Władysław Piskorz Szef Wydziału ‘Rozwój miejski, spójność terytorialna’ Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds Polityki Regionalnej "City

2011 - city space management“- Katowice - 16-17 Maj 2011 1

“Miasta jutra”

Miasta Jutra
• • • • Process Wymiar europejski rozwoju miejskiego Wyzwania dla Miast Jutra Potrzeba zintegrowanego, holistycznego podejścia

2

Click to add text

Miasta Jutra
• Prospektywna analiza miast • Horizont czasowy poza 2020 • Przyczynek do refleksji nad wymiarem miejskim polityki spójności po 2013 r. • ≈ 60 ekspertów • Marzec 2010 – Lipiec 2011

3

Click to add text

Miasta Jutra - proces
Trzy etapy: • Identyfikacja długofalowych wyzwań w kontekście celów strategicznych (Europa 2020) • Identyfikacja wizji i modelów oraz ich spójność ze zidentyfikowanymi wyzwaniami • Kwestia zarządzania (governance); dyskusja nad instrumentami polityki do wspierania przekształceń w stronę bardziej zrównoważonego rozwoju miast z perspektywy społecznej, ekonomicznej, środowiskowej i terytorialnej.
4

Miasta Jutra - wyniki
• Prezentacje eksperckie z warsztatów (dostępne)
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

• Raport końcowy (lato 2011) • Analizy tematyczne (lato 2011)
– Wyzwania środowiskowe, ekonomiczne, społeczne, polityczne – Wyzwania wobec miast i wizje (foresight) – Przykłady dobrych praktyk

5

Wymiar przestrzenny europejskich miast

Note : Colours and peak heights represent population density by 1 sq km raster cells. Sources: Eurostat, JRC, EFGS, REGIO-GIS

Note : Colours and peak heights represent population density by 1 sq km raster cells Sources: Eurostat, JRC, EFGS, REGIO-GIS

6

Europejska wizja rozwoju miejskiego (1)
Traktaty, Karta Praw Podstawowych UE, Europejski Model Społeczny, Agenda Terytorialna

Zgoda co do wartości i ogólnych celów: • Charakter przyszłych miast europejskich • Zasad na których ma się opierać model miasta europejskiego • Zasady rozwoju miejskiego w przestrzeni europejskiej

7

Europejska wizja rozwoju miejskiego (2)
współpraca międzyrządowa , Bristol Acord, Karta Lipska, Deklaracja z Toledo, Inicjatywa Wspólnotowa „URBAN”

Ogólnoeuropejski konsensus co do: • Specyfiki celów i wartości w rozwoju miast • Sposobów osiągania tych celów • Kluczowej roli miast we wdrażaniu strategii Europa 2020

8

Europejskie miasta jutra
• Miejsca zaawansowanego postępu społecznego • Platforma demokracji, dialogu kulturowego i różnorodności • Miejsca przyjazne środowisku przyrodniczemu • Miejsca przyciągające i lokomotywy wzrostu

9

Rozwój miast europejskich w przyszłości
nacechowany: • Zrównoważonym wzrostem gospodarczym • Zrównoważoną organizacja przestrzenną • Policentryczną strukturą osadniczą • Dobra dostępnością podstawowych usług • Zwartą strukturą osadniczą z wyhamowanym rozlewaniem sie miast • Wysokim poziomem ochrony i jakości środowiska przyrodniczego
10

Kluczowe wyzwania
• • • • • • • • • • Przeciwdziałanie segregacji/polaryzacji społecznej i przestrzennej? Sprzyjanie integracji społecznej i gospodarczej? Umożliwianie transformacji gospodarczej? Stawienie czoła zmianom demograficznym? Stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy? Uzyskanie „zrównoważonego systemu mobilności” Zwiękkszanie efektywności energetycznej? Gospodarowanie zasobami przyrodniczymi? Zapewnienie spójności terytorialnej? Zwiększanie atrakcyjności miast?

11

• Wyzwania dla miast jutra to nie problemy jakie trzeba rozwiązać ale szanse jakie należy wykorzystać • Wyzwań nie należy podejmować indywidualnie; należy zrozumieć ich wzajemne powiązania i sprzeczności • Wyzwania wychodzą poza granice administracyjne

Zintegrowane podejście do wyzwań (1)

Source: Alessandro Balducci

=> Głównym wyzwaniem zaraządzanie (governance)
12

Zintegrowane podejście do wyzwań (2)
• ograniczyć niepewność dostepu do energii i ograniczyć emisję CO2 unikając segregacji i marginalizacji tych, których nie stać na nowe technologie emissions whilst avoiding segregation and marginalisation of those who cannot afford or access new technologies, etc?

Zmiany klimatyczne & bezpieczeństwo energetyczne: jak


(Source: Uno Svedin)

Czy wyzwaniem dla miast są zmiany klimatyczne czy też czyste powietrze, przejezdne ulice, ograniczone rozlewanie miast?
13

Zintegrowane podejście do wyzwań (3)
• Różnorodność: jak zapewnić różnorodność (etniczną, społeczną, kulturową) unikając segregacji, polaryzacji, nietolerancji?

Source: Catalin Berescu

Aktywizacja i włączenie w przyszłości gdy więcej ludzi (młodych i starszych) będzie poza rynkiem pracy
(Source: Moritz Lennert)

14

Miasta przeszłości
William Hogarth, Gin Lane and Beer Street (1751)

Source: Roey Sweet

15

Miasta Jutra?
• Miejsca problemów, konfliktów, polaryzacji, segregacji, degradacji środowiskowej, bezrobocia,.... czy
• Miejsca harmonii społecznej, koegzystencji i dialogu interkulturowego, kohabitacji, różnorodności, kreatywności, inowacyjności, atrakcyjności...
Source: Ivan Tosics

Photo: Anja Schlamann

Source: Stefan Rettich

16

Dziękuję Państwu za uwagę!
http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

Kontakt: Regio-urban-territorial@ec.europa.eu

17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful