Godina XVIII – Broj 13

Srijeda, 23. 3. 2011. godine SARAJEVO -

ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
263
Na osnovu ~lana19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o buxetima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

-

doprinos uspje{nom prezentirawu i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; nastavak realizacije zapo~etih projekata; ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupqenost; podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseqenih osoba u Federaciji BiH; sufinansirawe od strane dr`avnih organa i Republike Srpske; podr{ka programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinansirawe.

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM O PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE BiH ZA RAZDOBQE JANUAR - MART 2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA I Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta (u daqwem tekstu: Ministarstva) u ukupnom iznosu od 1.656.000,00 KM, utvr|enih u Odluci o privremenom finansirawu Federacije BiH za razdobqe januar - mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11). II Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom izvr{ena je u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. Za transfere utvr|ene u ta~ki III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke op}i kriteriji su jedinstveni, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno. Op}i kriteriji za transfere utvr|ene u ta~ki III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke su: kvalitet kandidiranih programa i projekata i wihov doprinos podizawu op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturnog i graditeqskog naslije|a, kulture i sporta; doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturnog i graditeqskog naslije|a, kulture i sporta;

III Raspodjela sredstava teku}ih transfera izvr{ena je za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeqskog naslije|a Posebni kriteriji: nastavak i realizacija zapo~etih projekata; vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); stawe objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); prioritet i neophodnost radova u skladu sa stawem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; za{tita i o~uvawe pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara;
Broj Naziv programa Svrha programa 1. 1. 2 Za{tita pokretnog kulturnohistorijskog naslije|a 3 Podr{ka muzejima i institucijama kulture koje imaju dugogodi{wi kontinuitet i zna~aj u o~uvawu pokretnih dobara kulturne ba{tine Organizacijaprimalac 4 Iznos 5

17.000,00 Humanitarnokaritativna organizacija "Kruh sv. Ante" za projekat Kultura mira-afirmacija kulturnog naslije|a Federacije BiH 17.000,00

UKUPNO:

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; interes kulturne javnosti; dugogodi{wi kontinuitet i inovativnost; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu;

Broj 13 – Strana 2 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

mobilnost umjetnika, poticawe razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih.
Svrha programa 3 Podr{ka razvoju manifestacija programa i projekata kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Organizacija-primalac 4 Me|unarodni centar za mir, Internacionalni festival Sarajevska zima 2011. Iznos 5 50.000,00

Broj Naziv programa 1. 1. 2 Manifestac ije, programi i projekti kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine

Bosansko narodno pozori{te, 18.000,00 Zenica, Festival bosanskohercegova~ke drame 2011. Narodno pozori{te Mostar, Mostar, Festival komedije Mostarska liska Matica hrvatska Mostar, Dani Matice hrvatske Mostarsko proqe}e 2011., Mostar 10.000,00

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: zna~aj sportskog objekta za razvoj sporta i stvarawu uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; stawe objekta i neophodnost radova; kvalitet programa i dugogodi{wi kontinuitet i zna~aj; broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; doprinos popularizaciji i razvoju sporta; doprinos postizawu vrhunskih sportskih rezultata; prethodna saglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~ewa u FBiH; uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; zna~aj projekta za edukaciju i vaspitawe mladih; doprinos resocijalizaciji hendikepiranih osoba i postizawu sportskih rezultata.
Broj 1 1. Naziv programa 2 Sufinansirawe izgradwe, rekonstrukcije i opremawa sportskih objekata Svrha programa 3 Podr{ka izgradwi, rekonstrukciji i opremawu sportskih objekata u ciqu stvarawa preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije gra|ana Pomo} sportskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji sportskih manifestacija, koje doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH Organizacijaprimalac 4 iznos 5

150.000,00

Obala Art Centar, Sarajevo, 60.000,00 Predstavqawe bh. kinematografije na Paviqonu Jugoisto~ne Europe na filmskom festivalu u Cannes-u Op}ina Grada~ac, Grada~a~ki 5.000,00 kwi`evni susreti 2011. Sarajevski otvoreni centar 10.000,00 Bosna i Hercegovina na Lajpci{kom sajmu kwige 2011. East West Centar Sarajevo, Programi centra Sarajevo UKUPNO: 100.000,00 403.000,00

Ski centar Pra~a 20.000,00 Sportski klubovi 70.000,00 od zna~aja za Federaciju BiH

2.

Sufinansirawe me|unarodnih i tradicionalnih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH

-tradicionalni Bo`i}ni turnir

15.000,00

-tradicionalni 15.000,00 Bajramski turnir -Balkan kup u smu~arskom tr~awu -Svjetsko prvenstvo u kuglawu 15.000,00

3. Transfer za udru`ewa gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; doprinos ja~awu nacionalne i vjerske tolerancije; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu; poticawe razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`irawu i afirmaciji mladih; samoodr`ivost programa i projekata.
Broj Naziv programa 1. 1. 2 Djelatnost strukovnih udru`ewa i dru{tava kulture i drugih organizacija u kulturi od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Projekti i programi obnove, rekonstrukcije i opremawa domova kulture Programi kulture mladih koje realiziraju udruge gra|ana Svrha programa 3 Podr{ka realizaciji i razvoju programa kulture i umjetnosti Organizacija- Iznos primalac 4 5 20.000,00 Dru{tvu pisaca u BiH, Sarajevo za Me|unarodnu kwi`evnu manifestaciju Sarajevski dani poezije 60.000,00 Domovi kulture, centri za kulturu i nosioci projekata Fraweva~ka mlade` FRAMA Program aktivnosti za 2011. 16.000,00

50.000,00

5.000,00 -Me|unarodni turnir u malom nogometu "Asim Ferhatovi} Hase" 10.000,00 -Me|unarodni rukometni turnir "Me|ugorje 2011." -XXI me|unarodni 15.000,00 nogometni turnir "Memorija Andrija Ankovi}" SA[K "Napretkov me|unarodni malonogometni turnir 3. U~e{}e sportista i klubova iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~ewima Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade i podr{ka programima mladih Podr{ka u~e{}u RK "Bosna" BH Gas Liga klubovima iz Federacije BiH na {ampiona zvani~nim me|unarodnim takmi~ewima, KUP-ovi {ampiona Evrope Podr{ka vaspitnim i edukacionim programima koji doprinose o~uvawu zdravqa i vaspitawa mladih Klubovi, sportski savezi, {kole i institucije u oblasti sporta i obrazovawa 15.000,00

50.000,00

2.

Podr{ka realizaciji obnove, rekonstrukcije i opremawa domova kulture Podr{ka anga`irawu i afirmaciji mladih, razvijawe manifestacija, programa i projekata kulture nevladinog sektora

4.

30.000,00

3.

UKUPNO:

96.000,00

Srijeda, 23.3.2011.
5. Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta Podr{ka programima i projektima u oblasti sporta

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
30.000,00 Sportske organizacije, klubovi, nevladine organizacije i pojedinci kao nosioci projekata 340.000,00

Broj 13 – Strana 3

III podta~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke vr{i}e Upravni odbori Fondacija. Kontrola namjenskog utro{ka sredstava vr{it }e se na osnovu dostavqenih izvje{taja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII Ministarstvo }e, u skladu sa Zakonom o buxetima u Federaciji BiH, dostavqati tromjese~ne izvje{taje o utro{enim sredstvima iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Izvje{taje o utro{enim sredstvima iz ta~ke III podta~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke dostavqat }e Upravni odbori Fondacije kojoj su sredstva odobrena. IX Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 146/11 7. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

SVEUKUPNO:

5. Transfer Fondaciji za kinematografiju
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za kinematografiju Iznos 500.000,00

6. Transfer Fondaciji za izdava{tvo
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za izdava{tvo Iznos 100.000,00

7. Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za bibliote~ku djelatnost Iznos 100.000,00

8. Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti
Broj 1. Primalac/Korisnik Iznos Fondacija za muzi~ke, scenske i 100.000,00 likovne umjetnosti

IV Sredstva iz ta~ke III podta~ka 5. ove Odluke }e se dodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju, broj 02-6/10 od 04.01.2010. godine. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 6. ove Odluke }e se dodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdava{tvo, broj 02-323/08 i 02-11/10. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 7. ove Odluke }e se dodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost, broj 02-121/08 i 02-6/10. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 8. ove Odluke }e se dodjeqivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti, broj 02-112-2008 od 14.11.2008. godine. V Pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3., i 4.ove Odluke donosi federalni ministar kulture i sporta, a pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz ta~ke III podta~. 5., 6., 7. i 8. donose Upravni odbori Fondacija. VI Korisnici sredstava iz ta~ke III ove Odluke su obavezni da dodijeqena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa. Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavqa izvje{taj o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{i}e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3. i 4.ove Odluke, a kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o bud`etima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM O PRIVREMENOM FINANSIRANJU FEDERACIJE BiH ZA RAZDOBLJE JANUAR-MART 2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I SPORTA I. Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i sporta (u daljnjem tekstu: Ministarstva) u ukupnom iznosu od 1.656.000,00 KM, utvr|enih u Odluci o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11). II. Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom izvr{ena je u skladu sa op}im i posebnim kriterijima. Za transfere utvr|ene u ta~ki III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke op}i kriteriji su jedinstveni, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno. Op}i kriteriji za transfere utvr|ene u ta~ki III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke su: kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturnog i graditeljskog naslije|a, kulture i sporta; doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; nastavak realizacije zapo~etih projekata; ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost; podr{ka djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Federaciji BiH; sufinansiranje od strane dr`avnih organa i Republike Srpske;

Broj 13 – Strana 4 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

podr{ka programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinansiranje. III. Raspodjela sredstava teku}ih transfera izvr{ena je za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslije|a Posebni kriteriji: nastavak i realizacija zapo~etih projekata; vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); stanje objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; za{tita i o~uvanje pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara;
Broj Naziv programa 1. 2 1. Za{tita pokretnog kulturnohistorijskog naslije|a Svrha programa Organizacijaprimalac 3 4 Podr{ka muzejima i Humanitarno-karitainstitucijama tivna organizacija kulture koje imaju "Kruh sv. Ante" za dugogodi{nji projekat Kultura kontinuitet i zna~aj mira-afirmacija u o~uvanju kulturnog naslije|a pokretnih dobara Federacije BiH kulturne ba{tine Iznos 5 17.000,00

3. Transfer za udru`enja gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; doprinos ja~anju nacionalne i vjerske tolerancije; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu; poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih; samoodr`ivost programa i projekata.
Broj Naziv programa 1. 1. OrganizacijaIznos primalac 2 3 4 5 Djelatnost Podr{ka realizaciji i Dru{tvu pisaca u 20.000,00 strukovnih razvoju programa BiH, Sarajevo za udru`enja i kulture i umjetnosti Me|unarodnu dru{tava kulture i knji`evnu drugih organizacija manifestaciju u kulturi od zna~aja Sarajevski dani za Federaciju poezije Bosne i Hercegovine Projekti i programi Podr{ka realizaciji Domovi kulture, 60.000,00 obnove, obnove, centri za kulturu i rekonstrukcije i rekonstrukcije i nosioci projekata opremanja domova opremanja domova kulture kulture Programi kulture Podr{ka anga`iranju Franjeva~ka 16.000,00 mladih koje i afirmaciji mladih, mlade` FRAMA realiziraju udruge razvijanje Program gra|ana manifestacija, aktivnosti za programa i 2011. projekata kulture nevladinog sektora 96.000,00 Svrha programa

2.

UKUPNO:

17.000,00

3.

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; interes kulturne javnosti; dugogodi{nji kontinuitet i inovativnost; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu; mobilnost umjetnika, poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih.
Broj Naziv programa 1. 2 1. Manifestacij e, programi i projekti kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Svrha programa 3 Podr{ka razvoju manifestacija programa i projekata kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Organizacija-primalac 4 Me|unarodni centar za mir, Internacionalni festival Sarajevska zima 2011. Bosansko narodno pozori{te, Zenica, Festival bosanskohercegova~ke drame 2011. Narodno pozori{te Mostar, Mostar, Festival komedije Mostarska liska Matica hrvatska Mostar, Dani Matice hrvatske - Mostarsko prolje}e 2011., Mostar Obala Art Centar, Sarajevo, Predstavljanje bh kinematografije na Paviljonu Jugoisto~ne Europe na filmskom festivalu u Cannes-u Op}ina Grada~ac, Grada~a~ki knji`evni susreti 2011. Sarajevski otvoreni centar Bosna i Hercegovina na Lajpci{kom sajmu knjige 2011. East West Centar Sarajevo, Programi centra Sarajevo Iznos 5 50.000,00

UKUPNO:

18.000,00

10.000,00

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: zna~aj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranju uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; stanje objekta i neophodnost radova; kvalitet programa i dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj; broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; doprinos popularizaciji i razvoju sporta; doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata; prethodna saglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~enja u FBiH; uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; zna~aj projekta za edukaciju i vaspitanje mladih; doprinos resocijalizaciji hendikepiranih osoba i postizanju sportskih rezultata.
Broj Naziv programa 1 2 1. Sufinansiranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata Svrha programa 3 Podr{ka izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskih objekata u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije gra|ana Organizacija-primalac 4 Ski centar Pra~a Sportski klubovi od zna~aja za Federaciju BiH Iznos 5 20.000,00 70.000,00

150.000,00

60.000,00

5.000,00 10.000,00

100.000,00 403.000,00

UKUPNO:

Srijeda, 23.3.2011.
2. Sufinansiranje me|unarodnih i tradicionalnih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH Pomo} sportskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji sportskih manifestacija, koje doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
-tradicionalni Bo`i}ni turnir -tradicionalni Bajramski turnir -Balkan kup u smu~arskom tr~anju -Svjetsko prvenstvo u kuglanju -Me|unarodni turnir u malom nogometu "Asim Ferhatovi} Hase" -Me|unarodni rukometni turnir "Me|ugorje 2011." -XXI me|unarodni nogometni turnir "Memorija Andrija Ankovi}" SA[K "Napretkov me|unarodni malonogometni turnir Podr{ka u~e{}u RK "Bosna" BH Gas klubovima iz Liga {ampiona Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima, KUP-ovi {ampiona Evrope Podr{ka Klubovi, sportski savezi, vaspitnim i {kole i institucije u edukacionim oblasti sporta i programima obrazovanja koji doprinose o~uvanju zdravlja i vaspitanja mladih 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 5.000,00

Broj 13 – Strana 5

10.000,00 15.000,00

korisnika sredstava Fondacije za izdava{tvo, broj 02-323/08 i 02-11/10. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 7. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost, broj 02-121/08 i 02-6/10. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 8. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti, broj 02-112-2008 od 14.11.2008. godine. V. Pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3., i 4.ove Odluke donosi federalni ministar kulture i sporta, a pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz ta~ke III podta~. 5., 6., 7. i 8. donose Upravni odbori Fondacija. VI. Korisnici sredstava iz ta~ke III ove Odluke su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa. Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavlja izvje{taj o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII. Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{it }e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3. i 4.ove Odluke, a kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke III podta~. 5., 6., 7. i 8.ove Odluke vr{it }e Upravni odbori Fondacija. Kontrola namjenskog utro{ka sredstava vr{it }e se na osnovu dostavljenih izvje{taja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII. Ministarstvo }e, u skladu sa Zakonom o bud`etima u Federaciji BiH, dostavljati tromjese~ne izvje{taje o utro{enim sredstvima iz ta~ke III podta~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke Federalnom ministarstvu finansija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Izvje{taje o utro{enim sredstvima iz ta~ke III podta~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke dostavljat }e Upravni odbori Fondacije kojoj su sredstva odobrena. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 146/11 7. marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

15.000,00

3.

U~e{}e sportista i klubova iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima

50.000,00

4.

5.

Nabavka sportske opreme za vaspitno-obrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade i podr{ka programima mladih Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta

30.000,00

Podr{ka programima i projektima u oblasti sporta

Sportske organizacije, klubovi, nevladine organizacije i pojedinci kao nosioci projekata

30.000,00

SVEUKUPNO:

340.000,00

5. Transfer Fondaciji za kinematografiju
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za kinematografiju Iznos 500.000,00

6. Transfer Fondaciji za izdava{tvo
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za izdava{tvo Iznos 100.000,00

7. Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za bibliote~ku djelatnost Iznos 100.000,00

8. Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Iznos 100.000,00

IV. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 5. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju, broj 02-6/10 od 04.01.2010. godine. Sredstva iz ta~ke III podta~ka 6. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lankom 21. Zakona o prora~unima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

Broj 13 – Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA SA KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM O PRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE BiH ZA RAZDOBLJE SIJE^ANJ - O@UJAK 2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I [PORTA I. Usvajaju se Program i kriteriji raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva kulture i {porta (u daljnjem tekstu: Ministarstva) u ukupnom iznosu od 1.656.000,00 KM, utvr|enih u Odluci o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11). II Raspodjela sredstava teku}ih transfera utvr|enih ovom Odlukom izvr{ena je sukladno sa op}im i posebnim kriterijima. Za transfere utvr|ene u to~ki III podto~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke op}i kriteriji su jedinstveni, a posebni kriteriji se utvr|uju za svaki transfer posebno. Op}i kriteriji za transfere utvr|ene u to~ki III podto~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke su: kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju op}eg nivoa u oblastima za{tite kulturne i graditeljske ba{tine, kulture i sporta; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih u oblastima za{tite kulturne i graditeljske ba{tine, kulture i sporta; doprinos uspje{nom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu; nastavak realizacije zapo~etih projekata; ravnomjerna regionalna i nacionalna zastupljenost; potpora djelatnostima koje podsti~u povratak i odr`ivost povratka izbjeglih i raseljenih osoba u Federaciji BiH; sufinanciranje od strane dr`avnih organa i Republike Srpske; potpora programima i projektima koji imaju potporu lokalne zajednice i obezbije|eno sufinanciranje. III. Raspodjela sredstava teku}ih transfera izvr{ena je za programe i projekte kako slijedi: 1. Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslije|a Posebni kriteriji: nastavak i realizacija zapo~etih projekata; vrijednost objekta (historijska, umjetni~ka, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna); stanje objekta (preliminarna za{tita, konzervacija, sanacija, restauracija i revitalizacija); prioritet i neophodnost radova sukladno sa stanjem objekata koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine; za{tita i o~uvanje pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara;
Broj Naziv programa 1. 2 1. Za{tita pokretne kulturnohistorijske ba{tine Svrha programa OrganizacijaIznos primalac 3 4 5 Podr{ka muzejima i Humanitarno-karitativ- 17.000,00 institucijama na organizacija "Kruh kulture koje imaju sv. Ante" za projekat dugogodi{nji Kultura mira-afirmacija kontinuitet i zna~aj kulturnog naslije|a u o~uvanju Federacije BiH pokretnih dobara kulturne ba{tine 17.000,00

-

afirmacija kulturnog i umjetni~kog stvarala{tva; interes kulturne javnosti; dugogodi{nji kontinuitet i inovativnost; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu; mobilnost umjetnika, poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih.
Svrha programa 3 Podr{ka razvoju manifestacija programa i projekata kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine Organizacija-primalac 4 Me|unarodni centar za mir, Internacionalni festival Sarajevska zima 2011. Bosansko narodno pozori{te, Zenica, Festival bosanskohercegova~ke drame 2011. Narodno pozori{te Mostar, Mostar, Festival komedije Mostarska liska Matica hrvatska Mostar, Dani Matice hrvatske - Mostarsko prolje}e 2011., Mostar Obala Art Centar, Sarajevo, Predstavljanje bh kinematografije na Paviljonu Jugoisto~ne Europe na filmskom festivalu u Cannes-u Op}ina Grada~ac, Grada~a~ki knji`evni susreti 2011. Sarajevski otvoreni centar Bosna i Hercegovina na Lajpci{kom sajmu knjige 2011. East West Centar Sarajevo, Programi centra Sarajevo Iznos 5 50.000,00

Broj Naziv programa 1. 2 1. Manifestacije, programi i projekti kulture od zna~aja za Federaciju Bosne i Hercegovine

18.000,00

10.000,00

150.000,00

60.000,00

5.000,00 10.000,00

100.000,00 403.000,00

UKUPNO:

3. Transfer za udru`enja gra|ana i organizacija u oblasti kulture Posebni kriteriji: kvalitet programa ili projekta, potvr|en status i zna~aj; interes kulturne javnosti, zna~aj za kulturni `ivot lokalne zajednice i dru{tva; doprinos ja~anju nacionalne i vjerske tolerancije; uspjesi na me|unarodnom i doma}em planu; poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji; doprinos anga`iranju i afirmaciji mladih; samoodr`ivost programa i projekata.
Broj Naziv programa 1. 1. Svrha programa Organizacijaprimalac 2 3 4 Djelatnost Podr{ka realizaciji Dru{tvu pisaca u strukovnih udru`enja i razvoju programa BiH, Sarajevo za i dru{tava kulture i kulture i Me|unarodnu drugih organizacija u umjetnosti knji`evnu kulturi od zna~aja za manifestaciju Federaciju Bosne i Sarajevski dani Hercegovine poezije Projekti i programi Podr{ka realizaciji Domovi kulture, obnove, obnove, centri za kulturu i rekonstrukcije i rekonstrukcije i nosioci projekata opremanja domova opremanja kulture domova kulture Programi kulture Podr{ka Franjeva~ka mladih koje anga`iranju i mlade` FRAMA realiziraju udruge afirmaciji mladih, Program gra|ana razvijanje aktivnosti za manifestacija, 2011. programa i projekata kulture nevladinog sektora Iznos 5 20.000,00

2.

60.000,00

3.

16.000,00

UKUPNO:

2. Transfer za kulturu od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji:

UKUPNO:

96.000,00

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 5. Transfer Fondaciji za kinematografiju
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za kinematografiju Iznos 500.000,00

Broj 13 – Strana 7

4. Transfer za sport od zna~aja za Federaciju Posebni kriteriji: zna~aj sportskog objekta za razvoj sporta i stvaranju uvjeta za sportsko-rekreativne aktivnosti i vrhunski sport; stanje objekta i neophodnost radova; kvalitet programa i dugogodi{nji kontinuitet i zna~aj; broj u~esnika u projektu i teritorijalna {irina; doprinos popularizaciji i razvoju sporta; doprinos postizanju vrhunskih sportskih rezultata; prethodna saglasnost za kandidaturu za organizaciju me|unarodnih takmi~enja u FBiH; uspjesi na doma}em i me|unarodnom planu; zna~aj projekta za edukaciju i vaspitanje mladih; doprinos resocijalizaciji hendikepiranih osoba i postizanju sportskih rezultata.
Broj Naziv programa 1 2 1. Sufinansiranj e izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata 2. Sufinansiranje me|unarodnih i tradicionalnih manifestacija koje se organiziraju u Federaciji BiH Svrha programa Organizacija-primalac Iznos 3 Podr{ka izgradnji, rekonstrukciji i opremanju sportskih objekata u cilju stvaranja preduvjeta za razvoj sporta i rekreacije gra|ana Pomo} sportskim organizacijama i asocijacijama u organizaciji sportskih manifestacija, koje doprinose popularizaciji i razvoju sporta u Federaciji BiH 4 Ski centar Pra~a Sportski klubovi od zna~aja za Federaciju BiH 5 20.000,00 70.000,00

6. Transfer Fondaciji za izdava{tvo
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za izdava{tvo/nakladni{tvo Iznos 100.000,00

7. Transfer Fondaciji za bibliote~ku djelatnost
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za bibliote~ku djelatnost Iznos 100.000,00

8. Transfer Fondaciji za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti
Broj 1. Primalac/Korisnik Fondacija za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti Iznos 100.000,00

3.

4.

5.

U~e{}e sportista i klubova iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodni m takmi~enjima Nabavka sportske opreme za vaspitnoobrazovne, razvojne i edukacione programe u sportu za mlade i podr{ka programima mladih Interventna sredstva rezerve za projekte i programe u oblasti sporta

Podr{ka u~e{}u klubovima iz Federacije BiH na zvani~nim me|unarodnim takmi~enjima, KUP-ovi {ampiona Evrope Podr{ka vaspitnim i edukacionim programima koji doprinose o~uvanju zdravlja i vaspitanja mladih

-tradicionalni Bo`i}ni turnir -tradicionalni Bajramski turnir -Balkan kup u smu~arskom tr~anju -Svjetsko prvenstvo u kuglanju -Me|unarodni turnir u malom nogometu "Asim Ferhatovi} Hase" -Me|unarodni rukometni turnir "Me|ugorje 2011." -XXI me|unarodni nogometni turnir "Memorija Andrija Ankovi}" SA[K "Napretkov me|unarodni malonogometni turnir RK "Bosna" BH Gas Liga {ampiona

15.000,00 15.000,00 15.000,00 50.000,00 5.000,00

10.000,00

15.000,00

15.000,00

50.000,00

Klubovi, sportski savezi, 30.000,00 {kole i institucije u oblasti sporta i obrazovanja

Podr{ka programima i projektima u oblasti sporta

Sportske organizacije, 30.000,00 klubovi, nevladine organizacije i pojedinci kao nosioci projekata

SVEUKUPNO:

340.000,00

IV. Sredstva iz to~ke III podto~ka 5. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju, broj 02-6/10 od 04.01.2010. godine. Sredstva iz to~ke III podto~ka 6. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za izdava{tvo, broj 02-323/08 i 02-11/10. Sredstva iz to~ke III podto~ka 7. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za bibliote~ku djelatnost, broj 02-121/08 i 02-6/10. Sredstva iz to~ke III podto~ka 8. ove Odluke }e se dodjeljivati u skladu sa Pravilnikom o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije za muzi~ke, scenske i likovne umjetnosti, broj 02-112-2008 od 14.11.2008. godine. V. Pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz to~ke III podto~. 1., 2., 3., i 4. ove Odluke donosi federalni ministar kulture i sporta, a pojedina~ne odluke o dodjeli sredstava korisnicima iz to~ke III podto~. 5., 6., 7. i 8. donose Upravni odbori Fondacija. VI. Korisnici sredstava iz to~ke III ove Odluke su obavezni da dodijeljena sredstva koriste namjenski i da dostave izvje{taj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjenski utro{ak sredstava u roku od 15 dana od dana zavr{etka projekta/programa. Ukoliko u toku 2011. godine sva odobrena sredstva ne budu utro{ena, korisnik sredstava dostavlja izvje{taj o utro{ku dijela sredstava i kopiju izvoda iz banke kojom se potvr|uje da preostala sredstva nisu utro{ena i to do 15.01. naredne godine. VII. Komisija Ministarstva za nadzor nad namjenskim utro{kom sredstava, vr{it }e kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz to~ke III podto~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke, a kontrolu namjenskog utro{ka odobrenih sredstava iz ta~ke III podto~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke vr{it }e Upravni odbori Fondacija. Kontrola namjenskog utro{ka sredstava vr{it }e se na osnovu dostavljenih izvje{taja od strane korisnika, a po potrebi, i neposredno kod korisnika sredstava. VIII. Ministarstvo }e, u skladu sa Zakonom o prora~unima u Federaciji BiH, dostavljati tromjese~na izvje{}a o utro{enim sredstvima iz to~ke III podto~. 1., 2., 3. i 4. ove Odluke Federalnom ministarstvu financija i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Izvje{}a o utro{enim sredstvima iz to~ke III

Broj 13 – Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

podto~. 5., 6., 7. i 8. ove Odluke dostavljat }e Upravni odbori Fondacije kojoj su sredstva odobrena. IX. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 146/11 7. o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

2. Program raspodjele sredstava Transfera za finansirawe obrazovawa u iznosu od 23.000,00 KM
R.br. Naziv programa 1. Naziv korisnika sredstava Visina sredstava 23.000,00

Izdavawe publikacije "Okivirni Izdava~ko-{tamnastavni planovi i programi u parsko preduze}e Federaciji Bosne i Hercegovine"

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Izdavawe publikacije Okivirni nastavni planovi i programi u Federaciji Bosne i Hercegovine" Publikacija objediwuje sve okvirne nastavne planove i programe za devet razreda osnovne {kole, koje su uradili eminentni stru~waci iz oblasti obrazovawa, a wenim objavqivawem bit }e krunisan vi{egodi{wi napor mnogobrojnih u~esnika reforme osnovnog obrazovawa u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslije metodolo{kog ujedna~avawa okvirnih nastavnih planova i programa, planirano je izdavawe Publikacije, a zatim podjela kantonalnim ministarstvima obrazovawa, prosvjetno-pedago{kim zavodima i {kolama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravno tijelo za pripremu prijedloga strategije prelaska na devetogodi{we osnovno obrazovawe u Federaciji Bosne i Hercegovine je, slijede}i principe reformisane obrazovne politike, izradilo Koncepciju devetogodi{weg osnovnog obrazovawa, koja predstavqa prekretnicu i osnovu za temeqitu promjenu nastavnog plana i programa, metoda rada, poimawa uloge u~enika i nastavnika u nastavnom procesu. Koncepciju i nastavni plan devetogodi{we osnovne {kole, kao i Program razvoja osnovnog obrazovawa u Federaciji Bosne i Hercegovine, izradila je Stru~na komisija koja je rukovodila i koordinirala poslovima za pripremu i izradu prijedloga koncepcije devetogodi{weg odgoja i obrazovawa, davala prijedloge za izmjenu i dopunu koncepcije devetogodi{we osnovne {kole i nastavnih planova i programa, pratila rad drugih stru~nih komisija i predlagala izmjene i dopune u nastavnom planu i programu, te sara|ivala sa ministarstvima obrazovawa i me|unarodnim organizacijama ukqu~enim u reformu obrazovawa u BiH. Stru~na komisija za izradu Okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodi{wu osnovnu {kolu sa potkomisijama za bosanski, hrvatski, srpski jezik i kwi`evnost, matematiku, moju okolinu, prirodu, kulturu `ivqewa, dru{tvo, historiju, geografiju, biologiju, informatiku, tehni~ku kulturu, hemiju, fiziku, engleski jezik, wema~ki jezik, francuski jezik, arapski jezik, likovnu kulturu, muzi~ku kulturu, tjelesni i zdravstveni odgoj i inkluzivno i specijalno obrazovawe, definisala je okvirni nastavni program za svaki predmet, kao osnovu, okvir za koncipirawe i realizaciju kantonalnih nastavnih programa, na osnovu kojih se ostvaruje nastavni proces u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva se dodjequju na osnovu primqene fakture od strane izdava~ko-{tamparskog preduze}a. 3. Program raspodjele sredstava Transfera za Fond za studentske zajmove u iznosu od 400.000,00 KM
R.br. 1. Naziv programa Sufinansirawe Fonda za studentske zajmove Naziv korisnika sredstava Fond za studentske zajmove Federacije Visina sredstava 400.000,00

264
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 21. Zakona o buxetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJAWU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM O PRIVREMENOM FINANSIRAWU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBQE JANUAR MART 2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVAWA I NAUKE I Usvaja se Program utro{ka sredstava za: "Transfer za finansirawe studentskog standarda", ekonomski kod 614100; "Transfer za finansirawe obrazovawa", ekonomski kod 614100; "Transfer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 614300 i "Transfer za oblast nauke od zna~aja za Federaciju", ekonomski kod 614300 s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva obrazovawa i nauke u ukupnom iznosu od 747.136,80 KM, utvr|enih u Odluci o privremenom finansirawu Federacije BiH za razdobqe januar-mart 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11), kako slijedi:

PROGRAM
UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA 1. Program raspodjele sredstava Transfera za finansirawe studentskog standarda u iznosu od 210.000,00 KM
R. Naziv programa br. 1. Subvencionirawe smje{taja i ishrane studenata za januar, februar i mart 2011. godine Naziv korisnika sredstava Studentski centri i domovi u Federaciji Visina sredstava 210.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Subvencionirawe smje{taja i ishrane studenata" Subvencionirawe smje{taja i ishrane u iznosu od 189,00 KM mjese~no po studentu koji dolazi iz mawe razvijenih kantona (Kanton 10, Bosansko-podriwski i Posavski) i Republike Srpske. Na~in dodjele sredstava je odre|en Protokolom o subvencionirawu smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji i Odlukom o subvencionirawu smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, broj 398/05 od 21. 7. 2005. godine. Sredstva se dodjequju na osnovu primqenih faktura od strane studentskih domova u Federaciji BiH.

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem:

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 9

1. "Sufinansirawe Fonda za studentske zajmove" Sredstva se dodjequju na osnovu Odluke o osnivawu Fonda za studentske zajmove Federacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/06); Sredstva dozna~ena Fondu za studentske zajmove (u daqwem tekstu: Fond) treba da omogu}e studirawe studentima u visoko{kolskim ustanovama Federacije; Fond }e sredstva-zajmove dodjeqivati studentima na osnovu javnog poziva i kriterija koje }e utvrditi Upravni odbor Fonda; Fond, odnosno wegov Upravni odbor, du`an je donijeti plan rada i finansijski plan za 2011. godinu, na koji saglasnost daje Vlada Federacije; Nadzor nad kori{tewem i raspodjelom sredstava Fonda vr{e Federalno ministarstvo obrazovawa i nauke i Federalno ministarstvo finansija. 4. Program raspodjele sredstava Transfera za oblast nauke od zna~aja za Federaciju u iznosu od 114.136,80 KM
R.br. Naziv programa 1. Naziv korisnika sredstava Visina sredstava

V Federalno ministarstvo obrazovawa i nauke }e podnositi izvje{taje o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvu finansija u skladu sa zakonom. VI Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 169/11 7. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

93.136,80 Nacionalna i Pristup me|unarodnim nau~nim univerzitetska bazama podataka i referentnim elektronskim nau~nim ~asopisima biblioteka Bosne i Hercegovine (NUB BiH), Sarajevo Finansirawe projekta "Registar nau~nih institucija nau~nog kadra, nau~nih projekata i infrastrukturnih ulagawa u Federaciji" u ciqu uspostavqawa jedinstvenog istra`iva~kog prostora, prikupqawe, a`urirawe i obrada podataka za "Registar nau~nih institucija, nau~nih kadrova, nau~nih projekata i infrastrukturnih ulagawa u Federaciji" 21.000,00 Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine (NUB BiH), Sarajevo

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lankom 21. Zakona o prora~unima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 9/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10 i 45/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA UTVR\ENIH ODLUKOM O PRIVREMENOM FINANCIRANJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA RAZDOBLJE SIJE^ANJ O@UJAK 2011. GODINE FEDERALNOM MINISTARSTVU OBRAZOVANJA I ZNANOSTI I. Usvaja se Program utro{ka sredstava za: "Transfer za financiranje studentskog standarda", ekonomski kod 614100; "Transfer za financiranje obrazovanja", ekonomski kod 614100; "Transfer za Fond za studentske zajmove", ekonomski kod 614300 i "Transfer za oblast znanosti od zna~aja za Federaciju", ekonomski kod 614300 s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti u ukupnom iznosu od 747.136,80 KM, utvr|enih u Odluci o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje sije~anj o`ujak 2011. godine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 4/11), kako slijedi:

2.

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Pristup me|unarodnim nau~nim bazama podataka i referentnim elektronskim nau~nim ~asopisima" Broj potencijalnih korisnika me|unarodne nau~ne baze ili elektronskog ~asopisa; Potpisan ugovor o omogu}avawu pristupa relevantnim me|unarodnim nau~nim bazama podataka i/ili referentnim elektronskim nau~nim ~asopisima. 2. Finansirawe projekta "Registar nau~nih institucija nau~nog kadra, nau~nih projekata i infrastrukturnih ulagawa u Federaciji" u ciqu uspostavqawa jedinstvenog istra`iva~kog prostora, prikupqawe, a`urirawe i obrada podataka za "Registar nau~nih institucija, nau~nih kadrova, nau~nih projekata i infrastrukturnih ulagawa u Federaciji" Na osnovu Ugovora izme|u Federalnog ministarstva obrazovawa i nauke i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za 2010. godinu, koji se odnosi na odr`avawe sistema "Registar nau~nih institucija, nau~nog kadra, nau~nih projekata i infrastrukturnih ulagawa u Federaciji". II Sredstva utvr|ena u Programu iz ta~ke I ove Odluke raspore|ivat }e se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po teku}im transferima utvr|enim za svaki program posebno. III Za svaki izdatak iz teku}eg transfera federalna ministrica obrazovawa i nauke donosi posebnu odluku. IV Federalno ministarstvo obrazovawa i nauke }e pratiti namjenski utro{ak sredstava iz ta~ke I ove Odluke.

PROGRAM
UTRO[KA SREDSTAVA S KRITERIJIMA RASPODJELE SREDSTAVA TEKU]IH TRANSFERA 1. Program raspodjele sredstava Transfera za financiranje studentskog standarda u iznosu od 210.000,00 KM
R.br. Naziv programa 1. Subvencioniranje smje{taja i ishrane studenata za sije~anj, velja~u i o`ujak 2011. godine Naziv korisnika sredstava Studentski centri i domovi u Federaciji Visina sredstava 210.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Subvencioniranje smje{taja i ishrane studenata" Subvencioniranje smje{taja i ishrane u iznosu od 189,00 KM mjese~no po studentu koji dolazi iz manje razvijenih kantona (Kanton 10, Bosansko-podrinjski i Posavski) i Republike Srpske. Na~in dodjele sredstava je odre|en Protokolom o subvencioniranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji i Odlukom o subvencioniranju smje{taja i ishrane studenata u studentskim centrima i domovima u Federaciji, broj 398/05 od 21. 7. 2005. godine. Sredstva se dodjeljuju na temelju primljenih faktura od strane studentskih domova u Federaciji BiH.

Broj 13 – Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

2. Program raspodjele sredstava Transfera za financiranje obrazovanja u iznosu od 23.000,00 KM
R.br. Naziv programa 1. Izdavanje publikacije "Okivirni nastavni planovi i programi u Federaciji Bosne i Hercegovine" Naziv korisnika sredstava Izdava~ko- tiskarsko poduze}e Visina sredstava 23.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Izdavanje publikacije Okivirni nastavni planovi i programi u Federaciji Bosne i Hercegovine" Publikacija objedinjuje sve okvirne nastavne planove i programe za devet razreda osnovne {kole, koje su uradili eminentni stru~njaci iz oblasti obrazovanja, a njenim objavljivanjem bit }e krunisan vi{egodi{nji napor mnogobrojnih sudionika reforme osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Poslije metodolo{kog ujedna~avanja okvirnih nastavnih planova i programa, planirano je izdavanje Publikacije, a zatim podjela kantonalnim ministarstvima obrazovanja, prosvjetno-pedago{kim zavodima i {kolama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravno tijelo za pripremu prijedloga strategije prelaska na devetogodi{nje osnovno obrazovanje u Federaciji Bosne i Hercegovine je, slijede}i principe reformirane obrazovne politike, izradilo Koncepciju devetogodi{njeg osnovnog obrazovanja, koja predstavlja prekretnicu i osnovu za temeljitu promjenu nastavnog plana i programa, metoda rada, poimanja uloge u~enika i nastavnika u nastavnom procesu. Koncepciju i nastavni plan devetogodi{nje osnovne {kole, kao i Program razvoja osnovnog obrazovanja u Federaciji Bosne i Hercegovine, izradilo je Stru~no povjerenstvo koje je rukovodilo i koordiniralo poslove za pripremu i izradu prijedloga koncepcije devetogodi{njeg odgoja i obrazovanja, davalo prijedloge za izmjenu i dopunu koncepcije devetogodi{nje osnovne {kole i nastavnih planova i programa, pratilo rad drugih stru~nih povjerenstava i predlagalo izmjene i dopune u nastavnom planu i programu, te sura|ivalo sa ministarstvima obrazovanja i me|unarodnim organizacijama uklju~enim u reformu obrazovanja u BiH. Stru~no povjerenstvo za izradu Okvirnog nastavnog plana i programa, standarda i normativa za devetogodi{nju osnovnu {kolu sa potpovjerenstvima za bosanski, hrvatski, srpski jezik i knji`evnost, matematiku, moju okolinu, prirodu, kulturu `ivljenja, dru{tvo, povijest, geografiju, biologiju, informatiku, tehni~ku kulturu, klemiju, fiziku, engleski jezik, njema~ki jezik, francuski jezik, arapski jezik, likovnu kulturu, glazbenu kulturu, tjelesni i zdravstveni odgoj i inkluzivno i specijalno obrazovanje, definirala je okvirni nastavni program za svaki predmet, kao temelj, okvir za koncipiranje i realizaciju kantonalnih nastavnih programa, na temelju kojih se ostvaruje nastavni proces u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sredstva se dodjeljuju na temelju primljene fakture od strane izdava~ko-tiskarskog poduze}a. 3. Program raspodjele sredstava Transfera za Fond za studentske zajmove u iznosu od 400.000,00 KM
R.br. 1. Naziv programa Sufinanciranje Fonda za studentske zajmove Naziv korisnika sredstava Visina sredstava Fond za studentske 400.000,00 zajmove Federacije

1. "Sufinanciranje Fonda za studentske zajmove" Sredstva se dodjeljuju na temelju Odluke o osnivanju Fonda za studentske zajmove Federacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/06); Sredstva dozna~ena Fondu za studentske zajmove (u daljnjem tekstu: Fond) trebaju omogu}iti studiranje studentima u visoko{kolskim ustanovama Federacije; Fond }e sredstva-zajmove dodjeljivati studentima temeljem javnog poziva i kriterija koje }e utvrditi Upravni odbor Fonda; Fond, odnosno njegov Upravni odbor, du`an je donijeti plan rada i financijski plan za 2011. godinu, na koji suglasnost daje Vlada Federacije; Nadzor nad kori{tenjem i raspodjelom sredstava Fonda vr{e Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Federalno ministarstvo financija. 4. Program raspodjele sredstava Transfera za oblast znanosti od zna~aja za Federaciju u iznosu od 114.136,80 KM
R.br. Naziv programa 1. Naziv korisnika sredstava Pristup me|unarodnim znanstvenim Nacionalna i bazama podataka i referentnim univerzitetska elektronskim znanstvenim biblioteka Bosne i ~asopisima Hercegovine (NUB BiH), Sarajevo Financiranje projekta "Registar Nacionalna i znanstvenih institucija znanstvenog univerzitetska kadra, znanstvenih projekata i biblioteka Bosne i infrastrukturnih ulaganja u Hercegovine (NUB Federaciji" u cilju uspostavljanja BiH), Sarajevo jedinstvenog istra`iva~kog prostora, prikupljanje, a`uriranje i obrada podataka za "Registar znanstvenih institucija, znanstvenih kadrova, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji" Visina sredstava 93.136,80

2.

21.000,00

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem:

Kriteriji za raspodjelu sredstava za program pod rednim brojem: 1. "Pristup me|unarodnim znanstvenim bazama podataka i referentnim elektronskim znanstvenim ~asopisima" Broj potencijalnih korisnika me|unarodne znanstvene baze ili elektronskog ~asopisa; Potpisan ugovor o osiguranju pristupa relevantnim me|unarodnim znanstvenim bazama podataka i/ili referentnim elektronskim znanstvenim ~asopisima. 2. Financiranje projekta "Registar znanstvenih institucija znanstvenog kadra, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji" u cilju uspostavljanja jedinstvenog istra`iva~kog prostora, prikupljanja, a`uriranja i obrade podataka za "Registar znanstvenih institucija, znanstvenih kadrova, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji" Na temelju Ugovora izme|u Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti i Nacionalne i univerzitetske biblioteke BiH za 2010. godinu, koji se odnosi na odr`avanje sustava "Registar znanstvenih institucija, znanstvenog kadra, znanstvenih projekata i infrastrukturnih ulaganja u Federaciji". II. Sredstva utvr|ena u Programu iz to~ke I. ove Odluke raspore|ivat }e se prema kriterijima za raspodjelu sredstava po teku}im transferima utvr|enim za svaki program posebno. III. Za svaki izdatak iz teku}eg transfera federalna ministrica obrazovanja i znanosti donosi posebnu odluku. IV. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti }e pratiti namjenski utro{ak sredstava iz to~ke I. ove Odluke.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 11

V. Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti }e podnositi izvje{}a o utro{enim sredstvima Federalnom ministarstvu financija u skladu sa zakonom. VI. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 169/11 7. o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA CESTE R 445 HRENOVICA-GORA@DE IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Pale-Pra~a. II. Op}ina Pale-Pra~a preuzima okon~ani projekat: R 445 Hrenovica-Gora`de 599.945,29 KM III. Op}ina Pale-Pra~a provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Pale-Pra~a, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 201/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

265
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA CESTE R464, DIONICA BP "BRANIKOM" DONJA MAHALA - BENZINSKA PUMPA "TOLISA" U OP]INI ORA[JE IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Ora{je. II. Op}ina Ora{je preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija ceste R464, dionica BP "Branikom" Donja Mahala - benzinska pumpa "Tolisa" 200.000,00 KM III. Op}ina Ora{je provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Ora{je, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 200/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

267
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA LOK. PUTA OD DONJEG KAKNJA DO PODBORJA, DIONICA KOND@ILO-DOM L=5382 m IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Kakanj. II. Op}ina Kakanj preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija lok. puta od Donjeg Kaknja do Podborja, dionica Kond`ilo-Dom l=5382 m 149.454,06 KM III. Op}ina Kakanj provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta.

266
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Broj 13 – Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Kakanj, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 202/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA IZGRADNJA MOSTA NA RIJECI FOJNICI U OP]INI VISOKO (LOKALITET PRIJEKO) IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Izgradnja mosta na rijeci Fojnici u Op}ini Visoko (lokalitet Prijeko) 200.000,00 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 204/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

268
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA LOK. PUTA KAKANJ-TR[]E, DIONICA ZGO[]A-TR[]E L=4126 m IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Kakanj. II. Op}ina Kakanj preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija lok. puta Kakanj-Tr{}e, dionica Zgo{}a-Tr{}e l=4126 m 150.000,00 KM III. Op}ina Kakanj provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Kakanj, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 203/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

270
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA LOKALNA CESTA SELO JABLANICA, PUT ZELENIK IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Lokalna cesta selo Jablanica, put Zelenik 68.044,16 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta.

269
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 13

IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 205/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA GRADSKIH ULICA MAGLAJA-DRUGA I JEDANAESTA ULICA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija gradskih ulica Maglaja-druga i jedanaesta ulica 199.571,02 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH"t. V broj 207/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

271
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA LOK. CESTA KALO[EVI]I IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Lok. cesta Kalo{evi}i 43.763,52 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 206/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

273
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA PUTNIH PRAVACA U OP]INI OLOVO IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Olovo. II. Op}ina Olovo preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija putnih pravaca u op}ini Olovo 299.999,97 KM III. Op}ina Olovo provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta.

272
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Broj 13 – Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Olovo, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 208/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Gradu Mostaru. II. Grad Mostar preuzima okon~ani projekat: Zavr{etak rekonstrukcije lok. ceste L.13 za Podvele`je 499.107,18 KM III. Grad Mostar provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Grad Mostar, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 210/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

274
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA IZGRADNJA JU@NE OBILAZNICE MOSTARA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2007. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru JP Ceste Federacije BiH. II. JP Ceste Federacije BiH preuzima okon~ani projekat: Izgradnja Ju`ne obilaznice Mostara 3.147.151,40 KM III. JP Ceste Federacije BiH provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Ceste Federacije BiH, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 209/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

276
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA LOK. CESTA NA PODRU^JU OP]INE PROZOR-RAMA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Prozor-Rama. II. Op}ina Prozor-Rama preuzima okon~ani projekat: Sanacija lok. cesta na podru~ju op}ine Prozor-Rama 100.000,00 KM III. Op}ina Prozor-Rama provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Prozor-Rama, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 211/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

275
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA ZAVR[ETAK REKONSTRUKCIJE LOK. CESTE L.13 ZA PODVELE@JE IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 15

277
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA PRO[IRENJE SAOBRA]AJNICE KOD KAMENE ]UPRIJE, TE PRO[IRENJE TUNELA KAMENA ]UPRIJA-BORA^KO JEZERO I PRO[IRENJE PUTA PREMA D@AJI]IMA U OP]INI KONJIC IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Konjic. II. Op}ina Konjic preuzima okon~ani projekat: Pro{irenje saobra}ajnice kod kamene ]uprije, te pro{irenje tunela Kamena ]uprija-Bora~ko Jezero i pro{irenje puta prema D`aji}ima 600.000,00 KM III. Op}ina Konjic provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Konjic, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 212/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

II. Op}ina Konjic preuzima okon~ani projekat: Sanacija postoje}ih lokalnih saobra}ajnica u Op}ini Konjic 20.000,00 KM III. Op}ina Konjic provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Konjic, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 213/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

279
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA LOK. PUTA, UL. SLAVKA GREBENAREVI]A I UL. RED@E [KANGI]A IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Ministarstvu prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog kantona. II. Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog Kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija lok. puta, ul. Slavka Grebenarevi}a i ul. Red`e [kangi}a 70.000,00 KM III. Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog Kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 214/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

278
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA POSTOJE]IH LOKALNIH SAOBRA]AJNICA U OP]INI KONJIC IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Konjic.

Broj 13 – Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

280
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA UL. ALIJE [IRBEGOVI]A IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Ministarstvu prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog kantona. II. Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija ul. Alije [irbegovi}a 30.000,00 KM III. Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Ministarstvo prometa, veza, turizma i za{tite okoli{a Posavskog Kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 215/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Sanacija puteva u krugu Klini~kog Centra u Sarajevu 100.000,00 KM III. Klini~ki Centar Sarajevo provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Klini~ki Centar Sarajevo, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 216/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

282
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA KOLOVOZA REG. PUTA R 471 LUKAVAC-BANOVI]I, DIONICA BABICE-MURGA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Tuzlanskog kantona. II. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R 471 Lukavac-Banovi}i, dionica Babice-Murga 100.000,00 KM III. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 217/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

281
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA PUTEVA U KRUGU KLINI^KOG CENTRA U SARAJEVU IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Klini~kom Centru Sarajevo. II. Klini~ki Centar Sarajevo preuzima okon~ani projekat:

283
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 17

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA KOLOVOZA REG. PUTA R461 SREBRENIK-BUKVA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Tuzlanskog Kantona. II. Direkcija cesta Tuzlanskog Kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R461 Srebrenik-Bukva 300.000,00 KM III. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Tuzlanskog Kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 218/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 219/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

285
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE KALESIJA I TO: DIONICA OD M4 KROZ CENTAR TOJ[I]A L=640 m, DIONICA OD M4 KROZ HIDANE DO KIKACA L=1100 m I DIONICA OD M4 DO SAHBAZA U MZ KALESIJA GORNJA L=500 m IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Kalesija. II. Op}ina Kalesija preuzima okon~ani projekat: Modernizacija lokalnih puteva na podru~ju op}ine Kalesija i to: dionica od M4 kroz centar Toj{i}a l=640 m, dionica od M4 kroz Hidane do Kikaca 1=1100 m i dionica od M4 do Sahbaza u MZ Kalesija Gornja l=500 m 150.000,00 KM III. Op}ina Kalesija provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Kalesija, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 220/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

284
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA KOLOVOZA REGIONALNOG PUTA R456 SAPNA-GODU[ IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Tuzlanskog kantona. II. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R456 Sapna-Godu{ 350.000,00 KM III. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta.

286
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Broj 13 – Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA-ASFALTIRANJE LOKALNIH PUTEVA NA PODRU^JU OP]INE DOBOJ ISTOK I TO: LOK. PUT "BUS" (KOD ZELENE PIJACE) KLOKOTNICA, LOK. PUT ZA NOVO GREBLJE KLOKOTNICA, LOK. PUT CESTA-KATUNI[]A LUKAVICA RIJEKA, LOK. PUT ZA NOVU D@AMIJU LUKAVICA RIJEKA, LOK. PUT "BO[NJACI" BRIJESNICA MALA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Doboj-Istok. II. Op}ina Doboj-Istok preuzima okon~ani projekat: Sanacija-asfaltiranje lokalnih puteva na podru~ju Op}ine Doboj-Istok i to: lok. put "Bus" (kod zelene pijace) Klokotnica, lok. put za novo Greblje Klokotnica, lok. put Cesta-Katuni{}a Lukavica Rijeka, lok. put za novu d`amiju Lukavica Rijeka, lok. put "Bo{njaci" Brijesnica Mala 150.000,00 KM III. Op}ina Doboj-Istok provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Doboj-Istok, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 221/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Sanacija lokalnih puteva u Srednjoj [pionici 200.000,00 KM III. Op}ina Srebrenik provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Srebrenik, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 222/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

288
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA CESTE U MZ SEONA-ZASEOCI KALEMPE^E, MRAHOROVI]I I RIJEKA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2007. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Banovi}i. II. Op}ina Banovi}i preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija ceste u MZ Seona-zaseoci Kalempe~e, Mrahorovi}i i Rijeka 100.000,00 KM III. Op}ina Banovi}i provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Banovi}i, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 223/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

287
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA LOKALNIH PUTEVA U SREDNJOJ [PIONICI IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Srebrenik. II. Op}ina Srebrenik preuzima okon~ani projekat:

289
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 19

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA REGIONALNOG PUTA [IBO[NICA-STARA MAJEVICA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2007. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Tuzlanskog kantona. II. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija regionalnog puta [ibo{nica-Stara Majevica 450.000,00 KM III. Direkcija cesta Tuzlanskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Tuzlanskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 224/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Teo~ak, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 225/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

291
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA MODERNIZACIJA LOKALNIH PUTEVA U MZ TOJ[I]I I JAJI]I IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2007. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Kalesija. II. Op}ina Kalesija preuzima okon~ani projekat: Modernizacija lokalnih puteva u MZ Toj{i}i i Jaji}i 50.000,00 KM III. Op}ina Kalesija provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Kalesija, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 226/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

290
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA I MODERNIZACIJA LOK. PUTEVA U OP]INI TEO^AK I TO: MZ BILALI]I-UZANOVI]I L=300 m, MZ STARI TEO^AK-T. BRDO L=600 m, MZ HUSEJNOVI]I L=1050 m, MZ JASIKOVAC L=250 m, MZ CENTAR L=130 m IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Teo~ak. II. Op}ina Teo~ak preuzima okon~ani projekat: Sanacija i modernizacija lok. puteva u Op}ini Teo~ak i to: MZ Bilali}i-Uzanovi}i l=300 m, MZ Stari Teo~ak-T. Brdo l=600 m, MZ Husejnovi}i l=1050 m, MZ Jasikovac l=250 m, MZ Centar l=130 m 150.000,00 KM III. Op}ina Teo~ak provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju

292
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Broj 13 – Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA PUTA ]U]IN ZID-CRVAREVAC IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Velika Kladu{a. II. Op}ina Velika Kladu{a preuzima okon~ani projekat: Put ]u}in Zid-Crvarevac 89.867,70 KM III. Op}ina Velika Kladu{a provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Velika Kladu{a, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 227/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 228/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

294
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA PUTA KAMI^AK U OP]INI KLJU^ IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Klju~. II. Op}ina Klju~ preuzima okon~ani projekat: Put Kami~ak, Klju~ 50.000,00 KM III. Op}ina Klju~ provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Klju~, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 229/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

293
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SANACIJA PUTA UL. HUJI]A MAHALA, BOSANSKI PETROVAC IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Bosanski Petrovac. II. Op}ina Bosanski Petrovac preuzima okon~ani projekat: ul. Huji}a Mahala, Bosanski Petrovac 59.949,75 KM III. Op}ina Bosanski Petrovac provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Bosanski Petrovac, svako u okviru svoje nadle`nosti.

295
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA IZGRADNJA PODHODNIKA U ZAVIDOVI]IMA IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 21

II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Izgradnja podhodnika u Zavidovi}ima 100.000,00 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 230/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA SELO TREP^E, SANACIJA PUTA HASANBA[I]-TREBA^KO BRDO IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Selo Trep~e, sanacija Hasanba{i}-Treba~ko brdo 30.000,00 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 232/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

296
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA DIONICE REGIONALNE CESTE R 468 OLOVO-SOKOLAC IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 468 Olovo-Sokolac 199.915,07 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 231/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

298
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA IZGRADNJA PJE[A^KE STAZE NA DIONICI REGIONALNE CESTE R466 ^ATI]I-BJELAVI]I IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Izgradnja Pje{a~ke staze na dionici regionalne ceste R466 ^ati}i-Bjelavi}i 199.997,98 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be

297
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,

Broj 13 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 233/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJA LOK. CESTE SEOCE-V. TRNOVCI IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Op}ini Kakanj. II. Op}ina Kakanj preuzima okon~ani projekat: Rekonstrukcija lok. ceste Seoce-V. Trnovci 299.994,37 KM III. Op}ina Kakanj provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Op}ina Kakanj, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 235/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

299
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O PRIJENOSU OKON^ANOG PROJEKTA IZGRADNJA, OBNOVA I OJA^ANJE KOLOVOZA DIONICE REGIONALNE CESTE R444 BREZA-VRANKAMEN IZ PROGRAMA INVESTIRANJA SREDSTAVA NAPLA]ENIH IZDVAJANJEM GSM LICENCE ZA 2008. I DIJELA SREDSTAVA ZA 2009. GODINU I. Odobrava se prijenos okon~anog projekta iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu za Federaciju Bosne i Hercegovine na upravljanje i odr`avanje implementatoru Direkciji cesta Zeni~ko-dobojskog kantona. II. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona preuzima okon~ani projekat: Obnova i oja~anje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Breza-Vrankamen 100.000,00 KM III. Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona provodi sve aktivnosti preuzimanja okon~anog projekta sa pravom uknji`be istog u svoju knjigovodstvenu evidenciju te }e pristupiti daljnjem upravljanju i odr`avanju navedenog projekta. IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Direkcija cesta Zeni~ko-dobojskog kantona, svako u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 234/11 9. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

301
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/05, 2/06 i 8/06) i ~lana 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Op}i kriteriji za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine su: dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine; VSS - ekonomski ili pravni fakultet; da nije osu|ivan za krivi~na djela, koja ~ine nedostojnim za obavljanje funkcije; da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. II. Posebni kriteriji za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije BiH d.o.o. Sarajevo su: najmanje pet godina radnog iskustva u struci; da je na tim poslovima stekao visok ugled finansijskog ili pravnog stru~njaka i da posjeduje visoke moralne osobine za obavljanje povjerenih funkcija; da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup iz oblasti privrednog ili finansijskog kriminala u periodu od

300
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 165. sjednici odr`anoj 9. marta 2011. godine, donijela je

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 23

pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme izdr`avanja kazne zatvora; da mu presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora; da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. III. Prilikom ocjene kvalificiranosti i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: rezultati ostvareni u dosada{njem radu; sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu; komunikacijske i organizacijske sposobnosti. Kriteriji iz stava 1. bodovat }e se ocjenama od 1 do 5. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 239/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. II. Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio Odluke. III. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 241/11 7. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

302
Na osnovu ~lana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I Daje se saglasnost na Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. II Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 241/11 7. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ZA 2011. GODINU FONDA ZA ZA[TITU OKOLI[A FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Daje se suglasnost na Program rada i Financijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine. II. Program rada i Financijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine je sastavni dio Odluke. III. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 241/11 7. o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i

Broj 13 – Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 25

Broj 13 – Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 27

Broj 13 – Strana 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 29

Broj 13 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 31

Broj 13 – Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 33

Broj 13 – Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 35

Broj 13 – Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 37

Broj 13 – Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 23.3.2011.

303
Na osnovu ~lana 19. stav 2 Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Odluke o izboru najuspje{nijeg ponu|a~a i odabiru state{kog partnera za dokapitalizaciju JP BH Airlines d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 69/08), te ~lana 8. ta~aka h i f Ugovora o pove}anju osnovnog kapitala dru{tva BH Airlines d.o.o. Sarajevo i pristupanju novog ~lana dru{tvu i Zaklju~aka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine donesenih na 162. sjednici koja je odr`ana 14.02.2011. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donijela

Izvje{taj o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu.

II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e izvje{taje iz ta~ke I ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatrawa i usvajawa. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 254/11 16. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O IZMJENI UGOVORA O USKLA\IVANJU OSNIVA^KOG AKTA JP B&H AIRLINES DOO SARAJEVO I. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Ugovor o izmjeni Ugovora o uskla|ivanju osniva~kog akta JP B&H AIRLINES d.o.o Sarajevo, koji je sastavni dio ove Odluke i koji }e kao isprava biti notarski obra|en. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovla{}uje federalnog ministra prometa i komunikacija da u ime Vlade FBiH potpi{e Ugovor o izmjeni Ugovora o uskla|ivanju osniva~kog akta JP B&H AIRLINES d.o.o. Sarajevo, i u saradnji sa strate{kim partnerom Turkish Hava Yollari usaglasi i pripremi izmjene i dopune akata kojima se realizuje provo|enje ove Odluke. II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine zadu`uje organe upravljanja JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo da donesu odgovaraju}e akte svojih organa u cilju realizacije ugovorenih odredbi i Odluke Vlade FBiH. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 250/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi razmatranja Izvje{taja o izvr{enju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i Izvje{taja o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVATANJU IZVJE[TAJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU I. Prihvataju se izvje{taji Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i to: – Izvje{taj o izvr{enju Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i – Izvje{taj o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu. II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e izvje{taje iz ta~ke I. ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 254/11 16. marta 2011. godine Premijer 7Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

304
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi razmatrawa Izvje{taja o izvr{ewu Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i Izvje{taja o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVATAWU IZVJE[TAJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA I REOSIGURAWA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU I Prihvataju se izvje{taji Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i to: – Izvje{taj o izvr{ewu Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi razmatranja Izvje{}a o izvr{enju Programa rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu i Izvje{}a o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. o`ujka 2011. godine, donosi

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 39

ODLUKU
O PRIHVATANJU IZVJE[]A ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU l. Prihvataju se izvje{}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i to: – Izvje{}e o izvr{enju Programa rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, i – Izvje{}e o radu Stru~ne slu`be Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu. II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e izvje{}a iz to~ke I. ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 254/11 16. o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r. Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi razmatranja Programa rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVATANJU PROGRAMA RADA I PROGRAMA DJELATNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I. Prihvataju se program rada i program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i to: – Program rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i – Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be. II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e programe iz ta~ke I. ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 255/11 16. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

305
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi razmatrawa Programa rada Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVATAWU PROGRAMA RADA I PROGRAMA DJELATNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURAWA I REOSIGURAWA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I Prihvataju se program rada i program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i to: – Program rada Upravnog savjeta Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i – Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be. II Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e programe iz ta~ke I ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatrawa i usvajawa. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 255/11 16. marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r. Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi razmatranja Programa rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu i Programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PRIHVATANJU PROGRAMA RADA I PROGRAMA DJELATNOSTI ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I. Prihvataju se program rada i program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i to: – Program rada Upravnog vije}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, i – Program djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu, sa smjernicama za rad Stru~ne slu`be.

Broj 13 – Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e programe iz to~ke I. ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja. III. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 255/11 16. o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

308
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi ~lana 108. stav 2. Zakona o izvr{enju krivi~nih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 42/99), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UVJETNI OTPUST OSU\ENIH OSOBA KOJE KAZNU ZATVORA IZDR@AVAJU U USTANOVAMA ZA IZVR[ENJE KAZNE ZATVORA U FEDERACIJI BiH I. Imenuje se Komisija za uvjetni otpust osu|enih osoba koje kaznu zatvora izdr`avaju u ustanovama za izvr{enje kazne zatvora u Federaciji BiH, u sastavu: 1. HIDAJET TRAKO, iz Federalnog ministarstva pravde predsjednik, 2. ILIJA DRAGOVI], iz Federalnog ministarstva unutarnjih/unutra{njih poslova - ~lan i zamjenik predsjednika, 3. SUVADA \UR\EVI], iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike - ~lan, 4. VLADO MI[KOVI], iz Federalnog tu`ila{tva/tu`iteljstva - ~lan, 5. IGNJACIJE DODIK, iz Vrhovnog suda Federacije BiH ~lan, i zamjenici ~lanova Komisije: 1. JAGODA KRD@OVI], iz Federalnog ministarstva pravde, 2. HAJRADIN MEKI], iz Federalnog ministarstva unutarnjih/unutra{njih poslova, 3. ZEHRA NOVO-OMANOVI], iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 4. JASNA PE^ANAC, iz Federalnog tu`ila{tva/tu`iteljstva, 5. NID@ARA ZLOTRG, iz Vrhovnog suda Federacije BiH. II. Stru~ne - administrativne poslove za rad Komisije vr{it }e sekretari, koje imenuje federalni ministar pravde. III. Osobama iz ta~. I. i II. ovog Rje{enja pripada naknada za rad u Komisiji u skladu sa va`e}im federalnim propisima. IV. Stupanjem na snagu ovog Rje{enja prestaje da va`i Rje{enje V broj 367/08 od 7. svibnja/maja 2008. godine. V. Ovo Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 247/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

306
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU DIREKTORA SLU@BE ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Mr. sci. HARIS IHTIJAREVI], razrje{ava se du`nosti direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine sa danom 01.04.2011. godine. II. Direktor Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine iz ta~ke I. ovog rje{enja, razrje{ava se du`nosti na li~ni zahtjev. III. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 237/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

307
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA SLU@BE ZA ZAJEDNI^KE POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Za direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine privremeno se imenuje SANELA JAKUBOVI]. II. Direktor Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine iz ta~ke I. ovog rje{enja, imenuje se na period do 60 dana po~ev od 01.04.2011. godine. III. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 238/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

309
Na osnovu ~lana 8. stav 1. Uredbe o Federalnom {tabu civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 74/07), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 41

RJE[EWE
O IZMJENI RJE[EWA O POSTAVQEWU KOMANDANTA, NA^ELNIKA I ^LANOVA FEDERALNOG [TABA CIVILNE ZA[TITE 1. U Rje{ewu o postavqewu komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/07) u ta~ki 3. podta~ka n) rije~i: "PREDRAG GAVRI]" zamjewuju se rije~ima: "DARKO KALA[" i u podta~ki r) rije~i: "MILENKO LEPU[INA" zamjewuju se rije~ima: "ENISA BAJROVI]". 2. Ovo rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa, a objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 249/11 16. marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

310
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1292/11 DD od 24.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 166. sjednici odr`anoj 16. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-243 od 14.02.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 984/3 k.o. Putovi}i, njiva 3. klase u povr{ini od 136 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 589/5 (nastala od k.~. br. 589/1) k.o. Putovi}i, upisana u zk.ul. br. 77 k.o. Putovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Pa{ali} Nezira D`evad sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Pa{ali} ro|. Basara Ale D`evahira iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-8/11 16. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 8. stav 1. Uredbe o Federalnom {tabu civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 74/07), na prijedlog direktora Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O POSTAVLJENJU KOMANDANTA, NA^ELNIKA I ^LANOVA FEDERALNOG [TABA CIVILNE ZA[TITE 1. U Rje{enju o postavljenju komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/07) u ta~ki 3. podta~ka n) rije~i: "PREDRAG GAVRI]" zamjenjuju se rije~ima: "DARKO KALA[" i u podta~ki r) rije~i: "MILENKO LEPU[INA" zamjenjuju se rije~ima: "ENISA BAJROVI]". 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 249/11 16. marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

311
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-1292/11 DD od 24.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 166. sjednici odr`anoj 16. o`ujka 2011. godine, donijela je

Na temelju ~lanka 8. stavak 1. Uredbe o Federalnom {tabu civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03, 38/06 i 74/07), na prijedlog ravnatelja Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 166. sjednici odr`anoj 16. o`ujka 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O POSTAVLJENJU ZAPOVJEDNIKA, NA^ELNIKA I ^LANOVA FEDERALNOG STO@ERA CIVILNE ZA[TITE 1. U Rje{enju o postavljenju zapovjednika, na~elnika i ~lanova Federalnog sto`era civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 75/07) u to~ki 3. podto~ka n) rije~i: "PREDRAG GAVRI]" zamjenjuju se rije~ima: "DARKO KALA[" i u podto~ki r) rije~i: "MILENKO LEPU[INA" zamjenjuju se rije~ima: "ENISA BAJROVI]". 2. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 249/11 16. o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-246 od 14.02.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 979/2 k.o. Putovi}i, njiva 6. klase u povr{ini od 50 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 582/10 (nastala od k.~. br. 582/4) k.o. Putovi}i, upisana u zk. ul. br. 518 k.o. Putovi}i, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Kari} D`emila sina Saliha iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

Broj 13 – Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-9/11 16. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

312
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-1/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

314
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-87 od 09.12.2010 godine, i to na parcelama: - k.~. br. 249/6 k.o. Bukovica, livada 3. klase u povr{ini od 540 m², upisana u zk. ul. br. 470 k.o. Bukovica, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Rahmanovi} (Ahmeda) Halima sa 1/1 dijela. - k.~. br. 297/2 k.o. Bukovica, vo}njak 3. klase u povr{ini od 357 m², upisana u zk. ul. br. 470 k.o. Bukovica, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Rahmanovi} (Ahmeda) Halima sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-112 od 20.12.2010. godine, i to na parceli: - k.~. br. 3042/3 k.o. Kulije{, livada 2. klase u povr{ini od 858 m², upisana u zk. ul. br. 732 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Markovi} (Ljubomira) Josip sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-2/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

313
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

315
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-88 od 09.12.2010. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 249/7 k.o. Bukovica, livada 3. klase u povr{ini od 405 m², upisana u zk.ul. br. 472 k.o. Bukovica, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Rizvo (Ahmeda) Fazila sa 1/1 dijela. - k.~. br. 297/1 k.o. Bukovica, vo}njak 3. klase u povr{ini od 367 m², upisana u zk.ul. br. 472 k.o. Bukovica, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Rizvo (Ahmeda) Fazila sa 1/1 dijela.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-121 od 20.12.2010. godine, i to na parceli: - k.~. br. 1494 k.o. Kulije{, njiva 4. klase u povr{ini od 2201 m², upisana u zk. ul. br. 713 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Markovi} (Ante) Marko sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 43

3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-3/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

316
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-5/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

318
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-128 od 20.12.2010. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1539/4 k.o. Kulije{, njiva 6. klase u povr{ini od 1356 m², upisana u zk. ul. br. 792 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Mijatovi} (Ive) Anto sa 1/1 dijela. - k.~. br. 2251/2 k.o. Kulije{, vo}njak 3. klase u povr{ini od 172 m², upisana u zk. ul. br. 792 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Mijatovi} (Ive) Anto sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-4/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-179 od 10.12.2010 godine, i to na parcelama: - k.~. br. 2129 k.o. Kulije{, livada 5. klase u povr{ini od 45 m², upisana u zk. ul. br. 984 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Petra) Ana sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1975/2 k.o. Kulije{, livada 3. klase u povr{ini od 37 m², upisana u zk. ul. br. 984 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Petra) Ana sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1977/2 k.o. Kulije{, livada 3. klase u povr{ini od 485 m², upisana u zk. ul. br. 984 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Petra) Ana sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1603/1 k.o. Kulije{, njiva 4. klase u povr{ini od 3369 m², upisana u zk. ul. br. 984 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Petra) Ana sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1366/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 28 m², upisana u zk. ul. br. 984 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Petra) Ana sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-6/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

317
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

319
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-133 od 10.12.2010. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1539/6 k.o. Kulije{, njiva 6. klase u povr{ini od 1262 m², upisana u zk. ul. br. 796 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Mijatovi} (Ive) Pero sa 1/1 dijela. - k.~. br. 2249/3 k.o. Kulije{, {uma 4. klase u povr{ini od 37 m², upisana u zk. ul. br. 796 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Mijatovi} (Ive) Pero sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne,

Broj 13 – Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-186 od 09.12.2010 godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1609/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 513 m², upisana u zk. ul. br. 608 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Laco (Mate) Ivo sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1352/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 34 m², upisana u zk. ul. br. 608 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Laco (Mate) Ivo sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-7/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-190 od 13.12.2010. godine, i to na parceli: - k.~. br. 1608/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 35 m², upisana u zk. ul. br. 235 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Buzuk (Mate) Franjo sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-9/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

320
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

322
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-187 od 13.12.2010. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1606/3 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 338 m², upisana u zk. ul. br. 438 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Ilija{evi} (Joze) ^edo sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1741/4 k.o. Kulije{, {uma 4. klase u povr{ini od 2288 m², upisana u zk. ul. br. 438 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Ilija{evi} (Joze) ^edo sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-8/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-191 od 08.12.2010. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1621/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 564 m², upisana u zk. ul. br. 991 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Stjepana) Ana sa 1/1 dijela. - k.~. br. 1621/4 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 21 m², upisana u zk. ul. br. 991 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Raos (Stjepana) Ana sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-10/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

321
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

323
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 45

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-195 od 08.12.2010 godine, i to na parceli: - k.~. br. 1639/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 140 m², upisana u zk.ul. br. 1074 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo [aki} (Stjepana) Ljubica sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-11/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-197 od 06.12.2010 godine, i to na parceli: - k.~. br. 1367/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 45 m², upisana u zk. ul. br. 1155 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Mrnjavac (Mladena) Leon sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-13/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

326
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

324
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-202 od 06.12.2010 godine, i to na parceli: - k.~. br. 1356/4 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 68 m², upisana u zk. ul. br. 511 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Katava (Joze) Mladen sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-14/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-196 od 06.12.2010. godine, i to na parceli: - k.~. br. 1643/2 k.o. Kulije{, njiva 3. klase u povr{ini od 664 m², upisana u zk. ul. br. 679 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Ljevak (Cvitana) Milenka sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-12/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

327
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

325
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94-1/11 od 20.01.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-222 od 06.12.2010. godine, i to na parceli:

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije

Broj 13 – Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

- k.~. br. 506/2 k.o. Kulije{, njiva 4. klase u povr{ini od 549 m², upisana u zk. ul. br. 101 k.o. Kulije{, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Bari{i} (Joze) Juro sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-64-15/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

- k.~. br. 1122/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 134 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Lojanica (Radoje) Slavko iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-3/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

328
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

330
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-4209/2010 od 17.01.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1054/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 823 m², k.~. br. 1229/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1362 m², k.~. br. 1230/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1530 m², k.~. br. 1116/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1371 m² i k.~. br. 1116/3 k.o. Tar~in, u povr{ini od 26 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Lojanica (Ilije) Sladoje iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-2/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2055/2010 od 21.01.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 253/3 k.o. Mokrine, u povr{ini od 17 m², zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Korjeni} Muharema a stvarno vlasni{tvo Korjeni} (Muharem) Hasib iz Had`i}a i Korjeni} (Muharem) Nijaz iz Had`i}a sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-4/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

331
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

329
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2087/2010 od 31.01.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 5/5 k.o. Tar~in, u povr{ini od 44 m², k.~. br. 1107/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1045 m², k.~. br. 1108/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 724 m² i k.~. br. 5/4 k.o. Tar~in, u povr{ini od 69 m²,

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2142/2010 od 20.01.2011. godine, i to na parceli:

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 47

sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Kova~evi} (Milorada) Spasoja iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-5/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

950 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Krsti} (Nedeljko) Lazara iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-7/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

332
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

334
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2088/2010 od 01.02.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1002/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 529 m², k.~. br. 1041/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 844 m² i k.~. br. 1084/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 595 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Krsti} (Pavla) @arko iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-6/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2143/2010 od 28.01.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 1120/3 k.o. Tar~in, u povr{ini od 349 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Lojanica (Koste) Kosta iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-8/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

333
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

335
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2093/2010 od 28.01.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1034/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 190 m², k.~. br. 1035 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1285 m², k.~. br. 1085/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 662 m², k.~. br. 1086/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 4108 m² i k.~. br. 1011/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2157/2010 od 31.01.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 1005/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 7229 m², k.~. br. 1006/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1436 m², k.~. br. 1017/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 1405 m², k.~. br. 1047/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 846 m² i k.~. br. 1072/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od

Broj 13 – Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

1165 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Borovi} (Danila) Danilo iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-144-9/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

336
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

upisana u zk.ul. br. 319 k.o. Putovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Hasana Hibi}a um.Ismeta sa 1/120 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Kari} ro|.Hibi} Vahide iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-1/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

338
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-245 od 31.01.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 978/3 k.o. Putovi}i, njiva 5. klase u povr{ini od 378 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 588/6 (nastala od k.~. br. 588/3) k.o. Putovi}i, upisana u zk.ul. br. 319 k.o. Putovi}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Hasana Hibi}a sina Ismeta sa 1/120 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Hibi} Jasmina, sina Tufika iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31 -2460/09-232 od 31.01.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 897/1 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 432 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 220/5 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 1214 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Deli} ro|.Mujagi} Hanife sa 1/32 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Islambegovi} ro|. Leme{ Azeme, k}eri Muhameda iz Zenice, Islambegovi} Kemala, sina Saliha iz Zenice, Islambegovi} Midhata, sina Saliha iz Zenice i Islambegovi} Nihada, sina Saliha iz Zenice, svi sa po 1/4 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-2/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

337
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

339
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-244 od 31.01.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 985/1 k.o. Putovi}i, njiva 5. klase u povr{ini od 200 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 588/2 k.o. Putovi}i,

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 49

pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-230 od 02.02.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 370/2 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 259 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 200/13 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 182 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Kli~i} Tedija, sina Muhameda iz Zenice sa 1/1 dijela. - k.~. br. 371/2 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 135 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 201/34 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 182 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Kli~i} Tedija, sina Muhameda iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-3/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-228 od 02.02.2011. godine, i to na parcelama: - k.~. br. 368/3 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 157 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/24 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 580 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mili} Blagoja sina \or|a sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Had`i} Faruka, sina Hamida iz Zenice sa 1/1 dijela. - k.~. br. 368/2 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 585 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/16 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 580 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mili} Blagoja sina \or|a sa 1/2 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Had`i} Faruka, sina Hamida iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-5/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

340
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

342
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-229 od 02.02.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 369/2 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 557 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/22 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 583 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Mi{kovi} Zdravka sina Mla|ena sa 1/1 dijela, a stvarno vlasni{tvo Huseinspahi} Sahiba, sina Nezira iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-4/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-227 od 02.02.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 367/1 k.o. Janji}i, njiva 3. klase u povr{ini od 815 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 198/25 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 507 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Maksimovi} \ure sina Riste sa 5/48 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Husanovi} Ramiza, sina Mehmeda iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-6/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

341
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

343
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom

Broj 13 – Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-944/11 DD od 11.02.2011 godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

345
Na temelju ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 32-32223-28003/10 od 10.11.2010. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem op}inskog na~elnika Op}ine Velika Kladu{a - Slu`be imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova, na 164. sjednici odr`anoj 7. o`ujka 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Uprave za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 12-31-2460/09-218 od 02.02.2011. godine, i to na parceli: - k.~. br. 188/1 k.o. Janji}i, njiva 2. klase u povr{ini od 1210 m², {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 190/7 k.o. Janji}i, upisana u zk.ul. br. 1308 k.o. Janji}i, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo [aki} Ive sina Ive sa 1/48 dijela i drugih suvlasnika, a stvarno vlasni{tvo Golub Zulfe, sina Dervi{a iz Zenice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Uprava za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Zenica osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-153-7/11 7. o`ujka/marta 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem op}inskog na~elnika Op}ine Velika Kladu{a - Slu`be imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova, broj 04-31/2-502-2/10 od 30.04.2010. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: - k.~. br. 401/2 "@dralovac", livada 3. klase u povr{ini od 4197 m², upisana u Pl. br. 552 k.o. Slapnica u korist Kapi} ro|. Keki} (Mustafa) Jasminka iz Kumarice i Keki} (Mustafa) Mirsada iz Glavice sa po 1/2 dijela, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 2210/2 "@draljevac", livada u povr{ini od 4197 m², upisana u zk.ul. br. 32 k.o. Mala Kladu{a kao vlasni{tvo Galija{evi} (Osman) Ahmet sa 121/9216 dijela, Hu{idi} ro|. Rizvi} (preudato Murti}) Ajka sa 935/12288 dijela, Galija{evi} ro|. Hu{idi} Munira sa 121/18432 dijela, Galija{evi} (Red`ep) Hatid`a sa 121/18432 dijela, Kantarevi} ro|. Murti} (udova Saliha) Zuhra sa 889/13088 dijela, Murti} (Suljo) [erif sa 2805/15360 dijela, Galija{evi} (Muho) Be{laga sa 1600/15360 dijela, Murti} (Red`o) Muharem sa 428671709984/6310719906816 dijela, Murti} (Red`o) Ra{id sa 428671709984/6310719906816 dijela, Murti} (Red`o) Ha{im sa 17217536/482176032 dijela, Murti} ro|. Okanovi} Adila sa 121/36864 dijela, Murti} (Mujaga) Zekija sa 121/36864 dijela, Murti} (udova Maho) Zuhra sa 121/92160 dijela, Murti} (Maho) Fatma sa 121/92160 dijela, Murti} (Maho) Mevlida sa 121/92160 dijela, Murti} (Maho) Zaim sa 121/92160 dijela, Murti} (Maho) Nurija sa 121/92160 dijela, Hod`i} ro|. Hu{idi} (Behlil) Sefija sa 141/24576 dijela, Murti} (Dragan) Zuhdija sa 141/12288 dijela, Kapi} ro|. Keki} (Mustafa) Jasminka iz Glavice sa 5610/122880 dijela, Keki} (Mustafa) Mirsada iz Glavice sa 5610/122880 dijela i Selimagi} (Mehmed) Suad sa 141/24576 dijela, a stvarno vlasni{tvo Kapi} ro|. Keki} (Mustafa) Jasminke iz Kumarice i Keki} (Mustafa) Mirsade iz Glavice sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine op}inski na~elnik Op}ine Velika Kladu{a - Slu`ba imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-1353/10 7. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

344
Na temelju ~lana 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lanom 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, broj 32-32223-28004/10 od 10.11.2010. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem op}inskog na~elnika Op}ine Velika Kladu{a - Slu`be imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova, na 164. sjednici odr`anoj 7. marta 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Biha}, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem op}inskog na~elnika Op}ine Velika Kladu{a - Slu`be imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova, broj 04-31/2-502-5/10 od 30.04.2010. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: - k.~. br. 515 "Johar", {uma 2. klase u povr{ini od 2694 m², upisana u Pl. br. 219 k.o. Slapnica, {to po starom premjeru odgovara k.~. br. 2214/4, upisana u zk. ul. br. 1133 k.o. Mala Kladu{a, posjed i stvarno vlasni{tvo Murti} ([erif) Suljo iz Donje Slapnice sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine op}inski na~elnik Op}ine Velika Kladu{a - Slu`ba imovinsko-pravnih, geodetskih i katastarskih poslova osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-1353-1/10 7. marta/o`ujka 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

346
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03),

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 51

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPKA IZBORA KANDIDATA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka izbora kandidata za ~lanove Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1. HAD@IMEHANOVI] HAJRUDIN, predsjednik, Federalno ministarstvo finansija 2. ^OLI] MIRSAD, ~lan, Federalno ministarstvo finansija 3. REKI] MEHO, ~lan, savjetnik premijera Vlade Federacije BiH 4. JOVI] DONKO, ~lan, Generalni sekretarijat Vlade Federacije BiH 5. SERDAREVI] [EFIK, ~lan, Lutrija Bosne i Hercegovine 6. HASANOVI] SEAD, ~lan, Lutrija Bosne i Hercegovine 7. EMINOVI] NERMINA, tehni~ko-stru~no lice, Federalno ministarstvo finansija II. Zadatak Komisije iz ta~ke I. ovog Rje{enja je da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, na prijedlog federalnog ministra finansija-financija, predlo`i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang-listu sa najboljim kandidatima na daljnje razmatranje. III. Za u~e{}e u radu Komisije predsjedniku, ~lanovima Komisije i tehni~ko-stru~nom licu iz ta~ke I. ovoga Rje{enja pripada pravo na naknadu ~ija se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i odgovaraju}om Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. IV. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 243/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravosna`nosti rje{enja o eksproprijaciji, broj 05-31-2-2046/2010 od 25.01.2011. godine, zbog odustanka od podnesenog zahtjeva. Broj 03/05-31-144-1/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

348
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) i ~lanom 129. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravosna`nosti rje{enja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donijela je

ZAKLJU^AK
Obustavlja se postupak po zahtjevu korisnika eksproprijacije za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravosna`nosti rje{enja o eksproprijaciji, broj 05-31-2-2044/2010 od 25.01.2011. godine, zbog odustanka od podnesenog zahtjeva. Broj 03/05-31-144-10/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
349
Na osnovu ~lana 56. i ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), federalni ministar finansija - financija donosi

RJE[ENJE
O FORMIRANJU KOMISIJE 1. Formira se Komisija za rashodovanje stalnih sredstava i sitnog inventara, u slijede}em sastavu: 1. MERIMA ^AU[EVI] - predsjednik Komisije; 2. SLAVICA BUNTI]-IRZNI] - ~lan; 3. MEVLIDA MAHMUTOVI] - ~lan. 2. Zadatak Komisije iz ta~ke 1. dispozitiva ovog Rje{enja je da predlo`i na~in rashodovanja stalnih sredstava i sitnog inventara koji se nalazi van upotrebe u knjigovodstvu Federalnog ministarstva finansija-financija, po izvr{enom popisu na dan 31.12.2010. godine, te da nakon dono{enja odluke o rashodovanju stalnih sredstava i sitnog inventara postupi po istoj. 3. Rok za izvr{enje zadatka iz ta~ke 2. dispozitiva ovog rje{enja je 30 dana od dana dono{enja Rje{enja. 4. Komisija iz ta~ke 1. dispozitiva ovog Rje{enja je du`na po izvr{enju zadatka sa~initi izvje{taj o svom radu i isti dostaviti rukovodiocu organa.

347
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06), u vezi sa ~lanom 31. stav 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) i ~lanom 129. stav 2. Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99), povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193-1/11 od 10.02.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravosna`nosti rje{enja o eksproprijaciji, Vlada Federacije BiH, na 166. sjednici odr`anoj 16. marta 2011. godine, donijela je

ZAKLJU^AK
Obustavlja se postupak po zahtjevu korisnika eksproprijacije za predaju u posjed nekretnina eksproprisanih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar

Broj 13 – Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH f)

Srijeda, 23.3.2011.

5. Za u~e{}e u radu Komisije njenim ~lanovima iz ta~ke 1. dispozitiva ovog Rje{enja pripada naknada, ~ija visina }e se utvrditi u skladu sa Zakonom o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), a ukoliko Komisija poslove i radne zadatke za koje je zadu`ena bude obavljala poslije redovnog radnog vremena. 6. Ovo Rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03-34-1672/11 D`.R. 11. marta/o`ujka 2011. godine Ministar Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

350
Na osnovu ~lana 17. stav 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar finansija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O KRITERIJUMIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. Ovom pravilnikom propisuju se kriterijumi za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Lutrija BiH), za finansirawe projekata i programa, predlo`enih od strane udru`ewa gra|ana, humanitarnih organizacija i drugih lica koja djeluju u oblastima utvr|enim ~lanom 17. stav 3. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10). ^lan 2. Od dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH, koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Federacija BiH), 50% sredstava raspore|uje se prema op{tim kriterijumima utvr|enim ovim pravilnikom i posebnim kriterijumima koje utvr|uju federalna ministarstva nadle`na za oblast na koju se odnose programi i projekti, kojima }e se dodijeliti sredstva. Posebni kriterijumi iz stava 1. odnose se na konkretne oblasti koje }e se po osnovu predlo`enih projekata i programa finansirati sredstvima dodijeqenim u skladu sa ovim pravilnikom. ^lan 3. Sredstva iz ~lana 2. ovog pravilnika usmjeravaju se za finansirawe projekata i programa koje predla`u udru`ewa gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sqede}ih op{tih kriterijuma: a) doprinos projekata i programa za ostvarivawe javnog interesa u odre|enoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predvi|eni socijalni u~inci i sl.), b) povezanost predlo`enog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udru`ewa ili humanitarne organizacije, c) precizno definisane ciqne grupe i broj korisnika, d) detaqno obrazlo`ewe problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa, e) transparentnosti i mogu}nosti kontrolisawa ostvarenih rezultata i ocjene uspje{nosti projekta odnosno programa,

preporuka stru~waka iz oblasti u kojoj je projekat ili program pripremqen i g) iznos sredstava potrebnih za finansirawe realizacije projekta, odnosno u~e{}a u finansirawu projekta (sopstvena sredstva, donacija, sredstva iz buxeta Federacije BiH, sredstva iz buxeta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). ^lan 4. Sredstva iz ~lana 2. ovog pravilnika raspore|uju se za finansirawe projekata i programa koji se odnose na: a) prikupqawe sredstava za oboqelu djecu i mlade od te{kih bolesti ~ije se lije~ewe finansira iz Fonda solidarnosti, b) za{titu prava djeteta koja su `rtve zlostavqawa, pedofilije, prosja~ewa, c) zadovoqavawe potreba lica sa invaliditetom u smislu poboq{awa `ivotnih uslova i wihovih organizacija, d) u~estvovawe u borbi protiv droga i ovisnosti, e) smje{taj i uto~i{te `rtvama torture i nasiqa, f) amaterski sport u ciqu pove}awa sredstava fonda za nagra|ivawe pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu, g) promovisawe kulture i tehni~ke kulture i udru`ewa koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagra|ivawe inovatora za inovacije od me|unarodnog zna~aja, h) aktivnosti u razvoju civilnog dru{tva u oblasti socijalne za{tite, i) rad javnih kuhiwa. ^lan 5. Raspodjelu sredstva iz ~lana 2. ovog pravilnika vr{e nadle`na ministarstva, i to: a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u iznosu od 60% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog pravilnika, za finansirawe projekata i programa iz ~lana 4. ta~. c), e), h) i i). b) Federalno ministarstvo nauke i obrazovawa, u iznosu od 15% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog pravilnika, za finansirawe projekata i programa iz ~lana 4. ta~. b), d) i g). c) Federalno ministarstvo kulture i sporta, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog pravilnika, za finansirawe projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka f). d) Federalno ministarstvo zdravstva, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog pravilnika, za finansirawe projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka a). e) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, u iznosu od 5% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog pravilnika, za finansirawe projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka g). ^lan 6. Sredstava, prema procentima iz ~lana 5. ovog pravilnika, raspodjequju se jednom godi{we, nakon provedenog javnog konkursa koji do kraja oktobra teku}e godine raspisuju nadle`na ministarstva. Izuzetno od stava 1., nadle`na ministarstva su du`na da konkurs za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu raspi{u najkasnije do 15.04.2011. godine. Konkurs iz stava 1. i 2. ovog ~lana objavquje se u najmawe dva dnevna {tampana lista dostupna na teritoriji Federacije BiH, kao i na internet stranici nadle`nog ministarstva. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavqivawa. Po okon~awu konkursa iz stava 1. ovog ~lana, nadle`na ministarstva putem Komisije dostavqaju Vladi Federacije prijedlog liste korisnika za raspodjelu sredstava.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 53

Na osnovu liste korisnika predlo`ene od strane nadle`nih ministarstava, Komisija koju imenuje federalni ministar finansija-financija, utvr|uje prijedlog odluke o raspodjeli sredstava i isti dostavqa Vladi Federacije BiH na usvajawe. Vlada Federacije BiH posebnom odlukom najkasnije do isteka drugog kvartala teku}e godine utvr|uje listu korisnika kojima se dodjequju sredstava iz ~lana 3. ovog pravilnika. ^lan 7. Udru`ewa gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, kao nosioci programa i projekata, podnose zahtjeve za dodjelu sredstava nadle`nom ministarstvu u roku koji je odre|en javnim konkursom. Zahtjev za dodjelu sredstava sadr`i slijede}e podatke: 1) naziv udru`ewa ili organizacije sa osnovnim podacima; 2) imena lica odgovornih za realizaciju programa-projekata; 3) broj `iro-ra~una; 4) realizovani programi - projekti; 5) naziv programa-projekta; 6) oblast na koju se program-projekat odnosi; 7) opis programa-projekta sa ciqevima; 8) indikatori u~inka; 9) iznos sredstava koji se tra`i; 10) struktura sredstava finansirawa programa-projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz buxeta Federacije BiH, sredstva iz buxeta op{tina i dr); 11) ovla{}eno - odgovorno lice za realizaciju programa i 12) rok realizacije projekta. Uz zahtjev iz stava 2. ovog ~lana, podnosilac zahtjeva prila`e: dokaz o registraciji, posqedwi godi{wi obra~un o poslovawu, dokaz o realizovanim projektima, drugi dokazi predvi|eni konkursom iz ~lana 6. ovog pravilnika. ^lan 8. Nadle`na ministarstva su du`na u skladu sa ~lanom 2. ovog pravilnika utvrditi posebne kriterijume i raspisati javni konkurs iz ~lana 6. ovog pravilnika. ^lan 9. Federalni ministar finansija }e nakon stupawa na snagu ovog pravilnika imenovati Komisiju koja obavqa poslove i zadatke utvr|ene u ~lanu 6. stav 5. ovog pravilnika. Komisija iz stava 1. imenuje se u slijede}em sastavu: jedan predstavnik Federalnog ministarstva finansija, po jedan predstavnik svakog nadle`nog ministarstva iz ~lana 5. ovog pravilnika, po jedan ~lan iz Odbora za rad i socijalnu za{titu, Odbora za bora~ka i invalidska pitawa, Odbora za obrazovawe, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Odbora za bora~ka i invalidska pitawa, rad, zdravstvenu i socijalnu za{titu i Odbora za obrazovawe, nauku, kulturu, sport i pitawa mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 10. Udru`ewa gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, kojima su po osnovu programa i projekata dodijeqena sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika, du`na su do kraja marta teku}e godine za prethodnu godinu, dostaviti nadle`nim ministarstvima izvje{taj o utro{ku dodijeqenih sredstava. Udru`ewa gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica koja dodijeqena sredstva utro{e suprotno propisanim kriterijumima, automatski }e biti iskqu~ena iz raspodjele sredstava za naredne dvije godine.

^lan 11. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1880/11 Mart 2011. godine Ministar Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ~lana 17. stav 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. Ovom Pravilnikom propisuju se kriteriji za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Lutrija BiH), za finansiranje projekata i programa, predlo`enih od strane udru`enja gra|ana, humanitarnih organizacija i drugih lica koja djeluju u oblastima utvr|enim ~lanom 17. stav 3. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10). ^lan 2. Od dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH, koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH), 50% sredstava raspore|uje se prema op}im kriterijima utvr|enim ovim Pravilnikom i posebnim kriterijima koje utvr|uju federalna ministarstva nadle`na za oblast na koju se odnose programi i projekti, kojima }e se dodijeliti sredstva. Posebni kriteriji iz stava 1. odnose se na konkretne oblasti koje }e se po osnovu predlo`enih projekata i programa finansirati sredstvima dodijeljenim u skladu sa ovim pravilnikom. ^lan 3. Sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika usmjeravaju se za finansiranje projekata i programa koje predla`u udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, i to na osnovu sljede}ih op}ih kriterija: a) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u odre|enoj oblasti (broj korisnika, realizovani programi, ostvareni i predvi|eni socijalni u~inci i sl.), b) povezanost predlo`enog projekta i programa sa prethodnim aktivnostima udru`enja ili humanitarne organizacije, c) precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika, d) detaljno obrazlo`enje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa, e) transparentnosti i mogu}nosti kontrolisanja ostvarenih rezultata i ocjene uspje{nosti projekta odnosno programa, f) preporuka stru~njaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen i g) iznos sredstava potrebnih za finansiranje realizacije projekta, odnosno u~e{}a u finansiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz bud`eta Federacije BiH, sredstva iz bud`eta jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). ^lan 4. Sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika raspore|uju se za finansiranje projekata i programa koji se odnose na: a) prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od te{kih bolesti ~ije se lije~enje finansira iz Fonda solidarnosti, b) za{titu prava djeteta koja su `rtve zlostavljanja, pedofilije, prosja~enja, c) zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom u smislu pobolj{anja `ivotnih uslova i njihovih organizacija,

Broj 13 – Strana 54 d) e) f)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

u~estvovanje u borbi protiv droga i ovisnosti, smje{taj i uto~i{te `rtvama torture i nasilja, amaterski sport u cilju pove}anja sredstava fonda za nagra|ivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu, g) promoviranje kulture i tehni~ke kulture i udru`enja koja se bave inovacijama za nagradni fond za nagra|ivanje inovatora za inovacije od me|unarodnog zna~aja, h) aktivnosti u razvoju civilnog dru{tva u oblasti socijalne za{tite, i) rad javnih kuhinja. ^lan 5. Raspodjelu sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika vr{e nadle`na ministarstva, i to: a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u iznosu od 60% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog Pravilnika, za finansiranje projekata i programa iz ~lana 4. ta~. c), e), h) i i). b) Federalno ministarstvo nauke i obrazovanja, u iznosu od 15% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog Pravilnika, za finansiranje projekata i programa iz ~lana 4. ta~. b), d) i g). c) Federalno ministarstvo kulture i sporta, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog Pravilnika, za finansiranje projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka f). d) Federalno ministarstvo zdravstva, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog Pravilnika, za finansiranje projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka a). e) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, u iznosu od 5% od ukupnih sredstava iz ~lana 2. ovog Pravilnika, za finansiranje projekata i programa iz ~lana 4. ta~ka g). ^lan 6. Sredstava, prema procentima iz ~lana 5. ovog Pravilnika, raspodjeljuju se jednom godi{nje, nakon provedenog javnog konkursa koji do kraja oktobra teku}e godine raspisuju nadle`na ministarstva. Izuzetno od stava 1., nadle`na ministarstva su du`na da konkurs za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu raspi{u najkasnije do 15.04.2011. godine. Konkurs iz stava 1. i 2. ovog ~lana objavljuje se u najmanje dva dnevna {tampana lista dostupna na teritoriji Federacije BiH, kao i na internet stranici nadle`nog ministarstva. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Po okon~anju konkursa iz stava 1. ovog ~lana, nadle`na ministarstva putem Komisije dostavljaju Vladi Federacije prijedlog liste korisnika za raspodjelu sredstava. Na osnovu liste korisnika predlo`ene od strane nadle`nih ministarstava, Komisija koju imenuje federalni ministar finansija-financija, utvr|uje prijedlog odluke o raspodjeli sredstava i isti dostavlja Vladi Federacije BiH na usvajanje. Vlada Federacije BiH posebnom odlukom najkasnije do isteka drugog kvartala teku}e godine utvr|uje listu korisnika kojima se dodjeljuju sredstava iz ~lana 3. ovog pravilnika. ^lan 7. Udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, kao nosioci programa i projekata, podnose zahtjeve za dodjelu sredstava nadle`nom ministarstvu u roku koji je odre|en javnim konkursom. Zahtjev za dodjelu sredstava sadr`i sljede}e podatke: 1) naziv udru`enja ili organizacije sa osnovnim podacima; 2) imena lica odgovornih za realizaciju programa-projekata; 3) broj `iro-ra~una; 4) realizovani programi - projekti; 5) naziv programa-projekta; 6) oblast na koju se program-projekat odnosi; 7) opis programa-projekta sa ciljevima; 8) indikatori u~inka; 9) iznos sredstava koji se tra`i;

10) struktura sredstava finansiranja programa-projekta (sopstvena sredstva, donacije, sredstva iz bud`eta Federacije BiH, sredstva iz bud`eta op}ina i dr); 11) ovla{teno - odgovorno lice za realizaciju programa i 12) rok realizacije projekta. Uz zahtjev iz stava 2. ovog ~lana, podnosilac zahtjeva prila`e: dokaz o registraciji, posljednji godi{nji obra~un o poslovanju, dokaz o realizovanim projektima, drugi dokazi predvi|eni konkursom iz ~lana 6. ovog pravilnika. ^lan 8. Nadle`na ministarstva su du`na u skladu sa ~lanom 2. ovog Pravilnika utvrditi posebne kriterije i raspisati javni konkurs iz ~lana 6. ovog pravilnika. ^lan 9. Federalni ministar finansija }e nakon stupanja na snagu ovog pravilnika imenovati Komisiju koja obavlja poslove i zadatke utvr|ene u ~lanu 6. stav 5. ovog pravilnika. Komisija iz stava 1. imenuje se u sljede}em sastavu: jedan predstavnik Federalnog ministarstva finansija, po jedan predstavnik svakog nadle`nog ministarstva iz ~lana 5. ovog Pravilnika, po jedan ~lan iz Odbora za rad i socijalnu za{titu, Odbora za bora~ka i invalidska pitanja, Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo Predstavni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Odbora za bora~ka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu za{titu i Odbora za obrazovanje, nauku, kulturu, sport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan 10. Udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica, kojima su po osnovu programa i projekata dodijeljena sredstva iz ~lana 2. ovog Pravilnika, du`na su do kraja marta teku}e godine za prethodnu godinu, dostaviti nadle`nim ministarstvima izvje{taj o utro{ku dodijeljenih sredstava. Udru`enja gra|ana, humanitarne organizacije i druga lica koja dodijeljena sredstva utro{e suprotno propisanim kriterijima, automatski }e biti isklju~ena iz raspodjele sredstava za naredne dvije godine. ^lan 11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1880/11 Mart 2011. godine Ministar Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na temelju ~lanka 17. stavak 5. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10), federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O KRITERIJIMA ZA RASPODJELU DIJELA SREDSTAVA OSTVARENOG PROMETA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lanak 1. Ovom Pravilnikom propisuju se kriteriji za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Lutrija BiH), za financiranje projekata i programa, predlo`enih od strane udruga gra|ana, humanitarnih organizacija i drugih osoba koje djeluju u oblastima utvr|enim ~lankom 17. stavak 3. Zakona o igrama na sre}u ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/02 i 40/10).

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH d)

Broj 13 – Strana 55

^lanak 2. Od dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH, koji pripada Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija BiH), 50% sredstava raspore|uje se prema op}im kriterijima utvr|enim ovim Pravilnikom i posebnim kriterijima koje utvr|uju federalna ministarstva nadle`na za oblast na koju se odnose programi i projekti, kojima }e se dodijeliti sredstva. Posebni kriteriji iz stavka 1. odnose se na konkretne oblasti koje }e se po osnovi predlo`enih projekata i programa financirati sredstvima dodijeljenim sukladno ovom pravilniku. ^lanak 3. Sredstva iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika usmjeravaju se za financiranje projekata i programa koje predla`u udruge gra|ana, humanitarne organizacije i druge osobe, i to na temelju sljede}ih op}ih kriterija: a) doprinos projekata i programa za ostvarivanje javnog interesa u odre|enoj oblasti (broj korisnika, realizirani programi, ostvareni i predvi|eni socijalni u~inci i sl.); b) povezanost predlo`enog projekta i programa s prethodnim aktivnostima udruge ili humanitarne organizacije; c) precizno definirane ciljne grupe i broj korisnika; d) detaljno obrazlo`enje problema odnosno potrebe za realizacijom projekta odnosno programa; e) transparentnosti i mogu}nosti kontroliranja ostvarenih rezultata i ocjene uspje{nosti projekta odnosno programa; f) preporuka stru~njaka iz oblasti u kojoj je projekt ili program pripremljen; g) iznos sredstava potrebnih za financiranje realizacije projekta, odnosno u~e{}a u financiranju projekta (vlastita sredstva, donacija, sredstva iz prora~una Federacije BiH, sredstva iz prora~una jedinica lokalne samouprave i drugih sredstava). ^lanak 4. Sredstva iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika raspore|uju se za financiranje projekata i programa koji se odnose na: a) prikupljanje sredstava za oboljelu djecu i mlade od te{kih bolesti ~ije se lije~enje financira iz Fonda solidarnosti; b) za{titu prava djeteta koja su `rtve zlostavljanja, pedofilije, prosja~enja; c) zadovoljavanje potreba osoba s invaliditetom u smislu pobolj{anja `ivotnih uvjeta i njihovih organizacija; d) sudjelovanje u borbi protiv droga i ovisnosti; e) smje{taj i uto~i{te `rtvama torture i nasilja; f) amaterski sport u cilju pove}anja sredstava fonda za nagra|ivanje pojedinaca za istaknute sportske rezultate u amaterskom sportu; g) promoviranje kulture i tehni~ke kulture i udruga koje se bave inovacijama za nagradni fond za nagra|ivanje inovatora za inovacije od me|unarodnog zna~aja; h) aktivnosti u razvoju civilnog dru{tva u oblasti socijalne za{tite; i) rad javnih kuhinja. ^lanak 5. Sredstva iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika raspodjeljuju nadle`na ministarstva, i to: a) Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u iznosu od 60% od ukupnih sredstava iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, za financiranje projekata i programa iz ~lanka 4. to~. c), e), h) i i). b) Federalno ministarstvo znanosti i obrazovanja, u iznosu od 15% od ukupnih sredstava iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, za financiranje projekata i programa iz ~lanka 4. to~. b), d) i g). c) Federalno ministarstvo kulture i sporta, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, za financiranje projekata i programa iz ~lanka 4. to~ka f).

Federalno ministarstvo zdravstva, u iznosu od 10% od ukupnih sredstava iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, za financiranje projekata i programa iz ~lanka 4. to~ka a). e) Federalno ministarstvo razvoja, poduzetni{tva i obrta, u iznosu od 5% od ukupnih sredstava iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, za financiranje projekata i programa iz ~lanka 4. to~ka g). ^lanak 6. Sredstava, prema postotcima iz ~lanka 5. ovoga Pravilnika, raspodjeljuju se jednom godi{nje, nakon provedenog javnog natje~aja koji do kraja listopada teku}e godine raspisuju nadle`na ministarstva. Iznimno od stavka 1. nadle`na ministarstva su du`na da natje~aj za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu raspi{u najkasnije do 15. travnja 2011. Natje~aj iz stavka 1. i 2. ovoga ~lanka objavljuje se u najmanje dvije dnevne tiskovine dostupne na teritoriju Federacije BiH, kao i na internet stranici nadle`nog ministarstva. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Po okon~anju natje~aja iz stavka 1. ovoga ~lanka, nadle`na ministarstva putem Komisije dostavljaju Vladi Federacije prijedlog liste korisnika za raspodjelu sredstava. Na temelju liste korisnika predlo`ene od strane nadle`nih ministarstava, Komisija koju imenuje federalni ministar financija-finansija, utvr|uje prijedlog odluke o raspodjeli sredstava i isti dostavlja Vladi Federacije BiH na usvajanje. Vlada Federacije BiH posebnom odlukom najkasnije do isteka drugog kvartala teku}e godine utvr|uje listu korisnika kojima se dodjeljuju sredstava iz ~lanka 3. ovoga Pravilnika. ^lanak 7. Udruge gra|ana, humanitarne organizacije i druge osobe kao nositelji programa i projekata, podnose zahtjeve za dodjelu sredstava nadle`nom ministarstvu u roku koji je odre|en javnim natje~ajem. Zahtjev za dodjelu sredstava sadr`i sljede}e podatke: 1) naziv udruge ili organizacije s osnovnim podacima; 2) imena osoba odgovornih za realizaciju programa-projekata; 3) broj `iro-ra~una; 4) realizirani programi - projekti; 5) naziv programa - projekta; 6) oblast na koju se program-projekt odnosi; 7) opis programa-projekta s ciljevima; 8) pokazatelji u~inka; 9) iznos sredstava koji se tra`i; 10) struktura sredstava financiranja programa - projekta (vlastita sredstva, donacije, sredstva iz prora~una Federacije BiH, sredstva iz prora~una op}ina i dr); 11) ovla{tena - odgovorna osoba za realizaciju programa; 12) rok realizacije projekta. Uz zahtjev iz stava 2. ovog ~lanka, podnosilac zahtjeva prila`e: dokaz o registraciji; posljednji godi{nji obra~un o poslovanju; dokaz o realiziranim projektima; drugi dokazi predvi|eni natje~ajem iz ~lanka 6. ovoga Pravilnika. ^lanak 8. Nadle`na ministarstva su du`na u skladu s ~lankom 2. ovoga Pravilnika utvrditi posebne kriterije i raspisati javni natje~aj iz ~lanka 6. ovoga Pravilnika. ^lanak 9. Federalni ministar financija }e nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika imenovati Komisiju koja obavlja poslove i zadatke utvr|ene u ~lanku 6. stavak 5. ovoga Pravilnika. Komisija iz stavka 1. imenuje se u sljede}em sastavu: jedan predstavnik Federalnog ministarstva finansija;

Broj 13 – Strana 56 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

po jedan predstavnik svakog nadle`nog ministarstva iz ~lanka 5. ovoga Pravilnika, po jedan ~lan iz Odbora za rad i socijalnu za{titu, Odbora za bora~ka i invalidska pitanja, Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu i sport i Odbora za zdravstvo Zastupni~kog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine i Odbora za bora~ka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu za{titu i Odbora za obrazovanje, znanost, kulturu, sport i pitanja mladih Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. ^lanak 10. Udruge gra|ana, humanitarne organizacije i druge osobe, kojima su po osnovi programa i projekata dodijeljena sredstva iz ~lanka 2. ovoga Pravilnika, du`na su do kraja o`ujka teku}e godine za prethodnu godinu, dostaviti nadle`nim ministarstvima izvje{}e o utro{ku dodijeljenih sredstava. Udruge gra|ana, humanitarne organizacije i druge osobe koje dodijeljena sredstva utro{e suprotno propisanim kriterijima, automatski }e biti isklju~ena iz raspodjele sredstava za naredne dvije godine. ^lanak 11. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-1880/11 O`ujak 2011. godine Ministar Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

1. Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/09), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVR\IVANJU OP]IH KRITERIJA ZA IZBOR ODGOVARAJU]IH PREDUZE]A, ORGANIZACIJA I USTANOVA U JAVNOM I DRU[TVENOM SEKTORU U KOJIMA ]E SE PROVODITI ODGOJNA PREPORUKA IZRE^ENA MALOLJETNIKU ^lan 1. U Pravilniku o utvr|ivanju op}ih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se provoditi odgojna preporuka izre~ena maloljetniku ("Slu`bene novine Federacije broj 43/10) u ~lanu 2. stav 1. ta~ka 1. rije~ "suda" zamjenjuje se rije~ju "organa". ^lan 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02/1-1473/10 9. marta 2011. godine Sarajevo Ministar Dr. Perica Jele~evi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE
351
Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 44. stav 1. i ~lanom 51. stav 1. Uredbe o primjeni vaspitnih preporuka prema maloqetnicima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/09), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

Temeljem ~lanka 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u svezi sa ~lankom 44. stavak 1. i ~lankom 51. stavak 1. Uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema malodobnicima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/09), federalni ministar rada i socijalne politike donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVR\IVANJU OP]IH KRITERIJA ZA IZBOR ODGOVARAJU]IH PREDUZE]A, ORGANIZACIJA I USTANOVA U JAVNOM I DRU[TVENOM SEKTORU U KOJIMA ]E SE PROVODITI ODGOJNA PREPORUKA IZRE^ENA MALODOBNIKU ^lanak 1. U Pravilniku o utvr|ivanju op}ih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se provoditi odgojna preporuka izre~ena malodobniku ("Slu`bene novine Federacije broj 43/10) u ~lanku 2. stavak 1. to~ka 1. rije~ "suda" zamjenjuje se rije~ju "organa". ^lanak 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02/1-1473/10 9. o`ujka 2011. godine Sarajevo Ministar Dr. Perica Jele~evi}, v. r.

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O UTVR\IVAWU OP[TIH KRITERIJA ZA IZBOR ODGOVARAJU]IH PREDUZE]A, ORGANIZACIJA I USTANOVA U JAVNOM I DRU[TVENOM SEKTORU U KOJIMA ]E SE PROVODITI VASPITNA PREPORUKA IZRE^ENA MALOQETNIKU ^lan 1. U Pravilniku o utvr|ivawu op{tih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se provoditi vaspitna preporuka izre~ena maloqetniku ("Slu`bene novine Federacije broj 43/10) u ~lanu 2. stav 1. ta~ka 1. rije~ "suda" zamjewuje se rije~ju "organa". ^lan 2. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02/1-1473/10 9. marta 2011. godine Ministar Sarajevo Dr Perica Jele~evi}, s. r.

352
Na osnovu ~lana 66. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), a u vezi sa ~lanom 44. stav 1. i ~lanom 51. stav Na osnovu ~lana 235. stav 4. Porodi~nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar rada i socijalne politke objavquje

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 57

SAOP[TEWE
O PROSJE^NIM POTREBAMA LICA KOJE ZAHTIJEVA IZDR@AVAWE S OBZIROM NA TRO[KOVE @IVOTA Prosje~ne potrebe lica koje zahtijeva izdr`avawe, s obzirom na tro{kove `ivota, koje }e sud u skladu sa odredbama Porodi~nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za izdr`avawe iznose 30% od prosje~ne ispla}ene neto plate u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, a {to iznosi 241,31 KM. Broj 05-35/16-16/11 9. marta 2011. godine Sarajevo Ministar Dr Perica Jele~evi}, s. r.

PRAVILNIK
O POLAGAWU ISPITA ZA SAMOSTALNO RUKOVAWE EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA U OBLASTI RUDARSTVA I. OP[TE ODREDBE ^lan 1. Ovim Pravilnikom ure|uju se uslovi, na~in i program polagawa ispita za samostalno rukovawe eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daqwem tekstu: ispit). ^lan 2. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sqede}e zna~ewe: "Eksplozivi": u smislu ovih propisa podrazumijevaju se eksplozivi op{te namjene za rudarske i druge potrebe, kao plasti~ni, semiplasti~ni, amonijum-nitratni pra{kasti eksplozivi, plasti~ne eksplozivne smjese sa dodatkom vode, eksplozivne smjese, rudarski crni barut. "Sredstva za paqewe mina" su materije ili predmeti koji slu`e za inicirawe (podsticawe) naglog sagorijevawa eksploziva. U ta sredstva spadaju sve vrste rudarskih kapisla i {tapina, elektri~ni upaqa~i, detoniraju}i {tapini i poja~iva~i eksplozije (busteri), nonel-cjev~ice (konektori). "Pomo}na sredstva za paqewe mina" smatraju se minerske ~aure, minerska sa}a i sl. za jednovremeno zapaqivawe vi{e {tapina i usporiva~i. "Pribor za paqewe mina" podrazumijevaju se minerske `i`ice i sli~no, kao i ma{ine (aparati) za elektri~no paqewe mina elektri~nim upaqa~ima. "Eksplozivna sredstva": su eksplozivi, sredstva, pomo}na sredstva i pribor kojima se vr{i minirawe, tj razarawe stijena ili drugih korisnih mineralnih sirovina i drugih objekata. "Magacini (skladi{ta) eksplozivnih sredstava" su objekti u koje se smje{taju i u kojima se ~uvaju eksplozivna sredstva. Magacini mogu biti povr{inski, poluukopani, podzemni ili ukopani, rudarski jamski magacini i pomo}na skladi{ta. "Komora" je posebno zatvoreni dio prostora u magacinu, u kome su smje{tena eksplozivna sredstva. "Priru~na spremi{ta" su privremena smjesti{ta eksplozivnih sredstava, izra|ena u udubqewima (ni{ama) stijena ili kao zasebni sanduci u blizini pojedinih radili{ta, u kojima su smje{tena eksplozivna sredstva za minirawe za jednu smjenu. "Rukovawe eksplozivnim sredstvima" podrazumijeva manipulaciju (prevoz i prenos mimo javnih puteva), uskladi{tewe, evidenciju i prakti~nu upotrebu eksplozivnih sredstava. "Palioc mina" osoba koja je ovla{tena za samostalno rukovawe eksplozivnim sredstvima. ^lan 3. Poslove palioca mina mogu obavqati lica zaposlenici, koji imaju: – visoku stru~nu spremu rudarske struke i imaju prakti~na iskustva o rukovawu eksplozivnim sredstvima, – vi{u, sredwu stru~nu spremu rudarske struke i jednu godinu radnog sta`a ili kvalifikovani radnici rudarske struke (KV-kopa~ ili KV-bu{a~) koji imaju najmawe tri godine radnog iskustva na poslovima kvalifikovanog zaposlenika i polo`en ispit. ^lan 4. Pravo polagawa ispita imaju kandidati navedeni u ~lanu 3. V[, SSS i KV stepenom stru~ne spreme, koji nisu mla|i od 20 i stariji od 55 godina, koji posjeduju qekarsko uvjerewe da su fizi~ki i du{evno zdravi i sposobni za vr{ewe poslova palioca mina i da su izvr{ili prakti~nu obuku u trajawu od 21 dan sa iskusnim paliocem mina za {to se izdaje potvrda od tehni~kog rukovodioca pogona u kojem je kandidat zaposlen.

Na osnovu ~lana 235. stav 4. Porodi~nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar rada i socijalne politke objavljuje

SAOP]ENJE
O PROSJE^NIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA IZDR@AVANJE S OBZIROM NA TRO[KOVE @IVOTA Prosje~ne potrebe osobe koja zahtijeva izdr`avanje, s obzirom na tro{kove `ivota, koje }e sud u skladu sa odredbama Porodi~nog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za izdr`avanje iznose 30% od prosje~ne ispla}ene neto pla}e u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, a {to iznosi 241,31 KM. Broj 05-35/16-16/11 9. marta 2011. godine Sarajevo Ministar Dr. Perica Jele~evi}, s. r.

Na temelju ~lanka 235. stavak 4. Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), federalni ministar rada i socijalne politke objavljuje

SAOP]ENJE
O PROSJE^NIM POTREBAMA OSOBE KOJA ZAHTIJEVA UZDR@AVANJE S OBZIROM NA TRO[KOVE @IVOTA Prosje~ne potrebe osobe koja zahtijeva uzdr`avanje, s obzirom na tro{kove `ivota, koje }e sud sukladno odredbama Obiteljskog zakona Federacije Bosne i Hercegovine uzimati u obzir u postupku za uzdr`avanje iznose 30% od prosje~ne ispla}ene neto pla}e u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu, a {to iznosi 241,31 KM. Broj 05-35/16-19/10 9. o`ujka 2011. godine Sarajevo Ministar Dr. Perica Jele~evi}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
353
Na osnovu ~lana 30. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10, u daqwem tekstu: Zakon), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

Broj 13 – Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

^lan 5. Ispit mogu polagati i lica koja nisu zaposlena u privrednim dru{tvima koja se bave iskqu~ivo rudarskom djelatno{}u (gra|evinarstvo, {umarstvo), a ispuwavaju uslove propisane ~lanovima 3. i 4. ovog Pravilnika. II. ZAHTJEV ZA POLAGAWE ISPITA ^lan 6. Zahtjev za polagawe ispita podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daqwem tekstu: Ministarstvo), putem privrednog dru{tva u kojem je kandidat zaposlen najmawe na trideset dana prije po~etka redovnog ispitnog roka. Zahtjev za polagawe ispita podnosi pravno lice u kojem je kandidat zaposlen na obrascu koji je prilog ovom pravilniku. Zahtjev mo`e podnijeti i direktno kandidat ako nije zaposlen. Uz zahtjev za polagawe ispita prila`e se: 1. ovjerena kopija diplome ili svjedoxbe o zavr{enoj stru~noj spremi kandidata, 2. potvrda o radnom iskustvu sa podacima gdje i na kojim poslovima je kandidat radio, 3. qekarsko uvjerewe za palioca mina, 4. potvrda o prakti~no izvr{enoj obuci za palioca mina, 5. potvrda o upla}enim tro{kovima polagawa ispita. ^lan 7. Na osnovu zahtjeva za polagawe ispita i dostavqenih dokaza iz ~lana 6. ovoga Pravilnika ministar donosi rje{ewe o odobravawu polagawa ispita. Rje{ewem o odobravawu polagawa ispita utvr|uje se vrijeme polagawa ispita, naknada za tro{kove polagawa ispita i mjesto polagawa ispita. Ako se iz dostavqenih dokaza utvrdi da kandidat ne ispuwava uslove za polagawe ispita ministar donosi rje{ewe o neodobravawu polagawa ispita. Mjesto odr`avawa ispita je u mjestu privrednog dru{tva iz kojeg kandidat dolazi. ^lan 8. Naknadu za tro{kove polagawa ispita snosi privredno dru{tvo gdje je kandidat zaposlen. Iznimno od odredbe iz stava 1. ovog ~lana tro{kove polagawa stru~nog ispita snosi sam kandidat ako je zahtjev podnesen u skladu sa stavom 2. ~lana 6. ^lan 9. Ispiti za palioce mina mogu se polagati za: – Podzemna minirawa, koja obuhvataju sve radwe podzemnog minirawa u rudarstvu i niskogradwi. – Nadzemna minirawa, koja obuhvataju sve radwe nadzemnog minirawa u rudarstvu i niskogradwi osim specijalnog minirawa. – Specijalna minirawa koja obuhvataju: – podvodno minirawe – minirawe leda – obrade metala minirawem – konturna minirawa – minirawa kod seizmi~kih istra`ivawa ^lan 10. Ispit se sastoji samo iz usmenog dijela, provjerom znawa iz poznavawa tehni~kih normativa pri rukovawu eksplozivnim sredstvima i drugih propisa iz oblasti rudarstva, kako }e biti navedeno u programu iz ~lana. 23. ovog Pravilnika. ^lan 11. Ispit se pola`e u redovnim rokovima i to u martu, junu, septembru i decembru. Po potrebi predsjednik Komisije mo`e zakazati i vanredni ispitni rok.

III. KOMISIJA ZA POLAGAWE ISPITA ^lan 12. Ispit se pola`e pred Komisijom za polagawe ispita za samostalno obavqawe rukovawa eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daqwem tekstu: Komisija). koju imenuje federalni ministar. Komisija se sastoji od predsjednika, dva ~lana i sekretara. Jedan od ~lanova se imenuje iz privrednog dru{tvo iz kojeg dolazi kandidat. ^lan 13. Predsjednik i ~lanovi Komisije su diplomirani in`eweri rudarstva, koji ispuwavaju uslove za tehni~ko rukovo|ewe u rudarstvu i imaju najmawe deset godina rada u rudarstvu. Rudarski federalni inspektor je obavezan ~lan Komisije. Predsjednika, jednog ~lana i sekretara Komisije imenuje ministar rje{ewem na razdobqe od dvije godine. ^lana komisije iz privrednog dru{tvo iz kojeg dolazi kandidat imenuje ovla{tena osoba privrednog dru{tva. ^lan14. Predsjedniku, ~lanovima Komisije i sekretaru pripada naknada za rad ~iju visinu rje{ewem odre|uje ministar. Visina tro{kova ispita i naknade ~lanovima Komisije se odre|uje na bazi tro{kovnika kojeg odobrava ministar. IV. TOK POLAGAWA ISPITA ^lan 15. Ispit kandidat pola`e usmeno tako {to odgovara na pitawa iz programa utvr|enog ~l. 23. ovog Pravilnika. ^lan 16. Kona~an uspjeh kandidata na ispitu ocjewuje se prema pokazanom znawu na ispitu. Ocjenu uspjeha kandidata na ispitu utvr|uje Komisija ve}inom glasova. Uspjeh kandidata na ispitu ocjewuje se ocjenom "polo`io" i "nije polo`io". ^lan 17. Kandidat koji nije polo`io ispit ima pravo ponovnog polagawa u narednom ispitnom roku. ^lan 18. Zapo~eti ispit mo`e se odlo`iti ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga bio sprije~en da pola`e ispit. Komisija odlu~uje o odlagawu ispita. Polagawe odlo`enog ispita nastavqa se u narednom ispitnom roku. Ako kandidat ne pristupi polagawu odlo`enog ispita u roku odre|enom u stavu 3. ovog ~lana, smatrat }e se da ispit nije polo`io. ^lan 19. Nakon zavr{etka polagawa ispita predsjednik Komisije saop{tava kandidatu rezultat ispita. ^lan 20. Kandidatu koji je polo`io ispit izdaje se uvjerewe o polo`enom ispitu u roku od petnaest dana od dana polagawa ispita. Uvjerewe iz stava 1. ovog ~lana izdaje Ministarstvo na obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika. ^lan 21. O toku polagawa ispita vodi se zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zapisnik se unose svi va`niji podaci o toku ispita, kao {to su: – naziv i sastav Komisije, – datum i mjesto odr`avawa ispita,

Srijeda, 23.3.2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 59

ime i prezime, datum, mjesto ro|ewa i mjesto prebivali{ta kandidata, – pitawa postavqena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim podru~jima i u cjelini. Zapisniku se prila`u i svi prilo`eni dokumenti uz zahtjev. Zapisnik potpisuje predsjednik, ~lanovi i sekretar Komisije. ^lan 22. O izdanim uvjerewima o polo`enim ispitima Ministarstvo vodi evidenciju-registar. Registar se vodi u formi kwige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Registar ovjerava ministar. U registar se upisuju podaci o kandidatu: ime i prezime, ime roditeqa, datum i mjesto ro|ewa, stru~na sprema, datum polagawa ispita, mjesto polagawa, broj i datum izdanog uvjerewa i naziv privrednog dru{tva kod kojeg radi. Registar iz stava 1. i 2. ovog ~lana vodi se na obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika. Registar se ~uva kao dokument od trajne vrijednosti. V. PROGRAM ISPITA ^lan 23. Ispitna pitawa se postavqaju iz sqede}ih oblasti: – Eksplozivna sredstva i tehni~ki propisi o mjerama za{tite pri rukovawu eksplozivnim sredstvima u

rudarstvu i drugim objektima gdje se vr{i minirawe, sadr`ano u: Pravilniku o tehni~kim normativima pri rukovawu eksplozivnim sredstvima i minirawu u rudarstvu ("Slu`beni list SFRJ", br. 26/88 i 63/88); – Prirodne opasnosti u podzemnoj i povr{inskoj eksploataciji mineralnih sirovina, {tetni jamski plinovi, opasne pra{ine i mjere za{tite od istih, sadr`ano u: – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju ugqa ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90); – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/91); – Pravilniku o tehni~kim normativima za povr{insku eksploataciju le`i{ta mineralnih sirovina ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/86 i 62/87). VI. ZAVR[NE ODREDBE ^lan 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana o dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-34-2137/10 24. februara 2011. godine Ministar Mostar Mr sc. Vahid He}o, s. r.

Broj 13 – Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 61

Broj 13 – Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 63

Broj 13 – Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Na osnovu ~lana 30. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10, u daljnjem tekstu: Zakon), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

PRAVILNIK
O POLAGANJU ISPITA ZA SAMOSTALNO RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA U OBLASTI RUDARSTVA OP]E ODREDBE

I.

^lan 1. Ovim Pravilnikom ure|uju se uslovi, na~in i program polaganja ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daljnjem tekstu: ispit). ^lan 2. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljede}e zna~enje: "Eksplozivi": u smislu ovih propisa podrazumijevaju se eksplozivi op{te namjene za rudarske i druge potrebe, kao plasti~ni, semiplasti~ni, amonijum-nitratni pra{kasti eksplozivi, plasti~ne eksplozivne smjese sa dodatkom vode, eksplozivne smjese, rudarski crni barut. "Sredstva za paljenje mina" su materije ili predmeti koji slu`e za iniciranje (podsticanje) naglog sagorijevanja eksploziva. U ta sredstva spadaju sve vrste rudarskih kapisla i {tapina, elektri~ni upalja~i, detoniraju}i {tapini i poja~iva~i eksplozije (busteri), nonel-cjev~ice (konektori). "Pomo}na sredstva za paljenje mina" smatraju se minerske ~aure, minerska sa}a i sl. za jednovremeno zapaljivanje vi{e {tapina i usporiva~i. "Pribor za paljenje mina" podrazumijevaju se minerske `i`ice i sli~no, kao i ma{ine (aparati) za elektri~no paljenje mina elektri~nim upalja~ima. "Eksplozivna sredstva": su eksplozivi, sredstva, pomo}na sredstva i pribor kojima se vr{i miniranje, tj razaranje stijena ili drugih korisnih mineralnih sirovina i drugih objekata. "Magacini (skladi{ta) eksplozivnih sredstava" su objekti u koje se smje{taju i u kojima se ~uvaju eksplozivna sredstva. Magacini mogu biti povr{inski, poluukopani, podzemni ili ukopani, rudarski jamski magacini i pomo}na skladi{ta. "Komora" je posebno zatvoreni dio prostora u magacinu, u kome su smje{tena eksplozivna sredstva. "Priru~na spremi{ta" su privremena smjesti{ta eksplozivnih sredstava, izra|ena u udubljenjima (ni{ama) stijena ili kao zasebni sanduci u blizini pojedinih radili{ta, u kojima su smje{tena eksplozivna sredstva za miniranje za jednu smjenu. "Rukovanje eksplozivnim sredstvima" podrazumijeva manipulaciju (prevoz i prenos mimo javnih puteva), uskladi{tenje, evidenciju i prakti~nu upotrebu eksplozivnih sredstava. "Palioc mina" osoba koja je ovla{tena za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima. ^lan 3. Poslove palioca mina mogu obavljati lica zaposlenici, koji imaju: – visoku stru~nu spremu rudarske struke i imaju prakti~na iskustva o rukovanju eksplozivnim sredstvima, – vi{u, srednju stru~nu spremu rudarske struke i jednu godinu radnog sta`a ili kvalifikovani radnici rudarske struke (KV-kopa~ ili KV-bu{a~) koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kvalifikovanog zaposlenika i polo`en ispit.

^lan 4. Pravo polaganja ispita imaju kandidati navedeni u ~lanu 3. V[, SSS i KV stepenom stru~ne spreme, koji nisu mla|i od 20 i stariji od 55 godina, koji posjeduju ljekarsko uvjerenje da su fizi~ki i du{evno zdravi i sposobni za vr{enje poslova palioca mina i da su izvr{ili prakti~nu obuku u trajanju od 21 dan sa iskusnim paliocem mina za {to se izdaje potvrda od tehni~kog rukovodioca pogona u kojem je kandidat zaposlen. ^lan 5. Ispit mogu polagati i lica koja nisu zaposlena u privrednim dru{tvima koja se bave isklju~ivo rudarskom djelatno{}u (gra|evinarstvo, {umarstvo), a ispunjavaju uslove propisane ~lanovima 3. i 4. ovog Pravilnika. II. ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA ^lan 6. Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), putem privrednog dru{tva u kojem je kandidat zaposlen najmanje na trideset dana prije po~etka redovnog ispitnog roka. Zahtjev za polaganje ispita podnosi pravno lice u kojem je kandidat zaposlen na obrascu koji je prilog ovom pravilniku. Zahtjev mo`e podnijeti i direktno kandidat ako nije zaposlen. Uz zahtjev za polaganje ispita prila`e se: 1. ovjerena kopija diplome ili svjedod`be o zavr{enoj stru~noj spremi kandidata, 2. potvrda o radnom iskustvu sa podacima gdje i na kojim poslovima je kandidat radio, 3. ljekarsko uvjerenje za palioca mina, 4. potvrda o prakti~no izvr{enoj obuci za palioca mina, 5. potvrda o upla}enim tro{kovima polaganja ispita. ^lan 7. Na osnovu zahtjeva za polaganje ispita i dostavljenih dokaza iz ~lana 6. ovoga Pravilnika ministar donosi rje{enje o odobravanju polaganja ispita. Rje{enjem o odobravanju polaganja ispita utvr|uje se vrijeme polaganja ispita, naknada za tro{kove polaganja ispita i mjesto polaganja ispita. Ako se iz dostavljenih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava uslove za polaganje ispita ministar donosi rje{enje o neodobravanju polaganja ispita. Mjesto odr`avanja ispita je u mjestu privrednog dru{tva iz kojeg kandidat dolazi. ^lan 8. Naknadu za tro{kove polaganja ispita snosi privredno dru{tvo gdje je kandidat zaposlen. Iznimno od odredbe iz stava 1. ovog ~lana tro{kove polaganja stru~nog ispita snosi sam kandidat ako je zahtjev podnesen u skladu sa stavom 2. ~lana 6. ^lan 9. Ispiti za palioce mina mogu se polagati za: – Podzemna miniranja, koja obuhvataju sve radnje podzemnog miniranja u rudarstvu i niskogradnji. – Nadzemna miniranja, koja obuhvataju sve radnje nadzemnog miniranja u rudarstvu i niskogradnji osim specijalnog miniranja. – Specijalna miniranja koja obuhvataju: – podvodno miniranje – miniranje leda – obrade metala miniranjem – konturna miniranja – miniranja kod seizmi~kih istra`ivanja ^lan 10. Ispit se sastoji samo iz usmenog dijela, provjerom znanja iz poznavanja tehni~kih normativa pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i drugih propisa iz oblasti rudarstva, kako }e biti navedeno u programu iz ~lana. 23. ovog Pravilnika.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 65

^lan 11. Ispit se pola`e u redovnim rokovima i to u martu, junu, septembru i decembru. Po potrebi predsjednik Komisije mo`e zakazati i vanredni ispitni rok. III. KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ^lan 12. Ispit se pola`e pred Komisijom za polaganje ispita za samostalno obavljanje rukovanja eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daljnjem tekstu: Komisija) koju imenuje federalni ministar. Komisija se sastoji od predsjednika, dva ~lana i sekretara. Jedan od ~lanova se imenuje iz privrednog dru{tvo iz kojeg dolazi kandidat. ^lan 13. Predsjednik i ~lanovi Komisije su diplomirani in`enjeri rudarstva, koji ispunjavaju uslove za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu i imaju najmanje deset godina rada u rudarstvu. Rudarski federalni inspektor je obavezan ~lan Komisije. Predsjednika, jednog ~lana i sekretara Komisije imenuje ministar rje{enjem na razdoblje od dvije godine. ^lana komisije iz privrednog dru{tvo iz kojeg dolazi kandidat imenuje ovla{tena osoba privrednog dru{tva. ^lan14. Predsjedniku, ~lanovima Komisije i sekretaru pripada naknada za rad ~iju visinu rje{enjem odre|uje ministar. Visina tro{kova ispita i naknade ~lanovima Komisije se odre|uje na bazi tro{kovnika kojeg odobrava ministar. IV. TOK POLAGANJA ISPITA ^lan 15. Ispit kandidat pola`e usmeno tako {to odgovara na pitanja iz programa utvr|enog ~l. 23. ovog Pravilnika. ^lan 16. Kona~an uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na ispitu. Ocjenu uspjeha kandidata na ispitu utvr|uje Komisija ve}inom glasova. Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom "polo`io" i "nije polo`io". ^lan 17. Kandidat koji nije polo`io ispit ima pravo ponovnog polaganja u narednom ispitnom roku. ^lan 18. Zapo~eti ispit mo`e se odlo`iti ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga bio sprije~en da pola`e ispit. Komisija odlu~uje o odlaganju ispita. Polaganje odlo`enog ispita nastavlja se u narednom ispitnom roku. Ako kandidat ne pristupi polaganju odlo`enog ispita u roku odre|enom u stavu 3. ovog ~lana, smatrat }e se da ispit nije polo`io. ^lan 19. Nakon zavr{etka polaganja ispita predsjednik Komisije saop{tava kandidatu rezultat ispita.

^lan 20. Kandidatu koji je polo`io ispit izdaje se uvjerenje o polo`enom ispitu u roku od petnaest dana od dana polaganja ispita. Uvjerenje iz stava 1. ovog ~lana izdaje Ministarstvo na obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika. ^lan 21. O toku polaganja ispita vodi se zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zapisnik se unose svi va`niji podaci o toku ispita, kao {to su: – naziv i sastav Komisije, – datum i mjesto odr`avanja ispita, – ime i prezime, datum, mjesto ro|enja i mjesto prebivali{ta kandidata, – pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim podru~jima i u cjelini. Zapisniku se prila`u i svi prilo`eni dokumenti uz zahtjev. Zapisnik potpisuje predsjednik, ~lanovi i sekretar Komisije. ^lan 22. O izdanim uvjerenjima o polo`enim ispitima Ministarstvo vodi evidenciju-registar. Registar se vodi u formi knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Registar ovjerava ministar. U registar se upisuju podaci o kandidatu: ime i prezime, ime roditelja, datum i mjesto ro|enja, stru~na sprema, datum polaganja ispita, mjesto polaganja, broj i datum izdanog uvjerenja i naziv privrednog dru{tva kod kojeg radi. Registar iz stava 1. i 2. ovog ~lana vodi se na obrascu koji je u prilogu ovog Pravilnika. Registar se ~uva kao dokument od trajne vrijednosti. V. PROGRAM ISPITA ^lan 23. Ispitna pitanja se postavljaju iz sljede}ih oblasti: – Eksplozivna sredstva i tehni~ki propisi o mjerama za{tite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima u rudarstvu i drugim objektima gdje se vr{i miniranje, sadr`ano u Pravilniku o tehni~kim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Slu`beni list SFRJ", br. 26/88 i 63/88); – Prirodne opasnosti u podzemnoj i povr{inskoj eksploataciji mineralnih sirovina, {tetni jamski plinovi, opasne pra{ine i mjere za{tite od istih, sadr`ano u: – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju uglja ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90); – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/91); – Pravilniku o tehni~kim normativima za povr{insku eksploataciju le`i{ta mineralnih sirovina ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/86 i 62/87), VI. ZAVR[NE ODREDBE ^lan 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana o dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-34-2137/10 24. februara 2011. godine Ministar Mostar Mr. sc. Vahid He}o, s. r.

Broj 13 – Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 67

Broj 13 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 69

Broj 13 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Na temelju ~lanka 30. Zakona o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10, u daljnjem tekstu: Zakon), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi

PRAVILNIK
O POLAGANJU ISPITA ZA SAMOSTALNO RUKOVANJE EKSPLOZIVNIM SREDSTVIMA U OBLASTI RUDARSTVA OP]E ODREDBE

I.

^lanak 1. Ovim Pravilnikom ure|uju se uvjeti, na~in i program polaganja ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daljnjem tekstu: ispit). ^lanak 2. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljede}e zna~enje: "Eksplozivi": u smislu ovih propisa podrazumijevaju se eksplozivi op}e namjene za rudarske i druge potrebe, kao plasti~ni, semiplasti~ni, amonijum-nitratni pra{kasti eksplozivi, plasti~ne eksplozivne smjese sa dodatkom vode, eksplozivne smjese, rudarski crni barut. "Sredstva za paljenje mina" su materije ili predmeti koji slu`e za iniciranje (podsticanje) naglog sagorijevanja eksploziva. U ta sredstva spadaju sve vrste rudarskih kapisla i {tapina, elektri~ni upalja~i, detoniraju}i {tapini i poja~iva~i eksplozije (busteri), nonel-cjev~ice (konektori). "Pomo}na sredstva za paljenje mina" smatraju se minerske ~aure, minerska sa}a i sl. za jednovremeno zapaljivanje vi{e {tapina i usporiva~i. "Pribor za paljenje mina" podrazumijevaju se minerske `i`ice i sli~no, kao i ma{ine (aparati) za elektri~no paljenje mina elektri~nim upalja~ima. "Eksplozivna sredstva": su eksplozivi, sredstva, pomo}na sredstva i pribor kojima se vr{i miniranje, tj razaranje stijena ili drugih korisnih mineralnih sirovina i drugih objekata. "Magacini (skladi{ta) eksplozivnih sredstava" su objekti u koje se smje{taju i u kojima se ~uvaju eksplozivna sredstva. Magacini mogu biti povr{inski, poluukopani, podzemni ili ukopani, rudarski jamski magacini i pomo}na skladi{ta. "Komora" je posebno zatvoreni dio prostora u magacinu, u kome su smje{tena eksplozivna sredstva. "Priru~na spremi{ta" su privremena smjesti{ta eksplozivnih sredstava, izra|ena u udubljenjima (ni{ama) stijena ili kao zasebni sanduci u blizini pojedinih radili{ta, u kojima su smje{tena eksplozivna sredstva za miniranje za jednu smjenu. "Rukovanje eksplozivnim sredstvima" podrazumijeva manipulaciju (prevoz i prenos mimo javnih puteva), uskladi{tenje, evidenciju i prakti~nu upotrebu eksplozivnih sredstava. "Palioc mina" osoba koja je ovla{tena za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima. ^lanak 3. Poslove palioca mina mogu obavljati lica zaposlenici, koji imaju: – visoku stru~nu naobrazbu rudarske struke i imaju prakti~na iskustva o rukovanju eksplozivnim sredstvima, – vi{u, srednju stru~nu naobrazbu rudarske struke i jednu godinu radnog sta`a ili kvalificirani radnici rudarske struke (KV-kopa~ ili KV-bu{a~) koji imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima kvalificiranog zaposlenika i polo`en ispit.

^lanak 4. Pravo polaganja ispita imaju kandidati navedeni u ~lanku 3. V[, SSS i KV stupanj stru~nog obrazovanja, koji nisu mla|i od 20 i stariji od 55 godina, koji posjeduju lje~ni~ko uvjerenje da su fizi~ki i du{evno zdravi i sposobni za vr{enje poslova palioca mina i da su izvr{ili prakti~nu obuku u trajanju od 21 dan sa iskusnim paliocem mina za {to se izdaje potvrda od tehni~kog rukovodioca pogona u kojem je kandidat zaposlen. ^lanak 5. Ispit mogu polagati i lica koja nisu zaposlena u gospodarskim dru{tvima koja se bave isklju~ivo rudarskom djelatno{}u (gra|evinarstvo, {umarstvo), a ispunjavaju uvjete propisane ~lancima 3. i 4. ovog Pravilnika. II. ZAHTJEV ZA POLAGANJE ISPITA ^lanak 6. Zahtjev za polaganje ispita podnosi se Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), putem gospodarskog dru{tva u kojem je kandidat zaposlen najmanje na trideset dana prije po~etka redovnog ispitnog roka. Zahtjev za polaganje ispita podnosi pravno lice u kojem je kandidat zaposlen na obrascu koji je u privitku ovog pravilnika. Zahtjev mo`e podnijeti i direktno kandidat ako nije zaposlen. Uz zahtjev za polaganje ispita prila`e se: 1. ovjerena kopija diplome ili svjedod`be o zavr{enom stru~nom stupnju obrazovanja kandidata, 2. potvrda o radnom iskustvu sa podacima gdje i na kojim poslovima je kandidat radio, 3. Lije~ni~ko uvjerenje za palioca mina, 4. Potvrda o prakti~no izvr{enoj obuci za palioca mina, 5. Potvrda o upla}enim tro{kovima polaganja ispita. ^lanak 7. Na osnovu zahtjeva za polaganje ispita i dostavljenih dokaza iz ~lanka 6. ovoga Pravilnika ministar donosi rje{enje o odobravanju polaganja ispita. Rje{enjem o odobravanju polaganja ispita utvr|uje se vrijeme polaganja ispita, naknada za tro{kove polaganja ispita i mjesto polaganja ispita. Ako se iz dostavljenih dokaza utvrdi da kandidat ne ispunjava uvjete za polaganje ispita ministar donosi rje{enje o neodobravanju polaganja ispita. Mjesto odr`avanja ispita je u mjestu gospodarskog dru{tva iz kojeg kandidat dolazi. ^lanak 8. Naknadu za tro{kove polaganja ispita snosi gospodarsko dru{tvo gdje je kandidat zaposlen. Iznimno od odredbe iz stavka 1. ovog ~lanka tro{kove polaganja stru~nog ispita snosi sam kandidat ako je zahtjev podnesen u skladu sa stavkom 2. ~lanka 6. ^lanak 9. Ispiti za palioce mina mogu se polagati za: – Podzemna miniranja, koja obuhvataju sve radnje podzemnog miniranja u rudarstvu i niskogradnji. – Nadzemna miniranja, koja obuhvataju sve radnje nadzemnog miniranja u rudarstvu i niskogradnji osim specijalnog miniranja. – Specijalna miniranja koja obuhvataju: – podvodno miniranje – miniranje leda – obrade metala miniranjem – konturna miniranja – miniranja kod seizmi~kih istra`ivanja ^lanak 10. Ispit se sastoji samo iz usmenog dijela, provjerom znanja iz poznavanja tehni~kih normativa pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i drugih propisa iz oblasti rudarstva, kako }e biti navedeno u programu iz ~lanka. 23. ovog Pravilnika.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 71

^lanak 11. Ispit se pola`e u redovnim rokovima i to u o`ujku, lipnju, rujnu i prosincu. Po potrebi predsjednik Povjerenstva mo`e zakazati i vanredni ispitni rok. III. POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA ^lanak 12. Ispit se pola`e pred Povjerenstvom za polaganje ispita za samostalno obavljanje rukovanja eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koju imenuje federalni ministar. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika, dva ~lana i tajnika. Jedan od ~lanova se imenuje iz gospodarskog dru{tva iz kojeg dolazi kandidat. ^lanak 13. Predsjednik i ~lanovi Povjerenstva su diplomirani in`enjeri rudarstva, koji ispunjavaju uvjete za tehni~ko rukovo|enje u rudarstvu i imaju najmanje deset godina rada u rudarstvu. Rudarski federalni inspektor je obavezan ~lan Povjerenstva. Predsjednika, jednog ~lana i tajnika Povjerenstva imenuje ministar rje{enjem na razdoblje od dvije godine. ^lana Povjerenstva iz gospodarskog dru{tva iz kojeg dolazi kandidat imenuje ovla{tena osoba gospodarskog dru{tva. ^lanak 14. Predsjedniku, ~lanovima Povjerenstva i tajniku pripada naknada za rad ~iju visinu rje{enjem odre|uje ministar. Visina tro{kova ispita i naknade ~lanovima Povjerenstva se odre|uje na bazi tro{kovnika kojeg odobrava ministar. IV. TOK POLAGANJA ISPITA ^lanak 15. Ispit kandidat pola`e usmeno tako {to odgovara na pitanja iz programa utvr|enog ~l. 23. ovog Pravilnika. ^lanak 16. Kona~an uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se prema pokazanom znanju na ispitu. Ocjenu uspjeha kandidata na ispitu utvr|uje Povjerenstvo ve}inom glasova. Uspjeh kandidata na ispitu ocjenjuje se ocjenom "polo`io" i "nije polo`io". ^lanak 17. Kandidat koji nije polo`io ispit ima pravo ponovnog polaganja u narednom ispitnom roku. ^lanak 18. Zapo~eti ispit mo`e se odlo`iti ako je kandidat zbog bolesti ili drugog opravdanog razloga bio sprije~en da pola`e ispit. Povjerenstvo odlu~uje o odlaganju ispita. Polaganje odlo`enog ispita nastavlja se u narednom ispitnom roku. Ako kandidat ne pristupi polaganju odlo`enog ispita u roku odre|enom u stavku 3. ovog ~lanka, smatrat }e se da ispit nije polo`io. ^lanak 19. Nakon zavr{etka polaganja ispita predsjednik Povjerenstva saop}ava kandidatu rezultat ispita. ^lanak 20. Kandidatu koji je polo`io ispit izdaje se uvjerenje o polo`enom ispitu u roku od petnaest dana od dana polaganja ispita.

Uvjerenje iz stavka 1. ovog ~lanka izdaje Ministarstvo na obrascu koji je u privitku ovog Pravilnika. ^lanak 21. O toku polaganja ispita vodi se zapisnik na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika. U zapisnik se unose svi va`niji podaci o toku ispita, kao {to su: – naziv i sastav Povjerenstva, – datum i mjesto odr`avanja ispita, – ime i prezime, datum, mjesto ro|enja i mjesto prebivali{ta kandidata, – pitanja postavljena kandidatu i uspjeh kandidata po ispitnim podru~jima i u cjelini. Zapisniku se prila`u i svi prilo`eni dokumenti uz zahtjev. Zapisnik potpisuje predsjednik, ~lanovi i tajnik Povjerenstva. ^lanak 22. O izdanim uvjerenjima o polo`enim ispitima Ministarstvo vodi evidenciju-registar. Registar se vodi u formi knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Registar ovjerava ministar. U registar se upisuju podaci o kandidatu: ime i prezime, ime roditelja, datum i mjesto ro|enja, stupanj stru~nog obrazovanja, datum polaganja ispita, mjesto polaganja, broj i datum izdanog uvjerenja i naziv gospodarskog dru{tva kod kojeg radi. Registar iz stavka 1. i 2. ovog ~lanka vodi se na obrascu koji je u privitku ovog Pravilnika. Registar se ~uva kao dokument od trajne vrijednosti. V. PROGRAM ISPITA ^lanak 23. Ispitna pitanja se postavljaju iz sljede}ih oblasti: – Eksplozivna sredstva i tehni~ki propisi o mjerama za{tite pri rukovanju eksplozivnim sredstvima u rudarstvu i drugim objektima gdje se vr{i miniranje, sadr`ano u: – Pravilniku o tehni~kim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu ("Slu`beni list SFRJ", br. 26/88 i 63/88); – Prirodne opasnosti u podzemnoj i povr{inskoj eksploataciji mineralnih sirovina, {tetni jamski plinovi, opasne pra{ine i mjere za{tite od istih, sadr`ano u: – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju uglja ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/89, 45/89, 3/90 i 54/90); – Pravilniku o tehni~kim normativima za podzemnu eksploataciju mineralnih sirovina metala i nemetala ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/91); – Pravilniku o tehni~kim normativima za povr{insku eksploataciju le`i{ta mineralnih sirovina ("Slu`beni list SFRJ", br. 4/86 i 62/87). VI. ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 24. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana o dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH" Broj 06-34-2137/10 24. velja~e 2011. godine Ministar Mostar Mr. sc. Vahid He}o, v. r.

Broj 13 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 73

Broj 13 – Strana 74

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 75

Broj 13 – Strana 76

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA
354
Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05 ) i ~lana 57. stav 2, Zakona o unutra{njoj i pomorskoj plovidbi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 73/05), federalni ministar donosi

o radu sa prijedlogom mjera i isti dostavi federalnom ministru zdravstva. III. Rok za izvr{enje zadatka iz ta~ke II. ovog rje{enja je 60 dana od dana dono{enja ovog rje{enja. IV. Predsjedniku i ~lanovima Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja, pripada pravo na naknadu, ~ija }e se visina utvrditi posebnim rje{enjem u skladu sa Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne i slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09). V. Ovo rje{enje objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-507-1/11 25. januara/sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, s. r.
(Sl-288/11-F)

RJE[ENJE
O UTVR\IVANJU VISINE NAKNADE ZA POLAGANJE ISPITA ZA UPRAVLJA^A ^AMCA I. Visina naknade koju upla}uju kandidati za polaganje ispita za upravlja~a ~amca utvr|uje se u iznosu od 100,00 KM po jednom kandidatu. II. Naknada se upla}uje na Ra~un javnih prihoda Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine otvoren kod UniCredit Bank broj 3389002211529491 sa oznakom vrste prihoda 722591-Naknada za polaganje stru~nih ispita. III. Visina naknade iz ta~ke I. ovog rje{enja utvr|uje se za 2011. godinu. IV. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objaviti }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-27-401/11 11. marta/o`ujka 2011. godine Ministar Mostar Nail [e}kanovi}, s. r.
(Sl-272/11-F)

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[WIH/UNUTARWIH POSLOVA
356
Na osnovu ~l.. 27. i 50. stav 3. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 7. Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 68/05, 62/07 i 8/11), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
355
Na osnovu ~l. 56. i 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), i odredaba Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), federalni ministar donosi

RJE[ENJE
O IZMJENI I DOPUNI RJE[ENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UREDA ZA PRITU@BE JAVNOSTI U FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTRA[NJIH POSLOVA-FEDERALNOM MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA I. U Rje{enju o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, broj 01-07-07/1-34-2-85 od 11.03.2010. godine, u ta~ki II u drugom redu iza broja "68/05" rije~ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "62/07" dodaje se rije~ "i" i broj "8/11", a ta~ka IV mijenja se i glasi: "^lanovi Ureda (predsjednik Ureda i ~lanovi Ureda) za rad u Uredu imaju pravo na naknadu u skladu sa ta~kom IV. i V. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), o ~emu se donosi posebno rje{enje". II. U ostalom dijelu predmetno rje{enje ostaje neizmijenjeno. III. Ovo rje{enje prila`e se izvorniku Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova - Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova broj 01-07-07/1-34-2-85 od 11.03.2010. godine i ~ini njegov sastavni dio.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU STRU^NE KOMISIJE I. Imenuje se Stru~na komisija za pregled dokumentacije o odobrenju specijalizacija, kao i o polaganju stru~nog ispita doktora medicine i magistara farmacije u Tuzlanskom kantonu, (u daljnjem tesktu: Komisija), u slijede}em sastavu: 1. LADA SARAJLI], Federalno ministarstv} zdravstva, predsjednik, 2. OLIVERA TADI], Federalno ministarstvo zdravstva, ~lan, 3. VANDA PETROVI], Federalno ministarstvo zdravstva, ~lan. II. Zadatak Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja je da izvr{i uvid u pojedina~ne predmete o odobrenju specijalizacije, kao i o polaganju specijalisti~kog ispita doktora medicine i magistara farmacije na osnovu rje{enja Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona u periodu od 1994. do 2000. godine, te da sa~ini izvje{taj

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 13 – Strana 77

IV. Ovo rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se po~ev od 24.02.2011. godine. Broj 01-07-34-2-80 16. marta/o`ujka 2011. godine Ministar Sarajevo Muhidin Ali}, s. r.
(Sl-277/11-F)

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. l0-1-02-1-288-1/05 od 11. 5. 2005. godine, ta~ke III Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br: 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva finansija - Federalnog ministarstva financija br. 06-14-259/08 - A.H od 16. 1. 2008.godine i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1 -104-1/07 od 5. 4. 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije, – ovla{tenja za pregovaranje. ^lan 6. ^lanovi i njihovi zamjenici iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`ni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 7. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Broj 10-1-27-63-346-3/11 14. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Mostar Amadeo Mandi}, s. r.
(Sl-261/11-F)

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI ^lan 1. U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge testiranja kontrolora zra~nog prometa FED CAD TEA testom sukladno zahtjevu ICAO za primjenu zahtjevanog standarda u pogledu znanja engleskog jezika Level 4 Proficiency Check, predvi|enog ICAO ANNEX-om 1, JAR FLC 1 i Doc. 9835 "Maunal on Implementation of ICAO Language Proficiency Requirements" za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenuju se: 1. VLADO JURI], predsjednik 2. MIRSAD HAD@IALI], ~lan 3. ARPAD SALAI, ~lan Za sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI]. ^lan 2. Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 3. Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan ~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o radu Komisije i prikupljanje saglasnost, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. ^lan 4. Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 30. 4. 2011. godine. ^lan 5. Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog Rje{enja su:

Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288 1/05 od 11. 5. 2005. godine, ta~ke III Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), na osnovu Mi{ljenja Federalnog ministarstva financija - Federalnog ministarstva finansija br. 06-14-259/08 - A.H od 16. 1. 2008.godine i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. 4. 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI ^lan 1 U Komisiju za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci usluge nadogradnje komunikacionog sistema za ATMS Mostar za potrebe Centra kontrole zra~nog prometa Mostar/ Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo, imenuju se: 1. ARPAD SALAI, predsjednik 2. PETAR OBRADOVI], ~lan 3. DAVOR [ARAVANJA, ~lan Za sekretara Komisije imenuje se: ANA CVITANOVI]. ^lan 2. Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 3. Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan ~lanom 45. Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. ^lan 4. Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 15. 4. 2011. godine.

Broj 13 – Strana 78

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

^lan 5. Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog Rje{enja su: – direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije, – ovla{tenja za pregovaranje. ^lan 6. ^lanovi i njihovi zamjenici iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`ni su potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 7. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Broj 10-1-27-63-381-3/11 16. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Mostar Amadeo Mandi}, s. r. Na osnovu ~lana 26. stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br.10-1-02-1-288-1/05 od 11. 5. 2005. godine, ta~ke III Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH" br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09) i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-4-1-104-1/07 od 5. 4. 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo donosi

^lan 5. Ovla{tenja Komisije za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. ovog Rje{enja su: – direktna korespondencija sa ponu|a~ima vezano za poja{njenja ponuda/zahtjeva sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjednika Komisije, – ovla{tenja za pregovaranje. ^lan 6. Predsjednik i ~lanovi Komisije iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`ni su potpisati Izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 7. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Broj 10-1-27-63-319-3/11 15. marta/o`ujka 2011. godine Direktor Mostar Amadeo Mandi}, s. r.
(Sl-267/11-F)

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 26, 27. stav 4. u vezi stava 2. i ~lana 29. stav 5. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. marta 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROCES PROVO\ENJA PREGOVARA^KOG POSTUPKA BEZ OBJAVLJIVANJA OBAVJE[TENJA O NABAVCI ^lan 1. Imenuje se Komisija za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci izvo|enja dodatnih gra|evinskih radova za instalaciju Sistema za precizno slijetanje (Instrument landing system - ILS) na Me|unarodnoj zra~noj Luci - aerodromu Mostar za potrebe CKZP Mostar, u sljede}em sastavu: 1. VLADO JURI], predsjednik Komisije 2. MIRELA IDRIZOVI], ~lan 3. ADISA D@ELILOVI], ~lan Za sekretara Komisije imenuje se ANA CVITANOVI]. ^lan 2. Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 3. Zadatak Komisije je da utvrdi plan rada Komisije, izradi metodologiju za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude/zahtjeve, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda/zahtjeva, ocijeni prispjele ponude/zahtjeve i sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora na na~in propisan ~lanom 45, Pravilnika o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju-Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnike sa sastanka Komisije, izvje{taj o radu Komisije i prikupljanje saglasnosti, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. ^lan 4. Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 31. 3. 2011.godine.

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADR@AJU ZAHTJEVA, POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE I USLOVIMA ZA ^LANOVE UPRAVE DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE ^lan 1. U Pravilniku o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uslovima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), ~lan 1. dopunjava se tako {to se iza rije~i "uprave" u drugom i tre}em redu, dodaje zarez i rije~i: "nadzornog odbora ili ~lana (dioni~ara)". ^lan 2. U ~lanu 3. dodaje se novi stav (3). koji glasi: "Dru{tvo za upravljanje du`no je Komisiju izvijestiti o svakoj promjeni dokumenata, ~injenica i podataka u odnosu na stanje u trenutku izdavanja dozvole za osnivanje dru{tva za upravljanje koje se odnose na promjenu statuta i drugih op}ih akata dru{tva za upravljanje i osnovnog kapitala dru{tva za upravljanje." ^lan 3. Podnaslov u Pravilniku o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uslovima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje, pod rednim brojem "III" dopunjava se na na~in da se iza rije~i "UPRAVE" dodaju zarez i rije~i: "NADZORNOG ODBORA ILI ^LANA (DIONI^ARA) DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE". ^lan 4. U ~lanu 4. stav (1) se dopunjava tako {to se iza rije~i "uprave" u prvom i drugom redu dodaju zarez i rije~i: "nadzornog odbora ili ~lana (dioni~ara)", a iza stava 2. dodaje se novi stav (3) i (4) koji glase: "(3)Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog ~lana, prila`e se dokumentacija kojom kandidat za ~lana nadzornog odbora dokazuje ispunjavanje uslova propisanih ~lanom 26. Zakona i ovim Pravilnikom.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 79

(4) Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1. ovog ~lana, prila`e se dokumentacija kojom kandidat, pravno ili fizi~ko lice, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje ispunjavanje uslova propisanih ~lanom 26. Zakona i ovim Pravilnikom". ^lan 5. U ~lanu 5. stav (2) mijenja se u stav (6), a dodaju se novi stavovi (2), (3), (4) i (5) koji glase: "(2)Pod dokumentacijom kojom kandidat za ~lana nadzornog odbora dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uslove za imenovanje podrazumijeva se: a) biografija sa detaljnim podacima o ste~enom obrazovanju i radnom iskustvu (trajanje obrazovanja, posebna znanja, specijalizacije, naziv pravnih subjekata u kojima je kandidat radio, period rada, opis poslova), b) kopija identifikacijskog dokumenta, c) dokaz o stru~noj spremi kandidata, a za strano lice ispravu i prijevod te isprave s ovjerom ovla{tenog prevodioca iz Federacije Bosne i Hercegovine, d) fotokopija radne knji`ice, a za strane dr`avljane odgovaraju}a isprava kojom se dokazuje radni sta` kod dosada{njih poslodavaca, prevedena i ovjerena od strane ovla{tenog prevodioca iz Federacije Bosne i Hercegovine, e) uvjerenje nadle`nog suda da nije potvr|ena optu`nica, a za strane dr`avljane uvjerenje nadle`nog organa zemlje ~iji je dr`avljanin, te ovjereni prijevod od strane ovla{tenog prevodioca iz Federacije Bosne i Hercegovine, f) izjava da nema smetnji po osnovu ~lana 26. Zakona, i g) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. (3) Pod dokumentacijom kojom kandidat, fizi~ko lice, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uslove podrazumijeva se: a) kopija identifikacijskog dokumenta, b) uvjerenje nadle`nog suda da nije potvr|ena optu`nica, a za strane dr`avljane uvjerenje nadle`nog organa zemlje ~iji je dr`avljanin, te ovjereni prijevod od strane ovla{tenog prevodioca iz Federacije Bosne i Hercegovine, c) izjava da nema smetnji po osnovu ~lana 26. Zakona, i d) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. (4) Pod dokumentacijom kojom kandidat, pravno lice, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uslove podrazumijeva se: a) izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovaraju}eg registra, za strana pravna lica, b) dokaz o porijeklu finansijskih sredstava koja slu`e za uplatu osnovnog kapitala u skladu sa propisima kojim je regulisana oblast spre~avanja pranja novca, c) podaci o povezanim licima sa pravnim licem koje se kandiduje za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje, d) finansijski i revizorski izvje{taji za prethodne tri godine, e) izjava da nema smetnji po osnovu ~lana 26. Zakona. f) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. ^lan 6. U ~lanu 6. stav (1) dopunjava se na na~in da se iza broja "5.", dodaju rije~i "stav 1., a iza ta~ke,,h)" dodaju zarez i rije~i "stav 2. ta~ka e) i stav 3. ta~ka b)". ^lan 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-554/11 Predsjednik 10. marta 2011. godine Komisije za vrijednosne papire Sarajevo Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan ]elam, s. r.

Na osnovi ~lanka 26., 27. stavak 4. u svezi stavka 2. i ~lanka 29. stavak 5. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. o`ujka 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O SADR@AJU ZAHTJEVA, POSTUPKU IZDAVANJA DOZVOLE I UVJETIMA ZA ^LANOVE UPRAVE DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE ^lanak 1. U Pravilniku o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uvjetima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09), ~lanak 1. dopunjava se tako {to se iza rije~i "uprave" u drugom i tre}em redu, dodaje zarez i rije~i: "nadzornog odbora ili ~lana (dioni~ara)". ^lanak 2. U ~lanku 3. dodaje se novi stavak (3). koji glasi: "Dru{tvo za upravljanje du`no je Komisiju izvijestiti o svakoj promjeni dokumenata, ~injenica i podataka u odnosu na stanje u trenutku izdavanja dozvole za osnivanje dru{tva za upravljanje koje se odnose na promjenu statuta i drugih op}ih akata dru{tva za upravljanje i temeljnog kapitala dru{tva za upravljanje." ^lanak 3. Podnaslov u Pravilniku o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uvjetima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje, pod rednim brojem "III" dopunjava se na na~in da se iza rije~i "UPRAVE" dodaju zarez i rije~i:,"NADZORNOG ODBORA ILI ^LANA (DIONI^ARA) DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE". ^lanak 4. U ~lanku 4. stavak (1) se dopunjava tako {to se iza rije~i "uprave" u prvom i drugom redu dodaju zarez i rije~i: "nadzornog odbora ili ~lana (dioni~ara)", a iza stavka 2. dodaje se novi stavak (3) i (4) koji glase: "(3)Uz zahtjev za dobijanje suglasnosti iz stavka 1. ovog ~lanka, prila`e se dokumentacija kojom kandidat za ~lana nadzornog odbora dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih ~lankom 26. Zakona i ovim Pravilnikom. (4) Uz zahtjev za dobijanje suglasnosti iz stavka 1. ovog ~lanka, prila`e se dokumentacija kojom kandidat, pravna ili fizi~ka osoba, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje ispunjavanje uvjeta propisanih ~lankom 26. Zakona i ovim Pravilnikom". ^lanak 5. U ~lanku 5. stavak (2) mijenja se u stavak (6), a dodaju se novi st. (2), (3), (4) i (5) koji glase: "(2)Pod dokumentacijom kojom kandidat za ~lana nadzornog odbora dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uvjete za imenovanje podrazumijeva se: a) `ivotopis sa detaljnim podacima o ste~enom obrazovanju i radnom iskustvu (trajanje obrazovanja, posebna znanja, specijalizacije, naziv pravnih subjekata u kojima je kandidat radio, razdoblje rada, opis poslova), b) kopija identifikacijskog dokumenta, c) dokaz o stru~noj spremi kandidata, a za stranu osobu ispravu i prijevod te isprave s ovjerom ovla{tenog prevoditelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, d) preslik radne knji`ice, a za strane dr`avljane odgovaraju}a isprava kojom se dokazuje radni sta` kod dosada{njih poslodavaca, prevedena i ovjerena od strane

Broj 13 – Strana 80

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

ovla{tenog prevoditelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, e) uvjerenje nadle`nog suda da nije potvr|ena optu`nica, a za strane dr`avljane uvjerenje nadle`nog organa zemlje ~iji je dr`avljanin, te ovjereni prijevod od strane ovla{tenog prevoditelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, f) izjava da nema smetnji po osnovi ~lanka 26. Zakona, i g) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. (3) Pod dokumentacijom kojom kandidat, fizi~ka osoba, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uvjete podrazumijeva se: a) kopija identifikacijskog dokumenta, b) uvjerenje nadle`nog suda da nije potvr|ena optu`nica, a za strane dr`avljane uvjerenje nadle`nog organa zemlje ~iji je dr`avljanin, te ovjereni prijevod od strane ovla{tenog prevoditelja iz Federacije Bosne i Hercegovine, c) izjava da nema smetnji po osnovu ~lanka 26. Zakona, i d) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. (4) Pod dokumentacijom kojom kandidat, pravna osoba, za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje dokazuje da ispunjava uvjete podrazumijeva se: a) izvod iz sudskog registra, odnosno drugog odgovaraju}eg registra, za strane pravne osobe, b) dokaz o podrijetlu financijskih sredstava koja slu`e za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima kojima je regulirana oblast sprje~avanja pranja novca, c) podaci o povezanim osobama sa pravnom osobom koja se kandidira za ~lana ili dioni~ara dru{tva za upravljanje, d) financijska i revizorska izvje{}a za prethodne tri godine, e) izjava da nema smetnji po osnovi ~lanka 26. Zakona, f) dokaz o uplati naknade za rje{avanje zahtjeva. ^lanak 6. U ~lanku 6. stavak (1) dopunjava se na na~in da se iza broja: "5.", dodaju rije~i: "stavak 1.", a iza to~ke,,h)" dodaju zarez i rije~i: "stavak 2. to~ka e) i stavak 3. to~ka b)". ^lanak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 01-02-554/11 Komisije za vrijednosne papire 10. o`ujka 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, v. r. Na osnovu ~lana 22. stav 5., ~lana 23. stav 3., ~lana 30. stav 2. i ~lana 45. stav 4. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. marta 2011. godine, donijela je

^lan 2. ^lan 12. postaje ~lan 13. i tako redom, zaklju~no sa ~lanom 20. koji postaje ~lan 21. Pravilnika. ^lan 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 01-02-553/11 Komisije za vrijednosne papire 10. marta 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

Na temelju ~lanka 22. stavak 5., ~lanka 23. stavak 3., ~lanka 30. stavak 2. i ~lanka 45. stavak 4. Zakona o investicijskim fondovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. o`ujka 2011. godine, donijela je

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA POSLOVANJA DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE ^lanak 1. U Pravilniku o uvjetima poslovanja dru{tva za upravljanje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09, 7/10), iza ~lanka 11. dodaje se novi ~lanak 12. koji glasi: (1) "Dru{tvo za upravljanje je du`no kontinuirano ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom vezano za oblik i iznos temeljnog kapitala, organizaciju, kadrovsku i tehni~ku osposobljenost i opremljenost. (2) Dru{tvo za upravljanje du`no je izvje{tavati Komisiju o promjeni uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, u odnosu na stanje u trenutku kada je dru{tvu izdata dozvola za osnivanje i upravljanje fondom." ^lanak 2. ^lanak 12. postaje ~lanak 13. i tako redom, zaklju~no sa ~lankom 20. koji postaje ~lanak 21. Pravilnika. ^lanak 3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 01-02-553/11 Komisije za vrijednosne papire 10. o`ujka 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, v. r. Na osnovu ~lana 19. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lana 251. stav 2. ta~ka b) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. marta 2011. godine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O USLOVIMA POSLOVANJA DRU[TVA ZA UPRAVLJANJE ^lan 1. U Pravilniku o uslovima poslovanja dru{tva za upravljanje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 18/09, 7/10), iza ~lana 11. dodaje se novi ~lan 12. koji glasi: (1) "Dru{tvo za upravljanje je du`no kontinuirano ispunjavati uslove propisane ovim Pravilnikom vezano za oblik i iznos osnovnog kapitala, organizaciju, kadrovsku i tehni~ku osposobljenost i opremljenost. (2) Dru{tvo za upravljanje du`no je izvje{tavati Komisiju o promjeni uslova propisanih ovim Pravilnikom, u odnosu na stanje u trenutku kada je dru{tvu izdata dozvola za osnivanje i upravljanje fondom."

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ^lan 1. U Odluci o tarifi naknada ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/10, 26/10, 73/10), u Tarifnom broju 24. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Za zahtjev za promjenu ~lana nadzornog odbora ili ~lana/dioni~ara dru{tva za upravljanje fondovima (ZIF), naknada iznosi 30 bodova." ^lan 2. Mijenja sa Tarifni broj 39., tako da glasi: "(1)Naknada za obavljanje nadzora nad radom zatvorenog investicijskog fonda (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi 0,1% od

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 81

prosje~ne godi{nje neto vrijednosti imovine zatvorenog fonda kojim dru{tvo upravlja, a za otvorene investicijske fondove 0,07% od prosje~ne godi{nje neto vrijednosti imovine otvorenog fonda kojim dru{tvo upravlja. (2) Naknada za obavljanje nadzora nad radom dru{tva za upravljanje fondovima (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi: 0,5% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu do 500.000,00 KM, 1% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 500.000,00 KM do 1.000.000,00 KM, 2% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 1.000.000,00 KM do 1.500.000,00 KM, 2,5% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 1.500.000,00 KM do 2.000.000,00 KM, 3% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 2.000.000,00 KM. (3) Naknada iz stava 1. ovog Tarifnog broja predstavlja tro{kove fonda, a naknada iz stava 2. predstavlja tro{kove dru{tva i pla}a je dru{tvo za upravljanje. (4) Naknade iz stava 1. i 2. ovog Tarifnog broja pla}aju se mjese~no do desetog dana u mjesecu, uz dostavljanje obra~una naknade." ^lan 3. Ova odluka primjenjuje se za obra~un naknade po Tarifnom broju 39. po~ev od 01. 03. 2011. godine. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Broj 01-02-552/11 Komisije za vrijednosne papire 10. marta 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

1% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 500.000,00 KM do 1.000.000,00 KM, 2% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 1.000.000,00 KM do 1.500.000,00 KM, 2,5% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 1.500.000,00 KM do 2.000.000,00 KM, 3% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu vi{e od 2.000.000,00 KM. (3) Naknada iz stavka 1. ovog Tarifnog broja predstavlja tro{kove fonda, a naknada iz stavka 2. predstavlja tro{kove dru{tva i pla}a je dru{tvo za upravljanje. (4) Naknade iz stavka 1. i 2. ovog Tarifnog broja pla}aju se mjese~no do desetog dana u mjesecu, uz dostavljanje obra~una naknade." ^lanak 3. Ova odluka primjenjuje se za obra~un naknade po Tarifnom broju 39. po~ev od 01. 03. 2011. godine. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-02-552/11 10. o`ujka 2011. godine Sarajevo Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine Mr. Hasan ]elam, v. r.

JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" KQU^
Na osnovu ~lana 15. Pravila JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~ te prijedloga-rang liste Komisije za izbor kandidata na mjesto direktora i ~lanova upravnih i nadzornih odbora JU i JP kojima je op}ina Klju~ osniva~ od 23.12.2010. godine broj 05-49-2245-2/10, Upravni odbor je, na XXXVI (trideset{estoj) redovnoj sjednici odr`anoj 29. decembra 2010. godine, donio

Na temelju ~lanka 19. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lanka 251. stavak 2. to~ka b) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 306. sjednici odr`anoj 10. o`ujka 2011. godine, donosi

ODLUKU
O IMENOVANJU DIREKTORA JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" KLJU^ ^lan 1. HAJRUDIN HASANBEGOVI] iz Klju~a, imenuje se za direktora JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~ po~ev od 29.12.2010. godine. ^lan 2. Mandat direktora traje ~etiri godine. ^lan 3. Direktor vodi poslovanje i zastupa JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~ u okviru upisane djelatnosti - neograni~eno u unutra{njem i spoljnotrgovinskom poslovanju. ^lan 4. Sa imenovanim direktorom }e se zaklju~iti menad`erski ugovor u kojem }e se pobli`e regulisati me|usobna prava i obaveze iz radnog odnosa.

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ^lanak 1. U Odluci o tarifi naknada ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/10, 26/10, 73/10), u Tarifnom broju 24. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Za zahtjev za promjenu ~lana nadzornog odbora iii ~lana/dioni~ara dru{tva za upravljanje fondovima (ZIF), naknada iznosi 30 bodova." ^lanak 2. Mijenja sa Tarifni broj 39., tako da glasi: "(1)Naknada za obavljanje nadzora nad radom zatvorenog investicijskog fonda (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi 0,1% od prosje~ne godi{nje neto vrijednosti imovine zatvorenog fonda kojim dru{tvo upravlja, a za otvorene investicijske fondove 0,07% od prosje~ne godi{nje neto vrijednosti imovine otvorenog fonda kojim dru{tvo upravlja. (2) Naknada za obavljanje nadzora nad radom dru{tva za upravljanje fondovima (ZKVP, ZTVP, ZIF) iznosi: 0,5% od ostvarene upravlja~ke provizije dru{tva na godi{njem nivou, ako je ostvarena provizija u iznosu do 500.000,00 KM,

Broj 13 – Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

^lan 5. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i predstavlja osnov za upis promjene ovla{tene osobe za zastupanje dru{tva u sudskom registru. Predsjednik Upravnog odbora Amir Medi}, s. r.
(Sl-284/11-F)

VII. Za rad Komisije ~lanovima Komisije, zapisni~aru pripada odgovaraju}a nov~ana naknada. O visini }e se odlu~iti sa strane rukovodioca Zavoda posebnim rje{enjem. Broj 01-14-864/11 17. marta/o`ujka 2011. godine Biha}
(Sl-282/11-F)

Direktor Krki} Muhamed, s. r.

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BIHA]
Na osnovu ~l. 123 st. 7 Zakona o izvr{enju krivi~nih sankcija FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 44/98 i 42/99) u skladu sa ~l. 7. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06 i 70/06), direktor Kazneno-popravnog Zavoda poluotvorenog tipa Biha} donosi

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 7/10) i ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 1. sjednici odr`anoj 4. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA NABAVKE ROBA, USLUGA I RADOVA, ZAVODA ZA 2011. GODINU I. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka nabavki roba, usluga i radova za potrebe Zavoda za 2011. godinu u sastavu: l. PETKOVI] SLOBODAN, predsjednik, 2. KADI] EDHEM, ~lan, 3. OMERDI] JASMINKA, ~lan, 4. MIHI] BROZANA, zapisni~ar. Zamjenici predsjednika i ~lanova Komisije: l. MULABDI] HASAN, zamjenik predsjednika, 2. [U[I] EMIN, zamjenik ~lana, 3. BA[ANOVI] FADIL, zamjenik ~lana, 4. [U[I] ADMIR, zamjenik zapisni~ara. II. Komisija je du`na u svom radu pridr`avati se odredbi Zakona o javnim nabavkama BiH, podzakonskih propisa za provo|enje Zakona, pravilnika o javnim nabavkama Federalnog ministarstva pravde va`e}eg za sve organe pod ingerencijom Ministarstva pravde. III. Komisija je du`na sukladno ~l. 46. Zakona o javnim nabavkama BiH da pripremi plan rada, izradi metedologiju za ocjenu ponuda, obavi pregovore, otvori prispjele ponude, sa~ini zapisnik o otvaranju ponuda, da ocjenu prispjelih ponuda, sa~ini izvje{taj o radu, da preporuku za dodjelu ugovora, pripremi nacrte ugovora za dodjelu ugovora sukladno zakonu i podzakonskim propisima. IV. Mandat Komisije traje od dana objave ovog rje{enja do okon~anja svih poslova u vezi javih nabavki za 2011. godinu Zavoda. V. Ovla{tenja Komisje obuhvataju: direktnu korespondenciju sa ponu|a~ima, ovjeru dokumenata od strane predsjednika Komisije, ovla{tenja za pregovaranje, anga`iranje prema potrebi stru~ne osobe za rad u Komisiji bez prava odlu~ivanja, kao i sva prava obaveze Komisije utvr|ena Zakonom i podzakonskim propisma iz oblasti javnih nabavki BiH. VI. ^lanovi Komisije su du`ni prije po~etka rada, a po konstituiranju Komisije potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e i podatke za{ti}ene kao poslovnu tajnu do kojih do|u tokom procedura nabavke.

RJE[ENJE
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA SREDNJE MUZI^KE [KOLE ZENICA I. U [kolski odbor Srednje muzi~ke {kole Zenica, na period do isteka mandata [kolskom odboru, imenuje se: KOKI] SENKA, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-6/84/11 4. marta/o`ujka 2011. godine Zenica Premijer Fikret Plevljak, s. r.

Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 7/10) a u skladu sa ~lanom 26. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH"', broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko - dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 1. sjednici odr`anoj 4. marta 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA SREDNJE MUZI^KE [KOLE ZENICA I. Razrje{ava se ~lanstva u [kolskom odboru Srednje muzi~ke {kole Zenica: TASLAMAN ISMET, ~lan - iz reda roditelja, na li~ni zahtjev. II. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-6185/11 4. marta/o`ujka 2011. godine Zenica
(Sl-256/11-F)

Premijer Fikret Plevljak, s. r.

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 83

OP[TINA ZENICA
Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 36. i 117. Statuta op}ine Zenica ("Slu`bene novine op}ine Zenica", broj 4/08), na~elnik Op}ine Zenica donosi

3. KASIM ALI], dipl. pravnik. Imenovani ~lanovi Nadzornog odbora izabrat }e predsjednika izme|u sebe. II. Mandat izabranih ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri godine. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama op}ine Zenica". Broj 02-27-5496/11 10. marta/o`ujka 2011. godine Na~elnik Op}ine Zenica Husein Smajlovi}, s. r.
(Sl-257/11-F)

RJE[ENJE
O IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA JP "ZENICATRANS - PREVOZ PUTNIKA" DD ZENICA I. U Nadzorni odbor Javnog preduze}a "Zenicatrans - prevoz putnika" d.d. Zenica imenuju se: 1. KASIM SPAHI], prof. orjentalistike, 2. JOSIP [AIN, dipl. ma{inski ing.

Broj 13 – Strana 84

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 263 Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Odlukom o privremenom finansirawu Federacije BiH za razdobqe januar - mart 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta (srpski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Odlukom o privremenom finansiranju Federacije BiH za razdoblje januar-mart 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i sporta (bosanski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Odlukom o privremenom financiranju Federacije BiH za razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. godine Federalnom ministarstvu kulture i {porta (hrvatski jezik) 264 Odluka o usvajawu Programa utro{ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Odlukom o privremenom finansirawu Federacije Bosne i Hercegovine za razdobqe januar - mart 2011. godine Federalnom ministarstvu obrazovawa i nauke (srpski jezik) Odluka o usvajanju Programa utro{ka sredstava s kriterijima raspodjele sredstava teku}ih transfera utvr|enih Odlukom o privremenom financiranju Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje sije~anj - o`ujak 2011. godine Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti (hrvatski jezik) 265 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija ceste R464, dionica BP "BRANIKOM" Donja Mahala benzinska pumpa "Tolisa" u Op}ini Ora{je iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 266 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija ceste R 445 Hrenovica-Gora`de iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 267 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija lok. puta od Donjeg Kaknja do Podborja, dionica Kond`ilo-Dom L=5382 m iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 268 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija lok. puta Kakanj-Tr{}e, dionica Zgo{}a-Tr{}e L=4126 m iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 269 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Izgradnja mosta na rijeci Fojnici u op}ini Visoko (lokalitet Prijeko) iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 270 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Lokalna cesta selo Jablanica, put Zelenik iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 271 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Lok. cesta Kalo{evi}i iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 272 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija gradskih ulica Maglaja-druga i jedanaesta ulica iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 273 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija putnih pravaca u op}ini Olovo iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu 274 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Izgradnja ju`ne obilaznice Mostara iz programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu 275 Odluka o prijenosu okon~anog projekta Zavr{etak rekonstrukcije lok. ceste L.13 za Podvele`je iz Programa

276 1

277

3 278 5

279

280 8 281 9 282 11 283 11 284 11

285

12 286

12

12 287

13

13

288

13 14

289

290

investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija lok. cesta na podru~ju op}ine Prozor-Rama iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Pro{irenje saobra}ajnice kod Kamene }uprije, te pro{irenje tunela Kamena }uprija-Bora~ko jezero i pro{irenje puta prema D`aji}ima u op}ini Konjic iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija postoje}ih lokalnih saobra}ajnica u op}ini Konjic iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija lok. puta, ul. Slavka Grebenarevi}a i ul. Red`e [kangi}a iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija ul. Alije [irbegovi}a iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija puteva u krugu Klini~kog centra u Sarajevu iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R 471 Lukavac-Banovi}i, dionica Babice-Murga iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija kolovoza reg. puta R461 Srebrenik-Bukva iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija kolovoza regionalnog puta R456 Sapna-Godu{ iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Modernizacija lokalnih puteva na podru~ju op}ine Kalesija i to: dionica od M4 kroz centar Toj{i}a L=640 m, dionica od M4 kroz Hidane do Kikaca L=1100 m i dionica od M4 do Sahbaza u MZ Kalesija Gornja L=500 m iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija-asfaltiranje lokalnih puteva na podru~ju op}ine Doboj-Istok i to: lok. put "Bus" (kod zelene pijace) Klokotnica, lok. put za Novo greblje Klokotnica, lok. put cesta-Katuni{}a Lukavica Rijeka, lok. put za Novu d`amiju Lukavica Rijeka, lok. put "Bo{njaci" Brijesnica Mala iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija lokalnih puteva u Srednjoj [pionici iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija ceste u MZ Seona-zaseoci Kalempe~e, Mrahorovi}i i Rijeka iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija regionalnog puta [ibo{nica-Stara Majevica iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija i modernizacija lok. puteva u op}ini Teo~ak i to: MZ Bilali}i-Uzanovi}i L=300 m, MZ Stari Teo~ak-T. Brdo

14

14

15

15

15

16

16

16

16

17

17

17

18

18

18

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 85
40 40 40 40 41 41 41 41 42 42 42 42 43 43 43 43 44 44 44 44 45 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 47 48 48 48 48 49 49 49 49 50 50 50 51 51 51 52 53 54

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301 302

303 304

305

L=600 m, MZ Husejnovi}i L=1050 m, MZ Jasikovac L=250 m, MZ Centar L=130 m iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Modernizacija lokalnih puteva u MZ Toj{i}i i Jaji}i iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2007. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija puta ]u}in Zid-Crvarevac iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija puta ul. Huji}a mahala, Bosanski Petrovac iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Sanacija puta Kami~ak u op}ini Klju~ iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Izgradnja podhodnika u Zavidovi}ima iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija dionice regionalne ceste R 468 Olovo-Sokolac iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta selo Trep~e, sanacija puta Hasanba{i}-Treba~ko brdo iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Izgradnja pje{a~ke staze na dionici regionalne ceste R466 ^ati}i-Bjelavi}i iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Izgradnja, obnova i oja~anje kolovoza dionice regionalne ceste R444 Breza-Vrankamen iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o prijenosu okon~anog projekta Rekonstrukcija lok. ceste Seoce - V. Trnovci iz Programa investiranja sredstava napla}enih izdvajanjem GSM licence za 2008. i dijela sredstava za 2009. godinu Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine Odluka o davawu saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Odluka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Odluka o davanju suglasnosti na Program rada i Financijski plan za 2011. godinu Fonda za za{titu okoli{a Federacije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o izmjeni Ugovora o uskla|ivanju osniva~kog akta JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo Odluka o prihvatawu Izvje{taja Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (srpski jezik) Odluka o prihvatanju Izvje{taja Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (bosanski jezik) Odluka o prihvatanju Izvje{}a Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2010. godinu (hrvatski jezik) Odluka o prihvatawu programa rada i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osigurawa i reosigurawa Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (srpski jezik) Odluka o prihvatanju programa rada i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) Odluka o prihvatanju programa rada i programa djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik)

19

19

19

20

20

20

21

21

21

22

22 22 23 23 23 38 38 38 38

39 39 39

306 Rje{enje o razrje{enju direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 307 Rje{enje o privremenom imenovanju direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine 308 Rje{enje o imenovanju Komisije za uvjetni otpust osu|enih osoba koje kaznu zatvora izdr`avaju u ustanovama za izvr{enje kazne zatvora u Federaciji BiH 309 Rje{ewe o izmjeni Rje{ewa o postavqewu komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite (srpski jezik) Rje{enje o izmjeni Rje{enja o postavljenju komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite (bosanski jezik) Rje{enje o izmjeni Rje{enja o postavljenju zapovjednika, na~elnika i ~lanova Federalnog sto`era civilne za{tite (hrvatski jezik) 310 Rje{enje broj 03/05-31-153-8/11 311 Rje{enje broj 03/05-31-153-9/11 312 Rje{enje broj 03/05-31-64/11 313 Rje{enje broj 03/05-31-64-1/11 314 Rje{enje broj 03/05-31-64-2/11 315 Rje{enje broj 03/05-31-64-3/11 316 Rje{enje broj 03/05-31-64-4/11 317 Rje{enje broj 03/05-31-64-5/11 318 Rje{enje broj 03/05-31-64-6/11 319 Rje{enje broj 03/05-31-64-7/11 320 Rje{enje broj 03/05-31-64-8/11 321 Rje{enje broj 03/05-31-64-9/11 322 Rje{enje broj 03/05-31-64-10/11 323 Rje{enje broj 03/05-31-64-11/11 324 Rje{enje broj 03/05-31-64-12/11 325 Rje{enje broj 03/05-31-64-13/11 326 Rje{enje broj 03/05-31-64-14/11 327 Rje{enje broj 03/05-31-64-15/11 328 Rje{enje broj 03/05-31-144-2/11 329 Rje{enje broj 03/05-31-144-3/11 330 Rje{enje broj 03/05-31-144-4/11 331 Rje{enje broj 03/05-31-144-5/11 332 Rje{enje broj 03/05-31-144-6/11 333 Rje{enje broj 03/05-31-144-7/11 334 Rje{enje broj 03/05-31-144-8/11 335 Rje{enje broj 03/05-31-144-9/11 336 Rje{enje broj 03/05-31-153/11 337 Rje{enje broj 03/05-31-153-1/11 338 Rje{enje broj 03/05-31-153-2/11 339 Rje{enje broj 03/05-31-153-3/11 340 Rje{enje broj 03/05-31-153-4/11 341 Rje{enje broj 03/05-31-153-5/11 342 Rje{enje broj 03/05-31-153-6/11 343 Rje{enje broj 03/05-31-153-7/11 344 Rje{enje broj 03/05-31-1353-1/10 345 Rje{enje broj 03/05-31-1353/10 346 Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje postupka izbora kandidata za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine 347 Zaklju~ak broj 03/05-31-144-1/11 348 Zaklju~ak broj 03/05-31-144-10/11 FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 349 Rje{enje o formiranju Komisije 350 Pravilnik o kriterijumima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (srpski jezik) Pravilnik o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (bosanski jezik) Pravilnik o kriterijima za raspodjelu dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije Bosne i Hercegovine (hrvatski jezik) FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE 351 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvr|ivawu op{tih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se

Broj 13 – Strana 86

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

provoditi vaspitna preporuka izre~ena maloqetniku (srpski jezik) 56 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvr|ivanju Op}ih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se provoditi odgojna preporuka izre~ena maloljetniku (bosanski jezik) 56 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o utvr|ivanju op}ih kriterija za izbor odgovaraju}ih preduze}a, organizacija i ustanova u javnom i dru{tvenom sektoru u kojima }e se provoditi odgojna preporuka izre~ena malodobniku (hrvatski jezik) 56 352 Saop{tewe o prosje~nim potrebama lica koje zahtijeva izdr`avawe s obzirom na tro{kove `ivota (srpski jezik) 56 Saop}enje o prosje~nim potrebama osobe koja zahtijeva izdr`avanje s obzirom na tro{kove `ivota (bosanski jezik) 57 Saop}enje o prosje~nim potrebama osobe koja zahtijeva uzdr`avanje s obzirom na tro{kove `ivota (hrvatski jezik) 57 FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE 353 Pravilnik o polagawu ispita za samostalno rukovawe eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (srpski jezik) 57 Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (bosanski jezik) 64 Pravilnik o polaganju ispita za samostalno rukovanje eksplozivnim sredstvima u oblasti rudarstva (hrvatski jezik) 70 FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I KOMUNIKACIJA 354 Rje{enje o utvr|ivanju visine naknade za polaganje ispita za upravlja~a ~amca 76 FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 355 Rje{enje o imenovanju Stru~ne komisije 76 FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[WIH/UNUTARWIH POSLOVA 356 Rje{enje o izmjeni i dopuni Rje{enja o imenovanju predsjednika i ~lanova Ureda za pritu`be javnosti u Federalnom ministarstvu unutra{njih poslova-Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova 76 FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 77

Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 77 Rje{enje o imenovanju Komisije za proces provo|enja pregovara~kog postupka bez objavljivanja obavje{tenja o nabavci 78 KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uslovima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje (bosanski jezik) 78 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o sadr`aju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uvjetima za ~lanove uprave dru{tva za upravljanje (hrvatski jezik) 79 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uslovima poslovanja dru{tva za upravljanje (bosanski jezik) 80 Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o uvjetima poslovanja dru{tva za upravljanje (hrvatski jezik) 80 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (bosanski jezik) 80 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (hrvatski jezik) 81 JU "OP]INSKI FOND ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI I INFRASTRUKTURU" KQU^ Odluka o imenovanju direktora JU "Op}inski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu" Klju~ 81 KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD POLUOTVORENOG TIPA BIHA] Rje{enje o imenovanju Komisije za nabavke roba, usluga i radova, Zavoda za 2011. godinu 82 VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lana [kolskog odbora Srednje muzi~ke {kole Zenica 82 Rje{enje o razrje{enju ~lana [kolskog odbora Srednje muzi~ke {kole Zenica 82 OP[TINA ZENICA Rje{enje o imenovanju Nadzornog odbora JP "Zenicatrans prevoz putnika" dd Zenica 83

Srijeda, 23.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 13 – Strana 87

Broj 13 – Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.3.2011.

Izdava~: Javno preduze}e Novinsko-izdava~ka organizacija Slu`beni list BiH - Sarajevo, ulica Xemala Bijedi}a 39/III - Po{tanski fah 3 Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kaqi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavawa poreske fakture. Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 13

Srijeda, 23. 3. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE
MOJA BANKA DD SARAJEVO INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA KOJA IMAJU TRANSAKCIJSKI RA^UN KOD MOJA BANKA DD SARAJEVO ZA 31. 01. 2011. GODINE RED. NAZIV BR. 1. ABC NET DOO SARAJEVO 2. ABM DOO CAZIN 3. AD BHCOMMERC DOO KAKANJ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. AD GROUP DOO SARAJEVO ADNA STR ZENICA ADO STR VL MEMI] ADMIR ADRI MINI MARKET ADVOKAT COROVIC BOJAN AGENCIJA LIFE CODE AGENCIJA REDARSTVENIK DOO AGROKOMERC DD PODRU@NICA SARAJEVO AJLA STR VL PEKI] SAMIR AJLEN TRANS DOO KISELJAK ALEX DOO ALGA DOO BREZA ALMEDINA STR VL. MULAOSMANOVIC S. AMBID DOO SARAJEVO AMIX DOO PUT FAMOSA 38 ARGO DOO SRBAC ARIT DOO SARAJEVO AROMA 3 S.T.R ART E DOO PJ ARIT E TRAVEL ART ZONE DOO SARAJEVO AS JASMIN A.S.T. DOO CAZIN AUTO KUCA TALI] DOO ZENICA AUTOMOTIVE DOO KISELJAK AUTOSERVIS SALKO VL RAMI] ADEMIR VELIKA KLADU[A AUTOUNION DOO SJEDI[TE SARAJEVO CAZIN KAKANJ ILID@A ZENICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK SARAJEVO BREZA ILID@A HRASNICA ILID@A SRBAC ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A BREZA CAZIN ZENICA KISELJAK V. KLADU[A SARAJEVO ADRESA MEHMEDA SPAHE 24 DONJA KOPRIVNA BB OSMANA EF. MERDANO- VI]A BB ISMETA A [ERBE 30 OBALNI BULEVAR 28 OMERA KOVA^A 28 OLIMPIJSKA 52 ZELENIH BERETKI 38 KRALJA ZVONIMIRA BB KRALJA ZVONIMIRA 19A STUPSKA BB FERDE HAUPTMANA BB SOLAKOVICI BB MERHEMI]A TRG BB POTKRAJ BB HALID BEGA HRASNICE 24 TRG BRANILACA HRASNICE BB PUT FAMOSA 38 MOME VIDOVI]A BB PUT FAMOSA BROJ 36 HRASNICA GRBAVI^KA C-4 ADILA GREBE BROJ 1A AZI]I 12 BOSANSKA BB NURIJE POZDERCA 59 PEHARE 78 SARAJEVSKI PUT BB UL. M. MILJKOVI]A KULJINOG 4 MARKA MARULI]A 5 TRANSAKCIJSKI 15 i RA^UN 137-040-60008640-29 137-490-60012614-07 137-042-60013141-08 137-004-60010220-41 137-045-50202619-75 137-042-50201880-14 137-042-50202076-08 137-040-50203055-79 137-550-60015696-43 137-500-60008956-15 137-042-60013747-33 137-042-50202781-27 137-510-60013800-28 137-040-50202067-36 137-042-60010006-04 137-510-60013410-34 137-042-60009323-16 137-510-60010555-63 137-042-60009567-60 137-042-60009698-55 137-042-50202153-68 137-470-60023162-92 137-042-60009675-27 137-042-60009322-19 137-590-60009573-12 137-045-60011850-48 137-520-60020646-49 137-570-60024651-37 137-042-50200054-60 X X X X X X X X X 30 i >=90 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Broj 13 - Strana 2
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. BAER DOO MOSTAR BAJPROM DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR ZENICA SARAJEVO MOSTAR VOGO[]A ZENICA ILID@A ZENICA SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO ZENICA LJUBU[KI BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO TUZLA BREZA SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO CAZIN [AMAC SARAJEVO SARAJEVO TUZLA TUZLA ZENICA NEVESINJE ZENICA V. KLADU[A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO STJEPANA RADI]A 27 BULEVAR KULINA BANA BB GRBAVI^KA BB JASENICE BB BARICE 1 CRKVICE 17 VLAKOVO BB GORA@DANSKA 126 BUTMIRSKA CESTA 1 IGMANSKA BROJ 4 ZMAJA OD BOSNE 4 AZIZE [A]IRBEGOVI] 124 STJEPANA RADI]A 4 A. STEPINCA BB KRAJI[KIH BRIGADA 17 KRAJI[KIH BRIGADA 17 TRG HEROJA 32 GOSTE LAZAREVICA 88 RUDARSKA BB IGMANSKOG BATALJONA BB MALTA 13 BUDOZELJE BB BOLNI^KA 4 PODLUGOVI BB SALKE LAGUMD@IJE 6 TALIREVI]A 1 l/A STIJENA 71 NJEGO[EVA 19 BRUSULJE BR 31 KRANJ^EVI]A TC PASA@ B TURALIBEGOVA BB MAR[ALA TITA BROJ 22 MILO[A OBILI]A BB ARMIJE BIH 4 15. APRIL BB TRG SOLIDARNOSTI BB TRG 22 APRILA BR 98 ZMAJA OD BOSNE 50 HUMAC BB LJUBU[KI ZAIMA [ARCA 22 BUNA BB HISETA 6 137-500-60009296-62 137-045-50202851-58 137-042-50202741-50 137-500-60009368-40 137-042-60016358-57 137-045-60009900-78 137-042-60014467-07 137-480-60010201-73 137-040-50202981-10 137-042-60010419-26 137-040-60009984-71 137-042-50201200-17 137-045-60009965-77 137-550-60014356-86 137-560-60015701-23 137-560-60023443-77 137-042-50201635-70 137-580-60014375-14 137-042-60010036-11 137-042-50202267-17 137-042-50202403-94 137-510-60011073-61 137-042-60009411-43 137-040-50200974-17 137-042-50200519-23 137-040-50200103-11 137-490-60013614-14 137-560-60019795-60 137-042-50200886-86 137-042-50202307-91 137-580-60015307-31 137-580-60015839-84 137-045-50203104-75 137-500-60017879-18 137-045-60012093-95 137-570-60019496-79 137-540-60014370-49 137-510-60011460-64 137-042-50202491-24 137-550-60013659-43 137-040-60009870-25 137-500-60009745-73 137-500-60009745-73

Srijeda, 23. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BARUNICA SUR FAST FOOD BATAN IMB DOO MOSTAR BE EN DOO SARAJEVO BEG PROMETNO USLU@NO DRU[TVO BEN BAU DOO SARAJEVO BENJA STR VL SPAHI] SENAD BERINEX DOO SARAJEVO BES COMPANY DOO SARAJEVO BH MEGA TEAM DOO SARAJEVO BIROSTROJ COMPUTERS OEM DOO ZENICA, DRU[TVO ZA PROMET, PROIZVODNJU I USLUGE BOKSA SZTR VL. BOKSI] MIRKO BONI TRADE DOO BANJA LUKA BONI TREND DOO BONO COMMERC DOO BOSNASPED DOO BOSNASTIL DOO BREZA BRACAN SUR BUFET BRACO STR BRAHE DOO BRALEX DOO BREZA DOM DOO BSR GIPO DOO BUCO DOO BUDO S DOO BUKVA KOMERCE DOO BULFEX DOO BURENCE CAFFE BAR BUTIK EKSKLUZIV T.R. VL. SUCUR BUTIK TIME OUT T.R.VL SALETOVI] C B CONSULTING COM DOO CABLING DOO CAFFE BAR BORDEAUX CAFFE BAR 10 VL LATIC ^ARDAK SUR FAST FOOD VL BASIC M CASEX DOO CENING DOO CENTRA COMMERCE DOO CEVABDZINICA VL. UZUNOVI] ESAD COMPANY PERIC DOO CONFIDENTAL PROVIDER DRU[TVO ZA USLUGE I TRGOVINU DOO SARAJEVO COVIC DOO CREATIVA DOO KSC ILID@A CRNI BOR DOO ]UPA STR VL TALIC DRAGICA CUPRO COMERC DOO D G DOO PRIJEDOR DADO MARKET STR VL. MEMOVI] ADES

73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

MOSTAR ILID@A BOS. KRUPA BANJA LUKA SARAJEVO PRIJEDOR VOGO[]A

KNEZA VISESLAVA 77 MALA ALEJA 67 PISTALINE 216 IVE LOLE RIBARA 4 KOLODVORSKA 12 ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB STARA CESTA JEZERA 32

137-500-60013055-37 137-510-60011380-13 137-490-60014347-46 137-560-60016865-23 137-042-50200125-41 137-560-60017012-67 137-470-60021819-47

X X X X X X X

Srijeda, 23. 3. 2011.
80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ILID@A SARAJEVO SARAJEVO LJUBU[KI SARAJEVO MOSTAR D@ENIS CRKVICE BB ROGACICI BB HAMD1JE ^EMERLI]A BB MIS IRBINA BROJ 2 137-480-60022912-61 137-042-60009482-24 137-042-50102346-50 137-460-60022198-79 137-550-60011832-92 137-040-50200799-57 137-500-60022734-03 137-042-50200130-26 137-042-60009414-34 137-510-60018325-33 137-500-60016418-36 137-040-50201867-54 137-560-60014033-80 137-042-50201768-59 137-040-50200155-49 137-042-50202493-18 137-500-60008913-47 137-490-60012360-90 137-500-60015831-51 137-530-60022192-62 137-042-50202169-20 137-042-50202477-66 137-042-50202776-42 137-042-50200158-39 137-510-60009886-33 137-042-50202386-48 137-470-60019766-95 137-500-60020399-24

Broj 13 - Strana 3
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DALIA TR RADNJA VL HASANOVI] DALLAS BH DOO SARAJEVO DD ENERGOINVEST COMET DD ZA KINOMATOGRAFSKU DJELATNOST FORUM DD SARAJEVO DELTRA DOO DENZEC COMMERCE DOO DERBY BET SHOP DOO DEUS DOO DHC DOO VISOKO DHI DOO DIG DOO DIMNJA^AR DOO DIN KEMOCOLOR DOO DINAL PROM DOO DJANDAN DOO DONNA STR DRU[TVO ARMEX DOO DRUZAN DOO DRVOEXPORT DOO RUDE HROZNICEKA 39 DT MONT DOO ZA GRADITELJSTVO [IROKI BRIJEG DUOREX DOO DVA GOLUBA SZPR PEKARA D@ADA SUR BUFFET VL. OPIJAC D@. D@ENI DOO ECN DOO EDO STR EDO STR VL TACI BLERIM EMKON METALNE KONSTRUKCIJE DOO MOSTAR EMSPROM DOO ENCOM DOO ALU FERO PLAST ENIS TRANS DOO ZENICA E.T. FRIZERSKI SALON SARAJEVO EURO^ELIK DOO OBALNI EUROGOLD DOO EUROIN@ENJERING DOO EX IMSTOL EX PONTO DOO MOSTAR FAGIO DOO FEMAX SZTR FERIMPORT DOO LJUBU[KI FINA MH [PED DOO FINPROM DOO FONTANA DOO FOREST PRODUCT DOO FPD DRVO EXTRA DOO FREZIJA SZR VL MLINAR M.

ALOJZA STEPINCA 26 PINJE BAJRAKTARA 10 BLEIBUR[KIH @RTAVA BB SARAJEVO NOVOPAZARSKA 444 VISOKO HAZIMA DEDI]A 4 ILID@A DOBRINJSKA 5 GRUDE A. [IMI]A 1 SARAJEVO G. M. LOCATELLI 1 BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 1 SARAJEVO MARKA MARULI]A 25 VOGO[]A KOBILJA GLAVA 56 SARAJEVO TEREZIJE BB MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA BR. 5 CAZIN GORNJA KOPRIVNA BB MOSTAR [IROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO SANSKI MOST ZENICA SARAJEVO ZENICA SARAJEVO TUZLA NESPOLJE BB DR. HALID BEGA HRASNICE 8 D@. BIJEDI]A BB KOLODVORSKA 5 OSMANA \IKI]A 12 PUT FAMOSA BB VELE[I]I 59 SAFETA ZAJKE BB RODO^ BB

NUSRETA [I[I]A DEDE 137-040-50200200-11 14 INDUSTRIJSKA BB 137-490-60021196-63 137-045-60010553-59 137-042-50201756-95 137-045-50102606-93 137-040-50201801-58 137-580-60022380-55 137-040-50202970-43 137-500-60014066-11 X 137-045-60016680-11 137-042-50202199-27 137-550-60030042-73 137-520-60010616-69 137-045-50203103-78 137-045-60010950-32 137-040-50201631-83 137-550-60014557-60 137-045-50202531-48

SARAJEVSKA 102 PORODICE RIBARA 5 BULEVAR BB JOSIPA VRANCA[A 32 SIMIN HAN OSLOBODILACA BB SARAJEVO HALILBA[I]A BR. 3 A MOSTAR MILE BUDAKA 123A BUSOVA^A TISOVAC BB SARAJEVO JABUKA 13 LJUBU[KI BANA JELACICA BB KISELJAK SOLAKOVI]I BB ZENICA GORA@DANSKA BR. 69 A BUSOVA^A GAVRINE KUCE BB SARAJEVO SIME MILUTINOVI]A SAR. 1 BANJA LUKA NENADA KO[TICA 75 ZENICA UL. ASKE BORI]A BB

Broj 13 - Strana 4
126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. FRIGOMAR DOO FRIGOSTAR DOO GAF DOO GALA DOO GENERALMONT DOO GIGANT DOO GIS DOO G.M.T. KONSTRUKCIJE DOO GOJAN DOO GRACE 1002 DOO GRAFI^KA RADNJA JASAREVIC GRO[ STR GROUP COP DOO GSM MOBIL VL KARABEGOVI] HAD@O DOO HARDWARE DOO HARIL GRAF HASKO PROMET HELLAS PHONE DOO HI FI CENTAR DOO SARAJEVO HIDRA DOO H.M.TRADE [IROKI BRIJEG HOLAND DOO HOTONJ GRADNJA DOO ICON COMPUTERS DOO IGO STELL COMPANY DOO IMPRO AD PRIJEDOR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADI[KA MOSTAR BUGOJNO MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK VIDOVDANSKA BB BISKUPA ]ULE BB VESELA BB VOJNO BB LUKAVI^KA BR. 2 ZMAJA OD BOSNE 19 JOSIPA BANA JELACICA BB GRA^ANICA PATRIOTSKE LIGE BB LJUBU[KI BANA JELA^I]A BB TUZLA RATE DUGONJ1CA 23 ZENICA VELIKOG SUDIJE GRADE[E 19 SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] 56 ZENICA KAMBEROV1CA ^IKMA BB ZENICA TRG RUDARA BB VARE[ HOD@I]I BB TUZLA RATE DUGONJI]A 87 SARAJEVO ALEJA LIPA 59 ZENICA KULINA BANA BR 48 SARAJEVO KRANJ^EVI]A 13 SARAJEVO HIVZI BJELAVCA 82 SARAJEVO IZETA NANI]A BB [. BRIJEG TRN 41 KISELJAK ROTILJ BB VOGO[]A JO[ANI^KA 33 SARAJEVO TRG HEROJA 41 VEL. BLA[KO VELIKO BLA[KO BB PRIJEDOR BREZICANI BB PRIJEDOR LAKTA[I DOSITEJEVA 2 SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA BROJ 28 MOSTAR CIM MACICI 17 SARAJEVO CAZINSKA 21 ZENICA GORA@DANSKA 94 A ZENICA GORA@DANSKA 28 TUZLA BOSNE SREBRENE BB SARAJEVO R. BO[KOVI]A 81 SARAJEVO NI@E BANJE 4 SARAJEVO NI@E BANJE 4 SARAJEVO UL.HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 SARAJEVO SAFETA ZAJKE 83 LJUBU[KI VELJA^I BB SARAJEVO SAFETA ZAJKE BB SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 48 ILID@A SPOMENIK BR 26 SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A 133A ZENICA KULINA BANA 52 LJUBU[KI FRA PETRA BAKULE BB SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 19 ZENICA LUKOVO POLJE 46 SARAJEVO GRBAVI^KA BR. 6A 137-560-60021758-88 137-500-60009834-97 137-480-60019741-68 137-500-60020511-76 137-470-60024541-29 137-040-50202678-46 137-520-60011109-45 137-580-60022386-37 137-550-60015473-33 137-580-60021069-11 137-045-60010542-92 137-042-50202239-04 137-045-60008814-38 137-045-50202936-94 137-042-60011652-13 137-580-60020476-44 137-042-50202631-89 137-045-50202355-91 137-040-50203020-87 137-042-60009429-86 137-042-60009429-86 137-530-60010117-09 137-520-60010904-78 137-042-50201161-37 137-042-60009334-80 137-560-60013303-39 137-560-60023279-84

Srijeda, 23. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

IN PRODUCTION PRED VL SAVIC Z INDUSTRIJAPROMET DOO SARAJEVO INKASO DOO MOSTAR 1NOVA S.Z.D. INTERSTIL INTERCAR DOO IRMID DOO ISAKOVI] ADIS AUTOPREVOZNIK ISKRA PRINS BH DOO ISKRA PRINS DOO ITD STR JASMIN STR JELAVIC BENZ DOO JELOVICA BOS DOO JMS DOO JUH PROM DOO JUMP CANON DOO KAMENI MOST ZENICA KANI DOO KATO SUR BIFE SARAJEVO KENOPROMET ZENICA KGHI IN@ENJERING DOO

137-560-60022437-88 137-040-60008976-88 X 137-500-60009516-81 137-042-50202193-45 137-045-50202391-80 137-045-60017212-64 137-580-60017036-82 137-042-50202688-15 137-040-50201723-98 137-040-50200290-32 137-040-50202271-06 137-042-50201892-75 137-550-60020274-83 137-042-50202634-80 137-042-50201906-33 137-042-50202904-46 137-040-50202775-46 137-045-50202291-89 137-550-60015943-78 137-042-50202633-83 137-045-60009672-83 137-042-50201163-31

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 23. 3. 2011.
175. 176. 177.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LJUBU[KI SARAJEVO ISTO^NO NOVO SARAJEVO TUZLA ILID@A SARAJEVO LJUBU[KI DOBOJ HRASNICA SOKOLAC LJUBU[KI LUKAVAC SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR ZENICA SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VITEZ LJUBU[KI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO KRE[EVO SARAJEVO LJUBU[KI TUZLA STUBE BB PRIJEKA ^ESMA 32 A NIKOLE TESLE 53 A 137-550-60019165-15 137-042-60014331-27

Broj 13 - Strana 5
X X

KIKA STR VL BEHRAM KLI MONT SZD VL. LAMADZEMA MIRZA KLIMA SHOP STR VL. LAMADZEMA AJLA KNJIGOVODSTVENI BIRO TIM KNJI@ARA INGA KNJI@ARA SEMIR STR KOLEX DOO KOPLAST DOO KOVA^I STR MINI MARKET KREATOR DOO L.N. DOO LA MIA DOO LA NONA SUR CAFFE BAR VL ARNAUTOVI] M. LAHA DOO LDM RASVJETA DOO LEONE DOO LESKO DOO LIDER DOO LINE HA DJL LINE LINE DOO LU LI DOO M. MARKET VL. SMAJLOVI] N. MACCINA DOO MAD DOO MAK SUR MAKER ING DOO MANECO COMPUTERS DOO MAONA SUR CAFFE BAR MARINO COMMERCE DOO MA[I] D@EVAD AUTOPREVOZNIK MASTERS II SUR CAFFE BAR VL. NIZIC S. MEDIUS COLOR DOO TUZLA ME\UGORJE AIRLINES DOO MERIS DOO MESOPRODUKT METAL 1NOKS STR METAL TRADE DOO MOSTAR METALIK DOO MIBAX DOO MICHELIN SVR I AUTOPRAONA, VL. JAPIC MEHO CAZIN MIG 6 KRE[EVO MIGROS DJL ILID@A MILIM DOO GRADI[KA MILJANOVIC DOO MINERA DOO

137-470-60020851-41 X

178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

PAVLA GORANINA 59 UMIHANE ^UVIDINE 43 S.HADICA BB BANA JELA^I]A BB OSJE^ANI BB STARI DRUM 100 PRIMCICI BB HUMAC BB OMLADINSKA BB ULICA A. [A]IRBEGOVI] BB BRANILACA SARAJEVA 49 TRG TIHOMIRA MI[I]A BB MUFTIJE [EMSE KADI]A BR. 9 POFALI^KA 28 RASTANI BB TRG ZLATNIH LJILJANA 11 BREKA CIKMA 2 HARISA MERZI]A 40 GRDONJ BR. 14 DANSKO BOSANSKOG PRIJATELJSTVA 5 HUMAC 1 BB FERDE HAUTMANA BB KO[EVO 1 DUBROVA^KA BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 LERMANOVA 3 RELJEVO DVOR 25 CRVENI GRM BB

137-580-60021554-11 137-510-60013252-23 137-042-50202385-51 137-550-60017061-22 137-560-60017817-77 137-510-60013409-37 137-042-50203093-61 137-550-60014902-97 137-580-60014692-33 137-540-60020282-64 137-040-50200395-08 137-500-60016733-61 137-045-50202532-45 137-042-50200846-12 137-500-60013142-67 137-042-50201141-97 137-040-50201078-93 137-040-50202896-71 137-040-50202760-91 137-045-60017730-62 137-550-60020727-82 137-042-50201990-72 137-040-60010118-57 137-500-60020341-04 137-040-50202236-14 137-520-60011213-24 137-042-50201385-44 137-550-60023545-67 137-580-60029914-54 137-500-60016365-98 137-520-60012941-78 137-490-60009037-68 137-560-60021420-35 137-500-60019749-34 137-470-60021588-61 137-460-60020204-47 137-490-60009678-85 137-520-60010278-16 137-042-50200400-89 137-560-60024631-05 137-560-60024640-75 137-530-60015789-65 X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STUPINE B 7 LAMELA 3 LOKAL BROJ 2 MOSTAR ORTIJE[ BB KISELJAK HAN PLO^A BU@IM CENTAR BB BANJA LUKA PUT SRPSKIH BRANILACA BB MOSTAR KRALJA TOMISLAVA 20 SARAJEVO DZEMALA BIJED1CA 156 SARAJEVO HAMZE ORLOVICA 11 CAZIN GNJILAVAC BB KRE[EVO ILID@A GRADI[KA PRNJAVOR [IROKI B POLJE 53 BUNICA 24 ALEKSE [ANTI]A BB BOZE TATAREVICA 76 BRA]E [IMI]A 11

X X X X X X X X

Broj 13 - Strana 6
220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO POSU[JE SARAJEVO ^ITLUK HRASNICA MOSTAR SARAJEVO ILIJA[ MOSTAR SARAJEVO MOSTAR BR^KO ZENICA ILID@A RADI]A BB KRALJA TOMISLAVA 11D HUMSKA 13 HIVZI BJELAVCA 68/3 ILIJINO BRDO BB IGMANSKA BR. 1 VIONICA BB PUT FAMOSA 38 ZAGREBA^KA HALIDA KAJTAZA 11 BOSANSKI PUT BB ILIJA[ PUT ZA OPINE BB BREKA 72 KNEZA BRANIMIRA BROJ 6 SAFETBEGA BA[AGI]A 110 E. TITA 78 137-500-60021871-70 137-500-60021873-64

Srijeda, 23. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MINI PEKARNICA ANDRIJA STJEPANA MINI PEKARNICA JURE MINIS MS MM DOO MODOM DOO MODUL IN@ENJERING DOO MOKADA DOO ^ITLUK MONDEX DOO SARAJEVO MONERA DOO MOSTAR MOSAIC DOO MOTO OIL DOO MT AUTO MUCES DOO MUSIC SHOP RONDO MVS PHARM DOO NANA SAMOSTALNA TRG. RADNJA VL.TERZO NAPRIJED DOO NBI CURIC DOO NEA SUR CAFFE BAR NEDIM SHOP STR NERKO STR VL AFAN C NIKI STR VL RASIC IVANA NIN STR NOVA OBNOVA DOO NUK1C COMPANY DOO NUR STR VL MERDZANIC ZAKIRA ODBOJKA[KI KLUB SINPOS OLTEN SUR OMKO TEX DOO TUZLA OPACAK EX-IMP DOO ORANGE DOO ORION LANE DOO ORSEY DOO OSCAR SR SARAJEVO PAGAS DOO PALAS DOO PALMA SUR VL.LIGATA RAMIZA PASA INTERNATIONAL DOO PAVONE DOO PEHAR & CO DOO ^ITLUK PEKARA KRISTIJAN PETEK SLAVICA PIERRE CARDEN S TR PINCOM DOO MOSTAR PLANINSKI BISER DOO

137-042-50202441-77 137-042-50203081-97 137-530-60012649-76 137-042-50203113-98 137-500-60024887-43 X 137-510-60009925-13 137-500-60009442-12 137-042-50202673-60 137-042-60011300-02 137-500-60021268-36 137-040-50201396-12 137-500-60009640-97 137-580-60015629-35 137-045-60013387-93 137-510-60014354-15 137-480-60025727-55 137-042-50202753-14 137-040-50201037-22 137-045-50202381-13 137-550-60019887-80 137-042-50202528-10 137-042-50202053-77 137-042-50200463-94 137-540-60022576-69 137-040-50302863-94 137-042-50201572-65 137-580-60020518-15 137-042-50202681-36 137-470-60020844-62 137-470-60021415-95 137-510-60019397-18 137-042-50202632-86 137-040-50202362-24 137-042-60009951-72 137-042-50202463-11 137-510-60009988-18 137-530-60011759-30 137-530-60011759-30 137-500-60021872-67 137-560-60014411-13 137-500-60009508-08 137-500-60011906-89

SILVE RIZVANBEGOVI] 40 @EP^E STJEPANA TOMA[EVI]A BB SARAJEVO AZIZE [A]IRBEGOVI] 42 SARAJEVO URIJAN DEDINA 137 ZENICA TVORNI^KA CESTA BR 19 LJUBU[KI KLOBUK BB SARAJEVO ZVORNI^KA BB SARAJEVO J. VRACE[A 10 A SARAJEVO D@EMALA BIJEDI]A BB SARAJEVO A. [A]IRBEGOVI] BB SARAJEVO OBALA KULINA BANA BR. 1 SARAJEVO MARKA MARULI]A 3 A TUZLA GORNJI ^AKLOVI]1 DO BR. 105 SARAJEVO DRINSKA 7 SARAJEVO SENADA POTURKA 59 SARAJEVO STUPSKA 7 SARAJEVO DR FETAHA BE]IRBEGOVI]A 8 SARAJEVO TRG HEROJA 22 SARAJEVO HIMZE POLOVINE BR. 13 SARAJEVO KRIVAJSKA 1 SARAJEVO AZIZE S. BB ILID@A VINKA SAMARLICA 9 [. BRIJEG FRA DIDAKA BUNT1CA 96 ^ITLUK BLIZNE GOMILE BB MOSTAR KRALJA PETRA KRES IV SARAJEVO F. F. LASTRICA 7 BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 MOSTAR KARDINALA STEPINCA BB POSU[JE VRPOLJE RAKITNO BB

Srijeda, 23. 3. 2011.
265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ZENICA @EP^E GRADA^AC SARAJEVO GRUDE ZEPCE GRADI[KA SARAJEVO V. KLADU[A ZENICA CAZIN SARAJEVO HAD@I]I ZENICA BLA@UJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO LAKTA[I SARAJEVO SARAJEVO GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO KRE[EVO HAD@I]I MOSTAR CAZIN SARAJEVO GRUDE ZENICA TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO OLOVSKA 38 OLOVSKA 38 UMIHANE ^UVIDINE BB HIVZI BJELAVCA 4 ILID@A BUL. KULINA BANA 30A BEGOV HAN BB SARAJEVSKA BB KRANJ^EVI]A 13 HRVATSKIH BRANITELJA 2 MILETA PROTI]A BB URIJE BB SALKE LAGUMD@IJE 6 I. MR@LJAKA 45 M. TITA BB STURLIC BB KOLODVORSKA 12 ZUJEVINA PC BB KULINA BANA 3 BLA@UJ 25 BOJNI^KA BR. 85 BRANILACA SARAJEVA 49 ANTUNA HANGIJA 61 CERSKA 42 UNDURD@ILUK BB SARAJEVSKIH GAZIJA 13 HIMZE CUREVCA 23 GRBAVI^KA 46 FIRDUSBEGOVA 32 VELEGOSCE BR. 20 DONJI HAD@I]I BB RODO^ BB DONJA KOPRIVNA 17 ALIPASINA 201 DR. FRANJE TU\MANA 102 UL. M. S. SERDAREVI]A BR. 1 M. BUSATLIJE 54 SMAJE SIKALA 28 AZIZE [A]IRBEGOVI] 104 NAHOREVSKA 101 KOBILJA GLAVA BB NIKOLE [OPA 37 GORNJI VELESICI BR 155 TC HECOPROM 144 KA^ANIK 26 KULINA BANA BB D@. BIJEDI]A BR. 72 137-470-60019874-62 137-470-60019896-93 137-510-60019516-49 137-042-50202437-89 137-045-60013842-86 137-045-60010243-19 137-580-60020128-21 137-040-50201030-43 137-550-60021245-80 137-045-50202553-79 137-560-60023657-17 137-042-50202315-67 137-570-60018695-57 137-045-60011275-27 137-490-60011224-06 137-042-60009295-03 137-040-50202287-55 137-045-50202626-54 137-510-60009907-67 137-042-50200547-36 137-040-50202251-66 137-040-60013960-74 137-560-60022550-40 137-460-60019679-70 137-040-50202657-12 137-040-60013425-30 137-040-50202205-10 137-040-50202499-98 137-520-60009751-45 137-042-60009623-86 137-500-60009540-09 137-490-60009156-02 137-040-50202234-20 137-530-60016165-04 137-045-50202844-79 137-580-60014868-87 137-042-50202476-69 137-042-50202339-92 137-042-50203046-08 137-460-60017665-98 137-040-60010898-45 137-042-50201587-20 137-510-60012084-35 137-042-60008620-88 137-045-50202519-84 137-042-50202986-91

Broj 13 - Strana 7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

POROVIC GROUP POROVIC GROUP DOO NAMJENSKI RA^UN ZA AVANSE I DEPOZITE PRAGMA PRINT DOO PRIBOS DOO PROSPERITET ZENICA PROZOR INVEST VL FAHRA CEBIC OBE DRU[TVO SA OGRANI^ENOM ODGOVORNO[]U ZA PROIZVODNJU OUEEN TRADE DOO RADA DOO RAMBO DOO RANCHY DOO RESTA INO DOO RESTORAN LATAN VL. LATIC A. ROMA SZR ZENICA SKN DOO CAZIN SA DUNDEE GROUP DOO SABIX DOO SAN SUR ZDRAVLJAK ZENICA SANBIH COMPANY DOO SANKOMERC DJL SANZELIZE DOO SAPID DOO SAVIC @ARKO AUTOPREVOZNIK VANILINIJSKI PREVOZ LICA SEJLA TEX DOO K SELE STR SEM DOO SENA SUR BUREKDZINICA SESTRE D DOO SETRO DOO SNAGIC S DOO HAD@I]I SOKO IZGRADNJA OBJEKATA DOO MOSTAR SOMUN PEKARSKI OBRT SPAR STR SPEKTAR 4 AM DOO GRUDE SR MAGNET VL NERMIN ASLANI STAKLO NERC STAKLARSKA RADNJA STARI MOST SZR STOCK SUR STR ASIMA VL KLICO ASIMA STR EDEN DOO STR HANA VL. MA[NI] NIJAZ STR JASMIN VL. PACARIZ S. STR KAMIONSKA PRODAJA VL \ONKO STR MARKET HRID V. SAHOVIC NERMIN SARAJEVO STR PJANIC VELDINA STR SAMIR VL. SPIODIC SAMIR

Broj 13 - Strana 8
311. 312. 313. 314. 315. 316. 317 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO ZENICA SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO KRE[EVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A CAZIN SARAJEVO ZENICA SKENDERPA[INA 1 TRAVNI^KA BB KRANJ^EVI]A 6 S CATOVICA KOBRE 17 ALIPASINA BB K. LELENA 74 UL. SAKIBA NISICA 1 KRALJICE KATARINE BB EMIRA CARLIJA 61 BIHA]KA BB ALEJA LIPA BB SEHITLUCI BB GNILAVAC BB BULEVAR MESE SELIMOVICA 19 PATRIOTSKE LIGE 51 NEMILA BUL. M. SELIMOVICA 33 KRALJICE JELENE 11 137-460-60020173-43 137-045-50203068-86 137-040-60010902-33 137-510-60009879-54 137-040-60009997-32 137-042-50202036-31 137-042-50202952-96 137-520-60023849-43 137-042-50202991-76 137-540-60021823-97 137-040-50202800-68 137-510-60011431-54 137-490-60010472-31 137-042-50202454-38 137-045-50202870-98 137-042-50202882-15 137-530-60011239-38

Srijeda, 23. 3. 2011.
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STR TABAK LADEN STR TISA VL. TIKVIC IVANKA STR TRAFIKA STROM EXPORT DOO STUFF DOO SUNAJ SPT SUR BISTRO NE NE VL.SINANOVIC SUR BUFFET MONTE VL. SEID MEM KRE[EVO SUR CAFEBAR IRONIC SUR CEVABDZINICA I BUREK. SARAJ SUR LIPA VL.UKA NUSRET SUR S M VL ORUCEVIC S SVR ESO VL BADIC ESAD SWEET MASON DOO SZR \ENIR VL.SIRCO SZR FRIZ. SAL. MAGDA VL. SAHOVIC SZR KORAK

SARAJEVO [IROKI BRIJEG SZR KROJA^ SAL.VL.PALAVRTIC SARAJEVO SZR PRAGMA PRINT VL OSMANOVIC R ILID@A SZTR AUTO SERVIS FER PLEJ VL. SARAJEVO OMERBASIC MIRSAD [AMPINJON POLJOPRIVREDNI OBRT CAZIN VL. SAMARD@I] KASIM T.R.AQUAMARIN VL. SOFIJA MOSTAR PAVLOVI] TANGO II VL.ELVEDINA KARAHMET ZENICA TANGO STR VL ALMA JURICEVIC ZENICA TAXI PREVOZNIK HENDA KEMAL SARAJEVO TEA DOO [IROKI BRIJEG TEDY SUR CAFFE SLASTI^ARNA SARAJEVO TEF DOO SARAJEVO TEHNOMERC DOO TEM DOO TEXA DOO TGA COMMERCE DOO TIMNAX TREJD DOO TIRAX KOMERC DOO TMTI TRADE DOO TR REFAN DOO TR, SPEC. PROD. BADIC, VL. BADIC ESAD CAZIN TRACE DOO TRANSJUG DD TREND ZENICA TRG. RADNJA RIM VL. CANCAR VAHIDIN TTI DOO TUL UNA DOO SARAJEVO MOSTAR ZENICA SARAJEVO ZENICA KRE[EVO GRUDE MOSTAR CAZIN SARAJEVO SARAJEVO ZENICA ZENICA SARAJEVO SARAJEVO

GRBAVI^KA BR. 76 137-042-50202846-26 UMIHANE CUVIDINE BB 137-510-60011036-75 ZVORNI^KA 29 A 137-042-60009849-87 MUTNiK - PRKOS BB KNEZ BRANIMIRA 6 MASARIKOVA BR. 30 OBAL. BUL. BB BAKARICEVA 31 RU\ERA BO[KOVI]A 162 MILANA PRELOGA 12 MUHAMEDA EF PAND@E 49 DOBRINJSKE BOLNICE 12 KRALJA TOMISLAVA 11B PRVE ZEN.BRIGADE ID HISETA BR. 1 MAHMUTA \IKICA BROJ 32 VOLUJAK BB H. V. HRVATINICA BB LJUBE BREZANA 2 GNJILAVAC BB VI[NJIK 5B HAMDIJE ^EMERLI]A 3-5 BILIMISCE 68 M. TITA 48 @RTAVA FA[IZMA 2 AZIZE SACIRBEGOVIC BB 137-490-60009530-44 137-500-60009748-64 137-045-50202807-93 137-045-50202806-96 137-040-50202398-13 137-530-60015874-04 137-042-50201872-38 137-042-60015145-10 137-042-50203090-70 137-500-60021924-08 137-045-60012600-29 137-042-60009268-84 137-045-60010132-61 137-520-60017357-22 137-530-60022013-17 137-500-60009417-87 137-490-60010470-37 137-042-60012187-57 137-042-50101834-34 137-045-50202558-64 137-045-60012005-68 137-042-60013451-48 137-042-50202696-88

X X X X X X

Srijeda, 23. 3. 2011.
354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. TV. KONFEKCIJE BORAC UZ. IGMAN SARAJEVO UKA DOO ULJARA KONZUM DOO UNA IGP AD KOZARSKA DUBICA UNIMAR DOO POSU[JE UPI INDUSTRIJA TRANS DP VEDO SZTR VL. SALCIN KEMAL VERONA CAFE BAR ZENICA VERT DOO VIVALDI DOO LAKTA[I VLAKA DOO VRANICA DD WELLTIME DOO ZEFARM DOO ZEMD STR VL.SELMANOVIC ZENICA ^ELIK ZENICA ZNANJE IMANJE ZZ 14 STR VL SULJIC SEAD 16 MAJ DOO 6. NOVEMBAR DOO CAZIN

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANOVI]I BRANILACA BANOVICA 83 ILID@A ABDULAHA EFEND. KANTAMIRIJE 1 SARAJEVO ALEJA LIPA BB BIHA] GRABE[KA BROJ 1 KOZ. DUBICA SVETOSAVSKA 5A POSU[JE RASTOVA^KO POLJE BB SARAJEVO RAJLOVACKA BB SARAJEVO TRG SAR. OLIMPIJADE 13 ZENICA M.S.SERDAREVICA 27 B SARAJEVO ADEMA BU]E BR. 102 LAKTA[I PROLETERSKIH BRIGADA 33 LAKTA[I G. M. OGRADENIK BB SARAJEVO ANTUNA B. SIMICA 8 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 40 ZENICA SARAJEVSKA 67 SARAJEVO TREBINJSKA 75 ZENICA KRALJA TVRTKA 1-5 @IVINICE SUHA BB SARAJEVO BARDAK^IJE BB SARAJEVO HAMDIJE ^EMERLI]A 49A CAZIN BAJRICI 11 137-580-60020095-23 137-042-60010790-77 137-042-50202735-68 137-490-60011762-41 137-560-60025329-45 137-500-60009392-65 137-042-50100643-18 137-042-50202086-75 137-045-50202503-35 137-042-50201085-71 137-560-60021411-62 137-500-60012793-47 137-042-60010264-06 137-470-60021971-76 137-045-60009952-19 137-042-50201938-34 137-045-50302364-85 137-580-60015220-98 137-042-50201527-06 137-042-50202734-71 137-490-60018783-27

Broj 13 - Strana 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (BI-12/11)

Broj 13 - Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

UDRU@EWA - FONDACIJE
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u registar udruga UDRU@ENJE ODBOJKA[KI KLUB "BOSNA" Sarajevo, donosi

OGLASI KONKURSI NATJE^AJI
JP "VETERINARSKA STANICA" DOO SANSKI MOST

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde s danom 10. 11. 2010. godine promjena upisa za udrugu UDRU@ENJE ODBOJKA[KI KLUB "BOSNA", skra}eni naziv "OK BOSNA", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Hamze Hume broj 2, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 643, Knjiga I Registra, dana 10. 3. 2003. godine, i to: 1. Promjena ~lanova Upravnog odbora. 2. Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Udruge na na~in da se umjesto Sabahudina Dautba{i}a i Slobodana Staji}a upisuju Mirsad Fati} iz Sarajeva, ulica Karima Zaimovi}a broj 19 (JMB 1410958171312) predsjednik Upravnog odbora Udruge i Nermin @iga iz Sarajeva, ulica Ramiza Ja{ara broj 8 (JMB 2604968173235) - dopredsjednik Upravnog odbora Udruge. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-69/03 od 10. 3. 2003. godine, ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-69/03 10. studenoga 2010. godine Sarajevo Ministar Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-6/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine Mikrokreditne fondacije "EKI" Sarajevo, donosi

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG PREDUZE]A "VETERINARSKA STANICA" DOO SANSKI MOST Upra`njene pozicije ~lanova Nadzornog odbora i to: 1. Predsjednik Nadzornog odbora - 1 (jedan) izvr{ilac 2. ^lan Nadzornog odbora - 2 (dva) izvr{ioca A) Opis pozicija Predsjednik Nadzornog odbora rukovodi sjednicama odbora, stara se o pripremi materijala za sjednice Nadzornog odbora i o izvr{enju akata donesenih od strane odbora, te obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom i internim aktima regulisanog organa. Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora donose Statut i druga op}a akta preduze}a, imenuju i razrje{avaju direktora preduze}a i nadziru njegov rad, utvr|uju politiku razvoja, razmatraju i usvajaju izvje{taj o poslovanju preduze}a, predla`u raspodjelu i na~in upotrebe vi{ka prihoda i na~in pokri}a gubitka u poslovanju, podnose izvje{taj osniva~u o poslovanju preduze}a najmanje jedanput godi{nje, te obavljaju i druge poslove propisane Zakonom i internim aktima regulisanog organa. B) Op}i uvjeti Svi kandidati za imenovanje na poziciju Nadzornom odboru, treba da ispunjavaju sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat diciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije obavljanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH (da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02), - da nema privatni financijski interes u preduze}ima i ustanovi u kojim se kandiduje na poziciju u Nadzorni odbor. C) Posebni uvjeti za imenovanje Pored op}ih uslova, kandidati koji se imenuju na poziciju u Nadzornom odboru, moraju ispunjavati sljede}e posebne uvjete: - da ima najmanje VI ili VII stepen {kolske spreme (dru{tvenog, tehni~kog ili prirodnog smjera), - da ima najmanje dvije godine radnog iskustva, - da nije stariji od 65 godina, - da posjeduje sposobnost kreativnog rada. - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. D) Potrebni dokumenti - kra}a biografija sa adresom i kontakt telefonom, - dokaz o stru~noj spremi (ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o radnom iskustvu (najmanje dvije godine radnog iskustva),

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar mikrokreditnih fondacija u Federaciji Bosne i Hercegovine sa danom 25. 1. 2011. godine promjena upisa za Mikrokreditnu fondaciju "EKI", skra}eni naziv MKF "EKI", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica D`emala Bijedi}a bb, upisanu u Registar mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine, pod registarskim brojem 7, Knjiga I Registra, dana 30. 4. 2008. godine, i to: 1. U to~ki 2. Rje{enja ovog Ministarstva broj 04-05-2-409/08 od 30. 4. 2008. godine upisuju se promjene kod sljede}ih organizacijskih dijelova: Organizacijski dio Zvornik prestaje sa radom i BRI[E SE iz Registra mikrokreditnih fondacija Federacije Bosne i Hercegovine.

Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju ovog Ministarstva broj 04-05-2-409/08 od 30. 4. 2008., 11. 12. 2008., 9. 2. 2009., 18. 3. 2009., 5. 6. 2009., 1. 10. 2009., 24. 5. 2010., 26. 8. 2010. i 27. 9. 2010. godine ostaju nepromijenjeni. Broj 04-05-2-409/08 25. sije~nja 2011. godine Sarajevo Ministar Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-18/11)

Srijeda, 23. 3. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 11

uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci), - ovjerene izjave na okolnosti iz ta~ke B) alineja 3, 4, 5, 7, 8. i 9. Dokumenti koji se prila`u moraju biti originalni ili ovjerene kopije. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor na pozicije u reguliranim organima, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang listu sa najuspje{nijim kandidatima i dostaviti Skup{tini na dalje razmatranje i imenovanje. Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Mandat predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa Zakonom. Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno na adresu: JP "Veterinarska stanica" d.o.o. Sanski Most, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor i imenovanje Nadzornog odbora JP "Veterinarska starica" d.o.o. Sanski Most "NE OTVARAJ" U prijavi kandidati su du`ni ozna~iti na koju se poziciju prijavljuju. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-258/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona" broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev za poni{tenje javnog konkursa Ministarstva za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona broj 05-34-23343-9/10 od 3. 3. 2011. godine, objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA ^LANOVE UPRAVNIH ODBORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KANTONALNE BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA] I ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BIHA] Upravni odbor zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} i zdravstvene ustanove Doma zdravlja Biha} ~ini pet (5) ~lanova i to predstavnici: - osniva~a - tri ~lana od kojih jedan mora biti ispred Kantonalnog ministarstva zdravstva - stru~nih radnika zdravstvenih ustanova - dva ~lana od kojih jedan mora biti iz reda zdravstvenih radnika. Dva ~lana od ukupnog broja ~lanova upravnog odbora trebaju biti zdravstveni radnici, tj. lije~nici. Upravni odbor zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica "Dr. Irfan Ljubijanki}" Biha} i zdravstvene ustanove Dom zdravlja Biha} imenuje Vlada Unsko-sanskog kantona na period od (4) ~etiri godine. Nadle`nosti upravnih odbora zdravstvenih ustanova propisane su Zakonom o zdravstvenoj za{titi, podzakonskim aktima i Statutom ustanove. Svaki kandidat za predsjednika ili ~lana upravnog odbora zdravstvene ustanove mora ispunjavati slijede}e uvjete: Op}e: - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine. Pored ispunjavanja gore navedenih op}ih uvjeta kandidat treba da ispunjava slijede}e uvjete: - da je dr`avljani Bosne i Hercegovine; - da nema privatni-finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandidira; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove; - da nije direktor zdravstvene ustanove; - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/03); - da nije ~lan upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstvene ustanove, preduze}a; - da posjeduje univerzitetsku diplomu pravnog, ekonomskog, zdravstvenog i tehni~kog smjera; - da ima organizacijske i upravlja~ke sposobnosti, te da je upu}en u sadr`aj i na~in rada zdravstvene ustanove; DOKAZI Kandidati koji konkuri{u za ~lana upravnog odbora zdravstvene ustanove su du`ni, u prijavi na ovaj oglas koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, nazna~iti u koji upravni odbor se kandiduje i ispred kojeg reda predstavnika se kandiduje, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i drugih uvjeta tra`enih ovim oglasom i to: - ovjerenu kopiju li~ne karte i potvrdu prebivali{ta, odnosno boravi{ta (CIPS); - uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa; - ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH; - izjavu kandidata da nema privatno finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduju;

PONI[TENJE
JAVNOG KONKURSA 5/260 Poni{tava se javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Ministarstvu za poljoprivredu, {umarstvo i vodoprivredu Zeni~ko-dobojskog kantona, objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 7/11 od 16. 2. 2011. godine i u dnevnim novinama "Dnevni avaz" i "Oslobo|enje" od 12. 2. 2011. godine, za poziciju: Stru~ni saradnik za upravljanje kvalitetom - 1 (jedan) izvr{ilac (Sl-259/11-F) MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE POLITIKE UNSKO-SANSKOG KANTONA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), Odluke o kriterijima za imenovanje u upravnim odborima u oblasti zdravstva ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 15/07), te Rje{enja Vlade USK-a broj 03-017-109/2011 od 3. 3. 2011. godine i broj 03-017-107/2011 od 3. 3. 2011. godine, Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Unsko-sanskog kantona raspisuje

Broj 13 - Strana 12 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv s du`no{}u u upravnom odboru od nadle`nog kantonalnog suda (ne stariji od {est mjeseci); - rje{enje o rasporedu na poslove i radne zadatke; - izjavu kandidata da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", 16/03); - ispunjava uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH; - izjavu kandidata da nisu ~lanovi upravnog i nadzornog odbora u vi{e od jedne zdravstve ustanove, preduze}a; - univerzitetsku diplomu (original ili ovjerena kopija) pravnog, ekonomskog, zdravstvenog ili tehni~kog smjera. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA ZDRAVSTVENE USTANOVE KANTONALNA BOLNICA "DR. IRFAN LJUBIJANKI]" BIHA], ODNOSNO ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BIHA]" na slijede}u adresu: Vlada Unsko-sanskog kantona - Komisiji za izbor, Alije \erzeleza 6, Biha}. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti intervju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnim novinama "Dnevni avaz". (Sl-260/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA/[PORTA SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

4. daje saglasnost za pravne radnje preuzete u ime Fondacije, prije njenog upisa u registar, 5. utvr|uje poslovnu politiku i strategiju Fondacije, 6. upravlja imovinom Fondacije i odlu~uje o raspodjeli i upotrebi sredstava, 7. donosi pravilnik o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije, 8. donosi godi{nji obra~un prihoda, te priprema finansijske i druge izvje{taje, 9. imenuje osobu koja }e zastupati Fondaciju u slu~aju kada je za to sprije~en predsjednik Upravnog odbora, 10. odlu~uje o pripajanju, razdvajanju, transformaciji ili prestanku rada Fondacije, 11. donosi Poslovnik o radu Upravnog odbora, 12. donosi Pravilnik o naknadama za rad na poslovima Fondacije, 13. priprema sve akte ukoliko zakonom i Statutom Fondacije nije druga~ije odre|eno, 14. stara se o izvr{avanju odluka i zaklju~aka koje je donio, 15. vr{i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Fondacije. IV. Kandidat za imenovanje predsjednika Upravnog odbora mora ispunjavati sljede}e uslove: a) op}i uslovi 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, 2. da je stariji od 18 godina, 3. da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog oglasa, 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nije na funkciji u politi~koj stranci, 6. da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa, 7. da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje, b) posebni uslovi 1. da je priznati i afirmisani stru~njak u oblasti stvarala{tva, nauke i kulture, 2. da posjeduje stru~no iskustvo u oblasti bibliotekarstva i izdava~ke djelatnosti, 3. da nije profesionalno zaposlen u Fondaciji, 4. da nije ~lan drugih organa u Fondaciji, 5. da nije zaposlen u Federalnom ministarstvu kulture i sporta. V. Potrebni dokumenti Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu na oglas moraju biti original ili ovjerene kopije: - diploma o ste~enoj stru~noj spremi, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est mjeseci), - potpisane izjave ovjerene od strane op}inskog organa za uslove IV a) 3, 4, 5, 6, 7 i IV b) 3, 4 i 5. - reference ili preporuke za uslove IV b) 1 i 2. Prijave podnosioca, s kojima se ne uspije stupiti u kontakt u roku od sedam dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrane u daljem procesu imenovanja. VI. Kandidati koji budu uvr{teni u u`i izbor bit }e pozvani na intervju. Oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", te dnevnim novinama "Dnevni avaz".

OGLAS
ZA IMENOVANJE NA UPRA@NJENU POZICIJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA BIBLIOTE^KU DJELATNOST I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje kandidata za predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliote~ku djelatnost. II. Mandat Mandat predsjednika Upravnog odbora traje do isteka mandata Upravnog odbora imenovanog 4. 4. 2008. godine. Predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora, za svoj rad u Upravnom odboru Fondacije, primaju naknadu u skladu sa Pravilima o naknadama za rad na poslovima Fondacije. III. Opis pozicije Predsjednik Upravnog odbora je osoba ovla{tena za predstavljanje i zastupanje Fondacije i za to je odgovorna Upravnom odboru. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednice u skladu sa Poslovnikom o radu Upravnog odbora, te obavlja druge poslove utvr|ene Statutom Fondacije. Upravni odbor vr{i sljede}e poslove: 1. ostvaruje ciljeve Fondacije utvr|ene Statutom Fondacije 2. donosi planove poslovanja Fondacije, 3. vr{i izmjene i dopune op}ih akata Fondacije,

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 13

Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom; "PRIJAVA NA OGLAS - NE OTVARATI" na adresu: Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i {porta - Komisija za izbor predsjednika Upravnog odbora Fondacije za bibliote~ku djelatnost - Obala Maka Dizdara broj 2, - 71000 Sarajevo (Sl-265/11-F) OP]INA ZAVIDOVI]I Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i Zaklju~ka op}inskog na~elnika o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i ("Slu`beni glasnik Op}ine Zavidovi}i", broj 4/04), op}inski na~elnik raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE CENTAR ZA KULTURU ZAVIDOVI]I Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika Upravnog odbora Javne ustanove Centar za kulturu Zavidovi}i, iz reda osniva~a. Opis pozicije: - Upravni odbor donosi pravila ustanove, imenuje i razrje{ava direktora, utvr|uje planove rada i razvoja, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima ustanove. Naknada za rad u Upravnom odboru utvr|ena je ~lanom 6. Zaklju~ka o standardima i kriterijima za imenovanje na upra`njene pozicije u reguliranim tijelima Op}ine Zavidovi}i. A/Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta), u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine), - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), - da nije ~lan organa zakonodavne, izvr{ne ili sudske vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), - da nema privatni finansijski interes u instituciji u koju se kandiduje, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije stariji od 70 godina na dan imenovanja. B/ Pored op}ih uslova, kandidati trebaju ispunjavati slijede}e posebne uslove: - VSS (VII/1) ekonomskog, pravnog i drugog dru{tvenog ili tehni~kog smjera, - 3 godine radnog iskustva, - da nije ~lan niti jednog upravnog ili nadzornog odbora, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - rezultati rada ostvareni tokom poslovne karijere,

- preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca. Mandat za upra`njenu poziciju traje 4 godine. Prijava kandidata treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon; Uz prijavu treba dostaviti original ili ovjerenu kopiju slijede}ih dokumenata: - dokaz o stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci), - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseca) ili ovjerenu kopiju CIPS li~ne karte, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak od nadle`nog suda (ne starije od 3 mjeseca), - ovjerenu izjavu kandidata za alineju 3, 4, 5, 6 i 7, pod A/ i alineju 3 pod B/. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podno{enje prijave, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu s u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisiju za izbor, nakon ~ega }e Komisija putem pismene preporuke predlo`iti rang-listu sa najboljim kandidatima. Oglas }e biti objavljen u listu "Na{a rije~" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Bilo koji kandidat ili bilo koja druga osoba ima pravo podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da se u procesu imenovanja nisu ispo{tovali principi utvr|eni Zakonom. Prigovor se istovremeno podnosi op}inskom na~elniku i ombudsmenima FBiH (kopija). Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no pisarnici Op}ine Zavidovi}i (prizemlje zgrade) ili preporu~enom po{tom u zatvorenim kovertama sa naznakom: "Prijava na javni oglas za upravni odbor-ne otvaraj", na slijede}u adresu - Op}ina Zavidovi}i, ulica "Safvet-bega Ba{agi}a" bb, Komisija za izbor na upra`njenu poziciju u upravni odbor. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. (Sl-266/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva okoli{a i turizma, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLI[A I TURIZMA 06/432 Vi{i stru~ni saradnik za informisanje - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 1.287.00 KM (3,90x330). Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i sljede}e posebne uslove utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme - zavr{en fakultet politi~kih nauka, smjer `urnalistika ili politologija, fakultet za turizam i ugostiteljstvo, pravni fakultet, ekonomski fakultet ili drugi fakultet dru{tvenog smjera, - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS. -

Broj 13 - Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a 19/V ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba. b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj dr`avi nastaloj raspadom SFRJ nakon 06. 04. 1992. godine); 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS; 3. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu (mo`e se dobiti u prostorijama Agencije za dr`avnu slu`bu u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH www.adsfbih.gov.ba. Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko-podrinjski kanton ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19/V, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu okoli{a i turizma" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-268/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na temelju ~lanka 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i Uredbe o produ`enju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Hercegova~ko-neretvanskog kantona", broj 5/10, 6/10, 7/10) i Uredbe Vlade HNK-a o produljenju primjene Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, broj 01-1-02-34/11 od 13. 1. 2011. godine, Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}ine Prozor-Rama, objavljuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI PROZOR-RAMA 2/308 01. [ef Odsjeka za obnovu i infrastrukturu - Slu`ba za prostorno ure|enje, komunalne djelatnosti, imovinskopravne poslove i katastar nekretnina - 1 (jedan) izvr{itelj 02. Stru~ni suradnik za pravne i personalne poslove - Slu`ba za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{itelj 03. Stru~ni suradnik za izvr{enje Prora~una i financije Slu`ba za razvoj, poduzetni{tvo, obrt i financije - 1 (jedan) izvr{itelj Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog natje~aja koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uvjeti: Pored op}ih uvjeta utvr|enih ~lankom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete, utvr|ene Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en strojarski ili gra|evinski fakultet - najmanje 4 (~etiri) godine radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu Za poziciju 02. - VSS/ VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet, - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu Za poziciju 03. - VSS/ VII stupanj stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon stjecanja VSS - poznavanje rada na ra~unalu Prijavljivanje na natje~aj: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na natje~aj dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a broj 3, 88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba) b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ, nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon stjecanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unalu, 4. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton, Stjepana Radi}a broj 3, 88 000 Mostar, ili na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH, www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja.

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 13 - Strana 15

Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uvjete natje~aja, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uvjete natje~aja, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima natje~aja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natje~aja. Prijavu na natje~aj, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave javnog natje~aja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu FBiH Odjeljenje Agencije za Hercegova~ko-neretvanski i Zapadnohercegova~ki kanton Stjepana Radi}a 3 88000 Mostar sa naznakom: "Javni natje~aj za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini Prozor-Rama" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. (Sl-269/11-F) OP]INA BU@IM Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03), i ~lana 24. ta~ka 2. Statuta Op}ine Bu`im ("Slu`beni glasnik Op}ine Bu`im", br. 11/07 i 4/08), i Odluke Op}inskog vije}a Op}ine Bu`im, broj 01/l-05-608/11 od 26. 2. 2011. godine, raspisuje se

OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE U REGULIRANIM ORGANIMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BU@IM, I TO: za Upravni odbor 5 (pet) ~lanova, od ~ega 4 ispred osniva~a, a 1 iz reda zaposlenika Ustanove, za Nadzorni odbor 3 (tri) ~lana ispred osniva~a Opis poslova: Upravni odbor i Nadzorni odbor JU Centar za socijalni rad Bu`im (u daljem tekstu: regulirani organi) obavljaju poslove utvr|ene zakonom, propisima Op}ine Bu`im i Pravilima ustanove. Mandat ~lanova reguliranih organa traje ~etiri godine, sa mogu}no{}u ponovnog izbora. Op}i uvjeti za imenovanje u regulirane organe, u skladu sa odredbama Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH. Kandidati trebaju ispunjavati slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan 9. ta~ka 1. Ustava BiH, - da nema privatni-financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se regulirani organ kandiduje, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora pravnog subjekta. Pored op}ih uvjeta iz prethodnog stava, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uvjete:

da imaju zavr{enu VSS, V[S ili SSS IV stepena, da ima {est mjeseci za VSS, jednu godinu za V[S i tri godine za SSS radnog iskustva, nakon sticanja stru~ne spreme koju prila`e kao dokaz stru~ne spreme. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva svih kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e karakteristike kandidata: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje du`nosti ~lana reguliranog organa, - poznavanje propisa koji reguli{u djelatnost ustanove, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja financijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`ovanja. Uz prijavu na oglas, ista treba da sadr`i: adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti Komisiji za izbor: 1. biografiju, 2. dokaz o stru~noj spremi, 3. dokaz o radnom iskustvu, 4. uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (od suda), ne starije od 6 mjeseci, 5. izvod iz mati~ne knjige ro|enih, 6. uvjerenje o dr`avljanstvu, 7. druge dokaze, i to: izjava da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan 9. ta~ka I. Ustava BiH, izjava da kandidat nema privatni - financijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se organ kandiduje, izjava da kandidat nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora pravnog subjekta. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. Oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednim dnevnim novinama. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku 15 dana po zatvaranju oglasa ne}e se uzimati u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s u`im izborom bit }e pozvan na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e se navesti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Nakon intervjua, a na temelju dokumentovanih odluka svakog ~lana komisije za izbor, komisija }e utvrditi rang listu s najboljim kandidatima, te istu dostaviti Op}inskom vije}u na odlu~ivanje o kona~nom imenovanju. Kona~no imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u reguliranim organima, u skladu sa propisima Op}inskog vije}a. Prijave dostaviti na adresu: OP]INA BU@IM - Komisija za izbor, ul. 505. vite{ke brigade br. 16 Bu`im. Uz oznaku: "PRIJAVA NA OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE U REGULIRANIM ORGANIMA JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD BU@IM - NE OTVARAJ" (Sl-270/-11-F)

Broj 13 - Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

JAVNO KOMUNALNO PREDUZE]E "TRNOVO" DOO TRNOVO Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 81/08), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH, ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 42. Statuta Javnog Komunalnog Preduze}a "Trnovo" d.o.o. Trnovo, te Odluke Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduze}a "Trnovo" d.o.o. Trnovo, od 4. 3. 2011. godine, raspisuje se

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TRNOVO" DOO TRNOVO Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora Javnog komunalnog preduze}a "Trnovo" d.o.o. Trnovo: 1. DIREKTOR - 1 izvr{ilac I. Opis upra`njene pozicije Pored nadle`nosti utvr|enih u Zakonu o privrednim dru{tvima, direktor obavlja i sljede}e poslove: - predsjedava Upravom - organizuje i rukovodi procesom rada i poslovanja Preduze}a, - zastupa i predstavlja Preduze}e u unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu i poslovanju, bez ograni~enja, - predla`e razvojnu i poslovnu politiku Preduze}a, - predla`e planove rada i program razvoja i preduzima mjere za njihovo sprovo|enje, - usvojeni plan poslovanja Preduze}a dostavlja ministarstvu nadle`nom za Preduze}e, - predla`e organizaciju Preduze}a, - odgovoran je za zakonitost rada u Preduze}u, - podnosi izvje{taje o poslovanju i godi{nji obra~un, - donosi pojedina~ne akte u skladu sa Statutom i drugim op}im aktima Preduze}a, - izvr{ava i organizuje sprovo|enje odluka organa Preduze}a, - utvr|uje prijedlog op}ih akata, - odlu~uje o potrebi za radom i raspore|ivanju zaposlenika, - odlu~uje o pravima i odgovornostima zaposlenika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu. - preduzima radnje vezane za registraciju Preduze}a, - predla`e cijene komunalnih i ostalih usluga iz djelatnosti Preduze}a, - zaklju~uje ugovore i poduzima i druge pravne radnje. II. Op}i uvjeti: 1. da su stariji od 18 godina, a da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja. 2. da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, 5. da nisu izbrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08), 6. da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no djelo ili privredni prestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od pet godina od dana izdr`avane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, prije objavljivanja upra`njene pozicije, 7. da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke,

III. Posebni uvjeti: 1. da imaju zavr{enu visoku stru~nu spremu, gra|evinskog, ekonomskog ili pravnog smjera, 2. da imaju najmanje 2 godine iskustva u struci, 3. da nisu na poziciji ~lana Skup{tine ili ~lana Uprave Preduze}a, 4. da ponudi program rada i razvoja Preduze}a u mandatnom periodu. IV. Potrebni dokumenti Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta: - kra}u biografiju, podatke o kretanju u slu`bi, adresu i kontakt telefon, - diplomu ili ovjerenu fotokopiju o ste~enoj stru~noj spremi, - dokaz o radnom iskustvu, - ovjerenu kopiju li~ne karte i CIPS prijave o mjestu prebivali{ta, - ovjerenu izjavu da nije pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji (~lan IX. 1 Ustava BiH), - uvjerenje poslodavca da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja konkursa, - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - ovjerenu izjavu da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa, - ovjerenu izjavu na nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH, - PROGRAMA RADA ZA MANDATN1 PERIOD Tra`ena dokumentacija mora biti u originalu, ili ovjerene kopije, ne starije od 6 mjeseci. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju u roku od 15 dana, od dana isteka roka za podno{enje prijava. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. V. Mandat Mandat direktora traje 4 (~etiri) godine od dana imenovanja. VI. Rok za podno{enje prijava Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u sredstvima informisanja. Prijave na oglas sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no, ili po{tom na adresu Op}ina Trnovo, Trnovo bb. 71223 Trnovo (zgrada Op}ine Trnovo), sa naznakom. PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JKP "TRNOVO" DOO TRNOVO - NE OTVARATI Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Preduze}e nije obavezno kandidatima vra}ati dokumentaciju prispjelu na konkurs. (Sl-271/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06) i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine TK", broj 12/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, u ime Op}ine @ivinice, objavljuje

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 17

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNIH MJESTA DR@AVNIH SLU@BENIKA U OP]INI @IVINICE 4/253 01. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje - Odsjek za prostorno planiranje u Slu`bi za prostorno planiranje i komunalne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 02. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u oblasti privrede i poduzetni{tva - Odsjek za privredu i poduzetni{tvo u Slu`bi za lokalni ekonomski razvoj - 1 (jedan) izvr{ilac 03. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje - Odsjek za geodetske poslove i katastar nekretnina u Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 04. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje - Odsjek za imovinsko-pravne poslove u Slu`bi za geodetske i imovinsko-pravne poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 05. Vi{i stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u slu`bi, slobodu pristupa informacijama i pravnu pomo} - Odsjek za op}u upravu i zajedni~ke poslove, u Slu`bi za op}u upravu i dru{tvene djelatnosti - 1 (jedan) izvr{ilac 06. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u slu`bi, u Slu`bi za bora~ko-invalidsku za{titu i raseljene osobe - 1 (jedan) izvr{ilac 07. Gra|evinski inspektor u Slu`bi za inspekcijske poslove - 1 (jedan) izvr{ilac 08. Stru~ni saradnik za upravno rje{avanje u Stru~noj slu`bi op}inskog na~elnika - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova za sve pozicije sadr`an je u tekstu javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi:Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, i to: Za poziciju 01. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 02. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 03. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 04. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 05. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 2 (dvije) godine radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru (word, excel, internet) Za poziciju 06. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 07.

VSS/VII stepen stru~ne spreme - gra|evinski ili arhitektonski fakultet - najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci nakon sticanja VSS - polo`en stru~ni ispit u struci - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Za poziciju 08. - VSS/VII stepen stru~ne spreme - pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru - polo`en voza~ki ispit "B" kategorije Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75 000 Tuzla, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda / uvjerenje o radnom sta`u u struci, nakon sticanja VSS 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (word, excel, internet, za poziciju 05) 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru (za poziciju 08.) 5. dokaz o polo`enom voza~kom ispitu "B" kategorije (za pozicije 01, 02, 03, 04, 06, 07 i 08) 6. dokaz o polo`enom stru~nom ispitu u struci (za poziciju 07.) 7. popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton, Slatina broj 2, 75000 Tuzla, ili na web stranici Agencije (www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidati su du`ni u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Tuzlanski i Posavski kanton Ul. Slatina broj 2

-

Broj 13 - Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

TUZLA sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnih mjesta dr`avnih slu`benika u Op}ini @ivinice" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-273/11-F) JU SREDNJA ZUBOTEHNI^KA [KOLA SARAJEVO Na osnovu ~lana 112. Zakona o srednjem obrazovanju i Odluke [kolskog odbora donesene na sjednici odr`anoj 22.12.2010. godine raspisuje

KONKURS
ZA POPUNU UPRA@NJENOG RADNOG MJESTA 1. Sprema~ica........norma.......na neodre|eno vrijeme, probni rad 3 mjeseca. Uslovi: Odgovaraju}a stru~na sprema utvr|ena Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta {kole. Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti ovjerene fotokopije sljede}ih dokumenata: - diploma o zavr{enoj odgovaraju}oj stru~noj spremi - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu - kra}a biografija Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave slati na adresu: SREDNJA ZUBOTEHNI^KA [KOLA SARAJEVO, ulica ^ekalu{a 84. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Dokumenti koji se dostave ne}e se vra}ati. (Sl-274/11-F) OP]INA POSU[JE Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lanka 6. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za kona~na imenovanja na pozicije u regulirana tijela Op}ine Posu{je ("Slu`beni glasnik Op}ine Posu{je", broj 2/09), op}inski na~elnik Op}ine Posu{je raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA JAVNOG PODUZE]A "VODOVOD" DOO POSU[JE I. Objavljuje se javni oglas za imenovanje Nadzornog odbora Javnog poduze}a "Vodovod" d.o.o. Posu{je - tri ~lana II. Nadzorni odbor ima sljede}e nadle`nosti: - nadzire poslovanje Javnog poduze}a, - priprema poslovnike i predla`e ih ~lanu Javnog poduze}a - priprema Eti~ki kodeks i predla`e ga ~lanu Javnog poduze}a - vr{i izbor kandidata Odbora za reviziju i podnosi prijedlog za njegovo imenovanje ~lanu dru{tva - razmatra provedbeni propis za postupak nabavki i nadzire njegovo provo|enje - daje mi{ljenje ~lanu Javnog poduze}a o prijedlogu Uprave za raspodjelu dobiti - predla`e na~in pokri}a gubitka - imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave - daje ovlasti za aktivnosti koje su ograni~ene propisima Zakona o javnim poduze}ima - daje upute Upravi za provedbu o~evida u svezi s uo~enim nepravilnostima - usvaja izvje{}e Uprave o poslovanju po polugodi{njem i godi{njem obra~unu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvje{}em revizije - podnosi ~lanu dru{tva godi{nje izvje{}e o poslovanju dru{tva koji obvezno uklju~uje izvje{}e revizora, izvje{}e

o radu Nadzornog odbora i plan poslovanja za narednu godinu - nadzire upravu u provo|enju preporuka donesenih od strane Odbora za reviziju - sistematski nadzor nad poslovanjem i zakonitostima poslovanja dru{tva - redovno izvje{}uje ~lana dru{tva o svom radu - pregled poslovnih knjiga i dokumentacija dru{tva - odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom direktno ili posredstvom supsidijarnih dru{tava u tijeku poslovne godine od 15% -33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Javnog poduze}a - obavlja i druge poslove predvi|ene Zakonom i Statutom. Mandat ~lanova Nadzornog odbora traje ~etiri godine, s tim da po proteku razdoblja od dvije godine od dana imenovanja skup{tina dru{tva glasuje o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu sukladno odluci Op}inskog vije}a. III. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uvjete: a) Op}i uvjeti - da je dr`avljanin BiH; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lanak IX. 1. Ustava BiH); - da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojive s du`no{}u u reguliranom tijelu, pet godina od pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - da nije osoba kojoj je pravomo}nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira; - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03); - da nema privatni, financijski interes u reguliranom tijelu u koji se kandidira u smislu ~lanka 2. to~ke 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine; - da nije dioni~ar s 50% i vi{e dionica, ravnatelj i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik s 50% i vi{e vlasni{tva, ravnatelj i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u; - da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora drugog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom ili institucije; - da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08); b) Posebni uvjeti - visoka ili vi{a stru~na sprema - najmanje 3 godine radnog iskustva c) Za kandidate koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete, u postupku izbora uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - prilagodljivost timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduze}a IV. Ista osoba mo`e biti imenovana: - najvi{e u jedan Nadzorni odbor javnog poduze}a i jedno Upravno vije}e odnosno [kolski odbor javne ustanove ili

Srijeda, 23. 3. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 13 - Strana 19

najvi{e u dva upravna vije}a odnosno {kolska odbora javnih ustanova V. U prijavi na javni oglas svaki kandidat du`an je navesti adresu i kontakt telefon. Uz prijavu na javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti: - kopiju osobne iskaznice CIPS - uvjerenje o neka`njavanju - dokaz o stru~noj spremi i radnom iskustvu Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene fotokopije (ne starije od {est mjeseci). Javni oglas }e biti objavljen u Dnevnom listu, "Slu`benim novinama Federacije BiH", oglasnoj plo}i zgrade Op}ine i web stranici Op}ine Posu{je www.opcina-posusje. ba. Krajnji rok za podno{enje prijave je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu s potrebnim dokumentima dostaviti osobno ili preporu~eno po{tom na adresu: Op}ina Posu{je Ured op}inskog na~elnika Fra Grge Marti}a 30 88240 Posu{je Prijava na javni oglas za Nadzorni odbor Javnog poduze}a "Vodovod" d.o.o. Posu{je Nepotpune i nepravodobne prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-275/11-F) MINISTARSTVO RADA, ZDRAVSTVA, SOCIJALNE SKRBI I PROGNANIH HERCEGBOSANSKE @UPANIJE TOMISLAVGRAD Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), a u svezi sa ~lankom 102. stavak 2. Zakona o zdravstvenom osiguranju "Slu`bene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02 i 70/08), ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA U UPRAVNO VIJE]E ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE IZ HERCEGBOSANSKE @UPANIJE 1. PREDMET OGLASA Ovaj javni oglas se objavljuje radi utvr|ivanja prijedloga kandidata u Upravno vije}e Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine iz Hercegbosanske `upanije (u daljnjem tekstu: FZZOIR), kojeg predla`e Vlada Hercegbosanske `upanije. 2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Du`nosti ~lana Upravnog vije}a FZZOIR regulirane su ~lankom 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju F BiH. 3. MANDAT Mandat ~lana Upravnog vije}a FZZOIR traje (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 4. OP]I UVJETI Kandidat za poziciju ~lanova Upravnog vije}a FZZOIR iz Hercegbosanske `upanije sukladno Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/04), Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 17/08) i Odluci o kriterijima za imenovanje u upravna vije}a u oblasti zdravstva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 54/10 i 59/10)) treba ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina;

da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH u razdoblju od 3 godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1 Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima; - da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH; - da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom vije}u/odboru ustanove odnosno gospodarskog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom; - da nema privatni financijski interes u FZZOIR u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH; - da nije osu|ivan za kazneno djelo nespojivo s du`no{}u u upravnom vije}u zdravstvene ustanove odnosno zavoda; - da nije ravnatelj zdravstvene ustanove odnosno zavoda; 5. POSEBNI UVJETI Pored op}ih uvjeta, kandidat za navedenu poziciju treba ispunjavati i posebne uvjete: - da ima zavr{en VII stupanj stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog smjera; - da ima najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stru~nog naziva, odnosno poslovima zdravstvenog osiguranja; - da ima stru~no znanje iz djelatnosti FZZOIR, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada. 6. POTREBNA DOKUMENTACIJA Uz prijavu sa kra}im `ivotopisom (navesti adresu i kontakt telefon) kandidat je du`an prilo`iti i dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta, i to: - rodni list; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca); - dokaz o stru~noj spremi (ovjerena preslika diplome); - dokaz o radnom iskustvu; - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa; - ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - ovjerene izjave - alineja 7, 8, 9 i 10 to~ke 4. ovog oglasa. 7. PODNO[ENJE PRIJAVA Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave dostaviti osobno ili slati na adresu: Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HB@, Kralja Zvonimira b.b. Tomislavgrad, svakim radnim danom od 8 -16 sati, uz naznaku: "Prijava na javni oglas - za ~lana Upravnog vije}a Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje - ne otvaraj". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. Rezultati natje~aja bit }e objavljeni u "Slu`benim novinama Federacije BiH" po okon~anju oglasne procedure. Podnositelji prijava koji ne budu uvr{teni u listu s u`im izborom kandidata bit }e pismeno obavije{teni o razlozima izuzimanja iz daljnjeg postupka. Postupak provjere referenci kandidata koji su ispunili uvjete iz to~ke 4. i 5. alineja 1 i 2 ovog oglasa, provodi se u dva dijela: 1. Pismeno testiranje pred Povjerenstvom za izbor ~lana Upravnog vije}a Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo za izbor) koje imenuje u ime Vlade Hercegbosanske `upanije, ministar rada, zdravstva, socijalne skrbi i

Broj 13 - Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 23. 3. 2011.

prognanih, da bi se utvrdila ispunjenost uvjeta iz to~ke 5. alineja 3. ovog oglasa, 2. Intervjua na kojem }e se ocijeniti komunikacijske sposobnosti kandidata koji su uspje{no pro{li pismeno testiranje. Prije pismenog testiranja kandidatima }e se dati na uvid pismeni kriteriji po kojima }e se izvr{iti provjera referenci kandidata sa detaljnim opisom ocjene referenci i dodjele bodova. Potom }e se kandidatima podijeliti obrazac u kojem }e se iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njihovog imenovanja, odnosno da li se radi o "kandidatu koji se ne kvalificira". Po zavr{etku postupka provjere referenci kandidata, Povjerenstvo za izbor }e utvrditi rang-listu najuspje{nijih kandidata koji su pro{li otvorenu konkurenciju te istu proslijediti Vladi Hercegbosanske `upanije, u ~ijoj je mjerodavnosti prijedlog imenovanja za ~lana Upravnog vije}a Federalnog zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje koje kona~no imenuje Vlada Federacije BiH. (Sl-276/11-F) OP]INA BIHA] Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Zaklju~ka o utvr|ivanju standarda i kriterija za ocjenjivanje i izbor kandidata na pozicije predsjednika i ~lanova nadzornog odbora javnih ustanova ~iji je osniva~ Op}insko vije}e Op}ine Biha} broj 07/2-05-1165 od 30. 1. 2009. godine, op}inski na~elnik Op}ine Biha} raspisuje

da nisu osu|ivani za krivi~na djela ili privredni prestup nespojiv s pozicijom za koju se kandiduju - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04) - da nemaju privatni financijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. V. POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I (1-4) A) STEPEN OBRAZOVANJA I STRU^NA SPREMA - predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora iz reda predstavnika osniva~a i iz reda stru~nih radnika ustanove: VI/VII stepen, V[S/VSS, dru{tveni smjer B) OSTALI POSEBNI USLOVI ZA POZICIJE I (1-4) - najmanje 3 godine radnog iskustva u struci - stru~ne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vr{enje poslova financijskog nadzora - prilagodljivost timskom radu, komunikativne i kreativne sposobnosti za savjesno odgovorno i odlu~no obavljanje pozicije za koju se kandiduje - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka - rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog anga`mana i preporuka poslodavca - da nije predsjednik ili ~lan upravnog odbora ili nadzornog odbora u drugom pravnom subjektu VI. POTREBNI DOKUMENTI Prijava na javni oglas treba da sadr`i oznaku pozicije za koju se kanduduje i u kojoj ustanovi, kratku biografiju, adresu i kontakt telefon. Prijava se mo`e podnijeti samo za jednu od pozicija u jednoj ustanovi. Uz prijavu se prila`u original ili ovjerena fotokopija slijede}ih dokumenata: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o neka`njavanju kantonalnog suda (ne starije od 3 mjesecu) - ovjerena kopija diplome - uvjerenje o radnom iskustvu u struci - uvjerenje da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine, odnosno da mu nije prestao radni odnos kod poslodavca kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine, prije dana objavljivanja oglasa - druge dokaze o ispunjavanju op}ih uslova oglasa VII. OSTALE NAPOMENE Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Oslobo|enje" i sedmi~nom listu "037 plus". Rok za podno{enje prijava je 15 dana, a ra~una se od datuma zadnje objave oglasa. Prijave sa dokumentacijom mogu se dostavili li~no ili preporu~eno po{tom u zatvorenoj koverti, na adresu: Op}ina Biha}, Komisija za provo|enje izbora u reguliram organe u Op}ini Biha}, 77000 Biha}, ulica Bosanska broj 4, sa naznakom: "Prijava na oglas NE OTVARATI". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 dana po isteku roka za podno{enje prijave, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem postupku imenovanja. (Sl-278/11-F)

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA U JAVNIM USTANOVAMA ^IJI JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E OP]INE BIHA] I. NADZORNI ODBOR 1. Javna ustanova "Kulturni centar" Biha} 2. Javna ustanova "Gradska galerija" Biha} 3. Javna ustanova za sport, odmor i rekreaciju Biha} 4. Javna ustanova "Centar za socijalni rad" Biha} - predsjednik ..................................................................... 1 - ~lan iz reda predstavnika osniva~a ................................. 1 - ~lan iz reda stru~nih radnika ustanove ........................... 1 II. OPIS POZICIJA POZICIJE I (1-4) Nadzorni odbor ustanove: analizira izvje{taje o poslovanju ustanove, obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, izvje{tava osniva~a, upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora. III. MANDAT I NAKNADA ZA RAD ZA POZICIJE I (1-4) Predsjednik i ~lanovi nadzornog odbora se imenuju za vrijeme od 4 godine i mogu biti ponovo imenovani, a za svoj rad u nadzornom odboru imaju pravo na naknadu u visini utvr|enoj odlukom nadzornog odbora u skladu sa odlukom Op}inskog vije}a. IV. OP]I USLOVI ZA POZICIJE I (1-4) Svi kandidati za pozicije koje su predmet ovog javnog oglasa moraju ispunjavati sljede}e op}e uslove: - da su dr`avljani BiH - da su stariji od 18 godina - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja oglasa - da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. I. Ustava Bosne i Hercegovine)

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 13 - Strana 21

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I PROSTORNOG URE\ENJA @UPANIJE POSAVSKE OD@AK Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i Odluke Vlade @upanije Posavske o kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora `upanijske Agencije za privatizaciju, broj Odluke 01-02-68/11 od 10.03.2011. godine, postupaju}i po Odluci Vlade @upanije Posavske o raspisivanju oglasa za imenovanje ~lanova Upravnog odbora `upanijske Agencije za privatizaciju, broj Odluke 01-02-72/11 od 10.03.2011., Ministarstvo gospodarstva i prostornog ure|enja objavljuje

JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA @UPANIJSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU
I. Ogla{avaju se upra`njeni polo`aji u Upravnom odboru `upanijske Agencije za privatizaciju (u daljem tekstu: Agencije): - 3 ~lana iz op}ine Ora{je; - 3 ~lana iz op}ine Od`ak; - 1 ~lan iz op}ine Domaljevac. II. OPIS UPRA@NJENOG POLO@AJA: Upravni odbor Agencije: - donosi Statut Agencije; - donosi Poslovnik o radu Agencije; - donosi akte o unutarnjem ustrojstvu Agencije; - donosi financijski plan i program rada Agencije; - donosi zavr{ni ra~un i izvje{}e o radu Agencije; - odobrava po~etni bilans i program privatizacije poduze}a; - donosi metodologiju i druga op}a akta iz nadle`nosti Agencije; - obavlja i druge poslove suglasno Zakonu o `upanijskoj Agenciji za privatizaciju i Statutu Agencije. III. OP]I UVJETI KOJE MORAJU ISPUNJAVATI KANDIDATI: - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njenog polo`aja; - da se na njega ne odnosi ~lanak IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. IV. POSEBNI UVJETI: - da ima dr`avljanstvo Bosne i Hercegovine, - da ima visoku stru~nu spremu pravne, ekonomske, financijske ili tehni~ke struke; - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja visoke stru~ne spreme; - da nije izabrani zvani~nik, niti nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), - da nije ~lan Nadzornog odbora `upanijske Agencije za privatizaciju; - da nije direktor ili ~lan uprave gospodarskog dru{tva u kome ima najmanje 5% dr`avnog kapitala; - da nije na funkciji u politi~koj stranci, odnosno nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog tijela politi~ke stranke; - da nije osu|ivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup i da se protiv njega ne vodi kazneni postupak; - da nema privatni interes (financijski) interes na poziciji na koju se kandidira; - da ima zna~ajno stru~no znanje u oblasti privatizacije, financija i gospodarstva: - da posjeduje stru~ne, komunikacijske i organizacijske sposobnosti na poslovima upravljanja i rukovo|enja;

da posjeduje sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje du`nosti ~lana ili predsjednika Upravnog odbora. V. UZ PRIJAVU NA OGLAS KANDIDAT JE DU@AN PRILO@ITI: - kra}i `ivotopis - kretanje u slu`bi, adresu i kontakt telefon; - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 ({est) mjeseci); - uvjerenje o dr`avljanstvu Bosne i Hercegovine (ne starije od 6 ({est) mjeseci); - diploma o ste~enoj stru~noj spremi; - dokaz o radnom iskustvu nakon stjecanja visoke stru~ne spreme; - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca); - uvjerenje nadle`nog MUP-a da kandidat nije osu|ivan za kazneno djelo ili gospodarski prijestup (ne starije od tri (3) mjeseca); - izjava kandidata svojeru~no potpisana i ovjerena kod nadle`ne op}inske slu`be o ispunjavanju uvjeta iz to~ke III. ovog oglasa, op}i uvjeti, alineje 2. i 3. ( ne starija od 3 (tri) mjeseca); - izjava kandidata svojeru~no potpisana i ovjerena kod nadle`ne op}inske slu`be, o ispunjavanju uvjeta iz to~ke IV ovog oglasa, posebni uvjeti, alineje 4., 5., 6., 7., i 9.,(ne starija od 3 (tri) mjeseca). Dokumenti koji se prila`u u prijavi na oglas moraju biti originali ili ovjerene kopije. Prilo`eni dokumenti na javni oglas ne}e se vra}ati kandidatima. VI. Svi kandidati koji budu slavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na razgovor-intervju, u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava na oglas. Predmet intervjua je ocjena ispunjenosti uvjeta iz to~ke IV. ovog glasa, posebni uvjeti, alineje 10., 11., i 12. Oni kandidati - podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u navedenom roku, ne}e se uzimati u razmatranje u daljem procesu izbora. Mandat izabranim kandidatima traje 4 (~etiri) godine. VII. Oglas za imenovanje Upravnog odbora Agencije za privatizaciju }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Ve~ernjem listu". Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana ogla{avanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". VIII. Prijava na oglas sa tra`enim dokumentima dostavlja se osobno ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA OGLAS ZA IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA @UPANIJSKE AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU - ne otvarati" na sljede}u adresu: Ministarstvo gospodarstva i prostornog ure|enja @upanije Posavske (Povjerenstvo za izbor kandidata za ~lanove Upravnog odbora `upanijske Agencije za privatizaciju) Glavni trg bb 76 290 Od`ak Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje. (Sl-279/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SARAJEVO Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 24. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditacijj u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/01), Federalno ninistarstvo zdravstva objavljuje

Broj 13 - Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

JAVNI OGLAS
O UPRA@NJENIM POZICIJAMA U SAVJETODAVNOM VIJE]U AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 1. Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Savjetodavnom vije}u u Agenciji za kvalitet i akroditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Savjetodavno vije}e) Na osnovu ~lana 24. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Savjetodavno vije}e je savjetodavni organ koji broji 15 ~lanova i predstavlja interese sudionika u pobolj{anju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga. Savjetodavno vije}e predstavlja interese Federalnog ministarstva zdravstva, kantonalnih ministarstava zdravstva, komora, udru`enja zdravstvenih radnika, zavoda za javno zdravstvo, zavoda zdravstvenog osiguranja, zdravstvenih ustanova i udru`enja korisnika zdravstvenih usluga. Savjetodavno vije}e imenuje i razrje{ava federalni ministar zdravstva. 2. OPIS UPRA@NJENJE POZICIJE Saglasno ~lanu 25. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), Savjetodavno vije}e obavlja slijede}e du`nosti: - daje prijedloge, mi{ljenja i sugestije o strategijama, planovima, politikama i procedurama pobolj{anja kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih usluga, kao i sistemu akreditacije u zdravstvu; - daje mi{ljenje o sistemu akreditacije u zdravstvu koji provodi Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencija); - daje mi{ljenje o Statutu Agencije; - daje mi{ljenje o mjerilima za imenovanje ovla{tenih ocjenjiva~a vanjske provjere kvaliteta, kao i Popisu ovla{tenih ocjenjiva~a vanjske provjere i kvaliteta; - daje mi{ljenje u pogledu imenovanja Upravnog odbora Agencije; - daje mi{ljenje u pogledu imenovanja direktora i drugih rukovodnih radnika Agencije; - obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona kao i Statutom Agencije. 3. MANDAT ^lanovi Savjetodavnog vije}a imenuju se, u pravilu, na period od 3 (tri) godine i mogu biti imenovani za jo{ jedan mandatni period. 4. OP[TI USLOVI Kandidat za poziciju u Savjetodavno vije}e, pored uslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), du`an je ispunjavati i slijede}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije na funkciji u politi~koj stranci saglasno ~lanu 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca)

da nije osu|ivan za krivi~no djelo (uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova - nadle`ne policijske uprave, ne starije od tri mjeseca), - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca), - da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa obavljanjem du`nosti ~lana Savjetodavnog vije}a Agencije (uvjerenje nadle`nog op{tinskog suda, ne starije od tri mjeseca); - da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove odnosno privrednog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom (ovjerena izjava). Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova; - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske komunikacijske sposobnosti, - dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere. 5. POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova, kao i biografiju o kretanju u slu`bi. 6. PODNO[ENJE PRIJAVA Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za upra`njene pozicije u Savjetodavnom vije}u u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - ne otvarati", na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo zdravstva Ulica Titova broj 9 (II sprat) Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-280/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA SARAJEVO Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 13/03 i 34/03), i ~lana 26. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/01), Federalno ministarstvo zdravstva objavljuje

-

JAVNI OGLAS
O UPRA@NJENIM POZICIJAMA U UPRAVNOM ODBORU AGENCIJE ZA KVALITET I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 1. Ogla{avaju se upra`njene pozicije u Upravnom odboru u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) Na osnovu ~lana 26. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti i o akreditaciji u zdravstvu Upravno vije}e upravlja Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravni odbor imenuje i razrje{ava federalni ministar zdravstva, uz prethodno pribavljeno mi{ljenje Savjetodavnog vije}a Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Upravni odbor broji 7 (sedam) ~lanova od kojih ~etiri ~lana ~ine vanjski ~lanovi. 2. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE Saglasno ~lanu 27. Zakona o sistemu pobolj{anja kvaliteta, sigurnosti o akreditaciji u zdravstvu (u daljnjem tekstu: Zakon), Upravni odbor Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 23

Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Upravni odbor) obavlja slijede}e du`nosti: - donosi Statut Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija) i druge op}e akte; - utvr|uje planove rada i razvoja Agencije, godi{nji program rada te prati njihovo izvr{enje; - donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, te se brine o finansijskoj odr`ivosti Agencije; - razvija i odobrava politiku i procedure za direktora Agencije; - razvija, primjenjuje i evaluira sistem akreditacije u zdravstvu; - propisuje kriterije za imenovanje ovla{tenih ocjenjiva~a vanjske provjere kvaliteta, te utvr|uje listu nadle`nih ocjenjiva~a vanjske provjere kvaliteta; - donosi odluku o izdavanju akreditacije, ukidanju odnosno obnavljanju akreditacije zdravstvenoj ustanovi; - imenuje i razrje{ava direktora, kao i rukovodne radnike Agencije, uz saglasnost federalnog ministra zdravstva; - obavlja i druge poslove utvr|ene Zakonom, propisima donijetim na osnovu Zakona kao i Statutom Agencije. 3. MANDAT ^lanovi Upravnog odbora imenuju se na period od 3 (tri) godine i mogu biti ponovno imenovani za jo{ jedan mandatni period. 4. OP[TI USLOVI Kandidat za poziciju u Upravni odbor, pored uslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH , broj 70/08), du`an je ispunjavati i slijede}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od {est mjeseci); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou Bosne i Hercegovine u periodu od tri godine prije dana o objavljivanja ovog oglasa (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca); - da nije na funkciji u politi~koj stranci saglasno ~lanu 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (ovjerena izjava ne starija od tri mjeseca), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo (uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova - nadle`ne policijske uprave, ne starije od tri mjeseca), - da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (uvjerenje nadle`nog suda, ne starije od tri mjeseca), - da mu nije izre~ena za{titna mjera u prekr{ajnom postupku, nespojiva sa obavljanjem du`nosti ~lana Upravnog odbora Agencije (uvjerenje nadle`nog op{tinskog suda ne starije od tri mjeseca), - da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove odnosno privrednog dru{tva s ve}inskim dr`avnim kapitalom (ovjerena izjava). Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, u obzir }e se uzeti i slijede}e: - sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje poslova; - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, organizacijske i komunikacijske sposobnosti; - dokazani rezultati rada ostvareni tokom radne karijere. 5. POTREBNA DOKUMENTA Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova kao i biografiju o kretanju u slu`bi.

6. PODNO[ENJE PRIJAVA Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili putem po{te, preporu~eno sa naznakom: "Prijava na javni oglas za upra`njene pozicije u Upravnom odboru u Agenciji za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine - ne otvarati", na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo zdravstva Ulica Titova broj 9 (II sprat) Sarajevo Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-281/11-F) VLADA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 13/03), i Odluke Vlade Federacije BiH o kriterijima za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 87/10), Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE KANDIDATA ZA UPR@NJENU POZICIJU ^LANA UPRAVNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE SA PODRU^JA BOSANSKO - PODRINJSKOG KANTONA GORA@DE 1. Ogla{ava se javni oglas za nominiranje kandidata za upra`njenu poziciju ~lana Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje sa podru~ja Bosansko - podrinjskog kantona Gora`de. ^lan Upravnog odbora - 1 ~lan 2. OPIS POZICIJE Zajedno sa ostalim ~lanovima Upravnog odbora vr{i poslove od zna~aja za oblast penzijskog i invalidskog osiguranja i to: dono{enje Statuta i dragih op{tih akata Federalnog zavoda PIO, dono{enje finansijskog plana, usvajanje godi{njeg obra~una i izvje{taja o radu Federalnog zavoda PIO, utvr|uje stope doprinosa u okviru zakonskih ovla{tenja, utvr|ivanje osnovice za obra~un i uplatu doprinosa koje nisu propisane posebnim zakonima, imenovanje i razrje{avanje direktora i zamjenika direktora Centralne i kantonalnih slu`bi, imenovanje komisija i drugih radnih tijela Upravnog odbora, utvr|ivanje organizacije Centralne i kantonalnih slu`bi kao i sistematizacije poslova u tim slu`bama, staranje o blagovremenom pritjecanju sredstava za penzijsko i invalidsko osiguranje, ima odgovornost da odr`i fiskalni bilans i ne dozvoli stvaranje obaveza prema korisnicima bilo nov~anih ili u vidu vrijednosnih papira koje se ne mogu pokriti iz prihoda, zaklju~ivanje po potrebi ugovora sa nosiocima penzijskog i invalidskog osiguranja RS, vr{enje i drugih poslova u skladu sa zakonom, Statutom i drugim op{tim aktima Federalnog zavoda PIO. 3. Svaki kandidat za upra`njenu poziciju treba da ispunjava slijede}e op{te i posebne uslove: OP[TI USLOVI: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u period od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije obuhva}en odredbama ~lana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

Broj 13 - Strana 24 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

da nije izabrani strana~ki zvani~nik, nosilac javnih funkcija, savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02 i 12/04), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. POSEBNI USLOVI: - da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), - zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, posebno u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, - da nema privatni finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje u ~iji se Upravni odbor kandiduje, - da nije predstavnik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. 4. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i slijede}i kriteriji, a koji }e se izraziti u bodovima od 1-5: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 5. ^lanovi Upravnog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje imenuju se na period od 2 (dvije) godine, sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja. 6. Svi kandidati koji budu u{li u u`i izbor bit }e pozvani na intervju i popunit }e obrazac, u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa, u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci }e se dostaviti kandidatima prije intervjua. Kandidati koje nakon intervjua preporu~i Komisija za nominiranje, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Nominiranje kandidata za ~lana Upravnog odbora izvr{it }e Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na osnovu rang liste kandidata koji su uspje{no pro{li otvorenu konkurenciju, a ~lana Upravnog odbora kona~no }e imenovati Vlada Federacije BiH 7. Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzet u razmatranje u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. 8. Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu potrebno je dostaviti: - uvjerenje o dr`avaljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci); - univerzitetsku diplomu (VII stepen); - dokaz o potrebnom radom iskustvu nakon zavr{ene VSS; - dokaz da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 6 mjeseci, od nadle`ne PU MUP-a) - dokaz da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 6 mjeseci, od nadle`nog suda), - dokaz da nije osu|ivan za privredni prestup (ne stariji od 6 mjeseci, od nadle`nog op}inskog suda), - ovjerenu izjavu kandidata iz ta~ke 3. ovog oglasa op}i uslovi, alineja 3., 4. i 5. Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji. 9. Li~ni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obra|ivati samo u skladu sa Zakonom o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). 10. U slu~aju kada postoje dokazi da u postupku nominiranja/imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor za kona~no nominiranje/imenovanje Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de, odnosno Vladi

11. 12. 13. 14.

Federacije BiH, a kopija se dostavlja ombudsmenu Federacije Bosne i Hercegovine. Prijavu sa dokazima o ispunjavanju navedenih uslova potrebno je dostaviti u roku od 14 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Ovaj oglas bit }e objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no na protokol Bosansko-podrinjskog kantona ili putem po{te preporu~eno, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za nominiranje na poziciju ~lana UO FZ PIO/MlO-ne otvaraj" na slijede}u adresu: BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Vlada Kantona ul. Vi{egradska 2a 73000 Gora`de (Sl-283/11-F)

JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA KLJU^ Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03), ~lana 137. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`beni glasnik USK", br. 3/97), te ~lana 155. stav d) i ~lana 157. Zakona o osnovnom i op}em srednjem odgoju i obrazovanju ("Slu`beni glasnik USK-a", broj 5/04), ~lana 114. Pravila JU Mje{ovite srednje {kole Klju~ i Odluke [kolskog odbora (br. 166-3/11) od dana 18.03.2011. godine, [kolski odbor na 14. redovnoj sjednici raspisuje

KONKURS/NATJE^AJ
ZA IMENOVANJE DIREKTORA JU MJE[OVITA SREDNJA [KOLA KLJU^ NA PERIOD OD ^ETIRI GODINE Opis pozicije direktora {kole: a) rukovodi radom {kole; b) zastupa {kolu i odgovora za zakonitost rada {kole; c) stara se o ostvarenju Nastavnog plana i programa {kole; d) odlu~uje o raspore|ivanju radnog osoblja u {koli i vr{i ocjenjivanje njihovog rada, odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa, te u slu~aju ne ispunjavanja obaveza iz radnog odnosa izvje{tava Ministarstvo i Pedago{ki zavod; e) podnosi [kolskom odboru izvje{taj o radu i rezultatima rada; f) izvr{ava odluke stru~nih organa i [kolskog odbora; g) odlu~uje o pravima i obavezama radnika iz radnog odnosa; h) informira [kolski odbor o financijskom poslovanju; i) vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima {kole; Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete: A) OP]E - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat, disciplinske mjere (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije objavljivanja upra`njene pozicije; - da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX. Ustav BiH) - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH - da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08)

Srijeda, 23. 3. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 25

da nema privatni ili financijski interes u ustanovi u koju se kandidira - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u u ustanovi pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne; - potvrdu da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6. mjeseci); B) POSEBNE - da kandidat ima visoku stru~nu spremu (VII stepen), te da ispunjava uvjete za nastavnika odgovaraju}e {kole, odnosno pedagoga ili psihologa i ima najmanje pet godina radnog iskustva u nastavi; - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje upra`njene pozicije; - sposobnost nepristrasnosti dono{enja odluka; Uz prijavu, koja treba sadr`avali kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat treba dostaviti: - diplomu ili ovjerenu kopiju o zavr{enoj {koli - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o radnom sta`u u nastavi - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - uvjerenje o neka`njavanju (kantonalni sud) - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (izdato od nadle`nog MUP-a) - uvjerenje da nije ka`njavan za privredni prestup (ne stariji od 6. mjeseci, kantonalni sud) - uvjerenje da nije lice kojem je pravosna`nom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`noj instituciji u koju se kandidira (ne starije od 6. mjeseci op}inski sud) - ovjerena izjava kandidata da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u BiH (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u peridu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX1. Ustava BiH, da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH i Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, da nema privatni ili finansijski interes u ustanovi u koju se kandidira. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "SAN". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. Prijave slati po{tom sa naznakom (prijava na konkurs za imenovanje direktora) na adresu: JU Mje{ovita srednja {kola Klju~ Branilaca BiH 86 79280 Klju~ (Sl-285/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO Temeljem ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lanka 8. i 9. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u postupku imenovanja predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, federalni ministar rada i socijalne politike objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDATELJA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje: - Predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

II. OPIS POZICIJE Nadzorni odbor Federalnog zavoda je organ kontrole. Nadzorni odbor obavlja sljede}e poslove: - analizira izvje{}a o radu Federalnog zavoda; - u obavljanju kontrole, Nadzorni odbor obavlja uvid u godi{nje izvje{}e poslovanja i godi{nji financijski obra~un Federalnog zavoda; - izvje{}uje Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o rezultatima kontrole; - vodi ra~una o dosljednoj primjeni i po{tivanju propisa iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, posebno propisa koji se odnose na izvr{avanje obveza prema mirovinskom i invalidskom osiguranju; - vodi ra~una o namjenskom tro{enju financijskih sredstava Federalnog zavoda. III. UVJETI IZBORA Op}i uvjeti koje kandidat za predsjedatelja Nadzornog odbora mora ispunjavati su: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disiplinske mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nije obuhva}en odredbama ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije osu|ivan za kazneno djelo i privredni prestup, - da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. Potrebni uvjeti koje kandidat za predsjedatelja Nadzornog odbora mora ispunjavati - da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stupnja), - zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, naro~ito u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, - da nema privatni financijski interes u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u ~iji se Nadzorni odbor kandidira, - da nije predsjedatelj ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugoj pravnoj osobi sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i ni`e navedeni kriteriji, a koji }e se izraziti u bodovima od 1-5: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, - sklonost prema timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. IV. POTREBNI DOKUMENTI Prijava kandidata treba da sadr`i kra}i `ivotopis, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti sljede}e dokumente: - uvjerenje o dr`avljanstvu ne starije od 6 ({est) mjeseci ili preslik CIPS-ove osobne iskaznice, - izvadak iz mati~ne knjige ro|enih ne stariji od 6 ({est) mjeseci, - univerzitetsku diplomu, - potvrdu o radnom iskustvu, - ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju op}ih uvjeta iz to~ke III alineje 3. i 4., - uvjerenje nadle`nog organa unutarnjih poslova da kandidat nije osu|ivan za kazneno djelo iz to~ke III alineje 5., ne starije od 3 (tri) mjeseca, - uvjerenje nadle`nog suda da kandidat nije osu|ivan za privredni prestup iz to~ke III alineje 5., ne starije od 3 (tri) mjeseca, - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak iz to~ke III alineje 6., ne starije od 3 (tri) mjeseca.

Broj 13 - Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 23. 3. 2011.

Svi prilo`eni dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenom presliku. Predsjedatelj Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje imenuje se na razdoblje od dvije godine. Sa kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete iz javnog oglasa bit }e obavljen intervju. Podnositelji prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 7 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja, bez posebnog dostavljanja pismene odbijenice. Javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim listovima "Dnevni avaz" i "Ve~ernji list", a krajnji rok za podno{enje prijava je 14 (~etrnaest) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave sa svim tra`enim dokumentima mogu se dostaviti osobno ili po{tom, preporu~eno na adresu: FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE SARAJEVO Vilsonovo {etali{te broj 10 sa naznakom: "za javni oglas za izbor i imenovanje predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje - NE OTVARAJ". Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-286/11-F) MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZA[TITE OKOLI[A HERCEGOVA^KO-NERETVANSKOG KANTONA MOSTAR Na osnovu ~lana 6. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) i ~lana 11. Odluke o na~inu upravljanja Javnim preduze}em "Park prirode Hutovo Blato" d.o.o. ^apljina ("Slu`bene novine HNK", broj 2/06), ministar trgovine, turizma i za{tite okoli{a HNK

PONI[TAVA JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZE]U "PARK PRIRODE HUTOVO BLATO" DOO ^APLJINA Poni{tava se javni konkurs za izbor kandidata za ~lanove Nadzornog odbora u Javnom preduze}u "Park prirode Hutovo Blato" d.o.o. ^apljina objavljen u dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Ve~ernji list" od 05. 01. 2011. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 70/10 od 5. 01.2011. godine, i istovremeno, a na osnovu Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa HNK u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine HNK", broj 4/07), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03) i ~lana 11. Odluke o na~inu upravljanja Javnim preduze}em "Park prirode Hutovo Blato" d.o.o. ^apljina ("Slu`bene novine HNK", broj 2/06), Ministarstvo trgovine, turizma i za{tite okoli{a Hercegova~ko-neretvanske kantona objavljuje

PONOVNI JAVNI KONKURS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA ^LANOVE NADZORNOG ODBORA U JAVNOM PREDUZE]U "PARK PRIRODE HUTOVO BLATO" DOO ^APLJINA Objavljuje se javni konkurs za izbor tri (3) ~lana Nadzornog odbora u Javnom preduze}u "Park prirode Hutovo Blato" d.o.o. ^apljina. 1. Op}i kriteriji za imenovanja Svi kandidati za pozicije u Nadzornom odboru koje su predmet ovog javnog konkursa trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine,

da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 60 godina, da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), - da nisu izabrani du`nosnici, nositelji izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), - da nemaju privatni interes u privrednom dru{tvu u kojem se kandidiraju u smislu ~lana 2. ta~ka l. i 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prekr{aj nespojive s pozicijom za koju se kandidiraju, - da im pravosna`nom presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti privrednog dru{tva. 2. Posebni kriteriji za imenovanja Pored op}ih kriterija, kandidati za ~lanove Nadzornog odbora moraju ispunjavati i slijede}e posebne kriterije: - visoka stru~na sprema (VII stupanj) - najmanje pet (5) godina iskustva u struci nakon zavr{ene VSS Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - sposobnost upravljanja i sklonost ka timskom radu, - komunikacijske i organizatorske sposobnosti. 3. Podno{enje prijava Uz prijavu na javni konkurs koja treba da sadr`i kra}u biografiju sa preciznim kratkim pregledom profesionalnih aktivnosti i radnog iskustva, adresu i kontakt telefon, kandidati su du`ni dostaviti slijede}u dokumentaciju (original ili ovjerena fotokopija): - diploma o zavr{enom fakultetu, - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci) ili kopiju CIPS li~ne karte, - potvrdu o radnom sta`u u struci nakon zavr{ene VSS, - uvjerenje da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od tri (3) mjeseca). - uvjerenje da nisu osu|ivani za krivi~no djelo protiv imovine, privrede, ustavnog ure|enja, zloupotrebe slu`benog polo`aja ili druge odgovorne du`nosti, - uvjerenja da im nije izre~ena za{titna mjera u smislu Zakona o privrednim prestupima, - ovjerenu izjavu da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (ovo se odnosi samo na kandidate koji su u posljednje tri godine bili zaposleni u dr`avnoj slu`bi na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini, bilo na nivou dr`ave ili entiteta), - ovjerenu izjavu da se na njih ne odnosi ~lan IX.l. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da nemaju direktnih ili indirektnih interesa u bilo kakvoj aktivnosti koji bi doveli do sukoba li~nih interesa sa njihovim slu`benim du`nostima, - ovjerenu izjavu da nisu na funkciji u politi~koj stranci. Kandidati koji budu stavljeni na popis za u`i izbor bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje ministar. Nakon intervjua, i na temelju dokumentiranih odluka svakog ~lana Komisije, Komisija za izbor }e putem pismene preporuke predlo`iti rang popis s najboljim kandidatima ministru. Sve informacije u toku postupka kandidiranja su transparentne osim, ako informacije o podnositeljima prijava nisu

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 27

povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01). Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Oslobo|enje" i "Ve~ernji list". Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijave s tra`enim dokumentima s naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI KONKURS-NADZORNI ODBOR JP "PARK PRIRODE HUTOVO BLATO", treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i za{tite okoli{a HNK Bra}e Feji}a bb, 88 000 Mostar Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-287/11-F) JAVNO PODUZE]E "VODOVOD" DOO POSU[JE Na temelju ~lanka 8. u svezi sa ~lankom 12. Zakona o javnim poduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 8/05, 81/08 i 22/09), te ~lanka 25. Statuta Javnog poduze}a "Vodovod" d.o.o. Posu{je, Nadzorni odbor poduze}a "Vodovod" d.o.o. Posu{je, na {estoj sjednici odr`anoj 15. 3. 2011. godine, donio je Odluku kojom raspisuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA Javnog poduze}a "Vodovod" d.o.o. Posu{je I. OPIS POZICIJE - zastupati i predstavljati Javno poduze}e, - voditi poslovanje Poduze}a, organizirati i rukovoditi procesom rada i poslovanjem javnog poduze}a, - izvr{avati odluke Skup{tine, - starati se o vo|enju poslovnih knjiga i financijskih izvje{}a, - zasnivati radni odnos s uposlenicima i odlu~ivati o pravima uposlenih, te u svezi s tim donositi potrebne odluke, - izvje{}ivati Nadzorni odbor na zahtjev Nadzornog odbora, - izra|ivati i nadzirati realiziranje poslovanja, - izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedbu va`e}ih zakona i propisa o postupku nabavki, - pripremati prijedloge o raspodjeli dobiti, - upo{ljavati i otpu{tati uposlenike sukladno postupcima utvr|enim u poslovniku ili poslovnicima, te va`e}im zakonima - dosljedno provoditi Eti~ki kodeks u Poduze}u, - osigurati da sve odgovorne osobe postupaju sukladno Eti~kom kodeksu, - obavljati i druge poslove sukladno Zakonu i Statutu. II. OP]I UVJETI KANDIDATA - da je dr`avljanin BiH - da je stariji od 18 godina, zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se natje~e - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini BiH u periodu 3 (tri) godine prije objavljivanja natje~aja - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~l. 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH - da se na njega ne odnosi ~l. IX.l. Ustava BiH - da nije osu|ivan za kazneno djelo, niti se protiv njega vodi kazneni postupak - da nije osu|ivan za gospodarski prijestup nespojiv sa du`no{}u direktora dru{tva - da nije u sukobu interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa

III. POSEBNI UVJETI KANDIDATA - da ima visoku u stru~nu spremu i tri godine radnog iskustva u struci ili vi{u stru~nu spremu i pet godina radnog iskustva u struci, - da nema zakonskih zapreka za obavljanje du`nosti direktora Uz prijavu kandidati su du`ni dostaviti: - `ivotopis, adresu i kontakt telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - dokaz o zavr{enoj stru~noj spremi, - uvjerenje o radnom iskustvu, - uvjerenje o nevo|enju kaznenog postupka ne starije od 3 mjeseca, - uvjerenje o neka`njavanju, - ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~l. IX.1. Ustava BiH. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerena preslika (ne stariji od tri mjeseca). Natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnim novinama i oglasnoj plo~i dru{tva. Natje~aj za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja. Kandidati koji zadovolje gore navedene uvjete bit }e pozvani na dodatni razgovor. Nepotpune, nepravovremene i neuredne prijave, kao i preslik tra`ene dokumentacije koji nije ovjeren, ne}e se uzimati u razmatranje. Prijava se dostavlja Nadzornom odboru sa potrebnom dokumentacijom osobno ili putem preporu~ene po{te sa naznakom: "Prijava za natje~aj za izbor i imenovanje direktora ne otvarati", adresa Javno poduze}e "Vodovod" d.o.o. Posu{je, Fra Grge Marti}a 42, 88 240 Posu{je. (Sl-289/11-F) PROGLA[EWE UMRLIM
Op}inski sud u @ep~u, stru~ni saradnik Smajlovi} Ejub, u vanparni~nom predmetu predlagateljice Tomas Mare iz @ep~a, Ljubatovi}i bb, a radi dokazivanja smrti Tomas Ive, sin Luke zastupan po privremenom skrbniku Juki} Svjetlani, uposlenici JU Centra za socijalni rad @ep~e, na osnovu ~lana 65. Zakona o vanparni~nom postupku, dana 4. 3. 2011. godine, izdao je sljede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u @ep~u pokrenut je postupak za dokazivanje smrti Tomas Ive, sin Luke, ro|en 26. 2. 1925. godine u mjestu Ljubatovi}i, op}ina @ep~e, gdje je i imao posljednje prebivali{te a za koga se smatra da je smrtno stradao dana 12. 1. 1952. godine u mjestu Lije{nica, op}ina Maglaj. Pozivaju se sve osobe koje ne{to znaju o `ivotu ili smrti TOMAS IVE, da to jave ovom Sudu u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Nakon proteka ovog roka Sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. Broj 44 0 V 011939 10 V 4. marta 2011. godine @ep~e (03-3-677/11) Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i OGLAS Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu predlaga~a Jusi} Tenzile, k}eri Rustena iz Biha}a, Bosanska 15, radi utvr|enja smrti JUNUZAGI] [EMSUDINA, sina Rustena i majke Feime, ro|enog 2. 9. 1941. godine, koji je prema navodima predlaga~a umro prirodnom smr}u dana 13. 1. 2005. god. Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovanog ne{to zna da to javi ovom Sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa. U protivnom }e se utvrditi smrt istog. Broj 17 0 V 026220 10 V 24. februara 2011. godine Biha} (03-3-693/11)

Broj 13 - Strana 28
Op}inski sud u Biha}u objavljuje slijede}i

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

OGLAS Kod ovog Suda vodi se postupak po prijedlogu predlaga~a Gogi} Milorada iz Banje Luke, Potkozarje bb, radi utvr|enja smrti GOGI] MILKE, k}eri Gojka i majke Jovanke r. Radakovi}, ro|ene 15. 4. 1927. g. u Biha}u, Doljani, koja je prema navodima predlaga~a umrla dana 11. 10. 1994. u Kninu, RH, a ista da je sahranjena u Biha}u, Dubovsko. Poziva se svako lice koje o `ivotu imenovane ne{to zna da to javi ovom Sudu ili privremenom staratelju Mr|a Trivuni, k}eri Pere iz Biha}a, Krupska 4, u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa. U protivnom }e se utvrditi smrt iste. Broj 17 0 V 021307 10 V 7. marta 2011. godine Biha} (03-3-694/11) Op}inski sud u Grada~cu objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Grada~cu, u predmetu 28 0 V 022378 11 V, vodi se postupak za utvr|ivanje smrti umrlog Smajlovi} r. Kurba{i} Kadire, k}i Ibrahima i majke Fatime, ro|ena 1. 1. 1905. godine u Vu~kovcima, op}ina Garda~ac, a koja je navodno umrla 4. 4. l994. godine u Tuzli, a koja je sutradan ukopana u mjesnom mezarju ]ehaje. Poziva se SMAJLOVI] KADIRA kao i svako drugo lice koje bilo {ta zna o njenom `ivotu ili smrti da u roku od 15 dana javi Sudu u Grada~cu, ul. Titova. Nakon isteka roka Sud }e odlu~iti po prijedlogu za utvr|ivanje smrti. Broj 28 0 V 022378 11 V 14. marta 2011. godine Grada~ac (03-3-715/11)

a nasljednici po izjavi predlaga~a su nepoznati, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 236 10. marta 2011. godine Te{anj (03-3-620/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a ]eman Fahira, sina Hasana iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Kiki} Marku, Kiki} Luki, Kiki} Stipi, Krajina Marku, Krajina Martinu, Krajina Anti, Kati} Anti, Risonji} Jozi, Smaji} [erifu, Brati} Ivanu, Brati} Jozi, Brati} Ani, Brati} Marku, Brati} Luki, Brati} Jozi, Varivoda Marku i Kati} Marku, upisanim u zk. ul. broj 956, 957, 958 i 959 K.O. SP-MILJANOVCI 2 ozna~enim kao k.~. broj 1833/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 8577 m , k.~. broj 2 1849/3 Ada, ostalo neplodno u pov. 7677 m , k.~. broj 1849/4 Ada, ostalo neplodno u 2 pov. 3438 m , k.~. broj 1850/2 Ada, ostalo neplodno u pov. 4194 m2, k.~. broj 1851 Ada, ostalo neplodno u pov. 974 m2, k.~. broj 1850/3 Zukvulja, ostalo neplodno u 2 2 pov. 2374 m , k.~. broj 1853/7 Zukvulja, ostalo neplodno u pov. 2479 m i k.~. broj 2 1854/3 Ada, njiva 4. kl. u pov. 5340 m , postavlja se privremeni zastupnik u osobi Leki} Drinki, advokata iz Te{nja, po{to su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli sa nepoznatim nasljednicima ili su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 196. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 086 8. marta 2011. godine Te{anj (03-3-621/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a "]EMAN-ENERGOPROM" DOO TE[ANJ iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Kiki} Marku, Kiki} Luki, Kiki} Stipi, Kiki} Ivanu, Pa{i} Hamidu, Toki} Anti, Galija{ Muji, Dusinovi} Muhamedu, Dusinovi} Zumri, Dusinovi} Feridi, Dusinovi} Seniji, Dusinovi} Osmanu, Dusinovi} Muharemu, Prnjavorac [idi, Bejti} Mini, Memi{evi} Pa{i, Dusinovi} Safeti, Dusinovi} Fikreti, Dusinovi} Bisri, Dusinovi} Ismeti, Toki} Franji, Kati} Tadiji, Kurdi} Osmanu, Smaji} Mini, Krajina Marku, Krajina Martinu, Krajina Anti, Kati} Anti, Risonji} Jozi, Smaji} [erifu, Brati} Ivanu, Brati} Jozi, Brati} Ani, Brati} Marku, Brati} Luki, Brati} Jozi i Varivoda Marku, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 960, 347, 963, 887, 131, 961, 964, 60, 618 i 962 K.O. SP-MILJANOVCI ozna~enim kao k.~. broj 1833/2 Eko park, ostalo neplodno u pov. 2873 m2, k.~. broj 1834/1 Eko park, ostalo neplodno u pov. 5092 m2, k.~. broj 1834/3 Ada, ostalo neplodno u pov. 5150 m2, k.~. broj 1841/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 7363 m2, k.~. broj 1841/2 Ada, ostalo neplodno u pov. 9882 m2, k.~. broj 1840/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 7810 m2, k.~. broj 1840/3 Eko park, ostalo neplodno u pov. 1120 m2, k.~. broj 1840/2 Ada, ostalo neplodno u pov. 5660 m2, k.~. broj 1844/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 2684 m2, k.~. broj 1847/5 Ada, ostalo neplodno u pov. 9430 m2, k.~. broj 1850/1 Ada, ostalo neplodno u pov. 5425 m2, k.~. broj 1849/5 Eko park, ostalo neplodno u pov. 366 m2, k.~. broj 1849/6 Ada, ostalo neplodno u pov. 1278 m2, k.~. broj 1853/5 Ada, ostalo neplodno u pov. 5560 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Leki} Drinki, advokata iz Te{nja, po{to su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli sa nepoznatim neasljednicima ili su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA
Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Saltagi} Refika, sina Hamde iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a [imi} Peri, [imi} Jovi, Stankovi} Jelki, Stankovi} Zorki, Stankovi} Sari, Stankovi} Mirtu, Stankovi} Peri, Stankovi} Savi, Duvnjak Stanku, Doli} Anu{i, Petrovi} Jovi, Radi{i} Vidi, Janji} Niki, Vukovi} Ani i Mitrovi} Sari, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 1421 K.O. SP-TE[ANJ na nekretnini ozna~enoj kao k.~. broj 6455 Kr~evina, pa{njak 3. kl. u pov. 12931 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mularifovi} Arifu, advokata iz Te{nja, po{to je ista upisana kao vlasnik, ista je umrla, nasljednici po izjavi predlaga~a su nepoznati, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 235 10. marta 2011. godine Te{anj (03-3-619/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Muharembegovi} Hajrudina, Himzi} Nusreta i Sari} Ned`ada u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivniku predlaga~a Golubovi} r. Me{i} Fidi iz Jelaha, a koja je upisana kao vlasnik u zk. ul. broj 8571 K.O. SP-TE[ANJ na nekretnini ozna~enoj kao k.~. broj 5384/600 Jo{ik, ku}a i zg. u pov. 200 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Mularifovi} Arifu, advokata iz Te{nja, po{to je ista upisana kao vlasnik, ista je umrla,

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 29

ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 087 8. marta 2011. godine Te{anj (03-3-622/11) Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Zemlji{noknji`ni ured Op}inskog suda u Te{nju, referent zemlji{noknji`nog ureda Ned`ad Ljevakovi}, u postupku predlaga~a Pilav Jusufa, sina Osmana iz Jelaha, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Protivnicima predlaga~a Pilav Emi, Pilav Hanifi, Pilav Muji, Pilav Red`i, Pilav Abdi, Kurdi} Omeru, Isi} Hasi, Pilav Fatimi, Pilav Muhamedu, Pilav Mehi, Pilav Smaji, Pilav Aliji, Pilav D`emalu, Gari} Mejri, Tokmi} Alemi, Karamehi} Bademi, Merdi} Muniri, Karahod`i} Salihi, Agi} Kademi, Tokmi} Aliji, Zovko Nikoli, Zovko Stipi, Zovko Petru, Pilav Dudi, Mudrov Hanifi, Ahmi} Bademi,Leki} Rukiji, Star~evi} Mini, Pilav Melvi, Pilav Mahmutu, Pilav Osmanu, Pilav Nuriji, Pilav Salihi, Pilav Osmana Aliji, Pilav Vahdeti, Pilav Fikreti, Pilav Halilu, Smaji} Ademu, Kurdi} Sulejmanu, Kurdi} Delvi i Kru{ko Ibri, a koji su upisani kao suvlasnici u zk. ul. broj 965, 966, 967 i 968 K.O. SP-MILJANOVCI ozna~ene kao k.~. broj 1533/8 Oku}nica, ku}a i zg. u pov. 86 m2 dvori{te u pov. 500 m2 i livada u kl. u pov. 1 m2, k.~. broj 1533/9 Bara, ku}a i zg. u pov. 210 m2 dvori{te u pov. 500 m2 i livada u kl. u pov. 69 m2, k.~. broj 1533/10 Limani livada 2. kl. u pov. 2252 m2, k.~. broj 1533/5 Limani, ostalo nepl. zemlji{te u pov. 4992 m2, k.~. broj 1537/5 Bara, livada 3. kl. u pov. 859 m2 i livada 4. kl. u pov. 799 m2 i k.~. broj 1535/2 Pilana, ku}a i zg. u pov. 317 m2 i ek. dvori{te u pov. 948 m2, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep D`evadu, advokata iz Te{nja, po{to su isti upisani kao suvlasnici i isti su umrli sa nepoznatim neasljednicima ili su nepoznate adrese, a u skladu sa odredbama ~lana 296. stav 3. Zakona o parni~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika i ista }e izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnik predlaga~ ili njegov pounomo}nik ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10-001 465 8. marta 2011. godine Te{anj (03-3-623/11) Op}inski sud u ^apljini, sudija Fatima @ujo, u pravnoj stvari tu`itelja 1. Josip [iljeg, sin Mirka iz Metkovi}a, ]irila i Metoda 9, zastupan po punomo}niku Moniki Rebac-Filipovi}, odvjetnici iz ^apljine, protiv tu`enika 1. Marko [iljeg, sin Ante iz Metkovi}a, Zagreba~ka 64, RH i dr., radi utvr|enja prava kori{tenja, izdaje sljede}i OGLAS Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 040176 11 P od 22. 1. 2011. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Azra Kati}, odvjetnica iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enim Mijo [iljeg, sin Josipa, Matija [iljeg ro|. Gujinovi} ud. Marka, Iva Rebi} ro|. [iljeg, `ena Stjepana, Mate [iljeg, sin Marka, Manda [iljeg, k}i Marka, An|a [iljeg, k}i Marka, Jure [iljeg, sin Marka, i Jela [iljeg, k}i Marka, sada nepoznatog boravi{ta, koja }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`ene kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da im je postavio staratelja. Broj 53 0 P 040176 11 P 11. marta 2011. godine ^apljina (03-3-659/11) Op}inski sud u Mostaru, sudija Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`ioca Mikrokreditna organizacija "Eki" Mostar, protiv tu`enog Ivan D`idi}, iz Mostara, te Mirko Bogdan iz [irokog Brijega, ul. Jare br. 198, radi Ra~unski spor, vanraspravno, dana 28. 1. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Tu`enom Mirku Bogdanu iz [irokog Brijega, posljednja poznata adresa ul Jare br. 198, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Marija Bogdanovi}a, odvjetnika iz Mostara. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{it }e sve dok se punomo}nik

tu`enog ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja. Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~lanu 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~lan 298. ZPP-a). Broj 58 0 P 037903 08 P 9. marta 2011. godine Mostar (03-3-663/11) Op}inski sud u ^apljini objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u ^apljini, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja: Mario Peri}, sin Pere iz Crni}a bb, zastupan po punomo}niku Bo`i Jurkovi}, odvjetniku iz Gabela Polja, protiv tu`enika 1. Kula{ (pok. Mate) Bo{ko, 2. Kula{ (pok. Mate) Marko, 3. Kula{ (pok. Mate) Nikola, 4. Kula{ (pok. Stojana) Pero, 5. Stankovi} (pok. Nikole) Martin, 6. Stankovi} (Stanko) Pavle, 7. Stankovi} (Nikole) Rozalija, 8. Stankovi} (ud. Nikole) Bojana, 9. Stankovi} (Nikola) Stojan, 10. Stankovi} (Fabijan) \ure, 11. Stankovi} (Fabijan) Martin, 12. Stankovi} (Fabijan) @eljko, 13. Stankovi} (Kre{imir) Stanko, 14. Stankovi} (Kre{imir) Ljubo, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.000,00 KM, dana 3. 3. 2011. godine postavio je tu`enicima od 1 do 14, privremenog zatupnika, Gorana Lukendu, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 53 0 P 040823 11 P 9. marta 2011. godine ^apljina (03-3-674/11) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Hu{idi} Hasib zv. Mla|i sin Osmana iz Todorovske Slapnice, zastupan po punomo}niku advokatu ^elebi} Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tu`enih: 1. Elkasovi} r . D`ebi} Taha iz V. Kladu{e, 2. D`ebi} Kada, k}i Hasana iz Vrnogra~a, 3. D`ebi} Hanka, k}i Husejina iz Vrnogra~, 4. D`ebi} Ahmet, sin Mumina iz Todorova, 5. D`ebi} Hase, sin Mumina iz Todorova, 6. Ponjevi} Be{ir, sin Hasana iz Todorova, 7. Ponjevi} Red`o, sin Hasana iz Todorova, 8. D`ebi} Fata, k}i Alije iz Todorova, 9. D`ebi} Meho, sin Husejina iz Vrnogra~, 10. D`ebi} Mahmut, sin Huse iz Vrnogra~, 11. D`ebi} Vehab, sin [abana iz Todorova, 12. D`ebi} Nazif, sin [abana iz Todorova, 13. Sefi} Ahmet, sin Mustafe iz Vrnogra~, 14. D`ebi} r. Ko{ti} Emina ud. Ibre iz Slapnice, 15. D`ebi} Hasan, sin Osmana iz Slapnice, 16. D`ebi} Juso, sin Mehe iz Slapnice, 17. D`ebi} Mehmed, sin Mehe iz Slapnice, 18. D`ebi} Velija, sin Mehe iz Slapnice, 19. Melki} r. D`ebi} Dervi{a ud. Salke iz Todorova, radi utvr|enja vlasni{tva vsp. 1.000,00 KM, vanraspravno, dana 2. 3. 2011. godine, izdao je slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 003135 09 P od 2. 3. 2011. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi u pravnoj stvari tu`itelja Hu{idi} Hasib zv. Mla|i sin Osmana iz Todorovske Slapnice, zastupan po punomo}niku advokatu ^elebi} Fikretu iz Bosanskog Novog, protiv tu`enih: 1. Elkasovi} r. D`ebi} Taha iz V. Kladu{e, 2. D`ebi} Kada, k}i Hasana iz Vrnogra~a, 3. D`ebi} Hanka, k}i Husejina iz Vrnogra~a, 4. D`ebi} Ahmet sin Mumina iz Todorova, 5. D`ebi} Hase, sin Mumina iz Todorova, 6. Ponjevi} Be{ir, sin Hasana iz Todorova, 7. Ponjevi} Red`o, sin Hasana iz Todorova, 8. D`ebi} Fata, k}i Alije iz Todorova, 9. D`ebi} Meho, sin Husejina iz Vrnogra~a, 10. D`ebi} Mahmut, sin Huse iz Vrnogra~, 11. D`ebi} Vehab, sin [abana iz Todorova, 12. D`ebi} Nazif, sin [abana iz Todorova, 13. Sefi} Ahmet, sin Mustafe iz Vrnogra~a, 14. D`ebi} r. Ko{ti} Emina ud. Ibre iz Slapnice, 15. D`ebi} Hasan, sin Osmana iz Slapnice, 16. D`ebi} Juso, sin Mehe iz Slapnice, 17. D`ebi} Mehmed, sin Mehe iz Slapnice, 18. D`ebi} Velija, sin Mehe iz Slapnice, 19. Melki} r. D`ebi} Dervi{a ud. Salke iz Todorova, radi utvr|enja vlasni{tva vsp. 1.000,00 KM, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik i punomo}nik za prijem pismena u osobi advokat Mu{i} Husein iz Velike Kladu{e.

Broj 13 - Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. Broj 23 0 P 003135 09 P 2. marta 2011. godine Velika Kladu{a (03-3-678/11) Op}inski sud u Grada~cu, po sudiji Bilajac Fahiri, u pravnoj stvari tu`itelja Djedovi} Merseda iz Lukavca D., zastupanog po punomo}niku adv. Begovi} Kemalu iz Grada~ca, protiv tu`enih Fazli} Saliha, sina Mehmeda, iz Mionice III, Fazli} D`emala, sina Mehmeda, iz Mionice III, sada nepoznatog boravi{ta, Fazli} [efike, k}eri Mehmeda, iz Mionice III, Fazli} Refika, sina Mehmeda, iz Mionice III, Fazli} Ekrema, sina [ahmana, iz Mionice III, i Mufti} Fahira iz Grada~ca, radi utvr|enja prava vlasni{tva, dolje ozna~enog dana, donio je slijede}i OGLAS Rje{enjem ovog Suda broj 28 0 P 001700 07 P od 30. 12. 2010. godine, na temelju ~lana 296. stav 2. ta~ka 4. ZPP-a, postavljen je advokat Abdulahovi} Faruk iz Grada~ca za privremenog zastupnika tu`enom Fazli} D`emalu, sinu Mehmeda, iz Mionice III, koji nema punomo}nika, a nepoznatog je boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni, ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staratelja. Ovaj oglas objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i "Slu`benim novinama TK", i preko oglasne table Suda u Grada~cu, i Srebreniku. Broj 28 0 P 001700 07 P 30. decembra 2010. godine Grada~ac (03-3-680/11) Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad. po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Nikica Vujevi} iz Bugojna i "NIVA" d.o.o. iz Kupresa, zastupani po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enih: Mihaljevi} Nikola, sin Marka iz Zagreba, Br~i} Salih, sin Huse iz Kupresa, Br~i} Muhamed, sin Ale iz Bugojna, svi nepoznata boravi{ta, Ravan~i} Mijo, sin Ante iz Od`aka - Kupres i Ravan~i} Finka ud. Ante iz Od`aka - Kupres, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 10. 2. 2011. godine, izdao je OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000167 od 10. 2. 2011. godine, tu`enicama: Mihaljevi} Nikola, sin Marka iz Zagreba, Br~i} Salih, sin Huse iz Kupresa, Br~i} Muhamed, sin Ale iz Bugojna, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. Broj 068-2-P-07-000167 10. velja~e 2011. godine Tomislavgrad (03-3-682/11) Op}inski sud Livno, Odjeljenje suda u Tomislavgradu, sudac Frano Parlain, u pravnoj stvari tu`itelja Ana [apina iz Zagreba, Dinarska 11, zastupana po punomo}niku Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enika Mami} Tomica `. Ante iz Mijakova Polja, Prljevi} An|a `. Ilije iz Vinice, Ivanda Iva pok. Ivana iz Vinice, Ivanda ro|. Ivanda Jaka pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Anica pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Iva pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Kata ud. Bla`a iz Vinice, Ivanada Petar pok. Bla`a iz Vinice, Ivanda Jaka pok. Bla`a iz Vinice, Ivanda Anka pok. Bla`a iz Vinice. Ivanda Marinko, sin Frane iz Vinice, Ivanda Ilija, sin Frane iz Vinice, Ivanda Miroslav, sin Frane iz Vinice, Ivanda Jozo, sin Mate iz Vinice, Ivanda Iva ud. Frane iz Vinice, Ivanda Branko pok. Frane iz Vinice, Ivanda Branko pok. Frane iz Vinice, Ivanda Ivan pok. Frane iz Vinice, Ivanda Mate pok. Frane iz Vinice, Ivanda Mirjana pok. Frne iz Vinice, Ivanda Cvita pok. Frane iz Vinice, Ivanda Filip pok. Ante iz Petrovaradina, Ivanda Tomislav pok. Ante iz Zeline, Ivanda Anica ud. Ante iz Vinice, Ivanda Iva ud. Frane iz Solina, [kori} Stipan pok. Marijana iz Vinice, Biki} Matija ud. Petra iz Vinice, [kori} Ivan pok. Ilije iz Ro{nja~a, [kori} Marijan pok. Ilije iz Ro{nja~a, [kori} Matija pok. Ilije iz Ro{nja~a, Ljubas Cvita `. Ivana iz Krnjina, Biki} Jozo pok. Petra iz Vinice, Biki} An|a pok. Petra iz Vinice, Biki} Jaka pok. Petra iz Vinice, Biki} Mirko pok. Petra iz Vinice, [kori} Ivan pok. [tipana iz

Vinice, [kori} Ivan pok. Ilije iz Vinice, [kori} Ivan pok. Nikole iz Vinice, [kori} Mara ud. Stipe iz Vinice, [ikori} Marijan pok. Petra iz Vinice, ^amber Kata `. Marka iz Ro{nja~ka, [kori} Ana pok. Ivana iz Ro{nja~a, ^amber Marko, sin Bo`e iz Ro{nja~a, [kori} Ante, sin Mate iz Ro{nja~ka, [kori} Petar, sin Mate iz Ro{nja~a, [amija Nikola pok. Bo`e iz Studenaca, Imotski, [amija Stipan pok. Bo`e iz Studenaca, Imotski, [amija Grgo pok. Bo`e iz Studenaca, [kori} preudate Ivanda Cvita iz Vinice, [kori} Mirko, sin Joze iz Ro{nja~a, [kori} Ante pok. Ivana iz Tomislavgrada, [kori} An|a ud. Duje iz Tomislavgrada, Biki} Mirko, sin Joze iz Ro{nja~a, svi sada nepoznatog prebivali{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, dana 18. 2. 2011. godine, izdaje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-10-000 111 od 18. 2. 2011. godine, tu`enicima: Mami} Tomica `. Ante iz Mijakova Polja, Prljevi} An|a `. Ilije iz Vinice, Ivanda Iva pok. Ivana iz Vinice, Ivanda ro|. Ivanda Jaka pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Anica pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Iva pok. Filipa iz Vinice, Ivanda Kata ud. Bla`a iz Vinice, Ivanada Petar pok. Bla`a iz Vinice, Ivanda Jaka pok. Bla`a iz Vinice, Ivanda Anka pok. Bla`a iz Vinice, Ivanda Marinko, sin Frane iz Vinice, Ivanda Ilija, sin Frane iz Vinice, Ivanda Miroslav, sin Frane iz Vinice, Ivanda Jozo, sin Mate iz Vinice, Ivanda Iva ud. Frane iz Vinice, Ivanda Branko pok. Frane iz Vinice, Ivanda Branko pok. Frane iz Vinice, Ivanda Ivan pok. Frane iz Vinice, Ivanda Mate pok. Frane iz Vinice, Ivanda Mirjana pok. Frne iz Vinice, Ivanda Cvita pok. Frane iz Vinice, Ivanda Filip pok. Ante iz Petrovaradina, Ivanda Tomislav pok. Ante iz Zeline, Ivanda Anica ud. Ante iz Vinice, Ivanda Iva ud. Frane iz Solina, [kori} Stipan pok. Marijana iz Vinice, Biki} Matija ud. Petra iz Vinice, [kori} Ivan pok. Ilije iz Ro{nja~a, [kori} Marijan pok. Ilije iz Ro{nja~a, [kori} Matija pok. Ilije iz Ro{nja~a, Ljubas Cvita `. Ivana iz Krnjina, Biki} Jozo pok. Petra iz Vinice, Biki} An|a pok. Petra iz Vinice, Biki} Jaka pok. Petra iz Vinice, Biki} Mirko pok. Petra iz Vinice, [kori} Ivan pok. Stipana iz Vinice, [kori} Ivan pok. Ilije iz Vinice, [kori} Ivan pok. Nikole iz Vinice, [kori} Mara ud. Stipe iz Vinice, [ikori} Marijan pok. Petra iz Vinice, ^amber Kata `. Marka iz Ro{nja~ka, [kori} Ana pok. Ivana iz Ro{nja~a, ^amber Marko, sin Bo`e iz Ro{nja~a, [kori} Ante, sin Mate iz Ro{nja~ka, [kori} Petar, sin Mate iz Ro{nja~a, [amija Nikola pok. Bo`e iz Studenaca, Imotski, [amija Stipan pok. Bo`e iz Studenaca, Imotski, [amija Grgo pok. Bo`e iz Studenaca, [kori} preudate Ivanda Cvita iz Vinice, [kori} Mirko, sin Joze iz Ro{nja~a, [kori} Ante pok. Ivana iz Tomislavgrada, [kori} An|a ud. Duje iz Tomislavgrada, Biki} Mirko, sin Joze iz Ro{nja~a, sada nepoznatog prebivali{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`enici ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enicima postavio staratelja. Broj 068-2-P-10-000 111 18. velja~e 2011. godine Tomislavgrad (03-3-683/11) Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Vinka (Marka) Babi} iz Kupresa, protiv tu`enih: [aki} ro|. Kova~u{i} Cvita iz Osmanlija, Kova~u{i} Cvita pok. Joze iz Kraljeve Sutjeske, Mara Kova~u{i} pok. Joze iz Zagreba, Bulut-Perija Ante pok. Ivice iz Vrila, Bulut-Perija Kata pok. Ivice iz Vrila, Bulut-Perija Ivana pok. Jandre iz Vrila, Bulut-Perija Franjka pok. Jandre iz Vrila, svi nepoznata boravi{ta, Marica (Draguna) Babi} iz Kupresa, An|elka Falami} iz Beli{}a, Slava Turalija iz Begova Sela, Josip Kova~u{i} iz Zagreba i Bulut-Perija An|a pok. Mirka iz Beli{}a, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 25. 2. 2011. godine Rije{io je Tu`enicima: [aki} ro|. Kova~u{i} Cvita iz Osmanlija, Kova~u{i} Cvita pok. Joze iz Kraljeve Sutjeske, Mara Kova~u{i} pok. Joze iz Zagreba, Bulut-Perija Ante pok. Ivice iz Vrila, Bulut-Perija Kata pok. Ivice iz Vrila, Bulut-Perija Ivana pok. Jandre iz Vrila, Bulut-Perija Franjka pok. Jandre iz Vrila, svi nepoznata boravi{ta, postavlja se privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Postavljeni privremeni zastupnik zastupati }e tu`enike sve dok se

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 31

tu`enik-a ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok tijelo skrbni{tva ne obavijesti Sud da je postavilo skrbnika (~lanak 297. ZPP-a). Broj 068-2-P-07-000078 25. velja~e 2011. godine Tomislavgrad (03-3-684/11) Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: Marice Draguna Babi} iz Kupresa, protiv tu`enih: Mara ]urkovi} Matkova iz Kukavica, Nediljko ]urkovi} pok. Bo`e iz Kukavica, Ivka ]urkovi} ro|. Vu~ak iz Kukavica, Kaja ]urkovi} ro|. Anti} iz Kukavica, Fina ]urkovi} ud. Biki} iz Jazvenika, Felka ]urkovi} ud. Stipe udata Jezid`i} iz Mlakve, Jozo ]urkovi} pok. Grge iz Kukavica, Jozo Ante ]urkovi} iz Vrila, Marko Nike ]urkovi} iz Vrila, Bo`e Nike ]urkovi} iz Vrila, Stipe Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Frano Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Janja Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Mara Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Cmiljka Kova~u{i} pok. Joze iz Kraljeve Sutjeske i Mara Kova~u{i} pok. Joze iz Zagreba, svi nepoznata boravi{ta, Stipo Matka ]urkovi} iz Kupresa, Filip ]urkovi} iz Kupresa, Filip ]urkovi} pok. Marka iz Kukavica, Nevenka ]urkovi} iz Kupresa, Ivo ]urkovi} pok. Grge iz Kukavica, Ante ]urkovi} pok. Grge iz Kukavica, Mara Santro iz Kupresa, An|elka Falami} iz Beli{}a i Slava Turalija ro|. Kova~u{i} pok. Joze iz Begova Sela, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 3. 3. 2011. godine OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000794 od 3. 3. 2011. godine tu`enicama: Mara ]urkovi} Matkova iz Kukavica, Nediljko ]urkovi} pok. Bo`e iz Kukavica, Ivka ]urkovi} rod. Vu~ak iz Kukavica, Kaja ]urkovi} ro|. Anti} iz Kukavica, Fina ]urkovi} ud. Biki} iz Jazvenika, Felka ]urkovi} ud. Stipe udata Jezid`i} iz Mlakve, Jozo ]urkovi} pok. Grge iz Kukavica, Jozo Ante ]urkovi} iz Vrila, Marko Nike ]urkovi} iz Vrila, Bo`e Nike ]urkovi} iz Vrila, Stipe Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Frano Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Janja Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Mara Jezid`i} pok. Joze iz Kukavica, Cmiljka Kova~u{i} pok. Joze iz Kraljeve Sutjeske i Mara Kova~u{i} pok. Joze iz Zagreba, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. Broj 068-2-P-07-000794 3. o`ujka 2011. godine Tomislavgrad (03-3-685/11) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, po sudiji Hasiba Buhi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Zijada Rizvi}, zastupane po advokat Ibrahim Kadi} iz Velike Kladu{e, protiv tu`enika Rasim Rizvi}, radi razvoda braka. Sud je postavio tu`eniku Rasim Rizvi}, sin Bajre, privremenog zastupnika u osobi advokata Stokrp Milana iz Velike Kladu{e, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateijstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 23 0 P 010934 10 P 14. marta 2011. godine Velika Kladu{a (03-3-695/11) Op}inski sud u Velikoj Kladu{i, sutkinja Jasmina Miljkovi}, u pravnoj stvari tu`itelja [abi} Rasima, sin Osmana, 2. [abi} r. Aliba{i} Hasibe, k}i Huseina, 3. [abi} Esada, sin Osmana i [abi} Nurije, sin Osmana, svi iz Donje Vidovske, protiv tu`enih: 1. Bilajac Huse, sin Huse iz V. Kladu{e, 2. Bijalac Muje, sin Huse iz V. Kladu{e, 3. Pali} Muhe, sin Hase iz V. Kladu{e, 4. Bajramovi} Sejde, sin Sejde iz V. Kladu{e, 5. Bajramovi} Sulejman, sin Sejde iz V. Kladu{e, 6. Muri} r. Bajramovi} Hatid`a iz V. Kladu{e, 7. [akinovi}-Cindri} Dragica, k}i Stjepana, 8. Bajramovi} nn Fata i iz Velike Kladu{e, 9. Okanovi} r. Bajramovi} nn Adila iz Marjanovca, 10. Pilipovi} r. Bajramovi} Fatima iz Male Kladu{e, 1l. [akinovi} Rifet, sin Huseina iz Donje

Vidovske, 12. [akinovi} Rasim, sin Huseina iz Donje Vidovske, 13. Abdi} Ha{im, sin Hasanhod`a iz V. Kladu{e, 14. Cindri} Vinko, sin Stanka iz V. Kladu{e, 15. Cindri} Milan, sin Ranje iz V. Kladu{e, 16. Cindri} Stanko, sin Franje iz V. Kladu{e, 17. Cindri} Jeko, sin Franje iz V. Kladu{e, 18. Cindri} r. Vla{i} Kata iz V. Kladu{e, 19. Cindri} Dragica, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 20. Cindri} Ivica, sin Stjepana iz V. Kladu{e, 21. Cindri} Roza, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 22. Cindri} Milka, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 23. [abi} r. Mujki} nn [aha iz V. Kladu{e, 24. Hozanovi} r. [abi} NN [aha iz Cazna, 25. Ro{i} r. [abi} nn Hata iz V. Kladu{e, 26. [abi} Smail, sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 27. [abi} Salih, sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 28. [abi} Razija, k}i Ibrahima iz V. Kladu{e, 29. [abi} Ha{im, sin Juse iz V. Kladu{e, 30. [abi} Husein, sin Juse iz V. Kladu{e, 31. [abi} [erif, sin Juse iz V. Kladu{e, 32. [abi} Osman, sin Juse iz V. Kladu{e, 33. Karaji} r. [abi} Asima, k}i Osmana iz USA, 34. Puri} r. [abi} Rasima, k}i Osmana iz USA, 35. [abi} Zejna, k}i Osmana iz Italije, 36. Salapura Vlado, sin Marka iz V. Kladu{e, svi nepoznate adrese, svi zastupani po advokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, vanraspravno, dana 9. 3. 2011. godine, izdao je slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda br. 23 0 P 005744 10 P od 9. 3. 2011. godine, na osnovu ~l. 296. st. 1. 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, u ovoj pravnoj stvari po tu`bi u pravnoj stvari tu`itelja [abi} Rasima, sin Osmana, 2. [abi} r. Aliba{i} Hasibe, k}i Huseina, 3. [abi} Esada, sin Osmana i [abi} Nurije, sin Osmana, svi iz Donje Vidovske, protiv tu`enih: 1. Bilajac Husesin Huse iz V. Kladu{e, 2. Bijalac Muje, sin Huse iz V. Kladu{e, 3. Pali} Muhe, sin Hase iz V. Kladu{a, 4. Bajramovi} Sejde, sin Sejde iz V. Kladu{e, 5. Bajramovi} Sulejman, sin Sejde iz V. Kladu{e, 6. Muri} r. Bajramovi} Hatid`a iz V. Kladu{e, 7. [akinovi}-Cindri} Dragica, k}i Stjepana, 8. Bajramovi} nn Fata i iz Velike Kladn{e, 9. Okanovi} r. Bajramovi} nn Adila iz Marjanovca, 10. Pilipovi} r. Bajramovi} Fatima iz Male Kladu{e, 11. [akinovi} Rifet, sin Huseina iz Donje Vidovske, 12. [akinovi} Rasim, sin Huseina iz Donje Vidovske, 13. Abdi} Ha{im, sin Hasanhod`a iz V. Kladu{e, 14. Cindri} Vinko, sin Stanka iz V. Kladu{e, 15. Cindri} Milan, sin Ranje iz V. Kladu{e, 16. Cindri} Stanko, sin Franje iz V. Kladu{e, 17. Cindri} Jeko, sin Franje iz V. Kladu{e, 18. Cindri} r. Vla{i} Kata iz V. Kladu{e, 19. Cindri} Dragica, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 20. Cindri} Ivica, sin Stjepana iz V. Kladu{e, 21. Cindri} Roza, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 22. Cindri} Milka, k}i Stjepana iz V. Kladu{e, 23. [abi} r. Mujki} nn [aha iz V. Kladu{e, 24. Hozanovi} r. [abi} NN [aha iz Cazna, 25. Ro{i} r. [abi} nn Hata iz V. Kladu{e, 26. [abi} Smail, sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 27. [abi} Salih, sin Ibrahima iz V. Kladu{e, 28. [abi} Razija, k}i Ibrahima iz V. Kladu{e, 29. [abi} Ha{im, sin Juse iz V. Kladu{e, 30. [abi} Husein, sin Juse iz V. Kladu{e, 31. [abi} [erif, sin Juse iz V. Kladu{e, 32. [abi} Osman, sin Juse iz V. Kladu{e, 33. Karaji} r. [abi} Asima, k}i Osmana iz USA, 34. Puri} r. [abi} Rasima, k}i Osmana iz USA, 35, [abi} Zejna, k}i Osmana iz Italije, 36. Salapura Vlado, sin Marka iz V. Kladu{e, svi nepoznati adrese, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva nepoznate adrese i boravi{ta, u ovoj pravnoj stvari postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokatu Azizu Adilagi}u iz Velike Kladu{e. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enima postavio staratelja. Broj 23 0 P 005744 10 P 9. marta 2011. godine Velika Kladu{a (03-3-696/11) Op}inski sud u Mostaru, po sudiji [emsi Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Kreso Admira, Kreso Gorana, Kreso Lane, Kreso Gordane, svi iz Mostara, zastupani po punomo}niku Zdravku Raji}, advokatu iz Mostara, protiv tu`enih Kramo, ro|eno Be{agi} Halime iz Fo~e, nepoznatog boravi{ta, Tutunovi}, ro|eno Be{agi} Nure iz Sarajeva, nepoznatog boravi{ta, Vrebac, ro|eno Be{agi} Latife iz Sarajeva, nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be vlasni{tva, vanraspravno, dana 7. 2. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Tu`enim Kramo, ro|eno Be{agi} Halime iz Fo~e, nepoznatog boravi{ta, Tutunovi}, ro|eno Be{agi} Nure iz Sarajeva, nepoznatog boravi{ta, Vrebac, ro|eno Be{agi} Latife iz Sarajeva, nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik za zastupanje u ovoj pravnoj stvari u osobi Josipa Kre{i}, advokata iz Mostara, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili

Broj 13 - Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enima obavje{tava se organ starateljstva - Centar za socijalni rad Mostar, dostavom ovog Rje{enja. Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enima iz razloga ozna~enog u ~l. 296. st. 2 ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama HNK", i na oglasnoj tabli ovog Suda (~l. 78. ZPP-a FBiH). Broj 58 0 P 036798 07 P 7. februara 2011. godine Mostar (03-3-698/11) Op}inski sud u Mostaru, po sudiji [emsi Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ive Bevanda, ro|eno Dujmovi}, k}i Marka iz Mostara, ul. Dr. Vjekoslava Vran~i}a 40, Mostar, protiv tu`enih: 1) Fatime Sari}, ro|eno Ugljen, 2) Dinke Milojkovi}, ro|eno Ugljen, 3) Dervi{e Ugljen, umrlog Ibrahima, ro|eno Had`iosmanovi}, 4) Fuada Ugljen, umrlog Ibrahima, 5) De`vada Ugljen umrlog Ibrahima, 6) Dudke Ugljen umrlog Ibrahima, 7) D`emile ^erimagi}, ro|eno Ugljen umrlog Ibrahima, 8) Samije Mi~ijevi}, ro|eno Ugljen, 9) Nade ^eremida, ro|eno Ugljen, 10) Alije Ugljen, umrlog Ibrahima, 11) Mukelefe ^erki}, ro|eno Ugljen, sada svi nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 8. 11. 2010. godine, donio je RJE[ENJE Tu`enim: 1) Fatimi Sari}, ro|eno Ugljen, 2) Dinki Milojkovi}, ro|eno Ugljen, 3) Dervi{i Ugljen, umrlog Ibrahima, ro|eno Had`iosmanovi}, 4) Fuadu Ugljen, umrlog Ibrahima, 5) De`vadu Ugljen umrlog Ibrahima, 6) Dudki Ugljen umrlog Ibrahima, 7) D`emili ^erimagi}, ro|eno Ugljen umrlog Ibrahima, 8) Samiji Mi~ijevi}, ro|eno Ugljen, 9) Nadi ^eremida, ro|eno Ugljen, 10) Aliji Ugljen, umrlog Ibrahima, 11) Mukelefi ^erki}, ro|eno Ugljen, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi advokata Faruka ]upina iz Mostara, po{to je tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika, jer postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika bi trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik }e vr{iti sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava Centar za socijalni rad Mostar, i tu`eni putem oglasne plo~e ovog Suda, te punomo}nik tu`iteljice, dostavom ovog Rje{enja. Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enom iz razloga ozna~enog u ~l. 76. st. 2 ta~ka 4. ZPP-a FBiH, Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~l. 78. ZPP-a FBiH). Broj 58 0 P 052726 09 P 8. novembra 2010. godine Mostar (03-3-699/11) Op}inski sud u Mostaru, po sudiji [emsi Jogunovi}, u pravnoj stvari tu`itelja Ja{arevi} Safe, k}i Had`e iz Mostara, Ja{arevi} Emira, sina Nezira, iz Mostara, Ja{arevi} Amira, sina Nezira iz Mostara, svi zastupani po punomo}nicima iz Advokature ]upina & Co iz Mostara, protiv tu`enih: Memi} Sidik, sin Arslana, Blagaj bb, Memi} Hame, sina Arslana, Blagaj bb, A{kraba Hajre udato Batkal, umrlog Hase, Blagaj bb, A{kraba Sabire, umrlog Hase, Blagaj bb, A{kraba Zulfikara, sina Mustafe, Blagaj bb, A{kraba Hakije, sina Salke, Blagaj bb, A{kraba Ragiba, sina Azeme, Blagaj bb, A{kraba Fejze, sin Azeme, Blagaj bb, [ari} Selima, sina Salke, Blagaj bb, [ari} Suada, sina Salke, Blagaj bb, [ari} Esada, sina Salke, Blagaj bb, [ari} Suade, k}i Salke, Blagaj bb, Nurkovi} Mevzete, ro|eno [ari}, k}i Salke iz Mostara, ulica Zalik 19, A{kraba Emira, sina D`emala-D`emila, Blagaj bb, Pelo Selima, Blagaj bb, Pelo Ai{e, ro|eno No`i}, Blagaj, bb, A{kraba, ro|eno Zuki} Azeme, Blagaj 187, Mostar, A{kraba Omera, umrlog Mustafe, Bra}e [ehovi}a 9, Mostar, Jazvin Mehmeda, umrlog Ahmeta, Memi} Jusufa, umrlog Ahmeta, Mati} Samije-Sajime, udova Alije, ro|eno Memi}, Memi} Mejre, ro|eno Keki}, Memi} Kade, umrlog Mustafe, Memi} Hati|e, umrlog Mustafe, Memi} Muhameda, umrlog Mustafe, Memi} \ulse, udova Arslana, Memi} Samira, sina umrlog Muje, A{kraba Mustafe, A{kraba, udato Peljko Hanka, k}i Huse iz Sarajeva, A{kraba, udato Skender Samije, k}i Huse iz Osijeka, A{kraba, udato Dovi} Zejne, k}i Huse iz Prijedora, Avdi} Uzeira, sina Mehe iz Mostara, Avdi} D`eme, sina Mehe iz Blagaja, Avdi}, udato \iho D`emile, k}i Mehe iz Sarajeva, [ari} Huse, sina Salke, svi

nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enja i uknji`be, vanraspravno, dana 10. 11. 2010. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE U ovoj pravnoj stvari za tu`ene: Jazvin Mehmed, umrlog Ahmeta, Memi} Jusuf, umrlog Ahmeta, Mati} Samija-Sajima, udova Alije, ro|eno Memi}, Memi} Mejra, ro|eno Keki}, Memi} Kada, umrlog Mustafe, Memi} Hati|a, umrlog Mustafe, Memi} Muhamed, umrlog Mustafe, Memi} \ulsa, udova Arslana, Memi} Samir, sina umrlog Muje, A{kraba Mustafa, A{kraba, udato Peljko Hanka, k}i Huse iz Sarajeva, A{kraba, udato Skender Samija, k}i Huse iz Osijeka, A{kraba, udato Dovi} Zejna, k}i Huse iz Prijedora, Avdi} Uzeir, sina Mehe iz Mostara, Avdi} D`emo, sina Mehe iz Blagaja, Avdi}, udato \iho D`emila, k}i Mehe iz Sarajeva, [ari} Huse, sina Salke, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u li~nosti Maje [koro, advokata iz Mostara. Privremeni zastupnik u ovom postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika. Ta prava i du`nosti privremeni zastupnik vr{it }e sve dok se punomo}nik tu`enog ne pojavi pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. O postavljanju privremenog zastupnika tu`enom obavje{tava se organ starateljstva - dostavljanjem ovog Rje{enja. Budu}i da je privremeni zastupnik postavljen tu`enima iz razloga ozna~enog u ~lanu 296. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03, 73/05 i 19/06, u daljnjem tekstu: ZPP), Sud }e izdati oglas koji }e objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda (~lan 298. ZPP-a). Broj 58 0 P 036083 07 P 10. novembra 2010. godine Mostar (03-3-700/11) Op}inski sud u Konjicu, sudija Senada Brkan, u pravnoj stvari tu`iteljice Pirija Irma iz Konjica, ulica Kolonija 14/1, protiv tu`enog Pirija D`enisa, sada nepoznatog boravi{ta, radi razvoda braka, izdaje dana 15. 3. 2011. godine slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 56 0 P 031708 10 P od 15. 3. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. ta~ka 5. Zakona o parni~nom postupku, tu`enom Pirija D`enisu, sada nepoznatog boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Mu{inovi} Halila, advokata iz Konjica. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio posebnog staratelja. Broj 56 0 P 031708 10 P 15. marta 2011. godine Konjic (03-3-701/11) Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca Hypo-Alpe-Adria Bank d.d., Filijala Mostar, Kneza Branimira 2a, protiv tu`enih 1. Elvedina Grizovi}, M. Tase 44, Mostar, 2. Indira Grizovi}, M. Tase 44, Mostar, 3. Tea Tr~alo, I. Krndelja 31 i 4. Maja Ateljevi}, K. P. Kre{imira IV br. 26, Mostar, radi isplate, vsp. 18.672,06 KM, dana 16. 3. 2011. godine, objavljuje OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 2. 2. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Sadudin Zaklan, advokat iz Mostara, postavlja se za privremenog zastupnika tu`enim: 1. Tea Tr~alo, Trg Ivana Krndelja 31 Mostar, i 2. Maja Ateljevi}, P. Kre{imira IV br. 26, Mostar, sada nepoznatog boravi{ta. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. Broj 58 0 P 071915 09 P 16. marta 2011. godine Mostar (03-3-709/11)

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 33

LIKVIDACIJE - STE^AJI
Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS 1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Feth Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za promet i usluge d.o.o. Sarajevo, Kujund`iluk 6, Sarajevo. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Be}arevi} Senad, Had`ijamakova 24, Sarajevo. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, upisanog u reg. ulo`ak, MBS 65-01-0768-8, JIB 4201396330008, upisano Rje{enje ovog Suda broj 065-0-Reg-08-003372 od 24. 11. 2008. godine. Ovo rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 121782 09 L 4. marta 2011. godine Sarajevo (O-247/11) Op}inski sud u Biha}u, likvidacioni sudija Senja D`afi}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem d.o.o. "ALEA" - Biha}, na ro~i{tu, dana 21. 2. 2011. godine, donio je sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom d.o.o. "ALEA" - Biha}, upisano u sudski registar ovog Suda pod brojem 17-01-0039-07. Likvidator Horvat [ejla razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, dru{tvo d.o.o. "ALEA" - Biha} brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 015375 09 L 21. februara 2011. godine Biha} (03-3-496/11) Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem DOO "Adiko" Velika Kladu{a, na ro~i{tu odr`anom dana 21. 2. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "ADIKO" Velika Kladu{a, sa sjedi{tem ul. Poljanak 5, Velika Kladu{a, ~iji je zakonski zastupnik ]erimovi} Ismet. Za likvidatora navedene firme imenuje se ]erimovi} Ismet, sin Mehe, ro|. 10. 10. 1971. god. u Velikoj Kladu{i, nastanjen na adresi ul. Poljanak 5, Velika Kladu{a. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda, prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, reg. ulo`ak broj 1-5289-00. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 028310 11 L 21. februara 2011. godine Biha} (03-3-497/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom Op{ta zemljoradni~ka zadruga "EKO-OLOVO", potpuna odgovornost, sa sjedi{tem u Olovu, Tuzlanska bb, odlu~uju}i po prijedlogu punomo}nika osniva~a Hod`i} Osmana, advokata iz Olova od 11. 11. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 9. 2. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad firmom Op{ta zemljoradni~ka zadruga "EKO-OLOVO", potpuna odgovornost sa sjedi{tem u Olovu, Tuzlanska bb, mati~ni registarski broj subjekta upisa 3-705. Za likvidatora se imenuje Memagi} Nihad, Olovo, Tuzlanska bb.

Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjeritelji da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 043672 10 L 9. februara 2011. godine Zenica (03-3-657/11) Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "HP PROMET" d.o.o. Gra~anica, Branilaca Kule grada 53, donio je dana 14. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "HP PROMET" d.o.o. Gra~anica, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-13346, sa danom 14. 3. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje Pehlivanovi} Adnan, Stara `eljezni~ka stanica 5, Semizovac. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja jzvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 028818 10 L 14. marta 2011. godine Tuzla (03-3-660/11) Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "DAMAIS" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Fra Didaka Bunti}a 89, na ro~i{tu odr`anom dana 14. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE 1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DAMAIS" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Fra Didaka Bunti}a 89. 2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Fatima Alikadi}, ecc. iz Konjica. 3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Mostaru, koje je upisano u mati~ni registarski broj 58-01-0173-09, a po Rje{enju broj Tt-O-884/09 od 10. 11. 2009. godine. 4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. 5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlaga~a. Broj 58 0 L 071707 10 L 14. o`ujka 2011. godine Mostar (03-3-662/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim osobom "BRIMAO" p.o. [iroki Brijeg, \ure Baslera bb. Za likvidatora se postavlja Milka Musa iz Mostara.

2. 3.

4. 5.

Broj 13 - Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u [irokom Brijegu - Odjelu za registar radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 64 0 L 005842 10 L 2 28. velja~e 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-665/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu, likvidacioni sudac Boris Gali}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "DRAMEX" d.o.o. [iroki Brijeg, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "DRAMEX" d.o.o. [iroki Brijeg, Du`ice bb. Preostala imovina Dru{tva, predaje se osniva~u Dru{tva Dra`enu Kolobari}u, Du`ice bb, [iroki Brijeg. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dra`en Kolobari}, Du`ice bb, [iroki Brijeg. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 006492 09 L 9. marta 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-670/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "PROMEX" d.o.o. za promet i {pedicije Grude, I. Gunduli}a 12. Preostala imovina Dru{tva - nov~ani iznos od 2.329,91 KM na ra~unu kod UniCredit Bank d.d., te iznos od 15.300,00 KM (depozit) kod Gospodarske banke d.d. - u likvidaciji raspore|uje se osniva~u Damjanu Prli}u, Sovi}i bb, Grude. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Damjan Prli}, Sovi}i bb, Grude. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 014355 10 L 8. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-671/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu, likvidacioni sudac Boris Gali}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "STUDIO UNIKA" d.o.o. Ljubu{ki, na ro~i{tu odr`anom dana 9. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "STUDIO UNIKA" d.o.o. Ljubu{ki, A. G. Mato{a 15. Preostala imovina Dru{tva, predaju se osniva~u Dru{tva Lidija Mi{eti}, A. G. Mato{a bb, Ljubu{ki. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Antonija Tomi}, Mostarska vrata bb, Ljubu{ki. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 008072 09 L 9. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-672/11)

Op}inski sud u [irokom Brijegu, likvidacioni sudac Boris Gali}, rje{avaju}i u postupku provo|enja likvidacije nad pravnim licem "COMMERCE DBM" d.o.o. [iroki Brijeg, na ro~i{tu odr`anom dana 8. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "COMMERCE DBM" d.o.o. [iroki Brijeg, Dobri~ bb. Preostala imovina Dru{tva, uklju~uju}i i nov~ana sredstva, predaju se osniva~u Dru{tva Dragica Marti}, Glavina Donja, Imotski - RH. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Dragica Marti}, Glavina Donja, Imotski RH. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena pravna osoba brisat }e se u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje ima se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 64 0 L 007022 09 L 9. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-673/11) Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku, nad pravnim licem po prijedlogu predlaga~a Alijanovi} (Omera) Elvin, direktor i osniva~ d.o.o. "Pacifik" Bos. Krupa, Sokak bb, na ro~i{tu odr`anom dana 2. 3. 2011. godine, donio je slijede}e OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO PACIFIK BOS. KRUPA, sa sjedi{tem u Bos. Krupi, Sokak bb, ~iji je zakonski zastupnik bio Alijanovi} Elvin, sin Omera, ro|en 24. 4. 1975. g. u Biha}u, nastanjen na adresi, Sokak bb, Bos. Krupa, upisano u reg. ulo`ak Op}inskog suda Biha}, Reg. ul. br. 1-3940-00 od 2. 2. 2000. g. Likvidator Alijanovi} Elvin, sin Omera, razrje{ava se du`nosti likvidatora u ovom likvidacionom postupku. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja dru{tvo DOO PACIFIK BOS. KRUPA, sa sjedi{tem u Bos. Krupi, Sokak bb, brisat }e se iz sudskog registra ovog Suda i iz svih javnih registara, a sadr`aj ovog Rje{enja bit }e objavljen na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 016979 10 L 2. marta 2011. godine Biha} (03-3-675/11) Op}inski sud u Biha}u, u likvidacionom postupku nad pravnim licem LALA DOO Bos. Brupa - Bosanska Otoka, na ro~i{tu odr`anom dana 8. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad dru{tvom DOO "LALA" Bosanska Otoka - Bosanska Krupa, sa sjedi{tem: Novo naselje bb, Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, ~iji je zakonski zastupnik Mahmi} [efkija. Za likvidatora navedene firme imenuje se Mahmi} [efkija, sin Nahe, ro|. 8. 6. 1959. god. u Bosanskoj Otoci, gdje je i nastanjen, na adresi ul. Radni~ka 28, Bosanka Otoka. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana, ra~unaju}i od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli ovog Suda prijave potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanja, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Odre|uje se upis zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka u sudskom registru, upisan pod mati~nim brojem 1-4154-00. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli ovog Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 17 0 L 027853 11 L 8. marta 2011. godine Biha} (03-3-676/11) Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom "AVIOTRANSPORT" Tuzla d.o.o. za za

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 35

pru`anje usluga u zra~nom prometu Tuzla, Turalibegova 42, dana 4. 3. 2011. godine, donosi RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "AVIOTRANSPORT" Tuzla d.o.o. za za pru`anje usluga u zra~nom prometu Tuzla, Turalibegova 42, Rje{enje o registraciji broj 032-0-Reg-09-001761, mati~ni broj subjekta 32-01-0173-08. Likvidator Me{i} Muradif, sin Fadila iz Tuzle, Franje Markovi}a 2, razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 046092 10 L 4. marta 2011. godine Tuzla (03-3-679/11) Op}inski sud u Livnu, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "Dry-Gum" DOO Livno, na ro~i{tu odr`anom dana 4. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "Dry-Gum" DOO Livno. Za likvidatora se imenuje Marina Dali} iz Livna. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Livnu za registar, na broj Rje{enja broj 068-0-Reg-06-000362 od 2. 10. 2006. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-2130, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 68 0 L 015015 11 L 4. marta 2011. godine Livno (03-3-681/11) Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganovi} Ifeti, u postupku predlaga~a Fetah Enesa iz Travnika, radi likvidacije pravnog lica "INDUSTRO-SIROVINA" DD TRAVNIK, nakon odr`anog ro~i{ta dana 14. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "INDUSTRO-SIROVINA" DD TRAVNIK, upisan u sudski registar Op}inskog suda Travnik, na osnovu Rje{enja br. U/I-9/02 od 9. 1. 2002. godine. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Mirzad Boji}, sin Ibrahima iz Travnika, Donje Osoje 17. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 1-508. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 51 0 L 018962 05 L 14. marta 2011. godine Travnik (03-3-690/11) Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganovi} Ifeti, u postupku predlaga~a Brki} Samira, zastupanom po punomo}niku Hatini Adilovi}, radi likvidacije pravnog lica "ALPS-MEDICAL" DOO TRAVNIK, nakon odr`anog

ro~i{ta za zaklju~enje likvidacije dana 7. 3. 2011. godine u prisustvu likvidatora, dana 14. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ALPS-MEDICAL" DOO TRAVNIK, upisan u sudski registar Op}inskog suda Travnik na osnovu Rje{enja br. 051-0-Reg-07-002282 od 30. 11. 2007. godine. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hatina Adilovi}, k}i Atifa iz Travnika, Dervi{ ef. Korkuta 47. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 1-5206. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 51 0 L 040808 10 L 14. marta 2011. godine Travnik (03-3-691/11) Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Aganovi} Ifeti, u postupku predlaga~a Jelene Peri}, radi likvidacije pravnog lica "TROTER" DOO NOVI TRAVNIK, nakon odr`anog ro~i{ta za zaklju~enje likvidacije dana 15. 3. 2011. godine u prisustvu likvidatora, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TROTER" DOO NOVI TRAVNIK, upisan u sudski registar Op}inskog suda Travnik, na osnovu Rje{enja br. 051-0-Reg-000647 od 18. 9. 2009. godine. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Jelena Peri}, k}i Borislava iz Novog Travnika, Stojkovi}i 74. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Travniku, koje je upisano u mati~ni registarski broj MBS 51-01-0798-09. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 51 0 L 040926 10 L 15. marta 2011. godine Travnik (03-3-692/11) Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem dru{tvom "NADA & COM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Sv. Leopolda Mandi}a 14, Mostar, zastupanog po z.z. direktoru Samard`i} Isidoru, vanraspravno, dana 16. 3. 2011. godine, donosi sljede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "NADA & COM" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Sv. Leopolda Mandi}a 14, Mostar. Za likvidatora se imenuje Ragu` Bo{ko iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10, 88000 Mostar. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja Tt-195/03 od 20. 3. 2003. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-10931, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 16. 5. 2011. god. u 13,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 58 0 L 086039 11 L 16. marta 2011. godine Mostar (03-3-697/11)

5.

6. 7.

5.

6. 7. 8.

Broj 13 - Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Igor Ivelji}, u likvidacionom postupku nad pravnim subjektom Lje~ili{te "SLANA BANJA" d.d. Tuzla, donio je dana 15. 3. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Obustavlja se likvidacioni postupak nad pravnim licem Lje~ili{te "SLANA BANJA" d.d. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod reg. brojem subjekta upisa 1-9535. Likvidator Muratovi} Hamdija iz Gra~anice razrje{ava se du`nosti likvidatora. Ovo Rje{enje }e se javno objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Nala`e se Odjeljenju za Registar pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli da nakon pravosna`nosti Rje{enja izvr{i brisanje zabilje`be upisa pokretanja likvidacionog postupka. Broj 32 0 L 029467 07 L 15. marta 2011. godine Tuzla (03-3-704/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad pravnom osobom Privredno dru{tvo za informati~ki in`injering, trgovinu, proizvodnju i usluge "DISK COMPANY" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a - LAMELA "KLEK V", Zavidovi}i, odlu~uju}i po prijedlogu osniva~a Hasan~evi} Ramiza i Salki} Ervina od 7. 12. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 9. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnom osobom Privredno dru{tvo za informati~ki in`injering, trgovinu, proizvodnju i usluge "DISK COMPANY" d.o.o. Zavidovi}i, Alije Izetbegovi}a -LAMELA "KLEK V", Zavidovi}i, mati~ni registarski broj upisa subjekta 43-01-0382-08 (stari broj 1-9558). Za likvidatora se imenuje Hasan~evi} Ilma, k}i Ljubi{e, iz Zavidovi}a, Alije Izetbegovi}a 35, lamela 8/1. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza Dru{tva. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja. Ovo Rje{enje }e se objaviti na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 43 0 L 044844 10 L 9. marta 2011. godine Zenica (03-3-705/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom, "BIHAMK" Tehni~ki centar, d.o.o. za tehni~ki pregled vozila i poslova koji su sa njim povezani, Zenica, Blatu{a bb, Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Ha{imbegovi} Hamdije iz Sarajeva, Zagreba~ka 57, za zaklju~enje likvidacionog postupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 7. 3. 2011. godine, kome je prisustvovao likvidator, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom "BIHAMK" Tehni~ki centar, d.o.o. za tehni~ki pregled vozila i poslova koji su sa njim povezani, Zenica, Blatu{a bb, Zenica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0128-09. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Hamdija Ha{imbegovi} iz Sarajeva, Zagreba~ka 57. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog Suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0128-09 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. Broj 43 0 L 033759 10 L 7. marta 2011. godine Zenica (03-3-706/11) Op}inski sud u Travniku, sudija Halisa Ba{agi}, postupaju}i po slu`benoj du`nosti radi upisa Rje{enja o provo|enju postupka likvidacije nad privrednim dru{tvom "PROTEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, a na temelju

odredbe ~lana 45. i 59. Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 27/05, 43/09), dana 11. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE O REGISTRACIJI U Registar suda, za subjekta upisa "PROTEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak upisana je zabilje`ba provo|enja postupka likvidacije na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 034804 10 L od 3. 9. 2010. godine, kako slijedi: Firma: "PROTEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak - U LIKVIDACIJI Skra}ena oznaka firme: "PROTEX" d.o.o. Kiseljak - U LIKVIDACIJI MBS: 51-01-0219-09 (stari broj 1-938) JIB: 4236059020003 Pravni osnov upisa: Rje{enje Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 034804 10 L od 3. 9. 2009. godine o provo|enju postupka likvidacije nad "PROTEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak OSNIVA^I/^LANOVI SUBJEKTA UPISA Prezime i ime, adresa: Peri} Pero, Zanatski centar bb, Kiseljak OSNOVNI KAPITAL SUBJEKTA UPISA Ugovoreni (upisani) kapital: 102.000,00 Upla}eni kapital: 102.000,00 U^E[]E U KAPITALU Osniva~: Peri} Pero Ugovoreni kapital: 102.000,00 Procenat: 100 % LICA OVLA[TENA ZA ZASTUPANJE SUBJEKTA UPISA U unutra{njem i vanjskotrgovinskom prometu Pecirep Mladen (Pere), adresa: Kre{evska cesta bb, Kiseljak, likvidator bez ograni~enja ovla{tenja u okviru registrovane djelatnosti. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u unutra{njem prometu 51.150 Posredovanje u trgovini namje{tajem, predmetima za doma}instvo i metalnom i `eljezarskom robom, 51.160 Posredovanje u trgovini tekstilom, odje}om, obu}om i ko`nim proizvodima, 51.190 Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima, 51.410 Trgovina na veliko tekstilom, 51.422 Trgovina na veliko obu}om, 51.470 Trgovina na veliko ostalim proizvodima za {iroku potro{nju, 51.700 Ostala trgovina na veliko, 52.120 Ostala trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavnicama, 52.330 Trgovina na malo kozmeti~kim i toaletnim proizvodima, 52.410 Trgovina na malo tekstilom, 52.420 Trgovina na malo odjevnim predmetima, 52.620 Trgovina na malo na tezgama i pijacama, 52.630 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, 60.24 Prijevoz robe (tereta) u drumskom saobra}aju. DJELATNOST SUBJEKTA UPISA - u vanjskotrgovinskom prometu Vanjska trgovina prehrambenim i neprehrambenim proizvodima UVOZA-IZVOZA Dru{tvo }e vr{iti poslove i usluge vanjskotrgovinskog poslovanja u okviru registrirane djelatnosti u skladu s odredbama Zakona o vanjskotrgovinskom poslovanju ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95), a naro~ito: oblicima uvoza i izvoza robe, zaklju~ivanje ugovora o posebnim oblicima vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu s odredbama ~l. 27. cit. Zakona, a naro~ito: usluge u me|unarodnom transportu roba, me|unarodna {pedicija, skladi{tenje, agencijske usluge, posredni{tvo, komisioni, konsignacioni, kompenzacioni i lizing, te utovar i sl., zastupanje stranih firmi, obavljanje vanjskotrgovinskih poslova u slobodnim zonama, te druge usluge u okviru registrirane djelatnosti i poslova vanjskotrgovinskog prometa, usluge ugostiteljstva i turizma. NAPOMENA Vr{i se upis zabilje`be provo|enja postupka likvidacije za subjekt upisa "PROTEX" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Kiseljak, upisan u Registar dru{tava pod MBS 51-01-0219-09 (stari broj 1-938), na osnovu Rje{enja Op}inskog suda Travnik broj 51 0 L 034804 10 L od 3. 9. 2010. godine. Za likvidatora se postavlja Mladen (Pere) Pecirep iz Kiseljaka, Kre{evska cesta bb. Broj 051-0-Reg-11-000234 11. marta 2011. godine Travnik (03-3-710/11)

Srijeda, 23. 3. 2011.
Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 37

Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 050209 10 L 15. marta 2011. godine Tuzla (03-3-717/11) Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "METALING" d.o.o. Lukavac, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 14. 3. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "METALING" d.o.o. Lukavac, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 1-13166. Likvidator ^amd`i} Sihanuk razrje{ava se du`nosti likvidatora. Osniva~ima Dru{tva Vanjek Vlatku iz Zagreba, R. Hrvatska, sa udjelom od 30%, Majdan~i} Marku iz Zagreba, R. Hrvatska, sa udjelom od 30% i ^amd`i} Sihanuku iz Tuzle, Stupine B13/B, sa udjelom od 40%, predaje se preostala imovina Dru{tva, i to: stalna sredstva prema popisu stalnih sredstava koji je sastavni dio izvje{taja likvidatora od 27. 05.2010. godine potra`ivanje prema "Remontmonta`a" d.d. Tuzla u sudskom predmetu broj 32 0 Ps 001369 09 Ps, potra`ivanje prema "Ferhem" d.o.o. Tuzla, potra`ivanje prema "Konles" d.o.o. Lukavac u sudskom predmetu koji se vodi pred Op}inskim sudom u Tuzli pod brojem Ps 506/08, potra`ivanje prema Markovi} Bori, vl. Uslu`na radnja "Limar" Karanovac, prema presudi zbog propu{tanja Okru`nog privrednog suda u Doboju broj 60 0 Ps 011874 10 Ps, potra`ivanje prema "Limometal" d.o.o. Cazin. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 007341 09 L 14. marta 2011. godine Tuzla (03-3-719/11) Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Zajimovi} Hakija, postupaju}i po prijedlogu UniCredit Bank Banja Luka da se nad du`nikom "GRANINI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i spoljnu trgovinu, gra|evinarstvo i usluge, Trg Ote{kog bataljona 107, otvori ste~ajni postupak, donio je dana 10. 3. 2011. godine slijede}i OGLAS 1. Otvara se ste~ajni postupak nad pravnim licem "GRANINI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za unutra{nju i spoljnu trgovinu, gra|evinarstvo i usluge, Trg Ote{kog bataljona 107. Za ste~ajnog upravnika imenuje se Pr{e{ Ibro iz Sarajeva, Nade`de Petrovi} 10. Vrijeme otvaranja ste~ajnog postupka utvr|uje se 10. 3. 2011. godine u 11,30 sati. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa o otvaranju ste~ajnog postupka u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja Sudu, podneskom u dva primjerka, sa dokazima, u skladu sa ~lanom 110. Zakona o ste~ajnom postupku. Uz prijavu povjerioci su du`ni prilo`iti i potvrdu o upla}enoj sudskoj taksi, kako slijedi: Za prijave povjerilaca iznos od 1% od vrijednosti potra`ivanja s tim da ne mo`e biti manja od 20,00 KM niti ve}a od 10.000.00KM. Taksu uplatiti na ra~un br. 3380002210019263 kod UniCredit Bank Sarajevo. Razlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi dio imovine ste~ajnog du`nika na koji se odnosi njihov zahtjev i iznos do kojeg njihova potra`ivanja po predvi|anju ne}e biti pokrivena tim razlu~nim pravom. Izlu~ni povjerioci ozna~avaju u prijavi predmet imovine na koji se njihov zahtjev odnosi. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana obavijeste ste~ajnog upravnika koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine ste~ajnog du`nika.

Provest }e se postupak likvidacije nad dru{tvom FDS "Hotel Babanovac" d.d. Travnik - Vla{i} Babanovac, zastupan po z.z.-direktoru Mirsadu Dazdarevi}, upisano u sudski registar Rje{enjem Op}inskog suda Travnik br. 051-0-Reg-08-000141 od 12. 5. 2008. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 51-02-0001-08. Za likvidatora se postavlja Mirsad Dazdarevi}, sin Vehbije iz Sarajeva, Ivanjska 17. Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. Po proteku navedenog roka, i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no, FDS "Hotel Babanovac" d.d. Travnik - Vla{i} Babanovac, zastupan po z.z.-direktoru Mirsadu Dazdarevi}, brisat }e se iz sudskog registra i svih drugih javnih registara. Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 51 0 L 042728 10 L 14. o`ujka 2011. godine Travnik (03-3-711/11) Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudija Rabija Tanovi}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem dru{tvom "LERMAX" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Buna bb, zastupan po z.z. direktoru Milanovi} Draganu, a ovaj po punomo}niku Pulji} Mladenki, advokatu iz Mostara, vanraspravno, dana 15. 3. 2011. godine, donosi sljede}e RJE[ENJE 1. 2. 3. 4. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "LERMAX" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Buna bb. Za likvidatora se imenuje Alpeza Jurislav iz Mostara, Kneza Vi{eslava 77 b, 88000 Mostar. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Registarskom odjeljenju ovog Suda, na broj Rje{enja U/I-458/2000 od 21. 3. 2001. godine, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa br. 1-7148, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Ro~i{te radi ispitivanja prijavljenih potra`ivanja odr`at }e se dana 4. 5. 2011. god. u 08,30 sati u prostorijama Suda (soba 108/I). Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 58 0 L 080005 10 L 15. marta 2011. godine Mostar (03-3-714/11) Op}inski sud u Tuzli, likvidacioni sudija Vahida Halilovi}, u postupku likvidacije nad pravnim subjektom du`nika "AGRAR-RAINCI" DOO Kalesija, Gornji Rainci bb, dana 15. 3. 2011. godine, donosi RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad privrednim dru{tvom "AGRAR-RAINCI" DOO Kalesija, Gornji Rainci bb, mati~ni broj subjekta upisa 1-13143. Likvidator Hidajet Hamzi}, sin Hazima iz Rainaca Gornjih bb, Kalesija, razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima.

5.

6. 7. 8.

2. 3. 4.

5.

Broj 13 - Strana 38
6.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Pozivaju se du`nici da svoje dugove prema ste~ajnom du`niku izmire bez odlaganja. Odre|uje se upis zabilje`be o otvaranju ste~ajnog postupka u sudskom registru Op}inskog suda u Sarajevu u mati~nom registarskom broju subjekta upisa broj 65-01-0914-09. 7. Oglas o otvaranju ste~ajnog postupka istaknut }e se na oglasnoj tabli Suda istog dana, 10. 3. 2011. godine, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benim novinama Kantona Sarajevo". 8. Zakazuje se ro~i{te za ispitivanje prijava potra`ivanja srijeda, 11. 5. 2011. godine u 11,30 sati. Istog dana, nakon ispitnog ro~i{ta, odr`at }e se Skup{tina povjerilaca, na kojoj }e se, nakon izvje{taja ste~ajnog upravnika, odlu~iti o daljnjem toku ste~ajnog postupka. Broj 65 0 St 150630 10 St 10. marta 2011. godine Sarajevo (03-3-658/11) Op}inski sud u Sarajevu, ste~ajni sudija Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom postupku nad ste~ajnim du`nikom PARIS OSAM Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Lati~ka 71, van ro~i{ta, dana 7. 3. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE 1. Zaklju~uje se ste~ajni postupak otvoren Rje{enjem ovog Suda dana 30. 11. 2010. godine, nad imovinom ste~ajnog du`nika PARIS OSAM Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo, Lati~ka 71, zbog nedostatka ste~ajne mase. 2. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj tabli ovog Suda. 3. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, isto se ima dostaviti Odjeljenju za registar ovog Suda, kome se nala`e da izvr{i brisanje ste~ajnog du`nika iz sudskog registra, koji je upisan pod MBS 1-24102. 4. Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju dva slijede}a radna dana nakon ogla{avanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 65 0 St 137564 10 St 7. marta 2011. godine Sarajevo (03-3-661/11) Op}inski sud u Zenici, u ste~ajnom postupku nad firmom "INTRADE" d.o.o. Zavidovi}i, donio je RJE[ENJE Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad firmom "INTRADE" d.o.o. Zavidovi}i nakon saslu{anja ste~ajnog upravnika, a zbog nedostatka ste~ajne mase koja nije dovoljna ni za pokri}e tro{kova ste~ajnog postupka. Navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda Zenica, zavedena pod brojem Reg. ul. 1-9269 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a objavom se Rje{enje smatra dostavljeno svim licima i u slu~ajevima kad zakon tra`i posebnu dostavu, koja se smatra izvr{enom istekom slijede}a dva radna dana od objave o ~emu je ste~ajni upravnik unaprijed obavije{ten. Broj 43 0 St 015080 10 St 3. marta 2011. godine Zenica (03-3-668/11) Op}inski sud u Zenici, ste~ajni sudija Jasminka Kubat, u ste~ajnom postupku nad dru{tvom "AZ-EN" DOO Dru{tvo za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i uslu`ne djelatnosti TE[ANJ, sa sjedi{tem u Te{nju, Jelah bb, odlu~uju}i po prijedlogu ste~ajnog du`nika kao predlaga~a za provo|enje ste~ajnog postupka, nakon provedenog ro~i{ta za utvr|ivanje uslova za otvaranje ste~ajnog postupka odr`anog dana 2. 3. 2011. godine, odr`anog u prisustvu privremenog ste~ajnog upravnika Hazim [kapur iz Te{nja i zakonskog zastupnika Dru{tva direktora ]ori} Azem iz Jelaha, dana 4. 3. 2011. godine, donio je, te ogla{ava RJE[ENJE Odbija se prijedlog za provo|enje ste~ajnog postupka nad dru{tvom "AZ-EN" DOO Dru{tvo za proizvodnju, unutra{nju i spoljnu trgovinu i uslu`ne djelatnosti TE[ANJ, sa sjedi{tem u Te{nju, Jelah bb, zbog nepostojanja ste~ajne mase, te se

nala`e brisanje ovog Dru{tva iz sudskog registra, zavedenog pod brojem reg. 1-6533, a po pravosna`nosti ovog Rje{enja. Broj 43 0 St 044783 10 St 4. marta 2011. godine Zenica (03-3-669/11) Op}inski sud u Sarajevu, postupaju}i po ste~ajnom sudiji Hakija Zajmovi}, u ste~ajnom postupku nad imovinom ste~ajnog du`nika GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO, Hamdije ^emerli}a 37, vanraspravno, donio je slijede}e RJE[ENJE 1. Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad ste~ajnim du`nikom GP HERCEGOVINA SARAJEVO DD SARAJEVO, Hamdije ^emerli}a 37, zbog nedovoljnosti ste~ajne mase. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i ovog Suda. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, isto se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu, Odjeljenje za registar, radi brisanja ste~ajnog du`nika iz sudskog registra, koji je upisan u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-1551. Obavje{tavaju se ste~ajni du`nik, ste~ajni upravnik i ~lanovi Odbora povjerilaca da pravne posljedice zaklju~enja ste~ajnog postupka nastupaju 2 dana nakon objavljivanja ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 65 0 St 056522 08 St 14. marta 2011. godine Sarajevo (03-3-712/11) Op}inski sud Mostar, ste~ajni sudija Rabija Tanovi}, rje{avaju}i po prijedlogu dru{tva GP "IZGRADNJA" d.d. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Safeta Muji}a 76, zastupanog po Dizdarevi} Dervi{u, predsjedniku Upravnog odbora, a ovaj po punomo}niku Gagula Halilu, advokatu iz Konjica, da se nad navedenim dru{tvom otvori ste~ajni postupak, dana 15. 3. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Radi utvr|ivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom GP "IZGRADNJA" d.d. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, na adresi Safeta Muji}a 76, za privremenog ste~ajnog upravnika imenuje se Bebani} Ahmed iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 14. Privremeni ste~ajni upravnik ima sva prava i obaveze iz ~l. 16. Zakona o ste~ajnom postupku i naro~ito je du`an: starati se o imovini du`nika izvr{iti pregled du`nikovih poslovnih prostorija izvr{iti uvid u poslovne knjige i dokumentaciju ste~ajnog du`nika utvrditi da li postoje razlozi za otvaranje ste~ajnog postupka ispitati da li }e imovina ste~ajnog du`nika pokriti tro{kove ste~ajnog postupka, te

2. 3.

4.

utvrditi da li se poslovanje ste~ajnog du`nika mo`e u cjelini ili djelimi~no nastaviti u toku postupka. Privremeni ste~ajni upravnik du`an je podnijeti svoj pismeni izvje{taj ovom Sudu u roku od 30 dana od dana dono{enja ovog Rje{enja u kojem }e izvijestiti Sud o preduzetim radnjama i iznijeti svoje stru~no mi{ljenje o zate~enom stanju. Privremeno se obustavljaju sva pojedina~na prinudna izvr{enja pokrenuta protiv naprijed navedenog dru{tva, a izlu~na i razlu~na prava povjerioci ne mogu ostvarivati u ovom postupku. Ste~ajni du`nik GP "IZGRADNJA" d.d. Konjic ne smije vr{iti nikakva raspolaganja imovinom bez saglasnosti ste~ajnog suda. Pozivaju se svi povjerioci da privremenom ste~ajnom upravniku bez odlaganja saop{te koje }e mjere osiguranja zahtijevati na imovini ste~ajnog du`nika. Rje{enje o postavljenju privremenog ste~ajnog upravnika i odre|enim mjerama osiguranja objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", kao i na oglasnoj tabli Suda. Radi ispitivanja uslova za otvaranje ste~ajnog postupka odre|uje se i zakazuje ro~i{te za dan 25. 5. 2011. sa po~etkom u 08,30 sati, soba broj 108/I.

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 39

Pismeni prepis ovog Rje{enja objaviti na ogasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 58 0 St 078018 10 St 15. marta 2011. godine Mostar (03-3-713/11) Op}inski sud u Tuzli, ste~ajni sudija Vahida Halilovi}, odlu~uju}i u ste~ajnom postupku nad imovinom du`nika d.d. "Bosanka" u ste~aju Kladanj, donio je dana 22. 2. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE IZaklju~uje se ste~ajni postupak nad imovinom du`nika DD "BOSANKA" u ste~aju Kladanj. II - Ovo Rje{enje sa razlozima zaklju~enja ste~ajnog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". III - Nakon pravosna`nosti Rje{enja isto }e se dostaviti Registru ovog Suda, radi brisanja du`nika iz sudskog registra. Broj 32 0 St 058425 04 St 14. marta 2011. godine Tuzla (03-3-718/11)

potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 105 11. marta 2011. godine Gora`de (03-3-628/11-F) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 106, po zahtjevu Markovi} Milene, k}i Ilije, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 2725/03 K.O. 2 Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 2097/10 zv. Povr{nice, ku}a i zgrada 110 m , dvori{te 2 313 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 2725/03 K.O. Gora`de I je Markovi} Milena, k}i Ilije, sa 1/2 dijela i Markovi} Milenko, sin Krste, sa 1/2 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 106 11. marta 2011. godine Gora`de (03-3-630/11-F) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 107, po zahtjevu d.o.o. "FORTEX" Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 3606/01 K.O. Gora`de 2 I, ozna~ene kao k.~. 2167/2 zv. Ba{~a, ostalo neplodno zemlji{te povr{ine 233 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 3606/01 K.O. Gora`de I je d.o.o. "FORTEX" Gora`de, sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 107 11. marta 2011. godine Gora`de (03-3-632/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000036, a po zahtjevu Hasi} Samre, k}i Alije iz Mustajba{i}a, op}ine Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 1541, katastarska op}ina Mustajba{i}i, ozna~ena sa: 2 - katastarska ~estica broj 1884/1 "Ba{~a", livada 3. klase povr{ine 447 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Hasi} Samra Alijina, Kova~i, Mustajba{i}i, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA
Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 109, po zahtjevu d.o.o. "LEPENICA COMPANY" Gora`de, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. 2 br. 2764/03 K.O. Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 3133 zv. Vinari}i, ku}a i zgrada 88 m i 2 dvori{te 185 m , P.L. br. 237/03, K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 1057 zv. Bare, 2 2 ku}a i zgrada 255 m i dvori{te 291 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisanih u P.L. 2764/03 K.O. Gora`de I i P.L. 237/03 K.O. Gora`de II je d.o.o. "LEPENICA COMPANY" Gora`de sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 109 14. marta 2011. godine Gora`de (03-3-626/11-F) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 105, po zahtjevu Tanovi} Jovice, sin Velimira, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 2054/07 K.O. 2 2 Gora`de I, ozna~ene kao k.~. 228/2 zv. Njiva, ku}a i zgrada 118 m , dvori{te 500 m 2 2 njiva 3. klase 566 m , k.~. 228/3 zv. Njiva, njiva 3. klase 500 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisane u P.L. 2054/07 K.O. Gora`de I je Tanovi} ro|. Radovi} Stoja, k}i \or|a, sa 7/16 dijela, Tanovi} Gordana, k}i Velimira, sa 3/16 dijela i Tanovi} Jovica, sin Velimira, sa 3/8 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave

Broj 13 - Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 036 8. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-634/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000038, a po zahtjevu Mustafi} Vahida, sin Mehmeda iz Banovi}a, Vidikovac 23, zastupanog po notaru D`emanini Memagi} iz Zavidovi}a, Mehmed-pa{e Sokolovi}a 4, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 293, katastarska op}ina Predra`i}i, ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 551/3 "Palu~ak lipovac", livada 3. klase povr{ine 2 1213 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Mustafi} Vahid Mehmedov, Banovi}i, Vidikovac 23, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana. kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 038 8. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-636/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000030, a po zahtjevu Osmandi} Mehe, sin Ibrahima iz Hajderovi}a, Deli}i, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 789, katastarska op}ina Perovi}i, ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 1619/1 "Pod put Jelah", pa{njak 3. klase povr{ine 2 2034 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Osmandi} Meho Ibrahimov, Hajderovi}i - Tursi}i 44, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 030 8. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-638/11-F) -

Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-10-000178, a po zahtjevu Razvojne banke Federacije BiH, sa sjedi{tem Igmanska 1 Sarajevo, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nih ulo`aka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane: u Posjedovni list broj 859, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 319/2 "Ku}i{ta", oranica 5. klase por{ine 1400 m . Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je Mrkaljevi} Safet Hasanov, Hajderovi}i - Karali}i bb, sa dijelom 1/1, sa pravom zaloga-hipoteka i podvrgavanja prinudnom izvr{enju u korist Razvojne banke FBiH Sarajevo po Ugovoru broj OPU 1537/08 od 11. 7. 2008. godine. u Posjedovni list broj 932, katastarska op}ina ^inovi}i, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 328/1 "Ku}i{}a", oranica 5. klase povr{ine 4920 m , 2 oranica 7. klase povr{ine 2415 m , katastarska ~estica broj 328/2 "Ku}i{}a", oranica 5. klase povr{ine 940 m , 2 oranica 7. klase povr{ine 1880 m .
2 2 2

Prema podacima iz katastra, suposjednici navedenih nekretnina su Mrkaljevi} Safet Hasanov i Mekaljevi} Sifet Hasanov, Hajderovi}i - Karali}i bb, sa dijelom ½, sa pravom zaloga-hipoteka i podvrgavanja prinudnom izvr{enju u korist Razvojne banke FBiH Sarajevo po Ugovoru broj OPU 1537/08 od 11. 7. 2008. godine. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nih ulo`aka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo{ci }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-10-000 178 10. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-653/11-F) Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 042-0-DN-11-000041, a po zahtjevu ^ergi} Alena, sin Vehida iz Banovi}a, Tre{tenica bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana: u Posjedovni list broj 286, katastarska op}ina Predra`i}i, ozna~ena sa: katastarska ~estica broj 551/11 "Palu~ak Lipovac", livada 3. klase povr{ine 2 2 150 m , {uma 5. klase povr{ine 402 m .

Prema podacima iz katastra, posjednik navedene nekretnine je ^ergi} Alen Vehidov, Banovi} Tre{tenica bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na toj nekretninini da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 042-0-DN-11-000 041 10. marta 2011. godine Zavidovi}i (03-3-667/11-F)

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 13 - Strana 41

Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 178, a po zahtjevu TE[ANJSKA VRELA DOO TE[ANJ, zastupano po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 658 k.o. Karadaglije, ozna~ene kao k.~. broj 383/1 2 2 Polje, njiva 4. kl. u pov. 732 m , k.~. broj 1093/2 [ib, pa{njak 3. kl. u pov. 107 m , k.~. 2 2 broj 1176 Svila~e brijeg, ku}a i zg. u pov. 57 m i dvori{te, u pov. 441 m , k.~. broj 2 1177/1 Svila~e, njiva 6. kl. u pov. 2729 m i k.~. broj 1178 Svila~e, vo}njak 4. kl. u 2 pov. 821 m , a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnininama upisanim u zk. ul. broj 171 K.O. SP-KOPRIVCI, ozna~enim kao k.~. broj 165/2 2 Polje. Njiva 4. kl. u pov. 732 m2, 185/5 [ib, pa{njak 3. kl. u pov. 107 m , 185/6 Svila~e, vo}njak 4. kl. u pov. 821 m2, te u zk. ul. broj 8615 K.O. SP-TE[ANJ 2 ozna~enim kao k.~. broj 6180/5 Svila~e brijeg, ku}a i zg. u pov. 57 m i dvori{te, u 2 2 pov. 441 m i k.~. broj 6180/9 Svila~e, njiva 6. kl. u pov. 2729 m . Prema podacima Katastra op}ine Te{anj posjednik nekretnina su upisana TE[ANJSKA VRELA DOO TE[ANJ, sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Halilovi} Salih, Halilovi} D`afer, Halilovi} Hanifa i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 039-0-Dn-11-000 178 14. marta 2011. godine Te{anj (03-3-687/11-F) Op}inski sud Te{anj, Zemlji{noknji`ni ured, na osnovu ~lana 63. i 67., a u skladu sa ~lanom 88. stav 2. Zakona o zemlji{njim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu br. 039-0-Dn-11-000 177, a po zahtjevu Omerba{i} Ibre, sina Rame iz Karadaglija, zastupano po punomo}niku Mularifovi} Arifu, advokatu iz Te{nja, u toku je postupak uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane po novom premjeru u Posjedovni list br. 607 k.o. Karadaglije, ozna~ene kao 2 k.~. broj 383/3 Polje, ku}a i zg. u pov. 104 m dvori{te u pov. 500 m2 i njiva 4. kl. 2 u pov. 191 m , 2 k.~. broj 383/5 Polje, njiva 4. kl. u pov. 71 m , 2 k.~. broj 383/6 Polje, njiva 7. kl. u pov. 16 m , 2 k.~. broj 1110/2 Cerici, rezervoar za vodu u pov. 32m 2 i njiva 7. kl. u pov. 5746 2 m, 2 k.~. broj 1110/9 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 203 m , 2 k.~. broj 1110/10 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 333 m , 2 k.~. broj 1110/12 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 322 m , a {to prema podacima starog premjera odgovara nekretnininama upisanim u zk. ul. broj 170 K.O. SP-KOPRIVCI, ozna~enim kao 2 2 k.~. broj 165/16 Polje, ku}a i zg. u pov. 104 m dvori{te u pov. 500 m i njiva 4. 2 kl. u pov. 191 m , 2 k.~. broj 165/19 Polje, njiva 4. kl. u pov. 71 m , 2 k.~. broj 165/20 Polje, njiva 4. kl. u pov. 16 m , te u zk. ul. broj 8614 K.O. SP-TE[ANJ ozna~enim kao 2 k.~. broj 6187/14 Cerici, rezervoar za vodu u pov. 32 m i njiva 7. kl. u pov. 5746 2 m, 2 k.~. broj 6187/15 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 203 m , 2 k.~. broj 6187/16 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 333 m , 2 k.~. broj 6187/17 Cerici, njiva 7. kl. u pov. 322 m .

Prema podacima Katastra Op}ine Te{anj posjednik nekretnina upisan je Omerba{i} Ibro, sin Rame iz Karadaglija sa obimom prava 1/1, dok su prema podacima starog premjera ZK ureda Op}inskog suda Te{anj kao suvlasnici navedenih nekretnina upisani Halilovi} Salih, Halilovi} D`afer, Halilovi} Hanifa, Omerba{i} Salih i drugi. Pozivaju se sva lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na navedenim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneska u dva primjerka i to doka`u, a u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na toj nekretnini mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 039-0-Dn-11-000 177 16. marta 2011. godine Te{anj (03-3-689/11-F) Temeljem ~lanka 67. Zakona o zemlji{nim knjigama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), u zemlji{noknji`nom postupku podnositelja zahtjeva Bo`e Misira, sina Joze iz [irokog Brijega, radi novog uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka, Op}inski sud u [irokom Brijegu javno NAJAVLJUJE - Novo uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka za nekretnine u k.o. Kne{polje i to: k.~. 460/1, 460/2 i 460/3 k.o. Kne{polje, upisanih u Posjedovni list broj 873 k.o. Kne{polje po novom katastarskom operatu. - Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na priznavanje vlasni{tva ili drugog prava na nekretnini da to svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i to doka`u, jer u protivnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostavljanja zemlji{noknji`nog ulo{ka. Na zahtjev osoba koje tvrde da mogu zahtijevati odre|eno pravo, rok }e se produ`iti za najmanje 90 dana, kako bi im se omogu}ilo pribavljanje dokaza. - Ako u prednjem roku ne bude prijava zainteresiranih osoba, Sud }e odlu~iti sukladno dokazima ~l. 64. ZZK. Broj Dn: 1028/10 14. o`ujka 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-703/11-F)

PE^ATI - [TAMBIQI
Ogla{ava se neva`e}im pe~at Mjesne zajednice Otes - op}ina Ilid`a, okruglog oblika, pre~nika 30 mm, sa sljede}im tekstom: Bosna i Hercegovina - Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Op}ina Ilid`a Mjesna zajednica Otes - Ilid`a Tekst je ispisan na latini~nom i }irili~nom pismu, a u sredini pe~ata se nalazi grb Op}ine Ilid`a. (O-243/11)

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 1798800, za m/v Toyota Yaris, registarskih oznaka 206-J-375, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo firme "BOSNATRANSPORT" d.d. Sarajevo, Envera [ehovi}a 34. (O-245/11) Ogla{avaju se neva`e}im potvrde o vlasni{tvu vozila, vlasni{tvo STANDARD DD SARAJEVO: broj BA0266997, izdata od Policijske uprave Ilid`a, za PMV GOLF 2, registarskih oznaka 647-T-717 broj BA0267070, izdata od Policijske uprave Ilid`a, za PMV AUDI 80, registarskih oznaka J24-E-772 (O-246/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0213849, izdata od MUP-a Kantona Sarajevo, Policijska uprava Novi Grad, za vozilo Smart, registarskih oznaka T31-J-334, broj {asije WMW01MCO11H126733, boja bijela, vlasni{tvo firme "Rabbit" d.o.o. Sarajevo. (O-250/11)

Broj 13 - Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 3. 2011.

Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji vozila broj AA0655121, za vozilo Hyundai IX35, registarskih oznaka A56-K-821, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo RENTACAR HYUNDAI AUTO BH d.o.o. SARAJEVO. (O-255/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijski broj BH 2044652, izdata od Policijske uprave Ilid`a, za teretno motorno vozilo marke VOLKSWAGEN, registarskih oznaka 071-E-565, broj {asije WVZZZ2KZ5X009639, broj motora BDJ023745, vlasni{tvo "SID@IS" 5B DOO SARAJEVO. (O-256/11) Ogla{ava se neva`e}im potvrda o vlasni{tvu serijskog broja BA0887670 i potvrda o registraciji serijskog broja AA0192426, za putni~ko motorno vozilo marke "Hummer" , tip H2, registarskih oznaka T83-K-800, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo CITY PARK d.o.o. SARAJEVO - Dru{tvo za trgovinu i usluge. (O-257/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola serijskog broja BH 2948885, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, za slu`beno vozilo [koda Octavia, registarskih oznaka 866-M-658, vlasni{tvo LOK MIKROKREDITNE FONDACIJE SARAJEVO. (O-260/11) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj E21-A-371, sa p.m.v. marke "[koda Fabia - karavan", izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo ASA PSC d.o.o. SARAJEVO. (O-252/11) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj A36-J-646, sa p.m.v. marke Seat Ibiza, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo ASA PSC d.o.o. SARAJEVO. (O-253/11) Ogla{avaju se neva`e}im slijede}e bilateralne dozvole izdate od Ministarstva saobra}aja Kantona Sarajevo, na ime firme MUHI]TRANS d.o.o. Sarajevo (ukupno dvanaest):

BRISAWE IZ SUDSKOG REGISTRA
Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-08-000970 od 28. 2. 2008. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se po slu`benoj du`nosti PROIZVODNO PREDUZE]E "FAO" COMMERCE COMPANY d.j.l. Visoko, sa sjedi{tem u Visokom, Huseina-kapetana Grada{~evi}a 15, a na osnovu pravosna`nog rje{enja Kantonalnog suda Zenica, broj U/I-2490/02 od 25. 7. 2002. godine, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 6. 2. 2003. godine, kojim je utvr|en prestanak subjekta upisa zbog neuskla|ivanja statusa, a na osnovu ~lana 382. Zakona o privrednim dru{tvima. (SR-1277/08-Z) Op}inski sud u Zenici, Rje{enjem broj 043-0-Reg-11-000204 od 17. 2. 2011. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: Bri{e se po slu`benoj du`nosti Javno poduze}e Veterinarska stanica "Usora" Siv{a, Siv{a bb, Usora, na osnovu pravosna`nog rje{enja Op}inskog suda Zenica, broj 43 0 L 035164 07 L od 10. 11. 2010. godine, kojim je zaklju~en likvidacioni postupak, a koje Rje{enje je pravosna`no dana 9. 12. 2010. godine. (SR-1278/08-Z) Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje RJE[ENJE O BRISANJU DRU[TAVA Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registarski broj: 1. "PODGRAD" Dru{tvo za gra|enje, trgovinu i usluge d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje, Podgra|e bb, koje je upisano u Registar na mati~nom broju subjekta 51-01-0535-09 (stari broj 1-2008), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka broj 51 0-L-02938 07 1 od 09. 12. 2011. godine. 2. "eko HERVA" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, Varo{ 28, koje je upisano u Registar na mati~nom broju subjekta 51-01-1328-09 (stari broj 1-4405), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka broj 51 0 L 019734 09 L od 14. 1. 2011. godine. 3. "SLOGA M&i" Prometno uslu`no dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Travnik, Fatmi} 9, koje je upisano u Registar na mati~nom broju subjekta 51-01-0459-09 (stari broj 1-1693), nakon zaklju~enog likvidacionog postupka broj 51 0 L 025934 04 L od 16. 12. 2010. godine. Broj 051-0-Reg-11-000221, 222, 370 7. marta 2011. godine Travnik (03-3-655/11)

q

Zemlja

Vrsta dozvole A/BT E3

Ser. broj PrijevozBroj dozvole nik zahtjeva 485 MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS MUHI] TRANS 1450 1450 1450 1450 5244 19037 22557 60 5244 22557 10805 22557 1450

I I I I I II II II I

Austrija Austrija Belgija Belgija

Datum zadu`enja 4. 2. 10. 4. 2. 10. 4. 2. 10. 4. 2. 10. 15. 4. 10. 15. 7. 10. 30. 9. 10. 6. 1. 11. 15. 4. 10. 30. 9. 10. 3. 6. 10. 30. 9. 10. 4. 2. 10.

A UNT E3 479 B/UNT B/UNT 968 969 438 494 564 568 3418 4545

Holandija NL/UNT Holandija NL/UNT Holandija NL/UNT Holandija NL/UNT Hrvatska HR/TD I/BIL.TR

UPISI U SUDSKI REGISTAR

ISPRAVKA
Op}inski sud u Ora{ju, po sucu pojedincu @eljku Miki}u, rje{avaju}i po zahtjevu dru{tva "ZLAMAK" d.o.o. Ora{je, ul. XXX. br. 8, o ispravi oglasa, dana 9. 2. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Ispravlja se oglas o objavljivanju upisa u slu`benom glasilu - "Slu`bene novine Federacije BiH", @upanijskog suda Od`ak broj U/I-22/99 od 1. 2. 1999. godine, te u oglasu umjesto rije~i: "Osobe ovla{tene za zastupanje su: 1. Hikmeta Kri{ti} 2. Tunjo Kri{ti}", treba stajati: "Osoba ovla{tena za zastupanje je: 1. Hikmeta Kri{ti}". U ostalom dijelu oglas ostaje nepromijenjen. Broj U/I-22/99 9. velja~e 2011. godine Ora{je (03-3-648/11)

IV Italija II

Njema~ka D/BIL. TR 21210 E2 IV Njema~ka D/BIL. TR 21887 E2 I Srbija S/TD 291

(03-3-613/11)

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA SQEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM

Broj 13 - Strana 43

SARAJEVSKI KANTON Ahmespahi}/-/Omer, Registarska tablica broj J58-J-939 izdata u PU Novi Grad Sarajevo @iga/[ahman/Eldin, Voza~ka dozvola broj 04BTC2241 izdata u PU Novi Grad Sarajevo @iga/[ahman/Eldin, Li~na karta broj 04BTH5289 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Hercegli}/Halid/Mirzana, Li~na karta broj 04BTG8555 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Trle/Ramo/Satko, Bankovni ra~un broj 090025769-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH SArajevo Pand`i}/-/Enver, Li~na karta broj 11BRI6392 izdata u PU Centar Sarajevo Drkenda/Ra{id/Halid, Registarska tablica broj E50-K-757 izdata u PU Novo Sarajevo Kari}/Ismet/D`evad, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Stupar/@ivko/Mom~ilo, Li~na karta broj 04BSE7751 izdata u PU Novo Sarajevo Telo/Ahmeda/Enisa, Li~na karta broj 04BOA8242 izdata u PU Had`i}i Radmilovi}/Nusret/D`enana, Li~na karta broj 05BSG7587 izdata u PU Novo Sarajevo Had`i}/Ahmo/Abdurahman, Li~na karta broj 03BSA9642 izdata od PU Novo Sarajevo Berberovi}/Ramiz/Armin, Li~na karta broj 09BSI7078 izdata od PU Novo Sarajevo Kurtovi}/-/Sandra, Registarska tablica broj A59-J-214 izdata od PU Centar Sarajevo Mu{i}/-/Meliha, Saobra}ajna dozvola br BH2605021 izdata od PU Centar Sarajevo Rojo/Behaja/Samir, Li~na karta broj 05CUC2248 izdata od PU Kakanj Brki}/Jusuf/Mujo, Li~na karta broj 05BRG2233 izdata od PU Centar Sarajevo Selemovi}/Fuad/Azemina, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari grad Sarajevo Imamovi}/Mirko/Sanja, Li~na karta broj 06BRG4160 izdata u PU Centar Sarajevo [ehovi}/-/Hilmo, Registarska tablica broj 432-J-341 izdata u PU Novo Sarajevo Borovac/Nezir/Hamdo, Voza~ka dozvola broj 04BSB2148 izdata u PU Novo Sarajevo Rakovi}/Vukadin/Ljubomir, Bankovni ra~un broj 773290-22-145427 izdat kod Intesa Sanpaolo Banka BIH [aban/Hamzalija/Jasminka, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo Vatrenjak/Smail/Elvedina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo Adilovi}/Ahmeda/Ensad, Rje{enje za obavljanje samo.djela.broj 03-351-3565/95 od 23.10.1995.g.izdato u Op}ini Novo Sarajevo Genjac/Mujo/Alija, Li~na karta broj 04BTI0560 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kravi}/Refik/Zlatko, Radna knji`ica izdata u Op}ini Travnik Martinovi}/Bo`idar/Tamara, Li~na karta broj 06BTL1720 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Martinovi}/Bo`idar/Tamara, Voza~ka dozvola broj 07BTE5359 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Mulaomerovi}/Mehmeda/Meho, Li~na karta broj 11BQH9181 izdata u PU Ilid`a Mu{ija/Salko/Haris, Paso{ broj A0046753 izdat od strane Odsjek za administraciju Kakanj

Gaji}/-/Velimir, Registarske tablice broj T09-A-825 izdata u PU Centar Sarajevo ^amd`i}/Ramiza/Salko, Voza~ka dozvola broj 06DCA3258 izdata u PU Olovo Halilovi}/Enver/Zara, Li~na karta broj 03BRC8116 izdata u PU Centar Sarajevo Bali}/Meho/Jasmin, Voza~ka dozvola broj 10BRD7999 izdata u PU Centar Sarajevo Bali}/Meho/Jasmin, Li~na karta broj 10BRI2484 izdata u PU Centar Sarajevo Bali}/Meho/Jasmin, Potvrda o registraciji broj AA0217145 izdata u PU Centar Sarajevo Dautovi}/Zeno/]amil, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo Kapetanovi}/Osman/Hamzalija, Li~na karta broj 03BTC7620 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Musi}/Nasuf/Hamdo, Li~na karta broj 04BTI5799 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Selimovi}/Ibrahim/Emina, Li~na karta broj 07BRH1568 izdata u PU Centar Sarajevo Ali}/-/Ahmo, Li~na karta broj 04BTE7184 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Nuki}/Ahmo/Fuad, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0259912 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Stani}/Ante/Kata, Li~na karta broj 05BQE4188 izdata u PU Ilid`a Ustali}/Jakub/Selma, Voza~ka dozvola broj 04BMB0361 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Ustali}/Jakub/Selma, Li~na karta broj 03BMA4233 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Ustali}/Jakub/Selma, Bankovni ra~un broj 5061110-012227 izdat kod Volksbank BH dd Sarajevo Ustali}/Jakub/Selma, Bankovni ra~un broj 090028245-0 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Ustali}/Jakub/Selma, Bankovni ra~un broj 190048107-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Ustali}/Jakub/Selma, Bankovni ra~un broj 130013380-6 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Mulabdi}/Zekerijah/Hasan, Rje{enje za obavljaje samo.djela. 03-320-81/98 od 12.05.1998.g.izdato kod Op}ine Novo Sarajevo Be}irspahi}/Ismet/Elmir, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novi Grad Sarajevo Balti}/Bahtijar/Zineta, Bankovni ra~un broj 100004304-0 izdat od strane Raiffeisen Bank Sarajevo Aljuki}/Nazifa/Alen, Li~na karta broj 07BQG2734 izdata u PU Ilid`a 51/33 51/34 51/35 51/37 51/38 51/39 51/40 51/41 52/3 Koshi/-/Besnik, Li~na karta broj 08BTM8968 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Memi}/Faruk/Naida, Li~na karta broj 08BOC2550 izdata od PU Had`i}i Paro/Ramiz/Almedin, Saobra}ajna dozvola broj BH2770628 izdata u PU Vogo{}a Paro/Ramiz/Almedin, Li~na karta broj 06BNC2922 izdata u PU Vogo{}a Paro/Ramiz/Almedin, Voza~ka dozvola broj 06BNA8418 izdata u PU Vogo{}a Paro/Ramiz/Almedin, Slu`bena legitimacija broj 1764 izdata od strane MUP-a Kantona Sarajevo @igo/Rasim/Alma, Indeks broj 57590 Pravni fakultet u Sarajevu Kapetanovi}/Rizah/Senad, Voza~ka dozvola broj 03BRA0464 izdata u PU Centar Sarajevo Avdovi}/Hajriz/Ulbert, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo Kalajd`i}/Rasim/Emina, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a

52/4 52/5 52/6 52/8 52/9 52/10 52/11 52/12 52/13 52/14 52/15 52/16 52/17 52/19 52/20 52/21 52/22 52/23 52/24 52/25 52/26 52/27 52/28 52/30 52/37 52/38 52/39 52/40 52/41 52/42 52/43 53/1 53/3

51/1 51/3 51/4 51/6 51/8 51/10 51/11 51/12 51/13 51/14 51/16 51/17 51/18 51/19 51/20 51/22 51/23 51/24 51/28 51/29 51/30 51/31

Broj 13 - Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
53/4 53/5 53/7 53/8 53/11 53/12 53/13 53/14 53/15 53/16 53/18 53/19 53/20 53/22 53/23 53/26 53/28 53/29 53/30 53/32 53/33 53/34 53/37 53/38 53/39 53/40 53/41 53/42 53/43 53/44 53/45 53/46 53/48 54/1 54/2

Srijeda, 23. 3. 2011.
54/3 54/4 54/6 54/7 54/10 54/11 54/12 54/13 54/14 54/15 54/16 54/17 54/19 54/20 54/21 54/26 54/27 54/28 54/29 54/30 54/31 54/32 54/33 54/35 54/36 54/38 54/39 54/40 54/42 54/43 54/44 54/45 54/46 54/47

Mo}evi}/Suad/Salko, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Kozica/Rizah/Adnan, Radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo ^ustovi}/Aziz/Zijo, Li~na karta broj 04BSF7826 izdata u PU Novo Sarajevo Perva/Abdurahman/Nermina, Paso{ broj 5779955 izdat 27.12/07 od strane MUP-a Kantona Sarajevo Kurud`ija/Ferid/Senad, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari grad Sarajevo Hasanovi}/Adil/Aid, Paso{ broj A0468215 izdat 23.12/10 od strane MUP-a Kantona Sarajevo Palo/Ramo/Halil, Bankovni ra~un broj 09001044837 izdat od strane Raiffeisen Bank Sarajevo Suba{i}/Rizvo/Samir, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novi grad Sarajevo Grebovi}/Nasuf/Almir, Li~na karta broj 10BTO8645 izdata od Novi Grad Sarajevo Grebovi}/Nasuf/Almir, Voza~ka dozvola broj 04BSB7018 izdata od PU Novo Sarajevo Nalbanti}/Edhem/Elma, Li~na karta broj 04BTG2379 izdata od PU Novi Grad Sarajevo Mujkovi}/Idriz/Ramiza, Li~na karta broj 07BQG2841 izdata od PU Ilid`a Tahirovi}/Ibre/Hamid, Voza~ka dozvola broj 06BQC0588 izdata u PU Ilid`a Sijari}/Suljo/Galiba, saobra}ajna dozvola broj BH2018213 izdata u PU Novi Grad Sarajevo D`idi}/Salih/Adnan, Voza~ka dozvola broj 04BRC1176 izdata u PU Centar Sarajevo Fetahagi}/Vladimira/Zorica, Li~na karta broj 06BSH0381 izdata u PU Novo Sarajevo Alihod`i}/Mu{o/Ermin, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo Mehinovi}/Began/Senada, Li~na karta broj 09BSI6143 izdata u PU Novo Sarajevo Rebi}/Nikola/Drena, Li~na karta broj 04BTE1844 izdata u PU Novi Grad Sarajevo [arki}/Teufik/Be}ir, Diploma Fakultet politi~kih nauka Sarajevo Ostoji}/Nikola/Dragomir, Li~na karta broj 04BSD1668 izdata u PU Novo Sarajevo Tomas/Niko/Mara, Li~na karta broj 04BTE2741 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Ahmetagi}/Ismaila/Rahima, Paso{ broj 6001998 od 11.06.2008. godine izdata od strane MUP-a Kantona Sarajevo No}ajevi}/Mustafa/Edita, Li~na karta broj 08BTN1475 izdata u PU Novi Grad Sarajevo No}ajevi}/Mustafa/Edita, Voza~ka dozvola broj 06BTE4066 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Jusi}/Avdo/Miodrag, Bankovni ra~un broj 09001023967 izdata kod Raiffeisen Bank dd BiH Sarajevo Me{inovi}/Esad/Nermin, Li~na karta broj 04BMC4046 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Mutap~i}/D`evad/Binasa, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0261992 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Omerovi}/]amil/Hanija, Radna knji`ica izdata u Op}ini Vogo{}a \uki}/Suanna-Antoinette, Index broj 32732/96 izdat od stra ne Filozofskog fakulteta u Sarajevu Sulejmanovi}/-/Almasa, Li~na karta broj 07BDK1097 izdata od MUP-a HNK Mostar Vu~ijak/Momir/ Nened, Voza~ka dozvola broj 04BSB6299 izdata od PU Novo Sarajevo Trti}/-/Elvis, Registarska tablica broj A52-E-946 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Fazli}/Hajrudin/Kenan, Li~na karta broj 10BSJ4458 izdata u PU Novo Sarajevo ^olakovi}/-/Selma, Radna knji`ica izdata u Op}ini Olovo

Pizovi}/Re{ida/Sead, Paso{ broj 5316809 od 15.02.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Veli}/Alija/Amela, Li~na karta broj 03BTC0937 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Gvozdenovi}/Miro/Sa{a, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti 03-21-356/03 izdato u Op}ini Novo Sarajevo Kozi}/Zahid/Jusuf, Li~na karta broj 04BMC3623 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Stani{i}/Velimir/Kosovka, Bankovni ra~un broj 190019213-7 izdat kod Raiffeisen Bank dd BIH Sarajevo Guja/Mile/Borislav, Li~na karta broj 03BRA7383 izdata u PU Centar Sarajevo ^au{evi}/Ramo/Omer, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0266974 izdata u PU Ilid`a Gacki}/Ahmed/Enver, Registarska tablica broj M52-A-186 izdate od PU Novi grad Sarajevo Stani{i}/Bogdan/Slobodan, Svjedo~anstvo I,II,III razreda Ma{insko tehni~ke {kola u Sarajevu Omerovi}/Ibrahim/Lutvo, Bankovni ra~un broj 190033626-2 izdat od strane Raiffeisen Bank Sarajevo Babi}-Ferhatbegovi} Mina, Li~na karta broj 03BRB1615 izdata od PU Centar Sarajevo Babi}-Ferhatbegovi} Mina, Voza~ka dozvola broj 04BRB1637 izdata od PU Centar Sarajevo Kalajd`i}/Hajro/Suvada, Li~na karta broj 04BMB7491 izdato od PU Stari Grad Sarajevo Begovi}/Galib/Mahir, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novo Sarajevo Kremi}/Rizvo/Fadina, Index broj 42623/09 Filozofski fakultet u Sarajevu Torli}/Refik/Hazim, Voza~ka dozvola broj 03BRA1742 izdata u PU Centar Sarajevo Torli}/Refik/Hazim, Li~na karta broj 03BRA9198 izdata u PU Centar Sarajevo Torli}/Refik/Hazim, Potvrda o registraciji broj AA0719004 izdata u PU Centar Sarajevo Torli}/Refik/Hazim, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0287654 izdata u PU Centar Sarajevo Oru~/Ragib/Samir, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo Lizdek/Rade/Dragana, Voza~ka dozvola broj 06BRC7473 izdata u PU Centar Sarajevo Haskovi}/Ned`iba/Alija, saobra}ajna dozvola broj BH2618637 izdata u PU Ilid`a Haskovi}/Ned`iba/Alija, Voza~ka dozvola broj 04BQB0835 izdata u PU Ilid`a Efendi}/[erif/Amela, Bankovni ra~un broj 190019777-1 izdat kod Raiffeisen Bank dd BIH Sarajevo Krajinovi}/Slavko/Goran, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo Mehmedspahi}/Husein/Irna, Li~na karta broj 08BQG4370 izdata u PU Ilid`a Karavdi}/-/Mulija, Li~na karta broj 03BRB7640 izdata u PU Centar Sarajevo Bevanda/Jure/Mladenko, Li~na karta broj 05BRF8364 izdata u PU Centar Sarajevo Ohran/Alija/Lejla, Bankovni ra~un broj 190056646-2 izdat od strane Raiffeisen Bank Sarajevo Dervi{begovi}/Osman/Habiba, Li~na karta broj 09BTN5077 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Be}irovi}/Ibrahim/Zijad, Rje{enje za obavljanje samostalne djelatnosti broj 162/98 od 20.10.1998. god. izdato Op}ina Had`i}i Cvrk/Ramiz/Senada, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Gud`evi}/Daut/Hajrudin, Li~na karta broj 05BTJ5942 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Topalovi}/Ne|o/Obrad, Svjedo~anstvo ma{inska-tehni~ka {kola Sarajevo od I razreda Srednja

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
54/49 54/50 54/51 54/52 54/53 54/54 54/55 54/56 54/57 55/1 55/2 55/3 55/4 55/8 55/11 55/12 55/14 55/16 55/17 55/18 55/19 55/20 55/21 55/22 55/24 55/28 55/29 55/31 55/32 55/33 55/34 55/35 55/36 55/39 55/40 55/42 55/43 55/44

Broj 13 - Strana 45
55/45 55/47 55/5 8

Markus/Branko/Vladimir, Bankovni ra~un broj 190013006-1 izdat kod Raiffeisen Bank dd BIH Sarajevo Zametica/-/Ibrahim, Li~na karta broj 04BQD2285 izdata u PU Ilid`a Zametica/-/Ibrahim, Voza~ka dozvola broj 04BQB0685 izdata u PU Ilid`a Dizdar/Halila/Erdem, Li~na karta broj 10BQH7921 izdata u PU Ilid`a ^ajlakovi}-Dizdar Elzina, Li~na karta broj 05BQE7216 izdata u PU Ilid`a Musi}/[emsudina/Kenan, Paso{ broj 5858150 od 27.02.2008. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Kunovac/Ibrahim/Amra, Li~na karta broj 08BSI1319 izdata u PU Novo Sarajevo Mulaosmanovi}/Ahmed/Rusmir, Svjedo~anstav od I i II razreda Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo Bukva/Vahid/D`ana, Li~na karta broj 03BSC4054 izdata u PU Novo Sarajevo Merd`i}/Branislav/Danijela, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Tiro/Durmo/Hamed, Li~na karta broj 06BTL3657 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Pra{ovi}/Elmaz/Idajet, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Sivac/Latif/[efika, Potvrda o registraciji broj AA0228568 izdata u PU Novo Sarajevo Dragonji}/Muhameda/Salkan, Registarska tablica broj 513-E-934 izdata u PU Ilid`a Lipjanki}/Almedin/Maja, Li~na karta broj 08BSI5616 izdata u PU Novo Sarajevo Timotija/Gligor/Milada, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja trgova~ka {kola Sarajevo Haseta/Halil/Mejra, Li~na karta broj 04BTG1055 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Heli}/Atif/Zina, Li~na karta broj 05BMD4597 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Kordi}/Velimir/Mirko, Li~na karta broj 04BTG3458 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Avdi~au{evi}/Salih/Zejfa, Li~na karta broj 08BTM5276 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kasapovi}/Nesib/Adis, Radna knji`ica izdata u Op}ini Ilid`a Ali}/Tahir/Alden, Li~na karta broj 09BME7999 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Morina/Hasan/Izet, Svjedo~anstvo od VIII razreda O[ "27. juli" Ilija{ Jozi}/Gordana/Boris, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo \uliman/Aziza/Edna, Li~na karta broj 08BQG6897 izdata u PU Ilid`a Horman/Ekrema/Amela, Li~na karta broj 07BOC1425 izdata u PU Had`i}i Alihod`i}/Mu{o/Ermin, Diploma o zavr{nom ispitu Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Titori}/Reuf/Aida, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari Grad Sarajevo Zvizdi}/Edhem/Nedim, Li~na karta broj 07BRG8593 izdata od PU Centar Sarajevo [i{i}/Mustafa/Emir, Li~na karta broj 07BTM2137 izdata od PU Novi Grad Sarajevo Zametica/Salko/Ibrahim, Potvrda o registraciji AA0206670 izdata od PU Ilid`a ^ojo/Ahmet/Ismeta, Li~na karta broj 04BTH0615 izdat od PU Novi Grad Sarajevo Roi}/Mladen/Igor, Li~na karta broj 08BQG5719 izdata od PU Ilid`a Bajrami/Demirali/Kalo{, Oru`ani list broj 00004847 izdat od PU Ilid`a Sinanovi}/Ramiz/Rusmir, Li~na karta broj 09BQH2333 izdata od PU Ilid`a Husi}/Hajrudin/Edin, Li~na karta broj 09BME7613 izdata od PU Stari Grad Sarajevo Brkan/Ibro/Altijana, Li~na karta broj 04BSF2804 izdata od PU Novo Sarajevo Smaka/Nail/Irna, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0837295 izdata u PU Kakanj

Huduti/-/Zaim, Registarska tablica broj A58-O-044 izdata kod PU Novi Grad Sarajevo Bajri}/Abid/Mejra, Li~na karta broj 04BNA3550 izdata u PU Vogo{}a Ljuca /-/Mithad, Bankovni ra~un broj 190052626-8 izdat kod Raiffeisen Bank dd BIH Hod`i} (Fadil) Medina, li~na karta broj 10BPC5576, izdata Policijska uprava Ilija{ UNSKO-SANSKI KANTON Pali} Anesa, li~na karta broj 08CRC6706, izdata 21. 8. 2008. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Faji} Damir, li~na karta broj 07CQD3389, izdata Odsjek za administraciju Sanski Most \uzeli} Edin, li~na karta broj 04COA5553, izdata 13. 2. 2004. Odsjek za administraciju Cazin Tabakovi} Besim, voza~ka dozvola broj 06CQA9406, izdata 28. 3. 2006. Odsjek za administraciju Sanski Most Tabakovi} Besim, li~na karta broj 08CQD4395, izdata 12. 5. 2008. Odsjek za administraciju Sanski Most Zuli} Suad, voza~ka dozvola broj 06CLC1753, izdata 23. 3. 2006. Odsjek za administraciju Biha} Selimovi} Ibrahim, putna isprava broj 0881179, izdata 7. 11. 1998. MUP USK Biha} Merdanovi} Senija, svjedo~anstvo VIII razreda broj 610-1-61/87 od 3. 6. 1987. O[ Skokovi Pajali} Ai{a, li~na karta broj 04CSA6410, izdata 16. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im Knjegini} Ru`a, li~na karta broj 04CQA6657, izdata 6. 4. 2004. Odsjek za administraciju Sanski Most Kadiri} Adis, paso{ broj 5066859, izdat 10. 5. 2006. Odsjek za administraciju Sanski Most [ahinovi} Enisa, voza~ka dozvola broj 04CPA9109, izdata 23. 12. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a [u{njar Zinad, putna isprava broj 4759398, izdata 19. 5. 2005. Odsjek za administraciju Biha} ]uri} Ankica, li~na karta broj 04CLD8401, izdata 1. 12. 2004. Odsjek za administraciju Biha} Karaji} Aldin, li~na karta broj 07CPD7705, izdata 6. 6. 2007. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Kantarevi} Elvedina, reg. tablice broj A28-K-138, izdate Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Hegi} Dervi{, voza~ka dozvola broj 04CPA4839, izdata 20. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Kantarevi} Rasim, li~na karta broj 09CPE4215, izdata 20. 3. 2009. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Dizdarevi} Jadranka, putna isprava broj 4830110, izdata 10. 8. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Keserovi} Red`o, li~na karta broj 04CPC0446, izdata 23. 11. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Dru`anovi} Fikreta, putna isprava broj 5670030, izdata 14. 9. 2007. MUP USK Biha} Ziri} Kemal, putna isprava broj 1537370, izdata 13. 6. 2000. MUP USK Biha} Nezirevi} Asmir, li~na karta broj 04CPA4666, izdata 11. 2. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Bal~inovi} Alen, radna knji`ica broj 908/10, izdata Op}ina Cazin POSAVSKI KANTON @ili} Ana, osobna iskaznica broj 04BWA5205, izdata MUP PK Od`ak @ili} Ana, voza~ka dozvola broj 04BWA1677, izdata MUP PK Od`ak Topi} Anita, osobna iskaznica broj broj 09BVC1157, izdata 30. 10. 2009. MUP PK Ora{je Sarvan Vesna, osobna iskaznica broj 07BWA4822, izdata Mup PK Od`ak

542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565

72 73 74 75

Broj 13 - Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
76 77

Srijeda, 23. 3. 2011.
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562

Kati} Ilija, osobna iskaznica broj 04BVB1307, izdata 7. 12. 2004. MUP PK Ora{je Podgori} Edin, osobna iskaznica broj 10BWB8820, izdata MUP PK Od`ak TUZLANSKI KANTON Ba~inovi} Rukija, radna knji`ica, izdata 2010. Op}ina Doboj Istok Tripunovi} Milijan, diploma broj 01-2134/2 od 20. 2. 1990., izdata od S[C Gra~anica Muminovi} Sabahudin, saobra}ajna dozvola broj BH 2778136, izdata MUP Gra~anica Hod`i} Asmir, putna isprava broj A0336848, izdata 9. 9. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla Hod`i} Alma, putna isprava broj A0336802, izdata 9. 9. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla Me{i} Emir, voza~ka dozvola broj 05CHA1783, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} Omerovi} Mehmed, voza~ka dozvola broj 09CFB9258, izdata 15. 5. 2009. CIPS Gra~anica I}i} [emso, voza~ka dozvola broj 05CIA4221, izdata 18. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija Ahmetovi} Muhamed, li~na karta broj 10CID6880, izdata 15. 6. 2010. Odjeljenje za administraciju Kalesija Hod`i} ]a{if, li~na karta broj 05CGA4489, izdata 27. 7. 2005. CIPs Doboj Istok Ba~inovi} Edin, putna isprava broj 6139890, izdata CIPS Doboj Istok Spahi} Samija, li~na karta broj 06CIC4033, izdata 10. 2. 2006. Odjeljenje za administraciju Kalesija Spahi} Nusmir, li~na karta broj 06CIC4034, izdata 10. 2. 2006. Odjeljenje za administraciju Kalesija Karahasanovi} Muhamed, saobra}ajna dozvola broj BH 0739595, izdata MUP Gra~anica Nezirovi} Adem, putna isprava broj 5335053, izdata 9. 3. 2007. Odjeljenje za administraciju Sapna D`afi} Amela, li~na karta broj 04CFB1935, izdata 14. 7. 2004. CIPS Gra~anica Muratovi} Bakija, li~na karta broj 05CHA2748, izdata Odjeljenje za administraciju ^eli} Marmarac Samir, svjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-1916-1/08 od 22. 8. 2008., izdato u MS[ Gra~anica Smaji} Armin, svjedo`be Saobra}ajne stru~ne {kole, I razreda broj 176-1/98, II razreda br. 176-2/98, izdate od MS[ Doboj Istok Junuzovi} Alena, diploma o zavr{enom srednjem obrazovanju - ekonomski tehni~ar, djel. broj 01/03-384-14 od 20. 6. 2005., izdata od JU MS[ Doboj Istok D`afi} Almin, putna isprava broj 5893169, izdata od 14. 4. 2008. MUP Gra~anica Halilovi} Kerim, potvrda o registraciji vozila broj AA0115689, izdata 30. 12. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice Srabovi} Halida, li~na karta broj 05CEC8737, izdata 26. 2. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice Hod`i} Nevres, voza~ka dozvola broj 06CEB6393, izdata 23. 8. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice Hod`i} Nevres, li~na karta broj 04CEC1698, izdata 23. 11. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Arnaut D`enana, li~na karta broj 08CEF7751, izdata 18. 8. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice Plani} Medina, li~na karta broj 10CEG4626, izdata 18. 6. 2010. Odjeljenje za administraciju @ivinice Deli} Merima, li~na karta broj 05CED8918, izdata 8. 11. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice Tulumovi} Emina, li~na karta broj 08CEF7962, izdata 2. 9. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice

Deli} Safet, li~na karta broj 04CEB4776, izdata 23. 8. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Muratovi} Razija, li~na karta broj 06CEC3888, izdata 22. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Duri} Ferida, li~na karta broj 06CEE7762, izdata 3. 10. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice DOO "ERING" @ivinice, reg. plo~ice broj 080-J-244, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice Dedi} D`evada, li~na karta broj 05CEC9309, izdata 9. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice Hamzabegovi} Izet, li~na karta broj 04CEA9203, izdata 14. 6. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Ferizovi} Hasan, li~na karta broj 04CEA3401, izdata 30. 1. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Ferizovi} Hasan, voza~ka dozvola broj 05CEB2537, izdata 10. 5. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice Bjelopoljac Elvis, li~na karta broj 09CEG0116, izdata 21. 4. 2009. Odjeljenje za administraciju @ivinice Kamenjakovi} Armina, li~na karta broj 07CEF1982, izdata 31. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice Modri} Denis, li~na karta broj 08CEF7333, izdata 22. 7. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice Jusi} Zekerijah, reg. tablice broj 370-J-325, izdate Policijska uprava Teo~ak Vesel~i} Ljubica, li~na karta broj 06CDD0703, izdata 30. 3. 2006. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Djedovi} Aldin, li~na karta broj 09CDE3521, izdata 30. 1. 2009. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Ferhatbegovi} Aji{a, li~na karta broj 07CDD8819, izdata 3. 8. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Ma{i} Senida, li~na karta broj 06CDD5690, izdata 21. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Gaguli} Indira, li~na karta broj 06CDD3384, izdata 7. 8. 2006. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Jusi} Rasmir, li~na karta broj 07CDD7614, izdata 18. 5. 2007. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Hod`i} Anela, li~na karta broj 04CDB6821, izdata 21. 12. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Be{i} Samra, voza~ka dozvola broj 04CDA1163, izdata 4. 2. 2004. Odjeljenje za administraciju Srebrenik Hasanamid`i} Mirza, putna isprava broj 5321767, izdata 13. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Tuzla Selmanovi} Almedin, putna isprava broj 5326648, izdata 21. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju

502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520

521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

Dedi} Asmir, sjedo~anstvo I razreda dj. broj 01-505/6 od 28. 8. 1991., izdato u S[C Gra~anica Dedi} Asmir, svjedo~anstvo II razreda dj. broj 01-130/5 od 1. 6. 1992., izdato u S[C Gra~anica Heli} Kenan, voza~ka dozvola broj 09CFB8939, izdata 15. 1. 2009. CIPS Gra~anica Mujki} Rukija, li~na karta broj 05CGA4876, izdata CIPS Doboj Istok Barakovi} Rijad, li~na karta broj 04CFC2486, izdata 20. 12. 2004. CIPS Gra~anica Barakovi} Rijad, voza~ka dozvola broj 07CFB6519, izdata 7. 5. 2007. CIPS Gra~anica Ali} Damir, li~na karta broj 10CID7727, izdata 7. 9. 2010. Odjeljenje za administraciju Kalesija Avdi} Amra, li~na karta broj 09CID4024, izdata 23. 3. 2009. Odjeljenje za administraciju Kalesija Hujdurovi} Began, putna isprava broj 5383076, izdata 11. 4. 2007. Odjeljenje za administraciju Kalesija Hamidovi} Halid, li~na karta broj 07BZA9490, izdata 5. 9. 2007. Odjeljenje za administraciju Sapna

Srijeda, 23. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
563 564 565

Broj 13 - Strana 47
722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756

Ahmetovi} Damir, putna isprava broj A0275454, izdata 21. 7. 2010. Odjeljenje za administraciju Tuzla Gopo Nihada, li~na karta broj 09CFE8560, izdata 1. 12. 2009. CIPS Gra~anica ZEKA-COMERC d.o.o. Gra~anica, reg. tablice broj 667-M-943, izdate 29. 5. 2009. MUP Gra~anica ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Avdi} Aziz, potvrda o registraciji broj BH 2082631, izdata Odsjek za administraciju Zavidovi}i Bureji} Anel, li~na karta broj 10CZC4635, izdata 6. 10. 2010. Odsjek za administraciju Maglaj ^au{evi} Fehima, li~na karta broj 04DCA3544, izdata 17. 9. 2004. Odsjek za administraciju Olovo Kadri} Hida, putna isprava broj 4169723, izdata 24. 9. 2002. Odsjek za administraciju Maglaj Zveki} Husein, osobna iskaznica broj 06CYC1091, izdata 27. 11. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e Islamovi} Ferid, reg. tablice broj 519-E-572, izdate Odsjek za administraciju Vare{ Valjevac Mirsad, reg. tablice broj 136-T-433, izdate Odsjek za administraciju Visoko Be{li} Mirnes, li~na karta broj 06DED2265, izdata 21. 11. 2006. Odsjek za administraciju Visoko Zerdo Meho, saobra}ajna dozvola broj BH 3206773, izdata 20. 5. 2007. Odsjek za administraciju Visoko Hrnji} Rasim, li~na karta broj 04DEA2933, izdata 29. 1. 2004. Odsjek za administraciju Visoko Pre`i} Samija, li~na karta broj 05DEC3987, izdata 7. 3. 2005. Odsjek za administraciju Visoko Alibegovi} Lejla, paso{ broj 5008070, izdat 9. 3. 2006. Odsjek za administraciju Visoko Rami} Zehra, li~na karta broj 05DEC0627, izdata 11. 1. 2005. Odsjek za administraciju Visoko Numanovi} Amela, li~na karta broj 10CTM5276, izdata 21. 6. 2010. Odsjek za administraciju Zenica Ahmi} Enver, li~na karta broj 04CTD0300, izdata 27. 1. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Ja{arevi} Hidajet, li~na karta broj 03CTA7776, izdata 3. 6. 2003. Odsjek za administraciju Zenica [kaljo Almin, li~na karta broj 06CTJ6031, izdata 21. 4. 2006. Odsjek za administraciju Zenica Skender Safet, li~na karta broj 07CTK3941, izdata 3. 4. 2007. Odsjek za administraciju Zenica ^omaga [ejla, li~na karta broj 04CTH8882, izdata 27. 12. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Geli} Fabio, li~na karta broj 08CTL3857, izdata 31. 7. 2008. Odsjek za administraciju Zenica Bali} Branko, li~na karta broj 04CTH3325, izdata 9. 11. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Zuki} Adem, li~na karta broj 10CTM5715, izdata 7. 7. 2010. Odsjek za administraciju Zenica Be~i} Mevlida, li~na karta broj 07CTK2815, izdata 5. 2. 2007. Odsjek za administraciju Zenica Seferovi} Hajrudin, li~na karta broj 06CTJ9103, izdata 14. 8. 2006. Odsjek za administraciju Zenica Kljaji} Asim, li~na karta broj 05DCA7497, izdata 15. 2. 2005. Odsjek za administraciju Olovo Djuzel Suzana, li~na karta broj 06CYC0886, izdata 24. 10. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e Mili~evi} Milan, osobna iskaznica broj 04CYA6911, izdata 29. 10. 2004. Odsjek za administraciju @ep~e

Selimovi} Elma, voza~ka dozvola broj 08DDB2795, izdata 16. 7. 2008. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Grgi} Bo`idar, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0500365, izdata 11. 1. 2010. Odsjek za administraciju Vare{ Grgi} Bo`idar, reg. tablice broj T03-E-363, izdate Odsjek za administraciju Vare{ Barbari} Ljuba, reg. tablica broj 138-T-999, izdata Odsjek za administraciju @ep~e Hasanovi} Enisa, li~na karta broj 04DDA6463, izdata 24. 3. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Ja{arspahi} Kenan, voza~ka dozvola broj 05CUA9363, izdata 7. 6. 2005. Odsjek za administraciju Kakanj Skaki} Jasminko, radna knji`ica, izdata Op}ina Breza [ljivi} Drago, reg. tablice broj 080-J-543, izdate 6. 4. 2005. Odsjek za administraciju Kakanj \uri} Bojana, diploma Gimnazije u Zavidovi}ima Vukovi} Aida, diploma Gimnazije u Zavidovi}ima Mulahalilovi} Almina, svjedod`be I do IV razreda i diploma Gimnazije u Zavidovi}ima Avduki} Arnela, li~na karta broj 10DAB5339, izdata 4. 3. 2010. Odsjek za administraciju Breza Avduki} Arnela, voza~ka dozvola broj 10DAA6656, izdata 20. 5. 2010. Odsjek za administraciju Breza Bo{njakovi} Nijaz, voza~ka dozvola broj 04DDA2488, izdata 18. 5. 2004. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Kadu{i} Behija, li~na karta broj 07CZC0184, izdata Odsjek za administraciju Maglaj Omer~i} Haris, li~na karta broj 06CZB8242, izdata Odsjek za administraciju Maglaj Dizdar D`evad, potvrda o registraciji broj AA0492941, izdata MUP Zenica Ze~evi} Muhamed, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0826168, izdata 11. 5. 2010. Odsjek za administraciju Visoko Ibri{evi} Mukadesa, voza~ka dozvola broj 04DEA3469, izdata 1. 6. 2004. Odsjek za administraciju Visoko Karavdi} Jasmin, li~na karta broj 07DED4611, izdata 5. 7. 2007. Odsjek za administraciju Visoko Ze~evi} Muhamed, saobra}ajna dozvola broj BH 3348027, izdata 11. 5. 2007. Odsjek za administraciju Visoko Gulami} Ibro, reg. tablice broj E76-M-509, izdate MUP Zenica Krujeziu Naser, potvrda o registraciji broj AA166956, izdata MUP Zenica Krujeziu Naser, potvrda o vlasni{tvu broj BA0520682, izdata MUP Zenica Abazi Agron, li~na karta broj 05CTI3627, izdata 17. 2. 2005. Odsjek za administraciju Zenica Budimir Dragan, li~na karta broj 05CTI8361, izdata 12. 4. 2005. Odsjek za administraciju Zenica ]osanovi} Osman, li~na karta broj 04CTE4199, izdata 21. 4. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Durani} Dario, li~na karta broj 08CTL4480, izdata 29. 8. 2008. Odsjek za administraciju Zenica \idi} Nusret, li~na karta broj 03CTA8636, izdata 13. 6. 2003. Odsjek za administraciju Zenica Gak Elvir, li~na karta broj 04CTF3768, izdata 23. 6. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Hrvat Edin, li~na karta broj 10CTM5871, izdata 14. 7. 2010. Odsjek za administraciju Zenica Kasumovi} Ezedina, li~na karta broj 04CTF5354, izdata 3. 7. 2004. Odsjek za administraciju Zenica To{anovi} Vlajko, li~na karta broj 04CTD4602, izdata Odsjek za administraciju Zenica To{anovi} Nada, li~na karta broj 04CTD4599, izdata 23. 2. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Podnar Vinko, osobna iskaznica broj 05CYB0235, izdata 16. 2. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e

695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721

Broj 13 - Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768

Srijeda, 23. 3. 2011.
516

Dizdarevi} Mustafa, potvrda o registraciji vozila broj AA0499935, izdata MUP Zenica Dizdarevi} [evala, osobna iskaznica broj 04CYA3868, izdata 23. 7. 2001. Odsjek za administraciju @ep~e Ba{i} Azra, li~na karta broj 09DDD8344, izdata 30. 6. 2009. Odsjek za administraciju Zavidovi}i ]ehaji} Musto, li~na karta broj 05CWA2692, izdata Odsjek za administraciju Doboj Jug Hasi~evi} Ermina, putna isprava broj 5159791, izdata 21. 7. 2006. Odsjek za administraciju @ep~e Berbi} Senad, voza~ka dozvola broj 06DBA2988, izdata Odsjek za administraciju Vare{ Hasi} Ibrahim, radna knji`ica, izdata Op}ina Zavidovi}i Mustafi} Izet, radna knji`ica reg. broj 3549/87, reg. broj 02/32-128-605, izdata Op}ina Zavidovi}i Mustafi} Vahdeta, radna knji`ica reg. broj 583/96, reg. broj 01-128-246, izdata Op}ina Zavidovi}i Fejzi} Samir, reg. tablice broj 530-T-837, izdate 18. 9. 2007. Odsjek za administraciju Kakanj Velispahi} Memnuna, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0837079, izdata 9. 2. 2010. Odsjek za administraciju Kakanj Baketari} Zora, li~na karta broj 04CUA6904, izdata 27. 4. 2004. Odsjek za administraciju Kakanj SREDWOBOSANSKI KANTON Had`iahmetovi} Mirza, potvrda o vlasni{tvu broj BA0505466, izdata 7. 12. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno Rami} Adil, voza~ka dozvola broj 09DKA2702, izdata 20. 11. 2009. Odsjek za administraciju Kre{evo Rami} Adil, li~na karta broj 09DKA5373, izdata 20. 11. 2009. Odsjek za administraciju Kre{evo Kujund`i} Darko, li~na karta broj 04DKA1168, izdata 21. 7. 2004. Odsjek za administraciju Kre{evo Terzi} Husein, potvrda o registraciji broj AA0171401, izdata Odsjek za administraciju Travnik Zahirovi} Fatima, li~na karta broj 04DFB9268, izdata 23. 3. 2004. Odsjek za administraciju Travnik Mehi} Armin, prometna dozvola broj BH 2830949, izdata Odsjek za administraciju Travnik Begovi} Samir, li~na karta broj 08DGB6607, izdata 3. 7. 2008. Odsjek za administraciju Gornji Vakuf-Uskoplje Nebi} Suvada, li~na karta broj 10DOD3334, izdata 23. 6. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno Bajrektarevi} Selvir, li~na karta broj 04DOB6749, izdata 27. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno Halilovi} [efika, li~na karta broj 05DPB2653, izdata 24. 2. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak Teskered`i} Edin, voza~ka dozvola broj 03DFA2734, izdata Odsjek za administraciju Travnik Teskered`i} Edin, li~na karta broj 03DFA4653, izdata 25. 6. 2003. Odsjek za administraciju Travnik Teskered`i} Edin, prometna dozvola broj BH 3212535, izdata Odsjek za administraciju Travnik Teskered`i} Edin, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0501080, izdata Odsjek za administraciju Travnik Omerinovi} Jasminka, osobna iskaznica broj 05DMB5764, izdata 30. 3. 2005. Odsjek za administraciju Jajce Salihi} D`evad, osobna iskaznica broj 10DMC7607, izdata 18. 5. 2010. Odsjek za administraciju Jajce Memija Nermin, reg. plo~ica broj 905-T-625, izdata Odsjek za administraciju Fojnica Lovri} Zdravko, li~na karta broj 04DIA1890, izdata 24. 8. 2004. Odsjek za administraciju Fojnica

Pami} D`emil, potvrda o vlasni{tvu broj BA0795819, izdata Odsjek za administraciju Fojnica BOSANSKO-PODRIWSKI KANTON Popovi} Hilmo, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0004032, izdata MUP BPK Gora`de [ov{i} Hajrudin, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0576687, izdata MUP BPK Gora`de "BEKTO PRECISA" d.o.o. Gora`de, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0003121, izdata MUP BPK Gora`de HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Klepo Esad, saobra}ajna dozvola broj BH 2944098, izdata 25. 6. 2008. MUP HNK Jablanica Hajdar Enela, li~na karta broj 06BIC0937, izdata 22. 8. 2006. MUP HNK Konjic Bubalo Jasmin, li~na karta broj 09BIC5730, izdata 26. 1. 2009. MUP HNK Konjic "MAX STILE" d.o.o. Konjic, reg. tablica broj A03-K-501, izdata 30. 10. 2009. MUP HNK Konjic [ahinovi} Alma, saobra}ajna dozvola broj BH 2295978, izdata 15. 6. 2006. MUP HNK Konjic Vranji} Ljubica, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0119873, izdata 23. 10. 2009. MUP HNK Konjic Prohi} Nejra, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0477911, izdata 22. 2. 2010. MUP HNK Konjic

40 41 42

62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515

Vranji} Ljubica, potvrda o registraciji vozila broj AA0011141, izdata 23. 10. 2009. MUP HNK Konjic Samostalni prevoznik "BISEROVI]" Jablanica, reg. tablica broj 507-J-725, izdata 11. 6. 1998. MUP HNK Jablanica Neziri} Elvir, reg. tablica broj O58-O-767, izdata 18. 2. 2010. MUP HNK Jablanica Jamakovi} Feriha, putna isprava broj 6223787, izdata 27. 3. 2009. MUP HNK Mostar Glava{ Anamari, indeks broj 1246/R Filozofskog fakulteta u Mostaru ^olakovi} Mirzo, diploma broj 1115 Pravnog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru, izdata 29. 5. 1987. Ke{etovi} Zehrudin, indeks broj 424 Pravnog fakulteta u Mostaru ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON Mili~evi} [imun, reg. plo~ice broj 501-T-151, izdate 9. 3. 2007. Odsjek upravnih poslova Ljubu{ki Ramljak Iva, osobna iskaznica broj 05DTA8224, izdata 9. 11. 2005. CIPS Posu{je "TTP-DARIO" d.o.o. Posu{je, reg. plo~ice broj 766-K-337, izdate 26. 2. 2010. Odsjek upravnih poslova Posu{je Mari} An|elko, osobna iskaznica broj 04DUA4631, izdata 14. 6. 2004. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Kolobari} Miroslav, voza~ka dozvola broj 04DSA0075, izdata 8. 6. 2004. Odsjek upravnih poslova Grude "ILING" Posu{je, reg. plo~ice broj 819-A-574, izdate 3. 3. 2004. Odsjek upravnih poslova Posu{je Hypo-Alpe-Adria Leasing d.o.o. Mostar (korisnik Mesna industrija Du{i}i d.o.o. Posu{je), potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0107706, izdata 2009. Odsjek upravnih poslova Posu{je KANTON 10 Ljubi~i} Pero, potvrda o registraciji vozila broj AA0079896, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Krajina Pero, osobna iskaznica broj 07AYB7235, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Bakovi} Marko, osobna iskaznica broj 05AYB3124, izdata Policijska uprava Tomislavgrad

202 203 204 205 206 207

208

36 37 38

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful