Godina XVIII – Broj 10

Srijeda, 9. 3. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
211
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 8. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osigurawa Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa ~l. 6. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

III Pored op{tih uslova kandidat za predsjednika Nadzornog odbora, mora ispuwavati i sqede}e posebne uslove: – da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), – zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osigurawa, – da nema privatan finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osigurawe, u ~iji se Nadzorni odbor kandiduje, – da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. IV Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i kriteriji navedeni u ovoj ta~ki, a koji }e se izraziti u bodovima od 1 - 5: – rezultati ostvareni u dosada{wem radu, – sposobnost upravqawa finansijskim sredstvima i qudskim resursima, – sklonost prema timskom radu, – komunikacijske i organizacijske sposobnosti. V Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 143/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVAWE PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE I Ovom Odlukom utvr|uju se uslovi i kriteriji za izbor i imenovawe predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe. II Za predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe, mo`e biti izabran kandidat koji ispuwava sqede}e op{te uslove: – da je dr`avqanin Bosne i Hercegovine, – da je stariji od 18 godina, – da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavqivawa upra`wene pozicije, – da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, – da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup, – da se protiv wega ne vodi krivi~ni postupak.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 8. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u vezi sa ~l. 6. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Broj 10 – Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I. Ovom Odlukom utvr|uju se uvjeti i kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. II. Za predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, mo`e biti izabran kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete: – da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, – da je stariji od 18 godina, – da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, – da nije obuhva}en odredbama ~lana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, – da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prijestup, – da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak. III. Pored op}ih uvjeta kandidat za predsjednika Nadzornog odbora, mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: – da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stepen), – zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih finansija, posebno u oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, – da nema privatan finansijski interes u Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje, u ~iji se Nadzorni odbor kandiduje, – da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. IV. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i kriteriji navedeni u ovoj ta~ki, a koji }e se izraziti u bodovima od 1 - 5: – rezultati ostvareni u dosada{njem radu, – sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, – sklonost prema timskom radu, – komunikacijske i organizacijske sposobnosti. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 143/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O KRITERIJIMA ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDATELJA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I. Ovom Odlukom utvr|uju se uvjeti i kriteriji za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. II. Za predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, mo`e biti izabran kandidat koji ispunjava sljede}e op}e uvjete: – da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, – da je stariji od 18 godina, – da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, – da nije obuhva}en odredbama ~lanka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, – da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prijestup, – da se protiv njega ne vodi kazneni postupak. III. Pored op}ih uvjeta kandidat za predsjedatelja Nadzornog odbora, mora ispunjavati i sljede}e posebne uvjete: – da posjeduje univerzitetsku diplomu (VII stupanj), – zna~ajno radno iskustvo u oblasti javnih financija, naro~ito u oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja, – da nema privatni financijski interes u Federalnom zavodu za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u ~iji se Nadzorni odbor kandidira, – da nije predsjedatelj ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora u drugom pravnom licu sa ve}inskim dr`avnim kapitalom. IV. Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva u obzir }e se uzeti i kriteriji navedeni u ovoj to~ki, a koji }e se izraziti u bodovima od 1 - 5: – rezultati ostvareni u dosada{njem radu, – sposobnost upravljanja financijskim sredstvima i ljudskim resursima, – sklonost prema timskom radu, – komunikacijske i organizacijske sposobnosti. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 143/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

212
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lanka 8. Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 49/00, 32/01 i 18/05), a u svezi sa ~l. 6. i 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

RJE[EWE
O OVLA[TEWU ZA DONO[EWE PROPISA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovawa novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 3

RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstva trgovine, da na prijedlog sekretara Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta. 2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 140/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

RJE[EWE
O OVLA[TEWU ZA POTPISIVAWE AKATA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovawa novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], sekretar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za potpisivawe rje{ewa donesenih u upravnom postupku iz nadle`nosti Ministarstva, naloga za pla}awe finansijskih obaveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetano funkcionisawe Ministarstva. 2. Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 141/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA DONO[ENJE PROPISA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstva trgovine, da na prijedlog sekretara Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta. 2. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 140/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], sekretar Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za potpisivanje rje{enja donesenih u upravnom postupku iz nadle`nosti Ministarstva, naloga za pla}anje finansijskih obaveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetano funkcioniranje Ministarstva. 2. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 141/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA DONO[ENJE PROPISA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se DESNICA RADIVOJEVI], ministar Federalnog ministarstva trgovine, da na prijedlog tajnika Ministarstva, donosi provedbene propise iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta. 2. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 140/11 14. velja~e 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O OVLA[TENJU ZA POTPISIVANJE AKATA IZ NADLE@NOSTI FEDERALNOG MINISTARSTVA RAZVOJA, PODUZETNI[TVA I OBRTA 1. Do povratka ministra Velimira Kuni}a na posao, odnosno do imenovanja novog federalnog ministra razvoja, poduzetni{tva i obrta, ovla{}uje se JOZO BEJI], tajnik Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta za potpisivanje rje{enja donesenih u upravnom postupku iz nadle`nosti Ministarstva, naloga za pla}anje financijskih obveza Ministarstva, kao i drugih akata vezano za nesmetano funkcioniranje Ministarstva.

213
Na osnovu ~lana 19. stava 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Broj 10 – Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

2. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 141/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDAVAJU]EG NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I. Imenuje se Komisija za izbor predsjedavaju}eg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, u sastavu: ZEHRA NOVO-OMANOVI], predsjednik, ministarstvo rada i socijalne politike, TIMUR NUMI], ~lan, KENAN SPAHI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, [TEFICA MARKOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i VESELINKA MARJANOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. II. Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu na~ela iz ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovanje. III. Komisija je du`na sve kandidate, koji su u{li u u`i izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi kona~nog imenovanja. IV. Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu, ~ija }e se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i odgovaraju}om Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ovo Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 144/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r. Federalno

214
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

RJE[EWE
O IMENOVAWU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDAVAJU]EG NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURAWE I Imenuje se Komisija za izbor predsjedavaju}eg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe, u sastavu: ZEHRA NOVO-OMANOVI], predsjednik, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, TIMUR NUMI], ~lan, KENAN SPAHI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, [TEFICA MARKOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i VESELINKA MARJANOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. II Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, na osnovu na~ela iz ~lana 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovawe. III Komisija je du`na sve kandidate, koji su u{li u u`i izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa u`im izborom najboqih kandidata, koji ispuwavaju slove za imenovawe i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi kona~nog imenovawa. IV Predsjedniku i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu, ~ija }e se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa ~lanom 41. Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i odgovaraju}om Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. V Ovo Rje{ewe stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 144/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije

Temeljem ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 9. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 5

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA IZBOR PREDSJEDATELJA NADZORNOG ODBORA FEDERALNOG ZAVODA ZA MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I. Imenuje se Komisija za izbor predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje, u sastavu: ZEHRA NOVO-OMANOVI], predsjedatelj, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, TIMUR NUMI], ~lan, KENAN SPAHI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, [TEFICA MARKOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i VESELINKA MARJANOVI], ~lan, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike. II. Zadatak Komisije je da razmotri sve prijave podnesene na javni oglas, temeljem na~ela iz ~lanka 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine i kriterija za imenovanje. III. Komisija je du`na sve kandidate, koji su u{li u u`i izbor, pozvati na intervju i sastaviti listu sa u`im izborom najboljih kandidata, koji ispunjavaju uvjete za imenovanje i istu putem pisane preporuke dostaviti Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, radi kona~nog imenovanja. IV. Predsjedatelju i ~lanovima Komisije pripada pravo na naknadu, ~ija }e se visina utvrditi posebnim aktom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sukladno ~lanku 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i odgovaraju}om Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. V. Ovo Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 144/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

215 II PROMET I KOMUNIKACIJE
(DOPUNA DOKUMENTA O POLITICI DODJELE KONCESIJA) Usvojena Odlukom Vlade Federacije BiH, broj 106/11 od 14.2.2011. godine, objavljenom u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 8/11. "II PROMET I KOMUNIKACIJE 1. OBLAST CESTA (CESTOVNA INFRASTRUKTURA) Javnu cestu izme|u ostalog ~ini cestovno zemlji{te u {irini koju ~ine: {irina cestovnog pojasa, te povr{ine na kojima su izgra|ene cestarske ku}e, stacionari, servisi, benzinske stanice, parkirali{ta, povr{ine za odvodnju do recipijenta i drugi objekti za potrebe odr`avanja cesta i usluga vozilima i putnicima predvi|eni projektom ceste. Stoga }e svi objekti na cestovnom zemlji{tu za obavljanje prate}ih djelatnosoti biti predmet koncesioniranja. U tom pogledu predmet koncesionog davanja mogu biti autoceste, brze ceste sa pripadaju}om infrastrukturom i infrastrukturalnim objektima uz magistralne ceste.

Federacija BiH raspola`e sa 2042,20 km magistralnih cesta i 27,5 km autocesta. Transportna infrastruktura u Federaciji BiH nije dovoljno razvijena pa se moraju stvoriti uslovi za intenzivan razvoj posebno radi geografskog polo`aja na va`nim transportnim koridorima u Evropi. Radi ostvarivanja osnovnog strate{kog cilja podizanja nivoa slu`nosti ukupne mre`e javnih cesta u Federaciji BiH, potrebno je naglasiti da njihova izgradnja zahtijeva velika finansijska sredstva. U tom pogledu za autoceste i brze ceste, kao infrastrukturne objekte visokog nivoa slu`nosti ~ija izgradnja zahtijeva velika finansijska sredstva,model finansiranja i na~in izgradnje mogao bi biti putem dodijele koncesija za: 1. Autocesta Doboj-Zenica-Sarajevo-Mostar-granica Republike Hrvatske (Plo}e), cee du`ine 190 km i dionica Od`ak-granica Republike Hrvatske na sjeveru. 2. Autocesta Tuzla-Br~ko-Ora{je, du`ine 71 km. 3. Brza cesta La{va-Vitez-Donji Vakuf, du`ine 54 km. 4. Ostale brze ceste predvi|ene Strategijom prometnoga razvoja BiH 5. Dionica Jadransko-jonske autoceste na teritoriji Federacije BiH Zbog karakteristi~nog obima prometa na pomenutim dionicama, koncesiona ulaganja su prioritetan vid finansiranja a posebno izgradnja Koridora V-c kao dijela Panevropske koridorske mre`e. Drugi vid koncesije vezanih za ovu oblast u ovoj oblasti podrazumijeva pravo kori{tenja cestovnog zemlji{ta uz javne ceste radi izgradnje prate}ih uslu`nih objekata i obavljanja djelatnosti ugostiteljstva, trgovine, usluga opskrbe gorivom, servisnih usluga za koje je potencijalni Koncesor - Federalno ministarstvo trgovine. Za rekonstrukciju i izgradnju magistralnih cesta, u skladu sa programom razvoja, sredstva se koriste na na~in koji je predvi|en Zakonom o cestama Federacije Bosne i Hercegovine. Kako bi se zadovoljili prioritetni zadaci i ostvarili {to bolji efekti, finansijska sredstva za njihovu rekonstrukciju i izgradnju trebaju se osigurati i iz naknada za kori{tenje objekata uz magistralnu cestu. 2. OBLAST VODNOG PROMETA Federacija BiH u pomorskom prometu raspola`e sa 25,8 km obale u podru~ju Neuma sa morskim akvatorijumom zaliva Klek-Neum i dijelom Malog mora i Malostonskog kanala do rta Nedelja du`ine oko 7 nauti~kih milja i {irine oko jedne nauti~ke milje. Unutra{njim plovnim putevima Federacija raspola`e sa rijekama i jezerima dva glavna slivna podru~ja Jadranskog i Crnomorskog mora i to: – rijeka Sava sa pritokama Una, Vrbas, Bosna i Drina sa pritokama i Neretva sa pritokama – jezera Modrac, Hazna Vidara, Plivsko, Bu{ko, Jablani~ko, Ramsko, Grabovi~ko, Salakovac, Hutovo, Bora~ko, Proko{ko, Blidinje i dr. Federacija BiH nema za sada izgra|enih objekata kao {to su luke, pristani{ta, pristani i marine na unutra{njim niti na pomorskim plovnim putevima. Predmeti koncesija u ovoj oblasti su: – izgradnja i kori{tenje luke sa lu~kim postrojenjima (dizalice, magacini, terminali za rasute i kontejnerske terete, pogoni za proizvodnju, oplemenjivanje ili doradu kao i ostale privredne djelatnosti, terminali za ukrcaj i iskrcaj putnika), – izgradnja pristani{ta sa ure|ajima i postrojenjima namijenjenim za pristajanje brodova, ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe,uskladi{tenje i manipulacija istom. – izgradnja i kori{tenje pristana namijenjenih za uplovljavanje brodova i drugih plovila radi ukrcaja i iskrcaja putnika, – izgradnja i kori{tenje marina sa infrastrukturom za uplovljavanje i boravak sportskih i turisti~kih ~amaca i jahti,

Broj 10 – Strana 6 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

izgradnja i ure|enje zimovnika i zimskih skloni{ta i infrastrukture u njima (vezovi, struja, telefon, objekti za smje{taj posada i dr.) na rijeci Savi za za{titu brodova i drugih plovila od nailaska leda i visokih voda, – pojedine linije u javnom prevozu u linijskoj i slobodnoj plovidbi na unutra{njim i pomorskim plovnim putevima. 3. OBLAST CJEVOVODNOG TRANSPORTA I USKLA\IVANJA Koncesijom na cjevovodima se stje~e pravo na izgradnju, kori{tenje i upravljanje cjevovodnim transportom nafte, plina i drugih fluida te njihovo skladi{tenje u cjevovodima i terminalima. Kada je rije~ o cjevovodima Bosna i Hercegovina, odnosno Federacija Bosne i Hercegovine nema razvijenu mre`u. Izgra|en je plinovod na relaciji Zvornik-Sarajevo-Zenica. Razvoj ovog vida transporta podrazumijeva izgradnju plinovoda od sjevera do juga BiH i povezivanje aglomeracija i industrijskih kapaciteta. Predmeti koncesija u ovoj oblasti su: – izgradnja i kori{tenje ili kori{tenje cjevovoda za transport nafte i plina – izgradnja i kori{tenje ili kori{tenje rezervnih skladi{ta za naftu i plin – izgradnja i kori{tenje ili kori{tenje cjevovoda za transport plina na pravcima – Zenica - Travnik – Travnik - G.Vakuf/Uskoplje – Travnik - Jajce – Zenica - Cazin - Biha} – Bosanski Brod - Tuzla - Lukavac - Kladanj – Sarajevo - Gora`de – Doboj - Zenica – kori{tenje cjevovoda za transport plina na koridoru Zvornik-Sarajevo - Zenica – kori{tenje cjevovoda za transport plina Visoko Kiseljak -Kre{evo – izgradnja kori{tenje ili kori{tenje toplovoda Kakanj Sarajevo i Kakanj-Zenica 4. OBLAST JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA Linijski prijevoz putnika na podru~ju Bosne i Hercegovine organizovan je mre`om odobrenih i registrovanih autobusnih linija. Predmeti koncesija u ovoj oblasti su federalne linije koje povezuju mjesta i gradove dva ili vi{e kantona. 5. OBLAST @ELJEZNI^KOG PROMETA U `eljezni~kom prometu Federacija Bosne i Hercegovine raspola`e sa ukupno 640 km `eljezni~kih pruga koji je u periodu od 1992. do 1995. godine pretrpio velike ratne {tete u vrijednosti od milijardu dolara. Do danas je ovaj sistem tehni~ki i organizaciono nedovoljno obnovljen. Osnovni pravci koji bi Federaciju Bosne i Hercegovine kao dio bosansko hercegova~ke `eljeznice uveli u Panevropsku `eljezni~ku mre`u je Panevropski koridor Vc ([amac - Doboj Sarajevo - ^apljina -Plo~e); Paralela 10 (Transverzalna `eljezni~ka linija Zvornik - Tuzla -Doboj - Banjaluka - Bosanski Novi - Republika Hrvatska); Pravac sjever-jug (Dobrljin Bosanski Novi - Biha} - Martin Brod - Knin, Republika Hrvatska) i pruga Banovi}i-Tuzla-Br~ko. Tako|e predmet koncesije u oblasti `eljezni~kog prometa mogu biti: 1. izgradnja pruge ^apljina - Nik{i} kao dijela Jadransko-jonske magistrale 2. Unska pruga du`ine 94,5 km koja je dio `eljezni~ke pruge Zagreb-Biha}-Split. 6. OBLAST PO[TANSKOG I TELEKOMUNIKACIONOG SEKTORA Poslovi u po{tanskom i telekomunikacionom sektoru mogu biti predmet koncesije. U ovoj oblasti zainteresiranim poslovnim subjektima izdaje se licenca za rad od strane Agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine i Agencija za po{tanski promet Bosne i Hercegovine u skladu sa Zakonom o komunikacijama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH",

br. 33/02) i Zakonom o po{tama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 33/05), kao certifikat o osposobljenosti da se obavlja ta djelatnost. Me|utim pravo za obavljanje te djelatnosti, kao djelatnost od op}eg interesa daje se davanjem koncesije. U tom slu~aju subjekti koji se bave djelatnostima od op}eg interesa u oblasti po{tanskog i telekomunikacionog sektora u obvezi su posjedovati licencu, kao dokaz da su za to stru~no i tehnolo{ki osposobljeni, ali su u obvezi posjedovati koncesioni ugovor, kao dokaz ima pravo da obavlja tu djelatnost. 7. OBLAST ZRAKOPLOVSTVA Zakon o zrakoplovstvu BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 39/09) je u ~lanu 36. stav 1. odredio da pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromima imaju entitetske institucije u BiH, a u stavu 2. da entitetske institucije mogu prenijeti svoje pravo i odgovornost za izgradnju i upravljanje aerodromima na bilo koju fizi~ku i pravnu osobu. Predmeti koncesija iz ove oblasti su: a) Me|unarodni aerodromi: - Me|unarodni aerodrom Sarajevo; - Me|unarodna zra~na luka - aerodrom Mostar; - Me|unarodni aerodrom Tuzla. b) Letjeli{ta -"Brda", Livno; - "Visoko", Visoko; -"Jegin Lug", Tuzla; -"Golubi}", Biha}; -"Velika Kladu{a", Velika Kladu{a. U Federaciji BiH postoje i letjeli{ta koja trenutno nisu operativna (Mostarsko blato), te letjeli{ta u izgradnji i rekonstrukciji: Bro}anac (Posu{je), Tomislavgrad, Gora`de i Jelah (Te{anj), te se i oni smatraju predmetom koncesije c) Heliodromi - "Srebrenik"; - "Majevica"; - "Lohinja"; - "Gra~anica" Obzirom na sve vi{e izra`enu tendenciju za izgradnjom novih heliodroma, posebno za potrebe turizma, sporta i medicinskih usluga, mogle bi se dodjeljivati koncesije za izgradnju i upravljanje novim heliodromima. Oktobra/listopada 2010. godine Sarajevo

216
U skladu sa ~lanom 130. Zakona o radu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 43/99, 32/00 i 29/03), i ~l. 1. i 2. Protokola potpisanog 25. januara 2002. godine izme|u Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o na~inu uspostavljanja Ekonomsko - socijalnog vije}a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i Udru`enje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine zaklju~uju

SPORAZUM
O IZMJENI SPORAZUMA O OSNIVANJU EKONOMSKO-SOCIJALNOG VIJE]A ZA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan 1. U Sporazumu o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vije}a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 47/02, 42/03, 8/08, 13/08 i 51/08), ~lan 6. mijenja se i glasi: "ESV ima 21 ~lana, po 7 (sedam) od svakog socijalnog partnera. Socijalne partnere predvode, ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, premijer, ispred Udru`enja poslodavaca

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 7

Federacije BiH, predsjednik i ispred Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, predsjednik. ESV mo`e punova`no raditi i odlu~ivati ako mu prisustvuje najmanje po ~etiri ~lana svakog socijalnog partnera. Svaki socijalni partner samostalno imenuje i opoziva svoje ~lanove". ^lan 2. Ovaj sporazum smatra se zaklju~enim kada ga u istovjetnom tekstu potpi{u socijalni partneri i stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-35-181/11 Vlada Federacije 24. februara/velja~e 2011. godine Bosne i Hercegovine Premijer Vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinovi}, s. r. Broj 01-III-94/11 Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Predsjednik Ismet Bajramovi}, s. r.

Broj I-031/11 Udru`enje poslodavaca FBiH 24. februara/velja~e 2011. godine Predsjednik Nihad Imamovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA
217
Na osnovu ~lana 48., ~lana 31. stav (1) i ~lana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 10/08 i 9/10), federalni ministar finansija federalni ministar financija donosi

Poslodavac/isplatilac koji obra~unava i upla}uje doprinose na teret osiguranika obavezan je podnijeti nadle`noj organizacionoj jedinici Poreske uprave obrazac MIP-1023. Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji ispla}uju naknade bolovawa preko 42 dana i naknade za porodiqsko bolovawe (zavodi za zdravstveno osigurawe i reosigurawe i centri za socijalni rad). Obavezu podno{ewa obrasca MIP -1023, imaju i fizi~ka lica - rezidenti Federacije BiH koji su: zaposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavni{tvu strane dr`ave ili me|unarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet, zaposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizi~kih lica - nerezidenata Federacije koji na podru~ju Federacije obavqaju nesamostalnu djelatnost. Obrazac MIP -1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavqaju na teritoriji Br~ko Distrikta, za iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osigurawe upla}en u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe. Obrazac MIP -1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike, rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavqaju na teritoriji Republike Srpske i Br~ko Distrikta za iznos doprinosa za zdravstveno osigurawe i osigurawe od nezaposlenosti upla}en u korist ra~una federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osigurawa. Kako obra~un plate ima mjese~ni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku ispla}enu platu. Ukoliko se u toku mjeseca isplate dvije plate, potrebno je za svaku platu sa~initi i podnijeti poseban obrazac.
U obrazac mjese~nog izvje{taja unose se podaci navedeni pod br. 1. do 28 u MIP-1023, a koji se odnose na prihode i i obra~unate i upla}ene obaveze doprinosa i akontacije poreza na dohodak za mjesec i godinu nazna~enu u poqu "Poreski period" Dio 1 - Podaci o poslodavcu / isplatiocu i poreskom obvezniku Ovaj dio sadr`i podatke o poslodavcu / isplatiocu prihoda i kontrolne sume 1 JIB/JMB poslodavca/isplatioca Osnovni jedinstveni identifikacijski broj poslodavca /isplatioca prihoda odnosno uplatioca doprinosa, dodijeqen od strane Poreske Uprave. ^ak i ukoliko je uplatilac doprinosa organizacijska jedinica, potrebno je upisati JIB osnovne jedinice. JMB upisati samo u slu~aju ukoliko poslodavac / isplatilac nema dodijeqen JIB. Naziv poslodavca / isplatioca. Ukoliko se u poqe 1 upisuje JMB, u ovo poqe je potrebno upisati ime i prezime poslodavca / isplatioca Poslodavci upisuju broj zaposlenih koji bi trebao da odgovara broju redova unesenih u dio 2. Zavodi zdravstvenog osigurawa i Centri za socijalni rad upisuju ukupan broj zaposlenika i osiguranika kojima se direktno ispla}uje naknada za bolovawa preko 42 dana odnosno naknada za trudni~ka bolovawa U ovo poqe je potrebno upisati zbir vrijednosti iz poqa 10 sa svih listova U ovo poqe je potrebno upisati zbir vrijednosti iz poqa 15 sa svih listova. U ovo poqe je potrebno upisati zbir vrijednosti iz poqa 18 sa svih listova. U ovo poqe je potrebno upisati zbir vrijednosti iz poqa 20 sa svih listova.

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ^lan 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10 i 86/10), u ~lanu 26a., iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Podaci koji se iskazuju u obrascu MIP - 1023 odnose se na obaveze doprinosa propisanih ~lanom 4. Zakona o doprinosima i na mjese~ne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obra~unate i upla}ene na prihode od nesamostalne djelatnosti iz ~lana 10. st. (1), (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak, ostvarene u periodu (mjesec i godina) koji je nazna~en u poqu "Poreski period" u zaglavqu obrasca." ^lan 2. Tekst "Uputstva za sa~iwavawe i podno{ewe mjese~nog izvje{taja MIP - 1023" koje je sastavni dio "Mjese~nog izvje{taja o ispla}enim platama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak", zamjewuje se novim tekstom, koji glasi: "Uputstvo za sa~iwavawe i podno{ewe mjese~nog izvje{taja MIP-1023 Obrazac MIP -1023 se koristi za mjese~no izvje{tavawe Poreske uprave od strane poslodavca/isplatioca plata, drugih li~nih primawa i koristi koje ostvaruju zaposlenici po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiqsko odsustvo i naknada za bolovawe preko 42 dana, koje ostvaruju zaposlenici u toku proteklog mjeseca, kao i o obra~unatim, obustavqenim i upla}enim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obra~unatoj i upla}enoj mjese~noj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec.

2

Naziv

3 4

[ifra djelatnosti Upisati {ifru osnovne registrovane djelatnosti. Broj zaposlenih

5 6 7 8

Ukupan prihod Ukupan iznos doprinosa Ukupan iznos li~nog odbitka Ukupan iznos poreza

Broj 10 – Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
9 Koristi i drugi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti

Srijeda, 9.3.2011.

Dio 2 - Podaci o ispla}enim platama i drugim oporezivim naknadama, obra~unatim, obustavqenim i upla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak. Ovaj dio sadr`i podatke za svakog zaposlenika kojem su u toku mjeseca ispla}ena/e plata/e ili drugi oporezivi prihodi po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade/a za porodiqsko odsustvo i naknade za bolovawe preko 42 dana. Na listi je potrebno navesti sve zaposlenike koji su registrovani kod poslodavca/ispaltioca. Doprinosi se smatraju u potpunosti upla}enima samo ukoliko su upla}eni za sve zaposlenike. 1 2 Redni broj Vrsta isplate Ne popuwavati. Ovo poqe mo`e imati vrijednosti: 1 - isplata samo plate, 2 - plata, koristi i ostale isplate na koje se pla}aju porezi i doprinosi, 3 - naknada za trudni~ka bolovawa/porodiqsko odsustvo koju ispla}uje poslodavac za zaposlenike (U slu~ajevima kada se ova naknada obra~unava i ispla}uje u punom iznosu na teret poslodavca / isplatioca unosi se vrsta isplate 1), 4 - naknada za trudni~ka bolovawa koju Centri za socijalni rad ispla}uju direktno korisnicima, a za koju se upla}uju doprinosi, 5 - naknada za bolovawe preko 42 dana koju ispla}uje poslodavac za svoje zaposlenike, 6 - naknada za bolovawe preko 42 dana koju Zavodi zdravstvenog osigurawa ispla}uju direktno korisnicima, a za koju s upla}uju doprinosi, 7- isplata plate, drugih li~nih primawa i koristi invalidnih lica, koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobqavawe i rehabilitaciju invalida, 8 - isplata doprinosa za deta{irane zaposlenike (pla}aju porez na dohodak na stranoj teritoriji), 9 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 3 ili 2 i 3, 10 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 5 ili 2 i 5. JMB lica kojem je ispla}ena plata. Ukoliko je u pitawu stranac (nerezident) potrebno je upisati identifikacijski broj koji Poreska uprava dodjequje strancima (nerezidentima). Upisati trocifrenu {ifru op{tine propisanu Pravilnikom o na~inu uplate buxetskih i vanbuxetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine a za zaposlenike sa prebivali{tem u Republici Srpskoj potrebno je unijeti {ifru op{tine 300, a za Br~ko Distrikt unijeti 099. Datum kada je izvr{ena isplata plate / naknade. Ukoliko je u mjesecu bilo vi{e isplata, upisati datum zadwe isplate. Upisati broj radnih sati za koje je zaposlenik bio u radnom odnosu u toku mjeseca u kojem je nastala obaveza pla}awa. Ovdje je ukqu~en ukupan broj radnih sati kao na pr. redovan rad zaposlenika, prekovremeni rad, praznici, pla}eno odsustvo, godi{wi odmor, bolovawa do i preko 42 dana, porodiqsko odsustvo i dr. Na pr. ako je zaposlenik prijavqen na puno radno vrijeme (8 sati) i mjesec u kojem je nastala obaveza pla}awa je imao 23 radna dana, potrebno je upisati "184" - 8 x 23 = 184. Za naknade za porodiqsko odsustvo i bolovawa preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada.

Bruto vrijednosti primawa u skladu sa ~lanom 10., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje ~ine neto vrijednosti odnosno tr`i{ne vrijednosti koristi uve}ane za doprinose iz osnovice Zbir vrijednosti kolona 8. i 9.

10 Ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti 11 Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osigurawe 12 Ime i prezime 13 Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice za zdravstveno osigurawe 14 Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice za osigurawe od nezaposlenosti 15 Ukupan iznos upla}enih doprinosa iz osnovice

Upla}eni iznos za penzijsko i invalidsko osigurawe na teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidna lica koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobqavawe i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Ime i prezime lica kojem je ispla}ena plata / naknada. Upla}eni iznos za zdravstveno osigurawe na teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidna lica koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobqavawe i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Upla}eni iznos za osigurawe od nezaposlenosti na teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidna lica koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobqavawe i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Zbir vrijednosti kolona 11, 13 i 14.

16 Prihod umawen za Razlika kolona 10 i 15. upla}ene doprinose iz osnovice 17 Faktor li~nog odbitka prema poreskoj kartici 18 Iznos li~nog odbitka 19 Osnovica poreza Ukupni faktor li~nog odbitka prema poreskoj kartici. Za neoporeziva primawa / naknade upisati nulu. Proizvod kolone 17 i osnovnog mjese~nog li~nog odbitka u iznosu od 300,00 KM. Razlika kolona 16. i 18. Za neoporeziva primawa / naknade upisati nulu. U slu~aju da poslodavac/isplatilac ispla}uje naknade za porodiqsko odsustvo i bolovawa preko 42 dana preko zakonski utvr|enog iznosa, unosi se oporeziva osnovica za obra~un poreza. Proizvod kolone 19. i stope poreza, odnosno 0,1.

3

JMB

4

Op{tina prebivali{ta

5

Datum isplate

20 Iznos poreza

6

Broj radnih sati

21 Broj radnih sati sa Ukoliko je zaposlenik radio na mjestu za koje je uve}anim trajawem propisano uve}ano trajawe ("beneficirani radnih sta`"), potrebno je upisati broj sati koje je zaposlenik proveo na tom mjestu u periodu u kojem je nastala obaveza pla}awa. Ovaj broj sati ne mo`e biti ve}i od broja sati u koloni 6. 22 Stepen uve}awa Upisati stepen uve}awa radnog sta`a. Na pr. ako za 12 mjeseci zaposlenik ostvari 14 mjeseci sta`a, upisati "14/12". Upisati {ifru radnog mjesta za sta` sa uve}anim trajawem prema {ifrarniku PIO/MIO.

23 [ifra radnog mjesta sa uve}anim trajawem

7

Broj radnih sati na Upisati broj radnih sati koje je zaposlenik proveo bolovawu na bolovawu u toku perioda u kojem je nastala obaveza pla}awa. Za bolovawe do 42 dana unijeti broj sati koje je zaposlenik proveo na bolovawu. Za naknade za porodiqsko odsustvo i bolovawa preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada. Bruto plata Upisati iznos bruto plate (iznos naknade za rad koji sadr`i obavezne doprinose iz osnovice i porez na pla}u) ili iznos bruto naknade za porodiqsko odsustvo ili bruto iznos naknade za bolovawa preko 42 dana ili utvr|eni iznos osnovice za obra~un doprinosa za deta{irane zaposlenike.

24 Doprinosi za Upla}eni iznos za sta` sa uve}anim trajawem. PIO/MIO za sta` sa uve}anim trajawem Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca Ovaj dio sadr`i podatke o upla}enim doprinosima na osnovicu (doprinosi na teret poslodavca) na osnovu ispla}enih plata i drugih oporezivih prihoda i koristi po osnovu nesamostalne djelatnosti (kolone 8. i 9. u dijelu 2). Potrebno je upisati ukupne ispla}ene iznose za sve zaposlenike. Ukoliko prijava sadr`i vi{e listova, ove iznose je potrebno upisati samo na prvom listu. 25 Iznos doprinosa na Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za osnovicu za penzijsko i invalidsko osigurawe za period u kome penzijsko i je nastala obaveza. invalidsko osigurawe

8

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 9

26 Iznos doprinosa na Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za zdravstveno osigurawe za period u kojem je nastala osnovicu za obaveza. zdravstveno osigurawe 27 Iznos doprinosa na Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za osigurawe od nezaposlenosti za period u kojem je osnovicu za nastala obaveza. osigurawe od nezaposlenosti 28 Dodatni doprinosi Ukupan upla}eni iznos za dodatne doprinose za za zdravstveno zdravstveno osigurawe na teret poslodavca za peosigurawe riod u kojem je nastala obaveza.

nesamostalne djelatnosti, obra~unate i upla}ene na prihode od nesamostalne djelatnosti iz ~lana 10. st. (1), (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak, ostvarene u periodu (mjesec i godina) koji je nazna~en u polju "Porezni period" u zaglavlju obrasca." ^lan 2. Tekst "Uputstva za sa~injavanje i podno{enje mjese~nog izvje{taja MIP - 1023" koje je sastavni dio "Mjese~nog izvje{taja o ispla}enim pla}ama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima zaposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak", zamjenjuje se novim tekstom, koji glasi: " Uputstvo za sa~injavanje i podno{enje mjese~nog izvje{taja MIP-1023 Obrazac MIP-1023 se koristi za mjese~no izvje{tavanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatioca pla}a, drugih li~nih primanja i koristi koje ostvaruju zaposlenici po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje preko 42 dana, koje ostvaruju zaposlenici u toku proteklog mjeseca, kao i o obra~unatim, obustavljenim i upla}enim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obra~unatoj i upla}enoj mjese~noj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec. Poslodavac/isplatilac koji obra~unava i upla}uje doprinose na teret osiguranika obavezan je podnijeti nadle`noj organizacionoj jedinici Porezne uprave obrazac MIP-1023. Isplatiocima se smatraju i oni subjekti koji ispla}uju naknade bolovanja preko 42 dana i naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i reosiguranje i centri za socijalni rad). Obavezu podno{enja obrasca MIP-1023, imaju i fizi~ka lica -rezidenti Federacije BiH koji su: zaposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavni{tvu strane dr`ave ili me|unarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet, zaposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizi~kih lica - nerezidenata Federacije koji na podru~ju Federacije obavljaju nesamostalnu djelatnost. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatioci za zaposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Br~ko Distrikta, za iznos doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje upla}en u korist Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci/isplatioci za zaposlenike, rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske i Br~ko Distrikta za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti upla}en u korist ra~una federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja. Kako obra~un pla}e ima mjese~ni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku ispla}enu pla}u. Ukoliko se u toku mjeseca isplate dvije pla}e, potrebno je za svaku pla}u sa~initi i podnijeti poseban obrazac.
U obrazac mjese~nog izvje{taja unose se podaci navedeni pod br. 1. do 28 u MIP-1023, a koji se odnose na prihode i i obra~unate i upla}ene obaveze doprinosa i akontacije poreza na dohodak za mjesec i godinu nazna~enu u polju "Porezni period" Dio 1 - Podaci o poslodavcu/isplatiocu i poreznom obvezniku Ovaj dio sadr`i podatke o poslodavcu/isplatiocu prihoda i kontrolne sume 1 JIB/JMB Osnovni jedinstveni identifikacijski broj poslodavca/isplatioca poslodavca/isplatioca prihoda odnosno uplatioca doprinosa, dodijeljen od strane Porezne Uprave. ^ak i ukoliko je uplatilac doprinosa organizacijska jedinica, potrebno je upisati JIB osnovne jedinice. JMB upisati samo u slu~aju ukoliko poslodavac/ isplatilac nema dodijeljen JIB. 2 Naziv Naziv poslodavca/isplatioca. Ukoliko se u polje 1 upisuje JMB, u ovo polje je potrebno upisati ime i prezime poslodavca/ isplatioca 3 [ifra djelatnosti Upisati {ifru osnovne registrovane djelatnosti.

NAPOMENA: Oznaka perioda u zaglavqu obrasca MIP-1023 ozna~ava na koji mjesec i godinu se odnose podaci o plati i doprinosima i akontaciji poreza iskazani u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta plata ispla}ena i doprinosi i porez upla}eni. Napr. ako je plata za decembar 2010. godine ispla}ena u januaru 2011. godine, MIP-1023 za januar imat }e oznaku perioda 12/2010, a rok za dostavqawe ovog mjese~nog izvje{taja Poreskoj upravi je 15. februar 2011. godine. Izuzetno, rok za dostavu pojedina~nih MIP-ova za ispla}ene plate u januaru i februaru 2011. godine je 15. mart 2011. godine, a u budu}e se isti moraju dostavqati Poreskoj upravi mjese~no, tj. u roku 15. dana po isteku mjeseca za koji se isti dostavqa. Obaveza dostavqawa mjese~nih izvje{taja (MIP-1023) ne iskqu~uje obaveze poslodavaca i isplatioca plata i drugih li~nih primawa u vezi dostavqawa specifikacija o uplati doprinosa i poreza koja je propisana ~lanom 31. Pravilnika o na~inu obra~unavawa i uplate doprinosa, kao ni obaveze dostavqawa M-4 obrasca Zavodu za MIO/PIO za 2010. godinu. U slu~aju kada je jedna ili vi{e plata iz 2010. godine ispla}ene u 2011. godini, a ne u 2010. godini, tada se podaci o obra~unatim i upla}enim doprinosima za PIO za te mjesece iskazuju i u M-4 obrascu za 2010. godinu kao i u mjese~nim izvje{tajima (MIP1023) koji se od 01. januara 2011. godine moraju dostavqati Poreskoj upravi. Isto tako za svaku zaostalu platu ispla}enu nakon 01. januara 2011. godine, a koja se odnosi na bilo koji mjesec i godinu prije 2011. godine, poslodavac / isplatilac je du`an sa~initi izvje{taj (obrazac MIP-1023) sa ta~nom oznakom poreskog perioda na koji se ta plata odnosi (mjesec/godina) i isti dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici Poreske uprave u roku od 15. dana po isteku mjeseca kada je ta zaostala plata ispla}ena. ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-966/11 25. februar 2011. godine Ministar Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ~lana 48., ~lana 31. stav (1) i ~lana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 10/08 i 9/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ^lan 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10 i 86/10), u ~lanu 26a., iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi: "(4) Podaci koji se iskazuju u obrascu MIP- 1023 odnose se na obaveze doprinosa propisanih ~lanom 4. Zakona o doprinosima i na mjese~ne akontacije poreza na dohodak od

Broj 10 – Strana 10
4 Broj zaposlenih

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
7 Broj radnih sati na bolovanju

Srijeda, 9.3.2011.
Upisati broj radnih sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju u toku perioda u kojem je nastala obaveza pla}anja. Za bolovanje do 42 dana unijeti broj sati koje je zaposlenik proveo na bolovanju. Za naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada. Upisati iznos bruto pla}e (iznos naknade za rad koji sadr`i obavezne doprinose iz osnovice i porez na pla}u) ili iznos bruto naknade za porodiljsko odsustvo ili bruto iznos naknade za bolovanja preko 42 dana ili utvr|eni iznos osnovice za obra~un doprinosa za deta{irane zaposlenike. Bruto vrijednosti primanja u skladu sa ~lanom 10., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje ~ine neto vrijednosti odnosno tr`i{ne vrijednosti koristi uve}ane za doprinose iz osnovice Zbir vrijednosti kolona 8. i 9.

5 6 7 8

Poslodavci upisuju broj zaposlenih koji bi trebao da odgovara broju redova unesenih u dio 2. Zavodi zdravstvenog osiguranja i Centri za socijalni rad upisuju ukupan broj zaposlenika i osiguranika kojima se direktni ispla}uje naknada za bolovanja preko 42 dana odnosno naknada za trudni~ka bolovanja Ukupan prihod U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 10 sa svih listova Ukupan iznos U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz doprinosa polja 15 sa svih listova. Ukupan iznos li~nog U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz odbitka polja 18 sa svih listova. Ukupan iznos poreza U ovo polje je potrebno upisati zbir vrijednosti iz polja 20 sa svih listova.

8

Bruto pla}a

9

Dio 2 - Podaci o ispla}enim pla}ama i drugim oporezivim naknadama, obra~unatim, obustavljenim i upla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak. Ovaj dio sadr`i podatke za svakog zaposlenika kojem su u toku mjeseca ispla}ena/e pla}a/e ili drugi oporezivi prihodi po osnovu nesamostalne djelatnosti, naknade/a za porodiljsko odsustvo i naknade za bolovanje preko 42 dana. Na listi je potrebno navesti sve zaposlenike koji su registrovani kod poslodavca/ispaltioca. Doprinosi se smatraju u potpunosti upla}enima samo ukoliko su upla}eni za sve zaposlenike. 1 Redni broj Ne popunjavati. 2 Vrsta isplate Ovo polje mo`e imati vrijednosti: 1 - isplata samo pla}e, 2 - pla}a, koristi i ostale isplate na koje se pla}aju porezi i doprinosi, 3 - naknada za trudni~ka bolovanja/porodiljsko odsustvo koju ispla}uje poslodavac za svoje zaposlenike (U slu~ajevima kada se ova naknada obra~unava i ispla}uje u punom iznosu na teret poslodavca/isplatioca unosi se vrsta isplate 1), 4 - naknada za trudni~ka bolovanja koju Centri za socijalni rad ispla}uju neposredno korisnicima, a za koju se upla}uju doprinosi, 5 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju ispla}uje poslodavac za svoje zaposlenike, 6 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju Zavodi zdravstvenog osiguranja ispla}uju neposredno korisnicima, a za koju se upla}uju doprinosi, 7- isplata pla}e, drugih li~nih primanja i koristi invalidnih lica, koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, 8 - isplata doprinosa za deta{irane zaposlenike (pla}aju porez na dohodak na stranoj teritoriji), 9 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 3 ili 2 i 3, 10 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 5 ili 2 i 5. 3 JMB JMB lica kojem je ispla}ena pla}a. Ukoliko je u pitanju stranac (nerezident) potrebno je upisati identifikacijski broj koji Porezna uprava dodjeljuje strancima (nerezidentima). 4 Op}ina prebivali{ta Upisati trocifrenu {ifru op}ine propisanu Pravilnikom o na~inu uplate bud`etskih i vanbud`etskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine a za zaposlenike sa prebivali{tem u Republici Srpskoj potrebno je unijeti {ifru op}ine 300, a za Br~ko Distrikt unijeti 099. 5 Datum isplate Datum kada je izvr{ena isplata pla}e/naknade. Ukoliko je u mjesecu bilo vi{e isplata, upisati datum zadnje isplate. 6 Broj radnih sati Upisati broj radnih sati za koje je zaposlenik bio u radnom odnosu u toku mjeseca u kojem je nastala obaveza pla}anja. Ovdje je uklju~en ukupan broj radnih sati kao na pr. redovan rad zaposlenika, prekovremeni rad, praznici, pla}eno odsustvo, godi{nji odmor, bolovanja do i preko 42 dana, porodiljsko odsustvo i dr. Na pr. ako je zaposlenik prijavljen na puno radno vrijeme (8 sati) i mjesec u kojem je nastala obaveza pla}anja je imao 23 radna dana, potrebno je upisati "184" - 8 x 23 = 184. Za naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada.

Koristi i drugi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti 10 Ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti 11 Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice za penzijsko i invalidsko osiguranje

12 13

14

15

16

17

18 19

20 21

22

23 24

Upla}eni iznos za penzijsko i invalidsko osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice). invalidna lica koja su zaposlena u privrednom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Ime i prezime Ime i prezime lica kojem je ispla}ena pla}a/naknada. Upla}eni iznos za zdravstveno osiguranje na teret Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice osiguranika (iz osnovice). Za invalidna lica koja su zaposlena u privrednom za zdravstveno dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i osiguranje profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Upla}eni iznos za osiguranje od nezaposlenosti na Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidna lica koja su zaposlena u privrednom za osiguranje od dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i nezaposlenosti profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Zbir vrijednosti kolona 11, 13 i 14. Ukupan iznos upla}enih doprinosa iz osnovice Razlika kolona 10 i 15. Prihod umanjen za upla}ene doprinose iz osnovice Faktor li~nog odbitka Ukupni faktor li~nog odbitka prema poreznoj kartici. prema poreznoj Za neoporeziva primanja/naknade upisati nulu. kartici Iznos li~nog odbitka Proizvod kolone 17 i osnovnog mjese~nog li~nog odbitka u iznosu od 300,00 KM. Osnovica poreza Razlika kolona 16. i 18. Za neoporeziva primanja/naknade upisati nulu. U slu~aju da poslodavac/isplatilac ispla}uje naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana preko zakonski utvr|enog iznosa, unosi se oporeziva osnovica za obra~un poreza. Iznos poreza Proizvod kolone 19. i stope poreza, odnosno 0,1. Broj radnih sati sa Ukoliko je zaposlenik radio na mjestu za koje je uve}anim trajanjem propisano uve}ano trajanje ("beneficirani radnih sta`"), potrebno je upisati broj sati koje je zaposlenik proveo na tom mjestu u periodu u kojem je nastala obaveza pla}anja. Ovaj broj sati ne mo`e biti ve}i od broja sati u koloni 6. Stepen uve}anja Upisati stepen uve}anja radnog sta`a. Na pr. ako za 12 mjeseci zaposlenik ostvari 14 mjeseci sta`a, upisati "14/12". [ifra radnog mjesta sa Upisati {ifru radnog mjesta za sta` sa uve}anim uve}anim trajanjem trajanjem prema {ifrarniku PIO/MIO. Upla}eni iznos za sta` sa uve}anim trajanjem. Doprinosi za PIO/MIO za sta` sa uve}anim trajanjem

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 11

Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca Ovaj dio sadr`i podatke o upla}enim doprinosima na osnovicu (doprinosi na teret poslodavca) na osnovu ispla}enih pla}a i drugih oporezivih prihoda i koristi po osnovu nesamostalne djelatnosti (kolone 8. i 9. u dijelu 2). Potrebno je upisati ukupne ispla}ene iznose za sve zaposlenike. Ukoliko prijava sadr`i vi{e listova, ove iznose je potrebno upisati samo na prvom listu. Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 25 Iznos doprinosa na osnovicu za penzijsko penzijsko i invalidsko osiguranje za period u kome je nastala obaveza. i invalidsko osiguranje Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 26 Iznos doprinosa na zdravstveno osiguranje za period u kojem je nastala osnovicu za obaveza. zdravstveno osiguranje Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 27 Iznos doprinosa na osiguranje od nezaposlenosti za period u kojem je osnovicu za nastala obaveza. osiguranje od nezaposlenosti 28 Dodatni doprinosi za Ukupan upla}eni iznos za dodatne doprinose za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za pezdravstveno riod u kojem je nastala obaveza. osiguranje

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK ^lanak 1. U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10 i 86/10), u ~lanku 26a., iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi: "(4) Podatci koji se iskazuju u obrascu MIP- 1023 odnose se na obveze doprinosa propisanih ~lankom 4. Zakona o doprinosima i na mjese~ne akontacije poreza na dohodak od nesamostalne djelatnosti, obra~unate i upla}ene na prihode od nesamostalne djelatnosti iz ~lanka 10. st. (1), (2) i (3) Zakona o porezu na dohodak, ostvarene u razdoblju (mjesec i godina) koje je nazna~eno u polju "Porezno razdoblje" u zaglavlju obrasca." ^lanak 2. Tekst "Naputka za sa~injavanje i podno{enje mjese~nog izvje{}a MIP - 1023" koje je sastavni dio "Mjese~nog izvje{}a o ispla}enim pla}ama, ostvarenim koristima i drugim oporezivim prihodima uposlenika od nesamostalne djelatnosti, pla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak", zamjenjuje se novim tekstom, koji glasi: "Naputak za popunjavanje i podno{enje mjese~nog izvje{}a MIP-1023 Obrazac MIP-1023 se koristi za mjese~no izvje{}ivanje Porezne uprave od strane poslodavca/isplatitelja pla}a, drugih osobnih primanja i koristi koje ostvaruju uposlenici po osnovi nesamostalne djelatnosti, naknada za porodiljsko odsustvo i naknada za bolovanje preko 42 dana, koje ostvaruju uposlenici u tijeku proteklog mjeseca, kao i o obra~unatim, obustavljenim i upla}enim doprinosima iz osnovice i na osnovicu i obra~unatoj i upla}enoj mjese~noj akontaciji poreza na dohodak za taj mjesec. Poslodavac/isplatitelj koji obra~unava i upla}uje doprinose na teret osiguranika obvezan je podnijeti nadle`noj organizacionoj jedinici Porezne uprave obrazac MIP-1023. Isplatiteljima se smatraju i oni subjekti koji ispla}uju naknade bolovanja preko 42 dana naknade za porodiljsko bolovanje (zavodi za zdravstveno osiguranje i centri za socijalni rad). Obvezu podno{enja obrasca MIP - 1023, imaju i fizi~ke osobe - rezidenti Federacije BiH koji su: uposlenici u diplomatskom ili konzularnom predstavni{tvu strane dr`ave ili me|unarodne organizacije koja ima diplomatski imunitet, uposlenici humanitarnih organizacija i ostalih pravnih ili fizi~kih osoba - nerezidenata Federacije koji na podru~ju Federacije obavljaju nesamostalnu djelatnost. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatitelji za uposlenike koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Br~ko Distrikta, za iznos doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje upla}en u korist Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje. Obrazac MIP-1023 podnose i poslodavci / isplatitelji za uposlenike, rezidente Federacije BiH, koji nesamostalnu djelatnost obavljaju na teritoriji Republike Srpske i Br~ko Distrikta za iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje i osiguranje od neuposlenosti upla}en u korist ra~una federalnih, odnosno kantonalnih zavoda osiguranja. Kako obra~un pla}e ima mjese~ni karakter, ovaj obrazac je potrebno podnijeti za svaku ispla}enu pla}u. Ukoliko se u tijeku mjeseca isplate dvije pla}e, potrebno je za svaku pla}u sa~initi i podnijeti poseban obrazac.
U obrazac mjese~nog izvje{}a unose se podatci navedeni pod br. 1. do 28. u MIP-1023, a koji se odnose na prihode i obra~unate i upla}ene obveze doprinosa i akontacije poreza na dohodak za mjesec i godinu nazna~enu u polju "Porezno razdoblje" Dio 1 - Podatci o poslodavcu / isplatitelju i poreznom obvezniku Ovaj dio sadr`i podatke o poslodavcu / isplatitelju prihoda i kontrolne sume

NAPOMENA: Oznaka perioda u zaglavlju obrasca MIP-1023 ozna~ava na koji mjesec i godinu se odnose podaci o pla}i i doprinosima i akontaciji poreza iskazani u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta pla}a ispla}ena i doprinosi i porez upla}eni. Napr. ako je pla}a za decembar 2010. godine ispla}ena u januaru 2011. godine, MIP-1023 za januar imat }e oznaku perioda 12/2010, a rok za dostavljanje ovog mjese~nog izvje{taja Poreznoj upravi je 15. februar 2011. godine. Izuzetno, rok za dostavu pojedina~nih MIP-ova za ispla}ene pla}e u januaru i februaru 2011. godine je 15. mart 2011. godine, a u budu}e se isti moraju dostavljati Poreznoj upravi mjese~no, tj. u roku 15. dana po isteku mjeseca za koji se isti dostavlja. Obaveza dostavljanja mjese~nih izvje{taja (MIP-1023) ne isklju~uje obaveze poslodavaca i isplatioca pla}a i drugih li~nih primanja u vezi dostavljanja specifikacija o uplati doprinosa i poreza koja je propisana ~lanom 31. Pravilnika o na~inu obra~unavanja i uplate doprinosa, kao ni obaveze dostavljanja M-4 obrasca Zavodu za MIO/PIO za 2010. godinu. U slu~aju kada je jedna ili vi{e pla}a iz 2010. godine ispla}ene u 2011. godini, a ne u 2010. godini, tada se podaci o obra~unatim i upla}enim doprinosima za PIO za te mjesece iskazuju i u M-4 obrascu za 2010. godinu kao i u mjese~nim izvje{tajima (MIP1023) koji se od 01.januara 2011. godine moraju dostavljati Poreznoj upravi. Isto tako za svaku zaostalu pla}u ispla}enu nakon 01. januara 2011. godine, a koja se odnosi na bilo koji mjesec i godinu prije 2011. godine, poslodavac/isplatilac je du`an sa~initi izvje{taj (obrazac MIP-1023) sa ta~nom oznakom poreznog perioda na koji se ta pla}a odnosi (mjesec/godina) i isti dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 15. dana po isteku mjeseca kada je ta zaostala pla}a ispla}ena. ^lan 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-966/11 25. februara 2011. godine Sarajevo

Ministar Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na temelju ~lanka 48., ~lanka 31. stavak (1) i ~lanka 36. stavak (2) Zakona o porezu na dohodak ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 10/08 i 9/10), federalni ministar financija federalni ministar finansija donosi

Broj 10 – Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH
6 Broj radnih sati

Srijeda, 9.3.2011.
Upisati broj radnih sati za koje je uposlenik bio u radnom odnosu u tijeku mjeseca u kojem je nastala obveza pla}anja. Ovdje je uklju~en ukupan broj radnih sati kao npr. redovan rad uposlenika, prekovremeni rad, praznici, pla}eno odsustvo, godi{nji odmor, bolovanja do i preko 42 dana, porodiljsko odsustvo i dr. Npr. ako je uposlenik prijavljen na puno radno vrijeme (8 sati) i mjesec u kojem je nastala obveza pla}anja je imao 23 radna dana, potrebno je upisati "184" - 8 x 23 = 184. Za naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana unosi ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada. Upisati broj radnih sati koje je uposlenik proveo na bolovanju u tijeku razdoblja u kojem je nastala obveza pla}anja. Za bolovanje do 42 dana unijeti broj sati koje je uposlenik proveo na bolovanju. Za naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana unosi se ukupan fond sati za mjesec za koji se ispla}uje naknada. Upisati iznos bruto pla}e (iznos naknade za rad koji sadr`i obvezne doprinose iz osnovice i porez na pla}u) ili iznos bruto naknade za porodiljsko odsustvo ili bruto iznos naknade za bolovanja preko 42 dana ili utvr|eni iznos osnovice za obra~un doprinosa za deta{irane uposlenike. Bruto vrijednosti primanja sukladno ~lanku 10., st. 2. i 3. Zakona o porezu na dohodak koje ~ine neto vrijednosti odnosno tr`i{ne vrijednosti koristi uve}ane za doprinose iz osnovice Zbroj vrijednosti stupaca 8. i 9.

1 JIB/JMB Osnovni jedinstveni identifikacijski broj poslodavca poslodavca/isplatitelja /isplatitelja prihoda odnosno uplatitelja doprinosa, dodijeljen od strane Porezne Uprave. ^ak i ukoliko je uplatitelj doprinosa organizacijska jedinica, potrebno je upisati JIB osnovne jedinice. JMB upisati samo u slu~aju ukoliko poslodavac / isplatitelj nema dodijeljen JIB. 2 Naziv Naziv poslodavca / isplatitelja. Ukoliko se u polje 1 upisuje JMB, u ovo polje je potrebno upisati ime i prezime poslodavca / isplatitelja 3 [ifra djelatnosti Upisati {ifru osnovne registrirane djelatnosti. 4 Broj uposlenih Poslodavci upisuju broj uposlenih koji bi trebao da odgovara broju redova unesenih u dio 2. Zavodi zdravstvenog osiguranja i Centri za socijalni rad upisuju ukupan broj uposlenika i osiguranika kojima se izravno ispla}uje naknada za bolovanje preko 42 dana odnosno naknada za porodiljska bolovanje 5 Ukupan prihod U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 10 sa svih listova 6 Ukupan iznos U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz doprinosa polja 15 sa svih listova. 7 Ukupan iznos U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz osobnog odbitka polja 18 sa svih listova. 8 Ukupan iznos poreza U ovo polje je potrebno upisati zbroj vrijednosti iz polja 20 sa svih listova. Dio 2 - Podatci o ispla}enim pla}ama i drugim oporezivim naknadama, obra~unatim, obustavljenim i upla}enim doprinosima i akontaciji poreza na dohodak. Ovaj dio sadr`i podatke za svakog uposlenika kojem su u tijeku mjeseca ispla}ena/e pla}a/e ili drugi oporezivi prihodi po osnovi nesamostalne djelatnosti, naknade/a za porodiljsko odsustvo i naknade za bolovanje preko 42 dana. Na listi je potrebno navesti sve uposlenike koji su registrirani kod poslodavca / ispaltitelja. Doprinosi se smatraju u potpunosti upla}enima samo ukoliko su upla}eni za sve uposlenike. 1 Redni broj Ne popunjavati. 2 Vrsta isplate Ovo polje mo`e imati vrijednosti: 1 - isplata samo pla}e, 2 - pla}a, koristi i ostale isplate na koje se pla}aju porezi i doprinosi, 3 - naknada za porodiljska bolovanja/porodiljsko odsustvo koju upla}uje poslodavac za svoje uposlenike (U slu~ajevima kada se ova naknada obra~unava i ispla}uje u punom iznosu na teret poslodavca/isplatitelja unosi se vrsta isplate 1), 4 - naknada za porodiljska bolovanja koju Centri za socijalni rad ispla}uju izravno korisnicima, a za koju se upla}uju doprinosi, 5 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju ispla}uje poslodavac za svoje uposlenike, 6 - naknada za bolovanje preko 42 dana koju Zavodi zdravstvenog osiguranja ispla}uju izravno korisnicima, a za koju se upla}uju doprinosi, 7- isplata pla}e, drugih osobnih primanja i koristi invalidnih osoba, koje su uposlene u gospodarskom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, 8 - isplata doprinosa za deta{irane uposlenike (pla}aju porez na dohodak na stranoj teritoriji), 9 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 3 ili 2 i 3, 10 - istovremena kombinacija vrsta isplata 1 i 5 ili 2 i 5. 3 JMB JMB osoba kojoj je ispla}ena pla}a. Ukoliko je u pitanju stranac (nerezident) potrebno je upisati identifikacijski broj koji Porezna uprava dodjeljuje strancima (nerezidentima). 4 Op}ina prebivali{ta Upisati trocifrenu {ifru op}ine propisanu Pravilnikom o na~inu uplate prora~unskih i vanprora~unskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine a za uposlenike sa prebivali{tem u Republici Srpskoj potrebno je unijeti {ifru op}ine 300, a za Br~ko Distrikt unijeti 099. 5 Datum isplate Datum kada je izvr{ena isplata pla}e / naknade. Ukoliko je u mjesecu bilo vi{e isplata, upisati datum zadnje isplate.

7 Broj radnih sati na bolovanju

8 Bruto pla}a

9 Koristi i drugi oporezivi prihodi od nesamostalne djelatnosti 10 Ukupan oporezivi prihod od nesamostalne djelatnosti 11 Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice za mirovinsko i invalidsko osiguranje

12 13

14

15

16

17

18 19

20 21

Upla}eni iznos za mirovinsko i invalidsko osiguranje na teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidne osobe koje su uposlene u gospodarskom dru{tvu, ustanovi ili radionici za radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Ime i prezime Ime i prezime osobe kojoj je ispla}ena pla}a / naknada. Upla}eni iznos za zdravstveno osiguranje na teret Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice osiguranika (iz osnovice). Za invalidne osobe koje su uposlene u za zdravstveno gospodarskom dru{tvu, ustanovi ili radionici za osiguranje radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Upla}eni iznos za osiguranje od neuposlenosti na Upla}eni iznos doprinosa iz osnovice teret osiguranika (iz osnovice). Za invalidne osobe koje su uposlene u za osiguranje od gospodarskom dru{tvu, ustanovi ili radionici za neuposlenosti radno i profesionalno osposobljavanje i rehabilitaciju invalida, unosi se nula. Zbir vrijednosti stupaca 11, 13 i 14. Ukupan iznos upla}enih doprinosa iz osnovice Razlika stupaca 10 i 15. Prihod umanjen za upla}ene doprinose iz osnovice Ukupni faktor osobnog odbitka prema poreznoj Faktor osobnog kartici. odbitka prema Za neoporeziva primanja / naknade upisati nulu. poreznoj kartici Iznos osobnog Proizvod stupca 17 i osnovnog mjese~nog osobnog odbitka odbitka u iznosu od 300,00 KM. Osnovica poreza Razlika stupaca 16. i 18. Za neoporeziva primanja / naknade upisati nulu. U slu~aju da poslodavac/isplatitelj ispla}uje naknade za porodiljsko odsustvo i bolovanja preko 42 dana preko zakonski utvr|enog iznosa, unosi se oporeziva osnovica za obra~un poreza. Iznos poreza Proizvod stupca 19. i stope poreza, odnosno 0,1. Broj radnih sati sa Ukoliko je uposlenik radio na mjestu za koje je uve}anim trajanjem propisano uve}ano trajanje ("beneficirani radnih sta`"), potrebno je upisati broj sati koje je uposlenik proveo na tom mjestu u razdoblju u kojem je nastala obveza pla}anja. Ovaj broj sati ne mo`e biti ve}i od broja sati u stupcu 6.

Srijeda, 9.3.2011.
22 Stupanj uve}anja

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 13

Upisati stupanj uve}anja radnog sta`a. Na pr. ako za 12 mjeseci uposlenik ostvari 14 mjeseci sta`a, upisati "14/12". 23 [ifra radnog mjesta sa Upisati {ifru radnog mjesta za sta` sa uve}anim uve}anim trajanjem trajanjem prema {ifrarniku MIO/PIO. Upla}eni iznos za sta` sa uve}anim trajanjem. 24 Doprinosi za MIO/PIO za sta` sa uve}anim trajanjem Dio 3 - Doprinosi na teret poslodavca Ovaj dio sadr`i podatke o upla}enim doprinosima na osnovicu (doprinosi na teret poslodavca) na osnovi ispla}enih pla}a i drugih oporezivih prihoda i koristi po osnovi nesamostalne djelatnosti (stupci 8. i 9. u dijelu 2). Potrebno je upisati ukupne ispla}ene iznose za sve uposlenike. Ukoliko prijava sadr`i vi{e listova, ove iznose je potrebno upisati samo na prvom listu. Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 25 Iznos doprinosa na mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje u osnovicu za kojem je nastala obveza. mirovinsko i invalidsko osiguranje Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 26 Iznos doprinosa na zdravstveno osiguranje za razdoblje u kojem je osnovicu za nastala obveza. zdravstveno osiguranje Ukupan upla}eni iznos doprinosa na osnovicu za 27 Iznos doprinosa na osiguranje od neuposlenosti za razdoblje u kojem je osnovicu za nastala obveza. osiguranje od neuposlenosti 28 Dodatni doprinosi za Ukupan upla}eni iznos za dodatne doprinose za zdravstveno osiguranje na teret poslodavca za zdravstveno razdoblje u kojem je nastala obveza. osiguranje

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
218
Na osnovu ~lana 44. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU
O PROGRAMU OBAVEZNIH IMUNIZACIJA STANOVNI[TVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2011. GODINI I - OSNOVNE ODREDBE Ovom naredbom ure|uje se program obaveznih imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini. Obavezna imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine vr{it }e se u 2011. godini po sqede}em programu: A - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa vr{it }e se kombinovanom ~etverovalentnom DTPa-IPV vakcinom. Imunizacija se vr{i vakcinacijom (primovakcinacija) i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota (djeca ro|ena 2010. i 2011. godine). Vakcinisawe protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavqa se davawem tri doze od po 0,5 ml kombinirane DTPa-IPV vakcine, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko je razmak izme|u pojedina~nih doza duqi od 30 dana, vakcinaciju ne treba ponavqati, ve} samo nastaviti vakcinisawe dok se ne primi tre}a doza. Na isti na~in vakcinisat }e se po prvi put (primarno), djeca od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota, koja nisu ranije vakcinisana. 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa obuhvata svu djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine), koja su potpuno vakcinisana protiv difterije, tetanusa i pertusisa, akoj je nakon primarnog vakcinisawa protekla najmawe jedna godina. Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa se vr{i davawem jedne doze od 0,5 ml vakcine protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa (DTaP) odnosno kombinovane DTPa-IPV vakcine, intramuskularno u deltoidni mi{i}. B - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA Imunizacija protiv difterije i tetanusa vr{it }e se kombinovanom DT vakcinom. Imunizacija se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih pet godina `ivota, (ro|ena 2006.-2011.), koja se zbog kontraindikacija ne mogu vakcinisati vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa. Vakcinacija se vr{i davawem tri doze odgovaraju}e vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV). Vakcina protiv difterije i tetanusa se daje u dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mi{i}.

NAPOMENA: Oznaka razdoblja u zaglavlju obrasca MIP-1023 ozna~ava na koji mjesec i godinu se odnose podaci o pla}i i doprinosima i akontaciji poreza iskazani u obrascu, a ne na mjesec i godinu kada je ta pla}a ispla}ena i doprinosi i porez upla}eni. Napr. ako je pla}a za prosinac 2010. godine ispla}ena u sije~nju 2011. godine, MIP-1023 za sije~anj imat }e oznaku razdoblja 12/2010, a rok za dostavljanje ovoga mjese~nog izvje{}a Poreznoj upravi je 15. velja~e 2011. godine. Iznimno, rok za dostavu pojedina~nih MIP-ova za ispla}ene pla}e u sije~nju i velja~i 2011. godine je 15. o`ujak 2011. godine, a u budu}e se isti moraju dostavljati Poreznoj upravi mjese~no, tj. u roku 15. dana po isteku mjeseca za koji se isti dostavlja. Obveza dostavljanja mjese~nih izvje{}a (MIP-1023) ne isklju~uje obveze poslodavaca i isplatitelja pla}a i drugih osobnih primanja u svezi dostavljanja specifikacija o uplati doprinosa i poreza koja je propisana ~lankom 31. Pravilnika o na~inu obra~unavanja i uplate doprinosa, kao ni obveze dostavljanja M-4 obrasca Zavodu za MIO/PIO za 2010. godinu. U slu~aju kada je jedna ili vi{e pla}a iz 2010. godine ispla}ene u 2011. godini, a ne u 2010. godini, tada se podaci o obra~unatim i upla}enim doprinosima za PIO za te mjesece iskazuju i u M-4 obrascu za 2010. godinu kao i u mjese~nim izvje{}ima (MIP1023) koji se od 01.sije~nja 2011. godine moraju dostavljati Poreznoj upravi. Isto tako za svaku zaostalu pla}u ispla}enu nakon 01.sije~nja 2011. godine, a koja se odnosi na bilo koji mjesec i godinu prije 2011. godine, poslodavac / isplatilac je du`an sa~initi izvje{}e (obrazac MIP-1023) sa to~nom oznakom poreznog razdoblja na koje se ta pla}a odnosi (mjesec/godina) i isto dostaviti nadle`noj organizacionoj jedinici Porezne uprave u roku od 15. dana po isteku mjeseca kada je ta zaostala pla}a ispla}ena. ^lanak 3. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 05-02-966/11 25. velja~e 2011. godine Sarajevo

Ministar Vjekoslav Bevanda, v. r.

Broj 10 – Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu od navr{enih pet do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, koja nisu vakcinisana ili ako nemaju dokaza da su vakcinisana. Vakcinacija djece od navr{enih pet do navr{enih sedam godina `ivota, (ro|ena 2004.-2006. godine), vr{i se davawem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (DT- pediatric). Vakcina se daje u pojedina~noj dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliolijelitisa (OPV). Vakcinacija djece od navr{enih sedam do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2004. godine) vr{i se davawem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (dT pro-adultis) u pojedina~noj dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliolijelitisa (OPV). 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota, (ro|ena 1997. godine), kompletno vakcinisanu i revakcinisanu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis). Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu koja su vakcinisana po prvi put protiv difterije i tetanusa, ako je od dana potpunog vakcinisawa protekla jedna godina. Revakcinacija se vr{i davawem jedne doze odgovaraju}e vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis) u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}. C - IMUNIZACIJA PROTIV TETANUSA Imunizacija protiv tetanusa vr{i se vakcinom protiv tetanusa. Imunizacija protiv tetanusa se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv tetanusa obuhvata sva lica od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, (ro|ena 1993.-1997. godine), koja ranije nisu vakcinisana ili nemaju dokaze da su vakcinisana. Vakcinacija protiv tetanusa se vr{i davawem dvije doze odgovaraju}e vakcine protiv tetanusa (TT), u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od jednog do tri mjeseca. 2. Revakcinacija Revakcinacija obuhvata lica u osamnaestoj godini `ivota, (ro|ena 1993. godine), odnosno lica u zavr{no razredu sredwe {kole koja su vakcinisana i revakcinisana protiv difterije, tetanusa i pertusisa odnosno difterije i tetanusa. Revakcinacija obuhvata i lica od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, koja su prvi put vakcinisana protiv tetanusa nakon navr{enih ~etrnaest godina, a kod kojih je protekla jedna godina od dana potpunog vakcinisawa. Revakcinacija protiv tetanusa se vr{i davawem jedne doze od 0,5 ml, vakcine protiv tetanusa (TT) intramuskularno, u deltoidni mi{i}. D - IMUNIZACIJA PROTIV POLIOMIJELITISA Imunizacija protiv poliomijelitisa vr{i se mrtvom (IPV), odnosno `ivom (OPV) vakcinom protiv poliomijelitisa. Imunizacija se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija obuhvata djecu od navr{enih dva mjeseca `ivota, (ro|ena 2010. i 2011. godine) i mora se potpuno provesti do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota.

Vakcinacija obuhvata i djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2010.), ako ranije nisu vakcinisana ili ako nema dokaza o provedenoj vakcinaciji. Vakcinacija djece do navr{enih pet godina `ivota obavqa se davawem tri doze od po 0,5 ml inaktivne polio vakcine (IPV, odnosno kombinirane DTPa-IPV vakcine), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko razmak izme|u pojedina~nih doza bude du`i od 30 dana, vakcinisawe ne treba ponavqati, ve} samo nastaviti vakcinisawe do tre}e doze. Vakcinisawe djece od {este do ~etrnaeste godine `ivota obavqa se davawem tri doze, `ive oralne tritipne vakcine (OPV) u razmacima koji ne smiju biti kra}i od 42 dana, odnosno davawem tri doze inaktivne polio vakcine (IPV) sa razmakom izme|u pojedinih doza od najmawe 30 dana. Vakcinisawe se vr{i ukapavawem dvije kapi OPV vakcine, u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta odnosno davawem tri doze inaktivne polio vakcine (IPV) sa razmakom izme|u pojedinih doza od najmawe 30 dana. Ukoliko je razmak izme|u pojedina~nih doza ve}i od 42 dana, vakcinisawe ne treba ponavqati, ve} samo nastaviti vakcinisawe do tre}e doze. 2. Revakcinacija Prva revakcinacija obuhvata djecu u drugoj godini `ivota (ro|ena 2009. godine), ako je od dana potpunog vakcinisawa protekla jedna godina. Druga revakcinacija obuhvata djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine). Tre}a revakcinacija obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota (ro|ena 1997. godine). Revakcinacija se vr{i ukapavawem dvije kapi oralne polio vakcine (OPV), u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davawem jedne doze od 0,5 ml. inaktivne polio vakcine (IPV), intramuskularno u deltoidni mi{i}. E - IMUNIZACIJA PROTIV HEMOFILUSA INFLUENCE TIP b Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vr{i se vakcinom protiv hemofilusa influence tip b (Hib). Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vr{i se vakcinacijom (primoimunizacija) i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata svu djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih 12 mjeseci `ivota (ro|enu 2010. i 2011. godine). Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b vr{i se sa dvije doze vakcine protiv hemofilusa influence tipa b (Hib) sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od 30 dana. Vakcina se daje u dozi od 0,5 ml intramuskularno u anterolateralni dio bedra. Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata i djecu od navr{enih 12 mjeseci do nav{enih 24 mjeseca `ivota, koja nisu vakcinisana primarno ovom vakcinom. Vakcinacija se vr{i davawem jedne doze vakcine protiv hemofilusa influence tip b od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mi{i}. 2. Revakcinacija Revakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tip b obuhvata djecu ro|enu 2009., odnosno 2010. godine, koja su prethodno primarno vakcinisana, a od potpunog vakcinisawa je pro{la najmawe jedna godina. Revakcinacija se vr{i jednom dozom vakcine od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mi{i}.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 15

F - IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA, RUBEOLE I PAROTITISA Imunizaciji protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) polije`u obvezno djeca od navr{enih 12 mjeseci do navr{enih 14 mjeseci `ivota i obavqa se vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa, obuhvata svu djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota (djeca ro|ena 2010 i 2006. godine). Ako se iz bilo kojih razloga vakcinacija ne obavi do navr{ene pete godine vakcinisawe je potrebno obaviti do navr{ene 14. godine `ivota (djeca ro|ena 1997 - 2010). Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa vr{i se jednom dozom od 0,5 ml `ive atenuirane, otopqene, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa obuhvata svu djecu u {estoj godini `ivota, (ro|ena 2005. godine), odnosno po isteku jedne godine od vakcinisawa. Ukoliko se revakcinacija ne obavi u navedenom roku, dijete treba revakcinisati do ~etrnaeste godine `ivota (sva djeca dobi do ~etrnaest godina trebaju primiti dvije doze MRP vakcine). Revakcinacija obuhvata i svu djecu koja su vakcinisana u dobi od 6 do ~etrnaest godina, a od vakcinacije je pro{lo najmawe 3 mjeseca. Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa se vr{i davawem jedne doze od 0,5 ml, otopqene `ive, atenirane, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. Posebne odredbe U slu~aju pojave ve}ih epidemija morbila, uz saglasnost Stru~nog savjetodavnog tijela iz ~lana 64. stava 1. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), mogu se vakcinisati protiv morbila djeca od {est do dvanaest mjeseci `ivota, s tim da se moraju revakcinisati u periodu od petnaest do dvadeset~etiri mjeseca `ivota. Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davawem jedne, odnosno dvije doze monovalentnog cjepiva protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentnog cjepiva protiv rubeole. G- IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu ro|enu 2011. godine i vr{i se davawem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno, 12 - 24 sata po ro|ewu, u lijevi deltoidni predio. Ako se iz bilo kojeg razloga novoro|en~e ne vakcini{e istovremeno sa vakcinom protiv hepatitisa B, vakcinu protiv tuberkuloze dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. Vakcinaciji protiv tuberkuloze, bez prethodnog tuberkulinskog testirawa, obavezno podlije`u i sva djeca do pet godina `ivota, (ro|ena 2006.-2010. godine) koja nisu iz bilo kojih razloga vakcinisana u navedenom terminu. Vakcinacija se obavqa davawem jedne doze od 0,1 ml (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno, u lijevi deltoidni predio. Dokaz da je vakcinisawe djece uspjelo jest o`iqak na mjestu primjene vakcine. O`iqak se kontroli{e od tri do {est mjeseci nakon vakcinisawa. Djeca koja nemaju o`iqak ili je pre~nik o`iqka mawi od 3 mm, vakcini{u se ponovo jednom dozom vakcine protiv tuberkuloze.

H - IMUNIZACIJA PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA B a) Vakcinacija novoro|en~adi Obavezna vakcinacija protiv virusnog hepatitisa B obuhvata svu djecu ro|enu u 2011. godini. Vakcinacija novoro|en~adi vr{i se davawem tri doze odgovaraju}e vakcine, (pojedina~na doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po {emi vakcinisawa 0,1,6 mjeseci. Prva doza vakcine daje se 12-24 sata po ro|ewu, davawem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Druga doza vakcine se daje 1 mjesec nakon prve doze, davawem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Tre}a doza vakcine daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davawem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju. Ako se novoro|en~e ne vakcini{e istovremeno sa vakcinom protiv tuberkuloze, vakcinu protiv hepatitisa B dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. b) Vakcinacija novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki Vakcinacija novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne za{tite vakcinom, po {emi 0,1,2,12 mjeseci, osim prve doze vakcine potrebno je istovremeno, ali na razli~ita mjesta, dati odgovaraju}u dozu humanog hepatitis B imunoglobulina. I - IMUNIZACIJA KOMBINOVANOM VAKCINOM Imunizacija kombinovanom vakcinom mo`e se obaviti: 1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP); 2. protiv difterije i tetanusa (DT); 3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV); 4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP); 5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-Hib); 6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-IPV-Hib); 7. protiv difterije,tetanusa,pertusisa i dje~ije paralize (DTPa-IPV); 8. drugim kombinovanim vakcinama ~ije su komponente zastupqene u programu imunizacije. Istovremena imunizacija mo`e se vr{iti davawem: dva ili vi{e mrtvih antigena; dva ili vi{e `ivih antigena; vi{e mrtvih i vi{e `ivih antigena. Istovremeno imunizacija se mo`e obaviti: 1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B; 2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa; 3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa; 4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influence tip b, morbila, rubeole, parotitisa, i virusnog hepatitisa B. Razmaci izme|u vakcina koje se daju po kalendaru vakcinacije, ukoliko nije druk~ije navedeno u programu, moraju biti najmawe 30 dana, izuzetno kod vakcinacije oralnom polio vakcinom, razmak mora biti 42 dana. Razli~ite vakcine davati (aplicirati) na razli~ita mjesta. Vakcine se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju. J - KONTRAINDIKACIJE ZA PROVO\EWE IMUNIZACIJE Obveznoj imunizaciji protiv zaraznih bolesti ne podlije`u lica kod kojih doktor medicine utvrdi da postoje kontraindikacije.

Broj 10 – Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH -

Srijeda, 9.3.2011.

Kontraindikacije za vakcinaciju protiv odre|ene zarazne bolesti mogu biti op{te i posebne. a) Op{te kontraindikacije za sve imunizacije su: 1. akutne bolesti; 2. febrilna stawa; 3. preosjetqivost na sastojke vakcine; 4. anafilakti~ka reakcija na prethodnu vakcinu; 5. za `ive atenuirane virusne vakcine, jo{ i: - stawe oslabqenog imuniteta (imunodeficijencija ste~ena, priro|ena ili u toku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima-ve}e doze, alkiliraju}im spojevima ili uslijed zra~ewa); - graviditet. b) Posebne kontraindikacije su: 1. Za vakcinaciju protiv tuberkuloze: o{te}ewe stani~nog imuniteta zbog HIV infekcije. 2. Za vakcinaciju protiv pertusisa: progresivne bolesti centralnog nervnog sistema (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija), komplikacija na prethodnu dozu vakcine (konvulzije, kolaps, stawe sli~no {oku u toku 48 sati od prethodne doze, encefalopatija u roku od 7 dana od prethodne DTP doze). 3. Za vakcinaciju novoro|en~adi protiv hepatitisa B: vitalna ugro`enost novoro|en~eta i Apgar < 7. Osim kontraindikacija navedenih pod ta~kom b) pri imunizaciji protiv pojedinih zaraznih bolesti mogu biti i druge kontraindikacije propisane od strane proizvo|a~a vakcina. Kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|ene zarazne bolesti odre|uje doktor medicine koji vr{i imunizaciju, odnosno pod ~ijim se nadzorom ona vr{i, pregledom lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju prije pristupawa imunizaciji. Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih lica protiv odre|enih zaraznih bolesti mogu biti privremene ili trajne. Ako postoje privremene kontraindikacije, upisuju se u osnovnu dokumentaciju i odmah se odre|uje vrijeme i mjesto naknadne vakcinacije. Trajne kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|enih zaraznih bolesti odre|uje odre|uje Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju iz ~lana 64. stava 2 Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e postavqati trajne kontraindikacije na osnovu nalaza doktora medicine koji je vr{io imunizaciju, nalaza doktora medicine odgovaraju}e specijalnosti, odnosno uvida u medicinsku dokumentaciju djeteta. Utvr|ena trajna kontraindikacija se upisuje u osnovnu dokumentaciju i o tome izdaje potvrda. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e donositi preporuke o lije~ewu postvakcinalnih reakcija i komplikacija. K - NA^IN PROVO\EWA IMUNIZACIJE Obavezna imunizacija protiv odre|enih zaraznih bolesti obavqa se kontinuirano. L - KONTINUIRANA IMUNIZACIJA Kontinuirana imunizacija provodi se cijele godine. Kontinuirana imunizacija obavezno se provodi u svim podru~jima op{tine, a prema utvr|enom kalendaru: odmah poslije ro|ewa protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata) sa navr{enim jednim mjesecom `ivota protiv hepatitisa B sa navr{ena dva mjeseca `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b,

u ~etvrtom mjesecu `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b, sa navr{enih {est mjeseci `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B sa navr{enih dvanaest mjeseci `ivota protiv morbila, rubeole i parotitisa, u osamnaestom mjesecu `ivota - revakcinacija protiv poliomijelitisa i hemofilus influence tip b, u petoj godini `ivota - revakcinacija protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa, u {estoj godini `ivota - revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa, u ~etrnaestoj godini - revakcinacija protiv difterije, tetanusa (dT pro adultis) i poliomijelitisa u osamnaestoj godini `ivota - revakcinacija protiv tetanusa. Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sva lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji, osim lica kod kojih postoje trajne kontraindikacije. Kalendar imunizacije za 2011. godinu, nalazi se u prilogu i ~ini sastavni dio ove naredbe (Prilog 1.) M - POSTUPAK SA OTVORENIM BO^ICAMA VAKCINA 1. Liofilizirane vakcine: MRP (protiv morbila, rubeole i parotitisa), Rubeole), Hemofilusa influence tip b) i BCG (protiv tuberkuloze), upotrijebiti unutar {est sati nakon rastvarawa. 2. Te~ne vakcine: OPV, DTP, DT, TT, hepatitis B (multidozne bo~ice), nakon otvarawa mogu se koristiti i narednih 14 dana. Vakcine navedene pod ta~. 1. i 2. smiju se koristiti na navedeni na~in, sukladno politici otvorenih bo~ica SZO (WHO/V&B/00.09) pod uslovom da: nije istekao rok upotrebe; su skladi{tene pod odre|enim uslovima hladnog lanca; su osigurani svi uslovi asepse prilikom navla~ewa sadr`aja bo~ice; vial monitor (ako je na bo~ici) nije dosegao ta~ku odbacivawa; ~ep bo~ice nije bio urowen u vodu. II - OBAVEZE NADLE@NIH ZDRAVSTENIH USTANOVA I ORGANA UPRAVE U POGLEDU PROVO\EWA PROGRAMA IMUNIZACIJE Ako u bilo kojem nasequ ili u dijelu naseqa u kojem se sprovodi imunizacija broj imuniziranih lica ne dostigne 95% od broja lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji protiv tih bolesti, mora se obaviti dopunska imunizacija dok se ne postigne propisani postotak. Kantonalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, odre|uje za svaku pripadaju}u op{tinu zdravstvenu ustanovu koja }e izvoditi Program imunizacije, kao i na~in provo|ewa imunizacije. Zdravstvena ustanova koja izvodi Program imunizacije }e, uz stru~nu pomo} nadle`nog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, donijeti godi{wi plan imunizacije sa podacima o broju obveznika, vremenu i mjestu izvo|ewa imunizacije i sastavu tima koji izvodi imunizaciju, najkasnije 15 dana prije po~etka provo|ewa Programa imunizacije. Plan imunizacije treba dostaviti nadle`nomm kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi ovjere. Tek nakon ovjere plana imunizacije mo`e zapo~eti provo|ewe Programa imunizacije. Nadle`ni op{tinski organ uprave za oblast zdravstva, du`an je izraditi spiskove za novoro|enu djecu, obveznike za imunizaciju, kao i prikupiti podatke o doseqenoj, odseqenoj i umrloj djeci i omladini u dobi do navr{enih 18 godina `ivota. Izra|ene spiskove i podatke treba dostaviti zdravstvenoj ustanovi radi uspostavqawa kartoteke.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2.

Broj 10 – Strana 17

Zdravstvene ustanove, obvezne su odrediti mjesto i vrijeme obavqawa imunizacije i pojedina~nim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju. Za maloqetnike poziv se upu}uje roditequ ili staratequ uz naznaku prezimena i imena maloqetnika koji podlije`e imunizaciji. Iznimno poziv se ne}e dostavqati u~enicima osnovnih i sredwih {kola. Zdravstvena ustanova - vakcinacioni centar obavezna je pismenim putem izvijestiti {kolu o polaznicima odre|enih razreda koji podlije`u imunizaciji te o mjestu i vremenu obavqawa imunizacije te odr`ati prethodni sastanak s roditeqima u~enika koja }e se imunizirati. Imunizacija u~enika pojedinih razreda obavqa se u pravilu za vrijeme trajawa nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama {kole. [kole su obavezne na osnovu primqene obavijesti dovesti na imunizaciju sve u~enike koji podlije`u imunizaciji od odre|enih zaraznih bolesti. Doktor medicine koji prilikom imunizacije utvrdi postojawe uzgredne pojave, u svakom pojedinom slu~aju, shodno stru~no-metodolo{kom uputstvu, obavezno odmah, a najkasnije u toku 24 sata obavje{tava Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo, na obrascu "Prijava postvakcinalnih komplikacija", a u slu~aju te`ih uzgrednih pojava ili iznenadne smrti i telefonom. Zdravstvene ustanove koje koriste vakcine obavezne su da rukuju vakcinama pod odgovaraju}im re`imom "hladnog lanca". Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju, moraju imati pripremqene ampule adrenalina, kortizonskog preparata sa brzim djelovawem, kalcijuma za intravenoznu primjenu i antihistaminskih preparata. Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju du`ne su za svako lice koje pristupi imunizaciji da obezbijede jednu {pricu i jednu iglu za jednokratnu upotrebu. III - EVIDENCIJE I IZVJE[TAVAWA O OBAVQENOJ IMUNIZACIJI Zdravstvene ustanove koje obavqaju obveznu imunizaciju obvezne su voditi evidenciju o izvr{enoj imunizaciji za svaku osobu koja podlije`e toj imunizaciji. Svi podaci o izvr{enoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika vakcinisawa - "Karton vakcinacije" koji se nalazi u kartoteci punktaza vakcinaciju kojem gravitira osoba koja se vakcini{e. Isti podaci unose se u "Iskaznicu vakcinisawa" koja predstavqa li~nu dokumentaciju i koju vakcinisana osoba zadr`ava kod sebe. Zdravstvena ustanova koja obavqa imunizaciju du`na je napraviti godi{wi plan imunizacije i dostaviti ga nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo a ovaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH najkasnije do 1.februara za teku}u godinu. Zdravstvene ustanove koje provode Program imunizacije obavezne su dostaviti mjese~ni izvje{taj o izvr{enoj imunizaciji i potro{wi vakcina na propisanom obrascu nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a godi{wi izvje{taj najkasnije do 1. februara za proteklu kalendarsku godinu. Nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo sastavqa zbirni mjese~ni izvje{taj o provedenoj vakcinaciji i potro{wi vakcina na svom podru~ju, i dostavqa ga Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec, a godi{wi izvje{taj dostavqa najkasnije do 15. marta za proteklu kalendarsku godinu. Provjera vakcinalnog statusa obavezno se vr{i: 1. Prilikom upisa u sve vrste pred{kolskih ustanova;

Prilikom upisa u sve vrste {kola od osnovnih do visokih; 3. Prije izvo|ewa imunizacije po epidemiolo{kim indikacijama; 4. Prilikom prijema djece i omladine na bolni~ko lije~ewe; 5. Prilikom prijema u radni odnos; 6. Prilikom svake posjete qekaru (novoro|en~adi, male djece, pred{kolske i {kolske djece i omladine); 7. Prilikom prijema djece u |a~ke i studentske domove; 8. Prilikom prijema lica u kolektivne smje{taje. Provjera se sastoji u pru`awu dokaza odgovornom licu, podno{ewem odgovaraju}e dokumentacije o svim prethodnim imunizacijama. Na osnovu utvr|enog statusa o prethodnim imunizacijama, vr{i se vakcinacija, odnosno revakcinacija u skladu sa ovim Programom. IV - ZAVR[NA ODREDBA Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37- 883/11 28. februara 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr sci. Safet Omerovi}, s. r.

Na osnovu ~lana 44. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU
O PROGRAMU OBAVEZNIH IMUNIZACIJA STANOVNI[TVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2011. GODINI I - OSNOVNE ODREDBE Ovom naredbom ure|uje se program obaveznih imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini. Obavezna imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine vr{it }e se u 2011. godini po sljede}em programu: A - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa vr{it }e se kombinovanom ~etverovalentnom DTPa-IPV vakcinom. Imunizacija se vr{i vakcinacijom (primovakcinacija) i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota (djeca ro|ena 2010. i 2011. godine). Vakcinisanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavlja se davanjem tri doze od po 0,5 ml kombinirane DTPa-IPV vakcine, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko je razmak izme|u pojedina~nih doza dulji od 30 dana, vakcinaciju ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti vakcinisanje dok se ne primi tre}a doza. Na isti na~in vakcinisat }e se po prvi put (primarno), djeca od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota, koja nisu ranije vakcinisana. 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa obuhvata svu djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine), koja su potpuno vakcinisana protiv difterije, tetanusa i pertusisa, ako je nakon primarnog vakcinisanja protekla najmanje jedna godina. Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa se vr{i davanjem jedne doze od 0,5 ml vakcine protiv difterije, tetanusa i

Broj 10 – Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

acelularnog pertusisa (DTaP), odnosno kombinovane DTPa-IPV vakcine, intramuskularno u deltoidni mi{i}. B - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA Imunizacija protiv difterije i tetanusa vr{it }e se kombinovanom DT vakcinom. Imunizacija se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih pet godina `ivota, (ro|ena 2006.-2011.), koja se zbog kontraindikacija ne mogu vakcinisati vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa. Vakcinacija se vr{i davanjem tri doze odgovaraju}e vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV). Vakcina protiv difterije i tetanusa se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}. Vakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu od navr{enih pet do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, koja nisu vakcinisana ili ako nemaju dokaza da su vakcinisana. Vakcinacija djece od navr{enih pet do navr{enih sedam godina `ivota, (ro|ena 2004.-2006. godine), vr{i se davanjem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (DT- pediatric). Vakcina se daje u pojedina~noj dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliolijelitisa (OPV). Vakcinacija djece od navr{enih sedam do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2004. godine) vr{i se davanjem dvije doze vakcine protiv difterije i tetanusa (dT pro-adultis) u pojedina~noj dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnom vakcinom protiv poliolijelitisa (OPV). 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota, (ro|ena 1997. godine), kompletno vakcinisanu i revakcinisanu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis). Revakcinacija protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu koja su vakcinisana po prvi put protiv difterije i tetanusa, ako je od dana potpunog vakcinisanja protekla jedna godina. Revakcinacija se vr{i davanjem jedne doze odgovaraju}e vakcine protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis) u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}. C - IMUNIZACIJA PROTIV TETANUSA Imunizacija protiv tetanusa vr{i se vakcinom protiv tetanusa. Imunizacija protiv tetanusa se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv tetanusa obuhvata sva lica od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, (ro|ena 1993.-1997. godine), koja ranije nisu vakcinisana ili nemaju dokaze da su vakcinisana. Vakcinacija protiv tetanusa se vr{i davanjem dvije doze odgovaraju}e vakcine protiv tetanusa (TT), u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od jednog do tri mjeseca. 2. Revakcinacija Revakcinacija obuhvata lica u osamnaestoj godini `ivota, (ro|ena 1993. godine), odnosno lica u zavr{no razredu srednje {kole koja su vakcinisana i revakcinisana protiv difterije,tetanusa i pertusisa odnosno difterije i tetanusa. Revakcinacija obuhvata i lica od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, koja su prvi put vakcinisana protiv tetanusa nakon navr{enih ~etrnaest godina, a kod kojih je protekla jedna godina od dana potpunog vakcinisanja.

Revakcinacija protiv tetanusa se vr{i davanjem jedne doze od 0,5 ml vakcine protiv tetanusa (TT) intramuskularno, u deltoidni mi{i}. D - IMUNIZACIJA PROTIV POLIOMIJELITISA Imunizacija protiv poliomijelitisa vr{i se mrtvom (IPV), odnosno `ivom (OPV) vakcinom protiv poliomijelitisa. Imunizacija se vr{i vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija obuhvata djecu od navr{enih dva mjeseca `ivota, (ro|ena 2010. i 2011. godine) i mora se potpuno provesti do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota. Vakcinacija obuhvata i djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2010.), ako ranije nisu vakcinisana ili ako nema dokaza o provedenoj vakcinaciji. Vakcinacija djece do navr{enih pet godina `ivota obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml inaktivne polio vakcine (IPV, odnosno kombinirane DTPa-IPV vakcine), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko razmak izme|u pojedina~nih doza bude du`i od 30 dana, vakcinisanje ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti vakcinisanje do tre}e doze. Vakcinisanje djece od {este do ~etrnaeste godine `ivota obavlja se davanjem tri doze, `ive oralne tritipne vakcine (OPV) u razmacima koji ne smiju biti kra}i od 42 dana, odnosno davanjem tri doze inaktivne polio vakcine (IPV) sa razmakom izme|u pojedinih doza od najmanje 30 dana. Vakcinisanje se vr{i ukapavanjem dvije kapi OPV vakcine, u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze inaktivne polio vakcine (IPV) intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko je razmak izme|u pojedina~nih doza ve}i od 42 dana, vakcinisanje ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti vakcinisanje do tre}e doze. 2. Revakcinacija Prva revakcinacija obuhvata djecu u drugoj godini `ivota (ro|ena 2009. godine), ako je od dana potpunog vakcinisanja protekla jedna godina. Druga revakcinacija obuhvata djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine). Tre}a revakcinacija obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota (ro|ena 1997. godine). Revakcinacija se vr{i ukapavanjem dvije kapi oralne polio vakcine (OPV), u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze od 0,5 ml inaktivne polio vakcine (IPV), intramuskularno u deltoidni mi{i}. E - IMUNIZACIJA PROTIV HEMOFILUSA INFLUENCE TIP b Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vr{i se vakcinom protiv hemofilusa influence tip b (Hib). Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b vr{i se vakcinacijom (primoimunizacija) i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata svu djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih 12 mjeseci `ivota (ro|enu 2010. i 2011. godine). Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b vr{i se sa dvije doze vakcine protiv hemofilusa influence tipa b (Hib), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od 30 dana. Vakcina se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u anterolateralni dio bedra. Vakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata i djecu od navr{enih 12 mjeseci do nav{enih 24 mjeseca `ivota, koja nisu vakcinisana primarno ovom vakcinom. Vakcinacija se vr{i davanjem jedne doze vakcine protiv hemofilusa influence tip b, od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 19

2. Revakcinacija Revakcinacija djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tip b obuhvata djecu ro|enu 2009, odnosno 2010. godine, koja su prethodno primarno vakcinisana, a od potpunog vakcinisanja je pro{la najmanje jedna godina. Revakcinacija se vr{i jednom dozom vakcine od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mi{i}. F - IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA, RUBEOLE I PAROTITISA Imunizaciji protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) polije`u obvezno djeca od navr{enih 12 mjeseci do navr{enih 14 godina `ivota i obavlja se vakcinacijom i revakcinacijom. 1. Vakcinacija Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa, obuhvata svu djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota (djeca ro|ena 2010. i 2006. godine). Ako se iz bilo kojih razloga vakcinacija ne obavi do navr{ene pete godine vakcinisanje je potrebno obaviti do navr{enih 14 godina `ivota (djeca ro|ena 1997. - 2010.). Vakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa vr{i se jednom dozom od 0,5 ml `ive atenuirane, otopljene, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. 2. Revakcinacija Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa obuhvata svu djecu u {estoj godini `ivota, (ro|ena 2005. godine), odnosno po isteku jedne godine od vakcinisanja. Ukoliko se revakcinacija ne obavi u navedenom roku,dijete treba revakcinisati do ~etrnaeste godine `ivota (sva djeca dobi do ~etrnaest godina trebaju primiti dvije doze MRP vakcine). Revakcinacija obuhvata i svu djecu koja su vakcinisana u dobi od 6 do ~etrnaest godina,a od vakcinacije je pro{lo najmanje 3 mjeseca. Revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa se vr{i davanjem jedne doze od 0,5 ml otopljene `ive, atenirane, MRP vakcine, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. Posebne odredbe U slu~aju pojave ve}ih epidemija morbila, uz saglasnost Stru~nog savjetodavnog tijela iz ~lana 64. stava 1. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), mogu se vakcinisati protiv morbila djeca od {est do dvanaest mjeseci `ivota, s tim da se moraju revakcinisati u periodu od petnaest do dvadeset~etiri mjeseca `ivota. Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davanjem jedne, odnosno dvije doze monovalentnog cjepiva protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentnog cjepiva protiv rubeole. G - IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu ro|enu 2011. godine i vr{i se davanjem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno,12 - 24 sata po ro|enju, u lijevi deltoidni predio. Ako se iz bilo kojeg razloga novoro|en~e ne vakcini{e istovremeno sa vakcinom protiv hepatitisa B, vakcinu protiv tuberkuloze dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. Vakcinaciji protiv tuberkuloze, bez prethodnog tuberkulinskog testiranja, obavezno podlije`u i sva djeca do pet godina `ivota, (ro|ena 2006.-2010. godine) koja nisu iz bilo kojih razloga vakcinisana u navedenom terminu.Vakcinacija se obavlja davanjem jedne doze od 0,1 ml (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno, u lijevi deltoidni predio. Dokaz da je vakcinisanje djece uspjelo jest o`iljak na mjestu primljene vakcine. O`iljak se kontroli{e od tri do {est mjeseci nakon vakcinisanja. Djeca koja nemaju o`iljak ili je pre~nik

o`iljka manji od 3 mm, vakcini{u se ponovo jednom dozom vakcine protiv tuberkuloze. H - IMUNIZACIJA PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA B a) Vakcinacija novoro|en~adi Obavezna vakcinacija protiv virusnog hepatitisa B obuhvata svu djecu ro|enu u 2011. godini. Vakcinacija novoro|en~adi vr{i se davanjem tri doze odgovaraju}e vakcine, (pojedina~na doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po {emi vakcinisanja 0,1,6 mjeseci. Prva doza vakcine daje se 12-24 sata po ro|enju, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Druga doza vakcine se daje 1 mjesec nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Tre}a doza vakcine daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}e vakcine, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju. Ako se novoro|en~e ne vakcini{e istovremeno sa vakcinom protiv tuberkuloze, vakcinu protiv hepatitisa B dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. b) Vakcinacija novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki Vakcinacija novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne za{tite vakcinom, po {emi 0,1,2,12 mjeseci, osim prve doze vakcine potrebno je istovremeno, ali na razli~ita mjesta, dati odgovaraju}u dozu humanog hepatitis B imunoglobulina. I - IMUNIZACIJA KOMBINOVANOM VAKCINOM Imunizacija kombinovanom vakcinom mo`e se obaviti: 1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP); 2. protiv difterije i tetanusa (DT); 3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV); 4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP); 5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-Hib); 6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTPIPV-Hib); 7. protiv difterije,tetanusa, pertusisa i dje~ije paralize (DTPa-IPV); 8. drugim kombinovanim vakcinama ~ije su komponente zastupljene u programu imunizacije. Istovremena imunizacija mo`e se vr{iti davanjem: dva ili vi{e mrtvih antigena; dva ili vi{e `ivih antigena; vi{e mrtvih i vi{e `ivih antigena. Istovremeno imunizacija se mo`e obaviti: 1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B; 2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa; 3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa; 4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influence tip b, morbila, rubeole, parotitisa, i virusnog hepatitisa B. Razmaci izme|u vakcina koje se daju po kalendaru vakcinacije,ukoliko nije druk~ije navedeno u programu, moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod vakcinacije oralnom polio vakcinom, razmak mora biti 42 dana. Razli~ite vakcine davati (aplicirati) na razli~ita mjesta. Vakcine se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju. J - KONTRAINDIKACIJE ZA PROVO\ENJE IMUNIZACIJE Obveznoj imunizaciji protiv zaraznih bolesti ne podlije`u lica kod kojih doktor medicine utvrdi da postoje kontraindikacije. Kontraindikacije za vakcinaciju protiv odre|ene zarazne bolesti mogu biti op}e i posebne.

Broj 10 – Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH -

Srijeda, 9.3.2011.

a) Op}e kontraindikacije za sve imunizacije su: 1. akutne bolesti; 2. febrilna stanja; 3. preosjetljivost na sastojke vakcine; 4. anafilakti~ka reakcija na prethodnu vakcinu; 5. za `ive atenuirane virusne vakcine, jo{ i: stanje oslabljenog imuniteta (imunodeficijencija ste~ena, priro|ena ili u toku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima-ve}e doze, alkiliraju}im spojevima ili uslijed zra~enja); graviditet. b) Posebne kontraindikacije su: 1. Za vakcinaciju protiv tuberkuloze: o{te}enje stani~nog imuniteta zbog HIV infekcije. 2. Za vakcinaciju protiv pertusisa: progresivne bolesti centralnog nervnog sistema (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija), komplikacija na prethodnu dozu vakcine (konvulzije, kolaps, stanje sli~no {oku u toku 48 sati od prethodne doze, encefalopatija u roku od 7 dana od prethodne DTP doze). 3. Za vakcinaciju novoro|en~adi protiv hepatitisa B: vitalna ugro`enost novoro|en~eta i Apgar < 7. Osim kontraindikacija navedenih pod ta~kom b) pri imunizaciji protiv pojedinih zaraznih bolesti mogu biti i druge kontraindikacije propisane od strane proizvo|a~a vakcina. Kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|ene zarazne bolesti odre|uje doktor medicine koji vr{i imunizaciju, odnosno pod ~ijim se nadzorom ona vr{i, pregledom lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju prije pristupanja imunizaciji. Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih lica protiv odre|enih zaraznih bolesti mogu biti privremene ili trajne. Ako postoje privremene kontraindikacije, upisuju se u osnovnu dokumentaciju i odmah se odre|uje vrijeme i mjesto naknadne vakcinacije. Trajne kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|enih zaraznih bolesti odre|uje odre|uje Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju iz ~lana 64. stava 2 Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e postavljati trajne kontraindikacije na osnovu nalaza doktora medicine koji je vr{io imunizaciju, nalaza doktora medicine odgovaraju}e specijalnosti, odnosno uvida u medicinsku dokumentaciju djeteta. Utvr|ena trajna kontraindikacija se upisuje u osnovnu dokumentaciju i o tome izdaje potvrda. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e donositi preporuke o lije~enju postvakcinalnih reakcija i komplikacija. K - NA^IN PROVO\ENJA IMUNIZACIJE Obavezna imunizacija protiv odre|enih zaraznih bolesti obavlja se kontinuirano. L - KONTINUIRANA IMUNIZACIJA Kontinuirana imunizacija provodi se cijele godine. Kontinuirana imunizacija obavezno se provodi u svim podru~jima op}ine, a prema utvr|enom kalendaru: odmah poslije ro|enja protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata) sa navr{enim jednim mjesecom `ivota protiv hepatitisa B, sa navr{ena dva mjeseca `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b, u ~etvrtom mjesecu `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b, sa navr{enih {est mjeseci `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B; sa navr{enih dvanaest mjeseci `ivota protiv morbila, rubeole i parotitisa,

u osamnaestom mjesecu `ivota - revakcinacija protiv poliomijelitisa i hemofilus influence tip b, u petoj godini `ivota - revakcinacija protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa, u {estoj godini `ivota - revakcinacija protiv morbila, rubeole i parotitisa, u ~etrnaestoj godini - revakcinacija protiv difterije, tetanusa (dT pro adultis) i poliomijelitisa, u osamnaestoj godini `ivota - revakcinacija protiv tetanusa. Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sva lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji, osim lica kod kojih postoje trajne kontraindikacije. Kalendar imunizacije za 2011. godinu, nalazi se u prilogu i ~ini sastavni dio ove naredbe (Prilog 1.) M- POSTUPAK SA OTVORENIM BO^ICAMA VAKCINA 1. Liofilizirane vakcine: MRP (protiv morbila, rubeole i parotitisa), Rubeole, Hemofilusa influence tip b) i BCG (protiv tuberkuloze), upotrijebiti unutar {est sati nakon rastvaranja. 2. Te~ne vakcine: OPV, DTP, DT, TT, hepatitis B (multidozne bo~ice), nakon otvaranja mogu se koristiti i narednih 14 dana. Vakcine navedene pod ta~. 1. i 2. smiju se koristiti na navedeni na~in, sukladno politici otvorenih bo~ica SZO (WHO/V&B/00.09) pod uslovom da: nije istekao rok upotrebe; su skladi{tene pod odre|enim uslovima hladnog lanca; su osigurani svi uslovi asepse prilikom navla~enja sadr`aja bo~ice; vial monitor (ako je na bo~ici) nije dosegao ta~ku odbacivanja; ~ep bo~ice nije bio uronjen u vodu. II - OBAVEZE NADLE@NIH ZDRAVSTENIH USTANOVA I ORGANA UPRAVE U POGLEDU PROVO\ENJA PROGRAMA IMUNIZACIJE Ako u bilo kojem naselju ili u dijelu naselja u kojem se sprovodi imunizacija broj imuniziranih lica ne dostigne 95% od broja lica koja podlije`u obaveznoj imunizaciji protiv tih bolesti, mora se obaviti dopunska imunizacija dok se ne postigne propisani postotak. Kantonalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, odre|uje za svaku pripadaju}u op}inu zdravstvenu ustanovu koja }e izvoditi Pro gram imunizacije, kao i na~in provo|enja imunizacije. Zdravstvena ustanova koja izvodi Program imunizacije }e, uz stru~nu pomo} nadle`nog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, donijeti godi{nji plan imunizacije sa podacima o broju obveznika, vremenu i mjestu izvo|enja imunizacije i sastavu tima koji izvodi imunizaciju, najkasnije 15 dana prije po~etka provo|enja Programa imunizacije. Plan imunizacije treba dostaviti nadle`nomm kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi ovjere. Tek nakon ovjere plana imunizacije mo`e zapo~eti provo|enje Programa imunizacije. Nadle`ni op}inski organ uprave za oblast zdravstva, du`an je izraditi spiskove za novoro|enu djecu, obveznike za imunizaciju, kao i prikupiti podatke o doseljenoj, odseljenoj i umrloj djeci i omladini u dobi do navr{enih 18 godina `ivota. Izra|ene spiskove i podatke treba dostaviti zdravstvenoj ustanovi radi uspostavljanja kartoteke. Zdravstvene ustanove, obvezne su odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedina~nim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju. Za maloljetnike poziv se upu}uje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podlije`e imunizaciji. Iznimno poziv se ne}e dostavljati u~enicima osnovnih i srednjih {kola.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 21

Zdravstvena ustanova - vakcinacioni centar obavezna je pismenim putem izvijestiti {kolu o polaznicima odre|enih razreda koji podlije`u imunizaciji te o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije te odr`ati prethodni sastanak s roditeljima u~enika koja }e se imunizirati. Imunizacija u~enika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama {kole. [kole su obavezne na osnovu primljene obavijesti dovesti na imunizaciju sve u~enike koji podlije`u imunizaciji od odre|enih zaraznih bolesti. Doktor medicine koji prilikom imunizacije utvrdi postojanje uzgredne pojave, u svakom pojedinom slu~aju, shodno stru~no-metodolo{kom uputstvu, obavezno odmah, a najkasnije u toku 24 sata obavje{tava Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo, na obrascu "Prijava postvakcinalnih komplikacija", a u slu~aju te`ih uzgrednih pojava ili iznenadne smrti i telefonom. Zdravstvene ustanove koje koriste vakcine obavezne su da rukuju vakcinama pod odgovaraju}im re`imom "hladnog lanca". Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje provode imunizaciju, moraju imati pripremljene ampule adrenalina, kortizonskog preparata sa brzim djelovanjem, kalcijuma za intravenoznu primjenu i antihistaminskih preparata. Za rad na imunizaciji sa vakcinom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje sprovode imunizaciju du`ne su za svako lice koje pristupi imunizaciji da obezbijede jednu {pricu i jednu iglu za jednokratnu upotrebu. III - EVIDENCIJE I IZVJE[TAVANJA O OBAVLJENOJ IMUNIZACIJI Zdravstvene ustanove koje obavljaju obveznu imunizaciju obvezne su voditi evidenciju o izvr{enoj imunizaciji za svaku osobu koja podlije`e toj imunizaciji. Svi podaci o izvr{enoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika vakcinisanja - "Karton vakcinacije" koji se nalazi u kartoteci punkta za vakcinaciju kojem gravitira osoba koja se vakcini{e. Isti podaci unose se u "Iskaznicu vakcinisanja" koja predstavlja li~nu dokumentaciju i koju vakcinisana osoba zadr`ava kod sebe. Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju du`na je napraviti godi{nji plan imunizacije i dostaviti ga nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo a ovaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH najkasnije do 1. februara za teku}u godinu. Zdravstvene ustanove koje provode Program imunizacije obavezne su dostaviti mjese~ni izvje{taj o izvr{enoj imunizaciji i potro{nji vakcina na propisanom obrascu nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo i to najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec, a godi{nji izvje{taj najkasnije do 1. februara za proteklu kalendarsku godinu. Nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo sastavlja zbirni mjese~ni izvje{taj o provedenoj vakcinaciji i potro{nji vakcina na svom podru~ju, i dostavlja ga Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to najkasnije do 20. u mjesecu, za prethodni mjesec, a godi{nji izvje{taj dostavlja najkasnije do 15. marta za proteklu kalendarsku godinu. Provjera vakcinalnog statusa obavezno se vr{i: 1. Prilikom upisa u sve vrste pred{kolskih ustanova; 2. Prilikom upisa u sve vrste {kola od osnovnih do visokih; 3. Prije izvo|enja imunizacije po epidemiolo{kim indikacijama; 4. Prilikom prijema djece i omladine na bolni~ko lije~enje; 5. Prilikom prijema u radni odnos; 6. Prilikom svake posjete ljekaru (novoro|en~adi, male djece, pred{kolske i {kolske djece i omladine); 7. Prilikom prijema djece u |a~ke i studentske domove; 8. Prilikom prijema lica u kolektivne smje{taje.

Provjera se sastoji u pru`anju dokaza odgovornom licu, podno{enjem odgovaraju}e dokumentacije o svim prethodnim imunizacijama. Na osnovu utvr|enog statusa o prethodnim imunizacijama, vr{i se vakcinacija, odnosno revakcinacija u skladu sa ovim Programom. IV - ZAVR[NA ODREDBA Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-883/11 28. februara 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 44. Zakona o za{titi pu~anstva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva, na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine, donosi

NAREDBU
O PROGRAMU OBVEZNIH IMUNIZACIJA PU^ANSTVA PROTIV ZARAZNIH BOLESTI U 2011. GODINI I - TEMELJNE ODREDBE Ovom Naredbom ure|uje se program obveznih imunizacija pu~anstva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini. Obvezna imunizacija pu~anstva protiv zaraznih bolesti na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine obavljat }e se u 2011. godini po slijede}em programu: A - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE, TETANUSA I PERTUSISA Imunizacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavljat }e se kombiniranim, ~etverovalentnim DTPa-IPV cjepivom. Imunizacija se obavlja cijepljenjem (primocijepljenje) i docjepljivanjem. 1. Cijepljenje Cijepljenje obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota (djeca ro|ena 2010. i 2011. godine). Cijepljenje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obavlja se davanjem tri doze od po 0,5 ml kombiniranog DTPa-IPV cjepiva, sa razmakom izme|u pojedinih doza od najmanje 30 dana. Cjepivo se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko je razmak izme|u pojedinih doza dulji od 30 dana, cjepljenje ne treba ponavljati, ve} nastaviti dok se ne primi tre}a doza. Na isti na~in cijepit }e se po prvi put (primarno), djeca od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota, koja nisu ranije cjepljena. 2. Docjepljivanje Docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa obuhvata svu djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine), koja su potpuno cijepljena protiv difterije, tetanusa i pertusisa, ako je nakon primarnog cijepljenja protekla najmanje jedna godina. Docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa se obavlja davanjem jedne doze od 0,5 ml cjepiva protiv difterije, tetanusa i acelularnog pertusisa (DTPa), odnosno kombiniranog DTPa-IPV cjepiva, intramuskularno u deltoidni mi{i}. B - IMUNIZACIJA PROTIV DIFTERIJE I TETANUSA Imunizacija protiv difterije i tetanusa obavljat }e se kombiniranim DT cjepivom. Imunizacija se obavlja cijepljenjem i docjepljivanjem. 1. Cijepljenje Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih pet godina `ivota, (ro|ena

Broj 10 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

2006.-2011.), koja se zbog kontraindikacija ne mogu cijepiti cjepivom protiv difterije, tetanusa i pertusisa. Cijepljenje se obavlja davanjem tri doze odgovaraju}eg cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT pediatric), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV). Cjepivo protiv difterije i tetanusa se daje u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}. Cijepljenje protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu od navr{enih pet do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, koja nisu cjepljena ili ako nemaju dokaza da su cjepljena. Cijepljenje djece od navr{enih pet do navr{enih sedam godina `ivota, (ro|ena 2004.-2006. godine), obavlja se davanjem dvije doze cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT- pediatric). Cjepivo se daje u pojedina~noj dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV). Cijepljenje djece od navr{enih sedam do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2004. godine) obavlja se davanjem dvije doze cjepiva protiv difterije i tetanusa (dT pro-adultis) u pojedina~noj dozi od 0,5 ml intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana, odnosno 42 dana ukoliko se daje zajedno sa oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV). 2. Docjepljivanje Docjepljivanje protiv difterije i tetanusa obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota, (ro|ena 1997. godine), kompletno cijepljenu i docjepljivanu protiv difterije, tetanusa i pertusisa, odnosno protiv difterije i tetanusa (DT-pedijatric, odnosno dT-pro adultis). Docjepljivanje protiv difterije i tetanusa obuhvata i djecu koja su cijepljena po prvi put protiv difterije i tetanusa, ako je od dana potpunog cjepljenja protekla jedna godina. Docjepljivanje se vr{i davanjem jedne doze odgovaraju}eg cjepiva protiv difterije i tetanusa (DT pediatric odnosno dT pro-adultis) u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}. C - IMUNIZACIJA PROTIV TETANUSA Imunizacija protiv tetanusa obavlja se cjepivom protiv tetanusa. Imunizacija protiv tetanusa se obavlja cijepljenjem i docjepljivanjem. 1. Cijepljenje Cijepljenje protiv tetanusa obuhvata sve osobe od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, (ro|ena 1993.1997. godine), koja ranije nisu cijepljene ili nemaju dokaze da su cijepljene. Cijepljenje protiv tetanusa se obavlja davanjem dvije doze odgovaraju}eg cjepiva protiv tetanusa (TT), u dozi od 0,5 ml, intramuskularno u deltoidni mi{i}, sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od jedan do tri mjeseca. 2. Docjepljivanje Docjepljivanje obuhvata osobe u osamnaestoj godini `ivota (ro|ene 1993. godine), odnosno osobe u zavr{nom razredu srednje {kole koje su cijepljene i docjepljivane protiv difterije, tetanusa i pertusisa odnosno difterije i tetanusa. Docjepljivanje obuhvata i osobe od navr{enih ~etrnaest do navr{enih osamnaest godina `ivota, koje su prvi put cijepljene protiv tetanusa nakon navr{enih 14 godina, a kod kojih je protekla jedna godina od dana potpunog cijepljenja. Docjepljivanje protiv tetanusa se obavlja davanjem jedne doze od 0,5 ml, cjepiva protiv tetanusa (TT) intramuskularno, u deltoidni mi{i}. D - IMUNIZACIJA PROTIV POLIOMIJELITISA Imunizacija protiv poliomijelitisa obavlja se mrtvim (IPV), odnosno `ivim (OPV) cjepivom protiv poliomijelitisa. Imunizacija se obavlja cijepljenjem i docjepljivanjem.

1. Cijepljenje Cijepljenje obuhvata djecu od navr{enih dva mjeseca `ivota, (ro|ena 2010. i 2011. godine) i mora se potpuno provesti do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota. Cijepljenje obuhvata i djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih ~etrnaest godina `ivota, (ro|ena 1997.-2010.), ako ranije nisu cijepljena ili ako nema dokaza o provedenom cjepljenju. Cijepljenje djece do navr{enih pet godina `ivota obavlja se davanjem tri doze, od po 0,5 ml, inaktivnog polio cjepiva (IPV, odnosno kombiniranog DTPa-IPV cjepiva), sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana. Cjepivo se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko razmak izme|u pojedinih doza bude du`i od 30 dana, cijepljenje ne treba ponavljati, ve} nastaviti cijepljenje do tre}e doze. Cijepljenje djece od {este do ~etrnaeste godine `ivota obavlja se davanjem tri doze, `ivog oralnog tritipnog cjepiva (OPV) u razmacima koji ne smiju biti kra}i od 42 dana, odnosno davanjem tri doze inaktivnog polio cjepiva (IPV) sa razmakom izme|u pojedinih doza od najmanje 30 dana. Cjepljenje se vr{i ukapavanjem dvije kapi OPV cjepiva, u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem doze od 0,5ml inaktivnog polio cjepiva (IPV) intramuskularno u deltoidni mi{i}. Ukoliko je razmak izme|u pojedinih doza ve}i od 42 dana, cjepljenje ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti do tre}e doze. 2. Docjepljivanje Prvo docjepljivanje obuhvata djecu u drugoj godini `ivota (ro|ena 2009. godine), ako je od dana potpunog cijepljenja protekla jedna godina. Drugo docjepljivanje obuhvata djecu u petoj godini `ivota (ro|ena 2006. godine). Tre}e docjepljivanje obuhvata djecu u ~etrnaestoj godini `ivota (ro|ena 1997. godine). Docjepljivanje protiv poliomijelitisa se obavlja ukapavanjem dvije kapi oralnog polio cjepiva (OPV), u dozi od 0,1 ml, u usta djeteta, odnosno davanjem jedne doze od 0,5 ml inaktivnog polio cjepiva (IPV), intramuskularno u deltoidni mi{i}. E - IMUNIZACIJA PROTIV HEMOFILUSA INFLUENCE TIP b Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b obavlja se cjepivom protiv hemofilusa influence tip b (Hib). Imunizacija protiv hemofilusa influence tipa b obavlja se cjepljenjem (primoimunizacija) i docjepljivanjem. 1. Cijepljenje Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata svu djecu od navr{ena dva mjeseca do navr{enih dvanaest mjeseci `ivota (ro|enu 2010. i 2011. godine). Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obavlja se sa dvije doze cjepiva protiv hemofilusa influence tipa b (Hib) sa razmakom izme|u pojedina~nih doza od 30 dana. Cjepivo se daje u dozi od 0,5 ml intramuskularno u anterolateralni dio bedra. Cijepljenje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tipa b obuhvata i djecu od navr{enih 12 mjeseci do navr{enih 24 mjeseca `ivota, koja nisu cjepljena primarno ovom vakcinom. Cijepljenje se obavlja davanjem jedne doze cjepiva protiv hemofilusa influence tipa b od 0,5ml intramuskularno u deltoidni mi{i}. 2. Docjepljivanje Docjepljivanje djece protiv bolesti izazvanih hemofilusom influence tip b obuhvata djecu ro|enu 2009. odnosno 2010. godine, koja su prethodno primarno cijepljena, a od potpunog cijepljenja je pro{la najmanje jedna godina. Docjepljivanje se obavlja jednom dozom cjepiva od 0,5 ml, intramuskularno, u deltoidni mi{i}.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 23

F - IMUNIZACIJA PROTIV MORBILA, RUBEOLE I PAROTITISA Imunizaciji protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP) polije`u obvezno djeca od navr{enih 12 mjeseci do navr{enih 14 mjeseci `ivota i obavlja se cjepljenjem i docjepljivanjem. 1. Cijepljenje Cijepljenje protiv morbila, rubeole i parotitisa, obuhvata svu djecu od navr{enih dvanaest mjeseci do navr{enih pet godina `ivota (djeca ro|ena 2010 i 2006. godine). Ako se iz bilo kojih razloga cijepljenje ne obavi do navr{ene pete godine cijepljenje je potrebno obaviti do navr{ene 14. godine `ivota (djeca ro|ena 1997 - 2010). Cjepljenje protiv morbila, rubeole i parotitisa se obavlja jednom dozom od 0,5 ml `ivog atenuiranog, otopljenog, MRP cjepiva, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. 2. Docjepljivanje Docjepljivanje protiv morbila, rubeole i parotitisa obuhvata svu djecu u {estoj godini `ivota, (ro|ena 2005. godine), odnosno po isteku jedne godine od cijepljenja. Ukoliko se docjepljivanje ne obavi u navedenom roku, dijete treba docjepiti do 14 godine `ivota (sva djeca dobi do 14 godina trebaju primiti 2 doze MRP cjepiva). Docjepljivanje obuhvata i svu djecu koja su cijepljena u dobi od 6 do 14 godina a od cijepljenja je pro{lo najmanje 3 mjeseca. Docjepljivanje protiv morbila, rubeole i parotitisa se vr{i davanjem jedne doze od 0,5 ml otopljenog `ivog ateniranog MRP cjepiva, intramuskularno ili subkutano u deltoidnu regiju. Zasebne odredbe U slu~aju pojave ve}ih epidemija morbila, uz suglasnost Stru~nog savjetodavnog tijela iz ~lanka 64 stavak 1. Zakona o za{titi pu~anstva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), mogu se cjepiti protiv morbila djeca od {est do dvanaest mjeseci `ivota, s tim da se moraju docjepiti u periodu od petnaest do dvadeset~etiri mjeseca `ivota. Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davanjem jedne, odnosno dvije doze monovalentnog cjepiva protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentnog cjepiva protiv rubeole. G - IMUNIZACIJA PROTIV TUBERKULOZE Imunizacija protiv tuberkuloze obuhvata djecu ro|enu 2011. godine i obavlja se davanjem jedne doze od 0,05 ml, (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno,12 - 24 sata po ro|enju, u lijevi deltoidni predio. Ako se iz bilo kojeg razloga novoro|en~e ne cijepi istodobno sa cjepivom protiv hepatitisa B, cjepivo protiv tuberkuloze dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. Cjepljenju protiv tuberkuloze, bez prethodnog tuberkulinskog testiranja, obvezno podlije`u i sva djeca do pet godina `ivota, (ro|ena 2006.-2010. godine) koja nisu iz bilo kojih razloga cijepljena u navedenom terminu. Cijepljenje se obavlja davanjem jedne doze od 0,1 ml (prema uputstvu proizvo|a~a) intradermalno, u lijevi deltoidni predio. Dokaz da je cijepljenje djeteta uspjelo jest o`iljak na mjestu primjene cjepiva. O`iljak se kontrolira od tri do {est mjeseci nakon cijepljenja. Djeca koja nemaju o`iljka ili je obujam o`iljka manji od 3 mm, cijepe se ponovo jednom dozom cjepiva protiv tuberkuloze. H - IMUNIZACIJA PROTIV VIRUSNOG HEPATITISA B a) Cijepljenje novoro|en~adi Obvezno cijepljenje protiv virusnog hepatitisa B obuhvata svu djecu ro|enu u 2011. godini. Cijepljenje novoro|en~adi vr{i se davanjem tri doze odgovaraju}eg cjepiva, (pojedina~na doza 10 mikrograma, odnosno 0,5 ml), po shemi cijepljenja 0,1,6 mjeseci.

Prva doza cjepiva daje se 12-24 sata po ro|enju, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}eg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Druga doza cjepiva se daje 1 mjesec nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}eg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra. Tre}a doza cjepiva daje se 6 mjeseci nakon prve doze, davanjem jedne doze od 0,5 ml odgovaraju}eg cjepiva, intramuskularno, u anterolateralni dio bedra ili deltoidnu regiju. Ako se novoro|en~e ne cijepi istodobno sa cjepivom protiv tuberkuloze, cjepivo protiv hepatitisa B dati u prvom mogu}em kontaktu sa zdravstvenom slu`bom, bez obzira na vremenski razmak. b) Cijepljenje novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki Cijepljenje novoro|en~adi HBsAg pozitivnih majki, osim aktivne za{tite cjepivom, po shemi 0,1,2,12 mjeseci, osim prve doze cjepiva potrebno je istovremeno, ali na razli~ita mjesta, dati odgovaraju}u dozu humanog hepatitis B imunoglobulina. I - IMUNIZACIJA KOMBINIRANIM CJEPIVOM Imunizacija kombiniranim cjepivom mo`e se obaviti: 1. protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTP); 2. protiv difterije i tetanusa (DT); 3. protiv poliomijelitisa (sva 3 tipa, OPV, IPV); 4. protiv morbila, rubeole i parotitisa (MRP); 5. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-Hib); 6. protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i bolesti izazvanih hemofilusom influence (DTP-IPV-Hib); 7. protiv difterije, tetanusa, pertusisa i dje~ije paralize (DTPa-IPV) 8. drugim kombiniranim cjepivima ~ije su komponente zastupljene u programu imunizacije. Istodobna imunizacija mo`e se vr{iti davanjem: dva ili vi{e mrtvih antigena; dva ili vi{e `ivih antigena; vi{e mrtvih i vi{e `ivih antigena. Istodobno imunizacija se mo`e obaviti: 1. protiv tuberkuloze i hepatitisa B; 2. protiv poliomijelitisa, difterije i tetanusa; 3. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa i pertusisa; 4. protiv poliomijelitisa, difterije, tetanusa, pertusisa, hemofilus influence tip b, morbila, rubeole, parotitisa, i virusnog hepatitisa B. Razmaci izme|u cjepiva koja se daju po kalendaru cijepljenja, ukoliko nije druk~ije navedeno u Programu, moraju biti najmanje 30 dana, izuzetno kod cijepljenja oralnim polio cjepivom, razmak mora biti 42 dana. Razli~ita cjepiva davati (aplicirati) na razli~ita mjesta. Cjepiva se ne smiju aplicirati intravenozno ni u glutealnu regiju. J - KONTRAINDIKACIJE ZA PROVEDBU IMUNIZACIJE Obveznoj imunizaciji protiv zaraznih bolesti ne podlije`u osobe kod kojih doktor medicine utvrdi da postoje kontraindikacije. Kontraindikacije za cjepljenje protiv odre|ene zarazne bolesti mogu biti op}e i posebne. a) Op}e kontraindikacije za sve imunizacije su: 1. akutne bolesti; 2. febrilna stanja; 3. preosjetljivost na sastojke cjepiva; 4. anafilakti~ka reakcija na prethodno cjepivo; 5. za `iva, atenuirana virusna cjepiva, jo{ i: stanje oslabljenog imuniteta (imunodeficijencija ste~ena, priro|ena ili u tijeku malignih bolesti, terapija antimetabolicima, kortikosteroidima-ve}e doze, alkiliraju}im spojevima ili uslijed zra~enja); graviditet.

Broj 10 – Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

b) Posebne kontraindikacije su: 1. Za cijepljenje protiv tuberkuloze: o{te}enje stani~nog imuniteta zbog HIV infekcije. 2. Za cjepljenje protiv pertusisa: progresivne bolesti centralnog nervnog sustava (nekontrolirana epilepsija, infantilni spazmi, progresivna encefalopatija), komplikacija na prethodnu dozu cjepiva (konvulzije, kolaps, stanje sli~no {oku u tijeku 48 sati od prethodne doze, encefalopatija u roku od 7 dana od prethodne DTP doze). 3. Za cjepljenje novoro|en~adi protiv hepatitisa B: vitalna ugro`enost novoro|en~eta i Apgar < 7. Osim kontraindikacija navedenih pod to~kom b) pri imunizaciji protiv pojedinih zaraznih bolesti mogu biti i druge kontraindikacije propisane od strane proizvo|a~a cjepiva. Kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|ene zarazne bolesti odre|uje doktor medicine koji vr{i imunizaciju, odnosno pod ~ijim se nadzorom ona vr{i, pregledom osoba koja podlije`u obveznoj imunizaciji i uvidom u zdravstvenu dokumentaciju prije pristupa imunizaciji. Kontraindikacije za imunizaciju pojedinih osoba protiv odre|enih zaraznih bolesti mogu biti privremene i trajne. Ako postoje privremene kontraindikacije, upisuju se u osnovnu dokumentaciju i odmah se odre|uje vrijeme i mjesto naknadnog cijepljenja. Trajne kontraindikacije za imunizaciju protiv odre|enih zaraznih bolesti odre|uje Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju iz ~lanka 64. stavak 2 Zakona o za{titi pu~anstva od zaraznih bolest. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e postavljati trajne kontraindikacije na temelju nalaza doktora medicine koji je vr{io imunizaciju, nalaza doktora medicine odgovaraju}e specijalnosti, odnosno uvida u medicinsku dokumentaciju djeteta. Utvr|ena trajna kontraindikacija se upisuje u osnovnu dokumentaciju i o tome izdaje potvrda. Stru~no savjetodavno tijelo za imunizaciju }e donositi preporuke o lije~enju postvakcinalnih reakcija i komplikacija. K - NA^IN PROVEDBE IMUNIZACIJE Obvezna imunizacija protiv odre|enih zaraznih bolesti obavlja se kontinuirano. L - KONTINUIRANA IMUNIZACIJA Kontinuirana imunizacija provodi se cijele godine. Kontinuirana imunizacija obvezno se provodi u svim podru~jima op}ine sukladno utvr|enom kalendaru: odmah poslije ro|enja protiv tuberkuloze (BCG) i hepatitisa B (unutar 12-24 sata); sa navr{enim jednim mjesecom `ivota protiv hepatitisa B; sa navr{ena dva mjeseca `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b; u ~etvrtom mjesecu `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hemofilus influence tip b; sa navr{enih {est mjeseci `ivota protiv difterije, tetanusa, pertusisa, poliomijelitisa i hepatitisa B; sa navr{enih dvanaest mjeseci `ivota protiv morbila, rubeole i parotitisa; u osamnaestom mjesecu `ivota - docjepljivanje protiv poliomijelitisa i hemofilus influence tip b; u petoj godini `ivota - docjepljivanje protiv difterije, tetanusa, pertusisa i poliomijelitisa, u {estoj godini `ivota - docjepljivanje protiv morbila, rubeole i parotitisa; u ~etrnaestoj godini - docjepljivanje protiv difterije i tetanusa (dT pro adultis), i poliomijelitisa; u osamnaestoj godini `ivota - docjepljivanje protiv tetanusa.

Kontinuirana imunizacija se provodi sve dok se ne imuniziraju sve osobe koja podlije`u obveznoj imunizaciji, osim osoba kod kojih postoje trajne kontraindikacije. Kalendar imunizacije za 2011. godinu, nalazi se u privitku i ~ini sastavni dio ove naredbe (Prilog 1.) M- POSTUPAK SA OTVORENIM BO^ICAMA CJEPIVA 1. Liofilizirana cjepiva: MRP (cjepivo protiv morbila, rubeole i parotitisa), Hemofilusa influence tip b i BCG (protiv tuberkuloze), upotrijebiti unutar {est sati nakon rastvaranja. 2. Te~na cjepiva: OPV, DTP, DT, TT, hepatitis B (multidozne bo~ice), nakon otvaranja mogu se koristiti i narednih 14 dana. Cjepiva navedene pod to~. 1. i 2 smiju se koristiti na navedeni na~in, sukladno politici otvorenih bo~ica SZO (WHO/V&B/00.09) pod uvjetom da: nije istekao rok valjanosti; su skladi{tene pod odre|enim uvjetima hladnog lanca; su osigurani svi uvjeti asepse prilikom navla~enja sadr`aja bo~ice; vial monitor (ako je na bo~ici) nije dosegao to~ku odbacivanja; ~ep bo~ice nije bio uronjen u vodu. II - OBVEZE NADLE@NIH ZDRAVSTENIH USTANOVA I TIJELA UPRAVE GLEDE PROVEDBE PROGRAMA IMUNIZACIJE Ako u bilo kojem naselju ili u dijelu naselja u kojem se provodi imunizacija, broj imuniziranih osoba ne dosegne 95% od broja osoba koja podlije`u obveznoj imunizaciji protiv tih bolesti, mora se obaviti dopunska imunizacija dok se ne dostigne propisani postotak. Kantonalno ministarstvo zdravstva, na prijedlog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, odre|uje za svaku pripadaju}u op}inu zdravstvenu ustanovu koja }e izvoditi Pro gram imunizacije, kao i na~in provedbe imunizacije. Zdravstvena ustanova koja izvodi Program imunizacije }e, uz stru~nu pomo} nadle`nog kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, donijeti godi{nji plan imunizacije sa podacima o broju obveznika, vremenu i mjestu izvo|enja imunizacije i sastavu tima koji izvodi imunizaciju, najkasnije 15 dana prije po~etka provedbe Programa imunizacije. Plan imunizacije treba dostaviti nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo radi ovjere. Tek nakon ovjere plana imunizacije mo`e zapo~eti provedba Programa imunizacije. Nadle`no op}insko tijelo uprave za oblast zdravstva, du`no je izraditi spiskove za novoro|enu djecu, obveznike za imunizaciju, kao i prikupiti podatke o doseljenoj, odseljenoj i umrloj djeci i mlade`i u dobi do navr{enih 18 godina `ivota. Izra|ene spiskove i podatke treba dostaviti zdravstvenoj ustanovi radi uspostave kartoteke. Zdravstvene ustanove, obvezne su odrediti mjesto i vrijeme obavljanja imunizacije i pojedina~nim pozivima pozvati sve obveznike na imunizaciju. Za maloljetnike poziv se upu}uje roditelju ili staratelju uz naznaku prezimena i imena maloljetnika koji podlije`e imunizaciji. Iznimno poziv se ne}e dostavljati u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Zdravstvena ustanova - cijepni centar obvezna je pismenim putem izvijestiti {kolu o polaznicima odre|enih razreda koji podlije`u imunizaciji te o mjestu i vremenu obavljanja imunizacije te odr`ati prethodni sastanak s roditeljima cijepljenika. Imunizacija u~enika pojedinih razreda obavlja se u pravilu za vrijeme trajanja nastave u prostorijama zdravstvene ustanove ili prikladnim prostorijama {kole. [kole su obvezne na temelju primljene obavijesti dovesti na imunizaciju sve u~enike koji podlije`u imunizaciji od odre|enih zaraznih bolesti.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 25

Doktor medicine koji prilikom imunizacije utvrdi postojanje uzgredne pojave, u svakom pojedinom slu~aju, shodno stru~no-metodolo{kom naputku, obvezan je odmah, a najkasnije u roku 24 sata izvijestiti Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine i nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo, na obrascu "Prijava postvakcinalnih komplikacija", a u slu~aju te`ih uzgrednih pojava ili iznenadne smrti i telefonom. Zdravstvene ustanove koje koriste cjepiva obvezne su da rukuju cjepivima pod odgovaraju}im re`imom "hladnog lanca". Za rad na imunizaciji s cjepivom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje provode imunizaciju, moraju imati pripremljene ampule adrenalina, kortizonskog preparata sa brzim djelovanjem, kalcijuma za intravenoznu primjenu i antihistaminskih preparata. Za rad na imunizaciji s cjepivom koja se daje parenteralno, zdravstvene ustanove koje provode imunizaciju obvezne su za svaku osobu koja pristupi imunizaciji da obezbijede jednu {pricu i jednu iglu za jednokratnu uporabu. III - EVIDENCIJE I IZVJE[TAVANJA O OBAVLJENOJ IMUNIZACIJI Zdravstvene ustanove koje obavljaju obveznu imunizaciju obvezne su voditi evidenciju o izvr{enoj imunizaciji za svaku osobu koja podlije`e toj imunizaciji. Svi podaci o izvr{enoj imunizaciji unose se u osnovnu dokumentaciju obveznika cijepljenja - "Karton cijepljenja" koji se nalazi u kartoteci cijepnog punkta kojem gravitira cijepljenik. Isti podaci unose se u "Iskaznicu cijepljenja" koja predstavlja osobnu dokumentaciju i koju cijepljena osoba zadr`ava kod sebe. Zdravstvena ustanova koja obavlja imunizaciju du`na je napraviti godi{nji plan imunizacije i dostaviti ga nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo a ovaj Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH najkasnije do 1. velja~e za teku}u godinu. Zdravstvene ustanove koje provode Program imunizacije obvezne su dostaviti mjese~no izvje{}e o izvr{enoj imunizaciji i potro{nji cjepiva na propisanom obrascu nadle`nom kantonalnom zavodu za javno zdravstvo i to najkasnije do 10. u

mjesecu za prethodni mjesec, a godi{nji izvje{taj najkasnije do 1. velja~e za proteklu kalendarsku godinu. Nadle`ni kantonalni zavod za javno zdravstvo sastavlja zbirni mjese~ni izvje{taj o provedenom cijepljenju i potro{nji cjepiva na svom podru~ju, i dostavlja ga Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH i to najkasnije do 20-og u mjesecu, za prethodni mjesec, a godi{nji izvje{taj dostavlja najkasnije do 15. o`ujka za proteklu kalendarsku godinu. Provjera vakcinalnog statusa obvezno se obavlja: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Prilikom upisa u sve vrste pred{kolskih ustanova; Prilikom upisa u sve vrste {kola od osnovnih do visokih; Prije izvo|enja indikacijama; imunizacije po epidemiolo{kim

Prilikom prijema djece i mlade`i na bolni~ko lije~enje; Prilikom prijema u radni odnos; Prilikom svake posjete lije~niku (novoro|en~adi, male djece, pred{kolske i {kolske djece i mlade`i); Prilikom prijema djece u |a~ke i studentske domove;

8. Prilikom prijema osoba u kolektivne smje{taje. Provjera se sastoji u pru`anju dokaza odgovornoj osobi, podno{enjem odgovaraju}e dokumentacije o svim prethodnim imunizacijama. Temeljem utvr|enog statusa o prethodnim imunizacijama, obavlja se cjepljenje, odnosno docjepljivanje sukladno ovom Programom. IV - ZAVR[NA ODREDBA Ova Naredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-883/11 28. velja~e 2011. godine Sarajevo Ministar Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, v. r.

Broj 10 – Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 27

Broj 10 – Strana 28

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 29

Broj 10 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 31

Broj 10 – Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 33

Broj 10 – Strana 34

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
219
Na temelju ~lanka 7. Uredbe o stalnim sudskim tuma~ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 44/06 i 30/10), federalni ministar pravde donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE 1. Imenuje se Komisija za javne nabavke za bud`etsku 2011. godinu u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1. SALKO BEBA, predsjednik Komisije 2. DRAGANA MEDI], ~lan 3. MIRZA TERZO, ~lan 4. SENADA BAKOTI], ~lan 5. RU@ICA ALILOVI], ~lan 6. MIRZA ^ABARAVDI], tehni~ki sekretar 2. Zadatak Komisije je da provede sve poslove javnih nabavki: otvorenog postupka, konkurentski zahtjev, postupak direktnog sporazumijevanja i pregovara~ki postupak, do kraja bud`etske 2011. godine. 3. Komisija je ovla{tena za provo|enje postupka nabavke od dana dono{enja odluke o formiranju komisije do okon~anja svih poslova vezanih za nabavku, prikupljanje ponuda, otvaranja istih, ocjenjivanja ponuda i pravljenja prijedloga za zaklju~ivanje ugovora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i ~lana 5. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama. 4. Komisija je du`na, nakon okon~anja svakog postupka, dostaviti ministru obrazlo`enu preporuku za zaklju~enje ugovora zajedno sa izvje{tajima o radu. 5. Komisija je du`na formirati i voditi osnovni dosje u kojem }e biti: rje{enje o imenovanju, plan rada, zapisnici o radu, izvje{taji, prijedlozi i rje{enja o naknadama ~lanovima Komisije, koji po okon~anju rada Komisije predaju Sektoru za normativno pravnu djelatnost. 6. Za rad i anga`ovanje na navedenim poslovima ~lanovima Komisije i tehni~kom sekretaru isplatit }e se nov~ana naknada u skladu sa ~lanom 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/10), nakon {to ministar prihvati Izvje{taj o radu Komisije. 7. Predsjednik Komisije, po potrebi daje prijedlog i po rje{enju ministra anga`uje eksperta za odre|eni predmet nabavke. Imenovanje eksperta ne}e se posebno objavljivati u Slu`benim novinama, a rje{enje o imenovanju prilo`it }e se u dosje Komisije. 8. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom uru~enja ~lanovima Komisije, a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-14-846/11 28. februara/velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Zahid Crnki}, s. r.
(Sl-211/11-F)

RJE[ENJE
O DOPUNI RJE[ENJA O IMENOVANJU STRU^NOG POVJERENSTVA ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA LISTE STALNIH SUDSKIH TUMA^A I. U Rje{enju o imenovanju stru~nog povjerenstva za utvr|ivanje liste sudskih tuma~a broj 01-49-2440/10 od 14.06.2010. godine, 13.10.2010. godine i 10.01.2011. godine, u to~ki I iza rije~i "Hrusti}" dodaje se: "ZA FRANCUSKI JEZIK - Prof. dr. Vlado Su~i} ZA TALIJANSKI JEZIK - Prof. dr. Jasmin D`indo ZA RUSKI JEZIK - Prof. dr. Marina Katni}-Bakar{i} ZA ARAPSKI JEZIK - Doc. dr. Elma Dizdar ZA TURSKI JEZIK - Prof. dr. Kerima Filan ZA PERZIJSKI JEZIK - Prof. dr. Namir Karahalilovi} ZA LATINSKI JEZIK - Dr. Drago @upari}". II. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja, i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-49-2440-3/10 21. velja~e/februara 2011. godine Sarajevo Ministar Feliks Vidovi}, v. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITAWA BORACA/BRANITEQA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILA^KOG/DOMOVINSKOG RATA
220
Na osnovu ~lana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06 i 12/09 i 60/10) ~lana 5. i 6. Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 3/05) i ~lana 13. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata br. 03-02-331/05 od 25.05.2005., 05-34-945/06 od 15.06.2006., 05-34-333/07 od 13.02.2007., od 07.08.2007. i 05-34-1183/09 od 18.03.2009. godine, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodila~kog rata/federalni ministar za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata donosi

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 19. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lana 251. stav 2. ta~ka b) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 305. sjednici odr`anoj 24. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ^lan 1. U Odluci o tarifi naknada ("Slu`bene novine Federacije BiH", br 1/10, 26/10, 73/10), u Tarifnom broju 23. alineja koja glasi: "za saglasnost za promjenu ovla{tenog revizora fonda (ZIF), naknada iznosi 10 bodova", zamjenjuje se alinejom koja glasi: - "za saglasnost za promjenu ovla{tenog revizora otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 10 bodova.".

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 35

^lan 2. U Tarifnom broju 23. dodaje se nova alineja koja glasi: "- za zahtjev za uvr{tenje na listu revizorskih dru{tava za usluge revizije finansijskih izvje{taja investicijskih fondova, naknada iznosi 200 bodova, za jednu godinu dana.". ^lan 3. Tarifni broj 20. mijenja se i glasi: "Za zahtjev za odobrenje prospekta i statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 200 bodova. Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova. Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna prospekta otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova.". ^lan 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Broj 01-02-422/11 Federacije Bosne i Hercegovine 24. februara 2011. godine Mr. Hasan ]elam, s. r.

papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 85/08) i ~l. 38. Pravilnika o ovla{tenim u~esnicima na tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/09 i 73/09), na 305. sjednici odr`anoj 24. februara 2011. godine, donijela je odluku da se izda

DOZVOLA
FIZI^KOJ OSOBI ZA OBAVLJANJE BROKERSKIH I DILERSKIH POSLOVA U PROMETU VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA AMILI (E{refa) LEKI], ro|enoj 28.01.1986. godine u Sarajevu, nastanjenoj u Sarajevu, Zaima [arca 42, koja je stru~ni ispit za stjecanje brokerske dozvole polo`ila dana 28.01.2011. godine, dozvoljava se obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima. Predsjednik Broj 04/3-19-47/11 Komisije za vrijednosne papire 24. februara/velja~e 2011. godine Federacije Bosne i Hercegovine Sarajevo Mr. Hasan ]elam, s. r.

FEDERALNA UPRAVA POLICIJE
Na temelju ~lanka 19. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99 i 33/04) i ~lanka 251. stavak 2. to~ka b) Zakona o tr`i{tu vrijednosnih papira ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 85/08), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 305. sjednici odr`anoj 24. velja~e 2011. godine, donosi Na osnovu ~lana 28. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), direktor Federalne uprave policije donosi

RJE[ENJE
I. Za poslove rukovo|enja i koordiniranja realizacije obaveza preuzetih potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tu`ila{tava imenuje se MUSTAFA HUJDUROVI], policijski slu`benik Federalne uprave policije. II. Imenovani }e ostvariti neposrednu saradnju sa Tehni~kim, Razvojnim i Pravnim timom, u cilju realizacije preuzetih obaveza utvr|enih ~lanom 4. Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tu`ila{tava. III. Rok za obavljanje poslova i zadataka iz ta~ke II. ovog rje{enja je do kraja 2011. godine. IV. Naknada za rad imenovanom }e se utvrditi posebnim rje{enjem, nakon podno{enja izvje{taja o izvr{enim poslovima. V. Rje{enje stupa na snagu sa danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Direktor Broj 09-10/4-34-2-64 Glavni generalni inspektor 22. februara/velja~e 2011. godine Dragan Luka~, s. r. Na osnovu ~lana 28. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), direktor Federalne uprave policije donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O TARIFI NAKNADA ^lanak 1. U Odluci o tarifi naknada ("Slu`bene novine Federacije BiH", br 1/10, 26/10, 73/10), u Tarifnom broju 23. alineja koja glasi: "za suglasnost za promjenu ovla{tenog revizora fonda (ZIF), naknada iznosi 10 bodova", zamjenjuje se alinejom koja glasi: - "za suglasnost za promjenu ovla{tenog revizora otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 10 bodova.". ^lanak 2. U Tarifnom broju 23. dodaje se nova alineja koja glasi: "- za zahtjev za uvr{tenje na listu revizorskih dru{tava za usluge revizije financijskih izvje{}a investicijskih fondova, naknada iznosi 200 bodova, za jednu godinu dana.". ^lanak 3. Tarifni broj 20. mijenja se i glasi: " Za zahtjev za odobrenje prospekta i statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 200 bodova. Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna statuta zatvorenog ili otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova. Za zahtjev za odobrenje izmjena i dopuna prospekta otvorenog investicijskog fonda, naknada iznosi 100 bodova.". ^lanak 4. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Predsjednik Komisije za vrijednosne papire Broj 01-02-422/11 Federacije Bosne i Hercegovine 24. velja~e 2011. godine Mr. Hasan ]elam, v. r. Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na osnovu ~l. 11., 12. i 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/98, 36/99 i 33/04), ~lana 102. Zakona o tr`i{tu vrijednosnih

RJE[ENJE
I. Obrazuje se Pravni tim policije Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1. BEGOVI] MELISA, predsjednik - vo|a tima - Federalna uprava policije, 2. BIBANOVI] ERVIN, ~lan tima - MUP Unsko - sanskog kantona,

Broj 10 – Strana 36

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

3. @IVKOVI] MIROSLAV, ~lan tima - MUP Posavskog kantona, 4. HAD@I] ABIR, ~lan tima - MUP Tuzlanskog kantona, 5. BULJUBA[I] MIRNAS, ~lan tima - MUP Zeni~ko dobojskog kantona, 6. RATKOVI] EDVAD, ~lan tima - MUP Bosansko podrinjskog kantona, 7. ZUKAN FARUK, ~lan tima - MUP Srednjobosanskog kantona, 8. BRKAN IBRO, ~lan tima - MUP Hercegova~ko neretvanskog kantona, 9. VUJICA IVANA, ~lan tima - MUP Zapadnohercegova~kog kantona, 10. BRKO MENSUD, ~lan tima - MUP Kantona Sarajevo, 11. DUVNJAK JANJA, ~lan tima - MUP Kantona -10 Livno. II. Pravni tim }e kontinuirano raditi na predlaganju prilago|avanja zakonskih propisa iz ove oblasti i dono{enje podzakonskih akata, utvr|enih ~lanom 4. Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tu`ila{tava. III. Pravni tim donijet }e Poslovnik o radu kojim }e biti regulisan na~in rada pravnog tima, odgovornosti, na~in izvje{tavanja o radu, kao i ostala pitanja u vezi sa radom tima. IV. Pravni tim }e ostvariti neposrednu saradnju sa Hujdurovi} Mustafom, policijskim slu`benikom Federalne uprave policije, koji }e vr{iti poslove koordinacije i rukovo|enja istim. V. Rok za obavljanje poslova i zadataka iz ta~ke II. ovog rje{enja je do kraja 2011. godine. VI. Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Tima }e se utvrditi posebnim rje{enjem, nakon podno{enja izvje{taja o izvr{enim poslovima. VII. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Direktor Broj 09-10/4-34-2-64 Glavni generalni inspektor 22. februara/velja~e 2011. godine Dragan Luka~, s. r. Na osnovu ~lana 28. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), direktor Federalne uprave policije donosi

9. EDIN ^AU[EVI], ~lan tima - MUP Srednjobosanskog kantona, 10. ENES AJKUNI], ~lan tima - MUP Srednjobosanskog kantona, 11. MIRALEM ISI], ~lan tima - MUP Hercegova~ko neretvanskog kantona, 12. RAMIZ ZAIMOVI], ~lan tima - MUP Hercegova~ko neretvanskog kantona, 13. IVANA MAJI], ~lan tima - MUP Zapadnohercegova~kog kantona, 14. SENADIN ARAP^I], ~lan tima - MUP Kantona Sarajevo, 15. ROBERT TOLI], ~lan tima - MUP Kantona -10 Livno. II. Tehni~ki tim obavljat }e poslove koji se odnose na definiranje potreba policije Federacije Bosne i Hercegovine u oblasti informacionih tehnologija u skladu s tim predlaganje uvo|enja istih u vidu projektnog zadatka, a koji su utvr|eni ~lanom 4. Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tu`ila{tava. III. Tehni~ki tim donijet }e Poslovnik o radu kojim }e biti regulisan na~in rada tehni~kog tima, odgovornosti, na~in izvje{tavanja o radu, kao i ostala pitanja u vezi sa radom tima. IV. Tehni~ki tim }e ostvariti neposrednu saradnju sa Hujdurovi} Mustafom, policijskim slu`benikom Federalne uprave policije, koji }e vr{iti poslove koordinacije i rukovo|enja istim. V. Rok za obavljanje poslova i zadataka iz ta~ke II. ovog rje{enja je do kraja 2011. godine. VI. Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Tima }e se utvrditi posebnim rje{enjem, nakon podno{enja izvje{taja o izvr{enim poslovima. VII. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Direktor Broj 09-10/4-34-2-64 Glavni generalni inspektor 22. februara/velja~e 2011. godine Dragan Luka~, s. r. Na osnovu ~lana 28. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), direktor Federalne uprave policije, donosi

RJE[ENJE
I. Obrazuje se Razvojni tim policije Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1. MIRALEM ISI], predsjednik- vo|a tima - MUP Hercegova~ko-neretvanskog kantona, 2. AIDA BA[I], ~lan tima - Federalna uprava policije, 3. EDVIN [ABANOVI], ~lan tima - Federalna uprava policije, 4. JASMIN ]OSI], ~lan tima - MUP Unsko - sanskog kantona, 5. SAMIR HAD@IHAJDAREVI], ~lan tima - MUP Unsko sanskog kantona, 6. ANTO KLAI], ~lan tima - MUP Posavskog kantona, 7. DARKO IVANOVI], ~lan tima - MUP Tuzlanskog kantona, 8. SAMIR ARNAUTOVI], ~lan tima - MUP Tuzlanskog kantona, 9. ADIS BAJRAMOVI], ~lan tima - MUP Zeni~ko dobojskog kantona, 10. EDIN BERI[A, ~lan tima - MUP Zeni~ko - dobojskog kantona, 11. ASIM PA[I], ~lan tima - MUP Bosansko - podrinjskog kantona,

RJE[ENJE
I. Obrazuje se Tehni~ki tim policije Federacije Bosne i Hercegovine, u sastavu: 1. RENATA SMOLIK-POPOVI], predsjednik - vo|a tima Federalna uprava policije, 2. AIDA BA[I], ~lan tima - Federalna uprava policije, 3. JASMIN ]OSI], ~lan tima - MUP Unsko - sanskog kantona, 4. ANTO KLAI], ~lan tima - MUP Posavskog kantona, 5. ADMIR JUKAN, ~lan tima - MUP Tuzlanskog kantona, 6. EDIM D@AFERAGI], ~lan tima - MUP Tuzlanskog kantona, 7. HIMZO D@IDI], ~lan tima - MUP Zeni~ko - dobojskog kantona, 8. ASIM PA[I], ~lan tima - MUP Bosansko - podrinjskog kantona,

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 37

12. FATMIR MILANOVI], ~lan tima - MUP Srednjobosanskog kantona, 13. ADIN BORI], ~lan tima - MUP Srednjobosanskog kantona, 14. RAMIZ ZAIMOVI], ~lan tima - MUP Hercegova~ko neretvanskog kantona, 15. IVANA MAJI], ~lan tima - MUP Zapadnohercegova~kog kantona, 16. ANIS HASANBEGOVI], ~lan tima - MUP Kantona Sarajevo, 17. KERIM [ETI], ~lan tima - MUP Kantona Sarajevo, 18. DARIO SEDMAK, ~lan tima - MUP Kantona Sarajevo, 19. ROBERT TOLI], ~lan tima - MUP Kantona -10 Livno, 20. MARINKO KRI@AN, ~lan tima - MUP Kantona - 10 Livno, II. Razvojni tim }e kontinuirano raditi na realizaciji projektnih zadataka definiranih od strane Tehni~kog tima ili implementaciji drugim putem dobivenih aplikacija (donacije i sl.), organiziranje pravilnog kori{tenja, upravljanja i odr`avanja sistema, planiranje i predlaganje sistemskih rje{enja, utvr|enih ~lanom 4. Sporazuma o uspostavljanju sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tu`ila{tava. III. Razvojni ravni tim donijet }e Poslovnik o radu kojim }e biti regulisan na~in rada razvojnog tima, odgovornosti, na~in izvje{tavanja o radu, kao i ostala pitanja u vezi sa radom tima. IV. Razvojni tim }e ostvariti neposrednu saradnju sa Hajdurovi} Mustafom, policijskim slu`benikom Federalne uprave policije, koji }e vr{iti poslove koordinacije i rukovo|enja istim. V. Rok za obavljanje poslova i zadataka iz ta~ke II. ovog rje{enja je do kraja 2011. godine. VI. Naknada za rad predsjedniku i ~lanovima Tima }e se utvrditi posebnim rje{enjem, nakon podno{enja izvje{taja o izvr{enim poslovima. VII. Rje{enje stupa na snagu sa danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Direktor Broj 09-10/4-34-2-64 Glavni generalni inspektor 22. februara/velja~e 2011. godine Dragan Luka~, s. r.
(Sl-222/11-F)

III. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-29-2-286-1/11 2. o`ujka/marta 2011. godine Direktor Sarajevo Ton~o Bavrka, v. r.
(Sl-207/11-F)

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK
Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 70, i ~lana 74. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izmjenu dozvole za rad-licence podnosioca Repower Adria d.o.o. primqenim u FERK pod brojem 06-03-1641/24/10 od 13.12.2010. godine, koji se odnosi na izmjenu Dozvole za rad-licence za obavqawe elektroprivredne djelatnosti snabdijevawe elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.01.2010. godine, izdate Rje{ewem broj 06-03-720-13/19/09 od 22.01.2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. U Dozvoli za rad-licenci za obavqawe elektroprivredne djelatnosti snabdijevawa elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.01.2010. godine, izdatoj Rje{ewem broj 06-03-720-13/19/09 od 22.01.2010. godine, imaocu dozvole RE Energija d.o.o. Sarajevo u cijelom tekstu, rije~ "du`an", zamjewuje se rije~ju "obavezan" u odgovaraju}im pade`ima. 2. Na naslovnoj strani, rije~i "RE Energija d.o.o. Sarajevo", zamjewuju se rije~ima "Repower Adrin d.o.o.". 3. Na naslovnoj strani broj dozvole "06-03-720/19/09", zamjewuje se sa brojem "06-03-1641/24/10" 4. U uslovima dozvole, u ta~ki 1.1. rije~i "RE Energija d.o.o. Sarajevo", zamjewuju se rije~ima "Repower Adria d.o.o.". 5. U uslovima dozvole, u ta~ki 4.4.1. rije~ "tranzitu", zamjewuje se rije~ju "prodaji". 6. U uslovima dozvole, u ta~ki 13.1, rije~i "FERK ima pravo da tra`i da mu imalac dozvole dostavi i kopije svih zakqu~enih ugovora", zamjewuju se rije~ima "Imalac dozvole ima obavezu dostaviti, na zahtjev FERK-a, kopije svih zakqu~enih ugovora". 7. U uslovima dozvole, u ta~ki 13.2. rije~i "ugovore o kori{tewu distributivne mre`e i ugovore o kori{tewu prenosne mre`e", zamjewuju se rije~ima "u skladu sa ~lanom 38. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije". 8. Ostali uslovi i period va`ewa dozvole ostaju nepromijeweni. 9. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1641-11/24/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
Temeljem ~lanka 70. stavak 1. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", 35/05), direktor Federalne direkcije robnih rezervi donosi sljede}u

ODLUKU
I. Donosi se odluka o poni{tenju Rje{enja o imenovanju stalnog Povjerenstva za provedbu javnih nabava broj 01-29-2-286/11 od 11. velja~e 2011. godine, koje je objavljeno 23.02.2011. godine u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 8/11. II. Poni{tenjem Rje{enja iz to~ke I. ove odluke prestaju da va`e sva prava i obveze koje proizilaze iz istog.

Broj 10 – Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 39

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 70, i ~lana 74. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izmjenu dozvole za rad-licence podnosioca Repower Adria d.o.o. primljenim u FERK pod brojem 06-03-1641/24/10 od 13.12.2010. godine, koji se odnosi na izmjenu Dozvole za rad-licence za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanje elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.01.2010. godine, izdate Rje{enjem broj 06-03-720-13/19/09 od 22.01.2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. U Dozvoli za rad-licenci za obavljanje elektroprivredne djelatnosti snabdijevanja elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.01.2010. godine, izdatoj Rje{enjem

broj 06-03-720-13/19/09 od 22.01.2010. godine, imaocu dozvole RE Energija d.o.o. Sarajevo u cijelom tekstu, rije~ "du`an", zamjenjuje se rije~ju "obavezan" u odgovaraju}im pade`ima. 2. Na naslovnoj strani, rije~i "RE Energija d.o.o. Sarajevo", zamjenjuju se rije~ima "Repower Adrin d.o.o.". 3. Na naslovnoj strani broj dozvole "06-03-720/19/09", zamjenjuje se sa brojem "06-03-1641/24/10" 4. U uslovima dozvole, u ta~ki 1.1. rije~i "RE Energija d.o.o Sarajevo", zamjenjuju se rije~ima "Repower Adria d.o.o.". 5. U uslovima dozvole, u ta~ki 4.4.1. rije~ "tranzitu", zamjenjuje se rije~ju "prodaji". 6. U uslovima dozvole, u ta~ki 13.1, rije~i "FERK ima pravo da tra`i da mu imalac dozvole dostavi i kopije svih zaklju~enih ugovora", zamjenjuju se rije~ima "Imalac dozvole ima obavezu dostaviti, na zahtjev FERK-a, kopije svih zaklju~enih ugovora". 7. U uslovima dozvole, u ta~ki 13.2. rije~i "ugovore o kori{tenju distributivne mre`e i ugovore o kori{tenju prenosne mre`e", zamjenjuju se rije~ima "u skladu sa ~lanom 38. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije". 8. Ostali uslovi i period va`enja dozvole ostaju nepromijenjeni. 9. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1641-11/24/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 40

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 41

Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29. ~lanka 70. i ~lanka 74. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izmjenu dozvole za rad-licence podnositelja Repower Adria d.o.o. zaprimljenom u FERK pod brojem 06-03-1641/24/10 od 13.12.2010. godine, koji se odnosi na izmjenu Dozvole za rad - licenci za obavljanje elektroprivredne djelatnosti opskrba elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.1.2010. godine, izdane Rje{enjem broj 06-03-720-13/19/09 od 22.1.2010. godine, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 25. velja~e 2011. godine na III. redovitoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. U Dozvoli za rad - licenci za obavljanje elektroprivredne djelatnosti opskrba elektri~nom energijom drugog reda broj 06-03-720/19/09 od 22.1.2010. godine, izdanoj Rje{enjem broj

06-03-720-13/19/09 od 22.1.2010. godine, imatelju dozvole "RE Energija d.o.o. Sarajevo" u cijelom tekstu, rije~ "du`an", zamjenjuje se rije~ju "obvezan" u odgovaraju}im pade`ima. 2. Na naslovnoj stranici, rije~i "RE Energija d.o.o. Sarajevo", zamjenjuju se rije~ima,,Repower Adria d.o.o.". 3. Na naslovnoj stranici broj dozvole "06-03-720/19/09", zamjenjuje se brojem "06-03-1641/24/10" 4. U uvjetima dozvole, u to~ki 1.1. rije~i "RE Energija d.o.o. Sarajevo", zamjenjuju se rije~ima "Repower Adria d.o.o.". 5. U uvjetima dozvole, u to~ki 4.4.1. rije~ "tranzitu", zamjenjuje se rije~ju "prodaji". 6. U uvjetima dozvole, u to~ki 13.1. rije~i "FERK ima pravo tra`iti da mu imatelj dozvole dostavi i preslike svih zaklju~enih ugovora", zamjenjuju se rije~ima "Imatelj dozvole ima obvezu dostaviti, na zahtjev FERK-a, preslike svih zaklju~enih ugovora". 7. U uvjetima dozvole, u to~ki 13.2. rije~i "ugovore o kori{tenju distribucijske mre`e i ugovore o kori{tenju prijenosne mre`e", zamjenjuju se rije~ima "sukladno ~lanku 38. Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije". 8. Ostali uvjeti i razdoblje valjanosti dozvole ostaju nepromijenjeni. 9. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1641-11/24/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Broj 10 – Strana 42

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

(Sl-216/11-F)

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 43

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tewu obnovqivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodwa elektri~ne energije broj 06-03-1505/21/10 od 15.11.2010. godine podnosioca MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i

Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine, na III. redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavqawe elektroprivredne djelatnosti proizvodwa elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02.2016. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Utvr|uje se MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama status kvalifikovanog proizvo|a~a na objektu mHE "Zagrada~ka". 4. Sastavni dio ovog Rje{ewa ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog Rje{ewa. 5. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1505-14/21/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 44

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 45

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1505/21/10 od 15.11.2010. godine podnosioca MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna komisija za

elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02.2016. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama status kvalifikovanog proizvo|a~a na objektu mHE "Zagrada~ka". 4. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog Rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1505-14/21/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 46

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 47

Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29., ~lanka 33. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 3. to~ke 22. i ~lanka 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1505/21/10 od 15.11.2010. godine podnositelja MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama, Regulatorna

komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 25. velja~e 2011. godine, na III. redovitoj sjednici donijela, sljede}e

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnositelju zahtjeva MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama. 2. Dozvola za rad - licenca se izdaje na razdoblje od 25.2.2011. godine do 24.2.2016. godine, s uvjetima dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se MHE Zagrada~ka d.o.o. Prozor-Rama status kvalificiranog proizvo|a~a na objektu mHE "Zagrada~ka". 4. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini dozvola iz to~ki 1. i 2. ovog Rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1505-14/21/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

(Sl-217/11-F)

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 49

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tewu obnovqivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodwa elektri~ne energije broj 06-03-1393/17/10 od 22.10.2010. godine podnosioca "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo, Regulatorne komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavqawe elektroprivredne djelatnosti proizvodwa elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 21.03.2011. godine do 20.03.2021. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo status kvalifikovanog proizvo|a~a na proizvodnim objektima mHE "Jezernica", mHE "Mujakovi}i", mHE "Majdan" i mHE "Botun". 4. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog rje{ewa. 5. Ovo rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, a primjewuje se od 21.03.2011. godine, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1393-19/17/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 51

je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sljede}e Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1393/17/10 od 22.10.2010. godine podnosioca "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo, Regulatorne komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 21.03.2011. godine do 20.03.2021. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo status kvalifikovanog proizvo|a~a na proizvodnim objektima mHE "Jezernica", mHE "Mujakovi}i", mHE "Majdan" i mHE "Botun". 4. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjuje se od 21.03.2011. godine, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1393-19/17/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 53

Hercegovine-FERK je, 25. velja~e 2011. godine, na III. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29., ~lanka 33. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 3. to~ke 22. i ~lanka 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za obnovu dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1393/17/10 od 22.10.2010. godine podnositelja "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo, Regulatorne komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnositelju zahtjeva "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo. 2. Dozvola za rad-licenca izdaje se na razdoblje od 21.3.2011. godine do 20.3.2021. godine, s uvjetima dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "INTRADE ENERGIJA" d.o.o. Sarajevo status kvalificiranog proizvo|a~a na proizvodnim objektima mHE "Jezernica", mHE "Mujakovi}i", mHE "Majdan" i mHE "Botun". 4. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini dozvola iz to~ke 1. i 2. ovog rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, a primjenjuje se od 21.3.2011. godine te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1393-19/17/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Broj 10 – Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

(Sl-218/11-F)

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 55

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tewu obnovqivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodwa elektri~ne energije broj 06-03-1581/23/10 od 01.12.2010. godine podnosioca "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i

Hcrcegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavqawe elektroprivredne djelatnosti proizvodwa elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02 2016. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor status kvalifikovanog proizvo|a~a na proizvodnom objektu mHE "Crima". 4. Sastavni dio ovog Rje{ewa ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog Rje{ewa. 5. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1581-11/23/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 57

25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sljede}e Na osnovu ~lana 14., ~lana 29., ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 3. ta~ke 22. i ~lana 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1581/23/10 od 01.12.2010. godine podnosioca "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je,

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02 2016. godine, sa uslovima Dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor status kvalifikovanog proizvo|a~a na proizvodnom objektu mHE "Crima". 4. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini Dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog Rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1581-11/23/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 59

- FERK je, 25. velja~e 2011. godine na III. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29., ~lanka 33. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 3. to~ke 22. i ~lanka 37. Uredbe o kori{tenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 36/10), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola - licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad - licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1581/23/10 od 1.12.2010. godine podnositelja "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad - licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnositelju zahtjeva "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor. 2. Dozvola za rad - licenca se izdaje na razdoblje od 25.2.2011. godine do 24.2.2016. godine, s uvjetima Dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Utvr|uje se "ECCO-CRIMA" d.o.o. Prozor status kvalificiranog proizvo|a~a na proizvodnom objektu mHE "Crima". 4. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini dozvola iz to~ki 1. i 2. ovog Rje{enja. 5. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1581-11/23/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Broj 10 – Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

(Sl-219/11-F)

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 61

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe prethodne dozvole za izgradwu proizvodnog objekta mHE "[edinac" broj 06-03-1454/20/10 od 08.11.2010. godine podnosioca "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u

Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine na III. redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradwu proizvodnog objekta mHE "[edinac" podnosiocu zahtjeva "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce. 2. Prethodna dozvola za izgradwu se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02.2012. godine, sa uslovima Prethodne dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{ewa ~ini Prethodna dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog rje{ewa. 4. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1454-11/20/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 63

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "[edinac" broj 06-03-1454/20/10 od 08.11.2010. godine podnosioca "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce, Regulatorna komisija za

elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 25. februara 2011. godine, na III. redovnoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "[edinac" podnosiocu zahtjeva "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na period od 25.02.2011. godine do 24.02.2012. godine, sa uslovima Prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini Prethodna dozvola iz ta~aka 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1454-11/20/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 10 – Strana 64

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 65

Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "[edinac" broj 06-03-1454/20/10 od 8.11.2010. godine podnositelja "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce, Regulatorna komisija za

elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, 25. velja~e 2011. godine, na III. redovitoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "[edinac" podnositelju zahtjeva "MLINPEK-@ITAR" d.d. Jajce. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje od 25.2.2011. godine do 24.2.2012. godine, s uvjetima prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini prethodna dozvola iz to~ki 1. i 2. ovog rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1454-11/20/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Broj 10 – Strana 66

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

(Sl-220/11-F)

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 67

Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stava (2) i ~lana 37. stava (4) Poslovnika o radu Rcgulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 23. Op{tih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po `albi/prigovoru na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost broj 214-2453/10 od 14.10.2010. godine, koja je direktno dostavqena FERK-u 10.11.2010. godine pod brojem 04-01-1474/10, podnosioca `albe Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladaw, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na III. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25. februara 2011. godine, donijela

FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-1474-05/10 25. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

RJE[EWE
1. Odbija se `alba/prigovor Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladaw podnijeta protiv Prethodne elektroenergetske saglasnosti broj 214-2453/10 od 14,10.2010. godine koju je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla, kao neosnovana. 2. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-1474-05/10 25. februara 2011. godine Mostar Predsjednik FERK-a Risto Mandrapa, s. r.

Na temelju ~lanka 29. i ~lanka 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lanka 31. stavak (2) i ~lanka 37. stavak (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 83. i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 23. Op}ih uvjeta za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po `albi/prigovoru na Prethodnu elektroenergetsku suglasnost broj 214-2453/10 od 14.10.2010. godine, koja je izravno dostavljena FERK-u 10.11.2010. godine pod brojem 04-01-1474/10, podnositelja `albe Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladanj, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na III. redovitoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25. velja~e 2011. godine, donijela

RJE[ENJE
1. Odbija se `alba/prigovor Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladanj, podnesena protiv Prethodne elektroenergetske suglasnosti broj 214-2453/10 od 14.10.2010, godine koju je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribuciju" Tuzla, kao neosnovana. 2. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 04-01-1474-05/10 25. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.
(Sl-221/11-F)

Na osnovu ~lana 29. i ~lana 41. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), kao i ~lana 31. stava (2) i ~lana 37. stava (4) Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 83. i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 23. Op}ih uslova za isporuku elektri~ne energije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/08, 81/08, 32/10 i 37/10), a postupaju}i po `albi/prigovoru na Prethodnu elektroenergetsku saglasnost broj 214-2453/10 od 14.10.2010. godine, koja je direktno dostavljena FERK-u 10.11.2010. godine pod brojem 04-01-1474/10, podnosioca `albe Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladanj, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine - FERK je, na III. redovnoj sjednici odr`anoj u Mostaru 25. februara 2011. godine, donijela

VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA
Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko-dobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko - dobojskog kantona", broj 7/10) i ~lana 25. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), a u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), a nakon provedenog postupka za izbor ~lana {kolskog odbora od strane Vije}a roditelja od 15.02.2011. godine, Vlada Zeni~ko-dobojskog kantona, na 208. sjednici odr`anoj 16. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA SREDNJE [KOLE ZA STRU^NO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE, ZENICA I. U [kolski odbor Srednje {kole za stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica, na period do isteka mandata [kolskom odboru, imenuje se:

RJE[ENJE
1. Odbija se `alba/prigovor Benisa Begi}a, Kr~evine broj 10, Kladanj podnijeta protiv Prethodne elektroenergetske saglasnosti broj 214-2453/10 od 14,10.2010. godine koju je izdala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Podru`nica "Elektrodistribucija" Tuzla, kao neosnovana. 2. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici

Broj 10 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

- ODOBA[I] HIDAJETA, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-4871/11 Premijer 16. februara/velja~e 2011. godine Po ovla{tenju Zenica Aziz Brotlija, s. r. Na osnovu ~lana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeni~ko dobojskog kantona - Pre~i{}eni tekst ("Slu`bene novine Zeni~ko - dobojskog kantona", broj 7/10), a u skladu sa ~lanom 26. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), u vezi sa ~lanom 129. stav 2. Zakona o srednjoj {koli ("Slu`bene novine Zeni~ko - dobojskog kantona", broj 5/04, 20/07 i 19/09), Vlada Zeni~ko - dobojskog kantona, na 208. sjednici odr`anoj 16. februara 2011. godine, donosi

^lan 4. Ugovor u ime Preduze}a sa predsjednikom i ~lanovima Nadzornog odbora potpisat }e direktor Preduze}a, u skladu sa odobrenjem Skup{tine Preduze}a ^lan 5. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-II-5/11 2. februara/velja~e 2011. godine Predsjedavaju}i Skup{tine Trnovo Esad Veli}, s. r.
(Sl-225/11-F)

OP[TINSKO VIJE]E [IROKI BRIJEG
Na temelju ~lanka 6. Zakona o javnim poduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05 i 22/09) i ~lanka 123. Statuta Op}ine [iroki Brijeg ("Slu`beni glasnik op}ine [iroki Brijeg", broj 4/08), Op}insko vije}e [iroki Brijeg, na 34. sjednici odr`anoj 28. velja~e 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANA [KOLSKOG ODBORA SREDNJE [KOLE ZA STRU^NO OBRAZOVANJE I RADNO OSPOSOBLJAVANJE, ZENICA I. Razrje{ava se ~lanstva u [kolskom odboru Srednje {kole za stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica: – PILAV D@EHVA, ~lan - iz reda roditelja. II. Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Zeni~ko-dobojskog kantona" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 02-38-4870/11 Premijer 16. februara/velja~e 2011. godine Po ovla{tenju Zenica Aziz Brotlija, s. r.
(Sl-205/11-F)

RJE[ENJE
O PONI[TAVANJU RJE[ENJA O RAZRJE[ENJU NADZORNIH ODBORA I. Poni{tavaju se rje{enja o razrje{enju ~lanova nadzornih odbora javnih poduze}a ~iji je osniva~ Op}insko vije}e [iroki Brijeg, i to: 1. Rje{enje o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora JP Radio postaja [iroki Brijeg d.o.o. [iroki Brijeg, broj 01-02-610/10-7. od 27.9.2010. godine; 2. Rje{enje o razrje{enju ~lanova Nadzornog odbora JP Vodovod i kanalizacija d.o.o. [iroki Brijeg, broj 01-02-610/10-8. od 27.9.2010. godine. II. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljeno u "Slu`benom glasniku op}ine [iroki Brijeg". Broj 01-02-93/11-6 28. velja~e/februara 2011. godine Predsjednik [iroki Brijeg Nedjeljko Bok{i}, v. r.
(Sl-227/11-F)

SKUP[TINA JKP "TRNOVO" D.O.O. TRNOVO
Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03) i ~lana 23. Statuta Javnog komunalnog preduze}a Trnovo d.o.o. Trnovo, Skup{tina Javnog komunalnog preduze}a "Trnovo" d.o.o. Trnovo, na sjednici odr`anoj 2. februara 2011. godine, donosi

UPRAVNI ODBOR JU "GRADSKA BIBLIOTEKA" BOSANSKA KRUPA
Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim i vladinim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 27. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", broj 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 34. Pravila JU "Gradska biblioteka" Bosanska Krupa ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanska Krupa", broj 6/07, 12/08 i 4/10) i Zaklju~ka op}inskog na~elnika broj 01/N-02-6674/10 od 27.01.2011. godine, Upravni odbor JU "Gradska biblioteka" Bosanska Krupa, na XIV (~etrnaestoj) sjednici odr`anoj 25. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZE]A "TRNOVO", D.O.O. TRNOVO ^lan 1. U Nazorni odbor Javnog komunalnog preduze}a "TRNOVO" d.o.o. Trnovo, imenuju se: 1. ALJOVI] HAMED, profesor matematike i fizike 2. KATANA HASAN, diplomirani ekonomista 3. HAD@I] ISMET, diplomirani in`enjer arhitekture ^lan 2. Mandat ~lanova Nadzornog odbora iz ta~ke I. ovog Rje{enja traje 4 (~etiri) godine, po~ev od dana imenovanja. ^lan 3. ^lanovi Nadzornog odbora }e na prvoj konstituiraju}oj sjednici izabrati predsjednika Nadzornog odbora.

ODLUKU
O KONA^NOM IMENOVANJU DIREKTORA J.U. "GRADSKA BIBLIOTEKA" BOSANSKA KRUPA ^lan 1. Za direktora J.U. "Gradska biblioteka" Bosanska Krupa imenuje se PORI] ZUMRETA, diplomirani pravnik iz Bosanske Krupe. ^lan 2. Nakon provedenog postupka i Saglasnosti op}inskog na~elnika Upravni odbor je jednoglasno odlu~io da se na funkciju direktora imenuje kandidat iz ~lana 1. ove Odluke.

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 3.

Broj 10 – Strana 69

^lan 3. Mandat imenovanom direktoru iz ~lana 1. ove Odluke je 4 (~etiri) godine. ^lan 4. Ovla{tenja u zastupanju J.U. "Gradska biblioteka" Bosanska Krupa imenovanom direktoru su neograni~ena. ^lan 5. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Predsjednik Broj 60/UO-9/11 Upravnog odbora 25. februara 2011. godine Melisa [abi}, s. r.
(Sl-231/11-F)

HOD@I] ESMA, ~lan. ^lan 2. Mandat Upravnog odbora iz ~lana 1. ove Odluke traje ~etiri godine od dana imenovanja. ^lan 3. Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Slu`benom glasniku Op}ine Velika Kladu{a", a objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-05-41/11 Predsjedavaju}i 17. februara/velja~e 2011. godine Op}inskog vije}a Velika Kladu{a Sejfo Mustafi}, s. r.
(Sl-226/11-F)

JP "UKUS" D.O.O. KQU^
Na osnovu ~lana 12. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), i Rang liste najboljih kandidata koji ispunjavaju sve uslove za izbor na poziciji ~lanova Nadzornog odbora JP "Ukus" d.o.o Klju~ broj 05-49-86 -sl/11 od 03.02.2011. godine Komisije za izbor kandidata na mjesto direktora i ~lanova upravnih i nadzornih odbora JU i JP kojima je Op}ina Klju~ Osniva~, Skup{tina JP "Ukus" d.o.o. Klju~ je na 10. sjednici, odr`anoj 25. februara 2011. godine, donijela

ISPRAVKE
Po izvr{enom sravnjavanju sa izvornim tekstom, utvr|eno je da se u Pravilniku o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11) u tekstu na bosanskom jeziku, potkrale ni`e navedene gre{ke, te na osnovu ~lana 93. stav 2. Poslovnika o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine - Pre~i{}en tekst ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 6/10, 37/10 i 62/10), federalni ministar zdravstva utvr|uje slijede}u

ODLUKU
O KONA^NOM IMENOVANJU ^LANOVA NADZORNOG ODBORA JP "UKUS " D.O.O. KLJU^ I. Za ~lanove Nadzornog odbora JP "Ukus" d.o.o. Klju~, imenuju se: 1. D@AFI] MERSIHA, predstavnik Osniva~a - ~lan 2. JUSI] OMER, predstavnik Preduze}a - ~lan II. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. III. Imenovanje ~lanova Nadzornog odbora JP "Ukus" d.o.o. Klju~ objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01/11 25. februara/velja~e 2011. godine Predsjednik Skup{tine Klju~ Rifet Silajd`i}, s. r.
(Sl-209/11-F)

ISPRAVKU
1. U Pravilniku o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 6/11), u tekstu na bosanskom jeziku, ~lan 1. mijenja se i glasi: "Ovim pravilnikom utvr|uju se sadr`aj i na~in provo|enja pripravni~kog sta`a za zdravstvene radnike sa zavr{enim medicinskim, stomatolo{kim, farmaceutskim ili farmaceutskobiohemijskim fakultetom, fakultetom zdravstvenih studija odnosno srednjom {kolom zdravstvenog usmjerenja, uslovi koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove i privatna praksa kod kojih zdravstveni radnici provode pripravni~ki sta`, sadr`aj, program i na~in polaganja stru~nog ispita, sadr`aj i izgled uvjerenja o polo`enom stru~nom ispitu". 2. U ~lanu 2. stav 1. mijenja se i glasi: Zdravstveni radnici iz ~lana 1. ovog pravilnika obavezni su nakon zavr{enog obrazovanja obaviti pripravni~ki sta` u trajanju od {est mjeseci. 3. U ~lanu 4. alineja prva mijenja se i glasi: - imaju organizacione jedinice prema zahtjevima pojedinog dijela pripravni~kog programa zdravstvenog usmjerenja; 4. U ~lanu 7. stavu 1. u drugom redu rije~i: " ~l. 5.i 6." zamjenjuju se rije~ima: "~l. 4. i 5." 5. U ~lanu 12. u stavu 2. u prvom redu iza rije~i: "dopusta", dodaje se zarez i rije~i: "odnosno drugih opravdanih razloga". 6. U ~lanu 18. stav 3. mijenja se i glasi: "Visinu naknade iz stava 2. ovog ~lana, kao i tro{kove stru~nog ispita, rje{enjem utvr|uje nadle`ni ministar" 7. ^lan 29. mijenja se i glasi: Pripravnik koji je po~eo pripravni~ki sta` prema propisima koji su va`ili na podru~ju Federacije Bosne i Hercegovine, na dan stupanja na snagu ovog pravilnika, isti }e obaviti na na~in i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, ako je to povoljnije za pripravnika. 8. ^lan 30. mijenja se i glasi: Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena Pravilnika o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu zdravstvenih radnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 25/00, 23/01, 55/02 i 35/06). 9. Ova ispravka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-37-1026/11 24. februara/velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, s. r.

OP[TINA VELIKA KLADU[A
Na osnovu ~lana 64. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), ~lana 12. stav 3. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 35. stav 1. ta~ka 19. Statuta Op}ine Velika Kladu{a ("Slu`beni glasnik Op}ine Velika Kladu{a", broj 9/07), nakon provedene procedure za izbor kandidata po Javnom oglasu za imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Gradska apoteka" Velika Kladu{a, a na prijedlog op}inskog na~elnika Op}ine Velika Kladu{a, Op}insko vije}e Op}ine Velika Kladu{a, na XXVII sjednici odr`anoj 16. i 17. februara 2010. godine, donijelo je

ODLUKU
O KONA^NOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA JAVNE ZDRAVSTVENE USTANOVE "GRADSKA APOTEKA" VELIKA KLADU[A ^lan 1. U Upravni odbor Javne zdravstvene ustanove "Gradska apoteka" Velika Kladu{a, imenuju se: 1. OKANOVI] dr. EVRESA, predsjednik, 2. SADIKOVI] ZAHIDA, ~lan i

Broj 10 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 211 Odluka o kriterijima za izbor i imenovawe predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe (srpski jezik) Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjednika Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik) Odluka o kriterijima za izbor i imenovanje predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik) 212 Rje{ewe o ovla{tewu za dono{ewe propisa iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (srpski jezik) Rje{enje o ovla{tenju za dono{enje propisa iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (bosanski jezik) Rje{enje o ovla{tenju za dono{enje propisa iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (hrvatski jezik) 213 Rje{ewe o ovla{tewu za potpisivawe akata iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (srpski jezik) Rje{enje o ovla{tenju za potpisivanje akata iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (bosanski jezik) Rje{enje o ovla{tenju za potpisivanje akata iz nadle`nosti Federalnog ministarstva razvoja, poduzetni{tva i obrta (hrvatski jezik) 214 Rje{ewe o imenovawu Komisije za izbor predsjedavaju}eg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osigurawe (srpski jezik) Rje{enje o imenovanju Komisije za izbor predsjedavaju}eg Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje (bosanski jezik) Rje{enje o imenovanju Komisije za izbor predsjedatelja Nadzornog odbora Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (hrvatski jezik) 215 II Promet i komunikacije (Dopuna dokumenta o politici dodjele koncesija) 216 Sporazum o izmjeni Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vije}a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA/FINANCIJA 217 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (srpski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (bosanski jezik) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (hrvatski jezik) FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 218 Naredba o Programu obaveznih imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini (srpski jezik) Naredba o Programu obaveznih imunizacija stanovni{tva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini (bosanski jezik) Naredba o Programu obveznih imunizacija pu~anstva protiv zaraznih bolesti u 2011. godini (hrvatski jezik) FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE 219 Rje{enje o dopuni Rje{enja o imenovanju Stru~nog povjerenstva za utvr|ivanje prijedloga liste stalnih sudskih tuma~a FEDERALNO MINISTARSTVO ZA PITAWA BORACA/ BRANITEQA I INVALIDA ODBRAMBENOOSLOBODILA^KOG/DOMOVINSKOG RATA 220 Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke

1 1 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 5 6

7 9 11 13 17 21

34

34

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (bosanski jezik) 34 Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o tarifi naknada (hrvatski jezik) 35 Dozvola fizi~koj osobi za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova u prometu vrijednosnim papirima 35 FEDERALNA UPRAVA POLICIJE Rje{enje broj 09-10/4-34-2-64 35 Rje{enje broj 09-10/4-34-2-64 35 Rje{enje broj 09-10/4-34-2-64 36 Rje{enje broj 09-10/4-34-2-64 36 FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI Odluka broj 01-29-2-286-1/11 37 REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK Rje{ewe broj 06-03-1641-11/24/10 (srpski jezik) 37 Rje{enje broj 06-03-1641-11/24/10 (bosanski jezik) 39 Rje{enje broj 06-03-1641-11/24/10 (hrvatski jezik) 41 Rje{ewe broj 06-03-1505-14/21/10 (srpski jezik) 43 Rje{enje broj 06-03-1505-14/21/10 (bosanski jezik) 45 Rje{enje broj 06-03-1505-14/21/10 (hrvatski jezik) 47 Rje{ewe broj 06-03-1393-19/17/10 (srpski jezik) 49 Rje{enje broj 06-03-1393-19/17/10 (bosanski jezik) 51 Rje{enje broj 06-03-1393-19/17/10 (hrvatski jezik) 53 Rje{ewe broj 06-03-1581-11/23/10 (srpski jezik) 55 Rje{enje broj 06-03-1581-11/23/10 (bosanski jezik) 57 Rje{enje broj 06-03-1581-11/23/10 (hrvatski jezik) 59 Rje{ewe broj 06-03-1454-11/20/10 (srpski jezik) 61 Rje{enje broj 06-03-1454-11/20/10 (bosanski jezik) 63 Rje{enje broj 06-03-1454-11/20/10 (hrvatski jezik) 65 Rje{ewe broj 04-01-1474-05/10 (srpski jezik) 67 Rje{enje broj 04-01-1474-05/10 (bosanski jezik) 67 Rje{enje broj 04-01-1474-05/10 (hrvatski jezik) 67 VLADA ZENI^KO-DOBOJSKOG KANTONA Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lana [kolskog odbora Srednje {kole za stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica 67 Rje{enje o razrje{enju ~lana [kolskog odbora Srednje {kole za stru~no obrazovanje i radno osposobljavanje, Zenica 68 SKUP[TINA JKP "TRNOVO" D.O.O. TRNOVO Rje{enje o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduze}a "TRNOVO", d.o.o. Trnovo 68 OP[TINSKO VIJE]E [IROKI BRIJEG Rje{enje o poni{tavanju Rje{enja o razrje{enju nadzornih odbora 68 UPRAVNI ODBOR JU "GRADSKA BIBLIOTEKA" BOSANSKA KRUPA Odluka o kona~nom imenovanju direktora J.U. "Gradska biblioteka" Bosanska Krupa 68 JU "UKUS" D.O.O. KQU^ Odluka o kona~nom imenovanju ~lanova Nadzornog odbora JP "Ukus " d.o.o. Klju~ 69 OP[TINA VELIKA KLADU[A Odluka o kona~nom imenovanju Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove "Gradska apoteka" Velika Kladu{a 69 ISPRAVKE Ispravka Pravilnika o pripravni~kom sta`u i stru~nom ispitu Federalnog ministarstva zdravstva 69

Srijeda, 9.3.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 10 – Strana 71

Broj 10 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 9.3.2011.

Direktor i odgovorni urednik: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 - Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op{te poslove: 722-051 - Ra~unovodsto: 722-04, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{we, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK DD 338 320 22000052 11 - VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160 200 00005746 51 - HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Bawa Luka filijala Br~ko 552-000-00000017-12 - RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000- 00071700-57 - Grafi~ka priprema: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo - [tampa: GIK "OKO" d. d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kaqi} - Reklamacije za neprimqene brojeve primaju se 20 dana od izlaska lista. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavawa poreske fakture. Izdawe na srpskom, bosanskom i hrvatskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdawe: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{wa pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 10

Srijeda, 9. 3. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

SLU@BENE OBJAVE
UNION BANKA DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA DECEMBAR 2010. GODINE RED. BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. NAZIV PATAK TRGOVA^KA RADNJA GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO BAROK TRGOVA]KA RADNJA NERFIL D.O.O. PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA VELMOS DD EURO - TRADE CO DOO SOKO PROIZVODNJA OPREME DD MO-NET SZUR BIM SLU@ANJ DOO NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. RULLMO DOO BAMBI STR LIDO RESTORAN SUR D&D ^OLI] D.O.O. BIG BEN CAFE BAR MLINAR KONOBA SUR GRANAP BOBI] TR MOSTAR SPORT. KLADIONICA MILLENIUM AVOKADO D.O.O. MOSTAR GVO@\ARIJA ALEN SAM.SPEC.PROD. AUTOSAOBRA]AJ DOO UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA STR "DM" ZIS COMERCE DOO UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR SAR "BE]O" BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC ELEKTROAKUSTIK DOO BOR DOO LEJLA TRGOVINSKA RADNJA SJEDI[TE MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTR MOSTAR MOSTAR ^ITLUK LJUBU[KI MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR DRE@NICA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE PRA^A VITKOVI]I TRANSAKCIJSKI 15 i 30 i 90 i RA^UN VI[E DANA M.TITA 141 1020010000003369 X KRALJA TOMISLAVA L1 3 1020010000000362 X BRA^E BRKI]A 16 1020010000002205 X VRAP^I]I BB 1020010000003757 X ON[]UKOVA 49 1020010000003272 X M.TITA 13 A 1020010000005891 X RODO^ BB 1020010000001429 X BRA]E BRKI]A 5 1020010000007637 X M.TITA 302 1020010000001332 X B.FEJI]A 26 1020010000000653 X SLU@ANJ BB 1020010000003854 X Z.FRANKOPANA BB 1020010000000556 X BLAJBUR[KIH @RTAVA 1020010000007346 X XII 2 1020010000001817 X ONE[]UKOVA 27 1020010000001138 X VUKOVARSKA BB 1020010000006473 X BRA]E FEJI]A BB 1020010000009674 X ONE[]UKOVA BB 1020010000004436 X DONJA DRE@NICA BB 1020010000011420 X VUKOVARSKA BB 1020010000005988 X KO^INE 146 C 1020010000012002 X M.TITA 122 1020010000004048 X RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 1020070000003075 X F. DIZDAREVI]A 4 1020070000007440 X DUBI[TE BB 1020070000009671 X M.TITA 10 1020070000000844 X R.ISLAMOVI]A BB 1020070000011902 X Z.IMAMOVI]A BB 1020070000009865 X M. MA[I]A MUNJE 69 1020070000003560 X ZAIMA IMAMOVI]A BB 1020070000015588 X GAMEL ABDEL GANEMA 1020070000006179 X RENOVICA BB 1020070000018304 X M.BAJI]A-BAJE 1 1020070000004821 X ADRESA

Broj 10 - Strana 2
34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GORA@DE GORA@DE GORA@DE USTIKOLINA GORA@DE GOR@ADE GORA@DE GORA@DE VITKOVI]I GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC MRAVINJAC BB M. MA[I]A MUNJE 2 ZAIMA IMAMOVI]A44 CVILIN BB ZDRAV.RADNIKA BB SINAN PA[E SIJER^. BB ZAIMA IMAMOVI]A BB 25.NOVEMBAR BB VITKOVI]I BB 43. DRINSKE 21 FERIDA DIZDAREVI]A 4 ZAIMA IMAMOVI]A BB SINICA 16 TRG DR@AVNOSTI BB VARDA 44 PODORA[AC BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA 64 SUHI DO 5 LUKA 19 VARDA 33 PLEHA C 2/1 SARAJEVSKA 31 SUHI DO 3 DONJE POLJE BB @ELJEZNI]KA 16 B. POLJE BB M.TITA BB MIRKE 46 TRG DR@AVNOSTI 2 SEONICA BB PRKANJ 16 GRABOVCI BB VRDOLJE 9 KOLONIJA BB M.TITA BB M.TITA 72 VARDA 2 @ELJEZNI^KA 5 TRG DR@AVNOSTI 4 TRBI]A POLJE BB [UNJI 8 BOLNI^KA BB 3. MARTA 83 PODORA[AC BB ^ELEBI]I 10.HERCEG.BB DRECELJ 10.HERC.BRIGADE 1 3. MARTA 20 PODORA[AC BB VARDA BB M.TITA BB PRKANJ BR 20 KOLONIJA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020070000000650 1020070000021893 1020070000002008 1020070000020147 1020070000008895 1020070000005888 1020070000018595 1020070000019080 1020070000014133 1020070000028877 1020070000004918 1020070000017528 1020070000015297 1020080000040080 1020080000035327 1020080000040565 1020080000030768 1020080000020583 1020080000031932 1020080000042117 1020080000026597 1020080000023493 1020080000000892 1020080000003802 1020080000006518 1020080000014278 1020080000028925 1020080000021553 1020080000026306 1020080000026888 1020080000035230 1020080000031544 1020080000029119 1020080000045221 1020080000024948 1020080000043281 1020080000048422 1020080000028343 1020080000007585 1020080000017382 1020080000001862 1020080000041535 1020080000036879 1020080000006421 1020080000010689 1020080000023687 1020080000057443 1020080000024172 1020080000015733 1020080000017576 1020080000053466 1020080000006712 1020080000019807 1020080000041244 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CONSTRUKTOR DOO PODRINJE DD VEKTOR DOO SAZZD & ING DOO RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. DONJI MOST UGOSTIT. RADNJA BE]KO UGOSTITELJSKA RADNJA BAHTO TRANS D.O.O. HATA-COMERC D.O.O. AKVARIJUM OBRTNI^KA RADNJA GORA@DE FUDBALSKI KLUB DINO TRGOVINSKA RADNJA MESOPROIZVOD D.O.O. CACH DOO IDEAL DJL DOO HANNAH STR STIL VL.BUTUROVI] E. STR HIT VL. NUHI] A. STARI - GATSBY SUR STARI ASOVI SUR BIG-BEN SUR ALMA STR [IPAD NOVA PILANA DOO BOSNA- FLORA DOO NERETVA STR VL.BORI] LIGATURA STYLE DOO ZZ BUTUROVI] POLJE MERHAMET MDD OSN. ODBOR TERMAL DOO MINI MARKET VL. M. BAJI] BOS STR SEONICA BA]KO STR VL. TRE[NJO N. KRALJU[NICA STR VL. VRTI] AUTOPREVOZNIK NOVALI] AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. LAZUR STR VL. KORI] FERID MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] ELA STR VL. ]IBO ESMA TVORNICA MA[INA DD ADNA SUR VL.KARI] A. GOLF STR VL. ]OSI] I. JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA PREVOZNIK KORI] IBRAHIM SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A CAFFE AVANTI MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ MENSO MERC DOO SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO MILX DOO ^EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N. ]OSI] TRANS DOO LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA

Srijeda, 9. 3. 2011.
88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC OSTRO@AC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC ^ELEBI]I 343 CIVIL.@RTAVA RATA BB ^ELEBI]I BB S.MUJI]A 15 MOSTARSKA BB BOLNI^KA BB M.TITA 68 BULATOVI]I BB ^ELEBI]I BB ^ELEBI]I BB M.TITA BB LISI^I]I BB RODI]I 32 DONJE SELO BB SAFETA MUJI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA BB M.TITA BB BRD@ANI BB ORA[JE 1 ORAHOVICA BB STARI GRAD BB M.TITA 73 SELJANI 5 KOLONIJA 37 VARDA 21 ORA[JE BB M.TITA 42 HOMOLJE 17 B.POLJE BB TU[^ICA 3 M.TITA 58 TU[^ICA 6 BRA]E BEGTA[EVI]A 90 JURE JURI]A 28 BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 M.TITA BB DONJE POLJE BB 4. MUSLIMANSKE 16/8 M.TITA 8 4.MUSL.BRIGADE 20/17 BUTUROVI] POLJE MIRKE BB BOLNI^KA 2 KRALUPI BB GLODNICA BB GLAVATI^EVO BB GORNJE POLJE 2 KOLONIJA BB ZUKE D@UMHUR BB BRADINA BB STARA ^AR[IJA 8 TRE[ANICA 11 BUTUROVI] POLJE BB 1020080000045124 1020080000020971 1020080000027858 1020080000017188 1020080000027373 1020080000046482 1020080000038140 1020080000025336 1020080000024754 1020080000048907 1020080000018934 1020080000019322 1020080000054630 1020080000009234 1020080000023202 1020080000035909 1020080000047646 1020080000053660 1020080000025433 1020080000027955 1020080000055309 1020080000039886 1020080000035812 1020080000019031 1020080000031447 1020080000019710 1020080000045609 1020080000009331 1020080000009913 1020080000044639 1020080000060741 1020080000052981 1020080000032514 1020080000018158 1020080000056473 1020080000027082 1020080000030186 1020080000013405 1020080000038916 1020080000036491 1020080000037461 1020080000022329 1020080000065203 1020080000041826 1020080000058898 1020080000058122 1020080000006809 1020080000019516 1020080000010010 1020080000062681 1020080000073448 1020080000070053 1020080000003220 1020080000047064

Broj 10 - Strana 3
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET AMELKO STR VL.]ESIR IZETA [KORPION SUR MA[I] EDINA SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA BELDI DOO LOJI] STR SAJONARA STR ^ELEBI]I BALI] SZR ^ELEBI]I ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA AME-PROMET STR AIDA STR GP IZGRADNJA D.D. DAN STR AUTOPEVOZNIK RAMI] ZIJO AMELA STR VL.BRKAN FATIMA EMINA STR SCREAM SZR DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN ORA[JE STR VL.POTUR TANJA ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA MALI[ANI ]EVABD@INICA STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. FAST-FOD SUR DRVENIK UR BIFFE VL.PREVLJAK P. DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] BREKALO SZR VL.BREKALO Z. ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA MP-NERETVA DOO AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. EURO - HAS DOO ZUKI] SZR VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] JEZERO STR KRALUPI - KONJIC SUBLIME INTERNATIONAL DOO AJLA STR VL.TINJAK MENSUD LASTA STR VL NERMA.HALILOVI] AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK ODEON SUR AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] KONFEKCIJA DD [ARAN SUR

Broj 10 - Strana 4
142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC PROZOR-RAMA KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC M.TITA BR. 68 M.TITA BB PRKANJ BB M.TITA BB KOLONIJA BB M.TITA BB POKOJI[TE BB DONJE POLJE 42 ORA[JE L/19/7 HUSEINBEGOVA 31 ZELENIH BERETKI 24 TRG DR@AVNOSTI 30 TRE]I MART 88 DONJA JABLANICA BB BOLNI^KA 6 ^ELEBI]I 343 BRADINA 9 KOLONIJA 2 TRBI]A POLJE BB PODORO[AC 5 KRALJA TOMISLAVA BB M.TITA 23 VINKA BORASA 31 PERE BILI]A 1 DONJE SELO BB VARDA BB X HERCEG. BRIGADE 33 ^ELEBI]I 220 ZUKI]I BB MAR[ALA TITA BB BIJELA BB MAR[ALA TITA BB PRKANJ 10 PODORA[AC BB OV^ARI BB TRG DR@AVNOSTI 21 ZANATSKI CENTAR BB BUTROVI] POLJE 33 REPOVCI BB PSC PARTIZANOVO BB BUTROVI] POLJE BB SOLAKOVA KULA BB ZLATE BB MUSALA BB SUHI DO BB V.BORASA BB KOLONIJA BB M. TITA 8 RADAVA BB OD@ACI 12 M.TITA(TR@.ZAN.CEN)BB KOLONIJA SOL 3 ZELENIH BERETKI 52

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020080000062487 1020080000039207 1020080000048810 1020080000046288 1020080000056958 1020080000059286 1020080000059868 1020080000001571 1020080000070247 1020080000045512 1020080000044542 1020080000034163 1020080000026985 1020080000075582 1020080000028634 1020080000061323 1020080000056570 1020080000052690 1020080000062778 1020080000050556 1020080000002444 1020080000038043 1020080000067240 1020080000002735 1020080000080141 1020080000077328 1020080000019613 1020080000012435 1020080000079268 1020080000069083 1020080000053854 1020080000061808 1020080000054242 1020080000062875 1020080000003705 1020080000007682 1020080000080723 1020080000074903 1020080000041050 1020080000078880 1020080000082275 1020080000028052 1020080000002929 1020080000069471 1020080000066464 1020080000022911 1020080000050459 1020080000000407 1020080000004869 1020080000022426 1020080000072381 1020080000065494 1020080000081984 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BORA[NICA DD EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. LAMES STR VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \. AMM - TRADE DOO SAAB DOO KARBOS SZR UNIS TADIV DOO TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD RAAB DOO BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. PRIVATNA BILJNA APOTEKA BUKVI] DOO SRCE SZR JASMINA SZR ADAN STR SULTANI] DOO [&M-CO DOO ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD BAGREM D.O.O. BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR LJILJAN STR VL. MAD@AK ADIS @IKO I & S D.O.O. BERIX SZR CUP II POSLASTI^ARNA SUR POTA D.O.O. KORZOJ STR UNIPROM-KONJIC D.O.O. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT KONJIC BUS D.O.O. CUP SUR NEEY CO D.O.O. NERETVICA-KLIS ZEMLJOR. ZADR. J.P. STVARI-AUTOP.DJ.AJANOVI] \. ADMIRAL SUR CAFFE-BAR SENO STR NERETVICA SAMOSTALNA RADNJA POLJAREVI] D.O.O. TALE-PROMET D.O.O. TIP TOP SUR VL. ]ORI] ESAD ANANIX TRGOVA^KA RADNJA MM SAMOSTALNA TRGOV. RADNJA KONJICPROMET D.O.O. ZIDAR VOLODER [ABAN SAM.ZID.R VISO^ICA D.O.O. MAK SUR PIZERIJA I ^EVABD@INICA LEPI-PROM TRG.RADNJA MJ. ROBOM AMZ & S.RAMI] D.O.O.

Srijeda, 9. 3. 2011.
195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA GLAVATI^. KONJIC KONJIC KONJIC @EP^E ZAVIDOVI]I ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA VISOKO TRBI]A POLJE B.B. SUHI DO 1 LUKA 23 DONJE POLJE 42 VARDA 26A ZUKE D@UMHURA 76 [UNJI 45 ZANATSKI CENTAR BB KOLONIJA SOLITRE III BB TUHOBI] BB @ELJEZNI^KA 14 BRANILACA KONJICA 321 KOLONIJA BB VARDA 26-A SPOMEN KOM. MUZ. BB GLAVATI^EVO B.B. M. TITA BB KOLONIJA 56 3 MART 50 RAVNE BB PATRIOT. LIGE L-10 OBALNI BUL.BB PRVE.ZEN.BRIG. 1A ZMAJA OD BOSNE 2 KULINA BANA 48 BRANILACA BOSNE 5 GORICA 46 ZENICA M.S. SERDAREVI]A 4 PUHOVAC 6 OBALNI BUL. 4 H. MAZI]A PUT 115 KAMBEROVI]A ^IKMA VRANDU^KA 12 PATRIOTSKE LIGE BB CRKVICE 42 RASPOTO^JE 111 SEJDE SERDAREVI]A 1 LOND@A 66 ARMIJE BIH 52 PEHARE 205 SARAJEVSKA 113 TOP^I] POLJE 133 TITOVA 55 KRANJ^EVI]EVA 9-A STARA ^AR[IJA 21 @ELE^A PEHARE 36C PRVE ZENI]KE BRIG.19 FRA GRGE MARTI]A 15 @ELJEZNO POLJE [TROSMAJEROVA 18 KRALJA TVRTKA 34 H.B. GRADA[^EVI]A 15 1020080000012629 1020080000027664 1020080000085767 1020080000016509 1020080000061711 1020080000084797 1020080000054048 1020080000060838 1020080000067919 1020080000057055 1020080000003317 1020080000022232 1020080000082081 1020080000063263 1020080000082566 1020080000025821 1020080000016897 1020080000081887 1020080000024560 1020100000011852 1020100000022716 1020100000025335 1020100000022134 1020100000017090 1020100000029894 1020100000018739 1020100000014665 1020100000018545 1020100000014083 1020100000014471 1020100000003510 1020100000022231 1020100000032998 1020100000015635 1020100000034744 1020100000032416 1020100000021843 1020100000028148 1020100000002734 1020100000016120 1020100000038139 1020100000019612 1020100000019806 1020100000009330 1020100000022522 1020100000020873 1020100000028342 1020100000013113 1020100000021455 1020100000033871 1020100000018836 1020100000031058 1020100000036684 1020100000039982

Broj 10 - Strana 5
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MILENIUM D.O.O. AGENSA SZCD MAKSUMI] S. BALKAN EXPRES [TANCOVANI DIJELOVI D.D. GARAGE SUR NIK[I] 1919 GOD. SZR NIDEX EXPORT-IMPORT D.O.O. DIESEL PRIVREDNO DRU[TVO D.O.O. KENO STR JAVNI PRIJEVOZ-[ABANOVI^ HAJRO MG - CO D.O.O. MAN - [PED D.O.O. BALKAN SUR VL.PIRIJA SEADA AUTOPRAONA SZR NANS-PROMEX EXP-IMP. D.O.O. NERETVA-T.N. D.O.O. DOELEND STR HM-[PED DOO SIGNAL AUTO [. VL.MUSTAFI] L. DERLI] DOO LARIX DOO STR TANGO ABISA DOO ^AGO PP DJL DRA^I STR SAM DOO GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI] SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] KROJA^KI SALON VL. ALI] AIDA STR VL. SPAHI] MARKET - JASMIN PEEL DOO KALEN DOO "PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. ENERGOHOLZ DOO NEMILA RVI-NBA DOO BOSNATOURS DJL STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA "2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR GRAFUS GRAFI]KO TRG. PRED. AVANTI DOO INPEK DD MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. TEA STR VL. ZGR^O IGDA SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] INTERIJER KOMERC DOO ^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA ENI STR VL.MULI] JASMINKA FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO

Broj 10 - Strana 6
249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK NOVA BILA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK ASKA BORI]A 11 JALIJSKI PUT 6 KRALJA TVRTKA I 13 STJEPANA RADI]A 2 @I^ARA 32 ZMAJA OD BOSNE 42 SARAJEVSKA 92 [TROSMAJEROVA 11 BUL.KRALJA TVRTKA I-9 CRKVICE 60 FAKULTETSKA 40 NIKOLE TESLE 5 KUL. BANA A-18 SARAJEVSKA 424 LOND@A BB SARAJEVSKA 135 KANAL 38 M.S.SERDAREVI]A 21 MASARYKOVA 28 STJEPANA RADI]A 4 GORA@DANSKA 96 M.TITA 64 M.S.SERDAREVI] 6 [TROSMAJEROVA 30 BEGOV HAN BB BISTUA NUOVA 17 KAMBEROVI] ^IKMA BB STARA ^AR[IJA 9 ASKA BORI]A 23 MEHMEDA SPAHE 1 BOSANSKA LUKA^KA BB ZENJAK KALIBUNAR BB [ARENA D@AMIJA KAMENJA^E BB BOSANSKA 119 [EHIDA CEN.I L-III KONATUR 2D [EHIDA 17 NOVA BILA 10 TRG ZL.LJILJANA 1 BA[BUNAR 32-A STANI^NA BB VARO[ BB BOJNA 17 KALIBUNAR PIROTA BB PIROTA BB E. BRANDISA 1 LUKA^KA 7/A ZEL.PIJACA TRGOV.A-3 [EHIDA BB KALIBUNAR BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020100000007584 1020100000000212 1020100000019321 1020100000041922 1020100000037751 1020100000034065 1020100000023880 1020100000042698 1020100000024365 1020100000035229 1020100000007390 1020100000040273 1020100000016993 1020100000035326 1020100000026790 1020100000001667 1020100000042504 1020100000036781 1020100000043183 1020100000011173 1020100000045705 1020100000039497 1020100000039012 1020100000034162 1020100000025917 1020100000003025 1020100000043668 1020100000029991 1020100000017478 1020110000017623 1020110000015198 1020110000015004 1020110000005886 1020110000018981 1020110000016459 1020110000026450 1020110000010154 1020110000020630 1020110000019757 1020110000005983 1020110000026741 1020110000023055 1020110000013646 1020110000024122 1020110000016556 1020110000012288 1020110000016653 1020110000011221 1020110000015780 1020110000013355 1020110000017914 1020110000018787 1020110000018496 1020110000009863 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JAVOR DOO TISAK DOO BOSNATOURS - TRADE DOO ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI] PINK DOO IZGRADNJA-INVEST DD ^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H BOSNA -VE DOO UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN RAFA STR VL.SMAJI] FADIL D@IMI- PROMET DOO SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. SINDIK.METALACA -SIND.PRIM ES-COMERC OPATIJA DOO CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. MAJS D.O.O. D@ASKO PROM D.O.O. MAX TEHNO STR VL.SENDI] MELIHA KRISTAL S.Z.R. STAKLO-RAM SAM.ZANAT.RADNJA UNIKOM PROMET D.O.O. KOMRAD J.P. GROUP COP COMPANY DOO CAFFE BAR "PAPAGAJ" ITT INGRAP D.O.O BNT KOVA^NICA STR LINEA ENS DOO RESTORAN DIVAN SLOBODNA ZONA DOO FRIZER .SALON VL.DERVI] MAX-PROM DOO FAN STR VL. PUZOVI] FI]O SUR VL.GRABUS AGI] DOO BISTRO AKVARIJUM SUR BADA PROMET DOO KAKTUS SUR I.D.E. DOO ^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. KROJA^KI SALON GEMUS CAFFE SAN VL.JUSI] CAFFE BAR OAZA 7 PIROTA STR BIFE MIS VL.KADI] RESTORAN TARABOVAC PIZZERIA PICASSO ^EVABD@. GOLD-M OBU]AR .Z.R.NUHI] A. PORCELAN PROMET DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TURBE TRAVNIK TRAVNIK KARAULA TRAVNIK DONJI VAKUF BUSOVA^A TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK DOLAC N/L TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N. TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK TRAVNIK [UMARIJA 9 ZELENA PIJACA BOSANSKA 147 TURBE GRADINA BB TURBE-GOSTILJ 770 SBBR BB KA^UNI BB ERIKA BRANDISA BB GUVNA 26-C DOLAC BB BILA BOSANSKA 156 ALEJA BB BOSANSKA 182 KALINSKA 15 SLIMENA BB 29 NOVEMBRA BB MEHURI]I 24 BOSANSKA BB DOLAC NA LA[VI 8 BOSANSKA 145 DOLAC N/L LUKA 2C PA[A MAHALA 58 KALIBUNAR BB BOSANSKA 183 @ITARNICA VARO[ 24 JANKOVI]I 22B ZENJAK BB @ITARNICA BB KALINSKA 17/3 BOSANSKA 3 KLJACI 11A ZELENA PIJACA BB BOSANSKA 139 LAGERSKA BB TVORNI]KA BB @ITARNICA BB OMLADINSKA BB BOSANSKA 74 S.RADI]A BB VEZIRA BB ILOVA^A BB TVORNI^KA BB KALIBUNAR 24 A FATMI] 1 LUKA^KA 4 N.NASELJE 63 [UME].PLAVA VODA BB BA^VICE BB PUTI]EVO B.B. ZELENA PIJACA,TRGOV.B 1020110000021018 1020110000009184 1020110000013937 1020110000022473 1020110000016071 1020110000004043 1020110000016265 1020110000019466 1020110000023540 1020110000022764 1020110000021794 1020110000003073 1020110000017429 1020110000009572 1020110000017235 1020110000024704 1020110000010542 1020110000009960 1020110000023152 1020110000010445 1020110000028972 1020110000015489 1020110000025965 1020110000021988 1020110000034016 1020110000013161 1020110000001133 1020110000011803 1020110000031009 1020110000012385 1020110000031397 1020110000015683 1020110000018690 1020110000031591 1020110000014907 1020110000012191 1020110000019272 1020110000024510 1020110000011124 1020110000007632 1020110000012967 1020110000009378 1020110000037411 1020110000000648 1020110000031979 1020110000031494 1020110000034792 1020110000013743 1020110000040709 1020110000033725 1020110000038672 1020110000037314

Broj 10 - Strana 7
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN A[^INICA ^AR[IJA SS - JUCKO STR MIRELA STR VL. SKROBO N. BIFE GOSTILJ DIP JANJ HOLDING POLJO-KOMERC DOO RESTORAN KEOPS AUTO SERVIS KIFFE ABID LOLI] RMU DOO MARGO DOO [IPAD NOVA PILANA DOO GA[I-PROM DOO MAX & R DOO BOSS DOO [ELS-TRAVNIK DOO HUM-COMMERC DOO BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. PIN- KOMERC DOO SIN DOO RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. FASAM-KOMERC DOO SOJTARI] DOO MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E. KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN AZEM DOO G-WEBER DOO IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. ^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] G.M.I. DOO N.TRAVNIK DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] BELI - TRADE DOO ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] DRVOPROMET DOO BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD AMN-SLOGA DOO OPREMA DOO NOVI TRAVNIK AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. MAH DOO KONAK TURIST DOO BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] BORAC PROIZ.OBU]E DD BRANDEW JEANS DOO SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO MUKI] DOO LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] DEENS DOO TURBE-TRAVNIK ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA LINEA-PLAST TRGOV.RADNJA

Broj 10 - Strana 8
355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TURBE D. NA LA[VI TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA TUZLA @IVINICE @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA BIJELJINA TURBE, STANICA BB MOSTARSKA BB GOSTILJ BB KLJACI 40 MEHMEDA SPAHE 1 DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB CENTAR II B BOSANSKA 133 KALIBUNAR BB ERIKA BRANDISA 2 VELJKA VLAHOVI]A 71 M. TRIFUNOVI]A U^E 6 VELJKA VLAHOVI]A 4 BRATSTVA JEDINST. 32/6 XIV ULICA BB BIR^ANSKOG ODREDA 10 SLAVINOVI]I HB-2 RUDARSKA 72 DOBRNJA 30 RUD. STADION TU[ANJ 18. HRV.BRIGADE 2 MARINA GLAVA G. LAZAREVI]A 190 ZLOKOVAC 1A PERE KOSORI]A 16 BOSNE SREBRENE 10 SOLNI TRG 6 H. BRKI]A BB RUDARSKA 61 DUBRAVE DONJE BB 4 JULI 21 [I]KI BROD BB PRVI MAJ 111 STUPINE B-4 D.GRABOVICA DO BR.3 GRADINA SAKIBA KUNOSI]A 2 RUDARSKA B-7/36 V. LUKI]A KURJAKA 4 ALEKSE [ANTI]A 2 KALESIJA BB F. JAHI]A [PANCA 51 STUPINE B-11 16 MUSLIMANSKE 32A PRVA ULICA 59 RUDARSKA B-7 RUDARSKA 400 G. LIPNICA 33 I. MUJEZINOVI]A 23 DUBRAVE DONJE BB SLATINA 10-A S.B. BA[AGI]A 63 BIJELJINSKIH \AKA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020110000005304 1020110000032949 1020110000029263 1020110000025383 1020110000001327 1020110000042164 1020110000042261 1020110000019369 1020110000001618 1020110000023928 1020110000020145 1020130000026546 1020130000019077 1020130000026352 1020130000011220 1020130000017622 1020130000013742 1020130000022666 1020130000024703 1020130000006273 1020130000032269 1020130000027225 1020130000038089 1020130000042066 1020130000012772 1020130000021890 1020130000043036 1020130000002781 1020130000028680 1020130000027613 1020130000009474 1020130000043521 1020130000024606 1020130000016264 1020130000015779 1020130000037798 1020130000050214 1020130000023345 1020130000016167 1020130000032851 1020130000039641 1020130000031881 1020130000035373 1020130000045461 1020130000039059 1020130000026643 1020130000038768 1020130000015682 1020130000026837 1020130000029553 1020130000013936 1020130000024218 1020130000044006 1020130000051863 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

3 A ]EVABD@INICA VL.[ILJAK N. ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA HADI-COMMERCE D.O.O. ZIKO-ZP D.O.O. BNT TVORN. MA[INA I HIDR. TRAV. FENIKS EXPORT-IMPORT D.O.O. FENI-KOMERC D.O.O. TRAVNIK ULTRA CAFFE-BAR NEZAVISNA RADIO TELEV. TRAVNIK AUTO BISS AUTO SERVIS ^ARA D.O.O. TIA-GRADNJA DOO RUDHEM FEROELEKTRO DD TEBEIS KOMERC MI^IGEN COMPANY BOSNA- ENKO DOO UNIMA DOO [KORPION DOO S-COMERCE DOO TALETOVI] DOO FK SLOBODA AIDA FABRIKA OBU]E RAD STR VL.KADRIBA[I] INTEGRA IN@ENJERING LIVRES DOO FINOVA SDR TIM DOO TUZLA KEM DOO TEGOLIM DOO RADNIK DOO D@ADA DOO NEKRETNINA- PROMET TEHNOGRAD HILL-COMERCE DOO IKRA BISTARAC TAXI PREVOZ ISLAMOVI] DENI SUR UNIZANATI DOO ESNAF - IN@INJERING DOO JANA COMPANY DOO TAXI NIKOLI] GORAN AMER. KLUB "ATLANTA" TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] [ABO DOO KVARTET DOO ERKER-ING. DOO HAD@I-TRADE DOO TAXI PREVOZ MALKO^EVI] SADEL-COMERC DOO AHMO TRADE DOO MESNICA "GERO" LRC DOO MTV-KOMERC

Srijeda, 9. 3. 2011.
409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADA^AC TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA GRA^ANICA TUZLA LUKAVAC OLOVO ZAVIDOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA KLADANJ TUZLA BANOVI]I HAZNA 9 RUDARSKA 21 M. TITA 199 @ELJZNI^KA 1 TUNJE MILJANOVI]A BB HUSINSKIH RUDARA 359 GNOJNICA BB II KRAJI[KE BB BABICE BB [ERI]I BB BOSNE SREBRENE 44 VOJE KNE@EVI]A 1 I.MUJEZINOVI]A 25 HASANA KIKI]A 13 ORB 78 KOLOVRAT 7 M.BU[ATLIJE 19 ZENI^KA 32 SAVE KOVA^EVI]A 11 D@AFER MAHALA 7 BANJALU^KA 24 M.TITA 88 BOSNE SREBRENE 14 TR@.CENTAR SJENJAK BB XVIII HRVATSKE BRIG.45 BANOVI]I SELO TURALIBEGOVA 55 TURALIBEGOVA 20 LJUBA^E BB GNOJNICA 510 SJEVER 1 B.KIDRI]A 7 MUFTIJE EF. KURTA 25 I.MUJEZINOVI]A 3 SLATINA TR@. CENTAR 1 ZLATNIH LJILJANA 24 SLATINA 2 TUZLANS. ODREDA BB BRANILACA 1 KRIVAJSKA BB HASANA BRKI]A DO 23 VELJKA LUKI]A 225 STUPINE B-6 KULINA BANA 6 H.BRKI]A 65 BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 TRG OSLOBO\ENJA 24 [.BROD V.TUTNJI]A 68 BOKAVI]I BB RUDARSKA 19 KLADANJSKE BRIGADE I.MUJEZINOVI]A 27 BRANILACA BANOVI].83 1020130000034791 1020130000043327 1020130000046334 1020130000054385 1020130000025964 1020130000034403 1020130000057392 1020130000041678 1020130000030038 1020130000044103 1020130000003266 1020130000055937 1020130000023539 1020130000048177 1020130000001714 1020130000028971 1020130000035470 1020130000036828 1020130000034694 1020130000029844 1020130000041581 1020130000040805 1020130000028583 1020130000024994 1020130000041484 1020130000047983 1020130000001326 1020130000045073 1020130000052445 1020130000056713 1020130000011026 1020130000038865 1020130000018398 1020130000018495 1020130000002684 1020130000001520 1020130000063503 1020130000057198 1020130000055646 1020130000023830 1020130000031008 1020130000052736 1020130000027031 1020130000004818 1020130000040223 1020130000032463 1020130000024412 1020130000017719 1020130000035276 1020130000019853 1020130000058750 1020130000035955 1020130000065346

Broj 10 - Strana 9
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SPLENDID DOO KANDELA DOO FEHTILIJEK DOO KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD SHKENDIJA DOO TAXI PREVOZ A. \ULI] INSTALATER D.O.O. AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. "^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD EMI - BEGANOVI] D.O.O BEOM TRADE DOO TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA WEST STR CENTURY 21 D.O.O. NEDITAM DOO DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] TAXI PREVOZ MITI] SUAD ELEKTROMONTA@A D.O.O. PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT LIVNICA ^ELIKA DOO MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE GRADNJA SZR CA IRA COMPAGNIE DOO CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. FOREST BH DOO KARITEX DOO HAMGRAF D.J.L. TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD ROYAL TRAVEL DOO ABES COMPANY DOO ABASIDA DOO FERING - SERVIS DOO NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. EUROMONT DOO OLING DOO MEHMEDOVI] DOO PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR DINA DOO ATS DOO VIS-LEGIS DOO OBP GRIL VL.MILETI] AHMET GEPARD-21 DOO TIM HANS DOO LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. TAXI MUJNOVI] ZLATKO BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA TM I M-KOMERC DOO ADECCO DOO BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I

Broj 10 - Strana 10
462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KLADANJ BR^KO TUZLA TUZLA TUZLA GRADA^AC @IVINICE TUZLA TUZLA SAPNA TUZLA TUZLA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G. VAKUF KUPRES BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO M.BU[ATLIJE DO 98 M.@.CRNOGOR^EVI]A 15 ALEJA BOS.VLADARA 9 M.BU[ATLIJE 7-8/33 VELJKA LUKI]A 126 RUDARSKA 32 HASANA BRKI]A 219 BLAGOJA PAROVI]A 29 AVDAGE HASI]A BB GORNJI RAHI] BR.350 IVANA RIBARA 15 21.DECEMBAR BB ROMANIJSKA 66 SARAJEVSKA BB [AHI]I,PANJIK 24 [ABANA ZAHIROVI]A 2 BOSNE SREBRENE 14 ME\E\A BB MUHAM.HEVAH.USKU. 1 RUDOLFA VIKI]A 2 KOVA^U[A V BB SLOBODE 163 HAD@ALI] OGRADA II 12 770 SBB BB PRUSAC 770 SBBR BB GROMILE I 12 GUVNA BB KOVA^U[A II BR.9 KO@ARSKA 78 VRBAS NASELJE D4 TERZI]I BB BRATSTVA JEDINSTVA 10 INDUSTRIJSKA ZONA BB S.AHMEDOVA 75 SLOBODE 163 BOSANSKA 2 SLOBODE BB KO@ARSKA 18 PORI^E BB NOVA TRAVNI^KA BB ZLATNIH LJILJANA BB BATU[KI LUG BB NUGLE II BB ARMIJE BIH 171 14.SEPTEMBAR BB VESELA BB KULINA BANA 1 ZOHOVAC BB VESELA 59 SLOBODE 220 S.AHMEDOVA 75 POLJE 2

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020130000046625 1020130000004915 1020130000024121 1020130000059720 1020130000036149 1020130000012966 1020130000051281 1020130000047595 1020130000049535 1020130000058362 1020130000053803 1020130000046916 1020130000012481 1020130000067286 1020130000067771 1020130000020144 1020130000064764 1020130000018010 1020130000008504 1020130000005594 1020170000001421 1020170000013255 1020170000002294 1020170000014031 1020170000007532 1020170000011315 1020170000001227 1020170000017329 1020170000005398 1020170000019851 1020170000000742 1020170000022955 1020170000008405 1020170000009957 1020170000030812 1020170000000839 1020170000009860 1020170000015874 1020170000023537 1020170000026544 1020170000019366 1020170000002003 1020170000015777 1020170000018396 1020170000029163 1020170000012382 1020170000028775 1020170000004622 1020170000016650 1020170000007726 1020170000029745 1020170000002585 1020170000028581 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM MINIKA COMERC DOO ADVOKAT AJNA DEMIROVI] D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. ONO COMMERCE DOO GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR TAKSI PRIJEVOZ VL.LUKI] MIRJANA AF-KOMERC D.O.O. AUTOPREVOZNIK TALETOVI] GIPROM D.O.O. TUZLA-KVARC D.O.O. FAKTUM D.O.O. QBE D.O.O. ZA PROIZ. PROMET I USL. SRETNA ZEMLJA VL.ZUKI] HASAN TD-TOURS D.O.O. DAMM D.O.O. BEFAM GRADNJA DOO TUZLA - FILM D.D. AMSTERDAM DOO HAZNEDAR DOO [PEDICIJA ATP DD C. DESING STUDIO ADLER CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. SUR RESTORAN DUGA JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D PLAVAC COMPANY DOO HOZI] TURIST DOO HEMBA SUR VL.MARI] E. SIND. TVOR.KO@NE OBU]E NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD HLADNJA^A I KLAONICA D.D BELLAMIEE D.J.L FRANC [PED DOO SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. BUGOJNO - BUS D.O.O PUTNIK-DO DOO UZORKOMERC DOO KVALITET DD OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. GIOVANI DOO MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. GRANIT MERMER INTERNACIONAL SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR BINAS DD FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. ELIS DOO PRIMONT-S DOO ELEKTRO-HIS DOO NIK-STIL DOO TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. TREF STR VL.HOD@I] RASIM FEJZI] DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF G.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUSOVA^A D.VAKUF PROZOR-RAMA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO GOR. VAKUF GAJ III 5 GROMILE II/1 ZLATNIH LJILJANA BB BOSANSKA BB HENDEK VIII/1 VESELA BB KOVA^U[A BB VOZNIK IV 56 GAJ III 1/A SULTAN AHMEDOVA 135 14 SEPTEMBAR BB KOP^I] 43 NUGLE 51 S. AHMEDOVA 78 VRSE BB S.AHMETOVA 84 KO@ARSKA 18 NIKOLE MILISAVA K.BANA 28 PORI]E BB BARICE BB PRUSAC BB SULTAN AHMEDOVA 131 KULINA BANA 1 SULTAN AHMEDOVA 112 BUKA 7 VOLJICE BB VRBAS NASELJE II BB BOSANSKA BB 717.SL.BRIGADE BB SULTAN AHMEDOVA 73 POTO^ANI BB 770 SBBR POLJE BB 11.SEPTEMBAR BB KRALJA TOMISLAVA BB ^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B VESELA BB ARMIJE BIH 171 SULTAN AHMEDOVA BB ARMIJE BIH 171 BOSANSKA 63 DRVETINE BB SULTAN AHMEDOVA 141 KRALJA TOMISLAVA BB KULINA BANA BB S.AHMEDOVA 81 ZLATNIH LJILJANA 89 KUMENTA 34 KOVA^U[A 1 GROMILE IV/99 KULINA BANA 1 HRASNICA BB

Broj 10 - Strana 11
1020170000019269 1020170000033237 1020170000008308 1020170000027708 1020170000032170 1020170000003361 1020170000018978 1020170000023149 1020170000023246 1020170000004040 1020170000000354 1020170000003458 1020170000003070 1020170000029939 1020170000020336 1020170000032073 1020170000018784 1020170000004816 1020170000035274 1020170000010927 1020170000000160 1020170000030521 1020170000032267 1020170000010830 1020170000027223 1020170000012673 1020170000011024 1020170000040027 1020170000006756 1020170000019657 1020170000018687 1020170000040415 1020170000039348 1020170000033722 1020170000008114 1020170000010345 1020170000039445 1020170000005592 1020170000034595 1020170000040512 1020170000041482 1020170000012091 1020170000038087 1020170000039542 1020170000010636 1020170000043519 1020170000008793 1020170000011509 1020170000000645 1020170000041094 1020170000020045 1020170000008696 1020170000031394 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

DEMINER DOO RASKO DOO BATA STR VL.^OLI] FERID FUDBALSKI KLUB BUGOJNO BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I. ROBERT SCHNEIDER DOO AMSTERDAM CAFFE BAR SUR ELEKTRO & PLIN DOO DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA KONDOR DD KRISTAL DOO PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI] GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. BOS-ITA DOO ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. BATI]-KOMPANI DOO BEDEM DOO DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. GORICA DD GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] CHEMOMETAL DOO RADU[A-DRVO DOO MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. FICH-^ELI] DOO MEHDI DOO TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. MM SUR VL. RAMI] ALMIR MT - TRANSPORT DOO MONTER DOO MEMIX DOO GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA DRVO IZVOZ D.O.O. BUPLAST D.D. MLINEX DOO AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA ADVOKAT [I[I] ENIS DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA LUPING DISKO BAR SUR VIB TRADE D.O.O. JUNIOR XXL STR-BUTIK TEA KAFE BAR SUR MESNICA SZR. KALE D.O.O. RAM^I] KU]NA RADINOST IMRA D.O.O. AL-DINO - [PED DP-M PROIZ. TGOV. I USL. DRU[.DOO

Broj 10 - Strana 12
568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TRNOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A HAD@I]I ILID@A ILID@A NUGLE II 13 VESELA BB ^ARDAK B.B. S.AHMEDOVA 97 705.SL.BRDSKE BRIG. 10 HRASNICA BB VESELA BB SULTAN AHMEDOVA 80 GROMILE IV / 7 ^AU[LIJE BB 770 BRIGADE BB KARAD@E BB SULTAN AHMEDOVA 75 BOSANSKA 9A ^AU[LIJE BB S. AHMEDOVA 102 JAKLI^KA BB NUGLE II 12/A SULTAN AHMEDOVA 43 BOJNI^KA 85 ADEMA BU]E 63-B STUPSKO BRDO BB STUPSKO BRDO BB A. [A]IRBEGOVI]A 98 D@. BIJEDI]A 2 BARE 20 OSKI 19-A DRAGE FILIPOVI]A 68 ENVERA [EHOVI]A 17-A PUT FAMOSA 38 SPOMENIK 26 MUSTAFE KAMERI]A 8 D@. BIJEDI]A 185 STUPSKA BB DRAGANA KULID@ANA 4 E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 LUKAVAC BB TEREZIJE BB OLIMPIJSKA 36 D@EMALA BIJEDI]A BB HAD@ELI 1 J.SLAVENSKOG DO 4 LU@ANSKO POLJE 9 D@.BIJEDI]A 202 HENDEKU[A 72 DRAGANA KULID@ANA 14 FARNC.REVOLUCIJE 116 BLA@UJSKI DRUM BB HALILOVI]I 7 BOSANSKIH GAZIJA 6 ZOVIK BB PUT FAMOSA 38 EJUBA SARAJKI]A 1

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020170000025768 1020170000044780 1020170000032752 1020170000031782 1020170000042064 1020170000038863 1020170000013643 1020170000040124 1020170000020142 1020170000007241 1020170000015680 1020170000017717 1020170000042549 1020170000010733 1020170000006271 1020170000020724 1020170000008502 1020170000016165 1020170000045653 1020180000003506 1020180000006222 1020180000008550 1020180000009035 1020180000007871 1020180000003797 1020180000011848 1020180000010102 1020180000011266 1020180000002730 1020180000005058 1020180000009811 1020180000009520 1020180000011169 1020180000013982 1020180000010587 1020180000008841 1020180000009714 1020180000008744 1020180000006804 1020180000014758 1020180000006513 1020180000007677 1020180000012721 1020180000009229 1020180000012236 1020180000013594 1020180000010005 1020180000013788 1020180000004961 1020180000013691 1020180000016310 1020180000015534 1020180000013303 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OPRUGA SZR VL.BENSAID FAZLIBEG. GAF D.O.O PROIZ.PROM.USL.PREDUZ. UGARAK KOP D.O.O. AMELA-H O.R. FIZER.SALON PATRIA-D.V. D.O.O. HRAST SZR DUBOKA D.O.O. EGIPAT SUR-PIZZERIA FARMEX D.O.O. PRODUCT BETON D.O.O. SAMOBORKA KOMCEL DD DRVOPROMEX D.O.O. ESCUDO D.O.O. ACCOUNT D.O.O. DADO-TRADE D.O.O. MESARSKA RADNJA VL. PLAVAC F. ISKRA NOGOMETNI KLUB URBAN. PROJEK. I IN@INJERING DD LOVA^KI DOM VL.DEDI] ABAZ SANKOMERC DOO BAMBI SUR TIKET PROMET DOO MORANKA KOMERC DOO PAN - NAM DOO SAS COMERC DJL AUTODIJELOVI M&D DOO FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA BONEKSID DOO GLOBE LINE DOO BIKAVAC DOO JUH-PROM DOO KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET REVIJE PRESS DD DJURI] COMPANY DOO ^OBA DOO STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A MALVEX DOO BJELA[NICA DD STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. POLJOTRA DOO ERFEX DOO LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET ]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. ILID@ANSKI DIJAMANT - MIN. VODA FARIDO D.O.O. [U]UR ND D.O.O. BERLIT-EX D.O.O. KAMICHO - VENDING D.O.O. SMS STR. VL. MUSI] SAMIR

Srijeda, 9. 3. 2011.
621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. GP IZGRADNJA DD CENTROMARKET DD SANA DI DD HAMDA[ UR KAFFE BAR MB LIPOVA^A DJL ROVO-KOPA^KA SZD MUSTANG KONJI^KI KLUB ELMES DOO SAFET SUR MARKET UNA KRAJINAMETAL DD "KOD HUSE" UR BIFFE IFTI] -IN@INJERING DOO DIVLJA ORHIDEJA DOO UNITED UR VL.TOPI] TR D@EMI EVRO-KRUITIK DOO PAPIR - COMERCE DOO CAFFE BAR UNA ZZ OSTROVICA "LEJLA" SUR VL.HUJI] F. OMEGAKOMERC DOO SUR SNEK BAR COBRA BO[NJ.STRANKA PRAVA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] SANSKI MOST BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KULEN VAKUF BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KLJU^ CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] MIROSLAVA KRLE@E 2 BOSANSKA 21 VELJKA MILEVI]A 3 HARMANSKI SOKAKA 19 DR. I..LJUBIJANKI]A 32 OZIMICE 1 L-3 B.\UR\EVA 16 ZAOBILAZNICA GORENJE PUT V KORPUSA BB BJELOVARSKA BB JABLANSKA BB KASIMA ^EHAJI]A 43 MAHALA 64 R. LOPA[I]A BB TR.CENTAR HARMANI CERAVA^KA BRDA M. OMEROVI]A 60 HARMANSKI SOKAK 14 OZIMICE LAMELA 3/4 SASTAVA^KA 1 OZIMICE II B-D @ELJEZNI^KA 16 KAJE POPOVI]A 22 BIHA^KIH BRANILACA BB GRABE[KA 4 VRSTA BB MATE VUKOVI]A 34 HANLOVSKA BB RASIMA DELI]A 8 MALI LUG DANA DR@AVNOSTI 2 HASANA K. PRU[^AKA B KRALJA TVRTKA 11 S.VELI^ANSTVENOG BB IVANA FRANE JUKI]A VJEKE ^ELEBI]A BB V KORPUSA BB OMERA NOVLJANINA 1 BIH.BRANILACA 70 HAMZE HUME BB @RTAVA FA[IZMA 32 S.BEGA BA[AGI]A 38 MAKA DIZDARA BB N.SMAILAGI]A BB OZIMICE I TO-10 HARMANI H-11 OZIMICE II BLOK X 1/6 SARAJEVSKA 13 H.POZDERCA 18 BIHA^. BRANILACA 106 UNSKA 7 HARMANSKI SOKAK 19 @RTAVA FA[IZMA BB

Broj 10 - Strana 13
1020220000014659 1020220000026978 1020220000018539 1020220000010197 1020220000032022 1020220000002825 1020220000021255 1020220000024068 1020220000033186 1020220000016114 1020220000000109 1020220000032507 1020220000032313 1020220000014756 1020220000017763 1020220000023777 1020220000020867 1020220000030761 1020220000009906 1020220000016793 1020220000010682 1020220000022710 1020220000035902 1020220000039103 1020220000034544 1020220000038521 1020220000015241 1020220000015047 1020220000012913 1020220000021061 1020220000007287 1020220000027172 1020220000003892 1020220000019897 1020220000009130 1020220000029112 1020220000013592 1020220000039297 1020220000005541 1020220000039685 1020220000039782 1020220000039588 1020220000036387 1020220000034059 1020220000037551 1020220000030567 1020220000013689 1020220000007772 1020220000021546 1020220000043565 1020220000041043 1020220000039879 1020220000040558 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BIMES DD ADAMS DOO BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO EURO-MLIJEKO DOO HA&DO DOO ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO A-IN@INJERING D.O.O. ALFA & OMEGA D.O.O. MA[OMONT D.O.O. DELTA D.O.O EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK CITRUS DOO BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. UNA TEKSTIL DOO TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. AZRA-TRADE DOO UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. LION DOO EDO.GPU DOO BIMM-AUTO DOO MODUS DOO MESNICA DELI] DOO RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] KE^ALOVI] DOO

Broj 10 - Strana 14
674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHAC BIHAC BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] HATINA^KI PRILAZ 4 MUHSINA RIZVI]A BB MIROSLAVA KRLE@E 2 IZA^I] BB SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 OZIMICE II BLOK 7D-1 MALA LISA BB VIKI]I 80 PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB BOSANSKA 21 BIHA^.BRANILACA 52 M.[.KURT]EHAJI]A BB CEROVA^KA BRDAV 160 DVORANA LUKE BB PUT 5. KORPUSA BB V.BUBNJA 43 DARIVALACA KRVI BB BIH.BRANILACA BB DOBRIH BO[NJAKA CEROVA^KA BRDA 84 5.KORPUSA 5 OZIMICE II B-7 D-1 BIH.BRANILACA 10 PLITVI^KA BB V KORPUSA BB PRIVILI^KA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 DR.I.LJUBIJANKI]A 47 BOS.KRALJEVA 2 MIROSLAVA KRLE@E 2 PRIVILI^KA BB BANJSKA 5 BRA]E KUKOLJ 21 RASIMA DELI]A 6 DOBRIH BO[NJANA 55

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020220000023971 1020220000040073 1020220000030858 1020220000044826 1020220000034932 1020220000021352 1020220000040170 1020220000025038 1020220000024941 1020220000035029 1020220000024456 1020220000002728 1020220000026493 1020220000047736 1020220000018345 1020220000015726 1020220000043953 1020220000014077 1020220000050840 1020220000004571 1020220000001370 1020220000022031 1020220000049288 1020220000002534 1020220000048221 1020220000014368 1020220000009518 1020220000043371 1020220000048415 1020220000011264 1020220000050549 1020220000032798 1020220000023583 1020220000013107 1020220000049385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

[.A.S. EXPORT-IMPORT DOO KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] FELIX DOO 5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM LIMEE DOO LEOKOMERC DOO BEREKIN DOO LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] STELLA-TOURS DOO TERMINATOR DOO UNION IN@ENJERING DD KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA DOM ZDRAVLJA BIHA] MART MARK DOO NE-VA DOO @ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHAC BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] GIGANT DOO [IMECKI INTERNATIONAL DOO MIKI COMMERC DOO VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN SELEKTA DOO POLET AUTO-MOTO KLUB TEHNO-PEK DOO [IPAD BINA DD NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK TEHNO-PEK DOO SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA PANDA-COMERC DOO SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN @ELJEZNI^AR UR.A[^INICA VOJI] TR.MESNICA VL.VOJI] AZRA SEDEX D.O.O. ASK-KEY CENTAR SZR. EDI] SZR-A OPTIKA K&F D.O.O. AUTOPREVOZNIK DUPANOVI] E. HANA BRIJA^.-FIREZER. SALON SUR. KASUPOVI] D.O.O. ZABAVNE IGRE SAMOST.RADNJA ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. SESA-COMERC D.O.O.

709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722.

BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA]

HIMZE POLOVINE 12 \URE PUCARA STAROG BB BIHA]KIH BRANILACA BB RD.I.LJUBIJANKI]A 182 ZAKLOPAC 43 GAZIHUSREFBEGOVA BB TRG SLOBODE 7 KULEN VAKUF BB PRILAZ KOMBITEKSU 17 KRALJA TVRTKA BB MEHMEDA KOLAKOV. 22 501. SLAVNE BRIGADE 1 ].SALIHODZ./E.MUL.BB TR@NI CENTAR HARM. 2

1020220000028918 1020220000010391 1020220000026105 1020220000040849 1020220000047445 1020220000007093 1020220000042983 1020220000002243 1020220000040655 1020220000014271 1020220000003116 1020220000009712 1020220000038715 1020220000038909

X X X X X X X X X X X X X X

Srijeda, 9. 3. 2011.
723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BU@IM BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAMA[]E 3 REPU[INE BB MIROSLAVA KRLE@E 2 HUSRETA RED@I]A JABLANSKA 111 ^EKRLIJE BB SAFET BEGA BA[AG. 25 BEDEM 1 VINICA BB GENER. IZETA NANI]A 79 H.]EMERLI]A LAMELA VELIKA GATA BB VELIKA GATA BB POKOJ 87 KOSTELA BB ^ELJIGOVI]I 15 NIKE KOLUMBI]A 28 DIZDAREVA 8 NISETA 9 EJUBA ADEMOVI]A 2 MEDRESE 5 PIRIN GRIJEG15 SOKOLOV.BATALJON 2 SREDNJE BB PEHLIVANU[A 17 FERHADIJA 11 DONJI KARTAL 15 H.KRE[EVLJAKOVI]A 61 MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SAGRAD@IJE 23 PEHLIVANU[A 33 AVDE [AHINAGI]A 18 TOROMANOVA 23 M. TITA 7 DR.PINKASA BANDTA BB PODUBRAVLJE BB LAMELA 5 8 MART BB M.TITA BB RADNI^KA BB BOSANSKA BB KRIVAJSKA 8 ME^EVI]I BB SAFET BEGA BA[AGI]A BB DONJA LOVNICA BB GORNJI JUNUZOVI]I BB ZLATNIH LJILJANA BB DUBROVA^KI PUT BB RATRIOTSKE LIGE BB STIPOVI]I 220 @ELJEZNI^KA BB

Broj 10 - Strana 15
1020220000008645 1020220000027075 1020220000002631 1020220000005832 102022000046378 1020220000012428 1020220000005444 1020220000030470 1020220000006705 1020220000000885 1020220000003795 1020220000052683 1020220000000788 1020220000012137 1020220000040267 1020290000008011 1020290000009078 1020290000006944 1020290000009466 1020290000006265 1020290000005877 1020290000005295 1020290000011309 1020290000010630 1020290000012279 1020290000012861 1020290000005780 1020290000018196 1020290000017129 1020290000006168 1020290000014219 1020290000013734 1020290000018778 1020320000003887 1020320000001268 1020320000006409 1020320000005730 1020320000004663 1020320000002529 1020320000003111 1020320000010774 1020320000007379 1020320000007476 1020320000000395 1020320000001947 1020320000000880 1020320000002335 1020320000003305 1020320000006603 1020320000001074 1020320000005439 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HAKAN D.O.O. BI[PED D.O.O. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK GURMAN D.O.O. APO-COMERC D.O.O. K - S D.O.O. ALHAMBRA D.O.O. KRAJINAPUTEVI D.D. H - A D.O.O. BIHA] BUTEX D.D. IRFO-KOMERC DOO DACO-COMERC DOO OBJ.LAMELE C. DACO-COMERC D.O.O. DIS - DI DOO LUNA UR BISTRO YUANG DONG INTER.ECON.TRADE GOLD TOP DJL ZHUBI DOO ZVRK STR HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO HEI - JUNQ DOO ^AR KOMERC DOO YE EXPORT-IMPORT D.O.O BAGS-PDS DOO MAD@ DOO BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA FUNIU INTERNATIONAL DOO NATUR-PHARM DOO VOLTA DOO DONG YI DOO GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA MECOM DOO CERIK D.O.O. INTERMERKUR DOO COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT JASMINA STR ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. KRIVAJA IND.PRED.DD SPEKTRA KOMERC DOO START SZR PEKARA VL.BEGI] F. AMNEM DOO ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ GRADNJA SZR BE^I] SIFET MOST-GRAD DOO AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA ^EHAJI]-S DOO GRADSKA PEKARA JP

Broj 10 - Strana 16
774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808.. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVICI SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO PRVOMAJSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A L1-B RIBNICA 143 STADION LAMELA 2 LOVNICA BB NASELJE GAJ L 3/4 TR@NICA BB KRIVAJSKA 21 JOLDE BB PATRIOTSKE LIGE ALIJE IZETBEGOVI]A BB GAZIJA BB BA^I]I BB " D@. BIJEDI]A 95 GRADA^A]KA 28 B.MIMAR SINANA BB B. ZENUNIJA 1 HRASNI^KA 36 TRG HEROJA 21 TRG ME\. PRIJATELJS.2 OLIMPIJSKA 17 MALA ALEJA 14 " RAJLOVA^KA BB GRADA^A^KA BB TRG SOLIDARNOSTI BB TETOVSKA 16 N. SMAJILAGI]A 4 RAGIBA D@INDE 90 STUPSKO BRDO A7 TRG BARCELONE 3 T.C. V. POLJE TRG SOLIDARNOSTI 11 GRADA^A^KA 108 OLIMPIJSKA 32 V.^UR^I]A 34 H.SU]ESKE BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 D@. BIJEDI]A 174 BOJNI^KA 55 TRG GRADA PRATO BB AVDE HOD@I]A 58 SAFETA ZAJKE 296 M.KRLE@E DO 1 S. HAD@IJA 23 SARA^I 77 D@.BIJEDI]A 145 AVDE HOD@I]A 58 TR@NI CENT.DOBRINJA II OSMANA \IKI]A 12 SAFETA HAD@I]A 90

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020320000003402 1020320000015624 1020320000019892 1020320000002820 1020320000006312 1020320000002917 1020320000010192 1020320000016206 1020320000017467 1020320000007088 1020320000018728 1020320000020474 1020440000016297 1020180000003118 1020440000009992 1020440000015327 1020440000012902 1020440000014551 1020440000023669 1020440000002717 1020440000027549 1020440000025027 1020440000001650 1020180000001081 1020440000027743 1020440000020856 1020440000031720 1020440000010380 1020440000003978 1020440000032496 1020440000015036 1020440000005336 1020440000033369 1020440000035891 1020440000006985 1020440000030653 1020440000021632 1020440000008925 1020440000030944 1020440000001068 1020440000036570 1020440000033757 1020440000038704 1020440000037928 1020440000034921 1020440000007955 1020440000039965 1020440000035018 1020440000042390 1020440000039674 1020440000009798 1020440000003493 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. JAGERMEISTER DOO ]EPEL EXPORT-IMPORT DOO ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. [OGOLJ-S DOO SELEX- EKSTRA DOO RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. EDO-BAU D.O.O. KOLONIJAL TRG.RADNJ.VL.HUSI] S. DUHAN TR VL. [IBONJI] RASEMA KLEK U.R. FAST FOOD D@OKEJ DOO " AUTO-TAXI POPARA INES GARMOND SZD SILVER FRIZ. SALON STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN EKAM DJL SELI DOO MAMBA TRADE DOO AMBRAMONT D.O.O VRELO BOSNE GZP DJL " PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N "IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA MONTEX DJL K.B. WEST DOO WEI RONG DOO BUROVI] DOO SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLAST. MAHO SZR BRIJA^ MERI SAM.KROJA^KA RADNJA PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT FLORA STR VL.KANLI] ZAHID A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. ZEBA TOURS DOO AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA TAFI] COMMERCE DOO ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. DINO SZR AUTOPRAONICA JUBIL DOO PORTA URBIS DOO TAFI] DOO IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1 D@ENI DOO IND DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA OLIMPIK FUDBALSKI KLUB ^OLA STR VL.^OLI] EMIR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO FOJNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A HAD@I]I SARAJEVO D@.BJEDI]A TC HECOPROM B TRG. SOLIDARNOSTI 17 MUSTAFE DOVAD@ILE 20A R.ABAZOVI]A 18 SAFETA ZAJKE BB TE[ANJSKA 7 LUKAVI^KA CESTA 67 D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB KRALJICE JELENE 2 BUNI^KI POTOK 193 DR.SILVE RIZVNABEG.40 BR]ANSKA 4/6 BULEVAR M.SELIMOV. 29 SAFETA HAD@I]A BB OLIMPIJSKA 42 TRG SOLIDARNOSTI BB LUKAVI^KA CESTA 121 D@. BJEDI]A 22 SUMBUL ]ESMA 33 M.TITA 4 SARAJEVO MAR[ALA TITA 52 BOSANSKA BB M.TITA 5 AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 TRAMPINA 6 ANTUNA HANGIJA 83 KO[EVO 10 ASIMA FERHATOVI]A BB ZAGREBA^KA BB ALEJA LIPA 93 TRG HEROJA 6 ZOVIK 8 ALIPA[INA 51 KRALJA TVRTKA 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A N.SMAJLAGI]A-V GIMN. M.TITA 9A PATRIOTSKE LIGE BB ZMAJA OD BOSNE 18A TE[ANJSKA 72 VUKOVARSKA 2 KRANJ^EVI]EVA BB JAGODI]A 5 NOVOPAZARSKA 62 KOTUROVA 2 TEREZIJE BB OLOVSKA BB GORNJA JO[ANICA 2 HAD@ELI 25 GETEOVA 15

Broj 10 - Strana 17
1020440000040450 1020440000037055 1020440000011156 1020440000038995 1020440000026288 1020440000040256 1020440000003202 1020440000009022 1020440000030071 1020440000012611 1020440000029489 1020440000000292 1020440000003105 1020440000038219 1020440000012029 1020440000028616 1020440000042584 1020440000006597 1020500000042775 1020500000029292 1020500000002617 1020500000027740 1020500000051408 1020500000035985 1020500000029971 1020500000056258 1020500000046946 1020500000052475 1020500000028128 1020500000048304 1020500000038313 1020500000011929 1020500000014257 1020500000010280 1020500000024345 1020500000045588 1020500000037731 1020500000025024 1020500000029583 1020500000034239 1020500000021629 1020500000057325 1020500000042678 1020500000055482 1020500000057519 1020500000044424 1020500000027158 1020500000040447 1020500000017846 1020500000030165 1020500000048886 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. ELKHAN DOO IZOLATER DOO AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN SINISTRA D.O.O. NAPRIJED D.O.O. LANCER D.O.O. EMAH D.O.O. MELIS FAST-FOOD S.U.R EVERBIH D.O.O. TWISTER LJETNA BA[TA IMZIT - COMERC DOO BRA^A MUJI] EXPORT -IMPORT AUTOPREVOZNIK HAMZI] BUREKD@INICA ELEZOVI] N. EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO [IPAD FOJNICA DOO ]ESKOPROMEX COMPANY DOO ALI CORPORACIJA DOO MIRDEM DOO TESSANTEX DOO ZEC SUR VL. DIZDAREVI] FAST FOOD MANCE PAVAROTI SUR PLAVI TURS DJL PLAY BACK SUR CAFFE BAR LOKVE DOO BEMIS DOO ME[ANOVI] SZR CITY LOOK MUKI STR KANTINA SUR GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH S.M.A. DJL SAMEX DOO HUM DD SOKOLICA DOO CODIM DOO AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. DEM - NAP DOO SAN REMO STR LEONARDO BELA VULKANIZER SZR UNIS BIOKOVO DJL ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA HASI] SUAD I OSTALI DNO

Broj 10 - Strana 18
875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO BREZA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO GABELINA 2 TEREZIJE BB TE[ANJSKA 24 H. ^EMERLI]A 6 PRIJEKO 1 TEKIJA 6 KULINA BANA 3 A.[A]IRBEGOVI] 102-5 HISETA BB ENVERA [EHOVI]A 14 ZMAJA OD BOSNE 14 C JADRANSKA 1 PLANDI[TE 66 TEREZIJE BB ^EKALU[A 21 SARAJEVSKIH GAZIJA 24 CIGLANSKA BB NEDIMA FILIPOVI]A 7 ZMAJA OD BOSNE 16 M.KRLE@E 13 TITOVA 13 TEREZIJE BB D@EMALA BIJEDI]A 182 MERHEMI]A TRG BB M. TITA 7A PATRIOTSKE LIGE 29 OBALA MAKA DIZDARA 8 DRAGE FILIPOVI]A 75 BISTRIK MEDRESA 41 HALILOVI]I BB KRANJ^EVI]A BB @ELJEZN.CESTA BB D@.BIJEDI]A 144 BANJEVAC 104 CIGLANSKA BB KAKANJSKA 4 BA^I]I BB A. MUHAREMIJA 2 TRG HEROJA 29 H.^EMERLI]A 13A JEZERO 8 A.[A]IRBEGOVI] 12 IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 IGMANSKA 36 HRASNI^KA CESTA14 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 A.[A]IRBEGOVI] 24 BRIJE[]ANSKA 23 BISTRIK 9 KOBILJA GLAVA 22 M.H.USKUFIJA 19 ALIPA[INA BB BREKA 152 @

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020500000035403 1020500000028031 1020500000050438 1020500000016488 1020500000063824 1020500000015712 1020500000040835 1020500000054706 1020500000038022 1020500000017361 1020500000027934 1020500000050923 1020500000030068 1020500000041029 1020500000018137 1020500000011153 1020500000063145 1020500000006691 1020500000030456 1020500000044036 1020500000001550 1020500000041126 1020500000045685 1020500000005527 1020500000021726 1020500000031426 1020500000050147 1020500000060914 1020500000064115 1020500000063339 1020500000038992 1020500000009989 1020500000062854 1020500000074688 1020500000021338 1020500000049759 1020500000068674 1020500000019398 1020500000021823 1020500000006594 1020500000075076 1020500000077307 1020500000015518 1020500000066734 1020500000034627 1020500000053251 1020500000016197 1020500000011056 1020500000075658 1020500000076337 1020500000072263 1020500000071778 1020500000070323 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

REPAL SA DOO TELEKOM LINE DOO ALHOS-ALIJA HOD@I] DD ALFA NOVA DOO KTK VISOKO D.D. MESSENGER A.N DOO RIGTIS D.O.O RAIF GRADNJA D.O.O SILCA SZR MALBODUA DOO DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING LJUCA KOMERC DOO FAMINEX D.O.O. BORSALINO SUR RESTORAN SELMA STR K.K. TRANS DOO FLJORIJA KOMPANI DOO GEOIN@ENJERING DOO INTEGRA DJL KALTENBERG DOO [IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR MINASCO DOO NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA DADO SZR DUNDEE DOO GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA SELEK COMPANY DOO AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. SAJ-KOMERC DOO NIZAM PROMET DOO DRVO MASIVA TRADE DOO MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD HUBI] BAU-GRADNJA DOO MEDECO DOO VITEX TEKSTILNA IND.DD ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. KAMEN DOO VOLVOX DOO TERRA PROJECT DOO INTERNEON DD MOBILEX DOO ELTEHNA DOO BH PETROL DOO HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL AUTOSAOBRA]AJ DOO IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI LINO DOO SATEX DD DURIKOM DOO ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS BRA]A KURTOVI] DOO EKO KOMERC DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO VISOKO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO I.MUJEZINOVI]A 24 PAROMLINSKA BB BRA]E ESKENAZI 3 S.BAKAREVI]A 13 M.KAMERI]A 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 PEHLIVANU[A 3/3 FALETI]I 57 BRANIL. SARAJEVA 19A MEJILINA 6 GRADA KALGARIJA 1 VRATNIK MEJDAN 15 HALILOVI]I 9 DANIJELA OZME 2 HALILOVI]I B.B. KO[EVO 1 HAKIJE KULENOVI]A 1. KOVA^I 51 AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 ANTUNA HANGIJA 65 VELIKIH DRVETA 2 D@EMALA BJEDI]A 156 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOLODVORSKA 12 DOM MLAD. TEREZIJE BB PUT FAMOSA BB [TROSMAJEROVA 10 HAD@IBE[IREVA 14 ZVIJEDTA 17 A.[A]IRBEGOVI] 40 DONJE MO[TRE 13 IGMANSKA BB M. TITA 15 KOLODVORSKA 12

Broj 10 - Strana 19
1020500000058974 1020500000060041 1020500000065764 1020500000074591 1020500000071196 1020500000005139 1020500000046073 1020500000015130 1020500000063048 1020500000020950 1020500000047625 1020500000008728 1020500000067510 1020500000011832 1020500000025412 1020500000055288 1020500000082060 1020500000003490 1020500000047237 1020500000078859 1020500000051893 1020500000030941 1020500000016391 1020500000022890 1020500000070614 1020500000031038 1020500000056840 1020500000018331 1020500000061108 1020500000074882 1020500000077889 1020500000059362 1020500000012996 1020500000021047 1020500000087977 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X (Bi-3/11)

UNIS INIDATA DD N.S. DOO ZELENIKA H.Z.M. DOO THD-COMERC DOO NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB ELTRING DOO PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR YSKE DOO EKMI] DOO VAKO EXPORT-IMPORT DOO MUROVAC D.O.O. EUROTRADE D.O.O. ZENITH D.O.O. ALMA FAST-FOOD SUR. MAKER ING D.O.O. MIKAS & JASMIN D.O.O. KOVA^I BIFE VL.LAKOVI] DAMIR MAGARAC DR. ZA UGOST.TRG. I USL. ALVI D.O.O. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD METALIK D.O.O. HAZE D.O.O. SA DUNDEE GROUP D.O.O. PTT TEL-FAX ECN D.O.O. RVR COMPANY D.O.O. DID@ STR NA MALO MEDIHA M. VIHOR EXPORT-IMPORT DOO VARE[ BRAJEVI] TRADE D.O.O. ADO TRANS D.O.O. POLET GRAF. DIONI^KO DRU[TVO [IPAD EXPORT-IMPORT D.D. EXTREME-IN@INJERING DOO

UNION BANKA DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA ZA JANUAR 2011. GODINE RED. BROJ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. NAZIV PATAK TRGOVA^KA RADNJA GLOBUS TURISTI^KO-PROMET. DOO BAROK TRGOVA]KA RADNJA NERFIL D.O.O. PITERIJA [EMOVAC UGOST.RADNJA AX2 OBAVLJ. OBRTA AUTOPRAONA VELMOS DD EURO - TRADE CO DOO SOKO PROIZVODNJA OPREME DD SJEDI[TE MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTR MOSTAR TRANSAKCIJSKI 15 i 30 i 90 i RA^UN VI[E DANA M.TITA 141 1020010000003369 X KRALJA TOMISLAVA L1 1020010000000362 X 3 BRA^E BRKI]A 16 1020010000002205 X VRAP^I]I BB 1020010000003757 X ON[]UKOVA 49 1020010000003272 X M.TITA 13 A 1020010000005891 X RODO^ BB 1020010000001429 X BRA]E BRKI]A 5 1020010000007637 X M.TITA 302 1020010000001332 X ADRESA

Broj 10 - Strana 20
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR ^ITLUK LJUBU[KI MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR MOSTAR DRE@NICA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE GORA@DE B.FEJI]A 26 SLU@ANJ BB Z.FRANKOPANA BB BLAJBUR[KIH @RTAVA XII 2 ONE[]UKOVA 27 VUKOVARSKA BB BRA]E FEJI]A BB ONE[]UKOVA BB DONJA DRE@NICA BB VUKOVARSKA BB KO^INE 146 C M.TITA 122 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 F. DIZDAREVI]A 4 DUBI[TE BB M.TITA 10 R.ISLAMOVI]A BB Z.IMAMOVI]A BB M. MA[I]A MUNJE 69 ZAIMA IMAMOVI]A BB GAMEL ABDEL GANEMA PRA^A RENOVICA BB VITKOVI]I M.BAJI]A-BAJE 1 GORA@DE MRAVINJAC BB GORA@DE M. MA[I]A MUNJE 2 GORA@DE ZAIMA IMAMOVI]A44 USTIKOLINA CVILIN BB GORA@DE ZDRAV.RADNIKA BB GOR@ADE SINAN PA[E SIJER^. BB GORA@DE ZAIMA IMAMOVI]A BB GORA@DE 25.NOVEMBAR BB VITKOVI]I VITKOVI]I BB GORA@DE 43. DRINSKE 21 GORA@DE ZAIMA IMAMOVI]A BB GORA@DE SINICA 16 GORA@DE KULINA BANA 13 KONJIC TRG DR@AVNOSTI BB KONJIC VARDA 44 KONJIC PODORA[AC BB KONJIC TRG DR@AVNOSTI BB KONJIC KOLONIJA 64 KONJIC SUHI DO 5 KONJIC LUKA 19 KONJIC VARDA 33 KONJIC SARAJEVSKA 31 KONJIC SUHI DO 3 KONJIC DONJE POLJE BB KONJIC @ELJEZNI]KA 16 KONJIC B. POLJE BB KONJIC M.TITA BB JABLANICA MIRKE 46 KONJIC TRG DR@AVNOSTI 2

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020010000000653 1020010000003854 1020010000000556 1020010000007346 1020010000001817 1020010000001138 1020010000006473 1020010000009674 1020010000004436 1020010000011420 1020010000005988 1020010000012002 1020010000004048 1020070000003075 1020070000007440 1020070000009671 1020070000000844 1020070000011902 1020070000009865 1020070000003560 1020070000015588 1020070000006179 1020070000018304 1020070000004821 1020070000000650 1020070000021893 1020070000002008 1020070000020147 1020070000008895 1020070000005888 1020070000018595 1020070000019080 1020070000014133 1020070000028877 1020070000017528 1020070000015297 1020070000005015 1020080000040080 1020080000035327 1020080000040565 1020080000030768 1020080000020583 1020080000031932 1020080000042117 1020080000026597 1020080000000892 1020080000003802 1020080000006518 1020080000014278 1020080000028925 1020080000021553 1020080000026306 1020080000026888 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MO-NET SZUR BIM SLU@ANJ DOO NATAN STR DROGERIJA VL.PAJO N. RULLMO DOO BAMBI STR LIDO RESTORAN SUR D&D ^OLI] D.O.O. BIG BEN CAFE BAR MLINAR KONOBA SUR GRANAP BOBI] TR MOSTAR SPORT. KLADIONICA MILLENIUM AVOKADO D.O.O. MOSTAR GVO@\ARIJA ALEN SAM.SPEC.PROD. AUTOSAOBRA]AJ DOO UPJ ROBNA KU]A GORA@DANKA STR "DM" ZIS COMERCE DOO UR "LION" VL.HRELJA ED@EVIT THE TWILIGHT ZONE CAFFE BAR SAR "BE]O" BURE UGOST.RAD. VL.NEVESINJAC ELEKTROAKUSTIK DOO BOR DOO LEJLA TRGOVINSKA RADNJA CONSTRUKTOR DOO PODRINJE DD VEKTOR DOO SAZZD & ING DOO RALEX TR VL.MURATSPAHI] M. DONJI MOST UGOSTIT. RADNJA BE]KO UGOSTITELJSKA RADNJA BAHTO TRANS D.O.O. HATA-COMERC D.O.O. AKVARIJUM OBRTNI^KA RADNJA DINO TRGOVINSKA RADNJA MESOPROIZVOD D.O.O. NUNEX STR VL. FEJZI] NUSRET CACH DOO IDEAL DJL DOO HANNAH STR STIL VL.BUTUROVI] E. STR HIT VL. NUHI] A. STARI - GATSBY SUR STARI ASOVI SUR BIG-BEN SUR [IPAD NOVA PILANA DOO BOSNA- FLORA DOO NERETVA STR VL.BORI] LIGATURA STYLE DOO ZZ BUTUROVI] POLJE MERHAMET MDD OSN. ODBOR TERMAL DOO MINI MARKET VL. M. BAJI]

Srijeda, 9. 3. 2011.
63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC SEONICA BB PRKANJ 16 GRABOVCI BB VRDOLJE 9 KOLONIJA BB M.TITA BB M.TITA 72 VARDA 2 @ELJEZNI^KA 5 TRG DR@AVNOSTI 4 TRBI]A POLJE BB [UNJI 8 BOLNI^KA BB 3. MARTA 83 PODORA[AC BB ^ELEBI]I 10.HERCEG.BB DRECELJ 10.HERC.BRIGADE 1 3. MARTA 20 PODORA[AC BB VARDA BB M.TITA BB PRKANJ BR 20 KOLONIJA BB ^ELEBI]I 343 CIVIL.@RTAVA RATA BB ^ELEBI]I BB S.MUJI]A 15 MOSTARSKA BB BOLNI^KA BB M.TITA 68 BULATOVI]I BB ^ELEBI]I BB ^ELEBI]I BB M.TITA BB LISI^I]I BB RODI]I 32 DONJE SELO BB SAFETA MUJI]A BB TRG DR@AVNOSTI BB KOLONIJA BB M.TITA BB BRD@ANI BB ORA[JE 1 ORAHOVICA BB STARI GRAD BB M.TITA 73 SELJANI 5 KOLONIJA 37 VARDA 21 ORA[JE BB M.TITA 42 HOMOLJE 17 B.POLJE BB

Broj 10 - Strana 21
1020080000035230 1020080000031544 1020080000029119 1020080000045221 1020080000024948 1020080000043281 1020080000048422 1020080000028343 1020080000007585 1020080000017382 1020080000001862 1020080000041535 1020080000036879 1020080000006421 1020080000010689 1020080000023687 1020080000057443 1020080000024172 1020080000015733 1020080000017576 1020080000053466 1020080000006712 1020080000019807 1020080000041244 1020080000045124 1020080000020971 1020080000027858 1020080000017188 1020080000027373 1020080000046482 1020080000038140 1020080000025336 1020080000024754 1020080000048907 1020080000018934 1020080000019322 1020080000054630 1020080000009234 1020080000023202 1020080000035909 1020080000047646 1020080000053660 1020080000025433 1020080000027955 1020080000055309 1020080000039886 1020080000035812 1020080000019031 1020080000031447 1020080000019710 1020080000045609 1020080000009331 1020080000009913 1020080000044639 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BOS STR SEONICA BA]KO STR VL. TRE[NJO N. KRALJU[NICA STR VL. VRTI] AUTOPREVOZNIK NOVALI] AUTO-KOMERC STR VL. HUHI] M. LAZUR STR VL. KORI] FERID MERCI STR VL. OSMANOVI] AIDA STAKLOREZ-OPTI^ARSKA RADNJA UNA STR VL. ZOVKO-MACANOVI] ELA STR VL. ]IBO ESMA TVORNICA MA[INA DD ADNA SUR VL.KARI] A. GOLF STR VL. ]OSI] I. JAVNI PREVOZ STVARI MAND@UKA PREVOZNIK KORI] IBRAHIM SAMOSTALNI PRIVREDNIK MASLE[A CAFFE AVANTI MOS-MUSLIMANSI OMLAD.SAVEZ MENSO MERC DOO SAMOST.PRIVREDNIK PIRIJA HIMZO MILX DOO ^EVABD@INICA NI VL.VELJKOVI] N. ]OSI] TRANS DOO LINA STR VL.MAKSUMI] HIDAJETA PE]INA SUR V.BUKVI] FIKRET AMELKO STR VL.]ESIR IZETA [KORPION SUR MA[I] EDINA SABINA SZR-FRIZER VL.DIDIK S. HMMA STR VL.NUHANOVI] FATIMA AMINA SZR VL.SKORUPAN ADISA BELDI DOO LOJI] STR SAJONARA STR ^ELEBI]I BALI] SZR ^ELEBI]I ALDINKO STR VL. ^ESIR [EVKO BOSNA STR VL. LEPARA FAZILA ZIDARSKO-FASAD. SZR FALAN I. NEJRA STR VL.LAVI] RASEMA AME-PROMET STR AIDA STR GP IZGRADNJA D.D. DAN STR AUTOPEVOZNIK RAMI] ZIJO AMELA STR VL.BRKAN FATIMA EMINA STR SCREAM SZR DINO STR VL. TINJAK MUNEVERA KONSTRUKCIJE SZR VL.IDRIZOVI] B. HAJDUK SUR VL.HAJDUK ALIJA NAR SUR VL.[ORLIJA SULEJMAN ORA[JE STR VL.POTUR TANJA ARNESA SAM.ZANATSKA RADNJA MARKET T.R. VL.ALI] FATIMA MALI[ANI ]EVABD@INICA

Broj 10 - Strana 22
117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TU[^ICA 3 BRA]E BEGTA[EVI]A 90 KONJIC JURE JURI]A 28 KONJIC BRA]E BEL[E (PLEHA) 3 KONJIC M.TITA BB KONJIC DONJE POLJE BB KONJIC 4. MUSLIMANSKE 16/8 KONJIC M.TITA 8 KONJIC 4.MUSL.BRIGADE 20/17 KONJIC BUTUROVI] POLJE JABLANICA MIRKE BB KONJIC BOLNI^KA 2 KONJIC KRALUPI BB OSTRO@AC GLODNICA BB KONJIC GLAVATI^EVO BB KONJIC GORNJE POLJE 2 KONJIC KOLONIJA BB KONJIC ZUKE D@UMHUR BB KONJIC BRADINA BB KONJIC STARA ^AR[IJA 8 KONJIC TRE[ANICA 11 KONJIC BUTUROVI] POLJE BB KONJIC M.TITA BR. 68 KONJIC M.TITA BB KONJIC PRKANJ BB KONIC M.TITA BB KONJIC KOLONIJA BB KONJIC M.TITA BB KONJIC POKOJI[TE BB KONJIC DONJE POLJE 42 KONJIC ORA[JE L/19/7 KONJIC HUSEINBEGOVA 31 KONJIC ZELENIH BERETKI 24 KONJIC TRG DR@AVNOSTI 30 KONJIC TRE]I MART 88 JABLANICA DONJA JABLANICA BB KONJIC BOLNI^KA 6 KONJIC ^ELEBI]I 343 KONJIC BRADINA 9 KONJIC KOLONIJA 2 KONJIC TRBI]A POLJE BB KONJIC PODORO[AC 5 PROZOR-RAM KRALJA TOMISLAVA BB A KONJIC M.TITA 23 KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC VINKA BORASA 31 PERE BILI]A 1 DONJE SELO BB VARDA BB X HERCEG. BRIGADE 33 ^ELEBI]I 220 ZUKI]I BB KONJIC KONJIC

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020080000060741 1020080000018158 1020080000056473 1020080000027082 1020080000030186 1020080000013405 1020080000038916 1020080000036491 1020080000037461 1020080000022329 1020080000065203 1020080000041826 1020080000058898 1020080000058122 1020080000006809 1020080000019516 1020080000010010 1020080000062681 1020080000073448 1020080000070053 1020080000003220 1020080000047064 1020080000062487 1020080000039207 1020080000048810 1020080000046288 1020080000056958 1020080000059286 1020080000059868 1020080000001571 1020080000070247 1020080000045512 1020080000044542 1020080000034163 1020080000026985 1020080000075582 1020080000028634 1020080000061323 1020080000056570 1020080000052690 1020080000062778 1020080000050556 1020080000002444 1020080000038043 1020080000067240 1020080000002735 1020080000080141 1020080000077328 1020080000019613 1020080000012435 1020080000079268 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

STOMATOLO[KA ORD.DR. DUHOLJ I. DENIS ZAN.-VODOINST.VL.SARAJLI] BREKALO SZR VL.BREKALO Z. ADVOKAT [UTA ASIM IZ STOCA MP-NERETVA DOO AUTOPREVOZNIK MU[INOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK GRLICA KASIM CACADU PIZZERIA SUR VL.HONDO A SAMOST.AUTOPREVOZNIK GRCI] S. EURO - HAS DOO ZUKI] SZR VOLKSWAGEN SAM.SP.R.VL.^OSI] JEZERO STR KRALUPI - KONJIC SUBLIME INTERNATIONAL DOO AJLA STR VL.TINJAK MENSUD LASTA STR VL NERMA.HALILOVI] AUTOB. STANICA SUR ZDRAVLJAK ODEON SUR AUTOPREVOZNIK MU[I] HUSO BRIJA^KO-FRIZER.RAD. VL.HALEBI] KONFEKCIJA DD [ARAN SUR BORA[NICA DD EXPRES-RESTORAN VL.]ESIR N. LAMES STR VIDEOTEKA \ENA VL.[URKOVI] \. AMM - TRADE DOO SAAB DOO KARBOS SZR UNIS TADIV DOO TAJO-RAFT VL.HEJUB AIDA AUTOPREVOZNIK GLAMO^ SENAD RAAB DOO BIO-PAK STR VL.HAD@IMAHOVI] S. EMINA STR VL.SULTANI] HAJNA MINELA TR.RADNJA VL.BEGOVI] M. PRIVATNA BILJNA APOTEKA BUKVI] DOO SRCE SZR JASMINA SZR ADAN STR SULTANI] DOO [&M-CO DOO ASTERIX CAFFE BAR SAMOSTALNA UGOSTITELJS.DJEL. MUHIBI] SANJIN NERETVA DRVNA INDUSTRIJA DD BAGREM D.O.O. BROJLER-@UTO PILE SPR FARMA PIL. ALLAN FORD-TNT CAFFE BAR LJILJAN STR VL. MAD@AK ADIS @IKO I & S D.O.O. BERIX SZR

Srijeda, 9. 3. 2011.
168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA KONJIC KONJIC KONJIC JABLANICA GLAVATI^. KONJIC KONJIC KONJIC KONJIC @EP^E ZAVIDOVI]I ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA MAR[ALA TITA BB BIJELA BB MAR[ALA TITA BB PRKANJ 10 PODORA[AC BB OV^ARI BB TRG DR@AVNOSTI 21 ZANATSKI CENTAR BB BUTROVI] POLJE 33 REPOVCI BB PSC PARTIZANOVO BB BUTROVI] POLJE BB SOLAKOVA KULA BB ZLATE BB MUSALA BB SUHI DO BB V.BORASA BB KOLONIJA BB M. TITA 8 OD@ACI 12 M.TITA(TR@.ZAN.CEN)B B KOLONIJA SOL 3 ZELENIH BERETKI 52 TRBI]A POLJE B.B. SUHI DO 1 LUKA 23 DONJE POLJE 42 VARDA 26A ZUKE D@UMHURA 76 [UNJI 45 ZANATSKI CENTAR BB KOLONIJA SOLITRE III BB TUHOBI] BB @ELJEZNI^KA 14 BRANILACA KONJICA 321 KOLONIJA BB VARDA 26-A SPOMEN KOM. MUZ. BB GLAVATI^EVO B.B. M. TITA BB 3 MART 50 BRANILACA KONJICA 129 VARDA 40 B RAVNE BB PATRIOT. LIGE L-10 OBALNI BUL.BB PRVE.ZEN.BRIG. 1A ZMAJA OD BOSNE 2 KULINA BANA 48 BRANILACA BOSNE 5 GORICA 46

Broj 10 - Strana 23
1020080000069083 1020080000053854 1020080000061808 1020080000054242 1020080000062875 1020080000003705 1020080000007682 1020080000080723 1020080000074903 1020080000041050 1020080000078880 1020080000082275 1020080000028052 1020080000002929 1020080000069471 1020080000066464 1020080000022911 1020080000050459 1020080000000407 1020080000022426 1020080000072381 1020080000065494 1020080000081984 1020080000012629 1020080000027664 1020080000085767 1020080000016509 1020080000061711 1020080000084797 1020080000054048 1020080000060838 1020080000067919 1020080000057055 1020080000003317 1020080000022232 1020080000082081 1020080000063263 1020080000082566 1020080000025821 1020080000016897 1020080000024560 1020080000065009 1020080000044833 1020100000011852 1020100000022716 1020100000025335 1020100000022134 1020100000017090 1020100000029894 1020100000018739 1020100000014665 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CUP II POSLASTI^ARNA SUR POTA D.O.O. KORZOJ STR UNIPROM-KONJIC D.O.O. KONI D.O.O. EXPORT-IMPORT KONJIC BUS D.O.O. CUP SUR NEEY CO D.O.O. NERETVICA-KLIS ZEMLJOR. ZADR. J.P. STVARI-AUTOP.DJ.AJANOVI] \. ADMIRAL SUR CAFFE-BAR SENO STR NERETVICA SAMOSTALNA RADNJA POLJAREVI] D.O.O. TALE-PROMET D.O.O. TIP TOP SUR VL. ]ORI] ESAD ANANIX TRGOVA^KA RADNJA MM SAMOSTALNA TRGOV. RADNJA KONJICPROMET D.O.O. VISO^ICA D.O.O. MAK SUR PIZERIJA I ^EVABD@INICA LEPI-PROM TRG.RADNJA MJ. ROBOM AMZ & S.RAMI] D.O.O. MILENIUM D.O.O. AGENSA SZCD MAKSUMI] S. BALKAN EXPRES [TANCOVANI DIJELOVI D.D. GARAGE SUR NIK[I] 1919 GOD. SZR NIDEX EXPORT-IMPORT D.O.O. DIESEL PRIVREDNO DRU[TVO D.O.O. KENO STR JAVNI PRIJEVOZ-[ABANOVI^ HAJRO MG - CO D.O.O. MAN - [PED D.O.O. BALKAN SUR VL.PIRIJA SEADA AUTOPRAONA SZR NANS-PROMEX EXP-IMP. D.O.O. NERETVA-T.N. D.O.O. DOELEND STR SIGNAL AUTO [. VL.MUSTAFI] L. GEMONT - ZIDAR KONJIC - STAN D.O.O. DERLI] DOO LARIX DOO STR TANGO ABISA DOO ^AGO PP DJL DRA^I STR SAM DOO GRA\. POSLOVI VL. BEGANOVI]

Broj 10 - Strana 24
219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA VISOKO ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA ZENICA @EP^E ZENICA ZENICA M.S. SERDAREVI]A 4 PUHOVAC 6 OBALNI BUL. 4 H. MAZI]A PUT 115 KAMBEROVI]A ^IKMA VRANDU^KA 12 PATRIOTSKE LIGE BB CRKVICE 42 RASPOTO^JE 111 SEJDE SERDAREVI]A 1 LOND@A 66 ARMIJE BIH 52 PEHARE 205 SARAJEVSKA 113 TOP^I] POLJE 133 TITOVA 55 KRANJ^EVI]EVA 9-A STARA ^AR[IJA 21 @ELE^A PEHARE 36C PRVE ZENI]KE BRIG.19 FRA GRGE MARTI]A 15 @ELJEZNO POLJE [TROSMAJEROVA 18 KRALJA TVRTKA 34 H.B. GRADA[^EVI]A 15 ASKA BORI]A 11 JALIJSKI PUT 6 KRALJA TVRTKA I 13 STJEPANA RADI]A 2 @I^ARA 32 ZMAJA OD BOSNE 42 SARAJEVSKA 92 [TROSMAJEROVA 11 BUL.KRALJA TVRTKA I-9 CRKVICE 60 FAKULTETSKA 40 NIKOLE TESLE 5 SARAJEVSKA 424 LOND@A BB SARAJEVSKA 135 KANAL 38 M.S.SERDAREVI]A 21 MASARYKOVA 28 STJEPANA RADI]A 4 GORA@DANSKA 96 M.TITA 64 M.S.SERDAREVI] 6 [TROSMAJEROVA 30 BEGOV HAN BB BISTUA NUOVA 17

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020100000018545 1020100000014083 1020100000014471 1020100000003510 1020100000022231 1020100000032998 1020100000015635 1020100000034744 1020100000032416 1020100000021843 1020100000028148 1020100000002734 1020100000016120 1020100000038139 1020100000019612 1020100000019806 1020100000009330 1020100000022522 1020100000020873 1020100000028342 1020100000013113 1020100000021455 1020100000033871 1020100000018836 1020100000031058 1020100000036684 1020100000039982 1020100000007584 1020100000000212 1020100000019321 1020100000041922 1020100000037751 1020100000034065 1020100000023880 1020100000042698 1020100000024365 1020100000035229 1020100000007390 1020100000040273 1020100000035326 1020100000026790 1020100000001667 1020100000042504 1020100000036781 1020100000043183 1020100000011173 1020100000045705 1020100000039497 1020100000039012 1020100000034162 1020100000025917 1020100000003025 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SUR FAST FUD BACARDI VL.[AHMI] KROJA^KI SALON VL. ALI] AIDA STR VL. SPAHI] MARKET - JASMIN PEEL DOO KALEN DOO "PODRUM PI]A" STR VL.MILETI] Z. ENERGOHOLZ DOO NEMILA RVI-NBA DOO BOSNATOURS DJL STR KOKOS VL.D@AFI] AZRA "2 E" STR VL.ZAHIROVI] ELVIR GRAFUS GRAFI]KO TRG. PRED. AVANTI DOO INPEK DD MG CAFFE BAR VL.NESLANOVI] S. TEA STR VL. ZGR^O IGDA SUR PIZZERIJA KAKTUS IR-2 VERONA CAFFE-SLAST.VL.SKENDER STR @ELE^ANKA VL.P. UDOV^I] INTERIJER KOMERC DOO ^EN\ SUR VL.KRAJI[NIK JASMINA AGENCIJA BULBULTON VL.ISMI] A. HAD@I] STR VL.HAD@I] ZEMIR TR. OAZA VL.BAJRAMOVI] NASIHA ENI STR VL.MULI] JASMINKA FAO-LIV DOO PROIZ.TRG.DRU[TVO JAVOR DOO TISAK DOO BOSNATOURS - TRADE DOO ZENICA RUDNIK MRKOG UGLJA DOO KANDIT STR VL.^AJLAKOVI] N. EXTRA SR PRAONICA VL.BURDALI] PINK DOO IZGRADNJA-INVEST DD ^ELIK FAST FOOD VL.ZLATAREVI] H BOSNA -VE DOO UKUS POSLASTI^ARSKO-VL.L.SALIJI ROMANO CENTRO-UDRU@. GRA\AN D@IMI- PROMET DOO SEJMEN-FAST FOOD VL.KUTI[I \. SINDIK.METALACA -SIND.PRIM ES-COMERC OPATIJA DOO CASSABO BUTIK VL.TODOROVI] G. MAJS D.O.O. D@ASKO PROM D.O.O. MAX TEHNO STR VL.SENDI] MELIHA KRISTAL S.Z.R. STAKLO-RAM SAM.ZANAT.RADNJA UNIKOM PROMET D.O.O. KOMRAD J.P.

Srijeda, 9. 3. 2011.
271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. GROUP COP COMPANY DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZENICA ZENICA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK NOVA BILA N. TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK KARAULA TRAVNIK DONJI VAKUF BUSOVA^A TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK DOLAC N/L TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK KAMBEROVI] ^IKMA BB STARA ^AR[IJA 9 ASKA BORI]A 23 MEHMEDA SPAHE 1 BOSANSKA LUKA^KA BB ZENJAK KALIBUNAR BB [ARENA D@AMIJA KAMENJA^E BB BOSANSKA 119 [EHIDA CEN.I L-III KONATUR 2D [EHIDA 17 NOVA BILA 10 TRG ZL.LJILJANA 1 BA[BUNAR 32-A STANI^NA BB VARO[ BB BOJNA 17 KALIBUNAR PIROTA BB PIROTA BB E. BRANDISA 1 LUKA^KA 7/A ZEL.PIJACA TRGOV.A-3 [EHIDA BB KALIBUNAR BB [UMARIJA 9 ZELENA PIJACA TURBE GRADINA BB TURBE-GOSTILJ 770 SBBR BB KA^UNI BB ERIKA BRANDISA BB GUVNA 26-C DOLAC BB BILA BOSANSKA 156 ALEJA BB BOSANSKA 182 KALINSKA 15 SLIMENA BB 29 NOVEMBRA BB MEHURI]I 24 BOSANSKA BB DOLAC NA LA[VI 8 BOSANSKA 145 DOLAC N/L LUKA 2C PA[A MAHALA 58 KALIBUNAR BB BOSANSKA 183

Broj 10 - Strana 25
1020100000043668 1020100000029991 1020100000017478 1020110000017623 1020110000015198 1020110000015004 1020110000005886 1020110000018981 1020110000016459 1020110000026450 1020110000010154 1020110000020630 1020110000019757 1020110000005983 1020110000026741 1020110000023055 1020110000013646 1020110000024122 1020110000016556 1020110000012288 1020110000016653 1020110000011221 1020110000015780 1020110000013355 1020110000017914 1020110000018787 1020110000018496 1020110000009863 1020110000021018 1020110000009184 1020110000022473 1020110000016071 1020110000004043 1020110000016265 1020110000019466 1020110000023540 1020110000022764 1020110000021794 1020110000003073 1020110000017429 1020110000009572 1020110000017235 1020110000024704 1020110000010542 1020110000009960 1020110000023152 1020110000010445 1020110000028972 1020110000015489 1020110000025965 1020110000021988 1020110000034016 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

CAFFE BAR "PAPAGAJ" ITT INGRAP D.O.O BNT KOVA^NICA STR LINEA ENS DOO RESTORAN DIVAN SLOBODNA ZONA DOO FRIZER .SALON VL.DERVI] MAX-PROM DOO FAN STR VL. PUZOVI] FI]O SUR VL.GRABUS AGI] DOO BISTRO AKVARIJUM SUR BADA PROMET DOO KAKTUS SUR I.D.E. DOO ^EVABD@INICA ALMA VL.GASAL H. KROJA^KI SALON GEMUS CAFFE SAN VL.JUSI] CAFFE BAR OAZA 7 PIROTA STR BIFE MIS VL.KADI] RESTORAN TARABOVAC PIZZERIA PICASSO ^EVABD@. GOLD-M OBU]AR .Z.R.NUHI] A. PORCELAN PROMET DOO AUTOPREVOZNIK ]UK JASMIN A[^INICA ^AR[IJA MIRELA STR VL. SKROBO N. BIFE GOSTILJ DIP JANJ HOLDING POLJO-KOMERC DOO RESTORAN KEOPS AUTO SERVIS KIFFE ABID LOLI] RMU DOO MARGO DOO [IPAD NOVA PILANA DOO GA[I-PROM DOO MAX & R DOO BOSS DOO [ELS-TRAVNIK DOO HUM-COMMERC DOO BOSNA ^EVABD@INICA VL.ASANI R. PIN- KOMERC DOO SIN DOO RESTORAN KARUSEL VL.^ABRI] B. FASAM-KOMERC DOO SOJTARI] DOO MEDICUS UDRU@ENJE LJEKARA DENIS 5 T.R.VL.RIZVI] E.

Broj 10 - Strana 26
323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N.TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK N. TRAVNIK TRAVNIK VITEZ TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TURBE TRAVNIK TRAVNIK TURBE D. NA LA[VI TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TRAVNIK TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @ITARNICA VARO[ 24 JANKOVI]I 22B ZENJAK BB @ITARNICA BB KALINSKA 17/3 BOSANSKA 3 KLJACI 11A ZELENA PIJACA BB BOSANSKA 139 LAGERSKA BB TVORNI]KA BB @ITARNICA BB OMLADINSKA BB BOSANSKA 74 S.RADI]A BB VEZIRA BB ILOVA^A BB TVORNI^KA BB KALIBUNAR 24 A FATMI] 1 LUKA^KA 4 N.NASELJE 63 [UME].PLAVA VODA BB BA^VICE BB PUTI]EVO B.B. ZELENA PIJACA,TRGOV.B TURBE, STANICA BB MOSTARSKA BB GOSTILJ BB KLJACI 40 MEHMEDA SPAHE 1 DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB DOLA.NA LA[VI,CIGL.BB CENTAR II B BOSANSKA 133 KALIBUNAR BB ERIKA BRANDISA 2 TVORNI^KA BB VELJKA VLAHOVI]A 71 M. TRIFUNOVI]A U^E 6 VELJKA VLAHOVI]A 4 BRATSTVA JEDINST. 32/6 XIV ULICA BB BIR^ANSKOG ODREDA 10 SLAVINOVI]I HB-2 RUDARSKA 72 DOBRNJA 30

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020110000013161 1020110000001133 1020110000011803 1020110000031009 1020110000012385 1020110000031397 1020110000015683 1020110000018690 1020110000031591 1020110000014907 1020110000012191 1020110000019272 1020110000024510 1020110000011124 1020110000007632 1020110000012967 1020110000009378 1020110000037411 1020110000000648 1020110000031979 1020110000031494 1020110000034792 1020110000013743 1020110000040709 1020110000033725 1020110000038672 1020110000037314 1020110000005304 1020110000032949 1020110000029263 1020110000025383 1020110000001327 1020110000042164 1020110000042261 1020110000019369 1020110000001618 1020110000023928 1020110000020145 1020110000005789 1020130000026546 1020130000019077 1020130000026352 1020130000011220 1020130000017622 1020130000013742 1020130000022666 1020130000024703 1020130000006273 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

KOBRA STR VL.MAGLI] NERMIN AZEM DOO G-WEBER DOO IRENA FRIZER.SALON VL.JOVI^I] N. ^O[E MLIJE^.RESTORAN VL.IND@I] G.M.I. DOO N.TRAVNIK DIONIS RESTORAN VL.HAD@IABDI] BELI - TRADE DOO ROSA CAFFE-BAR VL.DURA^AK A. BOBI FICHER CAFE VL.ARNAUTOVI] DRVOPROMET DOO BORAC [TAMP. IZDAV.I PROMET DD AMN-SLOGA DOO OPREMA DOO NOVI TRAVNIK AMI FRIZ.SALON VL.SELIMOVI] E. MAH DOO KONAK TURIST DOO BA@DARENJE VAGA VL.ME[INOVI] BORAC PROIZ.OBU]E DD BRANDEW JEANS DOO SENFNER GROUP DOO TEHNOLOGIJA ME\.TRGOV. I FINANSIJE UFO DRU[TVO ZA TRGOVINU EXPORT IMPORT DOO MUKI] DOO LISA TR. RAD. VL.SALIH ME[INOVI] DEENS DOO TURBE-TRAVNIK ATOM SAM.EL.MEHAN.RADNJA LINEA-PLAST TRGOV.RADNJA 3 A ]EVABD@INICA VL.[ILJAK N. ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA HADI-COMMERCE D.O.O. ZIKO-ZP D.O.O. BNT TVORN. MA[INA I HIDR. TRAV. FENIKS EXPORT-IMPORT D.O.O. FENI-KOMERC D.O.O. TRAVNIK ULTRA CAFFE-BAR NEZAVISNA RADIO TELEV. TRAVNIK AUTO BISS AUTO SERVIS ^ARA D.O.O. BORAC KONFEKCIJA DD TRAVNIK TIA-GRADNJA DOO RUDHEM FEROELEKTRO DD TEBEIS KOMERC MI^IGEN COMPANY BOSNA- ENKO DOO UNIMA DOO [KORPION DOO S-COMERCE DOO TALETOVI] DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA TUZLA @IVINICE @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA BIJELJINA GRADA^AC TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA RUD. STADION TU[ANJ 18. HRV.BRIGADE 2 MARINA GLAVA G. LAZAREVI]A 190 ZLOKOVAC 1A PERE KOSORI]A 16 BOSNE SREBRENE 10 SOLNI TRG 6 H. BRKI]A BB RUDARSKA 61 DUBRAVE DONJE BB 4 JULI 21 [I]KI BROD BB PRVI MAJ 111 STUPINE B-4 D.GRABOVICA DO BR.3 GRADINA SAKIBA KUNOSI]A 2 RUDARSKA B-7/36 V. LUKI]A KURJAKA 4 ALEKSE [ANTI]A 2 KALESIJA BB F. JAHI]A [PANCA 51 STUPINE B-11 16 MUSLIMANSKE 32A PRVA ULICA 59 RUDARSKA B-7 RUDARSKA 400 G. LIPNICA 33 I. MUJEZINOVI]A 23 DUBRAVE DONJE BB SLATINA 10-A S.B. BA[AGI]A 63 BIJELJINSKIH \AKA BB HAZNA 9 RUDARSKA 21 M. TITA 199 @ELJZNI^KA 1 TUNJE MILJANOVI]A BB HUSINSKIH RUDARA 359 GNOJNICA BB II KRAJI[KE BB BABICE BB [ERI]I BB BOSNE SREBRENE 44 VOJE KNE@EVI]A 1 I.MUJEZINOVI]A 25 HASANA KIKI]A 13 ORB 78 KOLOVRAT 7 M.BU[ATLIJE 19 ZENI^KA 32

Broj 10 - Strana 27
1020130000032269 1020130000027225 1020130000038089 1020130000042066 1020130000012772 1020130000021890 1020130000043036 1020130000002781 1020130000028680 1020130000027613 1020130000009474 1020130000043521 1020130000024606 1020130000016264 1020130000015779 1020130000037798 1020130000050214 1020130000023345 1020130000016167 1020130000032851 1020130000039641 1020130000031881 1020130000035373 1020130000045461 1020130000039059 1020130000026643 1020130000038768 1020130000015682 1020130000026837 1020130000029553 1020130000013936 1020130000024218 1020130000044006 1020130000051863 1020130000034791 1020130000043327 1020130000046334 1020130000054385 1020130000025964 1020130000034403 1020130000057392 1020130000041678 1020130000030038 1020130000044103 1020130000003266 1020130000055937 1020130000023539 1020130000048177 1020130000001714 1020130000028971 1020130000035470 1020130000036828 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

FK SLOBODA AIDA FABRIKA OBU]E RAD STR VL.KADRIBA[I] INTEGRA IN@ENJERING LIVRES DOO FINOVA SDR TIM DOO TUZLA KEM DOO TEGOLIM DOO RADNIK DOO D@ADA DOO NEKRETNINA- PROMET TEHNOGRAD HILL-COMERCE DOO IKRA BISTARAC TAXI PREVOZ ISLAMOVI] DENI SUR UNIZANATI DOO ESNAF - IN@INJERING DOO JANA COMPANY DOO TAXI NIKOLI] GORAN AMER. KLUB "ATLANTA" TAXI PREVOZ MUJ^INOVI] OBP " 4 RU@E" VL. SOVI] [ABO DOO KVARTET DOO ERKER-ING. DOO HAD@I-TRADE DOO TAXI PREVOZ MALKO^EVI] SADEL-COMERC DOO AHMO TRADE DOO MESNICA "GERO" LRC DOO MTV-KOMERC SPLENDID DOO KANDELA DOO FEHTILIJEK DOO KOKSNO HEMISKI KOMBINAT DD SHKENDIJA DOO TAXI PREVOZ A. \ULI] INSTALATER D.O.O. AUTO-COMERCE T.R. VL.ALIJEVI] E. "^AMD@E" VL. ^AMD@I] MIRSAD EMI - BEGANOVI] D.O.O BEOM TRADE DOO TU[ANJ TR VL.ATIKOVI] MAIDA WEST STR CENTURY 21 D.O.O. NEDITAM DOO DAJANA TRGOVKA VL.JURI] S. U.R. KONOBA"MORE"VL.PJANI] TAXI PREVOZ MITI] SUAD

Broj 10 - Strana 28
423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC @IVINICE TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA GRA^ANICA TUZLA LUKAVAC OLOVO ZAVIDOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA LUKAVAC TUZLA KLADANJ TUZLA BANOVI]I TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA TUZLA KLADANJ BR^KO TUZLA TUZLA TUZLA SAVE KOVA^EVI]A 11 D@AFER MAHALA 7 BANJALU^KA 24 M.TITA 88 BOSNE SREBRENE 14 TR@.CENTAR SJENJAK BB XVIII HRVATSKE BRIG.45 BANOVI]I SELO TURALIBEGOVA 55 TURALIBEGOVA 20 LJUBA^E BB GNOJNICA 510 SJEVER 1 B.KIDRI]A 7 MUFTIJE EF. KURTA 25 I.MUJEZINOVI]A 3 SLATINA TR@. CENTAR 1 ZLATNIH LJILJANA 24 SLATINA 2 TUZLANS. ODREDA BB BRANILACA 1 KRIVAJSKA BB HASANA BRKI]A DO 23 VELJKA LUKI]A 225 STUPINE B-6 KULINA BANA 6 H.BRKI]A 65 BIR^ANSKOG ODREDA DO BR. 2 TRG OSLOBO\ENJA 24 [.BROD V.TUTNJI]A 68 BOKAVI]I BB RUDARSKA 19 KLADANJSKE BRIGADE I.MUJEZINOVI]A 27 BRANILACA BANOVI].83 M.BU[ATLIJE DO 98 M.@.CRNOGOR^EVI]A 15 ALEJA BOS.VLADARA 9 M.BU[ATLIJE 7-8/33 VELJKA LUKI]A 126 RUDARSKA 32 HASANA BRKI]A 219 BLAGOJA PAROVI]A 29 AVDAGE HASI]A BB GORNJI RAHI] BR.350 IVANA RIBARA 15 21.DECEMBAR BB ROMANIJSKA 66

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020130000034694 1020130000029844 1020130000041581 1020130000040805 1020130000028583 1020130000024994 1020130000041484 1020130000047983 1020130000001326 1020130000045073 1020130000052445 1020130000056713 1020130000011026 1020130000038865 1020130000018398 1020130000018495 1020130000002684 1020130000001520 1020130000063503 1020130000057198 1020130000055646 1020130000023830 1020130000031008 1020130000052736 1020130000027031 1020130000004818 1020130000040223 1020130000032463 1020130000024412 1020130000017719 1020130000035276 1020130000019853 1020130000058750 1020130000035955 1020130000065346 1020130000046625 1020130000004915 1020130000024121 1020130000059720 1020130000036149 1020130000012966 1020130000051281 1020130000047595 1020130000049535 1020130000058362 1020130000053803 1020130000046916 1020130000012481 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ELEKTROMONTA@A D.O.O. PA[I] Z.T.R VL. ISMET PA[I^ AMIX SERVIS - ^I[^ENJE OBJEKATA ISRA APEX DOO EXPORT-IMPORT LIVNICA ^ELIKA DOO MRKVE CAFFE-BAR VL.MAZI] N. BEEM-COMPANY ZA TRG.I USLUGE GRADNJA SZR CA IRA COMPAGNIE DOO CAFFE BAR RIJAD VL.JA[AREVI] J. FOREST BH DOO KARITEX DOO HAMGRAF D.J.L. TAXI PRIJEVOZ HALIL^EVI] MIRSAD ROYAL TRAVEL DOO ABES COMPANY DOO ABASIDA DOO FERING - SERVIS DOO NJAM-NJAM OBJEKAT BRZE PREHR. EUROMONT DOO OLING DOO MEHMEDOVI] DOO PIERO MODE TR. VL.TOP^AGI] AZUR DINA DOO ATS DOO VIS-LEGIS DOO OBP GRIL VL.MILETI] AHMET GEPARD-21 DOO TIM HANS DOO LENAS TRGOVKA VL.HASI] \. TAXI MUJNOVI] ZLATKO BATVA STR VL.SINANOVI] SENIJA TM I M-KOMERC DOO ADECCO DOO BORAC TVOR.KONF. D.D.BANOVI]I SPIDER STR VL.MUJI] MUHAREM MINIKA COMERC DOO ADVOKAT AJNA DEMIROVI] D@AMM KNJIG.SERVIS VL AVDI] D@. ONO COMMERCE DOO GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL. DEDAJI] SEAD TAXI PRIJEVOZ VL.ALIBA[I] ELDAR TAKSI PRIJEVOZ VL.LUKI] MIRJANA AF-KOMERC D.O.O. AUTOPREVOZNIK TALETOVI] GIPROM D.O.O. TUZLA-KVARC D.O.O. FAKTUM D.O.O.

Srijeda, 9. 3. 2011.
471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADA^AC @IVINICE TUZLA TUZLA SAPNA TUZLA TUZLA KALESIJA TUZLA BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF DONJI VAKUF DONJI VAKUF BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO G. VAKUF KUPRES BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO G.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO D.VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO SARAJEVSKA BB [AHI]I,PANJIK 24 [ABANA ZAHIROVI]A 2 BOSNE SREBRENE 14 ME\E\A BB MUHAM.HEVAH.USKU. 1 RUDOLFA VIKI]A 2 RAINCI GORNJI BB M.KERO[EVI]A GUJE 1 KOVA^U[A V BB SLOBODE 163 HAD@ALI] OGRADA II 12 770 SBB BB PRUSAC 770 SBBR BB GROMILE I 12 GUVNA BB KOVA^U[A II BR.9 KO@ARSKA 78 VRBAS NASELJE D4 TERZI]I BB BRATSTVA JEDINSTVA 10 INDUSTRIJSKA ZONA BB S.AHMEDOVA 75 SLOBODE 163 BOSANSKA 2 SLOBODE BB KO@ARSKA 18 PORI^E BB NOVA TRAVNI^KA BB ZLATNIH LJILJANA BB BATU[KI LUG BB NUGLE II BB ARMIJE BIH 171 14.SEPTEMBAR BB VESELA BB KULINA BANA 1 ZOHOVAC BB VESELA 59 SLOBODE 220 S.AHMEDOVA 75 POLJE 2 GAJ III 5 GROMILE II/1 ZLATNIH LJILJANA BB BOSANSKA BB HENDEK VIII/1 VESELA BB

Broj 10 - Strana 29
1020130000067286 1020130000067771 1020130000020144 1020130000064764 1020130000018010 1020130000008504 1020130000005594 1020130000053997 1020130000043909 1020170000001421 1020170000013255 1020170000002294 1020170000014031 1020170000007532 1020170000011315 1020170000001227 1020170000017329 1020170000005398 1020170000019851 1020170000000742 1020170000022955 1020170000008405 1020170000009957 1020170000030812 1020170000000839 1020170000009860 1020170000015874 1020170000023537 1020170000026544 1020170000019366 1020170000002003 1020170000015777 1020170000018396 1020170000029163 1020170000012382 1020170000028775 1020170000004622 1020170000016650 1020170000007726 1020170000029745 1020170000002585 1020170000028581 1020170000019269 1020170000033237 1020170000008308 1020170000027708 1020170000032170 1020170000003361 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

QBE D.O.O. ZA PROIZ. PROMET I USL. SRETNA ZEMLJA VL.ZUKI] HASAN TD-TOURS D.O.O. DAMM D.O.O. BEFAM GRADNJA DOO TUZLA - FILM D.D. AMSTERDAM DOO DVA LAVA DOO RUDNICI KREKA DOO HAZNEDAR DOO [PEDICIJA ATP DD C. DESING STUDIO ADLER CAFINO CAFFE BAR VL.HAD@I] N. SUR RESTORAN DUGA JANJ HOLDING DRVNA IND. D.D PLAVAC COMPANY DOO HOZI] TURIST DOO HEMBA SUR VL.MARI] E. SIND. TVOR.KO@NE OBU]E NEON TEHNIK SZR VL.KI[IJA SEAD HLADNJA^A I KLAONICA D.D BELLAMIEE D.J.L FRANC [PED DOO SEDMERAC CAFFE BAR VL.HEGI] N. BUGOJNO - BUS D.O.O PUTNIK-DO DOO UZORKOMERC DOO KVALITET DD OLD WIEN CAFFE-BAR VL.ME[AN R. GIOVANI DOO MODENA STR VL.RUSTEMPA[I] [. GRANIT MERMER INTERNACIONAL SURF-CENTAR INTERNET KLUB SUR BINAS DD FELIX RESTORAN SUR VL.MORI] S. ELIS DOO PRIMONT-S DOO ELEKTRO-HIS DOO NIK-STIL DOO TIM KAFE BAR SUR VL.BRE^I] M. TREF STR VL.HOD@I] RASIM FEJZI] DOO DEMINER DOO RASKO DOO BATA STR VL.^OLI] FERID FUDBALSKI KLUB BUGOJNO BOSNA PLAST OB..RADNJA VL.HERO VELPEK PEK.RADNJA VL.VELAGI] I.

Broj 10 - Strana 30
519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KOVA^U[A BB VOZNIK IV 56 GAJ III 1/A SULTAN AHMEDOVA 135 D. VAKUF 14 SEPTEMBAR BB BUGOJNO KOP^I] 43 BUGOJNO NUGLE 51 BUGOJNO S. AHMEDOVA 78 G.VAKUF VRSE BB BUGOJNO S.AHMETOVA 84 BUGOJNO KO@ARSKA 18 G.VAKUF NIKOLE MILISAVA BUGOJNO K.BANA 28 BUGOJNO PORI]E BB D.VAKUF BARICE BB D.VAKUF PRUSAC BB BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA 131 BUGOJNO KULINA BANA 1 BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA 112 D.VAKUF BUKA 7 G.VAKUF VOLJICE BB BUGOJNO VRBAS NASELJE II BB G.VAKUF BOSANSKA BB D.VAKUF 717.SL.BRIGADE BB BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA 73 BUGOJNO POTO^ANI BB D.VAKUF 770 SBBR BUSOVA^A POLJE BB D.VAKUF 11.SEPTEMBAR BB PROZOR-RAM KRALJA TOMISLAVA BB A BUGOJNO ^AU[LIJE (PROSTORIJE AMK)B BUGOJNO VESELA BB BUGOJNO ARMIJE BIH 171 BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA BB BUGOJNO ARMIJE BIH 171 BUGOJNO BOSANSKA 63 BUGOJNO DRVETINE BB BUGOJNO SULTAN AHMEDOVA 141 G.VAKUF KRALJA TOMISLAVA BB BUGOJNO KULINA BANA BB BUGOJNO S.AHMEDOVA 81 BUGOJNO ZLATNIH LJILJANA 89 DONJI KUMENTA 34 VAKUF BUGOJNO KOVA^U[A 1 BUGOJNO GROMILE IV/99 BUGOJNO KULINA BANA 1 GOR. VAKUF HRASNICA BB BUGOJNO NUGLE II 13 BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020170000018978 1020170000023149 1020170000023246 1020170000004040 1020170000000354 1020170000003458 1020170000003070 1020170000029939 1020170000020336 1020170000032073 1020170000018784 1020170000004816 1020170000035274 1020170000010927 1020170000000160 1020170000030521 1020170000032267 1020170000010830 1020170000027223 1020170000012673 1020170000011024 1020170000040027 1020170000006756 1020170000019657 1020170000018687 1020170000040415 1020170000039348 1020170000033722 1020170000008114 1020170000010345 1020170000039445 1020170000005592 1020170000034595 1020170000040512 1020170000041482 1020170000012091 1020170000038087 1020170000039542 1020170000010636 1020170000043519 1020170000008793 1020170000011509 1020170000000645 1020170000041094 1020170000020045 1020170000008696 1020170000031394 1020170000025768 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

ROBERT SCHNEIDER DOO AMSTERDAM CAFFE BAR SUR ELEKTRO & PLIN DOO DARVIL STR VL.LON^AR D@ANA KONDOR DD KRISTAL DOO PATRON SZR VL.MURIZ HAD@IABDI] GOLD CAFE- BAR VL.BE^IROVI] Z. KBM DRU[T.ZA TRGOV. I USL. DOO ISKRA RESTORAN SUR VL.ALITI A. BOS-ITA DOO ELEKTRO-SERVIS VL.D@ALILOVI] S. BB KROJA^KI SALON VL.BUREK S. BATI]-KOMPANI DOO BEDEM DOO DRVO SAN DOO PROIZ.I PROD.NAMJ. MO[US FRIZ.SALON VL.[LJIVO S. GORICA DD GORENJE SAM.RADNJA VL.HARA^I] CHEMOMETAL DOO RADU[A-DRVO DOO MAR[AL CAFFE BAR VL.HOD@I] B. FICH-^ELI] DOO MEHDI DOO TREF CAFE BAR SUR VL.HOD@I] R. POTO^ANI SUR HOTEL VL.KERO A. MM SUR VL. RAMI] ALMIR MT - TRANSPORT DOO MONTER DOO MEMIX DOO GOLF SUR-RESTORAN VL.HAD@I] ELDINA DRVO IZVOZ D.O.O. BUPLAST D.D. MLINEX DOO AP-PROFILI OB.RA VL.PLAVAC AIDA ADVOKAT [I[I] ENIS DAUTBEGOVI] AG.PAK OBR.RADNJA LUPING DISKO BAR SUR VIB TRADE D.O.O. JUNIOR XXL STR-BUTIK TEA KAFE BAR SUR MESNICA SZR. KALE D.O.O. RAM^I] KU]NA RADINOST IMRA D.O.O. AL-DINO - [PED DP-M PROIZ. TGOV. I USL. DRU[.DOO OPRUGA SZR VL.BENSAID FAZLIBEG.

Srijeda, 9. 3. 2011.
567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF GOR. VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO DONJI VAKUF BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO BUGOJNO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TRNOVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A ILID@A ILID@A ILID@A SARAJEVO ILID@A HAD@I]I ILID@A

Broj 10 - Strana 31
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

GAF D.O.O PROIZ.PROM.USL.PREDUZ. AMELA-H O.R. FIZER.SALON PATRIA-D.V. D.O.O. HRAST SZR DUBOKA D.O.O. EGIPAT SUR-PIZZERIA FARMEX D.O.O. PRODUCT BETON D.O.O. SAMOBORKA KOMCEL DD DRVOPROMEX D.O.O. ESCUDO D.O.O. ACCOUNT D.O.O. DADO-TRADE D.O.O. MESARSKA RADNJA VL. PLAVAC F. ISKRA NOGOMETNI KLUB LOVA^KI DOM VL.DEDI] ABAZ [PEDICIJATURIST D.D. SANKOMERC DOO BAMBI SUR TIKET PROMET DOO MORANKA KOMERC DOO PAN - NAM DOO SAS COMERC DJL AUTODIJELOVI M&D DOO FRUTI STR VL. ZAJKO SANELA BONEKSID DOO GLOBE LINE DOO BIKAVAC DOO JUH-PROM DOO KRISTAL SUR VL.MUSLI] ISMET REVIJE PRESS DD DJURI] COMPANY DOO ^OBA DOO STOMAT. ORD. VL.A.DR.^EHAJI] AUTOPREVOZNIK HO[I] ZAIM ZLAJA STR NA MALO-KIOSK [LIVO H JASNA FRIZ. SALON SZR [ATROVI] A MALVEX DOO STIL SZR FRIZER.SALON VL.^ENGI] LIBOR SUR VL.MRANJAVAC M. POLJOTRA DOO ERFEX DOO LEJLA BISTRO SUR VL. ROV^ANIN NUSRET ]ORKA EXPORT-IMPORT D.O.O. ILID@ANSKI DIJAMANT - MIN. VODA FARIDO D.O.O. [U]UR ND D.O.O. BERLIT-EX D.O.O. KAMICHO - VENDING D.O.O.

VESELA BB 1020170000044780 S.AHMEDOVA 97 1020170000031782 705.SL.BRDSKE BRIG. 10 1020170000042064 HRASNICA BB VESELA BB SULTAN AHMEDOVA 80 GROMILE IV / 7 ^AU[LIJE BB 770 BRIGADE BB KARAD@E BB SULTAN AHMEDOVA 75 BOSANSKA 9A ^AU[LIJE BB S. AHMEDOVA 102 JAKLI^KA BB SULTAN AHMEDOVA 43 [EHITLUCI I BB BOJNI^KA 85 ADEMA BU]E 63-B STUPSKO BRDO BB STUPSKO BRDO BB A. [A]IRBEGOVI]A 98 D@. BIJEDI]A 2 BARE 20 OSKI 19-A DRAGE FILIPOVI]A 68 ENVERA [EHOVI]A 17-A PUT FAMOSA 38 SPOMENIK 26 MUSTAFE KAMERI]A 8 D@. BIJEDI]A 185 STUPSKA BB DRAGANA KULID@ANA 4 E.BOGUNI]A ^ARLIJA 63 LUKAVAC BB TEREZIJE BB OLIMPIJSKA 36 D@EMALA BIJEDI]A BB J.SLAVENSKOG DO 4 LU@ANSKO POLJE 9 D@.BIJEDI]A 202 HENDEKU[A 72 DRAGANA KULID@ANA 14 FARNC.REVOLUCIJE 116 BLA@UJSKI DRUM BB HALILOVI]I 7 BOSANSKIH GAZIJA 6 ZOVIK BB PUT FAMOSA 38 1020170000038863 1020170000013643 1020170000040124 1020170000020142 1020170000007241 1020170000015680 1020170000017717 1020170000042549 1020170000010733 1020170000006271 1020170000020724 1020170000008502 1020170000045653 1020170000002488 1020180000003506 1020180000006222 1020180000008550 1020180000009035 1020180000007871 1020180000003797 1020180000011848 1020180000010102 1020180000011266 1020180000002730 1020180000005058 1020180000009811 1020180000009520 1020180000011169 1020180000013982 1020180000010587 1020180000008841 1020180000009714 1020180000008744 1020180000006804 1020180000014758 1020180000007677 1020180000012721 1020180000009229 1020180000012236 1020180000013594 1020180000010005 1020180000013788 1020180000004961 1020180000013691 1020180000016310 1020180000015534

Broj 10 - Strana 32
616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. SMS STR. VL. MUSI] SAMIR GP IZGRADNJA DD CENTROMARKET DD SANA DI DD HAMDA[ UR KAFFE BAR MB LIPOVA^A DJL ROVO-KOPA^KA SZD MUSTANG KONJI^KI KLUB ELMES DOO SAFET SUR MARKET UNA KRAJINAMETAL DD "KOD HUSE" UR BIFFE IFTI] -IN@INJERING DOO DIVLJA ORHIDEJA DOO UNITED UR VL.TOPI] TR D@EMI EVRO-KRUITIK DOO PAPIR - COMERCE DOO CAFFE BAR UNA ZZ OSTROVICA "LEJLA" SUR VL.HUJI] F. OMEGAKOMERC DOO SUR SNEK BAR COBRA BO[NJ.STRANKA PRAVA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ILID@A BIHA] BIHA] SANSKI MOST BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KULEN VAKUF BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] KLJU^ CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] EJUBA SARAJKI]A 1 MIROSLAVA KRLE@E 2 BOSANSKA 21 VELJKA MILEVI]A 3 HARMANSKI SOKAKA 19 DR. I..LJUBIJANKI]A 32 OZIMICE 1 L-3 B.\UR\EVA 16 ZAOBILAZNICA GORENJE PUT V KORPUSA BB BJELOVARSKA BB JABLANSKA BB KASIMA ^EHAJI]A 43 MAHALA 64 R. LOPA[I]A BB TR.CENTAR HARMANI CERAVA^KA BRDA M. OMEROVI]A 60 HARMANSKI SOKAK 14 OZIMICE LAMELA 3/4 SASTAVA^KA 1 OZIMICE II B-D @ELJEZNI^KA 16 KAJE POPOVI]A 22 BIHA^KIH BRANILACA BB GRABE[KA 4 VRSTA BB MATE VUKOVI]A 34 HANLOVSKA BB RASIMA DELI]A 8 MALI LUG DANA DR@AVNOSTI 2 HASANA K. PRU[^AKA B KRALJA TVRTKA 11 S.VELI^ANSTVENOG BB IVANA FRANE JUKI]A VJEKE ^ELEBI]A BB V KORPUSA BB OMERA NOVLJANINA 1 BIH.BRANILACA 70 HAMZE HUME BB @RTAVA FA[IZMA 32 S.BEGA BA[AGI]A 38 MAKA DIZDARA BB N.SMAILAGI]A BB OZIMICE I TO-10 HARMANI H-11 OZIMICE II BLOK X 1/6 SARAJEVSKA 13

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020180000013303 1020220000014659 1020220000026978 1020220000018539 1020220000010197 1020220000032022 1020220000002825 1020220000021255 1020220000024068 1020220000033186 1020220000016114 1020220000000109 1020220000032507 1020220000032313 1020220000014756 1020220000017763 1020220000023777 1020220000020867 1020220000030761 1020220000009906 1020220000016793 1020220000010682 1020220000022710 1020220000035902 1020220000039103 1020220000034544 1020220000038521 1020220000015241 1020220000015047 1020220000012913 1020220000021061 1020220000007287 1020220000027172 1020220000003892 1020220000019897 1020220000009130 1020220000029112 1020220000013592 1020220000039297 1020220000005541 1020220000039685 1020220000039782 1020220000039588 1020220000036387 1020220000034059 1020220000037551 1020220000030567 1020220000013689 1020220000007772 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BIMES DD ADAMS DOO BIMP IND.MLIJE^.PROIZ. DOO EURO-MLIJEKO DOO HA&DO DOO ROVO-KOPA^KA SZD DURATOVI] M. KAREKA UR PIVNICA KE^ALOVI] T CENTAR ZA PODUZETNI[TVO DOO A-IN@INJERING D.O.O. ALFA & OMEGA D.O.O. MA[OMONT D.O.O. DELTA D.O.O EDINO-COMERC D.O.O TRAVNIK CITRUS DOO BUTIK SEKA TR VL.SMAJI] M. UNA TEKSTIL DOO TR KIOSK "ALSA" VL.RED@I] K. AZRA-TRADE DOO UR FAST.FOOD"MILANO"VL.MUSLI] KAFFE BAR PRIZMA VL.BRKI] S. LION DOO EDO.GPU DOO BIMM-AUTO DOO MODUS DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHAC BIHAC BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] CAZIN BIHA] H.POZDERCA 18 BIHA^. BRANILACA 106 UNSKA 7 HARMANSKI SOKAK 19 @RTAVA FA[IZMA BB HATINA^KI PRILAZ 4 MUHSINA RIZVI]A BB MIROSLAVA KRLE@E 2 IZA^I] BB SU^EVI]A ISLAMOVAC 11 MALA LISA BB VIKI]I 80 PREKOUNJE KRAJ.DIV.BB BOSANSKA 21 BIHA^.BRANILACA 52 M.[.KURT]EHAJI]A BB CEROVA^KA BRDAV 160 DVORANA LUKE BB PUT 5. KORPUSA BB V.BUBNJA 43 DARIVALACA KRVI BB BIH.BRANILACA BB DOBRIH BO[NJAKA CEROVA^KA BRDA 84 5.KORPUSA 5 OZIMICE II B-7 D-1 BIH.BRANILACA 10 PLITVI^KA BB V KORPUSA BB PRIVILI^KA BB BIHA]KIH BRANILACA 89 DR.I.LJUBIJANKI]A 47 BOS.KRALJEVA 2 MIROSLAVA KRLE@E 2 PRIVILI^KA BB BANJSKA 5 BRA]E KUKOLJ 21 RASIMA DELI]A 6 DOBRIH BO[NJANA 55

Broj 10 - Strana 33
1020220000021546 1020220000043565 1020220000041043 1020220000039879 1020220000040558 1020220000023971 1020220000040073 1020220000030858 1020220000044826 1020220000034932 1020220000040170 1020220000025038 1020220000024941 1020220000035029 1020220000024456 1020220000002728 1020220000026493 1020220000047736 1020220000018345 1020220000015726 1020220000043953 1020220000014077 1020220000050840 1020220000004571 1020220000001370 1020220000022031 1020220000049288 1020220000002534 1020220000048221 1020220000014368 1020220000009518 1020220000043371 1020220000048415 1020220000011264 1020220000050549 1020220000032798 1020220000023583 1020220000013107 1020220000049385 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

MESNICA DELI] DOO RAK-KAFFE BAR UR VL.ZJAKI] E. S M B DRU[TVO SA OGRAN.ODGOV. UR KAFFE BAR "HAMDA[" VL.KURI] KE^ALOVI] DOO [.A.S. EXPORT-IMPORT DOO KAFFE BAR OSKAR VL.LJUBIJANKI] FELIX DOO 5M KAFFE BAR VL.RAKOVI] ASIM LIMEE DOO BEREKIN DOO LABAMBA KAFFE-BAR VL.VIKI] R. DALAS KAFFE-BAR UR VL.RAKOVI] STELLA-TOURS DOO TERMINATOR DOO UNION IN@ENJERING DD KNJIG.SER. SR JURI] MATIJA INDI TR-A VL.^U^KOVI] INDIRA DOM ZDRAVLJA BIHA] MART MARK DOO NE-VA DOO @ELJEZNICE BIH DIREKCIJA BIHAC BARON UR-POK.OBJ.VL.SAMARD@I] GIGANT DOO [IMECKI INTERNATIONAL DOO MIKI COMMERC DOO VOGUE TR VL.DUBAJI] DEJAN SELEKTA DOO POLET AUTO-MOTO KLUB TEHNO-PEK DOO [IPAD BINA DD NAVIKA UR-A BISTRO VL.]EHAJI] M EROLL KAFFE BAR VL.BI[]EVI] D. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK TEHNO-PEK DOO SANELA UR BIFE VL.REKI] IZETA PANDA-COMERC DOO SEMI] DOO ZA FIN. POSREDOVANJE SEKA FRIZERSKI SALON VL. IBUKI]-DAUTOVI] (MEHMEDA) NASIHA DONA TR KIOSK VL.ALI^I] RUBIJA BISTRO 077 UGOSTITELJSKA RADNJA VL.KULENOVI] NEMIN @ELJEZNI^AR UR.A[^INICA VOJI] TR.MESNICA VL.VOJI] AZRA ASK-KEY CENTAR SZR. EDI] SZR-A OPTIKA K&F D.O.O. AUTOPREVOZNIK DUPANOVI] E.

704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711.

BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA]

HIMZE POLOVINE 12 \URE PUCARA STAROG BB BIHA]KIH BRANILACA BB RD.I.LJUBIJANKI]A 182 GAZIHUSREFBEGOVA BB TRG SLOBODE 7 KULEN VAKUF BB PRILAZ KOMBITEKSU 17

1020220000028918 1020220000010391 1020220000026105 1020220000040849 1020220000007093 1020220000042983 1020220000002243 1020220000040655

X X X X X X X X

Broj 10 - Strana 34
712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BIHA] BU@IM BIHA] BIHA] SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A ILIJA[ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I KRALJA TVRTKA BB MEHMEDA KOLAKOV. 22 501. SLAVNE BRIGADE 1 ].SALIHODZ./E.MUL.BB TR@NI CENTAR HARM. 2 ZAMA[]E 3 REPU[INE BB MIROSLAVA KRLE@E 2 HUSRETA RED@I]A JABLANSKA 111 ^EKRLIJE BB SAFET BEGA BA[AG. 25 BEDEM 1 VINICA BB GENER. IZETA NANI]A 79 H.]EMERLI]A LAMELA KOSTELA BB ^ELJIGOVI]I 15 NIKE KOLUMBI]A 28 DIZDAREVA 8 NISETA 9 EJUBA ADEMOVI]A 2 MEDRESE 5 PIRIN GRIJEG15 SOKOLOV.BATALJON 2 SREDNJE BB PEHLIVANU[A 17 FERHADIJA 11 DONJI KARTAL 15 H.KRE[EVLJAKOVI]A 61 MUSTAJPA[IN MEJDAN 15 SAGRAD@IJE 23 PEHLIVANU[A 33 AVDE [AHINAGI]A 18 TOROMANOVA 23 M. TITA 7 DR.PINKASA BANDTA BB PODUBRAVLJE BB LAMELA 5 8 MART BB M.TITA BB RADNI^KA BB BOSANSKA BB KRIVAJSKA 8 ME^EVI]I BB SAFET BEGA BA[AGI]A BB DONJA LOVNICA BB GORNJI JUNUZOVI]I BB ZLATNIH LJILJANA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020220000014271 1020220000003116 1020220000009712 1020220000038715 1020220000038909 1020220000008645 1020220000027075 1020220000002631 1020220000005832 102022000046378 1020220000012428 1020220000005444 1020220000030470 1020220000006705 1020220000000885 1020220000003795 1020220000040267 1020290000008011 1020290000009078 1020290000006944 1020290000009466 1020290000006265 1020290000005877 1020290000005295 1020290000011309 1020290000010630 1020290000012279 1020290000012861 1020290000005780 1020290000018196 1020290000017129 1020290000006168 1020290000014219 1020290000013734 1020290000018778 1020320000003887 1020320000001268 1020320000006409 1020320000005730 1020320000004663 1020320000002529 1020320000003111 1020320000010774 1020320000007379 1020320000007476 1020320000000395 1020320000001947 1020320000000880 1020320000002335 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

HANA BRIJA^.-FIREZER. SALON SUR. KASUPOVI] D.O.O. ZABAVNE IGRE SAMOST.RADNJA ELEKTROUNIVERZAL D.O.O. SESA-COMERC D.O.O. HAKAN D.O.O. BI[PED D.O.O. AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU USK GURMAN D.O.O. APO-COMERC D.O.O. K - S D.O.O. ALHAMBRA D.O.O. KRAJINAPUTEVI D.D. H - A D.O.O. BIHA] BUTEX D.D. IRFO-KOMERC DOO LUNA UR BISTRO YUANG DONG INTER.ECON.TRADE GOLD TOP DJL ZHUBI DOO ZVRK STR HUA-FEI EXPORT-IMPORT DOO HEI - JUNQ DOO ^AR KOMERC DOO YE EXPORT-IMPORT D.O.O BAGS-PDS DOO MAD@ DOO BISERA STR VL.]ERIMAGI] BISERA FUNIU INTERNATIONAL DOO NATUR-PHARM DOO VOLTA DOO DONG YI DOO GRANAP T VL.MOSTARAC AMELA MECOM DOO CERIK D.O.O. INTERMERKUR DOO COLORADO SUR VL.MUJKI] SADAT JASMINA STR ADA SUR FAST FOOD VL.STAR^EVI] ADI-H TRG.RAD.VL.HAD@I] AMIRA TILU-LILU GRILL VL.KOVA^I] M. KRIVAJA IND.PRED.DD SPEKTRA KOMERC DOO START SZR PEKARA VL.BEGI] F. AMNEM DOO ZLATAR SZR VL.MEMAGI] ISMET DIJAMANT TR VL.MEHMED [OGOLJ GRADNJA SZR BE^I] SIFET MOST-GRAD DOO

Srijeda, 9. 3. 2011.
761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVI]I ZAVIDOVICI SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO " SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO DUBROVA^KI PUT BB RATRIOTSKE LIGE BB STIPOVI]I 220 @ELJEZNI^KA BB PRVOMAJSKA BB H.K.GRADA[^EVI]A L1-B RIBNICA 143 STADION LAMELA 2 LOVNICA BB NASELJE GAJ L 3/4 TR@NICA BB KRIVAJSKA 21 JOLDE BB PATRIOTSKE LIGE ALIJE IZETBEGOVI]A BB GAZIJA BB BA^I]I BB " D@. BIJEDI]A 95 GRADA^A]KA 28 B.MIMAR SINANA BB B. ZENUNIJA 1 HRASNI^KA 36 TRG HEROJA 21 TRG ME\. PRIJATELJS.2 OLIMPIJSKA 17 MALA ALEJA 14 " RAJLOVA^KA BB GRADA^A^KA BB TRG SOLIDARNOSTI BB TETOVSKA 16 N. SMAJILAGI]A 4 RAGIBA D@INDE 90 TRG BARCELONE 3 T.C. V. POLJE TRG SOLIDARNOSTI 11 GRADA^A^KA 108 OLIMPIJSKA 32 V.^UR^I]A 34 H.SU]ESKE BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 82 D@. BIJEDI]A 174 BOJNI^KA 55 TRG GRADA PRATO BB AVDE HOD@I]A 58 SAFETA ZAJKE 296 M.KRLE@E DO 1 S. HAD@IJA 23

Broj 10 - Strana 35
1020320000003305 1020320000006603 1020320000001074 1020320000005439 1020320000003402 1020320000015624 1020320000019892 1020320000002820 1020320000006312 1020320000002917 1020320000010192 1020320000016206 1020320000017467 1020320000007088 1020320000018728 1020320000020474 1020440000016297 1020180000003118 1020440000009992 1020440000015327 1020440000012902 1020440000014551 1020440000023669 1020440000002717 1020440000027549 1020440000025027 1020440000001650 1020180000001081 1020440000027743 1020440000020856 1020440000031720 1020440000010380 1020440000003978 1020440000032496 1020440000005336 1020440000033369 1020440000035891 1020440000006985 1020440000030653 1020440000021632 1020440000008925 1020440000030944 1020440000001068 1020440000036570 1020440000033757 1020440000038704 1020440000037928 1020440000034921 1020440000007955 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

AUTOMEHANI^AR SZR VL. BE^IRAGI] MIRSAD KOD MUJE S.Z. MESARSKA RADNJA ^EHAJI]-S DOO GRADSKA PEKARA JP GRADSKI DJE^JI VRTI] J.U. JAGERMEISTER DOO ]EPEL EXPORT-IMPORT DOO ROYAL CAFFE BAR VL.AVDI] Z. [OGOLJ-S DOO SELEX- EKSTRA DOO RAHELA-A TRGOVA^KA RADNJA VL. KAPETANOVI] RAHEL SLOGA-MUHAREMOVI] DOO PRIV.DR.ZA OTKUP TR.KOOPER.USL. EDO-BAU D.O.O. KOLONIJAL TRG.RADNJ.VL.HUSI] S. DUHAN TR VL. [IBONJI] RASEMA KLEK U.R. FAST FOOD D@OKEJ DOO " AUTO-TAXI POPARA INES GARMOND SZD SILVER FRIZ. SALON STUR GRIL VL. AMETI NED@BEDIN EKAM DJL SELI DOO MAMBA TRADE DOO AMBRAMONT D.O.O VRELO BOSNE GZP DJL " PLASTIKS SZR VL.MUZAFERIJA K. TURBO STR [ALT.USLU@.VL.MUSI] N "IDA" FAST FOOD VL.BIBI] [EFIKA MONTEX DJL K.B. WEST DOO WEI RONG DOO SRCE SZ-SLASTI^ARSKA RADNJA KOLEKCION MISS VL.KOM[I] M. AROMA SUR BUREG.I CAFFE SLAST. MAHO SZR BRIJA^ MERI SAM.KROJA^KA RADNJA PALMA STR VL.@IGOVI] MURAT FLORA STR VL.KANLI] ZAHID A+A SUR CAFFE BAR VL.HASETA A. ZEBA TOURS DOO AMSTERDAM SUR VL.ARNAUTOVI] EM-2 STR VL.MIZDRAK ELVIRA TAFI] COMMERCE DOO ELEKTROINSTALATER SZD VL.BU[I] GORDANA STR VL.MIRKOVI] G. DINO SZR AUTOPRAONICA

Broj 10 - Strana 36
808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARA^I 77 D@.BIJEDI]A 145 AVDE HOD@I]A 58 TR@NI CENT.DOBRINJA II OSMANA \IKI]A 12 SAFETA HAD@I]A 90 D@.BJEDI]A TC HECOPROM B TRG. SOLIDARNOSTI 17 MUSTAFE DOVAD@ILE 20A STARI DRUM DO 73 R.ABAZOVI]A 18 SAFETA ZAJKE BB TE[ANJSKA 7 LUKAVI^KA CESTA 67 D@.BIJEDI]A(TC ZORA)BB KRALJICE JELENE 2 BUNI^KI POTOK 193 DR.SILVE RIZVNABEG.40 BR]ANSKA 4/6 BULEVAR M.SELIMOV. 29 SAFETA HAD@I]A BB OLIMPIJSKA 42 TRG SOLIDARNOSTI BB LUKAVI^KA CESTA 121 D@. BJEDI]A 22 A. [A]IRBEGOVI] 56 SUMBUL ]ESMA 33 M.TITA 4 SARAJEVO MAR[ALA TITA 52 BOSANSKA BB M.TITA 5 AZIZE [A^IRBEGOVI] 102 TRAMPINA 6 ANTUNA HANGIJA 83 KO[EVO 10 ASIMA FERHATOVI]A BB ZAGREBA^KA BB ALEJA LIPA 93 TRG HEROJA 6 ZOVIK 8 ALIPA[INA 51 KRALJA TVRTKA 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A N.SMAJLAGI]A-V GIMN. M.TITA 9A PATRIOTSKE LIGE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020440000039965 1020440000035018 1020440000042390 1020440000039674 1020440000009798 1020440000003493 1020440000040450 1020440000037055 1020440000011156 1020440000012514 1020440000038995 1020440000026288 1020440000040256 1020440000003202 1020440000009022 1020440000030071 1020440000012611 1020440000029489 1020440000000292 1020440000003105 1020440000038219 1020440000012029 1020440000028616 1020440000042584 1020440000006597 1020440000042002 1020500000042775 1020500000029292 1020500000002617 1020500000027740 1020500000051408 1020500000035985 1020500000029971 1020500000056258 1020500000046946 1020500000052475 1020500000028128 1020500000048304 1020500000038313 1020500000011929 1020500000014257 1020500000010280 1020500000024345 1020500000045588 1020500000037731 1020500000025024 1020500000029583 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

JUBIL DOO PORTA URBIS DOO TAFI] DOO IND DOO P.J. PRODAVNICA BR.1

D@ENI DOO SARAJEVO IND DOO SARAJEVO ZIJO FAST FOOD SUR VL. TEMA [ERIFA ILID@A OLIMPIK FUDBALSKI KLUB ^OLA STR VL.^OLI] EMIR SPRING$ 91 D.O.O. OKI DOO GRA\.PROIZ.PROM.I.USL. SYDNEY 2000 STR VL.NUHANOVI] Z. ELKHAN DOO IZOLATER DOO AGO SUR FAST FOOD VL. AHMETSPAHI] AGO MEDENA-TEXSTR.VL.ABAZI SELMAN SINISTRA D.O.O. NAPRIJED D.O.O. LANCER D.O.O. EMAH D.O.O. MELIS FAST-FOOD S.U.R EVERBIH D.O.O. TWISTER LJETNA BA[TA IMZIT - COMERC DOO BRA^A MUJI] EXPORT -IMPORT 10 CAFFE BAR S.U.R. AUTOPREVOZNIK HAMZI] BUREKD@INICA ELEZOVI] N. EURO LJILJAN D.O.O. SARAJEVO [IPAD FOJNICA DOO ]ESKOPROMEX COMPANY DOO ALI CORPORACIJA DOO MIRDEM DOO TESSANTEX DOO ZEC SUR VL. DIZDAREVI] FAST FOOD MANCE PAVAROTI SUR PLAVI TURS DJL PLAY BACK SUR CAFFE BAR LOKVE DOO BEMIS DOO ME[ANOVI] SZR CITY LOOK MUKI STR KANTINA SUR GRA\. DEMOKRATS. STRANKA BIH S.M.A. DJL SARAJEVO SARAJEVO HRASNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO FOJNICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO

Srijeda, 9. 3. 2011.
855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A HAD@I]I SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO BREZA SARAJEVO VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 18A TE[ANJSKA 72 VUKOVARSKA 2 KRANJ^EVI]EVA BB JAGODI]A 5 NOVOPAZARSKA 62 KOTUROVA 2 TEREZIJE BB OLOVSKA BB GORNJA JO[ANICA 2 HAD@ELI 25 GETEOVA 15 GABELINA 2 TEREZIJE BB TE[ANJSKA 24 H. ^EMERLI]A 6 PRIJEKO 1 TEKIJA 6 KULINA BANA 3 A.[A]IRBEGOVI] 102-5 HISETA BB ENVERA [EHOVI]A 14 ZMAJA OD BOSNE 14 C JADRANSKA 1 PLANDI[TE 66 TEREZIJE BB ^EKALU[A 21 SARAJEVSKIH GAZIJA 24 CIGLANSKA BB NEDIMA FILIPOVI]A 7 ZMAJA OD BOSNE 16 M.KRLE@E 13 TITOVA 13 TEREZIJE BB D@EMALA BIJEDI]A 182 MERHEMI]A TRG BB M. TITA 7A PATRIOTSKE LIGE 29 OBALA MAKA DIZDARA 8 DRAGE FILIPOVI]A 75 BISTRIK MEDRESA 41 HALILOVI]I BB KRANJ^EVI]A BB @ELJEZN.CESTA BB D@.BIJEDI]A 144 BANJEVAC 104 CIGLANSKA BB KAKANJSKA 4 BA^I]I BB A. MUHAREMIJA 2 TRG HEROJA 29 H.^EMERLI]A 13A

Broj 10 - Strana 37
1020500000034239 1020500000021629 1020500000057325 1020500000042678 1020500000055482 1020500000057519 1020500000044424 1020500000027158 1020500000040447 1020500000017846 1020500000030165 1020500000048886 1020500000035403 1020500000028031 1020500000050438 1020500000016488 1020500000063824 1020500000015712 1020500000040835 1020500000054706 1020500000038022 1020500000017361 1020500000027934 1020500000050923 1020500000030068 1020500000041029 1020500000018137 1020500000011153 1020500000063145 1020500000006691 1020500000030456 1020500000044036 1020500000001550 1020500000041126 1020500000045685 1020500000005527 1020500000021726 1020500000031426 1020500000050147 1020500000060914 1020500000064115 1020500000063339 1020500000038992 1020500000009989 1020500000062854 1020500000074688 1020500000021338 1020500000049759 1020500000068674 1020500000019398 1020500000021823 1020500000006594 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

SAMEX DOO HUM DD SOKOLICA DOO CODIM DOO AUTOPREVOZNIK HIRKI] F. DEM - NAP DOO SAN REMO STR LEONARDO BELA VULKANIZER SZR UNIS BIOKOVO DJL ME[ANOVI] ZEM.ZADRUGA HASI] SUAD I OSTALI DNO REPAL SA DOO TELEKOM LINE DOO ALHOS-ALIJA HOD@I] DD ALFA NOVA DOO KTK VISOKO D.D. MESSENGER A.N DOO RIGTIS D.O.O RAIF GRADNJA D.O.O SILCA SZR MALBODUA DOO DELTA RA^UNARSKI IN@INJERING LJUCA KOMERC DOO FAMINEX D.O.O. BORSALINO SUR RESTORAN SELMA STR K.K. TRANS DOO FLJORIJA KOMPANI DOO GEOIN@ENJERING DOO INTEGRA DJL KALTENBERG DOO [IPAD DD ZA KOLSANTING POSL. BLACK AND WHITE SUR CAFFE BAR MINASCO DOO NATUR LAND STR BILJNA APOTEKA DADO SZR DUNDEE DOO GONG SUR VL.TOSKI] SEDIKA SELEK COMPANY DOO AUTOPREVOZNIK HAND@AR M. SAJ-KOMERC DOO NIZAM PROMET DOO DRVO MASIVA TRADE DOO MALOPRODAJA KLJU^-[IK DD HUBI] BAU-GRADNJA DOO MEDECO DOO VITEX TEKSTILNA IND.DD ISSAY DOO ZA UNUTR. I VANJ. TRG. KAMEN DOO VOLVOX DOO TERRA PROJECT DOO

Broj 10 - Strana 38
907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. INTERNEON DD MOBILEX DOO ELTEHNA DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A ILID@A GORA@DE SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILID@A SARAJEVO SARAJEVO VARE[ SARAJEVO VOGO[]A SARAJEVO SARAJEVO JEZERO 8 A.[A]IRBEGOVI] 12 IBRAHIMA LJUBOVI]A 43 IGMANSKA 36 HRASNI^KA CESTA14 RU@DIJE ISLAMAGI]A 3 A.[A]IRBEGOVI] 24 BRIJE[]ANSKA 23 BISTRIK 9 KOBILJA GLAVA 22 M.H.USKUFIJA 19 ALIPA[INA BB BREKA 152 @ I.MUJEZINOVI]A 24 PAROMLINSKA BB BRA]E ESKENAZI 3 S.BAKAREVI]A 13 M.KAMERI]A 12 TEREZIJE BB H.KRE[EVLJAKOVI]A 18 PEHLIVANU[A 3/3 FALETI]I 57 BRANIL. SARAJEVA 19A MEJILINA 6 GRADA KALGARIJA 1 VRATNIK MEJDAN 15 HALILOVI]I 9 DANIJELA OZME 2 HALILOVI]I B.B. KO[EVO 1 HAKIJE KULENOVI]A 1. KOVA^I 51 AZIZE [A]IRBEGOVI] 16 ANTUNA HANGIJA 65 VELIKIH DRVETA 2 D@EMALA BJEDI]A 156 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOLODVORSKA 12 DOM MLAD. TEREZIJE BB PUT FAMOSA BB [TROSMAJEROVA 10 HAD@IBE[IREVA 14 ZVIJEDTA 17 A. [A]IRBEGOVI] 40 IGMANSKA BB KOLODVORSKA 12 A.[A]IRBEGOVI] BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1020500000075076 1020500000077307 1020500000015518 1020500000066734 1020500000034627 1020500000053251 1020500000016197 1020500000011056 1020500000075658 1020500000076337 1020500000072263 1020500000071778 1020500000070323 1020500000058974 1020500000060041 1020500000065764 1020500000074591 1020500000071196 1020500000005139 1020500000046073 1020500000015130 1020500000063048 1020500000020950 1020500000047625 1020500000008728 1020500000067510 1020500000011832 1020500000025412 1020500000055288 1020500000082060 1020500000003490 1020500000047237 1020500000078859 1020500000051893 1020500000030941 1020500000016391 1020500000022890 1020500000070614 1020500000031038 1020500000056840 1020500000018331 1020500000061108 1020500000074882 1020500000077889 1020500000012996 1020500000087977 1020500000049662 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

BH PETROL DOO HOTELI ILID@A BANJ. REK. PR. DJL AUTOSAOBRA]AJ DOO IZGRADNJA GRA\-ZANAT.RADOVI LINO DOO SATEX DD DURIKOM DOO ENERGODATA-PROJEKT COMPUTERS BRA]A KURTOVI] DOO EKO KOMERC DOO UNIS INIDATA DD N.S. DOO ZELENIKA H.Z.M. DOO THD-COMERC DOO NOVI GRAD KO[ARKA[KI KLUB ELTRING DOO PRIVREDNI INFORMATIVNI ZAVOD BOSNAPUTEVI GRA\.PRED.DD PUCAN S.P.D.VL.JA[AREVI] AMIR YSKE DOO EKMI] DOO VAKO EXPORT-IMPORT DOO MUROVAC D.O.O. EUROTRADE D.O.O. ZENITH D.O.O. ALMA FAST-FOOD SUR. MAKER ING D.O.O. MIKAS & JASMIN D.O.O. KOVA^I BIFE VL.LAKOVI] DAMIR MAGARAC DR. ZA UGOST.TRG. I USL. ALVI D.O.O. UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD METALIK D.O.O. HAZE D.O.O. SA DUNDEE GROUP D.O.O. PTT TEL-FAX ECN D.O.O. RVR COMPANY D.O.O. DID@ STR NA MALO MEDIHA M. VIHOR EXPORT-IMPORT DOO VARE[ BRAJEVI] TRADE D.O.O. POLET GRAF. DIONI^KO DRU[TVO EXTREME-IN@INJERING DOO ELEKTROUNION-ELEKTROKOVINA

(Bi-15/11)

Srijeda, 9. 3. 2011.
RAIFFEISEN BANK DD SARAJEVO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 39

SPISAK INSOLVENTNA PRAVNA I FIZI^KA LICA SA STANJEM 31. 12. 2010. GODINE - LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 15 I VI[E DANA SA PREKIDIMA RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. NAZIV 29 SUR BIFE VL BORIC ZELJKO TESLIC ADVOKAT MESIC MIRSAD ADVOKAT POTUROVIC ZAIM SARAJEVO ADVOKAT VELADZIC HAMDIJA BIHAC ARKA COMMERCE DOO NOVI GRAD ASCINICA SUR ASCINICA I BUREG VL FAZLIC EMIR AUTOPREVOZNIK BULATOVIC ZARKO SARAJEVO AUTOPREVOZNIK OMERAGIC JASMIN BOBITA CO DOO CITLUK BORIK 2 SZTR VL ZORAN BOSKOVIC BIJELJINA CENTAR SZR PEKARA VL KAJDOMCAJ KADA CICAK PROIZVODJAC UGLJA KISELJAK CIRCLE TRANS DOO ZA TRANSPORT CITLUK COMPANY PAUK DOO BRCKO CONNECOIL DOO SARAJEVO CUDOVISTE SUR CAFFE BAR VL A HERCEG LJUBUSKI DANBIH PLAST DOO GRACANICA DANBIH PLAST DOO GRACANICA DES DOO SARAJEVO DIONYSOS GIROS SUR VL DZEPINA SVJETLANA B L DIVAN UR PIZZERIA VL BEKIR KAPIC CAZIN DIVEL DOO SANSKI MOST DNEVNI LIST DOO MOSTAR DOBOJ ZGP AD ZA GRADJEVINARSTVO DOBOJ DOMOGRADNJA DOO MOSTAR ELVEDIN POLJ DJ VL DZANANOVIC IBRAHIMA KLJUC EURO TRADE DOO BRCKO EUROING DOO BIHAC EXTREM INZINJERING DOO SARAJEVO FARMASEJ DOO SARAJEVO FAVEDA DOO SARAJEVO FOTO RESIC DOO SANSKI MOST GOGO TRAVEL 77 DOO CITLUK GONDOLA SUR VL MARIO ZORIC GRUDE HIDROGRADNJA DD SARAJEVO I C P DOO BUGOJNO I T S DOO BIHAC IAM DOO SARAJEVO IDA COMERC DOO CAZIN SJEDI[TE TESLIC BIHAC ILIDZA BIHAC NOVI GRAD ILIJAS SARAJEVO KAKANJ CITLUK BIJELJINA SARAJEVO KISELJAK CITLUK BRCKO SARAJEVO LJUBUSKI GRACANICA GRACANICA SARAJEVO ADRESA KARADJORDJEVA BB DANA DRZAVNOSTI BR 2 MUSTAFE PINTOLA BB KRALJA TVRTKA4 VIDOVDANSKA BB HASIMA SPAHICA BB TRG SOLIDARNOSTI 37 DUMANAC 4 KRALJA TOMISLAVA 42 STEFANA DECANSKOG BR 10 HUMSKA 2 BILALOVAC BB TROMEDJA BB BRACE KOBICA BR 6 JUKICEVA 85 S RADICA 29 TRANSAKCIJSKI RA^UN 1610400011590036 1610350000070076 1610000006550033 1610350007920092 1610450042470032 1610000048330067 1610000065380048 1610650002130050 1610200007590057 1610850004220002 1610000050270067 1610700006400036 1610200047380039 1610800003460058 1610000037450062 1610200057040075 1610250016310015 1610250016310112 1610000018300031 1610450056300098 1610350021490004 1610350021610090 1610200040620012 1610450037390045 1610200009610082 1610350037870006 1610600003890069 1610350008000020 1610000066800031 1610000062830015 1610000008760081 1610350037580073 1610200024480085 1610200059530065 1610000026890060 1610550014340027 1610350031980069 1610000046980021 1610350004990013

BRANILACA KULE GRADA BB BRANILACA KULE GRADA BB OBALA KULINA BANA 22 SPRAT 2 BANJA LUKA VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA BR 3 CAZIN MALA LISA B3 SANSKI MOST KRKOJEVCI BB MOSTAR K PETRA KRESIMIRA IV BR 66 DOBOJ CARA DUSANA BB MOSTAR KLJUC BRCKO BIHAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST CITLUK GRUDE SARAJEVO BUGOJNO BIHAC SARAJEVO CAZIN SMRCENJACI 13 510 BBR BB TINA UJEVICA BB BRCKO UL BUZIMSKA BR 23 KOLODVORSKA 12 SEHERCEHAJINA CIKMA 1 JUKICEVA 62 MUSE CAZIMA CATICA 27A MEDJUGORJE BB DR FRANJE TUDJMANA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 19 DONJEVAKUFSKA BB CERAVACKA BRDA 136 ALIPASINA BB PUSKARI 54

Broj 10 - Strana 40
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVICI LAKTASI ZVORNIK SRBAC PRIJEDOR SARAJEVO BANJA LUKA KISELJAK GRADISKA GLAMOC DERVENTA I SARAJEVO BIHAC PODUBRAVLJE BB JABLAN BB BRACE JUGOVICA PIJACA DANKA MITROVA 78 OMLADINSKI PUT BB HIMZE POLOVINE DO BROJA 22 PETRA RADJENOVICA 25 HAN PLOCA BB UL S KRILA SLOBODE BB ANTE STARCEVICA 8 KNINSKA BB KASINDOLSKOG BATALJONA 100 EDHEMA MULABDICA 104

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610750005910038 1610450054320037 1610850010870031 1610450047860031 1610450014220043 1610000067790013 1610450026980005 1610700004860064 1610450056330071 1610200045210052 1610450047530037 1610000079090028 1610350023990082 1610450027400015 1610200036940026 1610700007770064 1610400008960075 1610000034020045 1610600000300002 1610000069590042 1610450035860064 1610150006950005 1610850009760060 1610400010030082 1610000048140044 1610200037850080 1610000013640054 1610250026410043 1610000048870066 1610550002510004 1610200041910015 1610450007380088 1610000036240084 1610000033360057 1610850001350063 1610200015720015 1610450012760096 1610250008150084 1610450026450094 1610250002950011 1610200049040097 1610000050700068 1610200034270004

INA TRGOVACKA RADNJA VL ESAD ALIC IVANCICA DOO LAKTASI JOVANA T TR VL CVIJA TEOFILOVIC ZVORNIK KOLARIC SAM AUTOM RAD VL KOLARIC SAMIR SRBAC KOZARA TR VL RADIVOJAC SLAVA PRIJEDOR KRUG SUR BUFFET VL SKENDEROVIC ARMIN KUCA LEPOTE NIKOLETA DOO BANJA LUKA KULE DOO KISELJAK LOGISTIK DOO GRADISKA LUMIX DOO GLAMOC LUNA GAS DOO DERVENTA MARABU DOO I SARAJEVO MARKET NEIRA TR VL FATE SELIMANOVIC BIHAC MELEM 3 APOTEKA VL TOMIC DRAGAN BANJA LUKA MESNA INDUSTRIJA DUSIC DOO POSUSJE MESOPROMET PERICA SOR VL IVAN MISKOVIC VITEZ MLADEN SZR VL VIDOVIC MLADEN TESLIC MODA MIX STR VL MUZAFEROVIC HASNA ILIDZA MODING JUNIOR DOO BRKA BRCKO NERA STR VL VUKAS NERMIN SARAJEVO NOVA TI KOZM SALON VL KONDIC DIJANA GRADISKA OGNJISTE SZRP VL BABIC EMIRA VISOKO PEKARA BUDUCNOST SZPR VL SKENDER DACAJ PEKARICA SZTR VL STEVANOVIC VANJA TESLIC PERGOLA DOO SARAJEVO PIKAN PYNKI DOO CAPLJINA PIKOK DOO SARAJEVO PILANA MARKOVIC DOO SA PO GRBAVCI ZVORNIK POINT SUR CAFFE BAR VL FAZLIC EMIR ILIJAS POROBIC DOO ZAVIDOVICI PRIMAR DOO LJUBUSKI PRIMULA DOO KOTOR VAROS PROCOL DOO SARAJEVO PROELAART DOO SARAJEVO PROMMETAL DOO BIJELJINA PUMA SECURITY DOO MOSTAR R D SZTR VL SATARA DRAGAN GRADISKA SEMING DOO GARACANICA SIRIJUS 1 STR VL GOJKOVIC RANKO GRADISKA SIRIUS ZR VL BRKIC DAMIR GRACANICA SMART GROUP DOO MOSTAR SPARS KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO STEMAR DOO DRVAR

BANJA LUKA JOVANA RASKOVICA 77 POSUSJE VITEZ TESLIC ILIDZA BRCKO SARAJEVO GRADISKA VISOKO BIJELJINA TESLIC SARAJEVO CAPLJINA SARAJEVO ZVORNIK ILIJAS ZAVIDOVICI LJUBUSKI KOTOR VARO SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA MOSTAR GRADISKA GRACANICA GRADISKA GRACANICA MOSTAR SARAJEVO DRVAR POKLECANI RAKITNO DONJA DUBRAVICA BB ZANATSKI CENTAR EMIRA BOGUNICA CARLIJA 14 INDUSTRIJSKA ZONA BB PALJEVSKA BB VIDOVDANSKA BB TABHANSKA BB RAJE BANJICICA 7 SVETOG SAVE BB MILANA PRELOGA BB DRACEVO BB SKENDERIJA 27 GRBAVCI 126 ILIJASKE BRIGADE BB ZLATNIH LJILJANA BB VELJACI BB MASLOVARE BB AZIZE SACIRBEGOVIC 88 JUKICEVA 78 MAJEVICKA 131 KNEZA DOMAGOJA 11 PUT SRPSKE VOJSKE BB 22 DIVIZIJE 34A VUKA STEFANOVICA KARADZICA BB LIPA BB TRG IVANA KRNDELJA BR 1 VRBOVSKA 142 KRALJA TOMISLAVA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA LJUBUSKI BANJA LUKA SIROKI BRIJEG ZIVINICE TREBINJE SARAJEVO BANJA LUKA KOZ DUBICA ZENICA PRNJAVOR GRADISKA PUT SRPSKE VOJSKE 45 STUBE BB MAJKE JUGOVICA 22 STJEPANA RADICA 56

Broj 10 - Strana 41
1610450013510003 1610200048460037 1610450011300052 1610200023120048

STOLARIJA TOMIC DOO GRADISKA SUNCE SZR OPTIKA VL L MARJANOVIC LJUBUSKI TANJA STR VL MIHALJCIC MARIJA TEHNICAR TRGOVINA SIROKI BRIJEG TEMOPROM DOO ZIVINICE TREBINJE RESORT DOO TREBINJE UNA SUR TIPA RESTORAN VL SEHIC FAHRUDIN UNIQUE BLUE DOO BANJA LUKA UNIVER EXPORT DOO KOZARSKA DUBICA VELIC CO DOO ZENICA Z&S SZR VL DJURIC MILENKO PRNJAVOR ZELENA JABUKA STR VL DIMIC S GRADISKA

TUZLANSKOG ODREDA BLOK 3 1610250022000035 NEMANJINA BR 7 1610450042910024 PROTE BAKOVICA 6 DO 8 1610000058210002 MISE STUPARA 6 STEFANA DECANSKOG 6 GORAZDANSKA 32 JEFIMIJINA 5 VIDOVDANSKA BB ZC D BORKOVIC ZELJEZARSKA 7 KULINA BANA I KRASEVO 1610450029020012 1610450014210052 1610550003680018 1610450043110038 1610450049640078 1610550001900068 1610550018200045 1610400001060007

ZENICATRANS DD ZENICA ZENICA ZLATA DOO BUGOJNO BUGOJNO ZOKA SALON NAMJESTAJA STR VL BEJIC MA- TESANJ RINA

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 30 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. NAZIV 27 JUNI DOO CAZIN A GROUP DOO ZEPCE ABS S TR VL.JASMIN SULJI] ACO STR VL SRDIC SLAVKO BANJA LUKA AD AL TR VL AIDA KORICIC BIHAC ADI POLJOPRIV DJELAT VL BEGANOVIC EDINA KLJUC ADRIA MEDIA DOO SARAJEVO ADVOKAT HASANBEGOVI] [ERIF ADVOKAT SILI] SELVIRA AFRIKA CAFFE BAR VL ALAGIC HUSEJIN SANSKI MOS AGRO MIX STR VL VESNA JELACIC PATKOVACA AGRO SAN TR VL ZAHIROVIC MIRNES KLJUC AGRODENIVET FISH SPORT DOO BREZA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AHMEDSPAHIC DOO BREZA AJLA STR VL BJELAK MEMSUD AJNUR STR NA MALO VL CANKUSIC NAZIF SARAJEVO ALFA MARKETING DOO BANJA LUKA ALOKS SZBR VL MILANKO DJOKIC BIJELJINA ALUX ZR VL TRESTIC ELVIS ZIVINICE AMBER DOO ZENICA ANDREA CAFFE BAR VL MIRJANA STOJKIC MOSTAR ANTONIC PROM DOO CELINAC APO COMERC DOO BIHAC AQUARIUS DOO BANJA LUKA AROMA COMMERCE DOO ZEPCE SJEDI[TE CAZIN ZEPCE BOS KRUPA BANJA LUKA BIHAC KLJUC SARAJEVO BIHAC BIHAC SANSKI MOST BIJELJINA KLJUC BREZA BREZA BREZA SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA BIJELJINA ZIVINICE ZENICA MOSTAR CELINAC BIHAC BANJA LUKA ZEPCE TRANSAKCIJSKI RA^UN CUPRIJA BB 1610350012630024 ULICA PRVA BB 1610750006270005 BOSANSKA BB 161035002157002 9 STEVANA PRVOVENCANOG BB 1610450046390093 DR IRFAN LJUBIJANKIC 82 1610350022260087 HADZICI BB 1610350037840033 ANTUNA HANGIJA 55 501 SB 13 502 VB 16 KLJUCKA BR 106 PATKOVACA BILJANI BB 6 APRIL 26 NERKESI BB NERKESI BB FERDE HAUPTMANA BB NAHOREVSKA 101 PAVE RADANA 20 SEMBERSKIH RATARA BB SUHA BB ADOLFA GOLDBERGERA 6 KRALJA TOMISLAVA BB ZIVOJINA MISICA BB DUBOVSKO BB KRALJA ALFONSA XIII BR 49 ZELJEZNO POLJE BB 1610000033230077 161035001824001 9 161035003155006 8 1610350038320086 1610850007980013 1610350035070004 1610650002210075 1610150001130005 1610150001130005 1610000079660097 1610000080870075 1610450010160011 1610850007010013 1610250027580057 1610550009540079 1610200008680046 1610450021830081 1610350029340020 1610450012850015 1610750000180054 ADRESA

Broj 10 - Strana 42
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJUC SRBAC KOSTAJNICA SANSKI MOST SARAJEVO BIHAC NOVI GRAD KLJUC ZEPCE BOS BROD SARAJEVO BIHAC BOS KRUPA ZENICA BRCKO BIHAC BOS BROD CITLUK POSUSJE ORASJE BIJELJINA CAZIN KOSTAJNICA VELIKA KLADUSA KLJUC SARAJEVO ZAVIDOVICI KISELJAK SANSKI MOST SAMAC TRAVNIK BANJA LUKA CAZIN CAZIN TESLIC SANSKI MOST SARAJEVO DOBOJ GRADACAC UL BRANILACA BIH BB PRVOMAJSKA BB MRAKODOL BB PRIJEDORSKA 56 D DOBRINJSKE BOLNICE BB PRITOKA BB RAVNICE BB OSLOBODILACA BB SANICA STJEPANA RADICA BR 27 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BB KRANJCEVICEVA 6 PUT V KORPUSA RIPAC BB KOLODVORSKA BB BLATUSA 20 TRG MLADIH BR 4 DARIVALACA KRVI ANTE RUKAVIN 32 KRAJISKIH BRIGADA BB BLIZANCI BB BATIN BB POSUSJE STJEPANA RADICA 71 A SREMSKA BB PU[KARI BB BRANKA COPICA BB HUSE CEHICA 31 BRANILACA BIH 67 AZIZE SACIRBEGOVIC 40 MEHMED PASE SOKOLOVICA BB SAR BB PRIJEDORSKA BB UGAO JOVANA C I DZ D MIHAJLOVICA ERIKA BRANDISA 2 KNJAZA MILOSA 64 MALA LISA MALA LISA BB CECAVA BB BUZIMSKO NASELJE BB DZEMALA BIJEDICA 153 SAMACKI PUT BB KEREP

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350016200012 1610450001110008 1610450045410005 1610350030860010 1610000065980090 1610350026610052 1610450042310079 1610350036470005 1610750000290052 1610550020010065 1610000063640062 1610350030120094 1610350035970067 1610550007480090 1610600009100036 1610350006550064 1610400005840070 1610200058240062 1610200033990062 1610800000370026 1610850002420070 161035002170000 9 1610450020810029 1610350013750083 1610350033150083 1610000026020067 1610550012390036 1610550017790026 1610350014650049 1610450048410021 1610550007330031 1610450043330034 1610350038170027 1610350017870061 1610400008630081 161035000893005 6 1610000062410005 1610450038320081 1610250025530059

ATEA DOO KLJUC ATRACO DOO SRBAC AUTO MARKO DOO MRAKODOL KOSTAJNICA AUTO SKOLA N M VL HALILIC RUSMIR SAN MOST AUTO TRADER MAGAZIN DOO SARAJEVO AUTOCENTAR BALIC DOO BIHAC AUTOPREVOZNIK DJURASINOVIC DRAGAN NOVI GRAD AVLIJA UR CAFFE BAR PIZZERIA VL BLAZEVIC HALI BARBARA DOO ZEPCE BETA GRUP DOO BROD BIG BEN SUR PIZZE I FAST FOOD IKANOVIC JASMIN BIG TRUCK DOO BIHAC BISTRO KOD GIZDE UR VL DIZDAREVIC MERSUD BOSA BLATUSA SUR FAST FOOD ZENICA VL SISIC SEDZIDA BLAZANOVIC SP VL DRASKO BLAZANOVIC BRCKO BLU LEJDI SZR FRIZ SALON VL OSMANOVIC INDIRA BLU SPED DOO BOSANSKI BROD BOB PRO DOO CITLUK BOBAN PILCOMMPANY DOO POSUSJE BOLJI ZIVOT SUR VL LJUBICA ANDJIC ORASJE BONI LUX DOO BIJELJINA BORI] DOO BOSCANIN DOO KOSTAJNICA BOSNAFUNGH DOO VELIKA KLADUSA BRACO KOMPJUTERS TR VL ERMIN MULAHMETOVIC BRAJEVIC TRADE DOO SARAJEVO BURZA DOO ZAVIDOVICI CAFFE 2000 SUR VL BEJTIC SENAD KISELJAK CAFFE BAR KOKTEL VL JAKUPOVIC OSMAN CALCIO CAFE VL IGNJATOVIC ZELJKO SAMAC CARA DOO TRAVNIK CASTELLO SUR MOTEL VL MARKOVIC DARIO BLUKA CAZA OBRT VL DZAKULIC ELMIR CAZIN CAZA UR CAFFE BAR VL AMIR CORALIC CAZIN CECAVATRANS SAP VL GACIC ZARKO TESLIC ^ELEBIJA DOO CENTROTRANS MT INTERNACIONAL DOO SARAJEVO CESTE MOSTOVI ASFALT DOO MODRICA CONDOR UR REST VL CANDIC ELVIR KEREP GRADACAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO KOZ DUBICA BIHAC GORAZDE BUGOJNO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADUSA MOSTAR MOSTAR MOSTAR GRADISKA ZEPCE KISELJAK BIHAC VITEZ CAZIN BIHAC KLADANJ CITLUK ILIJAS GRACANICA VISOKO ZAVIDOVICI SARAJEVO SARAJEVO MODRICA BOS KRUPA MODRICA BANJA LUKA BIHAC ZENICA MOSTAR CAZIN SARAJEVO SRBAC KISELJAK VELIKA KLADUSA PROZOR RAMA LJUBUSKI KISELJAK TESLIC BUSOVACA PROZOR RAMA DZEMALA BIJEDICA 160 KNINSKA BB VELIKA GATA BB IBRA CELIKA BR 2 CAUSLIJE BB MILANA PRELOGA 21 FERHADIJA 15 ASIMA FERHATOVICA 404 POLJE BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB VUKA KARADZICA 4 STJEPANA TOMASEVICA BB HRASTOVI BB POKOJ 87 KRUSCICA BB KRIVAJA BR 42 TRZACKA RASTELA CA SAFVET BEGA BASAGICA 29 AVDAGE HASICA 47 G M OGRADJENIK LJUBNICI BB STJEPAN POLJE BARE BB MULICI 47 KRIVAJSKA BB NUSRETA SISICA DEDE 16 HAMDIJE CEMERLICA 47 SVETOSAVSKA BB MAHMIC SELO 153 MILOSA CRNJANSKOG BB BRANKA POPOVICA 312 HARMANSKI SOKAK BB BIHAC SARAJEVSKA 102 TRG REPUBLIKE BR 3 GORNJA KOPRIVNA 12 TODORA SVRAKICA 6 RAZBOJ LIJEVCE BB ZANATSKI CENTAR BB STABAND@A BB KUPALE BB HUMAC II BB BRNJACI 102 GORNJI RUZEVIC TESLIC GAVRINE KUCE BB BOROVNICA BB

Broj 10 - Strana 43
1610000079480065 1610450043970040 1610350004510057 1610000079330006 1610550015110013 1610000034560044 1610000068370073 1610000001540080 161035003919007 9 1610000047970003 1610200009530057 1610550004650018 1610450049800031 1610750005410003 1610700005030008 1610350026770005 1610700000290006 1610350006910031 1610350003150020 1610250021240040 1610200046140088 1610000061440005 1610250025480007 1610150007180089 1610550010290083 1610000053220031 1610000062710026 1610450035070096 161035000916004 3 1610450034130069 1610450017190086 1610350009760085 1610550005390031 1610200048960072 161035000954008 9 1610000071900097 1610450045850094 1610700003960098 161035003768008 0 1610200043230088 1610200026530083 1610700001050098 1610400008150028 1610550006900030 1610550016370043

CRAS DOO SARAJEVO DA CAPO ROSTILJNICA VL CIBIC MILICA K DUBICA DACO COMERC DOO BIHAC DADO 2 UR FAST FOOD VL CENGIC MUHAMED GORAZD DADO TRADE DOO BUGOJNO DEBI LUX SZR VL DZOMBA SENIJA SARAJEVO DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SEAD DEMARS DOO SARAJEVO DENI TRANS DOO DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DERBY BET SHOP DOO MOSTAR DIJANA STR VL ILISEVIC STOJANKA GRADISKA DINO CAFFE SLASTICARNA VL DIJANA SEHIC DINO MESNICA VL ELDIN SELMAN KISELJAK DIS DI DOO BIHAC DJELILOVIC DOO VITEZ DOMOGRAD PUSKAR DOO CAZIN DOMOTEHNA DOO BIHAC DREAMSOFTWARE DOO KLADANJ DRINA STR VL DRINA GAGRO CITLUK DRINA STR VL EFENDIC ADEM DSP COMPANY DOO DRUS ZA PERADARS I TRG GRACAN DZAKOVAC SZR VL DZAKOVAC ABDULAH VISOKO E BIH O PLASTIKA RECIKLAZA DOO ZAVIDOVICI EFFEKT DOO SARAJEVO EKO PLANET DOO SARAJEVO EKO STAN DOO MODRICA EL GRADNJA DOO EM PRO MD DOO MODRICA EMMSA S DOO BANJA LUKA ENDI TR VL HADZIC NAHID BIHAC ENIS TRANS DOO ZENICA EURO BEN DOO MOSTAR EUROKOPRIVKA DOO EUROPELET&CONSULTING DOO SARAJEVO EXPO EGG PROIZVODNO PROMETNO PREDUZECE DOO EXPO TRADE DOO KISELJAK FARMA BEGI] DOO FENIKS 2006 DOO PROZOR RAMA FEROAL TRADE DOO LJUBUSKI FEROTOM DOO KISELJAK FINESTRA SZR VL MARKOVIC BUDIMIR TESLIC FONTANA DOO BUSOVACA FORTUNA DOO PROZOR RAMA

Broj 10 - Strana 44
111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MILOVANA GLISICA 27 SRPSKE VOJSKE 55 7 KORPUS BR 5 PAPRATNICA BB KRALJA TOMISLAVA 49 SANSKA 5 TOLISA IVE ANDRICA 51 KULINA BANA 17 NIKOLE TESLE 57 IRFANA LJUBIJANKICA 13 SAFETA ZAJKE 360 LUKE BB TESANJSKA 1 BIOGRAD BB BRACE PODGORNIKA 23 DONJA PAPRATNICA BB ZAGREBACKA BR 57 VELIKO BLASKO BB ZAGREBACKA ULICA BR 53 ZAGREBACKA ULICA BR 53 RUDARSKA 123A PODUBRAVLJE BB SKENDERIJA 5 ZAIMA IMAMOVICA BB INADJOL ZUNOVNICA 150 POLJAVNICE 142 K PETRA KRESIMIRA IV SPC RONDO PRIJEDORSKI PUT BB SNJEGOTINA GORNJA BB POBRIZJE BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB ZELJEZNICKA 18 A BIJELA PLOCA BB OBRTNICKA 6 GRABESKA BB SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 93 SULEJMAN VELICANSTVENI 25 BEGOVE KAFANE SUMATAC BB BOLNICKA BB RASTANI BB RASTANI BB BRACE RADICA BB BRACE PODGORNIKA 23 OTOKA CARSIJA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450021770038 1610850009210070 1610350019040075 1610750000900085 1610200033230067 1610350010490010 1610800000930007 1610300001200080 1610000085390081 161035001803001 4 1610000022340081 1610350033000024 1610000051190015 1610200046780094 1610450035200076 1610750004620035 1610350026580079 1610450017590017 1610350013630094 1610350013630191 1610200054980086 1610750005910038 1610000071400062 1610300006100035 1610450023570067 1610000064170070 1610450045140054 1610200058120073 1610550021450030 1610400012150017 161035001190000 2 1610350035760062 1610350028660050 1610400004330071 1610200050050061 1610350034710037 1610850010800094 161035001440008 0 1610350018710081 161035002006003 0 161035001528006 4 1610200048510089 1610200048510089 1610200061590054 1610450039010042 1610350010500098

FRONT STAGE DOO BANJALUKA BANJA LUKA GALAC SUR BIFE VL STANISLAV STANKOVIC BIJELJINA BIJELJI GALIC TR VL IVICA GALIC VELIKA KLADUSA VELIKA KLADUSA GAMA KOMERC DOO ZEPCE ZEPCE GATT DOO CITLUK CITLUK GEBRUK DOO SANSKI MOST SANSKI MOST GLORIA PLET DOO TOLISA ORASJE ORASJE GORING DOO GORAZDE GORAZDE GRAS DOO ISTOCNO SARAJEVO I SARAJEVO GREEN RIVER DOO PA BIHAC HAEMES DOO SARAJEVO SARAJEVO HALILOVIC DOO KLJUC KLJUC HESA DOO SARAJEVO SARAJEVO HLADNJACA DOO BERKOVICI BERKOVICI HOLIVUD SUR VL UKMAR BRANKA BANJA BANJA LUKA LUKA I TREID DOO ZEPCE ZEPCE IB AGENCIJA DOO BIHAC BIHAC IGO STELL COMPANY DOO V BLASKO LAKTASI LAKTASI IKIC COMERC DOO BIHAC BIHAC IKIC COMERC DOO BIHAC BIHAC IMD DOO MOSTAR MOSTAR INA TRGOVACKA RADNJA VL ESAD ALIC ZAVIDOVICI INN DRAGON DOO SARAJEVO SARAJEVO ITEX DOO GORAZDE GORAZDE IZOMONT DOO SRBAC SRBAC IZVOR SUR RESTORAN VL KORO ADEM HADZICI JACA STR VL BRKIC JADRANKA NOVI GRAD NOVI GRAD JEANS WEST TR VL S PAVLOVIC MOSTAR MOSTAR JOVIC DOO BANJA LUKA JOVIC DOO BANJA LUKA PJ MLJEKARA DTD TESLIC KAMENOREZACKA RADNJA VLISLAMCEVIC KESEROVIC DOO BUZIM KFD BESSER DOO SANSKI MOST KLJUC DOO MAGLAJ KOD HUSE CEVABDZINICA VL ENEZ CAR LIVNO KUMITE DOO BIHAC KVARTO SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL BORISLAV ERIC L K W DOO LARISA TR VL DURAKOVIC LEJLA LATIC 2 TR VL LATIC RASIMA LEIDI UR ASCINICA VL CATAKOVIC SEAD LIDER DOO MOSTAR LIDER DOO MOSTAR LOGOSPHARMA LJEKARNA VL MR PH DODIG CAPLJINA M&V SUR VL UKMAR BRANKA BANJA LUKA MAJA TR VL MUSTEDANAGIC NAILA BANJA LUKA TESLIC SANSKI MOST BUZIM SANSKI MOST MAGLAJ LIVNO BIHAC BIJELJINA BIHAC CAZIN VELIKA KLADUSA CAZIN MOSTAR MOSTAR CAPLJINA BANJA LUKA BOS KRUPA

Srijeda, 9. 3. 2011.
157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO BIHAC MOSTAR MODRICA SARAJEVO TUZLA SARAJEVO ORASJE SANSKI MOST CAZIN ORASJE PRIJEDOR BIHAC CAZIN ORASJE MOSTAR ILIDZA SARAJEVO KAKANJ MODRICA ILIDZA CAZIN MOSTAR VISOKO VELIKA KLADUSA DOBOJ ZEPCE SRBAC GORAZDE SAMAC SARAJEVO SIROKI BRIJEG BIHAC CAZIN TREBINJE TREBINJE KOZ DUBICA DOBOJ CAZIN SAMAC CITLUK SANSKI MOST PRIJEDOR ORASJE PRNJAVOR ZABRDJE 5 B ARMIJE BIH BB RIPAC KNEZA TRPIMIRA 3 VIDOVDANSKA 43 ADEMA BUCE 24 MEHE AZAPAGICA 95 HUSINO ADEMA BUCE 24 UGLJARA 90 B ORASJE BANJALUCKA 2 SEFERAGICI BB DUSINE BB JAKUPOVICI KOZARAC BIHACKIH BRANILACA 65 GNJILAVAC BB III ULICA 32 ORASJE DR ANTE STARCEVICA 32 D BLAZUJ 116 BRAVADZILUK 17 ZGOSCANSKA BB CARA DUSANA 90 PUT FAMOSA 38 HRASNICA HASANA MUJEZINOVICA BB ZAGREBACKA 2 DELAHMETOVICA BR 7 HAMDIJE POZDERCA 13 LIPAC BB STJEPANA RADICA BB POVELIC BB ZAIMA IMAMOVICA BB CARA DUSANA 45 BULEVAR MIME SINANA 1 MC DOBRINJ ZORICEVINA BB JASIKA PLITVICKA BB DONJA KOPRIVNA BB VUKA KARADZICA BR 2 VUKA KARADZICA BR 2 DUSANA SILNOG BB UGAO K DRAGUTINA I VOJVODE ST BB ZUHDIJE ZALICA BR 2 PISARI BB BLIZNE GOMILE BB PRIJEDORSKA 21 PETRA PRERADOVICA BB IVE ANDRICA 38 UL MILOSA TODICA BB

Broj 10 - Strana 45
1610000031380093 161035003396003 3 1610200011370050 1610450049760067 1610000060720071 1610250008440017 1610000019530088 1610800003770070 1610350029960044 1610350037860015 1610800003870077 1610450016970090 1610350028680032 1610350016240073 1610800004770043 1610200011750096 1610000066590026 1610000039350098 1610650003160093 1610450052360055 1610000000960020 1610350006370032 1610200056620065 1610150004670020 1610350032140022 1610450050270093 1610750001820033 1610450013090090 1610300005450038 1610600000540077 1610000076220089 1610200022180021 161035002057005 6 1610350006300095 1610200052540051 1610200052540148 1610450037200022 1610450044400041 1610350010350039 1610450052910045 1610200035580086 1610350034360061 1610450022290055 1610800002030084 1610400005640056

MAJORKA DOO SARAJEVO MAJSER S DOO MAMUT DOO MOSTAR MANDIC COMPANY DOO MODRICA MAREX DOO SARAJEVO MARIO M DOO TUZLA MARKOVIC DOO KISELJAK PJ NO 1 SARAJEVO MAROS DOO UGLJARA MEDIAGRAF DOO SANSKI MOST MEDIAPRO DOO CAZIN MERI SBR VL ANTE KUJUNDZIC MESICI TRADE DOO JAKUPOVICI KOZARAC PRIJEDOR MESNICA DELIC TR VL DELIC DZEVAD BIHAC MICHELIN SVR I AUTOPRAONA VL JAPIC MEHO MILENIJUM SUR ORASJE VL HASAN RAKIPI MILKA B STR VL BOZIC MILKA MOSTAR MISA STR VL SKRIJELJ NAIL ILIDZA MOCART KALIPSO DOO SARAJEVO MODENA TR VL HARACIC SEMAID MODRICA MPI AD MODRICA MONDEX DOO SARAJEVO MULING DOO CAZIN MY CAFFE CLUB UR VL ZDRAVKO ANIC MOSTAR N KUCA DOO VISOKO NA DI TR VL BEGANOVIC DZEVAD VELIKA KLADUSA NACIONALNA KUCA SUR VL DAMJANOVIC D DOBOJ NBI CURIC DOO ZEPCE NINKA DOO SRBAC NJAM NJAM UR GRILL VL RIKALO HASAN GORAZDE NOVA FORMA DOO SAMAC NUR STYLE DOO SARAJEVO ODVJETNICKI URED IVANKOVIC SIROKI BRIJEG OMERMERC DOO OMKO TRADE DOO CAZIN OPSTINA TREBINJE OPSTINA TREBINJE ORHIDEJA CVJECARSKA RADNJA VL GVOZDEN GROZD ORNAMENT STR VL DALIBORKA PETROVIC DOBOJ PAPILON DOO CAZIN PC MEDI DOO PISARI SAMAC PEHAR & CO DOO CITLUK PEKARA CENTAR VL KAJDOMQAJ SALIH SANSKI MOST PEKKOS VL KOS BOSKO UGOSTITELJSKA RADNJA PRIJ PIRIJA DOO TOLISA ORASJE PLUS TRADE DOO PRNJAVOR

Broj 10 - Strana 46
202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VOGOSCA TUZLA ZEPCE ZEPCE TESANJ CAZIN SARAJEVO TUZLA SARAJEVO SARAJEVO TUZLA POSUSJE SARAJEVO MOSTAR ILIDZA TESANJ VISOKO CAZIN GORAZDE GRACANICA TESLIC KLJUC GORAZDE BIHAC SREBRENIK KLJUC ZENICA BANJA LUKA BUGOJNO NOVI GRAD MOSTAR BANJA LUKA ZAVIDOVICI SREBRENIK BIHAC SARAJEVO GRADISKA MODRICA MOSTAR PALE BANJA LUKA IGMANSKA BB MILOSA POPOVICA DJURINA BB BISTRICA BB BISTRICA BB JELAH BB TESANJ SARAJEVSKA BB TEKIJA CIKMA 5 PRVI SPRAT A SARACEVICA ACE DRUSTVENI DOM SAFETA ZAJKE 165 BUKA 3 MIJE KEROSEVICA 24 STJEPANA KOSACE 39 PAVLA LUKACA 2 KRALJA ZVONIMIRA 18 OSIK 16 A MARSALA TITA BB JELAH MOKRONOSKO POLJE BB CUPRIJA BB CAZIN MUHIDINA MASICA MUNJE 2 D ORAHOVICA BB GORNJI TESLIC PUDIN HAN BB ZAIMA IMAMOVICA BB PLJESEVICKA BB CEHAJE BB OSLOBODILACA 88 PSC KAMBEROVICA POLJE BB VLADIKE PLATONA 3 TERZICI III 4 MICE SURLANA 13 KNEZA VISESLAVA BB TODORA OD STALACA 1 DONJA LOVNICA BB SREBRENIK GRAD BB BOSANSKIH BANOVA BR 1 ALIPASINA BB ZETRA VIDOVDANSKA BB SVETOSAVSKA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000018650007 1610250020370047 1610550012960008 1610750006980045 1610400001950079 161035002463008 8 1610000013530056 1610250008870018 1610000023920017 1610000004000097 1610250008000025 1610200057200028 1610000079690070 1610200049610069 1610000077350042 1610400007700045 1610150006880068 1610350039180088 1610300002760034 1610250024830010 1610400010330006 1610350037160063 1610300005990037 161035000827006 8 1610500002310041 1610350032700003 1610550010800012 1610450035100069 1610550015080040 1610450046670035 1610200012930004 1610450056630092 1610550003850059 1610500002380075 1610350000150004 1610000078850050 1610450032400074 1610450042390007

POLET GRAFICKO DIONICKO DRUSTVO SARAJEVO POLIOLCHEM DOO TUZLA PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC ZEPCE PRIJEVOZNIK VL GORAN HERCEGOVAC ZEPCE PRIMA COMERC DOO TESANJ PROBEST DOO PROCAR DOO SARAJEVO PROING GRADJEVINAR DOO GORNJA TUZLA PT COMPANY DOO SARAJEVO RAMING GRADNJA DOO SARAJEVO REMONTMONTAZA DD TUZLA REZO AUTOSERVIS SO VL ANTONIO REZO POSUSJE RIVER DOO SARAJEVO ROLOGRAF DOO MOSTAR RR SUR CAFFE BAR I FAST FOOD VL ALIBASIC VELI RULO KA DOO TESANJ SABA BH DOO VISOKO SABAH 2 SPR VL GJIBEXHI QAZIM CAZIN SABIX PRODUKT DOO GORAZDE SAMELEKTRIKA DOO DONJA ORAHOVICA SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK DOSENOVIC DALIBOR SAN DISCO BAR VL TICEVIC SEFIK KLJUC SANA TR VL HODZIC SANELA GORAZDE SANCHO DOO SANCO DOO SREBRENIK SANICA CAFFE SLAST BUREG VL MAMUTI DZEVAT SANREMO CAFFE BAR VL CAHUT NEDZAD ZENICA SARITA STR VL STOJICEVIC BORKA BANJA LUKA SARMAK DOO BUGOJNO SASA STMR VL KRECA SASA NOVI GRAD SEGAFREDO SOR VL IVICA DZEBA CAFFE SERVIS MO SEMPERIT SZR VL MUDRINIC DRAGAN BANJA LUKA SEVEN SA DOO ZAVIDOVICI SIDOIL DOO SREBRENIK SPORT TOURS DOO BIHAC SPORTLAND DOO SARAJEVO ST GEORGE STR VL DELJA SANDRA ST GEORGE TR BUTIK VL ZELINCEVIC ZIVKO MODRIC STAN GRAD DOO MOSTAR STAR SAMOSTALNI DVD INTERNET KLUB STEFAN MILUTIN GP DOO BANJA LUKA

KNEZA VISEVICA MIHAJLA 1610200049790004 HUMS 43 A SERDAR JANKA VUKOTICA BR 1610000085270092 6 PUT SRPSKIH BRANILACA 23 1610450030010091

Srijeda, 9. 3. 2011.
243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KUPRES BRCKO BIJELJINA PRNJAVOR ZENICA LAKTASI CAZIN ODZAK MOSTAR ORASJE MRKONJIC GRAD SARAJEVO SARAJEVO SAMAC TESANJ BIHAC SARAJEVO PRIJEDOR KOTOR VAROS MRKONJIC GRAD SIROKI BRIJEG HADZICI VOGOSCA GRADISKA PRIJEDOR CITLUK SARAJEVO LUKAVAC BIHAC SIROKI BRIJEG POSUSJE DERVENTA BANJA LUKA MOSTAR TESANJ BANJA LUKA ORASJE KUPRES BB MATIJE GUBCA 13 SABACKIH DJAKA BB MAGISTRALNI PUT BB PRVE ZENICKE BRIGADE 3C SVETOSAVSKA BB GLAMOCANI CORALICI 403 BRODSKA 1 ODZAK BLAJBURSKIH ZRTAVA BB JUG I BB ORASJE CARA DUSANA BB HISETA 1 GABELINA 21 TISINA BR 45 KRASEVO BB JABLANSKA 86 RADNICKA 70 C AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 3 DJURE JAKSICA BR 6 PODRASNICA 117 FRA DIDAKA BUNTICA 142 A MISEVICI BB IGMANSKA 1 KOZINCI BB BREZICANSKI PUT BB MEDJUGORJE BB KOLODVORSKA 13 MACAN MARIJE 1 BAKSAISKI SOKAK BR 60 ANTUNA MIHANOVICA BB FRA GRGE MARTICA 8 KALENDEROVCI 101 MLADENA STOJANOVICA BB MARSALA TITA 53 TESANJKA BB KRALJA A I KARADJORDJEVICA 47 SKOLSKA 36 OSTRA LUKA

Broj 10 - Strana 47
1610200017340012 1610600006960022 1610850005490023 1610450024940095 1610550017030031 1610450049680042 1610350020600029 1610800005310042 1610200041410077 1610800004550047 1610450043930076 1610000053020017 1610000061670089 1610450058300044 1610400004780054 1610350006430075 1610000001010072 1610450016910047 1610450055010095 1610350038210088 1610200039860017 1610000064560010 1610000019690041 1610450031100080 1610450021920097 1610200007420016 1610000066770058 1610250016080028 1610350001070049 1610200028490065 1610200059580020 1610450035440054 1610450018550026 1610200000430002 1610400009260096 1610450039370009 1610800002730036

STRONG DOO KUPRES STUDENAC SP VL SLAVOJKA TODOROVIC BRCKO SU MA DOORS DOO BIJELJINA SUMA RM PRODUKT DOO PRNJAVOR SUNCANA STRANA FAST FOD VL RAIC SANELA ZENICA SURTOV LASER DOO LAKTASI SUZAN DOO CAZIN TASO DOO RESTORAN BARON ODZAK TEHNOMONT DOO MOSTAR TERMO PLIN DOO ZA PROMET I USLUGE ORASJE TESA CO DOO MRKONJIC GRAD TGA COMMERCE DOO SARAJEVO THE PASHA SUR RADNJA CAFFE BAR VL PASIC DAMIR TIK TAK TR VL TOVIRAC SAVO SAMAC TIZZIANA STR VL DOBRIC SEFIKA TOBACCO DOO BIHAC TRADEKO STR VL BAJRAMOVIC SMAJLOVIC MIDHETA TREND TR VL VUJCIC SRDJAN PRIJEDOR TRGOPROMET KRSIC DOO KOTOR VAROS TRGOPROMEX DOO MRKONJIC GRAD TRIMEKS DOO SIROKI BRIJEG UGURLU DOO SARAJEVO UNIS PRETIS DOO SARAJEVO V STYLE SZTR VL IVASTANIN VESNA GRADISKA VELEPROMET AD PRIJEDOR VENECIJA DOO CITLUK VIA DEL CORSO SUR RESTORAN VL CERANIC ALMIRA VIJENAC RUDNIK KRECNJAKA DOO LUKAVAC VUKOVIC INZENJERING DOO BIHAC WILLIAMS KLADIONICA DOO SIROKI BRIJEG WINNERS SUR VL ANDJELKO RAMLJAK POSUSJE Z&Z BASIC DOO DERVENTA ZAPLANJE DOO BANJA LUKA ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNK MOSTAR ZIKRET VULKANIZ RADNJA VL Z RAMIC TESANJ ZRMANJA STR VL GAGIC MILENA BANJA LUKA ZVONIX DOO OSTRA LUKA ORASJE

- LISTA INSOLVENTNIH PRAVNIH I FIZI^KIH LICA 90 I VI[E DANA NEPREKIDNO RED. BR. NAZIV SJEDI[TE ADRESA TRANSAKCIJSKI RA^UN

Broj 10 - Strana 48
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADUSA BOS KRUPA TRG AHMETA MRZLJAKA 7

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350021980048 1610350011310048 1610250007520069 1610450047510055 1610000060170081 1610200023660047 1610700005980026 1610450042560048 1610350020190010 1610000027780035 1610700000250042 1610250012490058 1610300002060082 1610350002770071 1610200049910090 1610850009180097 1610000008210091 1610350006000074 1610700004960071 1610600007350059 1610850008780069 1610650001960009 1610250020740005 1610750005810031 1610350013690040 1610200037070006 1610550005260051 1610700004090078 1610350013290012 1610350024530081 1610450000400065 1610150007030030 1610350014220048 1610350012320012 1610250023140076 1610000010990014 1610000010990111 1610450001400038 1610250025600093 1610500002350005 1610750000030092 1610350006850085 1610700000360040

15 JANUAR AUTO MOTO KLUB UG VEL KLADUSA 17 SEPTEMBAR DD BOSANSKA KRUPA 2 OKTOBAR DD TUZLA 22 SUR VL KAJKUT LJUBINKO BANJA LUKA 23 SZ FRIZERSKA RADNJA VL ALIDZIKOVIC MIRZA 2B DOO SIROKI BRIJEG 2M CAFFE BAR VL SAMIRA MUJAGIC KISELJAK 3 D UR KAFE BAR VL VESELINOVIC RADE PRIJEDOR 3 DZI TR VL JUSIC DZEVAD CAZIN 3 H DOO SARAJEVO 3 K GRAPH DOO VITEZ 3 M DOO GRADACAC 3 SUR VL CULOV DZEVAD GORAZDE 37 JEDINSTVO DOO BIHAC 4 ASA DOO POSUSJE 5 PLUS STR VL SONJA JEFTIC BIJELJINA 58 DOO SARAJEVO 7 MAJ MIMIN DOO VELIKA KLADUSA A & D SZR VL MIRSAD IBRAHIMOVIC VITEZ A & V MARKET SP VL BRANKO BESLEMOVIC BRCKO A A SZR FRIZERSKI SALON VL STANA DAVIDOVIC A B TRGOVINA DOO KAKANJ A D ZUCO DOO LUKAVAC A EMM HRAST SZR VL REMZIJA ZVEKIC A GRADNJA DOO BIHAC A JEDAN RENT DOO MOSTAR A M A R DOO BUSOVACA A M A R DOO BUSOVACA A M DJUZELIC DOO CAZIN A M DOO BIHAC A PRESS DOO NIGP BANJALUKA A R VODENICA DOO VISOKO A S T DOO CAZIN AA KAPITAL BROKERS BROKERSKO DIL KUCA DD AB BATA DOO TUZLA AB TECHNICS DOO SARAJEVO AB TECHNICS DOO SARAJEVO ABACUS SISTEMI DOO BANJALUKA ABAZIJA DOO ZA PRO PROMET TRANT I USLU ODZAK ABEMIX STR VL IMSIROVIC ABID GRACANICA ABLEZER AUTOPRIJEVOZNIK VL ELVIR TURSIC ZEPCE ABM DOO CAZIN ABRAMOVIC COMMERCE DOO VITEZ

UL 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB TUZLA KULINA BANA BR 3 BANJA LUKA KARANOVAC 180 SARAJEVO HUSREFA REDZICA 9 SIROKI BRIJEG KISELJAK PRIJEDOR CAZIN VOGOSCA VITEZ GRADACAC GORAZDE BIHAC POSUSJE BIJELJINA SARAJEVO VELIKA KLADUSA VITEZ BRCKO BIJELJINA KAKANJ LUKAVAC ZEPCE BIHAC MOSTAR BUSOVACA BUSOVACA CAZIN BIHAC BANJA LUKA VISOKO CAZIN BIHAC TUZLA SARAJEVO SARAJEVO BANJA LUKA ODZAK GRACANICA ZEPCE CAZIN VITEZ TRN BB GROMILJAK BB ILIJE BURSACA 62 BEGOVE KAFANE BB KOBILJA GLAVA 56 KRALJA TVRTKA 178 DONJE LEDENICE BB GRADACAC MUHIDINA MASICA MUNJE BB ALEJA BB LJUDEVITA POSAVSKOG 2 NEZNANIH JUNAKA 6 VLADISLAVA SKARICA 10 PRVE MUSLIMANSKE BRIGADE 34 S VITEZ ZAIMA MUSANOVICA BR 1 27 MARTA 16 311 LAHKE BRIGADE ARMIJE BIH BB BEGOV HAN BB PLJESEVICKA BR 77 KARDINALA STEPINCA BB KACUNI BB KACUNI BB OSTROZAC BB BIHACKIH BRANILACA 51 GRCKA 20 PODVINCI BB NURIJE POZDERCA 59 BOSANSKA BR 25 SICKO POLJE BB TUZLA MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 MULA MUSTAFE BASESKIJE 6 BULEVAR ZIVOJINA MISICA 25 PROLETERSKA 208 ODZAK RASLJEVA BB OSMANA DJIKICA BB DONJA KOPRIVNA BB PC 96 VITEZ

Srijeda, 9. 3. 2011.
44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVNOBIH A 1 MBK LJUBUSAKA 2 BISCE POLJE BB TRN BB DR IRFANA LJUBIJANKICA 40 M. TITA BB M. TITA BB DONJE VODICEVO BB STUPINE B7 2 25 MLADENA BALORDE 48 SAFETA ZAJKE 53 PAJE JOVANOVICA BR 2 IVANA KRNDELJA 11 A UL SLATINA BR 9 TRZ CENT SLATINA 16 TUZLANSKOG ODREDA BOK BR 1 POSL TRG BARCELONE 2 MUJE PASICA 55 ZMAJA OD BOSNE 4 HRVATSKIH BRANITELJA 161 SARAJEVSKA BB ADEMA BUCE 99 HASANA KIKICA BB OZIMICE I LAMELA IV 32 KRALJA PETRA BB BUL KULINA BANA 28 KRALJA TVRTKA DONJE MOSTRE 13 TRG HUSNIJE REPCA 5 V KORPUS 23 SVETOG SAVE 24 POVELJA KULINA BANA 6 PATRIOTSKE LIGE TRG BARCELONE 1 STARIC BB CAPLJE 71 RADUSA RADUSA SARAJEVSKA BB SVETOSAVSKA 90 IVE ANDRICA BB

Broj 10 - Strana 49
1610350033290054 1610000055980069 1610200008540075 1610200019550060 1610350024690034 1610500001940083 1610800000010059 1610450057350026 1610250009460069 1610200039660003 1610000054400036 1610600002720055 1610200038320045 1610600004530075 1610250019030089 1610000022230083 1610200001150033 1610000058770080 1610200046060063 1610000060880024 1610000065860004 1610500000080011 1610350008010011 1610300003460083 1610550010450036 1610150003030041 1610150002580058 1610200051420089 1610350017330062 1610450053210066 1610350015150084 1610350014150014 1610000072400035 1610250005650006 1610350023540002 1610400008060012 1610400008060012 1610250015300051 1610450035760057 1610450043470005 1610450007540041 1610150003600013 1610200050670085

VELIKA KLADUSA ACADEMIA AGENCIJA VL PODANY VLADIMIR SARAJEVO ACCOM HERC DOO MOSTAR MOSTAR ACG DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG ACL DOO BIHAC BIHAC ACM DOO GRADACAC GRADACAC ACM DOO GRADACAC GRADACAC ACO STR VL DJURDJEVIC RADMILA NOVI NOVI GRAD GRAD ACTIO DOO TUZLA TUZLA AD COMPANY DOO MOSTAR MOSTAR ADA STR TRAFIKA VL MARIC BELKISA SARAJEVO SARAJEVO ADAC PETROL DOO BRCKO BRCKO ADAR DOO MOSTAR MOSTAR ADDE DOO TUZLA TUZLA ADE ZEKO GRADNJA DOO ZA GRADJENJE ZIVINICE ADEA CAFFE BAR SUR VL MUZAFEROVIC ADMIR ADEL TR VL SNJEZANA MARIC MOSTAR ADENT DOO SARAJEVO ADF DOO DRVAR ADI COMERCE TR VL HADZIABDIC ADMIR ADIN BENJO DOO SARAJEVO ADITEX DOO SREBRENIK ADLER DOO BIHAC ADMIRALKOMERC DOO ADNA STR VL KURTOVIC SAMIR ZENICA ADO STR VL CABARAVDIC ADNAN ADO TRANS DJL VISOKO ADRIATIC YACHTING DOO MOSTAR ADUT BISTRO VL IZET BEHRIC VELIKA KLADUSA ADVOKAT BRANKO RISTIC DOBOJ ADVOKAT KEKIC DJEMAL BIHAC ADVOKAT VELIC SEMSUDIN BOSANSKA KRUPA AE STR VL NEZOVIC ESAD AF KOMERC DOO KLADANJ AF LINE DOO SANSKI MOST AFRODITA DOO TESANJ AFRODITA DOO TESANJ AG INZENJERING DOO GRADACAC AGAREVIC STR VL AGAREVIC RABIJA KOSTAJNICA AGENCIJA COLOSEUM VL BOSANCIC MARIJA N GRAD AGENCIJA HERA SR VL PRASTALO SLAVICA BANJALUK AGENCIJA ZA POSREDOVANJE U PROMETU ROBA SARA AGRAM CAFFE SUR VL JAGODA CRNOGORAC POSUSJE ZVINICE SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO DRVAR OLOVO SARAJEVO SREBRENIK BIHAC VISEGRAD ZENICA VISOKO VISOKO MOSTAR VELIKA KLADUSA DOBOJ BIHAC BOS KRUPA SARAJEVO KLADANJ SANSKI MOST TESANJ TESANJ GRADACAC KOSTAJNICA NOVI GRAD

AC INVEST DOO VELIKA KLADUSA

BANJA LUKA VIDOVDANSKA 51 VISOKO POSUSJE NASELJE LUKE B 1 L 3 13 IVANA MAZURANICA 8

Broj 10 - Strana 50
87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG GRACANICA TREBINJE KAKANJ KRANJCEVICEVA 16 RUDARSKA 73 VINOGRADI BB VELIKI TRNOVCI BB INDUSTRIJSKA ZONA BB SVETOSAVSKA 1 TRN BB OMERA NOVLJANINA BR.1 USTIPRACA BB MEHMED PASE KUKAVICE 18 KOLUBARSKA BB SVETOSAVSKA 20 KOLONIJA BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA BB CAZINSKI BRIGADA BR 12 BOSNE SREBRENE 10 KORICA HAN BB GRACANICA DONJA LOHINJA BB ZGOSCANSKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB DZEMALA BIJEDICA 160 OSTROLUCANINA LUKE BB HUSE CEHICA BB STARI GRAD BB HRVATIN 51 LIPA LUKE BB CIRILA I METODIJA BB TVORNICKA 3 ZVORNICKA 15 ESADA PASALICA 6 CAMILA SIJERCICA BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB KRALJA TVRTKA BB FRA D MANDICA 1 XI ULICA 76 ORASJE BOKAVICI BB HUSINSKE BUNE 5 TRNOVI BB PAVE RADANA 9 RUZDIJE ISLAMAGICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200024280071 1610250004770022 1610200035610059 1610650001230084 1610350012570078 1610450021600094 1610200024200046 1610350002900051 1610300003640018 1610550007200051 1610450025410060 1610200035220022 1610200043310016 1610450031880057 1610350017040032 1610600004650064 1610250011650038 1610250020780066 1610650002140041 1610150001740038 1610000000720042 1610250006660067 1610350027910046 1610350005550091 1610000062020065 1610250010210073 1610150005450094 1610850004640012 1610000066450055 1610000020860055 1610000002750058 1610350004810078 1610350034200011 1610450030830032 1610200050970009 1610200019600015 1610800003020066 1610250019390056 1610250017650070 1610350020320087 1610450012580064 1610300003050064

AGRAR COMMERCE PO SIROKI BRIJEG AGRICOLA DOO GRACANICA AGRO EKO DOO TREBINJE AGRO MRAVA MINI FARMA VL ZUBACA MIRALEM AGRO SIEBEN DOO SANSKI MOST AGROBILJE ZADRUGA KOSTAJNICA SA P O AGROGOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG

SANSKI MOST KOSTAJNICA SIROKI BRIJEG AGROKRAJINA DD BIHAC BIHAC AGRONIK DOO SRPSKO GORAZDE NOVO GORAZDE AGROOPREMA DOO TRAVNIK TRAVNIK AGROPOLJE DOO DOBOJ DOBOJ AGROS DOO LJUBINJE LJUBINJE AGROS F1 DOO KONJIC KONJIC AGROSAD ZTR VL MILJANOVIC LAZIC DOBOJ DOBOJ AGROSTAR DOO CAZIN AGROUNIA DOO BRCKO AGROZEM PZ GRACANICA AHMETAS TR VL AHMETASEVIC HASIBA D LOHINJA GR AI FA DOO KAKANJ AIDA FRIZERSKI SALON VL OMERHODZIC SENADA AIS SPEDITRANS DOO SARAJEVO AJAMERC DOO LUKAVAC AJDINOVIC DOO VELIKA KLADUSA AJLA CE DOO BOSANSKA KRUPA AJLA STR VL DELIC ELDINA SARAJEVO AJLA TR VL BAJRIC MIRALEM GRACANICA AKE STR VL BABEROVIC ALMIR VISOKO AKROPOLIS SUR PICERIJA VL VASILIJE PRELIC AKTER DOO SARAJEVO AKUMULATOR KOMERC DOO SARAJEVO AKVASAN DOO SARAJEVO AL BI TEX DOO BIHAC ALADIN TR KIOSK VL MUSIC SULTE ALAS RIBARNICA STR VL DARADAN M DERVENTA ALBERO DOO LIVNO ALBIM DOO SIROKI BRIJEG ALBIN KOCIC SAMOSTALNI PRIJEVOZNIK ORASJE ALDER SZSR VL BECIRBASIC SEJFUDIN LUKAVAC ALDI TR VL VEJZOVIC SENIJA BANOVICI ALDIN TR VL RAHMANA DIZDAREVIC ALDJO COMPANY DOO BANJA LUKA ALDO DOO GORAZDE CAZIN BRCKO GRACANICA GRACANICA KAKANJ VISOKO SARAJEVO LUKAVAC VELIKA KLADUSA BOS KRUPA SARAJEVO GRACANICA VISOKO UGLJEVIK ILIDZA SARAJEVO SARAJEVO BIHAC CAZIN DERVENTA LIVNO SIROKI BRIJEG ORASJE LUKAVAC BANOVICI VELIKA KLADUSA BANJA LUKA GORAZDE

Srijeda, 9. 3. 2011.
129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA TREBINJE BRCKO ZVORNIK KLJUC LIVNO ILIJAS ZIVINICE KLJUC BIJELJINA BIJELJINA SAMAC ZVORNIK TESLIC LJUBUSKI SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR PRNJAVOR BOS BROD SARAJEVO SARAJEVO PRIJEDOR ODZAK SANSKI MOST CITLUK KALESIJA SARAJEVO BRCKO SARAJEVO BOS KRUPA BIHAC BREZA VELIKA KLADUSA MOSTAR SARAJEVO SANSKI MOST PRIJEDOR GOLO BRDO DESET SKOJEVACA BB BANJALUCKA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB KARAKAJ NASELJE 17 VKB BB SPLITSKA 10 BOSNASKI PUT 231 MLINISTE BB ZIVINICE BRANILACA BIH 171 VELIKA OBARSKA 291 BIJELJINA POPOVI BB NJEGOSEVA 9 BRACE JUGOVIC STADION 3C SVETOG SAVE A SIMICA BB MUFTIJE DZABIC 10 TESANJSKA 24 A POTOCI BB TRG SRPSKIH BORACA BB TRG CARA DUSANA 8 GORNJI VELESICI 97 GORNJI VELESICI 97 NARODNOG FRONTA 26 NOVI GRAD BB SEHOVCI BR 1 KRALJA TOMISLAVA BB SPRECANSKA BB TESANJSKA 7 BROD BR 55 ABDURAHMANA SIRIJE 10 UL UNSKA BB MESE SELIMOVICA BB BIHAC POTKRAJ BB KUDICI BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TEREZIJE BB DONJI KAMENGRAD 29 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 19 V KORPUSA 34 NIKSICKI PUT BB FOCANSKA BB IZA BR 54 SVODNA BB BILJESEVO 13 STJEPANA RADICA 45 ZEPCE DUBROVACKA BB

Broj 10 - Strana 51
1610850007770008 1610200005430061 1610850002550050 1610850000590068 1610350022460004 1610200017550017 1610150003040032 1610500001890031 1610350025820084 1610850000320020 1610450002640086 1610450036900098 1610850008280034 1610400002970034 1610200031430038 1610000058640003 1610000024430043 1610200002820082 1610450027110082 1610450041760089 1610000005790038 1610000005790135 1610450047850040 1610800004210062 1610350013230066 1610200045010038 1610800000090084 1610000043450094 1610600002570093 1610000042320044 1610350034530005 1610350022270078 1610150007170098 1610350034370052 1610200044260034 1610000021640032 1610350012250075 1610450033500054 1610350008190043 1610200053080050 1610250010500006 1610450016990072 1610650002970070 1610550006740077 1610200008650073

ALEA SZR VL ZIJAH HORIC GOLO BRDO BIJELJINA ALEK DOO TREBINJE ALEKO TRADE TP DOO BRCKO ALEKSANDRIJA DOO ZVORNIK ALEM SP VL HOTIC HASAN KLJUC ALEN BUFFET SUR STIPO TOMAS LIVNO ALEN VL ALIC ALEN ILIJAS ALERGY COMPANY DOO ZIVINICE ALES BOY DOO KLJUC ALEX KOMERC DOO BIJELJINA ALEX PETROL DOO BIJELJINA ALFA LUJIC DOO SAMAC ALFA UR KAFE BAR VL ASCERIC ZORICA ZVORNIK ALFAPROM JOKIC DOO TESLIC ALFATEL DOO LJUBUSKI ALIC TRADE DOO SARAJEVO ALIJA HODZIC ALHOS DD SARAJEVO ALIMAN DOO MOSTAR ALJASKA SUR VL SLAVISA BLAGOJEVIC PRNJAVOR ALJKO SUR CEVABDZINICA BUREKDZINICA VL MUSLIU ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALJOVIC PROMET DOO SARAJEVO ALKA POGREBNI PREVOZ VL SOFILJ ZORAN PRIJEDOR ALKON DOO ZA PROMET I USLUGE ODZAK ALKOR BOSNA DOO SANSKI MOST ALL STAR DOO CITLUK ALLEKO COMPANY DOO KALESIJA ALLMED DOO SARAJEVO ALMA ALDIN SP VL HAJRIJA DZANOVIC BRCKO ALMA STR VL TIRAK MUZAFER SARAJEVO ALMA TR VL JASMINA AVDAGIC ALMATEX DOO BIHAC ALMINA STR VL SULJAGIC ZAHID BREZA ALMORS DOO VELIKA KLADUSA ALPA DOO MOSTAR ALPE JADRAN DOO SARAJEVO ALPELLA DOO SANSKI MOST ALPHA BETS COM DOO PRIJEDOR ALPIKA DOO BOSANSKI PETROVAC

BOS PETROVAC ALPINA STR VL NEDJO CUK TREBINJE TREBINJE ALTUM DOO TUZLA TUZLA ALUPLAST DOO NOVI GRAD NOVI GRAD ALUSHI DOO KAKANJ KAKANJ AM BH ABEL COMPANIY DOO ZEPCE ZEPCE AM KLUB SAL ZAB VL MARIO POLIC MOSTAR MOSTAR

Broj 10 - Strana 52
174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO SANSKI MOST ILIJAS ORASJE VITEZ KISELJAK BIHAC GRADISKA GRADISKA VOGOSCA PODGAJ BB REDAK BB 126 ILIJASKE BRIGADE 70 VIII ULICA 75 S.BILA ZANATSKI CENTAR BB BOSANSKA 15 KARADJORDJEVA 7 KARADJORDJEVA 3 IGMANSKA 76

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610550015380061 1610350029200049 1610000073830009 1610800000110066 1610700000420083 1610700004590016 1610350018230028 1610450045020065 1610450045030056 1610000068940045

AM KOMERC CONSUL DOO BUGOJNO AM PROM DOO SANSKI MOST AM SAN STR VL KOZIC ALMIR AM SPED DOO ORASJE AM&D AUTORADIONICA VL ANDRIJA PESA VITEZ AMADEUS KAVANA KISELJAK VL RADOVAN VUCIC AMAI UR KAFFE BAR VL JASMIN MORIC BIHAC AMANTAS SR VLASNIK KRK ENESA GRADISKA AMANTAS STR VL KRK ENESA GRADISKA AMAR GIGANT STR TRAFIKA VL LJUBOVIC MIRELA AMARO SUR VL JOSIC SRECKO BANJA LUKA AMARO UR BISTRO VL VUKOVIC IRMAN BIHAC AMATERI DOO GRACANICA AMB COMPANY DOO BIHAC AMB COMPANY DOO SARAJEVO AMBALAZA SZR VL HUSEINBASIC SEFIK RAJSEVA AMC DOO SARAJEVO AMD OR VL NEDZAD PASALIC BOSANSKA OTOKA AMERISA PLUS TR VL HUSEIN DELIC ZAVIDOVICI AMEX STR VL JASMINA MERUSIC FOJNICA AMG MONT DOO KLJUC AMI RUZ DOO SARAJEVO AMICIZIA DOO SARAJEVO AMINA CO DOO BUZIM AMINA STR VL BEDAK MELVA AMINA TR VISOKO VL MUZAFERIJA EMIRA AMIR TR VL KAPIC ISMIR CAZIN AMIX DOO ILIDZA AMMARI DOO CITLUK AMON RAA DOO LUKAVAC AMPEX KOMERC DOO TUZLA AMRA E TR VL RIZAH CERIMOVIC V KLADUSA AMRA TRADE DOO ZENICA AMZAJ STR VL AMZAI AMZA AN JAPRASPED DOO SANSKI MOST AN PINA DOO SIROKI BRIJEG ANA K ZEN FRIZ SALON VL Z KRTALIC MOSTAR ANA SZR VL VETMIC RADOJICA BRESTOVO DOBOJ ANA TR VL RATKOVIC MIRA PRIJEDOR ANAKONDA DOO BANJA LUKA ANANIX TRGOVACKA RADNJA VL A KADIC KONJIC

BANJA LUKA MOTIKE BR 334 1610450038960087 BIHAC HASAN PASE PREDOJEVICA BB 1610350033350097 GRACANICA BIHAC ILIDZA TESLIC SARAJEVO BOS OTOKO ZAVIDOVICI FOJNICA KLJUC SARAJEVO SARAJEVO BUZIM TESANJ VISOKO CAZIN ILIDZA CITLUK LUKAVAC TUZLA VELIKA KLADUSA ZENICA SARAJEVO SANSKI MOST SIROKI BRIJEG MOSTAR DOBOJ SULTAN MEHMEDA II FATIHA BB PRITOKA BB TRG OTESKOG BATALJONA 109 IV RAJSEVA RAJLOVACKA 2 OTOCKOG BATALJONA 2 MEHMEDA SPAHE BB OSTRUZNICA BB OSLOBODILACA BR 57 B DZEMALA CELICA 8 C DZENETICA CIKMA 12 GENERALA IZETA NANICA BB LEPENICA CARSIJSKA BR 25 CUPRIJA BB PUT FAMOSA 38 VIONICA BB KRUSEVICA BB S KARAMEHMEDOVICA BR 17 BARAKE MALA KLADUSA M S SERDAREVICA 1 SAFETA HADZICA 177A SEIKOVACA BB TRNSKA CESTA BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE 9 BRESTOVO BB 1610250021690023 1610350021540056 1610350013470044 1610400010500047 1610000027890033 1610350026130096 1610750000070056 1610700006470070 1610350016710038 1610000034190086 1610000033440082 1610350003760053 1610400001440053 1610150000500087 1610350014820090 1610000050750023 1610200030420074 1610250022080060 1610250006610015 1610350016980086 1610550010370011 1610000071130014 1610350010570035 1610200041390095 1610200046830049 1610450041620021 1610450047130009 1610450010420068 1610200044640080

PRIJEDOR KEVLJANI BB BANJA LUKA STEVANA PRVOVJENCANOG 1 KONJIC V BORASA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DERVENTA POSUSJE TOMISLAVGR AD LJUBUSKI ZENICA MOSTAR SANSKI MOST JEZERO BOS KRUPA MOSTAR CAPLJINA BRCKO LIVNO ZVORNIK SARAJEVO BRCKO CITLUK KLJUC PROZOR RAMA ILIDZA ZEPCE GRACANICA DOBOJ ZENICA TUZLA NOVI TRAVNIK CAZIN BUZIM SARAJEVO MOSTAR SAMAC BOS GRAHOVO ZENICA MOSTAR MOSTAR TUZLA MOSTAR LIVNO CAPLJINA SARAJEVO BUSOVACA BUSOVACA OSINJSKIH BRIGADA 24 RAKITNO BB MRKODOL BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 40 DONJI KAMENGRAD 23 JEZERO BB TRG ALIJE IZETBEGOVICA BB VUKOVARSKA 12 ANTE STARCEVICA BR 17 JOVANA S POPOVICA BR 7 BILO POLJE BB VUKA KARADJICA 150 DUGA LOKAL 2 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 NIKOLE TESLE 1 KRALJA TOMISLAVA 42 UL BRANILACA BIH BR 22 PODBOR 65 STUPSKA BB LUPOGLAV BB MEHMEDA AHMETBEGOVICA 14 KRALJA ALEKSANDRA BB ARMIJE BIH BB M FIZOVICA FISKA 15 KASAPOVICI BB IZETA NANICA BB IZETA NANICA 55 PETRAKIJINA 6 ANTE STARCEVICA 77 SKARIC K BR 19 SAMAC MARSALA TITA 18 FRA IVANA JUKICA 1 K BRANIMIRA PRC RONDO BB KNEZA BRANIMIRA 6 P C RONDO ISMETA MUJEZINOVICA 26 RODOC BB KULINA BANA 10 TRG KRALJA TOMISLAVA KOVACI 45 KAONIK BB BUSOVACA KAONIK BB BUSOVACA

Broj 10 - Strana 53
1610450046270007 1610200016520071 1610200016530062 1610200034280092 1610550008550097 1610200049310048 1610350010400091 1610450021680022 1610350035530075 1610200035830055 1610200013970038 1610600006640019 1610200031670016 1610850008570064 1610000049260006 1610600002300045 1610200006330027 1610350018190064 1610200041150020 1610000047990082 1610750004440003 1610250013620011 1610450030610036 1610550004200035 1610250007580015 1610200025280044 1610350019480067 1610350029430036 1610000073320080 1610200008760071 1610800003790052 1610200008770062 1610550001680072 1610200032080035 1610200044900040 1610250020650086 1610200008780053 1610200017560008 1610200013990020 1610000000040072 1610150007240035 1610550012280038

ANDI STR VL UZELAC GORAN DERVENTA ANDRIC DOO POSUSJE ANDRIC GRADITELJSTVO DOO TOMISLAVGRAD ANDRO COMMERCE EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI ANELA STR VL SISIC EDINA ZENICA ANES TR VL AMIR GADARA MOSTAR ANGORA DOO SANSKI MOST ANGROCENTAR AD JEZERO ANI 10 UR CAFFE SLASTICAR VL BEHARIC SAMIR BO ANI PEH DOO MOSTAR ANIK DOO CAPLJINA ANISS PROM SP VL HASKOVIC ARMELA BRCKO ANITA DOO LIVNO ANKO DOO ZVORNIK ANSOFT DOO SARAJEVO ANTARIS DOO BRCKO ANTAS DOO CITLUK ANTIKA Z R VL DJEVAD MISTRIC KLJUC ANTONIO BENZ DOO PROZOR RAMA ANTONY COMPANY DOO SARAJEVO ANTUKIC DOO ZEPCE APATIN TR VL KAMARIC NIHADA GRACANICA APETITOS SUR BIFE VL KANJUH VLADIMIR DOBOJ APEX DOO ZENICA APOLLO TRANS DOO TUZLA APOLO DOO NOVI TRAVNIK APOLO M UR CAFFE BAR VL MERIM BEGANOVIC APOTEKA REDZIC PZU BUZIM APPLE HAIR AND BEAUTY STUD BY SEJLA VL TORLAK APRO FLORAMI DD MOSTAR APROVET DOO SKARIC KBR 19 SAMAC AQUA 3 DOO GRAHOVO AQUA TECH DOO ZENICA AQUAMARIN SOR VL SOFIJA PAVLOVIC MOSTAR AQUAMARIN TRGOVACKA RAD VL S PAVLOVIC MOSTA AQUARIUS DOO TUZLA AQUARIUS FAVORIT DOO MOSTAR AQUAVOD DOO LIVNO ARA STR SPASA RAIC CAPLJINA ARA STR VL DALAC FUAD SARAJEVO ARAL DOO BUSOVACA ARAL DOO BUSOVACA

Broj 10 - Strana 54
257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST PRIJEDORSKA 117 CITLUK RUDARSKA 103 NOVI GRAD BRANKA COPICA 8 BIHAC SARAJEVO SARAJEVO TRAVNIK BOS KRUPA TESLIC VELIKA KLADUSA BOS KRUPA DERVENTA TRAVNIK SARAJEVO VELIKA KLADUSA HADZICI SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA KISELJAK BUSOVACA BIHAC SARAJEVO VISOKO BOS KRUPA VISOKO ODZAK BREZA TESLIC TESLIC SARAJEVO PRNJAVOR BREZA MOSTAR BIHAC SANSKI MOST NOVI TRAVNIK DOBOJ JUG BIHAC SARAJEVO ZENICA SREBRENIK TUZLA BOSANSKI KRALJEVA OZIMICE I TO 16 ZMAJA OD BOSNE 84 TERAZIJA BB KALIBUNAR BB SEHIDSKA BB DONJI RUZEVIC SULEJMANA TOPICA BB SOKAK 82 KNINSKA BB BOSANSKA 141 KOSEVO 3 MEKANOVICI 34 DUPOVCI 56 ISEVICA SOKAK 4 B STJEPANA RADICA 39B MESE SELIMOVICA 4 JOSIPA BANA JELACICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350033480077 1610200031170078 1610450044220009 1610350000930078 1610000020110051 1610000009900025 1610550008500045 1610350024720007 1610550016540084 1610350018050093 1610350022220026 1610450038460052 1610550012450079 1610000028690089 1610350012820047 1610000055250047 1610000004710040 1610200025960014 1610850009870058 1610700005210040

ARAL TR VL ALIJAGIC SANDA SANSKI MOST ARAP DOO CITLUK ARAPOVIC ERMIN SZGR VL ARAPOVIC ERMIN N GRAD ARCHING DOO BIHAC ARCOBALENO DOO SARAJEVO ARDI DOO SARAJEVO AREAS DOO TRAVNIK ARENA DISCO CLUB VL SABIDA BOSNIC BOS KRUPA ARES SUR KAFE BAR VL JASAREVIC ADEM ARGE PROM DOO VELIKA KLADUSA ARI ALD PROM DOO BOS KRUPA ARIES DOO DERVENTA ARMANI CAFFE VL SOJTARIC SANEL TRAVNIK ARMEN DOO SARAJEVO ARMIN TR VL SEFIC MIRSAD ARMIX WASH DOO SARAJEVO ARNO DOO SARAJEVO ARON DOO MOSTAR ARS SOP STR VL PERICA TANACKOVIC BIJELJINA ART DECOR CVJECARNA VL JADRANKA KAPETANOVIC ART DOO BUSOVACA ART MORRIS DOO BIHAC ART SUR TIPA FAST FOOD VL SALIHOVIC EMIR ARTEF DOO VISOKO AS AL DOO BOSANSKA KRUPA AS COMPUTERS DOO VISOKO AS DOO PROIZV USLUZNO PODUZECE ODZAK AS JASMIN DOO BREZA AS KOMERC STR VL DUJAKOVIC DRAGO TESLIC AS KOMERC SUR KAFE BAR VL DUJAKOVIC DRAGO TES AS SPECIJAL DOO SARAJEVO AS VUKOVIC DOO PRNJAVOR ASA DOO BREZA ASA SUR PICERIJA VL AMINA CISIC MOSTAR ASAD TR VL SABIC ADIS ASC COMPANY DOO SANSKI MOST ASCIC DOO EXPORT IMPORT NOVI TRAVNIK ASCINICA SUR VL MURATOVIC HAZEMA ASK KEY CENTAR VL SAMIR KULENOVIC BIHAC ASKAN DOO SARAJEVO ASKO PROMET DOO ZENICA ASLAN DOO SREBRENIK ASMAD COMPANY DOO TUZLA

GRABLJE 23 1610550008990089 UL BIHACKIH BRANILACA BR 3 1610350021940084 PATRIOTSKE LIGE 24 TOPUZOVO POLJE 86 RADNICKA BB UL TABHANSKA 1 ATIFA SAPCANINA 1 BOSANSKA BB VITKOVCI VITKOVCI RADNICKA 16 DJURE JAKSICA BB NERKESI 38 M TITA 73 IRFANA LJUBIJANKICA 168 SKUCANI VAKUF 124 PRVOMAJSKA BB MATUZICI GAZIHUSREFBEGOVA BB TEREZIJE BB SKENDERIJA MASARIKOVA 48 SPIONICA CENTAR BB ZARKA VUKOVICA BB TUZLA 1610000052600007 1610150005940041 1610350016860097 1610150005310026 1610800003370042 1610000026560066 1610400008380015 1610400008390006 1610000002790022 1610450030090019 1610150000090068 1610200002840064 1610350005740017 1610350021080082 1610450007790010 1610400001100068 1610350024620097 1610000018680077 1610000014390058 1610500002780006 1610250014420067

Srijeda, 9. 3. 2011.
300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR MOSTAR BRATUNAC CAZIN VITEZ TUZLA GRADACAC NOVI GRAD BANJA LUKA SANSKI MOST BIJELJINA SIROKI BRIJEG PRIJEDOR DJURE SALAJA 19 SPLITSKA BR 2 SVETOG SAVE BB CUPRIJA BB LASVANSKA BB UL 1 MARTA 5 TUZLA BRACE KIKICA BB GRADACAC MASLOVARE BB SIMEUNA DJAKA BB 7 KORPUS BB STEFANA DECANSKOG BR 203 TRN BB SIROKI BRIJEG PETRA PRERADOVICA 7 STEPE STEPANOVICA BB PRIJEDOR ANTE STARCEVICA ALIJE IZETBEGOVICA 1 DUBRAVE TRZ ARIZONA BR XII LOK 21 CRNOGORSKI PUT BB MIS IRBINA 10 RATANJSKA BB

Broj 10 - Strana 55
1610450045060029 1610200008810026 1610850006210054 1610350009000090 1610700000470038 1610250017590027 1610250014070091 1610450043740053 1610450027870077 1610350009880074 1610850001830019 1610200031030010 1610450017280005 1610450017290093 1610200014010002 1610150006020066 1610600005890015 1610200008820017 1610550006720095 1610200025290035 1610450000840057 1610800000150030 1610450051910072 1610350023620027 1610600003030067 1610200019700022 1610200005630075 1610700007240056 1610700005430036 1610200001810021 1610200006390070 1610350009830022 1610200017580087 1610550005830023 1610550008010098 1610700000170017 1610350010800022 1610450029100037 1610600007090002 1610700000510002 1610350032610084 1610000039520042 1610350027660077

ASMIR DOO PRIJEDOR ASPID DOO MOSTAR ASPRESA EXPORT DOO BRATUNAC ASPROM DOO CAZIN ASSI DOO VITEZ ASTAR VL SULJIC ADMIR GRADJE DJELATNOST TUZLA ASTER COM DOO GRADACAC ASTER STR VL MAJKIC MIROSLAV NOVI GRAD ASTRA CO DOO BANJA LUKA ASTRA E DOO SANSKI MOST ASTRA PROM DOO BIJELJINA ASTRA SPORT DOO SIROKI BRIJEG

ATINA FIS STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ATINA STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR PRIJEDOR ATLANTIC SUR CAFFE BAR MARKO RAJIC CAPLJINA ATLANTIS TRAVEL AGENCY DOO VISOKO ATLAS TRADE DOO BRCKO ATLAS WOOD COMPANY DOO LJUBINJE ATLETSKI SAVEZ BIH SARAJEVO ATOLI DOO NOVI TRAVNIK ATOM DOO BANJALUKA ATOM DOO ORASJE ATP STANAREVIC DOO CELINAC ATTAR DOO SANSKI MOST AUPRO AUTOMATIZACIJA I PROIZVODNA TEHNIKA BRC AUREA INVEST DOO SIROKI BRIJEG AURO DOO LJUBUSKI AUROSPED DOO TRAVNIK AUTO CENTAR FISIC DOO N TRAVNIK AUTO FLORIDA DOO MOSTAR AUTO GAGA DOO CITLUK AUTO HAZARD DOO VELIKA KLADUSA AUTO KLUB DOO LIVNO AUTO KUCA AGIC DOO ZENICA AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA TRAVNIK DOO TRAVNIK AUTO KUCA ZP DOO BIHAC AUTO MASTER DOO DOBOJ AUTO MERTZ DOO BRCKO AUTO MLAKIC DOO VITEZ AUTO PRODAJA KEBIC DOO SANSKI MOST AUTO SENDY DOO SARAJEVO AUTO SERVIS BLIC DOO BIHAC

CAPLJINA VISOKO BRCKO

LJUBINJE SARAJEVO NOVI TRAVNIK BANJA LUKA TRG KRAJINE 1 ORASJE III ULICA BB ORASJE CELINAC KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 9 SANSKI MOST HAMZIBEGOVA 21 BRCKO MOSTARSKA BR 128 SIROKI BRIJEG LJUBUSKI TRAVNIK NOVI TRAVNIK MOSTAR CITLUK VELIKA KLADUSA LIVNO ZENICA TRAVNIK TRAVNIK BIHAC DOBOJ BRCKO KOCERIN 7 BANA JELACICA BB DONJE PUTICEVO BB NEVIC POLJE BB

TEKIJA 51C KRALJA TOMISLAVA BB TRNOVI BR 88

ZUPANA ZELIMIRA BB MARIJANOVICA PUT 80 MOSTARSKA BB MOSTARSKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 149 MAKLJENOVAC BB BULEVAR MIRA ZGRADA DELTA II VITEZ VITEZ 12 SANSKI MOST JEZERNICE BB SARAJEVO HAMDIJE CEMERLICA 1 A BIHAC BIJELO BRDO BB

Broj 10 - Strana 56
343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KARAKAJ BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC H STJEPANA BB UL GENERALA IZETA NANICA 29 HANPLOCA BB LUPOGLAV BB VOJVODE PUTNIKA 55 TINA UJEVICA 10 M BRIGADA BB BROCANAC BB FRA DIDAKA BUNTICA BR 27 TINA UJEVICA BB 5 KORPUSA 26 ZMAJA OD BOSNE 1 NJEGOSEVA BB NOVOSADSKA 42 BISCE POLJ BB VISOKA GLAVICA BB GABELA POLJE RADUSA BB KOSTELA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB STJEPANA RADICA BB KRIZ 3 HALILOVICI BB KEJ VOJVODE STEPE 311 LAHKE BRIGADE OMERA MASLICA 14 OPINE BB OMERA MASLICA 32 KONAK 20 RASIDOVICA 84 ESREFA KOVACEVICA H 2 4 BREDVE 8 GORNJI ORLOVCI BB TRG NEZAVISNOSTI 17 ZGOSCANSKA 40 BREZANI BB MUSLIMANSKE BRIGADE 20

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610850008000092 1610250012610047 1610200019720004 1610350024410092 1610700004870055 1610750006620078 1610450039760046 1610600000410097 1610250023820046 1610200019730092 1610200004950105 1610200045670026 1610350004370086 1610550006130044 1610450039940078 1610450033390056 1610200047980081 1610200019750074 1610200014070045 1610400008950084 1610350033250090 1610200024160082 1610700000520090 1610150002820036 1610000040770081 1610450039590005 1610650002910027 1610650000820065 1610200001360038 1610650000660015 1610200000840021 1610150002520015 1610350026660007 1610150001990007 1610450038010069 1610000025520032 1610650001980088 1610650003340028 1610200054830027

AUTO SERVIS SR PROD AUTOD VL MILOS ZVORNIK BLAGOJEVIC AUTO SHOP TR VL COSIC SANJIN GRADACAC GRADACAC AUTO SKOLA KOLOVOZ VL BRUNO ZELJKO S SIROKI BRIJEG BRIJEG AUTO SKOLA START VL VESNA SAHINOVIC BUZIM AUTO SPED DOO KISELJAK AUTO TAXI VL MARIJAN KRESIC ZEPCE AUTO TIM STR VL BABIC TATJANA KOZARSKA DUBICA AUTO TRGOVINA DOO ORASJE PJ BRCKO AUTO TRGOVINA TNM VL MORANKIC AHMET LUKAVA AUTOCENTAR BASIC DOO POSUSJE AUTOCENTAR DOO SIROKI BRIJEG AUTOCOLOR STR VL ANAMARIJA JURKOVIC CAPLJINA AUTOCOMERC DD BIHAC AUTOGAS DOO ZENICA AUTOGOL KAFE BAR VL MUSTIC SANEL NOVI GRAD AUTOKOMERC MD ZTR VL KUZMIC GORAN MODRICA AUTOKUCA FLAR LIJANOVICI DOO MOSTAR AUTOKUCA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG AUTOLIMARSKA RADIONICA SZR CELIC JURICA CAPLJ AUTOLIMARSKA RADNJA VL IZUDIN SUBASIC TESANJ AUTOLUNA DOO BIHAC AUTOMAT KLUB DOO MOSTAR AUTOMEHANICAR IVICA ZEC VITEZ AUTOMEHANICARSKA RADNJA VL ZUBIC SABIT TATE AUTOPRESTIZ DOO SARAJEVO AUTOPREVOZ LICINA VL LICINA MILAN NOVI GRAD AUTOPREVOZNIK BECIRHODZIC ENES KAKANJ AUTOPREVOZNIK CEHAJIC ADMIR AUTOPREVOZNIK DERVO CRNALIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK HUSIKA ALMIR AUTOPREVOZNIK IBRAHIM MAKSUMIC MOSTAR AUTOPREVOZNIK JUSIC EDIN AUTOPREVOZNIK KALER B VL BRKIC RAMO BIHAC AUTOPREVOZNIK KARDAS MIDHAT AUTOPREVOZNIK MATIJAS RADENKO PRIJEDOR AUTOPREVOZNIK MEKIC SUAD SARAJEVO AUTOPREVOZNIK MUSIJA MEDZID AUTOPREVOZNIK MUSIJA NIHAD KAKANJ AUTOPREVOZNIK NEDZAD GRCIC KONJIC KISELJAK ZEPCE KOZ DUBICA BRCKO LUKAVAC POSUSJE SIROKI BRIJEG CAPLJINA BIHAC ZENICA NOVI GRAD MODRICA MOSTAR SIROKI BRIJEG CAPLJINA TESANJ BIHAC MOSTAR VITEZ VISOKO SARAJEVO NOVI GRAD KAKANJ KAKANJ MOSTAR KAKANJ MOSTAR VISOKO BIHAC VISOKO PRIJEDOR SARAJEVO KAKANJ KAKANJ KONJIC

Srijeda, 9. 3. 2011.
382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VISOKO KAKANJ BIHAC OSMACI KISELJAK SIROKI BRIJEG ZEPCE SIROKI BRIJEG ZENICA ILIJAS DERVENTA GRUDE SARAJEVO DOBOJ JUG KLJUC ILIDZA SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO TESANJ SARAJEVO VOGOSCA PALE GRUDE LIPAC LJUBUSKI POSUSJE SAMAC SARAJEVO PRNJAVOR SREBRENIK KLJUC CAZIN DERVENTA SANSKI MOST GORAZDE VISOKO SREBRENIK DOBOJ VISOKO LIVNO GORANI 4 KOPRIVNICA 1 JABLANSKA 235 MAHALA OSMACI HAN PLOCA BB STROSMAJEROVA BB ZEPCE LJUTI DOLAC BB ZMAJA OD BOSNE 1 29 FEBRUARA BB 1 MAJA 179 POCRTE 189 MARKA MARULICA 5 MATUZICI BB BILJANI BB BUNICA 13 KROMOLJ 12 ZELENIH BERETKI DO 22 KOCINE 146 C DZEMALA BIJEDICA 144 JELAH BB TRG SOLIDARNOSTI 4 SVRAKE II 1 VOGOSCA MAGISTRALNI PUT 1C PALE DRINOVCI PLOCA 463 LIPAC BB HRASLJANI VITALJINA BB OBILAZNICA BB TISINA BB DALMATINSKA 2 ZANATSKI CENTAR 1 ORMANICA BB 17 VL BBR 19 CORALICI BB CARA LAZARA BB ZELJEZNICKA BB 25 NOVEMBAR BB BRANILACA BB SPIONICA BB STANARI BB MLADIH MUSLIMANA BR 11 FRA EUGENA MATICA 11 LIVNO JOVANA DUCICA BR 1 ZIBE GALIJASEVIC CORALICI BB

Broj 10 - Strana 57
1610150001570094 1610650000830056 1610350027310004 1610600002240002 1610550013740082 1610200019810020 1610750000250088 1610200019830002 1610550004090037 1610000046320033 1610450033510045 1610200037580032 1610000042980032 1610400004130057 1610350033740037 1610000046140098 1610000017840057 1610000005080095 1610200044320077 1610000037360046 1610400001370019 1610000069400019 1610000043480067 1610000065080027 1610200042030004 1610400003560085 1610200044160027 1610200019850081 1610450039920096 1610000003460098 1610450029910084 1610500000920031 1610350031440070 1610350005890076 1610450053680031 1610350015400053 1610000082270076 1610150002280037 1610500002870022 1610450032110044 1610150003970068 1610200017660015 1610600003080022 1610400001640067 1610350007520064

AUTOPREVOZNIK SAHETA NIJAZ AUTOPREVOZNIK TRAKO SUAD AUTOPREVOZNIK VEZIRA HRNJICA BIHAC AUTOPREVOZNIK ZAHIROVIC DENIJAL OSMACI AUTOPRIJEVOZNIK EDIM HASIC KISELJAK AUTOPRIJEVOZNIK SLOBODAN MUSA SIROKI BRIJEG AUTOPRIJEVOZNIK TAHIR MUSLIC ZEPCE AUTOPRIJEVOZNIK TOMAS GRLE SIROKI BRIJEG AUTOREMONT DOO ZENICA AUTOSERVIS DD ILIJAS AUTOSERVIS DJEKIC SZR VL DJEKIC G DERVENTA AUTOSIGNUM DOO GRUDE AUTOUNION DOO SARAJEVO AVDIC MERC DOO DOBOJ JUG AVDIC MOL FASAD ZR VL AVDIC NERMIN KLJUC AVIANO SHOP DOO SARAJEVO AVINGA STR VL BICIC SALIHA AVIO EXPRESS DOO SARAJEVO AVOKADO DOO MOSTAR AW BROKER BROKERSKA KUCA DOO SARAJEVO AZ EN DOO JELAH AZAP DOO SARAJEVO AZRA STR VL CAKAL RAMIZ VOGOSCA B & B VUCKO DOO PALE B I TRANS DOO ZA PRIJEVOZ GRUDE B L KOMERC DOO B M G KOMPANI DOO LJUBUSKI B TANK DOO POSUSJE B&B DISKO BAR VL PUPCEVIC ILIJA TISINA SAMAC B4B DOO SARAJEVO BABALOO SUR VL POPADIC PREDRAG PRNJAVOR BABIC DOO ORMANICA SREBRENIK BABOVIC TR VL BABOVIC SANELA KLJUC BABY SAN DOO CAZIN BACK STAGE SUR VL MAKSIMOVIC SINISA DERVENTA BAHTIC COMMERCE DOO SANSKI MOST BAHTO TRANS DOO GORAZDE BAJADERA VL VEHABOVIC NEDZAD BAJAS DOO SREBRENIK BAJIC PROMET DOO STANARI DOBOJ BAJJN DOO VISOKO BAJKA DOO LIVNO

BAJNICA DOO BRCKO BRCKO BAKAM STR VL AJANOVIC NADA TESANJ BAKI I SZR VL JUSIC MURAT CORALICI CAZIN CAZIN

Broj 10 - Strana 58
427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. BALDI DOO SIROKI BRIJEG BALET DOO GRADACAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG GRADACAC TRN BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200019870063 1610250011940068 1610250022300056 1610450025190064 1610150005630029 1610600002310036 1610450033940046 1610450036310047 1610850008370050 1610450017530071 1610250014480013 1610200025610038 1610150003430069 1610150005670090 1610600007600028 1610000053230022 1610350007360014 1610250021140033 1610850011170052 1610700000570045 1610200033440072 1610000008970086 1610700000580036 1610250012530022 1610350004260088 1610200007520023 1610200017700076 1610700003180024 1610200005700012 1610450013140045 1610850000390054 1610000012830007 1610850000110015 1610250015430031 1610350013770065 1610200026470040 1610850007580082 1610550011530034

BALINJERA CO DOO GRADACAC BALJ ZPTUZ KOSTAJNICA BALKAN AUTO DOO VISOKO BALKAN DOO KLADANJ BALKAN LEGNA DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA BALKANIKA NACIONALNA KUCA SUR VL ZEC BOJAN BALTAZAR SUR PICERIJA VL ALEKSANDAR BUKARAC BALTIC PROM DOO NOVI GRAD BALZAK DOO TUZLA BAM COMPANI DOO MOSTAR BAM DJL BREZA BAMBOO STR KNJIZARA VL BECIRHODZIC A VISOKO BAMBULA DOO BRCKO BANAS SZTR VL SMAILBEGOVIC ADNAN BANJAC DOO CAZIN BANOVICI TRANS DOO BANOVICI BAR KAFE SUR KAFE BAR VL SVJETLAN VUJADINOVIC BARAC STR VL MARINKO BARAC BARBARA STR VL VJEKOSLAV MILICEVIC S B BARCIC KOMPANI PJ KOMPJUTERSKI CENTAR LAPTOP BARE SUR VL ABDULAH BESO VITEZ BAROK ASCINICA UR VL FEHRATOVIC BEHARA TUZLA BARON DOO BOSANSKA KRUPA BARUN CAFFE SUR PEHAR DAMIR MOSTAR BASIC VULKANIZERSKA RADNJA ADEM BASIC LIVNO BASKET CAFFE SUR VL LATIFA POJAVNIK VITEZ BASKET SNECK BAR SUR BILIC ZELJKO LJUBUSKI BASKET TIME DOO PRIJEDOR BATO PROM DOO BIJELJINA BAU TEHNIKA SZD VL PASIC AMER SARAJEVO BAUKOMPANIJA AG DOO VELIKA OBARSKA BAUWERKER DOO TRG NA VEL I MALO GRACANICA BAUWESEN KRAMPE DOO BIHAC BAZ VELMO DOO MOSTAR BAZAR STR VL JEFA BLAGOVCANIN BIJELJINA BAZAR TR VL MULABDIC EKREM ZAVIDOVICI

H K GRADASCEVICA BB GRADACAC GRADACAC REUFA HUSEINAGICA BB KOSTAJNICA TAVIJA 14 VISOKO 25 APRILA BR2 KLADANJ CENTAR BB BANJA LUKA SLAVKA RODICA BR 1 MRKONJIC GRAD BIJELJINA NOVI GRAD TUZLA MOSTAR BREZA VISOKO BRCKO SARAJEVO CAZIN BANOVICI BIJELJINA VITEZ SIROKI BRIJEG VOGOSCA VITEZ TUZLA BOS KRUPA MOSTAR LIVNO VITEZ LJUBUSKI PRIJEDOR BIJELJINA SARAJEVO BIJELJINA GRACANICA BIHAC MOSTAR BIJELJINA ZAVIDOVICI SIME SOLAJE BB GAVRILA PRINCIPA 20 KNEZA LAZARA BB ZLOKOVAC 6A TUZLA SPLITSKA BB MAHALSKI DOM BB NASELJE LUKE 5 DR SAFETA MURATOVICA BR 4 AVDE SMAJLOVICA 29 PECIGRAD BB 29 NOVEMBRA BB MESE SELIMOVICA 27 STARA BILA VITEZ FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI BRIJEG JOSANICKA 33 KRUSCICA 258 HADZI HASANAGE PASICA 4 TUZLA 511 SLAVNE BRDSKE BRIGADE BB AKADEMIKA IVANA ZOVKE BR 12 SPLITSKA 10 JOSIPA KUREVIJE 4 S S ANTICA 7 VUKA KARDZICA BOGDANA ZERAJICA 1 BIJELJINA BEHDZETA MUTEVELICA 95 VELIKA OBARSKA BIJELJINA UL PODRINJSKA 5 KAMENICA BB BISCE POLJE BB STEFANA DECANSKOG 124 14 APRIL 18

Srijeda, 9. 3. 2011.
465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR MOSTAR SIROKI BRIJEG LJUBUSKI BUGOJNO SARAJEVO VITEZ BIHAC ZAVIDOVICI LIVNO GRACANICA BOS KRUPA ZAVIDOVICI DRVAR PRIJEDOR BANJA LUKA LAKTASI BIJELJINA MOSTAR SARAJEVO KAKANJ CAZIN VELIKA KLADUSA ZIVINICE SREBRENIK KISELJAK M TITA 34 BIJELO POLJE LIVAC BB FRA D BUNTICA 97 HUMAC BR 1 NUGLE II SAFVET BEGA BASAGICA 38 A KRUSCICA BB IVANA FRANE JUKICA BB DONJI JUNUZOVICI BB KALAJDZINICA 1 SKVER BB MAHMIC SELO 159 A ZLATNIH LJILJANA BB HRVATSKIH BRANITELJA 21 RUDI CAJAVECA 5 BRACE POTKONJAKA 109 KARADJORDJEVA BB LAKTASI LJELJENCA KNEZA VISESLAVA BB OLIMPIJSKA 8 UL 7 MUSLIMANSKE BB CUPRIJA BB VRNOGRAC POLJICE 53 PODGAJEVI 44 SPIONICA BB PARZEVICI BB

Broj 10 - Strana 59
1610200003170058 1610200042630046 1610200019910027 1610200005710003 1610550013140040 1610000053000035 1610700002430020 1610350012120095 1610550011800082 1610200017730049 1610250005750013 1610350014690013 1610750004500046 1610200047450073 1610450000740050 1610450039230038 1610450020430080 1610850005270027 1610200009040013 1610000003630042 1610650001300021 1610350031450061 1610350024150035 1610250016740016 1610500003840022 1610000027350034 1610350009890065 1610000050350092 1610200009050004 1610000010340017 1610600004160020 1610200019920018 1610350016820036 1610850003430034 1610000034390003 1610750000320025 1610000034440055 1610200040950006 1610200037270020 1610000041990050 1610700005220031 1610000038790020 1610550000030005

BAZAR ZLATARSKA TR VL MUSTAFA SEMIC BBH MANAGEMENT DOO MOSTAR BBM DISCONT STR S B IVANKA MANDIC BBM INDUSTRIE DOO LJUBUSKI BEAUTY CENTAR FRIZERSKI SALON VL KARADZA AZR BEBA SZR VULKANIZER I PRAO VL VILIC IGBALA BEDEM COMPANY DOO VITEZ BEDEM EM DOO BIHAC BEDEM TR VL MAHMUTOVIC DERVIS ZAVIDOVICI BEGLUK MARKET STR EMIRA BURZA LIVNO BEGOS DOO GRACANICA BEHAR PREVOZ DOO BOSANSKA KRUPA BEHAR UR BISTRO VL MUHAREM MUHAREMOVIC BEK PROM DOO DRVAR BEL AUTO DOO PRIJEDOR BEL SZR VL HOTIC EMIR BANJA LUKA BELAVISTA DOO LAKTASI BELGAUTO DOO BIJELJINA BELLA ITALIA PIZZERIA VL BRANO PANDZA MOSTAR BELMA STR VL GAZIBARA BELMA SARAJEVO BELMA SZFR VL SKELEDZIJA ELDIN BELMA TREID CO DOO CAZIN BELMIN CAFFE BAR VL IBRADZIC NISVET BELMIN COMMERCE DOO ZIVINICE BELS DOO SREBRENIK BEM AGENCIJA ZA ADM TEH POS VL MARKOVIC BRANK BEMASA DOO SANSKI MOST BEMI SZD VL RADIC VESELIN SARAJEVO BEMIX AQUARIUS DOO MOSTAR BENID DOO SARAJEVO BENISAL DOO NOVI TRAVNIK BENKO DOO SIROKI BRIJEG BENVILLE LTD DOO KLJUC BEO SYSTEM DOO BIJELJINA BERBIR DOO SARAJEVO BEREK STR VL SALIHA ODZACKIC ZEPCE BERINEX DOO SARAJEVO BERIX SZR VL BAJRO ALIHODZIC KONJIC BERNARDA STR VL STOJAKA DUGANDZIC CAPLJINA BERNARDEENO SD VL TOLIC BERNARDA SARAJEVO BEROSI DOO KISELJAK BESA EXPORT IMPORT DOO ILIJAS BEST PRODUKT DOO ZENICA

SANSKI MOST HASANA KIKICA BB SANSKI MOST SARAJEVO BISTRIK MEDRESA 37 A MOSTAR KRALJA ZVONIMIRA 2 SARAJEVO CAZINSKA 90 NOVI HANUMICA BB TRAVNIK SIROKI KNESPOLJE BB BRIJEG KLJUC UL INDUSTRIJSKA ZONA VELAGIC BB BIJELJINA STEFANA DECANSKOG 7 SARAJEVO PATRIOTSKE LIGE BB ZEPCE BEREK BB ILIDZA BUTMIRSKA CESTA 1 KONJIC ZUKICI BB CAPLJINA GRABOVINE SARAJEVO KISELJAK ILIJAS ZENICA NEDIMA FILIPOVICA 11 SPRAT 6 ZANATSKI CENTAR E 36 BOSANSKI PUT 166 TESANJSKA 44

Broj 10 - Strana 60
508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR KAKANJ BRCKO SREBRENIK TRG SRPSKIH BORACA BB M TITA 5 NASELJE BROD BR 62 D SREBRENIK BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450040980015 1610650000420037 1610600004960076 1610500002270077 1610000040840018 1610350018120030 1610250007980043 1610350026870012 1610000022850010 1610000028260088 1610000067360012 1610200056990023 1610250022120024 1610150006820025 1610200033720014 1610200037780046 1610250006890054 1610350004120020 1610200002590095 1610350007180079

BEST STR BUTIK VL BANIC ZELJKA PRNJAVOR BETA DOO KAKANJ BETIS DOO BRCKO BETON PROMET BJELIC SZD VL BJELIC MUSTAFA BEVANDA DOO MOSTAR BEZISTAN TR VL SABINA ALAGIC SANSKI MOST BH DOXA DOO ZIVINICE BH INZINJERING DOO VELIKA KLADUSA BH PETROL DOO VOGOSCA BH SPORTSKE NOVINE DOO SARAJEVO BIBA VL OSMANOVIC KEMAL SARAJEVO BIBER&SO KONOBA UR VL F CUSTOVIC MOSTAR BIBERKIC DOO GRADACAC BICAN GRADNJA SZR VL SECEROVIC SABIT VISOKO BICIKL DOO CITLUK BIFE 365 SUR VL RADE NINKOVIC TREBINJE BIG TIC DOO TUZLA BIH SKONADINO DOO BIHAC BIH STR VL SABAHUDIN RASLJANIN MOSTAR BIHACKA GRADJANSKA ALTERNATIVA BIHAC BIHACKI TRANSPORT DD BIHAC BIJELE VODE FARMA VL HASAGIC FUAD BIKE SPORT STR UGLJARA BR 138 VL NADA MILICIC BILJANA STR VL JOVANOVIC DRAGA NOVI GRAD BILJNA LJEKARNA STR VL ANITA PRLIC SIROKI B BIM STR VL BIJELIC BORKA DOBOJ BIMES DD BIHAC BIN STR VL DJURIC LJILJANA BANJA LUKA BINA DOO ZENICA BIO TVORNICA OBUCE DOO CITLUK BIOHRANA SZR VL ANDRIC BUDIMIR LAKTASI BIOTERM DOO ZA PROIZV PROM I USLUGE GRACANICA BIP COMMERCE DOO POSUSJE BIR STR VL GROZDA BELENZADA GLAMOC BIRNO TR VL KARAMOVIC BIRNAS BIRO COM DOO DOBOJ BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO OSIGURANJA BIH SARAJEVO BIRO PAPIR DOO SANSKI MOST BISER TR VL KARIC NUSRETA TUZLA BISPED DOO BIHAC

MOSTAR MARSALA TITA 189 SANSKI MOST BARE 35 ZIVINICE VELIKA KLADUSA VOGOSCA SARAJEVO SARAJEVO MOSTAR GRADACAC VISOKO CITLUK TREBINJE TUZLA BIHAC MOSTAR BIHAC BIHAC KAKANJ ORASJE NOVI GRAD SIROKI BRIJEG DOBOJ PASAGE GOGICA BB POLJE BB IGMANSKA 36 KEMALA KAPETANOVICA 21 POZEGINA 34 KALAJDZICA 2 MEDJIDJA DONJA BB OZRAKOVICI BB NERETVANSKA BB LOZIONA BB TRZNI CENTAR PASAZ BB IRFANA LJUBIJANKICA 88 M TITA 60 IRFAN LJUBIJANKIC 91

ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1610350003980049 1 BJELE VODE BB 1610650001410019 UGLJARA BR138 ORASJE 1610800005370085 PETRA KOCICA ROBNA PIJACA 1610450040430025 SANA A MIHANOVICA 2 1610200037560050 1610450028000057 1610350004850042 1610450031750077 1610550016100092 1610200007570075 1610450017860065 1610250019620043 1610200009120038 1610200040800044 1610650001670076 1610450027460058 1610000006420053 1610000006420150 1610350023670079 1610250018210051 1610350013390019

SVETOG SAVE 3 RK BEOGRAD LOKAL 6 BIHAC MATE VUKOVICA BB GRABESKA BR 4 BANJA LUKA ALEJA SVETOG SAVE BB ZENICA BLATUSA 3 CITLUK CERIN BB LAKTASI DOSITEJEVA 2 GRACANICA POSUSJE GLAMOC KAKANJ DOBOJ SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST TUZLA BIHAC LETINAC BB POKLECANI BB IVE LOLE RIBARA BB TICICI BB SRPSKIH SOKOLOVA 65 KOLODVORSKA 11 A II KOLODVORSKA 11 A II PRVOMAJSKA 108 DR IVANA RIBARA PIJACA ISTOK BB REPUSINE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB KLJUC KRASULJE 77 KLADANJ 16 MUSLIMANSKE BRIGADE KLADANJ SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD BB BOS KRUPA VISOKO SARAJEVO SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA KISELJAK BOS PETROVAC BOS PETROVAC VITEZ VITEZ BIHAC KISELJAK LIVNO DRVAR BRCKO DOBOJ JUG MOSTAR VITEZ I SARAJEVO BRCKO BRCKO BIJELJINA NOVI TRAVNIK GRADACAC SARAJEVO KOLODVORSKA 1 PODGRAJANI BB ZMAJA OD BOSNE 63 NJIVICE 23 SUBOTICKA 43 TRN BB MILESEVSKA 66 PARZEVICKA BB SAFETA HIDICA BB DOBRO SELO BB RIJECKA BB KRALJA TVRTKA BB GRABESKA BB BRNJACI BB VICUKE BODROZE 17 POTOCI BB DRAGANA VESELICA 42 MATUZICI BB 2 BOJNE RUDNICKE BB KRUSCICA BB VITEZ HRESA BB POTOCARI BB POTOCARI BB VOJVODE PETRA BOJOVICA 237 MEHMEDA SPAHE 1 SARAJEVSKA BB GRADACAC BARDAKCIJE 19 TROMEDJA 4B CENTAR BB MEME SULJETOVICA 5 DIMITRIJA TUCOVICA 38 DONJI SEPAK SVETOSAVSKA 16 ULICA PRVA BB JEVREJSKA BR 3 BRANILACA 51 BANJSKA BB CARA LAZARA 31

Broj 10 - Strana 61
1610350011880020 1610350035580030 1610250011440033 1610350020710027 1610350016020077 1610150004580004 1610000040750002 1610200038720073 1610450039030024 1610200019970070 1610450000870030 1610700004740075 1610350010290093 1610350032260011 1610700000610009 1610700000620097 1610350031910035 1610700004600007 1610200046280059 1610450004380072 1610600002400149 1610450027600029 1610200009170090 1610700002800075 1610000056940078 1610000030450057 1610400003390044 1610850010260095 1610700000630088 1610250011410060 1610000066060018 1610450037470070 1610800000330062 1610250009050050 1610850009850076 1610850004310018 1610450029170071 1610750000390059 1610600005970040 1610150004350017 1610700005300056 1610450036850046

BISTRO ADI VL ZUKIC SANDA SANSKI MOST BISTRO BISTRO VL ALICIC ZARFINA KLJUC BISTRO COMPANY DOO KLADANJ BISTRO KOD NECKE VL MULALIC NEDZAD SAN MOST BISTRO TUNEL UR VL SAHINOVIC VERDINA B KRUPA BISTRO VISOCANKA SUR VISOKO BIT DOO SARAJEVO BIT SZR VL DAMIR ZELENIKA SIROKI BRIJEG BITLANT SERVIS SOD VL DJAKIC STOJAN BLUKA BIVAL DOO SIROKI BRIJEG BIZE DOO BANJA LUKA BIZON MESARSKA RADNJA VL ELDIN DZINO BJELAJ DOO BOSANSKI PETROVAC BJELJAVINA DOO BOSANSKI PETROVAC BLANC STR VL JOSIPA BONIC VITEZ BLAZ DOO VITEZ BLED DOO BIHAC BLUE STAR DOO KISELJAK BM RIS LOVOTURS DOO DRVAR BMBM PPP POTOCI DRVAR BMD SOCK DC DOO BRCKO BMS MONT DOO DOBOJ JUG BMT DOO MOSTAR BMT DOO VITEZ BMV ZICER DOO SARAJEVO BMW KOMERC DOO BRCKO BMW KOMERC DOO BRCKO BN SZTR PRZION KAFE RAD BR 4 VL DARKO RIKERT BNT KOVACNICA DD NOVI TRAVNIK

BO EX DOO GRADACAC BOA SUR CAFFE BAR VL HASANOVIC SATKA SARAJEVO BOBA STR VL KASAPOVIC PETAR BANJA BANJA LUKA LUKA BODY COMPANY DOO GRACANICA GRACANICA BOHER DOO TUZLA TUZLA BOJAN S STR VL RADOJKA STANKOVIC BIJELJINA BIJELJINA BOJANIC TR VL MILADIN BOJANIC DONJI ZVORNIK SEPAK BOLAGO DOO LAKTASI LAKTASI BOLERO I KIOSK STR VL MIRNESA ZEPCE HUSEINAGIC BOLL EX COM DOO BRCKO BRCKO BONACA VL FRLJAK SENAD VISOKO BONDAGS DOO KISELJAK KISELJAK BONI SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA BANJA LUKA

Broj 10 - Strana 62
591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZEPCE ZEPCE MOSTAR FOJNICA HRENOVICA BOS KRUPA BANJA LUKA BANJA LUKA TRAVNIK BRCKO ZEPCE ZVORNIK D DUBRAVE GRUDE TESANJ BOS GRAHOVO SANSKI MOST BIHAC SARAJEVO BIHAC SARAJEVO SARAJEVO BIHAC PRNJAVOR BANJA LUKA DOBOJ JUG MAGLAJ SARAJEVO GRADACAC VISOKO SARAJEVO SARAJEVO ZENICA VISOKO ILIDZA BIJELJINA BRCKO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC SARAJEVO BIHAC ZENICA KALESIJA TESANJ ZENICA POSLOVNI CENTAR XP BB TRZNA BR 4 KRALJA TOMISLAVA 11 A BOSANSKA BB HRENOVICA BB TRG OSLOBODJENJA BB VLADIKE PLATONA 6 VLADIKE PLATONA 6 TVORNICKA BB BREZIK 117 ULICA PRVA BB PILICA BB RASKRSCE BB DRAGICINA BB POTOCANI BB RADNICKO NASELJE BB PRIJEDORSKA BR 26 V KORPUSA 24 SALKE LAGUMDZIJE 12 RIBIC BB TITOVA 7 SARACI 77 CAVKICKA 12 RAJKA MALESEVICA 25 TRG KRAJINE 2 MATUZICI BB TRZNI CENTAR BB HAMZE HUME 2 SARAJEVSKA BB NASELJE LUKE EMERIKA BLUMA 9 A MIS IRBINA 8 CRKVICE 60 SARAJEVSKA BB MALA ALEJA 28 ZIVOJINA MISICA 14 BRCKO DISTRIKT SEMBERSKA BB PEHLIVANUSA 3 III SPRAT ENVERA SEHOVICA 34 PREKOUNJE BLOK B KOLODVORSKA 11 A DZEMALUDINA CAUSEVICA 2 KRALJA TVRTKA I BR 1 DONJE VUKOVIJE SENADA HODZICA BB PREVE ZENICKE BRIGADE 21A

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610750005540080 1610750000410041 1610200025430006 1610550004550011 1610300000220089 1610350011680006 1610450009230072 1610450031170017 1610700003040053 1610600005150002 1610750000420032 1610850007480075 1610250006370037 1610200020020025 1610400007770079 1610200034100060 1610350009850004 1610350034840017 1610000022680066 1610350001550005 1610000014870014 1610000039140093 1610350034610030 1610450054080059 1610450005920044 1610400011410004 1610550010940080 1610000030760069 1610250013630002 1610150004610074 1610000017760032 1610000024950060 1610550006380013 1610150002960007 1610000079460083 1610850005450059 1610600004420077 1610000007810063 1610000050190042 1610350004830060 1610000040970095 1610350007730069 1610550000700081 1610250007350028 1610400004020059 1610150003470033

BONIC TRADE DOO ZEPCE BONITA STR VL EDIB MUSLIC ZEPCE BONTA DOO MOSTAR BOORD EXPORT IMPORT DOO FOJNICA BOR DOO HRENOVICA BOR DOO B KRUPA BORAC FUDBALSKI KLUB BANJA LUKA BORAC SFP DOO BANJA LUKA BORAC SIP DD TRAVNIK BORADOS TR VL PETROVIC BORISA BRCKO BORAS ZABAVNI SALON VL ANITA BORAS ZEPCE BOREKS DOO PILICA BORIK TR VL FILIPOVIC GORAN D DUBRAVE BORMIS DOO GRUDE BOS MAK DOO TESANJ BOS TIMBER COMPANY DOO B GRAHOVO BOSANCICA DOO SANSKI MOST BOSANSKA HASTANA OBRT VL TOLIC IVICA BIHAC BOSANSKA IDEALNA FUTURA HUMAN ORGANIZACIJA BOSANSKI FARMER DOO BIHAC BOSANSKOHERCEGOVACKE SUME BIH BOSANSKOPODRINJSKA RAZVOJNA FONDACIJA SARAJE BOSHER DOO BIHAC BOSILJAK STR VL MILIJASEVIC RADANA PRNJAVOR BOSKA RK AD BANJALUKA BOSKAT DOO DOBOJ JUG BOSNA DOO MAGLAJ BOSNA KOSARKASKI KLUB UDRUZENJE SARAJEVO BOSNA PLET DOO GRADACAC BOSNA RUKOMETNI KLUB VISOKO BOSNA STAMBENA ZADRUGA SARAJEVO BOSNA UDRUZENJE KLUB RITMICKE GIMNASTIKE BOSNA VE DOO ZENICA BOSNAGRAF DD VISOKO BOSNALIK DOO ILIDZA BOSNAPLAST DOO BIJELJINA BOSNAPLOD DD BRCKO BOSNAPUTEVI GP DD SARAJEVO BOSNATRANSPORT DD SARAJEVO BOSNJACKA STRANKA PRAVA BIHAC BOSOIL DOO SARAJEVO BOSOIL DOO SARAJEVO PODRUZNICA BIHAC BOSONA DOO ZENICA BOSPROM TR VL JUKANOVIC MIRALEM KALESIJA BOSS DOO TESANJ BOSS KOMERC DOO ZENICA

Srijeda, 9. 3. 2011.
637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST BOS GRAHOVO KAKANJ SANSKI MOST LJUBINJE BANJA LUKA HUSIMOVCI BB SANSKI MOST BASTASI BB

Broj 10 - Strana 63
1610350010370021 1610200051820020 1610650001110095 1610350014420062 1610200005580023 1610450046060002 1610850005950094 1610450018170077 1610450018080061 1610450010620082 1610000009770045 1610450031720007 1610350032130031 1610250014170098 1610450025460015 1610650000780004 1610350033610057 1610200020040007 1610200020060086 1610450042750071 1610200009220045 1610350007420057 1610350032230038 1610450013010065 1610850008070029 1610150001060068 1610000069480044 1610200014230095 1610450039960060 1610700004010053 1610300005280094 1610200016610087 1610200016620078 1610350032480007 1610250002890065 1610450015900083 1610200024140003 1610750000440014 1610000045810007 1610450015360084 1610600006450093

BOSS PAK DOO SANSKI MOST BOSWOOD DOO BOSANSKO GRAHOVO BOTARIA DOO PODRUZNICA KAKANJ BOUTIQUE SLON SP SANSKI MOST BOVEL DOO LJUBINJE BOZIC SOD VL BOZIC SLAVISA BANJA LUKA BOZUR STARTING DOO ZVORNIK BOZUR STR VL CVIJIC ZIVKA BANJALUKA BPM GROUP DOO BANJA LUKA BRACA DJUKIC DOO LAKTASI BRACA MULIC COMPANY DOO SARAJEVO BRACA PANIC DOO KNEZEVO BRACA SADICI ZR VL SADIC FARUK SANSKI MOST BRACA TURBIC SAMOST MESARSKA RADNJA GRADAC BRACO SR VL SOLDAT MIRJANA KNEZICA BRACO UG RADNJA CAFFE VL BOJIC LJUBAN BRACO ZR VULKANIZER I BRZI SERVIS GVERO RANKO BRAJO STR VL RADICA IVANKOVIC BRAMIX STR VL BRANKO MIKULIC SIROKI BRIJEG BRANE TR VL VUJINOVIC MAJA PRIJEDOR BRANITELJ HNK JASENICA RODOC MOSTAR BRAVO CAFFE BAR UR VL MALIC AMIRA CAZIN BRAVSKO O Z P O BOSANSKI PETROVAC BRAZDA PROMET DOO GRADISKA BRCANKA STR VL SPOMENKA ZEKIC UGLJEVIK BREZA DOM DOO SARAJEVO BREZA STR VL BREZO DRAGOMIR PALE BRIDGE SUR DRAGAN BOROVAC CAPLJINA BRIJEST ZZ NOVI GRAD BRIKET PROMET OBRTNA RADNJA VL RASIM LIVNJAK BRIKETIRKA DOO GORAZDE BRISNIK DOO TOMISLAVGRAD

VINSKI PUT BB HASANA KIKICA BR 17 SVETOSAVSKA BB DESPOTA KONSTANTINA DRAGASA 9 ZVORNIK CAUSEVAC BB BANJA LUKA JUG BOGDANA BR 74 BANJA LUKA DRVARSKA 21 LAKTASI DRUGOVICI BB SARAJEVO HERCEG STJEPANA 2 KNEZEVO BOKANI BB SANSKI MOST TRNOVA BB GRADACAC H K GRADASCEVICA BB GRADACAC KNEZICA CATICI B JEDINSTVA 11 GAJ BB KOCERIN KOCERIN OMLADINSKI PUT 184 PUT ZA ALUMINIJSKI KOMBINAT BB CUPRIJA BB BRAVSKO BB PUT SRPSKE VOJSKE BB MODRAN BB PODLUGOVI BB PODKORAN BB TREBIZAT CAPLJINA KEJ KRAJISKIH BRIGADA 29 KRUSCICA BB BRACE POSVANDZIC 29 STJEPANA RADICA 6 MIJATA TOMICA BB KULINA BANA 14 MEDRESA 2 VELJKA MLADJENOVICA BB NERETVANSKA BARE BB 111 XP BRIGADE BB POLJE BB DONJA MOCILA BB ARIZONA TRZNICA BB

KOZ DUBICA KAKANJ BOS PETROVAC SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG PRIJEDOR MOSTAR CAZIN BOS PETROVAC GRADISKA UGLJEVIK ILIJAS PALE CAPLJINA NOVI GRAD VITEZ

GORAZDE TOMISLAVGR AD BRIZANKIC STR ZDRAVKO PRANJIC TOMISLAVGR TOMISLAVGRAD AD BRKIC KAMENOREZACKA RADNJA VL BRKIC KLJUC VEHBIJA BROKOKA DOO GRACANICA GRACANICA BROMEX DOO BANJA LUKA BANJA LUKA BROTNJO NOGOMETNI KLUB CITLUK CITLUK BSK SUR VL IVICA MARKOVIC ZEPCE ZEPCE BT DOO KRESEVO KRESEVO BTL DOO BOSANSKI BROD BOS BROD BU BU XIN DOO BRCKO BRCKO

Broj 10 - Strana 64
678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRACANICA KONJIC BIJELJINA CAZIN BOS KRUPA BIHAC ZAVIDOVICI VISOKO KISELJAK TUZLA SIROKI BRIJEG TUZLA TESANJ TUZLA SARAJEVO SANSKI MOST LIVNO TUZLA TUZLA LIVNO BRCKO SANSKI MOST SULTANA MEHEMDA BB ZELJEZNICKA 2 NEZNANIH JUNAKA BR 24 STIJENA 71 PATRIOTSKE LIGE BB BOSANSKIH SEHIDA BB POTKLECE BB OZRAKOVICI 47 1 ZABRDJE BB ALEJA BOSANSKIH VLADARA15 FRA D BUNTICA SAKIBA KUNOSICA BB JELAH VJEKOSLAVA TUNJICA 15 TEREZIJE BB BANJALUCKA BR 115 KALAJDZINICA 1 SABANA ZAHIROVICA 7 SABANA ZAHIROVICA 7 PODGRADINA BB CVIJETE ZUZORIC 20 3 PRIJEDORSKA 50

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610250012800070 1610200046310032 1610850008530003 1610350007380093 1610350021160010 1610350033340009 1610550008830039 1610150006830016 1610700006440097 1610250009440087 1610200020100050 1610250006760074 1610400002740047 1610250001670096 1610000019790048 1610350015900088 1610200029920039 1610250002720024 1610800000430069 1610200017780004 1610600002740037 1610350010560044 1610200006540032 1610400005120039 1610150005930050 1610350016490042 1610000067100052 1610550012860098 1610200049690094 1610350025650043 1610350028270013 1610350030390045 1610350028800021 1610350019330008 1610350025400074 1610350019800070 1610350031820019 1610350029980026 1610850010900004

BU BU XIN DOO EXPORT IMPORT GRACANICA BUBALO RESE DOO KONJIC BUBAMARA STR VL NADA MILESIC BIJELJINA BUDO S DOO CAZIN BUFFET KORZO UR VL HARBAS ALMAZA BOS KRUPA BUILD GRADNJA DOO BUILDING DOO ZAVIDOVICI BUKI PROM DOO VISOKO BUKOVICA FUDBALSKI KLUB ZABRDJE KISELJAK BULEVAR SAHOVSKI KLUB TUZLA BULJE DOO SIROKI BRIJEG BULJUBASIC COMMERCE DOO TUZLA BULL DOG UR NOCNI BAR VL SEJDINOVIC IBRO BUMERANG DOO TUZLA BUREGDZINICA BDJ SUR VL DJINDJIC BRANKICA BURNIC KOMERC DOO SANSKI MOST BURZINA BASTA STR VL RUSMIR BURZA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSIS TRADE DOO TUZLA BUSKO BLATO COMMERCE DOO LIVNO BUSTO INTER COMPANY DOO BRCKO BUTIK B W JEAS STORE VL ARNAUTOVIC EMIR BUTIK S STR VL RUZICA CVITKOVIC MEDJUG BUTIK ZENA STR VL DJURIC EDINA C I L E SZR VL BEGIC ERMIN VISOKO C KERANOVIC DOO CAZIN C PROVEX DOO PALE C&C 2 STR VL AMIR MLIVO BUGOJNO CABLING DOO NEVESINJE CAFFE BAR 10 VL ASMIR LATIC VELIKA KLADUSA CAFFE BAR CENTAR A VLTATAREVIC EMINA B KRUPA CAFFE BAR EKI UR VL BALICEVAC ARIJANA CAFFE BAR FENIX VL SIDIK KASUPOVIC V KLADUSA CAFFE BAR PIZZERIA MAK UR VL BESIC ALIJA CAFFE BAR SERIF UR VL SERIF HADZIPASIC CAFFE BAR SPACE BAR VL ASMIRA MAKIC BOS KRUPA CAFFE BAR SRNDAC VL BOSNIC ELKAZ KLJUC CAFFE BAR WAITH HORS UR VL GAKOVIC RIFET CAFFE CITY 1 SUR KAFE BAR RAD BR 2 VL SASA K

MEDJUGORJE MEDUGORJE BB TESLIC VISOKO CAZIN PALE BUGOJNO NEVESINJE VELIKA KLADUSA BOS KRUPA BOS KRUPA VELIKA KLADUSA BOS OTOKA BOS KRUPA BOS KRUPA KLJUC BOS KRUPA BIJELJINA STEVANA SINDJELICA BB DONJE MOSTRE BB OSREDAK BB MAGISTRALNI PUT 1C ZLATNIH LJILJANA 1 MILOSA OBILICA BB UL 15 APRIL BB SEHIDSKA BB PATRIOTSKE LIGE BB MARSALA TITA DILETACIJA C OTOCKIH HEROJA BB PISTALINE BB KOLODVORSKA BB OSLOBODILACA BB ZELJEZNICKA BB SRPSKE VOJSKE 17

Srijeda, 9. 3. 2011.
717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST NASELJE 17 VKB 46 L2 MOSTAR TUZLA TUZLA TUZLA GRADISKA VISOKO SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM PRNJAVOR BRCKO BANJA LUKA ZVORNIK SARAJEVO POSUSJE KAKANJ NOVI TRAVNIK ILIDZA VELIKA KLADUSA LJUBUSKI DERVENTA BRCKO ILIDZA SOKOLAC TUZLA VELIKA KLADUSA ZVORNIK ZENICA SPLITSKA 60 BOKS NA TRZNICI STUPINE B7 LAMELA II LOKAL 7 TUZLA 18 HRVATSKE BRIGADE BB DO BR 41 TURALIBEGOVA TRZNI CENTAR PAS 22 VLADE MILOSEVICA 32 PODVISOKI BR 84 KOSEVO 26 MARKA LIPOCVA 57 ZAGREBACKA 13 DUZI 11 ZANATSKI CENTAR 1 BRCKO DISTRIKT SATOROVICI KRALJA ALFONSA XIII 14 BRACE JUGOVIC B 17 FALETICI 57 ZAOBILAZNICA BB ZGOSCANSKA BB NEVIC POLJE 38 BOSANSKIH GAZIJA 6 I MUSLIMANSKE POLJE 50 ZRINSKO FRANKOPANSKA 76 CARA LAZARA BB KLEBICA BR 6 GLADNO POLJE DO BROJA 29 JOVE JANKOVICA BB SLATINA BR 5 TUZLA DONJA SLAPNICA BB SRPSKIH JUNAKA BB

Broj 10 - Strana 65
1610350019610047 1610200009240027 1610250014890032 1610250016100010 1610250008180057 1610450036690093 1610150005440006 1610000065180034 1610800000450051 1610200025020084 1610200042480084 1610450049050027 1610600004430068 1610450009650082 1610850005930015 1610000055080006 1610200054450078 1610650000860029 1610200025470067 1610000037330073 1610350013490026 1610200005740073 1610450054240012 1610600008100063 1610000043300035 1610000073600022 1610250028120056 1610350011630051 1610850008840015 1610550011090042 1610200047100097 1610250016810050 1610200017810074 1610450033550009 1610000050800075 1610700004970062 1610350004450014 1610000074670029 1610350006360041 1610200047890065 1610200020170084

CAFFE MAK VL ALMIR MALOCIC SANSKI MOST CAFFE MARA SUR VL TADIC MARA MOSTAR CAKI COMPANY DOO TUZLA CALIMERO TR TRGOVKA VL BEGOVIC ENA TUZLA CALL TRADE DOO TUZLA CALYPSO RONING DOO GRADISKA CAMASTRA DOO VISOKO CAMASTRA DOO VISOKO PODRUZNICA SARAJEVO CAMELIA DOO BANJA LUKA CAMIC DOO MOSTAR CAMO DOO NEUM CAMPARI SUR VL VRHOVAC SANELA PRNJAVOR CANDIC COMERZ DOO BRCKO CANDY COMPANY DOO BANJA LUKA CANE DOO ZVORNIK CANPU DOO SARAJEVO CANTA STR VL BLAZENKA JUKIC POSUSJE CAPPONE BIFE VL KAPO NIJAZ CAPY DOO NOVI TRAVNIK CAR NETWORK DOO SARAJEVO CAR WASH PICO DOO VELIKA KLADUSA CARESOS DOO LJUBUSKI CARIBIC PICERIJA SUR VL NENIC MIRKO DERVENTA CARLOFON DOO BRCKO CARPET DOO SARAJEVO CARTIEER SZTR BAKMAZ DRAGANA CASA UR KONOBA VL MULALIC MIRZA TUZLA CASANOVA NOCNI BAR VL NUHANOVIC HASIM KLADU CASPER UR KAFE BAR VL SLAVISA NIKOLIC ZVORNIK CASSABO BUTIK VL TODOROVIC GORDNA ZENICA CASTO & MOCA DOO POSUSJE CAVKUNOVIC TR VL CAVKUNOVIC SENIJA KLADANJ CDA UNIVERZAL DOO ZENICA CE SHOP DOO BANJA LUKA CEKER STR VL MURATOVIC BAHRA SARAJEVO CELIK TVORNICA OTKIV I KOVA ALATA DOO KRESEVO CELIKOVIC E DOO BIHAC CELO SOD VL JAPALAK ENVER CEMALOVIC DOO BOS KRUPA CENDO DOO POSUSJE CENTAR A STR SIROKI BRIJEG DANKO SABLJIC

MARSALA TITA TRZNI CENTAR BB POSUSJE ZAVELIMSKA BB KLADANJ XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB ZENICA CRKVICE KOMPLEKS ZENICA BANJA LUKA VIDOVDANSKA 53 SARAJEVO PLOCA 13 KRESEVO BIHAC HADZICI BOS KRUPA POSUSJE SIROKI BRIJEG OBALA 2 ISLAMOVAC BR 5 JAPALACI 61 TARCIN ZALUG BB VINJANI BB FRA D.BUNTICA 2 A

Broj 10 - Strana 66
758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESLIC KRAJISKA BB SANSKI MOST LUSCI PALANKA BB NOVI TRAVNIK BUGOJNO VITEZ LJUBUSKI BIHAC SARAJEVO KAKANJ TUZLA ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI TUZLA BOS KRUPA BIHAC BANJA LUKA GRACANICA ROSTOVO BB N TRAVNIK NUGLE II BB KRALJA TVRTKA -HOTEL B.B. HUMAC BB SALIHA MUSANOVICA 6 KURTA SCHORKA 18 DONJI KAKANJ HASANA KIKICA 13 RIBNICA 143 RIBNICA 143 BOSNE SREBRENE 56

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610400007960005 1610350021970057 1610700003260049 1610550012700048 1610700000760068 1610200005750064 1610350013460053 1610000031230034 1610650000390064 1610250008780002 1610550009760075 1610750005970081 1610250013510013 1610350002410007 1610350022120019 1610450015880004 1610250010730090 1610350036880024 1610350022240008 1610700000770059 1610350027720023 1610350021030030 1610750000480075 1610250005690067 1610350018520058 1610450039670030 1610400011850093 1610200006570005 1610200009280088 1610350007750051 1610300005100062 1610350009800049 1610600007190009 1610800003890059 1610300001040030 1610200016660042 1610200030660052 1610550008220006 1610400007900059 1610000042460015

CENTAR AM DOO TESLIC CENTAR DRVNE INDUSTRIJE DOO SANSKI MOST CENTAR ROSTOVO STR VL KARAC NIHAD CENTAR SUR CAFFE BAR VL ISO DJOPA BUGOJNO CENTAR ZA PODUZETNISTVO INVESTICIJE DOO VITEZ CENTRA COMMERCE DOO LJUBUSKI CENTRALA S DOO BIHAC CENTROTRANS TRANSPORT ROBE DD SARAJEVO CENTROTURS DOO KAKANJ CENTURY 21 TTD DOO TUZLA CEPEL DOO ZAVIDOVICI CEPEL DOO ZAVIDOVICI CEPT CENTAR ZA PROM I RAZ POSL VL CURO AIDA CESKO UG KONJICKI KLUB CESTOGRADNJA DOO BIHAC CETOJEVIC KOMERC DOO BANJA LUKA CETVORKA STR VL DJULIC KEMIJA GRACANICA CEVABDZINICA BOJIC ALIJA VL BOJIC SABINA SANS CEVABDZINICA KOD ZINE VL ZILKA BAJREKTAREVIC CHARLIE SUR VL VLATKO GRABOVAC VITEZ CHELLI SAB DOO BIHAC CHERRY DOO BOSANSKI PETROVAC CHERRY DOO ZEPCE CHROMOPLAST ZZ GRACANICA CICAK RESTORAN VL JAKUPOVIC ENES SANSKI MOST CICAN PROM DOO OBUDOVAC CIKEC SUR KAFE BAR VL G GABRIJELA TESLIC CILIC INTERIJER DOO CITLUK CINA CAFFE SUR VL SLAVKO DJINKIC MOSTAR CINGI LINGI SUR VL OMANOVIC RASEMA CAZIN CIPA UR GRILL VL CIZMIC ZEHRID GORAZDE CIRKON ZR VL AVDIC AMELA CIRKULAR DOO OBUDOVAC CIRKULAR DOO OBUDOVAC CIRO COMPANY DOO GORAZDE CIRO STR POSUSJE VL S IVANKOVIC CISTOCA STOJKIC DOO TOMISLAVGRAD CITADELA CAFFE PIZZERIJA VL NEDIM BE TRAVNIK CITADELA DOO TESANJ CITOFARM DOO ISTOCNO SARAJEVO

RADNICKA BB UL BOSANSKIH SEHIDA 29 IVANA GORANA KOVACICA 56 PATRIOTSKE LIGE BB GRACANICA SANSKI MOST PRIJEDORSKA 81 BOS KRUPA VITEZ BIHAC BOS PETROVAC ZEPCE GRACANICA SANSKI MOST SAMAC TESLIC CITLUK MOSTAR CAZIN GORAZDE SANSKI MOST SAMAC SAMAC GORAZDE POSUSJE TOMISLAVGR AD TRAVNIK TESANJ I SARAJEVO SEHIDSKA BB KULINA BANA B.B. RIPAC ZABARE 3 UL GAJ BB STJEPANA RADICA BR 68 BRANILACA KULE GRADA BB SANSKA BB NIKOLE SIMICA UCE BR 16 OBUDOVAC DJULIC KRALJA TVRTKA 21 KNEZA DOMAGOJA BB GNJILAVAC 151 M TITA BB PRIJEDORSKA ULICA BR 31 OBUDOVAC BB OBUDOVAC BB ALIJE HODZICA 90 MELJAKUSA 2 BORCANI BB BOSANSKA 20 HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA JE VUKA KARADZICA 100

Srijeda, 9. 3. 2011.
798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VITEZ BIHAC VOGOSCA SARAJEVO MOSTAR BANJA LUKA SARAJEVO MILICI POSUSJE CAZIN ILIDZA SIROKI BRIJEG MOSTAR MODRICA GORAZDE BIHAC ILIJAS KISELJAK MOSTAR TESANJ BANJA LUKA GRADISKA BIHAC SAMAC SARAJEVO CAPLJINA SIROKI BRIJEG MOSTAR TESANJ BIHAC SIROKI BRIJEG KULEN FAKUF I SARAJEVO GRADACAC DOMALJEVA C LJUBUSKI BOS KRUPA MOSTAR SANSKI MOST GRADACAC SARAJEVO

Broj 10 - Strana 67

CITRON DOO STARA BILA VITEZ CITRUS DOO BIHAC CITY LOOK SZR FRIZER SALON VL ZULIC NIHADA CITY NERJOVAJ DOO SARAJEVO CLASIC CRO DOO MOSTAR CLEVER DOO BANJA LUKA CLEVER DOO BANJALUKA POSLOVNA JEDINICA SARAJE CLUB DV SZR IGRAONICA VL DRASKO PRODANOVIC CMA DOO POSUSJE CO HERMES DOO CAZIN COBA DOO SARAJEVO COBEKS DOO SIROKI BRIJEG COCAJ PEKARNICA STR VL REXHE COCAJ MOSTAR COCIC KOMERC DOO MODRICA COCO UGOSTITELJSKA RADNJA VL ALIKADIC ELMA COKO SZR KOVACKO BRAVARSKA COKO VL SAFICSERI COLAK DOO SARAJEVO COLE COMMERCE DOO KISELJAK COLIC TR VL ISMETA COLIC MOSTAR COLING DOO COLLER DOO BANJALUKA COLONIA TRGOVINA VL MATIC ZORICA GRADISKA COLOR MIX DOO BIHAC COLOR PLUS TR VL SORMAZ RENATA SAMAC COLOR TRADE DOO SARAJEVO COMALL SZR PERO MARKO MILICEVIC CAPLJINA COMEX STOJIC DOO SIROKI BRIJEG COMFORT DOO MOSTAR COMMERCE SOFIC DOO TESANJ COMMPANY DALAS DOO BIHAC COMPAL DOO SIROKI BRIJEG COMPANIJA HORIC DOO COMPANY DMD DOO I SARAJEVO COMPANY HAPPY DOO GRADACAC COMPANY HAPPY DOO PJ COMPANY PAUK DOMALJEVA COMPANY JELAVIC 96 DOO LJUBUSKI COMPANY KADIC DOO BOS KRUPA COMPANY PERIC DOO MOSTAR CONAR DOO SANSKI MOST CONDOR PANSION VL UDVINCIC EDIN GRADACAC CONFIDENTAL PROVIDER DOO SARAJEVO

STARA BILA BB 1610700003200006 EFENDIJE OMERA NOVLJANINA 1610350003450041 1 JOSANICKA BR 61 1610000054580068 JUKICEVA 80 KRALJA TOMISLAVA 13 VIDOVDANSKA BB KRANJCEVICEVA 33 VUKA STEFANOVICA KARADZICA 7A VIR BB CUPRIJA BB DRAGANA KULIDZANA 4 KNESPOLJE BB FRANJEVACKA 75 TRG JOVANA RASKOVICA BB ZAIMA IMAMOVICA BB UL HUSREFA REDZICA 3 BOSANSKI PUT 103 TOPOLE 14 VRANJEVICI 3 0 M TITA 106 JELAH JAROSLAVA PLECITIJA 17 KOZARSKIH BRIGADA 9 BIHACKIH BRANILACA BR 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJORDJ 12 H. KRESEVLJAKOVICA 60 ZVIROVICI FRA D BUNTICA 59 FRA DIDAKA BUNTICA 109 TITOVA BB 502 VITESKE BRIGADE 3 A TRN BB 1610000075940050 1610200031340022 1610450010140029 1610000042660029 1610850010120027 1610200016670033 1610350025760041 1610000034110061 1610200020240021 1610200009290079 1610450040400052 1610300001790034 1610350006120063 1610000007820054 1610150001390062 1610200004750091 1610400004190003 1610450006050024 1610450036170076 1610350015110023 1610450037770091 1610000021830055 1610200014350084 1610200020250012 1610200009310061 1610400006200037 1610350004590082 1610200020280082

MAHMUT PASE KULENOVICA 3 1610350006380023 GORNJI KOTORAC 25 HADZIEFENDINA BB SV.ANE 2 TESKERA BB 511 S BRDSKE BRIGADE BB BUNA BB SABICA SOKAK BB KEREP BB GRADACAC TREBEVICKA 87 1610000028480084 1610800002780088 1610800002770097 1610200035070060 1610350015610058 1610200009320052 1610350032420061 1610250011910095 1610000040260055

Broj 10 - Strana 68
839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADUSA BRCKO HUSE CEHICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350024120062 1610600003440086 1610000012960084 1610450001040071 1610250009730020 1610000019700032 1610200016690015 1610450032270094 1610350022910084 1610000048280015 1610450012220097 1610450008660003 1610700000780050 1610200020310055 1610750000520039 1610600003660082 1610550008680077 1610750003280077 1610400008090082 1610450026250080 1610550009210085 1610550012060042 1610000048180008 1610200009370007 1610200052920097 1610000031830076 1610200028060064 1610350026910073 1610200037660057 1610450002410002 1610200007710046 1610200009400077 1610400010740025 1610450011440023 1610200020320046 1610850007960031 1610200025420015 1610200020330037 1610850008630010 1610000015690052

CONSULTERRA DOO VELIKA KLADUSA CONTAL DOO BRCKO CONTINENT DOO SARAJEVO CONTREL DOO BANJALUKA CONTROL PROM DOO BANOVICI CONVEX DOO SARAJEVO CONYTEX DOO TOMISLAVGRAD CONZOS DOO PRIJEDOR COOL BUTIK TR CRNOLIC JASNA KLJUC COOLPACK DOO I SARAJEVO COOLPACK DOO I SARAJEVO COOPER DOO ZA TRGOVINU BANJALUKA CORNADA DOO VITEZ CORONA ELEKTRO DOO SIROKI BRIJEG CORSO ASCINICA VL SAMIRA KAFEDZIC ZEPCE COSIC PROM DOO MOSTAR COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSMOS COMPUTERS SZR VL FARUK SKEJIC COSTOVIC STR VL COSTOVIC SENAD DOBOJ JUG COUNTRY DOO BANJA LUKA COVIC KNJIG SERVIS VL COVIC BRANKA TRAVNIK COYOTTE CAFFE BAR VL NESLANOVIC ERNARD ZENICA CREATIVA DOO ILIDZA CREDO DOO MOSTAR CREMISIMO STR VL DENIS JURKOVIC LJUBUSKI CREPOLJSKO LOVACKO DRUSTVO UG SARAJEVO CRISTIAN GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG CRNI BOR DOO BOSANSKA KRUPA CRNI VRH DOO LIVNO CRNOMARKOVIC DOO PRIJEDOR CRO HERC BENZ DOO LJUBUSKI CROHERC AG DOO MOSTAR CROM STR VL MUJO SUBASIC TESANJ CRVENI SIGNAL AD ZA AUTO OBUKU GRADISKA CS SPORT DOO SIROKI BRIJEG CUBE SALON ZAB IG INTE IGRA VL MINJA BOSKOVIC CUBIC DOO POSUSJE CUK TRADE DOO POSUSJE CULT OF PS ZABAVNE IGRE ZA DJECU VL M STANCIC CUM CALL COMPANY DOO ILIDZA

REJSA DZEMALUDINA CAUSEVICA 13 SARAJEVO MUSTAFE BEHMENA 61 BANJA LUKA GUNDULICEVA 6 BANOVICI BRDSKE BRIGADE 18 SARAJEVO ANTE BABICA 7/9 TOMISLAVGR LETKA BB AD PRIJEDOR ALEJA KOZARSKOG ODREDA BB KLJUC 17 VKB BB I SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI I SARAJEVO SRPSKIH PALIH BORACA 52 VOJKOVICI BANJA LUKA KNJAZA MILOSA 83 VITEZ PC 96 SIROKI FRA D MANDICA BB BRIJEG ZEPCE 111 XP BRIGADE BB MOSTAR ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI DOBOJ JUG CRNICA BB RADNICKA BR 4 RADNICKA BR 4 MATUZICI DOBOJ JUG

BANJA LUKA BRONZANI MAJDAN BB TRAVNIK ZENJAK 21 10 ZENICA ILIDZA MOSTAR LJUBUSKI SARAJEVO SIROKI BRIJEG BOS KRUPA LIVNO PRIJEDOR LJUBUSKI MOSTAR TESANJ GRADISKA SIROKI BRIJEG ZVORNIK POSUSJE POSUSJE BIJELJINA ILIDZA PATRIOTSKE LIGE BB MALA ALEJA 67 CIM MASICI BR 17 SS ANTICA BB PETRAKIJINA 24 RASNO 98 PISTALINE 216 BILA BB KOPRIVNA 158 FRA MATIJE DIVKOVICA BB VUKOVARSKA 18A VUKOVO BB KOZARSKIH USTANIKA 36 FRA D BUNTICA 59 ZTC ZLATICA L 3 TRG FRA RUFINA SILICA BB VRANIC BB DUSANA BARANJINA BR 37 LEPENICKA 101

Srijeda, 9. 3. 2011.
879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC KONJIC KLJUC ZEPCE MOSTAR SARAJEVO UGLJEVIK KOZ DUBICA CAZIN SARAJEVO NOVI TRAVNIK DERVENTA BUGOJNO MOSTAR MOSTAR DERVENTA MOSTAR ORASJE DRVAR MOSTAR MOSTAR PRNJAVOR VOGOSCA KOZ DUBICA MARSALA TITA BB TRG DRZAVNOSTI 21 HANLOVSKA BB BISTRICA BB SLOBODNA CARINSKA ZONA KOLODVORSKA 13 BAZENI DONJI JELOVAC BB CAZINSKIH BRIGADA BB MARKA MARULICA 23 KRALJA TVRTKA 1 JASIKOVACA 57 SEHITLUCI 5 RAFAELA BOBANA 21 VUKOVARSKA BB DERVENTSKI LUG 223 CIM GARANACKA 5 VIDOVICE KRALJA TOMISLAVA 14 TRG IVANA KRNDELJA 20 MLADENA BALORDE 39C SARINCI STARA CESTA JEZERA 32

Broj 10 - Strana 69
1610200048900029 1610200048080088 1610350030370063 1610750000550012 1610200003140085 1610000011210010 1610850008820033 1610450040630039 1610350005830033 1610000057730046 1610700005360002 1610450023630013 1610000028760026 1610200009420059 1610200009430050 1610450035220058 1610200009440041 1610800000580031 1610200044000074 1610200003670093 1610200001340056 1610450027260044 1610000048640079

CUP II SUR VL NURDIN JASARI KONJIC CUP SUR VL P JASARI KONJIC CUPO CAFFE BAR VL AJKIC SAMIRA KLJUC CURIC DOO ZEPCE CURICORP DOO MOSTAR CURRY ZUR VL JOVANOVIC S I BAJROVIC D CVELE SUR BIFE VL CVIJETIN BENOVIC UGLJEVIK CVIJIC MARKET STR VL CVIJIC BRANKO K DUBICA CVJECARA LU SZR VLASNIK SEHIC RAZIJA CAZIN CVJETIC STR VL GASANOVIC NEVENKA SARAJEVO D & D DOO NOVI TRAVNIK D DIJANA DOO DERVENTA D ORO DOO BUGOJNO D&B DOO MOSTAR D&D COLIC DOO MOSTAR D&N SZR AUTOLIMAR VL JEVTIC GORAN DERVENTA DABID SOR DRAGAN KNEZOVIC MOSTAR DACO DOO VIDOVICE DACO GOSTIONICA VL SLAVKO TRIKIC DRVAR DADA TR VL VEDAD BASIC MOSTAR DADO ASCINICA SUR VL DAUD BADZAK MOSTAR DADO BOBA STR VL DUJAKOVIC BRANE PRNJAVOR DADO MARKET STR VL MEMOVIC ADES VOGOSCA DADO PRODUKT DOO KOZARSKA DUBICA DADO TR VL SALISPAHIC DZEHVA DAENET DOO SARAJEVO DAH COMPANY DOO SARAJEVO DAHLIA TR VL SAHINOVIC JASMIN DAK VECI DOO DOBOJ DAKIC EXPORT IMPORT DOO BANJA LUKA DALI EXPORT IMPORT DOO VITEZ DALIJA STR VL JOSIPA GAZIBARIC GUCANIN VITEZ DAMA DOO GLAMOC DAMA STR VL DURANOVIC OMER ILIJAS DAMBI SALON NAMJESTAJA STR VL DRAGAN GARIC DAMBO SZTR VL UBOVIC SLAVICA MRKONJIC GRAD DAMHEM DOO DERVENTA DAMI KOMERC DOO ZAVIDOVICI DAMIR TOURS DOO GORAZDE DAMPEX DOO GRACANICA DAMS DOO SIROKI BRIJEG

DOSTOJEVSKOG BR 14 KOZ 1610450015210025 DUBICA GORAZDE MRAVINJAC BB 1610300003230096 SARAJEVO ZMAJA OD BOSNE 4 1610000007210021 SARAJEVO TEREZIJE BB PLATO 1610000017640043 SKENDERIJA BOS KRUPA PATRIOTSKE LIGE BB 1610350034210002 DOBOJ VOJVODE MISICA 18 1610450037890080 BANJA LUKA VASIJILA OSTROSKOG 1 1610450010180090 VITEZ MALI MOSUNJ 105 1610700006320011 VITEZ KRALJA PETRA KRESIMIRA BB 1610700000810023 GLAMOC ILIJAS VITEZ MRKONJIC GRAD DERVENTA ZAVIDOVICI GORAZDE GRACANICA SIROKI BRIJEG TRG BANA JELACICA 40 126 ILIJASKE BRIGADE 11 KRALJA TVRTKA BB SIME SOLAJE 7 BOSANSKI LUZANI 141 ZAVIDOVICKI PUT BB OSANICA MODRAN BB BRANILACA KULE GRADA LJUTI DOLAC 1610200033950098 1610000045440049 1610700000820014 1610450044560091 1610450032980037 1610750000580082 1610300005070089 1610250005900072 1610200020370098

Broj 10 - Strana 70
920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR POSUSJE GRACANICA KRALJA TOMISLAVA 5 VINJANI MUJICI BB GORNJA ORAHOVICA GRAC HUSE MUZAFERIJE 20 LJUBOTICI 157

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200009470014 1610200020340028 1610250015220123 1610150002770081 1610200020380089 1610200044030047 1610450015720051 1610450053600006 1610350018130021 1610850006850060 1610200003430018 1610800000590022 1610850003410052 1610200030530072 1610750000600064 1610450020020061 1610450033770005 1610450036220031 1610000006670022 1610200020390080 1610450042830096 1610600005610073 1610600002780098 1610200005140031 1610000028230018 1610300003040073 1610450009200002 1610200009500084 1610450025360008 1610300003030082 1610450052280030 1610550009240058 1610450026840034 1610200025410024 1610450010050013 1610200050710049 1610500000990065 1610200009510075 1610200009520066 1610200031420047 1610250019710059 1610350004770017 1610450026490058 1610000035290066 1610200027420058

VISOKO SIROKI BRIJEG DANIELA COMPANY DOO MOSTAR MOSTAR KNEZA VISESLAVA 13 DANIX SZTR VL MRDJA BORISLAV PRIJEDOR PRIJEDOR UL 1 MAJA BR 63 DANKA STR VL PRASTALO DANKA BANJA BANJA LUKA MISIN HAN BB LUKA DANKO AUTO SKOLA VL DANKO JURIC BIHAC CERAVACKA BRDA 99 BIHAC DANVEL DOO CAPARDE OSMACI SARCI BB CAPARDE DAORSON COMMERCE DOO MOSTAR MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA BB DAR EX DOO ORASJE ORASJE UGLJARA ORASJE DAR STR VL SINISA PLAKALOVIC BIJELJINA BIJELJINA DUSANA RADOVICA BR 4 VI DARGO DOO CITLUK CITLUK GORNJI HAMZICI BB DARIO 2 STR VL DARIO DRAGICEVIC ZEPCE ZEPCE ULICA PRVA BB DARNELA KOMERC DOO PRIJEDOR PRIJEDOR SVALE BB DAROTEKA MIMA STR VL ILIC AZRA K KOZ DUBICA DJACKA BR 5 DUBICA DASA STR VL DJEKIC DARIJA BANJA LUKA BANJA LUKA TRIVE AMELICE 39 DATA PROJEKT DOO SARAJEVO ILIDZA EMIRA BOGUNICA CARLIJA 18 DATO DOO SIROKI BRIJEG SIROKI FRA GRGE MARTICA 24 BRIJEG DAVID SZTR VL KNEZEVIC SASA BANJA BANJA LUKA BULEVAR VOJVODE S LUKA STEPANOVICA 85 DAZ STJEPANOVIC DOO BRCKO BRCKO KREPSIC 119 DBD VOCAR DOO BRCKO BRCKO PERE KITICA 1 DBD VOCAR DOO BRCKO PJ DBD VOCAR LJUBINJE SVETOSAVSKA BB LJUBINJE DBK DOO SARAJEVO SARAJEVO VELIKI CURCILUK 8 DC GORAZDE DD GORAZDE GORAZDE FERIDA DIZDAREVICA 10 DD COMPANY LJOLJIC DOO GRADISKA GRADISKA NIKOLE TESLE BB DD STR VL MIOLJKA PUSARA GACKO GACKO TRG SAVE VLADISLAVICA 2 DD STR VL GAJIC LJILJA BANJA LUKA BANJA LUKA KOLA BB DD TREJD PP ZA TRGOVINU I USLUGE VISEGRAD UZICKOG KORPUSA BB VISEGRAD DE COMP DOO BANJA LUKA BANJA LUKA PETRA RADJENOVICA 31 DE EL DOO ZENICA ZENICA ASKA BORICA 30 E DE MI STR VL GRBIC MILKA NOVI GRAD NOVI GRAD S KULENOVICA BB DE PO ZID DOO POSUSJE POSUSJE DALMATINSKA BB DE WIL DOO BANJA LUKA BANJA LUKA KOSOVKE DJEVOJKE 8 DEA BUTIK VL DEJANA RADULOVIC MOSTAR MOSTAR LACINA VILA NERETVA 5 DEADONIS 2001 DOO GRADACAC GRADACAC 8 MARTA BB DEBORA DOO MOSTAR MOSTAR BLAJBURSKIH ZRTAVA BB DECOP DOO POSUSJE POSUSJE BLIDINJSKA 1 DEDA COM DOO GRUDE GRUDE SOVICI BB GRUDE DEGASA DOO GRACANICA GRACANICA AHMET PASE BUDIMLIJE BR 30 DEIDA DOO VELIKA KLADUSA VELIKA SUMATAC BR 235 KLADUSA DEJVI STR VL SKORIC GORDANA BANJA BANJA LUKA ILIJE GARASANINA 9 LUKA DEKO DOMUS DOO SARAJEVO SARAJEVO DRINSKA 152 DEKO DOO MOSTAR MOSTAR SEFICA 9

DAN DE DOO MOSTAR DAN GRADJ RADNJA VL GORAN MARIC POSUSJE DAN I NOC CAFFE BAR VL DIENST HAZEMA G ORAHO DANA DOO VISOKO DANCO SZD SIROKI BRIJEG GOJKO LJUBIC

Srijeda, 9. 3. 2011.
965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA KAKANJ SARAJEVO PRIJEDOR TRAVNIK TRAVNIK GRACANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC BIHAC BIJELJINA BIJELJINA VISOKO BIHAC VITEZ ODZAK PRIJEDOR LJUBUSKI LUKAVAC SARAJEVO MOSTAR GRADACAC BILECA NOVI GRAD BRCKO ILIDZA VITEZ GRACANICA ZENICA KLJUC SREBRENIK SREBRENIK BIHAC SRBAC SRBAC GRADISKA ORASJE ORASJE SARAJEVO SIROKI BRIJEG VISOKO TESLIC VITEZ VISOKO KNEZA MILOSA BB 311 LAHKE BRIGADE 14 LASICKE MEGARE 65 KOZARSKA BB BOSANSKA 15 CIFLUK BR 13 SOKO DELICI BB GRACANICA ZMAJA OD BOSNE 74 JELICA 3 SARAJEVO FERHADIJA 15 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA TO 15 IRFANA LJUBIJANKICA 200 MESE SELIMOVICA 16 JOVANA CVIJICA BR.6 KARAVDICA 20/3 REPUSINE BR.2 STJEPANA RADICA 14 TITOVA BB ODZAK KOZARDSKA 50 A STEPINCA 26 MAGISTRALNI PUT BB MJEDENICA 23 MLADENA BALORDE 35 VUCKOVCI CRVENO BRDO BB PODOSOJE BB RADNICKA 38 BIJELA BR 108 BRCKO DISTRIKT DOGLODI BR 73 A HRVATSKIH BRANITELJA BB AHMET PASE BUDIMLIJE 9A ZELJEZARSKA 1 BRANILACA BIH 56 TINJA BB TINJA BB ALEKSE SANTICA BR:1 DANKA MITROVA 18 DANKA MITROVA 18 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVI BB UGLJARA 162B ORASJE UGLJARA 90 C ORASJE KUBINA 13 G MAMICI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB UGODNOVIC BUHINE KUCE BB HAZIMA DEDICA 4

Broj 10 - Strana 71
1610850009240043 1610650000010018 1610000018990089 1610450020260039 1610550009690041 1610700007490025 1610250010970068 1610000021720057 1610000040510024 1610000003250093 1610350024180008 1610350016850009 1610850000990096 1610800000610004 1610150000170093 1610350001740028 1610700002770005 1610800005680097 1610450013460048 1610200005770046 1610250006590033 1610000032970020 1610200049330030 1610250021780039 1610200034750057 1610450044690071 1610800003240062 1610000012340060 1610700000850084 1610250015540029 1610000056920096 1610350037640019 1610250011220037 1610500001350032 1610350002740098 1610450034180024 1610450034180121 1610450027420094 1610800005410049 1610250026200038 1610000020870046 1610200020410062 1610150001400053 1610400007470058 1610550012120085 1610150006320087

DEL CAPO SUR KAFE BAR VL IGOR GAGIC BIJELJINA DEL TRANS DOO KAKANJ DELFIN COM DOO SARAJEVO DELIC & JR DOO OMARSKA DELIC TR VL DELIC AMIR TRAVNIK DELICIJA DOO TRAVNIK DELIJA DOO SOKO GRACANICA DELIKATES 88 STR VL MUSTAFA SALCINOVIC DELIKATES AMNA SUPERMARKET STR VL SALCINOVIC DELIKATES SLATKI BUTIK VL SALCINOVIC SABAN DELIKATES TR VL ZDENKA SAJE BIHAC DELIKOMAT DOO BIHAC DELKA DOO BIJELJINA DELLTA COMPANY DOO BIJELJINA DELTA EXPORT IMPORT DOO VISOKO DELTA & VA DOO BIHAC DELTA DOO VITEZ DELTA DOO ZA PROIZV PROMET I USLUGE ODZAK DELTA STR VL RODIC VUKASIN PRIJEDOR DELTRA DOO LJUBUSKI DEMA COMERC DOO LUKAVAC DEMEXIM DOO SARAJEVO DEMIA DOO MOSTAR DEMIRX TRANSPORTI DOO GRADACAC DENDA PROMET DOO BILECA DENDI STR VL VELETANLIC DENISA DENI COMPANI DOO BIJELA BRCKO DISTRIKT DENI STR VL ZEJNELAGIC DENIS SARAJEVO DENI SUR VL LUCA VIDOVIC VITEZ DENIM CAFFE BAR VL ILJAZOVIC ZAJIM GRACANICA DENIS TOYS DOO ZENICA DENIS TR VL KRIVIC ELVISA KLJUC DENOKOM DOO SREBRENIK DENOKOM DOO SREBRENIK DENTEX DOO BIHAC DEODRVEX DOO SRBAC DEODRVEX DOO SRBAC DER FLIESENMANN STR VL BANJAC MIROSLAV GRADIS DERBY SUR VL JELENA ZARIC UGLJARA DERBY SUR VL MARIO KOBAS UGLJARA DERMA DOO SARAJEVO DERMORAD DOO SIROKI BRIJEG DEVIBO DOO VISOKO DEVIC BROJ 2 STR VL DEVIC ZORAN DG S DOO VITEZ DHC DOO VISOKO

Broj 10 - Strana 72
1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DONJI VAKUF 770 SL BR BRIGADE BB TUZLA SANSKI MOST ZVORNIK BIHAC DOBOJ MOSTAR GRADACAC SARAJEVO SARAJEVO BIHAC PRIJEDOR SIROKI BRIJEG SREBRENIK GRUDE BANJA LUKA VELIKA KLADUSA HADZICI MOSTAR GRACANICA SARAJEVO SIROKI BRIJEG VELIKA KLADUSA BANJA LUKA VELIKA KLADUSA LIVNO LAKTASI ISMETA MUJEZINOVICA 26 BANJALUCKA 87 A RADNICKA BR 7 JEZERO SRBLJANI BB BIHAC VIDOVDANSKA BB KNEZA MISLAVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB DERVISA NUMICA 18 A MARKA MARULICA 1 SPRAT 5 IVAN FRANE JUKICA 23 KOZARSKA BB KNESPOLJE BB SPIONICA D BB BILI BRIG 1 JAROSLAVA PLECITIJA 17 IBRAHIMA MRZLJAKA BB MRDJANA DJOKE 60 BISCE POLJE BB STJEPAN POLJE BB POLJE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610700003440081 1610250007040016 1610350008390057 1610850008300016 1610350011490080 1610450028130037 1610200009540048 1610250000150009 1610000007390053 1610000021680093 1610350002390025 1610450033720050 1610200020420053 1610500000490030 1610200047800049 1610450008980006 1610350011550026 1610000062690044 1610200003400045 1610250015340015

DI JANJ TVORN PLOCA I FURNIRA DD DONJI VAKUF DIAL DOO TUZLA DICLAS DOO SANSKI MOST DID TR VL MILE KRUNIC ZVORNIK DID UR BISTRO VL CAUSEVIC SAMIR BIHAC DIGICOM DOO DOBOJ DIGITATA DOO MOSTAR DIGITEL TELEKOM COMPANY DOO GRADACAC DIGITRON INTER DOO SARAJEVO DIJA VALTER DOO SARAJEVO DIJAMANT DOO BIHAC DIJANA TR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR DIL INVEST DOO SIROKI BRIJEG DILCE DOO SREBRENIK DIM TRADE DOO GRUDE DIMIT COMPANY DOO BANJA LUKA DINAMO 3 CEVABDZINICA BUREGDZINICA VL MURATI DINO STR VL ORUC EDIN TARCIN HADZICI DINO SZR VL IZIDIN SEJDIHOVIC MOSTAR DINO TR VL BASIC NEDIM ST POLJE GRACANICA DINY STR VL SEHO MEVZETA SARAJEVO DIP DOO SIROKI BRIJEG DIRA GRADNJA VL REFIK KANTAREVIC VEL KLADUSA DIS SZR VL GARIC NAMKA BANJA LUKA DISCO KLUB 3M VL FADILA MUJAKIC DISKO KLUB F1 VL RATKO PUDJA DISKONT HEINEKEN PTR VL SKENDERIJA S KOBATOVC DISKONT STR MARINA NJAVRO CAPLJINA DISKOTEKA BRIDDGE DOO MOSTAR DISKOTEKA CAMEL VL SINANOVIC SEFIK S MOST DISNEY TR VL TAJMA GOSTO MOSTAR DISNEYLAND DJEC BUTIK VL DJ TREBOVIC MOSTAR DIVA DOO LIVNO DIVKO DOO PALE DIVX DOO CAZIN DIZDAREVIC R DOO BIHAC DJECIJI BUTIK PIPI STR NA MALO VL PAMUKCIC AL DJENO STR VL ELDIN CORIC MOSTAR DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE DOO ZVORNIK DJOLE KAFE BAR SUR VL SLOBODANKA SEKARIC TRE

MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 1610000025400043 383 TRN BB 1610200020440035 KUMARICA PODZVIZD BB STUDENICKA 1 HUSE CEHICA BR 13 BEGOVACA BB KOBATOVCI BB 1610350025740059 1610450010520075 1610350026600061 1610200030370022 1610450053320064 1610200014390048 1610200043210009 1610350019710054 1610200058130064 1610200058190010 1610200016710094 1610000052010053 1610350007140018 1610350011070070 1610000072970007 1610200002960053 1610250008670004 1610600001100058 1610800000680038 1610200031230024

CAPLJINA HRVATSKIH BRANITELJA MOSTAR BISCE POLJE BB SANSKI MOST PRIJEDORSKA 69 MOSTAR MOSTAR LIVNO PALE CAZIN BIHAC SARAJEVO MOSTAR ZVORNIK ZVORNIK ZVORNIK TREBINJE BRACE FEJICA 67 MOSTARSKOG BATALJONA 1 MISI BB SRPSKIH RATNIKA 44 KLISA BB UL IRFANA LJUBIJANKICA BR 155 TEREZIJE BB DRACEVICE BB MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 MAJEVICKA 35 NIKSICKI PUT 1

Srijeda, 9. 3. 2011.
1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KOZ DUBICA ZIVINICE ZIVINICE PRNJAVOR BUZIM BOS KRUPA ZEPCE ILIDZA BRCKO CAPLJINA ZVORNIK LIVNO BOS KRUPA PRIJEDOR BIJELJINA DRVAR SARAJEVO ZENICA DOBOJ PRNJAVOR LJUBUSKI BANJA LUKA PALE PALE SARAJEVO SIROKI BRIJEG LJUBUSKI VOGOSCA SARAJEVO BIHAC BIHAC BIHAC DJACKA BB MAGISTRALNI PUT BB MALINE MAGISTRALNI PUT BB MALINE VOJVODE STEPE BB POMAJDAN BB BUZIM LJUSINA BB BEGOV HAN BB STUPSKA BB STEVANA SINDJELICA 1 GABELA PILICA BB ZVORNIK SRDEVICI BB PATRIOTSKE LIGE BB KOZARSKA 111 LOZNICKA BR 41 A TITOVA 11 ZMAJA OD BOSNE HOLIDAY INN 4 SPR 8 MOKUSNICE 10 VOJVODE MISICA BR 7 BOZE TATAREVICA 13 PROLOG BB NJEGOSEVA 51 MESE SELIMOVICA BB MESE SELIMOVICA BB SPLITSKA 45 KOCERIN BB A SIMICA BB KRIVOGLAVCI 2 VOGOSCA HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 PUT 5 KORPUSA BB UL TERITORIJALNE ODBRANE 363A PO CAMILA SALIHODZICA 25

Broj 10 - Strana 73
1610450046580019 1610250008590076 1610250008590173 1610450032630061 1610350016630013 1610350024190096 1610750004130088 1610000044450067 1610250009710038 1610200014410030 1610850002920008 1610200026830007 1610350031870071 1610450037960017 1610850004370061 1610200050330003 1610000026850096 1610550016340070 1610450029970030 1610450000440029 1610200045660035 1610450004850037 1610000031810094 1610400003670083 1610000005690031 1610200020480096 1610200047590044 1610000031980038 1610000063790024 1610350000340027 1610350022770016 1610350025250015 1610450044950031 1610350027140060 1610000016980055 1610300004340067 1610000017120026 1610500003260059 1610800003960093 1610250024770064 1610800003930023

DJOLE ROSTILJNICA VL UZELAC DJORDJE KOZ DUB DJUG AUTO DOO ZIVINICE DJUG AUTO DOO ZIVINICE DJUKARIC DOO PRNJAVOR DJULIC TRANS DOO BUZIM DJULIO DOO BOSANSKA KRUPA DJULISTAN KRCMA CEVABDZINICA VL N HECIMOVIC DJURIC COMPANY DOO SARAJEVO DJURIC PROMET DOO BRCKO DK&VK KOMERC DOO CAPLJINA DLLD AGROPROMET DOO PILICA ZVORNIK DM STRUJA COMMERCE DOO LIVNO DM TR BUTIK VL MUSTEDANAGIC DANIJELA B KRUPA DM ZPD ZA KNJIG USL VL RATKOVIC GORDANA DMG DOO BIJELJINA DMM DOO DRVAR DMP DOO SARAJEVO DMP DRUS ZA ZAPOSLJ INVALIDNIH LICA DOO ZENIC DOBOJPROM DOO DOBOJ DOBRA GODINA DOO PRNJAVOR DODIG TRANSPORT DOO LJUBUSKI DOJC M SZTR VL DOJCINOVIC MARIO BANJALUKA DOKS DOO PALE DOKS DOO PALE DOKUMENT SERVIS DOO SARAJEVO DOLAC PROMET DOO SIROKI BRIJEG DOLCE VITA STR VL MARIJA MATIC LJUBUSKI DOLJO DOO SARAJEVO DOLLY BELL SALON CVIJECA VL DELAHMET HAJRIJA DOM ZDRAVLJA ZU BIHAC DOMACA RADINOST NAZIK LOKMA VL INDIRA ZULIC DOMACA RADINOST SP VL ALAGIC FUAD BIHAC DOMACA RADINOST VL JOVIC CEDOMIR BANJA LUKA DOMACA RADINOST VL NADZA ALAGIC BIHAC DOMITA IMPEX DOO SARAJEVO DOMUS DOO GORAZDE DONG FANG DOO SARAJEVO DONLIC COMERC DOO GRADACAC DOORS DOO DOMALJEVAC DORION TR VL HABIBOVIC JASMINKA ZIVINICE DOUBLE I DOO ODZAK

BANJA LUKA BUL VOJVODE STEPE STEPANOVICA 27 BIHAC MESE SELIMOVICA 79 SARAJEVO GORAZDE SARAJEVO GRADACAC DOMALJEVA C ZIVINICE ODZAK DZEMALA CELICA 16 HIMZE CUREVCA 23 DOBRINJSKA 85 VUCKOVCI BB J J STROSMAJERA 19 XVI MUSLIMANSKE BB DZEMALA BIJEDICA 5 ODZAK

Broj 10 - Strana 74
1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESLIC GRADACAC CAPLJINA BIJELJINA PALE ZVORNIK MOSTAR KOZ DUBICA PALE GLAMOC GLAMOC BJELJINA SANSKI MOST TESANJ MOSTAR TRAVNIK TRAVNIK I SARAJEVO LJUBUSKI ILIDZA LIVNO BUGOJNO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG TESANJ VELIKA KLADUSA DOBOJ BIHAC BRCKO ILIJAS ZVORNIK SRBAC ZENICA TESLIC ORASJE TREBINJE BUGOJNO BIHAC KARADJORDJEVA BB HUSEIN KAPETANA GRADASCEVICA BB RUDJERA BOSKOVICA SRPSKE VOJSKE KRUG BOLNICE MOKRO BB DRINJACA BB KRALJA TVRTKA 14A NOVOSADSKA 1 REPCA BB SPLITSKA BB SPLITSKA BB LJELJENCA BB BULEVAR 7 KORPUSA LAMELA A BB DOBRO POLJE BB RUDE HROZNICEKA 39 LAGERSKA BB LAGERSKA BB KASINDO 2A RADISICI BB ISMETA ALAJBEGOVICA SERBE 30 KNEZA MUTIMIRA 34 VESELA BB FRA DOMINIKA MANDICA 1 LJUBOTICI BB ALIPASE HECIMOVICA BB HASIMA OKANOVICA 32 ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR2 BIHACKIH BRANILACA 1 DUBRAVE BB VRATUSA BB VUKA KARADZICA BB DUGO POLJE BB FRA GRGE MARTICA 11 HILANDARSKA BB ULICA III BB ORASJE

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610400007650090 1610250017550063 1610200014450091 1610850009700017 1610000050000019 1610850000560095 1610200043900067 1610450027820025 1610000068050070 1610200045900013 1610750004430012 1610850001670066 1610350030240083 1610400002030007 1610200009620073 1610000034660051 1610550003740061 1610000029550091 1610200043170045 1610000038030025 1610200029040055 1610550013020051 1610200032800066 1610200020580006 1610400000470053 1610350013650076 1610450028760052 1610350016170039 1610600005100047 1610000070000061 1610850007080047 1610450040260081 1610550001090021 1610400011160035 1610800006070037 1610200050490053 1610550013350045 1610350005240079 1610150006780061 1610000043800070 1610450006350045 1610200016740067

DR KOVACEVIC VL KOVACEVIC BRANKO TESLIC DR TINJIC SUADA SPEC ORD ZA GIN I AKUS GRADAC DRAGAN STR DRAGAN CEMERAS CAPLJINA DRAGANA SUR OBJEKAT BRZE HRANE VL DRAGANA S DRAMON DOO PALE DRAZ DOO ZVORNIK DROP IN CAFFE CAFE BAR VL ZELJKO PERIC MOSTAR DRVENICA VR VL DRVENICA MILORAD KOZ DUBICA DRVNI CENTAR MAESTRO SZTR VL STANISIC RADOVAN DRVO DOO GLAMOC DRVO DOO GLAMOC DRVO KOMERC DOO LJELJENCA BJELJINA DRVO SANA DOO SANSKI MOST DRVO STIL DOO TESANJ DRVOEXPORT DOO MOSTAR DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOPROMET DOO TRAVNIK TURBE DRVOSTIL DOO I SARAJEVO DRVOSTIL EXPORT IMPORT DOO LJUBUSKI DT DIREKTNA TRGOVINA DOO SARAJEVO DTP STR VL JELA SISKO LIVNO DUBOKA DOO BUGOJNO DUBOVIC STR VL IVAN MANDIC SIROKI BRIJEG DUBRAVAL DOO SIROKI BRIJEG DUCAN STR VL BUKVIC ADMIR DUCAN TR VL GRAHOVIC ELVIRA VELIKA KLADUSA DUDI NO1 DOO DOBOJ DUGA HB DOO BIHAC DUGA MZ DOO BRCKO DUGA STR VL CAKAL VEHADA ILIJAS DUGA TR VL GORDANA KOSTIC ZVORNIK DUGOPOLJKA ZZ SA PO DUGO POLJE SRBAC DUHAN DD ZENICA DUJIC DOO TESLIC DULEX MOBIL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE ORASJE DUNJA STR VL NOVKA VUJOVIC TREBINJE DUR PROMEX TUD DOO BUGOJNO DURAK KOMERC DOO BIHAC DURAN STR VL DURAN MAHMUT VISOKO DURIKOM DOO SARAJEVO DUSPARA DJO POSUSJE DUVANJSKO POLJE DOO TOMISLAVGRAD

TINA S 91 TERZICI I 10 SULEJMANA VELICANSTVENOGA BB VISOKO DONJA ZIMCA 58 VOGOSCA KOBILJA GLAVA 22 POSUSJE BROCANAC BB TOMISLAVGR DOMAGOJEVA BB AD

Srijeda, 9. 3. 2011.
1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADUSA VITEZ BIHAC SARAJEVO CAZIN BARAKE 127 TRAVNICKA 4 EDHEMA MULABDICA BB KRANJCEVICEVA 11 VILENJACA BB

Broj 10 - Strana 75
1610350022130010 1610700000920021 1610350023940030 1610000049750050 1610350031620005 1610200016750058 1610550000770018 1610400005490094 1610000072670083 1610550011460097 1610350025230033 1610600003860096 1610250021150024 1610200007760098 1610450018480089 1610200014480064 1610750004290041 1610400004370035 1610450045220079 1610350005720035 1610200020650040 1610350026330013 1610350005270052 1610000036190032 1610000011970005 1610000029000004 1610000047230087 1610200038660030 1610350005230088 1610700000940003 1610000057820062 1610450013440066 1610500002220025 1610000018130087 1610150000310064 1610000052090078 1610300001520083 1610500004290005 1610250012070048 1610300001310078 1610200039810062

DVA JARANA DOO VEL KLADUSA DVA SOFERA CAFE GRILL SUR VL SENAD KARALIC DVOJKA S SZR VL SEAD SELIMANOVIC BIHAC DYNA MEDIA DOO SARAJEVO DZAKULIC OBRT VL DZAKULIC HAMDIJA CAZIN DZALE DOO TOMISLAVGRAD DZAMPO COMPUTING DOO ZENICA DZANA STR MJESOVITE ROBE VL LJEVAKOVIC SEMSO DZANE STR VL BALICEVAC DZENANA DZENEX STR VL HALILOVIC SELMA ZENICA DZENI MERC TR VL DZEBIC MIRSAD VEL KLADUSA DZIBA KOMERC DOO BRCKO DZIDIC COMPANY DOO GRADACAC DZIP CO DOO CITLUK DZM COMMERCE DOO BANJALUKA DZONO PROMET EXPORT IMPORT PP CAPLJINA DZUHERA NOVI SEHER DOO MAGLAJ DZUNGLA DOO DOBOJ DZUNGLA DOO DOBOJ E FAVORIT DOO BUZIM E PARTNER DOO SIROKI BRIJEG E S MASINE DOO BIHAC E TVORNICA RASTAVLJACA I KABLOVSKIH GLAVA DD E&M&A SZR BRIJACNICA VL DURIC MIRELA SARAJEVO EARTH SCIENCE INSTITUTE DOO SARAJEVO EBROKERS DOO SARAJEVO ECN DOO SARAJEVO ECO HERC SZD VL MARIO PRIMORAC LJUBUSKI ECO STOLARIJA DOO VELIKA KLADUSA ECO VITEZIT DOO VITEZ ECOBIH DOO SARAJEVO ECONOMIC STR VL KOVACEVIC MILKA PRIJEDOR ED PETROL DOO SREBRENIK EDEKA COMERC DOO ILIDZA EDEN DOO BREZA EDEN STR VOGOSCA VL RAMIC EDIN EDI TR VL KOVAC ENIDA GORAZDE EDI INVEST DOO SREBRENIK EDIKOM DOO ZA PROIZVODNJU I PROMET KLADANJ EDINPORT DOO GORAZDE EDITA STR VL EDITA MUHIBIC KONJIC

TOMISLAVGR LATICE BB AD ZENICA CRKVICE 52 A TESANJ TREPCE BB SARAJEVO ZENICA VELIKA KLADUSA BRCKO GRADACAC CITLUK BANJA LUKA CAPLJINA MAGLAJ DOBOJ DOBOJ BUZIM SIROKI BRIJEG BIHAC BIHAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ILIDZA LJUBUSKI VELIKA KLADUSA VITEZ SARAJEVO PRIJEDOR SREBRENIK ILIDZA BREZA VOGOSCA GORAZDE SREBRENIK KLADANJ GORAZDE KONJIC HAJRUDINA SABANIJE 51 LONDZA BB TODOROVSKA SLAPNICA 111 ZAIMA MUSANOVICA BB KADIC MAHALA BB TROMEDJA BB VELJKA MLADJENOVICA BB PODGRADINA NOVI SEHER BB NIKOLE PASICA BB NIKOLE PASICA BB GENERALA IZETA NANICA 7 HERCEG STJEPANA 22 ANTIFASISTICKOG OTPORA 3 JABLANSKA BB HAMIDA BESIREVICA 16 PATRIOTSKE LIGE 30 VILSONOVO SETALISTE 10 PUT FAMOSA BB MOSTARSKA VRATA 67 SUMATAC 118 TVORNICKA BR 1 ALEJA BOSNE SREBRENE BB STEPE STEPANOVIC 69 UL HAZIMA VIKALA BB HRASNICKA 54 ZUPCA BB KOBILJA GLAVA BB OSANICA BB 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB KLADANJSKE BRIGADE 71 KLADANJ ZDRAVSTVENIH RADNIKA BB STARA CARSIJA BB

Broj 10 - Strana 76
1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST BOS KRUPA VISOKO BIHAC BIHAC SARAJEVO MOSTAR BOS KRUPA BIHAC SARAJEVO KISELJAK KRESEVO BIJELJINA BIJELJINA KLJUC SARAJEVO TOMISLAVGR AD KISELJAK DOBOJ ZEPCE BIHAC MOSTAR HADZICI NOVI GRAD SAMAC BIHAC DOBOJ VISOKO ILIDZA KNEZEVO SARAJEVO KALESIJA BIHAC SARAJEVO DOBOJ JUG CAZIN VISOKO GORAZDE VELIKA KLADUSA VELIKA KLADUSA ZIVINICE I SARAJEVO VISOKO PRIJEDORSKA 25 DANA NEZAVISNOSTI BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ZEGAR BB DARIVALACA KRVI 9 RADNICKA 19 ULICA VIII 2 511 SBBR BB IZACIC BB TRIGLAVSKA 29 JOSIPA BANA JELACICA BB KRESEVO 23 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 AGROTRZNI CENTAR BLOK II BR 275 VELECEVO BB SKENDERIJA CIKMA 2 MIJATA TOMICA BB LUG BB KRNJINSKIH SRPSKIH BRIGADA 135 LJESKOVICA BB IRFANA LJUBIJANKICA 167 PUT ZA OPINE BB VRANCICI BB PIONIRSKA 33 2 GAVRILA PRINCIPA BB UL EVLIJE CELEBIJE BB PODNOVLJE BB PODVISOKI BR 24 MOSTARSKO RASKRSCE BB GAVRILA PRINCIPA BB BOLNICKA 28 CENTAR BB RADOSLAVA LOPASICA 27 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A DOBOJ JUG MATUZICI BB HASANA MUJEZINOVICA 14 III GORNJE ROSULJE 62 43 DRINSKE BRIGADE BB MARJANOVAC 18 MEJKANOVICI BR 30 M TITA BB SPASOVDANSKA 8 LUKE BR C-4

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350011950054 1610350023260060 1610150001800081 1610350026450002 1610350031020060 1610000006070077 1610200002780021 1610350015000025 1610350030360072 1610000023660057 1610550013340054 1610700003360056 1610600001790019 1610850000460088 1610350034590048 1610000024810089 1610200016770040 1610700006100015 1610450039340036 1610750003210043 1610350005180036 1610200038340027 1610000057370079 1610450019130086 1610450039280090 1610350023980091 1610450023660083 1610150004640047 1610000041130048 1610450009110083 1610000019740093 1610800000780045 1610350022150089 1610000057610057 1610400002910088 1610350005880080 1610150002160048 1610300001440058 1610350024840093 1610350018970041 1610250022650032 1610000081350031 1610150000660040

EDITOR DOO SANSKI MOST EDMIR TR VL ESADA SARKIC BOS KRUPA EDNA FRIZERSKA RADNJA VL CURT EDNA EDNA TR VL KADA SALIHAGIC BIHAC EDO & AS VL HADZIPASIC EDHEM I DEDIC AHMET EDO STAKLOREZACKA RADNJA VL MURADBEGOVIC EDO SZR VL EDID HEBIBOVIC MOSTAR EDWIN TR VL REKIC SUVADA BOS KRUPA EDY UR CAFFE BAR VL RAKOVIC EDIS BIHAC EDZIX 2000 USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO EFEKTA TR VL BORKO PECIREP KISELJAK EGG COMMERCE DOO KRESEVO EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA EHOM COMMERCE DOO BIJELJINA EKIC KROVOPOKRIVAC VL KRIVIC EDIN KLJUC EKIS DOO SARAJEVO EKO BENZ DOO TOMISLAVGRAD EKO BRIKET DOO KISELJAK EKO CESMA SZTR VL KURTOVIC DRAGAN DOBOJ EKO DD ZEPCE EKO DOM DOO BIHAC EKO KIRMICO DOO MOSTAR EKO MILK I VOCE OD VL DUBRAVIC ENES HADZICI EKO PAM DOO NOVI GRAD EKO PAM DOO SAMAC EKO SP VL JASMINA SELIMI BIHAC EKO SZR VL STOKIC DRAGICA PODNOVLJE DOBOJ EKOS STR VL KESO SULEJMAN VISOKO EKOSISTEM SZR VL SERIFOVIC MUHIDIN ILIDZA EKSSTAN PO KNEZEVO EL EM STR VL ZELJKOVIC EMIRA SARAJEVO EL KROJ DOO KALESIJA EL UMMA DOO BIHAC ELAMI DOO SARAJEVO ELAN PROM DOO DOBOJ JUG ELAN PROMET DOO ELD EM DJL VISOKO ELDAR SUR VL MRGUDA HASO GORAZDE ELDIN TR VL CATIC ISMET ELDIN TR VL EKREM MEKANOVIC VELIKA KLADUSA ELDO TR VL TURSUNOVIC ENISA ZIVINICE ELECTRONIC SZUTR VL LUBURA SINISA ELEDAM DJL VISOKO

Srijeda, 9. 3. 2011.
1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CELINAC VELIKA KLADUSA BIHAC TESLIC BRCKO PRIJEDOR GORAZDE MOSTAR BIHAC ILIDZA BIHAC BIHAC BIHAC MOSTAR JAJCE ZVORNIK ZENICA DOBOJ BIHAC PRIJEDOR DRVAR LJUBUSKI LAKTASI DRVAR POSUSJE TOMISLAVGR AD MODRICA SARAJEVO CENTAR SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADUSA BIHAC VELIKA KLADUSA DERVENTA DERVENTA SANSKI MOST KISELJAK BIHAC KAKANJ GRACANICA BUZIM VELIKA KLADUSA MOSTAR SARAJEVO VOJVODE MISICA 14 IBRE MILJKOVICA UCE BB BORISA KRAJGERA 23 BIHAC HILANDARSKA BB DR FRIDMAN BR 17 PETRA PETROVICA NJEGOSA 6 GAMAL ABDEL GANEMA BB POTOCI BORACA BB CAMILA SALIHODZICA BR 88 BOJNICKA BB GRABESKA BB DR IRFAN LJUBIJANKIC 3 UMIHANE CUVEDINE BR 14 BIHAC M TITA BB SKELA BB RK ZVORNICANKA STAND 307 ALIJE IZETBEGOVICA 73 CARA DUSANA 5 AP V KORPUSA BB M P ZIMONJICA BB JOLE MARICA 49 LISICE BB KARADJORDJEVA 46 A POTOCI BB DALMATINSKA BB ANTE STARCEVICA BB SVETOSAVSKA BB ALEJA LIPA 56 KUNDURDZILUK 39 RAJLOVACKA CESTA BB RUDJERA BOSKOVICA 103 IVE MARINKOVICA 11 IZACIC BB I MUSLIMANSKE BRIGADE BR 66 1 MAJA BB 1 MAJA BB REDAK BB PALESKA CUPRIJA VV H KJAFIJE BB 29 NOVEMBAR BB BRANILACA GRADA BB UL 505 VITESKE BRIGADE BB TODOROVO 83 MUJE PASICA BR 20 CUMURIJA 1

Broj 10 - Strana 77
1610450050320048 1610350028950080 1610350000750046 1610400011860084 1610600008210061 1610450026400042 1610300003130089 1610200048040027 1610350000320045 1610000019620007 1610350021820095 1610350029690093 1610350015510051 1610200003450097 1610700003350065 1610850008320095 1610550006750068 1610450027840007 1610350023830032 1610450048710042 1610200052850063 1610200005800019 1610450010970058 1610450000730059 1610200050190032 1610200038820080 1610450044720044 1610000054800064 1610000017430038 1610000067760040 1610000027950076 1610350032490095 1610350017230055 1610350010860065 1610400002560015 1610450044860015 1610350011580096 1610700007290011 1610350002220081 1610650002150032 1610250015550020 1610350034070031 1610350022760025 1610200003640023 1610000041140039

ELEGANS SZR FRIZ KOZMET SALON VL ZEBIC D ELEKTRO AD ICAN VL ICANOVIC AMIR V KLADUSA ELEKTRO COMMERCE DOO BIHAC ELEKTRO GACIC BOS DOO TESLIC ELEKTRO RAD DOO BRCKO ELEKTRO UNIVERZAL STR VL DESNICA D PRIJEDOR ELEKTROAKUSTIK DOO GORAZDE ELEKTRON JUKIC DOO MOSTAR ELEKTROUNIVERZAL DOO BIHAC ELEMENTAR DOO SARAJEVO ELHANA DOO BIHAC ELI & COMPANY DOO BIHAC ELI SAN TR BUTIK VL KECALOVIC ELINA BIHAC ELI SZR VL HASRETA REPESA MOSTAR ELING ZL DIONICKO DRUSTVO JAJCE ELITE TR VL DESA BACIC ZVORNIK ELIZ STR VL BIOGRADLIJA FAHRA ZENICA ELKOMONT STZR RADNJA BR 1 VL MOCIC D DOBOJ ELLA TR VL ARFADZAN EDITA BIHAC ELLA TRGOVACKA RADNJA VL K DRAGAN PRIJEDOR ELLAS STR VL MARINA SOBAT DRVAR ELLIS DOO LJUBUSKI ELMO DOO LAKTASI ELOX MONT DOO DRVAR ELPI SAM ELEK INST RADNJA VL I PETRIC POSUSJE ELPID DOO TOMISLAVGRAD ELPROM SM DOO MODRICA ELRO DOO SARAJEVO ELSI SZTR VL KAVAZOVIC ALEN SARAJEVO ELVAN DOO SARAJEVO ELVEDIN PMB DOO SARAJEVO ELVER ELEKTRONIK DOO VELIKA KLADUSA ELVIN TR KIOSK VL SKALIC SUADA BIHAC ELVIS DOO VELIKA KLADUSA EM COMPANY DOO DERVENTA EM COMPANY DOO DERVENTA EM ENTERIJER DOO SANSKI MOST EM MARKET TRG RADNJA VL ELMA MUTAP KISELJAK EM S GUSIC DOO BIHAC EM TR VL PENJIC EMINA EMAL AD DOO GRACANICA EMANA TR VL KESEROVIC ALMIR BUZIM EMBRION DOO VELIKA KLADUSA EMELA TR VL EDINA PRGUDA MOSTAR EMERALD INVESTMENT DOO SARAJEVO

Broj 10 - Strana 78
1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO MUHAMEDA EF PANDZO 37

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000042770027 1610350004400050 1610000022640005 1610550010330047 1610400000990070 1610650002020052 1610600006510039 1610600002030094 1610250023530016 1610350020260044 1610350020260044 1610250004690094 1610000002140025 1610000003170068 1610350025270094 1610550007550027 1610300006080053 1610000011610038 1610450042270018 1610200054360062 1610350006240052 1610350030530016 1610450043870033 1610500002640035 1610000042400069 1610550004170062 1610600004000067 1610300003360076 1610600007510012 1610500004120061 1610000001420091 1610350023050055 1610000013040012 1610350014600094 1610450050160095 1610400008790034 1610400011550072 1610000029660089 1610200039480068 1610750005360048 1610250001500055 1610550014710082

EMI SUR CAFFE BAR I INTERNET CLUB VL CENGIC E EMILA DOO EMINA SUR BUREGDZ CEVABDZ VL OMANOVIC NIJAZ EMINA TR VL EMINA DAGOJA TRAVNIK EMIR TEX DOO TESANJ EMONA CAFFE BAR VL ALIC MIRSAD EMS & STAHL DOO BRCKO EMS DOO BRCKO EN EM TRGOVI RADNJA VL HODZIC NUSRETA TUZLA ENCOM ALU FERO PLAST DOO S MOST ENCOM ALU FERO PLAST DOO S MOST ENERGO GROUP DOO TUZLA ENERGODATA PROJEKT COMPUTERS DOO SARAJEVO ENERGOINVEST TERMOAPARATI TAT DD SARAJEVO ENERGY & CO DOO ENI DOO TRAVNIK ENIGMA CAFFE BAR VL ODZAK AJSA USTIKOLINA ENKA MERC DOO SARAJEVO ENTERIJER PROTIC SSR VL PROTIC MIRKO SIPOVO ERBA VITA DOO KONJIC ERC SPED DOO CAZIN ERG INZENJERING DOO SANSKI MOST ERKO SZGD VL ARAPOVIC SEVAL NOVI GRAD ERMI TRANSPORT DOO SREBRENIK ERMIR KOMERC STR VL FAZLIC SAMIR VOGOSCA EROL KOMPANI DOO ZENICA EROL KOMPANI DOO ZENICA ERVIN TR VL DUZEL NERMIN GORAZDE ES APOTEKA SP VL ENES SMAJLOVIC BRCKO ESAL TRGOVACKA RADNJA VL MASIC MONETA ESAP ENTERPRISE DOO SARAJEVO ESO SVR VL ESAD BADIC CAZIN ESOPROM STR VL KUC ESAD SARAJEVO ESTELA COMPANY DOO VELIKA KLADUSA ESTETIKA SD VL BLAGOJEVIC DRAGISA DOBOJ ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC DRASKO TESLIC ESTRADA SUR SNEK BAR VL BORIC ZELJKO TESLIC ETA ENG COMPANY DOO SARAJEVO ETAGE KAFE SUR VL SONJA VUCUREVIC TREBINJE ETAS DOO ZEPCE ETOS PROMET 2 MAOCA DOO BRCKO EURO A D DOO ZENICA

SANSKI MOST KRKOJEVCI 96 SARAJEVO M TITA 32 TRAVNIK TESANJ KAKANJ BRCKO BRCKO TUZLA SANSKI MOST SANSKI MOST TUZLA SARAJEVO ILIDZA CAZIN TRAVNIK FOCA ILIDZA SIPOVO KONJIC CAZIN SANSKI MOST NOVI GRAD SREBRENIK VOGOSCA ZENICA ZENICA GORAZDE BRCKO GRADACAC SARAJEVO CAZIN SARAJEVO VELIKA KLADUSA DOBOJ TESLIC TESLIC SARAJEVO TREBINJE ZEPCE BRCKO ZENICA BOSANSKA BB JELAH BB ZGOSCANSKA BB ZAIMA MUSANOVICA BB EVLIJA CELEBIJA 16 IVANA RIBARA BB DO BR 5 INDUSTRIJSKA ZONA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB STUPINE B8 MUHAMEDA HAVAIJE USKUFIJA 19 TVORNICKA 3 OSTROZAC 2 BOSANSKA 21 USTIKOLINA BB STUPSKO BRDO BB CUKLIC BB KOLONIJA 64 RASIMA DELICA 12 SEJKOVACA BB BRANKA COPICA 8 BABUNOVICI BB BRACE KRSO 20 GORAZDANSKA 26 GORAZDANSKA 26 MRAVINJAC PAJE JOVANOVICA BR 4 POREBRICE BB GRADACAC RADICEVA 5 GNJILAVAC BB TRG ZLATNIH LJILJANA 6 STABANDZA BB OSJECANI BB CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA CARA LAZARA BB BANJA VRUCICA PAVLA LUKACA 16B DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI BB ULICA PRVA BB MAOCA BB PEHARE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST HASANA KIKICA 74 VISOKO STUPARICI BB GRUDE HV HRVATINICA BB SARAJEVO TESLIC CAZIN SIROKI BRIJEG KONJIC SARAJEVO ALIJE NAMETKA 1A DONJI RUZEVIC LOJICKA BB LJUBOTICI BB SIROKI BRIJEG BUTUROVIC POLJE ANTUNA HANGIJA 37

Broj 10 - Strana 79
1610350034220090 1610150004080066 1610200020680013 1610000034530071 1610400009680009 1610350020120073 1610200020690004 1610200004020069 1610000044460155 1610350010000063 1610000050730041 1610450040020006 1610600001620075 1610200016810004 1610600006880094 1610350022590081 1610450049560053 1610600004520084 1610450022210030 1610450009640091 1610200016820092 1610450029520047 1610000055180013 1610200052280091 1610350007820085 1610200007800062 1610450034090008 1610200044390014 1610000010230019 1610600003050049 1610450004820064 1610450020390019 1610000025410034 1610450029040091 1610700001020028 1610150004630056 1610200003080042 1610350034760089 1610200014550098 1610450030490047 1610000041750072 1610200026480031 1610200050540008 1610400006650020 1610400000020070

EURO BAZAR DOO SANSKI MOST EURO BIH INTERNACIONAL DOO VISOKO EURO CAFFE BAR VL SUZANA CORLUKA GRUDE EURO CODE DOO SARAJEVO EURO FASADE SZD VL SIVIC SALIH TESLIC EURO FRUIT DOO CAZIN EURO GAL DOO SIROKI BRIJEG EURO HAS DOO KONJIC EURO HOMME SZD VL HEKALO SAMER SARAJEVO EURO KOKA SPD VL JUSIC CAMIL SANSKI MOST EURO LAMB DOO SARAJEVO EURO LOOK DOO PRIJEDOR EURO OIL COMPANY DOO BRCKO EURO OIL DOO POSUSJE EURO OPTIK DOO BRCKO EURO PEKARA SZR VL ALI MEMCAJ BIHAC EURO PETROL DOO CRKVINA SAMAC EURO PROM DOO BRCKO EURO PROMET 2005 DOO BANJALUKA EURO SPLET DOO BANJA LUKA EURO STAR DOO LIVNO EURO SVET TR VL DUSKO POPOVIC MODRICA EURO VIVA DOO ISTOCNO SARAJEVO EURO ZIP DOO POSUSJE EUROART DOO SANSKI MOST EUROBEMM DOO CITLUK EUROCOOP DOO BANJA LUKA EUROCOP DOO BOSANSKO GRAHOVO EUROECCO DOO SARAJEVO EUROFINAL DOO ZVORNIK EUROFOTO DOO GRADISKA EUROGAME DOO BANJALUKA EUROGOLD DOO SARAJEVO EUROKANT DOO KOTOR VAROS EUROKIR DOO VITEZ EUROMAG DOO ILIJAS EUROMEBEL DOO MOSTAR EUROMONT GRADZEVINSKI OBRT VL HEBILOVIC DZELI EUROPA COMMERCE DOO CAPLJINA EUROPEK SZTR VL PAVLOVIC ZELJKO BANJA LUKA EUROSHOP DOO SARAJEVO EUROSPED MOSTAR EUROSTAR DOO KONJIC EUROTEHNA DOO TESANJ EUROTRADE DOO TESANJ

SANSKI MOST HUSIMOVCI BB HADZICI PRIJEDOR BRCKO POSUSJE BRCKO BIHAC SAMAC BRCKO BANJA LUKA BANJA LUKA LIVNO MODRICA I SARAJEVO KAZINA BARA 9 PAZARIC GORNJI ORLOVCI BB PLAZULJSKA BB CITLUK BB MIROSLAVA KRLEZE BR 22 IVANA FRANE JUKICA 16 CRKVINA BB BANJALUCKA BB DUNAVSKA 1C SRPSKA 5 GABRIJELA JURKICA BB MILOSEVAC BB

DRUGE SARAJEVSKE BRIGADE 27 B POSUSJE JUKICA NJIVE BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BR 1 CITLUK INDUSTRIJSKA ZONA BB BANJA LUKA SOLUNSKA BR 43 BOS PRZINE BB GRAHOVO SARAJEVO CICIN HAN 41 ZVORNIK NASELJE BIRAC GRADISKA ARCIBALDA RAJSA 128 BANJA LUKA OGRANAK STEPE STEPANOVICA BB SARAJEVO JOSIPA VANCASA 32 KOTOR CARA DUSANA BB VAROS VITEZ KRALJA TVRTKA BB ILIJAS MAKLJEN BB MOSTAR USKRC BROJ 21 CAZIN KULA BB CAPLJINA TREBIZAT 273 BANJA LUKA NJEGOSEVA 77 SARAJEVO MOSTAR KONJIC TESANJ TESANJ FRANJEVACKA 6 E RODOC BB 4 MUSLIMANSKE BRIGADE MEKIS BB 25 NOVEMBRA 8

Broj 10 - Strana 80
1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC DOBOJ MOSTAR SARAJEVO ODZAK BIJELJINA CAPLJINA BIHAC SARAJEVO LIVNO CITLUK MOSTAR KAKANJ ZENICA BIHAC MAGLAJ CAZIN SARAJEVO MOSTAR NOVO GORAZDE SANSKI MOST SANSKI MOST SARAJEVO POSUSJE ILIDZA SARAJEVO SIROKI BRIJEG SARAJEVO KOSTAJNICA VISOKO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO ZEPCE POSUSJE KLJUC GORAZDE

Srijeda, 9. 3. 2011.

EVA SZR FRIZERSKI SALON VL HRNJICA ERVINA EVERGRIN SUR VL BJELIC DARKO DOBOJ EVROPA PEKARA SZR VL HAJRUDIN DAUTOVIC MOSTA EVRORITAM DOO SARAJEVO EX DOO GORNJA DUBICA ODZAK EXCALIBUR AN DOO BIJELJINA EXCELLENT BUTIK STR PRCE DANICA CAPLJINA EXICON DOO BIHAC EXPERT MI DOO SARAJEVO EXPRES M CAFFE BOZO RIMAC LIVNO EXSKLUZIV AGENCIJA DOO CITLUK EXSPERIMENT STR VL VINKO LUCOVIC MOSTAR EXTRA TR VL KICO ILHANA EXTRACHEM DOO ZENICA EZZA DOO BIHAC F&B KROJACKI SALON VL BASIC FIKRETA MAGLAJ FA COMMERCE DOO CAZIN FA REM DOO SARAJEVO FABRIKA DUHANA DD MOSTAR FABRIKA ZA PROIZ CELICNE ZICE AD N GORAZDE FADALTI DOO SANSKI MOST FADING COMMERCE DOO SANSKI MOST FAGOS DOO SARAJEVO FAGUS DOO POSUSJE FAHOM STR VL HODZIC ALIJA FAHRI EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO FAMILIA DOO SIROKI BRIJEG FAMIX TRADE DOO SARAJEVO FAMOK AD FABRIKA METALNE OPREME KOSTAJNICA FAO LIV DOO VISOKO FAPOL DOO SARAJEVO FAREX COMPANY DOO SARAJEVO FARIDOO DOO SARAJEVO FARMA BARBARIC SR VL JOSIP BARBARIC ZEPCE FARMA BLEKAVA DOO POSUSJE FARMA MH VL HALILOVIC SULEJMAN KLJUC FARMA MILOVIC SPP VL MILOVIC DRAGOLJUB GORAZD FARMEF DOO SANSKI MOST FARMER MESNA INDUSTRIJA DOO SIROKI BRIJEG FARMER TR VL LEMAJIC ZDRAVKO SANSKI MOST FARMIN DOO GRACANICA FASAVET DOO SARAJEVO FASHION BOOM DOO VITEZ

KAJE POPOVICA HADZIABDICA 1610350000440034 MAH 30 JUG BOGDANA BR 73 1610450028290087 KURLUK BR 1 1610200004340072 RADICEVA 8A 1610000023600014 G DUBICA B B 1610800000840088 S DECANSKOG BB AGROTRZNI 1610850009380014 CENT 10 BRACE RADICA BB 1610200014570080 PUT V KORPUSA BB SALKA LAGUMDZIJE 3 KNEZA MUTIMIRA LIVNO DRAGICINA BB KRALJA TOMISLAVA 5 ALIJE IZETBEGOVIC BB BRCE 40 A SAFET BEGA BASAGICA 38 TRZNI CENTAR BB KLUPE BB BRACE KADICA 26 M TITA 237 CENTAR I BB SEJKOVACA BB PRIJEDORSKA 139 TEREZIJA BB RAKITNO BB STUPSKO BRDO BB EDHEMA EKE DZUBURA 4 FRA DIDAKA BUNTICA TEREZIJA BB SVETOSAVSKA 16 HUSEIN BEGA GRADASCEVICA/VRATNI KOTROMANICA 48 KOSEVO 11 SPRAT 3 HALILOVICI 7 LUPOGLAV BB VIR BB ZGON BB LUG BARICA BB 1610350007630062 1610000012250044 1610200018020079 1610200038010033 1610200033300004 1610650003030016 1610550002740088 1610350002200002 1610450047430030 1610350023000003 1610000017990019 1610200004510016 1610300003590063 1610350016160048 1610350006070011 1610000062230070 1610200020740056 1610000066980063 1610000029450084 1610200020750047 1610000046090046 1610450009260045 1610150001580085 1610000035250005 1610000012540074 1610000062170027 1610750003390075 1610200051570051 1610350028560043 1610300005440047 1610350010080088 1610200029140062 1610350011650033 1610250003990045 1610000020360020 1610700004430063

SANSKI MOST DZEVAR 11 SIROKI POTKRAJ 88 BRIJEG SANSKI MOST LUSCI PALANKA BB GRACANICA SARAJEVO VITEZ DONJA LOHNJA AVDE SMAJLOVICA 3 C GMS POSLOVNI CENTAR 96

Srijeda, 9. 3. 2011.
1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DOBOJ BIHAC VISOKO LIVNO VELIKA KLADUSA VISOKO TESANJ CAPLJINA SREBRENIK SANSKI MOST CAZIN SARAJEVO CAPLJINA TREBINJE ILIDZA SARAJEVO SVETOG SAVE 26 HARMANSKI SOKAK 21 PTC SEBILJ II GABRIJELA JURKICA BB HASIMA OKANOVICA 2 SARAJEVSKA BB PATRIOTSKE LIGE HRVATSKIH BRANITELJA 200 DUBOKI POTOK BB NAPRELJE BB TRZACKA RASTELA BB KRANJCEVICEVA 1 BRACE RADICA 2 STARI GRAD 86

Broj 10 - Strana 81
1610450036420045 1610350016700047 1610150005530022 1610200053380071 1610350019850025 1610150005950032 1610400004170021 1610200037000069 1610500002970029 1610350023520020 1610350028590016 1610000014170062 1610200037930008 1610200045450030 1610000014620045 1610000048110071 1610600004070004 1610200025500040 1610450033280058 1610000005650067 1610550011770012 1610550011000026 1610350034350070 1610350010580026 1610450052780065 1610350033460095 1610450034010080 1610000030160027 1610000075470085 1610000069630006 1610250006310091 1610500001840076 1610600001580014 1610850001720021 1610200018040061 1610550006670043 1610700001040010 1610550005430092 1610000027820096 1610200032100017 1610350020650081 1610000077760061 1610200034380002 1610450041570066 1610450041570163

FASHION BOOM STR BUTIK VL SIMIC ZELJKA DOBOJ FASHION BOX BUTIK TR VL BADNJEVIC ALMASA FASHION DI DOO VISOKO FASHION STR VL ANTO CARAN LIVNO FASHION TR VL ZEJNA SABIC V KLADUSA FAST FOOD COOL VL HRNJIC MEDIHA VISOKO FAST FOOD VL BAHRA SEJMENOVIC FAUNA DOO CAPLJINA FAZE PROM DOO SREBRENIK FAZLIC DOO SANSKI MOST FBI DOO CAZIN FE AL METALI DOO SARAJEVO FE&DA DRUSTVO DOO CAPLJINA FEAR SZUR ZABAVNI SALON VL B REBAC TREBINJE FEBAS DOO ILIDZA FEDEPAL COMPANY DOO SARAJEVO FEI HUANG DOO BRCKO FELIKS DOO BANJA LUKA FELONI STR VL IGNJATIC NADA KOZARSKA DUBICA FEMIX DOO SARAJEVO FENGO DOO TRAVNIK FENI KOMERC DOO TRAVNIK FENIKS CAFFE BAR VL KABILJAGIC MIRVIN FENING SP VL NEDZAD MASINOVIC FENIX SUR KAFE BAR VL SAMAC MIODRAG PRNJAVOR FENNIX AE COMPANY DOO SANSKI MOST FER PLEJ SUR VL PRILIPLIJA ENES BANJA LUKA FERARI TRANS DOO SARAJEVO FERIJAL DOO SARAJEVO FERIJALNI SAVEZ U BOSNI I HERCEGOVINI FERING SERVIS DOO GRACANICA FERN SPED DOO SREBRENIK FERO PROM DOO BIJELJINA FERO PROM DOO BIJELJINA FERO TRADE DOO LIVNO FEROBETON ZENICA DOO ZENICA FEROMETALI DOO KISELJAK FEROMONT DOO ZENICA FERRE DOO SARAJEVO FIDEL DOO ZA TRGOVINU I USLUGE MOSTAR FIKO TERM DOO CAZIN FILA SZTR KNJIZARA VL FILIPOVIC JOVO FILM CAFFE VL ZELJKO BATINIC LIVNO FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS BROD FILM DVD KLUB SUR VL KOSTADINOVIC S BOS BROD

GLISE JANKOVICA 3 TRG SOLIDARNOSTI BB TRZNI CENTAR BRCKO DUBRAVE BB BANJA LUKA BANJA LUKA KOZ DUBICA KOZARSKIH JUNAKA BB SARAJEVO TRAVNIK TRAVNIK BUZIM VELIKA KLADUSA PRNJAVOR GORAZDANSKA 4 ZELENA PIJACA BB DOLAC NA LASVI CIGLANA BB GENERALA IZETA NANICA BB RASIMA DURAKOVICA 3 POTOCANI BB

SANSKI MOST MAHALA 23 BANJA LUKA CARA LAZARA 31 SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO GRACANICA SREBRENIK BIJELJINA BIJELJINA LIVNO ZENICA KISELJAK ZENICA SARAJEVO MOSTAR CAZIN I SARAJEVO LIVNO BOS BROD BOS BROD DZEMALA BIJEDICA 160 AZIZE SACIRBEGOVIC BB CEMALUSA 1 ZLATNIH LJILJANA 24 BABUNOVICI BB MILOSA OBILICA 83 MILOSA OBILICA 83 KALAJDZINICA 9 LUKOVO POLJE 32 BILALOVAC BB HUSEINA KULENOVICA 2 MERKATOR TC LOZIONICKA 16 DR MILE BUDAKA 98A BASCE BB SPASOVDANSKA 17 C KNEZA MUTIMIRA BB JOVANA RASKOVICA BB JOVANA RASKOVICA BB

Broj 10 - Strana 82
1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO DOBOJ FOJNICA BRCKO BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SANSKI MOST BANJA LUKA ZAVIDOVICI GRUDE VITEZ SARAJEVO VISOKO MILICI PRIJEDOR BRCKO BRCKO UGLJEVIK BANJA LUKA HASANA BRKICA 12 KOSTAJNICA DUSINA 77 DEJTONSKA BR 164 IVANA GORANA KOVACICA TURALIBEGOVA 22 KRFSKA 52 KOPRIVNA BB JOVANA DUCICA 30 32 LOVNICA BB VITEZA RANKA BOBANA BB VITEZ POSAVSKA 116 MEVICA BR 2 TAKOVSKA 4 UL PRVOG MAJA 72 PRIJEDOR IVANA FRANJE JUKICA BR 3 BRACE CUSKICA BB HILENDARSKA BB JOVANA RASKOVICA 115

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000043810061 1610400002390071 1610150002700047 1610600007910040 1610450003550043 1610250001550010 1610450025150003 1610600003750098 1610450001450090 1610550006800023 1610200025980093 1610550013500007 1610000054380054 1610150004050093 1610850009800024 1610450016380039 1610600007540082 1610600002950042 1610850004830035 1610450008840035 1610350004010022 1610200020780020 1610450042380016 1610150001900088 1610450016850004 1610700001060089 1610350025010037 1610450003210058 1610000000880092 1610700005630050 1610200040050040 1610150004650038 1610500001040020 1610600005210045 1610450006610005 1610600007410005 1610000071720065 1610200025230089 1610250018640052 1610400009560020 1610600008950074 1610000066290005 1610200010070056 1610200035800082

FILM SUR CAFFE BAR VL ALAJBEGOVIC FERHAT SARA FILUKS DOO DOBOJ FIN DOO FOJNICA FINAL INVEST DOO BRCKO FINALEX DOO BANJALUKA FINALIST DOO TUZLA FIRMA SUR VL PEPIC SLAVICA BANJA LUKA FIRMATRANS DOO SANSKI MOST FISHING TRADE DOO BANJALUKA FITTICH BH DOO ZAVIDOVICI FLAMENCO COMMERCE DOO GRUDE FLASH DOO VITEZ FLEKA SAMOST DJELAT VL LATIC ADNAN SARAJEVO FLES AUTO SKOLA VL MUJACIC ASMIR FLEXBARD DOO MILICI FLEXIBILLE DOO EXPORT IMPORT PRIJEDOR FLEXO TEAM DOO BRCKO FLORAVIT DOO BRCKO FLORIDA DOO UGLJEVIK FLORIJAN DOO TRGOVACKO DRUSTVO BANJALUKA FLOTTMANN DOO BIHAC FOCUS CAFFE SIROKI BRIJEG VL ANKA PERKO FOKUS SUR VL MARINKOVIC MIROSLAV BANJA LUKA FONDACIJA ZA POMOC MUSLIMANIMA BOSNE FONTANA COMPANY DOO LAKTASI FONTANA SUR VL ANTONIJA LIVANCIC VITEZ FONTANA TR VL HUSIC ERMIN VELIKA KLADUSA FOOD PRODUCT DOO LAKTASI FORMEL DOO SARAJEVO FORMULA DOO VITEZ FORMULA RS SOR VL MARSELA SIMIC MOSTAR FORTEGLAS EXPORT IMPORT DOO VISOKO FORTIS DOO SREBRENIK FORUM TRADE DOO BRCKO FOSTEX DOO GRUDE FOX MAX SP VL MERSED CVIKO BRCKO FRANCUSKI PODRUM DOO SARAJEVO FRANKVAS DOO NOVI TRAVNIK

BIHAC GRMECKA BR 21 SIROKI TRN BB SIROKI BRIJEG BRIJEG BANJA LUKA VESELINA MASLESE BB VISOKO LAKTASI VITEZ VELIKA KLADUSA LAKTASI SARAJEVO VITEZ MOSTAR VISOKO SREBRENIK BRCKO GRUDE HADZI HASANOVA 23 M TITA 48 HRVATSKIH BRANITELJA BB CAGLICA BB KARADJORDJEVA BB KOLODVORSKA 11 A KRALJA TVRTKA BB RUDE HROZNICEKA BB FERHATOVICA BR 16 SPIONICA JEZINAC BB MIROSLAVA KRLEZE BR 39 KRALJICE KATARINE BB GRUDE SULJAGICA SOKAK BR19 ALIPASINA 53 PRVOG MAJA BB H K GRADASCEVICA BB SVETOG SAVE BB SLOBODNA CARINSKA ZONA BB VOJVODE PUTNIKA 1 ZRINSKI FRANKOPANA 9 BISKUPA CULE BB

BRCKO SARAJEVO NOVI TRAVNIK FRANS TR VL OKANOVIC SELMA GRADACAC GRADACAC FRAP SUR KAFE BAR VL SEKULIC NEBOJSA TESLIC FRATELLO ARESS DOO BRCKO BRCKO FREE LANCE DOO ISTOCNA SARAJEVO FRIGOMONT SOD VL FILIPOVIC ZELJKO MOSTAR FRIGOSTAR DOO MOSTAR I SARAJEVO MOSTAR MOSTAR

Srijeda, 9. 3. 2011.
1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KISELJAK MOSTAR LIVNO LIVNO CITLUK ZENICKI PUT 1 PUT ZA OPINE BB KRALJA TVRTKA BB ZABLJAK BB

Broj 10 - Strana 83
1610700005750039 1610200000760093 1610200018120086 1610200049890011 1610200049220032 1610450010410077 1610200056130021 1610500003240077 1610200005520077 1610350012600051 1610200018130077 1610200010080047 1610400009890014 1610450046910013 1610350004650028 1610250024270029 1610250001360084 1610600005110038 1610850010210043 1610700003540088 1610200052000052 1610200020840063 1610200000880082 1610700005640041 1610350023480056 1610600003910051 1610600003350070 1610200037080094 1610150000020034 1610450037300029

FRIGOTEHNIKA DOO KISELJAK FRIMONT DOO MOSTAR FRIZERSKI SALON STR LJUBICA RIMAC LIVNO FRIZERSKI STUDIO LIFE STYLE VL M BARUN LIVNO FROTEA SUR DISCO KLUB VL IVAN ZUBAC CITLUK FRUKTONA AD BANJA LUKA FRUTOL DOO KONJIC FUL TANK DOO TINJA FULL SPORTSKA KLADIONICA VL MILOS RATKOVIC FUNGI KAMENGRAD DOO SANSKI MOST FURA TRANS DOO LIVNO FUTURA MEDIA DOO SARAJEVO FUTURA TRADE DOO DOBOJ JUG G 6 KAFE BAR VL VEJNOVIC NADA NOVI GRAD G H R M DOO CAZIN G M T TRANSPORT DOO GRACANICA G S INDUSTRY DOO TUZLA G S M GM SP VL MIRKOVIC GORAN BRCKO G STAR STR VL DUSAN GAJIC BIJELJINA G WEBER DOO TRAVNIK G&G DOO DRVAR GA GI DOO GRUDE GADARA TR VL IBRO GADARA MOSTAR GAF DOO BUGOJNO GAJ SPD VL ZDRAVKO VIGNJEVIC BOS KRUPA GAJ TRADE DOO VITEZ GAJTIN DOO BRCKO GALA DOO MOSTAR GALANTERIJA TM DOO ILIJAS GALANTEX ZR VL BOGDANOVIC DRAGO SAMAC GALAXIA DISKO KLUB VL PLAVSIC ESAD LUKAVAC GALAXIJA TR VL ENES HALILOVIC VEL KLADUSA GALAXY TR VL SUZANA FIDORIS MOSTAR GALE STR VL MEMEDOSKA NADZIE GRADISKA GALE&CO DOO TOMISLAVGRAD GALERIJA DOO CAZIN GALERIJA RESTORAN VL SADIC REMZIJA SAN MOST GAMADEUS DOO KALESIJA GAMIS DOO CITLUK GAMMA DOO MOSTAR GAMMA VL PAUCINAC ADNAN KAKANJ GAMMON TRADE DOO BRCKO GANE DOO GRUDE GANIC DOO SANSKI MOST

BARE BB ZAKUP KOD ZU RIC UNION FO BANJA LUKA BEOGRADSKA 24 KONJIC CELEBICI BB SREBRENIK PREVILE BB TINJA NEVESINJE CARA DUSANA BB SANSKI MOST LIVNO SARAJEVO DOBOJ JUG NOVI GRAD CAZIN GRACANICA TUZLA BRCKO BIJELJINA TRAVNIK DRVAR GRUDE MOSTAR BUGOJNO BOS KRUPA VITEZ BRCKO MOSTAR ILIJAS SAMAC LUKAVAC VELIKA KLADUSA MOSTAR GRADISKA GORNJI KAMENGRAD 139 BRINA BB TRAMPINA 12 MATUZICI BB MILOSA OBILICA BB RUJNICA 40 PATROTSKE LIGE BB SABANA ZAHIROVICA BR 4 KONACKO BRDO BB RK POBJEDA AD I SPRAT LOK BR 135 JANKOVICI 22 B SIPOVLJANI BB GORICA BB MLADENA BALORDE 17 A VESELA BB PUCENIK BB STJEPANA RADICA BB PETRA KOCICA 13 BRCKO VOJNO BB MRAKOVO 31 CARA DUSANA BB

BERKOVICA DOM KULTURE BB 1610500002900092 LUKAV HUSE CEHICA 5 1610350021620081 STJEPANA RADICA BB VIDOVDANSKA 60 1610200052430053 1610450036260092 1610200016860056 1610350008080045 1610350031780055 1610250017770059 1610200006700082 1610200025530013 1610650002110068 1610250006030052 1610200035720057 1610350012380055

TOMISLAVGR MESIHOVINA BB AD CAZIN SALIHA OMERCEVICA BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB KALESIJA CITLUK MOSTAR KAKANJ BRCKO GRUDE SANSKI MOST OSLOBODILACA 21 NERETVANSKA BB SPLITSKA 67 SELIMA EF MERDANOVIC BB BRODUSA 2782 H STJEPANA 11 B BANJALUCKA BB

Broj 10 - Strana 84
1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MESE SELIMOVICA 2 N 1 BIJELJINA OZRAKOVICI BB KOTORNICA BB V BAKARICA 28 5 GRABESKA BB MEDJUGORJE BB RUDARSKA 102 SVETOG SAVE 2 505 VITESKE BRIGADE 56 PEKIJSKA MAHALA BR 92 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 GRBAVICKA 2 PUT ZA METKOVIC BB GATACKA 20 NJEGOSEVA BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 FRA GABRE GRUBISICA 17 POTOCI 73 A DALMATINSKA 22 TRG MERHEMICA 1 NEDIMA FILIPOVICA 7 POLJE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610850010150097 1610150000390089 1610250019550009 1610350016350071 1610350036070074 1610200006710073 1610200010140090 1610450030730025 1610350035570039 1610350003570030 1610000037620006 1610000037620103 1610000037620297 1610000037620394 1610200005890035 1610000029740017 1610450040830053 1610000003480080 1610200020850054 1610200004490034 1610200025390042 1610000044880068 1610000040600040 1610350008890092 1610400005290080 1610250014570029 1610350020450067 1610200025350078 1610200016880038 1610450032370004 1610200025050057 1610450047100036 1610000024470007 1610000073610013 1610400010990091 1610200020880027 1610000063110054 1610250006070016 1610000020080078 1610200010200036 1610000039600067

GARD STR VL ZORAN MIHAJLOVIC BIJELJINA BIJELJINA GAS METAL DOO VISOKO GASOLINE COMPANI DOO ZIVINICE GASTRO MARKT DOO VELIKA KLADUSA GASTRO TIM DOO BIHAC GASTROSTELA DOO CITLUK GAZAL DOO MOSTAR GAZELA STR VL SUMATIC GORDANA DOBOJ GAZI UR CAFFE SLASTICARNA VL ZENDELI GAZI BUZ GAZIJE BOSNE DOO BOSANSKI PETROVAC GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GB TRADING INTERNATIONAL DOO SARAJEVO GENERAL TOBACCO INDUSTRY DOO LJUBUSKI GENERAL V I P DOO SARAJEVO GENERALELEKTRONIK PR VL BOROJEVIC Z SAMAC GENERALTURIST DOO SARAJEVO GENEX DOO GRUDE GENEX DOO MOSTAR GENIO DOO CAPLJINA GENTLY TRAVEL AGENCY DOO SARAJEVO GEOINZENJERING DD SARAJEVO GERMANY DOO VELIKA KLADUSA GERUST UND FASSADENBAU DOO USORA GIFT SHOP TR VL AVDIC AZRA GRADACAC VISOKO ZIVINICE VELIKA KLADUSA BIHAC CITLUK MOSTAR DOBOJ BUZIM BOS PETROVAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO LJUBUSKI SARAJEVO SAMAC SARAJEVO GRUDE MOSTAR CAPLJINA SARAJEVO SARAJEVO VELIKA KLADUSA USORA GRADACAC

ULARICE BB HADZIEFENDINA BB GRADACAC GIGANT DOO BIHAC BIHAC CERAVACKA BRDA 84 GIGANT COMERC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA SUBOTICKA 92 GIK DOO POSUSJE POSUSJE GRADAC BB GINA FRIZ SAL VL PETKOVIC ANGELINA KOZ KOZ DUBICA KNINSKA 4 DUBICA GIPI MESNA INDUSTRIJA DOO CITLUK CITLUK BLIZNE GOMILE BB GIPS AKUSTIK DOO BANJA LUKA BANJA LUKA CETINSKA BR 1 GLAMOCANKA EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO PAROMLINSKA 2 SARAJEVO GLAMOUR STR VL LOSIC BILJANA SOKOLAC DANILA DJOKICA BB GLAMUR STR VL AHMETKADIC SASA TESLIC TESLIC SVETOG SAVE BB GLITEKS DOO CITLUK CITLUK DONJI VELIKI OGRADJENIK GLOBAL COMPUTERS STR NA MALO SARAJEVO MERHEMICA TRG BB BULJANDRIC A GLOBALNA TRANSFORACIJA FAMILIJE TUZLA NARODNOG FRONTA 28 TUZLA TUZLA GLOBE LINE DOO SARAJEVO ILIDZA BLAZUJSKI DRUM 2 GLOBUS TRADE DOO MOSTAR MOSTAR KRALJA ZVOPNIMIRA 13 GLORIA DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGR DONJI BRISNIK BB AD

Srijeda, 9. 3. 2011.
1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
DERVENTA 1 MAJA 63 TRN BB SIROKI BRIJEG SANICANI BB BRINA BB TAREVCI BB VILA NERETVA LACINA 5 KOD ZTC ZLATICA CARA DUSANA 24 POLJE BB DERVENTA ZELJEZNO POLJE BB MUSICI BB BANOVICI CENTAR BB JARE SIROKI BRIJEG NOVAKA PIVASEVICA 60 BRACE JUGOVIC B 11 BANA JELACICA BB XII ULICA 11 ZICKA BB BREGOVI HASIMA OKANOVICA BB VOKICA I LORKOVICA 89 HALILOVICI 12 GOLIJESNICA BB CEKALUSA 34 BASIGOVCI BB VLADIMIRA POPOVICA 42 TUZLA OBRTNICKA 1 GRABOVICA GORNJA 15 7 KORPUSA 53 ANTE ZUANICA BB TRN BB SIROKI BRIJEG 502 VITESKA BRIGADA 15 502 VITESKA BRIGADA 15 K A STEPINCA BB SVETOG SAVE 3 RUZEVIC BB DZEMALA BIJEDICA 60 ALEKSE SANTICA 4 SOKAK 7

Broj 10 - Strana 85
1610450052240066 1610200020890018 1610450022190048 1610200031600079 1610450049630087 1610200049340021 1610850006900015 1610450004440018 1610450031950091 1610750000930058 1610250017580036 1610800000950086 1610200032480063 1610450027320087 1610850007020004 1610200030760059 1610800000960077 1610200052150014 1610350018360008 1610200002490088 1610000054250074 1610750003550028 1610000019550070 1610250020220085 1610250004970036 1610200018210005 1610250008290055 1610350024160026 1610200010210027 1610200020910097 1610350008900083 1610350008900180 1610200020920088 1610850006350025 1610400011580045 1610350035540066 1610200000360065 1610350025540045

SIROKI BRIJEG GMG COMPANY DOO PRIJEDOR PRIJEDOR GMS DOO LIVNO LIVNO GO GO UR VL ZILIC E TAREVCI MODRICA GOA ART OR VL MAIDA BRAJLOVIC MOSTAR MOSTAR GOCA FRIZERSKI SALON VL GORDANA ZVORNIK MILADINOVIC GOD DOO KOTOR VAROS KOTOR VAROS GOD SZR VL GRBIC ZELJKO POLJE BB DERVENTA DERVENTA GOD ZANATSKA RADNJA VL MURIS EFENDIC ZEPCE ZEPCE GODAX DOO BANOVICI BANOVICI GODIZAK DOO KLADANJ KLADANJ GOGA STR VL GORDANA ZELENIKA SIROKI BRIJEG GOGA STR VL KNEZEVIC GORDANA PRNJAVOR PRNJAVOR GOGA TR VL GORAN KULAS ZVORNIK ZVORNIK GOJAN DOO LJUBUSKI LJUBUSKI GOLD VIDEOTEKA VL ALISAN KRAJSIC ORASJE ORASJE GOLD BAKER SZR PEKARA VL S PRODAN TREBINJE TREBINJE GOLD CEVABDZINICA VL TABAKOVIC SIDIK VELIKA KLADUSA GOLD INVEST DOO MOSTAR MOSTAR GOLD LION DOO SARAJEVO SARAJEVO GOLD M STR VL ZDRAVKO MARJANOVIC ZEPCE ZEPCE GOLD SUR BIFE VL IMAMOVIC AMIRA SARAJEVO SARAJEVO GOLDENAGRO DOO ZIVINICE ZIVINICE GOLI BRIJEG STR VL HADZISELIMOVIC TUZLA SEMIN TUZLA GOLUB DOO LIVNO LIVNO GOOD LINE COMPANY DOO TUZLA TUZLA GOSIN COMERC DOO VELIKA KLADUSA VELIKA KLADUSA GOSPODARSKA BANKA DD MOSTAR U MOSTAR LIKVIDACIJI GOSTUSA DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG GP PLAN DOO BIHAC BIHAC GP PLAN DOO BIHAC BIHAC GRABOVINA SUR SB DARIO MARUSIC SIROKI BRIJEG GRAD MAT DOO ZVORNIK ZVORNIK GRADAS SZD VL DRAGONJIC SLOBODAN TESLIC TESLIC GRADEVINSKI OBRT EXTRA VL MILJKOVIC VELIKA ADEMIR VE KLADUSA GRADEX DOO MOSTAR MOSTAR GRADIANA DOO BOSANSKA KRUPA BOS KRUPA

GLORIA SLISKO STR VL SLISKO DANIJEL DERVENTA GM PROMET SIROKI BRIJEG

Broj 10 - Strana 86
1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA TUZLA LAKTASI BREZA UGLJEVIK DJURDJEVIK BIHAC CAZIN CAZIN ZENICA BRCKO DOBOJ JUG GORAZDE BRATUNAC PODGRADINA TURALIBEGOVA 22 GLAMOCANI BB BANJEVAC BB KRALJA PETRA I DJURDJEVIK MUSLICI BB MALA LISA 1 CORALICI BR 598 ZMAJA OD BOSNE 21 BRKA BB BRCKO DISTRIKT MATUZICI VITKOVICI BB DOSITEJA OBRADOVICA 22

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200014680078 1610250001560098 1610450001000010 1610000067250014 1610850002270011 1610250008960034 1610350026340004 1610350028410081 1610350028320065 1610550000680002 1610600003970094 1610200029510020 1610300003790077 1610850006910006 1610350034480050 1610450035470027 1610450008300036 1610450032610079 1610000056710091 1610250010250037 1610000048190096 1610600005170081

GRADINA STR REBAC STANKA CAPLJINA GRADIS DOO TUZLA GRADITELJ BL DOO LAKTASI GRADITELJ OBRTNICKA DJELATN VL MIRSAD KADRIC GRADJENJE AD UGLJEVIK GRADJEVINAC ZR VL DZAFIC NIJAZ DJURDJEVIK GRADJEVINAR OBRT VL ARNEL RAHMANOVIC BIHAC GRADJEVINARSTVO NADAR DOO CAZIN GRADJEVINARSTVO ZUNIC DOO CAZIN GRADNJA DD ZENICA GRADNJA NOVA DOO BRCKO GRADNJA VL RASIM OMEROVIC DOBOJ GRAFIKA DD GORAZDE VITKOVICI GRAFIKA STAMPARIJA SZR VL PREDRAG NOVAKOVIC GRAFIN DOO SANSKI MOST GRAFO PAK SZR VL PRASTALO IGOR BANJA LUKA GRAFOMOTAJICA IP DOO PRNJAVOR GRAFOS SGUTR VL VUKOVIC DRASKO PRNJAVOR GRAIN DOO SARAJEVO GRAMAT DOO GRACANICA GRANAS DOO SARAJEVO GRAND CASINO SP VL TODOROVIC CEDO BRCKO GRANDICIOZ BH DOO LUKAVAC GRANINI DOO SARAJEVO GRANIT DOO ZA PRERADU DRVNIH ASORT BANJALUKA GRAOVAC TRADE DOO LAKTASI GRASSA DOO ILIDZA GRATEX DOO TOMISLAVGRAD GRATIS TR VL STEVANOVIC ILIJA MODRICA GRAZELY DOO TREBINJE GREBENAR DOO LIVNO GREEN SUR PEKOTEKA VL MIHAJLOVIC D DOBOJ GRENLAND DOO NOVI TRAVNIK GRENY SMIT DOO GRADACAC GRGI DOO MOSTAR GRIJANJE LASIC DOO SANSKI MOST GRIL B ES VL BRESCIC ESMA GRIN ENERGY DOO SARAJEVO GRIZZLY SP VL MARGETIC TATJANA BRCKO GRMEC COMERC DOO KLJUC GROSO STR VL GROSO SEJDA GROTES DOO TESLIC GROUP COP COMPANY DOO ZENICA GRP MEDIA DOO SARAJEVO GRUBEX DOO KISELJAK

SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA L 2E BANJA LUKA OD ZMIJANJA RAJKA 107 PRNJAVOR PRNJAVOR SARAJEVO GRACANICA ILIDZA BRCKO VELJKA MILANKOVICA 7 KARADJORDJEVA 4 TEHERANSKI TRG 9 XVI MUSLIMANSKE BRIGADE BB KULENVAKUFSKA 15 SAFETA BEGA BASAGICA BR 1

LUKAVAC BRANILACA BOSNE BB 1610250020260049 ILIDZA TRG OTESKOG BATALJONA 107 1610000030690035 BANJA LUKA ALEJA SVETOG SAVE 24 1610450002480036 LAKTASI SARAJEVO TOMISLAVGR AD MODRICA TREBINJE LIVNO DOBOJ NOVI TRAVNIK GRADACAC MOSTAR SANSKI MOST VISOKO SARAJEVO BRCKO KLJUC KISELJAK TESLIC ZENICA SARAJEVO KISELJAK DOSITEJEVA 2 DONJE VLAKOVO BB,ILIDZA DONJI BRISNIK BB VRANJACKI PUT BB ALEKSE SANTICA 2 ZABRISCE NEMANJINA 56 BUCICI BB LUKAVAC GORNJI 129 KRALJA TOMISLAVA BB HAMZIBEGOVA 30 DOBRINJE RADICEVA 3 8 MARTA BR 10 GORNJA SANICA ZAVOLJE 36 RADANOVICI BB VOJVODE PUTNIKA 31 KAMBEROVICA CIKAMA BB HUMSKA 1 ZENICKI PUT BB 1610450017130043 1610000001300005 1610200016900020 1610450035800021 1610200045710087 1610200018240075 1610450045820024 1610200025190028 1610250019360083 1610200025570074 1610350031350054 1610150002540094 1610000023840089 1610600003720028 1610350016730020 1610000027740071 1610400002700083 1610550011880010 1610000049530054 1610700004340047

Srijeda, 9. 3. 2011.
1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LAKTASI MODRICA ILIJAS BANJA LUKA BOS PETROVAC BRCKO NOVI GRAD VISOKO GRADISKA VISOKO KLADANJ ZEPCE TREBINJE MOSTAR CAZIN LJUBUSKI CAZIN KLJUC ZENICA BIHAC VISOKO ILIDZA TRAVNIK VISOKO BIHAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO TESANJ GORAZDE SANSKI MOST TESANJ ILIDZA BIHAC SANSKI MOST KISELJAK VISOKO ILIDZA ZENICA SREBRENIK TUZLA BOS KRUPA BOS KRUPA DOBOJ LAKTASI KOSOVSKA 2 126 ILIJASKE BRAIGADE 21 PAVLOVAC BB KRNJEUSA BB NIKOLE TESLE BR 36 PROTE SIME KONDICA BB DONJA ZIMCA BB PUT SRPSKE VOJSKE 9 KRALJA TVRTKA 52 GURACA BB STJEPANA TOMASEVICA BB BEOGRADSKA 4 BLAGAJ BB POROBICI BB STJEPANA RADICA BB HASANA MUJEZINOVICA BB KAMICAK BB SARAJEVSKA 135 M S KURTCEHAJICA BB GRAJANI BB STUPSKO BRDO BB HECOPROM GOSTILJ BB DOBRINJE BB EDHEMA MULABDICA 71 VALTERA PERICA 4

Broj 10 - Strana 87
1610200025450085 1610450044790078 1610000063730078 1610450027250053 1610350002170029 1610600004540066 1610450043950058 1610150004100048 1610450012230088 1610150002640004 1610250017220069 1610750000980013 1610200036550086 1610200001080096 1610350019630029 1610200045240025 1610350009150052 1610350033780098 1610550006050019 1610350009640096 1610150002570067 1610000027960067 1610550008460081 1610150005810061 1610350033190047 1610000037710022

GS 84 KOMERC DOO LAKTASI GS KOMERC DOO MODRICA GSM PLANET STR VL SMAJIC DAMIR GSN AUTO DOO BANJA LUKA GTH KRNJEUSA DOO BOSANSKI PETROVAC GTI DOO BRCKO GUARDIAN COM DOO NOVI GARD GUMA VULKANIZERSKA RADNJA VL SKRSO BILAL GUMIKO DOO GRADISKA GUMIPLAST DJL VISOKO GURACA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA KLADANJ GURMAN STR VL SEVALA DIZDAREVIC ZEPCE GVOZDJARA STR VL HRNJAZ VUKASIN TREBINJE H & A CAFFE SLAST VL JASMINKA SARIC MOSTAR H & F STYL DOO CAZIN H B KEM DOO LJUBUSKI H KASAPOVIC DOO CAZIN H MAK DOO KLJUC H METAL DOO ZENICA H R M SPEDICIJA DOO BIHAC HAAS EXPORT IMPORT DOO HABIT TREJD DOO SARAJEVO HADI COMMERCE DOO TRAVNIK HADZAJLIC COMPANY DOO VISOKO HADZIC SZR PEKARA VL HADZIC MAHMUT BIHAC HAIR CLUB SZR FRIZ KOZ SALON VL MIRVIC JASMIN HAIR STYLE SZR FRIZER SALON VL HRNJIC AMELA HAJDBEL KOMERC DOO SARAJEVO HAMBOK DOO TESANJ HAMEDPROM DOO GORAZDE HAMIC ZUD VL MUHAMED SMAJLOVIC S MOST HAMO EXPORT IMPORT DOO TESANJ HAMOS DOO SARAJEVO HAMULIC COMERC DOO BIHAC HAMZIBEG RESTORAN VL DELIC ISLAM HAN STR HRASTOVI KISELJAK VL ELDIN SELMAN HAN STR VL ADILOVIC ASMIR HANA STR VL MASNIC NIJAZ HANI EKONOMIK DOO ZENICA HANI SZR VL FAZLIC HANA SREBRENIK HANNAH TR VL BECIROVIC SADETA TUZLA HARBAS COMP DOO BOSANSKA KRUPA HARBAS COMPANY DOO BOS KRUPA HARD SOFT SZTR VL MARKOVIC MARIO DOBOJ

HEKIM OGUL ALIPASE DO BR 8 1610000050990098 ARMAGANUSA 40 JELAH 43 DRINSKE BRIGADE 11 36 HUSIMOVCI BB KRASEVO LEPENICKA 101 PRVE BIHACKE PART CETE 108 HAMZIBEGOVA ULICA BB HRASTOVI BB GODUSA NIKOLE SOPA 37 PRVE ZENICKE BRIGADE 3 BOSANSKIH BRANILACA BB DZAFER MAHALA 38 HASANA KIKICA BB VRANJSKA BB JUG BOGDANA 20A 1 1610000008670065 1610400001650058 1610300002610072 1610350017780045 1610400002080059 1610000034040027 1610350025520063 1610350009690051 1610700004890037 1610150002510024 1610000054370063 1610550006480020 1610500000660071 1610250023350081 1610350005990083 1610350009060036 1610450028400085

Broj 10 - Strana 88
1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. HARKOM DOO TUZLA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA VISOKO SREBRENIK TESANJ VITEZ SREBRENIK GORAZDE ZEPCE SREBRENIK SARAJEVO CAZIN VISOKO LIVNO ILIDZA ZEPCE ILIDZA SARAJEVO ZIVINICE BRCKO SARAJEVO GRADACAC BIJELJINA VITEZ BRCKO PALE BIJELJINA MOSTAR BERKOVICI TREBINJE MOSTAR MOSTAR SARAJEVO TREBINJE MOSTAR VELIKA KLADUSA SARAJEVO BIHAC CITLUK SARAJEVO TESANJ TESANJ ILIJAS VISOKO BIHAC BIHAC

Srijeda, 9. 3. 2011.

PASCI BB DO BAZENA LJUBACE 1610250007790020 SKOPLJAKA BR 66 NN POLJE BB ROSULJE BB MATIJE GUPCA BB UL BOSANSKIH BRANILACA BB VITKOVICI BB PRVA BB SREBRENIK BB ZIJE DIZDAREVICA 86 OSTROZAC BB DONJA ZIMCA BB VUKOVARSKA 20 DZEMALA BIJEDICA BB ZENICKI PUT BR 33 STANJEVAC DO BROJA 8 DOGLODI 92 STUP ORB 104 ZIVINICE PLAZULJSKA BR 20 MALTA BB POSLOVNI CENTAR MA PP 3 SARAJEVSKA BB GRADACAC ZIVOJINA MISICA 52 JARDOL BB PROF MURATA EFENDIJE SINANAGI BB JAHORINSKA BR 12 AGROTRZNI CENTAR OBJEKAT B11 KNEZA DOMAGOJA 12 VIDUSA BB KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA BR 33 DUBROVACKA 4 FRA DIDAKA BUNTICA 144 HAMDIJE CEMERLICA 37 GARIBALDIJEVA BB ILICKA 169 SULEJMANA TOPICA 22 ZELENIH BERETKI 16 HAMDIJE KAPIDZICA 6 TROMEDJA INDUSTRIJSKA ZONA DZEMALA BIJEDICA 2 MARSALA TITA BB JELAH PODLUGOVI BB SARAJEVSKA BB DARIVALACA KRVI BR 17 HADZIABDICA MAHALA BR 16 1610150000450035 1610500001240034 1610400007690054 1610700002990098 1610500002750033 1610300000980084 1610750004000011 1610500000160036 1610000021290056 1610350005820042 1610150001330019 1610200018260057 1610000060230027 1610750001000092 1610000043260071 1610000037890054 1610250014010048 1610600006980004 1610000049000046 1610250015850041 1610850001870080 1610700001190069 1610600001750055 1610000077410085 1610850006030022 1610200010320025 1610200046810067 1610200054690056 1610200029970091 1610200010350095 1610000033830022 1610200010370077 1610200010390059 1610350020910041 1610200026380024 1610350002300009 1610200033370038 1610000036540008 1610400002710074 1610400004100084 1610000004750004 1610150000930088 1610350008110018 1610350013080007

HARRY FAST FOOD VISOKO HARUN DOO SREBRENIK HAS PROM DOO JELAH TESANJ HASKIC COMERC DOO VITEZ HASTE DOO SREBRENIK HATA COMERC DOO GORAZDE HAYAT NO 1 VL NAZIM BECIROVIC ZEPCE HAZARD DOO SREBRENIK HAZE DOO SARAJEVO HB HB DOO CAZIN HBH EXPORT IMPORT DOO VISOKO HEATING DOO LIVNO HECOPROM DOO SARAJEVO HEDAS DOO ZEPCE HEDOEMA DOO SARAJEVO HEINEMANN DOO SARAJEVO HELA TRANSPORTI DOO ZIVINICE HELIX DOO BRCKO HELP DESK SAVJETOVANJE DOO SARAJEVO HEMPRO DOO GRADACAC HEPSU DOO BIJELJINA HER EX DOO VITEZ HER POS 2001 DOO BRCKO HERATEKT SZTR PALE HERBAVITA DOO BIJELJINA HERC MB DOO MOSTAR HERCEG VOCE I POVR DOO BERKOVICI HERCEGO DOO TREBINJE HERCEGOVACKA RADIO TELEVIZIJA DOO MOSTAR HERCEGOVINA OSIGURANJE DD MOSTAR HERCEGOVINA SARAJEVO GP DD SARAJEVO HERCEGOVKA DOO TREBINJE HERMIS DOO MOSTAR HERZ BOUTIQUE VL DJONKO ALMIN V KLADUSA HETRING DOO SARAJEVO HEUREKA DOO IZUMI I NOVE TEHNOLOGIJE BIHAC HFB DOO ZA PROIZVODNJU CVIJECA CITLUK HI FI CENTAR DOO SARAJEVO HIB UR CAFFE BAR VL HANDZIC ELFAD TESANJ HIDRAULIK NUMIC DOO JELAH TESANJ HIDROINZINJERING PILANA PODLUGOVI DOO ILIJAS HIDROINZINJERING PROMET DOO VISOKO HIMS 2 TR VL HAJDARPASIC ISMET BIHAC HIMS MS DOO BIHAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENIK ORASJE DOBOJ DOBOJ BOSANSKI SAMAC CAPLJINA ZENICA SIROKI BRIJEG KLADANJ VISOKO BRCKO ZELJEZNICKA 26 XIV ULICA BR 13 KRALJA ALEKSANDRA 155 CARA DUSANA 6 CARA DUSANA BB STRUGE BB ILIRSKI PUT 51 TRN 41 SIROKI BRIJEG

Broj 10 - Strana 89
1610500000450066 1610800001050093 1610400004220073 1610450038370036 1610800001060084 1610200014770094 1610550009200094 1610200021060059 1610250004580096 1610150005760009 1610600001170092 1610350011800092 1610350017150030 1610200026720009 1610000035520053 1610850001680057 1610000055680048 1610850010460012 1610450021780029 1610200018280039 1610700005110033 1610350030350081 1610000072370062 1610700002670095 1610450043130020 1610200021070050 1610250023190031 1610000062040047 1610000044810034 1610350010220059 1610350030900071 1610650003460017 1610750001040056 1610000044310096 1610200010470084 1610600008330050 1610200018290030 1610200036500034 1610000056050006 1610350017990050 1610600000990060 1610350005790069 1610000066410091 1610000012130055

HINUS DOO SREBRENIK HIP STR VL ESENA TVICA ORASJE HIT KOMERC DOO DOBOJ HIT PROM STR VL POPOVIC DRAGO DOBOJ HIT PROMET DOO BOSANSKI SAMAC HLADNJACA STRUGE DOO CAPLJINA HM STR VL MESKOVIC HALID ZENICA HM TRADE DOO SIROKI BRIJEG HMH GOSTELJA DOO STUPARI KLADANJ HMM GRADNJA DOO VISOKO HO GASTRA DOO GORNJI RAHIC HODZIC ZUD VL HODZIC ZIKRET SANSKI MOST HOLLAND DOO BUZIM HOLZ DOO GLAMOC HONEM DOO SARAJEVO HONET DOO ZVORNIK HOODIA GORDONI DOO HADZICI HORIC DOO BIJELJINA HOTEL ATINA DOO BANJALUKA HOTEL DINARA UTD DOO LIVNO HOTEL VITEZ DOO VITEZ HOTIC KOMERC DOO KLJUC HOZBO STR VLASNIK HOZBO HASIJA HOZIC TURIST DOO DONJI VAKUF HRANA PROM ZTR VL STOJIC NEDELJKO MODRICA HRKAC STR SIROKI BRIJEG VL BLAZENKA HRKAC HS CELICNE KONSTRUKCIJE DOO GRACANICA HS STR VL KADIC SENIJA HUBIC BAU GRADNJA DOO BREZA HURMA DOO VELIKA KLADUSA HUSIC ZR VL HUSIC HASE SANSKI MOST HUSIKA DOO KAKANJ HUSO DOO DOBOJ ISTOK HVAC ZANATSKA DJELATNOST VL JUSIC ALDIN SARAJ HVIDRA HRVATSKI RATNICI HB UG MOSTAR I K E SP VL EMIRA KOMBIC BRCKO I LIVNOBUS DOO LIVNO I&M GEL DOO GRUDE I2DB DOO SARAJEVO IBRAHIMPASIC DOO CAZIN IBREX SP VL IBRAHIM HADZIMURATOVIC BRCKO IC FBI DOO CAZIN ICE AQUA GROUP DOO ISTOCNO SARAJEVO ICEX AGENCIJA VL BECIC SULJO SARAJEVO

STUPARI BB DONJE MOSTRE BB REISA EMALUDINA CAUSEVICA 12 SANSKI MOST TOMINA BR 167

BUZIM IZETA NANICA 11 STJEPANA RADICA BB GLAMOC SARAJEVO DZEMALA BIJEDICA BB PIJ HECO ZVORNIK SVETOG SAVE 71C HADZICI GAROVCI 51 A BIJELJINA IVE ANDRICA 15 BANJA LUKA SLOBODANA KOKANOVICA 5 LIVNO TRG BRANITELJA LIVNA BB VITEZ KRALJA TVRTKA BB KLJUC KAMICAK BB SARAJEVO BARUTHANA 9 DONJI VAKUF GUVNA BB MODRICA SKUGRIC BB SIROKI BRIJEG GRACANICA SARAJEVO BREZA VELIKA KLADUSA SANSKI MOST KAKANJ DOBOJ SARAJEVO MOSTAR BRCKO LIVNO GRUDE SARAJEVO CAZIN BRCKO CAZIN MOKRO SARAJEVO TRN BB SIROKI BRIJEG ORAHOVICA DONJA BB KOVACI 27 BANJEVAC 104 ADNAN ADO REDZIC BR 2 VRSE 349 SANSKI MOST V DIVIZIJE NOP A 318 BRIJESNICA VELIKA BB MALI SOUKBUNAR 5 KRALJA TVRTKA 10 DUBRAVE BB TRZNICA ARIZONA ZUPANA ZELIMIRA BB SREDISTE 184 HAMDIJE CEMERLICA 2 TRG ZLATNIH LJILJANA S 47 INDUSTRIJSKA ZONA BB CORALICI BB MOKRO BB MUHAMEDA HADZIJAHICA 56

BUZIM GLAMOC

Broj 10 - Strana 90
1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. ICJM DOO GRACANICA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SOKOGRADSKA CESTA 24 PISKAVICA ZVORNIK TRG KRALJA PETRA I KARADJ CENTA 4 SARAJEVO BULEVAR MESE SELIMOVICA BB BIHAC DOM KULTURE BB LIVNO SUHACA BB BIHAC CAZINSKA BR 2 BANJA LUKA KRAJISKIH BRIGADA 3 TUZLA KULINA BANA 15 BANJA LUKA JAROSLAVA PLETICIJA 5 SARAJEVO ISMETA MUJEZINOVICA 14 SIROKI A. MIHANOVICA BB BRIJEG CAPLJINA CELJEVO BB LAKTASI VELIKO BLASKO BB VELIKA NURIJE POZDERCA BB KLADUSA UGLJEVIK FILIPA VISNJICA BR 1 POSUSJE CITLUK BB BOS KRUPA BRANILACA GRADA BB VISOKO KRALJA TVRTKA BR 34 VISOKO KARAVDICA 25 NOVI NEVIC POLJE BB TRAVNIK BRCKO TRG MLADIH BR 1 TESANJ TESANJKA BIHAC DARIVALACA KRVI 39 KOZ DUBICA AGINCI BB MOSTAR STJEPANA RADICA 114 BRCKO CERIK BB TUZLA BOSNE SREBRENE 12 VISOKO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC SARAJEVO ILIJAS VITEZ PRIJEDOR SARAJEVO BOS KRUPA ZENICA MODRICA BIHAC DOBOJ ZEPCE BANJA LUKA ZANATSKI CENTAR TOPAL OSMAN PASE 18 LJUBLJANSKA 23A IRFANA LJUBIJANKICA BB KRANJCEVICEVA BB LJESEVO 1 STJEPANA RADICA BB BREZICANI BB SOUKBUNAR 19 JEZERSKI STJEPANA RADICA 4 CARA LAZARA BB DVORANA LUKE BB BIHAC STANARI SARAJEVSKA BB SAVE KOVACVEVICA 17 GRACANICA

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610250006260039 1610850010690096 1610000062400014 1610350024970073 1610200027500083 1610350002440077 1610450021000052 1610250003960072 1610450003850064 1610000042730063 1610200021080041 1610200014820049 1610450041390034 1610350007980038 1610850004180038 1610200048540062 1610350014270003 1610150000200066 1610150001310037 1610700003400020 1610600005200054 1610400001560042 1610350005950022 1610450021500087 1610200025930041 1610250021100069 1610250004980027 1610150002740011 1610000060070074 1610000054450088 1610350018220037 1610000017870030 1610150006630002 1610700001220042 1610450035290092 1610000038710092 1610350010420073 1610550006220060 1610450038600023 1610350021320060 1610450029090046 1610750005250050 1610450045860085 1610200025540004 1610200021110014 1610250007010043

ID 69 ZTR VL DARKO ESPEK ZVORNIK IDAAUTO DOO SARAJEVO IDEA DOO BIHAC IDEAL DOO LIVNO IDIR DOO BIHAC IDT SYSTEM DOO BANJALUKA IEO MARKETING DOO TUZLA IEO MARKETING DOO BANJALUKA IEVE DOO SARAJEVO IGA SUR SIROKI BRIJEG VL IVANA KRALJEVIC IGM DOO CAPLJINA IGM INTERNATIONAL DOO LAKTASI IGMIT DOO VEL KLADUSA IGNOLUX DOO UGLJEVIK IGUANA GRAFIKA DOO POSUSJE IHLAS DOO BOSANSKA KRUPA IHTEX DOO VISOKO IHTIJAREVIC EXPORT IMPORT DOO VISOKO IKAR DOO NOVI TRAVNIK IKO DOO BRCKO IKOMS PROM DJL TESANJ ILMA DOO IM COMMERCE DOO KOZ DUBICA IMA 2000 DJO MOSTAR IMAMOVIC COMERC DOO BRCKO DISTRIKT IMBIS FAST FOOD VL MAJDANCIC SEVKIJA TUZLA IME KAFFE VL CABARAVDIC FIKRETA IMEDIA DOO SARAJEVO IMEL MONTEN DOO SARAJEVO IMIDZ T4 DOO BIHAC IMOBILIA TRADE DOO SARAJEVO IMOVINA PYRAMID TRAVEL DOO ILIJAS IMPREGNACIJA HOLZ DOO VITEZ IMPRO AD PRIJEDOR IMSIR EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO IMTP DOO BOSANSKA KRUPA IN CAR DOO ZENICA IN TR BUTIK VL SAVIC STOJAN MODRICA INDI TR VL INDIRA CUCKOVIC BIHAC INDUKTOR SZR VL GAVRIC SRECKO DOBOJ INEA A TR VL MEMNUNA MULABDIC INES ESPERIA STR VL PREMASUNAC JASENKO B LUKA INEX EXPORT DOO BANJA LUKA INFO CLUB DOO SIROKI BRIJEG INFO DIS DOO TUZLA

BANJA LUKA DUNAVSKA 1C SIROKI A STEPINCA BB SIROKI BRIJEG BRIJEG TUZLA MIKELJE TESICA 12

Srijeda, 9. 3. 2011.
1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRACANICA TUZLA TESANJ VITEZ MODRICA POSUSJE SARAJEVO BRCKO

Broj 10 - Strana 91

INFO FIR INF KNJIG SER VL HADZIC S GRACANICA INFOGRAF CORPORATION FOR PRINTING DOO TUZLA INGRAP ITT DOO TESANJ INKUBATORSKA STANICA VITEZ BILA DOO INO PARTNER DOO MODRICA INOVERONIKA DOO POSUSJE INSIEME TRAVELS&SOUVENIRS DOO SARAJEVO INTER AGEMA DOO BRCKO INTER CAT DOO MOSTAR INTER COLOR CENTAR DOO VOGOSCA INTER DOO SREBRENIK INTER ETIS DOO LIVNO INTER FAGUS DOO BUSOVACA INTER GAS INZENJERING DOO BANJA LUKA INTER GRADNJA DOO POSUSJE INTER KOMERC MG DOO I SARAJEVO INTER MATIC CENTAR DOO LIVNO INTER MEDIC DOO GRUDE INTER PAK DOO ZENICA INTERCAR DOO ZENICA INTERCOM DOO BRCKO INTERCOM DOO LJUBUSKI INTERDRVO DOO BRCKO INTEREUROPA MOSTAR DOO INTEREX DOO BANJALUKA INTERGRAF DOO CAPLJINA INTERGRAF SOR GRAFICAR VL RAMLJAK VLADIMIR INTERGROUP DOO SARAJEVO INTERIJER DOO BRCKO INTERIJER DOO LJUBUSKI INTERIJER VRANIC SD VL HARIS VRANIC INTERKERAMIK DOO SARAJEVO INTERKOMERC COMPANY DOO BANJA LUKA INTERMONT OUTSOURCING DOO KOZARSKA DUBICA INTERNACIONAL COMPANY DOO BIJELJINA INTERNATIONAL DOO BANJA LUKA INTERNATIONAL DOO BOSANSKA KRUPA INTERNATIONAL S DOO BOSANSKA KRUPA INTERNET CAFFE STAR VL HOTIC IRZAD KLJUC INTERNISTICKA ORDINACIJA VL ENIS SABANOVIC INTERSIK PROFESSIONAL DOO DOBOJ INTERSPED DOO BRCKO INTERSPORT DOO MOSTAR INTERTEHNA DOO BIHAC INTIMA SP VL MIRJANA MIHAJLOVIC BRCKO

GRADASCEVICA 1 GRACANICA 1610250008380071 PAR SELO BB KRNDIJA BB BILA BB TRG JOVANA RASKOVICA BB OSOJE BB JADRANSKA 3 1610250017390013 1610400000230075 1610700006110006 1610450050300066 1610200034800012 1610000054890080 1610600006220009 1610200010590073 1610000014540020 1610500000100090 1610200030280006 1610000022700048 1610450002920028 1610200016950072 1610000037810029 1610200018320003 1610200024920077 1610550000670011 1610550010580016 1610600005640046 1610200005940087 1610600004320070 1610200010630037 1610450003090069 1610200014850022 1610000075650020 1610000054530016 1610600000470043 1610200005950078 1610350018090057 1610000023350045 1610450010810008 1610450036790003 1610800001130021 1610450009930024 1610350007270095 1610350005250070 1610350031930017 1610350025640052 1610450028430058 1610600007000083 1610200010650116 1610350001360079 1610600005410059

TRG MLADIH BR 4 GRAND HOTEL I SPR MOSTAR BISCE POLJE BB VOGOSCA IGMANSKA 36 SREBRENIK TERIT ODBRANE ZGRADA TINJAK II BB LIVNO TRG KRALJA TOMISLAVA GG BUSOVACA LUGOVI BB BANJA LUKA BULEVAR SRPSKE VOJSKE POSUSJE CITLUK BB I SARAJEVO D MIHAJLOVICA BB LUKAVICA GABRIJELA JURKICA BB DRINOVCI BB CRKVICE 56 GORAZDANSKA 28 KANTARDZICA BR 8 A SIMICA BB MEHMEDA SPAHE BR 33 RODOC BB VASE PELAGICA 18 A DON IVANA TOMASA 10 PAROMLINSKA 25 VISNJIK 35A BULEVAR MIRA BR 5 PUT ZA MEDJUGORJE BB I BKB 2 IGMANSKA 85 IVANA GORANA KOVACICA BB MLADENA STOJANOVICA 18 MILOSA OBILICA 16 VELJKA MLADJENOVICA BB PROLETERSKA BR 27 PROLETERSKA 27 17 VK BBR BB

LIVNO GRUDE ZENICA ZENICA BRCKO LJUBUSKI BRCKO MOSTAR BANJA LUKA CAPLJINA SARAJEVO SARAJEVO BRCKO LJUBUSKI BOS KRUPA SARAJEVO BANJA LUKA KOZ DUBICA BIJELJINA BANJA LUKA BOS KRUPA BOS KRUPA KLJUC

SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA DOBOJ BRCKO MOSTAR BIHAC BRCKO VIDOVDANSKA BB LUCKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB POLIKLINIKA B K 4 BULEVAR MIRA BB

Broj 10 - Strana 92
1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610700001230033 1610000027180090 1610200021150075 1610450032950064 1610000045790025 1610200039610048 1610350009910047 1610200010700071 1610600007150045 1610350002870078 1610450047160079 1610700001250015 1610350019220010 1610200003530025 1610350002670064 1610450020870072 1610000029510030 1610450027980075 1610450023970095 1610500002600071 1610350005150063 1610550003730070 1610450040160074 1610700002780093 1610600001450034 1610350026890091 1610200006880017 1610200010720053 1610550012430097 1610200010730044 1610200033270031 1610200003970017 1610200021190039 1610200052140023 1610350023740016 1610700001270094 1610800001160091 1610700004770048 1610200005960069 1610200044820015 1610000062720017 1610350031410097 1610450028320060 1610350006870067 1610000030560055

P SVACICA B.B. SIBENSKA 3 SPRAT 1 VISOKA GLAVICA BB SIROKI BRIJEG PRIDJEL 205 ZMAJA OD BOSNE 4 HOLIDAY INN INVEST GRADNJA DOO LIVNO LIVNO SINJSKA 9 INVEST PROJEKT DOO SANSKI MOST SANSKI MOST MUSA CAZIM CATIC BR 25 INVESTING DOO MOSTAR MOSTAR KNEZA DOMAGOJA 11 A INZENJERING DOO BRCKO DISTRIKT BRCKO KLOSTERSKA BR 1 INZINJERING JAKUPOVIC DOO SANSKI MOST SANSKI MOST ZELJEZNICKA BR 8 IRIS CVIJECARA VL DJAKOVIC BOSKO NOVI NOVI GRAD SELO DOBRLJIN GRAD IRIS KOMERC STR VL MUSLIMOVIC NEIRA VITEZ KRUSCICA BB VITEZ IRIS TR VL SABIRA HADZIC BIHAC BIHAC OMERA MUJADZICA 55 IRMA TR VL AMRA PATAK MOSTAR MOSTAR M TITA 137A IRMA TR VL KLICIC IRMA BIHAC MUSTAFE OMEROVICA BR 8 IROKO DOO BANJA LUKA BANJA LUKA 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 ISKRA PRINS BH DOO SARAJEVO SARAJEVO NIZE BANJE 4 ISKRATRANS DOO DONJE VODICEVO NOVI NOVI GRAD DONJE VODICEVO 117 GRAD ISKRATRANS MARKETING DOO NOVI GRAD NOVI GRAD DONJE VODICEVO 117 ISMIREX DOO TUZLA TUZLA UL FRIDE LAUFER BR 6 ISO DOO CAZIN CAZIN HASANA MUJEZINOVICA S 16 ISTIKAMET UDRUZENJE ZENICA ZENICA BILMISCE 86 B ISTOK SUR VL SMILJANIC MILJAN BANJA BANJA LUKA PETRA RADJENOVICA 2A LUKA ISTRA DOO BUGOJNO BUGOJNO KOZARSKA 18 ITALPROJECT DOO BRCKO BRCKO BULEVAR MIRA BB ITD UR KAFFE BAR VL ADIN KASUMOVIC BIHAC HARMANSKI SOKAK BB BIHAC ITK&JERKIC DOO CITLUK CITLUK NERETVANSKA BB ITMA DOO MOSTAR MOSTAR RODOC BB IVA CVJECARA VL NIKOLIC IVKA TRAVNIK TRAVNIK DONJE PUTICEVO BB IVAKO DOO MOSTAR MOSTAR DR ANTE STARCEVICA 38 IVANA SHOP STR VL MATEA CULJAK LJUBUSKI S RADICA BB LJUBUSKI IVANDA STR VL IVAN GAGRO CITLUK CITLUK GORNJI MALI OGREDJENIK IVANKOVIC DOO SIROKI BRIJEG SIROKI VISOKA GLAVICA BB SIROKI BRIJEG BRIJEG IVKO DOO POSUSJE POSUSJE VOJUSA BB IZAN COMMERC DOO BUZIM BUZIM ZARADOSTOVO 239 IZBOR DOO VITEZ VITEZ JOSIPA DJOKICA BB IZING DOO TUZLA TUZLA GORNJI LUKAVAC BR.26 IZO COMMERC DOO FOJNICA FOJNICA SETALISTE BB J&B DOO LJUBUSKI LJUBUSKI VELJACI BB J&P DOO KUPRES KUPRES KRALJA TVRTKA BB J&R STR VL MASIC JASMINA HADZICI HADZICI DONJI HADZICI 70 JA SA DOO BIHAC BIHAC BIHACKIH BRANILACA 2 JABUKA STR VL STOJA BOJIC DOBOJ DOBOJ FILIPA VISNJICA 70 JAGANJAC DOO BOS PETROVAC BOS HASKE IBRAHIMPASICA 90 PETROVAC JAHIC PROMET DOO KRESEVO KRESEVO GUNJANI BB

INTIMA VITEZANKA SZR VL ANA IVOS VITEZ VITEZ INTUP GP DOO SARAJEVO SARAJEVO INVAL DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG INVENTING DOO PRIDJEL DOBOJ DOBOJ INVESS DOO SARAJEVO SARAJEVO

Srijeda, 9. 3. 2011.
1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. JAKA TR MIRSAD OMERAGIC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VELIKA KLADUSA ORASJE TUZLA TUZLA BIHAC PRIJEDOR LONCARI MODRICA BANJA LUKA GLAMOC GLAMOC KRESEVO TOMISLAVGR AD PRNJAVOR LIVNO CAZIN SAMAC GORAZDE KONJIC JANJA BIHAC KONJIC PRNJAVOR DERVENTA DERVENTA PRNJAVOR DERVENTA TUZLA MOSTAR ZEPCE BUGOJNO SRBAC LJUBUSKI BIJELJINA SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA PRIJEDOR BRCKO POSUSJE VITEZ BRCKO BANJA LUKA NOVI TRAVNIK PODZVIZD CAPRAG BB S.RADICA 49 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 VELJKE LUKICA KURJAKA 4 FRANJEVACKA BR 12 SVALE BB LONCARI BB CARA LAZARA BB LOZIONICKA BB RADASILJE BB RADASILJE BB OBALA BB KRALJA ZVONIMIRA BB DONJI STRPCI ZASTINJE BB SEPICI 9 NIKOLE PASICA BB SAMAC 31DRINSKE BRIGADE BB SEONICA BB KARADJORDJEVA BB DARIVALACA KRVI BB

Broj 10 - Strana 93
1610350013600024 1610800001170082 1610250006950097 1610800001180073 1610350004020013 1610450014100054 1610600002580084 1610450042160020 1610450015540019 1610200045070081 1610750003940065 1610700004000062 1610200016990036 1610450029250096 1610200018340082 1610350023130080 1610800005070064 1610300005290085 1610200039050067 1610850008360059 1610350002250054

JAKYCOMMERCE DOO ORASJE JANA COMPANY DOO TUZLA JANA COMPANY DOO TUZLA JANEDIN DOO BIHAC JANJOS DOO PRIJEDOR JANKOMERC DOO S ORASJE JANKOVIC KOMERC DOO MODRICA JANKULINA KOMERC DOO BANJA LUKA JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC JANS EXPORT IMPORT DOO GLAMOC JANY & R SGD VL JOZO KESIC KRESEVO JAPAN DOO TOMISLAVGRAD JARO STR VL SINISA GAVRIC D STRPCI PRNJAVOR JAS COMMERCE DOO LIVNO JASEN MERC DOO CAZIN JASEN PODUZ RADNJA SAMAC VL DERVIC AMIR JASEN SZSR VL MEHANOVIC IZET GORAZDE JASMIN STR VL NERMIN SOFIC KONJIC JASMINA SZTR ZLATARA VL JASMIN NUKIC JANJA JASMINA TR KIOSK BIHAC VL SAMARDZIC JASMINKA JAVNI PREVOZ STVARI VL FEDJA GRCIC KONJIC JAVNI PREVOZ VL COLIC ZORAN PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL GOJKOVIC CEDOMIR DERVENTA JAVNI PREVOZ VL GRBIC MARINKO DERVENTA JAVNI PREVOZ VL SINISA COLIC PRNJAVOR JAVNI PREVOZ VL ZORIC MIODRAG DERVENTA JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL TREBO EDHEM TUZLA JAVNO PODUZECE PARKOVI MOSTAR PO JAVORPROMET DOO ZEPCE JELAS DOO BUGOJNO JELAS PRODUKT DOO SRBAC JELAVIC BENZ DOO LJUBUSKI JELCOM DOO BIJELJINA JELOVICA DOO SARAJEVO JELOVICA PROMET DOO BANJALUKA JENCY COMMPANY PP BANJA LUKA JEZERA TR VL KESIC NADA PRIJEDOR JIAN QIN DOO BRCKO JIM BENZ DOO POSUSJE JIM DOO VITEZ JIQING DOO BRCKO JO TA JE SOD VL MILANOVIC JOVAN BANJA LUKA JOKIC PROMET DOO NOVI TRAVNIK

IV MUSLIMANSKE BRIGADE 20 1610200050220005 17 DONJI STRPCI PRNJAVOR 1610450022890097 OSINJA 355 1610450037940035 POLJE BB DONJI STRPCI BB LUG BB RATKA VOKICA 6 ZAGREBACKA 2 BEGOV HAN BB CIPULJIC I BB OMLADINSKA BB ZRINSKO FRANKOPANSKA BB NEZNANIH JUNAKA BR 19 SAFETA ZAJKE BB BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB RAVNOGORSKA 5 VUKA KARADZICA 48 ARIZONA TRZNICA JUKICA NJIVE BB POSUSJE DJURE PUCARA BB DUBRAVE BB BRCKO V PRIGRADSKI PUT BB 1 MAJA 20 1610450033490063 1610450028560038 1610450033880003 1610250025160004 1610200012380014 1610750001130072 1610550015960024 1610450005470061 1610200039780089 1610850004260063 1610000023830098 1610450020800038 1610450005670075 1610450030970003 1610600006430014 1610200029170035 1610700002790084 1610600007230070 1610450035930098 1610200025460076

Broj 10 - Strana 94
1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. JOKS DOO SRBAC JONATAN DOO SARAJEVO JOSOTIC DOO SIROKI BRIJEG JOURNALIST DOO SARAJEVO JOVANA RAD DOO SAMAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SRBAC ILIDZA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SAMAC BOS BROD 11 NOVEMBRA BB STUPSKO BRDO BB TC HECOPROM JAPLANICKA 5 SIROKI BRIJEG PRUSCAKOVA 8 RASKRSCE NIKOLE TESLE I CARA DUSA SVETOG SAVE BR 76

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450004490070 1610000029890076 1610200021280055 1610000026960191 1610450034910046 1610450048820040 1610450046890031 1610000016560045 1610550012800055 1610850005730098 1610000022120085 1610700001290076 1610000049090062 1610450006260029 1610550005410013 1610600005900006 1610600003260054 1610350008740033 1610200006920078 1610500000470048 1610850001210092 1610350022610063 1610550015150074 1610700003380038 1610250017300094 1610350001730037 1610200021290046 1610200052600094 1610000038990034 1610200018360064 1610450015570089 1610200004640093 1610650002830002 1610000000990090 1610150003340053 1610850004240081 1610000001710024 1610350015080050 1610350006520091 1610450005910053 1610450035430063 1610200025310017 1610700004780039 1610850008330086

JOVANA SUR PEKOTEKA VL MILANOV MARJANCE BRO JOVIC KOMERC DOO BLAZEVAC JOY DOO SARAJEVO JP ZA ODRZAVANJE JAVNIH POVRSINA ZENICA JUGOKOMERC DOO BIJELJINA JUH PROM DOO SARAJEVO JUKIC DOO NOVI TRAVNIK

PELAGICEVO BLAZEVAC BB SARAJEVO HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 61 ZENICA BISTUA NUOVA 17 STEFANA DECANSKOG BR 112 SPOMENIK 26 ILIDZA STOJKOVICI BB ZAGREBACKA BB VELJKA MLADJENOVICA BB TITOVA BB DUBRAVE BB HAJDUCKA BR 9 IVANA FRANJE JUKICA BB MARKOVAC BB UL OSLOBODJENJA 13 MESE SELIMOVICA 29 KRIVAJA 144 BEGOV HAN BB FRA GRGE MARTICA 108 BAROK 10 VEDROPOLJSKA BB FRA DIDAKA BUNTICA BB SIROKI BRIJE BEGOVACA BB ILIDZA VOJKOVICI 222 STARA CARSIJA VIDOVDANSKA BB BLAGAJ BB MEHMEDA SKOPLJAKA 1 IGMANSKA 84 KRALJA TVRTKA BB FILIPA VISNJICA 161 ALIPASINA 6 JABLANSKA 39 OKREC BB PETRA RADJENOVICA 3 DOSITEJEVA 2 IVE ANDRICA 56 BRNJACI BB PAJE JOVANOVICA BR2

BIJELJINA SARAJEVO NOVI TRAVNIK JUMBO STR VL KARACIC NERMIN SARAJEVO SARAJEVO JUMBOPLAST DOO BANJALUKA BANJA LUKA JUNIOR STR VL MILJKOVIC SEMIR ZENICA ZENICA JUNQING DOO BRCKO BRCKO JUNUZOVIC ALMIR AUTOPREV VL BRCKO JUNUZOVIC ALMIR JUR MARK DOO BIHAC BIHAC JURIC DRVO DOO CITLUK CITLUK JURKIC DOO GRADACAC GRADACAC JURSIK DOO BIJELJINA BIJELJINA JUSAN MERC DOO CAZIN CAZIN JUSUFOVIC SZR VL SAMIR JUSUFOVIC ZEPCE ZEPCE JUTRO DOO KRESEVO KRESEVO JUVE UR CAFFE BAR VL MRKALJEVIC ELVIS TUZLA TUZLA K & L DOO BIHAC BIHAC K&G ZTR VL KVESIC GALIC SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG KA MA DOO LIVNO LIVNO KACELJ DOO I SARAJEVO I SARAJEVO KAFANA MILOSNIK TEOFIK VELIC LIVNO LIVNO KAFE 5 SUR VL GIGOVIC NENED GRADISKA GRADISKA KAIRO CAFFE BAR VL NIJAZ CUSTO MOSTAR MOSTAR KAKANJ TRADE DOO KAKANJ KAKANJ KAKTUS DOO SARAJEVO VOGOSCA KAKTUS FENIKS DOO VISOKO VISOKO KAKTUS SUR PECENJARA VL RADISLAV BIJELJINA NIKOLIC KAKTUS SZ CR VL TURNADZIC SEAD SARAJEVO SARAJEVO KAL DOO BIHAC BIHAC KAL M SPED DOO SANSKI MOST SANSKI MOST KALA ART DOO BANJALUKA BANJA LUKA KALA TR VL MOMCILOVIC MIRJANA TRN LAKTASI LAKTASI KALIMERO DOO BANJA LUKA BANJA LUKA KALIPSO DOO KISELJAK KISELJAK KAMELEON DOO BRCKO BRCKO

Srijeda, 9. 3. 2011.
2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR KNEZA BRANIMIRA 7 SANSKI MOST GORNJI KAMENGRAD BB DOBOJ MOSTAR GRUDE LJUBUSKI ZEPCE MOSTAR TRAVNIK BIHAC SARAJEVO GAVRICI BB AK IVANA ZOVKE 14 RUZICI BB FRA PETRA BAKULE BB BEGOV HAN BB M TITA 190 TVORNICKA BB

Broj 10 - Strana 95
1610200048250032 1610350015100032 1610450030780077 1610200034940080 1610200003130094 1610200040970085 1610750006060097 1610200002140015 1610550009840003 1610350008710060 1610000037120068 1610350021710097 1610200017000027 1610000016110062 1610350009220086 1610450013020056 1610350000730064 1610400006640029 1610450044460084 1610200037880053 1610350028980053 1610850007840042 1610200056250010 1610350002190011 1610450038040042 1610350020850095 1610000031800006 1610200017010018 1610350006790042 1610250008580085 1610000008900052 1610350034500032 1610000050140087 1610400010420022 1610700003880073 1610450004260083 1610000069900054 1610200040530093 1610150002870088 1610200021350089 1610350025100053 1610350005370059 1610200030050019

KAMEN DENT DOO MOSTAR KAMENGRAD DD RUDNIK MRKOG UGLJA SANSKI MOST KAMENOREZACKA RADNJA SZ VL KEKIC PETAR DOBOJ KAMGRAD DOO MOSTAR KAMO AUTO KUCA DOO GRUDE KANI DOO LJUBUSKI KANI DOO ZEPCE KAPIJA CAFFE BAR VL ADNANA DEMIROVIC MOSTAR KAPIJA FAST FOOD VL ODOBASIC ALMA TRAVNIK KARAKAS DOO BIHAC KARAPINO DOO SARAJEVO KARARA DOO BIHAC KARLIKO DOO TOMISLAVGRAD KAROKAN DOO SARAJEVO KASKO DOO CAZIN KASTANEA KOMERC DOO LAKTASI KASUPOVIC DOO BIHAC KATA SZR VL SAMIR KATARDZIC TESANJ KATARINA TRADE DOO BANJA LUKA KATIC DOO NEUM KATIE AG ZA PROM NEKR VL IBRAHIM KLICIC BIHAC KAZA NOSTRA DOO BIJELJINA KD DOO LIVNO KECALOVIC DOO BIHAC KECIGA ZTR VL STOJIC STEVO MODRICA KEE I DOO SANSKI MOST KELLER DOO KISELJAK KELWELT DOO TOMISLAVGRAD KENAN B E DOO BOS PETROVAC KENDI DOO TUZLA KENGURO DOO SARAJEVO KENO MERC TR VL SIJAMHODZIC MIRSADA BUZIM KENT SUR LJETNA BASTA VL HAJRIC JASNA KENTA STR VL ENES BAJRIC JELAH TESANJ KERAMIKA INTERIJERI DOO VITEZ KESER KOMERC DOO BANJALUKA KEUNE SOR FRIZ SALON VL OSMANAGIC NAIL KEY SUR VL LJUBICA NIKOLIC CAPLJINA KG COMERC DOO VISOKO KIBO KOMERC DOO SIROKI BRIJEG KID DOO BIHAC KIESINGER FITTINGS TUBES DOO BIHAC KIKI BUTIQUE VL RADICA BUSIC MOSTAR

MIMARE HAJREDINA BR 6 KOLODVORSKA 12 ENERGOINVEST ZG BIHAC UL PLJESEVICKA BR 49 KAMENICA TOMISLAVGR TOMISLAVGRAD AD SARAJEVO ZVORNICKA 27 CAZIN OSTROZAC BB LAKTASI PRIJEDORSKA BB BIHAC MEHMEDA KOLAKOVICA 22 BIHAC TESANJ ILIRSKI TRG BB BANJA LUKA DUNAVSKA 1 C NEUM DUZI BB BIHAC MUSANOVICA MAHALA 9 BIJELJINA LIVNO BIHAC MODRICA SANSKI MOST KISELJAK TOMISLAVGR AD BOS PETROVAC TUZLA SARAJEVO BUZIM SARAJEVO JELAH VITEZ BANJA LUKA VOGOSCA CAPLJINA VISOKO SIROKI BRIJEG BIHAC BIHAC MOSTAR KOMITSKA 46 MISI BB ZRTAVA FASIZMA 41 BERLINSKA BB POBRIZJE BB KRESEVSKA CESTA 1 VOJKOVICI BB RAJINOVAC BB BOSNE SREBRENE 28 MEHMEDA SPAHE 24 DONJI BRIGOVI 291 TEREZIJE BB ULICA TITOVA BB JELAH STJEPANA RADICA BB KRAJISKIH BRIGADA 127 JOSANICKA 61 GOJKA SUSKA BB NASELJE LUKE IV L 3 6 VAGAN BB SIROKI BRIJEG ALEKSE SANTICA 2 HAMZE HUME BB SPLITSKA 3

Broj 10 - Strana 96
2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089. 2090. 2091. 2092. 2093. 2094.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA KARADJORDJEVA 136 A MOSTAR MOSTAR SARAJEVO ILIDZA BRCKO GRACANICA VITEZ TRAVNIK BANJA LUKA BANJA LUKA BIHAC HADZICI ZENICA MODRICA ZVORNIK PUT ZA OPINE 11 K KRESIMIRA 21 TRAMPINA 6 MALA ALEJA 19 TRZNICA ARIZONA LUKE BB KRUSCICKA 27 SEHIDA 17 A KNJAZA MILOSA 78 KRALJA PETRA I KARADJORDJEVIC97A DR IRFAN LJUBIJANKIC BR 65 MISEVICI 287

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450022860027 1610200002920089 1610200025440094 1610000030540073 1610000067240023 1610600008670035 1610250006480035 1610700005390072 1610550008490054 1610450019630024 1610450001340092 1610350011640042 1610000062390023

KIKI STR VL KREMENOVIC BRANKICA BANJA LUKA KIKI TR VL DIJANA SUTA MOSTAR KIKO TRADE DOO MOSTAR KIM 2001 DOO SARAJEVO KIMEL STR VL KOVACEVIC IDAJETA KIMKI SP VL VEJSELI HAJDIN BRCKO KINEMA VL ZUNIC IBRAHIM GRACANICA KING CAFFE BAR VL MURIS KAROVIC VITEZ KING TR VL MRAKIC MELINDA TRAVNIK KINGS COMMERCE DOO BANJALUKA KINGS EXPORT IMPORT PP BANJALUKA KIOSK TR VL MESIC EDIN KIRIBI SOD AUTOPRAONICA VL DURGUT MEDINA KIS COMMERCE DOO ZENICA KIS DOO MODRICA KIS UG RAD KAFE BAR VL BOBAN SIMIC TRNOVICA KISIC VD DOO POSUSJE KISS CAFFE BAR VL IBRAHIMOVIC EDINA KISS MEDIA AGENCIJA VL SLAVKO GRGIC KISELJAK KIT DOO VISOKO KIWI DOO BUGOJNO KIWICO DOO CAPLJINA KK DRAVERSI DOO SARAJEVO KLAS DOO LIVNO KLAS IES DOO ZENICA KLAS KALESIJA TR VL RAMIC ENISA VUK D KALESIJ KLAS POLJOPR DJEL VL CVISIC DJURAD LAMINCI KLAS TR VL BRANKA GORDIC GACKO KLINKHAMMER DOO ZENICA KLISALBI DOO AUTO KUCA SARAJEVO KLUB 8 KAFFE BAR UR VL FUDO DIZDAREVIC BIHAC KLUB GALERIJA SUR VL MARKOTIC MARIN KMB DOO MOSTAR KNAUFER SZ GRADJEV DJELATN VL SALIHOVIC ALMIR KNEZ DOO ZEPCE KNEZ STR VL KNEZEVIC GORAN PRIJEDOR KNJIZARA CENTAR STR VL DOLAMIC MIDHETA KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO KNJIZARSTVO MASLESA DD SARAJEVO KNOCK KNOCK DOO SARAJEVO KNOP DOO SARAJEVO KOCKICA TR VL DUPANOVIC AMIR BIHAC KOD DEDE BISTRO UR VL ZELJKO LEVACIC MOSTAR

MARJANOVICA PUT 58A 1610550004390058 KNEZA MILOSA BB 1610450036480088 KISELJACKI PUT MZ TRNOVICA 1610850006700098 1610200021380062 1610350012310021 1610700005660023 1610150001480078 1610550012900062 1610200014980002 1610000040030068 1610200018410019 1610550005600036 1610250019400047 1610450048130079 1610200048020045 1610550002220071 1610000040440087 1610350017430069 1610150004430042 1610200010840042 1610000047850014 1610750004830040 1610450017020045 1610400005750054 1610000012970075 1610000012970172 1610000013300069 1610000072210012 1610350010340048 1610200004250056

POSUSJE VRPOLJE BB SANSKI MOST PRIJEDORSKA 43 KISELJAK KRESEVSKA CESTA BB VISOKO BUGOJNO CAPLJINA SARAJEVO LIVNO ZENICA KALESIJA GRADISKA GACKO ZENICA SARAJEVO BIHAC VISOKO MOSTAR SARAJEVO ZEPCE PRIJEDOR TESANJ SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC MOSTAR ARNAUTOVICI BB KOVACUSA 17 ANTE STARCEVICA BB MIS IRBINA 8 SPLITSKA BR 5 MASARYIKOVA 26 VUKOVIJE DONJE BB BREZIK LAMINCI 15 SOLUNSKIH DOBROVOLJACA BR 27 BRANILACA BOSNE 2A DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A IZACIC BB MUSALA BR 4 PRVA ULICA 4 PAROMLINSKA 30 PAPRATNICA BB DONJA DRAGOTINJA 74 UL KRALJA TVRTKA OBALA KULINA BANA 4 OBALA KULINA BANA 4 MARSALA TITA 54 KOLODVORSKA 12 BIHACKIH BRANILACA BR 26 MARSALA TITA 286

Srijeda, 9. 3. 2011.
2095. 2096. 2097. 2098. 2099. 2100. 2101. 2102. 2103. 2104. 2105. 2106. 2107. 2108. 2109. 2110. 2111. 2112. 2113. 2114. 2115. 2116. 2117. 2118. 2119. 2120. 2121. 2122. 2123. 2124. 2125. 2126. 2127. 2128. 2129. 2130. 2131. 2132. 2133. 2134. 2135. 2136. 2137. 2138.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
USTIKOLINA TUZLA GRACANICA VOGOSCA PRNJAVOR DERVENTA GRUDE DERVENTA USTIKOLINA BB TABASNICE 12 22 DIVIZIJE 22 SPASOJA BLAGOVCANINA 11 BABANOVCI BEGLUCI BB DONJI MAMICI BB SVETOG SAVE BB GRACANICKIH GAZIJA BB TRN BB SIROKI BRIJEG

Broj 10 - Strana 97
1610300005670034 1610250023260065 1610250013640090 1610000072590058 1610450035840082 1610450048300023 1610200033800039 1610450046420066 1610250004740049 1610200021410035 1610450004520043 1610350024990055 1610350004660019 1610200004850098 1610250010540067 1610150000540051 1610200003900080 1610250008350098 1610350022170071 1610150001840045 1610000034810013 1610450003150015 1610600004480023 1610600000130058 1610800001320044 1610450025710081 1610450023670074 1610200029130071 1610350004350007 1610200033940010 1610250023130085 1610250013330078 1610200027370006 1610450009350061 1610000050740032 1610000050740129 1610600000030051 1610450006330063 1610200017030097 1610400000410010 1610200017040088 1610400004080005 1610450003480009 1610200029560072

KOD HADZIJE UR VL RAHMAN SAMIR USTIKOLINA KOD HAMZE MESNICA VL PARTIC SULJO TUZLA KOD MRKINA MESNICA VL BRKICEVIC JASMIN GRACAN KOD MUJE SUR BISTRO VL POTURAK ERMINA KOD SANELE SUR VL KOVAC OSMAN PRNJAVOR KOD SEKULE SUR ROSTILJNICA VL SEKULIC S DERVE KOD STAROG BONDZE GRILL VL BONDZA I GRUDE KOD ZOKE SUR ROSTILJNICA VL POPOVIC Z DERVENT KODING DOO GRACANICA KOFINTT DOO SIROKI BRIJEG

GRACANICA SIROKI BRIJEG KOKA PRODUKT DOO KOSTAJNICA KOSTAJNICA KOKA SANA DOO SANSKI MOST SANSKI MOST KOKA SANA VL SADIC ADEM SANSKI MOST KOKA TR VL VLADO MILICEVIC MOSTAR MOSTAR KOKO DZADA DOO GRACANICA GRACANICA KOKOS EXPORT IMPORT DOO VISOKO VISOKO KOKOT COM DOO LJUBUSKI LJUBUSKI KOKSNO HEMIJSKI KOMBINAT DD LUKAVAC LUKAVAC KOLODVOR UR VL SANEL CEHAJIC BIHAC BIHAC KOLORADO KAFFE VL RAJKIC ANES VISOKO VISOKO KOLOVRAT DOO SARAJEVO SARAJEVO KOLUMBO PP BANJALUKA BANJA LUKA KOMERC MARKET DOO BRCKO BRCKO KOMPANIJA ELINS PANIC KEP DOO BRCKO BRCKO KONA DOO KLADANJ KLADANJ KONCAR STR VL KONCAR BRANKO PRIJEDOR PRIJEDOR KONEL PROM DOO LAKTASI LAKTASI KONI DOO KONJIC KONJIC KONJICKI KLUB BIHAC BIHAC KONJICTRANS DD KONJIC KONJIC KONKRIT DOO GRACANICA GRACANICA KONLES DOO LUKAVAC LUKAVAC KONOBA DOO GRUDE KONOBA KOD JANKA SUR BANJA LUKA KONOTJERA DOO SARAJEVO KONOTJERA DOO SARAJEVO KONRAD ELEKTRONIK VL SELMANOVIC ENVER BRCKO KONZORCIJUM ZA INZENJE INGROMA GROUP B LUKA KOP BENZ DOO LIVNO KOP DOO TESANJ KOPEX DOO LIVNO KOPLAST DOO OSJECANI DOBOJ KORADOR PP MISIN HAN BANJALUKA KORAK STR VL ZELJKO PERIC LJUBUSKI

RANKA SIPKE 19 S TRNOVA BB TRNOVI BR 13 M TITA 82 D ARMIJE BIH BB UVORICI BR 35 VOJNICI BB ZELJEZNICKA 1 BIHACKIH BRANILACA 49 RADINOVICI BB STUPSKO BRDO BB HAJDUK VELJKA 9 SVETOZARA COROVICA BR 3 BOSNE SREBRNE BR 36 CENTAR 17 GORNJI GAREVCI 30 RADE JANJUSA 25 PODORASAC BB BAKSAIS HIPODROM BB OVCARI BB GORNJA ORAHOVICA BB MAGISTRALNI PUT BB LUKAVAC GRUDE GRUDE BB BANJA LUKA MOTIKE 68 A ILIDZA BLAZUJSKI DRUM 14 ILIDZA BLAZUJSKI DRUM 14 BRCKO SARAJEVSKA 9 BANJA LUKA VELJKA MLADJENOVICA BB

LIVNO TESANJ LIVNO DOBOJ BANJA LUKA LJUBUSKI

GABRIJELA JURKICA BB M TITA BB ZELIMIRA ZUPANA BB OSJECANI BB MISIN HAN BANJALUKA PROBOJ BB

Broj 10 - Strana 98
2139. 2140. 2141. 2142. 2143. 2144. 2145. 2146. 2147. 2148. 2149. 2150. 2151. 2152. 2153. 2154. 2155. 2156. 2157. 2158. 2159. 2160. 2161. 2162. 2163. 2164. 2165. 2166. 2167. 2168. 2169. 2170. 2171. 2172. 2173. 2174. 2175. 2176. 2177. 2178. 2179. 2180. 2181. 2182. 2183. 2184.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
I SARAJEVO DIVIC

Srijeda, 9. 3. 2011.

KOREKS SZTR AUTOSERVIS VL KORONJA PREDRAG KORIN ZR PEKARA VL INDIRA HADZIAVDIC DIVIC KORIX COMMERCE DOO BILECA KORKARIC ZUD VL KORKARIC MEVLUDIN SANSKI MOS KORLATI TRADE DOO TREBINJE KOSACE PROMET DOO KLADANJ KOSTANA UR VL UMICEVIC DIJANA PRIJEDOR KOSTIC KOMERC DOO PELJAVE LOPARE KOSUTA DOO DRVAR KOTORAC DOO SARAJEVO KOVA STR VL DRAGAN KOVACIC SIROKI BRIJEG KOVAC DOO POSUSJE KOVACEVIC STR VL MIRO PANDZIC GRUDE KOZA ZIGA DOO LJUBUSKI KOZAR DOO PRIJEDOR KP TRID MOSTAR KP TRID MOSTAR KPR DOO SARAJEVO KR & LO DOO GLAMOC KRAJINA CO DOO BANJA LUKA KRAJINA MLIJEKO SMZ PO CAZIN KRAJINA OSIGURANJE DD BANJALUKA KRAJINAMETAL DD BIHAC KRAJINAPUTEVI DD BIHAC KRAS OPREMA DOO CITLUK KRASIC MESNICA VL MARIO KRASIC CITLUK KREA DOO DERVENTA KREATIV HOBBY SZR VL ALIJAGIC NERMINA SARAJEV KREHIC DOO ZENICA KRIAM DOO SARAJEVO KRIN DOO ZENICA KRIN MZ DOO KAKANJ KRISTAL DISCO KLUB VL PERICA PRANJKOVIC VITEZ KRISTINA STR VL STANISLAV MARUSIC MOSTAR KRIVAJA DD ZAVIDOVICI KRIVAJA TR VL JULKA STOJIC MOSTAR KRIVAJA ZEPCE DOO ZEPCE KRIZANOVIC DOO VITEZ KRONN EXPORT DOO SARAJEVO KROV DOO BRCKO KRUPA TRANSPORT DOO BOSANSKA KRUPA KRUPLJANKA DOO BOS KRUPA KS OBITEX DOO LAKTASI KS OBITEX DOO LAKTASI KS TR VL UDZVALIC SENADA KUBIK A UD VL ALDINO AVDAGIC SANSKI MOST

VOJVODE RADOMIRA PUTNIKA 1610000069390028 112 DIVIC BB 1610850008430093 1610200030800023 1610350013890054

BILECA KORITA BB SANSKI MOST VAHIDBEGOVA BB TREBINJE KLADANJ PRIJEDOR LOPARE DRVAR ILIDZA SIROKI BRIJEG POSUSJE GRUDE LJUBUSKI PRIJEDOR MOSTAR MOSTAR ILIDZA GLAMOC BANJA LUKA CAZIN BANJA LUKA BIHAC BIHAC CITLUK CITLUK DERVENTA SARAJEVO ZENICA ILIDZA ZENICA KAKANJ VITEZ MOSTAR ZAVIDOVICI MOSTAR ZEPCE VITEZ SARAJEVO BRCKO BOS KRUPA BOS KRUPA LAKTASI LAKTASI SANSKI MOST SANSKI MOST

VINOGRADI STARINE NOVAKA 1610200005200074 12 GOJKOVICI BB 1610250008990007 KOZARSKA BB 1610450034720023 PELJAVE BB KRALJICE KATARINE 1 13 JUNI 18 A SENOE BB SIROKI BRIJEG KOVACI BB DRINOVCI BB DOLE 25 MILOSA OBILICA 143 KRALJA TOMISLAVA 16 KRALJA TOMISLAVA 16 STUPSKA 7 GLAVICE BB BRACE PISTELJIC 1 CUPRIJA BB BRACE PANTIC 2 JABLANSKA BB BEDEM BR 1 PODGREDA BB BIJAKOVICI BB KRALJA PETRA I BB TEREZIJE BB KSC SKENDERIJA SARAJEVSKA 115 BARE 22 STUP ILIDZA ADOLFA GOLDBERGERA 6 ZGOSCANSKA LC BB STAR BILA BB ZRINSKI FRANKOPANA 15 RADNICKA BB TRG IVANA KRNDELJA 1 ULICA PRVA BB GACICE BR 76 KOLODVORSKA 11 A KLOSTERSKA 1 III PROLETERSKA 33 PRVOMAJSKA 90 KARADJORDJEVA BB KARADJORDJEVA BB FAJTOVCI BB MAHALA 23 1610850002210065 1610200035050078 1610000070480017 1610200021450096 1610200027860050 1610200040440077 1610200031260094 1610450016520010 1610200017060070 1610450009470050 1610000002400082 1610200033310092 1610450013050029 1610350021270008 1610450007180074 1610350004220027 1610350001790080 1610200006960042 1610200043370059 1610450031430074 1610000042470006 1610550001510031 1610000008710029 1610550004220017 1610650000190050 1610700006560086 1610200011060038 1610550000570004 1610200001640077 1610750001330086 1610700000080098 1610000040070032 1610850002000060 1610350029550025 1610350020180019 1610450032880030 1610500003780076 1610350013620006 1610350026100026

Srijeda, 9. 3. 2011.
2185. 2186. 2187. 2188. 2189. 2190. 2191. 2192. 2193. 2194. 2195. 2196. 2197. 2198. 2199. 2200. 2201. 2202. 2203. 2204. 2205. 2206. 2207. 2208. 2209. 2210. 2211. 2212. 2213. 2214. 2215. 2216. 2217. 2218. 2219. 2220. 2221. 2222. 2223. 2224. 2225. 2226. 2227.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN GORAZDE VISOKO CAPLJINA POSUSJE VISOKO BREZA BIJELJINA CAPLJINA SIROKI BRIJEG LAKTASI ILIDZA KAKANJ KAKANJ TUZLA SAMAC SARAJEVO DERVENTA GRADACAC DOMALJEVA C TESANJ DERVENTA ILIDZA KLJUC SARAJEVO MOSTAR NOVI GRAD LUKAVAC SARAJEVO TREBINJE CAZIN KOZ DUBICA LAKTASI BRCKO SARAJEVO ZENICA SARAJEVO POSUSJE SAMAC BIJELJINA DERVENTA MOSTAR SARAJEVO MIOSTRAH BB MEVSUDA BAJICA BAJE BR 24 STUPARICI BB BRACE RADICA BB ZAGREBACKA BB NASELJE LUKE B1 PODZUPCA BB DIMITRIJE TUCOVICA BR 214 SJEKOSE BB KOCERIN BB ZMIJANJSKA BB LAKTASI RUSTEM PASINA 41 SPRAT III PODVARDA BB PODVARDA BB S HAN MIKELJE TESICA 55 BATKUSA 68 ZAGREBACKA 50 DEVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 RAIFA SALDICA BB GRADACAC KALISTA BB DOMALJEVAC JELAH SVETOG SAVE BB RUSTEMPASINA 80 17 VK BBR BB HAJRUDINA SABANIJA 8A DRLJEVICA 1 LAZARA DRLJACE BB OMLADINSKA BB TRG DJECE DOBRINJE 20 KRALJA PETRA I OSLOBODIOCA 23 ZUHDIJE ZALICA 12 NIKOLE TESLE TRANZIT DOSITEJEVA 2 CIGLANE BR 23 DZEMALA BIJEDICA 162 SARAJEVSKA BB BRANILACA SARAJEVA 49 SUTINA BB SKARIC BR 53 ZMAJ JOVE JOVANOVIC 6 VELIKA SOCANICA VJEKOSLAVA VRANCICA 44 HISETA 2

Broj 10 - Strana 99
1610350032400079 1610300005480011 1610150006580047 1610200015050036 1610200017080052 1610150002020077 1610000052060008 1610850001790055 1610200015070018 1610200021500051 1610450017580026 1610000035090052 1610550012360063 1610650003600085 1610250021370020 1610450049830004 1610000066110070 1610450042870060 1610250011500076 1610800005190053 1610400000430089 1610450041910051 1610000047150062 1610350028690023 1610000075120012 1610200004350063 1610450042970067 1610250023510034 1610000077550056 1610200043720035 1610350007850058 1610450043000040 1610450019750013 1610600000880062 1610000055540077 1610550001700054 1610000024820080 1610200017090043 1610800003880068 1610850008040056 1610450003770039 1610200043510030 1610000063470021

KUCE MIOSTRAH TR VL BEGIC FATIMA CAZIN KUCNA RADINOST VL GABELA IGBALA VITKOVICI KUCNA RADINOST VL ZERDO SENAD VISOKO KUK DOO CAPLJINA KUK STR CAMBER DAMIR POSUSJE KUKI MJESOVITA ROBA VL BURHAN HILMO VISOKO KULAK DOO BREZA KUM 1 SUR PECENJARA VL SAVO PERIC BIJELJINA KUM DOO CAPLJINA KUMOVITRANS DOO SIROKI BRIJEG KUNARA DOO GLAMOCANI LAKTASI KUNOVAC COMPANY DOO ILIDZA KURTAS DOO KAKANJ KURTAS DOO KAKANJ KUSMI PROM DOO TUZLA KVALITET ZR VL JEKIC DUSAN BATKUSA KVANTUM GROUP DD SARAJEVO L EVEL S VIDEO KLUB VL VLAJIC SINISA DERVENTA L FASHION DOO GRADACAC L M COMMERCE DOO ZA PROMET I USLU DOMALJEVAC L M DOO TESANJ L S SZR VL PETRIC BRANISLAV DERVENTA L&G ENTERPRISE DOO SARAJEVO LA AMOR TR VL AVDIC SABINA KLJUC LA BOCCA SUR TIPA PIZZERIA VL ISANOVIC ASMIR LA BORSA SZR VL SALKO HALVADZIJA MOSTAR LA IM EX PTP DOO NOVI GRAD LA MIA DOO LUKAVAC LA PERLA SUD VL SEJFIC MERSA SARAJEVO LA ROSE DOO TREBINJE LABUD DOO CAZIN LABUD STR VL PRTIC DANIJELA KOZARSKA DUBICA LACIO KOMPANI DOO LAKTASI LADA AUTO BD DOO BRCKO LAGERHAUS DOO SARAJEVO LAGUNA DOO ZENICA LAHAJ EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO LAKATUS DOO POSUSJE LAKI DOO SAMAC LALA SUR VL VUKOSAVA LALOVIC BIJELJINA LAN ZZ DERVENTA LANA DOMACA RADINOST VL MILKA MATIC MOSTAR LAPTEX CONSULTING & INVESTMENT DOO SAREJEVO

Broj 10 - Strana 100
2228. 2229. 2230. 2231. 2232. 2233. 2234. 2235. 2236. 2237. 2238. 2239. 2240. 2241. 2242. 2243. 2244. 2245. 2246. 2247. 2248. 2249. 2250. 2251. 2252. 2253. 2254. 2255. 2256. 2257. 2258. 2259. 2260. 2261. 2262. 2263. 2264. 2265. 2266. 2267. 2268. 2269. 2270. 2271. 2272. LARGO PC DOO KLJUC LARIX DOO KONJIC LARPROM DOO GRADACAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KLJUC KONJIC GRADACAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350011470098 1610200055000068 1610250012580074 1610350010520080 1610000016420074 1610250015760025 1610250004320039 1610000018490054 1610200015080009 1610200032530018 1610000058130074 1610800004250026 1610600003570066 1610350036330034 1610000067650042 1610350019090030 1610200032150069 1610000009170003 1610450038770064 1610200026640081 1610850001320090 1610450052670067 1610850005960085 1610400001870054 1610700001420056 1610200011190018 1610200026880059 1610000027310070 1610350019970014 1610450011900094 1610600005270088 1610200018470062 1610750001360059 1610250005280048 1610600005830069 1610250018670025 1610000058800053 1610200027170089 1610250004040097 1610200021540015 1610200021550006 1610450037440097 1610750003670017 1610000000570080 1610200043710044

BRANILACA BIH 108 CELEBICI BB H K GRADASCEVICA BB GRADACAC LASER TR VL HODZIC HASNIJA SANSKI MOST SANSKI MOST BULEVAR VII KORPUSA BB SARAJEVO TUZLA TUZLA SARAJEVO CAPLJINA TREBINJE SARAJEVO ORASJE GRUDE BIHAC SARAJEVO BOS KRUPA SIROKI BRIJEG SARAJEVO MODRICA POSUSJE ZVORNIK BANJA LUKA ZVORNIK TESLIC VITEZ MOSTAR VITEZ I SARAJEVO BOS KRUPA LAKTASI BRCKO LIVNO ZEPCE TUZLA BRCKO ZIVINICE GRBAVICKA 4C GOSTE LAZAREVICA BR 10 ALEJA BOSANSKIH VLADARA 37 TEREZIJE BB ANTE STARCEVICA BB NIKSICKI PUT 1 BARDAKCIJE 43 V ULICA BR 32 ORASJE BANA JELACICA 83 DR IRFANA LJUBIJANKICA 24 RADENKA ABAZOVICA BB 503 SBBR BB K DOMAGOJA 8 SIROKI BRIJEG TEREZIJA BB DOSITEJA OBRADOVICA BB VINJANI BB SVETOG SAVE BB STEVANA MOKRANJCA 54 KARADJORDJEVA BR 16 BARICI PODGRADINA BB KRALJA ZVONIMIRA 9 MIROSLAVA KRLEZE 6 MILJEVICI 38 STARI GRAD BB SLATINA BB DUBRAVE BB STJAPANA RADICA 33 RADUNICE BB VELJKA LUKICA KURJAKA 4 DUBRAVE BB M TITA BB HIFZI BJELAVCA 82 FRA PASKALA BUCONICA BB SAVE KOVACEVICA 68 VISOKA GLAVICA BB VISOKA GLAVICA BB ZMAJ JOVINA BB PAPRATNICA BB FERHADIJA 15 ZRINSKI FRANKOPANA BB

LASTRO DOO SARAJEVO LATTECO DOO TUZLA LAUFER SAH KLUB UDRUZENJE GRADJANA TUZLA LAV ST KOMISIONA RADNJA VL DJANKO KEMAL LE PIAF STR VL DANIJELA KATIC CAPLJINA LEA STR VL ZORAN REMETIC TREBINJE LEBEN AGENCIJA VL KRECAR HIBA LEDER STR VL VIOLETA KAMBEROVIC ORASJE LEDIX PROM DOO GRUDE LEJLA DOO BIHAC LEJLA STR BOX VL POPARA ADMIRA LEJLA TR VL TEHVIDA KRUPIC BOSANSKA KRUPA LEKO CO DOO SIROKI BRIJEG LEMAR DJL SARAJEVO LEN MAX DOO MODRICA LENTINI DOO POSUSJE LEO KOMERC DOO ZVORNIK LEO SUR VL TOMAS MILKICA BANJA LUKA LEON TR VL MARKO SAVIC ZVORNIK LESNE DOO TESLIC LET DOO VITEZ LEVI TRADE DOO MOSTAR LEXI PROM DOO VITEZ LEZARD DOO I SARAJEVO LEZETT TR VL BOSNIC SABIDA BOS KRUPA LF GRUPA DOO LAKTASI LI DOO BRCKO LI MAMIC DOO LIVNO LIBERTAS STR VL GORDANA ANTOLOVIC ZEPCE LIBITUM TRADE DOO TUZLA LICHENG DOO BRCKO LIDA SZR FRIZ SAL VL DJULOVIC VALIDA ZIVINICE LIDO OSIGURANJE DD SARAJEVO LIDVINA DOO GRUDE LIFE AUTO DOO TUZLA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG

ILIDZA GRUDE TUZLA SIROKI BRIJEG LIJANOVICI RENT A CAR DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG LIMEKS BRAV LIM USLUGE VL HUREMOVIC GRADISKA SABAN LIMEL DOO ZEPCE ZEPCE LINA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO SARAJEVO LINEA STR VL RADMILA CULJAK LJUBUSKI LJUBUSKI

Srijeda, 9. 3. 2011.
2273. 2274. 2275. 2276. 2277. 2278. 2279. 2280. 2281. 2282. 2283. 2284. 2285. 2286. 2287. 2288. 2289. 2290. 2291. 2292. 2293. 2294. 2295. 2296. 2297. 2298. 2299. 2300. 2301. 2302. 2303. 2304. 2305. 2306. 2307. 2308. 2309. 2310. 2311. 2312. 2313.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
FRA DIDAKA BUNTICA BB SUMECE BB TRAVNIK LUPOGLAV BB BIJELA RUDINA IV BOJNA BR.3 MILANA SIMOVICA BB BOSANSKI PUT 196 ROSKO POLJE BB VRAZOVA 14 UZARICI BB SIROKI BRIJEG VLADIKE PLATONA 3 PATRIOTSKA LIGA BLOK C DRAGANA BUBICA 13 RAKELICI 166 DRAZEVICI BB STJEPANA TOMASEVICA BB KRUSEVO SRETNICE BB K.TOMISLAVA 100 FADILA JAHICA SPANCA 61 SINJSKA BR 3 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB STRPCI PRNJAVOR LUG BB H V HRVATINICA BB GRUDE RATANJSKA BB MUHSINA RIZVICA 21 STEFANA DECANSKOG BB GAJEVI 96 LUKOVAC 259 ZAGREBACKA DO BROJA 1 BRACE RADICA BB SVETOG SAVE BB KOSTELA BB KONACKO BRDO BR 13 VUKA KARADZICA BR 68 JOZE PLAVCICA DJOKCA BB SS KRANJCEVICA JALIMANOV PUT 6A LOJICKA BB KRALJA TOMISLAVA 11B KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 4

Broj 10 - Strana 101
1610200021560094 1610550007080062 1610750001390032 1610200034780030 1610200011250061 1610000066250041 1610000042170082 1610200024700081 1610000019860082 1610200021600058 1610450045490030 1610550009110078 1610450038620005 1610450047960038 1610150005200028 1610700002290049 1610200028740034 1610200007020085 1610250016660088 1610200018540096 1610200035290056 1610450039610084 1610750001420005 1610200031190060 1610450007690003 1610350027080017 1610600002840044 1610450048380048 1610200049490080 1610000049790014 1610200040190011 1610450040770010 1610350006710017 1610600000860080 1610850005670055 1610700006290038 1610200015130061 1610550000230019 1610350022960039 1610200011300016 1610850004130083

SIROKI BRIJEG LIPA DOO TRAVNIK TRAVNIK LIPA KOMERC DOO ZEPCE ZEPCE LIVADE DOO BILECA BILECA LIVIO SUR JOZO KVESIC MOSTAR MOSTAR LJILJA SAMOSTALNI KOZMETICKI STUDIO PALE LJILJAN SUR VL MATORUGA FERIDA ILIJAS ILIJAS LJUBAS COMMERCE DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGR AD LKC VALTER DOO SARAJEVO SARAJEVO LODA COM DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG LOLLIPOP STR VL TODOROVIC JASNA BANJA BANJA LUKA LUKA LONGO ZUR BIFE VL SABINA I DINA ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI LOTO NAMJESTAJ DOO BANJA LUKA BANJA LUKA LOVAC TR VL SAJDEL OBREN PRIJEDOR PRIJEDOR LOVCOMMERCE DOO KISELJAK KISELJAK LOZANCIC UTD DOO NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK LPS COMMERCE DOO MOSTAR MOSTAR LS KERATERM DOO CITLUK CITLUK LTD COMPANY DOO TUZLA TUZLA LUCIJA STR RONI PENJAK LIVNO LIVNO LUDVIG PAVLOVIC SAVEZ TAJ BOKSA U LJUBUSKI ZUPANIJI ZH LUG SUR RESTORAN VL TOMAS DRAGOLJUB PRNJAVOR PRNJAVOR LUG TRGOVINSKA RADNJA VL MERZUDIN ZEPCE AHMETOVIC LUISIANA DOO GRUDE GRUDE LUKA PROM DOO NOVI TRAVNIK NOVI TRAVNIK LUKE PEKARA SO VL SERIF SIDJECI BIHAC BIHAC LUKIC KOMERC STIL DOO BIJELJINA BIJELJINA LUKIC OR KLA I HLA VL LUKIC N I LUKIC SAMAC GAJEVI LUKOVAC KOD SISE SUR KRCMA VL M GRUDE SOLDO GRUDE LUMINA DOO SARAJEVO SARAJEVO LUNA STR VL ZDENKA JOVANOVIC CAPLJINA CAPLJINA LUNA SUR KAFE BAR VL SIMIC SRETEN DERVENTA LUNA UR VL DIZDAREVIC MUJO BIHAC LUVAS DOO BRCKO M & M SHOP EXTRA ZTR VL JOVICA MILANOVIC M & P TRADE DOO VITEZ M 84 SUR MISIR JADRANKA CAPLJINA M ANI DOO ZENICA M BJELI SZD VL PIVIC MIRZET CAZIN M COM DOO MOSTAR M EKSID ZTR MESARA VL SRDJAN JOVANOVIC DERVENTA BIHAC BRCKO ZVORNIK VITEZ CAPLJINA ZENICA CAZIN MOSTAR ZVORNIK

LIO TRANS DOO SIROKI BRIJEG

Broj 10 - Strana 102
2314. 2315. 2316. 2317. 2318. 2319. 2320. 2321. 2322. 2323. 2324. 2325. 2326. 2327. 2328. 2329. 2330. 2331. 2332. 2333. 2334. 2335. 2336. 2337. 2338. 2339. 2340. 2341. 2342. 2343. 2344. 2345. 2346. 2347. 2348. 2349. 2350. 2351. 2352. 2353.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610700005710075 1610350024780050 1610450012340086 1610200030610097 1610450051670094 1610850007600064 1610450040050076 1610350007020029 1610250014250026 1610550012550086 1610750001450075 1610750003440030 1610600004840087 1610750001470057 1610450034000089 1610200011320095 1610450034820030 1610200029070028 1610450023060041 1610200028160071 1610250001830049 1610450006390009 1610600001250020 1610450023520015 1610200048760058 1610200021670092 1610200026370033 1610450031120062 1610200025510031 1610000025720046 1610200008000076 1610350021470022 1610200021680083 1610800001460015 1610200025220098 1610000001800040 1610850009980056 1610400004230064 1610700000040037 1610350003530066

M G COMPANY DOO KISELJAK KISELJAK ZANATSKI CENTAR BB M I B UR CAFFE BAR VL PIVIC MIRZET CAZIN CAZIN LOJICKA BB M L COMPANI DOO BANJA LUKA BANJA LUKA KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 28 M L SIROKI SUR VL JELENA MANDIC SIROKI SIROKI FRA DIDAKA BUNTICA SIROKI B BRIJEG BRIJEG M M POLJOPRIVR DOMACINSTVO VL SAMAC TISINA 1 TOVIRAC S SAMAC M M STR VL NENAD DJUKIC UGLJEVIK UGLJEVIK NJEGOSEVA BB M PLUS S STR VL KUCUK RADAN BANJA BANJA LUKA BRACE PODGORNIKA BB LUKA M PROJECT DOO BIHAC BIHAC MIROSLAVA KRLEZE BB M S AGENCIJA ZA KNJIG POS VLMULAMUJIC GRADACAC HADZIEFENDINA BB SELMINA GRADACAC M S COMPANY DOO ZAVIDOVICI ZAVIDOVICI MARSALA TITA BB M SPORT STR VL HILARIJA KASELJ KRASEVO TESANJ KRASEVO BB TESANJ M T DOO ZEPCE ZEPCE STJEPANA TOMASEVICA DELTA 1 M TEMO DOO BRCKO BRCKO BOSNE SREBRENE 24 M ZOVKO DOO ZEPCE ZEPCE DOBOJSKI PUT BB M&G SUR BIFE VL DJUZA MIODRAG MRKONJIC PODRASNICA BB MRKONJIC GRAD GRAD M&K LEVENTIC DOO GRUDE GRUDE DRINOVCI DUBRAVA 290 M&N PLASTIKA SZR VL NEDELJKOVIC MILAN DOBOJ PORJECINA BB DOBOJ M&S STR VL SANJA KRALJEVIC LJUBUSKI LJUBUSKI K KRESIMIRA BB MA BELLE SAM KOZM RAD VL MARKOVIC LAKTASI KARADJORDJEVA BB LAKTING ALEKSANDR 2 MABIJO LJUBAS DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGR ROSKO POLJE BB AD MAC DOO TUZLA TUZLA PERE KOSORICA 14 MACHIATTO STR VL RACIC MISO BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 BANJALUKA MACK DOO BRCKO BRCKO DANILA KISA BR 10 MAD DOO BANJA LUKA BANJA LUKA STEVANA MOKRANJCA 10 MADERA GOSTIONICA VL SLOBODAN BASIC DRVAR JOLE MARICA BB DRVAR MADIC DOO SIROKI BRIJEG SIROKI FRA. DIDAKA BUNTICA 21 BRIJEG MAESTRAL DOO MOSTAR MOSTAR AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 MAESTRO STR VL SAMIL ODOBASIC DOBOJ DOBOJ KOTORSKO BB MAFRAN DOO POSUSJE POSUSJE BROCANAC BB MAGAZIN GROUP DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE BB SKENDERIJA MAGIS DJO LJUBUSKI LJUBUSKI H K GRADASCEVICA BB MAGMA DOO CAZIN CAZIN LOJICKA BB MAGMUS STR SIROKI BRIJEG MARINKO SIROKI PRIVALJ MUSA BRIJEG MAGNA COMERCE DOO BANOVICI BANOVICI MALI ZANATSKI CENTAR BB MAGNA DOO NOVI TRAVNIK NOVI CEHOVA BB TRAVNIK MAGNAT MERC DOO SARAJEVO SARAJEVO MERHEMICA TRG BB MAGNET SUR KAFE BAR VL RADMILA JOLIC BIJELJINA MAJEVICKA 136 BIJELJIN MAGRA PROJEKT DOO MAGLAJ ULICA PRVA SP 70 LAMELA 3 MAH DOO VITEZ VITEZ STJEPANA RADICA BB MAHMIC TRANS DOO BOSANSKA KRUPA BOS KRUPA MAHMIC SELO BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
2354. 2355. 2356. 2357. 2358. 2359. 2360. 2361. 2362. 2363. 2364. 2365. 2366. 2367. 2368. 2369. 2370. 2371. 2372. 2373. 2374. 2375. 2376. 2377. 2378. 2379. 2380. 2381. 2382. 2383. 2384. 2385. 2386. 2387. 2388. 2389. 2390. 2391. 2392. 2393. 2394. 2395.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KOZ DUBICA SEKOVICI PRNJAVOR PALE VELIKA KLADUSA ZVORNIK KOZ DUBICA BIJELJINA HADZICI GORAZDE DOBOJ SARAJEVO KONJIC MOSTAR SARAJEVO DONJI ZABAR DONJI ZABAR TESLIC SVETOSAVSKA BB DRAZE MIHAJLOVICA BB VOJVODE STEPE BB SERDAR JANKA VUKOTICA BB PALE PODZVIZD RAJNOVAC BR 42 BOLNICKA BB SVETOSAVSKA BB UROSA PREDICA BR 22 KUCICE 61 MUHIDINA MASICA MUNJE BR 10 PLOCNIK BB FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 M TITA BB VUKODOLSKA 1 KOSEVO 1 DONJI ZABAR BB DONJI ZABAR BB BRANKA COPICA BB

Broj 10 - Strana 103
1610450052250057 1610850010130018 1610450036190058 1610000083170042 1610350013590033 1610850006560030 1610450038580041 1610850002030033 1610000058150056 1610300005780032 1610400005660038 1610000058110092 1610200045700096 1610200011340077 1610000049670025 1610600006850024 1610450044320016 1610400008260026 1610700003500027 1610450051380064 1610200045430048 1610200002850055 1610400009870032 1610450032700095 1610400001910018 1610000001740094 1610450013610010 1610450043100047 1610200039680082 1610450040170065 1610700001490090 1610200025320008 1610200015170025 1610200043780078 1610200037400097 1610800005740043 1610200043650098 1610000047270051 1610200041660046 1610000016060010 1610200024520049 1610350006540073

MAJA OBJ BRZE HRANE VL JOVANOVIC M KOZ DUBICA MAJA SUR VL STANA LAZIC SEKOVICI MAJA SZR FRIZ SALON VL ZIVKOVIC RADA PRNJAVOR MAJA SZR PALE MAJA TR VL HASAN OMERAGIC MAJA TR VL MAJA CVIJANOVIC ZVORNIK MAJA UR VL SADZAK JELENA KOZARSKA DUBICA MAJEVICA EXPORT DOO BIJELJINA MAK BAU DOO SARAJEVO MAK COMPANY DOO GORAZDE MAK KOMERC DOO DOBOJ MAK S ZTR VL IMAMOVIC SABERA I KOZLJAK MEHO MAK SUR VL SALKO MARIC KONJIC MAKAENA DOO MOSTAR MAKER ING DOO SARAJEVO MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR MAKS SANDRA DOO DONJI ZABAR MAKSI SPORT HRANA MAXI SPORT FOOD DOO TESLIC MAKSUMIC KOMERC DOO FOJNICA MALA KAFANA SUR VL KOSTIC VITOMIR BANJA LUKA MALE BARE DOO LJUBUSKI MALI KUK SZUR VL HASAN DJULIC MOSTAR MALI MEDO STR KIOSK VL PAVLICEVIC ALEKSANDAR MALI RAJ SUR VL TODOROVIC RADMILA M GRAD MALI SVIJET STR VL DADIC VEZIRA MALIK TRADE DOO SARAJEVO MALJOTIC KOMERC DOO LAKTASI MALTEX SZR VL KRAJISNIK NEBOJSA PRNJAVOR MAN SPED DOO KONJIC MANCOM SYSTEMS STR VL PEKIJA MIROSLAV N GRAD MAND PROM DOO VITEZ MANDA EXPRESS DOO POSUSJE MANDA TRADE DOO CAPLJINA MANDIC ROVOKOP DJ VL I MANDIC SIROKI BRIJEG MANECO COMPUTERS DOO MOSTAR MANGO DOO ZA PROIZ I USLUGE G SVILAJ ODZAK MANGO STR VL ZORAN SOBIC DRVAR MANGO STR VL ZUBCEVIC ALMA SARAJEVO MANHATTAN CAR RENTAL DOO TREBINJE MANIX DOO SARAJEVO MANJE STR VL MARIO MILOS GRUDE MANN COMERC DOO BIHAC

FOJNICA SEHIDSKA BB BANJA LUKA VLADIKE PLATONA 3 LOKAL BR 190 LJUBUSKI ORAHOVLJE BB MOSTAR 29 HUD 61 TESLIC KRAJISKA BB MRKONJIC GRAD TESANJ SARAJEVO LAKTASI PRNJAVOR KONJIC NOVI GRAD VITEZ POSUSJE CAPLJINA SIROKI BRIJEG MOSTAR ODZAK DRVAR SARAJEVO TREBINJE SARAJEVO GRUDE BIHAC MLINISTA KRASEVO DZENETICA CIKMA 12 PROLETERSKIH BRIGADA GORNJA MRAVICA BRANILACA KONJICA 21 LAZARA DRLJACE 16 STROSMAJEROVA 14 ZAVELIMSKA BB TREBIZAT BB KVATERNIKOVA 29 DUBROVACKA BB GORNJI SVILAJ BB ODZAK KRALJA TOMISLAVA BB KRANJCEVICEVA 33 ULICA LUKE PETKOVICA BB JUKICEVA 116 FRA PASKALA BUCONICA 36 IRFANA LJUBIJANKICA 79

Broj 10 - Strana 104
2396. 2397. 2398. 2399. 2400. 2401. 2402. 2403. 2404. 2405. 2406. 2407. 2408. 2409. 2410. 2411. 2412. 2413. 2414. 2415. 2416. 2417. 2418. 2419. 2420. 2421. 2422. 2423. 2424. 2425. 2426. 2427. 2428. 2429. 2430. 2431. 2432. 2433. 2434.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC SIROKI BRIJEG MOSTAR STOLAC TUZLA BIJELJINA CAPLJINA SIROKI BRIJEG KISELJAK LJUBUSKI BOS PETROVAC LIVNO BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR MOSTAR KOZ DUBICA SAMAC SIROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO CAPLJINA MOSTAR TULEG BR126 TRN BB SIROKI BRIJEG K VISESLAVA BB CRNICI BB KULINA BANA 13 ROBNA KUCA POBJEDA 1 SPRAT ZRINSKO FRANKOPANSKA ZAGREBACKA 2 KRESEVSKA CESTA BB STJEPANA RADICA SPORTSKA DVOR B HUJICI BB S S KRANJCEVICA BR 10 MAJORA DRAGUTINA GAVRILOVICA 14 KARADJORDJEVA BB JASENICA 158 VIHOVICI NOVO NASELJE BB KOSOVSKIH JUNAKA BB CRKVINA BB TRN BB MUHAMEDA KANTARDZICA 3 HAKIJE KULENOVICA 3 BRACE RADICA KNEZA DOMAGOJA 6

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200049710076 1610200031010028 1610200011390032 1610200049810083 1610250008410044 1610850009360032 1610200015190007 1610200027640054 1610150005190037 1610200041760053 1610350006570046 1610200018610033 1610850003730055 1610850008600037 1610200011410014 1610200037860071 1610450051800074 1610450037530016 1610200021750020 1610000039680092 1610000078650036 1610200038580005 1610200011430093 1610350009790058 1610000073820018 1610450013130054 1610450028070091 1610200047280032 1610200018620024 1610200048570035 1610450049230059 1610450018410055 1610300002390076 1610500003300023 1610700001500081 1610350013790047 1610000046310042 1610700001510072 1610200021810063

MAOLES EXPORT IMPORT DOO KONJIC MARANA DOO SIROKI BRIJEG MARANT DOO MOSTAR MARE NIKO DOO STOLAC MARIC SPECIJAL PROD VL MARIC VLADO TUZLA MARICA STR VL SANJA GAVRILOVIC BIJELJINA MARIJA SZR VUKOJEVIC MARA CAPLJINA MARIJAM DOO SIROKI BRIJEG MARIJEL DOO KISELJAK MARINA SUR BUFFET VL RUZICA SABLJIC LJUBUSKI MARINELA DOO BOS PETROVAC MARINITA CAFFE BOZO RIMAC LIVNO MARINKOVIC SZTR VL MILICA LUKIC BIJELJINA MARIO STR VL SNEZANA MATIC DVOROVI BIJELJINA MARION DOO MOSTAR MARISOL DOO MOSTAR MARK PRODAVNICA VL DJENADIJA KOZARSKA DUBIC MARKET 1 TRGOVINA VL BURIC DJORDJE SAMAC MARKET ANA VL ANDJA SLISKOVIC SIROKI BRIJEG MARKET BULL DOO SARAJEVO MARKET JADRANKA STR NA MALO VL RAUNIC MARKET M STR VL S MUSTAPIC CAPLJINA MARKET MAJA STR VL SUNJIC ZDENKO MOSTAR MARKET MINCI TR VL ALAGIC AMELA S MOST MARKET SAN STR VL KOZIC NEVZETA MARKET STR VL LJEVAR MIRKO NOVA TOPOLA MARKET STR VL MILICA TUBIN DOBOJ MARKET STR VL N EMRULAI LIVNO MARKIC DOO LIVNO MARKO AUTO SERVIS VL M VISIC TOMISLAVGRAD MARKO POLO DOO OBUDOVAC SAMAC MARKO SRL DOO PRIJEDOR MARKOM DOO USTIKOLINA MARLYN COMERC DOO GRADACAC MAROSI STR MAROS ZORAN VITEZ MARSHAL KAFFE BAR UR VL ABDIC HARIS BIHAC MARTEX DOO SARAJEVO PALE MARTIN CVJECARNA STR VL B MARTINOVIC VITEZ MARTINI CAFFE BAR VL BRANKA MIKULIC

SANSKI MOST KLJUCKA ULICA BR 106 ILIJAS NOVA TOPOLA DOBOJ LIVNO LIVNO TOMISLAVGR AD SAMAC PRIJEDOR USTIKOLINA GRADACAC VITEZ BIHAC PALE VITEZ SIROKI BRIJEG 126 ILIJASKE BRIGADE 94 NOVA TOPOLA FILIPA VISNJICA PASAZ C GABRIJELA JURKICA 8 PODHUM BB MALOG MARIJANA 5 OBUDOVAC BB FRANJE KLUZA BB USTIKOLINA BB UL HADZIEFENDIJINA 2 DUBRAVICA BB UL 502 VITESKE BB KULTURNI CENTAR SUMBULOVAC BB SLAVKA RODICA B.B. KOCERIN SIROKI BRIJEG

Srijeda, 9. 3. 2011.
2435. 2436. 2437. 2438. 2439. 2440. 2441. 2442. 2443. 2444. 2445. 2446. 2447. 2448. 2449. 2450. 2451. 2452. 2453. 2454. 2455. 2456. 2457. 2458. 2459. 2460. 2461. 2462. 2463. 2464. 2465. 2466. 2467. 2468. 2469. 2470. 2471. 2472. 2473. 2474. 2475. 2476. 2477. 2478. 2479. 2480.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN ZEPCE MOSTAR POSUSJE PRIJEDOR GRACANICA SANSKI MOST SARAJEVO SARAJEVO DERVENTA SOKOLAC TESANJ SIROKI BRIJEG ZVORNIK GRUDE LJUBUSKI PRNJAVOR TOMISLAVGR AD LIVNO KRESEVO PRNJAVOR SARAJEVO BANJA LUKA ZEPCE KONJIC PRNJAVOR ZENICA BANJA LUKA TUZLA SIROKI BRIJEG BANJA LUKA CITLUK TREBINJE BOS BROD LAKTASI RUDO BIHAC BOS KRUPA CAZIN KAKANJ SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG ZVORNIK SANSKI MOST BANJA LUKA BRCKO LOJICKA BB ZELJEZNO POLJE BB MASICI 21 CIM JUZNA OBILAZNICA BB 27 JULA BR 25 KOZARAC TULEG 10 ALAGICA SOKAK 15 MAJDANSKA 2 ZMAJA OD BOSNE 90 GAVRILA PRICIPA BR 17 MAJDANI 8 ROSULJE BB JARE PILICA BB GRUDSKO VRILO 101 BANA JELACICA BB MAGISTRALNI PUT BR 27 STJEPANA RADICA BB SPLITSKA BB TROSKA BB CARICE JELENE BB TEREZIJE BB MISE STUPARA 3 STJEPANA RADICA BR 68 ZUKE DZUMHURA 26 SPRAT 2 MACINO BRDO MARSALA TITA 64 BRANKA POPOVICA 115 PODSICI BB KRALJA TOMISLAVA 7 KARADJORDJEVA 2 SLUZANJ BB STARI GRAD BR 121 PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 CARA DUSANA BB TRN UVAC BB IRFANA LJUBIJANKICA 32 BIHACKA 1 MIOSTRAH 215 BREZANI 127 G CRNAC

Broj 10 - Strana 105
1610350001650012 1610750001570064 1610200011460066 1610200056900007 1610450025280080 1610250009740011 1610350003250027 1610000052690023 1610000000220007 1610450032840066 1610300004520002 1610400007550083 1610200021830045 1610850005440068 1610200037010060 1610200024690090 1610450023770081 1610200017120016 1610200024570004 1610700005070069 1610450026510040 1610000063320059 1610450012480057 1610750004060054 1610000066040036 1610450054670013 1610550009380029 1610450009290018 1610250021230049 1610200035860028 1610450003900019 1610200034590007 1610200005170004 1610450048570071 1610450025060084 1610300005570027 1610350003010049 1610350026520036 1610350030500043 1610150003160021 1610200021840036

MAS EXPORT DOO CAZIN MASIC STR VL SABIT MASIC ZEPCE MASICI COMMERCE DOO MOSTAR MASKA DOO POSUSJE MASRIK DOO KOZARAC PRIJEDOR MASS SZR VL SALIHBASIC ADNAN GRACANICA MASSA DOO SANSKI MOST MASSIV SZD VL ZUKIC IBRAHIM SARAJEVO MASTEL BEROX DOO SARAJEVO MASTPED PROM STR VL MARIC DRAZEN DERVENTA MAT PAN DOO SOKOLAC MAT PROM DOO TESANJ MATAS SIROKI BRIJEG SZR DRAZEN BEVANDA MATEHORN DOO ZVORNIK MATEJ GAL DOO GRUDE MATICA DOO LJUBUSKI MATIDRA DOO PRNJAVOR MATIX DOO TOMISLAVGRAD MATKOVIC DOO LIVNO MATO COMMERCE DOO KRESEVO MATRICA DOO PRNJAVOR MATRIX COMPUTERS DOO SARAJEVO MATRIX KOMERC DOO BANJA LUKA MATURITAS DOO ZEPCE MAX STYLE DOO KONJIC MAX SUR KAFE BAR VL MUSINOVIC MUHAREM PRNJAV MAX TEHNO STR VL SENDIC MELIHA ZENICA MAXIM COMPANY PPTP BANJA LUKA MAXIPEK DOO TUZLA MAXWEL DOO SIROKI BRIJEG MAYAK DOO BANJALUKA MB CAKIC DOO CITLUK MB COMPANY DOO TREBINJE MB GROUP DOO BOSANSKI BROD MB KEKEROVIC DOO LAKTASI MB KOMERC DOO UVAC RUDO MB LIPOVACA DOO BIHAC MB OR VULKANIZER AUTOPRAONA VL BALIC MIRDAL MB TRADE TR VL BEGIC BEKIRA CAZIN MB TRANSPORT DJL KAKANJ MBM MONT SZR SIROKI BRIJEG MARIN SARAVANJA MBM MONTAZA SZR SIROKI BRIJEG BLAGO SAKOTA MBO TR VL ANA HAJDUKOVIC ZVORNIK MBS PROMET DOO SANSKI MOST MBS TRADE COM DOO BANJA LUKA MC GROUP DOO BRCKO

TRN VAGAN BB SIROKI BRIJEG 1610200021850027 MAJEVICKA 53 CAPLJE 282 VELJKA MLADJENOVICA BB TRG MLADIH BB 1610850008790060 1610350005600046 1610450009160038 1610600005630055

Broj 10 - Strana 106
2481. 2482. 2483. 2484. 2485. 2486. 2487. 2488. 2489. 2490. 2491. 2492. 2493. 2494. 2495. 2496. 2497. 2498. 2499. 2500. 2501. 2502. 2503. 2504. 2505. 2506. 2507. 2508. 2509. 2510. 2511. 2512. 2513. 2514. 2515. 2516. 2517. 2518. 2519. 2520. 2521. 2522.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORASJE ZEPCE BILECA GRADACAC PRIJEDOR SIROKI BRIJEG VLASENICA LIVNO SARAJEVO SIROKI BRIJEG BRCKO MOSTAR I SARAJEVO SARAJEVO UGLJARA 43 STJEPANA RADICA BB SRPSKE VOJSKE BR 9 6 BATALJONA BB RUDI CAJAVEC BB FRA D BUNTICA 93 TRG SRPSKIH BORACA 5 BRINA B.B. LUKAVICKA CESTA 72 UZARICI BB SARAJEVSKA BR 11 KRALJA TOMISLAVA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610800001560022 1610750006210059 1610200005550050 1610250019650016 1610450014460021 1610200021880097 1610850002700012 1610200018650094 1610000016160017 1610200048440055 1610600007420093 1610200011570064 1610000057810071 1610000064100036 1610450003890028 1610350006700026 1610450011660019 1610200011580055 1610600006970013 1610350021290087 1610350016740011 1610200021890088 1610250012640020 1610000021510052 1610200044790042 1610150003080093 1610200011610028 1610500000250052 1610200031360004 1610000057550014 1610750002940092 1610750006180086 1610000077140037 1610450012000004 1610750001600037 1610350008780094 1610350032370009 1610350033090040 1610350010730085 1610550005820032 1610000010320035 1610550013390009

MCM DOO UGLJARA ORASJE MCS TRGOVINA NA MALO VL ADI BIJEDIC ZEPCE MD KOMERC DOO BILECA MD PEKARA VL MESANOVIC RUZMIR GRADACAC MD TOURS DOO PRIJEDOR MDM DOO SIROKI BRIJEG MDV DOO VLASENICA MEAGRAKOP DOO LIVNO MEC DOO SARAJEVO MECA DOO SIROKI BRIJEG MED SP VL MIRSAD CVIKO BRCKO MEDDLE CAFFE BAR SUR VL MARUSIC MIRKO MOSTAR MEDEKS STR VL SMOLOVIC BRANKA MEDENI BUTIK STR BILJ APOT VL BAJRAKTAREVIC MEDIA PROMET DOO BANJALUKA MEDIC COMERC DOO KLJUC MEDICUS II APOTEKA PRIJEDOR MEDILAB DOO MOSTAR MEDINA DOO BRCKO MEDIPLAST ZD VL NISVETA DUDIC SANSKI MOST MEDITERAN DOO CAZIN MEDITERAN SUR SIROKI BRIJEG IVICA ALEKSIC MEDITERAN TOURS DOO TUZLA MEDIUM ADRIA TRADE DOO SARAJEVO MEDJUGORJE AIRLINES DOO MOSTAR MEDZLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE ODBOR VISOKO MEGACOMM DOO MOSTAR MEGASPED DOO BRCKO MEGASTORE DOO GRUDE MEGATRON DOO SARAJEVO ILIDZA MEGEN DOO ZEPCE MEHINAGIC DOO MAGLAJ MEJDAN STR VL TITORIC MIRSAD MELEM II APOTEKA VL DRAGAN TOMIC BANJA LUKA MELI I DOO ZEPCE MELI TR VL BULIC EDINA MELI UR BISTRO VL MUJKANOVIC DENISA S MOST MELKIC DOO BUZIM

NIKOLE TESLE 22 TRZNI CENTAR DOBRINJA II ZC A2 BANJA LUKA BULEVAR SRPSKE VOJSKE BB KLJUC OSLOBODILACA BIH 101 PRIJEDOR VOZDA KARADJORDJA 7 MOSTAR ANTE STARCEVICA BB BRCKO SETALISTE 7 SANSKI MOST BUZIMSKO NASELJE BB CAZIN SIROKI BRIJEG TUZLA SARAJEVO MOSTAR VISOKO MOSTAR BRCKO GRUDE ILIDZA ZEPCE MAGLAJ ILIDZA BANJA LUKA ZEPCE CUPRIJA BB PRIVALJ BB MUFTIJE EFENDIJE KURTA BR 25 GABELINA 25 ORTIJES BB VISOKO MILE BUDAKA 106 C UL JAKOVA GOTOVCA BR 8 MARICA STRANA 301 A JOSIPA SLAVENSKOG 11 FADILA JAHICA SPANCA BB VITESKA ULICA 11 MEJDAN 34 NJEGOSEVA 53 A

ZELJEZNO POLJE MJESTOVA RAVAN217 BIHAC SOKOLAC BB SANSKI MOST LUSCI PALANKA BB

UL GENERALA IZETA NANICA BB MELKIC KNJIGOVODSTVENI BIRO VL MELKIC SANSKI MOST OTOKE 12 A SAKIB MELONI DOO ZENICA ZENICA BUSTUA NUOVA 73 MEMFIS DOO SARAJEVO SARAJEVO ALIPASINA 19 MEMIKS TR VL MEMIC DJENANA BUGOJNO BUGOJNO ARMIJE BH 41

BUZIM

Srijeda, 9. 3. 2011.
2523. 2524. 2525. 2526. 2527. 2528. 2529. 2530. 2531. 2532. 2533. 2534. 2535. 2536. 2537. 2538. 2539. 2540. 2541. 2542. 2543. 2544. 2545. 2546. 2547. 2548. 2549. 2550. 2551. 2552. 2553. 2554. 2555. 2556. 2557. 2558. 2559. 2560. 2561. 2562. 2563.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PODZUPCA BB GOSTE LAZAREVICA 44 ZANATSKI CENTAR BB GRACANICA DUBRAVE BB DRINOVCI -METILJEVAC BB RADISICI BB TESLICKE SRPSKE BRIGADE BB ALIJE IZETBEGOVICA BB USTANICKA BB ZELENA TRZNICA BR 15 SS KRANJCEVICA B B STEVANA SINDJELICA BB VUKOVO BB OSTROZAC 15 FRA BONE OSTOJICA 15 GOLUBOVICI 125 TODOROVO ORAHOVICA BB 17 V K B E BB H K GRADASCEVICA BB DR DJ BASLERA 9 SIROKI BRIJEG IRFANA LJUBIJANKICA 18 M TITA BB K TVRTKA 15 AGINCI BB UL PRKOS 128 CAZIN VISOKA GLAVICA BB BLIZNE GOMILE BB VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 VELGOSCE 20 BRANILACA BIH BB

Broj 10 - Strana 107
1610150006480040 1610250021950080 1610250002650087 1610600005700089 1610200008080004 1610200006100040 1610400007150055 1610550009870073 1610200053130005 1610200018660085 1610200015290014 1610400011620009 1610400004550067 1610350018330035 1610700005230022 1610350012090025 1610750005080009 1610350012670085 1610200008090092 1610200031470002 1610350025120035 1610500001270007 1610150004880025 1610450006860071 1610350006090090 1610200021900079 1610200033350056 1610000000230095 1610000000230192 1610700002300040 1610350028340047 1610450024310080 1610200011650089 1610750004410030 1610250016370058 1610150003930007 1610450005020078 1610450039210056 1610150001980016 1610450028270008 1610200003730039

MEMISEVIC DOO BREZA BREZA MEMKOM OBR DJEL VL MEMIC AMEL TUZLA TUZLA MEMO DOO GRACANICA GRACANICA MENAF HALIL DOO BRCKO MENAGER DJO GRUDE MENAGMENT GABI DOO LJUBUSKI MERA DOO TESLIC MERCES M TR VL MOMKOVIC NIJAZ ZAVIDOVICI MERCI TR VL RADISLAVKA ZUBAC NEVESINJE MERDIJANA STR SAFIJA DURAN LIVNO MERDZAN TRADE PP CAPLJINA MERI SZTR VL MARIC MILENA TESLIC MERIMA FRIZERSKI SALON SZR VL KRDZALIC SAMIRA MERIS BENZ DOO CAZIN MERIS DOO KISELJAK MERIS TR VL REDZIC ESMA MERKUR DISCO CLUB VL ANA PRAVDIC MERKUR ZABAVNE IGRE VL GRGIC FEHRUDIN S MOST MERLIN KAFE BAR SUR VL BRKIC IVAN LJUBUSKI MERLOT DOO SIROKI BRIJEG MERMERI I GRANITI DOO BIHAC MEROS KOMERC DOO SREBRENIK MERY STR VL BECIC MIRNESA VISOKO MESKO DOO KOZARSKA DUBICA MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO PJ CAZIN MESNA INDUSTRIJA LIJANOVICI DOO SIROKI BRIJEG MESNA INDUSTRIJA MI DOO CITLUK MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNA INDUSTRIJA STANIC DOO KRESEVO MESNICA BAJRIC TR VL BAJRIC MUHAREM KLJUC MESNICA KOD BUCE SZTR VL MARIC MILAN BLUKA MESNICA KOD ILE STR VL KOVAC ILIJA MOSTAR MESNICA SZR VL MUSTAFA SARAJLIC MESNICA VL DZAFIC OSMAN GRACANICA MESO PROMET HALILOVIC DJL ZENICA METAL AD BANJALUKA METAL COMERC STR VL TUBIC JELENKO DOBOJ METAL GRADJA DD VISOKO METAL INOX DOO MRKONJIC GRAD METALIA DOO MOSTAR BRCKO GRUDE LJUBUSKI TESLIC ZAVIDOVICI NEVESINJE LIVNO CAPLJINA TESLIC TESANJ CAZIN KISELJAK VELIKA KLADUSA ZEPCE SANSKI MOST LJUBUSKI SIROKI BRIJEG BIHAC SREBRENIK VISOKO KOZ DUBICA CAZIN SIROKI BRIJEG CITLUK KRESEVO KRESEVO KRESEVO KLJUC

BANJA LUKA SRPSKA 109 MOSTAR ZAVIDOVICI GRACANICA SPLITSKA BB

PATRIOTSKE LIGE BB MEHMEDA AHMEDBEGOVICA BB ZENICA STROSMAJEROVA 5 BANJA LUKA VOJVODE MOMCILA 18 DOBOJ KRALJA ALEKSANDRA 163 VISOKO MRKONJIC GRAD MOSTAR BRANILACA 19 MAJDAN BB SALAKOVAC BB

Broj 10 - Strana 108
2564. 2565. 2566. 2567. 2568. 2569. 2570. 2571. 2572. 2573. 2574. 2575. 2576. 2577. 2578. 2579. 2580. 2581. 2582. 2583. 2584. 2585. 2586. 2587. 2588. 2589. 2590. 2591. 2592. 2593. 2594. 2595. 2596. 2597. 2598. 2599. 2600. 2601. 2602. 2603. 2604. 2605. 2606.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA LAKTASI BUSOVACA TESANJ TESANJ POSUSJE DJORDJA SMITRANA BB MLADENA STOJANOVICA 10 KRALJA TVRTKA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450003710093 1610450001890082 1610700005420045 1610400001260021 1610400000970088 1610200021920061 1610450029410049 1610800003310096 1610350011290066 1610200034450036 1610450005250065 1610850006980040 1610200038230029 1610600007450066 1610200027240026 1610200021940043 1610200015310093 1610350011980027 1610400009300060 1610850011390048 1610450038530086 1610450030330094 1610450050750049 1610400008160019 1610200043190027 1610350022510056 1610000026880069 1610450012820042 1610200008110074 1610200036070033 1610000040660083 1610600007240061 1610450020850090 1610200039640021 1610200011720026 1610800004180089 1610450010250027 1610350012870002 1610450046120045 1610150006420094 1610800001650038 1610200026020057 1610200050450089

METALIK PTP GRADISKA METALKONCEPT DOO LAKTASI METALMONT SZR VL K BARTULOVIC BUSOVACA METALTEX AD DOO TESANJ METAS DOO TESANJ METRO STR POSUSJE VL KRISTI IVANKOVIC MEXICO CITY SUR VL SAVIC SNJEZANA MF DOO BRCKO DISTRIKT DUBRAVE MF TRGOVACKA RADNJA VL MUJAGIC FIKRET MG KOMERC DOO GACKO MG MARKET STR VL CULIBRK GORDANA LAKTASI MG PROM TR VL GORAN MITROVIC D LOKANJ MG STR VL GOJKO PAVICIC LJUBUSKI MGN CO DOO BRCKO MI MO DOO MOSTAR MIAL STR VL MILA MIKULIC SIROKI BRIJEG

JELAH BB KRASEVO BB ZAGREBACKA ULICA BB SIROKI BRIJEG BANJA LUKA DJURE DJAKOVICA 12 BRCKO DUBRAVE BB VELIKA ZBORISTE BB KLADUSA GACKO AVTOVAC BB LAKTASI KRNETE ZVORNIK D LOKANJ LISICE BB BULEVAR MIRA BR 5 DR ANTE STARCEVICA BB FRA D BUNTICA ZRINJSKO FRANKOPANSKA BB KLJUCKA BB SVETOG SAVE 114 RK ZVORNICANKA DR JOVANA RASKOVICA 8 NIKOLE PASICA BB STEVANA NEMANJE BR 3 GORNJI TESLIC RADE BITANGE 44 PRVI PRILAZ SAKIRA KURTCEHAJICA 5 JAHORINSKA BB SRPSKIH VELIKANA 8 GORNJI MALI OGRADJENIK BB ZUPANA ZELIMIRA 29 AVDE JABUCICE 4 ULOVIC BB INDUSTRIJSKA ZONA BB LAKATSI MALOG RADOJICE BB MASICI 15 PROLETERSKA 207 ODZAK BLAGAJ BB OZIMICE II B 7 D 1 KNEZA LAZARA 53 B B MAHALA BB

LJUBUSKI BRCKO MOSTAR SIROKI BRIJEG MIAMI DOO CAPLJINA CAPLJINA MIB KOMPANI DOO SANSKI MOST SANSKI MOST MIBEKS DOO TESLIC TESLIC MICA STR VL DJUKA PETROVIC ZVORNIK ZVORNIK MICA SUR NARODNA KUHINJA VL VULIC MRKONJIC MIRA M GRAD GRAD MICAN DOO DOBOJ DOBOJ MICKYSLAND DJEC IGRAON VL SAVKOVIC V PRNJAVOR PRNJAVOR MICO KOVIN SZD TESLIC TESLIC MICRO CHIP DOO MOSTAR MOSTAR MICRONET DOO BIHAC BIHAC PALE PRIJEDOR CITLUK LIVNO SARAJEVO BRCKO LAKTASI TREBINJE MOSTAR ODZAK KUPRES BIHAC NOVI GRAD VISOKO

MIG DOO PALE MIG SR AUTOPRAONA VL KARLICA MIOMIR PRIJEDOR MIGAGRO 2000 DOO CITLUK MIGRA DOO LIVNO MIJA STR VL SAHOVIC SENADA MIJAS TRADE DOO BRCKO MIJAT I SINOVI GROUP DOO LAKTASI MIKA 1 STR VL ZDRAVKO KOVACEVIC TREBINJE MIKAS DOO MOSTAR MIKASA DOO PROIZVODNJA PROMET I USLUGE ODZAK MIKEC KOMERC DOO KUPRES MIKI COMMERC DOO BIHAC MIKI STR VL RAILIC MILICA NOVI GRAD MIKRON TOKARSKA SZR VL HUSANOVIC F VISOKO MIKRONS DOO BANJA LUKA MIKULIC COMPANY DOO GRUDE MIL STR VL ZLATKO ANDRIC CAPLJINA

BANJA LUKA V.MLADENOVICA 16 GRUDE BOBOSKA BB CAPLJINA BOBANOVO SELO

Srijeda, 9. 3. 2011.
2607. 2608. 2609. 2610. 2611. 2612. 2613. 2614. 2615. 2616. 2617. 2618. 2619. 2620. 2621. 2622. 2623. 2624. 2625. 2626. 2627. 2628. 2629. 2630. 2631. 2632. 2633. 2634. 2635. 2636. 2637. 2638. 2639. 2640. 2641. 2642. 2643. 2644. 2645. 2646. 2647.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TESLIC VISOKO FOCA BIJELJINA NOVI GRAD PALE BANJA LUKA PRIJEDOR GORAZDE GORAZDE GRADISKA SAMAC PRNJAVOR DOBOJ VELIKA KLADUSA MOSTAR SIROKI BRIJEG PRNJAVOR DERVENTA KAKANJ ZENICA VELIKA KLADUSA MOSTAR CITLUK SEKOVICI MOSTAR MOSTAR DRVAR VISOKO SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA TARCIN PRIBINIC JALIJA BB VUKA KARADZICA BB KARADJORDJEVA BB DVOROVI SOKOLISTE BB BREZOVICE BB VELJKA MLADJENOVICA BB KRALJA ALEKSANDRA 39A MRAVINJAC BB MRAVINJAC BB ALEKSE SANTICA BB MAJKE JEVROSIME BB BOZE TATAREVICA 76 OSJECANI DOBOJ DZEMALA BIJEDICA 8 KNEZA DOMAGOJA 12 A G MATOS ZANATSKI CENTAR 1 CARA DUSANA BB VEHABI BB MARSALA TITA 48 MUHSINA RIZVICA BB S RADICA 72 K TOMISLAVA BB D MIHAILOVICA 55 SEKOVICI M TITA 2 JASENICA 97 D POTOCI BB RADINOVICI BR 2 DZEMALA BIJEDICA 182 ADEMA BUCA 25 SABACKIH DJAKA BB VRBANJA BB

Broj 10 - Strana 109
1610400008900032 1610150007000057 1610300004980073 1610850000140085 1610450040140092 1610000065290032 1610450014830076 1610450022610058 1610300000250062 1610300000250159 1610450053310073 1610450041100004 1610450051170059 1610400003340089 1610350011030009 1610200032640016 1610200021960025 1610450032210051 1610450032900012 1610650003090059 1610550009250049 1610350008610053 1610200011780069 1610200007090022 1610850009410084 1610200002550034 1610200011790060 1610450001780084 1610150003940095 1610000022910053 1610200038220038 1610800001710081 1610000027640064 1610200021970016 1610550008660095 1610350020870077 1610450008280054 1610000039930061 1610550009960089 1610450044700062 1610450020700031

MILADIC STR VL MILADIC SINISA TESLIC MILANO FAST FOOD VL BUKVA NADZA VISOKO MILANOVIC DOO FOCA MILBO KOMERC DOO DVOROVI MILD TRADE DOO NOVI GRAD MILE KOMERC DOO PALE MILETIC DB DOO BANJA LUKA MILETIC ZDRAVKO AUTOPREVOZNIK PRIJEDOR MILGOR DOO GORAZDE MILGOR DOO GORAZDE MILIM DOO GRADISKA MILIX DOO SAMAC MILJANOVIC DOO PRNJAVOR MILJANOVIC KOMERC DOO DOBOJ MILJKOVIC MERC DOO VELIKA KLADUSA MILJKOVICI DOO MOSTAR MILKA STR SIROKI BRIJEG MILA SLISKOVIC MILLENIUM SUR VL SAMAC DALIBOR PRNJAVOR MILOVANOVIC COMPANY DOO DERVENTA MIM VL VEHAB MEHRUDINA MIMA SZ ZLATARA VL DIZDAREVIC SABAHUDIN ZENIC MIMIN COMERC DOO VELIKA KLADUSA MIMOZA CVJECARNICA STR VL MARIJANA MARIC MIMOZA STR VL DUGANDJIC SILVANA CITLUK MIMOZA SUR VL ZARKO IBRISIMOVIC SEKOVICI MIN FRIZ SALON SZR VL FATA ABAZA MOSTAR MIN KAKTUS DOO MOSTAR MINAL DOO DRVAR MINAS PRZIONICA KAFE VL NEIMARLIJA OSMAN MINASCO DOO SARAJEVO MINELLA CAFFE SHOP TR VL ESMA ZUHRIC MOSTAR MING COFEE DOO BIJELJINA MINI FARMA KOKA NOSILJA VL SLJIVAR VAHID MINI MARKET STR SIROKI BRIJEG JADRANKO MARIC MINI MARKET STR VL MULAIMOVIC RASID MINI PEKARA AROMA VL BAJRAM CAKAJ S MOST MINOAN DOO BANJALUKA MIPA DOO SARAJEVO MIR PROMET DOO ZENICA MIR STR VL BATEZ MIRA NOVI GRAD MIRCE & COMPANY DOO LAKTASI

SIROKI DOBRIC BB SIROKI BRIJEG BRIJEG TRAVNIK KALIBUNAR BB SANSKI MOST BULEVAR 7 KORPUSA BB BANJA LUKA SARAJEVO ZENICA NOVI GRAD LAKTASI STEVANA MOKRANJCA 34 MARKA MARULICA 3 LUKOVO POLJE 85 KNEZA LAZARA 75 CARA DUSANA 134

Broj 10 - Strana 110
2648. 2649. 2650. 2651. 2652. 2653. 2654. 2655. 2656. 2657. 2658. 2659. 2660. 2661. 2662. 2663. 2664. 2665. 2666. 2667. 2668. 2669. 2670. 2671. 2672. 2673. 2674. 2675. 2676. 2677. 2678. 2679. 2680. 2681. 2682. 2683. 2684. 2685. 2686. 2687. 2688. 2689.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MEDENO POLJE JOSE BLOK 1 LAMELA A HUKICA BRDO PRVOMAJSKA 126 16 KRAJISKE NOU BRIGADE 37 CELOPEK BB BRACE JUGOVICA OSTRUZNICA BB NERETVANSKA BB CABARAVDICA 20 KEREP KEREPSKI PUT BB OSTRUZNICA 12 HUMSKA 292 13 JUNI 26 PODVISOKI 23 DONJI POTOCANI BB SARAJEVSKA 10 KRKOJEVCI BB PETROVO BB ZUPANA ZELIMIRA 19 PAPRATNICA 108 JOVANA CVIJICA BB MARSALA TITA 73 BRANILACA KULE GRADA TC ETNA PP7 SV SAVE 120 NEVESINJSKIH USTANIKA 17 RASTOCI 1 LIJESNICA BB DJURE DANICICA 6 MAJORA GAVRILOVICA 2 RAMADANOVCI BB LIJESEVA UVORICI DOBROPOLJE BB MEDAKOVO KOZLUK JOVANA CVIJICA BB MAJKE JEVROSIME BR 4 MAJKE JEVROSIME BR 4 PATKOVACA BB MOSTARSKA BR 253 BEGOV HAN BB MOKRO BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350006530082 1610350018530049 1610350019250080 1610450036280074 1610250009570067 1610250007380098 1610350034900060 1610200050720040 1610150001350098 1610250022940062 1610350024680043 1610000063990038 1610000032500055 1610150004030014 1610450030000003 1610550004570090 1610350006410093 1610450049480028 1610200018720031 1610750001710035 1610450048110097 1610550005750095 1610250022660023 1610850006770035 1610200051490026 1610200048560044 1610750001720026 1610450027200098 1610400006870016 1610150007210062 1610150001200039 1610150002250064 1610400006860025 1610400002420044 1610850010770024 1610800003800043 1610450040750028 1610800005430031 1610850006960058 1610600005010031 1610750004380057 1610200022010077

BOS PETROVAC MIRELA BRIJACKO FRIZERSKI SALON VL VELIKA FATIMA B KLADUSA MIRELA TR VL AHMET KRUPIC SANSKI MOST SANSKI MOST MIREX PROMET DOO BANJA LUKA MIRJAM COMERCE DOO ZVORNIK MIRJAM DOO ZVORNIK MIRNI GAJ UR BISTRO VL JEZERKIC OMER BOS KRUP MIROSLAV STR VL MIROSLAV KORDIC CITLUK MIRSO SZR VL BECIRHODZIC MIRSAD VISOKO MIRVAD COMPANY DOO GRADACAC MIRZA DOO BOSANSKA KRUPA MIRZA STR VL MANDRA MIRZA SARAJEVO MIS AG DOO ILIDZA MIS AG DOO VISOKO MIS IPP VL SLOBODAN JOVANOVIC KAKMUZ DOBOJ MIS PROM BEAUTY DOO ZENICA MISAN DOO SANSKI MOST MISEL TRANSPORTI DOO PETROVO MISIC DOO LIVNO MISKO HOLZ DOO ZEPCE MISS N PARFIMRIJA TR VL BAJIC LJ SAMAC MISTIC STR VL ZERDO DELILA ZENICA MISTIQUE PARIMERIJA VL SPAHIC JASMIN GRACANIC MIVA KUCNA RADINOST JASNA BOSKOVIC ZVORNIK MIVES KOMISION VL M COVILO NEVESINJE MIVEX DOO TREBINJE MIVEX TR VL SENADA SALKANOVIC MAGLAJ MIXIM DOO BANJA LUKA MJESOVITA ROBA KOD BOCE STR VL MISIC BOGOLJUB MJESOVITA ROBA STR VL ALIHODZIC NEZIR VISOKO MJESOVITA ROBA VL HALILOVIC NASIHA VISOKO MJESOVITA ROBA VL OCUZ ENES MJESOVITE ROBE STR VL BRKA HASAN MJESOVITE ROBE STR VL MESINOVIC DZENANA MLADJO KOMERC BR 2 TR VL LJILJANA JEFTIC MLADOST MN DOO SAMAC MLADOST P DOO SAMAC MLADOST P DOO SAMAC MLIJEKO PRODUKT DOO BIJELJINA MLIN PSENICA DOO BRCKO MLIN ZLATNO ZRNO DOO ZEPCE MLJEKOPRERADA DOO SIROKI BRIJEG BANJA LUKA ZVORNIK ZVORNIK BOS KRUPA CITLUK VISOKO GRADACAC BOS KRUPA SARAJEVO ILIDZA VISOKO DOBOJ ZENICA SANSKI MOST PETROVO LIVNO ZEPCE SAMAC ZENICA GRACANICA ZVORNIK NEVESINJE TREBINJE MAGLAJ BANJA LUKA TESLIC VISOKO VISOKO VISOKO TESANJ TESANJ ZVORNIK SAMAC SAMAC SAMAC BIJELJINA BRCKO ZEPCE SIROKI BRIJEG

MIREL ERMIN DOO BOS PETROVAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
2690. 2691. 2692. 2693. 2694. 2695. 2696. 2697. 2698. 2699. 2700. 2701. 2702. 2703. 2704. 2705. 2706. 2707. 2708. 2709. 2710. 2711. 2712. 2713. 2714. 2715. 2716. 2717. 2718. 2719. 2720. 2721. 2722. 2723. 2724. 2725. 2726. 2727. 2728. 2729. 2730. 2731.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAPLJINA PROZOR RAMA ZVORNIK MOSTAR PRNJAVOR BIHAC SIROKI BRIJEG MOSTAR MOSTAR PRNJAVOR ODZAK SARAJEVO BRCKO TUZLA I SARAJEVO CAPLJINA BIJELJINA TOMISLAVGR AD SRBAC POSUSJE SANSKI MOST VOGOSCA LJUBUSKI MOSTAR SIROKI BRIJEG BILECA GRADISKA LIVNO PALE DOBOJ LJUBUSKI BILECA BRCKO MOSTAR CAPLJINA MOSTAR VISOKO ORASJE TESLIC ZENICA SARAJEVO ZENICA MATE BOBANA PC 1 OMETALA BB KARAKAJ BB M BATALJONA BB MAGISTRALNI PUT BB JABLANSKA BR 2 CERIGAJ BB SIROKI BRIJEG

Broj 10 - Strana 111
1610200052380098 1610200057090030 1610850002760055 1610200002980035 1610450023190021 1610350015830054 1610200022020068

MM FRIZERSKI SALON VL M KRESIC CAPLJINA MM MARKO DOO PROZOR RAMA MM PROM DOO KARAKAJ ZVORNIK MM RESTORAN SUR VL EMA BADZAK MOSTAR MM SZUR VL STJEPANOVIC BRANKICA PRNJAVOR MM TR VL BEGOVIC MIREL BIHAC MM WERK SZR VL MARKO MUSA SIROKI BRIJEG MO RENT DOO MOSTAR MO TEHNO DOO MOSTAR MOBI MIX STUR VL SPASOJEVIC NEBOJSA PRNJAVOR MOBIL ZONA STR ODZAK VL CAVALIC NERMINA MOBILEX DOO SARAJEVO MOC PRIRODE DOO BRCKO MOCCA DOO TUZLA MODA STR VL RANKA DRAGICEVIC MODE LINE STR VL MARIJANA BULUM CAPLJINA MODENA SUR KAFE BAR VL ZELJKO PAJIC MODERNA DOO TOMISLAVGRAD MODIS SZR VL JESIC MILOS SRBAC MODOM DOO POSUSJE MODRASPED DOO SANSKI MOST MODUL INZENJERING DOO SARAJEVO MODULAR DOO LJUBUSKI MOFAZA SOD VL IVAN MARIJANOVIC MOSTAR MOKA STR SIROKI BRIJEG IVA ZELJKO MOMA COMERCE DOO BILECA MONA STR VL GLIGORIC M NOVA TOPOLA MONACO CAFFE BAR VL STJEPAN KRIVIC LIVNO MONAKO KAFE BAR SUR VL BOZOVIC MILOMIR MONAKO STR MJESOVITE ROBE MONALISA DOO LJUBUSKI MOND TRADE DOO BILECA MONDO TRADE DOO BRCKO MONEA DOO MOSTAR MONEL STR PAVLOVIC MILENA CAPLJINA MONERA DOO MOSTAR MONEX DOO VISOKO MONIKA DOO DONJA MAHAKA ORASJE MONT ELEKTRO DOO TESLIC MONTANA DOO ZENICA MONTBOSS COMPANY DOO SARAJEVO MONTE COM DOO ZENICA

BISCE POLJE 1610200037420079 K PETRA KRESIMIRA IV BB SPC 1610200032050062 RONDO BRANKA COPICA 5 1610450042210072 ZANATSKI CENTAR BB ODZAK 1610800005880014 TRG MEDJ PRIJATELJSTVA 15 CVIJETE ZUZORIC BB BRCKO ZARKA VUKOVICA 3 NIKOLE TESLE 12 B ANTE STARCEVICA BB GAVRILA PRINCIPA BR 22 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB SRBAC MOTAJICKI ODRED BB MOSTARSKA BB MODRA BR 76 IGMANSKA 1 RADISICI BB FRANJEVACKA 59 S RADICA BB DUBRAVA LAMELA B NOVA TOPOLA BB LOPATICE BB LIVNO SRPSKIH RATNIKA 9 CARA DUSANA BR 33 PROLOG BB JOVANA RASKOVICA 23 AVDICEVICA BR 5 BRCKO MLADENA BALORDE 35 MATIJE GUPCA BB ZAGREBACKA 18 JALIJA 45 VINKOVACKA 5B DONJA MAHALA SIME LOZANICA BB BRANILACA BOSNE 2A AZIZA SOKOLICA 2 VELIKOG SUDIJE GRADJESE 19 1610000047780077 1610600005020022 1610250007670031 1610000061180045 1610200040830017 1610850005160029 1610200040960094 1610450020050034 1610200047110088 1610350010020045 1610000040700047 1610200033620007 1610200011900058 1610200022040050 1610200004780064 1610450048280041 1610200032540009 1610000073880061 1610400004600022 1610200032070044 1610200050010097 1610600004440059 1610200049350012 1610200015380030 1610200046970020 1610150000400080 1610800001750045 1610400008170010 1610550011640032 1610000029570073 1610550008250076

Broj 10 - Strana 112
2732. 2733. 2734. 2735. 2736. 2737. 2738. 2739. 2740. 2741. 2742. 2743. 2744. 2745. 2746. 2747. 2748. 2749. 2750. 2751. 2752. 2753. 2754. 2755. 2756. 2757. 2758. 2759. 2760. 2761. 2762. 2763. 2764. 2765. 2766. 2767. 2768. 2769. 2770. 2771. 2772. 2773. 2774.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST SANSKI MOST LUKAVAC CAPLJINA BIJELJINA GRUDE CITLUK BANJA LUKA BIHAC MODRICA BANJA LUKA TUZLA BANJA LUKA SARAJEVO TESANJ SRBAC GRUDE TREBINJE VITEZ TREBINJE BRCKO VELIKA KLADUSA DOBOJ DONJI KRKOJEVCI INDUSTRIJSKA ZONA BB TUZLANSKOG ODREDA BB DRACEVO BB MAJEVICKA 29 RUZICI BB MEDJUGORJE BB MILANA MIRICA 4 IZACIC 14 RISTE MIKICICA BB BRANKA MORACE 17 ARMIJE BIH DO 41 KARADJORDJEVA 242 SAMIRA FRASTE 16 MARSALA TITA BB JELAH SITNESI SRBAC SOVICI PRLICI 345 NJEGOSEVA 13 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BB SERAFIMA PEROVICA BR 31 NIKOLE TESLE BR 70 IVE MARINKOVICA 15

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350029380081 1610350029890010 1610250001740033 1610200034660041 1610800001760036 1610200029390031 1610200007110004 1610450020240057 1610350023380049 1610450034770075 1610450043650037 1610250007290082 1610450006560050 1610000023960078 1610400006160073 1610450017030036 1610200044520091 1610200042730053 1610700004040026 1610200041600003 1610600007440075 1610350030670084 1610450039730073 1610450039000051 1610450015860022 1610200017170068 1610200026400006 1610000048770059 1610450040610057 1610000044300008 1610800001770027 1610250003350039 1610250013810034 1610400000670067 1610000073250046 1610700006770091 1610600000180013 1610200001230058 1610250024060024 1610650000730049 1610000038180084 1610600004450050 1610200012020047

MONTES SEHA DOO SANSKI MOST MONTTECH DOO SANSKI MOST MOR DOO LUKAVAC MORANGO DOO CAPLJINA MORBIX COMERCE DOO BIJELJINA MORE DOO ZA PROIZVODNJU I TRGOV GRUDE MORGAN DOO CITLUK MOST DOO BANJALUKA MOST DOO BIHAC MOST KOMERC DOO MODRICA MOST SUR VL DJERVIDA DRAGOMIR BANJA LUKA MOTO NAUTICA DOO TUZLA MOTOCOMMERCE DOO BANJA LUKA MOTOR FORM DOO SARAJEVO MOTOR OIL DOO TESANJ MOTORAD DOO SITNESI SRBAC MP HERBA DOO GRUDE MP MESARSKA RADNJA VL PERO MASLO TREBINJE MP3 CLUB SUR VL BERNARD JABLANOVIC VITEZ MRKAIC DOO TREBINJE MRKONJIC PROM DOO BRCKO MS CAFFE BAR VL PAJAZETOVIC JASMINA MS COMPANY DOO DOBOJ

SOLUNSKIH DOBROVOLJACA C3 L4 4 MS DELTA ZZ PO PRNJAVOR PRNJAVOR VLADIKE PLATONA BB MS GROOUP DOO LAKTASI LAKTASI DOSITEJEVA 2 MS TRADE DOO TOMISLAVGRAD TOMISLAVGR PRISOJE BB AD MS TRANS DOO CITLUK CITLUK MEDJUGORJE BB MSN STR VL KAPO SANELA SARAJEVO SARAJEVO AZIZE SACIRBEGOVIC BB MSSSS TR VL LAHOLAT SNEZANA PRIJEDOR PRIJEDOR S VELIKANA BB MTN KOMERC DOO PALE PALE JANKA VUKOTICA BB MTV KOMERC DOO BIJELJINA BIJELJINA SABACKIH DJAKA BB MUFAD HARFA DOO LUKAVICA GRACANICA GRACANICA LUKAVICA BB MUJDO AUTOMEH VULK RADNJA VL GRACANICA STJEPAN POLJE BB AVDAGIC MUHIDI GRACANICA MUKIPROM EXPORT IMPORT DOO TESANJ TESANJ JELAH MUR MUR DOO SARAJEVO SARAJEVO TEREZIJE BB MURA TRGOVINSKA RADNJA VL RAMIZ KISELJAK GROMILJAK BB MUJIC MURSELOVIC DOO BRCKO BRCKO GORNJI RAHIC 333 MUSALA BUREGDZINICA VL ARIF JASARI MOSTAR OSE GREBE 1 MOSTAR MUSSALA OBP FAST FOOD VL RAKIPI TUZLA 15 MAJA BB PP 142 PRIZ TC ELSADAT TUZLA SJENJAK MUSTANG DOO KAKANJ KAKANJ ZGOSCANSKA BB MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJAS BOSANSKI PUT 124 ILIJAS ILIJAS MUSTANG EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO ILIJAS BOSANSKI PUT 124 ILIJAS ILIJAS MUSTAPIC FRIGO DOO SIROKI BRIJEG SIROKI K DOMAGOJA BR 7 BRIJEG

Srijeda, 9. 3. 2011.
2775. 2776. 2777. 2778. 2779. 2780. 2781. 2782. 2783. 2784. 2785. 2786. 2787. 2788. 2789. 2790. 2791. 2792. 2793. 2794. 2795. 2796. 2797. 2798. 2799. 2800. 2801. 2802. 2803. 2804. 2805. 2806. 2807. 2808. 2809. 2810. 2811. 2812. 2813. 2814. 2815. 2816. 2817.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ODZAK POSUSJE GACKO BRCKO BIJELJINA DERVENTA MOSTAR SAMAC DOBOJ JUG SARAJEVO CAPLJINA SARAJEVO NOVI GRAD MOSTAR SARAJEVO ZEPCE ZIVINICE BRCKO LJUBUSKI MOSTAR KAKANJ KRESEVO TESLIC TESANJ SARAJEVO ZIVINICE SARAJEVO ILIDZA PROZOR RAMA SREBRENIK PRIJEDOR DONJI SVILAJ 150 ODZAK POKLECANI BB GRACANICA BB SAFETA BEGA BASAGICA BR 8 10 SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE BR 1 DERVENTSKIH OSLOBODILACA SP 45 VOJNO BB CARA LAZARA BB MATUZICI BB SAFETA ZAJKE BB ANTE STARCEVICA BB HASANA SUCESKE BB MLADENA STOJANOVICA 1 KRALJA PETRA KRESIMIRA IV BR1 ALIPASINA 195 ZELJEZNO POLJE BB 16 MUSLIMANSKE BRIGADE 1 ZIVINICE DUBRAVE BB LISICE BB OSE GREBE 10 ULICA SEHIDA 31 GUNJANI bb G BULETIC RADUSA BB SKENDERIJA 14 UL MARSALA TITA BB HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 16 TUKOVI 64 B KOVACEVO POLJE 14 SPIONICA BB TONE PERICA BB PRVOG MAJA 20/01

Broj 10 - Strana 113
1610800004780034 1610200017180059 1610200024460006 1610600007380032 1610850002960069 1610450043040004 1610200050950027 1610450000830066 1610400007980084 1610000051610025 1610200015400012 1610000034280005 1610450049610008 1610200012030038 1610000070710004 1610750001810042 1610250012620038 1610600006570082 1610200028690079 1610200004880071 1610650000340012 1610000020370011 1610400007540092 1610400002930070 1610000048440065 1610250008430026 1610000005980061 1610000034010054 1610200046220016 1610500001770042 1610450051600060 1610200025200019 1610200012040029 1610200044190097 1610250013730009 1610200025520022 1610200018760092 1610000005700022 1610350023780077 1610000023440061 1610450042430068 1610200032700059 1610500004280014

MUTAPCIC DOO ZA UNUT I VANJSKU TRGO ODZAK MUVARNICA DOO POSUSJE MV SOKOMONT DOO GACKO MVS PHARM DOO BRCKO MY WAY DOO BIJELJINA MY WAY SUR VL SANTRAC MARELA DERVENTA MZI DOO MOSTAR N B S GROUP DOO SAMAC N S COMPANY DOO DOBOJ JUG N&B&S DOO SARAJEVO N&D CO DOO CAPLJINA NAAR DOO SARAJEVO NADA BIFE VL OLJACA NADA NOVI GRAD NADA PIZZA GRILL SUR VL SOLDO SLADJ MOSTAR NADIX DOO SARAJEVO NADZAK STR VL NUSRET NADZAK ZEPCE NAF DOO ZIVINICE NAKI DOO BRCKO NAM COMMERCE DOO LJUBUSKI NANA TR VL ISMET PASIC MOSTAR NANDA CAFE BAR PICERIJA VL ALAGIC SEMSA KAKAN NAPEX DRVO DOO KRESEVO NAPOLEON DOO G BULETIC TESLIC NAPREDAK DD TESANJ NAR TOURS DOO SARAJEVO NARCIS SZCR VL MARIC VLADO ZIVINICE NARIS CHEM DOO SARAJEVO NARODNO GRIJANJE DOO SARAJEVO NARODNO GRIJANJE ENERG SIS DOO PROZOR RAMA NAS COMERC DOO SREBRENIK NASLEDNIK TR VL VURUNA ZARKO PRIJEDOR NATASA PROM DOO NOVI TRAVNIK

NOVI TRAVNIK NATIONAL HOLDING DOO LJUBUSKI LJUBUSKI NATIVA DOO LJUBUSKI LJUBUSKI NATURPRODUKT DOO GRADACAC GRADACAC NAV DOO MOSTAR MOSTAR NDB PROMET DOO LIVNO LIVNO NEAL DOO ILIJAS ILIJAS NEC UR KAFFE BAR VL DAMIR REDZIC BIHAC BIHAC NECKAR CO DOO SARAJEVO NEDA STR VL RADULOVIC NEDA BANJA LUKA NEDALM DOO SIROKI BRIJEG NEDIM PROM DOO SREBRENIK

RADISICI BB Z FRANKOPANA 76 HADZIEFENDIJINA 2 SPLITSKA 40 GUBER MLINI 33 BOSANSKE NEZAVISNOSTI OZIMIC I BB SARAJEVO MARSALA TITA 50 BANJA LUKA SRPSKIH USTANIKA BR 56 SIROKI BRIJEG SREBRENIK PROVO BB SIROKI BRIJEG BOSANSKIH BRANILACA BB

Broj 10 - Strana 114
2818. 2819. 2820. 2821. 2822. 2823. 2824. 2825. 2826. 2827. 2828. 2829. 2830. 2831. 2832. 2833. 2834. 2835. 2836. 2837. 2838. 2839. 2840. 2841. 2842. 2843. 2844. 2845. 2846. 2847. 2848. 2849. 2850. 2851. 2852. 2853. 2854. 2855. 2856. 2857. 2858. 2859. 2860. 2861.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADACAC SANSKI MOST KONJIC ILIDZA TREBINJE LUKAVAC TRAVNIK SARAJEVO ZENICA BIHAC BIHAC PRIJEDOR BOS BROD I SARAJEVO SANSKI MOST I SARAJEVO BANJA LUKA MOSTAR NEUM TESLIC VISOKO SREBRENIK ZVORNIK MOSTAR ZENICA BANJA LUKA SARAJEVO CAPLJINA VITEZ ZVORNIK SARAJEVO SARAJEVO TESLIC TUZLA MOSTAR BANJA LUKA CAPLJINA TREBINJE ZVORNIK CAPLJINA ORASJE SARAJEVO TESLIC VITEZ HASANA KIKICA 4 FAJTOVCI BB ZANATSKI CENTAR BB VREOCA 63 D TREBINJSKIH BRIGADA 3 KRALJA TVRTKA BB TURBE BOSANSKA BB TEREZIJE SKEND BAZAR BB MARSALA TITA 48 GOLUBIC BB VEIZOVAC BR 5 M VRHOVCA 21 JOVANA RASKOVICA 10 IVANICI BB VAHIDBEGOVA BB CARA LAZARA 44 VELJKA MLADJENOVICA BB BRACE FEJICA BB PUT SVETOG ANTE BB DONJA VRUCICA VISOKO SPIONICA DONJA BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 PETRA KRESIMIRA IV 2 ZMAJA OD BOSNE 32 DUNAVSKA BR 1 C PRUSCAKOVICA 27 VISICI BB SANTICI BB VUKA KARADZICA 54 HAMDIJE KRESEVLJAKOVICA 46 KOLODVORSKA 11A ZANATSKI CENTAR OBJEKAT E LIPNICA BB ULICA IX BR 10 IVANA GORANA KOVACICA 56 CAPLJINA MOKRI DOLOVI BB RK ZVORNICANKA TEZGA BR 34 B RADICA BR 1 III ULICA BR 96 TRAMPINA 2 BRANKA COPICA BB DOBROVOLJACKA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610250015250096 1610350012290039 1610200047960002 1610000010760027 1610200054320098 1610250024880062 1610550008110008 1610000022330090 1610550006260024 1610350026960028 1610350007170088 1610450019890081 1610450046900022 1610450009700037 1610350026860021 1610000064430030 1610800001810088 1610200041610091 1610200015440073 1610400007720027 1610150001470087 1610500003280041 1610850010580098 1610200031460011 1610550000870025 1610450005820037 1610000010390069 1610200015450064 1610700001620070 1610850011360075 1610000068160068 1610000065020081 1610450023380044 1610250006420089 1610200043320007 1610450030900066 1610200015470046 1610200005290090 1610850009150027 1610200015480037 1610250005830038 1610000006770029 1610400008330060 1610550007680007

NEED DOO GRADACAC NEES UR CAFFE BAR VL BEGOVIC KASIM NEEY CO DOO KONJIC NEHAM PROMET DOO SARAJEVO NEIMARSTVO AD TREBINJE NEJA M TNM VL MEMISEVIC JASMINA LUKAVAC NEJLA AUTOPRAONICA VL SAKIC AMRA TRAVNIK NEKRETNINE PELAK DOO SARAJEVO NELA STR VL DJULAN ADMIRA ZENICA NELA TR VL SEBIRA MEMAGIC BIHAC NENA M DOO BIHAC NENA TR VL SUSNICA NEVENKA PRIJEDOR NEPTUN STUDIO STR VL PETKOVIC D BOSANSKI BROD NERC KOMPANI DOO I SARAJEVO NES DOO SANSKI MOST NESPRI DOO ISTOCNO SARAJEVO NESTT PROMET DOO BANJA LUKA NET 1 INTERNET KLUB VL ELDIN OBRADOVIC MOSTAR NEUMPROMET DOO NEUM NEVEN STR VL VAJIC ZORAN TESLIC NEVZET PROMET DOO VISOKO NEW YOUNG DOO SREBRENIK NEX SHOP TR VL BILJANA BOSKOVIC ZVORNIK NEZAVISNA INFORMATIVNA NOVINSKA AGENCIJA DOO NIAGARA DOO ZENICA NICOLA S DOO BANJALUKA NICPETROL DOO EXPORT IMPORT SARAJEVO NIDA CO DOO CAPLJINA NIGHT CLUB EXTASA SUR MISKOVIC D VITEZ NIJ MUSKI I ZENSKI FRIZ SAL VL DJUKA PETROVIC NIKI EXPORT STR VL OMEROVIC SANELA NIKOLE SALON ZA ULJEPSAVANJE ALEKSIC NIKOLINA NIKOLIC SZTR VL NIKOLIC DRAGO TESLIC NIMFA SOUND DOO TUZLA NIN TR VL AMRA KAJAN MOSTAR NINA STR VL KAJKUT DRAGANA BANJA LUKA NINO CAFFE BAR LJERKA JURKOVIC CAPLJINA NINO STR VL NIKOLA VLACIC NINO STR VL NADA GRABOVAC ZVORNIK NIPROM DOO CAPLJINA NISAL DOO ORASJE NISSADRIA DOO SARAJEVO NIT DOO TESLIC NIT TRANS DOO VITEZ

Srijeda, 9. 3. 2011.
2862. 2863. 2864. 2865. 2866. 2867. 2868. 2869. 2870. 2871. 2872. 2873. 2874. 2875. 2876. 2877. 2878. 2879. 2880. 2881. 2882. 2883. 2884. 2885. 2886. 2887. 2888. 2889. 2890. 2891. 2892. 2893. 2894. 2895. 2896. 2897. 2898. 2899. 2900. 2901. 2902.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SANSKI MOST OKREC BB TRAVNIK MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA CAZIN TESANJ BANJA LUKA SARAJEVO ZEPCE SAMAC MODRICA DERVENTA NOVI TRAVNIK PRNJAVOR TREBINJE BANJA LUKA ORASJE PROZOR RAMA TESANJ SARAJEVO CAZIN KOTOR VAROS NOVI TRAVNIK GRACANICA VISOKO SARAJEVO VELIKA KLADUSA SIROKI BRIJEG ZEPCE PRNJAVOR BIHAC NOVA BILA BB SPLITSKA 28 RUDJERA BOSKOVICA 44 PETRA PECIJE 77 HASANA MUJEZINOVICA 16 4 JELAH ZMAJ OGNJENOG VUKA 57 PAVLA LUKACA 44 BEGOV HAN PEPELARSKA RIJEKA BB VUKA KARADZICA BB VRANJAK BB PRVOG MAJA BB KRALJA TVRTKA 40 GORNJI STRPCI BB NASELJE TINI BB SVETOZARA MARKOVIC F III ULICA BR 25 GRACAC BB JELAH BB PAROMLINSKA BB BEGOVE KAFANE BB MASLOVARE BB MEHMEDA SPAHE 1 TULEG 10 DONJE MOSTRE BB ISPOD ORAHA 18 7 KORPUS BB OBILAZNICA BB BEGOV HAN BB ZANATSKI CENTAR 2 PRVI PRILAZ SACIRA KURT CEHAJICA 5 JAKUPOVCI BB LAKTASI OBODNIK BB KOTOR VAROS HAZIMA FAZLICA BB PRIBAVA BB ZBORISTE 122 CEROVAC BB BRACE RADICA ZUHDIJE ZALICA BR 15 TZC SJENJAK 10

Broj 10 - Strana 115
1610350035380016 1610700004050017 1610200045570019 1610000039480078 1610450027220080 1610350011280075 1610400000240066 1610450020790047 1610000025670091 1610750001850006 1610450050220041 1610450034900055 1610450036510061 1610700002630034 1610450000450020 1610200012110063 1610450011480084 1610800005830059 1610200052580015 1610400006020005 1610000015100098 1610350033210029 1610450050230032 1610000002970054 1610250002010081 1610150002450078 1610000062630098 1610350017610004 1610200026190098 1610750001860094 1610450033900082 1610350037470075 1610450020830011 1610450053340046 1610500003620026 1610250002920038 1610350031650075 1610400007330087 1610200015530089 1610350019860016 1610250009010086

NM MALOVCIC ZIDARSKI RADOVI VL MALOVCIC NESIB NOBIL TRANS DOO NOVA BILA TRAVNIK NOBILIS VITA DOO MOSTAR NOBLESS EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO NOOK 3 SUR VL TOLIMIR OGNJEN BANJA LUKA NOPPEX DOO CAZIN NOR DOO TESANJ NOVA D DOO BANJALUKA NOVA ERA INTERNATIONAL DOO SARAJEVO NOVA LINIJA DOO ZEPCE NOVA VAROS TR VL JANKOVIC RAJANA SAMAC NOVAKOVIC S B DOO VRANJAK MODRICA NOVKOMERC DOO DERVENTA NOVOTEHNA DOO NOVI TRAVNIK NOVOTERM GROUP DOO PRNJAVOR NOVOTEX AD TREBINJE NOVUS KOP DOO BANJA LUKA NOX SUR VL NEDIMOVIC ALMA ORASJE NP GEGI DOO PROZOR RAMA NS DH DOO TESANJ NS DOO SARAJEVO NS TR VL BAJRAMOVIC NIHAD CAZIN NT COMERC DOO MASLOVARE KOTOR VAROS NT IGM FABR ZA PRER PRIR KAMENA DOO N TRAVNIK NTS METAL DOO GRACANICA NUKIC TRANS DOO VISOKO NUR AGENCIJA ZA KUCNU NJEGU VL MALOVIC AIDA NURR TR VL NURE MRZLJAK V KLADUSA O KLIMAT DOO SIROKI BRIJEG OAZA 2 SUR VL KEMAL NASER LJUBOVIC OAZA PALMA SUR VL GATARIC RANKO PRNJAVOR OBAMA UR CAFFE BAR VL SEHIC MERSUD BIHAC OBILIC COMPANY DOO LAKTASI OBITAL GLISO DOO KOTOR VAROS

LAKTASI KOTOR VAROS OBITEX DOO SREBRENIK SREBRENIK OBLICA DOO GRACANICA GRACANICA OBRT BETON GRADNJA ERDIC VL ERDIC ARIF VELIKA KLADUSA OBRT COMMERCE DOO TESANJ TESANJ OBUCA STIL STR NOGOLICA DINKA CAPLJINA CAPLJINA OBUCARSKA RADNJA SZR VL KASIM VELIKA PAJAZETOVIC KLADUSA OBZORI DOO TUZLA TUZLA

Broj 10 - Strana 116
2903. 2904. 2905. 2906. 2907. 2908. 2909. 2910. 2911. 2912. 2913. 2914. 2915. 2916. 2917. 2918. 2919. 2920. 2921. 2922. 2923. 2924. 2925. 2926. 2927. 2928. 2929. 2930. 2931. 2932. 2933. 2934. 2935. 2936. 2937. 2938. 2939. 2940. 2941. 2942. 2943.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SREBRENICA CRNI GUBER BB BANJA LUKA SRPSKIH PILOTA BR 30 SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SRBAC POSUSJE GRADACAC SIROKI BRIJEG BIJELJINA VITEZ VITEZ KLADANJ LAKTASI MOSTAR POSUSJE ZVORNIK BRCKO SAMAC SREBRENIK PRIJEDOR KNEZEVO TESLIC TESLIC BOS PETROVAC SARAJEVO MOSTAR SAMAC TUZLA SARAJEVO NOVI GRAD TUZLA SIROKI BRIJEG MAGLAJ BIHAC SARAJEVO POSUSJE LIVNO MOSTAR LJUBUSKI BOS BROD BOS KRUPA TRN BB JOSIFA PANCICA 2 MOME VIDOVICA BB TRG FRA RUFIN SARAJEVSKA BB VISOKA GLAVICA BB KNEZ IVE OD SEMBERIJE HRVATSKIH BRANITELJA 9 HRVATSKE MLADEZI BB CENTAR 17 DOSITEJEVA 2 LAKTASI BIJELI BRIJEG III NIZ 2A ZAGREBACKA 28 SVETOG SAVE BB BRKA BR 135 GAVRILA PRINCIPA BB VAHIDA IBRICA BB KNEZOPOLJSKA BB GAVRILA PRINCIPA 19 GORNJI OCAUS OCAUS SKENDEROVO NASELJE BB HAKIJE KULENOVICA 16 BRACE LAKISICA BB DJENERALA D MIHAJLOVICA 49 CAKLOVICI DO BR 105 NADMILINI 10 SKENDERA KULENOVICA BB PETRA KOCICA 8 TRN BB BOCINJA BB MAGLAJ TRZNI CENTAR HARMANI AERODROMSKA 95 BARTOLA KASICA BB LIVNO BISCE POLJE BB PUT ZA BUCINE BB TRG CARA DUSANA PISTALINE 187

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000035510062 1610450034200006 1610200029230078 1610450010740071 1610450044000013 1610200025360069 1610250020250058 1610200022210091 1610600002440016 1610700001670025 1610700005960044 1610800001870034 1610450017640069 1610200035320029 1610200047180025 1610850009880049 1610600002670003 1610450050180077 1610500003330093 1610450033650016 1610450004110024 1610400009820077 1610400009810086 1610350000410061 1610000012100082 1610200012180097 1610600001220047 1610250016190026 1610000065660087 1610450038850089 1610250004380082 1610200022230073 1610550011940053 1610350023180035 1610000029260061 1610200017220023 1610200018830029 1610200030180096 1610200033030053 1610450040590075 1610350017860070

ODBOR ZA ODRZIV POVRATAK U SREBRENICU UG ODISEJ SUR VL BANJAC DRAGAN BANJA LUKA ODMOR SUR VL MARIO SLISKOVIC SIROKI BRIJEG OGNJISTE SUR VL TESIC SASA BANJA LUKA OK SZPK VL BABIC DRAGANA SRBAC OKAN DOO POSUSJE OKMAN DOO GRADACAC OKTAN DOO SIROKI BRIJEG OKTAN OIL DOO BIJELJINA OLD STAR 5 DOO VITEZ OLD STAR OBRTNA RADNJA VL IVONA STRINIC VITEZ OLDING DOO KLADANJ OLIMP PROM EX DOO LAKTASI OLIMPIC DOO MOSTAR OLIMPIC SUR CAFFE BAR VL J SREBROVIC POSUSJE OLIMPIJA S D DOO ZVORNIK OLIVER DOO BRCKO OLJA ZUBNA PROTETIKA SZR VL STANIC O SAMAC OM SISTEM TRANSPORT COMPANY DOO SREBRENIK OMANOVIC SMTR VL OMANOVIC HUSEIN PRIJEDOR OMAR AKCIONARSKO DRUSTVO KNEZEVO OMAR STR VL MARKOVIC NOVO OMAR SUR BIFE VL MARKOVIC NOVO TESLIC OMDA DOO BOSANSKI PETROVAC OMEGA COMPUTERS DOO SARAJEVO OMEGA DOO MOSTAR OMEGA S DOO SAMAC OMKO TEX DOO TUZLA OMLADINSKI FUDBALSKI KLUB REKREATIVO OMM STR VL JANDRIC OLIVERA NOVI GRAD ONE GROUP DOO TUZLA ONKEL DOO SIROKI BRIJEG ONYX SHOES DOO MAGLAJ OPERA UR KAFFE BAR VL HAMDIJA MESIC BIHAC OPERACIONI INFORMACIONI SISTEMI DOO SARAJEVO OPERATIVA DOO POSUSJE OPSKRBA TP JP LIVNO ORA DOO MOSTAR ORAH DOO LJUBUSKI ORANGE STR VL ZARIC VAJKA BOSANSKI BROD ORASCANKA DOO BOS KRUPA

Srijeda, 9. 3. 2011.
2944. 2945. 2946. 2947. 2948. 2949. 2950. 2951. 2952. 2953. 2954. 2955. 2956. 2957. 2958. 2959. 2960. 2961. 2962. 2963. 2964. 2965. 2966. 2967. 2968. 2969. 2970. 2971. 2972. 2973. 2974. 2975. 2976. 2977. 2978. 2979. 2980. 2981. 2982. 2983. 2984. 2985.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ORASJE ORASJE VITEZ CITLUK BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA MOSTAR ZAOBILAZNICA BB ORASJE ZAOBILAZNICA BB ORASJE HRVATSKIH BRANITELJA BB POTPOLJE BB MILOSA CRNJANSKOG BB BRACE LUKIC LAMELA D OB TRG DJENERALA DRAZE MIHAJLOVI 10 SJEVERNI LOGOR

Broj 10 - Strana 117
1610250001940144 1610800001940068 1610700001710086 1610200052090068 1610850010550028 1610850010540037 1610850010500073 1610200001950089

ORASJE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORASJE ORASJE HRVATSKI NOGOMETNI KLUB ORASJE ORBIT STR MIRKO KRISTO VITEZ ORCHIDEA D ORO DOO CITLUK OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 2 VL LJILJANA BABIC OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 3 VL LJILJANA BABIC OREA SZR FRIZ SAL RAD BR 4 VL LJILJANA BABIC ORGANIZACIJA STUD PRAVNOG FAK U MOSTARU ORHIMA DOO CAZIN ORION 3 DOO BANJALUKA ORO DOO CITLUK ORSSEY DOO SARAJEVO

CAZIN JOSANI BB 1610350022400058 BANJA LUKA PUT SRPSKIH BRANILACA 25 27 1610450001610043 CITLUK SARAJEVO 1610200025620029 1610000053630050 1610000005660058 1610450041450077 1610000028000031 1610450018020018 1610200002830073 1610250002430091 1610450030030073 1610000051120078 1610200022300010 1610250018970046 1610000028680098 1610350037750017 1610350033440016 1610250005980097 1610150006860086 1610450027940014 1610000051530097 1610250024260038 1610850005080198 1610350004130011 1610000029560082 1610250003000063 1610500002070063 1610200008160029 1610700003310004 1610450000140008 1610700000120062 1610700003000089 1610450042400095 1610450013780051

BROCANSKI TRG BB DR FETAHA BECIRBEGOVICA DO 8 ORTGRAB DOO SARAJEVO SARAJEVO SEDRENIK BB ORTOPLAST SZTR VL MARJANOVIC DRAGAN BANJA LUKA JOVANA DUCICA 25 BANJALU OSCAR SUR VL SLJIVO RASKA SARAJEVO SARAJEVO MERHEMICA TRG 14 OSKAR SUR VL STUPAR NENA PRIJEDOR PRIJEDOR KOZARSKA BB OSKAR BUTIK TR VL MUSTAFA KAMBER MOSTAR M BALORDE 1 MOSTAR OSKOVA TR VL MESIC ENVER D VISCA ZIVINICE DONJA VISCA BB OSLOBODJENJE NISP AD BANJA LUKA BANJA LUKA KNJAZA MILOSA BB OSMAN STR VL COMOR OSMAN SARAJEVO SARAJEVO GORNJI VELESICI 79 OSOJE PERADARSKA FARMA POSUSJE POSUSJE OSOJE BB OTKUP DOO ZA PROIZ TRG PROM I USLUGE GRADACAC BAGDALE 126 GRADACAC OXY SUVENIRI DOO ISTOCNO SARAJEVO SARAJEVO VUKA KARADZICA 290 OZ CAFFE BAR UR VL HASANBEGOVIC DINO BIHAC UL 501 SLAVNE BRIGADE BR 15 BIHAC OZ UR CAFFE BAR HASANBEGOVIC EMIR BIHAC 501 SLAVNE BRIGADE 15 OZAJ PP KRUSKOVO POLJE KRUSKOVO KRUSKOVO POLJE POLJE OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO VISOKO VISOKO SARAJEVSKI PUT BB OZIRIS DOO PLOCNIK DOBOJ DOBOJ PLOCNIK OZREN NICKEL DOO SARAJEVO SARAJEVO FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 OZZY COMMERCE DOO GRADACAC GRADACAC VIDA II VI BATALJONA BB P I P DOO BRATUNAC BRATUNAC GAVRILA PRINCIPA BB P T G MAKIC DOO BOSANSKA KRUPA BOS KRUPA UNSKA BR 40 P V H S ALPLAST DOO SARAJEVO SARAJEVO BOSANSKI PUT 134 ILIJAS PAAM AUTO DOO GRACANICA GRACANICA STUBLJANSKA 2 PACIFIK DOO SREBRENIK SREBRENIK SPIONICA BB PADRINO DOO CITLUK CITLUK MEDJUGORJE BIJAKOVICI BB PAGANINI SUR VL DRAGAN GELIC VITEZ VITEZ KULINA BANA BB PAGE INTERNATIONAL TRADING DOO BANJA LUKA SOLUNSKA 79 BANJALUKA PAHOLZ DOO VITEZ VITEZ STJEPANA RADICA B B PAHOLZ DOO USORA USORA ZABLJAK BB PAJIC CO DOO BANJA LUKA BANJA LUKA KARDJORDJEVA BR 2 PAK PLAST SZR VL TRAMOSLJIKA RADENKO BANJA LUKA VELJKA MLADJENOVICA BB BLUKA

Broj 10 - Strana 118
2986. 2987. 2988. 2989. 2990. 2991. 2992. 2993. 2994. 2995. 2996. 2997. 2998. 2999. 3000. 3001. 3002. 3003. 3004. 3005. 3006. 3007. 3008. 3009. 3010. 3011. 3012. 3013. 3014. 3015. 3016. 3017. 3018. 3019. 3020. 3021. 3022. 3023. 3024. 3025. 3026. 3027.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO KUPRES BANJA LUKA MOSTAR KOZ DUBICA BIHAC VITEZ ORASJE BIJELJINA BIJELJINA BIHAC SAMAC SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO SANSKI MOST SIROKI BRIJEG KAKANJ TREBINJE TUZLA LIVNO GRADISKA TRG DJECE DOBRINJE 33 KUPRESKE BOJNE 19 ZARKA ZGONJANINA 12 ZAGREBACKA 24 NIKOLE TESLE PIJACA TRANZIT IZACIC BB J PLAVCICA 1 PRUD 194 MACVANSKA 45 SREMSKA 4 BRACE KUKOLJ 21 GAVRILA PRINCIPA BB HALILOVICI 12 BRANILACA SARAJEVA 16 DZIDZIKOVAC 15 OMLADINSKA BB TRN BB SIROKI BRIJEG GORNJA PAPRATNICA BB RASTOCI OTOK 2 20 TURALIBEGOVA 42 DUBROVACKA 46 VOJISLAVA CICICA 31 SULEJMANA TOPICA BB KARAOTOK BB POP LJUBINA 112 KOLODVORSKA 12 SKENDERA KULENOVICA 18 SINANAGICA BR 8 HRVATSKIH BRANITELJA BB ZTC FAZA 2 OBILAZNICA BB 17 VKB BB STEVANA MOKRANJCA 18 KRALJA PETRA SVACICA 3 SOSE MAZARA 79 SIME PANDUREVICA 49 FRA DIDAKA BUNTICA BB BRANKA POPOVICA BB RADICEVA 13 SOLUN BB BRACE RADICA KRALJICE MIRA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000032110018 1610200017240005 1610200025370060 1610200012330059 1610450043230027 1610350030180040 1610700001720077 1610800001990023 1610850004060049 1610850004580066 1610350034050049 1610450045150045 1610000058170038 1610000055780055 1610000013250017 1610000044410006 1610200022330080 1610650002820011 1610200044500012 1610250001290050 1610200033360047 1610450017210068 1610350011190059 1610200015590035 1610400009940066 1610000081550045 1610450044670089 1610150000790020 1610200046590071 1610500000680053 1610200025180037 1610350020170028 1610450006230056 1610200054540094 1610700001730068 1610450043150002 1610200035840046 1610450037830037 1610000009910016 1610000065100009 1610200015610017 1610700004680032

PALADIJUM SUR PICERIJA VL MULIC MUFID SARAJEV PALLADIUM SUR DRAGUN RADIC KUPRES PALMA IMPEX DOO BANJA LUKA PALMA MOSTAR DOO MOSTAR PALMA STR VL BASTA VELIMIRKA KOZARSKA DUBICA PALMA UR VL ALICIC SAMIR BIHAC PAM COMMERCE COLOR DOO VITEZ PAM&S DOO PRUD ORASJE PAN KOMERC DOO BIJELJINA PANAFLEX AD BIJELJINA PANDA COMERC DOO BIHAC PANIC & P GLAS STAKLOREZACKA RADNJA SAMAC PANSPED DOO SARAJEVO PAPA S BAR ZUR CAF BAR VL TALIREVIC I RESIDAT PAPIR MARKETING CENTAR DOO SARAJEVO PAPIR SERVIS DOO SANSKI MOST PAPIR TRADE DOO SIROKI BRIJEG PAPRATNICA VL SMOLO SADIK PAPRIKA DOO TREBINJE PARADIGMA doo TUZLA PARALELE DOO LIVNO PARFIMERIJA MILENIUM STR VL KOLJANIN MIODRAG PARK BUREGDZINICA VL AMETI BEKIM

VELIKA KLADUSA PARK PRIRODE HUTOVO BLATO JP CAPLJINA CAPLJINA PARK STR MJESOVITE ROBE VL MALIC DOBOJ ZARKO DOBOJ PARKET MAXIMUM DOO SARAJEVO SARAJEVO PARKET PLASTIKA MARINKOVIC SZR VL NOVI GRAD MARINKOVIC PARKETAR VL CELIKOVIC RASIM VISOKO PARON DOO CAPLJINA CAPLJINA PASAGE UR KONOBA VL KAVGIC REFIJA SREBRENIK SREBRENIK PASAT DOO POSUSJE POSUSJE PASSION TR MUJEZINOVIC INDIRA KLJUC KLJUC PATRIOT PRES DOO BANJA LUKA BANJA LUKA PAVIC OBRT VL JOSIP SIRIC POSUSJE POSUSJE PAVLOVIC DOO VITEZ VITEZ PAVLOVIC MONT SOD VL PAVLOVIC BANJA LUKA MILENKO B LUKA PAVONE DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG PC 201 PEVEC DOO BANJA LUKA BANJA LUKA PC KIDS DOO SARAJEVO SARAJEVO PCELAR DOO OLOVO OLOVO PCELICA MAJA STR KNEZEVIC MARIJA CAPLJINA CAPLJINA PECA CAFFE VL ZDRAVKO PECIREP KISELJAK KISELJAK

Srijeda, 9. 3. 2011.
3028. 3029. 3030. 3031. 3032. 3033. 3034. 3035. 3036. 3037. 3038. 3039. 3040. 3041. 3042. 3043. 3044. 3045. 3046. 3047. 3048. 3049. 3050. 3051. 3052. 3053. 3054. 3055. 3056. 3057. 3058. 3059. 3060. 3061. 3062. 3063. 3064. 3065. 3066. 3067. 3068.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR I SARAJEVO SIROKI BRIJEG BRCKO VISOKO BRCKO TREBINJE TRAVNIK KONJIC BIJELJINA VITEZ JAJCE BIHAC PRIJEDOR BRCKO STJEPANA RADICA 70 STEFENA NEMANJE 17 BRANIMIROVA BR 1 NASELJE PLAZULJE BR 18 SEBILJ II ZANATSKI CENTAR STEVANA MOKRANJCA BB LUKE VUKALOVICA 56 PRNJAVOR BB DONJE POLJE 14 A SRPSKE VOJSKE 322 VLASICKA BB H V HRVATICA BB BIHACKIH BRANILACA 74 MILANA VRHOVCA 2 BOSNE SREBRENE BR 18

Broj 10 - Strana 119
1610200050560087 1610000071620058 1610200027760043 1610600008050011 1610000012530083 1610600004610003 1610200027030021 1610550009390020 1610200050910063 1610850009320068 1610700001760041 1610550014310054 1610350030990087 1610450038030051 1610600007630098 1610450025840061 1610350033540023 161035001568009 2 1610700001770032 1610450020350055 1610450040340009 1610450035870055 1610250026270072 1610450019460080 1610200022370044 1610200018880081 1610350014250021 1610200012430066 1610200032510036 1610700003030062 1610250020240067 1610350004500066 1610200025240080 1610450006540068 1610850001110085 1610450039390088 1610200012450048 1610200026410094 1610000053360002 1610450039700003 1610450005980087

PECARA TR VL SRECKO DURAKOVIC MOSTAR PECINA SUR PALACINK VL SLOBODANKA VESELINOVIC PECINA SUR VL OLIVER MANDIC SIROKI BRIJEG PEDJA SP VL PREDRAG JOVANOVIC BRCKO PEGAZ DOO VISOKO PEGO DOO BRCKO PEGO I OGO DOO TREBINJE PEITHO DOO TRAVNIK PEJA TR VL JASMIN PEJAK KONJIC PEJICIC DOO BIJELJINA PEKARA BURAK SZR VL MESUD BURAK PEKARA E B DRU ZA PROI PEK PROIZVODA JAJCE PEKARA KOD SERE SZR VL DURAJ SERIF BIHAC PEKARA MARIC 2 ZTR VL MARIC ZORAN PRIJEDOR PEKARA MLADOST SP VL SATRI FERHAT BRCKO PEKARA NOVOSELIJA SZTR VL SLAVNIC LJILJANA PEKARA SANA VL PARALANGAJ SADIK SANSKI MOST PEKARA VL HALILOVIC SEFKO ZPR PEKARNA SZR VL MILENKO FALETAR VITEZ PEKOTEKA KLAS SZTR VL IVASTANIN DRAGAN PEKS SZR VL PEKIC DRAGAN KOZARSKA DUBICA PELE SPED DOO DOBOJ PELEGRINO ZR VL PREDRAG VUKOTIC TRNOVICA PELENGIC TRADE DOO VLATKOVICI PELIN DOO POSUSJE PENAL DOO LIVNO PENALTI UR KAFFE BAR VL LJUBIJANKIC HIMZO PER FLAMINGO DOO MOSTAR PERISTIL DOO SIROKI BRIJEG

BANJA LUKA VOJVODE UROSA DRENOVICA 7 SANSKI MOST PRIJEDORSKA 21 SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD 42 VITEZ KAMENJACE BB GRADISKA KOZARSKIH BRIGADA 14 KOZ DUBICA DOBOJ ZVORNIK KNEZEVO POSUSJE LIVNO BIHAC AGINCI BB NIKOLE PASICA 5 TRNOVICA VLATKOVICI BB VRPOLJE BB VIDOSI POLIKLINIKA BK 1 XI HUB 2 TRN BB SIROKI BRIJEG POLJE BB CARDAK BB PRVOMAJSKA 26 MAHALA 10 MAJEVICKA 102 MAJEVICKA 102 OBUDOVAC BB BLAJBURSKIH ZRTAVA DOO DUBROVACKA 100 MOSEVICKA BB PODLUGOVI BB JASENIK I BB CEDE KOVACEVICA BB

MOSTAR SIROKI BRIJEG PERKOVIC DOO BUSOVACA BUSOVACA PERKOVIC GRADNJA DOO MODRICA CARDAK MODRICA BOS KRUPA VITEZ BIJELJINA BIJELJINA SAMAC MOSTAR MOSTAR ILIJAS SAMAC GRADISKA

PERNA DOO BOSANSKA KRUPA PERTY DOO VITEZ PERUN DOO BIJELJINA PERUN DOO BIJELJINA PERUN S TR VL STEVANOVIC PERO SAMAC PETICA DOO MOSTAR PETICA PLUS DOO MOSTAR PETLJA SUR GOSTIONICA VL IBISEVIC ESED PETRIX DOO SAMAC PETROCHEM DOO GRADISKA

Broj 10 - Strana 120
3069. 3070. 3071. 3072. 3073. 3074. 3075. 3076. 3077. 3078. 3079. 3080. 3081. 3082. 3083. 3084. 3085. 3086. 3087. 3088. 3089. 3090. 3091. 3092. 3093. 3094. 3095. 3096. 3097. 3098. 3099. 3100. 3101. 3102. 3103. 3104. 3105. 3106. 3107. 3108. 3109. 3110. 3111.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA LJUBUSKI SARAJEVO I SARAJEVO BANJA LUKA PEREKRECE 13 BANA JELACICA 23 ZMAJA OD BOSNE 4 VUCIJA LUKA 55 KARANOVAC BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450024380017 1610200006170074 1610000032090036 1610000059290097 1610450035580025 1610350002530093 1610000026080013 1610550009000080 1610250012990093 1610550012710039 1610200035540025 1610750002000065 1610200035550016 1610450034970089 1610450034970186 1610200034950071 1610200012480021 1610200045990029 1610700004180094 1610000040710038 1610250020420002 1610350034850008 1610350018200055 1610400003220003 1610850006200063 1610850003380079 1610200007190029 1610200008180011 1610450038720012 1610400010290042 1610400011120071 1610700003550079 1610600007220079 1610200029680061 1610850009300086 1610200022400017 1610200025550092 1610800002970014 1610350006250043 1610450024080093 1610450041300018 1610600002350097 1610450005130076

PETROCOR DOO BANJA UKA PETROL DD LJUBUSKI PETROMAR DOO SARAJEVO PETRONIC DOO ISTOCNO SARAJEVO PEULJA SOD VL PEULJA DRAGISA BANJA LUKA PEZIC TRANSPORT DOO BIHAC PHARAOHS CO DOO SARAJEVO PHARMA TEC DOO DRUSTVO ZA PROIZVODNJU TRGOVI PICCOLLO MONDO CAFFE SLAST VL ABDIJI IBRAIM PICCOLO CAFFE BAR VL SANDRK SANJA BUGOJNO PID DOO MOSTAR PIGEON DJL ZEPCE PIKA COMMERCE DOO GRUDE PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLINO STR VL BLAZEVIC BEPINA BANJA LUKA PIKOLO SUR VL KOSTADIN SUSIC GACKO PIL DOO MOSTAR PILANA I NAMJESTAJ DOO NEVESINJE PILANA TOMIC SGD VL NEVENKO TOMIC PILE SUR TIP FAST FOOD VL REIZBEGOVIC FARUK PINK ING DOO GRADACAC PINK 2 CAFFE BAR VL HODZIC ISMET SANSKI MOST PINK PANTER DOO KLJUC PINK STR VL HOTIC SAMELA TESANJ PINOKIO TR VL DRAGICA MITRIC ZVORNIK PIONIR STR KNJIZARA VL LJUBOMIRKA SAMARDZIC PIPA DOO CITLUK PIRAMIDA DD MOSTAR PIRAMIDA DOO DOBOJ PIRAMIDA STR VL RADESIC IGOR TESLIC PIRAT CAFFE BAR VL TANJA PERIC USORA PIRICI SIROVINA DOO VITEZ PIROMETAL DD BRCKO DISTRIKT BH PISAK DOO POSUSJE PIT STOP UR KAFE BAR VL MILADIN OSTOJIC PITARELLO DOO SIROKI BRIJEG PITOMCIJA DOO SIROKI BRIJEG PITT BULL SUR VL MLADEN IVIC MATICI ORASJE PIVNICA DOO BUZIM PIZZETA PARADISO SUR VL ZEC ZELJKO BANJA LUKA PK TRADE DOO BANJA LUKA PLAMEN DOO BRCKO PLAMENIK PTP NOVI GRAD

BIHAC KLOKOT BB ILIDZA HUSEINA DJOZE 123 DONJI VAKUF 14 SEPTEMBRA BB TUZLA BUGOJNO MOSTAR ZEPCE GRUDE BANJA LUKA TRZNI CENTAR SJENJAK BB TUZLA TPC NUGLE BB LACINA BB GOLUBINJA 41 K KATARINE 4 MIRKA KOVACEVICA 2

BANJA LUKA MIRKA KOVACEVICA 2 GACKO MOSTAR NEVESINJE KRESEVO HADZICI STOJANA KOVACEVICA 1 BUNA BB BOJISTA BB RAKOVA NOGA BB BJELASNICKA 68

GRADACAC 6 APRILA 16 SANSKI MOST ALAJBERGOVICA SOKAK BR 1 KLJUC TESANJ ZVORNIK BIJELJINA CITLUK MOSTAR DOBOJ TESLIC USORA VITEZ BRCKO POSUSJE ZVORNIK SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG ORASJE SAFETA FILIPOVICA 1 JELAH TESANJ SVETOG SAVE BB VOJVODE STEPE BR 11 K GRADAC K TOMISLAVA 18 KOLUBARSKA 27 SVETOG SAVE MAKLJENOVAC BB PIRICI BB GREDICE BB RASTOVACA BB CELOPEK BB FRA DIDAKA BUNTICA BB S RADICA BB MATICI UL OSLOBODJENJA 12

BUZIM JUSUFOVICI BR 11 BANJA LUKA JEVREJSKA 38 LOKAL 20 PRIZEMLJE BANJA LUKA DUBICKA BB BRCKO DUBRAVE JABUCIK BB NOVI GRAD PIONIRSKA 5

Srijeda, 9. 3. 2011.
3112. 3113. 3114. 3115. 3116. 3117. 3118. 3119. 3120. 3121. 3122. 3123. 3124. 3125. 3126. 3127. 3128. 3129. 3130. 3131. 3132. 3133. 3134. 3135. 3136. 3137. 3138. 3139. 3140. 3141. 3142. 3143. 3144. 3145. 3146. 3147. 3148. 3149. 3150. 3151.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA POSUSJE SRBAC TOMISLAVGR AD TREBINJE KLJUC GRACANICA SARAJEVO BIJELJINA GRUDE USORA BANJA LUKA GLAMOC CAZIN SOKOLAC MOSTAR GRACANICA HADZICI BIHAC MOSTAR CAPLJINA VITEZ SIROKI BRIJEG POSUSJE BOS BROD BRCKO KOSTAJNICA RACANSKA 52 RAKITNO BB MOME VIDOVICA 58 MIJATA TOMICA 219

Broj 10 - Strana 121
1610850006810096 1610200031350013 1610450017950081 1610200036110094

PLANET CINEMA VK VL ANDREA DJUKIC BIJELJINA PLANINSKI BISER DOO POSUSJE PLAST KOMERC DOO SRBAC PLASTEKS DOO TOMISLAVGRAD PLASTENIK DOO TREBINJE PLAVA DOLINA RESTORAN UR VL MURATAGIC MIRZA PLAVA RUZA STR VL TOMAN ZORAN GRACANICA PLAVI ZAMAK DOO SARAJEVO PLAY OFF SUR KAFE BAR VL SVJETLANA ANDRIC PLESNO DOO GRUDE PLIMA 3 DOO USORA PLJESEVICA DOO BANJA LUKA PLUS STR VL SENADETA VOJIC GLAMOC PO TEX DOO CAZIN PODROMANIJA DOO SOKOLAC POEM DOO MOSTAR POEMA DOO GRACANICA POGLED SUR VL KORO IBRO POGY DOO BIHAC POINT DOO MOSTAR POINT STR PULJIC VEDRAN CAPLJINA POKER DOO VITEZ POLETARAC DOO SIROKI BRIJEG POLIC TRANS DOO POSUSJE POLIGON SUR GRIL VL KUSLJIC SAVKA BOS BROD POLJO OIL DOO BRCKO POLJO PRODUKT STR VL MILAN PERIC BOS KOSTAJNI POLJOAPOTEKA BOKI SP VL JELENA PEJKIC PELAGIC POLJOPREM DOO SIROKI BRIJEG POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL HALID MEMAGIC POLJOPRIVREDNA DJELATNOST VL SAFET TALIC POLJOPRIVREDNIK TR VL NURFET CORALIC CAZIN POLJOPROMET DOO JANJA BIJELJINA POLO SUR VL DRAGICA ZELJKO S BRIJEG POLUOTOK KLEK DOO NEUM PONJO COMMPANY DOO VELIKA KLADUSA PONOS DOO BIHAC POPOVIC STR VL POPOVIC SASA TESLIC PORT DOO SIROKI BRIJEG PORTA URBIS DOO SARAJEVO

NASELJE RASTOCI OTOK BR 20 1610200045840067 VELECEVO BB 1610350032900017 AHMET PASE BUDIMLIJE ZVORNICKA 27 27 MARTA LAMELA BR 10 PUT KRSTELICA BB ZABLJAK BB VIDOVDANSKA 59 BANA JELACICA BB VASILIJE BOZICA BB PODROMANIJA BB KNEZA DOMAGOJA BB A P BUDIMLIJE GRADSKI PASAZ HADZELI 13 IVANA FRANE JUKICA BB VUKOVARSKA 31 MATE BOBANA BB POSLOVNI CENTAR 96 BANA JELACICA 3 MELJAKUSA BB LOKACIJA SREDNJA SKOLA N TESLA ASIMA DERVISEVICA BR 12 VUKA KARADZICA BB 1610250001150079 1610000028180063 1610850009450048 1610200008190002 1610400001970061 1610450053540060 1610200056700090 1610350017210073 1610300004420092 1610200012550055 1610250024210083 1610000073490024 1610350003580021 1610200012560046 1610200015670060 1610700005770021 1610200022440078 1610200022450069 1610450047460003 1610600003670073 1610450021470017 1610600008190079 1610200022460060 1610350023430004 1610350025730068 1610350025830075 1610850002110058 1610200026250044 1610200043100011 1610350018370096 1610350011000036 1610400011690043 1610200022470051 1610000034680033

PELAGICEVO PELAGICEVO BB SIROKI BRIJEG BIHAC BIHAC CAZIN BIJELJINA SIROKI BRIJEG NEUM VELIKA KLADUSA BIHAC TESLIC SIROKI BRIJEG SARAJEVO KOCERIN BB GOLUBIC 19 EVLIJE CELEBIJE 74 TRZACKA RASTELA 29 KARADJORDJEVA BB JANJA KRANJCEVICA 2 ZAGREBACKA 47 GORNJI PURICI SARAJEVSKA 5 BANJA VRUCICA BB FRA D BUNTICA 27 DZEMALA BIJEDICA 145

Broj 10 - Strana 122
3152. 3153. 3154. 3155. 3156. 3157. 3158. 3159. 3160. 3161. 3162. 3163. 3164. 3165. 3166. 3167. 3168. 3169. 3170. 3171. 3172. 3173. 3174. 3175. 3176. 3177. 3178. 3179. 3180. 3181. 3182. 3183. 3184. 3185. 3186. 3187. 3188. 3189. 3190. 3191. 3192. 3193. 3194.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRIJEDOR BANJA LUKA CAZIN ORASJE ODZAK KISELJAK SAMAC VITEZ GRADISKA MOSTAR SARAJEVO MOSTAR MOSTAR PALE ILIDZA BIHAC ZEPCE BIHAC TUZLA BIHAC KAKANJ GORAZDE DOBOJ ZIVINICE ZIVINICE ZIVINICE POSUSJE ZEPCE BIJELJINA VITEZ MAGLAJ MAGLAJ VISOKO KAKANJ PRIJEDOR TOMISLAVGR AD SIROKI BRIJEG VITEZ BIJELJINA SARAJEVO BRCKO PRIJEDOR PRIJEDOR SAVE KOVACEVICA 13 VOJVODE ZIVOJINA MISICA 10 GLOGOVAC BB II ULICA BR 30 REDZE POROBICA BB ODZAK GROMILJAK BB UL KRALJA A KARADJORDJEVICA BR 2 TVORNICKA 1 VELJKA VLAHOVICA 1 UL KRALJA ZVONIMIRA 13 DZEMALA BIJEDICA 160 KNEZA VISESLAVA 12 KNEZA VISESLAVA 12 KASARNE BB UMIHANE CUVIDINE BB 1 HASANA KJAFIJE PRUSCAKA BB ORAHOVICA BB HAMZE HUME BR 7 SICI BB OZIMICE I LAMELA 1 ZGOSCANSKA NIZ C 22 MAJ BR 169 STANIC RIJEKA BB OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 OMLADINSKIH RADNIH BRIGADA 180 ZAGORJE BB BREZOVO POLJE BR 5 DAZDAREVO STJEPANA RADICA BB LIJESNICA ILIJASA SMAJLAGICA BB DONJA VRATNICA BB ZGOSCANSKA P 4 M SLAVKA RODICA 14 MIJATA TOMICA 88 TRG GOJKA SUSKA SIROKI BRIJEG STJEPANA RADICA 67 MAJEVICKA 137 MARSALA TITA 11 GORNJI RAHIC BB DRAGE LUKICA BB SAVE KOVACEVICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450007980033 1610450001180042 1610350012760004 1610800002040075 1610800004880041 1610000008050041 1610450036410054 1610700003660077 1610450001080035 1610200034550043 1610000074070084 1610450009460059 1610200017230014 1610300003990091 1610000075540022 1610350014000052 1610750003740051 1610350007970047 1610250017910030 1610350007430048 1610650000300048 1610000081770041 1610450038490025 1610250006780056 1610500001880040 1610600000100085 1610200049430037 1610750004730033 1610850006260009 1610700000130053 1610400003150066 1610400007440085 1610150005460085 1610650000500062 1610450052930027 1610200017260084 1610200030810014 1610700003300013 1610850008200009 1610000043350087 1610600005430041 1610450039780028 1610450039790019

PORTAL INVEST DOO ZA PROIZV I TRGOV PRIJEDOR PORTORIKO XXL DOO BANJALUKA PORTOS DOO CAZIN POSAVAC SUR VL RANKO PAVKIC ORASJE POSAVINA GRANIT DOO ZA PROIZ PROMET I USL ODZ POSAVLJAK DOO KISELJAK POSAVLJE PROM DOO SAMAC POSLOVNI SUSTAV VITEZIT DOO VITEZ POTKOZARJE AD GRADISKA POTOMAC DOO MOSTAR POWER TEAM DOO SARAJEVO PP CENTAR D O O MOSTAR PP CENTAR DOO MOSTAR PRACANKA DOO PALE PRAGMA PRINT DOO SARAJEVO PRAVA POMOC PRIVATNA APOTEKA VL SELMA K A PRAVDA DOO ZEPCE PREMIERE MEDIA MARKETING DOO BIHAC PREMIUM BENZ DOO TUZLA PRESTIGE MODE DOO BIHAC PREVOZ ZADRUGA SAMOSTALNIH PREVOZNIKA KAKA PREVOZNIK OBUCA ADIL GORAZDE PREVOZNIK VL GAVRIC OZREN DOBOJ PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIJATELJI HUMANITARANA ORGANIZACIJA ZIVINICE PRIM GRADJEVINSKI RADOVI VL P BESLIC POSUSJE PRIMA PROMET DOO ZEPCE PRIMA STR VL RUZICA SUSLJIK DAZDAREVO PRIMO D OO VITEZ PRIMUS DOO MAGLAJ PRIMUS ENERGY DOO MAGLAJ PRIMUS PRODUKT DOO VISOKO PRIMUS S DOO KAKANJ PRINCE ELITE ZTR VL TODOROVIC MILANA PRIJEDOR PRINCIP DOO TOMISLAVGRAD PRINTMEDIA DOO SIROKI BRIJEG PRIPOLJAC ASA AUTO SKOLA DOO VITEZ PRIV ORDIN ZA FIZIK MEDIC I REHAB DR DJURIC PRIVATNA STOM ORD VL CEKRO DR EMIR PRIZMA GRADING SGR VL SEVALA MURSELOVIC BRCK PRIZMA STR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR PRIZMA TR VL VOKIC STOJA PRIJEDOR

Srijeda, 9. 3. 2011.
3195. 3196. 3197. 3198. 3199. 3200. 3201. 3202. 3203. 3204. 3205. 3206. 3207. 3208. 3209. 3210. 3211. 3212. 3213. 3214. 3215. 3216. 3217. 3218. 3219. 3220. 3221. 3222. 3223. 3224. 3225. 3226. 3227. 3228. 3229. 3230. 3231. 3232. 3233. 3234. 3235. 3236. 3237. 3238.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
HADZELI 91 STJEPANA RADICA BB ALIJE NAMETKA BB BIHAC SANTICI BB FRA M SUNJICA 5 SENOINA 10 LUKAVAC GORNJI BB GRADACAC BANA MILOSAVLJEVICA LOKACIJA 5 VIDOVDANSKA 40 BRACE PISTELJIC 1 GLISE JANKOVICA 14 UL POPA SAVE BOZICA BR13 UL POPA SAVE BOZICA BR13 HIVZI BJELAVCA 68 KROZ 3 BLAGOVAC 53 KULASI BB BESCARINSKA ZONA ZELJEZNO POLJE BB BRONZANI MAJDAN MIJATA TOMICA BB

Broj 10 - Strana 123
1610000046770016 1610200022510015 1610350029740048 1610700001810093 1610700001820084 1610000056990033 1610250014000057 1610450011710071 1610450000350013 1610450012330095 1610000029020083 1610400005620074 1610450042530075 1610000058080022 1610000002410073 1610450025740054 1610600000340063 1610750005180016 1610450013200088 1610200025660090 1610000051680059 1610350019150073 1610200022530094 1610400000360055 1610350023270051 1610200022540085 1610450014560028 1610200055190091 1610200025380051 1610200012640071 1610500000360050 1610600001370009 1610200027940075 1610450050970045 1610550012780073 1610150004690002 1610350015330019 1610350028640068 1610200022570058 1610450045530091 1610250011040005 1610650000270075 1610200018950018 1610450048480055

PRO AUTO STR VL HODZIC NEDZAD HADZICI HADZICI PRO BEST PRO DJL SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG PRO EM TEAM DOO BIHAC BIHAC PRO IZBOR DOO VITEZ VITEZ PRO LASER SUOR VL ZELIMIR PULJIC NOVI NOVI TRAVNIK TRAVNIK PRO MOBILE PAVLOVIC DOO SARAJEVO SARAJEVO PROCOFIL HASANBASIC DOO GRADACAC GRADACAC PRODAJA NAOCALA STR VL PEJICPETAR B LUKA PRODEX ZZ NOVA TOPOLA GRADISKA PRODUKT CO DOO BANJA LUKA PROFIMAX DOO SARAJEVO PROFIT DOO MODRICA PROFIT DOO MODRICA PROFITKOR DOO SARAJEVO PROGAL DOO SARAJEVO PROGRESIJA DOO KULASI PRNJAVOR PROHEMA DOO BRCKO PROIZVODNJA MALINE VL SACIR TUTNJIC PROIZVODNJA OBUCE B M AD BANJA LUKA PROMAJA DOO TOMISLAVGRAD BANJA LUKA

GRADISKA BANJA LUKA SARAJEVO MODRICA MODRICA ILIDZA VOGOSCA PRNJAVOR BRCKO ZEPCE BANJA LUKA TOMISLAVGR AD PROMEBA DOO SARAJEVO ILIDZA DZEMALA BIJEDICA BB PROMET JASMIN TR VL JASMIN MUJADZIC CAZIN ALAGICA OGRADE BOLNICKA CAZIN BB PROMIK DOO SIROKI BRIJEG SIROKI DUZICE BB BRIJEG PROMTES TESLIC DD TESANJ TESANJ PATRIOTSKE LIGE BB PROPOLIS SPD VL DZEVAD KAPIC CAZIN CAZIN CORALICI BB PROSOFT DOO SIROKI BRIJEG SIROKI FRA D BUNTICA BB BRIJEG PROSPECTA DOO NOVI GRAD NOVI GRAD OBALA VOJVODE STEPE BB PROSTOR STAMBENA ZADRUGA TREBINJE TREBINJE TINI BB PROVEKS DOO BIJELJINA BIJELJINA SVETOG SAVE BB PROZOR BENZ DOO RAMA RAMA KRALJA TOMISLAVA BB PROZORGLASS DOO SREBRENIK SREBRENIK TINJA POTPEC BB PUB KAFE BAR VL DEDIC SELIM BRCKO BRCKO OBILICEVA BB PUCC AGENCIJA VL MIRELA KOZUL MOSTAR MOSTAR TRG IVANA KRNDELJA 1 PULJO GRADNJA DOO DOBOJ DOBOJ TEDIN HAN BB PULMONT DOO ZENICA ZENICA STJEPANA RADICA 4 PURISEVIC DOO VISOKO VISOKO ZANATSKI CENTAR SEBILJ VISOKO PUSKAR CO DOO CAZIN CAZIN LOJICKA BB PUTNIK UR BISTRO BIHAC VL SEHIC REFIK BIHAC SULEJMANA VELICANSTVENOG REPUS PVC ZOVKO DOO SIROKI BRIJEG SIROKI OKLAJI BB BRIJEG PYRO EXSPERTS VATROMETI I SPEC EFEKTI SAMAC KRALJA A KARADJORDJEVICA SAMAC BB QBE DOO GRADACAC GRADACAC ZRTAVA SREBRENICE BB QBE DOO GRADACAC POSLOVNA JEDINICA KAKANJ SELIMA EF MERDANOVICA BB KAKANJ QUO VADIS DOO LIVNO LIVNO BILA BB R C D DOO NOVI GRAD NOVI GRAD KNEZA LAZARA BR 24

Broj 10 - Strana 124
3239. 3240. 3241. 3242. 3243. 3244. 3245. 3246. 3247. 3248. 3249. 3250. 3251. 3252. 3253. 3254. 3255. 3256. 3257. 3258. 3259. 3260. 3261. 3262. 3263. 3264. 3265. 3266. 3267. 3268. 3269. 3270. 3271. 3272. 3273. 3274. 3275. 3276. 3277. 3278. 3279. 3280. 3281.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA GRADISKA ODZAK SARAJEVO SARAJEVO CAZIN BIJELJINA

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450006550059 1610450012760096 1610800002110012 1610000049780023 1610000031530055 1610350002480041 1610850000130094 1610650001000097 1610850010730060 1610000077750070 1610450029960039 1610000047980091 1610450020450062 1610450001060053 1610450006770055 1610450038870071 1610000011540004 1610550011870019 1610200032400038 1610200004760082 1610200012700017 1610850010760033 1610600003100004 1610700001860048 1610200022590040 1610450022130005 1610350013760074 1610350002880069 1610350026470081 1610150003760063 1610000021690084 1610150000130032 1610500001670035 1610850001250056 1610550002480031 1610200039350088 1610200041200072 1610350019210019 1610450012720035 1610350022360094 1610200001470036 1610450032600088 1610350015880009

BRACE PISTELJICA 1 PUT SRPSKE VOJSKE BB ZANATSKI CENTAR BB HAMDIJE CEMERLICA 35 HADZELI 53 IZETA NANICA BB STEFANA DECANSKOG 24 BIJELJINA RAD SZR VL KEVILJ ALIJA KAKANJ PODBREZANI BB RADAN STR VL SMILJA SOLAKOVIC DONJA BIJELJINA DONJA CADJAVICA ZASEOK CADJAVICA STUPANJ RADIAL SZUR VL MICIC ALEKSANDAR I SARAJEVO GATACKA 28 ISTOCNA ILIDZA RADIC STONE DOO PRIJEDOR PRIJEDOR PASINACKI PUT BB RADIONICA ZEC DOO VOGOSCA VOGOSCA IGMANSKA BB RADOST VL PUCAR NEVENKA UGOST LAKTASI CARA DUSANA BB TRN RADNJA LAKTASI LAKTASI RADOVIC COMPANY DOO LAKTASI LAKTASI CARA DUSANA 45 RADUKIC COMPANY DOO BANJA LUKA BANJA LUKA BOSE ZIVKOVIC 13 RAFAELO SZR VL LEGIN BILJANA DERVENTA DERVENTA 1 MAJA 88 RAGUZA SUR VL HEBIB SULEJMAN SARAJEVO RAHELA TR VL KAPETANOVIC MUFID ZAVIDOVICI RAIC DOO UTP KUPRES RAINBOW AGENCIJA VL ARNEL ELEZOVIC MOSTAR RAINBOW DOO MOSTAR RAJIC SZR ZA PROIZ POGREBNE OPR VL LJILJANA R RAKIC PROM DOO BIJELJINA RAKIC PROM DOO BIJELJINA RAKICAK SUR SB MARIO MILICEVIC RAKITA DOO GRADISKA RALDO TR VL MURIC ISMIRALD RAMA DUS DOO BIHAC RAMIC PETROL DOO BOSANSKA KRUPA RAMINA DOO SARAJEVO RAMIZ KALJANAC DOO SARAJEVO RAMPART DOO VISOKO RANCER BEG DOO SREBRENIK RANKOM INZENJERING DOO BIJELJINA RAPSODI TRAVEL DOO ZENICA RASADNIK DOO NEVESINJE RASIC TRG RADNJA VL J RASIC LJUBUSKI RASIM MERC TR VL VELIC REDZEP VELIKA KLADUSA RASKRSNICA STR VL PAVLOVIC MIRJANA PRIJEDOR RASMIN DOO BOS KRUPA RASO STOLARSKA RADNJA VL RASID DJOGO MOSTAR RASPROM DOO PRNJAVOR RATAR OP ZZ P O VELIKA KLADUSA SARAJEVO ZAVIDOVICI KUPRES MOSTAR MOSTAR BIJELJINA BIJELJINA BIJELJINA SIROKI BRIJEG GRADISKA CAZIN BIHAC BOS KRUPA SARAJEVO HADZICI VISOKO SREBRENIK BIJELJINA ZENICA NEVESINJE LJUBUSKI VELIKA KLADUSA PRIJEDOR BOS KRUPA MOSTAR PRNJAVOR VELIKA KLADUSA FERHADIJA 10 B TRZNICA BB SPLITSKA BB MLADENA BALORDE 77 KRALJA P KRESIMIRA IV BB SPC ROND DAZDAREVO NEZNANIH JUNAKA BB NEZNANIH JUNAKA BB TRN BB SIROKI BRIJEG TREBINJSKA 22 TRZACKA RASTELA BB BOSANSKI KRALJEVA BB OTOKA 2 USTANICKA BR 21 MISEVICI 200 TOPUZOVO POLJE 82 SREBRENIK BB DJURE JAKSICA BR 1 TALICA BRDO 9 NEMANJICA BB VITINSKA 6 VEJINAC BB DJURE DJAKOVIC BB JEZERSKI BB JUZNI LOGOR 46 ZANATSKI CENTAR 2 MARIJANOVAC BB

R COM AD BANJALUKA R D SZTR VL SATARA DRAGAN GRADISKA R&S DOO ODZAK RABIC DOO SARAJEVO RABITA DOO HADZICI RAD DD CAZIN RAD ING DOO BIJELJINA

Srijeda, 9. 3. 2011.
3282. 3283. 3284. 3285. 3286. 3287. 3288. 3289. 3290. 3291. 3292. 3293. 3294. 3295. 3296. 3297. 3298. 3299. 3300. 3301. 3302. 3303. 3304. 3305. 3306. 3307. 3308. 3309. 3310. 3311. 3312. 3313. 3314. 3315. 3316. 3317. 3318. 3319. 3320. 3321. 3322. 3323. 3324. 3325. 3326.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIJELJINA BIJELJINA GRUDE KUPRES TUZLA BANJA LUKA BANJA LUKA JAJCE CAPLJINA ILIDZA DOBOJ DOBOJ ISTOK SARAJEVO MOSTAR SARAJEVO GORAZDE MOSTAR SARAJEVO GRADACAC MOSTAR VISOKO KAKANJ TREBINJE PRIJEDOR SAMAC SAMAC GRADACAC BIJELJINA MILOSA OBILICA 81 MILOSA OBILICA 81 PLOCA BB BLAGAJ BB NIKOLE TESLE BR 25 UL 1 VASE PELAGICA 2 STEVANA MARKOVICA 11 CAREVO POLJE 57 KLEPCI PIJACNA 8 NEMANJINA 8 17 12 BRIJESNICA VELIKA BB ENVERA SEHOVICA 15 KRALJA ZVONIMIRA 19 A CAMILA SIJARICA 6 MEVSUDA BAJICA BAJE BB ANTE STARCEVICA 48 ABADZILUK 15 DUBRAVE BB DUBROVACKA 6 PINJAGICA 29 NEDZADA ZAIMOVICA BB SOKOLSKA 17 RUDNICKA 39 NJEGOSEVA BB NJEGOSEVA BB HUSEINA KAPETANA GRADASCEVIC BB TRG KRALJA PETRA BB

Broj 10 - Strana 125
1610600001550041 1610850001560068 1610200052270003 1610450007640048 1610250016980091 1610450041970094 1610450025130021 1610550012920044 1610200015750085 1610000068120007 1610450036240013 1610400004010068 1610000044980075 1610200012720096 1610000026270036 1610300003480065 1610200012740078 1610000015980082 1610600008240034 1610200012750069 1610150006910041 1610650002520087 1610200048730085 1610450018260093 1610450035950080 1610450035950177 1610250013480040 1610850006420059 1610650001780074 1610000019010071 1610350024430074 1610800004510083 1610450035630077 1610250015070064 1610200041670037 1610000071940061 1610350036300061 1610250013830016 1610350011870029 1610650002720004 1610250006180014 1610200044650071 1610200004530095 1610450030850014 1610850005840096

RATARKA DOO BIJELJINA RATARKA DOO BIJELJINA RAV NELI DOO GRUDE RAVNOPROMET DOO SRPSKI KUPRES RAZELDA DOO TUZLA RB SUR VL ACIC PREDRAG BANJA LUKA RC DOO BANJA LUKA RDA JAKESEVIC DOO JAJCE REBAC BETON SZR REBAC SILVANA CAPLJINA REC DOO SARAJEVO RED CARPET STR VL DADIC BRANISLAV DOBOJ RED DEVIL DOO DOBOJ ISTOK RED DUVEL DOO SARAJEVO REDARSTVENIK DOO MOSTAR REDZAN KOMERC DJL SARAJEVO REFA TR VL UHOTA REUF GORAZDE REFAN BH DOO MOSTAR REGATA DOO SARAJEVO REGICA SP VL MIRSADA BILAJAC BRCKO REISE SERVICE DOO MOSTAR REKADO DOO VISOKO RELAX TR VL BECIRHODZIC MUAMER RELJA AUTO SERVIS SZR VL Z RADOVIC TREBINJE RELUX DOO PRIJEDOR REMIX COM DOO SAMAC REMIX COM DOO SAMAC REN M DOO GRADACAC RENESANSA SUR KAFE BAR VL GORDANA SUBARIC RENOME DOO KAKANJ REPAIR DOO SARAJEVO RESTORAN AL DINO VL JASMINA JAKUPOVIC RESTORAN DIAMANT SUR VL IVO MATKOVIC PRUD RESTORAN MLJEKARA SUR VL ROGIC RADEN BANJALU RESTORATION CLASSIC CARS DOO ZIVINICE RETRO DOO SIROKI BRIJEG RETROS DOO SARAJEVO REVICO DOO BIHAC REVOLTEC DOO LUKAVAC REVSAN DOO SANSKI MOST RGP DOO KAKANJ RH SALONI DOO ZIVINICE RI MA DOO LIVNO RIBARNICA BUFFET UR VL MEHO GOLOS MOSTAR RIBNJAK RUDANKA DOO DOBOJ RIBOSPORT RD STR VL DRAGAN MARKOCEVIC BRATUN

KAKANJ ZGOSCANSKA BB SARAJEVO NAHOREVSKA 77 SANSKI MOST PRIJEDORSKA 92 ODZAK PRUD BB ODZAK

BANJA LUKA MLADENA STOJANOVICA 23 ZIVINICE SIROKI BRIJEG SARAJEVO BIHAC LUKAVAC DJURDJEVIK BB ZIVNICE HERCEG STJEPANA 35

ZMAJA OD BOSNE 50 5 KORPUSA 19 B BRANILACA BOSNE BB LUKAVAC SANSKI MOST STANICNA BB KAKANJ BICER BB ZIVINICE DRUGE KRAISKE BB LIVNO LISTANI BB MOSTAR BRACE FEJICA 71D DOBOJ BRATUNAC SVETOG SAVE BR 26 SVETOG SAVE BB

Broj 10 - Strana 126
3327. 3328. 3329. 3330. 3331. 3332. 3333. 3334. 3335. 3336. 3337. 3338. 3339. 3340. 3341. 3342. 3343. 3344. 3345. 3346. 3347. 3348. 3349. 3350. 3351. 3352. 3353. 3354. 3355. 3356. 3357. 3358. 3359. 3360. 3361. 3362. 3363. 3364. 3365. 3366. 3367. 3368. 3369. 3370. 3371.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
VOGOSCA CAZIN BOS KRUPA SREBRENIK GRADACAC VITEZ VITEZ ZEPCE MOSTAR BIHAC SARAJEVO PRNJAVOR SIROKI BRIJEG LIVNO SARAJEVO PETROVO LJUBUSKI LONCARI TESLIC MOSTAR NEUM BANJA LUKA BIHAC PALE CAPLJINA ZVORNIK CAZIN ZIVINICE SARAJEVO BIJELJINA BIJELJINA SIROKI BRIJEG PALE JOSANICKA BB CORALICI BB BRANILACA GRADA 10 UL 211 OSLOBODILACKE BRIGADE BB RAIFA SALDICA 32 GRADACAC STJEPANA RADICA BB STJEPANA RADICA BB 111 XP BRIGADE HVO ZEPCE VUKOVARSKA 47 IV KRAJISKE DIVIZIJE 4 BOSANSKA 15 ALEKSE SANTICA 1 TRN BB ZELENA TRZNICA BB TRG SOLIDARNOSTI 25 KARANOVAC BB HUMAC I LONCARI BB 76212 LONCARI VOJVODE PUTNIKA 31 FRA DIDAKA BUNTICA 117 NERETVANSKA 31 BRACE PODGORNIKA 81 GRABESKA 61 MOKRO BB VISICI BB TABANCI STURLIC 1 GORNJE DUBRAVE ZIVINICE RAJLOVACKA CESTA BB FILIPA VISNJICA 159 SRPSKE VOJSKE 337 TRN BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610000063150018 1610350004730053 1610350021930093 1610500003020081 1610250011560022 1610700002420029 1610700001880030 1610750002270016 1610200025790070 1610350004040092 1610000027000058 1610450031390013 1610200035530034 1610200029590045 1610000073840097 1610450035350038 1610200034930089 1610800003560065 1610400007730018 1610200012780042 1610200037770055 1610450009340070 1610350015050077 1610450008670091 1610200044870067 1610850004390043 1610350005500039 1610250019760014 1610000000080036 1610600003430095 1610850009470030 1610200022640092 1610300004580045 1610800004590011 1610350010140034 1610400010970012 1610700003070026 1610600004690028 1610450046930092 1610200036860098 1610200015820022 1610800003160037 1610400005330044 1610500000790051 1610450018220032

RICH ZOR VL HASANSPAHIC ALMA I SALIHOVIC ANES RIDZI COMMERC DOO CAZIN RIFO EXPORT DOO BOSANSKA KRUPA RIGA DOO SREBRENIK RIJECANKA TR VL OMERAGIC BEDRUDIN GRADACAC RIJEKA DOO VITEZ RIJEKA STR VL DRAGICA JURKOVIC VITEZ RIM STR VL RUZICA SUMIC ZEPCE RIMA DOO MOSTAR RIMES S DOO BIHAC RIMINI DOO SARAJEVO RING SUR VL BURIC ZLATIMIR PRNJAVOR RIO 2 SUR VL VLADO VUKOJA SIROKI BRIJEG RIO CAFFE VL PERO RADOS LIVNO RIO STR KIOSK VL GLAVOVIC AMELA RIPI DOO KARANOVAC PETROVO RIPI DOO LJUBUSKI RISTANIC DOO LONCARI RISTIKA DOO TESLIC RISTORANTE PIZZERIA PASTAVINO SUR VL ARAPOVIC RIVA TOURS NEUM RIVAL DOO BANJA LUKA RIWELLA DOO BIHAC RM COMERC MOKRO DOO PALE RM DOO CAPLJINA RM KOMERC DOO ZVORNIK RMT PROMET DOO CAZIN RO TRADE DOO G DUBRAVE ZIVINICE ROBOT COMMERCE DOO SARAJEVO RODIC DOO BIJELJINA RODJO STR VL JOVO MICIC BIJELJINA RODNA GRUDA KSD SIROKI BRIJEG ROKO BAROKO DOO PALE ROLANGO DOO PISARI 31 SAMAC ROLEX CAFFE BAR VL TALIC MIRELA ROMANA STR VL TESIC SLAVICA TESLIC ROMANSA SUR VL TOMISLAV LIVANCIC ROMEO DOO BRCKO ROMIC SUR ROSTILJNICA VL ROMIC BOJAN SRBAC RONDO MUSIC SHOP VL MILAN DRENSKI MOSTAR RONHIL STR VL IVANKOVIC VESNA CAPLJINA ROSA DOO TESANJ PODRUZNICA ORASJE ROSA DOO TESANJ ROSENDAAL BOSNA DOO SREBRENIK ROVER RENTA CAR DOO BANJA LUKA

SERDAR JANKA VUKOTICA BR 39 SAMAC PISARI 31 SAAMC SANSKI MOST TRG LJILJANA TESLIC BIJELO BUCJE VITEZ KULINA BANA BB BRCKO POTOCARI BB SRBAC DANKA MITROVA BB MOSTAR CAPLJINA ORASJE TESANJ SREBRENIK BANJA LUKA KNEZA BRANIMIRA 6 PC RONDO VISICI BB CERINSKI TERMINAL LOK 7 KRASEVO BB RAPATNICA BB ALEJA SVETOG SAVE BB BLOK A

Srijeda, 9. 3. 2011.
3372. 3373. 3374. 3375. 3376. 3377. 3378. 3379. 3380. 3381. 3382. 3383. 3384. 3385. 3386. 3387. 3388. 3389. 3390. 3391. 3392. 3393. 3394. 3395. 3396. 3397. 3398. 3399. 3400. 3401. 3402. 3403. 3404. 3405. 3406. 3407. 3408. 3409. 3410. 3411. 3412.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA BOS PETROVAC VISOKO SARAJEVO CAPLJINA MOSTAR BANJA LUKA PRIJEDOR ROVINE BB SAFETA HIDICA BB

Broj 10 - Strana 127
1610450049490019 1610350034660082 1610000071230021 1610000011010093 1610200015830013 1610200025590056 1610450010980049 1610450000020019 1610350006140045 1610150003890043 1610350020670063 1610000018510036 1610000003850038 1610600004830096 1610200012880049 1610450012210009 1610000053290065 1610000025010006 1610200024670011 1610800005340015 1610500003700051 1610450018570008 1610850010490082 1610000078710079 1610200046090036 1610450049590026 1610350012940036 1610600003450077 1610350035930006 1610200044540073 1610450033810066 1610000039330019 1610200012900031 1610150004710081 1610350015950043 1610000054930044 1610450022230012 1610000064570098 1610350031060024 1610200048850074 1610200026920023

ROVINE KIOSK STR VL STANISIC Z GRADISKA ROYAL RESTORAN VL CUBRILO SVJETLANA BOS PETRO ROYAL SZR VLASNIK RASEVIC SANA RRS GRADNJA DOO SARAJEVO RS STR ROZIC SLAVICA CAPLJINA RSDA DOO MOSTAR RUDAR DOO EXPORT IMPORT BANJA LUKA RUDNICI ZELJEZNE RUDE LJUBIJA AD PRIJEDOR RUDNIK BOKSITA DD BOSANSKA KRUPA RUDNIK MRKOG UGLJA BREZA RUFKO OBJEKT BRZE PREHRANE VL RUFAD SEFEROVIC RUILONG DOO SARAJEVO RUJA COMPANY DOO SARAJEVO RULE PROM SP VL RUSMIR KAZAZOVIC RULLMO DOO MOSTAR RUNER DOO PRIJEDOR RUSTICO STR VL BIBER JELENA ILIDZA RUZA SUR RESTORAN VL SALMAN MENSUD SARAJEVO RUZA SZR CVJECARA VL IVAN HRKAC SIROKI BRIJEG RUZE DOO PODU ZA MEDJU CESTOVNI PROMET UGLJAR RUZICA DOO ZIVINICE RUZICA SUR VL RACIC DUSKO LAKTASI RUZICA SZ FRIZ RAD VL RUZICA ESPEK BIJELJINA RVF COM DOO ISTOCNO SARAJEVO S & L STR VL ZELJKA VUKOJEVIOC LJUBUSKI S I M ZR KUJUNDZIC MILAN MODRICA S LIEN DOO BIHAC S M D DOO BRCKO S SZR FRIZERSKI SALON VL BEGATOVIC SEADA BIHA S&M CO DOO EXPORT IMPORT PROZOR RAMA S&S STR VL TANASIC VESNA DERVENTA SA DUNDEE GROUP DOO SARAJEVO SA MINI MARKET STR VL SUSAC ANDJA MOSTAR SABA SZR VL SABIC SALIH VISOKO SABIC COMERCE DOO BIHAC SABIH GROUP DOO HADZICI SABIX COMERC DOO BANJALUKA SABIX DOO HADZICI SABLJAKOVIC TR VL SABLJAKOVIC VLASTIMIR SABLJIC GRILL SUR VL RANKA SABLJIC LJUBUSKI SABMES DOO GRUDE

KADIJE UVEJSA BB FERDE HAUPTMANA 7 ZRINSKO FRANKOPANSKA BB PETRA KRESIMIRA IV VLADIKE PLATONA 1 AKADEMIKA JOVANA RASKOVICA 1 BOS KRUPA PATRIOTSKE LIGE BB BOSKRUPA BREZA BRANILACA GRADA BB SANSKI MOST PRIJEDORSKA 37 SARAJEVO SARAJEVO BRCKO MOSTAR PRIJEDOR ILIDZA SARAJEVO SIROKI BRIJEG ORASJE ZIVINICE LAKTASI BIJELJINA PALE LJUBUSKI MODRICA BIHAC BRCKO BIHAC PROZOR RAMA DERVENTA SARAJEVO MOSTAR VISOKO BIHAC HADZICI BANJA LUKA HADZICI VELIKA KLADUSA LJUBUSKI GRUDE TRG ZAVNOBIHA 11 IV MUHAMEDA EFENDIJE PANDZE 213 BRKA BB BLAJBURSKIH ZRTAVA BB KOZARSKA 30 LATICKA 10 SAFETA HADZICA 1 TRG A STARCEVICA BB UGLJARA 176 A ORASJE UL 25 NOVEMBRA BB SUSNJARI MILOSA CRNJANSKOG BB TREBEVICKA 24 E STJEPANA RADICA BB MILOSA CRNJANSKOG 8 EL GAZALIJA BIVSA DRVARSKA UL 1 RADOJA DOMANOVICA BB SARAJEVSKA BB KRALJA TOMISLAVA BB STEVANA SINDJELICA BB KOLODVORSKA 12 KRALJA TOMISLAVA 69 MOKRONOSKO POLJE BB VIKTORA BUBNJA BB PC ZUJEVINA BB OMLADINSKA BB PC ZUJEVINA BB DJURE PUCARA STAROG 60 BRACE RADICA 29 KRALJICE KATARINE 7

Broj 10 - Strana 128
3413. 3414. 3415. 3416. 3417. 3418. 3419. 3420. 3421. 3422. 3423. 3424. 3425. 3426. 3427. 3428. 3429. 3430. 3431. 3432. 3433. 3434. 3435. 3436. 3437. 3438. 3439. 3440. 3441. 3442. 3443. 3444. 3445. 3446. 3447. 3448. 3449. 3450.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BOS KRUPA TESANJ KLADANJ VELIKA KLADUSA POSUSJE SARAJEVO BIHAC SARAJEVO VELIKA KLADUSA SARAJEVO JEZERSKI BB SAFETA HADZIHASICA BB HOTEL BOSNA BB 7 KORPUS BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350035750071 1610400010760007 1610800002190037 1610350023950021

SABRINA TR VL SELIMAGIC AZRA BOSANSKA KRUPA SABUR USPJEH DOO TESANJ SADA & MI DOO KLADANJ SADEL DOO VELIKA KLADUSA SAFAR DOO POSUSJE SAFIR K DOO SARAJEVO SAGITTARIUS EXPORT IMPORT DOO VISOKO PJ BIHAC SAHAND CO DOO SARAJEVO SAI DOO VELIKA KLADUSA SAIBORG DOO SARAJEVO

POKLECANI BB 1610200017310039 ZAIMA IMAMOVICA DO BROJA 1610000078360006 32 BOSANSKOG STANKA 5 1610350006190097 TEREZIJE BB I MUSLIMANSKE BRIGADE 21 DR FETAHA BECIRBEGOVICA 23 A HUSINSKE BUNE 15 BANOVICI 15 MAJA RK SJENJAK BB TUZLA D@EMALA BIJEDICA BR 212 MARSALA TITA 48 MARSALA TITA 48 MULICI 19 BOSANSKIH BRANILACA BB BRACE RADICA DOLINA 2 CELIC BB 1 ULICA 70 SALAKOVAC BB STARI SLATINSKI PUT BB OMLADINSKO SETALISTE BB SAFETA ZAJKE BB GRADA BAKUA 9 KRANJCEVICA 33 MUHSINA RIZVICA 23 770 SLAVNE BR BRIGADE BB POST KRUSEVICA BB KRALJA TVRTKA 10 VUKA KARADZICA 42 I SARAJEVO JOVANA CVIJICA 80 OCAUS TESLIC BLATNICA NIKOLE TESLE BB AUTOB STANIC PALE PODROMANIJSKA BB ALEKSE SANTICA 9 1610000016950082 1610350027060035 1610000036000009 1610250014550047 1610250021180094 1610600003820035 1610550012580059 1610550012580059 1610150004970041 1610500003460073 1610200015850092 1610000026420095 1610600000950096 1610250021860064 1610200002080069 1610000018950028 1610000067020027 1610000017220033 1610000073790045 1610000010740045 1610350004080056 1610000006510069 1610250019730041 1610200042080056 1610000076870086 1610450041320097 1610400010490056 1610400008020048 1610000076530004 1610000064830058 1610800002960023

SAILAS DOO BANOVICI BANOVICI SAINT TROPEZ TR VL VASIC ADRIANA TUZLA TUZLA SAJMAN DOO SARAJEVO SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA SAJRA TR VL SIVAC ZEHRUDIN ZENICA SALEX SZR SUHOMESNAT PROIZ VL BEGOVIC FERID SALKO SAM TR VL KURTIC SALIH SREBRENIK SALON NIKOLO STR PERISIC NOVICA CAPLJINA SALONI DOO SARAJEVO SALUNG DOO CELIC SAM PINO DOO ZIVINICE SAM TR VL SANELA COKOJA MOSTAR SAMEKAL DOO SARAJEVO SAMIR DOO JABLANICA SAMIR SUR FAST FOOD VL MAREVAC MEJRA SARAJEVO SAMIR SUR TIPA PIZZERIA VL GUSO EMINA SAMIS TRADE DOO SARAJEVO SAMMERS AG DOO BIHAC SAMOBORKA KOMCEL DOO DONJI VAKUF SAMOST POLJOPR PROIZV VL HANKIC REFIK LUKAVAC SAMOSTALNA OBRT DJELATNOST VL M PESIC LIVNO SAMOSTALNA TRGOVINSKA RADNJA LELA SAMOSTALNA ZIDAR TERAC RAD VL M IDRIZ K DUBIC SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK KRSIC DRAGAN OCAUS SAMOSTALNI AUTOPREVOZNIK RISTIC SIMO TESLIC SAMOSTALNI FRIZERSKO KOZMETICKI SALON UPSSS SAMOT RS MP ZA PROIZ VATROSTALNIH MATERIJALA SAMP TRADE DOO BRCKO SARAJEVO ZENICA ZENICA VISOKO SREBRENIK CAPLJINA SARAJEVO CELIC ZIVINICE MOSTAR SARAJEVO JABLANICA SARAJEVO SARAJEVO SARAJEVO BIHAC DONJI VAKUF LUKAVAC LIVNO I SARAJEVO KOZ DUBICA TESLIC TESLIC PALE SOKOLAC BRCKO

Srijeda, 9. 3. 2011.
3451. 3452. 3453. 3454. 3455. 3456. 3457. 3458. 3459. 3460. 3461. 3462. 3463. 3464. 3465. 3466. 3467. 3468. 3469. 3470. 3471. 3472. 3473. 3474. 3475. 3476. 3477. 3478. 3479. 3480. 3481. 3482. 3483. 3484. 3485. 3486. 3487. 3488. 3489. 3490. 3491.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CITLUK VOGOSCA VELIKA KLADUSA SIROKI BRIJEG BIJELJINA BANJA LUKA SARAJEVO SARAJEVO BIJELJINA BIHAC MODRICA POSUSJE VELIKA KLADUSA TUZLA LIVNO LAKTASI ROGATICA SANSKI MOST MOSTAR TUZLA TUZLA RUDARSKA 105 UGORSKO III 24 IBRAHIMA MRZLJAKA 94 TRG RATNIH ZRTAVA STEFANA DECANSKOG 117 VELJKA MLADJENOVIC BB VITKOVAC 214 HAKIJE KULENOVICA 3 LOZNICKA 55 BIJELJINA HARMANI H 15 BB DOSITEJA OBRADOVICA BB FRA GRGE MARTICA BB POSUSJE IBRAHIMA MRZLJAKA BB 4 JULA 22 GORICKA 26 PROLETERSKIH BRIGADA BB PREOBRASENSKA BB TRG AMIRA ZILICA 9 STARI MAJDAN DREZNICA BB RUDARSKA 48 ARMIJE BIH BB

Broj 10 - Strana 129
1610200008240054 1610000018700059 1610350028050017 1610200022720020 1610850001520007 1610450009390025 1610000014820059 1610000017180069 1610850000170058 1610350026050071 1610450034470054 1610200022730011 1610350013970079 1610250017870066 1610200019010061 1610450013600019 1610300003700061 1610350011700085 1610200001710014 1610250017880057 1610250017630088 1610450037970008 1610350012860011 1610350005300025 1610450019840029 1610200025260062 1610200022750090 1610700001920091 1610000055920026 1610000053540034 1610200059860059 1610850007750026 1610350012440098 1610200001440063 1610600008460030 1610350007570019 1610350033970024 1610400003160057 1610250001190043 1610450041370052 1610450028360024

SAMPER DOO CITLUK SAMPIKOM DOO SARAJEVO SAMPION DOO VELIKA KLADUSA SAN &MELI VL STEFICA CAVAR SIROKI BRIJEG SAN DOO BIJELJINA SAN IT DOO BANJA LUKA SANA STR VL HOMARAC SANEL SARAJEVO SANCE DOO SARAJEVO SANDA DOO BIJELJINA SANDA TR VL MERIMA SELMANOVIC BIHAC SANDI OBJEKAT BR 1 TR VL POPOVIC TIHOMIR SANDRA DOO POSUSJE SANELA KOMERC DOO VELIKA KLADUSA SANELA TR VL PALAVRIC NERMIN TUZLA SANGAJ DOO LIVNO SANI COMPANI DOO LAKTASI SANIK DOO ROGATICA SANIMO DOO SANSKI MOST SANITA TR VL RAMIZA OMEROVIC MOSTAR SANJA 2 ZEN FRIZ SALON VL NUKIC MERIMA TUZLA SANJA FR SALON ZA ZENE VL DELIBEGOVIC NUSRETA SANJA SZR VL LUKETA JOKSIM BANJA LUKA

BANJA LUKA KRALJA PETRA I KARADJORDJEVICA 40 SANOINVEST DOO BIHAC BIHAC MALI LUG 182 SANSAN DOO BIHAC BIHAC HADZIABDICA MAHALA 26 SANTA TRADE DOO LAKTASI LAKTASI KARADJORDJEV 46 LAKTINGOVA SANTA DOO NOVI TRAVNIK NOVI PRIBILOVICI BB TRAVNIK SAPOLI MI DOO POSUSJE POSUSJE BATIN KAMENICA BR 1 SARA 2 STR VL SILVIJA FISIC VITEZ VITEZ KULINA BANA BB SARA KOMPANI DOO ILIDZA ILIDZA RUSTEMPASINA 38 SARA STR VL HEBIBOVIC MAJDA HADZICI HADZICI HADZELI BB SARA STR VL MUHAREM DURAN LIVNO LIVNO SPLITSKA BB SARA TR VL MILENA RAMLJAK ZVORNIK ZVORNIK POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 SARAC TR KIOSK VL KOZLICA NERMA BIHAC UL BIHACKIH BRANILACA BB SARAJEVO OSIGURANJE DD SARAJEVO PODR MOSTAR ALEKSE SANTICA 11 MOSTAR SARAJEVO TEKSTIL SP VL GORDANA USPOR BRCKO DUBRAVE TRZNICA ARIZONA BOSNJAK SARCEVIC DOO SANSKI MOST SANSKI MOST CAPLJE 24 SANSKI MOST SARENI DUCAN OBRT GR VL JASENKA BOS KRUPA PAZADZIK BB BESIREVIC SARM STR VL MEHINOVIC DZEVAHIRA TESANJ KRASEVO TESANJ SAS COMMERCE DOO GRACANICA GRACANICA GRACANICKI SKVER 5 SASA 2 STR VL CALIC GORDANA PRIJEDOR PRIJEDOR SRPSKIH VELIKANA 255 SASA STR VL PELIKAN DRAGANA BANJA BANJA LUKA KOZARSKA 35 LUKA

Broj 10 - Strana 130
3492. 3493. 3494. 3495. 3496. 3497. 3498. 3499. 3500. 3501. 3502. 3503. 3504. 3505. 3506. 3507. 3508. 3509. 3510. 3511. 3512. 3513. 3514. 3515. 3516. 3517. 3518. 3519. 3520. 3521. 3522. 3523. 3524. 3525. 3526. 3527. 3528. 3529. 3530. 3531. 3532. 3533. 3534. 3535. 3536.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SIROKI BRIJEG BANJA LUKA SARAJEVO NOVI GRAD SARAJEVO MRKONJIC GRAD MODRICA NOVI TRAVNIK ZAVIDOVICI BRCKO ZVORNIK KRESEVO BRCKO POSUSJE SIROKI BRIJEG GRUDE TUZLA VISOKO VITEZ VISOKO SIROKI BRIJEG SARAJEVO VELIKA KLADUSA ZENICA JABLANICA SANSKI MOST BANJA LUKA BOS KRUPA TESANJ BRCKO BIHAC SIROKI BRIJEG KAKANJ BIHAC HADZICI ZENICA SREBRENIK KLJUC BIHAC BIHAC ILIDZA TUZLA CAZIN GRACANICA TRAVNIK PROVO BB SRPSKIH BRANILACA 180 BISTRIK 9 SVODNA BB PEHLIVANUSA 6 TRG KRALJA PETRA VRANJAK 53 BUCICI BB SAFVET BEGA BASAGICA BB SARAJEVSKA BB CELOPEK RESNIK BB STOJANA SINDJELICA RASTOVACKO POLJE BB MOKRO BB GRUDE TUSANJ BB HADJINA VODA BR 3 K P KRESIMIRA IV BB SEBILJ BB TRN BB DALMATINSKA 3 VII KORPUSA BB KAMBEROVICA POLJE BB PROLETERSKIH BRIGADA 35 DONJI KRKOJEVCI 119 A OD ZMIJANJA RAJKA 391 BANJA LUKA MIRSADA CRNKICA BB MRKOTIC BB BANJALUCKA BB DOBRIH BOSNJANA 55 TRN 35 ULICA 4 JULI BB PLITVICKA BB HADZELI BB STUDENAC 24 SREBRENIK BB BRANILACA BIH BB CAMILA SALIHODZICA 141 MUSTAFE OMEROVICA BB 14 MAJA 92 BROJ 14 DZAFER MAHALA 24 CUPRIJA BB KRCEVINE GRACANICA FATMIC 1

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200022760081 1610450013380023 1610000045760052 1610450040850035 1610000036360073 1610450005850010 1610250017890048 1610200025480058 1610550008000010 1610600007100090 1610850010360005 1610700005120024 1610250005020088 1610200025920050 1610200022780063 1610200025490049 1610250018770032 1610150004180073 1610700001930082 1610150005980005 1610200022790054 1610000023510095 1610350014790020 1610550010540052 1610200002510070 1610350001290045 1610450005810046 1610350007600089 1610550010260013 1610600003580057 1610350034750098 1610200022800045 1610650000960036 1610350000250011 1610000048550063 1610550005110089 1610500001110054 1610350029260092 1610350001750019 1610350005860006 1610000077720097 1610250004180068 1610350009110088 1610250010870061 1610550010820091

SASKUR COMMERCE DOO SIROKI BRIJEG SASSI MARKETING DOO BANJA LUKA SATEX DD SARAJEVO SAVANELI SPR VL SAVANOVIC SLOBODAN NOVI GRAD SAVEZ HOKEJA NA LEDU BIH UG SARAJEVO SAVIC DOO MRKONJIC GRAD SAVIC M P EXPORT IMPORT DOO VRANJAK SAVIO DOO NOVI TRAVNIK SAZ R DOO ZAVIDOVICI SBH COMPANY DOO BRCKO DISTRIKT BIH SC TRANSPORT COMPANY DOO ZVORNIK SCALA DOO KRESEVO SCARLETT DOO BRCKO SCHNEIDER DOO POSUSJE SCHWEIKER DOO SIROKI BRIJEG SCS DOO GRUDE SEAT INTERNATIONAL DOO TUZLA SEAVICO EXIM DOO VISOKO SEBASTIAN SUR VL BRANKO MARKOVIC VITEZ SEBILJ STR TRAFIKA VL HIDO PLAMENKA VISOKO SEC CAFFE BAR SIROKI BRIJEG MARIO PAVKOVIC SED DOO SARAJEVO SEDEF RESTORAN VL DELIC MINKA VELIKA KLADUSA SEEMI TR VL SELIMOVIC SEMIRA ZENICA SEFER TREID DOO JABLANICA SEHA ES DOO SANSKI MOST SEHER AD BRC BANJALUKA SEHERZADA DOO BOSANSKA KRUPA SEJDINOVIC DOO TESANJ SEJFIC COMMERCE DOO BRCKO SEKA OBRT FS VL NESIHA DAUTOVIC BIHAC SEKA STR SIROKI BRIJEG MILJENKA KOLOBARIC SELAM I RAHMET DOO KAKANJ SELEKTA DOO BIHAC SELIMOVIC SZMR VL MUSIC AMER HADZICI SEM SUR CAFFE BAR VL SAHDAN ESMA SEMA GRAF DOO SREBRENIK SEMA TR VL BEGANOVIC HIMZO KLJUC SEMAFOR STR BIHAC VL MUSLIC EMIRA SEMCO DOO BIHAC SEMERKAND UDRUZENJE SARAJEVO SEMPRE DOO TUZLA SEN DZI DOO CAZIN SENA TR VL SELIMOVIC INDIRA TRNOVCI GRACANICA SENFNER GROUP DOO TRAVNIK

Srijeda, 9. 3. 2011.
3537. 3538. 3539. 3540. 3541. 3542. 3543. 3544. 3545. 3546. 3547. 3548. 3549. 3550. 3551. 3552. 3553. 3554. 3555. 3556. 3557. 3558. 3559. 3560. 3561. 3562. 3563. 3564. 3565. 3566. 3567. 3568. 3569. 3570. 3571. 3572. 3573. 3574. 3575.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
SARAJEVO PRNJAVOR ZIVINICE VISOKO CAZIN SARAJEVO KLJUC SRBAC BRCKO CAPLJINA KRESEVO SARAJEVO BRCKO GRADACAC CAZIN TUZLA TUZLA CAZIN SARAJEVO ZVORNIK POSUSJE KOSEVO 26 RATKOVAC BB TRECA ULICA 55 TUSNJICIC H MUJEZINOVICA BB DZEMALA BIJEDICA 102 BRANILACA BIH BB RAZBOJ LIJEVCE BB CVIJETE ZUZORIC BR 8 TREBIZAT VELEGOSCE 20 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA NIKOLE TESLE BR 13 SARAJEVSKA BB DONJA KOPRIVNA 51 STUPINE B 8 28 MEHMEDALIJE M DIZDARA 64 L3 PP28 CUPRIJA BB HASANA BRKICA 66 BRACE JUGOVICA B 8 PUT ZA BATIN

Broj 10 - Strana 131
1610000029810051 1610450040870017 1610250019860021 1610150003250037 1610350028910019 1610000007080041 1610350031130058 1610450048120088 1610600007740096 1610200014080036 1610700006950026 1610000029800060 1610600007950004 1610250019410038 1610350037060056 1610250010050023 1610250017420083 1610350028480018 1610000041170012 1610850010480091 1610200022820027 1610200045060090 1610250021320065 1610000051150051 1610250011790009 1610150004280080 1610200012940092 1610250011460015 1610550003050003 1610450048490046 1610350017160021 1610450048740015 1610450009540084 1610350023460074 1610350025360013 1610450024150030 1610250014770043 1610350026420029 1610350028090078

SENS DOO SARAJEVO SENSO MED DOO PRNJAVOR SENT LUIS DOO ZIVINICE SENTILJ SUR VL SULJIC ISMET SEPIC MESARSKA RADNJA VL SUAD SEPIC CAZIN SEREX DOO SARAJEVO SERO OBRT PEKARA VL DURAJ CERIM KLJUC SERPSKI CAR SUR KAFE BAR VL MITROVIC R RAZBOJ SERVIS BIRO OPREME BIREX VL BOBAN JOSIC BRCKO SERVIS JUKA SZR VL JURE BUBALO CAPLJINA SETRO DOO KRESEVO SEXY SHOP SOFT PACK STR VL SARVAN SABIRA SG ELEKTRONIC SP VL SLOBODAN GARIC BRCKO SGM CEMENT DOO ZA TRG GRADJ MATERIJ GRADACAC SGP KAUKOVIC VL KAUKOVIC RASIM CAZIN SHARK DOO TUZLA SHARK SECURITY DOO AG ZA ZAST LJUDI I IMOVINE SHELL TR VL KISMETOVIC FADIL CAZIN SHETA DOO SARAJEVO SHINE ZEN FRIZ SAL VL MIRJANA VUKOVIC ZVORNIK SHOPPING MALDI STR POSUSJE STANKO IVANKOVIC SIBA DOO KOVACI TOMISLAVGRAD SIBILA TR VL OMERAGIC RAMZIJA GRADACAC SIBINT DOO KASINDOL ISTOCNO SARAJEVO SICA DOO GRACANICA SICILIJA CAFFE BAR SUR VL SULJIC ZIJAD SICON ELEKTRONIKA DOO MOSTAR SIEMA DOO TUZLA SIGMA KNJIGOVODSTVENI SERVIS SIGMA KOMERC DOO SAMAC SIGMAPROM DOO KLJUC SIK PROIZVODNO PROMETNO DOO MG SIKANJIC AG DOO LAKTASI SIKI M TRANSPORT DOO CAZIN SILIC MUJO TR VL MUJO SILIC BOSANSKA KRUPA SILKON BH DOO LAKATSI SILLVER LAND TR VL PROLE DIJANA GRADACAC SILNOVIC DOO BOSANSKI PETROVAC SILVA DOO VELIKA KLADUSA

TOMISLAVGR KOVACI BB AD GRADACAC NOVALICI BB I SARAJEVO KASINDOLSKOG BATALJONA BB GRACANICA DONJA ORAHOVICA BB VISOKO KADIJE UVJESA BR 11 MOSTAR KNEZA DOMAGOJA 11A TUZLA HASANA BRKICA 58 TUZLA ZENICA MEHMEDALIJE TARABARA 15 SAMAC PUT SRPSKIH DOBROVOLJACA 7 SANSKI MOST UL BRANILACA BIH MRKONJIC BARACI BB GRAD LAKTASI DONJI DRUGOVICI BB CAZIN HASANA MUJEZINOVICA BB BOS KRUPA 511 SBBR BB LAKTASI GRADACAC BOS PETROVAC VELIKA KLADUSA CARA DUSANA 40 H K GRADASCEVICA BB GRADACAC DIDOVICI BB AHMETA MRZLJAKA 1

Broj 10 - Strana 132
3576. 3577. 3578. 3579. 3580. 3581. 3582. 3583. 3584. 3585. 3586. 3587. 3588. 3589. 3590. 3591. 3592. 3593. 3594. 3595. 3596. 3597. 3598. 3599. 3600. 3601. 3602. 3603. 3604. 3605. 3606. 3607. 3608. 3609. 3610. 3611. 3612. 3613. 3614. 3615. 3616. 3617. 3618.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC SAMAC LAKTASI DOBOJ SREBRENIK CAPLJINA BIHAC BIHAC BRCKO SRBAC CAPLJINA GORAZDE GRACANICA GRACANICA BIHAC SARAJEVO BANJA LUKA ZVORNIK SIROKI BRIJEG SARAJEVO SARAJEVO SRBAC VELIKA KLADUSA TESLIC TESLIC GRADISKA TESLIC SARAJEVSKA 42 NJEGOSEVA BB INDUSTRIJSKA ZONA BB ALEKSANDRO KOZUHE BB BOSANSKIH BRANILACA BB BIGERAJ MATE BOBANA BB 5 KORPUSA BR 5 IVANA FRANE JUKICA BR 25 IVANA FRANJE JUKICA BB MOME VIDOVICA 52 KLEPCI ZAIMA IMAMOVICA BB STUBO 2 STUBO 2 BIHACKIH BRANILACA 89 MARSALA TITA 15 KARADJORDJEVA 64 D PILICA SIROKI BRIJEG LUKAVICKA CESTA 108 LUKAVICKA CESTA 108 SITNESI BB MARJANOVAC BB STEVANA MOKRANJCA BR 10 SVETOG SAVE BB MLADE BOSNE BB OCAUS

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610350007040011 1610450040700073 1610450040130004 1610450048850013 1610500002570098 1610200045200061 1610350006100081 1610350019470076 1610600000670057 1610450041060040 1610200015900047 1610300004360049 1610250013590038 1610400001510087 1610350007700096 1610000016020046 1610450002830012 1610850006690010 1610200044370032 1610000042540040 1610000042540137 1610450026640020 1610350021230044 1610400005170091 1610400009370094 1610450033450002 1610450038570050 1610350023070037 1610250008570094 1610350012210014 1610250010610004 1610350009430091 1610700007020060 1610200025580065 1610250003410082 1610200015920029 1610400002510060 1610450022810072 1610200041990040 1610200025300026 1610250007320055 1610250017440065 1610450035310074

SILVANA FRIZ SALON SZR VL LJATAJ SILVANA SIM PAK DOO SAMAC SIMA DOO ALEKSANDROVAC LAKTASI SIMAC PROM DOO KOZUHE DOBOJ SIMAL DOO SREBRENIK SIME MESNI CENTAR STR VL S BAGARIC CAPLJINA SIMECKI INTERNATIONAL DOO BIHAC SIMIC AUTOPRAONA I VULKANIZER VL MARIO SIMIC SIMIKIC DOO BRCKO SIMP COMPJUTERS SUR INT KAFE VL MEDIC I SRBAC SINDY STR VL SVJETLANA PREVISIC SINEEX DOO GORAZDE SINTERKOMERC DOO GRACANICA SINTERKOMERC DOO GRACANICA SIPAD BINA DD BIHAC SIPAD EXPORT IMPORT DD SARAJEVO SIRANO DOO BANJA LUKA SIRIUS UG RAD KAFE BAR VL LJUBO IVANIC PILICA SIROKI JUDO KLUB SIROKI BRIJEG SITADI DOO SARAJEVO SITADI DOO SARAJEVO SITNESI ZZ SA PO SITNESI SRBAC SITNI KAMEN DOO VELIKA KLADUSA SITOGRAF DOO TESLIC SITOGRAF STR VL GOGIC DRAGAN TESLIC SJAJ SZTR VL TRNJANIN JASNA GRADISKA SJECA I IZNOS DRVNIH SORT SZR VL KLJECANIN N SJECA I IZNOS DRVNIH SORTIMENAT VL SUAD KOVAC SJEME DOO TUZLA SJEMENARNA DOO VELIKA KLADUSA

SANSKI MOST POBRIZJE BR 30 STUPINE B3 I MUSLIMANSKE BRIGADE BB TURALIBEGOVA 36 PRIJEDORSKA BB SKELA BB TVRTKA MILOSA BB BISINSKA 35 FRA SERAFINA DODIGA BR 17 MATUZICI BB MAJORA D GAVRILOVICA 41 SREDISTE 184 DRINOVCI TESKERA BB ALEKSE SANTICA 8A OSLOBODJENJA BB KRALJA PETRA 1 OSLOBODIOCA 13

TUZLA VELIKA KLADUSA SK ORION FIN DOO TUZLA TUZLA SKALA UR CAFFE BAR VL HUSIC RUFAD SANSKI MOST SKELA DOO JAJCE JAJCE SKIPPER DOO MOSTAR MOSTAR SKM GLAS DOO ZIVINICE ZIVINICE SKORPION KAFE BAR SUR VL BORAS ZELJKO LJUBUSKI LJUBUSK SKULIC COMPANY DOO DOBOJ JUG SL DOO BIJELJINA BIJELJINA SLADOLED KAMENKO DOO GRUDE GRUDE SLAK DOO LJUBUSKI LJUBUSKI SLANAC DOO TUZLA TUZLA SLATKA JAGODA DOO ZIVINICE ZIVINICE SLATKA TAJNA STZR VL UZELAC GORDANA NOVI GRAD NOVI GRA

Srijeda, 9. 3. 2011.
3619. 3620. 3621. 3622. 3623. 3624. 3625. 3626. 3627. 3628. 3629. 3630. 3631. 3632. 3633. 3634. 3635. 3636. 3637. 3638. 3639. 3640. 3641. 3642. 3643. 3644. 3645. 3646. 3647. 3648. 3649. 3650. 3651. 3652. 3653. 3654. 3655. 3656. 3657. 3658. 3659. 3660. 3661. SLATKICA DOO SIROKI BRIJEG

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
FRA D BUNTICA 1 C KARADJORDJEVA 2 MOME VIDOVICA BB CARA DUSANA 13 KARADJORDJEVA 46A BLAJBURSKIH ZRTAVA 16 A HRVATSKE MLADEZI BB TRN BB SIROKI BRIJEG OBUDOVAC BB FILIPA VISNJICA BR 8 KARADJORDJEVA LAKTING ZG II BB MILJANOVCI BB DUBRAVE BB RUDENICE BR 7 DJURE PUCARA STAROG 29 TEREZIJE BB PLATO SKENDERIJA PRNJAVOR 6 KRNDIJA BB KARNOVAC STANICA BB BLAZUJ 20 MATE BOBANA BB 9 MAJA BB DJURE PUCARA 3 2 BUTUROVIC POLJE BB PASA MAHALA 58 PASA MAHALA 58 VRANOVINA BB RODOC B.B. RODOC BB KRALJA TOMISLAVA 108 SKENDERIJA 5A SKENDERIJA 5A HAJRIJE KURTAGIC BB DUBRAVA BB KREHIN GRADAC BB 3APRIL 33 CARSIJA 182 DRINOVCI GRUDE HUSEINA DJOZE BB JUG BOGDANA BB LJUBINA BB KASAPOVICI BB TRG KRALJA PETRA I RK 1SPR LOK 167 DESANKA MAKSIMOVIC BR2

Broj 10 - Strana 133
1610200022930025 1610450008240090 1610450044300034 1610450049060018 1610450000160087 1610200012980056 1610700001940073 1610200031940064 1610450049730094 1610450038360045 1610450019670085 1610850006100056 1610600002600066 1610350003330052 1610550003490092 1610000050390056 1610600004350043 1610400003960016 1610450041000094 1610000071500069 1610200015930020 1610450053140032 1610450001200024 1610200042340016 1610000025420025 1610700003020071 1610350023930039 1610200013000038 1610200013020020 1610200013030011 1610000064400057 1610000064400154 1610250010710011 1610200022950007 1610200008300097 1610000026740098 1610200029790059 1610150004010032 1610450038520095 1610000073950095 1610200025270053 1610850010660026 1610600000730003

SIROKI BRIJEG SLATKOM ALFA & OMEGA DOO BANJALUKA BANJA LUKA SLAVEN STR VL TOVILOVIC ZELJKA SRBAC SRBAC SLAVICA FRIZERSKI SALON VL DEVIC S DOBOJ DOBOJ SLAVIJA INTERNACIONAL DOO LAKTASI LAKTASI SLAVONIJA TRGOVINA DD MOSTAR MOSTAR SLAVUJ STR VL VELJKO CATO VITEZ VITEZ SLIMS DOO SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG SLK SUR VL PAVLOVIC S OBUDOVAC SAMAC SLOGA RUKOMETNI KLUB DOBOJ DOBOJ SLOT TRADE DOO LAKTASI LAKTASI SLOZNA PORODICA DOO KALESIJA SM HUZAL DOO BRCKO SMAJIC COMERC DOO KLJUC SMAJIC PROMET DOO VITEZ SMART&AZ COMPUTERS DOO SARAJEVO SMELT INTAG DOO BRCKO SMH EDELSTAHLVERARBEITUNG DOO TESANJ SMRCA SZR VL RISTIC DUSAN PETROVO SNEL SUR BISTRO I FAST FOOD VL TUKIC ELVEDINA SNOOPY SUR FAST FOOD VL DRAGAN BOROVAC CAPLJI SOBA SUR KAFE BAR VL BAROS ZORAN DERVENTA SOBORAD DOO SIPOVO SOFIC DOO KONJIC SOJTARIC DOO TRAVNIK SOJTARIC DOO TRAVNIK SOKO SD USLUGE U SUMARSTVU VL ZELJKO JEVIC SOKO DD PROCESNE TEHNOLOGIJE MOSTAR SOKO KVALITETA DOO MOSTAR SOKO TRGOVINA DOO MOSTAR SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOKOLOV REAL ESTATE DOO SARAJEVO SOLAR CERADE DOO GRACANICA SOLDO GRADNJA DOO SIROKI BRIJEG SOLDO SZR VL SOLDO IVAN CITLUK SOLVENT KOMERC DOO PALE SOMBRERO SUR VL VINKO SIMIC DRINOVCI SOMER DOO SARAJEVO SONY SR VIDEO KLUB VL LUKIC MARKO DOBOJ SORA SUR BISTRO VLASNIK PUSINA ALMA SOSI PROM DOO NOVI TRAVNIK SOV STR VL CVIJETA SKOLNIK BIJELJINA SP MONT DOO BRCKO KALESIJA BRCKO KLJUC VITEZ SARAJEVO BRCKO TESANJ DOBOJ ILIDZA CAPLJINA DERVENTA SIPOVO KONJIC TRAVNIK TRAVNIK BOS PETROVAC MOSTAR MOSTAR MOSTAR SARAJEVO SARAJEVO GRACANICA SIROKI BRIJEG CITLUK PALE GRUDE ILIDZA DOBOJ ILIJAS NOVI TRAVNIK BIJELJINA BRCKO

Broj 10 - Strana 134
3662. 3663. 3664. 3665. 3666. 3667. 3668. 3669. 3670. 3671. 3672. 3673. 3674. 3675. 3676. 3677. 3678. 3679. 3680. 3681. 3682. 3683. 3684. 3685. 3686. 3687. 3688. 3689. 3690. 3691. 3692. 3693. 3694. 3695. 3696. 3697. 3698. 3699. 3700. 3701. 3702. 3703. SP STEEL DOO KOTOR VAROS

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KOTOR VAROS VISOKO MOSTAR BIHAC BIHAC GRACANICA SARAJEVO GRADACAC SANSKI MOST DRVAR MOSTAR GRUDE CAPLJINA DUBRAVE SARAJEVO ZVORNIK BRCKO CARA DUSANA BB OZRAKOVICI BB BRACE FEJICA 51 JABLANSKA BR 5 IRFANA LJUBIJANKICA 204 MUSTAFA RESIDBEGOVIC 2 BARDAKCIJA 18 HAZNA 8 MUSE CAZIMA CATICA BB GLAMOCKA 1 TEKIJA BR 53 K KATARINE BB GABELA POLJE DUBRAVE BB TERAZIJA BB SVETOG SAVE BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450002330074 1610150004420051 1610200003090033 1610350008230007 1610350004820069 1610250004620060 1610000035650033 1610800002290044 1610350008540019 1610200043480057 1610200004430088 1610200055800027 1610200015950002 1610600002990006 1610000018980098 1610850009630080 1610600007610019 1610350026220015 1610350010590017 1610850004800062 1610000043890086 1610550012910053 1610200047350066 1610450020460053 1610450035330056 1610450048510028 1610600007400014 1610200025250071 1610850006340034 1610850006340131 1610550005710034 1610450027450067 1610250000260007 1610350009290023 1610350002790053 1610200023000059 1610350002800044 1610250009620022 1610200001000071 1610350010920011 1610850010570010 1610700001990028

SPALTEX DOO VISOKO SPAR DOO MOSTAR SPECT DOO BIHAC SPEED MERC TR VL DUJMOVIC DANIJEL SPEKTRA BB DOO GRACANICA SPILJA COMMERCE DOO SARAJEVO SPLENDID DOO GRADACAC SPLONUM DD SANSKI MOST SPOMY DOO DRVAR SPORT BUREGDZIN SUR VL ABDIL ABDULAI MOSTAR SPORT CAFFE SUR VL MARIJA CORLUKA GRUDE SPORT GAME DJO CAPLJINA SPORT LINE DOO BRCKO SPORT SA TREND DOO SARAJEVO SPORT SPORTSKA KLADIONICA VL BRANKO VIDAKOVI SPORT STAF SP VL LAZOVIC DRAGAN BRCKO SPORTIX TR VL ALMIR MIDZIC BIHAC SPRECO ZLATARA VL SPRECO FIKRET SPRING DOO BIJELJINA SPV DOO SARAJEVO SPYDER DOO ZENICA SREBRENKO DOO POSUSJE SREM SID DOO BANJALUKA SRKI TR VL SEKULIC MILKA PRIJEDOR SRPSKA VAROS TR VL JANKOVIC BRANISLAVA SAMAC SRPSKA VAROS TR VL JANKOVIC BRANISLAVA SAMAC SS KOMPANI DOO NOVI TRAVNIK SS PETROL DOO BIJELJINA SS PETROL DOO BIJELJINA SSIGEN DOO ZENICA STAKLO COMERC DOO BANJA LUKA STAKLO DOO TUZLA STAKLO DOO VELIKA KLADUSA STAKLO PIRALIC DOO BIHAC STAKLOREZACKA RADNJA SZR SB FRANO DAMJANOVI STAKLOREZACKA SZR VL PIRALIC ZERINA STANARI RUDNIK LIGNITA AKCIONARSKO DRUSTVO STANDARD DH DOO MOSTAR STANDARD M DOO SANSKI MOST STANDARD SZR VL TOMISLAV NACIC BIJELJINA STANICA STR VL MILICA RAMLJAK VITEZ

DR SAFETA MURATOVICA BR 13 BIHAC DZANICA MAHALA BB SANSKI MOST HAMZIBEGOVA BB BIJELJINA STEFANA DECANSKOG BR 264 SARAJEVO MARKA MARULICA 2 ZENICA VATROGASNI PUT 1 POSUSJE IVANA MESTROVICA 11 BANJA LUKA VOJVODE MOMCILA 12 PRIJEDOR SRPSKIH VELIKANA BB SAMAC NJEGOSEVA BR 3 SAMAC NJEGOSEVA BR 3 IVANA MESTROVICA BB

NOVI TRAVNIK BIJELJINA

KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA BIJELJINA KOMITSKA BB BENZINSKA PUMPA ZENICA NIKOLE TESLE 5 BANJA LUKA IVANA GORANA KOVACICA 177 TUZLA TURALIBEGOVA 22 VI BOS BRIGAD 136 VELIKA BRACE MUJAGICA BB KLADUSA BIHAC MIDZIC MAHALA BR 9 SIROKI S RADICA 29 BRIJEG BIHAC MIDZIC MAHALA BR 9 DOBOJ STANARI BB MOSTAR KURLUK 4 SANSKI MOST BANJALUCKA 11 BIJELJINA SRPSKE DOBROVOLJACKE GARDE 46 VITEZ DUBRAVICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
3704. 3705. 3706. 3707. 3708. 3709. 3710. 3711. 3712. 3713. 3714. 3715. 3716. 3717. 3718. 3719. 3720. 3721. 3722. 3723. 3724. 3725. 3726. 3727. 3728. 3729. 3730. 3731. 3732. 3733. 3734. 3735. 3736. 3737. 3738. 3739. 3740. 3741. 3742. 3743. 3744.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PRNJAVOR SAMAC BANJA LUKA BANJA LUKA SARAJEVO MOSTAR BIJELJINA GRADISKA CAZIN SARAJEVO TOMISLAVGR AD GRADACAC BUSOVACA DOBOJ VELIKA KLADUSA BOS BROD PRIJEDOR BIHAC STOLAC SARAJEVO BJELJINA BANJA LUKA BIJELJINA BIJELJINA MRKONJIC GRAD SARAJEVO SARAJEVO GRADISKA KLJUC TESANJ ZEPCE TESANJ TESANJ KLJUC CAZIN BOS OTOKO SARAJEVO SARAJEVO LAKTASI ZVORNIK BILECA GRABIK ILOVA CARA LAZARA BB PAJE JOVANOVICA BB KARADJORDJEVA BR 378 MIHRIVODE 50 A DR ANTE STARCEVICA 66 NUSICEVA 12 PUT SRPSKE VOJSKE 144 STIJENA BB DERVISA NUMICA 18A KRALJA ZVONIMIRA 3 MIONICA 2 NIKOLA SUBIC ZRINJSKI KNEZA MILOSA 36 KULISTE BR 90 GRADSKA PIJACA BOKS NP 11 MAJORA MILAN TEPICA BB BOSANSKA 21 STJEPANA RADICA BB KALESIJSKA 2 DVOROVI BB MILOSA DUJICA 37 KNJEGINJE MILICE 18 MILOSA OBILICA ZANATSKI C ZELJ STA JOVANA RASKOVICA 52 CEKALUSA 26 CEKALUSA 26 PETRA PECIJE BB BANJALUCKA 118 DRINCICI BB OZIMICA BB HRVATINOVICI BB ROSULJE BB BRANILACA BIH BB CORALICI BB BUZIMSKI PUT BB AZIZE SACIRBEGOVIC 88 HUSREFA REDZICA 13B STAROG VUJADINA BB POSLOVNI CENTAR MEGA 2 OBILICEV VIJENAC BR 19

Broj 10 - Strana 135
1610450023510024 1610450049880056 1610450010230045 1610450003910010 1610000063650053 1610200044830006 1610850005250045 1610450035250031 1610350017050023 1610000037280021 1610200029670070 1610250022290065 1610550016190011 1610450032820084 1610350017320071 1610450034260049 1610450027290017 1610350002370043 1610200015970081 1610000053120024 1610450009690046 1610450012030074 1610850010180070 1610850000160067 1610450011240009 1610000028020013 1610200025600047 1610450025310053 1610350020160037 1610400006260080 1610750005300005 1610400003240082 1610400001310073 1610350020370042 1610350008220016 1610350020920032 1610000022110094 1610000010520049 1610450032170087 1610850006360016 1610200005480016

STANICO DOO PRNJAVOR STANISIC ZR VL STANISIC LAZAR SAMAC STANKOVICPROM DOO BANJALUKA STANOGRADNJA COMMERCE DOO BANJA LUKA STAR INZINJERING DOO SARAJEVO STAR MO GO DOO MOSTAR STARA CARSIJA MM SUR BUREG VL MIRA MALOVIC BN STARI BISER RESTORAN VL SOBOTA LJ GRADISKA STARI GRAD DOO CAZIN STARK DOO SARAJEVO START SUR VL A PETROVIC TOMISLAVGRAD START TRANSPORT DOO GRADACAC STARTER DOO BUSOVACA STB PROMET DOO DOBOJ STEA DOO VELIKA KLADUSA STEFANOVIC STR VL STEFANOVIC NADA B BROD STEKOVIC PROMET DOO PRIJEDOR STELLA TOURS DOO BIHAC STELLA SUR VL SRECKO SKIPINA STOLAC STEP COMMERC DOO SARAJEVO STEP DOO BJELJINA STERNEN DOO BANJA LUKA STIGMA STR VL ZELJKO DELIC BIJELJINA STIL MSM ENTERIJER DOO BIJELJINA STIL STR VL DAMJANAOVIC LJILJANA MRKONJIC GR STJEPREP DOO SARAJEVO STJEPREP DOO SARAJEVO STOJAKOVIC STR VL STOJAKOVIC ZELJKA GRADISKA STOL TAP RAD VL HASANBEGOVIC JASIM STOLARIJA JASAR SZR VL CAZIM JASAREVIC TESANJ STOLARIJA M SZR VL IBRAHIM MASIC STOLARIJA PRNJAVORAC SZR VL PRNJAVORAC SUBHIJ STOLARSKA RADNJA SZ VL HIMZIC IZUDIN STOLARSKA RADNJA VL STRKONJIC RAMIZ KLJUC STOLARSKA RADNJA VL TUZLAK EKREM CORALICI STOLARSKA RADNJA VRANIC PLAST VL VRANIC HARIS STOMATOLOSKA ORDINAC RESPECT VL ANTONELA M STOMATOLOSKA ORDINACIJA VL PORIC ZLATAN STOMIL DOO LAKTASI STOP AUTO SKOLA VL DUSAN KRUNIC ZVORNIK STOTIH COMMERCE DOO BILECA

Broj 10 - Strana 136
3745. 3746. 3747. 3748. 3749. 3750. 3751. 3752. 3753. 3754. 3755. 3756. 3757. 3758. 3759. 3760. 3761. 3762. 3763. 3764. 3765. 3766. 3767. 3768. 3769. 3770. 3771. 3772. 3773. 3774. 3775. 3776. 3777. 3778. 3779. 3780. 3781. 3782. 3783. 3784. 3785.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BANJA LUKA VIDA NJEZICA 36 ILIDZA SARAJEVO SAMIRA CATOVICA KOBRE 17 SAFETA HADZICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610450009380034 1610000000180043 1610000017780014 1610350035210072 1610450034880073 1610450039560032 1610000062920031 1610350015750029 1610550011400054 1610000041920016 1610450034460063 1610150003060014 1610150003610004 1610150002370053 1610350008990002 1610200002810091 1610650003210048 1610450051140086 1610450042940094

STRANKA MLADIH BOSNE I HERCEGOVINE BANJA L STROM EXPORT DOO ILIDZA STUDIO ART FRIZER SALON ZZR VL MISIC I RACIC STUDIO ART SZR VL PORIC NISVET BUZIM STUDIO GLAMOUR SZR VL SLIJEPCEVIC RANKA BL STUDIO LARA DOO BANJA LUKA STUFF DOO SARAJEVO STYROMAL DOO SANSKI MOST SUCE STR VL HALILOVIC KANITA ZENICA SUCUR ND DOO ILIDZA SUCUR TRADE DOO BANJA LUKA SUHOMESNATI PROIZVODI VL LEMES SULEJMAN SUHOMESNATI PROIZVODI VL SUSA MEHO I MAHIR SUHOMESNATI PROZIVODI VL MUZAFERIJA KENAN SUMA PROM DOO BOSANSKI PETROVAC SUMARSTVO SREDNJE NERETVANSKO DD MOSTAR SUN SHINE VL BUZA ALEM SUNCE STR VL GOJKOVIC RANKO GRADISKA SUNCOKRET ZTR VL MIKANOVIC SNJEZANA PRIJEDOR SUPER AUTO DOO BANJA LUKA SUPER MONT SZR VL MUSLIC MAID VISOKO SUR FAST FOOD SISIC VL SISIC SAMIRA VISOKO SUR KAFE BAR SASA VL JOVIC SASA SUZA STR VL GAVRIC JOKA TESLIC SUZI SUR EKSPRES ZAKUSKA VL SUZIC D S BROD SUZI TR VL SAMARDZIC S SAMAC SVIDEN DOO TUZLA SVIN 3 TR VL KANTAR SLOBODAN PRIJEDOR SVITANJE DOO DOBOJ SVJETLOST S PR VL BOSIC SVETLANA SAMAC SVRCO TR VL TATJANA REGOJA ZVORNIK SWEET SP VL GORDANA ANTIC BRCKO DC SWISS DOO KLJUC SYNERGICON BAVARIA TRADE DOO SARAJEVO T M SUR KAFE BAR VL TUTNJEVIC MARA DERVENTA T&M INTERSPAR DOO KRESEVO TA EM AUTO DOO ZENICA TA STR VL VINKOVIC IVO BRCKO TABAK DOO VELIKA KLADUSA TACA PATRICIO SP VL BABAJIC HIDAJETA BRCKO TAISA TR VL ISIC MAKSIDA TUZLA

BUZIM 505 VITESKE BRIGADE BB BANJA LUKA GAJEVA BR 10 BANJA LUKA SARAJEVO SANSKI MOST ZENICA ILIDZA BANJA LUKA VISOKO VISOKO VISOKO BOS PETROVAC MOSTAR KAKANJ GRADISKA PRIJEDOR KRALJA PETRA DRUGOG BR 26 ALIPASINA BB SEJKOVACA BB ARMIJE BIH 8 B BOSANSKIH GAZIJA 6 KRAJISKIH BRIGADA BB UVORICI KOLOSICI BB MULICI DIDOVICI BB JUZNI LOGOR BB A IZETBEGOVIC 45 ATIFA TOPICA BB ISTARSKA 2

BANJA LUKA KARADJORDJEVA BR 140 1610450029860032 VISOKO B MAHALA BB 1610150005840034 VISOKO D MOSTRE SARENI HANOVI BB 1610150006080012 TESLIC TESLIC BOS BROD SAMAC TUZLA PRIJEDOR DOBOJ SAMAC ZVORNIK BRCKO KLJUC ILIDZA DERVENTA KRESEVO ZENICA BRCKO VELIKA KLADUSA BRCKO TUZLA STEVANA SINDJELICA BB UGODNOVIC SVETOG SAVE BB ULICA CARA DUSANA BB MARSALA TITA 199 6 MILOSA OBRENOVICA BB KNEZA LAZARA BB NJEGOSEVA BB SVETOG SAVE ZGRADA CRPNA ST MIROSLAVA KRLEZE BB PUDIN HAN BB DOGLODI 79 SRPSKE VOJSKE SP 106 POLJE BB PISCE BB ARIZONA SEONJACI MUSHINA RIZVICA BB ARIZONA TRZNICA MAHMUTA BUSATLIJE 58 1610400009540038 1610400012070089 1610450050660033 1610450049210077 1610250002680060 1610450035820003 1610450030530011 1610450036300056 1610850006450032 1610600007290016 1610350022490074 1610000027630073 1610450044290043 1610700004470027 1610550010410072 1610800002360078 1610350005070038 1610600006460084 1610250002860092

Srijeda, 9. 3. 2011.
3786. 3787. 3788. 3789. 3790. 3791. 3792. 3793. 3794. 3795. 3796. 3797. 3798. 3799. 3800. 3801. 3802. 3803. 3804. 3805. 3806. 3807. 3808. 3809. 3810. 3811. 3812. 3813. 3814. 3815. 3816. 3817. 3818. 3819. 3820. 3821. 3822. 3823. 3824. 3825. 3826. 3827. 3828. 3829. 3830. 3831.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC KONJIC VISOKO RAVNO POLJE ZVORNIK ZVORNIK ZENICA ZENICA TUZLA GRACANICA BANJA LUKA ILIDZA MEHMEDALIJA MAK DIZDAR BB ORASJE L 19 7 ZANATSKI CENTAR BB RAVNO POLJE ZVORNIK BRANJEVO STAJALISTE 14 PEHARE 78 PEHARE 78 ISMETA MUJEZINOVICA D7 DOBOROVCI BB VESELINA MASLESE 1 OTESKA 27

Broj 10 - Strana 137
1610350031220074 1610200043830033 1610150003560049 1610850008450075 1610850009820006 1610850008900058 1610550000430033 1610700002320022 1610250003740076 1610250017370031 1610600004740080 1610000014200035 1610150001360089 1610450008430016 1610350009380039 1610000069500026 1610000044390024 1610000057780098 1610200023110057 1610250008790090 1610350008620044 1610350029590086 1610450042850078 1610350029580095 1610000045340042 1610200054500033 1610600004590021 1610500001950074 1610800002370069 1610450019540008 1610350028180094 1610700002020098 1610000022930035 1610000021420036 1610000007300037 1610000007300134 1610300001910023 1610250010520085 1610200023130039 1610800002390051 1610450035650059 1610200005240038 1610350005680071 1610450019960018 1610600003310009 1610350016430096

TAJGER UR VL JAHIC ELMIRA BIHAC TAJO RAFT RAFTING VL AIDA HEJUB KONJIC TAK CAFFE BAR VL HASECIC FIKRETA TAKSI PREVOZ MIRKO JANKOVIC RAVNO POLJE TAKSISTA DRAGAN MAKSIMOVIC ZVORNIK TAKSISTA RASKO SEPUR BRANJEVO TALIC KOMERC DOO ZENICA TALIC KOMERC DOO ZENICA TAMARIS BIFE VL DZINDO FEJSAL TUZLA TANDEM TRANS DOO GRACANICA TANE PROM DOO BANJA LUKA TANGO CAFFE BAR SUR VL GOJAK MUMIN ILIDZA TANIN DOO VISOKO TANJA STR VL MILINOVIC JELA BANJALUKA TANK COMERC DOO SANSKI MOST TAPETAR SOR VL LONCAR SADIJA TARA DOO SARAJEVO TARA DRINA DOO SARAJEVO TARABA KOMERC DOO POSUSJE TARE TR VL IMAMOVIC RASIM GRACANICA TARIK TRGOVINA DOO BOS KRUPA TARKO DOO VELIKA KLADUSA TAXI PREVOZ VL JANJILOVIC IGOR STANARI DOBOJ TAXI PRIJEVOZ VL DZELALAGIC ALE CAZIN TAXI PRIJEVOZNIK GELJO TUFIK SARAJEVO TAXI SLUZBA VL SAMIR BASIC MOSTAR TD PROMET DOO BANJA LUKA TE&SI DOO GRADACAC TE&SI DOO GRADACAC TEA SZR VL DJURIC MILAN TECHNIC & MORE DOO BIHAC TECHNIC WORLD DOO VITEZ TECHNO TRADE DOO SARAJEVO TECNOARREDO DOO SARAJEVO TEHNICKI REMONTNI ZAVOD DD HADZICI TEHNICKI REMONTNI ZAVOD DD HADZICI TEHNIKA DOO GORAZDE TEHNIKA DOO LUKAVAC PJ GRADJENJE SARAJEVO TEHNO BAGARIC DOO SIROKI BRIJEG TEHNO SHOP STR VL JOSO KOPIC TEHNO SISTEMI DOO DERVENTA TEHNOART DOO TREBINJE TEHNOCENTAR TR VL CURIC SAKIBA TEHNOGRADNJA DOO BANJALUKA TEHNOGRADNJA DOO BRCKO TEHNOGRADNJA ZR VL RIZVIC DZEVAD V KLADUSA

VISOKO CEKREKCIJE BB BANJA LUKA KOZARSKA 54 SANSKI MOST DONJI KAMENGRAD 28 A SANSKI MOST SARAJEVO MARKA MARULICA 13 SARAJEVO ANTUNA HANGIJA 6 SARAJEVO HAMDIJE CEMERLICA 2 POSUSJE ZAGREBACKA BB GRACANICA 111 GRACANICKE BRIGADE BKC BOS KRUPA TERZICA SOKAK BR 12 VELIKA DONJA SLAPNICA 140 KLADUSA DOBOJ RUDNICKO NASELJE 25 STANARI CAZIN OSTROZAC BB SARAJEVO KEMALA KAPETANOVICA 6 MOSTAR GNOJNICE 72 BANJA LUKA VELJKA MLADENOVICA BB GRADACAC M. TITA BB GRADACAC M. TITA BB BANJA LUKA BANA MILOSAVLJEVIC 8 BIHAC HAMDIJE POZDERCA 23 VITEZ PC 96 SARAJEVO VISNJIK 28 SARAJEVO MUHAMEDA HADZIJAHICA 35 HADZICI SESTOG MARTA BB HADZICI SESTOG MARTA BB GORAZDE MRAVINJAC BB LUKAVAC PATIZANSKI PUT BB LUKAVAC SIROKI BRIJEG DUBRAVE DERVENTA TREBINJE BOS KRUPA BANJA LUKA BRCKO VELIKA KLADUSA A MIHANOVICA BB ARIZONA DUBRAVE SVETOG SAVE BB CARA DUSANA 1 5 KORPUSA BB VIDOVDANSKA 35 D RAHIC BB PODZVIZD BB

Broj 10 - Strana 138
3832. 3833. 3834. 3835. 3836. 3837. 3838. 3839. 3840. 3841. 3842. 3843. 3844. 3845. 3846. 3847. 3848. 3849. 3850. 3851. 3852. 3853. 3854. 3855. 3856. 3857. 3858. 3859. 3860. 3861. 3862. 3863. 3864. 3865. 3866. 3867. 3868. 3869. 3870. 3871. 3872. 3873. TEHNOING DOO LUKAVAC

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LUKAVAC KAKANJ VITEZ SARAJEVO SARAJEVO MODRICA ILIDZA SRBAC HADZICI SARAJEVO SARAJEVO ILIDZA LJUBUSKI BANJA LUKA KLJUC ZIVINICE BANJA LUKA TUZLA TRAVNIK BANJA LUKA LAKTASI GRACANICA SIROKI BRIJEG PRNJAVOR PALE ZVORNIK SARAJEVO BANOVICI GRADISKA GRADISKA KISELJAK SARAJEVO BIHAC CAZIN ORASJE GRUDE NOVI TRAVNIK BANJA LUKA SIROKI BRIJEG LJUBUSKI SARAJEVO SAMAC BRANILACA BOSNE BB LUCIANA I BB 311 LAHKE BRIGADE JOSIPA PLAVCICA DJOKCA 1 DOBRINJSKE BOLNICE 12 LUKAVICKA CESTA BB BERLINSKA BB VINKA SAMARLICA 1 27 JULA BR 20 HADZELI 83 ALIPASINA 29 HISETA 6 BARE 16 H ZVONIMIROVA BB VIDOVDANSKA 47 KAMICAK BB PASAGE GOGICA BB ZIVINICE MILANA MARICA 6 BUKINJE TC SIPOREX BB MALI TRG 22 A VIDOVDANSKA 33 KARADJORDJEVA 46 ORAHOVICA GORNJA BB KOCERIN SIROKI BRIJEG HRVACANI BB SILOS BB GORNJE PALE ZC MEGA 2 LOKAL 11 DZEMALA BIJEDICA 144 BRANILACA BANOVICA 4 PUT SRPSKIH JUNAKA BB PUT SRPSKIH JUNAKA BB JOSIPA BANA JELACICA 27 JEZERO 8 V KORPUSA BB GNJILAVAC 37 UGLJARA DUSINE 256 VISNICA BB RASTOVCI BB VELJKA MLADJENOVICA BB KNESPOLJE 184 J B JELACICA BB TEREZIJE BB TISINA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610250013450067 1610650002280012 1610700002910073 1610000055040042 1610000011150064 1610450037520025 1610000003750031 1610450013550064 1610000067130025 1610000022090015 1610000060620064 1610000039870018 1610200047370048 1610450017920011 1610350033490068 1610250013340069 1610450011040092 1610250000700096 1610550007350013 1610450000700086 1610450000340022 1610250016950021 1610200023190082 1610450023900061 1610000024830071 1610850005910033 1610000026780062 1610550007170078 1610450019820047 1610450019410028 1610700006570077 1610000024320045 1610350028400090 1610350006930013 1610800004430058 1610200026050030 1610200025210010 1610450019180041 1610200023220055 1610200025630020 1610000012060021 1610450041310009

TEHNOLOG VL EMINOVIC NERMIN TEHNOMAT STR VL BRANISLAV PAVLOVIC VITEZ TEHNOMERC DOO SARAJEVO TEHNOMETAL DOO SARAJEVO TEHNOPROM ZTR VL KARAMANOVIC UGLJESA TEHNOS DOO ILIDZA TEHNOS DOO SRBAC TEKILA SUR VL NIZIC ADMIR TELECOR DOO SARAJEVO TELENOVA DOO SARAJEVO TELESVIJET DOO SARAJEVO TELEVIDEO DOO LJUBUSKI TEMPO SR VL STOJCIC NEDJO BANJALUKA TENA BETON OBRT ZR VL HOTIC EMIR TENG YUE INTERNATIONAL DOO ZIVINICE TEPIND DOO BANJA LUKA TEREZIJE DOO TUZLA TERMO FERING DOO TRAVNIK TERMOMONT 3B DOO BANJALUKA TERMONT KOMPANI DOO LAKTASI TERMOPOD DOO GRACANICA TERMOSTAKLO DOO KOCERIN TERRA NOSTRA ZZ HRVACANI PRNJAVOR TERRA PRODUCT CO DOO PALE TESLA AGEN ZA VODJENJE KNJIG VL MILE TESLIC TEXA DD ZA TRGOVINU USLUGE I TRANSPORT SARAJE TEXTILE INC DOO BANOVICI TEZGA BROJ VIII 7 BOHANEK BRANISLAV GRADISKA TEZGA BROJ XI 9 VL IVANOVIC ZORAN GRADISKA THE CLUB DOC HOLIDAY VL DURAK ALMIR KISELJAK THE QUEEN OF DUNAV STECH HOUS SUR RESTORAN THEATAR UR RESTORAN VL SAMIR FAJKOVIC BIHAC THF DOO CAZIN THOMAS PLASTIKA DOO ZA PROIZVODNJU PROMET I U THUNDERCOP DOO GRUDE TICIJANUS DOO NOVI TRAVNIK TICKY TRADE DOO BANJALUKA TIFANY BUTIC SIROKI BRIJEG ZELJKA BARBARIC TIFFANY DOO LJUBUSKI TIK LINE DOO SARAJEVO TIK TAK TR VL TOVIRAC SLADJANA TISINA SAMAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
3874. 3875 3876. 3877. 3878. 3879. 3880. 3881. 3882. 3883. 3884. 3885. 3886. 3887. 3888. 3889. 3890. 3891. 3892. 3893. 3894. 3895. 3896. 3897. 3898. 3899. 3900. 3901. 3902. 3903. 3904. 3905. 3906. 3907. 3908. 3909. 3910. 3911. 3912. 3913. 3914. 3915. 3916. 3917.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR MOSTAR CITLUK BRCKO SREBRENIK BOS KRUPA BIJELJINA SARAJEVO PRIJEDOR BANJA LUKA CAPLJINA ZEPCE BOS BROD RUDARSKA 97 FRANJEVACKA 90 PUT ZA MOSTAR BB ABDULAHA BUKVICE 33 TERITORIJALNE ODBRANE 92 BB BIHACKA BB STEFANA DECANSKOG BR 128 LUKAVICKA CESTA DO 80

Broj 10 - Strana 139
1610200050210014 1610200013390075 1610200008330070 1610600003120083 1610500004000072 1610350026650016 1610850002740073 1610000036670085 1610450007230029 1610450005870089 1610200016090070 1610750002560046 1610450007760037 1610200017370082 1610200048070097 1610000064640035 1610700002030089 1610650002290003 1610350029530043 1610400008180098 1610150005150073 1610450012060047 1610350035150029 1610000044160037 1610200016140025 1610200029120080 1610250020140060 1610200052060095 1610200026840095 1610450016330084 1610250019990098 1610200019180005 1610450045670062 1610350021150019 1610200027380094 1610800004300078 1610800002450094 1610700005130015 1610200016200068 1610650001060043 1610550020050029 1610700003160042 1610200038160092 1610200013440030

TIL STR CVJECARNA VL RAJNA SMAJIC MOSTAR TILM&CO DOO MOSTAR TILMM KOMERC DOO CITLUK TIM DOO BRCKO TIM INVEST DOO SREBRENIK TIMAL DOO BOSANSKA KRUPA TIMB KOMERC DOO BIJELJINA TIMB KOMERC DOO BIJELJINA PJ BR 1 SARAJEVO TIMEKS CO DOO PRIJEDOR TIMEL COMPANY DOO BANJALUKA TIN DOO CAPLJINA TINA DOO ZEPCE TINA PETROL DOO BOS BROD

SKENDERA KULENOVICA 7 SLATINSKA ULICA BRACE RADICA BB DONJE RAVNE BR 6 PETRA PETROVICA NJEGOSA 151 TINA STR JANJA KRIZANAC TOMISLAVGRAD TOMISLAVGR MIJATA TOMICA BB AD TIP TOP SUR VL E CORIC KONJIC KONJIC SUHI DO BB TITANIC DOO ISTOCNO SARAJEVO I SARAJEVO AERODROMSKA 13 TITANIC SUR VL ZARKO BABIC VITEZ VITEZ STARA BILA BB TIZ DOO KAKANJ KAKANJ 311 LAHKE BRIGADE BB TIZIANO DOO BOSANSKI PETROVAC BOS V KORPUSA BB PETROVAC TKB DOO TESLIC TESLIC SVETOG SAVE 88 TESLIC TM COMPANY DOO VISOKO VISOKO MAUROVICI BB TMK COMPANY DOO LAKTASI LAKTASI ALEKSANDROVAC BB TMK SAN DOO CAZIN CAZIN NURIJE POZDERCA BB TMS COMPANY DOO SARAJEVO SARAJEVO FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 TMT DOO CAPLJINA CAPLJINA DOLJANI BB TMTI TRADE DOO GRUDE GRUDE H V HRVATINICA BB TNT FRIZ STU VL OVCINA TAMARA I FAZLIC TUZLA DZAFER MAHALA 24 TANJA TNT TEAM SZTR AUTO MOTO VL Z SKRIVAN TREBINJE HRUPJELA BB TREBINJE TO DOO ZA PROIZVODNJU I USLUGE POSUSJE POSUSJE GRADAC BB TODIC KOMERC DOO PRNJAVOR TOLJEMERC DOO TUZLA TOLMING DOO LIVNO TOM I DZERI STR VL LAHOVSKI SINISA BANJA LUKA TOMATO UR KAFFE BAR VL SAJE EMINA BIHAC TOMI GROUP DOO DRINOVCI GRUDE TOMIC CO DOO ZA TRGOVINU PROMET I USLUGE ORAS TOMIC COMMERC DOO DUBRAVE TOMIKS DOO KRESEVO TOMY TRADE DOO CAPLJINA TON DOO KAKANJ TONI KOMERC DOO KISELJAK TONI TRADE DOO VITEZ TONKO DOO SIROKI BRIJEG TOP SPORT DOO MOSTAR PRNJAVOR TUZLA LIVNO BANJA LUKA BIHAC GRUDE ORASJE DUBRAVE KRESEVO CAPLJINA KAKANJ KISELJAK VITEZ SIROKI BRIJEG MOSTAR TRG SRPSKIH BORACA BB SOLANSKA DO BR 3 PRILUKA BULEVAR V S STEPANOVICA 175A MEHMED PASE SOKOLOVICA 14 SREDISTE 194 DRINOVCI VLADIMIRA NAZORA 28 DONJA MAH ULOVIC 42 DUBRAVE RAKOVA NOGA BB KLEPCI BB ZGOSCANSKA BRNJACI BB STJEPANA RADICA BB TRNSKA CESTA 29 KRALJA TOMISLAVA 11

Broj 10 - Strana 140
3918. 3919. 3920. 3921. 3922. 3923. 3924. 3925. 3926. 3927. 3928. 3929. 3930. 3931. 3932. 3933. 3934. 3935. 3936. 3937. 3938. 3939. 3940. 3941. 3942. 3943. 3944. 3945. 3946. 3947. 3948. 3949. 3950. 3951. 3952. 3953. 3954. 3955. 3956. 3957. 3958. 3959. 3960. 3961. 3962. 3963.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LIVNO BIHAC CAZIN BOS BROD

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200029290024 1610350003820096 1610350033730046 1610450023920043 1610350002710028 1610400000390028 1610450015640026 1610450051680085 1610200033870073 1610500001680026 1610650000900090 1610600002390061 1610400000090007 1610000044820025 1610350011180068 1610000067880029 1610750002600010 1610000070310073 1610500001470021 1610700004190085 1610400003790072 1610200044450057 1610200041260018 1610700002400047 1610600004230054 1610000025110013 1610200016210059 1610350012450089 1610850010710078 1610200026150037 1610350008980011 1610250019560097 1610250019560194 1610450033290049 1610250003670042 1610850003350009 1610200031520054 1610350011850047 1610450000980028 1610200019220066 1610450009000085 1610450023470060 1610200016220050 1610200050850020 1610450021380098 1610350034140065

ZELENA PIJACA BB GRABESKA BB TRZACKA RASTELA BB PETRA PETROVICA NJEGOSA 123 TOPLOTNA TEHNIKA DOO BIHAC BIHAC DR IRFANA LJUBIJANKICA BR 136 TORNADO DOO DOBOJ JUG DOBOJ MATUZICI BB TORONTO DOO GRADISKA GRADISKA PETRA PECIJE BB TOTI STR VL PRASTALO VESNA BANJA LUKA BANJA LUKA MIRKA KOVACEVICA BR 25 TOTO CAFFE BAR VL GORDANA ZUCIC GRUDE FRA PASKALA BUCONJICA BB GRUDE TOURS COMPANY DOO SREBRENIK SREBRENIK MAGISTRALNI PUT BB TP DC KAKANJ KAKANJ 311 L B B TP GRANIT DOO LONCARI LONCARI OSLOBODJENJA 8 TPU ODISEJA 1 DOO TESANJ TESANJKA BB TRACE DOO SARAJEVO SARAJEVO VISNJIK 5B TRADE BH DOO SANSKI MOST SANSKI MOST MAHALA BR 37 TRADE SS DOO SARAJEVO SARAJEVO SAFETA HADZICA BB TRAKOTRANSPORTI DOO ZEPCE ZEPCE ANKE TOPIC BR 27 TRANS KIKO DOO SARAJEVO SARAJEVO KOMATIN 24 TRANS OROBIKA BH DOO SREBRENIK SREBRENIK SLADNA BB TRANS PROMET DOO VITEZ VITEZ DJURE PUCARA 8 TRANSCONNEX DOO TESANJ TESANJ OSMANA POBRICA 24 TRANSPORT DZIP CO DOO CITLUK CITLUK PAOCA BB TRANSPORT GAVRAN DOO LJUBUSKI LJUBUSKI PROBOJ BB TRANSPORT SIME DOO VITEZ VITEZ DOBROVOLJACKOG ODREDA BB TRANSPROM DOO BRCKO BRCKO BREZIK BB TRATORIA DUE SUR PIZZERIA VL SPAGO SARAJEVO ALEJA BOSNE SREBRENE BB MIRSADA TREBIZAT STR VL ANTON PULJIC CAPLJINA CAPLJINA TREBIZAT TREBUNJ DOO SANICA KLJUC KLJUC OMLADINSKIH BRIGADA BB TREF TR VL MILOSAVKA COLIC ZVORNIK ZVORNIK SVETOG SAVE 78 TREND MAR DOO GRUDE GRUDE H V HRVATINICA BB TRG SZR PEKARA VL TOPIC REFIKA BIHAC DANA DRZAVNOSTI BR 1 TRGO MAX DOO MODRICA MODRICA VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA TRGO MAX DOO MODRICA MODRICA VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA TRGO MAX DOO MODRICA MODRICA VIDOVDANSKA BR 43 MODRICA TRGO MONJ DOO GRACANICA GRACANICA SULTANA MEHMEDA II FATIHA 16 TRGOAUTO DOO BIJELJINA BIJELJINA ZIVOJINA MISICA BR 15 TRGOCOOP DD LJUBUSKI LJUBUSKI STJEPANA RADICA 2 TRGOIMPEX DOO SANSKI MOST SANSKI MOST VEDRO POLJE 26 TRGOKOMERC DI DOO RIBNIK KLJUC CADJAVICA BB TRGOMIX STR VATRENKA MISKOVIC LIVNO LIVNO DALMATINSKA 21 TRGOMONT DOO DERVENTA DERVENTA SVETOG SAVE 5 TRGOPRODAJA AD PRIJEDOR PRIJEDOR KOZARSKA 6 TRGOPRODUKT JURKOVICI DOO CAPLJINA CAPLJINA GABELA POLJE BB TRGOPROMET DOO TREBINJE TREBINJE HERCEG STJEPAN KOSACE BR 9 TRGOPROMET DRAGAN DOO LAKTASI TRGOTEKSTIL DOO BUZIM LAKTASI BUZIM CARA DUSANA BB LAKTASI UL IZETA NANICA 81

TOP TRADE DOO LIVNO TOPAL DOO BIHAC TOPEX UR BISTRO VL TOPIC AMIR CAZIN TOPIC TRADE DOO BOS BROD

Srijeda, 9. 3. 2011.
3964. 3965. 3966. 3967. 3968. 3969. 3970. 3971. 3972. 3973. 3974. 3975. 3976. 3977. 3978. 3979. 3980. 3981. 3982. 3983. 3984. 3985. 3986. 3987. 3988. 3989. 3990. 3991. 3992. 3993. 3994. 3995. 3996. 3997. 3998. 3999. 4000. 4001. 4002. 4003. 4004.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CITLUK SIROKI BRIJEG TESANJ POTOPLJE BB BIOGRACI BB 1 MARTA BB JELAH TESANJ LIPAC DOBOJ BRANKA COPICA 70 TRZNICA ARIZONA POS ZG BR IX LO 17 K TOMISLAVA 5 IBRE MILJKOVICA UCE BB MIHAJLA PUPINA 27 TESANJSKA 32 BULEVAR MESE SELIMOVICA BB TC SNJEGOTINA DONJA CELINAC ZMAJA OD BOSNE 4 H V HRVATINICA BB FRA D BUNTICA 14 M TITA 288 TITOVA BB JOSIK BB CEROV DOLAC BB RUZICI ANKE TOPICA BB STUBO BB MULA MUSTAFE BASESKIJE 10 NOVOBRDSKA 5 XIV ULICA 26 311 LAHKE BRIGADE BB KNEZA MUTIMIRA BB POLJICE BB POSLOVNI OBJEKAT MEGA 2 JANJARI A.MIHANOVICA BB TASOVCICI BB

Broj 10 - Strana 141
1610200032040071 1610200023290089 1610400007110091 1610450029380076 1610450020090095 1610600008180088 1610200050750013 1610350026720050 1610850005990058 1610000026070022 1610000022410018 1610450021520069 1610000069210093 1610200032910064 1610200023300080 1610200000340083 1610600003070031 1610450031610009 1610200037690030 1610750002640071 1610250005110007 1610000015610027 1610150006260044 1610800002480067 1610650000980018 1610200019240048 1610250019590070 1610850008090011 1610850007050074 1610200023310071 1610200016240032 1610450009480041 1610850005970076 1610250023090024 1610000080090098 1610000027680028 1610500000330077 1610200038510068 1610350018780018 1610350029660023 1610350015070059

TRGOVINA LIP TRADE DOO CITLUK TRGOVINA MARKA DOO SIROKI BRIJEG

TRGOVINA SAMOPOSLUGA VL MEHMED HASIC TRGOVKA STR VL DRAGAN DAMJANOVIC DOBOJ DOBOJ TRI MAR DOO NOVI GRAD NOVI GRAD TRI SMIZLE SP VL BORJANA BEROVIC BRCKO BRCKO TRIEL DOO POSUSJE TRIMEX DOO VELIKA KLADUSA TRIS DOO BIJELJINA TRISTAR INTERNATIONAL DOO SARAJEVO TRIUMPH DOO SARAJEVO TROMEDJA DOO UKRINA CELINAC TRON DOO SARAJEVO TROPIC CLUB VL JURICA MARIC GRUDE TROPICANA SUR SIROKI BRIJEG MARIN MANDIC TROPICANA TRADE DOO MOSTAR TROPIK DOO ODZAK TRUBA AUTOPRAONA VL TRUBARAC TIHOMIR KOZ TRUBA STR VL DIJANA TOMIC GRUDE TRZNA STR VL FUAD SECIC ZEPCE TRZNI CENTAR DOO GRACANICA TTI TRANSFER TECHNOLOGY ENGINEERING DOO SARAJ TUFO DOO VISOKO TUKULJ DOO ORASJE TUNIS CAFFE VL IMAMOVIC FARUK TUP TAPES PP LIVNO TURIC PROMEX DOO LUKAVAC TVIK TR BUTIK VL DANA KOVACEVIC ZVORNIK TVIKS STR VL ALEKSANDAR MILJANOVIC JANJARI TVIN MP SIROKI BRIJEG TVORNICA TRIKOTAZE CAPLJINA DOO CAPLJINA TWIN TRADE D O O BANJA LUKA TWINS DOO ZVORNIK TWINS FR SAL ZA ZENE VL PLESNIK INDIRA TUZLA TWITTY STR VL DJURICIC SNJEZANA U LJUBAVI DOO SARAJEVO U ZDRAVLJE PROM DOO SREBRENIK UBVIJA FRIZERSKI SALON VL UBVIJA MEDAR MOSTAR UDRUZENJE MINE ACTION GROUP BOS KRUPA UDRUZENJE NK JEDINSTVO BIHAC UDRUZENJE ZA ZASTITU OD MINA BIHAC POSUSJE VELIKA KLADUSA BIJELJINA SARAJEVO SARAJEVO CELINAC SARAJEVO GRUDE SIROKI BRIJEG MOSTAR ODZAK KOZ DUBICA GRUDE ZEPCE GRACANICA SARAJEVO VISOKO ORASJE KAKANJ LIVNO LUKAVAC ZVORNIK UGLJEVIK SIROKI BRIJEG CAPLJINA

BANJA LUKA RADE VRANJESEVIC 77 ZVORNIK KARAKAJ 143 E TUZLA ARMIJE BIH BR 19 SARAJEVO SARAJEVO SREBRENIK MOSTAR BOS KRUPA BIHAC BIHAC TRG DJECE DOBRINJE 13 MUSTAFE MUJE PASICA 36 ZELJEZNICKA BB MARSALA TITA 11 B JEZERSKI 269 ALEJA BB BIHACKIH BRANILACA 89

Broj 10 - Strana 142
4005. 4006. 4007. 4008. 4009. 4010. 4011. 4012. 4013. 4014. 4015. 4016. 4017. 4018. 4019. 4020. 4021. 4022. 4023. 4024. 4025. 4026. 4027. 4028. 4029. 4030. 4031. 4032. 4033. 4034. 4035. 4036. 4037. 4038. 4039. 4040. 4041. 4042. 4043. 4044. 4045. 4046.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR CAPLJINA GORAZDE VOGOSCA DOBOJ BIHAC BILECA TRG 1 MAJ BR 18 B MATIJE GUPCA BB GAMAL ABDEL GANEMA 1 KAMENICA II BB GRABOVICA

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200004670066 1610200035410045 1610300002320042 1610000053100042 1610450028580020 1610350003390095 1610200050610042 1610350007740060 1610350002550075 1610450001750111 1610350002230072 1610350007760042 1610350005980092 1610350013280021 1610350025170087 1610450031640079 1610550006090080 1610250011990023 1610350000080067 1610250019680086 1610000003570096 1610200023350035 1610000000130088 1610200049090052 1610350008650017 1610000029960013 1610200022410008 1610350005770087 1610000003190050 1610000020580016 1610000074400078 1610250001310032 1610600000290011 1610150000220048 1610200026210080 1610000008860088 1610350008970020 1610350016970095 1610350027820030 1610800004130037 1610600006040074 1610350003930094

UGOR BISTRO UR VL HAFIZA HUSIC MOSTAR UGOSTITELJSTVO I TURIZAM DD CAPLJINA UKUS UGOSTITELJSKA RADNJA VL ZIBERI REMZI UKV COMPANY DOO SARAJEVO ULER STR VL BILIC MILKA GRABOVICA DOBOJ ULJARA KONZUM DOO BIHAC ULJAREVIC PEKARA SZR VL V ULJAREVIC BILECA ULTRA PLUS DOO CAZIN UNA BENZ DOO BIHAC UNA EXTRA DOO DONJI AGICI NOVI GRAD UNA OM DOO BOSANSKA KRUPA UNA PAK DOO BIHAC UNA SA DOO BOSANSKA KRUPA UNA TR VL KERANOVIC VESNA SANSKI MOST UNACOMFORT DOO BIHAC UNDERGROUND NO1 SUR CAFFE BAR VL MILANOVIC V UNI FORMA DOO ZENICA UNI PLAST SZR VL SALIHBASIC DZENAN GRACANICA UNICOM DOO BIHAC UNIDOM OBR DJELATNOST VL SULJIC RUSMIR TUZLA UNIGROUP DOO SARAJEVO UNIJA LEKO DOO SIROKI BRIJEG UNIKATI LEJLA USLUZNA ZADRUGA SARAJEVO UNIMAR DOO POSUSJE UNIMARKET DOO VEL KLADUSA

DOBRIH BOSNJANA 47 HERCEGOVACKIH USTANAKA BR 40 CAZIN GNJILAVAC 51 BIHAC 5 KORPUSA BB NOVI GRAD DONJI AGICI BB BOS KRUPA RADNICKA BB BOSANSKA KRUPA BIHAC HAMZE HUME BB BOS KRUPA KOLODVORSKA BB SANSKI MOST HASANA KIKICA BIHAC DERVENTA ZENICA GRACANICA BIHAC TUZLA SARAJEVO SIROKI BRIJEG SARAJEVO IRFANA LJUBIJANKICA 201 9 MAJA BB I ZENICKE BRIGADE 1 D MUSE CAZIMA CATICA 15 GRACANICA MUSANOVIC MAHALA 51 SICE 34 DZEMALA BIJEDICA 160 K DOMAGOJA 8 SOUKBUNAR 201 RASTOVACKO POLJE BB ZRTAVA FASIZMA BR 1 ADILA GREBE BROJ 6 VAGAN BB TRN SIROKI BRIJEG88220 M S KURTCEHAJICA BB VELIKA DRVETA 2 VILSONOVO SETALISTE 8 FRA ANDJELA ZVIZDOVICA 1 DOJCINA LUKICA 9 VUKA KARADZICA BR 2 ARNAUTOVICI BB DONJE POLJE 42 ISMETA MUJEZINOVICA 24 KONJODOR BR 86 STABANDZA BB PRITOKA BB BATKUSA 98 DUBRAVE BB ZAOBILAZNICA JABLANSKA BB

POSUSJE VELIKA KLADUSA UNIMONT DD SARAJEVO SARAJEVO UNION 2000 SIROKI BRIJEG SIROKI BRIJEG UNION INZENJERING DD BIHAC BIHAC UNIONINVEST HIDROTEHNIKA DD SARAJEVO SARAJEVO UNIONINVEST INDUSTRIJSKA MONTAZA DD SARAJEVO SARAJEVO UNIPAN DOO SARAJEVO SARAJEVO UNIPROM DOO TUZLA TUZLA UNIPROM IMPEX DOO BRCKO BRCKO UNIS KOVINA DD VISOKO VISOKO UNIS TVORNICA ZAKOVICA DD KONJIC KONJIC UNIS UNIDATA DD SARAJEVO SARAJEVO UNISUL DOO BUZIM BUZIM UNIVERZAL GRADNJA GRADJEVINARSTVO VELIKA VL T ZIJAD KLADUSA UNIX DOO BIHAC BIHAC UNIX DOO SAMAC SAMAC UNKIC COMPANY DOO BRCKO BRCKO UNO PETROL DOO BIHAC BIHAC

Srijeda, 9. 3. 2011.
4047. 4048. 4049. 4050. 4051. 4052. 4053. 4054. 4055. 4056. 4057. 4058. 4059. 4060. 4061. 4062. 4063. 4064. 4065. 4066. 4067. 4068. 4069. 4070. 4071. 4072. 4073. 4074. 4075. 4076. 4077. 4078. 4079. 4080. 4081. 4082. 4083. 4084. 4085. 4086. 4087. 4088. 4089. 4090. 4091.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZENICA ZVORNIK SARAJEVO ZAVIDOVICI BIHAC DOBOJ SIROKI BRIJEG BIJELJINA BANJA LUKA SIROKI BRIJEG SARAJEVO SAMAC JALIJSKI PUT 16 KOZLUK KOLODVORSKA 11 A HAJDEROVICI BB 5 KORPUSA BB SRPSKIH SOKOLOVA 1 TRG FRA RUFINA SILICA PATKOVACA BLOK II BR 184 KNJAZA MILOSA 86 TRNSKA CESTA 54

Broj 10 - Strana 143
1610550000900095 1610850006950067 1610000042780018 1610750002670044 1610350001820053 1610450012650098 1610200025560083 1610850004020085 1610450011230018 1610200037530077 1610000002040018 1610450045470048 1610450004080051 1610150000410071 1610000044360051 1610850010160088 1610450027480040 1610000046300051 1610450002210085 1610000081660043 1610450053400089 1610450031440065 1610550005210096 1610200028080046 1610500000350059 1610500000210088 1610200055790036 1610200013580098 1610200013590089 1610750002680035 1610600000330072 1610000002080079 1610350035520084 1610150002460069 1610200002640050 1610200002640147 1610000044610020 1610450006670048 1610450006470034 1610350006600019 1610200025400033 1610500001650053 1610250018980037 1610200038120031 1610200023470024

UNO TRADE DOO ZENICA UNO UR BIFE VL DRAGAN MILIC KOZLUK URAN DOO SARAJEVO URANAK TR VL MIRSADA HOROZOVIC ZAVIDOVICI US COMPANY DOO BIHAC UZDAH DOO DOBOJ UZOR DOO SIROKI BRIJEG V I D STR VL NATASA VULIC BIJELJINA V W SHOP VL DJURIC JADRANKA BANJA LUKA VAK FLEX HIDRAULIKA I PNEUMATIKA DOO S BRIJEG VAKO EXPORT IMPORT DOO SARAJEVO VALENTINO DISKOTEKA VL LUKIC JELENA SAMAC VALIS AUREA DOO BANJALUKA VALJEVAC DOO VISOKO VAMA DOO SARAJEVO VANJA S STR CVJECARA RAD BR 2 VL GOSPA SENIC VANJA STR VL LAZENDIC SNJEZANA DOBOJ VANTA DOO SARAJEVO VARAN DOO BANJALUKA VAS DOM STR VL TELAREVIC SEMIR VASA KNJIGA DOO BANJA LUKA VASILJEVIC DOO CEROVICA DOBOJ VATROSTALNA DD ZENICA VD 2000 DOO ZA TRG I USLUGE LJUBUSKI VECOM HS DOO SREBRENIK VEDA DOO SREBRENIK VEDRAN CAFFE BAR UR VL VEDRAN KLJAKO MOSTAR VEGRAD DOO MOSTAR VEIMA DOO MOSTAR VEJZPROM DOO ZENICA VEKA KOMERC DOO BRCKO VELANA DOO SARAJEVO VELEDAR DOO BUZIM VELEPROMET USLUZNE DJELATNOSTI DD VISOKO VELEZ FK UG MOSTAR VELEZ FK UG MOSTAR VELIC AUTO DOO SARAJEVO VELIKI BROJ DOO BANJALUKA VELIKI ZMAJ DOO BANJALUKA VELSAR DOO VELIKA KLADUSA VELTIK DOO POSUSJE VEMBLI BIZNIS DOO SREBRENIK VENECIJA PEKARA VL NUKIC BADEMA GRACANICA VENEDIK DOO MOSTAR VENERA DOO SIROKI BRIJEG

GRADA KALGARIJA 1 KRALJA ALEKSANDRA KARADJ 1 BANJA LUKA FRUSKOGORSKA 6 VISOKO JALIJA BB SARAJEVO FERDE HAUPTMANA 7 BIJELJINA GRADSKO GROBLJE PUCILE DOBOJ SARAJEVO BANJA LUKA SARAJEVO BANJA LUKA DOBOJ ZENICA LJUBUSKI SREBRENIK SREBRENIK MOSTAR MOSTAR MOSTAR ZENICA BRCKO SARAJEVO BUZIM VISOKO MOSTAR MOSTAR SARAJEVO BANJA LUKA BANJA LUKA VELIKA KLADUSA POSUSJE SREBRENIK GRACANICA MOSTAR SIROKI BRIJEG SVETI SAVA 3 TRG MEDJ PRIJATELJSTVA 15 KARADJORDJEVA 79 FRANJE KLUZA DO BR 3 SAVE MRKALJA 13 CEROVICA BB JURAJA NEIDHARTA 42 VELJACI BB UL 25 NOVEMBAR BB MARSALA TITA BB MARSALA TITA 165 AKADEMIKA IVANA ZOVKE 14 II RUDNICKE BOJNE ZAVNOBIH BB NJEGOSEVA 44 DZEMALA BIJEDICA 27 A ZARADOSTOVO BB DJURE PUCARA 10 M TITA BB M TITA BB SAFETA ZAJKE 380 DRAGANA BUBICA 8 MARIJE MAZAR UL VII KORPUS BB CITLUK 142 SREBRENIK BB MIRICINA POLJE BB BRACE FEJICA 42 DR JURE GRUBISICA

Broj 10 - Strana 144
4092. 4093. 4094. 4095. 4096. 4097. 4098. 4099. 4100. 4101. 4102. 4103. 4104. 4105. 4106. 4107. 4108. 4109. 4110. 4111. 4112. 4113. 4114. 4115. 4116. 4117. 4118. 4119. 4120. 4121. 4122. 4123. 4124. 4125. 4126. 4127. 4128. 4129. 4130. 4131. 4132. 4133. 4134. 4135.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
LIVNO VISOKO LIVNO MOSTAR BRCKO CITLUK ZVORNIK BANJA LUKA BIHAC PRIJEDOR SAMAC LIVNO VITEZ ZENICA ODZAK BUGOJNO BOS PETROVAC LJUBUSKI MOSTAR VISOKO KONJIC KONJIC SARAJEVO SRBAC BOS BROD POSUSJE VITEZ VISOKO BUSOVACA LAKTASI TESLIC BRCKO VISOKO GRACANICA VISOKO MOSTAR CITLUK GRADACAC VELIKA KLADUSA VISOKO TESLIC SARAJEVO HADZICI CAZIN SPLITSKA BB KRALJA TVRTKA BR 40 PODHUM CARSIJA BB BLAGAJ DUBRAVE BB KRSTINE BB ZC MEGA 2 ZVORNIK RAMICI BB TRG SLOBODE 8 VOZDA KARADJORDJA 10 CARA DUSANA 41 S S KRANJCEVICA 3 KAMENJACE 10 NIKOLE TESLE 5 BRODSKA BB ODZAK KULINA BANA BB SAFETA HIDICA BB VELJACI BB DUBROVACKA BB ZANATSKI CENTAR SEBILJ 43 BIJELA 133 BIJELA 133 ALIPASINA 1 MOME VIDOVICA 52 PETRA PETROVICA NJEGOSA 9 VIR BB PODGRADINA BB HUSEINBEGA GRADASCEVICA 22 GUDELJI BB NIKOLE PASICA 7A TRN CARA LAZARA BB SETALISTE LOK BR 7 DONJA ZIMCA 14 DOBOROVCI ARNAUTOVICI BR 42 K V HUMSKOG 45 G V OGRADJENIK BB H K GRADASCEVICA BB GRACACAC IBRAHIMA MRZLJAKA 68 KRALJA TVRTKA 44 DJULIC LUKAVICKA CESTA 152 BJELASNICKA BB PAZARIC ZUHDIJE ZALICA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610200027720079 1610150004720072 1610200019280012 1610200003750021 1610600003850008 1610200008390016 1610850006400077 1610450040070058 1610350021810007 1610450008850026 1610450041950015 1610200019290003 1610600003470059 1610550005180026 1610800004990039 1610000076780070 1610350016110093 1610200016300075 1610200003790082 1610150005710054 1610200040560066 1610200040560163 1610000011320008 1610450041010085 1610450032510072 1610200025340087 1610700002130096 1610150002790063 1610650001720031 1610450025700090 1610400011670061 1610600007060029 1610150004260098 1610250007360019 1610150001370080 1610200013650035 1610200007430007 1610250014200071 1610350034020076 1610150000680022 1610400009110037 1610000042790009 1610000073740090 1610350009840013

VENEZIA CAFFE PIZZERIA VL JOZO ISTUK VENTO SZTR VL MAHMUTCEHAJIC IRHAD VENUS BUREGDZINICA DANE CURIC LIVNO VERA SZR FRIZ SALON VL ASIM FAZLAGIC MOSTAR VERDIS SP VL LALIC VITOMIR VERONA DOO MEDJUGORJE CITLUK VERONA TR VL NEVENA IKIC ZVORNIK VERONA TRANSPORTI DOO BANJA LUKA VERONA UR KAFFE BAR VL HAMDO FAJKOVIC VERONELLA DOO PRIJEDOR VESELE SLIKE HAPPY PICTURES DOO SAMAC VESNA DOO LIVNO VESNA PROMET DOO VITEZ VETERAN DOO ZENICA VETERINARSKA STANICA DOO ODZAK VH SPED DOO BUGOJNO VIBOP DOO BOSANSKI PETROVAC VICE DOO LJUBUSKI VICE KOMERC DOO MOSTAR VICTORY TECHNOLOGY COMPUTERS DOO VISOKO VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDACKOVIC EXPORT IMPORT DOO KONJIC VIDAM DJL SARAJEVO VIDEO STUDIO M VL MEDIC MIRJANA SRBAC VIDKOMERC DOO BROD VIDOVIC DOO POSUSJE VIDOVIC PEKARNA SZR VL VIDOVIC ZELJKO VITEZ VIFRUIT DOO VISOKO VIK PROMETNO USLUZNO DRUSTVO DOO BUSOVACA VIKPRODUKT DOO LAKTASI VIKTORIJA SUR KAFE BAR VL POPOVIC S TESLIC VIKTORIJA TRADE DOO BRCKO DISTRIKT BIH VILKO DOO VISOKO VILKOM DOO GRACANICA VIMAR DOO VISOKO VIMIN DOO MOSTAR VINETA DOO CITLUK VIOLA 4 UR RESTORAN VL SKORIC NEDZAD GRADACAC VIS CAFFE RESTORAN VL VELIC SALIH V KLADUSA VIS PANDA DOO VISOKO VIS STR VL MARIC OLIVERA VISNJA DOO SARAJEVO VISNJA STR VL LIHOVAC JASMINA VISPROM DOO CAZIN

Srijeda, 9. 3. 2011.
4136. 4137. 4138. 4139. 4140. 4141. 4142. 4143. 4144. 4145. 4146. 4147. 4148. 4149. 4150. 4151. 4152. 4153. 4154. 4155. 4156. 4157. 4158. 4159. 4160. 4161. 4162. 4163. 4164. 4165. 4166. 4167. 4168. 4169. 4170. 4171. 4172. 4173. 4174. 4175. 4176. 4177. 4178. 4179. 4180.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRADISKA ZENICA CITLUK VISOKO CAZIN VITEZ GRUDE VITEZ TESLIC ZVORNIK BANJA LUKA BOS BROD GRUDE TRAVNIK VISOKO MOSTAR TESANJ BREZA VISOKO MRKONJIC GRAD CITLUK TRAVNIK POSUSJE CAPLJINA NOVI GRAD GRUDE PRNJAVOR SIPOVO CITLUK BIJELJINA SARAJEVO BOS PETROVAC SARAJEVO HADZICI BREZIK LAMINCI 78 PRVE ZENICKE BRIGADE 154 PADALOVINA BB KAKANJSKIH RUDARA BR 4 KRAJISKIH BRIGADA 7 SANTICI BB H V HRVATINICA BB POSLOVNI CENTAR 96 SVETOG SAVE KOD SPC KARAKAJ BB BRACE JUGOVIC 26 SVETOG SAVE BB FRA P BUCONJICA 31 TURBE NOVO NASELJE 36 A ZANATSKI CENTAR SEBILJ BB ILICI 503 SIJE BB BOSANSKIH NAMJESNIKA BR 80 BUCI BR 35 MAGALJDOL BB KRALJA TOMISLAVA 100 GRADAC BB VLADIMIRA NAZORA BB TASOVCICI BB BLATINA BB SOVICI 93 ZIVOJINA PRERADOVICA 2B VOLARI K TOMISLAVA 125 DJURE JAKSICA 1 ANTUNA BRANKA SIMICA 8 VRANOVINA BB CARINA 23

Broj 10 - Strana 145
1610450024660056 1610550009180015 1610200007450086 1610150000890027 1610350021680027 1610700006590059 1610200029550081 1610700002190042 1610400011380031 1610850006170090 1610450010210063 1610450033150078 1610200026060021 1610550008080035 1610000064920074 1610200013700087 1610400005150012 1610150004190064 1610150003490015 1610450047370084 1610200042290061 1610550015460086 1610200050420019 1610200016380003 1610450047620053 1610200023610092 1610450045430084 1610450023500033 1610200008430077 1610850000640023 1610000069410010 1610350027130069 1610000064690087 1610000072850018 1610450029240008 1610350031480034 1610200019320073 1610200027390085 1610800002600056 1610200036560077 1610200013730060 1610000009450042 1610450044940040 1610000072040068 1610000011650002

VIT PLASTIK DOO BREZIK LAMINCI GRADISKA VITA DOO ZENICA VITAI DOO CITLUK VITEX TI DD VISOKO VIVA PZU APOTEKA CAZIN VIVAKO DOO VITEZ VIZ DOO GRUDE VIZA DOO VITEZ VIZANTIJA SUR KAFE BAR VL T ZDRAVKO TESLIC VIZIJA DOO ZVORNIK VIZITOR COMPANY DOO BANJA LUKA VIZO KOMERC DOO BOSANSKI BROD VIZZOLA DOO GRUDE VLASIC II DOO TRAVNIK VMF DOO VISOKO VMG GRAFIKA DOO MOSTAR VOCEPROMET DOO TESANJ VODENICA RM DOO BREZA VODENICA VL AVDO MURATOVIC VODJA STR VL VODJEVIC DRAGAN MRKONJIC GRAD VODO OPREMA DOO CITLUK VODOINSTALATERSKA RADNJA DELIC TRAVNIK VODOMONT DOO POSUSJE VODOPRIVREDA DOO CAPLJINA VOJNOVIC KAMENOREZAC VL VOJNOVIC D NOVI GRA VOKIC TRADE DOO GRUDE VOLAN AUTO SKOLA VL MLADJENOVIC V PRNJAVOR VOLARI AD GIPSARA SIPOVO VOPRI DOO CITLUK VRACA STR VL PERO MOCEVIC BIJELJINA VRANICA DD SARAJEVO VRANOVINA SUME DOO BOSANSKI PETROVAC VRATNIK STR VLASNIK HAJDO MUAMER SARAJEVO VRBANJA SARIC DOO SARAJEVO VRBASPACK DOO BANJA LUKA VRELO ZDENE PD VL MASINOVIC ALE SANSKI MOST VRGOC DOO LIVNO VRILO STR VL ANTE MARIC GRUDE VROGA DOO TUZLA VUCIPOLJE DOO POSUSJE VUDEX DOO MOSTAR VUJAKOVIC DOO SARAJEVO VUJASIN PREVOZ DOO PRIJEDOR VUK STR VL RADOVIC KOVILJKA VUKOJA COMERCE DOO KISELJAK

POSLOVNI CENTAR ZUJEVINA BB BANJA LUKA MILANA RADMANA 58 SANSKI MOST KOLONIJA 13 LIVNO GRUDE TUZLA POSUSJE MOSTAR SARAJEVO PRIJEDOR PALE KISELJAK GABRIJELA JURKICA BB G VRELO 97 GOSTE LAZAREVICA 42 GORNJI JUKICI BB TRG IVANA KRNDELJA 1 TRIGLAVSKA 13 NASELJE AERODROM BB LJUBOGOSTA BB BRESTOVSKO BB

Broj 10 - Strana 146
4181. 4182. 4183. 4184. 4185. 4186. 4187. 4188. 4189. 4190. 4191. 4192. 4193. 4194. 4195. 4196. 4197. 4198. 4199. 4200. 4201. 4202. 4203. 4204. 4205. 4206. 4207. 4208. 4209. 4210. 4211. 4212. 4213. 4214. 4215. 4216. 4217. 4218. 4219. 4220. 4221. 4222. 4223.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHAC SIROKI BRIJEG TESANJ

Srijeda, 9. 3. 2011.

VUKOVIC TRANSPORT DOO BIHAC VULHERC DOO SIROKI BRIJEG VULKANIZER MEH RADNJA SZR VL ZUBANOVIC ESMIR VUPEKS TRADE DOO BIJELJINA VUPEX DOO BANJALUKA W&B STR VL MILUTIN VESNA BRESTOVO DOBOJ WALDEX DOO KISELJAK WALDHEIMAT PRODUCTION DOO BOSANSKA KRUPA WASP DOO SARAJEVO WEI WU DOO BRCKO WEST CAFFE BAR VL DRAZEN PERKO SIROKI BRIJEG WEST STAR DOO MAGLAJ WETER DOO ISTOCNO SARAJEVO IST NOVO SARAJEVO WFZ KOMERC DOO LJUBUSKI WHITE HORSE DOO SARAJEVO WHITEFIELD COMPUTERS DOO SARAJEVO WIENA BRCKO VL RUZA LAKIC SP WK COMPANY BANJALUKA WM DOO FRIZERSKO KOZMETICKI SALON TUZLA WR REZ DOO CAZIN X KAFE UR BISTRO VL ABDIC NAIL CAZIN X SUR CAFFE BAR VL GOZDENOVIC DEJAN DERVENTA XHONATTAN DOO BIHAC XXL UR CAFFE BAR VL RAZIJA OSMANAGIC CAZIN XY FILMS DOO SARAJEVO YEZERKA MILEX DOO BOSANSKA KRUPA YILDIRIM DOO SREBRENIK YOURS S FUR DOO SARAJEVO YU PLAST DOO DOBOJ Z&I SUR CEVABDZINICA VL Z PRUSINA CAPLJINA Z&S STR VL SNJEZANA NINKOVIC TREBINJE ZA DOM DOO KLOBUK LJUBUSKI ZABAVNI SALON VL IVICA MARKOVIC ZACC DOO LJUBUSKI ZADRUGA ZZ TOLISA ORASJE ZAGIDESIGN DOO CAZIN ZAK PROM DOO CELINAC ZAKO DOO ZIVINICE ZALT DOO ZIVINICE ZANA PROM DOO GRADISKA ZANAT COMPANI DOO PRIJEDOR ZAVALJE TR VL DUJMOVIC NADA BIHAC ZDENKA STR VL GOJKO GLAVINA S BRIJEG

ANTIFASISTICKOG OTPORA BR 1610350007780024 1 OKLAJI BB 1610200027790016 VUKOVO JELAH 1610400001990043 1610200025330096 1610450018540035 1610450031380022 1610700006500043 1610350025900012 1610000064340014 1610600006420023 1610200037950087 1610400005340035 1610450048780076 1610200008450059 1610000023160022 1610000009020041 1610600006160063 1610450018130016 1610250021880046 1610350004300052 1610350007070081 1610450043190063 1610350005040065 1610350015430026 1610000040650092 1610350011840056 1610500001500091 1610000027730080 1610450030720034 1610200052130032 1610200053920070 1610200052770038 1610750004350084 1610200025640011 1610800002620038 1610350032940078 1610450020640085 1610800002630029 1610250012630029 1610450036660023 1610450009450068 1610350014750056 1610200029530002

BIJELJINA KARADJORDJEVA 28 BANJA LUKA MILANA MIRICA 4 DOBOJ BRESTOVO BB KISELJAK BOS KRUPA SARAJEVO BRCKO SIROKI BRIJEG MAGLAJ I SARAJEVO LJUBUSKI SARAJEVO SARAJEVO BRCKO BANJA LUKA TUZLA CAZIN CAZIN DERVENTA BIHAC CAZIN SARAJEVO BOS KRUPA SREBNIK SARAJEVO DOBOJ CAPLJINA TREBINJE LJUBUSKI ZEPCE LJUBUSKI ORASJE CAZIN CELINAC ZIVINICE ZIVINICE GRADISKA PRIJEDOR BIHAC SIROKI BRIJEG BRESTOVSKO BB PAZARDZIK BB AZIZE SACIRBEGOVIC BB II 44 ARIZONA TRN BB VITESKA ULICA BB JOVANA RASKOVICA BR 4 PROBOJ BB SLATINA 18 KRANJCEVICEVA 15 ZANATSKI CENTAR BB BRACE PISTELJICA 1 BECAREVAC BR 4 STURLIC BB CAZINSKIH BRIGADA BB KRALJA PETRA I BB LIPA BB VIII K BRIGADE BB MUSE CAZIMA CATICA 25 III SPRAT JEZERSKI 50 UL AHMETA FAZLICA 15 GORNJA MAHALA 21 DJENERALA DRAZE 12 MATE BOBANA BB UL VOJVODJANSKA BB KLOBUK BB ULICA PRVA BB J B JELACICA BB FRANJEVACKA 54 DONJA MAHALA NURIJE POZDERCA BB CARA LAZARA 1 PRILUK BB SJEVER 1 ZIVINICE KOCICEVO 27 27 JUNA 2 ZAVALJE BB KNESPOLJE BB SIROKI BRIJEG

Srijeda, 9. 3. 2011.
4224. 4225. 4226. 4227. 4228. 4229. 4230. 4231. 4232. 4233. 4234. 4235. 4236. 4237. 4238. 4239. 4240. 4241. 4242. 4243. 4244. 4245. 4246. 4247. 4248. 4249. 4250. 4251. 4252. 4253. 4254. 4255. 4256. 4257. 4258. 4259. 4260. 4261. 4262. 4263. 4264. 4265.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR HADZICI RIBNIK VELIKA KLADUSA ZIVINICE SARAJEVO PRIJEDOR MOSTAR ZENICA CAZIN TRAVNIK SIROKI BRIJEG LJUBUSKI SIROKI BRIJEG VELIKA KLADUSA MODRICA KRESEVO ZENICA SARAJEVO PODGORANI BB HADZELI 99 DRAGORAJ 20 B HUSE CEHICA BB II KRAISKA DOBROSEVICKA 14 BRANISLAVA NUSICA 33 KNEZA DOMAGOJA 4/A GORAZDANSKA BB TRZAC 47 OVCAREVO BB KNESPOLJE BB HRASLJINA BB H STJEPANA 27 BARAKE BB KOPRIVNA BB FRA GRGE MARTICA 78

Broj 10 - Strana 147
1610200003470079 1610000055720012 1610450035720093 1610350021380006 1610250003630078 1610000076010084 1610450026120003 1610200013820076 1610550000600074 1610350005400032 1610200025650002 1610200023680029 1610200005590014 1610200023690020 1610350012490053 1610450028410076 1610700004060008

ZDRAVA HRANA DOO MOSTAR ZDRAVA HRANA SPD VL REDZIC EMIRA ZDRAVA HRANA SPD VL SLADOJEVIC DRAZE RIBNIK ZDRAVLJAK LATAN UR VL LATIC ZUMRETA ZDRAVLJAK UG BUREGDZIN VL EI EDISA ZIVINICE ZE ZA PILE OD VL ALIC ZEJNA ZEC TRANSPORT DOO PRIJEDOR ZEDIGS DOO MOSTAR ZEFARM DOO ZENICA ZEJNISA DOO CAZIN ZELENA GORA DOO TRAVNIK ZELJA TRADE DOO SIROKI BRIJEG ZELJEZARIJA PLANINIC DOO LJUBUSKI ZELJKO STR VL SLAVKA ZELJKO SIROKI BRIJEG ZELJO UR GOSTIONICA VL OKANOVIC ZLATKO ZEMLJA SUME WOODLAND DOO MODRICA ZEMLJORADNICKA ZADRUGA VISOCICA KRESEVO ZENICATRANS PREVOZ PUTNIKA JKP DD ZENICA ZENIT STR NA MALO VL FISIC SADZIDA SARAJEVO ZENSKI KOSARKASKI KLUB TROGLAV LIVNO ZERUN DOO SREBRENIK ZET GAME SALON ZABAVNIH IGARA VL EKIC VEDAD ZETAPROMET DOO POSUSJE ZGO DOO MOSTAR ZI KAFE VL SPAHIC MUSTAFA CAFFE BAR TUZLA ZICA TRADE DOO KOSTAJNICA ZID DOO MOSTAR ZIGA DOO GRUDE ZIKO I&S DOO KONJIC ZIKO UR VL CRNALIC MUAMER PRIJEDOR ZILAVKA SUR VL MARKO KRTALIC CITLUK ZIMAR DOO BIHAC ZIP KOMERC DOO BANJA LUKA ZIR FARMA VL RADOS SLAVKO KAKANJ ZIRAL KULTURNO OBRAZOVNA USTANOVA MOSTAR ZISKORAD DOO DOBOJ ZIVINARKA IPP PORJECINA VL BS PETROVO DOBOJ ZIVINARSTVO SAVIC DOO CELINAC ZIZO DOO TESANJ ZLAJO DOO LJUBUSKI ZLATA STR VL GAFUROVIC INDIRA ZENICA ZLATAN STR VL MILOSEVIC V PRNJAVOR

BULEVAR KRALJA TVRTKA I 34 1610550000980023 ASIKOVAC 46 1610000072380053 1610200019400098 1610500003380048 1610350034440086 1610200008470041 1610200013870031 1610250021820003 1610450043270088 1610200043680071 1610200034700005 1610200039120004 1610450039050006 1610200035230013 1610350015030095 1610450009270036 1610650000550017 1610200026500013

LIVNO ZGONA SREBRENIK UL H K GRADASCEVICA BB SANSKI MOST PRIJEDORSKA 56 E POSUSJE MOSTAR TUZLA KOSTAJNICA MOSTAR GRUDE KONJIC PRIJEDOR CITLUK BIHAC BANJA LUKA KAKANJ MOSTAR DOBOJ DOBOJ CELINAC TESANJ LJUBUSKI ZENICA PRNJAVOR RASTOVACA BB ZAGREBACKA BB KAZANDZIJSKA 6 VUKA KARADZICA BB KRALJA TOMISLAVA 22 STJEPANA HERCEGA 4 CELEBICI 220 MUHAREMA SULJANOVICA 55 KOD FONDA CUKOVI BB ORASAC NIKOLA PASICA 74 CATICI OMLADINSKA 4 HRVATSKE MLADEZI BB

ZELENA PIJACA OBJEKAT F BR 1610450028990039 8 PORJECINA BARE BB 1610450054360098 ULICA STRBE 107 CELINAC KRASEVO BB NOVO NASELJE BB PRVE ZENICKE BRIGADE 15 DONJI VIJACANI 1610450016880074 1610400000620015 1610200006300054 1610550006270015 1610450046230043

Broj 10 - Strana 148
4266. 4267. 4268. 4269. 4270. 4271. 4272. 4273. 4274. 4275. 4276. 4277. 4278. 4279. 4280. 4281. 4282. 4283. 4284. 4285. 4286. 4287. 4288. 4289. 4290. 4291. 4292. 4293. 4294. 4295. 4296. 4297.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
GRACANICA HADZICI VITEZ BRCKO SREBRENIK GORNJI VAKUF SANSKI MOST BIHAC GRADISKA CAPLJINA DOBOJ LAKATSI BANJA LUKA GRACANICA SARAJEVO TREBINJE NOVI GRAD SARAJEVO GRUDE BANJA LUKA MAGLAJ SREBRENIK GRUDE GORAZDE KLADANJ DOBOJ BIHAC BIHAC SARAJEVO VARES SARAJEVO MOSTAR ZELENA PIJACA HADZELI 135 K P KRESIMIRA IV BB BOSNE SREBRENE BR 3 ZLATNIH LJILJANA BB VOLJEVAC BB BANJALUCKA 11 ESREFA KOVACEVICA 2 MOKRANJCEVA BB TREBIZAT BB VELIKA BUKOVICA BB DOSITEJEVA 2 ALEJA SVETOG SAVE BB LUKAVICA BB ISPOD BUDAKOVICA 17 K SANTICEVA BR 5 NJEGOSEVA BB AZIZE SACIRBEGOVIC 8B ALAGOVAC BB 16 KRAJIS NARODNOOS UDARNE BR BB TRECA ULICA BB UL 1 MARTA BB SREDISTE 184 FERIDA DIZDAREVICA BB CENTAR 25 NIKOLE PASICA 5 MRIZNICKA 58 LJUDEVITA GAJA BR 13 MARSALA TITA 7 DJURE DJAKOVIC 26 FETAHA BECIRBEGOVICA 23A FRANJEVACKA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
1610250003980054 1610000037880063 1610700002240094 1610600004580030 1610500003350075 1610550004750025 1610350003270009 1610350027170033 1610450000710077 1610200016430055 1610450035300083 1610450021630067 1610450009850096 1610250008550015 1610000019290013 1610200050500044 1610450044910067 1610000050790084 1610200025160055 1610450050240023 1610750003590089 1610500003370057 1610200026690036 1610300005330049 1610800002710054 1610450041850008 1610350020620011 1610350008300041 1610000002440046 1610150004380087 1610000054040069 1610200025170046 (Bi-2/11)

ZLATAR VL OSMANBEGOVIC FAHRUDIN GRACANICA ZLATAR SZR VL KAPIC DZEVDET HADZICI ZLATARA SZR RANKA BULAJIC VITEZ ZLATARNA SEJLA ZLAT RAD VL OSMIC REZAK BRCKO ZLATARSKA RADNJA BISER VL KARIC JUSUF SREBREN ZLATNA DOLINA DOO GORNJI VAKUF ZLATNA DOLINA DOO SANSKI MOST ZLATNO RUNO TR VL IRFAN SARIC BIHAC ZLATNO ZRNO DOO GRADISKA ZOGA DOO CAPLJINA ZOKAS KOMPANI DOO VELIKA BUKOVICA DOBOJ ZOKI PROM EX DOO TRN LAKTASI ZOLA TRADE DOO BANJA LUKA ZOLJANIN DOO LUKAVICA GRACANICA ZONEX DOO SARAJEVO ZORA SUR NACION REST VL B SAMARDZIC TREBINJE ZORANA STR VL KOVACEVIC VLADIMIR ZORNIC DOO SARAJEVO ZORSIP DOO GRUDE ZOV SUR VL KLJAJIC IVANKA BANJA LUKA ZOVKO GRADNJA DOO MAGLAJ ZR ZLATAR VL BAJRAKTAREVIC SEAD ZRINSKI DOO ZA TRGOVINU I PROIZVODNJU GRUDE ZUKO COMPANY DOO GORAZDE ZUMMIR COMERCE DOO KLADANJ ZUNA TRANSPORT DOO DOBOJ ZUPA DOO BIHAC ZUPANCIC SZR BIHAC VL ZUPANCIC NADA ZUTE STRANE DOO SARAJEVO ZVIJEZDA DRVNA INDUSTRIJA DD VARES ZY DOO SARAJEVO ZZ FRAN DOO MOSTAR

PROCREDIT BANK DD SARAJEVO SPISAK INSOLVENTNIH KLIJENATA ZA MJESEC DECEMBAR 2010. GODINE Lista insolventnih pravnih i fizi~kih lica 15 i vi{e dana sa prekidima NAZIV SJEDI[TE A M STR ILID@A ADI TR ZAVIDOVI]I AID-MARKET STR NOVI GRAD - SARAJEVO ANAIS-ART DOO Centar AUTO DIJELOVI HS DOO HAD@I]I AVOKADO DOO GRAD MOSTAR BRZIKA ALMEDIN SZR Novi Grad

RB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

ADRESA HIPODROM 14 N. CENTAR LAMELA 1 TRG ZLATNIH LJILJANA 10 \OKE MAZALI]A 1 HAD@ELI BB KO^INE 146C TRG ZAVNOBIH-A 23

TRANS. RA^UN 194-102-14505001-20 194-112-21796001-30 194-102-33559001-23 194-001-79275001-34 194-102-01085001-73 194-105-25389001-13 194-002-45373001-30

Srijeda, 9. 3. 2011.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Gornji Vakuf - Uskop STARI GRAD - SARAJEV ILID@A Pale ZENICA NOVI GRAD GRA^ANICA Novi Grad BIHA] NOVI GRAD ZENICA TREBINJE TRAVNIK VELIKA KLADU[A CAZIN Ilid`a Novi Grad NOVI GRAD - SARAJEVO ZENICA GRUDE MOSTAR GRA^ANICA CENTAR - SARAJEVO BIHA] TRAVNIK BIHA] Stari Grad TUZLA Stari Grad HAD@I]I Novi Grad SARAJEVO Maglaj HAD@I]I Novi Grad @IVINICE Novi Grad BIHA] BILE]A [IROKI BRIJEG POSU[JE KRALJA TOMISLAVA BB HAD@IRISTI]A 1 PUT FAMOSA 38 PODGRAB 7 MAR[ALA TITA 56 HAD@I AHMEDA KANDELIJE 4 DOM KULTURE BB SAFETA HAD@I]A BB BIHA]KIH BRANILACA BB SAFETA ZAJKE BB MAR[ALA TITA 6 STARI GRAD BB KULA 3 KUMARICA 119 GNJILAVAC 38 RUSTEMPA[INA 54 TRG SARAJEVSKE OLIMPIJADE 30@ PROTE BAKOVI]A 7 ASKA BORI]A BB RU@I]I M. STRANA 301A KRALJA TOMISLAVA 20 STJEPAN POLJE MUSTAFI]I BB MERHEMI]A TRG 12 MAKA DIZDARA 3 BOSANSKA BB PLITVI^KA BB SIME MILUTINOVI]A 7 RUDARSKA 53 GAZIHUSREFBEGOVA 61 AN\ELKA LA@ETI]A 6 SAFETA ZAJKE 165 BUKA 3 TRE]A ULICA 35 PC ZUJEVINA BB GRADA^A^KA 20 ALIJE IZETBEGOVI]A 12 SMAJE [IKALA 178 KASIMA ]EHAJI]A 40 NIKOLE VUJOVI]A BB TRNSKA CESTA 54 GORNJI JUKI]I BB

Broj 10 - Strana 149
194-111-21462001-69 194-101-83853001-20 194-101-51402001-37 194-118-10621031-88 194-112-23442001-09 194-102-06264001-48 194-104-25245011-91 194-101-17772001-46 194-103-02488021-85 194-002-50662001-96 194-112-16959001-24 194-114-28812011-29 194-111-14176001-89 194-135-19534011-14 194-107-01425001-74 194-102-05754001-67 194-002-40432001-72 194-101-82436001-92 194-112-33076001-32 194-109-02296001-59 194-105-07959001-29 194-104-34395001-54 194-117-03508021-40 194-003-39069001-85 194-111-21224011-22 194-003-48151001-27 194-001-71900001-13 194-104-35718001-03 194-001-82071001-12 194-102-21031001-15 194-101-08349011-15 194-101-13713001-54 194-102-08800001-49 194-002-39350001-64 194-002-46132001-08 194-124-07146001-03 194-101-08529001-44 194-003-40109001-90 194-114-09312001-38 194-105-33977001-86 194-109-00682051-57

BUCKO-PROM DOO GORNJI VAKUF-USKOPLJE CENGIZ EXPORT IMPORT DOO DEUTSCHER HANDWERK INDUSTRIESE DOO DRAMIBOJ DOO D@AMPO STR VL D@AMPO FATIME EMINA STR FILM KAFE BAR,VL.@UNI] SADMIR GRA^A GOLDWEL SZR HAM-MERC DOO HULK DOO KAKTUS 5 SUR KASPER SZUR ZABAVNI SALON KAVAZ AUTO [KOLA AUTO [KOLA KAVAZ KEKI], HAMDIJA KROJA^ DOO LITTLE BIG DOO LPH DOO MAUNAGI] DOO MAYA TRGOVINSKA RADNJA MEGASTORE DOO GRUDE METAL TRADE DOO MINI MAL STR NATUR SOR-PEKARA NEIRA KIOSK TR NIKOM COMPUTERS VL.DIZDAREVI OMERMERC DOO OSMEX DOO PARIS TRGOVINSKA RADNJA PIPI-ER DOO PODRUM PI]A CRNI HUSEINBEGOVI] STR PT COMPANY DOO RAMING GRADNJA DOO SABIX BORIK DOO SABIX DOO SEMIR DOO SHINE FRIZERSKI SALON SUMER-PROMEX DOO SU-NE-SA DOO SVILEVINA DOO VAK-FLEX DOO [IROKI BRIJEG VU^IPOLJE DOO POSU[JE

Lista insolventnih pravnih i fizi~kih lica 30 i vi{e dana neprekidno RB NAZIV SJEDI[TE 1. ABOS DOO ILID@A 2. ADEX OBRTNI^KA RADNJA VL SREBRENIK ALI] ELVIR 3. AGRAR STR VOGO[]A

ADRESA RAKOVI^KA CESTA 87 [PIONICA GORNJA BB DONJI HOTONJ 29

TRANS. RA^UN 194-102-23003001-45 194-129-02067001-95 194-117-03235021-69

Broj 10 - Strana 150
4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. ALF DOO ANTRANS DOO ASIA-[ DOO ASTOR CAFFE-BAR VL.NAZALEVI] S UR AVLIJA CAFFE BAR-PIZZERIA UR BALTAZAR SUR -FAST -FOOD BARUM VL DURD@I] IBRAHIM VULKANIZERSKI OBRT BERT-RO DOO BOSNIA-BAU DOO BREZA STR BUREGD@INICA STARI GRAD BUREGD@INICA STRAI GRAD CAFFE BAR "SIDRO" SUR CAR CONCEPT DOO-ZA MARKETING,T DOO CENTRALMEDIA DOO DEMIRX TRANSPORTI DOO DINO TR DMD DOO DRVO IZVOZ DOO D@INDO COMPANY DOO EFFEKT DOO EKO BRIKET DOO ELEKTRA SZR ELMINI SLASTI^ARNA SZR ELTA-MT DOO EMBA DOO ENIS STR ERAND DOO TRAVNIK ERMIN STR EXTRACHEM DOO FBI DOO FINISH COMMERCE DOO FREND DOO GAGA STR GALERIJA DOO GENEX D.O.O. GRUDE GOLDEN PR@IONICA KAFE VL.KORI^ SZR H & F STYL DOO H & M STR HAMULI]-COMERC DOO HAN STR HASANBEGOVI] ZIJAD TAXI-PRIJEVOZ HAZE DOO HS STR ITD KAFFE-BAR UR KARTONVAL DOO KLUB OBALA SUR KONFEKCIJA VITINA DOO

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
PROZOR-RAMA TUZLA ZENICA BIHA] KLJU^ NOVI GRAD - SARAJEVO CAZIN TUZLA @EP^E PALE TUZLA NOVI GRAD CENTAR - SARAJEVO TRAVNIK GRADA^AC BIHA] BIHA] CAZIN SARAJEVO SARAJEVO KISELJAK Stari Grad ILID@A TUZLA STARI GRAD SARAJEVO TRAVNIK ILID@A ZENICA CAZIN BANJA LUKA MOSTAR Stari Grad CAZIN GRUDE BIHA] CAZIN ILID@A BIHA] KISELJAK GRAD MOSTAR Centar STARI GRAD - SARAJEV BIHA] @IVINICE Centar LJUBU[KI PODBOR BB PUT CVIJE]A BB TRG RUDARA BB SRBLJANI 120 OSLOBODILACA BB D`EMALA BIJEDI]A 114 OSTRO@AC BB PEJE MARKOVI]A 140 BEGOV HAN BB PODKORAN BB MALKO^EVA 7 HAMDIJE KAPID@I]A 4 DAJANLI IBRAHIMBEGA 16 NOVA BILA 18A KADI] MAHALA BB MEHMEDA KOLAKOVI]A 235 HASKE IBRAHIMPA[I]A 115 STIJENA BB BJELAVE 36 NUSRETA [I[I]A DEDE 16 LUG BB M. SADOVI]A 18 IBRAHIMA LJUBOVI]A 58 ISMETA MUJEZINOVI]A 22 ^IZMED@ILUK 17 GAZIHUSREFBEGOV BEZISTAN BB NOVA BILA 59 IBRAHIMA LJUBOVI]A DO BR 13 BRCE 40/A TR@A^KA RA[TELA BB DUBICKA 182 ULICA XVI 93A LOGAVINA 76 SALIHA OMER^EVI]A BB FRA GABRE GRUBI[I]A 17 HAD@IABDI] MAHALA 17 POROBI]I BB BISTRI^KI PUT 8 PRVE BIHA]KE PARTIZANSKE ^ETE 108 HRASTOVI SOLAKOVI]A 10 ZIJE DIZDAREVI]A 86 KOVA^I 27 HARMANSKI SOKAK BB BOSANSKA 12 OBALA KULINA BANA 11 VITINA BB

Srijeda, 9. 3. 2011.
194-105-10436001-05 194-104-42649001-20 194-112-08421001-10 194-103-26753041-33 194-103-23896011-09 194-101-91836001-29 194-107-14419041-23 194-104-19873001-56 194-112-15220001-73 194-118-51386011-32 194-104-44399001-48 194-101-72276001-73 194-101-78119001-40 194-125-01508021-04 194-115-23454001-43 194-003-34342001-73 194-003-23980011-65 194-107-06794001-21 194-101-58205001-31 194-101-46464001-03 194-128-01268001-80 194-001-80695001-80 194-102-11799001-90 194-104-17600011-23 194-001-74664001-58 194-101-44163001-95 194-111-05638001-75 194-102-45363021-44 194-112-01115001-84 194-107-01068001-97 194-006-23504001-11 194-105-00247001-74 194-001-60192001-22 194-107-04467001-28 194-109-38809001-55 194-103-17217001-40 194-103-13114001-31 194-102-31370001-26 194-003-25365011-60 194-128-03584011-63 194-105-35831001-66 194-101-15797001-92 194-101-52601001-88 194-003-39150001-70 194-124-01274011-94 194-001-74318001-61 194-134-02001031-74

Srijeda, 9. 3. 2011.
51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. KURALI], SUAD LABUD DOO LELA STR LJEVAKOVI], [EMSO LJUBOPLAST ZR MAJAMEX DOO MANUFAKTURA DOO MEMOS-PAK DOO MM MARKO DOO PROZOR-RAMA MM WEST OIL GROUP DOO MODUS DOO MUTVAK BA[^AR[IJA SUR NAI DOO NATIONAL HOLDING DOO LJUBU[KI NEAL DOO NEERS DOO NEMEX DOO ZA TRANSPORT I USLUG NEMEX DOO ZA TRANSPORT I USLUG NIKE SAMOSTALNA UGOSTITELJSKA RADNJ ODB DOO ODEON-MUSIC TR ORANGE SUR CAFFE-BAR VL HAD@I] MIRZA ORTOPEDIJA LA[VA DOO PAUK SUR PIRA SZR RIMINI DOO TREBINJE SALKANOVI], IDRIZ SAMB STR SAMOSTALNA FRIZERSKA RADNJA VL. VARUPA FADILA SANI STR SEGMENT SZD SLOGA TRGOVKA SPECT DOO STOLARIJA MARKI] D.O.O LIVNO STR KADIRA SULTAN DOO SUZAN DOO SWEET POTATOS DOO SZ GRADJEVINSKA DJELATNOST KNAUFER [ARMAK DOO TANDEM TRANS DOO TANDEM TRANS DOO TANJA STR TARI], EJUP TERMO VEZANI OBRT TGA-COMMERCE DOO UNIJA INN DOO VERDI SUR FAST FOOD

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
TUZLA CAZIN ILID@A TE[ANJ MODRI^A LUKAVAC SARAJEVO GRA^ANICA PROZOR SARAJEVO VITEZ SARAJEVO ILID@A LJUBU[KI ILIJA[ @IVINICE KLADANJ KLADANJ BILE]A TUZLA GRAD MOSTAR ZENICA TRAVNIK HAD@I]I KONJIC TREBINJE @IVINICE SARAJEVO ZENICA ILID@A SARAJEVO TUZLA BIHA] LIVNO ILID@A ZENICA CAZIN BANOVI]I ILID@A BUGOJNO GRA^ANICA GRA^ANICA BIJELJINA SARAJEVO GRAD MOSTAR CENTAR TRAVNIK ZENICA FRIDE LAUFER 6 ZUHDIJE @ALI]A 12 NIKOLE [OPA BB TREP^E BB SKUGRI]-POTPOLJE BB POLJICE BB SARA^I 21 [AKE BB RUMBOCI BB KOMATIN 20 PIRI]I BB MALI KUJUND`ILUK 3 BARSKA BB RADI[I]I BB MLINI 33 UL PA[AGE GOGI]A BB PODGLAVICA 1 PODGLAVICA 1 SRPSKE VOJSKE BB PATRIOTSKE LIGE 10 STJEPANA RADI]A BB SARAJEVSKA 103A FATMI] FAZA III LAM I S P 5 HAD@ELI 127 MAR[ALA TITA BB UL.TREBINJSKIH BRIGADA BB LUKAVICA GORNJA BB BAKAREVI]A 14 ARMIJE BIH 6 BRA]E BU^AN 15 D@EMALA BIJEDI]A 88 PARTIZANSKOG ODREDA 68 JABLANSKA 5 PODHUM BB USTANI^KA 2 HUSEINA KULENOVI]A 2 ]ORALI]I 403 119.BRDSKE BRIGADE 56 PIJA^NA 58 TERZI]I III 4 DOBOROVCI BB DOBOROVCI BB FILIPA VI[NJI]A 58 ANTUNA BRANKA [IMI]A 10/4 BIJELO POLJE BB HISETA 1 BA[BUNAR 1 UL. ALEJA [EHIDA 12/A

Broj 10 - Strana 151
194-104-04159011-26 194-107-01143001-40 194-102-38678001-63 194-104-09346011-57 194-115-20476011-22 194-104-03166011-59 194-101-51303001-23 194-104-11624001-28 194-105-02053021-46 194-101-56708001-28 194-111-19931011-89 194-101-86489001-42 194-102-31060001-87 194-105-25586001-34 194-101-42034001-33 194-124-03906001-21 194-104-33362001-98 194-124-33362032-92 194-105-29089001-14 194-004-49991001-54 194-105-28024001-28 194-112-22712001-40 194-111-23205001-48 194-102-39811001-40 194-102-44859001-68 194-114-07514001-62 194-104-19980021-66 194-101-41639001-81 194-112-08629001-11 194-102-08418001-91 194-101-31954001-89 194-104-44802001-56 194-003-44531001-04 194-131-02186021-91 194-102-38761001-62 194-112-08781001-08 194-107-05077001-30 194-124-13052031-30 194-102-38643001-12 194-111-15794021-06 194-104-06422001-86 194-104-06422012-53 194-110-25634001-28 194-101-57896001-02 194-105-31571001-25 194-101-08769001-75 194-111-19639012-79 194-112-04685001-48

Broj 10 - Strana 152
100. 101. 102. 103. VIDA^KOVI] EXPORT - IMPORT DOO VOGUE DOO Z&N DOO ZENICA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
KONJIC BIHA] @EP^E ZENICA BIJELA 133 BIHA]KIH BRANILACA 3 @ELJEZNO POLJE BB DOBROVOLJNIH DAVALACA KRVI 4

Srijeda, 9. 3. 2011.
194-120-18836001-64 194-103-06442001-81 194-112-20765001-88 194-112-22856001-78

Lista insolventnih pravnih i fizi~kih lica 90 i vi{e dana neprekidno RB NAZIV SJEDI[TE 1. 2M IN@INJERING DOO 2M NOVO SARAJEVO IN@INJERING DOO 2. A&M SUR ]EVABD@INICA I NOVI GRAD - SARAJEVO BUREGD@INIC 3. A.R.Z COMPANY DOO NOVI GRAD 4. ACCOM HERC DOO GRAD MOSTAR 5. ACCOM HERC DOO GRAD MOSTAR 6. ADAN STR KONJIC 7. ADENTA DOO ZENICA ZENICA 8. ADOS TRGOVINA DOO Ilid`a 9. ADVOKAT [I[I] ENIS BUGOJNO 10. AF-KOMERC DOO KLADANJ 11. AG KNJIGOVODSTVENI SERVIS SP GRADA^AC 12. AGENCIJA 2008 DOO KAKANJ 13. AGENCIJA LEBEN KRE^AR HIBA CENTAR - SARAJEVO SARAJEVO 14. AGENCIJA LIFE CODE LJUBU[KI LJUBU[KI 15. AGENCIJA NO 1 ^UR^I] ISMET CENTAR - SARAJEVO SZR 16. AGRO OP]A ZADRUGA KISELJAK 17. AGROGOSTU[A DOO [IROKI BRIJEG 18. AGUM DOO VOGO[]A 19. A-HAK DOO HAD@I]I 20. AJE DOO DRU[TVO ZA OBRADU TRAVNIK DRVETA 21. AJLEN TRANS DOO KISELJAK 22. AKTER DOO ILID@A 23. ALEM STR CENTAR - SARAJEVO 24. ALFA-PROMET DOO TRAVNIK 25. ALI PA[A SZR PEKARA NOVI GRAD - SARAJEVO 26. ALI^I] KOMERC DOO @IVINICE 27. ALPA DOO MOSTAR GRAD MOSTAR 28. AM COMPANY DOO S.SARAJEVO 29. AM COMPANY DOO S.SARAJEVO 30. AMELA STR ZENICA 31. AMI STR KIOSK ILID@A 32. AMIGRAF DOO Stari Grad 33. ANES DOO ILID@A 34. ANES TRGOVA^KA RADNJA NA GRAD MOSTAR MALO 35. ARAPOVI] DOO POSU[JE 36. ARDOR DOO NOVI GRAD - SARAJEVO 37. ARI[ DOO BIHA] 38. ARMIX-WASH DOO HAD@I]I GRAD MOSTAR 39. ART STUDIO MOSTAR SAMOSTALNI PODUZETNIK-OBRTNIK

ADRESA FRA MATIJE DIVKOVI]A 57/A SAFETA ZAJKE 464 LUKAVI^KA CESTA 46 BI[]E POLJE BB BI[]E POLJE BB TRBI]A POLJE BB BEGAGI]A PUT 8 JOSIPA PAN^I]A 21 BEGLUCI 1 67 STARI] BB SVIRA^KA BB @ELJEZNI^KA 45 BARDAK^IJE 43 KRALJA ZVONIMIRA BB BJELAVE 50 JOISPA BANA JELA^I]A BB TRN BB AHMEDA RIZVE 6 BINJE@EVO 119 SE^EVO 4 SOLAKOVI]I BB TVORNI^KA 3 TEREZIJE BB NOVA BILA BB TRG SOLIDARNOSTI 33 [ERI]I BB TRG IVANA KRNDELJA 1 KASINDOLSKI BATALJON 1 KASINDOLSKI BATALJON 1 BISTUA NUOVA 67 EMIRA BOGUNI]A ^ARLIJA 32 SAGRD@IJE 67 OSIK DO 48 MAR[ALA TITA 40 MOKRI DOLAC BB TEHERANSKI TRG 9 VELIKO ZALO@JE 70 DUPOVCI 56 ONE[]UKOVA BB

TRANS. RA^UN 194-101-53903001-84 194-102-22133001-66 194-102-11201001-75 194-105-18960001-18 194-105-18960012-82 194-120-01097011-21 194-112-32947001-02 194-102-06046001-74 194-130-01565031-31 194-124-02332001-61 194-115-15189011-67 194-112-29682001-39 194-117-03074001-69 194-134-01014011-15 194-101-51583001-43 194-128-04154011-76 194-105-08820001-42 194-117-20061011-26 194-002-39640001-57 194-111-03410001-96 194-102-15446001-11 194-101-53735001-72 194-117-05242011-83 194-125-06957001-86 194-101-78395001-32 194-124-06472001-38 194-105-28093001-26 194-101-19457001-07 194-101-19457012-71 194-112-29523001-90 194-102-21191001-68 194-001-68542001-78 194-102-14144001-15 194-105-31520001-56 194-109-00062001-38 194-101-43204001-75 194-003-45553001-77 194-102-30233001-21 194-105-26213021-95

Srijeda, 9. 3. 2011.
40. 41. 42. 43. 44. 45.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BIHA] NEVESINJE NOVI GRAD VOGO[]A GACKO BIHA] BOSANSKIH [EHIDA BB CARA DU[ANA BB SAFETA HAD@I]A BB JO[ANI^KA 120 MILORADA POPOVI]A 3 MALI LUG-HUSAGE ^I[I]A 50

Broj 10 - Strana 153
194-103-23408001-18 194-105-36504001-24 194-101-73699001-43 194-102-35562001-76 194-114-26217021-70 194-103-27479001-94

46.

47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

ASMIR AUTO-[KOLA VL.AVDI] ASMI SR ATINA KAFE BAR AUTO AGENCIJA TS SUR AUTO SHOP MM STR AUTOPREVOZNIK OKILJEVI] RADE AUTOPREVOZNIK VU^NA SLU@BA VL. SAMOSTALNI PODUZETNIK OBRTNIK AUTOPRIJEVOZNIK MAHMUTOVI] MAH AUTOPRIJEVOZNIK MAHMUTOVI] MAH AUTOSTAKLA RULE SZR AUTRA DOO AVANGLION DOO AVOKADO DOO BA & HAM DOO BAER DOO BALTAZAR DOO EXPORT-IMPORT BARBI SHOP STR BARUN SUR BEDEM-EM DRU[TVO ZA GRA\EVINAR DOO BE-EN KNJIGOVODSTVENI SERVIS BEHIJA FRIZERSKI SALON SZR BEK SAM DOO BELMONDO UR CAFFE-BAR BEN BAU DOO BENID DOO BENO STR BERT-RO DOO BIBERKI] DOO BIFE JASMIN VL.D@IKI] JESENKO BIG TRADE DOO NOVI TRAVNIK BIOMALUS VL.FAZLI] AHMET BIOS TECHNOLOGY DOO BIZNIS INFORMATOR DOO BLAGOJEVI], VLADIMIR BLEKO COMERC DOO GOSP DRUSTVO ZA TRGOVINU I USL BODISAA SZTR BOSFOR FAST FOOD I BUREGD@INICA BOSNA[PED DOO BOSNIA WOOD DOO BOSNI] DRAGAN JAVNI PREVOZ STVARI BOVEL PREDUZE]E ZA TRGOVINU I PROIZV BOX ABBA STR BRA]A TURBI] SAMOSTALNA MESARSKA RADNJA BRAZDA PROMET OP[TA POLJOPRIVREDNA ZADRUGA BUHRAN STR

KRE[EVO

6 JULI BB

194-102-28934001-46

ILID@A ZENICA STARI GRAD GRAD MOSTAR BOSANSKA KRUPA GRAD MOSTAR TUZLA STARI GRAD - SARAJEV ISTO^NO NOVO SARAJEVO BIHA] ZENICA ILID@A LUKAVAC ZAVIDOVI]I Ilid`a CENTAR - SARAJEVO ZENICA TUZLA GRADA^AC GRA^ANICA NOVI TRAVNIK ZAVIDOVI]I TUZLA VOGO[]A STARI GRAD [IROKI BRIJEG SOKOLAC GRAD MOSTAR TUZLA Ilid`a ISTO^NA ILID@A LJUBINJE NOVI GRAD GRADA^AC CAZIN NOVI GRAD - SARAJEVO

BOJNI^KA 109 CRKVICE BB ZELENIH BERETKI BB KO^INE 146C VRANJSKA BB STJEPANA RADI]A 27 UL. BUKINJSKA 13 ZELENIH BERETKI BB NIKOLE TESLE BB IVANA FRANE JUKI]A BB STJEPANA RADI]A 4 6. APRIL 16 DEVETAK BB ALIJE IZETBEGOVI]A BB VLAKOVO BB ALIPA[INA BB CRKVICE 60 PEJE MARKOVI]A 140 ME\I\A DONJA BB KORI]A HAN BB ^EHOVA BB BAJVATI BB DOJ^INA LUKI]A 7 KOBILJA GLAVA 132 BRAVAD@ILUK 36 DOBRI^ BB RADOMIRA NE[KOVI]A BB JUSOVINA 5 GOSTE LAZAREVI]A 88 BLA@UJSKI DRUM BB AKADEMIKA PETRA MANDI]A 36 SVETOSAVSKA BB D@EMALA BIJEDI]A BB H.K.GRADA[^EVI]A BB ^IZMI]I 164 ADEMA BU]E 386

194-101-51416001-38 194-112-01039001-37 194-101-16678001-51 194-105-25389012-77 194-136-01984021-81 194-105-17187001-23 194-104-35304001-15 194-101-42903001-05 194-101-78725001-14 194-103-29090001-22 194-112-09347001-90 194-102-03562011-19 194-104-33497011-43 194-112-31687001-09 194-102-06621001-25 194-117-05903011-54 194-112-07551001-31 194-104-19873012-23 194-115-23422032-17 194-104-31107001-27 194-125-01580001-83 194-112-23265001-31 194-004-33318001-34 194-101-43500001-13 194-101-00267022-56 194-105-11448012-72 194-113-48177001-57 194-105-36525001-74 194-004-13930011-88 194-102-07206001-46 194-101-54534001-39 194-114-23492001-67 194-101-80886001-09 194-115-20782011-30 194-107-04335001-74 194-101-64709001-66

Broj 10 - Strana 154
83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
CAZIN TUZLA TREBINJE NOVO SARAJEVO TUZLA VISOKO VITEZ POSU[JE CENTAR - SARAJEVO NOVO SARAJEVO H. OMANOVI]A BB BIR^ANSKOG ODREDA 87 LO@IONA BB HUMSKA 2 PALIGORI]I 6 DONJE MO[TRE BB STARA BILA BB VRANI] BB ALIPA[INA 19 TREBEVI]KA 87

Srijeda, 9. 3. 2011.
194-107-04300001-23 194-104-05387011-86 194-114-25766001-77 194-101-67831001-95 194-104-09789001-84 194-102-40572001-32 194-111-05251001-82 194-109-00993001-56 194-101-30585001-12 194-101-76803001-43

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127.

CAFFE-BAR 10 UGOSTITELJSKA RADNJA CARRIER DOO CD [OP MOCART STR CENTAR SZR-PEKARA CEVITA DOO ZA PROIZVODNJU PROM CILE SZR PROIZVODNJA I PROMET SUHOMESNATIH PROIZVODA CITRON DOO COMPANY BA[I] DOO COMPANY EUROGRAND DOO CONFIDENTAL PROVIDER DRU[TVO ZA USLUGE I TRGOVINU D CURRY SUR CAFFE BAR I BISTRO ]EHAJI]-S DOO ]ERA-MERC EXPORT-IMPORT DOO ]I[A-SHOP DOO DAMATO D.O.O. DAMBO-FAST FOOD I PIZZERIA SUR DAMUS STR DELI] TRGOVA^KA RADNJA DERVI[KADI] DOO MOSTAR DIG DOO GRUDE DOLINA MIRA RESTORAN VL. BILAL ALISA DOMA]A RADINOST OBRT DUNJA STR D`ENI VL.OSMANBEGOVI] NADIRA TR \U-LJI DOO EDAXA DOO EDIKOM DOO EDO STAKLOREZA^KA RADNJA SZR ELIKS STR ELIX DOO MOSTAR ELLY ]EVABD@INICA VL.BYTY]I EN UR ELMA STR ELTRING DOO EMA SAMOSTALNA OBRTNI^KA RADNJA EMANA VL KESEROVI] ALMIR TR EMI STR ENA TR ENIGMA SUR ERKE STR ESTETIK DOO EURODOM DOO EURO-FRUIT DOO EURO-MONTING DOO EUROPA S.O.R. EXPORT IMPORT SARAJEVO DOO

NOVO SARAJEVO ZAVIDOVI]I ILID@A ILID@A GRUDE NOVI GRAD - SARAJEVO NOVO SARAJEVO TRAVNIK GRAD MOSTAR GRUDE TURBE BIHA] ZENICA GRA^ANICA VISOKO TUZLA KLADANJ NOVO SARAJEVO ILID@A GRAD MOSTAR BIHA] Novi Grad CENTAR - SARAJEVO ILID`A BU@IM ILID@A ZAVIDOVI]I Novo Sarajevo ZENICA GRADA^AC POSU[JE CAZIN ZENICA ^APLJINA ISTO^NA ILID@A

KOLODVORSKA 13 STIPOVI]I 220 MALA ALEJA 24 GLI[E JANKOVI]A 7 SOVI]I,VLA[I]I BB GATA^KA 74 POSAVSKA 126 BOSANSKA 15 SALAKOVAC BB A.[IMI]A 1 LJUBIN HAN BB HAMDIJE KAPID@I]A 20 PERIN HAN BB LIPA BB TOPUZOVO POLJE 45 F.MARKOVI]A 10 KLADANJSKE BRIGADE 71 HAMDIJE KRE[EVLJAKOVI]A BB BUTMIRSKA CESTA 98 BLEIBUR[KIH @RTAVA BB MEHMEDALIJE MAKA DIZDARA BB BULEVAR ME[E SELIMOVI]A BB TEREZIJE BB IBRAHIMA LJUBOVI]A 19 505 VITE[KE BRIGADE BB JAHIJELA FINCIJA 8 UL. 8. MART BB TRG HEROJA 32 BISTA NUOVA 5 6 APRILA 26 PUT MOSTARA BB 1070 LOJI]KA BB STJEPANA RADI]A 4 RU\ERA BO[KOVI]A BB STANOJEVI]I BB

194-101-34274001-33 194-112-14656001-05 194-002-39194001-39 194-002-24733001-80 194-109-02955001-16 194-101-75777001-39 194-101-77865001-08 194-111-19499001-05 194-105-23365001-07 194-105-02763001-32 194-111-16360001-51 194-103-25496001-84 194-112-22911001-75 194-104-43488001-73 194-102-21823001-30 194-116-18133011-62 194-104-13146001-12 194-101-72029001-90 194-002-40846001-60 194-105-23773001-50 194-103-25454001-81 194-001-67064001-14 194-101-44460001-40 194-002-40606001-29 194-136-01533021-28 194-002-42586001-18 194-112-03689001-60 194-001-66793001-57 194-112-28540001-96 194-115-13550011-40 194-109-00317001-77 194-107-12872001-81 194-112-17583001-27 194-105-39701021-33 194-101-23825001-28

Srijeda, 9. 3. 2011.
128. 129. 130. 131. FARE STR FAREX STR FARMAPRIM ^APLJINA FEDEPAL COMPANY D.O.O

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
Novi Grad NOVI GRAD GRAD MOSTAR NOVI GRAD - SARAJEVO AKIFA [EREMETA 6 BRA]E MULI] 57 ANTE STAR^EVI]A 25 TRG SOLIDARNOSTI-TR@.CENTAR ALIPA[INO PO BB NADBISKUPA ^ULE BB ZELENA PIJACA BB FATMI] 36 FERHATOVI]A 16 DONJE MO[TRE BB

Broj 10 - Strana 155
194-102-09514001-03 194-102-12601001-78 194-105-22922001-10 194-117-04651001-50

132. 133. 134. 135. 136.

137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171.

FELICITAS BILJNA LJEKARNA FENGO DOO FENGO VIDEOTEKA VL.D@AMBEGOVI] DINO FORTEGLAS DOO FRIZER ZA MU[KARCE SAMOSTALNA ZANATSKA RADNJA FUTURA MEDIA DOO GAJ-TRADE DOO GALIJA DOO GALVOX DOO GARO DOO GENEX DOO GLAMUR FRIZERSKI SALON GOJAKOVI]I STR GOLDI STR GOLO[, ALEN GORA DOO GROM BH DOO

GRAD MOSTAR TRAVNIK TRAVNIK VISOKO VISOKO

194-105-35099001-83 194-111-02070001-28 194-111-06182001-03 194-102-22957001-14 194-128-43713001-84

Centar Vitez ILID@A ISTO^NO SARAJEVO STARI GRAD - SARAJEV GRAD MOSTAR TUZLA NOVI GRAD SARAJEVO ILID@A GRAD MOSTAR STARI GRAD - SARAJEV ILID@A

GVO@\ARIJA ALEN SAMOSTALNA GRAD MOSTAR SPECIJALIZIRANA PRO HALILOVI], FIKRETA NOVI GRAD - SARAJEVO HANI @ENSKI FRIZER VL.NI[I] H @IVINICE HARIS STR HARTA TRADE DOO HASANAGI], ELVIS HASI-ENIGMA COMPANY DOO HB KEM DOO HERAK, ZIZA HERCEGOVINA OSIGURANJE DD HERCEGOVKA-NUOVA DOO HOD`I], ADMIR HOLLYWOOD UGOSTITELJSKA RADNJ VL.TINJI] DAMIR HONDA CAFFE-BAR VL.OSMANLI] EM UR HO`BO VL.HO`BO HASIJA STR HRAST SAMOSTALNA ZANATSKA RA HRNJA SZR HRSTI], MIRO IDENTICO DOO IK SISTEM DOO IKAR DOO IMB UNION DOO INTER KOMERC-MG DOO STARI GRAD - SARAJEV STARI GRAD TUZLA NOVI GRAD LJUBU[KI NOVI GRAD - SARAJEVO GRAD MOSTAR TREBINJE NOVI GRAD - SARAJEVO TUZLA BOSANSKA KRUPA STARI GRAD - SARAJEV GORNJI VAKUF ILIJA[ LJUBU[KI Stari Grad GRAD MOSTAR NOVI TRAVNIK TUZLA ISTO^NI STARI GRAD

TRAMPINA 12 STJEPANA RADI]A BB B. MUTAVELI]A 26 MLADI^KO POLJE BB ALIJE NAMETKA 27 POTOCI 73A NASELJE STUPINE B 2 PP BR D3 1 D3 1 [ABANIJA HAJRUDIN 17 KASINDOLSKA 61 VRAP^I]I 276 ISEVI]A SOKAK 19 OTE[KOG BATALJONA DO BROJA 59 MAR[ALA TITA 122 GRADA^A^KA 112 TUZLANSKOG ODREDA-ZGR.^ARDAKLIJA BB GAZIHUSREVBEGOV BEZISTAN BB BRODAC 6 SKENDERA KULENOVI]A 3 SAFETA ZAJKE 360 STJEPANA RADI]A BB MILANA PRELOGA 7 FRA DIDAKA BUNTI]A 144 GARIBALDIJEVA 1 OMERA KOVA^A 14 ATIK MAHALA 5 ^AR[IJA BB BARUTHANA 9 HRASNICA BB LJUBNI]I BB GRAB BB HALA^I 3 BA]EVI]I BB NEVI] POLJE BB HUSINSKIH RUDARA BB BB D.MIHAJLOVI]A BB

194-101-08807001-50 194-102-09106001-57 194-102-16768011-20 194-101-22827001-26 194-101-47252001-87 194-105-08773001-04 194-104-36429001-33 194-101-78212001-12 194-102-10451001-63 194-105-25034011-20 194-101-37706001-98 194-102-30825001-91 194-105-25033001-43 194-101-52553001-43 194-124-06636011-89 194-101-01438011-41 194-101-19461012-02 194-116-01510011-04 194-102-12508001-09 194-134-01879021-26 194-101-67074001-34 194-105-11136011-25 194-114-29362021-66 194-101-80048001-60 194-116-03119001-45 194-103-25417001-16 194-101-79282001-33 194-130-01653011-28 194-117-04283001-93 194-134-01880031-03 194-101-16435001-96 194-105-09831001-38 194-125-01327001-58 194-004-43309001-34 194-101-25166001-06

Broj 10 - Strana 156
172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
ZAVIDOVI]I VISOKO POSU[JE TUZLA NOVI GRAD ZENICA ZAVIDOVI]I TUZLA MAR[ALA TITA 7 KRALJEVAC BB VOJU[A BB 1070 BOSNE SREBRENE 115 ABDULAHA BO[NJAKA 15 IVANA CANKARA 87 ALIJE IZETBEGOVI]A BB RATKA VOKI]A 6

Srijeda, 9. 3. 2011.
194-112-16614001-34 194-102-44030001-85 194-109-00233001-71 194-104-32439001-39 194-102-07035001-13 194-112-09662001-64 194-112-24584001-49 194-104-34921001-50

180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219.

INTRADE DOO IRMA STR IVKO DOO IZVOR TRGOVINSKA RADNJA VL. BU JAKUPOVI] ESAD AUTOPREVOZNIK JASKO STR JASNA TR BUTIK JAVNI PRIJEVOZ TERETA VL.TREBO JAVNI PRIJEVOZ TERETA JOKI], RAJKO KADI] STR KAFFE-BAR 10 UR KAKTUS SUR KANI DOO KARAKA[ DOO KASUPOVI] DOO KAZI] PROMET DOO KD LIVNO D.O.O. KEJ STR KEMEFAH DOO KESEROVI] DOO KISS MEDIA AGENCIJA KISS NO 2 S.Z.STOLARSKA RADNJA KNJIGOVODSTVENI SERVIS M&B VL. MIKI] VLADIMIR KOD HO[I]A SUR BISTRO KOD RISTA SUR BUREGD@INICA KO-MIL DOO KONOBA BUDDHA BAR SUR KONOBA MAGARAC SUR KONOTJERA DOO KONOTJERA DOO KONZUM-PROMET DOO KORSAL DOO KOVA^I], HALIDA KREATIV HOBBY SZTR KUKAN ZAJEDNI^KA MINI FARMA KVANTUM BROKERSKA KU]A DD KVANTUM GROUP DD LAKI], STEVO LD COMPANY DOO LEJLA STR LIDER SUR CAFFE-BAR LIFRA DOO LOVAC DOO LUG TR LJUBA^E-SLATKI DOO MADIS DOO DRU[TVO ZA TRGOVINU I GRA\EVIN MAGROSPROM DD MAN-[PED DOO

PALE CENTAR - SARAJEVO BIHA] ZENICA @EP^E BIHA] BIHA] HAD@I]I LIVNO STARI GRAD - SARAJEV KISELJAK BU@IM KISELJAK ZAVIDOVI]I TRAVNIK VISOKO TREBINJE MODRI^A CENTAR - SARAJEVO NOVO SARAJEVO ILID@A ILID@A TUZLA GRADA^AC BIHA] Centar NOVO SARAJEVO CENTAR NOVO SARAJEVO BIHA] BUSOVA^A ILID@A ZENICA Kiseljak ILID@A @EP^E TUZLA GRAD MOSTAR Centar KONJIC

MOKRO BB MERHEMI]A TRG BB HARMANSKI SOKAK 1 KULINA BANA 19 BEGOV HAN BB MIMARA HAJREDINA 6 MEHMEDA KOLAKOVI]A 22 TRZANJ 21 MI[I BB SAFVET BEGA BA[AGI]A DUGO POLJE BB 505 VITE[KE BRIGADE BB KRE[EVSKA CESTA BB ALI]I BB BOSANSKA 24 BUCI 8 CARA LAZARA 3 CARA DU[ANA 84 RADI]EVA 10 AZIZE [A]IRBEGOVI] 6 BLA@UJSKI DRUM 14 BLA@UJSKI DRUM 14 MAHMUTA BUSATLIJE 25 SARAJEVSKA BB HUSREFA RED@I]A 4 TEREZIJE BB VELE[I]I 84 MUHAMEDA KANTARD@I]A 3 ZAGREBA^KA 50 EVLIJE ^ELEBIJE 6 KAONIK 3 RATE DUGONJI]A DO46 SEJMENSKA 17 BRNJACI BB AHATOVI^KA 2 LUG BB LJUBA^E 31 OPINE 6 ANTUNA HANGIJA 55 BRANILACA KONJICA 321

194-101-35559001-07 194-101-52071001-64 194-103-09601001-78 194-112-02858001-63 194-112-19644001-98 194-103-16739001-89 194-003-33559011-91 194-002-46595001-48 194-131-02243052-09 194-117-02056001-24 194-128-03389001-86 194-136-01556051-02 194-128-03982001-66 194-112-07155001-72 194-111-01018001-36 194-128-04269021-75 194-114-24526001-30 194-115-21449001-73 194-117-03913011-92 194-101-20773001-04 194-102-18023001-08 194-102-18023012-72 194-104-18835001-65 194-115-10460001-71 194-003-33450001-37 194-001-71546001-57 194-101-73865001-41 194-101-31891001-36 194-101-53466001-32 194-103-03514031-59 194-125-01597001-08 194-102-11094001-05 194-112-14627001-93 194-102-09976001-36 194-102-29076001-70 194-112-19840001-15 194-104-36139001-40 194-105-32533001-66 194-001-82048001-45 194-120-04139031-12

Srijeda, 9. 3. 2011.
220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
MOSTAR ILID@A LIVNO CAZIN CENTAR - SARAJEVO ILID@A @IVINICE NOVO SARAJEVO GRAD MOSTAR MOSTAR TREBINJE STARI GRAD - SARAJEV PROZOR-RAMA HAD@I]I ZENICA CENTAR - SARAJEVO ZENICA POSU[JE KLJU^ LJUBU[KI TUZLA ZENICA Stari Grad ZAVIDOVI]I CENTAR - SARAJEVO GRADA^AC KLADANJ STARI GRAD CAZIN BILE]A TRAVNIK PUT ZA [IROKI BRIJEG 3 ZIJE KRAJINE 85 GABRIJELA JURKI]A 8 LOJI]KA BB TEREZIJE BB MEJDAN 34 GORNJE @IVINICE, [I[I]I BB GRBAVI^KA BB CIM-KOVA^EVAC 32B DUBROVA^KA 112 PETROVO POLJE BB MALI ^UR^ILUK BB K.TOMISLAVA BB HAD@ELI 195 MAR[ALA TITA 48 TEREZIJA KSC SKENDERIJA BB M.S. SERDAREVI]A BB ILIJINO BRDO BB BILJANI BB S. RADI]A BB ATIK MAHALA 6 MEHMEDALIJE TARABARA 6 SARA^I 75 RIBNICA BB JADRANSKA 13 HASANA KIKI]A 4 PODGLAVICA 1 KUNDURD@ILUK 1 BB ]ORALI]I BB HERCEGOVA^KIH USTANIKA 24 DOLAC NA LA[VI, MOSTARSKA BB SARAJEVSKI PUT BB ME\UGORJE BIJAKOVI]I BB MILANA TEPI]A 104 SRPSKIH RATNIKA 85 KRALJA TOMISLAVA-STARO IGRALI[TE BB BANA JELA^I]A BB RAINCI GORNJI BB JUSUFOVI]I 11 TRG OTE[KOG BATALJONA BB VIONICA BB GORNJE MO[TRE 52 TRG DJECE DOBRINJE 31 KNINSKA 21

Broj 10 - Strana 157
194-105-04589001-10 194-102-12140001-52 194-131-01911001-69 194-107-02938042-66 194-117-01859001-03 194-102-12451001-95 194-124-02791001-73 194-101-62785001-81 194-105-34646001-16 194-005-03417002-98 194-114-25450001-96 194-101-44006001-63 194-105-36748001-83 194-102-10031001-33 194-112-09465001-43 194-101-61597001-10 194-112-07490001-89 194-109-02428001-13 194-103-27024001-13 194-105-36937001-48 194-104-11110001-19 194-112-08167001-75 194-001-71231001-83 194-112-23806001-35 194-112-29501001-33 194-115-23464001-16 194-124-33362021-28 194-101-22354001-13 194-107-03474001-61 194-114-27213001-21 194-111-14642001-53

MARISOL DOO MARKET S STR MARKET STR M-BJELI SZD MEDO-SHOP STR MEJDAN STR MERI TRGOVA^KA RADNJA VL.[I[I MESNICA SCHMECKT-UKUSNO STR MESNICA-CIM TRGOVA^KA RADNJA MILI^EVI], IVAN MIRA STR MIRELA SUR MIX SUR MIZAN MARKET STR MN STR MODA STR VLASNIK ^ENGI] ZIJAH MODNI SALON CD SR MODOM DOO POSU[JE MOLERSKO-FASADERSKA AVDI] VL.A ZR MOTOWISION CAFFE BAR MUNA-INVENT DOO N & K STR NADE SZR NARCIS VL.HAD`I] ARIF SUR BIFE NARODNA BO[NJA^KA STRANKA POLITI^KA ORGANIZACIJA NEED DOO NEMEX DOO ZA TRANSPORT I USLUG NO NAME DOO NS TRGOVA^KA RADNJA OLJA STR ONIKS KAMENOREZA^KA RADNJA KAMENOREZA^KA RADNJA ONIKS VL. OZBEK INDUSTRIAL PRODUCTS DOO PADRINO DOO ^ITLUK PAJI]-PROM DOO PANDA STR PARADISO CAFFE BAR PAVI] DOO PEKARA DVA BRATA OBRTNI^KA RADNJA PIVNICA DOO PRIMERO DOO PRIMORAC, JASMINKA PROFARM-BOSNIA DOO PROMET DOO PROMIRO DOO

251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263.

VISOKO ^ITLUK NOVO SARAJEVO PALE GRAD MOSTAR LJUBU[KI KALESIJA BU@IM ILID@A ^ITLUK VISOKO Novi Grad PALE

194-102-29533001-68 194-105-18463001-31 194-101-14688001-89 194-118-03249001-81 194-105-36902001-94 194-105-16227001-93 194-104-45143001-18 194-107-01048001-54 194-102-35647001-89 194-105-15593001-20 194-102-18257001-94 194-002-51447001-62 194-101-34309012-51

Broj 10 - Strana 158
264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. PURI], ESAD RAJ TR REA TR

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
NOVI GRAD - SARAJEVO BIHA] CAZIN KAKANJ ILID@A BIHA] VISOKO KAKANJ BIHA] BR^KO NOVI GRAD - SARAJEVO TE[ANJ @IVINICE VELIKA KLADU[A VELIKA KLADU[A ZENICA RUDIJA ALA\A 5 IZA^I] BB PRVE BOSANSKO OSLOBODILA^KE BRIGADE BB 311 LAHKE BRIGADE BB IV VITE[KE BRIGADE 12 ABDULI REZAKA 53 PINJAGI]A 29 BI]ER BB KOSTELA BB DUBRAVE BB N.P.^UPRILI]A 3 KRA[EVO BB BI[INSKA 31 MUHAMED MILJKOVI]A KULJINOG 4 MUHAMED MILJKOVI]A KULJINOG 4 FAKULTETSKA 3

Srijeda, 9. 3. 2011.
194-101-56916001-29 194-103-23111001-73 194-107-02094001-04 194-112-28127001-18 194-102-36373001-30 194-103-11650001-65 194-102-36231001-06 194-112-23725001-50 194-103-26281001-50 194-115-09539011-93 194-102-41154001-32 194-104-17554001-22 194-124-01750001-61 194-135-01212031-31 194-135-01212042-95 194-112-18174001-90

280. 281.

282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307.

REBUS UR BUREGD@INICA RED LINE EXPORT-IMPORT DOO RED@I], HASE REKADO DOO RGP DOO RIO KAFFE BAR UR RIZVI] SP ROKA SZTR RO[A DOO RULEX SZR SALKO VL RAMI] ADEMIR AUTOSERVIS SALKO VL RAMI] ADEMIR AUTOSERVIS SAMOSTALNA ZANATSKA-MESARSKA R VL. HALILOVI] OSMAN SANA SHOP STR SANDEX DOO VL GLASI] ZUHDIJA "SANDEX" DOO VL GLASI] ZUHDIJA SANSAN DOO SAVREMENA ADMINISTRACIJA DOO SCALA DOO SEAT INTERNATIONAL DOO SEDRENIK 55 STR SELEKTA DOO SENZAL AUTOSERVIS SZR SERVIS JUKA SZR SIBINT DOO SIDRO DOO SIECHITS DOO SKY SUR DISKOTEKA SLAVEK-PROMET DOO SPARK DOO SPRE^A-MERC DOO STELLA CAFE SLASTI^ARNA SUR STELLA STR NA MALO KIOSK STOLARSKA RADNJA VL. TUZLAK EK STR ELMA VL.[KRABA DAMIR STUDIO CE DOO MOSTAR SUR CAFFE BAR PORTAL SUR-BIFE BARD SUR-FAST FOOD VL VIN[ HARYA CMOK [AMPION TRAVNIK SPORTSKO REKREATIVNO UDRU`ENJE [IPAD DD TA-EM AUTO DOO

NOVI GRAD - SARAJEVO HAN PIJESAK

SAFETA ZAJKE 322 ULICA JNA 81

194-102-22282001-42 194-124-07430011-21

BIHA] NOVO SARAJEVO KRE[EVO TUZLA Stari Grad BIHA] ILID@A ^APLJINA Novi Grad NEVESINJE ILID@A TREBINJE TRAVNIK SAPNA VELIKA KLADU[A NOVO SARAJEVO CENTAR - SARAJEVO CAZIN NOVO SARAJEVO GRAD MOSTAR ILID@A ISTO^NA ILID@A ZENICA TRAVNIK Centar ZENICA

HAD@IABDI]A MAHALA 26 ZMAJA OD BOSNE 14 RESNIK BB TU[ANJ 44 ALIJE NAMETKA BB PLITVI^KA BB BUTMIRSKA CESTA 3 TREBI@AT BB KASINDOLSKOG BATALJONA BB NEVESINJSKIH USTANIKA 13 VINKA [AMARLI]A 23 REPUBLIKA SRPSKA 19 NOVA BILA BB SAPNA BB VELIKA KLADU[A HAMDIJE ^EMERLI]A 21 BRANILACA SARAJEVO TC SIRANO BB ]ORALI]I BB KEMALA KAPETANOVI]A BB MILE BUDAKA 98A BOJNI^KA 67 SRPSKIH VLADARA BB ADOLFA GOLDBERGERA 3 [UME]E 223 TITOVA 13 PI[]E BB

194-003-35455001-07 194-101-60056001-87 194-128-01455011-98 194-104-23030001-39 194-101-11604001-35 194-003-30316011-88 194-102-34583001-13 194-105-20499001-24 194-101-13849021-73 194-105-16354001-12 194-102-11410001-83 194-105-39316011-84 194-111-10348001-65 194-104-16050001-67 194-135-03691022-48 194-101-44285001-76 194-101-73033001-37 194-107-12532001-29 194-101-44914001-17 194-105-31103001-47 194-102-38184001-97 194-102-41020001-64 194-112-23878001-54 194-111-18115011-84 194-101-17644001-23 194-112-27748001-81

Srijeda, 9. 3. 2011.
308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
BUGOJNO NOVI GRAD - SARAJEVO NOVO SARAJEVO Novi Grad GRUDE GRUDE LUKAVAC GRA^ANICA BIHA] VISOKO NOVO SARAJEVO CENTAR - SARAJEVO TRAVNIK BOSANSKA KRUPA BIHA] BIHA] NOVO SARAJEVO DOBOJ ISTOK TUZLA ^ITLUK KONJIC NOVI GRAD - SARAJEVO NOVO SARAJEVO GRAD MOSTAR PALE VITEZ POSU[JE BOSANSKI PETROVAC ILID@A MAGLAJ STAR GRAD ZENICA NOVI GRAD - SARAJEVO MAGLAJ NOVO SARAJEVO NEVESINJE GRADA^AC GRAD MOSTAR TE[ANJ SULTAN AHMEDOVA 7 SEMIRA FRA[TE 7 AZIZE [A]IRBEGOVI] 12 DOBRINJSKE BOLNICE 1 H.V. HRVATINI]A BB H.V. HRVATINI]A BB PROKOSOVI]I BB PATRIOTSKE LIGE BB HO[I] MAHALA 17 TU[NJI]I BB ZAGREBA^KA 2 HAMZE HUME 2 LUKA^KA 4 OTOKA,^AR[IJA BB SREBRENI^KA 60 UMIHANE ^UVIDINE BB KOLODVORSKA 11A STANI] RIJEKA BB HUSINSKE BUNE 77 G.V.OGRA\ENIK BB OD@ACI 12 LUKAVI^KA CESTA 152 ZMAJA OD BOSNE TC ROBOT BB VRAP^I]I BB DOBROSLAVA JEV\EVI]A BB BUKVE 11 BRO]ANAC VRANI] SMOLJANA BB MALA ALEJA 17 VITE[KA ULICA BB SAFET BEGA BA[AGI]A 6 UL. KRALJICE KATARINE 16 DOBROSEVICKA 14 VITE[KA BB AZIZE [A]IRBEGOVI] 8B CARA DU[ANA 12 MIONICA BB MILE BUDAKA 97 KRA[EVO BB

Broj 10 - Strana 159
194-130-01793031-75 194-102-24470001-32 194-101-59574001-11 194-101-09044001-60 194-005-17540001-22 194-105-01754012-17 194-104-39272001-49 194-104-41346001-17 194-103-23795001-11 194-128-03989011-85 194-101-59081001-52 194-117-05434001-02 194-111-02989001-59 194-136-01216041-77 194-103-04939001-36 194-103-25194011-74 194-101-37187001-54 194-104-12456001-32 194-104-02665001-74 194-105-39353001-82 194-120-03731011-29 194-101-41443001-67 194-101-66972001-96 194-105-22750001-67 194-118-00717001-11 194-111-18436001-33 194-109-00460001-11 194-103-08898001-07 194-101-34053001-38 194-112-26310001-06 194-101-03954011-96 194-112-28211001-24 194-102-40129001-35 194-112-30021001-84 194-101-35804001-73 194-105-34750001-65 194-115-21486001-41 194-105-32176001-89 194-104-17331001-13 (Bi-10/11)

TAPETARIJA KARALI] SZR TARE STR TELEKONTAKT DRU[TVO ZA MARKETI DOO TERMOELEKTRO DOO TMTI TRADE DOO GRUDE TMTI TRADE DOO GRUDE TNM ADO VL. SEJDINOVI] ELVIRA TR LEJLA VL IBRALI] NEVRESA TREF KAFFE BAR UR VL. DIVKOVI] BO@O TROPICAL FAST FOOD SUR UDRU@ENJE JAZZ MUZI^ARA STELEX UDRU@ENJE UNIVERZITETSKO SPORT USD BOSNA UFO EXPORT-IMPORT DOO UNA OBRTNI^KA PEKARSKA RADNJA UNA-VO]E DOO UR CAFFE-BAR IGI VL. FAZLI] ES UR URAN-KREATIVNA INTELIGENCIJA DOO VARIANT VL ME[I] NIJAZ DOO VETERINA-AGRAR DOO VINETA D.O.O. ^ITLUK VISO^ICA DOO VI[NJA DOO VITAMIN BAR-COCO SUR CAFFE BAR VITNEL EXPORT-IMPORT DOO VLADO STR VOLAN AUTO-[KOLA VL. ABIDIN VITE[KI] VOLAN CAFFE BAR VRANJE[-KOMERC DOO WATCH CENTAR SZTR WEST STAR DOO XL DOO ZE-KOR DOO ZE-ZA-PILE OBRTNI^KA DJELATNOST ZLATARA ZH-NO 2 TR ZORNI] DOO @ELJA ZR AUTOMEHANI^ARSKA RADNJA @ITOPRODUKT-MIONICA DOO @ITOPROMET DIONI^KO DRU[TVO ZA PRERADU @I @I@O DOO

Broj 10 - Strana 160

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – 2.

Srijeda, 9. 3. 2011.

SMAWEWE KAPITALA
Skup{tina Dru{tva za izvo|enje radova i pru`anje usluga "BH INGCO" d.o.o. Sarajevo, skra}ena oznaka firme: "BH INGCO" d.o.o. Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Branislava \ur|eva 8, Sarajevo, Sarajevo-Centar, MBS: 65-01-1385-09, donosi

ODLUKU
O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA Upisani i upla}eni osnovni kapital dru{tva "BH INGCO" d.o.o. Sarajevo u novcu iznosi 170.000,00 KM (slovima: stotinusedamdesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) odnosno 100%. Upisani i upla}eni osnovni kapital dru{tva "BH INGCO" d.o.o. Sarajevo u novcu u iznosu od 170.000,00 KM (slovima: stotinusedamdesethiljada i 00/100 konvertibilnih maraka) smanjuje se za iznos od 105.806,40 KM (slovima: stotinupethiljadaosamstotina{est i 40/100 konvertibilnih maraka) i nakon smanjenja osnovni kapital dru{tva "BH INGCO" d.o.o. Sarajevo iznosi 64.193,60 KM (slovima: {ezdeset~etirihiljadestotinudevedesettri i 60/100 konvertibilnih maraka). 25. februara 2011. godine Direktor Sarajevo Branimir Jazbec, s. r. (03-3-554/11)

UDRU@EWA - FONDACIJE
Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga Udruge "AKCIJA GRA\ANA" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 6. 1. 2011. godine promjena upisa za Udrugu UDRU@ENJE "AKCIJA GRA\ANA" Sarajevo, skra}eni naziv "AG", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Josipa Vanca{a broj 32, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 1021, Knjiga I Registra, dana 8. 10. 2008. godine, i to: 1. Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 1. 12. 2010. godine. 2. Promjena predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Udruge. 3. Promjena osobe ovla{tene za zastupanje i predstavljanje Udruge na na~in da se umjesto Valentine Pellizzer upisuje Aida Karabeg - predsjednica Upravnog odbora Udruge, kao osoba ovla{tena za zastupanje i predstavljanje Udruge. 4. Promjena predsjednika Skup{tine. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1595/08 od 8. 10. 2008., 20. 1. 2009., 12. 8. 2009. i 14. 12. 2009. godine, ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-1595/08 6. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-30/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udruga UDRU@ENJE ZA RAZVOJ KULTURE "DOKUMENT" Sarajevo, donosi

Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1220, Knjiga II Registra, dana 10. 1. 2011. godine. 3. Ciljevi Udruge su: - podr{ka razvoju civilnog dru{tva u zemlji, - odr`avanje i podr{ka savremene umjetnosti, - kompetativnost bosanskohercegova~ke umjetnosti na internacionalnom nivou, - {irenje baze i edukacija. Djelatnosti Udruge su: - iniciranje organizacije izlo`bi i projekcija, - zalaganje za realizaciju umjetni~kih radova, - podr{ka promotivnoj djelatnosti u kulturi i umjetnosti, - zalaganje za izradu i arhiviranje umjetni~ke dokumentacije, - iniciranje u organizaciji seminara, predavanja, prezentacija, radionica, diskusija, podr{ka organizaciji i vo|enju informacionog i dokumentacionog centra i biblioteke, - zalaganje za izradu web stranica, 2d i 3d animacije za potrebe izvo|enja aktivnosti Udru`enja i svojih ~lanova, i na drugi na~in predvi|en Zakonom, - podr{ka i zalaganje za produkciju videa i filma za potrebe svojih ~lanova i drugi na~in u skladu sa Zakonom, - zalaganje za izradu CD romova i multimedijskih prezentacija za potrebe svojih ~lanova i na drugi na~in predvi|en Zakonom, - zalaganje za produkciju na podru~ju novih medija za potrebe svojih aktivnosti, ~lanova i na drugi na~in predvi|en Zakonom, - zalaganje za izradu dizajna zvuka i slike, za potrebe udru`enja na na~in predvi|en Zakonom, - zalaganje za iznajmljivanje opreme, za potrebe udru`enja na na~in predvi|en Zakonom, bavljenje i ostalim poslovima koji se odnose na kulturni i umjetni~ki rad u skladu sa Zakonom i ciljevima Udru`enja. 4. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i zastupa: - INES TANOVI], predsjednica Skup{tine, - ALEM BABI] - izvr{ni direktor Udruge. 5. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 03-05-2-1698/10 10. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-32/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udruga UDRU@ENJE "POSREDNIKA U OSIGURANJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
Upisuje se u Registar udruga kod Federalnog ministarstva pravde s danom 25. 1. 2011. godine promjena upisa za udrugu UDRU@ENJE "POSREDNIKA U OSIGURANJU U FBIH", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Dejzina Biki}a broj 2D-3, upisanu u Registar udruga kod ovog Ministarstva pod registarskim brojem 1105, Knjiga II Registra, dana 15. 10. 2009. godine, i to: 1. Promjena Statuta - Pre~i{}eni tekst usvojen na Skup{tini dana 18. 12. 2010. godine, 2. Promjena ~lanova Upravnog odbora Udruge. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-1647/09 od 15. 10. 2009. godine, ostaju nepromijenjeni.

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine UDRU@ENJE ZA RAZVOJ KULTURE "DOKUMENT", skra}eni naziv Udruge: "DOKUMENT", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Logavina broj 12.

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 161

Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-1647/09 25. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-41/11) Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis u Registar udruga, UDRU@ENJE AUTO-MOTO KLUB "S" Sarajevo, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar udruga u Federaciji Bosne i Hercegovine UDRU@ENJE AUTO-MOTO KLUB "S", skra}eni naziv Udruge: UDRU@ENJE AMK "S", sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Nevjestina bb. Upis je izvr{en pod registarskim brojem 1227, knjiga II Registra, dana 24. 1. 2011. godine. Ciljevi Udruge su: okupljanje ljubitelja auto-moto sporta, kao i njegova popularizacija, zalaganje za razvoj i ja~anje prometno-tehni~ke kulture, posebno kod {kolske djece i omladine, promoviranje i unapre|enje sigurnog upravljanja i rukovanja motociklima i automobilima. Djelatnosti Udruge su: zalaganje za interese ~lanova u oblasti prometa, automobilizma i turizma, podno{enje prijedloga i upu}ivanje zahtjeva nadle`nim organima u cilju preduzimanja preventivnih, sigurnosnih, obrazovnih i drugih mjera u oblasti sigurnosti prometa, zalaganje za pru`anje svih vidova prometno-tehni~ke i druge pomo}i ~lanovima i ostalim u~esnicima u prometu, podsticanje unapre|enja i razvoja auto-moto sporta za ~lanove i druge u~esnike u prometu, formiranje takmi~arskih ekipa za nastupe, organiziranje auto-moto takmi~enja i drugih sli~nih manifestacija, razmjena iskustava sa istim ili sli~nim udrugama i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inozemstvu, popularizacija rada Udruge putem knjiga, ~asopisa, bro{ura, audio i video materijala radi ostvarivanja ciljeva Udruge sukladno Zakonu, odr`avanje seminara, okruglih stolova, konferencija, work-{opova i sl., a u cilju skretanja pa`nje javnosti na problematiku ove kategorije stanovni{tva, obavljanje i drugih poslova suglasno Zakonu i Statutu, udruga je du`na djelatnosti predvi|ene Statutom obavljati sukladno Zakonu o udrugama i fondacijama i drugim zakonima i propisima. Udruga ima svojstvo pravne osobe, a predstavlja je i zastupa: - Sandi Mujki}, predsjednik Udruge. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM, Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 03-05-2-1634/10 24. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-42/11)

2 upisuje nova adresa Predstavni{tva Sarajevo, ulica Ljubljanska broj 16. 2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj 04-05-2-309/03 od 11. 3. 2003., 20. 5. 2005. i 30. 10. 2008. godine, ostaju nepromijenjeni. Naknadu za upis u Registar u iznosu od 100,00 KM Udruga je du`na uplatiti na Jedinstveni ra~un Trezoru Federacije Bosne i Hercegovine. Broj 04-05-2-309/03 4. sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. (UGF-45/11)

2. 3.

OGLASI KONKURSI NATJE^AJI
MINISTARSTVO OBRAZOVANJA I NAUKE KANTONA SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03 ), ~l. 25. i 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list R BiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 167. Zakona o visokom obrazovanju ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 22/10 - Pre~i{}eni tekst) i ta~ke VII. Odluke o standardima i kriterijima za nominiranje/imenovanje na poziciju predsjednika i ~lanova upravnih i nadzornih odbora univerziteta, visoko{kolskih ustanova i nau~noistra`iva~kih instituta, kao javnih ustanova na podru~ju Kantona Sarajevo i Javne ustanove Studentski centar Sarajevo, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo, ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 25/04 i 23/05), ministar obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IMENOVANJA UPRA@NJENIH POZICIJA U UPRAVNIM I NADZORNIM ODBORIMA VISOKO[KOLSKIH USTANOVA I NAU^NOISTRA@IVA^KIH INSTITUTA KAO JAVNIH USTANOVA NA PODRU^JU KANTONA SARAJEVO, ^IJA KONA^NA IMENOVANJA VR[I VLADA KANTONA SARAJEVO I - U javnim ustanovama upra`njene pozicije su: 1. Univerzitet u Sarajevu - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 2. Stomatolo{ki fakultet sa klinikama - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 3. Ekonomski fakultet - Upravni odbor - 2 (dva) ~lana, predstavnika zaposlenika, - 2 (dva) ~lana, predstavnika osniva~a; 4. Elektrotehni~ki fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 5. Fakultet politi~kih nauka - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, 6. Filozofski fakultet - Upravni odbor

4. 5.

Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis promjena u Registar udru`enja "SAVE THE CHILDREN" Norway, donosi

RJE[ENJE
1. Upisuje se u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod Federalnog ministarstva pravde Sarajevo, sa danom 4. 1. 2011. godine promjena upisa za predstavni{tvo strane humanitarne organizacije "SAVE THE CHILDREN" Norway, sa sjedi{tem u Sarajevu, ulica Travni~ka broj 2, upisanu u Registar stranih i me|unarodnih nevladinih organizacija kod ovog Ministarstva, pod registarskim brojem 32, knjiga I Registra, dana 11. 3. 2003. godine i to: - Promjena adrese - sjedi{ta Predstavni{tva na na~in da se umjesto dosada{nje adrese Sarajevo, ulica Travni~ka broj

Broj 10 - Strana 162

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 9. 3. 2011.

- 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 7. Ma{inski fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a, - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika; 8. Muzi~ka akademija - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 9. Poljoprivredno - prehrambeni fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika; 10. Pravni fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 11. Fakultet za saobra}aj i komunikacije - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - Nadzorni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 12. [umarski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 2 (dva) ~lana, predstavnika zaposlenika, - Nadzorni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 13. Veterinarski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 14. Fakultet sporta i tjelesnog odgoja - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 15. Prirodno - matemati~ki fakultet - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 16. Pedago{ki fakultet - Upravni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 17. Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a. 18. Farmaceutski fakultet - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a, - 1 (jedan) ~lan, predstavnik osniva~a; 19. Orijentalni institut - Upravni odbor - predsjednik, predstavnik osniva~a; 20. Institut za geneti~ko in`enjerstvo i biotehnologiju - Nadzorni odbor - 1 (jedan) ~lan, predstavnik zaposlenika. II - Opis posla pozicije ~lana Upravnog odbora: - donosi pravila ustanove, - imenuje i razrje{ava direktora (rukovodioca javne ustanove), - utvr|uje planove rada i razvoja, - utvr|uje godi{nji program rada,

donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}i akt o unutra{njoj organizaciji i sistematizaciji poslova i druge op}e akte, u skladu sa zakonom i pravilima ustanove, - odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ ustanove, - usmjerava kontroli{e i ocjenjuje rad direktora (rukovodioca javne ustanove), - rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, - odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog pravilima javne ustanove, - odgovara osniva~u za rezultate rada javne ustanove, - odlu~uje o prigovoru radnika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en pravilima javne ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, - podnosi osniva~u, najmanje jedanput godi{nje, izvje{taj o poslovanju javne ustanove, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i pravilima javne ustanove. III - Opis posla pozicije ~lana Nadzornog odbora: - analizira izvje{taje o poslovanju javne ustanove, - u obavljanju nadzora nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un, - pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga, - izvje{tava osniva~a, upravni odbor i direktora (rukovodioca javne ustanove) o rezultatima nadzora. IV - Visoko{kolska ustanova Univerzitet u Sarajevu - na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbor Univerziteta u Sarajevu ima 7 (sedam) ~lanova. Nadzorni odbor odbor Univerziteta u Sarajevu ima 3 (tri) ~lana. Predsjednika i ~lanove Upravnog odbora i Nadzornog odbora Univerziteta u Sarajevu imenuje Vlada Kantona Sarajevo. Najmanje tri ~lana Upravnog odbora imenuju se iz reda redovnih profesora koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom u nekoj od ustanova - ~lanica Univerziteta u Sarajevu. Jedan ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda nastavnika koji su zasnovali radni odnos sa punim radnim vremenom u nekoj od ~lanica Univerziteta u Sarajevu. Rektor, prorektori, generalni sekretar Univerziteta, dekani i direktori ustanova - ~lanica Univerziteta ne mogu biti ~lanovi Upravnog, odnosno Nadzornog odbora Univerziteta. V - Visoko{kolske ustanove, fakulteti i akademije - na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbori visoko{kolskih ustanova imaju 5 (pet) ~lanova. Nadzorni odbori visoko{kolskih ustanova imaju 3 (tri) ~lana. Predsjednika i ~lanove upravnih odbora i nadzornih odbora visoko{kolskih ustanova imenuje Vlada Kantona Sarajevo i to na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se, od kandidata koji su se prijavili na oglas: - dva (2) ~lana upravnog odbora visoko{kolskih ustanova imenuju iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima, - jedan (1) ~lan nadzornog odbora visoko{kolskih ustanova imenuje se iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima. VI - Nau~noistra`iva~ki instituti - na~in izbora upravnih i nadzornih odbora: Upravni odbori nau~noistra`iva~kih instituta imaju 5 (pet) ~lanova. Nadzorni odbori nau~noistra`iva~kih instituta imaju 3 (tri) ~lana.

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 163

Predsjednika i ~lanove upravnih odbora i nadzornih odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuje Vlada Kantona Sarajevo i to na na~in {to }e se primijeniti kriteriji da se, od kandidata koji su se prijavili na oglas: - dva (2) ~lana upravnog odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuju iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima, - jedan (1) ~lan nadzornog odbora nau~noistra`iva~kih instituta imenuje se iz reda stru~nih uposlenika javne ustanove u skladu sa Pravilima. VII - Op}i uslovi: Za predsjednika ili ~lana upravnog odbora i predsjednika i ~lana nadzornog odbora mo`e biti nominovan/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uslove: 1. da je stariji od 18 godina; 2. da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije; 3. da se na tog kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; 4. da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom odboru i u nadzornom odboru javne ustanove; 5. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03, 12/04). VIII - Posebni uslovi: Pored navedenih op}ih uslova, kandidat koji se nominuje/imenuje za poziciju predsjednika i ~lana Upravnog odbora i predsjednika i ~lana Nadzornog odbora treba da ispunjava i slijede}e posebne uslove: 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; 2. da je stekao univerzitetsku diplomu i da ima najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci; 3. da nema privatni fmansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni i nadzorni odbor imenuje, pod kojim se podrazumijeva svaka poslovna saradnja izme|u ustanove i aplikanta za ~lanstvo u upravnom ili nadzornom odboru i njegovog bliskog srodnika koja podrazumijeva nov~anu naknadu, osim primanja po osnovu radnog odnosa aplikanta; 4. da nije rektor ili prorektor Univerziteta u Sarajevu, dekan, odnosno direktor javne ustanove u koju aplicira; 5. da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica {to mo`e podrazumijevati ustanove, privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondove i sl; 6. da je u ustanovi gdje aplicira zaposlen na neodre|eno vrijeme - za aplikante koji apliciraju ispred stru~nih uposlenika javne ustanove. IX - Kandidovanje Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 (petnaest) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", br. 32/01).

Kandidati koje nakon intervjua predlo`i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju, a Vlada Kantona Sarajevo osigurat }e da se izvr{e i javno objave kona~na imenovanja na pozicije u upravnim i nadzornim odborima. Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako postoje dokazi da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi ili postupci utvr|eni Zakonom. Prigovor se podnosi istovremeno kantonalnom ministru i Ombudsmenu Federacije BiH. Prijavljivanje se vr{i putem prijavnog obrasca koji se mo`e preuzeti u {alter sali Kantona Sarajevo (ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1 Sarajevo) ili sa internet-stranice Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo //www.monks.ba. Uz prijavni obrazac, kandidat treba prilo`iti: 1. biografiju, 2. univerzitetsku diplomu; 3. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); 4. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci; 5. potpisanu i ovjerenu izjavu od strane nadle`ne op}inske slu`be kojom kandidat potvr|uje slijede}e: da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH, da nije osu|ivan za krivi~no djelo i proivredni prestup nespojiv sa du`no{}u u upravnom ili nadzornom odboru javne ustanove, da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u instituciji vlasti BiH da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, prethodne tri godine od dana objavljivanja javnog poziva, da nema privatni finansijski interes u javnoj ustanovi u ~iji se upravni ili nadzorni odbor kandiduje, - da nije ~lan vi{e od jednog organa upravljanja ili nadzora bilo kojeg pravnog lica (privredna dru{tva, agencije, udru`enja, fondovi i sl.). Sve dokumente potrebno je prilo`iti u originalu ili fotokopiji ovjerenoj kod nadle`ne op}inske slu`be. Dokumentacija se ne vra}a. Komisija zadr`ava pravo da ostale dokaze u vezi sa datom Izjavom zatra`i naknadno i ukoliko aplikant u roku od najkasnije 15 dana od dana tra`enja dokaza iste ne dostavi smatrat }e se da nije dostavio potpunu dokumentaciju. Oglas }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Oglas ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja. Prijavu sa cjelokupnom tra`enom dokumentacijom, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za imenovanje upra`njenih pozicija u upravnim i nadzornim odborima visoko{kolskih ustanova i nau~noistra`iva~kih instituta, kao javnih ustanova na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ija kona~na imenovanja vr{i Vlada Kantona Sarajevo - ne otvarati" kandidat treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno, na slijede}u adresu: Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo, Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e biti razmatrane. Predsjednik i ~lanovi upravnog i nadzornog odbora imenuju se na period od 4 godine sa mogu}no{}u ponovnog imenovanja, s tim da }e imenovanja na navedene upra`njene pozicije trajati do isteka mandata ve} imenovanih upravnih, odnosno nadzornih odbora navedenih javnih ustanova. Sa imenovanim predsjednicima i ~lanovima upravnog i nadzornog odbora Ministarstvo obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo zaklju~it }e ugovor o anga`manu u upravnom, odnosno nadzornom odboru

Broj 10 - Strana 164

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 9. 3. 2011.

kojim }e se definisati uzajamna prava i obaveze uklju~uju}i i pravo na naknadu za rad u upravnom odnosno nadzornom odboru. (Sl-206/11-F) FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), u postupku imenovanja na poziciju u organu privrednog dru{tva u kojem federalni organi vlasti imaju pravni interes i u kojem prema va`e}im zakonima, pravima i propisima imaju zakonito pravo da vr{e nominaciju odnosno imenovanje, federalni ministar energije, rudarstva i industriju, objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA UTVR\IVANJE PRIJEDLOGA KANDIDATA ZA JEDNOG ^LANA NADZORNOG ODBORA ARCELORMITTAL ZENICA DOO ISPRED FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. PREDMET JAVNOG OGLASA Objavljuje se javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata na upra`njenu poziciju za jednog ~lana Nadzornog odbora ispred Federacije Bosne i Hercegovine u privrednom dru{tvu: ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O. - 1 ~lan II. OPIS POZICIJE Predsjednik i ~lanovi Nadzornog odbora nadgledaju u~inak uprave, izgra|uju i razvijaju odnose izme|u Nadzornog odbora, uprave, dioni~ara ili vlasnika udjela, investitora i drugih sudionika, a naro~ito prilikom dono{enja odluka kojima se uti~e na vrijednost kapitala dru{tva; raspola`u imovinom i kapitalom dru{tva ili utvr|uju strategiju razvoja dru{tva, razmatraju i usvajaju finansijske izvje{taje uprave dru{tva; predla`u raspodjelu i na~in upotrebe dobiti, s pa`njom i pravi~no{}u se odnose prema interesima zaposlenika, povjerilaca, kupaca, dobavlja~a i lokalne zajednice; sprje~avaju i rje{avaju sukobe interesa; zastupaju interese svih vlasnika kapitala; uspostavljaju sistem interne kontrole i monitoringa nad internom kontrolom i obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom o privrednim dru{tvima, drugim zakonima, propisima i poslovnom etikom. III. MANDAT Mandat ~lanova Nadzornog odbora je ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja u skladu sa zakonom. IV. USLOVI ZA POZICIJE Kandidat mora biti lice sa visokom stru~nom spremom i odgovaraju}im vi{egodi{njim iskustvom i stru~nim znanjem iz okvira djelatnosti dru{tva i upu}eno u sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tva. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava svih kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i uva`avanja interesa drugih zaintersovanih sudionika; - sposobnost za savjesno, odlu~no, odgovorno i profesionalno obavljanje upra`njene pozicije; - izra`ena individualnost, inicijativnost, nezavisnost u radu i dono{enju odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - znanja i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja, poznavanje privrednoj prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja nadzornih odbora, korporativnog upravljanja i strategije poslovne etike; - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i naklonjenost timskom radu; - rezultati rada ostvareni tokom karijere. Pored navedenih kriterija, svaki kandidat treba ispunjavati i slijede}e op}e uslove: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine;

da je stariji od 18 godina; da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; da nije osu|ivan za krivi~no djelo i za prekr{aj nespojiv sa du`no{}u u nadzornom odboru, pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, niti da se protiv njega vodi krivi~ni postupak; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti nadzornog odbora u koji se kandiduje; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lan IX1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije na funkciji u politi~koj stranci; - da nema privatni/finansijski interes u privrednom dru{tvu u ~iji se Nadzorni odbor kandiduje; - da nije direktor ili ~lan uprave dru{tva; - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BIH", br. 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04); - da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10); - da nije lice kojeg isklju~uju odredbe Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10); - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u nadzornom odboru u koji se kandiduje. V. POTREBNI DOKUMENTI Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju li~ne karte (CIPS); - diplomu o visokoj stru~noj spremi; - dokaz o radnom iskustvu u privredi u oblastima iz registrovanih djelatnosti Dru{tva; - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starije od 3 mjeseca); - uvjerenje da nije osu|ivan za prekr{aj (ne starije od 3 mjeseca); - izjavu o ispunjavanju op}ih uslova iz alineja 6. do 14. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su dostaviti ovjerene kopije tra`enih dokumenata. Kopije dokumenata }e biti vra}ene kandidatima samo na njihov zahtjev. VI. OSTALE NAPOMENE Podnosioci prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku deset (10) dana od isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu kandidovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Sve informacije u toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Kandidate koje nakon intervjua preporu~i Komisija za izbor, smatrat }e se da su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju.

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 10 - Strana 165

Bilo koji kandidat ili bilo koje drugo lice - ~lan javnosti slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Ovaj oglas se objavljuje u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH", Oglas ostaje otvoren ~etrnaest (14) dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja ovog oglasa. Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakama na koverti: "Prijava na javni oglas za utvr|ivanje prijedloga kandidata za Nadzorni odbor Arcelor Mittal d.o.o. Zenica". Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon, Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti na slijede}u adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, Mostar, ul. A. [anti}a b.b. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. (Sl-208/11-F) KLINI^KA BOLNICA MOSTAR Na temelju ~lanka 26. Statuta Klini~ke bolnice Mostar, ~lanka 66. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Upravno vije}e Klini~ke bolnice Mostar, na sjednici odr`anoj 25.02.2011. godine donijelo je Odluku da se raspi{e

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE RAVNATELJA KLINI^KE BOLNICE MOSTAR 1. Raspisuje se javni natje~aj za izbor i imenovanje ravnatelja Klini~ke bolnice Mostar 2. Izbor i imenovanje vr{i se na period od 4 godine Opis pozicije: Ravnatelj Klini~ke bolnice Mostar: - organizira i vodi poslovanje; - predstavlja i zastupa Klini~ku bolnicu Mostar; - odgovara za zakonitost rada Klini~ke bolnice Mostar; - odlu~uje o svim poslovima Klini~ke bolnice Mostar, ukoliko za isto nije nadle`no Upravno vije}e; - predla`e Upravnom vije}u dono{enje op}ih akata, odnosno uskla|ivanje istih sa zakonom; - predla`e osnove poslovne politike; - predla`e program rada i plan razvoja; - izvr{ava odluke Upravnog vije}a; - predla`e unutarnju organizaciju; - donosi odluku o potrebi zapo{ljavanja djelatnika i o izboru kandidata ukoliko Statutom i drugim aktima Klini~ke bolnice Mostar nije druga~ije odre|eno; - donosi odluku o pojedina~nim pravima djelatnika u I stupnju kada je to utvr|eno zakonom, Statutom ili drugim aktima Klini~ke bolnice Mostar; - podnosi izvje{}e o radu iz djelokruga svojih poslova; - osigurava materijale i stru~na mi{ljenja potrebna za rad Upravnog vije}a; - obavlja i druge poslove sukladno zakonima, Statutu i drugim op}im aktima Klini~ke bolnice Mostar. Kandidat za poziciju ravnatelja treba da ispunjava slijede}e: I. OP]I UVJETI - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini u razdoblju od 3 godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije;

da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne funkcije, ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti u Bosie i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH" broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) Zakona o sukobu interesa u tijelima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH" broj 70/08); - da nema privatni-financijski interes u Klini~koj bolnici Mostar; - da nije osu|ivan za kazneno djelo nespojivo s du`no{}u ravnatelja Klini~ke bolnice Mostar; - da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, privredni prijestup nespojiv sa du`no{}u ravnatelja ustanove; - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03). 2. POSEBNI UVJETI: - da ima zavr{en medicinski, stomatolo{ki odnosno farmaceutski fakultet; - da ima odgovaraju}u specijalizaciju iz djelatnosti Klini~ke bolnice Mostar; - da ima najmanje 5 godina rada u struci kao specijalista; - da ima komunikacijske i organizacijske sposobnosti kao i sposobnosti za timski rad; - da ima program budu}eg vo|enja i razvoja Klini~ke bolnice Mostar. Uz prijavu sa `ivotopisom, adresom i kontakt telefonom kandidat za poziciju ravnatelja du`an je prilo`iti slijede}e dokaze: - uvjerenje o dr`avljanstvu BiH (ne starije od 6 mjeseci); - rodni list (ne stariji od 6 mjeseci); - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enom fakultetu; - ovjerenu kopiju o polo`enom specijalisti~kom ispitu; - potvrdu da ima najmanje 5 godina specijalisti~kog sta`a; - program budu}eg vo|enja i razvoja Klini~ke bolnice Mostar; - izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da nije otpu{ten z dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u razdoblju od 3 godine prije dana objave natje~aja; - izjavu ovjerenu od nadle`nog organa da nema privatni financijski interes u Klini~koj bolnici Mostar - uvjerenje o neka`njavanju, ne starije od 3 mjeseca - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca). Prijave se dostavljaju osobno ili preporu~enom po{iljkom na adresu: Klini~ka bolnica Mostar Kralja Tvrtka bb Mostar Kadrovskoj slu`bi sa naznakom PRIJAVA NA NATJE^AJ - NE OTVARAJ. Natje~aj ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Natje~aj }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i Ve~ernjem listu BiH. Svi kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju u koji }e provesti Povjerenstvo za pregled i provjeru natje~ajne dokumentacije nakon ~ega }e isti sa~initi listu kandidata koji ispunjavaju uvjete i dostaviti je Upravnom vije}u. Rok za obavje{tavanje podnosioca prijave o izboru i imenovanju je 30 dana ra~unaju}i od dana dono{enja odluke o imenovanju ravnatelja Klini~ke bolnice Mostar. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-210/11-F) JKUP "^ISTO]A" DOO DONJI VAKUF Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09) i ~lana 22. Statuta Javnog komunalnog uslu`nog preduze}a "^ISTO]A" d.o.o. Donji

Broj 10 - Strana 166

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 9. 3. 2011.

Vakuf, Nadzorni odbor JKUP "^ISTO]A" d.o.o. Donji Vakuf, na 1. sjednici odr`anoj 23. 02.2011. godine donio je Odluku kojom raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG USLU@NOG PREDUZE]A "^ISTO]A" D.O.O. DONJI VAKUF I. Opis pozicije direktora: a) Ima funkciju ~lana Uprave preduze}a i izme|u ostalog ima odgovornost za: - organizaciju i vo|enje poslova preduze}a, - izvje{tavanje Nadzornog odbora preduze}a na zahtjev odbora, - provedbu odredbi Statuta i Eti~kog kodeksa preduze}a, - izradu na Zakonu zasnovanih propisa iz oblasti nabavki i njihovo provo|enje, - pripremu prijedloga za raspodjelu dobiti, - zapo{ljavanje i otpu{tanje uposlenika u skladu sa zakonskim propisima te Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji i poslovnicima preduze}a, - zakonitost rada preduze}a, - distribuciju i primjenu Eti~kog kodeksa u preduze}u. Imenovanje se vr{i na period od 4 godine u skladu sa Zakonom i po isteku mandatnog perioda mo`e biti ponovo imenovan. Pla}a i druga materijalna prava direktora ure|uju se ugovorom, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora preduze}a. Kandidati koji se prijave na ovaj konkurs trebaju ispunjavti slijede}e uslove: a) OP[TI USLOVI - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou vlasti Bosne i Hercegovine u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja konkursa, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, privredni prestup, zloupotrebu polo`aja, 5 godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da nema sukob interesa prema odredbama Zakona o sukobu interesa, - da mu nije sudskom presudom zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti Uprave preduze}a, - da nema pravni ili finansijski interes u preduze}u, - da ne obavlja funkciju u politi~koj stranci. b) POSEBNI USLOVI: - VII ili VI stepen stru~ne spreme, - najmanje 3 godine radnog iskustva u struci, - da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja II. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustava kandidata prije dono{enja odluke o izboru, uzet }e se u obzir slijede}e: - da posjeduje menad`erske sposobnosti, iskustva i druga stru~na znanja vezana za sadr`aj i na~in upravljanja u javnim preduze}ima, - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa preduze}a, - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti direktora preduze}a, - sposobnost za samostalno i timsko vr{enje poslova u preduze}u, - izra`ena samoinicijativnost, neovisnost u radu i dono{enju odluka timski sa ostalim organima u preduze}u, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti,

sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima u preduze}u, - rezultati rada ostvareni tokom dosada{njeg rada, - poznavanje propisa vezanih za djelatnost i rad preduze}a, - osposobljenost upravljanja otpadom. Sa kandidatima koji budu ispunjavali formalno pravne uslove, konkursna komisija }e obaviti intervju radi procjene kvalifikacija i iskustava kandidata i sa~initi rang listu sa najboljim kandidatima za izbor i imenovanje direktora preduze}a na dalje razmatranje Nadzornom odboru preduze}a. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu konkursa u zakonskom roku, a prilo`ena dokumentacija se ne}e vra}ati. Uz prijavu na javni konkurs, kandidati su du`ni prilo`iti: - biografiju (CV), adresu i kontakt telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - dokaz o zavr{enoj {kolskoj spremi, - dokaz o radnom iskustvu u struci, - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka izdato od nadle`nog suda (ne starije od tri mjeseca), - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u posljednje 3 godine na bilo kom nivou vlasti u BiH, - ovjerena izjava da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, - ovjerenu izjavu da ne obavlja funkciju u politi~koj stranci, - ovjerenu izjavu da nema pravni i finansfjski interes u preduze}u (sve izjave moraju biti ovjerene od strane nadle`nog organa). Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene fotokopije. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u " Slu`benim novinama Federacije BiH" i "SAN" dnevne novine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokumentima o ispunjavanju uslova dostaviti li~no ili po{tom, preporu~eno na adresu: JKUP "^ISTO]A" d.o.o. Donji Vakuf ul. 770. Sbbr. br. 15 70220 Donji Vakuf sa napomenom: "Prijava na konkurs" (Sl-212/11-F) OP]INA KALESIJA Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 38. u vezi s ~lanom 22. Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 4/04 i 5/08) i ~lana 11. Odluke o osnivanju Zajedni~kog pravobranila{tva za op}ine Kalesija i Sapna ("Slu`beni glasnik op}ine Kalesija", broj 7/08 i "Slu`beni glasnik op}ine Sapna", broj 7/08), na~elnik Op}ine Kalesija, objavljuje

KONKURS
ZA IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANlOCA U ZAJEDNI^KOM PRAVOBRANILA[TVU OP]INA KALESIJA I SAPNA I. NAZIV POZICIJE 1. Op}inski pravobranilac - 1 (jedan) izvr{ilac II. OPIS UPRA@NJENE POZICIJE: Op}inski pravobranilac naro~ito vr{i sljede}e poslove: Organizuje rad i rukovodi zajedni~kim pravobranila{tvom, vr{i poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa op}ina Kalesija i Sapna i op}inskih organa kao i pravnu za{titu imovine i imovinskih interesa pravnih osoba koje osnivaju ove op}ine ako je to aktom o osnivanju predvi|eno, zastupa op}ine Kalesija i Sapna pred sudovima i drugim nadle`nim organima kao i u drugim slu~ajevima kad je na to ovla{teno zakonom ili Odlukom o osnivanju Zajedni~kog pravobranila{tva, daje pravna mi{ljenja u postupcima dono{enja akata kojima se ure|uju imovinsko-pravni odnosi ili raspola`e imovinom op}ine kao i pravna mi{ljenja, u

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 167

vezi sa zaklju~ivanjem ugovora imovinsko-pravne prirode, pru`a stru~nu pomo} organima, slu`bama ustanovama i drugim pravnim osobama u rje{avanju imovinsko-pravnih pitanja u skladu sa zakonom. OP]I UVJETI Kandidat za imenovanje na po/.iciju Op}inskog pravobranioea mora ispunjavati sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina. - da nije otpu{len iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje na upra`njenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. POSEBNI UVJETI - da ima zavr{en pravni fakultet, - da ima polo`en pravosudni ispit, - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima, - da je rade}i na tim poslovima stekao visoki ugled pravnog stru~njaka te da posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be pravobranioca, - da nije ~lan politi~ke stranke, te da ne obavlja poslove u organima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su povezano su strankom i da nije uklju~en u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku aktivnost. III. Kandidati su du`ni uz prijavu prilo`iti sljede}u dokumentaciju: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, - diplomu o zavr{enom fakultetu, - uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak, - uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, - uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 3 (tri) godine na poslovima zastupanja pred sudom, odnosno imovinsko-pravnim poslovima, - ovjerenu izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat izre~ene disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog konkursa, - ovjerenu izjavu da kandidat nije obuhva}en ~lanom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - ovjerenu izjavu da kandidat nije ~lan politi~ke stranke te da ne obavlja poslove u organima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koje su povezane sa strankom te da nije uklju~en u bilo kakvu politi~ku ili strana~ku aktivnost. IV. Op}inskog pravobranioca imenuje Op}insko vije}e Kalesija uz naknadnu saglasnost Op}inskog vije}a Sapna na period od 4 godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. V. Ovaj konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "San". Prijavu na konkurs sa svim tra`enim dokumentima potrebno je dostaviti li~no ili preporu~eno putem po{te, na adresu: OP]INA KALESIJA Komisija za izbor op}inskog pravobranioca Patriotske lige broj 15 75200 Kalesija

sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor Op}inskog pravobranioca". Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. (Sl-213/11-F) OP]INA SANSKI MOST Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 34/03) i ~lana 25. i 47. Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`beni glasnik USK -a ", br. 20/04), op}inski na~elnik raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA OP]INSKOG PRAVOBRANILA[TVA OP]INE SANSKI MOST 1. OP]INSKI PRAVOBRANILAC - 1 izvr{ilac Opis pozicije: - predstavlja Pravobranila{tvo, rukovodi njegovim radom i poduzima mjere na koje je ovla{ten po Zakonu, - organizira rad, osigurava zakonitost, pravilnost, pravovremenost i ekonomi~nost izvr{avanja poslova iz djelokruga Pravobranila{tva i utvr|uje Program rada Pravobranila{tva, - poduzima sve potrebne mjere i pravna sredstva radi pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine i drugih organa koje zastupa u skladu sa Zakonom, - donosi akte na koje je ovla{ten, - podnosi izvje{taj o radu Pravobranila{tva, - organizira rad u Pravobranila{tvu u skladu sa Pravilnikom o poslovanju i vo|enju evidencije, koji donosi kantonalni ministar pravde, - odlu~uje u skladu sa Zakonom o pravima i du`nostima kao i odgovornostima slu`benika i namje{tenika Pravobranila{tva, - vr{i i druge poslove iz nadle`nosti Pravobranila{tva predvi|ene Zakonom. 2. OP]I UVJETI Kandidat za imenovanje na poziciju br. 1. du`an je da ispunjava sljede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{tan iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine, prije objavljivanja konkursa, - da nije pod optu`nicom Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (~lan IX 1. Ustava BiH ), - da nije ~lan u organima stranke, niti da obavlja poslove u organima stranke, politi~kim udru`enjima ili fondacijama koji su povezani sa strankom, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo ili privredni prijestup, - da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak, - da nije lice kojem je zabranjeno obavljanje javne funkcije, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02). 3. Kandidat pored navedenih op}ih uslova treba da ispunjava i posebne uslove: - da ima zavr{en pravni fakultet i polo`en pravosudni ispit, - da poslije polo`enog pravosudnog ispita ima iskustvo u radu u pravosudnim organima, drugim dr`avnim organima, preduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima u trajanju najmanje 4 ( ~etiri) godine, koji je rade}i u tim organima stekao visok ugled pravnog stru~njaka,

Broj 10 - Strana 168

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.

- da posjeduje sposobnost kreativnog rada, - sposobnost za savjesno, odgovorno obavljanje poslova, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti. 4. Prijave kandidata treba da sadr`e: - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, - dokaz o stru~noj spremi i polo`enom pravosudnom ispitu - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) - rodni list (IMKR ne stariji od 6 mjeseci) - uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 4 (~etiri) godine u pravosudnim organima, drugim dr`avnim organima, preduze}ima (dru{tvima) i drugim pravnim licima - uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca), - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca), - izjave na okolnosti iz ta~ke 2. alineja 3., 4., 5., 8. i 9. - ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti dostaviti po prijemu. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originalni ili ovjerene kopije. S kandidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uslove bi}e obavljen intervju. Izbor i imenovanje op}inskog pravobranioca, vr{i se na mandatni period u trajanju od 4 (~etiri) godine. Prijave sa tra`enom dokumentacijom mogu se dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno sa naznakom: "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje op}inskog pravobranioca - ne otvarati", na adresu op}ina Sanski Most, Banjalu~ka 3. Konkurs ce se objaviti u dnevnom listu " Oslobo|enje " i" Slu`bene novinama Federacije BiH" i ostaje otvoren 15 dana, od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-214/11-F) JU MUZI^KI CENTAR PAVAROTTI MOSTAR Na osnovu ~lana 17. i ~lana 22. Pravila Muzi~kog centra Pavarotti Mostar, Upravni odbor JU Muzi~ki centar Pavarotti Mostar raspisuje ponovljeni

O vremenu i mjestu odr`avanja intervjua kandidati }e biti pismeno i telefonski obavje{teni. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-215/11-F) JU SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 11/03 i 34/03), ta~ke III. Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za imenovanje u regulirane organe ("Slu`bene novine Tuzlanskog kantona", broj 9/03, 12/03, 7/09, 4/10 i 10/10), ~lana 13. Zakona o osnivanju JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK ("Slu`bene novine TK", broj 11/01) i Odluke Upravnog odbora Javni ustanove Slu`ba za zapo{ljavanje Tuzlanskog kantona, broj 01-02-66/2011-4 od 18.2.2011. godine, raspisuje se

KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA JAVNE USTANOVE SLU@BA ZA ZAPO[LJAVANJE TUZLANSKOG KANTONA I. OPIS POZICIJE DIREKTORA JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK - organizuje rad i poslovanje Slu`be za zapo{ljavanje, - predstavlja i zastupa Slu`bu za zapo{ljavanje, - stara se o blagovremenom obezbje|ivanju finansijskih sredstava potrebnih za zadovoljavanje potreba iz domena zapo{ljavanja, - stara se o sprovo|enju dogovora, sporazuma i ugovora koje Slu`ba zaklju~i ili im pristupi, - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti, unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, planove rada, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - odlu~uje o pravim obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, - podnosi Upravnm odboru izvje{taj o finansijskom poslovanju, - vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Direktor se imenuje na period od ~etiri godine i po isteku tog perioda mo`e biti ponovo imenovan. II. OP]I UVJETI koje kandidat mora ispunjavati: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, a ne stariji od 65 godina, - da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja ovog konkursa, - da nije osu|ivan za krivi~no djelo, - da nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu i interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08). III. POSEBNI UVJETI koje kandidat mora ispunjavati: - da ima VSS, FPN - odsjek za sociologiju, pravni ili ekonomski fakultet - da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, od toga najmanje tri (3) godine na poslovima rukovo|enja - da poznaje problematiku rada, zapo{ljavanja i socijalnu politiku, {to }e se utvrditi na osnovu ponu|enog programa rada

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR DIREKTORA JU MUZI^KI CENTAR PAVAROTTI MOSTAR Pored op}ih uslova, kandidati moraju ispunjavati slijede}e posebne uslove: 1. VSS - sa radnim iskustvom od najmanje tri (3) godine na rukovodnim poslovima, ili 2. V[S - sa radnim iskustvom od najmanje pet (5) godina na rukovodnim poslovima, 3. organizacijske sposobnosti i prilagodljivost timskom radu, 4. iskustvo u radu na polju kulture i umjetnosti 5. aktivno poznavanje engleskog jezika Uz prijavu na konkurs kandidati su du`ni prilo`iti (original ili ovjerenu kopiju): - kra}u biografiju, - kopiju diplome, - potvrdu o radnom iskustvu, - potvrdu o dr`avljanstvu BiH, - potvrdu o neka`njavanju, ne stariju od 3 mjeseca - potvrdu da se ne vodi krivi~ni postupak, ne stariju od 3 mjeseca - najmanje dvije preporuke Konkurs ostaje otvoren petnaest (15) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Prijave dostaviti po{tom ili li~no na adresu: JU Muzi~ki Centar Pavarotti Mostar (za konkurs) Mar{ala Tita 179; 88000 Mostar Nakon pregleda pristiglih prijava i tra`ene dokumentacije, Upravni odbor }e obaviti intervju sa kandidatima koji zadovoljavaju konkursom tra`ene uslove.

Srijeda, 9. 3. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Broj 10 - Strana 169

da nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke, - da nema privatni finansijski interes u Slu`bi za zapo{ljavanje, - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja, - da nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u.

IV. POTREBNI DOKUMENTI koje je kandidat, uz prijavu sa kra}om biografijom, adresom i kontakt telefonom, du`an prilo`iti u originalu ili ovjerene fotokopije dokumenata: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avavljanstvu (ne starije od tri mjeseca), - diploma ili uvjerenje o diplomiranju, - potvrda nadle`nog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva nakon sticanja visoke stru~ne spreme, od ~ega najmanje tri (3) godine na poslovima rukovo|enja, - uvjerenje nadle`nog op}inskog suda da kandidat nije ka`njavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja poziva, djelatnosti ili du`nosti (ne starije od tri mjeseca), - uvjerenje da se protiv kandidata nije vodio disciplinski postupak niti je otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere (za one koji su radili ili jo{ uvijek rade u organima dr`avne slu`be) - ne starije od tri mjeseca, - ovjerena izjava da kandidat nije osu|ivan za krivi~no djelo (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da se na kandidata ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat nema privatni finansijski interes u Slu`bi za zapo{ljavanje (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste ~lan upravnog, odnosno nadzornog odbora ovjerena izjava da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa te pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja (ne starija od tri mjeseca), - ovjerena izjava da kandidat nije dioni~ar sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (ne starija od tri mjeseca), - program rada za mandatni period. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, kandidat je du`an dostaviti kada bude kona~no imenovan. Za sve kandidate ko i u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uvjete, u postupku kona~nog izbora uze}e se u obzir sljede}i kriteriji: - du`ina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti reguliranog organa, - komunikativne i organizatorske sposobnosti, - minimum znanja o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa,

sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upra`njene pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima, - naklonjenost timskom radu, - rezultati rada tokom karijere. Prijave sa dokumentacijom (u zatvorenoj koverti), treba dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja konkursa, na adresu: JU Slu`ba za zapo{ljavanje TK, Bosne Srebrene bb, sa naznakom: "Prijava na konkurs - ne otvarati". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Kandidati koji u|u u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. (Sl-223/11-F) MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Na osnovu ~lana 8., a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo objavljuje

PONI[TENJE JAVNOG OGLASA
Poni{tava se javni oglas za upra`njenu poziciju u Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu, i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosniva~a, koji je bio objavljen u dnevnim novinama "Dnevni avaz" dana 29. 9. 2010. godine i u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 63/10 od 29. 9. 2010. godine. Javni oglas se poni{tava u cijelosti.

Na osnovu ~l. 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 3. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), kao i Odluke o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/10 i 59/10), Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA UPRA@NJENU POZICIJU U UPRAVNOM ODBORU U KLINI^KOM CENTRU UNIVERZITETA U SARAJEVU 1. Ogla{ava se upra`njena pozicija u Upravnom odboru Klini~kog centra Univerziteta u Sarajevu (u daljnjem tekstu: UO KCUS), i to dva (2) predstavnika iz Kantona Sarajevo, kao suosniva~a. 2. OPIS POZICIJE Djelokrug rada upravnog odbora u smislu ~lana 65. Zakona o zdravstvenoj za{titi je: Donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op{te akte o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i druge op{te akte, saglasno zakonu i statutu zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi koje je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{}enju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada

Broj 10 - Strana 170

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 9. 3. 2011.

zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ odre|en statutom zdravstvene ustanove odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taj o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. ^lanove UO KCUS-a iz Kantona Sarajevo kandiduje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, a kona~no imenovanje vr{i Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog federalnog ministra zdravstva. Mandat ~lanova upravnog odbora traje ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. 3. UVJETI KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU KANDIDATI Kandidati koji se kandiduju za poziciju u U.O. KCUS, pored uslova utvr|enih u Zakonu o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), kao i odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), du`ni su ispunjavati i slijede}e uslove: 3.1. Op}i uvjeti - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojom nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije na funkciji u politi~koj stranci, u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{ne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nema privatni - finansijski interes u KCUS (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo s du`no{}u u UO KCUS (dokaz: uvjerenje izdato od nadle`nog MUP-a - Uprava policije), - da nije direktor zdravstvene ustanove odnosno zavoda (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije ~lan ni u jednom upravnom odnosno nadzornom odboru ustanove, odnosno privrednog dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). 3.2. Posebni uvjeti Osim op}ih uvjeta, kandidat za ~lana UO KCUS-a treba ispunjavati i posebne uvjete utvr|ene Odlukom o bli`im kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova u vlasni{tvu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno jednog ili vi{e kantona i Federacije Bosne i Hercegovine zajedno ("Slu`bene novine Federacije BiH, br. 54/10 i 59/10) i to: - da ima zavr{en VII stepen stru~ne spreme pravnog, ekonomskog, tehni~kog i zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa), - da ima najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima svog stru~nog naziva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu),

da ima stru~no znanje iz djelatnosti KCUS-a, te da je upu}en u sadr`aj i na~in njegovog rada, - da ima sposobnost upravljanja finansijskim sredstvima i ljudskim resursima, kao i sklonost timskom radu. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, sa naznakom "PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI OGLAS - UO KCUS - NE OTVARAJ" na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a br. 1, Sarajevo. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa, kao i prijave podnesene istekom roka utvr|enog u ovom oglasu, odbacit }e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", kao i u dnevnim novinama "Dnevni avaz". Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Bilo koji kandidat odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. (Sl-224/11-F) OP]INA SREBRENIK Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 38. Zakona o pravobranila{tvu ("Slu`bene novine TK", broj 4/04 i 5/08), ~lana 7. Odluka o osnivanju op}inskog pravobranila{tva ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik", broj 4/05) i ~lana 2. Odluke o potrebi objavljivanja oglasa za imenovanje op}inskog pravobranioca u Op}inskom pravobranila{tvu Op}ine Srebrenik ("Slu`beni glasnik Op}ine Srebrenik, broj 2/11), op}inski na~elnik op}ine Srebrenik objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA U OP]INSKOM PRAVOBRANILA[TVU OP]INE SREBRENIK 1. Opis upra`njene pozicije Op}inski pravobranilac obavlja poslove pravne za{tite imovine i imovinskih interesa Op}ine, op}inskih slu`bi, mjesnih zajednica, kao i pravnih lica koje osniva Op}ina, ako je to aktom o osnivanju pravnog lica predvi|eno, zastupa njihove imovinske interese u sudskim, upravnim drugim postupcima i pru`a im drugu pravnu pomo} u imovinsko-pravnim pitanjima, te, u skladu sa pozitivnim propisima, vr{i i druge poslove iz nadle`nosti op}inskog pravobranila{tva. 2. Op}i i posebni uslovi za izbor i imenovanje a) Op}i uslovi: - da je dr`avljanim Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da ima zdravstvenu sposobnost za vr{enje poslova op}inskog pravobranioca, - da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak za krivi~no djelo koje po zakonu predstavlja smetnju za zasnivanje radnog odnosa u organima uprave, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 171

Hercegovini u posljednje 3 godine prije dana objavljivanja javnog oglasa, - da se na kandidata ne odnosi ~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH, - da nije ~lan izvr{nog odbora politi~ke stranke. b) Posebni uslovi: - zavr{en pravni fakultet, - polo`en pravosudni ispit, - radno iskustvo na imovinsko-pravnim poslovima u trajnju od najmanje tri godine i - posjedovanje najvi{ih moralnih osobina za obavljanje poslova pravobranioca. 3. Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova javnog oglasa (u ovjerenoj fotokopiji) kako slijedi: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih - uvjerenje o dr`avljanstvu, - diplomu o zavr{enom pravnom fakultetu, - uvjerenje o polo`enom pravosudnom ispitu, - uvjerenje o radnom iskustvu, - uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) i - ovjerenu izjavu za aliniju 5., 6. i 7. op}ih uslova. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti dostavit }e naknadno kandidat koji bude imenovan na ogla{enu poziciju. 4. Imenovanje na du`nost op}inskog pravobranioca vr{i Op}insko vije}e op}ine Srebrenik na mandatni period od 4 godine. 5. Javni oglas }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Oslobo|enje", a ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana, nakon isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu izbora. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se razmatrati. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova iz javnog oglasa mogu se podnijeti li~no putem pisarnice Op}ine ili po{tom preporu~eno na adresu: Op}ina Srebrenik - Komisiji za izbor u regulirane organe, ul. Radni~ka br. 5, 75350 Srebrenik, sa naznakom: " Za javni oglas za izbor op}inskog pravobranioca - ne otvaraj". (Sl-228/11-F) OP]INA PROZOR-RAMA Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), Na~elnik op}ine Prozor-Rama objavljuje

JAVNI NATJE^AJ
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA [KOLSKOG ODBORA O.[. "IVAN MA@URANI]" GRA^AC ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA PROZOR-RAMA Objavljuje se Javni natje~aj za izbor i imenovanje ~lanova: 1. [kolskog odbora O.[. "Ivan Ma`urani}" Gra~ac ispred osniva~a............................2 (dva) ~lana I. OPIS POZICIJA Poslovi, odgovornosti i ovla{tenja za navedenu poziciju definirani su odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine HN@", broj 5/00, 4/04 i 5/04). II. OP]I KRITERIJI ZA IMENOVANJA Svi kandidati za NAVEDENU poziciju koja je predmet ovog javnog natje~aja trebaju ispunjavati slijede}e op}e kriterije: a) da su dr`avljani Bosne i Hercegovine, b) da su stariji od 18 godina, c) da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat stegovne mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije,

d) da se na njih ne odnosi ~lanak IX1, Ustava Bosne i Hercegovine, e) da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o nunistarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03) f) da nemaju privatni interes u ustanovi u kojoj se kandidiraju u smislu ~lanka 2. to~ka 1.2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH, g) da ve} nisu ~lanovi tijela uprave dva pravna subjekta u ime op}ine Prozor - Rama. VII III. POSEBNI KRITERIJI ZA IMENOVANJA Pored op}ih kriterija, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e uvjete: a) VSS/V[S (VII/VI) zavr{en fakultet ili vi{a {kolska sprema, b) 5 godina radnog iskustva nakon stjecanja odgovaraju}e stru~ne spreme, c) da ima odre|ene komunikacijske i organizacijske sposobnosti za obavljanje du`nosti na poziciji za koju se kandidira, d) sposobnost za savjesno, odgovorno i odlu~no obavljanje upra`njene pozicije, e) sposobnost nepristranog dono{enja odluka. IV. PODNO[ENJE PRIJAVA Uz prijave na natje~aj kandidati su du`ni prilo`iti: a) `ivotopis sa adresom i kontakt telefonom, b) uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopiju osobne karte - CIPS, c) dokaz o stru~noj spremi, d) uvjerenje o radnom iskustvu, e) uvjerenje o neka`njavanju, f) ovjerenu izjavu za stavak II. pod c), d), e), f), g). Natje~aj ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i jednim od dnevnih novina. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti isklju~ivo po{tom na adresu: OP]INA PROZOR-RAMA Ulica Kralja Tomislava bb 88440 Prozor-Rama S naznakom: "Prijava na natje~aj za izbor i imenovanje [kolskog odbora O.[. "Ivan Ma`urani}" Gra~ac iz reda osniva~a - ne otvarati" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzimati u razmatranje. (Sl-229/11-F) KANTONALNO JAVNO PREDUZE]E ZA GOSPODARENJE DR@AVNIM [UMAMA "SARAJEVO-[UME" D.O.O. SARAJEVO Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lana 55. stav 1. ta~ka 2. Statuta KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, broj OPU-IP-1376/09 od 12.11.2009. godine i Odluke Odbora za reviziju KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, broj 0104-180-3/11 od 04.02.2011. godine, KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU I. Predmet javnog konkursa Objavljuje se javni konkurs za: Direktora Odjela za internu reviziju KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo 1 izvr{ilac

Broj 10 - Strana 172

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 9. 3. 2011.

II. Opis pozicije Du`nosti direktora Odjela za internu reviziju utvr|ene su ~lanovima 30. do 33. Zakona o javnim preduze}ima F BiH i ~lanovima 57. do 62. Statuta KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo. Odabir i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo izvr{it }e Odbor za reviziju KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, ve}inom glasova na osnovu provedenog javnog konkursa. Imenovanje se vr{i za period od 4 (~etiri) godine sa mogu}no{}u ponovnog izbora u skladu sa zakonom. Naknada i druga prava direktora Odjela za internu reviziju ure|uju se ugovorom, na osnovu odluke Skup{tine KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo. III. Op}i i posebni uslovi Kandidat koji aplicira za direktora Odjela za internu reviziju mora ispunjavati slijede}e uslove: A. OP]I USLOVI - da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja (dokaz: rodni list ne stariji od {est mjeseci ili kopija CIPS-ove l.k.), - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje tra`enih poslova (dokaz: ljekarsko uvjerenje nadle`ne medicinske ustanove), - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ne stariji od {est mjeseci), - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), - da se na njega ne odnosi ~lan IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prestup nespojive s du`no{}u direktora Odjela za internu reviziju 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje o neosu|ivanosti nadler`nog Ministarstva unutra{njih poslova), - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti u oblasti revizije (dokaz: uvjerenje nadler`nog suda), - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08) (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa), - da nije direktor Odjela za internu reviziju u bilo kojem javnom preduze}u na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ~lan Nadzornog odbora, Odbora za reviziju ili Uprave KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, niti zaposlenik KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo, kao i da nema direktni ili indirektni finansijski interes u KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo (dokaz: potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa). B. POSEBNIUSLOVI - da ima visoku stru~nu spremu - zavr{en ekonomski fakultet preduze}a (dokaz: ovjerena fotokopija univerzitetske diplome ili uvjerenja o diplomiranju), - da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva na rukovodnim poslovima u ra~unovodstvu i reviziji (dokaz: potvrda ili uvjerenje poslodavca);

da posjeduje certifikat ovla{tenog revizora revizora (dokaz: ovjerena kopija certifikata), - da posjeduje stru~na znanja vezana za internu reviziju, a posebno za ra~unovodstvene i revizijske standarde, - da posjeduje znanja u radu na ra~unaru, a posebno Microsoft Office i programa za rad sa bazama podataka revizora (dokaz: ovjerena kopija certifikata). Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata, uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa preduze}a (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti direktora Odjela za internu reviziju (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - konkurencijske i organizacijske sposobnosti (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, ra~unovodstva i revizije (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima (dokaz: provjerit }e se putem intervjua), - sposobnost za samostalno i timsko vr{enje poslova revizije (dokaz: provjerit }e se putem intervjua). IV. Potrebna dokumentacija Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti i originalne dokumente ili ovjerene fotokopije navedenih dokumenata koji predstavljaju dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih konkursom. V. Ostale napomene Komisija za izbor direktora Odjela za internu reviziju }e nakon zaklju~enja konkursa pregledati sve prispjele prijave i utvrditi da li su blagovremene i sa potpunom dokumentacijom. Nepotpune i neblagovremene prijave Komisija ne}e razmatrati. Komisija }e razmotriti sve potpune i blagovremene prijave i sa~initi listu kandidata koji su u{li u u`i izbor. Komisija }e sve kandidate koji budu stavljeni na listu za u`i izbor pozvati na intervju. Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrane u daljem procesu kandidovanja. Nakon obavljenog intervjua Komisija za izbor direktora Odjela za internu reviziju }e Odboru za reviziju KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o. Sarajevo preporu~iti kandidate koji su najuspje{nije pro{li otvorenu konkurenciju. Izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju vr{i Odbor za reviziju preduze}a. Komisija zadr`ava pravo provjere svih podataka iz izjava i drugih dokumenata kandidata. Sve informacije o toku postupka kandidiranja su transparentne, osim oko informacije podnosioca prijave nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka ("Slu`beni glasnik BiH", broj 32/01). Prijave sa svim tra`enim dokumentima treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom, na adresu: KJP "Sarajevo-{ume" d.o.o - Sarajevo - Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora, ul. Mar{ala Tita broj 7/II, 71000 Sarajevo sa naznakom: "Prijava na konkurs za direktora Odjela za internu reviziju - NE OTVARAJ" Na pole|ini koverte potrebno je navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon.

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 173

Konkurs }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnom listu "Dnevni avaz" i ostaje otvoren 14 (~etrnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. (Sl-230/11-F) OSTAVINSKI POSTUPAK
Na osnovu ~lana 125. stav 3. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, zakonskom nasljedniku Halilovi} Sakibu, bio iz @ivinica, sada nepoznatog boravi{ta, se dostavlja poziv POZIVA SE Zakonski nasljednik Halilovi} Sakib, sin D`eme, sa posljednjim mjestom prebivali{ta u @ivinicama, Topli}ka bb, op}ina @ivinice, sada nepoznatog boravi{ta, da se odmah, a najkasnije u roku od 1 (jedne) godine dana, javi u ovaj Sud, radi davanja nasljedni~ke izjave u ostavinskom predmetu iza umrlog Svraki} Murata, sin Omera, umro dana 9. 9. 2008. godine, sa posljednjim mjestom prebivali{ta u naselju Odorovi}i, op}ina @ivinice. Upozorava se zakonski nasljednik Halilovi} Sakib, sada nepoznatog boravi{ta, da }e nakon isteka roka od godinu dana Sud raspraviti zaostav{tinu na temelju izjave i postavljenog staratelja i podataka kojima Sud raspola`e. Broj 33 0 O 007037 08 O 22. februara 2011. godine @ivinice (03-3-528/11)

Op}inski sud Mostar, sudac Nada Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Lejle Rado{ iz Mostara, Bra}e Laki{i} 10 C, protiv tu`enog Sanel Rado{ iz Mostara, Bra}e Laki{i} 10 C, radi razvoda braka, vanraspravno, dana 22. 2. 2011. godine, objavljuje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 10. 2. 2011. godine, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku, Rizo Tvrtkovi}, odvjetnik iz Mostara, postavljen je za privremenog zastupnika tu`eniku Sanelu Rado{, sada nepoznatog boravi{ta. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u ovom postupku sve dok se tu`enik, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 077872 10 P 22. februara 2011. godine Mostar (03-3-523/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Mediha Bo{kailo, u pravnoj stvari tu`itelja Savo Mavrak, zastupanog po Senadu Droce, advokatu iz Mostara, protiv tu`enika Ai{a Pe{teli, radi utvr|enje i uknji`ba, VSP 1.000,00 KM. Sud je postavio je tu`eniku Ai{a Pe{teli privremenog zastupnika Sadovi} Damira, advokata iz Mostara, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. stava 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`ene dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu u postupku sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 046534 08 P 22. februara 2011. godine Mostar (03-3-530/11) Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENICIMA Op}inski sud u Livnu, sudac Izeta D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Tihomira Mami}a, sina pok. Ive iz Sr|evi}a kod Livna, koga zastupaju Stipo Babi} & Perica Babi}, odvjetnici iz Livna, protiv tu`enika 1. Mami} Joko Pere, 2. Mami} pok. Tome Stipe, 3. Pu|a rod. Mami} Mara, 4. Zoroja `. Pere Ivka, 5. Mami} Jozo Franjka, 6. Mami} Joko Manda, 7. Vrdoljak `. Ive Kata, 8. Mami} pok. Tome Martin, 9. Mami} pok. [imuna Kata, 10. Mami} Jakova Mate, 11. Mami} pok. Ive Jozo, 12. Mika~i} ro|. Mami} udv. Jandre Ivka, 13. [ukan `. Duje ro|. Mami} An|a 14. Lau{ ro|. Vukadin `. Antina Mila, 15. Mami} ro|. Perkovi} `. Jakovljeva Janja, 16. Pavi} ro|. Mami} `. Milanova Marija, 17. Ojvan ro|. Mami} `. Jozina Ru`a, 18. Mami} Jozo Ante, 19. Mami} Jozo Ivo, 20. Kne`evi} ro|. Mami} Ana, 21. Mami} ro|. Vidovi} udv. Ivana Ru`a, 22. Vrdoljak ro|. Mami} Manda, 23. Kne`evi} ro|. Mami} An|a, 24. [ari} ro|. Mami} Branka, 25. Mami} Ivan Jako, 26. Mami} pok. Jakova [imun 27. Mami} pok. Jakova Ivo 28. Marijan Manda, 29. Bakovi} Mara, 30. Omazi} udv. Nikole Ru`a, 31. ^eko `. Mirka An|a, 32. Kalajica `. Joze Cela, 33. Mami} pok. Nike Ante 34. Mami} pok. Nike Ivan,35. Mami} pok. Nike Franjka, 36. Mami} Ivi} Mirko, 37. Mami} udv. Joze Ana, 38. Vukadin Ante Ivo, 39.Vukadin udv. Ante An|a, 40. Vukadin Ante Pere, 41. Vukadin Ante Finka, 42. Vukadin Ante Nevenka, 43. Mami} pok. Jandre Ivan, 44. Vukadin pok. Nike Tomo, 45. Vukadin pok. Nike Zdravko, 46. Vukadin pok. Nike Branka, 47. Mami} pok. Joze Jakov, 48. Vukadin pok. Ive Branko, 49. Vukadin pok. Ive Jozo, 50. Vukadin pok. Ive Mate, 51. Vukadin pok. Ive Stipo, 52. Vukadin ro|. Vrdoljak udv. Joze Mara, 53. Mami} pok. Jozo Dra`en, 55. Vukadin pok. Pere Jure, 56. Mami} Ivan Mirko, sada svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi preuknji`be, v.sp. 500,00 KM, postavio je svojim Rje{enjem od 4. 11. 2010. godine tim tu`enicima privremenog zastupnika u osobi Mile Ivan~i}a, odvjetnika iz Livna, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

PROGLA[EWE UMRLIM
Op}inski sud u Bugojnu, po sudiji Lejli Nuriki}, u vanpami~nom postupku predlagatelja Bu{atli} Mithata iz Bugojna, Donji}i I br. 37, radi progla{enja nestalog za umrlog Bu{atli} Jusufa, sina Huse iz Bugojna, koga zastupa posebni staratelj Bu{atli} Ramo, sin Huse, koji je za staratelja postavljen na temelju Rje{enja JU Centar za socijalni rad Bugojno br. 02-35-8 od 18. 1. 2011 g., na temelju Zakona o vanparni~nom postupku, objavljuje OGLAS Nestali Bu{atli} Jusuf, sin Huse, ro|en je 15. 5. 1943. g. u Zastinju, Gornji Vakuf, je prema navodima iz prijedloga iza{ao iz ku}e dana 29. 12. 2005. g. i za istim se sljede}ih nekoliko dana intenzivno tragalo, ali bez ikakvih rezultata. Nestanak je prijavljen MUP Bugojno 29. 12. 2005. g. Poziva se BU[ATLI] JUSUF iz Bugojna i svako drugo lice koje bilo {ta zna o `ivotu i smrti Bu{atli} Jusufa, da se javi ovom Sudu u roku od 3 mjeseca od dana objavljivanja oglasa, budu}i da }e se po proteku pomenutog roka dokazivati da je nestali Bu{atli} Jusuf umro. Broj 46 0 V 024408 10 V 23. februara 2011. godine Bugojno (03-3-526/11)

POSTAVQEWE ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Mediha Bo{kailo, u pravnoj stvari tu`itelja Mikrokreditna Organizacija "Eki" Mostar, zastupanog po Advokatska kancelarija Kebo&Guzin, protiv tu`enika Sanel Smaji}, radi isplata duga, VSP 3.284,40. Sud je postavio je tu`eniku Sanel Smaji} privremenog zastupnika Semir Kajtaz, advokat iz Mostara, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. stava 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 055800 09 P 17. februara 2011. godine Mostar (03-3-519/11)

Broj 10 - Strana 174

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 68 0 P 014181 10 P 24. velja~e 2011. godine Livno (03-3-532/11) Op}inski sud u Ora{ju objavljuje sljede}i OGLAS Kod Op}inskog suda u Ora{ju vodi se postupak po tu`bi tu`itelja Bahrije Maglaj~etovi}, sina Besima iz Od`aka, Red`e Porobi} bb, protiv tu`enika Alije Horoskovi}, sina Mustafe iz Od`aka, Horoskovi} Huse, sina Mustafe iz Od`aka, Horoskovi} Adema, sina Mustafe iz Od`aka, Deli} r. Dubri} Nure iz Od`aka, Dubri} Hatid`e, k}eri Ibre iz Od`aka, Nuni} r. Dubri} Nure iz Vide bb, Grada~ac, Krajnovi} Agana iz Jake{a - Vukosavlje, Krajnovi} Zaima, sina Agana iz Jake{a - Vukosavlje, Krajnovi} Bege, sina Agana iz Jake{a -Vukosavalje, Krajnovi} Jusufa, sina Agana iz Jake{a - Vukosavlje, Krajnovi} Alije, sina Agana iz Jake{a - Vukosavlje, Krajnovi} Adile, k}erke Agana iz Jake{a - Vukosavlje, Plavi} D`emala, sina Hasana iz Od`aka, Horoskovi} r. Omerba{i} Devlete iz Od`aka, Horoskovi} [abana, sina Muhe iz Od`aka, Horoskovi} Husejna, sina Muhe iz Od`aka, Horoskovi} Alije, sina Muhe iz Od`aka, Horoskovi} Sevlete, k}eri Muhe iz Od`aka, Tori} r. Horoskovi} Fate iz Od`aka, Dubri} r. Horoskovi} Hate iz Od`aka, Deli} Muhe, sina Muharema iz Od`aka, Huremovi} r. Deli} Sedije iz Od`aka, Mu{anovi} r. Deli} Zuhre iz Od`aka, Horoskovi} Alije, sina Mustafe iz Od`aka, Tori} r. Horoskovi} Emine iz Od`ak, Porobi} r. Horoskovi} Semije iz Od`aka, Pobri} r. Horoskovi} Munire iz Od`aka, Gari} r. Horoskovi} Semije iz Od`aka, Mujkanovi} r. Horoskovi} Sadike iz Od`aka, Horoskovi} [abana, sina Muhe iz Od`aka, Horoskovi} Husejna, sina Muhe iz Od`aka, Krasini} r. Dubri} Zuhre iz Od`aka, Deli} Pa{e `. Mehe iz Od`aka, Deli} Ismeta, sina Kemala iz Od`aka, Deli} ]amila, sina Kemala iz Od`aka, Deli} Izeta, sina Kemala iz Od`aka, Deli{ Pa{e, k}eri Kemala iz Od`aka, Ademovi} ]emile, k}eri Kemala iz Od`aka, Dubri} Fatime `. Ferida iz Od`aka, Dubri} Hasana, sina Ferida iz Od`aka, Mehi~i} r. Dubri} Ferida iz Od`aka, Dubri} Esada, sina Ferida iz Od`aka, Dajanovi} r. Dubri} Pakize iz Od`aka, Dubri} Mehmeda, sina Rame iz Od`aka, Dubri} Muje, sina Rame iz Od`aka i Dubri} Ferida, sina Ferida iz Od`aka, radi utvr|enja prava vlasni{tva na nekretninama ozna~enim kao k.~. broj 1120/11 i 1120/12 upisanih u zk. ul. broj 1380 KO Od`ak, a koje prema novom kat operatu predstavljaju k.~. 3036/7 i k.~. broj 3036/9, ukupne povr{ine 1312 m2, upisane u Pl. broj 3612/02 KO Od`ak kao posjed sa 1/1 tu`itelja. Sud je Rje{enjem broj 25 0 P 012012 08 P od 24. 2. 2011. godine svim tu`enim postavio privremenog zastupnika u osobi odvjetnika Zorana Raki} iz Od`aka, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim dugo bi trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 25 0 P 012012 08 P 25. velja~e 2011. godine Ora{je (03-3-535/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Travniku, u pravoj stvari tu`itelja Emine Terzi} r. Sejfuli iz Sarajeva, zastupana po punomo}niku Vi{nji Miku{, advokatu iz Travnika, protiv tu`enih Ane Petrovi}, Mare Budimirovi} i Nade Pervan radi utvr|enja i uknji`be prava vlasni{tva, postavio je tu`enim Ani Petrovi} i Mari Budimirovi} privremenog zastupnika u osobi advokatu Branki Praljak iz Novog Travnika, na temelju ~l. 296, st. 1. i 2. ta~ka 4. Zakona o parni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), jer su tu`eni nepoznatog boravi{ta, a nemaju punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enih dugo trajao, tako da bi mogle nastupiti {tetne posljedice za stranke. Postavljeni privremeni zastupnik ima pravo da u postupku za koji je postavljen, sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, a ta prava i du`nosti }e obavljati sve dok

se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staraoca, a shodno ~l. 297. ZPP-a FBiH. Broj 51 0 P 041849 10 P 25. februara 2011. godine Travnik (03-3-542/11)

LIKVIDACIJE - STE^AJI
Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "FAZLIJA" d.o.o. Srebrenik, ul. 9. septembra bb, donio je dana 18. 2. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "FAZLIJA" d.o.o. Srebrenik, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-5927, sa danom 18. 2. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje Mo}i} Mirela iz Srebrenika, Hazima Vikala bb. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 048664 10 L 18. februara 2011. godine Tuzla (03-3-517/11) Op}inski sud u Mostaru, likvidacioni sudac Angela Pu{i}, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "TOP - HOLE" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Krivodol 12, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 2. 2011. godine, donio je slijede}e RJE[ENJE Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "TOP - HOLE" d.o.o. Mostar, sa sjedi{tem u Mostaru, Krivodol 12, upisano u registarski ulo`ak Kantonalnog suda u Mostaru broj 1-5368, na temelju Rje{enja o upisu broj Tt-803/03 od 9. 12. 2003. godine. Za likvidatora se imenuje Bo{ko Ragu`, dipl. pravnik iz Mostara, Akademika Ivana Zovke 10/III, Mostar. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i obveza dru{tva i navedene popise dostaviti likvidacijskom sucu. Pozivaju se svi povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu, a ukoliko se ne prijavi niko od povjerilaca likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje o provo|enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. Rje{enje se ima dostaviti odjelu za Registar ovog Suda, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 58 0 L 078029 10 L 17. velja~e 2011. godine Mostar (03-3-518/11)

Srijeda, 9. 3. 2011.
Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 175

Provest }e se likvidacioni postupak nad predlagateljem Trgova~ko, proizvodno posredni~ko poduze}e "RIS" d.o.o. Busova~a, upisano u sudski registar @upanijskog/Kantonalnog suda u Travniku br. U/I-898/2000 od 12. 7. 2000. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisan 1-673. Za likvidatora postavlja se Ratko Bili}, sin Jove iz Busova~e, Kaonik bb. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se uz "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj plo~i Suda. Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. Po proteku navedenog roka, i nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no poduze}e "RIS" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Busova~a, Kaonik bb, brisat }e se iz sudskog registra i drugih javnih registara. Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 51 0 L 038210 10 L 14. velja~e 2011. godine Travnik (03-3-520/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Provest }e se likvidacioni postupak nad predlagateljem Proizvodno trgovinsko dru{tvo "Mabi" d.o.o. Travnik, Poturmahala bb, upisano u sudski registar Op}inskog suda u Travniku Rje{enjem broj 051-0-Reg-07-001663 od 1. 6. 2007. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5155. Za likvidatora se postavlja Adin Kundi}, sin Mustafe iz Travnika, Poturmahala bb. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. Ukoliko nitko od povjeritelja u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. Po proteku navedenog roka, i nakon {to Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravomo}no "Mabi" d.o.o. Travnik, Poturmahala bb, brisat }e se iz sudskog registra i drugih javnih registara. Imovina koja je preostala pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obveze prema tre}im osobama, koje bi eventualno nakon pravomo}nosti Rje{enja imale imovinsko-pravne zahtjeve prema subjektu koji se likvidira. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 51 0 L 041942 10 L 15. velja~e 2011. godine Travnik (03-3-521/11) Op}inski sud u Travniku objavljuje slijede}i OGLAS Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad predlagateljem Dru{tvo za proizvodnju, trgovinu i usluge "PHARMATEC" d.o.o. Donji Vakuf, upisano u sudski registar Rje{enjem Op}inskog suda u Travniku br. 051-0-Reg-07-001919 od 10. 9. 2007. godine, mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-5189. Likvidator [efik Tahirovi}, sin Sulejmana iz Donjeg Vakufa, razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja, a po slu`benoj du`nosti izvr{it }e se brisanje pravne osobe u svim javnim registrima. Ovo Rje{enje bit }e bjavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret predlagatelja. Broj 51 0 L 032169 10 L 15. velja~e 2011. godine Travnik (03-3-522/11)

Op}inski sud u Tuzli, po sudiji Ivelji} Igoru, kao likvidacionom sudiji, u postupku po prijedlogu za otvaranje likvidacionog postupka nad imovinom "^IRI]" d.o.o. ^eli}, ^eli} bb, donio je dana 22. 2. 2011. godine sljede}e RJE[ENJE Otvara se postupak likvidacije nad du`nikom "^IRI]" d.o.o. ^eli}, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod registarskim brojem subjekta upisa 1-8333, sa danom 22. 2. 2011. godine. Za likvidatora se imenuje ^iri} Jasim iz ^eli}a, ^eli} bb. Likvidator je du`an odmah izvr{iti popis imovine i povjerilaca i navedene popise dostaviti likvidacionom sudiji. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja likvidacionom sudu pismenim podneskom u dva primjerka uz obavezu prilaganja dokaza o osnovanosti potra`ivanja, te dokaza o upla}enoj sudskoj taksi na prijavu potra`ivanja u visini od 1% od vrijednosti potra`ivanja, s tim da ne mo`e biti manja od 50,00 (pedeset) KM, niti ve}a od 10.000,00 (desethiljada) KM, na `irora~un Bud`eta Tuzlanskog kantona broj 1321000256000080, vrsta prihoda 722221. Pozivaju se povjerioci da likvidatoru prijave koja prava osiguranja potra`uju na predmetima imovine likvidacionog du`nika, te je potrebno navesti predmet na kome se potra`uje pravo osiguranja, vrstu i razlog nastanka prava osiguranja kao i osiguranog potra`ivanja. Pozivaju se lica koja imaju obaveze prema likvidacionom du`niku da ih bez odlaganja izvr{e. Rje{enje o otvaranju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Broj 32 0 L 038064 10 L 22. februara 2011. godine Tuzla (03-3-525/11) Op}inski sud u Tuzli, po likvidacionom sudiji Ivelji} Igoru, u postupku predlaga~a "POINTES" d.o.o. Tuzla, radi likvidacije navedenog pravnog subjekta, dana 22. 2. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad du`nikom "POINTES" d.o.o. Tuzla, upisano kod Op}inskog suda u Tuzli, pod mati~nim registarskim brojem upisa 32-01-0075-09. Likvidator Relji} Drago, advokat iz Tuzle, razrje{ava se du`nosti likvidatora. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, po slu`benoj du`nosti, izvr{it }e se brisanje pravnog lica u Registru pravnih lica Op}inskog suda u Tuzli i u svim javnim registrima. Rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret likvidacionog du`nika. Broj 32 0 L 024240 10 L 22. februara 2011. godine Tuzla (03-3-527/11) Op}inski sud u Zenici, likvidacioni sudija Amela Bajramovi}, u likvidacionom postupku nad firmom, Privredno dru{tvo za projektovanje i in`injering "DEMTES" d.o.o. Zenica, [trosmajerova 186, Zenica, odlu~uju}i po prijedlogu likvidatora Ko~iz Arnauta, advokat iz Zenice, Branilaca Bosne bb, Zenica, za zaklju~enje likvidacionog postupka, nakon odr`anog ro~i{ta dana 16. 2. 2011. godine, kome je prisustvovao likvidator, donio je slijede}e RJE[ENJE Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad firmom Privredno dru{tvo za projektovanje i in`injering "DEMTES" d.o.o. Zenica, [trosmajerova 186, Zenica, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0074-08. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Ko~iz Arnaut, advokat iz Zenice, Branilaca Bosne bb, Zenica. Po pravomo}nosti ovog Rje{enja navedena firma brisat }e se iz sudskog registra pravnih lica ovog suda, mati~ni registarski broj subjekta upisa 43-01-0074-08 i svih

Broj 10 - Strana 176

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.

javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i oglasnoj plo~i Suda. Broj 43 0 L 040624 10 L 16. februara 2011. godine Zenica (03-3-531/11) Op}inski sud u Travniku, po likvidacionom sudiji Hitki Sadikovi}, donosi slijede}i OGLAS Otvara se postupak likvidacije nad pravnim licem "FRATELLI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge Kiseljak, mati~nog broja subjekta upisa 51-01-1519-09 (stari br. 1-468), skra}eni naziv "FRATELLI" d.o.o. Kiseljak, sa sjedi{tem Gromiljak - Lug 16, Kiseljak, upisan u sudski registar Op}inskog suda u Travniku br. 051-0-RegZ-11-000064. Za likvidatora se postavlja Vlado Sli{kovi}, sin Pere, odvjetnik iz Kiseljaka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i na oglasnoj tabli Suda. Ukoliko niko od povjerilaca u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i "Slu`benim novinama Federacije BiH" ne prijavi svoja potra`ivanja Sudu, smatrat }e se da je likvidacioni postupak zaklju~en. Po proteku navedenog roka i nakon {to rje{enje o zaklju~enju likvidacionog postupka postane pravosna`no, pravno lice "FRATELLI" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za proizvodnju, promet i usluge Kisaeljak, mati~nog broja subjekta upisa 51-01-1519-09 (stari br. 1-468), skra}eni naziv "FRATELLI" d.o.o. Kiseljak, sa sjedi{tem Gromiljak - Lug 16, Kiseljak, brisat }e se iz Registra Op}inskog suda Travnik kao i iz drugih javnih registara. Imovina koja je preostane pripada osniva~u Dru{tva, kojom on odgovara za obaveze prema tre}im osobama koje bi se eventualno nakon pravosna`nosti Rje{enja prijavile sa imovinsko-pravnim zahtjevima prema subjektu koji se likvidira. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 51 0 L 042797 11 L 22. februara 2011. godine Travnik (03-3-533/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu, likvidacijski sudac Boris Gali}, odlu~uju}i o prijedlogu "BAKUS" d.o.o. Ljubu{ki, Donji Radi{i}i bb, zastupano po direktoru Mirko Skoko, a ovaj po punomo}niku Tomislav Zeli}, odvjetnik iz Ljubu{kog, za pokretanje likvidacijskog postupka nad pravnom osobom "BAKUS" d.o.o. Ljubu{ki, na ro~i{tu odr`anom dana 28. 1. 2011. godine, donio je RJE[ENJE Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnom osobom "BAKUS" d.o.o. Ljubu{ki, Donji Radi{i}i bb. Za likvidatora se postavlja Mirko Skoko, Donji Radi{i}i bb, Ljubu{ki - direktor Dru{tva. Likvidator je du`an bez odlaganja uzeti u posjed imovinu pravne osobe (~l. 9. st. 1. Zakona o likvidacijskom postupku), te Sudu predo~iti popis imovine i obveza pravne osobe (~l. 7. st. 1. Zakona o likvidacijskom postupku) kao i okon~ati sve poslove koji su u tijeku, naplatiti tra`bine, unov~iti imovinu i podmiriti vjerovnike, a ostatak imovine podijeliti osniva~ima. Najkasnije okon~anjem postupka diobe, likvidator je du`an, polo`iti ra~un o svojim radnjama i Sudu predati pismene potvrde na provjeru (~l.13. Zakona o likvidacijskom postupku). Likvidator je du`an izjavom pred ovim sudom zajam~iti to~nost i potpunost podataka (~l. 7. st. 3. Zakona o likvidacijskom postupku). Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Rje{enje se ima dostaviti Odjelu za registar ovog Suda radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. Broj 64 0 L 016315 10 L 21. velja~e 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-534/11) Op}inski sud u [irokom Brijegu objavljuje sljede}i OGLAS Provest }e se likvidacijski postupak nad pravnim osobom "DI-NAUTIKA" d.o.o. Ljubu{ki, Humac bb.

Za likvidatora se postavlja Boris ]u`e, Humac bb, Ljubu{ki, direktor Dru{tva. Pozivaju se vjerovnici da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko nitko od vjerovnika ne prijavi potra`ivanje, likvidacijski postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u [irokom Brijegu - Odjelu za registar radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacijskog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacijskog postupka objavit }e se na oglasnoj plo~i Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacijskog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 64 0 L 015504 10 L 24. velja~e 2011. godine [iroki Brijeg (03-3-543/11) Op}inski sud u Sarajevu objavljuje slijede}i OGLAS 1. Zaklju~uje se likvidacioni postupak nad pravnim licem Hagel d.o.o. Sarajevo, Hasana Brki}a 26, Sarajevo. 2. Razrje{ava se du`nosti likvidatora Gud} Emina, Barska 63, Ilid`a. 3. Po pravosna`nosti ovog Rje{enja, navedeno pravno lice brisat }e se iz Registra Op}inskog suda u Sarajevu, upisano u mati~ni registarski broj 1-25078, Rje{enjem Kantonalnog suda u Srajevu broj UF/I-261/05 od 16. 3. 2005. godine. 4. Ovo Rje{enje ima se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 5. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret pravnog lica. Broj 65 0 L 099671 09 L 28. februara 2011. godine Sarajevo (O-201/11) Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "WinTeaM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za informati~ki in`enjering, trgovinu i usluge Sarajevo, Humska 178, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "WinTeaM" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za informati~ki in`enjering, trgovinu i usluge Sarajevo, Humska 178. 2. Za likvidatora se imenuje Tomi} Davor iz Sarajeva, Humska 178. 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-18190, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. 6. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". 7. Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 65 0 L 133717 10 L 3. marta 2011. godine Sarajevo (O-207/11) Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem "ENZO" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Sarajevo, Bakarevi}a 6, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem "ENZO" d.o.o. za proizvodnju i trgovinu Sarajevo, Bakarevi}a 6. 2. Za likvidatora se imenuje Buljuba{i} Adis, Bu{}a 30, Vogo{}a. 3. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. 4. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 177

potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. 5. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 1-20816, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 65 0 L 130158 10 L 3. marta 2011. godine Sarajevo (O-208/11) Op}inski sud u Sarajevu, likvidacioni sudija Zajmovi} Hakija, u likvidacionom postupku nad pravnim licem GH HOLDING dru{tvo za projektovanje, in`enjering i gradnja d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 16, Sarajevo - Ilid`a, na ro~i{tu odr`anom dana 3. 3. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS 1. Provest }e se likvidacioni postupak nad pravnim licem GH HOLDING dru{tvo za projektovanje, in`enjering i gradnja d.o.o. Sarajevo, Butmirska cesta 16, Sarajevo - Ilid`a. Za likvidatora se imenuje Sabrihafizovi} D`emil, advokat iz Sarajeva. Likvidator je du`an likvidacionom sudiji predo~iti popis imovine i popis obaveza pravnog lica. Pozivaju se povjerioci da u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH" prijave svoja potra`ivanja ovom Sudu. Ukoliko niko od povjerilaca ne prijavi potra`ivanje, likvidacioni postupak }e se zaklju~iti. Rje{enje se ima dostaviti Op}inskom sudu u Sarajevu - Odjeljenje za registar, evidentirano u mati~ni registarski broj subjekta upisa 65-01-0087-10, radi upisa zabilje`be pokretanja likvidacionog postupka. Rje{enje o pokretanju likvidacionog postupka objavit }e se na oglasnoj tabli Suda i u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Tro{kovi likvidacionog postupka padaju na teret osniva~a. Broj 65 0 L 186574 11 L 3. marta 2011. godine Sarajevo (O-215/11) Op}inski sud u Zenici objavljuje OGLAS Zaklju~uje se ste~ajni postupak nad privrednim dru{tvom Gra|evinsko trgovinsko dru{tvo "UNIVERZAL" d.d. Te{anj, nakon saslu{anja ste~ajnog upravnika, okon~anja glavne diobe i namirenja tro{kova ste~ajnog postupka uz djelimi~no namirenje povjerilaca vi{eg isplatnog reda u procentu 100% priznatih potra`ivanja i povjerilaca op}eg isplatnog reda u procentu 56% priznatih potra`ivanja s obzirom da su se okon~ali svi poslovi, te namirila potra`ivanja u iznosu utvr|enom Rje{enjem o glavnoj diobi. Navedena firma brisat }e se iz sudskog registra Op}inskog suda Zenica, zavedena pod brojem Reg. ul. 1-6460 i svih javnih registara, a ovo Rje{enje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj St-18/04 21. februara 2011. godine Zenica (03-3-524/11) Op}inski sud u Mostaru, ste~ajni sudac Angela Pu{i}, rje{avaju}i o prijedlogu predlaga~a BALKAN EXPRES d.o.o. Konjic, za otvaranje ste~ajnog postupka nad dru{tvom BALKAN EXPRES d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Luka do broja 23, podnesenog 26. 7. 2010. godine, nakon odr`anog ro~i{ta dana 23. 2. 2011. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Odbija se prijedlog dru{tva BALKAN EXPRES d.o.o. Konjic, da se otvori ste~ajni postupak nad dru{tvom BALKAN EXPRES d.o.o. Konjic, sa sjedi{tem u Konjicu, Luka do broja 23, upisanog u Registarski ulo`ak ovog suda br. 1-12088, na temelju Rje{enja o upisu br. Tt-O-588/07 od 13. 9. 2007. godine.

Hamid Tipura, dipl. ecc., iz Mostara, Podgorani bb, razrje{ava se du`nosti privremenog ste~ajnog upravitelja. Broj 58 0 St 071016 10 St 23. velja~e 2011. godine Mostar (03-3-529/11)

6. 7.

USPOSTAVQAWE ZEMQI[NOKWI@NOG ULO[KA
Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine Federacije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000023, po zahtjevu Milardi} Elze, k}eri Marijana iz @ep~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 1474, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: - katastarska ~estica broj 633/82 naziv parcele „Biljuva“ kulture ku}a i zgrada 2 2 2 povr{ine 148 m , dvori{te povr{ine 500 m i njiva 3. klase povr{ine 558 m . Prema podacima iz katastra posjednik navedenih nekretnina je Milardi} Elza k}i Marijana iz @ep~a, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 044-0-Dn-11-000023 21. februara 2011. godine @ep~e (03-3-512/11-F) Na osnovu ~lana 63. i 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federaije BiH", broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u @ep~u NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 044-0-Dn-11-000024, po zahtjevu Tadi} Ljube, k}eri Ante iz @ep~a, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak upisane su u Posjedovni list broj 721, katastarska op}ina @ep~e-van, ozna~ene sa: katastarska ~estica broj 393/22 naziv parcele "Tri{.-stam.-posl. zgr" kulture ku}a i zgrada povr{ine 177 m2 i dvori{te povr{ine 243 m2. Prema podacima iz katastra navedene nekretnine upisane su kao dr`avna svojina, a kao korisnik istih upisana je Tadi} Ljuba, k}i Ante iz @ep~a, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje slijede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 044-0-Dn-11-000024 21. februara 2011. godine @ep~e (03-3-514/11-F) Na osnovu ~l. 63. i ~l. 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Gora`du NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA U zemlji{noknji`nom predmetu broj 045-0-DN-11-000 096, po zahtjevu d.o.o. EMKA BOSNIA Gora`de, u toku je postupak za upostavljanje zemlji{noknji`nog

2. 3. 4.

5.

6. 7.

Broj 10 - Strana 178

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 9. 3. 2011.

ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja ulo`ak upisane su u P.L. br. 1489/06 K.O. Gora`de II, ozna~ene kao k.~. 914/1 zv. O{tra luka, ekonomsko dvori{te 1852 m2, 2 k.~. 914/2 zv. O{tra luka, ekonomsko dvori{te 35 m i trafostanica 29 m2, k.~. 915 zv. 2 O{tra luka, privredna zgrada 5198 m i ekonomsko dvori{te 4386 m2, k.~. 917/1 zv. 2 Bare, ku}a i zgrada 0846 m2 i dvori{te 2016 m . Prema podacima iz katastra posjednik nekretnina upisanih u P.L. 1489/06 K.O. Gora`de II je d.o.o. "EMKA BOSNIA" Gora`de sa 1/1 dijela. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza. Broj 045-0-DN-11-000 096 22. februara 2011. godine Gora`de (03-3-516/11-F)

FABIA, registarskih oznaka A20-E-127, broj {asije TMBJF16Y97S450329, vlasni{tvo Raiffeisen LEASING d.o.o. Sarajevo. (O-195/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0210961, za teretno vozilo MERCEDES BENZ 814, registarskih oznaka 610-A-950, izdata od Odjeljenja za administraciju Had`i}i, na ime firme "SABIH GROUP" d.o.o. HAD@I]I. (O-199/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o vlasni{tvu broj BA0212308, za teretno vozilo marke FIAT 223, registarskih oznaka 697-J-898, izdata od Odjeljenja za administraciju Had`i}i, na ime firme "HS REPRO" d.o.o. HAD@I]I. (O-200/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2753102, za M/V CADY, registarskh oznaka 750-A-102, izdata od Policijske uprave Stari Grad Sarajevo, vlasni{tvo STR "ALI", vl. Alihod`i} Almir, Safvet-bega Ba{agi}a 2, Sarajevo. (O-202/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji vozila br. AA0427545, za teretno vozilo DAEWOO, registarski broj O11-O-248, godina proizvodnje 1997., broj {asije KL3PC57D1VK000117, izdata u Op}ini Centar Sarajevo, vlasni{tvo Hidrogradnja d.d. Sarajevo. (O-204/11) Ogla{ava se neva`e}om potvrda o registraciji broj AA0434790, za putni~ko vozilo marke "Volvo", registarskih oznaka T91-J-683, izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo HIDRO TERMO CENTAR DOO SARAJEVO. (O-205/11) Ogla{avaju se neva`e}im slijede}i dokumenti za teretno vozilo marke WOLKSWAGEN, registarskih oznaka A45-K-500, vlasni{tvo "\ENI" OBRTNI^KA DJELATNOST, vl. Sofovi} Er{ef, SARAJEVO, Adema Bu}e 423: potvrda o vlasni{tvu broj BA0882844, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo potvrda o registraciki broj AA0211537, izdata od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo (O-206/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 3252323, za motocikl Gilera Runner, registarskih oznaka 430-T-315, izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo, vlasni{tvo AUTO Media Group Sarajevo. (O-211/11) Ogla{ava se neva`e}om saobra}ajna dozvola broj BH 2282406, za teretno vozilo marke FIAT, tip 244, registarskih oznaka 626-J-178, izdata Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo "ahaETI" d.o.o. SARAJEVO. (O-214/11) Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 908-J-334, sa vozila VW GOLF A-3, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, vlasni{tvo Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Sarajevo. (O-194/11) Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj T32-T-612, sa priklju~nog vozila marke "SCHWARZMULLER", izdata od MUP-a Kantona Sarajevo, Ilid`a, vlasni{tvo "ATAL GROUP" d.o.o. SARAJEVO. (O-197/11) Ogla{avaju se neva`e}im registarske tablice broj A53-T-992, sa autobusa marke "Neoplan N-16", izdate od Policijske uprave Novi Grad Sarajevo, vlasni{tvo "Centrotrans-eurolines" DD Sarajevo. (O-198/11)

PRESTANAK PREDUZE]A
Op}inski sud u Travniku, po slu`benoj du`nosti, objavljuje RJE[ENJE O PRESTANKU PO SLU@BENOJ DU@NOSTI Naziv i sjedi{te preduze}a, broj i datum rje{enja i registarski broj: 1. "SINTEX" poljoprivredno prometno i uslu`no privredno dru{tvo, dru{tvo sa potpunom odgovorno{}u, Bugojno, ul. Voznik VI br. 2, broj 051-0-Reg-06-000038 od 30. 1. 2006. godine, reg. br. 1-2258, PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 2. "KNJIGOVOSTVENI BIRO" Dru{tveno preduze}e Pucareco sa potpunom odgovorno{}u, Petra Ma~eve 13, broj 051-0-Reg-10-000268 od 5. 8. 2010. godine, reg. br. 1-1912, PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 3. "UNIT" Bugojno dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Slavka Rodi}a 171, broj 051-0-Reg-10-000266 od 5. 6. 2010. godine, reg. br. 1-2535, PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 4. "SERVIS ZA UDRU@ENE POSLOVNE [KOLE" Dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u, Travnik, Trg Republike 16, broj 051-0-Reg-09-000832 od 22. 4. 2009. godine, reg. br. 1-2546 PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 5. Radna organizacija Muzej "Tito u ovom kraju" Bugojno, ul. Vila Gorica, broj 051-0-Reg-10-000265 od 5. 8. 2010. godine, reg. br. 1-1931, PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 6. "KOOPERACIJA" preduze}e za prodaju i servisiranje motornih vozila d.o.o. Bugojno, ul. Hendek II br. 11, broj 051-0-Reg-09-000889 od 4. 8. 2010. godine, reg. br. 1-3510, PRESTAJE PO SLU@BENOJ DU@NOSTI. 7. "LA[VA" preduze}e za prikazivanje filmova, potpuna odgovornost, Bosanska 69, Travnik, broj 051 -0-Reg-10-000247 od 4. 8. 2010. godine, br. 1 -1371 Prestanak gore navedenog preduze}a-dru{tva }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a po pravosna`nosti rje{enja obavijestit }e se nadle`ni organi. Na zahtjev povjerilaca podnesenih Sudu u pismenom obliku, najkasnije 60 dana od dana objavljivanja ovog rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", registarski sud }e pokrenuti postupak likvidacije preduze}a-dru{tva u skladu sa ~l. 385. stav 2. Zakona o privrednim dru{tvima. Broj 051-0-Reg-10-000247, 265, 266, 268, 09-000889, 09-000832, 06-0000038 12. augusta 2010. godine Travnik (05-2-2698/10)

Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 587-K-808, sa putni~kog motornog vozila marke "LADA NIVA", izdata od Policijske uprave Ilid`a Sarajevo, vlasni{tvo MIBO Komunikacije d.o.o. Sarajevo. (O-212/11) Ogla{ava se neva`e}om registarska tablica broj 522-K-732, sa motornog vozila marke "VW", tip "Transporter", izdata od Policijske uprave Novo Sarajevo,

OSTALE OBJAVE
Ogla{ava se neva`e}om vlasni~ka knji`ica broj BA0288092, izdata od Policijske uprave Centar Sarajevo, za putni~ko motorno vozilo marke [KODA

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 10 - Strana 179

vlasni{tvo JP ELEKTROPRIVREDA BiH DD SARAJEVO, PODRU@NICA ELEKTRODISTRIBUCIJA SARAJEVO. (O-213/11)

Op}inskog suda u Sarajevu, sa mati~nim registarskim brojem subjekta upisa MBS: 65-01-0009-08. Na osnovu Ugovora o pripajanju, br. OPU-IP: 321/2010, Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o pripajanju, broj OPU-IP: 323/2010, Odluke o prihvatanju pripajanja i davanju odobrenja na Ugovor o pripajanju, broj OPU-IP: 324/2010, od 29. 6. 2010. godine, vr{i se brisanje dru{tva "VRADIS Investicije" Dru{tvo za gra|evinarstvo, konsalting, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo, kod Registra dru{tava Op}inskog suda u Sarajevu, statusnom promjenom pripajanja dru{tvu UNIONINVEST - IZGRADNJA OBJEKATA dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u za in`injering i izgradnju monta`nih objekata Sarajevo, sa sjedi{tem u Sarajevu, Azize [a}irbegovi} bb, registrovano kod Op}inskog suda u Sarajevu, sa mati~nim registarskim brojem subjekta upisa br. 65-02-0003-09 (stari broj 1-20239). (SR-3057/10-S)

UPISI U SUDSKI REGISTAR

SARAJEVO
Op}inski sud u Sarajevu, Rje{enjem broj 065-0-Reg-10-002028 od 16. jula 2010. godine, upisao je u sudski registar ovog Suda sljede}e podatke: "VRADIS Investicije" Dru{tvo za gra|evinarstvo, konsalting, trgovinu, promet i usluge d.o.o. Sarajevo (skra}eni naziv: "VRADIS Investicije" d.o.o. Sarajevo), sa sjedi{tem u Sarajevu, Azize [a}irbegovi} bb, upisano je u Registar dru{tava

LI^NE ISPRAVE I DOKUMENTI
DA BI SE IZBJEGLA SVAKA ZLOUPOTREBA SQEDE]I DOKUMENTI SE OGLA[AVAJU NEVA@E]IM SARAJEVSKI KANTON Pand`i}/Ismet/Sabina, Li~na karta broj 03BRB9964 izdata u PU Centar Sarajevo Husi}/Mehmeda/Mina, Li~na karta broj 04BQC7556 izdata u PU Ilid`a ]ori}/Jozo/@eljko, Rje{enje za obavljanje TAXI djelatnosti br03/2-347-188 od 12.09.1991.izdato u Op}ini Novo Sarajevo Hod`i}/Reuf/Adna, Li~na karta broj 09BTN5782 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Hod`i} Anela, Li~na karta broj 08BNC6745 izdata u PU Vogo{}a Begaj/Aslan/Brahim, Li~na karta br.04BQB1005 izdata od PU Ilid`a Levi}/Ibrahim/Nisveta, Registgarska tablica br.234-M-531 izdata od PU Had`i}i Mustafi}/Suljo/Nijaz, Bankovni ra~un br.090041278-4 izdat od strane Raiffeisen bank Sarajevo Pa{i}/Ramo/Amira, Saobra}ajna dozvola br.BH2602193 izdata od PU Stari grad Sarajevo Mati}/Milorad/Slobodan, Li~na karta br.08BSI0697 izdata od PU Novo Sarajevo Deliba{i}/-/Mirza, Registarska tablica br.929-J-442 izdata od PU Novi grad Sarajevo Komar/Asim/Suad, Li~na karta br.10BTO2857 izdata od PU Novi grad Sarajevo Kr{lak/Mehmed/Ekrem, Potvrda o registraciji broj AA0663721 izdata u PU Centar Sarajevo Kr{lak/Ekrem/Nina, Li~na karta broj 04BRD9855 izdata u PU Centar Sarajevo Aganovi}/Huso/[uhra, radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo Dedovi}/Esad/Amar, Li~na karta broj 09BRH9267 izdata u PU Centar Sarajevo Hasanagi}/-/D`enita, Li~na karta broj 07BTM3083 izdata u PU Novi Grad Sarajevo ABU KHARROUB MAJED, Bankovna kartica broj 090044572-7 izdata kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Karamehmedovi}/-/Elmar, Li~na karta broj 09BTN9749 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Malji}/Remzo/Irfan, Indeks broj 9 Fakultet fizi~ke kulteute i sporta Sarjaveo Sobo/[a}ir/Amsal, Registarska tablica broj 982-M-080 izdata u PU Centar Sarajevo Durak/Jasmin/Rasim, Uvjerenje od V.VI,VII razreda i svjedo~anstvo od VIII razreda O[ Me{a Selimovi} Sarajevo Isakovi}/Mumin/Alija, Li~na karta broj 04BTD5996 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Bajri}/Meho/Jasmina, Li~na karta broj 04BTF1495 izdata u PU Novi Grad Sarajevo 41/5 41/7 41/8 41/11 41/13 41/14 41/16 41/18 41/19 41/20 41/21 41/22 41/23 41/24 41/25 41/26 41/27 41/28 41/29 41/30 41/32 41/33 41/35 Bajri}/Meho/Jasmina, Voza~ka dozvola broj 08BTF2766 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Berbo/Adem/Mirsa, Li~na karta broj 04BSF1367 izdata u PU Novo Sarajevo Fijuljanin/Harun/Seid, Li~na karta broj 10BSJ3452 izdata u PU Novo Sarajevo Taljanovi}/Bajram/Kemal, radna knji`ica izdata u Op}ini Stari Grad Sarajevo Erickson Heather Marie, Diplomatska kartica broj S101783 izdata od strane Ministarsvo inostranih poslova BIH Sarajevo Rahimi}/Jasmin/Sanjin, Li~na karta broj 08BME4723 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Prusina/-/Dragan, Slu`beni paso{ broj S0000581 izdat od strane Ministarstva civilnih poslova BIH Kurtovi}/Be{ir/Nusret, Svjedo~anstvo od III razreda i diploma o zavr{nom ispitu Ma{inska tehni~ka {kola Sarajevo Marjanovi}/Kemal/Zinaida, Radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo Zulovi}/Munib/Pa{an, Li~na karta broj 04BOB1947 izdata u PU Had`i}i WU Xinling, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0015233 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima WU Zhenbiao, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0012873 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima WEI Mengehang, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0047766izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima JIANG Tao, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0026040 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima DONG Yunan, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0041753 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima ZHANG You, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0011898 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima YE Aibin, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0018062 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima HUANG Linying, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0024442 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima CAI Weiren, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0033130 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima PENG Zuyong, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0034389 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima MO Xiaoqin, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0009732 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima 41/36 41/37 41/38 41/39 41/40 41/41 41/43 41/44 41/45 41/46 42/1 42/2 42/3 42/4 42/5 42/6 42/7 42/8 42/9 42/10 42/11 42/12

Broj 10 - Strana 180

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
42/13 42/14 42/15 42/16 42/17 42/18 42/19 42/20 42/21 42/22 42/23 42/24 42/28 42/30 42/32 42/33 42/34

Srijeda, 9. 3. 2011.
42/64 42/65 42/67 42/68 42/72 42/73 42/74 42/75 42/76 42/77 42/78 42/79 42/80 42/81 43/1 43/2 43/3 43/4 43/5 43/7 43/8 43/9 43/10 43/11 43/12 43/13 43/14 43/15 43/16 43/17 43/18 43/19 43/20 43/21 43/23 43/24

JIN Weizbong, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0036740 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima ZHAO Quan, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0008982 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima TENG Yuzhen, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0031715 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima MARTINOVI] Lazareva Svetlana, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0026965 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima ZE^EVI] Claudia Mariana, Naljepnica odobrenja stalnog boravka B0026136 izdata od strane Slu`be za poslove sa strancima YE Hajiun, Naljepnica odobrenja privremenog boravka B0042186 izdata od Slu`be za poslove sa strancima DENG Yuexing, Naljepnica odobrenja privremenog boravka B0006003 izdata od Slu`be za poslove sa strancima Jahi}/Alija/Kimeta, Li~na karta broj 03BRA1271 izdata u PU Centar Sarajevo Krni}/Zijo/Armin, Saobra}ajna dozvola broj BH2764045 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Krni}/Zijo/Armin, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0272440 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Magli}/Hasib/Miralem, Radna knji`ica izdata u Op{tini Stari grad Sarajevo Husi}/Vehid/Arnel, Li~na karta br.09BPC3198 izdata od PU Ilija{ ]oso/Voje/Sne`ana, Paso{ broj 5227087 od 11.11.2006. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Deliba{i}/Mirza/Danko, Li~na karta broj 08BRH3208 izdata u PU Centar Sarajevo Durakovi}/Esad/Azra, Li~na karta broj 04BTD9546 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Ahmetovi}/Hajrudina/Sejdefa, Li~na karta broj 09BQH2625 izdata u PU Ilid`a Haki}/Hasan/Hasudin, Li~na karta broj 07BTL5700 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Tokalija/Hilmo/Hilmo, Diploma o zavr{enoj Srednjoj Poljoprivrednoj-prehrambenoj,veterinarskoj {koli u Sarajevuzanimanje, pekar i od`a~ar III stepen- slo`eno zanimanje Sofovi}/Muradif/Er{ef, li~na karta br.04BTG2787 izdata od PU Novi gtad Sarajevo Sofovi}/Muradif/Er{ef, Voza~ka dozvola br.04BTC0615 izdata od PU Novi grad Sarajevo Had`ihasanovi}/Ahmed/[emsudin, Bankovni ra~un br.090018545-5 izdat od stra ne Raiffeisen bank Sarajevo Podrug/Selim/Zahid, Registarska tablica br. 220-T-876 izdata od PU Had`i}i Zatovi}/Nail/Sani, Li~na karta br.09BRH7868 izdata od Pu Centar Sarajevo Bajraktarevi}/Amir/Armin, Registarska tablica br. O21-A-369 izdata od PU Novo Sarajevo Vatre{/Fadil/Ina, radna knji`ica izdata u Op}ini Centar Sarajevo Deli}/Ha{im/Munever, Oru`ni list broj 4688/68 izdat u PU Centar Sarajevo Prguda/Hajrudin/Zlata, Potvrda o vlasni{tvu broj BA277366 izdata u PU Centar Sarajevo Prguda/Hajrudin/Zlata, Potvrda o registraciji broj AA0191993 izdata u PU Centar sarajevo Prguda/Hajrudin/Zlata, Voza~ka dozvola broj 07BRD0142 izdata u PU Centar Sarajevo Prguda/[aban/Nusret, Li~na karta broj 03BRA2023 izdata u PU centar Sarajevo Prguda/[aban/Nusret, Voza~ka dozvola broj 09BRD5260 izdata u PU Centar Sarajevo Konjicija /-/David, Saobra}ajna dozvola broj BH2342936 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Konjicija /-/David, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0259249 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Vejzagi}/Hidajet/Sabina, Li~na karta broj 08BME6885 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Bundo/Nurija/Fehrija, radna knji`ica izdata u Op}ini Trnovo

42/37 42/38 42/39 42/41 42/43 42/44 42/45 42/49 42/50 42/51 42/52 42/53 42/54 42/55 42/57 42/58 42/59 42/63

Bundo/Nail/Mirza, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novi Grad Sarajevo Vatri}/Muharem/Emir, Svjedo~anstvo od I razreda Srednja {kola metalskih zanimanja Sarajevo Me{anovi}/Hamdija/Edita, Svjedo~anstva od I-III razreda i diplomu o zavr{nom ispitu Srednja trgova~ka {kola u Sarajevu Camovi}/Mirsad/Amela, Uvj. VII raz.i svjedo.od VIII raz,br, 0301-275/01 od 12.06.2001.O["Behaudin Selmanovi}" Sarajevo [pirtovi}/Zajim/Senka, Li~na karta broj 04BQB4802 izdata u PU Ilid`a Be}i}/Mehmed/Izajeta, Li~na karta broj 03BTC5876 izdata u PU Novi Grad Sarajevo [ari}/Bego/Enes, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0267414 izdata u PU Novo Sarajevo Vu~kovi}/-/Radojica, Registarske tablice broj 384-T-824 izdate kod PU Novi Grad Sarajevo Kari}/-/Muhamed, registarska tablica broj J51-K-535 izdata u PU Centar Sarajevo Fejzi}/\evada/Adnan, Li~na karta broj 10BOC5590 izdata u PU Had`i}i Tiganj/Mehdija/Almir, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Saobra}ajna {kola Sarajevo Skorupan/Ramiz/Aldin, Li~na karta broj 03BSA1675 izdata u PU Novo Sarajevo ^au{evi}/Ekrema/Emir, registarska tablica broj K49-E-806 izdata u PU Ilid`a Sali}/[efik/Sedin, Registarska tablica broj A29-O-570 izdata u PU Centar Sarajevo D`emid`i}/Ned`ad/Belma, Voza~ka dozvola broj 04BRC0617 izdata u PU Centar Sarajevo D`emid`i}/Ned`ad/Belma, Li~na karta broj 03BRB7034 izdata u PU Centar Sarajevo Mijuk/Ranko/Svetlana, Indeks broj 31138/91 Filozofski fakultet Sarajevo Zukanovi}/Ramiz/Haris, Li~na karta broj 04BNA3922 izdata u PU Vogo{}a Lagumd`ija/Fadil/Senida, Li~na karta broj 04BSD1943 izdata u PU Novo Sarajevo Bjelak/-/Kemal, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0267774 izdata u PU Novo Sarajevo Muhasilovi}/Mirza/Fatima, Li~na karta broj 10BMF0745 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Isi}/-/Hidajet, Rje{enje za obavljanje samo.djelat.br. 04/1-21.1-1201/03 od 04.04.2003.g.izdato Op}ina Had`i}i Me{i}/Sakib/Muriz, registarska tablica broj M76-O-598 izdata u PU Stari Grad Sarajevo D`igal/Muzafer/Hasiba, Voza~ka dozvola broj 03BRA0217 izdata u PU Centar Sarajevo Ibrovi}/Mize/Adnan, Paso{ broj 5466730 od 15.06.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Bjelak/-/Kemal, Saobra}ajna dozvola broj BH1818356 izdata u PU Novo Sarajevo Bajrovi}/Nezir/Edin, Rje{enje za obavljanje sam.djelatnosti br. 03-21-345/06 izdato u Op}ini Novo Sarajevo Aleta/Enesa/Anes, Li~na karta broj 04BQC1054 izdata u PU Ilid`a D`anko/Mujo/Safet, Li~na karta broj 03BTC1980 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Efendi}/Murat/Lejla, Li~na karta broj 04BSC9563 izdata u PU Novo Sarajevo Mulavdi}/Salema/Suvad, Voza~ka dozvola broj 04BQA7443 izdata u PU Ilid`a Luinovi}/Munir/Remzo, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0075445 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Imamovi}/-/Zlatan, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0222976 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Spahi}/Rame/Besim, Li~na karta broj 05BPB2661 izdata u PU Ilija{ Aleksi}/Nenad/Du{anka, Diploma ozavr{enom SSS obrazovanju IV stepen - hotelsko turisti~ki teh.,Ugostiteljsko turisti~ka {kola u Sarajevu Prcanovi}/Azem/Emir, Bankovni ra~un br.090029684-9 izdat od stra ne Raiffeisen bank Sarajevo

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
43/26 43/30 43/31 43/32 43/33 43/34 43/35 43/38 43/39 43/40 43/42 43/43 43/44 43/46 43/47 43/48 44/2 44/3 44/6 44/8 44/9 44/10 44/11 44/12 44/13 44/14 44/15 44/16 44/17 44/18 44/19 44/20 44/21 44/22 44/23

Broj 10 - Strana 181
44/26 44/27 44/28 44/29 44/31 44/32 44/33 44/34 44/35 44/36 44/38 44/39 44/40 44/41 44/42 44/43 44/44 44/45 44/48 44/49 44/50 44/51 44/52 45/1 45/2 45/5 45/6 45/7 45/8 45/12 45/14 45/15 45/16 45/17 45/18

Haziri/Zuhdija/Kunija, Bankovni ra~un br.09000945777 izdat od strane raiffeisen bank Sarajevo [kulj/Huso/Armin, Li~na karta br.10BTO7422 izdata od PU Novi grad Sarajevo Ninkovi}/\or|o/Sr|an, Li~na karta br.03BRB0593 izdata od PU Centar Sarajevo Ninkovi}/\or|o/Sr|an, Voza~ka dozvola br.07BRD1752 izdata od PU Centar Sarajevo Hamidovi}/Husein/Adila, Paso{ br.5764430 izdat 13.12.2007. godine od strane MUP-a Kantona Sarajevo Hamidovi}/Ibro/Edhem, Paso{ br.5174188 izdat 31.07.2006. godine od strane MUP-a Kantona Sarajevo hamidovi}/Edhem/Selma, Paso{ br.A0175371 izdat 26.05.2010. godine od strane MUP-a Kantona Sarajevo Ga~anovi}/Edina/Ajda, Paso{ broj 6258720 od 30.04.2009. godine od strane MUP-a Kantona Sarajevo Manojlovi}/Pavao/Marucela, Radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Ramljak/Pavao/Silvije, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Alijagi}/Murat/Maho, Li~na karta broj 04BSD6158 izdata u PU Novo Sarajevo Alijagi}/Murat/Maho, Voza~ka dozvola broj 04BSB6777 izdata u PU Novo Sarajevo Eminovi}/-/Esad, Saobra}ajna dozvola broj2272776 izdata u PU Novo Sarajevo Su{a/Sabahudin/Belma, Li~na karta broj 04BTF9908 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Fetahovi}/Re{o/Mirza, Registarska tablica broj 531-M-474 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Mand`i}/-/Ned`ad, registarske tablice broj 218-J-466 izdate kod PU Had`i}i Suba{i}/Jusuf/Sead, Registarska zablicfa broj 233-J-937 izdata u PU Centar Sarajevo Bo`ovi}/Nenad/Andrej, Li~na karta broj 09BSI9369 izdata u PU Novo Sarajevo Sokoli}/-/Haska, Registarska tablica broj O50-E-212 izdata u PU Novo Sarajevo ^ano/Alija/Ismet, Bankovni ra~uni broj 100005022-7,190030232-2 izdati kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Zuki}/Vahida/Amel, Paso{ broj 5099260 od 31.05.2006. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Nik{i}-Obho|a{ Naila, Avisat devizni ra~un 628406 22 116329 izdat kod Intesa SanPaolo Banka Sarajevo Nik{i}/Obho|a{ Naila, Avisat ra~un 628406 22 141263 izdat kod Intesa SanPaolo Banka Sarajevo Lon~ar/Bo`ana/Martina, Li~na karta broj 05BTK1984 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Slipi~evi}/-/Ibrahim, radna knji`ica izdata u Op}ini Novo Sarajevo Stojanovi}/Jovan/Zoran, Diploma o zavr{nom ispitu M[C-[kola metalskih zanimanja Sarajevo Priganica/-/Haris, Svjedo~anstvo od VIII razreda broj 2-8-20/01 od 13.06.2001.g O[ "D`emaludin ^au{evi}" Sarajevo [i{i}/Ra{id/Teufik, saobra}ajna dozvola broj BH2429715 izdata u PU Centar Sarajevo [i{i}/Ra{id/Teufik, Li~na karta broj 04BRE7731 izdata u PU Centar Sarajevo [i{i}/Ra{id/Teufik, Voza~ka dozvola broj 05BRC3001 izdata u PU Centar Sarajevo Stevanovi}/Zoran/Tatjana, radna knji`ica broj 828/07 izdata u Op}ini Novo Sarajevo Delihod`i}/Hazil/Edvin, Indeks broj 5233 Fakultet za fizi~ku kulturu i sport Sarajevo Muhi}/[evkija/Behadil, registarske tablice broj 156-J-014 izdate kod PU Stari Grad Sarajevo Muhi}/[evkija/Behadil, Saobra}ajna dozvola broj BH2019595 izdata u PU Stari Grad Sarajevo Had`i}/Ragib/Amra, Indeks broj 5862 Stomatolo{ki fakultet Sarajevo

Toka~a/Rasim/Amina, Li~na karta broj 04BRF2890 izdata u PU Centar Sarajevo Muthffar Abu Gazi, Naljepnica staln. bor. br. B 0034176 izdat od strane Slu`be za poslovanje sa strancima Ku{ljugi}/Akif/Sanela, Li~na karta br.08BTM4487 izdata od PU Novi grad Sarajevo Alimanovi}/Sabahudin/Kenan, Li~na karta br.10BMF0535 izdata od PU Stari grad Sarajevo Tabak/Husein/Huso, Li~na karta br.04BOB0755 izdata od PU Had`i}i Tabak/Husein/Huso, Voza~ka dozvola br.04BOA2949 izdata od PU Had`i}i Pa{i}/Sulejman/Mustafa, Voza~ka dozvola br.05BTD8633 izdata od PU Novi grad Sarajevo D`ino/Mato/Mara, Li~na karta br.04BTF8513 izdata od PU Novi grad Sarajevo Kova~evi}/Milan/Milena, Li~na karta br.05BSG5437 izdata od PU Novo Sarajevo Zvjerov/Vadimir/Aleksandar, Radna knji`ica izdata u Op{tini Novi grad Sarajevo Kurtovi}/Halil/Merima, Li~na karta br.07BQF7277 izdata od Pu Ilid`a Du~aj-]ati} Velma, Li~na karta broj 09BTO1203 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Vukli{/Milan/Vesna, Svjedo~anstva od I-IV razreda Srednja medicinska {kola-aku{erski smjer Sarajevo Keki}/Ahmeda/Med`ida, Paso{ broj 5652859 od 13.09.2007. godine izdat od strane MUP-a Kantona Sarajevo Deli}/-/Halima, Li~na karta broj 08BRH6125 izdata u PU Centar Sarajevo Maki}/Milorad/Snje`ana, Potvrda o vlasni{tvu broj BA0216356 izdata u PU Novi Grad SArajevo Novali}/Salko/Sehija, Li~na karta broj 10BTO7453 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kominlija/Ismet/Elvedin, registarska tablica broj 679-K-265 izdata u PU Centar Sarajevo Mujan/Duran/Nijaz, bankovni ra~un broj 090069386-2 izdat kod Raiffeisen bank dd BIH Sarajevo Katana/Mulaz/Alma, Li~na karta broj 04BTH1570 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Katana/Mulaz/Alma, Voza~ka dozvola broj 07BTE6054 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Muhovi}/Red`e/Selim, Saobra}ajna dozvola broj BH3050446 izdata kod PU Ilid`a Suljagi}/Rasim/Haris, Diploma o zavr{nom ispitu Srednja Trgova~ka {kola Sarajevo Kopi}/Hamdo/Samira, Li~na karta broj 03BTC2241 izdata u PU Novi Grad Sarajevo Kopi}/Hamdo/Samira, Voza~ka dozvola broj 04BTB8808 izdata u PU Novi Grad Sarajevo ^okovi}/D`anko/Bajram, Rje{enje za obavlanje samo.djela.06-21-379/02 od 10.07.2002.g.izdato u Op}ini Ilid`a Husi}/Ramiz/Emir, Voza~ka dozvola broj 10BRD9315 izdata u PU Centar Sarajevo Seferovi}/Mufik/Sinan, Li~na karta broj 11BQH9203 izdata u PU Ilid`a Kur{umovi}/Hikmet/Alen, Svjedo~anstvo od I-III razreda Drvna tehni~ka {kola u Sarajevu Lukai}/Edin/Merima, Rje{enje za obavljanje obrtni~ke 16-21-20/09 od 15.10.2009.god.izdato u Op}ini Ilid`a djela.br.

Gljiva/]amil/Delila, Li~na karta broj 07BNC5427 izdata u PU Vogo{}a Prguda/Nusret/Sara, paso{ broj A0060427 od 28.01.2010. godine izdat kod MUP-a Kantona Sarajevo Prguda/Hajrudina/Zlata, paso{ broj A0144575 od 28.04.2010. godine izdat kod MUP-a Kantona Sarajevo Prguda/[abana/Nusret, paso{ broj A0146071 od 29.04.2010. godine izdat kod MUP-a Kantona Sarajevo Be}a/Sulejman/Maida, Li~na karta broj 03BMA1677 izdata u PU Stari Grad Sarajevo

Broj 10 - Strana 182

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
45/19 45/20 45/21 45/22 45/23 45/24 45/25

Srijeda, 9. 3. 2011.
448 449 450 451 452 453

Ala|uz/Mehmed/Ismet, Rj. br.04/1-22-2-246/03 izdato 01.02.2003. za SUR "Eda" od strane Op{tine Had`i}i Dupovac/Hasan/Asifa, Li~na karta br.04BOA8848 izdata od PU Had`i}i Oki}/Asim/Amira, Bankovni ra ~un b r.190008926-7 izdat od stra ne raiffeisen bank Sarajevo ^ano/Alija/Ismet, Voza~ka dozvola br.04BTC8659 izdata od PU Novi grad Sarajevo Sara~/Ramiz/Amela, Registarska tablica broj 951-T-838 izdata u PU Novo Sarajevo Meki}/Selim/Enver, Klije{ta za blombiranje el.satova sa utisnutim `igom i sl.oznakom S277 Elektrodistribucija Sarajevo Dautovi}/Salko/Hilmija, Svjedo~anstvo od II razreda Srednja Medicinska {kola-Jezero Sarajevo UNSKO-SANSKI KANTON Mulali} Mehmed, paso{ broj 5334044, izdat MUP USK Biha} Mulali} Mehmed, putna isprava broj 5334044, izdata 28. 2. 2007. Odsjek za administraciju Bu`im Hajrudinovi} Sanel, radna knji`ica broj 429/06, serija 005593, izdata Op}ina Cazin Maki} Emina, li~na karta broj 04CSA7261, izdata 25. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bu`im Had`i} Nisveta, putna isprava broj 4239285, izdata 6. 2. 2003. Odsjek za administraciju Cazin Pajazetovi} Sedija, putna isprava broj 4565679, izdata 1. 7. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a D`aferovi} Almas, putna isprava broj 5606889, izdata 9. 8. 2007. Odsjek za administraciju Cazin Majeti} Zinaid, li~na karta broj 04COA9934, izdata 26. 4. 2004. Odsjek za administraciju Cazin Nuhi} Amir, putna isprava broj 4933627, izdata 25. 8. 2005. MUP USK Biha} Tubi} Marko, voza~ka dozvola broj 07CNA2452, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Galin Sava, li~na karta broj 04CIC8210, izdata Odsjek za administraciju Biha} ]ufurovi} Ermin, li~na karta broj 10CPE9477, izdata 26. 10. 2010. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Durakovi} Almir, li~na karta broj 08CRC6923, izdata 14. 10. 2008. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Puri} Amir, putna isprava broj 4087601, izdata 16. 1. 2003. MUP USK Biha} Petrovi} Nedeljko, li~na karta broj 05CNA4254, izdata Odsjek za administraciju Bosanski Petrovac Golubovi} Nermina, diploma broj 0161/61/21919, izdata u Velikoj Kladu{i Hodak-Smajli Marijana, li~na karta broj 05CLE5079, izdata 6. 6. 2005. Odsjek za administraciju Biha} Hozanovi} Nirvana, putna isprava broj 4749692, izdata 30. 3. 2005. MUP USK Biha} Karaji} Asim, voza~ka dozvola broj 04CPA6984, izdata 2. 11. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Karaji} Asim, li~na karta broj 04CPB9194, izdata 28. 10. 2004. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a [i{i} Refik, li~na karta broj 08COF1709, izdata 8. 1. 2008. Odsjek za administraciju Cazin [i{i} Refik, voza~ka dozvola broj 04COA8154, izdata Odsjek za administraciju Cazin Rami} Adnan-Adi Rami}, li~na karta broj 10COD9415, izdata 28. 8. 2010. Odsjek za administraciju Sanski Most Jusi}-Aganovi} Mirzela, li~na karta broj 07CQD1742, izdata 10. 7. 2007. Odsjek za administraciju Sanski Most Karajli} Elvis, putna isprava broj 6178076, izdata 5. 1. 2009. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a [ari} Mirsada, putna isprava broj A0375909, izdata 1. 11. 2010. Odsjek za administraciju Velika Kladu{a Kapi} Almir, paso{ broj 1078856, izdat 17. 7. 2000. MUP USK Biha}

Kli~i} Rahmane, li~na karta broj 05COD3351, izdata 22. 3. 2005. Odsjek za administraciju Cazin ]ati} Samir, li~na karta broj 03COA2600, izdata Odsjek za administraciju Cazin Halki} Amir, reg. tablica broj 045-0-428, izdata 30. 12. 2009. Odsjek za administraciju Bosanska Krupa Dizdarevi} Edita, putna isprava broj 5154878, izdata 2008. MUP USK Biha} Hod`i} Mirzeta, li~na karta broj 05COD5878, izdata 19. 5. 2005. CIPS Cazin Burni} Eldina, li~na karta broj 07COD1291, izdata 8. 6. 2007. Odsjek za administraciju Sanski Most POSAVSKI KANTON Koba{ Marko, voza~ka dozvola broj BXA0849, izdata 8. 12. 2004. MUP PK Domaljevac Sofi} Mehmedalija, voza~ka dozvola broj 05BWA3001, izdata MUP PK Od`ak Mitrovi} Mato, voza~ka dozvola broj 10BWA6578, izdata MUP PK Od`ak Malezi} An|a, putna isprava broj 5803466, izdata MUP PK Od`ak Dominkovi} Dra`en, osobna iskaznica broj 09BVC1145, izdata 27. 10. 2009. MUP PK Ora{je Baoti} Tatjana, osobna iskaznica broj 09BVC0516, izdata 18. 6. 2009. MUP PK Ora{je @ujo Kemal, putna isprava broj A0098060, izdata MUP PK Od`ak Miki} Ivan, osobna iskaznica broj 08BVB9609, izdata 28. 10. 2008. MUP PK Ora{je TUZLANSKI KANTON Mujakovi} Alma, li~na karta broj 08CFE4436, izdata 20. 5. 2008. CIPS Gra~anica Ja{arevi} Refik, putna isprava broj 6375467, izdata 14. 9. 2009. Odjeljenje za administraciju Tuzla Salki} Sadan, uvjerenje o polo`enom ispitu "B" kategorije broj R-168/10 od 29. 5. 2010., ser. broj 14265, izdato od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona Vuji} Zoran, diploma dj. broj 01-2554/2 od 1. 3. 1990., izdata u S[C Gra~anica Brki} Edah, paso{ broj 3776551, izdat 19. 9. 2001. MUP Gra~anica Zaketovi} Adnan, li~na karta broj 08CFE5868, izdata 23. 10. 2008. CIPS Gra~anica Zaketovi} Adnan, voza~ka dozvola broj 04CFA1965, izdata 2. 3. 2004. CIPS Gra~anica Halilovi} Mujo, li~na karta broj 06BZA7751, izdata 4. 4. 2006. Odjeljenje za administraciju Sapna Jahi} Amra, putna isprava broj 3981254, izdata MUP Gra~anica Muratovi} Rusmin, li~na karta broj 05BZA2761, izdata 15. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Sapna Muratovi} Rusmin, putna isprava broj 5296483, izdata 6. 2. 2007. Odjeljenje za administraciju Sapna Husi~i} Hadid`a, li~na karta broj 05CFC3648, izdata 5. 1. 2005. CIPS Gra~anica Dedi} Nihad, voza~ka dozvola broj 04CFB0600, izdata 30. 12. 2004. CIPS Gra~anica Omerovi} Hajrudin, voza~ka dozvola broj 05BZA0526, izdata 14. 3. 2005. Odjeljenje za administraciju Sapna Halilovi} Jasmin, li~na karta broj 08CID3325, izdata 4. 11. 2008. Odjeljenje za administraciju Kalesija Kri`evac Nezira, li~na karta broj 05CIB1421, izdata 21. 4. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija Smajkanovi} Salih, li~na karta broj 04CIA0860, izdata 20. 9. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija Sueveges Enisa, li~na karta broj 04CIA1779, izdata 7. 10. 2004. Odjeljenje za administraciju Kalesija Mujanovi} Selvira, li~na karta broj 05CIB7592, izdata 1. 8. 2005. Odjeljenje za administraciju Kalesija

421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

55 56 57 58 59 60 61 62

417 418

419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435

Srijeda, 9. 3. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446

Broj 10 - Strana 183
579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609

SPRE^A VALLEY DEVELOPMENT COMPANY, potvrda o registraciji broj AA0109651, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija [ahmanovi} Seid, reg. tablica broj 610-K-180, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija Tahirovi} Naza, saobra}ajna dozvola broj BH 2788763, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija Sulji} Almir, reg. tablica broj 244-J-761, izdata Odjeljenje za administraciju Kalesija Kopa~i} Ismet, reg. tablica broj 108-T-374, izdata 10. 10. 2007. MUP Gra~anica Durakovi} Dino, putna isprava broj 5530980, izdata 18. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju Banovi}i D`aki} Izmir, putna isprava broj 5133980, izdata 18. 7. 2006. Odjeljenje za administraciju Banovi}i Mehi} Hanka, li~na karta broj 04CFA4964, izdata 4. 3. 2004. CIPS Gra~anica Muji} Almir, li~na karta broj 09CFE8079, izdata 3. 9. 2009. CIPS Gra~anica Babi} Mijo, svjedod`ba I razreda - elektromehani~ar, broj 362-2-3/87, izdata u S[C @ivinice Babi} Mijo, svjedod`ba II razreda - elektromehani~ar, broj 273-2-3/88, izdata u S[C @ivinice Deli} Begzad, diploma o zavr{enoj stru~noj {koli - voza~ motornih vozila, broj 435-1/99 od 25. 6. 1999., izdata od JU Mje{ovita srednja {kola Doboj-Istok Nuhanovi} Mehmed, putna isprava broj 4037267, izdata 12. 11. 2002. Odjeljenje za administraciju Tuzla Berbi} Selma, putna isprava broj 6003641, izdata 13. 6. 2008. Odjeljenje za administraciju Tuzla Agrodob d.o.o. Doboj-Istok, potvrda o vlasni{tvu broj BA0156861, izdata MUP Doboj-Istok Pro{i} (Fahrudin) Melda, indeks broj 109/09, izdat 2009. od Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta u Tuzli Ibreli} Almira, li~na karta broj 06CFD8627, izdata 4. 9. 2006. CIPS Gra~anica ]erimagi} Nasiha, li~na karta broj 04CFA4590, izdata 24. 2. 2004. CIPS Gra~anica Te{njak Lejla, paso{ broj 4059482, izdat 25. 3. 2003. MUP Gra~anica Prelovac Ne|o, li~na karta broj 10BZB1145, izdata 25. 2. 2010. Odjeljenje za administraciju Sapna Bari{i} Tomo, voza~ka dozvola broj 03CEA0124, izdata 4. 11. 2003. Odjeljenje za administraciju @ivinice Hod`i} Sifeta, paso{ broj 3760315, izdat 27. 12. 2001. Odjeljenje za administraciju @ivinice Brki} Sejfulah, reg. tablice broj 933-J-983, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice Be{irovi} Nihad, li~na karta broj 04CEB1244, izdata 7. 7. 2004. Odjeljenje za administraciju @ivinice Br~aninovi} Mirza, paso{ broj 5591146, izdat 31. 7. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice Halilovi} Arnela, li~na karta broj 07CEF4243, izdata 19. 10. 2007. Odjeljenje za administraciju @ivinice Oki} Emir, li~na karta broj 05CED4879, izdata 27. 6. 2005. Odjeljenje za administraciju @ivinice Hasanagi} Samira, li~na karta broj 08CEF5595, izdata 13. 3. 2008. Odjeljenje za administraciju @ivinice Dahi} Samir, paso{ broj 5252843, izdat 22. 12. 2006. Odjeljenje za administraciju @ivinice Turali} Alija, reg. plo~ice broj T18-M-442, izdate Odjeljenje za administraciju @ivinice Kola{inac Senad, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0361849, izdata 24. 2. 1010. MUP Gra~anica ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON Ga~i} Edhem, voza~ka dozvola broj 05CYA6907, izdata 14. 6. 2005. MUP @ep~e

447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466

Luji} (Bari{a) Mirko, radna knji`ica reg. broj 02-128-131/79, izdata 15. 9. 1979. u Karu{ama - Doboj Sinanovi} Niko, osobna iskaznica broj 05CYB3809, izdata 5. 5. 2005. Odsjek za administraciju @ep~e Kari} Belma, li~na karta broj 10CTM6485, izdata 9. 8. 2010. Odsjek za administraciju Zenica [i{man Samir, li~na karta broj 06CTJ4815, izdata 15. 2. 2006. Odsjek za administraciju Zenica Ajanovi} Elma, li~na karta broj 06CTJ8998, izdata 9. 8. 2006. Odsjek za administraciju Zenica [uvali} Sanel, li~na karta broj 08CTL5791, izdata 19. 11. 2008. Odsjek za administraciju Zenica Ba{i} Hava, li~na karta broj 06CTJ4878, izdata 20. 2. 2006. Odsjek za administraciju Zenica Kari} Alma, li~na karta broj 04CTG6327, izdata 9. 9. 2004. Odsjek za administraciju Zenica Muminagi} Haris, li~na karta broj 03CTB5742, izdata 3. 9. 2003. Odsjek za administraciju Zenica Veli} Samir, li~na karta broj 06CTK0101, izdata 29. 9. 2006. Odsjek za administraciju Zenica Piri} Alen, li~na karta broj 07CTK8804, izdata 30. 10. 2007. Odsjek za administraciju Zenica Zlatarevi} Zlatan-Rasta, li~na karta broj 08CTL6111, izdata 12. 12. 2008. Odsjek za administraciju Zenica Lubihzde Has, li~na karta broj 03CTB6768, izdata 19. 9. 2003. Odsjek za administraciju Zenica Ja{arevi} Kenan, li~na karta broj 07CTK7903, izdata 6. 9. 2007. Odsjek za administraciju Zenica Stupar Rifet, voza~ka dozvola broj 05CTC8250, izdata Odsjek za administraciju Zenica Alispahi} Senad, voza~ka dozvola broj 03CTA0526, izdata Odsjek za administraciju Zenica Pezo Mubera, voza~ka dozvola broj 04CTB7186, izdata Odsjek za administraciju Zenica Panti} Sr|an, voza~ka dozvola broj 06CTD2906, izdata Odsjek za administraciju Zenica Lozi} Anita, voza~ka dozvola broj 10CTE6683, izdata Odsjek za administraciju Zenica Baru~ija Haris, voza~ka dozvola broj 03CTA2409, izdata Odsjek za administraciju Zenica Babi} Fevzija, voza~ka dozvola broj 08CTE2117, izdata Odsjek za administraciju Zenica Isakovi} Fahrudin, voza~ka dozvola broj 09CTE3301, izdata Odsjek za administraciju Zenica Ja{arevi} Badema, voza~ka dozvola broj 05CTC7535, izdata Odsjek za administraciju Zenica Jonji} Filip, voza~ka dozvola broj 09CTE4369, izdata Odsjek za administraciju Zenica Barbari} Ljuba, reg. plo~ice broj 138-T-999, izdate MUP @ep~e [esti} Kemal, paso{ broj 5325199, izdat 23. 2. 2007. MUP Zenica "[PIC BETON" d.o.o. @ep~e, prometna dozvola broj BH 2280613, izdata MUP @ep~e Be}iragi} D`emka, li~na karta broj 05DDC1421, izdata 4. 1. 2005. Odsjek za administraciju Zavidovi}i Kuljan~i} Adil, li~na karta broj 09DCB1787, izdata 30. 1. 2009. Odsjek za administraciju Olovo Me|i} Enver, li~na karta broj 04CZA4944, izdata Odsjek za administraciju Maglaj Me|i} Enver, saobra}ajna dozvola broj BH 2911079, izdata Odsjek za administraciju Maglaj SREDWOBOSANSKI KANTON Aganovi} Emsada, osobna iskaznica broj 04DLA2761, izdata 30. 6. 2004. Odsjek za administraciju Busova~a Sijamija Senad, li~na karta broj 07DOC6214, izdata 3. 4. 2007. Odsjek za administraciju Bugojno

424 425

578

Broj 10 - Strana 184

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456

Srijeda, 9. 3. 2011.
38

Lije{ni} Marica, li~na karta broj 05DPB1234, izdata 7. 1. 2005. Odsjek za administraciju Kiseljak Zrno Amer, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0222344, izdata 17. 2. 2011. Odsjek za administraciju Kiseljak Mileti} Milka, li~na karta broj 05DKA2904, izdata 27. 1. 2005. Odsjek za administraciju Kre{evo Sli{kovi} Zlatko, reg. tablice broj 253-T-652, izdate 7. 3. 2003. Odsjek za administraciju Kiseljak Juki} Berislav, voza~ka dozvola broj 04DOA5859, izdata 8. 9. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno Mileti} Marijana, reg. tablice broj T78-E-714, izdate 6. 8. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak [imunovi} Ivan, osobna iskaznica broj 05DMB8120, izdata 28. 11. 2005. Odsjek za administraciju Jajce Muhi} Ejub, osobna iskaznica broj 05DMB4208, izdata 22. 2. 2005. Odsjek za administraciju Jajce Kurtovi} Sejad, radna knji`ica broj 293/87, izdata 1987. Op}ina Novi Travnik Bakula Zvonko, reg. tablice broj A15-M-564, izdate 27. 1. 2010. Odsjek za administraciju Kiseljak Dautbegovi} Sead, voza~ka dozvola broj 04DOA1577, izdata 9. 2. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno SETRO DOO Kre{evo, prometna dozvola broj BH 2928899, izdata 15. 5. 2008. Odsjek za administraciju Kre{evo Ali} Fatima, li~na karta broj 04DOB6626, izdata 22. 10. 2004. Odsjek za administraciju Bugojno Selman Hamdija, voza~ka dozvola broj 04DFB2060, izdata 11. 11. 2004. Odsjek za administraciju Travnik Selman Hamdija, li~na karta broj 03DFA0712, izdata 1. 4. 2003. Odsjek za administraciju Travnik [i} Husein, li~na karta broj 09DOD0567, izdata 6. 2. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno [i} Husein, voza~ka dozvola broj 09DOB1640, izdata 6. 2. 2009. Odsjek za administraciju Bugojno Bla`evi} Tanja, osobna iskaznica broj 09DLB4823, izdata 18. 6. 2009. Odsjek za administraciju Busova~a Bla`evi} Tanja, voza~ka dozvola broj 10DLA6984, izdata 27. 7. 2010. Odsjek za administraciju Busova~a Mija~ Vladislav, voza~ka dozvola broj 05DLA4428, izdata 16. 5. 2005. Odsjek za administraciju Busova~a Vukadinovi} Zorica, radna knji`ica broj 335/83, izdata Op}ina Vitez Marijanovi} Monika, voza~ka dozvola broj 10DQA8895, izdata 18. 11. 2010. CIPS Novi Travnik Skopljak Bedrana, prometna dozvola broj AA0862307, izdata 16. 8. 2010. CIPS Novi Travnik Tahirovi} Ferzad, osobna iskaznica broj 09DQC0568, izdata 12. 2. 2009. CIPS Novi Travnik Zuki} Edina, osobna iskaznica broj 07DQB7380, izdata 4. 1. 2007. CIPS Novi Travnik Belegi} Ibrahim, voza~ka dozvola broj 06DQA6652, izdata 6. 11. 2006. CIPS Novi Travnik Brkan Kristijan, osobna iskaznica broj 08DQC0138, izdata 3. 10. 2008. CIPS Novi Travnik Vrhovac Grgo, prometna dozvola broj BH 3219035, izdata 28. 5. 2009. CIPS Novi Travnik Omeragi} Belmira, osobna iskaznica broj 10DQC2602, izdata CIPS Novi Travnik Sabelja Vedran, osobna iskaznica broj 10DQC2032, izdata 2. 3. 2010. CIPS Novi Travnik Petak Alija, prometna dozvola broj BH 2101937, izdata CIPS Novi Travnik [kolske sestre Franjevke, Krista Kralja - samostan Srca Isusova Bugojno, potvrda o vlasni{tvu broj BA0506156, izdata 20. 12. 2010. Odsjek za administraciju Bugojno BOSANSKO-PODRIWSKI KANTON Uzunovi} Muhidin, li~na karta broj 05AUC1320, izdata 28. 6. 2005. MUP BPK Gora`de

Male{evi} Husein, li~na karta broj 07AUC6282, izdata MUP BPK Gora`de HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON Kova~evi} Alija, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0117531, izdata 5. 3. 2010. MUP HNK Jablanica [karica Ivana, indeks broj 2984/R Filozofskog fakulteta Sveu~ili{ta u Mostaru - Smjer psihologija Muratovi} Mirela, reg. tablice broj 543-T-209, izdate 18. 3. 2004. MUP HNK Jablanica ZAPADNOHERCEGOVA^KI KANTON Soldo Nikola, prometna dozvola broj BH 2840838, izdata 29. 12. 2007. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Vranjkovi} Anto, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0107873, izdata 30. 12. 2009. Odsjek upravnih poslova Posu{je "Elektroprivreda HZ HB" Posu{je, reg. plo~ice broj 181-E-794, izdate 15. 1. 2007. Odsjek upravnih poslova Posu{je Be{li} An|elo, voza~ka dozvola broj 09DTA7543, izdata 9. 3. 2009. Odsjek upravnih poslova CIPS Posu{je Mari} Denis, osobna iskaznica broj 05DSA4843, izdata 11. 1. 2005. Odsjek upravnih poslova Odsjek upravnih poslova Grude Soldo Stipe, reg. plo~ice broj 676-M-429, izdate 8. 5. 2007. Odsjek upravnih poslova Posu{je [korput Branislav, voza~ka dozvola broj 06DRA9204, izdata 5. 4. 2006. CIPS Ljubu{ki [korput Branislav, osobna iskaznica broj 06DRB7340, izdata 5. 4. 2006. CIPS Ljubu{ki Musa Ana Marija, osobna iskaznica broj 08DSB2588, izdata 9. 7. 2008. Odsjek upravnih poslova Grude Gali} Kristina, osobna iskaznica broj 08DSB2485, izdata 18. 6. 2008. Odsjek upravnih poslova Grude Musa Jure, osobna iskaznica broj 05DUB5007, izdata 30. 6. 2005. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Bo{njak Du{ka, osobna iskaznica broj 10DSB4269, izdata 11. 1. 2010. Odsjek upravnih poslova Grude ^olak Anita, voza~ka dozvola broj 09DSA7407, izdata 14. 8. 2009. Odsjek upravnih poslova Grude Orlovi} Branko, reg. plo~ice broj 121-J-742, izdate 12. 9. 2007. Odsjek upravnih poslova Posu{je [ego Zvonimir, osobna iskaznica broj 09DTB4212, izdata 30. 7. 2009. CIPS Posu{je Zovko Jozo, osobna iskaznica broj 06DTA9734, izdata 27. 7. 2006. CIPS Posu{je Grubi{i} Stjepan, osobna iskaznica broj 09DSB3338, izdata 6. 3. 2009. Odsjek upravnih poslova Grude Zovko Zlata, osobna iskaznica broj 04DUA7259, izdata 2. 9. 2004. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Naletili} Lucija, osobna iskaznica broj 05DUB4815, izdata 22. 6. 2005. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg Naletili} Lucija, osobna iskaznica broj 05DUB4815, izdata 22. 6. 2005. Odsjek upravnih poslova [iroki Brijeg "Euromaterijali" d.o.o. Posu{je, potvrda o vlasni{tvu vozila broj BA0247404, izdata 10. 4. 2010. Odsjek upravnih poslova Posu{je KANTON 10 Jur~evi} Ivan, reg. plo~ica broj E73-T-761, izdata Policijska uprava Livno Begi} Red`iba, osobna iskaznica broj 04AYA9119, izdata Policijska uprava Tomislavgrad Forest d.o.o. Glamo~, reg. plo~ica broj 402-K-965, izdata Policijska postaja Glamo~ Forest d.o.o. Glamo~, prometna dozvola broj BH 1652830, izdata Policijska postaja Glamo~ 37 Radumilo Miodrag, osobna iskaznica broj 04AZA1203, izdata 16. 12. 2004. Policijska postaja Glamo~

46 47 48

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

31 32 33 34 35

457