIC MISO BANJALUKA 2373. MACK DOO BR^KO 2374. MADIC DOO [IROKI BRIJEG 2375. MAESTRAL DOO MOSTAR 2376. MAESTRO STR VL SAMIL ODOBASIC DOBOJ 2377. MAFRAN DOO POSU[JE 2378. MAGAZIN GROUP DOO SARAJEVO BIHA] GRADA^AC ZAVIDOVI]I TE[ANJ @EP^E BR^KO @EP^E MRKONJI] GRAD GRUDE DOBOJ LJUBU[KI BANJA LUKA LAKTA[I

K KRESIMIRA BB BRACE PODGORNIKA 23 KARADJORDJEVA BB LAKTING 2 TOMISLAVGRAD ROSKO POLJE BB BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 BR^KO DANILA KISA BR 10 [IROKI BRIJEG FRA. DIDAKA BUNTICA 21 MOSTAR AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 DOBOJ KOTORSKO BB POSU[JE BROCANAC BB SARAJEVO TEREZIJE BB SKENDERIJA

Srijeda, 11. 5. 2011.
2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LJUBU[KI CAZIN [IROKI BRIJEG BANOVI]I NOVI TRAVNIK SARAJEVO BIJELJINA MAGLAJ VITEZ BOS. KRUPA KOZ. DUBICA [EKOVI]I PRNJAVOR PALE VELIKA KLADU[A ZVORNIK BOS. KRUPA KOZ. DUBICA BIJELJINA SARAJEVO HAD@I]I GORA@DE DOBOJ SARAJEVO KONJIC MOSTAR SARAJEVO DONJI @ABAR DONJI @ABAR TESLI] FOJNICA BANJA LUKA LJUBU[KI MOSTAR TESLI] MRKONJI] GRAD TE[ANJ SARAJEVO LAKTA[I PRNJAVOR MOSTAR KONJIC NOVI GRAD VITEZ POSU[JE H K GRADASCEVICA BB LOJICKA BB PRIVALJ MALI ZANATSKI CENTAR BB CEHOVA BB MERHEMICA TRG BB MAJEVICKA 136 ULICA PRVA SP 70 LAMELA 3 STJEPANA RADICA BB MAHMIC SELO BB SVETOSAVSKA BB DRAZE MIHAJLOVICA BB VOJVODE STEPE BB

Broj 25 - Strana 61
1610200008000076 1610350021470022 1610200021680083 1610800001460015 1610200025220098 1610000001800040 1610850009980056 1610400004230064 1610700000040037 1610350003530066 1610450052250057 1610850010130018 1610450036190058

MAGIS DJO LJUBU[KI MAGMA DOO CAZIN MAGMUS STR [IROKI BRIJEG MARINKO MUSA MAGNA COMERCE DOO BANOVI]I MAGNA DOO NOVI TRAVNIK MAGNAT MERC DOO SARAJEVO MAGNET SUR KAFE BAR VL RADMILA JOLIC BIJELJIN MAGRA PROJEKT DOO MAH DOO VITEZ MAHMIC TRANS DOO BOSANSKA KRUPA MAJA OBJ BRZE HRANE VL JOVANOVIC M KOZ. DUBICA MAJA SUR VL STANA LAZIC SEKOVICI MAJA SZR FRIZ SALON VL ZIVKOVIC RADA PRNJAVOR MAJA SZR PALE

2393. MAJA TR VL HASAN OMERAGIC 2394. MAJA TR VL MAJA CVIJANOVIC ZVORNIK 2395. MAJA TR VL MUSTEDANAGIC NAILA 2396. MAJA UR VL SADZAK JELENA KOZARSKA DUBICA 2397. MAJEVICA EXPORT DOO BIJELJINA 2398. MAJORKA DOO SARAJEVO 2399. MAK BAU DOO SARAJEVO 2400. MAK COMPANY DOO GORA@DE 2401. MAK KOMERC DOO DOBOJ 2402. MAK S ZTR VL IMAMOVIC SABERA I KOZLJAK MEHO 2403. MAK SUR VL SALKO MARIC KONJIC 2404. MAKAENA DOO MOSTAR 2405. MAKER ING DOO SARAJEVO 2406. MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR 2407. MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR 2408. MAKSI SPORT HRANA MAXI SPORT FOOD DOO TESLI] 2409. MAKSUMIC KOMERC DOO FOJNICA 2410. MALA KAFANA SUR VL KOSTIC VITOMIR BANJA LUKA 2411. MALE BARE DOO LJUBU[KI 2412. MALI KUK SZUR VL HASAN DJULIC MOSTAR 2413. MALI MEDO STR KIOSK VL PAVLICEVIC ALEKSANDAR 2414. MALI RAJ SUR VL TODOROVIC RADMILA M GRAD 2415. MALI SVIJET STR VL DADIC VEZIRA 2416. MALIK TRADE DOO SARAJEVO 2417. MALJOTIC KOMERC DOO LAKTA[I 2418. MALTEX SZR VL KRAJISNIK NEBOJSA PRNJAVOR 2419. MAMUT DOO MOSTAR 2420. MAN SPED DOO KONJIC 2421. MANCOM SYSTEMS STR VL PEKIJA MIROSLAV N GRAD 2422. MAND PROM DOO VITEZ 2423. MANDA EXPRESS DOO POSU[JE

SERDAR JANKA VUKOTICA BB 1610000083170042 PALE PODZVIZD RAJNOVAC BR 42 1610350013590033 BOLNICKA BB OTOKA CARSIJA BB SVETOSAVSKA BB UROSA PREDICA BR 22 ZABRDJE 5 B KUCICE 61 MUHIDINA MASICA MUNJE BR 10 PLOCNIK BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 M TITA BB VUKODOLSKA 1 KOSEVO 1 DONJI ZABAR BB DONJI ZABAR BB BRANKA COPICA BB SEHIDSKA BB VLADIKE PLATONA 3 LOKAL BR 190 ORAHOVLJE BB 29 HUD 61 KRAJISKA BB MLINISTA KRASEVO DZENETICA CIKMA 12 PROLETERSKIH BRIGADA GORNJA MRAVICA KNEZA TRPIMIRA 3 BRANILACA KONJICA 21 LAZARA DRLJACE 16 STROSMAJEROVA 14 ZAVELIMSKA BB 1610850006560030 1610350010500098 1610450038580041 1610850002030033 1610000031380093 1610000058150056 1610300005780032 1610400005660038 1610000058110092 1610200045700096 1610200011340077 1610000049670025 1610450044320016 1610600006850024 1610400008260026 1610700003500027 1610450051380064 1610200045430048 1610200002850055 1610400009870032 1610450032700095 1610400001910018 1610000001740094 1610450013610010 1610450043100047 1610200011370050 1610200039680082 1610450040170065 1610700001490090 1610200025320008

Broj 25 - Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^APLJINA MODRI^A [IROKI BRIJEG MOSTAR OD@AK DRVAR SARAJEVO TREBINJE SARAJEVO GRUDE BIHA] KONJIC [IROKI BRIJEG MOSTAR STOLAC TUZLA BIJELJINA TREBIZAT BB VIDOVDANSKA 43 KVATERNIKOVA 29 DUBROVACKA BB GORNJI SVILAJ BB OD@AK KRALJA TOMISLAVA BB KRANJCEVICEVA 33 ULICA LUKE PETKOVICA BB JUKICEVA 116 FRA PASKALA BUCONICA 36 IRFANA LJUBIJANKICA 79 TULEG BR126 TRN BB [IROKI BRIJEG K VISESLAVA BB CRNICI BB KULINA BANA 13

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200015170025 1610450049760067 1610200043780078 1610200037400097 1610800005740043 1610200043650098 1610000047270051 1610200041660046 1610000016060010 1610200024520049 1610350006540073 1610200049710076 1610200031010028 1610200011390032 1610200049810083 1610250008410044 1610850009360032 1610200015190007 1610200027640054 1610150005190037 1610200041760053 1610350006570046 1610200018610033 1610850003730055 1610250008440017 1610850008600037 1610200011410014 1610200037860071 1610450051800074 1610450037530016 1610200021750020 1610000039680092 1610000078650036 1610200038580005 1610200011430093 1610350009790058 1610000073820018 1610450013130054 1610450028070091 1610200047280032 1610200018620024 1610200048570035 1610450049230059 1610450018410055 1610300002390076

2424. MANDA TRADE DOO ^APLJINA 2425. MANDIC COMPANY DOO MODRI^A 2426. MANDIC ROVOKOP DJ VL I MANDIC [IROKI BRIJEG 2427. MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR 2428. MANGO DOO ZA PROIZ I USLUGE G SVILAJ OD@AK 2429. MANGO STR VL ZORAN SOBIC DRVAR 2430. MANGO STR VL ZUBCEVIC ALMA SARAJEVO 2431. MANHATTAN CAR RENTAL DOO TREBINJE 2432. MANIX DOO SARAJEVO 2433. MANJE STR VL MARIO MILOS GRUDE 2434. MANN COMERC DOO BIHA] 2435. MAOLES EXPORT IMPORT DOO KONJIC 2436. MARANA DOO [IROKI BRIJEG 2437. MARANT DOO MOSTAR 2438. MARE NIKO DOO STOLAC 2439. MARIC SPECIJAL PROD VL MARIC VLADO TUZLA 2440. MARICA STR VL SANJA GAVRILOVIC BIJELJINA 2441. MARIJA SZR VUKOJEVIC MARA ^APLJINA 2442. MARIJAM DOO [IROKI BRIJEG 2443. MARIJEL DOO KISELJAK 2444. MARINA SUR BUFFET VL RUZICA SABLJIC LJUBU[KI 2445. MARINELA DOO BOS. PETROVAC 2446. MARINITA CAFFE BOZO RIMAC LIVNO 2447. MARINKOVIC SZTR VL MILICA LUKIC BIJELJINA 2448. MARIO M DOO TUZLA 2449. MARIO STR VL SNEZANA MATIC DVOROVI BIJELJINA 2450. MARION DOO MOSTAR 2451. MARISOL DOO MOSTAR 2452. MARK PRODAVNICA VL DJENADIJA KOZARSKA DUBIC 2453. MARKET 1 TRGOVINA VL BURIC DJORDJE [AMAC 2454. MARKET ANA VL ANDJA SLISKOVIC [IROKI BRIJEG 2455. MARKET BULL DOO SARAJEVO 2456. MARKET JADRANKA STR NA MALO VL RAUNIC 2457. MARKET M STR VL S MUSTAPIC ^APLJINA 2458. MARKET MAJA STR VL SUNJIC ZDENKO MOSTAR 2459. MARKET MINCI TR VL ALAGIC AMELA S MOST 2460. MARKET SAN STR VL KOZIC NEVZETA 2461. MARKET STR VL LJEVAR MIRKO NOVA TOPOLA 2462. MARKET STR VL MILICA TUBIN DOBOJ 2463. MARKET STR VL N EMRULAI LIVNO 2464. MARKIC DOO LIVNO 2465. MARKO AUTO SERVIS VL M VISIC TOMISLAVGRAD 2466. MARKO POLO DOO OBUDOVAC [AMAC 2467. MARKO SRL DOO PRIJEDOR 2468. MARKOM DOO USTIKOLINA

ROBNA KUCA POBJEDA 1 SPRAT ^APLJINA ZRINSKO FRANKOPANSKA [IROKI BRIJEG ZAGREBACKA 2 KISELJAK KRESEVSKA CESTA BB LJUBU[KI STJEPANA RADICA SPORTSKA DVOR B BOS. PETROVAC HUJICI BB LIVNO S S KRANJCEVICA BR 10 BIJELJINA MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVICA14 TUZLA MEHE AZAPAGICA 95 HUSINO DVOROVI KARADJORDJEVA BB MOSTAR MOSTAR KOZ. DUBICA [AMAC [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO ^APLJINA MOSTAR SANSKI MOST ILIJA[ NOVA TOPOLA DOBOJ LIVNO LIVNO TOMISLAVGRAD [AMAC PRIJEDOR USTIKOLINA JASENICA 158 VIHOVICI NOVO NASELJE BB KOSOVSKIH JUNAKA BB CRKVINA BB TRN BB MUHAMEDA KANTARDZICA 3 HAKIJE KULENOVICA 3 BRACE RADICA KNEZA DOMAGOJA 6 KLJU^KA ULICA BR 106 126 ILIJA[KE BRIGADE 94 NOVA TOPOLA FILIPA VISNJICA PASAZ C GABRIJELA JURKICA 8 PODHUM BB MALOG MARIJANA 5 OBUDOVAC BB FRANJE KLUZA BB USTIKOLINA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480. 2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADA^AC ORA[JE VITEZ BIHA] PALE VITEZ [IROKI BRIJEG CAZIN @EP^E MOSTAR POSU[JE PRIJEDOR GRA^ANICA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO DERVENTA SOKOLAC TE[ANJ [IROKI BRIJEG ZVORNIK GRUDE LJUBU[KI PRNJAVOR TOMISLAVGRAD LIVNO KRE[EVO PRNJAVOR SARAJEVO BANJA LUKA @EP^E KONJIC PRNJAVOR ZENICA BANJA LUKA TUZLA [IROKI BRIJEG ^ITLUK TREBINJE BOS. BROD LAKTA[I RUDO BIHA] BOS. KRUPA CAZIN KAKANJ [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG ZVORNIK UL HADZIEFENDIJINA 2 UGLJARA 90 B ORA[JE DUBRAVICA BB UL 502 VITESKE BB KULTURNI CENTAR SUMBULOVAC BB SLAVKA RODICA B.B. KOCERIN [IROKI BRIJEG LOJICKA BB ZELJEZNO POLJE BB MASICI 21 CIM JUZNA OBILAZNICA BB 27 JULA BR 25 KOZARAC TULEG 10 ALAGICA SOKAK 15 MAJDANSKA 2 ZMAJA OD BOSNE 90 GAVRILA PRICIPA BR 17 MAJDANI 8 ROSULJE BB JARE PILICA BB GRUDSKO VRILO 101 BANA JELACICA BB MAGISTRALNI PUT BR 27 STJEPANA RADICA BB SPLITSKA BB TROSKA BB CARICE JELENE BB TEREZIJE BB MISE STUPARA 3 STJEPANA RADICA BR 68 ZUKE DZUMHURA 26 SPRAT 2 MACINO BRDO MARSALA TITA 64 BRANKA POPOVICA 115 PODSICI BB KRALJA TOMISLAVA 7 SLUZANJ BB STARI GRAD BR 121 PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 CARA DUSANA BB TRN UVAC BB IRFANA LJUBIJANKICA 32 BIHA]KA 1 MIOSTRAH 215 BREZANI 127 G CRNAC

Broj 25 - Strana 63
1610500003300023 1610800003770070 1610700001500081 1610350013790047 1610000046310042 1610700001510072 1610200021810063 1610350001650012 1610750001570064 1610200011460066 1610200056900007 1610450025280080 1610250009740011 1610350003250027 1610000052690023 1610000000220007 1610450032840066 1610300004520002 1610400007550083 1610200021830045 1610850005440068 1610200037010060 1610200024690090 1610450023770081 1610200017120016 1610200024570004 1610700005070069 1610450026510040 1610000063320059 1610450012480057 1610750004060054 1610000066040036 1610450054670013 1610550009380029 1610450009290018 1610250021230049 1610200035860028 1610200034590007 1610200005170004 1610450048570071 1610450025060084 1610300005570027 1610350003010049 1610350026520036 1610350030500043 1610150003160021 1610200021840036

MARLYN COMERC DOO GRADA^AC MAROS DOO UGLJARA MAROSI STR MAROS ZORAN VITEZ MARSHAL KAFFE BAR UR VL ABDIC HARIS BIHA] MARTEX DOO SARAJEVO PALE MARTIN CVJECARNA STR VL B MARTINOVIC VITEZ MARTINI CAFFE BAR VL BRANKA MIKULIC MAS EXPORT DOO CAZIN MASIC STR VL SABIT MASIC @EP^E MASICI COMMERCE DOO MOSTAR MASKA DOO POSU[JE MASRIK DOO KOZARAC PRIJEDOR MASS SZR VL SALIHBASIC ADNAN GRA^ANICA MASSA DOO SANSKI MOST MASSIV SZD VL ZUKIC IBRAHIM SARAJEVO MASTEL BEROX DOO SARAJEVO MASTPED PROM STR VL MARIC DRAZEN DERVENTA MAT PAN DOO SOKOLAC MAT PROM DOO TE[ANJ MATAS [IROKI BRIJEG SZR DRAZEN BEVANDA MATEHORN DOO ZVORNIK MATEJ GAL DOO GRUDE MATICA DOO LJUBU[KI MATIDRA DOO PRNJAVOR MATIX DOO TOMISLAVGRAD MATKOVIC DOO LIVNO MATO COMMERCE DOO KRE[EVO MATRICA DOO PRNJAVOR MATRIX COMPUTERS DOO SARAJEVO MATRIX KOMERC DOO BANJA LUKA MATURITAS DOO @EP^E MAX STYLE DOO KONJIC MAX SUR KAFE BAR VL MUSINOVIC MUHAREM PRNJAV MAX TEHNO STR VL SENDIC MELIHA ZENICA MAXIM COMPANY PPTP BANJA LUKA MAXIPEK DOO TUZLA MAXWEL DOO [IROKI BRIJEG MB CAKIC DOO ^ITLUK MB COMPANY DOO TREBINJE MB GROUP DOO BOSANSKI BROD MB KEKEROVIC DOO LAKTA[I MB KOMERC DOO UVAC RUDO MB LIPOVACA DOO BIHA] MB OR VULKANIZER AUTOPRAONA VL BALIC MIRDAL MB TRADE TR VL BEGIC BEKIRA CAZIN MB TRANSPORT DJL KAKANJ MBM MONT SZR [IROKI BRIJEG MARIN SARAVANJA MBM MONTAZA SZR [IROKI BRIJEG BLAGO SAKOTA MBO TR VL ANA HAJDUKOVIC ZVORNIK

TRN VAGAN BB [IROKI BRIJEG 1610200021850027 MAJEVICKA 53 1610850008790060

Broj 25 - Strana 64
2518. 2519. 2520. 2521. 2522. 2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST BANJA LUKA BR^KO ORA[JE @EP^E BILE]A GRADA^AC PRIJEDOR [IROKI BRIJEG VLASENICA LIVNO SARAJEVO [IROKI BRIJEG BR^KO MOSTAR I. SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SANSKI MOST CAZIN KLJU^ PRIJEDOR MOSTAR BR^KO SANSKI MOST CAZIN [IROKI BRIJEG TUZLA SARAJEVO MOSTAR MOSTAR BR^KO GRUDE ILID@A @EP^E MAGLAJ ILID@A BANJA LUKA @EP^E BIHA] SANSKI MOST BU@IM SANSKI MOST ZENICA SARAJEVO BUGOJNO BREZA CAPLJE 282 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG MLADIH BB UGLJARA 43 STJEPANA RADICA BB SRPSKE VOJSKE BR 9 6 BATALJONA BB RUDI CAJAVEC BB FRA D BUNTICA 93 TRG SRPSKIH BORACA 5 BRINA B.B. LUKAVICKA CESTA 72 UZARICI BB SARAJEVSKA BR 11 KRALJA TOMISLAVA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350005600046 1610450009160038 1610600005630055 1610800001560022 1610750006210059 1610200005550050 1610250019650016 1610450014460021 1610200021880097 1610850002700012 1610200018650094 1610000016160017 1610200048440055 1610600007420093 1610200011570064 1610000057810071 1610000064100036 1610450003890028 1610350029960044 1610350037860015 1610350006700026 1610450011660019 1610200011580055 1610600006970013 1610350021290087 1610350016740011 1610200021890088 1610250012640020 1610000021510052 1610200044790042 1610200011610028 1610500000250052 1610200031360004 1610000057550014 1610750002940092 1610750006180086 1610000077140037 1610450012000004 1610750001600037 1610350008780094 1610350032370009 1610350033090040 1610350010730085 1610550005820032 1610000010320035 1610550013390009 1610150006480040

MBS PROMET DOO SANSKI MOST MBS TRADE COM DOO BANJA LUKA MC GROUP DOO BR^KO MCM DOO UGLJARA ORA[JE MCS TRGOVINA NA MALO VL ADI BIJEDIC @EP^E MD KOMERC DOO BILE]A MD PEKARA VL MESANOVIC RUZMIR GRADA^AC MD TOURS DOO PRIJEDOR MDM DOO [IROKI BRIJEG MDV DOO VLASENICA MEAGRAKOP DOO LIVNO MEC DOO SARAJEVO MECA DOO [IROKI BRIJEG MED SP VL MIRSAD CVIKO BR^KO MEDDLE CAFFE BAR SUR VL MARUSIC MIRKO MOSTAR MEDEKS STR VL SMOLOVIC BRANKA MEDENI BUTIK STR BILJ APOT VL BAJRAKTAREVIC MEDIA PROMET DOO BANJALUKA MEDIAGRAF DOO SANSKI MOST MEDIAPRO DOO CAZIN MEDIC COMERC DOO KLJU^ MEDICUS II APOTEKA PRIJEDOR MEDILAB DOO MOSTAR MEDINA DOO BR^KO MEDIPLAST ZD VL NISVETA DUDIC SANSKI MOST MEDITERAN DOO CAZIN MEDITERAN SUR [IROKI BRIJEG IVICA ALEKSIC MEDITERAN TOURS DOO TUZLA

NIKOLE TESLE 22 TRZNI CENTAR DOBRINJA II ZC A2 BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB BANJALUCKA 2 SEFERAGICI BB OSLOBODILACA BIH 101 VOZDA KARADJORDJA 7 ANTE STARCEVICA BB SETALISTE 7 BU@IMSKO NASELJE BB CUPRIJA BB PRIVALJ BB MUFTIJE EFENDIJE KURTA BR 25 GABELINA 25 ORTIJES BB MILE BUDAKA 106 C UL JAKOVA GOTOVCA BR 8 MARICA STRANA 301 A JOSIPA SLAVENSKOG 11 FADILA JAHICA SPANCA BB VITESKA ULICA 11 MEJDAN 34 NJEGOSEVA 53 A ZELJEZNO POLJE MJESTOVA RAVAN217 SOKOLAC BB LUSCI PALANKA BB UL GENERALA IZETA NANICA BB OTOKE 12 A BUSTUA NUOVA 73 ALIPASINA 19 ARMIJE BH 41 PODZUPCA BB

MEDIUM ADRIA TRADE DOO SARAJEVO MEDJUGORJE AIRLINES DOO MOSTAR MEGACOMM DOO MOSTAR MEGASPED DOO BR^KO MEGASTORE DOO GRUDE MEGATRON DOO SARAJEVO ILID@A MEGEN DOO @EP^E MEHINAGIC DOO MAGLAJ MEJDAN STR VL TITORIC MIRSAD MELEM II APOTEKA VL DRAGAN TOMIC BANJA LUKA 2556. MELI I DOO @EP^E 2557. MELI TR VL BULIC EDINA 2558. MELI UR BISTRO VL MUJKANOVIC DENISA S MOST 2559. MELKIC DOO BU@IM 2560. MELKIC KNJIGOVODSTVENI BIRO VL MELKIC SAKIB 2561. MELONI DOO ZENICA 2562. MEMFIS DOO SARAJEVO 2563. MEMIKS TR VL MEMIC DJENANA BUGOJNO 2564. MEMISEVIC DOO BREZA

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA GRA^ANICA BR^KO GRUDE LJUBU[KI TESLI] GOSTE LAZAREVICA 44 ZANATSKI CENTAR BB GRA^ANICA DUBRAVE BB DRINOVCI -METILJEVAC BB RADISICI BB TESLI]KE SRPSKE BRIGADE BB ALIJE IZETBEGOVICA BB USTANICKA BB ZELENA TRZNICA BR 15 SS KRANJCEVICA B B DUSINE BB STEVANA SINDJELICA BB VUKOVO BB OSTROZAC 15 FRA BONE OSTOJICA 15 GOLUBOVICI 125 TODOROVO ORAHOVICA BB 17 V K B E BB H K GRADASCEVICA BB DR DJ BASLERA 9 [IROKI BRIJEG IRFANA LJUBIJANKICA 18 M TITA BB K TVRTKA 15 AGINCI BB UL PRKOS 128 CAZIN VISOKA GLAVICA BB BLIZNE GOMILE BB VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 BRANILACA BIH BB SRPSKA 109 SPLITSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MEHMEDA AHMEDBEGOVICA BB STROSMAJEROVA 5 VOJVODE MOMCILA 18 KRALJA ALEKSANDRA 163 BRANILACA 19 MAJDAN BB SALAKOVAC BB DJORDJA SMITRANA BB

Broj 25 - Strana 65
1610250021950080 1610250002650087 1610600005700089 1610200008080004 1610200006100040 1610400007150055 1610550009870073 1610200053130005 1610200018660085 1610200015290014 1610800003870077 1610400011620009 1610400004550067 1610350018330035 1610700005230022 1610350012090025 1610750005080009 1610350012670085 1610200008090092 1610200031470002 1610350025120035 1610500001270007 1610150004880025 1610450006860071 1610350006090090 1610200021900079 1610200033350056 1610000000230095 1610000000230192 1610700002300040 1610350028340047 1610450024310080 1610200011650089 1610750004410030 1610250016370058 1610150003930007 1610450005020078 1610450039210056 1610150001980016 1610450028270008 1610200003730039 1610450003710093

2565. MEMKOM OBR DJEL VL MEMIC AMEL TUZLA 2566. MEMO DOO GRA^ANICA 2567. 2568. 2569. 2570. MENAF HALIL DOO BR^KO MENAGER DJO GRUDE MENAGMENT GABI DOO LJUBU[KI MERA DOO TESLI]

2571. MERCES M TR VL MOMKOVIC NIJAZ ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I 2572. MERCI TR VL RADISLAVKA ZUBAC NEVESINJE NEVESINJE MERDIJANA STR SAFIJA DURAN LIVNO MERDZAN TRADE PP ^APLJINA MERI SBR VL ANTE KUJUNDZIC MERI SZTR VL MARIC MILENA TESLI] MERIMA FRIZERSKI SALON SZR VL KRDZALIC SAMIRA 2578. MERIS BENZ DOO CAZIN 2579. MERIS DOO KISELJAK 2580. MERIS TR VL REDZIC ESMA 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. LIVNO ^APLJINA ORA[JE TESLI] TE[ANJ

CAZIN KISELJAK VELIKA KLADU[A MERKUR DISCO CLUB VL ANA PRAVDIC @EP^E MERKUR ZABAVNE IGRE VL GRGIC FEHRUDIN SANSKI MOST S MOST MERLIN KAFE BAR SUR VL BRKIC IVAN LJUBU[KI LJUBU[KI MERLOT DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG MERMERI I GRANITI DOO BIHA] MEROS KOMERC DOO SREBRENIK MERY STR VL BECIC MIRNESA VISOKO MESKO DOO KOZARSKA DUBICA MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO PJ CAZIN BIHA] SREBRENIK VISOKO KOZ. DUBICA CAZIN [IROKI BRIJEG ^ITLUK KRE[EVO KRE[EVO KRE[EVO KLJU^ BANJA LUKA MOSTAR ZAVIDOVI]I GRA^ANICA ZENICA BANJA LUKA DOBOJ VISOKO MRKONJI] GRAD MOSTAR GRADI[KA

2590. MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO [IROKI BRIJEG 2591. MESNA INDUSTRIJA MI DOO ^ITLUK 2592. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2593. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2594. MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRE[EVO 2595. MESNICA BAJRIC TR VL BAJRIC MUHAREM KLJU^ 2596. MESNICA KOD BUCE SZTR VL MARIC MILAN BLUKA 2597. MESNICA KOD ILE STR VL KOVAC ILIJA MOSTAR 2598. MESNICA SZR VL MUSTAFA SARAJLIC 2599. MESNICA VL DZAFIC OSMAN GRA^ANICA 2600. MESO PROMET HALILOVIC DJL ZENICA 2601. METAL AD BANJALUKA 2602. METAL COMERC STR VL TUBIC JELENKO DOBOJ 2603. METAL GRADJA DD VISOKO 2604. METAL INOX DOO MRKONJI] GRAD 2605. METALIA DOO MOSTAR 2606. METALIK PTP GRADI[KA

Broj 25 - Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUSOVA^A TE[ANJ POSU[JE KRALJA TVRTKA BB KRASEVO BB ZAGREBACKA ULICA BB [IROKI BRIJEG DJURE DJAKOVICA 12 DUBRAVE BB ZBORISTE BB AVTOVAC BB KRNETE D LOKANJ LISICE BB BULEVAR MIRA BR 5 DR ANTE STARCEVICA BB FRA D BUNTICA ZRINJSKO FRANKOPANSKA BB KLJU^KA BB SVETOG SAVE 114 RK ZVORNICANKA DR JOVANA RASKOVICA 8 NIKOLE PASICA BB GNJILAVAC BB STEVANA NEMANJE BR 3 GORNJI TESLI] RADE BITANGE 44 PRVI PRILAZ SAKIRA KURTCEHAJICA 5 JAHORINSKA BB SRPSKIH VELIKANA 8 GORNJI MALI OGRADJENIK BB ZUPANA ZELIMIRA 29 AVDE JABUCICE 4 ULOVIC BB INDUSTRIJSKA ZONA BB LAKATSI MALOG RADOJICE BB MASICI 15 PROLETERSKA 207 OD@AK BLAGAJ BB OZIMICE II B 7 D 1 KNEZA LAZARA 53 B B MAHALA BB V.MLADENOVICA 16 BOBOSKA BB BOBANOVO SELO PRIBINIC JALIJA BB VUKA KARADZICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610700005420045 1610400000970088 1610200021920061 1610450029410049 1610800003310096 1610350011290066 1610200034450036 1610450005250065 1610850006980040 1610200038230029 1610600007450066 1610200027240026 1610200021940043 1610200015310093 1610350011980027 1610400009300060 1610850011390048 1610450038530086 1610450030330094 1610350016240073 1610450050750049 1610400008160019 1610200043190027 1610350022510056 1610000026880069 1610450012820042 1610200008110074 1610200036070033 1610000040660083 1610600007240061 1610450020850090 1610200039640021 1610200011720026 1610800004180089 1610450010250027 1610350012870002 1610450046120045 1610150006420094 1610800001650038 1610200026020057 1610200050450089 1610400008900032 1610150007000057 1610300004980073

2607. METALMONT SZR VL K BARTULOVIC BUSOVA^A 2608. METAS DOO TE[ANJ 2609. METRO STR POSU[JE VL KRISTI IVANKOVIC

2610. MEXICO CITY SUR VL SAVIC SNJEZANA BANJA LUKA 2611. MF DOO BR^KO DISTRIKT DUBRAVE BR^KO 2612. MF TRGOVACKA RADNJA VL MUJAGIC FIKRET VELIKA KLADU[A 2613. MG KOMERC DOO GACKO GACKO 2614. MG MARKET STR VL CULIBRK GORDANA LAKTA[I LAKTA[I 2615. MG PROM TR VL GORAN MITROVIC D LOKANJ ZVORNIK 2616. MG STR VL GOJKO PAVICIC LJUBU[KI LJUBU[KI 2617. MGN CO DOO BR^KO BR^KO 2618. MI MO DOO MOSTAR MOSTAR 2619. MIAL STR VL MILA MIKULIC [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG 2620. MIAMI DOO ^APLJINA ^APLJINA 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. MIB KOMPANI DOO SANSKI MOST MIBEKS DOO TESLI] MICA STR VL DJUKA PETROVIC ZVORNIK MICA SUR NARODNA KUHINJA VL VULIC MIRA M GRAD MICAN DOO DOBOJ MICHELIN SVR I AUTOPRAONA VL JAPIC MEHO MICKYSLAND DJEC IGRAON VL SAVKOVIC V PRNJAVOR MICO KOVIN SZD TESLI] MICRO CHIP DOO MOSTAR MICRONET DOO BIHA] SANSKI MOST TESLI] ZVORNIK MRKONJI] GRAD DOBOJ CAZIN PRNJAVOR TESLI] MOSTAR BIHA] PALE PRIJEDOR ^ITLUK LIVNO SARAJEVO BR^KO LAKTA[I TREBINJE MOSTAR OD@AK KUPRES BIHA] NOVI GRAD VISOKO BANJA LUKA GRUDE ^APLJINA TESLI] VISOKO FO^A

2631. MIG DOO PALE 2632. MIG SR AUTOPRAONA VL KARLICA MIOMIR PRIJEDOR 2633. MIGAGRO 2000 DOO ^ITLUK 2634. MIGRA DOO LIVNO 2635. MIJA STR VL SAHOVIC SENADA 2636. MIJAS TRADE DOO BR^KO 2637. MIJAT I SINOVI GROUP DOO LAKTA[I 2638. MIKA 1 STR VL ZDRAVKO KOVACEVIC TREBINJE 2639. MIKAS DOO MOSTAR 2640. MIKASA DOO PROIZVODNJA PROMET I USLUGE OD@AK 2641. MIKEC KOMERC DOO KUPRES 2642. MIKI COMMERC DOO BIHA] 2643. MIKI STR VL RAILIC MILICA NOVI GRAD 2644. MIKRON TOKARSKA SZR VL HUSANOVIC F VISOKO 2645. MIKRONS DOO BANJA LUKA 2646. MIKULIC COMPANY DOO GRUDE 2647. MIL STR VL ZLATKO ANDRIC ^APLJINA 2648. MILADIC STR VL MILADIC SINISA TESLI] 2649. MILANO FAST FOOD VL BUKVA NADZA VISOKO 2650. MILANOVIC DOO FO^A

Srijeda, 11. 5. 2011.
2651. MILBO KOMERC DOO DVOROVI 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA NOVI GRAD PALE BANJA LUKA PRIJEDOR GORA@DE GORA@DE GRADI[KA [AMAC PRNJAVOR DOBOJ VELIKA KLADU[A MOSTAR MOSTAR [IROKI BRIJEG PRNJAVOR DERVENTA KAKANJ ZENICA VELIKA KLADU[A MOSTAR ^ITLUK [EKOVI]I MOSTAR MOSTAR DRVAR VISOKO SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA TAR^IN [IROKI BRIJEG TRAVNIK SANSKI MOST BANJA LUKA SARAJEVO ZENICA NOVI GRAD LAKTA[I BOS. PETROVAC VELIKA KLADU[A SANSKI MOST BANJA LUKA ZVORNIK KARADJORDJEVA BB DVOROVI SOKOLISTE BB BREZOVICE BB VELJKA MLADJENOVICA BB KRALJA ALEKSANDRA 39A MRAVINJAC BB MRAVINJAC BB ALEKSE SANTICA BB MAJKE JEVROSIME BB BOZE TATAREVICA 76 OSJECANI DOBOJ DZEMALA BIJEDICA 8 KNEZA DOMAGOJA 12 DR ANTE STARCEVICA 32 D A G MATOS ZANATSKI CENTAR 1 CARA DUSANA BB VEHABI BB MARSALA TITA 48 MUHSINA RIZVICA BB S RADICA 72 K TOMISLAVA BB D MIHAILOVICA 55 SEKOVICI M TITA 2 JASENICA 97 D POTOCI BB RADINOVICI BR 2 DZEMALA BIJEDICA 182 ADEMA BUCA 25 SABACKIH DJAKA BB VRBANJA BB DOBRIC BB [IROKI BRIJEG KALIBUNAR BB BULEVAR 7 KORPUSA BB STEVANA MOKRANJCA 34 MARKA MARULICA 3 LUKOVO POLJE 85 KNEZA LAZARA 75 CARA DUSANA 134 MEDENO POLJE JOSE BLOK 1 LAMELA A HUKICA BRDO PRVOMAJSKA 126 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 CELOPEK BB

Broj 25 - Strana 67
1610850000140085 1610450040140092 1610000065290032 1610450014830076 1610450022610058 1610300000250062 1610300000250159 1610450053310073 1610450041100004 1610450051170059 1610400003340089 1610350011030009 1610200032640016 1610200011750096 1610200021960025 1610450032210051 1610450032900012 1610650003090059 1610550009250049 1610350008610053 1610200011780069 1610200007090022 1610850009410084 1610200002550034 1610200011790060 1610450001780084 1610150003940095 1610000022910053 1610200038220038 1610800001710081 1610000027640064 1610200021970016 1610550008660095 1610350020870077 1610450008280054 1610000039930061 1610550009960089 1610450044700062 1610450020700031 1610350006530082 1610350018530049 1610350019250080 1610450036280074 1610250009570067

MILD TRADE DOO NOVI GRAD MILE KOMERC DOO PALE MILETIC DB DOO BANJA LUKA MILETIC ZDRAVKO AUTOPREVOZNIK PRIJEDOR MILGOR DOO GORA@DE MILGOR DOO GORA@DE MILIM DOO GRADI[KA MILIX DOO [AMAC MILJANOVIC DOO PRNJAVOR MILJANOVIC KOMERC DOO DOBOJ MILJKOVIC MERC DOO VELIKA KLADU[A MILJKOVICI DOO MOSTAR MILKA B STR VL BOZIC MILKA MOSTAR MILKA STR [IROKI BRIJEG MILA SLISKOVIC MILLENIUM SUR VL [AMAC DALIBOR PRNJAVOR MILOVANOVIC COMPANY DOO DERVENTA MIM VL VEHAB MEHRUDINA MIMA SZ ZLATARA VL DIZDAREVIC SABAHUDIN ZENIC MIMIN COMERC DOO VELIKA KLADU[A

2671. MIMOZA CVJECARNICA STR VL MARIJANA MARIC 2672. MIMOZA STR VL DUGANDJIC SILVANA ^ITLUK 2673. MIMOZA SUR VL ZARKO IBRISIMOVIC SEKOVICI 2674. MIN FRIZ SALON SZR VL FATA ABAZA MOSTAR 2675. MIN KAKTUS DOO MOSTAR 2676. MINAL DOO DRVAR 2677. MINAS PRZIONICA KAFE VL NEIMARLIJA OSMAN 2678. MINASCO DOO SARAJEVO 2679. MINELLA CAFFE SHOP TR VL ESMA ZUHRIC MOSTAR 2680. MING COFEE DOO BIJELJINA 2681. MINI FARMA KOKA NOSILJA VL SLJIVAR VAHID 2682. MINI MARKET STR [IROKI BRIJEG JADRANKO MARIC 2683. MINI MARKET STR VL MULAIMOVIC RASID 2684. MINI PEKARA AROMA VL BAJRAM CAKAJ S MOST 2685. MINOAN DOO BANJALUKA 2686. MIPA DOO SARAJEVO 2687. MIR PROMET DOO ZENICA 2688. MIR STR VL BATEZ MIRA NOVI GRAD 2689. MIRCE & COMPANY DOO LAKTA[I 2690. MIREL ERMIN DOO BOS. PETROVAC 2691. MIRELA BRIJACKO FRIZERSKI SALON VL FATIMA B 2692. MIRELA TR VL AHMET KRUPIC SANSKI MOST 2693. MIREX PROMET DOO BANJA LUKA 2694. MIRJAM COMERCE DOO ZVORNIK

Broj 25 - Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZVORNIK BOS. KRUPA ^ITLUK VISOKO GRADA^AC BOS. KRUPA SARAJEVO VISOKO DOBOJ ZENICA ILID@A SANSKI MOST PETROVO LIVNO @EP^E [AMAC ZENICA GRA^ANICA ZVORNIK NEVESINJE TREBINJE MAGLAJ BANJA LUKA TESLI] VISOKO VISOKO VISOKO TE[ANJ TE[ANJ ZVORNIK [AMAC [AMAC [AMAC BR^KO @EP^E [IROKI BRIJEG ^APLJINA PROZOR RAMA ZVORNIK PRNJAVOR BIHA] [IROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR PRNJAVOR BRACE JUGOVICA OSTRUZNICA BB NERETVANSKA BB CABARAVDICA 20 KEREP KEREPSKI PUT BB OSTRUZNICA 12 HUMSKA 292 PODVISOKI 23 DONJI POTOCANI BB SARAJEVSKA 10 BLAZUJ 116 KRKOJEVCI BB PETROVO BB ZUPANA ZELIMIRA 19 PAPRATNICA 108 JOVANA CVIJICA BB MARSALA TITA 73 BRANILACA KULE GRADA TC ETNA PP7 SV SAVE 120 NEVESINJSKIH USTANIKA 17 RASTOCI 1 LIJESNICA BB DJURE DANICICA 6 MAJORA GAVRILOVICA 2 RAMADANOVCI BB LIJESEVA UVORICI DOBROPOLJE BB MEDAKOVO KOZLUK JOVANA CVIJICA BB MAJKE JEVROSIME BR 4 MAJKE JEVROSIME BR 4 MOSTARSKA BR 253 BEGOV HAN BB MOKRO BB MATE BOBANA PC 1 OMETALA BB KARAKAJ BB MAGISTRALNI PUT BB JABLANSKA BR 2 CERIGAJ BB [IROKI BRIJEG

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610250007380098 1610350034900060 1610200050720040 1610150001350098 1610250022940062 1610350024680043 1610000063990038 1610150004030014 1610450030000003 1610550004570090 1610000066590026 1610350006410093 1610450049480028 1610200018720031 1610750001710035 1610450048110097 1610550005750095 1610250022660023 1610850006770035 1610200051490026 1610200048560044 1610750001720026 1610450027200098 1610400006870016 1610150007210062 1610150001200039 1610150002250064 1610400006860025 1610400002420044 1610850010770024 1610800003800043 1610450040750028 1610800005430031 1610600005010031 1610750004380057 1610200022010077 1610200052380098 1610200057090030 1610850002760055 1610450023190021 1610350015830054 1610200022020068

2695. MIRJAM DOO ZVORNIK 2696. MIRNI GAJ UR BISTRO VL JEZERKIC OMER BOS KRUP 2697. MIROSLAV STR VL MIROSLAV KORDIC ^ITLUK 2698. MIRSO SZR VL BECIRHODZIC MIRSAD VISOKO 2699. MIRVAD COMPANY DOO GRADA^AC 2700. MIRZA DOO BOSANSKA KRUPA 2701. MIRZA STR VL MANDRA MIRZA SARAJEVO 2702. MIS AG DOO VISOKO 2703. MIS IPP VL SLOBODAN JOVANOVIC KAKMUZ DOBOJ 2704. MIS PROM BEAUTY DOO ZENICA 2705. MISA STR VL SKRIJELJ NAIL ILID@A 2706. MISAN DOO SANSKI MOST 2707. MISEL TRANSPORTI DOO PETROVO 2708. MISIC DOO LIVNO 2709. MISKO HOLZ DOO @EP^E 2710. MISS N PARFIMRIJA TR VL BAJIC LJ [AMAC 2711. MISTIC STR VL ZERDO DELILA ZENICA 2712. MISTIQUE PARIMERIJA VL SPAHIC JASMIN GRACANIC 2713. MIVA KUCNA RADINOST JASNA BOSKOVIC ZVORNIK 2714. MIVES KOMISION VL M COVILO NEVESINJE 2715. MIVEX DOO TREBINJE 2716. MIVEX TR VL SENADA SALKANOVIC MAGLAJ 2717. MIXIM DOO BANJA LUKA 2718. MJESOVITA ROBA KOD BOCE STR VL MISIC BOGOLJUB 2719. MJESOVITA ROBA STR VL ALIHODZIC NEZIR VISOKO 2720. MJESOVITA ROBA VL HALILOVIC NASIHA VISOKO 2721. MJESOVITA ROBA VL OCUZ ENES 2722. MJESOVITE ROBE STR VL BRKA HASAN 2723. MJESOVITE ROBE STR VL MESINOVIC DZENANA 2724. MLADJO KOMERC BR 2 TR VL LJILJANA JEFTIC 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 2731. MLADOST MN DOO [AMAC MLADOST P DOO [AMAC MLADOST P DOO [AMAC MLIN PSENICA DOO BR^KO MLIN ZLATNO ZRNO DOO @EP^E MLJEKOPRERADA DOO [IROKI BRIJEG MM FRIZERSKI SALON VL M KRESIC ^APLJINA

2732. MM MARKO DOO PROZOR RAMA 2733. MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK 2734. MM SZUR VL STJEPANOVIC BRANKICA PRNJAVOR 2735. MM TR VL BEGOVIC MIREL BIHA] 2736. MM WERK SZR VL MARKO MUSA [IROKI BRIJEG 2737. MO RENT DOO MOSTAR 2738. MO TEHNO DOO MOSTAR 2739. MOBI MIX STUR VL SPASOJEVIC NEBOJSA PRNJAVOR

BISCE POLJE 1610200037420079 K PETRA KRESIMIRA IV BB SPC 1610200032050062 RONDO BRANKA COPICA 5 1610450042210072

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
OD@AK SARAJEVO BR^KO SARAJEVO TUZLA ^APLJINA BIJELJINA TOMISLAVGRAD SRBAC POSU[JE SANSKI MOST MODRI^A VOGO[]A LJUBU[KI MOSTAR [IROKI BRIJEG BILE]A GRADI[KA LIVNO PALE DOBOJ LJUBU[KI BILE]A ILID@A BR^KO MOSTAR ^APLJINA MOSTAR VISOKO ORA[JE TESLI] ZENICA SARAJEVO ZENICA SANSKI MOST SANSKI MOST LUKAVAC ^APLJINA BIJELJINA GRUDE ^ITLUK BANJA LUKA BIHA] MODRI^A BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO TE[ANJ SRBAC GRUDE

Broj 25 - Strana 69

2740. MOBIL ZONA STR OD@AK VL CAVALIC NERMINA 2741. MOBILEX DOO SARAJEVO 2742. MOC PRIRODE DOO BR^KO 2743. MOCART KALIPSO DOO SARAJEVO 2744. MOCCA DOO TUZLA 2745. MODE LINE STR VL MARIJANA BULUM ^APLJINA 2746. MODENA SUR KAFE BAR VL ZELJKO PAJIC 2747. MODERNA DOO TOMISLAVGRAD 2748. MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC 2749. MODOM DOO POSU[JE 2750. MODRASPED DOO SANSKI MOST 2751. MODRI^A MPI AD MODRI^A 2752. MODUL INZENJERING DOO SARAJEVO 2753. MODULAR DOO LJUBU[KI 2754. MOFAZA SOD VL IVAN MARIJANOVIC MOSTAR 2755. MOKA STR [IROKI BRIJEG IVA ZELJKO 2756. MOMA COMERCE DOO BILE]A 2757. MONA STR VL GLIGORIC M NOVA TOPOLA 2758. MONACO CAFFE BAR VL STJEPAN KRIVIC LIVNO 2759. MONAKO KAFE BAR SUR VL BOZOVIC MILOMIR 2760. MONAKO STR MJESOVITE ROBE 2761. MONALISA DOO LJUBU[KI 2762. MOND TRADE DOO BILE]A 2763. MONDEX DOO SARAJEVO 2764. MONDO TRADE DOO BR^KO 2765. MONEA DOO MOSTAR 2766. MONEL STR PAVLOVIC MILENA ^APLJINA 2767. MONERA DOO MOSTAR 2768. MONEX DOO VISOKO 2769. MONIKA DOO DONJA MAHAKA ORA[JE 2770. 2771. 2772. 2773. 2774. 2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. MONT ELEKTRO DOO TESLI] MONTANA DOO ZENICA MONTBOSS COMPANY DOO SARAJEVO MONTE COM DOO ZENICA MONTES SEHA DOO SANSKI MOST MONTTECH DOO SANSKI MOST MOR DOO LUKAVAC MORANGO DOO ^APLJINA MORBIX COMERCE DOO BIJELJINA MORE DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV GRUDE MORGAN DOO ^ITLUK MOST DOO BANJALUKA MOST DOO BIHA] MOST KOMERC DOO MODRI^A MOST SUR VL DJERVIDA DRAGOMIR BANJA LUKA MOTO NAUTICA DOO TUZLA MOTOCOMMERCE DOO BANJA LUKA MOTOR FORM DOO SARAJEVO MOTOR OIL DOO TE[ANJ MOTORAD DOO SITNESI SRBAC MP HERBA DOO GRUDE

ZANATSKI CENTAR BB OD@AK 1610800005880014 TRG MEDJ PRIJATELJSTVA 15 CVIJETE ZUZORIC BB BR^KO BRAVADZILUK 17 ZARKA VUKOVICA 3 ANTE STARCEVICA BB GAVRILA PRINCIPA BR 22 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB SRBAC MOTAJICKI ODRED BB MOSTARSKA BB MODRA BR 76 CARA DUSANA 90 IGMANSKA 1 RADISICI BB FRANJEVACKA 59 S RADICA BB DUBRAVA LAMELA B NOVA TOPOLA BB LOPATICE BB LIVNO SRPSKIH RATNIKA 9 CARA DUSANA BR 33 PROLOG BB JOVANA RASKOVICA 23 PUT FAMOSA 38 HRASNICA AVDICEVICA BR 5 BR^KO MLADENA BALORDE 35 MATIJE GUPCA BB ZAGREBACKA 18 JALIJA 45 VINKOVACKA 5B DONJA MAHALA SIME LOZANICA BB BRANILACA BOSNE 2A AZIZA SOKOLICA 2 VELIKOG SUDIJE GRADJESE 19 DONJI KRKOJEVCI INDUSTRIJSKA ZONA BB TUZLANSKOG ODREDA BB DRACEVO BB MAJEVICKA 29 RUZICI BB MEDJUGORJE BB MILANA MIRICA 4 IZACIC 14 RISTE MIKICICA BB BRANKA MORACE 17 ARMIJE BIH DO 41 KARADJORDJEVA 242 SAMIRA FRASTE 16 MARSALA TITA BB JELAH SITNESI SRBAC SOVICI PRLICI 345 1610000047780077 1610600005020022 1610000039350098 1610250007670031 1610200040830017 1610850005160029 1610200040960094 1610450020050034 1610200047110088 1610350010020045 1610450052360055 1610000040700047 1610200033620007 1610200011900058 1610200022040050 1610200004780064 1610450048280041 1610200032540009 1610000073880061 1610400004600022 1610200032070044 1610200050010097 1610000000960020 1610600004440059 1610200049350012 1610200015380030 1610200046970020 1610150000400080 1610800001750045 1610400008170010 1610550011640032 1610000029570073 1610550008250076 1610350029380081 1610350029890010 1610250001740033 1610200034660041 1610800001760036 1610200029390031 1610200007110004 1610450020240057 1610350023380049 1610450034770075 1610450043650037 1610250007290082 1610450006560050 1610000023960078 1610400006160073 1610450017030036 1610200044520091

Broj 25 - Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TREBINJE VITEZ TREBINJE BR^KO VELIKA KLADU[A DOBOJ NJEGOSEVA 13 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BB SERAFIMA PEROVICA BR 31 NIKOLE TESLE BR 70 IVE MARINKOVICA 15

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200042730053 1610700004040026 1610200041600003 1610600007440075 1610350030670084 1610450039730073 1610450039000051 1610450015860022 1610200017170068 1610200026400006 1610000048770059 1610450040610057 1610000044300008 1610800001770027 1610250003350039 1610250013810034 1610400000670067 1610350006370032 1610000073250046 1610700006770091 1610600000180013 1610200001230058 1610250024060024 1610650000730049 1610000038180084 1610600004450050 1610200012020047 1610800004780034 1610200017180059 1610200024460006 1610600007380032 1610200056620065 1610850002960069 1610450043040004 1610200050950027 1610450000830066 1610400007980084 1610000051610025 1610200015400012 1610350032140022 1610000034280005 1610450050270093 1610450049610008

2791. MP MESARSKA RADNJA VL PERO MASLO TREBINJE 2792. MP3 CLUB SUR VL BERNARD JABLANOVIC VITEZ 2793. MRKAIC DOO TREBINJE 2794. MRKONJI] PROM DOO BR^KO 2795. MS CAFFE BAR VL PAJAZETOVIC JASMINA 2796. MS COMPANY DOO DOBOJ 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810.

SOLUNSKIH DOBROVOLJACA C3 L4 4 MS DELTA ZZ PO PRNJAVOR PRNJAVOR VLADIKE PLATONA BB MS GROOUP DOO LAKTA[I LAKTA[I DOSITEJEVA 2 MS TRADE DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGRAD PRISOJE BB MS TRANS DOO ^ITLUK ^ITLUK MEDJUGORJE BB MSN STR VL KAPO SANELA SARAJEVO SARAJEVO AZIZE SACIRBEGOVIC BB MSSSS TR VL LAHOLAT SNEZANA PRIJEDOR PRIJEDOR S VELIKANA BB MTN KOMERC DOO PALE PALE JANKA VUKOTICA BB MTV KOMERC DOO BIJELJINA BIJELJINA SABACKIH DJAKA BB MUFAD HARFA DOO LUKAVICA GRA^ANICA GRA^ANICA LUKAVICA BB MUJDO AUTOMEH VULK RADNJA VL GRA^ANICA STJEPAN POLJE BB AVDAGIC MUHIDI GRA^ANICA MUKIPROM EXPORT IMPORT DOO TE[ANJ TE[ANJ JELAH MULING DOO CAZIN CAZIN HASANA MUJEZINOVICA BB MUR MUR DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE BB MURA TRGOVINSKA RADNJA VL RAMIZ MUJIC KISELJAK GROMILJAK BB BR^KO MOSTAR TUZLA KAKANJ ILIJA[ ILIJA[ [IROKI BRIJEG OD@AK POSU[JE GACKO BR^KO MOSTAR BIJELJINA DERVENTA MOSTAR [AMAC DOBOJ JUG SARAJEVO ^APLJINA VELIKA KLADU[A SARAJEVO DOBOJ NOVI GRAD GORNJI RAHIC 333 OSE GREBE 1 15 MAJA BB PP 142 PRIZ TC SJENJAK ZGOSCANSKA BB BOSANSKI PUT 124 ILIJA[ BOSANSKI PUT 124 ILIJA[ K DOMAGOJA BR 7 DONJI SVILAJ 150 OD@AK POKLECANI BB GRA^ANICA BB SAFETA BEGA BASAGICA BR 8 10 ZAGREBACKA 2 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE BR 1 DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 VOJNO BB CARA LAZARA BB MATUZICI BB SAFETA ZAJKE BB ANTE STARCEVICA BB HAMDIJE POZDERCA 13 HASANA SUCESKE BB LIPAC BB MLADENA STOJANOVICA 1

2811. MURSELOVIC DOO BR^KO 2812. MUSALA BUREGDZINICA VL ARIF JASARI MOSTAR 2813. MUSSALA OBP FAST FOOD VL RAKIPI ELSADAT TUZLA 2814. MUSTANG DOO KAKANJ 2815. MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJA[ 2816. MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJA[ 2817. MUSTAPIC FRIGO DOO [IROKI BRIJEG 2818. MUTAPCIC DOO ZA UNUT I VANJSKU TRGO OD@AK 2819. MUVARNICA DOO POSU[JE 2820. MV SOKOMONT DOO GACKO 2821. MVS PHARM DOO BR^KO 2822. MY CAFFE CLUB UR VL ZDRAVKO ANIC MOSTAR 2823. MY WAY DOO BIJELJINA 2824. MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA 2825. MZI DOO MOSTAR 2826. N B S GROUP DOO [AMAC 2827. N S COMPANY DOO DOBOJ JUG 2828. N&B&S DOO SARAJEVO 2829. N&D CO DOO ^APLJINA 2830. NA DI TR VL BEGANOVIC DZEVAD VELIKA KLADU[A 2831. NAAR DOO SARAJEVO 2832. NACIONALNA KUCA SUR VL DAMJANOVIC D DOBOJ 2833. NADA BIFE VL OLJACA NADA NOVI GRAD

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR SARAJEVO @EP^E @IVINICE BR^KO LJUBU[KI MOSTAR KAKANJ KRE[EVO TESLI] TE[ANJ SARAJEVO @IVINICE SARAJEVO ILID@A PROZOR RAMA SREBRENIK PRIJEDOR NOVI TRAVNIK LJUBU[KI LJUBU[KI GRADA^AC MOSTAR @EP^E LIVNO ILIJA[ BIHA] KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BR1 ALIPASINA 195 ZELJEZNO POLJE BB 16 MUSLIMANSKE BRIGADE 1 @IVINICE DUBRAVE BB LISICE BB OSE GREBE 10 ULICA SEHIDA 31 GUNJANI bb G BULETIC RADUSA BB SKENDERIJA 14 UL MARSALA TITA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 16 TUKOVI 64 B KOVACEVO POLJE 14 SPIONICA BB TONE PERICA BB PRVOG MAJA 20/01 RADISICI BB Z FRANKOPANA 76 HADZIEFENDIJINA 2 SPLITSKA 40 STJEPANA RADICA BB GUBER MLINI 33 BOSANSKE NEZAVISNOSTI OZIMIC I BB MARSALA TITA 50 SRPSKIH USTANIKA BR 56 PROVO BB [IROKI BRIJEG BOSANSKIH BRANILACA BB HASANA KIKICA 4 FAJTOVCI BB ZANATSKI CENTAR BB VREOCA 63 D TREBINJSKIH BRIGADA 3 KRALJA TVRTKA BB TURBE BOSANSKA BB TEREZIJE SKEND BAZAR BB MARSALA TITA 48 GOLUBIC BB VEIZOVAC BR 5 M VRHOVCA 21 JOVANA RASKOVICA 10 IVANICI BB VAHIDBEGOVA BB CARA LAZARA 44 VELJKA MLADJENOVICA BB

Broj 25 - Strana 71
1610200012030038 1610000070710004 1610750001810042 1610250012620038 1610600006570082 1610200028690079 1610200004880071 1610650000340012 1610000020370011 1610400007540092 1610400002930070 1610000048440065 1610250008430026 1610000005980061 1610000034010054 1610200046220016 1610500001770042 1610450051600060 1610200025200019 1610200012040029 1610200044190097 1610250013730009 1610200025520022 1610750001820033 1610200018760092 1610000005700022 1610350023780077 1610000023440061 1610450042430068 1610200032700059 1610500004280014 1610250015250096 1610350012290039 1610200047960002 1610000010760027 1610200054320098 1610250024880062 1610550008110008 1610000022330090 1610550006260024 1610350026960028 1610350007170088 1610450019890081 1610450046900022 1610450009700037 1610350026860021 1610000064430030 1610800001810088

2834. NADA PIZZA GRILL SUR VL SOLDO SLADJ MOSTAR 2835. NADIX DOO SARAJEVO 2836. NADZAK STR VL NUSRET NADZAK @EP^E 2837. NAF DOO @IVINICE 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. NAKI DOO BR^KO NAM COMMERCE DOO LJUBU[KI NANA TR VL ISMET PASIC MOSTAR NANDA CAFE BAR PICERIJA VL ALAGIC SEMSA KAKAN NAPEX DRVO DOO KRE[EVO NAPOLEON DOO G BULETIC TESLI] NAPREDAK DD TE[ANJ NAR TOURS DOO SARAJEVO NARCIS SZCR VL MARIC VLADO @IVINICE NARIS CHEM DOO SARAJEVO

2848. NARODNO GRIJANJE DOO SARAJEVO 2849. NARODNO GRIJANJE ENERG SIS DOO PROZOR RAMA 2850. NAS COMERC DOO SREBRENIK 2851. NASLEDNIK TR VL VURUNA ZARKO PRIJEDOR 2852. NATASA PROM DOO NOVI TRAVNIK 2853. NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI 2854. NATIVA DOO LJUBU[KI 2855. NATURPRODUKT DOO GRADA^AC 2856. NAV DOO MOSTAR 2857. NBI CURIC DOO @EP^E 2858. NDB PROMET DOO LIVNO 2859. NEAL DOO ILIJA[ 2860. NEC UR KAFFE BAR VL DAMIR REDZIC BIHA]

2861. NECKAR CO DOO SARAJEVO SARAJEVO 2862. NEDA STR VL RADULOVIC NEDA BANJA LUKA BANJA LUKA 2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. NEDALM DOO [IROKI BRIJEG NEDIM PROM DOO SREBRENIK NEED DOO GRADA^AC NEES UR CAFFE BAR VL BEGOVIC KASIM NEEY CO DOO KONJIC NEHAM PROMET DOO SARAJEVO NEIMARSTVO AD TREBINJE NEJA M TNM VL MEMISEVIC JASMINA LUKAVAC NEJLA AUTOPRAONICA VL SAKIC AMRA TRAVNIK NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO NELA STR VL DJULAN ADMIRA ZENICA NELA TR VL SEBIRA MEMAGIC BIHA] NENA M DOO BIHA] NENA TR VL SUSNICA NEVENKA PRIJEDOR NEPTUN STUDIO STR VL PETKOVIC D BOSANSKI BROD NERC KOMPANI DOO I. SARAJEVO NES DOO SANSKI MOST NESPRI DOO ISTOCNO SARAJEVO NESTT PROMET DOO BANJA LUKA [IROKI BRIJEG SREBRENIK GRADA^AC SANSKI MOST KONJIC ILID@A TREBINJE LUKAVAC TRAVNIK SARAJEVO ZENICA BIHA] BIHA] PRIJEDOR BOS. BROD I. SARAJEVO SANSKI MOST I. SARAJEVO BANJA LUKA

Broj 25 - Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR NEUM TESLI] VISOKO SREBRENIK ZVORNIK MOSTAR ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO ^APLJINA VITEZ ZVORNIK SARAJEVO SARAJEVO TUZLA MOSTAR BANJA LUKA ^APLJINA TREBINJE ZVORNIK ^APLJINA ORA[JE SARAJEVO TESLI] VITEZ GORA@DE SANSKI MOST TRAVNIK MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA CAZIN TE[ANJ BANJA LUKA SARAJEVO @EP^E [AMAC MODRI^A DERVENTA NOVI TRAVNIK PRNJAVOR TREBINJE BANJA LUKA ORA[JE PROZOR RAMA BRACE FEJICA BB PUT SVETOG ANTE BB DONJA VRUCICA VISOKO SPIONICA DONJA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 PETRA KRESIMIRA IV 2 ZMAJA OD BOSNE 32 DUNAVSKA BR 1 C PRUSCAKOVICA 27 VISICI BB SANTICI BB VUKA KARADZICA 54 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 46 KOLODVORSKA 11A LIPNICA BB ULICA IX BR 10 IVANA GORANA KOVACICA 56 ^APLJINA MOKRI DOLOVI BB RK ZVORNICANKA TEZGA BR 34 B RADICA BR 1 III ULICA BR 96 TRAMPINA 2 BRANKA COPICA BB DOBROVOLJACKA BB ZAIMA IMAMOVICA BB OKREC BB NOVA BILA BB SPLITSKA 28 RUDJERA BOSKOVICA 44 PETRA PECIJE 77 HASANA MUJEZINOVICA 16 4 JELAH ZMAJ OGNJENOG VUKA 57 PAVLA LUKACA 44 BEGOV HAN PEPELARSKA RIJEKA BB VUKA KARADZICA BB VRANJAK BB PRVOG MAJA BB KRALJA TVRTKA 40 GORNJI STRPCI BB NASELJE TINI BB SVETOZARA MARKOVIC F III ULICA BR 25 GRACAC BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200041610091 1610200015440073 1610400007720027 1610150001470087 1610500003280041 1610850010580098 1610200031460011 1610550000870025 1610450005820037 1610000010390069 1610200015450064 1610700001620070 1610850011360075 1610000068160068 1610000065020081 1610250006420089 1610200043320007 1610450030900066 1610200015470046 1610200005290090 1610850009150027 1610200015480037 1610250005830038 1610000006770029 1610400008330060 1610550007680007 1610300005450038 1610350035380016 1610700004050017 1610200045570019 1610000039480078 1610450027220080 1610350011280075 1610400000240066 1610450020790047 1610000025670091 1610750001850006 1610450050220041 1610450034900055 1610450036510061 1610700002630034 1610450000450020 1610200012110063 1610450011480084 1610800005830059 1610200052580015

2882. NET 1 INTERNET KLUB VL ELDIN OBRADOVIC MOSTAR 2883. NEUMPROMET DOO NEUM 2884. NEVEN STR VL VAJIC ZORAN TESLI] 2885. NEVZET PROMET DOO VISOKO 2886. NEW YOUNG DOO SREBRENIK 2887. NEX SHOP TR VL BILJANA BOSKOVIC ZVORNIK 2888. NEZAVISNA INFORMATIVNA NOVINSKA AGENCIJA DOO 2889. NIAGARA DOO ZENICA 2890. NICOLA S DOO BANJALUKA 2891. NICPETROL DOO EXPORT IMPORT SARAJEVO 2892. NIDA CO DOO ^APLJINA 2893. NIGHT CLUB EXTASA SUR MISKOVIC D VITEZ 2894. NIJ MUSKI I ZENSKI FRIZ SAL VL DJUKA PETROVIC 2895. NIKI EXPORT STR VL OMEROVIC SANELA 2896. NIKOLE SALON ZA ULJEPSAVANJE ALEKSIC NIKOLINA 2897. NIMFA SOUND DOO TUZLA 2898. NIN TR VL AMRA KAJAN MOSTAR 2899. NINA STR VL KAJKUT DRAGANA BANJA LUKA 2900. NINO CAFFE BAR LJERKA JURKOVIC ^APLJINA 2901. NINO STR VL NIKOLA VLACIC 2902. NINO STR VL NADA GRABOVAC ZVORNIK 2903. 2904. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. NIPROM DOO ^APLJINA NISAL DOO ORA[JE NISSADRIA DOO SARAJEVO NIT DOO TESLI] NIT TRANS DOO VITEZ NJAM NJAM UR GRILL VL RIKALO HASAN GORA@DE NM MALOVCIC ZIDARSKI RADOVI VL MALOVCIC NESIB NOBIL TRANS DOO NOVA BILA TRAVNIK NOBILIS VITA DOO MOSTAR NOBLESS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO NOOK 3 SUR VL TOLIMIR OGNJEN BANJA LUKA NOPPEX DOO CAZIN NOR DOO TE[ANJ NOVA D DOO BANJALUKA NOVA ERA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO NOVA LINIJA DOO @EP^E

2919. NOVA VARO[ TR VL JANKOVIC RAJANA [AMAC 2920. NOVAKOVIC S B DOO VRANJAK MODRI^A 2921. NOVKOMERC DOO DERVENTA 2922. NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK 2923. NOVOTERM GROUP DOO PRNJAVOR 2924. NOVOTEX AD TREBINJE 2925. NOVUS KOP DOO BANJA LUKA 2926. NOX SUR VL NEDIMOVIC ALMA ORA[JE 2927. NP GEGI DOO PROZOR RAMA

Srijeda, 11. 5. 2011.
2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TE[ANJ SARAJEVO CAZIN KOTOR VARO[ NOVI TRAVNIK GRA^ANICA VISOKO SARAJEVO VELIKA KLADU[A [IROKI BRIJEG @EP^E PRNJAVOR BIHA] JELAH BB PAROMLINSKA BB BEGOVE KAFANE BB MASLOVARE BB MEHMEDA SPAHE 1 TULEG 10 DONJE MOSTRE BB ISPOD ORAHA 18 7 KORPUS BB OBILAZNICA BB BEGOV HAN BB ZANATSKI CENTAR 2 PRVI PRILAZ SACIRA KURT CEHAJICA 5 JAKUPOVCI BB LAKTA[I OBODNIK BB KOTOR VARO[ HAZIMA FAZLICA BB PRIBAVA BB ZBORISTE 122 CEROVAC BB BRACE RADICA ZUHDIJE ZALICA BR 15 TZC SJENJAK 10 CRNI GUBER BB SRPSKIH PILOTA BR 30 TRN BB ZORICEVINA BB JOSIFA PANCICA 2 MOME VIDOVICA BB TRG FRA RUFIN SARAJEVSKA BB VISOKA GLAVICA BB KNEZ IVE OD SEMBERIJE HRVATSKIH BRANITELJA 9 HRVATSKE MLADEZI BB CENTAR 17 DOSITEJEVA 2 LAKTA[I BIJELI BRIJEG III NIZ 2A ZAGREBACKA 28 SVETOG SAVE BB BRKA BR 135 GAVRILA PRINCIPA BB VAHIDA IBRICA BB KNEZOPOLJSKA BB GAVRILA PRINCIPA 19

Broj 25 - Strana 73
1610400006020005 1610000015100098 1610350033210029 1610450050230032 1610000002970054 1610250002010081 1610150002450078 1610000062630098 1610350017610004 1610200026190098 1610750001860094 1610450033900082 1610350037470075 1610450020830011 1610450053340046 1610500003620026 1610250002920038 1610350031650075 1610400007330087 1610200015530089 1610350019860016 1610250009010086 1610000035510062 1610450034200006 1610200029230078 1610200022180021 1610450010740071 1610450044000013 1610200025360069 1610250020250058 1610200022210091 1610600002440016 1610700001670025 1610700005960044 1610800001870034 1610450017640069 1610200035320029 1610200047180025 1610850009880049 1610600002670003 1610450050180077 1610500003330093 1610450033650016 1610450004110024

NS DH DOO TE[ANJ NS DOO SARAJEVO NS TR VL BAJRAMOVIC NIHAD CAZIN NT COMERC DOO MASLOVARE KOTOR VARO[ NT IGM FABR ZA PRER PRIR KAMENA DOO N TRAVNIK NTS METAL DOO GRA^ANICA NUKIC TRANS DOO VISOKO NUR AGENCIJA ZA KUCNU NJEGU VL MALOVIC AIDA NURR TR VL NURE MRZLJAK V KLADU[A

2937. O KLIMAT DOO [IROKI BRIJEG 2938. OAZA 2 SUR VL KEMAL NASER LJUBOVIC 2939. OAZA PALMA SUR VL GATARIC RANKO PRNJAVOR 2940. OBAMA UR CAFFE BAR VL SEHIC MERSUD BIHA] 2941. OBILIC COMPANY DOO LAKTA[I 2942. OBITAL GLISO DOO KOTOR VARO[ 2943. OBITEX DOO SREBRENIK 2944. OBLICA DOO GRA^ANICA 2945. OBRT BETON GRADNJA ERDIC VL ERDIC ARIF 2946. 2947. 2948. 2949. 2950. 2951.

LAKTA[I KOTOR VARO[ SREBRENIK GRA^ANICA VELIKA KLADU[A OBRT COMMERCE DOO TE[ANJ TE[ANJ OBUCA STIL STR NOGOLICA DINKA ^APLJINA ^APLJINA OBUCARSKA RADNJA SZR VL KASIM VELIKA PAJAZETOVIC KLADU[A OBZORI DOO TUZLA TUZLA ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU SREBRENICA UG ODISEJ SUR VL BANJAC DRAGAN BANJA LUKA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SRBAC POSU[JE GRADA^AC [IROKI BRIJEG BIJELJINA VITEZ VITEZ KLADANJ LAKTA[I MOSTAR POSU[JE ZVORNIK BR^KO [AMAC SREBRENIK PRIJEDOR KNE@EVO

2952. ODMOR SUR VL MARIO SLISKOVIC [IROKI BRIJEG 2953. ODVJETNICKI URED IVANKOVIC [IROKI BRIJEG 2954. OGNJISTE SUR VL TESIC SASA BANJA LUKA 2955. OK SZPK VL BABIC DRAGANA SRBAC 2956. OKAN DOO POSU[JE 2957. OKMAN DOO GRADA^AC 2958. OKTAN DOO [IROKI BRIJEG 2959. OKTAN OIL DOO BIJELJINA 2960. OLD STAR 5 DOO VITEZ 2961. OLD STAR OBRTNA RADNJA VL IVONA STRINIC VITEZ 2962. OLDING DOO KLADANJ 2963. OLIMP PROM EX DOO LAKTA[I 2964. OLIMPIC DOO MOSTAR 2965. OLIMPIC SUR CAFFE BAR VL J SREBROVIC POSU[JE 2966. OLIMPIJA S D DOO ZVORNIK 2967. OLIVER DOO BR^KO 2968. OLJA ZUBNA PROTETIKA SZR VL STANIC O [AMAC 2969. OM SISTEM TRANSPORT COMPANY DOO SREBRENIK 2970. OMANOVIC SMTR VL OMANOVIC HUSEIN PRIJEDOR 2971. OMAR AKCIONARSKO DRUSTVO KNEZEVO

Broj 25 - Strana 74
2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. 2983. 2984. 2985. 2986. 2987. 2988. 2989. 2990. 2991. 2992. 2993. 2994.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESLI] TESLI] BOS. PETROVAC SARAJEVO MOSTAR [AMAC TUZLA CAZIN SARAJEVO TUZLA [IROKI BRIJEG MAGLAJ BIHA] SARAJEVO POSU[JE LIVNO TREBINJE TREBINJE MOSTAR LJUBU[KI BOS. BROD BOS. KRUPA ORA[JE GORNJI OCAUS OCAUS SKENDEROVO NASELJE BB HAKIJE KULENOVICA 16 BRACE LAKISICA BB DJENERALA D MIHAJLOVICA 49 CAKLOVICI DO BR 105 DONJA KOPRIVNA BB NADMILINI 10 PETRA KOCICA 8 TRN BB BOCINJA BB MAGLAJ TRZNI CENTAR HARMANI AERODROMSKA 95 BARTOLA KASICA BB LIVNO VUKA KARADZICA BR 2 VUKA KARADZICA BR 2 BISCE POLJE BB PUT ZA BUCINE BB TRG CARA DUSANA PISTALINE 187 ZAOBILAZNICA BB ORA[JE ZAOBILAZNICA BB ORA[JE HRVATSKIH BRANITELJA BB POTPOLJE BB MILOSA CRNJANSKOG BB BRACE LUKIC LAMELA D OB TRG DJENERALA DRAZE MIHAJLOVI 10 SJEVERNI LOGOR

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610400009820077 1610400009810086 1610350000410061 1610000012100082 1610200012180097 1610600001220047 1610250016190026 1610350006300095 1610000065660087 1610250004380082 1610200022230073 1610550011940053 1610350023180035 1610000029260061 1610200017220023 1610200018830029 1610200052540051 1610200052540148 1610200030180096 1610200033030053 1610450040590075 1610350017860070 1610250001940144 1610800001940068 1610700001710086 1610200052090068 1610850010550028 1610850010540037 1610850010500073 1610200001950089

OMAR STR VL MARKOVIC NOVO OMAR SUR BIFE VL MARKOVIC NOVO TESLI] OMDA DOO BOSANSKI PETROVAC OMEGA COMPUTERS DOO SARAJEVO OMEGA DOO MOSTAR OMEGA S DOO [AMAC OMKO TEX DOO TUZLA OMKO TRADE DOO CAZIN OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB REKREATIVO ONE GROUP DOO TUZLA ONKEL DOO [IROKI BRIJEG ONYX SHOES DOO MAGLAJ OPERA UR KAFFE BAR VL HAMDIJA MESIC BIHA] OPERACIONI INFORMACIONI SISTEMI DOO SARAJEVO OPERATIVA DOO POSU[JE OPSKRBA TP JP LIVNO OPSTINA TREBINJE OPSTINA TREBINJE ORA DOO MOSTAR ORAH DOO LJUBU[KI ORANGE STR VL ZARIC VAJKA BOSANSKI BROD ORASCANKA DOO BOS. KRUPA ORA[JE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORA[JE

2995. ORA[JE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORA[JE ORA[JE 2996. ORBIT STR MIRKO KRISTO VITEZ 2997. ORCHIDEA D ORO DOO ^ITLUK 2998. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 2 VL LJILJANA BABIC 2999. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 3 VL LJILJANA BABIC 3000. OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 4 VL LJILJANA BABIC 3001. ORGANIZACIJA STUD PRAVNOG FAK U MOSTARU 3002. ORHIMA DOO CAZIN 3003. ORION 3 DOO BANJALUKA 3004. ORO DOO ^ITLUK 3005. ORSSEY DOO SARAJEVO 3006. ORTGRAB DOO SARAJEVO 3007. ORTOPLAST SZTR VL MARJANOVIC DRAGAN BANJA L 3008. OSCAR SUR VL SLJIVO RASKA SARAJEVO 3009. OSKAR SUR VL STUPAR NENA PRIJEDOR 3010. OSKAR BUTIK TR VL MUSTAFA KAMBER MOSTAR 3011. OSKOVA TR VL MESIC ENVER D VISCA 3012. OSLOBODJENJE NISP AD BANJA LUKA 3013. OSMAN STR VL COMOR OSMAN SARAJEVO 3014. OSOJE PERADARSKA FARMA POSU[JE 3015. OTKUP DOO ZA PROIZ TRG PROM I USLUGE GRADA^AC 3016. OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO VITEZ ^ITLUK BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR CAZIN BANJA LUKA ^ITLUK SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR @IVINICE BANJA LUKA SARAJEVO POSU[JE GRADA^AC SARAJEVO

JOSANI BB 1610350022400058 PUT SRPSKIH BRANILACA 25 27 1610450001610043 BROCANSKI TRG BB DR FETAHA BECIRBEGOVICA DO 8 SEDRENIK BB JOVANA DUCICA 25 MERHEMICA TRG 14 KOZARSKA BB M BALORDE 1 DONJA VISCA BB KNJAZA MILOSA BB GORNJI VELESICI 79 OSOJE BB BAGDALE 126 VUKA KARADZICA 290 1610200025620029 1610000053630050 1610000005660058 1610450041450077 1610000028000031 1610450018020018 1610200002830073 1610250002430091 1610450030030073 1610000051120078 1610200022300010 1610250018970046 1610000028680098

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] KRUSKOVO POLJE VISOKO DOBOJ SARAJEVO GRADA^AC BRATUNAC BOS. KRUPA SARAJEVO GRA^ANICA SREBRENIK ^ITLUK VITEZ BANJA LUKA VITEZ USORA BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO KUPRES BANJA LUKA MOSTAR KOZ. DUBICA BIHA] VITEZ ORA[JE BIJELJINA BIHA] [AMAC

Broj 25 - Strana 75

3017. OZ CAFFE BAR UR VL HASANBEGOVIC DINO BIHA] 3018. OZ UR CAFFE BAR HASANBEGOVIC EMIR 3019. OZAJ PP KRUSKOVO POLJE 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027. 3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. 3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO VISOKO OZIRIS DOO PLOCNIK DOBOJ OZREN NICKEL DOO SARAJEVO OZZY COMMERCE DOO GRADA^AC P I P DOO BRATUNAC P T G MAKIC DOO BOSANSKA KRUPA P V H S ALPLAST DOO SARAJEVO PAAM AUTO DOO GRA^ANICA PACIFIK DOO SREBRENIK PADRINO DOO ^ITLUK PAGANINI SUR VL DRAGAN GELIC VITEZ PAGE INTERNATIONAL TRADING DOO BANJALUKA PAHOLZ DOO VITEZ PAHOLZ DOO USORA PAJIC CO DOO BANJA LUKA PAK PLAST SZR VL TRAMOSLJIKA RADENKO BLUKA PALADIJUM SUR PICERIJA VL MULIC MUFID SARAJEV PALLADIUM SUR DRAGUN RADIC KUPRES PALMA IMPEX DOO BANJA LUKA PALMA MOSTAR DOO MOSTAR PALMA STR VL BASTA VELIMIRKA KOZARSKA DUBICA PALMA UR VL ALICIC SAMIR BIHA] PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ PAM&S DOO PRUD ORA[JE PAN KOMERC DOO BIJELJINA PANDA COMERC DOO BIHA] PANIC & P GLAS STAKLOREZACKA RADNJA [AMAC PANSPED DOO SARAJEVO PAPILON DOO CAZIN PAPIR MARKETING CENTAR DOO SARAJEVO PAPIR SERVIS DOO SANSKI MOST PAPIR TRADE DOO [IROKI BRIJEG PAPRATNICA VL SMOLO SADIK PAPRIKA DOO TREBINJE PARADIGMA doo TUZLA PARALELE DOO LIVNO PARK BUREGDZINICA VL AMETI BEKIM

UL 501 SLAVNE BRIGADE BR 15 1610350037750017 501 SLAVNE BRIGADE 15 KRUSKOVO POLJE SARAJEVSKI PUT BB PLOCNIK FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 VIDA II VI BATALJONA BB GAVRILA PRINCIPA BB UNSKA BR 40 BOSANSKI PUT 134 ILIJA[ STUBLJANSKA 2 SPIONICA BB MEDJUGORJE BIJAKOVICI BB KULINA BANA BB SOLUNSKA 79 STJEPANA RADICA B B ZABLJAK BB KARDJORDJEVA BR 2 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG DJECE DOBRINJE 33 KUPRESKE BOJNE 19 ZARKA ZGONJANINA 12 ZAGREBACKA 24 NIKOLE TESLE PIJACA TRANZIT IZACIC BB J PLAVCICA 1 PRUD 194 MACVANSKA 45 BRACE KUKOLJ 21 GAVRILA PRINCIPA BB HALILOVICI 12 ZUHDIJE ZALICA BR 2 DZIDZIKOVAC 15 OMLADINSKA BB TRN BB [IROKI BRIJEG GORNJA PAPRATNICA BB RASTOCI OTOK 2 20 TURALIBEGOVA 42 DUBROVACKA 46 SULEJMANA TOPICA BB KARAOTOK BB POP LJUBINA 112 KOLODVORSKA 12 SKENDERA KULENOVICA 18 SINANAGICA BR 8 HRVATSKIH BRANITELJA BB ZTC FAZA 2 OBILAZNICA BB 1610350033440016 1610250005980097 1610150006860086 1610450027940014 1610000051530097 1610250024260038 1610850005080198 1610350004130011 1610000029560082 1610250003000063 1610500002070063 1610200008160029 1610700003310004 1610450000140008 1610700000120062 1610700003000089 1610450042400095 1610450013780051 1610000032110018 1610200017240005 1610200025370060 1610200012330059 1610450043230027 1610350030180040 1610700001720077 1610800001990023 1610850004060049 1610350034050049 1610450045150045 1610000058170038 1610350010350039 1610000013250017 1610000044410006 1610200022330080 1610650002820011 1610200044500012 1610250001290050 1610200033360047 1610350011190059 1610200015590035 1610400009940066 1610000081550045 1610450044670089 1610150000790020 1610200046590071 1610500000680053 1610200025180037

SARAJEVO CAZIN SARAJEVO SANSKI MOST [IROKI BRIJEG KAKANJ TREBINJE TUZLA LIVNO VELIKA KLADU[A PARK PRIRODE HUTOVO BLATO JP ^APLJINA ^APLJINA PARK STR MJESOVITE ROBE VL MALIC ZARKO DOBOJ DOBOJ PARKET MAXIMUM DOO SARAJEVO SARAJEVO PARKET PLASTIKA MARINKOVIC SZR VL NOVI GRAD MARINKOVIC PARKETAR VL CELIKOVIC RASIM VISOKO PARON DOO ^APLJINA ^APLJINA PASAGE UR KONOBA VL KAVGIC REFIJA SREBRENIK SREBRENIK PASAT DOO POSU[JE POSU[JE

Broj 25 - Strana 76
3065. 3066. 3067. 3068. 3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078. 3079. 3080. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJU^ POSU[JE VITEZ BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO [AMAC OLOVO ^APLJINA KISELJAK MOSTAR I. SARAJEVO [IROKI BRIJEG BR^KO VISOKO BR^KO TREBINJE ^ITLUK TRAVNIK KONJIC BIJELJINA VITEZ SANSKI MOST JAJCE BIHA] PRIJEDOR BR^KO BANJA LUKA SANSKI MOST VITEZ PRIJEDOR KOZ. DUBICA DOBOJ ZVORNIK KNE@EVO POSU[JE LIVNO BIHA] MOSTAR [IROKI BRIJEG BUSOVA^A MODRI^A BOS. KRUPA VITEZ 17 VKB BB KRALJA PETRA SVACICA 3 SOSE MAZARA 79 SIME PANDUREVICA 49 FRA DIDAKA BUNTICA BB BRANKA POPOVICA BB RADICEVA 13 PISARI BB SOLUN BB BRACE RADICA KRALJICE MIRA BB STJEPANA RADICA 70 STEFENA NEMANJE 17 BRANIMIROVA BR 1 NASELJE PLAZULJE BR 18 SEBILJ II ZANATSKI CENTAR STEVANA MOKRANJCA BB LUKE VUKALOVICA 56 BLIZNE GOMILE BB PRNJAVOR BB DONJE POLJE 14 A SRPSKE VOJSKE 322 VLASICKA BB PRIJEDORSKA 21 H V HRVATICA BB BIHA]KIH BRANILACA 74 MILANA VRHOVCA 2 BOSNE SREBRENE BR 18

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350020170028 1610200054540094 1610700001730068 1610450043150002 1610200035840046 1610450037830037 1610000009910016 1610450052910045 1610000065100009 1610200015610017 1610700004680032 1610200050560087 1610000071620058 1610200027760043 1610600008050011 1610000012530083 1610600004610003 1610200027030021 1610200035580086 1610550009390020 1610200050910063 1610850009320068 1610700001760041 1610350034360061 1610550014310054 1610350030990087 1610450038030051 1610600007630098

PASSION TR MUJEZINOVIC INDIRA KLJU^ PAVIC OBRT VL JOSIP SIRIC POSU[JE PAVLOVIC DOO VITEZ PAVLOVIC MONT SOD VL PAVLOVIC MILENKO B LUKA PAVONE DOO [IROKI BRIJEG PC 201 PEVEC DOO BANJA LUKA PC KIDS DOO SARAJEVO PC MEDI DOO PISARI [AMAC PCELAR DOO OLOVO PCELICA MAJA STR KNEZEVIC MARIJA ^APLJINA PECA CAFFE VL ZDRAVKO PECIREP KISELJAK PECARA TR VL SRECKO DURAKOVIC MOSTAR PECINA SUR PALACINK VL SLOBODANKA VESELINOVIC PECINA SUR VL OLIVER MANDIC [IROKI BRIJEG PEDJA SP VL PREDRAG JOVANOVIC BR^KO PEGAZ DOO VISOKO PEGO DOO BR^KO PEGO I OGO DOO TREBINJE PEHAR & CO DOO ^ITLUK PEITHO DOO TRAVNIK PEJA TR VL JASMIN PEJAK KONJIC PEJICIC DOO BIJELJINA PEKARA BURAK SZR VL MESUD BURAK PEKARA CENTAR VL KAJDOMQAJ SALIH SANSKI MOST PEKARA E B DRU ZA PROI PEK PROIZVODA JAJCE PEKARA KOD SERE SZR VL DURAJ SERIF BIHA] PEKARA MARIC 2 ZTR VL MARIC ZORAN PRIJEDOR PEKARA MLADOST SP VL SATRI FERHAT BR^KO PEKARA NOVOSELIJA SZTR VL SLAVNIC LJILJANA PEKARA SANA VL PARALANGAJ SADIK SANSKI MOST PEKARNA SZR VL MILENKO FALETAR VITEZ PEKKOS VL KOS BOSKO UGOSTITELJSKA RADNJA PRIJ PEKS SZR VL PEKIC DRAGAN KOZARSKA DUBICA PELE SPED DOO DOBOJ PELEGRINO ZR VL PREDRAG VUKOTIC TRNOVICA PELENGIC TRADE DOO VLATKOVICI PELIN DOO POSU[JE PENAL DOO LIVNO PENALTI UR KAFFE BAR VL LJUBIJANKIC HIMZO PER FLAMINGO DOO MOSTAR PERISTIL DOO [IROKI BRI PERKOVIC DOO BUSOVA^A PERKOVIC GRADNJA DOO MODRI^A CARDAK PERNA DOO BOSANSKA KRUPA PERTY DOO VITEZ

VOJVODE UROSA DRENOVICA 1610450025840061 7 PRIJEDORSKA 21 1610350033540023 KAMENJACE BB PETRA PRERADOVICA BB AGINCI BB NIKOLE PASICA 5 TRNOVICA VLATKOVICI BB VRPOLJE BB VIDOSI POLIKLINIKA BK 1 XI HUB 2 TRN BB [IROKI BRIJEG POLJE BB CARDAK BB PRVOMAJSKA 26 MAHALA 10 1610700001770032 1610450022290055 1610450040340009 1610450035870055 1610250026270072 1610450019460080 1610200022370044 1610200018880081 1610350014250021 1610200012430066 1610200032510036 1610700003030062 1610250020240067 1610350004500066 1610200025240080

Srijeda, 11. 5. 2011.
3110. 3111. 3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. 3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. 3151. 3152. 3153. 3154. 3155. 3156.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA BIJELJINA [AMAC MOSTAR ILIJA[ [AMAC GRADI[KA BANJA LUKA LJUBU[KI SARAJEVO I. SARAJEVO BANJA LUKA BIHA] ILID@A DONJI VAKUF TUZLA BUGOJNO MOSTAR @EP^E GRUDE BANJA LUKA BANJA LUKA GACKO MOSTAR NEVESINJE KRE[EVO HAD@I]I GRADA^AC SANSKI MOST KLJU^ TE[ANJ ZVORNIK BIJELJINA ^ITLUK MOSTAR DOBOJ TESLI] USORA VITEZ BR^KO POSU[JE ZVORNIK [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG ORA[JE BU@IM BANJA LUKA MAJEVICKA 102 MAJEVICKA 102 OBUDOVAC BB BLAJBURSKIH ZRTAVA DOO MOSEVICKA BB PODLUGOVI BB JASENIK I BB CEDE KOVACEVICA BB PEREKRECE 13 BANA JELACICA 23 ZMAJA OD BOSNE 4 VUCIJA LUKA 55 KARANOVAC BB KLOKOT BB HUSEINA DJOZE 123 14 SEPTEMBRA BB TRZNI CENTAR SJENJAK BB TUZLA TPC NUGLE BB LACINA BB GOLUBINJA 41 K KATARINE 4 MIRKA KOVACEVICA 2 MIRKA KOVACEVICA 2 STOJANA KOVACEVICA 1 BUNA BB BOJISTA BB RAKOVA NOGA BB BJELASNICKA 68 6 APRILA 16 ALAJBERGOVICA SOKAK BR 1 SAFETA FILIPOVICA 1 JELAH TE[ANJ SVETOG SAVE BB VOJVODE STEPE BR 11 K GRADAC K TOMISLAVA 18 KOLUBARSKA 27 SVETOG SAVE MAKLJENOVAC BB PIRICI BB GREDICE BB RASTOVACA BB CELOPEK BB FRA DIDAKA BUNTICA BB S RADICA BB MATICI UL OSLOBODJENJA 12 JUSUFOVICI BR 11 JEVREJSKA 38 LOKAL 20 PRIZEMLJE

Broj 25 - Strana 77
1610450006540068 1610850001110085 1610450039390088 1610200012450048 1610000053360002 1610450039700003 1610450005980087 1610450024380017 1610200006170074 1610000032090036 1610000059290097 1610450035580025 1610350002530093 1610000026080013 1610550009000080 1610250012990093 1610550012710039 1610200035540025 1610750002000065 1610200035550016 1610450034970089 1610450034970186 1610200034950071 1610200012480021 1610200045990029 1610700004180094 1610000040710038 1610250020420002 1610350034850008 1610350018200055 1610400003220003 1610850006200063 1610850003380079 1610200007190029 1610200008180011 1610450038720012 1610400010290042 1610400011120071 1610700003550079 1610600007220079 1610200029680061 1610850009300086 1610200022400017 1610200025550092 1610800002970014 1610350006250043 1610450024080093

PERUN DOO BIJELJINA PERUN DOO BIJELJINA PERUN S TR VL STEVANOVIC PERO [AMAC PETICA DOO MOSTAR PETLJA SUR GOSTIONICA VL IBISEVIC ESED PETRIX DOO [AMAC PETROCHEM DOO GRADI[KA PETROCOR DOO BANJA UKA PETROL DD LJUBU[KI PETROMAR DOO SARAJEVO PETRONIC DOO ISTOCNO SARAJEVO PEULJA SOD VL PEULJA DRAGISA BANJA LUKA PEZIC TRANSPORT DOO BIHA] PHARAOHS CO DOO SARAJEVO PHARMA TEC DOO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVI PICCOLLO MONDO CAFFE SLAST VL ABDIJI IBRAIM PICCOLO CAFFE BAR VL SANDRK SANJA BUGOJNO PID DOO MOSTAR PIGEON DJL @EP^E PIKA COMMERCE DOO GRUDE PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLO SUR VL KOSTADIN SUSIC GACKO PIL DOO MOSTAR PILANA I NAMJESTAJ DOO NEVESINJE PILANA TOMIC SGD VL NEVENKO TOMIC PILE SUR TIP FAST FOOD VL REIZBEGOVIC FARUK PINK ING DOO GRADA^AC PINK 2 CAFFE BAR VL HODZIC ISMET SANSKI MOST PINK PANTER DOO KLJU^ PINK STR VL HOTIC SAMELA TE[ANJ PINOKIO TR VL DRAGICA MITRIC ZVORNIK PIONIR STR KNJIZARA VL LJUBOMIRKA SAMARDZIC PIPA DOO ^ITLUK PIRAMIDA DD MOSTAR PIRAMIDA DOO DOBOJ PIRAMIDA STR VL RADESIC IGOR TESLI] PIRAT CAFFE BAR VL TANJA PERIC USORA PIRICI SIROVINA DOO VITEZ PIROMETAL DD BR^KO DISTRIKT BH PISAK DOO POSU[JE PIT STOP UR KAFE BAR VL MILADIN OSTOJIC PITARELLO DOO [IROKI BRIJEG PITOMCIJA DOO [IROKI BRIJEG PITT BULL SUR VL MLADEN IVIC MATICI ORA[JE PIVNICA DOO BU@IM PIZZETA PARADISO SUR VL ZEC ZELJKO BANJA LUKA

Broj 25 - Strana 78
3157. 3158. 3159. 3160. 3161. 3162. 3163. 3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA BR^KO NOVI GRAD BIJELJINA POSU[JE SRBAC TOMISLAVGRAD TREBINJE KLJU^ GRA^ANICA SARAJEVO BIJELJINA GRUDE USORA BANJA LUKA GLAMO^ PRNJAVOR CAZIN SOKOLAC MOSTAR HAD@I]I BIHA] MOSTAR ^APLJINA VITEZ VOGO[]A [IROKI BRIJEG POSU[JE BOS. BROD TUZLA BR^KO KOSTAJNICA PELAGI]EVO [IROKI BRIJEG BIHA] BIHA] CAZIN BIJELJINA [IROKI BRIJEG NEUM VELIKA KLADU[A BIHA] TESLI] [IROKI BRIJEG SARAJEVO DUBICKA BB DUBRAVE JABUCIK BB PIONIRSKA 5 RACANSKA 52 RAKITNO BB MOME VIDOVICA 58 MIJATA TOMICA 219 NASELJE RASTOCI OTOK BR 20 VELECEVO BB AHMET PASE BUDIMLIJE ZVORNICKA 27 27 MARTA LAMELA BR 10 PUT KRSTELICA BB ZABLJAK BB VIDOVDANSKA 59 BANA JELACICA BB UL MILOSA TODICA BB VASILIJE BOZICA BB PODROMANIJA BB KNEZA DOMAGOJA BB HADZELI 13 IVANA FRANE JUKICA BB VUKOVARSKA 31 MATE BOBANA BB POSLOVNI CENTAR 96 IGMANSKA BB BANA JELACICA 3 MELJAKUSA BB LOKACIJA SREDNJA SKOLA N TESLA MILOSA POPOVICA DJURINA BB ASIMA DERVISEVICA BR 12 VUKA KARADZICA BB PELAGI]EVO BB KOCERIN BB GOLUBIC 19 EVLIJE CELEBIJE 74 TRZACKA RASTELA 29 KARADJORDJEVA BB JANJA KRANJCEVICA 2 ZAGREBACKA 47 GORNJI PURICI SARAJEVSKA 5 BANJA VRUCICA BB FRA D BUNTICA 27 DZEMALA BIJEDICA 145

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450041300018 1610600002350097 1610450005130076 1610850006810096 1610200031350013 1610450017950081 1610200036110094 1610200045840067 1610350032900017 1610250001150079 1610000028180063 1610850009450048 1610200008190002 1610400001970061 1610450053540060 1610200056700090 1610400005640056 1610350017210073 1610300004420092 1610200012550055 1610000073490024 1610350003580021 1610200012560046 1610200015670060 1610700005770021 1610000018650007 1610200022440078 1610200022450069 1610450047460003 1610250020370047 1610600003670073 1610450021470017 1610600008190079 1610200022460060 1610350023430004 1610350025730068 1610350025830075 1610850002110058 1610200026250044 1610200043100011 1610350018370096 1610350011000036 1610400011690043 1610200022470051 1610000034680033

PK TRADE DOO BANJA LUKA PLAMEN DOO BR^KO PLAMENIK PTP NOVI GRAD PLANET CINEMA VK VL ANDREA DJUKIC BIJELJINA PLANINSKI BISER DOO POSU[JE PLAST KOMERC DOO SRBAC PLASTEKS DOO TOMISLAVGRAD PLASTENIK DOO TREBINJE PLAVA DOLINA RESTORAN UR VL MURATAGIC MIRZA PLAVA RUZA STR VL TOMAN ZORAN GRA^ANICA PLAVI ZAMAK DOO SARAJEVO PLAY OFF SUR KAFE BAR VL SVJETLANA ANDRIC PLESNO DOO GRUDE PLIMA 3 DOO USORA PLJESEVICA DOO BANJA LUKA PLUS STR VL SENADETA VOJIC GLAMO^ PLUS TRADE DOO PRNJAVOR PO TEX DOO CAZIN PODROMANIJA DOO SOKOLAC POEM DOO MOSTAR POGLED SUR VL KORO IBRO POGY DOO BIHA] POINT DOO MOSTAR POINT STR PULJIC VEDRAN ^APLJINA POKER DOO VITEZ POLET GRAFICKO DIONICKO DRUSTVO SARAJEVO POLETARAC DOO [IROKI BRIJEG POLIC TRANS DOO POSU[JE POLIGON SUR GRIL VL KUSLJIC SAVKA BOS. BROD POLIOLCHEM DOO TUZLA

3187. POLJO OIL DOO BR^KO 3188. POLJO PRODUKT STR VL MILAN PERIC BOS KOSTAJNI 3189. POLJOAPOTEKA BOKI SP VL JELENA PEJKIC PELAGIC 3190. POLJOPREM DOO [IROKI BRIJEG 3191. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL HALID MEMAGIC 3192. POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL SAFET TALIC 3193. POLJOPRIVREDNIK TR VL NURFET CORALIC CAZIN 3194. POLJOPROMET DOO JANJA BIJELJINA 3195. POLO SUR VL DRAGICA ZELJKO S BRIJEG 3196. POLUOTOK KLEK DOO NEUM 3197. PONJO COMMPANY DOO VELIKA KLADU[A 3198. 3199. 3200. 3201. PONOS DOO BIHA] POPOVIC STR VL POPOVIC SASA TESLI] PORT DOO [IROKI BRIJEG PORTA URBIS DOO SARAJEVO

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR BANJA LUKA CAZIN ORA[JE OD@AK KISELJAK [AMAC VITEZ GRADI[KA MOSTAR SARAJEVO MOSTAR MOSTAR PALE ILID@A BIHA] @EP^E BIHA] TUZLA BIHA] KAKANJ GORA@DE DOBOJ @IVINICE @IVINICE @IVINICE @EP^E SAVE KOVACEVICA 13 VOJVODE ZIVOJINA MISICA 10 GLOGOVAC BB II ULICA BR 30 REDZE POROBICA BB OD@AK GROMILJAK BB UL KRALJA A KARADJORDJEVICA BR 2 TVORNICKA 1 VELJKA VLAHOVICA 1 UL KRALJA ZVONIMIRA 13 DZEMALA BIJEDICA 160 KNEZA VISESLAVA 12 KNEZA VISESLAVA 12 KASARNE BB UMIHANE CUVIDINE BB 1 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA BB ORAHOVICA BB HAMZE HUME BR 7 SICI BB OZIMICE I LAMELA 1 ZGOSCANSKA NIZ C 22 MAJ BR 169 STANIC RIJEKA BB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 BISTRICA BB BISTRICA BB ZAGORJE BB JELAH BB TE[ANJ BREZOVO POLJE BR 5 DAZDAREVO STJEPANA RADICA BB LIJESNICA ILIJA[A SMAJLAGICA BB DONJA VRATNICA BB ZGOSCANSKA P 4 M SLAVKA RODICA 14

Broj 25 - Strana 79
1610450007980033 1610450001180042 1610350012760004 1610800002040075 1610800004880041 1610000008050041 1610450036410054 1610700003660077 1610450001080035 1610200034550043 1610000074070084 1610450009460059 1610200017230014 1610300003990091 1610000075540022 1610350014000052 1610750003740051 1610350007970047 1610250017910030 1610350007430048 1610650000300048 1610000081770041 1610450038490025 1610250006780056 1610500001880040 1610600000100085 1610550012960008 1610750006980045 1610200049430037 1610400001950079 1610750004730033 1610850006260009 1610700000130053 1610400003150066 1610400007440085 1610150005460085 1610650000500062 1610450052930027 1610200017260084 1610200030810014 1610700003300013 1610850008200009 1610000043350087 1610600005430041 1610450039780028

3202. PORTAL INVEST DOO ZA PROIZV I TRGOV PRIJEDOR 3203. PORTORIKO XXL DOO BANJALUKA 3204. PORTOS DOO CAZIN 3205. POSAVAC SUR VL RANKO PAVKIC ORA[JE 3206. POSAVINA GRANIT DOO ZA PROIZ PROMET I USL ODZ 3207. POSAVLJAK DOO KISELJAK 3208. POSAVLJE PROM DOO [AMAC 3209. 3210. 3211. 3212. 3213. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3221. 3222. 3223. 3224. 3225. 3226. 3227. 3228. POSLOVNI SUSTAV VITEZIT DOO VITEZ POTKOZARJE AD GRADI[KA POTOMAC DOO MOSTAR POWER TEAM DOO SARAJEVO PP CENTAR D O O MOSTAR PP CENTAR DOO MOSTAR PRACANKA DOO PALE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO PRAVA POMOC PRIVATNA APOTEKA VL SELMA K A PRAVDA DOO @EP^E PREMIERE MEDIA MARKETING DOO BIHA] PREMIUM BENZ DOO TUZLA PRESTIGE MODE DOO BIHA] PREVOZ ZADRUGA SAMOSTALNIH PREVOZNIKA KAKA PREVOZNIK OBUCA ADIL GORA@DE PREVOZNIK VL GAVRIC OZREN DOBOJ PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA @IVINICE PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC @EP^E

3229. PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC @EP^E @EP^E 3230. PRIM GRADJEVINSKI RADOVI VL P BESLIC POSU[JE 3231. PRIMA COMERC DOO TE[ANJ 3232. PRIMA PROMET DOO @EP^E 3233. PRIMA STR VL RUZICA SUSLJIK DAZDAREVO 3234. PRIMO D OO VITEZ 3235. PRIMUS DOO MAGLAJ 3236. PRIMUS ENERGY DOO MAGLAJ 3237. PRIMUS PRODUKT DOO VISOKO 3238. PRIMUS S DOO KAKANJ 3239. PRINCE ELITE ZTR VL TODOROVIC MILANA PRIJEDOR 3240. PRINCIP DOO TOMISLAVGRAD 3241. PRINTMEDIA DOO [IROKI BRIJEG 3242. PRIPOLJAC ASA AUTO SKOLA DOO VITEZ 3243. PRIV ORDIN ZA FIZIK MEDIC I REHAB DR DJURIC 3244. PRIVATNA STOM ORD VL CEKRO DR EMIR 3245. PRIZMA GRADING SGR VL SEVALA MURSELOVIC BRCK 3246. PRIZMA STR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR POSU[JE TE[ANJ @EP^E BIJELJINA VITEZ MAGLAJ MAGLAJ VISOKO KAKANJ PRIJEDOR

TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA 88 [IROKI BRIJEG TRG GOJKA SUSKA [IROKI BRIJEG VITEZ STJEPANA RADICA 67 BIJELJINA MAJEVICKA 137 SARAJEVO BR^KO PRIJEDOR MARSALA TITA 11 GORNJI RAHIC BB DRAGE LUKICA BB

Broj 25 - Strana 80
3247. 3248. 3249. 3250. 3251. 3252.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR HAD@I]I [IROKI BRIJEG BIHA] VITEZ NOVI TRAVNIK SARAJEVO GRADA^AC SAVE KOVACEVICA BB HADZELI 91 STJEPANA RADICA BB ALIJE NAMETKA BB BIHA] SANTICI BB FRA M SUNJICA 5

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450039790019 1610000046770016 1610200022510015 1610350029740048 1610700001810093 1610700001820084 1610000013530056 1610250014000057 1610450011710071 1610450000350013 1610450012330095 1610000029020083 1610400005620074 1610450042530075 1610000058080022 1610000002410073 1610450025740054 1610600000340063 1610250008870018 1610750005180016 1610450013200088 1610200025660090 1610000051680059 1610350019150073 1610200022530094 1610400000360055 1610350023270051 1610200022540085 1610450014560028 1610200055190091 1610200025380051 1610200012640071 1610500000360050 1610000023920017 1610600001370009 1610200027940075 1610450050970045 1610550012780073 1610150004690002 1610350015330019 1610350028640068 1610200022570058 1610450045530091 1610250011040005 1610650000270075 1610200018950018 1610450048480055 1610450006550059 1610800002110012

PRIZMA TR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR PRO AUTO STR VL HODZIC NEDZAD HAD@I]I PRO BEST PRO DJL [IROKI BRIJEG PRO EM TEAM DOO BIHA] PRO IZBOR DOO VITEZ PRO LASER SUOR VL ZELIMIR PULJIC NOVI TRAVNIK 3253. PROCAR DOO SARAJEVO 3254. PROCOFIL HASANBASIC DOO GRADA^AC 3255. PRODAJA NAOCALA STR VL PEJICPETAR B LUKA 3256. PRODEX ZZ NOVA TOPOLA GRADI[KA 3257. PRODUKT CO DOO BANJA LUKA 3258. PROFIMAX DOO SARAJEVO 3259. PROFIT DOO MODRI^A 3260. PROFIT DOO MODRI^A 3261. PROFITKOR DOO SARAJEVO 3262. PROGAL DOO SARAJEVO 3263. PROGRESIJA DOO KULASI PRNJAVOR 3264. PROHEMA DOO BR^KO 3265. PROING GRADJEVINAR DOO GORNJA TUZLA 3266. 3267. 3268. 3269. 3270. 3271. 3272. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3281. 3282. 3283. 3284. 3285. PROIZVODNJA MALINE VL SACIR TUTNJIC PROIZVODNJA OBUCE B M AD BANJA LUKA PROMAJA DOO TOMISLAVGRAD PROMEBA DOO SARAJEVO PROMET JASMIN TR VL JASMIN MUJADZIC CAZIN PROMIK DOO [IROKI BRIJEG PROMTES TESLI] DD TE[ANJ PROPOLIS SPD VL DZEVAD KAPIC CAZIN PROSOFT DOO [IROKI BRIJEG PROSPECTA DOO NOVI GRAD PROSTOR STAMBENA ZADRUGA TREBINJE PROVEKS DOO BIJELJINA PROZOR BENZ DOO RAMA PROZORGLASS DOO SREBRENIK PT COMPANY DOO SARAJEVO PUB KAFE BAR VL DEDIC SELIM BR^KO PUCC AGENCIJA VL MIRELA KOZUL MOSTAR PULJO GRADNJA DOO DOBOJ PULMONT DOO ZENICA PURISEVIC DOO VISOKO

3286. PUSKAR CO DOO CAZIN 3287. PUTNIK UR BISTRO BIHA] VL SEHIC REFIK 3288. PVC ZOVKO DOO [IROKI BRIJEG 3289. PYRO EXSPERTS VATROMETI I SPEC EFEKTI [AMAC 3290. QBE DOO GRADA^AC 3291. QBE DOO GRADA^AC POSLOVNA JEDINICA KAKANJ 3292. QUO VADIS DOO LIVNO 3293. R C D DOO NOVI GRAD 3294. R COM AD BANJALUKA 3295. R&S DOO OD@AK

TEKIJA CIKMA 5 PRVI SPRAT LUKAVAC GORNJI BB GRADA^AC BANJA LUKA BANA MILOSAVLJEVICA LOKACIJA 5 GRADI[KA VIDOVDANSKA 40 BANJA LUKA BRACE PISTELJIC 1 SARAJEVO GLISE JANKOVICA 14 MODRI^A UL POPA SAVE BOZICA BR13 MODRI^A UL POPA SAVE BOZICA BR13 ILID@A HIVZI BJELAVCA 68 KROZ 3 VOGO[]A BLAGOVAC 53 PRNJAVOR KULASI BB BR^KO BESCARINSKA ZONA TUZLA A SARACEVICA ACE DRUSTVENI DOM @EP^E ZELJEZNO POLJE BB BANJA LUKA BRONZANI MAJDAN TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB ILID@A DZEMALA BIJEDICA BB CAZIN ALAGICA OGRADE BOLNICKA BB [IROKI BRIJEG DUZICE BB TE[ANJ PATRIOTSKE LIGE BB CAZIN CORALICI BB [IROKI BRIJEG FRA D BUNTICA BB NOVI GRAD OBALA VOJVODE STEPE BB TREBINJE TINI BB BIJELJINA SVETOG SAVE BB RAMA KRALJA TOMISLAVA BB SREBRENIK TINJA POTPEC BB SARAJEVO SAFETA ZAJKE 165 BR^KO OBILICEVA BB MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA 1 DOBOJ TEDIN HAN BB ZENICA STJEPANA RADICA 4 VISOKO ZANATSKI CENTAR SEBILJ VISOKO CAZIN LOJICKA BB BIHA] SULEJMANA VELICANSTVENOG REP [IROKI BRIJEG OKLAJI BB [AMAC KRALJA A KARADJORDJEVICA BB GRADA^AC ZRTAVA SREBRENICE BB KAKANJ SELIMA EF MERDANOVICA BB LIVNO NOVI GRAD BANJA LUKA OD@AK BILA BB KNEZA LAZARA BR 24 BRACE PISTELJICA 1 ZANATSKI CENTAR BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
3296. RABITA DOO HAD@I]I 3297. RAD DD CAZIN 3298. RAD ING DOO BIJELJINA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO CAZIN BIJELJINA KAKANJ BIJELJINA I. SARAJEVO PRIJEDOR VOGO[]A LAKTA[I LAKTA[I BANJA LUKA SARAJEVO ZAVIDOVI]I KUPRES MOSTAR MOSTAR BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA [IROKI BRIJEG GRADI[KA CAZIN BIHA] BOS. KRUPA SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I VISOKO SREBRENIK ZENICA NEVESINJE LJUBU[KI VELIKA KLADU[A PRIJEDOR BOS. KRUPA MOSTAR HADZELI 53 IZETA NANICA BB STEFANA DECANSKOG 24 BIJELJINA PODBREZANI BB DONJA CADJAVICA ZASEOK STUPANJ GATACKA 28 ISTOCNA ILID@A PASINACKI PUT BB IGMANSKA BB CARA DUSANA BB TRN LAKTA[I CARA DUSANA 45 BOSE ZIVKOVIC 13 FERHADIJA 10 B TRZNICA BB SPLITSKA BB MLADENA BALORDE 77 KRALJA P KRESIMIRA IV BB SPC ROND DAZDAREVO NEZNANIH JUNAKA BB NEZNANIH JUNAKA BB TRN BB [IROKI BRIJEG TREBINJSKA 22 TRZACKA RASTELA BB BOSANSKI KRALJEVA BB OTOKA 2 USTANICKA BR 21 BUKA 3 MISEVICI 200 TOPUZOVO POLJE 82 SREBRENIK BB TALICA BRDO 9 NEMANJICA BB VITINSKA 6 VEJINAC BB DJURE DJAKOVIC BB JEZERSKI BB JUZNI LOGOR 46 ZANATSKI CENTAR 2 MARIJANOVAC BB MILOSA OBILICA 81 MILOSA OBILICA 81 PLOCA BB BLAGAJ BB NIKOLE TESLE BR 25 UL 1 STEVANA MARKOVICA 11 CAREVO POLJE 57 KLEPCI PIJACNA 8

Broj 25 - Strana 81
1610000031530055 1610350002480041 1610850000130094 1610650001000097 1610850010730060 1610000077750070 1610450029960039 1610000047980091 1610450020450062 1610450001060053 1610450006770055 1610000011540004 1610550011870019 1610200032400038 1610200004760082 1610200012700017 1610850010760033 1610600003100004 1610700001860048 1610200022590040 1610450022130005 1610350013760074 1610350002880069 1610350026470081 1610150003760063 1610000004000097 1610000021690084 1610150000130032 1610500001670035 1610550002480031 1610200039350088 1610200041200072 1610350019210019 1610450012720035 1610350022360094 1610200001470036 1610450032600088 1610350015880009 1610600001550041 1610850001560068 1610200052270003 1610450007640048 1610250016980091 1610450025130021 1610550012920044 1610200015750085 1610000068120007

3299. RAD SZR VL KEVILJ ALIJA 3300. RADAN STR VL SMILJA SOLAKOVIC DONJA CADJAVICA 3301. RADIAL SZUR VL MICIC ALEKSANDAR 3302. RADIC STONE DOO PRIJEDOR 3303. RADIONICA ZEC DOO VOGO[]A 3304. RADOST VL PUCAR NEVENKA UGOST RADNJA LAKTA[I 3305. RADOVIC COMPANY DOO LAKTA[I 3306. RADUKIC COMPANY DOO BANJA LUKA 3307. RAGUZA SUR VL HEBIB SULEJMAN SARAJEVO 3308. RAHELA TR VL KAPETANOVIC MUFID ZAVIDOVI]I 3309. RAIC DOO UTP KUPRES 3310. RAINBOW AGENCIJA VL ARNEL ELEZOVIC MOSTAR 3311. RAINBOW DOO MOSTAR 3312. RAJIC SZR ZA PROIZ POGREBNE OPR VL LJILJANA R 3313. RAKIC PROM DOO BIJELJINA 3314. RAKIC PROM DOO BIJELJINA 3315. RAKICAK SUR SB MARIO MILICEVIC 3316. RAKITA DOO GRADI[KA 3317. RALDO TR VL MURIC ISMIRALD 3318. RAMA DUS DOO BIHA] 3319. RAMIC PETROL DOO BOSANSKA KRUPA 3320. RAMINA DOO SARAJEVO 3321. RAMING GRADNJA DOO SARAJEVO 3322. RAMIZ KALJANAC DOO SARAJEVO 3323. RAMPART DOO VISOKO 3324. RANCER BEG DOO SREBRENIK 3325. RAPSODI TRAVEL DOO ZENICA 3326. RASADNIK DOO NEVESINJE 3327. RASIC TRG RADNJA VL J RASIC LJUBU[KI 3328. RASIM MERC TR VL VELIC REDZEP VELIKA KLADU[A 3329. RASKRSNICA STR VL PAVLOVIC MIRJANA PRIJEDOR 3330. RASMIN DOO BOS. KRUPA 3331. RASO STOLARSKA RADNJA VL RASID DJOGO MOSTAR 3332. RASPROM DOO PRNJAVOR 3333. RATAR OP ZZ P O VELIKA KLADU[A 3334. 3335. 3336. 3337. 3338. 3339. 3340. 3341.

PRNJAVOR VELIKA KLADU[A RATARKA DOO BIJELJINA BIJELJINA RATARKA DOO BIJELJINA BIJELJINA RAV NELI DOO GRUDE GRUDE RAVNOPROMET DOO SRPSKI KUPRES KUPRES RAZELDA DOO TUZLA TUZLA RC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA RDA JAKESEVIC DOO JAJCE JAJCE REBAC BETON SZR REBAC SILVANA ^APLJINA ^APLJINA ILID@A

3342. REC DOO SARAJEVO

Broj 25 - Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ DOBOJ ISTOK SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO GORA@DE MOSTAR SARAJEVO GRADA^AC MOSTAR VISOKO KAKANJ TREBINJE PRIJEDOR [AMAC [AMAC GRADA^AC BIJELJINA KAKANJ SARAJEVO SANSKI MOST OD@AK BANJA LUKA @IVINICE [IROKI BRIJEG SARAJEVO BIHA] LUKAVAC SANSKI MOST KAKANJ @IVINICE LIVNO MOSTAR DOBOJ BRATUNAC VOGO[]A CAZIN BOS. KRUPA SREBRENIK GRADA^AC VITEZ VITEZ @EP^E MOSTAR BIHA] SARAJEVO PRNJAVOR NEMANJINA 8 17 12 BRIJESNICA VELIKA BB ENVERA SEHOVICA 15 KRALJA ZVONIMIRA 19 A CAMILA SIJARICA 6 MEVSUDA BAJICA BAJE BB ANTE STARCEVICA 48 ABADZILUK 15 DUBRAVE BB DUBROVACKA 6 PINJAGICA 29 NEDZADA ZAIMOVICA BB SOKOLSKA 17 RUDNICKA 39 NJEGOSEVA BB NJEGOSEVA BB HUSEINA KAPETANA GRADASCEVIC BB TRG KRALJA PETRA BB ZGOSCANSKA BB NAHOREVSKA 77 PRIJEDORSKA 92 PRUD BB OD@AK MLADENA STOJANOVICA 23 DJURDJEVIK BB ZIVNICE HERCEG STJEPANA 35 ZMAJA OD BOSNE 50 5 KORPUSA 19 B BRANILACA BOSNE BB LUKAVAC STANICNA BB BICER BB DRUGE KRAISKE BB LISTANI BB BRACE FEJICA 71D SVETOG SAVE BR 26 SVETOG SAVE BB JOSANICKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450036240013 1610400004010068 1610000044980075 1610200012720096 1610000026270036 1610300003480065 1610200012740078 1610000015980082 1610600008240034 1610200012750069 1610150006910041 1610650002520087 1610200048730085 1610450018260093 1610450035950080 1610450035950177 1610250013480040 1610850006420059 1610650001780074 1610000019010071 1610350024430074 1610800004510083 1610450035630077 1610250015070064 1610200041670037 1610000071940061 1610350036300061 1610250013830016 1610350011870029 1610650002720004 1610250006180014 1610200044650071 1610200004530095 1610450030850014 1610850005840096 1610000063150018 1610350004730053 1610350021930093 1610500003020081 1610250011560022 1610700002420029 1610700001880030 1610750002270016 1610200025790070 1610350004040092 1610000027000058 1610450031390013

3343. RED CARPET STR VL DADIC BRANISLAV DOBOJ 3344. RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK 3345. RED DUVEL DOO SARAJEVO 3346. REDARSTVENIK DOO MOSTAR 3347. REDZAN KOMERC DJL SARAJEVO 3348. REFA TR VL UHOTA REUF GORA@DE 3349. REFAN BH DOO MOSTAR 3350. REGATA DOO SARAJEVO 3351. REGICA SP VL MIRSADA BILAJAC BR^KO 3352. REISE SERVICE DOO MOSTAR 3353. REKADO DOO VISOKO 3354. RELAX TR VL BECIRHODZIC MUAMER 3355. RELJA AUTO SERVIS SZR VL Z RADOVIC TREBINJE 3356. RELUX DOO PRIJEDOR 3357. REMIX COM DOO [AMAC 3358. REMIX COM DOO [AMAC 3359. REN M DOO GRADA^AC 3360. RENESANSA SUR KAFE BAR VL GORDANA SUBARIC 3361. RENOME DOO KAKANJ 3362. REPAIR DOO SARAJEVO 3363. RESTORAN AL DINO VL JASMINA JAKUPOVIC 3364. RESTORAN DIAMANT SUR VL IVO MATKOVIC PRUD 3365. RESTORAN MLJEKARA SUR VL ROGIC RADEN BANJAL 3366. RESTORATION CLASSIC CARS DOO @IVINICE 3367. RETRO DOO [IROKI BRIJEG 3368. RETROS DOO SARAJEVO 3369. REVICO DOO BIHA] 3370. REVOLTEC DOO LUKAVAC 3371. 3372. 3373. 3374. 3375. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 3381. REVSAN DOO SANSKI MOST RGP DOO KAKANJ RH SALONI DOO @IVINICE RI MA DOO LIVNO RIBARNICA BUFFET UR VL MEHO GOLOS MOSTAR RIBNJAK RUDANKA DOO DOBOJ RIBOSPORT RD STR VL DRAGAN MARKOCEVIC BRATU RICH ZOR VL HASANSPAHIC ALMA I SALIHOVIC ANES RIDZI COMMERC DOO CAZIN RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KRUPA RIGA DOO SREBRENIK

3382. RIJECANKA TR VL OMERAGIC BEDRUDIN GRADA^AC 3383. RIJEKA DOO VITEZ 3384. RIJEKA STR VL DRAGICA JURKOVIC VITEZ 3385. RIM STR VL RUZICA SUMIC @EP^E 3386. RIMA DOO MOSTAR 3387. RIMES S DOO BIHA] 3388. RIMINI DOO SARAJEVO 3389. RING SUR VL BURIC ZLATIMIR PRNJAVOR

CORALICI BB BRANILACA GRADA 10 UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB RAIFA SALDICA 32 GRADA^AC STJEPANA RADICA BB STJEPANA RADICA BB 111 XP BRIGADE HVO @EP^E VUKOVARSKA 47 IV KRAJISKE DIVIZIJE 4 BOSANSKA 15 ALEKSE SANTICA 1

Srijeda, 11. 5. 2011.
3390. 3391. 3392. 3393. 3394. 3395. 3396. 3397. 3398. 3399. 3400. 3401. 3402. 3403. 3404. 3405. 3406. 3407. 3408. 3409. 3410. 3411. 3412. 3413. 3414. 3415. 3416. 3417. 3418. 3419. 3420. 3421. 3422.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
[IROKI BRIJEG LIVNO SARAJEVO PETROVO LJUBU[KI LON^ARI TESLI] MOSTAR NEUM BANJA LUKA BIHA] PALE ^APLJINA ZVORNIK CAZIN @IVINICE SARAJEVO BIJELJINA BIJELJINA [IROKI BRIJEG PALE [AMAC SANSKI MOST TESLI] VITEZ BR^KO SRBAC MOSTAR TRN BB ZELENA TRZNICA BB TRG SOLIDARNOSTI 25 KARANOVAC BB HUMAC I LONCARI BB 76212 LONCARI VOJVODE PUTNIKA 31 FRA DIDAKA BUNTICA 117 NERETVANSKA 31 BRACE PODGORNIKA 81 GRABESKA 61 MOKRO BB VISICI BB TABANCI STURLIC 1 GORNJE DUBRAVE @IVINICE RAJLOVACKA CESTA BB FILIPA VISNJICA 159 SRPSKE VOJSKE 337 TRN BB SERDAR JANKA VUKOTICA BR 39 PISARI 31 SAAMC TRG LJILJANA BIJELO BUCJE KULINA BANA BB POTOCARI BB DANKA MITROVA BB

Broj 25 - Strana 83
1610200035530034 1610200029590045 1610000073840097 1610450035350038 1610200034930089 1610800003560065 1610400007730018 1610200012780042 1610200037770055 1610450009340070 1610350015050077 1610450008670091 1610200044870067 1610850004390043 1610350005500039 1610250019760014 1610000000080036 1610600003430095 1610850009470030 1610200022640092 1610300004580045 1610800004590011 1610350010140034 1610400010970012 1610700003070026 1610600004690028 1610450046930092 1610200036860098 1610200015820022 1610800003160037 1610400005330044 1610500000790051 1610450018220032 1610450049490019 1610350034660082 1610000071230021 1610000077350042 1610000011010093 1610200015830013 1610200025590056 1610450010980049 1610450000020019 1610350006140045 1610150003890043 1610350020670063 1610000018510036 1610000003850038 1610600004830096

RIO 2 SUR VL VLADO VUKOJA [IROKI BRIJEG RIO CAFFE VL PERO RADOS LIVNO RIO STR KIOSK VL GLAVOVIC AMELA RIPI DOO KARANOVAC PETROVO RIPI DOO LJUBU[KI RISTANIC DOO LONCARI RISTIKA DOO TESLI] RISTORANTE PIZZERIA PASTAVINO SUR VL ARAPOVIC RIVA TOURS NEUM RIVAL DOO BANJA LUKA RIWELLA DOO BIHA] RM COMERC MOKRO DOO PALE RM DOO ^APLJINA RM KOMERC DOO ZVORNIK RMT PROMET DOO CAZIN RO TRADE DOO G DUBRAVE @IVINICE ROBOT COMMERCE DOO SARAJEVO RODIC DOO BIJELJINA RODJO STR VL JOVO MICIC BIJELJINA RODNA GRUDA KSD [IROKI BRIJEG ROKO BAROKO DOO PALE ROLANGO DOO PISARI 31 [AMAC ROLEX CAFFE BAR VL TALIC MIRELA ROMANA STR VL TESIC SLAVICA TESLI] ROMANSA SUR VL TOMISLAV LIVANCIC ROMEO DOO BR^KO ROMIC SUR ROSTILJNICA VL ROMIC BOJAN SRBAC RONDO MUSIC SHOP VL MILAN DRENSKI MOSTAR RONHIL STR VL IVANKOVIC VESNA ^APLJINA ROSA DOO TE[ANJ PODRUZNICA ORA[JE ROSA DOO TE[ANJ ROSENDAAL BOSNA DOO SREBRENIK ROVER RENTA CAR DOO BANJA LUKA

3423. ROVINE KIOSK STR VL STANISIC Z GRADI[KA 3424. ROYAL RESTORAN VL CUBRILO SVJETLANA BOS PETRO 3425. ROYAL SZR VLASNIK RASEVIC SANA 3426. RR SUR CAFFE BAR I FAST FOOD VL ALIBASIC VELI 3427. RRS GRADNJA DOO SARAJEVO 3428. RS STR ROZIC SLAVICA ^APLJINA 3429. RSDA DOO MOSTAR 3430. RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA 3431. RUDNICI ZELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR 3432. RUDNIK BOKSITA DD BOSANSKA KRUPA 3433. RUDNIK MRKOG UGLJA BREZA 3434. RUFKO OBJEKT BRZE PREHRANE VL RUFAD SEFEROVIC 3435. RUILONG DOO SARAJEVO 3436. RUJA COMPANY DOO SARAJEVO 3437. RULE PROM SP VL RUSMIR KAZAZOVIC

KNEZA BRANIMIRA 6 PC RONDO ^APLJINA VISICI BB ORA[JE CERINSKI TERMINAL LOK 7 TE[ANJ KRASEVO BB SREBRENIK RAPATNICA BB BANJA LUKA ALEJA SVETOG SAVE BB BLOK A GRADI[KA ROVINE BB BOS. PETROVAC SAFETA HIDICA BB VISOKO ILID@A SARAJEVO ^APLJINA MOSTAR BANJA LUKA PRIJEDOR BOS. KRUPA BREZA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO BR^KO KADIJE UVEJSA BB OSIK 16 A FERDE HAUPTMANA 7 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB PETRA KRESIMIRA IV VLADIKE PLATONA 1 AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 1 PATRIOTSKE LIGE BB BOS. KRUPA BRANILACA GRADA BB PRIJEDORSKA 37 TRG ZAVNOBIHA 11 IV MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 213 BRKA BB

Broj 25 - Strana 84
3438. 3439. 3440. 3441. 3442. 3443. 3444. 3445. 3446. 3447. 3448. 3449. 3450. 3451.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR TE[ANJ PRIJEDOR ILID@A SARAJEVO [IROKI BRIJEG ORA[JE @IVINICE LAKTA[I BIJELJINA PALE LJUBU[KI MODRI^A BIHA] BR^KO BIHA] PROZOR RAMA DERVENTA SARAJEVO MOSTAR VISOKO VISOKO CAZIN BIHA] HAD@I]I BANJA LUKA HAD@I]I GORA@DE VELIKA KLADU[A LJUBU[KI GRUDE BOS. KRUPA TE[ANJ KLADANJ VELIKA KLADU[A POSU[JE SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADU[A SARAJEVO BANOVI]I TUZLA SARAJEVO ZENICA ZENICA BLAJBURSKIH ZRTAVA BB MARSALA TITA BB JELAH KOZARSKA 30 LATICKA 10 SAFETA HADZICA 1 TRG A STARCEVICA BB UGLJARA 176 A ORA[JE UL 25 NOVEMBRA BB SUSNJARI MILOSA CRNJANSKOG BB TREBEVICKA 24 E STJEPANA RADICA BB MILOSA CRNJANSKOG 8 EL GAZALIJA BIVSA DRVARSKA ULIC 1 RADOJA DOMANOVICA BB SARAJEVSKA BB KRALJA TOMISLAVA BB STEVANA SINDJELICA BB KOLODVORSKA 12 KRALJA TOMISLAVA 69 MOKRONOSKO POLJE BB MOKRONOSKO POLJE BB CUPRIJA BB CAZIN VIKTORA BUBNJA BB PC ZUJEVINA BB OMLADINSKA BB PC ZUJEVINA BB MUHIDINA MASICA MUNJE 2 DJURE PUCARA STAROG 60 BRACE RADICA 29 KRALJICE KATARINE 7 JEZERSKI BB SAFETA HADZIHASICA BB HOTEL BOSNA BB 7 KORPUS BB POKLECANI BB ZAIMA IMAMOVICA DO BROJA 32 TEREZIJE BB I MUSLIMANSKE BRIGADE 21 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A HUSINSKE BUNE 15 BANOVI]I 15 MAJA RK SJENJAK BB TUZLA D@EMALA BIJEDICA BR 212 MARSALA TITA 48 MARSALA TITA 48

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200012880049 1610400007700045 1610450012210009 1610000053290065 1610000025010006 1610200024670011 1610800005340015 1610500003700051 1610450018570008 1610850010490082 1610000078710079 1610200046090036 1610450049590026 1610350012940036 1610600003450077 1610350035930006 1610200044540073 1610450033810066 1610000039330019 1610200012900031 1610150006880068 1610150004710081 1610350039180088 1610350015950043 1610000054930044 1610450022230012 1610000064570098 1610300002760034 1610350031060024 1610200048850074 1610200026920023 1610350035750071 1610400010760007 1610800002190037 1610350023950021 1610200017310039 1610000078360006 1610000016950082 1610350027060035 1610000036000009 1610250014550047 1610250021180094 1610600003820035 1610550012580059 1610550012580059

RULLMO DOO MOSTAR RULO KA DOO TE[ANJ RUNER DOO PRIJEDOR RUSTICO STR VL BIBER JELENA ILID@A RUZA SUR RESTORAN VL SALMAN MENSUD SARAJEVO RUZA SZR CVJECARA VL IVAN HRKAC [IROKI BRIJEG RUZE DOO PODU ZA MEDJU CESTOVNI PROMET UGLJAR RUZICA DOO @IVINICE RUZICA SUR VL RACIC DUSKO LAKTA[I RUZICA SZ FRIZ RAD VL RUZICA ESPEK BIJELJINA RVF COM DOO ISTOCNO SARAJEVO S & L STR VL ZELJKA VUKOJEVIOC LJUBU[KI S I M ZR KUJUNDZIC MILAN MODRI^A S LIEN DOO BIHA]

3452. S M D DOO BR^KO 3453. S SZR FRIZERSKI SALON VL BEGATOVIC SEADA BIHA 3454. S&M CO DOO EXPORT IMPORT PROZOR RAMA 3455. S&S STR VL TANASIC VESNA DERVENTA 3456. SA DUNDEE GROUP DOO SARAJEVO 3457. SA MINI MARKET STR VL SUSAC ANDJA MOSTAR 3458. SABA BH DOO VISOKO 3459. SABA SZR VL SABIC SALIH VISOKO 3460. SABAH 2 SPR VL GJIBEXHI QAZIM CAZIN 3461. SABIC COMERCE DOO BIHA] 3462. SABIH GROUP DOO HAD@I]I 3463. SABIX COMERC DOO BANJALUKA 3464. SABIX DOO HAD@I]I 3465. SABIX PRODUKT DOO GORA@DE 3466. SABLJAKOVIC TR VL SABLJAKOVIC VLASTIMIR 3467. SABLJIC GRILL SUR VL RANKA SABLJIC LJUBU[KI 3468. SABMES DOO GRUDE 3469. SABRINA TR VL SELIMAGIC AZRA BOSANSKA KRUPA 3470. SABUR USPJEH DOO TE[ANJ 3471. SADA & MI DOO KLADANJ 3472. SADEL DOO VELIKA KLADU[A 3473. SAFAR DOO POSU[JE 3474. SAFIR K DOO SARAJEVO 3475. SAHAND CO DOO SARAJEVO 3476. SAI DOO VELIKA KLADU[A 3477. SAIBORG DOO SARAJEVO 3478. SAILAS DOO BANOVI]I 3479. SAINT TROPEZ TR VL VASIC ADRIANA TUZLA 3480. SAJMAN DOO SARAJEVO 3481. SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA 3482. SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO SREBRENIK ^APLJINA SARAJEVO @IVINICE MOSTAR JABLANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHA] DONJI VAKUF MULICI 19 BOSANSKIH BRANILACA BB BRACE RADICA DOLINA 2 1 ULICA 70 SALAKOVAC BB OMLADINSKO SETALISTE BB SAFETA ZAJKE BB GRADA BAKUA 9 KRANJCEVICA 33 MUHSINA RIZVICA 23 770 SLAVNE BR BRIGADE BB POST KRUSEVICA BB KRALJA TVRTKA 10 VUKA KARADZICA 42 I. SARAJEVO JOVANA CVIJICA 80 GORNJI TESLI] OCAUS TESLI] BLATNICA NIKOLE TESLE BB AUTOB STPALE PODROMANIJSKA BB ALEKSE SANTICA 9 RUDARSKA 105 IBRAHIMA MRZLJAKA 94 TRG RATNIH ZRTAVA PUDIN HAN BB STEFANA DECANSKOG 117 VELJKA MLADJENOVIC BB VITKOVAC 214 ZAIMA IMAMOVICA BB HAKIJE KULENOVICA 3 LOZNICKA 55 BIJELJINA HARMANI H 15 BB DOSITEJA OBRADOVICA BB FRA GRGE MARTICA BB POSU[JE IBRAHIMA MRZLJAKA BB 4 JULA 22 GORICKA 26 PROLETERSKIH BRIGADA BB OSLOBODILACA 88 PREOBRASENSKA BB

Broj 25 - Strana 85
1610150004970041 1610500003460073 1610200015850092 1610000026420095 1610250021860064 1610200002080069 1610000067020027 1610000017220033 1610000073790045 1610000010740045 1610350004080056 1610000006510069 1610250019730041 1610200042080056 1610000076870086 1610450041320097 1610400010330006 1610400010490056 1610400008020048 1610000076530004 1610000064830058 1610800002960023 1610200008240054 1610350028050017 1610200022720020 1610350037160063 1610850001520007 1610450009390025 1610000014820059 1610300005990037 1610000017180069 1610850000170058 1610350026050071 1610450034470054 1610200022730011 1610350013970079 1610250017870066 1610200019010061 1610450013600019 1610350032700003 1610300003700061

3483. SALEX SZR SUHOMESNAT PROIZ VL BEGOVIC FERID 3484. SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH SREBRENIK 3485. SALON NIKOLO STR PERISIC NOVICA ^APLJINA 3486. SALONI DOO SARAJEVO 3487. SAM PINO DOO @IVINICE 3488. SAM TR VL SANELA COKOJA MOSTAR 3489. SAMIR DOO JABLANICA 3490. SAMIR SUR FAST FOOD VL MAREVAC MEJRA SARAJEVO 3491. SAMIR SUR TIPA PIZZERIA VL GUSO EMINA 3492. SAMIS TRADE DOO SARAJEVO 3493. SAMMERS AG DOO BIHA] 3494. SAMOBORKA KOMCEL DOO DONJI VAKUF

3495. SAMOST POLJOPR PROIZV VL HANKIC REFIK LUKAVAC LUKAVAC 3496. SAMOSTALNA OBRT DJELATNOST VL M PESIC LIVNO LIVNO 3497. SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LELA I. SARAJEVO 3498. SAMOSTALNA ZIDAR TERAC RAD VL M IDRIZ K DUBIC 3499. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DOSENOVIC DALIBOR 3500. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK KRSIC DRAGAN OCAUS 3501. SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK RISTIC SIMO TESLI] 3502. SAMOSTALNI FRIZERSKO KOZMETICKI SALON UPSSS 3503. SAMOT RS MP ZA PROIZ VATROSTALNIH MATERIJALA 3504. SAMP TRADE DOO BR^KO 3505. SAMPER DOO ^ITLUK 3506. SAMPION DOO VELIKA KLADU[A 3507. SAN &MELI VL STEFICA CAVAR [IROKI BRIJEG 3508. SAN DISCO BAR VL TICEVIC SEFIK KLJU^ 3509. SAN DOO BIJELJINA 3510. SAN IT DOO BANJA LUKA 3511. SANA STR VL HOMARAC SANEL SARAJEVO 3512. SANA TR VL HODZIC SANELA GORA@DE 3513. SANCE DOO SARAJEVO 3514. SANDA DOO BIJELJINA 3515. SANDA TR VL MERIMA SELMANOVIC BIHA] 3516. SANDI OBJEKAT BR 1 TR VL POPOVIC TIHOMIR 3517. SANDRA DOO POSU[JE 3518. SANELA KOMERC DOO VELIKA KLADU[A SANELA TR VL PALAVRIC NERMIN TUZLA SANGAJ DOO LIVNO SANI COMPANI DOO LAKTA[I SANICA CAFFE SLAST BUREG VL MAMUTI DZEVAT 3523. SANIK DOO ROGATICA 3519. 3520. 3521. 3522. KOZ. DUBICA TESLI] TESLI] TESLI] PALE SOKOLAC BR^KO ^ITLUK VELIKA KLADU[A [IROKI BRIJEG KLJU^ BIJELJINA BANJA LUKA SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO BIJELJINA BIHA] MODRI^A POSU[JE VELIKA KLADU[A TUZLA LIVNO LAKTA[I KLJU^ ROGATICA

Broj 25 - Strana 86
3524. SANIMO DOO SANSKI MOST

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST MOSTAR TUZLA TUZLA BANJA LUKA BIHA] ZENICA BIHA] LAKTA[I NOVI TRAVNIK POSU[JE VITEZ ILID@A HAD@I]I LIVNO ZVORNIK BIHA] BR^KO SANSKI MOST BOS. KRUPA BANJA LUKA TE[ANJ BUGOJNO GRA^ANICA PRIJEDOR NOVI GRAD BANJA LUKA [IROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO MRKONJI] GRAD MODRI^A NOVI TRAVNIK ZAVIDOVI]I BR^KO ZVORNIK KRE[EVO BR^KO POSU[JE [IROKI BRIJEG GRUDE TUZLA VISOKO TRG AMIRA ZILICA 9 STARI MAJDAN DREZNICA BB RUDARSKA 48 ARMIJE BIH BB KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 40 MALI LUG 182 PSC KAMBEROVICA POLJE BB HADZIABDICA MAHALA 26 KARADJORDJEV 46 LAKTINGOVA ZGR PRIBILOVICI BB BATIN KAMENICA BR 1 KULINA BANA BB RUSTEMPASINA 38 HADZELI BB SPLITSKA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 UL BIHA]KIH BRANILACA BB DUBRAVE TRZNICA ARIZONA CAPLJE 24 SANSKI MOST PAZADZIK BB VLADIKE PLATONA 3 KRASEVO TERZICI III 4 GRACANICKI SKVER 5 SRPSKIH VELIKANA 255 MICE SURLANA 13 KOZARSKA 35 PROVO BB SRPSKIH BRANILACA 180 BISTRIK 9 SVODNA BB PEHLIVANUSA 6 TRG KRALJA PETRA VRANJAK 53 BUCICI BB SAFVET BEGA BASAGICA BB SARAJEVSKA BB CELOPEK RESNIK BB STOJANA SINDJELICA RASTOVACKO POLJE BB MOKRO BB GRUDE TUSANJ BB HADJINA VODA BR 3

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350011700085 1610200001710014 1610250017880057 1610250017630088 1610450037970008 1610350012860011 1610550010800012 1610350005300025 1610450019840029 1610200025260062 1610200022750090 1610700001920091 1610000055920026 1610000053540034 1610200059860059 1610850007750026 1610350012440098 1610600008460030 1610350007570019 1610350033970024 1610450035100069 1610400003160057 1610550015080040 1610250001190043 1610450041370052 1610450046670035 1610450028360024 1610200022760081 1610450013380023 1610000045760052 1610450040850035 1610000036360073 1610450005850010 1610250017890048 1610200025480058 1610550008000010 1610600007100090 1610850010360005 1610700005120024 1610250005020088 1610200025920050 1610200022780063 1610200025490049 1610250018770032 1610150004180073

3525. SANITA TR VL RAMIZA OMEROVIC MOSTAR 3526. SANJA 2 ZEN FRIZ SALON VL NUKIC MERIMA TUZLA 3527. SANJA FR SALON ZA ZENE VL DELIBEGOVIC NUSRETA 3528. SANJA SZR VL LUKETA JOKSIM BANJA LUKA 3529. SANOINVEST DOO BIHA] 3530. SANREMO CAFFE BAR VL CAHUT NEDZAD ZENICA 3531. SANSAN DOO BIHA] 3532. SANTA TRADE DOO LAKTA[I 3533. 3534. 3535. 3536. 3537. 3538. 3539. 3540. 3541. 3542. 3543. 3544. 3545. 3546. 3547. 3548. 3549. 3550. 3551. 3552. 3553. 3554. 3555. 3556. 3557. 3558. 3559. 3560. 3561. 3562. 3563. 3564. 3565. 3566. 3567. 3568. SANTA DOO NOVI TRAVNIK SAPOLI MI DOO POSU[JE SARA 2 STR VL SILVIJA FISIC VITEZ SARA KOMPANI DOO ILID@A SARA STR VL HEBIBOVIC MAJDA HAD@I]I SARA STR VL MUHAREM DURAN LIVNO SARA TR VL MILENA RAMLJAK ZVORNIK SARAC TR KIOSK VL KOZLICA NERMA SARAJEVO TEKSTIL SP VL GORDANA USPOR BOSNJAK SARCEVIC DOO SANSKI MOST SARENI DUCAN OBRT GR VL JASENKA BESIREVIC SARITA STR VL STOJICEVIC BORKA BANJA LUKA SARM STR VL MEHINOVIC DZEVAHIRA TE[ANJ SARMAK DOO BUGOJNO SAS COMMERCE DOO GRA^ANICA SASA 2 STR VL CALIC GORDANA PRIJEDOR SASA STMR VL KRECA SASA NOVI GRAD SASA STR VL PELIKAN DRAGANA BANJA LUKA SASKUR COMMERCE DOO [IROKI BRIJEG SASSI MARKETING DOO BANJA LUKA SATEX DD SARAJEVO SAVANELI SPR VL SAVANOVIC SLOBODAN NOVI GRAD SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG SARAJEVO SAVIC DOO MRKONJI] GRAD SAVIC M P EXPORT IMPORT DOO VRANJAK SAVIO DOO NOVI TRAVNIK SAZ R DOO ZAVIDOVI]I SBH COMPANY DOO BR^KO DISTRIKT BIH SC TRANSPORT COMPANY DOO ZVORNIK SCALA DOO KRE[EVO SCARLETT DOO BR^KO SCHNEIDER DOO POSU[JE SCHWEIKER DOO [IROKI BRIJEG SCS DOO GRUDE SEAT INTERNATIONAL DOO TUZLA SEAVICO EXIM DOO VISOKO

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ VISOKO [IROKI BRIJEG SARAJEVO VELIKA KLADU[A ZENICA JABLANICA MOSTAR SANSKI MOST BANJA LUKA BOS. KRUPA TE[ANJ BR^KO BIHA] [IROKI BRIJEG KAKANJ BIHA] HAD@I]I ZENICA KLJU^ BIHA] BIHA] ILID@A BANJA LUKA TUZLA CAZIN GRA^ANICA TRAVNIK SARAJEVO PRNJAVOR @IVINICE VISOKO CAZIN SARAJEVO KLJU^ SRBAC BR^KO ^APLJINA KRE[EVO ZAVIDOVI]I SARAJEVO BR^KO GRADA^AC CAZIN TUZLA K P KRESIMIRA IV BB SEBILJ BB TRN BB DALMATINSKA 3 VII KORPUSA BB KAMBEROVICA POLJE BB PROLETERSKIH BRIGADA 35 KNEZA VISESLAVA BB DONJI KRKOJEVCI 119 A OD ZMIJANJA RAJKA 391 BANJA LUKA MIRSADA CRNKICA BB MRKOTIC BB BANJALUCKA BB DOBRIH BOSNJANA 55 TRN 35 ULICA 4 JULI BB PLITVICKA BB HADZELI BB STUDENAC 24 BRANILACA BIH BB CAMILA SALIHODZICA 141 MUSTAFE OMEROVICA BB 14 MAJA 92 BROJ 14 TODORA OD STALACA 1 DZAFER MAHALA 24 CUPRIJA BB KRCEVINE GRA^ANICA FATMIC 1 KOSEVO 26 RATKOVAC BB TRECA ULICA 55 TUSNJICIC H MUJEZINOVICA BB DZEMALA BIJEDICA 102 BRANILACA BIH BB RAZBOJ LIJEVCE BB CVIJETE ZUZORIC BR 8 TREBIZAT VELEGOSCE 20 DONJA LOVNICA BB TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA NIKOLE TESLE BR 13 SARAJEVSKA BB DONJA KOPRIVNA 51 STUPINE B 8 28

Broj 25 - Strana 87
1610700001930082 1610150005980005 1610200022790054 1610000023510095 1610350014790020 1610550010540052 1610200002510070 1610200012930004 1610350001290045 1610450005810046 1610350007600089 1610550010260013 1610600003580057 1610350034750098 1610200022800045 1610650000960036 1610350000250011 1610000048550063 1610550005110089 1610350029260092 1610350001750019 1610350005860006 1610000077720097 1610450056630092 1610250004180068 1610350009110088 1610250010870061 1610550010820091 1610000029810051 1610450040870017 1610250019860021 1610150003250037 1610350028910019 1610000007080041 1610350031130058 1610450048120088 1610600007740096 1610200014080036 1610700006950026 1610550003850059 1610000029800060 1610600007950004 1610250019410038 1610350037060056 1610250010050023

3569. SEBASTIAN SUR VL BRANKO MARKOVIC VITEZ 3570. SEBILJ STR TRAFIKA VL HIDO PLAMENKA VISOKO 3571. SEC CAFFE BAR [IROKI BRIJEG MARIO PAVKOVIC 3572. SED DOO SARAJEVO 3573. SEDEF RESTORAN VL DELIC MINKA VELIKA KLADU[A 3574. SEEMI TR VL SELIMOVIC SEMIRA ZENICA 3575. SEFER TREID DOO JABLANICA 3576. SEGAFREDO SOR VL IVICA DZEBA CAFFE SERVIS MO 3577. SEHA ES DOO SANSKI MOST 3578. SEHER AD BRC BANJALUKA 3579. 3580. 3581. 3582. 3583. 3584. 3585. 3586. 3587. 3588. 3589. 3590. 3591. 3592. 3593. 3594. 3595. 3596. 3597. 3598. 3599. 3600. 3601. 3602. 3603. 3604. 3605. 3606. 3607. 3608. 3609. 3610. 3611. 3612. 3613. SEHERZADA DOO BOSANSKA KRUPA SEJDINOVIC DOO TE[ANJ SEJFIC COMMERCE DOO BR^KO SEKA OBRT FS VL NESIHA DAUTOVIC BIHA] SEKA STR [IROKI BRIJEG MILJENKA KOLOBARIC SELAM I RAHMET DOO KAKANJ SELEKTA DOO BIHA] SELIMOVIC SZMR VL MUSIC AMER HAD@I]I SEM SUR CAFFE BAR VL SAHDAN ESMA SEMA TR VL BEGANOVIC HIMZO KLJU^ SEMAFOR STR BIHA] VL MUSLIC EMIRA SEMCO DOO BIHA] SEMERKAND UDRUZENJE SARAJEVO SEMPERIT SZR VL MUDRINIC DRAGAN BANJA LUKA SEMPRE DOO TUZLA SEN DZI DOO CAZIN SENA TR VL SELIMOVIC INDIRA TRNOVCI GRA^ANICA SENFNER GROUP DOO TRAVNIK SENS DOO SARAJEVO SENSO MED DOO PRNJAVOR SENT LUIS DOO @IVINICE SENTILJ SUR VL SULJIC ISMET SEPIC MESARSKA RADNJA VL SUAD SEPIC CAZIN SEREX DOO SARAJEVO SERO OBRT PEKARA VL DURAJ CERIM KLJU^ SERPSKI CAR SUR KAFE BAR VL MITROVIC R RAZBOJ SERVIS BIRO OPREME BIREX VL BOBAN JOSIC BR^KO SERVIS JUKA SZR VL JURE BUBALO ^APLJINA SETRO DOO KRE[EVO SEVEN SA DOO ZAVIDOVI]I SEXY SHOP SOFT PACK STR VL SARVAN SABIRA SG ELEKTRONIC SP VL SLOBODAN GARIC BR^KO SGM CEMENT DOO ZA TRG GRADJ MATERIJ GRADA^AC SGP KAUKOVIC VL KAUKOVIC RASIM CAZIN SHARK DOO TUZLA

Broj 25 - Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA CAZIN SARAJEVO ZVORNIK POSU[JE MEHMEDALIJE M DIZDARA 64 L3 PP28 CUPRIJA BB HASANA BRKICA 66 BRACE JUGOVICA B 8 PUT ZA BATIN

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610250017420083 1610350028480018 1610000041170012 1610850010480091 1610200022820027 1610200045060090 1610250021320065 1610000051150051 1610250011790009 1610150004280080 1610500002380075 1610250011460015 1610450048490046 1610350017160021 1610450048740015 1610450009540084 1610350023460074 1610350025360013 1610450024150030 1610250014770043 1610350026420029 1610350028090078 1610350007040011 1610450040700073 1610450040130004 1610450048850013 1610500002570098 1610200045200061 1610350006100081 1610350019470076 1610600000670057 1610450041060040 1610200015900047 1610300004360049 1610250013590038 1610400001510087 1610350007700096 1610000016020046 1610450002830012 1610850006690010 1610200044370032 1610000042540040 1610000042540137

3614. SHARK SECURITY DOO AG ZA ZAST LJUDI I IMOVINE 3615. SHELL TR VL KISMETOVIC FADIL CAZIN 3616. SHETA DOO SARAJEVO 3617. SHINE ZEN FRIZ SAL VL MIRJANA VUKOVIC ZVORNIK 3618. SHOPPING MALDI STR POSU[JE STANKO IVANKOVIC 3619. SIBA DOO KOVACI TOMISLAVGRAD 3620. SIBILA TR VL OMERAGIC RAMZIJA GRADA^AC 3621. SIBINT DOO KASINDOL ISTOCNO SARAJEVO 3622. 3623. 3624. 3625. 3626. SICA DOO GRA^ANICA SICILIJA CAFFE BAR SUR VL SULJIC ZIJAD SIDOIL DOO SREBRENIK SIEMA DOO TUZLA SIGMA KOMERC DOO [AMAC

TOMISLAVGRAD KOVACI BB GRADA^AC NOVALICI BB I. SARAJEVO GRA^ANICA VISOKO SREBRENIK TUZLA [AMAC SANSKI MOST MRKONJI] GRAD LAKTA[I CAZIN BOS. KRUPA LAKTA[I GRADA^AC KASINDOLSKOG BATALJONA BB DONJA ORAHOVICA BB KADIJE UVJESA BR 11 SREBRENIK GRAD BB HASANA BRKICA 58 TUZLA PUT SRPSKIH DOBROVOLJACA 7 UL BRANILACA BIH BARACI BB DONJI DRUGOVICI BB HASANA MUJEZINOVICA BB 511 SBBR BB

3627. SIGMAPROM DOO KLJU^ 3628. SIK PROIZVODNO PROMETNO DOO MG 3629. SIKANJIC AG DOO LAKTA[I 3630. SIKI M TRANSPORT DOO CAZIN 3631. SILIC MUJO TR VL MUJO SILIC BOSANSKA KRUPA 3632. SILKON BH DOO LAKATSI 3633. SILLVER LAND TR VL PROLE DIJANA GRADA^AC 3634. SILNOVIC DOO BOSANSKI PETROVAC 3635. SILVA DOO VELIKA KLADU[A 3636. SILVANA FRIZ SALON SZR VL LJATAJ SILVANA 3637. SIM PAK DOO [AMAC 3638. SIMA DOO ALEKSANDROVAC LAKTA[I 3639. SIMAC PROM DOO KOZUHE DOBOJ 3640. SIMAL DOO SREBRENIK 3641. SIME MESNI CENTAR STR VL S BAGARIC ^APLJINA 3642. SIMECKI INTERNATIONAL DOO BIHA] 3643. SIMIC AUTOPRAONA I VULKANIZER VL MARIO SIMIC 3644. SIMIKIC DOO BR^KO 3645. SIMP COMPJUTERS SUR INT KAFE VL MEDIC I SRBAC 3646. SINDY STR VL SVJETLANA PREVISIC 3647. SINEEX DOO GORA@DE 3648. SINTERKOMERC DOO GRA^ANICA 3649. SINTERKOMERC DOO GRA^ANICA 3650. SIPAD BINA DD BIHA] 3651. SIPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO 3652. SIRANO DOO BANJA LUKA 3653. SIRIUS UG RAD KAFE BAR VL LJUBO IVANIC PILICA 3654. [IROKI JUDO KLUB [IROKI BRIJEG 3655. SITADI DOO SARAJEVO 3656. SITADI DOO SARAJEVO

CARA DUSANA 40 H K GRADASCEVICA BB GRADA^AC BOS. PETROVAC DIDOVICI BB VELIKA AHMETA MRZLJAKA 1 KLADU[A BIHA] SARAJEVSKA 42 [AMAC LAKTA[I DOBOJ SREBRENIK ^APLJINA BIHA] BIHA] BR^KO SRBAC ^APLJINA GORA@DE GRA^ANICA GRA^ANICA BIHA] SARAJEVO BANJA LUKA ZVORNIK [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO NJEGOSEVA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB ALEKS KOZUHE BB BOSANSKIH BRANILACA BB BIGERAJ MATE BOBANA BB 5 KORPUSA BR 5 IVANA FRANE JUKICA BR 25 IVANA FRANJE JUKICA BB MOME VIDOVICA 52 KLEPCI ZAIMA IMAMOVICA BB STUBO 2 STUBO 2 BIHA]KIH BRANILACA 89 MARSALA TITA 15 KARADJORDJEVA 64 D PILICA [IROKI BRIJEG LUKAVICKA CESTA 108 LUKAVICKA CESTA 108

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SRBAC VELIKA KLADU[A TESLI] TESLI] GRADI[KA TESLI] SITNESI BB MARJANOVAC BB STEVANA MOKRANJCA BR 10 SVETOG SAVE BB MLADE BOSNE BB OCAUS POBRIZJE BR 30 STUPINE B3 I MUSLIMANSKE BRIGADE BB TURALIBEGOVA 36 PRIJEDORSKA BB SKELA BB TVRTKA MILOSA BB BISINSKA 35 FRA SERAFINA DODIGA BR 17 MATUZICI BB MAJORA D GAVRILOVICA 41 SREDISTE 184 DRINOVCI TESKERA BB ALEKSE SANTICA 8A KRALJA PETRA 1 OSLOBODIOCA 13 FRA D BUNTICA 1 C KARADJORDJEVA 2 MOME VIDOVICA BB CARA DUSANA 13 KARADJORDJEVA 46A BLAJBURSKIH ZRTAVA 16 A HRVATSKE MLADEZI BB TRN BB [IROKI BRIJEG OBUDOVAC BB KARADJORDJEVA LAKTING ZG II BB DUBRAVE BB RUDENICE BR 7 DJURE PUCARA STAROG 29 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PRNJAVOR 6 KRNDIJA BB KARNOVAC STANICA BB MATE BOBANA BB 9 MAJA BB DJURE PUCARA 3 2 BUTUROVIC POLJE BB PASA MAHALA 58 PASA MAHALA 58 VRANOVINA BB RODOC B.B.

Broj 25 - Strana 89
1610450026640020 1610350021230044 1610400005170091 1610400009370094 1610450033450002 1610450038570050 1610350023070037 1610250008570094 1610350012210014 1610250010610004 1610350009430091 1610700007020060 1610200025580065 1610250003410082 1610200015920029 1610400002510060 1610450022810072 1610200041990040 1610200025300026 1610250007320055 1610450035310074 1610200022930025 1610450008240090 1610450044300034 1610450049060018 1610450000160087 1610200012980056 1610700001940073 1610200031940064 1610450049730094 1610450019670085 1610600002600066 1610350003330052 1610550003490092 1610000050390056 1610600004350043 1610400003960016 1610450041000094 1610200015930020 1610450053140032 1610450001200024 1610200042340016 1610000025420025 1610700003020071 1610350023930039 1610200013000038

3657. SITNESI ZZ SA PO SITNESI SRBAC 3658. SITNI KAMEN DOO VELIKA KLADU[A 3659. 3660. 3661. 3662.

SITOGRAF DOO TESLI] SITOGRAF STR VL GOGIC DRAGAN TESLI] SJAJ SZTR VL TRNJANIN JASNA GRADI[KA SJECA I IZNOS DRVNIH SORT SZR VL KLJECANIN N 3663. SJECA I IZNOS DRVNIH SORTIMENAT VL SUAD SANSKI MOST KOVAC 3664. SJEME DOO TUZLA TUZLA 3665. SJEMENARNA DOO VELIKA KLADU[A VELIKA KLADU[A 3666. SK ORION FIN DOO TUZLA TUZLA 3667. SKALA UR CAFFE BAR VL HUSIC RUFAD SANSKI MOST 3668. SKELA DOO JAJCE JAJCE 3669. SKIPPER DOO MOSTAR MOSTAR 3670. SKM GLAS DOO @IVINICE @IVINICE 3671. SKORPION KAFE BAR SUR VL BORAS ZELJKO LJUBU[KI LJUBUSK 3672. SKULIC COMPANY DOO DOBOJ JUG 3673. SL DOO BIJELJINA BIJELJINA 3674. SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE GRUDE 3675. SLAK DOO LJUBU[KI LJUBU[KI 3676. SLANAC DOO TUZLA TUZLA 3677. SLATKA TAJNA STZR VL UZELAC GORDANA NOVI GRAD NOVI 3678. SLATKICA DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG 3679. SLATKOM ALFA & OMEGA DOO BANJALUKA BANJA LUKA 3680. SLAVEN STR VL TOVILOVIC ZELJKA SRBAC SRBAC 3681. SLAVICA FRIZERSKI SALON VL DEVIC S DOBOJ DOBOJ 3682. SLAVIJA INTERNACIONAL DOO LAKTA[I LAKTA[I 3683. SLAVONIJA TRGOVINA DD MOSTAR MOSTAR 3684. SLAVUJ STR VL VELJKO CATO VITEZ VITEZ 3685. SLIMS DOO [IROKI BRIJEG [IROKI BRIJEG 3686. SLK SUR VL PAVLOVIC S OBUDOVAC [AMAC 3687. SLOT TRADE DOO LAKTA[I LAKTA[I 3688. 3689. 3690. 3691. SM HUZAL DOO BR^KO SMAJIC COMERC DOO KLJU^ SMAJIC PROMET DOO VITEZ SMART&AZ COMPUTERS DOO SARAJEVO BR^KO KLJU^ VITEZ SARAJEVO

3692. SMELT INTAG DOO BR^KO BR^KO 3693. SMH EDELSTAHLVERARBEITUNG DOO TE[ANJ TE[ANJ 3694. SMRCA SZR VL RISTIC DUSAN PETROVO 3695. SNOOPY SUR FAST FOOD VL DRAGAN BOROVAC CAPLJI 3696. SOBA SUR KAFE BAR VL BAROS ZORAN DERVENTA 3697. SOBORAD DOO [IPOVO 3698. SOFIC DOO KONJIC 3699. SOJTARIC DOO TRAVNIK 3700. SOJTARIC DOO TRAVNIK 3701. SOKO SD USLUGE U SUMARSTVU VL ZELJKO JEVIC 3702. SOKO DD PROCESNE TEHNOLOGIJE MOSTAR DOBOJ ^APLJINA DERVENTA [IPOVO KONJIC TRAVNIK TRAVNIK BOS. PETROVAC MOSTAR

Broj 25 - Strana 90
3703. 3704. 3705. 3706. 3707. 3708. 3709. 3710. 3711. 3712. 3713. 3714. 3715. 3716. 3717. 3718. 3719. 3720. 3721. 3722. 3723. 3724. 3725. 3726. 3727. 3728. 3729. 3730. 3731. 3732. 3733. 3734. 3735. 3736. 3737. 3738. 3739. 3740. 3741. 3742. 3743.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO GRA^ANICA [IROKI BRIJEG ^ITLUK PALE GRUDE ILID@A ILIJA[ NOVI TRAVNIK BIJELJINA BR^KO KOTOR VARO[ VISOKO MOSTAR BIHA] BIHA] GRA^ANICA SARAJEVO GRADA^AC SANSKI MOST DRVAR MOSTAR GRUDE ^APLJINA DUBRAVE SARAJEVO ZVORNIK BR^KO BIHA] BIHA] SARAJEVO BIJELJINA SARAJEVO ZENICA POSU[JE BANJA LUKA PRIJEDOR [AMAC [AMAC NOVI TRAVNIK BIJELJINA BIJELJINA ZENICA GRADI[KA MODRI^A RODOC BB KRALJA TOMISLAVA 108 SKENDERIJA 5A SKENDERIJA 5A HAJRIJE KURTAGIC BB DUBRAVA BB KREHIN GRADAC BB 3APRIL 33 CARSIJA 182 DRINOVCI GRUDE HUSEINA DJOZE BB LJUBINA BB KASAPOVICI BB TRG KRALJA PETRA I RK 1SPR LOK 167 DESANKA MAKSIMOVIC BR2 CARA DUSANA BB OZRAKOVICI BB BRACE FEJICA 51 JABLANSKA BR 5 IRFANA LJUBIJANKICA 204 MUSTAFA RESIDBEGOVIC 2 BARDAKCIJA 18 HAZNA 8 MUSE CAZIMA CATICA BB GLAMO^KA 1 TEKIJA BR 53 K KATARINE BB GABELA POLJE DUBRAVE BB TERAZIJA BB SVETOG SAVE BB DR SAFETA MURATOVICA BR 13 BOSANSKIH BANOVA BR 1 DZANICA MAHALA BB ALIPASINA BB ZETRA STEFANA DECANSKOG BR 264 MARKA MARULICA 2 VATROGASNI PUT 1 IVANA MESTROVICA 11 VOJVODE MOMCILA 12 SRPSKIH VELIKANA BB NJEGOSEVA BR 3 NJEGOSEVA BR 3 IVANA MESTROVICA BB KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA NIKOLE TESLE 5 VIDOVDANSKA BB SVETOSAVSKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200013020020 1610200013030011 1610000064400057 1610000064400154 1610250010710011 1610200022950007 1610200008300097 1610000026740098 1610200029790059 1610150004010032 1610000073950095 1610200025270053 1610850010660026 1610600000730003 1610450002330074 1610150004420051 1610200003090033 1610350008230007 1610350004820069 1610250004620060 1610000035650033 1610800002290044 1610350008540019 1610200043480057 1610200004430088 1610200055800027 1610200015950002 1610600002990006 1610000018980098 1610850009630080 1610600007610019 1610350000150004 1610350026220015 1610000078850050 1610850004800062 1610000043890086 1610550012910053 1610200047350066 1610450020460053 1610450035330056 1610450048510028 1610600007400014 1610200025250071 1610850006340034 1610850006340131 1610550005710034 1610450032400074 1610450042390007

SOKO KVALITETA DOO MOSTAR SOKO TRGOVINA DOO MOSTAR SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOLAR CERADE DOO GRA^ANICA SOLDO GRADNJA DOO [IROKI BRIJEG SOLDO SZR VL SOLDO IVAN ^ITLUK SOLVENT KOMERC DOO PALE SOMBRERO SUR VL VINKO SIMIC DRINOVCI SOMER DOO SARAJEVO SORA SUR BISTRO VLASNIK PUSINA ALMA SOSI PROM DOO NOVI TRAVNIK SOV STR VL CVIJETA SKOLNIK BIJELJINA SP MONT DOO BR^KO SP STEEL DOO KOTOR VARO[ SPALTEX DOO VISOKO SPAR DOO MOSTAR SPECT DOO BIHA] SPEED MERC TR VL DUJMOVIC DANIJEL SPEKTRA BB DOO GRA^ANICA SPILJA COMMERCE DOO SARAJEVO SPLENDID DOO GRADA^AC SPLONUM DD SANSKI MOST SPOMY DOO DRVAR SPORT BUREGDZIN SUR VL ABDIL ABDULAI MOSTAR SPORT CAFFE SUR VL MARIJA CORLUKA GRUDE SPORT GAME DJO ^APLJINA SPORT LINE DOO BR^KO SPORT SA TREND DOO SARAJEVO SPORT SPORTSKA KLADIONICA VL BRANKO VIDAKOVI SPORT STAF SP VL LAZOVIC DRAGAN BR^KO

SPORT TOURS DOO BIHA] SPORTIX TR VL ALMIR MIDZIC BIHA] SPORTLAND DOO SARAJEVO SPRING DOO BIJELJINA SPV DOO SARAJEVO SPYDER DOO ZENICA SREBRENKO DOO POSU[JE SREM SID DOO BANJALUKA SRKI TR VL SEKULIC MILKA PRIJEDOR SRPSKA VARO[ TR VL JANKOVIC BRANISLAVA [AMAC 3744. SRPSKA VARO[ TR VL JANKOVIC BRANISLAVA [AMAC 3745. SS KOMPANI DOO NOVI TRAVNIK 3746. SS PETROL DOO BIJELJINA 3747. SS PETROL DOO BIJELJINA 3748. SSIGEN DOO ZENICA 3749. ST GEORGE STR VL DELJA SANDRA 3750. ST GEORGE TR BUTIK VL ZELINCEVIC ZIVKO MODRIC

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA TUZLA VELIKA KLADU[A BIHA] [IROKI BRIJEG BIHA] MOSTAR DOBOJ MOSTAR SANSKI MOST BIJELJINA VITEZ PRNJAVOR [AMAC BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR PALE BIJELJINA GRADI[KA CAZIN SARAJEVO TOMISLAVGRAD GRADA^AC BUSOVA^A DOBOJ VELIKA KLADU[A BOS. BROD PRIJEDOR BIHA] STOLAC SARAJEVO BJELJINA BANJA LUKA BIJELJINA BIJELJINA MRKONJI] GRAD SARAJEVO SARAJEVO GRADI[KA KLJU^ TE[ANJ IVANA GORANA KOVACICA 177 TURALIBEGOVA 22 VI BOS BRIGAD 136 BRACE MUJAGICA BB MIDZIC MAHALA BR 9 S RADICA 29 MIDZIC MAHALA BR 9 KNEZA VISEVICA MIHAJLA HUMS 43 A STANARI BB KURLUK 4 BANJALUCKA 11 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 46 DUBRAVICA BB GRABIK ILOVA CARA LAZARA BB PAJE JOVANOVICA BB KARADJORDJEVA BR 378 MIHRIVODE 50 A DR ANTE STARCEVICA 66 SERDAR JANKA VUKOTICA BR 6 NUSICEVA 12 PUT SRPSKE VOJSKE 144 STIJENA BB DERVISA NUMICA 18A KRALJA ZVONIMIRA 3 MIONICA 2 NIKOLA SUBIC ZRINJSKI KNEZA MILOSA 36 KULISTE BR 90 GRADSKA PIJACA BOKS NP 11 MAJORA MILAN TEPICA BB BOSANSKA 21 STJEPANA RADICA BB KALESIJSKA 2 DVOROVI BB MILOSA DUJICA 37 KNJEGINJE MILICE 18 MILOSA OBILICA ZANATSKI C ZELJ STA JOVANA RASKOVICA 52 CEKALUSA 26 CEKALUSA 26 PETRA PECIJE BB BANJALUCKA 118 DRINCICI BB

Broj 25 - Strana 91
1610450027450067 1610250000260007 1610350009290023 1610350002790053 1610200023000059 1610350002800044 1610200049790004 1610250009620022 1610200001000071 1610350010920011 1610850010570010 1610700001990028 1610450023510024 1610450049880056 1610450010230045 1610450003910010 1610000063650053 1610200044830006 1610000085270092 1610850005250045 1610450035250031 1610350017050023 1610000037280021 1610200029670070 1610250022290065 1610550016190011 1610450032820084 1610350017320071 1610450034260049 1610450027290017 1610350002370043 1610200015970081 1610000053120024 1610450009690046 1610450012030074 1610850010180070 1610850000160067 1610450011240009 1610000028020013 1610200025600047 1610450025310053 1610350020160037 1610400006260080

3751. STAKLO COMERC DOO BANJA LUKA 3752. STAKLO DOO TUZLA 3753. STAKLO DOO VELIKA KLADU[A 3754. STAKLO PIRALIC DOO BIHA] 3755. STAKLOREZACKA RADNJA SZR SB FRANO DAMJ 3756. STAKLOREZACKA SZR VL PIRALIC ZERINA 3757. STAN GRAD DOO MOSTAR 3758. STANARI RUDNIK LIGNITA AKCIONARSKO DRUSTVO 3759. STANDARD DH DOO MOSTAR 3760. STANDARD M DOO SANSKI MOST 3761. STANDARD SZR VL TOMISLAV NACIC BIJELJINA 3762. STANICA STR VL MILICA RAMLJAK VITEZ 3763. STANICO DOO PRNJAVOR 3764. STANISIC ZR VL STANISIC LAZAR [AMAC 3765. STANKOVICPROM DOO BANJALUKA 3766. STANOGRADNJA COMMERCE DOO BANJA LUKA 3767. STAR INZINJERING DOO SARAJEVO 3768. STAR MO GO DOO MOSTAR 3769. STAR SAMOSTALNI DVD INTERNET KLUB 3770. STARA CARSIJA MM SUR BUREG VL MIRA MALOVIC BN 3771. STARI BISER RESTORAN VL SOBOTA LJ GRADI[KA 3772. STARI GRAD DOO CAZIN 3773. STARK DOO SARAJEVO 3774. START SUR VL A PETROVIC TOMISLAVGRAD 3775. START TRANSPORT DOO GRADA^AC 3776. STARTER DOO BUSOVA^A 3777. STB PROMET DOO DOBOJ 3778. STEA DOO VELIKA KLADU[A 3779. STEFANOVIC STR VL STEFANOVIC NADA B BROD 3780. STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR 3781. STELLA TOURS DOO BIHA] 3782. STELLA SUR VL SRECKO SKIPINA STOLAC 3783. STEP COMMERC DOO SARAJEVO 3784. STEP DOO BJELJINA 3785. STERNEN DOO BANJA LUKA 3786. STIGMA STR VL ZELJKO DELIC BIJELJINA 3787. STIL MSM ENTERIJER DOO BIJELJINA 3788. STIL STR VL DAMJANAOVIC LJILJANA MRKONJI] GR 3789. STJEPREP DOO SARAJEVO 3790. STJEPREP DOO SARAJEVO 3791. STOJAKOVIC STR VL STOJAKOVIC ZELJKA GRADI[KA 3792. STOL TAP RAD VL HASANBEGOVIC JASIM 3793. STOLARIJA JASAR SZR VL CAZIM JASAREVIC TE[ANJ

Broj 25 - Strana 92

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
@EP^E TE[ANJ TE[ANJ KLJU^ CAZIN BOS. OTOKA SARAJEVO SARAJEVO LAKTA[I ZVORNIK BILE]A BANJA LUKA BR^KO SARAJEVO BU@IM BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO SANSKI MOST BIJELJINA ZENICA ILID@A BANJA LUKA VISOKO VISOKO VISOKO OZIMICA BB HRVATINOVICI BB ROSULJE BB BRANILACA BIH BB CORALICI BB BU@IMSKI PUT BB AZIZE SACIRBEGOVIC 88 HUSREFA REDZICA 13B STAROG VUJADINA BB POSLOVNI CENTAR MEGA 2 OBILICEV VIJENAC BR 19 VIDA NJEZICA 36 MATIJE GUBCA 13 SAFETA HADZICA BB 505 VITESKE BRIGADE BB GAJEVA BR 10 KRALJA PETRA DRUGOG BR 26 ALIPASINA BB SEJKOVACA BB SABACKIH DJAKA BB ARMIJE BIH 8 B BOSANSKIH GAZIJA 6 KRAJISKIH BRIGADA BB UVORICI KOLOSICI BB MULICI

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610750005300005 1610400003240082 1610400001310073 1610350020370042 1610350008220016 1610350020920032 1610000022110094 1610000010520049 1610450032170087 1610850006360016 1610200005480016 1610450009380034 1610600006960022 1610000017780014 1610350035210072 1610450034880073 1610450039560032 1610000062920031 1610350015750029 1610850005490023 1610550011400054 1610000041920016 1610450034460063 1610150003060014 1610150003610004 1610150002370053 1610350008990002 1610450024940095 1610200002810091 1610650003210048 1610550017030031 1610450051140086 1610450042940094

3794. STOLARIJA M SZR VL IBRAHIM MASIC 3795. STOLARIJA PRNJAVORAC SZR VL PRNJAVORAC SUBHIJ 3796. STOLARSKA RADNJA SZ VL HIMZIC IZUDIN 3797. STOLARSKA RADNJA VL STRKONJIC RAMIZ KLJU^ 3798. STOLARSKA RADNJA VL TUZLAK EKREM CORALICI 3799. STOLARSKA RADNJA VRANIC PLAST VL VRANIC HARIS 3800. STOMATOLOSKA ORDINAC RESPECT VL ANTONELA M 3801. STOMATOLOSKA ORDINACIJA VL PORIC ZLATAN 3802. STOMIL DOO LAKTA[I 3803. STOP AUTO SKOLA VL DUSAN KRUNIC ZVORNIK 3804. STOTIH COMMERCE DOO BILE]A 3805. STRANKA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE B LUKA 3806. STUDENAC SP VL SLAVOJKA TODOROVIC BR^KO 3807. STUDIO ART FRIZER SALON ZZR VL MISIC I RACIC 3808. STUDIO ART SZR VL PORIC NISVET BU@IM 3809. STUDIO GLAMOUR SZR VL SLIJEPCEVIC RANKA BL 3810. STUDIO LARA DOO BANJA LUKA 3811. STUFF DOO SARAJEVO 3812. STYROMAL DOO SANSKI MOST 3813. SU MA DOORS DOO BIJELJINA 3814. SUCE STR VL HALILOVIC KANITA ZENICA 3815. SUCUR ND DOO ILID@A 3816. SUCUR TRADE DOO BANJA LUKA 3817. SUHOMESNATI PROIZVODI VL LEMES SULEJMAN 3818. SUHOMESNATI PROIZVODI VL SUSA MEHO I MAHIR 3819. SUHOMESNATI PROZIVODI VL MUZAFERIJA KENAN 3820. SUMA PROM DOO BOSANSKI PETROVAC 3821. SUMA RM PRODUKT DOO PRNJAVOR 3822. SUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR 3823. SUN SHINE VL BUZA ALEM 3824. SUNCANA STRANA FAST FOD VL RAIC SANELA ZENICA 3825. SUNCE STR VL GOJKOVIC RANKO GRADI[KA 3826. SUNCOKRET ZTR VL MIKANOVIC SNJEZANA PRIJEDOR 3827. SUPER AUTO DOO BANJA LUKA 3828. SUPER MONT SZR VL MUSLIC MAID VISOKO 3829. SUR FAST FOOD SISIC VL SISIC SAMIRA VISOKO 3830. SUR KAFE BAR SASA VL JOVIC SASA 3831. SURTOV LASER DOO LAKTA[I 3832. SUZA STR VL GAVRIC JOKA TESLI] 3833. SUZAN DOO CAZIN

BOS. PETROVAC DIDOVICI BB PRNJAVOR MAGISTRALNI PUT BB MOSTAR JUZNI LOGOR BB KAKANJ ZENICA GRADI[KA PRIJEDOR BANJA LUKA VISOKO VISOKO TESLI] LAKTA[I TESLI] CAZIN A IZETBEGOVIC 45 PRVE ZENICKE BRIGADE 3C ATIFA TOPICA BB ISTARSKA 2

KARADJORDJEVA BR 140 1610450029860032 B MAHALA BB 1610150005840034 D MOSTRE SARENI HANOVI BB 1610150006080012 STEVANA SINDJELICA BB SVETOSAVSKA BB GLAMO^ANI UGODNOVIC CORALICI 403 1610400009540038 1610450049680042 1610400012070089 1610350020600029

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS. BROD [AMAC TUZLA PRIJEDOR DOBOJ [AMAC ZVORNIK BR^KO KLJU^ ILID@A DERVENTA KRE[EVO ZENICA BR^KO VELIKA KLADU[A BR^KO TUZLA BIHA] KONJIC VISOKO RAVNO POLJE ZVORNIK ZVORNIK ZENICA ZENICA TUZLA GRA^ANICA BANJA LUKA ILID@A VISOKO BANJA LUKA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO POSU[JE GRA^ANICA BOS. KRUPA VELIKA KLADU[A OD@AK DOBOJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA GRADA^AC GRADA^AC SVETOG SAVE BB ULICA CARA DUSANA BB MARSALA TITA 199 6 MILOSA OBRENOVICA BB KNEZA LAZARA BB NJEGOSEVA BB SVETOG SAVE ZGRADA CRPNA ST MEJ MIROSLAVA KRLEZE BB PUDIN HAN BB DOGLODI 79 SRPSKE VOJSKE SP 106 POLJE BB PISCE BB ARIZONA SEONJACI MUSHINA RIZVICA BB ARIZONA TRZNICA MAHMUTA BUSATLIJE 58 MEHMEDALIJA MAK DIZDAR BB ORA[JE L 19 7 ZANATSKI CENTAR BB RAVNO POLJE ZVORNIK BRANJEVO STAJALISTE 14 PEHARE 78 PEHARE 78 ISMETA MUJEZINOVICA D7 DOBOROVCI BB VESELINA MASLESE 1 OTESKA 27 CEKREKCIJE BB KOZARSKA 54 DONJI KAMENGRAD 28 A SANSKI MOST MARKA MARULICA 13 ANTUNA HANGIJA 6 HAMDIJE CEMERLICA 2 ZAGREBACKA BB 111 GRACANICKE BRIGADE BKC TERZICA SOKAK BR 12 DONJA SLAPNICA 140 BRODSKA 1 OD@AK RUDNICKO NASELJE 25 STANARI OSTROZAC BB KEMALA KAPETANOVICA 6 GNOJNICE 72 VELJKA MLADENOVICA BB M. TITA BB M. TITA BB

Broj 25 - Strana 93
1610450050660033 1610450049210077 1610250002680060 1610450035820003 1610450030530011 1610450036300056 1610850006450032 1610600007290016 1610350022490074 1610000027630073 1610450044290043 1610700004470027 1610550010410072 1610800002360078 1610350005070038 1610600006460084 1610250002860092 1610350031220074 1610200043830033 1610150003560049 1610850008450075 1610850009820006 1610850008900058 1610550000430033 1610700002320022 1610250003740076 1610250017370031 1610600004740080 1610000014200035 1610150001360089 1610450008430016 1610350009380039 1610000069500026 1610000044390024 1610000057780098 1610200023110057 1610250008790090 1610350008620044 1610350029590086 1610800005310042 1610450042850078 1610350029580095 1610000045340042 1610200054500033 1610600004590021 1610500001950074 1610800002370069

3834. SUZI SUR EKSPRES ZAKUSKA VL SUZIC D S BROD 3835. SUZI TR VL SAMARDZIC S [AMAC 3836. SVIDEN DOO TUZLA 3837. SVIN 3 TR VL KANTAR SLOBODAN PRIJEDOR 3838. SVITANJE DOO DOBOJ 3839. SVJETLOST S PR VL BOSIC SVETLANA [AMAC 3840. SVRCO TR VL TATJANA REGOJA ZVORNIK 3841. SWEET SP VL GORDANA ANTIC BR^KO DC 3842. SWISS DOO KLJU^ 3843. SYNERGICON BAVARIA TRADE DOO SARAJEVO 3844. T M SUR KAFE BAR VL TUTNJEVIC MARA DERVENTA 3845. T&M INTERSPAR DOO KRE[EVO 3846. TA EM AUTO DOO ZENICA 3847. TA STR VL VINKOVIC IVO BR^KO 3848. TABAK DOO VELIKA KLADU[A 3849. TACA PATRICIO SP VL BABAJIC HIDAJETA BR^KO 3850. TAISA TR VL ISIC MAKSIDA TUZLA 3851. TAJGER UR VL JAHIC ELMIRA BIHA] 3852. TAJO RAFT RAFTING VL AIDA HEJUB KONJIC 3853. TAK CAFFE BAR VL HASECIC FIKRETA 3854. TAKSI PREVOZ MIRKO JANKOVIC RAVNO POLJE 3855. TAKSISTA DRAGAN MAKSIMOVIC ZVORNIK 3856. TAKSISTA RASKO SEPUR BRANJEVO 3857. TALIC KOMERC DOO ZENICA 3858. TALIC KOMERC DOO ZENICA 3859. TAMARIS BIFE VL DZINDO FEJSAL TUZLA 3860. TANDEM TRANS DOO GRA^ANICA 3861. TANE PROM DOO BANJA LUKA 3862. TANGO CAFFE BAR SUR VL GOJAK MUMIN ILID@A 3863. TANIN DOO VISOKO 3864. TANJA STR VL MILINOVIC JELA BANJALUKA 3865. TANK COMERC DOO SANSKI MOST 3866. 3867. 3868. 3869. 3870. TAPETAR SOR VL LONCAR SADIJA TARA DOO SARAJEVO TARA DRINA DOO SARAJEVO TARABA KOMERC DOO POSU[JE TARE TR VL IMAMOVIC RASIM GRA^ANICA

3871. TARIK TRGOVINA DOO BOS. KRUPA 3872. TARKO DOO VELIKA KLADU[A 3873. TASO DOO RESTORAN BARON OD@AK 3874. TAXI PREVOZ VL JANJILOVIC IGOR STANARI DOBOJ 3875. TAXI PRIJEVOZ VL DZELALAGIC ALE CAZIN 3876. TAXI PRIJEVOZNIK GELJO TUFIK SARAJEVO 3877. TAXI SLUZBA VL SAMIR BASIC MOSTAR 3878. TD PROMET DOO BANJA LUKA 3879. TE&SI DOO GRADA^AC 3880. TE&SI DOO GRADA^AC

Broj 25 - Strana 94
3881. 3882. 3883. 3884. 3885. 3886. 3887. 3888. 3889. 3890. 3891. 3892. 3893. 3894.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] VITEZ SARAJEVO GORA@DE LUKAVAC [IROKI BRIJEG DUBRAVE DERVENTA TREBINJE BOS. KRUPA BANJA LUKA BR^KO VELIKA KLADU[A LUKAVAC KAKANJ VITEZ SARAJEVO SARAJEVO MODRI^A ILID@A SRBAC HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO ILID@A LJUBU[KI KLJU^ @IVINICE BANJA LUKA BANJA LUKA LAKTA[I [IROKI BRIJEG PRNJAVOR PALE MRKONJI] GRAD ZVORNIK SARAJEVO BANOVI]I GRADI[KA GRADI[KA SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO BIHA] CAZIN

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350028180094 1610700002020098 1610000021420036 1610300001910023 1610250010520085 1610200023130039 1610800002390051 1610450035650059 1610200005240038 1610350005680071 1610450019960018 1610600003310009 1610350016430096 1610250013450067 1610650002280012 1610700002910073 1610000055040042 1610000011150064 1610450037520025 1610000003750031 1610450013550064 1610000067130025 1610000022090015 1610000060620064 1610000039870018 1610200047370048 1610350033490068 1610250013340069 1610450011040092 1610450000700086 1610450000340022 1610200023190082 1610450023900061 1610000024830071 1610450043930076 1610850005910033 1610000026780062 1610550007170078 1610450019820047 1610450019410028 1610000053020017 1610700006570077 1610000024320045 1610350028400090 1610350006930013

TECHNIC & MORE DOO BIHA] TECHNIC WORLD DOO VITEZ TECNOARREDO DOO SARAJEVO TEHNIKA DOO GORA@DE TEHNIKA DOO LUKAVAC PJ GRADJENJE SARAJEVO TEHNO BAGARIC DOO [IROKI BRIJEG TEHNO SHOP STR VL JOSO KOPIC TEHNO SISTEMI DOO DERVENTA TEHNOART DOO TREBINJE TEHNOCENTAR TR VL CURIC SAKIBA TEHNOGRADNJA DOO BANJALUKA TEHNOGRADNJA DOO BR^KO TEHNOGRADNJA ZR VL RIZVIC DZEVAD V KLADU[A TEHNOING DOO LUKAVAC

HAMDIJE POZDERCA 23 PC 96 MUHAMEDA HADZIJAHICA 35 MRAVINJAC BB PATIZANSKI PUT BB LUKAVAC A MIHANOVICA BB ARIZONA DUBRAVE SVETOG SAVE BB CARA DUSANA 1 5 KORPUSA BB VIDOVDANSKA 35 D RAHIC BB PODZVIZD BB BRANILACA BOSNE BB LUCIANA I BB 311 LAHKE BRIGADE JOSIPA PLAVCICA DJOKCA 1 DOBRINJSKE BOLNICE 12 LUKAVICKA CESTA BB BERLINSKA BB VINKA SAMARLICA 1 27 JULA BR 20 HADZELI 83 ALIPASINA 29 HISETA 6 BARE 16 H ZVONIMIROVA BB KAMICAK BB PASAGE GOGICA BB @IVINICE MILANA MARICA 6 VIDOVDANSKA 33 KARADJORDJEVA 46 KOCERIN [IROKI BRIJEG HRVACANI BB SILOS BB GORNJE PALE CARA DUSANA BB ZC MEGA 2 LOKAL 11 DZEMALA BIJEDICA 144 BRANILACA BANOVICA 4 PUT SRPSKIH JUNAKA BB PUT SRPSKIH JUNAKA BB HISETA 1 JOSIPA BANA JELACICA 27 JEZERO 8 V KORPUSA BB GNJILAVAC 37

3895. TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN 3896. TEHNOMAT STR VL BRANISLAV PAVLOVIC VITEZ 3897. TEHNOMERC DOO SARAJEVO 3898. TEHNOMETAL DOO SARAJEVO 3899. TEHNOPROM ZTR VL KARAMANOVIC UGLJESA MODRIC 3900. TEHNOS DOO ILID@A 3901. TEHNOS DOO SRBAC 3902. TEKILA SUR VL NIZIC ADMIR 3903. TELECOR DOO SARAJEVO 3904. TELENOVA DOO SARAJEVO 3905. TELESVIJET DOO SARAJEVO 3906. TELEVIDEO DOO LJUBU[KI 3907. TENA BETON OBRT ZR VL HOTIC EMIR 3908. TENG YUE INTERNATIONAL DOO @IVINICE 3909. TEPIND DOO BANJA LUKA 3910. TERMOMONT 3B DOO BANJALUKA 3911. TERMONT KOMPANI DOO LAKTA[I 3912. TERMOSTAKLO DOO KOCERIN 3913. TERRA NOSTRA ZZ HRVACANI PRNJAVOR 3914. TERRA PRODUCT CO DOO PALE 3915. TESA CO DOO MRKONJI] GRAD 3916. TESLA AGEN ZA VODJENJE KNJIG VL MILE TESLI] 3917. TEXA DD ZA TRGOVINU USLUGE I TRANSPORT SARAJE 3918. TEXTILE INC DOO BANOVI]I 3919. TEZGA BROJ VIII 7 BOHANEK BRANISLAV GRADI[KA 3920. TEZGA BROJ XI 9 VL IVANOVIC ZORAN GRADI[KA 3921. TGA COMMERCE DOO SARAJEVO 3922. THE CLUB DOC HOLIDAY VL DURAK ALMIR KISELJAK 3923. THE QUEEN OF DUNAV STECH HOUS SUR RESTORAN 3924. THEATAR UR RESTORAN VL SAMIR FAJKOVIC BIHA] 3925. THF DOO CAZIN

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORA[JE GRUDE NOVI TRAVNIK BANJA LUKA [IROKI BRIJEG LJUBU[KI SARAJEVO [AMAC MOSTAR MOSTAR BR^KO SREBRENIK BOS. KRUPA BIJELJINA SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA ^APLJINA @EP^E BOS. BROD UGLJARA DUSINE 256 VISNICA BB RASTOVCI BB VELJKA MLADJENOVICA BB KNESPOLJE 184 J B JELACICA BB TEREZIJE BB TISINA BB RUDARSKA 97 FRANJEVACKA 90 ABDULAHA BUKVICE 33 TERITORIJALNE ODBRANE 92 BB BIHA]KA BB STEFANA DECANSKOG BR 128 LUKAVICKA CESTA DO 80

Broj 25 - Strana 95
1610800004430058 1610200026050030 1610200025210010 1610450019180041 1610200023220055 1610200025630020 1610000012060021 1610450041310009 1610200050210014 1610200013390075 1610600003120083 1610500004000072 1610350026650016 1610850002740073 1610000036670085 1610450007230029 1610450005870089 1610200016090070 1610750002560046 1610450007760037 1610200017370082 1610200048070097 1610000064640035 1610700002030089 1610650002290003 1610350029530043 1610400004780054 1610400008180098 1610150005150073 1610450012060047 1610350035150029 1610000044160037 1610200016140025 1610200029120080 1610250020140060 1610200052060095 1610200026840095 1610350006430075 1610450016330084 1610250019990098 1610200019180005 1610450045670062 1610350021150019 1610200027380094 1610800004300078 1610800002450094 1610700005130015

3926. THOMAS PLASTIKA DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I U 3927. THUNDERCOP DOO GRUDE 3928. TICIJANUS DOO NOVI TRAVNIK 3929. TICKY TRADE DOO BANJALUKA 3930. TIFANY BUTIC [IROKI BRIJEG ZELJKA BARBARIC 3931. TIFFANY DOO LJUBU[KI 3932. TIK LINE DOO SARAJEVO 3933. TIK TAK TR VL TOVIRAC SLADJANA TISINA [AMAC 3934. TIL STR CVJECARNA VL RAJNA SMAJIC MOSTAR 3935. TILM&CO DOO MOSTAR 3936. TIM DOO BR^KO 3937. TIM INVEST DOO SREBRENIK 3938. TIMAL DOO BOSANSKA KRUPA 3939. TIMB KOMERC DOO BIJELJINA 3940. TIMB KOMERC DOO BIJELJINA PJ BR 1 SARAJEVO 3941. TIMEKS CO DOO PRIJEDOR 3942. TIMEL COMPANY DOO BANJALUKA 3943. TIN DOO ^APLJINA 3944. TINA DOO @EP^E 3945. TINA PETROL DOO BOS. BROD 3946. 3947. 3948. 3949. 3950. 3951. 3952. 3953. 3954. 3955. 3956. 3957. 3958. 3959. 3960. 3961. 3962. 3963. 3964. 3965. 3966. 3967. 3968. 3969. 3970. 3971. 3972. TINA STR JANJA KRIZANAC TOMISLAVGRAD TIP TOP SUR VL E CORIC KONJIC TITANIC DOO ISTOCNO SARAJEVO TITANIC SUR VL ZARKO BABIC VITEZ TIZ DOO KAKANJ TIZIANO DOO BOSANSKI PETROVAC TIZZIANA STR VL DOBRIC SEFIKA TKB DOO TESLI] TM COMPANY DOO VISOKO TMK COMPANY DOO LAKTA[I TMK SAN DOO CAZIN TMS COMPANY DOO SARAJEVO TMT DOO ^APLJINA TMTI TRADE DOO GRUDE TNT FRIZ STU VL OVCINA TAMARA I FAZLIC TANJA TNT TEAM SZTR AUTO MOTO VL Z SKRIVAN TREBINJE TO DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE POSU[JE TOBACCO DOO BIHA] TODIC KOMERC DOO PRNJAVOR TOLJEMERC DOO TUZLA TOLMING DOO LIVNO TOM I DZERI STR VL LAHOVSKI SINISA BANJA LUKA TOMATO UR KAFFE BAR VL SAJE EMINA BIHA] TOMI GROUP DOO DRINOVCI GRUDE TOMIC CO DOO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE ORAS TOMIC COMMERC DOO DUBRAVE TOMIKS DOO KRE[EVO

SKENDERA KULENOVICA 7 SLATINSKA ULICA BRACE RADICA BB DONJE RAVNE BR 6 PETRA PETROVICA NJEGOSA 151 TOMISLAVGRAD MIJATA TOMICA BB KONJIC SUHI DO BB I. SARAJEVO AERODROMSKA 13 VITEZ STARA BILA BB KAKANJ 311 LAHKE BRIGADE BB BOS. PETROVAC V KORPUSA BB TE[ANJ KRASEVO BB TESLI] SVETOG SAVE 88 TESLI] VISOKO MAUROVICI BB LAKTA[I ALEKSANDROVAC BB CAZIN NURIJE POZDERCA BB SARAJEVO FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 ^APLJINA DOLJANI BB GRUDE H V HRVATINICA BB TUZLA DZAFER MAHALA 24 TREBINJE POSU[JE BIHA] PRNJAVOR TUZLA LIVNO BANJA LUKA BIHA] GRUDE ORA[JE DUBRAVE KRE[EVO HRUPJELA BB GRADAC BB JABLANSKA 86 TRG SRPSKIH BORACA BB SOLANSKA DO BR 3 PRILUKA BULEVAR V S STEPANOVICA 175A MEHMED PASE SOKOLOVICA 14 SREDISTE 194 DRINOVCI VLADIMIRA NAZORA 28 DONJA MAHAL ULOVIC 42 DUBRAVE RAKOVA NOGA BB

Broj 25 - Strana 96
3973. 3974. 3975. 3976. 3977. 3978. 3979. 3980. 3981. 3982.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^APLJINA KAKANJ KISELJAK VITEZ [IROKI BRIJEG MOSTAR LIVNO BIHA] CAZIN BOS. BROD BIHA] DOBOJ GRADI[KA BANJA LUKA GRUDE SREBRENIK KAKANJ LON^ARI TE[ANJ SARAJEVO SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO @EP^E SARAJEVO SREBRENIK VITEZ TE[ANJ ^ITLUK LJUBU[KI VITEZ BR^KO SARAJEVO ^APLJINA KLJU^ ZVORNIK GRUDE PRIJEDOR BIHA] MODRI^A MODRI^A MODRI^A GRA^ANICA LJUBU[KI KLJU^ LIVNO DERVENTA PRIJEDOR KLEPCI BB ZGOSCANSKA BRNJACI BB STJEPANA RADICA BB TRNSKA CESTA 29 KRALJA TOMISLAVA 11 ZELENA PIJACA BB GRABESKA BB TRZACKA RASTELA BB PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 DR IRFANA LJUBIJANKICA BR 136 MATUZICI BB PETRA PECIJE BB MIRKA KOVACEVICA BR 25 FRA PASKALA BUCONJICA BB MAGISTRALNI PUT BB 311 L B B OSLOBODJENJA 8 TE[ANJKA BB VISNJIK 5B MAHALA 37 SAFETA HADZICA BB RADNICKA 70 C ANKE TOPIC BR 27 KOMATIN 24 SLADNA BB DJURE PUCARA 8 OSMANA POBRICA 24 PAOCA BB PROBOJ BB DOBROVOLJACKOG ODREDA BB BREZIK BB ALEJA BOSNE SREBRENE BB TREBIZAT OMLADINSKIH BRIGADA BB SVETOG SAVE 78 H V HRVATINICA BB AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 3 DANA DRZAVNOSTI BR 1 VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A VIDOVDANSKA BR 43 MODRI^A SULTANA MEHMEDA II FATIHA 16 GRA STJEPANA RADICA 2 CADJAVICA BB DALMATINSKA 21 SVETOG SAVE 5 KOZARSKA 6

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610200016200068 1610650001060043 1610550020050029 1610700003160042 1610200038160092 1610200013440030 1610200029290024 1610350003820096 1610350033730046 1610450023920043 1610350002710028 1610400000390028 1610450015640026 1610450051680085 1610200033870073 1610500001680026 1610650000900090 1610600002390061 1610400000090007 1610000044820025 161035001118006 8 1610000067880029 1610000001010072 1610750002600010 1610000070310073 1610500001470021 1610700004190085 1610400003790072 1610200044450057 1610200041260018 1610700002400047 1610600004230054 1610000025110013 1610200016210059 1610350012450089 1610850010710078 1610200026150037 1610450016910047 1610350008980011 1610250019560097 1610250019560194 1610450033290049 1610250003670042 1610200031520054 1610450000980028 1610200019220066 1610450009000085 1610450023470060

TOMY TRADE DOO ^APLJINA TON DOO KAKANJ TONI KOMERC DOO KISELJAK TONI TRADE DOO VITEZ TONKO DOO [IROKI BRIJEG TOP SPORT DOO MOSTAR TOP TRADE DOO LIVNO TOPAL DOO BIHA] TOPEX UR BISTRO VL TOPIC AMIR CAZIN TOPIC TRADE DOO BOS. BROD

3983. TOPLOTNA TEHNIKA DOO BIHA] 3984. 3985. 3986. 3987. 3988. 3989. 3990. 3991. 3992. 3993. 3994. 3995. 3996. 3997. 3998. 3999. 4000. 4001. 4002. 4003. TORNADO DOO DOBOJ JUG TORONTO DOO GRADI[KA TOTI STR VL PRASTALO VESNA BANJA LUKA TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE TOURS COMPANY DOO SREBRENIK TP DC KAKANJ TP GRANIT DOO LONCARI TPU ODISEJA 1 DOO TRACE DOO SARAJEVO TRADE BH DOO TRADE SS DOO SARAJEVO TRADEKO STR VL BAJRAMOVIC SMAJLOVIC MIDHETA TRAKOTRANSPORTI DOO @EP^E TRANS KIKO DOO SARAJEVO TRANS OROBIKA BH DOO SREBRENIK TRANS PROMET DOO VITEZ TRANSCONNEX DOO TE[ANJ TRANSPORT DZIP CO DOO ^ITLUK TRANSPORT GAVRAN DOO LJUBU[KI TRANSPORT SIME DOO VITEZ

4004. TRANSPROM DOO BR^KO 4005. TRATORIA DUE SUR PIZZERIA VL SPAGO MIRSADA 4006. TREBIZAT STR VL ANTON PULJIC ^APLJINA 4007. TREBUNJ DOO SANICA KLJU^ 4008. TREF TR VL MILOSAVKA COLIC ZVORNIK 4009. TREND MAR DOO GRUDE 4010. TREND TR VL VUJCIC SRDJAN PRIJEDOR 4011. TRG SZR PEKARA VL TOPIC REFIKA 4012. TRGO MAX DOO MODRI^A 4013. TRGO MAX DOO MODRI^A 4014. TRGO MAX DOO MODRI^A 4015. TRGO MONJ DOO GRA^ANICA 4016. 4017. 4018. 4019. 4020. TRGOCOOP DD LJUBU[KI TRGOKOMERC DI DOO RIBNIK TRGOMIX STR VATRENKA MISKOVIC LIVNO TRGOMONT DOO DERVENTA TRGOPRODAJA AD PRIJEDOR

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
^APLJINA TREBINJE LAKTA[I KOTOR VARO[ MRKONJI] GRAD BU@IM ^ITLUK [IROKI BRIJEG TE[ANJ DOBOJ NOVI GRAD BR^KO POSU[JE VELIKA KLADU[A BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO ^ELINAC [IROKI BRIJEG MOSTAR OD@AK KOZ. DUBICA GRUDE @EP^E GRA^ANICA SARAJEVO VISOKO ORA[JE KAKANJ LIVNO LUKAVAC ZVORNIK UGLJEVIK [IROKI BRIJEG ^APLJINA BANJA LUKA ZVORNIK TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK MOSTAR BOS. KRUPA BIHA] GABELA POLJE BB HERCEG STJEPAN KOSACE BR 9 CARA DUSANA BB LAKTA[I DJURE JAKSICA BR 6 PODRASNICA 117 UL IZETA NANICA 81 POTOPLJE BB BIOGRACI BB 1 MARTA BB JELAH TE[ANJ LIPAC DOBOJ BRANKA COPICA 70 TRZNICA ARIZONA POS ZG BR IX LOK17 K TOMISLAVA 5 IBRE MILJKOVICA UCE BB MIHAJLA PUPINA 27 TE[ANJSKA 32 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB TC SNJEGOTINA DONJA ^ELINAC FRA D BUNTICA 14 M TITA 288 TITOVA BB JOSIK BB CEROV DOLAC BB RUZICI ANKE TOPICA BB STUBO BB MULA MUSTAFE BASESKIJE 10 NOVOBRDSKA 5 XIV ULICA 26 311 LAHKE BRIGADE BB KNEZA MUTIMIRA BB POLJICE BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 JANJARI A.MIHANOVICA BB TASOVCICI BB RADE VRANJESEVIC 77 KARAKAJ 143 E ARMIJE BIH BR 19 TRG DJECE DOBRINJE 13 MUSTAFE MUJE PASICA 36 ZELJEZNICKA BB MARSALA TITA 11 B JEZERSKI 269 ALEJA BB

Broj 25 - Strana 97
1610200016220050 1610200050850020 1610450021380098 1610450055010095 1610350038210088 1610350034140065 1610200032040071 1610200023290089 1610400007110091 1610450029380076 1610450020090095 1610600008180088 1610200050750013 1610350026720050 1610850005990058 1610000026070022 1610000022410018 1610450021520069 1610200023300080 1610200000340083 1610600003070031 1610450031610009 1610200037690030 1610750002640071 1610250005110007 1610000015610027 1610150006260044 1610800002480067 1610650000980018 1610200019240048 1610250019590070 1610850008090011 1610850007050074 1610200023310071 1610200016240032 1610450009480041 1610850005970076 1610250023090024 1610000080090098 1610000027680028 1610500000330077 1610200038510068 1610350018780018 1610350029660023

4021. TRGOPRODUKT JURKOVICI DOO ^APLJINA 4022. TRGOPROMET DOO TREBINJE 4023. TRGOPROMET DRAGAN DOO LAKTA[I 4024. TRGOPROMET KRSIC DOO KOTOR VARO[ 4025. TRGOPROMEX DOO MRKONJI] GRAD TRGOTEKSTIL DOO BU@IM TRGOVINA LIP TRADE DOO ^ITLUK TRGOVINA MARKA DOO [IROKI BRIJEG TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC 4030. TRGOVKA STR VL DRAGAN DAMJANOVIC DOBOJ 4031. TRI MAR DOO NOVI GRAD 4032. TRI SMIZLE SP VL BORJANA BEROVIC BR^KO 4033. TRIEL DOO POSU[JE 4034. TRIMEX DOO VELIKA KLADU[A 4035. TRIS DOO BIJELJINA 4036. TRISTAR INTERNATIONAL DOO SARAJEVO 4037. TRIUMPH DOO SARAJEVO 4038. TROMEDJA DOO UKRINA ^ELINAC 4039. TROPICANA SUR [IROKI BRIJEG MARIN MANDIC 4040. TROPICANA TRADE DOO MOSTAR 4041. TROPIK DOO OD@AK 4042. TRUBA AUTOPRAONA VL TRUBARAC TIHOMIR KOZARS 4043. TRUBA STR VL DIJANA TOMIC GRUDE 4044. TRZNA STR VL FUAD SECIC @EP^E 4045. TRZNI CENTAR DOO GRA^ANICA 4046. TTI TRANSFER TECHNOLOGY ENGINEERING DOO SARAJ 4047. TUFO DOO VISOKO 4048. TUKULJ DOO ORA[JE 4049. TUNIS CAFFE VL IMAMOVIC FARUK 4050. TUP TAPES PP LIVNO 4051. TURIC PROMEX DOO LUKAVAC 4052. TVIK TR BUTIK VL DANA KOVACEVIC ZVORNIK 4053. TVIKS STR VL ALEKSANDAR MILJANOVIC JANJARI 4054. TVIN MP [IROKI BRIJEG 4055. TVORNICA TRIKOTAZE ^APLJINA DOO ^APLJINA 4056. TWIN TRADE D O O BANJA LUKA 4057. TWINS DOO ZVORNIK 4058. TWINS FR SAL ZA ZENE VL PLESNIK INDIRA TUZLA 4059. TWITTY STR VL DJURICIC SNJEZANA 4060. U LJUBAVI DOO SARAJEVO 4061. U ZDRAVLJE PROM DOO SREBRENIK 4062. UBVIJA FRIZERSKI SALON VL UBVIJA MEDAR MOSTAR 4063. UDRUZENJE MINE ACTION GROUP BOS. KRUPA 4064. UDRUZENJE NK JEDINSTVO BIHA] 4026. 4027. 4028. 4029.

Broj 25 - Strana 98
4065. 4066. 4067. 4068. 4069.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] MOSTAR ^APLJINA HAD@I]I GORA@DE VOGO[]A DOBOJ BIHA] BILE]A CAZIN BIHA] NOVI GRAD BOS. KRUPA BIHA] BOS. KRUPA BIHA] DERVENTA ZENICA GRA^ANICA TUZLA SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO POSU[JE VELIKA KLADU[A SARAJEVO [IROKI BRIJEG BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA BR^KO VISOKO KONJIC SARAJEVO BU@IM VELIKA KLADU[A BIHA] [AMAC BR^KO BIHA] ZENICA ZVORNIK SARAJEVO BIHA]KIH BRANILACA 89 TRG 1 MAJ BR 18 B MATIJE GUPCA BB MISEVICI BB GAMAL ABDEL GANEMA 1 KAMENICA II BB GRABOVICA DOBRIH BOSNJANA 47 HERCEGOVACKIH USTANAKA BR 40 GNJILAVAC 51 5 KORPUSA BB DONJI AGICI BB RADNICKA BB BOSANSKA KRUPA HAMZE HUME BB KOLODVORSKA BB IRFANA LJUBIJANKICA 201 9 MAJA BB I ZENICKE BRIGADE 1 D MUSE CAZIMA CATICA 15 GRA^ANICA SICE 34 DZEMALA BIJEDICA 160 K DOMAGOJA 8 SOUKBUNAR 201 RASTOVACKO POLJE BB ZRTAVA FASIZMA BR 1 ADILA GREBE BROJ 6 VAGAN BB TRN [IROKI BRIJEG88220 M S KURTCEHAJICA BB VELIKA DRVETA 2 VILSONOVO SETALISTE 8 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 DOJCINA LUKICA 9 VUKA KARADZICA BR 2 ARNAUTOVICI BB DONJE POLJE 42 ISMETA MUJEZINOVICA 24 KONJODOR BR 86 STABANDZA BB PRITOKA BB BATKUSA 98 DUBRAVE BB ZAOBILAZNICA JABLANSKA BB JALIJSKI PUT 16 KOZLUK KOLODVORSKA 11 A

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350015070059 1610200004670066 1610200035410045 1610000064560010 1610300002320042 1610000053100042 1610450028580020 1610350003390095 1610200050610042 1610350007740060 161035000255007 5 1610450001750111 1610350002230072 1610350007760042 1610350005980092 1610350025170087 1610450031640079 1610550006090080 1610250011990023 1610250019680086 1610000003570096 1610200023350035 1610000000130088 1610200049090052 1610350008650017 1610000029960013 1610200022410008 1610350005770087 1610000003190050 1610000020580016 1610000074400078 1610250001310032 1610600000290011 1610150000220048 1610200026210080 1610000008860088 1610350008970020 1610350016970095 1610350027820030 1610800004130037 1610600006040074 1610350003930094 1610550000900095 1610850006950067 1610000042780018

UDRUZENJE ZA ZASTITU OD MINA BIHA] UGOR BISTRO UR VL HAFIZA HUSIC MOSTAR UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DD ^APLJINA UGURLU DOO SARAJEVO UKUS UGOSTITELJSKA RADNJA VL ZIBERI REMZI 4070. UKV COMPANY DOO SARAJEVO 4071. ULER STR VL BILIC MILKA GRABOVICA DOBOJ 4072. ULJARA KONZUM DOO BIHA] 4073. ULJAREVIC PEKARA SZR VL V ULJAREVIC BILE]A 4074. ULTRA PLUS DOO CAZIN 4075. UNA BENZ DOO 4076. UNA EXTRA DOO DONJI AGICI NOVI GRAD 4077. UNA OM DOO BOSANSKA KRUPA 4078. 4079. 4080. 4081. 4082. 4083. 4084. 4085. 4086. 4087. 4088. 4089. UNA PAK DOO BIHA] UNA SA DOO BOSANSKA KRUPA UNACOMFORT DOO BIHA] UNDERGROUND NO1 SUR CAFFE BAR VL MILANOVIC V UNI FORMA DOO ZENICA UNI PLAST SZR VL SALIHBASIC DZENAN GRA^ANICA UNIDOM OBR DJELATNOST VL SULJIC RUSMIR TUZLA UNIGROUP DOO SARAJEVO UNIJA LEKO DOO [IROKI BRIJEG UNIKATI LEJLA USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO UNIMAR DOO POSU[JE UNIMARKET DOO VEL KLADU[A

4090. UNIMONT DD SARAJEVO 4091. UNION 2000 [IROKI BRIJEG 4092. UNION INZENJERING DD BIHA] 4093. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO 4094. UNIONINVEST INDUSTRIJSKA MONTAZA DD SARAJEVO 4095. UNIPAN DOO SARAJEVO 4096. UNIPROM DOO TUZLA 4097. UNIPROM IMPEX DOO BR^KO 4098. UNIS KOVINA DD VISOKO 4099. UNIS TVORNICA ZAKOVICA DD KONJIC 4100. UNIS UNIDATA DD SARAJEVO 4101. UNISUL DOO BU@IM 4102. UNIVERZAL GRADNJA GRADJEVINARSTVO VL T ZIJAD 4103. UNIX DOO BIHA] 4104. UNIX DOO [AMAC 4105. UNKIC COMPANY DOO BR^KO 4106. UNO PETROL DOO BIHA] 4107. UNO TRADE DOO ZENICA 4108. UNO UR BIFE VL DRAGAN MILIC KOZLUK 4109. URAN DOO SARAJEVO

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVI]I DOBOJ [IROKI BRIJEG BIJELJINA GRADI[KA BANJA LUKA [IROKI BRIJEG SARAJEVO [AMAC BANJA LUKA VISOKO SARAJEVO BIJELJINA DOBOJ BANJA LUKA SARAJEVO DOBOJ ZENICA LJUBU[KI SREBRENIK SREBRENIK MOSTAR MOSTAR MOSTAR ZENICA BR^KO SARAJEVO BU@IM VISOKO PRIJEDOR SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA VELIKA KLADU[A POSU[JE SREBRENIK ^ITLUK GRA^ANICA MOSTAR [IROKI BRIJEG LIVNO VISOKO LIVNO MOSTAR BR^KO ^ITLUK ZVORNIK BANJA LUKA HAJDEROVICI BB SRPSKIH SOKOLOVA 1 TRG FRA RUFINA SILICA PATKOVACA BLOK II BR 184 KOZINCI BB KNJAZA MILOSA 86 TRNSKA CESTA 54 GRADA KALGARIJA 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJ 1 FRUSKOGORSKA 6 JALIJA BB FERDE HAUPTMANA 7 GRADSKO GROBLJE PUCILE SVETI SAVA 3 KARADJORDJEVA 79 FRANJE KLUZA DO BR 3 CEROVICA BB JURAJA NEIDHARTA 42 VELJACI BB UL 25 NOVEMBAR BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 165 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 II RUDNICKE BOJNE ZAVNOBIH BB NJEGOSEVA 44 DZEMALA BIJEDICA 27 A ZARADOSTOVO BB DJURE PUCARA 10 BREZICANSKI PUT BB SAFETA ZAJKE 380 DRAGANA BUBICA 8 MARIJE MAZAR UL VII KORPUS BB ^ITLUK 142 SREBRENIK BB MEDJUGORJE BB MIRICINA POLJE BB BRACE FEJICA 42 DR JURE GRUBISICA SPLITSKA BB KRALJA TVRTKA BR 40 PODHUM CARSIJA BB BLAGAJ DUBRAVE BB KRSTINE BB ZC MEGA 2 ZVORNIK RAMICI BB

Broj 25 - Strana 99
1610750002670044 1610450012650098 1610200025560083 1610850004020085 1610450031100080 1610450011230018 1610200037530077 1610000002040018 1610450045470048 1610450004080051 1610150000410071 1610000044360051 1610850010160088 1610450027480040 1610450002210085 1610000081660043 1610450031440065 1610550005210096 1610200028080046 1610500000350059 1610500000210088 1610200055790036 1610200013580098 1610200013590089 1610750002680035 1610600000330072 1610000002080079 1610350035520084 1610150002460069 1610450021920097 1610000044610020 1610450006670048 1610450006470034 1610350006600019 1610200025400033 1610500001650053 1610200007420016 1610250018980037 1610200038120031 1610200023470024 1610200027720079 1610150004720072 1610200019280012 1610200003750021 1610600003850008 1610200008390016 1610850006400077 1610450040070058

4110. URANAK TR VL MIRSADA HOROZOVIC ZAVIDOVI]I 4111. UZDAH DOO DOBOJ 4112. UZOR DOO [IROKI BRIJEG 4113. V I D STR VL NATASA VULIC BIJELJINA 4114. V STYLE SZTR VL IVASTANIN VESNA GRADI[KA 4115. V W SHOP VL DJURIC JADRANKA BANJA LUKA 4116. VAK FLEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA DOO S BRIJEG 4117. VAKO EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO 4118. VALENTINO DISKOTEKA VL LUKIC JELENA [AMAC 4119. VALIS AUREA DOO BANJALUKA 4120. VALJEVAC DOO VISOKO 4121. VAMA DOO SARAJEVO 4122. VANJA S STR CVJECARA RAD BR 2 VL GOSPA SENIC 4123. VANJA STR VL LAZENDIC SNJEZANA DOBOJ 4124. VARAN DOO BANJALUKA 4125. VAS DOM STR VL TELAREVIC SEMIR 4126. VASILJEVIC DOO CEROVICA DOBOJ 4127. VATROSTALNA DD ZENICA 4128. VD 2000 DOO ZA TRG I USLUGE LJUBU[KI 4129. VECOM HS DOO SREBRENIK 4130. VEDA DOO SREBRENIK 4131. VEDRAN CAFFE BAR UR VL VEDRAN KLJAKO MOSTAR 4132. VEGRAD DOO MOSTAR 4133. VEIMA DOO MOSTAR 4134. VEJZPROM DOO ZENICA 4135. VEKA KOMERC DOO BR^KO 4136. VELANA DOO SARAJEVO 4137. VELEDAR DOO BU@IM 4138. VELEPROMET USLUZNE DJELATNOSTI DD VISOKO 4139. VELEPROMET AD PRIJEDOR 4140. VELIC AUTO DOO SARAJEVO 4141. VELIKI BROJ DOO BANJALUKA 4142. VELIKI ZMAJ DOO BANJALUKA 4143. VELSAR DOO VELIKA KLADU[A 4144. 4145. 4146. 4147. 4148. 4149. 4150. 4151. 4152. 4153. 4154. 4155. 4156. 4157. VELTIK DOO POSU[JE VEMBLI BIZNIS DOO SREBRENIK VENECIJA DOO ^ITLUK VENECIJA PEKARA VL NUKIC BADEMA GRA^ANICA VENEDIK DOO MOSTAR VENERA DOO [IROKI BRIJEG VENEZIA CAFFE PIZZERIA VL JOZO ISTUK VENTO SZTR VL MAHMUTCEHAJIC IRHAD VENUS BUREGDZINICA DANE CURIC LIVNO VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR VERDIS SP VL LALIC VITOMIR VERONA DOO MEDJUGORJE ^ITLUK VERONA TR VL NEVENA IKIC ZVORNIK VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA

Broj 25 - Strana 100

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRG SLOBODE 8 VOZDA KARADJORDJA 10 CARA DUSANA 41 S S KRANJCEVICA 3 KAMENJACE 10 BRODSKA BB OD@AK KULINA BANA BB SAFETA HIDICA BB VELJACI BB DUBROVACKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ 43 BIJELA 133 BIJELA 133 ALIPASINA 1 MOME VIDOVICA 52 PETRA PETROVICA NJEGOSA 9 VIR BB PODGRADINA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610350021810007 1610450008850026 1610450041950015 1610200019290003 1610600003470059 1610800004990039 1610000076780070 1610350016110093 1610200016300075 1610200003790082 1610150005710054 1610200040560066 1610200040560163 1610000011320008 1610450041010085 1610450032510072 1610200025340087 1610700002130096

4158. VERONA UR KAFFE BAR VL HAMDO FAJKOVIC BIHA] 4159. 4160. 4161. 4162. 4163. 4164. 4165. 4166. 4167. 4168. 4169. 4170. 4171. 4172. 4173. 4174. 4175. 4176. VERONELLA DOO PRIJEDOR VESELE SLIKE HAPPY PICTURES DOO [AMAC VESNA DOO LIVNO VESNA PROMET DOO VITEZ VETERINARSKA STANICA DOO OD@AK VH SPED DOO BUGOJNO VIBOP DOO BOSANSKI PETROVAC VICE DOO LJUBU[KI VICE KOMERC DOO MOSTAR VICTORY TECHNOLOGY COMPUTERS DOO VISOKO VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDAM DJL SARAJEVO VIDEO STUDIO M VL MEDIC MIRJANA SRBAC VIDKOMERC DOO BROD VIDOVIC DOO POSU[JE VIDOVIC PEKARNA SZR VL VIDOVIC ZELJKO VITEZ VIFRUIT DOO VISOKO PRIJEDOR [AMAC LIVNO VITEZ OD@AK BUGOJNO BOS. PETROVAC LJUBU[KI MOSTAR VISOKO KONJIC KONJIC SARAJEVO SRBAC BROD POSU[JE VITEZ VISOKO BUSOVA^A LAKTA[I TESLI] BR^KO VISOKO GRA^ANICA VISOKO MOSTAR ^ITLUK GRADA^AC VELIKA KLADU[A VISOKO TESLI] SARAJEVO HAD@I]I CAZIN GRADI[KA ZENICA ^ITLUK VISOKO CAZIN VITEZ GRUDE VITEZ TESLI] ZVORNIK BANJA LUKA BOS. BROD GRUDE TRAVNIK

4177. VIK PROMETNO USLUZNO DRUSTVO DOO BUSOVA^A 4178. VIKPRODUKT DOO LAKTA[I 4179. VIKTORIJA SUR KAFE BAR VL POPOVIC S TESLI] 4180. VIKTORIJA TRADE DOO BR^KO DISTRIKT BIH 4181. VILKO DOO VISOKO 4182. VILKOM DOO GRA^ANICA 4183. VIMAR DOO VISOKO 4184. VIMIN DOO MOSTAR 4185. VINETA DOO ^ITLUK 4186. VIOLA 4 UR RESTORAN VL SKORIC NEDZAD GRADA^AC 4187. VIS CAFFE RESTORAN VL VELIC SALIH V KLADU[A 4188. VIS PANDA DOO VISOKO 4189. VIS STR VL MARIC OLIVERA 4190. VISNJA DOO SARAJEVO 4191. VISNJA STR VL LIHOVAC JASMINA 4192. VISPROM DOO CAZIN 4193. VIT PLASTIK DOO BREZIK LAMINCI GRADI[KA 4194. 4195. 4196. 4197. 4198. 4199. 4200. 4201. 4202. 4203. 4204. 4205. 4206. VITA DOO ZENICA VITAI DOO ^ITLUK VITEX TI DD VISOKO VIVA PZU APOTEKA CAZIN VIVAKO DOO VITEZ VIZ DOO GRUDE VIZA DOO VITEZ VIZANTIJA SUR KAFE BAR VL T ZDRAVKO TESLI] VIZIJA DOO ZVORNIK VIZITOR COMPANY DOO BANJA LUKA VIZO KOMERC DOO BOSANSKI BROD VIZZOLA DOO GRUDE VLASIC II DOO TRAVNIK

HUSEINBEGA GRADASCEVICA 1610150002790063 22 GUDELJI BB 1610650001720031 NIKOLE PASICA 7A TRN CARA LAZARA BB SETALISTE LOK BR 7 DONJA ZIMCA 14 DOBOROVCI ARNAUTOVICI BR 42 K V HUMSKOG 45 G V OGRADJENIK BB H K GRADASCEVICA BB GRACACAC IBRAHIMA MRZLJAKA 68 KRALJA TVRTKA 44 DJULIC LUKAVICKA CESTA 152 BJELASNICKA BB PAZARIC ZUHDIJE ZALICA BB BREZIK LAMINCI 78 PRVE ZENICKE BRIGADE 154 PADALOVINA BB KAKANJSKIH RUDARA BR 4 KRAJISKIH BRIGADA 7 SANTICI BB H V HRVATINICA BB POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE KOD SPC KARAKAJ BB BRACE JUGOVIC 26 SVETOG SAVE BB FRA P BUCONJICA 31 TURBE NOVO NASELJE 36 A 1610450025700090 1610400011670061 1610600007060029 1610150004260098 1610250007360019 1610150001370080 1610200013650035 1610200007430007 1610250014200071 1610350034020076 1610150000680022 1610400009110037 1610000042790009 1610000073740090 1610350009840013 1610450024660056 1610550009180015 1610200007450086 1610150000890027 1610350021680027 1610700006590059 1610200029550081 1610700002190042 1610400011380031 1610850006170090 1610450010210063 1610450033150078 1610200026060021 1610550008080035

Srijeda, 11. 5. 2011.
4207. 4208. 4209. 4210. VMF DOO VISOKO VMG GRAFIKA DOO MOSTAR VOCEPROMET DOO TE[ANJ VODENICA RM DOO BREZA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO MOSTAR TE[ANJ BREZA VISOKO MRKONJI] GRAD ^ITLUK TRAVNIK POSU[JE ^APLJINA NOVI GRAD GRUDE PRNJAVOR [IPOVO ^ITLUK BIJELJINA SARAJEVO BOS. PETROVAC SARAJEVO BANJA LUKA SANSKI MOST LIVNO GRUDE TUZLA POSU[JE MOSTAR SARAJEVO PRIJEDOR PALE KISELJAK BIHA] BIHA] [IROKI BRIJEG TE[ANJ BIJELJINA BANJA LUKA DOBOJ KISELJAK BOS. KRUPA SARAJEVO BR^KO [IROKI BRIJEG MAGLAJ I. SARAJEVO LJUBU[KI ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ILICI 503 SIJE BB BOSANSKIH NAMJESNIKA BR 80 BUCI BR 35 MAGALJDOL BB KRALJA TOMISLAVA 100 GRADAC BB VLADIMIRA NAZORA BB TASOVCICI BB BLATINA BB SOVICI 93 ZIVOJINA PRERADOVICA 2B VOLARI K TOMISLAVA 125 DJURE JAKSICA 1 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 VRANOVINA BB CARINA 23 MILANA RADMANA 58 KOLONIJA 13

Broj 25 - Strana 101
1610000064920074 1610200013700087 1610400005150012 1610150004190064 1610150003490015 1610450047370084 1610200042290061 1610550015460086 1610200050420019 1610200016380003 1610450047620053 1610200023610092 1610450045430084 1610450023500033 1610200008430077 1610850000640023 1610000069410010 1610350027130069 1610000064690087 1610450029240008 1610350031480034 1610200019320073 1610200027390085 1610800002600056 1610200036560077 1610200013730060 1610000009450042 1610450044940040 1610000072040068 1610000011650002 1610350001070049 1610350007780024 1610200027790016 1610400001990043 1610200025330096 1610450018540035 1610450031380022 1610700006500043 1610350025900012 1610000064340014 1610600006420023 1610200037950087 1610400005340035 1610450048780076 1610200008450059

4211. VODENICA VL AVDO MURATOVIC 4212. VODJA STR VL VODJEVIC DRAGAN MRKONJI] GRAD 4213. VODO OPREMA DOO ^ITLUK 4214. VODOINSTALATERSKA RADNJA DELIC TRAVNIK 4215. VODOMONT DOO POSU[JE 4216. VODOPRIVREDA DOO ^APLJINA 4217. VOJNOVIC KAMENOREZAC VL VOJNOVIC D NOVI GRA 4218. VOKIC TRADE DOO GRUDE 4219. VOLAN AUTO SKOLA VL MLADJENOVIC V PRNJAVOR 4220. VOLARI AD GIPSARA [IPOVO 4221. VOPRI DOO ^ITLUK 4222. VRACA STR VL PERO MOCEVIC BIJELJINA 4223. VRANICA DD SARAJEVO 4224. VRANOVINA SUME DOO BOSANSKI PETROVAC 4225. VRATNIK STR VLASNIK HAJDO MUAMER SARAJEVO 4226. VRBASPACK DOO BANJA LUKA 4227. VRELO ZDENE PD VL MASINOVIC ALE SANSKI MOST 4228. VRGOC DOO LIVNO 4229. VRILO STR VL ANTE MARIC GRUDE 4230. VROGA DOO TUZLA 4231. VUCIPOLJE DOO POSU[JE 4232. VUDEX DOO MOSTAR 4233. VUJAKOVIC DOO SARAJEVO 4234. VUJASIN PREVOZ DOO PRIJEDOR 4235. VUK STR VL RADOVIC KOVILJKA 4236. VUKOJA COMERCE DOO KISELJAK 4237. VUKOVIC INZENJERING DOO BIHA] 4238. VUKOVIC TRANSPORT DOO BIHA] 4239. VULHERC DOO [IROKI BRIJEG 4240. VULKANIZER MEH RADNJA SZR VL ZUBANOVIC ESMIR 4241. VUPEKS TRADE DOO BIJELJINA 4242. VUPEX DOO BANJALUKA 4243. W&B STR VL MILUTIN VESNA BRESTOVO DOBOJ 4244. WALDEX DOO KISELJAK 4245. WALDHEIMAT PRODUCTION DOO BOSANSKA KRUPA 4246. WASP DOO SARAJEVO 4247. WEI WU DOO BR^KO 4248. WEST CAFFE BAR VL DRAZEN PERKO [IROKI BRIJEG 4249. WEST STAR DOO MAGLAJ 4250. WETER DOO ISTOCNO SARAJEVO IST NOVO SARAJEVO 4251. WFZ KOMERC DOO LJUBU[KI

GABRIJELA JURKICA BB G VRELO 97 GOSTE LAZAREVICA 42 GORNJI JUKICI BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TRIGLAVSKA 13 NASELJE AERODROM BB LJUBOGOSTA BB BRESTOVSKO BB BAKSAISKI SOKAK BR 60 ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1 OKLAJI BB VUKOVO JELAH KARADJORDJEVA 28 MILANA MIRICA 4 BRESTOVO BB BRESTOVSKO BB PAZARDZIK BB AZIZE SACIRBEGOVIC BB II 44 ARIZONA TRN BB VITESKA ULICA BB JOVANA RASKOVICA BR 4 PROBOJ BB

Broj 25 - Strana 102
4252. 4253. 4254. 4255. 4256. 4257. 4258. 4259. 4260. 4261. 4262. 4263. 4264. 4265. 4266. 4267. 4268. 4269. 4270. 4271. 4272. 4273. 4274. 4275. 4276. 4277. 4278. 4279. 4280. 4281. 4282. 4283. 4284. 4285. 4286.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO BR^KO [IROKI BRIJEG BANJA LUKA TUZLA CAZIN CAZIN DERVENTA BIHA] CAZIN SARAJEVO BOS. KRUPA SREBNIK SARAJEVO DOBOJ ^APLJINA TREBINJE DERVENTA LJUBU[KI @EP^E LJUBU[KI ORA[JE CAZIN ^ELINAC @IVINICE @IVINICE GRADI[KA PRIJEDOR BANJA LUKA BIHA] [IROKI BRIJEG MOSTAR HAD@I]I RIBNIK VELIKA KLADU[A @IVINICE SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR ZENICA CAZIN TRAVNIK [IROKI BRIJEG LJUBU[KI [IROKI BRIJEG VELIKA KLADU[A MODRI^A SLATINA 18 KRANJCEVICEVA 15 ZANATSKI CENTAR BB ANTUNA MIHANOVICA BB BRACE PISTELJICA 1 BECAREVAC BR 4 STURLIC BB CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA PETRA I BB LIPA BB VIII K BRIGADE BB MUSE CAZIMA CATICA 25 III SPRAT JEZERSKI 50 UL AHMETA FAZLICA 15 GORNJA MAHALA 21 DJENERALA DRAZE 12 MATE BOBANA BB UL VOJVODJANSKA BB KALENDEROVCI 101 KLOBUK BB ULICA PRVA BB J B JELACICA BB FRANJEVACKA 54 DONJA MAHALA NURIJE POZDERCA BB CARA LAZARA 1 PRILUK BB SJEVER 1 @IVINICE KOCICEVO 27 27 JUNA 2 MLADENA STOJANOVICA BB ZAVALJE BB KNESPOLJE BB [IROKI BRIJEG PODGORANI BB HADZELI 99 DRAGORAJ 20 B HUSE CEHICA BB II KRAISKA DOBROSEVICKA 14 BRANISLAVA NUSICA 33 KNEZA DOMAGOJA 4/A GORAZDANSKA BB TRZAC 47 OVCAREVO BB KNESPOLJE BB HRASLJINA BB H STJEPANA 27 BARAKE BB KOPRIVNA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610000023160022 1610000009020041 1610600006160063 1610200028490065 1610450018130016 1610250021880046 1610350004300052 1610350007070081 1610450043190063 1610350005040065 1610350015430026 1610000040650092 1610350011840056 1610500001500091 1610000027730080 1610450030720034 1610200052130032 1610200053920070 1610450035440054 1610200052770038 1610750004350084 1610200025640011 1610800002620038 1610350032940078 1610450020640085 1610800002630029 1610250012630029 1610450036660023 1610450009450068 1610450018550026 1610350014750056 1610200029530002 1610200003470079 1610000055720012 1610450035720093 1610350021380006 1610250003630078 1610000076010084 1610450026120003 1610200013820076 1610550000600074 1610350005400032 1610200025650002 1610200023680029 1610200005590014 1610200023690020 1610350012490053 1610450028410076

WHITE HORSE DOO SARAJEVO WHITEFIELD COMPUTERS DOO SARAJEVO WIENA BR^KO VL RUZA LAKIC SP WILLIAMS KLADIONICA DOO [IROKI BRIJEG WK COMPANY BANJALUKA WM DOO FRIZERSKO KOZMETICKI SALON TUZLA WR REZ DOO CAZIN X KAFE UR BISTRO VL ABDIC NAIL CAZIN X SUR CAFFE BAR VL GOZDENOVIC DEJAN DERVENTA XHONATTAN DOO BIHA] XXL UR CAFFE BAR VL RAZIJA OSMANAGIC CAZIN XY FILMS DOO SARAJEVO YEZERKA MILEX DOO BOSANSKA KRUPA YILDIRIM DOO SREBRENIK YOURS S FUR DOO SARAJEVO YU PLAST DOO DOBOJ Z&I SUR CEVABDZINICA VL Z PRUSINA ^APLJINA Z&S STR VL SNJEZANA NINKOVIC TREBINJE Z&Z BASIC DOO DERVENTA ZA DOM DOO KLOBUK LJUBU[KI ZABAVNI SALON VL IVICA MARKOVIC ZACC DOO LJUBU[KI ZADRUGA ZZ TOLISA ORA[JE

ZAGIDESIGN DOO CAZIN ZAK PROM DOO ^ELINAC ZAKO DOO @IVINICE ZALT DOO @IVINICE ZANA PROM DOO GRADI[KA ZANAT COMPANI DOO PRIJEDOR ZAPLANJE DOO BANJA LUKA ZAVALJE TR VL DUJMOVIC NADA BIHA] ZDENKA STR VL GOJKO GLAVINA S BRIJEG ZDRAVA HRANA DOO MOSTAR ZDRAVA HRANA SPD VL REDZIC EMIRA ZDRAVA HRANA SPD VL SLADOJEVIC DRAZE RIBNIK 4287. ZDRAVLJAK LATAN UR VL LATIC ZUMRETA 4288. ZDRAVLJAK UG BUREGDZIN VL EI EDISA @IVINICE 4289. ZE ZA PILE OD VL ALIC ZEJNA 4290. ZEC TRANSPORT DOO PRIJEDOR 4291. ZEDIGS DOO MOSTAR 4292. ZEFARM DOO ZENICA 4293. ZEJNISA DOO CAZIN 4294. ZELENA GORA DOO TRAVNIK 4295. ZELJA TRADE DOO [IROKI BRIJEG 4296. ZELJEZARIJA PLANINIC DOO LJUBU[KI 4297. ZELJKO STR VL SLAVKA ZELJKO [IROKI BRIJEG 4298. ZELJO UR GOSTIONICA VL OKANOVIC ZLATKO 4299. ZEMLJA SUME WOODLAND DOO MODRI^A

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KRE[EVO SARAJEVO LIVNO SREBRENIK SANSKI MOST POSU[JE MOSTAR TUZLA KOSTAJNICA MOSTAR GRUDE KONJIC PRIJEDOR TE[ANJ ^ITLUK BIHA] BANJA LUKA KAKANJ MOSTAR DOBOJ DOBOJ ^ELINAC TE[ANJ LJUBU[KI ZENICA PRNJAVOR GRA^ANICA HAD@I]I VITEZ BR^KO SREBRENIK GORNJI VAKUF SANSKI MOST BIHA] GRADI[KA ^APLJINA DOBOJ LAKATSI BANJA LUKA GRA^ANICA SARAJEVO TREBINJE NOVI GRAD SARAJEVO GRUDE FRA GRGE MARTICA 78 ASIKOVAC 46 ZGONA UL H K GRADASCEVICA BB PRIJEDORSKA 56 E RASTOVACA BB ZAGREBACKA BB KAZANDZIJSKA 6 VUKA KARADZICA BB KRALJA TOMISLAVA 22 STJEPANA HERCEGA 4 CELEBICI 220 MUHAREMA SULJANOVICA 55 TE[ANJKA BB KOD FONDA CUKOVI BB ORASAC NIKOLA PASICA 74 CATICI OMLADINSKA 4 HRVATSKE MLADEZI BB

Broj 25 - Strana 103
1610700004060008 1610000072380053 1610200019400098 1610500003380048 1610350034440086 1610200008470041 1610200013870031 1610250021820003 1610450043270088 1610200043680071 1610200034700005 1610200039120004 1610450039050006 1610400009260096 1610200035230013 1610350015030095 1610450009270036 1610650000550017 1610200026500013

4300. ZEMLJORADNICKA ZADRUGA VISOCICA KRE[EVO 4301. ZENIT STR NA MALO VL FISIC SADZIDA SARAJEVO 4302. ZENSKI KOSARKASKI KLUB TROGLAV LIVNO 4303. ZERUN DOO SREBRENIK 4304. ZET GAME SALON ZABAVNIH IGARA VL EKIC VEDAD 4305. ZETAPROMET DOO POSU[JE 4306. ZGO DOO MOSTAR 4307. ZI KAFE VL SPAHIC MUSTAFA CAFFE BAR TUZLA 4308. ZICA TRADE DOO KOSTAJNICA 4309. ZID DOO MOSTAR 4310. ZIGA DOO GRUDE 4311. ZIKO I&S DOO KONJIC 4312. ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR 4313. ZIKRET VULKANIZ RADNJA VL Z RAMIC TE[ANJ 4314. ZILAVKA SUR VL MARKO KRTALIC ^ITLUK 4315. ZIMAR DOO BIHA] 4316. ZIP KOMERC DOO BANJA LUKA 4317. ZIR FARMA VL RADOS SLAVKO KAKANJ 4318. ZIRAL KULTURNO OBRAZOVNA USTANOVA MOSTAR 4319. ZISKORAD DOO DOBOJ 4320. ZIVINARKA IPP PORJECINA VL BS PETROVO DOBOJ 4321. ZIVINARSTVO SAVIC DOO ^ELINAC 4322. ZIZO DOO TE[ANJ 4323. ZLAJO DOO LJUBU[KI 4324. ZLATA STR VL GAFUROVIC INDIRA ZENICA 4325. ZLATAN STR VL MILOSEVIC V PRNJAVOR 4326. ZLATAR VL OSMANBEGOVIC FAHRUDIN GRA^ANICA 4327. ZLATAR SZR VL KAPIC DZEVDET HAD@I]I 4328. ZLATARA SZR RANKA BULAJIC VITEZ 4329. ZLATARNA SEJLA ZLAT RAD VL OSMIC REZAK BR^KO 4330. ZLATARSKA RADNJA BISER VL KARIC JUSUF SREBREN 4331. ZLATNA DOLINA DOO GORNJI VAKUF 4332. ZLATNA DOLINA DOO SANSKI MOST 4333. ZLATNO RUNO TR VL IRFAN SARIC BIHA] 4334. ZLATNO ZRNO DOO GRADI[KA 4335. ZOGA DOO ^APLJINA 4336. ZOKAS KOMPANI DOO VELIKA BUKOVICA DOBOJ 4337. ZOKI PROM EX DOO TRN LAKTA[I 4338. ZOLA TRADE DOO BANJA LUKA 4339. ZOLJANIN DOO LUKAVICA GRA^ANICA 4340. ZONEX DOO SARAJEVO 4341. ZORA SUR NACION REST VL B SAMARDZIC TREBINJE 4342. ZORANA STR VL KOVACEVIC VLADIMIR 4343. ZORNIC DOO SARAJEVO 4344. ZORSIP DOO GRUDE

ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR 1610450028990039 8 PORJECINA BARE BB 1610450054360098 ULICA STRBE 107 ^ELINAC KRASEVO BB NOVO NASELJE BB PRVE ZENICKE BRIGADE 15 DONJI VIJACANI ZELENA PIJACA HADZELI 135 K P KRESIMIRA IV BB BOSNE SREBRENE BR 3 ZLATNIH LJILJANA BB VOLJEVAC BB BANJALUCKA 11 ESREFA KOVACEVICA 2 MOKRANJCEVA BB TREBIZAT BB VELIKA BUKOVICA BB DOSITEJEVA 2 ALEJA SVETOG SAVE BB LUKAVICA BB ISPOD BUDAKOVICA 17 K SANTICEVA BR 5 NJEGOSEVA BB AZIZE SACIRBEGOVIC 8B ALAGOVAC BB 1610450016880074 1610400000620015 1610200006300054 1610550006270015 1610450046230043 1610250003980054 1610000037880063 1610700002240094 1610600004580030 1610500003350075 1610550004750025 1610350003270009 1610350027170033 1610450000710077 1610200016430055 1610450035300083 1610450021630067 1610450009850096 1610250008550015 1610000019290013 1610200050500044 1610450044910067 1610000050790084 1610200025160055

Broj 25 - Strana 104

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA MAGLAJ SREBRENIK GRUDE BANJA LUKA GORA@DE KLADANJ DOBOJ BIHA] BIHA] SARAJEVO VARE[ ORA[JE MOSTAR 16 KRAJIS NARODNOOS UDARNE BR BB TRECA ULICA BB UL 1 MARTA BB SREDISTE 184 KRALJA A I KARADJORDJEVICA 47 FERIDA DIZDAREVICA BB CENTAR 25 NIKOLE PASICA 5 MRIZNICKA 58 LJUDEVITA GAJA BR 13 MARSALA TITA 7 DJURE DJAKOVIC 26 SKOLSKA 36 OSTRA LUKA FRANJEVACKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1610450050240023 1610750003590089 1610500003370057 1610200026690036 1610450039370009 1610300005330049 1610800002710054 1610450041850008 1610350020620011 1610350008300041 1610000002440046 1610150004380087 1610800002730036 1610200025170046 (Bi-26/11)

4345. ZOV SUR VL KLJAJIC IVANKA BANJA LUKA 4346. ZOVKO GRADNJA DOO MAGLAJ 4347. ZR ZLATAR VL BAJRAKTAREVIC SEAD 4348. ZRINSKI DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU GRUDE 4349. ZRMANJA STR VL GAGIC MILENA BANJA LUKA 4350. ZUKO COMPANY DOO GORA@DE 4351. ZUMMIR COMERCE DOO KLADANJ 4352. ZUNA TRANSPORT DOO DOBOJ 4353. ZUPA DOO BIHA] 4354. ZUPANCIC SZR BIHA] VL ZUPANCIC NADA 4355. ZUTE STRANE DOO SARAJEVO 4356. ZVIJEZDA DRVNA INDUSTRIJA DD VARE[ 4357. ZVONIX DOO OSTRA LUKA ORA[JE 4358. ZZ FRAN DOO MOSTAR

UNION BANKA DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA FEBRUAR 2011. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. NAZIV PATAK TRGOVA^KA RADNJA GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO BAROK TRGOVA]KA RADNJA NERFIL D.O.O. PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA VELMOS DD EURO - TRADE CO DOO SOKO PROIZVODNJA OPREME DD MO-NET SZUR BIM SLU@ANJ DOO NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. RULLMO DOO BAMBI STR LIDO RESTORAN SUR D&D ^OLI] D.O.O. BIG BEN CAFE BAR MLINAR KONOBA SUR GRANAP BOBI] TR MOSTAR SPORT. KLADIONICA MILLENIUM AVOKADO D.O.O. MOSTAR GVO@\ARIJA ALEN SAM.SPEC.PROD. AUTOSAOBRA]AJ DOO UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA STR "DM" ZIS COMERCE DOO UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR SAR "BE]O" BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC SJEDI[TE MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTR MOSTAR MOSTAR ^ITLUK LJUBU[KI MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR DRE@NICA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE ADRESA M.TITA 141 KRALJA TOMISLAVA L1 3 BRA^E BRKI]A 16 VRAP^I]I BB ON[]UKOVA 49 M.TITA 13 A RODO^ BB BRA]E BRKI]A 5 M.TITA 302 B.FEJI]A 26 SLU@ANJ BB Z.FRANKOPANA BB BLAJBUR[KIH @RTAVA XII 2 ONE[]UKOVA 27 VUKOVARSKA BB BRA]E FEJI]A BB ONE[]UKOVA BB DONJA DRE@NICA BB VUKOVARSKA BB KO^INE 146 C M.TITA 122 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 F. DIZDAREVI]A 4 DUBI[TE BB M.TITA 10 R.ISLAMOVI]A BB Z.IMAMOVI]A BB M. MA[I]A MUNJE 69 ZAIMA IMAMOVI]A BB TRANSAKCIJSKI 15 i 30 i 90 i RA^UN vi{e dana 1020010000003369 X 1020010000000362 X 1020010000002205 X 1020010000003757 X 1020010000003272 X 1020010000005891 X 1020010000001429 X 1020010000007637 X 1020010000001332 X 1020010000000653 X 1020010000003854 X 1020010000000556 X 1020010000007346 X 1020010000001817 X 1020010000001138 X 1020010000006473 X 1020010000009674 X 1020010000004436 X 1020010000011420 X 1020010000005988 X 1020010000012002 X 1020010000004048 X 1020070000003075 1020070000007440 1020070000009671 1020070000000844 1020070000011902 1020070000009865 1020070000003560 1020070000015588 X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GORA@DE PRA^A VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE USTIKOLINA GORA@DE GOR@ADE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC GAMEL ABDEL GANEMA RENOVICA BB M.BAJI]A-BAJE 1 MRAVINJAC BB M. MA[I]A MUNJE 2 ZAIMA IMAMOVI]A44 CVILIN BB ZDRAV.RADNIKA BB SINAN PA[E SIJER^. BB ZAIMA IMAMOVI]A BB 25.NOVEMBAR BB VITKOVI]I BB 43. DRINSKE 21 ZAIMA IMAMOVI]A BB SINICA 16 KULINA BANA 13 VITKOVI]I BB TRG DR@AVNOSTI BB VARDA 44 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA 64 SUHI DO 5 LUKA 19 VARDA 33 SARAJEVSKA 31 SUHI DO 3 DONJE POLJE BB @ELJEZNI]KA 16 B. POLJE BB M.TITA BB MIRKE 46 TRG DR@AVNOSTI 2 SEONICA BB PRKANJ 16 GRABOVCI BB VRDOLJE 9 KOLONIJA BB M.TITA BB M.TITA 72 VARDA 2 @ELJEZNI^KA 5 TRG DR@AVNOSTI 4 TRBI]A POLJE BB [UNJI 8 BOLNI^KA BB 3. MARTA 83 PODORA[AC BB ^ELEBI]I 10.HERCEG.BB DRECELJ 10.HERC.BRIGADE 1 3. MARTA 20 PODORA[AC BB VARDA BB M.TITA BB PRKANJ BR 20

Broj 25 - Strana 105
1020070000006179 1020070000018304 1020070000004821 1020070000000650 1020070000021893 1020070000002008 1020070000020147 1020070000008895 1020070000005888 1020070000018595 1020070000019080 1020070000014133 1020070000028877 1020070000017528 1020070000015297 1020070000005015 1020070000003754 1020080000040080 1020080000035327 1020080000040565 1020080000030768 1020080000020583 1020080000031932 1020080000042117 1020080000026597 1020080000000892 1020080000003802 1020080000006518 1020080000014278 1020080000028925 1020080000021553 1020080000026306 1020080000026888 1020080000035230 1020080000031544 1020080000029119 1020080000045221 1020080000024948 1020080000043281 1020080000048422 1020080000028343 1020080000007585 1020080000017382 1020080000001862 1020080000041535 1020080000036879 1020080000006421 1020080000010689 1020080000023687 1020080000057443 1020080000024172 1020080000015733 1020080000017576 1020080000053466 1020080000006712 1020080000019807 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ELEKTROAKUSTIK DOO BOR DOO LEJLA TRGOVINSKA RADNJA CONSTRUKTOR DOO PODRINJE DD VEKTOR DOO SAZZD & ING DOO RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. DONJI MOST UGOSTIT. RADNJA BE]KO UGOSTITELJSKA RADNJA BAHTO TRANS D.O.O. HATA-COMERC D.O.O. AKVARIJUM OBRTNI^KA RADNJA DINO TRGOVINSKA RADNJA MESOPROIZVOD D.O.O. NUNEX STR VL. FEJZI] NUSRET BAZENI MOTEL DOO CACH DOO IDEAL DJL DOO HANNAH STR STIL VL.BUTUROVI] E. STR HIT VL. NUHI] A. STARI - GATSBY SUR STARI ASOVI SUR BIG-BEN SUR [IPAD NOVA PILANA DOO BOSNA- FLORA DOO NERETVA STR VL.BORI] LIGATURA STYLE DOO ZZ BUTUROVI] POLJE MERHAMET MDD OSN. ODBOR TERMAL DOO MINI MARKET VL. M. BAJI] BOS STR SEONICA BA]KO STR VL. TRE[NJO N. KRALJU[NICA STR VL. VRTI] AUTOPREVOZNIK NOVALI] AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. LAZUR STR VL. KORI] FERID MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] ELA STR VL. ]IBO ESMA TVORNICA MA[INA DD ADNA SUR VL.KARI] A. GOLF STR VL. ]OSI] I. JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA PREVOZNIK KORI] IBRAHIM SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A CAFFE AVANTI MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ MENSO MERC DOO SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO MILX DOO ]EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N. ]OSI] TRANS DOO

Broj 25 - Strana 106
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC OSTRO@AC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KOLONIJA BB ^ELEBI]I 343 CIVIL.@RTAVA RATA BB ^ELEBI]I BB S.MUJI]A 15 MOSTARSKA BB BOLNI^KA BB M.TITA 68 BULATOVI]I BB ^ELEBI]I BB ^ELEBI]I BB M.TITA BB LISI^I]I BB RODI]I 32 DONJE SELO BB SAFETA MUJI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA BB M.TITA BB BRD@ANI BB ORA[JE 1 ORAHOVICA BB STARI GRAD BB M.TITA 73 SELJANI 5 KOLONIJA 37 VARDA 21 ORA[JE BB M.TITA 42 HOMOLJE 17 B.POLJE BB TU[^ICA 3 BRA]E BEGTA[EVI]A 90 JURE JURI]A 28 BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 M.TITA BB DONJE POLJE BB 4. MUSLIMANSKE 16/8 M.TITA 8 4.MUSL.BRIGADE 20/17 BUTUROVI] POLJE MIRKE BB BOLNI^KA 2 KRALUPI BB GLODNICA BB GLAVATI^EVO BB GORNJE POLJE 2 KOLONIJA BB ZUKE D@UMHUR BB BRADINA BB STARA ^AR[IJA 8 TRE[ANICA 11 BUTUROVI] POLJE BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020080000041244 1020080000045124 1020080000020971 1020080000027858 1020080000017188 1020080000027373 1020080000046482 1020080000038140 1020080000025336 1020080000024754 1020080000048907 1020080000018934 1020080000019322 1020080000054630 1020080000009234 1020080000023202 1020080000035909 1020080000047646 1020080000053660 1020080000025433 1020080000027955 1020080000055309 1020080000039886 1020080000035812 1020080000019031 1020080000031447 1020080000019710 1020080000045609 1020080000009331 1020080000009913 1020080000044639 1020080000060741 1020080000018158 1020080000056473 1020080000027082 1020080000030186 1020080000013405 1020080000038916 1020080000036491 1020080000037461 1020080000022329 1020080000065203 1020080000041826 1020080000058898 1020080000058122 1020080000006809 1020080000019516 1020080000010010 1020080000062681 1020080000073448 1020080000070053 1020080000003220 1020080000047064 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET AMELKO STR VL.]ESIR IZETA [KORPION SUR MA[I] EDINA SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA BELDI DOO LOJI] STR SAJONARA STR ^ELEBI]I BALI] SZR ^ELEBI]I ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA AME-PROMET STR AIDA STR GP IZGRADNJA D.D. DAN STR AUTOPEVOZNIK RAMI] ZIJO AMELA STR VL.BRKAN FATIMA EMINA STR SCREAM SZR DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN ORA[JE STR VL.POTUR TANJA ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA MALI[ANI ]EVABD@INICA STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] BREKALO SZR VL.BREKALO Z. ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA MP-NERETVA DOO AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. EURO - HAS DOO ZUKI] SZR VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] JEZERO STR KRALUPI - KONJIC SUBLIME INTERNATIONAL DOO AJLA STR VL.TINJAK MENSUD LASTA STR VL NERMA.HALILOVI] AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK ODEON SUR AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] KONFEKCIJA DD [ARAN SUR

Srijeda, 11. 5. 2011.
140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC PROZOR-RAMA KONJIC M.TITA BR. 68 M.TITA BB PRKANJ BB M.TITA BB KOLONIJA BB M.TITA BB POKOJI[TE BB DONJE POLJE 42 ORA[JE L/19/7 HUSEINBEGOVA 31 ZELENIH BERETKI 24 TRG DR@AVNOSTI 30 TRE]I MART 88 DONJA JABLANICA BB BOLNI^KA 6 ^ELEBI]I 343 BRADINA 9 KOLONIJA 2 TRBI]A POLJE BB PODORO[AC 5 KRALJA TOMISLAVA BB M.TITA 23

Broj 25 - Strana 107
1020080000062487 1020080000039207 1020080000048810 1020080000046288 1020080000056958 1020080000059286 1020080000059868 1020080000001571 1020080000070247 1020080000045512 1020080000044542 1020080000034163 1020080000026985 1020080000075582 1020080000028634 1020080000061323 1020080000056570 1020080000052690 1020080000062778 1020080000050556 1020080000002444 1020080000038043 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192.

BORA[NICA DD EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. LAMES STR VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \. AMM - TRADE DOO SAAB DOO KARBOS SZR UNIS TADIV DOO TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD RAAB DOO BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. PRIVATNA BILJNA APOTEKA BUKVI] DOO SRCE SZR JASMINA SZR ADAN STR SULTANI] DOO [&M-CO DOO ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD BAGREM D.O.O. BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR LJILJAN STR VL. MAD@AK ADIS @IKO I & S D.O.O. BERIX SZR CUP II POSLASTI^ARNA SUR POTA D.O.O. KORZOJ STR UNIPROM-KONJIC D.O.O. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT CUP SUR NEEY CO D.O.O. NERETVICA-KLIS ZEMLJOR. ZADR. J.P. STVARI-AUTOP.DJ.AJANOVI] \. ADMIRAL SUR CAFFE-BAR SENO STR NERETVICA SAMOSTALNA RADNJA POLJAREVI] D.O.O. TALE-PROMET D.O.O. TIP TOP SUR VL. ]ORI] ESAD ANANIX TRGOVA^KA RADNJA MM SAMOSTALNA TRGOV. RADNJA KONJICPROMET D.O.O. VISO^ICA D.O.O. MAK SUR PIZERIJA I ^EVABD@INICA LEPI-PROM TRG.RADNJA MJ. ROBOM AMZ & S.RAMI] D.O.O. MILENIUM D.O.O. AGENSA SZCD MAKSUMI] S.

KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC

VINKA BORASA 31 PERE BILI]A 1 DONJE SELO BB VARDA BB X HERCEG. BRIGADE 33 ^ELEBI]I 220 ZUKI]I BB MAR[ALA TITA BB BIJELA BB MAR[ALA TITA BB PRKANJ 10 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI 21 ZANATSKI CENTAR BB BUTUROVI] POLJE 33 REPOVCI BB PSC PARTIZANOVO BB BUTUROVI] POLJE BB SOLAKOVA KULA BB ZLATE BB MUSALA BB SUHI DO BB V.BORASA BB KOLONIJA BB M. TITA 8 OD@ACI 12 M.TITA(TR@.ZAN.CEN)BB KOLONIJA SOL 3 ZELENIH BERETKI 52 TRBI]A POLJE B.B. SUHI DO 1

1020080000067240 1020080000002735 1020080000080141 1020080000077328 1020080000019613 1020080000012435 1020080000079268 1020080000069083 1020080000053854 1020080000061808 1020080000054242 1020080000062875 1020080000007682 1020080000080723 1020080000074903 1020080000041050 1020080000078880 1020080000082275 1020080000028052 1020080000002929 1020080000069471 1020080000066464 1020080000022911 1020080000050459 1020080000000407 1020080000022426 1020080000072381 1020080000065494 1020080000081984 1020080000012629 1020080000027664

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 108
193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA GLAVATI^. KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC @EP^E ZAVIDOVI]I ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA VISOKO LUKA 23 DONJE POLJE 42 VARDA 26A ZUKE D@UMHURA 76 [UNJI 45 ZANATSKI CENTAR BB KOLONIJA SOLITRE III BB @ELJEZNI^KA 14 BRANILACA KONJICA 321 KOLONIJA BB VARDA 26-A SPOMEN KOM. MUZ. BB GLAVATI^EVO B.B. M. TITA BB BRANILACA KONJICA 129 DJEVOR BB PARSOVI]I BB B.BEGTA[EVI]A BB VARDA BB RAVNE BB PATRIOT. LIGE L-10 OBALNI BUL.BB PRVE.ZEN.BRIG. 1A ZMAJA OD BOSNE 2 KULINA BANA 48 BRANILACA BOSNE 5 GORICA 46 ZENICA M.S. SERDAREVI]A 4 PUHOVAC 6 OBALNI BUL. 4 H. MAZI]A PUT 115 KAMBEROVI]A ^IKMA VRANDU^KA 12 PATRIOTSKE LIGE BB CRKVICE 42 RASPOTO^JE 111 SEJDE SERDAREVI]A 1 LOND@A 66 ARMIJE BIH 52 PEHARE 205 SARAJEVSKA 113 TOP^I] POLJE 133 TITOVA 55 KRANJ^EVI]EVA 9-A STARA ^AR[IJA 21 @ELE^A PEHARE 36C PRVE ZENI]KE BRIG.19 FRA GRGE MARTI]A 15 @ELJEZNO POLJE [TROSMAJEROVA 18 KRALJA TVRTKA 34 H.B. GRADA[^EVI]A 15

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020080000085767 1020080000016509 1020080000061711 1020080000084797 1020080000054048 1020080000060838 1020080000067919 1020080000003317 1020080000022232 1020080000082081 1020080000063263 1020080000082566 1020080000025821 1020080000016897 1020080000065009 1020080000002832 1020080000011368 1020080000014084 1020080000046676 1020100000011852 1020100000022716 1020100000025335 1020100000022134 1020100000017090 1020100000029894 1020100000018739 1020100000014665 1020100000018545 1020100000014083 1020100000014471 1020100000003510 1020100000022231 1020100000032998 1020100000015635 1020100000034744 1020100000032416 1020100000021843 1020100000028148 1020100000002734 1020100000016120 1020100000038139 1020100000019612 1020100000019806 1020100000009330 1020100000022522 1020100000020873 1020100000028342 1020100000013113 1020100000021455 1020100000033871 1020100000018836 1020100000031058 1020100000036684 1020100000039982 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BALKAN EXPRES [TANCOVANI DIJELOVI D.D. GARAGE SUR NIK[I] 1919 GOD. SZR NIDEX EXPORT-IMPORT D.O.O. DIESEL PRIVREDNO DRU[TVO D.O.O. KENO STR MG - CO D.O.O. MAN - [PED D.O.O. BALKAN SUR VL.PIRIJA SEADA AUTOPRAONA SZR NANS-PROMEX EXP-IMP. D.O.O. NERETVA-T.N. D.O.O. DOELEND STR GEMONT - ZIDAR TRADAX D.O.O. PARSOVI]I OSNOVNA [KOLA J.U. SPORT.DVOR.USTAN. ZA PRU@.USL. U REKRE.SPORT. I KUL. D. AGI DOO DERLI] DOO LARIX DOO STR TANGO ABISA DOO ^AGO PP DJL DRA^I STR SAM DOO GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI] SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] KROJA^KI SALON VL. ALI] AIDA STR VL. SPAHI] MARKET - JASMIN PEEL DOO KALEN DOO "PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. ENERGOHOLZ DOO NEMILA RVI-NBA DOO BOSNATOURS DJL STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA "2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR GRAFUS GRAFI^KO TRG. PRED. AVANTI DOO INPEK DD MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. TEA STR VL. ZGR^O IGDA SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] INTERIJER KOMERC DOO ^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA ENI STR VL.MULI] JASMINKA FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO

Srijeda, 11. 5. 2011.
247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK NOVA BILA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK ASKA BORI]A 11 JALIJSKI PUT 6 KRALJA TVRTKA I 13 STJEPANA RADI]A 2 @I^ARA 32 ZMAJA OD BOSNE 42 SARAJEVSKA 92 [TROSMAJEROVA 11 BUL.KRALJA TVRTKA I-9 CRKVICE 60 FAKULTETSKA 40 NIKOLE TESLE 5 SARAJEVSKA 424 LOND@A BB SARAJEVSKA 135 KANAL 38 M.S.SERDAREVI]A 21 MASARYKOVA 28 STJEPANA RADI]A 4 GORA@DANSKA 96 M.TITA 64 M.S.SERDAREVI] 6 [TROSMAJEROVA 30 BEGOV HAN BB BISTUA NUOVA 17 KAMBEROVI] ^IKMA BB STARA ^AR[IJA 9 ASKA BORI]A 23 ZMAJA OD BOSN.POS.J 1 MUH.SEIDA SERDAREV. 1 MEHMEDA SPAHE 1 BOSANSKA LUKA^KA BB ZENJAK KALIBUNAR BB [ARENA D@AMIJA KAMENJA^E BB BOSANSKA 119 [EHIDA CEN.I L-III KONATUR 2D [EHIDA 17 NOVA BILA 10 TRG ZL.LJILJANA 1 BA[BUNAR 32-A STANI^NA BB VARO[ BB BOJNA 17 KALIBUNAR PIROTA BB PIROTA BB E. BRANDISA 1 LUKA^KA 7/A ZEL.PIJACA TRGOV.A-3

Broj 25 - Strana 109
1020100000007584 1020100000000212 1020100000019321 1020100000041922 1020100000037751 1020100000034065 1020100000023880 1020100000042698 1020100000024365 1020100000035229 1020100000007390 1020100000040273 1020100000035326 1020100000026790 1020100000001667 1020100000042504 1020100000036781 1020100000043183 1020100000011173 1020100000045705 1020100000039497 1020100000039012 1020100000034162 1020100000025917 1020100000003025 1020100000043668 1020100000029991 1020100000017478 1020100000043959 1020100000046093 1020110000017623 1020110000015198 1020110000015004 1020110000005886 1020110000018981 1020110000016459 1020110000026450 1020110000010154 1020110000020630 1020110000019757 1020110000005983 1020110000026741 1020110000023055 1020110000013646 1020110000024122 1020110000016556 1020110000012288 1020110000016653 1020110000011221 1020110000015780 1020110000013355 1020110000017914 1020110000018787 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JAVOR DOO TISAK DOO BOSNATOURS - TRADE DOO ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI] PINK DOO IZGRADNJA-INVEST DD ^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H BOSNA -VE DOO UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN D@IMI- PROMET DOO SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. SINDIK.METALACA -SIND.PRIM ES-COMERC OPATIJA DOO CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. MAJS D.O.O. D@ASKO PROM D.O.O. MAX TEHNO STR VL.SENDI] MELIHA KRISTAL S.Z.R. STAKLO-RAM SAM.ZANAT.RADNJA UNIKOM PROMET D.O.O. KOMRAD J.P. GROUP COP COMPANY DOO CAFFE BAR "PAPAGAJ" ITT INGRAP D.O.O SARIX DOO TR MARJAN VL.MARJANOVI] D. BNT KOVA^NICA STR LINEA ENS DOO RESTORAN DIVAN SLOBODNA ZONA DOO FRIZER .SALON VL.DERVI] MAX-PROM DOO FAN STR VL. PUZOVI] FI]O SUR VL.GRABUS AGI] DOO BISTRO AKVARIJUM SUR BADA PROMET DOO KAKTUS SUR I.D.E. DOO ^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. KROJA^KI SALON GEMUS CAFFE SAN VL.JUSI] CAFFE BAR OAZA 7 PIROTA STR BIFE MIS VL.KADI] RESTORAN TARABOVAC PIZZERIA PICASSO ^EVABD@. GOLD-M

Broj 25 - Strana 110
300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK KARAULA TRAVNIK DONJI VAKUF BUSOVA^A TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK DOLAC N/L TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N. TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK [EHIDA BB KALIBUNAR BB [UMARIJA 9 ZELENA PIJACA TURBE GRADINA BB TURBE-GOSTILJ 770 SBBR BB KA^UNI BB ERIKA BRANDISA BB GUVNA 26-C DOLAC BB BILA BOSANSKA 156 ALEJA BB BOSANSKA 182 KALINSKA 15 SLIMENA BB 29 NOVEMBRA BB MEHURI]I 24 BOSANSKA BB DOLAC NA LA[VI 8 BOSANSKA 145 DOLAC N/L LUKA 2C PA[A MAHALA 58 KALIBUNAR BB BOSANSKA 183 @ITARNICA VARO[ 24 JANKOVI]I 22B ZENJAK BB @ITARNICA BB KALINSKA 17/3 BOSANSKA 3 KLJACI 11A ZELENA PIJACA BB BOSANSKA 139 LAGERSKA BB TVORNI^KA BB @ITARNICA BB OMLADINSKA BB BOSANSKA 74 S.RADI]A BB VEZIRA BB ILOVA^A BB TVORNI^KA BB KALIBUNAR 24 A FATMI] 1

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020110000018496 1020110000009863 1020110000021018 1020110000009184 1020110000022473 1020110000016071 1020110000004043 1020110000016265 1020110000019466 1020110000023540 1020110000022764 1020110000021794 1020110000003073 1020110000017429 1020110000009572 1020110000017235 1020110000024704 1020110000010542 1020110000009960 1020110000023152 1020110000010445 1020110000028972 1020110000015489 1020110000025965 1020110000021988 1020110000034016 1020110000013161 1020110000001133 1020110000011803 1020110000031009 1020110000012385 1020110000031397 1020110000015683 1020110000018690 1020110000031591 1020110000014907 1020110000012191 1020110000019272 1020110000024510 1020110000011124 1020110000007632 1020110000012967 1020110000009378 1020110000037411 1020110000000648 1020110000031979 1020110000031494 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

347. 348. 349. 350. 351. 352.

OBU]AR .Z.R.NUHI] A. PORCELAN PROMET DOO AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN A[^INICA ^AR[IJA MIRELA STR VL. SKROBO N. BIFE GOSTILJ DIP JANJ HOLDING POLJO-KOMERC DOO RESTORAN KEOPS AUTO SERVIS KIFFE ABID LOLI] RMU DOO MARGO DOO [IPAD NOVA PILANA DOO GA[I-PROM DOO MAX & R DOO BOSS DOO [ELS-TRAVNIK DOO HUM-COMMERC DOO BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. PIN- KOMERC DOO SIN DOO RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. FASAM-KOMERC DOO SOJTARI] DOO MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E. KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN AZEM DOO G-WEBER DOO IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. ^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] G.M.I. DOO N.TRAVNIK DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] BELI - TRADE DOO ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] DRVOPROMET DOO BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD AMN-SLOGA DOO OPREMA DOO NOVI TRAVNIK AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. MAH DOO KONAK TURIST DOO BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] BORAC PROIZ.OBU]E DD BRANDEW JEANS DOO SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO MUKI] DOO LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] DEENS DOO TURBE-TRAVNIK ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA LINEA-PLAST TRGOV.RADNJA

TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK TRAVNIK

LUKA^KA 4 N.NASELJE 63 [UME].PLAVA VODA BB BA^VICE BB PUTI]EVO B.B. ZELENA PIJACA,TRGOV.B

1020110000034792 1020110000013743 1020110000040709 1020110000033725 1020110000038672 1020110000037314

X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TURBE D. NA LA[VI TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA TUZLA @IVINICE @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA BIJELJINA GRADA^AC TURBE, STANICA BB MOSTARSKA BB GOSTILJ BB KLJACI 40 MEHMEDA SPAHE 1 DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB CENTAR II B BOSANSKA 133 KALIBUNAR BB ERIKA BRANDISA 2 M.PA[E KUKAVICE 18 VELJKA VLAHOVI]A 71 M. TRIFUNOVI]A U^E 6 VELJKA VLAHOVI]A 4 BRATSTVA JEDINST. 32/6 XIV ULICA BB BIR^ANSKOG ODREDA 10 SLAVINOVI]I HB-2 RUDARSKA 72 DOBRNJA 30 RUD. STADION TU[ANJ 18. HRV.BRIGADE 2 MARINA GLAVA G. LAZAREVI]A 190 ZLOKOVAC 1A PERE KOSORI]A 16 BOSNE SREBRENE 10 SOLNI TRG 6 H. BRKI]A BB RUDARSKA 61 DUBRAVE DONJE BB 4 JULI 21 [I]KI BROD BB PRVI MAJ 111 STUPINE B-4 D.GRABOVICA DO BR.3 GRADINA SAKIBA KUNOSI]A 2 RUDARSKA B-7/36 V. LUKI]A KURJAKA 4 ALEKSE [ANTI]A 2 KALESIJA BB F. JAHI]A [PANCA 51 STUPINE B-11 16 MUSLIMANSKE 32A PRVA ULICA 59 RUDARSKA B-7 RUDARSKA 400 G. LIPNICA 33 I. MUJEZINOVI]A 23 DUBRAVE DONJE BB SLATINA 10-A S.B. BA[AGI]A 63 BIJELJINSKIH \AKA BB HAZNA 9

Broj 25 - Strana 111
1020110000005304 1020110000032949 1020110000029263 1020110000025383 1020110000001327 1020110000042164 1020110000042261 1020110000019369 1020110000001618 1020110000023928 1020110000020145 1020110000006274 1020130000026546 1020130000019077 1020130000026352 1020130000011220 1020130000017622 1020130000013742 1020130000022666 1020130000024703 1020130000006273 1020130000032269 1020130000027225 1020130000038089 1020130000042066 1020130000012772 1020130000021890 1020130000043036 1020130000002781 1020130000028680 1020130000027613 1020130000009474 1020130000043521 1020130000024606 1020130000016264 1020130000015779 1020130000037798 1020130000050214 1020130000023345 1020130000016167 1020130000032851 1020130000039641 1020130000031881 1020130000035373 1020130000045461 1020130000039059 1020130000026643 1020130000038768 1020130000015682 1020130000026837 1020130000029553 1020130000013936 1020130000024218 1020130000044006 1020130000051863 1020130000034791 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 A ]EVABD@INICA VL.[ILJAK N. ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA HADI-COMMERCE D.O.O. ZIKO-ZP D.O.O. BNT TVORN. MA[INA I HIDR. TRAV. FENIKS EXPORT-IMPORT D.O.O. FENI-KOMERC D.O.O. TRAVNIK ULTRA CAFFE-BAR NEZAVISNA RADIO TELEV. TRAVNIK AUTO BISS AUTO SERVIS ^ARA D.O.O. AGROOPREMA D.O.O. TIA-GRADNJA DOO RUDHEM FEROELEKTRO DD TEBEIS KOMERC MI^IGEN COMPANY BOSNA- ENKO DOO UNIMA DOO [KORPION DOO S-COMERCE DOO TALETOVI] DOO FK SLOBODA AIDA FABRIKA OBU]E RAD STR VL.KADRIBA[I] INTEGRA IN@ENJERING LIVRES DOO FINOVA SDR TIM DOO TUZLA KEM DOO TEGOLIM DOO RADNIK DOO D@ADA DOO NEKRETNINA- PROMET TEHNOGRAD HILL-COMERCE DOO IKRA BISTARAC TAXI PREVOZ ISLAMOVI] DENI SUR UNIZANATI DOO ESNAF - IN@INJERING DOO JANA COMPANY DOO TAXI NIKOLI] GORAN AMER. KLUB "ATLANTA" TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] [ABO DOO KVARTET DOO ERKER-ING. DOO HAD@I-TRADE DOO TAXI PREVOZ MALKO^EVI] SADEL-COMERC DOO AHMO TRADE DOO MESNICA "GERO" LRC DOO MTV-KOMERC SPLENDID DOO

Broj 25 - Strana 112
409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA GRA^ANICA TUZLA LUKAVAC OLOVO ZAVIDOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA KLADANJ TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA RUDARSKA 21 M. TITA 199 @ELJZNI^KA 1 TUNJE MILJANOVI]A BB HUSINSKIH RUDARA 359 GNOJNICA BB II KRAJI[KE BB BABICE BB [ERI]I BB BOSNE SREBRENE 44 VOJE KNE@EVI]A 1 I.MUJEZINOVI]A 25 HASANA KIKI]A 13 ORB 78 KOLOVRAT 7 M.BU[ATLIJE 19 ZENI^KA 32 SAVE KOVA^EVI]A 11 D@AFER MAHALA 7 BANJALU^KA 24 M.TITA 88 BOSNE SREBRENE 14 TR@.CENTAR SJENJAK BB XVIII HRVATSKE BRIG.45 BANOVI]I SELO TURALIBEGOVA 55 TURALIBEGOVA 20 LJUBA^E BB GNOJNICA 510 SJEVER 1 B.KIDRI]A 7 MUFTIJE EF. KURTA 25 I.MUJEZINOVI]A 3 SLATINA TR@. CENTAR 1 ZLATNIH LJILJANA 24 SLATINA 2 TUZLANS. ODREDA BB BRANILACA 1 KRIVAJSKA BB HASANA BRKI]A DO 23 VELJKA LUKI]A 225 STUPINE B-6 KULINA BANA 6 H.BRKI]A 65 BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 TRG OSLOBO\ENJA 24 [.BROD V.TUTNJI]A 68 BOKAVI]I BB RUDARSKA 19 KLADANJSKE BRIGADE I.MUJEZINOVI]A 27 BRANILACA BANOVI].83 M.BU[ATLIJE DO 98 M.@.CRNOGOR^EVI]A 15

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020130000043327 1020130000046334 1020130000054385 1020130000025964 1020130000034403 1020130000057392 1020130000041678 1020130000030038 1020130000044103 1020130000003266 1020130000055937 1020130000023539 1020130000048177 1020130000001714 1020130000028971 1020130000035470 1020130000036828 1020130000034694 1020130000029844 1020130000041581 1020130000040805 1020130000028583 1020130000024994 1020130000041484 1020130000047983 1020130000001326 1020130000045073 1020130000052445 1020130000056713 1020130000011026 1020130000038865 1020130000018398 1020130000018495 1020130000002684 1020130000001520 1020130000063503 1020130000057198 1020130000055646 1020130000023830 1020130000031008 1020130000052736 1020130000027031 1020130000004818 1020130000040223 1020130000032463 1020130000024412 1020130000017719 1020130000035276 1020130000019853 1020130000058750 1020130000035955 1020130000065346 1020130000046625 1020130000004915 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KANDELA DOO FEHTILIJEK DOO KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD SHKENDIJA DOO TAXI PREVOZ A. \ULI] INSTALATER D.O.O. AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. "^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD EMI - BEGANOVI] D.O.O BEOM TRADE DOO TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA WEST STR CENTURY 21 D.O.O. NEDITAM DOO DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] TAXI PREVOZ MITI] SUAD ELEKTROMONTA@A D.O.O. PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT LIVNICA ^ELIKA DOO MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE GRADNJA SZR CA IRA COMPAGNIE DOO CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. FOREST BH DOO KARITEX DOO HAMGRAF D.J.L. TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD ROYAL TRAVEL DOO ABES COMPANY DOO ABASIDA DOO FERING - SERVIS DOO NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. EUROMONT DOO OLING DOO MEHMEDOVI] DOO PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR DINA DOO ATS DOO VIS-LEGIS DOO OBP GRIL VL.MILETI] AHMET GEPARD-21 DOO TIM HANS DOO LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. TAXI MUJNOVI] ZLATKO BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA TM I M-KOMERC DOO ADECCO DOO BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM MINIKA COMERC DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KLADANJ BR^KO TUZLA TUZLA TUZLA GRADA^AC @IVINICE TUZLA TUZLA SAPNA TUZLA TUZLA KALESIJA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G. VAKUF KUPRES BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO ALEJA BOS.VLADARA 9 M.BU[ATLIJE 7-8/33 VELJKA LUKI]A 126 RUDARSKA 32 HASANA BRKI]A 219 BLAGOJA PAROVI]A 29 AVDAGE HASI]A BB GORNJI RAHI] BR.350 IVANA RIBARA 15 21.DECEMBAR BB ROMANIJSKA 66 SARAJEVSKA BB [AHI]I,PANJIK 24 [ABANA ZAHIROVI]A 2 BOSNE SREBRENE 14 ME\E\A BB MUHAM.HEVAH.USKU. 1 RUDOLFA VIKI]A 2 RAINCI GORNJI BB KOVA^U[A V BB SLOBODE 163 HAD@ALI] OGRADA II 12 770 SBB BB PRUSAC 770 SBBR BB GROMILE I 12 GUVNA BB KOVA^U[A II BR.9 KO@ARSKA 78 VRBAS NASELJE D4 TERZI]I BB BRATSTVA JEDINSTVA 10 INDUSTRIJSKA ZONA BB S.AHMEDOVA 75 SLOBODE 163 BOSANSKA 2 SLOBODE BB KO@ARSKA 18 PORI^E BB NOVA TRAVNI^KA BB ZLATNIH LJILJANA BB BATU[KI LUG BB NUGLE II BB ARMIJE BIH 171 14.SEPTEMBAR BB VESELA BB KULINA BANA 1 ZOHOVAC BB VESELA 59 SLOBODE 220 S.AHMEDOVA 75 POLJE 2 GAJ III 5

Broj 25 - Strana 113
1020130000024121 1020130000059720 1020130000036149 1020130000012966 1020130000051281 1020130000047595 1020130000049535 1020130000058362 1020130000053803 1020130000046916 1020130000012481 1020130000067286 1020130000067771 1020130000020144 1020130000064764 1020130000018010 1020130000008504 1020130000005594 1020130000053997 1020170000001421 1020170000013255 1020170000002294 1020170000014031 1020170000007532 1020170000011315 1020170000001227 1020170000017329 1020170000005398 1020170000019851 1020170000000742 1020170000022955 1020170000008405 1020170000009957 1020170000030812 1020170000000839 1020170000009860 1020170000015874 1020170000023537 1020170000026544 1020170000019366 1020170000002003 1020170000015777 1020170000018396 1020170000029163 1020170000012382 1020170000028775 1020170000004622 1020170000016650 1020170000007726 1020170000029745 1020170000002585 1020170000028581 1020170000019269 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ADVOKAT AJNA DEMIROVI] D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. ONO COMMERCE DOO GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR TAKSI PRIJEVOZ VL.LUKI] MIRJANA AF-KOMERC D.O.O. AUTOPREVOZNIK TALETOVI] GIPROM D.O.O. TUZLA-KVARC D.O.O. FAKTUM D.O.O. QBE D.O.O. ZA PROIZ. PROMET I USL. SRETNA ZEMLJA VL.ZUKI] HASAN TD-TOURS D.O.O. DAMM D.O.O. BEFAM GRADNJA DOO TUZLA - FILM D.D. AMSTERDAM DOO DVA LAVA DOO HAZNEDAR DOO [PEDICIJA ATP DD C. DESING STUDIO ADLER CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. SUR RESTORAN DUGA JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D PLAVAC COMPANY DOO HOZI] TURIST DOO HEMBA SUR VL.MARI] E. SIND. TVOR.KO@NE OBU]E NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD HLADNJA^A I KLAONICA D.D BELLAMIEE D.J.L FRANC [PED DOO SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. BUGOJNO - BUS D.O.O PUTNIK-DO DOO UZORKOMERC DOO KVALITET DD OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. GIOVANI DOO MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. GRANIT MERMER INTERNACIONAL SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR BINAS DD FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. ELIS DOO PRIMONT-S DOO ELEKTRO-HIS DOO NIK-STIL DOO TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. TREF STR VL.HOD@I] RASIM FEJZI] DOO DEMINER DOO

Broj 25 - Strana 114
516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF G.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUSOVA^A D.VAKUF PROZOR-RAMA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO GOR. VAKUF GROMILE II/1 ZLATNIH LJILJANA BB BOSANSKA BB HENDEK VIII/1 VESELA BB KOVA^U[A BB VOZNIK IV 56 GAJ III 1/A SULTAN AHMEDOVA 135 14 SEPTEMBAR BB KOP^I] 43 NUGLE 51 S. AHMEDOVA 78 VRSE BB S.AHMETOVA 84 KO@ARSKA 18 NIKOLE MILISAVA K.BANA 28 PORI]E BB BARICE BB PRUSAC BB SULTAN AHMEDOVA 131 KULINA BANA 1 SULTAN AHMEDOVA 112 BUKA 7 VOLJICE BB VRBAS NASELJE II BB BOSANSKA BB 717.SL.BRIGADE BB SULTAN AHMEDOVA 73 POTO^ANI BB 770 SBBR POLJE BB 11.SEPTEMBAR BB KRALJA TOMISLAVA BB ^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B VESELA BB ARMIJE BIH 171 SULTAN AHMEDOVA BB ARMIJE BIH 171 BOSANSKA 63 DRVETINE BB SULTAN AHMEDOVA 141 KRALJA TOMISLAVA BB KULINA BANA BB S.AHMEDOVA 81 ZLATNIH LJILJANA 89 KUMENTA 34 KOVA^U[A 1 GROMILE IV/99 KULINA BANA 1 HRASNICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020170000033237 1020170000008308 1020170000027708 1020170000032170 1020170000003361 1020170000018978 1020170000023149 1020170000023246 1020170000004040 1020170000000354 1020170000003458 1020170000003070 1020170000029939 1020170000020336 1020170000032073 1020170000018784 1020170000004816 1020170000035274 1020170000010927 1020170000000160 1020170000030521 1020170000032267 1020170000010830 1020170000027223 1020170000012673 1020170000011024 1020170000040027 1020170000006756 1020170000019657 1020170000018687 1020170000040415 1020170000039348 1020170000033722 1020170000008114 1020170000010345 1020170000039445 1020170000005592 1020170000034595 1020170000040512 1020170000041482 1020170000012091 1020170000038087 1020170000039542 1020170000010636 1020170000043519 1020170000008793 1020170000011509 1020170000000645 1020170000041094 1020170000020045 1020170000008696 1020170000031394 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RASKO DOO BATA STR VL.^OLI] FERID FUDBALSKI KLUB BUGOJNO BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I. ROBERT SCHNEIDER DOO AMSTERDAM CAFFE BAR SUR ELEKTRO & PLIN DOO DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA KONDOR DD KRISTAL DOO PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI] GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. BOS-ITA DOO ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. BATI]-KOMPANI DOO BEDEM DOO DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. GORICA DD GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] CHEMOMETAL DOO RADU[A-DRVO DOO MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. FICH-^ELI] DOO MEHDI DOO TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. MM SUR VL. RAMI] ALMIR MT - TRANSPORT DOO MONTER DOO MEMIX DOO GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA DRVO IZVOZ D.O.O. BUPLAST D.D. MLINEX DOO AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA ADVOKAT [I[I] ENIS DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA LUPING DISKO BAR SUR VIB TRADE D.O.O. JUNIOR XXL STR-BUTIK TEA KAFE BAR SUR MESNICA SZR. KALE D.O.O. RAM^I] KU]NA RADINOST IMRA D.O.O. AL-DINO - [PED DP-M PROIZ. TGOV. I USL. DRU[.DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TRNOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A HAD@I]I ILID@A ILID@A BIHA] BIHA] NUGLE II 13 VESELA BB S.AHMEDOVA 97 705.SL.BRDSKE BRIG. 10 HRASNICA BB VESELA BB SULTAN AHMEDOVA 80 GROMILE IV / 7 ^AU[LIJE BB 770 BRIGADE BB KARAD@E BB SULTAN AHMEDOVA 75 BOSANSKA 9A ^AU[LIJE BB S. AHMEDOVA 102 JAKLI^KA BB SULTAN AHMEDOVA 43 [EHITLUCI I BB 770SLAVNE BRD.BRIG.BB BOJNI^KA 85 ADEMA BU]E 63-B STUPSKO BRDO BB STUPSKO BRDO BB A. [A]IRBEGOVI]A 98 D@. BIJEDI]A 2 BARE 20 OSKI 19-A DRAGE FILIPOVI]A 68 ENVERA [EHOVI]A 17-A PUT FAMOSA 38 SPOMENIK 26 MUSTAFE KAMERI]A 8 D@. BIJEDI]A 185 STUPSKA BB DRAGANA KULID@ANA 4 E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 LUKAVAC BB TEREZIJE BB OLIMPIJSKA 36 D@EMALA BIJEDI]A BB J.SLAVENSKOG DO 4 LU@ANSKO POLJE 9 D@.BIJEDI]A 202 HENDEKU[A 72 DRAGANA KULID@ANA 14 FARNC.REVOLUCIJE 116 HALILOVI]I 7 BOSANSKIH GAZIJA 6 ZOVIK BB PUT FAMOSA 38 EJUBA SARAJKI]A 1 MIROSLAVA KRLE@E 2 BOSANSKA 21

Broj 25 - Strana 115
1020170000025768 1020170000044780 1020170000031782 1020170000042064 1020170000038863 1020170000013643 1020170000040124 1020170000020142 1020170000007241 1020170000015680 1020170000017717 1020170000042549 1020170000010733 1020170000006271 1020170000020724 1020170000008502 1020170000045653 1020170000002488 1020170000029648 1020180000003506 1020180000006222 1020180000008550 1020180000009035 1020180000007871 1020180000003797 1020180000011848 1020180000010102 1020180000011266 1020180000002730 1020180000005058 1020180000009811 1020180000009520 1020180000011169 1020180000013982 1020180000010587 1020180000008841 1020180000009714 1020180000008744 1020180000006804 1020180000014758 1020180000007677 1020180000012721 1020180000009229 1020180000012236 1020180000013594 1020180000010005 1020180000004961 1020180000013691 1020180000016310 1020180000015534 1020180000013303 1020220000014659 1020220000026978 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OPRUGA SZR VL.BENSAID FAZLIBEG. GAF D.O.O PROIZ.PROM.USL.PREDUZ. AMELA-H O.R. FIZER.SALON PATRIA-D.V. D.O.O. HRAST SZR DUBOKA D.O.O. EGIPAT SUR-PIZZERIA FARMEX D.O.O. PRODUCT BETON D.O.O. SAMOBORKA KOMCEL DD DRVOPROMEX D.O.O. ESCUDO D.O.O. ACCOUNT D.O.O. DADO-TRADE D.O.O. MESARSKA RADNJA VL. PLAVAC F. ISKRA NOGOMETNI KLUB LOVA^KI DOM VL.DEDI] ABAZ [PEDICIJATURIST D.D. PRIMO D.O.O. SANKOMERC DOO BAMBI SUR TIKET PROMET DOO MORANKA KOMERC DOO PAN - NAM DOO SAS COMERC DJL AUTODIJELOVI M&D DOO FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA BONEKSID DOO GLOBE LINE DOO BIKAVAC DOO JUH-PROM DOO KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET REVIJE PRESS DD DJURI] COMPANY DOO ^OBA DOO STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A MALVEX DOO STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. POLJOTRA DOO ERFEX DOO LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET ]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. FARIDO D.O.O. [U]UR ND D.O.O. BERLIT-EX D.O.O. KAMICHO - VENDING D.O.O. SMS STR. VL. MUSI] SAMIR GP IZGRADNJA DD CENTROMARKET DD

Broj 25 - Strana 116
621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KULEN VAKUF BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KLJU^ CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] VELJKA MILEVI]A 3 HARMANSKI SOKAKA 19 DR. I..LJUBIJANKI]A 32 OZIMICE 1 L-3 B.\UR\EVA 16 ZAOBILAZNICA GORENJE PUT V KORPUSA BB BJELOVARSKA BB JABLANSKA BB KASIMA ^EHAJI]A 43 MAHALA 64 R. LOPA[I]A BB TR.CENTAR HARMANI CERAVA^KA BRDA M. OMEROVI]A 60 HARMANSKI SOKAK 14 OZIMICE LAMELA 3/4 SASTAVA^KA 1 OZIMICE II B-D @ELJEZNI^KA 16 KAJE POPOVI]A 22 BIHA^KIH BRANILACA BB GRABE[KA 4 VRSTA BB MATE VUKOVI]A 34 HANLOVSKA BB RASIMA DELI]A 8 MALI LUG DANA DR@AVNOSTI 2 HASANA K. PRU[^AKA B KRALJA TVRTKA 11 S.VELI^ANSTVENOG BB IVANA FRANE JUKI]A VJEKE ^ELEBI]A BB V KORPUSA BB OMERA NOVLJANINA 1 BIH.BRANILACA 70 HAMZE HUME BB @RTAVA FA[IZMA 32 S.BEGA BA[AGI]A 38 MAKA DIZDARA BB N.SMAILAGI]A BB OZIMICE I TO-10 HARMANI H-11 OZIMICE II BLOK X 1/6 SARAJEVSKA 13 H.POZDERCA 18 BIHA^. BRANILACA 106 UNSKA 7 HARMANSKI SOKAK 19 @RTAVA FA[IZMA BB HATINA^KI PRILAZ 4 MUHSINA RIZVI]A BB MIROSLAVA KRLE@E 2

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020220000018539 1020220000010197 1020220000032022 1020220000002825 1020220000021255 1020220000024068 1020220000033186 1020220000016114 1020220000000109 1020220000032507 1020220000032313 1020220000014756 1020220000017763 1020220000023777 1020220000020867 1020220000030761 1020220000009906 1020220000016793 1020220000010682 1020220000022710 1020220000035902 1020220000039103 1020220000034544 1020220000038521 1020220000015241 1020220000015047 1020220000012913 1020220000021061 1020220000007287 1020220000027172 1020220000003892 1020220000019897 1020220000009130 1020220000029112 1020220000013592 1020220000039297 1020220000005541 1020220000039685 1020220000039782 1020220000039588 1020220000036387 1020220000034059 1020220000037551 1020220000030567 1020220000013689 1020220000007772 1020220000021546 1020220000043565 1020220000041043 1020220000039879 1020220000040558 1020220000023971 1020220000040073 1020220000030858 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SANA DI DD HAMDA[ UR KAFFE BAR MB LIPOVA^A DJL ROVO-KOPA^KA SZD MUSTANG KONJI^KI KLUB ELMES DOO SAFET SUR MARKET UNA KRAJINAMETAL DD "KOD HUSE" UR BIFFE IFTI] -IN@INJERING DOO DIVLJA ORHIDEJA DOO UNITED UR VL.TOPI] TR D@EMI EVRO-KRUITIK DOO PAPIR - COMERCE DOO CAFFE BAR UNA ZZ OSTROVICA "LEJLA" SUR VL.HUJI] F. OMEGAKOMERC DOO SUR SNEK BAR COBRA BO[NJ.STRANKA PRAVA BIMES DD ADAMS DOO BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO EURO-MLIJEKO DOO HA&DO DOO ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO A-IN@INJERING D.O.O. ALFA & OMEGA D.O.O. MA[OMONT D.O.O. DELTA D.O.O EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK CITRUS DOO BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. UNA TEKSTIL DOO TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. AZRA-TRADE DOO UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. LION DOO EDO.GPU DOO BIMM-AUTO DOO MODUS DOO MESNICA DELI] DOO RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] KE^ALOVI] DOO [.A.S. EXPORT-IMPORT DOO KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] FELIX DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] IZA^I] BB SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 MALA LISA BB VIKI]I 80 PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB BOSANSKA 21 BIHA^.BRANILACA 52 M.[.KURT]EHAJI]A BB CEROVA^KA BRDAV 160 DVORANA LUKE BB PUT 5. KORPUSA BB V.BUBNJA 43 DARIVALACA KRVI BB BIH.BRANILACA BB DOBRIH BO[NJAKA CEROVA^KA BRDA 84 5.KORPUSA 5 OZIMICE II B-7 D-1 BIH.BRANILACA 10 PLITVI^KA BB V KORPUSA BB PRIVILI^KA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 DR.I.LJUBIJANKI]A 47 BOS.KRALJEVA 2 MIROSLAVA KRLE@E 2 PRIVILI^KA BB BANJSKA 5 BRA]E KUKOLJ 21 RASIMA DELI]A 6 DOBRIH BO[NJANA 55

Broj 25 - Strana 117
1020220000044826 1020220000034932 1020220000040170 1020220000025038 1020220000024941 1020220000035029 1020220000024456 1020220000002728 1020220000026493 1020220000047736 1020220000018345 1020220000015726 1020220000043953 1020220000014077 1020220000050840 1020220000004571 1020220000001370 1020220000022031 1020220000049288 1020220000002534 1020220000048221 1020220000014368 1020220000009518 1020220000043371 1020220000048415 1020220000011264 1020220000050549 1020220000032798 1020220000023583 1020220000013107 1020220000049385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727.

5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM LIMEE DOO BEREKIN DOO LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] STELLA-TOURS DOO TERMINATOR DOO UNION IN@ENJERING DD KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA DOM ZDRAVLJA BIHA] MART MARK DOO NE-VA DOO @ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHA] BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] GIGANT DOO [IMECKI INTERNATIONAL DOO MIKI COMMERC DOO VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN SELEKTA DOO POLET AUTO-MOTO KLUB TEHNO-PEK DOO [IPAD BINA DD NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK TEHNO-PEK DOO SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA PANDA-COMERC DOO SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN @ELJEZNI^AR UR.A[^INICA VOJI] TR.MESNICA VL.VOJI] AZRA ASK-KEY CENTAR SZR. EDI] SZR-A OPTIKA K&F D.O.O. AUTOPREVOZNIK DUPANOVI] E. HANA BRIJA^.-FIREZER. SALON SUR. KASUPOVI] D.O.O. ZABAVNE IGRE SAMOST.RADNJA ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. SESA-COMERC D.O.O. HAKAN D.O.O. BI[PED D.O.O. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK GURMAN D.O.O. APO-COMERC D.O.O. K - S D.O.O. ALHAMBRA D.O.O. KRAJINAPUTEVI D.D. H - A D.O.O. BIHA]

BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA]

HIMZE POLOVINE 12 1020220000028918 \URE PUCARA STAROG BB 1020220000010391 BIHA]KIH BRANILACA BB RD.I.LJUBIJANKI]A 182 GAZIHUSREFBEGOVA BB TRG SLOBODE 7 KULEN VAKUF BB PRILAZ KOMBITEKSU 17 KRALJA TVRTKA BB MEHMEDA KOLAKOV. 22 501. SLAVNE BRIGADE 1 ].SALIHODZ./E.MUL.BB TR@NI CENTAR HARM. 2 ZAMA[]E 3 REPU[INE BB MIROSLAVA KRLE@E 2 HUSRETA RED@I]A JABLANSKA 111 ^EKRLIJE BB SAFET BEGA BA[AG. 25 BEDEM 1 VINICA BB 1020220000026105 1020220000040849 1020220000007093 1020220000042983 1020220000002243 1020220000040655 1020220000014271 1020220000003116 1020220000009712 1020220000038715 1020220000038909 1020220000008645 1020220000027075 1020220000002631 1020220000005832 102022000046378 1020220000012428 1020220000005444 1020220000030470 1020220000006705

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 118
728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BU@IM BIHA] BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I GENER. IZETA NANI]A 79 H.]EMERLI]A LAMELA KOSTELA BB DR.IRFANA LJUBJANK.232 ^ELJIGOVI]I 15 NIKE KOLUMBI]A 28 DIZDAREVA 8 NISETA 9 EJUBA ADEMOVI]A 2 MEDRESE 5 PIRIN GRIJEG15 SOKOLOV.BATALJON 2 SREDNJE BB PEHLIVANU[A 17 FERHADIJA 11 DONJI KARTAL 15 H.KRE[EVLJAKOVI]A 61 MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SAGRAD@IJE 23 PEHLIVANU[A 33 AVDE [AHINAGI]A 18 M. TITA 7 DR.PINKASA BANDTA BB PODUBRAVLJE BB LAMELA 5 8 MART BB M.TITA BB RADNI^KA BB BOSANSKA BB KRIVAJSKA 8 ME^EVI]I BB SAFET BEGA BA[AGI]A BB DONJA LOVNICA BB GORNJI JUNUZOVI]I BB ZLATNIH LJILJANA BB DUBROVA^KI PUT BB RATRIOTSKE LIGE BB STIPOVI]I 220 @ELJEZNI^KA BB PRVOMAJSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A L1-B RIBNICA 143 STADION LAMELA 2 LOVNICA BB NASELJE GAJ L 3/4 TR@NICA BB KRIVAJSKA 21 JOLDE BB PATRIOTSKE LIGE ALIJE IZETBEGOVI]A BB GAZIJA BB DONJA LOVNICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020220000000885 1020220000003795 1020220000040267 1020220000010294 1020290000008011 1020290000009078 1020290000006944 1020290000009466 1020290000006265 1020290000005877 1020290000005295 1020290000011309 1020290000010630 1020290000012279 1020290000012861 1020290000005780 1020290000018196 1020290000017129 1020290000006168 1020290000014219 1020290000013734 1020320000003887 1020320000001268 1020320000006409 1020320000005730 1020320000004663 1020320000002529 1020320000003111 1020320000010774 1020320000007379 1020320000007476 1020320000000395 1020320000001947 1020320000000880 1020320000002335 1020320000003305 1020320000006603 1020320000001074 1020320000005439 1020320000003402 1020320000015624 1020320000019892 1020320000002820 1020320000006312 1020320000002917 1020320000010192 1020320000016206 1020320000017467 1020320000007088 1020320000018728 1020320000020474 1020320000016691 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BUTEX D.D. IRFO-KOMERC DOO LUNA UR BISTRO DVA JABLANA SUR VL.DEDIC RED@O YUANG DONG INTER.ECON.TRADE GOLD TOP DJL ZHUBI DOO ZVRK STR HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO HEI - JUNQ DOO ^AR KOMERC DOO YE EXPORT-IMPORT D.O.O BAGS-PDS DOO MAD@ DOO BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA FUNIU INTERNATIONAL DOO NATUR-PHARM DOO VOLTA DOO DONG YI DOO GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA MECOM DOO INTERMERKUR DOO COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT JASMINA STR ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. KRIVAJA IND.PRED.DD SPEKTRA KOMERC DOO START SZR PEKARA VL.BEGI] F. AMNEM DOO ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ GRADNJA SZR BE^I] SIFET MOST-GRAD DOO AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA ^EHAJI]-S DOO GRADSKA PEKARA JP GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. JAGERMEISTER DOO ]EPEL EXPORT-IMPORT DOO ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. [OGOLJ-S DOO SELEX- EKSTRA DOO RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. EDO-BAU D.O.O. KOLONIJAL TRG.RADNJ.VL.HUSI] S. DUHAN TR VL. [IBONJI] RASEMA KLEK U.R. FAST FOOD POLO OBRT. RADNJA

Srijeda, 11. 5. 2011.
780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO HRASNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO BA^I]I BB " D@. BIJEDI]A 95 GRADA^A^KA 28 B.MIMAR SINANA BB B. ZENUNIJA 1 HRASNI^KA 36 TRG HEROJA 21 TRG ME\. PRIJATELJS.2 OLIMPIJSKA 17 MALA ALEJA 14 " RAJLOVA^KA BB GRADA^A^KA BB TRG SOLIDARNOSTI BB TETOVSKA 16 N. SMAJILAGI]A 4 RAGIBA D@INDE 90 TRG BARCELONE 3 T.C. V. POLJE TRG SOLIDARNOSTI 11 GRADA^A^KA 108 OLIMPIJSKA 32 V.^UR^I]A 34 H.SU]ESKE BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 D@. BIJEDI]A 174 BOJNI^KA 55 TRG GRADA PRATO BB AVDE HOD@I]A 58 SAFETA ZAJKE 296 M.KRLE@E DO 1 S. HAD@IJA 23 SARA^I 77 D@.BIJEDI]A 145 AVDE HOD@I]A 58 TR@NI CENT.DOBRINJA II OSMANA \IKI]A 12 SAFETA HAD@I]A 90 D@.BJEDI]A TC HECOPROM B TRG. SOLIDARNOSTI 17 MUSTAFE DOVAD@IJE 20A STARI DRUM DO 73 R.ABAZOVI]A 18 SAFETA ZAJKE BB TE[ANJSKA 7 LUKAVI^KA CESTA 67 D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB KRALJICE JELENE 2 BUNI^KI POTOK 193 DR.SILVE RIZVNABEG.40 BR]ANSKA 4/6

Broj 25 - Strana 119
1020440000016297 1020180000003118 1020440000009992 1020440000015327 1020440000012902 1020440000014551 1020440000023669 1020440000002717 1020440000027549 1020440000025027 1020440000001650 1020180000001081 1020440000027743 1020440000020856 1020440000031720 1020440000010380 1020440000003978 1020440000032496 1020440000005336 1020440000033369 1020440000035891 1020440000006985 1020440000030653 1020440000021632 1020440000008925 1020440000030944 1020440000001068 1020440000036570 1020440000033757 1020440000038704 1020440000037928 1020440000034921 1020440000007955 1020440000039965 1020440000035018 1020440000042390 1020440000039674 1020440000009798 1020440000003493 1020440000040450 1020440000037055 1020440000011156 1020440000012514 1020440000038995 1020440000026288 1020440000040256 1020440000003202 1020440000009022 1020440000030071 1020440000012611 1020440000029489 1020440000000292 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

D@OKEJ DOO " AUTO-TAXI POPARA INES GARMOND SZD SILVER FRIZ. SALON STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN EKAM DJL SELI DOO MAMBA TRADE DOO AMBRAMONT D.O.O VRELO BOSNE GZP DJL " PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N "IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA MONTEX DJL K.B. WEST DOO WEI RONG DOO SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLAST. MAHO SZR BRIJA^ MERI SAM.KROJA^KA RADNJA PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT FLORA STR VL.KANLI] ZAHID A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. ZEBA TOURS DOO AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA TAFI] COMMERCE DOO ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. DINO SZR AUTOPRAONICA JUBIL DOO PORTA URBIS DOO TAFI] DOO IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1 D@ENI DOO IND DOO ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA OLIMPIK FUDBALSKI KLUB ^OLA STR VL.^OLI] EMIR SPRING$ 91 D.O.O. OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. ELKHAN DOO IZOLATER DOO AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN SINISTRA D.O.O. NAPRIJED D.O.O. LANCER D.O.O.

Broj 25 - Strana 120
830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO FOJNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BULEVAR M.SELIMOV. 29 SAFETA HAD@I]A BB OLIMPIJSKA 42 LUKAVI^KA CESTA 121 D@. BJEDI]A 22 A. [A]IRBEGOVI] 56 SMAJE [IKALA 89 SUMBUL ]ESMA 33 M.TITA 4 SARAJEVO MAR[ALA TITA 52 BOSANSKA BB M.TITA 5 AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 TRAMPINA 6 ANTUNA HANGIJA 83 KO[EVO 10 ASIMA FERHATOVI]A BB ZAGREBA^KA BB ALEJA LIPA 93 TRG HEROJA 6 ZOVIK 8 ALIPA[INA 51 KRALJA TVRTKA 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A N.SMAJLAGI]A-V GIMN. M.TITA 9A PATRIOTSKE LIGE BB ZMAJA OD BOSNE 18A TE[ANJSKA 72 VUKOVARSKA 2 KRANJ^EVI]EVA BB JAGODI]A 5 NOVOPAZARSKA 62 KOTUROVA 2 TEREZIJE BB OLOVSKA BB GORNJA JO[ANICA 2 HAD@ELI 25 GETEOVA 15 GABELINA 2 TEREZIJE BB TE[ANJSKA 24 H. ^EMERLI]A 6 PRIJEKO 1 TEKIJA 6 KULINA BANA 3 A.[A]IRBEGOVI] 102-5 HISETA BB ENVERA [EHOVI]A 14 ZMAJA OD BOSNE 14 C JADRANSKA 1 PLANDI[TE 66 TEREZIJE BB ^EKALU[A 21 SARAJEVSKIH GAZIJA 24 CIGLANSKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020440000003105 1020440000038219 1020440000012029 1020440000042584 1020440000006597 1020440000042002 1020440000018334 1020500000042775 1020500000029292 1020500000002617 1020500000027740 1020500000051408 1020500000035985 1020500000029971 1020500000056258 1020500000046946 1020500000052475 1020500000028128 1020500000048304 1020500000038313 1020500000011929 1020500000014257 1020500000010280 1020500000024345 1020500000045588 1020500000037731 1020500000025024 1020500000029583 1020500000034239 1020500000021629 1020500000057325 1020500000042678 1020500000055482 1020500000057519 1020500000044424 1020500000027158 1020500000040447 1020500000017846 1020500000030165 1020500000048886 1020500000035403 1020500000028031 1020500000050438 1020500000016488 1020500000063824 1020500000015712 1020500000040835 1020500000054706 1020500000038022 1020500000017361 1020500000027934 1020500000050923 1020500000030068 1020500000041029 1020500000018137 1020500000011153 1020500000063145 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EMAH D.O.O. MELIS FAST-FOOD S.U.R EVERBIH D.O.O. IMZIT - COMERC DOO BRA^A MUJI] EXPORT -IMPORT 10 CAFFE BAR S.U.R. TAXI PREVOZ D@UBUR MUNIB AUTOPREVOZNIK HAMZI] BUREKD@INICA ELEZOVI] N. EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO [IPAD FOJNICA DOO ]ESKOPROMEX COMPANY DOO ALI CORPORACIJA DOO MIRDEM DOO TESSANTEX DOO ZEC SUR VL. DIZDAREVI] FAST FOOD MANCE PAVAROTI SUR PLAVI TURS DJL PLAY BACK SUR CAFFE BAR LOKVE DOO BEMIS DOO ME[ANOVI] SZR CITY LOOK MUKI STR KANTINA SUR GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH S.M.A. DJL SAMEX DOO HUM DD SOKOLICA DOO CODIM DOO AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. DEM - NAP DOO SAN REMO STR LEONARDO BELA VULKANIZER SZR UNIS BIOKOVO DJL ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA HASI] SUAD I OSTALI DNO REPAL SA DOO TELEKOM LINE DOO ALHOS-ALIJA HOD@I] DD ALFA NOVA DOO KTK VISOKO D.D. MESSENGER A.N DOO RIGTIS D.O.O RAIF GRADNJA D.O.O SILCA SZR MALBODUA DOO DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING LJUCA KOMERC DOO FAMINEX D.O.O. BORSALINO SUR RESTORAN SELMA STR K.K. TRANS DOO FLJORIJA KOMPANI DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO BREZA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO NEDIMA FILIPOVI]A 7 ZMAJA OD BOSNE 16 M.KRLE@E 13 TITOVA 13 TEREZIJE BB D@EMALA BIJEDI]A 182 MERHEMI]A TRG BB M. TITA 7A PATRIOTSKE LIGE 29 OBALA MAKA DIZDARA 8 DRAGE FILIPOVI]A 75 BISTRIK MEDRESA 41 HALILOVI]I BB KRANJ^EVI]A BB @ELJEZN.CESTA BB D@.BIJEDI]A 144 BANJEVAC 104 CIGLANSKA BB KAKANJSKA 4 BA^I]I BB A. MUHAREMIJA 2 TRG HEROJA 29 H.^EMERLI]A 13A JEZERO 8 A.[A]IRBEGOVI] 12 IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 IGMANSKA 36 HRASNI^KA CESTA14 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 A.[A]IRBEGOVI] 24 BRIJE[]ANSKA 23 BISTRIK 9 KOBILJA GLAVA 22 M.H.USKUFIJA 19 ALIPA[INA BB BREKA 152 @ I.MUJEZINOVI]A 24 PAROMLINSKA BB BRA]E ESKENAZI 3 S.BAKAREVI]A 13 M.KAMERI]A 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 PEHLIVANU[A 3/3 FALETI]I 57 BRANIL. SARAJEVA 19A MEJILINA 6 GRADA KALGARIJA 1 VRATNIK MEJDAN 15 HALILOVI]I 9 DANIJELA OZME 2 HALILOVI]I B.B. KO[EVO 1 HAKIJE KULENOVI]A 1. KOVA^I 51

Broj 25 - Strana 121
1020500000006691 1020500000030456 1020500000044036 1020500000001550 1020500000041126 1020500000045685 1020500000005527 1020500000021726 1020500000031426 1020500000050147 1020500000060914 1020500000064115 1020500000063339 1020500000038992 1020500000009989 1020500000062854 1020500000074688 1020500000021338 1020500000049759 1020500000068674 1020500000019398 1020500000021823 1020500000006594 1020500000075076 1020500000077307 1020500000015518 1020500000066734 1020500000034627 1020500000053251 1020500000016197 1020500000011056 1020500000075658 1020500000076337 1020500000072263 1020500000071778 1020500000070323 1020500000058974 1020500000060041 1020500000065764 1020500000074591 1020500000071196 1020500000005139 1020500000046073 1020500000015130 1020500000063048 1020500000020950 1020500000047625 1020500000008728 1020500000067510 1020500000011832 1020500000025412 1020500000055288 1020500000082060 1020500000003490 1020500000047237 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GEOIN@ENJERING DOO INTEGRA DJL KALTENBERG DOO [IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR MINASCO DOO NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA DADO SZR DUNDEE DOO GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA SELEK COMPANY DOO AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. SAJ-KOMERC DOO NIZAM PROMET DOO DRVO MASIVA TRADE DOO MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD HUBI] BAU-GRADNJA DOO MEDECO DOO VITEX TEKSTILNA IND.DD ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. KAMEN DOO VOLVOX DOO TERRA PROJECT DOO INTERNEON DD MOBILEX DOO ELTEHNA DOO BH PETROL DOO HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL AUTOSAOBRA]AJ DOO IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI LINO DOO SATEX DD DURIKOM DOO ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS BRA]A KURTOVI] DOO EKO KOMERC DOO UNIS INIDATA DD N.S. DOO ZELENIKA H.Z.M. DOO THD-COMERC DOO NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB ELTRING DOO PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR YSKE DOO EKMI] DOO VAKO EXPORT-IMPORT DOO MUROVAC D.O.O. EUROTRADE D.O.O. ZENITH D.O.O. ALMA FAST-FOOD SUR. MAKER ING D.O.O. MIKAS & JASMIN D.O.O. KOVA^I BIFE VL.LAKOVI] DAMIR

Broj 25 - Strana 122
942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 ANTUNA HANGIJA 65 VELIKIH DRVETA 2 D@EMALA BJEDI]A 156 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOLODVORSKA 12 PUT FAMOSA BB [TROSMAJEROVA 10 HAD@IBE[IREVA 14 ZVIJEDTA 17 A.[A]IRBEGOVI] 40 IGMANSKA BB KO[EVO 1 KOLODVORSKA 12 A.[A]IRBEGOVI] BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020500000078859 1020500000051893 1020500000030941 1020500000016391 1020500000022890 1020500000070614 1020500000056840 1020500000018331 1020500000061108 1020500000074882 1020500000077889 1020500000012996 1020500000007758 1020500000087977 1020500000049662 X X X X X X X X X X X X X X X (Bi-27/11)

MAGARAC DR. ZA UGOST.TRG. I USL. ALVI D.O.O. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD METALIK D.O.O. HAZE D.O.O. SA DUNDEE GROUP D.O.O. ECN D.O.O. RVR COMPANY D.O.O. DID@ STR NA MALO MEDIHA M. VIHOR EXPORT-IMPORT DOO VARE[ BRAJEVI] TRADE D.O.O. POLET GRAF. DIONI^KO DRU[TVO MEGATTI D.O.O. EXTREME-IN@INJERING DOO ELEKTROUNION-ELEKTROKOVINA

UNION BANKA DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA MART 2011. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. NAZIV PATAK TRGOVA^KA RADNJA GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO BAROK TRGOVA]KA RADNJA NERFIL D.O.O. PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA VELMOS DD EURO - TRADE CO DOO SOKO PROIZVODNJA OPREME DD MO-NET SZUR BIM SLU@ANJ DOO NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. RULLMO DOO BAMBI STR LIDO RESTORAN SUR D&D ^OLI] D.O.O. BIG BEN CAFE BAR MLINAR KONOBA SUR GRANAP BOBI] TR MOSTAR SPORT. KLADIONICA MILLENIUM AVOKADO D.O.O. MOSTAR GVO@\ARIJA ALEN SAM.SPEC.PROD. AUTOSAOBRA]AJ DOO UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA STR "DM" ZIS COMERCE DOO UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR SAR "BE]O" BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC ELEKTROAKUSTIK DOO BOR DOO SJEDI[TE MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTR MOSTAR MOSTAR ^ITLUK LJUBU[KI MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR DRE@NICA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE PRA^A ADRESA M.TITA 141 KRALJA TOMISLAVA L1 3 BRA^E BRKI]A 16 VRAP^I]I BB ON[]UKOVA 49 M.TITA 13 A RODO^ BB BRA]E BRKI]A 5 M.TITA 302 B.FEJI]A 26 SLU@ANJ BB Z.FRANKOPANA BB BLAJBUR[KIH @RTAVA XII 2 ONE[]UKOVA 27 VUKOVARSKA BB BRA]E FEJI]A BB ONE[]UKOVA BB DONJA DRE@NICA BB VUKOVARSKA BB KO^INE 146 C M.TITA 122 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 F. DIZDAREVI]A 4 DUBI[TE BB M.TITA 10 R.ISLAMOVI]A BB Z.IMAMOVI]A BB M. MA[I]A MUNJE 69 ZAIMA IMAMOVI]A BB GAMEL ABDEL GANEMA RENOVICA BB TRANSAKCIJSKI 15 i 30 i 90 i RA^UN vi{e dana 1020010000003369 X 1020010000000362 X 1020010000002205 X 1020010000003757 X 1020010000003272 X 1020010000005891 X 1020010000001429 X 1020010000007637 X 1020010000001332 X 1020010000000653 X 1020010000003854 X 1020010000000556 X 1020010000007346 X 1020010000001817 X 1020010000001138 X 1020010000006473 X 1020010000009674 X 1020010000004436 X 1020010000011420 X 1020010000005988 X 1020010000012002 X 1020010000004048 X 1020070000003075 X 1020070000007440 X 1020070000009671 X 1020070000000844 X 1020070000011902 X 1020070000009865 X 1020070000003560 X 1020070000015588 X 1020070000006179 X 1020070000018304 X

Srijeda, 11. 5. 2011.
33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE USTIKOLINA GORA@DE GOR@ADE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC M.BAJI]A-BAJE 1 MRAVINJAC BB M. MA[I]A MUNJE 2 ZAIMA IMAMOVI]A 44 CVILIN BB ZDRAV.RADNIKA BB SINAN PA[E SIJER^. BB ZAIMA IMAMOVI]A BB 25.NOVEMBAR BB VITKOVI]I BB 43. DRINSKE 21 ZAIMA IMAMOVI]A BB SINICA 16 KULINA BANA 13 VITKOVI]I BB VI[EGRADSKA BB TRG DR@AVNOSTI BB VARDA 44 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA 64 SUHI DO 5 LUKA 19 VARDA 33 SARAJEVSKA 31 SUHI DO 3 DONJE POLJE BB @ELJEZNI]KA 16 B. POLJE BB M.TITA BB MIRKE 46 TRG DR@AVNOSTI 2 SEONICA BB PRKANJ 16 GRABOVCI BB VRDOLJE 9 KOLONIJA BB M.TITA BB M.TITA 72 VARDA 2 @ELJEZNI^KA 5 TRG DR@AVNOSTI 4 TRBI]A POLJE BB [UNJI 8 BOLNI^KA BB 3. MARTA 83 PODORA[AC BB ^ELEBI]I 10.HERCEG.BB DRECELJ 10.HERC.BRIGADE 1 3. MARTA 20 PODORA[AC BB VARDA BB M.TITA BB PRKANJ BR 20 KOLONIJA BB

Broj 25 - Strana 123
1020070000004821 1020070000000650 1020070000021893 1020070000002008 1020070000020147 1020070000008895 1020070000005888 1020070000018595 1020070000019080 1020070000014133 1020070000028877 1020070000017528 1020070000015297 1020070000005015 1020070000003754 1020070000025676 1020080000040080 1020080000035327 1020080000040565 1020080000030768 1020080000020583 1020080000031932 1020080000042117 1020080000026597 1020080000000892 1020080000003802 1020080000006518 1020080000014278 1020080000028925 1020080000021553 1020080000026306 1020080000026888 1020080000035230 1020080000031544 1020080000029119 1020080000045221 1020080000024948 1020080000043281 1020080000048422 1020080000028343 1020080000007585 1020080000017382 1020080000001862 1020080000041535 1020080000036879 1020080000006421 1020080000010689 1020080000023687 1020080000057443 1020080000024172 1020080000015733 1020080000017576 1020080000053466 1020080000006712 1020080000019807 1020080000041244 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

LEJLA TRGOVINSKA RADNJA CONSTRUKTOR DOO PODRINJE DD VEKTOR DOO SAZZD & ING DOO RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. DONJI MOST UGOSTIT. RADNJA BE]KO UGOSTITELJSKA RADNJA BAHTO TRANS D.O.O. HATA-COMERC D.O.O. AKVARIJUM OBRTNI^KA RADNJA DINO TRGOVINSKA RADNJA MESOPROIZVOD D.O.O. NUNEX STR VL. FEJZI] NUSRET BAZENI MOTEL DOO ZLATNA NIT TVOR.MOD. KONFEKC. CACH DOO IDEAL DJL DOO HANNAH STR STIL VL.BUTUROVI] E. STR HIT VL. NUHI] A. STARI - GATSBY SUR STARI ASOVI SUR BIG-BEN SUR [IPAD NOVA PILANA DOO BOSNA- FLORA DOO NERETVA STR VL.BORI] LIGATURA STYLE DOO ZZ BUTUROVI] POLJE MERHAMET MDD OSN. ODBOR TERMAL DOO MINI MARKET VL. M. BAJI] BOS STR SEONICA BA]KO STR VL. TRE[NJO N. KRALJU[NICA STR VL. VRTI] AUTOPREVOZNIK NOVALI] AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. LAZUR STR VL. KORI] FERID MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] ELA STR VL. ]IBO ESMA TVORNICA MA[INA DD ADNA SUR VL.KARI] A. GOLF STR VL. ]OSI] I. JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA PREVOZNIK KORI] IBRAHIM SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A CAFFE AVANTI MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ MENSO MERC DOO SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO MILX DOO ^EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N. ]OSI] TRANS DOO LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA

Broj 25 - Strana 124
89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC OSTRO@AC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONIC ^ELEBI]I 343 CIVIL.@RTAVA RATA BB ^ELEBI]I BB S.MUJI]A 15 MOSTARSKA BB BOLNI^KA BB M.TITA 68 BULATOVI]I BB ^ELEBI]I BB ^ELEBI]I BB M.TITA BB LISI^I]I BB RODI]I 32 DONJE SELO BB SAFETA MUJI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA BB M.TITA BB BRD@ANI BB ORA[JE 1 ORAHOVICA BB STARI GRAD BB M.TITA 73 SELJANI 5 KOLONIJA 37 VARDA 21 ORA[JE BB M.TITA 42 HOMOLJE 17 B.POLJE BB TU[^ICA 3 BRA]E BEGTA[EVI]A 90 JURE JURI]A 28 BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 M.TITA BB DONJE POLJE BB 4. MUSLIMANSKE 16/8 M.TITA 8 4.MUSL.BRIGADE 20/17 BUTUROVI] POLJE MIRKE BB BOLNI^KA 2 KRALUPI BB GLODNICA BB GLAVATI^EVO BB GORNJE POLJE 2 KOLONIJA BB ZUKE D@UMHUR BB BRADINA BB STARA ^AR[IJA 8 TRE[ANICA 11 BUTUROVI] POLJE BB M.TITA BR. 68 M.TITA BB PRKANJ BB M.TITA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020080000045124 1020080000020971 1020080000027858 1020080000017188 1020080000027373 1020080000046482 1020080000038140 1020080000025336 1020080000024754 1020080000048907 1020080000018934 1020080000019322 1020080000054630 1020080000009234 1020080000023202 1020080000035909 1020080000047646 1020080000053660 1020080000025433 1020080000027955 1020080000055309 1020080000039886 1020080000035812 1020080000019031 1020080000031447 1020080000019710 1020080000045609 1020080000009331 1020080000009913 1020080000044639 1020080000060741 1020080000018158 1020080000056473 1020080000027082 1020080000030186 1020080000013405 1020080000038916 1020080000036491 1020080000037461 1020080000022329 1020080000065203 1020080000041826 1020080000058898 1020080000058122 1020080000006809 1020080000019516 1020080000010010 1020080000062681 1020080000073448 1020080000070053 1020080000003220 1020080000047064 1020080000062487 1020080000039207 1020080000048810 1020080000046288 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET AMELKO STR VL.]ESIR IZETA [KORPION SUR MA[I] EDINA SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA BELDI DOO LOJI] STR SAJONARA STR ^ELEBI]I BALI] SZR ^ELEBI]I ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA AME-PROMET STR AIDA STR GP IZGRADNJA D.D. DAN STR AUTOPEVOZNIK RAMI] ZIJO AMELA STR VL.BRKAN FATIMA EMINA STR SCREAM SZR DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN ORA[JE STR VL.POTUR TANJA ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA MALI[ANI ]EVABD@INICA STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] BREKALO SZR VL.BREKALO Z. ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA MP-NERETVA DOO AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. EURO - HAS DOO ZUKI] SZR VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] JEZERO STR KRALUPI - KONJIC SUBLIME INTERNATIONAL DOO AJLA STR VL.TINJAK MENSUD LASTA STR VL NERMA HALILOVI] AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK ODEON SUR AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] KONFEKCIJA DD [ARAN SUR BORA[NICA DD EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. LAMES STR VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \.

Srijeda, 11. 5. 2011.
145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC PROZOR-RAMA KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KOLONIJA BB M.TITA BB POKOJI[TE BB DONJE POLJE 42 ORA[JE L/19/7 HUSEINBEGOVA 31 ZELENIH BERETKI 24 TRG DR@AVNOSTI 30 TRE]I MART 88 DONJA JABLANICA BB BOLNI^KA 6 ^ELEBI]I 343 BRADINA 9 KOLONIJA 2 TRBI]A POLJE BB PODORO[AC 5 KRALJA TOMISLAVA BB M.TITA 23 VINKA BORASA 31 PERE BILI]A 1 DONJE SELO BB VARDA BB X HERCEG. BRIGADE 33 ^ELEBI]I 220 ZUKI]I BB MAR[ALA TITA BB BIJELA BB MAR[ALA TITA BB PRKANJ 10 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI 21 ZANATSKI CENTAR BB BUTROVI] POLJE 33 REPOVCI BB PSC PARTIZANOVO BB BUTROVI] POLJE BB SOLAKOVA KULA BB ZLATE BB MUSALA BB SUHI DO BB V.BORASA BB KOLONIJA BB M. TITA 8 OD@ACI 12 M.TITA(TR@.ZAN.CEN)BB KOLONIJA SOL 3 ZELENIH BERETKI 52 TRBI]A POLJE B.B. SUHI DO 1 LUKA 23 DONJE POLJE 42 VARDA 26A ZUKE D@UMHURA 76 [UNJI 45 ZANATSKI CENTAR BB KOLONIJA SOLITRE III BB

Broj 25 - Strana 125
1020080000056958 1020080000059286 1020080000059868 1020080000001571 1020080000070247 1020080000045512 1020080000044542 1020080000034163 1020080000026985 1020080000075582 1020080000028634 1020080000061323 1020080000056570 1020080000052690 1020080000062778 1020080000050556 1020080000002444 1020080000038043 1020080000067240 1020080000002735 1020080000080141 1020080000077328 1020080000019613 1020080000012435 1020080000079268 1020080000069083 1020080000053854 1020080000061808 1020080000054242 1020080000062875 1020080000007682 1020080000080723 1020080000074903 1020080000041050 1020080000078880 1020080000082275 1020080000028052 1020080000002929 1020080000069471 1020080000066464 1020080000022911 1020080000050459 1020080000000407 1020080000022426 1020080000072381 1020080000065494 1020080000081984 1020080000012629 1020080000027664 1020080000085767 1020080000016509 1020080000061711 1020080000084797 1020080000054048 1020080000060838 1020080000067919 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AMM - TRADE DOO SAAB DOO KARBOS SZR UNIS TADIV DOO TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD RAAB DOO BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. PRIVATNA BILJNA APOTEKA BUKVI] DOO SRCE SZR JASMINA SZR ADAN STR SULTANI] DOO [&M-CO DOO ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD BAGREM D.O.O. BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR LJILJAN STR VL. MAD@AK ADIS @IKO I & S D.O.O. BERIX SZR CUP II POSLASTI^ARNA SUR POTA D.O.O. KORZOJ STR UNIPROM-KONJIC D.O.O. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT CUP SUR NEEY CO D.O.O. NERETVICA-KLIS ZEMLJOR. ZADR. J.P. STVARI-AUTOP.DJ.AJANOVI] \. ADMIRAL SUR CAFFE-BAR SENO STR NERETVICA SAMOSTALNA RADNJA POLJAREVI] D.O.O. TALE-PROMET D.O.O. TIP TOP SUR VL. ]ORI] ESAD ANANIX TRGOVA^KA RADNJA MM SAMOSTALNA TRGOV. RADNJA KONJICPROMET D.O.O. VISO^ICA D.O.O. MAK SUR PIZERIJA I ^EVABD@INICA LEPI-PROM TRG.RADNJA MJ. ROBOM AMZ & S.RAMI] D.O.O. MILENIUM D.O.O. AGENSA SZCD MAKSUMI] S. BALKAN EXPRES [TANCOVANI DIJELOVI D.D. GARAGE SUR NIK[I] 1919 GOD. SZR NIDEX EXPORT-IMPORT D.O.O. DIESEL PRIVREDNO DRU[TVO D.O.O. KENO STR

Broj 25 - Strana 126
201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA GLAVATI^. KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC @EP^E ZAVIDOVI]I ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA VISOKO ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @ELJEZNI^KA 14 BRANILACA KONJICA 321 KOLONIJA BB VARDA 26-A SPOMEN KOM. MUZ. BB GLAVATI^EVO B.B. M. TITA BB BRANILACA KONJICA 129 DJEVOR BB PARSOVI]I BB DONJE POLJE 42 ORA[JE 20 VARDA 40B SUHI DO BB DONJE POLJE 42 RAVNE BB PATRIOT. LIGE L-10 OBALNI BUL.BB PRVE.ZEN.BRIG. 1A ZMAJA OD BOSNE 2 KULINA BANA 48 BRANILACA BOSNE 5 GORICA 46 ZENICA M.S. SERDAREVI]A 4 PUHOVAC 6 OBALNI BUL. 4 H. MAZI]A PUT 115 KAMBEROVI]A ^IKMA VRANDU^KA 12 PATRIOTSKE LIGE BB CRKVICE 42 RASPOTO^JE 111 SEJDE SERDAREVI]A 1 LOND@A 66 ARMIJE BIH 52 PEHARE 205 SARAJEVSKA 113 TOP^I] POLJE 133 TITOVA 55 KRANJ^EVI]EVA 9-A STARA ^AR[IJA 21 @ELE^A PEHARE 36C PRVE ZENI]KE BRIG.19 FRA GRGE MARTI]A 15 @ELJEZNO POLJE [TROSMAJEROVA 18 KRALJA TVRTKA 34 H.B. GRADA[^EVI]A 15 ASKA BORI]A 11 JALIJSKI PUT 6 KRALJA TVRTKA I 13 STJEPANA RADI]A 2 @I^ARA 32 ZMAJA OD BOSNE 42

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020080000003317 1020080000022232 1020080000082081 1020080000063263 1020080000082566 1020080000025821 1020080000016897 1020080000065009 1020080000002832 1020080000011368 1020080000000116 1020080000059189 1020080000044833 1020080000066561 1020080000016315 1020100000011852 1020100000022716 1020100000025335 1020100000022134 1020100000017090 1020100000029894 1020100000018739 1020100000014665 1020100000018545 1020100000014083 1020100000014471 1020100000003510 1020100000022231 1020100000032998 1020100000015635 1020100000034744 1020100000032416 1020100000021843 1020100000028148 1020100000002734 1020100000016120 1020100000038139 1020100000019612 1020100000019806 1020100000009330 1020100000022522 1020100000020873 1020100000028342 1020100000013113 1020100000021455 1020100000033871 1020100000018836 1020100000031058 1020100000036684 1020100000039982 1020100000007584 1020100000000212 1020100000019321 1020100000041922 1020100000037751 1020100000034065 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MG - CO D.O.O. MAN - [PED D.O.O. BALKAN SUR VL.PIRIJA SEADA AUTOPRAONA SZR NANS-PROMEX EXP-IMP. D.O.O. NERETVA-T.N. D.O.O. DOELEND STR GEMONT - ZIDAR TRADAX D.O.O. PARSOVI]I OSNOVNA [KOLA J.U. ENERGETIKA D.D. KONJIC KA[I]-TRADE D.O.O. KONJIC-STAN D.O.O. IKM CAFFE BAR SUR TURIST BEST D.D. DERLI] DOO LARIX DOO STR TANGO ABISA DOO ^AGO PP DJL DRA^I STR SAM DOO GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI] SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] KROJA^KI SALON VL. ALI] AIDA STR VL. SPAHI] MARKET - JASMIN PEEL DOO KALEN DOO "PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. ENERGOHOLZ DOO NEMILA RVI-NBA DOO BOSNATOURS DJL STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA "2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR GRAFUS GRAFI]KO TRG. PRED. AVANTI DOO INPEK DD MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. TEA STR VL. ZGR^O IGDA SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] INTERIJER KOMERC DOO ^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA ENI STR VL.MULI] JASMINKA FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO JAVOR DOO TISAK DOO BOSNATOURS - TRADE DOO ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI]

Srijeda, 11. 5. 2011.
257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK NOVA BILA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK KARAULA TRAVNIK SARAJEVSKA 92 [TROSMAJEROVA 11 BUL.KRALJA TVRTKA I-9 CRKVICE 60 FAKULTETSKA 40 NIKOLE TESLE 5 SARAJEVSKA 424 LOND@A BB SARAJEVSKA 135 KANAL 38 M.S.SERDAREVI]A 21 MASARYKOVA 28 STJEPANA RADI]A 4 GORA@DANSKA 96 M.TITA 64 M.S.SERDAREVI] 6 [TROSMAJEROVA 30 BEGOV HAN BB BISTUA NUOVA 17 KAMBEROVI] ^IKMA BB STARA ^AR[IJA 9 ASKA BORI]A 23 ZMAJA OD BOSN.POS.J 1 MUH.SEIDA SERDAREV. 1 STJHEPANA RADI]A 8 MEHMEDA SPAHE 1 BOSANSKA LUKA^KA BB ZENJAK KALIBUNAR BB [ARENA D@AMIJA KAMENJA^E BB BOSANSKA 119 [EHIDA CEN.I L-III KONATUR 2D [EHIDA 17 NOVA BILA 10 TRG ZL.LJILJANA 1 BA[BUNAR 32-A STANI^NA BB VARO[ BB BOJNA 17 KALIBUNAR PIROTA BB PIROTA BB E. BRANDISA 1 LUKA^KA 7/A ZEL.PIJACA TRGOV.A-3 [EHIDA BB KALIBUNAR BB [UMARIJA 9 ZELENA PIJACA TURBE GRADINA BB TURBE-GOSTILJ

Broj 25 - Strana 127
1020100000023880 1020100000042698 1020100000024365 1020100000035229 1020100000007390 1020100000040273 1020100000035326 1020100000026790 1020100000001667 1020100000042504 1020100000036781 1020100000043183 1020100000011173 1020100000045705 1020100000039497 1020100000039012 1020100000034162 1020100000025917 1020100000003025 1020100000043668 1020100000029991 1020100000017478 1020100000043959 1020100000046093 1020100000011464 1020110000017623 1020110000015198 1020110000015004 1020110000005886 1020110000018981 1020110000016459 1020110000026450 1020110000010154 1020110000020630 1020110000019757 1020110000005983 1020110000026741 1020110000023055 1020110000013646 1020110000024122 1020110000016556 1020110000012288 1020110000016653 1020110000011221 1020110000015780 1020110000013355 1020110000017914 1020110000018787 1020110000018496 1020110000009863 1020110000021018 1020110000009184 1020110000022473 1020110000016071 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PINK DOO IZGRADNJA-INVEST DD ^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H BOSNA -VE DOO UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN D@IMI- PROMET DOO SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. SINDIK.METALACA -SIND.PRIM ES-COMERC OPATIJA DOO CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. MAJS D.O.O. D@ASKO PROM D.O.O. MAX TEHNO STR VL.SENDI] MELIHA KRISTAL S.Z.R. STAKLO-RAM SAM.ZANAT.RADNJA UNIKOM PROMET D.O.O. KOMRAD J.P. GROUP COP COMPANY DOO CAFFE BAR "PAPAGAJ" ITT INGRAP D.O.O SARIX DOO TR MARJAN VL.MARJANOVI] D. AUTO KU]A - BE]A D.O.O. BNT KOVA^NICA STR LINEA ENS DOO RESTORAN DIVAN SLOBODNA ZONA DOO FRIZER .SALON VL.DERVI] MAX-PROM DOO FAN STR VL. PUZOVI] FI]O SUR VL.GRABUS AGI] DOO BISTRO AKVARIJUM SUR BADA PROMET DOO KAKTUS SUR I.D.E. DOO ^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. KROJA^KI SALON GEMUS CAFFE SAN VL.JUSI] CAFFE BAR OAZA 7 PIROTA STR BIFE MIS VL.KADI] RESTORAN TARABOVAC PIZZERIA PICASSO ^EVABD@. GOLD-M OBU]AR .Z.R.NUHI] A. PORCELAN PROMET DOO AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN A[^INICA ^AR[IJA MIRELA STR VL. SKROBO N. BIFE GOSTILJ

Broj 25 - Strana 128
311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DONJI VAKUF BUSOVA^A TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK DOLAC N/L TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N. TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK 770 SBBR BB KA^UNI BB ERIKA BRANDISA BB GUVNA 26-C DOLAC BB BILA BOSANSKA 156 ALEJA BB BOSANSKA 182 KALINSKA 15 SLIMENA BB 29 NOVEMBRA BB MEHURI]I 24 BOSANSKA BB DOLAC NA LA[VI 8 BOSANSKA 145 DOLAC N/L LUKA 2C PA[A MAHALA 58 KALIBUNAR BB BOSANSKA 183 @ITARNICA VARO[ 24 JANKOVI]I 22B ZENJAK BB @ITARNICA BB KALINSKA 17/3 BOSANSKA 3 KLJACI 11A ZELENA PIJACA BB BOSANSKA 139 LAGERSKA BB TVORNI]KA BB @ITARNICA BB OMLADINSKA BB BOSANSKA 74 S.RADI]A BB VEZIRA BB ILOVA^A BB TVORNI^KA BB KALIBUNAR 24 A FATMI] 1

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020110000004043 1020110000016265 1020110000019466 1020110000023540 1020110000022764 1020110000021794 1020110000003073 1020110000017429 1020110000009572 1020110000017235 1020110000024704 1020110000010542 1020110000009960 1020110000023152 1020110000010445 1020110000028972 1020110000015489 1020110000025965 1020110000021988 1020110000034016 1020110000013161 1020110000001133 1020110000011803 1020110000031009 1020110000012385 1020110000031397 1020110000015683 1020110000018690 1020110000031591 1020110000014907 1020110000012191 1020110000019272 1020110000024510 1020110000011124 1020110000007632 1020110000012967 1020110000009378 1020110000037411 1020110000000648 1020110000031979 1020110000031494 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364.

DIP JANJ HOLDING POLJO-KOMERC DOO RESTORAN KEOPS AUTO SERVIS KIFFE ABID LOLI] RMU DOO MARGO DOO [IPAD NOVA PILANA DOO GA[I-PROM DOO MAX & R DOO BOSS DOO [ELS-TRAVNIK DOO HUM-COMMERC DOO BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. PIN- KOMERC DOO SIN DOO RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. FASAM-KOMERC DOO SOJTARI] DOO MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E. KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN AZEM DOO G-WEBER DOO IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. ^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] G.M.I. DOO N.TRAVNIK DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] BELI - TRADE DOO ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] DRVOPROMET DOO BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD AMN-SLOGA DOO OPREMA DOO NOVI TRAVNIK AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. MAH DOO KONAK TURIST DOO BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] BORAC PROIZ.OBU]E DD BRANDEW JEANS DOO SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO MUKI] DOO LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] DEENS DOO TURBE-TRAVNIK ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA LINEA-PLAST TRGOV.RADNJA 3 A ]EVABD@INICA VL.[ILJAK N. ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA HADI-COMMERCE D.O.O. ZIKO-ZP D.O.O. BNT TVORN. MA[INA I HIDR. TRAV. FENIKS EXPORT-IMPORT D.O.O. FENI-KOMERC D.O.O. TRAVNIK

TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK TRAVNIK TURBE D. NA LA[VI TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK

LUKA^KA 4 N.NASELJE 63 [UME].PLAVA VODA BB BA^VICE BB PUTI]EVO B.B. ZELENA PIJACA,TRGOV.B TURBE, STANICA BB MOSTARSKA BB GOSTILJ BB KLJACI 40 MEHMEDA SPAHE 1 DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB

1020110000034792 1020110000013743 1020110000040709 1020110000033725 1020110000038672 1020110000037314 1020110000005304 1020110000032949 1020110000029263 1020110000025383 1020110000001327 1020110000042164 1020110000042261

X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA TUZLA @IVINICE @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA BIJELJINA GRADA^AC TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE LUKAVAC CENTAR II B BOSANSKA 133 KALIBUNAR BB ERIKA BRANDISA 2 M.PA[E KUKAVICE 18 VELJKA VLAHOVI]A 71 M. TRIFUNOVI]A U^E 6 VELJKA VLAHOVI]A 4 BRATSTVA JEDINST. 32/6 XIV ULICA BB BIR^ANSKOG ODREDA 10 SLAVINOVI]I HB-2 RUDARSKA 72 DOBRNJA 30 RUD. STADION TU[ANJ 18. HRV.BRIGADE 2 MARINA GLAVA G. LAZAREVI]A 190 ZLOKOVAC 1A PERE KOSORI]A 16 BOSNE SREBRENE 10 SOLNI TRG 6 H. BRKI]A BB RUDARSKA 61 DUBRAVE DONJE BB 4 JULI 21 [I]KI BROD BB PRVI MAJ 111 STUPINE B-4 D.GRABOVICA DO BR.3 GRADINA SAKIBA KUNOSI]A 2 RUDARSKA B-7/36 V. LUKI]A KURJAKA 4 ALEKSE [ANTI]A 2 KALESIJA BB F. JAHI]A [PANCA 51 STUPINE B-11 16 MUSLIMANSKE 32A PRVA ULICA 59 RUDARSKA B-7 RUDARSKA 400 G. LIPNICA 33 I. MUJEZINOVI]A 23 DUBRAVE DONJE BB SLATINA 10-A S.B. BA[AGI]A 63 BIJELJINSKIH \AKA BB HAZNA 9 RUDARSKA 21 M. TITA 199 @ELJZNI^KA 1 TUNJE MILJANOVI]A BB HUSINSKIH RUDARA 359 GNOJNICA BB II KRAJI[KE BB BABICE BB

Broj 25 - Strana 129
1020110000019369 1020110000001618 1020110000023928 1020110000020145 1020110000006274 1020130000026546 1020130000019077 1020130000026352 1020130000011220 1020130000017622 1020130000013742 1020130000022666 1020130000024703 1020130000006273 1020130000032269 1020130000027225 1020130000038089 1020130000042066 1020130000012772 1020130000021890 1020130000043036 1020130000002781 1020130000028680 1020130000027613 1020130000009474 1020130000043521 1020130000024606 1020130000016264 1020130000015779 1020130000037798 1020130000050214 1020130000023345 1020130000016167 1020130000032851 1020130000039641 1020130000031881 1020130000035373 1020130000045461 1020130000039059 1020130000026643 1020130000038768 1020130000015682 1020130000026837 1020130000029553 1020130000013936 1020130000024218 1020130000044006 1020130000051863 1020130000034791 1020130000043327 1020130000046334 1020130000054385 1020130000025964 1020130000034403 1020130000057392 1020130000041678 1020130000030038 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ULTRA CAFFE-BAR NEZAVISNA RADIO TELEV. TRAVNIK AUTO BISS AUTO SERVIS ^ARA D.O.O. AGROOPREMA D.O.O. TIA-GRADNJA DOO RUDHEM FEROELEKTRO DD TEBEIS KOMERC MI^IGEN COMPANY BOSNA- ENKO DOO UNIMA DOO [KORPION DOO S-COMERCE DOO TALETOVI] DOO FK SLOBODA AIDA FABRIKA OBU]E RAD STR VL.KADRIBA[I] INTEGRA IN@ENJERING LIVRES DOO FINOVA SDR TIM DOO TUZLA KEM DOO TEGOLIM DOO RADNIK DOO D@ADA DOO NEKRETNINA- PROMET TEHNOGRAD HILL-COMERCE DOO IKRA BISTARAC TAXI PREVOZ ISLAMOVI] DENI SUR UNIZANATI DOO ESNAF - IN@INJERING DOO JANA COMPANY DOO TAXI NIKOLI] GORAN AMER. KLUB "ATLANTA" TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] [ABO DOO KVARTET DOO ERKER-ING. DOO HAD@I-TRADE DOO TAXI PREVOZ MALKO^EVI] SADEL-COMERC DOO AHMO TRADE DOO MESNICA "GERO" LRC DOO MTV-KOMERC SPLENDID DOO KANDELA DOO FEHTILIJEK DOO KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD SHKENDIJA DOO TAXI PREVOZ A. \ULI] INSTALATER D.O.O. AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. "^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD

Broj 25 - Strana 130
422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
@IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA GRA^ANICA TUZLA LUKAVAC OLOVO ZAVIDOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA KLADANJ TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KLADANJ BR^KO [ERI]I BB BOSNE SREBRENE 44 VOJE KNE@EVI]A 1 I.MUJEZINOVI]A 25 HASANA KIKI]A 13 ORB 78 KOLOVRAT 7 M.BU[ATLIJE 19 ZENI^KA 32 SAVE KOVA^EVI]A 11 D@AFER MAHALA 7 BANJALU^KA 24 M.TITA 88 BOSNE SREBRENE 14 TR@.CENTAR SJENJAK BB XVIII HRVATSKE BRIG.45 BANOVI]I SELO TURALIBEGOVA 55 TURALIBEGOVA 20 LJUBA^E BB GNOJNICA 510 SJEVER 1 B.KIDRI]A 7 MUFTIJE EF. KURTA 25 I.MUJEZINOVI]A 3 SLATINA TR@. CENTAR 1 ZLATNIH LJILJANA 24 SLATINA 2 TUZLANS. ODREDA BB BRANILACA 1 KRIVAJSKA BB HASANA BRKI]A DO 23 VELJKA LUKI]A 225 STUPINE B-6 KULINA BANA 6 H.BRKI]A 65 BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 TRG OSLOBO\ENJA 24 [.BROD V.TUTNJI]A 68 BOKAVI]I BB RUDARSKA 19 KLADANJSKE BRIGADE I.MUJEZINOVI]A 27 BRANILACA BANOVI].83 M.BU[ATLIJE DO 98 M.@.CRNOGOR^EVI]A 15 ALEJA BOS.VLADARA 9 M.BU[ATLIJE 7-8/33 VELJKA LUKI]A 126 RUDARSKA 32 HASANA BRKI]A 219 BLAGOJA PAROVI]A 29 AVDAGE HASI]A BB GORNJI RAHI] BR.350

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020130000044103 1020130000003266 1020130000055937 1020130000023539 1020130000048177 1020130000001714 1020130000028971 1020130000035470 1020130000036828 1020130000034694 1020130000029844 1020130000041581 1020130000040805 1020130000028583 1020130000024994 1020130000041484 1020130000047983 1020130000001326 1020130000045073 1020130000052445 1020130000056713 1020130000011026 1020130000038865 1020130000018398 1020130000018495 1020130000002684 1020130000001520 1020130000063503 1020130000057198 1020130000055646 1020130000023830 1020130000031008 1020130000052736 1020130000027031 1020130000004818 1020130000040223 1020130000032463 1020130000024412 1020130000017719 1020130000035276 1020130000019853 1020130000058750 1020130000035955 1020130000065346 1020130000046625 1020130000004915 1020130000024121 1020130000059720 1020130000036149 1020130000012966 1020130000051281 1020130000047595 1020130000049535 1020130000058362 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

EMI - BEGANOVI] D.O.O BEOM TRADE DOO TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA WEST STR CENTURY 21 D.O.O. NEDITAM DOO DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] TAXI PREVOZ MITI] SUAD ELEKTROMONTA@A D.O.O. PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT LIVNICA ^ELIKA DOO MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE GRADNJA SZR CA IRA COMPAGNIE DOO CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. FOREST BH DOO KARITEX DOO HAMGRAF D.J.L. TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD ROYAL TRAVEL DOO ABES COMPANY DOO ABASIDA DOO FERING - SERVIS DOO NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. EUROMONT DOO OLING DOO MEHMEDOVI] DOO PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR DINA DOO ATS DOO VIS-LEGIS DOO OBP GRIL VL.MILETI] AHMET GEPARD-21 DOO TIM HANS DOO LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. TAXI MUJNOVI] ZLATKO BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA TM I M-KOMERC DOO ADECCO DOO BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM MINIKA COMERC DOO ADVOKAT AJNA DEMIROVI] D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. ONO COMMERCE DOO GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR TAKSI PRIJEVOZ VL.LUKI] MIRJANA AF-KOMERC D.O.O. AUTOPREVOZNIK TALETOVI]

Srijeda, 11. 5. 2011.
476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA GRADA^AC @IVINICE TUZLA TUZLA SAPNA TUZLA TUZLA KALESIJA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G. VAKUF KUPRES BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO IVANA RIBARA 15 21.DECEMBAR BB ROMANIJSKA 66 SARAJEVSKA BB [AHI]I,PANJIK 24 [ABANA ZAHIROVI]A 2 BOSNE SREBRENE 14 ME\E\A BB MUHAM.HEVAH.USKU. 1 RUDOLFA VIKI]A 2 RAINCI GORNJI BB KOVA^U[A V BB SLOBODE 163 HAD@ALI] OGRADA II 12 770 SBB BB PRUSAC 770 SBBR BB GROMILE I 12 GUVNA BB KOVA^U[A II BR.9 KO@ARSKA 78 VRBAS NASELJE D4 TERZI]I BB BRATSTVA JEDINSTVA 10 INDUSTRIJSKA ZONA BB S.AHMEDOVA 75 SLOBODE 163 BOSANSKA 2 SLOBODE BB KO@ARSKA 18 PORI^E BB NOVA TRAVNI^KA BB ZLATNIH LJILJANA BB BATU[KI LUG BB NUGLE II BB ARMIJE BIH 171 14.SEPTEMBAR BB VESELA BB KULINA BANA 1 ZOHOVAC BB VESELA 59 SLOBODE 220 S.AHMEDOVA 75 POLJE 2 GAJ III 5 GROMILE II/1 ZLATNIH LJILJANA BB BOSANSKA BB HENDEK VIII/1 VESELA BB KOVA^U[A BB VOZNIK IV 56 GAJ III 1/A SULTAN AHMEDOVA 135 14 SEPTEMBAR BB KOP^I] 43 NUGLE 51

Broj 25 - Strana 131
1020130000053803 1020130000046916 1020130000012481 1020130000067286 1020130000067771 1020130000020144 1020130000064764 1020130000018010 1020130000008504 1020130000005594 1020130000053997 1020170000001421 1020170000013255 1020170000002294 1020170000014031 1020170000007532 1020170000011315 1020170000001227 1020170000017329 1020170000005398 1020170000019851 1020170000000742 1020170000022955 1020170000008405 1020170000009957 1020170000030812 1020170000000839 1020170000009860 1020170000015874 1020170000023537 1020170000026544 1020170000019366 1020170000002003 1020170000015777 1020170000018396 1020170000029163 1020170000012382 1020170000028775 1020170000004622 1020170000016650 1020170000007726 1020170000029745 1020170000002585 1020170000028581 1020170000019269 1020170000033237 1020170000008308 1020170000027708 1020170000032170 1020170000003361 1020170000018978 1020170000023149 1020170000023246 1020170000004040 1020170000000354 1020170000003458 1020170000003070 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GIPROM D.O.O. TUZLA-KVARC D.O.O. FAKTUM D.O.O. QBE D.O.O. ZA PROIZ. PROMET I USL. SRETNA ZEMLJA VL.ZUKI] HASAN TD-TOURS D.O.O. DAMM D.O.O. BEFAM GRADNJA DOO TUZLA - FILM D.D. AMSTERDAM DOO DVA LAVA DOO HAZNEDAR DOO [PEDICIJA ATP DD C. DESING STUDIO ADLER CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. SUR RESTORAN DUGA JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D PLAVAC COMPANY DOO HOZI] TURIST DOO HEMBA SUR VL.MARI] E. SIND. TVOR.KO@NE OBU]E NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD HLADNJA^A I KLAONICA D.D BELLAMIEE D.J.L FRANC [PED DOO SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. BUGOJNO - BUS D.O.O PUTNIK-DO DOO UZORKOMERC DOO KVALITET DD OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. GIOVANI DOO MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. GRANIT MERMER INTERNACIONAL SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR BINAS DD FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. ELIS DOO PRIMONT-S DOO ELEKTRO-HIS DOO NIK-STIL DOO TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. TREF STR VL.HOD@I] RASIM FEJZI] DOO DEMINER DOO RASKO DOO BATA STR VL.^OLI] FERID FUDBALSKI KLUB BUGOJNO BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I. ROBERT SCHNEIDER DOO AMSTERDAM CAFFE BAR SUR ELEKTRO & PLIN DOO DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA KONDOR DD KRISTAL DOO PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI]

Broj 25 - Strana 132
533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF G.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUSOVA^A D.VAKUF PROZOR-RAMA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO S. AHMEDOVA 78 VRSE BB S.AHMETOVA 84 KO@ARSKA 18 NIKOLE MILISAVA K.BANA 28 PORI]E BB BARICE BB PRUSAC BB SULTAN AHMEDOVA 131 KULINA BANA 1 SULTAN AHMEDOVA 112 BUKA 7 VOLJICE BB VRBAS NASELJE II BB BOSANSKA BB 717.SL.BRIGADE BB SULTAN AHMEDOVA 73 POTO^ANI BB 770 SBBR POLJE BB 11.SEPTEMBAR BB KRALJA TOMISLAVA BB ^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B VESELA BB ARMIJE BIH 171 SULTAN AHMEDOVA BB ARMIJE BIH 171 BOSANSKA 63 DRVETINE BB SULTAN AHMEDOVA 141 KRALJA TOMISLAVA BB KULINA BANA BB S.AHMEDOVA 81 ZLATNIH LJILJANA 89 KUMENTA 34 KOVA^U[A 1 GROMILE IV/99 KULINA BANA 1 HRASNICA BB NUGLE II 13 VESELA BB S.AHMEDOVA 97 705.SL.BRDSKE BRIG. 10 HRASNICA BB VESELA BB SULTAN AHMEDOVA 80 GROMILE IV / 7 ^AU[LIJE BB 770 BRIGADE BB KARAD@E BB SULTAN AHMEDOVA 75 BOSANSKA 9A

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020170000029939 1020170000020336 1020170000032073 1020170000018784 1020170000004816 1020170000035274 1020170000010927 1020170000000160 1020170000030521 1020170000032267 1020170000010830 1020170000027223 1020170000012673 1020170000011024 1020170000040027 1020170000006756 1020170000019657 1020170000018687 1020170000040415 1020170000039348 1020170000033722 1020170000008114 1020170000010345 1020170000039445 1020170000005592 1020170000034595 1020170000040512 1020170000041482 1020170000012091 1020170000038087 1020170000039542 1020170000010636 1020170000043519 1020170000008793 1020170000011509 1020170000000645 1020170000041094 1020170000020045 1020170000008696 1020170000031394 1020170000025768 1020170000044780 1020170000031782 1020170000042064 1020170000038863 1020170000013643 1020170000040124 1020170000020142 1020170000007241 1020170000015680 1020170000017717 1020170000042549 1020170000010733 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. BOS-ITA DOO ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. BATI]-KOMPANI DOO BEDEM DOO DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. GORICA DD GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] CHEMOMETAL DOO RADU[A-DRVO DOO MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. FICH-^ELI] DOO MEHDI DOO TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. MM SUR VL. RAMI] ALMIR MT - TRANSPORT DOO MONTER DOO MEMIX DOO GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA DRVO IZVOZ D.O.O. BUPLAST D.D. MLINEX DOO AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA ADVOKAT [I[I] ENIS DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA LUPING DISKO BAR SUR VIB TRADE D.O.O. JUNIOR XXL STR-BUTIK TEA KAFE BAR SUR MESNICA SZR. KALE D.O.O. RAM^I] KU]NA RADINOST IMRA D.O.O. AL-DINO - [PED DP-M PROIZ. TGOV. I USL. DRU[.DOO OPRUGA SZR VL.BENSAID FAZLIBEG. GAF D.O.O PROIZ.PROM.USL.PREDUZ. AMELA-H O.R. FIZER.SALON PATRIA-D.V. D.O.O. HRAST SZR DUBOKA D.O.O. EGIPAT SUR-PIZZERIA FARMEX D.O.O. PRODUCT BETON D.O.O. SAMOBORKA KOMCEL DD DRVOPROMEX D.O.O. ESCUDO D.O.O. ACCOUNT D.O.O.

Srijeda, 11. 5. 2011.
586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TRNOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A HAD@I]I ILID@A ILID@A SARAJEVO BIHA] BIHA] SANSKI MOST BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] ^AU[LIJE BB S. AHMEDOVA 102 JAKLI^KA BB NUGLE II 12/A SULTAN AHMEDOVA 43 [EHITLUCI I BB 770SLAVNE BRD.BRIG.BB TERZI]I I 46 BOJNI^KA 85 ADEMA BU]E 63-B STUPSKO BRDO BB STUPSKO BRDO BB A. [A]IRBEGOVI]A 98 D@. BIJEDI]A 2 BARE 20 OSKI 19-A DRAGE FILIPOVI]A 68 ENVERA [EHOVI]A 17-A PUT FAMOSA 38 SPOMENIK 26 MUSTAFE KAMERI]A 8 D@. BIJEDI]A 185 STUPSKA BB DRAGANA KULID@ANA 4 E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 LUKAVAC BB TEREZIJE BB OLIMPIJSKA 36 D@EMALA BIJEDI]A BB J.SLAVENSKOG DO 4 LU@ANSKO POLJE 9 D@.BIJEDI]A 202 HENDEKU[A 72 DRAGANA KULID@ANA 14 FARNC.REVOLUCIJE 116 HALILOVI]I 7 BOSANSKIH GAZIJA 6 ZOVIK BB PUT FAMOSA 38 EJUBA SARAJKI]A 1 BOSANSKIH GAZIJA 48 MIROSLAVA KRLE@E 2 BOSANSKA 21 VELJKA MILEVI]A 3 HARMANSKI SOKAKA 19 DR. I..LJUBIJANKI]A 32 OZIMICE 1 L-3 B.\UR\EVA 16 ZAOBILAZNICA GORENJE PUT V KORPUSA BB BJELOVARSKA BB JABLANSKA BB KASIMA ^EHAJI]A 43 MAHALA 64 R. LOPA[I]A BB

Broj 25 - Strana 133
1020170000006271 1020170000020724 1020170000008502 1020170000016165 1020170000045653 1020170000002488 1020170000029648 1020170000013158 1020180000003506 1020180000006222 1020180000008550 1020180000009035 1020180000007871 1020180000003797 1020180000011848 1020180000010102 1020180000011266 1020180000002730 1020180000005058 1020180000009811 1020180000009520 1020180000011169 1020180000013982 1020180000010587 1020180000008841 1020180000009714 1020180000008744 1020180000006804 1020180000014758 1020180000007677 1020180000012721 1020180000009229 1020180000012236 1020180000013594 1020180000010005 1020180000004961 1020180000013691 1020180000016310 1020180000015534 1020180000013303 1020180000016504 1020220000014659 1020220000026978 1020220000018539 1020220000010197 1020220000032022 1020220000002825 1020220000021255 1020220000024068 1020220000033186 1020220000016114 1020220000000109 1020220000032507 1020220000032313 1020220000014756 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DADO-TRADE D.O.O. MESARSKA RADNJA VL. PLAVAC F. ISKRA NOGOMETNI KLUB URBANIZAM,PROJK. I IN@ENJ. D.D. LOVA^KI DOM VL.DEDI] ABAZ [PEDICIJATURIST D.D. PRIMO D.O.O. BUGOJNO TOURS D.O.O. SANKOMERC DOO BAMBI SUR TIKET PROMET DOO MORANKA KOMERC DOO PAN - NAM DOO SAS COMERC DJL AUTODIJELOVI M&D DOO FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA BONEKSID DOO GLOBE LINE DOO BIKAVAC DOO JUH-PROM DOO KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET REVIJE PRESS DD DJURI] COMPANY DOO ^OBA DOO STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A MALVEX DOO STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. POLJOTRA DOO ERFEX DOO LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET ]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. FARIDO D.O.O. [U]UR ND D.O.O. BERLIT-EX D.O.O. KAMICHO - VENDING D.O.O. SMS STR. VL. MUSI] SAMIR SENABIL DR.ZA UNUTR.I VANJ.TRG. GP IZGRADNJA DD CENTROMARKET DD SANA DI DD HAMDA[ UR KAFFE BAR MB LIPOVA^A DJL ROVO-KOPA^KA SZD MUSTANG KONJI^KI KLUB ELMES DOO SAFET SUR MARKET UNA KRAJINAMETAL DD "KOD HUSE" UR BIFFE IFTI] -IN@INJERING DOO DIVLJA ORHIDEJA DOO

Broj 25 - Strana 134
641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KULEN VAKUF BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KLJU^ CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] TR.CENTAR HARMANI CERAVA^KA BRDA M. OMEROVI]A 60 HARMANSKI SOKAK 14 OZIMICE LAMELA 3/4 SASTAVA^KA 1 OZIMICE II B-D @ELJEZNI^KA 16 KAJE POPOVI]A 22 BIHA^KIH BRANILACA BB GRABE[KA 4 VRSTA BB MATE VUKOVI]A 34 HANLOVSKA BB RASIMA DELI]A 8 MALI LUG DANA DR@AVNOSTI 2 HASANA K. PRU[^AKA B KRALJA TVRTKA 11 S.VELI^ANSTVENOG BB IVANA FRANE JUKI]A VJEKE ^ELEBI]A BB V KORPUSA BB OMERA NOVLJANINA 1 BIH.BRANILACA 70 HAMZE HUME BB @RTAVA FA[IZMA 32 S.BEGA BA[AGI]A 38 MAKA DIZDARA BB N.SMAILAGI]A BB OZIMICE I TO-10 HARMANI H-11 OZIMICE II BLOK X 1/6 SARAJEVSKA 13 H.POZDERCA 18 BIHA^. BRANILACA 106 UNSKA 7 HARMANSKI SOKAK 19 @RTAVA FA[IZMA BB HATINA^KI PRILAZ 4 MUHSINA RIZVI]A BB MIROSLAVA KRLE@E 2 IZA^I] BB SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 MALA LISA BB VIKI]I 80 PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB BOSANSKA 21 BIHA^.BRANILACA 52 M.[.KURT]EHAJI]A BB CEROVA^KA BRDAV 160 DVORANA LUKE BB PUT 5. KORPUSA BB V.BUBNJA 43 DARIVALACA KRVI BB BIH.BRANILACA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020220000017763 1020220000023777 1020220000020867 1020220000030761 1020220000009906 1020220000016793 1020220000010682 1020220000022710 1020220000035902 1020220000039103 1020220000034544 1020220000038521 1020220000015241 1020220000015047 1020220000012913 1020220000021061 1020220000007287 1020220000027172 1020220000003892 1020220000019897 1020220000009130 1020220000029112 1020220000013592 1020220000039297 1020220000005541 1020220000039685 1020220000039782 1020220000039588 1020220000036387 1020220000034059 1020220000037551 1020220000030567 1020220000013689 1020220000007772 1020220000021546 1020220000043565 1020220000041043 1020220000039879 1020220000040558 1020220000023971 1020220000040073 1020220000030858 1020220000044826 1020220000034932 1020220000040170 1020220000025038 1020220000024941 1020220000035029 1020220000024456 1020220000002728 1020220000026493 1020220000047736 1020220000018345 1020220000015726 1020220000043953 1020220000014077 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

UNITED UR VL.TOPI] TR D@EMI EVRO-KRUITIK DOO PAPIR - COMERCE DOO CAFFE BAR UNA ZZ OSTROVICA "LEJLA" SUR VL.HUJI] F. OMEGAKOMERC DOO SUR SNEK BAR COBRA BO[NJ.STRANKA PRAVA BIMES DD ADAMS DOO BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO EURO-MLIJEKO DOO HA&DO DOO ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO A-IN@INJERING D.O.O. ALFA & OMEGA D.O.O. MA[OMONT D.O.O. DELTA D.O.O EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK CITRUS DOO BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. UNA TEKSTIL DOO TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. AZRA-TRADE DOO UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. LION DOO EDO.GPU DOO BIMM-AUTO DOO MODUS DOO MESNICA DELI] DOO RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] KE^ALOVI] DOO [.A.S. EXPORT-IMPORT DOO KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] FELIX DOO 5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM LIMEE DOO BEREKIN DOO LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] STELLA-TOURS DOO TERMINATOR DOO UNION IN@ENJERING DD KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA DOM ZDRAVLJA BIHA] MART MARK DOO NE-VA DOO @ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHA]

Srijeda, 11. 5. 2011.
697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] DOBRIH BO[NJAKA CEROVA^KA BRDA 84 5.KORPUSA 5 OZIMICE II B-7 D-1 BIH.BRANILACA 10 PLITVI^KA BB V KORPUSA BB PRIVILI^KA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 DR.I.LJUBIJANKI]A 47 BOS.KRALJEVA 2 MIROSLAVA KRLE@E 2 PRIVILI^KA BB BANJSKA 5 BRA]E KUKOLJ 21 RASIMA DELI]A 6 DOBRIH BO[NJANA 55

Broj 25 - Strana 135
1020220000050840 1020220000004571 1020220000001370 1020220000022031 1020220000049288 1020220000002534 1020220000048221 1020220000014368 1020220000009518 1020220000043371 1020220000048415 1020220000011264 1020220000050549 1020220000032798 1020220000023583 1020220000013107 1020220000049385 X X X X X X X X X X X X X X X X X

714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749.

BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] GIGANT DOO [IMECKI INTERNATIONAL DOO MIKI COMMERC DOO VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN SELEKTA DOO POLET AUTO-MOTO KLUB TEHNO-PEK DOO [IPAD BINA DD NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK TEHNO-PEK DOO SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA PANDA-COMERC DOO SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN @ELJEZNI^AR UR.A[^INICA VOJI] TR.MESNICA VL.VOJI] AZRA ASK-KEY CENTAR SZR. EDI] SZR-A OPTIKA K&F D.O.O. AUTOPREVOZNIK DUPANOVI] E. HANA BRIJA^.-FIREZER. SALON SUR. KASUPOVI] D.O.O. ZABAVNE IGRE SAMOST.RADNJA ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. SESA-COMERC D.O.O. HAKAN D.O.O. BI[PED D.O.O. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK GURMAN D.O.O. APO-COMERC D.O.O. K - S D.O.O. ALHAMBRA D.O.O. KRAJINAPUTEVI D.D. H - A D.O.O. BIHA] BUTEX D.D. IRFO-KOMERC DOO LUNA UR BISTRO BARI-COMERC D.O.O. PUTNIK UR BISTRO YUANG DONG INTER.ECON.TRADE GOLD TOP DJL ZHUBI DOO ZVRK STR HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO HEI - JUNQ DOO ^AR KOMERC DOO YE EXPORT-IMPORT D.O.O BAGS-PDS DOO

BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BU@IM BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILIJA[

HIMZE POLOVINE 12 1020220000028918 \URE PUCARA STAROG BB 1020220000010391 BIHA]KIH BRANILACA BB RD.I.LJUBIJANKI]A 182 GAZIHUSREFBEGOVA BB TRG SLOBODE 7 KULEN VAKUF BB PRILAZ KOMBITEKSU 17 KRALJA TVRTKA BB MEHMEDA KOLAKOV. 22 501. SLAVNE BRIGADE 1 ].SALIHODZ./E.MUL.BB TR@NI CENTAR HARM. 2 ZAMA[]E 3 REPU[INE BB MIROSLAVA KRLE@E 2 HUSRETA RED@I]A JABLANSKA 111 ^EKRLIJE BB SAFET BEGA BA[AG. 25 BEDEM 1 VINICA BB GENER. IZETA NANI]A 79 H.]EMERLI]A LAMELA KOSTELA BB BOSANSKA BB KAMENICA BB ^ELJIGOVI]I 15 NIKE KOLUMBI]A 28 DIZDAREVA 8 NISETA 9 EJUBA ADEMOVI]A 2 MEDRESE 5 PIRIN GRIJEG15 SOKOLOV.BATALJON 2 SREDNJE BB 1020220000026105 1020220000040849 1020220000007093 1020220000042983 1020220000002243 1020220000040655 1020220000014271 1020220000003116 1020220000009712 1020220000038715 1020220000038909 1020220000008645 1020220000027075 1020220000002631 1020220000005832 102022000046378 1020220000012428 1020220000005444 1020220000030470 1020220000006705 1020220000000885 1020220000003795 1020220000040267 1020220000006996 1020220000051325 1020290000008011 1020290000009078 1020290000006944 1020290000009466 1020290000006265 1020290000005877 1020290000005295 1020290000011309 1020290000010630

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 136
750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. " 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797 798. " 799. 800.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO PEHLIVANU[A 17 FERHADIJA 11 DONJI KARTAL 15 MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SAGRAD@IJE 23 PEHLIVANU[A 33 AVDE [AHINAGI]A 18 SAFET BEGA BA[AG. BB M. TITA 7 DR.PINKASA BANDTA BB PODUBRAVLJE BB LAMELA 5 8 MART BB M.TITA BB RADNI^KA BB BOSANSKA BB KRIVAJSKA 8 ME^EVI]I BB SAFET BEGA BA[AGI]A BB DONJA LOVNICA BB GORNJI JUNUZOVI]I BB ZLATNIH LJILJANA BB DUBROVA^KI PUT BB RATRIOTSKE LIGE BB STIPOVI]I 220 @ELJEZNI^KA BB PRVOMAJSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A L1-B RIBNICA 143 STADION LAMELA 2 LOVNICA BB NASELJE GAJ L 3/4 TR@NICA BB KRIVAJSKA 21 JOLDE BB PATRIOTSKE LIGE ALIJE IZETBEGOVI]A BB GAZIJA BB DONJA LOVNICA BB BA^I]I BB " D@. BIJEDI]A 95 GRADA^A]KA 28 B.MIMAR SINANA BB B. ZENUNIJA 1 HRASNI^KA 36 TRG HEROJA 21 TRG ME\. PRIJATELJS.2 OLIMPIJSKA 17 MALA ALEJA 14 " RAJLOVA^KA BB GRADA^A^KA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020290000012279 1020290000012861 1020290000005780 1020290000017129 1020290000006168 1020290000014219 1020290000013734 1020290000012958 1020320000003887 1020320000001268 1020320000006409 1020320000005730 1020320000004663 1020320000002529 1020320000003111 1020320000010774 1020320000007379 1020320000007476 1020320000000395 1020320000001947 1020320000000880 1020320000002335 1020320000003305 1020320000006603 1020320000001074 1020320000005439 1020320000003402 1020320000015624 1020320000019892 1020320000002820 1020320000006312 1020320000002917 1020320000010192 1020320000016206 1020320000017467 1020320000007088 1020320000018728 1020320000020474 1020320000016691 1020440000016297 1020180000003118 1020440000009992 1020440000015327 1020440000012902 1020440000014551 1020440000023669 1020440000002717 1020440000027549 1020440000025027 1020440000001650 1020180000001081 1020440000027743 1020440000020856 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MAD@ DOO BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA FUNIU INTERNATIONAL DOO VOLTA DOO DONG YI DOO GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA MECOM DOO AMRA SUR VL.FETI] AMRA INTERMERKUR DOO COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT JASMINA STR ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. KRIVAJA IND.PRED.DD SPEKTRA KOMERC DOO START SZR PEKARA VL.BEGI] F. AMNEM DOO ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ GRADNJA SZR BE^I] SIFET MOST-GRAD DOO AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA ^EHAJI]-S DOO GRADSKA PEKARA JP GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. JAGERMEISTER DOO ]EPEL EXPORT-IMPORT DOO ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. [OGOLJ-S DOO SELEX- EKSTRA DOO RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. EDO-BAU D.O.O. KOLONIJAL TRG.RADNJ.VL.HUSI] S. DUHAN TR VL. [IBONJI] RASEMA KLEK U.R. FAST FOOD POLO OBRT. RADNJA D@OKEJ DOO " AUTO-TAXI POPARA INES GARMOND SZD SILVER FRIZ. SALON STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN EKAM DJL SELI DOO MAMBA TRADE DOO AMBRAMONT D.O.O VRELO BOSNE GZP DJL " PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N

Srijeda, 11. 5. 2011.
801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO HRASNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO FOJNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TRG SOLIDARNOSTI BB TETOVSKA 16 N. SMAJILAGI]A 4 RAGIBA D@INDE 90 TRG BARCELONE 3 T.C. V. POLJE TRG SOLIDARNOSTI 11 GRADA^A^KA 108 OLIMPIJSKA 32 V.^UR^I]A 34 AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 D@. BIJEDI]A 174 BOJNI^KA 55 TRG GRADA PRATO BB AVDE HOD@I]A 58 SAFETA ZAJKE 296 M.KRLE@E DO 1 S. HAD@IJA 23 SARA^I 77 D@.BIJEDI]A 145 AVDE HOD@I]A 58 TR@NI CENT.DOBRINJA II OSMANA \IKI]A 12 SAFETA HAD@I]A 90 D@.BJEDI]A TC HECOPROM B TRG. SOLIDARNOSTI 17 MUSTAFE DOVAD@ILE 20A STARI DRUM DO 73 R.ABAZOVI]A 18 SAFETA ZAJKE BB TE[ANJSKA 7 LUKAVI^KA CESTA 67 D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB KRALJICE JELENE 2 BUNI^KI POTOK 193 DR.SILVE RIZVNABEG.40 BR]ANSKA 4/6 BULEVAR M.SELIMOV. 29 SAFETA HAD@I]A BB OLIMPIJSKA 42 LUKAVI^KA CESTA 121 D@. BJEDI]A 22 A. [A]IRBEGOVI] 56 SMAJE [IKALA 89 GRADA^A^KA 1 SUMBUL ]ESMA 33 M.TITA 4 SARAJEVO MAR[ALA TITA 52 BOSANSKA BB M.TITA 5 AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 TRAMPINA 6 ANTUNA HANGIJA 83 KO[EVO 10 ASIMA FERHATOVI]A BB ZAGREBA^KA BB

Broj 25 - Strana 137
1020440000031720 1020440000010380 1020440000003978 1020440000032496 1020440000005336 1020440000033369 1020440000035891 1020440000006985 1020440000030653 1020440000021632 1020440000030944 1020440000001068 1020440000036570 1020440000033757 1020440000038704 1020440000037928 1020440000034921 1020440000007955 1020440000039965 1020440000035018 1020440000042390 1020440000039674 1020440000009798 1020440000003493 1020440000040450 1020440000037055 1020440000011156 1020440000012514 1020440000038995 1020440000026288 1020440000040256 1020440000003202 1020440000009022 1020440000030071 1020440000012611 1020440000029489 1020440000000292 1020440000003105 1020440000038219 1020440000012029 1020440000042584 1020440000006597 1020440000042002 1020440000018334 1020440000036376 1020500000042775 1020500000029292 1020500000002617 1020500000027740 1020500000051408 1020500000035985 1020500000029971 1020500000056258 1020500000046946 1020500000052475 1020500000028128 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

"IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA MONTEX DJL K.B. WEST DOO WEI RONG DOO SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLAST. MAHO SZR BRIJA^ MERI SAM.KROJA^KA RADNJA PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. ZEBA TOURS DOO AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA TAFI] COMMERCE DOO ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. DINO SZR AUTOPRAONICA JUBIL DOO PORTA URBIS DOO TAFI] DOO IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1 D@ENI DOO IND DOO ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA OLIMPIK FUDBALSKI KLUB ^OLA STR VL.^OLI] EMIR SPRING$ 91 D.O.O. OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. ELKHAN DOO IZOLATER DOO AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN SINISTRA D.O.O. NAPRIJED D.O.O. LANCER D.O.O. EMAH D.O.O. MELIS FAST-FOOD S.U.R EVERBIH D.O.O. IMZIT - COMERC DOO BRA^A MUJI] EXPORT -IMPORT 10 CAFFE BAR S.U.R. TAXI PREVOZ D@UBUR MUNIB MERKUR D.D. AUTOPREVOZNIK HAMZI] BUREKD@INICA ELEZOVI] N. EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO [IPAD FOJNICA DOO ]ESKOPROMEX COMPANY DOO ALI CORPORACIJA DOO MIRDEM DOO TESSANTEX DOO ZEC SUR VL. DIZDAREVI] FAST FOOD MANCE PAVAROTI SUR

Broj 25 - Strana 138
857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO BREZA SARAJEVO ALEJA LIPA 93 TRG HEROJA 6 ZOVIK 8 ALIPA[INA 51 KRALJA TVRTKA 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A N.SMAJLAGI]A-V GIMN. M.TITA 9A PATRIOTSKE LIGE BB ZMAJA OD BOSNE 18A TE[ANJSKA 72 VUKOVARSKA 2 KRANJ^EVI]EVA BB JAGODI]A 5 NOVOPAZARSKA 62 KOTUROVA 2 TEREZIJE BB OLOVSKA BB GORNJA JO[ANICA 2 HAD@ELI 25 GETEOVA 15 GABELINA 2 TEREZIJE BB TE[ANJSKA 24 H. ^EMERLI]A 6 PRIJEKO 1 TEKIJA 6 KULINA BANA 3 A.[A]IRBEGOVI] 102-5 HISETA BB ENVERA [EHOVI]A 14 ZMAJA OD BOSNE 14 C JADRANSKA 1 PLANDI[TE 66 TEREZIJE BB ^EKALU[A 21 SARAJEVSKIH GAZIJA 24 CIGLANSKA BB NEDIMA FILIPOVI]A 7 ZMAJA OD BOSNE 16 M.KRLE@E 13 TITOVA 13 TEREZIJE BB D@EMALA BIJEDI]A 182 MERHEMI]A TRG BB M. TITA 7A PATRIOTSKE LIGE 29 OBALA MAKA DIZDARA 8 DRAGE FILIPOVI]A 75 BISTRIK MEDRESA 41 HALILOVI]I BB KRANJ^EVI]A BB @ELJEZN.CESTA BB D@.BIJEDI]A 144 BANJEVAC 104 CIGLANSKA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
1020500000048304 1020500000038313 1020500000011929 1020500000014257 1020500000010280 1020500000024345 1020500000045588 1020500000037731 1020500000025024 1020500000029583 1020500000034239 1020500000021629 1020500000057325 1020500000042678 1020500000055482 1020500000057519 1020500000044424 1020500000027158 1020500000040447 1020500000017846 1020500000030165 1020500000048886 1020500000035403 1020500000028031 1020500000050438 1020500000016488 1020500000063824 1020500000015712 1020500000040835 1020500000054706 1020500000038022 1020500000017361 1020500000027934 1020500000050923 1020500000030068 1020500000041029 1020500000018137 1020500000011153 1020500000063145 1020500000006691 1020500000030456 1020500000044036 1020500000001550 1020500000041126 1020500000045685 1020500000005527 1020500000021726 1020500000031426 1020500000050147 1020500000060914 1020500000064115 1020500000063339 1020500000038992 1020500000009989 1020500000062854 1020500000074688 1020500000021338 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PLAVI TURS DJL PLAY BACK SUR CAFFE BAR LOKVE DOO BEMIS DOO ME[ANOVI] SZR CITY LOOK MUKI STR KANTINA SUR GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH S.M.A. DJL SAMEX DOO HUM DD SOKOLICA DOO CODIM DOO AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. DEM - NAP DOO SAN REMO STR LEONARDO BELA VULKANIZER SZR UNIS BIOKOVO DJL ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA HASI] SUAD I OSTALI DNO REPAL SA DOO TELEKOM LINE DOO ALHOS-ALIJA HOD@I] DD ALFA NOVA DOO KTK VISOKO D.D. MESSENGER A.N DOO RIGTIS D.O.O RAIF GRADNJA D.O.O SILCA SZR MALBODUA DOO DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING LJUCA KOMERC DOO FAMINEX D.O.O. BORSALINO SUR RESTORAN SELMA STR K.K. TRANS DOO FLJORIJA KOMPANI DOO GEOIN@ENJERING DOO INTEGRA DJL KALTENBERG DOO [IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR MINASCO DOO NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA DADO SZR DUNDEE DOO GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA SELEK COMPANY DOO AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. SAJ-KOMERC DOO NIZAM PROMET DOO DRVO MASIVA TRADE DOO MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD HUBI] BAU-GRADNJA DOO MEDECO DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO KAKANJSKA 4 BA^I]I BB A. MUHAREMIJA 2 TRG HEROJA 29 H.^EMERLI]A 13A JEZERO 8 A.[A]IRBEGOVI] 12 IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 IGMANSKA 36 HRASNI^KA CESTA14 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 A.[A]IRBEGOVI] 24 BRIJE[]ANSKA 23 BISTRIK 9 KOBILJA GLAVA 22 M.H.USKUFIJA 19 ALIPA[INA BB BREKA 152 @ I.MUJEZINOVI]A 24 PAROMLINSKA BB BRA]E ESKENAZI 3 S.BAKAREVI]A 13 M.KAMERI]A 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 PEHLIVANU[A 3/3 FALETI]I 57 BRANIL. SARAJEVA 19A MEJILINA 6 GRADA KALGARIJA 1 VRATNIK MEJDAN 15 HALILOVI]I 9 DANIJELA OZME 2 HALILOVI]I B.B. KO[EVO 1 HAKIJE KULENOVI]A 1. KOVA^I 51 ANTUNA HANGIJA 65 VELIKIH DRVETA 2 D@EMALA BJEDI]A 156 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOLODVORSKA 12 PUT FAMOSA BB [TROSMAJEROVA 10 HAD@IBE[IREVA 14 ZVIJEDTA 17 A.[A]IRBEGOVI] 40 IGMANSKA BB KO[EVO 1 KOLODVORSKA 12 A.[A]IRBEGOVI] BB IGMANSKA BB KO[EVO 21 MITRA [U]URA 31 \OKE MAZALI]A 2

Broj 25 - Strana 139
1020500000049759 1020500000068674 1020500000019398 1020500000021823 1020500000006594 1020500000075076 1020500000077307 1020500000015518 1020500000066734 1020500000034627 1020500000053251 1020500000016197 1020500000011056 1020500000075658 1020500000076337 1020500000072263 1020500000071778 1020500000070323 1020500000058974 1020500000060041 1020500000065764 1020500000074591 1020500000071196 1020500000005139 1020500000046073 1020500000015130 1020500000063048 1020500000020950 1020500000047625 1020500000008728 1020500000067510 1020500000011832 1020500000025412 1020500000055288 1020500000082060 1020500000003490 1020500000047237 1020500000051893 1020500000030941 1020500000016391 1020500000022890 1020500000070614 1020500000056840 1020500000018331 1020500000061108 1020500000074882 1020500000077889 1020500000012996 1020500000007758 1020500000087977 1020500000049662 1020500000084194 1020500000048983 1020500000071681 1020500000027643 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VITEX TEKSTILNA IND.DD ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. KAMEN DOO VOLVOX DOO TERRA PROJECT DOO INTERNEON DD MOBILEX DOO ELTEHNA DOO BH PETROL DOO HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL AUTOSAOBRA]AJ DOO IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI LINO DOO SATEX DD DURIKOM DOO ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS BRA]A KURTOVI] DOO EKO KOMERC DOO UNIS INIDATA DD N.S. DOO ZELENIKA H.Z.M. DOO THD-COMERC DOO NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB ELTRING DOO PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR YSKE DOO EKMI] DOO VAKO EXPORT-IMPORT DOO MUROVAC D.O.O. EUROTRADE D.O.O. ZENITH D.O.O. ALMA FAST-FOOD SUR. MAKER ING D.O.O. MIKAS & JASMIN D.O.O. KOVA^I BIFE VL.LAKOVI] DAMIR ALVI D.O.O. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD METALIK D.O.O. HAZE D.O.O. SA DUNDEE GROUP D.O.O. ECN D.O.O. RVR COMPANY D.O.O. DID@ STR NA MALO MEDIHA M. VIHOR EXPORT-IMPORT DOO VARE[ BRAJEVI] TRADE D.O.O. POLET GRAF. DIONI^KO DRU[TVO MEGATTI D.O.O. EXTREME-IN@INJERING DOO ELEKTROUNION-ELEKTROKOVINA PRETIS D.D. SLASTI^ARNA BAJRAMOVI] SUR MIR - AL D.O.O. ADVOKAT LJILJANA V. BA[I]

(bI-33/11)

Broj 25 - Strana 140
MOJA BANKA DD SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 11. 5. 2011.

INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN KOD MOJA BANKA DD SARAJEVO ZA 28. 02. 2011. GODINE RED. NAZIV BR. 1. ABC NET D.O.O. SARAJEVO 2. ABM DOO CAZIN 3. AD BHCOMMERC D.O.O. KAKANJ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. AD GROUP D.O.O. SARAJEVO ADNA STR ZENICA ADO S.T.R.VL MEMI] ADMIR ADRI MINI MARKET ADRIA COSMETIC GRUPA D.O.O. LJUBU[KI ADVOKAT COROVIC BOJAN AGENCIJA LIFE CODE VL. S. KRALJEVI] AGENCIJA REDARSTVENIK D.O.O. ZA NADZOR.^UVANJE I DRUGE ZA[T. AGROKOMERC D.D. PODRU@NICA SARAJEVO AJLA STR VL.PEKI] SAMIR AJLEN TRANS DOO KISELJAK ALEN CO D.O.O. TUZLA ALEX D.O.O. ALGA DOO BREZA ALMEDINA STR VL. MULAOSMANOVI] S. AMBID D.O.O. SARAJEVO AMIX DOO SARAJEVO ARGO D.O.O. SRBAC ARKA PRESS D.O.O. SARAJEVO AROMA 3 STR. ART E DOO P.J.ART E TRAVEL AS JASMIN D.O.O. BREZA AS PROFIL OBRT, VL. SAHINOVI] SAFET BU@IM A.S.T. DOO CAZIN AUTO KUCA TALIC D.O.O. ZENICA AUTOMOTIVE DOO KISELJAK AUTOSERVIS SALKO VL. RAMI] ADEMIR VELIKA KLADU[A AUTOUNION D.O.O. AV AND AV DOO SARAJEVO BAER D.O.O. MOSTAR BAJPROM DOO ZENICA BARUNICA S.U.R. FAST FOOD BATAN IMB DOO MOSTAR BE EN D.O.O. SARAJEVO BEG PROMETNO USLU@NO DRU[TVO DOO ZENICA SJEDI[TE SARAJEVO CAZIN KAKANJ ILID@A ZENICA SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO LJUBU[KI MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK TUZLA SARAJEVO BREZA ILID@A HRASNICA ILID@A SRBAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BREZA BU@IM CAZIN ZENICA KISELJAK VELIKA KLADU[A SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR ZENICA SARAJEVO MOSTAR VOGO[]A ZENICA TRANSAKCIJSKI 15 i RA^UN MEHMEDA SPAHE BR.24 137-040-60008640-29 DONJA KOPRIVNA BB 137-490-60012614-07 OSMANA EF. 137-042-60013141-08 MERDANOVI]A BB ISMETA A. [ERBE 30 137-042-60010220-41 OBALNI BULEVAR 28 137-045-50202619-75 OMERA KOVA^A 28 137-042-50201880-14 OLIMPIJSKA 52 137-042-50202076-08 VITINA, ORAHOVLJE BB 137-550-60011455-59 X ZELENIH BERETKI 38 137-040-50203055-79 KRALJA ZVONIMIRA BB KRALJA ZVONIMIRA 19A STUPSKA BB FERDE HAUPTMANA BB SOLAKOVI]I BB. AMALIJE LEBENICNIK DO BR. 21 MERHEMI]A TRG BB. POTKRAJ BB HALID BEGA HRASNICE 24 TRG BRANILACA HRASNICE BB PUT FAMOSA 38 MOME VIDOVI]A BB HAMDIJE ^EMERLI]A BR.43 GRBAVI^KA C-4 ADILA GREBE BR.1 A BOSANSKA BB ZARADOSTOVO 254 B NURIJE POZDERCA 59 PEHARE 78 SARAJEVSKI PUT BB MUHAMEDA MILJKOVICA KULJINOG 4 MARKA MARULI]A 5 KUNDURD@ILUK 4 STJEPANA RADI]A BR 27 BULEVAR KULINA BANA BB GRBAVI^KA BB. JASENICA BB BARICE 1 CRKVICE BROJ 17 137-500-60008956-15 137-042-60013747-33 137-042-50202781-27 137-510-60013800-28 137-580-60015871-85 137-040-50202067-36 137-042-60010006-04 137-510-60013410-34 137-042-60009323-16 137-510-60010555-63 137-042-60009567-60 137-042-60008740-19 137-042-50202153-68 137-470-60023162-92 137-042-60009322-19 137-490-60012340-53 137-490-60009573-12 137-045-60011850-48 137-520-60020646-49 137-570-60024651-37 ADRESA 30 i >=90 X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

137-042-50200054-60 137-040-60009582-16 137-500-60009296-62 137-045-50202851-58 137-042-50202741-50 137-500-60009368-40 137-042-60016358-57 137-045-60009900-78

X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. BEN BAU D.O.O. SARAJEVO BENJA STR VLSPAHIC SENAD BERINEX DOO SARAJEVO BH MEGA TEAM DOO SARAJEVO BIROSTROJ COMPUTERS

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILID@A ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO TUZLA BREZA SARAJEVO SARAJEVO VARE? SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO CAZIN [AMAC SARAJEVO SARAJEVO TUZLA TUZLA ZENICA NEVESINJE ZENICA VELIKA KLADU[A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO MOSTRA SARAJEVO MOSTAR ILID@A VLAKOVO BB GORA@DANSKA126 BUTMIRSKA CESTA BR.1 ZMAJA OD BOSNE 4 AZIZE [A]IRBEGOVI] 124 STJEPANA RADI]A 4 A. STEPINCABB KRAJI[KIH BRIGADA 17 KRAJI[KIH BRIGADA 17 TRG HEROJA 32 KOSTE LAZAREVI]A 88 RUDARSKA BB IGMANSKOG BATALJONA B.B. MALTA 13 BUDOZELJE BB BOLNI^KA4 PODLUGOVI B.B. SALKE LAGUMD@IJE 6 TALIREVI]A 11/A STIJENA 71 NJEGO[EVA 19 ULICA BRUSULJE BR.31 KRANJ^EVI]A TC PASA@ BB TURALIBEGOVA BB MAR[ALA TITA BR 22 MILO[A OBILI]A BB ARMIJE BIH 4 15. APRIL BB

Broj 25 - Strana 141
137-042-60014467-07 137-480-60010201-73 137-040-50202981-10 137-040-60009984-71 137-042-50201200-17 137-045-60009965-77 137-550-60014356-86 137-560-60015701-23 137-560-60023443-77 137-042-50201635-70 137-580-60014375-14 137-042-60010036-11 137-042-50202267-17 137-042-50202403-94 137-510-60011073-61 137-042-60009411-43 137-040-50200974-17 137-042-50200519-23 137-040-50200103-11 137-490-60013614-14 137-560-60019795-60 137-042-50200886-86 137-042-50202307-91 137-580-60015307-31 137-580-60015839-84 137-045-50203104-75 137-500-60017879-18 137-045-60012093-95 137-570-60019496-79 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BOEM D.O.O. ZENICA.DRU[TVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE BOKSA S.Z.T.R. VL. BOKSI] MIRKO BONI TRADE D.O.O. BANJA LUKA BONI TREND DOO BANJA LUKA BONO COMMERCE D.O.O. BOSNASPED D.O.O. TUZLA BOSNASTIL D.O.O. BREZA BRACAN SUR BUFFET BRACO STR. BRAHE D.O.O. VARE[ BRALEX D.O.O. SARAJEVO BREZA DOM D.O.O. BSR GIPO DOO SARAJEVO BUCO D.O.O. SARAJEVO BUDO S DOO CAZIN BUKVA KOMERC DOO [AMAC BULFEX D.O.O. SARAJEVO BURENCE CAFFE BAR BUTIK EKSKLUZIV T. R. VL. SUCUR A. BUTIK TIME OUTT.R.VL SALETOVIC M. C B CONSULTING COM DOO CABLING D.O.O. NEVESINJE CAFFE BAR BORDEAUX VL. POJSKI] ARMIN CAFFE BAR 10 VL. LATI] A. ^ARDAK S.U.R. FAST FOOD VL. BASIC M. CASSEX D.O.O. ILID@A CENING D.O.O. CENTRA COMMERCE D.O.O. LJUBU[KI ]EVABD@INICA VL.UZUNOVI] ESA COMPANY PERI] DOO MOSTAR CONFIDENTAL PROVIDER DRU[TVO ZA USLUGE I TRGOVINU DOO SARAJ ^OVI] DOO MOSTAR CREATIVA D.O.O. ILID@A CRNI BOR D.O.O. BOSANSKA KRUPA CUPA STR VL. TALI] DRAGICA CUPRO COMERC D.O.O. D G DOO PRIJEDOR DADO MARKET S.T.R. VL. MEMOVI] ADES DALIA TR.RADNJA VLHASANOVI] D@ENIS ZENICA DALLAS BH D.O.O. SARAJEVO

TRG SOLIDARNOSTI BB 137-540-60014370-49 TRG 22 APRILA BR.98 ZMAJA OD BOSNE 50 HUMAC BB ZAIMA [ARCA 22 BUNA BB HISETA 6 KNEZA VI[ESLAVA 77 KSC ILID@A MALA ALEJA 67 PI[TALINE 216 137-510-60011460-64 137-042-50202491-24 137-550-60013659-43 137-040-50202672-64 137-500-60009745-73 137-040-60009870-25 137-500-60013055-37 137-510-60011380-13 137-490-60014347-46 137-560-60016865-23 137-042-50200125-41 137-560-60017012-67 137-470-600218192-61 137-480-60022912-61 137-042-60009482-24

BOSANSKA KRUPA BANJA LUKA IVE LOLE RIBARA BR. 4 SARAJEVO KOLODVORSKA 12 PRIJEDOR ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB VOGO[]A STARA CESTA JEZERA 32 ZENICA CRKVICE BB DO KAPIJE BOLNICE ILID@A ROGA^I]I BB

Broj 25 - Strana 142
84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. DD ENERGOINVEST-COMET.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI HAMDIJE ^EMERLI]A B.B. MIS IRBINA BR.2

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-042-50102346-50 137-460-60022198-79 137-550-60011832-92 137-040-50200799-57 137-500-60022734-03 137-042-50200130-26 137-042-60009414-34 137-510-60018325-33 137-500-60016418-36 137-040-50201867-54 137-560-60014033-80 137-042-50201768-59 137-040-50200155-49 137-042-50202493-18 137-500-60008913-47 137-490-60012360-90 137-500-60015831-51 137-530-60022192-62 137-042-50202169-20 137-042-50202477-66 137-042-50202776-42 137-042-50200158-39 137-510-60009886-33 137-042-50202386-48 137-470-60019766-95 137-500-60020399-24 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DD ZA KINOMATOGRAFSKU DJELATNOST FORUM D.D. SARAJEVO DELTRA D.O.O. LJUBU[KI DENZEC COMMERCE D.O.O. DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DEUS D.O.O. SARAJEVO DHC D.O.O. VISOKO DHI DOO SARAJEVO DIG D.O.O. GRIDE DIMNJA^AR D.O.O. SARAJEVO DIN KEMOCOLOR D.O.O. BANJA LUKA DINAL PROM D.O.O. DJANDAN DOO SARAJEVO DONNA S.T.R. DRU[TVO ARMEX DOO DRUZAN DOO CAZIN DRVOEXPORT D.O.O. MOSTAR DT MONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO [IROKI BRIJEG DUOREX D.O.O. DVA GOLUBA S.Z.P.R. PEKARA D@ADA SUR BUFFET VL.OPIJAC D2 D@ENI D.O.O. ECN D.O.O. SARAJEVO EDO STR. EDO STR VL. TACI BLERIM EMKON METALNE KONSTRUKCIJE DOO MOSTAR EMSPROM D.O.O. ENCOM D.O.O ALU FERO PLAST SANSKI MOST E.T. FRIZER. SALON SARAJEVO EURO^ELIK D.O.O. ZENICA EUROGOLD DOO SARAJEVO EUROIN@ENJERING DOO TUZLA EX IMSTOL DOO SARAJEVO EX PONTO DOO MOSTAR FAGGIO D.O.O. BUSOVA^A FAST FOOD EVROPA DOO ZENICA FEMAX S.Z.T.R. FERIMPORT DOO LJUBU[KI FINA MH SPED DOO KISELJAK FINPROM DOO ZENICA FONTANA D.O.O. BUSOVA^A FOREST PRODUCT D.O.O.

ILICA ALOJZA [TEPINCA 26 SARAJEVO PINJE BAJRAKTARA 10 MOSTAR BLEIBBURSKIH @RTAVA BB SARAJEVO NOVOPAZARSKA 444 VISOKO HAZIMA DEDI]A 4 ILID@A DOBRINJSKA 5 GRUDE A. [IMI]A 1 SARAJEVO G.M.LOCATELLI 1 BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 1 SARAJEVO MARKA MARULI]A 25 VOGO[]A KOBILJA GLAVA 56 SARAJEVO TEREZIJE B.B. MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA BR 5 CAZIN GORNJA KOPRIVNA BB MOSTAR RUDE HROZNI^EKA 39 [IROKI KNESPOLJE BB BRIJEG SARAJEVO DR.HALID BEGA HRASNICE 8 SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A B.B. SARAJEVO KOLODVORSKA BR.5 SARAJEVO OSMANA \IKI]A 12 ILID@A PUT FAMOSA BB SARAJEVO VELE[I]I 59 SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB MOSTAR RODO^ BB SARAJEVO SANSKI MOST SARAJEVO

NUSRETA [I[I]A -DEDE 137-040-50200200-11 14 NDUSTRIJSKA ZONA BB 137-490-60021196-63 137-042-50201756-95 137-045-50102606-93 137-040-50201801-58 137-580-60022380-55 137-040-50202970-43 137-500-60014066-11 137-045-60016680-11 137-480-60021371-28 137-042-50202199-27 137-550-60030042-73 137-520-60010616-69 137-045-50203103-78 137-045-60010950-32 137-040-50201631-83

PORODICE RIBARA BROJ 5 ZENICA OBALNI BULEVAR BB SARAJEVO JOSIPA VANCA[A BROJ 32 TUZLA SIMIN HAN OSLOBODILACA BB SARAJEVO HALILBA[I]A BR 3-A MOSTAR MILE BUDAKA 123A BUSOVA^A TISOVAC BB ZENICA OBALNI BULEVAR 28A SARAJEVO JABUKA 13 LJUBU[KI BANA JELA^I]A BB KISELJAK-LE SOLAKOVI]I BB PENICA ZENICA GORA@DANSKA BR 69 A BUSOVA^A GAVRINE KU]E BB SARAJEVO SIME MILUTINOVI]A SAR. 1

Srijeda, 11. 5. 2011.
126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NENADA KO[TICA KOD 75 VIDOVDANSKA BB BISKUPA ]ULE BB VESELA BB VOJNO BB LUKAVI^KA BR. 2 ZMAJA OD BOSNE 19 JOSIPA BANA JELA^I]A BB PATRIOTSKE LIGE BB BANA JELA^I]A BB RATE DUGONJICA 23 VELIKOG SUDIJE GRADESE 19 AZIZE [A]IRBEGOVI] 56 KAMBEROVI]A ^IKMA BB TRG RUDARA BB HOD@I]I BB RATE DUGONJI]A 87 ALEJA LIPA 59. KULINA BANA BR 48 KRANJ^EVI]A BR.13 HIFZI BJELAVCA 82 IZETA NANI]A BB TRN.41. ROTILJ BB JO[ANI^KA 33 TRG HEROJA 41 VELIKO BLA[KO BB TRN BB BREZI^ANI BB DOSITEJEVA 2 CIM-MA]I]I 17 CAZINSKA 21 GORA@DANSKA 94 A GORA@DANSKA 28 BOSNE SREBRENE BB RU\ERA BO[KOVICA 81 NI@E BANJE 4 NI@E BANJE 4 H. KRE[EVLJAKOVI]A 61 SAFETA ZAJKE 83 VELJA^I BB SAFETA ZAJKE BB ZMAJA OD BOSNE 48 SPOMENIK BR.26 D@EMALA BIJEDI]A BR.133-A

Broj 25 - Strana 143
137-560-60014557-60 137-560-60021758-88 137-500-60009834-97 137-480-60019771-68 137-500-60020511-76 137-470-60024541-29 137-040-50202678-46 137-520-60011109-45 137-580-60022386-37 137-550-60015473-33 137-580-60021069-11 137-045-60010542-92 137-042-50202239-04 137-045-60008814-38 137-045-50202936-94 137-042-60011652-13 137-580-60020476-44 137-042-50202631-89 137-045-50202355-91 137-040-50203020-87 137-042-60009429-86 137-490-60009512-98 137-530-60010117-09 137-520-60010904-78 137-042-50201161-37 137-042-60009334-80 137-560-60013303-39 137-530-60010342-13 137-560-60023279-84 137-560-60022437-88 137-500-60009516-81 137-042-50202193-45 137-045-50202391-80 137-045-60017212-64 137-580-60017036-82 137-042-50202688-15 137-040-50201723-98 137-040-50200290-32 137-040-50202271-06 137-042-50201892-75 137-550-60020274-83 137-042-50202634-80 137-042-50201906-33 137-042-50202904-46 137-040-50202775-46 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FPD DRVO EXTRA D.O.O. BANJA LUKA ZALU@ANI, BANJA LUKA FRIGOMAR DOO GRADI[KA GRADI[KA FRIGOSTAR DOO MOSTAR MOSTAR GAF DOO BUGOJNO BUGOJNO GALA DOO MOSTAR MOSTAR GENERALMONT DOO SARAJEVO SARAJEVO GIGANT DOO. SARAJEVO SARAJEVO GIS DOO KISELJAK KISELJAK G.M.T. KONSTRUKCIJE DOO GRA^ANICA GOJAN DOO. LJUBU[KI GRACE 1002 DOO TUZLA GRAFI^KA RADNJA JA[AREVI] GROS S.T.R. GROUP COP COMPANY D.O.O. ZENICA GSM MOBIL VL.KARABEGOVI] ELVEDIN HAD@O D.O.O. VARE[ HARDWARE DOO TUZLA HARIL GRAF SARAJEVO HASKO PROMET I HELLAS PHONE DOO SARAJEVO HI FI CENTAR D.O.O. SARAJEVO HIDRA DOO CAZIN H.M.TRADE [IROKI BRIJEG HOLLAND DOO KISELJAK HOTONJ GRADNJA D.O.O. ICON COMPUTERS D.O.O. SARAJEVO IGO STELL COMPANY D.O.O. LAKTA[I IMPALA D.O.O. [IROKI BRIJEG IMPRO AD PRIJEDOR IN PRODUCTION PREDUZ. RADNJA ZA MARKET. PRODUK. VL. SAVI] 2 INKASO D.O.O MOSTAR INOVA S.Z.D. SARAJEVO INTER STIL ZENICA INTERCAR DOO ZENICA IRMID DOO TUZLA ISAKOVI] ADIS AUTOPREVOZNIK ISKRA PRINS B.H. D.O.O. ISKRA PRINS D.O.O. ITD S.T.R. JASMIN S.T.R. JELAVI] BENZ DOO LJUBU[KI JELOVICA BOS D.O.O. SARAJEVO JMS D.O.O. SARAJEVO JUH PROM DOO ILID@A JUMP CANON DOO GRA^ANICA LJUBU[KI TUZLA

SARAJEVO ZENICA ZENICA VARE[ TUZLA SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO CAZIN [IROKI BRIJEG KISELJAK VOGO[]A SARAJEVO VELIKO BLA[KO [IROKI BRIJEG PRIJEDOR TRN, LAKTA[I MOSTAR SARAJEVO ZENICA ZENICA TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO

Broj 25 - Strana 144
171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA LJUBU[KI SARAJEVO ZENICA SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO TUZLA ILID@A SARAJEVO LJUBU[KI OSJE^ANI-DO BOJ HRASNICA KRE[EVO SOKOLAC LJUBU[KI LUKAVAC SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR ZENICA SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VITEZ LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR HAD@I]I SARAJEVO KRE[EVO SARAJEVO LJUBU[KI MOSTAR TUZLA KULINA BANA 52 FRA PETRA BAKULE BB HAMDIJE ^EMERLI]A19 LUKOVO POLJE 46 GRBAVI^KA BR.6A STUBE BB PRIJEKA ^ESMA 32 A PRIJEKA ^ESMA 32 A

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-045-50202291-89 137-550-60015943-78 137-042-50202633-83 137-045-60009672-83 137-042-50201163-31 137-550-60019165-15 137-042-60014331-27 137-042-60014331-27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KAMENI MOST ZENICA KANI D.O.O. LJUBU[KI KATO SUR BIFE SARAJEVO KENOPROMET DOO ZENICA KGHI IN@ENJERING D.O.O. KIKA STR VL. BEHRAM A. KLI MONT SZD VL. LAMAD@EMA MIRZA KLI MONT SZD VL. LAMAD@EMA MIRZA KNJIGOVODSTVENI BIRO TIM VL.IBRAHIMOVI] AVDO TUZLA KNJI@ARA INGA STR. VL. KOVA^EVI] A. KNJI@ARA SEMIR STR SARAJEVO KOLEX DOO LJUBU[KI KOPLAST DOO OSJE^ANI DOBOJ KOVA^I S.T.R. MINI MARKET VL. LOKVAN^I] Z. KP KOMUNALNO KRE[EVO KREATOR DOO SOKOLAC L. N. D.O.O. LJUBU[KI LA MIA D.O.O. LUKAVAC LA NONA SUR CAFFE BAR VL. ARNAUTOVI] MELISA LAHAJ D.O.O. LDM RASVJETA D.O.O. MOSTAR LEONE D.O.O ZENICA LESKO D.O.O. LIDER DOO MOSTAR LINE HA D.J.L LINE LINE D.O.O. SARAJEVO LU LI DOO SARAJEVO M. MARKET VL. SMAJLOVI] N. MACCINA DOO VITEZ MAD D.O.O LJUBU[KI MAK SUR MAKER ING D.O.O. SARAJEVO MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR MAOMEX D.O.O. HAD@I]I MAONA SUR. CAFFE BAR MARINO COMMERCE D.O.O. KRE[EVO MA[I] D@EVAD AUTOP. SAR. MASTERS II SUR CAFFE BAR VL. NIZI] S. MEDIA RES D.O.O. MOSTAR MEDIUS COLOR DOO TUZLA

PAVLA GORANINA 137-580-60021554-11 BR.59 UMIHANE CUVIDINE 43 137-510-60013252-23 S. HAD@I]A BB BANA JELA^I]A BB OSJE^ANI BB STARI DRUM 100 FRA GRGE MARTI]A 143 PRIM^I]I BB HUMAC BB OMLADINSKA BB LUKAVAC AZZE [A]IRBEGOVI] BB BRANILACA SARAJEVA 49 TRG TIHOMIRA MI[I]A BB MUFTIJE SEMSEKADI]A BR. 9 POFALI]KA 28 RA[TANI BB TRG ZLATNIH LJILJANA 11 BREKA ^IKMA 2. HARISA MERZI]A BR 40 GRDONJ BR. 14 DANSKO BOSANSKOG PRIJATELJSTVA 5 HUMAC 1 BB FERDE HAUTMANA BB KO[EVO 1 DUBROVA^KA BB BINJE@EVO BB. AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 LERMANOVA 3 RELJEVO DVOR 25 CRVENI GRM BB MILE BUDAKA 123A STUPINE B 7 LAMELA 3 LOKAL BR.2 ORTIJE[ BB KO[EVO BR.1 HAN PLO^A 137-042-50202385-51 137-550-60017061-22 137-560-60017817-77 137-510-60013409-37 137-520-60011663-32 137-042-50203093-61 137-550-60014902-97 137-580-60014692-33 137-540-60020282-64 137-040-50200395-08 137-500-60016733-61 137-045-50202532-45 137-042-50200846-12 137-500-60013142-67 137-042-50201141-97 137-040-50201078-93 137-040-50202896-71 137-040-50202760-91 137-045-60017730-62 137-550-60020727-82 137-042-50201990-72 137-040-60010118-57 137-500-60020341-04 137-042-50200450-36 137-040-50202236-14 137-520-60011213-24 137-042-50201385-44 137-550-60023545-67 137-500-60016275-77 137-580-60029914-54 137-500-60016365-98 137-040-60010561-86 137-520-60012941-78

ME\UGORJE AIRLINES D.O.O. MOSTAR MOSTAR MEGATTI DOO SARAJEVO SARAJEVO MERIS DOO KISELJAK KISELJAK

Srijeda, 11. 5. 2011.
214. 215. MESOPRODUKT DOO BU@IM METAL INOKS STR VL O@EGOVI] SLAVI[A

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BU@IM CENTAR BANJA LUKA PUT SRPSKIH BRANILACA BB DO BROJA 181 MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 20 SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 156 SARAJEVO HAMZE ORLOVI]A 11 CAZIN GNJILAVAC BB KRE[EVO ILID@A GRADI[KA PRNJAVOR [IROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO POSU[JE VOGO[]A ^ITLUK HRASNICA MOSTAR SARAJEVO ILIJA[ MOSTAR SARAJEVO MOSTAR BR^KO ZENICA ILID@A @EP^E SARAJEVO SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO POLJE 53 BUNICA 24 ALEKSE [ANTI]A BB BO@E TATAREVI]A 76 BRA]E [IMI]A 11 STJEPANA RADI]A BB KRALJA TOMISLAVA 11 D HUMSKA 13 HIVZI BJELAVCA 68/3 ILIJINO BRDO BB IGMANSKA BROJ 1 VIONICA BB PUT FAMOSA 38 ZAGREBA^KA18 HALIDA KAJTAZA 11 BOSANSKI PUT BB ILIJA[ PUT ZA OPINE BB BREKA 72 KNEZA BRANIMIRA BR 6 SAFVETA BEGA BA[AGI]A 1 10 M.TITA 78 DR. SILVE RIZVANBEGOVI] 40 STJEPANA TOMA[EVI]A BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 42 URIJAN DEDINA137 TVORNI^KA CESTA BROJ 19 KLOBUK BB ZVORNI^KA BB J.VRACE[A 10 A D@EMALA BIJEDI]A B.B. AZIZE [A]IRBEGOVI] B.B. OBALA KULINA BANA BR.1 MARKA MARULI]A BROJ 3 A GORNJI ^AKLOVI]I DO BR. 105 DRINSKA 7

Broj 25 - Strana 145
137-490-60009037-68 137-560-60021420-35 X X

216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254.

METAL TRADE DOO MOSTAR METALIK DOO SARAJEVO MIBAX DOO SARAJEVO MICHELIN SVR I AUTOPRAONA, VL JAPI] MEHO CAZIN MIG 6 KRE[EVO MIGROS D.J.L. ILID@A MILIM DOO GRADI[KA MILJANOVI] DOO PRNJAVOR MINERA D.O.O. [IROKI BRIJEG MINI PEKARNICA ANDRIJA MOSTA MINI PEKARNICA JURE MOSTAR MINIS MS MM DOO SARAJEVO MODOM DOO POSU[JE MODUL IN@ENJERING DOO MOKADA DOO ^ITLUK MONDEX D.O.O. SARAJEVO MONERA D.O.O MOSTAR MOSAIC D.O.O. MOTO OIL D.O.O. SARAJEVO MT AUTO DOO MOSTAR MUCES D.O.O. SARAJEVO MUSIC SHOP RONDO MVS PHARM D.O.O. BR^KO DISTRIKT BIH NANA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VL.TERZO ELIZE NAPRIJED D.O.O. SARAJEVO NBI ]URI] DOO @EP^E NEA SUR CAFFE BAR NEDIM SHOPS.TR. NERKO STR VL. AFAN C NIKI STR VL. RA[I] IVANA NIN STR SARAJEVO NOVA OBNOVA D.O.O. NUKI]-COMPANY D.O.O. NUR STR VL. MERD@ANI] ZAKIRA ODBOJKA[KI KLUB SINPOS OLTEN SUR. OMKO TEX DOO TUZLA OPACAK EXPORT IMPORT D.O.O.

137-500-60019749-34 137-470-60021588-61 137-460-60020204-47 137-490-60009678-85 137-520-60010278-16 137-042-50200400-89 137-560-60024631-05 137-560-60024640-75 137-530-60015789-65 137-500-60021871-70 137-500-60021873-64 137-042-50202441-77 137-042-50203081-97 137-530-60012649-76 137-042-50203113-98 137-500-60024887-43 137-510-60009925-13 137-500-60009442-12 137-042-50202673-60 137-042-60011300-02 137-500-60021268-36 137-040-50201396-12 137-500-60009640-97 137-580-60015629-35 137-045-60013387-93 137-510-60014354-15 137-480-60025727-55 137-042-50202753-14 137-040-50201037-22 137-045-50202381-13 137-550-60019887-80 137-042-50202528-10 137-042-50202053-77 137-042-50200463-94 137-540-60022576-69 137-040-50302863-94 137-042-50201572-65 137-580-60020518-15 137-042-50202681-36

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 146
255. 256. 257. 258. ORANGE DOO SARAJEVO ORBIS DOO ZENICA ORION LANE DOO SARAJEVO ORSSEY DOO SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SENAD POTURAK SENCI BR.59 ZAVNOBIHA BB STUPSKA 7 DR. FETAHA BECIRBEGOVICA DC BR. 8 TRG HEROJA 22 HIMZE POLOVINE BROJ 3 KRIVAJSKA 1 AZIZE SACIRBEGOVIC BB. VINKA SAMARLICA 9

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-470-60020844-62 137-045-50202353-97 137-470-60021415-95 137-510-60019397-18 X X X X

259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272.

OSCAR SR SARAJEVO PAGAS D.O.O SARAJEVO PALAS D.O.O. SARAJEVO PALMA S.U.R.VL LIGATA RAMIZA PASA INTERNACIONAL D.O.O. SARAJEVO PAVONE DOO [IROKI BRIJEG

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID7A [IROKI BRIJEG 7ITLUK MOSTAR

137-042-50202632-86 137-040-50202362-24 137-042-60009951-72 137-042-50202463-11 137-510-60009988-18 137-530-60011759-30 137-500-60009580-83 137-500-60021872-67

X X X X X X X X X X X X X X

273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293.

FRA DIDAKA BUNTICA 96 PEHAR & CO D.O.O ^ITLUK BLIZNE GOMILE BB PEKARA KRISTIJAN MOSTAR KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV PETEK SLAVICA SARAJEVO F.F.LASTRICA 7 PIERRE CARDIN STR. VL. TALI] RA^I] BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 M. PINCOM D.O.O. MOSTAR MOSTAR KARDINALA STEPINCA BB PLANINSKI BISER DOO POSUSJE POSU7JE VRPOLJE RAKITNO BB POROVI] GROUP DOO SARAJEVO SARAJEVO OLOVSKA 38 SARAJEVO OLOVSKA 38 POROVI] GROUP DOO SARAJEVO NAMJENSKI RN ZA AVANSE I DEPOZITE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO ILID@A UMIHANE ^UVIDINE BB 1 RIBOS D.O.O. SARAJEVO HIFZI BJELAVCA 4 ILID@A PROSPERITET ZENICA OP[TA USL ZENICA BUL. KULINA BANA 30A ZANAT. PROM. ZADRUGA P.O. PROZOR INVEST VLASNIK FAHIRA @EP^E BEGOV HAN BB CEBI] @EP^E QBE DRU[TVO SA OGRANI^ENOM GRADA^AC SARAJEVSKA BB ODGOVORNO[]U ZA PROIZVODNJU QUEEN TRADE D.O.O. SARAJEVO KRANJ^EVI]A 13 RADA DOO GRUDE GRUDE HRVATSKIH BRANITELJA 2 RAMBO STR ZENICA @EP^E MILETA PROTICA BB RANCHY DOO GRADI[KA GRADI[KA URIJE BB RB SUR VL. ACIC P. BANJA LUKA VASE PELAGI]A 2 RESTA INO D.O.O. SARAJEVO SALKE LAGUMD@IJE 6 RESTORAN LATAN VL. LATIC A. VELIKA BRAHIMA MRZLJAKA KLADU[A 45 45 ROMA SZR ZENICA ZENICA M.TITA BB R.K. ZENI^ANKA S K N DOO CAZIN CAZIN STURLIC BB SA DUNDEE GROUP D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO KOLODVORSKA 12 SABIX D.O.O. HAD@I]I HAD@I]I ZUJEVINA PC BB SAN SUR ZDRAVLJAK ZENICA ZENICA KULINA BANA 3 SANBIH COMPANY D.O.O. SARAJEVO BLA@UJ BLA@UJ 25 SANKOMERC D.J.L.SARAJEVO SARAJEVO BOJNI^KA BR. 85 SANZELIZE D.O.O. SARAJEVO BRANILACA SARAJEVA 49 SAPID D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO ANTUNA HANGIJA 61

137-560-60014411-13 137-500-60009508-08 137-500-60011906-89 137-470-60019874-62 137-470-60019896-93

137-510-60019516-49 137-042-50202437-89 137-045-60013842-86 137-045-60010243-19 137-580-60020128-21 137-040-50201030-43 137-550-60021245-80 137-045-50202553-79 137-560-60023657-17 137-560-60019229-12 137-042-50202315-67 137-570-60018695-57 137-045-60011275-27 137-490-60011224-06 137-042-60009295-03 137-040-50202287-55 137-045-50202626-54 137-510-60009907-67 137-042-50200547-36 137-040-50202251-66 137-040-60013960-74

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. SAVI] @ARKO AUTOPREVOZNIK VANLINIJSKI PREVOZ LICA [EJLA TEX DOO SARAJEVO SELE STR.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
JABLAN -LAKTA[I SARAJEVO SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO KRE[EVO ZAVIDOVI]I HAD@I]I MOSTAR CAZIN SARAJEVO GRUDE ZENICA TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO KRE[EVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A VITEZ CAZIN SARAJEVO ZENICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG CERSKA 42 KUNDURD@ILUK BB SARAJEVSKIH GAZIJA 13 HIMZE ]UREVCA23 GRBAVI^KA 46 FIRDUSBEGOVA 32 VELEGO[]E BR 20 ZLATNIH LJILJANA BB DONJI HAD@I]I BB RODO^ BB DONJA KOPRIVNA 17 ALIPA[INA 201 DR. FRANJE TU\MANA 102 M.S. SERDAREVI]A BR. 1 MAHMUTA BU[ATLIJE 54 SMAJE [IKALA 28 AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 NAHOREVSKA101 KOBILJA GLAVA BB NIKOLE [OPA 37 GORNJI VELE[I]I BR.155 TC HECOPROM MJESTO BR. 144 V. KA^ANIK BR.26 KULINA BANA BB D@EMALA BIJEDI]A BR 72 SKENDER PA[INA 1 TRAVNI^KA BB KRANJ^EVI]EVA 6 ALIPA[INA BB K. LELENA74 SAKIBA NI[I]A 1 KRALJICE KATARINE BB EMIRA B. ^ARLIJA BR.61 BIHA]KA BB ALEJA LIPA BB [EHITLUCI BB ILID@A BUHINE KU]E BB GNJILAVAC BB BUL. ME[E SELIMOVI]A 19 PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA B. ME[E SELIMOVI]A BR. 33 KRALJICE JELENE 11

Broj 25 - Strana 147
137-560-60022550-40 137-460-60019679-70 137-040-50202657-12 137-040-60013425-30 137-040-50202205-10 137-040-50202499-98 137-520-60009751-45 137-045-60014118-34 137-042-60009623-86 137-500-60009540-09 137-490-60009156-02 137-040-50202234-20 137-530-60016165-04 137-045-50202844-79 137-580-60014868-87 137-042-50202476-69 137-042-50202339-92 137-042-50203046-08 137-460-60017665-98 137-040-60010898-45 137-042-50201587-20 137-510-60012084-35 137-042-60008620-88 137-045-50202519-84 137-042-50202986-91 137-460-60020173-43 137-045-50203068-86 137-040-60010902-33 137-040-60009997-32 137-042-50202036-31 137-042-50202952-96 137-520-60023849-43 137-042-50202991-76 137-540-60021823-97 137-040-50202800-68 137-510-60011431-54 137-042-60011161-31 137-490-60010472-31 137-042-50202454-38 137-045-50202870-98 137-042-50202882-15 137-530-60011239-38 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SEM D.O.O. GORA@DE SENA SUR. BUREKD@INICA SESTRE D D.O.O. SETRO D.O.O. KRE[EVO SMAS D.O.O. ZAVIDOVI]I SNAGI] S DOO HAD@I]I SOKO IZGRADNJA OBJEKATA DOC MOSTAR SOMUN PEKARSKI OBRT SPAR S.T.R. SPEKTAR 4 AM D.O.O. GRUDE S.R. MAGNET VL NERMIN ASLANI STAKLO NERC STAKLARSKA RADNJA VL. HARA^I] NERMIN STARI MOST S.Z.R. [TOCK S.U.R. STR ASIMA VL. KLICO ASIMA STR. EDEN VL. RAMI] EDIN STR. HANA VL.MA[NI] NIJAZ S.T.R. JASMIN VL. PACARIZ S. STR KAMIONSKA PRODAJA VL. \ONKO STR MARKET HRID VL. [AHOVI] NERMIN SAR S.T.R. PJANI] VELDINA STR SAMIR VL. SPIODI] SAMIR STR TABAK LADEN STR TISA VL. TIKVI] IVANKA STR TRAFIKA STUFF DOO SARAJEVO SUNAJ SPT SARAJEVO SUR BISTRO NE NE VL. SINANOVI] SUR BUFFET MONTE VL. SEID MEM KRE[EVO SUR CAF. BAR IRONI] VL. MUJANOVI] SUR ]EVABD@INICA I BUREGD@INICA SARAJ VL.DAUTI SERVET [ARAJ SUR LIPA VL. UKA NUSRET SUR S M VL.ORU^EVI] SEMIR SVIJET PODOVA DOO VITEZ SVR ESO, VL. BADI] ESAD CAZIN SWEET MASON D.O.O. SZR \ENIR VL SIR]O SZR FRIZ. SAL. MAGDA VL. [AHOVI] SZR KORAK [IROKI BRIJEG

Broj 25 - Strana 148
336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ILID@A SARAJEVO CAZIN MOSTAR ZENICA ZENICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR ZENICA ZENICA KRE[EVO GRUDE MOSTAR CAZIN SARAJEVO SARAJEVO ZENICA ZENICA SARAJEVO SARAJEVO BANOVI]I ILID@A SARAJEVO BIHA] KOZARSKA DUBICA POSU[JE

Srijeda, 11. 5. 2011.
X X X X X

SZR KROJA^. SAL.VL.PALAVRTI] I SZR PRAGMA PRINT VL. OSMANOVIC R SZTR AUTO SERVIS FER PLEJ VL OMERBA[I] MIRSAD [AMPINJON POLJOPRIVREDNI OBI VL. SAMARD@I] KASIM T R. AQUAMARIN MOSTAR VL.SOFIJA PAVLOVI] TANGO II VL. ELVEDINA KARAHME TANGO STR VL. ALMA JURI^EVI] TAXI PREVOZ. HENDA KEMAL TEA D.O.O. [IROKI BRIJEG TEDDY SUR. CAFFE SLASTI^ARN TEF D.O.O. SARAJEVO TEHNOMERC DOO SARAJEVO TEM DOO MOSTAR TEXA D.O.O. ZENICA TIMNAX TREJD DOO ZENICA TIRAX KOMERC DOO KRE[EVO TMTI TRADE DOO ZA TRGOVINU I USLUGE GRUDE TR REFAN D.O.O. MOSTAR TR, SPEC. PROD. BADI], VL. BADI] ESAD CAZIN TRA^E D.O.O. SARAJEVO TRANSJUG DD SARAJEVO TREND ZENICA TRG. RADNJA RIM VL CANCAR VAHIDIN TTI D.O.O. SARAJEVO TUL UNA D.O.O. TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DIONI^KO DRU[TVO BANOVI]I U. Z. IGMAN SARAJEVO UKA D.O.O. ULJARA KONZUM DOO BIHA] UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNIMAR D.O.O. POSU[JE UPI INDUSTRIJA-TRANS D.P. VEDO S.Z.T.R.VL.SAL^IN KEMAL VERONA CAFE BAR ZENICA VERT D.O.O. VIVALDI DOO LAKTA[I VLAKA D.O.O. ^ITLUK VRANI]A DD SARAJEVO WELLTIME DOO SARAJEVO ZEFARM D.O.O. ZENICA

GRBAVI^KA BR 76 137-042-50202846-26 UMIHANE ^UVIDINE BB 137-510-60011036-75 ZVORNI^KA29A 137-042-60009849-87 MUTNIK - PRKOS BB KNEZA BRANIMIRA (P.C.RONDO) 6 MASARYKOVA BR. 30 OBALNI BULEVAR BB BAKAREVI]A 31 RU\ERA BO[KOVI]A 16 2 MILANA PRELOGA 12 MUHAMEDA EF. PAND@E 49 7 DOBRINJSKE BOLNICE BR 12 KRALJA TOMISLAVA 11 B PRVEZENI^KE BRIGADE 1D ULICA MAHMUTA \IKI]A BR. 32 VOLUJAK BB H.V.HRVATINI]A BB LJUBE BRE@ANA 2 GNJILAVAC BB VI[NJIK 5B HAMDIJE ^EMERLI]A 3-5 BILMIS]E 68 MAR[ALA TITA 48 PLATO TR@NICE @RTAVA FA[IZMA 2 AZIZE [A]IRBEGOVI] BB. BRANILACA BANOVI]A 83 ABDULAHA EF. KANTAMIRIJE 1 ALEJA LIPA B.B. GRABE[KA1 SVETOSVSKA 5A 137-490-60009530-44 137-500-60009748-64 137-045-50202807-93 137-045-50202806-96 137-040-50202398-13 137-530-60015874-04 137-042-50201872-38 137-042-60015145-10 137-042-50203090-70 137-500-60021924-08 137-045-60012600-29 137-045-60010132-61 137-520-60017357-22 137-530-60022013-17 137-500-60009417-87 137-490-60010470-37 137-042-60012187-57 137-042-50101834-34 137-045-50202558-64 137-045-60012005-68 137-042-60013451-48 137-042-50202696-88 137-580-60020095-23 137-042-60010790-77 137-042-50202735-68 137-490-60011762-41 137-560-60025329-45 137-500-60009392-65 137-042-50100643-18 137-042-50202086-75 137-045-50202503-35 137-042-50201085-71 137-560-60021411-62 137-500-60012793-47 137-042-60010264-06 137-470-60021971-76 137-045-60009952-19

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

RASTOVA^KO POLJE BB SARAJEVO RAJLOVA^KA B.B. SARAJEVO TRG SARAJEV. OLIMPIJADE 13 ZENICA M.S. SERDAREVI]A 27 BB SARAJEVO ADEMA BU]E BR102 LAKTA[I TRN PROLETERSKIH BRIGADA 33 ^ITLUK G.M. OGRA\ENIK B.B. SARAJEVO ANTUNA B. SIMI]A 8 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 40 ZENICA SARAJEVSKA 67

Srijeda, 11. 5. 2011.
376. 377. 378. 379. 380. 381. ZEMD S.T.R.VL SELMANOVI] ZENICA ^ELIK ZENICA ZNANJE IMANJE ZZ @IVINICE 14 S.T.R. VL. SULJI] SEAD 16 MAJ D.O.O. SARAJEVO 6. NOVEMBAR DOO CAZIN

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ZENICA @IVINICE SARAJEVO SARAJEVO CAZIN TREBINJSKA 75 KRALJA TVTRKA I -5 SUHA BB BARDAK^IJE B.B. HAMDIJE ^EMERLI]A 49 A BAJRI]I 11

Broj 25 - Strana 149
137-042-50201938-34 137-045-50302364-85 137-580-60015220-98 137-042-50201527-06 137-042-50202734-71 137-490-60018783-27 X (Bi-17/11) X X X X X

MOJA BANKA DD SARAJEVO INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN KOD MOJA BANKA DD SARAJEVO ZA 31. 03. 2011. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. NAZIV ABC NET D.O.O. SARAJEVO ABM DOO CAZIN ABOS D.O.O. SARAJEVO AD BHCOMMERC D.O.O. KAKANJ AD GROUP D.O.O. SARAJEVO ADNA STR ZENICA ADO S.T.R.VL MEMIC ADMIR ADRI MINI MARKET ADRIA COSMETIC GRUPA D.O.O. ADVOKAT COROVIC BOJAN AGENCIJA LIFE CODE VL. S. AGENCIJA REDARSTVENIK D.O.O.ZA NADZOR,CUVANJE I DRUGE ZAST. AGROKOMERC D.D. PODRUZNICA AJLA STR VL.PEKIC SAMIR AJLEN TRANS DOO KISELJAK ALEN CO D.O.O. TUZLA ALEX D.O.O. ALGA DOO BREZA ALMEDINA STR VL. AMBID D.O.O. SARAJEVO AMIX DOO SARAJEVO ARGO D.O.O. SRBAC ARKA PRESS D.O.O. SARAJEVO AROMA 3 S.T.R. ART E DOO P.J.ART E TRAVEL ART ZONE D.O.O. SARAJEVO AS JASMIN D.O.O. BREZA A.S.T. DOO CAZIN AUTO KUCA TALIC D.O.O. ZENICA AUTOMOTIVE DOO KISELJAK AUTOSERVIS SALKO VL.RAMIC ADEMIR VELIKA KLADU[A AUTOUNION D.O.O. AV AND AV DOO SARAJEVO BAER D.O.O. MOSTAR TRANSAKCIJSKI 15 i RA^UN SARAJEVO MEHMEDA SPAHE BR.24 137-040-60008640-29 CAZIN DONJA KOPRIVNA BB 137-490-60012614-07 ILID@A RAKOVICKA CESTA 87 137-510-60013958-39 KAKANJ OSMANA EF. 137-042-60013141-08 MERDANOVICA BB ILID@A ISMETA A. SERBE 30 137-042-60010220-41 ZENICA OBALNI BULEVAR 28 137-045-50202619-75 SARAJEVO OMERA KOVACA 28 137-042-50201880-14 SARAJEVO OLIMPIJSKA 52 137-042-50202076-08 LJUBU[KI VITINA, ORAHOVLJE BB 137-550-60011455-59 SARAJEVO ZELENIH BERETKI 38 137-040-50203055-79 LJUBU[KI KRALJA ZVONIMIRA BB MOSTAR KRALJA ZVONIMIRA 137-500-60008956-15 19A SARAJEVO STUPSKA BB 137-042-60013747-33 SARAJEVO FERDE HAUPTMANA BB 137-042-50202781-27 KISELJAK SOLAKOVICI BB. 137-510-60013800-28 TUZLA AMALIJE LEBENICNIK 137-580-60015871-85 DO BR. 21 SARAJEVO MERHEMICA TRG B.B. 137-040-50202067-36 BREZA POTKRAJ BB 137-042-60010006-04 ILID@A HALID BEGA HRASNICE 137-510-60013410-34 24 HRASNICA TRG BRANILACA 137-042-60009323-16 HRASNICE BB ILIDILID@AA PUT FAMOSA 38 137-510-60010555-63 SRBAC MOME VIDOVI?A BB 137-042-60009567-60 SARAJEVO HAMDIJE ?EMERLI?A 137-042-60008740-19 BR.43 SARAJEVO GRBAVICKA C-4 137-042-50202153-68 SARAJEVO ADILA GREBE BR.1 A 137-470-60023162-92 ILID@A AZICI 12 137-042-60009675-27 X BREZA BOSANSKA BB 137-042-60009322-19 CAZIN NURIJE POZDERCA 59 137-490-60009573-12 ZENICA PEHARE 78 137-045-60011850-48 KISELJAK SARAJEVSKI PUT BB 137-520-60020646-49 137-570-60024651-37 VELIKA MUHAMEDA KLADU[A MILJKOVICA KULJINOG 4 SARAJEVO MARKA MARULICA 5 137-042-50200054-60 SARAJEVO KUNDURD@ILUK 4 137-040-60009582-16 MOSTAR STJEPANA RADI]A BR 137-500-60009296-62 27 SJEDI[TE ADRESA 30 i >=90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

32. 33. 34.

X X X

Broj 25 - Strana 150
35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. BAJPROM DOO ZENICA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA SARAJEVO MOSTAR VOGO[]A ZENICA ILID@A ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI BANJA LUKA SARAJEVO TUZLA BREZA SARAJEVO SARAJEVO VARE? SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO CAZIN [AMAC SARAJEVO SARAJEVO TUZLA TUZLA ZENICA NEVESINJE ZENICA VELIKA SARAJEVO ILID@A SARAJEVO LJUBU[KI BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO MOSTAR ILID@A BULEVAR KULINA BANA BB GRBAVICKA B.B. JASENICA BB BARICE 1 CRKVICE BROJ 17 VLAKOVO BB GORAZDANSKA 126 BUTMIRSKA CESTA BR.1 MEHMEDA SPAHE BR.24 ZMAJA OD BOSNE 4 AZIZE SACIRBEGOVIC 124 STJEPANA RADICA 4 A. STEPINCA BB KRAJISKIH BRIGADA 17 TRG HEROJA 32 GOSTE LAZAREVICA 88 RUDARSKA BB IGMANSKOG BATALJONA B.B. MALTA 13 BUDOZELJE BB BOLNI?KA 4 PODLUGOVI B.B. SALKE LAGUMDZIJE 6 TALIREVICA 11/A STIJENA 71 NJEGOSEVA 19 ULICA BRUSULJE BR.31 KRANJCEVICA TC PASAZ BB TURALIBEGOVA BB MARSALA TITA BR 22 MILOSA OBILICA BB ARMIJE BIH 4

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-045-50202851-58 137-042-50202741-50 137-500-60009368-40 137-042-60016358-57 137-045-60009900-78 137-042-60014467-07 137-480-60010201-73 137-040-50202981-10 137-460-60024619-91 137-040-60009984-71 137-042-50201200-17 137-045-60009965-77 137-550-60014356-86 137-560-60023443-77 137-042-50201635-70 137-580-60014375-14 137-042-60010036-11 137-042-50202267-17 137-042-50202403-94 137-510-60011073-61 137-042-60009411-43 137-040-50200974-17 137-042-50200519-23 137-040-50200103-11 137-490-60013614-14 137-560-60019795-60 137-042-50200886-86 137-042-50202307-91 137-580-60015307-31 137-580-60015839-84 137-045-50203104-75 137-500-60017879-18 137-045-60012093-95 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BARUNICA S.U.R. FAST FOOD BATAN IMB DOO MOSTAR BE EN D.O.O. SARAJEVO BEG PROMETNO USLUZNO DRUSTVO DOO ZENICA BEN BAU D.O.O. SARAJEVO BENJA STR VL.SPAHIC SENAD BERINEX DOO SARAJEVO BETANIJA CENTAR DOO SARAJEVO BH MEGA TEAM DOO SARAJEVO BIROSTROJ COMPUTERS BOEM D.O.O. ZENICA,DRUSTVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE BOKSA S.Z.T.R. VL. BOKSIC MIRKO BONI TREND DOO BANJA LUKA BONO COMMERCE D.O.O. BOSNASPED D.O.O. TUZLA BOSNASTIL D.O.O. BREZA BRACAN SUR BUFFET BRACO S.T.R. BRAHE D.O.O. VARE[ BRALEX D.O.O. SARAJEVO BREZA DOM D.O.O. BSR GIPO DOO SARAJEVO BUCO D.O.O. SARAJEVO BUDO S DOO CAZIN BUKVA KOMERC DOO [AMAC BULFEX D.O.O. SARAJEVO BURENCE CAFFE BAR BUTIK EKSKLUZIV T. R. VL. SUCUR A. BUTIK TIME OUT T.R. VL. SALETOVIC M. C B CONSULTING COM DOO CABLING D.O.O. NEVESINJE CAFFE BAR BORDEAUX VL POJSKIC ARMIN CAFFE BAR 10 VL. LATIC A. CARDAK S.U.R. FAST FOOD VL. BASIC M. CASSEX D.O.O. ILID@A CENING D.O.O. CENTRA COMMERCE D.O.O. LJUBU[KI CETAK DOO BANJA LUKA CEVABDZINICA VL.UZUNOVIC ESAD COMPANY PERIC DOO MOSTAR CONFIDENTAL PROVIDER DRUSTVO ZA USLUGE I TRGOVINU DOO SARAJ COVIC DOO MOSTAR CREATIVA D.O.O. ILID@A CRNI BOR D.O.O. BOSANSKA KRUPA CUPA STR VL. TALIC DRAGICA CUPRO COMERC D.O.O.

15. APRIL BB 137-570-60019496-79 TRG SOLIDARNOSTI BB 137-540-60014370-49 TRG 22 APRILA BR.98 ZMAJA OD BOSNE 50 HUMAC BB GOSPODSKA 1 ZAIMA SARCA 22 BUNA BB HISETA 6 KNEZA VISESLAVA 77 KSC ILID@A MALA ALEJA 67 PISTALINE 216 137-510-60011460-64 137-042-50202491-24 137-550-60013659-43 137-560-60013152-07 X 137-040-50202672-64 137-500-60009745-73 137-040-60009870-25 137-500-60013055-37 137-510-60011380-13

BOSANSKA 137-490-60014347-46 KRUPA BANJA LUKA IVE LOLE RIBARA BR. 4 137-560-60016865-23 SARAJEVO KOLODVORSKA 12 137-042-50200125-41

Srijeda, 11. 5. 2011.
82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. D G DOO PRIJEDOR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR VOGO[]A ZENICA ILID@A LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO LJUBU?KI ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB STARA CESTA JEZERA 32 CRKVICE BB DO KAPIJE BOLNICE ROGACICI BB A. SIMICA 3 HAMDIJE CEMERLICA B.B. MIS IRBINA BR.2

Broj 25 - Strana 151
137-560-60017012-67 137-470-60021819-47 137-480-60022912-61 137-042-60009482-24 137-550-60014307-39 X 137-042-50102346-50 137-460-60022198-79 137-550-60011832-92 137-040-50200799-57 137-500-60022734-03 137-042-50200130-26 137-042-60009414-34 137-510-60018325-33 137-500-60016418-36 137-040-50201867-54 137-560-60014033-80 137-042-50201768-59 137-040-50200155-49 137-042-50202493-18 137-500-60008913-47 137-490-60012360-90 137-500-60015831-51 137-530-60022192-62 137-042-50202169-20 137-042-50202477-66 137-042-50202776-42 137-042-50200158-39 137-510-60009886-33 137-042-50202386-48 137-470-60019766-95 137-042-50201939-31 137-500-60020399-24 137-040-50200200-11 137-490-60021196-63 137-042-50201756-95 137-045-50102606-93 137-040-50201801-58 137-580-60022380-55 137-040-50202970-43 137-500-60014066-11 137-045-60016680-11 137-480-60021371-28 137-042-50202199-27 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DADO MARKET S.T.R. VL. MEMOVIC ADES DALIA TR.RADNJA VL.HASANOVIC DZENIS ZENICA DALLAS BH D.O.O. SARAJEVO DC MODA D.O.O. LJUBU[KI DD ENERGOINVEST-COMET. DD ZA KINOMATOGRAFSKU DJELATNOST FORUM D.D. SARAJEVO DELTRA D.O.O LJUBU[KI

ULICA ALOJZA STEPINCA 26 DENZEC COMMERCE D.O.O. SARAJEVO PINJE BAJRAKTARA 10 DERBY BET SHOP DOO MOSTAR MOSTAR BLEIBBURSKIH ZRTAVA BB DEUS D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO NOVOPAZARSKA 444 DHC D.O.O. VISOKO VISOKO HAZIMA DEDI?A 4 DHI DOO SARAJEVO ILID@A DOBRINJSKA 5 DIG D.O.O. GRUDE GRUDE A. SIMICA 1 DIMNJACAR D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO G.M.LOCATELLI 1 DIN KEMOCOLOR D.O.O. BANJA LUKA BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 1 DINAL PROM D.O.O. SARAJEVO MARKA MARULICA 25 DJANDAN DOO SARAJEVO VOGO[]A KOBILJA GLAVA 56 DONNA S.T.R. SARAJEVO TEREZIJE B.B. DRU[TVO ARMEX DOO MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA BR 5 DRUZAN DOO CAZIN CAZIN GORNJA KOPRIVNA BB DRVOEXPORT D.O.O. MOSTAR MOSTAR RUDE HROZNICEKA 39 DT MONT D.O.O. ZA GRADITELJSTVO [IROKI KNESPOLJE BB [IROKI BRIJEG BRIJEG DUOREX D.O.O. SARAJEVO DR.HALID BEGA HRASNICE 8 DVA GOLUBA S.Z.P.R. PEKARA SARAJEVO DZEMALA BIJEDICA B.B. DZADA SUR BUFFET VL.OPIJAC DZ. SARAJEVO KOLODVORSKA BR.5 DZENI D.O.O. SARAJEVO OSMANA DJIKICA 12 ECN D.O.O. SARAJEVO ILID@A PUT FAMOSA BB EDO S.T.R. SARAJEVO VELESICI 59 EDO STR VL. TACI BLERIM SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB EMISAR D.O.O. SARAJEVO KOLODVORSKA 5 EMKON METALNE KONSTRUKCIJE MOSTAR RODOC BB DOO MOSTAR EMSPROM D.O.O. SARAJEVO NUSRETA SISICA -DEDE 14 ENCOM D.O.O ALU FERO PLAST SANSKI INDUSTRIJSKA ZONA SANSKI MOST MOST BB E.T. FRIZER. SALON SARAJEVO SARAJEVO PORODICE RIBARA BROJ 5 EUROCELIK D.O.O. ZENICA ZENICA OBALNI BULEVAR BB EUROGOLD DOO SARAJEVO SARAJEVO JOSIPA VANCASA BROJ 32 EUROINZENJERING DOO TUZLA TUZLA SIMIN HAN OSLOBODILACA BB EX IMSTOL DOO SARAJEVO SARAJEVO HALILBASICA BR 3-A EX PONTO DOO MOSTAR MOSTAR MILE BUDAKA 123A FAGGIO D.O.O. BUSOVA^A BUSOVA^A TISOVAC BB FAST FOOD EVROPA DOO ZENICA ZENICA OBALNI BULEVAR 28A FEMAX S.Z.T.R. SARAJEVO JABUKA 13

Broj 25 - Strana 152
125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. FERIMPORT DOO LJUBU[KI FINA MH SPED DOO KISELJAK FINPROM DOO ZENICA FONTANA D.O.O. BUSOVA^A FOREST PRODUCT D.O.O.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LJUBU[KI KISELJAKLEPENICA ZENICA BUSOVA?A SARAJEVO BANA JELACICA BB SOLAKOVI]I BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-550-60030042-73 137-520-60010616-69 137-045-50203103-78 137-045-60010950-32 137-040-50201631-83 137-560-60014557-60 137-560-60021758-88 137-500-60009834-97 137-480-60019741-68 137-500-60020511-76 137-470-60024541-29 137-040-50202678-46 137-520-60011109-45 137-580-60022386-37 137-550-60015473-33 137-580-60021069-11 137-045-60010542-92 137-042-50202239-04 137-045-60008814-38 137-045-50202936-94 137-042-60011652-13 137-580-60020476-44 137-042-50202631-89 137-045-50202355-91 137-040-50203020-87 137-042-60009429-86 137-490-60009512-98 137-530-60010117-09 137-520-60010904-78 137-042-50201161-37 137-042-60009334-80 137-560-60013303-39 137-530-60010342-13 137-560-60023279-84 137-490-60021270-35 X 137-560-60022437-88 137-500-60009516-81 137-042-50202193-45 137-045-50202391-80 137-045-60017212-64 137-580-60017036-82 137-042-50202688-15 137-040-50201723-98 137-040-50200290-32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GORAZDANSKA BR 69 A GAVRINE KUCE BB SIME MILUTINOVICA SAR. 1 FPD DRVO EXTRA D.O.O. BANJA LUKA ZALU@ANI, NENADA KOSTICA KOD BANJA LUKA 75 FRIGOMAR DOO GRADI[KA GRADI[KA VIDOVDANSKA BB FRIGOSTAR DOO MOSTAR MOSTAR BISKUPA CULE BB GAF DOO BUGOJNO BUGOJNO VESELA BB GALA DOO MOSTAR MOSTAR VOJNO BB GENERALMONT DOO SARAJEVO SARAJEVO LUKAVICKA BR.2 GIGANT D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 19 GIS D.O.O KISELJAK KISELJAK JOSIPA BANA JELA^I]A BB G.M.T. KONSTRUKCIJE DOO GRA^ANICA PATRIOTSKE LIGE BB GRA^ANICA GOJAN D.O.O. LJUBU[KI LJUBU[KI BANA JELACICA BB GRACE 1002 DOO TUZLA TUZLA RATE DUGONJICA 23 GRAFICKA RADNJA JASAREVIC ZENICA VELIKOG SUDIJE GRADESE 19 GROS S.T.R. SARAJEVO AZIZE SACIRBEGOVIC 56 GROUP COP COMPANY D.O.O. ZENICA ZENICA KAMBEROVI?A ?IKMA BB GSM MOBIL VL.KARABEGOVIC ZENICA TRG RUDARA BB ELVEDIN HADZO D.O.O. VARE[ VARE? HODZICI BB HARDWARE DOO TUZLA TUZLA RATE DUGONJICA 87 HARIL GRAF SARAJEVO SARAJEVO ALEJA LIPA 59. HASKO PROMET I ZENICA KULINA BANA BR 48 HELLAS PHONE DOO SARAJEVO SARAJEVO KRANJCEVICA BR.13 HI FI CENTAR D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO HIFZI BJELAVCA 82 HIDRA DOO CAZIN CAZIN IZETA NANI?A BB H.M.TRADE [IROKI BRIJEG [IROKI TRN.41. BRIJEG HOLLAND DOO KISELJAK KISELJAK ROTILJ BB HOTONJ GRADNJA D.O.O. VOGO[]A JOSANICKA 33 ICON COMPUTERS D.O.O. SARAJEVO SARAJEVO TRG HEROJA 41 IGO STELL COMPANY D.O.O. LAKTA[I VELIKO VELIKO BLA[KO BB BLA[KO IMPALA D.O.O. [IROKI BRIJEG [IROKI TRN BB BRIJEG IMPRO AD PRIJEDOR PRIJEDOR BREZICANI BB IN CAFFE BAR UR VL.ZAHIROVIC CAZIN CAZINSKIH BRIGADA AMRA CAZIN BB IN PRODUCTION PREDUZ. RADNJA ZA TRN, DOSITEJEVA 2 MARKET. PRODUK. VL. SAVIC Z. LAKTA[I INKASO D.O.O MOSTAR MOSTAR CIM-MA?I?I 17 INOVA S.Z.D. SARAJEVO SARAJEVO CAZINSKA 21 INTER STIL ZENICA ZENICA GORAZDANSKA 94 A INTERCAR DOO ZENICA ZENICA GORAZDANSKA 28 IRMID DOO TUZLA TUZLA BOSNE SREBRENE BB ISAKOVIC ADIS AUTOPREVOZNIK SARAJEVO RUDJERA BOSKOVICA 81 ISKRA PRINS B.H. D.O.O. SARAJEVO NIZE BANJE 4 ISKRA PRINS D.O.O. SARAJEVO NIZE BANJE 4

X X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. ITD S.T.R. JASMIN S.T.R. JELAVIC BENZ DOO LJUBU[KI JELOVICA BOS D.O.O. SARAJEVO JMS D.O.O. SARAJEVO JUH PROM DOO ILID@A JUMBO PET D.O.O. LAKTA[I JUMP CANON DOO KAMENI MOST ZENICA KANI D.O.O. LJUBU[KI KATO SUR BIFE SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO ILID@A LAKTA[I SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI SARAJEVO ZENICA SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO ISTO^NO NOVO SARAJEVO RAMI]I TUZLA ILID@A SARAJEVO VELIKA KLADU?A LJUBU[KI OSJE^ANI-DO BOJ HRASNICA SOKOLAC LJUBU[KI LUKAVAC SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR TUZLA SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VITEZ LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR H. KRESEVLJAKOVICA 61 SAFETA ZAJKE 83 VELJACI BB SAFETA ZAJKE BB ZMAJA OD BOSNE 48 SPOMENIK BR.26 INDUSTRIJSKA ZONA BB DZEMALA BIJEDICA BR.133-A KULINA BANA 52 FRA PETRA BAKULE BB HAMDIJE CEMERLICA 19 LUKOVO POLJE 46 GRBAVICKA BR.6A STUBE BB PRIJEKA CESMA 32 A NIKOLE TESLE 53 A

Broj 25 - Strana 153
137-040-50202271-06 137-042-50201892-75 137-550-60020274-83 137-042-50202634-80 137-042-50201906-33 137-042-50202904-46 137-560-60016695-48 137-040-50202775-46 137-045-50202291-89 137-550-60015943-78 137-042-50202633-83 137-045-60009672-83 137-042-50201163-31 137-550-60019165-15 137-042-60014331-27 137-470-60020851-41 X X X X X X X X X X X X X X X X

KENOPROMET DOO ZENICA KGHI INZENJERING D.O.O. KIKA STR VL. BEHRAM A. KLI MONT SZD VL. LAMADZEMA MIRZA KLIMA SHOP STR VL. LAMADZEMA AJLA KNEZEVIC CO DOO BANJA LUKA KNJIGOVODSTVENI BIRO TIM VL.IBRAHIMOVIC AVDO TUZLA KNJIZARA INGA S.T.R. VL. KOVACEVIC A. KNJIZARA SEMIR STR SARAJEVO KOD SULE FAST FOOD KONOBA, VELIKA KLADU[A KOLEX DOO LJUBU[KI KOPLAST DOO OSJECANI DOBOJ KOVACI S.T.R. MINI MARKET VL. LOKVANCIC Z. KREATOR DOO SOKOLAC L. N. D.O.O. LJUBU[KI LA MIA D. O.O. LUKAVAC LA NONA SUR CAFFE BAR VL. ARNAUTOVIC MELISA LAHAJ D.O.O. LDM RASVJETA D.O.O. MOSTAR LEGITARIO DOO TUZLA LESKO D.O.O. LIDER DOO MOSTAR LINE HA D.J.L. LINE LINE D.O.O.SARAJEVO LU LI DOO SARAJEVO M. MARKET VL SMAJLOVIC N. MACCINA DOO VITEZ MAD D.O.O LJUBU[KI MAK SUR MAKER ING D.O.O. SARAJEVO MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR

185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210.

RAMICI BB 137-560-60017628-62 X PAVLA GORANINA 137-580-60021554-11 BR.59 UMIHANE CUVIDINE 43 137-510-60013252-23 S HADZICA BB 7 AUGUSTA BR 6 BANA JELACICA BB OSJECANI BB STARI DRUM 100 PRIMCICI BB HUMAC BB OMLADINSKA BB LUKAVAC AZZE SACIRBEGOVIC BB BRANILACA SARAJEVA 49 TRG TIHOMIRA MISICA BB AMALIJE LEBECNIK 38 POFALICKA 28 RASTANI BB TRG ZLATNIH LJILJANA 11 BREKA CIKMA 2. HARISA MERZICA BR 40 GRDONJ BR 14 DANSKO BOSANSKOG PRIJATELJSTVA 5 HUMAC 1 BB FERDE HAUTMANA BB KOSEVO 1 DUBROVACKA BB 137-042-50202385-51 137-570-60011475-86 137-550-60017061-22 137-560-60017817-77 137-510-60013409-37 137-042-50203093-61 137-550-60014902-97 137-580-60014692-33 137-540-60020282-64 137-040-50200395-08 137-500-60016733-61 137-580-60017020-33 137-042-50200846-12 137-500-60013142-67 137-042-50201141-97 137-040-50201078-93 137-040-50202896-71 137-040-50202760-91 137-045-60017730-62 137-550-60020727-82 137-042-50201990-72 137-040-60010118-57 137-500-60020341-04 X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 154
211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. MAOMEX D.O.O.HAD@I]I MAONA S.U.R. CAFFE BAR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
HAD@I]I SARAJEVO KRE[EVO SARAJEVO LJUBU[KI MOSTAR TUZLA MOSTAR SARAJEVO KISELJAK BU@IM BANJA LUKA BINJEZEVO B.B. AZIZE SACIRBEGOVIC 16 LERMANOVA 3 RELJEVO DVOR 25 CRVENI GRM BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-042-50200450-36 137-040-50202236-14 137-520-60011213-24 137-042-50201385-44 137-550-60023545-67 X X X X X X X X X X X X

MARINO COMMERCE D.O.O. KRE[EVO MASIC DZEVAD AUTOP. SAR. MASTERS II SUR CAFFE BAR VL. NIZIC S. MEDIA RES D.O.O. MOSTAR MEDIUS COLOR DOO TUZLA MEDJUGORJE AIRLINES D.O.O. MOSTAR MEGATTI DOO SARAJEVO MERIS DOO KISELJAK MESOPRODUKT DOO BU@IM METAL INOKS STR VL OZEGOVIC SLAVISA METALIK DOO SARAJEVO MIBAX DOO SARAJEVO MICHELIN SVR I AUTOPRAONA, VL. JAPIC MEHO CAZIN MIG 6 KRE[EVO MIGROS D.J.L. ILID@A MILIM DOO GRADI[KA MILJANOVIC DOO PRNJAVOR MINERA D.O.O. [IROKI BRIJEG MINI PEKARNICA ANDRIJA MOSTAR MINI PEKARNICA JURE MOSTAR MINIS MS MIR AL DOO SARAJEVO M.K.ILUMINACIJE D.O.O. [IROKI BRIJEG MM DOO SARAJEVO MODOM DOO POSUSJE MODUL INZENJERING DOO MOKADA DOO ^ITLUK MONERA D.O.O MOSTAR MOSAIC D.O.O. MOTO OIL D.O.O. SARAJEVO MT AUTO DOO MOSTAR MUCES D.O.O. SARAJEVO MUSIC SHOP RONDO MVS PHARM D.O.O. BR^KO DISTRIKT BIH NANA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA VL.TERZO ELIZE NAPRIJED D.O.O. SARAJEVO NBI CURIC DOO @EP^E NEA SUR CAFFE BAR NEDIM SHOP S.T.R. NERKO STR VL AFAN C NIKI STR VL. RASIC IVANA

MILE BUDAKA 123A 137-500-60016275-77 STUPINE B 7 LAMELA 3 137-580-60029914-54 LOKAL BR.2 ORTIJES BB 137-500-60016365-98 KOSEVO BR.1 HAN PLOCA CENTAR BB PUT SRPSKIH BRANILACA BB DO BROJA 181 DZEMALA BIJEDICA 156 HAMZE ORLOVICA 11 GNJILAVAC BB POLJE 53 BUNICA 24 ALEKSE SANTICA BB BOZE TATAREVICA 76 BRACE SIMICA 11 STJEPANA RADICA BB KRALJA TOMISLAVA 11 D HUMSKA 13 GORNJA BREKA BR.23 TRNSKA CESTA 100 HIVZI BJELAVCA 68/3 ILIJINO BRDO BB IGMANSKA BROJ 1 VIONICA BB ZAGREBA?KA 18 HALIDA KAJTAZA 11 BOSANSKI PUT BB ILIJA[ PUT ZA OPINE BB BREKA 72 KNEZA BRANIMIRA BR 6 SAFVETA BEGA BASAGICA 1 10 M.TITA 78 DR. SILVE RIZVANBEGOVIC 40 STJEPANA TOMASEVICA BB AZIZ SACIRBEGOVIC 42 URIJAN DEDINA 137 TVORNICKA CESTA BROJ 19 KLOBUK BB 137-040-60010561-86 137-520-60012941-78 137-490-60009037-68 137-560-60021420-35

223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253.

SARAJEVO SARAJEVO CAZIN KRE[EVO ILID@A GRADI[KA PRNJAVOR [IROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO POSU[JE VOGO[]A ^ITLUK MOSTAR SARAJEVO ILIJA[ MOSTAR SARAJEVO MOSTAR BR^KO ZENICA ILID@A @EP^E SARAJEVO SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI

137-470-60021588-61 137-460-60020204-47 137-490-60009678-85 137-520-60010278-16 137-042-50200400-89 137-560-60024631-05 137-560-60024640-75 137-530-60015789-65 137-500-60021871-70 137-500-60021873-64 137-042-50202441-77 137-042-60011090-50 X 137-530-60010081-20 137-042-50203081-97 137-530-60012649-76 137-042-50203113-98 137-500-60024887-43 137-500-60009442-12 137-042-50202673-60 137-042-60011300-02 137-500-60021268-36 137-040-50201396-12 137-500-60009640-97 137-580-60015629-35 137-045-60013387-93 137-510-60014354-15 137-480-60025727-55 137-042-50202753-14 137-040-50201037-22 137-045-50202381-13 137-550-60019887-80

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. NIN STR SARAJEVO NOVA OBNOVA D.O.O. NUKI]-COMPANY D.O.O.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO ZVORNICKA BB J.VRACESA 10 A DZEMALA BIJEDICA B.B. AZIZE SACIRBEGOVIC B.B. OBALA KULINA BANA BR.1 SAKIBA NISICA BR.10 MARKA MARULICA BROJ 3 A GORNJI CAKLOVICI DO BR. 105 DRINSKA 7 SENAD POTURAK SENCI BR.59 ZAVNOBIHA BB STUPSKA 7 DR. FETAHA BECIRBEGOVICA DO BR. 8 TRG HEROJA 22 HIMZE POLOVINE BROJ 3 KRIVAJSKA 1 AZIZE SACIRBEGOVIC B.B. VINKA SAMARLICA 9

Broj 25 - Strana 155
137-042-50202528-10 137-042-50202053-77 137-042-50200463-94 137-540-60022576-69 137-040-50302863-94 137-470-60024245-44 X 137-042-50201572-65 137-580-60020518-15 137-042-50202681-36 137-470-60020844-62 137-045-50202353-97 137-470-60021415-95 137-510-60019397-18 X X X X X X X X

NUR STR VL. MERDZANIC ZAKIRA ODBOJKASKI KLUB SINPOS OGREVTRANS DD SARAJEVO OLTEN S.U.R. OMKO TEX DOO TUZLA OPACAK EXPORT IMPORT D.O.O. ORANGE DOO SARAJEVO ORBIS DOO ZENICA ORION LANE DOO SARAJEVO ORSSEY DOO SARAJEVO

X X X X

267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279.

OSCAR SR SARAJEVO PAGAS D.O.O SARAJEVO PALAS D.O.O. SARAJEVO PALMA S.U.R.VL LIGATA RAMIZA PASA INTERNACIONAL D.O.O. SARAJEVO PAVONE DOO [IROKI BRIJEG PEHAR & CO D.O.O ^ITLUK PEKARA KRISTIJAN MOSTAR PETEK SLAVICA PIERRE CARDIN S.T.R. VL. TALIC RACIC M. PINCOM D.O.O. MOSTAR POROVIC GROUP DOO SARAJEVO POROVIC GROUP DOO SARAJEVO NAMJENSKI RN ZA AVANSE I DEPOZITE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO PRIBOS D.O.O. PROSPERITET ZENICA OPSTA USL. ZANAT. PROM. ZADRUGA P.O. PROZOR INVEST VLASNIK FAHIRA CEBIC @EP^E QBE DRUTVO SA OGRANI S ENOM ODGOVORNOSCU ZA PROIZVODNJU QUEEN TRADE D.O.O. RADA DOO GRUDE RAMBO STR ZENICA RANCHY DOO GRADI[KA RB SUR VL. ACIC P. RESTA INO D.O.O.

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A [IROKI BRIJEG ^ITLUK MOSTAR

137-042-50202632-86 137-040-50202362-24 137-042-60009951-72 137-042-50202463-11 137-510-60009988-18 137-530-60011759-30 137-500-60009580-83 137-500-60021872-67

X X X X X X X X X X X X X

FRA DIDAKA BUNTICA 96 BLIZNE GOMILE BB KRALJA PETRA KRESIMIRA IV SARAJEVO F.F.LASTRICA 7 BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO

137-560-60014411-13

KARDINALA STEPINCA 137-500-60009508-08 BB OLOVSKA 38 137-470-60019874-62 OLOVSKA 38 137-470-60019896-93

280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290.

ILID@A SARAJEVO ZENICA ?EP?E GRADA^AC SARAJEVO GRUDE

UMIHANE CUVIDINE BB 137-510-60019516-49 1 HIFZI BJELAVCA 4 137-042-50202437-89 ILID@A BUL. KULINA BANA 30A 137-045-60013842-86 BEGOV HAN BB SARAJEVSKA BB 137-045-60010243-19 137-580-60020128-21 137-040-50201030-43 137-550-60021245-80 137-045-50202553-79 137-560-60023657-17 137-560-60019229-12 137-042-50202315-67

X X X X X X X X X X X

KRANJCEVICA 13 HRVATSKIH BRANITELJA 2 @EP^E MILETA PROTICA BB GRADI[KA URIJE BB BANJA LUKA VASE PELAGICA 2 SARAJEVO SALKE LAGUMDZIJE 6

Broj 25 - Strana 156
291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. RESTORAN LATAN VL. LATIC A. ROMA SZR ZENICA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA ZENICA CAZIN SARAJEVO HAD@I]I MOSTAR ZENICA BLA@UJ SARAJEVO ZENICA SARAJEVO JABLAN LAKTA[I SARAJEVO SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO ^ITLUK SARAJEVO KRE[EVO ZAVIDOVI]I HAD@I]I MOSTAR CAZIN SARAJEVO GRUDE ZENICA IBRAHIMA MRZLJAKA 45 M.TITA BB R.K. ZENICANKA STURLIC BB KOLODVORSKA 12 ZUJEVINA PC BB MUSALA BB KULINA BANA 3 BLAZUJ 25 BOJNICKA BR. 85 PSC KAMBEROVICA POLJE BRANILACA SARAJEVA 49 CERSKA 42 KUNDURDZILUK BB SARAJEVSKIH GAZIJA 13 HIMZE CUREVCA 23 GRBAVICKA 46 RUDARSKA BB FIRDUSBEGOVA 32 VELEGO[]E BR 20 ZLATNIH LJILJANA BB DONJI HAD@I]I BB RODO? BB DONJA KOPRIVNA 17 ALIPASINA 201 DR. FRANJE TUDJMANA 102 M.S. SERDAREVICA BR. 1 MAHMUTA BUSATLIJE 54 STIJENA BB SMAJE SIKALA 28 AZIZE SACIRBEGOVIC 104 ADA, UL. CVEK BR. 10 NAHOREVSKA 101 KOBILJA GLAVA BB NIKOLE SOPA 37 GORNJI VELESICI BR.155 TC HECOPROM MJESTO BR. 144 V. KACANIK BR.26 KULINA BANA BB DZEMALA BIJEDICA BR 72 SKENDER PASINA 1 TRAVNICKA BB KRANJCEVICEVA 6 NOZICKO BB ALIPASINA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-570-60018695-57 137-045-60011275-27 137-490-60011224-06 137-042-60009295-03 137-040-50202287-55 137-470-60022869-98 137-045-50202626-54 137-510-60009907-67 137-042-50200547-36 137-480-60019762-05 X 137-040-50202251-66 137-560-60022550-40 137-460-60019679-70 137-040-50202657-12 137-040-60013425-30 137-040-50202205-10 137-550-60023272-13 X 137-040-50202499-98 137-520-60009751-45 137-045-60014118-34 137-042-60009623-86 137-500-60009540-09 137-490-60009156-02 137-040-50202234-20 137-530-60016165-04 137-045-50202844-79 137-580-60014868-87 137-490-60011724-58 X 137-042-50202476-69 137-042-50202339-92 137-500-60020100-48 X 137-042-50203046-08 137-460-60017665-98 137-040-60010898-45 137-042-50201587-20 137-510-60012084-35 137-042-60008620-88 137-045-50202519-84 137-042-50202986-91 137-460-60020173-43 137-045-50203068-86 137-040-60010902-33 137-560-60023447-65 137-040-60009997-32 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

S K N DOO CAZIN SA DUNDEE GROUP D.O.O. SARAJEVO SABIX D.O.O. HAD@I]I SAFETY CO DOO MOSTAR SAN SUR ZDRAVLJAK ZENICA SANBIH COMPANY D.O.O. SARAJEVO SANKOMERC D.J.L.SARAJEVO SANREMO CAFFE BAR VL. CAHUT NEDZAD SANZELIZE D.O.O. SAVIC ZARKO AUTOPREVOZNIK VANLINIJSKI PREVOZ LICA SEJLA TEX DOO SARAJEVO SELE S.T.R. SEM D.O.O. GORA@DE SENA S.U.R. BUREKDZINICA SENZOR DOO ^ITLUK SESTRE D D.O.O. SETRO D.O.O. KRE[EVO SMAS D.O.O. ZAVIDOVI]I SNAGIC S DOO HAD@I]I SOKO IZGRADNJA OBJEKATA DOO MOSTAR SOMUN PEKARSKI OBRT SPAR S.T.R. SPEKTAR 4 AM D.O.O. GRUDE S.R. MAGNET VL. NERMIN ASLANI

X X X X X X X X X X X X X X X X

STAKLO NERC STAKLARSKA RADNJA TUZLA VL. HARACIC NERMIN STARI GRAD DOO CAZIN CAZIN STARI MOST S.Z.R. SARAJEVO STOCK S.U.R. SARAJEVO STOLARIJA DRVOMASIV D.O.O. OD@AK STR ASIMA VL KLICO ASIMA S.T.R. EDEN VL. RAMIC EDIN S.T.R. HANA VL.MASNIC NIJAZ S.T.R. JASMIN VL. PACARIZ S. STR KAMIONSKA PRODAJA VL. DJONKO STR MARKET HRID VL. SAHOVIC NERMIN SAR S.T.R. PJANIC VELDINA STR SAMIR VL SPIODIC SAMIR STR TABAK LADEN STR TISA VL TIKVIC IVANKA STR TRAFIKA STRAHINJIC KOMERC DOO SRBAC STUFF DOO SARAJEVO OD@AK SARAJEVO VOGO[]A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO SRBAC SARAJEVO

X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO KRE[EVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A VITEZ CAZIN SARAJEVO ZENICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO ILID@A K.LELENA 74 SAKIBA NISICA 1 KRALJICE KATARINE BB EMIRA B. CARLIJA BR.61 BIHA]KA BB ALEJA LIPA BB SEHITLUCI BB ILID@A BUHINE KUCE BB GNJILAVAC BB BUL. MESE SELIMOVICA 19 PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA B. MESE SELIMOVICA BR. 33 KRALJICE JELENE 11

Broj 25 - Strana 157
137-042-50202036-31 137-042-50202952-96 137-520-60023849-43 137-042-50202991-76 137-540-60021823-97 137-040-50202800-68 137-510-60011431-54 137-042-60011161-31 137-490-60010472-31 137-042-50202454-38 137-045-50202870-98 137-042-50202882-15 137-530-60011239-38 X X X X X X X X X X X X X X X X X

SUNAJ SPT SARAJEVO SUR BISTRO NE NE VL SINANOVIC I SUR BUFFET MONTE VL.SEID MEMIC KRE[EVO SUR CAF.BAR IRONIC VL MUJANOVIC SUR CEVABDZINICA I BUREGDZINICA SARAJ VL.DAUTI SERVET SARAJ SUR LIPA VL. UKA NUSRET SUR S M VL.ORUCEVIC SEMIR SVIJET PODOVA DOO VITEZ SVR ESO, VL. BADIC ESAD CAZIN SWEET MASON D.O.O. SZR DJENIR VL SIRCO SZR FRIZ. SAL. MAGDA VL.SAHOVIC SZR KORAK [IROKI BRIJEG

SZR KROJAC. SAL.VL.PALAVRTIC I. SZR PRAGMA PRINT VL. OSMANOVIC R [AMPINJON POLJOPRIVREDNI OBRT CAZIN VL SAMARD@I] KASIM T .R. AQUAMARIN MOSTAR VL.SOFIJA MOSTAR PAVLOVIC T SPED DOO LJUBU[KI TANGO II VL. ELVEDINA KARAHMET TANGO STR VL. ALMA JURICEVIC TAXI PREVOZ. HENDA KEMAL TEA D.O.O. [IROKI BRIJEG TEDDY S.U.R. CAFFE SLASTICARNA TEF D.O.O. SARAJEVO TEHNOMERC DOO SARAJEVO TEM DOO MOSTAR TEXA D.O.O. ZENICA TIMNAX TREJD DOO ZENICA TIRAX KOMERC DOO KRE[EVO TMTI TRADE DOO ZA TRGOVINU I USLUGE GRUDE TR REFAN D.O.O. MOSTAR TR, SPEC. PROD. BADIC, VL. BADIC ESAD CAZIN TRACE D.O.O. SARAJEVO TRANSJUG DD SARAJEVO TREND ZENICA TRG. RADNJA RIM VL CANCAR VAHIDIN TTI D.O.O. SARAJEVO TUL UNA D.O.O.

GRBAVICKA BR 76 137-042-50202846-26 UMIHANE CUVIDINE BB 137-510-60011036-75 MUTNIK - PRKOS BB KNEZA BRANIMIRA(P.C.RONDO ) 6. A.SIMICA BB MASARYKOVA BR. 30 OBALNI BULEVAR BB BAKAREVICA 31 RUDJERA BOSKOVICA 16 2 MILANA PRELOGA 12 MUHAMEDA EF. PANDZE 49 7 DOBRINJSKE BOLNICE BR 12 KRALJA TOMISLAVA 11 B PRVE ZENI?KE BRIGADE 1D ULICA MAHMUTA DJIKICA BR. 32 VOLUJAK BB H.V.HRVATINICA BB LJUBE BRE^ANA 2 GNJILAVAC BB VI[NJIK 5B HAMDIJE CEMERLICA 3-5 BILMISCE 68 MARSALA TITA 48 PLATO TRZNICE ZRTAVA FASIZMA 2 AZIZE SACIRBEGOVIC B.B. 137-490-60009530-44 137-500-60009748-64

352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372.

LJUBU[KI ZENICA ZENICA SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR ZENICA ZENICA KRE[EVO GRUDE MOSTAR CAZIN SARAJEVO SARAJEVO ZENICA ZENICA SARAJEVO SARAJEVO

137-550-60030369-62 X 137-045-50202807-93 137-045-50202806-96 137-040-50202398-13 137-530-60015874-04 137-042-50201872-38 137-042-60015145-10 137-042-50203090-70 137-500-60021924-08 137-045-60012600-29 137-045-60010132-61 137-520-60017357-22 137-530-60022013-17 137-500-60009417-87 137-490-60010470-37 137-042-60012187-57 137-042-50101834-34 137-045-50202558-64 137-045-60012005-68 137-042-60013451-48 137-042-50202696-88

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 158
373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. TVORNICA KONFEKCIJE BORAC DIONICKO DRUSTVO BANOVICI U. Z. IGMAN SARAJEVO UKA D.O.O. ULJARA KONZUM DOO BIHA] UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNIMAR D.O.O. POSU[JE UPI INDUSTRIJA-TRANS D.P. VEDO S.Z.T.R.VL SALCIN KEMAL VERONA CAFE BAR ZENICA VERT D.O.O. VILA LA VITA DOM ZA STARE I NEMOCNE OSOBE MOSTAR VRANICA DD SARAJEVO WELLTIME DOO SARAJEVO ZEFARM D.O.O. ZENICA ZEMD S.T.R.VL SELMANOVIC ZENICA CELIK ZENICA ZNANJE IMANJE ZZ @IVINICE 14 S.T.R. VL. SULJIC SEAD 16 MAJ D.O.O. SARAJEVO 6. NOVEMBAR DOO CAZIN

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANOVI]I ILID@A SARAJEVO BIHA] KOZARSKA POSU[JE SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO ZENICA @IVINICE SARAJEVO SARAJEVO CAZIN BRANILACA BANOVICA 83 ABDULAHA EF. KANTAMIRIJE 1 ALEJA LIPA B.B. GRABESKA 1 SVETOSVSKA 5A RASTOVA?KO POLJE BB RAJLOVACKA B.B. TRG SARAJEV. OLIMPIJAD 13 M.S. SERDAREVICA 27 BB ADEMA BUCE BR 102 BIJELI BRIJEG BB ANTUNA B. SIMICA 8 ZMAJA OD BOSNE 40 SARAJEVSKA 67 TREBINJSKA 75 KRALJA TVTRKA I -5 SUHA BB BARDAKCIJE B.B. HAMDIJE CEMERLICA 49 A BAJRICI 11

Srijeda, 11. 5. 2011.
137-580-60020095-23 137-042-60010790-77 137-042-50202735-68 137-490-60011762-41 137-560-60025329-45 137-500-60009392-65 137-042-50100643-18 137-042-50202086-75 137-045-50202503-35 137-042-50201085-71 137-500-60026885-63 X 137-042-60010264-06 137-470-60021971-76 137-045-60009952-19 137-042-50201938-34 137-045-50302364-85 137-580-60015220-98 137-042-50201527-06 137-042-50202734-71 137-490-60018783-27 X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X (Bi-32/11)

PROCREDIT BANK DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC FEBRUAR 2011. GODINE LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. NAZIV AEMS DOO BUDO-EXPORT D.O.O. CAFE M1 ^AJO NERMIN SZR DUKAT SZR ELEKTRA SZR EXTRACHEM DOO FAST FOOD BILBO SUR FIFI DOO HAZE DOO JABLANICA-BUS DOO JAKUPOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK KOD [AHOVI]A ]EVABD@INICA I A[ SUR LPH DOO MERNI VL. MAJSTOROVI] MEHRUD GRA\EVINSKI OBRT MOCART KALIPSO DOO N. P. DOO SJEDI[TE HAD@I]I @EP^E GRAD MOSTAR STARI GRAD SARAJEVO ILID@A STARI GRAD ZENICA CENTAR BIHA] CENTAR JABLANICA NOVI GRAD STARI GRAD SARAJEVO NOVI GRAD BIHA] STARI GRAD SARAJEVO MODRI^A ADRESA ZOVIK BB NOVI [EHER BB OSMANA \IKI]A 11 MEDRESE 23 HARISA MERZI]A 19 M. SADOVI]A 18 BRCE 40/A ALEKSE [ANTI]A 2 SAFVET-BEGA BA[AGI]A 45 ZIJE DIZDAREVI]A 86 @ELJEZNI^KA BB ABDULAHA BO[NJAKA 15 BAKAREVI]EVA 2 TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE 30@ DUBRAVE 66 BRAVAD@ILUK 17 VIDOVDANSKA BB BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 194-102-09400001-78 194-112-29196001-32 194-105-36450001-34 194-101-59039001-49 194-102-38765001-90 194-001-80695001-80 194-112-01115001-84 194-001-73732001-33 194-103-06674001-56 194-101-15797001-92 194-120-02534011-89 194-102-07035001-13 194-101-70291001-49 194-002-40432001-72 194-103-30199021-62 194-101-36541021-31 194-115-21549001-94

Srijeda, 11. 5. 2011.
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK BIHA] ZENICA HAD@I]I CAZIN ILID@A TRAVNIK HAD@I]I GRAD MOSTAR PALE[KI PUT BB JABLANSKA 195 SARAJEVSKA 92 AN\ELKA LA@ETI]A 6 1. BOB BB MALA ALEJA 51 BA[BUNAR 1 HAD@ELI BB VRAP^I]I BB

Broj 25 - Strana 159
194-128-04139011-68 194-003-31934011-65 194-112-28523001-74 194-102-21031001-15 194-107-04407001-93 194-102-20849001-02 194-111-19639001-15 194-102-38327001-31 194-105-22750001-67

NIKA^EVI] LOGISTICS DOO PAUK DOO PINK COMMERCE DOO PODRUM PI]A CRNI HUSEINBEGOVI] STR REA DOO SKY LINE SUR CAFFE BAR UNIJA INN DOO VIDEOTEKA UNA SR VITNEL EXPORT-IMPORT DOO

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. NAZIV A M STR AB COMPANY DOO ABC JUKAN DOO ADI TR AID-MARKET STR AJLA SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA-K ALFA-PROMET DOO ANAIS-ART DOO ANDRIJA MINI PEKARNICA MOSTAR ARA ZZTR AUTO CENTAR SZR AVOKADO DOO BAJRAMI, DANU[ BEST TR BETOVEN DOO BIKERS SUR CAFFE BAR B-K GROUP DOO BOSNA[PED DOO BRACO VL.DELALI] ENES UR, BRZA PREHRANA CAFFE BAR "MONDO CAFFE" SUR CAFFE BAR YU CAFFE SUR CAR CONCEPT DOO-ZA MARKETING,T DOO CENGIZ EXPORT IMPORT DOO CORTO SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJ DAMIR MARKET DELIKOMAT DOO DEUTSCHER HANDWERK INDUSTRIESE DOO DRAMIBOJ DOO DUPLEX SUR CAFFE-BAR DUR-GUT DOO D@AMPO STR VL D@AMPO FATIME SJEDI[TE ILID@A TREBINJE GRA^ANICA ZAVIDOVI]I NOVI GRAD SARAJEVO CENTAR SARAJEVO TRAVNIK CENTAR GRAD MOSTAR STARI GRAD SARAJEVO CENTAR GRAD MOSTAR NOVI GRAD SARAJEVO GRAD MOSTAR NOVO SARAJEVO LJUBU[KI NOVI GRAD SARAJEVO TUZLA CAZIN NOVO SARAJEVO ILID@A CENTAR SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO CENTAR SARAJEVO GRAD MOSTAR BIHA] ILID@A PALE ZENICA NOVO SARAJEVO ZENICA ADRESA HIPODROM 14 UL. KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB PRIBAVA BB N. CENTAR LAMELA 1 TRG ZLATNIH LJILJANA 10 M TITA BB NOVA BILA BB \OKE MAZALI]A 1 STJEPANA RADI]A BB MULA MUSTAFE BA[ESKIJE 59 SOUKBUNAR 19 19 KO^INE 146C PRNJAVORSKA 16 ZALIK 1E RADNI^KA 19A5 VITINA BB SAFETA ZAJKE 259 GOSTE LAZAREVI]A 88 CAZINSKIH BRIGADA BB HAMDIJE ^EMERLI]A 9 MALA ALEJA 28 DAJANLI IBRAHIMBEGA 16 HAD@IRISTI]A 1 KRANJ^EVI]EVA 13 BUNA BB DR IRFANA LJUBIJANKI]A 200 PUT FAMOSA 38 PODGRAB 7 ARMIJE BIH 8B SAFETA ZAJKE BB MAR[ALA TITA 56 BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 194-102-14505001-20 194-114-04164001-86 194-104-05007021-15 194-112-21796001-30 194-102-33559001-23 194-101-88302001-26 194-125-06957001-86 194-001-79275001-34 194-105-37060001-36 194-101-32718001-05 194-117-04595021-83 194-105-25389001-13 194-101-54459001-96 194-105-36791001-93 194-102-05678011-87 194-134-01473021-94 194-102-20075012-80 194-004-13930011-88 194-107-15709021-92 194-101-71162001-35 194-102-41673001-76 194-101-78119001-40 194-101-83853001-20 194-101-43805001-14 194-105-36212001-17 194-103-06934001-33 194-101-51402001-37 194-118-10621031-88 194-112-15274001-63 194-102-31061001-94 194-112-23442001-09

Broj 25 - Strana 160
32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56 57. 58. 59 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN TUZLA NOVI GRAD POSU[JE TUZLA ILID@A KONJIC TUZLA BIHA] NOVO SARAJEVO SREBRENIK BILE]A KALESIJA NOVI GRAD @EP^E LIVNO BIHA] TREBINJE TRAVNIK TREBINJE BIHA] GRAD MOSTAR BIHA] TE[ANJ HAD@I]I MOSTAR NOVI GRAD SARAJEVO ZENICA MOSTAR GRUDE CAZIN NOVO SARAJEVO ZENICA ILID@A HAD@I]I STARI GRAD CENTAR SARAJEVO ILIJA[ NEVESINJE TRAVNIK KONJIC ZAVIDOVI]I VOGO[]A VITEZ DONJI VAKUF BIHA] STARI GRAD ZAVIDOVI]I BUGOJNO ILID@A KRIVAJA BB SAVE KOVA^EVI]A 11 HAD@I AHMEDA KANDELIJE 4 VITEZA MILE BO[NJAKA 32 ISMETA KAPETANOVI]A 18 GLI[E JANKOVI]A 3 BRANILCA KONJICA 129 DOKANJ BB BIHA]KIH BRANILACA BB ALEJA LIPA 58 H. VIKALA BB PODOSOJE BB TOJ[I]I BB SAFETA ZAJKE BB DONJA PAPRATNICA BB ZASTINJE BB MIMARA HAJREDINA 6 STARI GRAD BB KULA 3 CARA LAZARA 3 KOSTELA BB KRALJA PETRA KRE[IMIRA IV BB DR.IRFANA LJUBIJANKI]A 24 TREP^E BB IGMANSKA BB PUT ZA [IROKI BRIJEG 3 PROTE BAKOVI]A 7 ASKA BORI]A BB ADEMA BU]A 12 RU@I]I M. STRANA 301A ]ORALI]I BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 102 BISTUA NUOVA 86 EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 14 MI[EVI]I 200 MIHRIVODE 18E MERHEMI]A TRG 12 BOSANSKI PUT 215 TRG BLAGOJA PAROVI]A BB BOSANSKA BB ZUKE D`UMHURA 76 MAR[ALA TITA 7 IGMANSKA U KRUGU UNIS PRETIS BB HRVATSKIH BRANITELJA BB 14.SEPTEMBRA 66 PLITVI^KA BB SIME MILUTINOVI]A 7 KRIVAJSKA BB TERZI]I I/31 HIPODROM BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
194-107-11553001-63 194-104-20413001-53 194-102-06264001-48 194-109-05778011-56 194-004-54025001-65 194-002-42420001-20 194-120-01153001-55 194-116-45104001-30 194-103-02488021-85 194-101-44216001-78 194-004-32906001-60 194-114-27295001-13 194-104-12545001-73 194-002-50662001-96 194-112-15990001-31 194-131-01320041-80 194-103-16739021-29 194-114-28812011-29 194-111-14176001-89 194-114-24526001-30 194-003-49175001-17 194-105-28873001-54 194-003-31827011-92 194-104-09346011-57 194-102-07331001-48 194-105-04589001-10 194-101-82436001-92 194-112-33076001-32 194-105-06428001-79 194-109-02296001-59 194-107-12761001-80 194-101-31162001-74 194-112-25271001-08 194-102-11919001-57 194-102-38938001-40 194-001-57651021-23 194-117-03508021-40 194-102-36389001-45 194-005-17441001-08 194-111-21224011-22 194-120-03496021-03 194-112-12828001-13 194-101-54345001-74 194-111-19997001-96 194-111-11589001-22 194-003-48151001-27 194-001-71900001-13 194-112-19700001-05 194-111-11837001-12 194-101-88005001-81

EL MONT VL. LULI] MUHAMED OBRT ZA UGRADNJU STOLARIJE ELIR-NIKOLA TESLA DIONI^KO DRU[TVO EMINA STR ESKADA D.O.O. POSU[JE FANEX DOO FEBAS DOO GEMONT SZR HADAN DOO HAM-MERC DOO HANNA STR HAZARD DOO HERCEGOVINAPREVOZ-T DOO HOSAL-COMMERCE DOO HULK DOO I-TREID DOO JAS COMMERCE DOO LIVNO KARAKA[ DOO KASPER SZUR ZABAVNI SALON KAVAZ AUTO [KOLA AUTO [KOLA KAVAZ KOD RISTA SUR BUREGD@INICA KOSTEL-COMMERCE DOO KRISTIJAN PEKARA LEJLA DOO LJEVAKOVI], [EMSO MAOMEX DOO MARISOL DOO MAUNAGI] DOO MAYA TRGOVINSKA RADNJA M] KORAK DOO MEGASTORE DOO GRUDE MERO 1 CAFFE BAR VL.BEGANOVI] UR MIRE DOO MIRZA TRGOVINSKA RADNJA VL [ABANOVI] MODA-MIX STR NAAR STR NALI] DOO NATUR SOR-PEKARA NEBA DOO NEW GLORIA ORTA^KO DRU[TVO NIKOM COMPUTERS VL.DIZDAREVI NIK[I] 1919 GOD. SZR NOVI CENTAR DD OBJEKAT DOO OBZOR DOO OMEGA PRINT GRAFI^KO MULTIMEDI DOO OMERMERC DOO OSMEX DOO PANINVEST DOO PANORAMA TOURS DOO BUGOJNO PEKARA LIM VL D@INOVI] RAMIZ

Srijeda, 11. 5. 2011.
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. PIRELI SZTR PT COMPANY DOO RAMING GRADNJA DOO RP TEZGA BR.28 SABAH 2 SPR SABIX BORIK DOO SABIX DOO SAFIR STR SALAMOVI] DOO SAMB STR SAMMA DOO SARIX DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BILE]A NOVI GRAD SARAJEVO TREBINJE CAZIN MAGLAJ HAD@I]I STARI GRAD SREBRENIK STARI GRAD SARAJEVO ILID@A ZENICA NOVI GRAD @IVINICE STARI GRAD SARAJEV NOVI GRAD BILE]A VISOKO MOSTAR CENTAR SARAJEVO ZAVIDOVI]I [IROKI BRIJEG VOGO[]A NOVI GRAD SARAJEVO POSU[JE CAZIN NOVI GRAD BIHA] JEZERINE BB SAFETA ZAJKE 165 BUKA 3 AD BORAC BB ]UPRIJA BB TRE]A ULICA 35 PC ZUJEVINA BB EVLIJE CELEBIJE BB 16. MUSLIMANSKE BRIGADE 81 BAKAREVI]A 14 BISTRI^KI PUT DO 9 ZMAJA OD BOSNE-POSLOVNA ZONA 1 BB GRADA^A^KA 20 ALIJE IZETBEGOVI]A 12 BISTRIK MEDRESA 23 SMAJE [IKALA 178 NIKOLE VUJOVI]A BB TU[NJI]I BB ILI]KE BOJNE 2 HAMZE HUME 2 MEDNJIK BB TRNSKA CESTA 54 DONJI HOTONJ II BB ANDREJA ANDREJEVI]A 88 GORNJI JUKI]I BB NURIJE POZDERCA BB TRG NEZAVISNOSTI 27 PLANDI[]E BB

Broj 25 - Strana 161
194-105-10791011-35 194-101-08349011-15 194-101-13713001-54 194-114-28994001-72 194-107-03050001-03 194-102-08800001-49 194-002-39350001-64 194-101-22812001-18 194-129-02963021-02 194-101-41639001-81 194-102-30055001-36 194-112-22046001-34 194-002-46132001-08 194-124-07146001-03 194-101-91703011-38 194-101-08529001-44 194-114-09312001-38 194-128-03504021-55 194-105-07882001-72 194-117-05434001-02 194-112-26145001-15 194-105-33977001-86 194-001-27365011-93 194-102-38325001-17 194-109-00682051-57 194-107-13689001-77 194-102-06353022-26 194-103-03456011-04

SEMIR DOO SHINE FRIZERSKI SALON STR ELDINA -VLASNIK PRA[EVI] E SARAJEVO SUMER-PROMEX DOO SVILEVINA DOO [ENTILJ SUR TERMOKLIMA DOO MOSTAR UDRU@ENJE UNIVERZITETSKO SPORT USD BOSNA UZI TRGOVA^KA RADNJA VAK-FLEX DOO [IROKI BRIJEG VARDA DOO VELAGI] FAHRET AUTOPREVOZNIK VU^IPOLJE DOO POSU[JE ZAGIDESIGN DOO ZIMI] IBNI AUTOPREVOZNIK @AP^EVI], HAN^E

LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. NAZIV A.R.Z COMPANY DOO ABOS DOO ACCOM HERC DOO ADAN STR ADEX OBRTNI^KA RADNJA VL ALI] ELVIR ADVOKAT [I[I] ENIS AF-KOMERC DOO AGENCIJA 2008 DOO AGENCIJA LEBEN KRE^AR HIBA SARAJEVO AGENCIJA LIFE CODE LJUBU[KI AGENCIJA NO 1 ^UR^I] ISMET SZR SJEDI[TE NOVI GRAD ILID@A GRAD MOSTAR KONJIC SREBRENIK ADRESA LUKAVI^KA CESTA 46 RAKOVI^KA CESTA 87 BI[]E POLJE BB TRBI]A POLJE BB [PIONICA GORNJA BB BEGLUCI 1 67 STARI] BB @ELJEZNI^KA 45 BARDAK^IJE 43 KRALJA ZVONIMIRA BB BJELAVE 50 DONJI HOTONJ 29 JOISPA BANA JELA^I]A BB TRN BB SE^EVO 4 SOLAKOVI]I BB TRG SOLIDARNOSTI 33 BROJ TRANSAKCIJSKOG RA^UNA 194-102-11201001-75 194-102-23003001-45 194-105-18960001-18 194-120-01097011-21 194-129-02067001-95 194-130-01565031-31 194-124-02332001-61 194-112-29682001-39 194-117-03074001-69 194-134-01014011-15 194-101-51583001-43 194-117-03235021-69 194-128-04154011-76 194-105-08820001-42 194-111-03410001-96 194-102-15446001-11 194-101-78395001-32

BUGOJNO KLADANJ KAKANJ CENTAR SARAJEVO LJUBU[KI CENTAR SARAJEVO AGRAR STR VOGO[]A AGRO OP]A ZADRUGA KISELJAK AGROGOSTU[A DOO [IROKI BRIJEG AJE DOO DRU[TVO ZA OBRADU DRVETA TRAVNIK AJLEN TRANS DOO KISELJAK ALI PA[A SZR PEKARA NOVI GRAD SARAJEVO

Broj 25 - Strana 162
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
@IVINICE GRAD MOSTAR I.SARAJEVO I.SARAJEVO ZENICA ILID@A STARI GRAD ILID@A GRAD MOSTAR TUZLA NOVI GRAD SARAJEVO BIHA] HAD@I]I ZENICA BIHA] BIHA] NOVI GRAD BIHA] ZENICA KLJU^ GRAD MOSTAR BOSANSKA KRUPA GRAD MOSTAR TUZLA NOVI GRAD SARAJEVO STARI GRAD SARAJEVO CAZIN ISTO^NO NOVO SARAJEVO BIHA] [ERI]I BB TRG IVANA KRNDELJA 1 KASINDOLSKI BATALJON 1 KASINDOLSKI BATALJON 1 BISTUA NUOVA 67 EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 32 SAGRD@IJE 67 OSIK DO 48 MAR[ALA TITA 40 PUT CVIJE]A BB TEHERANSKI TRG 9 VELIKO ZALO@JE 70 DUPOVCI 56 TRG RUDARA BB BOSANSKIH [EHIDA BB SRBLJANI 120 SAFETA HAD@I]A BB MALI LUG-HUSAGE ^I[I]A 50 CRKVICE BB OSLOBODILACA BB KO^INE 146C VRANJSKA BB STJEPANA RADI]A 27 UL. BUKINJSKA 13 D`EMALA BIJEDI]A 114 ZELENIH BERETKI BB OSTRO@AC BB NIKOLE TESLE BB IVANA FRANE JUKI]A BB STJEPANA RADI]A 4 DEVETAK BB ALIJE IZETBEGOVI]A BB ALIPA[INA BB CRKVICE 60 PEJE MARKOVI]A 140 ME\I\A DONJA BB ^EHOVA BB DOJ^INA LUKI]A 7 BRAVAD@ILUK 36 DOBRI^ BB RADOMIRA NE[KOVI]A BB JUSOVINA 5 BLA@UJSKI DRUM BB SVETOSAVSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A BB ^IZMI]I 164

Srijeda, 11. 5. 2011.
194-124-06472001-38 194-105-28093001-26 194-101-19457001-07 194-101-19457012-71 194-112-29523001-90 194-102-21191001-68 194-001-68542001-78 194-102-14144001-15 194-105-31520001-56 194-104-42649001-20 194-101-43204001-75 194-003-45553001-77 194-102-30233001-21 194-112-08421001-10 194-103-23408001-18 194-103-26753041-33 194-101-73699001-43 194-103-27479001-94 194-112-01039001-37 194-103-23896011-09 194-105-25389012-77 194-136-01984021-81 194-105-17187001-23 194-104-35304001-15 194-101-91836001-29 194-101-42903001-05 194-107-14419041-23 194-101-78725001-14 194-103-29090001-22 194-112-09347001-90 194-104-33497011-43 194-112-31687001-09 194-117-05903011-54 194-112-07551001-31 194-104-19873012-23 194-115-23422032-17 194-125-01580001-83 194-004-33318001-34 194-101-00267022-56 194-105-11448012-72 194-113-48177001-57 194-105-36525001-74 194-102-07206001-46 194-114-23492001-67 194-115-20782011-30 194-107-04335001-74

ALI^I] KOMERC DOO ALPA DOO MOSTAR AM COMPANY DOO AM COMPANY DOO AMELA STR AMI STR KIOSK AMIGRAF DOO ANES DOO ANES TRGOVA^KA RADNJA NA MALO ANTRANS DOO ARDOR DOO ARI[ DOO ARMIX-WASH DOO ASIA-[ DOO ASMIR AUTO-[KOLA VL.AVDI] ASMI SR ASTOR CAFFE-BAR VL.NAZALEVI] S UR AUTO AGENCIJA TS SUR AUTOPREVOZNIK VU^NA SLU@BA VL. SAMOSTALNI PODUZETNIK OBRTNIK AUTRA DOO AVLIJA CAFFE BAR-PIZZERIA UR AVOKADO DOO BA & HAM DOO BAER DOO BALTAZAR DOO EXPORT-IMPORT BALTAZAR SUR -FAST -FOOD BARBI SHOP STR BARUM VL DURD@I] IBRAHIM VULKANIZERSKI OBRT BARUN SUR BEDEM-EM DRU[TVO ZA GRA\EVINAR DOO BE-EN KNJIGOVODSTVENI SERVIS BEK SAM DOO BELMONDO UR CAFFE-BAR BENID DOO

ZENICA LUKAVAC ZAVIDOVI]I CENTAR SARAJEVO BENO STR ZENICA BERT-RO DOO TUZLA BIBERKI] DOO GRADA^AC BIG TRADE DOO NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK BIOS TECHNOLOGY DOO TUZLA BLAGOJEVI], VLADIMIR STARI GRAD BLEKO COMERC DOO GOSP DRUSTVO ZA [IROKI BRIJEG TRGOVINU I USL BODISAA SZTR SOKOLAC BOSFOR FAST FOOD I BUREGD@INICA GRAD MOSTAR BOSNIA WOOD DOO ILID@A BOVEL PREDUZE]E ZA TRGOVINU I LJUBINJE PROIZV BRA]A TURBI] SAMOSTALNA GRADA^AC MESARSKA RADNJA BRAZDA PROMET OP[TA CAZIN POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

Srijeda, 11. 5. 2011.
64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. BREZA STR BUHRAN STR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PALE NOVI GRAD SARAJEVO TUZLA NOVI GRAD TUZLA NOVO SARAJEVO TRAVNIK TUZLA VISOKO VITEZ POSU[JE CENTAR SARAJEVO NOVO SARAJEVO NOVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ILID@A ILID@A GRUDE NOVI GRAD SARAJEVO TRAVNIK GRADA^AC GRAD MOSTAR GRUDE BIHA] BIHA] TURBE BIHA] CAZIN ZENICA VISOKO TUZLA KLADANJ NOVO SARAJEVO CENTAR SARAJEVO KISELJAK GRAD MOSTAR BIHA] PODKORAN BB ADEMA BU]E 386 MALKO^EVA 7 HAMDIJE KAPID@I]A 4 BIR^ANSKOG ODREDA 87 HUMSKA 2 NOVA BILA 18A PALIGORI]I 6 DONJE MO[TRE BB STARA BILA BB VRANI] BB ALIPA[INA 19 TREBEVI]KA 87 KOLODVORSKA 13 STIPOVI]I 220 MALA ALEJA 24 GLI[E JANKOVI]A 7 SOVI]I,VLA[I]I BB GATA^KA 74 BOSANSKA 15 KADI] MAHALA BB SALAKOVAC BB A.[IMI]A 1 MEHMEDA KOLAKOVI]A 235 HASKE IBRAHIMPA[I]A 115 LJUBIN HAN BB HAMDIJE KAPID@I]A 20 STIJENA BB PERIN HAN BB TOPUZOVO POLJE 45 F.MARKOVI]A 10 KLADANJSKE BRIGADE 71 HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A BB NUSRETA [I[I]A DEDE 16 LUG BB BLEIBUR[KIH @RTAVA BB MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA BB IBRAHIMA LJUBOVI]A 58 ISMETA MUJEZINOVI]A 22 TEREZIJE BB IBRAHIMA LJUBOVI]A 19 ^IZMED@ILUK 17 UL. 8. MART BB GAZIHUSREFBEGOV BEZISTAN BB NOVA BILA 59 BISTA NUOVA 5 IBRAHIMA LJUBOVI]A DO BR 13 6 APRILA 26

Broj 25 - Strana 163
194-118-51386011-32 194-101-64709001-66 194-104-44399001-48 194-101-72276001-73 194-104-05387011-86 194-101-67831001-95 194-125-01508021-04 194-104-09789001-84 194-102-40572001-32 194-111-05251001-82 194-109-00993001-56 194-101-30585001-12 194-101-76803001-43 194-101-34274001-33 194-112-14656001-05 194-002-39194001-39 194-002-24733001-80 194-109-02955001-16 194-101-75777001-39 194-111-19499001-05 194-115-23454001-43 194-105-23365001-07 194-105-02763001-32 194-003-34342001-73 194-003-23980011-65 194-111-16360001-51 194-103-25496001-84 194-107-06794001-21 194-112-22911001-75 194-102-21823001-30 194-116-18133011-62 194-104-13146001-12 194-101-72029001-90 194-101-46464001-03 194-128-01268001-80 194-105-23773001-50 194-103-25454001-81 194-102-11799001-90 194-104-17600011-23 194-101-44460001-40 194-002-40606001-29 194-001-74664001-58 194-112-03689001-60 194-101-44163001-95 194-111-05638001-75 194-112-28540001-96 194-102-45363021-44 194-115-13550011-40

BUREGD@INICA STARI GRAD BUREGD@INICA STRAI GRAD CAFFE BAR "SIDRO" SUR CARRIER DOO CENTAR SZR-PEKARA CENTRALMEDIA DOO CEVITA DOO ZA PROIZVODNJU PROM CILE SZR PROIZVODNJA I PROMET SUHOMESNATIH PROIZVODA CITRON DOO COMPANY BA[I] DOO COMPANY EUROGRAND DOO CONFIDENTAL PROVIDER DRU[TVO ZA USLUGE I TRGOVINU D CURRY SUR CAFFE BAR I BISTRO ]EHAJI]-S DOO ]ERA-MERC EXPORT-IMPORT DOO ]I[A-SHOP DOO DAMATO D.O.O. DAMBO-FAST FOOD I PIZZERIA SUR DELI] TRGOVA^KA RADNJA DEMIRX TRANSPORTI DOO DERVI[KADI] DOO MOSTAR DIG DOO GRUDE DINO TR DMD DOO DOLINA MIRA RESTORAN VL. BILAL ALISA DOMA]A RADINOST OBRT DRVO IZVOZ DOO DUNJA STR \U-LJI DOO EDAXA DOO EDIKOM DOO EDO STAKLOREZA^KA RADNJA SZR EFFEKT DOO EKO BRIKET DOO ELIX DOO MOSTAR ELLY ]EVABD@INICA VL.BYTY]I EN UR ELMINI SLASTI^ARNA SZR ELTA-MT DOO ELTRING DOO

ILID@A TUZLA CENTAR SARAJEVO EMA SAMOSTALNA OBRTNI^KA RADNJA ILID@A EMBA DOO STARI GRAD ENA TR ZAVIDOVI]I ENIS STR STARI GRAD SARAJEV ERAND DOO TRAVNIK TRAVNIK ERKE STR ZENICA ERMIN STR ILID@A ESTETIK DOO GRADA^AC

Broj 25 - Strana 164
112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. EURODOM DOO EURO-FRUIT DOO EUROPA S.O.R. EXPORT IMPORT SARAJEVO DOO FARE STR FAREX STR FARMAPRIM ^APLJINA FBI DOO FEDEPAL COMPANY D.O.O

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
POSU[JE CAZIN ^APLJINA ISTO^NA ILID@A NOVI GRAD NOVI GRAD GRAD MOSTAR CAZIN NOVI GRAD SARAJEVO TRAVNIK VISOKO MOSTAR VISOKO PUT MOSTARA BB 1070 LOJI]KA BB RU\ERA BO[KOVI]A BB STANOJEVI]I BB AKIFA [EREMETA 6 BRA]E MULI] 57 ANTE STAR^EVI]A 25 TR@A^KA RA[TELA BB TRG SOLIDARNOSTI-TR@.CENTAR ALIPA[INO PO BB ZELENA PIJACA BB FERHATOVI]A 16 ULICA XVI 93A DONJE MO[TRE BB TRAMPINA 12 LOGAVINA 76 STJEPANA RADI]A BB SALIHA OMER^EVI]A BB B. MUTAVELI]A 26 FRA GABRE GRUBI[I]A 17 POTOCI 73A [ABANIJA HAJRUDIN 17 HAD@IABDI] MAHALA 17 KASINDOLSKA 61 VRAP^I]I 276 ISEVI]A SOKAK 19 OTE[KOG BATALJONA DO BROJA 59 MAR[ALA TITA 122 POROBI]I BB BISTRI^KI PUT 8 PRVE BIHA]KE PARTIZANSKE ^ETE 108 TUZLANSKOG ODREDA-ZGR.^ARDAKLIJA BB GAZIHUSREVBEGOV BEZISTAN BB BRODAC 6 SKENDERA KULENOVI]A 3 SOLAKOVI]A 10 SAFETA ZAJKE 360 STJEPANA RADI]A BB GARIBALDIJEVA 1 OMERA KOVA^A 14 ATIK MAHALA 5 ^AR[IJA BB BARUTHANA 9 LJUBNI]I BB KOVA^I 27 HALA^I 3

Srijeda, 11. 5. 2011.
194-109-00317001-77 194-107-12872001-81 194-105-39701021-33 194-101-23825001-28 194-102-09514001-03 194-102-12601001-78 194-105-22922001-10 194-107-01068001-97 194-117-04651001-50

121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

FENGO DOO FORTEGLAS DOO FREND DOO FRIZER ZA MU[KARCE SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FUTURA MEDIA DOO GAGA STR GAJ-TRADE DOO GALERIJA DOO GALIJA DOO GENEX D.O.O. GRUDE GENEX DOO GOJAKOVI]I STR

194-111-02070001-28 194-102-22957001-14 194-105-00247001-74 194-128-43713001-84 194-101-08807001-50 194-001-60192001-22 194-102-09106001-57 194-107-04467001-28 194-102-16768011-20 194-109-38809001-55 194-105-08773001-04 194-101-78212001-12 194-103-17217001-40 194-102-10451001-63 194-105-25034011-20 194-101-37706001-98 194-102-30825001-91 194-105-25033001-43 194-103-13114001-31 194-102-31370001-26 194-003-25365011-60 194-124-06636011-89 194-101-01438011-41 194-101-19461012-02 194-116-01510011-04 194-105-35831001-66 194-102-12508001-09 194-134-01879021-26 194-114-29362021-66 194-101-80048001-60 194-116-03119001-45 194-103-25417001-16 194-101-79282001-33 194-117-04283001-93 194-101-52601001-88 194-101-16435001-96

CENTAR STARI GRAD VITEZ CAZIN ILID@A GRUDE GRAD MOSTAR NOVI GRAD SARAJEVO GOLDEN PR@IONICA KAFE VL.KORI^ SZR BIHA] GOLDI STR ILID@A GOLO[, ALEN GRAD MOSTAR GORA DOO STARI GRAD SARAJEVO GROM BH DOO ILID@A GRAD MOSTAR CAZIN ILID@A BIHA] @IVINICE STARI GRAD SARAJEVO STARI GRAD TUZLA GRAD MOSTAR NOVI GRAD LJUBU[KI TREBINJE NOVI GRAD SARAJEVO TUZLA BOSANSKA KRUPA STARI GRAD SARAJEVO ILIJA[ STARI GRAD SARAJEVO STARI GRAD

GVO@\ARIJA ALEN SAMOSTALNA SPECIJALIZIRANA PRO H & F STYL DOO H & M STR HAMULI]-COMERC DOO HAN @ENSKI FRIZER VL.NI[I] H HARIS STR HARTA TRADE DOO HASANAGI], ELVIS HASANBEGOVI] ZIJAD TAXI-PRIJEVOZ HASI-ENIGMA COMPANY DOO HB KEM DOO HERCEGOVKA-NUOVA DOO HOD`I], ADMIR HOLLYWOOD UGOSTITELJSKA RADNJ VL.TINJI] DAMIR HONDA CAFFE-BAR VL.OSMANLI] EM UR HO`BO VL.HO`BO HASIJA STR HRNJA SZR HS STR IDENTICO DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI TRAVNIK ZAVIDOVI]I VISOKO BIHA] TUZLA ZAVIDOVI]I PALE ZENICA BIHA] @IVINICE BIHA] HAD@I]I LIVNO STARI GRAD SARAJEVO KISELJAK BU@IM KISELJAK ZAVIDOVI]I Centar TRAVNIK LJUBU[KI CENTAR SARAJEVO ILID@A ILID@A TUZLA BIHA] Centar TUZLA CENTAR BIHA] BUSOVA^A ILID@A ILID@A ZENICA Kiseljak ILID@A TUZLA MODRI^A GRAD MOSTAR LUKAVAC KONJIC STARI GRAD SARAJEVO ILID@A LIVNO CAZIN GRA^ANICA MOSTAR TREBINJE STARI GRAD SARAJEVO PROZOR-RAMA HAD@I]I PROZOR NEVI] POLJE BB MAR[ALA TITA 7 KRALJEVAC BB HARMANSKI SOKAK BB BOSNE SREBRENE 115 ALIJE IZETBEGOVI]A BB MOKRO BB KULINA BANA 19 MIMARA HAJREDINA 6 BOSANSKA 12 MEHMEDA KOLAKOVI]A 22 TRZANJ 21 MI[I BB SAFVET BEGA BA[AGI]A DUGO POLJE BB 505 VITE[KE BRIGADE BB KRE[EVSKA CESTA BB ALI]I BB OBALA KULINA BANA 11 BOSANSKA 24 VITINA BB RADI]EVA 10 BLA@UJSKI DRUM 14 BLA@UJSKI DRUM 14 MAHMUTA BUSATLIJE 25 HUSREFA RED@I]A 4 TEREZIJE BB FRIDE LAUFER 6 MUHAMEDA KANTARD@I]A 3 EVLIJE ^ELEBIJE 6 KAONIK 3 RATE DUGONJI]A DO46 NIKOLE [OPA BB SEJMENSKA 17 BRNJACI BB AHATOVI^KA 2 LJUBA^E 31 SKUGRI]-POTPOLJE BB OPINE 6 POLJICE BB BRANILACA KONJICA 321 SARA^I 21 ZIJE KRAJINE 85 GABRIJELA JURKI]A 8 LOJI]KA BB [AKE BB DUBROVA^KA 112 PETROVO POLJE BB MALI ^UR^ILUK BB K.TOMISLAVA BB HAD@ELI 195 RUMBOCI BB

Broj 25 - Strana 165
194-125-01327001-58 194-112-16614001-34 194-102-44030001-85 194-003-39150001-70 194-104-32439001-39 194-112-24584001-49 194-101-35559001-07 194-112-02858001-63 194-103-16739001-89 194-124-01274011-94 194-003-33559011-91 194-002-46595001-48 194-131-02243052-09 194-117-02056001-24 194-128-03389001-86 194-136-01556051-02 194-128-03982001-66 194-112-07155001-72 194-001-74318001-61 194-111-01018001-36 194-134-02001031-74 194-117-03913011-92 194-102-18023001-08 194-102-18023012-72 194-104-18835001-65 194-003-33450001-37 194-001-71546001-57 194-104-04159011-26 194-101-31891001-36 194-103-03514031-59 194-125-01597001-08 194-102-11094001-05 194-102-38678001-63 194-112-14627001-93 194-102-09976001-36 194-102-29076001-70 194-104-36139001-40 194-115-20476011-22 194-105-32533001-66 194-104-03166011-59 194-120-04139031-12 194-101-51303001-23 194-102-12140001-52 194-131-01911001-69 194-107-02938042-66 194-104-11624001-28 194-005-03417002-98 194-114-25450001-96 194-101-44006001-63 194-105-36748001-83 194-102-10031001-33 194-105-02053021-46

IKAR DOO INTRADE DOO IRMA STR ITD KAFFE-BAR UR IZVOR TRGOVINSKA RADNJA VL. BU JASNA TR BUTIK JOKI], RAJKO KAKTUS SUR KARAKA[ DOO KARTONVAL DOO KASUPOVI] DOO KAZI] PROMET DOO KD LIVNO D.O.O. KEJ STR KEMEFAH DOO KESEROVI] DOO KISS MEDIA AGENCIJA KISS NO 2 S.Z.STOLARSKA RADNJA KLUB OBALA SUR KNJIGOVODSTVENI SERVIS M&B VL. MIKI] VLADIMIR KONFEKCIJA VITINA DOO KONOBA BUDDHA BAR SUR KONOTJERA DOO KONOTJERA DOO KONZUM-PROMET DOO KOVA^I], HALIDA KREATIV HOBBY SZTR KURALI], SUAD KVANTUM BROKERSKA KU]A DD LAKI], STEVO LD COMPANY DOO LEJLA STR LELA STR LIDER SUR CAFFE-BAR LIFRA DOO LOVAC DOO LJUBA^E-SLATKI DOO LJUBOPLAST ZR MADIS DOO DRU[TVO ZA TRGOVINU I GRA\EVIN MAJAMEX DOO MAN-[PED DOO MANUFAKTURA DOO MARKET S STR MARKET STR M-BJELI SZD MEMOS-PAK DOO MILI^EVI], IVAN MIRA STR MIRELA SUR MIX SUR MIZAN MARKET STR MM MARKO DOO PROZOR-RAMA

Broj 25 - Strana 166
209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ZENICA CENTAR SARAJEVO ZENICA VITEZ KLJU^ LJUBU[KI ZENICA STARI GRAD ILID@A ZAVIDOVI]I CENTAR SARAJEVO LJUBU[KI ILIJA[ GRADA^AC @IVINICE KLADANJ BILE]A STARI GRAD GRAD MOSTAR VISOKO ^ITLUK NOVO SARAJEVO PALE HAD@I]I LJUBU[KI KALESIJA KONJIC ILID@A ^ITLUK VISOKO NOVI GRAD PALE NOVI GRAD SARAJEVO BIHA] NOVI GRAD SARAJEVO CAZIN KAKANJ ILID@A BIHA] VISOKO KAKANJ BIHA] BR^KO NOVI GRAD SARAJEVO @IVINICE @IVINICE VELIKA KLADU[A KOMATIN 20 MAR[ALA TITA 48 TEREZIJA KSC SKENDERIJA BB M.S. SERDAREVI]A BB PIRI]I BB BILJANI BB S. RADI]A BB MEHMEDALIJE TARABARA 6 SARA^I 75 BARSKA BB RIBNICA BB JADRANSKA 13 RADI[I]I BB MLINI 33 HASANA KIKI]A 4 UL PA[AGE GOGI]A BB PODGLAVICA 1 SRPSKE VOJSKE BB KUNDURD@ILUK 1 BB STJEPANA RADI]A BB SARAJEVSKI PUT BB ME\UGORJE BIJAKOVI]I BB MILANA TEPI]A 104 SRPSKIH RATNIKA 85 HAD@ELI 127 BANA JELA^I]A BB RAINCI GORNJI BB MAR[ALA TITA BB TRG OTE[KOG BATALJONA BB VIONICA BB GORNJE MO[TRE 52 TRG DJECE DOBRINJE 31 KNINSKA 21 RUDIJA ALA\A 5 IZA^I] BB BRA]E MULI]A 17 PRVE BOSANSKO OSLOBODILA^KE BRIGADE BB 311 LAHKE BRIGADE BB IV VITE[KE BRIGADE 12 ABDULI REZAKA 53 PINJAGI]A 29 BI]ER BB KOSTELA BB DUBRAVE BB N.P.^UPRILI]A 3 BI[INSKA 31 LUKAVICA GORNJA BB MUHAMED MILJKOVI]A KULJINOG 4

Srijeda, 11. 5. 2011.
194-101-56708001-28 194-112-09465001-43 194-101-61597001-10 194-112-07490001-89 194-111-19931011-89 194-103-27024001-13 194-105-36937001-48 194-112-08167001-75 194-001-71231001-83 194-102-31060001-87 194-112-23806001-35 194-112-29501001-33 194-105-25586001-34 194-101-42034001-33 194-115-23464001-16 194-124-03906001-21 194-124-33362032-92 194-105-29089001-14 194-101-22354001-13 194-105-28024001-28 194-102-29533001-68 194-105-18463001-31 194-101-14688001-89 194-118-03249001-81 194-102-39811001-40 194-105-16227001-93 194-104-45143001-18 194-102-44859001-68 194-102-35647001-89 194-105-15593001-20 194-102-18257001-94 194-002-51447001-62 194-101-34309012-51 194-101-56916001-29 194-103-23111001-73 194-102-14479001-32 194-107-02094001-04 194-112-28127001-18 194-102-36373001-30 194-103-11650001-65 194-102-36231001-06 194-112-23725001-50 194-103-26281001-50 194-115-09539011-93 194-102-41154001-32 194-124-01750001-61 194-104-19980021-66 194-135-01212042-95

MM WEST OIL GROUP DOO MN STR MODA STR VLASNIK ^ENGI] ZIJAH MODNI SALON CD SR MODUS DOO MOLERSKO-FASADERSKA AVDI] VL.A ZR MOTOWISION CAFFE BAR N & K STR NADE SZR NAI DOO NARCIS VL.HAD`I] ARIF SUR BIFE NARODNA BO[NJA^KA STRANKA POLITI^KA ORGANIZACIJA NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI NEAL DOO NEED DOO NEERS DOO NEMEX DOO ZA TRANSPORT I USLUG NIKE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJ NO NAME DOO ODEON-MUSIC TR OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO PADRINO DOO ^ITLUK PAJI]-PROM DOO PANDA STR PAUK SUR PAVI] DOO PEKARA DVA BRATA OBRTNI^KA RADNJA PIRA SZR PRIMERO DOO PRIMORAC, JASMINKA PROFARM-BOSNIA DOO PROMET DOO PROMIRO DOO PURI], ESAD RAJ TR RAMI], MUHAMED REA TR REBUS UR BUREGD@INICA RED LINE EXPORT-IMPORT DOO RED@I], HASE REKADO DOO RGP DOO RIO KAFFE BAR UR RIZVI] SP ROKA SZTR RULEX SZR SALKANOVI], IDRIZ SALKO VL RAMI] ADEMIR AUTOSERVIS

Srijeda, 11. 5. 2011.
257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. SANA SHOP STR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI GRAD SARAJEVO HAN PIJESAK BIHA] NOVO SARAJEVO KRE[EVO TUZLA STARI GRAD NOVO SARAJEVO BIHA] ILID@A ^APLJINA NOVI GRAD NEVESINJE ILID@A TREBINJE TRAVNIK TUZLA SAPNA BIHA] VELIKA KLADU[A NOVO SARAJEVO CENTAR SARAJEVO LIVNO CAZIN GRAD MOSTAR ZENICA ZENICA CAZIN BANOVI]I ILID@A TRAVNIK BUGOJNO CENTAR ZENICA GRA^ANICA GRA^ANICA BIJELJINA BUGOJNO NOVI GRAD SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO NOVI GRAD CENTAR GRUDE GRUDE LUKAVAC GRA^ANICA VISOKO NOVO SARAJEVO SAFETA ZAJKE 322 ULICA JNA 81 HAD@IABDI]A MAHALA 26 ZMAJA OD BOSNE 14 RESNIK BB TU[ANJ 44 ALIJE NAMETKA BB D@EMALA BIJEDI]A 88 PLITVI^KA BB BUTMIRSKA CESTA 3 TREBI@AT BB KASINDOLSKOG BATALJONA BB NEVESINJSKIH USTANIKA 13 VINKA [AMARLI]A 23 REPUBLIKA SRPSKA 19 NOVA BILA BB PARTIZANSKOG ODREDA 68 SAPNA BB JABLANSKA 5 VELIKA KLADU[A HAMDIJE ^EMERLI]A 21 BRANILACA SARAJEVO TC SIRANO BB PODHUM BB ]ORALI]I BB MILE BUDAKA 98A HUSEINA KULENOVI]A 2 ADOLFA GOLDBERGERA 3 ]ORALI]I 403 119.BRDSKE BRIGADE 56 PIJA^NA 58 [UME]E 223 TERZI]I III 4 TITOVA 13 PI[]E BB DOBOROVCI BB DOBOROVCI BB FILIPA VI[NJI]A 58 SULTAN AHMEDOVA 7 SEMIRA FRA[TE 7 ANTUNA BRANKA [IMI]A 10/4 AZIZE [A]IRBEGOVI] 12 DOBRINJSKE BOLNICE 1 HISETA 1 H.V. HRVATINI]A BB H.V. HRVATINI]A BB PROKOSOVI]I BB PATRIOTSKE LIGE BB TU[NJI]I BB ZAGREBA^KA 2

Broj 25 - Strana 167
194-102-22282001-42 194-124-07430011-21 194-003-35455001-07 194-101-60056001-87 194-128-01455011-98 194-104-23030001-39 194-101-11604001-35 194-101-31954001-89 194-003-30316011-88 194-102-34583001-13 194-105-20499001-24 194-101-13849021-73 194-105-16354001-12 194-102-11410001-83 194-105-39316011-84 194-111-10348001-65 194-104-44802001-56 194-104-16050001-67 194-003-44531001-04 194-135-03691022-48 194-101-44285001-76 194-101-73033001-37 194-131-02186021-91 194-107-12532001-29 194-105-31103001-47 194-112-08781001-08 194-112-23878001-54 194-107-05077001-30 194-124-13052031-30 194-102-38643001-12 194-111-18115011-84 194-111-15794021-06 194-101-17644001-23 194-112-27748001-81 194-104-06422001-86 194-104-06422012-53 194-110-25634001-28 194-130-01793031-75 194-102-24470001-32 194-101-57896001-02 194-101-59574001-11 194-101-09044001-60 194-101-08769001-75 194-005-17540001-22 194-105-01754012-17 194-104-39272001-49 194-104-41346001-17 194-128-03989011-85 194-101-59081001-52

SANDEX DOO VL GLASI] ZUHDIJA "SANDEX" DOO VL GLASI] ZUHDIJA SANSAN DOO SAVREMENA ADMINISTRACIJA DOO SCALA DOO SEAT INTERNATIONAL DOO SEDRENIK 55 STR SEGMENT SZD SELEKTA DOO SENZAL AUTOSERVIS SZR SERVIS JUKA SZR SIBINT DOO SIDRO DOO SIECHITS DOO SKY SUR DISKOTEKA SLAVEK-PROMET DOO SLOGA TRGOVKA SPARK DOO SPECT DOO SPRE^A-MERC DOO STELLA CAFE SLASTI^ARNA SUR STELLA STR NA MALO KIOSK STOLARIJA MARKI] D.O.O LIVNO STOLARSKA RADNJA VL. TUZLAK EK STUDIO CE DOO MOSTAR SULTAN DOO SUR-FAST FOOD VL VIN[ HARYA CMOK SUZAN DOO SWEET POTATOS DOO SZ GRADJEVINSKA DJELATNOST KNAUFER [AMPION TRAVNIK SPORTSKO REKREATIVNO UDRU`ENJE [ARMAK DOO [IPAD DD TA-EM AUTO DOO TANDEM TRANS DOO TANDEM TRANS DOO TANJA STR TAPETARIJA KARALI] SZR TARE STR TARI], EJUP TELEKONTAKT DRU[TVO ZA MARKETI DOO TERMOELEKTRO DOO TGA-COMMERCE DOO TMTI TRADE DOO GRUDE TMTI TRADE DOO GRUDE TNM ADO VL. SEJDINOVI] ELVIRA TR LEJLA VL IBRALI] NEVRESA TROPICAL FAST FOOD SUR UDRU@ENJE JAZZ MUZI^ARA STELEX

Broj 25 - Strana 168
306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK BOSANSKA KRUPA BIHA] TRAVNIK BIHA] NOVO SARAJEVO DOBOJ ISTOK ZENICA TUZLA ^ITLUK KONJIC NOVI GRAD SARAJEVO NOVO SARAJEVO PALE BIHA] VITEZ BOSANSKI PETROVAC STAR GRAD @EP^E ZENICA NOVI GRAD SARAJEVO MAGLAJ GRADA^AC LUKA^KA 4 OTOKA,^AR[IJA BB SREBRENI^KA 60 BA[BUNAR 1 UMIHANE ^UVIDINE BB KOLODVORSKA 11A STANI] RIJEKA BB UL. ALEJA [EHIDA 12/A HUSINSKE BUNE 77 G.V.OGRA\ENIK BB OD@ACI 12 LUKAVI^KA CESTA 152 ZMAJA OD BOSNE TC ROBOT BB DOBROSLAVA JEV\EVI]A BB BIHA]KIH BRANILACA 3 BUKVE 11 SMOLJANA BB SAFET BEGA BA[AGI]A 6 @ELJEZNO POLJE BB UL. KRALJICE KATARINE 16 DOBROSEVICKA 14 VITE[KA BB MIONICA BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
194-111-02989001-59 194-136-01216041-77 194-103-04939001-36 194-111-19639012-79 194-103-25194011-74 194-101-37187001-54 194-104-12456001-32 194-112-04685001-48 194-104-02665001-74 194-105-39353001-82 194-120-03731011-29 194-101-41443001-67 194-101-66972001-96 194-118-00717001-11 194-103-06442001-81 194-111-18436001-33 194-103-08898001-07 194-101-03954011-96 194-112-20765001-88 194-112-28211001-24 194-102-40129001-35 194-112-30021001-84 194-115-21486001-41 (Bi-29/11)

UFO EXPORT-IMPORT DOO UNA OBRTNI^KA PEKARSKA RADNJA UNA-VO]E DOO UNIJA INN DOO UR CAFFE-BAR IGI VL. FAZLI] ES UR URAN-KREATIVNA INTELIGENCIJA DOO VARIANT VL ME[I] NIJAZ DOO VERDI SUR FAST FOOD VETERINA-AGRAR DOO VINETA D.O.O. ^ITLUK VISO^ICA DOO VI[NJA DOO VITAMIN BAR-COCO SUR CAFFE BAR VLADO STR VOGUE DOO VOLAN AUTO-[KOLA VL. ABIDIN VITE[KI] VRANJE[-KOMERC DOO XL DOO Z&N DOO ZE-KOR DOO ZE-ZA-PILE OBRTNI^KA DJELATNOST ZLATARA ZH-NO 2 TR @ITOPRODUKT-MIONICA DOO

VAKUFSKA BANKA DD SARAJEVO SPISAK KLIJENATA ^IJI JE TRANSAKCIJSKI RA^UN BLOKIRAN KOD VAKUFSKE BANKE DD SARAJEVO NA DAN 28. 2. 2011. GODINE OR NAZIV G FILIJALA SARAJEVO 1. AD GROUP DOO SARAJEVO 2. ADMIRA STR 3. ADVOKAT ARNAUTOVIC JADRANKA 4. AJDIN FRIZERSKI SALON SZR 5. ALDEN DATA DOO 6. AM-SAN STR 7. AMSTERDAM SUR VL.ZEBA EDIN 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. SJEDI{TE ADRESA TRANSAKCIJSKI RA^UN _1602000023019384 _1602000000958674 _1602006500038893 _1602000021708817 _1602005500062013 _1602000000425756 _1602000000796296 _1602000024179892 _1602000000448454 _1602000000784850 _1602000023292827 _1602000023466457 _1602000021583590 _1602000000088487 _1602000023060124 _1601030000055119 15 i 30 i 90 i

ILID@A ILIJA[ SARAJEVO

Ismeta Alajbegovi}a [erbe 30 Donja Miso~a bb DUBROVACKA 2/I Mala Aleja 68 Branilaca Sarajeva br, 20/1 126 Ilija{ke brigade 64 Ilija{ Zagreba~ka bb Kaptol br.16 Kamenica bb Gornja Luka Zelenih beretki bb (Gazih. bezistan) Cazinska 90 PATRIOTSKE LIGE BB Bolni~ka 4 Trg djece Dobrinje 1 KURTA SCHORKA 18

X X X X X X X X X X X X X X X X

ILID@A SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO-NOV O SARAJEVO ARCO-AD DOO SARAJEVO AUTOPREVOZNIK ]IVA DERVI[ ILIJA[ BEDRO PROMEX DOO ILIJA[ BELMA SZR VL.KESTEND@I] SARAJEVOAMAR STARI GRAD BENID GROUP DOO SARAJEVONOVI GRAD BERBIR DOO SARAJEVO BRALEX DOO SARAJEVO CELUFOL SZR VL. SERDAREVI] SARAJEVOADNAN NOVI GRAD CENTROTRANS TRANSPORT ROBE SARAJEVO DOO

Srijeda, 11. 5. 2011.
17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. CITY LOOK SUR CAFFE BAR VL.AGANOVI] HARIZ COLAK D.O.O. ^OLAKTEX DOO CONTINENT DOO CREATIVA DOO CROASAN DOO DARDANIJA DOO SARAJEVO DARDEN CAFFE BAR SUR DELFIN VIDEOTEKA VL.KAPICIC .AVDO DRAGSTOR STR ENERGOCENTAR DOO ENIGMA CAFFE BAR FAREX COMPANY DOO FAVEDA DOO SARAJEVO FERIJAL DOO - RENT A CAR FEROELEKTRO DD FINA-MH-[PED DOO FORUM DD GENERALALARM DOO GENERALMONT DOO SARAJEVO GENSER S DOO GRA^ANKA STR VL.DIGALO ZINETA HAGEL DOO HALKOMEX DOO HANEX SAMOST.OBRTNI^KA RADNJA HEFT DOO HEFT DOO HEKT DOO HESCOM DOO SARAJEVO HEYVA DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ILIJA[ ILID@A SARAJEVONOVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVOCENTAR ILIJA[ SARAJEVONOVI GRAD ILIJA[ ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO-NOV O SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVONOVI GRAD ILID@A SARAJEVO -STARI GRAD SARAJEVONOVO SARAJEVO ILID@A BREZA Terezije bb Bosanski put 103 - Ilija{ Hrasnicka cesta bb Mustafe Behmena 61 Mala Aleja br.67 KSRC Ilidza KRANJ^EVI]EVA 4 Radi}eva 15 126 brigade 45 SEMIRA FRA[TE 10 Lje{evo bb Blazujski drum 43 Bosnaski put bb Terezije, na Platou Skenderija Trgovka F Juki}eva 62 A.Sacirbegovic bb Marsala Tita br.28 Solakovi}i bb Mis Irbina br.2 Terezije bb Lukavi~ka 2 Ahmeta Ljubun~i}a 108 Hrvatin 51 Hasana Brki}a 26 PUT FAMOSA 38 Podgora RADI]EVA br.4D RADI]EVA br.4D Ko{evo 28 Branilaca Sarajeva 16/P Zmaja od Bosne br. 4 Proleterske brigade br.5 Potoklinica 26 D`amala Bijedi}a 4 BOSANSKI PUT 215 Put `ivota 2 JAHIJELA FINCIJA 36 Bosanski put 183 Paromlinska 3f Aleja lipa 62 Hasana Brki}a br.4 Branilaca grada bb Ni`e Banje br.1

Broj 25 - Strana 169
_1602000022976219 _1602000023687714 _1602000000455535 _1602000000849646 _1602000000783395 _1602000021661481 _1601110000000407 _1602000000772337 _1602006500035595 _1602000000835193 _1602000000558646 _1602000021645379 _1602000000112155 _1602000024670421 _1602000000071997 _1602000000681254 _1602000023730394 _1602000000026213 _1602000022478997 _1602000025001773 _1602000001006689 _1602000000063170 _1602000022864766 _1602005500019818 _1602000023113765 _1602000020016555 _1602005500027481 _1602000000568443 _1602000024667317 _1602000000565339 _1602000000863614 _1602000021649550 _1602000023384880 _1602000000868852 _1602000023024719 _1602005500002455 _1602000024005486 _1602000021712309 _1602000000083928 _1602000000792319 _1602000000896885 _1602000000068020 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVONOVO SARAJEVO HIZNA PRODUKT DOO KLADANJ KLADANJ HP HOBBY PROGRAM DOO SARAJEVOSTARI GRAD I.C.P.E DOO SARAJEVO SARAJEVONOVI GRAD ILSTON DOO ILIJA[ IMB COMPANY DOO SARAJEVO SARAJEVONOVO SARAJEVO IN TAKTDOO SARAJEVO ILID@A INNEXSAL EXPORT-IMPORT DOO ILIJA[ INTER SHOUT CAFFE BAR SUR SARAJEVOVL.\OGI] MUFIDA NOVO SARAJEVO INTERNAT.SERVICES CONSULT. SARAJEVODOO NOVO SARAJEVO JEL ME NEKO TRA@IO CAFFE BAR SARAJEVOSUR VL.HAMIDOVI] S. NOVO SARAJEVO JP ELEKTROPRIVREDA BIH D.D.-ZD BREZA RMU "BREZA"D.O.O. JUTARNJE NOVINE DOO SARAJEVO

Broj 25 - Strana 170
59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. KA^AKO CAFFE SLASTI^ARNA VL.KLA^AR BAHRA KAFE BAR I PIZZERIJA "SOVA" KNJIZARSTVO MASLESADD KOD SEJE STR VL.IMER FIDANI KOMI] SUR KONOBA MAGARAC SUR VL.LJUBAS @ELJKO KORNER PABKONOBA I CAFFE BAR VL.[URKOVI] \EMAL LAGERHAUS D.O.O. LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO LUJ TAPETARSKO-DEKORATERSKA RADNJA VL.AD@EM IBRO MARKET SAN STR MAXI COMERC DOO SARAJEVO MEDEL COMERC DOO MEDO-SHOP STR VL.AZIRA JEMIR MENJACI DOO MERIS DOO KISELJAK MERKOM-AGENCIJA ZA RA^UNOVODSTVENE USLUGE MIJA STR VL.[AHOVI] SENADA MIRBOS MISIR DOO OLOVO NATIONAL BROKERAGE COMPANY DOO NP- MUSIC DOO SARAJEVO OINSDD ORNAMENT DOO PALMA SUR PAMAX DOO PELE PROMET DOO PLAVA LAGUNA DOO PLAVI KROV BUREGD@INICA SUR VL.GAVRI] @ELJKA RADIO TELEVIZIJA BIH RED ICE EXPORT IMPORT D.O.O. REMUS STR VL.RESI] VASVA REPRO DOO SARAJEVO RETROS DOOSARAJEVO ROLLING COMPANY D.O.O. SARAJEVO RUH DOO SARAJEVO S.T.R.LEJLA VL.TATLI] ADVIJA SABIRA STR VL.\OZO PA[ANA [ALE STR SAM.TRG.RADNJA VL.SMAJI] MUFID SARAJKA-MLIJE^NI RESTORAN SUR VL.FIDANI SEAD

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVOSTARI GRAD BREZA SARAJEVO SARAJEVOSTARI GRAD ILIJA[ SARAJEVONOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVONOVI GRAD SARAJEVO SARAJEVO Mula Mustafe Ba{eskije br.9 Bosanska br.15 OBALA KULINA BANA 4 Koturova 2 Lje{evo bb Azize [a}irbegovi} 6 Mis Irbi 12 D@EMALA BIJEDI]A 162 Branilaca Sarajeva 17 Ismeta Mujezinovica br.26

Srijeda, 11. 5. 2011.
_1602000000494141 _1602000023655995 _1602005500061819 _1602000000766711 _1602000023145387 _1602000022000011 _1602000022005443 _1602000024224415 _1602000023995786 _1602000000474935 X X X X X X X X X X

69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99.

ILIJA[ ILID@A ILIJA[ SARAJEVO BREZA KISELJAK SARAJEVONOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO OLOVO SARAJEVO SARAJEVONOVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A BREZA ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVONOVI GRAD SARAJEVONOVI GRAD ILIJA[ SARAJEVO -STARI GRAD SARAJEVONOVO SARAJEVO SARAJEVONOVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVONOVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVOSTARI GRAD SARAJEVO

Ha{ima Spahi}a br 37 BLAZUJ 44 Ha{ima Spahi}a 32 Terezije bb @up~a bb Han Plo~a bb Kiseljak Gornjo Vakufska br.41 Avde Jabu~ice 4 Porodice Ribar 43 Olovske luke bb HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 19 Dr.Fetaha Be}irbegovi}a 25 OBALA KULINA BANA 4 BOJNI^KA BB Bosanska 14 Ejuba Sarajki}a 6 Ha{ima Spahi}a 23 Kalemova br 24 Miroslava Krle`e bb BULEVAR ME[E SELIMOVICA 12 Bosanski put 114 Mula Mustafe Baseskije br.54 Dzemala Bijedica br.4 Zmaja od Bosne 50 RAKOVI^KA CESTA 100 Hamdije ^emerli}a 2 RATE DUGONJI]A DO 46 Cicin Han br.120 Podlugovi bb ^ulhan br.2a Mis Irbina br.26

_1602000001074104 _1602005500006238 _1602000023869783 _1602000021601147 _1602000000934133 _1602000024664504 _1602000000776702 _1602000022079163 _1602000024037205 _1602000021995743 _1602000022843232 _1602000024646850 _1602005500012446 _1602000021941229 _1602000000780873 _1602000022482683 _1602000024006359 _1602000022074507 _1602000021584560 _1602005500064826 _1602000023716523 _1602000000798721 _1602000000816957 _1602000000451461 _1602005500010118 _1602000024018775 _1601070000005841 _1602000000830634 _1602000000441664 _1602000000827336 _1602000000747796 X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
100. SARAJ-KOM DOO 101. SEDEF STR VL.AZIRAJ ENVER 102. SFA DOO 103. SINDIKAT TEK.KO@E,OB.I GUMEBIH-SIND.ORG."BRETEX" 104. [IPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO 105. SPAMEL COMPANY DOO 106. SPEKTROLIV DOO 107. SPORT STZR VL.FIDANI BESIR 108. STAR INZENJERING DOO 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVOSTARI GRAD BREZA SARAJEVO 6.Marta bb Terezije bb Kulina Bana 31 Potkraj br.4. Mar{ala Tita 15 Had`i Be{ireva 2 Lje{evo bb ^emalu{a 6 Mihrivode 50 Lje{evo bb Bjelave 3 M.M.BA[ESKIJE BR.68 Potkraj bb Srednje bb 126. Ilija{ke brigade 94 Vrbanju{a 129 Radenka Abazovi}a 6 Bosanska br 40 126 Ilija{ke Brigade 45 Trg Heroja 10 Bosanski put 226 Bosanski put bb MAR[ALA TITA BR.38. 71000 SARAJEVO EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 22 Hamdije ^emerli}a 2 TEOCAK BB Bra}e Begi}a 35 Vi{njik 5B Trampina br.4 Avde Hume 23 Velikih drveta 2 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 42 Filipovi}i bb-Ustikolina-Fo~a Safeta Zajke 107 Safeta Zajke 107 B Aleja Bosne Srebrene 125 Kova~i br.55 Adema Bu}e br.102

Broj 25 - Strana 171
_1602000000434777 _1602000022021254 _1602000023401273 _1602000024630942 _1602000020003848 _1602000022146578 _1602000023205139 _1602000000514414 _1602000000501998 _1602000022750694 _1602000000777090 _1602006500017359 _1602000022739248 _1602000024107724 _1602000024656938 _1602000024142353 _1602000024555670 _1602000000804638 _1602000024970345 _1602000024652961 _1602000024657714 _1602000024006068 _1602006500021142 _1602000024594955 _1602000024035362 _1602005500060655 _1602000023259071 _1602000024970830 _1602000000452625 _1602000021583978 _1602000024651797 _1602005500007887 _1602000023288365 _1602000022541659 _1602000022968847 _1601070000005938 _1602000000838976 _1602000000461161 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVOSTARI GRAD STARI DRUM STR ILIJA[ STELLA SZR VL.TATOVI] SANELA SARAJEVO STMR NERMA SARAJEVO SARAJEVO STR "ALMINA" BREZA STR "AM" ILIJA[ STR "POKLON [OP ILIJA[" VL ILIJA[ ME[ETOVI] MEHO STR"ERNA"_VL.POTUROVI] ZEJNA SARAJEVOSTARI GRAD STR"INPULS" VL.D@AFEROVI] SARAJEVOD@IRALDIN SARAJEVO NOVI GRAD STROJNIDD BREZA SUR "AVENIJA" ILIJA[ SUR BUREGD@INICA SARAJEVO"NAFAKA"VL.CHIKHA BASEM NOVO SARAJEVO SUR DALLI VL DALILA ILIJA[ KOVA^EVI] SUR DISKO KLUB BH DISKOTEKA ILIJA[ SUR SARAJEVO VL.MEHMEDI] SARAJEVO OMER SZR SUN SHINE ILID@A SARAJEVONOVO SARAJEVO TEO^AK SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

124. TARA-DRINA DOO SARAJEVO 125. 126. 127. 128. 129.

TEOGRADNJA DOO TEO^AK TONDO DOO TRACE DOO SARAJEVO TVORNICA ^ARAPA KLJU^ DD UG.PLANINARSKO DRU[TVO [ETALI[TE 130. UNIONINVEST-HIDROTEHNIKA DD SARAJEVOSARAJEVO NOVI GRAD 131. UTOK DOO SARAJEVO 132. VETERINARSKA MED. DOO 133. WANG SHENG DOO 134. XING LONG DOO

135. ZAKLOPA^A COMERC DOO SARAJEVO 136. ZAMBAK SAM.RADNJA VL.SELIMOVI] FARUK 137. ZRAK DD Filijala Biha} 138. BILKOM BIHA]

FO^A SARAJEVONOVI GRAD SARAJEVONOVI GRAD SARAJEVONOVI GRAD SARAJEVOSTARI GRAD SARAJEVONOVI GRAD BIHA]

POLOKLINIKA BLOK B 5/2

_1605600056070014

X

Broj 25 - Strana 172
139. 140. 141. 142 143. 144. 145. 146. 147. 148.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] CAZIN SANSKI MOST CAZIN CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BUSOVA^A TE[ANJ TE[ANJ NEPOZNATO JELAH MATUZI]I JELAH TESLI] TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ MATUZI]I TE[ANJ TE[ANJ JELAH BUSOVA^A JELAH TE[ANJ JELAH TE[ANJ MATUZI]I JELAH TE[ANJ TE[ANJ BUSOVA^A BROD TE[ANJ JELAH TE[ANJ TE[ANJ JELAH LUKAVAC MATUZI]I BIHA]KIH BRANILACA BR.3 KLUPE BB TRNOVA BB Prkos Cazin RASIMA DELI]A 12 ZGON BB H.IBRAHIMPASICA 64 M.P.SOKOLOVICA 9 DANA DR@AVNOSTI BR 6 Mutnik-Prkos bb Cazin 502 VITE[KE BB HAD@IABDI] MAHALA 17 HIMZE POLOVINE 12 KA]UNI BB JELAH BB TESANJ HOTONJ BB MUSTAFE CEMAN BB DOBOJ JUG H KAPETANA GRADASCEVICA BB KRAJI[KA BB VUKOVO VUKOVO KOTALANICE BB OSMANA POBRICA BB MATUZICI JELAH BB JELAH BB ROSULJE BB LUGOVI BB TITOVA BB RADU[A BB MAR[ALA TITA BB OSMANA POBRICA BB MATUZI]I BB JELAH BB OSMANA POBRI]A BR 37 SIJE BB LUGOVI BB KRAJI[KIH BRIGADA BB OSMANA POBRICA ROSULJE BB JELAH BB DOBRO POLJE JELAH BB TABACI BB MATUZICI BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
_1605600056106486 _1605600056042660 _1605600056250725 _1605600056256351 _1605600056210955 _1605600056092518 _1605605500002954 _1605605500001402 _1605600056108232 _1605600056254217 _1602010000011129 _1605600056262365 _1605600056098532 _1603000030312279 _1603005500001532 _1603006500025263 _1603000030112168 _1603000030346908 _1603006500011877 _1603006500027106 _1603000030464569 _1603006500009743 _1603010000005065 _1603006500015854 _1603006500021092 _1603005500021611 _1603010000002737 _1603005500000756 _1603000030422956 _1603005500020641 _1603000030404235 _1603000030311115 _1603005500014627 _1603006500022062 _1603000030338178 _1603000030434208 _1603000030335656 _1603006500006542 _1603000030136515 _1603000030450407 _1603000030071525 _1603006500017891 _1603000030142723 _1603006500009258 _1603000030456518 _1603005500020738 _1603005500003084 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DOO "VOGUE" DOO EUROTRIKO CAZIN DOO KOKA SANA EKO [AMPINJON P.O. CAZIN ERC-[PED DOO CAZIN FARMAMH IFTIC-INZINJERING DOO MAKI TRADE DOO BIHAC MATRIX POLJOPRIVREDNI OBRT "[AMPINJON" 149. SAMOSTALNI TAXI HUSAREVI] SEAD 150. SZR-A PR@IONICA KAFE GOLDEN 151. TR KIOSK DONNA Filijala Te{anj 152. A.M.A.R. DOO 153. AZ EN DOO TESANJ 154. BAKAM STR TESANJ 155. BOCE BENZ 156. BRACA AGIC STR JELAH TESANJ 157. CAFFE BAR DALAS,VL.KRLICEVIC SAFET,DOBOJ 158. CAFFE SLASTICARNA DJULISTAN 2 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. CENTAR-AM DOO TESLI] EDVIN STR TESANJ EDVIN STR TESANJ ENTERIJER GALIJASEVIC SZR STOLARSKA FRIZERSKI SALON SZR VL.IZETA POPRZANOVIC TESAN GRAMING HAMBOK DOO JELAH TESANJ HAMBOK DOO JELAH TESANJ HAS PROM DOO JELAH-TE[ANJ INTER FAGUS DOO BUSOVA^A KENTA STR VL.ENES BAJRI] JELAH KIMAN DOO KOP DOO TESANJ MESNICA SZRVL.SINANOVIC VAHID TESANJ NS-COMPANY DOO DOBOJ JUG PRIMA-COMERC DOO TE[ANJ PROFOTRADE DOO TE[ANJ RESTORAN JASMIN SIJE RILEPROM DOO RO[A-[PED DOO B.BROD SANA STR TESANJ STOLARSKA RADNJA SZ ROSULJE TESANJ STR MJESOVITE ROBE STR MJE[OVITE ROBE VL DIBA BRKI] SUR POKRETNI GRIL VL.MERDI] ISO TABACI KOMERC DOO TORNADO DOO DOBOJ JUG

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ TE[ANJ GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA SREBRENIK GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA GRA^ANICA MATUZI]I GRA^ANICA SREBRENIK SREBRENIK SREBRENIK GRA^ANICA SREBRENIK GRA^ANICA SREBRENIK GRA^ANICA GRADA^AC GRA^ANICA SREBRENIK GRA^ANICA OSMANA POBRICA BB POTOCANI BB PATRIOTSKE LIGE BB SIJE BB VUKOVO BB Ul. Zlatnih Ljiljana 77 Skver bb Pribava bb Sultan Mehmeda II Fatiha bb ul. Bosanskih branilaca bb Miri~ina bb Zlatnih ljiljana bb Miri~ina Polje bb Pribava bb ul. Alije izetbegovi}a br 31A D. Orahovica bb A.[ILJICA 26 22 DIVIZIJE BB Pribava bb Kapetan~i}i bb Orahovica Donja, Rijeka bb Matuzi}i bb Ul. Kori}a han bb N.N. POLJE SREBRENIK Alije Izetbegovi}a bb Ulica 16. Muslimanske brigade bb Stjepan Polje Alije Izetbegovi}a bb Pribava Srebrenik grad bb D.Orahovica,Rijeka bb Porebrice bb, Grada~ac GRA^ANICA XVI Muslimanske bb ul.Armije BIH

Broj 25 - Strana 173
_1603006500023614 _1603000030134381 _1603006500024196 _1603005500029371 _1603005500029274 _1603600036152134 _1603605500001211 _1603600036107223 _1603600036289874 _1603606500026106 _1603606500015242 _1603605500000435 _1603606500024166 _1603606500018055 _1603606500021159 _1603600036155432 _1603605500012754 _1603605500025461 _1603600036123907 _1603606500009131 _1603605500004606 _1603605500021775 _1603606500026494 _1603600036343709 _1603600036347298 _1603600036328092 _1603600036105574 _1604020000007585 _1603606500009034 _1604020000007488 _1603605500022357 _1603600036347007 _1603606500020286 _1603605500028856 _1603600036108193 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

186. UR CAFFE BAR AZRA TE[ANJ 187. UR CAFFE BAR NOCNI KLUB DENARO 188. UR FAST FOOD VL.JUSUF DELJKIC TE[ANJ 189. VOCEPROMET DOO TE[ANJ 190. ZEAN DOO TE[ANJ Filijala Gra~anica, poslovnica Srebrenik 191. AGENCIJA GONND DOO GRA^ANICA 192. AGRICOLA DOO GRA^ANICA 193. AHMI^EVI] A.K. DOO GRA^ANICA 194. AMATERI DOO GRA^ANICA 195. ANTURIUM II TR VL.TREPANI] N. 196. AROMA STR VL.ALI] IZET MIRI^INA 197. AUTOKU]A DOO GRA^ANICA 198. AUTO-SERVIS VL.MUJA^I] M. 199. AUTODIJELOVI BAJRI] 200. EKA BUREGD@INICA 201. BEHMA DOO DONJA ORAHOVICA 202. BROKOKA D00 GRA^ANICA 203. COCACOOP SPZ GRA^ANICA 204. DOUBLE DOO GRA^ANICA 205. D@IGI STR VL.MULAVDI] N.PRIBAVA,GRA^ANICA 206. EKSTREM DOO ORAHOVICA DONJA 207. GRA\ENJE DOO MATUZI]I 208. GRANAP TR VL.GRBI] S.GRA^ANICA 209. HARUN DOO SREBRENIK 210. JU ZA ODG. I OBRAZ. DJECE PRED[K. UZRASTA 211. KUZUM CITY DOO SREBRENIK 212. LIPA STOL.RAD.VL. OKI] O.STJEPAN POLJE 213. OBITEX DOO SREBRENIK 214. OMEGA AUTO-OTPAD VL. VUKOVI] S.PRIBAVA 215. SIDOIL DOO SREBRENIK 216. TOC- PROMDOO GRA^ANICA 217. TR ELDINA VL. JA[AREVI] ELDIN, POREBRICE, GRADA^AC 218. USL.REZ GRA\E VL. HUSEJNOVI] HALIL SOKO 219. VENERA DOO SREBRENIK 220. VIDEOTEKA VL.^UBRILOVI] M.GRA^ANICA Filijala Zenica, poslovnica Bugojno, 221. ABC CAFFE SLASTI^ARNA BUGOJNO 222. ALISA STR ZENICA 223. AM KOMERC-CONSUL DOO BUGOJNO 224. AMAR STR BUGOJNO 225. AMER STR ZENICA

BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA

307. MOTORIZOVANJE BRIGADE B.B. 12 APRILA, ZENICA PODGAJ BB Vrbas Naselje 5C BISTUA NUOVA 5,ZENICA

_1604200042754409 _1604206500014630 _1604200042635002 _1604200042280273 _1604206500013272

X X X X X

Broj 25 - Strana 174
226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. AN-KO KOMERC DOO BUGOJNO BARD CAFFE BUGOJNO BARD CAFFE BUGOJNO BATA STR BUGOJNO BAZAR STR,ZENICA BINAS D.D. BUGOJNO BOS-ITA DOO BUGOJNO BUPLAST DD BUGOJNO CAFFE BILIJAR KLUB EE,ZENICA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA BUGOJNO ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA PROZOR BUGOJNO BUGOJNO VOLJEVAC ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA TRAVNIK GORNJI VAKUF ZENICA DOSTAVA DONJI VAKUF BUGOJNO GORNJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA DONJI VAKUF @EP^E ZAVIDOVI]I BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA KULINA BANA 1/5 S.AHMEDOVA 71 S.AHMEDOVA 71 Zlatnih Ljiljana bb Begagica put br 8,Zenica Armije BiH 171 Ko`arska 18 ARMIJE BIH 171 AVDE SMAJLOVI]A R5/L-7 SARAJEVSKA 17 A,ZENICA BISTUA NUOVA 5,ZENICA Podgaj bb KULINA BANA 57,ZENICA Zeljeznicka bb Zenica Gavranovica b.b. (u blizini puta M 16.2) [EHITLUCI 5 Hendek I/10 VOLJEVAC

Srijeda, 11. 5. 2011.
_1604200042628018 _1605020000000357 _1604106500001346 _1604200042300061 _1604206500005706 _1604200042265335 _1604200042265432 _1604200042236041 _1604206500016570 _1604206500008131 _1604206500013854 _1604200042359619 _1604206500005512 _1604206500012108 _1604200042752663 _1604105500008946 _1604200042268148 _1604200042643053 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

235. CIRO STR 236. COBRA VIDEOTEKA ZENICA 237. CONSUL OBRT.RAD.-POSL.BUGOJNO 238. CORSO STR, ZENICA 239. DAFA STR 240. DIZDAREVI] GROUP DOO EXPORT-IMPORT PROZOR-RAMA 241. DORO DOO BUGOJNO 242. DUR-PROMEX DOO BUGOJNO 243. EKO PLOD OBRT GORNJI VAKUF-USKOPLJE 244. EKROPROM DOO 245. ENKO- EMDOO ZENICA 246. EUROPRESS DOO BUGOJNO 247. FARMEX DOO BUGOJNO 248. FAST-FOOD "BOSNA" VL. 249. FENIKS EXPORT-IMPORT DOO 250. FLORES-USKOPLJE DOO G.VAKUF-USKOPLJE 251. FOTO SERVIS FOTOS ZENICA 252. G.O.D. OMERAGI],VL.OMERAGI] RIAD,DONJI VAKUF 253. GAF DOO BUGOJNO 254. GARDENIA DOO GORNJI VAKUF-USKOPLJE 255. HARIS SZR BUGOJNO 256. HENDEK I STR BUGOJNO 257. I.C.P. DOO BUGOJNO 258. I.K. BAUD.O.O.ZENICA 259. KABEL DOO ZENICA 260. KAN DOO DONJI VAKUF 261. KANI D.O.O. @EPCE 262. KARMING ZAVIDOVICI DOO ZAVIDOVICI 263. KIVI TR BUGOJNO 264. KIWI DOO BUGOJNO 265. KNJIGOVODSTVENI SERVIS "BASRA"

BULEVAR KRALJA TVRTKA _1604205500004091 I1 ASKA BORI]A 15 _1604205500001860 Armije BiH 171 GROMILE IV / 7 CRKVICE 52 DOLAC CIGLANA BB Trnova~a bb MAR[ALA TITA 52 Vrbaska 3 VESELA BB Trnova~a bb Sultan Ahmedova Hendek IV/3 b.b. DONJEVAKUFSKA BB Vojvodi}a put - Trgovka broj 10 ZAVNOBIH-a 135 Kutanja bb BEGOV HAN BB MUSTAJBASICI BB SULTAN AHMEDOVA 9 Kova~u{a IV 17 Odmut 15 _1604200042357582 _1604105500012147 _1604200042735688 _1604200042336145 _1604200042468744 _1604206500008034 _1604200042729771 _1604200042222364 _1604200042303359 _1604106500012598 _1604200042339443 _1604200042605223 _1604200042517050 _1604205500006225 _1604200042750335 _1604200042700574 _1604205500025237 _1604200042604932 _1604200042390174 _1604200042699216

Srijeda, 11. 5. 2011.
266. KOD CRNI^KA S.U.R. KONOBA DONJI VAKUF 267. KRAJINI] DOO COMPUTER CONSULTING BUGOJNO 268. KRIVAJA ZAVIDOVI]I 269. KS AZURNOST ZENICA 270. KULMES DOO ZEPCE 271. LIMATO BIH DOO BUGOJNO 272. MAXI SAMOPOSLUGA DONJI VAKUF 273. MAXI STR PROZOR-RAMA 274. MEMIKS STR BUGOJNO 275. MEMIX DOO PROZOR-RAMA 276. MESARSKA RADNJA TR BUGOJNO 277. MLINEX DOO BUGOJNO 278. MOBIL DOO ZENICA 279. MOBY SHOP ALKO STR BUGOJNO 280. NIK STIL DOO BUGOJNO 281. OMERAGIC CEVAPCINICA 282. ORIJENT SUR BUGOJNO 283. PALMA SUR KAFE-BAR BUGOJNO 284. PATRIA-D.V. DOO DONJI VAKUF 285. 286. 287. 288.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DONJI VAKUF BUGOJNO ZAVIDOVI]I ZENICA DOSTAVA JANJI]I BUGOJNO DONJI VAKUF PROZOR BUGOJNO PROZOR BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO PROZOR DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA ZENICA DOSTAVA DONJI VAKUF 14.SEPTEMBRA BB Kulina bana bb Radni~ka bb, MEHMEDA SPAHE ZEPCE Armije BiH 171 14. Septembra bb Kralja Tomislava bb Armije BiH bb Kralja Tomislava bb ZLATNIH LJILJANA 4 Sultan Ahmedova bb ILIRSKI PUT 18A

Broj 25 - Strana 175
_1604200042702708 _1604200042384063 _1604205500004188 _1604206500023748 _1604205500012433 _1604200042396479 _1604200042338376 _1604200042384451 _1604200042304038 _1604105500010207 _1604200042701738 _1604105500000216 _1604200042663714 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PIK KOMERC DOO BUGOJNO PINO SZR BUGOJNO PLAVAC COMPANY DOO BUGOJNO POTO^ANI SUR-HOTEL III KATEGORIJE BUGOJNO 289. RASKO DOO BUGOJNO 290. RIMA COMERC DOOZENICA

Kova~u{a IV bb _1604200042389592 VESELA 59 _1604105500010013 MEHMEDALIJE TARABARA _1604206500006385 BR 1O,ZENICA WAGNEROVA _1604106500010561 BEGLUCI BB _1604106500006390 705 SLAVNE BRDSKE BRI_1604200042653044 GADE 10 NASELJE VRBAS II/4 _1604105500006424 SULTAN AHMEDOVA BB _1604106500007845 GROMILE BR. 12 _1604105500007103 POTO^ANI BB _1604200042651007 Gromile II 1 KANAL 98 GRA^ANICA BB Kralja Tomislava bb 705.S.B.B. bb 770 SLAVNA BRDSKA BRIGADA Armije BiH 20 ZMAJEVACKA CESTA BR 6, BLATU[A 102 Prve zeni~ke brigade 8 Potok bb Industrijska zona bb M.S.SERDAREVI]A 19 Mar{ala Tita 69. _1604200042270961 _1604205500001472 _1604106500008427 _1604200042370968 _1604200042751014 _1604200042774779 _1604200042340995 _1604205500014470 _1604200042468065 _1604200042274356 _1605030000002151 _1604200042663229 _1604206500019480 _1604200042748104

291. ERMA STR BUGOJNO 292. [&M-CO DOO PROZOR-RAMA 293. S.U.R.CAFFE BASKET,VL.HOD@I] SUAD,DONJI VAKUF 294. [ERATON DOO 295. STAMBOL CO DOO BUGOJNO 296. STOLARIJA DD ZENICA 297. STR AMAR VL HALILOVIC 298. STR MESNICA NERKO ZENICA 299. STR POTOK VL.D@IHAN AMIR DONJI VAKUF 300. SZR "MUNE"VL. KOBILICA SALIH 301. 302. 303. 304. 305.

ZENICA DOSTAVA SZR GRACIA ZENICA ZENICA DOSTAVA TRGOVA^KA RADNJA "FOCUS" ZENICA DOSTAVA UKUS PEKARSKA RADNJA,ZENICA ZENICA DOSTAVA UNIPRESS DOO BUGOJNO BUGOJNO UNO-TRADE DOO ZENICA ZENICA DOSTAVA

MEHMEDALIJE TARABARA _1604206500011332 14, Armije BiH 171 _1604200042338764 Jalijski put 16, _1604205500008359

Broj 25 - Strana 176
306. UZORKOMERCE DOO BUGOJNO 307. VEMUS MAM DOO ZENICA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO ZENICA DOSTAVA BUGOJNO BUGOJNO GORNJI VAKUF SLOBODE BB ARMIJE BIH 31 VRBAS NASELJE BB KO@ARSKA 18 VOLJEVAC BB

Srijeda, 11. 5. 2011.
_1604200041029361 _1604205500002442 _1604200042606484 _1604200042640822 _1604200042480481 _1604205500020290 _1604600047188550 _1604600046453484 _1604600047189423 _1604600046934216 _1604605500023859 _1604600046843618 _1604600046451641 _1604600046389367 _1604600046585404 _1604600046374138 _1604600046547283 _1604600046139689 _1604605500011928 _1604605500009309 _1604600046449216 _1604605500008436 _1604600146453791 _1604600046453775 _1604605500019106 _1604605500009503 _1604600046975829 _1604605500023374 _1604605500008533 _1604600046906959 _1604605500034044 _1604606500029354 _1604600046977284 _1604600046841387 _1604600046013880 _1604600046363274 _1604600047188162 _1604605500024441 _1604600046568623 _1604600047201063 _1606100000004668 _1604600046548447 _1604600046645350 _1604605500019203 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

308. VRBAS TR SAMOPOSLUGA BUGOJNO 309. Z&V UNA DONNA DOO BUGOJNO 310. ZELENA DOLINA DOO GORNJI VAKUF-USKOPLJE 311. ZIZI DOO ZENICA Filijala Mostar, poslovnica Konjic, Jablanica 312. ACCOM HERC DOO 313. AGROS-F1 D.O.O. KONJIC 314. ALU PROTECT D.O.O. KONJIC 315. AMZ & S. RAMI] D.O.O. KONJIC 316. ANSAMBL IGARA I PJESAMACAMARAD 317. ASTROMONT EXPORT-IMPORT D.O.O. 318. BIFFE 319. BREGAVA TRANS DOO 320. BUBALO-RESE D.O.O. KONJIC 321. BUFFET ENA 322. BUKVI] D.O.O. KONJIC 323. CAFFE ADNAN 324. COLORSERVIS DOO 325. DEMIC TRADE 326. DIESEL D.O.O. 327. DOO PROFI GRADNJA 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. DRU[TVO "VIDA^KOVI]" D.O.O. DRU[TVO "VIDA^KOVI]" D.O.O. ENERGETIKA D.D. EURO TRADE CO EUROSTAR D.O.O. KONJIC FABRIKA DUHANA MOSTAR FRIMONT DOOMOSTAR FRUTOL D.O.O. GP "IZGRADNJA" KONJIC D.D. P.O. GZR DRE@NICA HIT-TURS JABLANICA - BUS D.O.O. JABLANICA KAMBER COMMERCE D.O.O. MOSTAR KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT KONJICPROMET D.O.O. KONJICTRANS DD KONJIC LARIX D.O.O. KONJIC MAN-[PED D.O.O. KONJIC MAX LINE DOO MOSTAR

ZENICA - DOSTAVA Obalni bulevar 30/a BILETI]I POLE KONJIC KONJIC KONJIC MOSTAR DOSTAVA KONJIC MOSTAR MOSTAR KONJIC MOSTAR DOSTAVA KONJIC MOSTAR DOSTAVA MOSTAR DOSTAVA MOSTAR KONJIC MOSTAR DOSTAVA KONJIC KONJIC KONJIC MOSTAR KONJIC MOSTAR MOSTAR DOSTAVA KONJIC KONJIC POTOCI GLAVATI^EVO JABLANICA BI[]E POLJE BB KOLONIJA BB Donje polje br. 42 Ul. Zelenih beretki br. 52 A.SANTICA BB ZANATSKI CENTAR BB Mala Tepa 17 Bisce polje bb @ELJEZNI^KA BR.2 GOJKA VUKOVI]A 3 ^elebi}i br. 343 Mladena Balorde 33 M TITA 63 MUJE PASICA 26A ZANATSKI CENTAR BB ALAJBEGOVICA 3 BIJELA 133 BIJELA 133 Donje polje 42 BRACE BRKICA BR.5 4. Muslimanske brigade br. 20 MARSALA TITA 137 PUT ZA OPINE BB ^ELEBI]I BB KOLONIJA B.B. DREZNICA BB Glavati~evo-Ban vir @ELJEZNI^KA BB. Mladena Balorde 1. PODORA[AC BB M.Tita br.8 OV^ARI BB Kolonija br. 8 Branilaca Konjica br. 321 TRG IVANA KRNDELJA 1 ZUKE D@UMHURA BR. 26/2 SARAJEVSKA 23 DONJE POLJE 42

MOSTAR DOSTAVA PODORA[AC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC MOSTAR DOSTAVA MAXSTYLE D.O.O. KONJIC KONJIC MDT TRADE DOO KONJIC METALOGRADNJA MUSTAFIC DOO KONJIC

Srijeda, 11. 5. 2011.
350. MI SOKO PROIZVODNJA OPREME 351. MONTPROJEKT DOO 352. MT.AUTO DOO 353. NANS-PROMEX DOO 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR DOSTAVA MOSTAR MOSTAR JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC GLAVATI^EVO KONJIC JABLANICA JABLANICA KONJIC KONJIC MOSTAR DOSTAVA KONJIC JABLANICA MOSTAR MOSTAR JABLANICA JABLANICA KONJIC JABLANICA SARAJEVOCENTAR TRAVNIK TRAVNIK VITEZ VITEZ TRAVNIK MARSALA TITA BR 302 M.TITA 288 PUT ZA OPINE BB KOMPLEKS SPOMEN MUZEJA BB VARDA BR. 3 A VARDA BR. 3 A VARDA BR. 3 A ZLATE BB DONJE POLJE BR 42 DONJE POLJE 42 OMLADINSKO [ETALI[TE BB DONJE POLJE BR. 42 GLAVATI^EVO TRG DR@AVNOSTI NIKOLE BOJANOVI]A BB BOKULJA 3 M.TITA BB / TR@NO ZANATSKI CENTAR @ABNJAK BB DREZNICA BB STARA ^AR[IJA BB PERE BILI]A BB ORU^EVI]A BB MARSALA TITA 158 DJEVOR BB OSTRO@AC BB BUTUROVI] POLJE

Broj 25 - Strana 177
_1604605500008339 _1604605500017457 _1604600046856810 _1604600047018509 _1604600146381623 _1604600246381639 _1604600046381607 _1604600047140244 _1604605500011152 _1604605500022307 _1604600046865443 _1604605500016390 _1604600046778725 _1604606500029548 _1604600046973016 _1604600046815488 _1604600046773293 _1604600046763690 _1604606500022176 _1604606500030324 _1604600146913765 _1604606500013058 _1604600046361625 _1604600046476570 _1604600047088543 _1604605500016875 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

P.Z. "KONJIC-MILK"P.O. KONJIC P.Z. "KONJIC-MILK"P.O. KONJIC P.Z. "KONJIC-MILK"P.O. KONJIC POLJAREVI] DOO PREDUZECE UNIS TDK D.O.O. KONJIC PRIVREDNO DRU[TVO "IGMAN" D.D. SAMIR DOO [TANCOVANI DIJELOVI D.D. STR "AJLA" VL. TINJAK MENSUD STR BIO PAK VL.HAD@IMAHOVI] SALIH STR DENO STR" SAMIR" VL. MEHI] SAMIR SUR "MAK" VL. MARI] SALKO

367. SUR ART VL. VARI[^I] HARIS 368. SZR COLOR VL KURTOVIC SACIR 369. 370. 371. 372. 373. 374. SZR START VL.KOZI] [ERIF SZR"MALANOVI]" TOJAGA NIJAZ TR FONTANA MOSTAR TRADAX DOO TRGOVA^KA RADNJA "ELKO" VL. KADI] RAHIMA 375. UNIS TVORNICA ZAKOVICA KONJIC 376. VEZANI OBRT "NJAM NJAM" 377. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Filijala Travnik 378. FENI-KOMERC D.O.O 379. GLOSTER DOO TRAVNIK 380. MACCINA D.O.O 381. NEZAVNISNA TELEVIZIJA "JASMIN"D.O.O 382. TR "NARA" VLASNICA

PERE BILI]A BB-ZANATSKI _1604600047016957 CENTAR Mar{ala Tita 53 _1604600047073993

DOLAC NA LA[VI,CIGLANA BB BA[BUNAR 1 DANSKO-BOSANSKOG PRIJATELJSTVA 5 [O[E MA@ARA 62 SLAVKA GAVRAN^I]A 96

_1606000060003635 _1607010000005156 _1606000060022259 _1606000060019640 _1606000060044375 X

X

X X X (Bi-28/11)

Broj 25 - Strana 178
BOR BANKA DD SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 11. 5. 2011.

PREGLED INSOLVENTNIH KOMITENATA ZA MART 2011. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12, 13. 14. 15. 16. 17. 18. BROJ TRANSAKCIJSKOG 90 i 30 i 15 i RA^UNA vi{e dana 1820000000033646 X 1820000000037429 X 1820000000040242 X 1820000000048196 X 1820000000048875 1820000000049069 1820000000049554 1820000000050815 1820000000052852 1820000000053822 1820000000054792 1820000000057508 1820000000059545 1820000000061970 1820000000062067 1820000000062358 1820000000062843 1820000000064977 X X X X X X X X X X X X X X

NAZIV KLIJENTA INTER-FAGUS DOO BUSOVA^A CENTROTRANS DC DOO SARAJEVO BEKOHARI DOO SARAJEVO COMPANY EUROGRAND DOO SARAJEVO STR SABAH VL. SEMI] BAHRIJA VISOKO MIRDEM DOO SARAJEVO IPLAS DOO GRA^ANICA VICTORY HAUS DOO OLOVO CENTROTRANS MT SARAJEVO PTP ALGUM DOO PRNJAVOR VERT DOO SARAJEVO KTBO-KOMERC DOO [IROKI BRIJEG HULK DOO SARAJEVO JATA DOO SREBRENIK SMEM EXPORT-IMPORT DOO MOSTAR ^IMBA DOO PROZOR SPILJA COMMERCE DOO SARAJEVO STR DIADEMA VL [ERBO AMIR SARAJEVO ^AMD@E DOO LUKAVAC NUR DOO TRAVNIK LJUBA^E SLATKI DOO TUZLA DURIKOM DOO SARAJEVO SIMKE - KOMERC DOO PALE KUNOVAC COMPANY DOO SARAJEVO ZALT DOO @IVINICE ITT INGRAP DOO TE[ANJ NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO BERBIR DOO SARAJEVO GRANINI DOO SARAJEVO BOSOIL DOO SARAJEVO NEKRETNINE 2A DOO SARAJEVO ^A\O DOO ISTO^NO SARAJEVO MAJORKADOO SARAJEVO GALEB-KOMPANI DOO SOKOLAC PUB DOO SARAJEVO A.M.A.R DOO BUSOVA^A BOSNATRANSPORT DOO SARAJEVO HESA DOO SARAJEVO KA ELECTRONIC DOO HAD@I]I KAFA PROM DOO SARAJEVO AIF COMPANY DOO SARAJEVO SG NINA VL BJELO[ MITAR ILID@A PF SOKOLOVI VL. LAGUMD@IJA ZIJAD SARAJEVO

SJEDI[TE BUSOVA^A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO GRA^ANICA OLOVO SARAJEVO PRNJAVOR SARAJEVO [IROKI BRIJEG SARAJEVO SREBRENIK MOSTAR PROZOR SARAJEVO SARAJEVO

ADRESA LUGOVI BB VELKIH DRVETA 6 S.H. MUVEKITA 2 ALIPA[INA 19 TOPUZOVO POLJE BB TRAMPUNA 6 BRANILACA GRADA BB BRANILACA 17 D@EMALA BIJEDI]A 153 ZANATSKI CENTAR I ZMAJA OD BOSNE 28 TRN BB SAFETA ZAJKE BB ZLATNIH LJILJANA BB OPINE 87 HRVOJA VUK^I]A HRVATINICA BARDAK^IJE 18 ZELENIH BERETKJ BB GAZIHUSREVBEGOV BEZ1STAN @ABICE BB PRNJAVOR BR12 LJUBA^E 31 KOBILJA GLAVA 22 ILIJE GRBI]A 16 PALE RUSTEM PA[INA 41/III SJEVER 1 KRNDIJA BB TE[ANJ TEREZIJE SKEND BAZAR BB PATRIOTSKE LIGE BB TRG OTE[KOG BATALJONA KOLODVORSKA 11 A KEMALA KAPETANOVI]A VUKA KARAD@I]A 62 ZABR\E 5B CARA LAZARA BB SAFETA ZAJKE BB KA^UNI BB ENVERA [EHOVI]A 34 TE[ANJSKA 1/III GAROVCI 14 OLIMPIJSKA 21 ABDESTHANA 4 OSIK 37 GAZIN HAN 19A

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

LUKAVAC TRAVNIK TUZLA SARAJEVO PALE SARAJEVO @IVINICE TA[ANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO [STO^NO SARAJEVO SARAJEVO SOKOLAC SARAJEVO BUSOVA^A SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO

1820000000067984 1820000000068081 1820000000069633 1820000000070021 1820000000071185 1820000000071961 1820000000073707 1820000000074580 1820000000075550 1820000000076326 1820000000077587 1820000000077781 1820000000078363 1820000000078945 1820000000079430 1820000000080109 1820000000082728 1820000000082922 1820000000083213 1820000000083310 1820000000084085 1820000000084280 1820000000089130 1820000000089130 1820000000089130

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 11. 5. 2011.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
OD@AK KRE[EVO ILijA[ SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK HAD@I]I @EP^E SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO RED@E POROBI]A BB KRE[EVSKI KAMENJK BB KRIVAJEVICI BB PUT @IVOTA BB (VF KOMERC) HAMDIJE CEMERLICA BB PAR@EVI]l BB HAD@ELI BB STJEPANA RADI]A BB KOLODVORSKA L1A VRAPCICI BB BRANILACA SARAJEVA BR. 17 HAN PLO^A BB RADI]EVA 15

Broj 25 - Strana 179
1820000000092719 1820000000093398 1820000000096308 1820000000097472 1820000000098151 1820000000098636 l820000000098830 1820000000099703 1820000000100091 1820000000103292 1820000000105620 1820000000107075 1820000000111052 X X X X X X X X X X X X X

ELITA STO^ARSKA PROIZVDONJA OD@AK ITP DOO KRE[EVO KRE[EVO M-ARALL DOO ILLJA[ BLACK PETROL DOO SARAJEVO ENERGOINVEST COMET DD SARAJEVO PF KOM[I] VL IVKA KOM[I] KISELJAK AUTO DIJELOVI DOO HAD@I]I NBI]URIC DOO @EP^E MIRISNA POLJA DOO SARAJEVO DRU[TVO AM DELEK DOO MOSTAR LOK OSIGURANJE DD SARAJEVO MERIS DOO KISELJAK DARDANIJA DRU[TVO ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DOO SARAJEVO MINEL DOO ZA PROIZVODNJU, PROMET I IN@ENJERING FENDC 2004 DOO KLADANJ MATEL BH DOO ZA TELEKOMUNIKACIJE SARAJEVO STR EDO . S VL. SEMI] MUAMER VISOKO STEEL CONSTRUKTION BOSN1A DOO JAJCE OPD VEKJ VL. AHMIC SAJIMA VOGO[]A RADIONICA ZEC DOO VOGO[]A ARKA-PRESS DOO SARAJEVO RAMING GRADNJA DOO SARAJEVO

57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

@EP^E KLADANJ SARAJEVO VISOKO JAJCE VOGO[]A VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO

STPENA RADI]A BB GOJAKOVI]I BB HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A 12 ^EKREK^IJE BB VRBASKA B.B. NEBO^AJ 65 IGMANSKA BB HAMDIJE ^EMERLI]A 43 BUKA PRIZEMLJE

1820000000111454 1820000000113477 1820000000113962 1820000000114156 1820000000115514 1820000000116678 1820000000118618 1820000000119491 1820000000123274

X X X X X X X X X (Bi-34/11)

KOMERCIJALNO-INVESTICIONA BANKA DD VELIKA KLADU[A PREGLED INSOLVENTNIH RA^UNA NA DAN 28. 2. 2011. GODINE RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. NAZIV PRAVNOG LICA ELVIN doo TORI] doo GEOID doo BUJRUM Restoran vl. Velad`i} B. TREND doo MAHMUTOVI] doo HUAN XIUA doo ALDEX doo HEPI] doo MILJKOVI]-MERC doo INS-EXPORT-IMPORT doo SELVEDIN Trg. radnja PARA MOND doo [S-HRAST PROIZVOD doo RULE Trg.radnja VL. ]ati} Sedin KINER doo VOLAN gostionica Vl. ^au{evi} 1 MAGAZA STR Vl. Pajazetovi} F. PIRAMIDA Caffe bar vl. Odoba{i} Nermin JAGODA Trg. radnja vl. Fikret Karaji} SJEDI[TE V. Kladu{a, M. Okanovi}a 13 V. Kladu{a, @rtava fa{izma 1 V. Kladu{a, I. Nani}a 3 V. Kladu{a, Bra}e Salki}a 16 V. Kladu{a, 1. Marinkovi}a 84 V. Kladu{a, H. Behri}a 27 V. Kladu{a, 7. korpusa bb V. Kladu{a, 1. Mr`ljaka 6/21 V. Kladu{a, I. Mr`ljaka bb V. Kladu{a, D`. Bijedi}a 8 V. Kladu{a, Dolovi bb V. Kladu{a, Marjanovac 125 V. Kladu{a, 7. korpusa bb V. Kladu{a, 1. musl. brigade 19 V. Kladu{a, ^aglica 111 V. Kladu{a, I. Mr`ljaka 1 V. Kladu{a, I muslim brigade bb V. Kladu{a, Edvarda Kardelja 16 V. Kladu{a, H. ]ehi}a 1, V. Kladu{a, Zuhdije @ali}a bb TRANSAKCIJSKI RA^UN 1980011010017921 1980011010011422 1980011010003468 1980O1102O021531 1980011010004438 1980011010008706 1980011010021219 1980011010020249 1980011010014041 1980011010006378 1980011010022674 1980011020024053 1980011010017630 1980011010016369 1980011020025993 1980011010007639 1980011020010279 1980011020005332 1980011020020173 1980011020001646 15 i 30 i 90 i vi{e dana X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 25 - Strana 180
21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
V. Kladu{a, Huse ]ehi}a Biha}, Zaobilaznica Gorenje V. Kladu{a, I muslim.brigade Vel.Kladu{a, V Korpusa bb Velika Kladu{a, Vejinac bb Velika Kladu{a, H. Okanovi}a bb Velika Kladu{a, VIII. kraji{ke brig.l 1 Velika Kladu{a, Mala Kladu{a 101 Velika Kladu{a, Dolovi 36 Velika Kladu{a, Polje bb Velika Kladu{a, Podzvizd bb Velika Kladu{a, I muslim.brigade 10 Velika Kladu{a, Trnovi 235 Velika Kladu{a.I.Mr`ljaka 94 Velika Kladu{a, Brezici bb Velika Kladu{a, [umatac bb Velika Kladu{a, Adnana Red`i}a bb Velika Kladu{a Ibre Miljkovi}a U~e Velika Kladu{a 11 Musl.brigade 7 Velika Kladu{a, V.Bakari}a 28/5 Velika Kladu{a, Hamdije Pozderca 8 Velika Kladu{a, Ibrahima Mr`ljaka 9 Velika Kladu{a, Marjanovac bb Cazin, ]uprija bb Cazin, 8. kraji{ke brigade bb Cazin, Tr`ac bb Cazin, Japi}a brdo bb Cazin, Gornja Lu~ka bb Cazin, H. Mujezinovi}a 3 Cazin, H. Mujezinovi}a bb Cazin, Mutnik bb Cazin, Bo{nja~kih {ehida bb Cazin, Gnjilavac bb Cazin, ]uprija bb Cazin, Ge~eti bb Cazin, VIII kraji{ke bb Cazin, Pe}igrad bb Cazin, [turli} bb Cazin, Ba{~e bb Cazin, Nurije Pozderca 59 Cazin, Mumik-Prkos bb Cazin, Loji}ka bb Cazin, ]orali}i bb Cazin, Safeta Krupica 11 Cazin, ]uprija bb Cazin, Tr`a~ka Ra{tela bb Cazin, ]orali}i bb Cazin, VIII kraji{ke 51 Cazin, Donja Koprivna 16 Cazin, Gnjilavac 283 Cazin, Kli~i}i bb Cazin, Gornja Koprivna bb Cazin, Muslimanskih brigada 25 Cazin, [turli} bb Cazin, [turli} 310 Cazin, Stijena bb Cazin, Osredak bb

Srijeda, 11. 5. 2011.
1980011010004750 1980011010018697 1980011010026069 1980011010011325 1980011020034238 1980011010024614 1980011010005117 1980011010018503 1980011010027912 1980011010028591 1980011010002886 1980011020033365 1980011020025217 1980011010028009 1980011010018309 1980011010003080 1980011010024711 1980011020033268 1980011010001722 1980011010009094 1980011020036760 1980011020022792 1980011010030143 1982012060000141 1982012020003840 1982012010017690 1982012010014295 1982012010009251 1982012010007893 1982012010004886 1982012010014198 1982012020025568 1982012010003528 1982012020006750 1982012010016623 1982012020007817 1982012020026053 1982012020022561 1982012010021958 1982012010022055 1982012020033231 1982012010022152 1982012020009563 1982012020000930 1982012010002558 1982012010007214 1982012020012376 1982012020006265 1982012010023219 1982012010023316 1982012010020891 1982012010004692 1982012010010706 1982012020015189 1982012010022734 1982012020035656 1982012010010609 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GALAXIJA TR vl.E.Halilovi} ELMES doo FIMEL doo BH-COMERC doo RASIM-MERC TR DZAFER doo POR-TREND doo METALOPROIZVOD doo KONSTRUKTOR doo BH-IN@INJERING doo NEX-IMPEX doo BISTRO D@ENIS vl.Pajazetovi} Amira GALI-M TR [AMPION doo SPRE^A-MERC doo ECO-STOLARIJA doo HURMA doo Elektro A.D-I^AN TR RAKO PROMET doo GASTRO-MARKT doo FAST FOOD TRIO ZR SERVIS PAJAZETOVI] STHENOS doo EMONEC KAFE-BH doo UNA Caffe bar vl. Berberovi} H. IKO doo TRANS[PED doo D@AFINOVAC doo DUBRAVA doo GEODET doo TRESFUEGOS doo ETNOS Trg. radnja vl. Red`i} Edita BROD doo AMBASADOR Kafe bar- Vl. Be{irevi} A. MALI PRINC doo ART vl. Ju{i} Bahrudin GRAND-S UR caffe bar vl. Por~i} Said DEVET BRA]E UR-vl.Tn~i} Zemira FIKO TERM doo A.S.T doo [AMPINJON Poljop.obrt vl. Samard`i} K. PU[KAR - Co doo KULA Disko-klub-vl. Topi} Osman ELEKTROINSTALATER - vl. Red`i} Asim SEN-D@I doo FBI doo INES SUR kafe-bar vl. Be{irevi} Husnija AMBER TR vl. Ajdinovi} S. MIMAR doo DRVOPROREZ-HEDO doo KLESARSTVO-ZULI] doo H-ZEMZEM doo INTEL doo SAKI Trgova~ka radnja-vl. Dizdarevi} F. LIMARSTVO doo EDINA frizerski obrt vl. Hamuli} Edina ]-KERANOVI] d.o.o.

Srijeda, 11. 5. 2011.
78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Cazin, Pe}igrad bb Cazin, Pe}igrad bb Cazin, Japi}a brdo bb Cazin, Gnjilavac bb Cazin, Nova Po{ta bb Cazin, Gornja Koprivna bb Cazin, 503.slavne brigade br. 41 Cazin, ]uprija bb Cazin, Ostro`ac bb Cazin, Gnjilavac 59 Cazin, Kula bb Cazin, Bra}e [ehida bb Bu`im, G. Izeta Nani}a 11 Bli`im, G. I. Nani}a 4 Bu`im, Lubarda bb Bu`im, Bu`im bb Bu`im, ^ava bb Bu`im, 505. VBB bb Bu`im, Izeta Nani}a 55 Bu`im, ^ava bb, Konjodor Bu`im, Varo{ka Rijeka bb Bu`im, Varo{ka Rijeka bb Bu`im, Zaradostovo bb Bu`im, 505.VBB 56 Bu`im, 505.VBB 10 Bu`im, Alije Kedi}a 31 Bu`im, Izeta Nani}a 1 Bu`im, G.Izeta Nani}a bb Bu`im, Izeta Nani}a 7 Bu`im, Konjodor 86 Bu`im, 505.VBB bb Bu`im, Gen. Izeta Nani}a 28 Bu`im, 505. Vite{ke bb Bu`im, Juri{ni bataljon 2 Bu`im, Gen. Izeta Nani}a 26 B. Krupa, Pi{taline bb B. Krupa, Ljusina bb B. Krupa, Radni~ka bb B. Krupa, Hod`inac bb B. Krupa, Unska bb B. Krupa, O{tru`nica bb B. Krupa, Gimnazijska bb B. Krupa, Zalug bb B. Krupa, ^ar{ija bb B. Krupa, Radni~ka bb B. Krupa, Kolodvorska bb B.Otoka, ^ar{ija bb B. Krupa, Sokak bb B Krupa, I BKB bb B. Otoka, Unska 50/6 B. Krupa, Ljusina bb B. Otoka, Otoka2 B. Krupa, Jezerski bb B. Krupa, Mirsada Crnki}a bb B.Otoka, Unska bb B.Krupa, Kolodvorska bb B.Krupa, Otoka

Broj 25 - Strana 181
1982012010001394 1982012070000841 1982012020037111 1982012010023413 1982012020025180 1982012010023122 1982012010022637 1982012020036626 198201.2010022346 1982012010008960 1982012020033522 1982012010024092 1984011010000746 1984011020008818 1984011020014832 1984011020002319 1984011020014929 1984011020012795 1984011010006275 1984011010006760 1984011010002492 1984011010005887 1984011010001522 1984011020010370 1984011020013765 1984011020015705 1984011020016481 1984011010008991 1984011010000649 1984011010007342 1984011010002686 1984011020016287 1984011020000573 1984011020000961 1984011010001037 1985011010003121 1985011020005373 1985011020003918 1985011020000426 1985011010000114 1985011010000502 1985011010004673 1985011010001666 1985011020001978 1985011010008456 1985011020003433 1985011020005179 1985011010006322 1985011020004015 1985011010008650 1985011010009426 1985011010011075 1985011010012045 1985011010003218 1985011010008747 1985011020015267 1985011020016140 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BANJAC doo MJESNA ZAJEDNICA PE]IGRAD JAPI] Gra|evinski obrt vl. Japi} Ermin KASAP doo COHA UR fast-food vl. Nadarevi} Halid PAZAR d.o.o. HYGEIA d.o.o. BRAVO UR caffe bar vl. Semani} Amela HB i HB d.o.o. BIOVET d.o.o. EUROMONT Gra|.obrt za mont.~eli~.elem. MES-TRADE d.o.o. HOLLAND doo MERIMA TR vl. Ra~i} F. 3 JARANA vl. Halilagi} Kasim ZELENI SIGNAL auto {kola vl. Mulai} Asim DRVO-PRERADA obrt.vl. Mustafi} Husnija AUTO-BLIC TR vl. Zori} Mirzet RED@I] apoteka privatna zdrav. ustanova BOSNA-METAL doo VRHOVSKA doo SC commerce doo VELEDAR doo GAZI caffe-slasti~arna vl. Zendeli Gazi DRVO-PROMET stol.radnja vl.Ljubijanki} ALE obrt vl. I~anovi} Ale SABRINA zlatara TR vl. Be{irevi} Zehra MELKI] doo E-FAVORIT doo UNISUL doo MESOPRODUKT doo EXPRESO caffe bar UR vl. Buni} Esnef E fotografska radnja vl. ]ati} Esnef BLIC SZR vl. ]ati} Admir VIR 92 d.o.o. BRA]A HAD@IPA[I] doo UR H-AMMES VI. Huski} Esmir \EMI Trg.radnja vl. Ibrahimbegovi} \emila N.M.S. TR Velagi} Nijaz PTG Maki} doo MAJ '92 doo GRA\ENJE HAF doo ]EMALOVI] doo MAJA TR vl. Mustedanagi} Naila OSA doo EMINA TR vl.Avdagi} Izudin PARK-F LJETNA BA[TA vl. M.Enes ARI ALD PROM doo INTERIJER VRANI] SZR MEP DOO DJULIO doo RAMI] PETROL doo RASMIN doo [EHERZADA doo D@ELIL DU]AN doo OAZA UR Bureg.-a{~inica vl. Avdagi} Z. UNA Obrt.prek.radnja vl. Memi} Nurfid

Broj 25 - Strana 182
135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 146. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
B .Krupa, Bos.Otoka B.Krupa, Patriotske lige 87 B.Krupa, Radni~ka 16 B.Krupa, Pi{lahne 187 B.Krupa, Sokak 87 B.Krupa, Prvomajska bb B.Kiupa,511.Slavne bbr bb B .Krupa,511 .Slavne bbr bb B.Krupa.Gimnazijska bb B.Krupa.Trg Alize Izetbegovi}a bb B.Krupa, Biha}ka bb B.Krupa, Radni~ka bb B.Krupa, Patriotske lige bb B.Krupa, Terzi}a bb B.Krupa, Stari grad bb B.Krupa, Prokop bb, Otoka B.Krupa, Kolodvorska bb B.Krupa, [ehidska bb B .Krupa, 511. Slavne bbr bb B.Krupa, Patriotske lige bb B.Krupa, Patriotske lige bb B.Krupa, Kolodvorska bb B.Krupa, Hasana Brki}a 2 B.Krupa, 511. Slavne bbr bb B.Krupa, Pi{taline 166 B B .Kru pa, 511. Slavne bbr bb B.Krupa, 511. Slavne bbr bb B.Krupa, Patriotske lige bb B.Krupa, Branilaca grada 50 B.Krupa, Proleterska bb B.Krupa, Mahmi} Selo 153 Biha}, Ivana F. Juki}a bb Biha}, Biha}kih branilaca bb Biha}, Put V korpusa 4 Biha}, Dr. I. Ljubi janki}a bb Biha}, Grabe{ka 56 Biha}, Had`iabdi}a mahala 41 Biha}, @rtava fa{izma bb Biha}, Safvet-bega B. 15 Biha}, Golubi} bb Biha}, Jablanska 77 Biha}, Darivalaca krvi bb Biha}, Had`iabdi}a mahala 16 Biha}, @egar bb Biha}, E{refa Kova~evi}a H-2-4 Biha}, Harmanski Sokak br. 15 Biha}, Bosanskog stanka b.b. Biha}, Hazima [abanovi}a br. 2 Biha}, Ivana F. Juki}a 4 Biha}, Ulica Do br. 8 Biha}, Biha}kih branilaca br. 1 Biha}, Esada Pa{ali}a bb Biha}, M.Rizvi}a-Tr.centar II Biha}, Biha}kih branilaca 51 Biha}, Bosanskih [ehida 29 Biha}, Bosanska br. 8 Biha}, Bosanskih Gazija 11

Srijeda, 11. 5. 2011.
1985011020010805 1985011010007389 1985011010008068 1985011010000793 1985011020001784 1985011020016916 1985011020017886 1985011020019147 1985011020019341 1985011020019535 1985011020019535 1985011010007292 1985011010003315 1985011010000696 1985011020021184 1985011010013209 1985011020014588 1985011020022445 1985011010003606 1985011010011851 1985011020015461 1985011010007098 1985011010009523 1985011020021087 1985011010002636 1985011020002269 1985011020003239 1985011020005470 1985011010000890 1985011010004576 1985011010010008 1987011010001469 1987011020002363 1987011020002945 1987011010002051 1987011010003894 1987011010002051 1987011010001372 1987011010005931 1987011010005058 1987011010000596 1987011020000908 1987011010000984 1987011020004691 1987011020004594 1987011020002460 1987011010006222 1987011020004885 1987011020004206 1987011010004379 1987011010003797 1987011020002654 1987011020005079 1987011010006804 1987011010000790 1987011010000790 1987011010006513 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

VRANI]-PLAST SSR vl. Vrani} Haris L-COMPANY doo B-PLUS doo ORA[^ANKA d.o.o. KADI] FIKRET SZ mesarska radnja DU]AN TR vl. Harba{ Edin ZIPPO UR PIZZE BISTRO vl. P.Hamdo LILI CAFFE BAR UR vl.Kantarevi} \evad CHARME CAFFE BAR vl. Osmanagi} E. ANI 10 UR-CAFFE SLASTICARNA OREGON d.o.o. AS-AL doo ZLATNO KLASJE doo B AMI doo SKY BAR UR CAFFE BAR vl. R.Jasmina PANTHER doo LANNEA TR vl. H. Sadeta UR CAFFE BAR CENTARA vl. D`.Alem BK SPEKTAR doo FINAL M- VISUAL POINT doo SEDI] TR vl. Sedi} Beisa UNA-SA doo BAZA-J doo CAPPY caffe bar UR vl. Sulji} Ibrahim [EFKIJA I SINOVI d o.o. SENADA TR vl. Ikanovi} Senada CAFE-BAR TIME UR vl. Reki} Esmir NERMA OFR vl. Bi{~evi} Dervi{a EUROMAG d.o.o. INTERNATIONAL S d.o.o. EL-GRADNJA d.o.o. BASEL doo KOD BATE UR vl. ]iri} Danilo TA[NAR SZR vl. Pirali} Besim DANIROZA doo DEVOS SELM doo ANDI UR bistro-vl.Bali} Fadil SI-TRADE doo FIFI doo SOKOLTRANS doo KAL doo JASMIN TR Cvje}ara vl.Hrustanovi} Hata HIMS-MS export-import doo EDNA TR vl. Salihagi} Kada AUTOPREVOZNIK KALER-B vl. Brki} R. LIMA] TR-a Vl. Dra{kovi}-Jamak Sanja LIDO d.o.o. EL-EM TR vl. ]iri} Rasim PEKARA EURO SZR vl. Mem~aj Ali VELIKI BRAT doo COLOR-MIX doo DINELA TR vl. Beganovi} Zlatan INTENSO UR Caffe-bar vl. Medanovi} A-M d.o.o. CESTOGRADNJA doo NUNA d.o.o. ZERO doo

Srijeda, 11. 5. 2011.
192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Biha}, Mana Ljubijanki}a 136 Biha}, Bosanska br. 25 Biha}, Pritoka bb Biha}, Gazi Husrev Begova bb Biha}, Bra}e Kukolj br.21 Biha}, Himze Polovine br. 12 Biha}, Krupska br.42 Biha}, Dr.Irfana Ljubijanki}a bb Biha}, Pokoj bb Biha}, Iza~i} bb Biha},Mehmeda Kolakovi}a 22 Biha},Irfana Ljubijanki}a bb Biha}, Hatina~ki propan br.42 Biha}, Bedem br. 4 Bos. Petrovac, \ure Pe}anca bb Biha}, Dr. Irfana Ljubijanki}a 3 Biha}, Bosanska br.31 Biha}, Dr. Irfana Ljubijanki}a bb Biha}, Sokolac bb Biha}, Ivana Frane Juki}a bb Biha}, Saliha Mu{anovi}a 6 B.Krupa, Biha}ka bb Biha}, Darivalaca krvi 24 Biha}, Mar{ala Tita br. 15

Broj 25 - Strana 183
1987011020005273 1987011010006028 1987011010005834 1987011020000229 1987011010002827 1987011020000423 1987011010003215 1987011020002169 1987011020003042 1987011010002924 1987011010000208 1987011010004670 1987011010002148 1987011020005467 1987011020000811 1987011010006416 1987011020003527 1987011010004573 1987011020006534 1987011010008356 1987011010007871 1987011010004961 1987011020001393 1987011020006340 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Bi-18/11)

DMB-MIHI] TR vl.Mihi} Veronika AA KAPITAL BROKERS brok.-dilerska k. UNIX doo ASK KEY CENTAR SZR vl. Kulenovi} S. PANDA COMERC doo DONNA TR KIOSK vl.Ah~i} Rubija DEA MARKT doo KIOSK TR vl. Me{i} Edin DINA SZR vl. Zuli} Edin BI[PED d.o.o. KASUPOVI] d.o.o. SUPER MATRIX doo EURO ADUT doo ASK Obrtni~ka radnja vl.Kulenovi} Amir EURO SMEL ZPR vl. Baji} \or|e ELI ICOMPANY doo BOSNA UR }evabd`inica vi. Tahri} Sam LEJLA doo MELI TR vl. Buli} Edina BEDEM-EM doo CENTALA-S doo TIMAL doo T-55 Auto {kola vl. ]ordi} Mehmed PEKARA Obrt vl. Hod`i} Dijana

Broj 25 - Strana 184

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 11. 5. 2011.

ODLUKU SMAWEWE KAPITALA
Na osnovu ~lana 345., a u vezi sa ~l. 343. stav 6. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10) i ~lana 26. ta~ka 2. Statuta Javnog preduze}a Sportskokulturno-privredni centar "MEJDAN" d.o.o. Tuzla i prijedloga Odluke Nadzornog odbora JP SKPC "MEJDAN" d.o.o Tuzla broj 221-2 od 8. 4. 2011. godine, Skup{tina JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla, na sjednici odr`anoj dana 12. 4. 2011. godine, donijela je O SMANJENJU ULOGA ZADRUGARA (ZADRU@NIH ULOGA) ^lanak 1. Ulozi zadrugara Zemljoradni~ke zadruge "AGROOBJEDA" p.o. Vidovice, Josipa bana Jela~i}a 54, koji su trenutno prema podacima iz sudskog registra upisani u ukupnom iznosu od 511.078,95 KM, smanjuju se na ukupan iznos od 64.384,00 KM, i predstavlja uloge zadrugara, kako slijedi: 1. Marko Miki} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 2. Bo`o Markovi} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 13. Luja Kne`evi} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 14. [imo Janji} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 15. Bla` Peji} iz Ora{ja, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 16. Neda Dominkovi} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 17. Marko Janji} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 18. Milo{ Vasiljevi} iz Ora{ja, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 19. Mijo Janji} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 20. Anka Savi} iz Gornje Slatine, sa zadru`nim ulogom 1.000,00 KM 21. Trajni ulozi UPI-Banke 14.348,00 KM 22. Grga Ivki} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 5.000,00 KM 13. \uro Markovi} iz Ugljare, sa zadru`nim ulogom 5.000,00 KM 14. Radoslav Janji} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 10.000,00 KM 15. Ljubomir Janji} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 5.000,00 KM 16. Jerko Jovi} iz Kopanica, sa zadru`nim ulogom 10.000,00 KM 17. Marijo Babi} iz Vidovica, sa zadru`nim ulogom 5.000,00 KM ^lanak 2. Zadruga je spremna izmiriti sve svoje obveze prema vjerovnicima i za njih dati odgovaraju}a jamstva/garancije. Rok za podno{enje prijava vjerovnika u smislu prethodnog stavka, iznosi osam dana od dana objave ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po proteku roka od osam dana nakon objavljivanja ove Odluke u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Zadruga }e podnijeti prijavu Registru poslovnih subjekata kod Op}inskog suda u Ora{ju radi upisa smanjenja visine uloga zadrugara. ^lanak 3. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj 05-03/2011 25. marta 2011. godine Predsjednik Skup{tine Vidovice [imo Janji}, v. r. (03-3-1107/11)

ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA JP SKPC "MEJDAN" DOO TUZLA ^lan 1. Osnovni kapital Javnog preduze}a Sportsko-kulturnoprivredni centar "MEJDAN" d.o.o. Tuzla (skra}eni naziv: JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla), sa sjedi{tem u Tuzli, Bosne Srebrene bb, koje pravno lice je upisano u sudski registar Rje{enjem Op}inskog suda u Tuzli broj 032-0-Reg-08-001705 od 16. 9. 2008. godine, u iznosu od 1.622.257,13 KM (slovima: milion{estotinadvadesetdvijehiljadedvjestopedesetsedam 13/100 KM) smanjuje se za iznos od 1.594.379,13 KM, pa nakon smanjenja iznosi 27.878,00 KM (slovima: dvadesetsedamhiljadaosamstotinasedamdesetosam KM). ^lan 2. Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru i JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sarajevo. ^lan 3. Ovim oglasom JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla, iz ~lana 1. ove Odluke obavje{tava povjerioce da je spreman izmiriti sve obaveze ili za njih dati osiguranje. ^lan 4. Rok za podno{enje prijava povjerilaca u smislu odredbe ~lana 2. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Sarajevo. ^lan 5. Po isteku roka iz ~lana 4. ove Odluke JP SKPC "Mejdan" d.o.o. Tuzla }e podnijeti prijavu za upis smanjenja kapitala u sudski registar. ^lan 6. Dokaz o proteku roka iz ~lana 4. ove Odluke je oglas koji se objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH" koje JP SKPC "MEJDAN" d.o.o. Tuzla dobije kao dokazni primjerak, radi podno{enja prijave za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. ^lan 7. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Javno preduze}e Sportsko-kulturno-privredni centar "MEJDAN" d.o.o. Tuzla SKUP[TINA Broj 205/1/11 Osniva~ po punomo}niku 12. aprila 2011. godine Aid Berbi}, s. r. Tuzla (03-3-1150/11) Temeljem ~lanka 50. stavak 2. Op}eg zakona o zadrugama u BiH, i ~lanka 53. Zadru`nih pravila, Skup{tina Zemljoradni~ke zadruge "AGROOBJEDA" p.o. Vidovice, Bana Jela~i}a 54, dana 25. 3. 2011. godine, donijela je

Srijeda, 11. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 25 - Strana 185

KONKURSI OGLASI NATJE^AJI
AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Breza, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INI BREZA 5/269 Gra|evinski inspektor - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba). Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en gra|evinski ili arhitektonski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostavili Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. -

O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton ul. Ku~ukovi}i br. 2, 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}ini Breza" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-462/11-F) OP]INA ILIJA[ Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 25. i 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 57. Statuta Op}ine Ilija{-pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 20/09) i ~lana 3., 11 i 18. Odluke o osnivanju JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJA[" ILIJA[ ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 2/00 i 18/10), op}inski na~elnik objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA I PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "KULTURNO-SPORTSKI CENTAR I RADIO ILIJA[" ILIJA[, ^IJE KONA^NO IMENOVANJE VR[I NA^ELNIK OP