ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

20 Διαγωνίσματα
Προαγωγικών εξετάσεων

Δ1
1. Τι είναι η Αγία Γραφή, ποιο το περιεχόμενό της και από ποια μέρη αποτελείται.
2. Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεόπνευστο;
3. Ποιοι είναι οι όροι της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ;
4. Ποιο είναι το όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει;
5. Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα και τι οι Χριστιανοί;
6. Να χαρακτηρίσετε σωστή ή λανθασμένη κάθε μία από τις παρακάτω προτάσεις
α. ο Μωυσής ανέβηκε στο όρος Σινά για να συναντήσει το Θεό.
β. Ο Δεκάλογος κανονίζει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό.
γ. Ο Θεός επιλέγει τον ισραηλιτικό λαό για να του παρέχει μόνο προνόμια.
δ. Η σκηνή του μαρτυρίου φανέρωνε την παρουσία του Θεού ανάμεσα στο λαό του.
7. Τι ήταν οι κριτές και ποιους γνωρίζετε;
8. Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
9. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της Α στήλης με τις λέξεις της Β.
α. Αδάμ
1.Ζωή
β. Εύα
2.αποτυχία
γ. ομοίωση
3.πειρασμός
δ. αμαρτία
4. χωματένιος
ε. φίδι
5.θέωση

Δ2
1.Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και ποια η σημασία της λέξης Διαθήκη στη
Βίβλο;
2.Τι εννοούμε λέγοντας ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστο βιβλίο;
3.Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;
4.Τι γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα και ποια η σχέση του με το χριστιανικό
Πάσχα;
5.Τι ήταν οι Κριτές; Ποιος και με ποιο κριτήριο όριζε τους Κριτές;
6.Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζαν το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος;
7.Τι είναι οι ψαλμοί και ποια τα είδη τους;
8.Τι ήταν οι προφήτες; Ποιο το έργο τους και σε ποιους απευθύνονταν;
9.Ποια είναι η σημασία της έκφρασης ο άνθρωπος πλάστηκε κατ’ εικόνα και καθ’
ομοίωσιν ;

Δ3
1. Περιγράψτε τη δημιουργία της γυναίκας από το Θεό. Πώς την δέχεται ο Αδάμ; Τι
δείχνουν όλα αυτά για τη σχέση που προορίζει ο Θεός τα δύο φύλα;
2. Α. Τι σημαίνει το "κατ' εικόνα" και τι το "καθ' ομοίωσιν" στη διήγηση της
Δημιουργίας;
Β. Αναφέρετε τη διήγηση με τον πύργο της Βαβέλ.
3. Α.Τί εννοούμε όταν λέμε ότι τα βιβλία της Π.Δ. είναι θεόπνευστα;
Β. Τι ονομάζουμε ανθρωπομορφικές εκφράσεις στην Π.Δ.; Πού βλέπουμε τέτοιες
εκφράσεις στη διήγηση της δημιουργίας;
4. Ποιοι είναι οι όροι της Διαθήκης που συνάπτει ο Θεός με τον Αβραάμ; Ποιες είναι
οι υποχρεώσεις του Αβραάμ και τι του υπόσχεται ο Θεός;
5. Με ποιο τρόπο έγινε η κλήση του Μωυσή από το Θεό; Ποια αποστολή του
ανατέθηκε;
6. Αναφέρετε 8 από τις 10 εντολές.
7. Αναφέρετε τα γεγονότα που σχετίζονται με τη διάσπαση του βασιλείου μετα το
θάνατο του Σολομώντα. Δώστε πληροφορίες για τα δύο βασίλεια.
8. Α) Τι ήταν οι Κριτές και ποιο ήταν το έργο τους;
Β) Τι είναι τα "χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας";
9. Τι ήταν οι Προφήτες και ποιο ήταν το έργο τους; Πώς τους δέχονταν οι άνθρωποι;
(θυμηθήτε τον Προφήτη Ηλία)

Δ4
1.Γιατί μας μιλούν τα βιβλία της Αγίας Γραφής;
2.Ποια θέση κατέχει η Παλαιά Διαθήκη στη λατρεία της εκκλησίας;
3.Ποιες ήταν οι επαγγελίες του Θεού στον Αβραάμ;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Τι ήταν ο Σαμουήλ για τους Ισραηλίτες; Ποιον κίνδυνο θεωρούσε μεγαλύτερο και
γιατί;
6.Πώς άρχιζαν οι προφήτες το κήρυγμά τους; Σε ποιους το απηύθυναν;
7.Ποιοι άνθρωποι αποτελούσαν το υπόλειμμα;
8.Να βάλετε ένα Σ (σωστό) μπροστά από κάθε σωστή πρόταση και ένα
Λ(λάθος) μπροστά από κάθε λάθος πρόταση
α. Η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο θεόπνευστο αλλά και έργο ανθρώπινο.
β. Στη φιλοξενία του Αβραάμ η Εκκλησία είδε την πρώτη φανέρωση της Αγίας
Τριάδας.
γ. Η Συναγωγή ήταν το αγαπημένο βιβλίο των Ισραηλιτών.
δ. Ο Σολομών ζήτησε από το Θεό δόξα και πλούτη.
ε. Προσήλυτοι ήταν οι ειδωλολάτρες που γνώρισαν την Ιουδαϊκή θρησκεία.
στ. Η επιστημονική γνώση μας δίνει τη χαρά να μαθαίνουμε πώς δημιουργήθηκε και
εξελίχτηκε το σύμπαν, η Αγ. Γραφή μας δίνει τη χαρά να γνωρίζουμε ποιος και για
ποιο λόγο δημιούργησε τη ζωή.
9.Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις:
1.Αβραάμ
α. Ευαγγελιστής προφήτης
2.Γεδεών
β. Προφήτης της ειρήνης
3.Σαούλ
γ. Πατέρας όλων
4.Μιχαίας
δ. Βασιλιάς
5.Ησαίας
ε. Προφήτης των θρήνων
6.Ιερεμίας
στ. Κριτής

Δ5
1. Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής; Τι σημαίνει η λέξη Διαθήκη και ποιο είναι το
θέμα της Αγίας Γραφής;
2. Πώς παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή, πώς μίλησε για τους Ισραηλίτες και τι
υποσχέθηκε;
Ποιο αποκαλύπτει στο Μωυσή ότι είναι το όνομά Του;
3. Πώς και γιατί γιορτάζουν οι Ισραηλίτες το Πάσχα; Ποια σχέση έχει με το Πάσχα
των Χριστιανών;
4. Να αναφέρετε τις εντολές του Δεκαλόγου που ρυθμίζουν τις σχέσεις μεταξύ των
ανθρώπων.
5. Τι προβλεπόταν για τους φτωχούς και τους ξένους στο Νόμο του Μωυσή;
6. Ποια ήταν τα έργα του βασιλιά Δαβίδ; Ποια ήταν η πρωτεύουσα του κράτους του
και τι σήμαινε η πόλη αυτή για τους Ισραηλίτες;
7. Τι ήταν ο Σαμουήλ για τους Ισραηλίτες, γιατί του ζητούσαν βασιλιά και πώς
αντιμετώπισε το θέμα αυτό;
8. Σε ποιους απηύθυναν το κήρυγμά τους οι προφήτες; Να αναφέρετε τα ονόματα
τριων προφητών και πως χαρακτηρίστηκαν.
9. Τι είναι η Μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄) και για ποιους λόγους έγινε;

Δ6
ΘΕΜΑ 1
Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και τι σημαίνει ο όρος <<Διαθήκη>>;
ΘΕΜΑ 2
Ποιες είναι οι επαγγελίες (υποσχέσεις) του Θεού στον Αβραάμ;
ΘΕΜΑ 3
Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;
ΘΕΜΑ 4
Επισημάνετε τις δυσκολίες (κακά) που συνάντησε ο Ιωσήφ. Πώς τις αντιμετώπισε και
πώς κρίνετε τη στάση της ζωής του.
ΘΕΜΑ 5
Τι ήταν οι κριτές και με ποιο κριτήριο τους όριζε ο Θεός.
ΘΕΜΑ 6
Τι γνωρίζετε για το Ναό του Σολομώντα (που, πως χτίστηκε και σε ποια μέρη
χωριζόταν
ΘΕΜΑ 7
Τι ήταν οι προφήτες και ποιο ήταν το έργο τους.
ΘΕΜΑ 8
Τι σημαίνει η λέξη αμαρτία και ποιες οι συνέπειές της για τον άνθρωπο.
ΘΕΜΑ 9
Να αντιστοιχίσετε λέξεις-φράσεις της ομάδας Α με λέξεις-φράσεις της ομάδας Β.
ΟΜΑΔΑ Α
ΟΜΑΔΑ Β
Π.Δ.
Χριστός
Ισαάκ
Ανάμειξη
Πάσχα
Αυτός που γελά
Συγκρητισμός
Έξοδος
Εμμανουήλ
Θεόπνευστο βιβλίο
Χρισμένος
Ο Θεός είναι μαζί μας

Δ7
1) Πώς αλλιώς ονομάζεται η Αγία Γραφή, ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της και πόσα
βιβλία περιλαμβάνει το καθένα ;
2) Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ποια ήταν η εξέλιξή του εκεί ;
3) Ποιες είναι οι Δέκα εντολές που έδωσε ο Θεός στους Ισραηλίτες στο όρος Σινά ;
4) Πόσα χρόνια βασίλεψε ο βασιλιάς Δαβίδ και ποια ήταν τα έργα του;
5) Τι ονομάζεται θρησκευτικός συγκρητισμός ;
6) Σε τι διέφεραν οι αληθινοί από τους ψεύτικους προφήτες ;
7) Γιατί ο Ησαΐας ονομάστηκε ο «ευαγγελιστής προφήτης» ;
8) Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λάθος ;
α) Η Κιβωτός της Διαθήκης τοποθετήθηκε στη Σκηνή του Μαρτυρίου .
β) Το Μωυσή διαδέχθηκε ο Ιησούς του Ναυή .
γ) Πρώτος βασιλιάς των Ισραηλιτών ήταν ο Δαβίδ .
δ) Η Συναγωγή καθιερώθηκε στα χρόνια της αιχμαλωσίας .
ε) Στη γιορτή της σκηνοπηγίας οι Εβραίοι θυμούνται το γεγονός της Εξόδου .
9) Συνδέστε κατάλληλα τα πρόσωπα με τις
α) Κυβέρνησε με σοφία
β) Έχρισε βασιλιά το Δαβίδ
γ) Συνέτριψε τους Μαδιανίτες
δ) Οργάνωσε θρησκευτικά τους Ιουδαίους
ε) Ήταν προφήτης

φράσεις .
1) Ηλίας
2) Σολομώντας
3) Σαμουήλ
4) Γεδεών
5) Έσδρας

Δ8
1 α) i Η ανάγνωση της Αγίας Γραφής επηρεάζει την καθημερινότητά μας σε κάθε της
πτυχή. Σ Λ
ii. Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης πριν γίνουν γραπτά κείμενα ήταν προφορικές
παραδόσεις. Σ Λ
iii. Όταν λέμε ότι η Αγία Γραφή είναι ένα θεόπνευστο βιβλίο εννοούμε ότι ο Θεός
μιλούσε « στο αυτί » κάποιων ανθρώπων και αυτοί στη συνέχεια έγραφαν ό,τι
άκουγαν. Σ Λ
β) Πως ο Κριτής Γεδεών έσωσε τους Ισραηλίτες από τους Μαδιανίτες με τη βοήθεια
του Θεού ;
2 α) i Ο Σαούλ είχε πάρα πολύ καλές σχέσεις με τον Δαβίδ μέχρι το τέλος της ζωής
τους. Σ Λ
ii. Ο Σολομώντας το μόνο που ζητούσε απ’ τον Θεό ήταν να του χαρίζει σοφία για να
διοικεί θεάρεστα τη χώρα του. Σ Λ
iii. Οι ψευδοπροφήτες ήταν απεσταλμένοι του Θεού. Σ Λ
β) Διηγηθείτε τη διδακτική ιστορία του Ιωνά με την κολοκυθιά.
3 α) Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις :
i Η λέξη « Διαθήκη » στην Αγία Γραφή έχει την έννοια της_____________________.
ii Οι Δέκα Εντολές δόθηκαν από τον Θεό στους ανθρώπους στο
όρος_____________.
β) Διηγηθείτε τη θαυμαστή κλήση του προφήτη Ησαΐα από τον Θεό στο Ναό του
Σολομώντα.
4 α) Που φυλάσσονταν οι πέτρινες πλάκες με το Δεκάλογο ;
α) στη σκηνή του Μωυσή
β) στην Κιβωτό της Διαθήκης
γ) στη σκηνή του Ααρών
Να αναπτύξετε αναλυτικά την απάντησή σας.
β) Σε ποια χώρα εξορίστηκαν οι Ισραηλίτες αιχμάλωτοι και έζησαν σχετικά καλά ;
α) στη Βαβυλώνα
β) στην Ασσυρία
γ) στην Περσία
Να αναπτύξετε αναλυτικά την απάντησή σας.
5 Τι είναι ο Παράδεισος ;
6 α) Να αντιστοιχίσετε τις παρακάτω λέξεις :
Ιερεμίας
Άβελ
Μωυσής
Κριτής
Σαμουήλ
Θρήνοι
Κάϊν
φλεγόμενη βάτος
β) Τι γνωρίζετε για τον πύργο της Βαβέλ ;

7 Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο άνθρωπος πλάστηκε ως « εικόνα Θεού » ;
8 Ποια εντολή έδωσε ο Θεός στους Πρωτόπλαστους, όταν τους έβαλε στον
Παράδεισο και τελικά τι έκαναν αυτοί;
9 Τι ξέρετε για το Ναό του Σολομώντα ;

Δ9
1. α) Ποια είναι τα δύο μεγάλα μέρη της Αγ. Γραφής και πόσα βιβλία περιλαμβάνει το
καθένα;
β) Ποια είναι η έννοια του όρου «διαθήκη» στη Βίβλο;
2. Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ποια ήταν η εξέλιξη του εκεί;
3. Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και τι σημαίνει;
4. Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες (Σ για την
σωστή και Λ για την λανθασμένη)
α) Πολλοί καλλιτέχνες έχουν εμπνευστεί από την Βίβλο. (Σ) – (Λ)
β) Οι ψαλμοί είναι θερμές προσευχές και εκφραστικά ποιήματα. (Σ) – (Λ)
γ) Οι Δέκα εντολές δόθηκαν στο όρος Λίβανος. (Σ) – (Λ)
δ) Το Ιωβηλαίο έτος γιορταζόταν κάθε πενήντα χρόνια. (Σ) – (Λ)
ε) Θρησκευτικός συγκρητισμός σημαίνει σύγκριση όμοιων πραγμάτων .
(Σ) – (Λ)
στ) Πάσχα σημαίνει διάβαση-πέρασμα.(Σ) – (Λ)
5. Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζε το Σαββατικό έτος;
6. Ποια ήταν η αποστολή των προφητών;
7. Ποιος θα φέρει κατά τον προφήτη Μιχαία την πραγματική Ειρήνη στον κόσμο και
τι θα συμβεί τότε;
8. Όταν ο Θεός έφερε στον Αδάμ τη γυναίκα (Εύα) ο Αδάμ είπε: « Αυτό είναι οστό
από τα οστά μου και σάρκα από την σάρκα μου». Ποιο είναι το νόημα αυτών των
λόγων;
9. Τι ακριβώς είναι η μετάφραση των Εβδομήκοντα (Ο΄). Που έγινε και για ποιο
λόγο;

Δ10
1 Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής και για ποιο πράγμα μας μιλούν;
2 Α. Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης;
Β. Τι είναι οι ανθρωπομορφικές εκφράσεις;
3.Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και ποια ήταν η εξέλιξή του εκεί;
4.Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και τι η Σκηνή του Μαρτυρίου;
5.Γιατί οι Ισραηλίτες ζητούσαν βασιλιά;Ποιες ήταν οι προειδοποιήσεις του Σαμουήλ
όταν οι Ισραηλίτες του ζήτησαν να τους ορίσει βασιλιά;
6.Α. Πώς άρχιζαν το κήρυγμά τους οι προφήτες και γιατί;
Β.Τι ήταν οι προφητικές συμβολικές πράξεις των προφητών;
7.Α. Τι ήταν η Συναγωγή;
Β.Κάνετε περιγραφή αυτής.
8.Ποιες ήταν οι Επαγγελίες-υποσχέσεις-του Θεού στον Αβραάμ;
9.Α.Τι ήταν οι Ιουδαίοι της Διασποράς;
Β.Ποια ήταν η Πεντάτευχος;
Γ.Τι ήταν οι Σαμαρείτες;

Δ11
1. Ποιο είναι το περιεχόμενο και ποια τα μέρη της Αγίας Γραφής;
2. Ποιο είναι το Όνομα του Θεού που αποκαλύφθηκε στο Μωυσή και τι σημαίνει
αυτό;
3. Γιατί η πορεία των Ισραηλιτών στην έρημο ήταν τρομερή, αλλά και θαυμαστή;
4. Για ποιο λόγο ο Θεός κάλεσε τον Ιουδαϊκό λαό να συνεργαστεί μαζί του;
5. Ποιο ήταν το έργο των προφητών και γιατί καταδιώχθηκαν από τους συγχρόνους
τους;
6. Ποια ήταν η πρώτη φροντίδα των Ιουδαίων που επέστρεψαν από την αιχμαλωσία
και ποιες δυσκολίες συνάντησαν;
7. Η γυναίκα πλάστηκε από την πλευρά του άνδρα(Αδάμ). Ποιες αλήθειες μας
διδάσκει η φράση αυτή;
8. Σημειώστε σωστό ή λάθος στις παρακάτω προτάσεις
α) Ο Ισαάκ ήταν παιδί της επαγγελίας του Θεού.
β) Ο Μωυσής δελεάστηκε από τα πλούτη του Φαραώ και θέλησε να μείνει στο παλάτι
του.
γ) Ο Αβραάμ υπήρξε παράδειγμα εμπιστοσύνης στο Θεό.
δ) Οι Ιουδαίοι στην αιχμαλωσία λησμόνησαν το Θεό και τη διαθήκη του.
ε) Ο Γεδεών αρνήθηκε να γίνει βασιλιάς γιατί ήθελε να μείνει ισόβιος κριτής.
9. Αντιστοιχίστε τις λέξεις της στήλης Α’ με τις λέξεις της στήλης Β’(περισσεύει μια
λέξη της στήλης Β)
Α.
Β
1. Μεσσίας
Συμφωνία
2.Ναός
Φαραώ
3. Διαθήκη
Πρωτοτόκια
4. Πληγές
Χριστός
5. Ιακώβ
Σάρρα
Σολομώντας

Δ12
1 . Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο Θεός αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους ;
2 . Ποιο περιστατικό από τη ζωή του Αβραάμ χαρακτηρίστηκε ως « φιλοξενία » και
ποια αλήθεια φανερώνει για το θεό ;
3 . Πώς διασώθηκε ο Μωϋσής και πώς ανατράφηκε ;
4 . Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει ;
5 . Με ποιο τρόπο και σε ποιο μέρος πραγματοποιήθηκε η Διαθήκη του Θεού με τους
Ισραηλίτες ;
6 . Τι ήταν οι κριτές , ποιος τους όριζε και με ποιο τρόπο ;
7 . Ποιο ήταν το έργο των προφητών ;
8 . Να συμπληρώσετε τη σημασία των παρακάτω λέξεων :
α) Πάσχα
δ) Ιησούς
β) Χριστός
ε) Αδάμ
γ) Διαθήκη
στ) Εύα
9 . Να σημειώσετε την ένδειξη Σωστό ( Σ ) – Λάθος ( Λ ) στις παρακάτω προτάσεις :
α) Οι επτά ημέρες της δημιουργίας του κόσμου ισοδυναμούν χρονικά με μια
σημερινή εβδομάδα .
β) Παράδεισος σημαίνει αρμονικές σχέσεις με το Θεό ,τον συνάνθρωπο ,τον κόσμο .
γ) Ο Αδάμ δημιουργήθηκε πρώτος από τους πρωτόπλαστους άρα είναι ανώτερος
από τη γυναίκα .
δ) Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατά την « εικόνα » του και « καθ΄ομοίωσιν »
του , του έδωσε δηλαδή ένα σπουδαίο προορισμό .
ε) Ο « απαγορευμένος καρπός και η εντολή » προς τους πρωτόπλαστους
συμβολίζουν την ελευθερία του ανθρώπου .
στ) Το πρωτοευαγγέλιο είναι ένα μήνυμα ελπίδας του Θεού προς τους ανθρώπους .

Δ13
1 Α) Σε πόσα μέρη χωρίζεται η Αγία Γραφή και πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα;
Β) Τι σημαίνει η λέξη «διαθήκη» και τι ακριβώς είναι ο «κανόνας»
2 Τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης
Α) Σε πόσες κατηγορίες χωρίζονται ανάλογα με το περιεχόμενό τους;
Β) Σε ποια γλώσσα γράφτηκαν;
3 Ποιο είναι το όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη και τι σημαίνει;
4 Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι ισραηλίτες μετά την έξοδο τους από την Αίγυπτο
και με ποιόν τρόπο τις ξεπέρασαν;
5 Α) Να γράψετε τις 10 εντολές.
Β) Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης;
6 Σας δίνονται κάποια πρόσωπα και γεγονότα της Παλαιάς Διαθήκης. Με ποια
πρόσωπα και γεγονότα τα συσχέτισε η Εκκλησία;
α) φλεγόμενη βάτος β) Πάσχα γ) Διάβαση Ερυθράς Θάλασσας δ) Μωυσής
ε) Μάννα ζ) Νερό από το βράχο.
7 Α) Τι όριζε ο νόμος της «Δεκάτης»
Β) Τι όριζε το «σαββατικό» και τι το «Ιωβηλαίο» έτος
8 Α) Να περιγράψετε το Ναό του Σολομώντα
Β) Σε ποιο σημείο και σε ποια πόλη ήταν κτισμένος;
9 Α) Ποιο ήταν το έργο των προφητών;
Β) Πώς άρχιζαν το κήρυγμα τους και γιατί;
Γ) Να ονομάσετε 4 προφήτες.

Δ14
1. α) Με ποιο τρόπο έδειχναν οι προφήτες, ότι το κήρυγμα τους, δεν ήταν καρπός
της ανθρώπινης σκέψης (δηλ. δικό τους δημιούργημα).;
β) Ποιους τολμούν να καυτηριάσουν με το λόγο τους οι προφήτες.;
2. Να περιγράψετε τη ζωή των Ισραηλιτών κατά την αιχμαλωσία στη μακρινή Βαβυλώνα.;
3. Δεν ήταν υπερβολικός ή και αστήρικτος ο χαρακτηρισμός της γης της Παλαιστίνης
ως χώρας «που ρέει μέλι και γάλα».;
4. α) Ποιο όνομα παραδίδει ο Μωϋσής στους Ισραηλίτες, όταν απαιτούν να μάθουν
την ταυτότητα του Θεού, που τους προστατεύει.;
β) Τι γνωρίζετε γι’αυτό το όνομα.;
5. Ποιος ήταν ο ρόλος των ψευδοπροφητών στην κοινωνία του Ισραήλ.;
6. Στην Π.Δ συναντάμε πολλούς «ανθρωπομορφισμούς». Τι δηλώνει αυτός ο όρος.;
(Διαλέξτε τη σωστή πρόταση και αντιγράψτε τη στην κόλλα σας)
α) Είναι οι μορφές των αγίων, που ενώ γνώρισαν το Θεό παραμένουν θνητοί
άνθρωποι.
β) Είναι το να αποδίδεις στο Θεό ανθρώπινα χαρακτηριστικά .(Φωνή, θυμό,
αποφάσεις κτλ. ).
γ ) Είναι η κορύφωση του κηρύγματος των προφητών.
7. Ο προφήτης Μιχαίας είχε ταπεινή καταγωγή, γιατί μεγάλωσε σε οικογένεια
γεωργική και ποιμενική. Ήταν η ξεχωριστή παιδεία το μεγάλο του πλεονέκτημα ή
κάποια άλλη αρετή.
8. Τι γνωρίζετε για το θεσμό των κριτών, που εμφανίζεται λίγο μετά τη θανή του
Μωυσή;
9. Ποιο απροσπέλαστο (αξεπέραστο) εμπόδιο δικαιολογεί την ύπαρξη των
«γραμματέων» ή «νομοδιδασκάλων» στην Ιουδαϊκή κοινωνία.(Μετά την επιστροφή
των Ισραηλιτών από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία.).;

Δ15
1 Από πόσα βιβλία αποτελείται η Παλαιά Διαθήκη και τι σημαίνει η λέξη «διαθήκη»
στην Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή);
2 Γιατί χαρακτηρίζονται τα βιβλία της Παλιάς Διαθήκης Θεόπνευστα;
3 Εφόσον τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης αναφέρονται κυρίως στον ισραηλιτικό λαό
γιατί παρουσιάζουν πανανθρώπινο ενδιαφέρον σε όλες τις εποχές;
4 Με ποιο τρόπο και με ποιο όνομα παρουσιάστηκε ο Θεός στο Μωυσή;
5 Τι ήταν η Κιβωτός της Διαθήκης και η Σκηνή του Μαρτυρίου;
6 Ποιος όριζε τους Κριτές και ποιο ήταν το έργο τους;
7 Τι γνωρίζετε για το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος;
8 Ποιο θεωρείτε ότι είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του Δαβίδ και γιατί;
9 Από τι αποτελείται το βιβλίο των Ψαλμών και από πού πήρε το όνομά του

Δ16
1. Να γράψετε τους όρους της Διαθήκης που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ.
2. Να περιγράψετε τη φανέρωση του Θεού στο Μωυσή στο όρος Σινά. Τι ζήτησε ο
Θεός από το Μωυσή;
3. Να συγκρίνετε το εβραϊκό με το χριστιανικό Πάσχα.
4. Ποιες ήταν οι εντολές του Δεκάλογου; Τι είδους σχέσεις ρυθμίζανε;
5. Πόσα χρόνια διήρκεσε η βασιλεία του Δαβίδ και ποια ήταν τα πιο σημαντικά έργα
του;
6. Ποιο ήταν το έργο των προφητών και σε τι διέφερε από το έργο των
ψευδοπροφητών;
7. Περιγράψτε τον τρόπο κλήσης του Ησαΐα στο προφητικό αξίωμα.
8. Δώστε σύντομες απαντήσεις (1-2 λέξεων) στις παρακάτω ερωτήσεις:
α. Πώς ονομάζεται η σκηνή της φανέρωσης του Θεού στον Αβραάμ και τη Σάρρα;
β. Ποιο είναι το όνομα του Θεού που το αποκάλυψε ο ίδιος στο Μωυσή στο όρος
Σινά;
γ. Πού φυλασσόταν η Κιβωτός της Διαθήκης με τις πέτρινες πλάκες του Δεκάλογου;
δ. Ποιος ήταν ο επικεφαλής των Ισραηλιτών που τους οδήγησε μέσα στη Γη της
Επαγγελίας;
ε. Γράψτε τα ονόματα δυο Κριτών.
στ. Ποιο ήταν το χάρισμα που έδωσε ο Θεός στο Σολομώντα για να διοικήσει το
ισραηλιτικό κράτος;
9. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:
α. Σήμερα για τους χριστιανούς το σημαντικότερο προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ
είναι …………………………………………….
β. Ο Ιακώβ είδε στο όνειρό του μια σκάλα που ένωνε τον ουρανό με τη γη, το Θεό
με τους ανθρώπους. Στην ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, η Παναγία σχετίζεται με
την Κλίμακα (σκάλα) του Ιακώβ, επειδή θεωρείται ………………………………….
γ. Το ανώτερο αξίωμα που κατέλαβε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο ήταν αυτό του
………………….
δ. Μία από τις δυσκολίες που συνάντησαν οι Ισραηλίτες στην πορεία τους προς τη Γη
της Επαγγελίας ήταν η έλλειψη τροφής. Αυτή αντιμετωπίστηκε με τη βοήθεια του
Θεού, όταν τους έστειλε …………………………………………
ε. Ο πρώτος βασιλιάς των ισραηλιτών ήταν ο ……………………..

Δ17
1) Τι εννοούμε όταν λέμε ότι η Αγία Γραφή, είναι ένα βιβλίο «θεόπνευστο»;
2) Τι ήταν και τι ρόλο έπαιζαν το σαββατικό και ιωβηλαίο έτος;
3) Ποιες ήταν οι συνέπειες της διάσπασης του ενιαίου βασιλείου;
4) Γιατί οι προφήτες ήταν μια κραυγή αγωνίας και συγχρόνως ένα μήνυμα ελπίδας;
5) Ο προφήτης Ωσηέ χαρακτηρίστηκε, ως ο προφήτης της αγάπης. Να εξετάσετε
κατά πόσο κυριαρχεί η αγάπη στις καρδιές των σημερινών ανθρώπων.
6) Το όραμα της παγκόσμιας ειρήνης του προφήτη Μιχαία έχει πραγματοποιηθεί;
Δικαιολογήστε την
7) Ποια ερωτήματα βασάνιζαν τους Ισραηλίτες σχετικά με την καταστροφή του
κράτους τους και ποια ήταν η απάντηση του Ιεζεκιήλ;
8) Αν και είμαστε τόσο διαφορετικοί μεταξύ μας, ποια είναι τα κοινά μας
χαρακτηριστικά που μας κάνουν ανθρώπους;
9) Η εντολή του Θεού καταργεί την ελευθερία των πρωτοπλάστων;

Δ18
1. α. Τι σημαίνει το όνομα «Βίβλος»;
Β. Ποια είναι τα μέρη της Αγίας Γραφής, πόσα βιβλία περιλαμβάνει το καθένα και τι
σημαίνει «διαθήκη»;
2. Ποιο είναι το όνομα του Θεού και τι σημαίνει;
3. Τι είναι «Εκλογή», «Κιβωτός της Διαθήκης», «Σκηνή του Μαρτυρίου»;
4. Τι ορίζει η πιο βασική οδηγία του Νόμου του Μωυσή και πώς ονομάζεται στα
εβραϊκά;
5. Ποιο ήταν το έργο των Προφητών και ποιος ο ρόλος των ψευδοπροφητών; Να
αναφέρετε τα ονόματα τριών Προφητών.
6. Ποιο νόημα έχει η λέξη «άγιος» στα εβραϊκά, την Αγία Γραφή και τη χριστιανική
Εκκλησία;
7. Τι σημαίνει η φράση «κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν»;
8. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα και ποιες οι συνέπειές του;
9. Δώστε το περιεχόμενο των όρων: Παράδεισος, πτώση, αυτεξούσιο.

Δ19
1)Τι σημαίνει Διαθήκη ;
Ποιοι ήταν οι όροι της Διαθήκης που έκλεισε ο Θεός με τον Αβραάμ;
2) Ποιο είναι το όνομα του Θεού στη Παλαιά Διαθήκη και τι σημαίνει;
Ποιο όνομα χρησιμοποίησαν αργότερα οι Ισραηλίτες για τον Θεό;
3) Ποιες ήταν οι σημαντικότερες γιορτές των Ισραηλιτών και τι γνωρίζετε για αυτές;
4) Πως ονομαζόταν ο νόμος των Ισραηλιτών και γιατί ;
5) Τι ήταν το σαββατικό και το ιωβηλαίο έτος ;
Γιατί ο Ισαάκ θεωρείται από τους χριστιανούς προεικόνιση του Χριστού ;
6) Τι σημαίνει θρησκευτικός συγκρητισμός ;
Τι δείχνει η ιστορία του Ναβουθαί ;
7)Τι ήταν οι προφήτες ;
Ποιος ήταν ο σκοπός της κλήσης τους από το Θεό ;
8) Τι είναι το υπόλειμμα ;
Ποιος προφήτης μίλησε για αυτό;
9) Τι είναι το Τορά ;
Τι εννοούμε όταν μιλάμε για Ιουδαίους της Διασποράς ;

Δ20
1. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «κατ’εικόνα» και
«καθ’ομοίωσιν» του Θεού. Τι ακριβώς σημαίνουν για τον άνθρωπο αυτά;
2. Τι είναι το προπατορικό αμάρτημα, γιατί λέγεται έτσι και ποιες υπήρξαν οι
συνέπειες αυτού;
3. Τι ήταν οι κριτές και ποιοι είναι οι σπουδαιότεροι;
4. Ποια είναι τα σημαντικότερα μηνύματα της Εξόδου;
5. Πώς βρέθηκε ο Ιωσήφ στην Αίγυπτο και τι μπορείτε να θαυμάσετε περισσότερο
από τη ζωή του;
6. Γιατί ο Ιωνάς αρχικά αρνήθηκε να κηρύξει μετάνοια στους κατοίκους της Νινευη
και η παραμονή του στην κοιλιά του κήτους τι προεικονίζει;
7. Ποιο υπήρξε το έργο των προφητών;
8. Σε ποιες αμαρτίες έπεσε ο Δαυίδ και πώς διορθώθηκε;
9. Γιατί ο κριτής Σαμουήλ αντιτάχθηκε στην απαίτηση των Ισραηλιτών να τους δώσει
βασιλιά για να τους κυβερναει;

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful