I.

Obiectul eticii

I.1. Delimitări conceptuale: etică, morală, moralitate Cele trei concepte, deşi înrudite între ele şi cu sensuri substituibile se şi disting: etica - este filosofia, teoria ori ştiinţa moralei şi moralităţii; morala şi moralitatea reprezintă obiectul de studiu al eticii. Datorită lui Socrate, care a schimbat obiectul filosofiei orientându-l spre lumea interioară a omului şi a valorilor morale, avea să ia naştere denumirea eticii pentru filosofia morală, sintagmă utilizată mai târziu prin îmbinarea cuvântului grecesc filosofia cu latinescul moralis. Denumirea de “filosofie a moralei” aparţine lui Cicero care o foloseşte în “De facto”. Noţiunea de etică derivă din grecescul ethos care desemna la început obiceiurile în general, dar astăzi se reduce numai la înţelesul de obiceiuri morale. Ethos mai desemnează şi profilul moral al comunităţii umane, morala grupurilor. Tot de aici derivă şi cuvântul ethike = adică etica. Primul care-şi intitulează astfel opera sa teoretică a fost Aristotel: Etica nicomahică (Nicomah, fiul său). Dacă Socrate şi Platon au meritul de a pune bazele filosofiei morale, Aristotel este cel care elaborează etica sa sub forma discursului ştiinţific. În antichitate filosofii nu operau prea des cu noţiunile de morală şi moralitate, în schimb utilizau conceptele de bine, frumos, dreptate, adevăr, virtute, fericire etc. Etica este definită specific: studiu al binelui (Socrate, Platon, Cicero ş.a.), studiu al fericirii realizat prin intermediul binelui şi al virtuţilor, adică studiu al scopului şi al mijloacelor morale (Aristotel), studiu al plăcerii (Aristip), al plăcerii ordonate valoric (Epicur), studiu al virtuţii (stoici). Marea contribuţie a gândirii antice în etică constă în sesizarea trecerii de la comportamentul premoral la cel specific moral. Morala şi moralitatea – Termenii provin din latinescul mos-moris (morav-moravuri) – a supravieţuit numai pentru obiceiurile morale. – prin derivatul “moralis” (morală) se dezvăluie o funcţie a conştiinţei: aceea de a prospecta şi proiecta ideatic ipostazele devenirii morale: de la ceea ce este, la ceea ce este ideal să fie. Morala aparţine nivelului creativ al devenirii morale. Principala sa funcţie este cea prescriptivă- Sein-Sollen (Kant) Moralitatea reprezintă morala în acţiune şi manifestare efectivă prin conduită, atitudini, principii. Moralitatea se consumă în viaţa practică a oamenilor în timp ce morala reprezintă nivelul teoreticcognitiv. Pe când Etica posedă un caracter cognitiv şi explicativ. Morala = caracter proiectiv- programator Moralitatea = caracter real-practic Încă din Antichitate apare în filosofie distincţia dintre filosofia teoretică şi cea practică. Aceste începuturi sunt datorate lui Socrate care înlocuieşte filosofia naturii universale cu filosofia cunoaşterii omului. Filosofia devine în principal o filosofie morală a cunoaşterii de sine a omului. Filosofia devine practică, întrucât cunoaşterea de către om a necesarului său moral este subordonată realizării morale de sine. Dacă filosofia naturii are ca obiect ceea ce este (Sein), filosofia practică ca filosofie a moralei, are ca obiect ceea ce trebuie să fie (Sollen). Termenul de filosofie practică apare în Metafizica lui Aristotel, dacă ţinem seama de faptul că, folosind noţiunile de ştiinţă teoretică şi ştiinţă practică, el încadrează şi filosofia în ştiinţă. „Scopul ştiinţei

teoretice este adevărul, iar al celei practice – aplicarea”. Corespunzător fiecărei filosofii, Aristotel precizează şi instrumentul interior, spiritual care le realizează funcţiunile: intelectul speculativ – care are ca obiect elaborarea adevărului şi are drept scop cunoaşterea şi intelectul practic care se ocupă de crearea binelui şi are ca scop acţiunea practică. Aceasta din urmă se realizează datorită voinţei şi intelectului activ. Pentru Sf. Ioan Damaschin raţiunea are două facultăţi: teoretică – asigură înţelegerea existenţelor „aşa cum sunt” şi practică, care „deliberează şi hotărăşte măsura dreaptă a lucrurilor care se săvârşesc”. Toma d`Aquino – “doctrina sfântă este ştiinţă practică”, cuprinzând legea veche şi legea nouă, ceea ce face din aceasta „ştiinţa morală care este o ştiinţă practică”. (Summa theologie). Filosofia practică este motivată prin calitatea de a fi ştiinţă morală. René Descartes, în Discurs asupra metodei– afirmă că filosofia cunoaşterii n-ar trebui să fie numai teoretică, ci şi practică pentru că „este posibil să ajungem la cunoştinţe care să fie folositoare în viaţă şi pentru că în locul filosofiei speculative care se învaţă în şcoli, s-ar putea găsi una practică”. Immanuel Kant utilizează şi dezvoltă termenii preluaţi de la predecesori îmbogăţindu-i în cadrul unui impunător sistem de filosofie practică. Orientarea sa criticistă condiţiona în teoria cunoaşterii, emanciparea elaborării adevărului de aparenţele lumii sensibile, iar în filosofia practică (morală) purificarea voinţei de înrâurirea lumii empirice, favorizându-se selectarea şi afirmarea motivului moral. Faptul că Immanuel Kant a creat „filosofia morală pură care să fie pe deplin curăţată de tot ceea ce nu poate fi decât empiric şi aparţine antropologiei” se explică prin convingerea sa, că aceasta dezvăluie rădăcinile egoismului, barându-i calea de justificare şi afirmare. Dar, Kant nu este lipsit de oarecare exagerări cum ar fi ideea eliminării cunoaşterii cu acces la empiric, sau aceea privind eliminarea „materiei binelui” în favoarea „formei” acestuia ceea ce echivalează cu respectul pentru lege şi datorie. De unde şi rolul voinţei în moralitate, „căci raţiunea recunoaşte că suprema ei menire practică stă în întemeierea unei voinţe bune”. (Critica raţiunii practice) Filosofia sa morală a fost acuzată de rigorism, formalism, de inversarea ierarhiei valorilor morale prin acordarea supremaţiei datoriei morale (socotită scop în sine, imperativ categoric) şi nu valorilor binelui şi dreptăţii (în general, valorilor indicative). La aceste critici se adaugă şi acelea referitoare la Critica raţiunii practice şi a Întemeierii metafizice a moravurilor. Aceste opere concep raţiunea practică independentă de raţiunea teoretică, voinţa de raţiune. Formalismul şi rigorismul favorizează ruptura şi autonomizarea voinţei faţă de raţiune. Hegel intervine în dezbaterea ideilor controversate, dar fără a lua o atitudine tranşantă faţă de Kant. „În ceea ce priveşte legătura voinţei cu gândirea, sunt de observat următoarele: spiritul este gândirea în genere şi omul se deosebeşte de animal prin gândire. Dar nu trebuie să ne reprezentăm că omul, pe de o parte gândeşte şi pe de altă parte vrea şi că el ar avea într-un buzunar gândirea şi în celălalt voinţa, deoarece aceasta ar fi o reprezentare goală. Diferenţa între gândire şi voinţă este numai aceea dintre comportarea teoretică şi practică, dar nu sunt două facultăţi deosebite, ci voinţa este particulară a gândirii, gândirea traducându-se în fiinţa-în fapt, ca impuls de a-şi da fiinţă-în-fapt”. (Principiile filosofiei dreptului) Deosebirile sesizate de Hegel între gândire şi voinţă:

a) „Atunci când gândesc un obiect îl transform în gând şi îi iau ce este sensibil; îl transform în ceva care este esenţial şi nemijlocit al meu. Încât eul este, în lume, la el acasă, când el o cunoaşte, mai mult însă, când a conceput-o”. b) Voinţa, „comportarea practică începe din contră cu gândirea, începe cu eul însuşi şi apare mai întâi ca opusă, fiindcă ea stabileşte imediat o separare. Întrucât sunt practic, activ, adică întrucât acţionez, eu mă determin pe mine şi a mă determina înseamnă a pune o diferenţă. Dar, aceste diferenţe pe care le pun sunt apoi iar ale mele, determinările îmi revin mie şi scopul către care sunt împins îmi aparţine mie”. Dar dacă, prin gândire, transformarea apare pe plan interior, prin voinţă, prin comportamentul practic, transformarea este exteriorizată şi împlinită în lumea exterioară. Este însă o transformare care „poartă urma spiritului meu!” Deoarece, gândirea şi voinţa se condiţionează reciproc, interacţionând, Hegel relevă că diferenţele dintre ele „sunt…inseparabile: ele sunt una şi aceeaşi şi, în fiecare activitate, atât a gândirii cât şi a voinţei, se găsesc cele două momente”. Concluzia pe care o desprindem este următoarea: trebuie să recunoaştem rolul specific al voinţei în condiţionarea actelor moralităţii, dar trebuie să ţinem seama şi de rolul gândirii în demersurile logicocognitive ale adevărului moral, în deliberarea deciziilor şi alegerilor morale. I. 2. Etica şi statutul ei ştiinţific Dacă Socrate a fost preocupat de pătrunderea în esenţa şi generalitatea virtuţilor morale, Aristotel este cel care ridică etica la nivelul demnităţii de ştiinţă care urmăreşte propriul scop. Referindu-se la „… un scop al acţiunii pe care îl vrem pentru el însuşi, iar celelalte numai de dragul acestuia…atunci e vădit că un atare scop trebuie să fie binele şi cel mai mare bine”. (Etica nicomahică). Urmărirea acestui scop„ …aparţine ştiinţei celei mai stăpânitoare şi conducătoare care este, fără îndoială, politica”. Scopul politicii este cel mai înalt bine omenesc, fiind un bine al comunităţii, al cetăţii. Etica este inclusă nu ca o parte a politicii, ci ca una care ajută politica să explice şi să construiască eficient „cel mai mare bine în cetate”. Dacă ar fi aşa ar însemna că politica ţine seama de etică. Dar din nefericire atât la Aristotel cât şi la alţi gânditori sau sisteme filosofice vom observa primatul politicului faţă de ştiinţă, filosofie, etică, artă etc (vezi ideologizarea politică). Unul din criteriile ştiinţifice ale eticii este exactitatea în exprimarea adevărului moral, lucru subliniat încă de Aristotel care era totuşi conştient de faptul că limitele subiectivităţii influenţează şi atitudinea în etică şi morală. El vorbeşte astfel de o exactitate nestatornică semnalând astfel caracterul relativ al adevărului. René Descartes credea în posibilitatea unei morale certe, durabile întemeiată în viitor pe progresele unei ştiinţe dezvoltate. Până atunci se decide să cultive o morală provizorie. Helvetius susţinea că şi filosofia moralei îşi poate asimila conceptul de lege, apreciind că „universul moral nu este mai puţin supus legilor interesului” (Despre spirit) condiţionând însă interesul moral de înţelegerea lui corectă şi de concordanţa cu interesul general sau public. Kant opinează că spre deosebire de legile naturii, legile studiate de etică sunt „legi ale libertăţii”; ştiinţa acestor legi este etica. (Întemeierea metafizică a moravurilor). În timp ce legile naturii sunt legi conform cărora se întâmplă totul, „legile morale” (ale voinţei) sunt legi conform cărora trebuie (soll) să se întâmple totul. Dacă legile naturii sunt legi ale cauzalităţii, legile morale sunt legi ale „cauzalităţii prin libertate”, “libertarea este fără îndoială ratio essendi a legii morale, dar legea morală este ratio cognoscendi a libertăţii”. (Critica raţiunii practice). De asemenea, obiectivitatea şi universalitatea legii morale sunt caracteristici care se împlinesc tot pe planul vieţii morale. Kant are meritul deosebit în istoria filosofiei moderne pentru definirea în termeni specifici, adecvaţi domeniului moralei şi moralităţii, a statutului ştiinţific al eticii. Acesta se poate rezuma la teza că o lege ştiinţifică poate guverna nu numai ce este, ci şi ceea ce trebuie să fie. Reacţia pozitivistă În secolul al XIX-lea s-a intensificat preocuparea pentru reabilitarea studiului moralei şi moralităţii. Pozitivismul concepe etica drept o sistematizare a cunoaşterii ştiinţifice în vederea organizării

sociale. Omul apare însă în filosofia morală pozitivistă, desubiectivizat, redus la caracteristicile obiectului ştiinţei. Valoarea morală este explicată în termenii adevărului ştiinţific. Criteriul moralităţii este abandonat specificului uman, spiritual, moral şi social. René Le Senne observa că „pozitivismul moral este forma moderna a postulatului intelectualist urmarea căruia virtutea este reductibilă la cunoaştere”. Auguste Comte reproşează teologiei moralei că a intrat în conflict cu spiritul modern, cu progresele cunoaşterii defavorizând, astfel, autoritatea valorii morale religioase. Metafizica, în special cea kantiană este criticată de pozitivişti pentru abordarea apriorică , deductivistă a moralei şi moralităţii. Spiritul metafizic, în alte cazuri (nu la Kant) dizolva morala în numele unor pretenţii empirice. Spiritul pozitiv, spune A. Comte, nu este mai puţin străin de empirism decât de misticism, deci cunoştinţele reale, revendicate de pozitivism, nu se reduc la o simplă înregistrare de fapte, dimpotrivă ele înseamnă o asamblare şi o reelaborare sistematizată a lor. Reversul moralei deductive va fi descoperit de Herbert Spencer care a integrat studiul moralei în orientarea evoluţionistă din biologie şi a recurs la calea inversă, inductivă a reconstrucţiei morale. Petre Andrei a criticat pozitivismul evoluţionist susţinând că „biologismul a făcut din conservarea de sine o valoare”, dar viaţa în funcţiunile ei integral umane nu coincide cu valoarea morală supremă. „Viaţa nu este o valoare ci o condiţie de creare de valori. Valoarea vieţii este un reflex al valorilor culturale pe care le crează dânsa”. Putem observa însă că viaţa creează valorile pentru automodelarea ei culturală, proces prin care se constituie dimensiunile culturale, inclusiv morale ale vieţii, aceasta primind şi semnificaţii ale valorii morale supreme. Demersul pozitiv nu a rămas fără efecte benefice în filosofia moralei, dar şi în evoluţia ştiinţifică a cunoaşterii fenomenelor, a comportamentelor, a raporturilor şi a ideilor morale. Astfel, putem consemna: 1. În filosofia morală se întăresc preocupările pentru abordările specifice ale moralei şi moralităţii, ale structurilor acestora, ale specificului valorilor şi normelor morale. Apar ramuri noi ale eticii: axiologia morală (a valorilor morale); etica normativă, morala teoretică etc. 2. Apar dezbateri susţinute cu privire la raportul dintre normativ şi ştiinţific în etică mai ales în cadrul şcolii franceze. 3. Preocuparea pozitivistă fundamentală pentru statutul ştiinţific al eticii avea să accentueze preocupările pentru determinarea obiectului de studiu al eticii. Orientarea ştiinţifică a obiectului eticii cu accent pe studiul moravurilor avea să favorizeze constituirea etologiei ca ştiinţă a comportamentului moral în perspectivă evolutivă de la animalele superioare la om, sau ca ştiinţă a moravurilor, a obiceiurilor morale. 4. În secolul al XX-lea, se disting cercetările metaetice, cu rezultate deosebite în ţările anglo-saxone. Acestea studiază problema raportului dintre adevăr şi valoare, dintre judecăţile de existenţă şi cele de valoare. I. 3. Dezbateri contemporane în domeniul eticii Au la origine distincţiile kantiene între legile naturii şi legile morale, între imperativul categoric şi cel ipotetic, între raţiunea pură (teoretică) şi raţiunea practică. Henry Poincaré – nega posibilitatea elaborării ştiinţifice a moralei, precizând în spirit pozitivist că ştiinţa utilizează judecăţi la modul indicativ, ceea ce înseamnă că, dacă într-un silogism premisele sunt indicative, concluzia va fi tot la indicativ. Etienne Goblot – afirma că „morala (cu sensul de etică) singură prescrie scopuri activităţii umane” ba chiar ea ar fi „singura ştiinţă normativă”. (Sisteme de ştiinţă) Paul Foulquié – relevă că „indicând ceea ce trebuie să fie, morala este normativă”, pe când „observând ceea ce este, psihologia este pozitivă”. (Dicţionarul limbajului filosofic). După ce explică normativul ca fiind „ceea ce enunţă o normă, ceea ce se referă la norme, André Lalande arată că „ştiinţele normative sunt cele ale căror obiect este constituit din judecăţi de valoare, ca atare, adică în calitate de critic al acestei valori este scopul ştiinţei astfel denumite.

Ayer este de părere că “prezenţa unui simbol etic într-o propoziţie nu adaugă nimic conţinutului eifactual”. negarea calităţii de adevăr a termenilor etici este datorată încărcăturii lor exclusiv emotive. judecăţile (morale) nu sunt factuale. Emile Durkheim prezintă deosebirile care le face între judecăţile de realitate (de existenţă. La al doilea. Atare delimitări au creat controverse aprinse creându-se în cadrul pozitivismului două orientări. prescriptive nu pot fi deduse din judecăţile factuale cum sunt şi cele ale ştiinţei. Etica lui Ayer este noncognitivistă. Pentru Ayer etica nu operează decât cu termeni emotivi. Hare.M. Pozitivismul delimitează ştiinţa prin cunoaştere numai a ceea ce este. pentru a-l determina pe auditor să facă ceea ce doreşte vorbitorul. de a aduce mai binele. R. pentru că normele lor indică nu ceea ce este. adevăr şi logică). Deosebirea dintre Levy-Bruhl şi Ayer constă în următoarele: 1. omul are libertatea să decidă. adică teoretică. trebuie să fie ştiinţa moravurilor căci moravurile sunt faptele moralităţii. realitatea obiectivă dată. Este cazul moralei ca ştiinţă normativă. Regulile care guvernează limbajul prescriptiv sunt cu totul altele decât acelea ale limbajului descriptiv. Iar dacă norma este exclusă din obiectul cunoaşterii etice. cu sensul de etică. al unui ideal şi presupune obligaţia de a ameliora. în acest caz ar fi incompatibilă cu statutul ei ştiinţific. trăsătura de a fi esenţialmente prescriptive. înseamnă a confunda într-unul singur două momente care nu pot fi decât succesive”. ci expresii pur emoţionale. adică faptele morale şi alte fapte sociale”. adevărul se rezumă la realitate. Levy-Bruhl – care susţine că. faptele morale. la apropierea eticii de posibilitatea abordării ştiinţifice a moralei dar şi a ştiinţei de înţelegerea menirilor ei practice. pe când judecăţile morale sunt numai emotive (emoţii) subiective deci. ci ceea ce trebuie să fie. de unde denumirea concepţiei drept prescriptivism. “A pretinde că o ştiinţă este normativă ca ştiinţă. ca-n orice ştiinţă. din sfera acesteia este eliminată şi prescrierea normei: “preocuparea eticianului nu va fi de a prescrie. Stevenson şi R. El analizează multiple cazuri în care ultimile judecăţi . Deocamdată ea nu se poate substitui educaţiei morale care aparţine pedagogiei. Pentru Levy-Bruhl. iar studiul ştiinţific al termenilor descriptivi este transferat sociologiei şi psihologiei. ceea ce nu se poate întâmpla în limbajul cunoaşterii. În limbajul prescriptiv. etica nu poate fi ştiinţă. descriptive. Apropiată de concepţia lui Levy-Bruhl este cea a lui A. de unde şi denumirea de emotivism a filosofiei morale a lui Ayer şi Carnap. “valorile nu pot fi găsite în lume ca proprietăţi autentice ale lucrurilor. de adevăr) şi judecăţile apreciative. Pentru Leva-Bruhl etica nu poate fi morală teoretică. Dezvoltând ideea lui Stevenson că propoziţiile etice sunt analoage enunţurilor imperative. deoarece. 2. specifici limbajului moral. iar rolul judecăţilor etice este de a manifesta o atitudine în legătură cu un obiect sau stare de lucruri. ca etică şi nu ca disciplină nu poate fi o ştiinţă practică. ajungându-se la apropierea celor două tipuri de judecăţi. Una aparţine lui L. La primul. Aceasta înseamnă că morala. ca ştiinţă care foloseşte judecăţi de valoare critice. judecăţile morale. Poziţia lui Ayer a suferit transformări datorită lui C. Ştiinţei îi sunt inerente numai judecăţile etice descriptive. judecăţilor de valoare li se neagă calitatea de adevăr. În discursul moral. Nu este posibilă o ştiinţă a ceea ce nu este. etica va putea influenţa metodic şi raţional comportamentele umane. iar ştiinţa normativă cum este etica prin cunoaştere a ceea ce trebuie să fie. Factual este numai conţinutul judecăţilor descriptive. El va studia. Pentru noncognitivişti ca Ayer. Levy-Bruhl susţine că morala. traducând atitudinile subiectului. deoarece conţine şi promovează o morală teoretică. adică de a hotărî ceea ce trebuie să fie. iar ca ştiinţă morala poate fi numai dacă studiază moravurile. Deosebindu-se radical de judecăţile descriptive. Multe din normele morale susţin valori indicative (ca scop) prin intermediul datoriei ori chiar al obligaţiei. ceea ce înseamnă că judecăţile morale sunt numite în mod speific să fie ghid al comportamentului. de valoare.Ştiinţa normativă este criticată în numele valorii. (Limbaj. Stevenson a adăugat emotivismului ideea că enunţurile etice sunt des folosite şi pentru a genera sentimente auditoriului uneori chiar în scopuri persuasive. Numai când va ajunge la o mai mare dezvoltare.Ayer care deosebeşte folosirea normativă a termenilor etici de utilizarea lor descriptivă. judecăţile morale nu pot avea calitatea de adevăr sau fals şi deci ele nu pot aparţine ştiinţei. faptele neincluzând deci şi ceea ce trebuie să fie. Dezbaterile ulterioare vor depăşi poziţiile lui Levy-Bruhl şi Ayer. Hare susţine că limbajul moral are în comun cu imperativele obişnuite. În concluzie. Hare rămâne un non-cognitivist în etică deoarece susţine că judecăţile sunt pur factuale.

indicative. ci obiectul ei morala este normativ. Etica ne dă un piedestal. ele nu sunt arbitrarii depinzând de criterii valorice generale. rostul ei fiind interpretarea normelor. Deontologia s-a dezvoltat. etică a unei profesiuni. de semnificaţiile deosebite în activităţile profesionale. ale dreptăţii. specific. însă supuse prelucrărilor specifice şi conexate în sistemul conceptelor ei. dintre ei şi public”. adică a “ceea ce trebuie făcut”. stricteţea normativă impuse de ordinea activităţilor profesionale. Performanţele comportamentului profesional se impun criteriilor moralităţii profesionale. Chiar şi mediocrul moraliceşte recunoaşte că valoarea morală este susţinută prin argumente obiective. Ea ar fi interpretabilă ca o ramură a eticii. ci în general. oamenii se conduc după un sistem de valori colective. deontologia este definibilă ca studiu disciplinar particular al moralei şi moralităţii. Înţelegem că etica aspiră la demnitatea de ştiinţă prin substanţa adevărurilor ei teoretice contribuind la sinteza generalizatoare a valorilor. Valoric. dar şi de identitatea agentului moral. conduita celor care o exercită. Dar. “Le Petit Larousse” defineşte deontologia ca “ansamblu de reguli care reglementează o profesiune. ca studiu al moralelor particulare. ele îşi află nu numai stringenţa profesională ci şi orientările şi motivaţiile valorice. ale conduitei şi raporturilor sale. fie ele particulare numai. deşi idealurile sunt concepute de subiecţii umani. prin mijloace. îndeosebi al moralelor profesionale. Georg Simmel şi Nicolai Hartmann apreciază că etica poate fi o ştiinţă despre morală numai dacă cercetează obiectiv normele acesteia nu şi prescriindu-le. Datoria nu poate lipsi dintr-un sistem de morală şi primeşte în subsistemele sale ponderi semnificative deosebite. Ea recurge la mijloacele ştiinţei în studiul moralei şi moralităţii după cum recurge şi la instrumentele aprofundării şi generalizărilor filosofice. demnităţii. Însă. datoriile se legitimează prin valorile scop. structura idealului fiind la nivelul lumii spirituale unde.recepţionează sensuri ale realităţii. bioetica. onoarei. o bază generală din care poate fi privit obiectiv faptul actual. nu etica. Termenul deontologie este creaţia filosofului englez J. sensul strict ar fi: deontologia – ştiinţa sau teoria datoriei. Etica cultivă capacitatea teoretică a omului. mai ales. în raport cu etica cea care include examinarea general filosofică a datoriilor. ele sunt funcţional subordonate acestora. omeniei care îi motivează semnificaţiile pentru actele morale destinate să le împlinească. În “Dicţionarul universal al limbii române” (Lazăr Seimanu. Valorile datoriilor în deontologii se explică prin rigoarea. De aici rezultă şi rolul deosebit al datoriilor faţă . Studiind morala. morala fie că este abordată general. Pentru ei etica este o ştiinţă despre normativ. Deontologia nu trebuie redusă la dimensiunea datoriilor morale. care îl ajută să fie creativ şi inovator în orientările morale ale vieţii. a judecăţilor de valoare. Ea oferă numai criteriile teoretice. Încât. totalitatea regulilor şi uzanţelor care reglementează relaţiile dintre medici în ceea ce priveşte clientela lor”. la efectul care înseamnă acţiune. principiilor şi normelor morale. în condiţiile în care natura fizică îi constituie numai suportul infrastructural. Bentham care a utilizat cuvântul grecesc deon-deontos cu sensul de ceea ce trebuie făcut şi logos. ca filosofie practică. agronomică. Dar. Prin îmbinare. Ca sistem. Lucrurile aparţin naturii fizice în timp ce idealul aparţine ordinii libertăţii. spre deosebire de morală etica nu ne învaţă direct ceea ce trebuie să se întâmple aici şi acum într-o situaţie dată. raporturile dintre aceştia şi clienţiilor. în aprecierile morale individul este constrâns să fie obiectiv de conştiinţa publică. ea trebuie înţeleasă ca sistem (când e abordată filosofic) sau ca subsistem (când e abordată deontologic sau din alt unghi de vedere particular). indiferent de ponderea ei în sistem. Obiectivitatea valorilor morale se impune ca şi cea a lucrurilor. generale de aflare a deciziilor în diferitele situaţii pe care moralitatea le întâmpină în mod concret şi diferenţiat. deontologia activităţii pedagogice etc. Idealul însuşi este o forţă care se poate încorpora realului. Obiectul de studiu al deontologiei ar fi datoriile ori obligaţiile morale. Omul concepe idealuri pentru că societatea îl împinge sau îl obligă să se înalţe deasupra lui însuşi şi ea este cea care îi furnizează mijloacele. La fel poate fi înţeleasă deontologia juridică. ceea ce trebuie făcut. datoriile se intercondiţionează cu valorile binelui. în funcţie de profesiuni. etica explică şi criteriile de admitere şi funcţionare a valorilor moralei. judecata socială este obiectivă în raport cu judecăţile individuale. 1995) deontologia se defineşte ca “disciplină etică ce se ocupă cu datoriile care trebuie îndeplinite. semnifică caracterul particular al disciplinei deontologice. Etica şi deontologia Dacă etica am definit-o drept filosofie a moralei şi moralităţii. deontologia inginerului industrial. acţionează mişcarea de la scop. fie cercetată particular şi indiferent de domeniul ramurii de activitate profesională în care funcţionează. Teoria datoriilor profesionale medicale.

valoare de la sine intuibilă. Deontologia cercetează drepturile în corelaţie cu îndatoririle care le susţin şi realizează cercetarea lor în sferele vieţii social-utile şi nu numai în sferele speciale ale muncii producătoare de bunuri. despre justeţe şi datorie. De aceea. Condiţia filosofică (teoretică) a deontologiei este deontologismul. justul coincide cu folositorul (utilul) dar şi cu plăcutul. ci pentru că el este drept. Metoda utilizată de deontologi este cea iniţiată de Moore – analiza logică a limbajului moral. Numai cu efect parţial pentru constituirea valorii morale a subiectului moral. datoria nu ar avea nevoie de aşa ceva. Greşeala moraliştilor e să determine omul să-şi îndeplinească datoria. indeductibile şi fiind intuibile sunt şi indefinibile. Principală este categoria datoriei. ce datorii avem de îndeplinit. Moore – Etica). David Mc Naughton consideră că problema principală a deontologismului ţine de alegerea morală dintre mai multe acţiuni şi poate fi formulată în întrebarea: Cum putem decide care din ele este cea moralmente corectă? Criticând etica utilitaristă. Broad le caracterizează ca apriorice (~ Kant). valoarea morală fundamentală şi intrinsecă este binele. relevă că. deontologiştii nu abandonează intuiţionismul şi socot că dreptatea şi datoria. Doctrinele de acest tip sunt cele utilitariste dar mai compar şi sub denumirea de consecinţionism. Acest curent este criticat de deotologi pentru că din structura criteriilor de apreciere a valorii morale a actelor de conduită. dar nici supraestimată în rolul ei de constituire conştientă a datoriilor şi dreptăţii. valori. uneori. Nu acelaşi lucru se poate spune. Asemenea condiţionări valorice şi funcţionale ale elementelor deontologice apropie morala profesională de condiţia juridică a normelor deontologice. Criteriul corectitudinii morale îşi află sensurile în deontologism prin semnificaţiile conceptelor fundamentale ale doctrinei: dreptatea şi datoria. Naghton caută criteriul de apreciere a valorii comportamentului în rezultatul bun pe care îl obţine subiectul acţiunii. unicale. corectitudinii. C. Influenţat de utilitarism. acţiunea propriu-zisă. . Moore admite drept criteriu al corectitudinii cel mai mare bine. Categoriile morale sunt pentru ei. Pentru deontologi.Mc. nemijlocit. (G. intuiţionism deontologic. De unde şi coincidenţa accentuată a obligaţiilor juridice cu datoriile moralei profesionale. Sentimentul obligativităţii de a săvârşi o acţiune determinată ori convingerea în justeţea unui anumit gen de acţiuni sunt absolut indeductibile şi nemijlocite. Afirmaţiile intuiţioniştilor deontologi sunt unilaterale în ceea ce priveşte înţelegerea genezei conştiinţei morale a datoriei. ei reţin numai unul singur – rezultatul sau urmarea (consecinţa) acţiunii. 2. originea doctrinei se asociază cu reacţia deontologiştilor faţă de intuiţionismul etic al lui George Edward Moore. Deontologia este morala unei profesiuni reflectată cu precădere prin prisma îndatoririlor sau obligaţiilor morale impuse de exercitarea unei profesiuni în societate. Fiind evidentă de la sine. în măsură să satisfacă integritatea morală a personalităţii. care în etica lor devin valori fundamentale. ea fiind în primul rând indeductibilă. bunăstarea sau binele pentru întreaga umanitate. Identificat ca mijloc pentru obţinerea rezultatului bun. După deontologi. rezultatul nu poate acoperi ori satisface valoarea morală a comportamentului. singur. Precedentul filosofic al deontologismului se află în filosofia morală a lui Kant. nu ar putea avea interior rezultate mai bune. centrată pe etica datoriei însă. după el. D. doctrina lor este supranumită. căci numai ea este garantul dreptăţii. deductibile din valorile binelui. un act nu este moral pentru că el este bun. Pentru Moore. A recurge numai la criteriul consecinţei bune a actlui. Nivelurile diferite ale capacităţilor oamenilor de a avea intuiţii morale. acelaşi autor. rezultatul “bun” poate intra în conflict cu alte elemente ale moralităţii persoanei: scopul sau intenţiile. Intuiţia morală indică. în aprecierea morală nu este satisfăcător în aprecierea morală: 1. acţiunea este nedreaptă numai atunci când persoana acţionândă ar putea săvârşi în locul ei alte acţiuni al căror rezultat ar putea fi interior mai bun”. moralitatea se centrează pe condiţia datoriei. “Acţiunea este dreaptă – spune el – numai când nici o altă acţiune pe care persoana ar putea-o săvârşi în locul ei. totodată. fără considerarea utilului sau a binelui. Deontologia apropie mai mult morala de drept decât de filosofia generală a moralei. explică şi diferenţele morale dintre ei. Intuiţia nu poate fi negată. prin care se înţelege doctrina moralistă potrivit căreia moralitatea constă în a acţiona aşa cum trebuie. iar a fi drept este o datorie fundamentală pentru om. Detaşându-se de teza subordonării utilitariste a dreptăţii şi a datoriei binelui. fără greşeală. deontologismul neagă faptul că acţiunea care produce cele mai bune rezultate este întotdeauna corectă din punct de vedere moral.de sine sau al exigenţelor faţă de sine în moralele profesionale. sunt dezvăluite pe cale intuitivă. Căci a fi corect moralmente înseamnă a fi drept.

Deontologiştii. nu invers. Societatea democratică este pluralistă şi contractuală. independentă de orice bine. Pentru instituirea şi funcţionarea unei democraţii este necesar ca relaţiile între cetăţeni şi între aceştia şi instituţii să fie relaţii de încredere.datoriei deontologiste este contrar rezultatelor bune şi în măsura în care ele sunt dobândite prin mijloace rele. prin execuţia bugetară. Conduita morală în democraţie se justfică astfel: – – Democraţia presupune soluţionarea conflictelor pe cale paşnică. consideră că datoria este absolut intrinsecă. să concilieze divergenţe. Deontologismul riscă să se plaseze la extrema consecinţionismului atunci când. Dacă politica se practică fără scrupule. prin iniţiativele legislative. responsabilitatea. În democraţie. Etica în politică 1. Ea nu poate fi independentă de binele moral. uneori ele se obţin şi prin minciună. furt sau chiar crimă. asocierea dintre morală şi politică este necesară mai ales din perspectiva modului de desemnare a puterii şi care are ca finalitate instituirea cetăţeniei. pentru alţii o carieră. ci şi relaţiile interpersonale. ei cred că individului îi rămâne şi multă libertate pentru a se dedica proiectelor personale. Însă felul în care politicul îşi exercită acţiunea asupra ansamblului social reprezintă un argument al intersectării celor două tipuri de valori. negând valoarea morală a rezultatului bun obţinut prin mijloace rele. mai mult. Ruptura între morală şi politică este justificată astfel: . Astfel de relaţii nu se pot instaura dacă se ajunge la înşelarea sistematică a cetăţenilor. Politica este pentru unii politicieni o ocupaţie vrmelnică. o raţiune de statîţi poate dicta să-ţi pătezi mâinile cu sânge. dialogul. căpătând caracteristicile unei profesii speciale.Nu întotdeauna rezultatul concordă valoric cu scopul. între grupurile de interese. O comunitate democratică este o formă a spaţiului public care împărtăşeşte şi promovează normele şi valorile morale. Sensul noastre sunt foarte împovărătoare ei cred că individului îi rămâne şi multă libertate pentru a se dedica proiectelor personale. acţiunea e bună dacă rezultatul care o urmează este bun. grupările de interese fiind în competiţie paşnică. prin nivelul de impozitare etc. acţiunea depinde de rezultatul ei. înşelătorie. Morala în politică? Machiavelli separă tranşant valorile etice de cele politice. fără violenţă. Moraliceşte. în această ipoteză să ne gândim numai la administraţia publică. cu o mulţime de obligaţii care domină numai relaţiile vieţii politice. scopul cu acţiunea şi chiar acţiunea cu rezultatul. atunci este de aşteptat ca instituţiile sale să fie ne-etice. la corupţie sau lipsă de transparenţă. ceea ce presupune un consens în afirmarea unor valori etice precum toleranţa. Indiferent de calitatea ei. Politica este la originea profesiilor sociale. ba. Poziţia ei este contrară eticii consecinţioniste care susţine necondiţionat binele confirmat prin rezultatele bune. Consecinţionismul etic este criticat de deontologişti pentru că desprind automat din valoarea rezultatului bun şi valoarea acţiunii şi cea a scopului. Deontologii arată că nu întotdeauna rezultatele bune se obţin prin mijloace bune. Dacă actele rele sunt urmate de rezultate bune nu înseamnă că rezultatele sunt bune şi din punct de vedere moral. Odată intrat în politică nu poţi rămâne cu mâinile curate. Consecinţioniştii reproşează deontologiştilor împovărarea exagerată a omului cu regimul datoriilor. Ele trebuie să negocieze. – Teoreticienii tratează problemele de etică politică sub genericul problema mâinilor murdare. Datoria accentuează conştientizarea morală a binelui. deşi recunosc că datoriile noastre sunt împovărătoare.

Uneori o astfel de abordare o întâlnim ca justificare pentru reducerea panicii în marele public. Dacă ţinem seama doar de consecinţe. Electoratul nu vrea să facă sacrificii imediate şi este preponderent emoţional. chiaburul/culac) fie în rapurt cu „inamicul extern” (duşmanul de dincolo de frontieră). Prin urmare. Securitatea statului devine un bine suprem. – Teoria raţiunii de stat solicită realism politic. întemniţarea fără judecată. tortura. pentru grupul pe care îl reprezintă. politica satisface pe deplin interesele acestuia. ei vor face ceea ce trebuie din raţiuni de stat. Propaganda are rolul de a-i ţine pe oameni în stare de conformism pentru a permite maşinii puterii să opereze şi de a-i . fie în raport cu „inamicul intern” (duşmanul de clasă. politicienii aflaţi la putere uzează de orice mijloace şi asta deoarece principiile morale nu se aplică duşmanului. o dată ajunşi la guvernare. deoarece mijloacele care conduc la lezarea drepturilor fundamentale ale omului nu sunt legitime. Cetăţenii îi vor scuza după ce vor percepe ca utile consecinţele guvernării. atunci putem ajunge la consecinţe absurde legate de faptul că putem sacrifica orice în numele lor. Acest tip de comportament se justifică în forma altruismului politic şi apelează la scuze: a) Există o criză majoră în societate. Rezultatul acestei modalităţi de promovare a eticii în politică a fost: şantajul. eventual potrivit dictonului: Fiat justitia. în ideologia marxistă: burghezul. – Există în opinia unor specialişti o contradicţie fundamentală între etica principiilor şi cea a consecinţelor. Este solicitat chiar dreptul moral de a minţi. separarea de morală. Oamenii sunt mai bine manipulaţi dacă sunt făcuţi să fie optimişti. binele public. Împotriva acestor inamici. Imoralitatea în politică: feţe ale mâinilor murdare Formele frecvente de imoralitate politică socotite şi vicii sunt: – – – – – Încălcarea promisiunilor Demagogia Manipularea Trădarea Lipsa de compasiune Faţă de aceste forme şi multe altele apar următoarele probleme de ordin etic: Trebuie ca politicienii să-şi menţină promisiunile? Trebuie ca guvernul să spună adevărul? În ce limite morale este admis compromisul? La ce mijloace poate să recurgă guvernara fără să lezeze drepturile şi valorile de bază ale cetăţenilor? Unul dintre cele mai discutate aspecte ale eticii politice îl reprezintă minciuna pentru binele public. crearea şi afirmarea statului. în campanie politicienii pot recurge la formula „spune oamenilor ceea ce vor ei să audă” şi. anxios. 2. Dacă ţinem seama doar de principii. segregarea. pereat mundus! (Să se facă dreptate. uciderea. Ceea ce nu este justificat în statul de drept. genocidul. atunci putem iarăşi sacrifica orice categorie de cetăţeni sau de interese externe în numele faptului că. condamnarea arbitrară. terorismul. Publicul este ostil.– Comportamentul politic este ghidat de maxima: Scopul scuză mijloacele! Scopul major fiind cucerirea şi păstrar puterii. chiar dacă ar pieri toţi oamenii!).

Nu este nimic imoral în compromis ca atare. ci şi oegistru poate să conteze o practică politică frecventă şi necesară – compromisul. cetăţeanul simplu nu înţelege. Este invocat dreptul de a ascunde informaţii. Cel din urmă drept nu există. Statul este incompatibil cu valorile moralei. temporară. nu al celor de stat. încalcă principiul abţinerii la promisiuni false. şi iau adesea ca reper strict morala religioasă. 3. cititorul este naiv. este mai bine să fie manipulat ca să-şi păstreze optimismul. Compromiterea conduce spre responsabilitate negativă şi izolare morală. Marele risc al înşelăciunii şi al paternalismului cronic îl reprezintă prăbuşirea încrederii în autoritatea democraţiei. morală şi politică. în anumite condiţii. Sunt minciuni din politeţe şi se practică mai ales în diplomaţie. Ideea disjuncţiei dintre politică şi morală nu este doar o constatare a lui Machiavelli. cruzime. crimă. Cea din urmă nu este moral moral scuzabilă deoarece încalcă principiul consimţământului tacit sau explicit. Necesitatea moralei în politică Motivaţia frecvenţei actelor imorale este de obicei că politica implică acţiunea necesară. Promotorii necesităţii sau fatalităţii lipsei de morală în viaţa politică nu disting între etică şi morală. Din punct de vedere moral corupţia are aceleaşi efecte ca şi înşelăciunea: lezează. a intereselor majore. cât şi sub aspect moral este cea a corupţiei. Dreptul de ascunde informaţii nu este tot una cu dreptul de a înşela. chiar crearea panicii are rol manipulator. Compromisul este un târg – politic – din care unii agenţi văd avantaj obţinut prin cooperare reciprocă. De exemplu. nu în primul rând acţiunea bună. dacă este endemică. ci şi o linie politică a anarhiştilor. Toastezi în sănătatea unui dictator. O problemă centrală a politicii. viclenie. În acelaşi r. prăbuşeşte încrederea în guvernare. ci în unele implicaţii ale sale. pe termen lung şi de importanţă mai mare. În situaţiile de mai sus dilema morală este cea între minciună scuzabilă şi înşelăciune. c) Minciuna este menită să protejeze secrete . . acorzi distincţii unor oameni care nu le merită. care militează pentru sfârşitul statului. În statele fundamentaliste există o suprapunere între religie. trădare. În situaţii de înşelăciune este încălcat principiul autonomiei persoanei cu scuze de tip paternalist: electoratul este imatur. politici sau interese limitate în scopul de a asigura atingerea altora. Tratează oamenii ca mijloace pentru experienţe sociale la care nu au consimţit. ea fiind o abordare raţională şi bazată pe un acord comunitar conştient şi nu revelat de „tradiţie”. ceea ce lezează major integritatea politicianului sa a partidului – sacrificarea principiilor fundamentale. Multi politicieni occidentali au fost criticaţi pentru faptul că au elogiat regimurile dictatoriale. Ceea ce trece graniţa de la compromisul moral acceptat la compromisul inacceptabil este compromiterea: abandonarea marilor scopuri. omagiezi un politician veros cu ocazie festivă. Ca să îţi atingi scopurile în politică recurgi la minciună. atât sub aspect legal. Acelaşi argument este folosit şi în cazul secretelor private. pacientul nu se pricepe şi nu trebuie întrebat. Etica nu se regăseşte în aceste societăţi. pentru obiective limitate. cele lipsite de consecinţe. cu cât criza economică se adâncea în regimul Ceauşescu. Din această categorie fac parte minciunile albe.manipula pe oameni să acţioneze în vremuri de criză. Dar. Există informaţii care nu pot fi public dezvăluite fiindcă ar aduce prejudicii fără să producă şi consecinţe dezirabile. între morala publică şi cea privată. sau. cu atat era contracarată prin crearea panicii: pericolul bombei cu neutroni! b) Minciuna este nevinovată.

Astfel de abordări sunt frecvente în raport cu grupurile rasiale sau etnice. politicile pe care le aprobăm trec drept morale. diferite de ca privată. În democraţie guvernanţilor li se cere să protejeze interesele celor pe care îi reprezintă. Dreptatea restitutivă. Prin dreptatea reparatorie au fost adoptate măssuri: vânzarea apartamentelor către chiriaşi. Guvernanţii trebuie să respecte. puterea de alegere este deasupra indivizilor. nedreptatea. Uneori este necesar să manipulezi. minţi. trădezi iar aceste comportamente sunt mai frecvente decât în viaţa privată. deoarece politicienii sunt reprezentanţi ai cetăţenilor şi ai grupurilor lor de interese. indiferent dacă aceştia sunt membri parttid sau cetăţeni neafiliaţi ori afiliaţi altor partide: politicienii trebuie să aibă o componentă etică a responsabilităţii. În legătură cu aceasta. grupurilor financiare de interese care îi sprijină pe politicieni în campaniile electorale. Politicienii sunt legitim părtinitori faţă de naţiune. – – Politica e dominată de problema imparţialităţii morale şi a neutralităţii. Este uşor să îţi mânjeşti mâinile în politică şi adesea este drept să o faci. În politică alegerea este a altuia. Legea este egală pentru toţi. De ex.. centrându-se în jurul expresiei „moralitatea de rol”. iar cele pe care le dezaprobăm trec drept imorale. fiecare persoană primeşte ceea ce merită. Un rol major al politicii este acela de a aplica strategii ale dreptăţii. pur şi simplu. La modul general. Dacă cineva îţi ia bani acest act este considerat jaf. politicienilor aflaţi la putere li se cere altceva: să vadă dincolo de egalitatea în faţa normelor şi situaţiile particularee. Ea este expresia practică a regretului moral în politică. ei trebuie să aibă acoperire morală pentru actele lor. politicienii trebuie să stabilească victimile nedreptăţii şi strategiile de compensare: dreptatea compensatorie. propria rasă sau categorie socială. în democraţie. consecinţele pot fi mult mai imorale. faţă de susţinători. Viaţa publică este pluralistă. în morală alegerea este proprie. Din punct de vedere politic. faţă de propriul partid iar în cazul mişcărilor de eliberare faţă de propriul grup etnic. însă. Dacă „oamenilor legii” li se cere să o aplice. Domeniul public deţine „monopolul violenţei” în sensul utilizării ei ca violenţă legitimă. norma să nu profiţi de putere în scopuri personale! Dar existenţa unei astfel de norme nu ne asigură că tratamentul preferenţial nu se aplică pe alte criterii. ca atare responsabilitatea pentru consecinţe este semnificativ mai ridicată decât pentru actele din viaţa personală sau profesională. a părtinirii. Asumarea unei doctrine reprezintă asumarea parţialităţii. Se pot formula câteva raţiuni pentru existenţa unei morale în politică: – Actele aparţinând politicilor publice schimbă vieţile multor oameni.Cum ar funcţiona într-un stat de drept norma: Să nu râvneşti la bunul aproapelui tău! Aplicarea ei înseamnă sfârşitul impozitării şi taxării. parte a dreptăţii compensatorii. restituirea pământului în limita a 10 ha prin Legea 18. Moralitatea politică are standarde specifice. Numai că acest fel de dreptate are partea ei de orbire. În ţara noastră s+a impus problema compensării victimelor regimului comunist. a vizat o categorie mai . Nepotismul are un prost renume ca şi tratamentul preferenţial faţă de anumite persoane. Imparţialitatea nu este întodeauna convingătoare sau necesară. dacă statul ia impozit – şi o face pentru a îndrepta o „nedreptate socială” atunci avem de a face cu un act moral justificat. Pentru poliţie. grupurile defavorizate. În viaţa privată nimeni nu te judecă rău că îţi părtineşti familia sau prietenii. însă. chiar „imoralitatea” legilor oarbe. dreptatea este tratată ca dreptate procedurală sau dreptate distributivă. restituirea „părţilor sociale”. de ex. „să nu loveşti” sau uneori chiar „să nu ucizi” devin norme inaplicabile sau dacă sunt aplicate.

Politicienilor le revine o responsabilitate retrospectivă. Responsabilitatea este o virtute obligatorie. dacă sunt percepuţi ca eficienţi în prezent (acceptarea unor lideri comunişti. Avem aici o perspectivă moral-legalistă. Politicienilor le revine cel mai înalt nivel de responsabilitate publică tocmai prin faptul că ei deţin informaţii şi putere publică în cel mai înalt grad. de a candida în funcţii publice Membrii Nomenclaturii şi ai Securităţii comuniste au o responsabilitate crucială în iniţierea şi Deci cei vizaţi nu au dreptul să candideze timp de două legislaturi la funcţii publice. precum şi cele din viaţa politică anterioară „noului contract” nu trebuie iertate. Mai mult. responsabilitatea retrospectivă a fost tratată ca una morală. Cea mai semnificativă virtute a conducătorilor politici este înţelepciunea practică. în favoarea încrederii în responsabilitatea proiectivă. deoarece între caracter şi acţiune există o legătură cauzală. La fel de important este şi cine practică aceste percepte. membri ai nomenclaturii. Ne vom referi cu precădere la virtuţile rolului de politician şi nu la virtuţile specifice vieţii private ale politicienilor (ca de ex. mari proprietari funciari. Etică este practică şi ea trebuie să aibă valoare aplicativă. În cazurile anterior discutate.restrânsă a victimelor regimului comunist: foştii proprietari de case. este o datorie. le revine şi o responsabilitate proiectivă. terenuri. în „afacerea Sexgate” în care preşedintele Bill Clinton a fost iertat de publicul american în numele rezultatelor administraţiei sale). În lucrarea Politica – o vocaţie şi o profesie Max Weber etica scopurilor ultime. să aibă virtutea corectitudinii. în calitate de politicieni ai prezentului). Aceasta se întâmplă în virtutea abordării unei perspective utilitarist-consecinţioniste asupra moralei în politică. 4. Un astfel de exerciţiu al responsabilităţii. Argumentele acestui punct erau: – – – Oricine are o responsabilitate crucială în iniţierea şi menţinerea comunismului în România nu trebuie să aibă dreptul. În aceste situaţii. este relativistă şi de un realism . În România o astfel de abordare a constituit-o controversa etico. Pentru ca un om săfacă acte drepte trebuie să fie un om drept. cel puţin două legislaturi. nu este obligatoriu ca aceasta să se întâmple. dici nu se poate rezuma doar la nenumărate percepte care transcend persoana. cea aplicată pentru faptele lor anterioare. în cazul politicienilor aflaţi la guvernare. Atunci când ne întrebăm ce fel de oameni am vrea să fie politicienii încercăm să răspundem indicând virtuţile necesare în politică. agentul moral argumentează că oamenii sunt rău intenţionaţi sau că aşa a vrut Dumnezeu. Există şi perspective deontologiste potrivit cărora greşelile flagrante din viaţa privată. Dar.politică legată de Punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara. Aceste greşeli trebuie sancţionate prin lege.fără consecinţe legale. Ce fel de persoană trebuie să fie. păduri. Deşi ar fi de dorit ca rolurile morale să fie în armonie. sunt situaţii în care politicienii sunt iertaţi pentru greşelile lor din rolurile publice deţinute în trecut. În acest fel de etică agentul vrea să fie pur şi el eşuează în privinţa consecinţelor. Weber preferă etica responsabilităţii deoarece aceasta pune accentul pe consecinţe. Virtutea vizată în această discuţie este cea a respomsabilităţii. Virtuţi în politică Aristotel a fost iniţiatorul tradiţiei eticii virtuţilor şi al discuţiei despre virtuţile civice. Aderenţa la aceste abordări este relevată mai ales prin analiza tendinţelor de vot. atâta vreme cât nu părăsesc scena politicii. Virtuţile se dezvoltă prin reciprocitate şi conduc la armonie ca formă reciprocă de recunoaştere şi confirmare. aceea de a promite şi a-ţi asuma responsabilitatea să dai curs promisiunilor politice.

sancţiune. Simone Weil consideră că moralitatea acţiunii în sfera publică depinde de onestitatea intelectuală. care ne sunt limitele şi posibilităţile. în rând cu ei. Împlinirea profesională este o parte a împlinirii omeneşti şi o condiţie a stimei de sine.instrumental. Întreaga condiţie umană este marcată de astfel de probleme. ci că identitatea profesională devine o componentă a identităţiipersonale. Deoarece Legea Funcţionarului Public a intrat târziu în vigoare după revoluţie. cu alt statut social. nu simpli executanţi. ci o practicare a politiciifără remuşcări pentru răul pe care îl producem altora. Zona etică a administraţiei publice este cu atât mai sensibilă cu cât scopul vizat este menţinerea încrederii publice în funcţionarea instituţiilor. sunt necesare oricărei persoane politice. nu se vizează divorţul în sine. datorie. că ei au propriile valori. fără să ne gândim la oameni ca scopuri în sine. Ea constituie o condiţie a integrării morale. sub pretextul că este de ajuns aplicarea legii. este tot una cu a ignora faptul că funcţionarii publici sunt persoane. iar dorinţa lor de afirmare ca profesionalişti ai administraţiei nu se reduce la conformism. capabile să înţeleagă faptul că este ea însăşi cetăţeană alături de alţi cetăţeni. ci doar ca la simple instrumente ale unei raţiuni mai înalte sau pentru satisfacerea voinţei arbitrare a unui grup de interese sau a unui politician care are prea multă putere. dând seama de interesele lor publice. Cele două virtuţi. vin din medii diferite. Atunci când ne referim la machiavelism ca divorţ între morală şi politică. Legea Administraţiei publice locale intră în vigoare în 2001. Etica în administraţia publică 1. realismul. Umilinţa morală este un bun antidot al formei exagerate a orgoliului. Rolul acestei virtuţi este de a te apăra de automistificare. trufia. aşteptările cetăţenilor ca politicienii şi funcţionarii publici să aibă un anumit grad de exemplaritate morală este chiar mai mare decât în privinţa altor categorii. Există un nivel mare de neîncredere în executiv şi ăn faptul că adesea acesta se substituie legislativului. Dacă avem onestitate intelectuală ştim ce şi cine suntem. Problema centrală a politicii e justificarea mijloacelor: faci un rău actual pentru un bine viitor. nu doar politica. Se estompează astfel tentaţia politicienilor de a se simţi supra politicieni. Din acest motiv. calmul. Funcţionarii publici se află constant în faţa unor decizii cu implicaţii etice şi sunt adesea obligaţi să opteze între aspiraţii personale şi responsabilităţi instituţionale . Între compromisurile şi dilemele morale ale altor zone şi cele ale politicii nu sunt diferenţe de natură şi nici mai puţine dileme morale sau mai puţine situatii de tipul „mâinilor murdare”. România nu este un caz de excepţie. A ignora dezvoltarea pe coordonate etice a administraţiei publice. Procesul de aşezare legislativă a administraţiei publice româneşti a fost el însuşi greu. virtuţile politicienilor sunt: simţul proporţiilor. premiere. Din cauza acestei frecvente percepţii. onestitatea şi umilinţa. în acord cu standardul comunităţii. stăpâni ai destinelor celorlalţi. dar este un caz de creştere a scepticismului şi a cinismului legat de serviciile publice. încredere fără de care democraţia este doar spectacol politic. cerinţele ei vor deveni practici instituţionale curente după o perioadă lungă. Introducere În România etica în administraţia publică are o importanţă aparte faţă de alte state cu administraţii democratice consolidate. Legislativul este adesea perceput ca fiind mai degrabă ca un consumator de resurse decât un prestator de servicii publice. salariu. concentrarea interioară.

deci nu poate să funcţioneze ca o „birocraţie apolitică”. conturează modalităţi practice de atingere a scopurilor. pe lângă cea deontologistă (legată mai ales de statutul lor de implementatori de legi) şi una utilitaristă: acţiunea unui funcţionar public este moral-corectă dacă produce cea mai mare utilitate pentru cel mai mare numar de oameni. respect pentru ordine şi lege. caută şi distribuie utilizarea resurselor. şi aceasta depinde de administraţia publică. Acest cadru moral este circumscris unor valori de tipul: demnitate personală. Scopurile politice pentru care lucrează: administraţia publică implementează politici publice. evaluează indivizii şi grupul. reprezintă grupul. primează asupra convingerilor personale şi este un criteriu de menţinere şi promovare în administraţia publică. Cei care utilizează resurse publice care au impact asupra indivizilor sau grupurilor dintr-o societate. controlul asupra informaţiei e forma esenţială a puterii. în aceste condiţii. Personalitatea celor cu care interacţionează. în ultimă instanţă. Fac lobby pentru diferitele grupuri de interese. Gortner. Managerii deţin funcţii de conducere. Dinamica organizaţiilor în care lucrează 5.Interesul public face necesar un cadru moral în interiorul căruia funcţionarii publici să poată opta. publicul însuşi . oricine joacă rol într-o birocraţie. de următoarele aspecte cu valenţe etice: 1. manager public este oricine produce politici publice sau se îngrijeşte de implementarea politicilor publice. 2. Conformismul. motivează personalul. Un manager public trebuie să ţină cont. libertate. 3. O înţelegere a actorilor implicaţi 4. Ei au datoria să abordeze raţional propriul rol în sensul eficienţei (să obţină cel mai bun rezultat cu cel mai scăzut cost). Funcţionarii de nivel mediu şi mic au un rol foarte important în administraţie. Aceştia: – – – – – Controlează informaţia care ajunge la legislativ şi la manageri şi consiliază ambele categorii. urmăresc procese organizaţionale. comportamentală şi etică să adere la ceea ce le impune guvernul. Orice program de guvernare. Din acest motiv abordarea lor trebuie să fie. trebuie implementat. sunt formulate în numele interesului public. 2. mediul reacţionează prin lupta anti-birocraşie. legitime din punct de vedere public. Interesul public general: soluţiile date de această categorie afectează viaţa oamenilor. politicile publice. afrmă valorile organizaţiei. inclusiv din perspectivă etică şi politică. slujesc drept simbol al organizaţiei. Liderii au următoarele roluri (potrivit lui Gortner): proiectează scopurile. Managerii şi funcţionarii publici: aspecte etice Cine sunt managerii publici? Potrivit lui Harold F. Deşi etica despre care vorbim vizează ambele categorii este bine să distingem între lideri şi manageri. în direcţia adaptării la cerinţele şi interesele noi. Tendinţele spre conservatorism duc la un anumit imobilism în situaţii neobişnuite şi. indiferent de nivelul căruia i se adresează. aplicarea lor antrenează resurse publice. în sensul supunerii la norme. Cele mai importante imperative cu care se confruntă funcţionarii publici sunt următoarele: – – să satisfacă standardele de performanţă profesională. fac studii pentru diferitele probleme care trebuie soluţionate.

Lor li se cere să se orienteze neutru şi detaşat spre public. Funcţionarii publici au două priorităţi care uneori pot să fie contradictorii: publicul şi propria instituţie. Partizanatul politic duce la neglijarea obligaţiei legale de a servi publicul. Prin urmare. Uneori ei . După York Willbern. Aspectele 3-6 merită comentate. 6. Corectitudinea. organizaţiilor. Rolul lor este dual: sunt angajaţi ai publicului şi cetăţeni. 3. purtătorii „voinţei poporului” şi au datoria să menţină controlul democratic. Ei lucrează sub presiune. sau capacitatea de a te pune în situaţia celor care depind de deciziile tale. din cauza secretomaniei şi a lipsei de transparenţă. Funcţionarii publici lucrează în comunităţi în care au rude . Procedurile slujesc ordinii. etic lor este una situaţională. 3. nivelurile de moralitate ale funcţionarilor publici sunt următoarele: 1. cea mai frecventă fiind dată de politicile de impozitare. Empatia. Funcţionarii publici sunt. orientat doar spre interesele proprii. În calitate de cetăţeni ei participă la procesul politic. Dacă se izolează de politică îşi neglijează îndatoririle de cetăţeni. În calitate de angajaţi ai publiculuinei nu au dreptul să facă politici partizane. ataşamentul rigid faţă de un anumit set de valori este disfuncţional. Etica responsabilităţii democratice. care constă în capacitatea de a acţiona drept. le este greu să fie luptători pentru „ cauza sfântă”. Funcţionarii publici trăiesc într-un climat politic în schimbare. prieteni. politicienilor sau a celor apropiaţi sunt uneori copleşitoare.– – să împace cerinţele legii cu situaţiile reale din viaţa zilnică să împace morala privată cu cerinţele codului profesional. – – Aceste virtuţi cultivate şi afirmate drept comportamente profesionale conduc spre o valoare de mare importanţă în menţinerea încrederii în funcţionarii publici: buna reputaţie. În consecinţă. 2. care trebuie asociată cu datoria supunerii faţă de lege. Curajul. de a eluda legea. – – Virtuţile morale implicate de deciziile luate de funcţionarii publici sunt: – – Optimismul. de a se folosi arogant de putere. Onestitate şi conformare la lege Confruntarea cu conflicte de interese Orientarea pe sarcini şi corectitudinea procedurală Etica responsabilităţii democratice Orientarea pe etica politicilor publice Etica compromisului şi integrării sociale. dincolo de jocul politic. şefi. Orientarea pe sarcini şi corectitudinea procedurală este importantă în principal din cauza tendinţei guvernanţilor de a face ceea ce le este convenabil. Prin urmare. nici egoist. 4. chiar dacă presiunile politice şi crearea de favoruri din partea partidelor. 5. Urmarea strictă a procedurilor are paradoxurile ei. Caracteristicile personale ale funcţionarilor publici contează în mod semnificativ tocmai din cauza particularităţii muncii lor: – ei se află într-o „zonă gri” unde nu poţi fi nici total altruist (orientat exclusiv pe interesul public). 4. stabilităţii. persoane de care sunt legaţi prin interese proprii. egalităţii de tratament şi eficienţei. legat de însuşi conceptul de „bine public” înţeles ca scop al actelor acestei categorii de profesionişti. iar habotnicia procedurală poate avea efecte nedrepte. de a accentua propria lor autoritate.

sau ar trebui să fie. Etica pentru politici publice. nici apoliticienilor. ei trebuie să ţină balanţa: legea. În cazul lor un tratament egal trebuie combinat cu un tratament preferenţial compensatoriu. ONG. Responsabilitatea. superiorii. instituţia proprie. uneori chiar la radicalisme pe care le putem socoti ”fascism normativ” ( principiul trebuie respectat chiar dacă piere toată lumea!) Datoria morală a funcţionarilor publici este cea de dezvoltare a integrităţii profesionale. pentru aceste categorii. chiar dacă poate viza mai multe persoabe. angajaţi pe merit şi nu aleşi în urma unui scrutin politic. Valoarea reprezintă ceea ce considerăm bun. şi nu sunt judecaţi pe alte criterii decţt cele ale profesionalismului. Problemele de ordin etic sunt în sfera politicvă. voinţa populară şi corectitudinea profesională. fără nici un fel de compromisuri. în raport cu administraţia publică. 5. Guvernul. nu a instituţiilor în sine. adevărat. dezirabil. Sunt situaţii în care egalitatea nu conduce spre echitate din cauza existenţei categoriilor sociale discriminate. Este o valoare de bază în relaţia cu Constituţia. În sprijinul acesteia vin următoarele valori: – – Egalitatea. administraţia publică nu se adresează doar relaţie cetăţean-lege ci şi politicilor publice. Conflictul de valori. obligatoriu. Prin urmare. sunt supuşi controalelor. politicile publice. subordonaţii. În mod absolutist moralitatea înseamnă aderarea la un principiu. Responsabilitatea primă este cea faţă de public. la un tratament corect comun. Loialitatea. lipsă de conciliere. Soluţiile de implementare a politicilor publice sunt în atribuţia funcţionarilor publici. partide politice. dar fiecare dintre noi hotărăşte şi trăieşte apoi cu consecinţele hotărârii pe care a luat-o. O astfel de abordare duce la itransigenţă ca pericol. cetăţenii deţin autoritatea ultimă. colegii. iar funcţionarii sunt. prin urmare. ordinii sau dreptăţii deciziilor nu pot apărea ca cerinţe în activitatea funcâionarilor publici. în situaţii de dileme etice ceilalti ne pot sfătui. deoarece administraţia este în slujba lor. Deşi valoarea etică de bază în aprecierea funcţionarilor publici este corectitudine. Echitatea. Dacă această ordine de responsabilitate este neglijată şi accentul cade pe subordonare faţă de superiorii ierarhici poate să apară delictul de supunere. Se referă la tratamentul identic acordat tuturor clienţilor. indiferent cine este clientul. Ei trebuie să stabilească cele mai potrivite proceduri care afectează pozitiv cel mai mare număr de oameni. Dilemele etice intervin. Controverse în privinţa aplicării eticii în administraţia publică Este destul de răspândită opinia potrivit căreia etica nu este adecvată pentru administraţia publică deoarece aceasta nu este decât o birocraţie apolitică. dreptate. datorită calităţii lor de profesionişti. egalitea de şanse. în momentul în car se confruntă mai multe valori. . Legile.pot decide chiar contra opiniei publice. drept. Etica compromisului şi integrării sociale. prin urmare valori de tipul binelui. cu accent deosebit pe asiociaţiale profesionale şi cele pentru apărarea drepturilor cetăţenilor. Standardele etici sunt stabilite şi susţinute de societatea civilă: biserici. la aceeaşi calitate a serviciilor. – – 3. Administraţia se ocupă de problemele tehnice ale guvernării. Obiecţia principală care poate fi adusă acestui argument îşi are fundamentul în faptul că. acestea fiind orientate inclusiv spre valori centrale precum: echiatea. 6. Ei răspund în faţa superiorilor ierarhici şi a legii. este trăit ca un conflict personal. sindicate.

Din acest motiv mediul academic are datoria să se aplece asupra eticii în administraţia publică. De ex problema şomajului (dacă acesta nu este endemic şi criza economică nu se prelungeşte prea mult) este o problemă care afectează grupuri diferite de interese: şomerii. este o problemă de viaţă sau moarte ( de ex finanţarea sănătăţii pentru cei fără asigurări sociale). valori şi scopuri conflictuale. responsabilitate pentru exercitarea drepturilor constituţionale. Alegerile tragice se produc atunci când distribuirea resurselor. Funcţionarii publici sunt cei care cută strategii şi mijloace de trnsfer în practică a politicilor publice. Şomajul nu e o problemă de viaţă şi de moarte. Importanţa eticii în administraţia publică Funcţionarii publici au nevoie de etică din următoarele motive: – – – – – Deciziile administrative sunt luate de către persoane în poziţie de încredere politică. cazul societăţii româneşti) şi au încă instituţii vulnerabile ca autoritate public. Alegerile dramatice sunt cele făcute în condiţiile în care resursele sunt sărace (de ex. participării angajate. O problemă etică de primă importanţă este cea a încredere şi a respectulului de sine a persoanei aflate în şomaj. Se pierde încrederea publică. adică într-o manieră percepută de oameni ca dreaptă. Problema este cu atât mai acută în societăţile care îşi schimbă sistemul politic (societăţile în tranziţie. participare. contribuabilii.Rolul preponderent al unei etici pentru funcţionarii publici vine din faptul că. Funcţionarii publici îşi exercită profesiunea în instituţii care. respect pentru demnitatea persoanei. nelăsând funcţionarii publici în stare de amoralitate. Prin urmare orice birocraţie trebuie să manifeste o anumită doză de sensibilitate etică. Încrederea este un concept central al eticii pentru viaţa publică. corectitudinea. a bugetelor. dreptate. insensibilitate şi dezinteres faţă de cetăţeni şi valorile sociale. etică şi democraţie Funcţionarii publici sunt ei înşişi cetăţeni. promovarea dialogului. ci de calitate a vieţii. În confruntarea dintre grupurile de interese există învingători şi perdanţi. în condiţiile în care o birocraţie încetează să îşi împlinească rolul într-o manieră etică. a traducerii practicilor în fapte. analizei. toleranţei. Alegerile critice se produc în situaţii în care grupurile de interese implicate sunt numeroase şi mult prea diferite ca cerinţe. după cum etica trebuie să le fie un ghid pentru situaţii moraldilematice. funcţionarii publici sunt cei care trebuie să practice şi să menţină valori de tipul: libertate individuală. Etica are rolul de a oferi un ghid axiologic pentru depăşirea conflictelor. 4. O abordare democratică a rolului de funcţionar public presupune încurajarea libertăţii de exprimare. sindicatele. egalitate. adică respectului faţă de lege. Funcţionarii publici dau socoteală socială. Instituţiile publice există într-un mediu politic care are politici. furnizarea informaţiilor de bună calitate. Ei reflectă valorile societăţii în care trăiesc şi sunt formaţi să răspundă „voinţei deliberative”. atunci beneficiarii serviciilor ei devin neîncrezatori şi frustraţi în privinţa guvernării şi chiar a sistemului politic. Administraţie. raţionaliatea şi eficienţa pentru viaţa cetăţenilor. Aceste situaţii pot fi uneori dramatice. sunt fondate pe valori ca: autoritatea. patroniiii. în principiu. politică şi economică pentru soluţiile pe care le găsesc unor astfel de probleme. responsabilităţii în urmărirea interesului public. Banii nu sunt sufienţi nici pentru ajutor social. critice. . tragie. interpretării. corectă şi echitabilă. A alege o strategie înseamnă diminuarea celeilalte sau chiar dispariţia ei. nici pentru crearea locurilor de muncă). 5. Într-un mediu politic democratic.

ordonanţe. hărnicie. O astfel de filosofie trebuie să ghideze deciziile luate de cei ce lucrează în administraţia publică. egalitate şi încredere publică. ci si ceea ce este dezirabil permis. voinţa publică. Astfel de cazuri sunt frecvente în regimurile autoritare. Între politicile particulare ale partidelor aflate succesiv la guvernare trebuie să existe o coerenţă iar aceasta este asigurată de administraţia publică. pe de altă parte înseamnă să atragă potenţialul cetăţenesc de resurse (de ex importanţa colaborării între administraţia publică şi ONG în sensul utilizării resurselor şi împărţirii resurselor pe criteriiele eficienţei). 7. fiindcă funcţionarii publici au rol strategic în implementarea deciziilor şi prin acest rol ei afectează libertatea şi bunăstarea cetăţenilor. trai frugal. Pe de o parte. nu de voinţa arbitrară a altor oameni. hotărâri. În administraţiile democratice consolidate există educaţie pentru virtuţi specifice. . Este posibil ca în viitor să apară mişcări sociale pentru drepturi civile neprevăzute de legiuitor. nedrepte. O astfel de supunere transformă funcţionarii publici în copărtaşi morali la deciziile care se iau. 6. De ex în cea americană modelul este: fermitate.Administraţia publică este menită să ţină în echilibru interesul colectiv cu cel politic. iar rolul legii este să arate limitele acestei acţiuni. ei participă efectiv în procesul de legiferare şi aplicare a legilor în mai multe etape: a.Uneori legile însele pot fi nedrepte. trebuind nu doar să arate ce nu e permis legal. Supunerea şi insubordonarea Funcţionarii publici nu se supun numai legii. Etica şi legea Un stat de drept este cel în care oamenii sunt guvernaţi de legi. Administraţia este construită ca să asigure drepturile şi responsabilităţile legale. devotament faţă de comunitate. În consecinţă. Legile reprezintă. b. – Legea protejează funcţionarii publici împotriva arbitrarului partidelor şi grupurilor de presiune – Legea devine scop în sine când alţii o eludează – Legea este o problemă în situaţiile în care aplicarea ei are consecinţe rele. curaj. Filosofia unei administraţii democratice este orientată spre strategii de tipul „ce este mai bun sau mai bine pentru public”. Etapa de aplicare a legilor în viaţa cotidiană: – Funcţionarii publici se comportă ca manageri într-o birocraţie. În ciuda aparenţei că funcţionarii publici doar administrează aplicarea legilor. etica unei astfel de filosofii trebuie să promoveze cea mai mare integritate. Dacă oamenii politici au în principal angajamente pe termen scurt (de obicei pe durata unui mandat) administraţia publică preia aspectul dezvoltării durabile a societăţii. tărie în situaţii critice. Alteori ordinele ierarhice vin în conflict cu legea iar presiunea conformării poate fi foarte intensă. răbdare. Etapa de proiectare a legilor: – Sunt implicaţi în alcătuirea proiectelor de legi. Rolul ei este de a crea cadrele instituţionale civilizate ale vieţii cetăţenilor. aceasta înseamnă soluţii economice şi responsabile pentru problemele cetăţenilor. Supunerea oarbă la lege sau la ordine poate să devină delict de supunere. libertate. Presiunile pot viza acţiuni anti-etice iar loialitatea în astfel de situaţii este prost plasată fiindcă implică o percepere falsificată a binelui public. ci şi ordinelor superioare (autorităţii politice şi propriei ierarhii interne). într-o democraţie. promovat de legislativ şi executiv. iar acesta este nesigur. – Sprijină depăşirea conflictelor de interese prin participare la negocieri de proiecte de legi – Legea vizează o realitate care apartine viitorului.

dar nu sunt deloc excluse în cele democratice în condiţiile coexistenşei legitime a conflictelor de interese între diferite grupări. Prejudecata cea mai importantă este aceea potrivit căreia cei care intră în această ocupaţie urmăresc doar goana după îmbogăţire prin profit. este periculos pentru siguranţa sau sănătatea publicului). de pretenţiile sale şi de puterea sa de cumpărare. violează drepturi de bază. iar funcţionarii publici pot să se afle într-o altă dilemă legată faţă de supunerea la interesele politico-economice ale corporaţiilor şi la cele ale firmelor şi cetăţenilor din propria comunitate. situaţie în care marile corporaţii mondiale presează spre propriile lor interese. argumentele tipice împotriva asocierii moralăafacere. În afara „viciilor” de care sunt ghidaţi oamenii de afaceri. între dezvăluire şi confidenţialitate. în principal. Aceasta nu înseamnă că nu a existat o tendinţă permanentă ca afacerile să fie guvernate de valori şi norme morale. Profitul este socotit un furt din munca celor care îl . Adepţii fervenţi ai pieţei libere care se autoreglează şi asupra căreia intervenţia exterioară trebuie să fie cât mai redusă trebuie să ţină seama de o evidenţă: chiar dacă firmele sunt libere să-şi maximizeze profitul. în codurile etice pentru funcţionarii publici se insistă asupra protejării acestora atunci când dezvăluie astfel de situaţii. În cazurile în care funcţionarii publici consideră că o politică sau o presiune guvernamentală aduce prejudicii publicului (încalcă legi. devine acută. O astfel de problemă apare acut şi în condiţiile globalizării. politic şi etic. sunt. trebuie să ia atitudine. deturnează bani publici. următoarele mituri despre lumea afacerilor: Mitul profitului şi limitele sale. Viciile clasice cum ar fi lăcomia sau avariţia trec drept motivaţii cum nu se poate mai frecvente pentru menţinerea în lumea afacerilor. Etica afacerilor 1. Din acest motiv. este un managment falimentar al resurselor. O economie rurală şi manufacturieră nu este propice unei astfel de dezvoltări. este abuz de autoritate. Pretenţiile consumatorului (în genere ale beneficiarilor) au şi componente etice de care firmele de afaceri trebuie să ţină cont dacă vor să reziste concurenţei şi dacă vor să-şi menţină clienţii. Conceptele centrale cu care operează etica afacerilor sunt datoria şi utilitatea. În astfel de situaţii problema controlului demucratic. să tragă semnale de alarmă. eventual un mediu fără scrupule fiindcă este legat de profit. Mituri şi prejudecăţi despre lumea afacerilor Mediul afacerilor se dezvoltă în societăţile urbanizate şi specializate. întregul lor succes depinde de cererea consumatorului. Afacerile sunt un mediu care este perceput ca mai puţin nobil. În acest caz apare un conflict între responsabilitatea faţă de public şi loialitatea faţă de guvernare. având în vedere tipul de motivaţii pomenite mai sus. oricât ar părea de paradoxal. Cele mai semnificative astfel de critici au venit din partea marxismului.

Managerii firmelor şi companiilor afirmă o valoare mijloc: profitul. că angajează forţă de muncă. Din exterior. cea a . Într-o astfel de perspectivă aplicată lumii actuale este ignorată dimensiunea comunităţii. că recompensează angjaţii. Nu există o puritate motivaţională în nici unul dintre cazuri. influenţa. Oamenii de afaceri invocă mai rar valorile celorlalte ocupaţii. funcţionarii publici se socotesc apărătorii interesului public. managerii şi pe unii investitori. Ceea ce ştim. că sunt lipsiţi de scrupule şi ei calcă peste cadavre. un serviciu adus comunităţii. medicii se consideră în slujba sănătăţii pacienţilor. Necesitatea eticii în afaceri Interesul pentru o oarecare morală în lumea afacerilor este vechi. se vorbeşte de oamenii de afaceri că sunt veroşi. afirmarea. La o analiză mai atentă avem de a face şi cu alte valori care pot să fie scopuri: statutul de învingător. Ei trec drept încarnarea inumanului „homo economicus”. Originea acestei idei se află în teoriile contractualiste clasice. ea vehiculează cu valori de tipul: încurajarea. corporaţii. În etapa actuală procesul dominant este cel de globalizare. răsplătirea muncii şi investiţiei bune. Atomismul individualist. el implică un amestec de culturi organizaţionale. În acelaşi timp. adeseori fără parteneriat si fair-play. Aceste valori care ghidează comportamente se aplică între firme. Aristotel face distincţia între oikonomos (gospodărie privită. Societatea insăşi ş cu atât mai mult economia erau văzute ca fiind generate de contracte între indivizi izolaţi „atomi singulari”. Darwinismul şi limitele sale. să fie nemiloasă. lumea afacerilor pare o junglă. Competiţia este vitală în funcţionarea oricărei economii capitaliste. Toţi lucrează şi pentru salariu. faptul că adesea profitul este redistribuit şi reinvestit.grijă reciproc împărtăşită. În ultimă instanţă acţionarii şi managerii continuă să spună că urmăresc prin excelenţă profitul şi insistă mai puţin pe faptul că oferă bunuri şi servicii pentru clienţi. sunt mândri de felul în care merge o afacere. să aibă forma unui război pentru profit. dar această competiţie nu trebuie să aibă în mod necesar aspecte de junglă. Ei intră într-o relaţie de datorie faţă de firmă. Atomismul individualist este un model teoretic depăşit. atât faţă de actionari. caută să profite de pe urma avantajelor profesiei sau ocupaţiilor. cei mai mulţi îşi urmăresc puterea. este că acest interes a început în cea mai avansată societate comercială de acum cinci mii de ani. profesorii – ai cunoaşterii. din perspectivă istorică. adevărului şi educaţiei.produc. cât şi faţă de clienţi. excesiv puse pe seama lumii afacerilor. Prima practică avea o încărcătură etică. La modul real. poliţiştii – ai ordinii publice. în scopuri familiale) şi chrematistike(schimbări economice al căror scop este profitul). succesul. Politicienii se socotesc purtătorii binelui public. transferuri de valori. între acestea clienţi şi acţionari. În irme sunt implicate adesea familii. în Sumer. O sursă clasică a neputinţei asocierii între etică şi afaceri o reprezintă ceea ce se cheamă atomismul individualist. încredere reciprocă. jurnaliştii – ai informării corecte a cetăţenilor în probleme de interes public. Dincolo de motivaţiile egoiste. prestigiul şi succesul financiar. inclusiv multinaţionale. Problema profitului a rămas esenţial legată de deţinătorii de acţiuni. afacerile nu sunt posibile fără cooperare. avocaţii – apărători ai dreptăţii. cea de-a doua avea o singură dimensiune. între manageri şi acţionari. Grecia antică manifestă deopotrivă interes teoria economică şi pentru valorile şi normele morale implicate în schimburile economice. O alta motivaţie utilizată de manageri e formulată în termeni de datorie şi obligaţie. utilitatea. Înseamnă valori împărtăşite şi cultură comună. La modul ideal toţi au dreptate. au o anumită responsabilitate civică şi un tip de devotament faţă de propria investiţie şi faţă de semnificaţia ei pentru comunitate. în practica fiecărei profesii intervin motivaţii neortodoxe. grupuri de acţionari. neconforme cu valorile proclamate. Izolarea nu mai este posibilă. Este însă drept de presupus că proprietarii de acţiuni sunt pur şi simplu oameni lacomi de profit. 2. Ca şi în politică.

câştigului cinstit. drepturi individuale. autonom şi trebuie informat ca să poată cumpăra serviciul sau produsul în cunoştinţă de cauză. manageri. Oamenii de afaceri ai trecutului erau în genere stigmatizaţi ca lipsiţi de respectabilitate. Teoreticienii de orientare liberală insistă pe ideea că succesul este o virtute.sursă de probleme morale. Conceptele centrale cu care se operează pentru acest nivel sunt: dreptate. Imaginea acestei separaţii a durat până în secolul al XVII-lea. în versiunea populară „lăcomia e bună”. industrializarea. Morala vieţii publice era strâns legată de valorile religiei creştine. conduc societatea într-o direcţie în care apare şi nevoia reglementării etice a afacerilor. O firmă care vinde maşini. legitimitate. În contextul globalizării şi al existenţei corporaţiilor mondiale locul comun al abordărilor legate de amoralismul afacerilor este dat mereu de numitorul comun al afacerilor: banul. intenţii. Este predictibil faptul că o astfel de comunitate dezvoltă lalori patriarhale şi nu contractuale. Breslele şi ghildele medievale au încercat să elaboreze propriul lor cod de legi morale. Toate acestea se află sub principiile schimbului cinstit. sindicate. Unui astfel de nivel i se aplică ceea ce Aristotel numea dreptatea comutativă. promisiuni. clienţi. 3. tratamentului corect. activitatea cămătărescă au avut mereu aceeaşi grilă de interpretare: ocupaţii lipsite de dimensiunea morală. Clientul trebuie considerat raţional. consecinţe. Schiburile comerciale. În satele româneşti actuale domină economia de autoconsum. În societăţile rurale. Este o ocupaţie pur egoistă. dezvoltarea nevoilor şi a consumului. cea practicată între egali. dominate de economia închisă sau de economia de autoconsum. Niveluri de aplicare ale eticii în afaceri În afaceri pot fi detectate cîteva niveluri de aplicare a eticii: – Nivelul micro este cel care se stabileşte între indivizi în baza principiului corectitudinii schimbului.. pe când sărăcia . cu utilitate pur economică. natura societăţii. iar Adam Smith în Avuţia naţiunilor (1776) canonizează noua credinţă. trebuie să-şi prevină cumpărătorii dacă ele au defecte de frână sau o firmă care vinde anticocepţionale trebuie să prevină clienţii că acestea produc dereglări hormonale. cu îndeletniciri neonorabile.profitului. acest fenomen nu are decât şanse minime să se propage. Dezbaterea actuală este mai echilibrată în sensul construciilor idealurilor morale în afaceri. privatizarea. În ultima perioadă se studiază din perspectivă etică relaţiile dintre acţionari (sau proprietari). în ideea că acţiunile antreprenoriale sunt morale. Acest proces coincide cu urbanizarea. ale lumii afacerilor. Acest nivel este mai aproape de etica tradiţională şi cuprinde: obligaţii. Socialiştii au dezvoltat discursul opus despre amoralismul lumii afacerilor. Justificarea creştină a unei astfe de percepţii avea sursă în relatarea din Noul Testament despre alungarea negustorilor din Templu. sărăcia este un viciu iar bogăţia devine sursă de obligaţii morale. mediul afacerilor. Tehnologia. Problemele puse in contextul macro sunt de tipul următor: care e scopul pieţei libere? este proprietatea privată un drept prioritar? Este drept sistemul de reglementare a pieţei? Este meritul luat în seamă? Ce rol trebuie să aibă statul în afaceri? Care este natura lumii afacerilor? Sunt drepte şi echitabile politicile de impozitare aplicate firmelor? – . comunitatea locală în care acestea se desfăşoară. cu accente pe dreptate socială şi grija faţă de consumator. Au loc transformări în convingerile filosofice. Nivelul macro se referă la reguli instituţionale sau sociale ale comerţului. Calvin şi puritanii britanici afirmă că a fi întrprinzător reprezintă o virtute.

iar producătorul este dubios. capabil să-şi dea seama de riscuri. bine intenţionat. inteligent. filme excesiv de violente sau obscene). profitul. la rândul ei. În privinţa angajaţilor Angajaţii sunt trataţi adesea ca o marfă-forţă de muncă. Este sistematic violat principiul adevărului. Ce se întâmplă în cazul în care consumatorul este iresponsabil. În activitatea unei corporaţii. de seducţie. în proiecte sociale care nu duc la creşterea profitului. iar utulizarea excesivă a imaginii femeilor ca trup întăreşte imaginea că femeile sunt obiect sexual. veros? Piaţa singură nu poate să reglementeze astfel de situaţii. sigure. iluzii pozitive. De exemplu. Uneori ceea ce se oferă pe piaţă nu doar că nu satisface o nevoie. distruge frumuseţea mediului. căci managerii corporaţiilor nu trebuie şi nici nu au competenţe să facă politici publice.– Nivelul moral. Argumentul competenţei. Producătorii mizează pe faptul că un consumator mediu poate să nu le înţeleagă dar şi că astfel are şi el responsabilitate pentru alegere. Ea poate întări prejudecăţile rasiale. Responsabilitatea pentru a fi etică trebuie să fie reciprocă. necalificat. promovările. Orice implicare în caritate. Pentru unitatea de bază a comerţului actual: corporaţia. Nu aceeaşi poziţie o împărtăşeşte Peter Drucker. Ea nu îl satisface dacă promovează discriminarea. Supoziţia generală pe care se bazează comerţul este cea a consumatorului adult. Cele mai dezumanizante tratamente se aplică mai ales în zonele în care există o singură ofertă de lucru. secătuieşte resursele. dşi sunt fiinţe umane. de ex. Toţi aceşti participanţi au aşteptări şi drepturi legitime: o corporaţie este menită să satisfacă publicul oferindu-i servicii şi produse dorite şi dezirabile. este responsabil (ceea ce. consumatorii şi furnizorii. influenţează şi cererea şi alegerea. societatea. de şigări. În numele unui astfel de principiiu ar trebuie permisă doar prezentarea informaţiilor despre calitate şi utilizare. inclusiv de constrângeri etice. inteligent. aerul. poate să lezeze cele mai semnificative datorii faţă de sine ale consumatorului şi datorii faţă de alţii ale producătorului. Aici sunt incluşi: angajaţii. susţine acesta. la responsabilitatea socială şi internaţională a corporaţiei. este corect doar dacă corporaţiile nu îşi propun proiecte de inginerie socială. Acestea sunt cazuri ideale. utilizarea excesivă a imaginilor de femei în reclame la obiecte de uz casnic le circumscrie acestora o imagine de eterne servitoare a familiei. b. Ea crează cerere. Participaţii sunt toţi cei afectaţi de activitatea unei companii. Exista o categorie mai largă de participanţi faţă de care acţionarii sunt doar subclasă. Portretul oferit de Friedman este unidimensional şi vine dintr-o veche separaţie: afacerile sunt afaceri. adesea arătând totuşi comportamente reale frecvente. avertismente asupra efectelor nedorite ale produselor. dar. Aceste sfere nu pot să fie amestecate. dotat cu discernămţnt. cei care iau parte la desfăşurarea unei afaceri nu sunt doar acţionarii. comunitatea înconjurătoare. În cazul producătorului există presupoziţia că este matur. Minimele reguli etice pe care trebuie să le urmeze o corporaţie sau o firmăp sunt: a. reprezintă un furt din buzunarul acţionarilor. El acuză intelectualii de socialism şi de faptul că vor să-i transforme pe oamenii de afaceri în „ marionete lipsite de libertate”. în . Milton Friedman este unul din apărătorii fervenşi ai pieţei libere. nu se potriveşte copiilor când este vorba despre jucării cu un grad de pericol. poluarea. iar morala este morală. dacă au competenţe privind discriminări la anagajare. Reclama promovează utilizarea femeilor ca obiecte şi a sexului ca mijloc de manipulare. poluează apa. de băuturi. să aibă instrucţiuni de folosire. kitsch. responsabil. mai mult. iar reclama. care depăşesc regulile proprii ale afacerilor şi mai ales scopul esenţial. Reclama uzează de minciuni. În privinţa clienţilor / cumpărătorilor Produsele trebuie să fie de calitate. scopuri în sine. Discuţiile etice se referă preponderent la rolul corporaţiei în societate şi al indivizilor în corporaţii.

ataşamentul faţă de colegi. Pe de o parte se extind în state în care guvernele şi clienţii sunt mai puţin pregătiţi în protecţia drepturilor consumatorilor.care există un monopol total asupra locurilor de muncă. Cel ce atrage astfel atenţia nu e pur alarmist. în condiţiile în care corporaţiile internaţionale acţionează în ţările cu economii subdezvoltate şi cu un nivel mai redus de exercitare a drepturilor omului sau chiar în regimuri autoritare: – Consimţământul obţinut pe baza informării consumatorului poate să fie mai redus. firmele. de natură etică. Ele nu pot să fie socotite probleme locale. Din acest motiv. protecţia consumatorului. îşi critică public propria companie. În acest caz unii angajaţi trag semnale de alarmă. Loialitatea faţă de companie se conturează prin obligaţiile reciproce: companie-angajat. În acest caz este încălcat principiul dreptăţii comutativă care inplică relaţii între egali. Ei trăiesc în mod responsabil conflictul între moralitatea şi bunăstarea societăţii. – Există uneori conflicte de valori între valorile companiei şi cele personale. mediu. Există de asemenea instituţii internaţionale create ca să vegheze la problemele de muncă. corporaţiile au inclusă – . respectiv un singur mijloc. a celor salariale şi în problemele de mediu. grija faţă de bunăstarea companiei. corporaţiile aduc în noile lor medii. şi afaceri. conduce la faptul că şi ei tratează compania ca pe o staţie de tranziţie. Există mereu o dimensiune morală: mândria faţă de propriile produse. prin atribuire de roluri şi responsabilităţi. riscă foarte mult. o simplă sursă de salariu şi beneficii. spiritul de echipă. Există probleme specifice. Pe de altă parte. indezirabilă. Instituţiile de protecţie a consumatorilor sunt prea slabe ca să forţeze companiile mari să îşi schimbe regulile. 4. precum şi acela al respectului pentru persoană. Dreptul la un mediu natural sănătos. noi deprinderi de comportament şi noi reguli care pot facilita dezvoltarea economicosocială şi normele etice. Categoria de angajaţi de care discutăm nu are o viaţă liniştită. dreptul generaţiilor următoare la resurse fac necesară etica mediului. Problemele de mediu afectează regiuni întregi. în primul rând slujba. pe de o parte. iar succesele ei sunt ocazionale. Probleme etice ale globalizării afacerilor Una dintre cele mai evidente forme ale globalizării o reprezintă existenţa corporaţiilor internaţionale. Tratarea angajaţilor ca pe o piesă pur înlocuibilă. O părăsesc de îndată ce găsesc ceva mai bun pentru ei înşişi. Unele dintre acestea sunt contractuale şi legale. Ea devine o cerinţă pregnantă. trădarea încrederii publicului şi vrea să sprijine depăţirea unor astfel de impasuri. Reclama unui produs poate să conţină informaţii înşelătoare. acordul părţilor contractante. dar ele nu ajung decât pentru îndeplinirea sarcinilor şi nu au p componentă etică: O slujbă nu e niciodată doar o slujbă. Introducerea eticii afacerilor le-a favut un serviciu în sensul în care i-a eliminat din percepţia greşită că acest tip de angajaţi nu sunt loiali companiei. Afacerile nu sunt scop în sine. Pentru a aşeza relaţiile dintre angajat şi firmă pe temeiuri morale se introduc următoarele categorii de principii şi de norme: – Drepturile angajaţilor şi reglementări în privinţa loialităţii faţă de companie. Ele au un rol dual din punct de vedere etic. mai ales în ţările sărace şi cu instituţii democratice fragile. pe de altă parte. companiile. ci şi cel care arată că nu poate tolera imoralitatea. este percepută de către companie ca trădătoare.

În acelaşi registru se înscrie tentaţia unora dintre ele de a nu sprijini un mediu în care se dezvoltă activitatea sindicală. Conducătorii corporaţiilor nu se identifică cu comunitatea locală. ele sunt vândute uneori cu sprijinul statului care acordă înlesniri de taxe. În relaţiile dintre corporaţii şi mediul local există şi aspecte pozitive. ca factor de influenţă şi presiune socială. pot să facă rău cu cele mai bune intenţii” ( G B Shaw). inclusiv forţa de munca. Accentul pe drepturile salariaţilor ar conduce la scăderea profiturilor. Firmele câştigă mult şi din prestigiul dat de participarea lor la asistenţa pentru dezvoltare şi la activităţi de binefacere. singura dreptate acceptabilă este dreptatea distributivă prin care fiecare persoană primeşte ceea ce merită iar recompensele sunt distribuite în funcţie de contribuţia personală. cu preţuri mai mici în ţările lumii a treia. Oamenii de afaceri locali trebui să cumpere ultima tehnologie. să-i impună legi şi politici publice. într-un mod neacceptabil în propria ţară Dumpingul este la rândul său o practică internaţională care pune probleme etice. Datoria primă a unui om de afaceri este creşterea profitului propriei firme şi această datorie nu poate să fie îngrădită decât de norme împotriva constrângerii şi fraudei. „susţinătorii capitalismului sunt visători şi vizionari care. Responsabilitatea socială în plan internaţional. Este în interesul companiei ca pe termen lung să aibă un număr cât mai mare de clienţi şi o ofertă de forţă de muncă foarte competitivă. prezentând un risc mare. Ele pot contamina pozitiv mediul intern al afacerilor şi politicii. Din cauza restricţiilor ecologice impuse în propriile state sau în UE anumiţi producători tind să-şi desfăşoare activitatea în ţările în care guvernele respective ţin seama de obiective imediate: creşterea PIB. Corporaţiile pot ajunge să domine o societate. în astfel de situaţii adesea este impiedicată dezvoltarea clasei de mijloc şi acţiunea societăţii civile. Unele dintre aceste corporaţii au dus la creşterea polarizării sociale în ţările în carea au acţionat. ci cu interesele firmei. O altă formă de manifestare a dependenţei este neîncurajarea a cercetării locale. afacerile pot exploata resursele unor astfel de ţări. şi nu impun reglementări suficient de aspre în probleme de mediu. Există chiar o preferinţă a unor corporaţii pentru a face afaceri cu regimurile autoritare care le oferă un mediu mai sigur (prin urmare ele pot să sprijine tacit reprimarea mişcărilor democratice). Adversarii unicităţii dreptăţii distributive sunt adepţii egalităţii de şanse. De ce însă ar promova o companie internaţională o astfel de politică şi de etică? Un răspuns simpli vine din faptul de a alege între o strategie pe termen scurt şi una pe termen lung. Poluarea este un fenomen care se poate importa sau exporta ca produs secundar şi neintenţionat al extinderii industriale. În acest caz procedura este apropiată de perspectiva doctrinei realismului politic: datoriile morale şi politice a unui stat vizează doar propriii cetăţeni şi se opresc la graniţele statului. Ei nu sprijină financiar formarea profesională locală şi nici cercetarea. guvernele statelor în tranziţie au datoria morală să încurajeze acele . pot să influenţeze politici publice pentru consumatori. Ele se referă la modurile în care firmele străine care au o tradiţie substanţială a eticii în afaceri influenţează introducerea şi dezvoltarea ei la nivel local. ocuparea forţei de muncă. De aceea. În acest sens. În schimb. Motivaţia acestor vânzări este una de tip antipaternalism: nu este cazul ca un guvern străin să protejeze consumatorul extern. de preferat nord-americană şi europeană. Dependenţa de corporaţii. la nivel guvernamental. propriile mijloace de autoprotecţie. Prin urmare sarcina guvernelor este aceea de a menţine regulile liberei concurenţe şi a prevenirii înţelepciunii. nu pot fi vândute în ţară. Există produse care.– – – ca cerinţă morală responsabilitatea faţă de mediu. Prin urmare. Acesta poate fi capabil să îşi dezvolte. în loc să facă bine cu intenţii rele. Cu atat mai mult o astfel de distribuţie se poate aplica atunci când o companie acţionează în afara propriului stat şi are doar „ angajamente de afaceri”.

În realitate. Normă juridică – normă morală În ce măsură o normă juridică trebuie să fie confruntată cu o normă morală reprezintă un subiect de etică generală. ceea ce interesează. Drept consecinţă. În realitate. ETICA JURIDICĂ 1. sunt necesare bunei funcţionări a profesiei de jurist. prin natura profesiei. ea ar putea fi sau de prisos. Juridic şi etic Privitor la relaţia juridic-etic funcţionează două opinii complet diferite: ea este văzută ca o tautologie. dacă se poate formula o cerinţă etică neprevăzută deja în lege. Or. fie pentru că orice normare etică suplimentară nu ar face decât să adauge condamnări şi sancţiuni care privesc mai degrabă aspectul administrativ al profesiei. Sarcinile morale ale juriştilor diferă mai cu seamă prin evidenţierea unor principii prevalente. deoarece în cele mai multe dintre cazuri activitatea juriştilor este atât de complet normată încât pare că nu mai poate rămâne nimic în afara stipulaţiilor juridice. în apărarea şi exercitarea drepturilor contribuabililor. eticul şi juridicul se află într-o relaţie de interdependenţă.corporaţii care pot să aibă şi efecte benefice în creşterea gradului de democraţiei. Afacerile pot să apară un scop în sine. etica avocţilor. de ex. altele decât cele care vizează profesia magistraţilor sau a notarilor. fie pentru că această profesie este un exerciţiu etic prin excelenţă. angajaţilor şi clienţilor. dar moral ele sunt doar un mijloc pentru dezvoltarea personală şi socială. există şi calea intermediară a normelor – etice – care deşi nu sunt stipulate în coduri juridice. sau ar trebui urgent înglobată în corpul reglementărilor juridice. însă. Pentru o mai bună distincţie a celor doi termeni. inclusiv pentru a clarifica releţia lor. fie că întreaga etică se consideră a fi modelată de normativitatea juridică. b). care nu permite nici uneia. Deşi se păstrează un număr comun de obligaţii etice. se orientează în funcţii de principii specifice. este util să avem în vedere posibilele planuri în care relaţia mai sus pomenită poate funcţiona: a). ar fi impropriu să vorbim de o etică a profesioniştilor din aria juridică. în funcţie de diferitele roluri jucate în sfera juridică. ci mai degrabă este centrată pe conştiinţa fiecărui individ. Este imposibil de asociat pentru că ceea ce devine deja normat juridic ar ieşi din sfera eticii sau pentru că tot ceea ce se normează juridic nu ar ţine de esenţa eticii. . Funcţionează tautologic pentru că cei doi termeni par a fi identici: fie că exerciţiul juridic este văzut ca însăşi practică a eticii. nici celeilalte să funcţioneze independent şi care dă seama de faptul că sfera celor doi termeni nu poate fi una şi aceeaşi. Rolurile juriştilor. sau ca o relaţie imposibilă pentru că termenii nu ar fi deloc asociabili. în acest context ţine de raportul dintre norma juridică şi norma morală.

pot apărea situaţii ăn care persoane cu influenţă să facă presiuni asupra juriştilor tocmai pentru a provoca decizii în detrimentul societăţii. controlul statului este atât de puternic şi de nerestrictiv. într-o societate totalitară libertatea faţă de excesiva dependenţă faţă de stat. vorba despre avocaţi. evident. oricât de rezonabile sau nerezonabile ar fi ele. Necesitatea eticii pentru profesiile din justiţie nu se fundează. interinstituţionale sau între persoane şi instituţii. Mai mult. încât juristul este tentat să neglijeze interesele persoanelor ca sa servească intersele societăţii. De ce este necesară o etică a profesiei de jurist? Pentru că justiţia se bucură. de asemenea. importanţa rolului social al juriştilor îl obligă pe jurist la respectarea unui set de valori indispensabile profilului moral al profesiunii sale. mai ale că aceştia îi procură avantajele materiale. Trebuie menţionat faptul că într-o societate democratică întrega legislaţie e obligată să satisfacă cerinţele etice ale societăţii. Astfel. acolo unde e cazul. iar beneficiile economice ar putea fi foarte consistente. dar şi magistraţii pot fi contaminaţi/corupţi de această atitudine prin acceptare unor avantaje care li se oferă de către clienţi prin intermediul avocaţilor. De aceea. oricât de juste sau nejuste ar fi ele. În funcţie de distincţia de mai sus. iar ăntr-o societate democratică. Dacă pentru avocat sau notar vorbim de un raport cu un client. Într-o ţară cu un grad înalt de corupţie. prin chiar cerinţele democraţiei. Controlul statului fiind atât de redus. păstrarea acestei independenţe .c). există pericolul ca interesele private sau de grup ale juriştilor să fie preferate responsabilităţii sociale. Dar si mai grav este că statul însuşi nu înseamnă decât voinţa unui partid. şi faţă de aspiraţiile clientului. să menţină un standard etic foarte ridicat. de o deplină autonomie. Acest aspect intră în preocuparea legiuitorilor care ar trebui să folosească eticul. libertatea profesiei de jurist înseamnă. angajamentul lor dincolo de cerinţele clar formulate ale competenţei lor. respectiv. 2. magistrat sau notar. Sigur că nu se poate vorbi de etica unei societăţi independente sau în contradicţie cu etica în calitate de trăsătură a relaţiilor interpersonale. În ţările cu regim totalitar. privind distribuirea rolurilor în spaţiul juridic si. dar întro legislaţie obiectivele societăţii ărevalează asupra celor ale persoanelor fizice şi juridice. magistratul nu are în faţă decât probe care să dea dreptate uneia dintre părţi (în dreptul civil) sau să condamne sau achite un inculpat (în dreptul penal). relaţie cu repercusiuni importante pentru raportul juriştilor cu subiecţii proceselor. Această cerinţă a independenţei reale a juristului faţă de constrângerile statului. sau ar trebui să se bucure. În ţările cu regim democratic. pe relaţia dintre etic şi juridic la nivelul normelor. fiind una dintre cele trei puteri constituţionale. în mod individual şi în mod colectiv. Raportul dintre jurişti şi cei vizaţi prin actul justiţiei. respectiv a unei clase conducătoare. raportul cu „subiecţii2 actului juridic diferă el însuşi. pune în discuţie responsabilitatea profesională a juriştilor. Juriştii trebuie să facă faţă unor mari tentaţii a căror detectare e foarte dificilă. Principala raţiune a necesităţii normării etice a profesiunii de jurist este o consecinţă a relaţiei dintre justiţie şi stat. ca un criteriu principal al normării juridice. justiţia este independentă. Celelalte două planuri. este vital pentru binele general al societăţii ca juriştii. cel al relaţiilor cu persoanele-subiecte ale actului justiţiei pun în evidenţă distincţii utile pentru înţelegerea diferenţiată a necesităţii eticii pentru profesiunea de avocat. Astfel. standardele etice ar fi ameninţate. unul din pericole ar fi acela ca juristul să neglijeze interesele societăţii în favoarea exclusivă a intereselor particulare ale clienţilor. libertatea faţă de excesiva dependenţă faţă de client. Este. de fapt interesele statului. Dacă exigenţele unui astfel de standard ar rămâne doar o problemă „internă” a justiţiei.

Să promoveze calitatea serviciilor justiţiei. de asemenea. acest principiu este indispensabil profesionalismului şi moralităţii unui jurist. deşi obligaţiile care decurg din el se concretizează diferit după cum juristul este avocat. Confidenţialitatea nu face imposibilă orice fel de comunicare. Ca cetăţean. Cerinţele etice ale juriştilor diferă în funcţie de rolul lor profesional. Responsabilităţi generale Majoritatea responsabilităţilor profesionale ale juriştilor sunt prevăzute în normele juridice. 4. Aceasta este necesar pentru că ignoranţa în raport cu legea nu poate justifica nici o faptă prin care legea este încălcată. dar comportamentul juriştilor este. juristul trebuie: – – – Să caute îmbunătăţirea legii. accesul la informaţie devine el însuşi o cerinţă etică ( de ex cazurile care prezintă un mare grad de periculozitate publică duc la necesitatea de a cunoaşte cât mai complet coordonatele vieţii unei personalităţi politice). dar şi imaginii celor implicaţi. ea este mai degrabă un principiu care procură motivaţia pentru păstrarea secretului. Cum violarea confidenţialităţii ar aduce prejudicii importantze nu numai instrumentării corecte a cazului. ei fiind deopotrivă: parte a sistemului legal. să îşi utilizeze cunoştinţele pentru reformele în justiţie şi pentru o mai bună educaţie juridică a cetăţenilor. felul în care îşi concepe strategia nu este pentru un avocat un secret obligatoriu. Cea mai bună cerinţă menită să asigure competenţa unui jurist constă în încadrarea cât mai corectă a cazului instrumentat în legislaţia existentă. Să provoace desfăşurarea corectă a acţiunilor oficiale şi să susţină caracterul legal al proceselor. Ea presupune cunoaşterea legilor. Obiectivul confidenţialităţii nu este acelaşi pentru un avocat. un notar. Să arate respect faţă de sistemul legal şi faţă de cei care îl servesc.(în special faţă de cei vizaţi prin instrumentarea dosarelor) reclamă eforturi în plus pentru a face faţă tentaţiilor şi presiunilor de tot felul. dacă unui magistrat nu i se îngăduie să dezvăluie desfăşurarea deliberării. magistrat sau notar. Responsabilităţile avocaţilor . dar nu trewbuie înţeles ca fiind inviolabil ca un zid chinezesc. motivaţie care poate fi anulată de alte considerente mai puternice. Competenţaeste principala obligaţie şi juridică şi etică în profesia juriştilor. Principiul confidenţialităţii trebuie respectat de toţi juriştii. În situaţii excepţionale. Să cultive cunoaşterea legii dincolo de exerciţiul strict al profesiei lui. ghidat de conştiinţa personală şi de regulile aprobate de comunitatea mai restânsă a colegilor. Ca parte a sistemului legal un jurist trebuie: – – – Să folosească legea numai pentru scopuri legitime şi în nici un caz pentru a-i hărţui sau intimida pe alţii. O respectare nenuanţată a confidenţialităţii poate aduce prejudicii responsabilităţii civice a juristului. Responsabilităţile etice ale juriştilor decurg din statutul profesiei lor. De pildă. abilităţi pentru o bună înţelegere şi interpretare a actelor juridice. 3. cetăţeni cu responsabilităţi speciale faţă de calitatea justiţiei. un magistrat.

în privinţa comunicării cu clientul. examinează problemele legale ale clienţilor şi face un raport faţă de magistrat. dar ele trebuie să fie consistente cu cerinţele unui tratament onest aplicat adversarilor. Ţinând cont de posibilitatea unor excepţii. în calitate de consultant. caută să reconcilieze interesele lor divergente. În cazul avocatului. Sarcinile avocatului. Conexat cu rolurile de a fi parte a sistemului legal şi cetăţean cu responsabolităţi speciale faţă de calitatea justiţie. Confidenţialitatea. Ca evaluator. putând fi acuzat chiar de complicitate. Datoria confidenţialităţii continuă şi după ce relaţia cu clientul încetează. Nu sunt permise nici un fel de presiuni în interesul clientului. în cazul în care un avocat lucrează pentru o firmă el trebuie să păstreze secretul asupra informaţiilor conţinute în dosarele angajaţilor. să discute consecinţele legale asuale fiecărei propuneri făcute.Loialitatea. Astfel. De asemeni. şi explică implicaţiile lor practice. Deseori se întâmplă ca avocatul să fie nevoit să acţioneze fără consimţământul anterior al clientului. În anumite circumstanţe este justificat ca avocatul să nu comunice imediat informaţia clientului datorită efectelor pe care această comunicare le-ar putea antrena (de ex în cazul în care e previzibil pericolul unei reacţii imprudente a clientului). sau. în limitele impuse de lege şi ded profesiunea de jurist. Prin această ultimă funcţie el devine partizanul clientului său. un client apelează la serviciile legale pentru a comite o fraudă (nefiind în scopul obişnuit al serviciului său şi. Comunicarea cu clientul este esenţială unei bune reprezentări. argumentează juridic poziţia clientului faţă de regulile invocate de adversari. El trebuie să se dedice intereselor clientului şi să pledeze convingător în favoarea lui. Clientul este cel care trebuie să deţină ultima autoritate în determinarea scopurilor care trebuie urmărite prin reprezentarea legală. indiferent de vinovăţia sau nevinovăţia acestuia. în cazul avocatului se adaugă şi cea de a fi reprezentantul unui client. o asemenea comunicare este practic imposibilă. imperativele sale etice se concentrează în jurul cerinţei de a fi loial faţă de client. un avocat nu are voie să furnizeze nici o informaţie privitoare la dosarul clientului său fără consimţământul acestuia (astfel clientul este încurajat să comunice cu avocatul său într-un mod sincer şi să furnizeze toate informaţiile). avocaţii au ca sarcină: să respecte deciziile clientului privind obiectivele sau reprezentarea. să se consulte cu clientul asupra căilor prin care acestea trebuie urmărite. Un avocat trebuie să acţioneze cu diligenţă rezonabilă şi promptitudine în reprezentarea unui client. La celelalte două componente ale statutului de jurist. dacă: avansarea anchetei o cere. avocatul este obligat să comunice orice informaţie care ar puitea . Un avocat trebuie să-şi clientul la curent cu desfăşurarea procesului şi să explice informaţia de câte ori este necesar pentru a permite clientului să ia decizii corecte asupra reprezentării sale în proces. în cazurile în care este vorba de un copil sau de un handicapat. avocatul crede într-un mod rezonabil că astfel este împiedicată o infracţiune (o posibilă vătămare corporarlă sau o încercare de asasinare). Dar avocatului nu i se poate cere să urmărească obiective şi să folosească anumite mijloace doar pentru că aceasta ar fi dorinţa clientului. înţelesul sau aplicarea legii. este necesară protecţia avocatului (dacă acesta e aneninţat ca urmare a instrumentării dosarului). Diligenţa. deci. Ca pledant. caută să obţină rezultate avantajoase pentru client. Astfel. avocatul are de îndeplinit roluri speciale care îi revin din calitatea de a fi reprezentantul clientului său. De aceea. dar îi este interzis să facă orice tip de presiune în favoarea clientului. principiul confidenţialităţii se subordonează aceluiaşi scop al respectării loialităţii faţă de client. Ca intermediar între clienţi. Există cazuri în care acest principiu poate fi încălcat. face cunoscute clientului care îi sunt drepturile legale şi obligaţiile. Datoria sa este dublă: ea se manifestă şi faţă de client şi faţă de lege. Ca negociator. să clarifice clientului care este validitatea mijloacelor folosite.

La aceasta se adaugă posibilele conflictele între interesele unor clienţi diferiţi. Dintre toate aceste situaţii dilematice. al dreptului familiei sau al celui comercial. un avocat nu poate lucra pentru un nou client dacă e necesar să folosească informaţii aflate de la un client precedent.Un avocat nu trebuie să reprezinte un client dacă reprezentarea acestuia poate fi material limitată de tresponsabilităţile avocatului faţă de alt client sau faţă de altă persoană sau de interesele personale ale avocatului. Ca principiu general. Conflictul de interese. cu excepţia situaţilor în care avocatul e sigur că reprezentarea acestui client nu va fi afectată prin neîndeplinirea condiţiilor de mai sus 3. 5.Un avocat care anterior a reprezentat un client într-un caz. de raportul între suma cerută şi rezultatele obţinute. . selectăm prezentarea unor situaţii conflictuale în reprezentarea unor clienţi diferiţi. de natura relaţiilor cu clientul. Ele trebuie stabilite ţinând cont: de timpul şi munca de care e nevoie. conflicte care diferă în funcţie de încadrarea cazului: fie în domeniul dreptului civil. de încadrarea rezonabilă în limitele de preţ ale unor servicii legale similare care se practică pe plan local. cele faţă de sistemul de justiţie şi interesele personale ale juriştilor. reputaţia şi abilitatea avocatului. avocatul este chemat ca martor (atunci nerespectarea confidenţialităţii este motivată de obligaţia de a depune mărturie). între jurist şi colegii săi. sau.Un avocat nu poate acţiona înpotriva unui client precedent. chiar dacă există anumite diferenţe. deficienţe care fac ca anumite persoane (de ex cei săraci) să nu poată eneficia de o asistenţă juridică adecvată. faptul că unui avocat îi este interzis să exploateze în vreun fel informaţii cunoscute din dosarul clientului. Reprezentarea este permisă dacă clienţii au un interes comun. în practica justiţiei apar adeseori situaţii conflictuale mai ales între responsabilităţile faţă de client. toate tranzacţiile între client şi avocat trebuie să fie corecte şi rezonabile pentru client. Responsabilităţile unui avocat sunt concepute ca un tot armonios (un avocat poate păstra confidenţialitatea protectoare pentru clientul său şi în acelaşi timp să servească interesul public). avocatului nu îi este permis să refuze reprezetarea celor incapabili să-şi procure/plătească asistenţa legală sau a celor a căror cauză este conroversă sau subiect de dezprobare publică. dacă interesele noului client sunt conflictuale cu cele ale clientului precedent. ca o regulă mai puşin restrictivă. fie în cel penal. În acelaşi scop al protecţiei celor defavorizaţi faţă de posibilele abuzuri ale avocaţilor. În realitate. Reprezentarea celor defavorizaţi. 2. 4. fără excepţie. de abilităţile necesare.împiedica acea fraudă). Implicarea civică a avocatului îl obligă pe acesta să fie conştient de deficienţele administrării justiţiei. Rămâne ca regulă generală. este necesar ca taxele unui avocat să fie rezonabile.Ca regulă generală: Un avocatnu trebuie să reprezinte un client dacă el este adeversatul unui client. În consecinţă.Un avocat nu poate reprezenta mai multe părţi care sunt antrenate într-o negociere şi ale căror interese fundamentale sunt antagoniste. sau dacă fiecare clinet consimte la această dublă reprezentare. Excepţia o reprezintă cazurile în care clientul precedent consimte la această nouă reprezentare. de experienţa. 1. de noutatea şi dificultatea subiectelor. cu excepţia situaţiilor în care avocatul este convins că reprezentarea acelui client nu afectează relaţia cu celalalt client. nu poate reprezenta o altă persoană într-un caz conectat cu cel anterior. de posibilităţile clientului.

B. sunt specificate unele norme. A. De exemplu reguli prin care se stabilesc cazurile în care obligaţia confidenţialităţii poate fi încălcată. de pildă competenţa. profesia de jurist se autoreglează. prin art. etice şi juridice deopotrivă. dar. litera e) abaterea disciplinară. fie de a slabili obligaţii a căror încălcare este pedepsită. Al doilea tip îl repezintă regulile permisive. 110 se interzice magistraşilor să facă parte din partide politice sau să desfăşoare activităţi publice cu caracter politic. Întregul set de reguli este compus din norme al căror rol este fie de a descrie rolurile juriştilor. şi deci sunt rguli constituive. se impune o asigurare suplimentară că regulile adoptate sunt în interes public şi nu în cel a unor comunităţi restrânse. cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior. Pentru că.5. chair dacă procesele respective sunt pe rolul altor instanţe decât cele la care îşi exercită funcţia. aşa cum au fost ele formulate în legea organică(Legea 92-1992). nerespectarea lor fiind sancţionabilă. şi nici să-şi exprime public părerile asupra proceselor aflate in curs de desfăşurare. Vom cita câteva dintre ele. . Responsabilităţile magistraţilor Responsabilităţile magistraţilor rămân consistente cu obligaţiile generale ale juriştilor. participarea la conducerea unor societăţi comercile sau civile. 111 se stipulează că funcţia de magistrat este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată. Dat fiind că nici un alt domeniu nu se bucură de o independenţă atât de mare ca cei al justiţiei. Pentru a evita situaţii conflictuale: prin art. Astfel. orice jurist este obligat să supravegheze respectarea regulilor de conduită profesională. 115 se stipulează că magistraţii nu pot sa dea consultaţii scrise sau verbale în probleme litigioase. Reguli prin care se specifică ariile de excelenţă sau excepţiile anumitor oligaţii. Nerespectarea secretului deliberării sau a confidenţialităţii lucrărilor care au acest caracter este considerată prin art. ca şi în cazul profesiei de avocat. prin art. De asemenea. C. 122.Pentru a respecta principiul confidenţialităţii: prin art.Pentru a asigura independenţa imparţialitatea magistraţilor: prin art. 117 magistraţii sunt obligaţi să păstreze secretul deliberării. a activităţilor de comerţ. Primul tip de reguli este imperativ. direct sau prin persoane interpuse. în bună parte. 112 magistraţilor le este interzisă exercitarea. care se adresează numai magistraţilor. Reguli care definesc natuta relaţiilor între jurişti şi ceilalţi. Concluzii Regulile etice care ghidează comportamentul juriştilor se clasifică astfel: – – – Reguli care definesc comportamentul adecvat pentru a asigura disciplina profesională. este compromisă independenţa justiţiei şi interesul public nu este servit. le este interzisă participarea la administrarea unor asemenea societăţi.

Libertarienii consideră că intervenţia oricărei forme de autoritate (de stat sau prefesională) în serviciile media este ilegitimă şi că ea trebuie interpretată ca o ingerinţă în exercitarea libertăţii de exprimare a individului. În cadrul doctrinei libertariene se proclamă nu numai o libertate absolută a comunicării. media electronică. fac problematică existenţa unei etici comune. dar. informatică. a cărui ideologie – presa – în toate formele ei – trebuie să o slujească. Şi în contextul acestei orintări este respinsă orice intervenţie a statului în afirmarea dreptului la liberă exprimare. Din această perspectivă se cere garantarea unui acces nediscriminatoriu la toate documentele publice. dar sunt asumate responsabilităţi faţă de publicul caruia i se adresează profesionistul din mass-media. Interesul nostru se va concentra asupra eticii profesiunii de jurnalist. animatori. Etic. Din punt de vedere al suportului tehnic ea este împărţită în: imprimerie. Diferite aburdări ale eticii în media În literatura care are ca obiect etica informaţiei şi comunicării se pot distinge patru orientări majore. însă. întâlnim jurnalişti. (radio şi televiziune).realizatori. presă scrisă de informaţie generală sau specializată. Introducere Comunicarea media este diversificată în funcţie de mai multe criterii. ar fi ceea ce corespunde intereselor politicii de stat. libera circulare a jurnaliştilor şi utilizarea formală a tuturor mijloacelor şi suporturilor tehnice de comunicare. Diversitatea suporturilor de difuzare. ca şi pluralitatea profesiilor antrenate în serviciile media. la fel ca şi libertarienii. b). intervenţia statului în exercitare profesiuni lor. a partidului unic. sau limitată prin exerciţiul liber al pieţei şi liberei concurenţe. În accepţiunea ei autoritară. programatori. în acest caz. difuzare hertziană. neacceptând. d). mass-media este văzută ca un instrument de informare asupra politicii de stat şi. Întoate cele patru orientari pot funcţiona coduri . din această perspectivă. ca fiind cea mai reprezentativă pentru ansamblul profesiilor din spaţiul media. Eticul. angajaţi ai unor firme publicitare şi anunţuri. cotidiene şi periodice. ar viza doar statutul profesionalistului şi ar consta în respectarea absolută a libertăţii de exprimare. telecomunicaţii. Din punct de vedere al actorilor profesionişti. a). spre deosebire de prima. c). producători. Doctrina liberală are în comun cu cea libertariană afirmarea dreptului la liberă exprimare. în care să se regăsească norme valide. a celor aflaţi la putere. dar este încurajată o exprimare lipsită de orice constrângere socială. Posibilitatea unor abuzuri nu ar trebui prevenită prin convenţii dinainte stabilite. pentru toate domeniile care compun serviciile media. editori.ETICA ÎN MASS-MEDIA 1. Este cazul ţărilor cu un regim dictatorial în care cenzura face imposibilă comunicarea în afara standardelor stabilite de autoritatea politico-administrativă. ci doar sancţionată ulterior de justiţie atunci când este cazul. ea îşi asumă normele formulate în cadrul unor coduri stabilite de către profesionişti. Cel mai des întâlnită în practica profesioniştilor din media contemporană este doctrina responsabilităţii sociale. în mod special. a unui cod unic. Din punct de vedere al diversităţii suporturilor editoriale putem vorbi de : agenţii de presă. 2. cablu audio-vizual.

În apreciera statutului jurnalistului şi. Socotită mai mult ca o obligaţie. strategiile relaţiilor intre profesionişti sau ei şi autorităţile de stat. respectiv. formulate în literatura de specialitate. două aspeste ale aceluiaşi obiectiv. în majoritatea cazurilor se obţine cu greu un consens asupra selecţiei anumitor principii ca fiind cele mai relevante. acesibilă publicului larg. diferite subiecte şi evenimente. în primul rând. prin doctrina responsabilităţii sociale. faţă de subiecţii asupra cărora informează şi faţă de deestinatarii acelor informaţii. indeosebi. Este o etică ce impune ogligaţii faţă de colectivitate. Idealul etic al profesiunii de jurnalist se concentrează în jurul onestităţii cu care publicul trebuie informat. În cel dintâi. nici cunoaşterea lor în date esenţiale. un drept al jurnalistului (la libera exprimare) sau o obligaţie (cea de a distrubui informaţia). Cetăţeanul obişnuit nu are de obicei suficiente date pentru a alege între informaţii contradictorii care se vehiculează într-o societate. ea se definişte prin limitele pe care nu le poate încălca. precum şi asupra anumitor valori ca fiind cele mai reprezentative pentri profesiunea de jurnalist.profedionale dar dacă în primele trei ele vizează. pe tema dacă activitatea de informare este. ci şi principala cerinţă etică. Principalele interogaţii ale unui jurnalist privind aspectele morale ale profesiei sale îşi caută răspunsurile mai degrabă în principiile care trebuie respectate decât în expresiile concrete ale normărilor specifice. Fără să neglijeze drepturile jurnalistului. Mai mult poate decât în orice altă profesiune cu mare impact public. el nu poate lua atitudine corectă faţă de anumite subiecte tocmai pentru că doar simpla calitate de cetăţean nu îi permite nici o viziune de ansamblu asupra relaţiillor dintre ele. Sarcinile etice ale jurnaliştilor În cazul larg al funcţionării media. Integritatea nu este doar cheia credibilităţii şi profesionalismului unui jurnalist. de exemplu. ca mijloc de a redistribui puterea. fundamentele etice sunt reprezentate de drepturile şi libertăţile individului. etica în jurnalist îşi asumă rolul de a fi premergătoare justiţiei şi de a se constitui ca un fundament al democraţiei. pot fi grupate astfel: a). implicit a mornelor etice care orientează activitatea sa. jurnaliştii par deseori insensibili faţă de repercusiunile unor comportamente reprobabile etic. profesioniştii din media se obligă la respectarea unei etici a informaţiei. ale libertăţii de comunicare interpersonală. atitudinea care se bucură de cea mai largă popularitate vede în jurnalism mai ales obligaţia de a distribui informaţia. În măsura în care anumite norme etice nu sunt formulate ca articole de lege. Teme etice în deontologia jurnaliştilor Principalele obligaţii etice specifice profesiunii de jurnalist. Parte a eticii media. mai degrabă. jurnaliştii se simt mai puţin constrânşi de un cod etic şi uneori nici nu doresc să fie formulat şi adoptat un astfel de cod. De cele mai multe ori. Exigenţele morale ale jurnalistului se adresează rolului său de a contribui la democratizarea societăţii prin corecta informare a membrilor săi. Ea se concetrează în promovarea acestor scopuri prin căutarea adevarului şi prin strădania de relata într-o manieră conprehensivă. Căutarea adevărului şi relatarea lui. în cel de-al doilea se pune problema legitimării unei comunicări în care autonomia instituţiilor trebuie corelată cu libertatea de expresie şi responsabilităţile celor angajaţi în funcţionarea dreptului la informare. Privită ca fiind preponderent un drept profesiunea de jurnalist trebuie definită în termenii libertăţilor pe care ea le permite. Tocmai din cauza caracterului democratic al unei societăţi. Ei se simt mai motivaţi de propriile lor opinii şi de „etica” instituţiei în care lucrează. Sarcina . cel deal doilea la comunicarea mediatică. 3. principalele sarcini etice ale acestui domeniu vizează. în literatura americană de specialitate sunt vii dispute.

căutând să rămâna impartial. . Concordanţa ştirilor cu realiatea este pricipalul obiectiv al jurnalistului. fără să se încerce impunearea unei valori aparţinând altor arii culturale.să descopere subiecte noi. fie pentru a explica evenimentele trecute. De stăruinţa cu care un jurnalist strânge informaţii semnificative şi de onestitatea cu care el le relateză depinde. de buna informare asupra mecanismelor prin acre cetăţenii pot interveni în viaţa socio-politică a societăţii. prezentând informaţiile cat mai clar şi mai accesibil. ilustraţiile nu aduc prejudicii nimănui şi citatele nu sunt greşţit redate şi incorect interpretate. Condiţiile obţinerii informaţiei trebuie precizate de la început.să verifice acurateţea informaţiei prin epuizarea tuturor surselor şi să acorde o atenţie specială evitării erorilor şi inadvertenţelor. Să evite distorsiunea prin remontarea sau reintepretarea informaţiilor. Distorsiunea deliberată nu trebuie să fie niciodată permisă. fie pentru a pregăti audienţa pentru evenimentele ulterioare. Or. Să nu schimbe conşinutul fotografiilor. Înbunătăţirea imagimii prein tehnici de clarificare este permisă.să clarifice înaintea publicării materialului asigurarea anonimatului sursei sau dezvăluirea identităţii sale. Toate acestea nu trebuie să fie scoase din context. pe baza informaţiilor complete şi conforme realităţii. materialele promoţionale. . În cazul unor promisiuni la care jurnalistul se angajează în schimbul informaţiilor dorite. . Jurnaliştii trebuie să fie oneşti. Să nu recurgă niciodată la plagiat. – – – – – . publicul poate lua decizii care nu sunt consistente cu realitatea. cu excepţia cazurilor în care medodele tradiţionale nu sunt eficiente în obţinerea informaţiei vitale pentru public. Să examineze un eveniment respectând valorile culturale propriii contextului în care el s-a petrecut. Rolul jurnalistului este să furnizeze asemenea informaţii rezistând la posibilele prfesiuni care se fac asupra lui. fotografiile.jurnalistului este tocmai aceea de a permite cetăţeanului să-şi fundamenteze poziţiile faţă de evenimentele petrecute sau faţă de acelea care urmează să aibă loc. în bună parte. inedite. Publicul este îndreptăţit să aibă cât mai multe informaţii despre cât de credibilă poate fi sursa. sau inregistrărilor video. Să evite camuflajul sau alte metode de obţinere clandestină a informaţiei. o asemenea participare este dependentă de buna cunoaştere a felului în care funcţionează instituţiile. El trebuie: – Să se asigure că titlurile. Dacă jurnalist prezintă distorsionat informaţia. în relatarea şi interpretarea informaţiei. În atingerea acestui scop ei trebuie: . el trebuie să le respecte. Dăcă remontarea este necesară în prezentarea unui subiect. atunci ea trebuie mărturisită. informaţiile ironice. gradul de conformitate a părerilor auditoriului cu realitatea socio-politică la care el participă. Admiţând că scopul unei societăţi democratice este să minimizeze acumularea de putere în mâinile celor care caută să se îmbogăţească şi care pot manipula puterea în scopurile propriilor lor interese o participare activă şi responsabilă a cetăţenilor devine necesară pentru bunul mers al instituţiilor publice. cărora să le ofere astfel să fie cunoscute. siomplificate sau exagerate prin intrepretare. Jurnalistul trebuie să filtreze informaţia şi să o prezinte într-o formă accesibilă. cinstiţi şi curajoşi în descoperirea adevărului. atunci când prin precizarea lor nu se pune în pericol securitatea celui care furnizează informaţia.să identifice cât mai exact sursele. Folosirea unei metode neconvenţionale trebuie mărturisită şi justificată în cadrul relatării. ănregistrările video sau audio.

se pot furniza informaţii mai ample de către cazul persoanelor private. infirmităţile aparenţa fizică. de exemplu. Să prezinte şi surse populare. subiecţii ştirilor şi colegii cu tot respectul datorat uneor fiinţe umane care se bucură de drepturi şi libertăţi. Să nu lezeze dreptul presonelor private de a controla informaţiile care îi primesc. corectitudinea în relatarea informaţiei nu ne poate înpiedica să respectăm „regula de aur” şi să îi tratăm pe ceilalţi cum am vrea să fim trataţi noi înşine. iar rezultatele guvernării să fie cunoscute cât mai corect. unor fapte de corupţie. fără autoritate instituţională. Să dovedească o grijpă specială când tratează cu copii şi persoane ne-experimentate fie că acestea sunt surse de informaţii.– – – – – Să evite stereotipurile rasa . Să-şi asume ogligaţia faptului că inbteresele publicului trebuie discutate cât mai deschis. sau ocupă posturi de influenţă. oficialilor şi altor persoane care urmăresc afirmarea la putere. În realiate însă. în campaniile unor politicieni? Sunt relevante pentru eventuala lipsă de obiectivitate a unui jurnalist legăturile de rudenie sau de prietenie apropiată cu anumite persoane vizate în subiectele ştirilor pe care le prezintă sau . religia. Asupra persoanelor publice. Să fie soluţionat just conflictul între drepturile unui suspect şi drepturile publicului de a fi informat. etnia. publicarea unor ştiri neplăcute despre societatea în care trăim) evitarea răului pare imposibilă. Să fie conştienţi că adunarea informaţiei şi prezentarea ei poate dăuna disconfort. Independenţa jurnalistului. Principiul minimalizării răului se fundamentează pe valorile de cinste. Sursele oficile şi neoficiale ale informaţiei pot fi în mod egal valide. demascarea unei fraude. de răul pe care îl pot produce. Să un prezinte ca fiind certă identificarea unui criminal înainte ca acesta să fie declarat nevinovat intr-un mod definitiv. Scopul de a formula ştiri cât mai interesante nu poate fi o scuză pentru un conportament agresiv şi arogant. Să nu renuţe la bunul simţ evitându-se urmărirea cu orice preţ a senzaţionalului.statul social. cu privire la o persoană sau la un lucru. b). Jurnaliştii trebuie să îşi trateze sursele de informaţie. a dreotului la viaţa privată. Trebuie ca un jurnalist să fie angajat doar în exercitarea profesiei lui? Îi este permis să aibă un serviciu secundar prin care să se angajeze. Jurnaliştii trebuie să fie conştienţi de posibilele consecinţe ale profesiei lor. pe termen scurt sau lung. El se bazează pe responsabilitatea noastră de ai trata pe ceilalţi cu decenţă şi pe recunoaşterea demnităţilor. Să nu fie lezaţi prin interviuri sau fotografieri cei care sunt afectaţi de tragedii sau asistă la înmormântări. Să facă distincţia între pledualie şi prezentarea ştirilor. Analizele şi comentariile trebuie indentificate ca atare şi ele nu trebuie să prezinte în mod eronat faptele. sau caută într-un fel sau altul să se afirme public. Căutarea adevărului şi prezentarea lui par incompatibile cu cerinţa de a produce cât mai puţin rău. respect. Să lucreze cu precauţie în identificarea suspecţilor minori sau a victimelor crimelor pasionale. important rămâneca producerea lor să nu fie intenţionate de jurnalist. chair şi atunci când informaţiile pot fi repingătoare. toleraţă. conpasiune. Chiar dacă nu pot fi împiedicate efectele neplăcute ale anumitor ştiri. dar doar în interes major al publicului poate justifica încărcarea intimităţii unei persoane. fie că sunt subiecţii ştirilor. vârsta. Ei trebuie: – Să arate înţelegerea pentru cei care pot fi afectaţi de relatarea ştirilor. Să încerajeze schimbul deschis de informaţii. Minimalizarea efectelor dăunătoare. În anumite situaţii (perzentarea unei tragedii. înţelegere. – – – – – – – c). genul.

Să rămână în afara oricăror asociaţii sau activităţi care le pot compromite integritatea sau le pot afecta credibilitatea. Să fie vigilenţi şi curajoşi în privinţa responsabilităţilor pe care le au cei aflaţi la putere. favoruri. Ei trebuie: – – – Să evite un real sau posibil conflict de interese. . Cu toate acestea. indiferent de partidul pe care îl reprezintă. . materiale sau de altă natură. Responsabilitatea. Corupşia jurnalistilor nu ar fiposibilă fără concursul celor care corup. implicarea în politică. tratamente speciale şi să evite servicii suplimentare. Să refuze orice tratament preferenţial celor care îşi fac publicitate sau car au interese speciale şi să reziste la presiunile de a fi manipulată ştirea.Să asume greşelile şi să le corecteze. pentru a încuraja integritatea şi onestitatea unui jurnalist trebuie conceput şi un sistem care trebuie să îl protejeze faţă de presiunile celor interesaşi să le fie servite propriile interese. Dacă de ignoranţa indescifrarea corectă a unui subiect este responsabil doar jurnalistul. Să fie circumspecţi cu cei care oferă informaţii în schimbul banilor sau al serviciilor şi să evite să plătească bani pentru obţinerea ştirilor. Cu ar trebui să se manifeste responsabilitatea unui jurnalist pare să ţină mai mult de calitatea muncii sale. d). Jurnaliştii trebuie să nu aibă nici o altă obligaţie decât cea de a informa corect publicul. şi nu de conotaţia etică. ascultătorii trelespectatorii săi şi de asemenea de colegii săi. servicii publice şi servicii în organizaţiile comunităţii.Să încurajeze criticile publicului faţă de funcţionarea mass-media. De aceea.Să denunţe precticile imorale ale junaliştilor şi ale sistemului mass-media. dacă acestea pot compromite integritatea lor profesională.interesele lor comune în afaceri sau acţiuni în care jurnalistul însuşi este implicat ? Îi poate fi permis unui jurnalist să aibă avantaje extraprofesionale. Jurnalistul gtrebuie să fie responsabil faţă de cititorii. – – – Pe lângă aceste obligaţii trebuie să observăm presiunile la care sunt expuşi jurnaliştii. . în pericolul pierderii independenţei sale trebuie luate în considerare şi presiunile la care el este expus. din exercitarea profesiei sale? Folosirea capitalului de popularitate al unui jurnalist pentru susţinerea unei cauze politice poate să nu afecteze obiectivitatea informaţiilor privind acel subiect? Este posibil să delimităm astăzi foarte net o ştire editorială de una de publicitate? Putem identifica foarte exact o publicitate mascată? Se pare că jurnaliştii au dificultăţi în a cădea de acord asupra răspunsurilor la aceste întrebări. au fost formulate prin care se conturează statutul de independent – indispensabilprofesiunii de jurnalist. Să refuze daruri. S-ar părea că princiupiul independenţei jurnalistului epuizează problematica integrităţii sale. Exiestă câteva norme pe care jurnalistul responsabil trebuie să le respecte: . majoritatea codurilor profesiunii de jurnalist menţionează ca principiu aparte pe al responsabilităţii. Cu toate acestea. fie sunt terorizaţi cu ameninţări dintre cele mai grave. .Să clarifice şi să explice modul în care sunt relatate ştirile şi să invite publicul la un dialog despre conportamentul jurnaliştilor. Ei sunt deseori tentaţi fie cu promisiuni implicite sau explicite că vor fi răsplatiţi.

ETICA MEDICALĂ 1. Definirea statutului eticii medicale Părerea. reversul. Problemele etice par a fi acceptabile doar în măsura în care ele pot fi normate juridic. evident. Etica medicală este analiza cazurilor concrete. fie ca efect al sărăciei. O parte dintre aceste propuneri vizează nu numai etica medicală. în care luarea unei decizii este foarte dilematică. Simplificând. pentru a analiza argumentele.Să aibă faţă de sine aceleaşi exigenţe ca şi faţă de alte persoane. în ansamblul ei. Aparent n-ar fi decât nişte diferenţe de accent din cadrul acceleaşi problematici. este etic ce e eficient în planul sănătăţii şi. nu există un consens asupra câmpului ei de interes şi. Deşi la prima vedere înţelegerea statutului eticii medicale pare foarte simplă. Se consideră că deontologia constituie expresia cea mai elocventă a voinţei de a – – . În această variantă ar fi vorba de punerea în evidenţă a relaţiei dintre problemele morale particulare care apar în relaţia dintre pacient – medic şi principiul responsabilităţii. asupra pârgiilor prin care ea trebuie să se manifeste. În ciuda acestor obstacole. etician şi jurist tocmai pentru a repera valorile relevante. mai degrabă un subiect necesar întregului sistem de sănătate şi nicidecum evaluării individuale a unui profesionist. Sau. dar. larg împărtăşită astăzi în România. nu este etic ceea ce s-a dovedit ineficient. Cea mai frecventă înţelegere a eticii medicale este în varianta unui ansamblu de reguli morale pe care profesioniştii trebuie să le respecte tocmai pentru ca o condiţie a statutului lor de profesionişti. particulare. fie ca atitudini exprimate în cazul dezbaterilor publice. disciplină în spaţiul căreia etica medicală se încadrează. se pot distinge trei înţelesuri ale eticii medicale: – Etica medicală este un studiu asupra responsabilităţii morale a cadrelor sanitare. presupoziţiile şi posibilele implicaţii ale anumitor decizii. Dacă totuşi este acceptat ca temă.. orientările teoretice implică o cicumscriere diferită a ariei de interes specifice eticii medicale. interesul faţă de etica medicală este legitim. implicit. este că ceea ce contează în aprecierea unui medic e conpetenţa lui profesională. În această accepţiune se are în vedere colaborarea dintre medic. fie ele rodul studiilor personale sau de grup ale unor specialişti. într-o altă exprimare. iar o anumită conştientizare faţă de obligaţiile şi posibilităţile pe care perspectiva etică le pune în evidenţă ca necesare profesiilor medicale este indispensabilă. Comportamentul etic al acestuia pare irelevant pentru statutul lui de profesionist. Personalul medical ar trebui interesat în cunoaşterea acestor reflecţii. fie al lipsei de obişnuinţă. eticul ar fi. ci şi bioetica. în realitate. principiile morale pertinente şi eventualul lor conflict.

dar cel că nu s-a devotat îndeajuns pacientului ar fi greu de formulat. Deşi necesară. Preocuparea de aformula. nu numai o completă găsire a cauzelor bolii. a pacienţilor. între medici de diferite specialităţi şi nu în ultimul rând între profesioniştii aparţinând unor culturi diferite. El se distinge de jurământul medical nu atât prin conţinut. Astfel ar fi aspectul pozitiv al unei astfel de abordări. pe de altă parte). asistente medicale. din această perspectivă. date fiind posibilile diferenţe între personalul medical (medici. nemulţumire şi supărare. permiţând. cât prin modul de aderare. sentimentele şi gândurile lui vor fi complet ignorate. implicarea devotată în rezolvarea unui caz nu poate fi normată. neliniştile unui pacient. acela de a se conforma unei orientări specifice. dacă acest tip de etică ar fi singurul model recomandat. Modele etice. Astfel. tocmai în scopul protecţiei pacienţilor faţă de potenţialul pericol al unor remedii. astfel. prin abordarea clinică a eticii medicale. scoate relaţia doctor-pacient din cadrele unei comunicări informaţionalecentrate doar asupra simptomatologiei stricte şi reclamă cunoaşterea caracterului bolii. impus de necesitatea de a „înţelege bolnavul” şi boala de care el suferă. Codul este formulat ca un corp de norme care urmăreşte ghidarea personalului medical. de cunoştinţele şi de priceperea sa. Prin această propunere. preluând decizii care. Beneficiile unei asemenea etici a prieteniei pot fi distruse de caracterul imprevizibil al unei relaţii afective şi de posibila incapacitate în a sustine prietenii egale cu toţi pacienţii. În ciuda bunelor intenţii ale unui clinician. pe de o parte. a publicului etc. preocuparea principală. Caracterul empatc al relaţiei. I se pot face multe reproşuri unui medic. tipică cercetării. abordarea ştiinţifică a modelului eticii medicale se concentrează îndeosebi asupra descoperirii unor noi tipuri de tratament şi a noi metode şi aparate de diagnostigare. 2. dar şi o mai bună direcţionare în alegerea tratamentului. asupra înţelegerii înseşi a relaţiei cu pacientul care devine interesat în măsura în care boala lui poate fi rezolvată în standardele rigorii ştiinţifice. intoleranţa faţă de un .întări aspectele morale ale unei profesii. În formularea diferitelor coduri au fost propuse anumite modele etice. responsabilităţi şi reguli ale practicii medicale care privesc activitatea clinicienilor sau a cercetătorilor în general. s-a propus un model asemănător. Este vizată evaluarea cât mai exactă a riscurilor şi beneficiilor pe care noile tratamente le pot avea. Principala obiecţie adusă acestei abordări vizează vulnerabilitatea ei faţă de un număr prea mare de variabile care ţin de personalitatea medicului. Limita lui constă în extinderea exerciţiului exactităţii ştiinţifice. cel al prieteniei. schimba sau valida un cod medical devin. Codul medical este un ansamblu de standarde morale generale. Normele care urmează să compună un cod ar trebui să fie conforme cu dezideratul de ansamblu al codului. altfel. nu numai că ar impune alte cerinţe deontologice. o asemenea atitudine riscă să piardă dreapta măsură şi medicul să devină excesiv de paternalist. cel puţin la fel de importante. ansamblul situaţiei pacientului. Codul medical Definiţie. implicarea cât mai mare în rezolvarea „cazului” au fost şi sunt percepute drept condiţii obligatorii. dar prin însuşi conţinutul lui ar putea crea confuzie. ar trebui lăsate în sarcina pacientului. Atitudinea ignorată. O asemenea „apropire” de pacient a fost şi este una din cerinţele importante ale deontologiei profesiei de medic în care devotamentul faţă de bolnav. considerate ca esenţiale pentru profilul moral al personalului medical. sau pe cea a unor specialităţi particulare. dat fiind caracterul particularizat al fiecărei relaţii între pacient şi medic. Dacă respectăm principiul autonomiei pacientului. implicarea afectivă a medicului ar putea crea o dependenţă exagerată a pacientului. Deşi esenţială. Proprie mai cu seamă cercetătorilo în medicină.

a intenţiei unei anume acţiuni etc. de grupuri. Contribuţiile legaliste. etica însăşi este văzută în termenii unei ştiinţe. determinată de influenţe în afara orcărui control. de influenţele de mediu. iar componentele vieţii morale sunt reduse la explicaţii genetice. trăsături dependente de personalitatea fiecăruia. aceasta putând fi producătoare prin ea însăşi de rău şi boală. În democraţie. devenind parte componentă a angajamentului religios.i imperativul carităţii se regăsesc în obligaţia de a-i ajuta nediscriminatoriu pe cei aflaţi în suferinţă şi a-i susţine cât mai altruist în rezolvarea problemelor lor. nu acceptă transfuzia şi transplantul. religioase ale vieţii unui pacient sunt doar câteva din trăsăturile care compun acest model posibil de comportament etic. Martorii lui Iehova. precum . în state dictatoriale ( ca Germania nazistă sau ţările comuniste) prin abordarea legală a situaţilor etice medicale este impusă „voinţa de stat”. Tratamentele psihiatrice ale disidenţilor din perioada comunistă. recunoascute de o societate la un moment dat. Rezolvările unor dileme etice în spaţiul medical sunt propuse în funcţie de înţelegerea sensului vieţii. O astfel de abordare tinde să nege existenţa vreunui scop raţional al eticii medicale. Prin perspectiva psihanalitică a eticii medicale este pus în evidenţă modul în care se dezvoltă atitudinile personale faţă de subiectele morale. în cadrul eticii medicale au sbliniat importanţa respectării drepturilor omului. pentru luarea anumitor decizii sunt relevanţi factorii socliali ce caracterizează nu numai relaţiile interpersonale ale indivzilor. lipsa de respect faţă de aspectele spirituale. În analiza unor probleme specifice de etică medicală din perspectivă religioasă se regăsesc influenţele unor religii foarte diferite prin axiologia promovată. strict biologice. Din această perspectivă sunt întărite drepturile „celor slabi” de a nu fi exploataţi şi victimizaţi de către alţi indivizi. de exemplu. uneori fanatică. sterilizarea în Germania fascistă sau interzicerea avorturilor în anumite ţări comuniste. de evenimente speciale petrecute în copilărie. Sociologii susţin că şi în cadrul eticii medicale. Conform acestui model. expresia dictatorială a unei ideologii. Prin abordarea legală. în varianta marxistă a perspectivei sociologice individul nu este văzut ca fiind „purtător autonom de valori morale”. Posibilul pericol al unei astfel de abordări stă în respingerea. ci ca aspecte ne-raţionale ale comportamentelor noastre. recunoaşterea egalităţii tuturor membrilor în faţa legilor respectivei societăţi. osteopatia). homeopatia. a actlui medical. Imperativul iubirii semenilor cu un sentiment egal cu cel al iubirii de sine. Dacă în societăţile democratice abordarea legală reclamă o cântărire pro şi contra a argumentelor unor decizii etice medicale. etica medicală. în întregul ei. Este facilitată. posibilitatea de a înţelege atitudinile personale sau ale celorlalţi prin componentele lor emoţionale şi aspectele non-intelectuale ale psihicului. nu neapărat pasionale. duce la încadrarea situaţiei etice în contextul mai larg al semnificaţiei vieţii. subiectele de etică medicală sunt analizate în termenii normelor juridice. dar şi trăsăturile unei întregi societăţi. prin reperele pe care le propune. Modelul etic propus prin abordarea religioasă impune fiecare normă în termenii unei obligaţii religioase. Partea negativă a acestui tip de abordare este reprezentată de propunerea de a gandi etica medicală ca pe o manifestare complet relativistă. astfel. Meritul perspectivei religioase este acela că ea. . ci „produsul determinărilor sociale”. a principiilor echităţii.posibilitatea unui tratament alternativ (acupunctura. deşi erau susţinute legal ca soluţii medicale etice nu făceau decât să faciliteze aservirea. De exemplu. principalul criteriu al deciziilor de etică medicală este dependent de ceea ce vizează o legislaţie în ansamblul ei – asigurarea armoniei. Raţionamentele etice sunt recunoscute ca făcând parte din ansamblul atitudinilor psihice. sau chiar de către stat.

formulează reguli care se concentrează pe următoarele teme: a). Este cazul respectului faţă de autonomia persoanei. În acest caz toate virtuţile care fundamentează încrederea devin obligatorii. În general. Alteori. ca. Principalele teme ale unui cod de etică medicală Păstrându-şi specificitatea. Cele mai frecvente componente în conţinutul unui cod sunt regulile care privesc un comportament specific. Virtuţile promovate sunt onestitatea. nu mai este necesară. el rămânând ca fundament al întregului cod. Cui trebuie încredinţată. discreţia. Căile prin care ele trebuie aplicate sunt specificate prin intermediul regulilor specifice. Subiecte care privesc relaţia dintre pacient şi corpul medical: . este relevant din punct de vedere moral dacă e vorba de un refuz al tratamentului sau de cererea expresă de a i se prescrie un anume tratament? . însă. Prezenţa principiilor într-un cod are un rol orientativ. Ele s-au influenţat reciproc sau au determinat includerea unor norme specifice. un anumit cod. cel al respectului pentru viaţă. există un acord privind necesitatea încrederii ca fundament al relaţiei doctor-pacient. sinceritatea.Tema onestităţii şi a înşelăciunii. nu în ultimul rând. Este legitim să furnizezi fără consimţământul pacientului. teme concrete care se regăsesc în normele unui cod. într-un mod independent. Conţinutul unui cod.Distincte teoretic. Sunt coduri care subliniază in mod special necesitatea unei anume trăsături (ca de pildă. un principiu se subordonează unui alt principiu. alte coduri pun în discuţie condiţiile unei virtuţi (de exemplu. Uneori numirea însăşi a principiului. Este moral acceptabil ca doctorii să ia decizii în beneficiul pacienţilor lor fără consimţământul acestora? Cine poate decide ce e în interesul pacientului în cazul unui dezacord între pacient şi doctorul său? Atâta timp cât este respectată decizia unui pacient. informaţii aflate de la acesta în timpul unei consultaţii? Dacă da.Tema deciziilor medicale în cazul pacienţilor cu o autonomie incompletă sau deficitară. de exemplu. În codurile contemporane sunt specificate trei tipuri de obligaţii: standarde. acolo unde ele există. principii şi reguli. în realitiate aceste abordări nu au impus. de obicei. competenţa.Tema paternalismului.Tema confidenţialităţii. în ce circumstanţe şi de ce? . sau care sunt olbigaţiile unui medic de a păstra sau nu confidenţialitatea bolilor şi tratamentului unui pacient sunt. Dacă un membru al corpului medical poate să mintă un pacient sau să îl înşele in vreun fel? Când şi din ce motive? . de pildă. 3. decizia asupra tipului de tratament al unui bolnav în incapacitatea temporală de discernământ. sinceritatea). codurile de etică medicală. devotamentul. integritatea. compasiunea). compasiunea şi. dispoziţii sau trăsături de caracter pe care un medic trebuie să le aibă sau viciile pe care el trebuie să le ocolească. Când şi în ce condiţii pot copiii să decidă asupra metodelor de tratament care li se aplică? În ce stadiu al dezvoltării lor li se poate acorda dreptul de a decide singuri asupra modului în care să fie trataţi medical? Cui i se acordă . Standardele prescriu anumite virtuţi.

responsabilitatea unor decizii in numele lor? Care poate fi criteriul stabilirii acestui transfer de responsabilitate şi de ce? În ce fel poate cineva să decidă în numele bolnavilor afectaţi mental.dacă da. dar al cărui creier nu este mort. la fel cum strategiile de prevenire a bolii pot conduce la conflicte de interese ale celor care sunt actualmente bolnavi faţă de interesele celor care sunt sănătoşi. putem considera moartea creierului echivalentă cu moartea in sensul comun al termenului. dacă da. cine trebuie să fie responsabili de o astfel de raţionalizare? . în ce context? Asemenea tensiuni se pot naşte la apariţia necesităţii unei intervenţii chirurgicale neprevăzute şi foarte urgente. în ce circumstanţe? b). . ca în cazul pacienţilor aflaţi într-o stare vegetativă? Cât de mult şi de ce poate fi un doctor obligat să susţină în viaţă un pacient ale cărui şanse de însănătoşire sunt foarte mici? c). . Subiecte privind interesele pacientului şi interesele celorlaţi.Este vreodată justificat să ucizi un pacient? Este moral să permiţi ca un pacient să-şi prefere moartea? Este relevantă moral distincţia între a permite şi de a ajuta cuiva să renunţe la propria viaţă şi faptul de a ucide? Ce înseamnă.Trebuie întotdeauna ca un medic să considere interesele unui anume pacient ca fiind prioritare faţă de interesele celorlalţi pacienţi sau câteodată interesele celorlalţi pot să prevaleze. defapt.Este avortul vreodată justificat. a muri? Când celelalte părţi ale corpului sunt susţinute în viaţă prin conectarea la anumite aparate. dacă da. şi cine poate să fie acea persoană? Pot fi bolile mentale un motiv suficient pentru a i se administra unui astfel de bolnav un tratament pe care el îl refuză? Poate fi ignorată autonomia persoanelor vârstnice prin decizii luate în interesul lor. Trebuie ca medicii să participe la o astfel de raţionalizare? După ce criterii? Dacă nu. temporar sau permanent. În acelaşi context se înscriu cercetările medicale în care interesele de viitor ale pacienţilor pot fi în conflict cu interesele lor de moment.Apar frecvent tensiuni între interesele unui pacient anume şi interesele celorlalţi pacienţi când se pune problema raţionalizării unor resurse limitate de medicament sau altor materiale medicale. în ce circumstanţe şi de ce? Când apar conflicte între iteresele mamei şi ale fătului cum pot fi ele soluţionate? Este statutul embrionului diferit de statutul unei fiinţe mature? Dacă da. Subiecte privind viaţa şi moartea: . de ce? . moarte în care se constată încetarea activităţii nu numai a creierului dar şi a inimii şi a respiraţiei? Care sunt obligaţiile morale ale doctorului în cazul unui pacient diagnosticat ca fiind mereu inconştient.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful