Godina XVIII – Broj 24

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
483
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1543/11 DD od 23.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-329/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

484
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1543/11 DD od 23.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-242 od 21.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 894/2 k.o. Janji}i, vo}njak 4. klase u povr{ini od 453 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 220/1 k.o. Janji}i, upisana u zk. ul. br. 1238 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mile{i} Mla|ena sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Relota Franje sin Mate iz Zenice, Relota Ivice sin Mate iz R.Hrvatske, Relota Marka sin Mate iz Zenice, Malinovi} ro|. Relota Lucije iz R.Hrvatske, Regu{i} ro|. Relota Sofije iz R.Hrvatske i Ra{i} ro|.Relota Ane iz Zenice, svi sa po 1/6 dijela. – k.~. br. 892/6 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 107 m² i k.~. br. 893/2 k.o. Janji}i, dvori{te u povr{ini od 35 m², kojima po starom premjeru odgovara k.~. br.220/2 k.o. Janji}i, oranica u povr{ini od 142 m², upisana u zk. ul. br. 1214 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Deli} ro|.Mujagi} Hanife sa 1/32 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Relota Franje sin Mate iz Zenice, Relota Ivice sin Mate iz R.Hrvatske, Relota Marka sin Mate iz Zenice, Malinovi} ro|. Relota Lucije iz R.Hrvatske, Regu{i} ro|. Relota Sofije iz R.Hrvatske i Ra{i} ro|. Relota Ane iz Zenice, svi sa po 1/6 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-226 od 11.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 365/3 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 138 m² i njiva 3. klase u povr{ini od 190 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/30 k.o. Janji}i, upisana u zk. ul. br.377 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Milice k}i Pere sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Mi{kovi} Tihomira sin Milice iz Beograda sa 1/1 dijela. – k.~. br. 365/1 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 488 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/1 k.o. Janji}i, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Milice k}i Pere sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Mi{kovi} Tihomira sin Milice iz Beograda sa 1/1 dijela. – k.~. br. 365/4 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 90 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/32 k.o. Janji}i, upisana u zk. ul. br. 377 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Milice k}i Pere

Broj 24 – Stranica 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Mi{kovi} Tihomira sin Milice iz Beograda sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-329-1/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-293-1/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

487
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj: 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

485
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2050/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 387/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 5119 m², k.~. br. 390/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 373 m², k.~. br.391/1 k.o. Mokrine, u povr{ini od 2351 m², k.~. br. 392/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 471 m², k.~. br. 390/7 k.o. Mokrine, u povr{ini od 861 m², k.~. br. 395/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 859 m², k.~. br. 396/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 145 m² i k.~. br. 395/3 k.o. Mokrine, u povr{ini od 36 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Sajnica [abana Fikrete, Sajnica Zijada Denisa i Sajnica Zijada Elzane, svi sa po 1/3 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-293-2/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2045/2010 od 28.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 272/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 45 m² i k.~. br. 271/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 51 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Sajnica Zejnila Fadila iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-293/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

486
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

488
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-2/11 od 16.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2135/2010 od 25.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1106/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1009 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo [ari} Nasera iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 3

Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2066/2010 od 23.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 37/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 26 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Talanga (Ante) Zorana iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-293-3/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-113/11 od 22.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 391/4 k.o. Bija~a, njiva 5. klase u povr{ini od 86 m² i njiva 6. klase u povr{ini od 364 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/124, zv."Lazina" njiva u povr{ini od 450 m², upisana u zk. ul. br.118 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 392/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 440 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/113, zv."Mekota" {uma u povr{ini od 440 m², upisana u zk. ul. br. 118 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 392/3 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 258 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/111, zv."Mekota" {uma u povr{ini od 258 m², upisana u zk. ul. br.118 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 404/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 3.273 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/144, zv."Trava" {uma u povr{ini od 3.273 m², upisana u zk. ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Sojke Gali} Stojanova udova Blage iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-1/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

489
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-115/11 od 22.02.2011 godine, i to na parceli: – k.~. br. 1277/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 1.488 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 437/21, zv."Ograda" {uma u povr{ini od 1.488 m², upisana u zk. ul. br. 126 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Vlade Grbavca Jozina iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki i Ivana Grbavca Franjina iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki, sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

491
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-112/11 od 22.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 379 k.o. Bija~a, njiva 7. klase u povr{ini od 1.093 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/32, zv."Lazina u travi" njiva u povr{ini od 1.093 m², upisana u zk. ul. br.36 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kate ]u`e Jurine udova Petra iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 380 k.o. Bija~a, {uma 3. klase u povr{ini od 1.252 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/31, zv."Lazina u travi" {uma u povr{ini od 1.252 m², upisana

490
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

Broj 24 – Stranica 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

u zk. ul. br. 36 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kate ]u`e Jurine udova Petra iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-2/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

492
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-114/11 od 22.02.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 385/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 2.669 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/106, zv."Trava" {uma u povr{ini od 2.669 m², upisana u zk. ul. br. 139 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Joze Gali}a Stojanova iz Pruda, R.Hrvatska i Vinka Gali}a Stojanova iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa po 1/2 dijela. – k.~. br. 387/2 k.o. Bija~a, pa{njak 3. klase u povr{ini od 81 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/119, zv."Lazina" pa{njak u povr{ini od 81 m², upisana u zk. ul. br. 118 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Joze Gali}a Stojanova iz Pruda, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-4/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

494
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-111/11 od 22.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 364/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 3.540 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 513/15, zv."Trava" {uma u povr{ini od 3.540 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Rade Primorca Lovrina iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-3/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-110/11 od 22.02.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 407/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 358 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/138, zv."Trave" {uma u povr{ini od 358 m², upisana u zk. ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Danice Primorac Ivanove ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-5/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

493
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

495
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 5

Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-158/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 496/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 16.915 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 126/10, zv."Kupinjeva" {uma u povr{ini od 16.915 m², upisana u zk. ul. br.231 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Anice Jurkovi} Ivanove iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 3/5 dijela, Grge Jurkovi}a Ivanova iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/5 dijela i Berislava Jurkovi}a Ivanova iz Bijakovi}a, op}ina ^itluk sa 1/5 dijela. – k.~. br.497/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od 232 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.127/5, zv."Kupinjeva" njiva u povr{ini od 232 m², upisana u zk. ul. br. 246 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Anice Jurkovi} Ivanove iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 3/5 dijela, Grge Jurkovi}a Ivanova iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 1/5 dijela i Berislava Jurkovi}a Ivanova iz Bijakovi}a, op}ina ^itluk sa 1/5 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-6/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

vlasni{tvo Mate Ili}a Antina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-7/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

497
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-144/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 572 k.o. Zviri}i, njiva 6. klase u povr{ini od 1.156 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/22, zv."Dubrava" njiva u povr{ini od 1.156 m², upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Berislava Jurkovi}a Matina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela. – k.~. br. 573/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 5.897 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/23, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 5.897 m², upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Berislava Jurkovi}a Matina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-8/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

496
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-143/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1103/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od 79 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/20, zv."Vlaka" njiva u povr{ini od 79 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Antina iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1104/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 6.831 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/22, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 6.831 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno

498
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

Broj 24 – Stranica 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-146/11 od 02.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 593/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 2.910 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 62/21, zv."Kuk" {uma u povr{ini od 2.910 m², upisana u zk. ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ru`e Mandi} Vidakove iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-9/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-153/11 od 02.03.2011 godine, i to na parceli: – k.~. br. 659/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 58 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 10/412, zv."Glane" pa{njak u povr{ini od 58 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stojke Jurkovi} Matine udova Petra ro|. Dodig iz Gabela Polja, op}ina ^apljina sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-11/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

499
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

501
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-156/11 od 02.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 498/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od 240 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 127/6, zv."Kupinjevac pa{njak" njiva u povr{ini od 240 m², upisana u zk. ul. br. 246 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Dragice [imovi} Nikoline iz Zvirovi}a, op}ina ^apljina i Stanka [imovi}a Nikolina iz Grabovina, op}ina ^apljina, sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-10/2011 14. travnja 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-147/11 od 02.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1275/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 7.546 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 437/18, zv."Kr~evina" {uma u povr{ini od 7.546 m², upisana u zk. ul. br.126 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Vlade Grbavca Jozina iz Hardomilja, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-12/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

500
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 7

502
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-151/11 od 02.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 1294/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 18.402 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 10/404, zv."^evrtaljka" {uma u povr{ini od 4.300 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 452/17, zv."^evrtaljka" {uma u povr{ini od 14.102 m², upisana u zk. ul. br. 222 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Tadije Paponje Jurina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Miroslava Paponje Jurina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Zlatka Paponje Jurina iz Metkovi}a, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-13/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

Paponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2 dijela. – k.~. br. 600/2 k.o. Zviri}i, pa{njak 3. klase u povr{ini od 659 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 88/14, zv."D`ardin" pa{njak u povr{ini od 659 m², upisana u zk. ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami} Mirkove ro|.Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`e Paponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2 dijela. – k.~. br. 601/2 k.o. Zviri}i, njiva 5. klase u povr{ini od 669 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 88/15, zv."D`ardin" njiva u povr{ini od 669 m², upisana u zk. ul. br. 203 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami} Mirkove ro|. Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`e Paponja Mirkove iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-14/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

504
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-150/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1091/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 843 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/30, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 843 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1091/3 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 22 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/31, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 22 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1091/4 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 2.023 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/32, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 2.023 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1097/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 1.237 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/15, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 1.237 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1098 k.o. Zviri}i, njiva 6. klase u povr{ini od 1.300 m² i njiva 7. klase u povr{ini od 969 m², {to po

503
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-152/11 od 02.03.2011 godine, i to na parcelama: – k.~. br. 599/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 5.019 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 10/272, zv."D`ardin" {uma u povr{ini od 1.255 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/42, zv."D`ardin" {uma u povr{ini od 3.764 m², upisana u zk. ul. br. 105 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ive Rami} Mirkove ro|.Paponja iz Metkovi}a, R.Hrvatska i Ru`e

Broj 24 – Stranica 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

starom premjeru odgovara k.~. br.451/11, zv."Vlaka" njiva u povr{ini od 2.269 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 1099/2 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 1.506 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 451/8, zv."Vlaka" {uma u povr{ini od 1.506 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 561/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 2.239 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/30, zv."Pod kosom" {uma u povr{ini od 2.239 m², upisana u zk. ul. br.206 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate Ili}a Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-15/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-16/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

506
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. reavnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-154/11 od 02.03.2011. godine, i to na parceli: – k.~. br. 566/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 3.026 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/32, zv."Velika ograda" {uma u povr{ini od 3.026 m², upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Ivana Jurkovi}a Stipina iz Lansinga, SAD, Vinka Jurkovi}a Stipina iz Samobora, R.Hrvatska i Zdravka Jurkovi}a Stipina iz Slavonskog Broda, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-17/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

505
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj: 04/2-31-3-157/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 248/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od 86 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/48, zv."Sad" njiva u povr{ini od 86 m², upisana u zk. ul. br.47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stipe Vranje{a Zvonkina iz Zagreba, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 249/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od 755 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/50, zv."Plantida" njiva u povr{ini od 755 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stipe Vranje{a Zvonkina iz Zagreba, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 250/2 k.o. Zviri}i, pa{njak 4. klase u povr{ini od 705 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/59, zv."Plandita" pa{njak u povr{ini od 705 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stipe Vranje{a Zvonkina iz Zagreba, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 250/3 k.o. Zviri}i, pa{njak 4. klase u povr{ini od 59 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 28/53, zv."Plandita" pa{njak u povr{ini od 59 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stipe Vranje{a Zvonkina iz Zagreba, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine.

507
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-155/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 586/2 k.o. Zviri}i, grani~ni put u povr{ini od 291 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/27, zv."Put" u povr{ini od 291 m², upisana u zk. ul. br. 206

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 9

k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate ^oti}a Jozina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 558/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 20 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 113/15, zv."Stara ograda" {uma u povr{ini od 20 m², upisana u zk. ul. br. 50 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Mate ^oti}a Jozina iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-18/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

509
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-148/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1291/2 k.o. Zviri}i, njiva 7. klase u povr{ini od 2.311 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 453/1, njiva zv."Okrajak" u povr{ini od 2.311 m², upisana u zk. ul. br. 213 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Pavice Jurkovi} [imunove udova @arka iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Rade Jurkovi}a @arkova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Joze Jurkovi}a @arkova iz Knina, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela. – k.~. br. 1292 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 14.340 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 452/19, {uma zv."Okrajak" u povr{ini od 14.340 m², upisana u zk. ul. br. 222 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Pavice Jurkovi} [imunove udova @arka iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Rade Jurkovi}a @arkova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Joze Jurkovi}a @arkova iz Knina, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-20/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

508
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinskopravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-149/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 727/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 10.311 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 212/19, {uma zv."Ograda" u povr{ini od 10.311 m², upisana u zk. ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 735/2 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od 343 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 212/20, njiva zv."Dubrava" u povr{ini od 343 m², upisana u zk. ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br. 735/3 k.o. Zviri}i, njiva 8. klase u povr{ini od 162 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 212/21, njiva zv."Dubrava" u povr{ini od 162 m², upisana u zk. ul. br. 227 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Karla Paponje Ivanova iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-19/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Sarajevo Premijer Nermin Nik{i}, v. r.

510
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-145/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama:

Broj 24 – Stranica 10 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

k.~. br. 1462/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 3.635 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/129, {uma zv."Ograda" u povr{ini od 3.635 m², upisana u zk. ul. br.136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`e Bandur Nikoline ro|. Gali} iz Ljubu{kog sa 3/22 dijela, Ivana Gali}a Nikolina iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Ive Kozina Nikoline ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Milice Bebi} Nikoline ro|. Gali} iz Dubrovnika, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Dragice Planin~i} Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} iz Zagreba, R.Hrvatska sa 3/22 dijela i Nade Jurilj Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela. – k.~. br. 1461 k.o. Bija~a, njiva 5. klase u povr{ini od 600 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/53, njiva zv."Do~i}" u povr{ini od 600 m², upisana u zk. ul. br. 136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`e Bandur Nikoline ro|. Gali} iz Ljubu{kog sa 3/22 dijela, Ivana Gali}a Nikolina iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Ive Kozina Nikoline ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Milice Bebi} Nikoline ro|. Gali} iz Dubrovnika, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Dragice Planin~i} Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} iz Zagreba, R.Hrvatska sa 3/22 dijela i Nade Jurilj Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela. – k.~. br. 409/2 k.o. Bija~a, {uma 4. klase u povr{ini od 178 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 501/132, {uma zv."Trava" u povr{ini od 178 m², upisana u zk. ul. br.136 k.o. SP-Bija~a, stvarno vlasni{tvo Kre{e Gali}a Nikolina iz Bija~e, op}ina Ljubu{ki sa 3/22 dijela, Ru`e Bandur Nikoline ro|. Gali} iz Ljubu{kog sa 3/22 dijela, Ivana Gali}a Nikolina iz Plo~a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Ive Kozina Nikoline ro|. Gali} iz Metkovi}a, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Milice Bebi} Nikoline ro|. Gali} iz Dubrovnika, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Dragice Planin~i} Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 3/22 dijela, Veselke Petri~u{i} Nikoline ro|. Gali} iz Zagreba, R.Hrvatska sa 3/22 dijela i Nade Jurilj Nikoline ro|. Gali} iz Dugog Sela, R.Hrvatska sa 1/22 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-21/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 04/2-31-3-159/11 od 02.03.2011. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 624/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 155 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 93/1, {uma zv."Veliki do" u povr{ini od 155 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Stane Ili} Stipine udova Ante iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki sa 1/1 dijela. – k.~. br.1108/5 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 14.179 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br.451/28, {uma zv."Vlaka" u povr{ini od 14.179 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Rude Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, Stane Ili} Stipine udova Ante iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki i Marka Ili}a Lukina iz Hrvatske Kostajnice, R.Hrvatska, svi sa po 1/3 dijela. – k.~. br. 563/2 k.o. Zviri}i, {uma 4. klase u povr{ini od 14.950 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 53/28, {uma zv."Velika ograda" u povr{ini od 14.950 m², upisana u zk. ul. br. 206 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Rude Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, Stane Ili} Stipine udova Ante iz Zviri}a, op}ina Ljubu{ki, Marka Ili}a Lukina iz Hrvatske Kostajnice, R.Hrvatska i Ivana Ili}a Lukina iz Gabela polja, op}ina ^apljina, svi sa po 1/4 dijela. – k.~. br. 605 k.o. Zviri}i, {uma 3. klase u povr{ini od 4.454 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br. 89/1, pa{njak zv."Latica" u povr{ini od 1.600 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/268, {uma zv."Latica" u povr{ini od 2.854 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Marka Ili}a Lukina iz Hrvatske Kostajnice, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. – k.~. br. 606 k.o. Zviri}i, njiva 5. klase u povr{ini od 1.283 m², {to po starom premjeru odgovaraju k.~. br. 89/2, oranica zv."Latica" u povr{ini od 550 m², upisana u zk. ul. br. 205 k.o. SP-Zviri}i i k.~. br. 10/267, njiva zv."Latica" u povr{ini od 733 m², upisana u zk. ul. br. 47 k.o. SP-Zviri}i, stvarno vlasni{tvo Marka Ili}a Lukina iz Hrvatske Kostajnice, R.Hrvatska sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za prostorno ure|enje i imovinsko pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-238-22/2011 14. travnja/aprila 2011. godine Premijer Sarajevo Nermin Nik{i}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
512 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. PREZIME I IME BAHTO ZEMINA Dr. BI^AK^I] IRIS BRADI] LEJLA BULJA DENIZ ^I[I]OMEROVI] ARIJANA ADRESA Vrbanju{a 160 71 000 Sarajevo Mar{ala Tita 19 71 000 Sarajevo Husrefa Red`i}a 6 71 000 Sarajevo Kra}ule 11 71 000 Sarajevo Humska 202 71 000 Sarajevo BROJ TELEFONA SUD JEZIK

511
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1367/11 DM od 08.03.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-pravnih i katastarskih poslova Op}ine Ljubu{ki, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 5. sjednici odr`anoj 14. travnja 2011. godine, donijela je

061 313 492 Kantonalni sud Engleski 033 232 821 Sarajevo 061 375 139 061 653 451 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za prostorno ure|enje i imovinsko-pravne poslove, Odjel imovinsko-

061 189 083 Kantonalni sud Engleski 033 219 048 Sarajevo 061 211 119 Kantonalni sud Engleski Sarajevo

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.
6. ^OLAKOVI] DRAGANA ^OLO IVANA DELI] VOLA[ AIDA DOROVI] ASIM Mratnjeva~e 92 71 215 Bla`uj Potoklinica 1 71 000 Sarajevo Alibega Firdusa ~ikma 23 71 000 Sarajevo

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
062 146 683 Kantonalni sud 033 561 116 Engleski Sarajevo (posao) 061 210 898 065 977 850 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo 40. ZUBOVI] ANDREA Muhameda Had`ijahi}a 26 71 000 Sarajevo

Broj 24 – Stranica 11
061 109 173 Kantonalni sud Engleski Sarajevo

7. 8.

Broj 01-06-3-927/10-E 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

9.

Hamdije ^emerli}a 14 063 531 010 Kantonalni sud Engleski 71 000 Sarajevo 061 132 766 Sarajevo Grbavi~ka 127a 71 000 Sarajevo Telirevi}a 8 71 000 Sarajevo 061 173 336 Kantonalni sud Engleski 033 617 180 Sarajevo 061 291 891 Kantonalni sud Engleski Sarajevo

513 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. PREZIME I br. IME 1. 2. 3. ALI] AZRA BAJRAMOVI] ALMA BUSULAD@I] -ZBORALSKI EDINA GAZIBEGOVI] ADIS KARI] ZLATAN HASANOVI] ^AR SANIDA ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

10. D@IHANOVI] GRATZ SELMA 11. \ONLAGI] SELMA 12. \OZO AMIRA 13. GAD@O SABINA 14. GRADI[I] [EJLA 15. HAD@AGI] SENADA 16. HOD@I] AMRA 17. HULUSI] SELMA 18. HUSEINBA[I] MIRZA 19. JELE[KOVI] EMINA 20. KALABA AIDA 21. KAZAZI] AMELA 22. KRI[TI] IVONA 23. ME[ANOVI] EMINA 24. MULABDI] ERMIN 25. NAKA[ NIHAD 26. PA[I] D@ENITA 27. PEHILJ MIRSADA 28. SELIMOVI] EDINA 29. SEREZLI] EDIN 30. SIHROVSKI STA[A 31. SPAHI] AIDA 32. [AIN MLADEN 33. TABAKOVI] MEDINA 34. TANOVI] ULVIJA 35. TA[KOVI] SVJETLANA 36. TIPURADERVI[I] NERMINA 37. TOTI] RED@EPAGI] SELMA 38. VLAJKOVI] ALEKSANDRA 39. VOLODER SANJA

Voje Dimitrijevi}a 3 061 227 934 Kantonalni sud Engleski 71 000 Sarajevo 033 469 195 Sarajevo Petrakijina 3 71 000 Sarajevo Habibe Sto~evi} 5 71 000 Sarajevo Ljubljanska 5 71 000 Sarajevo 061 321 155 Kantonalni sud Engleski 033 200 625 Sarajevo 061 771 445 Kantonalni sud Engleski 033 466 463 Sarajevo 061 207 250 Kantonalni sud Engleski Sarajevo

Ibrahima Ljubovi}a 51/3 061 969 189 Kantonalni sud Njema~ki 71 210 Ilid`a 033 622 017 Sarajevo Tekija ~ikma 9/4 Sarajevo Bosanska 6 Sarajevo D`amijska 11 Sarajevo Paromlinska 4/2 Sarajevo Grbavi~ka 8A/II Sarajevo 061 785 121 Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo

E{refa Kova~evi}a 2 Kantonalni sud 061 109 215 Engleski 71 000 Sarajevo Sarajevo Himze Polovine 43 71 000 Sarajevo Hifzi Bjelevca 164 71 000 Sarajevo Nerkeza Smailagi}a 10 71 000 Sarajevo Smaila [ikala 165 71 000 Sarajevo Kantonalni sud 061 701 559 Engleski Sarajevo 061 313 230 Kantonalni sud Engleski Sarajevo

063 215 183 Kantonalni sud Njema~ki 063 023 194 Sarajevo 062 151 309 Kantonalni sud Njema~ki 033 526 529 Sarajevo 061 160 418 Kantonalni sud Njema~ki 033 956 334 Sarajevo 061 505 730 Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo

4. 5. 6. 7. 8. 9.

061 817 769 Kantonalni sud Engleski 033 542 098 Sarajevo 061 319 795 Kantonalni sud Engleski 033 235 679 Sarajevo

HERCEGLIJA Behd`eta Muteveli}a 26, Kantonalni sud 062 222 231 Njema~ki ELMEDINA Sarajevo Sarajevo HERAK MIRELA HERMAN ALMA Tukovi do 3 Sarajevo Eniza Cocali}a 10 Sarajevo E{refa Kova~evi}a 2 Sarajevo 061 355 948 Kantonalni sud Njema~ki 033 230 089 Sarajevo 061 242 361 061 109 215 Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo

D`emala Bijedi}a 70 Kantonalni sud 061 371 185 Engleski 71 000 Sarajevo Sarajevo Trg nezavisnosti 4/6 Kantonalni sud 061 203 981 Engleski 71 000 Sarajevo Sarajevo Envera [ehovi}a 1 71 000 Sarajevo D`amijska 15 71 000 Sarajevo 061 232 882 061 487 571 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo

10. HOD@I] AMRA

11. IDRIZBEGOVI] Azize [a}irbegovi} 86 Kantonalni sud 061 224 103 Njema~ki SELMA Sarajevo Sarajevo 12. JAHI] EMIR 13. KONJHOD@I] ALBISA 14. LEHO AZRA 15. MAGLAJLIJA MIRSADA 16. MARKOVI] ANDREA 17. PINJO AJLA 18. SMAILAGI] JASMINA Spasoja Blagov~anina 35, Kantonalni sud 062 386 671 Njema~ki Vogo{}a Sarajevo Ko{evo 26 Sarajevo 062 525 414 Kantonalni sud Njema~ki 061 377 010 Sarajevo

Merhemi}a trg 10/VI 061 548 825 Kantonalni sud Engleski 71 000 Sarajevo 033 206 776 Sarajevo Armaganu{a 31 71 000 Sarajevo Put famosa 29 71 210 Ilid`a Ilije Engela 6 Sarajevo 061 374 732 061 375 854 061 859 284 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo

Hamdije ^emerli}a 33 Kantonalni sud 062 783 779 Njema~ki Sarajevo Sarajevo Zagreba~ka 2D Sarajevo Adema Bu}e 24 Sarajevo 061 172 939 063 352 422 Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo

Teheranski trg 4/4-13 061 490 854 Kantonalni sud Engleski 71 000 Sarajevo 033 466 405 Sarajevo S.H. Muvekita 5 71 000 Sarajevo Porodice Ribar 47/8 71 000 Mar{ala Tita 2 71 000 Sarajevo Esada Mid`i}a 110 71 000 Sarajevo J. Vanca{a 16 71 000 Sarajevo 063 366 942 061 808 878 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo

Ferde Hauptmana 8/4 Kantonalni sud 061 786 387 Njema~ki Sarajevo Sarajevo Mis Irbina 3 Sarajevo 061 965 759 Kantonalni sud Njema~ki Sarajevo

061 433 354 Kantonalni sud Engleski 033 610 180 Sarajevo 061 366 916 061 838 848 Kantonalni sud Engleski Sarajevo Kantonalni sud Engleski Sarajevo

Broj 01-06-3-927/10-NJ 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

514 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. PREZIME I br. IME 1. 2. CERO AZRA HAD@I] ADNANA ADRESA Marcela [najdera 11 Sarajevo Tome Mende{a bb. Sarajevo BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Adija Mulabegovi}a 4 061 266 451 Kantonalni sud Engleski 71 000 Sarajevo 061 474 193 Sarajevo Habibe Sto~evi} 11 71 000 Sarajevo Derbent 26 A 71 000 Sarajevo Grada~a~ka 40 71 000 Sarajevo Gornja slatina 4 71 000 Sarajevo Kantonalni sud 061 299 751 Engleski Sarajevo Kantonalni sud 061 546 424 Engleski Sarajevo Kantonalni sud 061 646 172 Engleski Sarajevo Kantonalni sud 061 504 487 Engleski Sarajevo

062 616 190 Kantonalni sud Francuski 033 215 638 Sarajevo 061 503 016 Kantonalni sud Francuski Sarajevo

Broj 24 – Stranica 12
3. 4. 5. HAD@I] HARIS MUSTAFI] AIDA ZEBA NERMINA Ahatovi}ka 14 Sarajevo Mustafe Kameri}a 3 Sarajevo Ramiza Sal~ina 7/4 Sarajevo 062 138 453 061 707 081 061 482 063

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kantonalni sud Francuski Sarajevo Kantonalni sud Francuski Sarajevo Kantonalni sud Francuski Sarajevo 5. 6. PRIBINJA [EVALA VELAGI] NEDIM Milinkladska 65-a Sarajevo

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.
061 709 341 Kantonalni sud Turski Sarajevo

Nerkeza Smailagi}a 15 Kantonalni sud 063 792 709 Turski Sarajevo Sarajevo

Broj 01-06-3-927-F/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Broj 01-06-3-927-T/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

518 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA PERZIJSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. PREZIME I br. IME 1. 2. 3. ^AMD@I] NIHAD JAVDAN AMJAD MOKER MUBINA ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

515 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI / ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. br. 1. 2. 3. 4. 5. PREZIME I IME AHMETOVI] EMIRA FO^AK KANITA - ITA ISI] AIDA MUJKANOVI] AJLA LER-KEKI] JELENA HASANAGI] FUAD ADRESA Barska 17/I 71 210 Ilid`a BROJ TELEFONA 061 336 847 SUD JEZIK

Nerkeza Smailagi}a 6/46 Kantonalni sud 062 288 669 Perzijski Sarajevo Sarajevo Ejuba Ademovi}a 47 Sarajevo Zaima [arca 51 Sarajevo 061 484 860 Kantonalni sud Perzijski 033 666 675 Sarajevo 061 528 242 Kantonalni sud Perzijski Sarajevo

Kantonalni sud Italijanski Sarajevo

Veliki Alifakovac 4 Kantonalni sud 062 272 778 Italijanski Sarajevo Sarajevo Skopljanska 11 Sarajevo Emila Zole 1 Sarajevo Nusreta Fazlibegovi}a 72 Sarajevo 061 233 323 061 252 943 062 214 927 Kantonalni sud Italijanski Sarajevo Kantonalni sud Italijanski Sarajevo Kantonalni sud Italijanski Sarajevo

Broj 01-06-3-927-P/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

519 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARU
Red. br. 1. 2. PREZIME I IME A]IMOVI] TANJA BEVANDA IVANA BUTIGAN MIRJANA DUJMOVI] NIKICA SU[AC TEA ZOVKO JADRANKA ADRESA Splitska 31 88 000 Mostar BROJ TELEFONA 063 311 391 SUD JEZIK

6.

Branilaca Sarajeva 41 Kantonalni sud 065 510 985 Italijanski Sarajevo Sarajevo

Broj 01-06-3-927-I/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

Kantonalni sud Engleski Mostar

516 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA LATINSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. br. 1. PREZIME I IME ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Dr. Milana Sufflaya 56 Kantonalni sud 063 797 489 Engleski Mostar Mostar Trg Svetog Franje 6 88 300 ^apljina Kraljice Katarine 8b 88 000 Mostar B. Potok 2 88 260 ^itluk Kralja Tomislava 19 88 000 Mostar 063 447 832 Kantonalni sud Engleski 066 174 510 Mostar 063 416 139 063 316 519 Kantonalni sud Engleski Mostar Kantonalni sud Engleski Mostar

3. 4. 5. 6.

BOROV^ANIN D`emala Bijedi}a 64 Kantonalni sud 061 192 072 Latinski MALI[A Sarajevo Sarajevo

063 522 260 Kantonalni sud Engleski 036 316 076 Mostar

Broj 01-06-3-927-L/10 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

517 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TURSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU
Red. br. 1. 2. 3. 4. PREZIME I IME AVDI] AMOR DACI] FIKRET DACI] SABINA JARAMAZ DIJANA ADRESA Zahira Panjete 70 Sarajevo Gora`danska 40 Sarajevo Gora`danska 40 Sarajevo Ejuba Ademovi}a 30 Sarajevo BROJ TELEFONA 062 923 985 061 303 639 061 843 450 061 505 071 SUD JEZIK

520 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARU
Red. br. 1. Kantonalni sud Turski Sarajevo Kantonalni sud Turski Sarajevo Kantonalni sud Turski Sarajevo Kantonalni sud Turski Sarajevo 2. 3. 4. PREZIME I IME BEVANDA IVANA BUHA^ IGOR DURAKOVI] SANDINA GLIBI] DARIJA ADRESA Dr. M. [ufflaya 56 Mostar BROJ TELEFONA 063 797 489 SUD JEZIK

Kantonalni sud Njema~ki Mostar

Kralja Tomislava 16 063 483 558 Kantonalni sud Njema~ki Mostar 036 321 602 Mostar POTOCI BB. 88 104 Mostar 061 386 170 Kantonalni sud Njema~ki Mostar

Kralja Petra Kre{imira 063 890 775 Kantonalni sud IV br. 26 Njema~ki 036 313 432 Mostar Mostar

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.
5. 6. 7. 8. GLIBO DRAGAN PETRI^EVI] LJILJANA RAMLJAK MAGDALENA VIDOVI] VIJANA Dubrova~ka 73 Mostar 063 446 021

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kantonalni sud Njema~ki Mostar

Broj 24 – Stranica 13

524 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI
Red. PREZIME I br. IME 1. 2. GAGULA REFIJA ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Kralja Tomislava 53 Kantonalni sud 063 311 543 Njema~ki Mostar Mostar Hrvatske mlade`i 9 Mostar Cim Crkvine b.b. Mostar 063 400 325 Kantonalni sud Njema~ki 036 325 913 Mostar 063 382 527 Kantonalni sud Njema~ki 036 342 060 Mostar

Broj 01-06-3-927-E/NJ 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Naselje Luke L1B1/13 062 345 264 Kantonalni sud Francuski 71 300 Visoko 032 738 467 Zenica

KADI] ENES Safvet bega Ba{agi}a 1 061 791 107 Kantonalni sud Francuski 72 220 Zavidovi}i 032 878 295 Zenica

521 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA FRANCUSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U MOSTARU
Red. br. 1. PREZIME I IME NOVAK LEA ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Broj 01-06-3-927-F/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

525 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI / ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI
Red. PREZIME I br. IME ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Kneza Vi{eslava bb Kantonalni sud SCP ORCA L5/2 063 792 668 Francuski Mostar Mostar

Broj 01-06-3-927-F/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

1. 2. 3.

ANTOVI] GORAN DIZDAREVI] ARIJANA

Kantonalni sud Prijeko, ul. XII broj 19 061 360 628 Italijanski Zenica Patriotske lige 21 Zavidovi}i 061 206 367 Kantonalni sud Italijanski Zenica

522 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI
Red. br. 1. 2. 3. PREZIME I IME ANDRO[EVI] DAMIR KRAJINA ANTO MARJANOVI]HALLER SANJA ADRESA Sejmenska 10 72 000 Zenica SIV[A bb 74 230 Usora Stara ~ar{ija 2 72 000 Zenica BROJ TELEFONA SUD JEZIK

KADI] ENES Safvet bega Ba{agi}a 1 061 791 107 Kantonalni sud Italijanski Zavidovi}i 032 878 295 Zenica

Broj 01-06-3-927-I/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

526 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU
Red. PREZIME I br. IME 1. LICHTNER SANDRA MEHI] ENA MUJI] ADISA ADRESA Ru|era Bo{kovi}a 17/8 72 290 Novi Travnik Donja Mahala 6 72 270 Travnik Donji Pale` 71 250 Kiseljak BROJ TELEFONA 061 756 680 SUD JEZIK Kantonalni sud 061 243 723 Engleski Zenica Kantonalni sud 063 815 873 Engleski Zenica 061 134 007 Kantonalni sud Engleski Zenica

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Kantonalni sud Engleski N. Travnik

2. 3.

061 707 766 Kantonalni sud Engleski 030 540 632 N. Travnik 062 239 683 Kantonalni sud Engleski N. Travnik

523 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U ZENICI
Red. br. 1. PREZIME I IME BREKO RINA ADRESA Naselje Luke, IV B1-L3/19 Visoko Crkvice bb Zenica BROJ TELEFONA 061 348 911 061 412 793 SUD JEZIK

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

527 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU
Red. PREZIME I br. IME 1. ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Kantonalni sud Njema~ki Zenica Kantonalni sud Njema~ki Zenica

2.

NIZAM AJLA

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

JUSI] ADISA Alekse [anti}a 132 Jajce

Kantonalni sud 063 465 114 Njema~ki N. Travnik

Broj 24 – Stranica 14
2. 3. 4. LADAN KATARINA MILI^EVI] DUBRAVKA RAOS MAJA Mar{ala Tita 74 Jajce Fra Bone Ostoji}a 15 Kiseljak Lepenica 38 Kiseljak 063 460 105 063 444 635 063 600 777

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kantonalni sud Njema~ki N. Travnik Kantonalni sud Njema~ki N. Travnik Kantonalni sud Njema~ki N. Travnik

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

531 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TURSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U
Red. PREZIME I br. IME 1. HRNJI] RUSMIN ADRESA Ali-Fehmije D`abi}a TO3/1 Biha} BROJ TELEFONA 061 582 823 SUD Kantonalni sud Biha} JEZIK Turski

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

528 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TALIJANSKI / ITALIJANSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U NOVOM TRAVNIKU
Red. br. 1. PREZIME I IME KARTAL ELDINA ADRESA Ulica Vakuf 3B. Travnik BROJ TELEFONA 061 479 722 SUD JEZIK

Broj 01-06-3-927-T/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

532 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U TUZLI
Red. PREZIME I IME br. 1. 2. ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

Kantonalni sud Italijanski Novi Travnik

Broj 01-06-3-927-I/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

Ministar Zoran Mikuli}, s. r.

529 DOPUNA LISTE

BAJREKTAREVI] Donja [pionica 150 Kantonalni sud 063 405 332 Engleski LEMANA 75 356 [pionica Tuzla HASANSPAHI] AMILA HUSANOVI] ELDAR IKI] - COOK DU[ICA LUKRECIJA KONJI] DANIJELA ME[I] ADNAN JAR^EVI] SELMA TU^I] TIFA IvanaMarkovi}aIrca30, Kantonalni sud 061 331 406 Engleski 75 000 Tuzla Tuzla Albina Herljevi}a 27 Kantonalni sud 061 736 156 Engleski 75 000 Tuzla Tuzla Aleja Alije Izetbegovi}a 31, 75 000 Tuzla Mala Solina 69 75 000 Tuzla Titova 89 75 000 Tuzla Oslobo|enja bb "[eher" st. 31, 75 270 @ivinice 061 142 301 Kantonalni sud Engleski 035 270 238 Tuzla 061 295 190 Kantonalni sud Engleski 070 201 109 Tuzla 061 285 064 061 854 677 Kantonalni sud Engleski Tuzla Kantonalni sud Engleski Tuzla

3.

STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U
Red. br. 1. 2. 3. 4. PREZIME I IME DURI] ZIJAD HALILOVI] MA[A ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

4.

5. 6. 7.

Ibrahima Mr`ljaka bb 061 794 922 Kantonalni sud Engleski 77 230 Velika Kladu{a 037 772 227 Biha} D`emala Bijedi}a 9 77 000 Biha} 061 742 988 Kantonalni sud Engleski 037 311 014 Biha}

MUHAMEDAGI] Hasana Kiki}a 17 061 706 337 Kantonalni sud Engleski NIZAMA 77 230 Velika Kladu{a Biha} [KRGI] ILHANA Ibrahima Mr`ljaka 56 061 415 590 Kantonalni sud Engleski 77 230 Velika Kladu{a 037 772 473 Biha} 8.

Franje Markovi}a Kantonalni sud 2 HB 7/37, 062 400 471 Engleski Tuzla 75 000 Tuzla

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

530 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U BIHA]U
Red. br. 1. 2. 3. PREZIME I IME HATIPOVI] LEJLA MID@AN ELMIN [AHINOVI] JASMINA ADRESA Bedem 22 Biha} BROJ TELEFONA SUD JEZIK

533 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U TUZLI
Red. PREZIME I br. IME 1. HASANOVI] AMIRA MEHINOVI] SABIRA ADRESA Alije Izetbegovi}a, Lamela B Banovi}i Brijesnica velika bb 74 206 Doboj Istok BROJ TELEFONA 061 649 861 061 232 538 SUD JEZIK

Kantonalni sud 061 751 989 Njema~ki Biha}

Bulevar 5. Korpusa 34 Kantonalni sud 061 780 990 Njema~ki Sanski Most Biha} Trg zlatnih ljiljana B6 D1 061 418 771 Biha} Kantonalni Sud Biha} Njema~ki 2.

Kantonalni sud Njema~ki Tuzla Kantonalni sud Njema~ki Tuzla

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 15

534 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA TURSKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U TUZLI
Red. br. 1. PREZIME I IME USTAVDI] EDINA ADRESA Luke bb, 75 320 Gra~anica BROJ TELEFONA 061 684 481 SUD Kantonalni sud Tuzla JEZIK Turski

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE
Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Broj 01-06-3-927-T/11 11. aprila/travnja 2011. godine Sarajevo

RJE[ENJE
Ministar Zoran Mikuli}, s. r. O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE BOSANSKA KRUPA 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bosanska Krupa za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Bosanska Krupa na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Bosanska Krupa da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-1/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

535 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U GORA@DU
Red. br. 1. 2. PREZIME I IME BALI] D@ANA KULJANOVI] IZET ADRESA BROJ TELEFONA SUD JEZIK

[ukrije Kukavice 1 062 591 108 Kantonalni sud Njema~ki Gora`de 038 228 277 Gora`de 43. Drinske brigade 7, 062 332 852 Kantonalni sud Njema~ki Gora`de 038 220 884 Gora`de

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

536 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA ENGLESKI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U [IROKOM BRIJEGU
Red. br. 1. 2. PREZIME I IME SMITAL MARINA VUJEVI] IVANA ADRESA Donji Mami}i 88 347 Ru`ici Vitinska 86 88 320 Ljubu{ki BROJ TELEFONA SUD JEZIK

063 566 215 Kantonalni sud Engleski 039 674 204 [iroki Brijeg 063 871 922 Kantonalni sud Engleski [iroki Brijeg

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE BOSANSKA KRUPA 1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bosanska Krupa za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Bosanska Krupa na odr`avanje. 3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Bosanska Krupa da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Ba{tra, Glavica i Mahmi} Selo. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-1/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

Broj 01-06-3-927-E/10 14. januara/sije~nja 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

537 DOPUNA LISTE
STALNIH SUDSKIH TUMA^A ZA NJEMA^KI JEZIK ZA PODRU^JE KANTONALNOG SUDA U [IROKOM BRIJEGU
Red. br. 1. 2. 3. PREZIME I IME BE[LI] GABRIJELA KOVA^I] IVANA KUTLE MLADEN ADRESA Rastova~a bb 88 240 Posu{je Augusta [enoe 22 [iroki Brijeg Branka Petra Ljubi~i}a 11, [iroki Brijeg BROJ TELEFONA SUD JEZIK

063 962 410 Kantonalni sud Njema~ki 039 682 931 [iroki Brijeg 063 347 561 Kantonalni sud Njema~ki 039 706 382 [iroki Brijeg 063 443 347 Kantonalni sud Njema~ki 039 704 876 [iroki Brijeg

Broj 01-06-3-927-NJ/10 22. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Feliks Vidovi}, s. r.

Broj 24 – Stranica 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ^APLJINA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^apljina za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^apljina na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine ^apljina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-3/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE BUGOJNO Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bugojno za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Bugojno na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Bugojno da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-2/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r. 1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ^APLJINA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^apljina za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^apljina na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine ^apljina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bivolje Brdo, Domanovi}i, Hotanj, Lokve i Stanojevi}i. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-3/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE BUGOJNO Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Bugojno za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Bugojno na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Bugojno da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Drvetine, Glavice, Kop~i}, Mra~aj, Od`ak, Planica i Zijamet. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-2/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r. 1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 17

BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE DOBRETI]I Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Dobreti}i za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melinadio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Dobreti}i na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Dobreti}i da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-5/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ^ITLUK 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^itluk za katastarske op}ine Potpolje i Slu`anj. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^itluk na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine ^itluk da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-4/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r. 1.

2.

3.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE DOBRETI]I Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Dobreti}i za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Dobreti}i na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Dobreti}i da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Brnjici, Davidovi}i-dio, Dobreti}i, Kr~i}i-dio, Melina-dio, Mila{evci-dio, Zasavica-dio i Zubovi}i. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-5/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ^ITLUK 1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine ^itluk za katastarske op}ine Potpolje i Slu`anj. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine ^itluk na odr`avanje. 3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine ^itluk da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Potpolje i Slu`anj. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-4/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r. 1.

2.

3.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Broj 24 – Stranica 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE FO^A-USTIKOLINA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fo~a-Ustikolina za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-6/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE FOJNICA 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fojnica za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fojnica na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Fojnica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-7/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

1.

2.

3.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE FO^A-USTIKOLINA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fo~a-Ustikolina za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Fo~a-Ustikolina da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cvilin-dio, Filipovi}i-dio, Njuhe i Ustikolina. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-6/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE FOJNICA 1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Fojnica za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Fojnica na odr`avanje. 3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Fojnica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Crni}i II, Dusina, Gvo`|ani i Pridola. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-7/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

1.

2.

3.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 19

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE GRA^ANICA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Gra~anica za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Gra~anica na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Gra~anica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-8/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA GRADA MOSTARA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Grada Mostara za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Grada Mostara na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Grada Mostara da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-9/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE GRA^ANICA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Gra~anica za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Gra~anica na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Gra~anica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Donja Lohinja-Pribava, Miri~ina, Orahovica Gornja i Stjepan Polje. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-8/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA GRADA MOSTARA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Grada Mostara za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Grada Mostara na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Grada Mostara da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Blagaj, Buna, Gnojnice Donje, Hodbina, Jasenjani, Kosor, Malo Polje, Opine Donje, Opine Gornje, Pijesci, Podgorani I, Potoci, Prigra|ani I, Ravni i @elju{a. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-9/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

1.

2.

1.

3.

2.

4.

3.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

4.

Broj 24 – Stranica 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE JABLANICA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Jablanica za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Jablanica na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Jablanica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-11/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ILID@A Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ilid`a za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ilid`a na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ilid`a da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-10/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r. 1. 2.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE JABLANICA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Jablanica za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Jablanica na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Jablanica da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: ^ehari, Donja Jablanica i Risovac. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-11/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE ILID@A Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ilid`a za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ilid`a na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ilid`a da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bla`uj, Gladno Polje, Kobija~a, Rakovica, Rudnik i Vlakovo. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-10/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r. 1. 2.

1.

2.

3.

3.

4.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 21

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE KAKANJ Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Kakanj za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Kakanj na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Kakanj da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-12/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE LJUBU[KI 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ljubu{ki za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ljubu{ki na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ljubu{ki da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-13/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

1.

2.

3.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE KAKANJ Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Kakanj za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Kakanj na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Kakanj da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bi~er, Bilje{evo, Doboj, Donji Kakanj, Dumanac, Gora, Modrinje, Ti~i}i i Vrtili{te. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-12/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE LJUBU[KI 1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ljubu{ki za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ljubu{ki na odr`avanje. 3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ljubu{ki da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bija~a, Stubica, Studenci i Zviri}i. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-13/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

1.

2.

3.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Broj 24 – Stranica 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE OD@AK Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Od`ak za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Od`ak na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Od`ak da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-14/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE POSU[JE Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Posu{je za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Posu{je na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Posu{je da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-15/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE POSU[JE Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Posu{je za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Posu{je na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Posu{je da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Batin i [iri}a Brijeg. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-15/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE OD@AK Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Od`ak za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Od`ak na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Od`ak da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Ada-dio, Donji Svilaj, Gornja Dubica, Gornji Svilaj, Novi Grad, Poto~ani-dio, Prud-dio i Vrbovac-dio. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-14/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

1. 2.

1.

3.

2.

4.

3.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE PROZOR-RAMA 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Prozor-Rama za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 23

2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Prozor-Rama na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Prozor-Rama da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-16/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r.

odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-17/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE RAVNO Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ravno za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ravno na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ravno da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-17/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

1. 2.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE PROZOR-RAMA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Prozor-Rama za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Prozor-Rama na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Prozor-Rama da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Jakli}i, Ripci i Rumboci. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-16/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

1. 2.

3.

3.

4.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE SREBRENIK 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Srebrenik za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Srebrenik na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Srebrenik da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE RAVNO 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Ravno za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine Dvrsnica i Trebimlja, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Ravno na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Ravno da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i

Broj 24 – Stranica 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-18/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-19/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lan 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE SREBRENIK 1. Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Srebrenik za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Srebrenik na odr`avanje. 3. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Srebrenik da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Cage, Cerik, ^ekani}i, Gornji Hrgovi, Gornji Moranjci, Podpe} i Sladna I. 4. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-18/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE [IROKI BRIJEG Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine [iroki Brijeg za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine [iroki Brijeg na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine [iroki Brijeg da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-19/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

1. 2.

3.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE TOMISLAVGRAD Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Tomislavgrad za katastarsku op}inu Duvno. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarsku op}inu Duvno, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarsku op}inu Duvno. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-20/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE [IROKI BRIJEG 1. Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine [iroki Brijeg za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin. 2. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine [iroki Brijeg na odr`avanje. 3. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine [iroki Brijeg da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine Kne{polje i Ko~erin.

1. 2.

3.

4.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 25

BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE USORA Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Usora za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Usora na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Usora da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-21/11 12. aprila 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, s. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE TOMISLAVGRAD Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Tomislavgrad za katastarsku op}inu Duvno. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarsku op}inu Duvno, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Tomislavgrad da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarsku op}inu Duvno. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-20/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

1.

2.

1. 2.

3.

3.

4.

4.

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Temeljem ~lanka 60. stavak 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lanka 54. stavak 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE VITEZ Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Vitez za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Vitez na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Vitez da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-22/11 12. travnja 2011. godine Sarajevo Direktor @eljko Obradovi}, v. r.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPORABU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE USORA Stavlja se u slu`benu uporabu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Usora za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Usora na odr`avanje. Obvezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Usora da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu izmjere, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Beji}i-dio, Jele~i, Omanjska i Siv{a. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-21/11 12. travnja 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, v. r. 1.

1. 2.

2.

3.

3.

4.

4.

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije

Na osnovu ~lana 60. stav 3. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05) i ~lana 54. stav 2. Pravilnika o bazi podataka katastra nekretnina ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 21/08, 14/09 i 54/09), direktor Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove donosi

Broj 24 – Stranica 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

RJE[ENJE
O STAVLJANJU U SLU@BENU UPOTREBU BAZE PODATAKA KATASTRA NEKRETNINA (BPKN) DIJELA PODRU^JA OP]INE VITEZ Stavlja se u slu`benu upotrebu baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za dio Op}ine Vitez za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje. Baza podataka katastra nekretnina (BPKN) za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje, dostavlja se op}inskom organu uprave nadle`nom za geodetske poslove Op}ine Vitez na odr`avanje. Obavezuje se op}inski organ uprave nadle`an za geodetske poslove Op}ine Vitez da u roku od 90 (devedeset) dana otkloni gre{ke nastale u procesu premjera, uspostave i odr`avanja katastarskog operata, koje se nalaze u spiskovima gre{aka za katastarske op}ine: Bukve, Vitez i Zabilje. Ovo rje{enje stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-30-3-764-22/11 12. aprila 2011. godine Direktor Sarajevo @eljko Obradovi}, s. r.

1. 2.

7. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,009. 8. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,037. Broj 19 Direktor 28. aprila/travnja 2011. godine Dervi{ \ur|evi}, s. r.

ISPRAVKE
Zbog korekcije Indeksa potro{a~kih cijena za januar i februar 2011. godine dajemo ispravku koeficijenata rasta cijena u Federaciji Bosne i Hercegovine u januaru i februaru 2011. objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 14 od 30. 03. 2011. godine.

3.

ISPRAVKA
KOEFICIJENATA RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U JANUARU/SIJE^NJU 2011. GODINE objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 14 od 30. 03. 2011: 1. U koeficijentima broj 5, 6 i 7 broj "0,014" zamjenjuje se brojem "0,013"; 2. U koeficijentu broj 8 broj "0,026" zamjenjuje se brojem "0,025". Direktor 29. aprila/travnja 2011. godine Dervi{ \ur|evi}, s. r.

4.

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
KOEFICIJENTI
1. 2. 3. 4. 5. 6. RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U MARTU/O@UJKU 2011. GODINE Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,007. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,026. Koeficijent prosje~nog mjese~nog rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,009. Koeficijent rasta cijena proizvo|a~a industrijskih proizvoda u mjesecu martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na isti mjesec prethodne godine je 0,049. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena u mjesecu martu/o`ujku 2011. godine u odnosu na prethodni mjesec je 0,008. Koeficijent rasta potro{a~kih cijena od po~etka godine do kraja marta/o`ujka je 0,026.

ISPRAVKA
KOEFICIJENATA RASTA CIJENA U FEDERACIJI BiH U FEBRUARU/VELJA^I 2011. GODINE objavljenih u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 14 od 30. 03. 2011: 1. U koeficijentu broj 6 broj "0,019" zamjenjuje se brojem "0,018"; 2. U koeficijentu broj 8 broj "0,030" zamjenjuje se brojem "0,029". Direktor 29. aprila/travnja 2011. godine Dervi{ \ur|evi}, s. r.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 27

KAZALO

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 Rje{enje broj 03/05-31-329/2011 Rje{enje broj 03/05-31-329-1/2011 Rje{enje broj 03/05-31-293/2011 Rje{enje broj 03/05-31-293-1/2011 Rje{enje broj 03/05-31-293-2/2011 Rje{enje broj 03/05-31-293-3/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-1/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-2/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-3/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-4/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-5/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-6/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-7/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-8/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-9/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-10/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-11/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-12/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-13/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-14/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-15/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-16/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-17/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-18/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-19/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-20/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-21/2011 Rje{enje broj 03/05-31-238-22/2011 1 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10

524 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za francuski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 525 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 526 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Novom Travniku 527 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Novom Travniku 528 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Novom Travniku 529 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 530 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 531 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Biha}u 532 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 533 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 534 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Tuzli 535 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Gora`du 536 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u [irokom Brijegu 537 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u [irokom Brijegu

13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 15 15 15 15

FEDERALNA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE
Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Bosanska Krupa (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Bosanska Krupa (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Bugojno (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Bugojno (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine ^apljina (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine ^apljina (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine ^itluk (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine ^itluk (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Dobreti}i (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Dobreti}i (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Fo~a-Ustikolina (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Fo~a-Ustikolina (bosanski jezik) 15 15 16 16 16 16 16 17 17 17 17 18

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
512 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 513 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 514 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za francuski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 515 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za talijanski / italijanski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 516 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za latinski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 517 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za turski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 518 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za perzijski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Sarajevu 519 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 520 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 521 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za francuski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Mostaru 522 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za engleski jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 523 Dopuna liste stalnih sudskih tuma~a za njema~ki jezik za podru~je Kantonalnog suda u Zenici 11 11 11 12 12 12 12 12 12 13 13 13

Broj 24 – Stranica 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Fojnica (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Fojnica (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Gra~anica (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Gra~anica (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Grada Mostara (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Grada Mostara (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ilid`a (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ilid`a (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Jablanica (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Jablanica (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Kakanj (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Kakanj (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ljubu{ki (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ljubu{ki (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Od`ak (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Od`ak (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Posu{je (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Posu{je (bosanski jezik)

18 18 18 19 19 19 20 20 20 20 20 21 21 21 21 22 22 22

Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Prozor-Rama (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Prozor-Rama (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ravno (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Ravno (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Srebrenik (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Srebrenik (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine [iroki Brijeg (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine [iroki Brijeg (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Tomislavgrad (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Tomislavgrad (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Usora (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Usora (bosanski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu uporabu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Vitez (hrvatski jezik) Rje{enje o stavljanju u slu`benu upotrebu baze podataka katastra nekretnina (BPKN) dijela podru~ja Op}ine Vitez (bosanski jezik)

22 23 23 23 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u martu/o`ujku 2011. godine 26

ISPRAVKE
Ispravka koeficijenata rasta cijena u Federaciji BiH u januaru/sije~nju 2011. godine Ispravka koeficijenata rasta cijena u Federaciji BiH u februaru/velja~i 2011. godine 26 26

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 29

Broj 24 – Stranica 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 24 – Stranica 31

Broj 24 – Stranica 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Nakladnik: Javno poduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica D`. Bijedi}a 39 - Po{tanski fah 3 - Ravnatelj i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefon - Ravnatelj: 722-061 - Pretplata: 722-054, fax: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, fax: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Centrala: 722-030 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK dd BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - Tisak: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za tiskaru: Mevludin Hamzi} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obvezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Izdanje na hrvatskom, srpskom i bosanskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: http: //www.sluzbenilist.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 24

Ponedjeljak, 9. 5. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE

Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ORA[JE, sa sjedi{tem u Ora{ju, Tre}a ulica bb. (SR-7/10-[B)

UPIS U SUDSKI REGISTAR

[IROKI BRIJEG
Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001530 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica LIVNO, sa sjedi{tem u Livnu, Kneza Mutimira 42/1. (SR-1/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001531 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica VITEZ, sa sjedi{tem u Vitezu, Prodajni centar PC-96. (SR-2/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001532 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica BIJELJINA, sa sjedi{tem u Bijeljini, Trg Kralja Petra I br. 1. (SR-3/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001533 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ^ITLUK, sa sjedi{tem u ^itluku, Trome|a bb (PC MALI[I]). (SR-4/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001534 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica TUZLA, sa sjedi{tem u Tuzli, Univerzitetska 16. (SR-5/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001526 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica TE[ANJ, sa sjedi{tem u Te{nju, Kra{evo bb. (SR-6/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001524 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001529 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica SARAJEVO, sa sjedi{tem u Sarajevu, A. [a}irbegovi} bb, Hrasno II. (SR-8/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001528 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ^APLJINA, sa sjedi{tem u ^apljini, Mate Bobana bb. (SR-9/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001527 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica GRUDE, sa sjedi{tem u Grudama, Dr. Franje Tu|mana 66. (SR-10/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001520 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz Sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica MOSTAR, sa sjedi{tem u Mostaru, Stjepana Radi}a 31. (SR-11/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001521 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica KISELJAK, sa sjedi{tem u Kiseljaku, Bana Jela~i}a bb. (SR-12/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001523 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica GRA^ANICA, sa sjedi{tem u Gra~anici, Industrijska zona bb (TC ETNA). (SR-13/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001522 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica ZENICA, sa sjedi{tem u Zenici, Kamberovi}a ~ikma bb. (SR-14/10-[B)

Broj 24 - Stranica 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001525 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se iz sudskog registra podru`nica subjekta upisa pod nazivom: PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica @EP^E, sa sjedi{tem u @ep~u, Ulica Prva bb (PSC LIBERTAS). (SR-15/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001593 od 29. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Dru{tvo PAVONE d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a 96, mijenja naziv Dru{tva, tako da }e novi naziv Dru{tva biti PAVO d.o.o. [iroki Brijeg. Ostali upisi ostaju neizmijenjeni. (SR-16/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001463 od 16. 12. 2009. godine, u Registar suda upisao je podatke o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u. OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU PLOVILA d.o.o. Posu{je, PLOVILA d.o.o. Posu{je, Stjepana Radi}a 32, Posu{je, Posu{je, 64-01-0223-09, 4272305550005 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Mrvelj Danijel, A. B. [imi}a 12, Posu{je, li~na karta: 06DTA9892 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 2000 Upla}eni kapital: 2000 Mrvelj Danijel ugovoreni: 2000, procenat: 100% ZASTUPNICI Primorac Ivan, adresa: Tihaljina, Nezdravica 290, Grude, li~na karta: 09DSB2382, direktor, bez ograni~enja. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U UNUTRA[NJEM PROMETU 35.110 Izgradnja i popravak brodova, 35.120 Izgradnja i popravak ~amaca za odmor i razonodu i sportskih ~amaca, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko `eljeznom robom,

instalacijskim materijalom i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta. DJELATNOST POSLOVNOG SUBJEKTA U SPOLJNOTRGOVINSKOM/ VANJSKOTRGOVINSKOM PROMETU - Trgovina na veliko prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti, - Usluge me|unarodnog prijevoza putnika i robe, - Zastupanje stranih pravnih osoba. (SR-17/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001142 od 15. 10. 2009. godine, upisao je u Registar suda podatke o istupanju ~lana iz dru{tva i prijenosu udjela. OSNOVNI PODACI O POSLOVNOM SUBJEKTU PLANINSKI BISER d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Rakitno - Posu{je, PLANINSKI BISER d.o.o. Rakitno - Posu{je, Rakitno bb, Posu{je, Posu{je, 64-01-0171-09 (stari broj 1-3968), 4272161020006, 272161020006 OSNIVA^I/^LANOVI POSLOVNOG SUBJEKTA Kolobari} Oliver, Dr. A. Star~evi}a 70, Mostar, li~na karta: 09BDL1032 KAPITAL POSLOVNOG SUBJEKTA Ugovoreni kapital: 10000 Upla}eni kapital: 10000 Kolobari} Oliver ugovoreni: 10000, procenat: 100% ZASTUPNICI Kolobari} Ivana, adresa: Toki}i bb, Vrpolje, li~na karta: 08DTB2581, direktor, bez ograni~enja (SR-18/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001376 od 26. 11. 2009. godine, upisao je u Registar suda podatke o istupanju ~lana iz dru{tva i prijenosu udjela. Na temelju ~lanka 20. Statuta dru{tva jedini ~lan Dru{tva POING d.o.o. POSU[JE, Josip Budimir iz Posu{ja, dana 8. listopada 2009. godine donosi Odluku o promjeni Uprave dru{tva i usugla{avanju djelatnosti POING d.o.o. POSU[JE. Razrje{uje se du`nosti dosada{nji direktor Dru{tva Josip Budimir iz Posu{ja, Vinjani bb, JMB 2504956153358. Istovremeno se za direktora Dru{tva imenuje Natalija Grubi{i} iz Posu{ja, Antuna Mihanovi}a bb, JMB 0802973158359, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja.

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 3

Postoje}e djelatnosti unutarnjeg prometa usugla{avaju se s va`e}om nomenklaturom djelatnosti utvr|enom Odlukom o klasifikaciji djelatnosti u BiH. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-19/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001492 od 4. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: P [PORT d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Trebinju. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: P [PORT d.o.o. za trgovinu i usluge [iroki Brijeg - Podru`nica PRIMASPORT 2 Trebinje. Sjedi{te Podru`nice je u Trebinju na poslovnoj adresi Kralja Petra I oslobodioca br. 2. Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnosti Dru{tva. Radom Podru`nice upravljat }e Dra`en Sesar iz [irokog Brijega, rukovoditelj Podru`nice, zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. (SR-20/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-000752 od 10. 7. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Osnivanje dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u prema Odluci br. OPU-IP: 165/09 od 3. 6. 2009. godine. Tvrtka ovoga Dru{tva je: MK - MONOLIT d.o.o. Posu{je. Sjedi{te Dru{tva je: Posu{je, Vir bb. Osniva~ Dru{tva je Pero Kevilj iz Posu{ja, Fra Grge Marti}a, JMB 1307986153359. Osniva~ Dru{tva ula`e u ovo Dru{tvo novac u iznosu 2.000,00 KM, {to ~ini njegov udjel u Dru{tvu (100%). Temeljni kapital ovoga Dru{tva iznosi 2.000,00 KM. Dru{tvo obavlja slijede}u djelatnost u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu: Va|enje ugrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, kre~njaka i krede, {kriljaca, {ljunka i pijeska, ostalih ruda i kamena, d.n., Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, mineralne vode, osvje`avaju}ih pi}a, rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove, impregnacija drveta, nesastvaljenog materijala za podove, furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, gra|evinske stolarije i elemenata, ambala`e od drveta, ostalih proizvoda od drveta, Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, gotove betonske smjese, maltera, vlaknastih zacementiranih proizvoda, ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i umjetnog kamena, Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, Proizvodnja brusnih proizvoda, ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, Ru{enje i razbijanje objekata i zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnja prometnica, zrakoplovnih pista i sportskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalacija, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, sa rukovateljem, Trgovina motornim vozilima na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motociklima i njihovim dijelovima i priborom na veliko, na malo, Posredovanje u trgovini motociklima i njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motocikla, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, gorivima, rudama metala i industrijskim kemikalijama, drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima, namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom `eljezarskom robom, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, hranom, pi}ima i duhanom, specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, cvije}em i rastinjem, `ivim `ivotinjama, sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, sirovim duhanom, vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima, alkoholnim i drugim pi}ima, duhanskim proizvodima, {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, ostalom hranom uklju~uju}i i ribe, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, odje}om, obu}om, elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, ostalim proizvodima za ku}anstvo, ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, metalima i metalnim rudama, drvom, gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, metalnom robom.cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i

grijanje, kemijskim proizvodima, ostalim poluproizvodima, otpacima i ostacima, alatnim strojevima, strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, ostalim uredskim strojevima i opremom, ostalim elektronskim dijelovima i opremom, ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, ukjlju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za osobni ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, mesom i proizvodima od mesa, ribom, ljuskarima i meku{cima, kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, alkoholnim i drugim pi}ima, proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, namje{tajem, opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, metalnom robom, bojama, staklom, knjigama, novinama i pisa}im materijalom, uredskom opremom i ra~unalima, satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, sportskom opremom, igrama i igra~kama, cvije}em, gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo polovnom robom, u prodavaonicama, preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, na {tandovima i tr`nicama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, radio i televizijskih aparata, ostalih elektri~nih aparata za ku}anstvo, satova i nakita, Popravak, d.n., Hoteli i moteli s restoranom, bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Kampovi i logori{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Katering, Prijevoz putnika u cestovnom prometu, u gradskom prometu, robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Financijski zakup (lizing), Pomo}ne djelatnosti u financijskom posredovanju, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Usluge pakiranja, Vanjska trgovina: uvoz, izvoz roba u skladu s registriranom djelatno{}u u unutarnjem prometu, Izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, Usluge me|unarodnog prijevoza putnika i robe, Zastupanje stranih pravnih osoba. Uprava - direktor Dru{tva Pero Kevilj, zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgova~kom prometu bez ograni~enja u okviru upisane djelatnosti. (SR-21/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001384 od 4. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Pere Stipi} iz Posu{ja osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u. Dru{tvo }e poslovati pod tvrtkom: ANTIK d.o.o. POSU[JE. Sjedi{te Dru{tva je u Posu{ju na poslovnoj adresi Vir bb. Za osnivanje i po~etak rada Dru{tva osnivatelj osigurava sredstva odnosno temeljni kapital u iznosu 2.000,00 KM - u novcu. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: Uzgoj `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., Uzgoj povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Uzgoj vo}nih sadnica, Uzgoj sadnica loze, Vinogradarstvo, Uzgoj vo}a, Uzgoj biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, Uzgoj goveda za priplod, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Uzgoj svinja, Uzgoj peradi, Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., Uzgoj usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Proizvodnja i konzerviranje mesa, Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~jeg mesa, Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, Prerada i konzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a. GRADITELJSTVO Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, Visokogradnja, Izgradnja objekata niskogradnje, Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, Izgradnj; prometnica, aerodromskih pista i {portskih terena, Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata. Ostali gra|evinsk radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, Izolacijski radovi, Postavljanje cijevnih instalaciji, Ostali instalacijski radovi, Fasadni i {trukaturni radovi, Ugradnja stolarije, Postavljanje podnih i zidnih obloga, Farbarski radovi, Staklarski radovi, Ostali zavr{ni radovi, Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovateljem. TRGOVINA NA VELIKO I TRGOVINA NA MALO, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina

Broj 24 - Stranica 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovime, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering, Prijevoz robe u cestovnom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa glase: vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, usluge me|unarodne {pedicije, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacionog skladi{ta, izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje izvo|enja investicijskih radova stranoj osobi u zemlji, ugostiteljske usluge s inozemstvom, prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu.

Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan: Pere Stipi} iz Posu{je - direktor Dru{tva s ovla{tenjem zastupanja i predstavljanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa bez ograni~enja. (SR-22/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001566 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Na temelju ~lanka 42. Statuta SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Skup{tina Dru{tva odr`ana dana 10. prosinca 2009. godine, donosi Odluku o pro{irenju djelatnosti Dru{tva SJEMENARNA d.o.o. [IROKI BRIJEG. Djelatnosti unutarnjeg prometa pro{iruju se sljede}im djelatnostima: Poljoprivredne ljekarne, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n. Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine (menze), Ketering, ^i{}enje objekata. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-23/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000005 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U registarskom odjelu Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg izvr{ena je promjena naziva za podru`nicu dru{tva u Gorici, te nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Gorici glasi: LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA GORICA (SR-24/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000004 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U registarskom odjelu Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg izvr{ena je promjena naziva za podru`nicu dru{tva u Doljanima, te nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Doljanima glasi: LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA DOLJANI (SR-25/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-10-000003 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U registarskom odjelu Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg izvr{ena je promjena naziva za podru`nicu dru{tva u Grudama, te nakon izvr{ene promjene naziv podru`nice dru{tva u Grudama glasi: LI-[PED d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica [PEDICIJA GRUDE (SR-26/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001594 od 28. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odlukom o usugla{avanju i pro{irenju djelatnosti dru{tva DALMI d.o.o. Ljubu{ki, koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU-IP: 253/2009 od 24. 11. 2009. godine, dru{tvo DALMI d.o.o. Ljubu{ki izvr{ilo je uskla|ivanje djelatnosti unutarnjeg prometa sa va`e}om nomenklaturom djelatnosti u BiH, te pro{irilo djelatnosti, pa su sukladno tome djelatnosti dru{tva DALMI d.o.o. Ljubu{ki u unutarnjem prometu: Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, Vinogradarstvo, Gajenje vo}a, Prerada i konzerviranje krumpira, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, Proizvodnja vina (gro`|e), Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Usluge pakiranja. Djelatnosti vanjskotrgovinskog prometa ostaju nepromijenjene. (SR-27/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001617 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: FRANK - TRGOVINA d.o.o. GRUDE vlastitim sredstvima osniva Podru`nicu Dru{tva u Sarajevu. Podru`nica }e poslovati pod tvrtkom: FRANK - TRGOVINA

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 5

d.o.o. GRUDE - Podru`nica SARAJEVO. Sjedi{te Podru`nice je u Sarajevu na poslovnoj adresi Dr. Fetaha Be}irbegovi}a 45. Djelatnosti Podru`nice u unutarnjem prometu su u okviru upisanih djelatnosti mati~nog dru{tva. Radom Podru`nice upravljat }e Mersad Mahi} iz Sarajeva, rukovoditelj Podru`nice zastupa i predstavlja Podru`nicu bez ograni~enja. (SR-28/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001163 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Dana 31. 7. 2009. godine Skup{tina Odvjetni~kog dru{tva MILAS, MARTINOVI] & PARTNERI d.o.o. Ljubu{ki, Zrinski Frankopana 36, donijela je Odluku o osnivanju Podru`nice Dru{tva u Tomislavgradu na adresi: Tomislavgrad, Mati}a pazari{te 2, a koja je notarski obra|ena u notarskoj ispravi OPU-IP: 156/2009 od 31. 7. 2009. godine kod notara Zdenka Pulji}a, sa sjedi{tem u Ljubu{kom. Odlukom je imenovan rukovoditelj Podru`nice u Tomislavgradu gospo|a Kraljevi} Sanja iz Tomislavgrada, Mati}a pazari{te bb. Podru`nica }e obavljati djelatnosti registrirane za mati~no dru{tvo. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-29/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001164 od 18. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Dana 31. 7. 2009. godine Skup{tina Odvjetni~kog dru{tva MILAS, MARTINOVI] & PARTNERI d.o.o. Ljubu{ki, Zrinski Frankopana 36, donijela je Odluku o osnivanju Podru`nice dru{tva u Sarajevu na adresi: Sarajevo, Azize [a}irbegovi} 10, Novo Sarajevo, a koja je notarski obra|ena u notarskoj ispravi OPU-IP: 155/2009 od 31. 7. 2009. godine kod notara Zdenka Pulji}a, sa sjedi{tem u Ljubu{kom. Odlukom je imenovan rukovoditelj Podru`nice u Sarajevu, Alijagi} D`enan iz Sarajeva, Behd`eta Muteveli}a 27. Podru`nica }e obavljati djelatnosti registrirane za mati~no dru{tvo. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-30/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001561 od 13. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Marko Ljubi}, sin Jerke, JMBG 0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8, osnivatelj je dru{tva ~ija tvrtka glasi: MARKELI d.o.o. Sjedi{te Dru{tva je: [iroki Brijeg, ul. Dr. Jure Grubi{i} 45. Djelatnosti Dru{tva u unutarnjem prometu su: 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motorkota~a, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i

televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima, 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama, pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo {portskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, 52.500 Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli, bez restorana, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i kampirali{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kavane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom prometu, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom prometu, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, 60.240 Prijevoz robe u drumskom prometu, 61.100 Pomorski promet i promet u priobalnim morskim vodama, 62.100 Zra~ni promet (linijski), 62.200 Zra~ni promet, izvanredni (~arter), 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u prometu, 64.120 Kurirske djelatnosti, osim djelatnosti javnih po{ta, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama, preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava, 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima, 71.230 Iznajmljivanje zrakoplovnih prometnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u svezi ra~unalne opreme (hardwer), 72.210 Izrada softwarea 72.220 Ostale konsultantske usluge i izradasoftwarea, 72.30 Obrada podataka, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizijski poslovi; savjetodavni poslovi u svezi poreza, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja,74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje,74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i promid`be, 74.700 ^i{}enje objekata,74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakiranja, 74.850 Tajni~ke i prevoditeljske djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje stranih pravnihosoba i prodaja strane robe s konsignacijskog skladi{ta, - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, - Prijevoz robe u

Broj 24 - Stranica 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

me|unarodnom cestovnom prometu, - Ugostiteljske i turisti~ke usluge s inozemstvom u okviru registriranih. Temeljni kapital Dru{tva je 2.000,00 KM (dvijetisu}e konvertibilnihmaraka) koje u Dru{tvo u novcu unosi osnivatelji Marko Ljubi}, sin Jerke, JMB 0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8. Upravu Dru{tva ~ini jedan ~lan, direktor Dru{tva: Marko Ljubi}, sin Jerke, JMB 0311981150010 iz Mostara, ul. Nikole [ubi}a Zrinskog 8, koji zastupa Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu bez ograni~enja. (SR-31/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001323 od 6. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Dana 9. 10. 2009. godine gospodarsko dru{tvo Javno komunalno poduze}e LJUBU[KI d.o.o. Ljubu{ki, sa sjedi{tem Dru{tva u Ljubu{kom, Kralja Zvonimira 27, po Nadzornom odboru Dru{tva sukladno Statutu Dru{tva, imenovalo je za direktora Dru{tva Bradvica Gordana Iz Ljubu{kog, Veljaci bb, JMB 1001962152732, dipl. ing. agronomije, koji posjeduje osobnu iskaznicu br. 07DRC1345, izdanu u MUP ZHK Ljubu{ki, i isti ima ovlasti: Samostalno u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada izuzev u slu~aju sklapanja ugovora i sl., ~ija vrijednost prelazi 50.000,00 KM, za {to mu je potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Bradvica Gordan je do sada bio v.d. direktora Dru{tva. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-32/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-000595 od 15. 5. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odluka o osnivanju dru{tva sa ogtrani~enom odgovorno{}u br. OPU: 3110/08 od 15. 12. 2008. godine dru{tva POMIL MLJEKARA d.o.o. Posu{je, osniva~ i direktor Dru{tva je Andrija Juki}, JMB 2805974153357. Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, Uzgoj ovaca i koza, Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., Proizvodnja sirovih ulja i masti, Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., Proizvodnja mineralne vode, Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo odje}om Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Prijevoz robe u cestovnom prometu, ^i{}enje objekata. (SR-33/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001533 od 28. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odlukom OPU-IP: 327/2009 od 9. 12. 2009. godine, Ljilja Zeli} iz Hardomilja, Ljubu{ki, osniva~ dru{tva pod tvrtkom: AC - ZELI] LKV d.o.o. Ljubu{ki, promijenila je osobu ovla{tenu za zastupanje Dru{tva u unutarnjem i

vanjskotrgovinskom prometu - direktora, tako da }e Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu zastupati Miro Kati}, direktor Dru{tva, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti, a dosada{nji direktor Dru{tva Ljilja Zeli}, ima se brisati iz sudskog registra. (SR-34/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001133 od 7. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odlukom o osnivanju dru{tva s ograni~enom odgovornosti EUTERPA d.o.o., koja je notarski obra|ena od strane notara Tome [imi}a iz Ljubu{kog, pod poslovnim brojem OPU-IP: 185/2009 od 31. 8. 2009. godine, osniva~ i jedini ~lan Dru{tva, Ljubica Benovi}, JMB 2411955156630, s prebivali{tem na adresi Drinovci bb, Sredi{te, op}ina Grude, osniva dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u pod nazivom EUTERPA d.o.o. Drinovci - Grude. Skra}eni naziv Dru{tva je EUTERPA d.o.o., a sjedi{te Dru{tva je na poslovnoj adresi Drinovci bb, Grude. Temeljni kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM i u cijelosti je upla}en u novcu. Dru{tvo }e u unutarnjem prometu obavljati slijede}e djelatnosti: Naklada knjiga, Naklada novina, Naklada ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, Naklada zvu~nih zapisa, Ostala nakladni~ka djelatnost, Tiskanje novina, Tiskanje d.n., Knjigove`a~ki radovi, Pripremne djelatnosti u svezi tiskanja, Pomo}ne djelatnosti u svezi tiskanja, Umna`anje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, Umna`anje (reprodukcija) videozapisa, Umna`anje (reprodukcija) ra~unalnih zapisa, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om, Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 7

drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Hoteli i moteli s restoranom, Hoteli i moteli bez restorana, Dje~ja i omladinska odmarali{ta, Planinarski domovi i ku}e, Kampovi i kampirali{ta, Ostali smje{taj za boravak turista, Ostali smje{taj, d.n., Restorani, Barovi, Bifei (buffet), Kavane, Kantine, Ketering, Ostali prijevoz putnika u kopnenom prometu, Prijevoz robe u drumskom prometu, Skladi{ta i stovari{ta, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Djelatnost drugih posrednika u prometu, Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid`bem, Ostale poslovne djelatnosti, d.n., Djelatnost objekata za kulturne priredbe, Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, Ostale zabavne djelatnosti, d.n. U vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati djelatnosti: Vanjska trgovina (uvoz-izvoz) proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa, Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica, Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, Zastupanje stranih pravnih osoba i prodaja strane robe s konsignacijskih skladi{ta, Usluge me|unarodne {pedicije, Prijevoz robe i putnika u me|unarodnom cestovnom prometu, Marketing. Na mjesto direktora dru{tva EUTERPA d.o.o., imenovana je Ljubica Benovi}, JMB 2411955156630, s prebivali{tem na adresi Drinovci bb, op}ina Grude, koja posjeduje osobnu iskaznicu BiH, serijski broj 09DSB3415, izdanu na dan 14. 4. 2009. godine od strane MUP-a ZHK Grude, s ovla{tenjem da zastupa i predstavlja Dru{tvo u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu samostalno i pojedina~no bez ograni~enja. (SR-35/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001447 od 11. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u br. OPU-IP: 340/09 od 27. 8. 2009. godine dru{tva BIOMAX d.o.o. Posu{je, osniva~ je BIOMAX poduze}e za usluge, trgovinu na veliko i malo, proizvodnju, uvoz-izvoz d.o.o. Zagreb, direktor Dru{tva je Antonija Boras, JMB 0608982155019. Trgovina motornih vozila na veliko, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motornih vozila na veliko, Trgovina motornih vozila na malo, Posredovanje u trgovini motornim vozilima, Odr`avanje i popravak motornih vozila, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, Trgovina motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom na malo, Posredovanje u trgovini motorkota~ima, njihovim dijelovima i priborom, Odr`avanje i popravak motorkota~a, Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, Posredovanje u trgovini ma{inama,industrijskom opremom, brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za ku}anstvo i metalnom i `eljeznom robom, Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, Trgovina na veliko cvije}em i raslinjem, Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, Trgovina na veliko sirovim duhanom, Trgovina na veliko vo}em i povr}em, Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, Trgovina na veliko kavom, ~ajevima, kakaom i za~inima, Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu,

ljuskare i meku{ce, Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, Trgovina na veliko tekstilom, Trgovina na veliko odje}om, Trgovina na veliko obu}om Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za ku}anstvo i radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetima i sredstvima za ~i{}enje, Trgovina na veliko parfumerijskim i kozmeti~kim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i plinovitim gorivima i sli~nim proizvodima, Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, Trgovina na veliko drvetom, Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, Trgovina na veliko otpacima i ostacima, Trgovina na veliko alatnim strojevima, Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo, Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje, Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom, Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom, Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju, Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktora, Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo vo}em i povr}em, Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, Trgovina na malo ribom, Ijuskarima i meku{cima, Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, Trgovina na malo proizvodima od duhana, Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, Trgovina na malo tekstilom, Trgovina na malo odje}om, Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, Trgovina na malo namje{tajem, Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za ku}anstvo, d.n., Trgovina na malo elektri~nim aparatima za ku}anstvo, radio i televizijskim ure|ajima, Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, Trgovina na malo uredskom opremom i ra~unalima, Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, Trgovina na malo {portskom opremom, Trgovina na malo igrama i igra~kama, Trgovina na malo cvije}em, Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama, Trgovina na malo rabljenom robom, u prodavaonicama, Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{ta, Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavaonica, Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., Financijski zakup (lizing), Stvaranje novih nekretnina za prodaju, Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un Agencije za nekretnine, Upravljanje nekretninama preko posrednika, Odr`avanje i popravak uredskih, ra~unskih i ra~unalnih strojeva, Ostale srodne ra~unalne djelatnosti, Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, Prire|ivanje sajmova, Ostale usluge reklame i promid`be. (SR-36/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001608 od 29. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odlukom br. 1/2009 od 5. 12. 2009. godine, Milenko Ni`i} iz Crvenog Grma 13, Ljubu{ki, osniva~-direktor dru{tva pod tvrtkom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, odlu~io je da prestaje sa radom Podru`nica navedenog dru{tva pod nazivom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki Podru`nica Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Kolodvorska 12, te se ima brisati iz sudskog registra. (SR-37/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001607 od 29. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odlukom br. 2/2009 od 5. 12. 2009. godine, Milenko Ni`i} iz Crvenog grma 13, Ljubu{ki, osniva~-direktor dru{tva pod tvrtkom: NI@I]-[PORT export-import d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, odlu~io je da prestaje sa radom Podru`nica navedenog dru{tva koja pod nazivom: NI@I]-[PORT d.o.o. za trgovinu i usluge Ljubu{ki, Podru`nica Kakanj, sa sjedi{tem u Kaknju, Alije Izetbegovi}a bb, te se ima brisati iz sudskog registra. (SR-38/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001605 od 5. 1. 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke:

Broj 24 - Stranica 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Na temelju ~lanka 43. Statuta, jedini ~lan dru{tva VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani - Posu{je, Veljko Lon~ar iz Posu{ja, Vinjani bb, JMB 1804960153354, dana 10. prosinca 2009. godine u Posu{ju donosi Odluku o promjeni rukovoditelja podru`nica u Bijeljini i Br~kom. Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Br~kom Slavi{a Kosani} iz Bijeljine, Me|a{i bb JMB 0702981150001. Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice u Br~kom imenuje Milanka Lazi} iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMB 1906972185860. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. (SR-39/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001606 od 30. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Na temelju ~lanka 43. Statuta, jedini ~lan dru{tva VOKEL trgovinsko i uslu`no dru{tvo import-export d.o.o. Vinjani - Posu{je, Veljko Lon~ar iz Posu{ja, Vinjani bb, JMB 1804960153354, dana 10. prosinca 2009. godine u Posu{ju donosi Odluku o promjeni rukovoditelja podru`nica u Bijeljini i Br~kom Razrje{uje se du`nosti rukovoditelja Podru`nice u Bijeljini: Slavi{a Kosani} iz Bijeljine, Me|a{i bb JMB 0702981150001. Istovremeno se za rukovoditelja Podru`nice u Bijeljini imenuje: Milanka Lazi} iz Bijeljine, Me|a{i bb, JMB 1906972185860. Rukovoditelj Podru`nice ovla{ten je zastupati i predstavljati Podru`nicu u svezi poslovanja Podru`nice bez ograni~enja. (SR-40/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001449 od 30. 11. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo OSCAR d.o.o. [iroki Brijeg, izvr{ena je promjena adrese i naziva sjedi{ta, tako da novi naziv i adresa Podru`nice Dru{tva u Mostaru glasi: "Oscar" d.o.o. [iroki Brijeg - Podru`nica MOSTAR, Dubrova~ka bb. U dru{tvu OSCAR d.o.o. [iroki Brijeg, za Podru`nicu Dru{tva u Mostaru izvr{ena je promjena osobe ovla{tene za zastupanje podru`nice na slijede}i na~in: Bri{e se Vera Jozi}, a upisuje Zora Barbari}, iz [irokog Brijega, [trosmajerova 6, JMB 3009977157380, zastupa i predstavlja Podru`nicu Dru{tva samostalno i bez ograni~enja. (SR-41/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001602 od 30. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za Dru{tvo LAKTAT d.o.o. Posu{je, Gornji Juki}i bb, izvr{ena je promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Dru{tva, te je ujedno izvr{ena dopuna djelatnosti u unutarnjem prometu. Bri{e se Boris Sli{kovi}, JMB 0707958152384, Trn bb. Upisuje se Drago Ivankovi}, JMB 2509961152418 iz [irokog Brijega, Ivankovi}a Dolac 116, direktor zastupa i predstavlja Dru{tvo bez ograni~enja, osim u poslovima kupnje i prodaje osnovnih sredstava, zadu`enja kreditima i hipotekarnim poslovima, za {to mu je potrebna suglasnost ~lana Dru{tva. Djelatnosti Dru{tva LAKTAT d.o.o. Posu{je koje Dru{tvo obavlja u unutarnjem prometu dopunjuju se na na~in da se ve} registriranim djelatnostima Dru{tva u unutarnjem prometu dodaju slijede}e djelatnosti: 01.213 Uzgoj goveda za priplod; 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacijskih povr{ina; 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira; 28.520 Temeljni strojarski radovi; 29.120 Proizvodnja pumpi i kompresora; 29.130 Proizvodnja slavina i ventila; 29.240 Proizvodnja ostalih strojeva op}e namjene d.n.; 29.320 Proizvodnja ostalih strojeva za poljoprivredu i {umarstvo; 29.530 Proizvodnja strojeva za industriju hrane, pi}a i duhana; 45.410 Fasaderski i {trukaturni radovi; 45.420 Ugradnja stolarije; 45.441 Farbarski radovi; 45.450 Ostali zavr{ni radovi; 51.810 Trgovina na veliko alatnim strojevima; 51.820 Trgovina na veliko strojevima za rudarstvo i gra|evinarstvo; 51.830 Trgovina na veliko strojevima za industriju tekstila i strojevima za {ivanje i pletenje; 51.840 Trgovina na veliko ra~unalima, perifernom opremom i softwareom; 51.850 Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom; 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremama; 51.870 Trgovina na veliko ostalim strojevima za industriju, trgovinu i navigaciju; 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore; 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un; 55.402 Bifei (buffet); 60.101 Prijevoz putnika i robe; 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju; 70.120 Kupnja i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un; 70.310 Agencija za nekretnine; 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika; 71.210 Iznajmljivanje ostalih

kopnenih prometnih sredstava; 71.220 Iznajmljivanje sredstava za prijevoz vodenim putevima; 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih strojeva i opreme; 71.320 Iznajmljivanje strojevca i opreme za gra|evinarstvo; 71.330 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uklju~iuju}i i ra~unala; 72.210 Izrada softwarea; 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja; 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza; 74.401 Prire|ivanje sajmova; 74.870 Ostale poslovne djelatnosti. (SR-42/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001601 od 29. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: U sudskom registru Op}inskog suda u [irokom Brijegu, za dru{tvo FARMKO d.o.o. [iroki Brijeg, Fra Didaka Bunti}a bb, izvr{ena je promjena rukovoditelja Podru`nice - Veleprodaja Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Bi{}e polje bb. Bri{e se dosada{nji rukovoditelj Drago Ivankovi}, JMB 2509961152418, iz [irokog Brijega, Ivankovi}a Dolac 116. Upisuje se Mladen Bo{njak, JMB 0411959151644 iz Gruda, Dr. Franje Tu|mana bb. Podru`nica Veleprodaja Mostar }e obavljati djelatnosti iz okvira registriranih djelatnosti mati~nog dru{tva. (SR-43/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001563 od 30. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Odluka o promjeni direktora od 5. 12. 2009. godine Dje~ijeg vrti}a MaMa Posu{je. (SR-44/10-[B) Op}inski sud u [irokom Brijegu, Rje{enjem broj 064-0-Reg-09-001614 od 30. 12. 2009. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Ugovorom o prijenosu udjela od 17. 12. 2009. u dru{tvu L.Z. GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG, iz Dru{tva istupa dosada{nji ~lan Mirko Zelenika i svoj udio u vrijednosti od 1.000,00 KM prenosi na Antonia Leku koji postaje jedinim ~lanom Dru{tva i vlasnikom udjela od 2.000,00 KM, {to predstavlja 100% od temeljnog kapitala Dru{tva. Na temelju ~lanka 311. stavak 2. Zakona o gospodarskim jedini ~lan Dru{tva L.Z. GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG, Antonio Leko iz [irokog Brijega, dana 17. prosinca 2009. godine, donosi Odluku o promjeni izvr{nog direktora L.Z. GRADNJA d.o.o. [IROKI BRIJEG. Razrje{uje se du`nosti dosada{nji ~lan Uprave - izvr{ni direktor Dru{tva: Mirko Zelenika iz [irokog Brijega, Gornji Gradac bb, JMB 1310975152386. Istovremeno se za ~lana Uprave - izvr{nog direktora Dru{tva imenuje: Drago Hrka} iz [irokog Brijega, Trnska cesta 9, JMB 0509971152389, s ovla{tenjem zastupanja Dru{tva u poslovima unutarnjeg i vanjskotrgovinskog prometa, bez ograni~enja. Ostali upisi ostaju nepromijenjeni. (SR-45/10-[B)

TRAVNIK
Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZ1JA-NETWORK" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene osniva~a subjekta upisa, pove}anje osnovnog kapitala u subjektu upisa i brisanje jednog lica ovla{tenog za zastupanje, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 1. 2010. Godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "VRBASKA KABLOVSKA TELEVIZIJA-NETWORK" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, promjeni osniva~a subjekta upisa, pove}anju osnovnog kapitala u subjektu upisa i brisanju jednog lica ovla{tenog za zastupanje, kako slijedi Firma: "VRBASKA KABLOVSKA TELEV1ZIJA-NETWORK" d.o.o. Bugojno Skra}ena oznaka firme: "VKT-net" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: Poslovni centar bb, Bugojno, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-1384-09 (stari broj 1-4601) JIB:4236293560003 Pravni osnov upisa:

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 9

Ugovor o istupanju osniva~a iz dru{tva, pristupanju novog osniva~a u dru{tvo i prenosu osniva~kog udjela bez naknade br. OPU-IP-423/09 od 7. 10. 2009. godine, sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva Ugovor o izmjeni ugovora o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-424/09 od 7. 10. 2009. godine, zaprimljen u sudu dana 14. 1. 2010. godine sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva Odluka o pove}anju osnovnog kapitala u novcu br. OPU-IP-424/09 od 7. 10. 2009. godine, sa~injen od strane notara Ned`ad Muteveli}a iz Sarajeva Statut "VKT-net" d.o.o. Bugojno br. OPU-424/09 od 7. 10. 2009. godine, notarski obra|en od notara Ned`ada Muteveli}a iz Sarajeva OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Hajdarevi} Enes, Radni~ka 18, Sarajevo, li~na karta: 04BSG0363 Strukar Mustafa, Dr.Wagnera 16, Bugojno, li~na karta: 03DOA0121 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 10.000,00 Upla}eni kapital: 10.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Hajdarevi} Enes/6.800,00/68% Strukar Mustafa/3.200,00/32% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Abdibegovi} Abdulmalik, adresa: Slobode 155 E, Bugojno, li~na karta: 04DOA5818, direktor zastupa dru{tvo u skladu sa Zakonom, a uz ograni~enje utvr|eno osniva~kim aktom DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.100 Proizvodnja elektri~nih motora, generatora i transformatora, 32.100 Proizvodnja elektronskih lampi i cijevi i drugih elektronskih komponenata, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 64.200 Telekomunikacije, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.1 10 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.200 Radio i televizijske djelatnosti Broj: 051-0-Reg-09-000761 21. januara 2010. godine Travnik (SR-194/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dioni~ko dru{tva "REMONTNI ZAVOD" Travnik, u predmetu upisa u registar promjena naziva zbog uskla|ivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima F BiH ("Slu`bene novine F BiH", broj 84/08), promjeni djelatnosti i smanjenje osnovnog kapitala dru{tva u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dioni~ko dru{tvo "REMONTNI ZAVOD" Travnik upisani su podaci o promjena naziva zbog uskla|ivanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim dru{tvima F BiH ("Slu`bene novine F

BiH", broj 84/08), promjeni djelatnosti i smanjenje osnovnog kapitala dru{tva u subjektu upisa kako slijedi Firma: Zatvoreno Dioni~ko dru{tvo "REMONTNI ZAVOD" Travnik Skra}ena oznaka firme: "REMONTNI ZAVOD" DD Travnik Sjedi{te: Aleja Konzula 5, Travnik, Travnik MBS: 51-02-0017-09 (stari broj 1-464) JIB: 4236063210003 Carinski broj: 236063210003 Pravni osnov upisa: Odluka o smanjenju temeljnog kapitala, pro{irenju djelatnosti i uskla|ivanju Satuta sa Zakonom br. OPU-IP-633/09 od 9. 7. 2009. sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o izmjeni punog naziva i izmjeni Statuta dioni~kog dru{tva broj: 269/2010 od 22. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o smanjenju kapitala Dioni~kog dru{tva broj: OPU-IP: 1039/2009 od 11. 11. 2009. godine sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Rje{enje Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH broj: 03/1-19-009-09 od 3. 7. 2009. godine Akt Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije broj: 08-19-2152/09 od 20. 10. 2009. godine Izvje{taj o reviziji finansijskih izvje{taja na dan 31. decembar 2008. godine za "REMONTNI ZAVOD" d.d. Travnik, sa~injena od dru{tva za reviziju REVIDENT d.o.o. Zenica dana 28. 2. 2009. godine OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma Sjedi{te Reg. br./IMBS Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani n Registar Komisije za vrijednosne papire F BiH Sjedi{te: Bosna i Hercegovina U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Dioni~ari DD REMONTNI ZAVOD Travnik upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire F BiH Klasa: I Broj dionica: 108270 Vrijednost: 47.00 Ukupno: 5,088.690,00 Procenat: 100.0000% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Adilovi} Hazim, adresa: Kljaci 54, Travnik, li~na karta: 03DFA3873, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovanih djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.5 10 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.1 10 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i provla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 3 1.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 36.1 10 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 5 1.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 5 1.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.200

Broj 24 - Stranica 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unate, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e u okviru registrirane djelatnosti obavljati poslove vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`beni list R BiH", br. 20/95) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o proizvodnji i prometu naoru`anja i vojne opreme ("Slu`beni list R BiH", br. 11/92, 13/93 i 2/96) a naro~ito; - oblicima uvoza-izvoza robe, neprehrambenih proizvoda - oblicima uvoza-izvoza robe, prehrambenih proizvoda - oblicima uvoza-izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge o vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti, posredovanja i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih lica - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama - proizvodnja, remont i promet naoru`anja i vojne opreme Broj: 051-0-Reg-09-000741 10. marta 2010. godine Travnik (SR-195/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice Samoposluga "Bolnica" Kiseljak u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata ii u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 2. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice Samoposluga "Bolnica" Kiseljak u subjektu upisa Firma: Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, Skra}ena oznaka firme: UTD "BEST" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Donje Puti}evo bb, Donje Puti}evo, Travnik MBS: 51-01-0226-08 (stari broj 1-141) JIB:4236010100001 Carinski broj: 236010100001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj: OPU-IP:237/2010 od 17. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Halida Goran iz Travnika Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za

doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada Broj: 051-0-Reg-10-000130 2. marta 2010. godine Travnik (SR-196/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice Samoposluga "Carina" Kiseljak, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 25. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice Samoposluga "Carina" Kiseljak, kako slijedi Firma: Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: UTD "BEST" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Donje Puti}evo bb., Donje Puti}evo, Travnik MBS: 51 -01 -0226-08 (stari broj 1 -141) JIB: 4236010100001 Carinski broj: 236010100001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice Samoposluga "CARINA" Kiseljak br. OPU-IP-236/10 od 17. 2. 2010., sa~injene od strane notara Gorana Halida iz Travnika Naziv: Ugostiteljsko trgova~ko dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica Samoposluga "CARINA" Kiseljak Poreski podbroj: 4236010100583 Sjedi{te: Vi{njica polje 13, Kiseljak, op{tina: Kiseljak Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ u Kiseljaku br. OPU-IP-236/10 od 17. 2. 2010., sa~injene od strane notara Gorana Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Fran~i} Stipo (Stipe), li~na karta: 034DQA0716, direktor, bez ograni~enja Raji} Mato (Ante), li~na karta: 03DQA0745, zamjenik direktora, bez ograni~enja Broj: 051-0-Reg-10-000129 25. februara 2010. godine Travnik (SR-197/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AN^I" Proizvodno uslu`no i prometno dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik-Turbe, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 11

subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 3. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "AN^I" Proizvodno uslu`no i prometno dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik-Turbe upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi Firma: "AN^I" Proizvodno uslu`no i prometno dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik-Turbe Skra}ena oznaka firme: "AN^I" d.o.o. Travnik-Turbe Sjedi{te: Bosanska Ba{inac bb, Turbe, Travnik MBS: 51-01-0030-10 JIB: 4236495780005 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju d.o.o. broj OPU-IP: 99/2010. od 17. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime/adresa/li~na karta: Mraki} Zijafa, M. Tita bb, Travnik, li~na karta: 04DFD4346 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALI Osniva~: Mraki} Zijafa Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Mraki} Zijafa, adresa: M. Tita bb, Travnik, li~na karta: 04DFD4346, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BiH", br. 2/95), a naro~ito, ovlicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog zakona, a naro~ito; usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. zastupanje stranih tvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelantosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma. Broj: 051-0-Reg-10-000128 3. marta 2010. godine Travnik (SR-198/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 5. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi Firma: "VUL-EX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a Skra}ena oznaka firme: "VUL-EX" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Trgova~ki centar Party Zagreba~ka bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0033-10 JIB: 4236496240004 Pravni osnov upisa: Ugovor o osnivanju dru{tva osgrani~ene odgovornosti br. OPU-IP-22/10 od 27. 1. 2010., sa~injen od strane notara Pere Barbi}a iz Busova~e OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Vuleta Josip, Gusti Grab bb, Busova~a, li~na karta: 10DLB5328 Zelenika Stipo, Zagreba~ka bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA3188 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Zelenika Stipo/1.000,00/50% Vuleta Josip/1.000,00/50% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Vuleta Josip, adresa: Gusti Grab bb, Busova~a, li~na karta: 10DLB5328, direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko

Broj 24 - Stranica 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Broj: 051-0-Reg-10-000120 5. marta 2010. godine

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - ugostiteljsko turisti~ke usluge - te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. Broj: 05-0-10-000127 5. marta 2010. godine Travnik (SR-199/10-TR Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno-prometno i uslu`no dru{tvo "U.M. BETON" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 5. 3. 2010. godine donio RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno-prometno i uslu`no dru{tvo "U.M. BETON" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa kako slijedi Firma: Proizvodno-prometno i uslu`no dru{tvo "U.M. BETON" d.o.o. Bugojno Skra}ena oznaka firme: "U.M. BETON" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: ^ipulji}i bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51 -01 -1363-09 (stari broj 1-4473) JIB: 4236248420004 Pravni osnov upisa: Odluka o pove}anju kapitala broj OPU-IP: 80/l0 od 4. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Odluka o izmjenama Statuta broj: OPU-IP-81/10 od 4. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Ispravka odluke o pove~anju osnovnog kapitala, broj: OPU-IP:08/10 od 4. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa dana 26. 2. 2010. godine Procjena vrijednosti nekretnine u ^ipulji}, Bugojno sa~injena od vje{taka Bajre Ljubun~i}a, dipl. ing. gra|. iz Bugojna broj: PO 01 11 H od 30. 1. 2010. godine OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Musi} Urfet, Hendek VIII/7, Bugojno li~na karta: 03DFA9250 Ugarak Samir, [umelje II bb, Bugojno, li~na karta: 04DOB6I21 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 292.404,00 Upla}eni kapital: 292.404,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni/kapital Procenat Musi}Urfet/146.202,00/50% Ugarak Samir/146.202,00/50%

(SR-200/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila, Vitez Skra}ena oznaka firme: "EURODOM" d.o.o. Stara Bila, Vitez Sjedi{te: Stara Bila, Stara Bila, Vitez MBS: 51-01-0124-09 (stari broj 1-430) JIB: 4236015910001 Pravni osnov upisa: Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjene Statuta dru{tva broj: OPU-IP-211/10 od 10. 2. 2010., sa~injena od notara Gorana Halid iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 5 2.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima iz okvira registrovane djelatnosti Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskojj politici ("Slu`beni glasnik BiH", broj 7/98), a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba,

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 13

me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih tvrtki - te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti - usluge ugostiteljstva i turizma. PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "EURODOM" Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge d.o.o. Stara Bila-Vitez Podru`nica Dolac na La{vi Travnik Poreski podbroj: 4236015910028 Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj: OPU-IP: 152/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notara Gorana Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice Sve djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice [ari} Kata, li~na karta: 04DNA9036, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Broj: 051-0-Reg-10-000117 10. februara 2010. godine Travnik (SR-201/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice "AUTOCENTAR OVNAK" Vitez, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice "AUTOCENTAR OVNAK" Vitez, kako slijedi Firma: "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "OVNAK" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0263-08 (stari broj 1-63) JIB: 4236089870001 Carinski broj: 236089870001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice "AUTOCENTAR OVNAK" Vitez, br. OPU-IP-48/10 od 22. 1. 2010., sa~injene od strane notara Marinka Jur~evi} iz Travnika Naziv: "OVNAK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Posovna jedinica "AUTOCENTAR OVNAK" Vitez Poreski podbroj: 4236089870044 Sjedi{te: Poslovni centar 96 2, Vitez, op{tina: Vitez Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-48/10 od 22. 1. 2010., sa~injene od strane notara Marinka Jur~evi} iz Travnik Djelatnost podru`nice 25.120 Protektiranje vanjskih guma za vozila, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Kafadar Drago, li~na karta: 04DNA7615, direktor Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti poslovne jedinice Broj: 051-0-Reg-10-000115 12. februar 2010. godine Travnik (SR-202/10-TR)

Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "[TEKO BAU" premetno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u u sudski registar promjene sjedi{ta dru{tva u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 22. 9. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "[TEKO BAU" premetno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a upisani su podaci o promjeni sjedi{ta u subjektu upisa kako slijedi Firma: "[TEKO BAU" premetno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a Skra}ena oznaka firme: "[TEKO BAU" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Nikole [ubi}a Zrinjskog bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0238-09 (stari broj 1-4971) JIB: 4236374210007 Carinski broj: 236374210007 Pravni osnov upisa: Odluka o promjeni sjedi{ta Dru{tva broj: OPU-IP-973/09 od 5. 9. 2009. godine OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta [teko Dragan, Gusti Grab 63, Busova~a, li~na karta: 06DLB1297 ]osi} Frano, N.[. Zrinski bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA0696 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 39.700,00 Upla}eni kapital: 39.700,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat [teko Dragan/37.700,00/94,9622% ]osi} Frano/2.000,00/5,0378% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu [teko Dragan, adresa: Gusti Grab 63, Busova~a, li~na karta: 06DLB1297, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 26.110 Proizvodnja ravnog stakla, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.132 Proizvodnja ostalog {upljeg stakla, 26.140 Proizvodnja staklenih vlakana, 26.150 Proizvodnja i obrada ostalog stakla, uklju~uju}i i tehni~ke staklene proizvode, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.230 Proizvodnja kerami~kih izolatora i izolacionog pribora, 26.240 Proizvodnja ostalih tehni~kih proizvoda od keramike, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 26.260 Proizvodnja vatrostalnih kerami~kih proizvoda, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom

Broj 24 - Stranica 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: - vanjska trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz - vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz. Dru{tvo }e vr{iti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru svoje djelatnosti upisane u sudski registar sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: usluge u me|unarodnom prevozu robe, posredni{tvo, komisioni, kompenzacioni i lizing poslovi, kao i zastupanje stranih firmi, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti dru{tva. PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "[TEKO BAU" prometno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a, Podru`nica broj 5 Breza Poreski podbroj: 4236374210031 Sjedi{te: Mahala bb, Breza, op{tina: Breza Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 5 Breza br. OPU-3109/08 od 4. 7. 2008. Djelatnost podru`nice 50.102 Trgovina motornih vozila, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom brodovima i avionima, Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 5?.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za ku}anstvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, prete`ito prehrambenih proizvoda pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgvovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.486 Trgovina na malo gorivom za ku}anstvo, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice [teko Dragan, li~na karta: 06DLB1297, Voditelj PJ, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djeltnaoti podru`nice Naziv: "[TEKO BAU" prometno uslu`no dru{tvo d.o.o. Busova~a, Podru`nica broj 6 Busova~a Poreski podbroj: 4236374210058 Sjedi{te: Draga bb, Busova~a, op{tina: Busova~a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice broj 6 Busova~a br. OPU-469/09 od 12. 2. 2009. godine Djelatnost podru`nice "[TEKO BAU" d.o.o. Busova~a, Podru`nica broj 6 Busova~a bavi se svim upisanim djelatnostima iz registriranih djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Ljubos @eljko, li~na karta: 05DLB0408, Voditelj Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Podru`nice Broj:051-0-Reg-09-000656 22. septembra 2009. godine Travnik (SR-203/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "GALUX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju

odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 17. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "GALUX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi Firma: "GALUX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "GALUX" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0042-10 JIB: 4236500530004 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje broj: OPU-IP: 211/2010 od 11. 5. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Gaji} Matija, adresa: Gojakovac bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA8780, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Broj: 051-0-reg-10-000304 17. maja 2010. godine (SR-204/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ALI & VIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kre{evo, u predmetu upisa u registar osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 12. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "ALI & VIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kre{evo upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi Firma: "ALI & VIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kre{evo Skra}ena oznaka firme: "ALI & VIS" d.o.o. Kre{evo Sjedi{te: Gunjani bb, Kre{evo, Kre{evo MBS: 51-01-0051-10 JIB: 4236502820000 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-650/10 od 4. 5. 2010., sa~injena od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Horman Ehlimana Japalaci 38, Had`i}i, li~na karta: 08BOC3415 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Horman Ehlimana Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Horman Ehlimana, adresa: Japalaci 38, Had`i}i, li~na karta: 08BOC3415, direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.900 Ostala

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 15

trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.403 Kafane, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina sa svim proizv~fdima koji spadaju u okvire registrirane djelatnosti. - Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnosti - Izvo|enje investicionih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Prodaja robe sa konstigacijskih skladi{ta strane robe - Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavaonica - Uvoz i izvoz robe i usluga u slobodnim zonama. Broj: 051-0-Reg-10-000291 12. maja 2010. godine Travnik (SR-205/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TETAK" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 17.5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "TETAK" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno upisani su podaci o osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi Firma: "TETAK" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Bugojno Skra}ena oznaka firme: "TETAK" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: Gaj III bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-0054-10 JIB: 4236503120001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP: 172/2010 od 22. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Sari} Ivana iz Gornjeg Vakufa-Uskoplje OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Ram~i} Emir, Gaj III bb, Bugojno, li~na karta: 09DOD1143 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Ram~i} Emir Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Ram~i} Emir, adresa: Gaj III bb, Bugojno, li~na karta: 09DOD1143, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 36.220 Proizvodnja nakita i sli~nih predmeta, d.n., 36.610 Proizvodnja imitacije nakita (bi`uterije), 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e u vanjskotrgovinskom poslovanju obavljati slijede}e djelatnosti: - uvoz-izvoz robe i vr{enje usluga u okviru registrirane djelatnosti

- prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu - obavljati vanjskotrgovinske poslove u slobodnim zonama - konsignacijska skladi{ta i prodaja robe s konsignacijskih skladi{ta - prodaja robe u slobodnim zonama - zastupanje stranih pravnih osoba i - graditeljski i investicijski radovi u inozemstvu i povjeravanje tih radova stranim pravnim osobama u BiH Broj: 051-0-Reg-10-000290 17. maja 2010. godine Travnik (SR-206/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti "MARKER" Travnik, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ) dana 25. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, za subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti "MARKER" Travnik upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 28169 09 L od 26. 4. 2010. godine kako slijedi Firma: Dru{tvo ograni~ene ogrovornosti "MARKER" Travnik-U LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "MARKER" d.o.o. Travnik-U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Mali niz bb, Travnik. Travnik MBS: 51-01-1136-09 (stari broj 1-4145) JIB: 4236104420000 Pravni osnov upisa: Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 0 28169 09 L od 26. 4. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad Dru{tvom ograni~ene odgovornosti "MARKER" Travnik OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa Me|ugorac Ana/@ep~e Firma/Sjedi{te/ DOO "BUM"/Zenica Bosna i Hercegovina Fondacija za razvoj "GESO"/Travnik UDRU@ENJE GRA\ANA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA "FARMER" KALESIJA/Bosna i Hercegovina OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 231.818.00 Upla}eni kapital: 23 1.818,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Me|ugorac Ana/11.591,00/5% UDRU@ENJE GRA\ANA ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I SELA/25.500,00/11% "FARMER" KALESIJA/25.500,00/11% Fondacija za razvoj "GESO" Travnik/120.545.00/51,9998% DOO "BUM" Zenica/74.182.00/32.0001% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Bodul @eljko, adresa: Dr. ]ire Truhelke br. 8/B, Zenica, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu_____________ 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.120 Uzgoj povr}a, cvije}a, ukrasnog bilja i sadnog materijala, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, rnula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 l Izgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.410 Uslu`ne djelatnosti u biljnoj proizvodnji, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.010 Ribarstvo, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja, prerada i konzerviranje mesa peradi, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Prerada mlijeka i proizvodnja

Broj 24 - Stranica 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Broj: 051-0-Reg-10-000316 21. maja 2010. godine Travnik

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

mlije~nih proizvoda osim proizvodnje sladoleda, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja sto~ne hrane, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.241 Trgovina na veliko sirovim i {tavljenim ko`ama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.370 Trgovina na veliko kalom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespeeijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.660 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230* Trgovina na malo ribama, {koljkama i rakovima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu - Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnsoti uvoz-izvoz - Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti uvoz-izvoz Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju su: posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga NAPOMENA Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "MARKER" Travnik upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-1136-09 (stari broj 1-4145 ) na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 28169 09 L od 26. 4. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Bodul @eljko iz Zenice. Broj: 051-0-Reg-10-000320 25. maja 2010. godine Travnik (SR-207/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "KontoproM" d.o.o. Bugojno, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09) dana 21. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, za subjekta upisa "KontoproM" d.o.o. Bugojno upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 031285 010 L od 15. 4. 2010. godine kako slijedi Firma: "KontoproM" d.o.o. Bugojno-U LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "KontoproM" d.o.o. Bugojno -U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Nugle II/3, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-0540-09 (stari broj 1-2033) JIB: 4236106040000 Pravni osnov upisa: Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 031285 10 L od 15. 4. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad pravnim licem: "KontoproM" d.o.o. Bugojno LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Hod`i} Emina, adresa: Zlavast bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA5950, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja. NAPOMENA Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "KontoproM" d.o.o. Bugojno upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-0540-09 ( stari broj 1-2033) na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 031285 10 L od 15. 4. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja osniva~ i direktor Dru{tva Hod`i} Emina iz Bugojna.

(SR-208/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ) dana 25. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, za subjekta upisa "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 028336 09 L od 15. 3. 2010. godine kako slijedi Firma: "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak-U LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "STANTEK" d.o.o. Kiseljak-U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0006-07 J1B: 4236431380003 Pravni osnov upisa: Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 028336 09 L od 15. 3. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Stani} Zvonko, Jana Dor{nera 10, Sarajevo, li~na karta: 04BOE0086 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Stani} Zvonko Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Stani} Zvonko, adresa: Jana Dor{nera 10, Sarajevo, li~na karta: 04BQK0086, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 22.220 [tampanje, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.240 Pripremne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.250 Pomo}ne djelatnosti u vezi sa {tampanjem, 22.310 umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) video zapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.430 Trgovina naveliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 17

staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 64.200 Telekomunikacije, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada sotwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina (izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa: usluge me|unarodnog otpremni{tva, me|unarodno prometno-agencijski poslovi, posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga, zastupanje inozemnih firmi i konsignacija, posredni{tvo u oblasti prometa roba usluga, komisione, kompenzione, konsignacione i lizing poslove. PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak POSLOVNA JEDINICA "STANTEK" ILID@A Poreski podbroj: 4236431380020 Sjedi{te: Nikole [opa 37, Sarajevo, op{tina: Ilid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "STANTEK" SARAJEVO od 24. 12. 2007. godine Djelatnost podru`nice 22.240; 22.250; 22.310; 22.320; 22.330; 30.020; 32.200; 32.300; 36.500; 50.101; 50.102; 50.200; 50.302; 50.303; 50.500; 51.430; 52.110; 52.120; 52.210;52.220; 52.230; 52.240; 52.250; 52.260; 52.270; 52.330; 52.4 10; 52.420; 52.430; 52.441; 52.442; 52.450; 52.460; 52.470; 52.481; 52.482; 52.483; 52.484; 52.485; 52.486; 52.487; 52.500; 52.610; 52.620; 52.630; 52.722; 52.730; 52.740; 64.200; 71.330; 72.100; 72.210; 72.220; 72.300; 72.400; 72.500; 72.600; 74.850 Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Stani} Zvonko, li~na karta: 04BQE0086, direktor, bez ograni~enja NAPOMENA Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "STANTEK" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, usluge i trgovinu Kiseljak, upisan u registar dru{tava pod MBS 51-01-0006-07 na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L028336 09 I, od 15. 3. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja direktor Dru{tva Stani} Zvonko. Broj: 051-0-Reg-10-000317 25. maja 2010. godine Travnik (SR-209/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 6. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanju dru{tva, kako slijedi Firma: "VERVE-VEMMA" Dru{tvo za posredovanje, trgovinu i usluge d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: "VERVE-VEMMA" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Silvije Strahimira Kranj~evi}a br. 14, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0048-10 JIB: 4236501930006 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju dru{tva br. OPU-IP-234/10 od 20. 4. 2010., sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza

OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta, putna isprava: Lek{i} Drago, Zagreb, Mahatma Gandhija 3 RH, u BiH, Vitez S. S. Kranje~evi}a 14, Hrvatska, putna isprava: 002653534 ,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 24. 10. 2005., PU/Zagreb OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Lek{i} Drago Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu ]uri} Ivan, adresa: Zagreb, Galovi}i 41 RH, u BiH Vitez S. S. Kranj~evi}a 14, Hrvatska, putna isprava: 003980819, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 23.03.2009., PU/Zagreb, direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 85.142 Alternativna medicina, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina u okviru registrovane djelatnosti Usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz okvira registrovane djelatnosti Izvoz i uvoz roba i usluga koje se napla}uju uvozom robe i usluga u istoj vrijednosti/kompenzacioni poslovi/ Poslovi izvoza i uvoza robe i usluga Posredovanje i zastupanje u prometu roba iusluga Izvoz i uvoz roba i usluga Zastupanje inostranih firmi i konsignacija Zastupanje stranih lica u okviru registrovane djelatnosti Pod vr{enjem poslova vanjnskotrgovinskog prometa roba i usluga, u smislu prethodnog stava ovog ~lana, podrazumijeva se zaklju~ivanje ugovora u

Broj 24 - Stranica 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

vanjskotrgovinskom prometu i obavljanje drugih poslova koji prehode zaklju~ivanju ugovora, odnosno njegovom izvr{avanju. Dru{tvo mo`e obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudski registar. Broj: 051-0-Reg-10-000283 6. maja 2010. godine Travnik (SR-210/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Podru`nice TURBE u Travniku u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 6. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanje Podru`nice TURBE u Travniku u subjektu upisa kako slijedi Firma: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "BO[NJAK-COMMERCE" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Bila bb, Vitez, Vitez MBS: 51-01-1110-09 (stari broj 1-4110) JIB: 4236031790008 Carinski broj: 236031790008 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Podru`nice broj: OPU-IP: 246/2010 od 29. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Bo{njak Franjo Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu - Me|unarodni prometno-agencijski poslovi - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje inozemnih firmi i konsignacija - Posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove - izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu - prijevoz robe u me|unarodnom cestovnom prometu. Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnisti, a naro~ito: - vanjska trgovina (uvoz-izvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima iz okvira djelatnosti unutarnjeg prometa - Prodaja robe iz slobodnih carinskih prodavaonica - Usluge me|unarodnog otpremni{tva - Ugostiteljske usluge i turisti~ke usluge s inozemstvom PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica broj 1, Zenica Poreski podbroj: 4236031790024 Sjedi{te: Sarajevska 111, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-IP-90/10 od 15. 2. 2010., sa~injene od strane notara Jasne Sofovi} iz Viteza Djelatnost podru`nice 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i

igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Bo{njak Franjo, li~na karta: 04DNA4421, direktor, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti Naziv: "BO[NJAK-COMMERCE" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez Podru`nica TURBE Travniku Poreski podbroj: 4236031790059 Sjedi{te: Stani~na 20, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice broj: OPu-IP: 246/201 od 29. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza Djelatnost podru`nice 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.25,0 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Bo{njak Franjo, li~na karta: 04DNA4421, direktor, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti Broj: 051-0-Reg-10-000280 6. maja 2010. godine Travnik (SR-211/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice "P-24 TURBE" Turbe, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 30. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice "P-24 TURBE" Turbe, Firma: Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "HARI" d.o.o. Novi Travnik Sjedi{te: Kalinska 9, Novi Travnik, Novi Travnik MBS: 51-01-0485-09 (stari broj 1-3102) JIB: 4236001530001 Carinski broj: 236001530001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "P-24 TURBE", br. OPU-IP-537/10 od 13. 4. 2010., sa~injene od notara Gorna Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Agovi} Safet, Kalinska 9, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA3687 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 1.119.122,30 Upla}eni kapital: 1.119.122,30 Naziv: Privatno trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik POSLOVNA JEDINICA "P-23 KLJU^" Klju~ Poreski podbroj: 4236001530249 Sjedi{te: Branilaca BiH br. 104 C, Klju~, op{tina: Klju~ Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Klju~u broj: OPU-IP-70/09 od 23. 4. 2009. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Agovi} Safet, li~na karta: 04DQA3687, direktor poslovne jedinice, bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 19

Naziv: Privatno Trgovinsko-proizvodno-uslu`no i ugostiteljsko dru{tvo "HARI" d.o.o. Novi Travnik, Poslovna jedinica "P-24 TURBE" Turbe Poreski podbroj: 4236001530265 Sjedi{te: Turbe, Ba{inac bb, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ br. OPU-IP-537/10 od 13. 4. 2010. sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnik Djelatnost podru`nice Djelatnosti Poslovne jedinice su djelatnosti dru{tva upisane u sudski registar. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Agovi} Safet, li~na karta: 04DQA3687, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Poslovne jedinice Broj: 051-0-Reg-10-000233 30. aprila 2010. godine Travnik (SR-212/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 14. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi Firma: "KOMOTIN" dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Jajce Skra}ena oznaka firme: "KOMOTIN" d.o.o. Jajce Sjedi{te: Kralja Tvrtka 4, Jajce, Jajce MBS: 51-01-0317-09 (stari broj 1-1241) JIB: 4236090700004 Carinski broj: 236090700004 Pravni osnov upisa: Odluka o pro{irenju djelatnosti dru{tva i izmjeni Statuta Dru{tva broj: OPU-IP: 502/2010 od 7. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Bari{i} Bo{ko, Kralja Tvrtka 14, Jajce, li~na karta: 03DFA0100 Dramac Frano, Vukovarska 22, Jajce, li~na karta: 04DMB0407 DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.122 Va|enje sirovog gipsa, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 14.500 Va|enje ostalih ruda i kamena, d.n., 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.510 Proizvodnja cementa, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom,

odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370. Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 92.610 Djelatnost sportskih objekata i stadiona, 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Broj: 051-0-Reg-10-000218 14. aprila 2010. godine Travnik (SR-213/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila,Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 29. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik Skra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila,Travnik Sjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634) JIB: 4236301840002 Carinski broj: 423601840002

Broj 24 - Stranica 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Pravni osnov upisa: Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjene Statuta br. OPU-IP-621/10 od 26. 4. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Otali trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj , d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Djelatnost podru`nice 55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.120 Hoteli moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine (menze) Broj: 051-0-Reg-10-000271 29. aprila 2010. godine Travnik (SR-214/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce, u predmetu upisa u registar pristupanje novog ~lana u subjekt upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 6. 4. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce upisani su podaci o pristupanju novog ~lana u subjektu upisa kako slijedi Firma: "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce

Skra}ena oznaka firme: "MARU[I]" d.o.o. Jajce Sjedi{te: Kraljice Katarine 12, Jajce, Jajce MBS: 51-01-0234-08 (stari broj 1-1260) JIB: 4236086260008 Carinski broj: 236086260008 Pravni osnov upisa: Ugovor o prenosu udjela, prava i obaveza osniva~a, OPU-237/09 pd 11. 3. 2009. godine Notarska isparvka broj OPU-243/09 od 12. 2. 2009. godine OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Maru{i} Franjo, Hrast 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3855 Maru{i} Ilija, Kulina Bana 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3928 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 351.381,54 Upla}eni kapital: 351.381,54 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Maru{i} Franjo/175.690,77/50% Maru{i} Ilija/175.690,77/50% Broj: 051-0-Reg-09-000184 6. aprila 2009. godine Travnik (SR-215/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "EUROPLAST" Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Bugojno, d.o.o., u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 20. 1. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "EUROPLAST" Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Bugojno, d.o.o. upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "EUROPLAST" Proizvodno, prometno i uslu`no dru{tvo Bugojno, d.o.o. Skra}ena oznaka firme: "EUROPLAST" Bugojno, d.o.o. Sjedi{te: Donje Karad`e bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-2129-09 (stari broj 1-1538) JIB: 4236063050006 Carinski broj: 236063050006 Pravni osnov upisa: Odluka o uskla|ivanju djelatnosti i izmjene Statuta dru{tva br. OPU-84/2010 od 18. 10. 2010., notarski obra|ena i ovjerena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Dautbegovi} Mithat, Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4169 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 61.600,00 Upla}eni kapital: 61.600,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Dautbegovi} Mithat Ugovoreni kapital: 61.600,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Dautbegovi} Vahid, adresa: Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA7933, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Dautbegovi} Mithat, adresa: Karad`e bb, Bugojno, li~na karta: 04DOA4169, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.020 Uzgoj ribe, 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 21

masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880. Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{tenje robe, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e vr{iti vanjskotrgovinski promet u okviru registrovane djelatnosti i to: a) spoljna trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ b) spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrovanih djelatnosti u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BIH", br. 2/95), a naro~ito:

- oblici uvoza i izvoza roba - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrkgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~l. 27 citiranog Zakona a naro~ito: - usluge me|unarodnog transporta roba i putnika - me|unarodna {pedicija - skladi{tenje robe - agencijske usluge i drugo - obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. Broj: 051-0-Reg-09-000891 20. januara 2010. godine Travnik (SR-216/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "Print-GS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik, u predmetu upisa u registar pove}anja kapitala u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 14. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "Print-GS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik upisani su podaci o pove}anju kapitala u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "Print-GS" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik Skra}ena oznaka firme: "Print-GS" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Tvorni~ka bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0096-08 JIB:4236454240004 Pravni osnov upisa: Odluka o pove}anju kapitala br. OPU-IP-5142/08 od 7. 5. 2009. sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o izmjeni odluke o pove}anju kapitala br. OPU-IP-630/09 od 1. 10. 2009. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma: GLOBAL SOURCING AGENTUR FUR TECHNISCHE PRODUKTE GMBH zastupan po Desnici Snje`ani Sjedi{te: GERMANY, Njema~ka, D 93047, Regensburg, Untere Bachgasse 11 Reg. br./MBS: HRB 5942 sud Trg. reg. B Orcostepeng sud Regensburg OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 159.366,40 Upla}eni kapital: 159.366,40 U]E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat GLOBAL SOURCING AGENTUR FUR TECHNISCHE PRODUKTE GMBH zastupan po Desnici Snje`ani/159.366,40/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Krammer Sanjana, adresa: Bosanska broj 29, Travnik, li~na karta: 04DFB7553, direktor bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti Broj: 051-0-Reg-09-000863 14. aprila 2010. godine Travnik (SR-217/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Proizvodno trgova~ko dru{tvo "S&S AGRAR" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa i promjene osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 5. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Proizvodno trgova~ko dru{tvo "S&S AGRAR" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa i promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi Firma: Proizvodno trgova~ko dru{tvo "S&S AGRAR" d.o.o. Bugojno Skra}ena oznaka firme: PTD "S&S AGRAR" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: Gromile br. 4/7, Bugojno, Bugojno

Broj 24 - Stranica 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

MBS: 51-01-0771-09 (stari broj 1-4904) JIB:4236359090003 Carinski broj: 236359090003 Pravni osnov upisa: Ugovor o prenosu udjela prodajom br. OPU-IP-704/09 od 23. 12. 2009. godine, sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna Odluka o usagla{avanju djelatnosti dru{tva br. OPU-705/09 od 23. 12. 2009., sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta dru{tva br. OPU-IP-706/09 od 23. 12. 2009., sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna Odluka o razrje{enju direktora i imenovanju direktora br. OPU-IP-703/09 od 23. 12. 2009. g., sa~injena od strane notara Jasminke Mahmutbegovi} iz Bugojna OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Cetin Admir, Nugle I 51C, Bugojno, li~na karta: 04DOB4000 OSNb*vNl KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 102.000,00 Upla}eni kapital: 62.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Cetin Admir Ugovoreni kapital: 102.000,00 Procenat: 100% LICAOVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Cetin Admir, adresa: Nugle I 51C, Bugojno, li~na karta: 04DOB4000, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 02.020 Uslu`ne djelatnosti u {umarstvu i iskori{tavanju {uma, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo

mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja DJEJXTNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registriranih djelantosti i to: a. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz b. Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz Dru{tvo }e obavljati poslove i usluge vanjskotrgovinksog prometa u okviru registrirane djelatnosti, a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelantosti, a naro~ito: - komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing proizvodi - zastupanje stranih firmi - posredni{tvo u oblasti prometa i usluga - obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama - druge usluge u oblasti registriranih djelantosti i poslova vanjskotrgovinskih prometa Broj: 051-0-Reg-10-000039 5. februara 2010. godine Travnik (SR-218/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "ENTERPRISE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i promjene osniva~a u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 16. 9. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "ENTERPRISE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa i promjeni osniva~a u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "ENTERPRISE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "ENTERPRISE" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Brnjaci bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0806-09 (stari broj 1-5140) JIB: 4236411780005 Carinski broj: 236411780005 Pravni osnov upisa: Odluka o usagla{avanju djelatnosti br. OPU-IP-244/09 od 4. 8. 2009., Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-1P-245/09 od 4. 8. 2009. Odluka o izmjenama i dopunama statuta dru{tva br. OPU-1P-246/09 od 4. 8. 2009. godine Odluka o izmjeni odluke o izmjeni statuta br. OPU-IP-246/09 od 3. 9. 2009. OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: [imi} Mladen, Brnjaci bb, Kiseljak, li~na karta: 08DPB8486 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 23

Ugovoreni (upisani) kapital: 14.000,00 Upla}eni kapital: 14.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: [imi} Mladen Ugovoreni kapital: 14.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Bla`evi} Irvin, adresa: Dalmatinska 6, Kiseljak, li~na karta: 05DPB4528, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.510 Trgovina naveliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110

Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti, a naro~ito: - vanjska trgovina (izvoz-uvoz) prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registriranih djelatnosti unutarnjeg prometa - usluge me|unarodnog otpremni{tva - me|unarodno prometno-agencijski poslovi - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - zastupanje inozemnih firmi i konsignacija - posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga, komisione, kompenzacione, konsignacione i lizing poslove Broj: 051-0-Reg-09-000591 16. septembra 2009. godine Travnik (SR-219/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Prometno uslu`no dru{tvo "RAGBET" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 4. 8. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Prometno uslu`no dru{tvo "RAGBET" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi Firma: Prometno uslu`no dru{tvo "RAGBET" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: "RAGBET" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Aleja bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0557-09 (stari broj 1-2139) JIB:4236045740003 Pravni osnov upisa: Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva broj: OPU-IP: 186/09 od 23. 7. 2009. godine OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Mu{i} Sakib, Kundi}i bb, Travnik, li~na karta: 03DFA1179 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Mu{i} Sakib Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Mu{i} Sakib, adresa: Kundi}i bb, Travnik, li~na karta: 03DFA1179, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru reg. djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu a) Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti uvoz izvoz. Usluge u vanjskotrgovinskom poslovanju

Broj 24 - Stranica 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

- izvo|enje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje investicijskih radova stranoj osobi u Federaciji - usluge me|unarodnog transporta robe i putnika - me|unarodna {pedicija - skladi{tenje - agencijske usluge u transportu - ugostiteljske i turisti~ke usluge - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - druge usluge u skladu sa va`e}im propisima Broj: 051-0-Reg-09-000577 4. augusta 2009. godine Travnik (SR-220/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "AS PROMING" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje i usluge Travnik, Turbe, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 2. 4. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "AS PROMING" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje i usluge Travnik, Turbe upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi Firma: "AS PROMING" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u za projektovanje i usluge Travnik, Turbe Skra}ena oznaka firme: "AS PROMING" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Novo naselje bb, Turbe, Travnik MBS: 51-01-0331-09 (stari broj 1-3916) JIB: 4236021640008 Pravni osnov upisa: Odluka o izmjenama i Statuta broj: OPU-IP-13/09 od 26. 3. 2009. godine OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Rami} Munib, Novo naselje bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0662 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Rami} Munib Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Rami} Munib, adresa: Novo naselje bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0662, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima,

52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu - spoljna trgovina prehrambenim proizvodima uvoz-izvoz - spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima uvoz-izvodz - Dru{tvo }e obavljati i usluge u spoljnotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju i to: - usluge u okviru registrovane djelantosti - ugostireljske i turisti~ke usluge - me|unarodna {pedicija - zastupanje stranih lica - posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanje radova stranom licu u dr`avi, usluge, istra`ivanja i pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi, nauci, uslugama testiranja, usluga faktoringa, finansijski in`injering i dr. usluge - obavljanje spoljnotrgovinskih poslova u slobodnim zonama - privremeni izvor-uvoz /lizing poslovi/ - Kompenzacioni, komisioni i konsignacioni poslovi. Broj: 051-0-Reg-09-000232 2. aprila 2009. godine Travnik (SR-221/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i upis u registar lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05), dana 13. 4. 2009. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI upisani su podaci o promjeni djelatnosti i upis lica ovla{tenog za zastupanje kako slijedi Firma: "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI Skra}ena oznaka firme: "KMN" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: J.B. Jela~i}a 16, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0397-09 (stari broj 1-391) JIB: 4236119020008 Carinski broj: 236119020008 Pravni osnov upisa: Odluka o izmjenama i dopunama statuta Dru{tva broj OPU-590/2009.godine od 17. 2. 2009. godine Odluka o imenovanju zamjenika Direktora 001-2/04 od 14. 3. 2009. godine OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Nikoli} Kruno, Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0354 Nikoli} Mira, Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0353 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 153.950,00 Upla}eni kapital: 153.950,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/ Ugovoreni kapital/Procenat Nikoli} Kruno/123.160,00/80% Nikoli} Mira/30.790,00/20% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Nikoli} Kruno, adresa: Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0354, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 25

Nikoli} Mira, adresa: Vladimira Nazora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0353, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401. Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnsoti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BiH", br. 2/95), a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe, - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama ~l. 27 citiranog Zakona, a naro~ito: - usluge me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi, - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnsoti i poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostireljstva i turizma. Broj: 051-0-Reg-09-000202 13. aprila 2009. godine Travnik (SR-222/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "GRUBE[I]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju

odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 25. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "GRUBE[I]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "GRUBE[I]" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "GRUBE[I]" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Potkraj bb., Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-1785-09 (stari broj 1-680) JIB: 4236097540002 Carinski broj: 236097540002 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-31/10 od 19. 1. 2010., sa~injena od strane notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Grube{i} Mladenko, [ar bb, Kiseljak, li~na karta: 05DPB1969 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 105.460,00 Upla}eni kapital: 105.460,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Grube{i} Mladenko Ugovoreni kapital: 105.460,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Peri} Zdenka, adresa: Bilalovac bb, Kiseljak, li~na karta: 05DPB3499, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima,51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.442 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i

Broj 24 - Stranica 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

staklom, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BiH", br. 2/95), a naro~ito - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge vanjsm,otrgovinskog prometu iz registrirane djelatnosti sukladno ~l. 27 citiranog Zakona, a naro~ito: - usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registriranih djlatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostiteljstva i turizma Broj: 05-0-Reg-10-000071 25. februara 2010. godine Travnik (SR-223/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica {ibica "DOLAC" Travnik, Dolac na La{vi, u predmetu upisa u registar prenos udjela i pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 30. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica {ibica "DOLAC" Travnik, Dolac na La{vi upisani su podaci o prenos udjela i pove}anje osnovnog kapitala dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa kako slijedi Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Tvornica {ibica "DOLAC" Travnik, Dolac na La{vi Skra}ena oznaka firme: Tvornica {ibica "DOLAC" d.o.o. Dolac na La{vi Travnik Sjedi{te: Dolac na La{vi, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0130-08 (stari broj 1-1845) JIB: 4236055460009 Pravni osnov upisa: Odluka o izmjeni odluke o izmjeni Statuta broj: OPU-IP:246/2010 od 14. 1. 2010. godine, sa~injenaod notara Goran Halida iz Travnika Odluka o pove}anju temeljnog kapitala broj: 242/2010 od 18. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Galida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1471/2009 od 21. 12. 2009. godine sazabilje`bom od 11.02.20lO.godine od strane notara Gorana Halida iz Travnika zaprimljene kod ovog suda 12. 2. 2010. godine Ugovor o prenosu udjela broj:OPU-IP: 1472/20099 od 21.12.2009.godinr sa zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljena kod ovoga suda 12. 2. 20010. godine Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1470/2009 od 21. 12. 2009. godine sa zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljene kod ovoga suda 12. 2. 2010. godine Ugovor o prenosu udjela broj OPU-IP: 1469/2009 od 21. 12. 2009. godine sa zabilje`bom od 11. 2. 2010. godine od strane notara Goran Halida iz Travnika zaprimljene kod ovoga suda 12. 2. 2010. godine Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1460/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1477/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1476/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1473/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika

Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1474/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Ugovor o prenosu udjela broj: OPU-IP: 1475/09 od 21. 12. 2009. godine, sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Ahmi} Mulija, Bukve bb, Vitez, li~na karta: 07DNC0043 Alibabi} Fikra, Pokoj 140, Biha}, Alibabi} [erif, Velhovska 41, Biha}, Anti} Ljubo, Dolac na La{vi, Travnik, Azarevi} Naila, \. sokak 30 A, Travnik, li~na karta: 04DFB4873 Beganovi} Fataneta, Mosor 16 B, Travnik, li~na karta: 04DFC3818 Beganovi} Kemal, [ehida 3 A, Travnik, li~na karta: 07DFE9752 Beganovi} Muhamed, Mosor 16 B, Travnik, li~na karta: 03DFB2861 Beganovi} Salih, Mosor 16, Travnik, li~na karta: 04DFB9309 Bilobrk Robert, Dolac na La{vi bb, Travnik, Bodul Ivan~ica, Donje Puti}evo, Travnik, Brki} Bosiljka, Kralja Tvrtka 8, Novi Travnik, Brki} Slavka, Dolac na La{vi bb, Travnik, Burzi} (zajed. ulog) Fikreta, Trg zlatnih ljiljana 10 B, Biha}, li~na karta: 04CLC3257 Dedi} Na{ida, M.Tita Turbe, Travnik, li~na karta: 05DFD7640 Dujmovi} Ivica, Grahovik 13, Travnik, Durmi{ Munir, Jalijski put 7A, Zenica, li~na karta: 03CDB0471 D`epina Pero, Bosanska 29, Travnik, li~na karta: 03DFA7249 Fazli} Zijad, Stupine 2, Tuzla, li~na karta: 03DYA0040 Filipovi} Josipa Dolac na La{vi bb, Filipovi} Nedeljko, Aleja Sevtog Save 16A, Banja Luka, Fran~i} Anica, Stjepana Radi}a 10, Novi Travnik, li~na karta: 04DOA1559 Fulan Hariz, Varo{ 33, Travnik, li~na karta: 04DFD0146 Fulan Nisveta, Dolac na La{vi bb, Gavranovi} Sejo, Dolac na La{vi bb, Travnik, Glamuzina Ivica, Dr. Ante Star~evi}a 72, Mostar, li~na karta: 04BDH2305 Grabus Nisveta, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 04DFB5515 Grabus Rifet, Krpelji}i 21, Travnik, li~na karta: 06DFE6604 Had`i}Osman, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 03DFB1106 Halilovi} Besim, Donja Mahala 2c, Travnik, li~na karta: 03DFA0338 Halilovi} Senada, Donja Mahala 2C, Travnik, li~na karta: 04DFA0338 Havi} (zajed. ulog) Husein, Pokoj 21, Biha}, li~na karta: 04CLC1729 Hod`i} Jasmina, Bandol bb, Travnik, li~na karta: 07DFE8567 Jeli} Emica, Dolac na La{vi bb, Travnik, Juki} Ljupko, Dolac na La{vi, Travnik, Kahved`i}-Begovi} Mediha, G.Osoje 9, Travnik, li~na karta: 03DFA1946 Kapetan Ivica, Dolac na La{vi, Travnik, Karahod`a-[iljak Hasna, H. Bila, Travnik, Karaka{ Fahrudin, Donja Mahala 8, Travnik, li~na karta: 03DFA1279 Kargi} D`emal, Slimena 36 B, Travnik, li~na karta: 04DFD3871 Kargi}-Botonji} Mensura, Slimena 46 B, Travnik, li~na karta: 04CMA0905 Karpi} Miodrag, Dolac na La{vi, Travnik, Kozinovi} Jasmina M. Pa{e Kukavice 14, Travnik, li~na karta: 03DFA4556 Kozinovi} Mladen M. Pa{e Kukavice 14, Travnik, li~na karta: 04DFC0418 Kukuruzovi} Hazim, Trg [araj Olim 26, Sarajevo, li~na karta: 03BQA7566 Lazi} Dragana, [ehida 25, Travnik, Lepir Hasan, Mosor 10, Travnik, li~na karta: 04DFB4356 Livnjak Muniba, Dolac na La{vi, Travnik, li~na karta: 04DFB5693 Majdan~i} Lucija, Dolac na La{vi bb, Travnik, Malanovi} - Kargi} Sabaheta, Slimena 46 B, Travnik, li~na karta: 03DFB1265 Mali} Zorica, Dolac na La{vi bb, Travnik, Malki} Mirsad, Dolac na La{vi bb, Mameled`ija Ibrahim, Vla{i~ka bb, Travnik, li~na karta: 04DFC1024 Marijanovi} Ivan, Kralja Tomislava 11 D, Mostar, Medi} Dubravka, Dolac na La{vi bb, Mi{kovi} Ljubica, Dolac na La{vi bb, Travnik, Muslija Omer, [ije bb, Te{anj, Nevjesti} Danojla, Dolac na La{vi bb, Travnik, Nevjesti} Dragana, Dolac na La{vi bb, Travnik, Omerdi} Dervi{, Dolac na La{vi bb, Travnik, Pende{ Tomislav, [ipovik 34 B, Travnik, Pli{o Olgica, Dolac na La{vi bb, Travnik, Raji} Danica, Ivana Me{trovi}a 8, Novi Travnik, li~na karta: 04DQA1656 Raji} Lucija, Dolac na La{vi bb, Travnik,

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Spaji} Bernard/ Stanta-@igman Denis/ Stojanovi} Slobodan/ Sureta Marina/ [ehagi} Mustafa/ [ipi} (Mi{kovi}) Bla`ica/ Teni}Adnan/ Teni} Haris/ Tomas Mara/ Tomi} Nevenka/ Trkulja Mladen/ Valjan Marica/ Vampa Nusreta/ Vidak Alojz/ Vidak Slavica/ Vidovi} Sanja/ Voli} Vlado/ Vranac Borka/ Vujinovi} Vujadin/ Vukovi} Mira/ @ili}-Sureta Jelena/ Beganovi} Salih/ Bilobrk Robert/ Bodul Ivan~ica/ Brki} Bosiljka/ Dedi} Na{ida/ Fazli} Zijad/ Filipovi} Josipa/ Filipovi} Nedeljko/ Fran~i} Anica/ Fulan Hariz/ Medi} Dubravka/ Mi{kovi} Ljubica/ Omerdi} Dervi{/ Pende{ Tomislav/ Raji} Danica/ Grabus Nisveta/ Dujmovi} Ivica/ D`epina Pero/ Ahmi} Mulija/ Alibabi} Fikra/ Alibabi} [erif/ Anti} Ljubo/ Azarevi} Naila/ Beganovi} Fataneta/ Beganovi} Kemal/ Beganovi} Muhamed/ Brki} Slavka/ Burzi} (zajed. ulog) Fikreta/ ^amd`i} Mehmed/ ^eko Ljiljana/ ^elenka Nijaz/ ^i~ak Zekija/ ^itaki Osman/ ^ovi} Marijana/ Durmi{ Munir/ \eliba{i} Fikreta/ \uri}-Tripunovi} Marija/ Fulan Nisveta/ Gavranovi} Sejo/ Glamuzina Ivica/ Grabus Rifet/ Had`i}Osman/ Halilovi} Besim/ Halilovi} Senada/ Havi} (zajed. ulog) Husein/ Hod`i} Jasmina/ Jeli} Emica/

Broj 24 - Stranica 27
580,00/ 1.360,00/ 12.620,00/ 3.840,00 0,1728% 660,00/ 13.620,00/ 26.280,00/ 3.400,00/ 8.960,00/ 1.840,00/ 18.020,00/ 6.460,00/ 4.720,00/ 22.680,00/ 1.480,00/ 3.920,00/ 8.340,00/ 9.280,00/ 14.080,00/ 8.640,00/ 5.400,00/ 13.720,00/ 3.120,00/ 1.580,00/ 4.240,00/ 8.960,00/ 219,00/ 8.980,00/ 11.180,00/ 744.329,00/ 18.040,00/ 9.620,00/ 5.440,00/ 7.140,00/ 7.840,00/ 734.229,00/ 4.880,00/ 9.300,00/ 16.620,00/ 5.060,00/ 620,00/ 2.280,00/ 12.380,00/ 260,00/ 7.620,00/ 19.340,00/ 8.080,00/ 3.560,00/ 640,00/ 12.800,00/ 2.340,00/ 100,00/ 3.800,00/ 12.460,00/ 4.780,00/ 4.900,00/ 4.840,00/ 3.920,00/ 6.820,00/ 8.800,00/ 200,00/ 2.980,00/ 14.600,00/ 1.400,00/ 18.780,00/ 620,00/ 7.160,00/ 5.180,00/ 0,0261% 0,0612% 0,5679% 0,0297% 0,6129% 1,1825% 0,153% 0,4032% 0,0828% 0,8108% 0,2907% 0,2124% 1,0205% 0,0666% 0,1764% 0,3753% 0,4176% 0,6336% 0,3888% 0,243% 0,6174% 0,1404% 0,0711% 0,1908% 0,4032% 0,0099% 0,4041% 0,5031% 33,4922% 0,8117% 0,4329% 0,2448% 0,3213% 0,3528% 33,0377% 0,2196% 0,4185% 0,7478% 0,2277% 0,0279% 0,1026% 0,5571% 0,0117% 0,3429% 0,8702% 0,3636% 0,1602% 0,0288% 0,576% 0,1053% 0,0045% 0,171% 0,5607% 0,2151% 0,2205% 0,2178% 0,1764% 0,3069% 0,396% 0,009% 0,1341% 0,6569% 0,063% 0,845% 0,0279% 0,3222% 0,2331%

Rami} Envera, Kalibunar 52 B, Travnik, li~na karta: 04DFC015I Ramljak Ru`ica, Dolac na La{vi bb, Travnik, Rozi} Slaven, Ljube Bre{ana 10, Mostar, li~na karta: 04BDE7778 Sara|i} Slavko, Dolac na La{vi bb, Travnik, Seferovi} Nijaz, Dolac na La{vi bb, Travnik, li~na karta: 03DFA0397 Sekovski \or|e, Dolac na La{vi bb, Travnik, Selimovi} Ahmed, Dolac na La{vi, Vakuf 20C, Travnik, li~na karta: 04DFC2921 Skopljak D`evad, Br. Velika, Doboj Istok, li~na karta: 03DFA0054 Smaji} Jasna, Donja Mahala 3, Travnik, li~na karta: 04DFC1308 Smaji} Suvad, Dolac na La{vi 25, Travnik, li~na karta: 04DFC0924 Softi} Akif, Mosor 6, Travnik, Spaji} Bernard, Dolac na La{vi bb, Travnik, Stanta-@igman Denis, Dolac na La{vi bb, Travnik, Stojanovi} Slobodan, Dolac na La{vi bb, Sureta Marina, Dolac na La{vi bb, Travnik, Teni} Adnan, Poturmahala 47, Travnik, li~na karta: 04DFD5648 Teni} Haris, Poturmahala 47/1, Travnik, li~na karta: 03DFA6329 Tomas Mara, dolac na La{vi b,, Travnik, Tomi} Nevenka, Dolac na La{vi bb, Travnik Trkulja Mladen, Dolac na La{vi bb, Travnik Valjan Marica, Erika Brandisa 17, Travnik Varupa Nusreta, Dolac na La{vi 26, Travnik li~na karta: 03DFA1985 Vidak Alojz, D. Puti}evo 124, Travnik, li~na karta: 04DFB9483 Vidak Slavica, D. Puti}evo 124, Travnik, li~na karta: 04DFB6200 Vidovi} Sanja, Dolac na La{vi bb, Travnik, Voli} Vlado, Dolac na La{bi bb, Travnik, Vranac Borka, Dolac na La{vi bb, Travnik, Vujinovi} Vujadin, Dolac na La{vi bb, Travnik, Vukovi} Mira, Dolac na La{vi bb, Travnik [ehagi} Mustafa, Mehmeda S. 140, Kakanj, [ipi} (Mi{kovi}) Bla`ica, Kralja P. K. IV bb, Vitez, li~na karta: 04DNA9669 @ili}-Sureta Jelena, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^amd`i} Mehmed, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^avi} Sitno, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^eko Ljiljana, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^elenka Nijaz, Skomorje 12 A, Travnik, ^itaki Osman, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^i~ak Zekija, Dolac na La{vi bb, Travnik, ^ovi} Marijana, Dolac na La{vi bb, Travnik, \eliba{i} Fikreta, Donje Kr~evina 45, Travnik, li~na karta: 03DFA7082 \uri}-Tripunovi} Marija Dolac na La{vi bb, Travnik, OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.222.397,00 Upla}eni kapital: 2.222.397,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/ Ugovoreni kapital/ Procenat Kukuruzovi} Hazim/ 200,00/ 0,009% Lazi} Dragana/ 8.660,00/ 0,3897% Lepir Hasan/ 12.840,00/ 0,5778% Livnjak Muniba/ 7.440,00/ 0,3348% Majdan~i} Lucija/ 2.280,00/ 0,1026% Malanovi} - Kargi} Sabaheta/ 4.220,00/ 0,1899% Mali} Zorica/ 5.100,00/ 0,2295% Malki} Mirsad/ 2.120,00/ 0,0954% Mameled`ija Ibrahim/ 15.840,00/ 0,7127% Muslija Omer/ 4.400,00/ 0,198% Nevjesti} Danojla/ 12.180,00/ 0,5481% Nevjesti} Dragana/ 4.160,00/ 0,1872% Raji} Lucija/ 3.800,00/ 0,171% Rami} Envera/ 2.820,00/ 0,1269% Ramljak Ru`ica/ 7.200,00/ 0,324% Rozi} Slaven/ 140,00/ 0,0063% Sara|i} Slavko/ 14.360,00/ 0,6461% Seferovi} Nijaz/ 16.980,00/ 0,764% Sekovski \orde/ 13.680,00/ 0,6156% Selimovi} Ahmed/ 15.680,00/ 0,7055% Skopljak D`evad/ 2.200,00/ 0,099% Smaji} Jasna/ 5.360,00/ 0,2412% Smaji} Suvad/ 8.140,00/ 0,3663% Softi} Akif/ 10.480,00/ 0,4716%

Broj 24 - Stranica 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Travnik

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Juki} Ljupko/ 5.060,00/ 0,2277% Kahved`i}-Begovi} Mediha/ 620,00/ 0,0279% Kapetan Ivica/ 10.620,00/ 0,4779% Karaka{ Fahrudin/ 4.060,00/ 0,1827% Kargi} D`emal/ 4.000,00/ 0,18% Kargi}-Botonji} Mensura/ 5.220,00/ 0,2349% Karpi} Miodrag/ 19.900,00/ 0,8954% Kozinovi} Jasmina/ 8.340,00/ 0,3753% Kozinovi} Mladen/ 22.120,00/ 0,9953% ZAJEDNI^KI ODJEL 240.00/ 0.01% Pli{o Olgica Marijanovi} Ivan Karahod`a-[iljak Hasna ^avi} Simo DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e vr{iti trgovinu proizvodnima iz okvira registrirane djelatnosti: - Vanjska trgovina proizvodima iz okvira registrirane djelatnosti IZVOZ-UVOZ roba i usluga - Me|unarodni kopneni transport roba i putnika - Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga - Zastupanje stranih osoba Pored djelatnosti iz st. 1 Dru{tvo mo`e obavljati i druge djelatnosti upisane u sudski registar u obliku i na na~in koji su potrebni za poslovanja a ne predstavljaju obveze tih poslova kao redovne djelatnosti. Broj: 051-0-Reg-10-000036 30. marta 2010. godine Travnik (SR-224/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BOREX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjena osniva~a i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 18. 2. 2010.godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BOREX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak upisani su podaci o promjena osniva~a i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi Firma: "BOREX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovornosti Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "BOREX" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Dra`evi}i b.b., Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-1681-09 (stari broj 1-313) JIB: 4236099080009 Carinski broj: 236099080009 Pravni osnov upisa: Odluka o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje broj: OPU-IP:24/2010 od 13. 1. 2010. godine, sa~injena od notarke Smiljke \uki} iz Kiseljaka Ugovor o prenosu osniva~kog uloga broj: OPU-IP: 365/09 od 3. 12. 2009. godine, sa~injena od notarke Smiljka \uki} iz Kiseljaka Odluka o izmjenama i dopunama Statuta broj: OPU-IP: 05/2010 od 4. 1. 2010. godine, sa~injena od notarke Smiljke \uki} iz Kiseljaka OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime,adresa, li~na karta: Polj~i} Igor,Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9393 Polj~i} Mladen, Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9738 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 107.000,00 Upla}eni kapital: 107.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Polj~i} Mladen/53.500,00/50% Polj~i} Igor/53.500,00/50% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Polj~i} Mladen, adresa: Dra`evi}i bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA9738, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Broj: 051-0-Reg-10-000032 18. februara 2010. godine

(SR-225/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MM PROJECT" Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Kre{evo s ograni~enom odgovorno{}u, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59, Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 17. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "MM PROJECT" Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Kre{evo s ograni~enom odgovorno{}u upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa , kako slijedi Firma: "MM PROJECT" Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge Kre{evo s ograni~enom odgovorno{}u Skra}ena oznaka firme: "MM PROJECT" d.o.o. Kre{evo Sjedi{te: Resnik bb, Kre{evo, Kre{evo MBS: 51-01-0074-08 JIB: 4236448780005 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-51/10 od 9. 2. 2010., sa~injena od strane notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Mili~evi}-Dilber Milijana, adresa: Bana Josipa Jela~i}a 15, Kiseljak, li~na karta: 07DPB6656, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Broj: 051-0-Reg-10-000149 17. marta 2010. godine Travnik (SR-226/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za trgovinu i usluge "]URKOVI]-S" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene osniva~a u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za trgovinu i usluge "]URKOVI]-S" d.o.o. Bugojno upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene osniva~a u subjektu upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi Firma: Dru{tvo za trgovinu i usluge "]URKOVI]-S" d.o.o. Bugojno Skra}ena oznaka firme: "]URKOVI]-S" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: ^ipulji} bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-1379-09 (stari broj 1-4500) JIB: 4236256440006 Carinski broj: 236256440006 Pravni osnov upisa: Ugovor o prijenosu udjela br. OPU-IP-62/10 od 19. 2. 2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-63/10 od 19. 2. 2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja Odluka o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-64/10 od 19. 2. 2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja Odluka o uskla|ivanju djelatnosti br. OPU-IP-93/10 od 9. 3. 2010., sa~injen od strane notara Ivana [ari} iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja OSNIVA^I / ^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta: Ra{tegorac Jozo, Trg Hrvatskih vitezova bb, Kupres, li~na karta: 04BBA1343 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Ra{tegorac Jozo Ugovoreni kapital: 2.000,00 Procenat: 100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 29

[koro Darinko, adresa: Vrbanja II 4, Bugojno, li~na karta: 04DOA7797, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 14.121 Va|enje kre~njaka i krede, 14.210 Va|enje {ljunka i pijeska, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.400 Proizvodnja opeke, crijepa i proizvoda za gra|evinarstvo od pe~ene gline, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.530 Proizvodnja gipsa, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 26.620 Proizvodnja proizvoda od gipsa za gra|evinske svrhe, 26.630 Proizvodnja gotove betonske smjese, 26.640 Proizvodnja maltera, 26.650 Proizvodnja vlaknastih zacementiranih proizvoda, 26.660 Proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa i vje{ta~kog kamena, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko kemijskim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.320

Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.840 Ostale poslovne djelatnosti, d.n.,93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelantosti i to: - vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ - vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u smislu ~l. 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine F BiH" br. 2/95) a naro~ito: - posredovanje i zastupanje i promet roba i usluga - me|unarodni transport roba i putnika - komisioni, konsignacioni i kompenzacioni poslovi - skladi{tenje i promet tereta roba Broj: 051-0-Reg-10-000141 22. marta 2010. godine Travnik (SR-227/10-TR) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi MLM Alutec d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 12. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa MLM Alutec d.o.o. Bugojno upisani su podaci o osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi Firma: MLM Alutec d.o.o. Bugojno Skra}ena oznaka firme: MLM Alutec d.o.o. Bugojno Sjedi{te: Armije 171, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-0039-10 JIB: 4236499770004 Pravni osnov upisa: Ugovor o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti broj: OPU-IP: 43/2010 od 25. 1. 2010. godine sa~injen od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna Ispravka ugovora o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP: 43/2010 od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna, dana 16. 3. 2010. godine Odluka o davanju prokure broj: OPU-IP:45/2010 od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna Ispravka odluke o davanju prokure broj: OPU-IP: 45/2010 od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna, dana 16. 3. 2010. godine

Broj 24 - Stranica 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Ispravka odluke o davnju prokure broj: OPU-IP: 45/2010 od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna dana 6. 4. 2010. godine OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta-JMB/Putna isprava Dadi}Adis, Male ulice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, /li~na karta: 04DGA3134 [kahi} Alija, Lebmach 32, 9556 Liebenfels AUSTRIA/ putna isprava: L 0404097 6, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 24. 1. 2005. godine, OKRU@NI KOMESARIJAT ST. VEIT AN DER GLAN R AUSTRIJA Firma: Mariborska livarna Maribor d.d. Sjedi{te: SLOVENIA, Ore{ko nabre`je 9, 2000 Reg. br./MBS: 5035333000 Okru`ni sud u Maribor Maribor u R. Slovenija OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Dadi} Adis/100,00/5% [kahi} Alija/100,00/5% Osniva~: Mariborska livarna Maribor d.d. Ugovoreni kapital: 1.800,00 Procenat: 90% U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Dadi} Adis, adresa: Male ulice bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, li~na karta: 04DGA3134, direktor Direktor je za sve mjere koje prevazilaze uobi~ajno poslovanje dru{tva potrebna prethodna suglasnost skup{tine Dru{tva. To va`i za slijede}e mjere, ukoliko one nisu predvi|ene u investicionom planu koji je odobrila skup{itna Dru{tva: a) kupovinu, prodaju i tere}enje zemlji{ta b) poduzimanje rekonstrukcija ili novogradnje, koje podlije`u obavezi iskazivanja u zavr{nom ra~unu, sa izdatkom za pojedina~ni projekt preko 30.000,00 KM, c) nabavku predmeta koji nisu odre|eni za dalju prodaju ukoliko njihova cijena u pojedina~nom slu~aju prekora~uje iznos od 30.000,00 KM, d) preuzimanje mjeni~nih obaveza i jemstava ukoliko ne poadaju u teku}i poslovni promet, e) osnivanje, izgradnja i ga{enje dru{tava, podru`nica ili poslovnih jedinica, kao i otkazivanje u~e{}a od strane dru{tva, f) kupovina drugih poduze}a i kupovina udjela u drugim preduze}ima, g) prijem i raspored zaposlenika. Puk{i} @eljko, adresa: Ru{e, Pesnica pri Mariboru 059 I ul. Ru{ke 002 A, SLOVENIA, putna isprava: P00507566, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 3. 5. 2002. godine, AJ Ru{e, R Slovenia, prokurista Sve pravne radnje i poslove u ime i za ra~un dru{tva u okviru registrovane djelatnosti, osim prenosa i optere}enja nekretnina. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.620 Proizvodnja alata, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.140 Proizvodnja le`aja, prenosnika, prenosnih i pogonskih elemenata, 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 29.410 Proizvodnja ru~nih prenosivih alata sa vlastitim pogonom, 29.420 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina za obradu metala, 29.430 Proizvodnja ostalih alatnih ma{ina d.n., 29.510 Proizvodnja ma{ina za metalurgiju, 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.120 Kupovina i

prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet u okviru registrovanih djelatnosti i to: A. Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima, uvoz-izvoz B. Vanjska trgovina neprehrambenim porozvodima, uvoz-izvoz Dru{tvo }e obavljati i usluge vanjskotrgovinskog prometa u okviru registrovanih djelatnosti, a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe, - zaklju~ivanje ugovora o posegnim oblicima poslovanja vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskim poslovanju (komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, skladi{tenje robe, oprema i doprema robe ({pedicija), - zastupanje stranih firmi - posredni{tvo u oblasti prometa roba i usluga - obavljanje vanjskotrgovinskog poslovanja u slobodnim zonama - druge usluge u okviru registrovanih djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. Broj: 051-0-Reg-10-000138 12. aprila 2010. godine Travnik (SR-228/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom, odgoorno{}u Kre{evo, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 1 u Sarajevu u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 2. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo upisani su i podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj 1 u Sarajevu kako slijedi Firma: "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom odgoorno{}u Kre{evo Skra}ena oznaka firme: "3-GI" d.o.o. Kre{evo Sjedi{te: Gli{e Jankovi}a bb, Kre{evo, Kre{evo MBS: 51-01-0001-09 JIB: 4236466410002 Carinski broj: 236466410002 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 1 Dru{tva broj: OPU-IP:48/2010 od 12. l. 20l0. godine, sa~injena od notara Goran i Halida iz Travnika Naziv: "3-GI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kre{evo Poslovna jedinica broj 1 Sarajevo Poreski podbroj: 4236466410037 Sjedi{te: Zmaja od Bosne "TC ROBOR", Sarajevo, op{tina: Sarajevo Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice broj 1 Dru{tva broj: OPU- IP: 48/201 od 12. 1. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice Sve djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Keserovi} Samira, li~na karta: 09BSI7624, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000020 2. marta 2010. godine Travnik (SR-229/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Ugostiteljsko trgova~ko Dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Podru`nice Samoposluga "Travni~ka" u Zenici u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 31

subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 10. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Ugostiteljsko trgova~ko Dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik upisani su podaci osnivanje Podru`nice Samoposluga "Travni~ka" u Zenici u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Ugostiteljsko trgova~ko Dru{tvo na veliko i malo "BEST" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: UTD "BEST" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Donje Puti}evo bb, Donje Puti}evo, Travnik MBS: 51-01-0226-08 (stari broj 1-141) JIB:4236010100001 Carinski broj: 236010100001 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj: OPU-IP: 042 od 23. 2.2010. godine, sa~injena od notara Pere Barbi} iz Busova~e OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Fran~i} Stipo (Stipe), ul. Stjepana Radi}a 10/5, Novi Travnik, li~na karta: 03DOA07I6 Raji} Mato (Ante) ul. Ivana Me{trovi}a 8/6, Novi Travnik li~na karta: 03DOA0745 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 1.005.177,33 Upla}eni kapital: 1.005.177,33 Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Fran~i} Stipo (Stipe), li~na karta: 03DQA0716, direktor, bez ograni~enja Raji} Mato (Ante), li~na karta: 03DQA0745, zamjenik direktora, bez ograni~enja Naziv: UTD "BEST" d.o.o. Travnik PJ Samoposluga "Travni~ka" Zenica Poreski podbroj: 4236010100630 Sjedi{te: Augusta [enoe br. 2, Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice u Zenici broj: OPu-IP:042/2010 od 23. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Pere Barbi} iz Busova~e Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim

ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Fran~i} Stipo (Stipe), li~na karta: 03DQA0716, direktor, bez ograni~enja Raji} Mato (Ante), li~na karta: 03DQA0745, zamjenik direktora, bez ograni~enja Broj 051-0-Reg-10-000150 3. marta 2010. godine Travnik (SR-230/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar osnianja Poslovne jedinice Ilid`a, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 24. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice Ilid`a, kako slijedi: Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: "PRENSA" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: Prusac bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0032-10 JIB: 4236495940002 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj: OPU-IP-111/10 od 22. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Karali} Mahmut, Prusac bb, Donji Vakuf, li~na karta: 05DHA8767 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 70.000,00 Upla}eni kapital: 70.000,00 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.820 Usluge pakovanja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e se baviti i pru`anjem usluga u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovanih djelantsoti u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju, a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog prometa - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti u skladu sa ~lanom 27. Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju, naro~ito: - usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, kosignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. izvo|enje investicionih radova u inostranstvu i ustupanjem tih radova stranom licu u BiH obavljanje vanjskotrgovinskog prometa u slobodnim zonama, te druge usluge iz registrovane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa. PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "PRENSA" Donji Vakuf, Poslovna jedinica Ilid`a Poreski podbroj: 4236495940029 Sjedi{te: Emir Boguni} ^arli br. 8, Ilid`a, op{tina: Ilid`a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice broj: OPU-IP: 111/10 od 22. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa Djelatnost podru`nice Podru`nica }e obavljati registrirane djelatnosti Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Karali} Mahmut, li~na karta: 05DHA8767, rukovoditelj Poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-000143 24. marta 2010. godine Travnik (SR-231/10-TR)

Broj 24 - Stranica 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}. a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju i preradu mesa "H.N.S.A" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 5. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju i preradu mesa "H.N.S.A" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Dru{tvo za proizvodnju i preradu mesa "H.N.S.A" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: DPP "H.N.S.A." d.o.o. Travnik Sjedi{te: Dolan na La{vi bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-1089-09 (stari broj 1-4956) JIB: 4236368670004 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora broj: OPU-IP: 215/2010 od 10. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Halida Goran iz Travnika Odluka o pro{irenju djelatnosti i izmjeni Statuta broj: OPU-IP: 254/2010.godine od 10. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Halida Goran iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Haselji} Smaila, Konatur 2B, Travnik, li~na karta: 04DFC09I9 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Haselji} Smaila/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Had`iabdi} Alma, adresa: Pa{amahala bb, Travnik, li~na karta: 08DFF2167, direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja),, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima o, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina naveliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina naveliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko

metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu - Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti - posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih osoba u okviru registrirane djelatnosti - prodaja strane robe sa konsignacionog skladi{ta Broj 051-0-Reg-10-000136 5. marta 2010. godine Travnik (SR-232/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 24. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: Dru{tvo za ugostiteljstvo i promet "BAJRA-UGOSTITELJSTVO" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: UPD "Bajra-ugostiteljstvo" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Dolac Na La{vi, Travnik MBS: 51-01-1423-09 (stari broj 1-4542) JIB: 4236272640007 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-183/10 od 10. 2. 2010. godine, sa~injena od strane notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o razrje{enju direktora br. 114/10 od 10. 2. 2010. godine LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Haselji} Smaila, adresa: Konatur 2B, Travnik, li~na karta: 04DFC0919, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. Broj 051-0-Reg-10-000135 24. marta 2010. godine Travnik (SR-233/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti, promjene lica ovla{tenog za zastupanje, razrje{enje prokuriste Dru{tva u subjektu upisa brisanje i prestanak Poslovne jedinice broj 13 "MESNICA" Velika Kladu{a na adresi Zuhdije @ali}a bb, osnovana rje{enjem Kantonalnog suda Travnik broj: U/I726/03 od 8. 12.2003. godine, brisanje i prestanak Poslovne

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 33

jedinice broj 20 "MESNICA" 20 Zavidovi}i na adresi 8. mart bb, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj: 051-0-Reg-06-l 124 od 7. 9. 2006. godine te promjena ovla{tene osobe za zastupanje u podru`nicama Sanski Most, Jajce, Jelah, Kakanj, Tuzla, Donji Vakuf, Tuzla-Slatina, Vogo{}a, Sarajevo i Travnik u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjene djelatnosti,promjene lica ovla{tenog za zastupanje, razrje{enje prokuriste Dru{tva u subjektu upisa brisanje i prestanak Poslovne jedinice broj 13 "MESNICA" Velika Kladu{a na adresi Zuhdije @ali}a bb, osnovana rje{enjem Kantonalnog suda Travnik broj: U/I726/03 od 8. 12. 2003. godine i brisanje i prestanak Poslovne jedinice broj 20 "MESNICA" 20 Zavidovi}i na adresi 8. mart bb, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj: 051-0-Reg-06-l 124 od 7. 9. 2006. godine te promjena ovla{tene osobe za zastupanje u podru`nicama Sanski Most, Jajce, Jelah, Kakanj, Tuzla, Donji Vakuf, Tuzla-Slatina, Vogo{}a, Sarajevo i Travnik u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: "BAJRA" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01 -0450-09 (stari broj I -1660) JIB: 4236272640005 Carinski broj: 236048760005 Pravni osnov upisa: Odluka o pro{irenju i uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta broj: OPU-IP: 184/2010 od 8. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o imenovanju direktora dru{tva broj OPU-IP: 217/2010 od 11. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o prestanku rada i brisanje iz registra Poslovne jedinice br. 13 "Mesnica" Velika Kladu{a broj: OPU-IP: 270/2010 od 18. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o prestanku rada i brisanje iz registra Poslovne jedinice br. 20 Zavidovi}i, broj: OPU-IP: 271/2010 od 18. 2. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o razrje{enju du`nosti prokuriste dru{tva br. 115/2010 od 10. 2. 2010. godine Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje podru`nica Dru{tva broj: OPU-IP:335/2010 od 8. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Haselji} Hajrudin, Dolac na La{vi, Travnik li~na karta: 05DFE0995 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 950.350,00 Upla}eni kapital: 950.350,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Haselji} Hajrudin/950.350,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Haselji} Numo, adresa: Konatur broj 8, Travnik, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja

osvje`avaju}ih pi}a, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300

Broj 24 - Stranica 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrovane djelantosti u skladu sa zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju /"Slu`beni list Federacije BiH", broj 2/95/, a naro~ito: - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelantosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona a naro~ito: - usluge me|unarodnog transporta roba i putnika, me|unarodna i {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, te sve druge usluge u okviru registrovane djelatnosti. - ugostiteljske i turisti~ke djelatmnosti PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik poslovna jedinica- Podru`nica br. 12 "MESNICA" Sanski Most Poreski podbroj: 4236048760153 Sjedi{te: Prijedorska bb, Sanski Most, op{tina: Sanski Most Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-podru`nice br. 12, broj 103/03 od 8. 9. 2003. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik poslovna jedinica-Podru`nica 15 "MESNICA" Jelah Poreski podbroj: 4236048760188 Sjedi{te: Trg branilaca bb, Jelah, op{tina: Jelah Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru`nice 15, broj 145/03 od 26. 11. 2003. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica-Podru`nica br. 14 "MESNICA" Jajce Poreski podbroj: 4236048760170 Sjedi{te: Hrvoja Vuk~i}a Hrvatini}a bb, Jajce, op{tina: Jajce Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. 14, broj 151/03 od 26. 11. 2003. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica-Podru`nica br. 17 "MESNICA" Tuzla Poreski podbroj: 4236048760200 Sjedi{te: Mar{ala Tita br. 38, Tuzla, op{tina: Tuzla Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru`nice br. 17 40/04 od 16. 2. 2004. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica broj 8 "MESNICA" Kakanj Poreski podbroj: 4236048760129 Sjedi{te: Zgo{}anska ulica bb, Kakanj, op{tina: Kakanj Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 8, broj 184/04 od 18. 12. 2004. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar

Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica broj 18 "MESNICA" Donji Vakuf Poreski podbroj: 4236048760218 Sjedi{te: 14 septembra bb, Donji Vakuf, op{tina: Donji Vakuf Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju poslovne jedinice br. 18 broj: 21/05 od 27. 1. 2005. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" Poslovna jedinica broj "MESNICA" Vogo{}a Poreski podbroj: 4236048760242 Sjedi{te: Igmanska br. 46, Vogo{}a, op{tina: Vogo{}a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru`nice br. 22, br. 94/06 od 3. 10. 2006. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" Poslovna jedinica-Podru`nica broj 21 "MESNICA" Tuzla Poreski podbroj: 4236048760234 Sjedi{te: Trgova~ko-zanatski centar 2 Slatine, Tuzla, op{tina: Tuzla Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice-Podru`nice br. 21, broj 92/06 od 2. 10. 2006. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Poslovna jedinica-Podru`nica br. 23 "MESNICA" Sarajevo Poreski podbroj: 4236048760277 Sjedi{te: Humska br. 2, Sarajevo, op{tina: Sarajevo Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju PJ-Podru`nice broj 274/07 od 17. 5. 2007. godine Djelatnost podru`nice Djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-000134 26. marta 2010. godine Travnik (SR-234/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj: 25 Biha} u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09) dana 12. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice broj: 25 Biha} u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: "BAJRA" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0450-09 (stari broj 1-1660) J1B: 4236048760005 Carinski broj: 236048760005 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 25 Biha} broj: OPU-IP: 485/2010 od 5. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice Djelatnosti podru`nice Dru{tva upisane u sudski registar Naziv: Dru{tvo za proizvodnju promet i usluge "BAJRA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica br. 25 Biha} Poreski podbroj: 4236048760285

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 35

Sjedi{te: Dr. Ljubljanki} Irfana bb, Biha}, op{tina: Biha} Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanje broj: OPU-IP: 485/2010 od 5. 4. 2010. godine Poslovne jedinice Biha} br. 25, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice Djelatnosti podru`nice su djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Haselji} Numo, li~na karta: 05DFD9963, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Broj 051-0-Reg-10-000214 12. aprila 2010. godine Travnik (SR-235/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 9. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "MARU[I]" Dru{tvo za gra|evinarstvo, proizvodnju, trgovinu i usluge, d.o.o. Jajce Skra}ena oznaka firme: "MARU[I]" d.o.o. Jajce Sjedi{te: Stjepana Toma{evi}a bb, Jajce, Jajce MBS: 51 -01 -0234-08 (stari broj 1 -1260) JIB: 4236086260008 Carinski broj: 236086260008 Pravni osnov upisa: Odluka o promjeni djelatnosti broj: OPU-IP: 170/201 od 1. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Dru{tva broj: OPU-IP: 171/2010 od 1. 4.2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Maru{i} Franjo Hrast 12, Jajce li~na karta: 05DMB3855 Maru{i} Ilija, Kulina Bana 12, Jajce li~na karta: 05DMB3928 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 351.381,54 Upla}eni kapital: 351.381,54 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Maru{i} Franjo/175.690,77/50% Maru{i} Ilija/175.690,77/50% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Maru{i} Franjo, adresa: Hrast 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3855, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih direktor djelatnosti Maru{i} Ilija, adresa: Kulina Bana 12, Jajce, li~na karta: 05DMB3928, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih zamjenik direktora djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 14.110 Va|enje ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i

duhanom, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.220 Taksi prijevoz, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje, 74.700 ^i{}enje objekata DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine FBiH", broj 2/95) a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnsoti sukladno s ~l. 27. cit. Zakona a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostiteljstva i turizma Broj 051-0-Reg-10-000213 9. aprila 2010. godine Travnik (SR-236/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ogani~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi Firma: "OPTIMED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "OPTIMED" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Petra Sva~i}a bb. Vitez, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0040-10 JIB:4236499850008 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti broj: OPU-IP: 194/2010 od 1. 3. 2010.godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Buzak Miroslav Dubravica 33b, Vitez li~na karta: 04DNA4600 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Buzak Miroslav/2.000,0/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Ljubas Davorili, adresa: Tina Ujevi}a 1, Vitez, li~na karta: 04DNA5578, direktor djelatnosti bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu

Broj 24 - Stranica 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri 18.230 Proizvodnja rublja, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 19.100 [tavljenje i obrada ko`e, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 19.301 Serijska proizvodnja obu}e, 19.302 Proizvodnja obu}e po narud`bi i u malim serijama, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.230 Knjigoveza~ki radovi, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 22.330 Umno`avanje (reprodukcija) ra~unarskih zapisa, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.200 Proizvodnja opreme za kontrolu distribucije elektri~ne energije, 31.610 Proizvodnja elektri~ne opreme za motore i vozila, d.n., 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 32.300 Proizvodnja televizijskih i radio-prijemnika, aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike i proizvodnja prate}e opreme, 33.100 Proizvodnja medicinske i hiru{ke opreme i ortopedskih pomagala, 33.200 Proizvodnja instrumenata i ure|aja za mjerenje, provjeru, testiranje, navigaciju i druge svrhe, osim opreme za upravljanje industrijskim procesima, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 36.300 Proizvodnja muzi~kih instrumenata, 36.400 Proizvodnja sportske opreme, 36.500 Proizvodnja igara i igra~aka, 36.620 Proizvodnja metli i ~etki, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.320 Izolacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko

otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 64.200 Telekomunikacije, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagand, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.620 Ostale sportske djelatnosti, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.040 Djelatnosti za pobolj{anje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanju u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: Oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u ve|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. zastupanje stranih tvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma. Broj 051-0-Reg-10-000208 12. aprila 2010. godine (SR-237/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IRIS" za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 37

("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IRIS" za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje upisani su podaci o promjene djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "IRIS" za proizvodnju trgovinu i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Skra}ena oznaka firme: "IRIS" d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje Sjedi{te: Trnova~a bb, Gornji Vakuf-Uskoplje, Gornji Vakuf-Uskoplje MBS: 51-01-1814-09 (stari broj 1-1207) JIB: 4236052790008 Carinski broj: 236052790008 Pravni osnov upisa: Odluka o pro{irenju djelatnosti Dru{tva broj: OPU-IP: 123/10 od 31. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Duzan Jusufa iz Novog Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 19.200 Proizvodnja kofera, ru~nih torbi i sli~nih proizvoda, sedlarskih i sara~kih proizvoda, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 22.210 [tampanje novina, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina naveliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane 55.510, Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 74.120 Ra~unovodstveni,

knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Broj 051-0-Reg-10-000206 8. aprila 2010. godine Travnik (SR-238/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge i proizvodnju Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene prenosa udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge i proizvodnju Kiseljak upisani su podaci o promjeni prenosa udjela u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "BADEM" d.o.o. za trgovinu i usluge i proizvodnju Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "BADEM" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Han Plo~a bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0091-09 (stari broj 1-530) JIB: 4236030630007 Carinski broj: 236030630007 Pravni osnov upisa: Ugovor o prenosu osniva~kog uloga br. OPU-IP-125/10 od 31. 3. 2010. godine, sa~injenog od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-126/10 od 31. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Elpez Drago, Gojakovac bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA1113 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.600,00 Upla}eni kapital: 2.600,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Elpez Drago/2.600,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Tolo Ivana, adresa: Crkveni put bb, Kiseljak, li~na karta: 07DPB6519, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane. Broj 051-0-Reg-10-000205 8. aprila 2010. godine Travnik (SR-239/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BRAMMA" Proizvodno, prometno, uslu`no Dru{tvo Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice "BRAMMA-1" Restoran Plava Voda Travnik u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59 Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 14. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BRAMMA" Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo Travnik upisani su podaci o osnivanje Poslovne jedinice "BRAMMA-1" Restoran Plava Voda Travnik u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "BRAMMA" Proizvodno, prometno, uslu`no dru{tvo Travnik Skra}ena oznaka firme: "BRAMMA" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Dolac na La{vi bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-2168-09 JIB: 4236490630005 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-IP-172/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika Ispravka Odluke o osnivanju Podru`nice-Poslovne jedinice broj: OPU-IP: 172/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika dana 6. 4. 2010. godine PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "BRAMMA" d.o.o. Travnik, Poslovna jedinica "BRAMMA-1", Restoran Plava Voda Travnik Poreski podbroj: 4236490630021 Sjedi{te: [ume}e br. 14, Travnik, op{tina: Travnik

Broj 24 - Stranica 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice "BRAMMA-1" Restoran Plava voda broj: OPU-IP:172/2010 od 26. 3. 2010. godine sa~injena od notara Jur~evi} Marinka iz Travnika, ispravka notarske odluke o osnivanju Podru`nice poslovne jedinice "BRAMA-1" broj: OPI-IP: 172/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi}a dana 6. 4. 2010. godine Djelatnost podru`nice 55.300 Restorani Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Begovi} Adrijana, li~na karta: 05DFD8762, rukovoditelj, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti poslovne jedinice Broj 051-0-Reg-10-000202 14. aprila 2010. godine Travnik (SR-240/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LIV PROM" Jajce, u predmetu upisa u registar pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LIV PROM" Jajce upisani su podaci o pove}anja osnovnog kapitala Dru{tva sa ogani~enom odgovorno{}u u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u "LIV PROM" Jajce Skra}ena oznaka firme: DOO "LIV PROM" Jajce Sjedi{te: S. Bravnice-Kamenice, Jajce, Jajce MBS: 51-01-1612-09 (stari broj 1-4805) JIB: 4236339490005 Carinski broj: 236339490005 Pravni osnov upisa: Odluka o pove}anju temeljnog kapitala broj: OPU-IP264/2010 od 24. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Tro`i} [efika iz Sanskog Mosta Odluka o izmjeni i dopuni Statuta broj: OPU-IP:265/2010 od 24. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Tro`i} [efika iz Sanskog Mosta Revizija strukture kapitala "LIV PROM" d.o.o. Jajce sa~injena od Privrednog Dru{tva za reviziju i poslovni konsalting "REVIZIJA DERVI" d.o.o. Jajce, dana 22. 3. 2010. godine. OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 148.304,00 Upla}eni kapital: 148.304,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Buri} Darijo/74.152,00/50% Leko Ivica/74.152,00/50% Broj 051-0-Reg-10-000200 21. aprila 2010. godine Travnik (SR-241/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: Firma: "BMW-M5" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "BMW-M5" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Krizan~evo selo bb, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0041-10 JIB:4236500610008 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u broj: OPU-IP:l 13/2010 od 22. 2. 20 10. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa li~na karta:

Kozina Danijel, Kralja Petra Kre{imira IV bb, Vitez, li~na karta: 09DNC3325 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Kozina Danijel/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Kozina Danijel, adresa: Kralja Petra Kre{imira IV bb, Vitez, li~na karta: 09DNC3325, direktor, Bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom naveliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 71.100 Iznajmljivanje automobila DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Djelatnost dru{tva u vanjskotrgovinakom poslovanju je: Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici, a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa citiranim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenja, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - ugostiteljske i turisti~ke usluge - zastupanje stranih tvrtki - te druge usluge u okviru registriranih djelatnosti Broj 051-0-Reg-10-000196 21. aprila 2010. godine Travnik (SR-242/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "NA[ DOM" Travnik, u predmetu upisa u registar imenovnje lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "NA[ DOM" Travnik upisani su podaci o imenovnju lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: Dru{tvo ograni~ene odgovornosti "NA[ DOM" Travnik Skra}ena oznaka firme: "NA[ DOM" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Tvorni~ka br. 68, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0404-09 (stari broj 1-1342) JIB: 4236080730002 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora br: OPU-IP-394/10 od 19. 3. 2010.godine, obra|ena od notara Gorana Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 39

Musemi} Muhamed, adresa: Zenjak 2, Travnik, li~na karta: 09DFF5495, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti. Broj 051-0-Reg-10-000195 12. aprila 2010. godine Travnik (SR-243/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Trgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 31. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Trgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: Trgovina naftom i naftnim derivatima "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: "SILVER-OST" d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: 14. Septembra bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-1906-09 (stari broj 1-5019) JIB: 4236385090003 Carinski broj: 236385090003 Pravni osnov upisa: Odluka o pro{ire{nju djelatnosti i izmjeni Statuta br: OPU-1P-415/10 od 23. 3. 2010. godine, obra|ena od notara Gorana Halida iz Travnika DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.120 Protektiranje spoljnih guma, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 26.520 Proizvodnja kre~a, 26.610 Proizvodnja proizvoda od betona za gra|evinske svrhe, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motom ih vozi la na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada Broj 051-0-Reg-10-000193 31. marta 2010. godine Travnik (SR-244/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "\INFA" d.o.o. Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "\INFA" d.o.o. Bugojno, upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "\INFA" d.o.o. Bugojno

Broj 24 - Stranica 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Skra}ena oznaka firme: "\INFA" d.o.o. Bugojno Sjedi{te: Sulatan Ahmedova bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51-01-0135-09 (stari broj 1-5156) JIB: 4236418870000 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora Dru{tva broj: OPU-IP: 72/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notara Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa Ispravka Odluke o razrje{enju i imenovanju izvr{nog direktora broj: OPU-IP: 72/2010 od 28. 1. 2010. godine, sa~injena od notata Kuri} Ajde iz Donjeg Vakufa, dana 14. 4. 2010. godine LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Zhanger Wang, adresa: u BiH Jajce, D.Brigada, Kina: Zhejiang, Kina, putna isprava: G 03847193, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 3. 4. 2002. godine, Zhejiang, direktor bez ograni~enja ovla{tenjau okviru registrovane djelatnosti Ji Shuangwei, adresa: BiH Dalmatinska bb, Jajce, Kina Zhaoji br. 20 Gaohu Grofovija Qingtiag-Zhejiang, Kina, putna isprava: G36981589, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 21. 8. 2009. godine, Zhejiang NR Kina, izvr{ni direktor bez ograni~enja ovla{tenjau okviru registrovane djelatnosti Pan Yongjie, adresa: BiH Dalmatinska bb, Jajce, Tuotian br.63 Jizhai- Qingtian Grofovija-Zhejiang, Kina, putna isprava: G34107401, datum izdavanja putne isprave: 9. 3. 2009. godine, Pochnpan, Yongjie, NR Kina, izvr{ni direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Broj 051-0-Reg-10-000192 21. aprila 2010. godine Travnik (SR-245/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice Novi Travnik, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik, upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice Novi Travnik, kako slijedi: Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik Skra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila, Travnik Sjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634) JIB: 4236301840002 Carinski broj: 423601840002 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju poslovne jedinice Novi Travnik br. OPU-IP-403/10 od 18. 3. 2010. sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik Podru`nica "MOTEL DANI" Nova Bila Poreski podbroj: 4236301840029 Sjedi{te: Nova Bila br. 1, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. OPU-769/07 od 6. 7. 2007. godine Djelatnost podru`nice 55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.120 Hoteli moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi, 55.510 Kantine(menze) Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Andri} Julijana, li~na karta: 04DFC0263, direktor Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Naziv: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik, Poslovna jedinica Novi Travnik Poreski podbroj: 4236301840037 Sjedi{te: Ive Andri}a br. 23, Novi Travnik, op{tina: Novi Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-403/10 od 18. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice Sve djelatnosti Dru{tva upisane u sudski registar. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice

Andri} Julijana, li~na karta: 04DFC0263, direktor Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-000191 24. aprila 2010. godine Travnik (SR-246/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Nova Bila, Travnik Skra}ena oznaka firme: "DANI" d.o.o. Nova Bila, Travnik Sjedi{te: Nova Bila bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-1477-09 (stari broj 1-4634) JIB: 4236301840002 Carinski broj: 423601840002 Pravni osnov upisa: Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj OPU-IP: 402/2010 od 18. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Odluka o izmjeni odluke o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva broj: OPU-IP: 563/2010 od 15. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Andri} Julijana, Ri~ice 33, Travnik, li~na karta: 04DFC0263 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Andri} Julijana/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Andri} Julijana, adresa: Ri~ice 33, Travnik, li~na karta: 04DFC0263, direktor bez ogani~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelantsoti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina naveliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.320 Trgovina na malo medicinskim preparatima i ortopedskim pomagalima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 41

Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti sukladno Zakonu o vanjskotrgovinskoj politici ("Slu`beni novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskm prometu iz registrirane djelatnosti, sukladno odredbama Zakonu i to: usluge me|unarodnog transporta putnika roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisoni, kompenzacioni, kompenzacioni i ~izing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - ugostiteljske i turisti~ke usluge - te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti. PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "DANI" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik Podru`nica "MOTEL DANI" Nova Bila Poreski podbroj: 4236301840029 Sjedi{te: Nova Bila br. 1, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice br. OPU-769/07 od 6. 7. 2007. godine Djelatnost podru`nice 55.110 Hoteli i moteli sa restoranom, 55.120 Hoteli moteli bez restorana, 55.300 Restorani, 55.400 Barovi 55.510 Kantine(menze) Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Andri} Julijana, li~na karta: 04DFC0263, direktor Podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Broj 051-0-Reg-10-000190 24. aprila 2010. godine Travnik (SR-247/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Javna ustanova "Dje~iji vrti}" Donji Vakuf, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Javna ustanova "Dje~iji vrti}" Donji Vakuf upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: Javna ustanova "Dje~iji vrti}" Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: JU "Dje~iji vrti}" Donji Vakuf Sjedi{te: 770. Slavne brdske brigade bb, Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51 -05-0006-10 (stari broj 2-112) JIB:4236264030003 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktor br. OPU-IP-143/10 od 22. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Saglasnost o imenvoanju direktora Op}inskog na~elnika br. 02-05-222/10 od 18. 1. 2010. godine Mi{ljenje Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK,Travnik br. 02-34-31/10 od 18. 1. 2010. godine

LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem prometu Begovi} Had`ija, adresa: 14. septembra 7, Donji Vakuf, li~na karta: 04DHA2141, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000189 20. aprila 2010. godine Travnik (SR-248/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "GAMES" Dru{tvo za in`injering, usluge i promet s ograni~enom odgovorno{}u, Travnik, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i imenovanje prokuriste u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 25. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "GAMES" Dru{tvo za in`injering, usluge i promet s ograni~enom odgovorno{}u, Travnik upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa i imenovanju prokuriste u subjektu upisa, kako slijedi Firma: "GAMES" Dru{tvo za in`injering, usluge i promet s ograni~enom odgovorno{}u, Travnik Skra}ena oznaka firme: "GAMES" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Fatmi} bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0643-09 (stari broj 1-2799) JIB: 4236072550003 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o uskla|ivanju djelatnosti Dru{tva i izmjene Statuta br. OPU-IP-373/10 od 16. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o imenovanju prokuriste br. OPU-IP-389/10 od 16. 3. 2010 godine, sa~injena od notara Gorana Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Kanafija Mirsad, adresa: Meljanac 4 D, Travnik , li~na karta: 04DFB6440, direktor Vodi poslovanje Dru{tva do iznosa od 1.000,00 KM mjese~no, a preko toga iznosa uz saglasnost osniva~a Gafi} Alija, adresa: Poturmahala 42, Travnik, li~na karta: 03DFA0588, prokurist bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 24.630 Proizvodnja eteri~nih ulja, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 70.310 Agencije za nekretnine, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih Dokumenata, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande Broj 051-0-Reg-10-000185 25. marta 2010. godine Travnik (SR-249/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 20 10.godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje kako slijedi:

Broj 24 - Stranica 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Firma: "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Jajce Skra}ena oznaka firme: "FOREST AVENUE [UMSKI PUT" d.o.o. Jajce Sjedi{te: Hrvoja Vuk~i}a Hrvati}a br. 17, Jajce, Jajce MBS: 51-01-0402-09 JIB: 4236474510008 Carinski broj: 236474510008 Pravni osnov upisa: Odluka o razrje{enju i imenovanju direktora broj: OPU-IP: 122/10 od 2. 3.2010. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Scherpereel Jelle Maurice Frans, adresa: 34013 Harelbeke 8530, Deerlijksesteenweg 120 u BiH Adema Bu}a 28/l Mostar, BELGIUM, putna isprava: EH699885, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 1. 12. 2009. godine Paso{ Belgije izdan u Zagrebu, direktor Dru{tva, bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000168 24. aprila 2010. godine Travnik (SR-250/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "RIOMA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 17. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "RIOMA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, upisani su podaci o osnivanju Dru{tva ograni~ene odgovornosti, kako slijedi: Firma: "RIOMA" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "RIOMA" d.o.o. Vitez Sjedi{te: [anti}i bb, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0035-10 JIB: 4236497560002 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Dru{tva br. OPU-IP-129/10 od 5. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta ^erkez Marijo, [anti}i bb, Vitez, li~na karta 04DNA2971 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat ^erkez Marijo/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu ^erkez Marijo, adresa: [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA2971, direktor bez ograni~enjenja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 34.100 Proizvodnja motornih vozila, 34.200 Proizvodnja karoserija za motorna vozila; proizvodnja prikolica i poluprikolica, 34.300 Proizvodnja dijelova i pribora za motorna vozila i njihove motore, 35.410 Proizvodnja motocikla, 35.500 Proizvodnja ostalih saobra}ajnih sredstava, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo,

50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza, 74.401 Prire|ivanje sajmova DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambneim i neprehrambenim proizvodima u okviru registrirane djelatnosti UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e obavljati i usluge u vanjskotrgovinskom prometu u skladu sa Zakonom o vanjskotrgovinskom poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja iz okvira registrirane djelatnosti u skladu sa ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl., zastupanje stranih tvrtki, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma. Broj 051-0-Reg-10-000161 17. marta 2010. godine Travnik (SR-251/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FAIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik, u predmetu upisa u registar imenovanje zamjenika direktora u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 18. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "FAIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik upisani su podaci o imenovanju zamjenika direktora u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "FAIK" d.o.o. za proizvodnju, promet i usluge Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "FAIK" d.o.o. Novi Travnik Sjedi{te: Mehmeda Spahe 1, Novi Travnik, Novi Travnik MBS: 51-01-2164-09 (stari broj I -5079) JIB: 4236395640001 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju zamjenika direktora broj: OPU-IP: 93/2010 od 19. 1. 20l0. godine. sa~injena od notara Gran Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Gusinac Faik, adresa: Dolac na La{vi 35/A, Travnik, li~na karta: 04DFB7015, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djealtnosti Gusinac Fikret, adresa: Velje Polje bb Tutin R Srbija, u BiH Luka 13, Travnik, Srbija , putna isprava: 004229118, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 8. 4. 2004. godine MUP R Srbija-SUP Novi Pazar, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-000160 18. marta 2010. godine Travnik (SR-252/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 7 u Busova~i u subjektu upisa,a na temelju odredbe

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 43

~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez upisani su podaci o osnivanje Poslovne jedinice broj 7 u Busova~i u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez Skra}ena oznaka firme: "BUBA COMMERCE" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96, Jardol, Vitez MBS: 51-01-0020-09 (stari broj 1-412) JIB: 4236075060007 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. 7 u Busova~i, OPU-IP: 158/2010 od 18. 3. 2010. godine, sa~injena os notara Sofovi} Jasne iz Viteza OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Jur~evi} Stipo, Ilije Petrovi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA7258 Jur~evi} Zdravko, [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA5507 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 3.924.547,00 Upla}eni kapital: 3.924.547,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Jur~evi} Zdravko/1.962.273,50/50% Jur~evi} Stipo/1.962.273,50/50% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Jur~evi} Dragan, adresa: Stjepana Radi}a bb, Vitez, li~na karta: 03DNA0315, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Jur~evi} Slavica, adresa: [anti}i bb, Vitez, li~na karta: 04DNA4012, prokurist uz ograni~enje ovla{tenja u okviru registrovanih prokurist djelatnisti poslova koji se ti~u optere}enja i prenosa nekretnina bez posebnog odobrenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa, proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala, metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.240 Proizvodnja ostalih ma{ina op}e namjene, d.n., 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata, zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukatumi radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali

zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora, ostale usluge turistima, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ. Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinsko poslovanje u okviru registriranih djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, Zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama ~j-27 citiranog Zakona a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu robe, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. zastupanje stranih firmi, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma.

Broj 24 - Stranica 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

PODRU@NICE SUBJEKTA UPISA Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 1 Vitez Poreski podbroj: 4236075060023 Sjedi{te: Poslovni cenatr 96, Jardol, op{tina: Vitez Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju podru`nice 1 Vitez br. 15/03 od 22. 10. 2003. godine Djelatnost podru`nice 28.110, 28.400, 28.510, 28.520, 28.720, 28.730, 28.740, 28.750, 29.240, 45.110, 45.211, 45.212, 45.213, 45.220, 45.310, 45.320, 45.330, 45.340, 45.410, 45.420, 45.430, 45.441, 45.442, 45.450, 50.1001, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.483, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630, 55.101, 55.102, 55.231, 55.234, 55.300, 55.401, 55.402, 55.403, 55.510, 55.520, 60.240, 63.110, 63.120, 63.210, 63.300. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica 3 Zenica Poreski podbroj: 4236075060040 Sjedi{te: I Zeni~ke brigade bb-objekat paviljon , Zenica, op{tina: Zenica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnaju Poslovne jedinice br. OPU-2074/07 od 23. 10. 2007. godine Djelatnost podru`nice 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330, 51.330, 51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.483, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica broj 4 "BUBA-COMMERCE" Mostar Poreski podbroj: 4236075060058 Sjedi{te: Put za aluminijum bb, Bri{}e Polje, Mostar, op{tina: Mostar Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-561/08 od 11. 2. 2008. godine Djelatnost podru`nice 50.101, 50.102, 50.103, 50.200, 50.301, 50.302, 50.303, 50.500, 51.110, 51.120, 51.130, 51.150, 51.160, 51.170, 51.180, 51.190, 51.210, 51.220, 51.310, 51.320, 51.330,51.340, 51.350, 51.360, 51.370, 51.380, 51.410, 51.421, 51.422, 51.430, 51.440, 51.450, 51.460, 51.470, 51.510, 51.531, 51.532, 51.540, 51.560, 51.570, 51.900, 52.110, 52.210, 52.220, 52.230, 52.240, 52.250, 52.260, 52.270, 52.330, 52.410, 52.420, 52.430, 52.441, 52.442, 52.450, 52.460, 52.481, 52.483, 52.486, 52.487, 52.620, 52.630 Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovne jedinice Sarajevo, bez ograni~enja Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Podru`nica broj 5 Dolac na La{vi, Travnik Poreski podbroj: 4236075060082 Sjedi{te: Dolac na La{vi, Mostarska br. 14 Travnik, Travnik, op{tina: Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivnju Posnovne jedinice br. OPU-IP-138/09 od 15. 4. 2009. godine Djelatnost podru`nice 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i

poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina naveliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.460 Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Naziv: "BUBA-COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica broj 6 "BUBA-COMMERC" Novi Travnik Poreski podbroj: 4236075060104 Sjedi{te: Stjepana Toma{evi}a bb, Novi Travnik, op{tina: Novi Travnik Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice br. OPU-IP-947/09 od 31. 8. 2009. godine Djelatnost podru`nice Poslovna jedinica }e se baviti svim registriranim djelatnostima sa kojima posluje i samo Dru{tvo i koje su registrirane u Registru Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovoditelj poslovnice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Naziv: "BUBA COMMERCE" d.o.o. za trgovinu i usluge Vitez, Poslovna jedinica br. 7 Busova~a Poreski podbroj: 4236075060139 Sjedi{te: Branitelja Domovine bb, Busova~a, op{tina: Busova~a Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice broj 7 u Busova~i broj.OPU-IP: 158/2010 od 18. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Sofovi} Jasne iz Viteza Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.210 Trgovina na malo

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 45

vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Jur~evi} Slavica, li~na karta: 04DNA4012, rukovodilac poslovne jedinice, bez ograni~enja. Broj 051-0-Reg-10-000182 26. marta 2010. godine Travnik (SR-253/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "EURO SPORT" za promet, proizvodnju i usluge d.o.o. Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "EURO SPORT" za promet, proizvodnju i usluge d.o.o. Kiseljak upisani su podaci o promjene djelatnosti i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "EURO SPORT" za promet, proizvodnju i usluge d.o.o. Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "EURO SPORT" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Administrativno-poslovnu centar bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-1077-09 (stari broj 1-4098) JIB: 4236034970007 Carinski broj: 236034970007 Pravni osnov upisa: Odluka o usagla{avanju djelatnosti sa klasifikacijom djelatnosti broj.OPU-IP-72/2010 od 24. 2. 20l0. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka Odluka o razrje{enju osobe ovla{tene za zastupanje Dalibora Ljubi~i} broj: OPu-IP: l16/2010 od 26. 3. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka Odluka o imenovnaju osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-71/2010 od 24. 2. 2010. godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Ljubi~i} [iman, Sarajevska cesta bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA3050 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 75.200,00 Upla}eni kapital: 75.200,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Ljubi~i} [iman/75.200,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Ljubi~i} Ljiljana, adresa: Sarajevska cesta bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA7485, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa. 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}o, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na

veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima uvoz-izvoz u okviru registrirane djelatnosti. Usluge u vanjskotrgovinskom prometu u okviru registrirane djelatnsoti Izvo|enje investicionih radova u inostanstvu i ustupanje investicionih radova stranoj osobi u BiH Usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, osim zra~nog i `eljezni~kog prometa, te druge usluge koje su u vezi sa me|unarodnim transportom robe, (me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, lu~ke i aerodromske usluge, agencijske usluge u transportu i sl.) Prodaja robe sa konsignacijskih skladi{ta strane robe Prodaja robe stranog porijekla i robe doma}e proizvodnje iz slobodnih carinskih prodavnica Uvoz i izvoz robe u slobodnim zonama. Broj 051-0-Reg-10-000174 26. marta 2010. godine Travnik (SR-254/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "B.G.A DRVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe-Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 5. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "B.G.A-DRVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe-Travnik upisani su podaci o osnivanja dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: Firma: "B.G.A-DRVO" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Turbe-Travnik Skra}ena oznaka firme: "B.G.A-DRVO" d.o.o. Turbe-Travnik Sjedi{te: Lagerska bb, Turbe, Travnik MBS: 51-01-0038-10 JIB: 4236499180002 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Dru{tva br. OPU-IP-365/10 od 15. 3. 2010. godine, sa~injene od strane notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Gasal Hamir, Turbe N. Naselje bb, Travnik, li~na karta: 04DFD28I5 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Gasal Hamir/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Gasal Hamir, adresa: Turbe N. Naselje bb, Travnik, li~na karta: 04DFD2815, direktor bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e

Broj 24 - Stranica 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim, 51.130, Posredovanje u trgovini drvnom gradom i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo

elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484, Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.820 Usluge pakovanja, 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e se baviti vanjskotrgovinskim poslovanjem i to: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-1ZVOZ u okviru registrovane djelatnosti Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ u okviru registrovane djelatnosti - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrovane djelatnosti, a naro~ito: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni poslovi, utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - te druge usluge u okviru registrovane djelatnosti Dru{tva. Broj 051-0-Reg-10-000173 5. aprila 2010. godine Travnik (SR-255/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar promjene adrese u Poslovnoj jedinici CM-3 u Gra~anici, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 15. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni adrese u Poslovnoj jedinici CM-3 u Gra~anici, kako slijedi: Firma: "CM-COSMETIC MARKET" d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: "CM" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0131-08 (stari broj 1-4563) JIB: 4236280580005 Carinski broj: 236280580005 Pravni osnov upisa: Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Poslovne jedinice radi promjene adrese PJ CM-3 Gra~anica br. OPU-IP-138/10 od 10. 3. 2010. godine, sa~injena od strane notara Marinka Jur~evi} iz Travnika Naziv: "CM-COMSETIC MARKET" d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica CM Cosmetic Market - 3 Gra~anica Poreski podbroj: 4236280580030 Sjedi{te: Alije lzetbegovi}a br. 7, Gra~anica, Op{tina: Gra~anica Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Gra~anici od 10. 3. 2004. godine Djelatnost podru`nice Poslovna jedinica kao dio Dru{tva se bavi svim registrovanim djelatnostima sa kojima posluje i samo dru{tvo i koje su registrovane u Registar Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Kafadar Vlatko, li~na karta: 03DNA0603, direktor podru`nice, bez ograni~enja Djelatnost podru`nice

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 47

Poslovna jedinica kao i Dru{tvo se bavi svim registrovanim djelatnostima sa kojima posluje i samo Dru{tvo i koje su registrovane u Registar Dru{tva. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Kafadar Vlatko, li~na karta: 03DNA0603, direktor podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000165 15. marta 2010. godine Travnik (SR-256/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice u Livnu, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 26. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o osnivanju Poslovne jedinice u Livnu, kako slijedi: Firma: "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "FIS" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0270-08 (stari broj 1-807) JIB: 4236020240006 Carinski broj: 236020240006 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Podru`nice u Livnu br. OPU-IP-124/10 od 2. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Gudelj Pero Kr~evine bb, Vitez, li~na karta: 05DNB7204 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 49.223.527,00 Upla}eni kapital: 49.223.527,00 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mestima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholom i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo robom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj, d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 93.040 Djelatnost za pobolj{avanje fizi~kog stanja i raspolo`enja, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Kova~ Mirjana, li~na karta: 04DNB1346, voditelj podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registovanih djelatnosti. Naziv: "FIS" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica Livno Poreski podbroj: 4236020240197 Sjedi{te: Splitska bb, Livno, op{tina: Livno Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Podru`nice br. OPU-IP-124/10 od 2. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika Djelatnost podru`nice 17.300 Dovr{avanje tkanina, 22.220 [tampanje, d.n., 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom

robom, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i sofhvareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivima, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 74.810 Fotografske usluge, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 93.010 Pranje i hemijsko ~i{}enje tekstilnih i krznenih predmeta, 93.020 Frizerski i drugi tretmani za uljep{avanje, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Perkovi} Mario, li~na karta: 03DFA4086, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti u skladu sa va`e}im zakonskim propisima, Statutom Dru{tva, Pravilnikom o radu Dru{tva i drugim op}im i pojedina~nim aktima Dru{tva Broj 051-0-Reg-10-000159 26. marta 2010. godine Travnik (SR-257/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa i imenovanje prokuriste u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa i imenovanju prokuriste u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "NOVOTEKS" d.o.o. za trgovinu i zanatstvo Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "NOVOTEKS" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: @rtava domovinskog rata bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-1816-09 (stari broj 1-330) JIB:4236022020003 Carinski broj: 236022020003 Pravni osnov upisa:

Broj 24 - Stranica 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Odluka o pro{irenju djelatnosti Dru{tva i izmjeni Statuta br. OPU-IP-299/10 od 4. 3. 2010. godime, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o imenvanju prokuriste br. OPU-IP-368/10 od 15. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Novak Zora, adresa: Augusta [enoe bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0258, direktor bez ograni~enja ovla{tenja 04DPA0258 Novak Ivan, adresa: [enoina bb, Kiseljak, li~na karta: 04DPA0259, prokurist bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.300 Proizvodnja kerami~kih plo~ica i podnih plo~a, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.400 Kovanje, presovanje, {tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kantine, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 92.710 Djelatnosti kockarnica i kladionica Broj 051-0-Reg-10-000155 23. marta 2010. godine Travnik (SR-258/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "GLOBAL-CONEKT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik, u predmetu upisa u registar osnivanja Dru{tva ograni~ene odgovornosti, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 26. 3. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "GLOBAL-CONEKT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik upisani su podaci o osnivanju dru{tva ograni~ene odgovornosti kako slijedi: Firma: "GLOBAL-CONEKT" Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Travnik Skra}ena oznaka firme: "GLOBAL-CONEKT" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Aleja Konzula bb, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0036-10 JIB:4236498610003 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Dru{tva broj: OPU-IP:298/2010 od 4. 3. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Mrkonja Jasmin, Donje Kr~evine 61 A, Travnik, li~na karta: 07DFB8835 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 UCE[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Mrkonja Jasmin/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Mrkonja Jasmin, adresa: Donje Kr~evine 61 A, Travnik, li~na karta: 07DFB8835, direktor bez ograni~enja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.131 Vinogradarstvo, 01.132 Gajenje vo}a, 01.133 Gajenje biljaka za pravljenje napitaka i za~ina, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.240 Uzgoj peradi, 01.251 Uzgoj p~ela, proizvodnja meda i p~elinjeg voska, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 01.420 Uslu`ne djelatnosti u uzgoju `ivotinja, osim veterinarskih usluga, 01.500 Lov, hvatanje divlja~i u zamke (traperstvo), rasplod divlja~i, uklju~uju}i i pripadaju}e usluge, 05.012 Ulov ribe na rijekama i jezerima, 05.020 Uzgoj ribe, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.910 Proizvodnja destiliranih alkoholnih pi}a, 15.920 Proizvodnja etil-alkohola iz fermeniranih materijala, 15.930 Proizvodnja vina (gro`|e), 15.940 Proizvodnja jabukova~e i vina od ostalog vo}a, 15.950 Proizvodnja ostalih nedestiliranih fermeniranih pi}a, 15.960 Proizvodnja piva, 15.970 Proizvodnja slada, 15.981 Proizvodnja mineralne vode, 15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 20.101 Proizvodnja rezane grade, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.110 Proizvodnja celuloze, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 24.160 Proizvodnja plasti~nih masa, u primarnim oblicima, 24.510 Proizvodnja sapuna i deterd`enata, preparata za ~i{}enje i poliranje, 24.520 Proizvodnja parfema i toaletnih preparata, 25.130 Proizvodnja ostalih proizvoda od gume, 25.210 Proizvodnja plo~a, listova, cijevi i profila od plasti~nih masa, 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.220 Proizvodnja kerami~kih sanitarnih ure|aja, 26.700 Sje~enje, oblikovanje i obrada ukrasnog kamena i kamena za gra|evinarstvo, 26.810 Proizvodnja brusnih proizvoda, 26.820 Proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala, d.n., 27.100 Proizvodnja sirovog `eljeza i ~elika i ferolegura, 27.210 Proizvodnja cijevi od livenog `eljeza, 27.220 Proizvodnja cijevi od ~elika, 27.310 Hladno vu~enje, 27.320 Hladno valjanje uzanih traka, 27.330 Hladno oblikovanje profila, 27.340 Vu~enje `ice, 27.410 Proizvodnja plemenitih metala, 27.420 Proizvodnja aluminija, 27.430 Proizvodnja olova, cinka i kalaja, 27.440 Proizvodnja bakra, 27.450 Proizvodnja ostalih obojenih metala, 27.510 Li venje `eljeza, 27.520 Livenje ~elika, 27.530 Livenje lakih metala, 27.540 Livenje ostalih obojenih metala, 28.110 Proizvodnja metalnih konstrukcija i dijelova konstrukcija, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.220 Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grijanje, 28.300 Proizvodnja parnih kotlova, osim kotlova za centralno grijanje, 28.400 Kovanje, presovanje,

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 49

{tancanje i valjanje metala; metalurgija praha, 28.510 Povr{inska obrada i prevla~enje metala, 28.520 Osnovni ma{inski radovi, 28.610 Proizvodnja sje~iva, 28.620 Proizvodnja alata, 28.630 Proizvodnja brava i okova, 28.710 Proizvodnja ~eli~ne buradi i sli~nih posuda od ~elika, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 28.740 Proizvodnja veznih elemenata, vij~anih proizvoda, lanaca i opruga, 28.750 Proizvodnja ostalih metalnih proizvoda, d.n., 29.560 Proizvodnja ostalih ma{ina za specijalne namjene, d.n., 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 36.150 Proizvodnja madraca, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 45.110 Ru{enje i razbijanje objekata; zemljani radovi, 45.120 Ispitivanje terena bu{enjem i sondiranjem, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 45.230 Izgradnja saobra}ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena, 45.241 Izgradnja hidrogra|evinskih objekata, 45.242 Odr`avanje hidrogra|evinskih objekata, 45.250 Ostali gra|evinski radovi koji zahtijevaju specijalno izvo|enje ili opremu, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija, 45.340 Ostali instalacioni radovi, 45.410 Fasadni i {tukaturni radovi, 45.420 Ugradnja stolarije, 45.430 Postavljanje podnih i zidnih obloga, 45.441 Farbarski radovi, 45.442 Staklarski radovi, 45.450 Ostali zavr{ni radovi, 45.500 Iznajmljivanje opreme za izgradnju ili ru{enje, s rukovaocem, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.120 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim hemikalijama, 51.1,30 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i predmetima od ko`e, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.510 Trgovina na veliko ~vrstim, te~nim i gasovitim gorivima i sli~nim proizvodima, 51.520 Trgovina na veliko metalima i metalnim rudama, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.532 Trgovina na veliko gra|evinskim materijalom i sanitarnom opremom, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i

ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.486 Trgovina na malo gorivom za doma}instvo, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.232 U~eni~ki domovi, 55.233 Studentski domovi, 55.234 Ostali smje{taj , d.n. 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 60.300 Cjevovodni transport, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 71.320 Iznajmljivanje ma{ina i opreme za gra|evinarstvo, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 73.101 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama, 73.102 Istra`ivanje i eksperimentalni razvoj u tehni~kim i tehnolo{kim naukama, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.150 Upravljanje holding dru{tvima, 74.200 Arhitektonske i in`enjerske djelatnosti i tehni~ko savjetovanje osim stru~ne izrade planskih dokumenata, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e se baviti vanjskotrgovinskim poslovanjem i to: Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti

Broj 24 - Stranica 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

- Usluge u vanjskotrgovinskom prometu - Posredni{tvo u oblasti pprometa robe i usluga - Konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi - Zastupanje stranih firmi u okviru registrirane djelatnosti - Ugostiteljske i turisti~ke usluge - Druge usluge u okviru djelatnosti i poslova spolljnotrgovinskog poslovanja - Usluge konrtole kvaliteta i kvantiteta u izvozu i uvozu robe - Pribavljanje i ustupanje prava i industrijske svojine, znanja i iskustva - Usluge istra`ivanja, pru`anja i kori{tenja informacija i znanja u privredi i nauci - Izvo|enjenje investicionih radova u ustupanje investicionih radova stranom licu u BiH Broj 051-0-Reg-10-000154 26. marta 2010. godine Travnik (SR-259/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Mali{a Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Javno preduze}e "Radio-televizija" Donji Vakuf, p.o. u predmetu upisa u registar uskla|ivanje sa Zakonom o javnim preduze}ima FBiH i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 12. 2. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Javno preduze}e "Radio-televizija" Donji Vakuf p.o. upisani su podaci o uskla|ivanje sa Zakonom o javnim preduze}ima FBiH i promjena lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: Javno preduze}e Radio-televizija,Donji Vakuf, Dru{tvo ograni~ene odgovornosti Donji Vakuf Skra}ena oznaka firme: JP RTV Donji Vakuf, d.o.o. Donji Vakuf Sjedi{te: 770 Sbbr br.18. Donji Vakuf, Donji Vakuf MBS: 51-01-0024-10 (stari broj 1-1914) JIB: 4236213390005 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Potvrda odluke o uskla|ivanju Statuta broj: OPU-IP:767/09 od 25. 12. 2009.godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Potvrda Statuta broj: OPU-IP:768/09 od 25. l2. 2009. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Odluka o uskla|ivanju Statuta broj: OPU-IP:769/09 od 25. 12. 2009. godine, sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Odluka o razrje{enju Direktora i imenovanju vr{ioca du`nosti Direktora broj: OPU-IP: 57/IO od 25. 1. 2010. godine sa~injena od notara Ajde Kuri} iz Donjeg Vakufa Saglasnost na~elnika za imenovanje vr{ioca du`nosti direktora broj: 02-05-3655/09 od 26. 11. 2009. godine OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma/Sjedi{te/Reg. br./MBS Op}ina Donji Vakuf, Bosna i Hercegovina, Donji Vakuf, ", 14. septembar bb OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Op}ina Donji Vakuf/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Maki} Dijana, adresa: Vedro polje bb, Bugojno, li~na karta: 05DOC0109, vr{ilac du`nosti direktora, bez ograni~enja ovla{tenja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 22.310 Umno`avanje (reprodukcija) zvu~nih zapisa, 22.320 Umno`avanje (reprodukcija) videozapisa, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 64.200 Telekomunikacije, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 92.110 Filmska i videoproizvodnja, 92.120 Filmska i videodistribucija, 92.130 Prikazivanje filmova, 92.200 Radio i televizijske

djelatnosti, 92.310 Umjetni~ko i knji`evno stvarala{tvo i scenska umjetnost, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.340 Ostale zabavne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Spoljna trgovina neprehrambenim proizvodima iz registrovane djelatnosti Usluge iz struktura registrovane djelatnosti. A Broj 051-0-Reg-09-000906 12. februara 2010. godine Travnik (SR-260/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioni~ko dru{tvo Bugojno, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 26. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioni~ko Dru{tvo Bugojno upisani su podaci o o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Prehrambena industrija "MLINPEK" Otvoreno Dioni~ko Dru{tvo Bugojno Skra}ena oznaka firme: "MLINPEK" DD Bugojno Sjedi{te: Gornjevakufska 35, Bugojno, Bugojno MBS: 51-02-0043-09 (stari broj 1-1574) JIB: 4236113090004 Pravni osnov upisa: Odluka o razrje{enju i imenovanju direktora Dru{tva broj: OPU-IP:247/20I0 od 20. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Mahmutbegovi} Jasminke iz Bugojna OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma/Sjedi{te/Reg. br./MBS Dioni~ari d.d.. "MLINPEK" upisani u Registar, Komisije za vrijednosne papire FBiH U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Klasa/Broj dionica/Vrijednost/Ukupno/Procenat Dioni~ari d.d. "MLINPEK/upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH/ 1/281293/ 35.00/9,845,255.00/100.0000% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Bojani} Jozo (Jako), adresa: Klimenta bb, Jajce, li~na karta: 04DMB1620, direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljimai mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.421 Trgovina na veliko odje}om, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima,

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 51

52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 55.300 Restorani, 55.510 Kantine, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60. 240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 63.400 Djelatnost drugih posrednika u saobra}aju, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 74.300 Tehni~ko ispitivanje i analiza DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e vr{iti poslove usluge u vanjsko trgovinskom prometu uokviru registrovane djelantosti u skladu sa odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju a naro~ito: - izvoz uvoz prehrambenim i neprehrambenim proizvodima - usluge me|unarodne {pedicije - usluge skladi{tenja - agencijske usluge u transportu - posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zastupanje stranih firmi - finansijski in`injering - komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi - te druge usluge u okviru registrovane djelantosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa dioni~kog Dru{tva Broj 051-0-Reg-10-000256 26. aprila 2010. godine Travnik (SR-261/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "BETA-PLAST" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, u predmetu upisa u registar promjene osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa , a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "BETA-PLAST" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisani su podaci o promjeni osobe ovla{tene za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "BETA-PLAST" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak Skra}ena oznaka firme: "BETA-PLAST" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: Privorski put bb, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0016-10 JIB: 4236493140009 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje br. OPU-IP-154/10 od 20. 4. 2010. godine, sa~injene od notara Smiljke \uki} iz Kiseljaka LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Pervan Stipo, adresa: Donji Pale` bb, Kiseljak, li~na karta: 08DPB8732, direktor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Broj 051-0-Reg-10-000251 23. aprila 2010. godine Travnik (SR-262/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi:

Firma: "KMN" DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNOSTI Skra}ena oznaka firme: "KMN" d.o.o. Kiseljak Sjedi{te: J. B. Jela~i}a 16, Kiseljak, Kiseljak MBS: 51-01-0397-09 (stari broj 1-391) JIB: 4236119020008 Carinski broj: 236119020008 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju osobe ovla{tene za zastupanje broj: OPU-IP:139/2010 od 8. 4. 2010. godine, sa~injena od notara \uki} Smiljke iz Kiseljaka OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Nikoli} Kruno Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak li~na karta: 04DPB0354 Nikoli} Mira Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak li~na karta: 04DPB0353 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 153.950,00 Upla}eni kapital: 153.950,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Nikoli} Kruno/123.160,00/80% Nikoli} Mira/30.790,00/20 % LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Nikoli} Mira, adresa: Vladimira Nazora br. 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPB0353, zamjenik direktora, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Nikoli} Marko, adresa: Vladimira Nadzora 12, Kiseljak, li~na karta: 04DPA2860, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 10.300 Va|enje i briketiranje treseta, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drveta, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 25.220 Proizvodnja ambala`e od plasti~nih masa, 25.240 Proizvodnja ostalih proizvoda od plasti~nih masa, 26.120 Oblikovanje i obrada ravnog stakla, 26.131 Proizvodnja ambala`nog stakla, 26.210 Proizvodnja kerami~kih predmeta za doma}instvo i ukrasnih predmeta, 26.250 Proizvodnja ostalih kerami~kih proizvoda, 37.100 Recikla`a metalnih otpadaka i ostataka, 37.200 Recikla`a nemetalnih otpadaka i ostataka, 41.000 Sakupljanje, pre~i{}avanje i distribucija vode, 45.211 Visokogradnja, 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje, 45.213 Odr`avanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova, 45.220 Postavljanje krovnih konstrukcija i pokrivanje krovova, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.440 Trgovina na veliko porculanom i staklarijom, zidnim tapetama i sredstvima za ~i{}enje, 51.450 Trgovina na veliko parfimerijskim i kozmeti~kim proizvodima, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za doma}instvo, 51.550 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.312 Biljne apoteke, izdavanje i pravljenje lijekova od trava, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 63.300 Djelatnost putni~kih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n., 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.820 Usluge pakovanja, 90.010 Prikupljanje i obrada otpadnih voda, 90.020 Prikupljanje i obrada ostalog otpada, 90.030 Sanitarne i druge djelatnosti, 92.320 Djelatnost objekata za kulturne priredbe, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova, 92.340Ostale zabavne djelatnosti, d.n., 92.720 Ostale rekreativne djelatnosti, d.n., 93.030 Pogrebne i prate}e djelatnosti, 93.050 Ostale uslu`ne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu

Broj 24 - Stranica 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrmbenim proizvodima UVOZ IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnsoti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanja ("Slu`bene novine FBiH", broj 2/95), a naro~ito: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa odredbama ~l. 27. citiranog Zakona, a naro~ito: - usluge me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing poslovi, te utovar i sl. - zastupanje stranih firmi - obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnsoti i poslova vanjskotrgovinskog prometa - usluge ugostireljstva i turizma. Broj 051-0-Reg-10-000244 22. aprila 2010. godine Travnik (SR-263/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar smanjenje djelatnosti Podru`nice 4 Banja Luka u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 23. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o smanjenje djelatnosti Podru`nice 4 Banja Luka u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "KIM TEC" Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "KIM TEC" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez MBS: 51 -01 -0205-08 (stari broj 1 -1897) JIB: 4236098430006 Carinski broj: 236098430006 Pravni osnov upisa: O izmjeni odluke o osnivanju Podru`nice dru{tva broj: OPU-IP: 1247/2009 od 2. 11. 2009. godine sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika pod brojem: OP-IP: 506/2010 od 14. 4. 2010.godine OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma/Sjedi{te/Reg. br./MBS M SAN GRUPA dioni~ko dru{tvo za proizvodnju ra~unala, trgovinu i uvoz i izvoz Zagreb, (M SAN GRUPA d.d.) R Hrvatska/Hrvatska, R Hrvatska Zagreb, Buzinski prilaz 10/080157581 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 17.334.976,02 Upla}eni kapital: 17.334.976,02 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti, 80.420 Obrazovanje odraslih i ostalo obrazovanje d.n., 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Karin Ton~o, li~na karta: 04DNA1574, rukovodilac podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranih djelatnosti Naziv: "KIM-TEC" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, Podru`nica broj 4 Banja Luka Poreski podbroj: 4236098430065 Sjedi{te: Kozarska br. 55, Banja Luka, op{tina: Banja Luka Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice dru{tva broj: OPU-IP: 1247/09 od 2. 11. 2009. godine Djelatnost podru`nice 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Karin Ton~o, li~na karta: 04DNA1574, direktor dru{tva i poslovne jedinice, bez ograni~enja ovla{tenja NAPOMENA

Subjektu upisa "KIM TEC" d.o.o. Vitez Dru{tvo sa ograni~enom odgovrno{}u upisano na MBS: 51-01-0205-08 (stari 1-1897 kod Op}inskog suda Travnik) pripaja se subjekt upisa Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za trgovinu i usluge "ELEKTROMAGIC" d.o.o. Sarajevo, MBS: 1-24371 kod Op}inskog suda Sarajevo. Broj 051-0-Reg-10-000236 23. aprila 2010. godine Travnik (SR-264/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Export-import "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez, u predmetu upisa u registar osnivanje Poslovne jedinice broj 13 "IVA" u Kupresu u subjektu upisa,a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 21. 4. 2010. godine RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Export-import "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez upisani su podaci o osnivanje Poslovne jedinice broj 13 "IVA" u Kupresu u subjektu upis kako slijedi: Firma: Export-import "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu, promet i usluge d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: Export-import "IVA" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar 96-2, Vitez, Vitez MBS: 51-01-0225-08 (stari broj 1-120) JIB:4236046470000 Carinski broj: 236046470000 Pravni osnov upisa: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Kupresu broj:OPU-IP: 525/2010 od 9. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Joki} Ivana, li~na karta: 03DFA8173, {ef podru`nice, bez ograni~enja ovlatenja u okviru registrovane djelatnosti. Djelatnost podru`nice 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom Naziv: EXPORT-IMPOET "IVA" Gospodarsko Dru{tvo za trgovinu promet i usluge d.o.o. Vitez, Poslovna jedinica br. 13. Kupres Poreski podbroj: 4236046470255 Sjedi{te: Zagreba~ka broj 3, Kupres, op{tina: Kupres Akt o osnivanju podru`nice: Odluka o osnivanju Poslovne jedinice u Kupresu broj: OPUIP: 525/2010 od 9. 4. 2010. godine sa~injen od notara Goran Halida iz Travnika Djelatnost podru`nice 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.483 Trgovina na malo sportskom opremom, 52.484 Trgovina na malo igrama i igra~kama, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama Lice ovla{teno za zastupanje podru`nice Joki} Ivana, li~na karta: 03DFA8173, {ef podru`nice, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti Broj 051-0-Reg-10-000234 21. aprila 2010. godine Travnik (SR-265/10-TR)

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 53

Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Gra|evinsko-proizvodno i prometno Dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 20. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Gra|evinsko-proizvodno i prometno Dru{tvo "VLASIC II" d.o.o. Travnik upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Gra|evinsko-proizvodno i prometno Dru{tvo "VLA[I] II" d.o.o. Travnik Skra}ena oznaka firme: GPPD "VLA[I]-II" d.o.o. Travnik Sjedi{te: Krndija broj 6, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0445-09 (stari broj 1-1378) JIB:4236115200001 Carinski broj: 236115200001 Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora broj OPU-IP: 529/2010 od 12. 4. 2010. godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Strmonja Nijaz, adresa: Bazen 6, Travnik, li~na karta: 07DFE7551, direktor bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000232 20. aprila 2010. godine Travnik (SR-266/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "XT-COMPUTERS" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Busova~a, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, promjene sjedi{ta (adrese) subjekta upisa i prenos udjela u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 15. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "XT-COMPUTERS" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Busova~a upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, promjeniu sjedi{ta (adrese) subjekta upisa i prenosu udjela u subjektu upisa , kako slijedi: Firma: "XT-COMPUTERS" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju,trgovinu i usluge d.o.o. Busova~a Skra}ena oznaka firme: "XT-COMPUTERS" d.o.o. Busova~a Sjedi{te: Josipa bana Jela~i}a bb, Busova~a, Busova~a MBS: 51-01-0007-08 JIB: 4236434640006 Carinski broj: 236434640006 Pravni osnov upisa: Ugovor o prijenosu udjela ~lana Dru{tva br. OPU-IP-210/10 od 8. 4. 2010. godine, sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza i Odluka o promjeni sjedi{ta i pro{irenju djelatnosti br. OPU-IP-213/10 od 9. 4. 2010. godine sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza Odluka o izmjenama i dopunama Statuta br. OPU-IP-214/10 od 9. 4. 2010. godine sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Grube{i} @eljko/Kre{evska bb, Busova~a/li~na karta: 04DLA6627 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Grube{i} @eljko/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Grube{i} @eljko, adresa: Kre{evska bb, Busova~a, li~na karta: 04DLA6627, direktor bez ograni~enja DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.123 Gajenje sadnica loze, 01.132 Gajenje vo}a, 01.211 Uzgoj goveda za proizvodnju mesa, 01.212 Uzgoj goveda za

proizvodnju mlijeka, 01.213 Uzgoj goveda za priplod, 01.221 Uzgoj ovaca i koza, 01.222 Uzgoj konja, magaraca, mula i mazgi, 01.230 Uzgoj svinja, 01.240 Uzgoj peradi, 01.252 Uzgoj ostalih `ivotinja, d.n., 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.411 Iskori{tavanje voda za poljoprivredu, 01.412 Ure|ivanje i odr`avanje parkova, zelenih i rekreacionih povr{ina, 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 21.120 Proizvodnja papira i kartona, 21.210 Proizvodnja talasastog papira i kartona i ambala`e od papira i kartona, 21.220 Proizvodnja papirnih proizvoda za doma}instvo, higijenske i toaletne potrebe, 21.230 Proizvodnja kancelarijskog papirnog materijala, 21.240 Proizvodnja tapeta, 21.250 Proizvodnja ostalih proizvoda od papira i kartona, d.n., 22.120 Izdavanje novina, 22.130 Izdavanje ~asopisa i sli~nih periodi~nih izdanja, 22.140 Izdavanje zvu~nih zapisa, 22.210 [tampanje novina, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 30.010 Proizvodnja kancelarijskih ma{ina, 30.020 Proizvodnja ra~unara i ostale opreme za obradu podataka, 31.620 Proizvodnja ostale elektri~ne opreme, d.n., 32.200 Proizvodnja televizijskih i radiopredajnika i aparata za linijsku telefoniju i telegrafiju, 36.110 Proizvodnja stolica i sjedi{ta, 36.120 Proizvodnja ostalog namje{taja za urede i trgovine, 36.130 Proizvodnja ostalog kuhinjskog namje{taja, 36.140 Proizvodnja ostalog namje{taja, 40.111 Proizvodnja hidroelektri~ne energije, 40.130 Distribucija i prodaja elektri~ne energije, 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 45.320 Izolacioni radovi, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.140 Posredovanje u trgovini ma{inama, industrijskom opremom, brodovima i avionima, 51.180 Posredovanje u trgovini specijalizovanoj za odre|ene proizvode ili grupe proizvoda, d.n., 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.430 Trgovina na veliko elektri~nim aparatima za doma}instvo i radio i televizijskim ure|ajima, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.460 Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom, 52.470 Trgovina na malo knjigama, novinama i pisa}im materijalom, 52.481 Trgovina na malo kancelarijskom opremom i ra~unarima, 52.482 Trgovina na malo satovima, nakitom, fotografskom, opti~kom i sli~nom opremom, 52.500 Trgovina na malo polovnom robom, u prodavnicama, 52.610 Trgovina na malo preko ku}a koje robu prodaju preko po{te, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 52.710 Popravak obu}e i ostalih predmeta od ko`e, 52.721 Popravak radio i televizijskih aparata, 52.722 Popravak ostalih elektri~nih aparata za doma}instvo, 52.730 Popravak satova i nakita, 52.740 Popravak d.n., 55.101 Hoteli i moteli s restoranom, 55.102 Hoteli i moteli bez restorana, 55.211 Dje~ija i omladinska odmarali{ta, 55.212 Planinarski domovi i ku}e, 55.220 Kampovi i logori{ta, 55.231 Ostali smje{taj za boravak turista, 55.234 Ostali smje{taj d.n., 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 55.510 Kamine, 55.520 Ketering, 60.101 Prijevoz putnika i robe, 60.211 Prijevoz putnika u drumskom saobra}aju, 60.212 Prijevoz putnika u gradskom saobra}aju, 60.220 Taksi prijevoz, 60.230 Ostali prijevoz putnika u kopnenom saobra}aju, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta,, 70.110 Stvaranje novih nekretnina za prodaju, 70.120 Kupovina i prodaja nekretnina za vlastiti ra~un, 70.200 Iznajmljivanje nekretnina za vlastiti ra~un, 70.310 Agencije za nekretnine, 70.320 Upravljanje nekretninama preko posrednika, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.330 Iznajmljivanje uredskih ma{ina i opreme, uklju~uju}i i ra~unare, 71.340 Iznajmljivanje ostalih ma{ina i opreme, d.n., 71.400 Iznajmljivanje predmeta za li~nu upotrebu i doma}instvo, d.n., 72.100 Pru`anje konsultantskih usluga u vezi s

Broj 24 - Stranica 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

ra~unarskom opremom (hardwer), 72.210 Izrada softwarea, 72.220 Ostale konsultantske usluge i izrada softwarea, 72.300 Obrada podataka, 72.400 Izrada i upravljanje bazama podataka, 72.500 Odr`avanje i popravak kancelarijskih, ra~unskih i ra~unarskih ma{ina, 72.600 Ostale srodne ra~unarske djelatnosti, 74.120 Ra~unovodstveni, knjigovodstveni i revizioni poslovi; savjetodavni poslovi u vezi s porezom, 74.130 Istra`ivanje tr`i{ta i ispitivanje javnog mnijenja, 74.140 Poslovni i menad`ment konsalting, 74.401 Prire|ivanje sajmova, 74.402 Ostale usluge reklame i propagande, 74.700 ^i{}enje objekata, 74.810 Fotografske usluge, 74.820 Usluge pakovanja, 74.850 Sekretarske i prevodila~ke djelatnosti i 74.860 Djelatnosti pozivnih centara, 92.330 Va{arske djelatnosti i djelatnosti zabavnih parkova Broj 051-0-Reg-10-000225 15. aprila 2010. godine Travnik (SR-267/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "MLFNPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko Dru{tvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce, u predmetu upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 15. 4. 2010. godine donio RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "MLINPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko Dru{tvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce upisani su podaci o promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa kako slijedi: Firma: "MLINPEK-@ITAR" Otvoreno dioni~ko Dru{tvo za proizvodnju mlinskih i pekarskih proizvoda Jajce Skra}ena oznaka firme: "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce Sjedi{te: Bravnice bb, Bravnice, Jajce MBS: 51-02-0026-09 (stari broj 1-652) JIB:4236078320000 Carinski broj: nema Pravni osnov upisa: Odluka o imenovanju direktora Dru{tva broj: OPU-IP: 520/2010 od 8. 4. 2010.godine, sa~injena od notara Goran Halida iz Travnika LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Bojani} Niko, adresa: Slavka Jelice [vabe bb, Jajce, li~na karta: 04DMA0203, direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja Broj 051-0-Reg-10-000222 15. Aprila 2010. godine Travnik (SR-268/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez, u predmetu upisa u registar prestanka rada Podru`nice Sarajevo, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 15. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez upisani su podaci o prestanku rada Podru`nice Sarajevo upisane u Op}inskom sudu Travnik rje{enjem br. 051-0-Reg-06-001507 od 27. 10. 2006. godine, kako slijedi: Firma: "FIS-[PED" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Vitez Skra}ena oznaka firme: "FIS-[PED" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Postotni centar 96, Vitez, Vitez MBS: 51-01-189-09 (stari broj 1-809) JIB: 4236019820007 Pravni osnov upisa: Odluka o prestanku rada Podru`nice\Sarajevo br. OPU-IP-193/10 od 1. 4. 2010. godine, sa~injene od notara Marinka Jur~evi} iz Travnika U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat FIS Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Vitez/540.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem prometu Franji} Jozo, adresa: J. Kurevije br. 6A, Vitez, li~na karta: 04DNA5148, izvr{ni direktor za nabavku, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane djelatnosti U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu

Gudelj Pero, adresa: Kr~evine bb, Vitez, li~na karta: 05DNB7204, generalni direktor, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registriranedjelatnosti. Broj 051-0-Reg-10-000221 15. aprila 2010. godine Travnik (SR-269/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi Privredno Dru{tvo za promet, usluge i proizvodnju "JZM" d.o.o. Novi Travnik, u predmetu upisa u registar brisanje Poslovne jedinice broj 3 Banja Luka, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj: U/I644/05 od 18. 11. 2005. godine u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 22. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa Privredno dru{tvo za promet, usluge i proizvodnju "JZM" d.o.o. Novi Travnik upisani su podaci o registar brisanje Poslovne jedinice broj 3 Banja Luka, osnovana rje{enjem Op}inskog suda Travnik broj: U/I644/05 od 18. 11. 2005. godine u subjektu upisa kako slijedi: Firma: Privredno Dru{tvo za promet, usluge i proizvodnju "JZM" d.o.o. Novi Travnik Skra}ena oznaka firme: "JZM" d.o.o. Novi Travnik Sjedi{te: Mehmeda Spahe br. 1, Novi Travnik, Novi Travnik MBS: 51-01-0066-09 (stari broj 1-4610) JIB: 4236301760009 Carinski broj: 236301760009 Pravni osnov upisa: Odluka o brisnaju Poslovne jedinice broj 3 u Banja Luci br. OPU-IP-395/10 od 11. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I /^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Layic Muammer Istambul, Kucukkoy, Cengiz Topel br. putna isprava: TR-K NO 381803 32, TURKEY, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 18. 9. 2006. godine, Ambasada Republike Turske u Sarajevu OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 316.032,50 Upla}eni kapital: 316.032,50 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat LayicMuammer/316.032,50/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Layic Muammer, adresa: Istambul, Kucukkoy, Cengiz Topel br. 32, TURKEY, putna isprava: TR-K NO 381803, datum i mjesto izdavanja putne isprave: 18. 9. 2006. godine Ambasada Republike Turske u Sarajevu, direkotor bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti Ozturk Fuat, adresa: Istambul, Bakirkoy, Unarmiye, Bildircin br. 15/4, TURKEY, putna isprava: TR-U N° 330860,datum i mjesto izdavanja putne isprave: 8. 10. 2007. godine Uprava Grada Istambula, zamjenik direktora, do iznosa 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz pismenu saglasnost direktora Nik{i} Avdo, adresa: Pri{tina, Kneza Lazara 16, Kalinska bb, Novi Travnik, YGOSLAVlA, putna isprava: 002334513, datum i mjesto izdavanja putne isprave 13. 12. 2000. godine, MUP RS SUP Pri{tina, zamjenik komercijalnog direktora sa svim ovla{tenjima i odgovornostima a koje ima Uprava u Dru{tvu ograni~ene odgovornosti uz ograni~enje do iznosa 100.000,00 KM, a preko tog iznosa uz pismenu saglasnost direktora. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 15.110 Proizvodnja i konzerviranje mesa, 15.120 Proizvodnja i konzerviranje mesa peradi i ze~ijeg mesa, 15.130 Proizvodnja proizvoda od mesa i mesa peradi, 15.200 Prerada i konzerviranje ribe i proizvoda od ribe, 15.310 Prerada i konzerviranje krompira, 15.320 Proizvodnja sokova od vo}a i povr}a, 15.330 Prerada i konzerviranje vo}a i povr}a, d.n., 15.410 Proizvodnja sirovih ulja i masti, 15.420 Proizvodnja rafiniranih ulja i masti, 15.430 Proizvodnja margarina i sli~nih jestivih masti, 15.510 Proizvodnja mlijeka, mlije~nih proizvoda i sira, 15.520 Proizvodnja sladoleda i drugih smrznutih smjesa, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 15.810 Proizvodnja kruha, peciva, svje`e tjestenine i kola~a, 15.820 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kola~a, 15.830 Proizvodnja {e}era, 15.840 Proizvodnja kakaa, ~okolade i konditorskih proizvoda, 15.850 Proizvodnja makarona, rezanaca, kuskusa i sli~nih proizvoda od bra{na, 15.860 Prerada ~aja i kafe, 15.870 Proizvodnja za~ina i drugih dodataka hrani, 15.880 Proizvodnja homogenizovanih prehrambenih proizvoda i dijetetske hrane, 15.890 Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d.n., 15.981 Proizvodnja mineralne vode,

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 24 - Stranica 55

15.982 Proizvodnja osvje`avaju}ih pi}a, 17.110 Priprema i predenje vlakana pamu~nog tipa, 17.120 Priprema i predenje vlakana vunenog tipa, 17.130 Priprema i predenje ~e{ljanih vlakana, 17.140 Priprema i predenje vlakana lanenog tipa, 17.150 Priprema i predenje vlakana svilenog tipa, uklju~uju}i otpadnu svilu i pravljenje sinteti~kih ili vje{ta~kih filamenata, 17.160 Proizvodnja konca za {ivenje, 17.170 Priprema i predenje ostalih tekstilnih vlakana, 17.210 Proizvodnja tkanina pamu~nog tipa, 17.220 Proizvodnja tkanina vunenog tipa, 17.230 Proizvodnja tkanina od ~e{ljanog prediva, 17.240 Proizvodnja tkanina svilenog tipa, 17.250 Proizvodnja ostalih tekstilnih tkanina, 17.300 Dovr{avanje tkanina, 17.401 Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda za doma}instvo, 17.402 Proizvodnja ostalih gotovih tekstilnih proizvoda, 17.510 Proizvodnja tepiha i prekriva~a za pod, 17.520 Proizvodnja u`adi, konopca, pletenica i mre`a, 17.530 Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odje}e, 17.541 Proizvodnja pozamanterije, 17.542 Proizvodnja nespomenutih tekstilnih proizvoda, 17.600 Proizvodnja pletenih i kuki~anih tkanina, 17.710 Proizvodnja pletenih i kuki~anih ~arapa, 17.720 Proizvodnja pletenih i kuki~anih pulovera, jakni i sli~nih proizvoda, 18.100 Proizvodnja ko`ne odje}e, 18.210 Proizvodnja radne odje}e, 18.221 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, osim {ivene po mjeri, 18.222 Proizvodnja ostale vanjske odje}e, {ivene po mjeri, 18.230 Proizvodnja rublja, 18.241 Proizvodnja odje}e za dojen~ad i malu djecu i sportske odje}e, 18.242 Proizvodnja ostalih odjevnih predmeta i pribora, 18.300 Dorada i bojenje krzna; proizvodnja proizvoda od krzna, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i elemenata, 24.300 Proizvodnja boja, lakova i sli~nih premaza, grafi~kih boja i kitova, 25.230 Proizvodnja proizvoda za gra|evinarstvo od plasti~nih masa, 28.120 Proizvodnja metalne gra|evinske stolarije i spojnih elemenata, 28.720 Proizvodnja ambala`e od lakih metala, 28.730 Proizvodnja `icanih proizvoda, 29.710 Proizvodnja elektri~nih aparata za doma}instvo, 29.720 Proizvodnja neelektri~nih aparata za doma}instvo, 31.300 Proizvodnja izolirane `ice i kablova, 36.630 Proizvodnja ostalih raznovrsnih proizvoda, d.n., 45.310 Postavljanje elektri~nih instalacija i opreme, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.540 Trgovina na veliko metalnom robom, cijevima, ure|ajima i opremom za vodovod i grijanje, 51.560 Trgovina na veliko ostalim poluproizvodima, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.820 Trgovina na veliko ma{inama za rudarstvo i gra|evinarstvo, 51.830 Trgovina na veliko ma{inama za industriju tekstila i ma{inama za {ivenje i pletenje, 51.840 Trgovina na veliko ra~unarima, perifernom opremom i softwareom, 51.850 Trgovina na veliko ostalim kancelarijskim ma{inama i opremom, 51.860 Trgovina na veliko ostalim elektronskim dijelovima i opremom, 51.870 Trgovina na veliko ostalim ma{inama za industriju, trgovinu i navigaciju, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim preparatima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odje}om, 52.430 Trgovina na malo obu}om i predmetima od ko`e, 52.441 Trgovina na malo namje{tajem, 52.442 Trgovina na malo opremom za osvjetljavanje i predmetima za doma}instvo, d.n., 52.450 Trgovina na malo elektri~nim aparatima za doma}instvo, radio i televizijskim ure|ajima, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 74.820 Usluge pakovanja, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo }e obavljati i vanjskotrgovinski promet i vr{iti usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: - vanjska trgovina prehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ - vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima UVOZ-IZVOZ Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge u vanjskotrgovinskom prometu i to: - oblicima uvoza i izvoza robe - zaklju~ivanje ugvora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz registrirane djelatnosti u skladu sa navedenim Zakonom i to: usluge me|unarodnog transporta putnika i roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, skladi{tenje, utovar, turisti~ke usluge, finansijske usluge, pomorsko tehni~ke usluge na moru i podmorju - zastupanje stranih firmi - obavljanje vanjskotrgvinskih poslova u slobodnim zonama - druge usluge u okviru registrirane djelatnosti poslova vanjskotrgovinskog prometa. Broj 051-0-Reg-10-000216 22. aprila 2010. godine Travnik (SR-270/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "PO@G" Gospodarsko dru{tvo za i proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez, u predmetu

upisa u registar promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 8. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "PO@G" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez upisani su podaci o promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "PO@G" Gospodarsko Dru{tvo za proizvodnju, promet i usluge, d.o.o. Vitez Skra}ena oznaka firme: "PO@G" d.o.o. Vitez Sjedi{te: Poslovni centar bb, Vitez, Vitez MBS: 51-01-1779-09 (stari broj 1-796) JIB: 4236061270009 Carinski broj: 236061270009 Pravni osnov upisa: Odluka o razrje{enju i imenovanje v.d. direktora br. OPU-IP-189/10 od 31. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Jasne Sofovi} iz Viteza LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Gugi} Ljiljana, adresa: Ivana Me{trovi}a bb, Vitez, li~na karta: 04DNA4155, v.d. direktor, bez ograni~enja Broj 051-0-Reg-10-000211 8. aprila 2010. godine Travnik (SR-271/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "TOPALOVI]-@ITOPROMET" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik, u predmetu upisa u registar promjene sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 19. 4. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "TOPALOVI]-@ITOPROMET" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik upisani su podaci o promjeni sjedi{ta (adrese) subjekta upisa, kako slijedi: Firma: "TOPALOVI]-@ITOPROMET" Dru{tvo s ograni~enom odgovorno{}u Turbe, Travnik Skra}ena oznaka firme: "TOPALOVI]-@ITOPROMET" d.o.o. Turbe, Travnik Sjedi{te: Stani~na broj 17, Turbe, Travnik, Travnik MBS: 51-01-0279-08 JIB: 4236462930001 Carinski broj: 236462930001 Pravni osnov upisa: Odluka o promjeni sjedi{ta Dru{tva i izmjena statuta br. OPU-IP-449/10 od 29. 3. 2010. godine, sa~injene od notara Gorana Halida iz Travnika OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa, li~na karta Topalovi} Spaso, Kulina Bana 1, Travni, li~na karta: 04DFC0640 OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Proeenat Topalovi} Spaso/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Topalovi} Spaso, adresa: Kulina Bana 1, Travnik, li~na karta: 04DFC0640, direktor djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrane Topalovi} Zdravko, adresa: Kulina Bana 1, Travnik, li~na karta: 05DFE2124, zamjenik direktora djelatnosti, bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrirane DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 01.110 Gajenje `itarica i drugih usjeva i zasada, d.n., 01.121 Gajenje povr}a, cvije}a i ukrasnog bilja, 01.122 Gajenje vo}nih sadnica, 01.300 Gajenje usjeva i zasada u kombinaciji sa uzgojem `ivotinja (mje{ovita poljoprivredna proizvodnja), 01.413 Ostale poljoprivredne usluge, 15.610 Proizvodnja mlinskih proizvoda, 15.620 Proizvodnja {kroba i proizvoda od {kroba, 15.710 Proizvodnja gotove hrane za doma}e `ivotinje, 15.720 Proizvodnja gotove hrane za ku}ne ljubimce, 20.101 Proizvodnja rezane gra|e, osim nesastavljenog materijala za podove; impregnacija drveta, 20.102 Proizvodnja nesastavljenog materijala za podove, 20.200 Proizvodnja furnira, {perplo~a, panel-plo~a, iverica i sli~nih plo~a i tabli, 20.300 Proizvodnja gra|evinske stolarije i

Broj 24 - Stranica 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Ponedjeljak, 9. 5. 2011.

elemenata, 20.400 Proizvodnja ambala`e od drvet, 20.510 Proizvodnja ostalih proizvoda od drveta, 20.521 Proizvodnja predmeta od plute, 20.522 Proizvodnja predmeta od slame, pru}a i drugih pletarskih materijala, 45.420 Ugradnja stolarije, 50.101 Trgovina motornih vozila na veliko, 50.102 Trgovina motornih vozila na malo, 50.103 Posredovanje u trgovini motornim vozilima, 50.200 Odr`avanje i popravak motornih vozila, 50.301 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na veliko, 50.302 Trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo, 50.303 Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila, 50.401 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na veliko, 50.402 Trgovina motociklima, njihovim dijelovima i priborom na malo, 50.403 Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom, 50.404 Odr`avanje i popravak motocikla, 50.500 Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima, 51.110 Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, `ivim `ivotinjama, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima, 51.130 Posredovanje u trgovini drvnom gra|om i gra|evinskim materijalom, 51.170 Posredovanje u trgovini hranom, pi}em i duhanom, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.210 Trgovina na veliko zrnastim proizvodima, sjemenjem i hranom za `ivotinje, 51.220 Trgovina na veliko cvije}em i rastinjem, 51.230 Trgovina na veliko `ivim `ivotinjama, 51.240 Trgovina na veliko sirovom, nedovr{enom i dovr{enom ko`om, 51.250 Trgovina na veliko sirovim duhanom, 51.310 Trgovina na veliko vo}em i povr}em, 51.320 Trgovina na veliko mesom i proizvodima od mesa, 51.330 Trgovina na veliko mlijekom, mlije~nim proizvodima, jajima i jestivim uljima i mastima, 51.340 Trgovina na veliko alkoholnim i drugim pi}ima, 51.350 Trgovina na veliko duhanskim proizvodima, 51.360 Trgovina na veliko {e}erom, ~okoladom i slatki{ima od {e}era, 51.370 Trgovina na veliko kafom, ~ajevima, kakaom i za~inima, 51.380 Trgovina na veliko ostalom hranom, uklju~uju}i i ribu, ljuskare i meku{ce, 51.390 Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pi}ima i duhanom, 51.531 Trgovina na veliko drvetom, 51.570 Trgovina na veliko otpacima i ostacima, 51.810 Trgovina na veliko alatnim ma{inama, 51.880 Trgovina na veliko poljoprivrednim ma{inama, priborom i spravama, uklju~uju}i i traktore, 51.900 Ostala trgovina na veliko isklju~ivo za vlastiti ra~un, 52.110 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, prete`no prehrambenih proizvoda, pi}a i duhanskih proizvoda, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.210 Trgovina na malo vo}em i povr}em, 52.220 Trgovina na malo mesom i proizvodima od mesa, 52.230 Trgovina na malo ribom, ljuskarima i meku{cima, 52.240 Trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kola~ima i slatki{ima, 52.250 Trgovina na malo alkoholnim i drugim pi}ima, 52.260 Trgovina na malo proizvodima od duhana, 52.270 Ostala trgovina na malo hranom, pi}ima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama, 52.313 Poljoprivredne apoteke, 52.485 Trgovina na malo cvije}em, 52.487 Ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 55.300 Restorani, 55.401 Barovi, 55.402 Bifei (buffet), 55.403 Kafane, 60.240 Prijevoz robe u drumskom saobra}aju, 63.110 Pretovar tereta, 63.120 Skladi{ta i stovari{ta, 63.210 Ostale prate}e djelatnosti u kopnenom saobra}aju, 71.100 Iznajmljivanje automobila, 71.210 Iznajmljivanje ostalih kopnenih saobra}ajnih sredstava, 71.310 Iznajmljivanje poljoprivrednih ma{ina i opreme, 74.870 Ostale poslovne djelatnosti, d.n. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Dru{tvo se bavi i vanjskotrgovinskim poslovanjem i to: - vanjska trgovina prehrambenih i neprehrambenih proizvoda u okviru registrirane djelatnosti UVOZ -IZVOZ - posredovanje i zastupanje u prometu robe i usluga - zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja - zastupanje stranih lica iz okvira registrirane djelatnosti - konsignacioni, komisioni poslovi i kompenzacioni poslovi - skladi{tenje, agencijske usluge i posredni{tvo - otprema i doprema robe ({pedicija) - transport i preuzimanje robe i drugi poslovi i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registriranih djelatnosti. Broj 051-0-Reg-10-000201 19. aprila 2010. godine Travnik (SR-272/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim Dru{tvom "HLADNJA^A I KLAONIC" dioni~ko Dru{tvo Bugojno, a na temelju odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ) dana 25. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, za subjekta upisa "HLADNJA^A I KLAONICA" dioni~ko Dru{tvo Bugojno upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu

Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 026515 10 Lod 16. 4. 2010. godine kako slijedi: Firma: "HLADNJA^A I KLAONICA" dioni~ko Dru{tvo Bugojno-U LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "HLADNJA^A I KLAONICA" d.d. Bugojno-U LIKVIDACIJI Sjedi{te: Terzi}i bb, Bugojno, Bugojno MBS: 51-02-0021-09 (stari broj 1-1448) JIB: 4236201380004 Pravni osnov upisa: Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 026515 10 L od 16. 4. 2010. godine o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim Dru{tvom "HLADNJA^A I KLAONICA" dioni~ko Dru{tvo Bugojno OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Firma, sjedi{te, Reg. br./MBS Dioni~ari DD "HLADNJA^A I KLAONICA" Bugojno upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Klasa/Broj dionica/Vrijednost/Ukupno/Procenat Dioni~ari DD "HLADNJA^A I KLAONICA" Bugojno upisani u Registar Komisije za vrijednosne papire FBiH/1/73531/12.50/919,137.50/100.0000% Broj 051-0-Reg-10-000321 25. maja 2010. godine Travnik (SR-273/10-TR) Op}inski sud u Travniku sudija Halisa Ba{agi}, a rje{avaju}i po prijavi "DENI PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica, u predmetu upisa u registar promjene djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promjene sjedi{ta subjekta upisa i promjene lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, a na temelju odredbe ~lana 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09 ), dana 13. 5. 2010. godine donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U sudski registar, kod subjekta upisa "DENI PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica upisani su podaci o promjeni djelatnosti u subjektu upisa, prenosu udjela u subjektu upisa, promjeni sjedi{ta subjekta upisa i promjeni lica ovla{tenog za zastupanje u subjektu upisa, kako slijedi: Firma: "DENI PROMET" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Fojnica Skra}ena oznaka firme: "DENI PROMET" d.o.o. Fojnica Sjedi{te: Bakovi~ki put br. 68, Fojnica, Fojnica MBS: 51-01-1690-09 (stari broj 1-4898) JIB: 4236359410008 Carinski broj: 236359410008 Pravni osnov upisa: Ugovor o prenosu udjela br. OPU-IP-178/10 od 2. 2. 2010. godine, sa~injen od notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o promjeni vlasnika, promjeni naziva, promjeni sjedi{ta, uskla|ivanju djelatnosti i izmjeni Statuta br. OPU-IP-179/10 od 4. 2. 2010. godine sa~injen od notara Gorana Halida iz Travnika Odluka o imenovanju direktora br. OPU-IP-180/10 od 4. 2. 2010. godine, sa~injen od notara Gorana Halida iz Travnika OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 2.000,00 Upla}eni kapital: 2.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~/Ugovoreni kapital/Procenat Trogran~i} Josip/2.000,00/100% LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Trogran~i} Josip, adresa: Bakovi~ki put 68, Fojnica, li~na karta: 10DIB1883, direktor, bez ograni~enja ovla{tenja. Broj 051-0-Reg-10-000289 13. maja 2010. godine Travnik (SR-274/10-TR)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful