Godina XVIII – Broj 8

Srijeda, 23. 2. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
145
Na osnovu ~lana 158. stav 1. ta~ka 1) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

^lan 4. Vatrogasna jedinica organizuje se u sljede}e formacijske oblike: 1) Vatrogasno odjeljenje - najmanje devet vatrogasaca, 2) Vatrogasni vod (najmanje 21 vatrogasac) - dva do ~etiri odjeljenja, 3) Vatrogasna ~eta (najmanje 42 vatrogasca) - dva do ~etiri voda, 4) Vatrogasna brigada (najmanje 84 vatrogasca) - dvije i vi{e ~eta. III - PRAVA I DU@NOSTI VATROGASACA ^lan 5. Vatrogasci u obavljanju poslova i zadataka iz vatrogasne djelatnosti, svoja prava i du`nosti izvr{avaju u skladu sa zakonom, ovom uredbom i drugim op}im aktima, a naro~ito: 1) propisno primjenjuju, stvarala~ki razvijaju i sistemski usavr{avaju vatrogasnu struku, 2) ~uvaju i izgra|uju me|usobne kolegijalne odnose, razvijaju me|usobno povjerenje i unapre|uju kvalitet rada u vatrogasnim jedinicama, 3) u svakoj prilici ~uvaju ugled vatrogastva i svoj li~ni ugled, 4) stru~no se usavr{avaju, 5) ~uvaju dr`avnu, slu`benu i poslovnu tajnu, 6) ~uvaju i odr`avaju vozila, opremu, ure|aje i druga sredstva za za{titu od po`ara, 7) za vrijeme slu`bene du`nosti, nose propisanu radnu uniformu, li~nu i kolektivnu za{titnu opremu prilikom vatrogasnih intervencija i drugih interevencija za{tite i spa{avanja, a prilikom odr`avanja sve~anosti, takmi~enja i po~asti koje organiziraju vatrogasne jedinice ili kad su vatrogasne jedinice pozvane da u~estvuju u drugim javnim manifestacijma, nose sve~anu uniformu, 8) svoje obaveze izvr{avaju savjesno, po`rtvovno i disciplinovano, 9) odazivaju se pozivu na obavljanje slu`bene du`nosti, kao {to je: u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji i intervenciji prilikom prirodne i druge nesre}e, de`urstvo, vatrogasna vje`ba ili takmi~enje, kontrola spremnosti, provo|enje preventivnih mjera za{tite od po`ara, obuka, smotra i sli~no, 10) u slu~aju posebnih mjera za{tite od po`ara ili za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesre}e prijavljuju svoje udaljavanje, po privatnom ili drugom poslu, izvan mjesta prebivali{ta,

UREDBU
O PRAVILIMA SLU@BE ZA PROFESIONALNE I DOBROVOLJNE VATROGASNE JEDINICE I VATROGASNE JEDINICE PRAVNIH LICA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se pravila slu`be za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica (u daljem tekstu: vatrogasna jedinica), formacija vatrogasnih jedinica, prava i du`nosti vatrogasaca, naredbe i komande, vje`bovni postupci i radnje u vatrogasnim jedinicama, vatrogasni objekti i de`urstva, izvje{taji i analiza vatrogasne intervencije, vatrogasne vje`be, sve~anosti, takmi~enja, po~asti i knjige evidencije u vatrogasnim jedinicama. ^lan 2. Pripadnici vatrogasne jedinice (u daljnjem tekstu: vatrogasci) u okviru operativnih i drugih poslova vatrogasne jedinice utvr|enih u ~lanu 68. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09 - u daljem tekstu: Zakon), du`ni su obezbijediti da vatrogasna jedinica u svakom momentu i u svim uvjetima bude spremna za blagovremeno i efikasno ga{enje po`ara i za za{titu i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara (u daljem tekstu: za{tita i spa{avanje). II - FORMACIJA VATROGASNIH JEDINICA ^lan 3. Li~na i materijalna formacija, podru~je djelovanja i unutra{nja organizacija vatrogasne jedinice, utvr|uje se odlukom o osnivanju vatrogasne jedinice za podru~je kantona, op{tine i grada na osnovu procjene ugro`enosti i plana za{tite od po`ara kantona, op{tine i grada.

Broj 8 – Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

11) u~estvuju na intervencijama i ne napu{taju mjesto intervencije bez odobrenja rukovodioca akcije ga{enja po`ara, osim u slu~aju o~igledne opasnosti po svoj `ivot, 12) slu`benu du`nost napu{taju tek nakon {to do|e smjena ili dobiju odobrenje nadle`nog rukovodioca akcije ga{enja po`ara na du`nosti komandira smjene, 13) zadatke izvr{avaju prema na~elima vatrogasne taktike, kako bi za najkra}e vrijeme sa najmanjim mogu}im o{te}enjima objekta i imovine postigli bezbjedan rad i uspje{no obavili vatrogasnu ili drugu intervenciju; 14) provode naredbe i komande koje se odnose na izvr{avanje slu`benih du`nosti; 15) sredstva veze upotrebljavaju isklju~ivo prema uputstvu za njihovo kori{tenje; 16) izvr{avaju i druge poslove utvr|ene Planom i Programom rada vatrogasne jedinice i 17) po{tivanje na~ela Eti~kog kodeksa za dr`avne slu`benike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/05 i 82/09). Ukoliko kod izvr{avanja komande prilikom akcije ga{enja po`ara, nastupe okolnosti koje tra`e izmjenu komande, vatrogasac je du`an, bez oklijevanja, o tome obavijestiti rukovodioca akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdao komandu. Ako vatrogasac, zbog nastale situacije, o tome ne mo`e obavijestiti rukovodioca akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdao komandu, u tom slu~aju na svoju odgovornost izvr{ava zadatak prema svom znanju i ubje|enju. ^lan 6. Vatrogasac je du`an ispoljavati inicijativu, odlu~nost, odva`nost, hrabrost, po{tenje, kolegijalnost i izdr`ljivost. ^lan 7. Prava i du`nosti vatrogasca utvr|ena u ~l. 5. i 6. ove uredbe, primjenjuju se i na pripadnike u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama i u vatrogasnim jedinicama pravnih lica. Prava, du`nosti i ovla{tenja starje{ina vatrogasnih jedinica, ostalih starje{ina unutar jedinica (starje{ine ispostava i drugih sastava i formacija) i komandira iz ~lana 78. stav 1. Zakona, utvrdit }e se propisom iz ~lana 158. stav 1. ta~ka 2) Zakona. ^lan 8. Prilikom prijema u radni odnos, vatrogasac prima pisani opis pravila slu`be i svojim potpisom potvr|uje da je upoznat sa tim pravilima. Potpisani opis pravila slu`be odla`e se u personalni dosije vatrogasca. Pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice pored potpisanog opisa pravila slu`be iz stava 1. ovog ~lana, daju i usmenu sve~anu izjavu ispred stroja vatrogasne jedinice, na na~in utvr|en u ~lanu 51. ove uredbe. IV - NAREDBE I KOMANDE ^lan 9. Komandovanje u vatrogasnoj jedinici zasniva se na principu subordinacije. Vatrogasci su du`ni izvr{avati naredbe i komande nadre|enog starje{ine. Naredbe se izdaju za obavljanje redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti i mogu biti usmena i pismena. Komanda se izdaje za obavljanje vje`bovnih postupaka i radnji i drugih redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti, dojave po`ara ili drugog doga|aja, vje`be, intervencije ga{enja po`ara ili intervencije za{tite i spa{avanja. ^lan 10. Komande moraju biti blagovremene, kratke, jasne, glasne i potpune, kako bi ih ~uli i razumjeli svi pripadnici vatrogasne jedinice. Komande se izvr{avaju bez pogovora, osim ako izvr{enje komande predstavlja krivi~no djelo i kada je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima.

V - VJE@BOVNI POSTUPCI I RADNJE U VATROGASNIM JEDINICAMA 1) Postrojavanje i zauzimanje stava ^lan 11. Vje`bovni postupke i radnje vatrogasci, u vatrogasnim jedinicama, izvode kao pojedinci jedinice, u toku obavljanja slu`bene du`nosti. Jedinice veli~ine odjeljenja i voda izvode vje`bovne postupke i radnje u propisanim strojevima, a ~ete i ve}e jedinice u poretcima. Stroj - poredak je raspored u kojem su vatrogasci, vozila i druga tehni~ka sredstva u jedinicama, postrojeni po ~elu i dubini na odre|enim odstojanjima i razmacima. Starje{ina vatrogasne jedinice, izdaju}i komandu, odre|uje u koji }e se zborni stroj - poredak, postrojiti jedinica. Vrstu - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - redu jedan do drugog. Odstojanje izme|u vatrogasaca je udaljenost koja se mjeri od lakta jednog, do lakta drugog vatrogasca. Red (kolonu) - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - poretku jedan drugom u zatiljak. Ako za vatrogascem iz jedne vrste ne stoji drugi vatrogasac, takav se red naziva nepotpun. Zadnji red mora uvijek biti potpun. Razmak je udaljenost izme|u vatrogasaca mjerena od stopala do vrha prstiju narednog vatrogasca. a) Postrojavanje ^lan 12. Starje{ina vatrogasne jedinice prije postrojavanja odre|uje mjesto, vrstu postrojavanja, odje}u i opremu. Nakon postrojavanja provjerava brojno stanje, vanjski izgled vatrogasaca, ujedna~enost i prilago|enost li~ne opreme. Vatrogasci se postrojavaju u vrstu, dvije vrste, kolonu, dvije kolone i ~etiri kolone. Vrsta - jednovrsni stroj je postrojavanje, u kojem vatrogasci stoje jedan pored drugoga na odstojanju 0,10 m. U vrstu se postrojava grupa i odjeljenje i ve}e jedinice. Dvije vrste - dvovrsni stroj je stroj u kojem su vatrogasci raspore|eni u dvije vrste tako da se vatrogascima prve vrste nalaze u zatiljak vatrogasci druge vrste na odstojanju 0,10 m i razmaku izme|u dvije vrste od 1,10 m. Kolonu ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m. Dvije kolone ~ine vatrogasci postrojeni jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^etiri kolone ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^lan 13. Postrojavanje vatrogasnog odjeljenja za izvo|enje vje`be obavlja se na komandu starje{ine vatrogasne jedinice (u daljem tekstu: starje{ina): "Odjeljenje u dvije vrste zbor!". Na datu komandu odjeljenje se postrojava u dvovrsni stroj na udaljenosti od pet koraka ispred starje{ine. U cilju poravnanja vatrogasaca u vrsti izdaje se komanda "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". U cilju poravnanja vatrogasaca u koloni izdaje se komanda "U zatiljak!". Osloba|aju}i stav na mjestu odmor zauzima se na komandu "Na mjestu - ODMOR!". Kada se `eli otpustiti postrojena jedinica ili vatrogasac izdaje se zapovijed "OTPUST!". Kada se `eli otpustiti postrojba koja se kre}e izdaje se zapovijed "Ot PUST!". Ako izdata komanda nije pravilno i dobro izvedena, starje{ina izdaje komandu: "Ponovi!". Na komandu "Ponovi", vatrogasci zauzimaju stav u kojem su bili prije izdavanja komande. Svaki put kada se izda komanda

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH a) Okreti na mjestu

Broj 8 – Strana 3

"Ponovi", starje{ina prije izdavanja te komande mora objasniti pogre{ku zbog koje je izdao komandu "Ponovi". b) Zauzimanje stava vatrogasca pojedinca i vatrogasaca u stroju ^lan 14. Osnovni stavovi su: "pozor", "na mjestu odmor", "na desno (na lijevo) ravnaj se", "pozdrav" i "zatiljak". Osnovni stav "Pozor" zauzima se na komandu starje{ine za postrojavanje i na komandu "Pozor!". Vatrogasac pojedinac ili u stroju u osnovnom stavu stoji pozorno. Koljena su prirodno ispru`ena, pete se dodiruju, vrhovi stopala su razmaknuti za {irinu stopala. Gornji dio tijela je uspravan, prsa su prirodno izba~ena. Ramena su u istoj visini i u prirodnom polo`aju. Te`ina tijela je ravnomjerno raspore|ena na oba stopala. Ruke su prirodno pru`ene s malo izbo~enim laktovima, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, srednji prst je na stvarnom ili zami{ljenom rubu hla~a. Glava je prirodno uzdignuta, brada malo privu~ena prema vratu, a pogled usmjeren naprijed u visini o~iju. Stav na mjestu odmor, zauzima se na komandu starje{ine: "Na mjestu - ODMOR!". Vatrogasac iskora~uje kra}i korak u lijevu stranu, istovremeno obje ruke stavlja na le|a. Desnom rukom hvata {aku lijeve ruke. [aka lijeve ruke je zatvorena. Ako lijevom hvata {aku desne ruke onda je desna {aka zatvorena. Stav tijela je opu{ten, a te`ina tijela ravnomjerno raspore|ena na oba stopala. Stav na desno (lijevo) ravnaj se, koristi se kod poravnanja vatrogasaca u vrsti, a zauzima se na komandu starje{ine "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". Na ovu komandu svi u vrsti, osim prvog na krilu, koji gleda ravno, okre}u glavu u desno (lijevo) i poravnavaju se prema prvome. Po izvr{enom poravnanju starje{ina vatrogasne jedinice uvijek izdaje komandu: "Pozor!". Za poravnanje vrste po dubini starje{ina izdaje komandu: "U zatiljak!". Na ovu komandu svaki vatrogasac u drugoj vrsti poravna se u zatiljak s vatrogascem u prvoj vrsti na odstojanju od 0,10 m. Ovo ravnanje se koristi i za poravnanje u koloni gdje se vatrogasci poravnaju jedan za drugim na rastojanju od 1,10 m. c) Stav starje{ine prije i za vrijeme izdavanja komandi ^lan 15. Prije izdavanja komande, starje{ina zauzima osnovni stav pozor, a nakon toga izdaje komandu. Nakon izdate komande: "Pozor!" starje{ina vodi ra~una da vatrogasci ne stoje u tom stavu du`e vrijeme. Straje{ina izdaje komande uvijek ispred stroja ili sa strane ako se vatrogasci kre}u, ali nikada iza njihovih le|a. Prilikom postrojavanja starje{ina se postavi tako da se formacija mo`e postrojiti ispred njega, lijevo, desno i u dubinu, kako bi starje{ina po zavr{enom postrojavanju ostao na sredini postrojene formacije. d) Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju ^lan 16. Straje{ina vodi stroj u kretanju na na~in da je stroj uvijek sa njegove desne strane. Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju je na kraju prve tre}ine postrojenih vatrogasaca. 2) Okreti ^lan 17. Vatrogasac pojedinac ili u stroju, okrete izvodi brzo i odrje{ito. Nakon izvedenog okreta, ponovo zauzima stav pozor. Okreti mogu biti: nadesno, nalijevo i ~elom nazad, a izvode se na mjestu ili u kretanju. Okreti nadesno i nalijevo iznose kru`nice (90o), a ~elom nazad kru`nice (180o).Okreti na mjestu izvode se na slijede}e komande:"Nade - SNO!" "Nalije - VO!" "^elom na - ZAD!".

^lan 18. Okret na desno izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti desne i prstima lijeve noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na desnu nogu; 2) lijeva noga se hitro primakne do desne. Okret na lijevo izvodi se isto u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti lijeve i prstima desne noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na lijevu nogu; 2) desna noga se hitro primakne do lijeve. Okret ~elom nazad izvodi se istim postupkom kao i okret na lijevo. ^lan 19. Na komandu starje{ine: "Otpust!" vatrogasac, ako je bio u stavu pozor, najprije rukom pozdravi starje{inu. Kada starje{ina uzvrati pozdrav, vatrogasac spu{ta ruku, okre}e se ~elom nazad i odlazi. Ako je vatrogasac bio u stavu na mjestu odmor, najprije zauzme stav pozor, a onda primjeni postupak iz stava 1. ovog ~lana. Na komandu "Otpust!", odjeljenje (ili druga formacija) koje je bilo u stavu pozor, ne mijenja stav ve} pri~eka pozdrav starje{ine koji to ~ini rukom, a kad starje{ina spusti ruku vatrogasci odjeljenja (ili druge formacije), okre}u se ~elom nazad i odlaze. Ako je odjeljenje bilo u stavu na mjestu odmor, svi vatrogasci najprije zauzmu stav pozor, a onda primjene postupak iz stava 2. ovog ~lana. b) Okreti u kretanju ^lan 20. Okrete u kretanju vatrogasci izvode na slijede}e komande: "Na - de - SNO!" "Na - lije - VO!" "^elom - na - ZAD!". Okret na desno u kretanju izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod desnom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak lijevom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na desno i desnom nogom produ`i kretanje u smjeru komande. Okret na lijevo u kretanju izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo, i lijevom nogom produ`i kretanje u smjeru komande. Okret ~elom nazad u kretanju izvodi se u tri dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom) iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom s osloncem na prednji dio stopala; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo i poslije okreta te`inu prebaci na lijevu nogu; 3) iskora~i desnom nogom i produ`i kretanje. Pri okretu ruke su prislonjene uz tijelo. c) Okreti u kretanju tr~e}im korakom ^lan 21. Kretanje tr~e}im korakom vatrogasac izvodi po istoj komandi i na isti na~in kao i pri kretanju korakom. Poslije okreta vatrogasac odlazi tr~e}im korakom. 3) Pozdravljanje ^lan 22. Vatrogasci su du`ni, kada nose uniformu, me|usobno se pozdravljati. Vatrogasac sa ni`om funkcijom ili ~inom du`an je

Broj 8 – Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

pozdraviti vatrogasca sa vi{om funkcijom ili ~inom, koji je du`an da uzvrati pozdrav. Vatrogasci sa istom funkcijom ili ~inom du`ni su se istovremeno pozdraviti. a) Pozdravljanje u mjestu ^lan 23. Vatrogasci se pozdravljaju rukom kada se ne nalaze u stroju ili okretom glave kada su postrojeni. Vatrogasac izvan stroja pozdravlja desnom rukom i to ~ini na na~in da zauzme stav pozor, podi`e desnu ruku pored tijela i ka`iprst stavlja u visinu sljepoo~nice. Ostali prsti su ispru`eni i sastavljeni, dlan je okrenut prema licu. Lakat je prirodno savijen u visini desne strane prsa. Lijeva ruka je prirodno ispru`ena s malo izbo~enim laktom, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, srednji prst je na stvarnom ili zami{ljenom rubu hla~a. Ovakav na~in pozdrava vrijedi s kapom ili s kacigom na glavi, odnosno bez njih. b) Pozdravljanje u stroju ^lan 24. Ako se pozdravlja odjeljenje, ono se uvijek postrojava u dvovrsni stroj. Vatrogasci postrojeni u odjeljenje (ili drugu formaciju) pozdravljaju stavom pozor i okretom glave. Na komandu "Pozdrav!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, a samo pogledom prate trenutno doga|anje (podno{enje raporta, podizanje zastave...). Na komandu "Pozdrav na lije-VO (na de -SNO)!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, okre}u glave na lijevo (na desno) i pogledom prate trenutno doga|anje (dolazak vi{eg starje{ine, sve~anog gosta, i sl.). Komanda se izdaje kada npr. vi{i starje{ina do|e na 15 do 20 koraka od odjeljenja. Postrojeni vatrogasci pogledom i laganim okretanjem glave prate dolazak starje{ine. Nakon izdate komande za pozdrav, starje{ina obavezno izdaje komandu: "Po - ZOR!", a nakon toga mo`e izdati komandu: "Na mjestu - ODMOR!", "OTPUST!" ili neku drugu komandu. c) Pozdravljanje u kretanju ^lan 25. Straje{ina koji vodi odjeljenje (ili drugu formaciju), obavlja pozdravljanje u kretanju. Stav starje{ine koji pozdravlja isti je kao i kod pozdrava na mjestu, izuzev {to se kre}e i {to pogledom prati vi{eg starje{inu, goste, zastavu ili vatrogasce odjeljenja (ili druge formacije) koje pozdravlja. Starje{ina koji pozdravlja, di`e ruku na pozdrav kada se pribli`i na deset koraka onome koga }e pozdraviti i istovremeno prelazi u vje`bovni korak. ^lan 26. Straje{ina koji vode odjeljenje (ili drugu formaciju), kada se pribli`i na 10 koraka onome koga }e pozdraviti, izdaje komandu: "Pozdrav na de - SNO!" ili "Pozdrav nalije - VO!" u zavisnosti na kojoj je strani onaj koga pozdravlja. Na komandu iz stava 1. ovog ~lana, odjeljenje (ili druga formacija) prelazi iz obi~nog u vje`bovni korak i istovremeno okre}e glave i pogledom prati onog/one koje pozdravljaju, osim ~elnog koji i dalje gleda ravno ispred sebe odr`avaju}i pravac kretanja. Starje{ina koji vodi odjeljenje (ili drugu formaciju) tako|er se kre}e vje`bovnim korakom i pozdravlja kao pojedinac. Kada za~elje pro|e pored onog/onih koje su pozdravljali, starje{ina spu{ta ruku i izdaje komandu: "Po - ZOR!". Na ovu komandu vatrogasci okre}u glavu ravno i produ`avaju kretanje obi~nim korakom. Ako starje{ina `eli otpustiti vatrogasce u mirovanju on izdaje komandu: "OTPUST!", a ako to `eli u~initi dok se jo{ kre}u, izdaje komandu: "Ot - PUST!". Na ovu komandu odjeljenje (ili

druga formacija) stane, vatrogasci zauzmu stav pozor i kad ih starje{ina pozdravi okre}u se ~elom nazad te slobodno odlaze. 4) Postupci kod intoniranja himni a) Postupci vatrogasaca u stroju ^lan 27. Za vrijeme intoniranja himne Bosne i Hercegovine vatrogasci postrojeni u odjeljenje (ili drugu formaciju) stoje u osnovnom stavu pozor tj. na pozdrav. Starje{ina ako je izdvojen (ispred ili sa strane) pozdravlja rukom sa pogledom usmjerenim prema mjestu doga|anja. Po intoniranju himne starje{ina mo`e izdati komandu: "Po ZOR!" i "Na mjestu -ODMOR!", a ako starje{ina to ne u~ini pripadnici vatrogasne jedinice sami zauzmaju taj stav. b) Postupci vatrogasaca van stroja ^lan 28. Ako se vatrogasac zatekne za vrijeme intoniranja himne van stroja, zauzima stav za pozdravljanje u mjestu, tijelom okrenut prema mjestu doga|anja. c) Postupci vatrogasca u zatvorenom prostoru ^lan 29. Pri ulasku u zatvorenu prostoriju gdje su istaknuti dr`avni i vatrogasni simboli (zastava, grb), vatrogasci su du`ni samoinicijativno skinuti kapu, a ponovo je vratiti na glavu tek po izlasku iz prostorije. U zatvorenom prostoru na po~etku intoniranja himne, vatrogasci se postavljaju u osnovni stav pozor tj. na pozdrav. Po zavr{etku intoniranja himne vatrogasci se vra}aju u prethodne pozicije. d) Po~asni pozdrav ^lan 30. Vatrogasci u sve~anim prilikama kao i prilikom iskazivanja po~asti umrlom vatrogascu, pozdravljaju po~asnim pozdravom. Za po~asni pozdrav komanda je "Po~asni po - ZDRAV!". Pripadnici vatrogasne jedinice zauzimaju stav i provode radnje kao i kod pozdravljanja. e) Prila`enje starje{ini ^lan 31. Vatrogasac prilazi starje{eni obi~nim korakom, osim kada predaje raport ispred jedinice. Na razmaku od 5 - 6 koraka od starje{ine vatrogasac zauzima ~vr{}e dr`anje gledaju}i ga ravno u o~i. Prilazi mu na dva do tri koraka, zaustavlja se, zauzima stav pozor, pozdravlja rukom i obra}a se, na sljede}i na~in: 1) U slu~aju da je neposredno pozvan, vatrogasac se obra}a rije~ima: "Izvolite gospodine starje{ina!" Ako ga starje{ina ne poznaje, vatrogasac se predstavlja (zvanje, ime i prezime). 2) U slu~aju da je posredno pozvan vatrogasac se obra}a rije~ima: "Gospodine starje{ina zvali ste me!" Ako ga starje{ina ne poznaje predstavlja se. 3) U slu~aju da prilazi starje{ini, a starje{ina ga nije pozvao: "Gospodine starje{ina molim..." (kratko obrazla`e svoj zahtjev). Ako ga starje{ina ne poznaje, predstavlja se. Poslije obra}anja starje{ini, vatrogasac zauzima stav na mjestu odmor i daljnji razgovor obavlja u tom stavu ili stavu kojeg odredi starje{ina. Kada je razgovor zavr{en, starje{ina izdaje komandu "OTPUST!" Na izdatu komandu vatrogasac pozdravi, postupi kako je predvi|eno na komandu otpust. 5) Kretanje a) Vrste i na~in kretanja ^lan 32. Vatrogasac ili vatrogasna jedinica mogu se kretati: korakom, tr~e}im korakom i trkom. Kretanje uvijek po~inje lijevom nogom. Za kretanje korakom, brzina je od 114 do 116 koraka u minuti, za kretanje tr~e}im korakom brzina iznosi 160 do 170

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 5

koraka u minuti, a za kretanje trkom nije odre|en broj koraka, ve} se udaljenost savladava u najkra}em vremenu. Du`ina koraka kre}u}i se korakom pribli`no je oko 75 cm, dok du`ina koraka kre}u}i se trkom nije odre|ena. Kod kretanja ruke su slobodno opu{tene i u laktima se gibaju u ritmu kretanja, najvi{e do visine opasa~a (90°). b) Vrste koraka ^lan 33. Korak iz ~lana 34. stav 1. ove uredbe mo`e biti: vje`bovni, obi~ni i slobodni. Vje`bovni korak primjenjuje se kada vatrogasna jedinica iskazuje po~ast u kretanju, kada starje{ina predaje raport ispred vatrogasne jedinice i pri svim vje`bovnim postupcima. Obi~ni korak primjenjuje se u svim ostalim prilikama. Kod kretanja obi~nim korakom svi vatrogasci istovremeno se kre}u u korak pod istu nogu. Slobodni korak primjenjuje se: u kretanju vatrogasne jedinice preko mosta, podvodnog, zale|enog i strmog terena i u drugim sli~nim (neuobi~ajenim) uslovima. Kod kretanja slobodnim korakom vatrogasci se ne kre}u u korak pod istu nogu. d) Kretanje korakom ^lan 34. Kretanje vatrogasca ili vatrogasne jedinice, ako se u izdatoj komandi ne precizira vrsta koraka - vje`bovnim je korakom. Na izdatu komandu starje{ine: "Vatrogasac stu - PAJ!" i "Odjeljenje stu - PAJ!" vatrogasac lijevom nogom iskora~i naprijed tako da je noga savijena u koljenu, stopalo je prstima blago okrenuto prema tlu i podignuto15 cm. Zatim se noga u koljenu malo ispru`i i ~vrsto vrati na tlo. U tom se trenutku noga potpuno ispravi (zategne) u koljenu i te`ina tijela se prenese na nju. Desna noga je ispru`ena. Kad vatrogasac te`inu tijela prenese na lijevu nogu, desnom nogom nastavlja kretanje na isti na~in kao i lijevom nogom. Kretanje odjeljenja obi~nim korakom zapo~inje na izdatu komandu starje{ine: "Odjeljenje obi~nim korakom stu - PAJ!". Kretanje voda slobodnim korakom, izdaje se komandom "Vod slobodnim korakom stu - PAJ!". U slu~aju prestrojavanja i potrebe pristizanja ~elnih pripadnika vatrogasne jedinice mogu se kretati i kra}im korakom (do 20 cm). Da bi ~elni vatrogasci iz kretanja korakom normalne du`ine pre{li u kretanje kra}im korakom izdaje se komanda "Kra}im kora - KOM!". Da se iz kretanja kra}im korakom pre|e u korak normalne du`ine izdaje se komanda "Punim kora - KOM!". Iz kretanja vje`bovnim korakom u kretanje obi~nim i iz kretanja obi~nim korakom u slobodni i obrnuto prelazi se na komandu "Obi~nim kora - KOM!", "Slobodnim kora - KOM!" "Vje`bovnim kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande pod lijevom nogom, desnom se iskora~i jo{ jedan korak i lijevom pre|e u korak izdat naredbom. e) Kretanje tr~e}im korakom ^lan 35. Kretanje vatrogasaca i vatrogasne jedinice tr~e}im korakom s mjesta, zapo~inje na komandu starje{ine: "Tr~e}im korakom na - PRIJED!" Pri kretanju tr~e}im korakom, ruke su savijene u laktima za pribli`no 90° i gibaju se pored tijela u ritmu tr~anja. Vatrogasna jedinica tr~i u korak. Prelaz iz kretanja korakom u tr~e}i korak izvodi se nakon komande "Tr~e}im kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretanje tr~e}im korakom. Prelaz iz kretanja tr~e}im korakom u korak, izvodi se na komandu "Ko - ra - KOM!" Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretanje korakom. f) Kretanje trkom ^lan 36. Kretanje vatrogasaca i vatrogasne jedinice trkom s mjesta zapo~inje na komandu "Trkom na - PRIJED!". Radi prijelaza iz

kretanja korakom ili tr~e}im korakom u trk izdaje se komanda "tr-KOM!". Radi prelaza iz trka u kretanje tr~e}im korakom izdaje se komanda "Tr~e}im kora - KOM!". Na tu komandu pretr~i se tri do ~etiri koraka i pre|e se u kretanje tr~e}im korakom. g) Zaustavljanje ^lan 37. Pri kretanju korakom radi zaustavljanja odjeljenja ili voda (ili druge formacije) izdaje se komanda "Odjeljenje STOJ!" ili "Vod STOJ!". Pod lijevu nogu komanduje se "odjeljenje (vod)", a pod desnu "STOJ!". Na tu komandu iskora~i se jo{ jedan korak lijevom nogom, primakne se desna noga k lijevoj nozi i zauzme stav pozor. Pri kretanju tr~e}im korakom iskora~i se jo{ dva koraka, primakne se noga k nozi u taktu koraka i zauzima stav pozor. Pri kretanju trkom iskora~i se jo{ tri, ~etiri koraka, primakne se noga k nozi i zauzima stav pozor. h) Zaho|enje (zavo|enje) ^lan 38. Odjeljenje (ili druga formacija) zahodi s mjesta i u kretanju. Vatrogasci su postrojeni u jednu ili vi{e kolona. i) Zaho|enje (zavo|enje) s mjesta ^lan 39. Radi zaho|enja s mjesta, starje{ina odjeljenja (ili druge formacije) izdaje komandu "Odjeljenje (vod,..) desnim (lijevim) krilom, obi~nim korakom na - PRIJED!". Krilni vatrogasac ozna~ene strane krene punim korakom i zahodi, a krilni suprotnog krila (oko kojeg se zahodi) kre}e se vrlo kratkim korakom. Ostali vatrogasci u vrsti kre}u se poravnavaju}i se s krilom koje zahodi. Kada je zaho|enje izvedeno koliko je bilo potrebno, starje{ina izdaje komandu "ra-VNO!". Na tu komandu svi vatrogasci produ`uju kretanje punim korakom. j) Zaho|enje (zavo|enje) u kretanju ^lan 40. Radi zaho|enja u kretanju starje{ina odjeljenja (ili druge formacije) izdaje komandu "Desnim (lijevim)-KRILOM!". Daljnje radnje zaho|enja vatrogasaca iste su kao i kod zaho|enja s mjesta. VI - VATROGASNI OBJEKTI I DE@URSTVA 1) Vatrogasni objekti ^lan 41. Vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i ~uvanje vatrogasnih vozila, sredstava i opreme koriste vatrogasne objekte u skladu sa propisom iz ~lana 159. stav 1. ta~ka 3) Zakona. Kori{tenje vatrogasnih objekata reguli{e se ku}nim redom, koji donosi starje{ina vatrogasne jedinice. 2) De`urstvo u vatrogasnim jedinicama ^lan 42. Prilikom preuzimanja du`nosti, vatrogasac je du`an: 1) provjeriti zadatke kojim su odre|ene njegove obaveze; 2) preuzeti i pregledati knjige evidencije iz ~lana 45. ove uredbe; 3) da u odgovaraju}u knjigu evidencije unese eventualne neispravnosti vozila, sredstava i opreme uo~enih pregledom. ^lan 43. U toku de`urstva, u vatrogasnoj jedinici vode se slijede}e knjige evidencije: 1) primljenih poziva za intervencije; 2) de`urstva u koju se upisuju sve aktivnosti koje su se odvijale tokom de`urstva, kao i primopredaju de`urstva; 3) izlaska i dolaska vatrogasnih vozila i druge opreme, 4) dolaska na posao i odlaska vatrogasca sa posla.

Broj 8 – Strana 6

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 44. U dispe~erskom centru vatrogasne jedinice mora se nalaziti: 1) plan za{tite od po`ara op{tine/grada, kantona; 2) karta podru~ja djelovanja vatrogasne jedinice; 3) plan za{tite od po`ara pravnih lica, dr`avnih organa i drugih institucija kod kojih je pove}ana po`arna opasnost; 4) takti~ko - operativni plan djelovanja vatrogasne jedinice; 5) spisak vatrogasaca sa ta~nim adresama i njihovim telefonskim brojevima; 6) podaci o vatrogasnim jedinicama susjednih op}ina i grada, kao i drugim vatrogasnim jedinicama bitnim za djelovanje u slu~aju zajedni~ke intervencije. ^lan 45. Vatrogasac dok se nalazi na du`nosti nosi uniformu ili radnu odje}u, a za vrijeme vje`be i u toku vatrogasne intervencije, obavezno, koriste propisanu za{titnu odje}u i opremu. U sve~anim prilikama vatrogasac nosi sve~anu uniformu. VII - IZVJE[TAJI O VATROGASNOJ INTERVENCIJI, ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE, VATROGASNE VJE@BE 1) Izvje{taj o vatrogasnoj intervenciji ^lan 46. Rukovodilac akcije ga{enja po`ara, du`an je nakon zavr{etka intervencije na ga{enju po`ara ili druge intervencije za{tite i spa{avanja, sa~initi izvje{taj o intervenciji koji sadr`i: 1) evidencioni redni broj intervecije, 2) naznaku vatrogasne smjene koja je u~esvovala na intervenciji, 3) vrijeme (datum, sat i minut) primljenog obavje{tenja o po`aru ili drugom doga|aju, 4) na~in dojave (npr. telelefonom, li~no, automatska dojava, kurir i sl.), 5) podatke o dojavitelju (ime i prezime, adresa, broj telefona), 6) mjesto intervencije (mjesto, naselje, op{tina), 7) vrsta intervencije, 8) uzrok intervencije (po`ar, poplava, saobra}ajna nesre}a, tehi~ka intervencija, tehni~ko - tehnolo{ka nesre}a i sl.), 9) vrijeme dolaska na intervenciju, 10) vrijeme kad je upotrebljeno sredstvo za ga{enje, 11) vrijeme lokaliziranja po`ara, 12) vrijeme likvidacije po`ara ili druge radnje, odnosno vrijeme zavr{etka akcije po drugom doga|aju, 13) okvirna procjena pri~injene {tete na pokretnim stvarima, na nekretninama i ukupna {teta, 14) snage i sredstva, sprave i opremu koje su u~estvovale u intervenciji i broj vatrogasnih jedinica, 15) podatke o vlasniku, odnosno korisniku objekta ili imovine, 16) podatke o uni{tenim ili o{te}enim vatrogasnim vozilima, opremi, ure|ajima i drugim sredstvima, 17) podatke o svim u~esnicima na intervenciji (broj vatrogasaca, gra|ana, uposlenika pravnih lica, pripadnika slu`bi za{tite i spa{avanja i jedinica civilne za{tite, pripadnika drugih vatrogasnih jedninica, medicinskog osoblja, policije, oru`anih snaga i sl.), 18) podatke o povrije|enim i poginulim vatrogascima i ostalim u~esnicima intervencije, 19) podatke o vozilima koja su u~estvovala na intervenciji, vrijeme njihovog odlaska i dolaska, pre|eni kilometri i moto sati rada vatrogasnog vozila, 20) opis zate~enog stanja po dolasku na intervenciju, 21) opis rada u toku intervencije (postupke rukovodioca akcije ga{enja, vatrogasaca i drugih u~esnika u intervenciji), 22) ostale napomene.

2) Analiza vatrogasne intervencije ^lan 47. Vatrogasna jedinica organizuje analazu karakteristi~nih vatrogasnih intervencija, za potrebe stvaranja baze stru~no-iskustvenih pokazatelja, koji }e poslu`iti u koncipiranju i razradi taktike ga{enja budu}ih po`ara, odre|ivanju adekvatnih snaga i sredstava potrebnih za efikasnu intervenciju te otklanjanje uo~enih propusta prilikom izvo|enja intervencije. Osnovni elementi sadr`aja analize za ga{enje po`ara su: 1) dojava po`ara, 2) opis doga|aja, 3) razvoj i ga{enje po`ara, 4) broj stradalih i materijalna {teta, 5) uzrok po`ara, 6) analiza propusta, 7) zaklju~ak o uspje{nosti intervencije, 8) takti~ka skica akcije ga{enja po`ara. ^lan 48. Na osnovu sagledavanja svih elemenata akcije ga{enja po`ara ili akcije za{tite i spa{avanja, daje se ocjena o uspje{nosti intervencije vatrogasne jedinice (uspje{na, djelimi~no uspje{na, neuspje{na), kao i razlozi davanja ocjene {to ovjerava starje{ina vatrogasne jedinice. Raspravu i analizu karakteristi~nih intervencija organizuje vatrogasna jedinica u saradnji sa svim u~esnicima na ga{enju po`ara. 3) Javne vatrogasne vje`be ^lan 49. Radi {to kvalitetnijeg osposobljavanja vatrogasaca i vatrogasnih jedinica za ga{enje po`ara, za{titu i spa{avanje ljudi, kao i provjere osposobljenosti, planiraju se javne vatrogasne vje`be. Organizator javne vatrogasne vje`be utvr|uje program vje`be, koji sadr`i slijede}e cjeline: 1) cilj vje`be, 2) datum, vrijeme i lokaciju vje`be, 3) u~esnike vje`be, 4) sastav komande vje`be, 5) simuliranje po`ara, akcidenata i sl., 6) pregled zadataka na vje`bi, broj vatrogasaca za realizaciju svakog zadatka, pregled vozila, opreme, ure|aja i sredstava za ga{enje po`ara, sa kojom }e se ti zadaci realizovati i drugi elementi vezani za realizaciju zadataka, 7) na~in i postupak aktiviranja vatrogasnih jedinica u~esnika u vje`bi, 8) pravac kretanja jedinice, 9) skica terena - objekta sa prijedlogom pojedinih zadataka iz sastava vje`be, 10) zadatak po zavr{etku vje`be sa u~esnicima vje`be, 11) sanitetsko obezbje|enje vje`be, 12) analiza vje`be uz prisustvo u~esnika vje`be. Organizator vje`be blagovremeno obavje{tava sve u~esnike javne vatrogasne vje`be i pribavlja saglasnost od nadle`ne policijske uprave, kao i upravitelja stambenog objekta ili vlasnika ili korisnika gra|evine ili prostora ~iji se objekti koriste za vatrogasnu vje`bu. Organizator vatrogasne vje`be mo`e, u cilju propagiranja vatrogasne djelatnosti, obavijestiti sredstva informisanja o izvo|enju vje`be. VIII - SVE^ANOSTI, TAKMI^ENJA I PO^ASTI 1) Sve~anosti ^lan 50. U povodu obilje`avanja prigodnih godi{njica rada vatrogasnih jedinica, davanja sve~ane izjave pripadnika dobrovoljne vatrogasne jedinice i promovisanja vatrogasaca u ~inove, dodjele odlikovanja, takmi~enja, susreta i drugih

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 7

sve~anosti primjenjuje se postupak utvr|en ovom uredbom, a na osnovu programa koji utvr|uje organizator sve~anosti. Tokom aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana vatrogasci nose sve~anu vatrogasnu uniformu. ^lan 51. Sve~ani stroj formira se na na~in da se na desnom krilu stroja postavlja zastavni vod sa dr`avnom i zastavom vatrogasne jedinice, a do zastavnog voda postrojavaju se vatrogasci u uniformama i druge jedinice ako u~estvuju. Pripadnici dobrovoljne vatrogasne jedinice koji daju sve~anu izjavu, postrojavaju se ispred stroja. Starje{ina dobrovoljne vatrogasne jedinice predaje raport predsjedniku dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva ili vi{em vatrogasnom funkcioneru, ako je prisutan. Starje{ina dobrovoljne vatrogasne jedinice ili drugi odre|eni ~lan te jedinice ~ita sve~anu izjavu, a vatrogasci koji daju sve~anu izjavu, glasno ponavljaju tekst poslije njega. Tekst sve~ane izjave glasi: "Ja (M.M.) izjavljujem da }u kao dobrovoljni vatrogasac svoju du`nost na spa{avanju ljudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom ili drugom prirodnom nesre}om uvijek i na svakom mjestu izvr{avati savjesno, po`rtvovano i disciplinovano i braniti ugled dobrovoljnog vatrogastva i vatrogasne organizacije." ^lan 52. U svim sve~anim prilikama kao i na takmi~enjima, vatrogasna jedinica nastupa sa svojom zastavom. Na jarbol se podi`e: dr`avna i vatrogasna zastava. Zastave do jarbola donose, kre}u}i se ispred postrojenih vatrogasnih jedinica, ~etiri do {est ~lanova vatrogasnih jedinica, tako {to prvo donose dr`avnu, iza nje i vatrogasnu zastavu. Prilikom podizanja zastava iz stava 2. ovog ~lana na jarbol, intonira se himna Bosne i Hercegovine. ^lan 53. Dodjela odlikovanja i priznanja pripadnicima vatrogasnih jedinica, promovisanje ~lanova dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva u ~inove i klase vr{i se pred sve~anim strojem ili skupom. Ispred stroja postrojavaju se pripadnici vatrogasnih jedinica koji se odlikuju ili unapre|uju. Odluku o unapre|enju ~lana dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva u ~in vatrogasca i uru~enje uvjerenja vr{i komandir jedinice dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva. Odluku o dodjeli odlikovanja i priznanja, odnosno o unapre|enju u vi{e ~inove i uru~ivanje odlikovanja, priznanja i diploma ~lanovima dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva vr{i predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva. ^lan 54. Defile je sve~ani e{alon vatrogasnih jedinica i njihovih vatrogasnih vozila, sredstva i opreme na mjestu gdje se odvija manifestacija. Organizator defilea je obavezan u propisanom roku prijaviti nadle`noj policijskoj upravi, defile kao javnu manifestaciju. S obzirom na broj ~lanova i jedinica koji treba da u~estvuju u defileu, u redu vatrogasaca mo`e biti dva, ~etiri ili {est lica. E{alon sa~injavaju: 1) nosioci dr`avne zastave, 2) nosioci vatrogasne zastave ili vatrogasnog amblema, 3) starje{ina defilea sa dva pomo}nika, 4) zastava vatrogasnih jedinica, 5) vatrogasni pioniri i omladina, 6) ~lanovi - `ene vatrogasnih jedinica, 7) ~lanovi - vatrogasci, 8) pripadnici slu`bi za{tite i spa{avanja i specijaliziranih jedinica civilne za{tite (ako u~estvuju), 9) pripadnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (ako u~estvuju), 10) ostali u~esnici.

Motorizovani dio e{alona sa~injavaju vatrogasna vozila (prvo komandno vozilo, zatim laka, srednje te{ka i na kraju te{ka vozila). Ako u defileu u~estvuje i vatrogasna tehnika starije izvedbe, svrstava se ispred motorizovanog dijela e{alona. U vatrogasnom vozilu su samo voza~ i pratilac, oba u uniformi sa {ljemom. ^lan 55. Starje{ina defilea mo`e se nalaziti i u vozilu ako vatrogasna jedinica posjeduje otvoreno vozilo. Starje{na defilea, oba pomo}nika i nosioci zastava na rukama imaju bijele rukavice. Vatrogasnu zastavu, vatrogasci nose na desnom ramenu, a kod pozdrava, zastava se naginje za 45º naprijed. 2) Takmi~enja ^lan 56. Kod organizovanja op{tinskih, gradskih, kantonalnih, federalnih takmi~enja vatrogasnih jedinica, defile se organizuje istim redoslijedom, s tim {to se ispred vatrogasne jedinice (takmi~arskih ekipa) nosi tabla sa nazivom vatrogasne jedinice op{tine, grada ili kantona, {to zavisi od vrste takmi~enja ili dogovora organizatora i u~esnika. ^lan 57. Nakon dolaska na poligon za postrojavanje vatrogasnih jedinica, vatrogasci koji nose zastave staju na sredinu mjesta predvi|enog za postrojavanje, tako da vatrogasne jedinice zauzimaju naizmjeni~no mjesta lijevo i desno od njih. Komandant e{alona predaje raport protokolom odre|enom licu. ^lan 58. Vatrogasne jedinice u~esnice sve~anosti postrojavaju se na na~in kao i na po~etku sve~anosti na komandu starje{ine. Nakon saop{tenja rezultata i podjele nagrada i priznanja utvr|enih protokolom sve~anosti, na komandu "Pozdrav zastavi" uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine spu{taju se zastave sa jarbola, ~ime je program sve~anosti zavr{en. 3) Po~asti ^lan 59. Po~asna vatrogasna stra`a i pratnja dodjeljuje se umrlim vatrogascima, kao i prilikom polaganja vijenaca na spomen obilje`ja. ^lan 60. Povodom iznenadne smrti vatrogasca, koji je bio uposlenik vatrogasne jedinice ili je poginuo u toku akcije ga{enja po`ara ili druge intervencije tokom za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a vatrogasna jedinica je du`na: 1) izjaviti sau~e{}e porodici preminulog - poginulog, 2) na vatrogasnom objektu ista}i zastavu vatrogasne jedinice na pola koplja do dana kada je preminuli - poginuli sahranjen, 3) obezbijediti da se ispred kov~ega uz odar polo`i: vatrogasni {ljem, jastu~i} sa odlikovanjima (dr`avna i vatrogasna) umrlog, ukoliko ih je imao. Starje{ina ili komandir vatrogasne jedinice, mo`e odrediti i druge postupke i radnje koje }e vatrogasna jedinica preduzeti u ~ast preminulog ~lana vatrogasne jedinice. ^lan 61. Po~asnu stra`u sa~injavaju najmanje ~etiri vatrogasca pored odra umrlog vatrogasca u vrijeme i na mjestu kako to odredi starje{ina ili komandir vatrogasne jedinice. Vatrogasci koji su odre|eni za po~asnu stra`u odjeveni su u sve~ane vatrogasne uniforme sa {apkom i bijelim rukavicama. ^lan 62. Pratnja na sahrani se formira sljede}im redom: nosioci zastava, ~lanstvo u formaciji, nosioci vijenaca, odlikovanja i priznanja umrlog, po~asna pratnja (vod), kov~eg umrlog, naju`a porodica i drugi u~esnici.

Broj 8 – Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 63. Lice odre|eno ispred vatrogasne jedinice prigodnim govorom }e se oprostiti od umrlog. ^lan 64. ^lanovi po~asne pratnje (voda) pozdravljaju pogledom, a komandir po~asne pratnje i uz pozdrav rukom, kao i svi ostali prisutni u vatrogasnim uniformama. Vatrogasna priznanja i odlikovanja umrlog nosi vatrogasac sa dva pratioca u sve~anoj uniformi i bijelim rukavicama. IX - EVIDENCIJE ^lan 65. Vatrogasne jedinice vode knjige evidencije u skladu sa propisom iz ~lana 74. stav 2. Zakona. X - ZAVR[NE ODREDBE ^lan 66. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da va`e Pravila slu`be u vatrogasnim jedinicama ("Slu`beni list SRBiH", broj 19/91), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitanja koja su regulisana ovom uredbom. ^lan 67. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 86/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

op}ine i grada na osnovu procjene ugro`enosti i plana za{tite od po`ara kantona, op}ine i grada. ^lanak 4. Vatrogasna postrojba organizira se u slijede}e formacijske oblike: 1) Vatrogasno odjeljenje - najmanje devet vatrogasaca, 2) Vatrogasni vod (najmanje 21 vatrogasac) - dva do ~etiri odjeljenja, 3) Vatrogasna ~eta (najmanje 42 vatrogasca) - dva do ~etiri voda, 4) Vatrogasna brigada (najmanje 84 vatrogasca) - dvije i vi{e ~eta. III - PRAVA I DU@NOSTI VATROGASACA ^lanak 5. Vatrogasci u obavljanju poslova i zada}a iz vatrogasne djelatnosti, svoja prava i du`nosti izvr{avaju sukladno zakonu, ovom uredbom i drugim op}im aktima, a naro~ito: 1) propisno primjenjuju, stvarala~ki razvijaju i sustavno usavr{avaju vatrogasnu struku, 2) ~uvaju i izgra|uju me|usobne kolegijalne odnose, razvijaju me|usobno povjerenje i unapre|uju kvalitet rada u vatrogasnim postrojbama, 3) u svakoj prilici ~uvaju ugled vatrogastva i svoj osobni ugled, 4) stru~no se usavr{avaju, 5) ~uvaju dr`avnu, slu`benu i poslovnu tajnu, 6) ~uvaju i odr`avaju vozila, opremu, ure|aje i druga sredstva za za{titu od po`ara, 7) za vrijeme slu`bene du`nosti, nose propisanu radnu uniformu, osobnu i kolektivnu za{titnu opremu prilikom vatrogasnih intervencija i drugih interevencija za{tite i spa{avanja, a prilikom odr`avanja sve~anosti, takmi~enja i po~asti koje organiziraju vatrogasne postrojbe ili kad su vatrogasne postrojbe pozvane da sudjeluju u drugim javnim manifestacijma, nose sve~anu uniformu, 8) svoje obveze izvr{avaju savjesno, po`rtvovno i disciplinovano, 9) odazivaju se pozivu na obavljanje slu`bene du`nosti, kao {to je: u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji i intervenciji prilikom prirodne i druge nesre}e, de`urstvo, vatrogasna vje`ba ili takmi~enje, kontrola spremnosti, provo|enje preventivnih mjera za{tite od po`ara, obuka, smotra i sli~no, 10) u slu~aju posebitih mjera za{tite od po`ara ili za vrijeme trajanja prirodne ili druge nesre}e prijavljuju svoje udaljavanje, po privatnom ili drugom poslu, izvan mjesta prebivali{ta, 11) sudjeluju na intervencijama i ne napu{taju mjesto intervencije bez odobrenja rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, osim u slu~aju o~igledne opasnosti po svoj `ivot, 12) slu`benu du`nost napu{taju tek nakon {to do|e smjena ili dobiju odobrenje mjerodavnog rukovoditelja akcije ga{enja po`ara na du`nosti komandira smjene, 13) zada}e izvr{avaju prema na~elima vatrogasne taktike, kako bi za najkra}e vrijeme sa najmanjim mogu}im o{te}enjima objekta i imovine postigli siguran rad i uspje{no obavili vatrogasnu ili drugu intervenciju; 14) provode naredbe i komande koje se odnose na izvr{avanje slu`benih du`nosti; 15) sredstva veze upotrebljavaju isklju~ivo prema uputstvu za njihovo kori{tenje; 16) izvr{avaju i druge poslove utvr|ene Planom i Programom rada vatrogasne postrojbe i 17) po{tivanje na~ela Eti~kog kodeksa za dr`avne slu`benike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/05 i 82/09). Ukoliko kod izvr{avanja komande prilikom akcije ga{enja po`ara, nastupe okolnosti koje tra`e izmjenu komande,

Na temelju ~lanka 158. stavak 1. to~ka 1) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

UREDBU
O PRAVILIMA SLU@BE ZA PROFESIONALNE I DRAGOVOLJNE VATROGASNE POSTROJBE I VATROGASNE POSTROJBE PRAVNIH OSOBA I - TEMELJNE ODREDBE ^lanak 1. Ovom uredbom propisuju se pravila slu`be za profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe pravnih osoba (u daljnjem tekstu: vatrogasna postrojba), formacija vatrogasnih postrojbi, prava i du`nosti vatrogasaca, zapovjedi i komande, vje`bovni postupci i radnje u vatrogasnim postrojbama, vatrogasni objekti i de`urstva, izvje{}e i analiza vatrogasne intervencije, vatrogasne vje`be, sve~anosti, takmi~enja, po~asti i knjige evidencije u vatrogasnim postrojbama. ^lanak 2. Pripadnici vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: vatrogasci) u okviru operativnih i drugih poslova vatrogasne postrojobe utvr|enih u ~lanaku 68. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09 - u daljnjem tekstu: Zakon), du`ni su osigurati da vatrogasna postrojba u svakom momentu i u svim uvjetima bude spremna za pravovremeno i u~inkovito ga{enje po`ara i za za{titu i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara (u daljnjem tekstu: za{tita i spa{avanje). II - FORMACIJA VATROGASNIH POSTROJBI ^lanak 3. Osobna i materijalna formacija, podru~je djelovanja i unutarnja organizacija vatrogasne postrojbe, utvr|uje se odlukom o osnivanju vatrogasne postrojbe za podru~je kantona,

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 9

vatrogasac je du`an, bez oklijevanja, o tome obavijestiti rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdao komandu. Ako vatrogasac, zbog nastale situacije, o tome ne mo`e obavijestiti rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, koji mu je izdao komandu, u tom slu~aju na svoju odgovornost izvr{ava zada}u prema svom znanju i ubje|enju. ^lanak 6. Vatrogasac je du`an ispoljavati inicijativu, odlu~nost, odva`nost, hrabrost, po{tenje, kolegijalnost i izdr`ljivost. ^lanak 7. Prava i du`nosti vatrogasca utvr|ena u ~l. 5. i 6. ove uredbe, primjenjuju se i na pripadnike u dragovoljnim vatrogasnim postrojbama i u vatrogasnim postrojbama pravnih osoba. Prava, du`nosti i ovla{tenja starje{ina vatrogasnih postrojbi, ostalih starje{ina unutar postrojbi (starje{ine ispostava i drugih sastava i formacija) i komandira iz ~lanka 78. stavak 1. Zakona, utvrdit }e se propisom iz ~lanka 158. stavak 1. to~ka 2) Zakona. ^lanak 8. Prilikom prijema u radni odnos, vatrogasac prima pisani opis pravila slu`be i svojim potpisom potvr|uje da je upoznat sa tim pravilima. Potpisani opis pravila slu`be odla`e se u personalni dosije vatrogasca. Pripadnici dragovoljne vatrogasne postrojbe pored potpisanog opisa pravila slu`be iz stavka 1. ovog ~lanka, daju i usmenu sve~anu izjavu ispred stroja vatrogasne postrojbe, na na~in utvr|en u ~lanku 51. ove uredbe. IV - ZAPOVJEDI I KOMANDE ^lanak 9. Komandovanje u vatrogasnoj postrojbi zasniva se na principu subordinacije. Vatrogasci su du`ni izvr{avati naredbe i komande nadre|enog starje{ine. Zapovjedi se izdaju za obavljanje redovitih poslova i zada}a u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti i mogu biti usmena i pismena. Komanda se izdaje za obavljanje vje`bovnih postupaka i radnji i drugih redovitih poslova i zada}a u vrijeme obavljanja slu`bene du`nosti, dojave po`ara ili drugog doga|aja, vje`be, intervencije ga{enja po`ara ili intervencije za{tite i spa{avanja. ^lanak 10. Komande moraju biti blagovremene, kratke, jasne, glasne i potpune, kako bi ih ~uli i razumjeli svi pripadnici vatrogasne postrojbe. Komande se izvr{avaju bez pogovora, osim ako izvr{enje komande predstavlja krivi~no djelo i kada je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima. V - VJE@BOVNI POSTUPCI I RADNJE U VATROGASNIM POSTROJBAMA 1) Postrojavanje i zauzimanje stava ^lanak 11. Vje`bovni postupke i radnje vatrogasci, u vatrogasnim postrojbama, izvode kao pojedinci postrojbe, u toku obavljanja slu`bene du`nosti. Postrojbe veli~ine odjeljenja i voda izvode vje`bovne postupke i radnje u propisanim strojevima, a ~ete i ve}e postrojbe u poretcima. Stroj - poredak je raspored u kojem su vatrogasci, vozila i druga tehni~ka sredstva u postrojbama, postrojeni po ~elu i dubini na odre|enim odstojanjima i razmacima. Starje{ina vatrogasne postrojbe, izdaju}i komandu, odre|uje u koji }e se zborni stroj - poredak, postrojiti postrojba. Vrstu - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - redu jedan do drugog. Odstojanje izme|u vatrogasaca je udaljenost koja se mjeri od lakta jednog, do lakta drugog vatrogasca.

Red (kolonu) - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - poretku jedan drugom u zatiljak. Ako za vatrogascem iz jedne vrste ne stoji drugi vatrogasac, takav se red naziva nepotpun. Zadnji red mora uvijek biti potpun. Razmak je udaljenost izme|u vatrogasaca mjerena od stopala do vrha prstiju narednog vatrogasca. a) Postrojavanje ^lanak 12. Starje{ina vatrogasne postrojbe prije postrojavanja odre|uje mjesto, vrstu postrojavanja, odje}u i opremu. Nakon postrojavanja provjerava brojno stanje, vanjski izgled vatrogasaca, ujedna~enost i prilago|enost osobne opreme. Vatrogasci se postrojavaju u vrstu, dvije vrste, kolonu, dvije kolone i ~etiri kolone. Vrsta - jednovrsni stroj je postrojavanje, u kojem vatrogasci stoje jedan pored drugoga na odstojanju 0,10 m. U vrstu se postrojava grupa i odjeljenje i ve}e postrojbe. Dvije vrste - dvovrsni stroj je stroj u kojem su vatrogasci raspore|eni u dvije vrste tako da se vatrogascima prve vrste nalaze u zatiljak vatrogasci druge vrste na odstojanju 0,10 m i razmaku izme|u dvije vrste od 1,10 m. Kolonu ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m. Dvije kolone ~ine vatrogasci postrojeni jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^etiri kolone ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiljak na odstojanju od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^lanak 13. Postrojavanje vatrogasnog odjeljenja za izvo|enje vje`be obavlja se na komandu starje{ine vatrogasne postrojbe (u daljnjem tekstu: starje{ina): "Odjeljenje u dvije vrste zbor!". Na datu komandu odjeljenje se postrojava u dvovrsni stroj na udaljenosti od pet koraka ispred starje{ine. U cilju poravnanja vatrogasaca u vrsti izdaje se komanda "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". U cilju poravnanja vatrogasaca u koloni izdaje se komanda "U zatiljak!". Osloba|aju}i stav na mjestu odmor zauzima se na komandu "Na mjestu - ODMOR!". Kada se `eli otpustiti postrojena postrojba ili vatrogasac izdaje se zapovijed "OTPUST!". Kada se `eli otpustiti postrojba koja se kre}e izdaje se zapovijed "Ot PUST!". Ako izdata komanda nije pravilno i dobro izvedena, starje{ina izdaje komandu: "Ponovi!". Na komandu "Ponovi", vatrogasci zauzimaju stav u kojem su bili prije izdavanja komande. Svaki put kada se izda komanda "Ponovi", starje{ina prije izdavanja te komande mora objasniti pogre{ku zbog koje je izdao komandu "Ponovi". b) Zauzimanje stava vatrogasca pojedinca i vatrogasaca u stroju ^lanak 14. Osnovni stavovi su: "pozor", "na mjestu odmor", "na desno (na lijevo) ravnaj se", "pozdrav" i "zatiljak". Osnovni stav "Pozor" zauzima se na komandu starje{ine za postrojavanje i na komandu "Pozor!". Vatrogasac pojedinac ili u stroju u osnovnom stavu stoji pozorno. Koljena su prirodno ispru`ena, pete se dodiruju, vrhovi stopala su razmaknuti za {irinu stopala. Gornji dio tijela je uspravan, prsa su prirodno izba~ena. Ramena su u istoj visini i u prirodnom polo`aju. Te`ina tijela je ravnomjerno raspore|ena na oba stopala. Ruke su prirodno pru`ene s malo izbo~enim laktovima, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, srednji prst je na stvarnom ili zami{ljenom rubu hla~a. Glava je prirodno uzdignuta, brada malo privu~ena prema vratu, a pogled usmjeren naprijed u visini o~iju.

Broj 8 – Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Stav na mjestu odmor, zauzima se na komandu starje{ine: "Na mjestu - ODMOR!". Vatrogasac iskora~uje kra}i korak u lijevu stranu, istovremeno obje ruke stavlja na le|a. Desnom rukom hvata {aku lijeve ruke. [aka lijeve ruke je zatvorena. Ako lijevom hvata {aku desne ruke onda je desna {aka zatvorena. Stav tijela je opu{ten, a te`ina tijela ravnomjerno raspore|ena na oba stopala. Stav na desno (lijevo) ravnaj se, koristi se kod poravnanja vatrogasaca u vrsti, a zauzima se na komandu starje{ine "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". Na ovu komandu svi u vrsti, osim prvog na krilu, koji gleda ravno, okre}u glavu u desno (lijevo) i poravnavaju se prema prvome. Po izvr{enom poravnanju starje{ina vatrogasne postrojbe uvijek izdaje komandu: "Pozor!". Za poravnanje vrste po dubini starje{ina izdaje komandu: "U zatiljak!". Na ovu komandu svaki vatrogasac u drugoj vrsti poravna se u zatiljak s vatrogascem u prvoj vrsti na odstojanju od 0,10 m. Ovo ravnanje se koristi i za poravnanje u koloni gdje se vatrogasci poravnaju jedan za drugim na rastojanju od 1,10 m. c) Stav starje{ine prije i za vrijeme izdavanja komandi ^lanak 15. Prije izdavanja komande, starje{ina zauzima osnovni stav pozor, a nakon toga izdaje komandu. Nakon izdate komande: "Pozor!" starje{ina vodi ra~una da vatrogasci ne stoje u tom stavu du`e vrijeme. Straje{ina izdaje komande uvijek ispred stroja ili sa strane ako se vatrogasci kre}u, ali nikada iza njihovih le|a. Prilikom postrojavanja starje{ina se postavi tako da se formacija mo`e postrojiti ispred njega, lijevo, desno i u dubinu, kako bi starje{ina po zavr{enom postrojavanju ostao na sredini postrojene formacije. d) Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju ^lanak 16. Straje{ina vodi stroj u kretanju na na~in da je stroj uvijek sa njegove desne strane. Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretanju je na kraju prve tre}ine postrojenih vatrogasaca. 2) Okreti ^lanak 17. Vatrogasac pojedinac ili u stroju, okrete izvodi brzo i odrje{ito. Nakon izvedenog okreta, ponovo zauzima stav pozor. Okreti mogu biti: nadesno, nalijevo i ~elom nazad, a izvode se na mjestu ili u kretanju. Okreti nadesno i nalijevo iznose kru`nice (90°), a ~elom nazad kru`nice (180°).Okreti na mjestu izvode se na slijede}e komande:"Nade - SNO!" "Nalije VO!" "^elom na - ZAD!". a) Okreti na mjestu ^lanak 18. Okret na desno izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti desne i prstima lijeve noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na desnu nogu; 2) lijeva noga se hitro primakne do desne. Okret na lijevo izvodi se isto u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti lijeve i prstima desne noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koljenima, te`ina tijela prenosi se na lijevu nogu; 2) desna noga se hitro primakne do lijeve. Okret ~elom nazad izvodi se istim postupkom kao i okret na lijevo. ^lanak 19. Na komandu starje{ine: "Otpust!" vatrogasac, ako je bio u stavu pozor, najprije rukom pozdravi starje{inu. Kada starje{ina uzvrati pozdrav, vatrogasac spu{ta ruku, okre}e se ~elom nazad i odlazi.

Ako je vatrogasac bio u stavu na mjestu odmor, najprije zauzme stav pozor, a onda primjeni postupak iz stava 1. ovog ~lanka. Na komandu "Otpust!", odjeljenje (ili druga formacija) koje je bilo u stavu pozor, ne mijenja stav ve} pri~eka pozdrav starje{ine koji to ~ini rukom, a kad starje{ina spusti ruku vatrogasci odjeljenja (ili druge formacije), okre}u se ~elom nazad i odlaze. Ako je odjeljenje bilo u stavu na mjestu odmor, svi vatrogasci najprije zauzmu stav pozor, a onda primjene postupak iz stavka 2. ovog ~lanka. b) Okreti u kretanju ^lanak 20. Okrete u kretanju vatrogasci izvode na slijede}e komande: "Na - de - SNO!" "Na - lije - VO!" "^elom - na - ZAD!". Okret na desno u kretanju izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod desnom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak lijevom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na desno i desnom nogom produ`i kretanje u smjeru komande. Okret na lijevo u kretanju izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo i lijevom nogom produ`i kretanje u smjeru komande. Okret ~elom nazad u kretanju izvodi se u tri dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom) iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom s osloncem na prednji dio stopala; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo i poslije okreta te`inu prebaci na lijevu nogu; 3) iskora~i desnom nogom i produ`i kretanje. Pri okretu ruke su prislonjene uz tijelo. c) Okreti u kretanju tr~e}im korakom ^lanak 21. Kretanje tr~e}im korakom vatrogasac izvodi po istoj komandi i na isti na~in kao i pri kretanju korakom. Poslije okreta vatrogasac odlazi tr~e}im korakom. 3) Pozdravljanje ^lanak 22. Vatrogasci su du`ni, kada nose uniformu, me|usobno se pozdravljati. Vatrogasac sa ni`om funkcijom ili ~inom du`an je pozdraviti vatrogasca sa vi{om funkcijom ili ~inom, koji je du`an da uzvrati pozdrav. Vatrogasci sa istom funkcijom ili ~inom du`ni su se istovremeno pozdraviti. a) Pozdravljanje u mjestu ^lanak 23. Vatrogasci se pozdravljaju rukom kada se ne nalaze u stroju ili okretom glave kada su postrojeni. Vatrogasac izvan stroja pozdravlja desnom rukom i to ~ini na na~in da zauzme stav pozor, podi`e desnu ruku pored tijela i ka`iprst stavlja u visinu sljepoo~nice. Ostali prsti su ispru`eni i sastavljeni, dlan je okrenut prema licu. Lakat je prirodno savijen u visini desne strane prsa. Lijeva ruka je prirodno ispru`ena s malo izbo~enim laktom, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, srednji prst je na stvarnom ili zami{ljenom rubu hla~a. Ovakav na~in pozdrava vrijedi s kapom ili s kacigom na glavi, odnosno bez njih. b) Pozdravljanje u stroju ^lanak 24. Ako se pozdravlja odjeljenje, ono se uvijek postrojava u dvovrsni stroj.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 11

Vatrogasci postrojeni u odjeljenje (ili drugu formaciju) pozdravljaju stavom pozor i okretom glave. Na komandu "Pozdrav!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, a samo pogledom prate trenutno doga|anje (podno{enje raporta, podizanje zastave...). Na komandu "Pozdrav na lije-VO (na de -SNO)!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, okre}u glave na lijevo (na desno) i pogledom prate trenutno doga|anje (dolazak vi{eg starje{ine, sve~anog gosta, i sl.). Komanda se izdaje kada npr. vi{i starje{ina do|e na 15 do 20 koraka od odjeljenja. Postrojeni vatrogasci pogledom i laganim okretanjem glave prate dolazak starje{ine. Nakon izdate komande za pozdrav, starje{ina obavezno izdaje komandu: "Po - ZOR!", a nakon toga mo`e izdati komandu: "Na mjestu - ODMOR!", "OTPUST!" ili neku drugu komandu. c) Pozdravljanje u kretanju ^lanak 25. Straje{ina koji vodi odjeljenje (ili drugu formaciju), obavlja pozdravljanje u kretanju. Stav starje{ine koji pozdravlja isti je kao i kod pozdrava na mjestu, izuzev {to se kre}e i {to pogledom prati vi{eg starje{inu, goste, zastavu ili vatrogasce odjeljenja (ili druge formacije) koje pozdravlja. Starje{ina koji pozdravlja, di`e ruku na pozdrav kada se pribli`i na deset koraka onome koga }e pozdraviti i istovremeno prelazi u vje`bovni korak. ^lanak 26. Straje{ina koji vodi odjeljenje (ili drugu formaciju), kada se pribli`i na 10 koraka onome koga }e pozdraviti, izdaje komandu: "Pozdrav na de - SNO!" ili "Pozdrav nalije - VO!" u zavisnosti na kojoj je strani onaj koga pozdravlja. Na komandu iz stavka 1. ovog ~lanka, odjeljenje (ili druga formacija) prelazi iz obi~nog u vje`bovni korak i istovremeno okre}e glave i pogledom prati onog/one koje pozdravljaju, osim ~elnog koji i dalje gleda ravno ispred sebe odr`avaju}i pravac kretanja. Starje{ina koji vodi odjeljenje (ili drugu formaciju) tako|er se kre}e vje`bovnim korakom i pozdravlja kao pojedinac. Kada za~elje pro|e pored onog/onih koje su pozdravljali, starje{ina spu{ta ruku i izdaje komandu: "Po - ZOR!". Na ovu komandu vatrogasci okre}u glavu ravno i produ`avaju kretanje obi~nim korakom. Ako starje{ina `eli otpustiti vatrogasce u mirovanju on izdaje komandu: "OTPUST!", a ako to `eli u~initi dok se jo{ kre}u, izdaje komandu: "Ot - PUST!". Na ovu komandu odjeljenje (ili druga formacija) stane, vatrogasci zauzmu stav pozor i kad ih starje{ina pozdravi okre}u se ~elom nazad te slobodno odlaze. 4) Postupci kod intoniranja himni a) Postupci vatrogasaca u stroju ^lanak 27. Za vrijeme intoniranja himne Bosne i Hercegovine vatrogasci postrojeni u odjeljenje (ili drugu formaciju) stoje u osnovnom stavu pozor tj. na pozdrav. Starje{ina ako je izdvojen (ispred ili sa strane) pozdravlja rukom sa pogledom usmjerenim prema mjestu doga|anja. Po intoniranju himne starje{ina mo`e izdati komandu: "Po ZOR!" i "Na mjestu -ODMOR!", a ako starje{ina to ne u~ini pripadnici vatrogasne postrojbe sami zauzmaju taj stav. b) Postupci vatrogasaca van stroja ^lanak 28. Ako se vatrogasac zatekne za vrijeme intoniranja himne van stroja, zauzima stav za pozdravljanje u mjestu, tijelom okrenut prema mjestu doga|anja.

c) Postupci vatrogasca u zatvorenom prostoru ^lanak 29. Pri ulasku u zatvorenu prostoriju gdje su istaknuti dr`avni i vatrogasni simboli (zastava, grb), vatrogasci su du`ni samoinicijativno skinuti kapu, a ponovo je vratiti na glavu tek po izlasku iz prostorije. U zatvorenom prostoru na po~etku intoniranja himne, vatrogasci se postavljaju u osnovni stav pozor tj. na pozdrav. Po zavr{etku intoniranja himne vatrogasci se vra}aju u prethodne pozicije. d) Po~asni pozdrav ^lanak 30. Vatrogasci u sve~anim prilikama kao i prilikom iskazivanja po~asti umrlom vatrogascu, pozdravljaju po~asnim pozdravom. Za po~asni pozdrav komanda je "Po~asni po - ZDRAV!". Pripadnici vatrogasne postrojbe zauzimaju stav i provode radnje kao i kod pozdravljanja. e) Prila`enje starje{ini ^lanak 31. Vatrogasac prilazi starje{eni obi~nim korakom, osim kada predaje raport ispred jedinice. Na razmaku od 5 - 6 koraka od starje{ine vatrogasac zauzima ~vr{}e dr`anje gledaju}i ga ravno u o~i. Prilazi mu na dva do tri koraka, zaustavlja se, zauzima stav pozor, pozdravlja rukom i obra}a se, na sljede}i na~in: 1) U slu~aju da je neposredno pozvan, vatrogasac se obra}a rije~ima: "Izvolite gospodine starje{ina!" Ako ga starje{ina ne poznaje, vatrogasac se predstavlja (zvanje, ime i prezime). 2) U slu~aju da je posredno pozvan vatrogasac se obra}a rije~ima: "Gospodine starje{ina zvali ste me!" Ako ga starje{ina ne poznaje predstavlja se. 3) U slu~aju da prilazi starje{ini, a starje{ina ga nije pozvao: "Gospodine starje{ina molim..." (kratko obrazla`e svoj zahtjev). Ako ga starje{ina ne poznaje, predstavlja se. Poslije obra}anja starje{ini, vatrogasac zauzima stav na mjestu odmor i daljnji razgovor obavlja u tom stavu ili stavu kojeg odredi starje{ina. Kada je razgovor zavr{en, starje{ina izdaje komandu "OTPUST!" Na izdatu komandu vatrogasac pozdravi, postupi kako je predvi|eno na komandu otpust. 5) Kretanje a) Vrste i na~in kretanja ^lanak 32. Vatrogasac ili vatrogasna postrojba mogu se kretati: korakom, tr~e}im korakom i trkom. Kretanje uvijek po~inje lijevom nogom. Za kretanje korakom, brzina je od 114 do 116 koraka u minuti, za kretanje tr~e}im korakom brzina iznosi 160 do 170 koraka u minuti, a za kretanje trkom nije odre|en broj koraka, ve} se udaljenost savladava u najkra}em vremenu. Du`ina koraka kre}u}i se korakom pribli`no je oko 75 cm, dok du`ina koraka kre}u}i se trkom nije odre|ena. Kod kretanja ruke su slobodno opu{tene i u laktovima se gibaju u ritmu kretanja, najvi{e do visine opasa~a (90°). b) Vrste koraka ^lanak 33. Korak iz ~lanka 34. stavak 1. ove uredbe mo`e biti: vje`bovni, obi~ni i slobodni. Vje`bovni korak primjenjuje se kada vatrogasna postrojba iskazuje po~ast u kretanju, kada starje{ina predaje raport ispred vatrogasne postrojbe i pri svim vje`bovnim postupcima. Obi~ni korak primjenjuje se u svim ostalim prilikama. Kod kretanja obi~nim korakom svi vatrogasci istodobnu se kre}u u korak pod istu nogu. Slobodni korak primjenjuje se: u kretanju vatrogasne postrojbe preko mosta, podvodnog, zale|enog i strmog terena i u drugim sli~nim (neuobi~ajenim) uvjetima. Kod kretanja slobodnim korakom vatrogasci se ne kre}u u korak pod istu nogu.

Broj 8 – Strana 12 d) Kretanje korakom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lanak 34. Kretanje vatrogasca ili vatrogasne postrojbe, ako se u izdatoj komandi ne precizira vrsta koraka - vje`bovnim je korakom. Na izdatu komandu starje{ine: "Vatrogasac stu - PAJ!" i "Odjeljenje stu - PAJ!" vatrogasac lijevom nogom iskora~i naprijed tako da je noga savijena u koljenu, stopalo je prstima blago okrenuto prema tlu i podignuto15 cm. Zatim se noga u koljenu malo ispru`i i ~vrsto vrati na tlo. U tom se trenutku noga potpuno ispravi (zategne) u koljenu i te`ina tijela se prenese na nju. Desna noga je ispru`ena. Kad vatrogasac te`inu tijela prenese na lijevu nogu, desnom nogom nastavlja kretanje na isti na~in kao i lijevom nogom. Kretanje odjeljenja obi~nim korakom zapo~inje na izdatu komandu starje{ine: "Odjeljenje obi~nim korakom stu - PAJ!". Kretanje voda slobodnim korakom, izdaje se komandom "Vod slobodnim korakom stu - PAJ!". U slu~aju prestrojavanja i potrebe pristizanja ~elnih pripadnika vatrogasne postrojbe mogu se kretati i kra}im korakom (do 20 cm). Da bi ~elni vatrogasci iz kretanja korakom normalne du`ine pre{li u kretanje kra}im korakom izdaje se komanda "Kra}im kora - KOM!". Da se iz kretanja kra}im korakom prije|e u korak normalne du`ine izdaje se komanda "Punim kora - KOM!". Iz kretanja vje`bovnim korakom u kretanje obi~nim i iz kretanja obi~nim korakom u slobodni i obrnuto prelazi se na komandu "Obi~nim kora - KOM!", "Slobodnim kora - KOM!" "Vje`bovnim kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande pod lijevom nogom, desnom se iskora~i jo{ jedan korak i lijevom prije|e u korak izdat naredbom. e) Kretanje tr~e}im korakom ^lanak 35. Kretanje vatrogasaca i vatrogasne postrojbe tr~e}im korakom s mjesta, zapo~inje na komandu starje{ine: "Tr~e}im korakom na - PRIJED!" Pri kretanju tr~e}im korakom, ruke su savijene u laktiovima za pribli`no 90° i gibaju se pored tijela u ritmu tr~anja. Vatrogasna postrojba tr~i u korak. Prijelaz iz kretanja korakom u tr~e}i korak izvodi se nakon komande "Tr~e}im kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretanje tr~e}im korakom. Prijelaz iz kretanja tr~e}im korakom u korak, izvodi se na komandu "Ko - ra - KOM!" Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretanje korakom. f) Kretanje trkom ^lanak 36. Kretanje vatrogasaca i vatrogasne postrojbe trkom s mjesta zapo~inje na komandu "Trkom na - PRIJED!". Radi prijelaza iz kretanja korakom ili tr~e}im korakom u trk izdaje se komanda "tr-KOM!". Radi prijelaza iz trka u kretanje tr~e}im korakom izdaje se komanda "Tr~e}im kora - KOM!". Na tu komandu pretr~i se tri do ~etiri koraka i prije|e se u kretanje tr~e}im korakom. g) Zaustavljanje ^lanak 37. Pri kretanju korakom radi zaustavljanja odjeljenja ili voda (ili druge formacije) izdaje se komanda "Odjeljenje STOJ!" ili "Vod STOJ!". Pod lijevu nogu komanduje se "odjeljenje (vod)", a pod desnu "STOJ!". Na tu komandu iskora~i se jo{ jedan korak lijevom nogom, primakne se desna noga k lijevoj nozi i zauzme stav pozor. Pri kretanju tr~e}im korakom iskora~i se jo{ dva koraka, primakne se noga k nozi u taktu koraka i zauzima stav pozor. Pri kretanju trkom iskora~i se jo{ tri, ~etiri koraka, primakne se noga k nozi i zauzima stav pozor.

h) Zaho|enje (zavo|enje) ^lanak 38. Odjeljenje (ili druga formacija) zahodi s mjesta i u kretanju. Vatrogasci su postrojeni u jednu ili vi{e kolona. i) Zaho|enje (zavo|enje) s mjesta ^lanak 39. Radi zaho|enja s mjesta, starje{ina odjeljenja (ili druge formacije) izdaje komandu "Odjeljenje (vod,..) desnim (lijevim) krilom, obi~nim korakom na - PRIJED!". Krilni vatrogasac ozna~ene strane krene punim korakom i zahodi, a krilni suprotnog krila (oko kojeg se zahodi) kre}e se vrlo kratkim korakom. Ostali vatrogasci u vrsti kre}u se poravnavaju}i se s krilom koje zahodi. Kada je zaho|enje izvedeno koliko je bilo potrebito, starje{ina izdaje komandu "ra-VNO!". Na tu komandu svi vatrogasci produ`uju kretanje punim korakom. j) Zaho|enje (zavo|enje) u kretanju ^lanak 40. Radi zaho|enja u kretanju starje{ina odjeljenja (ili druge formacije) izdaje komandu "Desnim (lijevim)-KRILOM!". Daljnje radnje zaho|enja vatrogasaca iste su kao i kod zaho|enja s mjesta. VI - VATROGASNI OBJEKTI I DE@URSTVA 1) Vatrogasni objekti ^lanak 41. Vatrogasne postrojbe za svoje aktivnosti i ~uvanje vatrogasnih vozila, sredstava i opreme koriste vatrogasne objekte sukladno propisu iz ~lanka 159. stavak 1. to~ka 3) Zakona. Kori{tenje vatrogasnih objekata regulira se ku}nim redom, koji donosi starje{ina vatrogasne postrojbe. 2) De`urstvo u vatrogasnim postrojbama ^lanak 42. Prilikom preuzimanja du`nosti, vatrogasac je du`an: 1) provjeriti zada}e kojim su odre|ene njegove obveze; 2) preuzeti i pregledati knjige evidencije iz ~lanka 45. ove uredbe; 3) da u odgovaraju}u knjigu evidencije unese eventualne neispravnosti vozila, sredstava i opreme uo~enih pregledom. ^lanak 43. Tijekom de`urstva, u vatrogasnoj postrojbi vode se slijede}e knjige evidencije: 1) primljenih poziva za intervencije; 2) de`urstva u koju se upisuju sve aktivnosti koje su se odvijale tijekom de`urstva, kao i primopredaju de`urstva; 3) izlaska i dolaska vatrogasnih vozila i druge opreme, 4) dolaska na posao i odlaska vatrogasca sa posla. ^lanak 44. U dispe~erskom centru vatrogasne postrojbe mora se nalaziti: 1) plan za{tite od po`ara op}ine/grada, kantona; 2) karta podru~ja djelovanja vatrogasne postrojbe; 3) plan za{tite od po`ara pravnih osoba, dr`avnih tijela i drugih institucija kod kojih je pove}ana po`arna opasnost; 4) takti~ko - operativni plan djelovanja vatrogasne postrojbe; 5) spisak vatrogasaca s to~nim adresama i njihovim telefonskim brojevima; 6) podatci o vatrogasnim postrojbama susjednih op}ina i grada, kao i drugim vatrogasnim postrojbama bitnim za djelovanje u slu~aju zajedni~ke intervencije. ^lanak 45. Vatrogasac dok se nalazi na du`nosti nosi uniformu ili radnu odje}u, a za vrijeme vje`be i u tijeku vatrogasne intervencije, obvezno, koriste propisanu za{titnu odje}u i opremu.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8)

Broj 8 – Strana 13

U sve~anim prilikama vatrogasac nosi sve~anu uniformu. VII - IZVJE[]E O VATROGASNOJ INTERVENCIJI, ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE, VATROGASNE VJE@BE 1) Izvje{}e o vatrogasnoj intervenciji ^lanak 46. Rukovodilac akcije ga{enja po`ara, du`an je nakon okon~anja intervencije na ga{enju po`ara ili druge intervencije za{tite i spa{avanja, sa~initi izvje{}e o intervenciji koje sadr`i: 1) evidencijski redni broj intervecije, 2) naznaku vatrogasne smjene koja je sudjelovala na intervenciji, 3) vrijeme (datum, sat i minut) primljene obavjesti o po`aru ili drugom doga|aju, 4) na~in dojave (npr. telelefonom, osobno, automatska dojava, kurir i sl.), 5) podatke o dojavitelju (ime i prezime, adresa, broj telefona), 6) mjesto intervencije (mjesto, naselje, op}ina), 7) vrsta intervencije, 8) uzrok intervencije (po`ar, poplava, saobra}ajna nesre}a, tehi~ka intervencija, tehni~ko - tehnolo{ka nesre}a i sl.), 9) vrijeme dolaska na intervenciju, 10) vrijeme kad je uporabljeno sredstvo za ga{enje, 11) vrijeme lokaliziranja po`ara, 12) vrijeme likvidacije po`ara ili druge radnje, odnosno vrijeme okon~anja akcije po drugom doga|aju, 13) okvirna procjena pri~injene {tete na pokretnim stvarima, na nekretninama i ukupna {teta, 14) snage i sredstva, sprave i opremu koje su sudjelovale u intervenciji i broj vatrogasnih postrojbi, 15) podatke o vlasniku, odnosno korisniku objekta ili imovine, 16) podatke o uni{tenim ili o{te}enim vatrogasnim vozilima, opremi, ure|ajima i drugim sredstvima, 17) podatke o svim sudionicima na intervenciji (broj vatrogasaca, gra|ana, uposlenika pravnih osoba, pripadnika slu`bi za{tite i spa{avanja i postrojbi civilne za{tite, pripadnika drugih vatrogasnih postrojbi, medicinskog osoblja, policije, oru`anih snaga i sl.), 18) podatke o povrije|enim i poginulim vatrogascima i ostalim sudionicima intervencije, 19) podatke o vozilima koja su sudjelovala na intervenciji, vrijeme njihovog odlaska i dolaska, pre|eni kilometri i moto sati rada vatrogasnog vozila, 20) opis zate~enog stanja po dolasku na intervenciju, 21) opis rada u toku intervencije (postupke rukovodioca akcije ga{enja, vatrogasaca i drugih sudionika u intervenciji), 22) ostale napomene. 2) Analiza vatrogasne intervencije ^lanak 47. Vatrogasna postrojba organizira analizu karakteristi~nih vatrogasnih intervencija, za potrebe stvaranja osnove stru~no-iskustvenih pokazatelja, koji }e poslu`iti u koncipiranju i razradi taktike ga{enja budu}ih po`ara, odre|ivanju adekvatnih snaga i sredstava potrebitih za u~inkovitu intervenciju te otklanjanje uo~enih propusta prilikom izvo|enja intervencije. Osnovni elementi sadr`aja analize za ga{enje po`ara su: 1) dojava po`ara, 2) opis doga|aja, 3) razvoj i ga{enje po`ara, 4) broj stradalih i materijalna {teta, 5) uzrok po`ara, 6) analiza propusta, 7) zaklju~ak o uspje{nosti intervencije,

takti~ka skica akcije ga{enja po`ara. ^lanak 48. Na temelju sagledavanja svih elemenata akcije ga{enja po`ara ili akcije za{tite i spa{avanja, daje se ocjena o uspje{nosti intervencije vatrogasne postrojbe (uspje{na, djelimi~no uspje{na, neuspje{na), kao i razlozi davanja ocjene {to ovjerava starje{ina vatrogasne postrojbe. Raspravu i analizu karakteristi~nih intervencija organizira vatrogasna postrojba u suradnji sa svim sudionicima na ga{enju po`ara. 3) Javne vatrogasne vje`be ^lanak 49. Radi {to kvalitetnijeg osposobljavanja vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi za ga{enje po`ara, za{titu i spa{avanje ljudi, kao i provjere osposobljenosti, planiraju se javne vatrogasne vje`be. Organizator javne vatrogasne vje`be utvr|uje program vje`be, koji sadr`i slijede}e cjeline: 1) cilj vje`be, 2) datum, vrijeme i lokaciju vje`be, 3) sudionike vje`be, 4) sastav komande vje`be, 5) simuliranje po`ara, akcidenata i sl., 6) pregled zada}a na vje`bi, broj vatrogasaca za realiziranje svake zada}e, pregled vozila, opreme, ure|aja i sredstava za ga{enje po`ara, s kojom }e se te zada}e realizirati i drugi elementi vezani za realiziranje zada}a, 7) na~in i postupak aktiviranja vatrogasnih postrojbi sudionika u vje`bi, 8) pravac kretanja postrojbe, 9) skica terena - objekta s prijedlogom pojedinih zada}a iz sastava vje`be, 10) zada}a po okon~anju vje`be sa sudionicima vje`be, 11) sanitetsko osiguranje vje`be, 12) analiza vje`be uz prisustvo sudionika vje`be. Organizator vje`be pravovremeno obavje{tava sve sudionike javne vatrogasne vje`be i pribavlja suglasnost od mjerodavne policijske uprave, kao i upravitelja stambenog objekta ili vlasnika ili korisnika gra|evine ili prostora ~iji se objekti koriste za vatrogasnu vje`bu. Organizator vatrogasne vje`be mo`e, u cilju propagiranja vatrogasne djelatnosti, obavijestiti sredstva informiranja o izvo|enju vje`be. VIII - SVE^ANOSTI, TAKMI^ENJA I PO^ASTI 1) Sve~anosti ^lanak 50. U povodu obilje`avanja prigodnih godi{njica rada vatrogasnih postrojbi, davanja sve~ane izjave pripadnika dragovoljne vatrogasne postrojbe i promoviranja vatrogasaca u ~inove, dodjele odlikovanja, takmi~enja, susreta i drugih sve~anosti primjenjuje se postupak utvr|en ovom uredbom, a temeljem programa koji utvr|uje organizator sve~anosti. Tijekom aktivnosti iz stavka 1. ovog ~lanka vatrogasci nose sve~anu vatrogasnu uniformu. ^lanak 51. Sve~ani stroj formira se na na~in da se na desnom krilu stroja postavlja zastavni vod sa dr`avnom i zastavom vatrogasne postrojbe, a do zastavnog voda postrojavaju se vatrogasci u uniformama i druge postrojbe ako sudjeluju. Pripadnici dragovoljne vatrogasne postrojbe koji daju sve~anu izjavu, postrojavaju se ispred stroja. Starje{ina dobrovoljne vatrogasne postrojbe predaje raport predsjedniku dragovoljnog vatrogasnog dru{tva ili vi{em vatrogasnom funkcioneru, ako je prisutan.

Broj 8 – Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2) Takmi~enja

Srijeda, 23.2.2011.

Starje{ina dragovoljne vatrogasne postrojbe ili drugi odre|eni ~lan te postrojbe ~ita sve~anu izjavu, a vatrogasci koji daju sve~anu izjavu, glasno ponavljaju tekst poslije njega. Tekst sve~ane izjave glasi: "Ja (M.M.) izjavljujem da }u kao dragovoljni vatrogasac svoju du`nost na spa{avanju ljudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom ili drugom prirodnom nesre}om uvijek i na svakom mjestu izvr{avati savjesno, po`rtvovano i disciplinirano i braniti ugled dragovoljnog vatrogastva i vatrogasne organizacije." ^lanak 52. U svim sve~anim prilikama kao i na takmi~enjima, vatrogasna postrojba nastupa sa svojom zastavom. Na jarbol se podi`e: dr`avna i vatrogasna zastava. Zastave do jarbola donose, kre}u}i se ispred postrojenih vatrogasnih postrojbi, ~etiri do {est ~lanova vatrogasnih postrojbi, tako {to prvo donose dr`avnu, iza nje i vatrogasnu zastavu. Prilikom podizanja zastava iz stavka 2. ovog ~lanka na jarbol, intonira se himna Bosne i Hercegovine. ^lanak 53. Dodjela odlikovanja i priznanja pripadnicima vatrogasnih postrojbi, promoviranje ~lanova dragovoljnog vatrogasnog dru{tva u ~inove i klase vr{i se pred sve~anim strojem ili skupom. Ispred stroja postrojavaju se pripadnici vatrogasnih postrojbi koji se odlikuju ili unapre|uju. Odluku o unapre|enju ~lana dragovoljnog vatrogasnog dru{tva u ~in vatrogasca i uru~enje uvjerenja vr{i komandir postrojbe dobrovoljnog vatrogasnog dru{tva. Odluku o dodjeli odlikovanja i priznanja, odnosno o unapre|enju u vi{e ~inove i uru~ivanje odlikovanja, priznanja i diploma ~lanovima dragovoljnog vatrogasnog dru{tva vr{i predsjednik dragovoljnog vatrogasnog dru{tva. ^lanak 54. Defile je sve~ani e{alon vatrogasnih postrojbi i njihovih vatrogasnih vozila, sredstva i opreme na mjestu gdje se odvija manifestacija. Organizator defilea je obvezan u propisanom roku prijaviti mjerodavnoj policijskoj upravi, defile kao javnu manifestaciju. S obzirom na broj ~lanova i postrojbi koji treba da sudjeluju u defileu, u redu vatrogasaca mo`e biti dva, ~etiri ili {est lica. E{alon sa~injavaju: 1) nosioci dr`avne zastave, 2) nosioci vatrogasne zastave ili vatrogasnog amblema, 3) starje{ina defilea sa dva pomo}nika, 4) zastava vatrogasnih postrojbi, 5) vatrogasni pioniri i omladina, 6) ~lanovi - `ene vatrogasnih postrojbi, 7) ~lanovi - vatrogasci, 8) pripadnici slu`bi za{tite i spa{avanja i specijaliziranih postrojbi civilne za{tite (ako sudjeluju), 9) pripadnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (ako sudjeluju), 10) ostali sudionici. Motorizirani dio e{alona sa~injavaju vatrogasna vozila (prvo komandno vozilo, zatim laka, srednje te{ka i na kraju te{ka vozila). Ako u defileu sudjeluje i vatrogasna tehnika starije izvedbe, svrstava se ispred motoriziranog dijela e{alona. U vatrogasnom vozilu su samo voza~ i pratilac, oba u uniformi sa {ljemom. ^lanak 55. Starje{ina defilea mo`e se nalaziti i u vozilu ako vatrogasna postrojba posjeduje otvoreno vozilo. Starje{na defilea, oba pomo}nika i nosioci zastava na rukama imaju bijele rukavice. Vatrogasnu zastavu, vatrogasci nose na desnom ramenu, a kod pozdrava, zastava se naginje za 45º naprijed.

^lanak 56. Kod organiziranja op}inskih, gradskih, kantonalnih, federalnih takmi~enja vatrogasnih postrojbi, defile se organizira istim redoslijedom, s tim {to se ispred vatrogasne postrojbe (takmi~arskih ekipa) nosi tabla sa nazivom vatrogasne postrojbe op}ine, grada ili kantona, {to zavisi od vrste takmi~enja ili dogovora organizatora i u~esnika. ^lanak 57. Nakon dolaska na poligon za postrojavanje vatrogasnih postrojbi, vatrogasci koji nose zastave staju na sredinu mjesta predvi|enog za postrojavanje, tako da vatrogasne postrojbe zauzimaju naizmjeni~no mjesta lijevo i desno od njih. Komandant e{alona predaje raport protokolom odre|enom licu. ^lanak 58. Vatrogasne postrojbe sudionice postrojavaju se na na~in kao i na po~etku sve~anosti na komandu starje{ine. Nakon saop}enje rezultata i podjele nagrada i priznanja utvr|enih protokolom sve~anosti, na komandu "Pozdrav zastavi" uz intoniranje himne Bosne i Hercegovine spu{taju se zastave s jarbola, ~ime je program sve~anosti okon~sn. 3) Po~asti ^lanak 59. Po~asna vatrogasna stra`a i pratnja dodjeljuje se umrlim vatrogascima, kao i prilikom polaganja vijenaca na spomen obilje`ja. ^lanak 60. Povodom iznenadne smrti vatrogasca, koji je bio uposlenik vatrogasne postrojbe ili je poginuo tijekom akcije ga{enja po`ara ili druge intervencije tijekom za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a vatrogasna postrojba je du`na: 1) izjaviti su}ut porodici preminulog - poginulog, 2) na vatrogasnom objektu ista}i zastavu vatrogasne postrojbe na pola koplja do dana kada je preminuli poginuli sahranjen, 3) osigurati da se ispred kov~ega uz odar polo`i: vatrogasni {ljem, jastu~i} sa odlikovanjima (dr`avna i vatrogasna) umrlog, ukoliko ih je imao. Starje{ina ili komandir vatrogasne postrojbe, mo`e odrediti i druge postupke i radnje koje }e vatrogasna postrojba poduzeti u ~ast preminulog ~lana vatrogasne postrojbe. ^lanak 61. Po~asnu stra`u sa~injavaju najmanje ~etiri vatrogasca pored odra umrlog vatrogasca u vrijeme i na mjestu kako to odredi starje{ina ili komandir vatrogasne postrojbe. Vatrogasci koji su odre|eni za po~asnu stra`u odjeveni su u sve~ane vatrogasne uniforme sa {apkom i bijelim rukavicama. ^lanak 62. Pratnja na sahrani se formira slijede}im redom: nosioci zastava, ~lanstvo u formaciji, nosioci vijenaca, odlikovanja i priznanja umrlog, po~asna pratnja (vod), kov~eg umrlog, naju`a porodica i drugi sudionici. ^lanak 63. Osoba odre|ena ispred vatrogasne postrojbe prigodnim govorom }e se oprostiti od umrlog. ^lanak 64. ^lanovi po~asne pratnje (voda) pozdravljaju pogledom, a komandir po~asne pratnje i uz pozdrav rukom, kao i svi ostali prisutni u vatrogasnim uniformama. Vatrogasna priznanja i odlikovanja umrlog nosi vatrogasac s dva pratioca u sve~anoj uniformi i bijelim rukavicama.

Srijeda, 23.2.2011. IX - EVIDENCIJE

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 3) 4)

Broj 8 – Strana 15

^lanak 65. Vatrogasne postrojbe vode knjige evidencije sukladno propisu iz ~lanka 74. stavak 2. Zakona. X - ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 66. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da va`e Pravila slu`be u vatrogasnim postrojbama ("Slu`beni list SRBiH", broj 19/91), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitanja koja su regulirana ovom uredbom. ^lanak 67. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 86/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Vatrogasna ~eta (najmawe 42 vatrogasca) - dva do ~etiri voda, Vatrogasna brigada (najmawe 84 vatrogasca) - dvije i vi{e ~eta.

III - PRAVA I DU@NOSTI VATROGASACA ^lan 5. Vatrogasci u obavqawu poslova i zadataka iz vatrogasne djelatnosti, svoja prava i du`nosti izvr{avaju u skladu sa zakonom, ovom uredbom i drugim op{tim aktima, a naro~ito: 1) propisno primjewuju, stvarala~ki razvijaju i sistemski usavr{avaju vatrogasnu struku, 2) ~uvaju i izgra|uju me|usobne kolegijalne odnose, razvijaju me|usobno povjerewe i unapre|uju kvalitet rada u vatrogasnim jedinicama, 3) u svakoj prilici ~uvaju ugled vatrogastva i svoj li~ni ugled, 4) stru~no se usavr{avaju, 5) ~uvaju dr`avnu, slu`benu i poslovnu tajnu, 6) ~uvaju i odr`avaju vozila, opremu, ure|aje i druga sredstva za za{titu od po`ara, 7) za vrijeme slu`bene du`nosti, nose propisanu radnu uniformu, li~nu i kolektivnu za{titnu opremu prilikom vatrogasnih intervencija i drugih interevencija za{tite i spa{avawa, a prilikom odr`avawa sve~anosti, takmi~ewa i po~asti koje organiziraju vatrogasne jedinice ili kad su vatrogasne jedinice pozvane da u~estvuju u drugim javnim manifestacijma, nose sve~anu uniformu, 8) svoje obaveze izvr{avaju savjesno, po`rtvovno i disciplinovano, 9) odazivaju se pozivu na obavqawe slu`bene du`nosti, kao {to je: u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji i intervenciji prilikom prirodne i druge nesre}e, de`urstvo, vatrogasna vje`ba ili takmi~ewe, kontrola spremnosti, provo|ewe preventivnih mjera za{tite od po`ara, obuka, smotra i sli~no, 10) u slu~aju posebnih mjera za{tite od po`ara ili za vrijeme trajawa prirodne ili druge nesre}e prijavquju svoje udaqavawe, po privatnom ili drugom poslu, izvan mjesta prebivali{ta, 11) u~estvuju na intervencijama i ne napu{taju mjesto intervencije bez odobrewa rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, osim u slu~aju o~igledne opasnosti po svoj `ivot, 12) slu`benu du`nost napu{taju tek nakon {to do|e smjena ili dobiju odobrewe nadle`nog rukovodioca akcije ga{ewa po`ara na du`nosti komandira smjene, 13) zadatke izvr{avaju prema na~elima vatrogasne taktike, kako bi za najkra}e vrijeme sa najmawim mogu}im o{te}ewima objekta i imovine postigli bezbjedan rad i uspje{no obavili vatrogasnu ili drugu intervenciju; 14) provode naredbe i komande koje se odnose na izvr{avawe slu`benih du`nosti; 15) sredstva veze upotrebqavaju iskqu~ivo prema uputstvu za wihovo kori{tewe; 16) izvr{avaju i druge poslove utvr|ene Planom i Programom rada vatrogasne jedinice i 17) po{tivawe na~ela Eti~kog kodeksa za dr`avne slu`benike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 7/05 i 82/09). Ukoliko kod izvr{avawa komande prilikom akcije ga{ewa po`ara, nastupe okolnosti koje tra`e izmjenu komande, vatrogasac je du`an, bez oklijevawa, o tome obavijestiti rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, koji mu je izdao komandu. Ako vatrogasac, zbog nastale situacije, o tome ne mo`e obavijestiti rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, koji mu je izdao komandu, u tom slu~aju na svoju odgovornost izvr{ava zadatak prema svom znawu i ubje|ewu. ^lan 6. Vatrogasac je du`an ispoqavati inicijativu, odlu~nost, odva`nost, hrabrost, po{tewe, kolegijalnost i izdr`qivost.

Na osnovu ~lana 158. stav 1. ta~ka 1) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O PRAVILIMA SLU@BE ZA PROFESIONALNE I DOBROVOQNE VATROGASNE JEDINICE I VATROGASNE JEDINICE PRAVNIH LICA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se pravila slu`be za profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica (u daqem tekstu: vatrogasna jedinica), formacija vatrogasnih jedinica, prava i du`nosti vatrogasaca, naredbe i komande, vje`bovni postupci i radwe u vatrogasnim jedinicama, vatrogasni objekti i de`urstva, izvje{taji i analiza vatrogasne intervencije, vatrogasne vje`be, sve~anosti, takmi~ewa, po~asti i kwige evidencije u vatrogasnim jedinicama. ^lan 2. Pripadnici vatrogasne jedinice (u daqem tekstu: vatrogasci) u okviru operativnih i drugih poslova vatrogasne jedinice utvr|enih u ~lanu 68. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastva ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09 - u daqem tekstu: Zakon), du`ni su obezbijediti da vatrogasna jedinica u svakom momentu i u svim uslovima bude spremna za blagovremeno i efikasno ga{ewe po`ara i za za{titu i spa{avawe qudi i materijalnih dobara (u daqem tekstu: za{tita i spa{avawe). II - FORMACIJA VATROGASNIH JEDINICA ^lan 3. Li~na i materijalna formacija, podru~je djelovawa i unutra{wa organizacija vatrogasne jedinice, utvr|uje se odlukom o osnivawu vatrogasne jedinice za podru~je kantona, op{tine i grada na osnovu procjene ugro`enosti i plana za{tite od po`ara kantona, op{tine i grada. ^lan 4. Vatrogasna jedinica organizuje se u sqede}e formacijske oblike: 1) Vatrogasno odjeqewe - najmawe devet vatrogasaca, 2) Vatrogasni vod (najmawe 21 vatrogasac) - dva do ~etiri odjeqewa,

Broj 8 – Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH a) Postrojavawe

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 7. Prava i du`nosti vatrogasca utvr|ena u ~l. 5. i 6. ove uredbe, primjewuju se i na pripadnike u dobrovoqnim vatrogasnim jedinicama i u vatrogasnim jedinicama pravnih lica. Prava, du`nosti i ovla{tewa starje{ina vatrogasnih jedinica, ostalih starje{ina unutar jedinica (starje{ine ispostava i drugih sastava i formacija) i komandira iz ~lana 78. stav 1. Zakona, utvrdi}e se propisom iz ~lana 158. stav 1. ta~ka 2) Zakona. ^lan 8. Prilikom prijema u radni odnos, vatrogasac prima pisani opis pravila slu`be i svojim potpisom potvr|uje da je upoznat sa tim pravilima. Potpisani opis pravila slu`be odla`e se u personalni dosije vatrogasca. Pripadnici dobrovoqne vatrogasne jedinice pored potpisanog opisa pravila slu`be iz stava 1. ovog ~lana, daju i usmenu sve~anu izjavu ispred stroja vatrogasne jedinice, na na~in utvr|en u ~lanu 51. ove uredbe. IV - NAREDBE I KOMANDE ^lan 9. Komandovawe u vatrogasnoj jedinici zasniva se na principu subordinacije. Vatrogasci su du`ni izvr{avati naredbe i komande nadre|enog starje{ine. Naredbe se izdaju za obavqawe redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavqawa slu`bene du`nosti i mogu biti usmena i pismena. Komanda se izdaje za obavqawe vje`bovnih postupaka i radwi i drugih redovnih poslova i zadataka u vrijeme obavqawa slu`bene du`nosti, dojave po`ara ili drugog doga|aja, vje`be, intervencije ga{ewa po`ara ili intervencije za{tite i spa{avawa. ^lan 10. Komande moraju biti blagovremene, kratke, jasne, glasne i potpune, kako bi ih ~uli i razumjeli svi pripadnici vatrogasne jedinice. Komande se izvr{avaju bez pogovora, osim ako izvr{ewe komande predstavqa krivi~no djelo i kada je u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima. V - VJE@BOVNI POSTUPCI I RADWE U VATROGASNIM JEDINICAMA 1) Postrojavawe i zauzimawe stava ^lan 11. Vje`bovni postupke i radwe vatrogasci, u vatrogasnim jedinicama, izvode kao pojedinci jedinice, u toku obavqawa slu`bene du`nosti. Jedinice veli~ine odjeqewa i voda izvode vje`bovne postupke i radwe u propisanim strojevima, a ~ete i ve}e jedinice u poretcima. Stroj - poredak je raspored u kojem su vatrogasci, vozila i druga tehni~ka sredstva u jedinicama, postrojeni po ~elu i dubini na odre|enim odstojawima i razmacima. Starje{ina vatrogasne jedinice, izdaju}i komandu, odre|uje u koji }e se zborni stroj - poredak, postrojiti jedinica. Vrstu - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - redu jedan do drugog. Odstojawe izme|u vatrogasaca je udaqenost koja se mjeri od lakta jednog, do lakta drugog vatrogasca. Red (kolonu) - ~ine vatrogasci koji stoje u stroju - poretku jedan drugom u zatiqak. Ako za vatrogascem iz jedne vrste ne stoji drugi vatrogasac, takav se red naziva nepotpun. Zadwi red mora uvijek biti potpun. Razmak je udaqenost izme|u vatrogasaca mjerena od stopala do vrha prstiju narednog vatrogasca.

^lan 12. Starje{ina vatrogasne jedinice prije postrojavawa odre|uje mjesto, vrstu postrojavawa, odje}u i opremu. Nakon postrojavawa provjerava brojno stawe, vawski izgled vatrogasaca, ujedna~enost i prilago|enost li~ne opreme. Vatrogasci se postrojavaju u vrstu, dvije vrste, kolonu, dvije kolone i ~etiri kolone. Vrsta - jednovrsni stroj je postrojavawe, u kojem vatrogasci stoje jedan pored drugoga na odstojawu 0,10 m. U vrstu se postrojava grupa i odjeqewe i ve}e jedinice. Dvije vrste - dvovrsni stroj je stroj u kojem su vatrogasci raspore|eni u dvije vrste tako da se vatrogascima prve vrste nalaze u zatiqak vatrogasci druge vrste na odstojawu 0,10 m i razmaku izme|u dvije vrste od 1,10 m. Kolonu ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiqak na odstojawu od 1,10 m. Dvije kolone ~ine vatrogasci postrojeni jedan za drugim u zatiqak na odstojawu od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^etiri kolone ~ine postrojeni vatrogasci jedan za drugim u zatiqak na odstojawu od 1,10 m i razmaku izme|u dvije kolone od 0,10 m. ^lan 13. Postrojavawe vatrogasnog odjeqewa za izvo|ewe vje`be obavqa se na komandu starje{ine vatrogasne jedinice (u daqem tekstu: starje{ina): "Odjeqewe u dvije vrste zbor!". Na datu komandu odjeqewe se postrojava u dvovrsni stroj na udaqenosti od pet koraka ispred starje{ine. U ciqu poravnawa vatrogasaca u vrsti izdaje se komanda "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". U ciqu poravnawa vatrogasaca u koloni izdaje se komanda "U zatiqak!". Osloba|aju}i stav na mjestu odmor zauzima se na komandu "Na mjestu - ODMOR!". Kada se `eli otpustiti postrojena jedinica ili vatrogasac izdaje se zapovijed "OTPUST!". Kada se `eli otpustiti postrojba koja se kre}e izdaje se zapovijed "Ot - PUST!". Ako izdata komanda nije pravilno i dobro izvedena, starje{ina izdaje komandu: "Ponovi!". Na komandu "Ponovi", vatrogasci zauzimaju stav u kojem su bili prije izdavawa komande. Svaki put kada se izda komanda "Ponovi", starje{ina prije izdavawa te komande mora objasniti pogre{ku zbog koje je izdao komandu "Ponovi". b) Zauzimawe stava vatrogasca pojedinca i vatrogasaca u stroju ^lan 14. Osnovni stavovi su: "pozor", "na mjestu odmor", "na desno (na lijevo) ravnaj se", "pozdrav" i "zatiqak". Osnovni stav "Pozor" zauzima se na komandu starje{ine za postrojavawe i na komandu "Pozor!". Vatrogasac pojedinac ili u stroju u osnovnom stavu stoji pozorno. Koqena su prirodno ispru`ena, pete se dodiruju, vrhovi stopala su razmaknuti za {irinu stopala. Gorwi dio tijela je uspravan, prsa su prirodno izba~ena. Ramena su u istoj visini i u prirodnom polo`aju. Te`ina tijela je ravnomjerno raspore|ena na oba stopala. Ruke su prirodno pru`ene s malo izbo~enim laktovima, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, sredwi prst je na stvarnom ili zami{qenom rubu hla~a. Glava je prirodno uzdignuta, brada malo privu~ena prema vratu, a pogled usmjeren naprijed u visini o~iju. Stav na mjestu odmor, zauzima se na komandu starje{ine: "Na mjestu - ODMOR!". Vatrogasac iskora~uje kra}i korak u lijevu stranu, istovremeno obje ruke stavqa na le|a. Desnom rukom hvata {aku lijeve ruke. [aka lijeve ruke je zatvorena. Ako lijevom hvata {aku desne ruke onda je desna {aka zatvorena. Stav tijela je opu{ten, a te`ina tijela ravnomjerno raspore|ena na oba stopala.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 17

Stav na desno (lijevo) ravnaj se, koristi se kod poravnawa vatrogasaca u vrsti, a zauzima se na komandu starje{ine "Na desno (lijevo) ravnaj - SE!". Na ovu komandu svi u vrsti, osim prvog na krilu, koji gleda ravno, okre}u glavu u desno (lijevo) i poravnavaju se prema prvome. Po izvr{enom poravnawu starje{ina vatrogasne jedinice uvijek izdaje komandu: "Pozor!". Za poravnawe vrste po dubini starje{ina izdaje komandu: "U zatiqak!". Na ovu komandu svaki vatrogasac u drugoj vrsti poravna se u zatiqak s vatrogascem u prvoj vrsti na odstojawu od 0,10 m. Ovo ravnawe se koristi i za poravnawe u koloni gdje se vatrogasci poravnaju jedan za drugim na rastojawu od 1,10 m. c) Stav starje{ine prije i za vrijeme izdavawa komandi ^lan 15. Prije izdavawa komande, starje{ina zauzima osnovni stav pozor, a nakon toga izdaje komandu. Nakon izdate komande: "Pozor!" starje{ina vodi ra~una da vatrogasci ne stoje u tom stavu du`e vrijeme. Straje{ina izdaje komande uvijek ispred stroja ili sa strane ako se vatrogasci kre}u, ali nikada iza wihovih le|a. Prilikom postrojavawa starje{ina se postavi tako da se formacija mo`e postrojiti ispred wega, lijevo, desno i u dubinu, kako bi starje{ina po zavr{enom postrojavawu ostao na sredini postrojene formacije. d) Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretawu ^lan 16. Straje{ina vodi stroj u kretawu na na~in da je stroj uvijek sa wegove desne strane. Pozicija starje{ine u odnosu na stroj u kretawu je na kraju prve tre}ine postrojenih vatrogasaca. 2) Okreti ^lan 17. Vatrogasac pojedinac ili u stroju, okrete izvodi brzo i odrje{ito. Nakon izvedenog okreta, ponovo zauzima stav pozor. Okreti mogu biti: nadesno, nalijevo i ~elom nazad, a izvode se na mjestu ili u kretawu. Okreti nadesno i nalijevo iznose 1/4 kru`nice (90o), a ~elom nazad 1/2 kru`nice (180o).Okreti na mjestu izvode se na slijede}e komande:"Nade - SNO!" "Nalije VO!" "^elom na - ZAD!". a) Okreti na mjestu ^lan 18. Okret na desno izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti desne i prstima lijeve noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koqenima, te`ina tijela prenosi se na desnu nogu; 2) lijeva noga se hitro primakne do desne. Okret na lijevo izvodi se isto u dva dijela: 1) vatrogasac se okre}e na peti lijeve i prstima desne noge, zadr`avaju}i pri tome pravilan polo`aj tijela i ruku. Pri okretu, noge se ne savijaju u koqenima, te`ina tijela prenosi se na lijevu nogu; 2) desna noga se hitro primakne do lijeve. Okret ~elom nazad izvodi se istim postupkom kao i okret na lijevo. ^lan 19. Na komandu starje{ine: "Otpust!" vatrogasac, ako je bio u stavu pozor, najprije rukom pozdravi starje{inu. Kada starje{ina uzvrati pozdrav, vatrogasac spu{ta ruku, okre}e se ~elom nazad i odlazi. Ako je vatrogasac bio u stavu na mjestu odmor, najprije zauzme stav pozor, a onda primjeni postupak iz stava 1. ovog ~lana. Na komandu "Otpust!", odjeqewe (ili druga formacija) koje je bilo u stavu pozor, ne mijewa stav ve} pri~eka pozdrav starje{ine koji to ~ini rukom, a kad starje{ina spusti ruku

vatrogasci odjeqewa (ili druge formacije), okre}u se ~elom nazad i odlaze. Ako je odjeqewe bilo u stavu na mjestu odmor, svi vatrogasci najprije zauzmu stav pozor, a onda primjene postupak iz stava 2. ovog ~lana. b) Okreti u kretawu ^lan 20. Okrete u kretawu vatrogasci izvode na slijede}e komande: "Na - de - SNO!" "Na - lije - VO!" "^elom - na - ZAD!". Okret na desno u kretawu izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod desnom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak lijevom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na desno i desnom nogom produ`i kretawe u smjeru komande. Okret na lijevo u kretawu izvodi se u dva dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom), iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo, i lijevom nogom produ`i kretawe u smjeru komande. Okret ~elom nazad u kretawu izvodi se u tri dijela: 1) vatrogasac koji se kre}e, na izvr{ni dio komande (koji se izgovara pod lijevom nogom) iskora~i jo{ jedan polukorak desnom nogom s osloncem na predwi dio stopala; 2) okrene se na prstima obiju nogu na lijevo i poslije okreta te`inu prebaci na lijevu nogu; 3) iskora~i desnom nogom i produ`i kretawe. Pri okretu ruke su prislowene uz tijelo. c) Okreti u kretawu tr~e}im korakom ^lan 21. Kretawe tr~e}im korakom vatrogasac izvodi po istoj komandi i na isti na~in kao i pri kretawu korakom. Poslije okreta vatrogasac odlazi tr~e}im korakom. 3) Pozdravqawe ^lan 22. Vatrogasci su du`ni, kada nose uniformu, me|usobno se pozdravqati. Vatrogasac sa ni`om funkcijom ili ~inom du`an je pozdraviti vatrogasca sa vi{om funkcijom ili ~inom, koji je du`an da uzvrati pozdrav. Vatrogasci sa istom funkcijom ili ~inom du`ni su se istovremeno pozdraviti. a) Pozdravqawe u mjestu ^lan 23. Vatrogasci se pozdravqaju rukom kada se ne nalaze u stroju ili okretom glave kada su postrojeni. Vatrogasac izvan stroja pozdravqa desnom rukom i to ~ini na na~in da zauzme stav pozor, podi`e desnu ruku pored tijela i ka`iprst stavqa u visinu sqepoo~nice. Ostali prsti su ispru`eni i sastavqeni, dlan je okrenut prema licu. Lakat je prirodno savijen u visini desne strane prsa. Lijeva ruka je prirodno ispru`ena s malo izbo~enim laktom, dlan dodiruje bedra, prsti su ispru`eni, sredwi prst je na stvarnom ili zami{qenom rubu hla~a. Ovakav na~in pozdrava vrijedi s kapom ili s kacigom na glavi, odnosno bez wih. b) Pozdravqawe u stroju ^lan 24. Ako se pozdravqa odjeqewe, ono se uvijek postrojava u dvovrsni stroj. Vatrogasci postrojeni u odjeqewe (ili drugu formaciju) pozdravqaju stavom pozor i okretom glave. Na komandu "Pozdrav!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, a samo pogledom prate trenutno doga|awe (podno{ewe raporta, podizawe zastave...).

Broj 8 – Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Na komandu "Pozdrav na lije-VO (na de -SNO)!" svi postrojeni vatrogasci zauzimaju osnovni stav pozor, okre}u glave na lijevo (na desno) i pogledom prate trenutno doga|awe (dolazak vi{eg starje{ine, sve~anog gosta, i sl.). Komanda se izdaje kada npr. vi{i starje{ina do|e na 15 do 20 koraka od odjeqewa. Postrojeni vatrogasci pogledom i laganim okretawem glave prate dolazak starje{ine. Nakon izdate komande za pozdrav, starje{ina obavezno izdaje komandu: "Po - ZOR!", a nakon toga mo`e izdati komandu: "Na mjestu - ODMOR!", "OTPUST!" ili neku drugu komandu. c) Pozdravqawe u kretawu ^lan 25. Straje{ina koji vodi odjeqewe (ili drugu formaciju), obavqa pozdravqawe u kretawu. Stav starje{ine koji pozdravqa isti je kao i kod pozdrava na mjestu, izuzev {to se kre}e i {to pogledom prati vi{eg starje{inu, goste, zastavu ili vatrogasce odjeqewa (ili druge formacije) koje pozdravqa. Starje{ina koji pozdravqa, di`e ruku na pozdrav kada se pribli`i na deset koraka onome koga }e pozdraviti i istovremeno prelazi u vje`bovni korak. ^lan 26. Straje{ina koji vode odjeqewe (ili drugu formaciju), kada se pribli`i na 10 koraka onome koga }e pozdraviti, izdaje komandu: "Pozdrav na de - SNO!" ili "Pozdrav nalije - VO!" u zavisnosti na kojoj je strani onaj koga pozdravqa. Na komandu iz stava 1. ovog ~lana, odjeqewe (ili druga formacija) prelazi iz obi~nog u vje`bovni korak i istovremeno okre}e glave i pogledom prati onog/one koje pozdravqaju, osim ~elnog koji i daqe gleda ravno ispred sebe odr`avaju}i pravac kretawa. Starje{ina koji vodi odjeqewe (ili drugu formaciju) tako|er se kre}e vje`bovnim korakom i pozdravqa kao pojedinac. Kada za~eqe pro|e pored onog/onih koje su pozdravqali, starje{ina spu{ta ruku i izdaje komandu: "Po ZOR!". Na ovu komandu vatrogasci okre}u glavu ravno i produ`avaju kretawe obi~nim korakom. Ako starje{ina `eli otpustiti vatrogasce u mirovawu on izdaje komandu: "OTPUST!", a ako to `eli u~initi dok se jo{ kre}u, izdaje komandu: "Ot - PUST!". Na ovu komandu odjeqewe (ili druga formacija) stane, vatrogasci zauzmu stav pozor i kad ih starje{ina pozdravi okre}u se ~elom nazad te slobodno odlaze. 4) Postupci kod intonirawa himni a) Postupci vatrogasaca u stroju ^lan 27. Za vrijeme intonirawa himne Bosne i Hercegovine vatrogasci postrojeni u odjeqewe (ili drugu formaciju) stoje u osnovnom stavu pozor tj. na pozdrav. Starje{ina ako je izdvojen (ispred ili sa strane) pozdravqa rukom sa pogledom usmjerenim prema mjestu doga|awa. Po intonirawu himne starje{ina mo`e izdati komandu: "Po - ZOR!" i "Na mjestu -ODMOR!", a ako starje{ina to ne u~ini pripadnici vatrogasne jedinice sami zauzmaju taj stav. b) Postupci vatrogasaca van stroja ^lan 28. Ako se vatrogasac zatekne za vrijeme intonirawa himne van stroja, zauzima stav za pozdravqawe u mjestu, tijelom okrenut prema mjestu doga|awa. c) Postupci vatrogasca u zatvorenom prostoru ^lan 29. Pri ulasku u zatvorenu prostoriju gdje su istaknuti dr`avni i vatrogasni simboli (zastava, grb), vatrogasci su

du`ni samoinicijativno skinuti kapu, a ponovo je vratiti na glavu tek po izlasku iz prostorije. U zatvorenom prostoru na po~etku intonirawa himne, vatrogasci se postavqaju u osnovni stav pozor tj. na pozdrav. Po zavr{etku intonirawa himne vatrogasci se vra}aju u prethodne pozicije. d) Po~asni pozdrav ^lan 30. Vatrogasci u sve~anim prilikama kao i prilikom iskazivawa po~asti umrlom vatrogascu, pozdravqaju po~asnim pozdravom. Za po~asni pozdrav komanda je "Po~asni po - ZDRAV!". Pripadnici vatrogasne jedinice zauzimaju stav i provode radwe kao i kod pozdravqawa. e) Prila`ewe starje{ini ^lan 31. Vatrogasac prilazi starje{eni obi~nim korakom, osim kada predaje raport ispred jedinice. Na razmaku od 5 - 6 koraka od starje{ine vatrogasac zauzima ~vr{}e dr`awe gledaju}i ga ravno u o~i. Prilazi mu na dva do tri koraka, zaustavqa se, zauzima stav pozor, pozdravqa rukom i obra}a se, na sqede}i na~in: 1) U slu~aju da je neposredno pozvan, vatrogasac se obra}a rije~ima: "Izvolite gospodine starje{ina!" Ako ga starje{ina ne poznaje, vatrogasac se predstavqa (zvawe, ime i prezime). 2) U slu~aju da je posredno pozvan vatrogasac se obra}a rije~ima: "Gospodine starje{ina zvali ste me!" Ako ga starje{ina ne poznaje predstavqa se. 3) U slu~aju da prilazi starje{ini, a starje{ina ga nije pozvao: "Gospodine starje{ina molim..." (kratko obrazla`e svoj zahtjev). Ako ga starje{ina ne poznaje, predstavqa se. Poslije obra}awa starje{ini, vatrogasac zauzima stav na mjestu odmor i daqwi razgovor obavqa u tom stavu ili stavu kojeg odredi starje{ina. Kada je razgovor zavr{en, starje{ina izdaje komandu "OTPUST!" Na izdatu komandu vatrogasac pozdravi, postupi kako je predvi|eno na komandu otpust. 5) Kretawe a) Vrste i na~in kretawa ^lan 32. Vatrogasac ili vatrogasna jedinica mogu se kretati: korakom, tr~e}im korakom i trkom. Kretawe uvijek po~iwe lijevom nogom. Za kretawe korakom, brzina je od 114 do 116 koraka u minuti, za kretawe tr~e}im korakom brzina iznosi 160 do 170 koraka u minuti, a za kretawe trkom nije odre|en broj koraka, ve} se udaqenost savladava u najkra}em vremenu. Du`ina koraka kre}u}i se korakom pribli`no je oko 75 cm, dok du`ina koraka kre}u}i se trkom nije odre|ena. Kod kretawa ruke su slobodno opu{tene i u laktima se gibaju u ritmu kretawa, najvi{e do visine opasa~a (90°). b) Vrste koraka ^lan 33. Korak iz ~lana 34. stav 1. ove uredbe mo`e biti: vje`bovni, obi~ni i slobodni. Vje`bovni korak primjewuje se kada vatrogasna jedinica iskazuje po~ast u kretawu, kada starje{ina predaje raport ispred vatrogasne jedinice i pri svim vje`bovnim postupcima. Obi~ni korak primjewuje se u svim ostalim prilikama. Kod kretawa obi~nim korakom svi vatrogasci istovremeno se kre}u u korak pod istu nogu. Slobodni korak primjewuje se: u kretawu vatrogasne jedinice preko mosta, podvodnog, zale|enog i strmog terena i u drugim sli~nim (neuobi~ajenim) uslovima. Kod kretawa slobodnim korakom vatrogasci se ne kre}u u korak pod istu nogu.

Srijeda, 23.2.2011. d) Kretawe korakom

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH h) Zaho|ewe (zavo|ewe)

Broj 8 – Strana 19

^lan 34. Kretawe vatrogasca ili vatrogasne jedinice, ako se u izdatoj komandi ne precizira vrsta koraka - vje`bovnim je korakom. Na izdatu komandu starje{ine: "Vatrogasac stu - PAJ!" i "Odjeqewe stu - PAJ!" vatrogasac lijevom nogom iskora~i naprijed tako da je noga savijena u koqenu, stopalo je prstima blago okrenuto prema tlu i podignuto15 cm. Zatim se noga u koqenu malo ispru`i i ~vrsto vrati na tlo. U tom se trenutku noga potpuno ispravi (zategne) u koqenu i te`ina tijela se prenese na wu. Desna noga je ispru`ena. Kad vatrogasac te`inu tijela prenese na lijevu nogu, desnom nogom nastavqa kretawe na isti na~in kao i lijevom nogom. Kretawe odjeqewa obi~nim korakom zapo~iwe na izdatu komandu starje{ine: "Odjeqewe obi~nim korakom stu - PAJ!". Kretawe voda slobodnim korakom, izdaje se komandom "Vod slobodnim korakom stu - PAJ!". U slu~aju prestrojavawa i potrebe pristizawa ~elnih pripadnika vatrogasne jedinice mogu se kretati i kra}im korakom (do 20 cm). Da bi ~elni vatrogasci iz kretawa korakom normalne du`ine pre{li u kretawe kra}im korakom izdaje se komanda "Kra}im kora KOM!". Da se iz kretawa kra}im korakom pre|e u korak normalne du`ine izdaje se komanda "Punim kora - KOM!". Iz kretawa vje`bovnim korakom u kretawe obi~nim i iz kretawa obi~nim korakom u slobodni i obrnuto prelazi se na komandu "Obi~nim kora - KOM!", "Slobodnim kora - KOM!" "Vje`bovnim kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande pod lijevom nogom, desnom se iskora~i jo{ jedan korak i lijevom pre|e u korak izdat naredbom. e) Kretawe tr~e}im korakom ^lan 35. Kretawe vatrogasaca i vatrogasne jedinice tr~e}im korakom s mjesta, zapo~iwe na komandu starje{ine: "Tr~e}im korakom na - PRIJED!" Pri kretawu tr~e}im korakom, ruke su savijene u laktima za pribli`no 90° i gibaju se pored tijela u ritmu tr~awa. Vatrogasna jedinica tr~i u korak. Prelaz iz kretawa korakom u tr~e}i korak izvodi se nakon komande "Tr~e}im kora - KOM!". Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretawe tr~e}im korakom. Prelaz iz kretawa tr~e}im korakom u korak, izvodi se na komandu "Ko - ra - KOM!" Na izvr{ni dio komande koji je pod lijevu nogu, iskora~i se desnom jo{ jedan korak i lijevom produ`i kretawe korakom. f) Kretawe trkom ^lan 36. Kretawe vatrogasaca i vatrogasne jedinice trkom s mjesta zapo~iwe na komandu "Trkom na - PRIJED!". Radi prijelaza iz kretawa korakom ili tr~e}im korakom u trk izdaje se komanda "tr-KOM!". Radi prelaza iz trka u kretawe tr~e}im korakom izdaje se komanda "Tr~e}im kora - KOM!". Na tu komandu pretr~i se tri do ~etiri koraka i pre|e se u kretawe tr~e}im korakom. g) Zaustavqawe ^lan 37. Pri kretawu korakom radi zaustavqawa odjeqewa ili voda (ili druge formacije) izdaje se komanda "Odjeqewe STOJ!" ili "Vod STOJ!". Pod lijevu nogu komanduje se "odjeqewe (vod)", a pod desnu "STOJ!". Na tu komandu iskora~i se jo{ jedan korak lijevom nogom, primakne se desna noga k lijevoj nozi i zauzme stav pozor. Pri kretawu tr~e}im korakom iskora~i se jo{ dva koraka, primakne se noga k nozi u taktu koraka i zauzima stav pozor. Pri kretawu trkom iskora~i se jo{ tri, ~etiri koraka, primakne se noga k nozi i zauzima stav pozor.

^lan 38. Odjeqewe (ili druga formacija) zahodi s mjesta i u kretawu. Vatrogasci su postrojeni u jednu ili vi{e kolona. i) Zaho|ewe (zavo|ewe) s mjesta ^lan 39. Radi zaho|ewa s mjesta, starje{ina odjeqewa (ili druge formacije) izdaje komandu "Odjeqewe (vod,..) desnim (lijevim) krilom, obi~nim korakom na - PRIJED!". Krilni vatrogasac ozna~ene strane krene punim korakom i zahodi, a krilni suprotnog krila (oko kojeg se zahodi) kre}e se vrlo kratkim korakom. Ostali vatrogasci u vrsti kre}u se poravnavaju}i se s krilom koje zahodi. Kada je zaho|ewe izvedeno koliko je bilo potrebno, starje{ina izdaje komandu "ra-VNO!". Na tu komandu svi vatrogasci produ`uju kretawe punim korakom. j) Zaho|ewe (zavo|ewe) u kretawu ^lan 40. Radi zaho|ewa u kretawu starje{ina odjeqewa (ili druge formacije) izdaje komandu "Desnim (lijevim)-KRILOM!". Daqwe radwe zaho|ewa vatrogasaca iste su kao i kod zaho|ewa s mjesta. VI - VATROGASNI OBJEKTI I DE@URSTVA 1) Vatrogasni objekti ^lan 41. Vatrogasne jedinice za svoje aktivnosti i ~uvawe vatrogasnih vozila, sredstava i opreme koriste vatrogasne objekte u skladu sa propisom iz ~lana 159. stav 1. ta~ka 3) Zakona. Kori{tewe vatrogasnih objekata reguli{e se ku}nim redom, koji donosi starje{ina vatrogasne jedinice. 2) De`urstvo u vatrogasnim jedinicama ^lan 42. Prilikom preuzimawa du`nosti, vatrogasac je du`an: 1) provjeriti zadatke kojim su odre|ene wegove obaveze; 2) preuzeti i pregledati kwige evidencije iz ~lana 45. ove uredbe; 3) da u odgovaraju}u kwigu evidencije unese eventualne neispravnosti vozila, sredstava i opreme uo~enih pregledom. ^lan 43. U toku de`urstva, u vatrogasnoj jedinici vode se slijede}e kwige evidencije: 1) primqenih poziva za intervencije; 2) de`urstva u koju se upisuju sve aktivnosti koje su se odvijale tokom de`urstva, kao i primopredaju de`urstva; 3) izlaska i dolaska vatrogasnih vozila i druge opreme, 4) dolaska na posao i odlaska vatrogasca sa posla. ^lan 44. U dispe~erskom centru vatrogasne jedinice mora se nalaziti: 1) plan za{tite od po`ara op{tine/grada, kantona; 2) karta podru~ja djelovawa vatrogasne jedinice; 3) plan za{tite od po`ara pravnih lica, dr`avnih organa i drugih institucija kod kojih je pove}ana po`arna opasnost; 4) takti~ko - operativni plan djelovawa vatrogasne jedinice; 5) spisak vatrogasaca sa ta~nim adresama i wihovim telefonskim brojevima; 6) podaci o vatrogasnim jedinicama susjednih op}ina i grada, kao i drugim vatrogasnim jedinicama bitnim za djelovawe u slu~aju zajedni~ke intervencije.

Broj 8 – Strana 20

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8)

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 45. Vatrogasac dok se nalazi na du`nosti nosi uniformu ili radnu odje}u, a za vrijeme vje`be i u toku vatrogasne intervencije, obavezno, koriste propisanu za{titnu odje}u i opremu. U sve~anim prilikama vatrogasac nosi sve~anu uniformu. VII - IZVJE[TAJI O VATROGASNOJ INTERVENCIJI, ANALIZA VATROGASNE INTERVENCIJE, VATROGASNE VJE@BE 1)Izvje{taj o vatrogasnoj intervenciji ^lan 46. Rukovodilac akcije ga{ewa po`ara, du`an je nakon zavr{etka intervencije na ga{ewu po`ara ili druge intervencije za{tite i spa{avawa, sa~initi izvje{taj o intervenciji koji sadr`i: 1) evidencioni redni broj intervecije, 2) naznaku vatrogasne smjene koja je u~esvovala na intervenciji, 3) vrijeme (datum, sat i minut) primqenog obavje{tewa o po`aru ili drugom doga|aju, 4) na~in dojave (npr. telelefonom, li~no, automatska dojava, kurir i sl.), 5) podatke o dojavitequ (ime i prezime, adresa, broj telefona), 6) mjesto intervencije (mjesto, naseqe, op{tina), 7) vrsta intervencije, 8) uzrok intervencije (po`ar, poplava, saobra}ajna nesre}a, tehi~ka intervencija, tehni~ko - tehnolo{ka nesre}a i sl.), 9) vrijeme dolaska na intervenciju, 10) vrijeme kad je upotrebqeno sredstvo za ga{ewe, 11) vrijeme lokalizirawa po`ara, 12) vrijeme likvidacije po`ara ili druge radwe, odnosno vrijeme zavr{etka akcije po drugom doga|aju, 13) okvirna procjena pri~iwene {tete na pokretnim stvarima, na nekretninama i ukupna {teta, 14) snage i sredstva, sprave i opremu koje su u~estvovale u intervenciji i broj vatrogasnih jedinica, 15) podatke o vlasniku, odnosno korisniku objekta ili imovine, 16) podatke o uni{tenim ili o{te}enim vatrogasnim vozilima, opremi, ure|ajima i drugim sredstvima, 17) podatke o svim u~esnicima na intervenciji (broj vatrogasaca, gra|ana, uposlenika pravnih lica, pripadnika slu`bi za{tite i spa{avawa i jedinica civilne za{tite, pripadnika drugih vatrogasnih jedninica, medicinskog osobqa, policije, oru`anih snaga i sl.), 18) podatke o povrije|enim i poginulim vatrogascima i ostalim u~esnicima intervencije, 19) podatke o vozilima koja su u~estvovala na intervenciji, vrijeme wihovog odlaska i dolaska, pre|eni kilometri i moto sati rada vatrogasnog vozila, 20) opis zate~enog stawa po dolasku na intervenciju, 21) opis rada u toku intervencije (postupke rukovodioca akcije ga{ewa, vatrogasaca i drugih u~esnika u intervenciji), 22) ostale napomene. 2) Analiza vatrogasne intervencije ^lan 47. Vatrogasna jedinica organizuje analazu karakteristi~nih vatrogasnih intervencija, za potrebe stvarawa baze stru~no-iskustvenih pokazateqa, koji }e poslu`iti u koncipirawu i razradi taktike ga{ewa budu}ih po`ara, odre|ivawu adekvatnih snaga i sredstava potrebnih za efikasnu intervenciju te otklawawe uo~enih propusta prilikom izvo|ewa intervencije. Osnovni elementi sadr`aja analize za ga{ewe po`ara su: 1) dojava po`ara,

opis doga|aja, razvoj i ga{ewe po`ara, broj stradalih i materijalna {teta, uzrok po`ara, analiza propusta, zakqu~ak o uspje{nosti intervencije, takti~ka skica akcije ga{ewa po`ara.

^lan 48. Na osnovu sagledavawa svih elemenata akcije ga{ewa po`ara ili akcije za{tite i spa{avawa, daje se ocjena o uspje{nosti intervencije vatrogasne jedinice (uspje{na, djelimi~no uspje{na, neuspje{na), kao i razlozi davawa ocjene {to ovjerava starje{ina vatrogasne jedinice. Raspravu i analizu karakteristi~nih intervencija organizuje vatrogasna jedinica u saradwi sa svim u~esnicima na ga{ewu po`ara. 3) Javne vatrogasne vje`be ^lan 49. Radi {to kvalitetnijeg osposobqavawa vatrogasaca i vatrogasnih jedinica za ga{ewe po`ara, za{titu i spa{avawe qudi, kao i provjere osposobqenosti, planiraju se javne vatrogasne vje`be. Organizator javne vatrogasne vje`be utvr|uje program vje`be, koji sadr`i slijede}e cjeline: 1) ciq vje`be, 2) datum, vrijeme i lokaciju vje`be, 3) u~esnike vje`be, 4) sastav komande vje`be, 5) simulirawe po`ara, akcidenata i sl., 6) pregled zadataka na vje`bi, broj vatrogasaca za realizaciju svakog zadatka, pregled vozila, opreme, ure|aja i sredstava za ga{ewe po`ara, sa kojom }e se ti zadaci realizovati i drugi elementi vezani za realizaciju zadataka, 7) na~in i postupak aktivirawa vatrogasnih jedinica u~esnika u vje`bi, 8) pravac kretawa jedinice, 9) skica terena - objekta sa prijedlogom pojedinih zadataka iz sastava vje`be, 10) zadatak po zavr{etku vje`be sa u~esnicima vje`be, 11) sanitetsko obezbje|ewe vje`be, 12) analiza vje`be uz prisustvo u~esnika vje`be. Organizator vje`be blagovremeno obavje{tava sve u~esnike javne vatrogasne vje`be i pribavqa saglasnost od nadle`ne policijske uprave, kao i upraviteqa stambenog objekta ili vlasnika ili korisnika gra|evine ili prostora ~iji se objekti koriste za vatrogasnu vje`bu. Organizator vatrogasne vje`be mo`e, u ciqu propagirawa vatrogasne djelatnosti, obavijestiti sredstva informisawa o izvo|ewu vje`be. VIII - SVE^ANOSTI, TAKMI^EWA I PO^ASTI 1) Sve~anosti ^lan 50. U povodu obiqe`avawa prigodnih godi{wica rada vatrogasnih jedinica, davawa sve~ane izjave pripadnika dobrovoqne vatrogasne jedinice i promovisawa vatrogasaca u ~inove, dodjele odlikovawa, takmi~ewa, susreta i drugih sve~anosti primjewuje se postupak utvr|en ovom uredbom, a na osnovu programa koji utvr|uje organizator sve~anosti. Tokom aktivnosti iz stava 1. ovog ~lana vatrogasci nose sve~anu vatrogasnu uniformu. ^lan 51. Sve~ani stroj formira se na na~in da se na desnom krilu stroja postavqa zastavni vod sa dr`avnom i zastavom vatrogasne jedinice, a do zastavnog voda postrojavaju se vatrogasci u uniformama i druge jedinice ako u~estvuju.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 21

Pripadnici dobrovoqne vatrogasne jedinice koji daju sve~anu izjavu, postrojavaju se ispred stroja. Starje{ina dobrovoqne vatrogasne jedinice predaje raport predsjedniku dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva ili vi{em vatrogasnom funkcioneru, ako je prisutan. Starje{ina dobrovoqne vatrogasne jedinice ili drugi odre|eni ~lan te jedinice ~ita sve~anu izjavu, a vatrogasci koji daju sve~anu izjavu, glasno ponavqaju tekst poslije wega. Tekst sve~ane izjave glasi: "Ja (M.M.) izjavqujem da }u kao dobrovoqni vatrogasac svoju du`nost na spa{avawu qudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom ili drugom prirodnom nesre}om uvijek i na svakom mjestu izvr{avati savjesno, po`rtvovano i disciplinovano i braniti ugled dobrovoqnog vatrogastva i vatrogasne organizacije." ^lan 52. U svim sve~anim prilikama kao i na takmi~ewima, vatrogasna jedinica nastupa sa svojom zastavom. Na jarbol se podi`e: dr`avna i vatrogasna zastava. Zastave do jarbola donose, kre}u}i se ispred postrojenih vatrogasnih jedinica, ~etiri do {est ~lanova vatrogasnih jedinica, tako {to prvo donose dr`avnu, iza we i vatrogasnu zastavu. Prilikom podizawa zastava iz stava 2. ovog ~lana na jarbol, intonira se himna Bosne i Hercegovine. ^lan 53. Dodjela odlikovawa i priznawa pripadnicima vatrogasnih jedinica, promovisawe ~lanova dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva u ~inove i klase vr{i se pred sve~anim strojem ili skupom. Ispred stroja postrojavaju se pripadnici vatrogasnih jedinica koji se odlikuju ili unapre|uju. Odluku o unapre|ewu ~lana dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva u ~in vatrogasca i uru~ewe uvjerewa vr{i komandir jedinice dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva. Odluku o dodjeli odlikovawa i priznawa, odnosno o unapre|ewu u vi{e ~inove i uru~ivawe odlikovawa, priznawa i diploma ~lanovima dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva vr{i predsjednik dobrovoqnog vatrogasnog dru{tva. ^lan 54. Defile je sve~ani e{alon vatrogasnih jedinica i wihovih vatrogasnih vozila, sredstva i opreme na mjestu gdje se odvija manifestacija. Organizator defilea je obavezan u propisanom roku prijaviti nadle`noj policijskoj upravi, defile kao javnu manifestaciju. S obzirom na broj ~lanova i jedinica koji treba da u~estvuju u defileu, u redu vatrogasaca mo`e biti dva, ~etiri ili {est lica. E{alon sa~iwavaju: 1) nosioci dr`avne zastave, 2) nosioci vatrogasne zastave ili vatrogasnog amblema, 3) starje{ina defilea sa dva pomo}nika, 4) zastava vatrogasnih jedinica, 5) vatrogasni pioniri i omladina, 6) ~lanovi - `ene vatrogasnih jedinica, 7) ~lanovi - vatrogasci, 8) pripadnici slu`bi za{tite i spa{avawa i specijaliziranih jedinica civilne za{tite (ako u~estvuju), 9) pripadnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine (ako u~estvuju), 10) ostali u~esnici. Motorizovani dio e{alona sa~iwavaju vatrogasna vozila (prvo komandno vozilo, zatim laka, sredwe te{ka i na kraju te{ka vozila). Ako u defileu u~estvuje i vatrogasna tehnika starije izvedbe, svrstava se ispred motorizovanog dijela e{alona. U vatrogasnom vozilu su samo voza~ i pratilac, oba u uniformi sa {qemom.

^lan 55. Starje{ina defilea mo`e se nalaziti i u vozilu ako vatrogasna jedinica posjeduje otvoreno vozilo. Starje{na defilea, oba pomo}nika i nosioci zastava na rukama imaju bijele rukavice. Vatrogasnu zastavu, vatrogasci nose na desnom ramenu, a kod pozdrava, zastava se nagiwe za 45º naprijed. 2) Takmi~ewa ^lan 56. Kod organizovawa op{tinskih, gradskih, kantonalnih, federalnih takmi~ewa vatrogasnih jedinica, defile se organizuje istim redoslijedom, s tim {to se ispred vatrogasne jedinice (takmi~arskih ekipa) nosi tabla sa nazivom vatrogasne jedinice op{tine, grada ili kantona, {to zavisi od vrste takmi~ewa ili dogovora organizatora i u~esnika. ^lan 57. Nakon dolaska na poligon za postrojavawe vatrogasnih jedinica, vatrogasci koji nose zastave staju na sredinu mjesta predvi|enog za postrojavawe, tako da vatrogasne jedinice zauzimaju naizmjeni~no mjesta lijevo i desno od wih. Komandant e{alona predaje raport protokolom odre|enom licu. ^lan 58. Vatrogasne jedinice u~esnice sve~anosti postrojavaju se na na~in kao i na po~etku sve~anosti na komandu starje{ine. Nakon saop{tewa rezultata i podjele nagrada i priznawa utvr|enih protokolom sve~anosti, na komandu "Pozdrav zastavi" uz intonirawe himne Bosne i Hercegovine spu{taju se zastave sa jarbola, ~ime je program sve~anosti zavr{en. 3) Po~asti ^lan 59. Po~asna vatrogasna stra`a i pratwa dodjequje se umrlim vatrogascima, kao i prilikom polagawa vijenaca na spomen obiqe`ja. ^lan 60. Povodom iznenadne smrti vatrogasca, koji je bio uposlenik vatrogasne jedinice ili je poginuo u toku akcije ga{ewa po`ara ili druge intervencije tokom za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a vatrogasna jedinica je du`na: 1) izjaviti sau~e{}e porodici preminulog - poginulog, 2) na vatrogasnom objektu ista}i zastavu vatrogasne jedinice na pola kopqa do dana kada je preminuli poginuli sahrawen, 3) obezbijediti da se ispred kov~ega uz odar polo`i: vatrogasni {qem, jastu~i} sa odlikovawima (dr`avna i vatrogasna) umrlog, ukoliko ih je imao. Starje{ina ili komandir vatrogasne jedinice, mo`e odrediti i druge postupke i radwe koje }e vatrogasna jedinica preduzeti u ~ast preminulog ~lana vatrogasne jedinice. ^lan 61. Po~asnu stra`u sa~iwavaju najmawe ~etiri vatrogasca pored odra umrlog vatrogasca u vrijeme i na mjestu kako to odredi starje{ina ili komandir vatrogasne jedinice. Vatrogasci koji su odre|eni za po~asnu stra`u odjeveni su u sve~ane vatrogasne uniforme sa {apkom i bijelim rukavicama. ^lan 62. Pratwa na sahrani se formira sqede}im redom: nosioci zastava, ~lanstvo u formaciji, nosioci vijenaca, odlikovawa i priznawa umrlog, po~asna pratwa (vod), kov~eg umrlog, naju`a porodica i drugi u~esnici. ^lan 63. Lice odre|eno ispred vatrogasne jedinice prigodnim govorom }e se oprostiti od umrlog.

Broj 8 – Strana 22

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 64. ^lanovi po~asne pratwe (voda) pozdravqaju pogledom, a komandir po~asne pratwe i uz pozdrav rukom, kao i svi ostali prisutni u vatrogasnim uniformama. Vatrogasna priznawa i odlikovawa umrlog nosi vatrogasac sa dva pratioca u sve~anoj uniformi i bijelim rukavicama. IX - EVIDENCIJE ^lan 65. Vatrogasne jedinice vode kwige evidencije u skladu sa propisom iz ~lana 74. stav 2. Zakona. X - ZAVR[NE ODREDBE ^lan 66. Danom stupawa na snagu ove uredbe prestaju da va`e Pravila slu`be u vatrogasnim jedinicama ("Slu`beni list SRBiH", broj 19/91), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitawa koja su regulisana ovom uredbom. ^lan 67. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 86/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

146
Na osnovu ~lana 172. stav 3. Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), te ~lana 22. stav 4. i Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O SADR@AJU I NA^INU IZRADE PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRE]A I PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uje se sadr`aj, na~in izrade, postupak usagla{avanja, dono{enja, a`uriranja i ~uvanja planova za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: plan za{tite i spa{avanja) i planova za{tite od po`ara u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), po kojoj su du`ni postupati federalni i kantonalni organi uprave, kao i op{tinske slu`be za upravu i privredna dru{tva i druga pravna lica (u daljem tekstu: pravna lica) prilikom izrade plana za{tite i spa{avanja Federacije, kantona, grada, op{tine i pravnog lica i plana za{tite od po`ara kantona, grada, op{tine i pravnog lica, te postupanje po tim planovima. II - PLAN ZA[TITE I SPA[AVANJA ^lan 2. Plan za{tite i spa{avanja predstavlja dokument koji slu`i za organizovan pristup u pripremanju, organizovanju i provo|enju za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara za organe vlasti i pravna lica koja su du`na donijeti taj plan. ^lan 3. U planu za{tite i spa{avanja utvr|uje se organizacija i na~in provo|enja mjera za{tite i spa{avanja i odre|uju zadaci za organe vlasti i druge subjekte na za{titi i spa{avanju i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivanje mjera predvi|enih

Zakonom o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: Zakon o za{titi i spa{avanju), a u odnosu na za{titu od po`ara, poplava, za{titu od joniziraju}eg zra~enja i druge nesre}e koje su ure|ene posebnim propisima, u planu za{tite i spa{avanja utvr|uje se samo organizacija i one mjere za{tite i spa{avanja koje mogu uticati na spre~avanje i otklanjanje posljedica prouzrokovanih tim nesre}ama. ^lan 4. Svaki plan za{tite i spa{avanja mora da sadr`i organizaciju za{tite i spa{avanja za slijede}e tri situacije, i to: 1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avanja ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ubla`avanje nastalih posljedica (u daljem tekstu: faza spa{avanja) i 3) za fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uslova za normalizaciju `ivota na ugro`enom podru~ju (u daljem tekstu: faza otklanjanja posljedica). ^lan 5. Prilikom izrade plana za{tite i spa{avanja, organizacija za{tite i spa{avanja mora biti zasnovana na procjeni ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a (u daljem tekstu: procjena ugro`enosti) i mjerama za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje treba, saglasno toj procjeni, utvrditi posebno za svaku od tri faze iz ~lana 4. ove uredbe, s tim {to se odre|ivanje mjera za{tite i spa{avanja vr{i na sljede}i na~in: 1) za fazu preventivne za{tite odre|uju se samo one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mo`e uticati na spre~avanje nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno kojima se mo`e uticati na otklanjanje ili smanjenje djelovanja prirodne ili druge nesre}e. U te mjere spadaju naro~ito: primjena propisa o gra|enju (urbanisti~ko-prostorna i tehni~ka dokumentacija i dr.); tehni~ke mjere za izgradnju objekata na trusnim podru~jima; izgradnja objekata za za{titu od klizi{ta, poplava (nasipa, akumulacija, retenzija i sli~nih objekata za za{titu od poplava), izvo|enje radova na regulaciji potoka i rijeka, ure|enju bujica, izgradnja potpornih zidova; spre~avanje zaraznih bolesti ljudi, `ivotinja i bilja; mjere za{tite od po`ara; postavljanje protivgradnih poligona i organizovanje protivgradnih stanica; organizovanje osmatranja i pra}enje pojava koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesre}e i blagovremeno obavje{tavanje gra|ana i nadle`nih organa o opasnostima od tih nesre}a i postupcima gra|ana i organa vlasti na spre~avanju nastanka tih opasnosti, kao i druge mjere kojima se mo`e uticati na spre~avanje nastanka prirodne ili druge nesre}e ili ubla`avanje njihovog djelovanja; 2) za fazu spa{avanja odre|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mo`e neposredno vr{iti spa{avanje ugro`enih ljudi i materijalnih dobara i uticati na smanjenje, odnosno spre~avanje {irenja posljedica. U te mjere spadaju naro~ito: organizacija rukovo|enja akcijama za{tite i spa{avanja putem nadle`nih {tabova civilne za{tite; anga`ovanje jedinica i povjerenika civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avanja, a prema potrebi anga`ovanje i potrebnog broja gra|ana, kao i ljudstva i sredstava pravnih lica; pru`anje prve medicinske pomo}i povrije|enim ili oboljelim; evakuacija ugro`enih i nastradalih gra|ana; prihvat, smje{taj i zbrinjavanje ljudi i izmije{tanje materijalnih dobara; za{tita i spa{avanje `ivotinja i namirnica `ivotinjskog porijekla, za{tita i spa{avanje od ru{enja, poplava, po`ara, eksplozija i radiolo{ko - hemijsko-biolo{kih akcidenata; za{tita i spa{avanje bilja i biljnih proizvoda; ra{~i{}avanje ru{evina i spa{avanje s visina, na vodi i pod vodom i druge mjere kojima se mo`e ostvarivati spa{avanje ugro`enih i

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 23

nastradalih ljudi i materijalnih dobara na ugro`enom podru~ju; 3) za fazu otklanjanja posljedica planiraju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mogu obezbijediti osnovni uvjeti za `ivot i rad na ugro`enom podru~ju. U te mjere spada naro~ito: osposobljavanje stambenih i drugih objekata za upotrebu; asanacija terena i izvori{ta pitke vode; organizovanje, prikupljanje i raspodjela pomo}i; provo|enje zdravstvenih i higijensko-epidemiolo{kih mjera za{tite, prikupljanje podataka o posljedicama nastalim po ljude i materijalna dobra; procjena i utvr|ivanje nastale {tete kod ljudstva i na materijalnim dobrima i provo|enje drugih mjera kojima se mo`e doprinositi ubla`avanju i otklanjaju neposrednih posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesre}e. Mjere za{tite i spa{avanja iz stava 1. ovog ~lana, odre|uju se samo za one prirodne i druge nesre}e koje su pojedina~no navedene u procjeni ugro`enosti. ^lan 6. Za svaku fazu iz ~lana 4. ove uredbe, a u skladu sa mjerama za{tite i spa{avanja koje se utvrde za svaku od tri faze, prema odredbama ~lana 5. ove uredbe, treba odrediti zadatke, izvr{ioce i materijalna i druga sredstva i opremu koja }e se koristiti za izvr{avanje planiranih mjera za{tite i spa{avanja, s tim da se za fazu preventivne za{tite moraju odrediti i rokovi za izvr{enje planiranih zadataka i utvrditi izvori finansiranja za izvr{enje tih zadataka. ^lan 7. Obavezu dono{enja plana za{tite i spa{avanja imaju Federacija, kanton i op{tine, odnosno grad i pravna lica u skladu sa sljede}im odredbama: 1) za Federaciju - ~lan 24. ta~ka 3. Zakona o za{titi i spa{avanju, 2) za kanton - ~lan 27. stav (1) ta~ka 7. Zakona o za{titi i spa{avanju, 3) za op{tinu, odnosno grad - ~lan 29. ta~ka 6. Zakona o za{titi i spa{avanju, 4) za pravna lica - ~lan 32. stav (2) Zakona o za{titi i spa{avanju, III - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA FEDERACIJE, KANTONA, OP[TINA, GRADA I PRAVNIH LICA 1. Plan za{tite i spa{avanja Federacije ^lan 8. U skladu sa ~lanom 170. stav 2. Zakona o za{titi i spa{avanju, Plan za{tite i spa{avanja u Federaciji (u daljem tekstu: Federalni plan) sadr`i sljede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite, 2) dokument o mobilizaciji, aktiviranju i anga`ovanju snaga i sredstava, 3) dokument o provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja, 5) dokument o me|usobnom pru`anju pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine i 6) dokument o prihvatanju i pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju sa drugim dr`avama. a) Dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lan 9. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite utvr|uje se na~in prijema i dostavljanja podataka o pojavama i opasnostima od prirodnih ili drugih nesre}a, odnosno o nastanku tih nesre}a na podru~ju Federacije, kao i na~in, sadr`aj i redosljed obavje{tavanja federalnih organa uprave, Vlade Federacije i kabineta

predsjednika i potpredsjednika Federacije o tim nesre}ama, kao i nadle`nih organa Bosne i Hercegovine. b) Dokument o mobilizaciji, aktiviranju i anga`ovanju snaga i sredstava ^lan 10. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mobilizaciju, aktiviranje i anga`ovanje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci kojima se vr{i aktiviranje Federalnog {taba civilne za{tite, anga`ovanje federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja i mobilizacija jedinice civilne za{tite obrazovanih za potrebe Federacije. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) Rje{enje o imenovanju komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite, 2) akt o odre|ivanju federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja, 3) pregled jedinica civilne za{tite Federacije, 4) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme namijenjene za rad Federalnog {taba civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avanja i jedinica civilne za{tite, 5) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja je planirana za izuzimanje od javnih preduze}a Federacije, radi privremenog kori{tenja za potrebe civilne za{tite. c) Dokument o provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lan 11. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na provo|enje aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sljede}e organe i slu`be: 1) Federalni {tab civilne za{tite, 2) federalne organe uprave i federalne upravne organizacije, 3) federalne slu`be za{tite i spa{avanja, 4) jedinice civilne za{tite Federacije, 5) javna preduze}a Federacije, 6) organe nadle`ne za pru`anje me|usobne pomo}i izme|u Federacije i Republike Srpske, susjednih i drugih dr`ava u odnosu na za{titu i spa{avanje. Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, slu`bi, jedinica i preduze}a iz stava 1 ovog ~lana utvr|uju se posebno za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe. d) Dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lan 12. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje }e se u svakoj upravnoj oblasti iz nadle`nosti Federacije, sprovoditi na podru~ju Federacije. Mjere se planiraju posebno za sve tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe. U cilju izvr{avanja planiranih mjera za{tite i spa{avanja utvr|uju se sljede}a pitanja: 1) za svaku mjeru za{tite i spa{avanja odre|uju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e neposredno preduzimati federalni organi uprave na njihovom sprovo|enju, u oblasti za koju je organ uprave osnovan, 2) odre|uju se kantonalni organi uprave sa kojima }e federalni organ uprave ostvarivati saradnju u cilju sprovo|enja zadataka utvr|enih u dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, koji budu utvr|eni kao obaveza za kantonalne organe uprave. U prilogu dokumenta iz stava 1. ovog ~lana prila`e se spisak ili pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja su planirana za sprovo|enje utvr|enih mjera za{tite i spa{avanja od strane federalnih organa uprave i federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja.

Broj 8 – Strana 24

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

e) Dokument o me|usobnom pru`anju pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine ^lan 13. U dokumentu plana za{tite koji se odnosi na prihvatanje i pru`anje pomo}i u za{titi i spa{avanju izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim dr`avama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaklju~ila odgovaraju}e sporazume iz oblasti za{tite i spa{avanja utvr|uju se mjere, postupci i zadaci, kao i snage i sredstva koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avanju od prirodnih ili drugih nesre}a, te odre|uje na~in ostvarivanja saradnje sa organima Bosne i Hercegovine nadle`nim za oblast za{tite i spa{avanja, kao i na~in sprovo|enja zadataka koje utvrde ti organi. U prilogu ovog dokumenta ~uva se Sporazum zaklju~en izme|u Federacije i Republike Srpske, Sporazum zaklju~en izme|u Vije}a ministra Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i sporazumi sa drugim dr`avama sa kojim su zaklju~eni, a koji se odnose na za{titu i spa{avanje. f) Dokument o prihvatanju i pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju sa drugim dr`avama ^lan 14. Podno{enje zahtjeva za hitnu me|unarodnu pomo} u slu~aju velikih prirodnih i drugih nesre}a podnosi Federalni {tab civilne za{tite ili drugi federalni organ uprave po odobrenju ili naredbi Federalnog {taba civilne za{tite (u daljnjem tekstu: [tab), {to zavisi od konkretne prirodne ili druge nesre}e koja je progla{ena na podru~ju Federacije, odnosno oblasti u kojoj je ta nesre}a nastupila. Taj zahtjev, u pravilu, podnosi se kada raspolo`ivi resursi Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini, nisu dovoljni za efikasno spa{avanje ljudi i materijalnih dobara na podru~jima zahva}enim prirodnom ili drugom nesre}om. Zahtjev se dostavlja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara) putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ili neposredno Vije}u ministara ili dr`avnom organu za rukovo|enje i koordinaciju akcija za{tite i spa{avanja u BiH - Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za za{titu i spa{avanje. Potrebe za me|unarodnu pomo}, po hitnom postupku, prikupljaju se u Federalnoj upravi civilne za{tite koja za [tab priprema Prijedlog jedinstvenog zahtjeva za tra`enje hitne me|unarodne pomo}i. Ukoliko drugi federalni organi, u okviru svoje nadle`nosti, upute hitan zahtjev za odgovaraju}u me|unarodnu pomo} direktno navedenim ili drugim organima Bosne i Hercegovine, kopiju tog zahtjeva obavezno dostavljaju [tabu, putem Federalne uprave civilne za{tite. 2. Plan za{tite i spa{avanja kantona ^lan 15. Plan za{tite i spa{avanja kantona sadr`i sljede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite, 2) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i anga`ovanju snaga i sredstava, 3) dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja i 5) dokument o na~inu saradnje sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske. a) dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lan 16. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite odre|uje se na~in, sadr`aj i redosljed obavje{tavanja o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona i na~in izvje{tavanja

kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa, vlade kantona i kantonalnih javnih preduze}a, kao i op{tinskih, odnosno federalnih organa o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona. U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled podataka o rukovodiocima organa iz stava 1. ovog ~lana, sa njihovim brojevima telefona (fiksni i mobilni), sjedi{tu organa, odnosno preduze}a i drugim potrebnim podacima, kao i {ema operativnih centara civilne za{tite koji postoje na podru~ju Federacije. b) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i anga`ovanju snaga i sredstava ^lan 17. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na aktiviranje, mobilizaciju i anga`ovanje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci kojima se osigurava sljede}e: 1) aktiviranje kantonalnog {taba civilne za{tite, 2) mobilizacija kantonalnih jedinica civilne za{tite (ako su obrazovane) i 3) anga`ovanje kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avanja. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) rje{enje o imenovanju komandanta, na~elnika i ~lanova kantonalnog {taba civilne za{tite, 2) pregled kantonalnih jedinica civilne za{tite sa li~nim i materijalnim formacijama, 3) spisak materijalno - tehni~kih sredstava i opreme kojom raspola`u kantonalne jedinice civilne za{tite, 4) spisak materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja se izuzima za potrebe civilne za{tite od gra|ana i pravnih lica, 5) pregled federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja, 6) rje{enje o odre|ivanju kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avanja (naziv, vrsta i sjedi{te), 7) pregled ljudstva, opreme i sredstava pojedina~no za svaku kantonalnu slu`bu za{tite i spa{avanja, 8) pregled federalnih jedinica civilne za{tite, 9) pregled op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avanja, 10) pregled specijalizovanih jedinica civilne za{tite u op{tinama. c) dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lan 18. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na obaveze kantonalnih organa na sprovo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sljede}e kantonalne organe i druga tijela, i to: 1) kantonalni {tab civilne za{tite, 2) kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove, 3) kantonalne slu`be za{tite i spa{avanja, 4) kantonalne jedinice civilne za{tite i 5) kantonalna javna preduze}a. Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, slu`bi, jedinica i preduze}a iz stava 1. ovog ~lana, utvr|uju se posebno za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe, s tim da se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove, kao i za javna preduze}a utvr|uju samo u pogledu ostvarivanja njihove funkcije u oblasti za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara. d) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lan 19. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|uju se mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i pravna lica koje }e oni preduzimati na sprovo|enju mjera za{tite i spa{avanja na podru~ju kantona koje se utvr|uju prema sljede}em: 1) odre|uju se mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju, koje }e se provoditi u tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe,

Srijeda, 23.2.2011. 2)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 25

za svaku mjeru za{tite i spa{avanja pojedina~no odre|uju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e neposredno preduzimati kantonalni organi uprave na njihovom provo|enju, na podru~ju kantona, 3) odre|uju se op{tine slu`be za upravu sa kojima }e kantonalni organi uprave ostvarivati saradnju u cilju sprovo|enja zadataka iz ta~ke 2. stav 1. ovog ~lana i utvr|uju zadaci koje }e provoditi op{tine slu`be za upravu, 4) odre|uju se federalni organi uprave sa kojima }e kantonalni organ uprave ostvarivati neposrednu saradnju u izvr{avanju mjera za{tite i spa{avanja iz ta~ke 2. stav 1. ovog ~lana, kao i na~in izvr{avanja zadataka koji za kantonalne organe uprave budu utvr|eni u Federalnom planu. U prilogu ovog dokumenta za svaki kantonalni organ uprave treba izraditi i uz plan prilo`iti sve potrebne preglede, spiskove ili druga akta koja slu`e za sprovo|enje odre|ene mjere za{tite i spa{avanja. e) dokument o na~inu saradnje sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske ^lan 20. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na na~in ostvarivanja saradnje sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uju se konkretne aktivnosti, postupci i zadaci na prihvatanju, odnosno pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju izme|u kantonalnog {taba civilne za{tite i odgovaraju}eg organa civilne za{tite Republike Srpske. Pored toga, ovaj dokument sadr`i podatke o snagama i sredstvima koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avanju od prirodnih i drugih nesre}a. 3. Plan za{tite i spa{avanja op{tine ^lan 21. Plan za{tite i spa{avanja op{tine sadr`i sljede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite op{tine, 2) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i anga`ovanju snaga i sredstava, 3) dokument o zadacima op{tinskih organa na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja, 5) dokument o informisanju gra|ana i javnosti, 6) dokument o na~inu saradnje sa odgovaraju}im op{tinskim organima civilne za{tite Republike Srpske. a) dokument o operativnom centru civilne za{tite op{tine ^lan 22. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite op{tine utvr|uju se mjere, postupci i zadaci operativnog centra civilne za{tite (u daljem tekstu: operativni centar) o na~inu prikupljanja podataka o pojavama ili nastanku prirodnih ili drugih nesre}a na podru~ju op{tine, redosljed dostavljanja tih podataka nadle`nim op{tinskim organima, kao i kantonalnom operativnom centru civilne za{tite, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru civilne za{tite. U okviru ovog dokumenta utvr|uje se sadr`aj i na~in kori{tenja veza potrebnih za rukovo|enje u akcijama za{tite i spa{avanja, a naro~ito: vrste telefonskih i drugih veza koje postoje na podru~ju op{tine, kao {to su: veze u automatskom telefonskom saobra}aju, telefonske veze imalaca funkcionalnih sistema veza Elektroprivrede, `eljezni~ko-transportnih organizacija, organa unutra{njih poslova, popre~ne, odnosno induktorske telefonske veze prioritetnih korisnika, mobilna telefonija (GSM), radio - veze u KT podru~ju (kratkotalasne radioveze), VVF i UHF veze i radioamaterske veze na podru~ju op{tine. U okviru ovog dokumenta ~uva se: {ema telefonskih veza; telefonski imenik; {ema radioveza i planovi rada za radiomre`u.

U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) li~na i materijalna formacija op{tinskog operativnog centra civilne za{tite, 2) pregled telefonskih brojeva op{tinskih centara na podru~ju kantona, kantonalnog i Federalnog operativnog centra civilne za{tite, 3) {ema instaliranih sirena, radio i TV-stanica i razglasnih stanica koje }e se koristiti za obavje{tavanje i uzbunjivanje stanovni{tva, 4) lista pitanja za rad operativnih centara civilne za{tite i na~in rada tih centara koju donosi direktor Federalne uprave civilne za{tite. Za op{tine koje se nalaze nizvodno od visokih brana na akumulacijama izra|uje se i ~uva: {ema o obilje`avanju linija dopiranja poplavnog talasa, akusti~ka studija podru~ja, pregled lica koja su ovla{}ena za davanje signala za uzbunu (u slu~aju ru{enja ili prelivanja visokih brana na akumulacijama), pregled dr`avnih organa i pravnih lica koja se obavje{tavaju o opasnosti od ru{enja ili prelivanja brana u toku radnog vremena, odnosno spisak lica koja se obavje{tavaju o toj opasnosti u vrijeme kada se ne radi. b) dokument o aktiviranju, mobilizaciji i anga`ovanju snaga i sredstava ^lan 23. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na aktiviranje, mobilizaciju i anga`ovanje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci koji se odnose na na~in aktiviranja op{tinskog {taba civilne za{tite i povjerenika civilne za{tite, na~in mobilizacije op{tinskih jedinica civilne za{tite specijalizovane i op{te namjene i redosljed izvr{enja mobilizacije tih jedinica, kao i na~in anga`ovanja op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avanja, kao i na~in izuzimanja materijalnih sredstava od gra|ana i pravnih lica sa podru~ja op{tine koja su potrebna za civilnu za{titu. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) rje{enje o imenovanju komandanta, na~elnika i ~lanova op{tinskog {taba civilne za{tite sa njihovim adresama i brojevima telefona, 2) pregled povjerenika civilne za{tite sa njihovim adresama i brojevima telefona, 3) pregled specijalizovanih jedinica civilne za{tite sa podacima o ljudstvu raspore|enom u te jedinice i njihovim adresama i brojevima telefona, 4) pregled jedinica civilne za{tite op{te namjene sa podacima o ljudstvu raspore|enom u te jedinice i njihovim adresama i brojevima telefona, 5) pregled op{tinskih slu`bi za za{titu i spa{avanje sa podacima o rukovodiocima tih slu`bi i podacima o ljudstvu raspore|enom u te slu`be i njihovim brojevima telefona i adresama, odnosno sjedi{tu tih slu`bi, 6) li~na i materijalna formacija op{tinskih specijalizovanih jedinica civilne za{tite, kao i jedinica civilne za{tite op{te namjene, 7) pregled materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja }e se izuzimati od gra|ana i pravnih lica za potrebe jedinica civilne za{tite specijalizovane i op{te namjene i op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avanja. c) dokument o zadacima op{tinskih organa na sprovo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lan 24. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na zadatke op{tinskih organa i pravnih lica u provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se mjere, postupci i zadaci op{tinskog {taba civilne za{tite, op{tinskog na~elnika i svake op{tine slu`be za upravu na izvr{avanju zadataka koji se odnose na za{titu i spa{avanje od prirodnih i drugih nesre}a. Ove mjere, postupci i zadaci razra|uju se posebno za tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe:

Broj 8 – Strana 26

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avanja i 3) za fazu otklanjanja posljedica. U okviru dokumenta iz stava 1. ovog ~lana odre|uju se zadaci mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine koje }e one izvr{avati na sprovo|enju pojedinih mjera za{tite i spa{avanja iz nadle`nosti op{tinskih slu`bi za upravu. U prilogu dokumenta iz stava 1. ovog ~lana nalazi se: 1) pregled op{tinskih slu`bi za upravu, sa podacima o rukovodiocima tih slu`bi i njihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni), 2) pregled (spisak) sekretara mjesnih zajednica sa podacima o njihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni). d) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lan 25. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, svaka op{tina treba da utvr|uje samo one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju, koja se odnose na one prirodne i druge nesre}e koje, prema procjeni ugro`enosti, mogu nastati na podru~ju op{tine. Mjere za{tite i spa{avanja iz stava 1. ovog ~lana, obavezno se utvr|uju posebno za sve tri situacije predvi|ene u ~lanu 4. ove uredbe i to kroz tri posebna dokumenta, na na~in predvi|en u odredbama ~l. 26. i 27. ove uredbe. ^lan 26. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu preventivne za{tite iz ta~ke 1. ~lana 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito sljede}a pitanja: 1) za svaku prirodnu ili drugu nesre}u, koja prema procjeni ugro`enosti mo`e nastati na podru~ju op{tine, odre|uju se pojedina~no one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i ~lana 5. ta~ke 1. stav 1. ove uredbe, koje }e se preduzimati u cilju spre~avanja nastanka prirodne ili druge nesre}e. Mjere se utvr|uju posebno za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e; 2) za svaku predvi|enu mjeru za{tite i spa{avanja iz prethodne ta~ke, odre|uju se op{tine slu`be za upravu, pravna lica i druge institucije (u daljem tekstu: izvr{ioci) koji }e biti obavezni da, kao dio svoje redovne djelatnosti, neposredno izvr{avaju te mjere i u tom cilju se za svakog izvr{ioca posebno utvr|uju konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e oni stalno provoditi na realizaciji planiranih zadataka; 3) odre|uju se materijalno-tehni~ka sredstva i oprema koja }e se koristiti na sprovo|enju preventivnih mjera za{tite, kao i izvo|enje radova radi sprovo|enja tih mjera i utvr|uju izvori finansiranja za vr{enje tih zadataka. Materijalna sredstva i oprema mogu se iskazati u vidu tabelarnih pregleda, posebno za svaku planiranu preventivnu mjeru za{tite i spa{avanja, pri ~emu se odre|uju izvr{ioci koji }e obezbijediti ta sredstva; 4) utvr|uju se zadaci op{tinskoj slu`bi civilne za{tite koje }e ona preduzimati na koordinaciji i anga`ovanju izvr{ilaca na izvr{avanju zadataka iz ta~. 2. i 3. ovog ~lana, kao i na~in ostvarivanja nadzora nad izvr{avanjem tih poslova i rokovi za izvje{tavanje op{tinskog na~elnika i op{tinskog vije}a o stanju i problemima provo|enja planiranih mjera za{tite i spa{avanja od strane nadle`nih izvr{ilaca. ^lan 27. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu spa{avanja iz ta~ke 2. ~lana 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito sljede}a pitanja: 1) za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op{tine, odre|uju se pojedina~no za svaku nesre}u one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredbe ~lana 5. stav 1. ta~ke 2. ove uredbe,

koje }e se neposredno preduzimati od momenta pojave opasnosti, odnosno nastanka prirodne ili druge nesre}e i u toku djelovanja nesre}e u cilju spa{avanja ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara; 2) odre|uju se snage i sredstva civilne za{tite (jedinice specijalizovane i op{te namjene, povjerenici civilne za{tite i slu`be za{tite i spa{avanja) koje }e se mo}i anga`ovati na spa{avanju ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara; 3) utvr|uju se mjere, postupci i zadaci za op{tinskog na~elnika, op{tine slu`be za upravu, pravna lica i druge izvr{ioce koji }e oni preduzimati u akcijama za{tite i spa{avanja na ugro`enom podru~ju; 4) planira se organizacija i na~in mobilizacije gra|ana i njihovih sredstava radi u~e{}a u za{titi i spa{avanju na podru~ju na kojem, prema procjeni ugro`enosti, mo`e nastati odre|ena prirodna ili druga nesre}a; 5) odre|uju se materijalna dobra koja }e se izmje{tati sa ugro`enog podru~ja na neugro`eno podru~je za slu~aj da budu ugro`ena prirodnom ili drugom nesre}om, utvr|uju prioriteti (redosljed) u njihovom izmje{tanju i odre|uju op{tine slu`be za upravu, koje }e vr{iti izmje{tanje tih dobara i odre|uju sredstva koja }e se koristiti za izmje{tanje; 6) utvr|uje se organizacija smje{taja i ishrane jedinica civilne za{tite i gra|ana anga`ovanih na za{titi i spa{avanju. U prilogu se ~uva: – pregled zgrada i drugih objekata na podru~ju op{tine u kojima se mo`e organizovati smje{taj i ishrana jedinica civilne za{tite i gra|ana anga`ovanih na zadacima za{tite i spa{avanja; – spisak pravnih lica i mjesnih zajednica u kojima }e se obezbijediti smje{taj i ishrana; – spisak op{tinskih slu`bi za upravu koje }e biti zadu`ene za organizaciju smje{taja i ishrane i njihovi zadaci na tim poslovima; – akt o odre|ivanju izvora finansiranja smje{taja i ishrane. 7) zadaci, mjere i postupci op{tinskog {taba civilne za{tite na organizovanju i rukovo|enju akcijama za{tite i spa{avanja i obaveze op{tinskih slu`bi za upravu i pravna lica u postupanju po naredbama {taba civilne za{tite. ^lan 28. U dokumentu koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu otklanjanja posljedica iz ta~ke 3. ~lana 4. ove uredbe, planiraju se one mjere za{tite i spa{avanja kojima }e se mo}i stvoriti uvjeti za normalan `ivot i rad ljudi na ugro`enom podru~ju, a naro~ito: 1) utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredbe ~lana 5. stava 1. ta~ka 3. ove uredbe, kojima se mogu stvoriti uvjeti za `ivot i rad ljudi. Mjere se utvr|uju posebno za svaku vrstu prirodne i druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op{tine; 2) spisak ili tabelarni pregled materijalno-tehni~kih sredstava koja }e se mo}i koristiti na sprovo|enju mjera iz prethodne ta~ke, a koja }e se anga`ovati od gra|ana i pravnih lica; 3) mjere, postupci i zadaci op{tinskih slu`bi za upravu, mjesnih zajednica i pravnih lica na izvr{avanju mjera iz ta~ke 1) ovog stava; zadaci op{tinskog {taba civilne za{tite na organizaciji i rukovo|enju akcijama za{tite i spa{avanja na izvr{avanju mjera iz ta~ke 1) ovog stava. Aktivnosti snaga civilne za{tite ({tabova, jedinica i povjerenika civilne za{tite na izvr{avanju mjera za{tite i spa{avanja iz stava 1. ta~ke 1) ovog ~lana, planiraju se samo do momenta kada }e se stvoriti uvjeti za normalizaciju `ivota i rada na ugro`enom podru~ju i kada ne prijeti opasnost od daljeg djelovanja prirodne ili druge nesre}e i kada dalje aktivnosti na potpunom saniranju nastalih posljedica mogu u cjelini da vr{e

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 27

op{tinske slu`be za upravu, svaka u okviru svoje redovne nadle`nosti. ^lan 29. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na informisanje gra|ana i javnosti utvr|uju se mjere, postupci i zadaci o na~inu informisanja gra|ana i javnosti na podru~ju op{tine o opasnostima od nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno o nastanku tih nesre}a, o posljedicama koje nastanu po ljude i materijalna dobra i mjerama koje se preduzimaju na spre~avanju, odnosno na spa{avanju ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i na otklanjanju nastalih posljedica. Za organizaciju informisanja iz stava 1. ovog ~lana, nadle`an je op{tinski {tab civilne za{tite, a podatke prikuplja putem op{tinskog centra i drugih op{tinskih organa koji su neposredno anga`ovani u za{titi i spa{avanju na podru~ju op{tine. U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled op{tinskih razglasnih i radio i TV-stanica koje se mogu koristiti za obavje{tavanje i uzbunjivanje gra|ana i informisanje javnosti na podru~ju op{tine. ^lan 30. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na na~in ostvarivanja saradnje sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uje se na~in saradnje op{tinskog {taba civilne za{tite sa odgovaraju}im organom civilne za{tite susjednih op{tina iz Republike Srpske. U dokumentu iz stava 1. ovog ~lana treba razraditi na~in uspostave komunikacijskih veza i na~in me|usobnog pru`anja pomo}i u snagama i sredstvima na za{titi i spa{avanju, kao i druga pitanja koja su utvr|ena u Sporazumu iz ~lana 14. stav 2. ove uredbe, koja se odnose za nivo op{tine. 4. Plan za{tite i spa{avanja pravnog lica ^lan 31. Plan za{tite i spa{avanja pravnog lica sadr`i organizaciju i na~in ostvarivanja za{tite i spa{avanja ljudstva i materijalnih dobara pravnog lica od prirodnih i drugih nesre}a, kao i na~in izvr{avanja zadataka koji se za pravno lice utvrde u planu za{tite i spa{avanja op{tine ili kantona, odnosno Federacije. U okviru plana iz stava 1. ovog ~lana, utvr|uju se naro~ito sljede}a pitanja: 1) odre|uju mjere iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje }e prema vlastitoj procjeni ugro`enosti, provoditi pravno lice, s tim da se mjere za{tite moraju odrediti posebno za tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe, 2) utvr|uje organizacija i na~in sprovo|enja li~ne i uzajamne za{tite zaposlenog ljudstva, 3) izra|uje pregled jedinica civilne za{tite koje se organizuju u pravnom licu, sa podacima o ljudstvu, materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koju }e te jedinice koristiti u izvr{avanju svojih zadataka, 4) izra|uje pregled povjerenika civilne za{tite (ako su odre|eni) sa podacima o njihovim adresama i brojevima telefona, kao i o njihovim osnovnim zadacima, 5) utvr|uje organizacija, zadaci i na~in rada slu`be za{tite i spa{avanja, ako se organizuje takva slu`ba ili vi{e slu`bi za vlastite potrebe, odnosno obavezno organizuje ta slu`ba, ako je ta obaveza utvr|ena posebnim aktom nadle`nog organa vlasti ili u planu za{tite op{tine ili kantona, odnosno Federacije. U prilogu tog dokumenta daju se podaci o rukovodiocu te slu`be i ljudstvu koje je planirano za izvr{avanje zadataka koji se utvrde za tu slu`bu, 6) utvr|uje na~in ostvarivanja saradnje sa nadle`nim op{tinskim organima i slu`bama za upravu u sprovo|enju mjera za{tite i spa{avanja i na~in postupanja po naredbama op{tinskog {taba civilne za{tite, 7) utvr|uje na~in izvr{avanja zadataka koji su od zna~aja za za{titu i spa{avanje.

U prilogu ovog plana nalazi se pregled op{tinskih slu`bi za upravu, op{tinskog centra i op{tinskog {taba civilne za{tite sa podacima o rukovodiocima tih organa i njihovim adresama i brojevima telefona radi ostvarivanja potrebne saradnje i kontaktiranja. ^lan 32. Ako pravno lice ima organizacione dijelove van svog sjedi{ta (na podru~ju drugih op{tina), u tom slu~aju svaki organizacioni dio izra|uje svoj plan za{tite i spa{avanja. U tom planu utvr|uju se pitanja predvi|ena u odredbi ~lana 31. ove uredbe. Ovaj plan izra|uju samo one organizacione jedinice koje imaju ve}i broj zaposlenih i raspola`u odre|enim objektima i materijalnim sredstvima za koja je neophodno obezbijediti za{titu i spa{avanje od prirodnih i drugih nesre}a {to se neposredno utvr|uje u saradnji sa op{tinskom slu`bom civilne za{tite op{tine na ~ijem se podru~ju nalazi ta jedinica. ^lan 33. Plan za{tite i spa{avanja iz ~l. 31. i 32. ove uredbe, izra|uju i donose pravna lica iz oblasti koje su utvr|ene u odredbi stava 1. ~lana 32. Zakona o za{tite i spa{avanju. IV - PLAN ZA[TITE OD PO@ARA ^lan 34. Plan za{tite od po`ara izra|uje se za podru~je kantona, op{tine i grada, te pravnih lica. Sastoji se od grafi~kog i tekstualnog dijela. ^lan 35. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara izra|uje se pojedina~no za gra|evinu, postrojenje i prostor u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o sadr`aju, ozna~avanju i ~uvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehni~ke dokumentacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/10). ^lan 36. Grafi~ki dio plan za{tite od po`ara izra|uje se na obrascima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne mo`e prikazati gra|evina, postrojenje ili prostor, izra|uje se i pregledni dio grafi~kog plana na posebnom listu. ^lan 37. U grafi~kom dijelu plan za{tite od po`ara koriste se simboli, oznake i boje, prema va`e}im propisima. Simboli oznake i boje iz stava 1. ovog ~lana ne}e se koristiti ako uti~u na prepoznatljivost tehnolo{kog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu za{tite od po`ara. ^lan 38. Tekstualni dio plana ure|uje na~in postupanja vatrogasnih jedinica i drugih u~esnika u akciji ga{enja po`ara. ^lan 39. Planom za{tite od po`ara odre|uje se broj, veli~ina, smje{taj i organizacija dobrovoljnih vatrogasnih jedinica na osnovu Procjene ugro`enosti od po`ara, koja je sastavni dio Procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a Federacije. V - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA KANTONA, OP[TINA, GRADA I PRAVNIH LICA 1) Plan za{tite od po`ara za podru~je kantona ^lan 40. Grafi~ki dio plan za{tite od po`ara za podru~je kantona sadr`i: 1) pregled gra|evina i otvorenog prostora va`nih za kanton, te gra|evina i otvorenog prostora u kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera u kojem bi u~estvovale vatrogasne jedinice s podru~ja vi{e op{tina ili s podru~ja susjednih kantona,

Broj 8 – Strana 28 2)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2)

Srijeda, 23.2.2011.

pregled broja, veli~ine i smje{taja vatrogasnih jedinica koje bi u~estvovale u ga{enju po`ara navedenih ta~ki 1) ovog ~lana, 3) prikaz ure|enih vodotoka (rijeka, jezera, bazena) za obezbje|enje vode za ga{enje po`ara, 4) prikaz elektroenergetskih vodova za obezbje|enje elektri~nom energijom, te plinovoda za obezbje|enje plinom, vodovodne mre`e za obezbje|enje vodom i drugih vodova za obezbje|enje drugim energentima, 5) prikaz skladi{ta naftnih derivata (terminali), 6) prikaz puteva, `eljeznickih pruga i vodotokova, 7) prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i {irenje po`ara (odlagali{ta komunalnog i drugog otpada, trase uz `eljeznicke pruge i ispod dalekovoda i sl.), 8) sistem radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih jedinica na ga{enju po`ara, 9) pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspola`u vatrogasne jedinice. ^lan 41. Tekstualni dio plana za podru~je kantona sadr`i: 1) sistem rukovo|enja i komandovanja u akcijama kada u ga{enju po`ara u~estvuje vi{e vatrogasnih jedinica i stanovni{tvo, 2) razra|en sistem primanja dojave o po`aru i uklju~ivanja u akciju ga{enja po`ara vatrogasnih jedinica te ostalih u~esnika, 3) slu~ajeve kada se i koje vatrogasne jedinice stavljaju u stanje pripravnosti te zadu`enja u slu~aju upotrebe, 4) nazive i zadu`enja zdravstvenih ustanova koje se uklju~uju u pru`anje pomo}i ozlije|enim u akcijama ga{enja po`ara, 5) nazive i zadu`enja slu`bi i preduze}a (privrednih dru{tava) te lica koje }e vatrogascima obezbijediti hranu i vodu tokom ga{enja po`ara, 6) slu~ajeve kada se u akciju ga{enja po`ara uklju~uju Oru`ane snage Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage), 7) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaju predsjednik skup{tine kantona, vlada kantona i druga lica zadu`ena za za{titu od po`ara u organima uprave kantona, 8) nazive op{tina, grada ili pojedinog podru~ja ~iji planovi za{tite od po`ara ~ine sastavne dijelove plana za{tite od po`ara za podru~je kantona, 9) razra|en sistem obilaska, osmatranja i dojave vatrogasnim jedinicama i drugim slu`bama u slu~ajevima opasnosti za nastajanje po`ara na {umskom ili drugom otvorenom prostoru, 10) popis pravnih lica koja razpola`u potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u ve}im po`arima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razra|en sistem uklju~ivanja u ga{enje po`ara. 2) Plan za{tite od po`ara za podru~je op{tine i grada ^lan 42. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada, sadr`i: 1) pregled saobra}ajnica s ucrtanim pristupima objektima prve i druge kategorije, prikaz sistema za obezbje|enje vode za ga{enje po`ara s odgovaraju}im podacima, 2) prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoja s ucrtanim i obilje`enim glavnim ventilima, 3) pregled broja, veli~ine i smje{taja (lokacije) profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. ^lan 43. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op{tine ili grada sadr`i i pregledne karte {uma na kojima se prikazuju: 1) podru~ja {uma po kategorijama i stepenima ugro`enosti od po`ara,

pregled puteva i {umskih puteva koji su prohodni za vatrogasna vozila u slu~aju intervencije, 3) pregled puteva i {umskih staza prohodnih za vatrogasce, 4) pregled postoje}ih kapaciteta i izvedeni distributivni sistemi mjesta gdje se mo`e vr{iti obezbje|enje vode za vatrogasna vozila i vatrogasne pumpe (izvori{ta, kapta`e, vodozahvati, pumpna postrojenja, sistemi mre`a - profili, pritisci, hidrantska mre`a), 5) pregled drugih netipi~nih izvora vode za ga{enje po`ara (jezera, more, bazeni i drugo) i mogu}nost njihovog kori{tenja, 6) pregled mjesta gdje su smje{tena sredstava i opreme za ga{enje po`ara, sa pregledom opreme i sredstava za ga{enje po`ara i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara koja se mo`e staviti na raspolaganje vatrogasnim jedinicama u slu~aju po`ara ve}ih razmjera, 7) pregled broja vatrogasnih vozila, vatrogasnih ure|aja i opreme, kao i obim i vrsta ure|aja za ga{enje i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara, ugro`enih po`arom, koji se blagovremeno mogu koncentrisati na jedno mjesto; 8) pregled specijalne opreme za ga{enje po`ara u specifi~nim uslovima (podrumske prostorije, visoki objekti, kontaminirane prostorije i drugo), kao i opreme za ga{enje {umskih po`ara; 9) pregled stanja, po vrstama i koli~inama, drugih sredstava za ga{enje po`ara (hemijska sredstva), 10) prikaz {umskih prosjeka, te mogu}ih prirodnih prepreka za spre~avanje prijenosa po`ara, 11) prikaz elektroenergetske trase vodova, 12) prikaz mjesta gdje je smje{tena oprema i mehanizacija za ga{enje {umskih po`ara. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op{tine i grada sadr`i legendu upotrebljenih simbola i oznaka. ^lan 44. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada sadr`i: 1) sistem uklju~ivanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica u akciju ga{enja po`ara, 2) sistem subordinacije i komandovanja u akcijama ga{enja ve}ih po`ara, 3) na~ine pozivanja i uklju~ivanja distributera energenata u akciju ga{enja po`ara, 4) uklju~ivanje komunalnih preduze}a u akciju ga{enja po`ara, 5) uklju~ivanje slu`bi za pru`anje prve medicinske pomo}i u akciju ga{enja po`ara, 6) uklju~ivanje slu`bi ili preduze}a te odgovorna lica za obezbje|enje hrane i vode u akciju ga{enja po`ara, 7) na~in zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na ga{enju po`ara, 8) na~in uklju~ivanja Oru`anih snaga u ga{enju po`ara, 9) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaje na~elnik op{tine i gradona~elnik te predsjedavaju}i gradskog i op}inskog vije}a i druga lica zadu`ena za za{titu od po`ara u organima lokalne uprave, 10) slu~ajeve kada se u akciju ga{enja po`ara pozivaju, odnosno uklju~uju vatrogasne jedinice susjednih i drugih op{tine i gradova, 11) slu~ajevi kada se vatrogasne jedinice upu}uju kao ispomo} u ga{enju po`ara susjednim i drugim op{tinama, 12) na~in i slu~ajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u ga{enju po`ara ili spa{avanju ljudi, 13) nazive gra|evina i otvorenog prostora na kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera, 14) nazive gra|evina u kojima su sadr`ane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije, 15) obaveze vatrogasnih jedinica za sa~injavanje takti~ko operativnih planova ga{enja po`ara i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, uz vr{enje periodi~nog uvje`bavanja

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8)

Broj 8 – Strana 29

i provjere efikasnosti predvi|enih takti~ko - operativnih elemenata za objekte privrednih dru{tava i drugih organizacija i zajednica i dr`avnih i drugih organa. 16) zadatak operativnih centara civilne za{tite op{tina i grada; 17) na~in dojave po`ara i postupak odgovornih lica po primljenoj obavijesti o nastanku po`ara; 18) sredstva za javno obavje{tavanje gra|ana o nastanku po`ara i njihova upotrebljivost. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara op{tine i grada, u cilju postizanja potrebnog nivoa za{tite od po`ara, a na osnovu sagledanog stanja za{tite od po`ara u op}ini i gradu u planu za{tite od po`ara utvr|uju se i druge mjere, koje se odnose na: 1) otklanjanje nedostataka i dogradnje sistema vatrodojave i obavje{tavanja; 2) izgradnje i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspje{no provo|enje akcija ga{enja po`ara i bezbjednu evakuaciju i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara; 3) izgradnju ili rekonstrukcije objekata i sistema za obezbje|enje vode ili drugih sredstava za ga{enje po`ara; 4) rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih ure|aja, postrojenja i instalacija koji zbog svoje istro{enosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno {irenje po`ara; 5) potpuno definisanje formacijskog sastava i tehni~ke opremljenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postoje}ih vatrogasnih jedinica na podru~ju op{tine i grada u cilju postizanja optimalne osposobljenosti i iskori{tenosti opreme i sredstava namijenjenih ga{enju po`ara i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara; 6) periodi~ne akcije ure|enja naselja i objekata (~i{}enje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih materijala), sezonskih radova (ure|enje zemlji{ta i spaljivanje otapdaak), zabrane kori{tenja otvorenog plamena na pojedinim izleti{tima, {umama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i {irenje po`ara. ^lan 45. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada sadr`i i popis lica odgovornih za provedbu plana za{tite od po`ara pravnih lica iz prve i druge kategorije ugro`enosti od po`ara. ^lan 46. Sastavni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada su planovi pravnih lica ~ije su gra|evine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugro`enosti od po`ara. 3) Plan za{tite od po`ara pravnog lica ^lan 47. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravno lice sastoji se od obrazaca iz ~lana 36. ove uredbe, u odgovaraju}em broju na kojima se mogu ucrtati sve gra|evine, postrojenja i prostori koji su u vlasni{tvu pravnog lica ili su mu dati na kori{tenje. ^lan 48. Broj spratova gra|evine mora se prikazati na obrascima u kombinaciji podrumskih spratova, prizemlja, gornjih spratova i potkrovlja. ^lan 49. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravno lice sadr`i slijede}e podatke: 1) oznaku gra|evine ili postrojenja, 2) namjenu gra|evine ili postrojenja, 3) oznake spratova, 4) tlocrt prizemlja i raspored prostorija s nazna~enom namjenom, 5) oznaku protivpo`arnih pregradnih zidova, 6) oznake otvora u stropovima i zidovima, 7) oznake pristupa,

oznake stubi{nih prostora sa smjerom sila`enja pristupa spratovima, 9) oznake puteva za intervenciju i putova za spa{avanje, 10) oznake mjesta za prolaz dima i topline, 11) oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih), 12) oznake stabilnih ili pokretnih ure|aja za ga{enje po`ara s podacima o vrsti, koli~ini sredstava za ga{enje i polo`aju stabilnih instalacija za ga{enje po`ara. ^lan 50. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravnog lica sadr`i podatke o vrsti koli~ini zapaljivih teku}ina i gasova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih materija. Podaci iz stava 1. ovog ~lana moraju biti upotpunjeni upozorenjima o sredstvima za ga{enje koja se ne smiju upotrebljavati. ^lan 51. U grafi~kom dijelu plana za{tite od po`ara pravnog lica moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za ga{enje po`ara, te mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu ili postrojenje (struje, gasa i dr.). ^lan 52. Pregledni dio grafi~kog dijela plana za{tite od po`ara pravnog lica mora sadr`avati slijede}e podatke: 1) nacrt gra|evine ili postrojenja (po spratovima ako je vi{espratni objekt), 2) oznake gra|evina, 3) oznake broja katova, 4) oznake prolaza, 5) oznake povr{ina koje bi se koristile za pristup vatrogasnih vozila, 6) oznake povr{ina za vatrogasne pristupe, 7) oznake grani~nih i susjednih ulica, 8) oznake grani~nih i susjednih gra|evina i njihove namjene, 9) oznake vanjskih i uli~nih hidranata. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravnog lica sadr`i legendu upotrebljenih simbola i oznaka. ^lan 53. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za pravna lica sadr`i: 1) naziv mjesta, te na~in primanja dojave po`ara, 2) obaveze u postupanju, komandovanju i ovla{tenja u~esnika u primanju obavijesti o po`aru i daljnjim aktivnostima akcije ga{enja, 3) obavje{tenja o po`aru i daljnjoj organizaciji akcije ga{enja po`ara, 4) na~in uklju~ivanja slu`be za pru`anje prve medicinske pomo}i, 5) brojno stanje vlastitih jedinica za ga{enje po`ara te cjelokupna organizacija ga{enja kada se u akciju ga{enja uklju~uju vanjske profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice, 6) organizacija i na~in pozivanja i uklju~ivanja distributera energenata (struje, gasa i dr.) u intervenciju, 7) nazive gra|evina ili postrojenja na kojima }e se, eventualno, gasiti po`ar uz prisustvo odgovornog ili stru~nog lica u toj gra|evini zbog specifi~nosti tehnolo{kog postupka, 8) nazive gra|evina ili postrojenja u kojima se mo`e o~ekivati eksplozija u po`aru, 9) nazive gra|evina ili postrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnih i drugih opasnih i otrovnih materija, te postupci koji se preduzimaju u slu~aju po`ara, 10) nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smje{teni klju~evi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu, 11) razra|en radio i telefonski sistem za pozivanje svih u~esnika koji u~estvuju u ga{enju po`ara.

Broj 8 – Strana 30

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

VI - NA^IN IZRADE, USKLA\IVANJA, DONO[ENJA, A@URIRANJA I ^UVANJA PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA I PLANA ZA[TITE OD PO@ARA 1. Program rada za izradu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara ^lan 54. Izrada plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara vr{i se na osnovu programa rada za izradu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara (u daljem tekstu: program rada). U programu rada iz stava 1. ovog ~lana, odre|uju se organi koji }e u~estvovati u izradi plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara i utvr|uju njihovi konkretni zadaci i rokovi za izvr{enje planiranih zadataka i saradnja u izradi plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara. Za izvr{enje zadataka na izradi planova iz stava 1. ovog ~lana mogu se formirati radne grupe ili druga radna tijela, a za mjere za{tite i spa{avanja i za{tite od po`ara, za koje je potrebna stru~na podloga, anga`ovat }e se nau~ne i druge institucije koji ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zadataka utvr|ene Zakonom o za{titi i spa{avanju i Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i podzakonskim propisima koji imaju odgovaraju}e ovla{tenje nadle`nog ministarstva. ^lan 55. Program rada iz ~lana 54. stav 1. donosi: a) Za Plan za{tite i spa{avanja 1) za izradu Federalnog plana - program rada donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog {taba civilne za{tite, 2) za izradu kantonalnog plana za{tite i spa{avanja - program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnog {taba civilne za{tite, 3) za izradu op{tinskog i gradskog plana za{tite i spa{avanja - program rada donosi op{tinski na~elnik i gradona~elnik, na prijedlog op{tinskog i gradskog {taba civilne za{tite, 4) za izradu plana za{tite i spa{avanja pravnog lica - program rada donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. b) Za Plan za{tite od po`ara 1) za izradu kantonalnog plana za{tite od po`ara - program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite, 2) za izradu op{tinskog plana za{tite od po`ara - program rada donosi op{tinski na~elnik, na prijedlog op{tine slu`be civilne za{tite, 3) za izradu plana za{tite od po`ara pravnog lica - program rada donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. Pripremu prijedloga za izradu plana za{tite od po`ara, vr{e kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno op{tinska slu`ba civilne za{tite i organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 2. Na~in izrade planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) Plan za{tite i spa{avanja ^lan 56. Plan za{tite i spa{avanja izra|uje se na osnovu sljede}ih dokumenata: 1) procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a koja se izra|uje po metodologiji koju, u skladu s odredbom stava 3. ~lana 171. Zakona o za{titi i spa{avanju, donosi direktor Federalne uprave civilne za{tite, 2) programa razvoja za{tite i spa{avanja koji se donosi na osnovu ~l. 169., 173. i 174. Zakona o za{titi i spa{avanju, 3) drugih stru~nih podloga koje se odnose na pojedine vrste prirodnih i drugih nesre}a za ~iju se izradu mogu anga`ovati odre|ene nau~ne i stru~ne institucije ili eksperti (analize, elaborati, programi i sl.), 4) izvoda iz planova za{tite i spa{avanja predvi|enih u ~lanu 60. ove uredbe, koja se odnose na uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja.

Prilikom izrade dokumenta plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja polazi se od odgovaraju}ih odredaba ~l. 42. do 105. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredaba ~lana 5. ove uredbe. ^lan 57. Za izradu plana za{tite i spa{avanja koristi se program za{tite i spa{avanja: 1) za Federalni plan - koristi se Federalni program koji se donosi na osnovu ~lana 169. Zakona o za{titi i spa{avanju, 2) za kantonalni plan za{tite i spa{avanja - koristi se kantonalni program koji se donosi na osnovu stava 1. ~lana 173. Zakona o za{titi i spa{avanju, 3) za op{tinski plan za{tite i spa{avanja - koristi se op{tinski program koji se donosi na osnovu stava 1. ~lana 174. Zakona o za{titi i spa{avanju. b) Plan za{tite od po`ara ^lan 58. Plan za{tite od po`ara izra|uje se na osnovu: 1) procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja op{tina i grada, odnosno kantona koja sastavni dio jedinstvene procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre}a u skladu sa metodologijom za izradu procjene ugro`enosti od po`ara i metodologijom za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre~a i 2) kadrovskih i materijalnih i drugih uvjeta zna~ajnih za za{titu od po`ara, 3. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) Plan za{tite i spa{avanja ^lan 59. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja sastoji se u tome da se plan za{tite i spa{avanja, ni`eg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom za{tite i spa{avanja vi{eg organa vlasti, na sljede}i na~in: 1) plan za{tite i spa{avanja op{tine uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avanja kantona, a plan za{tite i spa{avanja kantona uskla|uje se sa Federalnim planom, 2) plan za{tite i spa{avanja javnog preduze}a kantona uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avanja kantona, a plan za{tite i spa{avanja javnog preduze}a Federacije sa Federalnim planom, 3) plan za{tite i spa{avanja javnog preduze}a op{tine uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avanja op{tine. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja iz stava 1. ovog ~lana vr{i se tako {to se u okviru plana za{tite i spa{avanja op{tine, odnosno plana za{tite i spa{avanja kantona i plana za{tite i spa{avanja javnog preduze}a utvr|uje organizacija i na~in izvr{enja zadataka koji su utvr|eni u izvodu plana za{tite i spa{avanja iz ~lana 60. ove uredbe za te organe i pravna lica, odre|uju izvr{ioci zadataka i planiraju materijalno-tehni~ka sredstva i oprema potrebna za izvr{enje predvi|enih zadataka. ^lan 60. U cilju rje{avanja pitanja uskla|ivanja plana iz ~lana 59. stav 1. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avanja, {to se vr{i na sljede}i na~in: 1) Federalna uprava civilne za{tite du`na je izvode iz Federalnog plana dostaviti kantonalnoj upravi civilne za{tite, odnosno javnim preduze}ima Federacije, ako su u Federalnom planu utvr|eni zadaci za kanton, odnosno za ta javna preduze}a; 2) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avanja kantona slu`bama civilne za{tite u op{tinama, odnosno javnim preduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite i spa{avanja utvr|eni zadaci za op{tine, odnosno za ta javna preduze}a; 3) op{tinska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite i spa{avanja op{tine javnim preduze}ima

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2)

Broj 8 – Strana 31

op{tine, ako su u tom planu utvr|eni zadaci za ta preduze}a. Dostavljanje izvoda iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada nadle`ni organ donese Federalni plan, kantonalni plan, odnosno op{tinski plan za{tite i spa{avanja. ^lan 61. Federalni, kantonalni i op}inski plan izra|uju federalni i kantonalni organi uprave, odnosno op{tine slu`be za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvr|eni u programu rada iz ~lana 54. ove uredbe. b) Plan za{tite od po`ara ^lan 62. Uskla|ivanje planova za{tite od po`ara sastoji se u tome da se plan za{tite od po`ara, ni`eg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom za{tite od po`ara vi{eg organa vlasti, na sljede}i na~in: 1) Plan za{tite od po`ara op{tine i grada uskla|uje se sa planom za{tite od po`ara kantona, 2) Plan za{tite od po`ara dr`avnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su odre|eni da izra|uju vlastite planove za{tite od po`ara svoje planove uskla|uju sa op}inom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izra|uju te planove. 3) Plan za{tite i spa{avanja javnih preduze}a u op{tini i gradu uskla|uje se sa planom za{tite od po`ara op{tine i grada. ^lan 63. U cilju rje{avanja pitanja uskla|ivanja planova iz ~lana 62. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avanja, {to se vr{i na sljede}i na~in: 1) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avanja kantona slu`bama civilne za{tite u op{tinama, odnosno javnim preduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite od po`ara utvr|eni zadaci za op{tine, odnosno za ta javna preduze}a; 2) op{tinska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite od po`ara op{tine javnim preduze}ima op{tine, ako su u tom planu utvr|eni zadaci za ta preduze}a. Dostavljanje izvoda iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada skup{tina kantona, odnosno op{tinsko vije}e donesu kantonalni, odnosno op{tinski plan za{tite od po`ara. ^lan 64. Plan za{tite od po`ara, kantona i op{tine izra|uju kantonalni organi uprave, odnosno op{tinske slu`be za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvr|eni u programu rada iz ~lana 54. ove uredbe. 4. Dono{enje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara ^lan 65. Planove za{tite i spa{avanja donose: 1) Federalni plan - donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite usagla{en sa federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, 2) plan za{tite i spa{avanja kantona - donosi vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite usagla{en sa kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama, 3) plan za{tite i spa{avanja op{tine - donosi op{tinski na~elnik na prijedlog op{tinske slu`be civilne za{tite usagla{en sa op{tinskim slu`bama za upravu, 4) plan za{tite i spa{avanja pravnog lica donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. Plan za{tite od po`ara donosi: 1) plan za{tite od po`ara kantona - donosi skup{tina kantona na prijedlog vlade kantona,

plan za{tite od po`ara op{tine, odnosno grada - donosi op}insko, odnosno gradsko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika, odnosno gradona~elnika, 3) plan za{tite od po`ara koji za vlastite potrebe izra|uju dr`avni organi i druge institucije i pravna lica koji se odrede u planu za{tite od po`ara op{tine, odnosno grada ili kantona - a donosi ga organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 5. A`uriranje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) A`uriranje Plana za{tite i spa{avanja ^lan 66. Planovi za{tite i spa{avanja iz ~lana 65. stav 1. ove uredbe podlije`u obavezi redovnog a`uriranja koje se vr{i onda kada se u odgovaraju}oj procjeni ugro`enosti ili u programu za{tite i spa{avanja iz ~lana 57. ove uredbe, izvr{e odgovaraju}e izmjene su{tinskog karaktera koje uti~u na promjenu rje{enja utvr|enih u planu za{tite i spa{avanja. A`uriranje se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana za{tite i spa{avanja, kao {to su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih jedinica civilne za{tite ili slu`bi za{tite i spa{avanja i drugi podaci. A`uriranje plana za{tite i spa{avanja sastoji se u tome {to se u odgovaraju}im dokumentima plana za{tite trebaju izvr{iti izmjene samo onih pitanja kod kojih je do{lo do promjena u procjeni ugro`enosti i drugim dokumentima iz ~lana 56. ove uredbe, pa se rje{enja u planu za{tite i spa{avanja prilago|avaju izmjenama izvr{enim u tim dokumentima. b) A`uriranje Plana za{tite od po`ara ^lan 67. Plan za{tite od po`ara kantona, op{tine i grada a`urira se jednom u toku kalendarske godine na osnovu novonastalih promjena koje su va`ne za za{titu od po`ara. ^lan 68. A`uriranje plana za{tite od po`ara iz ~lana 65. stav 2. ove uredbe vr{e se po proceduri koja je propisana za dono{enje plana za{tite i spa{avanja, a izmjene vr{e neposredno sljede}i organi bez provo|enja te procedure: 1) za kantonalni plan za{tite od po`ara - kantonalna uprava civilne za{tite, 2) za op{tinski plan za{tite od po`ara - op{tinska slu`ba civilne za{tite, 3) za plan za{tite i spa{avanja pravnog lica - organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 6. ^uvanje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara ^lan 69. Planove za{tite i spa{avanja i planove za{tite od po`ara ~uvaju: 1) Federalni plan - Federalna uprava civilne za{tite, 2) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara kantona kantonalna uprava civilne za{tite, 3) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara op{tine i grada - op{tinska, odnosno gradska slu`ba civilne za{tite, 4) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara pravnog lica - organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. VII - POSTUPANJE PO PLANOVIMA ZA[TITE I SPA[AVANJA ^lan 70. Plan za{tite i spa{avanja predstavlja plansko-operativni dokument po kojem se postupa u situacijama koje su utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe, i to na na~in predvi|en u ~l. 66. do 68. ove uredbe.

Broj 8 – Strana 32

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 71. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, utvr|ene za ostvarivanje preventivne za{tite, u smislu ta~ke 1. ~lana 4. ove uredbe (faza preventivne za{tite), postupa se odmah od dana dono{enja plana i stalno do momenta kada nastane neka prirodna ili druga nesre}a, s ciljem da se sprovo|enjem tih mjera uti~e na sprje~avanje nastanka prirodnih i drugih nesre}a, odnosno da se ubla`i njihovo djelovanje, a sprovodi se na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovog ~lana. Postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se na na~in {to su svi federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije, odnosno sve op{tinske i gradske slu`be za upravu, kao i drugi izvr{ni organi vlasti i pravna lica, obavezni u okviru svoje redovne djelatnosti kojom se bave kao dio svojih redovnih zadataka sprovoditi mjere, postupke i zadatke utvr|ene u dokumentu iz stava 1. ovog ~lana. Koordinaciju i nadzor nad vr{enjem tih zadataka, u skladu sa zakonom, vr{e organi civilne za{tite: 1) za federalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduze}a Federacije - Federalna uprava civilne za{tite, 2) za kantonalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduze}a kantona - kantonalna uprava civilne za{tite, 3) za op{tine slu`be za upravu i javna preduze}a op{tine op{tinska slu`ba civilne za{tite. Postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se tako {to su svi federalni i kantonalni organi uprave, odnosno op{tine i gradske slu`be za upravu, kao i javna preduze}a, du`ni zadatke utvr|ene u tom dokumentu ugraditi u svoj godi{nji program rada i u okviru svoje redovne djelatnosti obezbijediti njihovo izvr{avanje. ^lan 72. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|ene za fazu spa{avanja iz ta~ke 2. ~lana 4. ove uredbe, postupa se od momenta kada nadle`ni organ vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesre}e i traje onoliko vremena koliko je potrebno da se izvr{i spa{avanje, odnosno pru`i neposredna pomo} ugro`enom i nastradalom stanovni{tvu, odnosno izvr{i spa{avanje ugro`enih materijalnih dobara, s tim {to se po ovom dokumentu mo`e postupiti i prije progla{avanja nastanka prirodne ili druge nesre}e, {to se vr{i na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovog ~lana. Izuzetno, postupanje po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se i prije progla{enja nastanka prirodne ili druge nesre}e od strane nadle`nog organa kada je zbog hitnosti potrebno odmah pristupiti spa{avanju ugro`enog i nastradalog stanovni{tva i materijalnih dobara o ~emu odlu~uje rukovodilac sljede}ih organa: 1) u op{tini - po naredbi komandanta op{tinskog {taba civilne za{tite, na prijedlog rukovodioca slu`be civilne za{tite u op{tini, 2) kantonu - po naredbi komandanta kantonalnog {taba civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog {taba, 3) u Federaciji - po naredbi komandanta Federalnog {taba civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog {taba. Koordinaciju i rukovo|enje akcijama za{tite i spa{avanja u situaciji iz stava 1. ovog ~lana, neposredno ostvaruju nadle`ni {tab civilne za{tite, a u situaciji iz stava 2. ovog ~lana, te funkcije vr{i komandant {taba civilne za{tite, koji je naredio postupanje po planu, dok se ne stvore uvjeti da te funkcije preuzme nadle`ni {tab civilne za{tite. ^lan 73. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja koje su planirane za fazu otklanjanja posljedica iz ta~ke 3. ~lana 4. ove uredbe, postupa se istovremeno sa fazom spa{avanja u svim radnjama koje su u funkciji otklanjanja nastalih posljedica i traje do momenta kada se stvore osnovni uvjeti za normalan `ivot i rad stanovni{tva na ugro`enom podru~ju i kada dalju brigu na otklanjanju posljedica

mogu preuzeti nadle`ni organi uprave, odnosno slu`be za upravu, o ~emu odlu~uje nadle`ni {tab civilne za{tite. Koordinaciju i rukovo|enje akcijama koje se preduzimaju na otklanjanju posljedica, po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i nadle`ni {tab civilne za{tite, a po okon~anju tih aktivnosti, dalju brigu o vr{enju tih poslova obavljaju organi koje odredi izvr{ni organ vlasti nadle`an za progla{enje prestanka prirodne ili druge nesre}e {to se odre|uje u aktu o prestanku nesre}e. ^lan 74. Postupanje po odredbi ~l. 72. i 73. ove uredbe, vr{i se pod sljede}im uvjetima: 1) u op{tini - odmah kada op{tinski na~elnik ili slu`ba civilne za{tite op{tine, od op{tinskog operativnog centra civilne za{tite ili na bilo koji drugi na~in, dobiju podatke da prijeti opasnost od nastanka neke prirodne ili druge nesre}e ili je ve} nastala neka nesre}a na podru~ju op{tine; 2) u kantonu - kada kantonalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tenje putem operativnog centra civilne za{tite ili drugog organa da je nekom prirodnom ili drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jedne ili vi{e op{tina na podru~ju kantona; 3) u Federaciji - kada Federalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tenje putem Federalnog operativnog centra civilne za{tite ili drugih organa da je nekom prirodnom ili drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jednog kantona ili podru~ja dva ili vi{e kantona na podru~ju Federacije. VIII - PLAN ZA[TITE I SPA[AVANJA I PLAN ZA[TITE OD PO@ARA GRADA ^lan 75. Odredbe ove uredbe koje se odnose na plan za{tite i spa{avanja op{tine i plan za{tite od po`ara op{tine shodno se primjenjuju i na plan za{tite i spa{avanja grada i plan za{tite od po`ara, koji obuhvata samo one oblasti koje se po statutu grada nalaze u nadle`nosti grada. IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 76. Federalni i kantonalni organi uprave i op{tine, odnosno gradske slu`be za upravu du`ni su u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite i spa{avanja, u skladu sa odredbama ove uredbe. Kantonalni organi uprave, op{tine, odnosno gradske slu`be za upravu i druga pravna lica du`ni su u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite od po`ara, u skladu sa odredbama ove uredbe. ^lan 77. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredbe o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06), kao i propisi kojim su bila ure|ena pitanja izrade, dono{enja i ~uvanja planova za{tite od po`ara. ^lan 78. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 87/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 172. stavak 3. Zakona o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), te ~lanka 22. stavak 4. i Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 33

Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

UREDBU
O SADR@AJU I NA^INU IZRADE PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRE]A I PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA I - TEMELJNE ODREDBE ^lanak 1. Ovom uredbom utvr|uje se sadr`aj, na~in izrade, postupak usugla{avanja, dono{enja, a`uriranja i ~uvanja planova za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: plan za{tite i spa{avanja) i planova za{tite od po`ara u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: plan za{tite od po`ara), po kojoj su du`ni postupati federalna i kantonalna tijela uprave, kao i op}inske i gradske slu`be za upravu i gospodarska dru{tva i druge pravne osobe (u daljnjem tekstu: pravne osobe) prilikom izradbe plana za{tite i spa{avanja Federacije, kantona, grada, op}ine i pravne osobe i plana za{tite od po`ara kantona, grada, op}ine i pravne osobe, te postupanje po tim planovima. II - PLAN ZA[TITE I SPA[AVANJA ^lanak 2. Plan za{tite i spa{avanja predstavlja dokument koji slu`i za organiziran pristup u pripremanju, organiziranju i provo|enju za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara za tijela vlasti i pravne osobe koja su du`na donijeti taj plan. ^lanak 3. U planu za{tite i spa{avanja utvr|uje se organizacija i na~in provo|enja mjera za{tite i spa{avanja i odre|uju zada}e za tijela vlasti i druge subjekte na za{titi i spa{avanju i snage i sredstva potrebita za neposredno ostvarivanje mjera predvi|enih Zakonom o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: Zakon o za{titi i spa{avanju), a u odnosu na za{titu od po`ara, poplava, za{titu od ionizuju}eg zra~enja i druge nesre}e koje su ure|ene posebnim propisima, u planu za{tite i spa{avanja utvr|uje se samo organizacija i one mjere za{tite i spa{avanja koje mogu utjecati na sprje~avanje i otklanjanje posljedica prouzro~enih tim nesre}ama. ^lanak 4. Svaki plan za{tite i spa{avanja mora da sadr`i organizaciju za{tite i spa{avanja za sljede}e tri situacije: 1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avanja ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i ubla`avanje nastalih posljedica (u daljnjem tekstu: faza spa{avanja) i 3) za fazu otklanjanja nastalih posljedica i stvaranje uvjeta za normalizaciju `ivota na ugro`enom podru~ju (u daljnjem tekstu: faza otklanjanja posljedica). ^lanak 5. Prilikom izrade plana za{tite i spa{avanja, organizacija za{tite i spa{avanja mora biti zasnovana na procjeni ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: procjena ugro`enosti) i mjerama za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje treba, suglasno toj procjeni, utvrditi posebno za svaku od tri faze iz ~lanka 4. ove uredbe, s tim {to se odre|ivanje mjera za{tite i spa{avanja vr{i na sljede}i na~in: 1) za fazu preventivne za{tite odre|uju se samo one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mo`e utjecati na sprje~avanje nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno kojima se mo`e utjecati na otklanjanje ili smanjenje djelovanja prirodne ili druge nesre}e. U te mjere spadaju naro~ito: primjena propisa o gra|enju (urbanisti~ko-prostorna i tehni~ka dokumentacija i dr.); tehni~ke mjere za izgradnju

objekata na trusnim podru~jima; izgradnja objekata za za{titu od klizi{ta, poplava (nasipa, akumulacija, retenzija i sli~nih objekata za za{titu od poplava), izvo|enje radova na regulaciji potoka i rijeka, ure|enju bujica, izgradnja potpornih zidova; sprje~avanje zaraznih bolesti ljudi, `ivotinja i bilja; mjere za{tite od po`ara; postavljanje protugradnih poligona i organiziranje protugradnih stanica; organiziranje motrenja i pra}enje pojava koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesre}e i pravodobno obavje{}ivanje gra|ana i mjerodavnih tijela o opasnostima od tih nesre}a i postupcima gra|ana i tijela vlasti na sprje~avanju nastanka tih opasnosti, kao i druge mjere kojima se mo`e utjecati na sprje~avanje nastanka prirodne ili druge nesre}e ili ubla`avanje njihovog djelovanja; 2) za fazu spa{avanja odre|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mo`e neposredno vr{iti spa{avanje ugro`enih ljudi i materijalnih dobara i utjecati na smanjenje, odnosno sprje~avanje {irenja posljedica. U te mjere spadaju osobito: organiziranje rukovo|enja akcijama za{tite i spa{avanja putem mjerodavnih sto`era civilne za{tite; anga`iranje postrojbi i povjerenika civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avanja, a prema potrebi anga`iranje i potrebitog broja gra|ana, kao i ljudstva i sredstava pravnih osoba; pru`anje prve medicinske pomo}i povrije|enim ili oboljelim; evakuacija ugro`enih i nastradalih gra|ana; prihvat, smje{taj i zbrinjavanje ljudi i izmije{tanje materijalnih dobara; za{tita i spa{avanje `ivotinja i namjernica `ivotinjskog podrijetla, za{tita i spa{avanje od ru{enja, poplava, po`ara, eksplozija i radiolo{ko - kemijsko-biolo{kih akcidenata; za{tita i spa{avanje bilja i biljnih proizvoda; ra{~i{}avanje ru{evina i spa{avanje s visina, na vodi i pod vodom i druge mjere kojima se mo`e ostvarivati spa{avanje ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara na ugro`enom podru~ju; 3) za fazu otklanjanja posljedica planiraju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju kojima se mogu osigurati temeljni uvjeti za `ivot i rad na ugro`enom podru~ju. U te mjere spada osobito: osposobljavanje stambenih i drugih objekata za uporabu; asanacija terena i izvori{ta pitke vode; organiziranje, prikupljanje i raspodjela pomo}i; provo|enje zdravstvenih i higijensko-epidemiolo{kih mjera za{tite, prikupljanje podataka o posljedicama nastalim po ljude i materijalna dobra; procjena i utvr|ivanje nastale {tete kod ljudstva i na materijalnim dobrima i provo|enje drugih mjera kojima se mo`e doprinositi ubla`avanju i otklanjaju neposrednih posljedica koje su nastale djelovanjem prirodne ili druge nesre}e. Mjere za{tite i spa{avanja iz stavka 1. ovog ~lanka, odre|uju se samo za one prirodne i druge nesre}e koje su pojedina~no navedene u procjeni ugro`enosti. ^lanak 6. Za svaku fazu iz ~lanka 4. ove uredbe, sukladno mjerama za{tite i spa{avanja koje se utvrde za svaku od tri faze, prema odredbama ~lanka 5. ove uredbe, treba odrediti zada}e, izvr{itelje, materijalna i druga sredstva i opremu koja }e se koristiti za izvr{avanje planiranih mjera za{tite i spa{avanja, s tim da se za fazu preventivne za{tite moraju odrediti i rokovi za izvr{enje planiranih zadata}a i utvrditi izvori financiranja za izvr{enje tih zada}a. ^lanak 7. Obvezu dono{enja plana za{tite i spa{avanja imaju Federacija, kanton i op}ine, odnosno grad i pravne osobe sukladno sljede}im odredbama: 1) za Federaciju - ~lanak 24. to~ka 3. Zakona o za{titi i spa{avanju,

Broj 8 – Strana 34 2) 3) 4)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 6)

Srijeda, 23.2.2011.

za kanton - ~lanak 27. stavak (1) to~ka 7. Zakona o za{titi i spa{avanju, za op}inu, odnosno grad - ~lanak 29. to~ka 6. Zakona o za{titi i spa{avanju, za pravne osobe - ~lanak 32. stavak (2) Zakona o za{titi i spa{avanju,

tijela mjerodavna za pru`anje me|usobne pomo}i izme|u Federacije i Republike Srpske, susjednih i drugih dr`ava u odnosu na za{titu i spa{avanje. Aktivnosti, mjere, postupci i zada}e tijela, slu`bi, postrojba i poduze}a iz stavka 1. ovog ~lanka utvr|uju se posebno za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanku 4. ove uredbe. d) Dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lanak 12. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje }e se u svakoj upravnoj oblasti iz mjerodavnostiFederacije, provoditi na podru~ju Federacije. Mjere se planiraju posebice za sve tri situacije iz ~lanka 4. ove uredbe. U cilju izvr{avanja planiranih mjera za{tite i spa{avanja utvr|uju se slijede}a pitanja: 1) za svaku mjeru za{tite i spa{avanja odre|uju se konkretne mjere, postupci i zada}e koje }e neposredno poduzimati federalna tijela uprave na njihovom provo|enju, u oblasti za koju je tijelo uprave osnovano, 2) odre|uju se kantonalna tijela uprave s kojima }e federalna tijela uprave ostvarivati suradnju s ciljem provo|enja zada}a utvr|enih u dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka, koji budu utvr|eni kao obveza za kantonalna tijela uprave. U privitku dokumenta iz stavka 1. ovoga ~lanka prila`e se popis ili pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja su planirana za provo|enje utvr|enih mjera za{tite i spa{avanja od strane federalnih tijela uprave i federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja. e) Dokument o me|usobnom pru`anju pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine ^lanak 13. U dokumentu plana za{tite koji se odnosi na prihvatanje i pru`anje pomo}i u za{titi i spa{avanju izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim dr`avama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaklju~ila odgovaraju}e sporazume iz oblasti za{tite i spa{avanja utvr|uju se mjere, postupci i zada}e, kao i snage i sredstva koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avanju od prirodnih ili drugih nesre}a, te odre|uje na~in ostvarivanja suradnje s tijelima Bosne i Hercegovine mjerodavnim za oblast za{tite i spa{avanja, kao i na~in provo|enja zada}a koje utvrde ta tijela. U privitku ovog dokumenta ~uva se Sporazum zaklju~en izme|u Federacije i Republike Srpske, Sporazum zaklju~en izme|u Vije}a ministra Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i sporazumi sa drugim dr`avama, s kojim su zaklju~eni, a koji se odnose na za{titu i spa{avanje. f) Dokument o prihva}anju i pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju s drugim dr`avama ^lanak 14. Podno{enje zahtjeva za `urnu me|unarodnu pomo} u slu~aju velikih prirodnih i drugih nesre}a podnosi Federalni sto`er civilne za{tite ili druga federalna tijela uprave po odobrenju ili zapovijedi Federalnog sto`era civilne za{tite (u daljnjem tekstu: Sto`er), {to zavisi od konkretne prirodne ili druge nesre}e koja je progla{ena na podru~ju Federacije, odnosno oblasti u kojoj je ta nesre}a nastupila. Taj zahtjev, u pravilu, podnosi se kada raspolo`ivi resursi Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini, nisu dovoljni za u~inkovito spa{avanje ljudi i materijalnih dobara na podru~jima zahva}enim prirodnom ili drugom nesre}om. Zahtjev se dostavlja Vije}u ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Vije}e ministara) putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ili neposredno Vije}u ministara ili dr`avnom tijelu za rukovo|enje i koordinaciju akcija za{tite i

III - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA FEDERACIJE, KANTONA, OP]INA, GRADA I PRAVNIH OSOBA 1. Plan za{tite i spa{avanja Federacije ^lanak 8. Sukladno ~lanku 170. stavak 2. Zakona o za{titi i spa{avanju, Plan za{tite i spa{avanja u Federaciji (u daljnjem tekstu: Federalni plan) sadr`i sljede}a temeljna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite, 2) dokument o mobiliziranju, aktiviranju i anga`iranju snaga i sredstava, 3) dokument o provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja, 5) dokument o me|usobnom pru`anju pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine i 6) dokument o prihva}anju i pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju sa drugim dr`avama. a) Dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lanak 9. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite utvr|uje se na~in prijema i dostavljanja podataka o pojavama i opasnostima od prirodnih ili drugih nesre}a, odnosno o nastanku tih nesre}a na podru~ju Federacije, kao i na~in, sadr`aj i redosljed obavje{}ivanja federalnih tijela uprave, Vlade Federacije i kabineta predsjednika i dopredsjednika Federacije o tim nesre}ama, kao i mjerodavnih tijela Bosne i Hercegovine. b) Dokument o mobiliziranju, aktiviranju i anga`iranju snaga i sredstava ^lanak 10. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mobiliziranje, aktiviranje i anga`iranje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zada}e kojima se vr{i aktiviranje Federalnog sto`era civilne za{tite, anga`iranje federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja i mobiliziranje postrojba civilne za{tite osnovanih za potrebe Federacije. U privitku ovog dokumenta nalazi se: 1) Rje{enje o imenovanju zapovjednika, na~elnika i ~lanova Federalnog sto`era civilne za{tite, 2) akt o odre|ivanju federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja, 3) pregled postrojba civilne za{tite Federacije, 4) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme namijenjene za rad Federalnog sto`era civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avanja i postrojba civilne za{tite, 5) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja je planirana za izuzimanje od javnih poduze}a Federacije, radi privremenog kori{tenja za potrebe civilne za{tite. c) Dokument o provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lanak 11. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na provo|enje aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zada}e za slijede}e organe i slu`be: 1) Federalni sto`er civilne za{tite, 2) federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije, 3) federalne slu`be za{tite i spa{avanja, 4) postrojbe civilne za{tite Federacije, 5) javna poduze}a Federacije,

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 35

spa{avanja u BiH - Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za za{titu i spa{avanje. Potrebe za me|unarodnu pomo}, po `urnom postupku, prikupljaju se u Federalnoj upravi civilne za{tite koja za Sto`er priprema Prijedlog jedinstvenog zahtjeva za tra`enje `urne me|unarodne pomo}i. Ukoliko druga federalna tijela, u okviru svoje mjerodavnosti, upute `uran zahtjev za odgovaraju}u me|unarodnu pomo} izravno navedenim ili drugim tijelima Bosne i Hercegovine, kopiju tog zahtjeva obvezno dostavljaju Sto`eru, putem Federalne uprave civilne za{tite. 2. Plan za{tite i spa{avanja kantona ^lanak 15. Plan za{tite i spa{avanja kantona sadr`i sljede}a temeljna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite, 2) dokument o aktiviranju, mobiliziranju i anga`iranju snaga i sredstava, 3) dokument o obvezama kantonalnih tijela na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja i 5) dokument o na~inu suradnje s odgovaraju}im tijelima civilne za{tite Republike Srpske. a) dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lanak 16. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite odre|uje se na~in, sadr`aj i redosljed obavje{}ivanja o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona i na~in izvje{tavanja kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih tijela, vlade kantona i kantonalnih javnih poduze}a, kao i op}inskih, odnosno federalnih tijela o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona. U privitku ovog dokumenta nalazi se pregled podataka o rukovoditeljima tijela iz stavka 1. ovoga ~lanka, sa njihovim brojevima telefona (fiksni i mobilni), sjedi{tu tijela, odnosno poduze}a i drugim potrebitim podatcima, kao i {hema operativnih centara civilne za{tite koji postoje na podru~ju Federacije. b) dokument o aktiviranju, mobiliziranju i anga`iranju snaga i sredstava ^lanak 17. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na aktiviranje, mobiliziranje i anga`iranje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zada}e kojima se osigurava sljede}e: 1) aktiviranje kantonalnog sto`era civilne za{tite, 2) mobiliziranje kantonalnih postrojba civilne za{tite (ako su obrazovane) i 3) anga`iranje kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avanja. U privitku ovog dokumenta nalazi se: 1) rje{enje o imenovanju zapovjednika, na~elnika i ~lanova kantonalnog sto`era civilne za{tite, 2) pregled kantonalnih postrojba civilne za{tite sa osobnim i materijalnim formacijama, 3) popis materijalno - tehni~kih sredstava i opreme kojom raspola`u kantonalne postrojbe civilne za{tite, 4) popis materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja se izuzima za potrebe civilne za{tite od gra|ana i pravnih osoba, 5) pregled federalnih slu`bi za{tite i spa{avanja, 6) rje{enje o odre|ivanju kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avanja (naziv, vrsta i sjedi{te), 7) pregled ljudstva, opreme i sredstava pojedina~no za svaku kantonalnu slu`bu za{tite i spa{avanja, 8) pregled federalnih postrojba civilne za{tite, 9) pregled op}inskih slu`bi za{tite i spa{avanja,

10) pregled specijaliziranih postrojba civilne za{tite u op}inama. c) dokument o obvezama kantonalnih tijela na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lanak 18. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na obveze kantonalnih tijela na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zada}e za slijede}a kantonalna tijela i druga tijela, i to: 1) kantonalni sto`er civilne za{tite, 2) kantonalna tijela uprave i kantonalne ustanove, 3) kantonalne slu`be za{tite i spa{avanja, 4) kantonalne postrojbe civilne za{tite i 5) kantonalna javna poduze}a. Aktivnosti, mjere, postupci i zada}e tijela, slu`bi, postrojba i poduze}a iz stavka 1. ovoga ~lanka, utvr|uju se posebno za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanku 4. ove uredbe, s tim da se aktivnosti, mjere, postupci i zada}e za kantonalna tijela uprave i kantonalne ustanove, kao i za javna poduze}a utvr|uju samo u pogledu ostvarivanja njihove funkcije u oblasti za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara. d) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lanak 19. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|uju se mjere, postupci i zada}e za kantonalna tijela uprave i pravne osobe koja }e oni poduzimati na provo|enju mjera za{tite i spa{avanja na podru~ju kantona koje se utvr|uju prema sljede}em: 1) odre|uju se mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju, koje }e se provoditi u tri situacije iz ~lanka 4. ove uredbe, 2) za svaku mjeru za{tite i spa{avanja pojedina~no odre|uju se konkretne mjere, postupci i zada}e koje }e neposredno poduzimati kantonalna tijela uprave na njihovom provo|enju, na podru~ju kantona, 3) odre|uju se op}inske slu`be za upravu sa kojima }e kantonalna tijela uprave ostvarivati suradnju u cilju provo|enja zada}a iz to~ke 2. stavak 1. ovog ~lanka i utvr|uju zada}e koje }e provoditi op}inske slu`be za upravu, 4) odre|uju se federalna tijela uprave sa kojima }e kantonalna tijela uprave ostvarivati neposrednu suradnju u izvr{avanju mjera za{tite i spa{avanja iz to~ke 2. stavak 1. ovog ~lanka, kao i na~in izvr{avanja zada}a koje za kantonalna tijela uprave budu utvr|ene u Federalnom planu. U privitku ovoga dokumenta za svako kantonalno tijelo uprave treba izraditi i uz plan prilo`iti sve potrebite preglede, popise ili druga akta koja slu`e za provo|enje odre|enih mjera za{tite i spa{avanja. e) dokument o na~inu suradnje sa odgovaraju}im tijelima civilne za{tite Republike Srpske ^lanak 20. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na na~in ostvarivanja suradnje s odgovaraju}im tijelima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uju se konkretne aktivnosti, postupci i zada}e na prihvatanju, odnosno pru`anju pomo}i u za{titi i spa{avanju izme|u kantonalnog sto`era civilne za{tite i odgovaraju}eg tijela civilne za{tite Republike Srpske. Pored toga, ovaj dokument sadr`i podatke o snagama i sredstvima koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avanju od prirodnih i drugih nesre}a. 3. Plan za{tite i spa{avanja op}ine ^lanak 21. Plan za{tite i spa{avanja op}ine sadr`i sljede}a temeljna dokumenta:

Broj 8 – Strana 36 1) 2)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1)

Srijeda, 23.2.2011.

dokument o operativnom centru civilne za{tite op}ine, dokument o aktiviranju, mobiliziranju i anga`iranju snaga i sredstava, 3) dokument o zadacima op}inskih tijela na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja, 5) dokument o informisanju gra|ana i javnosti, 6) dokument o na~inu suradnje s odgovaraju}im op}inskim tijelima civilne za{tite Republike Srpske. a) dokument o operativnom centru civilne za{tite op}ine ^lanak 22. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite op}ine utvr|uju se mjere, postupci i zada}e operativnog centra civilne za{tite (u daljnjem tekstu: operativni centar) o na~inu prikupljanja podataka o pojavama ili nastanku prirodnih ili drugih nesre}a na podru~ju op}ine, redosljed dostavljanja tih podataka mjerodavnim op}inskim tijelima, kao i kantonalnom operativnom centru civilne za{tite, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru civilne za{tite. U okviru ovog dokumenta utvr|uje se sadr`aj i na~in kori{tenja veza potrebitih za rukovo|enje u akcijama za{tite i spa{avanja, a naro~ito: vrste telefonskih i drugih veza koje postoje na podru~ju op}ine, kao {to su: veze u automatskom telefonskom prometu, telefonske veze imatelja funkcionalnih sustava veza Elektroprivrede, `eljezni~ko-transportnih organizacija, tijela unutarnjih poslova, popre~ne, odnosno induktorske telefonske veze prioritetnih korisnika, mobilna telefonija (GSM), radio - veze u KT podru~ju (kratkotalasne radioveze), VVF i UHF veze i radioamaterske veze na podru~ju op}ine. U okviru ovog dokumenta ~uva se: {hema telefonskih veza; telefonski imenik; {hema radioveza i planovi rada za radiomre`u. U privitku ovog dokumenta nalazi se: 1) osobna i materijalna formacija op}inskog operativnog centra civilne za{tite, 2) pregled telefonskih brojeva op}inskih centara na podru~ju kantona, kantonalnog i Federalnog operativnog centra civilne za{tite, 3) shema instaliranih sirena, radio i TV-stanica i razglasnih stanica koje }e se koristiti za obavje{}ivanje i uzbunjivanje pu~anstva, 4) lista pitanja za rad operativnih centara civilne za{tite i na~in rada tih centara koju donosi ravnatelj Federalne uprave civilne za{tite. Za op}ine koje se nalaze nizvodno od visokih brana na akumulacijama izra|uje se i ~uva: shema o obilje`avanju linija dopiranja poplavnog talasa, akusti~ka studija podru~ja, pregled osoba koja su ovla{tena za davanje signala za uzbunu (u slu~aju ru{enja ili prelijevanja visokih brana na akumulacijama), pregled dr`avnih tijela i pravnih osoba koja se obavje{}uju o opasnosti od ru{enja ili prelijevanja brana tijekom radnog vremena, odnosno popis osoba koja se obavje{}uju o toj opasnosti u vrijeme kada se ne radi. b) dokument o aktiviranju, mobiliziranju i anga`iranju snaga i sredstava ^lanak 23. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na aktiviranje, mobiliziranje i anga`iranje snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zada}e koji se odnose na na~in aktiviranja op}inskog sto`era civilne za{tite i povjerenika civilne za{tite, na~in mobiliziranja op}inskih postrojba civilne za{tite specijaliziranih i op}e namjene i redosljed izvr{enja mobiliziranja tih postrojba, kao i na~in anga`iranja op}inskih slu`bi za{tite i spa{avanja, kao i na~in izuzimanja materijalnih sredstava od gra|ana i pravnih osoba sa podru~ja op}ine koja su potrebita za civilnu za{titu. U privitku ovog dokumenta nalazi se:

rje{enje o imenovanju zapovjednika, na~elnika i ~lanova o}tinskog sto`era civilne za{tite s njihovim adresama i brojevima telefona, 2) pregled povjerenika civilne za{tite sa njihovim adresama i brojevima telefona, 3) pregled specijaliziranih postrojba civilne za{tite s podatcima o ljudstvu raspore|enom u te postrojbe i njihovim adresama i brojevima telefona, 4) pregled postrojba civilne za{tite op}e namjene s podatcima o ljudstvu raspore|enom u te postrojbe i njihovim adresama i brojevima telefona, 5) pregled op}inskih slu`bi za za{titu i spa{avanje sa podatcima o rukovoditeljima tih slu`bi i podatcima o ljudstvu raspore|enom u te slu`be i njihovim brojevima telefona i adresama, odnosno sjedi{tu tih slu`bi, 6) osobna i materijalna formacija op}inskih specijaliziranih postrojba civilne za{tite, kao i postrojba civilne za{tite op}e namjene, 7) pregled materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja }e se izuzimati od gra|ana i pravnih osoba za potrebe postrojba civilne za{tite specijalizirane i op}e namjene i op}inskih slu`bi za{tite i spa{avanja. c) dokument o zada}ama op}inskih tijela na provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju ^lanak 24. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na zada}e op}inskih tijela i pravnih osoba u provo|enju aktivnosti na za{titi i spa{avanju utvr|uju se mjere, postupci i zadaci op}inskog sto`era civilne za{tite, op}inskog na~elnika i svake op}inske slu`be za upravu na izvr{avanju zadata}a koji se odnose na za{titu i spa{avanje od prirodnih i drugih nesre}a. Ove mjere, postupci i zada}e razra|uju se posebno za tri situacije iz ~lanka 4. ove uredbe: 1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avanja i 3) za fazu otklanjanja posljedica. U okviru dokumenta iz stavka 1. ovoga ~lanka odre|uju se zada}e mjesnim zajednicama na podru~ju op}ine koje }e one izvr{avati na provo|enju pojedinih mjera za{tite i spa{avanja iz mjerodavnosti op}inskih slu`bi za upravu. U privitku dokumenta iz stavka 1. ovoga ~lanka nalazi se: 1) pregled op}inskih slu`bi za upravu, sa podatcima o rukovoditeljima tih slu`bi i njihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni), 2) pregled (popis) tajnika mjesnih zajednica sa podatcima o njihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni). d) dokument o mjerama za{tite i spa{avanja ^lanak 25. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, svaka op}ina treba da utvr|uje samo one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju, koja se odnose na one prirodne i druge nesre}e koje, prema procjeni ugro`enosti, mogu nastati na podru~ju op}ine. Mjere za{tite i spa{avanja iz stavka 1. ovog ~lanka, obvezno se utvr|uju posebice za sve tri situacije predvi|ene u ~lanku 4. ove uredbe i to kroz tri posebna dokumenta, na na~in predvi|en u odredbama ~l. 26. i 27. ove uredbe. ^lanak 26. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu preventivne za{tite iz to~ke 1. ~lanka 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito sljede}a pitanja: 1) za svaku prirodnu ili drugu nesre}u, koja prema procjeni ugro`enosti mo`e nastati na podru~ju op}ine, odre|uju se pojedina~no one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i ~lanka 5. to~ke 1. stavak 1. ove uredbe, koje }e se poduzimati s ciljem sprje~avanja

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 37

nastanka prirodne ili druge nesre}e. Mjere se utvr|uju posebice za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e; 2) za svaku predvi|enu mjeru za{tite i spa{avanja iz prethodne to~ke, odre|uju se op}inske slu`be za upravu, pravne osobe i druge institucije (u daljnjem tekstu: izvr{itelji) koji }e biti obvezni da, kao dio svoje redovite djelatnosti, neposredno izvr{avaju te mjere i s tim ciljem se za svakog izvr{itelja posebice utvr|uju konkretne mjere, postupci i zada}e koje }e oni stalno provoditi na realizaciji planiranih zada}a; 3) odre|uju se materijalno-tehni~ka sredstva i oprema koja }e se koristiti na provo|enju preventivnih mjera za{tite, kao i izvo|enje radova radi provo|enja tih mjera i utvr|uju izvori financiranja za vr{enje tih zada}a. Materijalna sredstva i oprema mogu se iskazati u vidu tabelarnih pregleda, posebice za svaku planiranu preventivnu mjeru za{tite i spa{avanja, pri ~emu se odre|uju izvr{itelji koji }e osigurati ta sredstva; 4) utvr|uju se zada}e op}inskoj slu`bi civilne za{tite koje }e ona poduzimati na koordinaciji i anga`iranju izvr{itelja na izvr{avanju zada}a iz to~. 2. i 3. ovog ~lanka, kao i na~in ostvarivanja nadzora nad izvr{avanjem tih poslova i rokovi za izvje{tavanje op}inskog na~elnika i op}inskog vije}a o stanju i problemima provo|enja planiranih mjera za{tite i spa{avanja od strane mjerodavnih izvr{itelja. ^lanak 27. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu spa{avanja iz to~ke 2. ~lanka 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito slijede}a pitanja: 1) za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op}ine, odre|uju se pojedina~no za svaku nesre}u one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredbe ~lanka 5. stavak 1. to~ke 2. ove uredbe, koje }e se neposredno poduzimati od momenta pojave opasnosti, odnosno nastanka prirodne ili druge nesre}e i tijekom djelovanja nesre}e s ciljem spa{avanja ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara; 2) odre|uju se snage i sredstva civilne za{tite (postrojbe specijalizirane i op}e namjene, povjerenici civilne za{tite i slu`be za{tite i spa{avanja) koje }e se mo}i anga`irati na spa{avanju ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara; 3) utvr|uju se mjere, postupci i zada}e za op}inskog na~elnika, op}inske slu`be za upravu, pravne osobe i druge izvr{itelje koji }e oni poduzimati u akcijama za{tite i spa{avanja na ugro`enom podru~ju; 4) planira se organizacija i na~in mobiliziranja gra|ana i njihovih sredstava radi sudjelovanja u za{titi i spa{avanju na podru~ju na kojem, prema procjeni ugro`enosti, mo`e nastati odre|ena prirodna ili druga nesre}a; 5) odre|uju se materijalna dobra koja }e se izmje{tati sa ugro`enog podru~ja na neugro`eno podru~je za slu~aj da budu ugro`ena prirodnom ili drugom nesre}om, utvr|uju prioriteti (redoslijed) u njihovom izmje{tanju i odre|uju op}inske slu`be za upravu, koje }e vr{iti izmje{tanje tih dobara i odre|uju sredstva koja }e se koristiti za izmje{tanje; 6) utvr|uje se organizacija smje{taja i ishrane postrojba civilne za{tite i gra|ana anga`iranih na za{titi i spa{avanju. U privitku se ~uva: – pregled zgrada i drugih objekata na podru~ju op}ine u kojima se mo`e organizirati smje{taj i ishrana postrojba civilne za{tite i gra|ana anga`iranih na zadacima za{tite i spa{avanja; – popis pravnih osoba i mjesnih zajednica u kojima }e se osigurati smje{taj i ishrana; – popis op}inskih slu`bi za upravu koje }e biti zadu`ene za osiguranje smje{taja i ishrane i njihove zada}e na tim poslovima;

7)

– akt o odre|ivanju izvora financiranja smje{taja i ishrane. zada}e, mjere i postupci op}inskog sto`era civilne za{tite na organiziranju i rukovo|enju akcijama za{tite i spa{avanja i obvezi op}inskih slu`bi za upravu i pravnih osoba u postupanju po zapovijedima sto`era civilne za{tite.

^lanak 28. U dokumentu koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, u dijelu za fazu otklanjanja posljedica iz to~ke 3. ~lanka 4. ove uredbe, planiraju se one mjere za{tite i spa{avanja kojima }e se mo}i stvoriti uvjeti za normalan `ivot i rad ljudi na ugro`enom podru~ju, a naro~ito: 1) utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avanja iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredbe ~lanka 5. stavak 1. to~ka 3. ove uredbe, kojima se mogu stvoriti uvjeti za `ivot i rad ljudi. Mjere se utvr|uju posebno za svaku vrstu prirodne i druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op}ine; 2) popis ili tabli~ni pregled materijalno-tehni~kih sredstava koja }e se mo}i koristiti na provo|enju mjera iz prethodne to~ke, a koja }e se anga`iratii od gra|ana i pravnih osoba; 3) mjere, postupci i zada}e op}inskih slu`bi za upravu, mjesnih zajednica i pravnih osoba na izvr{avanju mjera iz to~ke 1) ovoga stavka; 4) zadaci op}inskog sto`era civilne za{tite na organiziranju i rukovo|enju akcijama za{tite i spa{avanja na izvr{avanju mjera iz to~ke 1) ovoga stavka. Aktivnosti snaga civilne za{tite (sto`era, postrojbi i povjerenika civilne za{tite na izvr{avanju mjera za{tite i spa{avanja iz stavka 1. to~ke 1) ovoga ~lanka, planiraju se samo do momenta kada }e se stvoriti uvjeti za normalizaciju `ivota i rada na ugro`enom podru~ju i kada ne prijeti opasnost od daljnjeg djelovanja prirodne ili druge nesre}e i kada daljnje aktivnosti na potpunom saniranju nastalih posljedica mogu u cjelini da vr{e op}inske slu`be za upravu, svaka u okviru svoje redovite mjerodavnosti. ^lanak 29. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na informiranje gra|ana i javnosti utvr|uju se mjere, postupci i zada}e o na~inu informiranja gra|ana i javnosti na podru~ju op}ine o opasnostima od nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno o nastanku tih nesre}a, o posljedicama koje nastanu po ljude i materijalna dobra i mjerama koje se poduzimaju na sprje~avanju, odnosno na spa{avanju ugro`enih i nastradalih ljudi i materijalnih dobara i na otklanjanju nastalih posljedica. Za organiziranje informiranja iz stavka 1. ovoga ~lanka, nadle`an je op}inski sto`er civilne za{tite, a podatke prikuplja putem op}inskog centra i drugih op}inskih tijela koja su neposredno anga`irana u za{titi i spa{avanju na podru~ju op}ine. U privitku ovog dokumenta nalazi se pregled op}inskih razglasnih i radio i TV-stanica koje se mogu koristiti za obavje{}ivanje i uzbunjivanje gra|ana i informiranje javnosti na podru~ju op}ine. ^lanak 30. U dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na na~in ostvarivanja suradnje sa odgovaraju}im tijelima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uje se na~in suradnje op}inskog sto`era civilne za{tite sa odgovaraju}im tijelima civilne za{tite susjednih op}ina iz Republike Srpske. U dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka treba razraditi na~in uspostave komunikacijskih veza i na~in me|usobnog pru`anja pomo}i u snagama i sredstvima na za{titi i spa{avanju, kao i druga pitanja koja su utvr|ena u Sporazumu iz ~lanka 14. stav 2. ove uredbe, koja se odnose za razinu op}ine.

Broj 8 – Strana 38

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

4. Plan za{tite i spa{avanja pravne osobe ^lanak 31. Plan za{tite i spa{avanja pravne osobe sadr`i organizaciju i na~in ostvarivanja za{tite i spa{avanja ljudstva i materijalnih dobara pravne osobe od prirodnih i drugih nesre}a, kao i na~in izvr{avanja zada}a koji se za pravnu osobu utvrde u planu za{tite i spa{avanja op}ine ili kantona, odnosno Federacije. U okviru plana iz stavka 1. ovoga ~lanka, utvr|uju se naro~ito sljede}a pitanja: 1) odre|uju mjere iz ~lanka 48. Zakona o za{titi i spa{avanju koje }e prema vlastitoj procjeni ugro`enosti, provoditi pravna osoba, s tim da se mjere za{tite moraju odrediti posebice za tri situacije iz ~lanka 4. ove uredbe, 2) utvr|uje organizacija i na~in provo|enja osobne i uzajamne za{tite zaposlenog ljudstva, 3) izra|uje pregled postrojba civilne za{tite koje se organiziraju u pravnoj osobi, s podatcima o ljudstvu, materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koju }e te postrojbe koristiti u izvr{avanju svojih zada}a, 4) izra|uje pregled povjerenika civilne za{tite (ako su odre|eni) s podatcima o njihovim adresama i brojevima telefona, kao i o njihovim osnovnim zada}ama, 5) utvr|uje organizacija, zada}e i na~in rada slu`be za{tite i spa{avanja, ako se organizira takva slu`ba ili vi{e slu`bi za vlastite potrebe, odnosno obvezno organizira ta slu`ba, ako je ta obveza utvr|ena posebnim aktom mjerodavnog tijela vlasti ili u planu za{tite op}ine ili kantona, odnosno Federacije. U privitku tog dokumenta daju se podatci o rukovodtelju te slu`be i ljudstvu koje je planirano za izvr{avanje zada}a koje se utvrde za tu slu`bu, 6) utvr|uje na~in ostvarivanja suradnje s mjerodavnim op}inskim tijelima i slu`bama za upravu u provo|enju mjera za{tite i spa{avanja i na~in postupanja po zapovijedima op}inskog sto`era civilne za{tite, 7) utvr|uje na~in izvr{avanja zada}a koji su od zna~aja za za{titu i spa{avanje. U privitku ovog plana nalazi se pregled op}inskih slu`bi za upravu, op}inskog centra i op}inskog sto`era civilne za{tite sa podatcima o rukovoditeljima tih tijela i njihovim adresama i brojevima telefona radi ostvarivanja potrebite suradnje i kontaktiranja. ^lanak 32. Ako pravno lice ima organizacijske dijelove van svog sjedi{ta (na podru~ju drugih op}ina), u tom slu~aju svaki organizaciski dio izra|uje svoj plan za{tite i spa{avanja. U tom planu utvr|uju se pitanja predvi|ena u odredbi ~lanka 31. ove uredbe. Ovaj plan izra|uju samo one organizacijske jedinice koje imaju ve}i broj zaposlenih i raspola`u odre|enim objektima i materijalnim sredstvima za koja je neophodno osigurati za{titu i spa{avanje od prirodnih i drugih nesre}a {to se neposredno utvr|uje u suradnji sa op}inskom slu`bom civilne za{tite op}ine na ~ijem se podru~ju nalazi ta jedinica. ^lanak 33. Plan za{tite i spa{avanja iz ~l. 31. i 32. ove uredbe, izra|uju i donose pravne osobe iz oblasti koje su utvr|ene u odredbi stavka 1. ~lanka 32. Zakona o za{titi i spa{avanju. IV - PLAN ZA[TITE OD PO@ARA ^lanak 34. Plan za{tite od po`ara izra|uje se za podru~je kantona, op}ine i grada, te pravnih osoba. Sastoji se od grafi~kog i tekstualnog dijela. ^lanak 35. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara izra|uje se pojedina~no za gra|evinu, postrojenje i prostor sukladno Uredbi Vlade Federacije BiH o sadr`aju, ozna~avanju i ~uvanju, kontroli i

nostrifikaciji investiciono-tehni~ke dokumentacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/10). ^lanak 36. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara izra|uje se na obrascima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne mo`e prikazati gra|evina, postrojenje ili prostor, izra|uje se i pregledni dio grafi~kog plana na posebnom listu. ^lanak 37. U grafi~kom dijelu plana za{tite od po`ara koriste se simboli, oznake i boje, prema va`e}im propisima. Simboli oznake i boje iz stavka 1. ovog ~lanka ne}e se koristiti ako utje~u na prepoznatljivost tehnolo{kog postrojenja odnosno instalacije ili umanjuju prepoznatljivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu za{tite od po`ara. ^lanak 38. Tekstualni dio plana ure|uje na~in postupanja vatrogasnih postrojba i drugih sudionika u akciji ga{enja po`ara. ^lanak 39. Planom za{tite od po`ara odre|uje se broj, veli~ina, smje{taj i organizacija dragovoljnih vatrogasnih postrojba na temelju Procjene ugro`enosti od po`ara, koja je sastavni dio Procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a Federacije. V - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA KANTONA, OP]INA, GRADA I PRAVNIH OSOBA 1) Plan za{tite od po`ara za podru~je kantona ^lanak 40. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za podru~je kantona sadr`i: 1) pregled gra|evina i otvorenog prostora va`nih za kanton, te gra|evina i otvorenog prostora u kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera u kojem bi sudjelovale vatrogasne postrojbe s podru~ja vi{e op}ina ili s podru~ja susjednih kantona, 2) pregled broja, veli~ine i smje{taja vatrogasnih postrojba koje bi sudjelovale u ga{enju po`ara navedenih to~ki 1) ovoga ~lanka, 3) prikaz ure|enih vodotoka (rijeka, jezera, bazena) za osiguranje vode za ga{enje po`ara, 4) prikaz elektroenergetskih vodova za osiguranje elektri~nom energijom, te plinovoda za osiguranje plinom, vodovodne mre`e za osiguranje vodom i drugih vodova za osiguranje drugim energentima, 5) prikaz skladi{ta naftnih derivata (terminali), 6) prikaz cesta, `eljeznickih pruga i vodotokova, 7) prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i {irenje po`ara (odlagali{ta komunalnog i drugog otpada, trase uz `eljeznicke pruge i ispod dalekovoda i sl.), 8) sustav radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih postrojba na ga{enju po`ara, 9) pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspola`u vatrogasne postrojbe. ^lanak 41. Tekstualni dio plana za podru~je kantona sadr`i: 1) sustav ukovo|enja i zapovijedanja u akcijama kada u ga{enju po`ara sudjeluje vi{e vatrogasnih postrojba i stanovni{tvo, 2) razra|en sustav primanja dojave o po`aru i uklju~ivanja u akciju ga{enja po`ara vatrogasnih postrojba te ostalih sudionika, 3) slu~ajeve kada se i koje vatrogasne postrojbe stavljaju u stanje pripravnosti te zadu`enja u slu~aju uporabe, 4) nazive i zadu`enja zdravstvenih ustanova koje se uklju~uju u pru`anje pomo}i ozlije|enim u akcijama ga{enja po`ara,

Srijeda, 23.2.2011. 5)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 39

nazive i zadu`enja slu`bi i poduze}a (gospodarskih dru{tava) te osoba koje }e vatrogascima osigurati hranu i vodu tijekom ga{enja po`ara, 6) slu~ajeve kada se u akciju ga{enja po`ara uklju~uju Oru`ane snage Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Oru`ane snage), 7) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaju predsjednik skup{tine kantona, vlada kantona i druge osobe zadu`ene za za{titu od po`ara u tijelima uprave kantona, 8) nazive op}ina, grada ili pojedinog podru~ja ~iji planovi za{tite od po`ara ~ine sastavne dijelove plana za{tite od po`ara za podru~je kantona, 9) razra|en sustav obilaska, motrenja i dojave vatrogasnim postrojbama i drugim slu`bama u slu~ajevima opasnosti za nastajanje po`ara na {umskom ili drugom otvorenom prostoru, 10) popis pravnih osoba koje razpola`u potrebitom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u ve}im po`arima ili havarijama, s osnovnim podatcima o toj opremi i mehanizaciji te razra|en sustav uklju~ivanja u ga{enje po`ara. 2) Plan za{tite od po`ara za podru~je op}ine i grada ^lanak 42. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za podru~je op}ine ili grada, sadr`i: 1) pregled prometnica s ucrtanim pristupima objektima prve i druge kategorije, prikaz sistema za obezbje|enje vode za ga{enje po`ara s odgovaraju}im podatcima, 2) prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoja s ucrtanim i obilje`enim glavnim ventilima, 3) pregled broja, veli~ine i smje{taja (lokacije) profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba. ^lanak 43. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op}ine ili grada sadr`i i pregledne karte {uma na kojima se prikazuju: 1) podru~ja {uma po kategorijama i stupnjevima ugro`enosti od po`ara, 2) pregled puteva i {umskih puteva koji su prohodni za vatrogasna vozila u slu~aju intervencije, 3) pregled puteva i {umskih staza prohodnih za vatrogasce, 4) pregled postoje}ih kapaciteta i izvedeni distributivni sustavi mjesta gdje se mo`e vr{iti osiguranje vode za vatrogasna vozila i vatrogasne pumpe (izvori{ta, kapta`e, vodozahvati, pumpna postrojenja, sustavi mre`a - profili, pritisci, hidrantska mre`a), 5) pregled drugih netipi~nih izvora vode za ga{enje po`ara (jezera, more, bazeni i drugo) i mogu}nost njihovog kori{tenja, 6) pregled mjesta gdje su smje{tena sredstava i oprema za ga{enje po`ara, sa pregledom opreme i sredstava za ga{enje po`ara i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara koja se mo`e staviti na raspolaganje vatrogasnim postrojbama u slu~aju po`ara ve}ih razmjera, 7) pregled broja vatrogasnih vozila, vatrogasnih ure|aja i opreme, kao i obujam i vrsta ure|aja za ga{enje i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara, ugro`enih po`arom, koji se pravodobno mogu koncentrirati na jedno mjesto; 8) pregled specijalizirane opreme za ga{enje po`ara u specifi~nim uvjetima (podrumske prostorije, visoki objekti, kontaminirane prostorije i drugo), kao i opreme za ga{enje {umskih po`ara; 9) pregled stanja, po vrstama i koli~inama, drugih sredstava za ga{enje po`ara (kemijska sredstva), 10) prikaz {umskih prosjeka, te mogu}ih prirodnih prepreka za sprje~avanje prijenosa po`ara, 11) prikaz elektroenergetske trase vodova,

12) prikaz mjesta gdje je smje{tena oprema i mehanizacija za ga{enje {umskih po`ara. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op}ine i grada sadr`i legendu upotrebljenih simbola i oznaka. ^lanak 44. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op}ine ili grada sadr`i: 1) sustav uklju~ivanja profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojba u akciju ga{enja po`ara, 2) sustav subordiniranja i zapovjedanja u akcijama ga{enja ve}ih po`ara, 3) na~ine pozivanja i uklju~ivanja distributera energenata u akciju ga{enja po`ara, 4) uklju~ivanje komunalnih poduze}a u akciju ga{enja po`ara, 5) uklju~ivanje slu`bi za pru`anje prve medicinske pomo}i u akciju ga{enja po`ara, 6) uklju~ivanje slu`bi ili poduze}a te odgovornih osoba za osiguranje hrane i vode u akciju ga{enja po`ara, 7) na~in zamjene vatrogasnih postrojba s novim postrojbama na ga{enju po`ara, 8) na~in uklju~ivanja Oru`anih snaga u ga{enju po`ara, 9) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaje na~elnik op}ine i gradona~elnik te predsjedavaju}i gradskog i op}inskog vije}a i druge osobe zadu`ene za za{titu od po`ara u tijelima lokalne uprave, 10) slu~ajeve kada se u akciju ga{enja po`ara pozivaju, odnosno uklju~uju vatrogasne postrojbe susjednih i drugih op}ina i gradova, 11) slu~ajevi kada se vatrogasne postrojbe upu}uju kao ispomo} u ga{enju po`ara susjednim i drugim op}inama, 12) na~in i slu~ajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u ga{enju po`ara ili spa{avanju ljudi, 13) nazive gra|evina i otvorenog prostora na kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera, 14) nazive gra|evina u kojima su sadr`ane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne tvari, 15) obveze vatrogasnih postrojbi za sa~injavanje takti~ko operativnih planova ga{enja po`ara i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, uz vr{enje periodi~nog uvje`bavanja i provjere u~inkovitosti predvi|enih takti~ko - operativnih elemenata za objekte gospodarskih dru{tava i drugih organizacija i zajednica i dr`avnih i drugih tijela. 16) zada}e operativnih centara civilne za{tite op}ina i grada; 17) na~in dojave po`ara i postupak odgovornih osoba po primljenoj obavijesti o nastanku po`ara; 18) sredstva za javno obavje{}ivanje gra|ana o nastanku po`ara i njihova upotrebljivost. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara op}ine i grada, s ciljem postizanja potrebite razine za{tite od po`ara, a na temelju sagledanog stanja za{tite od po`ara u op}ini i gradu u planu za{tite od po`ara utvr|uju se i druge mjere, koje se odnose na: 1) otklanjanje nedostataka i dogradnje sustava vatrodojave i obavje{}ivanja; 2) izgradnje i rekonstrukcije cesta i prilaza neophodnih za uspje{no provo|enje akcija ga{enja po`ara i sigurnu evakuaciju i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara; 3) izgradnju ili rekonstrukcije objekata i sustava za osiguranje vode ili drugih sredstava za ga{enje po`ara; 4) rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih ure|aja, postrojenja i instalacija koji zbog svoje istro{enosti ili prekapacitiranosti predstavljaju opasnost za nastanak, odnosno {irenje po`ara; 5) potpuno definiranje formacijskog sastava i tehni~ke opremljenosti vatrogasnih postrojba, uz racionalizaciju postoje}ih vatrogasnih postrojba na podru~ju op}ine i grada s ciljem postizanja optimalne osposobljenosti i iskori{tenosti opreme i sredstava namijenjenih ga{enju po`ara i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara;

Broj 8 – Strana 40 6)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 5)

Srijeda, 23.2.2011.

periodi~ne akcije ure|enja naselja i objekata (~i{}enje tavana, podruma i drugih mjesta od zapaljivih otpadnih tvari), sezonskih radova (ure|enje zemlji{ta i spaljivanje otpadaka), zabrane kori{tenja otvorenog plamena na pojedinim izleti{tima, {umama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavlja opasnost za nastanak i {irenje po`ara. ^lanak 45. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op}ine ili grada sadr`i i popis osoba odgovornih za provedbu plana za{tite od po`ara pravnih osoba iz prve i druge kategorije ugro`enosti od po`ara. ^lanak 46. Sastavni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op}ine ili grada su planovi pravnih osoba ~ije su gra|evine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugro`enosti od po`ara. 3) Plan za{tite od po`ara pravne osobe ^lanak 47. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravnu osobu sastoji se od obrazaca iz ~lanka 36. ove uredbe, u odgovaraju}em broju na kojima se mogu ucrtati sve gra|evine, postrojenja i prostori koji su u vlasni{tvu pravne osobe ili su mu dati na kori{tenje. ^lanak 48. Broj katova gra|evine mora se prikazati na obrascima u kombinaciji podrumskih katova, prizemlja, gornjih katova i potkrovlja. ^lanak 49. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravnu osobu sadr`i slijede}e podatke: 1) oznaku gra|evine ili postrojenja, 2) namjenu gra|evine ili postrojenja, 3) oznake katova, 4) tlocrt prizemlja i raspored prostorija s nazna~enom namjenom, 5) oznaku protivpo`arnih pregradnih zidova, 6) oznake otvora u stropovima i zidovima, 7) oznake pristupa, 8) oznake stubi{nih prostora sa smjerom sila`enja pristupa katovima, 9) oznake puteva za intervenciju i putova za spa{avanje, 10) oznake mjesta za prolaz dima i topline, 11) oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih), 12) oznake stabilnih ili pokretnih ure|aja za ga{enje po`ara s podatcima o vrsti, koli~ini sredstava za ga{enje i polo`aju stabilnih instalacija za ga{enje po`ara. ^lanak 50. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravnih osoba sadr`i podatke o vrsti koli~ini zapaljivih teku}ina i gasova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih tvari. Podatci iz stavka 1. ovoga ~lanka moraju biti upotpunjeni upozorenjima o sredstvima za ga{enje koja se ne smiju rabiti. ^lanak 51. U grafi~kom dijelu plana za{tite od po`ara pravne osobe moraju biti prikazana mjesta za uzimanje vode za ga{enje po`ara, te mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu ili postrojenje (struje, plina i dr.). ^lanak 52. Pregledni dio grafi~kog dijela plana za{tite od po`ara pravne osobe mora sadr`avati slijede}e podatke: 1) nacrt gra|evine ili postrojenja (po katovima ako je vi{ekatni objekt), 2) oznake gra|evina, 3) oznake broja katova, 4) oznake prolaza,

oznake povr{ina koje bi se koristile za pristup vatrogasnih vozila, 6) oznake povr{ina za vatrogasne pristupe, 7) oznake grani~nih i susjednih ulica, 8) oznake grani~nih i susjednih gra|evina i njihove namjene, 9) oznake vanjskih i uli~nih hidranata. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravne osobe sadr`i legendu upotrebljenih simbola i oznaka. ^lanak 53. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za pravne osobe sadr`i: 1) naziv mjesta, te na~in primanja dojave po`ara, 2) obveze u postupanju, zapovijedanju i ovla{tenja sudionika u primanju obavijesti o po`aru i daljnjim aktivnostima akcije ga{enja, 3) obavje{}ivanje o po`aru i daljnjoj organizaciji akcije ga{enja po`ara, 4) na~in uklju~ivanja slu`be za pru`anje prve medicinske pomo}i, 5) brojno stanje vlastitih postrojba za ga{enje po`ara te cjelovita organizacija ga{enja kada se u akciju ga{enja uklju~uju vanjske profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe, 6) organizacija i na~in pozivanja i uklju~ivanja distributera energenata (struje, plina i dr.) u intervenciju, 7) nazive gra|evina ili postrojenja na kojima }e se, eventualno, gasiti po`ar uz nazo~nost odgovorne ili stru~ne osobe u toj gra|evini zbog specifi~nosti tehnolo{kog postupka, 8) nazive gra|evina ili postrojenja u kojima se mo`e o~ekivati eksplozija u po`aru, 9) nazive gra|evina ili postrojenja u kojima se nalaze izvori radioaktivnih i drugih opasnih i otrovnih tvari, te postupci koji se poduzimaju u slu~aju po`ara, 10) nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smje{teni klju~evi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu, 11) razra|en radio i telefonski sustav za pozivanje svih sudionika koji sudjeluju u ga{enju po`ara. VI - NA^IN IZRADBE, USKLA\IVANJA, DONO[ENJA, A@URIRANJA I ^UVANJA PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVANJA I PLANA ZA[TITE OD PO@ARA 1. Program rada za izradbu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara ^lanak 54. Izradba plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara vr{i se na temelju programa rada za izradbu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara (u daljnjem tekstu: program rada). U programu rada iz stavka 1. ovog ~lanka, odre|uju se tijela koji }e sudjelovati u izradbi plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara i utvr|uju njihove konkretne zada}e i rokovi za izvr{enje planiranih zada}a i suradnja u izradbi plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara. Za izvr{enje zada}a na izradbi planova iz stavka 1. ovog ~lanka mogu se osnovati radne skupine ili druga radna tijela, a za mjere za{tite i spa{avanja i za{tite od po`ara, za koje je potrebita stru~na podloga, anga`irat }e se znanstvene i druge institucije koje ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zada}a utvr|enih Zakonom o za{titi i spa{avanju i Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i provedbenim propisima koji imaju odgovaraju}e ovla{tenje mjerodavnog ministarstva. ^lanak 55. Program rada iz ~lanka 54. stavak 1. donosi: a) Za Plan za{tite i spa{avanja 1) za izradbu Federalnog plana - program rada donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog sto`era civilne za{tite,

Srijeda, 23.2.2011. 2)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 2)

Broj 8 – Strana 41

za izradbu kantonalnog plana za{tite i spa{avanja program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnog sto`era civilne za{tite, 3) za izradbu op}inskog i gradskog plana za{tite i spa{avanja - program rada donosi op}inski na~elnik i gradona~elnik, na prijedlog op}inskog i gradskog sto`era civilne za{tite, 4) za izradbu plana za{tite i spa{avanja pravne osobe program rada donosi tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. b) Za Plan za{tite od po`ara 1) za izradbu kantonalnog plana za{tite od po`ara program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite, 2) za izradbu op}inskog plana za{tite od po`ara - program rada donosi op}inski na~elnik, na prijedlog op}inske slu`be civilne za{tite, 3) za izradbu plana za{tite od po`ara pravne osobe program rada donosi tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. Pripremu prijedloga za izradu plana za{tite od po`ara, vr{e kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno op}inska slu`ba civilne za{tite i tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. 2. Na~in izradbe planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) Plan za{tite i spa{avanja ^lanak 56. Plan za{tite i spa{avanja izra|uje se na temelju sljede}ih dokumenata: 1) procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a koja se izra|uje po metodologiji koju, sukladno odredbi stavka 3. ~lanka 171. Zakona o za{titi i spa{avanju, donosi ravnatelj Federalne uprave civilne za{tite, 2) programa razvitka za{tite i spa{avanja koji se donosi na temelju ~l. 169., 173. i 174. Zakona o za{titi i spa{avanju, 3) drugih stru~nih podloga koje se odnose na pojedine vrste prirodnih i drugih nesre}a za ~iju se izradbu mogu anga`irati odre|ene znanstvene i stru~ne institucije ili eksperti (analize, elaborati, programi i sl.), 4) izvoda iz planova za{tite i spa{avanja predvi|enih u ~lanku 60. ove uredbe, koji se odnose na uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja. Prilikom izradbe dokumenta plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja polazi se od odgovaraju}ih odredbi ~l. 42. do 105. Zakona o za{titi i spa{avanju i odredbi ~lanka 5. ove uredbe. ^lanak 57. Za izradbu plana za{tite i spa{avanja koristi se program za{tite i spa{avanja: 1) za Federalni plan - koristi se Federalni program koji se donosi na temelju ~lanka 169. Zakona o za{titi i spa{avanju, 2) za kantonalni plan za{tite i spa{avanja - koristi se kantonalni program koji se donosi na temelju stavka 1. ~lanka 173. Zakona o za{titi i spa{avanju, 3) za op}inski plan za{tite i spa{avanja - koristi se op}inski program koji se donosi na temelju stavka 1. ~lanka 174. Zakona o za{titi i spa{avanju. b) Plan za{tite od po`ara ^lanak 58. Plan za{tite od po`ara izra|uje se na temelju: 1) procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja op}ina i grada, odnosno kantona koja je sastavni dio jedinstvene procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre}a sukladno metodologiji za izradbu procjene ugro`enosti od po`ara i metodologiji za izradbu procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre~a i

kadrovskih i materijalnih i drugih uvjeta zna~ajnih za za{titu od po`ara, 3. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) Plan za{tite i spa{avanja ^lanak 59. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja sastoji se u tome da se plan za{tite i spa{avanja, ni`eg tijela vlasti i pravne osobe uskladi s planom za{tite i spa{avanja vi{eg tijela vlasti, na slijede}i na~in: 1) plan za{tite i spa{avanja op}ine uskla|uje se s planom za{tite i spa{avanja kantona, a plan za{tite i spa{avanja kantona uskla|uje se s Federalnim planom, 2) plan za{tite i spa{avanja javnog poduze}a kantona uskla|uje se s planom za{tite i spa{avanja kantona, a plan za{tite i spa{avanja javnog poduze}a Federacije s Federalnim planom, 3) plan za{tite i spa{avanja javnog poduze}a op}ine uskla|uje se s planom za{tite i spa{avanja op}ine. Uskla|ivanje planova za{tite i spa{avanja iz stavka 1. ovoga ~lanka vr{i se tako {to se u okviru plana za{tite i spa{avanja op}ine, odnosno plana za{tite i spa{avanja kantona i plana za{tite i spa{avanja javnog poduze}a utvr|uje organizacija i na~in izvr{enja zada}a koje su utvr|ene u izvodu plana za{tite i spa{avanja iz ~lanka 60. ove uredbe za ta tijela i pravne osobe, odre|uju izvr{itelji zada}a i planiraju materijalno-tehni~ka sredstva i oprema potrebita za izvr{enje predvi|enih zada}a. ^lanak 60. S ciljem rje{avanja pitanja uskla|ivanja plana iz ~lanka 59. stavak 1. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avanja, {to se vr{i na slijede}i na~in: 1) Federalna uprava civilne za{tite du`na je izvode iz Federalnog plana dostaviti kantonalnoj upravi civilne za{tite, odnosno javnim poduze}ima Federacije, ako su u Federalnom planu utvr|ene zada}e za kanton, odnosno za ta javna poduze}a; 2) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avanja kantona slu`bama civilne za{tite u op}inama, odnosno javnim poduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite i spa{avanja utvr|ene zada}e za op}ine, odnosno za ta javna poduze}a; 3) op}inska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite i spa{avanja op}ine javnim poduze}ima op}ine, ako su u tom planu utvr|ene zada}e za ta poduze}a. Dostavljanje izvoda iz stavka 1. ovog ~lanka, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada mjerodavno tijelo donese Federalni plan, kantonalni plan, odnosno op}inski plan za{tite i spa{avanja. ^lanak 61. Federalni, kantonalni i op}inski plan izra|uju federalna i kantonalna tijela uprave, odnosno op}inske slu`be za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, sukladno zada}ama koje su utvr|ene u programu rada iz ~lanka 54. ove uredbe. b) Plan za{tite od po`ara ^lanak 62. Uskla|ivanje planova za{tite od po`ara sastoji se u tome da se plan za{tite od po`ara, ni`eg tijela vlasti i pravne osobe uskladi sa planom za{tite od po`ara vi{eg tijela vlasti, na sljede}i na~in: 1) Plan za{tite od po`ara op}ine i grada uskla|uje se sa planom za{tite od po`ara kantona, 2) Plan za{tite od po`ara dr`avnih tijela i drugih institucija i pravnih osoba koji su odre|eni da izra|uju vlastite planove za{tite od po`ara svoje planove uskla|uju s op}inom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izra|uju te planove.

Broj 8 – Strana 42 3)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Plan za{tite i spa{avanja javnih poduze}a u op}ini i gradu uskla|uje se s planom za{tite od po`ara op}ine i grada. ^lanak 63. S ciljem rje{avanja pitanja uskla|ivanja planova iz ~lanka 62. ove uredbe, moraju se dostavljati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avanja, {to se vr{i na slijede}i na~in: 1) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avanja kantona slu`bama civilne za{tite u op}inama, odnosno javnim poduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite od po`ara utvr|ene zada}e za op}ine, odnosno za ta javna poduze}a; 2) op}inska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite od po`ara op}ine javnim poduze}ima op}ine, ako su u tom planu utvr|ene zada}e za ta poduze}a. Dostavljanje izvoda iz stavka 1. ovoga ~lanka, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada skup{tina kantona, odnosno op}insko vije}e donesu kantonalni, odnosno op}inski plan za{tite od po`ara. ^lanak 64. Plan za{tite od po`ara, kantona i op}ine izra|uju kantonalna tijela uprave, odnosno op}inske slu`be za upravu, svaki u pitanjima iz svog djelokruga, a sukladno zada}ama koje su utvr|ene u programu rada iz ~lanka 54. ove uredbe. 4. Dono{enje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara ^lanak 65. Planove za{tite i spa{avanja donose: 1) Federalni plan - donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite usugla{en s federalnim tijelima uprave i upravnim organizacijama, 2) plan za{tite i spa{avanja kantona - donosi vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite usugla{en sa kantonalnim tijelima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama. 3) plan za{tite i spa{avanja op}ine - donosi op}inski na~elnik na prijedlog op}inske slu`be civilne za{tite usugla{en s op}inskim slu`bama za upravu, 4) plan za{tite i spa{avanja pravne osobe donosi tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. Plan za{tite od po`ara donosi: 1) plan za{tite od po`ara kantona - donosi skup{tina kantona na prijedlog vlade kantona, 2) plan za{tite od po`ara op}ine, odnosno grada - donosi op}insko, odnosno gradsko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika, odnosno gradona~elnika, 3) plan za{tite od po`ara koji za vlastite potrebe izra|uju dr`avna tijela i druge institucije i pravne osobe koji se odrede u planu za{tite od po`ara op}ine, odnosno grada ili kantona - a donosi ga tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. 5. A`uriranje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara a) A`uriranje Plana za{tite i spa{avanja ^lanak 66. Planovi za{tite i spa{avanja iz ~lanka 65. stavak 1. ove uredbe podlije`u obvezi redovitog a`uriranja koje se vr{i onda kada se u odgovaraju}oj procjeni ugro`enosti ili u programu za{tite i spa{avanja iz ~lanka 57. ove uredbe, izvr{e odgovaraju}e izmjene su{tinskog karaktera koje utje~u na promjenu rje{enja utvr|enih u planu za{tite i spa{avanja. A`uriranje se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana za{tite i spa{avanja, kao {to su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidanje ili osnivanje pojedinih postrojba civilne za{tite ili slu`bi za{tite i spa{avanja i drugi podatci.

A`uriranje plana za{tite i spa{avanja sastoji se u tome {to se u odgovaraju}im dokumentima plana za{tite trebaju izvr{iti izmjene samo onih pitanja kod kojih je do{lo do promjena u procjeni ugro`enosti i drugim dokumentima iz ~lanka 56. ove uredbe, pa se rje{enja u planu za{tite i spa{avanja prilago|avaju izmjenama izvr{enim u tim dokumentima. b) A`uriranje Plana za{tite od po`ara ^lanak 67. Plan za{tite od po`ara kantona, op}ine i grada a`urira se jednom tijekom kalendarske godine na temelju novonastalih promjena koje su va`ne za za{titu od po`ara. ^lanak 68. A`uriranje plana za{tite od po`ara iz ~lanka 65. stavak 2. ove uredbe vr{e se po proceduri koja je propisana za dono{enje plana za{tite i spa{avanja, a izmjene vr{e neposredno sljede}a tijela bez provo|enja te procedure: 1) za kantonalni plan za{tite od po`ara - kantonalna uprava civilne za{tite, 2) za op}inski plan za{tite od po`ara - op}inska slu`ba civilne za{tite, 3) za plan za{tite i spa{avanja pravne osobe - tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. 6. ^uvanje planova za{tite i spa{avanja i planova za{tite od po`ara ^lanak 69. Planove za{tite i spa{avanja i planove za{tite od po`ara ~uvaju: 1) Federalni plan - Federalna uprava civilne za{tite, 2) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara kantona kantonalna uprava civilne za{tite, 3) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara op}ine i grada - op}inska, odnosno gradska slu`ba civilne za{tite, 4) plan za{tite i spa{avanja i plan za{tite od po`ara pravne osobe - tijelo odre|eno op}im aktom pravne osobe. VII - POSTUPANJE PO PLANOVIMA ZA[TITE I SPA[AVANJA ^lanak 70. Plan za{tite i spa{avanja predstavlja plansko-operativni dokument po kojem se postupa u situacijama koje su utvr|ene u ~lanku 4. ove uredbe, i to na na~in predvi|en u ~l. 66. do 68. ove uredbe. ^lanak 71. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja, utvr|ene za ostvarivanje preventivne za{tite, u smislu to~ke 1. ~lanka 4. ove uredbe (faza preventivne za{tite), postupa se odmah od dana dono{enja plana i stalno do momenta kada nastane neka prirodna ili druga nesre}a, s ciljem da se provo|enjem tih mjera utje~e na sprje~avanje nastanka prirodnih i drugih nesre}a, odnosno da se ubla`i njihovo djelovanje, a provodi se na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovoga ~lanka. Postupanje po dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka, vr{i se na na~in {to su sva federalna i kantonalna tijela uprave i upravne organizacije, odnosno sve op}inske i gradske slu`be za upravu, kao i druga izvr{na tijela vlasti i pravne osobe, obvezni u okviru svoje redovite djelatnosti kojom se bave kao dio svojih redovitih zada}a provoditi mjere, postupke i zada}e utvr|ene u dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka. Koordinaciju i nadzor nad vr{enjem tih zada}a, sukladno zakonu, vr{e tijela civilne za{tite: 1) za federalna tijela uprave i upravne organizacije i javna poduze}a Federacije - Federalna uprava civilne za{tite, 2) za kantonalna tijela uprave i upravne organizacije i javna preduze}a kantona - kantonalna uprava civilne za{tite, 3) za op}inske slu`be za upravu i javna preduze}a op}ine op}inska slu`ba civilne za{tite.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 43

Postupanje po dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka, vr{i se tako {to su sva federalna i kantonalna tijela uprave, odnosno op}inske i gradske slu`be za upravu, kao i javna poduze}a, du`ni zada}e utvr|ene u tom dokumentu ugraditi u svoj godi{nji program rada i u okviru svoje redovite djelatnosti osigurati njihovo izvr{avanje. ^lanak 72. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja utvr|ene za fazu spa{avanja iz to~ke 2. ~lanka 4. ove uredbe, postupa se od trenutka kada mjerodavno tijelo vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesre}e i traje onoliko vremena koliko je potrebito da se izvr{i spa{avanje, odnosno pru`i neposredna pomo} ugro`enom i nastradalom pu~anstvu, odnosno izvr{i spa{avanje ugro`enih materijalnih dobara, s tim {to se po ovom dokumentu mo`e postupiti i prije progla{avanja nastanka prirodne ili druge nesre}e, {to se vr{i na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovoga ~lanka. Iznimno, postupanje po dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka, vr{i se i prije progla{enja nastanka prirodne ili druge nesre}e od strane mjerodavnog tijela kada je zbog `urnosti potrebno odmah pristupiti spa{avanju ugro`enog i nastradalog pu~anstva i materijalnih dobara o ~emu odlu~uje rukovoditelj slijede}ih tijela: 1) u op}ini - po zapovijedi zapovjednika op}inskog sto`era civilne za{tite, na prijedlog rukovoditelja slu`be civilne za{tite u op}ini, 2) kantonu - po zapovijedi zapovjednika kantonalnog sto`era civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog sto`era, 3) u Federaciji - po zapovijedi zapovjednika Federalnog sto`era civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog sto`era. Koordiniranje i rukovo|enje akcijama za{tite i spa{avanja u situaciji iz stavka 1. ovoga ~lanka, neposredno ostvaruju mjerodavni sto`er civilne za{tite, a u situaciji iz stavka 2. ovoga ~lanka, te funkcije vr{i zapovjednik sto`era civilne za{tite, koji je zapovijedio postupanje po planu, dok se ne ostvare uvjeti da te funkcije preuzme mjerodavni sto`er civilne za{tite. ^lanak 73. Po dokumentu plana za{tite i spa{avanja koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avanja koje su planirane za fazu otklanjanja posljedica iz to~ke 3. ~lanka 4. ove uredbe, postupa se istodobno s fazom spa{avanja u svim radnjama koje su u funkciji otklanjanja nastalih posljedica i traje do momenta kada se ostvare osnovni uvjeti za normalan `ivot i rad pu~anstva na ugro`enom podru~ju i kada daljnju brigu na otklanjanju posljedica mogu poduzeti nadle`na tijela uprave, odnosno slu`be za upravu, o ~emu odlu~uje mjerodavni sto`er civilne za{tite. Koordiniranje i rukovo|enje akcijama koje se poduzimaju na otklanjanju posljedica, po dokumentu iz stavka 1. ovoga ~lanka, vr{i mjerodavni sto`er civilne za{tite, a po okon~anju tih aktivnosti, daljnju brigu o vr{enju tih poslova obavljaju tijela koja odredi izvr{no tijelo vlasti mjerodavno za progla{enje prestanka prirodne ili druge nesre}e {to se odre|uje u aktu o prestanku nesre}e. ^lanak 74. Postupanje po odredbi ~l. 72. i 73. ove uredbe, vr{i se pod slijede}im uvjetima: 1) u op}ini - odmah kada op}inski na~elnik ili slu`ba civilne za{tite op}ine, od op}inskog operativnog centra civilne za{tite ili na bilo koji drugi na~in, dobiju podatke da prijeti opasnost od nastanka neke prirodne ili druge nesre}e ili je ve} nastala neka nesre}a na podru~ju op}ine; 2) u kantonu - kada kantonalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tenje putem operativnog centra civilne za{tite ili drugog tijela da je nekom prirodnom ili drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jedne ili vi{e op}ina na podru~ju kantona; 3) u Federaciji - kada Federalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tenje putem Federalnog operativnog centra civilne za{tite ili drugih tijela da je nekom prirodnom ili

drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jednog kantona ili podru~ja dva ili vi{e kantona na podru~ju Federacije. VIII - PLAN ZA[TITE I SPA[AVANJA I PLAN ZA[TITE OD PO@ARA GRADA ^lanak 75. Odredbe ove uredbe koje se odnose na plan za{tite i spa{avanja op}ine i plan za{tite od po`ara op}ine shodno se primjenjuju i na plan za{tite i spa{avanja grada i plan za{tite od po`ara, koji obuhva}a samo one oblasti koje se po statutu grada nalaze u mjerodavnosti grada. IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 76. Federalna i kantonalna tijela uprave i op}ine, odnosno gradske slu`be za upravu du`ni su u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite i spa{avanja, sukladno odredbama ove uredbe. Kantonalna tijela uprave, op}ine, odnosno gradske slu`be za upravu i druge pravne osobe du`na su u roku od {est mjeseci od dana stupanja na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite od po`ara, sukladno odredbama ove uredbe. ^lanak 77. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06), kao i propisi kojim su bila ure|ena pitanja izradbe, dono{enja i ~uvanja planova za{tite od po`ara. ^lanak 78. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 87/11 14. velja~e 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 172. stav 3. Zakona o za{titi i spa{avawu qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 39/03, 22/06 i 43/10), te ~lana 22. stav 4. i Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O SADR@AJU I NA^INU IZRADE PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVAWA OD PRIRODNIH I DRUGIH NESRE]A I PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom utvr|uje se sadr`aj, na~in izrade, postupak usagla{avawa, dono{ewa, a`urirawa i ~uvawa planova za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daqwem tekstu: plan za{tite i spa{avawa) i planova za{tite od po`ara u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daqem tekstu: Federacija), po kojoj su du`ni postupati federalni i kantonalni organi uprave, kao i op{tinske slu`be za upravu i privredna dru{tva i druga pravna lica (u daqem tekstu: pravna lica) prilikom izrade plana za{tite i spa{avawa Federacije, kantona, grada, op{tine i pravnog lica i plana za{tite od po`ara kantona, grada, op{tine i pravnog lica, te postupawe po tim planovima.

Broj 8 – Strana 44 II - PLAN ZA[TITE I SPA[AVAWA

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 2. Plan za{tite i spa{avawa predstavqa dokument koji slu`i za organizovan pristup u pripremawu, organizovawu i provo|ewu za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara za organe vlasti i pravna lica koja su du`na donijeti taj plan. ^lan 3. U planu za{tite i spa{avawa utvr|uje se organizacija i na~in provo|ewa mjera za{tite i spa{avawa i odre|uju zadaci za organe vlasti i druge subjekte na za{titi i spa{avawu i snage i sredstva potrebna za neposredno ostvarivawe mjera predvi|enih Zakonom o za{titi i spa{avawu qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daqwem tekstu: Zakon o za{titi i spa{avawu), a u odnosu na za{titu od po`ara, poplava, za{titu od joniziraju}eg zra~ewa i druge nesre}e koje su ure|ene posebnim propisima, u planu za{tite i spa{avawa utvr|uje se samo organizacija i one mjere za{tite i spa{avawa koje mogu uticati na spre~avawe i otklawawe posqedica prouzrokovanih tim nesre}ama. ^lan 4. Svaki plan za{tite i spa{avawa mora da sadr`i organizaciju za{tite i spa{avawa za slijede}e tri situacije: 1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avawa ugro`enih i nastradalih qudi i materijalnih dobara i ubla`avawe nastalih posqedica (u daqem tekstu: faza spa{avawa) i 3) za fazu otklawawa nastalih posqedica i stvarawe uslova za normalizaciju `ivota na ugro`enom podru~ju (u daqem tekstu: faza otklawawa posqedica). ^lan 5. Prilikom izrade plana za{tite i spa{avawa, organizacija za{tite i spa{avawa mora biti zasnovana na procjeni ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a (u daqem tekstu: procjena ugro`enosti) i mjerama za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu koje treba, saglasno toj procjeni, utvrditi posebno za svaku od tri faze iz ~lana 4. ove uredbe, s tim {to se odre|ivawe mjera za{tite i spa{avawa vr{i na sqede}i na~in: 1) za fazu preventivne za{tite odre|uju se samo one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu kojima se mo`e uticati na spre~avawe nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno kojima se mo`e uticati na otklawawe ili smawewe djelovawa prirodne ili druge nesre}e. U te mjere spadaju naro~ito: primjena propisa o gra|ewu (urbanisti~ko-prostorna i tehni~ka dokumentacija i dr.); tehni~ke mjere za izgradwu objekata na trusnim podru~jima; izgradwa objekata za za{titu od klizi{ta, poplava (nasipa, akumulacija, retenzija i sli~nih objekata za za{titu od poplava), izvo|ewe radova na regulaciji potoka i rijeka, ure|ewu bujica, izgradwa potpornih zidova; spre~avawe zaraznih bolesti qudi, `ivotiwa i biqa; mjere za{tite od po`ara; postavqawe protivgradnih poligona i organizovawe protivgradnih stanica; organizovawe osmatrawa i pra}ewe pojava koje mogu izazvati nastanak prirodne ili druge nesre}e i blagovremeno obavje{tavawe gra|ana i nadle`nih organa o opasnostima od tih nesre}a i postupcima gra|ana i organa vlasti na spre~avawu nastanka tih opasnosti, kao i druge mjere kojima se mo`e uticati na spre~avawe nastanka prirodne ili druge nesre}e ili ubla`avawe wihovog djelovawa; 2) za fazu spa{avawa odre|uju se one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu kojima se mo`e neposredno vr{iti spa{avawe ugro`enih qudi i materijalnih dobara i uticati na smawewe, odnosno spre~avawe {irewa posqedica. U te mjere spadaju naro~ito: organizacija rukovo|ewa akcijama za{tite i spa{avawa putem nadle`nih {tabova civilne za{tite; anga`ovawe jedinica i

povjerenika civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avawa, a prema potrebi anga`ovawe i potrebnog broja gra|ana, kao i qudstva i sredstava pravnih lica; pru`awe prve medicinske pomo}i povrije|enim ili oboqelim; evakuacija ugro`enih i nastradalih gra|ana; prihvat, smje{taj i zbriwavawe qudi i izmije{tawe materijalnih dobara; za{tita i spa{avawe `ivotiwa i namirnica `ivotiwskog porijekla, za{tita i spa{avawe od ru{ewa, poplava, po`ara, eksplozija i radiolo{ko - hemijsko-biolo{kih akcidenata; za{tita i spa{avawe biqa i biqnih proizvoda; ra{~i{}avawe ru{evina i spa{avawe s visina, na vodi i pod vodom i druge mjere kojima se mo`e ostvarivati spa{avawe ugro`enih i nastradalih qudi i materijalnih dobara na ugro`enom podru~ju; 3) za fazu otklawawa posqedica planiraju se one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu kojima se mogu obezbijediti osnovni uslovi za `ivot i rad na ugro`enom podru~ju. U te mjere spada naro~ito: osposobqavawe stambenih i drugih objekata za upotrebu; asanacija terena i izvori{ta pitke vode; organizovawe, prikupqawe i raspodjela pomo}i; provo|ewe zdravstvenih i higijensko-epidemiolo{kih mjera za{tite, prikupqawe podataka o posqedicama nastalim po qude i materijalna dobra; procjena i utvr|ivawe nastale {tete kod qudstva i na materijalnim dobrima i provo|ewe drugih mjera kojima se mo`e doprinositi ubla`avawu i otklawaju neposrednih posqedica koje su nastale djelovawem prirodne ili druge nesre}e. Mjere za{tite i spa{avawa iz stava 1. ovog ~lana, odre|uju se samo za one prirodne i druge nesre}e koje su pojedina~no navedene u procjeni ugro`enosti. ^lan 6. Za svaku fazu iz ~lana 4. ove uredbe, a u skladu sa mjerama za{tite i spa{avawa koje se utvrde za svaku od tri faze, prema odredbama ~lana 5. ove uredbe, treba odrediti zadatke, izvr{ioce i materijalna i druga sredstva i opremu koja }e se koristiti za izvr{avawe planiranih mjera za{tite i spa{avawa, s tim da se za fazu preventivne za{tite moraju odrediti i rokovi za izvr{ewe planiranih zadataka i utvrditi izvori finansirawa za izvr{ewe tih zadataka. ^lan 7. Obavezu dono{ewa plana za{tite i spa{avawa imaju Federacija, kanton i op{tine, odnosno grad i pravna lica u skladu sa sqede}im odredbama: 1) za Federaciju - ~lan 24. ta~ka 3. Zakona o za{titi i spa{avawu, 2) za kanton - ~lan 27. stav (1) ta~ka 7. Zakona o za{titi i spa{avawu, 3) za op{tinu, odnosno grad - ~lan 29. ta~ka 6. Zakona o za{titi i spa{avawu, 4) za pravna lica - ~lan 32. stav (2) Zakona o za{titi i spa{avawu, III - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVAWA FEDERACIJE, KANTONA, OP[TINA, GRADA I PRAVNIH LICA 1. Plan za{tite i spa{avawa Federacije ^lan 8. U skladu sa ~lanom 170. stav 2. Zakona o za{titi i spa{avawu, Plan za{tite i spa{avawa u Federaciji (u daqem tekstu: Federalni plan) sadr`i sqede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite, 2) dokument o mobilizaciji, aktivirawu i anga`ovawu snaga i sredstava, 3) dokument o provo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avawa,

Srijeda, 23.2.2011. 5) 6)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1)

Broj 8 – Strana 45

dokument o me|usobnom pru`awu pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine i dokument o prihvatawu i pru`awu pomo}i u za{titi i spa{avawu sa drugim dr`avama.

a) Dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lan 9. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite utvr|uje se na~in prijema i dostavqawa podataka o pojavama i opasnostima od prirodnih ili drugih nesre}a, odnosno o nastanku tih nesre}a na podru~ju Federacije, kao i na~in, sadr`aj i redosqed obavje{tavawa federalnih organa uprave, Vlade Federacije i kabineta predsjednika i potpredsjednika Federacije o tim nesre}ama, kao i nadle`nih organa Bosne i Hercegovine. b) Dokument o mobilizaciji, aktivirawu i anga`ovawu snaga i sredstava ^lan 10. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mobilizaciju, aktivirawe i anga`ovawe snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci kojima se vr{i aktivirawe Federalnog {taba civilne za{tite, anga`ovawe federalnih slu`bi za{tite i spa{avawa i mobilizacija jedinice civilne za{tite obrazovanih za potrebe Federacije. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) Rje{ewe o imenovawu komandanta, na~elnika i ~lanova Federalnog {taba civilne za{tite, 2) akt o odre|ivawu federalnih slu`bi za{tite i spa{avawa, 3) pregled jedinica civilne za{tite Federacije, 4) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme namijewene za rad Federalnog {taba civilne za{tite, slu`bi za{tite i spa{avawa i jedinica civilne za{tite, 5) pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja je planirana za izuzimawe od javnih preduze}a Federacije, radi privremenog kori{tewa za potrebe civilne za{tite. c) Dokument o provo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu ^lan 11. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na provo|ewe aktivnosti na za{titi i spa{avawu utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sqede}e organe i slu`be: 1) Federalni {tab civilne za{tite, 2) federalne organe uprave i federalne upravne organizacije, 3) federalne slu`be za{tite i spa{avawa, 4) jedinice civilne za{tite Federacije, 5) javna preduze}a Federacije, 6) organe nadle`ne za pru`awe me|usobne pomo}i izme|u Federacije i Republike Srpske, susjednih i drugih dr`ava u odnosu na za{titu i spa{avawe. Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, slu`bi, jedinica i preduze}a iz stava 1 ovog ~lana utvr|uju se posebno za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe. d) Dokument o mjerama za{tite i spa{avawa ^lan 12. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu koje }e se u svakoj upravnoj oblasti iz nadle`nosti Federacije, sprovoditi na podru~ju Federacije. Mjere se planiraju posebno za sve tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe. U ciqu izvr{avawa planiranih mjera za{tite i spa{avawa utvr|uju se sqede}a pitawa:

za svaku mjeru za{tite i spa{avawa odre|uju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e neposredno preduzimati federalni organi uprave na wihovom sprovo|ewu, u oblasti za koju je organ uprave osnovan, 2) odre|uju se kantonalni organi uprave sa kojima }e federalni organ uprave ostvarivati saradwu u ciqu sprovo|ewa zadataka utvr|enih u dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, koji budu utvr|eni kao obaveza za kantonalne organe uprave. U prilogu dokumenta iz stava 1. ovog ~lana prila`e se spisak ili pregled materijalno-tehni~kih sredstava i opreme koja su planirana za sprovo|ewe utvr|enih mjera za{tite i spa{avawa od strane federalnih organa uprave i federalnih slu`bi za{tite i spa{avawa. e) Dokument o me|usobnom pru`awu pomo}i izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine ^lan 13. U dokumentu plana za{tite koji se odnosi na prihvatawe i pru`awe pomo}i u za{titi i spa{avawu izme|u Federacije sa Republikom Srpskom i Br~ko Distriktom Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim dr`avama sa kojima je Bosna i Hercegovina zakqu~ila odgovaraju}e sporazume iz oblasti za{tite i spa{avawa utvr|uju se mjere, postupci i zadaci, kao i snage i sredstva koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avawu od prirodnih ili drugih nesre}a, te odre|uje na~in ostvarivawa saradwe sa organima Bosne i Hercegovine nadle`nim za oblast za{tite i spa{avawa, kao i na~in sprovo|ewa zadataka koje utvrde ti organi. U prilogu ovog dokumenta ~uva se Sporazum zakqu~en izme|u Federacije i Republike Srpske, Sporazum zakqu~en izme|u Vije}a ministra Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, kao i sporazumi sa drugim dr`avama sa kojim su zakqu~eni, a koji se odnose na za{titu i spa{avawe. f) Dokument o prihvatawu i pru`awu pomo}i u za{titi i spa{avawu sa drugim dr`avama ^lan 14. Podno{ewe zahtjeva za hitnu me|unarodnu pomo} u slu~aju velikih prirodnih i drugih nesre}a podnosi Federalni {tab civilne za{tite ili drugi federalni organ uprave po odobrewu ili naredbi Federalnog {taba civilne za{tite (u daqwem tekstu: [tab), {to zavisi od konkretne prirodne ili druge nesre}e koja je progla{ena na podru~ju Federacije, odnosno oblasti u kojoj je ta nesre}a nastupila. Taj zahtjev, u pravilu, podnosi se kada raspolo`ivi resursi Federacije i Bosne i Hercegovine u cjelini, nisu dovoqni za efikasno spa{avawe qudi i materijalnih dobara na podru~jima zahva}enim prirodnom ili drugom nesre}om. Zahtjev se dostavqa Vije}u ministara Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Vije}e ministara) putem Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine ili neposredno Vije}u ministara ili dr`avnom organu za rukovo|ewe i koordinaciju akcija za{tite i spa{avawa u BiH - Koordinacijsko tijelo Bosne i Hercegovine za za{titu i spa{avawe. Potrebe za me|unarodnu pomo}, po hitnom postupku, prikupqaju se u Federalnoj upravi civilne za{tite koja za [tab priprema Prijedlog jedinstvenog zahtjeva za tra`ewe hitne me|unarodne pomo}i. Ukoliko drugi federalni organi, u okviru svoje nadle`nosti, upute hitan zahtjev za odgovaraju}u me|unarodnu pomo} direktno navedenim ili drugim organima Bosne i Hercegovine, kopiju tog zahtjeva obavezno dostavqaju [tabu, putem Federalne uprave civilne za{tite. 2. Plan za{tite i spa{avawa kantona ^lan 15. Plan za{tite i spa{avawa kantona sadr`i sqede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite,

Broj 8 – Strana 46 2) 3) 4) 5)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

dokument o aktivirawu, mobilizaciji i anga`ovawu snaga i sredstava, dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu, dokument o mjerama za{tite i spa{avawa i dokument o na~inu saradwe sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske.

za svaku od tri situacije utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe, s tim da se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove, kao i za javna preduze}a utvr|uju samo u pogledu ostvarivawa wihove funkcije u oblasti za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara. d) dokument o mjerama za{tite i spa{avawa ^lan 19. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa utvr|uju se mjere, postupci i zadaci za kantonalne organe uprave i pravna lica koje }e oni preduzimati na sprovo|ewu mjera za{tite i spa{avawa na podru~ju kantona koje se utvr|uju prema sqede}em: 1) odre|uju se mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu, koje }e se provoditi u tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe, 2) za svaku mjeru za{tite i spa{avawa pojedina~no odre|uju se konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e neposredno preduzimati kantonalni organi uprave na wihovom provo|ewu, na podru~ju kantona, 3) odre|uju se op{tine slu`be za upravu sa kojima }e kantonalni organi uprave ostvarivati saradwu u ciqu sprovo|ewa zadataka iz ta~ke 2. stav 1. ovog ~lana i utvr|uju zadaci koje }e provoditi op{tine slu`be za upravu, 4) odre|uju se federalni organi uprave sa kojima }e kantonalni organ uprave ostvarivati neposrednu saradwu u izvr{avawu mjera za{tite i spa{avawa iz ta~ke 2. stav 1. ovog ~lana, kao i na~in izvr{avawa zadataka koji za kantonalne organe uprave budu utvr|eni u Federalnom planu. U prilogu ovog dokumenta za svaki kantonalni organ uprave treba izraditi i uz plan prilo`iti sve potrebne preglede, spiskove ili druga akta koja slu`e za sprovo|ewe odre|ene mjere za{tite i spa{avawa. e) dokument o na~inu saradwe sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske ^lan 20. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na na~in ostvarivawa saradwe sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uju se konkretne aktivnosti, postupci i zadaci na prihvatawu, odnosno pru`awu pomo}i u za{titi i spa{avawu izme|u kantonalnog {taba civilne za{tite i odgovaraju}eg organa civilne za{tite Republike Srpske. Pored toga, ovaj dokument sadr`i podatke o snagama i sredstvima koja }e se mo}i me|usobno koristiti u za{titi i spa{avawu od prirodnih i drugih nesre}a. 3. Plan za{tite i spa{avawa op{tine ^lan 21. Plan za{tite i spa{avawa op{tine sadr`i sqede}a osnovna dokumenta: 1) dokument o operativnom centru civilne za{tite op{tine, 2) dokument o aktivirawu, mobilizaciji i anga`ovawu snaga i sredstava, 3) dokument o zadacima op{tinskih organa na provo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu, 4) dokument o mjerama za{tite i spa{avawa, 5) dokument o informisawu gra|ana i javnosti, 6) dokument o na~inu saradwe sa odgovaraju}im op{tinskim organima civilne za{tite Republike Srpske. a) dokument o operativnom centru civilne za{tite op{tine ^lan 22. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite op{tine utvr|uju se mjere, postupci i zadaci operativnog centra civilne za{tite (u

a) dokument o operativnom centru civilne za{tite ^lan 16. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na operativni centar civilne za{tite odre|uje se na~in, sadr`aj i redosqed obavje{tavawa o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona i na~in izvje{tavawa kantonalnih ministarstava i drugih kantonalnih organa, vlade kantona i kantonalnih javnih preduze}a, kao i op{tinskih, odnosno federalnih organa o opasnostima ili nastanku prirodne ili druge nesre}e na podru~ju kantona. U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled podataka o rukovodiocima organa iz stava 1. ovog ~lana, sa wihovim brojevima telefona (fiksni i mobilni), sjedi{tu organa, odnosno preduze}a i drugim potrebnim podacima, kao i {ema operativnih centara civilne za{tite koji postoje na podru~ju Federacije. b) dokument o aktivirawu, mobilizaciji i anga`ovawu snaga i sredstava ^lan 17. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na aktivirawe, mobilizaciju i anga`ovawe snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci kojima se osigurava sqede}e: 1) aktivirawe kantonalnog {taba civilne za{tite, 2) mobilizacija kantonalnih jedinica civilne za{tite (ako su obrazovane) i 3) anga`ovawe kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avawa. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) rje{ewe o imenovawu komandanta, na~elnika i ~lanova kantonalnog {taba civilne za{tite, 2) pregled kantonalnih jedinica civilne za{tite sa li~nim i materijalnim formacijama, 3) spisak materijalno - tehni~kih sredstava i opreme kojom raspola`u kantonalne jedinice civilne za{tite, 4) spisak materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja se izuzima za potrebe civilne za{tite od gra|ana i pravnih lica, 5) pregled federalnih slu`bi za{tite i spa{avawa, 6) rje{ewe o odre|ivawu kantonalnih slu`bi za{tite i spa{avawa (naziv, vrsta i sjedi{te), 7) pregled qudstva, opreme i sredstava pojedina~no za svaku kantonalnu slu`bu za{tite i spa{avawa, 8) pregled federalnih jedinica civilne za{tite, 9) pregled op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avawa, 10) pregled specijalizovanih jedinica civilne za{tite u op{tinama. c) dokument o obavezama kantonalnih organa na sprovo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu ^lan 18. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na obaveze kantonalnih organa na sprovo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu utvr|uju se aktivnosti, mjere, postupci i zadaci za sqede}e kantonalne organe i druga tijela, i to: 1) kantonalni {tab civilne za{tite, 2) kantonalne organe uprave i kantonalne ustanove, 3) kantonalne slu`be za{tite i spa{avawa, 4) kantonalne jedinice civilne za{tite i 5) kantonalna javna preduze}a. Aktivnosti, mjere, postupci i zadaci organa, slu`bi, jedinica i preduze}a iz stava 1. ovog ~lana, utvr|uju se posebno

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 6) 7)

Broj 8 – Strana 47

daqem tekstu: operativni centar) o na~inu prikupqawa podataka o pojavama ili nastanku prirodnih ili drugih nesre}a na podru~ju op{tine, redosqed dostavqawa tih podataka nadle`nim op{tinskim organima, kao i kantonalnom operativnom centru civilne za{tite, a prema potrebi i Federalnom operativnom centru civilne za{tite. U okviru ovog dokumenta utvr|uje se sadr`aj i na~in kori{tewa veza potrebnih za rukovo|ewe u akcijama za{tite i spa{avawa, a naro~ito: vrste telefonskih i drugih veza koje postoje na podru~ju op{tine, kao {to su: veze u automatskom telefonskom saobra}aju, telefonske veze imalaca funkcionalnih sistema veza Elektroprivrede, `eqezni~ko-transportnih organizacija, organa unutra{wih poslova, popre~ne, odnosno induktorske telefonske veze prioritetnih korisnika, mobilna telefonija (GSM), radio veze u KT podru~ju (kratkotalasne radioveze), VVF i UHF veze i radioamaterske veze na podru~ju op{tine. U okviru ovog dokumenta ~uva se: {ema telefonskih veza; telefonski imenik; {ema radioveza i planovi rada za radiomre`u. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) li~na i materijalna formacija op{tinskog operativnog centra civilne za{tite, 2) pregled telefonskih brojeva op{tinskih centara na podru~ju kantona, kantonalnog i Federalnog operativnog centra civilne za{tite, 3) {ema instaliranih sirena, radio i TV-stanica i razglasnih stanica koje }e se koristiti za obavje{tavawe i uzbuwivawe stanovni{tva, 4) lista pitawa za rad operativnih centara civilne za{tite i na~in rada tih centara koju donosi direktor Federalne uprave civilne za{tite. Za op{tine koje se nalaze nizvodno od visokih brana na akumulacijama izra|uje se i ~uva: {ema o obiqe`avawu linija dopirawa poplavnog talasa, akusti~ka studija podru~ja, pregled lica koja su ovla{}ena za davawe signala za uzbunu (u slu~aju ru{ewa ili prelivawa visokih brana na akumulacijama), pregled dr`avnih organa i pravnih lica koja se obavje{tavaju o opasnosti od ru{ewa ili prelivawa brana u toku radnog vremena, odnosno spisak lica koja se obavje{tavaju o toj opasnosti u vrijeme kada se ne radi. b) dokument o aktivirawu, mobilizaciji i anga`ovawu snaga i sredstava ^lan 23. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na aktivirawe, mobilizaciju i anga`ovawe snaga i sredstava utvr|uju se mjere, postupci i zadaci koji se odnose na na~in aktivirawa op{tinskog {taba civilne za{tite i povjerenika civilne za{tite, na~in mobilizacije op{tinskih jedinica civilne za{tite specijalizovane i op{te namjene i redosqed izvr{ewa mobilizacije tih jedinica, kao i na~in anga`ovawa op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avawa, kao i na~in izuzimawa materijalnih sredstava od gra|ana i pravnih lica sa podru~ja op{tine koja su potrebna za civilnu za{titu. U prilogu ovog dokumenta nalazi se: 1) rje{ewe o imenovawu komandanta, na~elnika i ~lanova op{tinskog {taba civilne za{tite sa wihovim adresama i brojevima telefona, 2) pregled povjerenika civilne za{tite sa wihovim adresama i brojevima telefona, 3) pregled specijalizovanih jedinica civilne za{tite sa podacima o qudstvu raspore|enom u te jedinice i wihovim adresama i brojevima telefona, 4) pregled jedinica civilne za{tite op{te namjene sa podacima o qudstvu raspore|enom u te jedinice i wihovim adresama i brojevima telefona, 5) pregled op{tinskih slu`bi za za{titu i spa{avawe sa podacima o rukovodiocima tih slu`bi i podacima o qudstvu raspore|enom u te slu`be i wihovim brojevima telefona i adresama, odnosno sjedi{tu tih slu`bi,

li~na i materijalna formacija op{tinskih specijalizovanih jedinica civilne za{tite, kao i jedinica civilne za{tite op{te namjene, pregled materijalno - tehni~kih sredstava i opreme koja }e se izuzimati od gra|ana i pravnih lica za potrebe jedinica civilne za{tite specijalizovane i op{te namjene i op{tinskih slu`bi za{tite i spa{avawa.

c) dokument o zadacima op{tinskih organa na sprovo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu ^lan 24. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na zadatke op{tinskih organa i pravnih lica u provo|ewu aktivnosti na za{titi i spa{avawu utvr|uju se mjere, postupci i zadaci op{tinskog {taba civilne za{tite, op{tinskog na~elnika i svake op{tine slu`be za upravu na izvr{avawu zadataka koji se odnose na za{titu i spa{avawe od prirodnih i drugih nesre}a. Ove mjere, postupci i zadaci razra|uju se posebno za tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe: 1) za fazu preventivne za{tite, 2) za fazu spa{avawa i 3) za fazu otklawawa posqedica. U okviru dokumenta iz stava 1. ovog ~lana odre|uju se zadaci mjesnim zajednicama na podru~ju op{tine koje }e one izvr{avati na sprovo|ewu pojedinih mjera za{tite i spa{avawa iz nadle`nosti op{tinskih slu`bi za upravu. U prilogu dokumenta iz stava 1. ovog ~lana nalazi se: 1) pregled op{tinskih slu`bi za upravu, sa podacima o rukovodiocima tih slu`bi i wihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni), 2) pregled (spisak) sekretara mjesnih zajednica sa podacima o wihovim adresama i brojevima telefona (fiksni i mobilni). d) dokument o mjerama za{tite i spa{avawa ^lan 25. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa, svaka op{tina treba da utvr|uje samo one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu, koja se odnose na one prirodne i druge nesre}e koje, prema procjeni ugro`enosti, mogu nastati na podru~ju op{tine. Mjere za{tite i spa{avawa iz stava 1. ovog ~lana, obavezno se utvr|uju posebno za sve tri situacije predvi|ene u ~lanu 4. ove uredbe i to kroz tri posebna dokumenta, na na~in predvi|en u odredbama ~l. 26. i 27. ove uredbe. ^lan 26. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa, u dijelu za fazu preventivne za{tite iz ta~ke 1. ~lana 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito sqede}a pitawa: 1) za svaku prirodnu ili drugu nesre}u, koja prema procjeni ugro`enosti mo`e nastati na podru~ju op{tine, odre|uju se pojedina~no one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu i ~lana 5. ta~ke 1. stav 1. ove uredbe, koje }e se preduzimati u ciqu spre~avawa nastanka prirodne ili druge nesre}e. Mjere se utvr|uju posebno za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e; 2) za svaku predvi|enu mjeru za{tite i spa{avawa iz prethodne ta~ke, odre|uju se op{tine slu`be za upravu, pravna lica i druge institucije (u daqem tekstu: izvr{ioci) koji }e biti obavezni da, kao dio svoje redovne djelatnosti, neposredno izvr{avaju te mjere i u tom ciqu se za svakog izvr{ioca posebno utvr|uju konkretne mjere, postupci i zadaci koje }e oni stalno provoditi na realizaciji planiranih zadataka; 3) odre|uju se materijalno-tehni~ka sredstva i oprema koja }e se koristiti na sprovo|ewu preventivnih mjera za{tite, kao i izvo|ewe radova radi sprovo|ewa tih mjera i utvr|uju izvori finansirawa za vr{ewe tih

Broj 8 – Strana 48

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

4)

zadataka. Materijalna sredstva i oprema mogu se iskazati u vidu tabelarnih pregleda, posebno za svaku planiranu preventivnu mjeru za{tite i spa{avawa, pri ~emu se odre|uju izvr{ioci koji }e obezbijediti ta sredstva; utvr|uju se zadaci op{tinskoj slu`bi civilne za{tite koje }e ona preduzimati na koordinaciji i anga`ovawu izvr{ilaca na izvr{avawu zadataka iz ta~. 2. i 3. ovog ~lana, kao i na~in ostvarivawa nadzora nad izvr{avawem tih poslova i rokovi za izvje{tavawe op{tinskog na~elnika i op{tinskog vije}a o stawu i problemima provo|ewa planiranih mjera za{tite i spa{avawa od strane nadle`nih izvr{ilaca.

^lan 27. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa, u dijelu za fazu spa{avawa iz ta~ke 2. ~lana 4. ove uredbe, utvr|uju se naro~ito sqede}a pitawa: 1) za svaku vrstu prirodne ili druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op{tine, odre|uju se pojedina~no za svaku nesre}u one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu i odredbe ~lana 5. stav 1. ta~ke 2. ove uredbe, koje }e se neposredno preduzimati od momenta pojave opasnosti, odnosno nastanka prirodne ili druge nesre}e i u toku djelovawa nesre}e u ciqu spa{avawa ugro`enih i nastradalih qudi i materijalnih dobara; 2) odre|uju se snage i sredstva civilne za{tite (jedinice specijalizovane i op{te namjene, povjerenici civilne za{tite i slu`be za{tite i spa{avawa) koje }e se mo}i anga`ovati na spa{avawu ugro`enih i nastradalih qudi i materijalnih dobara; 3) utvr|uju se mjere, postupci i zadaci za op{tinskog na~elnika, op{tine slu`be za upravu, pravna lica i druge izvr{ioce koji }e oni preduzimati u akcijama za{tite i spa{avawa na ugro`enom podru~ju; 4) planira se organizacija i na~in mobilizacije gra|ana i wihovih sredstava radi u~e{}a u za{titi i spa{avawu na podru~ju na kojem, prema procjeni ugro`enosti, mo`e nastati odre|ena prirodna ili druga nesre}a; 5) odre|uju se materijalna dobra koja }e se izmje{tati sa ugro`enog podru~ja na neugro`eno podru~je za slu~aj da budu ugro`ena prirodnom ili drugom nesre}om, utvr|uju prioriteti (redosqed) u wihovom izmje{tawu i odre|uju op{tine slu`be za upravu, koje }e vr{iti izmje{tawe tih dobara i odre|uju sredstva koja }e se koristiti za izmje{tawe; 6) utvr|uje se organizacija smje{taja i ishrane jedinica civilne za{tite i gra|ana anga`ovanih na za{titi i spa{avawu. U prilogu se ~uva: – pregled zgrada i drugih objekata na podru~ju op{tine u kojima se mo`e organizovati smje{taj i ishrana jedinica civilne za{tite i gra|ana anga`ovanih na zadacima za{tite i spa{avawa; – spisak pravnih lica i mjesnih zajednica u kojima }e se obezbijediti smje{taj i ishrana; – spisak op{tinskih slu`bi za upravu koje }e biti zadu`ene za organizaciju smje{taja i ishrane i wihovi zadaci na tim poslovima; – akt o odre|ivawu izvora finansirawa smje{taja i ishrane. 7) zadaci, mjere i postupci op{tinskog {taba civilne za{tite na organizovawu i rukovo|ewu akcijama za{tite i spa{avawa i obaveze op{tinskih slu`bi za upravu i pravna lica u postupawu po naredbama {taba civilne za{tite. ^lan 28. U dokumentu koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa, u dijelu za fazu otklawawa posqedica iz ta~ke 3. ~lana 4. ove uredbe, planiraju se one mjere za{tite i spa{avawa kojima }e

se mo}i stvoriti uslovi za normalan `ivot i rad qudi na ugro`enom podru~ju, a naro~ito: 1) utvr|uju se one mjere za{tite i spa{avawa iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu i odredbe ~lana 5. stava 1. ta~ka 3. ove uredbe, kojima se mogu stvoriti uslovi za `ivot i rad qudi. Mjere se utvr|uju posebno za svaku vrstu prirodne i druge nesre}e, koje prema procjeni ugro`enosti mogu nastati na podru~ju op{tine; 2) spisak ili tabelarni pregled materijalno-tehni~kih sredstava koja }e se mo}i koristiti na sprovo|ewu mjera iz prethodne ta~ke, a koja }e se anga`ovati od gra|ana i pravnih lica; 3) mjere, postupci i zadaci op{tinskih slu`bi za upravu, mjesnih zajednica i pravnih lica na izvr{avawu mjera iz ta~ke 1) ovog stava; zadaci op{tinskog {taba civilne za{tite na organizaciji i rukovo|ewu akcijama za{tite i spa{avawa na izvr{avawu mjera iz ta~ke 1) ovog stava. Aktivnosti snaga civilne za{tite ({tabova, jedinica i povjerenika civilne za{tite na izvr{avawu mjera za{tite i spa{avawa iz stava 1. ta~ke 1) ovog ~lana, planiraju se samo do momenta kada }e se stvoriti uslovi za normalizaciju `ivota i rada na ugro`enom podru~ju i kada ne prijeti opasnost od daqeg djelovawa prirodne ili druge nesre}e i kada daqe aktivnosti na potpunom sanirawu nastalih posqedica mogu u cjelini da vr{e op{tinske slu`be za upravu, svaka u okviru svoje redovne nadle`nosti. ^lan 29. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na informisawe gra|ana i javnosti utvr|uju se mjere, postupci i zadaci o na~inu informisawa gra|ana i javnosti na podru~ju op{tine o opasnostima od nastanka prirodne ili druge nesre}e, odnosno o nastanku tih nesre}a, o posqedicama koje nastanu po qude i materijalna dobra i mjerama koje se preduzimaju na spre~avawu, odnosno na spa{avawu ugro`enih i nastradalih qudi i materijalnih dobara i na otklawawu nastalih posqedica. Za organizaciju informisawa iz stava 1. ovog ~lana, nadle`an je op{tinski {tab civilne za{tite, a podatke prikupqa putem op{tinskog centra i drugih op{tinskih organa koji su neposredno anga`ovani u za{titi i spa{avawu na podru~ju op{tine. U prilogu ovog dokumenta nalazi se pregled op{tinskih razglasnih i radio i TV-stanica koje se mogu koristiti za obavje{tavawe i uzbuwivawe gra|ana i informisawe javnosti na podru~ju op{tine. ^lan 30. U dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na na~in ostvarivawa saradwe sa odgovaraju}im organima civilne za{tite Republike Srpske utvr|uje se na~in saradwe op{tinskog {taba civilne za{tite sa odgovaraju}im organom civilne za{tite susjednih op{tina iz Republike Srpske. U dokumentu iz stava 1. ovog ~lana treba razraditi na~in uspostave komunikacijskih veza i na~in me|usobnog pru`awa pomo}i u snagama i sredstvima na za{titi i spa{avawu, kao i druga pitawa koja su utvr|ena u Sporazumu iz ~lana 14. stav 2. ove uredbe, koja se odnose za nivo op{tine. 4. Plan za{tite i spa{avawa pravnog lica ^lan 31. Plan za{tite i spa{avawa pravnog lica sadr`i organizaciju i na~in ostvarivawa za{tite i spa{avawa qudstva i materijalnih dobara pravnog lica od prirodnih i drugih nesre}a, kao i na~in izvr{avawa zadataka koji se za pravno lice utvrde u planu za{tite i spa{avawa op{tine ili kantona, odnosno Federacije. U okviru plana iz stava 1. ovog ~lana, utvr|uju se naro~ito sqede}a pitawa: 1) odre|uju mjere iz ~lana 48. Zakona o za{titi i spa{avawu koje }e prema vlastitoj procjeni

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 49

ugro`enosti, provoditi pravno lice, s tim da se mjere za{tite moraju odrediti posebno za tri situacije iz ~lana 4. ove uredbe, 2) utvr|uje organizacija i na~in sprovo|ewa li~ne i uzajamne za{tite zaposlenog qudstva, 3) izra|uje pregled jedinica civilne za{tite koje se organizuju u pravnom licu, sa podacima o qudstvu, materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koju }e te jedinice koristiti u izvr{avawu svojih zadataka, 4) izra|uje pregled povjerenika civilne za{tite (ako su odre|eni) sa podacima o wihovim adresama i brojevima telefona, kao i o wihovim osnovnim zadacima, 5) utvr|uje organizacija, zadaci i na~in rada slu`be za{tite i spa{avawa, ako se organizuje takva slu`ba ili vi{e slu`bi za vlastite potrebe, odnosno obavezno organizuje ta slu`ba, ako je ta obaveza utvr|ena posebnim aktom nadle`nog organa vlasti ili u planu za{tite op{tine ili kantona, odnosno Federacije. U prilogu tog dokumenta daju se podaci o rukovodiocu te slu`be i qudstvu koje je planirano za izvr{avawe zadataka koji se utvrde za tu slu`bu, 6) utvr|uje na~in ostvarivawa saradwe sa nadle`nim op{tinskim organima i slu`bama za upravu u sprovo|ewu mjera za{tite i spa{avawa i na~in postupawa po naredbama op{tinskog {taba civilne za{tite, 7) utvr|uje na~in izvr{avawa zadataka koji su od zna~aja za za{titu i spa{avawe. U prilogu ovog plana nalazi se pregled op{tinskih slu`bi za upravu, op{tinskog centra i op{tinskog {taba civilne za{tite sa podacima o rukovodiocima tih organa i wihovim adresama i brojevima telefona radi ostvarivawa potrebne saradwe i kontaktirawa. ^lan 32. Ako pravno lice ima organizacione dijelove van svog sjedi{ta (na podru~ju drugih op{tina), u tom slu~aju svaki organizacioni dio izra|uje svoj plan za{tite i spa{avawa. U tom planu utvr|uju se pitawa predvi|ena u odredbi ~lana 31. ove uredbe. Ovaj plan izra|uju samo one organizacione jedinice koje imaju ve}i broj zaposlenih i raspola`u odre|enim objektima i materijalnim sredstvima za koja je neophodno obezbijediti za{titu i spa{avawe od prirodnih i drugih nesre}a {to se neposredno utvr|uje u saradwi sa op{tinskom slu`bom civilne za{tite op{tine na ~ijem se podru~ju nalazi ta jedinica. ^lan 33. Plan za{tite i spa{avawa iz ~l. 31. i 32. ove uredbe, izra|uju i donose pravna lica iz oblasti koje su utvr|ene u odredbi stava 1. ~lana 32. Zakona o za{tite i spa{avawu. IV - PLAN ZA[TITE OD PO@ARA ^lan 34. Plan za{tite od po`ara izra|uje se za podru~je kantona, op{tine i grada, te pravnih lica. Sastoji se od grafi~kog i tekstualnog dijela. ^lan 35. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara izra|uje se pojedina~no za gra|evinu, postrojewe i prostor u skladu sa Uredbom Vlade Federacije BiH o sadr`aju, ozna~avawu i ~uvawu, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehni~ke dokumentacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/10). ^lan 36. Grafi~ki dio plan za{tite od po`ara izra|uje se na obrascima formata A4 ili A3, u mjerilu u kojem je prikaz pregledan. Ako se na jednom listu ne mo`e prikazati gra|evina, postrojewe ili prostor, izra|uje se i pregledni dio grafi~kog plana na posebnom listu.

^lan 37. U grafi~kom dijelu plan za{tite od po`ara koriste se simboli, oznake i boje, prema va`e}im propisima. Simboli oznake i boje iz stava 1. ovog ~lana ne}e se koristiti ako uti~u na prepoznatqivost tehnolo{kog postrojewa odnosno instalacije ili umawuju prepoznatqivost vatrogasnih simbola i oznaka na planu za{tite od po`ara. ^lan 38. Tekstualni dio plana ure|uje na~in postupawa vatrogasnih jedinica i drugih u~esnika u akciji ga{ewa po`ara. ^lan 39. Planom za{tite od po`ara odre|uje se broj, veli~ina, smje{taj i organizacija dobrovoqnih vatrogasnih jedinica na osnovu Procjene ugro`enosti od po`ara, koja je sastavni dio Procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a Federacije. V - SADR@AJ PLANOVA ZA[TITE OD PO@ARA KANTONA, OP[TINA, GRADA I PRAVNIH LICA 1) Plan za{tite od po`ara za podru~je kantona ^lan 40. Grafi~ki dio plan za{tite od po`ara za podru~je kantona sadr`i: 1) pregled gra|evina i otvorenog prostora va`nih za kanton, te gra|evina i otvorenog prostora u kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera u kojem bi u~estvovale vatrogasne jedinice s podru~ja vi{e op{tina ili s podru~ja susjednih kantona, 2) pregled broja, veli~ine i smje{taja vatrogasnih jedinica koje bi u~estvovale u ga{ewu po`ara navedenih ta~ki 1) ovog ~lana, 3) prikaz ure|enih vodotoka (rijeka, jezera, bazena) za obezbje|ewe vode za ga{ewe po`ara, 4) prikaz elektroenergetskih vodova za obezbje|ewe elektri~nom energijom, te plinovoda za obezbje|ewe plinom, vodovodne mre`e za obezbje|ewe vodom i drugih vodova za obezbje|ewe drugim energentima, 5) prikaz skladi{ta naftnih derivata (terminali), 6) prikaz puteva, `eqeznickih pruga i vodotokova, 7) prikaz potencijalnih izvora opasnosti za nastanak i {irewe po`ara (odlagali{ta komunalnog i drugog otpada, trase uz `eqeznicke pruge i ispod dalekovoda i sl.), 8) sistem radio i telekomunikacijskih veza vatrogasnih jedinica na ga{ewu po`ara, 9) pregled opreme i vozila za posebne namjene kojima raspola`u vatrogasne jedinice. ^lan 41. Tekstualni dio plana za podru~je kantona sadr`i: 1) sistem rukovo|ewa i komandovawa u akcijama kada u ga{ewu po`ara u~estvuje vi{e vatrogasnih jedinica i stanovni{tvo, 2) razra|en sistem primawa dojave o po`aru i ukqu~ivawa u akciju ga{ewa po`ara vatrogasnih jedinica te ostalih u~esnika, 3) slu~ajeve kada se i koje vatrogasne jedinice stavqaju u stawe pripravnosti te zadu`ewa u slu~aju upotrebe, 4) nazive i zadu`ewa zdravstvenih ustanova koje se ukqu~uju u pru`awe pomo}i ozlije|enim u akcijama ga{ewa po`ara, 5) nazive i zadu`ewa slu`bi i preduze}a (privrednih dru{tava) te lica koje }e vatrogascima obezbijediti hranu i vodu tokom ga{ewa po`ara, 6) slu~ajeve kada se u akciju ga{ewa po`ara ukqu~uju Oru`ane snage Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Oru`ane snage), 7) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaju predsjednik skup{tine kantona, vlada kantona i druga

Broj 8 – Strana 50

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1)

Srijeda, 23.2.2011.

lica zadu`ena za za{titu od po`ara u organima uprave kantona, 8) nazive op{tina, grada ili pojedinog podru~ja ~iji planovi za{tite od po`ara ~ine sastavne dijelove plana za{tite od po`ara za podru~je kantona, 9) razra|en sistem obilaska, osmatrawa i dojave vatrogasnim jedinicama i drugim slu`bama u slu~ajevima opasnosti za nastajawe po`ara na {umskom ili drugom otvorenom prostoru, 10) popis pravnih lica koja razpola`u potrebnom opremom i mehanizacijom koja bi se mogla koristiti u ve}im po`arima ili havarijama, s osnovnim podacima o toj opremi i mehanizaciji te razra|en sistem ukqu~ivawa u ga{ewe po`ara. 2) Plan za{tite od po`ara za podru~je op{tine i grada ^lan 42. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada, sadr`i: 1) pregled saobra}ajnica s ucrtanim pristupima objektima prve i druge kategorije, prikaz sistema za obezbje|ewe vode za ga{ewe po`ara s odgovaraju}im podacima, 2) prikaz glavnog energetskog i komunalnog razvoja s ucrtanim i obiqe`enim glavnim ventilima, 3) pregled broja, veli~ine i smje{taja (lokacije) profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica. ^lan 43. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op{tine ili grada sadr`i i pregledne karte {uma na kojima se prikazuju: 1) podru~ja {uma po kategorijama i stepenima ugro`enosti od po`ara, 2) pregled puteva i {umskih puteva koji su prohodni za vatrogasna vozila u slu~aju intervencije, 3) pregled puteva i {umskih staza prohodnih za vatrogasce, 4) pregled postoje}ih kapaciteta i izvedeni distributivni sistemi mjesta gdje se mo`e vr{iti obezbje|ewe vode za vatrogasna vozila i vatrogasne pumpe (izvori{ta, kapta`e, vodozahvati, pumpna postrojewa, sistemi mre`a - profili, pritisci, hidrantska mre`a), 5) pregled drugih netipi~nih izvora vode za ga{ewe po`ara (jezera, more, bazeni i drugo) i mogu}nost wihovog kori{tewa, 6) pregled mjesta gdje su smje{tena sredstava i opreme za ga{ewe po`ara, sa pregledom opreme i sredstava za ga{ewe po`ara i spa{avawe qudi i materijalnih dobara koja se mo`e staviti na raspolagawe vatrogasnim jedinicama u slu~aju po`ara ve}ih razmjera, 7) pregled broja vatrogasnih vozila, vatrogasnih ure|aja i opreme, kao i obim i vrsta ure|aja za ga{ewe i spa{avawe qudi i materijalnih dobara, ugro`enih po`arom, koji se blagovremeno mogu koncentrisati na jedno mjesto; 8) pregled specijalne opreme za ga{ewe po`ara u specifi~nim uslovima (podrumske prostorije, visoki objekti, kontaminirane prostorije i drugo), kao i opreme za ga{ewe {umskih po`ara; 9) pregled stawa, po vrstama i koli~inama, drugih sredstava za ga{ewe po`ara (hemijska sredstva), 10) prikaz {umskih prosjeka, te mogu}ih prirodnih prepreka za spre~avawe prijenosa po`ara, 11) prikaz elektroenergetske trase vodova, 12) prikaz mjesta gdje je smje{tena oprema i mehanizacija za ga{ewe {umskih po`ara. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara op{tine i grada sadr`i legendu upotrebqenih simbola i oznaka. ^lan 44. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada sadr`i:

sistem ukqu~ivawa profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica u akciju ga{ewa po`ara, 2) sistem subordinacije i komandovawa u akcijama ga{ewa ve}ih po`ara, 3) na~ine pozivawa i ukqu~ivawa distributera energenata u akciju ga{ewa po`ara, 4) ukqu~ivawe komunalnih preduze}a u akciju ga{ewa po`ara, 5) ukqu~ivawe slu`bi za pru`awe prve medicinske pomo}i u akciju ga{ewa po`ara, 6) ukqu~ivawe slu`bi ili preduze}a te odgovorna lica za obezbje|ewe hrane i vode u akciju ga{ewa po`ara, 7) na~in zamjene vatrogasnih jedinica s novim jedinicama na ga{ewu po`ara, 8) na~in ukqu~ivawa Oru`anih snaga u ga{ewu po`ara, 9) slu~ajeve kada se s nastalim po`arom upoznaje na~elnik op{tine i gradona~elnik te predsjedavaju}i gradskog i op}inskog vije}a i druga lica zadu`ena za za{titu od po`ara u organima lokalne uprave, 10) slu~ajeve kada se u akciju ga{ewa po`ara pozivaju, odnosno ukqu~uju vatrogasne jedinice susjednih i drugih op{tine i gradova, 11) slu~ajevi kada se vatrogasne jedinice upu}uju kao ispomo} u ga{ewu po`ara susjednim i drugim op{tinama, 12) na~in i slu~ajeve uporabe opreme i vozila posebne namjene u ga{ewu po`ara ili spa{avawu qudi, 13) nazive gra|evina i otvorenog prostora na kojima se mo`e o~ekivati po`ar ve}ih razmjera, 14) nazive gra|evina u kojima su sadr`ane radioaktivne, eksplozivne, otrovne i druge opasne materije, 15) obaveze vatrogasnih jedinica za sa~iwavawe takti~ko operativnih planova ga{ewa po`ara i spa{avawa qudi i materijalnih dobara, uz vr{ewe periodi~nog uvje`bavawa i provjere efikasnosti predvi|enih takti~ko - operativnih elemenata za objekte privrednih dru{tava i drugih organizacija i zajednica i dr`avnih i drugih organa. 16) zadatak operativnih centara civilne za{tite op{tina i grada; 17) na~in dojave po`ara i postupak odgovornih lica po primqenoj obavijesti o nastanku po`ara; 18) sredstva za javno obavje{tavawe gra|ana o nastanku po`ara i wihova upotrebqivost. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara op{tine i grada, u ciqu postizawa potrebnog nivoa za{tite od po`ara, a na osnovu sagledanog stawa za{tite od po`ara u op{tini i gradu u planu za{tite od po`ara utvr|uju se i druge mjere, koje se odnose na: 1) otklawawe nedostataka i dogradwe sistema vatrodojave i obavje{tavawa; 2) izgradwe i rekonstrukcije puteva i prilaza neophodnih za uspje{no provo|ewe akcija ga{ewa po`ara i bezbjednu evakuaciju i spa{avawe qudi i materijalnih dobara; 3) izgradwu ili rekonstrukcije objekata i sistema za obezbje|ewe vode ili drugih sredstava za ga{ewe po`ara; 4) rekonstrukciju ili zamjenu pojedinih ure|aja, postrojewa i instalacija koji zbog svoje istro{enosti ili prekapacitiranosti predstavqaju opasnost za nastanak, odnosno {irewe po`ara; 5) potpuno definisawe formacijskog sastava i tehni~ke opremqenosti vatrogasnih jedinica, uz racionalizaciju postoje}ih vatrogasnih jedinica na podru~ju op{tine i grada u ciqu postizawa optimalne osposobqenosti i iskori{tenosti opreme i sredstava namijewenih ga{ewu po`ara i spa{avawu qudi i materijalnih dobara; 6) periodi~ne akcije ure|ewa naseqa i objekata (~i{}ewe tavana, podruma i drugih mjesta od zapaqivih otpadnih materijala), sezonskih radova (ure|ewe zemqi{ta i spaqivawe otapdaak), zabrane kori{tewa otvorenog

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8)

Broj 8 – Strana 51

plamena na pojedinim izleti{tima, {umama i drugim mjestima gdje otvoreni plamen predstavqa opasnost za nastanak i {irewe po`ara. ^lan 45. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada sadr`i i popis lica odgovornih za provedbu plana za{tite od po`ara pravnih lica iz prve i druge kategorije ugro`enosti od po`ara. ^lan 46. Sastavni dio plana za{tite od po`ara za podru~je op{tine ili grada su planovi pravnih lica ~ije su gra|evine razvrstane u prvu i drugu kategoriju ugro`enosti od po`ara. 3) Plan za{tite od po`ara pravnog lica ^lan 47. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravno lice sastoji se od obrazaca iz ~lana 36. ove uredbe, u odgovaraju}em broju na kojima se mogu ucrtati sve gra|evine, postrojewa i prostori koji su u vlasni{tvu pravnog lica ili su mu dati na kori{tewe. ^lan 48. Broj spratova gra|evine mora se prikazati na obrascima u kombinaciji podrumskih spratova, prizemqa, gorwih spratova i potkrovqa. ^lan 49. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara za pravno lice sadr`i slijede}e podatke: 1) oznaku gra|evine ili postrojewa, 2) namjenu gra|evine ili postrojewa, 3) oznake spratova, 4) tlocrt prizemqa i raspored prostorija s nazna~enom namjenom, 5) oznaku protivpo`arnih pregradnih zidova, 6) oznake otvora u stropovima i zidovima, 7) oznake pristupa, 8) oznake stubi{nih prostora sa smjerom sila`ewa pristupa spratovima, 9) oznake puteva za intervenciju i putova za spa{avawe, 10) oznake mjesta za prolaz dima i topline, 11) oznake usponskih hidrantskih vodova (mokrih/suhih), 12) oznake stabilnih ili pokretnih ure|aja za ga{ewe po`ara s podacima o vrsti, koli~ini sredstava za ga{ewe i polo`aju stabilnih instalacija za ga{ewe po`ara. ^lan 50. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravnog lica sadr`i podatke o vrsti koli~ini zapaqivih teku}ina i gasova te otrovnih radioaktivnih i eksplozivnih materija. Podaci iz stava 1. ovog ~lana moraju biti upotpuweni upozorewima o sredstvima za ga{ewe koja se ne smiju upotrebqavati. ^lan 51. U grafi~kom dijelu plana za{tite od po`ara pravnog lica moraju biti prikazana mjesta za uzimawe vode za ga{ewe po`ara, te mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu ili postrojewe (struje, gasa i dr.). ^lan 52. Pregledni dio grafi~kog dijela plana za{tite od po`ara pravnog lica mora sadr`avati slijede}e podatke: 1) nacrt gra|evine ili postrojewa (po spratovima ako je vi{espratni objekt), 2) oznake gra|evina, 3) oznake broja katova, 4) oznake prolaza, 5) oznake povr{ina koje bi se koristile za pristup vatrogasnih vozila, 6) oznake povr{ina za vatrogasne pristupe, 7) oznake grani~nih i susjednih ulica,

oznake grani~nih i susjednih gra|evina i wihove namjene, 9) oznake vawskih i uli~nih hidranata. Grafi~ki dio plana za{tite od po`ara pravnog lica sadr`i legendu upotrebqenih simbola i oznaka. ^lan 53. Tekstualni dio plana za{tite od po`ara za pravna lica sadr`i: 1) naziv mjesta, te na~in primawa dojave po`ara, 2) obaveze u postupawu, komandovawu i ovla{tewa u~esnika u primawu obavijesti o po`aru i daqwim aktivnostima akcije ga{ewa, 3) obavje{tewa o po`aru i daqwoj organizaciji akcije ga{ewa po`ara, 4) na~in ukqu~ivawa slu`be za pru`awe prve medicinske pomo}i, 5) brojno stawe vlastitih jedinica za ga{ewe po`ara te cjelokupna organizacija ga{ewa kada se u akciju ga{ewa ukqu~uju vawske profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice, 6) organizacija i na~in pozivawa i ukqu~ivawa distributera energenata (struje, gasa i dr.) u intervenciju, 7) nazive gra|evina ili postrojewa na kojima }e se, eventualno, gasiti po`ar uz prisustvo odgovornog ili stru~nog lica u toj gra|evini zbog specifi~nosti tehnolo{kog postupka, 8) nazive gra|evina ili postrojewa u kojima se mo`e o~ekivati eksplozija u po`aru, 9) nazive gra|evina ili postrojewa u kojima se nalaze izvori radioaktivnih i drugih opasnih i otrovnih materija, te postupci koji se preduzimaju u slu~aju po`ara, 10) nazive radnih mjesta i lokacije na kojima su smje{teni kqu~evi od prostora ili prostorija u kojima se nalaze mjesta za prekid dovoda energenata u gra|evinu, 11) razra|en radio i telefonski sistem za pozivawe svih u~esnika koji u~estvuju u ga{ewu po`ara. VI - NA^IN IZRADE, USKLA\IVAWA, DONO[EWA, A@URIRAWA I ^UVAWA PLANOVA ZA[TITE I SPA[AVAWA I PLANA ZA[TITE OD PO@ARA 1. Program rada za izradu plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara ^lan 54. Izrada plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara vr{i se na osnovu programa rada za izradu plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara (u daqem tekstu: program rada). U programu rada iz stava 1. ovog ~lana, odre|uju se organi koji }e u~estvovati u izradi plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara i utvr|uju wihovi konkretni zadaci i rokovi za izvr{ewe planiranih zadataka i saradwa u izradi plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara. Za izvr{ewe zadataka na izradi planova iz stava 1. ovog ~lana mogu se formirati radne grupe ili druga radna tijela, a za mjere za{tite i spa{avawa i za{tite od po`ara, za koje je potrebna stru~na podloga, anga`ovat }e se nau~ne i druge institucije koji ispuwavaju uslove za obavqawe ovakvih zadataka utvr|ene Zakonom o za{titi i spa{avawu i Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i podzakonskim propisima koji imaju odgovaraju}e ovla{tewe nadle`nog ministarstva. ^lan 55. Program rada iz ~lana 54. stav 1. donosi: a) Za Plan za{tite i spa{avawa 1) za izradu Federalnog plana - program rada donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalnog {taba civilne za{tite,

Broj 8 – Strana 52

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

2) za izradu kantonalnog plana za{tite i spa{avawa - program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalnog {taba civilne za{tite, 3) za izradu op{tinskog i gradskog plana za{tite i spa{avawa - program rada donosi op{tinski na~elnik i gradona~elnik, na prijedlog op{tinskog i gradskog {taba civilne za{tite, 4) za izradu plana za{tite i spa{avawa pravnog lica - program rada donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. b) Za Plan za{tite od po`ara 1) za izradu kantonalnog plana za{tite od po`ara program rada donosi vlada kantona, na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite, 2) za izradu op{tinskog plana za{tite od po`ara program rada donosi op{tinski na~elnik, na prijedlog op{tine slu`be civilne za{tite, 3) za izradu plana za{tite od po`ara pravnog lica program rada donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. Pripremu prijedloga za izradu plana za{tite od po`ara, vr{e kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno op{tinska slu`ba civilne za{tite i organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 2. Na~in izrade planova za{tite i spa{avawa i planova za{tite od po`ara a) Za Plan za{tite i spa{avawa ^lan 56. Plan za{tite i spa{avawa izra|uje se na osnovu sqede}ih dokumenata: 1) procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a koja se izra|uje po metodologiji koju, u skladu s odredbom stava 3. ~lana 171. Zakona o za{titi i spa{avawu, donosi direktor Federalne uprave civilne za{tite, 2) programa razvoja za{tite i spa{avawa koji se donosi na osnovu ~l. 169., 173. i 174. Zakona o za{titi i spa{avawu, 3) drugih stru~nih podloga koje se odnose na pojedine vrste prirodnih i drugih nesre}a za ~iju se izradu mogu anga`ovati odre|ene nau~ne i stru~ne institucije ili eksperti (analize, elaborati, programi i sl.), 4) izvoda iz planova za{tite i spa{avawa predvi|enih u ~lanu 60. ove uredbe, koja se odnose na uskla|ivawe planova za{tite i spa{avawa. Prilikom izrade dokumenta plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa polazi se od odgovaraju}ih odredaba ~l. 42. do 105. Zakona o za{titi i spa{avawu i odredaba ~lana 5. ove uredbe. ^lan 57. Za izradu plana za{tite i spa{avawa koristi se program za{tite i spa{avawa: 1) za Federalni plan - koristi se Federalni program koji se donosi na osnovu ~lana 169. Zakona o za{titi i spa{avawu, 2) za kantonalni plan za{tite i spa{avawa - koristi se kantonalni program koji se donosi na osnovu stava 1. ~lana 173. Zakona o za{titi i spa{avawu, 3) za op{tinski plan za{tite i spa{avawa - koristi se op{tinski program koji se donosi na osnovu stava 1. ~lana 174. Zakona o za{titi i spa{avawu. b) Plan za{tite od po`ara ^lan 58. Plan za{tite od po`ara izra|uje se na osnovu: 1) procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja op{tina i grada, odnosno kantona koja sastavni dio jedinstvene procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre}a u skladu sa metodologijom za izradu procjene

2)

ugro`enosti od po`ara i metodologijom za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i dugih nesre~a i kadrovskih i materijalnih i drugih uslova zna~ajnih za za{titu od po`ara,

3. Uskla|ivawe planova za{tite i spa{avawa i planova za{tite od po`ara a) Plan za{tite i spa{avawa ^lan 59. Uskla|ivawe planova za{tite i spa{avawa sastoji se u tome da se plan za{tite i spa{avawa, ni`eg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom za{tite i spa{avawa vi{eg organa vlasti, na sqede}i na~in: 1) plan za{tite i spa{avawa op{tine uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avawa kantona, a plan za{tite i spa{avawa kantona uskla|uje se sa Federalnim planom, 2) plan za{tite i spa{avawa javnog preduze}a kantona uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avawa kantona, a plan za{tite i spa{avawa javnog preduze}a Federacije sa Federalnim planom, 3) plan za{tite i spa{avawa javnog preduze}a op{tine uskla|uje se sa planom za{tite i spa{avawa op{tine. Uskla|ivawe planova za{tite i spa{avawa iz stava 1. ovog ~lana vr{i se tako {to se u okviru plana za{tite i spa{avawa op{tine, odnosno plana za{tite i spa{avawa kantona i plana za{tite i spa{avawa javnog preduze}a utvr|uje organizacija i na~in izvr{ewa zadataka koji su utvr|eni u izvodu plana za{tite i spa{avawa iz ~lana 60. ove uredbe za te organe i pravna lica, odre|uju izvr{ioci zadataka i planiraju materijalno-tehni~ka sredstva i oprema potrebna za izvr{ewe predvi|enih zadataka. ^lan 60. U ciqu rje{avawa pitawa uskla|ivawa plana iz ~lana 59. stav 1. ove uredbe, moraju se dostavqati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avawa, {to se vr{i na sqede}i na~in: 1) Federalna uprava civilne za{tite du`na je izvode iz Federalnog plana dostaviti kantonalnoj upravi civilne za{tite, odnosno javnim preduze}ima Federacije, ako su u Federalnom planu utvr|eni zadaci za kanton, odnosno za ta javna preduze}a; 2) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avawa kantona slu`bama civilne za{tite u op{tinama, odnosno javnim preduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite i spa{avawa utvr|eni zadaci za op{tine, odnosno za ta javna preduze}a; 3) op{tinska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite i spa{avawa op{tine javnim preduze}ima op{tine, ako su u tom planu utvr|eni zadaci za ta preduze}a. Dostavqawe izvoda iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada nadle`ni organ donese Federalni plan, kantonalni plan, odnosno op{tinski plan za{tite i spa{avawa. ^lan 61. Federalni, kantonalni i op}inski plan izra|uju federalni i kantonalni organi uprave, odnosno op{tine slu`be za upravu, svaki u pitawima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvr|eni u programu rada iz ~lana 54. ove uredbe. b) Plan za{tite od po`ara ^lan 62. Uskla|ivawe planova za{tite od po`ara sastoji se u tome da se plan za{tite od po`ara, ni`eg organa vlasti i pravnog lica uskladi sa planom za{tite od po`ara vi{eg organa vlasti, na sqede}i na~in: 1) Plan za{tite od po`ara op{tine i grada uskla|uje se sa planom za{tite od po`ara kantona,

Srijeda, 23.2.2011. 2)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 53

3)

Plan za{tite od po`ara dr`avnih organa i drugih institucija i pravnih lica koji su odre|eni da izra|uju vlastite planove za{tite od po`ara svoje planove uskla|uju sa op}inom, gradom ili kantonom koji su ih odredili da izra|uju te planove. Plan za{tite i spa{avawa javnih preduze}a u op{tini i gradu uskla|uje se sa planom za{tite od po`ara op{tine i grada.

^lan 63. U ciqu rje{avawa pitawa uskla|ivawa planova iz ~lana 62. ove uredbe, moraju se dostavqati odgovaraju}i izvodi iz planova za{tite i spa{avawa, {to se vr{i na sqede}i na~in: 1) kantonalna uprava civilne za{tite du`na je dostaviti izvode iz plana za{tite i spa{avawa kantona slu`bama civilne za{tite u op{tinama, odnosno javnim preduze}ima kantona, ako su u kantonalnom planu za{tite od po`ara utvr|eni zadaci za op{tine, odnosno za ta javna preduze}a; 2) op{tinska slu`ba civilne za{tite du`na je dostaviti izvod iz plana za{tite od po`ara op{tine javnim preduze}ima op{tine, ako su u tom planu utvr|eni zadaci za ta preduze}a. Dostavqawe izvoda iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se najkasnije u roku od 30 dana od dana kada skup{tina kantona, odnosno op{tinsko vije}e donesu kantonalni, odnosno op{tinski plan za{tite od po`ara. ^lan 64. Plan za{tite od po`ara, kantona i op{tine izra|uju kantonalni organi uprave, odnosno op{tinske slu`be za upravu, svaki u pitawima iz svog djelokruga, a u skladu sa zadacima koji su utvr|eni u programu rada iz ~lana 54. ove uredbe. 4. Dono{ewe planova za{tite i spa{avawa i planova za{tite od po`ara ^lan 65. Planove za{tite i spa{avawa donose: 1) Federalni plan - donosi Vlada Federacije, na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite usagla{en sa federalnim organima uprave i upravnim organizacijama, 2) plan za{tite i spa{avawa kantona - donosi vlada kantona na prijedlog kantonalne uprave civilne za{tite usagla{en sa kantonalnim organima uprave i kantonalnim upravnim organizacijama, 3) plan za{tite i spa{avawa op{tine - donosi op{tinski na~elnik na prijedlog op{tinske slu`be civilne za{tite usagla{en sa op{tinskim slu`bama za upravu, 4) plan za{tite i spa{avawa pravnog lica donosi organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. Plan za{tite od po`ara donosi: 1) plan za{tite od po`ara kantona - donosi skup{tina kantona na prijedlog vlade kantona, 2) plan za{tite od po`ara op{tine, odnosno grada - donosi op}insko, odnosno gradsko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika, odnosno gradona~elnika, 3) plan za{tite od po`ara koji za vlastite potrebe izra|uju dr`avni organi i druge institucije i pravna lica koji se odrede u planu za{tite od po`ara op{tine, odnosno grada ili kantona - a donosi ga organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 5. A`urirawe planova za{tite i spa{avawa i planova za{tite od po`ara a) A`urirawe Plana za{tite i spa{avawa ^lan 66. Planovi za{tite i spa{avawa iz ~lana 65. stav 1. ove uredbe podlije`u obavezi redovnog a`urirawa koje se vr{i onda kada se u odgovaraju}oj procjeni ugro`enosti ili u programu za{tite i spa{avawa iz ~lana 57. ove uredbe, izvr{e

odgovaraju}e izmjene su{tinskog karaktera koje uti~u na promjenu rje{ewa utvr|enih u planu za{tite i spa{avawa. A`urirawe se odnosi i na sve izmjene podataka koje se dese u pojedinim prilozima plana za{tite i spa{avawa, kao {to su personalne evidencije, promjene adrese, brojeva telefona, ukidawe ili osnivawe pojedinih jedinica civilne za{tite ili slu`bi za{tite i spa{avawa i drugi podaci. A`urirawe plana za{tite i spa{avawa sastoji se u tome {to se u odgovaraju}im dokumentima plana za{tite trebaju izvr{iti izmjene samo onih pitawa kod kojih je do{lo do promjena u procjeni ugro`enosti i drugim dokumentima iz ~lana 56. ove uredbe, pa se rje{ewa u planu za{tite i spa{avawa prilago|avaju izmjenama izvr{enim u tim dokumentima. b) A`urirawe Plana za{tite od po`ara ^lan 67. Plan za{tite od po`ara kantona, op{tine i grada a`urira se jednom u toku kalendarske godine na osnovu novonastalih promjena koje su va`ne za za{titu od po`ara. ^lan 68. A`urirawe plana za{tite od po`ara iz ~lana 65. stav 2. ove uredbe vr{e se po proceduri koja je propisana za dono{ewe plana za{tite i spa{avawa, a izmjene vr{e neposredno sqede}i organi bez provo|ewa te procedure: 1) za kantonalni plan za{tite od po`ara - kantonalna uprava civilne za{tite, 2) za op{tinski plan za{tite od po`ara - op{tinska slu`ba civilne za{tite, 3) za plan za{tite i spa{avawa pravnog lica - organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. 6. ^uvawe planova za{tite i spa{avawa i planova za{tite od po`ara ^lan 69. Planove za{tite i spa{avawa i planove za{tite od po`ara ~uvaju: 1) Federalni plan - Federalna uprava civilne za{tite, 2) plan za{tite i spa{avawa i plan za{tite od po`ara kantona - kantonalna uprava civilne za{tite, 3) plan za{tite i spa{avawa i plan za{tite od po`ara op{tine i grada - op{tinska, odnosno gradska slu`ba civilne za{tite, 4) plan za{tite i spa{avawa i plan za{tite od po`ara pravnog lica - organ odre|en op{tim aktom pravnog lica. VII - POSTUPAWE PO PLANOVIMA ZA[TITE I SPA[AVAWA ^lan 70. Plan za{tite i spa{avawa predstavqa plansko-operativni dokument po kojem se postupa u situacijama koje su utvr|ene u ~lanu 4. ove uredbe, i to na na~in predvi|en u ~l. 66. do 68. ove uredbe. ^lan 71. Po dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa, utvr|ene za ostvarivawe preventivne za{tite, u smislu ta~ke 1. ~lana 4. ove uredbe (faza preventivne za{tite), postupa se odmah od dana dono{ewa plana i stalno do momenta kada nastane neka prirodna ili druga nesre}a, s ciqem da se sprovo|ewem tih mjera uti~e na sprje~avawe nastanka prirodnih i drugih nesre}a, odnosno da se ubla`i wihovo djelovawe, a sprovodi se na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovog ~lana. Postupawe po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se na na~in {to su svi federalni i kantonalni organi uprave i upravne organizacije, odnosno sve op{tinske i gradske slu`be za upravu, kao i drugi izvr{ni organi vlasti i pravna lica, obavezni u okviru svoje redovne djelatnosti kojom se bave kao dio svojih redovnih zadataka sprovoditi mjere, postupke i

Broj 8 – Strana 54

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 1)

Srijeda, 23.2.2011.

zadatke utvr|ene u dokumentu iz stava 1. ovog ~lana. Koordinaciju i nadzor nad vr{ewem tih zadataka, u skladu sa zakonom, vr{e organi civilne za{tite: 1) za federalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduze}a Federacije - Federalna uprava civilne za{tite, 2) za kantonalne organe uprave i upravne organizacije i javna preduze}a kantona - kantonalna uprava civilne za{tite, 3) za op{tine slu`be za upravu i javna preduze}a op{tine op{tinska slu`ba civilne za{tite. Postupawe po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se tako {to su svi federalni i kantonalni organi uprave, odnosno op{tine i gradske slu`be za upravu, kao i javna preduze}a, du`ni zadatke utvr|ene u tom dokumentu ugraditi u svoj godi{wi program rada i u okviru svoje redovne djelatnosti obezbijediti wihovo izvr{avawe. ^lan 72. Po dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa utvr|ene za fazu spa{avawa iz ta~ke 2. ~lana 4. ove uredbe, postupa se od momenta kada nadle`ni organ vlasti proglasi nastanak prirodne ili druge nesre}e i traje onoliko vremena koliko je potrebno da se izvr{i spa{avawe, odnosno pru`i neposredna pomo} ugro`enom i nastradalom stanovni{tvu, odnosno izvr{i spa{avawe ugro`enih materijalnih dobara, s tim {to se po ovom dokumentu mo`e postupiti i prije progla{avawa nastanka prirodne ili druge nesre}e, {to se vr{i na na~in utvr|en u st. 2. i 3. ovog ~lana. Izuzetno, postupawe po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se i prije progla{ewa nastanka prirodne ili druge nesre}e od strane nadle`nog organa kada je zbog hitnosti potrebno odmah pristupiti spa{avawu ugro`enog i nastradalog stanovni{tva i materijalnih dobara o ~emu odlu~uje rukovodilac sqede}ih organa: 1) u op{tini - po naredbi komandanta op{tinskog {taba civilne za{tite, na prijedlog rukovodioca slu`be civilne za{tite u op{tini, 2) kantonu - po naredbi komandanta kantonalnog {taba civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog {taba, 3) u Federaciji - po naredbi komandanta Federalnog {taba civilne za{tite, na prijedlog na~elnika tog {taba. Koordinaciju i rukovo|ewe akcijama za{tite i spa{avawa u situaciji iz stava 1. ovog ~lana, neposredno ostvaruju nadle`ni {tab civilne za{tite, a u situaciji iz stava 2. ovog ~lana, te funkcije vr{i komandant {taba civilne za{tite, koji je naredio postupawe po planu, dok se ne stvore uslovi da te funkcije preuzme nadle`ni {tab civilne za{tite. ^lan 73. Po dokumentu plana za{tite i spa{avawa koji se odnosi na mjere za{tite i spa{avawa koje su planirane za fazu otklawawa posqedica iz ta~ke 3. ~lana 4. ove uredbe, postupa se istovremeno sa fazom spa{avawa u svim radwama koje su u funkciji otklawawa nastalih posqedica i traje do momenta kada se stvore osnovni uslovi za normalan `ivot i rad stanovni{tva na ugro`enom podru~ju i kada daqu brigu na otklawawu posqedica mogu preuzeti nadle`ni organi uprave, odnosno slu`be za upravu, o ~emu odlu~uje nadle`ni {tab civilne za{tite. Koordinaciju i rukovo|ewe akcijama koje se preduzimaju na otklawawu posqedica, po dokumentu iz stava 1. ovog ~lana, vr{i nadle`ni {tab civilne za{tite, a po okon~awu tih aktivnosti, daqu brigu o vr{ewu tih poslova obavqaju organi koje odredi izvr{ni organ vlasti nadle`an za progla{ewe prestanka prirodne ili druge nesre}e {to se odre|uje u aktu o prestanku nesre}e. ^lan 74. Postupawe po odredbi ~l. 72. i 73. ove uredbe, vr{i se pod sqede}im uslovima:

u op{tini - odmah kada op{tinski na~elnik ili slu`ba civilne za{tite op{tine, od op{tinskog operativnog centra civilne za{tite ili na bilo koji drugi na~in, dobiju podatke da prijeti opasnost od nastanka neke prirodne ili druge nesre}e ili je ve} nastala neka nesre}a na podru~ju op{tine; u kantonu - kada kantonalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tewe putem operativnog centra civilne za{tite ili drugog organa da je nekom prirodnom ili drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jedne ili vi{e op{tina na podru~ju kantona; u Federaciji - kada Federalna uprava civilne za{tite dobije obavje{tewe putem Federalnog operativnog centra civilne za{tite ili drugih organa da je nekom prirodnom ili drugom nesre}om ugro`en ili zahva}en ve}i dio podru~ja jednog kantona ili podru~ja dva ili vi{e kantona na podru~ju Federacije.

2)

3)

VIII - PLAN ZA[TITE I SPA[AVAWA I PLAN ZA[TITE OD PO@ARA GRADA ^lan 75. Odredbe ove uredbe koje se odnose na plan za{tite i spa{avawa op{tine i plan za{tite od po`ara op{tine shodno se primjewuju i na plan za{tite i spa{avawa grada i plan za{tite od po`ara, koji obuhvata samo one oblasti koje se po statutu grada nalaze u nadle`nosti grada. IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 76. Federalni i kantonalni organi uprave i op{tine, odnosno gradske slu`be za upravu du`ni su u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite i spa{avawa, u skladu sa odredbama ove uredbe. Kantonalni organi uprave, op{tine, odnosno gradske slu`be za upravu i druga pravna lica du`ni su u roku od {est mjeseci od dana stupawa na snagu ove uredbe izraditi i donijeti planove za{tite od po`ara, u skladu sa odredbama ove uredbe. ^lan 77. Danom stupawa na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredbe o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avawa od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06), kao i propisi kojim su bila ure|ena pitawa izrade, dono{ewa i ~uvawa planova za{tite od po`ara. ^lan 78. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 87/11 14. februara 2011. godine Sarajevo

Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

147
Na osnovu ~lana 158. stav 1. ta~ka 2. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 55

UREDBU
O UNIFORMI, NAZIVIMA FUNKCIJA I FUNKCIONALNIM OZNAKAMA VATROGASACA U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM JEDINICAMA, OVLA[TENJA STARJE[INA TIH JEDINICA, ZA[TITNOJ I RADNOJ ODJE]I I OPREMI VATROGASACA I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuje se vrsta, sastav, oblik, boja, kroj i sastavni dijelovi radne i sve~ane uniforme, rokovi upotrebe radne i sve~ane uniforme, za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce, nazivi i oznake funkcija koje na uniformi nose vatrogasci na odre|enim poslovima i zadacima u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama (u daljem tekstu: vatrogasci), kao i ovla{tenja starje{ina u tim vatrogasnim jedinicama. ^lan 2. Prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti vatrogasci nose: radnu uniformu, sve~anu uniformu, za{titnu odje}u, obu}u i opremu za vatrogasce, koja je ista za sve pripadnike vatrogasnih jedinica, bez obzira na nivo vlasti na kojem je organizovana vatrogasna jedinica, u skladu sa odredbama ove uredbe. II - VATROGASNA UNIFORMA ^lan 3. Uniforma za vatrogasce je radna i sve~ana i obilje`ava se znakom vatrogasne jedinice, obilje`jem kantona, grada i op}ine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica, kao i oznakama funkcija prema komandnim i drugim du`nostima, poslovima i zadacima koje pripadnici vatrogasnih jedinica obavljaju u vatrogasnim jedinicama, u skladu sa odredbama ove uredbe. Radnu uniformu pripadnici vatrogasnih jedinica nose pri obavljanju slu`benih du`nosti (prilikom stru~ne obuke, obavljanju poslova na odr`avanju vatrogasne opreme, ure|aja i drugih sredstava za za{titu od po`ara), kao i drugih aktivnosti pri obavljanju slu`benih du`nosti. Radnu uniformu nose i vatrogasci pripravnici za vrijeme obavljanja pripravni~kog sta`a u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Sve~anu uniformu pripadnici vatrogasnih jedinica nose po naredbi starje{ine vatrogasne jedinice (prilikom obilje`avanja sve~anosti, takmi~enja i po~asti koje organizuju vatrogasne jedinice ili kad su vatrogasne jedinice pozvane da u~estvuju kod drugih javnih manifestacija). 1. Oblik i kroj radne vatrogasne uniforme ^lan 4. Radna vatrogasna uniforma je jedinstvena za sve vatrogasne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, ujedno je zimska i ljetna. Radna vatrogasna uniforma ista je za mu{karce i za `ene, a ~ine je: a) kapa, b) ko{ulja, c) pantalone, d) bluza, e) vjetrovka, f) majica, g) radne rukavice, h) ki{na kabanica, i) kai{ za pantalone i j) cipele. a) Kapa ^lan 5. Kapa sa {titnikom za sunce izra|ena je od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava od 50 posto ~e{ljanog pamuka i 50

posto poliestera, elipsastog je oblika, s visinom oboda od 70 mm. Na obodu je na{iven preklop koji se kop~a jednom kop~om (drukerom) metalnotamnoplave boje. S unutarnje strane podstavljena je tkaninom sive boje, a unutarnji je obod oja~an znojnicom {irine 30 mm. Na prednjoj gornjoj strani kape stavlja se grb vatrogasne jedinice. b) Ko{ulja ^lan 6. Ko{ulja je tamnoplave boje, sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka, naprijed otvorena po cijeloj du`ini, a zakop~ava se sa sedam skrivenih i jednim dugmetom u okovratniku na desnoj strani i osam rupica na lijevoj strani. Na prednjoj strani u visini prsiju, u{ivena su dva d`epa sa poklopcima koji se kop~aju dugmadima. Na 10 cm od poruba bo~nih strana izra|eni su {licevi ko{ulje. Preklop dvije prednjice ko{ulje izra|en je ovalno. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) sa oznakama funkcija koje se kop~aju dugmetom. Le|ni dio ko{ulje sje~en je u visini lopatica. Na sredini le|nog dijela od {avova prema dolje izra|ena je jedna dupla faltna du`ine 30 cm. Kragna sa le|nog dijela zavr{ava se u {pic. Rukavi su u gornjem dijelu u{iveni u orukavlje ko{ulje, a u donjem dijelu zavr{avaju se sa mand`etnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Rukavi su sje~eni u visini {ava na grudima sa prednje strane i {ava na le|ima i zavr{avaju se sa dvije male faltne i {licem sa zadnje strane. Sa unutra{nje strane rukava (nali~ja) izra|ene su spojke koje se zavr{avaju rupicom, a sa lica rukava pri~vr{~eno je dugme koje pridr`ava rukav u ljetnom periodu i tako daje utisak kratkog rukava. @enska ko{ulja identi~na je mu{koj, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve. c) Pantalone ^lan 7. Pantalone su tamnoplave boje, {ireg kroja, istog sirovinskog sastava kao bluza. S gornje lijeve i desne strane imaju jedan urezani d`ep. S lijeve i desne strane u visini natkoljenice u{ivena su dva harmonika d`epa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama. Otraga su dva d`epa s preklopom koji se kop~aju kop~om. Na pantalonama oko pojasa u{iven je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 6 cm. d) Bluza ^lan 8. Bluza se sastoji od dva prednja i jednog zadnjeg dijela, rukava, komotna je i duga~ka 15 cm ispod struka. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 50 posto ~e{ljanog pamuka i 50 posto poliestera. Naprijed je otvorena po cijeloj du`ini, a otvor se zakop~ava se patentnim zatvara~em i preklopom s kop~ama metalnotamnoplave boje. Na prednjoj strani bluze u visini prsa, na{ivena su dva d`epa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama, iznad poklopaca d`epova za{ivene su "~i~ak" trake na koje se lijepe trake sa desne strane ime i prezime, a sa lijeve strane naziv radnog mjesta-funkcije u jedinici. Ispod gornjih d`epova u visini laktova nalaze se koso urezana dva d`epa koji se kop~aju patentnim zatvara~em. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom funkcije, a kop~aju se dugmetom tamnoplave boje. Rukavi su izra|eni iz dva dijela, a na krajevima zavr{avaju sa gumenom trakom {irine 5 cm. Le|a bluze su izra|ena iz jednog dijela, a sa svake strane se nalaze rubovi okrenuti prema orukavlju.

Broj 8 – Strana 56

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Bluza ima pojas u koji je ugra|ena guma {irine 5 cm i zavr{ava se tkaninom na ~ijim je krajevima metalna kop~a, a sa unutarnje strane je podstavljena podstavom od sintetike. e) Vjetrovka ^lan 9. Vjetrovka s ulo{kom je tamnoplave boje i podstavljena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do kraja rukava i mo`e se skidati patent zatvara~em. Vjetrovka ima pojas i kapulja~u. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka d`epa s preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice s oznakom zvanja koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koljena. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. f) Majica ^lan 10. Majica je tamnoplave boje, kratkih rukava i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka. Na prednjoj lijevoj strani u visini prsiju, na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Iznad grba vatrogasne jedinice utiskuje se oznaka funkcije odgovaraju}om bojom. Na zadnjem dijelu majice utiskuje se fluerscentnom `utom bojom naziv "VATROGASCI" i naziv kantona, grada i op}ine ovisno o nivou vlasti kom pripada vatrogasna jedinica. Slova su veli~ine 5 cm. g) Radne rukavice ^lan 11. Radne rukavice su petoprstne i izra|ene su od prirodne mekane ko`e, dizajnirane za optimalnu za{titu {ake od optere}enja pri radu, odnosno mehani~kih optere}enja. h) Ki{na kabanica ^lan 12. Ki{na kabanica uobi~ajnog je kroja, izra|ena od nepromo~ivog materijala, du`ine do koljena i ima kapulja~u. Zakop~ava se s 4 do 6 drikera, a sa lijeve i desne strane prednjice nalaze se kose lajsne - imitacije d`epova. Ki{na kabanica je od ovratnika do sredine prsa i preko ple}a oja~ana istim materijalom od kojeg je izra|ena, a na ple}ima ispod oja~anja, kao i ispod pazuha u{ivena je mre`asta traka. Na le|ima kabanice utiskuje se fluorescentnom `utom ili sivom bojom tekst "VATROGASCI". Slova su veli~ine 5 cm. Na rukavima kabanice, na udaljenosti od 20 cm od poruba rukava u{iva se fluorescentna `uta ili siva traka {irine 5 cm. i) Kai{ za pantalone ^lan 13. Kai{ za pantalone je izra|en od crne ko`e, {irine 3 cm i kop~a se metalnom kop~om na trn. j) Cipele ^lan 14. Cipela se izra|uje od gove|e hidrofobirane ko`e, debljine 1,8 - 2,0 mm i sastoji se od prednjice, zadnjeg dijela, sare, zatvorenog jezika koji su sastavljeni sa dva reda {tepa, donjeg dijela i |ona. Prednjica je postavljena ko`nom postavom sa oja~anim prednjim dijelom (termokapica). Sara, odnosno zadnji dio cipele postavljen je ko`nom postavom. U visini od 5 cm od donjeg dijela cipele oja~ani su rubovi od ~lanka sa tvrdom ko`om ili drugim materijalom (izme|u postave i lica), a gornji dio sare, oko cijelog ~lanka (izme|u lica i postave) spu`vastim oja~anjem. Osnovna tabanica je izra|ena od specijalnog filca debljine 2 mm.

Ulo`na tabanica je anatomski formirana tekstilna tabanica s okom za masa`u. Donji dio cipele (|on) spojen je sa gornjim djelom fleksibel postupkom, sa dodatkom ko`nog oja~anja izme|u donjeg i gornjeg dijela, provodi stati~ki elektricitet i otporan je na klizanje i motorna ulja. Cipele se pertlaju prtenim pertlama koje se uvla~e u 4 metalne ringle. 2. Radna uniforma za vatrogasni podmladak ^lan 15. Izgled, boja i kroj vatrogasne radne uniforme za vatrogasni podmladak ista je kao i za vatrogasce, prema odredbama ove uredbe. 3. Oblik i kroj sve~ane vatrogasne uniforme ^lan 16. Sve~ana uniforma je zimska i ljetna, a ~ine je: a) sve~ana kapa, b) beretka (za `ene), c) bluza, d) pantalone, e) vjetrovka, f) ko{ulja ljetna i zimska, g) suknja, h) kravata, i) cipele i j) rukavice bijele. a) Sve~ana kapa ^lan 17. Sve~ana kapa je izra|ena od tamnoplave tkanine, uobi~ajenog kroja, s blago povijenim tjemenom, koje je op{iveno crvenom bojom. [titnik za sunce je lakirani crne boje, nad {titnikom za sunce je jednostruko pleten podbradnik crvene boje koji je pri~vr{}en sa po jednim dugmetom zlatne boje promjera 10 mm na kojem je utisnut vatrogasni znak. Na prednjoj strani sve~ane kape iznad {titnika za sunce stavlja se grb vatrogasne jedinice (do dono{enja grba Federacije Bosne i Hercegovine). S unutarnje strane kapa je podstavljena podstavom od vate i spu`ve, a pri dnu je u{ivena znojnica. Tjeme kape starje{ine i zamjenika starje{ine vatrogasne jedinice op{iveno je zlatnom bojom. [titnik za sunce je op{iven zlatnom trakom, a podbradnik je dvostruko pleten. Starje{ine u vatrogasnim jedinicama od zamjenika komandira voda do komandira ~ete tjeme sve~ane kape op{iveno je zlatnom bojom, podbradnik je jednostruko pleten zlatne boje i {titnik za sunce je op{iven zlatnom bojom. b) Beretka ^lan 18. Beretka je izra|ena od tamnoplave tkanine i sastavljena je od ~etiri dijela tjemena kape, prednjice, zadnjeg kraja i kartona ~ija je stranica {iroka 2 cm. Prednji dio beretke pro{iven je ~etiri puta, a s unutra{nje strane nalijepljen je flizelin zbog pravilnog oblika beretke. Na unutarnjem dijelu je svilena tkanina plave boje. S desne strane beretke stavlja se grb vatrogasne jedinice. c) Bluza ^lan 19. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 45 posto ~iste runske vune i 55 posto sintetike. Kop~a se sa ~etiri dugmeta zlatne boje promjera 22 mm, na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza dose`e 25 do 30 cm od struka. Le|a su po du`ini spojena {avom s otvorenim razrezom koji dose`e 4 do 10 cm ispod struka. Na prednjoj strani bluze u visini prsa, nalaze se dva d`epa s naborom na vanjskoj strani. Na d`epove su na{iveni poklopci koji se kop~aju dugmetom zlatne boje promjera 14 mm na koji je utisnut vatrogasni znak. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice s oznakama funkcija, a kop~aju se dugmetom zlatne boje na koji je utisnut vatrogasni znak.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH i) Cipele

Broj 8 – Strana 57

Naramenice s oznakom funkcije izra|ene su od tamnoplave tkanine. Bluza i rukavi su s unutra{nje strane podstavljeni odgovaraju}im materijalom. @enska bluza izra|ena je po kroju kostima bez na{itih d`epova koji su samo markirani. Na sredini markiranih d`epova su dugmad zlatne boje na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza se kop~a s tri dugmeta zlatne boje promjera 18 mm na kojima je utisnut vatrogasni znak. Naramenice i dr`a~i su kao kod bluze za mu{karce. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op{tine zavisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Vatrogasni znak iz stava 1. ovog ~lana, ima izgled vatrogasnog {ljema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i baklja. d) Pantalone ^lan 20. Pantalone su tamnoplave boje sirovinskog sastava kao bluza i uobi~ajenog kroja, a uzdu` nogavica imaju crvene trake {irine 2 mm. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani d`ep. Otraga je d`ep s preklopom koji se kop~a dugmetom. Na hla~ama oko pojasa, izra|en je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 5 cm. e) Vjetrovka ^lan 21. Vjetrovka s ulo{kom je tamnoplava i podstavljena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do rukava i mo`e se skidati. Vjetrovka ima pojas i kapulja~u. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka d`epa s preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom zvanja koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koljena. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op{tine zavisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. f) Ko{ulja ^lan 22. Ljetna ko{ulja je plavosive boje, sirovinskog sastava od najmanje 70 posto ~e{ljanog pamuka s polu~vrstim okovratnikom i kratkim rukavima. Na prednjoj strani u visini prsiju na{ivena su dva d`epa s poklopcima koji se kop~aju dugmetom. Ko{ulja ima dr`a~e za naramenice koje se kop~aju dugmetom. Rukavi su dvodijelni - kratki s man`etnama {irine 3 cm. Ko{ulja je du`ine 15 do 25 cm od struka. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Zimska ko{ulja ista je kao ljetna, ima dugi rukav koji se u donjem dijelu zavr{ava sa mand`etnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Na rukavima zimske ko{ulje nema na{ivenih obilje`ja. g) Suknja ^lan 23. Suknja je izra|ena od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava kao bluza. Ravna je i krojena iz tri dijela, a dose`e do 10 cm ispod koljena. h) Kravata ^lan 24. Kravata je tamnoplave boje, standardne je du`ine, ve`e se elastikom i ista je za mu{karce i `ene.

^lan 25. Cipele se izra|uju od crne ko`e, plitke su, uobi~ajnog kroja, na {njiranje i bez ukrasa. \onovi cipela su ko`ni sa malom petom. j) Rukavice bijele ^lan 26. Rukavice bijele s odvojenim prstima, izra|ene su od sinteti~kog rastegljivog materijala. 4. Dodatna odje}a ^lan 27. Dodatna odje}a je sastavni dio radne i sve~ane uniforme vatrogasaca standardnog je izgleda i kroja, a ~ine je: a) vuneni d`emper (tamnoplavi), b) radni prsluk, c) ljetne i zimske ~arape i d) ko`ne rukavice (crne). a) Vuneni d`emper ^lan 28. Vuneni d`emper dugih rukava izra|en je od 50 posto vune i 50 posto poliestera s oja~anjima na ramenima u tamnoplavoj boji. Zavr{eci na rukavima i oko struka su elasti~ni. D`emper mora imati visoki ovratnik s patentinim zatvara~em s prednje strane du`ine 30 cm od vrha okovratnika. Na prednjoj lijevoj strani d`empera u visini grudi nalazi se pravougli d`ep veli~ine 12x10 cm s poklopcem na ~i~ak. b) Radni prsluk ^lan 29. Radni prsluk izra|en je od istog materijala kao i vjetrovka iz ~lana 21. ove Uredbe, a sastoji se od dva prednja i jednog zadnjeg dijela i nema rukava. Naprijed je otvoren po cijeloj du`ini, a otvor se zakop~ava patent zatvara~em i pet unutra{njih nitni. Okovratnik je podignut. Na prednjem dijelu prsluka, na prsima sa lijeve i sa desne strane na{ivena su dva d`epa koji se zatvaraju metalnim nitnama. Ispod gornjih d`epova na{ivena su dva ve}a d`epa koja se zatvaraju sa po dvije nitne. @enski prsluk identi~an je mu{kom, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve. c) Ljetne i zimske ~arape ^lan 30. Ljetne i zimske ~arape izra|ene su od tamnoplave boje i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka. d) Ko`ne rukavice ^lan 31. Ko`ne rukavice izra|ene su od crne gove|e ko`e i oblo`ene su sa vunom. 5. Rokovi upotrebe radne i sve~ane uniforme ^lan 32. Svaki dio radne uniforme i dodatne odje}e ima svoj upotrebni rok, kako slijedi: – kapa - 1 kom. - rok trajanja tri godine, – ko{ulja - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – pantalone - 2 kom. - rok trajanja dvije godine, – bluza - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – vjetrovka - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – majica - 2 kom. - rok trajanja jedna godina, – radne rukavice - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – ki{na kabanica - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – kai{ za pantalone - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – cipele - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – vuneni d`emper - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – radni prsluk - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – ljetne ~arape - 2. para - rok trajanja {est mjeseci,

Broj 8 – Strana 58

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH g)

Srijeda, 23.2.2011.

– zimske ~arape - 2 para - rok trajanja {est mjeseci i – ko`ne rukavice - 1 par - rok trajanja pet godina. Sve~ana uniforma ima rok trajanja od najmanje 5 godina. Radna i sve~ana uniforma vatrogasaca zamjenjuje se nakon dotrajalosti ili o{te}enja i u skladu sa rokovima utvr|enim u pregledu rokova zamjene dotrajale uniforme vatrogasaca. ^lan 33. Pojedini dijelovi uniforme mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom uredbom pod uslovom da su o{te}eni ili potpuno uni{teni tokom obavljanja vatrogasne djelatnosti i ne mogu se koristiti. Zamjenu pojedinih dijelova uniforme iz stava 1. ovog ~lana, odobrava se vatrogascu, na prijedlog starje{ine vatrogasne jedinice. ^lan 34. Upotrebni rokovi uniformi vatrogasaca produ`it }e se za vrijeme: 1. provedeno na bolovanju; 2. za koje je vatrogasac bio udaljen s du`nosti; 3. za vrijeme obavljanja poslova na kojima se ne nosi uniforma; 4. kada je do prestanka radnog odnosa, radi odlaska u penziju, ostalo manje od {est mjeseci. ^lan 35. Pripadnik vatrogasne jedinice kojem je prestao radni odnos, ~lanstvo ili je raspore|en na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, obavezan je vratiti, kao i svu drugu odje}u i obu}u koju je zadu`io. ^lan 36. Radna i sve~ana uniforma moraju se uredno odr`avati i ~uvati. ^lan 37. Starje{ina vatrogasne jedinice obavezan je organizovati nadzor o namjenskom kori{tenju, smje{taju, ~uvanju i evidenciji radne i sve~ane uniforme. III - ZA[TITNA ODJE]A, OBU]A I OPREMA ZA VATROGASCE 1. Li~na i zajedni~ka odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce ^lan 38. Za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasace (u daljem tekstu: za{titna oprema) je li~na i zajedni~ka. Li~nu za{titnu opremu ~ine: a) za{titna odje}a za vatrogasce, b) za{titna odje}a za ga{enje {umskih po`ara, c) za{titna vatrogasna potkapa, d) za{titna obu}a za vatrogasce, e) za{titne vatrogasne rukavice, f) za{titni vatrogasni {ljem, {titni lica, vrata i viziri, g) za{titna maska za samostalni ure|aj za disanje, h) za{titni vatrogasni opasa~ - pojasevi za rad na visini, pozicioniranje i za{titu od pada i pribor za pojaseve, i) druga oprema (vatrogasna sjekirica, baterijska svjetiljka za {ljem, intervencijske ~arape i dr.). Zajedni~ku za{titnu opremu za vatrogasce ~ine: a) reflektiraju}a odje}a za posebno ga{enje po`ara, b) odje}a za za{titu od hemikalija, c) odje}a za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, d) vatrogasna u`ad, e) ure|aji za za{titu disajnih organa (samostalni ure|aji za disanje - izolacioni aparati i filtarski ure|aji), f) prenosni ure|aji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i {tetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku,

li~ni dozimetar za o~itavanje primljene doze zra~enja tokom intervencije, h) detektor radioaktivnog zra~enja, i) svjetiljka u Ex izvedbi i j) druga oprema, po potrebi. ^lan 39. Li~na i zajedni~ka za{titna oprema za vatrogasce iz ~lana 38. ove uredbe, mora zadovoljiti zahtjeve i uslove propisane Naredbom o li~noj za{titnoj opremi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 75/10). ^lan 40. Li~nom za{titnom opremom zadu`uje se svaki vatrogasac, a sa zajedni~kom za{titnom opremom zadu`uje se vatrogasna jedinica. Rukovodilac akcije ga{enja po`ara odre|uje, u zavisnosti od konkretne situacije, kada i koje }e dijelove zajedni~ke za{titne opreme nositi pojedini vatrogasac. 2. Odabir li~ne i zajedni~ke za{titne opreme ^lan 41. Za{titna odje}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 469:2007, upotrebljava se kao inetervencijsko odijelo za prilaz vatri, prilikom vatrogasnih intervencija, u akcijama za{tite i spa{avanja, te kod tehni~kih intervencija. Za{titna odje}a za vatrogasce, namijenjena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`nja i ne mo`e se upotrijebiti kao za{tita od drugih vrsta rizika poput hemijskih, biolo{kih, radijacionih ili elektri~nih opasnosti. Za te vrste opasnosti propisana je druga vrsta za{titne odje}e. Za{titna odje}a za vatrogasce, prilikom no{enja, mora biti kompatibilna sa drugim dijelovima li~ne za{titne opreme (za{titne rukavice, za{titne ~izme i drugo). Veli~inski brojevi moraju odgovarati tjelesnoj gra|i korisnika i biti u potpunosti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardom BAS EN 340:2007. ^lan 42. Za{titna odje}a za ga{enje {umskih po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15614:2009, namijenjena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`nja, tokom ga{enja {umskog po`ara. Za{titna odje}a iz stava (1) ovog ~lana, korisnika ne {titi od hemijskih, biolo{kih, elektri~nih ili radioaktivnih opasnosti i ne smije se koristiti samostalno umjesto intervencijskog odijela iz ~lana 41. ove uredbe. ^lan 43. Za{titna vatrogasna potkapa, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 13911:2005, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote i plamena. Potkapa je namijenjena za za{titu glave lica i vrata korisnika i mo`e se upotrebljavati kao za{tita od hladno}e. ^lan 44. Za{titna obu}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15090:2008 i prema BAS EN ISO 20345:2005 za po`are na otvorenom prostoru, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote i mehani~kih ozlijeda. Tip 1 obu}e za vatrogasce prikladan je za op}e intervencije spa{avanja (na primjer: tip 1, HI1), za ga{enje po`ara (na primjer: tip 1, HI2), za ga{enje po`ara otvorenog prostora (na primjer: tip 1, HI3). Tip 2 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avanja u po`aru (na primjer: tip 2, HI2), ga{enje po`ara i za{titu objekata kao {to su aerodromi, zgrade, zatvoreni prostori (na primjer: tip 2, HI3), vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. Tip 3 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avanja u kojima je do{lo do ispu{tanja opasnih materija ili

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 8 – Strana 59

takva mogu}nost postoji, pri ~emu mo`e do}i do gubitka ljudskih `ivota, ljudskih ozljeda ili {tete na imovini i okoli{u. Ovaj tip obu}e prikladan je i za intervencije spa{avanja u po`aru, ga{enje po`ara i za{titu objekata kao {to su zrakoplovi, zgrade, zatvoreni prostori, vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. ^lan 45. Za{titne vatrogasne rukavice, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 659+A1:2009, koriste se kao za{tita ruku tokom ga{enja po`ara, uklju~uju}i i akcije traganja i za{tite i spa{avanja. Veli~inski brojevi za rukavice moraju biti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 420:2007 i BAS EN 420/AC:2008. Za{titne rukavice kod kojih postoji mogu}nost kontaminacije uljima ili hemikalijama nisu pokrivene ovim standardom. ^lan 46. Za{titni vatrogasni {ljem, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 443:2009, koristi se za za{titu glave u intervencijama ga{enja po`ara ili drugim intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote, plamena i mehani~kih ozljeda. Sa vatrogasnim {ljemom koriste se {titnici lica i viziri za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14458:2006. ^lan 47. Za za{titu organa za disanje, koriste se za{titna maska sa samostalnim ure|ajem za disanje ili sa filterom prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 136:2002, samostalni ure|aji sa otvorenim krugom sa stla~enim zrakom, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137: 2008, kao i filteri za ~estice prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 143:2002. ^lan 48. Za pozicioniranje i pridr`avanje vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 358:2002 ili BAS EN 1497:2009. Za za{titu od pada vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 361:2004 ili BAS EN 1497:2009. Za spa{avanje i radove na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 149+A1:2010 ili istovremeno zadovoljavaju BAS EN 358:2002, BAS EN 813:2002 i EN 361:2004. ^lan 49. Reflektiraju}a odje}a za posebna ga{enja po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1486:2009, koristi se u intervencijama u kojima se javlja posebno velika opasnost od toplotnog zra~enja. Ovaj tip odje}e mo`e se nositi samo u vrlo kratkom vremenskom periodu, kako bi omogu}ila vatrogascima ulazak u specifi~ne visokorizi~ne situacije gdje postoji potreba no{enja aparata za za{titu disajnih organa, za{tite ruku, stopala i glave. Ovaj tip odje}e se ni u kom slu~aju ne smije i ne mo`e zamijeniti intervencijskim odijelom iz ~lana 41. ove uredbe. Za{tita ove odje}e zasniva se na sposobnosti materijala da reflektira intenzivnu radijacionu toplotu. ^lan 50. Za za{titu od hemikalija, u intervencijama u kojima se javlja opasnost od opasnih materija koriste se: – plinonepropusna odijela, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 943-2:2003, – odijela za za{titu od te~nih hemikalija, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14605:2006, – odijela za za{titu od lebde}ih ~vrstih ~estica, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 13982-1:2006,

rukavice za za{titu od hemikalija i mikroorganizama, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 374-1:2008. Tip 3 obu}e za vatrogasce iz ~lana 34. stav 4. ove Uredbe mo`e biti prikladan za za{titu od hemikalija. ^lan 51. Za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, koristi se: – ventilirana odje}a, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1073-1:2008, – neventilirana odje}a, prema evropskoj normi EN 1073-2:2002. ^lan 52. Vatrogasna u`ad koriste se za penjanje i spu{tanje osoba, te za podizanje i spu{tanje tereta, prema evropskoj normi. ^lan 53. Samostalni ure|aj za disanje - izolacioni aparat i filterski ure|aji, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137:2008, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od otrovnih i {tetnih materija u zraku i nedostatka kiseonika u zraku. 3. Rokovi upotrebe, pregled i odr`avanje li~ne i zajedni~ke za{titne opreme za vatrogasce ^lan 54. Svaka vatrogasna jedinica, svojim op{tim aktom, propisuje rokove upotrebe li~ne i zajedni~ke za{titne opreme, na~in odr`avanja i skladi{tenja, u skladu sa uputstvima i drugoj dokumentaciji proizvo|a~a, kao i evidencijama vatrogasne jedinice o upotrebi i odr`avanju te opreme. Prije upotrebe nove li~ne i zajedni~ke za{titne opreme, potrebno je izvr{iti obuku vatrogasaca o na~inu upotrebe, faktoru za{tite, odr`avanju i na~inu zamjene zadu`ene za{titne opreme. Vatrogasac li~nu i zajedni~ku za{titnu opremu pregleda svakodnevno, a posebno nakon svake intervencije. Ukoliko nastupi bilo kakva promjena na li~noj i zajedni~koj za{titnoj opremi koja mo`e uticati na sigurnost korisnika, potrebno je odmah zamijeniti istu, a neupotrebljivo vratiti na uvid u skladi{te i prije isteka roka odre|enog internim aktom vatrogasne jedinice. IV - FUNKCIJE I OZNAKE FUNKCIJA U PROFESIONALNIM VATROGASNIM JEDINICAMA 1. Nazivi funkcija profesionalnih vatrogasaca ^lan 55. Funkcije pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica, utvr|uju se u skladu sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme i uslovima utvr|enim Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, u daljem tekstu: Zakon), podzakonskim propisima donesenim na osnovu Zakona i ovom uredbom i to: 1. Starje{ina (komandant) vatrogasne jedinice, 2. Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta) vatrogasne jedinice, 3. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), 4. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete), 5. Starje{ina dispe~erskog centra, 6. [ef slu`be odr`avanja, 7. Instruktor za stru~nu nastavu, 8. Instruktor za tjelovje`bu, 9. Starje{ina vatrogasne ispostave, 10. Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, 11. [ef servisa aparata, 12. Dispe~er de`urni operativni, 13. Starje{ina jedinice-voda(komandir voda),

Broj 8 – Strana 60

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

14. Zamjenik starje{ine jedinice-voda(zamjenik komandira voda), 15. Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja), 16. Starje{ina grupe, 17. Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila (vozila za rad na visini, vozila za rad sa opasnim materijama, tehni~ka vozila i sl.), 17. Vatrogasac-serviser aparata za ga{enje po~etnih po`ara i izolacionih aparata, 18. Vatrogasac-automehani~ar, 19. Vatrogasac-autoelektri~ar, 20. Vatrogasac-elektri~ar, 21. Vatrogasac-radio TT mehani~ar, 22. Vatrogasac, 23. Vatrogasac-voza~, 24. Vatrogasac-telefonista, 25. Vatrogasac-pripravnik. ^lan 56. Za pripadnike vatrogasnih jedinica koji imaju VII stepen stru~ne spreme i ispunjavaju uslove utvr|ene ~lanom 75. Zakona utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 1. do 7. ove uredbe. ^lan 57. Za pripadnike vatrogasnih jedinica koji imaju status namje{tenika vi{e {kolske spreme i ispunjavaju druge uslove za obavljanje vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 8. do 11. ove uredbe. ^lan 58. Pripadnici vatrogasnih jedinica koji imaju status namje{tenika srednje stru~ne spreme i ispunjavaju druge uslove za obavljanje vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 12. do 25. ove uredbe. 2. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica ^lan 59. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica vezene su na epolete dimenzija 60x110 mm od tvrde tkanine tamnoplave boje koje se postavljaju na naramenice na radnoj i sve~anoj uniformi za vatrogasce. Za sve oznake funkcija iz stava 1. ovog ~lana, zajedni~ki je jedinstveni uzdu`no postavljeni znak u obliku baklje zlatno`ute boje, du`ine do 20 mm. ^lan 60. Za profesionalne vatrogasce iz ~lana 55. uredbe utvr|uju se sljede}e oznake funkcija: 1. Starje{ina (komandant-komandir) vatrogasne jedinice oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u njih je 5 mm. Zavisno od razine vlasti kome pripada vatrogasna jedinica starje{ina vatrogasne jedinice kantona na epoleti pored tri trake ima i tri baklje, na nivou grada dvije baklje i na nivou op}ine jednu baklju. 2. Zamjenik starje{ine (komandanta-komandira) vatrogasne jedinice - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u njih je 5 mm. Zavisno od razine vlasti kome pripada vatrogasna jedinica zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice kantona na epoleti pored tri trake ima i tri baklje, na nivou grada dvije baklje i na nivou op}ine jednu baklju. 3. Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 4. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), starje{ina dispe~erskog centra i {ef slu`be odr`avanja - oznaka

funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje, od kojih jedna vodoravna traka {irine 10 mm, a druga 5 mm. Razmak izme|u navedenih traka je 5 mm. 5. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete) i instruktor za stru~nu nastavu - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravna traka je {irine 10 mm. 6. Starje{ina vatrogasne ispostave i instruktor za tjelovje`bu - oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 7. [ef servisa aparata - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravne trake je 5 mm. 8. Dispe~er de`urni operativni i starje{ina jedinice - voda (komandir voda) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 9. Zamjenik starje{ina jedinice - voda (zamjenik komandira voda) - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravne trake je 5 mm. 10. Starje{ina jedinice - odjeljenja (komandir odjeljenja) oznaka funkcije su tri vodoravne trake crvene boje, sa porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 11. Starje{ina grupe, vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, vatrogasac-serviser aparata za ga{enje po~etnih po`ara i izolacionih aparata, vatrogasac-automehani~ar, vatrogasac-autoelektri~ar, vatrogasac-elektri~ar i vatrogasac radio TT mehani~ar (specijalist iz oblasti koje su navedene u nabrojanim zanimanjima) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake crvene boje, sa porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 12. Vatrogasac, vatrogasac-voza~ i vatrogasac-telefonista oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje koja je u{ivene na podlozi tkanine plave boje s porubom crvene boje {irine vodoravne trake 5 mm. 13. Vatrogasac-pripravnik - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje, {irine 5 mm. Kod svih oznaka iz stava 1. ovog ~lana prva vodoravna traka, na visini je od 10 mm. Izgled svih funkcija iz stava 1. ovog ~lana, nalazi se u prilogu ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. ^lan 61. Na ki{nom mantilu, kao i na za{titnoj odje}i, ne nose se oznake funkcija. V - NAZIVI FUNKCIJA I FUNKCIONALNE OZNAKE U DOBROVOLJNIM VATROGASNIM JEDINICAMA ^lan 62. Za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica utvr|uju se oznake op{teg zna~aja, oznake operativnih funkcija i oznake specijalnosti. Oznake iz stava 1. ovog ~lana pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih jedinica nose na radnoj i sve~anoj uniformi. ^lan 63. Oznake op{teg zna~aja iz ~lana 62. stav 1. su: – amblem vatrogasaca (vatrogasni amblem ima izgled vatrogasnog znaka u sredini oko kojeg je trostruki lovorov vjenac), – vatrogasni znak, koji se nosi na rombu okovratnika bluze, ima izgled vatrogasnog {ljema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i baklja i izra|en je od metala zlatne boje, veli~ine 20x10 mm. Znak je lijevi i desni, s obzirom na polo`aj baklje,

Srijeda, 23.2.2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 61

vatrogasna dugmad zlatne boje, na kojima je utisnut vatrogasni znak, a nose se na sve~anoj uniformi. ^lan 64. Oznaka za funkciju (~in), u dobrovoljnom vatrogastvu je simbolizovana baklja od metala, zlatne boje i vezena, koja se pri~vr{}uje no`icama na naramenice. Visina simbolizovanog plamena iznosi 17 mm, a {irina u sredini 10 mm. Du`ina dr`ica simbolizovanog plamena iznosi 14 mm, {irina pri dnu 3 mm, a pri vrhu 10 mm. Vrh simbolizovanog plamena okrenut je prema okovratniku. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e funkcije (~inovi) i njihove oznake: 1. Vatrogasac - jedna simbolizovana plamena baklja, 2. Vatrogasac I klase - dvije simbolizovane plamene baklje, 3. Mla|i vatrogasni oficir - tri simbolizovane plamene baklje, 4. Mla|i vatrogasni oficir I klase - ~etiri simbolizovane plamene baklje, 5. Vatrogasni oficir - jedna simbolizovana plamena baklja, 6. Vatrogasni oficir I klase - dvije simbolizovane plamene baklje, 7. Vi{i vatrogasni oficir - vatrogasni grb i jedna simbolizovana plamena baklja, 8. Vi{i vatrogasni oficir I klase - vatrogasni amblem i dvije simbolizovane plamene baklje, 9. Po~asni vatrogasni oficir - tri simbolizovane plamene baklje, vezene. Naramenice ~inova iz stava 2. ta~. 1. do 4. ovog ~lana, op{ivene su obrubom crvene boje 5 mm. Naramenice ~inova iz stava 2. ta~. 5. do 9. ovog ~lana, op{ivene su obrubom zlatne boje, a za vi{e vatrogasne oficire vezeni vatrogasni amblem na naramenicama visine 26 mm, a {irine 30 mm i na udaljenosti od donje ivice epolete od 10 mm iznad kojeg su vezene baklje. ^lan 65. Oznake za funkcije iz ~lana 64. stav 2. ta~. 1. do 9. ove uredbe su trake zlatne boje, na{ivene na donjem dijelu romba, ~ija du`ina dijagonalno iznosi 5,5 cm, a kra}a 3,5 cm. Romb se nosi na okovratniku bluze. ^lan 66. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e operativne funkcije i njihove oznake: 1. Komandir jedinice - odjeljenja - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Komandir jedinice - voda i zamjenik komandira jedinice ~ete - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Komandir ~ete - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Predsjednik - rukovodilac stru~no tehni~ke komisije saveza na nivou grada ili kantona, jedna traka {irine 8 mm i 3 trake {irine 3 mm, 5. Predsjednik - voditelj stru~no tehni~ke komisije saveza na nivou Federacije kao i instruktori, donja polovina romba je u cijelosti zlatne boje. Kod svih oznaka za operativne funkcije u dobrovoljnom vatrogastvu trake su izra|ene od tkanina zlatne boje i u{ivene su na podlogama tkanine crvene boje sa razmakom od 2 mm. ^lan 67. ^lanovi dobrovoljnih vatrogasnih dru{tava na operativnim funkcijama i ~lanovi bez funkcija nose romb op{iven dvostruko pletenom trakom. ^lanovi vatrogasnih organizacija bez funkcija u sredini romba nose vatrogasni znak, dok ~lanovi sa funkcijama nose vatrogasni znak u gornjoj polovini romba. Vi{i vatrogasni oficir, vi{i vatrogasni oficir I klase i po~asni vi{i vatrogasni oficir, nose romb op{iven dvostruko pletenom zlatnom trakom, bez obzira na funkciju. Na rombu se nosi oznaka funkcije koju vr{i ~lan vatrogasne organizacije.

^lan 68. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e organizacione funkcije i njihove oznake: 1. ^lan upravnog odbora - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Sekretar dru{tva - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Predsjednik dru{tva - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Sekretar op}inskog vatrogasnog saveza (OVS) - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm, 5. Predsjednik op}inskog saveza - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm i dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 6. Sekretar vatrogasnog saveza kantona - jedna traka {irine 8 mm i tri trake {irine 3 mm, 7. Predsjednik kantonalnog saveza - jedna traka zlatne boje {irine 16 mm, 8. Sekretar vatrogasnog saveza/zajednice Federacije Bosne i Hercegovine - jedna traka {irine 1 mm i jedna traka {irine 3 mm, 9. Predsjednik Federalnog saveza/zajednice - romb u cijelosti je zlatne boje. ^lan 69. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se funkcije za pojedine specijalnosti i njihove oznake: 1. Ma{inista - to~ak u obliku zup~anika, 2. Za bolni~ara -znak crvenog krsta, 3. Za ljekara - ljekarski znak, 4. Za muzi~are - lira. Oznake za specijalnosti izra|ene su u obliku zna~ke veli~ine 20 mm x 30 mm i nose se na lijevoj prednjoj strani bluze ili ko{ulje. ^lan 70. Za vatrogasni podmladak u dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama utvr|uju se sljede}e funkcije i njihove oznake: 1. Pionir vatrogasac (7-10 godina) nosi, iznad lijevog d`epa bluze ili ko{ulje, vatrogasni znak iz ~lana 63. stav 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijevog rukava -podlogu plave boje u obliku pravougaonika veli~ine 5x8 cm, preko koje se nalazi `uta traka, {irine 10 mm, postavljena na 15 mm od donje ivice pravougaonika (podloge). 2. Pionir vatrogasac I klase (11-14) nosi, iznad lijevog d`epa bluze ili ko{ulje vatrogasni znak iz ~lana 63. stav 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijeve ruke iste oznake kao i pionir vatrogasac, s tim da se pored `ute trake nalazi `uta baklja u osi pravougaonika (podloge). 3. Oznake omladinca su tri `ute trake {irine 5 mm koje se nose na naramenicama, razmak me|u trakama iznosi 2 mm, udaljenost od ruba naramenice prema rukavu 10 mm, a 2 mm iznad trake je `uta baklja. 4. Komandir pionirskog odjeljenja "pionir vatrogasac", na naramenicama nosi jednu zlatnu traku, {irine 5 mm, na udaljenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. 5. Komandir pionirskog odjeljenja "pionir vatrogasac I klase" nosi na naramenicama dvije zlatne trake, {irine 5 mm, na razmaku 10 mm, i udaljenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. ^lan 71. Na pripadnike vatrogasnih jedinica koje se formiraju u pravnim licima odnose se iste funkcije i njihove oznake kao za pripadnike dobrovoljnih vatrogasnih jedinica koje se formiraju u dobrovoljnim vatrogasnim dru{tvima. ^lan 72. Oznake funkcija dobrovoljnih vatrogasaca izra|uju i koriste dobrovoljna vatrogasna dru{tva i vatrogasni savezi.

Broj 8 – Strana 62

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – –

Srijeda, 23.2.2011.

VI - NAZIVI FUNKCIJA I OVLA[TENJA STARJE[INA VATROGASNIH JEDINICA ^lan 73. Nazivi funkcija starje{ina u profesionalnim vatrogasnim jedinicama su: a) Starje{ina (komandant) vatrogasne jedinice, b) Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta), c) Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), d) Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete), e) Starje{ina dispe~erskog centra, f) Starje{ina vatrogasne ispostave, g) Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), h) Zamjenik starje{ine jedinice-voda (zamjenik komandira voda), i) Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja), j) Starje{ina grupe. ^lan 74. Ovla{tenja starje{ine (komandanta) vatrogasne jedinice utvr|ena su u odredbi ~lana 77. stav 1. Zakona, a naro~ito je ovla{ten da: – neposredno rukovodi vatrogasnom jedinicom, – organizira obavljanje svih poslova u vatrogasnoj jedinici, – utvr|uje prioritete u radu, – redovno informi{e direktora kantonalne uprave civilne za{tite o stanju iz nadle`nosti vatrogasne jedinice, – osigurava blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz nadle`nosti vatrogasne jednice, – raspore|uje poslove na ostale dr`avne slu`benike i namje{tenike u vatrogasnoj jedinici i daje upute o na~inu obavljanja tih poslova, – koordinira i usmjerava rad svih starje{ina vatrogasnih ispostava koje postoje na nivou kantona, – odlu~uje o svim pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem direktora kantonalne uprave civilne za{tite. ^lan 75. Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta) vatrogasne jedinice ima ista ovla{tenja kao i starje{ina utvr|ena u ~lanu 77. stav 1. Zakona i ~lanu 74. ove uredbe. ^lan 76. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete) ovla{ten je da: – organizuje rad u ~eti, – neposredno kontroli{e rad u ~eti, – organizuje i vodi stru~ne sastanke ~ete, – podnosi izvje{taj komandantu o stanju u ~eti, – predla`e mjese~ni operativni plan i program rada ~ete, – kontroli{e sprovo|enje plana i programa rada ~ete, – redovno analizira izvr{enje mjese~nog plana i programa rada i podnosi izvje{taj komandantu, – kontroli{e i organizuje vo|enje operativne, radne i druge evidencije u ~eti, – provodi mjere za{tite na radu u ~eti, – organizuje bezbjednost objekta i materijalno-tehni~kih sredstava, – vr{i nadzor nad blagovremenim, zakonitim i urednim izvr{enjem poslova u ~eti, – koordinira rad sa dobrovoljnim vatrogasnim dru{tvima na podru~ju djelovanja ~ete, – vr{i obilazak objekata od posebnog interesa, kao i drugih objekata na podru~ju djelovanja vatrogasne jedinice, u cilju sagledavnja stanja za{tite od po`ara u tim objektima, – rukovodi vatrogasnom ~etom na intervencijama ga{enja po`ara i intervencijama za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, – organizuje evakuaciju ugro`enih ljudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – provodi operativnu gotovost i spremnost ~ete i ispravnost sprava i opreme,

kontroli{e disciplinu i urednost vatrogasaca u ~eti, sara|uje i pru`a pomo} organima bezbjednosti, prati provo|enje stru~nog osposobljavanja, uvje`bavanja i kondiciranja vatrogasaca radi odr`avanja njihove spremnosti za vr{enje operativnih poslova ga{enja po`ara i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, – vr{i analizu intervencija ~ete i o tome podnosi izvje{taj komandantu, – izdaje naredbe i uputstva za rad u ~eti po nalogu komandanta, – organizuje i prati odr`avanje ~isto}e i urednosti objekta i izvan objekta i – u cilju {to efikasnijeg rada ~ete i uspje{nosti intervencije ga{enja po`ara i za{tite i spa{avanja, savjesno, odgovorno i u skladu sa Zakonom, eti~kim na~elima i pravilima slu`be donosi odluke. ^lan 77. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete) vatrogasne jedinice ima ista ovla{tenja kao i starje{ina jedinice - ~ete, utvr|ena u ~lanu 76. ove uredbe. ^lan 78. Starje{ina dispe~erskog centra ovla{ten je da: – organizuje rad u ~eti veze, – izra|uje plan i program nabavke materijalno-tehni~kih sredstava i opreme potrebnih za rad ~ete veze, – vodi cjelokupnu dokumentaciju ~ete veze, – vodi evidenciju o redovnom servisu opreme, – obezbijedi pravilnu eksploataciju sitema radio veze i telekomunikacije, – obezbijedi Zakonom propisane dozvole za repetitore i radiostanice, – predla`e komandantu tehni~ka rje{enja za unapre|enje rada ~ete veze i daje mi{ljenje za nabavku nove tehni~ke opreme i ure|aja, – organizuje stru~no osposobljavanje vatrogasaca za rad na sredstvima veze i ra~unarskim sistemom, – predla`e smjernice, procedure i aplikacije za razvoj baze podataka za sve korisnike informacionog sistema, – razvija baze podataka za geografski informacioni sistem (GIS). ^lan 79. Ovla{tenja starje{ine vatrogasne ispostave, starje{ine jedinice-voda (komandira voda), zamjenika starje{ine jedinice voda (zamjenik komandira voda), ista su kao ovla{tenja starje{ine jedinice - ~ete, utvr|ena u ~lanu 76. ove uredbe. ^lan 80. Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja) ovla{ten je da: – rukovodi i organizuje rad u vatrogasnom odjeljenju, – samostalno donosi plan akcije ga{enja po`ara i za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, – organizuje evakuaciju ugro`enih ljudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – organizuje provo|enje mjera za{tite na radu u odjeljenju, – vr{i analizu inetervencije odjeljenja i o tome podnosi izvje{taj komandiru voda, – izvodi stru~no osposobljavanje i prakti~ne vje`be sa odjeljenjem, – kontroli{e disciplinu i urednost vatrogasaca u odjeljenju. ^lan 81. Ovla{tenja starje{ine grupe ista su kao ovla{tenja starje{ine jedinice (komandira odjeljenja), utvr|ena u ~lanu 80. ove uredbe. VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 82. Profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice du`ne su da u roku od 5 godina usklade cjelokupan izgled radnih i sve~anih

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 63

uniformi, kao i oznake za funkcije na uniformama u skladu sa odredbama ove uredbe. ^lan 83. Pripadnici profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice ne mogu nositi sve~anu i radnu uniformu, kao ni za{titnu opremu, koja ne odgovara odredbama ove uredbe. ^lan 84. Pripadnici profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice, koji se nalaze na odre|enim funkcijama, mogu nositi funkcionalne oznake samo dok obavljaju tu funkciju. ^lan 85. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama ("Slu`beni list SR BiH", broj 37/79) i Pravilnik o za{titoj odje}i i opremi, radnoj odje}i, sve~anim uniformama i vatrogasnim oznakama u dobrovoljnom vatrogastvu kojeg je donijelo Predsjedni{tvo Konferencije Vatrogasnog saveza Bosne i Hercegovine od 27. februara 1986. godine. ^lan 86. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 88/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 158. stav 1. ta~ka 2. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

UREDBU
O UNIFORMI, NAZIVIMA FUNKCIJA I FUNKCIONALNIM OZNAKAMA VATROGASACA U PROFESIONALNIM I DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA, OVLA[TENJA STARJE[INA TIH POSTROJBA, ZA[TITNOJ I RADNOJ ODJE]I I OPREMI VATROGASACA I - OP]E ODREDBE ^lanak 1. Ovom uredbom propisuje se vrsta, sastav, oblik, boja, kroj i sastavni dijelovi radne i sve~ane uniforme, rokovi uporabe radne i sve~ane uniforme, za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce, nazivi i oznake funkcija koje na uniformi nose vatrogasci na odre|enim poslovima i zada}ama u profesionalnim i dragovoljnim vatrogasnim postrojbama (u daljnjem tekstu: vatrogasci), kao i ovla{tenja starje{ina u tim vatrogasnim postrojbama. ^lanak 2. Prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti vatrogasci nose: radnu uniformu, sve~anu uniformu, za{titnu odje}u, obu}u i opremu za vatrogasce, koja je ista za sve pripadnike vatrogasnih postrojbi, bez obzira na razinu vlasti na kojem je organizirana vatrogasna postrojba, sukladno odredbama ove uredbe. II - VATROGASNA UNIFORMA ^lanak 3. Uniforma za vatrogasce je radna i sve~ana i obilje`ava se znakom vatrogasne postrojbe, obilje`jem kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba, kao i oznakama funkcija prema komandnim i drugim du`nostima, poslovima i zada}ama koje pripadnici vatrogasnih postrojbi

obavljaju u vatrogasnim postrojbama, sukladno odredbama ove uredbe. Radnu uniformu pripadnici vatrogasnih postrojbi nose pri obavljanju slu`benih du`nosti (prilikom stru~ne obuke, obavljanju poslova na odr`avanju vatrogasne opreme, ure|aja i drugih sredstava za za{titu od po`ara), kao i drugih aktivnosti pri obavljanju slu`benih du`nosti. Radnu uniformu nose i vatrogasci pripravnici za vrijeme obavljanja pripravni~kog sta`a u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi. Sve~anu uniformu pripadnici vatrogasnih postrojbi nose po zapovjedi starje{ine vatrogasne postrojbe (prilikom obilje`avanja sve~anosti, takmi~enja i po~asti koje organiziraju vatrogasne postrojbe ili kad su vatrogasne postrojbe pozvane da sudjeluju kod drugih javnih manifestacija). 1. Oblik i kroj radne vatrogasne uniforme ^lanak 4. Radna vatrogasna uniforma je jedinstvena za sve vatrogasne postrojbe u Federaciji Bosne i Hercegovine, ujedno je zimska i ljetna. Radna vatrogasna uniforma ista je za mu{karce i za `ene, a ~ine je: a) kapa, b) ko{ulja, c) pantalone, d) bluza, e) vjetrovka, f) majica, g) radne rukavice, h) ki{na kabanica, i) kai{ za pantalone i j) cipele. a) Kapa ^lanak 5. Kapa sa {titnikom za sunce izra|ena je od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava od 50 posto ~e{ljanog pamuka i 50 posto poliestera, elipsastog je oblika, s visinom oboda od 70 mm. Na obodu je na{iven preklop koji se kop~a jednom kop~om (drukerom) metalnotamnoplave boje. S unutarnje strane podstavljena je tkaninom sive boje, a unutarnji je obod oja~an znojnicom {irine 30 mm. Na prednjoj gornjoj strani kape stavlja se grb vatrogasne postrojbe. b) Ko{ulja ^lanak 6. Ko{ulja je tamnoplave boje, sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka, naprijed otvorena po cijeloj du`ini, a zakop~ava se sa sedam skrivenih i jednim dugmetom u okovratniku na desnoj strani i osam rupica na lijevoj strani. Na prednjoj strani u visini prsiju, u{ivena su dva d`epa sa poklopcima koji se kop~aju dugmadima. Na 10 cm od poruba bo~nih strana izra|eni su {licevi ko{ulje. Preklop dvije prednjice ko{ulje izra|en je ovalno. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) sa oznakama funkcija koje se kop~aju dugmetom. Le|ni dio ko{ulje sje~en je u visini lopatica. Na sredini le|nog dijela od {avova prema dolje izra|ena je jedna dupla faltna du`ine 30 cm. Kragna sa le|nog dijela zavr{ava se u {pic. Rukavi su u gornjem dijelu u{iveni u orukavlje ko{ulje, a u donjem dijelu zavr{avaju se sa mand`etnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Rukavi su sje~eni u visini {ava na grudima sa prednje strane i {ava na le|ima i zavr{avaju se sa dvije male faltne i {licem sa zadnje strane. S unutarnje strane rukava (nali~ja) izra|ene su spojke koje se zavr{avaju rupicom, a sa lica rukava pri~vr{}eno je dugme koje pridr`ava rukav u ljetnom razdoblju i tako daje dojam kratkog rukava. @enska ko{ulja identi~na je mu{koj, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve.

Broj 8 – Strana 64 c) Pantalone

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH g) Radne rukavice

Srijeda, 23.2.2011.

^lanak 7. Pantalone su tamnoplave boje, {ireg kroja, istog sirovinskog sastava kao bluza. S gornje lijeve i desne strane imaju jedan urezani d`ep. S lijeve i desne strane u visini natkoljenice u{ivena su dva harmonika d`epa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama. Otraga su dva d`epa s preklopom koji se kop~aju kop~om. Na pantalonama oko pojasa u{iven je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 6 cm. d) Bluza ^lanak 8. Bluza se sastoji od dva prednja i jednog zadnjeg dijela, rukava, komotna je i duga~ka 15 cm ispod struka. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 50 posto ~e{ljanog pamuka i 50 posto poliestera. Naprijed je otvorena po cijeloj du`ini, a otvor se zakop~ava se patentnim zatvara~em i preklopom s kop~ama metalnotamnoplave boje. Na prednjoj strani bluze u visini prsa, na{ivena su dva d`epa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama, iznad poklopaca d`epova za{ivene su "~i~ak" trake na koje se lijepe trake sa desne strane ime i prezime, a sa lijeve strane naziv radnog mjesta-funkcije u postrojbi. Ispod gornjih d`epova u visini laktova nalaze se koso urezana dva d`epa koji se kop~aju patentnim zatvara~em. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je postrojbe izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom funkcije, a kop~aju se dugmetom tamnoplave boje. Rukavi su izra|eni iz dva dijela, a na krajevima zavr{avaju s gumenom trakom {irine 5 cm. Le|a bluze su izra|ena iz jednog dijela, a sa svake strane se nalaze rubovi okrenuti prema orukavlju. Bluza ima pojas u koji je ugra|ena guma {irine 5 cm i zavr{ava se tkaninom na ~ijim je krajevima metalna kop~a, a sa unutarnje strane je podstavljena podstavom od sintetike. e) Vjetrovka ^lanak 9. Vjetrovka s ulo{kom je tamnoplave boje i podstavljena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do kraja rukava i mo`e se skidati patent zatvara~em. Vjetrovka ima pojas i kapulja~u. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka d`epa s preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice s oznakom zvanja koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koljena. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je postrojbe izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. f) Majica ^lanak 10. Majica je tamnoplave boje, kratkih rukava i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka. Na prednjoj lijevoj strani u visini prsiju, na{iveno je obilje`je postrojbe izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Iznad grba vatrogasne postrojbe utiskuje se oznaka funkcije odgovaraju}om bojom. Na zadnjem dijelu majice utiskuje se fluerscentnom `utom bojom naziv "VATROGASCI" i naziv kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. Slova su veli~ine 5 cm.

^lanak 11. Radne rukavice su petoprstne i izra|ene su od prirodne mekane ko`e, dizajnirane za optimalnu za{titu {ake od optere}enja pri radu, odnosno mehani~kih optere}enja. h) Ki{na kabanica ^lanak 12. Ki{na kabanica uobi~ajnog je kroja, izra|ena od nepromo~ivog materijala, du`ine do koljena i ima kapulja~u. Zakop~ava se s 4 do 6 drikera, a sa lijeve i desne strane prednjice nalaze se kose lajsne - imitacije d`epova. Ki{na kabanica je od ovratnika do sredine prsa i preko ple}a oja~ana istim materijalom od kojeg je izra|ena, a na ple}ima ispod oja~anja, kao i ispod pazuha u{ivena je mre`asta traka. Na le|ima kabanice utiskuje se fluorescentnom `utom ili sivom bojom tekst "VATROGASCI". Slova su veli~ine 5 cm. Na rukavima kabanice, na udaljenosti od 20 cm od poruba rukava u{iva se fluorescentna `uta ili siva traka {irine 5 cm. i) Kai{ za pantalone ^lanak 13. Kai{ za pantalone je izra|en od crne ko`e, {irine 3 cm i kop~a se metalnom kop~om na trn. j) Cipele ^lanak 14. Cipela se izra|uje od gove|e hidrofobirane ko`e, debljine 1,8 - 2,0 mm i sastoji se od prednjice, zadnjeg dijela, sare, zatvorenog jezika koji su sastavljeni sa dva reda {tepa, donjeg dijela i |ona. Prednjica je postavljena ko`nom postavom sa oja~anim prednjim dijelom (termokapica). Sara, odnosno zadnji dio cipele postavljen je ko`nom postavom. U visini od 5 cm od donjeg dijela cipele oja~ani su rubovi od ~lanka s tvrdom ko`om ili drugim materijalom (izme|u postave i lica), a gornji dio sare, oko cijelog ~lanka (izme|u lica i postave) spu`vastim oja~anjem. Temeljna tabanica je izra|ena od specijalnog filca debljine 2 mm. Ulo`na tabanica je anatomski formirana tekstilna tabanica s okom za masa`u. Donji dio cipele (|on) spojen je s gornjim djelom fleksibel postupkom, s dodatkom ko`nog oja~anja izme|u donjeg i gornjeg dijela, provodi stati~ki elektricitet i otporan je na klizanje i motorna ulja. Cipele se pertlaju prtenim pertlama koje se uvla~e u 4 metalne ringle. 2. Radna uniforma za vatrogasni podmladak ^lanak 15. Izgled, boja i kroj vatrogasne radne uniforme za vatrogasni podmladak ista je kao i za vatrogasce, prema odredbama ove uredbe. 3. Oblik i kroj sve~ane vatrogasne uniforme ^lanak 16. Sve~ana uniforma je zimska i ljetna, a ~ine je: a) sve~ana kapa, b) beretka (za `ene), c) bluza, d) pantalone, e) vjetrovka, f) ko{ulja ljetna i zimska, g) suknja, h) kravata, i) cipele i j) rukavice bijele.

Srijeda, 23.2.2011. a) Sve~ana kapa

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 65

^lanak 17. Sve~ana kapa je izra|ena od tamnoplave tkanine, uobi~ajenog kroja, s blago povijenim tjemenom, koje je op{iveno crvenom bojom. [titnik za sunce je lakirani crne boje, nad {titnikom za sunce je jednostruko pleten podbradnik crvene boje koji je pri~vr{}en s po jednim dugmetom zlatne boje promjera 10 mm na kojem je utisnut vatrogasni znak. Na prednjoj strani sve~ane kape iznad {titnika za sunce stavlja se grb vatrogasne postrojbe (do dono{enja grba Federacije Bosne i Hercegovine). S unutarnje strane kapa je podstavljena podstavom od vate i spu`ve, a pri dnu je u{ivena znojnica. Tjeme kape starje{ine i zamjenika starje{ine vatrogasne postrojbe op{iveno je zlatnom bojom. [titnik za sunce je op{iven zlatnom trakom, a podbradnik je dvostruko pleten. Starje{ine u vatrogasnim postrojbama od zamjenika komandira voda do komandira ~ete tjeme sve~ane kape op{iveno je zlatnom bojom, podbradnik je jednostruko pleten zlatne boje i {titnik za sunce je op{iven zlatnom bojom. b) Beretka ^lanak 18. Beretka je izra|ena od tamnoplave tkanine i sastavljena je od ~etiri dijela tjemena kape, prednjice, zadnjeg kraja i kartona ~ija je stranica {iroka 2 cm. Prednji dio beretke pro{iven je ~etiri puta, a s unutarnje strane nalijepljen je flizelin zbog pravilnog oblika beretke. Na unutarnjem dijelu je svilena tkanina plave boje. S desne strane beretke stavlja se grb vatrogasne postrojbe. c) Bluza ^lanak 19. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 45 posto ~iste runske vune i 55 posto sintetike. Kop~a se s ~etiri dugmeta zlatne boje promjera 22 mm, na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza dose`e 25 do 30 cm od struka. Le|a su po du`ini spojena {avom s otvorenim razrezom koji dose`e 4 do 10 cm ispod struka. Na prednjoj strani bluze u visini prsa, nalaze se dva d`epa s naborom na vanjskoj strani. Na d`epove su na{iveni poklopci koji se kop~aju dugmetom zlatne boje promjera 14 mm na koji je utisnut vatrogasni znak. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice s oznakama funkcija, a kop~aju se dugmetom zlatne boje na koji je utisnut vatrogasni znak. Naramenice s oznakom funkcije izra|ene su od tamnoplave tkanine. Bluza i rukavi su s unutarnje strane podstavljeni odgovaraju}im materijalom. @enska bluza izra|ena je po kroju kostima bez na{itih d`epova koji su samo markirani. Na sredini markiranih d`epova su dugmad zlatne boje na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza se kop~a s tri dugmeta zlatne boje promjera 18 mm na kojima je utisnut vatrogasni znak. Naramenice i dr`a~i su kao kod bluze za mu{karce. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je postrojbe izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. Vatrogasni znak iz stavka 1. ovoga ~lanka, ima izgled vatrogasnog {ljema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i baklja. d) Pantalone ^lanak 20. Pantalone su tamnoplave boje sirovinskog sastava kao bluza i uobi~ajenog kroja, a uzdu` nogavica imaju crvene trake {irine 2 mm. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani d`ep. Otraga je d`ep s preklopom koji se kop~a dugmetom. Na hla~ama oko pojasa, izra|en je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 5 cm. e) Vjetrovka ^lanak 21. Vjetrovka s ulo{kom je tamnoplava i podstavljena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko

le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do rukava i mo`e se skidati. Vjetrovka ima pojas i kapulja~u. Na donjem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka d`epa s preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom zvanja koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koljena. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je postrojbe na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. f) Ko{ulja ^lanak 22. Ljetna ko{ulja je plavosive boje, sirovinskog sastava od najmanje 70 posto ~e{ljanog pamuka s polu~vrstim okovratnikom i kratkim rukavima. Na prednjoj strani u visini prsiju na{ivena su dva d`epa s poklopcima koji se kop~aju dugmetom. Ko{ulja ima dr`a~e za naramenice koje se kop~aju dugmetom. Rukavi su dvodijelni - kratki s man`etnama {irine 3 cm. Ko{ulja je du`ine 15 do 25 cm od struka. Na lijevom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je postrojbe izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne postrojbe. Na desnom rukavu 5 cm od gornjeg ruba na{iveno je obilje`je kantona, grada i op}ine ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba. Zimska ko{ulja ista je kao ljetna, ima dugi rukav koji se u donjem dijelu zavr{ava sa mand`etnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Na rukavima zimske ko{ulje nema na{ivenih obilje`ja. g) Suknja ^lanak 23. Suknja je izra|ena od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava kao bluza. Ravna je i krojena iz tri dijela, a dose`e do 10 cm ispod koljena. h) Kravata ^lanak 24. Kravata je tamnoplave boje, standardne je du`ine, ve`e se elastikom i ista je za mu{karce i `ene. i) Cipele ^lanak 25. Cipele se izra|uju od crne ko`e, plitke su, uobi~ajnog kroja, na {njiranje i bez ukrasa. \onovi cipela su ko`ni sa malom petom. j) Rukavice bijele ^lanak 26. Rukavice bijele s odvojenim prstima, izra|ene su od sinteti~kog rastegljivog materijala. 4. Dodatna odje}a ^lanak 27. Dodatna odje}a je sastavni dio radne i sve~ane uniforme vatrogasaca standardnog je izgleda i kroja, a ~ine je: a) vuneni d`emper (tamnoplavi), b) radni prsluk, c) ljetne i zimske ~arape i d) ko`ne rukavice (crne). a) Vuneni d`emper ^lanak 28. Vuneni d`emper dugih rukava izra|en je od 50 posto vune i 50 posto poliestera s oja~anjima na ramenima u tamnoplavoj boji. Zavr{etci na rukavima i oko struka su elasti~ni. D`emper mora imati visoki ovratnik s patentinim zatvara~em s prednje strane du`ine 30 cm od vrha okovratnika. Na prednjoj lijevoj strani d`empera u visini grudi nalazi se pravougli d`ep veli~ine 12x10 cm s poklopcem na ~i~ak.

Broj 8 – Strana 66 b) Radni prsluk

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lanak 29. Radni prsluk izra|en je od istog materijala kao i vjetrovka iz ~lana 21. ove Uredbe, a sastoji se od dva prednja i jednog zadnjeg dijela i nema rukava. Naprijed je otvoren po cijeloj du`ini, a otvor se zakop~ava patent zatvara~em i pet unutra{njih nitni. Okovratnik je podignut. Na prednjem dijelu prsluka, na prsima s lijeve i s desne strane na{ivena su dva d`epa koji se zatvaraju metalnim nitnama. Ispod gornjih d`epova na{ivena su dva ve}a d`epa koja se zatvaraju sa po dvije nitne. @enski prsluk identi~an je mu{kom, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve. c) Ljetne i zimske ~arape ^lanak 30. Ljetne i zimske ~arape izra|ene su od tamnoplave boje i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{ljanog pamuka. d) Ko`ne rukavice ^lanak 31. Ko`ne rukavice izra|ene su od crne gove|e ko`e i oblo`ene su sa vunom. 5. Rokovi upotrebe radne i sve~ane uniforme ^lanak 32. Svaki dio radne uniforme i dodatne odje}e ima svoj upotrebni rok, kako slijedi: – kapa - 1 kom. - rok trajanja tri godine, – ko{ulja - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – pantalone - 2 kom. - rok trajanja dvije godine, – bluza - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – vjetrovka - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – majica - 2 kom. - rok trajanja jedna godina, – radne rukavice - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – ki{na kabanica - 1 kom. - rok trajanja jedna godina, – kai{ za pantalone - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – cipele - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – vuneni d`emper - 1 kom. - rok trajanja pet godina, – radni prsluk - 1 kom. - rok trajanja dvije godine, – ljetne ~arape - 2 para - rok trajanja {est mjeseci, – zimske ~arape - 2 para - rok trajanja {est mjeseci i – ko`ne rukavice - 1 par - rok trajanja pet godina. Sve~ana uniforma ima rok trajanja od najmanje pet godina. Radna i sve~ana uniforma vatrogasaca zamjenjuje se nakon dotrajalosti ili o{te}enja i sukladno rokovima utvr|enim u pregledu rokova zamjene dotrajale uniforme vatrogasaca. ^lanak 33. Pojedini dijelovi uniforme mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom uredbom pod uvjetom da su o{te}eni ili potpuno uni{teni tokom obavljanja vatrogasne djelatnosti i ne mogu se koristiti. Zamjenu pojedinih dijelova uniforme iz stava 1. ovog ~lana, odobrava se vatrogascu, na prijedlog starje{ine vatrogasne postrojbe. ^lanak 34. Upotrebni rokovi uniformi vatrogasaca produ`it }e se za vrijeme: 1. provedeno na bolovanju; 2. za koje je vatrogasac bio udaljen s du`nosti; 3. za vrijeme obavljanja poslova na kojima se ne nosi uniforma; 4. kada je do prestanka radnog odnosa, radi odlaska u penziju, ostalo manje od {est mjeseci. ^lanak 35. Pripadnik vatrogasne postrojbe kojem je prestao radni odnos, ~lanstvo ili je raspore|en na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, obavezan je vratiti, kao i svu drugu odje}u i obu}u koju je zadu`io.

^lanak 36. Radna i sve~ana uniforma moraju se uredno odr`avati i ~uvati. ^lanak 37. Starje{ina vatrogasne postrojbe obvezan je organizirati nadzor o namjenskom kori{tenju, smje{taju, ~uvanju i evidenciji radne i sve~ane uniforme. III - ZA[TITNA ODJE]A, OBU]A I OPREMA ZA VATROGASCE 1. Osobna i zajedni~ka odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce ^lanak 38. Za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasace (u daljnjem tekstu: za{titna oprema) je osobna i zajedni~ka. Osobnu za{titnu opremu ~ine: a) za{titna odje}a za vatrogasce, b) za{titna odje}a za ga{enje {umskih po`ara, c) za{titna vatrogasna potkapa, d) za{titna obu}a za vatrogasce, e) za{titne vatrogasne rukavice, f) za{titni vatrogasni {ljem, {titni lica, vrata i viziri, g) za{titna maska za samostalni ure|aj za disanje, h) za{titni vatrogasni opasa~ - pojasevi za rad na visini, pozicioniranje i za{titu od pada i pribor za pojaseve, i) druga oprema (vatrogasna sjekirica, baterijska svjetiljka za {ljem, intervencijske ~arape i dr.). Zajedni~ku za{titnu opremu za vatrogasce ~ine: a) reflektiraju}a odje}a za posebno ga{enje po`ara, b) odje}a za za{titu od hemikalija, c) odje}a za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, d) vatrogasna u`ad, e) ure|aji za za{titu disajnih organa (samostalni ure|aji za disanje - izolacioni aparati i filtarski ure|aji), f) prenosni ure|aji za mjerenje koncentracije zapaljivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i {tetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku, g) li~ni dozimetar za o~itavanje primljene doze zra~enja tijekom intervencije, h) detektor radioaktivnog zra~enja, i) svjetiljka u Ex izvedbi i j) druga oprema, po potrebi. ^lanak 39. Osobna i zajedni~ka za{titna oprema za vatrogasce iz ~lanka 38. ove uredbe, mora zadovoljiti zahtjeve i uvjete propisane Naredbom o li~noj za{titnoj opremi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 75/10). ^lan 40. Li~nom za{titnom opremom zadu`uje se svaki vatrogasac, a sa zajedni~kom za{titnom opremom zadu`uje se vatrogasna postrojba. Rukovodilac akcije ga{enja po`ara odre|uje, u ovisnosti od konkretne situacije, kada i koje }e dijelove zajedni~ke za{titne opreme nositi pojedini vatrogasac. 2. Odabir osobne i zajedni~ke za{titne opreme ^lanak 41. Za{titna odje}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 469:2007, upotrebljava se kao inetervencijsko odijelo za prilaz vatri, prilikom vatrogasnih intervencija, u akcijama za{tite i spa{avanja, te kod tehni~kih intervencija. Za{titna odje}a za vatrogasce, namijenjena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`nja i ne mo`e se upotrijebiti kao za{tita od drugih vrsta rizika poput kemijskih, biolo{kih, radijacijskih ili

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 67

elektri~nih opasnosti. Za te vrste opasnosti propisana je druga vrsta za{titne odje}e. Za{titna odje}a za vatrogasce, prilikom no{enja, mora biti kompatibilna sa drugim dijelovima li~ne za{titne opreme (za{titne rukavice, za{titne ~izme i drugo). Veli~inski brojevi moraju odgovarati tjelesnoj gra|i korisnika i biti u potpunosti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardom BAS EN 340:2007. ^lanak 42. Za{titna odje}a za ga{enje {umskih po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15614:2009, namijenjena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`nja, tijekom ga{enja {umskog po`ara. Za{titna odje}a iz stavka (1) ovoga ~lanka, korisnika ne {titi od kemijskih, biolo{kih, elektri~nih ili radioaktivnih opasnosti i ne smije se koristiti samostalno umjesto intervencijskog odijela iz ~lanka 41. ove uredbe. ^lanak 43. Za{titna vatrogasna potkapa, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 13911:2005, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote i plamena. Potkapa je namijenjena za za{titu glave lica i vrata korisnika i mo`e se upotrebljavati kao za{tita od hladno}e. ^lanak 44. Za{titna obu}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15090:2008 i prema BAS EN ISO 20345:2005 za po`are na otvorenom prostoru, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote i mehani~kih ozljeda. Tip 1 obu}e za vatrogasce prikladan je za op}e intervencije spa{avanja (na primjer: tip 1, HI1), za ga{enje po`ara (na primjer: tip 1, HI2), za ga{enje po`ara otvorenog prostora (na primjer: tip 1, HI3). Tip 2 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avanja u po`aru (na primjer: tip 2, HI2), ga{enje po`ara i za{titu objekata kao {to su aerodromi, zgrade, zatvoreni prostori (na primjer: tip 2, HI3), vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. Tip 3 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avanja u kojima je do{lo do ispu{tanja opasnih materija ili takva mogu}nost postoji, pri ~emu mo`e do}i do gubitka ljudskih `ivota, ljudskih ozljeda ili {tete na imovini i okoli{u. Ovaj tip obu}e prikladan je i za intervencije spa{avanja u po`aru, ga{enje po`ara i za{titu objekata kao {to su zrakoplovi, zgrade, zatvoreni prostori, vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. ^lanak 45. Za{titne vatrogasne rukavice, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 659+A1:2009, koriste se kao za{tita ruku tokom ga{enja po`ara, uklju~uju}i i akcije traganja i za{tite i spa{avanja. Veli~inski brojevi za rukavice moraju biti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 420:2007 i BAS EN 420/AC:2008. Za{titne rukavice kod kojih postoji mogu}nost kontaminacije uljima ili kemikalijama nisu pokrivene ovim standardom. ^lanak 46. Za{titni vatrogasni {ljem, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 443:2009, koristi se za za{titu glave u intervencijama ga{enja po`ara ili drugim intervencijama u kojima se javlja opasnost od toplote, plamena i mehani~kih ozljeda. Sa vatrogasnim {ljemom koriste se {titnici lica i viziri za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14458:2006.

^lanak 47. Za za{titu organa za disanje, koriste se za{titna maska sa samostalnim ure|ajem za disanje ili sa filterom prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 136:2002, samostalni ure|aji sa otvorenim krugom sa stla~enim zrakom, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137: 2008, kao i filteri za ~estice prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 143:2002. ^lanak 48. Za pozicioniranje i pridr`avanje vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 358:2002 ili BAS EN 1497:2009. Za za{titu od pada vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 361:2004 ili BAS EN 1497:2009. Za spa{avanje i radove na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 149+A1:2010 ili istovremeno zadovoljavaju BAS EN 358:2002, BAS EN 813:2002 i EN 361:2004. ^lanak 49. Reflektiraju}a odje}a za posebna ga{enja po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1486:2009, koristi se u intervencijama u kojima se javlja posebno velika opasnost od toplotnog zra~enja. Ovaj tip odje}e mo`e se nositi samo u vrlo kratkom vremenskom periodu, kako bi omogu}ila vatrogascima ulazak u specifi~ne visokorizi~ne situacije gdje postoji potreba no{enja aparata za za{titu disajnih organa, za{tite ruku, stopala i glave. Ovaj tip odje}e se ni u kom slu~aju ne smije i ne mo`e zamijeniti intervencijskim odijelom iz ~lana 41. ove uredbe. Za{tita ove odje}e temelji se na sposobnosti materijala da reflektira intenzivnu radijacijsku toplotu. ^lanak 50. Za za{titu od hemikalija, u intervencijama u kojima se javlja opasnost od opasnih materija koriste se: – plinonepropusna odijela, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 943-2:2003, – odijela za za{titu od te~nih hemikalija, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14605:2006, – odijela za za{titu od lebde}ih ~vrstih ~estica, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 139821:2006, – rukavice za za{titu od kemikalija i mikroorganizama, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 374-1:2008. Tip 3 obu}e za vatrogasce iz ~lana 34. stav 4. ove Uredbe mo`e biti prikladan za za{titu od kemikalija. ^lanak 51. Za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, koristi se: – – ventilirana odje}a, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1073-1:2008, neventilirana odje}a, prema europskoj normi EN 1073-2:2002.

^lanak 52. Vatrogasna u`ad koriste se za penjanje i spu{tanje osoba, te za podizanje i spu{tanje tereta, prema europskoj normi. ^lanak 53. Samostalni ure|aj za disanje - izolacioni aparat i filterski ure|aji, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137:2008, koristi se u intervencijama u kojima se javlja opasnost od otrovnih i {tetnih materija u zraku i nedostatka kiseonika u zraku.

Broj 8 – Strana 68

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

3. Rokovi upotrebe, pregled i odr`avanje li~ne i zajedni~ke za{titne opreme za vatrogasce ^lanak 54. Svaka vatrogasna postrojba, svojim op}im aktom, propisuje rokove uporabe osobne i zajedni~ke za{titne opreme, na~in odr`avanja i skladi{tenja, sukladno uputstvima i drugoj dokumentaciji proizvo|a~a, kao i evidencijama vatrogasne postrojbe o uporabi i odr`avanju te opreme. Prije uporabe nove osobne i zajedni~ke za{titne opreme, potrebito je izvr{iti obuku vatrogasaca o na~inu uporabe, faktoru za{tite, odr`avanju i na~inu zamjene zadu`ene za{titne opreme. Vatrogasac osobnu i zajedni~ku za{titnu opremu pregleda svakodnevno, a posebno nakon svake intervencije. Ukoliko nastupi bilo kakva promjena na osobnoj i zajedni~koj za{titnoj opremi koja mo`e utjecati na sigurnost korisnika, potrebito je odmah zamijeniti istu, a neupotrebljivo vratiti na uvid u skladi{te i prije isteka roka odre|enog internim aktom vatrogasne postrojbe. IV - FUNKCIJE I OZNAKE FUNKCIJA U PROFESIONALNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA 1. Nazivi funkcija profesionalnih vatrogasaca ^lanak 55. Funkcije pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojba, utvr|uju se sukladno zavr{enom stepenu stru~ne spreme i uvjetima utvr|enim Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, u daljnjem tekstu: Zakon), podzakonskim propisima donesenim na osnovu Zakona i ovom uredbom i to: 1. Starje{ina (zapovjednik) vatrogasne postrojbe, 2. Zamjenik starje{ine (zamjenik zapovjednika) vatrogasne postrojbe, 3. Starje{ina postrojbe - ~ete (komandir ~ete), 4. Zamjenik starje{ine postrojbe - ~ete (zamjenik komandira ~ete), 5. Starje{ina dispe~erskog centra, 6. [ef slu`be odr`avanja, 7. Instruktor za stru~nu nastavu, 8. Instruktor za tjelovje`bu, 9. Starje{ina vatrogasne ispostave, 10. Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, 11. [ef servisa aparata, 12. Dispe~er de`urni operativni, 13. Starje{ina postrojbe-voda (komandir voda), 14. Zamjenik starje{ine postrojbe-voda (zamjenik komandira voda), 15. Starje{ina postrojbe-odjeljenja (komandir odjeljenja), 16. Starje{ina grupe, 17. Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila (vozila za rad na visini, vozila za rad sa opasnim materijama, tehni~ka vozila i sl.), 17. Vatrogasac-serviser aparata za ga{enje po~etnih po`ara i izolacionih aparata, 18. Vatrogasac-automehani~ar, 19. Vatrogasac-autoelektri~ar, 20. Vatrogasac-elektri~ar, 21. Vatrogasac-radio TT mehani~ar, 22. Vatrogasac, 23. Vatrogasac-voza~, 24. Vatrogasac-telefonista i 25. Vatrogasac-pripravnik. ^lanak 56. Za pripadnike vatrogasnih postrojba koji imaju VII stupanj stru~ne spreme i ispunjavaju uvjete utvr|ene ~lankom 75. Zakona utvr|uju se funkcije iz ~lanka 55. to~. 1. do 7. ove uredbe.

^lanak 57. Za pripadnike vatrogasnih postrojba koji imaju status namje{tenika vi{e {kolske spreme i ispunjavaju druge uvjete za obavljanje vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lanka 55. to~. 8. do 11. ove uredbe. ^lanak 58. Pripadnici vatrogasnih postrojba koji imaju status namje{tenika srednje stru~ne spreme i ispunjavaju druge uslove za obavljanje vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lanka 55. to~. 12. do 25. ove uredbe. 2. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojba ^lanak 59. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih postrojba vezene su na epolete dimenzija 60x110 mm od tvrde tkanine tamnoplave boje koje se postavljaju na naramenice na radnoj i sve~anoj uniformi za vatrogasce. Za sve oznake funkcija iz stavka 1. ovoga ~lanka, zajedni~ki je jedinstveni uzdu`no postavljeni znak u obliku baklje zlatno`ute boje, duljine do 20 mm. ^lanak 60. Za profesionalne vatrogasce iz ~lanka 55. uredbe utvr|uju se sljede}e oznake funkcija: 1. Starje{ina (zapovjednik-komandir) vatrogasne postrojbe oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u njih je 5 mm. Ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba starje{ina vatrogasne postrojbe kantona na epoleti pored tri trake ima i tri baklje, na razinini grada dvije baklje i na razini op}ine jednu baklju. 2. Zamjenik starje{ine (zapovjednika-komandira) vatrogasne postrojbe - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u njih je 5 mm. Ovisno o razini vlasti kome pripada vatrogasna postrojba zamjenik starje{ine vatrogasne postrojbe kantona na epoleti pored tri trake ima i tri baklje, na razini grada dvije baklje i na razini op}ine jednu baklju. 3. Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 4. Starje{ina postrojbe - ~ete (komandir ~ete), starje{ina dispe~erskog centra i {ef slu`be odr`avanja - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, s porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje, od kojih jedna vodoravna traka {irine 10 mm, a druga 5 mm. Razmak izme|u navedenih traka je 5 mm. 5. Zamjenik starje{ine postrojbe - ~ete (zamjenik komandira ~ete) i instruktor za stru~nu nastavu - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, s porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravna traka je {irine 10 mm. 6. Starje{ina vatrogasne ispostave i instruktor za tjelovje`bu - oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 7. [ef servisa aparata - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, s porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravne trake je 5 mm. 8. Dispe~er de`urni operativni i starje{ina postrojbe - voda (komandir voda) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 9. Zamjenik starje{ina postrojbe - voda (zamjenik komandira voda) - oznaka funkcije je jedna vodoravna

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8.

Broj 8 – Strana 69

traka zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravne trake je 5 mm. 10. Starje{ina postrojbe - odjeljenja (komandir odjeljenja) oznaka funkcije su tri vodoravne trake crvene boje, s porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 11. Starje{ina grupe, vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, vatrogasac-serviser aparata za ga{enje po~etnih po`ara i izolacionih aparata, vatrogasac-automehani~ar, vatrogasac-autoelektri~ar, vatrogasac-elektri~ar i vatrogasac radio TT mehani~ar (specijalist iz oblasti koje su navedene u nabrojanim zanimanjima) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake crvene boje, s porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u njih je 10 mm. 12. Vatrogasac, vatrogasac-voza~ i vatrogasac-telefonista oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje koja je u{ivene na podlozi tkanine plave boje sa porubom crvene boje {irine vodoravne trake 5 mm. 13. Vatrogasac-pripravnik - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje, {irine 5 mm. Kod svih oznaka iz stavka 1. ovoga ~lanka prva vodoravna traka, na visini je od 10 mm. Izgled svih funkcija iz stavka 1. ovoga ~lanka, nalazi se u privitku ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. ^lanak 61. Na ki{nom mantilu, kao i na za{titnoj odje}i, ne nose se oznake funkcija. V - NAZIVI FUNKCIJA I FUNKCIONALNE OZNAKE U DOBROVOLJNIM VATROGASNIM POSTROJBAMA ^lanak 62. Za pripadnike dragovoljnih vatrogasnih postrojba utvr|uju se oznake op}eg zna~aja, oznake operativnih funkcija i oznake specijalnosti. Oznake iz stavka 1. ovoga ~lanka pripadnici dragovoljnih vatrogasnih postrojba nose na radnoj i sve~anoj uniformi. ^lanak 63. Oznake op}eg zna~aja iz ~lanka 62. stavak 1. su: – amblem vatrogasaca (vatrogasni amblem ima izgled vatrogasnog znaka u sredini oko kojeg je trostruki lovorov vjenac), – vatrogasni znak, koji se nosi na rombu okovratnika bluze, ima izgled vatrogasnog {ljema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i baklja i izra|en je od metala zlatne boje, veli~ine 20x10 mm. Znak je lijevi i desni, s obzirom na polo`aj baklje, – vatrogasna dugmad zlatne boje, na kojima je utisnut vatrogasni znak, a nose se na sve~anoj uniformi. ^lanak 64. Oznaka za funkciju (~in), u dragovoljnom vatrogastvu je simbolizirana baklja od metala, zlatne boje i vezena, koja se pri~vr{}uje no`icama na naramenice. Visina simboliziranog plamena iznosi 17 mm, a {irina u sredini 10 mm. Du`ina dr`ica simboliziranog plamena iznosi 14 mm, {irina pri dnu 3 mm, a pri vrhu 10 mm. Vrh simboliziranog plamena okrenut je prema okovratniku. Za dragovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e funkcije (~inovi) i njihove oznake: 1. Vatrogasac - jedna simbolizirana plamena baklja, 2. Vatrogasac I klase - dvije simbolizirane plamene baklje, 3. Mla|i vatrogasni oficir - tri simbolizirane plamene baklje, 4. Mla|i vatrogasni oficir I klase - ~etiri simbolizirane plamene baklje, 5. Vatrogasni oficir - jedna simbolizirana plamena baklja, 6. Vatrogasni oficir I klase - dvije simbolizirane plamene baklje, 7. Vi{i vatrogasni oficir - vatrogasni grb i jedna simbolizirana plamena baklja,

Vi{i vatrogasni oficir I klase - vatrogasni amblem i dvije simbolizirane plamene baklje, 9. Po~asni vatrogasni oficir - tri simbolizirane plamene baklje, vezene. Naramenice ~inova iz stavka 2. to~. 1. do 4. ovoga ~lanka, op{ivene su obrubom crvene boje 5 mm. Naramenice ~inova iz stavka 2. to~. 5. do 9. ovoga ~lanka, op{ivene su obrubom zlatne boje, a za vi{e vatrogasne oficire vezeni vatrogasni amblem na naramenicama visine 26 mm, a {irine 30 mm i na udaljenosti od donje ivice epolete od 10 mm iznad kojeg su vezene baklje. ^lanak 65. Oznake za funkcije iz ~lanka 64. stavak 2. to~. 1. do 9. ove uredbe su trake zlatne boje, na{ivene na donjem dijelu romba, ~ija du`ina dijagonalno iznosi 5,5 cm, a kra}a 3,5 cm. Romb se nosi na okovratniku bluze. ^lanak 66. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e operativne funkcije i njihove oznake: 1. Komandir postrojbe - odjeljenja - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Komandir postrojbe - voda i zamjenik komandira postrojbe - ~ete - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Komandir ~ete - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Predsjednik - voditelj stru~no tehni~ke komisije saveza na razini grada ili kantona, jedna traka {irine 8 mm i 3 trake {irine 3 mm, 5. Predsjednik - voditelj stru~no tehni~ke komisije saveza na razini Federacije kao i instruktori, donja polovina romba je u cijelosti zlatne boje. Kod svih oznaka za operativne funkcije u dragovoljnom vatrogastvu trake su izra|ene od tkanina zlatne boje i u{ivene su na podlogama tkanine crvene boje sa razmakom od 2 mm. ^lanak 67. ^lanovi dragovoljnih vatrogasnih dru{tava na operativnim funkcijama i ~lanovi bez funkcija nose romb op{iven dvostruko pletenom trakom. ^lanovi vatrogasnih organizacija bez funkcija u sredini romba nose vatrogasni znak, dok ~lanovi sa funkcijama nose vatrogasni znak u gornjoj polovini romba. Vi{i vatrogasni oficir, vi{i vatrogasni oficir I klase i po~asni vi{i vatrogasni oficir, nose romb op{iven dvostruko pletenom zlatnom trakom, bez obzira na funkciju. Na rombu se nosi oznaka funkcije koju vr{i ~lan vatrogasne organizacije. ^lanak 68. Za dragovoljne vatrogasce utvr|uju se sljede}e organizacijske funkcije i njihove oznake: 1. ^lan upravnog odbora - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Tajnik dru{tva - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Predsjednik dru{tva - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Tajnik op}inskog vatrogasnog saveza (OVS) - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm, 5. Predsjednik op}inskog saveza - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm i dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 6. Tajnik vatrogasnog saveza kantona - jedna traka {irine 8 mm i tri trake {irine 3 mm, 7. Predsjednik kantonalnog saveza - jedna traka zlatne boje {irine 16 mm, 8. Tajnik vatrogasnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine - jedna traka {irine 1 mm i jedna traka {irine 3 mm, 9. Predsjednik Federalnog saveza - romb u cijelosti je zlatne boje.

Broj 8 – Strana 70

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 23.2.2011.

^lanak 69. Za dobrovoljne vatrogasce utvr|uju se funkcije za pojedine specijalnosti i njihove oznake: 1. Ma{inista - to~ak u obliku zup~anika, 2. Za bolni~ara - znak crvenog kri`a, 3. Za ljekara - ljekarski znak, 4. Za muzi~are - lira. Oznake za specijalnosti izra|ene su u obliku zna~ke veli~ine 20 mm x 30 mm i nose se na lijevoj prednjoj strani bluze ili ko{ulje. ^lanak 70. Za vatrogasni podmladak u dragovoljnim vatrogasnim postrojbama utvr|uju se sljede}e funkcije i njihove oznake: 1. Pionir vatrogasac (7-10 godina) nosi, iznad lijevog d`epa bluze ili ko{ulje, vatrogasni znak iz ~lanka 63. stavak 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijevog rukava -podlogu plave boje u obliku pravougaonika veli~ine 5x8 cm, preko koje se nalazi `uta traka, {irine 10 mm, postavljena na 15 mm od donje ivice pravougaonika (podloge). 2. Pionir vatrogasac I klase (11-14) nosi, iznad lijevog d`epa bluze ili ko{ulje vatrogasni znak iz ~lanka 63. stavak 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijeve ruke iste oznake kao i pionir vatrogasac, s tim da se pored `ute trake nalazi `uta baklja u osi pravougaonika (podloge). 3. Oznake omladinca su tri `ute trake {irine 5 mm koje se nose na naramenicama, razmak me|u trakama iznosi 2 mm, udaljenost od ruba naramenice prema rukavu 10 mm, a 2 mm iznad trake je `uta baklja. 4. Komandir pionirskog odjeljenja "pionir vatrogasac", na naramenicama nosi jednu zlatnu traku, {irine 5 mm, na udaljenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. 5. Komandir pionirskog odjeljenja "pionir vatrogasac I klase" nosi na naramenicama dvije zlatne trake, {irine 5 mm, na razmaku 10 mm, i udaljenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. ^lanak 71. Na pripadnike vatrogasnih postrojba koje se formiraju u pravnim osobama odnose se iste funkcije i njihove oznake kao za pripadnike dragovoljnih vatrogasnih postrojba koje se formiraju u dragovoljnim vatrogasnim dru{tvima. ^lanak 72. Oznake funkcija dragovoljnih vatrogasaca izra|uju i koriste dragovoljna vatrogasna dru{tva i vatrogasni savezi. VI - NAZIVI FUNKCIJA I OVLA[TENJA STARJE[INA VATROGASNIH POSTROJBA ^lanak 73. Nazivi funkcija starje{ina u profesionalnim vatrogasnim postrojbama su: a) Starje{ina (zapovjednik) vatrogasne postrojbe, b) Zamjenik starje{ine (zamjenik zapovjednika), c) Starje{ina postrojbe - ~ete (komandir ~ete), d) Zamjenik starje{ine postrojbe - ~ete (zamjenik komandira ~ete), e) Starje{ina dispe~erskog centra, f) Starje{ina vatrogasne ispostave, g) Starje{ina postrojbe-voda (komandir voda), h) Zamjenik starje{ine postrojbe-voda (zamjenik komandira voda), i) Starje{ina postrojbe-odjeljenja (komandir odjeljenja), j) Starje{ina skupine. ^lanak 74. Ovla{tenja starje{ine (zapovjednika) vatrogasne postrojbe utvr|ena su u odredbi ~lanka 77. stavak 1. Zakona, a naro~ito je ovla{ten da: – neposredno vodi vatrogasnu postrojbu,

organizira obavljanje svih poslova u vatrogasnoj jedinici, – utvr|uje prioritete u radu, – redovno informira ravnatelja kantonalne uprave civilne za{tite o stanju iz mjerodavnosti vatrogasne postrojbe, – osigurava blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz nadle`nosti vatrogasne postrojbe, – raspore|uje poslove na ostale dr`avne slu`benike i namje{tenike u vatrogasnoj postrojbi i daje upute o na~inu obavljanja tih poslova, – koordinira i usmjerava rad svih starje{ina vatrogasnih ispostava koje postoje na razini kantona, – odlu~uje o svim pitanjima za koje je ovla{ten posebnim rje{enjem ravnatelja kantonalne uprave civilne za{tite. ^lanak 75. Zamjenik starje{ine (zamjenik zapovjednika) vatrogasne postrojbe ima ista ovla{tenja kao i starje{ina utvr|ena u ~lanku 77. stavak 1. Zakona i ~lanku 74. ove uredbe. ^lanak 76. Starje{ina postrojbe - ~ete (komandir ~ete) ovla{ten je da: – organizira rad u ~eti, – neposredno kontrolira rad u ~eti, – organizira i vodi stru~ne sastanke ~ete, – podnosi izvje{}e zapovjedniku o stanju u ~eti, – predla`e mjese~ni operativni plan i program rada ~ete, – kontrolira provo|enje plana i programa rada ~ete, – redovno analizira izvr{enje mjese~nog plana i programa rada i podnosi izvje{}e zapovjedniku, – kontrolira i organizira vo|enje operativne, radne i druge evidencije u ~eti, – provodi mjere za{tite na radu u ~eti, – organizuje sigurnost objekta i materijalno-tehni~kih sredstava, – vr{i nadzor nad blagovremenim, zakonitim i urednim izvr{enjem poslova u ~eti, – koordinira rad sa dragovoljnim vatrogasnim dru{tvima na podru~ju djelovanja ~ete, – vr{i obilazak objekata od posebnog interesa, kao i drugih objekata na podru~ju djelovanja vatrogasne postrojbe, u cilju sagledavnja stanja za{tite od po`ara u tim objektima, – vodi vatrogasnu ~etu na intervencijama ga{enja po`ara i intervencijama za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, – organizira evakuaciju ugro`enih ljudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – provodi operativnu gotovost i spremnost ~ete i ispravnost sprava i opreme, – kontrolira disciplinu i urednost vatrogasaca u ~eti, – sura|uje i pru`a pomo} tijelima sigurnosti, – prati provo|enje stru~nog osposobljavanja, uvje`bavanja i kondiciranja vatrogasaca radi odr`avanja njihove spremnosti za vr{enje operativnih poslova ga{enja po`ara i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, – vr{i analizu intervencija ~ete i o tome podnosi izvje{}e zapovjedniku, – izdaje zapovjedi i uputstva za rad u ~eti po nalogu zapovjednika, – organizira i prati odr`avanje ~isto}e i urednosti objekta i izvan objekta i – u cilju {to efikasnijeg rada ~ete i uspje{nosti intervencije ga{enja po`ara i za{tite i spa{avanja, savjesno, odgovorno i sukladno Zakonu, eti~kim na~elima i pravilima slu`be donosi odluke. ^lanak 77. Zamjenik starje{ine postrojbe - ~ete (zamjenik komandira ~ete) vatrogasne postrojbe ima ista ovla{tenja kao i starje{ina postrojbe - ~ete, utvr|ena u ~lanku 76. ove uredbe. ^lanak 78. Starje{ina dispe~erskog centra ovla{ten je da: – organizira rad u ~eti veze,

Srijeda, 23.2.2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 71

izra|uje plan i program nabavke materijalno-tehni~kih sredstava i opreme potrebitih za rad ~ete veze, – vodi cjelokupnu dokumentaciju ~ete veze, – vodi evidenciju o redovitom servisu opreme, – osigura pravilnu eksploataciju sustava radio veze i telekomunikacije, – osigura Zakonom propisane dozvole za repetitore i radiostanice, – predla`e zapovjedniku tehni~ka rje{enja za unapre|enje rada ~ete veze i daje mi{ljenje za nabavku nove tehni~ke opreme i ure|aja, – organizira stru~no osposobljavanje vatrogasaca za rad na sredstvima veze i ra~unalnim sustavom, – predla`e smjernice, procedure i aplikacije za razvoj podatkovne baze za sve korisnike informacijskog sustava, – razvija podatkovne baze za geografski informacioni sustav (GIS). ^lanak 79. Ovla{tenja starje{ine vatrogasne ispostave, starje{ine postrojbe-voda (komandira voda), zamjenika starje{ine postrojbe - voda (zamjenik komandira voda), ista su kao ovla{tenja starje{ine postrojbe - ~ete, utvr|ena u ~lanu 76. ove uredbe. ^lanak 80. Starje{ina postrojbe-odjeljenja (komandir odjeljenja) ovla{ten je da: – rukovodi i organizuje rad u vatrogasnom odjeljenju, – samostalno donosi plan akcije ga{enja po`ara i za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, – organizira evakuaciju ugro`enih ljudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – organizira provo|enje mjera za{tite na radu u odjeljenju, – vr{i analizu inetervencije odjeljenja i o tome podnosi izvje{taj komandiru voda, – izvodi stru~no osposobljavanje i prakti~ne vje`be sa odjeljenjem, – kontrolira disciplinu i urednost vatrogasaca u odjeljenju. ^lanak 81. Ovla{tenja starje{ine grupe ista su kao ovla{tenja starje{ine postrojbe (komandira odjeljenja), utvr|ena u ~lanku 80. ove uredbe. VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 82. Profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe du`ne su da u roku od 5 godina usklade cjelokupan izgled radnih i sve~anih uniformi, kao i oznake za funkcije na uniformama sukladno odredbama ove uredbe. ^lanak 83. Pripadnici profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe ne mogu nositi sve~anu i radnu uniformu, kao ni za{titnu opremu, koja ne odgovara odredbama ove uredbe. ^lanak 84. Pripadnici profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe, koji se nalaze na odre|enim funkcijama, mogu nositi funkcionalne oznake samo dok obavljaju tu funkciju. ^lanak 85. Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim postrojbama ("Slu`beni list SR BiH", broj 37/79) i Pravilnik o za{titoj odje}i i opremi, radnoj odje}i, sve~anim uniformama i vatrogasnim oznakama u dobrovoljnom vatrogastvu kojeg je donijelo Predsjedni{tvo Konferencije Vatrogasnog saveza Bosne i Hercegovine od 27. velja~e 1986. godine.

^lanak 86. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 88/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 158. stav 1. ta~ka 2. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O UNIFORMI, NAZIVIMA FUNKCIJA I FUNKCIONALNIM OZNAKAMA VATROGASACA U PROFESIONALNIM I DOBROVOQNIM VATROGASNIM JEDINICAMA, OVLA[]EWA STARJE[INA TIH JEDINICA, ZA[TITNOJ I RADNOJ ODJE]I I OPREMI VATROGASACA I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuje se vrsta, sastav, oblik, boja, kroj i sastavni dijelovi radne i sve~ane uniforme, rokovi upotrebe radne i sve~ane uniforme, za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce, nazivi i oznake funkcija koje na uniformi nose vatrogasci na odre|enim poslovima i zadacima u profesionalnim i dobrovoqnim vatrogasnim jedinicama (u daqem tekstu: vatrogasci), kao i ovla{tewa starje{ina u tim vatrogasnim jedinicama. ^lan 2. Prilikom obavqawa vatrogasne djelatnosti vatrogasci nose: radnu uniformu, sve~anu uniformu, za{titnu odje}u, obu}u i opremu za vatrogasce, koja je ista za sve pripadnike vatrogasnih jedinica, bez obzira na nivo vlasti na kojem je organizovana vatrogasna jedinica, u skladu sa odredbama ove uredbe. II - VATROGASNA UNIFORMA ^lan 3. Uniforma za vatrogasce je radna i sve~ana i obiqe`ava se znakom vatrogasne jedinice, obiqe`jem kantona, grada i op{tine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica, kao i oznakama funkcija prema komandnim i drugim du`nostima, poslovima i zadacima koje pripadnici vatrogasnih jedinica obavqaju u vatrogasnim jedinicama, u skladu sa odredbama ove uredbe. Radnu uniformu pripadnici vatrogasnih jedinica nose pri obavqawu slu`benih du`nosti (prilikom stru~ne obuke, obavqawu poslova na odr`avawu vatrogasne opreme, ure|aja i drugih sredstava za za{titu od po`ara), kao i drugih aktivnosti pri obavqawu slu`benih du`nosti. Radnu uniformu nose i vatrogasci pripravnici za vrijeme obavqawa pripravni~kog sta`a u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. Sve~anu uniformu pripadnici vatrogasnih jedinica nose po naredbi starje{ine vatrogasne jedinice (prilikom obiqe`avawa sve~anosti, takmi~ewa i po~asti koje organizuju vatrogasne jedinice ili kad su vatrogasne jedinice pozvane da u~estvuju kod drugih javnih manifestacija). 1. Oblik i kroj radne vatrogasne uniforme ^lan 4. Radna vatrogasna uniforma je jedinstvena za sve vatrogasne jedinice u Federaciji Bosne i Hercegovine, ujedno je zimska i

Broj 8 – Strana 72

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

qetna. Radna vatrogasna uniforma ista je za mu{karce i za `ene, a ~ine je: a) kapa, b) ko{uqa, c) pantalone, d) bluza, e) vjetrovka, f) majica, g) radne rukavice, h) ki{na kabanica, i) kai{ za pantalone i j) cipele. a) Kapa ^lan 5. Kapa sa {titnikom za sunce izra|ena je od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava od 50 posto ~e{qanog pamuka i 50 posto poliestera, elipsastog je oblika, s visinom oboda od 70 mm. Na obodu je na{iven preklop koji se kop~a jednom kop~om (drukerom) metalnotamnoplave boje. S unutarwe strane podstavqena je tkaninom sive boje, a unutarwi je obod oja~an znojnicom {irine 30 mm. Na predwoj gorwoj strani kape stavqa se grb vatrogasne jedinice. b) Ko{uqa ^lan 6. Ko{uqa je tamnoplave boje, sirovinskog sastava od 100 posto ~e{qanog pamuka, naprijed otvorena po cijeloj du`ini, a zakop~ava se sa sedam skrivenih i jednim dugmetom u okovratniku na desnoj strani i osam rupica na lijevoj strani. Na predwoj strani u visini prsiju, u{ivena su dva xepa sa poklopcima koji se kop~aju dugmadima. Na 10 cm od poruba bo~nih strana izra|eni su {licevi ko{uqe. Preklop dvije predwice ko{uqe izra|en je ovalno. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) sa oznakama funkcija koje se kop~aju dugmetom. Le|ni dio ko{uqe sje~en je u visini lopatica. Na sredini le|nog dijela od {avova prema doqe izra|ena je jedna dupla faltna du`ine 30 cm. Kragna sa le|nog dijela zavr{ava se u {pic. Rukavi su u gorwem dijelu u{iveni u orukavqe ko{uqe, a u dowem dijelu zavr{avaju se sa manxetnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Rukavi su sje~eni u visini {ava na grudima sa predwe strane i {ava na le|ima i zavr{avaju se sa dvije male faltne i {licem sa zadwe strane. Sa unutra{we strane rukava (nali~ja) izra|ene su spojke koje se zavr{avaju rupicom, a sa lica rukava pri~vr{~eno je dugme koje pridr`ava rukav u qetnom periodu i tako daje utisak kratkog rukava. @enska ko{uqa identi~na je mu{koj, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve. c) Pantalone ^lan 7. Pantalone su tamnoplave boje, {ireg kroja, istog sirovinskog sastava kao bluza. Sa gorwe lijeve i desne strane imaju jedan urezani xep. Sa lijeve i desne strane u visini natkoqenice u{ivena su dva harmonika xepa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama. Otraga su dva xepa sa preklopom koji se kop~aju kop~om. Na pantalonama oko pojasa u{iven je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 6 cm. d) Bluza ^lan 8. Bluza se sastoji od dva predwa i jednog zadweg dijela, rukava, komotna je i duga~ka 15 cm ispod struka. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 50 posto ~e{qanog pamuka i 50 posto poliestera. Naprijed je otvorena po cijeloj

du`ini, a otvor se zakop~ava se patentnim zatvara~em i preklopom s kop~ama metalnotamnoplave boje. Na predwoj strani bluze u visini prsa, na{ivena su dva xepa s poklopcima koji se kop~aju kop~ama, iznad poklopaca xepova za{ivene su "~i~ak" trake na koje se lijepe trake sa desne strane ime i prezime, a sa lijeve strane naziv radnog mjesta-funkcije u jedinici. Ispod gorwih xepova u visini laktova nalaze se koso urezana dva xepa koji se kop~aju patentnim zatvara~em. Na lijevom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je kantona, grada i op{tine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom funkcije, a kop~aju se dugmetom tamnoplave boje. Rukavi su izra|eni iz dva dijela, a na krajevima zavr{avaju sa gumenom trakom {irine 5 cm. Le|a bluze su izra|ena iz jednog dijela, a sa svake strane se nalaze rubovi okrenuti prema orukavqu. Bluza ima pojas u koji je ugra|ena guma {irine 5 cm i zavr{ava se tkaninom na ~ijim je krajevima metalna kop~a, a sa unutra{we strane je podstavqena podstavom od sintetike. e) Vjetrovka ^lan 9. Vjetrovka sa ulo{kom je tamnoplave boje i podstavqena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do kraja rukava i mo`e se skidati patent zatvara~em. Vjetrovka ima pojas i kapuqa~u. Na dowem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka xepa sa preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice s oznakom zvawa koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koqena. Na lijevom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je kantona, grada i ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. f) Majica ^lan 10. Majica je tamnoplave boje, kratkih rukava i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{qanog pamuka. Na predwoj lijevoj strani u visini prsiju, na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Iznad grba vatrogasne jedinice utiskuje se oznaka funkcije odgovaraju}om bojom. Na zadwem dijelu majice utiskuje se fluerscentnom `utom bojom naziv "VATROGASCI" i naziv kantona, grada i op{tine ovisno o nivou vlasti kom pripada vatrogasna jedinica. Slova su veli~ine 5 cm. g) Radne rukavice ^lan 11. Radne rukavice su petoprstne i izra|ene su od prirodne mekane ko`e, dizajnirane za optimalnu za{titu {ake od optere}ewa pri radu, odnosno mehani~kih optere}ewa. h) Ki{na kabanica ^lan 12. Ki{na kabanica uobi~ajnog je kroja, izra|ena od nepromo~ivog materijala, du`ine do koqena i ima kapuqa~u. Zakop~ava se s 4 do 6 drikera, a sa lijeve i desne strane predwice nalaze se kose lajsne - imitacije xepova. Ki{na kabanica je od ovratnika do sredine prsa i preko ple}a oja~ana istim materijalom od kojeg je izra|ena, a na ple}ima ispod oja~awa, kao i ispod pazuha u{ivena je mre`asta traka. Na le|ima kabanice utiskuje se fluorescentnom `utom ili sivom bojom tekst "VATROGASCI". Slova su veli~ine 5 cm.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 73

Na rukavima kabanice, na udaqenosti od 20 cm od poruba rukava u{iva se fluorescentna `uta ili siva traka {irine 5 cm. i) Kai{ za pantalone ^lan 13. Kai{ za pantalone je izra|en od crne ko`e, {irine 3 cm i kop~a se metalnom kop~om na trn. j) Cipele ^lan 14. Cipela se izra|uje od gove|e hidrofobirane ko`e, debqine 1,8 - 2,0 mm i sastoji se od predwice, zadweg dijela, sare, zatvorenog jezika koji su sastavqeni sa dva reda {tepa, doweg dijela i |ona. Predwica je postavqena ko`nom postavom sa oja~anim predwim dijelom (termokapica). Sara, odnosno zadwi dio cipele postavqen je ko`nom postavom. U visini od 5 cm od doweg dijela cipele oja~ani su rubovi od ~lanka sa tvrdom ko`om ili drugim materijalom (izme|u postave i lica), a gorwi dio sare, oko cijelog ~lanka (izme|u lica i postave) spu`vastim oja~awem. Osnovna tabanica je izra|ena od specijalnog filca debqine 2 mm. Ulo`na tabanica je anatomski formirana tekstilna tabanica s okom za masa`u. Dowi dio cipele (|on) spojen je sa gorwim djelom fleksibel postupkom, sa dodatkom ko`nog oja~awa izme|u doweg i gorweg dijela, provodi stati~ki elektricitet i otporan je na klizawe i motorna uqa. Cipele se pertlaju prtenim pertlama koje se uvla~e u 4 metalne ringle. 2. Radna uniforma za vatrogasni podmladak ^lan 15. Izgled, boja i kroj vatrogasne radne uniforme za vatrogasni podmladak ista je kao i za vatrogasce, prema odredbama ove uredbe. 3. Oblik i kroj sve~ane vatrogasne uniforme ^lan 16. Sve~ana uniforma je zimska i qetna, a ~ine je: a) sve~ana kapa, b) beretka (za `ene), c) bluza, d) pantalone, e) vjetrovka, f) ko{uqa qetna i zimska, g) sukwa, h) kravata, i) cipele i j) rukavice bijele. a) Sve~ana kapa ^lan 17. Sve~ana kapa je izra|ena od tamnoplave tkanine, uobi~ajenog kroja, s blago povijenim tjemenom, koje je op{iveno crvenom bojom. [titnik za sunce je lakirani crne boje, nad {titnikom za sunce je jednostruko pleten podbradnik crvene boje koji je pri~vr{}en sa po jednim dugmetom zlatne boje promjera 10 mm na kojem je utisnut vatrogasni znak. Na predwoj strani sve~ane kape iznad {titnika za sunce stavqa se grb vatrogasne jedinice (do dono{ewa grba Federacije Bosne i Hercegovine). S unutarwe strane kapa je podstavqena podstavom od vate i spu`ve, a pri dnu je u{ivena znojnica. Tjeme kape starje{ine i zamjenika starje{ine vatrogasne jedinice op{iveno je zlatnom bojom. [titnik za sunce je op{iven zlatnom trakom, a podbradnik je dvostruko pleten. Starje{ine u vatrogasnim

jedinicama od zamjenika komandira voda do komandira ~ete tjeme sve~ane kape op{iveno je zlatnom bojom, podbradnik je jednostruko pleten zlatne boje i {titnik za sunce je op{iven zlatnom bojom. b) Beretka ^lan 18. Beretka je izra|ena od tamnoplave tkanine i sastavqena je od ~etiri dijela tjemena kape, predwice, zadweg kraja i kartona ~ija je stranica {iroka 2 cm. Predwi dio beretke pro{iven je ~etiri puta, a s unutra{we strane nalijepqen je flizelin zbog pravilnog oblika beretke. Na unutra{wem dijelu je svilena tkanina plave boje. Sa desne strane beretke stavqa se grb vatrogasne jedinice. c) Bluza ^lan 19. Bluza je izra|ena od tamnoplave tkanine sirovinskog sastava od 45 posto ~iste runske vune i 55 posto sintetike. Kop~a se sa ~etiri dugmeta zlatne boje promjera 22 mm, na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza dose`e 25 do 30 cm od struka. Le|a su po du`ini spojena {avom s otvorenim razrezom koji dose`e 4 do 10 cm ispod struka. Na predwoj strani bluze u visini prsa, nalaze se dva xepa s naborom na vawskoj strani. Na xepove su na{iveni poklopci koji se kop~aju dugmetom zlatne boje promjera 14 mm na koji je utisnut vatrogasni znak. Na ramenima su na{iveni dr`a~i za naramenice s oznakama funkcija, a kop~aju se dugmetom zlatne boje na koji je utisnut vatrogasni znak. Naramenice s oznakom funkcije izra|ene su od tamnoplave tkanine. Bluza i rukavi su s unutra{we strane podstavqeni odgovaraju}im materijalom. @enska bluza izra|ena je po kroju kostima bez na{itih xepova koji su samo markirani. Na sredini markiranih xepova su dugmad zlatne boje na kojima je utisnut vatrogasni znak. Bluza se kop~a s tri dugmeta zlatne boje promjera 18 mm na kojima je utisnut vatrogasni znak. Naramenice i dr`a~i su kao kod bluze za mu{karce. Na lijevom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je kantona, grada i op{tine zavisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Vatrogasni znak iz stava 1. ovog ~lana, ima izgled vatrogasnog {qema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i bakqa. d) Pantalone ^lan 20. Pantalone su tamnoplave boje sirovinskog sastava kao bluza i uobi~ajenog kroja, a uzdu` nogavica imaju crvene trake {irine 2 mm. S lijeve i desne strane imaju jedan urezani xep. Otraga je xep s preklopom koji se kop~a dugmetom. Na hla~ama oko pojasa, izra|en je potreban broj dr`a~a za remen, {irokih 5 cm. e) Vjetrovka ^lan 21. Vjetrovka s ulo{kom je tamnoplava i podstavqena je tkaninom odgovaraju}e boje. Od ramena do visine grudi i preko le|a oja~ana je i ima ulo`ak koji dose`e do rukava i mo`e se skidati. Vjetrovka ima pojas i kapuqa~u. Na dowem dijelu vjetrovke na obje strane dva su duboka xepa s preklopom. Na ramenima su pri{iveni dr`a~i za naramenice (epolete) s oznakom zvawa koje se kop~aju dugmetom tamnoplave boje. Vjetrovka je odgovaraju}e du`ine i dose`e do iznad koqena. Na lijevom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je kantona, grada i op{tine zavisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica.

Broj 8 – Strana 74 f) Ko{uqa

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 22. Qetna ko{uqa je plavosive boje, sirovinskog sastava od najmawe 70 posto ~e{qanog pamuka s polu~vrstim okovratnikom i kratkim rukavima. Na predwoj strani u visini prsiju na{ivena su dva xepa s poklopcima koji se kop~aju dugmetom. Ko{uqa ima dr`a~e za naramenice koje se kop~aju dugmetom. Rukavi su dvodijelni - kratki s man`etnama {irine 3 cm. Ko{uqa je du`ine 15 do 25 cm od struka. Na lijevom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je jedinice izra|eno na platnenoj podlozi, unutar koje se nalazi grb vatrogasne jedinice. Na desnom rukavu 5 cm od gorweg ruba na{iveno je obiqe`je kantona, grada i op{tine ovisno o nivou vlasti kome pripada vatrogasna jedinica. Zimska ko{uqa ista je kao qetna, ima dugi rukav koji se u dowem dijelu zavr{ava sa manxetnom {irine 7 cm, sa rupicom i dugmetom u sredini. Na rukavima zimske ko{uqe nema na{ivenih obiqe`ja. g) Sukwa ^lan 23. Sukwa je izra|ena od tamnoplave tkanine, sirovinskog sastava kao bluza. Ravna je i krojena iz tri dijela, a dose`e do 10 cm ispod koqena. h) Kravata ^lan 24. Kravata je tamnoplave boje, standardne je du`ine, ve`e se elastikom i ista je za mu{karce i `ene. i) Cipele ^lan 25. Cipele se izra|uju od crne ko`e, plitke su, uobi~ajnog kroja, na {wirawe i bez ukrasa. \onovi cipela su ko`ni sa malom petom. j) Rukavice bijele ^lan 26. Rukavice bijele s odvojenim prstima, izra|ene su od sinteti~kog rastegqivog materijala. 4. Dodatna odje}a ^lan 27. Dodatna odje}a je sastavni dio radne i sve~ane uniforme vatrogasaca standardnog je izgleda i kroja, a ~ine je: a) vuneni xemper (tamnoplavi), b) radni prsluk, c) qetne i zimske ~arape i d) ko`ne rukavice (crne). a) Vuneni xemper ^lan 28. Vuneni xemper dugih rukava izra|en je od 50 posto vune i 50 posto poliestera sa oja~awima na ramenima u tamnoplavoj boji. Zavr{eci na rukavima i oko struka su elasti~ni. Xemper mora imati visoki ovratnik sa patentinim zatvara~em sa predwe strane du`ine 30 cm od vrha okovratnika. Na predwoj lijevoj strani xempera u visini grudi nalazi se pravougli xep veli~ine 12x10 cm s poklopcem na ~i~ak. b) Radni prsluk ^lan 29. Radni prsluk izra|en je od istog materijala kao i vjetrovka iz ~lana 21. ove Uredbe, a sastoji se od dva predwa i jednog zadweg dijela i nema rukava. Naprijed je otvoren po cijeloj du`ini, a otvor se zakop~ava patent zatvara~em i pet unutra{wih nitni. Okovratnik je podignut. Na predwem dijelu prsluka, na prsima sa lijeve i sa desne strane na{ivena su dva xepa koji se zatvaraju metalnim nitnama.

Ispod gorwih xepova na{ivena su dva ve}a xepa koja se zatvaraju sa po dvije nitne. @enski prsluk identi~an je mu{kom, s tim {to se desna strana zakop~ava preko lijeve. c) Qetne i zimske ~arape ^lan 30. Qetne i zimske ~arape izra|ene su od tamnoplave boje i sirovinskog sastava od 100 posto ~e{qanog pamuka. d) Ko`ne rukavice ^lan 31. Ko`ne rukavice izra|ene su od crne gove|e ko`e i oblo`ene su sa vunom. 5. Rokovi upotrebe radne i sve~ane uniforme ^lan 32. Svaki dio radne uniforme i dodatne odje}e ima svoj upotrebni rok, kako slijedi: – kapa - 1 kom. - rok trajawa tri godine, – ko{uqa - 1 kom. - rok trajawa jedna godina, – pantalone - 2 kom. - rok trajawa dvije godine, – bluza - 1 kom. - rok trajawa dvije godine, – vjetrovka - 1 kom. - rok trajawa pet godina, – majica - 2 kom. - rok trajawa jedna godina, – radne rukavice - 1 kom. - rok trajawa jedna godina, – ki{na kabanica - 1 kom. - rok trajawa jedna godina, – kai{ za pantalone - 1 kom. - rok trajawa pet godina, – cipele - 1 kom. - rok trajawa dvije godine, – vuneni xemper - 1 kom. - rok trajawa pet godina, – radni prsluk - 1 kom. - rok trajawa dvije godine, – qetne ~arape - 2 para - rok trajawa {est mjeseci, – zimske ~arape - 2 para - rok trajawa {est mjeseci i – ko`ne rukavice - 1 par - rok trajawa pet godina. Sve~ana uniforma ima rok trajawa od najmawe 5 godina. Radna i sve~ana uniforma vatrogasaca zamjewuje se nakon dotrajalosti ili o{te}ewa i u skladu sa rokovima utvr|enim u pregledu rokova zamjene dotrajale uniforme vatrogasaca. ^lan 33. Pojedini dijelovi uniforme mogu se zamijeniti i prije isteka rokova propisanih ovom uredbom pod uslovom da su o{te}eni ili potpuno uni{teni tokom obavqawa vatrogasne djelatnosti i ne mogu se koristiti. Zamjenu pojedinih dijelova uniforme iz stava 1. ovog ~lana, odobrava se vatrogascu, na prijedlog starje{ine vatrogasne jedinice. ^lan 34. Upotrebni rokovi uniformi vatrogasaca produ`it }e se za vrijeme: 1. provedeno na bolovawu; 2. za koje je vatrogasac bio udaqen s du`nosti; 3. za vrijeme obavqawa poslova na kojima se ne nosi uniforma; 4. kada je do prestanka radnog odnosa, radi odlaska u penziju, ostalo mawe od {est mjeseci. ^lan 35. Pripadnik vatrogasne jedinice kojem je prestao radni odnos, ~lanstvo ili je raspore|en na drugo radno mjesto na kojem ne treba nositi uniformu, obavezan je vratiti, kao i svu drugu odje}u i obu}u koju je zadu`io. ^lan 36. Radna i sve~ana uniforma moraju se uredno odr`avati i ~uvati.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 75

^lan 37. Starje{ina vatrogasne jedinice obavezan je organizovati nadzor o namjenskom kori{tewu, smje{taju, ~uvawu i evidenciji radne i sve~ane uniforme. III - ZA[TITNA ODJE]A, OBU]A I OPREMA ZA VATROGASCE 1. Li~na i zajedni~ka odje}a, obu}a i oprema za vatrogasce ^lan 38. Za{titna odje}a, obu}a i oprema za vatrogasace (u daqem tekstu: za{titna oprema) je li~na i zajedni~ka. Li~nu za{titnu opremu ~ine: a) za{titna odje}a za vatrogasce, b) za{titna odje}a za ga{ewe {umskih po`ara, c) za{titna vatrogasna potkapa, d) za{titna obu}a za vatrogasce, e) za{titne vatrogasne rukavice, f) za{titni vatrogasni {qem, {titni lica, vrata i viziri, g) za{titna maska za samostalni ure|aj za disawe, h) za{titni vatrogasni opasa~ - pojasevi za rad na visini, pozicionirawe i za{titu od pada i pribor za pojaseve, i) druga oprema (vatrogasna sjekirica, baterijska svjetiqka za {qem, intervencijske ~arape i dr.). Zajedni~ku za{titnu opremu za vatrogasce ~ine: a) reflektiraju}a odje}a za posebno ga{ewe po`ara, b) odje}a za za{titu od hemikalija, c) odje}a za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, d) vatrogasna u`ad, e) ure|aji za za{titu disajnih organa (samostalni ure|aji za disawe - izolacioni aparati i filtarski ure|aji), f) prenosni ure|aji za mjerewe koncentracije zapaqivih plinova i para u zraku (eksplozimetri), otrovnih i {tetnih plinova i para u zraku (toksimetri) i kisika u zraku, g) li~ni dozimetar za o~itavawe primqene doze zra~ewa tokom intervencije, h) detektor radioaktivnog zra~ewa, i) svjetiqka u Ex izvedbi i j) druga oprema, po potrebi. ^lan 39. Li~na i zajedni~ka za{titna oprema za vatrogasce iz ~lana 38. ove uredbe, mora zadovoqiti zahtjeve i uslove propisane Naredbom o li~noj za{titnoj opremi ("Slu`beni glasnik BiH", broj 75/10). ^lan 40. Li~nom za{titnom opremom zadu`uje se svaki vatrogasac, a sa zajedni~kom za{titnom opremom zadu`uje se vatrogasna jedinica. Rukovodilac akcije ga{ewa po`ara odre|uje, u zavisnosti od konkretne situacije, kada i koje }e dijelove zajedni~ke za{titne opreme nositi pojedini vatrogasac. 2. Odabir li~ne i zajedni~ke za{titne opreme ^lan 41. Za{titna odje}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 469:2007, upotrebqava se kao inetervencijsko odijelo za prilaz vatri, prilikom vatrogasnih intervencija, u akcijama za{tite i spa{avawa, te kod tehni~kih intervencija. Za{titna odje}a za vatrogasce, namijewena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`wa i ne mo`e se upotrijebiti kao za{tita od drugih vrsta rizika poput hemijskih, biolo{kih, radijacionih ili elektri~nih opasnosti. Za te vrste opasnosti propisana je druga vrsta za{titne odje}e.

Za{titna odje}a za vatrogasce, prilikom no{ewa, mora biti kompatibilna sa drugim dijelovima li~ne za{titne opreme (za{titne rukavice, za{titne ~izme i drugo). Veli~inski brojevi moraju odgovarati tjelesnoj gra|i korisnika i biti u potpunosti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardom BAS EN 340:2007. ^lan 42. Za{titna odje}a za ga{ewe {umskih po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15614:2009, namijewena je za za{titu torza, vrata, ruku i nogu do gle`wa, tokom ga{ewa {umskog po`ara. Za{titna odje}a iz stava (1) ovog ~lana, korisnika ne {titi od hemijskih, biolo{kih, elektri~nih ili radioaktivnih opasnosti i ne smije se koristiti samostalno umjesto intervencijskog odijela iz ~lana 41. ove uredbe. ^lan 43. Za{titna vatrogasna potkapa, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 13911:2005, koristi se u intervencijama u kojima se javqa opasnost od toplote i plamena. Potkapa je namijewena za za{titu glave lica i vrata korisnika i mo`e se upotrebqavati kao za{tita od hladno}e. ^lan 44. Za{titna obu}a za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 15090:2008 i prema BAS EN ISO 20345:2005 za po`are na otvorenom prostoru, koristi se u intervencijama u kojima se javqa opasnost od toplote i mehani~kih ozlijeda. Tip 1 obu}e za vatrogasce prikladan je za op}e intervencije spa{avawa (na primjer: tip 1, HI1), za ga{ewe po`ara (na primjer: tip 1, HI2), za ga{ewe po`ara otvorenog prostora (na primjer: tip 1, HI3). Tip 2 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avawa u po`aru (na primjer: tip 2, HI2), ga{ewe po`ara i za{titu objekata kao {to su aerodromi, zgrade, zatvoreni prostori (na primjer: tip 2, HI3), vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. Tip 3 obu}e za vatrogasce prikladan je za intervencije spa{avawa u kojima je do{lo do ispu{tawa opasnih materija ili takva mogu}nost postoji, pri ~emu mo`e do}i do gubitka qudskih `ivota, qudskih ozqeda ili {tete na imovini i okoli{u. Ovaj tip obu}e prikladan je i za intervencije spa{avawa u po`aru, ga{ewe po`ara i za{titu objekata kao {to su zrakoplovi, zgrade, zatvoreni prostori, vozila, brodovi i sli~na imovina koji su zahva}eni po`arom ili drugom opasno{}u. ^lan 45. Za{titne vatrogasne rukavice, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 659+A1:2009, koriste se kao za{tita ruku tokom ga{ewa po`ara, ukqu~uju}i i akcije tragawa i za{tite i spa{avawa. Veli~inski brojevi za rukavice moraju biti uskla|eni sa bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 420:2007 i BAS EN 420/AC:2008. Za{titne rukavice kod kojih postoji mogu}nost kontaminacije uqima ili hemikalijama nisu pokrivene ovim standardom. ^lan 46. Za{titni vatrogasni {qem, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 443:2009, koristi se za za{titu glave u intervencijama ga{ewa po`ara ili drugim intervencijama u kojima se javqa opasnost od toplote, plamena i mehani~kih ozqeda. Sa vatrogasnim {qemom koriste se {titnici lica i viziri za vatrogasce, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14458:2006.

Broj 8 – Strana 76

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 47. Za za{titu organa za disawe, koriste se za{titna maska sa samostalnim ure|ajem za disawe ili sa filterom prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 136:2002, samostalni ure|aji sa otvorenim krugom sa stla~enim zrakom, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137: 2008, kao i filteri za ~estice prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 143:2002. ^lan 48. Za pozicionirawe i pridr`avawe vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kim standardima BAS EN 358:2002 ili BAS EN 1497:2009. Za za{titu od pada vatrogasaca na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 361:2004 ili BAS EN 1497:2009. Za spa{avawe i radove na visini, koriste se pojasevi koji se izra|uju prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 149+A1:2010 ili istovremeno zadovoqavaju BAS EN 358:2002, BAS EN 813:2002 i EN 361:2004. ^lan 49. Reflektiraju}a odje}a za posebna ga{ewa po`ara, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1486:2009, koristi se u intervencijama u kojima se javqa posebno velika opasnost od toplotnog zra~ewa. Ovaj tip odje}e mo`e se nositi samo u vrlo kratkom vremenskom periodu, kako bi omogu}ila vatrogascima ulazak u specifi~ne visokorizi~ne situacije gdje postoji potreba no{ewa aparata za za{titu disajnih organa, za{tite ruku, stopala i glave. Ovaj tip odje}e se ni u kom slu~aju ne smije i ne mo`e zamijeniti intervencijskim odijelom iz ~lana 41. ove uredbe. Za{tita ove odje}e zasniva se na sposobnosti materijala da reflektira intenzivnu radijacionu toplotu. ^lan 50. Za za{titu od hemikalija, u intervencijama u kojima se javqa opasnost od opasnih materija koriste se: – plinonepropusna odijela, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 943-2:2003, – odijela za za{titu od te~nih hemikalija, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 14605:2006, – odijela za za{titu od lebde}ih ~vrstih ~estica, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 13982-1:2006, – rukavice za za{titu od hemikalija i mikroorganizama, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 374-1:2008. Tip 3 obu}e za vatrogasce iz ~lana 34. stav 4. ove Uredbe mo`e biti prikladan za za{titu od hemikalija. ^lan 51. Za za{titu od kontaminacije radioaktivnim ~esticama, koristi se: – ventilirana odje}a, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 1073-1:2008, – neventilirana odje}a, prema evropskoj normi EN 1073-2:2002. ^lan 52. Vatrogasna u`ad koriste se za pewawe i spu{tawe osoba, te za podizawe i spu{tawe tereta, prema evropskoj normi. ^lan 53. Samostalni ure|aj za disawe - izolacioni aparat i filterski ure|aji, prema bosanskohercegova~kom standardu BAS EN 137:2008, koristi se u intervencijama u kojima se javqa opasnost od otrovnih i {tetnih materija u zraku i nedostatka kiseonika u zraku.

3. Rokovi upotrebe, pregled i odr`avawe li~ne i zajedni~ke za{titne opreme za vatrogasce ^lan 54. Svaka vatrogasna jedinica, svojim op{tim aktom, propisuje rokove upotrebe li~ne i zajedni~ke za{titne opreme, na~in odr`avawa i skladi{tewa, u skladu sa uputstvima i drugoj dokumentaciji proizvo|a~a, kao i evidencijama vatrogasne jedinice o upotrebi i odr`avawu te opreme. Prije upotrebe nove li~ne i zajedni~ke za{titne opreme, potrebno je izvr{iti obuku vatrogasaca o na~inu upotrebe, faktoru za{tite, odr`avawu i na~inu zamjene zadu`ene za{titne opreme. Vatrogasac li~nu i zajedni~ku za{titnu opremu pregleda svakodnevno, a posebno nakon svake intervencije. Ukoliko nastupi bilo kakva promjena na li~noj i zajedni~koj za{titnoj opremi koja mo`e uticati na sigurnost korisnika, potrebno je odmah zamijeniti istu, a neupotrebqivo vratiti na uvid u skladi{te i prije isteka roka odre|enog internim aktom vatrogasne jedinice. IV - FUNKCIJE I OZNAKE FUNKCIJA U PROFESIONALNIM VATROGASNIM JEDINICAMA 1. Nazivi funkcija profesionalnih vatrogasaca ^lan 55. Funkcije pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica, utvr|uju se u skladu sa zavr{enim stepenom stru~ne spreme i uslovima utvr|enim Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, u daqem tekstu: Zakon), podzakonskim propisima donesenim na osnovu Zakona i ovom uredbom i to: 1. Starje{ina (komandant) vatrogasne jedinice, 2. Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta) vatrogasne jedinice, 3. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), 4. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete), 5. Starje{ina dispe~erskog centra, 6. [ef slu`be odr`avawa, 7. Instruktor za stru~nu nastavu, 8. Instruktor za tjelovje`bu, 9. Starje{ina vatrogasne ispostave, 10. Kontrolor za provo|ewe mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, 11. [ef servisa aparata, 12. Dispe~er de`urni operativni, 13. Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), 14. Zamjenik starje{ine jedinice-voda (zamjenik komandira voda), 15. Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa), 16. Starje{ina grupe, 17. Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila (vozila za rad na visini, vozila za rad sa opasnim materijama, tehni~ka vozila i sl.), 17. Vatrogasac-serviser aparata za ga{ewe po~etnih po`ara i izolacionih aparata, 18. Vatrogasac-automehani~ar, 19. Vatrogasac-autoelektri~ar, 20. Vatrogasac-elektri~ar, 21. Vatrogasac-radio TT mehani~ar, 22. Vatrogasac, 23. Vatrogasac-voza~, 24. Vatrogasac-telefonista, 25. Vatrogasac-pripravnik. ^lan 56. Za pripadnike vatrogasnih jedinica koji imaju VII stepen stru~ne spreme i ispuwavaju uslove utvr|ene ~lanom 75. Zakona utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 1. do 7. ove uredbe.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 77

^lan 57. Za pripadnike vatrogasnih jedinica koji imaju status namje{tenika vi{e {kolske spreme i ispuwavaju druge uslove za obavqawe vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 8. do 11. ove uredbe. ^lan 58. Pripadnici vatrogasnih jedinica koji imaju status namje{tenika sredwe stru~ne spreme i ispuwavaju druge uslove za obavqawe vatrogasne djelatnosti utvr|ene Zakonom, utvr|uju se funkcije iz ~lana 55. ta~. 12. do 25. ove uredbe. 2. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica ^lan 59. Oznake funkcija pripadnika profesionalnih vatrogasnih jedinica vezene su na epolete dimenzija 60x110 mm od tvrde tkanine tamnoplave boje koje se postavqaju na naramenice na radnoj i sve~anoj uniformi za vatrogasce. Za sve oznake funkcija iz stava 1. ovog ~lana, zajedni~ki je jedinstveni uzdu`no postavqeni znak u obliku bakqe zlatno`ute boje, du`ine do 20 mm. ^lan 60. Za profesionalne vatrogasce iz ~lana 55. uredbe utvr|uju se sqede}e oznake funkcija: 1. Starje{ina (komandant-komandir) vatrogasne jedinice - oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u wih je 5 mm. Zavisno od razine vlasti kome pripada vatrogasna jedinica starje{ina vatrogasne jedinice kantona na epoleti pored tri trake ima i tri bakqe, na nivou grada dvije bakqe i na nivou op{tine jednu bakqu. 2. Zamjenik starje{ine (komandanta-komandira) vatrogasne jedinice - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravne trake su {irine 10 mm i razmak izme|u wih je 5 mm. Zavisno od razine vlasti kome pripada vatrogasna jedinica zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice kantona na epoleti pored tri trake ima i tri bakqe, na nivou grada dvije bakqe i na nivou op{tine jednu bakqu. 3. Kontrolor za provo|ewe mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u wih je 10 mm. 4. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), starje{ina dispe~erskog centra i {ef slu`be odr`avawa - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje, od kojih jedna vodoravna traka {irine 10 mm, a druga 5 mm. Razmak izme|u navedenih traka je 5 mm. 5. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete) i instruktor za stru~nu nastavu oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. Vodoravna traka je {irine 10 mm. 6. Starje{ina vatrogasne ispostave i instruktor za tjelovje`bu - oznaka funkcije su tri vodoravne trake zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u wih je 10 mm. 7. [ef servisa aparata - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka zlatno`ute boje, sa porubom {irine 5 mm zlatno`ute boje. [irina vodoravne trake je 5 mm. 8. Dispe~er de`urni operativni i starje{ina jedinice voda (komandir voda) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravnih trake je 5 mm, a razmak izme|u wih je 10 mm. 9. Zamjenik starje{ina jedinice - voda (zamjenik komandira voda) - oznaka funkcije je jedna vodoravna

traka zlatno`ute boje, bez poruba. [irina vodoravne trake je 5 mm. 10. Starje{ina jedinice - odjeqewa (komandir odjeqewa) oznaka funkcije su tri vodoravne trake crvene boje, sa porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u wih je 10 mm. 11. Starje{ina grupe, vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, vatrogasac-serviser aparata za ga{ewe po~etnih po`ara i izolacionih aparata, vatrogasacautomehani~ar, vatrogasac-autoelektri~ar, vatrogasacelektri~ar i vatrogasac radio TT mehani~ar (specijalist iz oblasti koje su navedene u nabrojanim zanimawima) - oznaka funkcije su dvije vodoravne trake crvene boje, sa porubom crvene boje {irine 5 mm. [irina vodoravnih traka je 5 mm, a razmak izme|u wih je 10 mm. 12. Vatrogasac, vatrogasac-voza~ i vatrogasactelefonista - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje koja je u{ivene na podlozi tkanine plave boje s porubom crvene boje {irine vodoravne trake 5 mm. 13. Vatrogasac-pripravnik - oznaka funkcije je jedna vodoravna traka crvene boje, {irine 5 mm. Kod svih oznaka iz stava 1. ovog ~lana prva vodoravna traka, na visini je od 10 mm. Izgled svih funkcija iz stava 1. ovog ~lana, nalazi se u prilogu ove uredbe i ~ini wen sastavni dio. ^lan 61. Na ki{nom mantilu, kao i na za{titnoj odje}i, ne nose se oznake funkcija. V - NAZIVI FUNKCIJA I FUNKCIONALNE OZNAKE U DOBROVOQNIM VATROGASNIM JEDINICAMA ^lan 62. Za pripadnike dobrovoqnih vatrogasnih jedinica utvr|uju se oznake op{teg zna~aja, oznake operativnih funkcija i oznake specijalnosti. Oznake iz stava 1. ovog ~lana pripadnici dobrovoqnih vatrogasnih jedinica nose na radnoj i sve~anoj uniformi. ^lan 63. Oznake op{teg zna~aja iz ~lana 62. stav 1. su: – amblem vatrogasaca (vatrogasni amblem ima izgled vatrogasnog znaka u sredini oko kojeg je trostruki lovorov vjenac), – vatrogasni znak, koji se nosi na rombu okovratnika bluze, ima izgled vatrogasnog {qema, iza kojeg su u pozadini ukr{teni vatrogasna sjekirica i bakqa i izra|en je od metala zlatne boje, veli~ine 20x10 mm. Znak je lijevi i desni, s obzirom na polo`aj bakqe, – vatrogasna dugmad zlatne boje, na kojima je utisnut vatrogasni znak, a nose se na sve~anoj uniformi. ^lan 64. Oznaka za funkciju (~in), u dobrovoqnom vatrogastvu je simbolizovana bakqa od metala, zlatne boje i vezena, koja se pri~vr{}uje no`icama na naramenice. Visina simbolizovanog plamena iznosi 17 mm, a {irina u sredini 10 mm. Du`ina dr`ica simbolizovanog plamena iznosi 14 mm, {irina pri dnu 3 mm, a pri vrhu 10 mm. Vrh simbolizovanog plamena okrenut je prema okovratniku. Za dobrovoqne vatrogasce utvr|uju se sqede}e funkcije (~inovi) i wihove oznake: 1. Vatrogasac - jedna simbolizovana plamena bakqa, 2. Vatrogasac I klase - dvije simbolizovane plamene bakqe, 3. Mla|i vatrogasni oficir - tri simbolizovane plamene bakqe, 4. Mla|i vatrogasni oficir I klase - ~etiri simbolizovane plamene bakqe,

Broj 8 – Strana 78 5.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8. 9.

Srijeda, 23.2.2011.

Vatrogasni oficir - jedna simbolizovana plamena bakqa, 6. Vatrogasni oficir I klase - dvije simbolizovane plamene bakqe, 7. Vi{i vatrogasni oficir - vatrogasni grb i jedna simbolizovana plamena bakqa, 8. Vi{i vatrogasni oficir I klase - vatrogasni amblem i dvije simbolizovane plamene bakqe, 9. Po~asni vatrogasni oficir - tri simbolizovane plamene bakqe, vezene. Naramenice ~inova iz stava 2. ta~. 1. do 4. ovog ~lana, op{ivene su obrubom crvene boje 5 mm. Naramenice ~inova iz stava 2. ta~. 5. do 9. ovog ~lana, op{ivene su obrubom zlatne boje, a za vi{e vatrogasne oficire vezeni vatrogasni amblem na naramenicama visine 26 mm, a {irine 30 mm i na udaqenosti od dowe ivice epolete od 10 mm iznad kojeg su vezene bakqe. ^lan 65. Oznake za funkcije iz ~lana 64. stav 2. ta~. 1. do 9. ove uredbe su trake zlatne boje, na{ivene na dowem dijelu romba, ~ija du`ina dijagonalno iznosi 5,5 cm, a kra}a 3,5 cm. Romb se nosi na okovratniku bluze. ^lan 66. Za dobrovoqne vatrogasce utvr|uju se sqede}e operativne funkcije i wihove oznake: 1. Komandir jedinice - odjeqewa - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Komandir jedinice - voda i zamjenik komandira jedinice - ~ete - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Komandir ~ete - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Predsjednik - rukovodilac stru~no tehni~ke komisije saveza na nivou grada ili kantona, jedna traka {irine 8 mm i 3 trake {irine 3 mm, 5. Predsjednik - voditeq stru~no tehni~ke komisije saveza na nivou Federacije kao i instruktori, dowa polovina romba je u cijelosti zlatne boje. Kod svih oznaka za operativne funkcije u dobrovoqnom vatrogastvu trake su izra|ene od tkanina zlatne boje i u{ivene su na podlogama tkanine crvene boje sa razmakom od 2 mm. ^lan 67. ^lanovi dobrovoqnih vatrogasnih dru{tava na operativnim funkcijama i ~lanovi bez funkcija nose romb op{iven dvostruko pletenom trakom. ^lanovi vatrogasnih organizacija bez funkcija u sredini romba nose vatrogasni znak, dok ~lanovi sa funkcijama nose vatrogasni znak u gorwoj polovini romba. Vi{i vatrogasni oficir, vi{i vatrogasni oficir I klase i po~asni vi{i vatrogasni oficir, nose romb op{iven dvostruko pletenom zlatnom trakom, bez obzira na funkciju. Na rombu se nosi oznaka funkcije koju vr{i ~lan vatrogasne organizacije. ^lan 68. Za dobrovoqne vatrogasce utvr|uju se sqede}e organizacione funkcije i wihove oznake: 1. ^lan upravnog odbora - jedna traka zlatne boje, {irine 3 mm, 2. Sekretar dru{tva - dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 3. Predsjednik dru{tva - tri trake zlatne boje, {irine 3 mm, 4. Sekretar op}inskog vatrogasnog saveza (OVS) - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm, 5. Predsjednik op}inskog saveza - jedna traka zlatne boje, {irine 8 mm i dvije trake zlatne boje, {irine 3 mm, 6. Sekretar vatrogasnog saveza kantona - jedna traka {irine 8 mm i tri trake {irine 3 mm, 7. Predsjednik kantonalnog saveza - jedna traka zlatne boje {irine 16 mm,

Sekretar vatrogasnog saveza/zajednice Federacije Bosne i Hercegovine - jedna traka {irine 1 mm i jedna traka {irine 3 mm, Predsjednik Federalnog saveza/zajednice - romb u cijelosti je zlatne boje.

^lan 69. Za dobrovoqne vatrogasce utvr|uju se funkcije za pojedine specijalnosti i wihove oznake: 1. Ma{inista - to~ak u obliku zup~anika, 2. Za bolni~ara - znak crvenog krsta, 3. Za qekara - qekarski znak, 4. Za muzi~are - lira. Oznake za specijalnosti izra|ene su u obliku zna~ke veli~ine 20 mm x 30 mm i nose se na lijevoj predwoj strani bluze ili ko{uqe. ^lan 70. Za vatrogasni podmladak u dobrovoqnim vatrogasnim jedinicama utvr|uju se sqede}e funkcije i wihove oznake: 1. Pionir vatrogasac (7-10 godina) nosi, iznad lijevog xepa bluze ili ko{uqe, vatrogasni znak iz ~lana 63. stav 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijevog rukava -podlogu plave boje u obliku pravougaonika veli~ine 5x8 cm, preko koje se nalazi `uta traka, {irine 10 mm, postavqena na 15 mm od dowe ivice pravougaonika (podloge). 2. Pionir vatrogasac I klase (11-14) nosi, iznad lijevog xepa bluze ili ko{uqe vatrogasni znak iz ~lana 63. stav 1. ove uredbe, a iznad nadlaktice lijeve ruke iste oznake kao i pionir vatrogasac, s tim da se pored `ute trake nalazi `uta bakqa u osi pravougaonika (podloge). 3. Oznake omladinca su tri `ute trake {irine 5 mm koje se nose na naramenicama, razmak me|u trakama iznosi 2 mm, udaqenost od ruba naramenice prema rukavu 10 mm, a 2 mm iznad trake je `uta bakqa. 4. Komandir pionirskog odjeqewa "pionir vatrogasac", na naramenicama nosi jednu zlatnu traku, {irine 5 mm, na udaqenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. 5. Komandir pionirskog odjeqewa "pionir vatrogasac I klase" nosi na naramenicama dvije zlatne trake, {irine 5 mm, na razmaku 10 mm, i udaqenosti 10 mm od ivice naramenice prema rukavu. ^lan 71. Na pripadnike vatrogasnih jedinica koje se formiraju u pravnim licima odnose se iste funkcije i wihove oznake kao za pripadnike dobrovoqnih vatrogasnih jedinica koje se formiraju u dobrovoqnim vatrogasnim dru{tvima. ^lan 72. Oznake funkcija dobrovoqnih vatrogasaca izra|uju i koriste dobrovoqna vatrogasna dru{tva i vatrogasni savezi. VI - NAZIVI FUNKCIJA I OVLA[TEWA STARJE[INA VATROGASNIH JEDINICA ^lan 73. Nazivi funkcija starje{ina u profesionalnim vatrogasnim jedinicama su: a) Starje{ina (komandant) vatrogasne jedinice, b) Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta), c) Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete), d) Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete), e) Starje{ina dispe~erskog centra, f) Starje{ina vatrogasne ispostave, g) Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), h) Zamjenik starje{ine jedinice-voda (zamjenik komandira voda), i) Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa), j) Starje{ina grupe.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – –

Broj 8 – Strana 79

^lan 74. Ovla{tewa starje{ine (komandanta) vatrogasne jedinice utvr|ena su u odredbi ~lana 77. stav 1. Zakona, a naro~ito je ovla{ten da: – neposredno rukovodi vatrogasnom jedinicom, – organizira obavqawe svih poslova u vatrogasnoj jedinici, – utvr|uje prioritete u radu, – redovno informi{e direktora kantonalne uprave civilne za{tite o stawu iz nadle`nosti vatrogasne jedinice, – osigurava blagovremeno i zakonito obavqawe poslova iz nadle`nosti vatrogasne jednice, – raspore|uje poslove na ostale dr`avne slu`benike i namje{tenike u vatrogasnoj jedinici i daje upute o na~inu obavqawa tih poslova, – koordinira i usmjerava rad svih starje{ina vatrogasnih ispostava koje postoje na nivou kantona, – odlu~uje o svim pitawima za koje je ovla{ten posebnim rje{ewem direktora kantonalne uprave civilne za{tite. ^lan 75. Zamjenik starje{ine (zamjenik komandanta) vatrogasne jedinice ima ista ovla{tewa kao i starje{ina utvr|ena u ~lanu 77. stav 1. Zakona i ~lanu 74. ove uredbe. ^lan 76. Starje{ina jedinice - ~ete (komandir ~ete) ovla{ten je da: – organizuje rad u ~eti, – neposredno kontroli{e rad u ~eti, – organizuje i vodi stru~ne sastanke ~ete, – podnosi izvje{taj komandantu o stawu u ~eti, – predla`e mjese~ni operativni plan i program rada ~ete, – kontroli{e sprovo|ewe plana i programa rada ~ete, – redovno analizira izvr{ewe mjese~nog plana i programa rada i podnosi izvje{taj komandantu, – kontroli{e i organizuje vo|ewe operativne, radne i druge evidencije u ~eti, – provodi mjere za{tite na radu u ~eti, – organizuje bezbjednost objekta i materijalno-tehni~kih sredstava, – vr{i nadzor nad blagovremenim, zakonitim i urednim izvr{ewem poslova u ~eti, – koordinira rad sa dobrovoqnim vatrogasnim dru{tvima na podru~ju djelovawa ~ete, – vr{i obilazak objekata od posebnog interesa, kao i drugih objekata na podru~ju djelovawa vatrogasne jedinice, u ciqu sagledavwa stawa za{tite od po`ara u tim objektima, – rukovodi vatrogasnom ~etom na intervencijama ga{ewa po`ara i intervencijama za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, – organizuje evakuaciju ugro`enih qudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – provodi operativnu gotovost i spremnost ~ete i ispravnost sprava i opreme, – kontroli{e disciplinu i urednost vatrogasaca u ~eti, – sara|uje i pru`a pomo} organima bezbjednosti, – prati provo|ewe stru~nog osposobqavawa, uvje`bavawa i kondicirawa vatrogasaca radi odr`avawa wihove spremnosti za vr{ewe operativnih poslova ga{ewa po`ara i spa{avawa qudi i materijalnih dobara, – vr{i analizu intervencija ~ete i o tome podnosi izvje{taj komandantu, – izdaje naredbe i uputstva za rad u ~eti po nalogu komandanta,

organizuje i prati odr`avawe ~isto}e i urednosti objekta i izvan objekta i u ciqu {to efikasnijeg rada ~ete i uspje{nosti intervencije ga{ewa po`ara i za{tite i spa{avawa, savjesno, odgovorno i u skladu sa Zakonom, eti~kim na~elima i pravilima slu`be donosi odluke.

^lan 77. Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete) vatrogasne jedinice ima ista ovla{tewa kao i starje{ina jedinice - ~ete, utvr|ena u ~lanu 76. ove uredbe. ^lan 78. Starje{ina dispe~erskog centra ovla{ten je da: – organizuje rad u ~eti veze, – izra|uje plan i program nabavke materijalno-tehni~kih sredstava i opreme potrebnih za rad ~ete veze, – vodi cjelokupnu dokumentaciju ~ete veze, – vodi evidenciju o redovnom servisu opreme, – obezbijedi pravilnu eksploataciju sitema radio veze i telekomunikacije, – obezbijedi Zakonom propisane dozvole za repetitore i radiostanice, – predla`e komandantu tehni~ka rje{ewa za unapre|ewe rada ~ete veze i daje mi{qewe za nabavku nove tehni~ke opreme i ure|aja, – organizuje stru~no osposobqavawe vatrogasaca za rad na sredstvima veze i ra~unarskim sistemom, – predla`e smjernice, procedure i aplikacije za razvoj baze podataka za sve korisnike informacionog sistema, – razvija baze podataka za geografski informacioni sistem (GIS). ^lan 79. Ovla{tewa starje{ine vatrogasne ispostave, starje{ine jedinice-voda (komandira voda), zamjenika starje{ine jedinice - voda (zamjenik komandira voda), ista su kao ovla{tewa starje{ine jedinice - ~ete, utvr|ena u ~lanu 76. ove uredbe. ^lan 80. Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa) ovla{ten je da: – rukovodi i organizuje rad u vatrogasnom odjeqewu, – samostalno donosi plan akcije ga{ewa po`ara i za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara, – organizuje evakuaciju ugro`enih qudi i imovine od po`ara i prirodnih i drugih nesre}a, – organizuje provo|ewe mjera za{tite na radu u odjeqewu, – vr{i analizu inetervencije odjeqewa i o tome podnosi izvje{taj komandiru voda, – izvodi stru~no osposobqavawe i prakti~ne vje`be sa odjeqewem, – kontroli{e disciplinu i urednost vatrogasaca u odjeqewu. ^lan 81. Ovla{tewa starje{ine grupe ista su kao ovla{tewa starje{ine jedinice (komandira odjeqewa), utvr|ena u ~lanu 80. ove uredbe. VII - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 82. Profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice du`ne su da u roku od 5 godina usklade cjelokupan izgled radnih i sve~anih uniformi, kao i oznake za funkcije na uniformama u skladu sa odredbama ove uredbe.

Broj 8 – Strana 80

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 83. Pripadnici profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice ne mogu nositi sve~anu i radnu uniformu, kao ni za{titnu opremu, koja ne odgovara odredbama ove uredbe. ^lan 84. Pripadnici profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice, koji se nalaze na odre|enim funkcijama, mogu nositi funkcionalne oznake samo dok obavqaju tu funkciju. ^lan 85. Stupawem na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o uniformi i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama ("Slu`beni list SR BiH", broj 37/79) i Pravilnik o za{titoj odje}i i opremi, radnoj odje}i, sve~anim uniformama i vatrogasnim oznakama u dobrovoqnom vatrogastvu kojeg je donijelo Predsjedni{tvo Konferencije Vatrogasnog saveza Bosne i Hercegovine od 27. februara 1986. godine. ^lan 86. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 88/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

148
Na osnovu ~lana 107. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O SADR@AJU, USLOVIMA, NA^INU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se sadr`aj, uslovi, na~in i program polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovodioca akcije ga{enja po`ara, sastav i izbor ~lanova komisije za polaganje ispita, na~in ocjenjivanja kandidata, sadr`aj uvjerenja o polo`enom ispitu, evidencija o izdatim uvjerenjima, kao druga pitanja od zna~aja za polaganje ispita. II - STRU^NA OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA ^lan 2. U radni odnos za obavljanje poslova iz nadle`nosti profesionalne vatrogasne jedinice koja se nalazi u organu uprave civilne za{tite, kantona, op{tine i grada, primaju se lica sa visokom stru~nom spremom VII stepen i lica sa najmanje III stepenom {kolske spreme (u daljem tekstu: vatrogasac pripravnik) i obavezno prolaze pripravni~ki sta` - obuku, kao preduslov za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: ispit vatrogasca). Lica iz stava 1. ovog ~lana, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daljem tekstu: Plan obuke), koji je du`an sa~initi starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice, u skladu sa ~lanom 3. ove uredbe. Obuka iz stava 1. ovog ~lana, za lica koja imaju visoku stru~nu spremu VII stepena, traje godinu dana, a za lica koja imaju najmanje III stepen {kolske spreme, obuka traje {est mjeseci. Svrha obuke je da lica koja se postavlja na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspje{no obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca.

^lan 3. Planom obuke iz ~lana 2. stav 1. ove uredbe, naro~ito se utvr|uje: 1) poslovi koje }e vatrogasac pripravnik obavljati u toku trajanja obuke u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, 2) vrijeme anga`ovanja na pojedinim poslovima, 3) redoslijed u obavljanju predvi|enih poslova i na~in obavljanja planiranih poslova, (upoznavanje sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno anga`ovanje u radu na odre|enim poslovima, prisustvovanje preduzimanju odnosno izvo|enju pojedinih mjera i radnji, upoznavanje djelokruga rada i organizacije profesionalne vatrogasne jedinice, obavljanje pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom), 4) prou~avanje propisa koji se odnose na oblast za{tite od po`ara i vatrogastvo, za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljem tekstu: za{tita i spa{avanje) i propisa iz oblasti djelokruga rada profesionalne vatrogasne jedinice, 5) prou~avanje stru~ne literature iz oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva. Prije po~etka izvo|enja obuke, vatrogasac pripravnik upoznaje se sa Planom obuke i Programom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca - Prilog broj 1, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. ^lan 4. Nadzor nad provo|enjem Plana obuke iz ~lana 2. ove uredbe, obavlja starje{ina vatrogasne jedinice ili njegov zamjenik. ^lan 5. Po zavr{enoj obuci, lice koje ima visoku stru~nu spremu VII stepen, pola`e ispit vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a lice koje ima najmanje III stepen {kolske spreme, pola`e taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku pripravni~kog sta`a. Ispit vatrogasca, pola`e se prema Programu za polaganje ispita iz ~lana 3. stav 2. ove uredbe. III - ISPIT ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GA[ENJA PO@ARA ^lan 6. Polaganju ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, mo`e pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon polo`enog ispita za vatrogasca. Ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, lice iz stava 1. ovog ~lana, pola`e prema Programu za polaganje ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara - Prilog broj 2, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. IV- PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA 1. Program ispita za vatrogasca ^lan 7. Program ispita za vatrogasca sastoji se od op{teg, posebnog i prakti~nog dijela. a) Program op{teg dijela ispita ^lan 8. Program op{teg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata osnovna znanja iz propisa u oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planiranja i gra|enja; d) za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH a) b) c) d)

Broj 8 – Strana 81

b) Program posebnog dijela ispita ^lan 9. Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvata osnovna znanja iz oblasti: a) fizi~ko - hemijskog procesa gorenja i ga{enja po`ara; b) za{tite od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevanjem vodom za potrebe ga{enja po`ara; c) po`arnih opasnosti i mjera za{tite od po`ara u gra|evinama i industriji, {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima; d) opreme, ure|aja i sredstava za sprje~avanje nastajanja i ga{enja po`ara, za{titu i spa{avanje; e) taktike ga{enja po`ara; f) pru`anja prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lan 10. Prakti~ni dio ispita za vatrogasca obuhvata: a) rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima; b) vje`be sa motornom vatrogasnom prskalicom; c) rukovanje i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za ga{enje po`ara; hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, ure|ajima i sredstvima koja se upotrebljavaju za sprje~avanje nastajanja i ga{enje po`ara; d) upotreba navalnih, kombinovanih autocisterni i specijalnih vatrogasnih vozila, ljestava, sprava i ure|aja za signalizaciju i detekciju, opreme za spa{avanje i samospa{avanje; e) upotreba li~ne i kolektivne za{titne opreme i sredstava; f) vje`bovne postupke i radnje u vatrogasnim jedinicama. 2. Program ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara a) Program op{teg dijela ispita ^lan 11. Program op{teg dijela ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara obuhvata dobro poznavanje propisa iz oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planiranja i gra|enja; d) za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, kao i e) rje{avanje u upravnim stvarima. b) Program posebnog dijela ispita ^lan 12. Program posebnog dijela ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, pored programa posebnog dijela ispita za vatrogasca iz ~lana 9. ove uredbe, obuhvata dobro poznavanje: a) opreme, ure|aja i drugih sredstva za sprje~avanje i ga{enja po`ara, za{titu i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara (vrste, svojstva i na~in upotrebe, rukovanje i rad sa navedenom opremom, ure|ajima i sredstvima); b) izvora snabdijevanja vodom za ga{enje po`ara; c) mjera za{tite od po`ara u oblasti prostornog planiranja i gra|enja, tehni~ko-tehnolo{kih procesa, elektroenergetskih postrojenja ure|aja i instalacija; d) taktike ga{enja po`ara i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara; e) mjera obezbje|enja mjesta ga{enja po`ara; f) pru`anja prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lan 13. Prakti~ni dio ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara obuhvata prakti~ni dio ispita za vatrogasca iz ~lana 10. ove Uredbe, kao i:

takti~ke vje`be sa vatrogasnom jedinicom (odjeljenja ili voda), prakti~ni rad uz kori{tenje relejnog sistema snabdijevanja vodom, te paralelnog i serijskog takti~kog nastupa vatrogasnog voda, skiciranje mjesta po`ara i podupiranje konstruktivnih elemenata zgrade.

V - KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA ^lan 14. Ispit vatrogasca pola`e se pred komisijom koju rje{enjem imenuje direktor kantonalne uprave civilne za{tite na ~ijem podru~ju se nalazi profesionalna vatrogasna jedinica u kojoj je vatrogasac - pripravnik, pro{ao stru~nu obuku. Ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, pola`e se pred komisijom koju rje{enjem imenuje direktor Federalne uprava civilne za{tite. Administrativne poslove za potrebe komisija iz st. 1. i 2. ovog ~lana, obavlja kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. ^lan 15. Komisija iz ~lana 14. stav 1. i 2. ove uredbe, sastoji se od predsjednika, ~etiri ~lana i sekretara komisije. U komisiju iz ~lana 14. stav 1., imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice op{tine ili grada ili njegov zamjenik, koji ispunjava uslove utvr|ene u ~lanu 75. stav 1. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, - u daljem tekstu: Zakona), 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII ili VI stepen stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, 3) kantonalni inspektor za za{titu od po`ara i kantonalni inspektor za vatrogastvo iz ~lana 148. stav 1. i ~lana 151. stav 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacijske jedinice za za{titu od po`ara i vatrogastvo, U komisiju iz ~lana 14. stav 2. ove uredbe, imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice kantona ili njegov zamjenik koji ispunjava uslove utvr|ene u ~lanu 75. stav 1. Zakona, 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovodioca akcije ga{enja po`ara i sa najmanje 4 godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, 3) federalni inspektor za za{titu od po`ara i federalni inspektor za vatrogastvo, iz ~lana 146. stav 1. i ~lana 151. stav 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacijske jedinice za za{titu od po`ara i vatrogastvo. Za sekretara komisije imenuje se lice iz reda namje{tenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite sa najmanje srednjom stru~nom spremom. ^lan 16. Komisije iz ~lana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, donose poslovnik o radu, ve}inom glasova svojih ~lanova u roku od pet dana od dana imenovanja. Sekretar komisije iz ~lana 15. stav 4. ove uredbe, obavlja sve administrativne poslove potrebne za rad komisije (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavlja druge poslove koje zahtjeva predsjedavaju}i komisije). Mandat komisije je dvije godine. Rad komisije je javan.

Broj 8 – Strana 82

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lan 17. Predsjedniku, ~lanovima i sekretaru komisije pripada naknada za rad u komisiji. Tro{kove ispita snosi organ uprave civilne za{tite op{tine, grada i kantona koji upu}uje vatrogasca na polaganje ispita. ^lan 18. Kandidati za polaganje ispita, mogu tra`iti i dobiti imena ~lanova komsije. Zahtjev za izuze}e bilo kojeg ~lana komisije, mo`e se tra`iti iz razloga koji su propisani Zakonom o upravnom postupku. Zahtjev iz stava 2. ovog ~lana podnosi se direktoru kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno direktoru Federalne uprave civilne za{tite, koji je imenovao komisiju, najkasnije do momenta pristupanja ispitu. VI - PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ^lan 19. Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se kantonalnoj upravi civilne za{tite, putem op}inske slu`be civilne za{tite u ~ijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upu}uje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita. Pismena prijava za polaganje ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, dostavlja se Federalnoj upravi civilne za{tite, putem kantonalne uprave civilne za{tite. ^lan 20. Pismena prijava iz ~lana 19. st. 1. i 2. ove uredbe, sadr`i: prezime i ime podnosioca prijave, dan, mjesec i godinu ro|enja, podatke o zavr{enoj {koli i stru~noj kvalifikaciji, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen i njeno sjedi{te, datum postavljenja na radno mjesto, vrsta ispita za koji se prijavljuje (ispit vatrogasca ili za rukovodioca akcije ga{enja po`ara), adresu stanovanja podnosioca prijave. Uz prijavu se prila`e ovjeren prijepis diplome o zavr{enoj {koli odnosno o stru~noj kvalifikaciji, kao i uvjerenje o vremenu provedenom na stru~noj obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, odnosno uvjerenje o ukupnom radnom sta`u koje je lice iz ~lana 6. stav 1. ove uredbe ostvarilo nakon polo`enog ispita za vatrogasca. ^lan 21. Komisija iz ~lana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, prije svega, utvr|uje da li podnosilac prijave ispunjava uslove za polaganje ispita, predvi|ene ovom uredbom. Kad komisija utvrdi da podnosilac prijave, ispunjava uslove za polaganje ispita, pismeno obavje{tava podnosioca prijave o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita. Podnosilac prijave koji ispunjava uslove za polaganje ispita pismeno se obavije{tava o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita, najkasnije 30 dana prije polaganja ispita. Ako komisija utvrdi da podnosilac prijave ne ispunjava uslove za polaganje ispita predvi|ene ovom uredbom, odbija prijavu i pismeno obavje{tava podnosioca prijave o tome. Protiv obavje{tenja iz stava 4. ovog ~lana, mo`e se podnijeti `alba direktoru kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite. VII - NA^IN POLAGANJA ISPITA ^lan 22. Na stru~nom ispitu, predsjedavaju}i komisije ima du`nost da za svakog podnosioca prijave (u daljem tekstu: kanditat) utvrdi njegov identitet, upozna kandidata o njegovim pravima i obavezama, o vremenu trajanja ispita, na~inu pona{anja za vrijeme ispita, te uru~i kandidatu pismeni test iz op{teg i posebnog dijela ispita. Pismeni test priprema komisija dva sata prije po~etka ispita. Pismeni test kandidata sastoji se od 10 pitanja sa ponu|enim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve ta~ne odgovore. Pitanja se postavljaju na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Prilikom rje{avanja testa, kandidat odgovara na svako pojedina~no pitanje, ozna~avanjem samo jednog od ponu|enih opcijskih odgovora. Ispit traje najdu`e jedan sat. Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu stru~nog ispita, predstavlja zbir bodova za svaki odgovor. Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmanje 18 bodova. ^lan 23. Usmeni dio ispita komisija provodi postavljanjem pet pitanja kandidatu. Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje svaki ~lan komisije, dodjeljuju}i mu odre|eni broj bodova, a najvi{e 10 bodova, {to zna~i da kandidat mo`e osvojiti, po ovom osnovu, maksimalno 50 bodova. Da bi kandidat pristupio prakti~nom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmanje 26 bodova koje mu dodjele svi ~lanovi komisije. Kandidat se odmah obavje{tava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom se obavje{tava o datumu, mjestu i vremenu polaganja prakti~nog dijela ispita. ^lan 24. Komisija organizuje prakti~ni dio ispita u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na na~in da za ispit vatrogasca utvrdi dva prakti~na zadatka, a za ispit rukovodioca akcije ga{enja po`ara utvr|uje tri prakti~na zadataka, koje kandidat treba prakti~no izvesti (demonstrirati). Kandidat na prakti~nom dijelu ispita mora izvesti uspje{no sve zadatke i osvojiti 20 bodova. ^lan 25. Nakon zavr{enog pismenog, usmenog i prakti~nog dijela ispita, komisija utvr|uje broj bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Kandidat je polo`io sva tri dijela ispita ukoliko ima dodjeljenih najmanje 64 boda. Komisija ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenom: "polo`io stru~ni ispit" ili "nije polo`io stru~ni ispit". ^lan 26. O toku ispita, komisija vodi zapisnik u koji unosi: sastav komisije, datum i mjesto odr`avanja op{teg, posebnog i prakti~nog dijela ispita, prezime i ime i prebivali{te kandidata, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je kandidat zaposlen, postavljena pitanja, broj dodjeljenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Po zavr{etku ispita, predsjednik komisije saop{tava kandidatu rezultate ispita u prisustvu ~lanova komisije, {to se konstatuje u zapisniku. Zapisnik se dostavlja kantonalnoj upravi civilne za{tite odnosno Federalnoj upravi civilne za{tite, koja izdaje uvjerenje o polo`enom ispitu. ^lan 27. Ako komisija kandidata ocjeni ocjenom "nije polo`io ispit", upu}uje ga na ponavljanje ispita. Kandidat mo`e prijaviti ponovljanje ispita, u roku od 60 dana od dana kada je upu}en na ponovno polaganje ispita. Komisija pismeno obavje{tava kanditada o datumu, mjestu i terminu ponavljanja ispita, deset dana prije datuma odre|enog za polaganje ispita. VIII - SADR@AJ UVJERENJA I VO\ENJE EVIDENCIJA O POLO@ENOM ISPITU ^lan 28. Kandidatu koji je polo`io ispit za vatrogasca, odnosno rukovodioca akcije ga{enja po`ara, izdaje se uvjerenje o polo`enom ispitu za vatrogasca odnosno rukovodioca akcije ga{enja po`ara. Uvjerenje o polo`enom ispitu za vatrogasca, odnosno za rukovodioca ga{enja po`ara sadr`i:

Srijeda, 23.2.2011. a) b) c) d) e) f)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH PRILOG - I

Broj 8 – Strana 83

naziv organa koji izdaje uvjerenje, prezime (o~evo ime) i ime kandidata, dan, mjesec i godina ro|enja, jedinstveni mati~ni broj kandidata, stepen {kolske spreme i ste~eno zvanje, redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz ~lana 29. ove uredbe, g) konstataciju da je kandidat polo`io stru~ni ispit za zvanje vatrogasca odnosno rukovodioca ga{enja po`ara, h) vrijeme i mjesto polaganja stru~nog ispita, naziv komisije pred kojom je kandidat polagao ispit, i) datum i mjesto izdavanja uvjerenja, j) potpis direktora kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno Federalne uprave civilne za{tite i pe~at. ^lan 29. Evidenciju o izdatim uvjerenjima o polo`enom ispitu, vodi kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Ovjeru knjige obavlja direktor kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno direktor Federalne uprava civilne za{tite. U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je polo`io ispit i to: ime (o~evo ime) i prezime, dan mjesec, godina ro|enja, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovodioca ga{enja po`ara, datum polaganja ispita, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja. Evidencijska knjiga iz stava 1. ovog ~lana ~uva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polaganju stru~nog ispita ~uva se najmanje deset godina. IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 30. Od obaveze polaganja ispita u oblasti vatrogastva, osloba|aju se profesionalni vatrogasci, starje{ine profesionalne vatrogasne jedinice, njihovi zamjenici i starje{ine koje rukovode jedinicom za vrijeme ga{enja po`ara, koji su polo`ili ispit za vatrogasca i rukovodioca ga{enja po`ara, prema Pravilniku o programu i na~inu pripremanja i polaganja stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce ga{enja po`ara ("Slu`beni list SR BiH", broj 14/77"), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit polo`ili u skladu sa propisima koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini. ^lan 31. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o programu i na~inu pripremanja i polaganja stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce ga{enja po`ara ("Slu`beni list SRBiH", broj 14/77), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitanja koja su regulisana ovom uredbom. ^lan 32. Postoje}i pravni izvori i literatura u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva po kojima se kandidati iz ~lana 2. stav 1. i ~lana 6. ove Uredbe, pripremaju za polaganje ispita u oblasti vatrogastva, ostaju na snazi do dono{enja tih propisa u skladu sa Zakonom. ^lan 33. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 89/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r. PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA Program za polaganje ispita u oblasti vatrogastva, sastoji se iz dva priloga, od kojih je Prilog I - Program za polaganje ispita vatrogasca i Prilog II - Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara.

PROGRAM POLAGANJE ISPITA VATROGASCA Program za polaganje ispita vatrogasca, u skladu sa va`e}im propisima, sadr`i sljede}e gradivo, pravne izvore i literaturu: I.1. GRADIVO IZ OP[TEG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata osnovna znanja iz propisa, u oblasti: a) za{tite od po`ara – Osnovni pojmovi i definicije (gorenje, vatra, po`ar, eksplozija, zapaljive materije, eksplozivne materije, opasne materije, po`arna opasnost, po`arna otpornost, rizik od po`ara, po`arna sigurnost, po`arni sektor, po`arno stepeni{te, sigurnosno stepeni{te, evakuacija, putevi za evakuaciju, i dr.); – Osnovni nosioci za{tite od po`ara (pravna lica, dr`avni organi, druge institucije i gra|ani), mjesta i prostori organizovanja i provo|enja za{tite od po`ara; – Mjere za{tite od po`ara (op}e, preventivne i aktivne/represivne); – Sistemi aktivne za{tite od po`ara (stabilni sistemi za ga{enje po`ara vodom, ugljen dioksidom, prahom, pjenom i dr., vatrodojavni sistemi, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih smjesa, i dr.); – Mjere za{tite od po`ara u zavisnosti od namjene gra|evine, zastupljenog tehni~ko-tehnolo{kog procesa, vrste i koli~ine materijala koji se u njima proizvode, prera|uju, veli~ine i spratnosti gra|evine, lokacije gra|evine, vrste materijala koji je upotrebljen za gra|enje; – Mjere za{tite od po`ara u pogledu upotrebe elektro, gromobranskih, plinskih instalacija i ure|aja, kao i dimovoda i lo`i{ta u gra|evinama; – Obezbje|enje vode za ga{enje po`ara u gra|evinama u naseljenim mjestima i van naseljenih mjesta; – Uskladi{tavanje zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija i upotreba otvorene vatre u gra|evinama i prostorima; – Oprema, ure|aji i sredstva za ga{enje po`ara u gra|evinama i na otvorenim prostorima ({ume, {umsko i poljoprivredno zemlji{te i ostali prirodni resursi) u vlasni{tvu ili koje koriste pravno lice, dr`avni organ ili druga institucija; – Organizacija i funkcionisanje, planiranje i provo|enje mjera za{tite od po`ara u op}ini/gradu i kantonu i pravnim licima, dr`avnim organima i drugim institucijama (plan za{tite od po`ara, op}i akt-pravilnik za{tite od po`ara); – Odgovornost upravitelja stambenih objekata za provo|enje mjera za{tite od po`ara; – Organizovanje odgovaraju}eg nadzora (unutra{nje kontrole) nad provo|enjem mjera za{tite od po`ara u gara|evinama i prostorima {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima od strane korisnika i vlasnika tih gra|evina i prostora. b) vatrogastva – Organizacija i funkcionisanje vatrogastva u Federaciji BiH: vatrogasna djelatnost, vatrogasne snage; – Profesionalne vatrogasne jedinice: osnivanje, poslovi, veli~ina - li~na i materijalna formacija, raspored na terenu, podru~je djelovanja i rada, du`nosti profesionalnog vatrogasca i po{tovanje pravila slu`be, postavljenje i du`nosti starje{ine vatrogasne jedinice, vo|enje evidencije u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici; – Dobrovoljna vatrogasna dru{tva: mjesto i uloga u uloga dobrovoljnih vatrogasnih dru{tava i jedinica u oblasti vatrogasne djelatnosti, osnivanje, na~in formiranja, progla{avanje slu`bom za za{titu od po`ara, stru~no osposobljavanje i usavr{avanje dobrovoljnih vatrogasaca; – Vatrogasne jedinice pravnih lica: osnivanje i djelovanje; – Vatrogasni savezi: ciljevi, osnivanje, djelovanje; – Stru~no osposobljavanje i usavr{avanje profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca u profesionalnim,

Broj 8 – Strana 84

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – b)

Srijeda, 23.2.2011.

dobrovoljnim, kao i vatrogasnim jedinicama pravnih lica, radno-pravni status vatrogasaca i naknade. c) prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija – Utovar, istovar, distribucija, smje{taj i upotreba eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i gasova u skladi{tima, priru~nim skladi{tima i prodavnicama; – Uskladi{tavanje zapaljivih te~nosti (vrste nadzemnih i podzemnih rezervoara, na~in postavljanja, mjere za{tite od po`ara); – Uskladi{tavanje zapaljivih gasova (rezervoari, na~in postavljanja, pokretni zatvoreni sudovi - boce za komprimovane, te~ne i pod pritiskom rastvorene gasove, mjere za{tite od po`ara); – Eksplozivne smje{e i zone opasnosti na prostorima na kojima se uskladi{tavaju i preta~u zapaljive te~nosti i gasovi; – Protiveksplozijska za{tita elektri~nih instalacija i ure|aja na mjestima ugro`enim od eksplozivnih smje{a (Ex za{tita); – Izgradnja stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i uskladi{tavanje i pretakanje goriva na tim stanicama; – Pretakanje zapaljivih te~nosti i gasova i mjere za{tite od po`ara prilikom pretakanja; – Upotreba ulja za lo`enje u doma}instvima i za pogonske potrebe (uskladi{tavanje, na~in kori{tenja, mjere za{tite od po`ara); – Prevoz eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i gasova i drugih opasnih materija u cestovnom saobra}aju. d) ga{enja po`ara - vatrogasne intervencije i za{tita i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara – Op{ta obaveza ga{enja po~etnog po`ara, odnosno dojavljivanja o pojavi po`ara, od strane gra|ana/stanovni{tva; – Postupak vatrogasne jedinice nakon primljene dojave o pojavi po`ara; – Rukovo|enje akcijom ga{enja po`ara; – Postupak u slu~aju kad anga`irana vatrogasna jedinica ne mo`e raspolo`ivim snagama i sredstvima ugasiti po`ar; – Mehanizam anga`iranja vatrogasnih jedinica op}ina/grada i kantona i drugih snaga na ga{enju po`ara i me|usobna saradnja u ga{enju velikih po`ara; – Nadle`nost {taba civilne za{tite op}ina/grada, kantona i Federacije u rukovo|enju akcijama ga{enja po`ara (u situacijama kada do|e do velikih po`ara i kada je nu`no anga`iranje, pored vatrogasnih jedinica i drugih snaga radi u~e{}a u ga{enju po`ara i spa{avanja ugro`enih ljudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom); – Prava gra|ana u vrijeme u~e{}a u vatrogasnoj intervenciji po naredbi nadle`nog {taba civilne za{tite i naknade za u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji. I.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata osnovna znanja po sljede}im oblastima: a) Fizi~ko-hemijski proces gorenja i ga{enja po`ara – Uslovi za nastajanje procesa gorenja (oksidacija); – Mehanizam gorenja materija u ~vrstom, te~nom i gasovitom stanju; – Osnovna znanja o fizi~ko - hemijskim osobinama po`arno opasnih materija (npr. kiseonik, vodonik, ugljenik, hlor, azot, sumpor; ugljikovodonici: propan, butan, prirodni gas, acetilen, derivati nafte; kiseline: azotna, sumporna i hlorovodoni~na; baze: amonijum hidroksid i kalijum hidroksid; organski rastvara~i: alkoholi, eteri i aromatski ugljovodonici - benzol i toluol; materije koje burno reaguju sa vodom i vazduhom: kalcijum - karbid, natrijum i fosfor); – Zapaljive i eksplozivne smjese; – Uslovi za gorenje i {irenje po`ara; – Toplota i temperatura;

c)

d)

e)

Toplotna i elektri~na energija potrebna za gorenje; Izvori toplote za izazivanje (nastajanje) po`ara; Mjere i postupci sa sprje~avanje nastajanja po`ara; Produkti gorenja zapaljivih i opasnih materija, Uslovi za nastajanje eksplozija (granice eksplozivnosti); Opasnosti po zdravlje i `ivot ljudi od po`ara i eksplozija; Efekti ga{enja po`ara (ugu{ivanje, ohla|ivanje, razbla`ivanje, antikataliti~ki efekat). Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevanjem vodom za potrebe ga{enja po`ara – Osnovni gra|evinski materijali (prirodni, vje{ta~ki i spojni); – Vatrootpornost materijala i elemenata gra|evinskih konstrukcija; – Po`arni sektori; – Podjela gra|evinskih objekata prema sistemu postavke nose}ih zidova, – Glavni dijelovi zgrade (krovne konstrukcije, krovni pokriva~i, lo`i{ta, dimovodi i dimnja~ki kanali, ostale instalacije u zgradi); – Za{tita drvenih konstrukcija od po`ara; – Horizontalne i vertikalne po`arne prepreke u zgradama i njihova izgradnja; – Na~in obezbje|enja vode za ga{enje po`ara u zgradama (zidni hidranti, njihov raspored u zgradi i oprema). Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, industriji, {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima – Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, gra|evinama za javnu upotrebu i visokim objektima; – Preventivne mjere za{tite od po`ara u hemijskoj, naftnoj, drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, metalnoj i metaloprera|iva~koj industriji; skladi{tima, zanatskim radionicama, pri obavljanju zavarivanja, rezanja i lemljenja i sl. – Za{tita od po`ara u {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resurima. Oprema, ure|aji i druga sredstva za sprje~avanje i ga{enje po`ara, za{titu i spa{avanje – Hidrauli~ki aparati u vatrogastvu - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Pneumatski podiza~i tereta - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Ure|aji za mjerenje eksplozivnih koncentracija gasova i para zapaljivih te~nosti u vazduhu - eksplozimetar; – Pumpe za pretakanje agresivnih materija - osnovne tehni~ke karakteristike; – Podjela i tehni~ke karakteristike usisnih i tla~nih cijevi; – Podjela vatrogasnih armatura za vodu (osnovne tehni~ke karakteristike); – Podjela vatrogasnih armatura za pjenu (osnovne tehni~ke karakteristike); – Vatrogasne pumpe (podjela), – Vrste i namjena vatrogasnih vozila, osnovne tehni~ke karakteristike; – Oprema za li~nu i kolektivnu za{titu vatrogasaca (opis, upotreba, odr`avanje, osnovne tehni~ke karakteristike); – Aparati za za{titu organa za disanje - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Sistemi aktivne za{tite od po`ara, – Odr`avanje, ispitivanje i cerificiranje sistema aktivne za{tite od po`ara i sredstava za ga{enje po`ara; – Sve vrste prenosnih i prijevoznih aparata za ga{enje po`ara; – Ure|aji i oprema za spa{avanje, penjanje i rad na visini podjela, osnovne tehni~ke karakteristike Taktika ga{enja po`ara – Klasifikacija po`ara (prema vrsti zapaljive materije, po fazama razvoja, u zavisnosti od mjesta nastanka, po obimu i veli~ini); – Razvoj i {irenje po`ara na otvorenom i u zatvorenom prostoru;

Srijeda, 23.2.2011. – – – – – – – – – – – – – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 85

Takti~ko djelovanje vatrogasnih formacija pri ga{enju po`ara; Primjena sredstava za ga{enje po`ara (voda, pjena, prah, ugljen-dioksid, priru~na sredstva, haloni); Prora~un koli~ine sredstava za ga{enje; Opsanosti pri ga{enju i mjere za{tite; Ga{enje po`ara u privredi (u prehrambenoj, tekstilnoj, drvnoj, metaloprera|iva~koj, hemijskoj industriji, industriji gume, u rudnicima i dr.); Ga{enje po`ara pojedinog dijela objekta, Ga{enje po`ara na cestovnim vozilima, avionima, `eljezni~kim vozilima, brodovima; Ga{enje {umskog po`ara; Rukovo|enje i komandovanje vatrogasnim intervencijama; Takti~ko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima sa opasnim materijama; Identifikacija opasnih materija pri akcidentima; Simboli i oznake u oblasti za{tite od po`ara i prevoza opasnih materija; Osnove kartografije i topografije; Rad vatrogasaca po zavr{enoj vatrogasnoj intervenciji ga{enju po`ara, Spa{avanje ljudi i materijalnih dobara u prirodnim i drugim nesre}ama (od poplava, iz ru{evina, u rudarskim nesre}ama, u saobra}ajnim nezgodama, evakuacija ugro`enih ljudi i materijalnih dobara itd.)

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

I.3. - PRAVNI IZVORI ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA 1. Zakon o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09); 2. Zakon o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10); 3. Zakon o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08); 4. Zakon o prevozu opasnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br. 27/90),; 5. Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i gasova ("Slu`beni list SR BiH", br. 39/89); 6. Zakon o prometu eksplozivnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br.30/85); 7. Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10); 8. Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive te~nosti i o uskladi{tavanju i pretakanju zapaljivih te~nosti ("Slu`beni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71); 9. Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladi{tavanju i pretakanju goriva ("Slu`beni list SFRJ", broj27/71); 10. Pravilnik o smje{taju i dr`anju ulja za lo`enje ("Slu`beni list SFRJ", broj 45/67); 11. Pravilnik o izgradnji postrojenja za te~ni naftni gas i o uskladi{tavanju i pretakanju te~nog naftnog gasa ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/71 26/71); 12. Pravilnik o tehni~kim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprivone, te~ne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Sl. list SFRJ" br. 25/ 80 i 9/86), 13. Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu visokih objekata od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 7/84; 14. Pravilnik o tehni~kim normativima za ure|aje u kojima se nanose i su{e premazna sredstva ("Slu`beni list SFRJ", broj 57/85); 15. Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od po`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87); 16. Pravilnik o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{enje po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 30/91); 17. Pravilnik o tehni~kim normativima za projektovanje, gra|enje, pogon i odr`avanje gasnih kotlovnica ("Slu`beni list SFRJ", br. 10/90 i 52/90); i Pravilnik o

izmjenama i dopunama pravilnika o tehni~kim normativima za projektovanje, gra|enje i odr`avanje plinskih kotlovnica, "Slu`bene novine Federacije BiH" br. 26/97, Tehni~ki propisi za specijalnu za{titu elektroenergetskih postrojenja od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", br. 16/66, 58/72, 24/75 i 74/90); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu od stati~kog elektriciteta ("Slu`beni list SFRJ", br. 62/73); Pravilnik o tehni~kim normativima za gromobrane ("Slu`beni list SFRJ", br. 13/68); Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protueksplozijsku za{titu ("Slu`beni list SFRJ", br. 18/81, 31/82, 4/87); Pravilnik o tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije niskog napona ("Slu`beni list SFRJ", br. 53/88); Pravilnik o na~inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra}aju ("Slu`beni list SFRJ", br.76/90); Pravilnik o stru~noj spremi i na~inu provjere stru~nog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim te~nostima i gasovima u prometu ("Slu`beni list" SRBiH broj 15/78); Uredba o tehni~kim svojstvima koje gra|evine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te na~ina kori{tenja i odr`avanja gra|evina ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08);

I.4. TEMELJNA LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA 1. Preventivna za{tita od po`ara, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 2. Za{tita od po`ara pri projektovanju i izvo|enju zgrada, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 3. Zapaljive i druge vatrogasne materije, izdanje Saveza in`enjera i tehni~ara, Beograd; 4. Vatrogasna tehnika, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije; 5. Snabdijevanje vodom i vodogradnja, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 6. Taktika ga{enja po`ara, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 7. Op{tejugoslovenska pravila za stru~nu i prakti~nu obuku vatrogasaca, Izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 8. Taktika ga{enja po`ara, autor Baru~ija Hilmo; 9. Ure|aji, oprema i sredstva za ga{enje po`ara i za{titu od po`ara, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb 1991. autor Zdenko [mejkal; 10. Vatrogasna vozila, Hrvatska vatrogasna zajednica Zagreb, 2001. autor Zdenka [mejkal; 11. Osnovi preventivne za{tite od po`ara, Vatrogasni savez Jugoslavije Beograd 1979. drugo dopunjeno i izmjenjeno izdanje, autor Veljko Kosti}; 12. Zapaljive i druge opasne materije, Udru`enje publicista Beograd 1980. autor Veljko Kosti}; 13. Gorenje i sredstva za ga{enje, "Mi Star" Zagreb 1996. autor \ur|ica [mer Paveli}; 14. Tehni~ki priru~nik za za{titu od po`ara, "Zagrebinspekt" d.o.o. za kontrolu i in`enjering Zagreb 1997. grupa autor Milan Carevi} i dr. PRILOG - II PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GA[ENJA PO@ARA Program za polaganje ispita za rukovodioca akcije ga{enja po`ara u skladu sa va`e}im propisima, sadr`i sljede}e gradivo, pravne izvore i literaturu:

Broj 8 – Strana 86

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

II.1. - GRADIVO IZ OP[TEG DIJELA ISPITA a) Propisi u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva, prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, prostornog planiranja i gra|enja Programsko gradivo u ovoj oblasti, za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, pored odgovaraju}eg gradiva za polaganje ispita vatrogasca navedenog u poglavlju I.1 a), b), c) i d) Priloga - I, obuhvata i: – Mjere za{tite od po`ara u oblasti prostornog planiranja i gra|enja (pri projektovanju i gra|enju gra|evina, izdavanje stru~nih ocjena i mi{ljenja na primjenjenost mjera za{tite od po`ara u investiciono-tehni~koj dokumentaciji, izrada elaborata za{tite od po`ara kao sastavni dio projektne dokumentacije, tehni~ki prijem gra|evina sa aspekta primjenjenosti mjera za{tite od po`ara i izdavanje upotrebne dozvole); – Mjere za{tite od po`ara na gradili{tu i (elaborat za{tite od po`ara na gradili{tu); – Pravna lica registrovana za djelatnost za{tite od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a op{tine/grada, kantona, Federacije, sa posebnim osvrtom na sadr`aj i izradu procjene ugro`enosti od od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade plana za{tite od po`ara op{tine/grada, kantona; – Plan za{tite od po`ara dr`avnih organa, institucija, pravnih lica; – Vodovodna mre`a u naseljenim mjestima u funkciji za{tite od po`ara; – Ovla{tenja rukovodioca akcije ga{enja po`ara za vrijeme vatrogasne intervencije; – Ovla{tenja inspektora za za{titu od po`ara; – Ovla{tenja inspektora za vatrogastvo. b) Osnovni pojmovi i instituti iz Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) – Osnovna na~ela (va`enje zakona, poseban postupak, supsidijarna primjena zakona i dr.), – Stvarna i mjesna nadle`nost (pojam i zna~aj), – Stranka i njeno zastupanje, – Podnesci (pojam, kakav mora biti podnesak, sadr`aj podneska i postupak u slu~aju kad podnesak sadr`i nedostatke), – Dostavljanje pismena, – Rokovi, – Povrat u prija{nje stanje, – Pokretanje postupka, postupak do dono{enja rje{enja, skra}eni postupak i posebni ispitni postupak, – Dokazivanje (dokazna sredstva, u~esnici u postupku), obezbje|enje dokaza, – Uvjerenja, – Oblik i sastavni dijelovi rje{enja, djelomi~no, dopunsko i privremeno rje{enje, rok za izdavanje rje{enja, ispravljanje gre{aka u rje{enju, zaklju~ak, – @alba (nadle`nost organa za rje{avanje o `albi, rok za `albu, sadr`aj `albe, predavanje `albe, rad prvostepenog organa po `albi, rje{avanje drugostepenog organa po `albi), – Izvr{enje rje{enja i zaklju~aka. II.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA a) Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. ta~. a), b) i c) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj: – Podjela sredstava za ga{enje po`ara prema njihovom djelovanju na vatru, – Efekti ga{enja po`ara (ugu{ivanjem, razbla`ivanjem, hla|enjem, antikataliti~ki efekat), – Antikataliti~ki odnos vode, ekstrakta i vazduha na dobivanje vazdu{ne pjene, – Upotreba sredstava za ga{enje po`ara nekih zapaljivih materija sa specifi~nim osobinama (kalcijum - karbid,

nega{eni kre~, fosfor, sumpor, kalijum, natrijum, aluminijum, celuloid, eksplozivne i zapaljive pra{ine, eksplozivi i sl.), – Prirodni izvori vode i na~in njihovog kori{}enja u ga{enju po`ara; – Izra~unavanje protoka vode u rijekama i potocima, podzemnim i nadzemnim rezervoarima; – Vodovodna mre`a: vrste i osnovne karakteristike, hidranti po vrstama i kapacitetima, ure|enje prilaza i mjesta za crpljenje vode, – Mjere za{tite od po`ara pri izradi regionalnih prostornih i urbanisti~kih planova (gra|evinske zone i njihove me|usobne udaljenosti, pristupni putevi, prolazi i prilazi objektima u pojedinim zonama, planiranje potrebnih koli~ina vode za ga{enje po`ara u zonama, lokacija vatrogasnih jedinica, sistemi dojave po`ara itd.), – Za{tita od po`ara u oblasti gra|evinarstva (odre|ivanje mjesta za izgradnju pojedinih objekata, me|usobna rastojanja kod proizvodnih i drugih zgrada - ra~unske metode za odre|ivanje rastojanja ili razmje{taja objekata, izbor gra|evinskog materijala, konstrukcija i instalacija u odnosu na namjenu objekata, komunikacije u zgradama za spa{avanje ljudi i imovine, protivpo`arne prepreke, ure|aji za snabdijevanje vodom u zgradama), – Za{tita od po`ara u tehnolo{kim procesima pri proizvodnji i preradi nafte, industrije boja, lakova, ko`e i obu}e, sinteti~kih vlakana, plasti~nih masa, celuloze, metalnoj i metalo - prera|iva~koj industriji, prehrambenoj i drvnoj industriji, – Za{tita od po`ara elektroenergetskih postrojenja (za{tita postrojenja u hidro i termoelektranama, transformatorskim stanicama i transformatorima, kao i za{tita u pomo}nim pogonima elektrana), – Sistemi aktivne za{tite od po`ara u gra|evinama (automatske, poluautomatske i na ru~no aktiviranje), opis, na~in postavljanja i princip rada, s obzirom na sredstvo za ga{enje, automatske i poluautomatske instalacije za otkrivanje i dojavu po`ara, na~in postavljanja i princip rada jonizacionih, termi~kih i mehani~kih javlja~a). b) Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. ta~ka d) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj: – Centrifugalne pumpe, glavni dijelovi i princip rada; – Vakum - pumpe, njena uloga i princip rada; – Sprave za crpljenje vode sa ve}ih dubina (dubokosrka~, "Bido" i "Vedo" pumpe), ispitivanje sprava i opreme (radnog opasa~a, penja~kog u`eta, potisnih i utisnih cijevi, armatura, sprava za penjanje i za{titnih sprava); – Sprave za spa{avanje sa ve}ih visina i na~in upotrebe otvorene i zatvorene spusnice i svih vrsta automehani~kih ljestava; – Za{titne sprave (za{titne maske sa obi~nim ili specijalnim cjedilom, izoluju}i aparat, templeks odijela); – Baca~i vode i pjene. c) Pored gradiva navedenog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. ta~ka e) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj: – Zadaci rukovodioca akcije ga{enja po`ara: izvi|anje, procjena situacije, dono{enje odluke o rasporedu ljudi, vatrogasne opreme i sredstava za ga{enje, takti~ki nastup odjeljenja voda i ~ete, takti~ki zahvat na po`aru (napad i odbrana), izvo|enje navale unutra{nje i vanjske i prednosti jedne nad drugom; – Ga{enje po`ara u specijalnim uslovima u prostoru i prostorijama sa radioaktivnim materijama, kao i po`ara koji su nastali upotrebom zapaljivih ratnih sredstava; – Spa{avanje lica i imovine iz zapaljivih zgrada i poru{enih objekata, na~in pronala`enja i dolaska do ugro`enih lica.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 87

d) Mjere obezbje|enja mjesta ga{enja po`ara – Obezbje|enje mjesta ga{enja po`ara, postupak kod uklanjanja prepreka, stvari i lica iz `enih prostorija; – Prioritet u snabdijevanju vodom i drugim sredstvima potrebnim za ga{enje po`ara i postupak u na~inu kori{}enja opreme i sredstava koja se nalaze na mjestu ga{enja po`ara; – Pru`anje pomo}i organima unutra{njih poslova pri iznala`enju uzroka po`ara. II.3.PRAVNI IZVORI I OSNOVNA LITERATURA a) Pravni izvori: Pravni izvori za rukovodioca akcije ga{enja po`ara, pored pravnih izvora navedenih u poglavlju I.3. Priloga I, obuhvata i: 1. Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99); 2. Metodologija za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04); 3. Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06); 4. Uredba o organizovanju slu`bi za{tite i spa{avanja Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/06); 5. Pravilnik o na~inu rada i funkciniranju {tabova i povjerenika civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07); 6. Uredba o Federalnom {tabu civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03 i 38/06 i 74/07). b) Osnovna literatura Osnovna literatura ista je kao i za ispit vatrogasca (navedena u poglavlju I.4.).

je du`an sa~initi starje{ina profesionalne vatrogasne postrojbe, sukladno ~lanku 3. ove uredbe. Obuka iz stavka 1. ovog ~lanka, za osobe koja imaju visoku stru~nu spremu VII stupnja, traje godinu dana, a za osobe koje imaju najmanje III stupanj {kolske spreme, obuka traje {est mjeseci. Svrha obuke je da osoba koja se postavlja na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspje{no obavljanje poslova profesionalnog vatrogasca. ^lanak 3. Planom obuke iz ~lanka 2. stavak 1. ove uredbe, naro~ito se utvr|uje: 1) poslovi koje }e vatrogasac pripravnik obavljati tijekom trajanja obuke u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, 2) vrijeme anga`iranja na pojedinim poslovima, 3) redoslijed u obavljanju predvi|enih poslova i na~in obavljanja planiranih poslova, (upoznavanje s poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno anga`iranje u radu na odre|enim poslovima, prisustvovanje poduzimanju odnosno izvo|enju pojedinih mjera i radnji, upoznavanje djelokruga rada i organizacije profesionalne vatrogasne postrojbe, obavljanje pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom), 4) prou~avanje propisa koji se odnose na oblast za{tite od po`ara i vatrogastva, za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daljnjem tekstu: za{tita i spa{avanje) i propisa iz oblasti djelokruga rada profesionalne vatrogasne postrojbe, 5) prou~avanje stru~ne literature iz oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva. Prije po~etka izvo|enja obuke, vatrogasac pripravnik se upoznaje s Planom obuke i Programom za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca - Privitak broj 1, koji se nalazi u privitku ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. ^lanak 4. Nadzor nad provo|enjem Plana obuke iz ~lanka 2. ove uredbe, obavlja starje{ina vatrogasne postrojbe ili njegov zamjenik. ^lanak 5. Po zavr{enoj obuci, osoba koja ima visoku stru~nu spremu VII stupnja, pola`e ispit vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a osoba koja ima najmanje III stupanj {kolske spreme, pola`e taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku pripravni~kog sta`a. Ispit vatrogasca, pola`e se prema Programu za polaganje ispita iz ~lanka 3. stavak 2. ove uredbe. III - ISPIT ZA RUKOVODITELJA AKCIJE GA[ENJA PO@ARA ^lanak 6. Polaganju ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, mo`e pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon polo`enog ispita za vatrogasca. Ispit za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, osoba iz stavka 1. ovog ~lanka, pola`e prema Programu za polaganje ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara - Privitak broj 2, koji se nalazi u privitku ove uredbe i ~ini njen sastavni dio. IV- PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA 1. Program ispita za vatrogasca ^lanak 7. Program ispita za vatrogasca sastoji se od op}eg, posebnog i prakti~nog dijela.

Na temelju ~lanka 107. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

UREDBU
O SADR@AJU, UVJETIMA, NA^INU I PROGRAMU POLAGANJA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA I - OSNOVNE ODREDBE ^lanak 1. Ovom uredbom propisuju se sadr`aj, uvjeti, na~in i program polaganja ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, sastav i izbor ~lanova komisije za polaganje ispita, na~in ocjenjivanja kandidata, sadr`aj uvjerenja o polo`enom ispitu, evidencija o izdatim uvjerenjima, kao i druga pitanja od zna~aja za polaganje ispita. II - STRU^NA OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA ^lanak 2. U radni odnos za obavljanje poslova iz mjerodavnosti profesionalne vatrogasne postrojbe koja se nalazi u tijelu uprave civilne za{tite, kantona, op}ine i grada, primaju se osobe sa visokom stru~nom spremom VII stupanj i osobe s najmanje III stupnjem {kolske spreme (u daljnjem tekstu: vatrogasac pripravnik) i obvezno prolaze pripravni~ki sta` - obuku, kao preduvjet za polaganje ispita za profesionalnog vatrogasca (u daljenjm tekstu: ispit vatrogasca). Osobe iz stavka 1. ovog ~lanka, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daljnjem tekstu: Plan obuke), koji

Broj 8 – Strana 88

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH d)

Srijeda, 23.2.2011.

a) Program op}eg dijela ispita ^lanak 8. Program op}eg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata temeljna znanja iz propisa u oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planiranja i gra|enja; d) za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a. b) Program posebitog dijela ispita ^lanak 9. Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvata temeljna znanja iz oblasti: a) fizi~ko - kemijskog procesa gorenja i ga{enja po`ara; b) za{tite od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevanjem vodom za potrebe ga{enja po`ara; c) po`arnih opasnosti i mjera za{tite od po`ara u gra|evinama i industriji, {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima; d) opreme, ure|aja i sredstava za sprje~avanje nastajanja i ga{enja po`ara, za{titu i spa{avanje; e) taktike ga{enja po`ara; f) pru`anja prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lanak 10. Prakti~ni dio ispita za vatrogasca obuhvata: a) rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima; b) vje`be sa motornom vatrogasnom prskalicom; c) rukovanje i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za ga{enje po`ara; hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, ure|ajima i sredstvima koja se upotrebljavaju za sprje~avanje nastajanja i ga{enje po`ara; d) uporaba navalnih, kombiniranih autocisterni i specijalnih vatrogasnih vozila, ljestava, sprava i ure|aja za signalizaciju i detekciju, opreme za spa{avanje i samospa{avanje; e) uporaba osobne i kolektivne za{titne opreme i sredstava; f) vje`bovne postupke i radnje u vatrogasnim postrojbama. 2. Program ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara a) Program op}eg dijela ispita ^lanak 11. Program op}eg dijela ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara obuhvata dobro poznavanje propisa iz oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planiranja i gra|enja; d) za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, kao i e) rje{avanje u upravnim stvarima. b) Program posebnog dijela ispita ^lanak 12. Program posebnog dijela ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, pored programa posebnog dijela ispita za vatrogasca iz ~lanka 9. ove uredbe, obuhvata dobro poznavanje: a) opreme, ure|aja i drugih sredstva za sprje~avanje i ga{enja po`ara, za{titu i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara (vrste, svojstva i na~in upotrebe, rukovanje i rad sa navedenom opremom, ure|ajima i sredstvima); b) izvora snabdjevanja vodom za ga{enje po`ara; c) mjera za{tite od po`ara u oblasti prostornog planiranja i gra|enja, tehni~ko-tehnolo{kih procesa, elektroenergetskih postrojenja ure|aja i instalacija;

taktike ga{enja po`ara i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara; e) mjera osiguranja mjesta ga{enja po`ara; f) pru`anja prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lanak 13. Prakti~ni dio ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara obuhvata prakti~ni dio ispita za vatrogasca iz ~lanka 10. ove uredbe, kao i: a) takti~ke vje`be s vatrogasnom postrojbom (odjeljenja ili voda), b) prakti~ni rad uz kori{tenje relejnog sistema snabdijevanja vodom, te paralelnog i serijskog takti~kog nastupa vatrogasnog voda, c) skiciranje mjesta po`ara i d) podupiranje konstruktivnih elemenata zgrade. V - POVJERENSTVO ZA POLAGANJE ISPITA ^lanak 14. Ispit vatrogasca pola`e se pred povjerenstvom koju rje{enjem imenuje ravnatelj kantonalne uprave civilne za{tite na ~ijem podru~ju se nalazi profesionalna vatrogasna postrojba u kojoj je vatrogasac - pripravnik, pro{ao stru~nu obuku. Ispit za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, pola`e se pred povjerenstvom koju rje{enjem imenuje ravnatelj Federalne uprave civilne za{tite. Administrativne poslove za potrebe povjerenstva iz st. 1. i 2. ovog ~lanka, obavlja kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. ^lanak 15. Povjerenstvo iz ~lanka 14. stavak 1. i 2. ove uredbe, sastoji se od predsjednika, ~etiri ~lana i tajnika povjerenstva. U povjerenstvo iz ~lanka 14. stavak 1., imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne postrojbe op}ine ili grada ili njegov zamjenik, koji ispunjava uvjete utvr|ene u ~lanku 75. stavak 1. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, - u daljnjem tekstu: Zakona), 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII ili VI stupanj stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, 3) kantonalni inspektor za za{titu od po`ara i kantonalni inspektor za vatrogastvo iz ~lanka 148. stavak 1. i ~lanka 151. stavak 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacijske postrojbe za za{titu od po`ara i vatrogastvo, U povjerenstvo iz ~lanka 14. stavak 2. ove uredbe, imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne postrojbe kantona ili njegov zamjenik koji ispunjava uvjete utvr|ene u ~lanku 75. stavak 1. Zakona, 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII stupanj stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara i sa najmanje 4 godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, 3) federalni inspektor za za{titu od po`ara i federalni inspektor za vatrogastvo, iz ~lanka 146. stavak 1. i ~lanka 151. stavak 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacijske postrojbe za za{titu od po`ara i vatrogastvo. Za tajnika povjerenstva imenuje se osoba iz reda namje{tenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite s najmanje srednjom stru~nom spremom.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 89

^lanak 16. Povjerenstvo iz ~lanka 14. st. 1. i 2. ove uredbe, donose poslovnik o radu, ve}inom glasova svojih ~lanova u roku od pet dana od dana imenovanja. Tajnik povjerenstva iz ~lanka 15. stavak 4. ove uredbe, obavlja sve administrativne poslove potrebne za rad povjerenstva (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavlja druge poslove koje zahtjeva predsjedatelj povjerenstva). Mandat povjerenstva je dvije godine. Rad povjerenstva je javan. ^lanak 17. Predsjedniku, ~lanovima i tajniku povjerenstva pripada naknada za rad u povjerenstvu. Tro{kove ispita snosi tijelo uprave civilne za{tite op}ine, grada i kantona koji upu}uje vatrogasca na polaganje ispita. ^lanak 18. Kandidati za polaganje ispita, mogu tra`iti i dobiti imena ~lanova povjerenstva. Zahtjev za izuze}e bilo kojeg ~lana povjerenstva, mo`e se tra`iti iz razloga koji su propisani Zakonom o upravnom postupku. Zahtjev iz stavka 2. ovog ~lanka podnosi se ravnatelju kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno ravnatelju Federalne uprave civilne za{tite, koji je imenovao povjerenstvo, najkasnije do momenta pristupanja ispitu. VI - PRIJAVA ZA POLAGANJE ISPITA ^lanak 19. Pismena prijava za polaganje ispita vatrogasca, dostavlja se kantonalnoj upravi civilne za{tite, putem op}inske slu`be civilne za{tite u ~ijem sastavu je profesionalna vatrogasna postrojba koja upu}uje vatrogasca - pripravnika na polaganje ispita. Pismena prijava za polaganje ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, dostavlja se Federalnoj upravi civilne za{tite, putem kantonalne uprave civilne za{tite. ^lanak 20. Pismena prijava iz ~lanka 19. st. 1. i 2. ove uredbe, sadr`i: prezime i ime podnositelja prijave, dan, mjesec i godinu ro|enja, podatke o zavr{enoj {koli i stru~noj kvalifikaciji, naziv profesionalne vatrogasne postrojbe u kojoj je zaposlen i njeno sjedi{te, datum postavljenja na radno mjesto, vrsta ispita za koji se prijavljuje (ispit vatrogasca ili za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara), adresu stanovanja podnositelja prijave. Uz prijavu se prila`e ovjeren prijepis diplome o zavr{enoj {koli odnosno o stru~noj kvalifikaciji, kao i uvjerenje o vremenu provedenom na stru~noj obuci u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi, odnosno uvjerenje o ukupnom radnom sta`u koji je osoba iz ~lanka 6. stavak 1. ove uredbe ostvarilo nakon polo`enog ispita za vatrogasca. ^lanak 21. Povjerenstvo iz ~lanka 14. st. 1. i 2. ove uredbe, prije svega, utvr|uje da li podnositelj prijave ispunjava uvjete za polaganje ispita, predvi|ene ovom uredbom. Kad povjerenstvo utvrdi da podnositelj prijave, ispunjava uvjete za polaganje ispita, pismeno obavje{tava podnositelja prijave o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita. Podnositelj prijave koji ispunjava uvjete za polaganje ispita pismeno se obavije{tava o datumu, mjestu i terminu polaganja ispita, najkasnije 30 dana prije polaganja ispita. Ako povjerenstvo utvrdi da podnositelj prijave ne ispunjava uvjete za polaganje ispita predvi|ene ovom uredbom, odbija prijavu i pismeno obavje{tava podnositelja prijave o tome. Protiv obavje{tenja iz stavka 4. ovog ~lanka, mo`e se podnijeti `alba ravnatelju kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite.

VII - NA^IN POLAGANJA ISPITA ^lanak 22. Na stru~nom ispitu, predsjedatelj povjerenstva ima du`nost da za svakog podnositelja prijave (u daljem tekstu: kanditat) utvrdi njegov identitet, upozna kandidata o njegovim pravima i obvezama, o vremenu trajanja ispita, na~inu pona{anja za vrijeme ispita, te uru~i kandidatu pismeni test iz op}eg i posebnog dijela ispita. Pismeni test priprema povjerenstvo dva sata prije po~etka ispita. Pismeni test kandidata sastoji se od 10 pitanja s ponu|enim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve to~ne odgovore. Pitanja se postavljaju na jezicima koji su u slu`benoj uporabi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilikom rje{avanja testa, kandidat odgovara na svako pojedina~no pitanje, ozna~avanjem samo jednog od ponu|enih opcijskih odgovora. Ispit traje najdu`e jedan sat. Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu stru~nog ispita, predstavlja zbir bodova za svaki odgovor. Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmanje 18 bodova. ^lanak 23. Usmeni dio ispita povjerenstvo provodi postavljanjem pet pitanja kandidatu. Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjenjuje svaki ~lan povjerenstva, dodjeljuju}i mu odre|eni broj bodova, a najvi{e 10 bodova, {to zna~i da kandidat mo`e osvojiti, po ovom temelju, maksimalno 50 bodova. Da bi kandidat pristupio prakti~nom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmanje 26 bodova koje mu dodjele svi ~lanovi povjerenstva. Kandidat se odmah obavje{tava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom se obavje{tava o datumu, mjestu i vremenu polaganja prakti~nog dijela ispita. ^lanak 24. Povjerenstvo organizira prakti~ni dio ispita u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi na na~in da za ispit vatrogasca utvrdi dvije prakti~ne zada}e, a za ispit rukovoditelja akcije ga{enja po`ara utvr|uje tri prakti~ne zada}e, koje kandidat treba prakti~no izvesti (demonstrirati). Kandidat na prakti~nom dijelu ispita mora izvesti uspje{no sve zada}e i osvojiti 20 bodova. ^lanak 25. Nakon zavr{enog pismenog, usmenog i prakti~nog dijela ispita, povjerenstvo utvr|uje broj bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Kandidat je polo`io sva tri dijela ispita ukoliko ima dodjeljenih najmanje 64 boda. Povjerenstvo ocjenjuje uspjeh kandidata ocjenom: "polo`io stru~ni ispit" ili "nije polo`io stru~ni ispit". ^lanak 26. O tijeku ispita, povjerenstvo vodi zapisnik u koji unosi: sastav povjerenstva, datum i mjesto odr`avanja op}eg, posebitog i prakti~nog dijela ispita, prezime i ime i prebivali{te kandidata, naziv profesionalne vatrogasne postrojbe u kojoj je kandidat zaposlen, postavljena pitanja, broj dodjeljenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Po okon~anju ispita, predsjednik povjerenstva saop}ava kandidatu rezultate ispita u prisustvu ~lanova povjerenstva, {to se konstatira u zapisniku. Zapisnik se dostavlja kantonalnoj upravi civilne za{tite odnosno Federalnoj upravi civilne za{tite, koja izdaje uvjerenje o polo`enom ispitu. ^lanak 27. Ako povjerenstvo kandidata ocjeni ocjenom "nije polo`io ispit", upu}uje ga na ponavljanje ispita.

Broj 8 – Strana 90

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Kandidat mo`e prijaviti ponovljanje ispita, u roku od 60 dana od dana kada je upu}en na ponovno polaganje ispita. Povjerenstvo pismeno obavje{tava kanditada o datumu, mjestu i terminu ponavljanja ispita, deset dana prije datuma odre|enog za polaganje ispita. VIII - SADR@AJ UVJERENJA I VO\ENJE EVIDENCIJA O POLO@ENOM ISPITU ^lanak 28. Kandidatu koji je polo`io ispit za vatrogasca, odnosno rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, izdaje se uvjerenje o polo`enom ispitu za vatrogasca odnosno rukovoditelja akcije ga{enja po`ara. Uvjerenje o polo`enom ispitu za vatrogasca, odnosno za rukovoditelja ga{enja po`ara sadr`i: a) naziv tijela koje izdaje uvjerenje, b) prezime (o~evo ime) i ime kandidata, c) dan, mjesec i godina ro|enja, d) jedinstveni mati~ni broj kandidata, e) stupanj {kolske spreme i ste~eno zvanje, f) redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz ~lanka 29. ove uredbe, g) konstataciju da je kandidat polo`io stru~ni ispit za zvanje vatrogasca odnosno rukovoditelja, h) vrijeme i mjesto polaganja stru~nog ispita, naziv povjerenstva pred kojom je kandidat polagao ispit, i) datum i mjesto izdavanja uvjerenja, j) potpis ravnatelja kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno Federalne uprave civilne za{tite i pe~at. ^lanak 29. Evidenciju o izdatim uvjerenjima o polo`enom ispitu, vodi kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. Evidencija se vodi u obliku knjige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Ovjeru knjige obavlja ravnatelj kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno ravnatelj Federalne uprave civilne za{tite. U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je polo`io ispit i to: ime (o~evo ime) i prezime, dan mjesec, godina ro|enja, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovoditelja ga{enja po`ara, datum polaganja ispita, broj, datum i mjesto izdavanja uvjerenja. Evidencijska knjiga iz stavka 2. ovog ~lanka ~uva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polaganju stru~nog ispita ~uva se najmanje deset godina. IX - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lanak 30. Od obveze polaganja ispita u oblasti vatrogastva, osloba|aju se profesionalni vatrogasci, starje{ine profesionalne vatrogasne postrojbe, njihovi zamjenici i starje{ine koje rukovode postrojbom za vrijeme ga{enja po`ara, koji su polo`ili ispit za vatrogasca i rukovoditelja ga{enja po`ara, prema Pravilniku o programu i na~inu pripremanja i polaganja stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovoditelje ga{enja po`ara ("Slu`beni list SR BiH", broj 14/77"), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit polo`ili sukladno propisima koji su se primjenjivali u Bosni i Hercegovini. ^lanak 31. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o programu i na~inu pripremanja i polaganja stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovoditelje ga{enja po`ara ("Slu`beni list SRBiH", broj 14/77), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitanja koja su regulirana ovom uredbom. ^lanak 32. Postoje}i pravni izvori i literatura u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva po kojima se kandidati iz ~lanka 2. stavak 1. i ~lanka 6. ove uredbe, pripremaju za polaganje ispita u oblasti

vatrogastva, ostaju na snazi do dono{enja tih propisa sukladno Zakonu. ^lanak 33. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 89/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA Program za polaganje ispita u oblasti vatrogastva, sastoji se iz dva privitka, od kojih je Privitak I - Program za polaganje ispita vatrogasca i Privitak II - Program za polaganje ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara. PRIVITAK - I PROGRAM POLAGANJE ISPITA VATROGASCA Program za polaganje ispita vatrogasca, sukladno va`e}im propisima, sadr`i slijede}e gradivo, pravne izvore i literaturu: I.1. GRADIVO IZ OP]EG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata temeljna znanja iz propisa, u oblasti: a) za{tite od po`ara – temeljni pojmovi i definicije (gorenje, vatra, po`ar, eksplozija, zapaljive materije, eksplozivne materije, opasne materije, po`arna opasnost, po`arna otpornost, rizik od po`ara, po`arna sigurnost, po`arni sektor, po`arno stupanji{te, sigurnosno stupanji{te, evakuacija, putevi za evakuaciju, i dr.); – temeljni nositelji za{tite od po`ara (pravne osobe, dr`avna tijela, druge institucije i gra|ani), mjesta i prostori organiziranja i provo|enja za{tite od po`ara; – Mjere za{tite od po`ara (op}e, preventivne i aktivne/represivne); – Sistemi aktivne za{tite od po`ara (stabilni sistemi za ga{enje po`ara vodom, ugljen dioksidom, prahom, pjenom i dr., vatrodojavni sistemi, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih smjesa, i dr.); – Mjere za{tite od po`ara u zavisnosti od namjene gra|evine, zastupljenog tehni~ko-tehnolo{kog procesa, vrste i koli~ine materijala koji se u njima proizvode, prera|uju, veli~ine i spratnosti gra|evine, lokacije gra|evine, vrste materijala koji je uporabljen za gra|enje; – Mjere za{tite od po`ara u pogledu upotrebe elektro, gromobranskih, plinskih instalacija i ure|aja, kao i dimovoda i lo`i{ta u gra|evinama; – Osiguranje vode za ga{enje po`ara u gra|evinama u naseljenim mjestima i izvan naseljenih mjesta; – Uskladi{tavanje zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija i upotreba otvorene vatre u gra|evinama i prostorima; – Oprema, ure|aji i sredstva za ga{enje po`ara u gra|evinama i na otvorenim prostorima ({ume, {umsko i poljoprivredno zemlji{te i ostali prirodni resursi) u vlasni{tvu ili koje koriste pravna osoba, dr`avno tijelo ili druga institucija; – Organizacija i funkcioniranje, planiranje i provo|enje mjera za{tite od po`ara u op}ini/gradu i kantonu i pravnim osobama, dr`avnim tijelima i drugim institucijama (plan za{tite od po`ara, op}i akt-pravilnik za{tite od po`ara); – Odgovornost upravitelja stambenih objekata za provo|enje mjera za{tite od po`ara; – Organiziranje odgovaraju}eg nadzora (unutarnje kontrole) nad provo|enjem mjera za{tite od po`ara u gra|evinama i prostorima {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima od strane korisnika i vlasnika tih gra|evina i prostora,

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 8 – Strana 91

b) vatrogastva – Organizacija i funkcioniranje vatrogastva u Federaciji BiH: vatrogasna djelatnost, vatrogasne snage; – Profesionalne vatrogasne postrojbe: osnivanje, poslovi, veli~ina - osobna i materijalna formacija, raspored na terenu, djelokrug djelovanja i rada, du`nosti profesionalnog vatrogasca i po{tivanje pravila slu`be, postavljenje i du`nosti starje{ine vatrogasne postrojbe, vo|enje evidencije u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi; – Dragovoljna vatrogasna dru{tva: mjesto i uloga u uloga dragovoljnih vatrogasnih dru{tava i postrojbi u oblasti vatrogasne djelatnosti, osnivanje, na~in formiranja, progla{avanje slu`bom za za{titu od po`ara, stru~no osposobljavanje i usavr{avanje dragovoljnih vatrogasaca; – Vatrogasne postrojbe pravnih osoba: osnivanje i djelovanje; – Vatrogasni savezi: ciljevi, osnivanje, djelovanje; – Stru~no osposobljavanje i usavr{avanje profesionalnih i dragovoljnih vatrogasaca u profesionalnim, dragovoljnim, kao i vatrogasnim postrojbama pravnih osoba, radno-pravni status vatrogasaca i naknade. c) prometa i prijevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija – Utovar, istovar, distribucija, smje{taj i uporaba eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i plinova u skladi{tima, priru~nim skladi{tima i prodavnicama; – Uskladi{tavanje zapaljivih te~nosti (vrste nadzemnih i podzemnih rezervoara, na~in postavljanja, mjere za{tite od po`ara); – Uskladi{tavanje zapaljivih plinova (rezervoari, na~in postavljanja, pokretni zatvoreni sudovi - boce za komprimirane, te~ne i pod pritiskom rastvorene plinove, mjere za{tite od po`ara); – Eksplozivne smje{e i zone opasnosti na prostorima na kojima se uskladi{tavaju i preta~u zapaljive te~nosti i plinovi; – Protueksplozijska za{tita elektri~nih instalacija i ure|aja na mjestima ugro`enim od eksplozivnih smje{a (Ex za{tita); – Izgradnja stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i uskladi{tavanje i pretakanje goriva na tim stanicama; – Pretakanje zapaljivih te~nosti i plinova i mjere za{tite od po`ara prilikom pretakanja; – Upotreba ulja za lo`enje u doma}instvima i za pogonske potrebe (uskladi{tavanje, na~in kori{tenja, mjere za{tite od po`ara); – Preijevoz eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i plinova i drugih opasnih materija u cestovnom saobra}aju. d) ga{enja po`ara - vatrogasne intervencije i za{tita i spa{avanje ljudi i materijalnih dobara – Op}a obveza ga{enja po~etnog po`ara, odnosno dojavljivanja o pojavi po`ara, od strane gra|ana/stanovni{tva; – Postupak vatrogasne postrojbe nakon primljene dojave o pojavi po`ara; – Rukovo|enje akcijom ga{enja po`ara; – Postupak u slu~aju kad anga`irana vatrogasna postrojba ne mo`e raspolo`ivim snagama i sredstvima ugasiti po`ar; – Mehanizam anga`iranja vatrogasnih postrojbi op}ina/grada i kantona i drugih snaga na ga{enju po`ara i me|usobna suradnja u ga{enju velikih po`ara; – Mjerodavnost sto`era civilne za{tite op}ina/grada, kantona i Federacije u rukovo|enju akcijama ga{enja po`ara (u situacijama kada do|e do velikih po`ara i kada je nu`no anga`iranje, pored vatrogasnih postrojbi i drugih snaga radi sudjelovanja u ga{enju po`ara i spa{avanja ugro`enih ljudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom);

Prava gra|ana u vrijeme sudjelovanja u vatrogasnoj intervenciji po naredbi mjerodavnog sto`era civilne za{tite i naknade za u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji;

I.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata temeljna znanja po slijede}im oblastima: a) Fizi~ko-kemijski proces gorenja i ga{enja po`ara – Uvjeti za nastajanje procesa gorenja (oksidacija); – Mehanizam gorenja materija u ~vrstom, te~nom i plinovitom stanju; – Temeljna znanja o fizi~ko - kemijskim osobenostima po`arno opasnih materija (npr. kiseonik, vodonik, ugljenik, hlor, azot, sumpor; ugljikovodonici: propan, butan, prirodni plin, acetilen, derivati nafte; kiseline: azotna, sumporna i hlorovodoni~na; baze: amonijum hidroksid i kalijum hidroksid; organski rastvara~i: alkoholi, eteri i aromatski ugljovodonici - benzol i toluol; materije koje burno reagiraju s vodom i zrakom: kalcijum - karbid, natrijum i fosfor); – Zapaljive i eksplozivne smjese; – Uvjeti za gorenje i {irenje po`ara; – Toplota i temperatura; – Toplotna i elektri~na energija potrebita za gorenje; – Izvori toplote za izazivanje (nastajanje) po`ara; – Mjere i postupci za sprje~avanje nastajanja po`ara; – Produkti gorenja zapaljivih i opasnih materija, – Uvjeti za nastajanje eksplozija (granice eksplozivnosti); – Opasnosti po zdravlje i `ivot ljudi od po`ara i eksplozija; – Efekti ga{enja po`ara (ugu{ivanje, ohla|ivanje, razbla`ivanje, antikataliti~ki efekat). b) Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevanje vodom za potrebe ga{enja po`ara – Temeljni gra|evinski materijali (naravni, vje{ta~ki i spojni); – Vatrootpornost materijala i elemenata gra|evinskih konstrukcija; – Po`arni sektori; – Podjela gra|evinskih objekata prema sustavu postavke nose}ih zidova, – Glavni dijelovi zgrade (krovne konstrukcije, krovni pokriva~i, lo`i{ta, dimovodi i dimnja~ki kanali, ostale instalacije u zgradi); – Za{tita drvenih konstrukcija od po`ara; – Horizontalne i vertikalne po`arne prepreke u zgradama i njihova izgradnja; – Na~in osiguranja vode za ga{enje po`ara u zgradama (zidni hidranti, njihov raspored u zgradi i oprema). c) Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, industriji, {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resursima – Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, gra|evinama za javnu uporabu i visokim objektima; – Preventivne mjere za{tite od po`ara u kemijskoj, naftnoj, drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, metalnoj i metaloprera|iva~koj industriji; skladi{tima, zanatskim radionicama, pri obavljanju zavarivanja, rezanja i lemljenja i sl. – Za{tita od po`ara u {umama, {umskom i poljoprivrednom zemlji{tu, prirodnim resurima. d) Oprema, ure|aji i druga sredstva za sprje~avanje i ga{enje po`ara, za{titu i spa{avanje – Hidrauli~ki aparati u vatrogastvu - podjela, temeljne tehni~ke karakteristike; – Pneumatski podiza~i tereta - podjela, temeljne tehni~ke karakteristike; – Ure|aji za mjerenje eksplozivnih koncentracija plinova i para zapaljivih te~nosti u zraku - eksplozimetar; – Pumpe za pretakanje agresivnih materija - temeljne tehni~ke karakteristike; – Podjela i tehni~ke karakteristike usisnih i tla~nih cijevi;

Broj 8 – Strana 92 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Srijeda, 23.2.2011.

Podjela vatrogasnih armatura za vodu (temeljne tehni~ke karakteristike); – Podjela vatrogasnih armatura za pjenu (temeljne tehni~ke karakteristike); – Vatrogasne pumpe (podjela), – Vrste i namjena vatrogasnih vozila, temeljne tehni~ke karakteristike; – Oprema za osobnu i kolektivnu za{titu vatrogasaca (opis, upotreba, odr`avanje, temeljne tehni~ke karakteristike); – Aparati za za{titu organa za disanje - podjela, temeljne tehni~ke karakteristike; – Sistemi aktivne za{tite od po`ara; – Odr`avanje, ispitivanje i cerificiranje sistema aktivne za{tite od po`ara i sredstava za ga{enje po`ara; – Sve vrste prenosnih i prijevoznih aparata za ga{enje po`ara; – Ure|aji i oprema za spa{avanje, penjanje i rad na visini podjela, temeljne tehni~ke karakteristike e) Taktika ga{enja po`ara – Klasifikacija po`ara (prema vrsti zapaljive materije, po fazama razvoja, u ovisnosti od mjesta nastanka, po obujmu i veli~ini); – Razvitak i {irenje po`ara na otvorenom i u zatvorenom prostoru; – Takti~ko djelovanje vatrogasnih formacija pri ga{enju po`ara; – Primjena sredstava za ga{enje po`ara (voda, pjena, prah, ugljen-dioksid, priru~na sredstva, haloni); – Prora~un koli~ine sredstava za ga{enje; – Opasnosti pri ga{enju i mjere za{tite; – Ga{enje po`ara u privredi (u prehrambenoj, tekstilnoj, drvnoj, metaloprera|iva~koj, hemijskoj industriji, industriji gume, u rudnicima i dr.); – Ga{enje po`ara pojedinog dijela objekta, – Ga{enje po`ara na cestovnim vozilima, zrakoplovima, `eljezni~kim vozilima, brodovima; – Ga{enje {umskog po`ara; – Rukovo|enje i zapovjedanje vatrogasnim intervencijama; – Takti~ko djelovanje vatrogasnih formacija pri akcidentima sa opasnim materijama; – Identifikacija opasnih materija pri akcidentima; – Simboli i oznake u oblasti za{tite od po`ara i prijevoza opasnih materija; – Osnove kartografije i topografije; – Rad vatrogasaca po zavr{enoj vatrogasnoj intervenciji ga{enju po`ara, – Spa{avanje ljudi i materijalnih dobara u prirodnim i drugim nesre}ama (od poplava, iz ru{evina, u rudarskim nesre}ama, u saobra}ajnim nezgodama, evakuacija ugro`enih ljudi i materijalnih dobara itd.) I.3. - PRAVNI IZVORI ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA 1. Zakon o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09); 2. Zakon o za{titi i spa{avanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10); 3. Zakon o prostornom planiranju i kori{tenju zemlji{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08); 4. Zakon o prevozu opasnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br. 27/90),; 5. Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaljivih te~nosti i gasova ("Slu`beni list SR BiH", br. 39/89); 6. Zakon o prometu eksplozivnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br.30/85); 7. Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10);

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

Pravilnik o izgradnji postrojenja za zapaljive te~nosti i o uskladi{tavanju i pretakanju zapaljivih te~nosti ("Slu`beni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71); Pravilnik o izgradnji stanica za snabdijevanje gorivom motornih vozila i o uskladi{tavanju i pretakanju goriva ("Slu`beni list SFRJ", broj27/71); Pravilnik o smje{taju i dr`anju ulja za lo`enje ("Slu`beni list SFRJ", broj 45/67); Pravilnik o izgradnji postrojenja za te~ni naftni gas i o uskladi{tavanju i pretakanju te~nog naftnog gasa ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/71 26/71); Pravilnik o tehni~kim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprivone, te~ne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Sl. list SFRJ" br. 25/ 80 i 9/86); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu visokih objekata od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 7/84; Pravilnik o tehni~kim normativima za ure|aje u kojima se nanose i su{e premazna sredstva ("Slu`beni list SFRJ", broj 57/85); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od po`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87); Pravilnik o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{enje po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 30/91); Pravilnik o tehni~kim normativima za projektovanje, gra|enje, pogon i odr`avanje gasnih kotlovnica ("Slu`beni list SFRJ", br. 10/90 i 52/90); i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehni~kim normativima za projektovanje, gra|enje i odr`avanje plinskih kotlovnica, "Slu`bene novine Federacije BiH" br. 26/97; Tehni~ki propisi za specijalnu za{titu elektroenergetskih postrojenja od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", br. 16/66, 58/72, 24/75 i 74/90); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu od stati~kog elektriciteta ("Slu`beni list SFRJ", br. 62/73); Pravilnik o tehni~kim normativima za gromobrane ("Slu`beni list SFRJ", br. 13/68); Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protueksplozijsku za{titu ("Slu`beni list SFRJ", br. 18/81, 31/82, 4/87); Pravilnik o tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije niskog napona ("Slu`beni list SFRJ", br. 53/88); Pravilnik o na~inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra}aju ("Slu`beni list SFRJ", br.76/90); Pravilnik o stru~noj spremi i na~inu provjere stru~nog znanja lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaljivim te~nostima i gasovima u prometu ("Slu`beni list" SRBiH broj 15/78); Uredba o tehni~kim svojstvima koje gra|evine moraju zadovoljavati u pogledu sigurnosti, te na~ina kori{tenja i odr`avanja gra|evina ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08).

I.4. TEMELJNA LITERATURA ZA POLAGANJE ISPITA VATROGASCA 1. Preventivna za{tita od po`ara, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 2. Za{tita od po`ara pri projektovanju i izvo|enju zgrada, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 3. Zapaljive i druge vatrogasne materije, izdanje Saveza in`enjera i tehni~ara, Beograd; 4. Vatrogasna tehnika, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije; 5. Snabdijevanje vodom i vodogradnja, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 6. Taktika ga{enja po`ara, izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;

Srijeda, 23.2.2011. 7.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – –

Broj 8 – Strana 93

Op{tejugoslovenska pravila za stru~nu i prakti~nu obuku vatrogasaca, Izdanje Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 8. Taktika ga{enja po`ara, autor Baru~ija Hilmo; 9. Ure|aji, oprema i sredstva za ga{enje po`ara i za{titu od po`ara, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb 1991. autor Zdenko [mejkal; 10. Vatrogasna vozila, Hrvatska vatrogasna zajednica Zagreb, 2001. autor Zdenka [mejkal; 11. Osnovi preventivne za{tite od po`ara, Vatrogasni savez Jugoslavije Beograd 1979. drugo dopunjeno i izmjenjeno izdanje, autor Veljko Kosti}; 12. Zapaljive i druge opasne materije, Udru`enje publicista Beograd 1980. autor Veljko Kosti}; 13. Gorenje i sredstva za ga{enje, "Mi Star" Zagreb 1996. autor \ur|ica [mer Paveli}, 14. Tehni~ki priru~nik za za{titu od po`ara, "Zagrebinspekt" d.o.o. za kontrolu i in`enjering Zagreb 1997. grupa autor Milan Carevi} i dr. PRIVITAK - II PROGRAM ZA POLAGANJE ISPITA ZA RUKOVODITELJA AKCIJE GA[ENJA PO@ARA Program za polaganje ispita za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara u skladu sa va`e}im propisima, sadr`i sljede}e gradivo, pravne izvore i literaturu: II.1. - GRADIVO IZ OP]EG DIJELA ISPITA a) Propisi u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva, prometa i prevoza zapaljivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, za{tite i spa{avanja ljudi i materijalnih dobara, prostornog planiranja i gra|enja Programsko gradivo u ovoj oblasti, za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, pored odgovaraju}eg gradiva za polaganje ispita vatrogasca nare~enog u poglavlju I.1 a), b), c) i d) Privitka - I, obuhvata i: – Mjere za{tite od po`ara u oblasti prostornog planiranja i gra|enja (pri projektovanju i gra|enju gra|evina, izdavanje stru~nih ocjena i mi{ljenja na primjenjenost mjera za{tite od po`ara u investiciono-tehni~koj dokumentaciji, izrada elaborata za{tite od po`ara kao sastavni dio projektne dokumentacije, tehni~ki prijem gra|evina sa aspekta primjenjenosti mjera za{tite od po`ara i izdavanje upotrebne dozvole); – Mjere za{tite od po`ara na gradili{tu i (elaborat za{tite od po`ara na gradili{tu); – Pravne osobe registrirane za djelatnost za{tite od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a op}ine/grada, kantona, Federacije, sa posebnim osvrtom na sadr`aj i izradu procjene ugro`enosti od od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade plana za{tite od po`ara op}ine/grada, kantona; – Plan za{tite od po`ara dr`avnih tijela, institucija, pravnih osoba; – Vodovodna mre`a u naseljenim mjestima u funkciji za{tite od po`ara; – Ovla{tenja rukovoditelja akcije ga{enja po`ara za vrijeme vatrogasne intervencije; – Ovla{tenja inspektora za za{titu od po`ara; – Ovla{tenja inspektora za vatrogastvo. b) Temeljni pojmovi i instituti iz Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) – Osnovna na~ela (va`enje zakona, poseban postupak, supsidijarna primjena zakona i dr.), – Stvarna i mjesna mjerodavnost (pojam i zna~aj), – Stranka i njeno zastupanje, – Podnesci (pojam, kakav mora biti podnesak, sadr`aj podneska i postupak u slu~aju kad podnesak sadr`i nedostatke),

Dostavljanje pismena, Rokovi, Povrat u prija{nje stanje, Pokretanje postupka, postupak do dono{enja rje{enja, skra}eni postupak i posebni ispitni postupak, Dokazivanje (dokazna sredstva, u~esnici u postupku), osiguranje dokaza, Uvjerenja, Oblik i sastavni dijelovi rje{enja, djelomi~no, dopunsko i privremeno rje{enje, rok za izdavanje rje{enja, ispravljanje gre{aka u rje{enju, zaklju~ak, @alba (mjerodavnost tijela za rje{avanje o `albi, rok za `albu, sadr`aj `albe, predavanje `albe, rad prvostupanjog organa po `albi, rje{avanje drugostupanjog tijela po `albi), Izvr{enje rje{enja i zaklju~aka.

II.2. GRADIVO IZ POSEBITOG DIJELA ISPITA a) Pored gradiva nare~enog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. to~. a), b) i c) Privitka I, programsko gradivo za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj: – Podjela sredstava za ga{enje po`ara prema njihovom djelovanju na vatru, – Efekti ga{enja po`ara (ugu{ivanjem, razbla`ivanjem, hla|enjem, antikataliti~ki efekat), – Antikataliti~ki odnos vode, ekstrakta i zrakaa na dobivanje zra~ne pjene, – Uporaba sredstava za ga{enje po`ara nekih zapaljivih materija sa specifi~nim osobinama (kalcijum - karbid, nega{eni kre~, fosfor, sumpor, kalijum, natrijum, aluminijum, celuloid, eksplozivne i zapaljive pra{ine, eksplozivi i sl.), – Prirodni izvori vode i na~in njihovog kori{}enja u ga{enju po`ara; – Izra~unavanje protoka vode u rijekama i potocima, podzemnim i nadzemnimrezervoarima, – Vodovodna mre`a: vrste i temeljne karakteristike, hidranti po vrstama i kapacitetima, ure|enje prilaza i mjesta za crpljenje vode, – Mjere za{tite od po`ara pri izradi regionalnih prostornih i urbanisti~kih planova (gra|evinske zone i njihove me|usobne udaljenosti, pristupni putevi, prolazi i prilazi objektima u pojedinim zonama, planiranje potrebnih koli~ina vode za ga{enje po`ara u zonama, lokacija vatrogasnih jedinica, sistemi dojave po`ara itd.), – Za{tita od po`ara u oblasti gra|evinarstva (odre|ivanje mjesta za izgradnju pojedinih objekata, me|usobna rastojanja kod proizvodnih i drugih zgrada - ra~unske metode za odre|ivanje rastojanja ili razmje{taja objekata, izbor gra|evinskog materijala, konstrukcija i instalacija u odnosu na namjenu objekata, komunikacije u zgradama za spa{avanje ljudi i imovine, protivpo`arne prepreke, ure|aji za snabdijevanje vodom u zgradama), – Za{tita od po`ara u tehnolo{kim procesima pri proizvodnji i preradi nafte, industrije boja, lakova, ko`e i obu}e, sinteti~kih vlakana, plasti~nih masa, celuloze, metalnoj i metalo - prera|iva~koj industriji, prehrambenoj i drvnoj industriji, – Za{tita od po`ara elektroenergetskih postrojenja (za{tita postrojenja u hidro i termoelektranama, transformatorskim stanicama i transformatorima, kao i za{tita u pomo}nim pogonima elektrana), – Sistemi aktivne za{tite od po`ara u gra|evinama (automatske, poluautomatske i na ru~no aktiviranje), opis, na~in postavljanja i princip rada, s obzirom na sredstvo za ga{enje, automatske i poluautomatske instalacije za otkrivanje i dojavu po`ara, na~in postavljanja i princip rada jonizacionih, termi~kih i mehani~kih javlja~a). b) Pored gradiva nare~enog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. to~ka d) Privitka I, programsko gradivo za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj:

Broj 8 – Strana 94 – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Centrifugalne pumpe, glavni dijelovi i princip rada; Vakuum - pumpe, njena uloga i princip rada; Sprave za crpljenje vode sa ve}ih dubina (dubokosrka~, "Bido" i "Vedo" pumpe), ispitivanje sprava i opreme (radnog opasa~a, penja~kog u`eta, potisnih i utisnih cijevi, armatura, sprava za penjanje i za{titnih sprava); – Sprave za spa{avanje sa ve}ih visina i na~in uporabe otvorene i zatvorene spusnice i svih vrsta automehani~kih ljestava; – Za{titne sprave (za{titne maske sa obi~nim ili specijalnim cjedilom, izoluju}i aparat, templeks odijela); – Baca~i vode i pjene. c) Pored gradiva nare~enog za polaganje ispita vatrogasca u poglavlju I.2. to~ka e) Privitka I, programsko gradivo za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara obuhvata i sljede}i sadr`aj: – Zada}e rukovoditelja akcije ga{enja po`ara: izvi|anje, procjena situacije, dono{enje odluke o rasporedu ljudi, vatrogasne opreme i sredstava za ga{enje, takti~ki nastup odjeljenja voda i ~ete, takti~ki zahvat na po`aru (napad i odbrana), izvo|enje navale unutarnje i vanjske i prednosti jedne nad drugom; – Ga{enje po`ara u specijalnim uvjetima u prostoru i prostorijama sa radioaktivnim materijama, kao i po`ara koji su nastali uporabom zapaljivih ratnih sredstava; – Spa{avanje lica i imovine iz zapaljivih zgrada i poru{enih objekata, na~in pronala`enja i dolaska do ugro`enih lica, d) Mjere osiguranja mjesta ga{enja po`ara – Osiguranje mjesta ga{enja po`ara, postupak kod uklanjanja prepreka, stvari i lica iz ugro`enih prostorija; – Prioritet u snabdijevanju vodom i drugim sredstvima potrebitim za ga{enje po`ara i postupak u na~inu kori{}enja opreme i sredstava koja se nalaze na mjestu ga{enja po`ara; – Pru`anje pomo}i tijelima unutarnjih poslova pri iznala`enju uzroka po`ara. II.3.PRAVNI IZVORI I TEMELJNA LITERATURA a) Pravni izvori: Pravni izvori za rukovoditelja akcije ga{enja po`ara, pored pravnih izvora nare~enih u poglavlju I.3. Privitka I, obuhvata i: 1. Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99); 2. Metodologija za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04); 3. Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06); 4. Uredba o organiziranju slu`bi za{tite i spa{avanja Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/06); 5. Pravilnik o na~inu rada i funkciniranju sto`era i povjerenika civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07); 6. Uredba o Federalnom sto`eru civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03 i 38/06 i 74/07). b) Temeljna literatura Temeljna literatura ista je kao i za ispit vatrogasca (nare~ena u poglavlju I.4.).

UREDBU
O SADR@AJU, USLOVIMA, NA^INU I PROGRAMU POLAGAWA ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA I - OSNOVNE ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuju se sadr`aj, uslovi, na~in i program polagawa ispita za profesionalnog vatrogasca i rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, sastav i izbor ~lanova komisije za polagawe ispita, na~in ocjewivawa kandidata, sadr`aj uvjerewa o polo`enom ispitu, evidencija o izdatim uvjerewima, kao i druga pitawa od zna~aja za polagawe ispita. II - STRU^NA OBUKA ZA PROFESIONALNOG VATROGASCA ^lan 2. U radni odnos za obavqawe poslova iz nadle`nosti profesionalne vatrogasne jedinice koja se nalazi u organu uprave civilne za{tite, kantona, op{tine i grada, primaju se lica sa visokom stru~nom spremom VII stepen i lica sa najmawe III stepenom {kolske spreme (u daqem tekstu: vatrogasac pripravnik) i obavezno prolaze pripravni~ki sta` - obuku, kao preduslov za polagawe ispita za profesionalnog vatrogasca (u daqem tekstu: ispit vatrogasca). Lica iz stava 1. ovog ~lana, obuku prolaze u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, prema Planu obuke za profesionalnog vatrogasca (u daqem tekstu: Plan obuke), koji je du`an sa~initi starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice, u skladu sa ~lanom 3. ove uredbe. Obuka iz stava 1. ovog ~lana, za lica koja imaju visoku stru~nu spremu VII stepena, traje godinu dana, a za lica koja imaju najmawe III stepen {kolske spreme, obuka traje {est mjeseci. Svrha obuke je da lica koja se postavqa na radno mjesto profesionalnog vatrogasca osposobe za pravilno i uspje{no obavqawe poslova profesionalnog vatrogasca. ^lan 3. Planom obuke iz ~lana 2. stav 1. ove uredbe, naro~ito se utvr|uje: 1) poslovi koje }e vatrogasac pripravnik obavqati u toku trajawa obuke u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, 2) vrijeme anga`ovawa na pojedinim poslovima, 3) redosqed u obavqawu predvi|enih poslova i na~in obavqawa planiranih poslova, (upoznavawe sa poslovima na pojedinim radnim mjestima, neposredno anga`ovawe u radu na odre|enim poslovima, prisustvovawe preduzimawu odnosno izvo|ewu pojedinih mjera i radwi, upoznavawe djelokruga rada i organizacije profesionalne vatrogasne jedinice, obavqawe pojedinih poslova samostalno i pod nadzorom), 4) prou~avawe propisa koji se odnose na oblast za{tite od po`ara i vatrogastvo, za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a (u daqem tekstu: za{tita i spa{avawe) i propisa iz oblasti djelokruga rada profesionalne vatrogasne jedinice, 5) prou~avawe stru~ne literature iz oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva. Prije po~etka izvo|ewa obuke, vatrogasac pripravnik upoznaje se sa Planom obuke i Programom za polagawe ispita za profesionalnog vatrogasca - Prilog broj 1, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i ~ini wen sastavni dio. ^lan 4. Nadzor nad provo|ewem Plana obuke iz ~lana 2. ove uredbe, obavqa starje{ina vatrogasne jedinice ili wegov zamjenik.

Na osnovu ~lana 107. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH e) f)

Broj 8 – Strana 95

^lan 5. Po zavr{enoj obuci, lice koje ima visoku stru~nu spremu VII stepen, pola`e ispit vatrogasca u roku od godinu dana od dana prijema u radni odnos, a lice koje ima najmawe III stepen {kolske spreme, pola`e taj ispit u roku od tri mjeseca po isteku pripravni~kog sta`a. Ispit vatrogasca, pola`e se prema Programu za polagawe ispita iz ~lana 3. stav 2. ove uredbe. III - ISPIT ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GA[EWA PO@ARA ^lan 6. Polagawu ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, mo`e pristupiti profesionalni vatrogasac koji ima pet godina radnog iskustva na poslovima vatrogasca nakon polo`enog ispita za vatrogasca. Ispit za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, lice iz stava 1. ovog ~lana, pola`e prema Programu za polagawe ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara - Prilog broj 2, koji se nalazi u prilogu ove uredbe i ~ini wen sastavni dio. IV - PROGRAM ZA POLAGAWE ISPITA 1. Program ispita za vatrogasca ^lan 7. Program ispita za vatrogasca sastoji se od op{teg, posebnog i prakti~nog dijela. a) Program op{teg dijela ispita ^lan 8. Program op{teg dijela ispita za vatrogasca, obuhvata osnovna znawa iz propisa u oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaqivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planirawa i gra|ewa; d) za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a. b) Program posebnog dijela ispita ^lan 9. Program posebnog dijela ispita za vatrogasca obuhvata osnovna znawa iz oblasti: a) fizi~ko - hemijskog procesa gorewa i ga{ewa po`ara; b) za{tite od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevawem vodom za potrebe ga{ewa po`ara; c) po`arnih opasnosti i mjera za{tite od po`ara u gra|evinama i industriji, {umama, {umskom i poqoprivrednom zemqi{tu, prirodnim resursima; d) opreme, ure|aja i sredstava za sprje~avawe nastajawa i ga{ewa po`ara, za{titu i spa{avawe; e) taktike ga{ewa po`ara; f) pru`awa prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lan 10. Prakti~ni dio ispita za vatrogasca obuhvata: a) rad sa potisnim i usisnim vatrogasnim crijevima; b) vje`be sa motornom vatrogasnom prskalicom; c) rukovawe i rad sa svim vrstama prenosnih i prijevoznih aparata za ga{ewe po`ara; hidrantima, kao i drugom vatrogasnom opremom, ure|ajima i sredstvima koja se upotrebqavaju za sprje~avawe nastajawa i ga{ewe po`ara; d) upotreba navalnih, kombinovanih autocisterni i specijalnih vatrogasnih vozila, qestava, sprava i ure|aja za signalizaciju i detekciju, opreme za spa{avawe i samospa{avawe;

upotreba li~ne i kolektivne za{titne opreme i sredstava; vje`bovne postupke i radwe u vatrogasnim jedinicama.

2. Program ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara a) Program op{teg dijela ispita ^lan 11. Program op{teg dijela ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara obuhvata dobro poznavawe propisa iz oblasti: a) za{tite od po`ara i vatrogastva; b) prometa i prevoza zapaqivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija; c) prostornog planirawa i gra|ewa; d) za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a, kao i e) rje{avawe u upravnim stvarima. b) Program posebnog dijela ispita ^lan 12. Program posebnog dijela ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, pored programa posebnog dijela ispita za vatrogasca iz ~lana 9. ove uredbe, obuhvata dobro poznavawe: a) opreme, ure|aja i drugih sredstva za sprje~avawe i ga{ewa po`ara, za{titu i spa{avawe qudi i materijalnih dobara (vrste, svojstva i na~in upotrebe, rukovawe i rad sa navedenom opremom, ure|ajima i sredstvima); b) izvora snabdijevawa vodom za ga{ewe po`ara; c) mjera za{tite od po`ara u oblasti prostornog planirawa i gra|ewa, tehni~ko-tehnolo{kih procesa, elektroenergetskih postrojewa ure|aja i instalacija; d) taktike ga{ewa po`ara i spa{avawe qudi i materijalnih dobara; e) mjera obezbje|ewa mjesta ga{ewa po`ara; f) pru`awa prve medicinske pomo}i. c) Prakti~ni dio ispita ^lan 13. Prakti~ni dio ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara obuhvata prakti~ni dio ispita za vatrogasca iz ~lana 10. ove Uredbe, kao i: a) takti~ke vje`be sa vatrogasnom jedinicom (odjeqewa ili voda), b) prakti~ni rad uz kori{tewe relejnog sistema snabdijevawa vodom, te paralelnog i serijskog takti~kog nastupa vatrogasnog voda, c) skicirawe mjesta po`ara i d) podupirawe konstruktivnih elemenata zgrade. V - KOMISIJA ZA POLAGAWE ISPITA ^lan 14. Ispit vatrogasca pola`e se pred komisijom koju rje{ewem imenuje direktor kantonalne uprave civilne za{tite na ~ijem podru~ju se nalazi profesionalna vatrogasna jedinica u kojoj je vatrogasac - pripravnik, pro{ao stru~nu obuku. Ispit za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, pola`e se pred komisijom koju rje{ewem imenuje direktor Federalne uprava civilne za{tite. Administrativne poslove za potrebe komisija iz st. 1. i 2. ovog ~lana, obavqa kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. ^lan 15. Komisija iz ~lana 14. stav 1. i 2. ove uredbe, sastoji se od predsjednika, ~etiri ~lana i sekretara komisije. U komisiju iz ~lana 14. stav 1., imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice op{tine ili grada ili wegov zamjenik, koji ispuwava uslove utvr|ene u ~lanu 75. stav 1. Zakona o za{titi od

Broj 8 – Strana 96

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09, - u daqem tekstu: Zakona), 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII ili VI stepen stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara i najmawe dvije godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, 3) kantonalni inspektor za za{titu od po`ara i kantonalni inspektor za vatrogastvo iz ~lana 148. stav 1. i ~lana 151. stav 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u kantonalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacijske jedinice za za{titu od po`ara i vatrogastvo, U komisiju iz ~lana 14. stav 2. ove uredbe, imenuju se: 1) starje{ina profesionalne vatrogasne jedinice kantona ili wegov zamjenik koji ispuwava uslove utvr|ene u ~lanu 75. stav 1. Zakona, 2) profesionalni vatrogasac koji ima VII stepen stru~ne spreme, polo`en ispit za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara i sa najmawe 4 godine radnog iskustva nakon polo`enog ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, 3) federalni inspektor za za{titu od po`ara i federalni inspektor za vatrogastvo, iz ~lana 146. stav 1. i ~lana 151. stav 3. Zakona, 4) dr`avni slu`benici koji se nalaze u radnom odnosu u Federalnoj upravi civilne za{tite raspore|eni na poslove organizacione jedinice za za{titu od po`ara i vatrogastvo. Za sekretara komisije imenuje se lice iz reda namje{tenika kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite sa najmawe sredwom stru~nom spremom. ^lan 16. Komisije iz ~lana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, donose poslovnik o radu, ve}inom glasova svojih ~lanova u roku od pet dana od dana imenovawa. Sekretar komisije iz ~lana 15. stav 4. ove uredbe, obavqa sve administrativne poslove potrebne za rad komisije (priprema zapisnik, vodi dokumentaciju i obavqa druge poslove koje zahtjeva predsjedavaju}i komisije). Mandat komisije je dvije godine. Rad komisije je javan. ^lan 17. Predsjedniku, ~lanovima i sekretaru komisije pripada naknada za rad u komisiji. Tro{kove ispita snosi organ uprave civilne za{tite op{tine, grada i kantona koji upu}uje vatrogasca na polagawe ispita. ^lan 18. Kandidati za polagawe ispita, mogu tra`iti i dobiti imena ~lanova komsije. Zahtjev za izuze}e bilo kojeg ~lana komisije, mo`e se tra`iti iz razloga koji su propisani Zakonom o upravnom postupku. Zahtjev iz stava 2. ovog ~lana podnosi se direktoru kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno direktoru Federalne uprave civilne za{tite, koji je imenovao komisiju, najkasnije do momenta pristupawa ispitu. VI - PRIJAVA ZA POLAGAWE ISPITA ^lan 19. Pismena prijava za polagawe ispita vatrogasca, dostavqa se kantonalnoj upravi civilne za{tite, putem op}inske slu`be civilne za{tite u ~ijem sastavu je profesionalna vatrogasna jedinica koja upu}uje vatrogasca - pripravnika na polagawe ispita.

Pismena prijava za polagawe ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, dostavqa se Federalnoj upravi civilne za{tite, putem kantonalne uprave civilne za{tite. ^lan 20. Pismena prijava iz ~lana 19. st. 1. i 2. ove uredbe, sadr`i: prezime i ime podnosioca prijave, dan, mjesec i godinu ro|ewa, podatke o zavr{enoj {koli i stru~noj kvalifikaciji, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je zaposlen i weno sjedi{te, datum postavqewa na radno mjesto, vrsta ispita za koji se prijavquje (ispit vatrogasca ili za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara), adresu stanovawa podnosioca prijave. Uz prijavu se prila`e ovjeren prepis diplome o zavr{enoj {koli odnosno o stru~noj kvalifikaciji, kao i uvjerewe o vremenu provedenom na stru~noj obuci u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici, odnosno uvjerewe o ukupnom radnom sta`u koje je lice iz ~lana 6. stav 1. ove uredbe ostvarilo nakon polo`enog ispita za vatrogasca. ^lan 21. Komisija iz ~lana 14. st. 1. i 2. ove uredbe, prije svega, utvr|uje da li podnosilac prijave ispuwava uslove za polagawe ispita, predvi|ene ovom uredbom. Kad komisija utvrdi da podnosilac prijave, ispuwava uslove za polagawe ispita, pismeno obavje{tava podnosioca prijave o datumu, mjestu i terminu polagawa ispita. Podnosilac prijave koji ispuwava uslove za polagawe ispita pismeno se obavje{tava o datumu, mjestu i terminu polagawa ispita, najkasnije 30 dana prije polagawa ispita. Ako komisija utvrdi da podnosilac prijave ne ispuwava uslove za polagawe ispita predvi|ene ovom uredbom, odbija prijavu i pismeno obavje{tava podnosioca prijave o tome. Protiv obavje{tewa iz stava 4. ovog ~lana, mo`e se podnijeti `alba direktoru kantonalne, odnosno Federalne uprave civilne za{tite. VII - NA^IN POLAGAWA ISPITA ^lan 22. Na stru~nom ispitu, predsjedavaju}i komisije ima du`nost da za svakog podnosioca prijave (u daqem tekstu: kanditat) utvrdi wegov identitet, upozna kandidata o wegovim pravima i obavezama, o vremenu trajawa ispita, na~inu pona{awa za vrijeme ispita, te uru~i kandidatu pismeni test iz op{teg i posebnog dijela ispita. Pismeni test priprema komisija dva sata prije po~etka ispita. Pismeni test kandidata sastoji se od 10 pitawa sa ponu|enim opcijskim odgovorima i nosi 30 bodova za sve ta~ne odgovore. Pitawa se postavqaju na jezicima koji su u slu`benoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine. Prilikom rje{avawa testa, kandidat odgovara na svako pojedina~no pitawe, ozna~avawem samo jednog od ponu|enih opcijskih odgovora. Ispit traje najdu`e jedan sat. Ukupan broj bodova za svakog kandidata na pismenom dijelu stru~nog ispita, predstavqa zbir bodova za svaki odgovor. Da bi kandidat pristupio usmenom dijelu ispita, na pismenom testu mora osvojiti najmawe 18 bodova. ^lan 23. Usmeni dio ispita komisija provodi postavqawem pet pitawa kandidatu. Kandidata na usmenom dijelu ispita ocjewuje svaki ~lan komisije, dodjequju}i mu odre|eni broj bodova, a najvi{e 10 bodova, {to zna~i da kandidat mo`e osvojiti, po ovom osnovu, maksimalno 50 bodova. Da bi kandidat pristupio prakti~nom dijelu ispita, na usmenom dijelu ispita mora osvojiti najmawe 26 bodova koje mu dodjele svi ~lanovi komisije.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 97

Kandidat se odmah obavje{tava o rezultatima usmenog dijela ispita i tom prilikom se obavje{tava o datumu, mjestu i vremenu polagawa prakti~nog dijela ispita. ^lan 24. Komisija organizuje prakti~ni dio ispita u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na na~in da za ispit vatrogasca utvrdi dva prakti~na zadatka, a za ispit rukovodioca akcije ga{ewa po`ara utvr|uje tri prakti~na zadataka, koje kandidat treba prakti~no izvesti (demonstrirati). Kandidat na prakti~nom dijelu ispita mora izvesti uspje{no sve zadatke i osvojiti 20 bodova. ^lan 25. Nakon zavr{enog pismenog, usmenog i prakti~nog dijela ispita, komisija utvr|uje broj bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Kandidat je polo`io sva tri dijela ispita ukoliko ima dodijeqenih najmawe 64 boda. Komisija ocjewuje uspjeh kandidata ocjenom: "polo`io stru~ni ispit" ili "nije polo`io stru~ni ispit". ^lan 26. O toku ispita, komisija vodi zapisnik u koji unosi: sastav komisije, datum i mjesto odr`avawa op{teg, posebnog i prakti~nog dijela ispita, prezime i ime i prebivali{te kandidata, naziv profesionalne vatrogasne jedinice u kojoj je kandidat zaposlen, postavqena pitawa, broj dodjeqenih bodova za svaki dio ispita i ukupan broj bodova za ispit u cjelini. Po zavr{etku ispita, predsjednik komisije saop{tava kandidatu rezultate ispita u prisustvu ~lanova komisije, {to se konstatuje u zapisniku. Zapisnik se dostavqa kantonalnoj upravi civilne za{tite odnosno Federalnoj upravi civilne za{tite, koja izdaje uvjerewe o polo`enom ispitu. ^lan 27. Ako komisija kandidata ocjeni ocjenom "nije polo`io ispit", upu}uje ga na ponavqawe ispita. Kandidat mo`e prijaviti ponovqawe ispita, u roku od 60 dana od dana kada je upu}en na ponovno polagawe ispita. Komisija pismeno obavje{tava kanditada o datumu, mjestu i terminu ponavqawa ispita, deset dana prije datuma odre|enog za polagawe ispita. VIII - SADR@AJ UVJEREWA I VO\EWE EVIDENCIJA O POLO@ENOM ISPITU ^lan 28. Kandidatu koji je polo`io ispit za vatrogasca, odnosno rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, izdaje se uvjerewe o polo`enom ispitu za vatrogasca odnosno rukovodioca akcije ga{ewa po`ara. Uvjerewe o polo`enom ispitu za vatrogasca, odnosno za rukovodioca ga{ewa po`ara sadr`i: a) naziv organa koji izdaje uvjerewe, b) prezime (o~evo ime) i ime kandidata, c) dan, mjesec i godina ro|ewa, d) jedinstveni mati~ni broj kandidata, e) stepen {kolske spreme i ste~eno zvawe, f) redni broj pod kojim je kandidat zaveden u evidenciju iz ~lana 29. ove uredbe, g) konstataciju da je kandidat polo`io stru~ni ispit za zvawe vatrogasca odnosno rukovodioca ga{ewa po`ara, h) vrijeme i mjesto polagawa stru~nog ispita, naziv komisije pred kojom je kandidat polagao ispit, i) datum i mjesto izdavawa uvjerewa, j) potpis direktora kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno Federalne uprave civilne za{tite i pe~at.

^lan 29. Evidenciju o izdatim uvjerewima o polo`enom ispitu, vodi kantonalna uprava civilne za{tite, odnosno Federalna uprava civilne za{tite. Evidencija se vodi u obliku kwige koja mora biti uvezana i ovjerena, a stranice ozna~ene rednim brojevima. Ovjeru kwige obavqa direktor kantonalne uprave civilne za{tite, odnosno direktor Federalne uprava civilne za{tite. U evidenciju se upisuju podaci o kandidatu koji je polo`io ispit i to: ime (o~evo ime) i prezime, dan mjesec, godina ro|ewa, JMBG, koji je ispit polagao (ispit vatrogasca odnosno rukovodioca ga{ewa po`ara, datum polagawa ispita, broj, datum i mjesto izdavawa uvjerewa. Evidencijska kwiga iz stava 1. ovog ~lana ~uva se trajno, a dokumentacija o prijavama i polagawu stru~nog ispita ~uva se najmawe deset godina. IX - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 30. Od obaveze polagawa ispita u oblasti vatrogastva, osloba|aju se profesionalni vatrogasci, starje{ine profesionalne vatrogasne jedinice, wihovi zamjenici i starje{ine koje rukovode jedinicom za vrijeme ga{ewa po`ara, koji su polo`ili ispit za vatrogasca i rukovodioca ga{ewa po`ara, prema Pravilniku o programu i na~inu pripremawa i polagawa stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce ga{ewa po`ara ("Slu`beni list SR BiH", broj 14/77"), kantonalnim propisima, kao i oni koji su taj ispit polo`ili u skladu sa propisima koji su se primjewivali u Bosni i Hercegovini. ^lan 31. Danom stupawa na snagu ove uredbe prestaje da va`i Pravilnik o programu i na~inu pripremawa i polagawa stru~nog ispita za profesionalne vatrogasce i rukovodioce ga{ewa po`ara ("Slu`beni list SRBiH", broj 14/77), kao i kantonalni propisi kojim su bila ure|ena pitawa koja su regulisana ovom uredbom. ^lan 32. Postoje}i pravni izvori i literatura u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva po kojima se kandidati iz ~lana 2. stav 1. i ~lana 6. ove uredbe, pripremaju za polagawe ispita u oblasti vatrogastva, ostaju na snazi do dono{ewa tih propisa u skladu sa Zakonom. ^lan 33. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 89/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r. PROGRAM ZA POLAGAWE ISPITA U OBLASTI VATROGASTVA Program za polagawe ispita u oblasti vatrogastva, sastoji se iz dva priloga, od kojih je Prilog I - Program za polagawe ispita vatrogasca i Prilog II - Program za polagawe ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara. PRILOG - I PROGRAM POLAGAWE ISPITA VATROGASCA Program za polagawe ispita vatrogasca, u skladu sa va`e}im propisima, sadr`i sqede}e gradivo, pravne izvore i literaturu: I.1. GRADIVO IZ OP[TEG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata osnovna znawa iz propisa, u oblasti:

Broj 8 – Strana 98

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH jedinicama pravnih lica, vatrogasaca i naknade.

Srijeda, 23.2.2011. radno-pravni status

a) za{tite od po`ara – Osnovni pojmovi i definicije (gorewe, vatra, po`ar, eksplozija, zapaqive materije, eksplozivne materije, opasne materije, po`arna opasnost, po`arna otpornost, rizik od po`ara, po`arna sigurnost, po`arni sektor, po`arno stepeni{te, sigurnosno stepeni{te, evakuacija, putevi za evakuaciju, i dr.); – Osnovni nosioci za{tite od po`ara (pravna lica, dr`avni organi, druge institucije i gra|ani), mjesta i prostori organizovawa i provo|ewa za{tite od po`ara; – Mjere za{tite od po`ara (op}e, preventivne i aktivne/represivne); – Sistemi aktivne za{tite od po`ara (stabilni sistemi za ga{ewe po`ara vodom, ugqen dioksidom, prahom, pjenom i dr., vatrodojavni sistemi, stabilni sistemi za detekciju eksplozivnih smjesa, i dr.); – Mjere za{tite od po`ara u zavisnosti od namjene gra|evine, zastupqenog tehni~ko-tehnolo{kog procesa, vrste i koli~ine materijala koji se u wima proizvode, prera|uju, veli~ine i spratnosti gra|evine, lokacije gra|evine, vrste materijala koji je upotrebqen za gra|ewe; – Mjere za{tite od po`ara u pogledu upotrebe elektro, gromobranskih, plinskih instalacija i ure|aja, kao i dimovoda i lo`i{ta u gra|evinama; – Obezbje|ewe vode za ga{ewe po`ara u gra|evinama u naseqenim mjestima i van naseqenih mjesta; – Uskladi{tavawe zapaqivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija i upotreba otvorene vatre u gra|evinama i prostorima; – Oprema, ure|aji i sredstva za ga{ewe po`ara u gra|evinama i na otvorenim prostorima ({ume, {umsko i poqoprivredno zemqi{te i ostali prirodni resursi) u vlasni{tvu ili koje koriste pravno lice, dr`avni organ ili druga institucija; – Organizacija i funkcionisawe, planirawe i provo|ewe mjera za{tite od po`ara u op}ini/gradu i kantonu i pravnim licima, dr`avnim organima i drugim institucijama (plan za{tite od po`ara, op}i akt-pravilnik za{tite od po`ara); – Odgovornost upraviteqa stambenih objekata za provo|ewe mjera za{tite od po`ara; – Organizovawe odgovaraju}eg nadzora (unutra{we kontrole) nad provo|ewem mjera za{tite od po`ara u gara|evinama i prostorima {umama, {umskom i poqoprivrednom zemqi{tu, prirodnim resursima od strane korisnika i vlasnika tih gra|evina i prostora, b) vatrogastva – Organizacija i funkcionisawe vatrogastva u Federaciji BiH: vatrogasna djelatnost, vatrogasne snage; – Profesionalne vatrogasne jedinice: osnivawe, poslovi, veli~ina - li~na i materijalna formacija, raspored na terenu, podru~je djelovawa i rada, du`nosti profesionalnog vatrogasca i po{tovawe pravila slu`be, postavqewe i du`nosti starje{ine vatrogasne jedinice, vo|ewe evidencije u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici; – Dobrovoqna vatrogasna dru{tva: mjesto i uloga u uloga dobrovoqnih vatrogasnih dru{tava i jedinica u oblasti vatrogasne djelatnosti, osnivawe, na~in formirawa, progla{avawe slu`bom za za{titu od po`ara, stru~no osposobqavawe i usavr{avawe dobrovoqnih vatrogasaca; – Vatrogasne jedinice pravnih lica: osnivawe i djelovawe; – Vatrogasni savezi: ciqevi, osnivawe, djelovawe; – Stru~no osposobqavawe i usavr{avawe profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasaca u profesionalnim, dobrovoqnim, kao i vatrogasnim

c) prometa i prevoza zapaqivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija – Utovar, istovar, distribucija, smje{taj i upotreba eksplozivnih materija, zapaqivih te~nosti i gasova u skladi{tima, priru~nim skladi{tima i prodavnicama; – Uskladi{tavawe zapaqivih te~nosti (vrste nadzemnih i podzemnih rezervoara, na~in postavqawa, mjere za{tite od po`ara); – Uskladi{tavawe zapaqivih gasova (rezervoari, na~in postavqawa, pokretni zatvoreni sudovi - boce za komprimovane, te~ne i pod pritiskom rastvorene gasove, mjere za{tite od po`ara); – Eksplozivne smje{e i zone opasnosti na prostorima na kojima se uskladi{tavaju i preta~u zapaqive te~nosti i gasovi; – Protiveksplozijska za{tita elektri~nih instalacija i ure|aja na mjestima ugro`enim od eksplozivnih smje{a (Ex za{tita); – Izgradwa stanica za snabdijevawe gorivom motornih vozila i uskladi{tavawe i pretakawe goriva na tim stanicama; – Pretakawe zapaqivih te~nosti i gasova i mjere za{tite od po`ara prilikom pretakawa; – Upotreba uqa za lo`ewe u doma}instvima i za pogonske potrebe (uskladi{tavawe, na~in kori{tewa, mjere za{tite od po`ara); – Prevoz eksplozivnih materija, zapaqivih te~nosti i gasova i drugih opasnih materija u cestovnom saobra}aju. d) ga{ewa po`ara - vatrogasne intervencije i za{tita i spa{avawe qudi i materijalnih dobara – Op{ta obaveza ga{ewa po~etnog po`ara, odnosno dojavqivawa o pojavi po`ara, od strane gra|ana/stanovni{tva; – Postupak vatrogasne jedinice nakon primqene dojave o pojavi po`ara; – Rukovo|ewe akcijom ga{ewa po`ara; – Postupak u slu~aju kad anga`irana vatrogasna jedinica ne mo`e raspolo`ivim snagama i sredstvima ugasiti po`ar; – Mehanizam anga`irawa vatrogasnih jedinica op}ina/grada i kantona i drugih snaga na ga{ewu po`ara i me|usobna saradwa u ga{ewu velikih po`ara; – Nadle`nost {taba civilne za{tite op}ina/grada, kantona i Federacije u rukovo|ewu akcijama ga{ewa po`ara (u situacijama kada do|e do velikih po`ara i kada je nu`no anga`irawe, pored vatrogasnih jedinica i drugih snaga radi u~e{}a u ga{ewu po`ara i spa{avawa ugro`enih qudi i materijalnih dobara ugro`enih po`arom); – Prava gra|ana u vrijeme u~e{}a u vatrogasnoj intervenciji po naredbi nadle`nog {taba civilne za{tite i naknade za u~e{}e u vatrogasnoj intervenciji; I.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA Programsko gradivo obuhvata osnovna znawa po sqede}im oblastima: a) Fizi~ko-hemijski proces gorewa i ga{ewa po`ara – Uslovi za nastajawe procesa gorewa (oksidacija); – Mehanizam gorewa materija u ~vrstom, te~nom i gasovitom stawu; – Osnovna znawa o fizi~ko - hemijskim osobinama po`arno opasnih materija (npr. kiseonik, vodonik, ugqenik, hlor, azot, sumpor; ugqikovodonici: propan,

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – –

Broj 8 – Strana 99

butan, prirodni gas, acetilen, derivati nafte; kiseline: azotna, sumporna i hlorovodoni~na; baze: amonijum hidroksid i kalijum hidroksid; organski rastvara~i: alkoholi, eteri i aromatski ugqovodonici - benzol i toluol; materije koje burno reaguju sa vodom i vazduhom: kalcijum - karbid, natrijum i fosfor); – Zapaqive i eksplozivne smjese; – Uslovi za gorewe i {irewe po`ara; – Toplota i temperatura; – Toplotna i elektri~na energija potrebna za gorewe; – Izvori toplote za izazivawe (nastajawe) po`ara; – Mjere i postupci sa sprje~avawe nastajawa po`ara; – Produkti gorewa zapaqivih i opasnih materija, – Uslovi za nastajawe eksplozija (granice eksplozivnosti); – Opasnosti po zdravqe i `ivot qudi od po`ara i eksplozija; – Efekti ga{ewa po`ara (ugu{ivawe, ohla|ivawe, razbla`ivawe, antikataliti~ki efekat). b) Za{tita od po`ara u gra|evinarstvu i snabdijevawem vodom za potrebe ga{ewa po`ara – Osnovni gra|evinski materijali (prirodni, vje{ta~ki i spojni); – Vatrootpornost materijala i elemenata gra|evinskih konstrukcija; – Po`arni sektori; – Podjela gra|evinskih objekata prema sistemu postavke nose}ih zidova, – Glavni dijelovi zgrade (krovne konstrukcije, krovni pokriva~i, lo`i{ta, dimovodi i dimwa~ki kanali, ostale instalacije u zgradi); – Za{tita drvenih konstrukcija od po`ara; – Horizontalne i vertikalne po`arne prepreke u zgradama i wihova izgradwa; – Na~in obezbje|ewa vode za ga{ewe po`ara u zgradama (zidni hidranti, wihov raspored u zgradi i oprema). c) Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, industriji, {umama, {umskom i poqoprivrednom zemqi{tu, prirodnim resursima – Po`arne opasnosti i mjere za{tite od po`ara u gra|evinama, gra|evinama za javnu upotrebu i visokim objektima; – Preventivne mjere za{tite od po`ara u hemijskoj, naftnoj, drvnoj, tekstilnoj, prehrambenoj, metalnoj i metaloprera|iva~koj industriji; skladi{tima, zanatskim radionicama, pri obavqawu zavarivawa, rezawa i lemqewa i sl. – Za{tita od po`ara u {umama, {umskom i poqoprivrednom zemqi{tu, prirodnim resurima. d) Oprema, ure|aji i druga sredstva za sprje~avawe i ga{ewe po`ara, za{titu i spa{avawe – Hidrauli~ki aparati u vatrogastvu - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Pneumatski podiza~i tereta - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Ure|aji za mjerewe eksplozivnih koncentracija gasova i para zapaqivih te~nosti u vazduhu eksplozimetar; – Pumpe za pretakawe agresivnih materija - osnovne tehni~ke karakteristike; – Podjela i tehni~ke karakteristike usisnih i tla~nih cijevi; – Podjela vatrogasnih armatura za vodu (osnovne tehni~ke karakteristike); – Podjela vatrogasnih armatura za pjenu (osnovne tehni~ke karakteristike);

Vatrogasne pumpe (podjela); Vrste i namjena vatrogasnih vozila, osnovne tehni~ke karakteristike; – Oprema za li~nu i kolektivnu za{titu vatrogasaca (opis, upotreba, odr`avawe, osnovne tehni~ke karakteristike); – Aparati za za{titu organa za disawe - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike; – Sistemi aktivne za{tite od po`ara, – Odr`avawe, ispitivawe i cerificirawe sistema aktivne za{tite od po`ara i sredstava za ga{ewe po`ara; – Sve vrste prenosnih i prijevoznih aparata za ga{ewe po`ara; – Ure|aji i oprema za spa{avawe, pewawe i rad na visini - podjela, osnovne tehni~ke karakteristike e) Taktika ga{ewa po`ara – Klasifikacija po`ara (prema vrsti zapaqive materije, po fazama razvoja, u zavisnosti od mjesta nastanka, po obimu i veli~ini); – Razvoj i {irewe po`ara na otvorenom i u zatvorenom prostoru; – Takti~ko djelovawe vatrogasnih formacija pri ga{ewu po`ara; – Primjena sredstava za ga{ewe po`ara (voda, pjena, prah, ugqen-dioksid, priru~na sredstva, haloni); – Prora~un koli~ine sredstava za ga{ewe; – Opsanosti pri ga{ewu i mjere za{tite; – Ga{ewe po`ara u privredi (u prehrambenoj, tekstilnoj, drvnoj, metaloprera|iva~koj, hemijskoj industriji, industriji gume, u rudnicima i dr.); – Ga{ewe po`ara pojedinog dijela objekta; – Ga{ewe po`ara na cestovnim vozilima, avionima, `eqezni~kim vozilima, brodovima; – Ga{ewe {umskog po`ara; – Rukovo|ewe i komandovawe vatrogasnim intervencijama; – Takti~ko djelovawe vatrogasnih formacija pri akcidentima sa opasnim materijama; – Identifikacija opasnih materija pri akcidentima; – Simboli i oznake u oblasti za{tite od po`ara i prevoza opasnih materija; – Osnove kartografije i topografije; – Rad vatrogasaca po zavr{enoj vatrogasnoj intervenciji - ga{ewu po`ara; – Spa{avawe qudi i materijalnih dobara u prirodnim i drugim nesre}ama (od poplava, iz ru{evina, u rudarskim nesre}ama, u saobra}ajnim nezgodama, evakuacija ugro`enih qudi i materijalnih dobara itd.) I.3. - PRAVNI IZVORI ZA POLAGAWE ISPITA VATROGASCA 1. Zakon o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09); 2. Zakon o za{titi i spa{avawu qudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 39/03, 22/06 i 43/10); 3. Zakon o prostornom planirawu i kori{tewu zemqi{ta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/06, 72/07 i 32/08); 4. Zakon o prevozu opasnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br. 27/90); 5. Zakon o prometu eksplozivnih materija, zapaqivih te~nosti i gasova ("Slu`beni list SR BiH", br. 39/89); 6. Zakon o prometu eksplozivnih materija ("Slu`beni list SFRJ", br.30/85); 7. Zakon o rudarstvu Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 26/10);

Broj 8 – Strana 100 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Srijeda, 23.2.2011.

18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

25.

Pravilnik o izgradwi postrojewa za zapaqive te~nosti i o uskladi{tavawu i pretakawu zapaqivih te~nosti ("Slu`beni list SFRJ", br. 20/71 i 23/71); Pravilnik o izgradwi stanica za snabdijevawe gorivom motornih vozila i o uskladi{tavawu i pretakawu goriva ("Slu`beni list SFRJ", broj27/71); Pravilnik o smje{taju i dr`awu uqa za lo`ewe ("Slu`beni list SFRJ", broj 45/67); Pravilnik o izgradwi postrojewa za te~ni naftni gas i o uskladi{tavawu i pretakawu te~nog naftnog gasa ("Slu`beni list SFRJ", br. 24/71 26/71); Pravilnik o tehni~kim normativima za pokretne zatvorene sudove za komprivone, te~ne i pod pritiskom rastvorene gasove ("Sl. list SFRJ" br. 25/ 80 i 9/86), Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu visokih objekata od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 7/84; Pravilnik o tehni~kim normativima za ure|aje u kojima se nanose i su{e premazna sredstva ("Slu`beni list SFRJ", broj 57/85); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu skladi{ta od po`ara i eksplozija ("Slu`beni list SFRJ", broj 24/87); Pravilnik o tehni~kim normativima za hidrantsku mre`u za ga{ewe po`ara ("Slu`beni list SFRJ", broj 30/91); Pravilnik o tehni~kim normativima za projektovawe, gra|ewe, pogon i odr`avawe gasnih kotlovnica ("Slu`beni list SFRJ", br. 10/90 i 52/90); i Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o tehni~kim normativima za projektovawe, gra|ewe i odr`avawe plinskih kotlovnica, "Slu`bene novine Federacije BiH" br. 26/97; Tehni~ki propisi za specijalnu za{titu elektroenergetskih postrojewa od po`ara ("Slu`beni list SFRJ", br. 16/66, 58/72, 24/75 i 74/90); Pravilnik o tehni~kim normativima za za{titu od stati~kog elektriciteta ("Slu`beni list SFRJ", br. 62/73); Pravilnik o tehni~kim normativima za gromobrane ("Slu`beni list SFRJ", br. 13/68); Pravilnik o jugoslovenskim standardima za protueksplozijsku za{titu ("Slu`beni list SFRJ", br. 18/81, 31/82, 4/87); Pravilnik o tehni~kim normativima za elektri~ne instalacije niskog napona ("Slu`beni list SFRJ", br. 53/88); Pravilnik o na~inu prevoza opasnih materija u drumskom saobra}aju ("Slu`beni list SFRJ", br.76/90); Pravilnik o stru~noj spremi i na~inu provjere stru~nog znawa lica koja mogu rukovati eksplozivnim materijama i lica koja mogu rukovati zapaqivim te~nostima i gasovima u prometu ("Slu`beni list" SRBiH broj 15/78); Uredba o tehni~kim svojstvima koje gra|evine moraju zadovoqavati u pogledu sigurnosti, te na~ina kori{tewa i odr`avawa gra|evina ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/07 i 51/08).

Op{tejugoslovenska pravila za stru~nu i prakti~nu obuku vatrogasaca, Izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; Taktika ga{ewa po`ara, autor Baru~ija Hilmo. Ure|aji, oprema i sredstva za ga{ewe po`ara i za{titu od po`ara, SKTH/Kemija u industriji, Zagreb 1991. autor Zdenko [mejkal; Vatrogasna vozila, Hrvatska vatrogasna zajednica Zagreb, 2001. autor Zdenka [mejkal; Osnovi preventivne za{tite od po`ara, Vatrogasni savez Jugoslavije Beograd 1979. drugo dopuweno i izmjeweno izdawe, autor Veqko Kosti}; Zapaqive i druge opasne materije, Udru`ewe publicista Beograd 1980. autor Veqko Kosti}; Gorewe i sredstva za ga{ewe, "Mi Star" Zagreb 1996. autor \ur|ica [mer Paveli}, Tehni~ki priru~nik za za{titu od po`ara, "Zagrebinspekt" d.o.o. za kontrolu i in`ewering Zagreb 1997. grupa autor Milan Carevi} i dr.

PRILOG - II PROGRAM ZA POLAGAWE ISPITA ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GA[EWA PO@ARA Program za polagawe ispita za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara u skladu sa va`e}im propisima, sadr`i sqede}e gradivo, pravne izvore i literaturu: II.1. - GRADIVO IZ OP[TEG DIJELA ISPITA a) Propisi u oblasti za{tite od po`ara i vatrogastva, prometa i prevoza zapaqivih, eksplozivnih i drugih opasnih materija, za{tite i spa{avawa qudi i materijalnih dobara, prostornog planirawa i gra|ewa Programsko gradivo u ovoj oblasti, za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, pored odgovaraju}eg gradiva za polagawe ispita vatrogasca navedenog u poglavqu I.1 a), b), c) i d) Priloga - I, obuhvata i: – Mjere za{tite od po`ara u oblasti prostornog planirawa i gra|ewa (pri projektovawu i gra|ewu gra|evina, izdavawe stru~nih ocjena i mi{qewa na primjewenost mjera za{tite od po`ara u investiciono-tehni~koj dokumentaciji, izrada elaborata za{tite od po`ara kao sastavni dio projektne dokumentacije, tehni~ki prijem gra|evina sa aspekta primjewenosti mjera za{tite od po`ara i izdavawe upotrebne dozvole); – Mjere za{tite od po`ara na gradili{tu i (elaborat za{tite od po`ara na gradili{tu); – Pravna lica registrovana za djelatnost za{tite od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a op{tine/grada, kantona, Federacije, sa posebnim osvrtom na sadr`aj i izradu procjene ugro`enosti od od po`ara; – Sadr`aj i na~in izrade plana za{tite od po`ara op{tine/grada, kantona; – Plan za{tite od po`ara dr`avnih organa, institucija, pravnih lica; – Vodovodna mre`a u naseqenim mjestima u funkciji za{tite od po`ara; – Ovla{tewa rukovodioca akcije ga{ewa po`ara za vrijeme vatrogasne intervencije; – Ovla{tewa inspektora za za{titu od po`ara; – Ovla{tewa inspektora za vatrogastvo. b) Osnovni pojmovi i instituti iz Zakona o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99) – Osnovna na~ela (va`ewe zakona, poseban postupak, supsidijarna primjena zakona i dr.), – Stvarna i mjesna nadle`nost (pojam i zna~aj), – Stranka i weno zastupawe,

I.4. OSNOVNA LITERATURA ZA POLAGAWE ISPITA VATROGASCA 1. Preventivna za{tita od po`ara, izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 2. Za{tita od po`ara pri projektovawu i izvo|ewu zgrada, izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 3. Zapaqive i druge vatrogasne materije, izdawe Saveza in`ewera i tehni~ara, Beograd; 4. Vatrogasna tehnika, izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije; 5. Snabdijevawe vodom i vodogradwa, izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd; 6. Taktika ga{ewa po`ara, izdawe Vatrogasnog saveza Jugoslavije, Beograd;

Srijeda, 23.2.2011. – – – – – – – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 101

Podnesci (pojam, kakav mora biti podnesak, sadr`aj podneska i postupak u slu~aju kad podnesak sadr`i nedostatke), Dostavqawe pismena, Rokovi, Povrat u prija{we stawe, Pokretawe postupka, postupak do dono{ewa rje{ewa, skra}eni postupak i posebni ispitni postupak, Dokazivawe (dokazna sredstva, u~esnici u postupku), obezbje|ewe dokaza, Uvjerewa, Oblik i sastavni dijelovi rje{ewa, djelomi~no, dopunsko i privremeno rje{ewe, rok za izdavawe rje{ewa, ispravqawe gre{aka u rje{ewu, zakqu~ak, @alba (nadle`nost organa za rje{avawe o `albi, rok za `albu, sadr`aj `albe, predavawe `albe, rad prvostepenog organa po `albi, rje{avawe drugostepenog organa po `albi), Izvr{ewe rje{ewa i zakqu~aka.

II.2. GRADIVO IZ POSEBNOG DIJELA ISPITA a) Pored gradiva navedenog za polagawe ispita vatrogasca u poglavqu I.2. ta~. a), b) i c) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara obuhvata i sqede}i sadr`aj: – Podjela sredstava za ga{ewe po`ara prema wihovom djelovawu na vatru; – Efekti ga{ewa po`ara (ugu{ivawem, razbla`ivawem, hla|ewem, antikataliti~ki efekat); – Antikataliti~ki odnos vode, ekstrakta i vazduha na dobivawe vazdu{ne pjene; – Upotreba sredstava za ga{ewe po`ara nekih zapaqivih materija sa specifi~nim osobinama (kalcijum - karbid, nega{eni kre~, fosfor, sumpor, kalijum, natrijum, aluminijum, celuloid, eksplozivne i zapaqive pra{ine, eksplozivi i sl.); – Prirodni izvori vode i na~in wihovog kori{}ewa u ga{ewu po`ara; – Izra~unavawe protoka vode u rijekama i potocima, podzemnim i nadzemnimrezervoarima; – Vodovodna mre`a: vrste i osnovne karakteristike, hidranti po vrstama i kapacitetima, ure|ewe prilaza i mjesta za crpqewe vode. – Mjere za{tite od po`ara pri izradi regionalnih prostornih i urbanisti~kih planova (gra|evinske zone i wihove me|usobne udaqenosti, pristupni putevi, prolazi i prilazi objektima u pojedinim zonama, planirawe potrebnih koli~ina vode za ga{ewe po`ara u zonama, lokacija vatrogasnih jedinica, sistemi dojave po`ara itd.), – Za{tita od po`ara u oblasti gra|evinarstva (odre|ivawe mjesta za izgradwu pojedinih objekata, me|usobna rastojawa kod proizvodnih i drugih zgrada ra~unske metode za odre|ivawe rastojawa ili razmje{taja objekata, izbor gra|evinskog materijala, konstrukcija i instalacija u odnosu na namjenu objekata, komunikacije u zgradama za spa{avawe qudi i imovine, protivpo`arne prepreke, ure|aji za snabdijevawe vodom u zgradama), – Za{tita od po`ara u tehnolo{kim procesima pri proizvodwi i preradi nafte, industrije boja, lakova, ko`e i obu}e, sinteti~kih vlakana, plasti~nih masa, celuloze, metalnoj i metalo - prera|iva~koj industriji, prehrambenoj i drvnoj industriji, – Za{tita od po`ara elektroenergetskih postrojewa (za{tita postrojewa u hidro i termoelektranama, transformatorskim stanicama i transformatorima, kao i za{tita u pomo}nim pogonima elektrana), – Sistemi aktivne za{tite od po`ara u gra|evinama (automatske, poluautomatske i na ru~no aktivirawe), opis, na~in postavqawa i princip rada, s obzirom na

sredstvo za ga{ewe, automatske i poluautomatske instalacije za otkrivawe i dojavu po`ara, na~in postavqawa i princip rada jonizacionih, termi~kih i mehani~kih javqa~a). b) Pored gradiva navedenog za polagawe ispita vatrogasca u poglavqu I.2. ta~ka d) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara obuhvata i sqede}i sadr`aj: – Centrifugalne pumpe, glavni dijelovi i princip rada; – Vakum - pumpe, wena uloga i princip rada; – Sprave za crpqewe vode sa ve}ih dubina (dubokosrka~, "Bido" i "Vedo" pumpe), ispitivawe sprava i opreme (radnog opasa~a, pewa~kog u`eta, potisnih i utisnih cijevi, armatura, sprava za pewawe i za{titnih sprava); – Sprave za spa{avawe sa ve}ih visina i na~in upotrebe otvorene i zatvorene spusnice i svih vrsta automehani~kih qestava; – Za{titne sprave (za{titne maske sa obi~nim ili specijalnim cjedilom, izoluju}i aparat, templeks odijela); – Baca~i vode i pjene. c) Pored gradiva navedenog za polagawe ispita vatrogasca u poglavqu I.2. ta~ka e) Priloga I, programsko gradivo za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara obuhvata i sqede}i sadr`aj: – Zadaci rukovodioca akcije ga{ewa po`ara: izvi|awe, procjena situacije, dono{ewe odluke o rasporedu qudi, vatrogasne opreme i sredstava za ga{ewe, takti~ki nastup odjeqewa voda i ~ete, takti~ki zahvat na po`aru (napad i odbrana), izvo|ewe navale unutra{we i vawske i prednosti jedne nad drugom; – Ga{ewe po`ara u specijalnim uslovima u prostoru i prostorijama sa radioaktivnim materijama, kao i po`ara koji su nastali upotrebom zapaqivih ratnih sredstava; – Spa{avawe lica i imovine iz zapaqivih zgrada i poru{enih objekata, na~in pronala`ewa i dolaska do ugro`enih lica. d) Mjere obezbje|ewa mjesta ga{ewa po`ara – Obezbje|ewe mjesta ga{ewa po`ara, postupak kod uklawawa prepreka, stvari i lica iz ugro`enih prostorija; – Prioritet u snabdijevawu vodom i drugim sredstvima potrebnim za ga{ewe po`ara i postupak u na~inu kori{}ewa opreme i sredstava koja se nalaze na mjestu ga{ewa po`ara; – Pru`awe pomo}i organima unutra{wih poslova pri iznala`ewu uzroka po`ara. II.3. PRAVNI IZVORI I OSNOVNA LITERATURA a) Pravni izvori: Pravni izvori za rukovodioca akcije ga{ewa po`ara, pored pravnih izvora navedenih u poglavqu I.3. Priloga I, obuhvata i: 1. Zakon o upravnom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/98 i 48/99); 2. Metodologija za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04); 3. Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avawa od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06); 4. Uredba o organizovawu slu`bi za{tite i spa{avawa Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 58/06); 5. Pravilnik o na~inu rada i funkcinirawu {tabova i povjerenika civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 77/06 i 5/07);

Broj 8 – Strana 102 6.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Uredba o Federalnom {tabu civilne za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 54/03 i 38/06 i 74/07); b) Osnovna literatura Osnovna literatura ista je kao i za ispit vatrogasca (navedena u poglavqu I.4.).

^lan 2. ^inovi se dodjeljuju policijskim slu`benicima. ^in dodijeljen policijskom slu`beniku za{ti}en je i ne mo`e biti oduzet, izuzev u slu~aju prestanka radnog odnosa ili okon~anja mandata rukovodioca i zamjenika rukovodioca policijskog organa. II - DODJELJIVANJE PO^ETNIH ^INOVA ^lan 3. Policijskom slu`beniku se mo`e dodijeliti jedan od sljede}ih ~inova: 1. Policajac; 2. Stariji policajac; 3. Narednik; 4. Stariji narednik; 5. Mla|i inspektor; 6. Inspektor; 7. Vi{i inspektor; 8. Samostalni inspektor; 9. Glavni inspektor; 10. Generalni inspektor policije; 11. Glavni generalni inspektor policije. ^lan 4. Po~etni ~inovi za policijske slu`benike su: 1) policajac - za kandidate za policijsku slu`bu sa najmanje IV stepenom {kolske spreme, 2) mla|i inspektor - za kandidate za policijsku slu`bu sa najmanje VI stepenom {kolske spreme. Kadeti za vrijeme osnovne policijske obuke nemaju ~inove. Vrijeme provedeno na probnom radu ra~unat }e se kao propisano vrijeme za unapre|enje u vi{i ~in. ^lan 5. Kadetu iz ~lana 4. stav 2. ove uredbe, nakon uspje{no zavr{ene policijske obuke, dodjeljuje se odgovaraju}i po~etni ~in iz ~lana 4. stav 1. ove uredbe i raspore|uje na odgovaraju}e radno mjesto radi obavljanja probnog rada. Policijskom slu`beniku koji zadovolji na probnom radu potvr|uje se dodijeljeni po~etni ~in policajca ili mla|eg inspektora. ^lan 6. ^in glavnog generalnog inspektora policije sti~e isklju~ivo glavni inspektor ili generalni inspektor policije koji je imenovan za rukovodioca policijskog organa. ^in generalnog inspektora policije sti~e glavni inspektor koji je imenovan za zamjenika rukovodioca policijskog organa. ^lan 7. Rukovodilac policijskog organa }e svake godine u periodu oktobar-decembar utvrditi koja radna mjesta i sa koliko izvr{ilaca sa ~inom policajca i ~inom mla|eg inspektora treba popuniti u narednoj godini. Popuna radnih mjesta iz stava 1. ovog ~lana policijskim slu`benicima sa ~inom mla|eg inspektora vr{i se tako da se jedna tre}ina popunjava direktnim zapo{ljavanjem i dvije tre}ine putem unapre|enja. Iz opravdanih razloga i na obrazlo`en prijedlog rukovodioca policijskog organa, federalni ministar unutra{njih poslova mo`e odabrati i druga~iji omjer od omjera utvr|enog u stavu 2. ovog ~lana. Kadrovska slu`ba policijskog organa }e tromjese~no dostavljati rukovodiocu policijskog organa listu slobodnih radnih mjesta za po~etni ~in. III - RADNA MJESTA I ^INOVI POLICIJSKIH SLU@BENIKA ^lan 8. Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih

149
Na osnovu ~lana 51. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH, broj 49/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O UREDU ZA PRITU@BE JAVNOSTI ^lan 1. U Uredbi o Uredu za pritu`be javnosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 68/05 i 62/07), u ~lanu 3. ta~ka 1., na po~etku re~enice dodaje se rije~ "zaprimanje". ^lan 2. U ~lanu 11. stav 1. bri{e se. Dosada{nji stav 2. postaje stav 1. ^lan 3. U ~lanu 18. stav 1. u tre}em redu iza rije~i: "kao i" dodaju se rije~i: "stru~nu i". U stavu 2. rije~i: "odbranu i", bri{u se. ^lan 4. ^lan 19. mijenja se i glasi: "^lanovu Ureda imaju pravo na naknadu u skladu sa Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09). ^lan 5. Ova Uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 92/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

150
Na osnovu ~lana 69. stav 5. Zakona o policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federcije BiH", br. 27/05 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

UREDBU
O DODJELJIVANJU I ODUZIMANJU ^INOVA POLICIJSKIM SLU@BENICIMA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE I - OP]E ODREDBE ^lan 1. Ovom uredbom propisuje se na~in dodjeljivanja i oduzimanja ~inova policijskim slu`benicima zaposlenim u Federalnoj upravi policije (u daljnjem tekstu: Uprava policije), utvr|uju radna mjesta te poslovi i njima pripadaju}i ~inovi policijskih slu`benika, radna mjesta policijskih slu`benika kao i organizacione jedinice u koje se raspore|uju policijski slu`benici i druga pitanja od zna~aja za provo|enje ove uredbe.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – –

Broj 8 – Strana 103

poslova (u daljnjem tekstu: Pravilnik o unutra{njoj organizaciji), u dijelu koji se odnosi na sistematizaciju radnih mjesta, utvr|uju se radna mjesta na koja se raspore|uju policijski slu`benici. ^lan 9. Radna mjesta, odnosno poslovi policijskih slu`benika u Upravi policije, uskla|eni su sa ~inom na sljede}i na~in: 1. Policajac: – jednostavniji poslovi formiranja i vo|enja evidencija – jednostavniji poslovi za{tite li~nosti po mjestu stanovanja – jednostavniji poslovi za{tite objekata – jednostavniji poslovi u okviru operativnih timova – jednostavniji poslovi patrolne slu`be 2. Stariji policajac: – osnovni poslovi operativnog nadzora – osnovni poslovi eksploatacije operativne tehnike – osnovni poslovi vo|enja evidencija i prepisa tonskog zapisa – osnovni poslovi za{tite li~nosti po mjestu stanovanja – osnovni poslovi za pratnju u kretanju federalnih li~nosti i stranih delegcija – osnovni poslovi za{tite objekata – osnovni poslovi u okviru operativnih timova – osnovni poslovi na kontrolno propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici – osnovni poslovi patrolne slu`be u Specijalnoj policijskoj jedinici 3. Narednik: – poslovi prikrivenog operativca – poslovi operatora za policijske izvje{taje – poslovi policajca za podr{ku i intervenciju – poslovi policajca za zadr`avanje – poslovi policajca za neposrednu za{titu li~nosti – poslovi policajca u auto patroli – poslovi KDZ osiguranja – upravljanje specijalnim vozilima policije – slo`eniji poslovi u okviru operativnih timova – poslovi operativnog de`urstva u Specijalnoj policijskoj jedinici – slo`eniji poslovi na kontrolno propusnoj stanici u Specijalnoj policijskoj jedinici – slo`eniji poslovi patrolne slu`be u Specijalnoj policijskoj jedinici 4. Stariji narednik: – najslo`eniji poslovi vo|enja evidencija – kriminalisti~ko tehni~ki poslovi – najslo`eniji poslovi unosa podataka – slo`eniji poslovi opereativnog nadzora – najslo`eniji poslovi eksploatacije operativne tehnike – najslo`eniji poslovi vo|enja evidencija i prepisa tonskog zapisa – poslovi operativnog de`urstva na nivou Sektora uniformisane policije – poslovi vo|e grupe – poslovi vo|e smjene – poslovi vo|e patrole – poslovi vo|e auto-patrole – poslovi operativca za primjenu kontradiverzione za{tite – poslovi operativca za primjenu tehni~ke za{tite – najslo`eniji poslovi u okviru operativnih timova – poslovi realizacije i planiranja osiguranja i za{tite objekata Specijalne policijske jedinice 5. Mla|i inspektor: – poslovi slo`enijih istra`nih radnji – slo`eniji poslovi prikrivenog istra`itelja – slo`eniji poslovi primjene operativne tehnike – slo`eniji poslovi presretanja telekomunikacija – poslovi vo|enja istraga – poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivi~nih djela – poslovi prikupljanja i dostavljanja kriminalisti~ko obavje{tajnih podataka – slo`eniji poslovi kriminalisti~ko operativnog tehni~ara – poslovi obuke

poslovi operativnog de`urstva na nivou Uprave policije poslovi {efa smjene za za{titu federalnih objekata poslovi istra`itelja za primjenu kontradiverzione za{tite poslovi istra`itelja za primjenu tehni~ke za{tite poslovi inspektora za kontrolu prometa i prijevoza eksplozivnih materija – poslovi obuke policijskih slu`benika u jedinicama policije – poslovi komandovanja operativnim timom – jednostavniji unutra{nji istra`ni postupci 6. Inspektor: – poslovi u posebnim istragama – slo`eniji poslovi potra`ne djelatnosti – poslovi saradnje sa interpolom i pravosu|em – slo`eniji analiti~ki poslovi – poslovi pregovara~a u tala~kim i drugim situacijama – poslovi poligrafskog ispitivanja i izrada fotorobota – poslovi kontrole rada sa informantima – slo`eniji poslovi edukacije za rad sa informantima – najslo`eniji poslovi prikrivenog istra`itelja – najslo`eniji poslovi operativnog nadzora – slo`eniji analiti~ki poslovi – poslovi vo|enja slo`enijih istraga – slo`eniji poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivi~nih djela – slo`eniji poslovi pra}enja krivi~nog djela terorizma – poslovi planiranja, koordinacije i analize – poslovi inspektora za procjenu prijetnji – poslovi rukovo|enja operativnim de`urstvom na nivou Sektora uniformisane policije – poslovi vi{eg istra`itelja za primjenu kontradiverzione za{tite – poslovi vi{eg istra`itelja za primjenu tehni~ke za{tite – poslovi inspektora za kontrolu proizvodnje, prometa i prijevoza eksplozivnih materija – poslovi zamjenika rukovodioca unutra{nje organizacione jedinice – slo`eni unutra{nji istra`ni postupci 7. Vi{i inspektor: – Poslovi sigurnosno - obavje{tajnog analiti~ara – poslovi slo`enijih istraga na otkrivanju i dokumentovanju krivi~nih djela – slo`eniji poslovi u posebnim istragama – najslo`eniji poslovi potra`ne djelatnosti – najslo`enijij poslovi kriminalisti~ko operativne tehnike – rukovo|enje unutra{njom organizacionom jedinicom Odsjekom, instruktorskim timom, operativnom jedinicom – najslo`eniji analiti~ki poslovi – poslovi vo|enja najslo`enijih istraga – najslo`eniji poslovi otkrivanja i dokumentovanja krivi~nih djela – najslo`eniji poslovi pra}enja krivi~nog djela terorizma – poslovi vi{eg istra`itelja – poslovi rukovo|enja operativnim de`urstvom na nivou Uprave policije – slo`eniji unutra{nji istra`ni postupci 8. Samostalni inspektor: – poslovi zamjenika rukovodioca osnovne organizacione jedinice – najslo`eniji poslovi policijske saradnje – rukovo|enje Timom za posebne istrage – poslovi organizovanja rada i rukovo|enja odjeljenjem / deta{manom – poslovi samostalnog istra`itelja – rukovo|enje unutra{njim organizacionim jedinicama: Timom za procjenu prijetnji i Odsjekom za planiranje, koordinaciju i analizu – poslovi pomo}nika rukovodioca osnovne organizacione jedinice – najslo`eniji unutra{nji istra`ni postupci – poslovi istra`itelja za interne istrage, interne revizija i inspekcije u Jedinici za profesionalne standarde

Broj 8 – Strana 104 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

poslovi u skladu sa Zakonom o za{titi tajnih podataka i poslovi unutra{njeg nadzora u skladu sa istim 9. Glavni inspektor: – poslovi za koordinaciju i policijsku saradnju – rukovo|enje Timom za me|unarodnu policijsku i me|uagencijsku policijsku saradnju – rukovo|enje terenskim uredima – rukovo|enje osnovnom organizacionom jedinicom 10. Generalni inspektor policije: – zamjenik direktora Uprave policije 11. Glavni generalni inspektor policije: – direktor Uprave policije ^lan 10. Svako radno mjesto na koje se raspore|uju policijski slu`benici obuhvata sljede}e elemente: 1) Naziv radnog mjesta odre|uje se prema ~inu iz ~lanu 9. ove uredbe. 2) Opis poslova utvr|uje se prema vrsti poslova koji se obavljaju na radnom mjestu, a u skladu sa nadle`nostima organizacionih jedinica za koje se utvr|uje to radno mjesto. 3) Uvjeti za vr{enje poslova utvr|uju se prema ~inu iz ~lanu 9. ove uredbe koji odgovara nazivu radnog mjesta, a za odre|ena radna mjesta, pored op}ih uvjeta, mogu se odrediti posebni uvjeti za obavljanje tih poslova (odgovaraju}i stepen i vrsta {kolske spreme kao i drugi uvjeti specifi~ni za ta radna mjesta). 4) Broj izvr{ilaca utvr|uje se arapskim brojem i slovima. ^lan 11. Radna mjesta policijskih slu`benika raspore|uju se u organizacione jedinice. Organizacione jedinice utvr|uju se prema vrsti, srodnosti, obimu i stepenu slo`enosti i me|usobno povezanih poslova i zadataka i efikasnog izvr{avanja poslova i zadataka iz nadle`nosti Uprave policije. Organizacione jedinice mogu se ustanovljavati kao osnovne organizacione jedinice i kao unutra{nje organizacione jedinice koje se nalaze u sastavu osnovne organizacione jedinice. Unutra{nje organizacione jedinice u svom sastavu mogu imati druge unutra{nje organizacione jedinice. Osnovne organizacione jedinice mogu biti sektor i jedinica. Unutra{nje organizacione jedinice mogu biti odjeljenje, komanda, terenski ured, deta{man, odsjek, tim, operativna jedinica, grupa. ^lan 12. Za sva druga radna mjesta, odnosno poslove policijskih slu`benika koji budu uspostavljeni nakon stupanja na snagu ove uredbe, shodno se primjenjuju odredbe ~lan 9. ove uredbe i za njih se tako|er u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji moraju odrediti odgovaraju}i ~inovi. IV - ODUZIMANJE ^INA ^lan 13. Odluku o dodjeli i oduzimanju ~ina donosi rukovodilac policijskog organa u vidu rje{enja. Izuzetno od odredbe stava 1. ovog ~lana rje{enje o dodjeli ~ina rukovodiocu policijskog organa i zamjeniku rukovodioca policijskog organa, te prestanku ~ina po isteku mandata donosi Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Policijski slu`benik na li~ni zahtjev u vrijeme prestanka radnog odnosa po osnovu penzionisanja mo`e zatra`iti zadr`avanje postoje}eg ~ina na po~asnoj osnovi. Zahtjev za zadr`avanje ~ina iz stava 3. ovog ~lana podnosi se ministru, koji o tome donosi odluku.

V - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 14. U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, izvr{it }e se uskla|ivanje Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva unutra{njih poslova - Federalnog ministarstva unutarnjih poslova s odredbama ove uredbe. ^lan 15. Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da va`i Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju ~inova policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federcije BiH", br. 62/05, 19/06 i 69/09). ^lan 16. Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 101/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

151
Na osnovu ~lana 113. stav 2. i ~lana 158. stav 1. ta~ka 4) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na usagla{en prijedlog Federalne uprave civilne za{tite i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O UTVR\IVANJU RADNIH MJESTA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI NA KOJIMA SE STA@ OSIGURANJA RA^UNA U UVE]ANOM TRAJANJU I NA^INU UPLATE DOPRINOSA ZA STA@ OSIGURANJA U UVE]ANOM TRAJANJU I Ovom odlukom utvr|uju se radna mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona, op}ine i grada, na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i na~inu uplate doprinosa za sta` osiguranja u uve}anom trajanju. II Sta` osiguranja u uve}anom trajanju ra~una se na na~in {to se 12 (dvanaest) mjeseci efektivnog sta`a ra~una kao 15 (petnaest) mjeseci sta`a osiguranja profesionalnim vatrogascima i starje{inama vatrogasne jedinice koji obavljaju operativne poslove vatrogastva u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na slijede}im radnim mjestima: a) u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - brigadi kantona i grada: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandant), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandanta), – Starje{ina jedinice-~ete (komandir ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Zamjenik starje{ine jedinice- ~ete (zamjenik komandira ~ete), – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja),

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 105

– Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. b) u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - ~eti grada i op}ine: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandir ~ete), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandira ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja), – Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. c) u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - voda: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandir voda), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandira voda), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Kontrolor za sprovo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja), – Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. III Za vrijeme provedeno na bolovanju preko 42 dana ili pla}enom odsustvu po bilo kom osnovu du`em od 30 dana u toku jedne godine, ne ra~una se sta` osiguranja u uve}anom trajanju. IV Organi uprave civilne za{tite kantona, op}ine i grada du`ni su voditi evidenciju o radnim mjestima i zaposlenim na radnim

mjestima na kojima se sta` osiguranja ra~una sa uve}anim trajanjem. V Obra~un i uplatu dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica raspore|ena na radna mjesta iz ta~ke II ove odluke, kojima se ra~una sta` osiguranja u uve}anom trajanju, vr{i se u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i Pravilnikom o na~inu obra~una i uplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/08). VI Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 90/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka ~lana 113. stavak 2. i ~lanka 158. stavak 1. to~ka 4) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na usugla{en prijedlog Federalne uprave civilne za{tite i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O UTVR\IVANJU RADNIH MJESTA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ POSTROJBI NA KOJIMA SE STA@ OSIGURANJA RA^UNA U UVE]ANOM TRAJANJU I NA^INU UPLATE DOPRINOSA ZA STA@ OSIGURANJA U UVE]ANOM TRAJANJU I Ovom odlukom utvr|uju se radna mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi kantona, op}ine i grada, na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i na~inu uplate doprinosa za sta` osiguranja u uve}anom trajanju. II Sta` osiguranja u uve}anom trajanju ra~una se na na~in {to se 12 (dvanaest) mjeseci efektivnog sta`a ra~una kao 15 (petnaest) mjeseci sta`a osiguranja profesionalnim vatrogascima i starje{inama vatrogasne postrojbe koji obavljaju operativne poslove vatrogastva u profesionalnim vatrogasnim postrojbama na slijede}im radnim mjestima: a) u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi - brigadi kantona i grada: – Starje{ina vatrogasne postrojbe (zapovjednik), – Zamjenik starje{ine vatrogasne postrojbe (zamjenik zapovjednika), – Starje{ina postrojbe-~ete (komandir ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Zamjenik starje{ine postrojbe - ~ete (zamjenik komandira ~ete), – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina postrojbe-voda (komandir voda), – Starje{ina postrojbe-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina postrojbe-odjeljenja (komandir odjeljenja), – Starje{ina skupine, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila,

Broj 8 – Strana 106

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

– Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. b) u Profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi - ~eti grada i op}ine: – Starje{ina vatrogasne postrojbe (komandir ~ete), – Zamjenik starje{ine vatrogasne postrojbe (zamjenik komandira ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za provo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina postrojbe-voda (komandir voda), – Starje{ina postrojbe-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina postrojbe-odjeljenja (komandir odjeljenja), – Starje{ina skupine, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. c) u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - voda: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandir voda), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandira voda), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avanja, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Kontrolor za sprovo|enje mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeljenja (komandir odjeljenja), – Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. III Za vrijeme provedeno na bolovanju preko 42 dana ili pla}enom odsustvu po bilo kom osnovu duljem od 30 dana tijekom jedne godine, ne ra~una se sta` osiguranja u uve}anom trajanju. IV Tijela uprave civilne za{tite kantona, op}ine i grada du`ni su voditi evidenciju o radnim mjestima i uposlenim na radnim

mjestima na kojima se sta` osiguranja ra~una s uve}anim trajanjem. V Obra~un i uplatu dodatnog doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osobe raspore|ene na radna mjesta iz to~ke II ove odluke, kojima se ra~una sta` osiguranja u uve}anom trajanju, vr{i se sukladno Zakonu o doprinosima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i Pravilniku o na~inu obra~una i uplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/08). VI Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 90/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 113. stav 2. i ~lana 158. stav 1. ta~ka 4) Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na usagla{en prijedlog Federalne uprave civilne za{tite i Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O UTVR\IVAWU RADNIH MJESTA U PROFESIONALNOJ VATROGASNOJ JEDINICI NA KOJIMA SE STA@ OSIGURAWA RA^UNA U UVE]ANOM TRAJAWU I NA^INU UPLATE DOPRINOSA ZA STA@ OSIGURAWA U UVE]ANOM TRAJAWU I Ovom odlukom utvr|uju se radna mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici kantona, op{tine i grada, na kojima se sta` osigurawa ra~una u uve}anom trajawu i na~inu uplate doprinosa za sta` osigurawa u uve}anom trajawu. II Sta` osigurawa u uve}anom trajawu ra~una se na na~in {to se 12 (dvanaest) mjeseci efektivnog sta`a ra~una kao 15 (petnaest) mjeseci sta`a osigurawa profesionalnim vatrogascima i starje{inama vatrogasne jedinice koji obavqaju operativne poslove vatrogastva u profesionalnim vatrogasnim jedinicama na slijede}im radnim mjestima: a) u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - brigadi kantona i grada: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandant), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandanta), – Starje{ina jedinice-~ete (komandir ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avawa, – Zamjenik starje{ine jedinice - ~ete (zamjenik komandira ~ete), – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za sprovo|ewe mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda),

Srijeda, 23.2.2011. – – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – – –

Broj 8 – Strana 107

Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa), Starje{ina grupe, Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. b) u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - ~eti grada i op{tine: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandir ~ete), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandira ~ete), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avawa, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Starje{ina vatrogasne ispostave, – Kontrolor za provo|ewe mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – [ef servisa aparata, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa), – Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata, – Vatrogasac-automehani~ar, – Vatrogasac-autoelektri~ar, – Vatrogasac-elektri~ar, – Vatrogasac-radio TT mehani~ar, – Vatrogasac, – Vatrogasac-voza~, – Vatrogasac-telefonista i – Vatrogasac pripravnik. c) u Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici - voda: – Starje{ina vatrogasne jedinice (komandir voda), – Zamjenik starje{ine vatrogasne jedinice (zamjenik komandira voda), – Starje{ina dispe~erskog centra (komandir veze i dispe~erskog centra), – [ef slu`be odr`avawa, – Instruktor za stru~nu nastavu, – Instruktor za tjelovje`bu, – Kontrolor za sprovo|ewe mjera za{tite od po`ara i za{tite na radu, – Dispe~er de`urni operativni, – Starje{ina jedinice-voda (komandir voda), – Starje{ina jedinice-voda (zamjenik komandira voda), – Starje{ina jedinice-odjeqewa (komandir odjeqewa), – Starje{ina grupe, – Vatrogasac-voza~ specijalnih vozila, – Vatrogasac-serviser vatrogasnih i izolacionih aparata,

Vatrogasac-automehani~ar, Vatrogasac-autoelektri~ar, Vatrogasac-elektri~ar, Vatrogasac-radio TT mehani~ar, Vatrogasac, Vatrogasac-voza~, Vatrogasac-telefonista i Vatrogasac pripravnik. III Za vrijeme provedeno na bolovawu preko 42 dana ili pla}enom odsustvu po bilo kom osnovu du`em od 30 dana u toku jedne godine, ne ra~una se sta` osigurawa u uve}anom trajawu. IV Organi uprave civilne za{tite kantona, op{tine i grada du`ni su voditi evidenciju o radnim mjestima i zaposlenim na radnim mjestima na kojima se sta` osigurawa ra~una sa uve}anim trajawem. V Obra~un i uplatu dodatnog doprinosa za penzijsko i invalidsko osigurawe za lica raspore|ena na radna mjesta iz ta~ke II ove odluke, kojima se ra~una sta` osigurawa u uve}anom trajawu, vr{i se u skladu sa Zakonom o doprinosima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08) i Pravilnikom o na~inu obra~una i uplate doprinosa ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/08). VI Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 90/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

152
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I Usvaja se Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daljem tekstu: Bilans), kojeg je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. II Bilans iz ta~ke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 93/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Broj 8 – Strana 108

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 109

Broj 8 – Strana 110

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 111

Broj 8 – Strana 112

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 113

Broj 8 – Strana 114

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 115

Broj 8 – Strana 116

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 117

Broj 8 – Strana 118

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 119

Broj 8 – Strana 120

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 121

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJANJU BILANCE ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I Usvaja se Bilanca energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daljem tekstu: Bilanca), kojeg je

pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. II Bilans iz to~ke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 93/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Broj 8 – Strana 122

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 123

Broj 8 – Strana 124

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 125

Broj 8 – Strana 126

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 127

Broj 8 – Strana 128

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 129

Broj 8 – Strana 130

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 131

Broj 8 – Strana 132

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 133

Broj 8 – Strana 134

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O USVAJAWU BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2011. GODINU I Usvaja se Bilans energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (u daqem tekstu: Bilans), kojeg je

pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. II Bilans iz ta~ke 1. ove odluke sastavni je dio ove odluke. III Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 93/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 135

Broj 8 – Strana 136

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 137

Broj 8 – Strana 138

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 139

Broj 8 – Strana 140

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 141

Broj 8 – Strana 142

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 143

Broj 8 – Strana 144

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 145

Broj 8 – Strana 146

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 8 – Strana 147

153
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) , ~lana 9. stav 1. Uredbe o vr{enju ovla{tenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim dru{tvima sa u~e{}em dr`avnog kapitala ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 48/05, 54/05, 42/06, 27/07, 28/07, 49/07, 74/07, 15/08, 70/08, 71/08, 4/09, 10/09, 26/09, 29/09, 40/09, 46/09, 52/09 i 3/10) i Odluke Nadzornog odbora JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o Sarajevo broj 01-01-2-1-4359/3 od 23. septembra 2010. godine, Vlada Federacije BiH na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NADZORNOM ODBORU JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO ZA DONO[ENJE ODLUKE O IMENOVANJU ^LANA UPRAVE JP ME\UNARODNI AERODROM "SARAJEVO" D.O.O. SARAJEVO - IZVR[NOG DIREKTORA ZA RAZVOJ AERODROMA I AERODROMSKE INFORMACIONE I KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE I. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu saglasnost Nadzornom odboru JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o Sarajevo da imenuje gosp. ALANA BAJI]A za ~lana Uprave JP Me|unarodni aerodrom "SARAJEVO" d.o.o Sarajevo - Izvr{nog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije. II. Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 82/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

~lan Revizorskog tima za kontrolu koji izvr{i provjeru minimalno 125 predmeta mjese~no ostvaruje pravo na nov~anu naknadu u iznosu od 350,00 KM mjese~no i 1 KM po predmetu za koji je postupak provjere okon~an. – ~lan Revizorskog tima za kontrolu koji izvr{i provjeru minimalno 150 predmeta mjese~no ostvaruje pravo na nov~anu naknadu u iznosu od 400,00 KM mjese~no i 1 KM po predmetu za koji je postupak provjere okon~an. – ~lan Revizorskog tima za kontrolu koji izvr{i provjeru minimalno 200 predmeta mjese~no ostvaruje pravo na nov~anu naknadu u iznosu od 450,00 KM mjese~no i 1 KM po predmetu za koji je postupak provjere okon~an. – ~lan Revizorskog tima za koordinaciju ostvaruje pravo na mjese~nu nov~anu naknadu u iznosu od 500,00 KM. ^lan Revizorskog tima za kontrolu koji ne izvr{i provjeru minimalno 100 predmeta mjese~no gubi pravo na mjese~nu naknadu. Ukoliko Revizorski tim za kontrolu uzastopno dva mjeseca ne izvr{i provjeru minimalno 100 predmeta, federalni ministar }e donijeti rje{enje o prestanku rada Revizorskog tima za kontrolu i imenovati drugi Revizorski tim za kontrolu. Tro{kove prijevoza i druge materijalne tro{kove ~lanovi timova iz ta~ke IV ove odluke ostvaruju u skladu sa Uredbom o naknadama koje nemaju karakter pla}e ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 63/10) i Odlukom o visini dnevnica za slu`bena putovanja za bud`etske korisnike Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 50/07, 10/08, 16/09 i 13/10)". II. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 100/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

155
Na osnovu ~lana 14. Zakona o koncesijama Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 40/02 i 61/06) i ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

154
Na osnovu ~lana 16. stav 1. Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 82/09), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela

ODLUKU
O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA DOKUMENTA O POLITICI DODJELE KONCESIJA DIO I PROIZVODNJA ELEKTRI^NE ENERGIJE I. Usvajaju se izmjene i dopune DOKUMENT O POLITICI DODJELE KONCESIJA DIO I - PROIZVODNJA ELEKTRI^NE ENERGIJE ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/05). II. U nazivu dokumenta iz ta~ke 1. bri{u se rije~i : "DIO I PROIZVODNJA ELEKTRI^NE ENERGIJE" i naziv dokumenta glasi "Dokument o politici dodjele koncesija". III. Dokument o politici dodjele koncesija dopunjava se sa dijelom: "II Promet i komunikacije,, koji je sastavni dio ove odluke i objaviti }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". IV. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 106/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O OSIGURANJU KADROVSKIH I MATERIJALNIH PRETPOSTAVKI ZA IZVR[ENJE ZAKONA O PROVO\ENJU KONTROLE ZAKONITOSTI KORI[TENJA PRAVA IZ OBLASTI BRANILA^KO-INVALIDSKE ZA[TITE I. U Odluci o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvr{enje Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 33/10), ta~ka IV mijenja se i glasi: "^lanovi Revizorskih timova za kontrolu i Revizorskog tima za koordinaciju iz ta~ke II ove odluke imaju pravo na nov~anu naknadu i tro{kove prevoza u toku vr{enja revizije uvjerenja i to: – ~lan Revizorskog tima za kontrolu koji izvr{i provjeru minimalno 100 predmeta mjese~no ostvaruje pravo na nov~anu naknadu u iznosu od 300,00 KM mjese~no i 1 KM po predmetu za koji je postupak provjere okon~an.

Broj 8 – Strana 148

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

156
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]IH GRANTOVA - "PODSTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA 2010. GODINU I. U Odluci o raspodjeli dijela sredstava Teku}ih grantova "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 88/10 i __) u ta~ki II, iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi: "Sredstva iz ta~ke I. alineja 8. ove Odluke, koja su raspodijeljena korisniku BNT "Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u iznosu od 300.000,00 KM, uplatit }e se iz Bud`eta Federacije Bosne i Hercegovine na ra~un privrednog dru{tva "Unis group" d.o.o. Vogo{}a u cilju realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj saradnji, broj 03/EMS/431-2/10 od 31.05.2010. godine." II. Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadle`nosti. III. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 108/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

gospodarskog dru{tva "Unis group" d.o.o. Vogo{}a u cilju realiziranja obveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupanju i poslovnoj suradnji broj 03/EMS/431-2/10 od 31.05.2010. godine." II. Za realiziranje ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija, svatko u okviru svoje nadle`nosti. III. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 108/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]IH GRANTOVA - "PODSTICAJ PROIZVODWI I PRESTRUKTURIRAWE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA 2010. GODINU I U Odluci o raspodjeli dijela sredstava Teku}ih grantova "Podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 88/10 i __) u ta~ki II, iza stava 2. dodaje se novi stav 3., koji glasi: "Sredstva iz ta~ke I alineja 8. ove Odluke, koja su raspodijeqena korisniku BNT "Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u iznosu od 300.000,00 KM, uplati}e se iz Buxeta Federacije Bosne i Hercegovine na ra~un privrednog dru{tva "Unis group" d.o.o. Vogo{}a u ciqu realizacije obaveza preuzetih odredbama Ugovora o trgovinskom zastupawu i poslovnoj saradwi, broj 03/EMS/431-2/10 od 31.05.2010. godine." II Za realizaciju ove Odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadle`nosti. III Ova Odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 108/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DOPUNI ODLUKE O RASPODJELI DIJELA SREDSTAVA TEKU]IH GRANTOVA - "POTICAJ PROIZVODNJI I PRESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE I RUDARSTVA" FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA 2010. GODINU I. U Odluci o raspodjeli dijela sredstava Teku}ih grantova "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 88/10) u to~ki II, iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi: "Sredstva iz to~ke I. alineja 8. ove Odluke, koja su raspodijeljena korisniku BNT "Tvornica ma{ina i hidraulike" d.d. Novi Travnik, u iznosu od 300.000,00 KM, uplatit }e se iz Prora~una Federacije Bosne i Hercegovine na ra~un

157
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 1. Sporazuma izme|u Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedni~ke `eljezni~ke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Slu`bene novine Federacije

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 149

BiH", broj 46/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA BOSANSKOHERCEGOVA^KE @ELJEZNI^KE JAVNE KORPORACIJE SARAJEVO O USVAJANJU PLANA INVESTIRANJA U @ELJEZNI^KU INFRASTRUKTURU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2010-2014. SA PROJEKCIJOM DO 2020. GODINE I. Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo broj 317-4-XII/09 od 28.12.2009. godine o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine. II. Odluka Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014 sa projekcijom do 2020. godine i Plan investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine su sastavni dio ove Odluke. III. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 109/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

III. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 109/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 1. Sporazuma izme|u Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavqawu zajedni~ke `eqezni~ke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA BOSANSKOHERCEGOVA^KE @EQEZNI^KE JAVNE KORPORACIJE SARAJEVO O USVAJAWU PLANA INVESTIRAWA U @EQEZNI^KU INFRASTRUKTURU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2010-2014. SA PROJEKCIJOM DO 2020. GODINE I Daje se saglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eqezni~ke javne korporacije Sarajevo broj 317-4-XII/09 od 28.12.2009. godine o usvajawu Plana investirawa u `eqezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine. II Odluka Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eqezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajawu Plana investirawa u `eqezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine i Plan investirawa u `eqezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine su sastavni dio ove Odluke. III Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 109/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na osnovi ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ~lana 1. Sporazuma izme|u Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o uspostavljanju zajedni~ke `eljezni~ke javne korporacije kao dijela transportne korporacije ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/98), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG ODBORA BOSANSKOHERCEGOVA^KE @ELJEZNI^KE JAVNE KORPORACIJE SARAJEVO O USVAJANJU PLANA INVESTIRANJA U @ELJEZNI^KU INFRASTRUKTURU U BOSNI I HERCEGOVINI ZA PERIOD 2010-2014. SA PROJEKCIJOM DO 2020. GODINE I. Daje se suglasnost na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo broj 317-4-XII/09 od 28.12.2009. godine o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine. II. Odluka Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine i Plan investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine su sastavni dio ove Odluke.

158
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O CHARTER LETU, IZME\U JP "B&H AIRLINES" D.O.O. SARAJEVO, MINISTARSTVA SIGURNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ^lan I. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na Ugovor o Charter letu, izme|u JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

Broj 8 – Strana 150

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Ugovor iz stava 1. ovog ~lana je sastavni dio ove odluke. ^lan II. Za potpisivanje Ugovora iz ~lana I. ove odluke ovla{}uje se premijer Federacije Bosne i Hercegovine. ^lan III. Zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, u cilju realizacije obaveza Vlade Federacije Bosne i Hercegovine iz Ugovora iz ta~ke 1. ove odluke, planiraju sredstva u Bud`etu Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu. ^lan IV. Za provo|enje ove odluke zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija - financija i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, svako u okviru svojih nadle`nosti. ^lan V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 110/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 111/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

160
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/05, 2/06 i 8/06) i ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela

ODLUKU
O RASPISIVANJU JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE I. Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine. II. Kriteriji za izbor i imenovanje iz ta~ke I. ove Odluke propisani su odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvr|ivanju kriterija za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine. III. Javni konkurs iz ta~ke I. ove Odluke objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH", i u dva dnevna lista. IV. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat }e Komisiju za provo|enje postupka izbora kandidata sa zadatkom da nakon zatvaranja javnog konkursa pregleda prijave prispjele na konkurs, sa~ini listu sa u`im izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga, putem Federalnog ministarstva financija-finansija, predlo`i Vladi Federacije Bosne i Hercegovine rang listu sa najboljim knadidatima na daljnje razmatranje. V. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 114/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

159
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 3. Zakona o cestama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), ~lana 355. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), na osnovu prijedloga Nadzornog odbora JP Direkcije cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela

ODLUKU
O PRIJENOSU VRIJEDNOSTI DIJELA MAGISTRALNE CESTE M-5 ISPOD IZGRA\ENOG DIJELA AUTOCESTE ZENICA-SARAJEVO I. Prenosi se vrijednost dijela magistralne ceste M-5 ispod izgra|enog dijela autoceste Zenica-Sarajevo u iznosu od 9.541.058,35 KM (slovima: devetmilionapetsto~etrdesetjednahiljadapedesetosam i 35/100 konvertibilnih maraka) izme|u JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta Federacije BiH. II. Izvr{ena ulaganja iz ~lana I. ove Odluke JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo }e isknji`iti iz svojih poslovnih knjiga. Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta Federacije BiH }e sredstva iz ~lana I. ove Odluke evidentirati u svojim poslovnim knjigama. III. Sastavni dio ove Odluke je stru~ni nalaz o procjeni vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 ispod izgra|enog dijela autoceste Sarajevo-Zenica, dionica Zli brijeg-Dobrinje u du`ini od 11,6 km, staciona`a km 14+400 - km 25+000, sa~injen od strane sudskog vje{taka. IV. Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo i JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, svako u okviru svoje nadle`nosti.

161
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), ~lana 94. Zakona o cestama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/10 i 16/10), ~lana 355. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), na prijedlog Nadzornog odbora JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 151

ODLUKU
O PRIJENOSU I ISKNJI@ENJU IZVR[ENIH ULAGANJA ZA IZRADU REVIZIJE PROJEKTNO-TEHNI^KE DOKUMENTACIJE AUTOCESTE ZENICA-SARAJEVO I. JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo je na osnovu plana i programa rada za 2009. god. izvr{ila ulaganja za reviziju projektno-tehni~ke dokumentacije za autocestu u iznosu od 201.525,37 KM (slovima: dvjestojednahiljadapetstodvadesetpet 37/100KM). II. Izvr{ena ulaganja iz ~lana I. ove Odluke JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo }e isknji`iti iz svojih poslovnih knjiga. Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i odr`avanje autocesta Federacije BiH }e sredstva iz ~lana I. ove Odluke evidentirati u svojim poslovnim knjigama. III. Za realizaciju ove Odluke zadu`uje se JP Direkcija cesta Federacije BiH Sarajevo i Federalna direkcija za upravljanje, izgradnju i odr`avanje autocesta Federacije BiH, svako u okviru svoje nadle`nosti. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 117/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

162
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PRIHVA]ANJE GRANTA NAMIJENJENOG ZA POMO] OP]INAMA KORISNICIMA KREDITA EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE PO PROJEKTU "VODOSNABDIJEVANJE I SANITACIJA U FBiH" U SKLADU SA PROGRAMOM PODR[KE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (MUNICIPAL WINDOW OF THE INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY-IPF-MW) U OKVIRU VI[EKORISNI^KOG PROGRAMA IPA 2008 I. Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), prihva}a grant namijenjen op}inama korisnicima kredita Evropske investicijske banke (u daljnjem tekstu: EIB), za Projekt "Vodosnabdijevanje i sanitacija u Federaciji BiH" (u daljnjem tekstu: Projekt), po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (grant) za pomo} op}inama u sklopu programa potpore infrastrukturnim projektima (Municipal Window ot the Infrastructure Project Facility - IPF-MW) u skladu sa vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), u iznosu od 5.000.000,00 EUR (u daljnjem tekstu: Ugovor) za realizaciju Projekta. II. Sredstva granta iz ta~ke I. ove Odluke koristit }e se za sufinansiranje dijela Projekta u skladu sa Ugovorom i raspodjeljivati }e se krajnjim korisnicima u procentualnoj

srazmjeri od iznosa kreditnih sredstava EIB-a, namijenjenih za finansiranje Projekta i ukupno odobrenog granta za Projekt. III. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saglasna je da se sredstva granta iz ta~ke I. ove Odluke umanje u iznosu 1,25% za naknade za upravljanje i tro{kove revizije koje dogovore EIB i Evropska komisija. IV. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvr|uje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (grant) za pomo} op}inama u sklopu programa podr{ke infrastrukturnim projektima u skladu sa vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i BiH. V. Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i op}ine kao krajnji korisnici granta, svako u okviru svoje nadle`nosti. U periodu implementacije granta, u bud`etu Federacije nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansiranje Projekta. VI. Implementacija Ugovora iz ta~ke I. ove Odluke, ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona. VII. Daje se saglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog ugovora izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i podugovora izme|u Federacije i op}ina kao krajnjih korisnika za sredstva iz ta~ke I. ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i podugovora sa op}inama kao krajnjim korisnicima ovla{}uje se federalni ministar finansija-federalni ministar financija. VIII. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 123/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PRIHVA]ANJE GRANTA NAMIJENJENOG ZA POMO] OP]INAMA KORISNICIMA KREDITA EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE PO PROJEKTU "VODOOPSKRBE I SANITACIJA U FBIH" U SKLADU SA PROGRAMOM PODR[KE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (MUNICIPAL WINDOW OF THE INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY-IPF-MW) U OKVIRU VI[EKORISNI^KOG PROGRAMA IPA 2008 I. Federacija Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), prihva}a grant namijenjen op}inama korisnicima kredita Europske investicijske banke (u daljnjem tekstu: EIB), za Projekt "Vodoopskrba i sanitacija u Federaciji BiH" (u daljnjem tekstu: Projekt), po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava

Broj 8 – Strana 152

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

(grant) za pomo} op}inama u sklopu programa potpore infrastrukturnim projektima (Municipal Window ot the Infrastructure Project Facility - IPF-MW) u skladu s vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH), u iznosu od 5.000.000,00 EUR (u daljnjem tekstu: Ugovor) za realizaciju Projekta. II. Sredstva granta iz to~ke I. ove Odluke koristit }e se za sufinanciranje dijela Projekta u skladu sa Ugovorom i raspodjeljivat }e se krajnjim korisnicima u procentualnoj razmjeri od iznosa kreditnih sredstava EIB-a, namijenjenih za financiranje Projekta i ukupno odobrenog granta za Projekt. III. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine suglasna je da se sredstva granta iz to~ke I. ove Odluke umanje u iznosu 1,25% za naknade za upravljanje i tro{kove revizije koje dogovore EIB i Europska komisija. IV. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvr|uje da je dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (grant) za pomo} op}inama u sklopu programa podr{ke infrastrukturnim projektima u skladu sa vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i BiH.

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI ZA PRIHVATAWE GRANTA NAMIJEWENOG ZA POMO] OP[TINAMA KORISNICIMA KREDITA EVROPSKE INVESTICIONE BANKE PO PROJEKTU "VODOSNABDIJEVAWE I SANITACIJA U FBIH" U SKLADU SA PROGRAMOM PODR[KE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA (MUNICIPAL WINDOW OF THE INFRASTRUCTURE PROJECT FACILITY-IPF-MW) U OKVIRU VI[EKORISNI^KOG PROGRAMA IPA 2008 I Federacija Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: Federacija), prihva}a grant namijewen op{tinama korisnicima kredita Evropske investicijske banke (u daqwem tekstu: EIB), za Projekt "Vodosnabdijevawe i sanitacija u Federaciji BiH" (u daqwem tekstu: Projekt), po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava (grant) za pomo} op{tinama u sklopu programa potpore infrastrukturnim projektima (Municipal Window ot the Infrastructure Project Facility - IPF-MW) u skladu sa vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i Bosne i Hercegovine (u daqwem tekstu: BiH), u iznosu od 5.000.000,00 EUR (u daqwem tekstu: Ugovor) za realizaciju Projekta. II Sredstva granta iz ta~ke I ove Odluke koristi}e se za sufinansirawe dijela Projekta u skladu sa Ugovorom i raspodjeqiva}e se krajwim korisnicima u procentualnoj srazmjeri od iznosa kreditnih sredstava EIB-a, namijewenih za finansirawe Projekta i ukupno odobrenog granta za Projekt. III Vlada Federacije Bosne i Hercegovine saglasna je da se sredstva granta iz ta~ke I ove Odluke umawe u iznosu 1,25% za naknade za upravqawe i tro{kove revizije koje dogovore EIB i Evropska komisija. IV Vlada Federacije Bosne i Hercegovine potvr|uje da je dokumentacija prihvatqiva za Federaciju, a posebno: – Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (grant) za pomo} op{tinama u sklopu programa podr{ke infrastrukturnim projektima u skladu sa vi{ekorisni~kim programom IPA 2008 izme|u EIB-a i BiH. V Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavawe zadu`uju se Federalno ministarstvo finansija -Federalno ministarstvo financija, Federalno ministarstvo poqoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i op{tine kao krajwi korisnici granta, svako u okviru svoje nadle`nosti. U periodu implementacije granta, u buxetu Federacije nije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatno sufinansirawe Projekta. VI Implementacija Ugovora iz ta~ke I ove Odluke, ne zahtijeva dono{ewe novih ili izmjenu postoje}ih zakona. VII Daje se saglasnost za zakqu~ivawe Supsidijarnog ugovora izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i podugovora izme|u Federacije i op{tina kao krajwih korisnika za sredstva iz ta~ke I ove Odluke. Za potpisivawe Supsidijarnog ugovora i podugovora sa op{tinama kao krajwim korisnicima ovla{}uje se federalni ministar finansija-federalni ministar financija.

V. Za realizaciju ove Odluke i izvje{}ivanje zadu`uju se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva i op}ine kao krajnji korisnici granta, svatko u okviru svoje nadle`nosti. U razdoblju implementacije granta, u prora~unu Federacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje Projekta. VI. Implementacija Ugovora iz to~ke I. ove Odluke, ne zahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona. VII. Daje se suglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog ugovora izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i podugovora izme|u Federacije i op}ina kao krajnjih korisnika za sredstva iz to~ke I. ove Odluke. Za potpisivanje Supsidijarnog ugovora i podugovora s op}inama kao krajnjim korisnicima ovla{}uje se federalni ministar financija - federalni ministar finansija. VIII. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 123/11 14. velja~e 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 153

VIII Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 123/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

oznaka 15.83, kao proizvoda od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i utvr|uje njegova najvi{a veleprodajna i maloprodajna mar`a. II. Privredna dru{tva koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su primjenjivati propisane mar`e za sve vrste jestivog ulja i {e}era, ~ija je kalkulacija bazirana na dan 01.01.2011. godine, a koje iznose u apsolutnom iznosu i to; za ulje; veleprodajna mar`a 0,16 KM/litar i maloprodajna mar`a 0,28 KM/litar a za {e}er; veleprodajna mar`a 0,08 KM/kg i maloprodajna mar`a 0,17 KM/kg, sa primjenom najdu`e do 30.06.2011. godine. III. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament Federacije BiH o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja i {e}era kristal. IV. Nadzor nad provo|enjem ove odluke vr{i Federalna uprava za inspekcijske poslove, u okviru svoje nadle`nosti. V. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da va`i Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja utvr|ivanjem mar`i ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 95/07). VI. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 127/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

163
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i ~lana 5. stav 1., a u vezi sa ~lanom 4 alineja 4., ~lanom 9. stav 1. i ~lanom 10. Zakona o kontroli cijena ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA SVIH VRSTA BRA[NA I HLJEBA OD @ITARICA UTVR\IVANJEM MAR@I I. Ovom odlukom propisuju se mjere neposredne kontrole cijena za sve vrste bra{na i hljeba od p{enice namijenjene za ljudsku ishranu, kao proizvoda od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i utvr|uje njegova najvi{a veleprodajna i maloprodajna mar`a. II. Privredna dru{tva koja obavljaju trgovinu na veliko i trgovinu na malo, obavezna su primjenjivati propisane mar`e za sve vrste bra{na i hljeba, ~ija je kalkulacija bazirana na dan 01.01.2011. godine, a koje iznose u apsolutnom iznosu i to; za bra{no; veleprodajna mar`a 0,05 KM/kg i maloprodajna mar`a 0,08 KM/kg, za hljeb; veleprodajna mar`a 0,14 KM/kg i maloprodajna mar`a 0,15 KM/kg sa primjenom najdu`e do 30.06.2011. godine. III. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine }e u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove odluke obavijestiti Parlament Federacije BiH o mjerama neposredne kontrole. IV. Nadzor nad provo|enjem ove odluke vr{i Federalna uprava za inspekcijske poslove, u okviru svoje nadle`nosti. V. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 126/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

165
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i ~lana 5. stav 1., a u vezi sa ~lanom 4 alineja 4. i ~lanom 9. stav 1. Zakona o kontroli cijena ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O PREDUZIMANJU MJERA U OBLASTI KONTROLE CIJENA ZA SVE VRSTE BRA[NA I HLJEBA OD @ITARICA I. Zbog poreme}aja u kretanju cijena Vlada Federacije Bosne i Hercegovine preduzima mjere u oblasti kontrole cijena za sve vrste bra{na i hljeba od p{enice namijenjene za ljudsku ishranu. II. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijet }e posebnu odluku za propisivanje mjera neposredne kontrole cijena iz ta~ke I. ove odluke. III. Ova odluka se donosi kao privremena mjera do stabilizacije cijena p{enice na tr`i{tu, a najdu`e do 30.06.2011. godine. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" V broj 128/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

164
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), i ~lana 5. stav 1., a u vezi sa ~lanom 4 alineja 4. i ~lanom 9. stav 1. Zakona o kontroli cijena ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 2/95 i 70/08), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O MJERAMA NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA JESTIVOG ULJA I [E]ERA UTVR\IVANJEM MAR@I I. Ovom odlukom propisuju se mjere neposredne kontrole cijena jestivog ulja tarifna oznaka 15.12 i {e}er kristal-tarifna

Broj 8 – Strana 154

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

166
Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke XI. Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

II Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 112/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

167
Na osnovu ~lana 19. stav 4. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I Daje se saglasnost na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom broj 01-35-1/11 od 10.01.2011. godine. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 112/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r. Na temelju ~lanka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i to~ke XI. Odluke o osnivanju Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

ZAKLJU^KE
1. Daje se preporuka vladama kantona, da na bazi "Informacije o utvr|enim mar`ama bra{na, kruha, jestivog ulja i {e}era na tr`i{tu Federacije BiH", iz januara 2011. godine, preispitaju propisanu visinu mar`i osnovnih `ivotnih namirnica. 2. Da Federalno ministarstvo trgovine pripremi prijedlog Odluke o utvr|ivanju visine mar`e u apsolutnom iznosu za hljeb, bra{no, jestivo ulje i {e}er kristal na nivou zate~enom na dan 01.01.2011. godine. Ovaj zaklju~ak stupa na snagu danom dono{enja i isti }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 129/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

168
Na osnovu ~lana 22. stav 4. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I UPO[LJAVANJE OSOBA SA INVALIDITETOM I Daje se suglasnost na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba sa invaliditetom broj 01-35-1/11 od 10.01.2011. godine. II Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 112/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r. Na osnovu ~lana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i ta~ke XI. Odluke o osnivawu Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sa invaliditetom ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 48/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj dana 14. februara 2011. godine, donijela je

METODOLOGIJU
ZA IZRADU PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA I - OSNOVNE ODREDBE 1. Ovom metodologijom, u skladu sa Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu propisuje se sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja kantona i op}ina, odnosno grada i pravnih lica, kao i postupak uskla|ivanja, a`uriranja i ~uvanja procjene ugro`enosti od po`ara na svim nivoima izrade procjene ugro`enosti od po`ara. 2. Procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavni dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a, predstavlja osnovni dokument za izradu Plana za{tite od po`ara kantona, odnosno op}ine, grada i pravnih lica, koji su regulisani Uredbom o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a i planova za{tite od po`ara("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06). 3. Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradu planova za{tite od po`ara, i to: – rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka po`ara na podru~ju za koje se izra|uje procjena ugro`enosti; – posljedice koje mogu nastati po ljude i materijalna dobra; – utvr|ivanje odgovaraju}e organizacije za{tite od po`ara u cilju spre~avanja nastajanja po`ara, odnosno na spa{avanju ljudi i materijalnih dobara; – procjena potreba i mogu}nosti u obezbje|enju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organizacije za{tite od po`ara, i

ODLUKU
O DAVAWU SAGLASNOSTI NA STATUT FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPO[QAVAWE OSOBA SA INVALIDITETOM I Daje se saglasnost na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sa invaliditetom broj 01-35-1/11 od 10.01.2011. godine.

Srijeda, 23.2.2011. –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – b)

Broj 8 – Strana 155

druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja po`ara. 4. Procjena ugro`enosti od po`ara izra|uje se na osnovu svih raspolo`ivih podataka o po`arima koji su se u prethodnom periodu de{avale ili se mogu desiti na odre|enom podru~ju, posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, nau~nim, tehni~kim ili drugim saznanjima i dostignu}ima i drugim stru~nim podlogama koje su kori{tene ili se mogu koristiti za izradu procjene od po`ara. 5. Osnovni elementi procjene ugro`enosti od po`ara su: – postoje}e stanje; – analiza po`arne ugro`enosti; – stru~na mi{ljenja o postoje}em stanju organizacije za{tite od po`ara, organizacije i stanje osposobljenosti profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica, te slu`bi za za{titu od po`ara; – prijedlog mjera; – zaklju~ci i – grafi~ki prilozi. 6. Prilikom izrade procjene ugro`enosti mogu se koristiti definicije prirodnih i drugih nesre}a koje su sadr`ane u Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04, 38/06, 52/09 i 56/09). II - SADR@AJ PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA A) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara kantona 7. Procjenom ugro`enosti od po`ara kantona treba obuhvatiti: a) Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti sljede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uvjete; – ekonomsku razvijenost kantona po op}inama; – povr{inu kantona; – broj stanovnika po op}inama; – pregled podru~ja stambenih, industrijskih, turisti~kih, gradskih i seoskih naselja, te podru~ja {umskih i poljoprivednih povr{ina; – pregled gra|evina na kojima postoji opasnost od nastajanja i {irenja po`ara, a koje su odre|ene procjenom ugro`enosti za podru~je op}ine ili grada; – pregled cestovnih i `eljezni~kih pravaca koje prolaze preko podru~ja kantona uz ozna~avanje priklju~aka lokalnih saobra}ajnica; – pregled vodovodne i vanjske hidrantske mre`e, gasovoda, naftovoda i drugih glavnih instalacija za transport zapaljivih i opasnih materija; – pregled ve}ih gra|evina za uskladi{tenje zapaljivih, eksplozivnih i gasnih materija ili drugih opasnih materija; – pregled glavnih energetskih instalacija; – pregled zna~ajnijih gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj lica; – pregled vatrogasnih domova i broj dobrovoljnih i profesionalnih vatrogasnih jedinica za ga{enje po`ara; – pregled mjesta na kojima postoji stalno vatrogasno de`urstvo; – pregled ure|enih prirodnih izvori{ta vode za ga{enje po`ara; – pregled sistema telefonske i radio-veze upotrebljivih prilikom ga{enju po`ara; – pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih jedinica koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara; – pregled zdravstvenih ustanova i bolnica koje bi pru`ile prvu pomo} ozlije|enim u ga{enju po`ara; – pregled {uma po vrstama i stepenu ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protivpo`arnih puteva i protivpo`arnih prosjeka; – pregled poljoprivrednih povr{ina i izgra|enosti puteva;

c)

d) e) f) B) 8. a)

pregled broja po`ara i vrsta zna~ajnijih gra|evina i prostora na kojima su nastajali po`ari u zadnjih 10 godina na podru~ju kantona, po op}inama. Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – pravilnoj izgradenosti i povezanosti naselja, gradova, te {umskih i poljoprivrednih povr{ina gledaju}i uslove za {irenje po`ara; – izgra|enosti puteva za akciju ga{enja po`ara; – stanje izgra|ene hidrantske mre`e za ga{enje po`ara; – opasnosti od nastajanja po`ara u gra|evinama gdje boravi ve}i broj lica, industrijskim, skladi{nim i drugim opasnim gra|evinama i lokacijama, odnosno zonama; – opasnostima od nastajanja po`ara u odre|enim {umskim i poljoprivrednim podru~jima; – opasnostima pri transportu i prevozu opasnih materija i odre|ivanju podru~ja na kojima se takva opasnost o~ekuje; – opasnostima na instalacijama za distribuciju gasa i elektri~ne energije; – opasnostima koje proizlaze iz dotrajalosti gra|evina, tehnologija ili instalacija za razvod energenata; – opasnostima zbog neizgra|enosti puteva ili njihove nedovoljne {irine za ga{enje po`ara vatrogasnim vozilima; – funkcionalnosti sistema veza za osmatranje i ga{enje po`ara; – brojnosti i osposobljenosti stanovni{tva za ga{enje po`ara; – prevozu snaga za ga{enje po`ara; – organiziranosti zdravstvene za{tite i prehrane vatrogasaca tokom akcija ga{enja ve}ih po`arima; – broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajnja i {irenja po`ara smanjila na najmanji mogu}i nivo Procjene ugro`enosti za podru~ja op}ina odnosno grada iz ta~ke 8. ove metodologije Zaklju~ak i Grafi~ki prilozi. Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara op}ine i grada Procjenom ugro`enosti od po`ara op}ine, odnosno grada treba da obuhvati: Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti sljede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uvjete op}ine i grada; – ekonomsku razvijenost op}ine i grada; – povr{inu op}ine i grada; – broj stanovnika; – pregled naseljenih mjesta; – pregled pravnih lica u privredi po vrstama; – pregled pravnih lica u privredi u smislu pove}ane opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled industrijskih zona; – pregled cestovnih i `eljezni~kih pravaca po vrsti; – pregled turisti~kih naselja; – pregled elektroenergetskih gra|evina za proizvodnju i prenos elektri~ne energije; – pregled lokacija na kojima su uskladi{tene ve}e koli~ine zapaljivih te~nosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija; – pregled vatrogasnih domova za smje{taj dobrovoljnih vatrogasaca, dru{tava i profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica; – pregled prirodnih crpili{ta vode koji se mogu upotrebljivati za ga{enje po`ara; – pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mre`e za ga{enje po`ara;

Broj 8 – Strana 156 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 23.2.2011.

b)

c)

d) e) f) C) 9. a)

pregled gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj lica ({kole, vrti}i, jaslice, |a~ki i studentski domovi, domovi penzionera, bolnice, sportski objekti, kultrno-umjetni~ki i historijski objekti i sl.); – pregled lokacija i gra|evina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih teku}ina, gasova i drugih opasnih materija; – pregled poljoprivrednih i {umskih povr{ina; – pregled {uma po vrstama i stepenu ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protivpo`arnih putova i protivpo`arnih prosjeka; – pregled naselja, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina koji su nepristupa~ni za prilaz vatrogasnim vozilima; – pregled naselja, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina u kojima nema dovoljno sredstava za ga{enje po`ara; – pregled sistema telefonske i radio-veze upotrebljivih prilikom ga{enju po`ara; – pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih jedinica koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara i – pregled broja po`ara i vrste gra|evina na kojima su nastajali po`ari u zadnjih 10 godina. Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – makropodjeli na po`arne sektore i zone uz ocjenu dali one, u skladu sa propisima, obezbje|uju spre~avanja {irenja po`ara; – gusto}i izgra|enosti unutar jednog po`arnog sektora ili zone uz ocjenu o postoje}oj fizi~koj strukturi gra|evina s obzirom na {irenje po`ara; – spratnosti gra|evina i pristupnosti putevima i povr{ina za eventualne akcije evakuacije i ga{enja; – starosti gra|evina i potencijalnim opasnostima za izazivanje po`ara; – stanju provedenosti mjera za{tite od po`ara u industrijskim zonama i ugro`avanju gra|evina izvan industrijskih zona; – stanju provedenosti mjera za{tite od po`ara za gra|evine istih namjena na odre|enim podru~jima; – izvori{tima vode i hidrantskoj instalaciji za ga{enje po`ara; – izvedenim distributivnim mre`ama energenata; – stanju provedenih mjera za{tite od po`ara na {umskim i poljoprivrednim povr{inama, – uzrocima nastajanja i {irenja po`ara na ve} evidentiranim po`arima tokom zadnjih 10 godina; – broju profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica. Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajanja i {irenja po`ara smanjila na najmanji mogu}i nivo Procjene ugro`enosti pravnih lica iz ta~ke 9. ove metodologije Zaklju~ak i Grafi~ki prilozi Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara pravnog lica Procjenom ugro`enosti od po`ara pravnog lica treba obuhvati: Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti sljede}e podatke: – povr{inu lokaliteta na kojem se nalazi sa povr{inama svih gra|evina koje su izgra|ene ili se nalaze na tom ili vi{e lokaliteta; – broj uposlenih radnika; – broj i naziv gra|evina; – vrste tehnolo{kog procesa rada po gra|evinama; – koli~ine materija po proizvodnim i skladi{nim gra|evinama; – brojnost lica po gra|evinama;

osnovne podatke o materijama koje se koriste u tehnolo{kom procesu rada sa aspekta opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled skladi{ta zapaljivih teku}ina, gasova i drugih opasnih materija po koli~inama i vrstama; – pregled opasnih zona koje mogu biti ugro`ene od nastajanja tehnolo{ke eksplozije ili po`ara; – pregled tehnolo{kih mjesta gdje postoji vjerovatno}a za nastajanje i {irenje po`ara; – pouzdanost sistema za zagrijavanje prostora ili pripremu tehnolo{ke pare, vode ili drugog medija koji mo`e dovesti do opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pouzdanost i vrijeme eksploatacije tehnolo{kog postrojenja i gra|evina obzirorn na opasnosti od nastajanja i {irenja po`ara; – stanje gra|evinskog dijela gra|evine i izolacijskog materijala sa aspekta opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled po`arnih sektora po gra|evinama; – pregled internih protivpo`arnih puteva i pristupa za vatrogasna vozila; – pregled gasnih instalacija, instalacija zapaljive teku}ine, vodovoda, hidrantske mre`e i sistema za dojavu i ga{enje po`ara; – stanje vodoopskrbe; – situacijski raspored gra|evina, internih i vanjskih puteva; – spratnost gra|evina; – organizacija vatrogasne slu`be za za{titu od po`ara i udaljenost od susjednih profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica; – pregled sistema telefonskih i radio veza (ako postoji); – pregled fizi~ko-tehni~ke za{tite; – pregled zaliha za opskrbu vodom za ga{enje po`ara (bazeni i sl. ako postoje), – raspored i smje{taj opreme i sredstava za ga{enje po`ara; – broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i radnika stru~no osposobljenih za ga{enje po`ara; – po`arno optere}enje po gra|evinama; – stanje slu`be za pru`anje prve pomo}i ozlije|enim u ga{enju po`ara (ako je organizirana u pravnom licu); – pregled registrovanih po`ara sa uzrocima nastajanja u zadnjih 10 godina. b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – primijenjenim propisima i kori{tenim metodama u organizaciji za{tite od po`ara u pravnom licu; – lokaciji, prilaznim putevima i udaljenosti profesionalne vatrogasne jedinice; – namjeni gra|evine, tehnolo{kom postupku i opasnostima koje proizlaze iz namjene gra|evine i tehnolo{kog postupka; – na~inu evakuacije i spa{avanju lica koja rade i borave u gra|evinama; – konstrukciji, konstrukcijskim materijalima i otpornosti konstrukcije u po`aru; – podjeli na po`arne sektore; – vrsti i koli~ini zapaljivih materija i prora~unu po`arnog optere}enja; – elektri~nim instalacijama i ure|ajima; – sigurnosnom i vatrodojavnom sistemu i drugim instalacijama zna~ajnim prilikom po`ara; – instalacijama; – mogu}im vrstama i izvorima opasnosti za nastanak i {irenje po`ara; – obezbje|enju vodom i hidrantskoj mre`i; – razvrstavanju u kategoriju ugro`enosti od po`ara i tehnolo{ke eksplozije; – koli~ini i razmje{taju opreme i sredstava za ga{enje po`ara; – organizaciji slu`be za za{titu od po`ara i vatrogasnih jedinica; – rezultatima primjene odgovaraju}ih analiza.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 8 – Strana 157

c) Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nestajanja i {irenja po`ara smanjila na najmanji mogu}i nivo d) Numeri~ka analiza po`arne ugro`enosti e) Zaklju~ak i f) Grafi~ki prilozi. 10. Zaklju~kom iz ta~ke 7. podta~ka e), 8. podta~ka e), 9. podta~ka e), treba da se predlo`i organizacija za{tite od po`ara sa odre|enim pokazateljima o snagama i materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koja bi se trebala planirati i obezbijediti za ostvarivanje predlo`ene organizacije za{tite od po`ara, a koja treba da zadovolji procjenu stanja ugro`enosti ljudi. 11. Pri izradi procjene ugro`enosti od po`ara za pravno lice i podru~je op}ine i grada, u opravdanim slu~ajevima, mo`e se za odgovaraju}u vrstu vatrogasne jedinice, uz dodatno obrazlo`enje, utvrditi razli~ita vrsta i koli~ina opreme od one koja je utvr|ena propisom o minimumu tehni~ke opreme i sredstava i roku kori{tenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice, koja je neophodna za uspje{no djelovanje tih jedinice. III - NA^IN IZRADE, USKLA\IVANJA, A@URIRANJA I ^UVANJA PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA a) Na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara 12. Izrada procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavnog dijela procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a i po`ara, vr{i se na osnovu programa rada za izradu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara (u daljem tekstu: program rada). 13. U programu rada iz ta~ke 12., odre|uju se organi i stru~na lica koji }e u~estvovati u izradi procjene ugro`enosti od po`ara, utvr|uju njihovi konkretni zadaci i rokovi za izvr{enje planiranih zadataka i saradnja u izradi procjene ugro`enosti od po`ara. 14. Za izvr{enje zadataka na izradi procjene ugro`enosti od po`ara mogu se formirati radne grupe ili druga radna tijela, anga`ovati nau~ne i druge institucije koje ispunjavaju uslove za obavljanje ovakvih zadataka utvr|ene Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i podzakonskim propisima, koji imaju odgovaraju}e ovla{tenje nadle`nog ministarstva. 15. Rukovodilac posla na izradi procjene ugro`enosti od po`ara mora imati visoku stru~nu spremu, polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova za{tite od po`ara i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za{tite od po`ara. 16. Odgovorno lice u privrednom dru{tvu i drugom pravnom licu i op}ini za ~ije se gra|evine i prostore izra|uje procjena ugro`enosti, du`no je, rukovodioca izrade procjene ugro`enosti, upoznati sa odre|enim tajnim podacima koji su na osnovu zakona ili op}ih akata odre|eni tajnom, potrebnim za izradu procjene ugro`enosti od po`ara. Navedene podatke, rukovodilac izrade procjene ugro`enosti od po`ara, zajedno sa ostalim licima koja izra|uju procjenu ugro`enosti, obavezan je ~uvati dobivene podatke kao slu`benu tajnu. 17. U toku izrade procjene ugro`enosti od po`ara primjenjuju se doma}e numeri~ke metode. U nedostatku doma}ih numeri~kih metoda potrebno je koristit u svijetu prihva}ene numeri~ke metode (TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index i sli~ne), kao i doma}i standardi sa obaveznom primjenom, koji ure|uju to podru~je. 18. Prijedlog mjera za pobolj{anje stanja za{tite od po`ara, koji se utvr|uje u procjeni ugro`enosti od po`ara, u principu sadr`i: – mjere za sanaciju postoje}eg stanja, – razvojne mjere koje bi se provodile na gra|evinama, gra|evinskim dijelovima i otvorenom prostoru, – promjenu namjene gra|evine ili prostora, – izvo|enje novih instalacija za ga{enje i dojavu po`ara,

19.

b) 20.

21.

c) 22.

d) 23.

izgradnju novih izvora i instalacija za opskrbu vodom za ga{enje po`ara, – osnivanje novih jedinica za ga{enje po`ara, – mjere u vezi s lo`enjem vatre i spaljivanjem korova i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru, – izgradnja novih osmatra~kih mjesta za otkrivanje po`ara na otvorenim prostorima i – izmjenu ili dogradnju sistema veza. Mjere za{tite od po`ara proiza{le iz procjene ugro`enosti koje su izra|ene za vi{e tehnolo{ki ili prostorno me|usobno povezanih gra|evina, obavezne su za sve njihove vlasnike i korisnike. Uskla|ivanje procjene ugro`enosti od po`ara Uskla|ivanje procjene ugro`enosti vr{i se u slu~ajevima ako su u procjeni ugro`enosti vi{eg nivoa vlasti utvr|ene odre|ene obaveze za ni`i nivo vlasti i vr{i se na na~in {to se procjena ugro`enosti op}ine uskla|uje sa procjenom ugro`enosti kantona. U cilju uskla|ivanja procjene ugro`enosti u skladu s ta~kom 20. ove metodologije, kantonalna uprava civilne za{tite je du`na izvod iz procjene ugro`enosti kantona u odnosu na pitanja koja se odnose na op}inu, dostaviti slu`bama civilne za{tite op}ina na podru~ju kantona. Dostavljanje izvoda iz stava 1. ove ta~ke, vr{i se u roku od 15 dana od dana usvajanja procjene ugro`enosti kantona. A`uriranje procjene ugro`enosti od po`ara Usvojena procjena ugro`enosti podlije`e obaveznoj analizi najmanje jednom godi{nje, pri ~emu se ocjenjuje potreba njenog a`uriranja i dogradnje, a ako su na podru~ju za koje je donesena procjena ugro`enosti nastupile odre|ene promjene koje bitno uti~u na promjenu procijenjenog stanja, a`uriranje procjene ugro`enosti vr{i se odmah nakon saznanja za nastupanje tih promjena. A`uriranje procjene ugro`enosti vr{e se na isti na~in i po postupku koji je predvi|en za izradu i dono{enje procjene ugro`enosti u odredbama ta~. 12. do 20. ove metodologije. ^uvanje procjene ugro`enosti od po`ara Procjena ugro`enosti ~uva se kao poseban dokument uz plan za{tite i spa{avanja i to u sljede}im organima: a) za kanton - u kantonalnoj upravi civilne za{tite, b) za op}inu - u op}inskoj slu`bi civilne za{tite.

IV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 24. Ova metodologija sastavni je dio Metodologije za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04). 25. Procjena ugro`enosti od po`ara koja se izra|uje u skladu sa ovom metodologijom sastavni je dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a za podru~je kantona, op}ine, grada i pravnog lica. 26. Danom stupanja na snagu ove metodologije prestaje primjena svih podzakonskih propisa kojim su ure|ena pitanja obuhva}ena ovom metodologijom i koji su se primjenjivala na podru~ju Federacije BiH do dana stupanja na snagu ove metodologije. 27. Procjene ugro`enosti predvi|ene ovom metodologijom izradit }e se i donijeti prema ovoj metodologiji u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove metodologije. 28. Ova metodologija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 91/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

Na temelju ~lanka 22. stavak 4. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije

Broj 8 – Strana 158

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 23.2.2011.

Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

METODOLOGIJU
ZA IZRADBU PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA I - TEMELJNE ODREDBE 1. Ovom metodologijom, sukladno Zakonu o za{titi od po`ara i vatrogastvu propisuje se sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja kantona i op}ina, odnosno grada i pravnih osoba, kao i postupak uskla|ivanja, a`uriranja i ~uvanja procjene ugro`enosti od po`ara na svim razinama izrade procjene ugro`enosti od po`ara. 2. Procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavni dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a, predstavlja temeljni dokument za izradu Plana za{tite od po`ara kantona, odnosno op}ine, grada i pravnih osoba, koji su regulirani Uredbom o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06). 3. Procjenjivanje ima za cilj da se analiziraju i procijene sva pitanja vezana za izradbu planova za{tite od po`ara, i to: – rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka po`ara na podru~ju za koje se izra|uje procjena ugro`enosti; – posljedice koje mogu nastati po pu~anstvo i materijalna dobra; – utvr|ivanje odgovaraju}e organizacije za{tite od po`ara u cilju spre~avanja nastajanja po`ara, odnosno na spa{avanju pu~anstva i materijalnih dobara; – procjena potreba i mogu}nosti u osiguranju ljudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivanje procijenjene organiziranosti za{tite od po`ara, i – druga pitanja kojim se smanjuju rizici i uzroci nastajanja po`ara. 4. Procjena ugro`enosti od po`ara izra|uje se na temelju svih raspolo`ivih podataka o po`arima koji su se u prethodnom periodu de{avale ili se mogu desiti na odre|enom podru~ju, posljedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, znanstvenim, tehni~kim ili drugim saznanjima i dostignu}ima i drugim stru~nim podlogama koje su kori{tene ili se mogu koristiti za izradu procjene od po`ara. 5. Temeljni elementi procjene ugro`enosti od po`ara su: – postoje}e stanje; – analiza po`arne ugro`enosti; – stru~na mi{ljenja o postoje}em stanju organiziranja za{tite od po`ara, organiziranja i stanje osposobljenosti profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi, te slu`bi za za{titu od po`ara; – prijedlog mjera; – zaklju~ci i – grafi~ki prilozi. 6. Prilikom izrade procjene ugro`enosti mogu se koristiti definicije prirodnih i drugih nesre}a koje su sadr`ane u Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`beni list Federacije BiH", br: 35/04, 38/06, 52/09 i 56/09). II - SADR@AJ PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA A) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara kantona 7. Procjenom ugro`enosti od po`ara kantona treba obuhvatiti: a) Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti sljede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uvjete; – ekonomsku razvijenost kantona po op}inama; – povr{inu kantona; – broj stanovnika po op}inama;

pregled podru~ja stambenih, industrijskih, turisti~kih, gradskih i seoskih naselja, te podru~ja {umskih i poljoprivednih povr{ina; – pregled gra|evina na kojima postoji opasnost od nastajanja i {irenja po`ara, a koje su odre|ene procjenom ugro`enosti za podru~je op}ine ili grada; – pregled cestovnih i `eljezni~kih pravaca koje prolaze preko podru~ja kantona uz ozna~avanje priklju~aka lokalnih prometnica; – pregled vodovodne i vanjske hidrantske mre`e, plinovoda, naftovoda i drugih glavnih instalacija za transport zapaljivih i opasnih materija; – pregled ve}ih gra|evina za uskladi{tenje zapaljivih, eksplozivnih i gasnih materija ili drugih opasnih materija; – pregled glavnih energetskih instalacija; – pregled zna~ajnijih gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj osoba; – pregled vatrogasnih domova i broj dragovoljnih i profesionalnih vatrogasnih postrojbi za ga{enje po`ara; – pregled mjesta na kojima postoji stalno vatrogasno de`urstvo; – pregled ure|enih prirodnih crpili{ta vode za ga{enje po`ara; – pregled sistema telefonske i radio-veze uporabljivih prilikom ga{enju po`ara; – pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih postrojbi koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara; – pregled zdravstvenih ustanova i bolnica koje bi pru`ile prvu pomo} ozlije|enim u ga{enju po`ara; – pregled {uma po vrstama i stupnju ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protupo`arnih putova i protupo`arnih prosjeka; – pregled poljoprivrednih povr{ina i izgra|enosti putova; – pregled broja po`ara i vrsta zna~ajnijih gra|evina i prostora na kojima su nastajali po`ari u zadnjih 10 godina na podru~ju kantona, po op}inama. b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – pravilnoj izgra|enosti i povezanosti naselja, gradova, te {umskih i poljoprivrednih povr{ina gledaju}i uvjete za {irenje po`ara; – izgra|enosti puteva za akciju ga{enja po`ara; – stanje izgra|ene hidrantske mre`e za ga{enje po`ara; – opasnosti od nastajanja po`ara u gra|evinama gdje boravi ve}i broj osoba, industrijskim, skladi{nim i drugim opasnim gra|evinama i lokacijama, odnosno zonama; – opasnostima od nastajanja po`ara u odre|enim {umskim i poljoprivrednim podru~jima; – opasnostima pri transportu i prijevozu opasnih tvari i odre|ivanju podru~ja na kojima se takva opasnost o~ekuje; – opasnostima na instalacijama za distribuciju plina i elektri~ne energije; – opasnostima koje proizlaze iz dotrajalosti gra|evina, tehnologija ili instalacija za razvod energenata; – opasnostima zbog neizgra|enosti putova ili njihove nedovoljne {irine za ga{enje po`ara vatrogasnim vozilima; – funkcionalnosti sustava veza za osmatranje i ga{enje po`ara; – brojnosti i osposobljenosti stanovni{tva za ga{enje po`ara; – prijevozu snaga za ga{enje po`ara; – organiziranosti zdravstvene za{tite i prehrane vatrogasaca tijekom akcija ga{enja ve}ih po`ara; – broju profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi. c) Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebito provesti kako bi se opasnost od nastajanja i {irenja po`ara smanjila na najmanju mogu}u razinu.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Broj 8 – Strana 159

d) Procjene ugro`enosti za podru~ja op}ina odnosno grada iz to~ke 8. ove metodologije. e) Zaklju~ak i f) Grafi~ki prilozi. B) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara op}ine i grada 8. Procjenom ugro`enosti od po`ara op}ine, odnosno grada treba da obuhvati: a) Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti slijede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uslove op}ine i grada; – ekonomsku razvijenost op}ine i grada; – povr{inu op}ine i grada; – broj stanovnika; – pregled naseljenih mjesta; – pregled pravnih osoba u gospodarstvu po vrstama; – pregled pravnih osoba u gospodarstvu u smislu pove}ane opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled industrijskih zona; – pregled cestovnih i `eljezni~kih pravaca po vrsti; – pregled turisti~kih naselja; – pregled elektroenergetskih gra|evina za proizvodnju i prijenos elektri~ne energije; – pregled lokacija na kojima su uskladi{tene ve}e koli~ine zapaljivih te~nosti i plinova, eksplozivnih tvari i drugih opasnih tvari; – pregled vatrogasnih domova za smje{taj dragovoljnih vatrogasaca, dru{tava i profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi; – pregled prirodnih izvori{ta vode koji se mogu upotrebljivati za ga{enje po`ara; – pregled naselja i dijelova naselja u kojima su izvedene vanjske hidrantske mre`e za ga{enje po`ara; – pregled gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj osoba ({kole, vrti}i, jaslice, |a~ki i studentski domovi, domovi umirovljenika, bolnice, {portski objekti, kulturno-umjetni~ki i historijski objekti i sl.); – pregled lokacija i gra|evina u kojima se obavlja utovar i istovar zapaljivih teku}ina, plinova i drugih opasnih tvari; – pregled poljoprivrednih i {umskih povr{ina; – pregled {uma po vrstama i stupnju ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protupo`arnih putova i protupo`arnih prosjeka; – pregled naselja, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina koji su nepristupa~ni za prilaz vatrogasnim vozilima; – pregled naselja, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina u kojima nema dovoljno sredstava za ga{enje po`ara; – pregled sustava telefonske i radio-veze upotrebljivih prilikom ga{enju po`ara; – pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih postrojbi koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara i – pregled broja po`ara i vrste gra|evina na kojima su nastajali po`ari u zadnjih 10 godina. b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – makropodjeli na po`arne sektore i zone uz ocjenu dali one, sukladno propisima, osiguravaju spre~avanje {irenja po`ara; – gusto}i izgra|enosti unutar jednog po`arnog sektora ili zone uz ocjenu o postoje}oj fizi~koj strukturi gra|evina s obzirom na {irenje po`ara; – eta`nosti gra|evina i pristupnosti putevima i povr{ina za eventualne akcije evakuacije i ga{enja; – starosti gra|evina i potencijalnim opasnostima za izazivanje po`ara; – stanju provedenosti mjera za{tite od po`ara u industrijskim zonama i ugro`avanju gra|evina izvan industrijskih zona; – stanju provedenosti mjera za{tite od po`ara za gra|evine istih namjena na odre|enim podru~jima;

c)

d) e) f) C) 9. a)

crpili{tima vode i hidrantskoj instalaciji za ga{enje po`ara; – izvedenim distributivnim mre`ama energenata; – stanju provedenih mjera za{tite od po`ara na {umskim i poljoprivrednim povr{inama, – uzrocima nastajanja i {irenja po`ara na ve} evidentiranim po`arima tijekom zadnjih 10 godina; – broju profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi. Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebito provesti kako bi se opasnost od nastajanja i {irenja po`ara smanjila na najmanju mogu}u razinu Procjene ugro`enosti pravnih osoba iz to~ke 9. ove metodologije Zaklju~ak i Grafi~ki prilozi Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara pravne osobe Procjenom ugro`enosti od po`ara pravne osobe treba da obuhvati: Prikaz postoje}eg stanja Prikaz postoje}eg stanja mora obuhvatiti slijede}e podatke: – povr{inu lokaliteta na kojem se nalazi sa povr{inama svih gra|evina koje su izgra|ene ili se nalaze na tom ili vi{e lokaliteta; – broj uposlenih djelatnika; – broj i naziv gra|evina; – vrste tehnolo{kog procesa rada po gra|evinama; – koli~ine materija po proizvodnim i skladi{nim gra|evinama; – brojnost osoba po gra|evinama; – osnovne podatke o tvarima koje se koriste u tehnolo{kom procesu rada s aspekta opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled skladi{ta zapaljivih teku}ina, plinova i drugih opasnih materija po koli~inama i vrstama; – pregled opasnih zona koje mogu biti ugro`ene od nastajanja tehnolo{ke eksplozije ili po`ara; – pregled tehnolo{kih mjesta gdje postoji vjerojatno}a za nastajanje i {irenje po`ara; – pouzdanost sustava za zagrijavanje prostora ili pripremu tehnolo{ke pare, vode ili drugog medija koji mo`e dovesti do opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pouzdanost i vrijeme eksploatacije tehnolo{kog postrojenja i gra|evina obzirorn na opasnosti od nastajanja i {irenja po`ara; – stanje gra|evinskog dijela gra|evine i izolacijskog materijala s aspekta opasnosti za nastajanje i {irenje po`ara; – pregled po`arnih sektora po gra|evinama; – pregled internih protupo`arnih puteva i pristupa za vatrogasna vozila; – pregled plinskih instalacija, instalacija zapaljive teku}ine, vodovoda, hidrantske mre`e i sustava za dojavu i ga{enje po`ara; – stanje vodoopskrbe; – situacijski raspored gra|evina, internih i vanjskih puteva; – eta`nost gra|evina; – organizacija vatrogasne slu`be za za{titu od po`ara i udaljenost od susjednih profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi; – pregled sustava telefonskih i radio veza (ako postoji); – pregled fizi~ko-tehni~ke za{tite; – pregled zaliha za opskrbu vodom za ga{enje po`ara (bazeni i sl. ako postoje); – raspored i smje{taj opreme i sredstava za ga{enje po`ara; – broj profesionalnih i dragovoljnih vatrogasnih postrojbi i djelatnika stru~no osposobljenih za ga{enje po`ara; – po`arno optere}enje po gra|evinama; – stanje slu`be za pru`anje prve pomo}i ozlije|enim u ga{enju po`ara (ako je organizirana u pravnoj osobi);

Broj 8 – Strana 160 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

b)

c)

d) e) f) 10.

11.

pregled registriranih po`ara s uzrocima nastajanja u zadnjih 10 godina. Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{ljenje o: – primijenjenim propisima i kori{tenim metodama u organizaciji za{tite od po`ara u pravnoj osobi; – lokaciji, prilaznim putovima i udaljenosti profesionalne vatrogasne postrojbe; – namjeni gra|evine, tehnolo{kom postupku i opasnostima koje proizlaze iz namjene gra|evine i tehnolo{kog postupka; – na~inu evakuacije i spa{avanju osoba koje rade i borave u gra|evinama; – konstrukciji, konstrukcijskim materijalima i otpornosti konstrukcije u po`aru; – podjeli na po`arne sektore; – vrsti i koli~ini zapaljivih materija i prora~unu po`arnog optere}enja; – elektri~nim instalacijama i ure|ajima; – sigurnosnom i vatrodojavnom sistemu i drugim instalacijama zna~ajnim prilikom po`ara; – instalacijama; – mogu}im vrstama i izvorima opasnosti za nastanak i {irenje po`ara; – osiguranju vodom i hidrantskoj mre`i; – razvrstavanju u kategoriju ugro`enosti od po`ara i tehnolo{ke eksplozije; – koli~ini i razmje{taju opreme i sredstava za ga{enje po`ara; – organizaciji slu`be za za{titu od po`ara i vatrogasnih postrojbi; – rezultatima primjene odgovaraju}ih analiza. Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebito provesti kako bi se opasnost od nestajanja i {irenja po`ara smanjila na najmanju mogu}u razinu Numeri~ka analiza po`arne ugro`enosti. Zaklju~ak. Grafi~ki prilozi. Zaklju~kom iz to~ke 7. podto~ka e), 8. podto~ka e), 9. podto~ka e), treba da se predlo`i organizacija za{tite od po`ara s odre|enim pokazateljima o snagama i materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koja bi se trebala planirati i osigurati za ostvarivanje predlo`ene organizacije za{tite od po`ara, a koja treba da zadovolji procjenu stanja ugro`enosti ljudi. Pri izradbi procjene ugro`enosti od po`ara za pravnu osobu i podru~je op}ine i grada, u opravdanim slu~ajevima, mo`e se za odgovaraju}u vrstu vatrogasne postrojbe, uz dodatno obrazlo`enje, utvrditi razli~ita vrsta i koli~ina opreme od one koja je utvr|ena propisom o minimumu tehni~ke opreme i sredstava i roku kori{tenja te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne postrojbe, koja je neophodna za uspje{no djelovanje tih postrojbi.

15.

16.

17.

18.

19.

b) 20.

21.

III - NA^IN IZRADBE, USKLA\IVANJA, A@URIRANJA I ^UVANJA PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA a) Na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara 12. Izradba procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavnog dijela procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a i po`ara, vr{i se na temelju programa rada za izradu plana za{tite i spa{avanja i plana za{tite od po`ara (u daljnjem tekstu: program rada). 13. U programu rada iz to~ke 12., odre|uju se tijela i stru~ne osobe koji }e sudjelovati u izradbi procjene ugro`enosti od po`ara, utvr|uju njihove konkretne zada}e i rokovi za izvr{enje planiranih zada}a i suradnja u izradbi procjene ugro`enosti od po`ara. 14. Za izvr{enje zada}a na izradbi procjene ugro`enosti od po`ara mogu se formirati radne skupine ili druga radna tijela,

c) 22.

anga`irati znanstvene i druge institucije koje ispunjavaju uvjete za obavljanje ovakvih zada}a utvr|enih Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i podzakonskim propisima, koji imaju odgovaraju}e ovla{tenje mjerodavnog ministarstva. Rukovoditelj posla na izradbi procjene ugro`enosti od po`ara mora imati visoku stru~nu spremu, polo`en stru~ni ispit za obavljanje poslova za{tite od po`ara i najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima za{tite od po`ara. Odgovorna osoba u gospodarskom dru{tvu i drugoj pravnoj osobi i op}ini za ~ije se gra|evine i prostore izra|uje procjena ugro`enosti, du`na je, rukovoditelja izradbe procjene ugro`enosti, upoznati s odre|enim tajnim podacima koji su na temelju zakona ili op}ih akata odre|eni tajnom, potrebitim za izradbu procjene ugro`enosti od po`ara. Navedene podatke, rukovoditelj izradbe procjene ugro`enosti od po`ara, zajedno sa ostalim osobama koja izra|uju procjenu ugro`enosti, obvezan je ~uvati dobijene podatke kao slu`benu tajnu. Tijekom izradbe procjene ugro`enosti od po`ara primjenjuju se doma}e numeri~ke metode. U nedostatku doma}ih numeri~kih metoda potrebito je koristiti u svijetu prihva}ene numeri~ke metode (TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index i sli~ne), kao i doma}e standarde s obveznom primjenom, koji ure|uju to podru~je. Prijedlog mjera za pobolj{anje stanja za{tite od po`ara, koji se utvr|uje u procjeni ugro`enosti od po`ara, u principu sadr`i: – mjere za sanaciju postoje}eg stanja, – razvojne mjere koje bi se provodile na gra|evinama, gra|evinskim dijelovima i otvorenom prostoru, – promjenu namjene gra|evine ili prostora, – izvo|enje novih instalacija za ga{enje i dojavu po`ara, – izgradnju novih izvora i instalacija za opskrbu vodom za ga{enje po`ara, – osnivanje novih postrojbi za ga{enje po`ara, – mjere u svezi s lo`enjem vatre i spaljivanjem korova i drugog biljnog otpada na otvorenom prostoru, – izgradnja novih osmatra~kih mjesta za otkrivanje po`ara na otvorenim prostorima i – izmjenu ili dogradnju sustava veza. Mjere za{tite od po`ara proiza{le iz procjene ugro`enosti koje su izra|ene za vi{e tehnolo{ki ili prostorno me|usobno povezanih gra|evina, obvezne su za sve njihove vlasnike i korisnike. Uskla|ivanje procjene ugro`enosti od po`ara Uskla|ivanje procjene ugro`enosti vr{i se u slu~ajevima ako su u procjeni ugro`enosti vi{e razine vlasti utvr|ene odre|ene obveze za ni`u razinu vlasti i vr{i se na na~in {to se procjena ugro`enosti op}ine uskla|uje s procjenom ugro`enosti kantona. U cilju uskla|ivanja procjene ugro`enosti sukladno s to~kom 20. ove metodologije, kantonalna uprava civilne za{tite du`na je izvod iz procjene ugro`enosti kantona u odnosu na pitanja koja se odnose na op}inu, dostaviti slu`bama civilne za{tite op}ina na podru~ju kantona. Dostavljanje izvoda iz stavka 1. ove to~ke, vr{i se u roku od 15 dana od dana usvajanja procjene ugro`enosti kantona. A`uriranje procjene ugro`enosti od po`ara Usvojena procjena ugro`enosti podlije`e obveznoj analizi najmanje jednom godi{nje, pri ~emu se ocjenjuje potreba njenog a`uriranja i dogradnje, a ako su na podru~ju za koje je donesena procjena ugro`enosti nastupile odre|ene promjene koje bitno utje~u na promjenu procijenjenog stanja, a`uriranje procjene ugro`enosti vr{i se odmah nakon saznanja za nastupanje tih promjena. A`uriranje procjene ugro`enosti vr{e se na isti na~in i po postupku koji je predvi|en za izradbu i dono{enje procjene ugro`enosti u odredbama to~. 12. do 20. ove metodologije.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 161

d) ^uvanje procjene ugro`enosti od po`ara 23. Procjena ugro`enosti ~uva se kao poseban dokument uz plan za{tite i spa{avanja i to u sljede}im tijelima: a) za kanton - u kantonalnoj upravi civilne za{tite, b) za op}inu - u op}inskoj slu`bi civilne za{tite. IV - PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 24. Ova metodologija sastavni je dio Metodologiju za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04). 25. Procjena ugro`enosti od po`ara koja se izra|uje sukladno ovoj metodologiji sastavni je dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a za podru~je kantona, op}ine, grada i pravne osobe. 26. Danom stupanja na snagu ove metodologije prestaje primjena svih podzakonskih propisa kojim su ure|ena pitanja obuhva}ena ovom metodologijom i koji su se primjenjivali na podru~ju Federacije BiH do dana stupanja na snagu ove metodologije. 27. Procjene ugro`enosti predvi|ene ovom metodologijom izradit }e se i donijeti sukladno ovoj metodologiji u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove metodologije. 28. Ova metodologija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 91/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

4. Procjena ugro`enosti od po`ara izra|uje se na osnovu svih raspolo`ivih podataka o po`arima koji su se u prethodnom periodu de{avale ili se mogu desiti na odre|enom podru~ju, posqedicama koje su nastajale ili koje mogu nastati, nau~nim, tehni~kim ili drugim saznawima i dostignu}ima i drugim stru~nim podlogama koje su kori{tene ili se mogu koristiti za izradu procjene od po`ara. 5. Osnovni elementi procjene ugro`enosti od po`ara su: – postoje}e stawe; – analiza po`arne ugro`enosti; – stru~na mi{qewa o postoje}em stawu organizacije za{tite od po`ara, organizacije i stawe osposobqenosti profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica, te slu`bi za za{titu od po`ara; – prijedlog mjera; – zakqu~ci i – grafi~ki prilozi. 6. Prilikom izrade procjene ugro`enosti mogu se koristiti definicije prirodnih i drugih nesre}a koje su sadr`ane u Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procjenu {teta od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`beni list Federacije BiH", broj 35/04, 38/06, 52/09 i 56/09). II - SADR@AJ PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA A) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara kantona 7. Procjenom ugro`enosti od po`ara kantona treba obuhvatiti: a) Prikaz postoje}eg stawa Prikaz postoje}eg stawa mora obuhvatiti sqede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uslove; – ekonomsku razvijenost kantona po op{tinama; – povr{inu kantona; – broj stanovnika po op{tinama; – pregled podru~ja stambenih, industrijskih, turisti~kih, gradskih i seoskih naseqa, te podru~ja {umskih i poqoprivednih povr{ina; – pregled gra|evina na kojima postoji opasnost od nastajawa i {irewa po`ara, a koje su odre|ene procjenom ugro`enosti za podru~je op{tine ili grada; – pregled cestovnih i `eqezni~kih pravaca koje prolaze preko podru~ja kantona uz ozna~avawe prikqu~aka lokalnih saobra}ajnica; – pregled vodovodne i vawske hidrantske mre`e, gasovoda, naftovoda i drugih glavnih instalacija za transport zapaqivih i opasnih materija; – pregled ve}ih gra|evina za uskladi{tewe zapaqivih, eksplozivnih i gasnih materija ili drugih opasnih materija; – pregled glavnih energetskih instalacija; – pregled zna~ajnijih gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj lica; – pregled vatrogasnih domova i broj dobrovoqnih i profesionalnih vatrogasnih jedinica za ga{ewe po`ara; – pregled mjesta na kojima postoji stalno vatrogasno de`urstvo; – pregled ure|enih prirodnih izvori{ta vode za ga{ewe po`ara; – pregled sistema telefonske i radio-veze upotrebqivih prilikom ga{ewu po`ara; – pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih jedinica koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara; – pregled zdravstvenih ustanova i bolnica koje bi pru`ile prvu pomo} ozlije|enim u ga{ewu po`ara;

Na osnovu ~lana 22. stav 4. Zakona o za{titi od po`ara i vatrogastvu ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 64/09), na prijedlog Federalne uprave civilne za{tite, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

METODOLOGIJU
ZA IZRADU PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA I - OSNOVNE ODREDBE 1. Ovom metodologijom, u skladu sa Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu propisuje se sadr`aj i na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara podru~ja kantona i op{tina, odnosno grada i pravnih lica, kao i postupak uskla|ivawa, a`urirawa i ~uvawa procjene ugro`enosti od po`ara na svim nivoima izrade procjene ugro`enosti od po`ara. 2. Procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavni dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a, predstavqa osnovni dokument za izradu Plana za{tite od po`ara kantona, odnosno op{tine, grada i pravnih lica, koji su regulisani Uredbom o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avawa od prirodnih i drugih nesre}a i planova za{tite od po`ara ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/04 i 38/06). 3. Procjewivawe ima za ciq da se analiziraju i procijene sva pitawa vezana za izradu planova za{tite od po`ara, i to: – rizici, odnosno uzroci koji mogu dovesti do nastanka po`ara na podru~ju za koje se izra|uje procjena ugro`enosti; – posqedice koje mogu nastati po qude i materijalna dobra; – utvr|ivawe odgovaraju}e organizacije za{tite od po`ara u ciqu spre~avawa nastajawa po`ara, odnosno na spa{avawu qudi i materijalnih dobara; – procjena potreba i mogu}nosti u obezbje|ewu qudskih i materijalnih potencijala neophodnih za ostvarivawe procijewene organizacije za{tite od po`ara, i – druga pitawa kojim se smawuju rizici i uzroci nastajawa po`ara.

Broj 8 – Strana 162 – – –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – – – – – – –

Srijeda, 23.2.2011.

pregled {uma po vrstama i stepenu ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protivpo`arnih puteva i protivpo`arnih prosjeka; pregled poqoprivrednih povr{ina i izgra|enosti puteva; pregled broja po`ara i vrsta zna~ajnijih gra|evina i prostora na kojima su nastajali po`ari u zadwih 10 godina na podru~ju kantona, po op{tinama.

b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{qewe o: – pravilnoj izgradenosti i povezanosti naseqa, gradova, te {umskih i poqoprivrednih povr{ina gledaju}i uslove za {irewe po`ara; – izgra|enosti puteva za akciju ga{ewa po`ara; – stawe izgra|ene hidrantske mre`e za ga{ewe po`ara; – opasnosti od nastajawa po`ara u gra|evinama gdje boravi ve}i broj lica, industrijskim, skladi{nim i drugim opasnim gra|evinama i lokacijama, odnosno zonama; – opasnostima od nastajawa po`ara u odre|enim {umskim i poqoprivrednim podru~jima; – opasnostima pri transportu i prevozu opasnih materija i odre|ivawu podru~ja na kojima se takva opasnost o~ekuje; – opasnostima na instalacijama za distribuciju gasa i elektri~ne energije; – opasnostima koje proizlaze iz dotrajalosti gra|evina, tehnologija ili instalacija za razvod energenata; – opasnostima zbog neizgra|enosti puteva ili wihove nedovoqne {irine za ga{ewe po`ara vatrogasnim vozilima; – funkcionalnosti sistema veza za osmatrawe i ga{ewe po`ara; – brojnosti i osposobqenosti stanovni{tva za ga{ewe po`ara; – prevozu snaga za ga{ewe po`ara; – organiziranosti zdravstvene za{tite i prehrane vatrogasaca tokom akcija ga{ewa ve}ih po`arima; – broju profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica. c) Prijedlog tehni~kih i organizacionih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajwa i {irewa po`ara smawila na najmawi mogu}i nivo d) Procjene ugro`enosti za podru~ja op{tina odnosno grada iz ta~ke 8. ove metodologije e) Zakqu~ak i f) Grafi~ki prilozi. B) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara op{tine i grada 8. Procjenom ugro`enosti od po`ara op{tine, odnosno grada treba da obuhvati: a) Prikaz postoje}eg stawa Prikaz postoje}eg stawa mora obuhvatiti sqede}e podatke: – geografski polo`aj, geolo{ko-hidrolo{ke, klimatske i seizmi~ke uslove op{tine i grada; – ekonomsku razvijenost op{tine i grada; – povr{inu op{tine i grada; – broj stanovnika; – pregled naseqenih mjesta; – pregled pravnih lica u privredi po vrstama; – pregled pravnih lica u privredi u smislu pove}ane opasnosti za nastajawe i {irewe po`ara; – pregled industrijskih zona; – pregled cestovnih i `eqezni~kih pravaca po vrsti;

– – – – – – – –

pregled turisti~kih naseqa; pregled elektroenergetskih gra|evina za proizvodwu i prenos elektri~ne energije; pregled lokacija na kojima su uskladi{tene ve}e koli~ine zapaqivih te~nosti i gasova, eksplozivnih materija i drugih opasnih materija; pregled vatrogasnih domova za smje{taj dobrovoqnih vatrogasaca, dru{tava i profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica; pregled prirodnih crpili{ta vode koji se mogu upotrebqivati za ga{ewe po`ara; pregled naseqa i dijelova naseqa u kojima su izvedene vawske hidrantske mre`e za ga{ewe po`ara; pregled gra|evina u kojima povremeno ili stalno boravi ve}i broj lica ({kole, vrti}i, jaslice, |a~ki i studentski domovi, domovi penzionera, bolnice, sportski objekti, kultrno-umjetni~ki i historijski objekti i sl.); pregled lokacija i gra|evina u kojima se obavqa utovar i istovar zapaqivih teku}ina, gasova i drugih opasnih materija; pregled poqoprivrednih i {umskih povr{ina; pregled {uma po vrstama i stepenu ugro`enosti od po`ara i izgra|enosti protivpo`arnih putova i protivpo`arnih prosjeka; pregled naseqa, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina koji su nepristupa~ni za prilaz vatrogasnim vozilima; pregled naseqa, kvartova, ulica ili zna~ajnijih gra|evina u kojima nema dovoqno sredstava za ga{ewe po`ara; pregled sistema telefonske i radio-veze upotrebqivih prilikom ga{ewu po`ara; pregled operativnih centara civilne za{tite i profesionalnih vatrogasnih jedinica koji se koriste u slu~aju dojave nastanka po`ara i pregled broja po`ara i vrste gra|evina na kojima su nastajali po`ari u zadwih 10 godina.

b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{qewe o: – makropodjeli na po`arne sektore i zone uz ocjenu dali one, u skladu sa propisima, obezbje|uju spre~avawa {irewa po`ara; – gusto}i izgra|enosti unutar jednog po`arnog sektora ili zone uz ocjenu o postoje}oj fizi~koj strukturi gra|evina s obzirom na {irewe po`ara; – spratnosti gra|evina i pristupnosti putevima i povr{ina za eventualne akcije evakuacije i ga{ewa; – starosti gra|evina i potencijalnim opasnostima za izazivawe po`ara; – stawu provedenosti mjera za{tite od po`ara u industrijskim zonama i ugro`avawu gra|evina izvan industrijskih zona; – stawu provedenosti mjera za{tite od po`ara za gra|evine istih namjena na odre|enim podru~jima; – izvori{tima vode i hidrantskoj instalaciji za ga{ewe po`ara; – izvedenim distributivnim mre`ama energenata; – stawu provedenih mjera za{tite od po`ara na {umskim i poqoprivrednim povr{inama, – uzrocima nastajawa i {irewa po`ara na ve} evidentiranim po`arima tokom zadwih 10 godina; – broju profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica. c) Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nastajawa i {irewa po`ara smawila na najmawi mogu}i nivo

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 163

d) Procjene ugro`enosti pravnih lica iz ta~ke 9. ove metodologije e) Zakqu~ak i f) Grafi~ki prilozi C) Sadr`aj procjene ugro`enosti od po`ara pravnog lica 9. Procjenom ugro`enosti od po`ara pravnog lica treba obuhvati: a) Prikaz postoje}eg stawa Prikaz postoje}eg stawa mora obuhvatiti sqede}e podatke: – povr{inu lokaliteta na kojem se nalazi sa povr{inama svih gra|evina koje su izgra|ene ili se nalaze na tom ili vi{e lokaliteta; – broj uposlenih radnika; – broj i naziv gra|evina; – vrste tehnolo{kog procesa rada po gra|evinama; – koli~ine materija po proizvodnim i skladi{nim gra|evinama; – brojnost lica po gra|evinama; – osnovne podatke o materijama koje se koriste u tehnolo{kom procesu rada sa aspekta opasnosti za nastajawe i {irewe po`ara; – pregled skladi{ta zapaqivih teku}ina, gasova i drugih opasnih materija po koli~inama i vrstama; – pregled opasnih zona koje mogu biti ugro`ene od nastajawa tehnolo{ke eksplozije ili po`ara; – pregled tehnolo{kih mjesta gdje postoji vjerovatno}a za nastajawe i {irewe po`ara; – pouzdanost sistema za zagrijavawe prostora ili pripremu tehnolo{ke pare, vode ili drugog medija koji mo`e dovesti do opasnosti za nastajawe i {irewe po`ara; – pouzdanost i vrijeme eksploatacije tehnolo{kog postrojewa i gra|evina obzirorn na opasnosti od nastajawa i {irewa po`ara; – stawe gra|evinskog dijela gra|evine i izolacijskog materijala sa aspekta opasnosti za nastajawe i {irewe po`ara; – pregled po`arnih sektora po gra|evinama; – pregled internih protivpo`arnih puteva i pristupa za vatrogasna vozila; – pregled gasnih instalacija, instalacija zapaqive teku}ine, vodovoda, hidrantske mre`e i sistema za dojavu i ga{ewe po`ara; – stawe vodoopskrbe; – situacijski raspored gra|evina, internih i vawskih puteva; – spratnost gra|evina; – organizacija vatrogasne slu`be za za{titu od po`ara i udaqenost od susjednih profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica; – pregled sistema telefonskih i radio veza (ako postoji); – pregled fizi~ko-tehni~ke za{tite; – pregled zaliha za opskrbu vodom za ga{ewe po`ara (bazeni i sl. ako postoje), – raspored i smje{taj opreme i sredstava za ga{ewe po`ara; – broj profesionalnih i dobrovoqnih vatrogasnih jedinica i radnika stru~no osposobqenih za ga{ewe po`ara; – po`arno optere}ewe po gra|evinama; – stawe slu`be za pru`awe prve pomo}i ozlije|enim u ga{ewu po`ara (ako je organizovana u pravnom licu); – pregled registrovanih po`ara sa uzrocima nastajawa u zadwih 10 godina.

b) Stru~na obrada podataka Stru~na obrada podataka sadr`i mi{qewe o: – primijewenim propisima i kori{tenim metodama u organizaciji za{tite od po`ara u pravnom licu; – lokaciji, prilaznim putevima i udaqenosti profesionalne vatrogasne jedinice; – namjeni gra|evine, tehnolo{kom postupku i opasnostima koje proizlaze iz namjene gra|evine i tehnolo{kog postupka; – na~inu evakuacije i spa{avawu lica koja rade i borave u gra|evinama; – konstrukciji, konstrukcijskim materijalima i otpornosti konstrukcije u po`aru; – podjeli na po`arne sektore; – vrsti i koli~ini zapaqivih materija i prora~unu po`arnog optere}ewa; – elektri~nim instalacijama i ure|ajima; – sigurnosnom i vatrodojavnom sistemu i drugim instalacijama zna~ajnim prilikom po`ara; – instalacijama; – mogu}im vrstama i izvorima opasnosti za nastanak i {irewe po`ara; – obezbje|ewu vodom i hidrantskoj mre`i; – razvrstavawu u kategoriju ugro`enosti od po`ara i tehnolo{ke eksplozije; – koli~ini i razmje{taju opreme i sredstava za ga{ewe po`ara; – organizaciji slu`be za za{titu od po`ara i vatrogasnih jedinica; – rezultatima primjene odgovaraju}ih analiza. c) Prijedlog tehni~kih i organizacijskih mjera koje je potrebno provesti kako bi se opasnost od nestajawa i {rrewa po`ara smawila na najmawi mogu}i nivo d) Numeri~ka analiza po`arne ugro`enosti e) Zakqu~ak i f) Grafi~ki prilozi. 10. Zakqu~kom iz ta~ke 7. podta~ka e), 8. podta~ka e), 9. podta~ka e), treba da se predlo`i organizacija za{tite od po`ara sa odre|enim pokazateqima o snagama i materijalno-tehni~kim sredstvima i opremi koja bi se trebala planirati i obezbijediti za ostvarivawe predlo`ene organizacije za{tite od po`ara, a koja treba da zadovoqi procjenu stawa ugro`enosti qudi. 11. Pri izradi procjene ugro`enosti od po`ara za pravno lice i podru~je op{tine i grada, u opravdanim slu~ajevima, mo`e se za odgovaraju}u vrstu vatrogasne jedinice, uz dodatno obrazlo`ewe, utvrditi razli~ita vrsta i koli~ina opreme od one koja je utvr|ena propisom o minimumu tehni~ke opreme i sredstava i roku kori{tewa te opreme i sredstava za profesionalne i druge vatrogasne jedinice, koja je neophodna za uspje{no djelovawe tih jedinice. III - NA^IN IZRADE, USKLA\IVAWA, A@URIRAWA I ^UVAWA PROCJENE UGRO@ENOSTI OD PO@ARA a) Na~in izrade procjene ugro`enosti od po`ara 12. Izrada procjene ugro`enosti od po`ara, kao sastavnog dijela procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a i po`ara, vr{i se na osnovu programa rada za izradu plana za{tite i spa{avawa i plana za{tite od po`ara (u daqem tekstu: program rada). 13. U programu rada iz ta~ke 12., odre|uju se organi i stru~na lica koji }e u~estvovati u izradi procjene ugro`enosti od po`ara, utvr|uju wihovi konkretni zadaci i rokovi za izvr{ewe planiranih zadataka i saradwa u izradi procjene ugro`enosti od po`ara.

Broj 8 – Strana 164

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

14. Za izvr{ewe zadataka na izradi procjene ugro`enosti od po`ara mogu se formirati radne grupe ili druga radna tijela, anga`ovati nau~ne i druge institucije koje ispuwavaju uslove za obavqawe ovakvih zadataka utvr|ene Zakonom o za{titi od po`ara i vatrogastvu i podzakonskim propisima, koji imaju odgovaraju}e ovla{tewe nadle`nog ministarstva. 15. Rukovodilac posla na izradi procjene ugro`enosti od po`ara mora imati visoku stru~nu spremu, polo`en stru~ni ispit za obavqawe poslova za{tite od po`ara i najmawe 5 godina radnog iskustva na poslovima za{tite od po`ara. 16. Odgovorno lice u privrednom dru{tvu i drugom pravnom licu i op{tini za ~ije se gra|evine i prostore izra|uje procjena ugro`enosti, du`no je, rukovodioca izrade procjene ugro`enosti, upoznati sa odre|enim tajnim podacima koji su na osnovu zakona ili op}ih akata odre|eni tajnom, potrebnim za izradu procjene ugro`enosti od po`ara. Navedene podatke, rukovodilac izrade procjene ugro`enosti od po`ara, zajedno sa ostalim licima koja izra|uju procjenu ugro`enosti, obavezan je ~uvati dobivene podatke kao slu`benu tajnu. 17. U toku izrade procjene ugro`enosti od po`ara primjewuju se doma}e numeri~ke metode. U nedostatku doma}ih numeri~kih metoda potrebno je koristit u svijetu prihva}ene numeri~ke metode (TRVB 100, Euralarm, Gretener, DOW Index i sli~ne), kao i doma}i standardi sa obaveznom primjenom, koji ure|uju to podru~je. 18. Prijedlog mjera za poboq{awe stawa za{tite od po`ara, koji se utvr|uje u procjeni ugro`enosti od po`ara, u principu sadr`i: – mjere za sanaciju postoje}eg stawa, – razvojne mjere koje bi se provodile na gra|evinama, gra|evinskim dijelovima i otvorenom prostoru, – promjenu namjene gra|evine ili prostora, – izvo|ewe novih instalacija za ga{ewe i dojavu po`ara, – izgradwu novih izvora i instalacija za opskrbu vodom za ga{ewe po`ara, – osnivawe novih jedinica za ga{ewe po`ara, – mjere u vezi s lo`ewem vatre i spaqivawem korova i drugog biqnog otpada na otvorenom prostoru, – izgradwa novih osmatra~kih mjesta za otkrivawe po`ara na otvorenim prostorima i – izmjenu ili dogradwu sistema veza. 19. Mjere za{tite od po`ara proiza{le iz procjene ugro`enosti koje su izra|ene za vi{e tehnolo{ki ili prostorno me|usobno povezanih gra|evina, obavezne su za sve wihove vlasnike i korisnike. b) Uskla|ivawe procjene ugro`enosti od po`ara 20. Uskla|ivawe procjene ugro`enosti vr{i se u slu~ajevima ako su u procjeni ugro`enosti vi{eg nivoa vlasti utvr|ene odre|ene obaveze za ni`i nivo vlasti i vr{i se na na~in {to se procjena ugro`enosti op{tine uskla|uje sa procjenom ugro`enosti kantona. 21. U ciqu uskla|ivawa procjene ugro`enosti u skladu s ta~kom 20. ove metodologije, kantonalna uprava civilne za{tite je du`na izvod iz procjene ugro`enosti kantona u odnosu na pitawa koja se odnose na op}inu, dostaviti slu`bama civilne za{tite op{tina na podru~ju kantona. Dostavqawe izvoda iz stava 1. ove ta~ke, vr{i se u roku od 15 dana od dana usvajawa procjene ugro`enosti kantona. c) A`urirawe procjene ugro`enosti od po`ara 22. Usvojena procjena ugro`enosti podlije`e obaveznoj analizi najmawe jednom godi{we, pri ~emu se ocjewuje potreba wenog a`urirawa i dogradwe, a ako su na podru~ju za koje je donesena procjena ugro`enosti nastupile odre|ene promjene koje bitno uti~u na promjenu

procijewenog stawa, a`urirawe procjene ugro`enosti vr{i se odmah nakon saznawa za nastupawe tih promjena. A`urirawe procjene ugro`enosti vr{e se na isti na~in i po postupku koji je predvi|en za izradu i dono{ewe procjene ugro`enosti u odredbama ta~. 12. do 20. ove metodologije. d) ^uvawe procjene ugro`enosti od po`ara 23. Procjena ugro`enosti ~uva se kao poseban dokument uz plan za{tite i spa{avawa i to u sqede}im organima: a) za kanton - u kantonalnoj upravi civilne za{tite, b) za op{tinu - u op{tinskoj slu`bi civilne za{tite. IV - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE 24. Ova metodologija sastavni je dio Metodologije za izradu procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/04). 25. Procjena ugro`enosti od po`ara koja se izra|uje u skladu sa ovom metodologijom sastavni je dio procjene ugro`enosti od prirodnih i drugih nesre}a za podru~je kantona, op{tine, grada i pravnog lica. 26. Danom stupawa na snagu ove metodologije prestaje primjena svih podzakonskih propisa kojim su ure|ena pitawa obuhva}ena ovom metodologijom i koji su se primjewivala na podru~ju Federacije BiH do dana stupawa na snagu ove metodologije. 27. Procjene ugro`enosti predvi|ene ovom metodologijom izradit }e se i donijeti prema ovoj metodologiji u roku od tri mjeseca od dana stupawa na snagu ove metodologije. 28. Ova metodologija stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 91/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

169
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA U^E[]E U PRIMOPREDAJI KASARNE "HUSEIN KAPETAN GRADA[^EVI]" U TUZLI I. Imenuje se Komisija za u~e{}e u primopredaji kasarne "Husein kapetan Grada{~evi}" u Tuzli u sastavu: 1. SANELA JAKUPOVI], pomo}nik direktora Slu`be za zajedni~ke poslove organa i tijela Federacije BiH, predsjednik, 2. GORAN RATKOVI], pomo}nik direktora Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zakonodavstvo i uskla|enost sa propisima Evropske unije, ~lan, 3. EDITA KALAJD@I], pomo}nik direktora Ureda premijera Federacije BiH, ~lan, 4. PREDRAG MITROVI], pomo}nik ministrice za visoko obrazovanje, ~lan, 5. AIDA JASIKA, na~elnik odjeljenja za finansijsko-ra~unovodstvene poslove Federalnog ministarstva pravde, ~lan. II. Zadatak Komisije iz ta~ke I. ove Odluke je da sa Komisijom Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine i Zajedni~kom komisijom Vlade Tuzlanskog kantona i Univerziteta u Tuzli, zapisni~ki izvr{i primopredaju nepokretne i pripadaju}e pokretne imovine, koja je predmet Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 957/10 od 14.12.2010. godine.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Broj 8 – Strana 165

III. Imenovanim ~lanovima Komisije pripada naknada za rad u skladu sa odredbom ~lana 41. st. 1. i 2. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10) i Odlukom o na~inu obrazovanja i utvr|ivanja visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be. IV. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 81/11 14. februara/velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

170
Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), kao i ~lanka 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

QIQANA VUJ^I]-CUPA^, JAGODA LESKO, SEAD ^OLO, BLAGO SEWAK, MLADEN KOLOBARI], SEAD KAJTAZ, ANTE IVANKOVI], VESEQKO PERKOVI], MARIJANA LON^AR II Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewe i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 84/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

171
Na temelju ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), kao i ~lanka 64. stavak 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG VIJE]A KLINI^KE BOLNICE MOSTAR I. Razrje{avaju se du`nosti predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Klini~ke bolnice Mostar: 1. BRANKA GALI], 2. NERMIN AVDI], 3. VESNA BRKI], 4. LJILJANA VUJ^I]-CUPA^, 5. JAGODA LESKO, 6. SEAD ^OLO, 7. BLAGO SENJAK, 8. MLADEN KOLOBARI], 9. SEAD KAJTAZ, 10. ANTE IVANKOVI], 11. VESELJKO PERKOVI], 12. MARIJANA LON^AR II. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enje i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 84/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU UPRAVNOG VIJE]A KLINI^KE BOLNICE MOSTAR I. Imenuju se predsjednik i ~lanovi Upravnog vije}a Klini~ke bolnice Mostar u slijede}em sastavu: 1. BRANKA GALI], predsjednik, Zapadnohercegova~ki kanton, 2. MARINA BERA, ~lan, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, 3. MIRSAD D@AJI], ~lan, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, 4. ^ASTO ^ULJAK, ~lan, Hercegova~ko - neretvanski kanton, 5. MEHMED HAZNADAR, ~lan, Hercegova~ko neretvanski kanton, 6. BLAGO SENJAK, ~lan, Zapadno - hercegova~ki kanton, 7. LJILJANA VUJI^I] - CUPA], ~lan, Klini~ka bolnica Mostar, 8. RU@ICA BILO[, ~lan, Klini~ka bolnica Mostar, 9. SNJE@ANA MARI], ~lan, Klini~ka bolnica Mostar. II. Upravno vije}e iz to~ke I ovog rje{enja imenuje se na razdoblje od ~etiri (4) godine od dana dono{enja ovog rje{enja. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 85/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), kao i ~lana 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

RJE[EWE
O RAZRJE[EWU PREDSJEDNIKA I ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA KLINI^KE BOLNICE MOSTAR I Razrje{avaju se du`nosti predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Klini~ke bolnice Mostar: 1. BRANKA GALI], 2. NERMIN AVDI], 3. VESNA BRKI],

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), kao i ~lana 64. stav 6. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

Broj 8 – Strana 166

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

RJE[EWE
O IMENOVAWU UPRAVNOG ODBORA KLINI^KE BOLNICE MOSTAR I Imenuju se predsjednik i ~lanovi Upravnog odbora Klini~ke bolnice Mostar u slijede}em sastavu: 1. BRANKA GALI], predsjednik, Zapadnohercegova~ki kanton, 2. MARINA BERA, ~lan, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, 3. MIRSAD XAJI], ~lan, predstavnik Federacije Bosne i Hercegovine, 4. ^ASTO ^UQAK, ~lan, Hercegova~ko - neretvanski kanton, 5. MEHMED HAZNADAR, ~lan, Hercegova~ko neretvanski kanton, 6. BLAGO SEWAK, ~lan, Zapadno - hercegova~ki kanton, 7. QIQANA VUJI^I] - CUPA], ~lan, Klini~ka bolnica Mostar, 8. RU@ICA BILO[, ~lan, Klini~ka bolnica Mostar, 9. SWE@ANA MARI], ~lan, Klini~ka bolnica Mostar. II Upravni odbor iz ta~ke I ovog rje{ewa imenuje se na period od ~etiri (4) godine od dana dono{ewa ovog rje{ewa. III Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 85/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I U privremeni Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na razdoblje do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka imenovanja sukladno zakonu, imenuju se: 1. FEHIM BEKAN, predsjednik, 2. ZDENKO ARAPOVI], ~lan i 3. SUVAD HAD@IALI], ~lan. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 102/11 14. velja~e 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

172
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[EWE
O PRIVREMENOM IMENOVAWU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^EWE ZDRAVSTVENOG STAWA I U privremeni Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa na period do 60 dana, odnosno do okon~awa postupka imenovawa u skladu sa zakonom, imenuju se: 1. FEHIM BEKAN, predsjednik, 2. ZDENKO ARAPOVI], ~lan i 3. SUVAD HAXIALI], ~lan. II Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 102/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU NADZORNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I U privremeni Nadzorni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na period do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenuju se: 1. FEHIM BEKAN, predsjednik, 2. ZDENKO ARAPOVI], ~lan i 3. SUVAD HAD@IALI], ~lan. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 102/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

173
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Temeljem ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 167

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I U privremeni Upravni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na period do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenuju se: 1. @ARKO MARKI], predsjednik, 2. ZVONIMIR O@EGOVI], ~lan 3. DAVORKA MATKOVI], ~lan, 4. MILICA RISTANI], ~lan i 5. HAMIJETA BE[IROVI], ~lan. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 103/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

RJE[EWE
O PRIVREMENOM IMENOVAWU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^EWE ZDRAVSTVENOG STAWA I U privremeni Upravni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa na period do 60 dana, odnosno do okon~awa postupka imenovawa u skladu sa zakonom, imenuju se: 1. @ARKO MARKI], predsjednik, 2. ZVONIMIR O@EGOVI], ~lan 3. DAVORKA MATKOVI], ~lan, 4. MILICA RISTANI], ~lan i 5. HAMIJETA BE[IROVI], ~lan. II Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 103/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

174
Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

Temeljem ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I Za direktora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na period do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka imenovanja u skladu sa zakonom, imenuje se dr. ZIJAD HAD@IOMEROVI]. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 104/11 14. februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, s. r.

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU UPRAVNOG ODBORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I U privremeni Upravni odbor Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na razdoblje do 60 dana, odnosno do okon~anja postupka imenovanja sukladno zakonu, imenuju se: 1. @ARKO MARKI], predsjednik, 2. ZVONIMIR O@EGOVI], ~lan 3. DAVORKA MATKOVI], ~lan, 4. MILICA RISTANI], ~lan i 5. HAMIJETA BE[IROVI], ~lan. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 103/11 14. velja~e 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

Temeljem ~lanka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa ~lankom 4. stavak 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donosi

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2010. godine, donosi

RJE[ENJE
O PRIVREMENOM IMENOVANJU RAVNATELJA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^ENJE ZDRAVSTVENOG STANJA I Za ravnatelja Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja na razdoblje do 60 dana, odnosno do

Broj 8 – Strana 168

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

okon~anja postupka imenovanja sukladno zakonu, imenuje se dr. ZIJAD HAD@IOMEROVI]. II Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 104/11 14. velja~e 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, v. r.

3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-22/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

176
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

Na osnovu ~lana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene ovine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa ~lanom 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovawima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na svojoj 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donosi

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-10/06 od 22.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 870 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 428 m², upisana u Pl.br. 633 k.o. Tomislavgrad, posjed i vlasni{tvo Ive (ud.Frane) Papi} iz Kola, op}ina Tomislavgrad sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-10/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[EWE
O PRIVREMENOM IMENOVAWU DIREKTORA INSTITUTA ZA MEDICINSKO VJE[TA^EWE ZDRAVSTVENOG STAWA I Za direktora Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa na period do 60 dana, odnosno do okon~awa postupka imenovawa u skladu sa zakonom , imenuje se dr ZIJAD HAXIOMEROVI]. II Ovo Rje{ewe stupa na snagu danom dono{ewa i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". V broj 104/11 14. februara 2011. godine Sarajevo Premijer Mustafa Mujezinovi}, s. r.

175
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.2-94/11 od 10.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinskopravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. februara 2011. godine, donijela je

177
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-757/10-19 od 27.09.2010. godine, i to na parceli: – k.~. br. 2044/3 k.o. Bukovica, njiva 5. klase u povr{ini od 164 m², upisana u zk.ul. br.165 k.o. Bukovica, zemlji{no- knji`no i stvarno vlasni{tvo Boja (Hamida) Nusret sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Kiseljak osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-107/06 od 04.07.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 766/2 zv. "Do~i}", oranica 8. klase u povr{ini od 1140 m², upisana u Pl. br. 757 k.o. Tomislavgrad, posjed i vlasni{tvo Ivana (Pere) Rado{ iz Bla`uja sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 169

odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-9/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

178
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

05/2-31-3-1530-90/06 od 04.07.2007. godine, i to na parcelama ozna~enim kao: – k.~. br. 759 zv. "Penji}a vo}e", pa{njak 5. klase u povr{ini od 122 m², upisana u Pl. br. 500 k.o. Tomislavgrad, k.~. br. 758 zv."Penji}a vo}e", oranica 8. klase u povr{ini od 460 m², upisana u Pl. br. 500 k.o. Tomislavgrad i k.~. br. 757 zv. "Penji}a vo}e", pa{njak 4. klase u povr{ini od 372 m², upisana u Pl. br. 500 k.o. Tomislavgrad, sve posjed i vlasni{tvo Ilije (Ivana) Stipi} iz Tomislavgrada sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-7/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-21/06 od 24.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 879/1 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 871 m², upisana u Pl. br. 864 k.o. Tomislavgrad, posjed i vlasni{tvo Mara (Joze) \iki} ro|. [kori} sa 1/7 dijela, Filipe (Joze) \iki} ro|. [kori} sa 1/7 dijela, Ru`e (Joze) \iki} ro|. [kori} sa 1/7 dijela, Dinke (Joze) Kne`evi} ro|. [kori} sa 1/7 dijela, Marijana (Joze) [kori} sa 1/7 dijela, Nediljke (Joze) [kori} sa 1/7 dijela i Mile [kori} ud. Joze sa 1/7 dijela, a stvarno vlasni{tvo Milenko (Zvonke) \iki}, Filipa (Joze) \iki} i Vitzmann Milenka iz Tomislavgrada. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-8/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

180
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-87/06 od 02.07.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 875 k.o. Tomislavgrad, oranica 6. klase u povr{ini od 780 m², upisana u Pl. br. 159 k.o. Tomislavgrad, posjed i vlasni{tvo Iva (Jakova) ]avar, ud. Marijana i Jure (Stipe) ]avar iz Kazaginca, op}ina Tomislavgrad sa po 1/2 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-6/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

179
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

181
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretninama koje su nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj

Broj 8 – Strana 170

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnina prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretninama koje su nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-1/06 od 21.05.2007. godine, i to na parcelama ozna~enim kao: – k.~. br. 1476/2 zv."Strana", livada 5. klase u povr{ini od 685 m², upisana u Pl.br. 770 k.o. Tomislavgrad, k.~. br. 1478 zv. "Strana", oranica 6. klase u povr{ini od 165 m², upisana u Pl.br. 770 k.o. Tomislavgrad, k.~. br.1479 zv. "Strana", pa{njak 4. klase u povr{ini od 353 m², upisana u Pl.br. 770 k.o. Tomislavgrad i k.~. br. 1480 zv. "Strana", oranica 6. klase u povr{ini od 221 m², upisana u Pl.br. 770 k.o. Tomislavgrad, sve zemlji{no-knji`no vlasni{tvo An|e (Karla) Rubi} i Bo`e (Stipe) Rubi} sa po 1/2 dijela, a stvarno vlasni{tvo nasljednika zemlji{no-knji`nih vlasnika Alberta Bla`evi}a, Dra`ena ]uri}a, Bo{ka Rubi}a i Joze Rubi}a iz Tomislavgrada. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisanih nekretnina Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisane nekretnine. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-5/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

183
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-8/06 od 22.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 868 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 453 m², upisana u Pl.br. 642 k.o. Tomislavgrad, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Kate Papi}, ud. Ante iz Kola, a stvarno vlasni{tvo zakonskog nasljednika zemlji{no-knji`nog vlasnika Ante (Ante) Papi}a iz Kola, op}ina Tomislavgrad sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-3/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

182
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

184
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-7/06 od 22.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 867 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 379 m², upisana u Pl.br. 649 k.o. Tomislavgrad, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Stipana (Mate) Papi} iz Kola, a stvarno vlasni{tvo zakonskih nasljednika zemlji{no-knji`nog vlasnika Mate, An|e i Mare Papi} iz Kola, op}ina Tomislavgrad. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-4/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-9/06 od 22.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 869 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 470 m², upisana u Pl.br. 647 k.o. Tomislavgrad, zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Slavka (Ivana) Papi} iz Kola, a stvarno vlasni{tvo zakonskog nasljednika zemlji{no-knji`nog vlasnika Kate Papi}, ud. Slavka iz Kola, op}ina Tomislavgrad sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 171

odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-2/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

185
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije -"Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

vlasni{tvo Jakova (Joze) Mili~evi} iz Tomislavgrada sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

187
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinskopravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-3-1530-12/06 od 24.05.2007. godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 813 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 1042 m², upisana u Pl.br. 799 k.o. Tomislavgrad, zemlji{noknji`no vlasni{tvo Derve (Halila) Selimovi}a iz Tomislavgrada, a stvarno vlasni{tvo Munib, Subhija i Munira Selimovi} iz Tomislavgrada, svi sa po 1/3 dijela. 2. Prije predaje u posjed nepotpuno eksproprisane nekretnine Slu`ba za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za nepotpuno eksproprisanu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-43-1/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2091/2010 od 29.12.2010. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1654/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 944 m² i k.~. br. 1654/4 k.o. Tar~in, u povr{ini od 59 m², zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Horman Ibrahima, a stvarno vlasni{tvo Horman (Ibrahim) Azema iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-44/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

186
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o eksproprijaciji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10) u vezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, broj 08-97/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed prije isplate naknade za nekretnine nepotpuno eksproprisane rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinsko-pravne poslove Op}ine Tomislavgrad, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

188
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku eksproprijacije - "Elektroprijenos BiH" a.d. Banja Luka, Operativno podru~je Mostar, ulazak u posjed nekretnine prije isplate naknade za ustanovljeno pravo slu`nosti na nekretnini koja je nepotpuno eksproprisana rje{enjem Slu`be za geodetske i imovinskopravne poslove Op}ine Tomislavgrad, broj 05/2-31-31530-20/06 od 24.05.2007 godine, i to na parceli ozna~enoj kao: – k.~. br. 872 k.o. Tomislavgrad, u povr{ini od 480 m², upisana u Pl.br. 596 k.o. Tomislavgrad, posjed i

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-4-2130/2010 od 29.12.2010. godine, i to na parcelama:

Broj 8 – Strana 172 –

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH –

Srijeda, 23.2.2011.

k.~. br. 1022 k.o. Tar~in, u povr{ini od 900 m², k.~. br. 1021/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 2141 m² i k.~. br. 1045/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 527 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Krsti} (Bogdana) Radmila iz Had`i}a sa 1/1 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-44-1/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

k.~. br. 1083/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 354 m², zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Selimovi} (Hasana) Hamida iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-44-3/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

189
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

191
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnina izvla{tenih rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2070/2010 od 30.12.2010. godine, i to na parceli: – k.~. br.78/2 k.o. Mokrine, u povr{ini od 1406 m², zemlji{no-knji`no vlasni{tvo Ba{i} Adila, a stvarno vlasni{tvo Ba{i} Safija iz Had`i}a sa 5/6 dijela i Gljiva Senada iz Vogo{}e sa 1/6 dijela. 2. Prije predaje u posjed izvla{tene nekretnine Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tenu nekretninu. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-44-2/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnina izvla{tenih od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2150/2010 od 31.12.2010. godine, i to na parcelama: – k.~. br. 1052/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 511 m², k.~. br. 1119/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 591 m², k.~. br.1226/2 k.o. Tar~in, u povr{ini od 2058 m² i k.~. br. 1009/1 k.o. Tar~in, u povr{ini od 400 m², sve zemlji{no-knji`no i stvarno vlasni{tvo Lojanica (Danila) Slavojko iz Had`i}a sa 1/1 dijela.

2. Prije predaje u posjed izvla{tenih nekretnina Slu`ba za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i osigurat }e sve dokaze koji su potrebni za odre|ivanje naknade za izvla{tene nekretnine. 3. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 03/05-31-44-4/11 14. velja~e/februara 2011. godine Premijer Sarajevo Mustafa Mujezinovi}, v. r.

190
Na temelju ~lanka 31. stavak 2. Zakona o izvla{tenju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/07 i 36/10), u svezi sa ~lankom 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/06 i 8/06) a povodom zahtjeva korisnika izvla{tenja - JP "Autoceste FBiH" d.o.o. Mostar, broj 01-02.1.2-193/11 od 12.01.2011. godine, za predaju u posjed nekretnine izvla{tene rje{enjem Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i, prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, Vlada Federacije BiH, na 162. sjednici odr`anoj 14. velja~e 2011. godine, donijela je

FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA
192
Na osnovu ~lana 27. Zakona o unutra{njim poslovima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05), i ~lana 9. Uredbe o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/08, 52/08 i 58/08), federalni ministar unutra{njih poslova donosi

RJE[ENJE
1. Dozvoljava se korisniku izvla{tenja ulazak u posjed nekretnine izvla{tene od strane Slu`be za imovinsko-pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina Op}ine Had`i}i prije pravomo}nosti rje{enja o izvla{tenju, broj 05-31-2-2125/2010 od 31.12.2010. godine, i to na parceli:

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 173

RJE[ENJE
O IZMJENI RJE[ENJA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA UTVR\IVANJE RANG LISTE ZA DODJELU STANOVA U SKLADU SA UREDBOM O USLOVIMA, KRITERIJIMA I POSTUPKU DODJELE STANOVA IZ ^LANA 13. ZAKONA O PRESTANKU PRIMJENE ZAKONA O NAPU[TENIM STANOVIMA I. U Rje{enju o imenovanju Komisije za utvr|ivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima, broj 01-07-07/2-23-1-174 od 07.11.2008. godine, i broj 01-07-07/2-23-1-174/08 od 19.10.2009. godine, u ta~ki I, a u cilju razrje{enja jednog ~lana Komisije i imenovanja novog ~lana Komisije, podta~ka 3. koja glasi: "3. DRAGOLJUB TOMI], zaposlen u Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutra{njih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ~lan Komisije," mijenja se i glasi: "3. TATJANA LUKA^, zaposlena u Federalnoj upravi policije u sastavu Federalnog ministarstva unutra{njih poslova Federalnog ministarstva unutarnjih poslova, ~lan Komisije,". II. Ostale odredbe Rje{enja o imenovanju Komisije za utvr|ivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima, broj 01-07-07/2-23-1-174 od 07.11.2008. godine i broj 01-07-07/2-23-1-174/08 od 19.10.2009. godine, ostaju na pravnoj snazi. III. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-07-07/2-23-1-147/08 11. februara/velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Muhidin Ali}, s. r.
(Sl-175/11-F)

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU PROVO\ENJA OBAVEZNE IMUNIZACIJE, IMUNOPROFILAKSE I HEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBAVEZI ^lan 1. U Pravilniku o na~inu provo|enja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08 i 6/10), u ~lanu 23. stav 3. mijenja se i glasi: "Vakcinacija se vr{i davanjem tri doze, od po 0,5 ml DTPa (acelularna) odnosno kombinovane DTPa-IPV vakcine, s razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana odnosno 42 dana ukoliko se daje istovremeno s oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV). Ukoliko razmak izme|u pojedina~nih vakcinisanja bude du`i, vakcinisanje ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti s vakcinisanjem do tre}e doze. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}". ^lan 2. U ~lanu 24. u stavu 1., u drugom redu iza rije~i "... ne mogu vakcinisati", dodaju se rije~i: "kombinovanom vakcinom". ^lan 3. U ~lanu 26. stav 2. mijenja se i glasi: "Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa vr{i se davanjem jedne doze acelularne vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTPa) odnosno kombinovanog DTPa-IPV, intramuskularno u deltoidni mi{i}.". ^lan 4. U ~lanu 30. iza stava 6., dodaje se novi stav 7., koji glasi: "Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davanjem jedne, odnosno dvije doze monovalentne vakcine protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentne vakcine protiv rubeole". ^lan 5. U ~lanu 42. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Imunizaciju }e, ovisno o vrsti vakcine, provoditi nadle`ni lije~nik". ^lan 6. U ~lanu 60. u stavu 4. rije~: "i" zamjenjuje se zarezom, a iza rije~i: "Godi{nji izvje{taj o provedenim imunizacijama po op{tinama", dodaju se rije~i: "Izvje{taj o provedenim imunizacijama u rodili{tu i Izvje{taj o potro{nji vakcina u rodili{tu" i "Zbirni izvje{taj o provedenim imunizacijama po rodili{tima kantona i Zbirni izvje{taj o potro{nji vakcina po rodili{tima kantona". ^lan 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-722/11 14. februara 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
193
Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi

Broj 8 – Strana 174

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 175

Broj 8 – Strana 176

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Na temelju ~lanka 45. stavak 1. Zakona o za{titi pu~anstva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU PROVEDBE OBVEZNE IMUNIZACIJE, IMUNOPROFILAKSE I KEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBVEZI ^lanak 1. U Pravilniku o na~inu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08 i 6/10), u ~lanku 23. stavak 3. mijenja se i glasi: "Cijepljenje se vr{i davanjem tri doze, od po 0,5 ml DTPa (acelularnog) odnosno kombiniranog DTPa-IPV cjepiva, s razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmanje 30 dana odnosno 42 dana ukoliko se daje istovremeno s oralnim cjepivom protiv poliomijelitisa (OPV). Ukoliko razmak izme|u pojedina~nih cijepljenja bude du`i, cijepljenje ne treba ponavljati, ve} samo nastaviti s cijepljenjem do tre}e doze. Cjepivo se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}". ^lanak 2. U ~lanku 24. u stavku 1., u drugom redku iza rije~i "... ne mogu cijepiti", dodaju se rije~i: "kombiniranim cjepivom". ^lanak 3. U ~lanku 26. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Docjepljivanje protiv difterije, tetanusa i pertusisa vr{i se davanjem jedne doze acelularnog cjepiva protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTPa) odnosno kombiniranog DTPa-IPV, intramuskularno u deltoidni mi{i}.". ^lanak 4. U ~lanku 30. iza stavka 6., dodaje se novi stavak 7., koji glasi: "Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davanjem jedne, odnosno dvije doze monovalentnog cjepiva protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentnog cjepiva protiv rubeole". ^lanak 5. U ~lanku 42. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: "Imunizaciju }e, ovisno o vrsti cjepiva, provoditi nadle`ni lije~nik". ^lanak 6. U ~lanku 60. u stavku 4. rije~: ,,i" zamjenjuje se zarezom, a iza rije~i: "Godi{nji izvje{taj o provedenim imunizacijama po op}inama", dodaju se rije~i: "Izvje{taj o provedenim imunizacijama u rodili{tu i Izvje{taj o potro{nji cjepiva u rodili{tu" i "Zbirni izvje{taj o provedenim imunizacijama po rodili{tima kantona i Zbirni izvje{taj o potro{nji cjepiva po rodili{tima kantona". ^lanak 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-722/11 14. velja~e 2011. godine Ministar Sarajevo Prim. dr. sci. Safet Omerovi}, v. r.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 177

Broj 8 – Strana 178

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 179

Na osnovu ~lana 45. stav 1. Zakona o za{titi stanovni{tva od zaraznih bolesti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NA^INU PROVO\EWA OBAVEZNE IMUNIZACIJE, IMUNOPROFILAKSE I HEMOPROFILAKSE PROTIV ZARAZNIH BOLESTI TE O OSOBAMA KOJE SE PODVRGAVAJU TOJ OBAVEZI ^lan 1. U Pravilniku o na~inu provo|ewa obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 22/07, 19/08 i 6/10), u ~lanu 23. stav 3. mijewa se i glasi: "Vakcinacija se vr{i davawem tri doze, od po 0,5 ml DTPa (acelularna) odnosno kombinovane DTPa-IPV vakcine, s razmakom izme|u pojedina~nih doza od najmawe 30 dana odnosno 42 dana ukoliko se daje istovremeno s oralnom vakcinom protiv poliomijelitisa (OPV). Ukoliko razmak izme|u pojedina~nih vakcinisawa bude du`i, vakcinisawe ne treba ponavqati, ve} samo nastaviti s vakcinisawem do tre}e doze. Vakcina se daje intramuskularno u deltoidni mi{i}". ^lan 2. U ~lanu 24. u stavu 1., u drugom redu iza rije~i "... ne mogu vakcinisati", dodaju se rije~i: "kombinovanom vakcinom". ^lan 3. U ~lanu 26. stav 2. mijewa se i glasi:

"Revakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa vr{i se davawem jedne doze acelularne vakcine protiv difterije, tetanusa i pertusisa (DTPa) odnosno kombinovanog DTPa-IPV, intramuskularno u deltoidni mi{i}.". ^lan 4. U ~lanu 30. iza stava 6., dodaje se novi stav 7., koji glasi: "Imunizacija protiv morbila i rubeole mo`e se provoditi i kod osoba od 15 do 18 godina `ivota koje do 14 godine nisu primile dvije doze morbila i jednu dozu rubeole. Imunizacija se provodi davawem jedne, odnosno dvije doze monovalentne vakcine protiv morbila (u razmaku od tri mjeseca) odnosno jedne doze monovalentne vakcine protiv rubeole". ^lan 5. U ~lanu 42. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Imunizaciju }e, ovisno o vrsti vakcine, provoditi nadle`ni lije~nik". ^lan 6. U ~lanu 60. u stavu 4. rije~: "i" zamjewuje se zarezom, a iza rije~i: "Godi{wi izvje{taj o provedenim imunizacijama po op{tinama", dodaju se rije~i: "Izvje{taj o provedenim imunizacijama u rodili{tu i Izvje{taj o potro{wi vakcina u rodili{tu" i "Zbirni izvje{taj o provedenim imunizacijama po rodili{tima kantona i Zbirni izvje{taj o potro{wi vakcina po rodili{tima kantona". ^lan 7. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-37-722/11 14. februara 2011. godine Ministar Sarajevo Prim.drsci.SafetOmerovi},s.r.

Broj 8 – Strana 180

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 181

Broj 8 – Strana 182

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA
194
Na osnovu ~lana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10), odredaba Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), ~lana 40. stav 1. i 5. Uredbe o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10, 33/10 i 38/10), ta~ke IX. Odluke o uslovima i na~inu davanja {umskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu u zakup i uspostavi prava slu`nosti ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/10), a u vezi sa ~lanom 48. Pravilnika o unutra{njoj organizaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva br. 01-02-285-3/07 od 28.08.2007. godine, 01-02-61-3/09 od 18.03.2009. godine i 01-02-61-4/09 od 30. novembra 2009. godine, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva donosi

VI. Ovo Rje{enje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj UP-I-07-26-21/11 6. januara/sije~nja 2011. godine Ministar Sarajevo Mr. sci. Damir Ljubi}, s. r.

FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA
195
Na osnovu ~lana 70. stav 2. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 35/05), ~lana 7. Zakona o javnim nabavkama u Bosni u Hercegovini ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05), Federalno ministarstvo prostornog ure|enja donosi

RJE[ENJE
I. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog ure|enja za bud`etsku 2011. godinu u sastavu: 1. SAD@IDA \ONLAGI], predsjedavaju}a 2. MAHIRA FILIPOVI] \IKI], ~lan 3. ZEKIJA TALETOVI], ~lan 4. JASNA KUSTURA, ~lan 5. ASIFA VRABAC, ~lan Tehni~ka osoba: MIRSAD RAMI] II. Imenovani iz ta~ke I. ovog rje{enja du`ni su postupati po odredbama Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 49/04 i 19/05) i podzakonskim aktima za provo|enje citiranog zakona u provo|enju postupka javnih nabavki. III. Komisija iz ta~ke I. ovog rje{enja du`na je u skladu sa ~lanom 46. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine pripremiti plan rada, izraditi metodologiju za ocjenu ponuda, obaviti pregovore, otvoriti prispjele ponude, sa~initi zapisnik o otvaranju ponuda, dati ocjenu prispjelih ponuda, sa~initi izvje{taj o radu te dati preporuku za dodjelu ugovora i pripremiti nacrt ugovora u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. IV. Ovla{tenja Komisije su: direktna korespodencija sa ponuditeljima u vezi poja{njenja ponuda, sa pravom na ovjeru dokumenata potpisanih od strane predsjedavaju}eg Komisije, ovla{tenja za pregovaranje, ovla{tenje da se po potrebi anga`uju stru~ne osobe zaposlene u Ministarstvu koje }e u~estvovati u radu Komisije, ali bez prava odlu~ivanja, kao pomo} u rje{avanju odre|enih elemenata ponude. V. ^lanovi Komisije kao i tehni~ka osoba du`ne su ~uvati kao poslovnu tajnu sve podatke i saznanja koja steknu u radu Komisije, o ~emu su du`ni potpisati izjavu o ~uvanju poslovne tajne kao i potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponuditelja, koje su sastavni dio ovog rje{enja. VI. ^lanovi Komisije iz ta~ke I. ovog rje{enja u skladu sa odredbom ~lana 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 45/10 ) imaju pravo na naknadu za rad koja }e se utvrditi posebnim rje{enjem.

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PROVO\ENJE POSTUPAKA DAVANJA DR@AVNOG [UMSKOG ZEMLJI[TA U ZAKUP I USPOSTAVU PRAVA SLU@NOSTI I. Imenuje se stru~na Komisija (u daljnjem tekstu: Komisija) za provo|enje postupaka davanja dr`avnog {umskog zemlji{ta u zakup i uspostavu prava slu`nosti u sljede}em sastavu: 1. SEMRA BUZA, dipl. ing. {um., predsjednik 2. KEMO KADRI], dipl. ing. {um., ~lan 3. ELVIR GIGI], dipl. pravnik, ~lan Administrativno-tehni~ke poslove za potrebe Komisije obavljat }e AMRA DRAGOJE. II. Komisija iz ta~ke I. ovog Rje{enja formira se za period od 01.01.-31.12.2011. godine. III. Zadatak Komisije iz ta~ke I. ovog Rje{enja je da po{tuju}i Uredbu o {umama ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 83/09, 26/10 i 38/10) i Odluku o uslovima i na~inu davanja {umskog zemlji{ta u dr`avnom vlasni{tvu u zakup i uspostavi prava slu`nost ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/10) izvr{i provo|enje postupaka davanja dr`avog {umskog zemlji{ta u zakup ili uspostavu prava slu`nosti i da pripremi rje{enja i ugovore o zakupu i slu`nosti u periodu od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine. IV. Komisija je obavezna nakon izvr{enih poslova i zadataka dostaviti izvje{taj o radu federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva najkasnije u roku od sedam dana od dana zavr{etka poslova i zadataka. V. U skladu sa odredbama ~lana 41. stav 1. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine za u~e{}e u radu Komisije ~lanovima i osobi koja obavlja administrativno-tehni~ke poslove pripada mjese~na naknada do visine jedne i pol (1,5) osnovice iz ~lana 5. istog Zakona."

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 183

VII. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavit }e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Po ovla{tenju Vlade Broj 01-14-4-195/11 Federacije Bosne i Hercegovine 15. februara/velja~e 2011. godine Sekretar Ministarstva Sarajevo Adnan Efendi}, s. r.
(Sl-168/11-F)

FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU
SAOP]ENJE
O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ NETO PLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA DECEMBAR/PROSINAC 2010. GODINE 1. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2010. godine iznosi 826,93 KM. 2. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar/listopad-decembar/prosinac 2010. godine iznosi 813,38 KM. Broj 5 14. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo Direktor Dervi{ \ur|evi}, s. r.

FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO
Na osnovu ~lana 26 stav 2. Pravilnika o javnim nabavkama br. 10-1-02-1-288-1/05 od 11.05.2005. godine, ta~ke III. Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade Federacije BiH i rukovodilaca federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09) i Rje{enja federalnog ministra prometa i komunikacija 03/2-34-1-104-1/07 od 5. aprila 2007. godine, direktor Federalne direkcije za civilnu avijacijuzrakoplovstvo donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU KOMISIJE ZA JAVNE NABAVKE ^lan 1. Imenuje se Komisija za provo|enje postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za nabavku usluge osiguranja od odgovornosti za {tete pri~injene tre}im licima za potrebe Federalne direkcije za civilnu avijaciju-zrakoplovstvo za 2011. godinu, u sljede}em sastavu: 1. BOJANA RADIVOJEVI], predsjednik Komisije, 2. ADISA D@ELILOVI], ~lan 3. SNJE@ANA GALI], ~lan Za sekretara Komisije imenuje se ANA CVITANOVI]. ^lan 2. Imenovana lica iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`na su postupati u skladu sa odredbama ZJN-a BiH, podzakonskim aktima i Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju -Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 3. Zadatak Komisije je da u skladu sa ~lanom 34. stav 1. ta~ka b) Zakona o javnim nabavkama utvrdi najni`u cijenu tehni~ki zadovoljavaju}e ponude, sa~ini izvje{taj o radu i daje preporuku za dodjelu ugovora direktoru Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. Zadatak sekretara Komisije su administrativni poslovi, priprema zapisnika sa sastanka Komisije, izvje{taj o radu Komisije, dokumentovanje i drugi poslovi po zahtjevu predsjednika Komisije. ^lan 4. Rok za izvr{enje zadataka iz ~lana 3. je 01.03.2011. godine. ^lan 5. Predsjednik, ~lanovi i sekretar Komisije iz ~lana 1. ovog Rje{enja du`ni su potpisati izjavu o nepristrasnosti i povjerljivosti u odnosu na ponu|a~e koja je sastavni dio ovog Rje{enja, a u skladu sa Pravilnikom o javnim nabavkama Federalne direkcije za civilnu avijaciju - Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo. ^lan 6. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja. Broj 10-1-27-63-258-2/11 14. februara/velja~e 2011. godine Direktor Mostar Amadeo Mandi}, s. r.
(Sl-155/11-F)

SAOP]ENJE
O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ BRUTO PLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA DECEMBAR/PROSINAC 2010. GODINE 1. Prosje~na ispla}ena mjese~na bruto pla}a po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2010. godine iznosi 1259,95 KM. Broj 6 14. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo Direktor Dervi{ \ur|evi}, s. r.

SAOP]ENJE
O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ NETO PLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU 1. Prosje~na ispla}ena mjese~na neto pla}a po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu iznosi 804,37 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 101,55. Broj 8 14. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo Direktor Dervi{ \ur|evi}, s. r.

SAOP]ENJE
O PROSJE^NOJ ISPLA]ENOJ MJESE^NOJ BRUTO PLA]I ZAPOSLENIH U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2010. GODINU 1. Prosje~na ispla}ena mjese~na bruto pla}a po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu iznosi 1223,27 KM. U odnosu na prethodnu godinu index je 101,64. Broj 9 14. februara/velja~e 2011. godine Sarajevo Direktor Dervi{ \ur|evi}, s. r.

Broj 8 – Strana 184

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 21. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10), ~lana 7. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05 i 8/10) i ~lana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. februara 2011. godine, donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA I TARIFAMA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA ^lan 1. U Odluci o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10, Ispravka 19/10), u ~lanu 3. Tarifa 2. iza ta~ke 2. dodaje se nova ta~ka 2a. koja glasi: "2a. rje{avanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad brokeru u osiguranju fizi~kom licu iznosi 1.000,00 KM; ". Ta~ka 3. mijenja se i glasi: "3. rje{avanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad zastupniku u osiguranju fizi~kom licu iznosi 500,00 KM;". Ta~ka 6. mijenja se i glasi: "6. rje{avanje po zahtjevu o ostajanju na snazi odobrenja za rad zastupniku u osiguranju fizi~kom licu iznosi 300,00 KM;". Tarifa 5. ta~ka 2. mijenja se i glasi: "2. posrednici u osiguranju: – brokerska dru{tva, dru{tva za zastupanje u osiguranju i podru`nice u Federaciji Bosne i Hercegovine dru{tava za zastupanje sa sjedi{tem u Republici Srpskoj 0,5% od ostvarene provizije u prethodnoj godini za teku}u godinu, ne manje od 1.000,00 KM, – fizi~ka lica 0,5% od ostvarene provizije u prethodnoj godini za teku}u godinu, ne manje od 500,00 KM." ^lan 2. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-021-170-4/11 15. februara 2011. godine Predsjednik Sarajevo Mr. Zaim He}o, s. r.

"2a. rje{avanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad brokeru u osiguranju fizi~koj osobi iznosi 1.000,00 KM;". To~ka 3. mijenja se i glasi: "3. rje{avanje po zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad zastupniku u osiguranju fizi~koj osobi iznosi 500,00 KM;". To~ka 6. mijenja se i glasi: "6. rje{avanje po zahtjevu o ostajanju na snazi odobrenja za rad zastupniku u osiguranju fizi~koj osobi iznosi 300,00 KM;". Tarifa 5. to~ka 2. mijenja se i glasi: "2. posrednici u osiguranju: – brokerska dru{tva, dru{tva za zastupanje u osiguranju i podru`nice u Federaciji Bosne i Hercegovine dru{tava za zastupanje sa sjedi{tem u Republici Srpskoj 0,5% od ostvarene provizije u prethodnoj godini za teku}u godinu, ne manje od 1.000,00 KM, – fizi~ke osobe 0,5% od ostvarene provizije u prethodnoj godini za teku}u godinu, ne manje od 500,00 KM." ^lanak 2. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-021-170-4/11 15. velja~e 2011. godine Predsjednik Sarajevo Mr. Zaim He}o, v. r. Na osnovu ~lana 8. i 61. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju, ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10) i ~lana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. februara 2011. godine, donio je

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O LICIMA NA ZNA^AJNOM POLO@AJU U DRU[TVU ZA OSIGURANJE ^lan 1. U Pravilniku o licima na zna~ajnom polo`aju u dru{tvu za osiguranje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10) u ~lanu 3. stav 1. alineja prva mijenja se i glasi: "- ima visoku stru~nu spremu a najmanje jedan ~lan uprave mora biti diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik." Alineja druga mijenja se i glasi: "- ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}em polo`aju u dru{tvu odnosno {est godina iskustva na poslovima u finansijskim institucijama ako je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik, a najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}em polo`aju odnosno poslovima aktuara u dru{tvu ako je druge struke." U alineji ~etiri iza rije~i: "dru{tva" bri{e se zarez i dodaju rije~i: "i drugog pravnog lica". Alineja pet mijenja se i glasi: "nije ~lan nadzornog odbora drugog dru{tva odnosno drugog povezanog pravnog lica." ^lan 2. Iza ~lana 3. dodaje se novi ~lan 3a koji glasi: "^lan 3a Povezana dru{tva, u smislu ~lana 3. stav 1. alineja peta su: – dru{tva u kojima dru{tvo ima kvalificirani udio, – privredna dru{tva u kojima dru{tvo ima najmanje 25% dionica sa pravom glasa, odnosno najmanje 50% udjela, – dru{tva i privredna dru{tva u kojima ~lanovi u`e porodice kandidata za ~lana uprave i prokuristu posjeduju udjele ili dionice u procentima iz stava 1. alineja prva i druga ovog ~lana ili su ~lanovi uprave ili nadzornog odbora. ^lanom u`e porodice smatraju se: supru`nici (bra~ni i vanbra~ni), dijete (bra~no, vanbra~no, usvojeno, pastor~e i dijete

Na temelju ~lanka 21. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10), ~lanka 7. Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 22/05 i 8/10) i ~lanka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. velja~e 2011. godine, donio je

ODLUKU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O NAKNADAMA I TARIFAMA AGENCIJE ZA NADZOR OSIGURANJA ^lanak 1. U Odluci o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10, Ispravka 19/10), u ~lanku 3. Tarifa 2. iza to~ke 2. dodaje se nova to~ka 2a. koja glasi:

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 185

bez roditelja uzeto na izdr`avanje), otac, majka, o~uh, ma}eha, usvojilac, roditelji od oca i majke, bra}a i sestre i roditelji supru`nika." ^lan 3. U ~lanu 5. stav 1. ta~ka 9. mijenja se i glasi: "9. izjava da nije ~lan uprave ili prokurist drugog dru{tva ili pravnog lica." Iza ta~ke 9. dodaje se nova ta~ka 9a koja glasi: "9a. izjava da nije ~lan nadzornog odbora drugog dru{tva odnosno povezanog pravnog lica." ^lan 4. Na sve zapo~ete postupke davanja saglasnosti za imenovanje na zna~ajni polo`aj u dru{tvu primjenjivat }e se ovaj pravilnik. ^lan 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-021-170-2/11 15. februara 2011. godine Predsjednik Sarajevo Mr. Zaim He}o, s. r.

usvojilac, roditelji od oca i majke, bra}a i sestre i roditelji supru`nika." ^lanak 3. U ~lanku 5. stavak 1. to~ka 9. mijenja se i glasi: "9. izjava da nije ~lan uprave ili prokurist drugog dru{tva ili pravne osobe." Iza to~ke 9. dodaje se nova to~ka 9a koja glasi: "9a. izjava da nije ~lan nadzornog odbora drugog dru{tva odnosno povezane pravne osobe. ^lanak 4. Na sve zapo~ete postupke davanja suglasnosti za imenovanje na zna~ajni polo`aj u dru{tvu primjenjivat }e se ovaj pravilnik. ^lanak 5. Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-021-170-2/11 15. velja~e 2011. godine Sarajevo Predsjednik Mr. Zaim He}o, v. r.

Na temelju ~lanka 8. i 61. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10) i ~lanka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05) Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. velja~e 2011. godine, donio je

Na osnovu ~lana 8. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnom osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10) i ~lana 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. februara 2011. godine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OSOBAMA NA ZNA^AJNOM POLO@AJU U DRU[TVU ZA OSIGURANJE ^lanak 1. U Pravilniku o osobama na zna~ajnom polo`aju u dru{tvu za osiguranje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10), u ~lanku 3. stavak 1. alineja prva mijenja se i glasi: "- ima visoku stru~nu spremu, najmanje jedan ~lan uprave mora biti diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik." Alineja druga mijenja se i glasi: "- ima najmanje tri godine radnog iskustva na rukovode}em polo`aju u dru{tvu odnosno {est godina iskustva na poslovima u financijskim institucijama ako je diplomirani ekonomist ili diplomirani pravnik, a najmanje pet godina radnog iskustva na rukovode}em polo`aju odnosno poslovima aktuara u dru{tvu ako je druge struke." U alineji ~etiri iza rije~i: "dru{tva" bri{e se zarez i dodaju rije~i: "i druge pravne osobe". Alineja pet mijenja se i glasi: "nije ~lan nadzornog odbora drugog dru{tva odnosno druge povezane pravne osobe." ^lanak 2. Iza ~lanka 3. dodaje se novi ~lanak 3a koji glasi: "^lanak 3a Povezana dru{tva, u smislu ~lanka 3. stavak 1. alineja peta su: – dru{tva u kojima dru{tvo ima kvalificirani udio, – privredna dru{tva u kojima dru{tvo ima najmanje 25% dionica sa pravom glasa, odnosno najmanje 50% udjela, – dru{tva i gospodarska dru{tva u kojima ~lanovi u`e obitelji kandidata za ~lana uprave i prokuristu posjeduju udjele ili dionice u procentima iz stavka 1. alineja prva i druga ovog ~lanka ili su ~lanovi uprave ili nadzornog odbora. ^lanom u`e obitelji smatraju se: supru`nici (bra~ni i vanbra~ni), dijete (bra~no, vanbra~no, usvojeno, pastor~e i dijete bez roditelja uzeto na izdr`avanje), otac, majka, o~uh, ma}eha,

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI DRU[TVA ZA OSIGURANJE ^lan 1. U Pravilniku o na~inu utvr|ivanja i pra}enja likvidnosti dru{tava za osiguranje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10, ispravka 19/10) u ~lanu 11. stav 3. rije~: "5-og" zamjenjuje se za rije~: "15-tog". ^lan 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 1.0.-021-170-3/11 15. februara 2011. godine Sarajevo Predsjednik Mr. Zaim He}o, s. r.

Temeljem ~lanka 8. Zakona o dru{tvima za osiguranje u privatnome osiguranju ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 24/05 i 36/10) i ~lanka 16. Statuta Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 56/05), Stru~ni savjet Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine, na 26. sjednici odr`anoj 15. velja~e 2011. godine, donosi

PRAVILNIK
O IZMJENI PRAVILNIKA O LIKVIDNOSTI DRU[TVA ZA OSIGURANJE ^lanak 1. U Pravilniku o na~inu utvr|ivanja i pra}enja likvidnosti dru{tava za osiguranje ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 16/10, ispravka 19/10) u ~lanku 11. stavak 3. rije~: "5-og" zamjenjuje se za rije~: "15-tog".

Broj 8 – Strana 186

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

^lanak 2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Slu`benim novinama Federacije BiH." Broj 1.0.-021-170-3/11 15. velja~e 2011. godine Predsjednik Sarajevo Mr. Zaim He}o, v. r.

drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 46/05 i 61/07), na prijedlog Federalnog povjerenstva za procjenu {tete, Federalni sto`er civilne za{tite donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOV^ANE POMO]I ZA @URNE INTERVENCIJE OP]INAMA GORA@DE, ^APLJINA, FO^A - USTIKOLINA I TUZLA I. Odobrava se izdvajanje sredstava kao jednokratna nov~ana pomo} op}inama Gora`de, ^apljina, Fo~a - Ustikolina i Tuzla za `urne intervencije u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM, i to op}inama: 1. Gora`de 20.000,00 KM, 2. ^apljina 20.000,00 KM, 3. Tuzla 20.000,00 KM, 4. Fo~a - Ustikolina 10.000,00 KM II. Sukladno to~ki II Odluke o isplati akontacije za pomo} op}ini Gora`de, broj 05-14/32-489-19/10 od 03.12.2010. godine, op}ini ^apljina broj 05-14/32-489-20/10 od 03.12.2010. godine, Fo~a - Ustikolina broj 05-14/32-489-21/10 od 06.12.2010. godine i Tuzla broj 05-14/32-489-22/10 od 06.12.2010. godine, sredstva iz to~ke I ove Odluke ispla}ena su akontativno sa podra~una otvorenog u okviru Jedinstvenog ra~una Riznice Federalnog ministarstva financija - pod nazivom: sredstva za za{titu i spa{avanje podra~un 3386902246551543 UniCredit banka dd, transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesre}e, iz sredstava podra~una i za njenu realizaciju nisu potrebita dodatna financijska sredstva. III. Op}inski na~elnici su du`ni izvje{}e o utro{ku dodijeljenih sredstava dostaviti ravnatelju Federalne uprave civilne za{tite, sukladno odredbi to~ke IV odluke o isplati akonatacije iz to~ke II ove Odluke. IV. Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 11-49/1-19-2/11 25. sije~nja 2011. godine Zapovjednik Sarajevo Vjekoslav Bevanda, v. r.

FEDERALNI [TAB/STO@ER CIVILNE ZA[TITE
Na osnovu ta~ke III alineja 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i op{tinama i kantonima za otklanjanje {teta nastalih od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 60/06 i 8/10) i stava 3. ta~ke V Odluke o uslovima i na~inu kori{tenja sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 46/05 i 61/07), na prijedlog Federalne komisije za procjenu {tete, Federalni {tab civilne za{tite donosi

ODLUKU
O ODOBRAVANJU JEDNOKRATNE NOV^ANE POMO]I ZA HITNE INTERVENCIJE OP[TINAMA GORA@DE, ^APLJINA, FO^A - USTIKOLINA I TUZLA I. Odobrava se izdvajanje sredstava kao jednokratna nov~ana pomo} op{tinama Gora`de, ^apljina, Fo~a - Ustikolina i Tuzla za hitne intervencije u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM, i to op{tinama: 1. Gora`de 20.000,00 KM, 2. ^apljina 20.000,00 KM, 3. Tuzla 20.000,00 KM, 4. Fo~a - Ustikolina 10.000,00 KM II. U skladu sa ta~kom II Odluke o isplati akontacije za pomo} op{tini Gora`de, broj 05-14/32-489-19/10 od 03.12.2010. godine, op{tini ^apljina broj 05-14/32-489-20/10 od 03.12.2010. godine, Fo~a - Ustikolina broj 05-14/32-489-21/10 od 06.12.2010. godine i Tuzla broj 05-14/32-489-22/10 od 06.12.2010. godine, sredstva iz ta~ke I ove odluke ispla}ena su akontativno sa podra~una otvorenog u okviru Jedinstvenog ra~una Trezora Federalnog ministarstva finansija - pod nazivom: sredstva za za{titu i spa{avanje podra~un 3386902246551543 UniCredit banka dd, transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesre}e, iz sredstava podra~una i za njenu realizaciju nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. III. Op{tinski na~elnici su du`ni izvje{taj o utro{ku dodijeljenih sredstava dostaviti direktoru Federalne uprave civilne za{tite, u skladu sa odredbom ta~ke IV odluke o isplati akonatacije iz ta~ke II ove odluke. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 11-49/1-19-2/11 25. januara 2011. godine Komandant Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

Na osnovu ta~ke III alineja 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i op{tinama i kantonima za otklawawe {teta nastalih od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 60/06 i 8/10) i stava 3. ta~ke V Odluke o uslovima i na~inu kori{tewa sredstava ostvarenih na osnovu posebne naknade za za{titu od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 46/05 i 61/07), na prijedlog Federalne komisije za procjenu {tete, Federalni {tab civilne za{tite donosi

ODLUKU
O ODOBRAVAWU JEDNOKRATNE NOV^ANE POMO]I ZA HITNE INTERVENCIJE OP[TINAMA GORA@DE, ^APQINA, FO^A - USTIKOLINA I TUZLA I. Odobrava se izdvajawe sredstava kao jednokratna nov~ana pomo} op{tinama Gora`de, ^apqina, Fo~a - Ustikolina i Tuzla za hitne intervencije u ukupnom iznosu od 70.000,00 KM, i to op{tinama: 1. Gora`de 20.000,00 KM, 2. ^apqina 20.000,00 KM,

Na temelju to~ke III alineja 2. Odluke o postupku i kriterijima za dodjelu jednokratne nov~ane pomo}i op}inama i kantonima za otklanjanje {teta nastalih od prirodnih i drugih nesre}a ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 60/06 i 8/10) i stavka 3. to~ke V Odluke o uvjetima i na~inu kori{tenja sredstava ostvarenih na temelju posebne naknade za za{titu od prirodnih i

Srijeda, 23.2.2011. 3. 4.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 187

Tuzla 20.000,00 KM, Fo~a - Ustikolina 10.000,00 KM II. U skladu sa ta~kom II Odluke o isplati akontacije za pomo} op{tini Gora`de, broj 05-14/32-489-19/10 od 03.12.2010. godine, op{tini ^apqina broj 05-14/32-489-20/10 od 03.12.2010. godine, Fo~a - Ustikolina broj 05-14/32-489-21/10 od 06.12.2010. godine i Tuzla broj 05-14/32-489-22/10 od 06.12.2010. godine, sredstva iz ta~ke I ove odluke ispla}ena su akontativno sa podra~una otvorenog u okviru Jedinstvenog ra~una Trezora Federalnog ministarstva finansija - pod nazivom: sredstva za za{titu i spa{avawe podra~un 3386902246551543 UniCredit banka dd, transfer za elementarne nepogode, prirodne ili druge nesre}e, iz sredstava podra~una i za wenu realizaciju nisu potrebna dodatna finansijska sredstva. III. Op{tinski na~elnici su du`ni izvje{taj o utro{ku dodijeqenih sredstava dostaviti direktoru Federalne uprave civilne za{tite, u skladu sa odredbom ta~ke IV odluka o isplati akonatacije iz ta~ke II ove odluke. IV. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 11-49/1-19-2/11 25. januara 2011. godine Komandant Sarajevo Vjekoslav Bevanda, s. r.

postupcima direktnog sporazuma, otvori prispjele ponude, sa~ini Zapisnik o otvaranju ponuda, ocijeni prispjele ponude, sa~ini izvje{}e o radu i predlo`i direktoru Federalne direkcije robnih rezervi zaklju~enje ugovora na na~in propisan Zakonom o javnim nabavama BiH, provedbenim propisima i op}im aktima iz oblasti javnih nabava. IV. Za rad i anga`iranje u radu Povjerenstva, predsjedniku i ~lanovima pripada pravo na naknadu sukladno ~lanku 41. Zakona o pla}ama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 45/10), o ~emu }e se donijeti posebno rje{enje. V. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i bit }e objavljeno u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 01-29-2-286/11 11. velja~e/februara 2011. godine Sarajevo
(Sl-154/11-F)

Direktor Ton~o Bavrka, v. r.

REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI^NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE FERK
Na osnovu ~lana 14, ~lana 29, ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1443/19/10 od 04.11.2010. godine podnosioca "SSL" d.o.o. Lukavac, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 10. februara 2011. godine na II. redovnoj sjednici, donijela sljede}e

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI
Na temelju ~lanka 7. Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 92/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i Odluke o na~inu obrazovanja i utvr|ivanju visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade FBiH i rukovoditelja federalnih organa dr`avne slu`be ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 80/07, 84/07, 6/08 i 13/09), direktor Federalne direkcije robnih rezervi donosi

RJE[ENJE
O IMENOVANJU STALNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBU JAVNIH NABAVA I. U stalno Povjerenstvo za provedbu postupaka javnih nabava Federalne direkcije robnih rezervi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se sljede}i dr`avni slu`benici: 1) AMRA RIZVAN, dipl. ecc. 2) MIRELA TRNKA, dipl. iur. 3) TEA MRNJAVAC, dipl. iur. 4) LEJLA NIK[l], dipl. ing. poljoprivrede 5) FARUK PILJEVI], referent za nabave Za tajnika Povjerenstva imenuje se @ANETA TOMI]. II. Imenovane osobe iz to~ke l. ovog Rje{enja du`ne su postupati sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10) i podzakonskim aktima donesenim sukladno ovom Zakonu. III. Zadatak Povjerenstva je da utvrdi plan rada Povjerenstva, izradi kriterije za ocjenjivanje ponuda, obavi pregovore u

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "SSL" d.o.o. Lukavac. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 10.02.2011. godine do 09.02.2016. godine, s uslovima dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog rje{enja ~ini dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog Rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1443-14/19/10 10. februara 2011. godine Mostar Predsjednik FERK-a Risto Mandrapa, s. r.

Broj 8 – Strana 188

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 189

Hercegovine-FERK je, 10. velja~e 2011. godine na II. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29., ~lanka 33. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodnja elektri~ne energije broj 06-03-1443/19/10 od 04. 11. 2010. godine podnositelja "SSL" d.o.o. Lukavac, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i

RJE[ENJE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavljanje elektroprivredne djelatnosti proizvodnja elektri~ne energije podnositelju zahtjeva "SSL" d.o.o. Lukavac. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 10.2.2011. godine do 9.2.2016. godine, s uvjetima dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini dozvola iz to~ke 1. i 2. ovog Rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1443-14/19/10 10. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Broj 8 – Strana 190

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 10. februara 2011. godine na II redovnoj sjednici, donijela sqede}e Na osnovu ~lana 14, ~lana 29, ~lana 33. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe dozvole za rad-licence za djelatnost proizvodwa elektri~ne energije broj 06-03-1443/19/10 od 04.11.2010. godine podnosioca "SSL" d.o.o. Lukavac, Regulatorna komisija za

RJE[EWE
1. Izdaje se Dozvola za rad-licenca za obavqawe elektroprivredne djelatnosti proizvodwa elektri~ne energije podnosiocu zahtjeva "SSL" d.o.o. Lukavac. 2. Dozvola za rad-licenca se izdaje na period od 10.02.2011. godine do 09.02.2016. godine, sa uslovima dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog Rje{ewa ~ini dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog Rje{ewa. 4. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1443-14/19/10 10. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

(Sl-157/11-F)

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 191

Na osnovu ~lana 14., ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05, 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "^ajdra{", broj 06-03-1516/22/10 od 18.11.2010. godine podnosioca JP "VIK" d.o.o. Zenica, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 10. februara 2011. godine, na II. redovnoj sjednici, donijela sljede}e

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "^ajdra{" podnosiocu zahtjeva JP "VIK" d.o.o. Zenica. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na period od 10.02.2011. godine do 09.02.2012. godine, s uslovima Prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini Prethodna dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog Rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1516-09/22/10 10. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

Broj 8 – Strana 192

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 10. velja~e 2011. godine na II. redovitoj sjednici, donijela sljede}e Na temelju ~lanka 14., ~lanka 29. i ~lanka 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lanka 12. stavak (1) i ~lanka 14. stavak (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lanka 31. stavak (2), ~lanka 37. stavak (4) i ~lanka 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lanka 75. stavak (1) i stavak (3) i ~lanka 91. stavak (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avanju zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lanka 17. Pravilnika za izdavanje dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavanje prethodne dozvole za izgradnju proizvodnog objekta mHE "^ajdra{", broj 06-03-1516/22/10 od 18.11.2010. godine podnositelja JP "VIK" d.o.o. Zenica, Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u

RJE[ENJE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradnju proizvodnog objekta mHE "^ajdra{" podnositelju zahtjeva JP "VIK" d.o.o. Zenica. 2. Prethodna dozvola za izgradnju se izdaje na razdoblje od 10.2.2011. godine do 9.2.2012. godine, s uvjetima Prethodne dozvole koji ~ine njen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog Rje{enja ~ini Prethodna dozvola iz to~ke 1. i 2. ovog Rje{enja. 4. Ovo Rje{enje je kona~no i stupa na snagu danom dono{enja, te se objavljuje na oglasnoj plo~i i web stranici FERK-a, a izreka ovog Rje{enja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1516-09/22/10 10. velja~e 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, v. r.

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 193

Na osnovu ~lana 14, ~lana 29. i ~lana 70. Zakona o elektri~noj energiji ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 41/02, 24/05, 38/05 i 61/09), ~lana 12. stava (1) i ~lana 14. stava (1) Statuta Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 13/04), ~lana 31. stava (2), ~lana 37. stava (4) i ~lana 47. Poslovnika o radu Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 59/04), te ~lana 75. stava (1) i stava (3) i ~lana 91. stava (2) Pravilnika o javnim raspravama i rje{avawu zahtjeva i `albi Regulatorne komisije za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 37/05) i ~lana 17. Pravilnika za izdavawe dozvola-licenci ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/05), postupaju}i po Zahtjevu za izdavawe prethodne dozvole za izgradwu proizvodnog objekta mHE "^ajdra{", broj 06-03-1516/22/10 od 18.11.2010. godine podnosioca JP "VIK" d.o.o. Zenica,

Regulatorna komisija za elektri~nu energiju u Federaciji Bosne i Hercegovine-FERK je, 10. februara 2011. godine, na II redovnoj sjednici, donijela sqede}e

RJE[EWE
1. Izdaje se Prethodna dozvola za izgradwu proizvodnog objekta mHE "^ajdra{" podnosiocu zahtjeva JP "VIK" d.o.o. Zenica. 2. Prethodna dozvola za izgradwu se izdaje na period od 10.02.2011. godine do 09.02.2012. godine, sa uslovima Prethodne dozvole koji ~ine wen sastavni dio. 3. Sastavni dio ovog Rje{ewa ~ini Prethodna dozvola iz ta~ke 1. i 2. ovog Rje{ewa. 4. Ovo Rje{ewe je kona~no i stupa na snagu danom dono{ewa, te se objavquje na oglasnoj tabli i web stranici FERK-a, a dispozitiv ovog Rje{ewa u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Broj 06-03-1516-09/22/10 10. februara 2011. godine Predsjednik FERK-a Mostar Risto Mandrapa, s. r.

(Sl-158/11-F)

Broj 8 – Strana 194

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 246. ta~ka 11. i 262. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), ~lana 43. stav 43.1. ta~ka 12. i ~lana 44. ta~ka 44.1. Statuta Javnog preduze}a @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/06, 5/08, 49/08 i 57/09), a na osnovu Rje{enja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 28/11 od 20.01.2011. godine o nominovanju ~lanova Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Skup{tina Dru{tva, na XIII. sjednici odr`anoj 10. februara 2011. godine, donijela je

III. Prava i du`nosti ~lana Nadzornog odbora utvr|eni su Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o javnim preduze}ima u FBiH i Statutom Dru{tva. IV. Naknada i druga prava ~lana Nadzornog odbora ure|uju se ugovorom o anga`manu koji se zaklju~uje sa predsjednikom Uprave - generalnim direktorom. V. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj S-946-5.1/11 Predsjednik 10. februara/velja~e 2011. godine Skup{tine Dru{tva Sarajevo Izet Mehinagi}, s. r.
(Sl-169/11-F)

ODLUKU
O IZBORU ^LANA NADZORNOG ODBORA JP @FBiH D.O.O. SARAJEVO I. ADNAN AGANAGI], imenuje se za ~lana Nadzornog odbora Javnog preduze}a @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo. II. ^lan Nadzornog odbora iz ta~ke I. ove Odluke bira se na teku}i mandat ~lanova Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, imenovanih Odlukom broj S-2523-10/09 od 25.05.2009. godine. III. Prava i du`nosti ~lana Nadzornog odbora utvr|eni su Zakonom o privrednim dru{tvima, Zakonom o javnim preduze}ima u FBiH i Statutom Dru{tva. IV. Naknada i druga prava ~lana Nadzornog odbora ureduju se ugovorom o anga`manu koji se zaklju~uje sa predsjednikom Uprave - generalnim direktorom. V. Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja. Broj S-946-5/11 Predsjednik 10. februara/velja~e 2011. godine Skup{tine Dru{tva Sarajevo Izet Mehinagi}, s. r. Na osnovu ~lana 246. ta~ka 11. i 262. Zakona o privrednim dru{tvima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08 i 7/09), ~lana 43. stav 43.1. ta~ka 12. i ~lana 44. ta~ka 44.1. Statuta Javnog preduze}a `eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 27/06, 5/08, 49/08 i 57/09), a na osnovu Rje{enja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V broj 28/11 od 20. 01.2011. godine o nominovanju ~lanova Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, Skup{tina Dru{tva, na XIII. sjednici odr`anoj 10. februara 2011. godine, donijela je

OBRTNI^KA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
Na osnovu ~lana 102. stav 1. alineja 4. i ~lana 63. vezano za ~lan 96. i 98. stav 1. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/09) te ~lana 19. stav 1. alineja 2. Statuta Obrtni~ke komore FBiH, Skup{tina Obrtni~ke komore FBiH ispunjenjem uslova iz ~lana 21. stav 1. i 3. Statuta Obrtni~ke komore FBiH, na sjednici Skup{tine odr`anoj 14. januara 2011. godine u Mostaru, donosi

ODLUKU
O VISINI ^LANARINE, RASPODJELI IZME\U UDRU@ENJA OBRTNIKA TE UDRU@ENJA LICA KOJA OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I OBRTNI^KIH KOMORA FEDERACIJE BiH TE NA^INU UPLATE ^LANARINE OBRTNI^KOJ KOMORI ZA 2011. GODINU I. Ovom odlukom utvr|uje se osnovica za ~lanarinu, stopa i raspodjela ~lanarine na obrtni~ke komore kantona, Obrtni~ku komoru FBiH, udru`enja lica koje obavljaju srodnu djelatnost. II. Osnovica za uplatu ~lanarine za sve obrtnike je osnovica za obra~un doprinosa koju objavi Federalno ministarstvo finansija Vlade FBiH. III. Utvr|uje se visina ~lanarine iz stava 1. ~lana 2. ove odluke: a) Iznos od 1% za obrtnike, lica koja obavljaju srodne djelatnosti i b) Iznos 1% za trgova~ka dru{tva i druga pravna i fizi~ka lica na osnovu iskazane dobiti u prethodnoj godini. IV. ^lanarina komorama se upla}uje kvartalno u skladu sa ~lanom 10. Pravilnika o visini, raspodjeli i na~inu pla}anja ~lanarine obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti na DEPOZITNI RA^UN Obrtni~ke komore kantona u skladu navedenog Pravilnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 52/10). V. ^lanarina se raspore|uje: 1. Obrtni~koj komori kantona 80%. 2. Obrtni~koj komori FBiH 10%. 3. Razvojni fond Obrtni~ke komore FBiH 10%. VI. a) Obrtni~ke komore su du`ne iznose od 10% iz stava 1. ~lan V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH. b) Obrtni~ke komore su du`ne iznos od 10% iz stava 3. ~lana V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH.

ODLUKU
O IZBORU ^LANA NADZORNOG ODBORA JP @FBiH D.O.O. SARAJEVO I. SEAD HOD@I], imenuje se za ~lana Nadzornog odbora Javnog preduze}a @eljeznice Federacije Bosne i Hercegovine, dru{tvo sa ograni~enom odgovorno{}u Sarajevo. II. ^lan Nadzornog odbora iz ta~ke I. ove Odluke bira se na teku}i mandat ~lanova Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo, imenovanih Odlukom broj S-2523-10/09 od 25.05.2009. godine.

Srijeda, 23.2.2011. c)

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 195

Iznos od 50% ~lanarine iz stava 1. ~lana 5. ove odluke Obrtni~ke komore kantona du`ne su prenijeti na transakcijski ra~un udru`enja obrtnika koja su registrirana na podru~ju kantona za ~lanove udru`enja obrtnika koji su ~lanovi tih udru`enja, koji su izmirili ~lanarinu. VII. Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od slijede}eg dana nakon objavljivanja, do dono{enja nove Odluke. Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 47/10 stavlja se van snage. VIII. Za izvr{enje ove Odluke nadle`an je Upravni odbor OKFBiH, a na osnovu ~lana 1. sav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10) u saradnji sa Poreznom upravom FBiH. Broj 49-01-10/11 14. januara 2011. godine Predsjednik Mostar Izet @dralovi}, s. r.

Temeljem ~lanka 102. stavak 1. alineja 4. i ~lanka 63. vezano za ~lanak 96. i 98. stavak 1. Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/09), te ~lanka 19. stavak 1. alineja 2. Statuta Obrtni~ke komore FBiH, Skup{tina Obrtni~ke komore FBiH ispunjenjem uvjeta iz ~lanka 21. stavak 1. i 3. Statuta Obrtni~ke komore FBiH, na sjednici Skup{tine odr`anoj 14. sje~nja 2011. godine u Mostaru, donosi

VI Obrtni~ke komore su du`ne iznos od 10% iz stavka 1. ~lanka V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH. b) Obrtni~ke komore su du`ne iznos od 10% iz stavka 3. ~lanka V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH. c) Iznos od 50% ~lanarine iz ~lanka 5. stavka 1. ove odluke Obrtni~ke komore `upanije du`ne su prenijeti na transakcijski ra~un udruga obrtnika koje su registrirane na podru~ju `upanije za ~lanove udruga obrtnika koji su ~lanovi tih udruga a koji su izmirili ~lanarinu. VII. Ova Odluka stupa na snagu nakon objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primjenjuje se od slijede}eg dana nakon objave do dono{enja nove Odluke. Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavljena u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 47/10 stavlja se izvan snage. VIII. Za izvr{enje ove Odluke nadle`an je Upravni odbor OK FBiH, a temeljem ~lanka 1. savak 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10) u suradnji sa Poreznom upravom FBiH. Broj 49-01-10/11 14. sije~nja 2011. godine Predsjednik Mostar Izet @dralovi}, v. r. a)

ODLUKU
O VISINI ^LANARINE, RASPODJELI IZME\U UDRUGA OBRTNIKA TE UDRUGA OSOBA KOJE OBAVLJAJU SRODNE DJELATNOSTI I OBRTNI^KIH @UPANIJA I OBRTNI^KE KOMORE FEDERACIJE BiH TE NA^INU UPLATE ^LANARINE I. Ovom odlukom utvr|uje se osnovica za ~lanarinu, stopa i raspodjela ~lanarine na obrtni~ke komore `upanija, Obrtni~ku komoru FBiH, udruge osoba koje obavljaju srodnu djelatnost. II. Osnovica za uplatu ~lanarine za sve obrtnike je osnovica za obra~un doprinosa koju objavi Federalno ministarstvo financija Vlade FBiH. III. Utvr|uje se visina ~lanarine iz stavka 1. ~lanka 2. ove odluke: a) Iznos od 1% za obrtnike, osobe koje obavljaju srodne djelatnosti i b) Iznos 1% za trgova~ka dru{tva i druge pravne i fizi~ke osobe na temelju iskazane dobiti u prethodnoj godini. IV. ^lanarina komorama se upla}uje kvartalno sukladno ~lanku 10. Pravilnika o visini, raspodjeli i na~inu pla}anja ~lanarine obrtnika i osoba koje obavljaju srodne djelatnosti na DEPOZITNI RA^UN Obrtni~ke komore `upanije, sukladno navedenom Pravilniku ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 52/10). V. ^lanarina se raspore|uje: 1. Obrtni~koj komori `upanije 80%. 2. Obrtni~koj komori FBiH 10%. 3. Razvojni fond Obrtni~ke komore FBiH 10%.

Na osnovu ~lana 102. stav 1. alineja 4. i ~lana 63. vezano za ~lan 96. i 98. stav 1. Zakona o obrtu i srodnim delatnostima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 35/09) te ~lana 19. stav 1. alineja 2. Statuta Obrtni~ke komore FBiH, Skup{tina Obrtni~ke komore FBiH ispuwewem uslova iz ~lana 21. stav 1 i 3 Statuta Obrtni~ke komore FBiH, na sjednici Skup{tine odr`anoj 14. januara 2011. godine u Mostaru, donosi

ODLUKU
O VISINI ^LANARINE, RASPODJELI IZME\U UDRU@EWA OBRTNIKA TE UDRU@EWA LICA KOJA OBAVQAJU SRODNE DELATNOSTI I OBRTNI^KIH KOMORA FEDERACIJE BiH TE NA^INU UPLATE ^LANARINE OBRTNI^KOJ KOMORI ZA 2011. GODINU I Ovom odlukom utvr|uje se osnovica za ~lanarinu, stopa i raspodjela ~lanarine na obrtni~ke komore kantona, Obrtni~ku komoru FBiH, udru`ewa lica koja obavqaju srodnu delatnost. II Osnovica za uplatu ~lanarine za sve obrtnike je osnovica za obra~un doprinosa koju objavi Federalno ministarstvo finansija Vlade FBiH. III Utvr|uje se visina ~lanarine iz stava 1. ~lana 2. ove odluke: a) Iznos od 1% za obrtnike, lica koja obavqaju srodne djelatnosti i b) Iznos 1% za trgova~ka dru{tva i druga pravna i fizi~ka lica na osnovu iskazane dobiti u prethodnoj godini. IV ^lanarina komorama se upla}uje kvartalno u skladu sa ~lanom 10. Pravilnika o visini, raspodjeli i na~inu pla}awa ~lanarine obrtnika i lica koja obavqaju srodne djelatnosti na DEPOZITNI RA^UN Obrtni~ke komore kantona u skladu navedenog Pravilnika ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 52/10).

Broj 8 – Strana 196

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH 3.

Srijeda, 23.2.2011.

V ^lanarina se raspore|uje: 1. Obrtni~koj komori kantona 80%. 2. Obrtni~koj komori FBiH 10%. 3. Razvojni fond Obrtni~ke komore FBiH 10%. VI a) Obrtni~ke komore su du`ne iznose od 10% iz stava 1. ~lan V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH. b) Obrtni~ke komore su du`ne iznos od 10% iz stava 3. ~lana V prenijeti na depozitni ra~un Obrtni~ke komore FBiH. c) Iznos od 50% ~lanarine iz stava 1. ~lana 5. ove odluke Obrtni~ke komore kantona du`ne su prenijeti na transakcijski ra~un udru`ewa obrtnika koja su registrovana na podru~ju kantona za ~lanove udru`ewa obrtnika koji su ~lanovi tih udru`ewa, koji su izmirili ~lanarinu. VII Ova Odluka stupa na snagu nakon objavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a primewuje se od sqede}eg dana nakon objavqivawa, do dono{ewa nove Odluke. Danom primjene ove Odluke prethodna Odluka objavqena u "Slu`benim novinama Federacije BiH", broj 47/10 stavqa se van snage. VIII Za izvr{ewe ove Odluke nadle`an je Upravni odbor OKFBiH, a na osnovu ~lana 1. stav 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poreznoj Upravi FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 40/10) u saradwi sa Poreznom upravom FBiH. Broj 49-01-10/11 14. januara 2011. godine Predsjednik Mostar Izet @dralovi}, s. r.
(Sl-177/11-F)

BOSNI] DOBRILA, na li~ni zahtjev. II. Za v.d. ~lanova Upravnog odbora JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar IMENUJU SE: 1. BAUK DRAGAN, 2. RODI] dr. SLOBODAN i 3. [TRBAC NIKOLA. III. Vr{ioci du`nosti ~lanova Upravog odbora JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar imenuju se na period od 2 (dva) mjeseca. IV. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar". Broj 01-02-5214-1/10 Predsjednik 18. januara/sije~nja 2011. godine Op{tinskog vije}a Drvar Stevica Luka~, s. r. Na osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 15. stav 1. alineja 4. a u vezi sa ~lanom 13. stav 2. alineja 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06) i ~lana 13. i ~lana 16. Odluke o osnivanju JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar, broj 01-02-136/05 od 13.01.2005. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinsko vije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 18. januara 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANOVA I IMENOVANJU V.D. ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JP "GRADSKO GROBLJE" D.O.O. DRVAR I. RAZRJE[AVAJU SE du`nosti ~lana Upravnog odobra JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar: 1. KELE^EVI] @ARKO, 2. GRBI] GORDANA i 3. \UMI] MIROSLAV, zbog isteka mandata. II. Za v.d. ~lanova Upravnog odbora JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar IMENUJU SE: 1. DRONJAK STOJAN, 2. [OBOT dr. DU[KO, 3. MATERI] RANKO. III. Vr{ioci du`nosti ~lanova Upravog odbora JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar imenuju se na period od 2 (dva) mjeseca. IV. Ovo Rje{enje stupa na snagu danom dono{enja i objavi}e se u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar". Broj 01-02-5213-1/10 Predsjednik 18. januara/sije~nja 2011. godine Op{tinskog vije}a Drvar Stevica Luka~, s. r.
(Sl-159/11-F)

OP]INA DRVAR
Na osnovu ~lana 4. stav 2. Zakona o vladinim, ministarskim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 15. stav 1. alineja 4. a u vezi sa ~lanom 13. stav 2. alineja 18. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/06) i ~lana 11. stav 1. i 4. Odluke o osnivanju JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar, broj 01-02-3579/05 od 23. 6. 2005. godine i broj 01-02-5018-1/06 od 27.12.2006. godine, na prijedlog na~elnika Op{tine, Op{tinsko vije}e Drvar, na sjednici odr`anoj 18. januara 2011. godine, donijelo je

RJE[ENJE
O RAZRJE[ENJU ^LANOVA I IMENOVANJU V.D. ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JP "RADIO STANICA DRVAR" D.O.O. DRVAR I. RAZRJE[AVAJU SE du`nosti ~lana Upravnog odobra JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar: 1. DODIG LJILJANA i 2. BJELJAC DRAGOLJUB, zbog isteka mandata i

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 197

SADR@AJ

VLADA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE 145 Uredba o pravilima slu`be za profesionalne i dobrovoljne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica (bosanski jezik) 1 Uredba o pravilima slu`be za profesionalne i dragovoljne vatrogasne postrojbe i vatrogasne postrojbe pravnih osoba (hrvatski jezik) 8 Uredba o pravilima slu`be za profesionalne i dobrovoqne vatrogasne jedinice i vatrogasne jedinice pravnih lica (srpski jezik) 15 146 Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a i planova za{tite od po`ara (bosanski jezik) 22 Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avanja od prirodnih i drugih nesre}a i planova za{tite od po`ara (hrvatski jezik) 32 Uredba o sadr`aju i na~inu izrade planova za{tite i spa{avawa od prirodnih i drugih nesre}a i planova za{tite od po`ara (srpski jezik) 43 147 Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim jedinicama, ovla{tenja starje{ina tih jedinica, za{titnoj i radnoj odje}i i opremi vatrogasaca (bosanski jezik) 54 Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoljnim vatrogasnim postrojbama, ovla{tenja starje{ina tih postrojba, za{titnoj i radnoj odje}i i opremi vatrogasaca (hrvatski jezik) 63 Uredba o uniformi, nazivima funkcija i funkcionalnim oznakama vatrogasaca u profesionalnim i dobrovoqnim vatrogasnim jedinicama, ovla{}ewa starje{ina tih jedinica, za{titnoj i radnoj odje}i i opremi vatrogasaca (srpski jezik) 71 148 Uredba o sadr`aju, uslovima, na~inu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (bosanski jezik) 80 Uredba o sadr`aju, uvjetima, na~inu i programu polaganja ispita u oblasti vatrogastva (hrvatski jezik) 87 Uredba o sadr`aju, uslovima, na~inu i programu polagawa ispita u oblasti vatrogastva (srpski jezik) 94 149 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za pritu`be javnosti 102 150 Uredba o dodjeljivanju i oduzimanju ~inova policijskim slu`benicima Federacije Bosne i Hercegovine 102 151 Odluka o utvr|ivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i na~inu uplate doprinosa za sta` osiguranja u uve}anom trajanju (bosanski jezik) 104 Odluka o utvr|ivanju radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi na kojima se sta` osiguranja ra~una u uve}anom trajanju i na~inu uplate doprinosa za sta` osiguranja u uve}anom trajanju (hrvatski jezik) 105 Odluka o utvr|ivawu radnih mjesta u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici na kojima se sta` osigurawa ra~una u uve}anom trajawu i na~inu uplate doprinosa za sta` osigurawa u uve}anom trajawu (srpski jezik) 106 152 Odluka o usvajanju Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (bosanski jezik) 107 Odluka o usvajanju Bilance energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (hrvatski jezik) 121 Odluka o usvajawu Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. godinu (srpski jezik) 134 153 Odluka o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo za

154

155 156

157

158

159 160 161 162

dono{enje Odluke o imenovanju ~lana Uprave JP Me|unarodni aerodrom "Sarajevo" d.o.o. Sarajevo izvr{nog direktora za razvoj aerodroma i aerodromske informacione i komunikacione tehnologije 147 Odluka o izmjenama Odluke o osiguranju kadrovskih i materijalnih pretpostavki za izvr{enje Zakona o provo|enju kontrole zakonitosti kori{tenja prava iz oblasti branila~ko-invalidske za{tite 147 Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Dokumenta o politici dodjele koncesija Dio I - Proizvodnja elektri~ne energije 147 Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava teku}ih grantova - "Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (bosanski jezik) 148 Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava teku}ih grantova - "Poticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (hrvatski jezik) 148 Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli dijela sredstava teku}ih grantova - "Podsticaj proizvodwi i prestrukturirawe industrije i rudarstva" Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2010. godinu (srpski jezik) 148 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine (bosanski jezik) 148 Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eljezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajanju Plana investiranja u `eljezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine (hrvatski jezik) 149 Odluka o davawu saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Bosanskohercegova~ke `eqezni~ke javne korporacije Sarajevo o usvajawu Plana investirawa u `eqezni~ku infrastrukturu u Bosni i Hercegovini za period 2010-2014. sa projekcijom do 2020. godine (srpski jezik) 149 Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor o Charter letu, izme|u JP "B&H Airlines" d.o.o. Sarajevo, Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine i Vlade Federacije Bosne i Hercegovine 149 Odluka o prijenosu vrijednosti dijela magistralne ceste M-5 ispod izgra|enog dijela autoceste Zenica-Sarajevo 150 Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine 150 Odluka o prijenosu i isknji`enju izvr{enih ulaganja za izradu revizije projektno-tehni~ke dokumentacije autoceste Zenica-Sarajevo 150 Odluka o davanju saglasnosti za prihva}anje granta namijenjenog za pomo} op}inama korisnicima kredita Evropske investicijske banke po projektu "Vodosnabdijevanje i sanitacija u FBiH" u skladu sa Programom podr{ke infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPF-MW) u okviru vi{ekorisni~kog programa IPA 2008 (bosanski jezik) 151 Odluka o davanju suglasnosti za prihva}anje granta namijenjenog za pomo} op}inama korisnicima kredita Europske investicijske banke po projektu "Vodoopskrbe i sanitacija u FBiH" u skladu sa Programom podr{ke infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPF-MW) u okviru vi{ekorisni~kog programa IPA 2008 (hrvatski jezik) 151 Odluka o davawu saglasnosti za prihvatawe granta namijewenog za pomo} op{tinama korisnicima kredita

Broj 8 – Strana 198

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

163 164 165 166

167 168

169 170

171

172

173

174

175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185

Evropske investicione banke po projektu "Vodosnabdijevawe i sanitacija u FBiH" u skladu sa Programom podr{ke infrastrukturnim projektima (Municipal Window of the Infrastructure Project Facility-IPF-MW) u okviru vi{ekorisni~kog programa IPA 2008 (srpski jezik) 152 Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena svih vrsta bra{na i hljeba od `itarica utvr|ivanjem mar`i 153 Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena jestivog ulja i {e}era utvr|ivanjem mar`i 153 Odluka o preduzimanju mjera u oblasti kontrole cijena za sve vrste bra{na i hljeba od `itarica 153 Odluka o davanju saglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{ljavanje osoba sa invaliditetom (bosanski jezik) 154 Odluka o davanju suglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i upo{ljavanje osoba sa invaliditetom (hrvatski jezik) 154 Odluka o davawu saglasnosti na Statut Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapo{qavawe osoba sa invaliditetom (srpski jezik) 154 Zaklju~ci V broj 129/11 154 Metodologija za izradu procjene ugro`enosti od po`ara (bosanski jezik) 154 Metodologija za izradbu procjene ugro`enosti od po`ara (hrvatski jezik) 157 Metodologija za izradu procjene ugro`enosti od po`ara (srpski jezik) 161 Rje{enje o imenovanju Komisije za u~e{}e u primopredaji kasarne "Husein kapetan Grada{~evi}" u Tuzli 164 Rje{enje o razrje{enju predsjednika i ~lanova Upravnog vije}a Klini~ke bolnice Mostar (hrvatski jezik) 165 Rje{ewe o razrje{ewu predsjednika i ~lanova Upravnog odbora Klini~ke bolnice Mostar (srpski jezik) 165 Rje{enje o imenovanju Upravnog vije}a Klini~ke bolnice Mostar (hrvatski jezik) 165 Rje{ewe o imenovawu Upravnog odbora Klini~ke bolnice Mostar (srpski jezik) 165 Rje{enje o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (bosanski jezik) 166 Rje{enje o privremenom imenovanju Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik) 166 Rje{ewe o privremenom imenovawu Nadzornog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa (srpski jezik) 166 Rje{enje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (bosanski jezik) 166 Rje{enje o privremenom imenovanju Upravnog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik) 167 Rje{ewe o privremenom imenovawu Upravnog odbora Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa (srpski jezik) 167 Rje{enje o privremenom imenovanju Direktora Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (bosanski jezik) 167 Rje{enje o privremenom imenovanju Ravnatelja Instituta za medicinsko vje{ta~enje zdravstvenog stanja (hrvatski jezik) 167 Rje{ewe o privremenom imenovawu Direktora Instituta za medicinsko vje{ta~ewe zdravstvenog stawa (srpski jezik) 168 Rje{enje broj 03/05-31-22/11 168 Rje{enje broj 03/05-31-43-10/11 168 Rje{enje broj 03/05-31-43-9/11 168 Rje{enje broj 03/05-31-43-8/11 169 Rje{enje broj 03/05-31-43-7/11 169 Rje{enje broj 03/05-31-43-6/11 169 Rje{enje broj 03/05-31-43-5/11 169 Rje{enje broj 03/05-31-43-4/11 170 Rje{enje broj 03/05-31-43-3/11 170 Rje{enje broj 03/05-31-43-2/11 170 Rje{enje broj 03/05-31-43-1/11 171

186 Rje{enje broj 03/05-31-43/11 171 171 187 Rje{enje broj 03/05-31-44/11 171 188 Rje{enje broj 03/05-31-43-1/11 172 189 Rje{enje broj 03/05-31-43-2/11 172 190 Rje{enje broj 03/05-31-43-3/11 172 191 Rje{enje broj 03/05-31-43-4/11 FEDERALNO MINISTARSTVO UNUTRA[NJIH/UNUTARNJIH POSLOVA 192 Rje{enje o izmjeni Rje{enja o imenovanju Komisije za utvr|ivanje rang liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz ~lana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napu{tenim stanovima 172 FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 193 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu provo|enja obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (bosanski jezik) 173 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu provedbe obvezne imunizacije, imunoprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obvezi (hrvatski jezik) 176 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o na~inu provo|ewa obavezne imunizacije, imunoprofilakse i hemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se podvrgavaju toj obavezi (srpski jezik) 179 FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA 194 Rje{enje o imenovanju Komisije za provo|enje postupaka davanja dr`avnog {umskog zemlji{ta u zakup i uspostavu prava slu`nosti 182 FEDERALNO MINISTARSTVO PROSTORNOG URE\ENJA 195 Rje{enje broj 01-14-4-195/11 182 FEDERALNA DIREKCIJA ZA CIVILNU AVIJACIJU/ZRAKOPLOVSTVO Rje{enje o imenovanju Komisije za javne nabavke 183 FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU Saop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2010. godine 183 Saop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/prosinac 2010. godine 183 Saop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj neto pla}i zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu 183 Saop}enje o prosje~noj ispla}enoj mjese~noj bruto pla}i zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2010. godinu 183 AGENCIJA ZA NADZOR OSIGURANJA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja (bosanski jezik) 184 Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama i tarifama Agencije za nadzor osiguranja (hrvatski jezik) 184 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o licima na zna~ajnom polo`aju u dru{tvu za osiguranje (bosanski jezik) 184 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osobama na zna~ajnom polo`aju u dru{tvu za osiguranje (hrvatski jezik) 185 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o likvidnosti dru{tva za osiguranje (bosanski jezik) 185 Pravilnik o izmjeni Pravilnika o likvidnosti dru{tva za osiguranje (hrvatski jezik) 185 FEDERALNI [TAB/STO@ER CIVILNE ZA[TITE Odluka o odobravanju jednokratne nov~ane pomo}i za hitne intervencije op{tinama Gora`de, ^apljina, Fo~a - Ustikolina i Tuzla (bosanski jezik) 186 Odluka o odobravanju jednokratne nov~ane pomo}i za `urne intervencije op}inama Gora`de, ^apljina, Fo~a Ustikolina i Tuzla (hrvatski jezik) 186 Odluka o odobravawu jednokratne nov~ane pomo}i za hitne intervencije op{tinama Gora`de, ^apqina, Fo~a Ustikolina i Tuzla (srpski jezik) 186

Srijeda, 23.2.2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Broj 8 – Strana 199

FEDERALNA DIREKCIJA ROBNIH REZERVI Rje{enje o imenovanju Stalnog povjerenstva za provedbu javnih nabava 187 REGULATORNA KOMISIJA ZA ELEKTRI~NU ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - FERK Rje{enje broj 06-03-1443-14/19/10 (bosanski jezik) 187 Rje{enje broj 06-03-1443-14/19/10 (hrvatski jezik) 189 Rje{ewe broj 06-03-1443-14/19/10 (srpski jezik) 190 Rje{enje broj 06-03-1516-09/23/10 (bosanski jezik) 191 Rje{enje broj 06-03-1516-09/23/10 (hrvatski jezik) 192 Rje{ewe broj 06-03-1516-09/23/10 (srpski jezik) 193 JAVNO PREDUZE]E @ELJEZNICE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o izboru ~lana Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo (bosanski jezik) 194 Odluka o izboru ~lana Nadzornog odbora JP @FBiH d.o.o. Sarajevo (hrvatski jezik) 194

OBRTNI^KA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Odluka o visini ~lanarine, raspodjeli izme|u udru`enja obrtnika te udru`enja lica koja obavljaju srodne djelatnosti i obrtni~kih komora Federacije BiH te na~inu uplate ~lanarine Obrtni~koj komori za 2011. godinu (bosanski jezik) 194 Odluka o visini ~lanarine, raspodjeli izme|u udruga obrtnika te udruga osoba koje obavljaju srodne djelatnosti i obrtni~kih `upanija i obrtni~ke komore Federacije BiH te na~inu uplate ~lanarine (hrvatski jezik) 195 Odluka o visini ~lanarine, raspodjeli izme|u udru`ewa obrtnika te udru`ewa lica koja obavqaju srodne delatnosti i obrtni~kih komora Federacije BiH te na~inu uplate ~lanarine Obrtni~koj komori za 2011. godinu (srpski jezik) 195 OP]INA DRVAR Rje{enje o razrje{enju ~lanova i imenovanju v.d. ~lanova Upravnog odbora JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar 196 Rje{enje o razrje{enju ~lanova i imenovanju v.d. ~lanova Upravnog odbora JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar 196

Broj 8 – Strana 200

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH

Srijeda, 23.2.2011.

Izdava~: JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III - Direktor: Dragan Prusina - Telefoni: Centrala: 722-030 - Direktor: 722-061 Pretplata: 722-054, faks: 722-071 - Oglasni odjel: 722-049, 722-050, faks: 722-074 - Slu`ba za pravne i op}e poslove: 722-051 - Ra~unovodstvo: 722-044, 722-046 - Komercijala: 722-042 - Pretplata se utvr|uje polugodi{nje, a uplata se vr{i UNAPRIJED u korist ra~una: UNICREDIT BANK d.d. 338-320-22000052-11, VAKUFSKA BANKA d.d. Sarajevo 160-200-00005746-51, HYPO-ALPE-ADRIA-BANK A.D. Banja Luka, filijala Br~ko 552-000-00000017-12, RAIFFEISEN BANK d.d. BiH Sarajevo 161-000-00071700-57 - [tampa: GIK "OKO" d.d. Sarajevo - Za {tampariju: Fehim [kalji} - Reklamacije za neprimljene brojeve primaju se 20 dana od izlaska glasila. "Slu`bene novine Federacije BiH", su upisane u evidenciju javnih glasila pod rednim brojem 414. Upis u sudski registar kod Kantonalnog suda u Sarajevu, broj UF 2168/97 od 10.07.1997. godine. - Identifikacijski broj 4200226120002. - Porezni broj 01071019. - PDV broj 200226120002. Molimo pretplatnike da obavezno dostave svoj PDV broj radi izdavanja poreske fakture. Izdanje na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`bene novine Federacije BiH" 110,00 KM. Pretplata za I polugodi{te 2011. godine na "Slu`beni glasnik BiH" i "Me|unarodne ugovore" 120,00 KM, Web izdanje: http: //www.sluzbenenovine.ba - godi{nja pretplata 200,00 KM po korisniku

Godina XVIII - Broj 8

Srijeda, 23. 2. 2011. godine SARAJEVO

ISSN 1512-7079

1) Izmjene i dopune Statuta Fondacije "MRE@A ZA EKONOMSKU SARADNJU - ECON" broj 142-1/10 od 15. 7. 2010. godine. 2) Promjena adrese-ulice u sjedi{tu Fondacije, na na~in da se SMANJENJE KAPITALA umjesto dosada{nje adrese ulica D`emala Bijedi}a broj 40, upisuje ulica Fra An|ela Zvizdovi}a broj 8, Na osnovu ~lana 357. Zakona o privrednim dru{tvima, Sarajevo/Odluka broj 141+01/10 od 15. 7. 2010. godine. osniva~ "TOMATO" d.o.o. za konfekciju, trgovinu i usluge 3) Promjena osniva~a Fondacije, na na~in da se umjesto Tuzla, dana 1. 2. 2011. godine, donosi Farisa Vehabovi}a upisuje predsjednik Fondacije Aida ODLUKU Vehabovi}-Ljuta (saglasnost za prenos osniva~kog prava. 2. Ostali upisi u Registru izvr{eni po Rje{enju broj O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA DRU[TVA 04-05-1-616/04 od 30. 7. 2004. godine i 12. 7. 2007. godine I. ostaju nepromijenjeni. Osnovni kapital "TOMATO" d.o.o. za konfekciju, trgovinu i Broj 04-05-2-616/10 usluge Tuzla, u iznosu od 62.220,00 KM u novcu, smanjuje se za 27. kolovoza 2010. godine Ministar iznos od 60.220,00 KM u novcu, tako da sada ukupan osnovni Sarajevo Feliks Vidovi}, v. r. kapital Dru{tva iznosi 2.000,00 KM u novcu. II. (UGF-16/11) Ova Odluka }e se dostaviti sudskom registru, JP NIO Slu`beni list BiH Sarajevo, D`emala Bijedi}a 39/III, radi objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH". KONKURSI III. NATJE^AJI Ovom Odlukom, koja je ujedno i oglas, Dru{tvo iz ta~ke I. ove OGLASI Odluke obavje{tava povjerioce da je spremno izmiriti obaveze ili OP]INA [IROKI BRIJEG za njih dati osiguranje. Na temelju ~lanka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i III. drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine Rok za podno{enje prijava povjerilaca, u smislu odredbe ta~ke ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i ~lanka 6. II. ove Odluke je osam dana od dana objavljivanja ovog oglasa u Odluke o utvr|ivanju uvjeta i kriterija za kona~na imenovanja na "Slu`benim novinama Federacije BiH". pozicije u regulirana tijela Op}ine [iroki Brijeg ("Slu`beni Po proteku roka iz prethodnog stava, Dru{tvo podnosi prijavu glasnik Op}ine", broj 10/09), op}inski na~elnik raspisuje za upis smanjenja osnovnog kapitala u sudski registar. JAVNI OGLAS IV. ZA IMENOVANJE NADZORNOG ODBORA JAVNOG Dokaz o proteku roka iz ta~ke III. ove Odluke je oglas, koji se PODUZE]A I UPRAVNOG VIJE]A JAVNE USTANOVE objavi u "Slu`benim novinama Federacije BiH". ]IJI JE OSNIVA^ OP]INSKO VIJE]E [IROKI BRIJEG 1. februara 2011. godine Osniva~ I. Tuzla Biljana Goli}, s. r. 1. Javno komunalno poduze}e "^ISTO]A"d.o.o. [iroki (03-3-403/11) Brijeg - tri (3) ~lana 2. Javna ustanova "Centar za socijalni rad" [iroki Brijeg predsjednik i dva (2) ~lana UDRU@ENJA - FONDACIJE II. OPIS POZICIJE: Za nadzorne odbore Federalno ministarstvo pravde, odlu~uju}i o zahtjevu za upis ^lanovi Nadzornog odbora: Nadziru poslovanje Javnog promjena u Registar fondacija, "MRE@A ZA EKONOMSKU dru{tva; usvaja izvje{}e Uprave o poslovanju po polugodi{njem i SARADNJU - ECON", Sarajevo, donosi godi{njem obra~unu s bilancom stanja i bilancom uspjeha i RJE[ENJE izvje{}a revizije; podnosi Skup{tini-Op}inskom vije}u godi{nje 1. Upisuje se u Registar Fondacija sa danom 27. 8. 2010. godine, izvje{}e o poslovanju Javnog poduze}a koji obvezno uklju~uje promjena za Fondaciju "MRE@A ZA EKONOMSKU izvje{}e revizora, izvje{}e Nadzornog odbora, plana poslovanja SARADNJU - ECON" Sarajevo, upisanu u Registar fondacija za narednu godinu; predla`e raspodjelu i na~in uporabe dobiti i pod registarskim brojem 44, Knjiga I Registra, dana 30. 7. na~in pokri}a gubitka; predla`e povremene komisije i utvr|uje 2004. godine, i to: njihov sastav i zadatke, saziva skup{tinu; odobrava kupnju,

SLU@BENE OBJAVE

Broj 8 - Strana 2

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

prodaju, zamjenu, uzimanje, leasing i druge transakcije imovinom sukladno Zakonu; priprema poslovnike i predla`e ih Skup{tini-Op}inskom vije}u: priprema eti~ki kodeks i predla`e ih Skup{tini-Op}inskom vije}u; odabire kandidate odbora za reviziju i podnosi prijedloge za njihovo imenovanje Skup{tini-Op}inskom vije}u; razmatra provedbene propise za postupke nabavke i nadzire njihovu provedbu; daje mi{ljenja Skup{tini-Op}inskom vije}u o prijedlogu uprave za raspodjelu dobiti; imenuje i razrje{ava ~lanove Uprave; daje ovlasti za djelatnosti koje su ograni~ene na temelju odredbi Zakona o javnim poduze}ima u Federaciji BiH; daje upute direktoru za provedbu preporuka u svezi s uo~enim nepravilnostima; obavlja i druge poslove sukladno zakonu i Statutu Javnog poduze}a. OPIS POZICIJE: Za Upravno vije}e Predsjednik i ~lanovi Upravnog vije}a: Upravno vije}e donosi statut ustanove, program rada i razvoja ustanove, nadzire njihovo izvr{enje, odlu~uje o financijskom planu i godi{njem obra~unu, predla`e osnivatelju promjenu djelatnosti, daje osnivatelju i ravnatelju ustanove prijedloge i mi{ljenja o pojedinim pitanjima, te donosi odluke i obavlja i druge poslove odre|ene zakonom, aktom o osnivanju i statutom ustanove. Mandat predsjednika i ~lanova, Nadzornog odbora i Upravnog vije}a je ~etiri (4) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja, sukladno Zakonu. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu sukladno Odluci Op}inskog vije}a. III. Kandidati trebaju ispunjavati sljede}e uvjete: A) OP]I UVJETI: a) da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, b) da je stariji od 18 godina, c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, d) da nije pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lanak IX. 1. Ustava BiH), c) da nije osu|ivan za kazneno djelo i za gospodarski prijestup nespojiv s du`no{}u u reguliranom tijelu, pet godina od pravomo}nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, f) da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju se kandidira, g) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, h) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lanka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, i) da nije izabrani du`nosnik, nositelj izvr{ne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", broj 70/08), j) da nema privatni financijski interes u reguliranom tijelu u koje se kandidira u smislu ~lanka 2. to~ka 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, k) da nije dioni~ar s 50% i vi{e dionica, ravnatelj i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva kao i vlasnik s 50% i vi{e vlasni{tva, ravnatelj i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva s ograni~enom odgovorno{}u, l) da nije predsjednik ili ~lan nadzornog ili upravnog odbora drugog dru{tva u ve}inskom dr`avnom kapitalom ili institucije Op}i uvjeti navedeni u ~lanku III. ovoga javnog oglasa se primjenjuju i na imenovanje predsjednika i ~lanova upravnih vije}a i {kolskih odbora javnih ustanova, osim uvjeta navedenih u to~ki A) oglasa pod i), k), l).

B) POSEBNI UVJETI: a) visoka ili vi{a stru~na sprema (po mogu}nosti odgovaraju}eg zanimanja zavisno od djelatnosti ustanove ili poduze}a u okviru kojeg se kandidira), b) najmanje 3 godine radnog iskustva (nakon stjecanja stru~ne spreme, na poslovima u okviru svog zanimanja) Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uvjete, u postupku izbora uzet }e se u obzir i sljede}i kriteriji: - rezultati ostvareni u dosada{njem radu, - prilagodljivost timskom radu, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - poznavanje organizacije i djelatnosti javnog poduze}a ili ustanove. U prijavi svaki kandidat du`an je navesti da li se prijavljuje u Nadzorni odbor ili Upravno vije}e, adresu i kontakt telefon. Dokumenti koji se prila`u uz prijavu moraju biti originali ili ovjerene kopije. Uz prijavu treba dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 6 mjeseci) - dokaz o stru~noj spremi i radnom iskustvu, - ovjerenu izjavu kandidata na okolnosti iz to~ke A) oglasa pod c), d), e), f), h), i), j), k), l). Rok za podno{enje prijava je 15 dana od dana posljednjeg javnog objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom tisku "Ve~ernji list", Radio postaja [iroki Brijeg i Oglasna plo~a Op}ine [iroki Brijeg. Prijave sa potrebnom dokumentacijom mogu se dostaviti osobno ili preporu~enom po{tom na sljede}u adresu: Op}ina [iroki Brijeg Op}inski na~elnik Fra Didaka Bunti}a 11 88 220 [iroki Brijeg s naznakom: Javni oglasza imenovanje Nadzornog odbora Javnog poduze}a i Upravnog vije}a Javne ustanove ~iji je osniva~ Op}insko vije}e [iroki Brijeg Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-152/11-F) OP]INA KONJIC Na osnovu ~lana 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 64. stav 5. Zakona o zdravstvenoj za{titi ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 46/10) i ~lana 35. Statuta Op}ine Konjic ("Slu`beni glasnik Op}ine Konjic", broj 4/01, 5/04 i 3/08), na~elnik Op}ine Konjic objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "DOM ZDRAVLJA KONJIC" I. Objavljuje se javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova Upravnog odbora Javne ustanove "Dom zdravlja Konjic" i to: 1. Jedan ~lan Upravnog odbora (predstavnik osniva~a), 2. Jedan ~lan Upravnog odbora (stru~ni radnik zdravstvene ustanove) 3. Jedan ~lan Upravnog odbora (predstavnik Kantonalnog ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi Mostar). II. OPIS POZICIJE ^LANOVA UPRAVNOG ODBORA Upravni odbor upravlja zdravstvenom ustanovom, donosi statut zdravstvene ustanove, imenuje i razrje{ava direktora odnosno v.d. direktora zdravstvene ustanove, utvr|uje planove rada i razvoja zdravstvene ustanove, utvr|uje godi{nji program rada, donosi finansijski plan i usvaja godi{nji obra~un, donosi op}a akta o unutra{njem ure|enju i sistematizaciji poslova i

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 3

drugih op}ih akata u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove, odlu~uje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti radi kojih je zdravstvena ustanova osnovana, ako zakonom nije odre|eno da o odre|enim pitanjima odlu~uje drugi organ zdravstvene ustanove, usmjerava, kontroli{e i ocjenjuje rad direktora, rje{ava sva pitanja odnosa sa osniva~em, odlu~uje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog statutom zdravstvene ustanove, odgovara osniva~u za rezultate rada zdravstvene ustanove, odlu~uje o prigovoru zaposlenika na rje{enje kojim je drugi organ, odre|en statutom zdravstvene ustanove, odlu~io o pravu, obavezi i odgovornosti zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi osniva~u najmanje jedanput godi{nje izvje{taje o poslovanju zdravstvene ustanove, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom zdravstvene ustanove. III. MANDAT Mandat ~lanova u Upravnom odboru traje 4 (~etiri) godine uz mogu}nost ponovnog imenovanja. IV. USLOVI Kandidati za ~lanove upravnih odbora zdravstvenih ustanova du`ni su ispunjavati uslove iz Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02) i to slijede}e: 1. da su dr`avljani BiH, 2. da su stariji od 18 godina, 3. da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, 4. da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (da nisu pod optu`nicom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine u biv{oj Jugoslaviji), 5. da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 13/02); 6. da nemaju privatni finansijski interes u zdravstvenoj ustanovi u ~iji se upravni odbor kandiduju, 7. da nisu osu|ivani za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove, 8. da nisu direktori zdravstvene ustanove, odnosno zavoda, 9. da nisu ~lanovi upravnih odbora u vi{e od jedne zdravstvene ustanove odnosno zavoda, 10. da nisu lica kojima je pravosna`nom presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti ustanove u koju se kandiduje, 11. izjava da ne obna{a du`nost, djelatnost ili da je na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa s njegovim slu`benim du`nostima u smislu ~lana 19. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03), 12. da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), 13. da imaju zavr{en VII stepen stru~ne spreme: pravnog, ekonomskog, tehni~kog ili zdravstvenog usmjerenja, 14. da imaju najmanje pet godina radnog iskustva u poslovima svog stru~nog naziva, 15. da imaju stru~no znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upu}eni u sadr`aj i na~in njenog rada. V. DOKAZI Kandidati za ~lanove Upravnog odbora su du`ni uz prijavu na ovaj oglas da dostave kra}u biografiju, adresu stanovanja, kontakt telefon te prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih ovim oglasom i to:

1. izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od {est mjeseci), 2. uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od {est mjeseci), 3. uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja oglasa, 4. ovjerenu izjavu kandidata da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH, 5. ovjerenu izjavu kandidata da ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH, 6. uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u u upravnom odboru zdravstvene ustanove od nadle`nog kantonalnog suda (ne starije od {est mjeseci), 7. dokaz o radnom iskustvu u poslovima svog stru~nog naziva, 8. diplomu o zavr{enom VII stepenu stru~ne spreme pravnog, ekonomskog ili zdravstvenog usmjerenja Prijave sa tra`enim dokumentima se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno sa naznakom: "PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE KANDIDATA ZA ^LANA UPRAVNOG ODBORA JU "DOM ZDRAVLJA KONJIC" - NE OTVARAJ" na slijede}u adresu: Op}ina Konjic Komisija za izbor i imenovanje ~lanova UO 88400 Konjic, Mar{ala Tita broj 64. Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbaci}e se kao nepotpune, odnosno neblagovremene, te se kao takve ne}e uzeti u razmatranje. Sa kandidatima koji u|u u u`i izbor Komisija }e obaviti interviju. Prije intervjua kandidati }e biti pozvani da daju podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu zatra`iti preporuke i informacije o kandidatima. VI. NAKNADA ZA RAD ^lanovi upravnog odbora zdravstvenih ustanova imaju pravo na naknadu. Naknada ~lanu za rad u upravnom odboru utvr|uje Op}insko vije}e na prijedlog op}inskog na~elnika, a na teret zdravstvene ustanove. VII. OSTALO Oglas ostaje otvoren 15 (petanaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja ovog oglasa, a isti }e biti objavljen u dnevnom listu "Oslobo|enje" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". (Sl-156/11-F) OP[TINA DRVAR Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 3. Odluke o uslovima i na~inu imenovanja Upravnog odbora JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar, broj 01-02-4243/05 i 01-02-4422/05, ~lana 3. Odluke o uslovima i na~inu imenovanja ~lanova Upravnog odbora JP "Gradsko groblje" d.o.o. Drvar, broj 01-02-4245/05 i ~lana 3. Odluke o utvr|ivanju standarda i kriterija za imenovanje na upra`njene pozicije u regulisanim organima Op{tine Drvar ("Slu`beni glasnik Op{tine Drvar", broj 2/10), na~elnik Op{tine Drvar raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJE ^LANOVA UPRAVNIH ODBORA JAVNIH PREDUZE]A KOJIMA JE OSNIVA^ OP[TINA DRVAR I. Raspisuje se javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova upravnih odbora kojima je osniva~ Op{tina Drvar i to: 1. Upravni odbor JP "Gradsko groblje"d.o.o. Drvar - 3 ~lana, 2. Upravni odbor JP "Radio stanica Drvar" d.o.o. Drvar - 3 ~lana.

Broj 8 - Strana 4

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

II. Op{ti uslovi Za ~lanove Upravnog odbora mogu biti nominovani/imenovani kandidati koji ispunjavaju op{te uslove, i to: - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da nisu pod optu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX Ustava BiH), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo i privredni prestup nespojive sa du`no{}u u regulisanom organu pet godina od pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, - da im odlukom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na poziciji na koju su se kandidovali, - da nisu stariji od 70 godina, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (u daljem tekstu: Zakon), - da nemaju smetnji za imenovanje propisanih Zakonom o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), - da nemaju privatni ili finansijski interes u regulisanom tijelu u koje se kandiduje Posebni uslovi: - VII ili VI stepen {kolske spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine - za pravno lice pod 1. - VII stepen stru~ne spreme i radno iskustvo od najmanje 3 godine - za pravno lice pod 2. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva svih kandidata uze}e se u obzir i sljede}e: - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - komunikacijske i organizacione sposobnosti, - dokazani rezultati rada ostvarenih tokom radne karijere, - preporuke ranijih poslodavaca, - sklonost timskom radu, - posebna priznanja (plakete, nagrade i sl.) za rukovo|enje, rad, odnosno doprinos zajednici. III. Potrebni dokumenti Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija) ne starija od tri mjeseca: a) prijava na javni oglas sa biografijom (nazna~iti adresu i kontakt telefon), b) uvjerenje o dr`avljanstvu, c) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, d) ovjerena izjava kandidata da u posljednje tri godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u BiH, e) ovjerena izjava kandidata da nije pod tu`bom Me|unarodnog suda za ratne zlo~ine (~lan IX ta~ka 1. Ustava BiH), f) uvjerenje da kandidat nije osu|ivan za krivi~no dijelo ili privredni prestup, g) uvjerenje nadle`nog suda da kandidatu nije zabranjeno obavljanje aktivnosti na upra`njenim pozicijama, h) ovjerena izjava da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, i) ovjerena izjava da nije ~lan zakonodavne, izvr{ne i sudske vlasti, prema odredbama Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 70/08), j) ovjerena izjava da nema privatni ili finansijski interes u regulisanom tijelu u koje se kandiduje,

k) ovjerena kopija diplome, l) dokaz o radnom iskustvu nakon sticanja diplome. Svi kandidati koji su u{li u u`i izbor bi}e pozvani na intervju. Prilikom pozivanja kandidata na intervju, svaki kandidat koji je u{ao u u`i izbor dobi}e obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do kona~nog imenovanja. Po okon~anju intervjua, Komisija za izbor }e putem pisane preporuke predlo`iti na~elniku Op{tine Drvar rang-listu s najboljim kandidatima na daljnje razmatranje i kona~no imenovanje. Rje{enje o kona~nim imenovanjima }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i "Slu`benom glasniku Op{tine Drvar". Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i u dnevnom listu "Nezavisne novine". Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi ovaj oglas. Prijave sa potrebnim dokazima podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa putem po{te ili li~no u {alter sali Op{tine Drvar na adresi: Op{tina Drvar Komisija za izbor Titova broj 1 80260 Drvar sa naznakom za: "Javni oglas za izbor i imenovanje na pozicije ~lanova upravnih odbora javnih preduze}a kojima je osniva~ Op{tina Drvar" - NE OTVARAJ Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-160/11-F) JAVNO PREDUZE]E "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO ZENICA Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br, 34/03), ~lana 33. i 41. Statuta Javnog preduze}a "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica i Zaklju~ka Odbora za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju broj 100-1-1647/11 od 14. 2. 2011. godine, Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ODJELA ZA INTERNU REVIZIJU JAVNOG PREDUZE]A "VODOVOD I KANALIZACIJA" DOO ZENICA 1. Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica. 2. Du`nosti direktora Odjela za internu reviziju utvr|ene su ~lanom 30. do 33. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09) i Statutom JP "ViK" d.o.o. Zenica. 3. Na osnovu provedenog javnog konkursa, Odbor za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica ve}inom glasova izvr{it }e izbor najkvalifikovanijih kandidata, a prije kona~nog imenovanja direktora Odjela za internu reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica, obezbijedit }e se saglasnost Skup{tine Preduze}a. Imenovanje se vr{i na period od 4 (~etiri) godine. Sa direktorom Odjela za internu reviziju zaklju~it }e se ugovor kojim }e se regulisati ovla{tenja, odgovornosti i visina naknade, koju }e svojom odlukom odrediti Skup{tina Preduze}a. 4. Kandidat koji apliciraju moraju ispunjavati op}e i posebne uslove, i to:

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 5

a) op}i uslovi - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine; - da je stariji od 18 godina i nije stariji od 65 godina na dan imenovanja; - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup nespojive s du`no{}u direktora Odjela za internu reviziju, 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, te i da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak; - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti iz oblasti revizije; - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine; - da nije direktor interne revizije u bilo kojem javnom preduze}u na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, ~lan Nadzornog odbora, Uprave, niti zaposlenik JP "ViK" d.o.o. Zenica, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP "ViK" d.o.o. Zenica. a) posebni uslovi - da ima visoku stru~nu spremu - zavr{en ekonomski fakultet (VII) stepen - da ima 5 godina radnog iskustva u poslovima revizije i ra~unovodstva; - da posjeduje certifikat ovla{tenog revizora; - da posjeduje stru~na znanja vezana za sadr`aj i na~in rada organa upravljanja privrednih dru{tava. 5. Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva i javnog preduze}a; - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti direktora Odjela za internu reviziju; - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - znanje i sposobnost razumijevanja poslovnih izvje{taja i i ukupnog zakonodavstva iz oblasti finansija, ra~unovodstva i revizije; - sposobnost upravljanja finansijama i ljudskim resursima; - ostvareni rezultati rada u toku dosada{njeg rada; - sposobnost za samostalno i timsko vr{enje poslova revizije. 6. Potrebni dokumenti Prijave kandidata treba da sadr`e kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, te slijede}a dokumenta: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove li~ne karte, - ovjerenu izjavu da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije; - ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine; - uvjerenje nadle`nog ministarstva unutra{njih poslova nadle`ne policijske uprave da nije osu|ivan za krivi~no djelo i privredni prijestup u roku od pet godina od dana

izdr`ane, izvr{ene, zastarjele ili opro{tene kazne, prije dana izdavanja uvjerenja, - ovjerenu izjavu da nije lice kojom je presudom suda zabranjeno obavljanje du`nosti iz oblasti revizije; - ovjerenu izjavu da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine i Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine; - ovjerenu izjavu da nije direktor interne revizije u bilo kojem javnom preduze}u na bilo kojem nivou vlasti u F BiH, ~lan Nadzornog odbora, Uprave, niti zaposlenik JP "ViK" d.o.o. Zenica, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u JP "ViK" d.o.o. Zenica; - dokaz o stru~noj spremi - diplomu o zavr{enom ekonomskom fakultetu VII stepen; - potvrda ili uvjerenje o potrebnom radnom iskustvu na poslovima revizije i ra~unovodstva; - dokaz o posjedovanju certifikata ovla{tenog revizora; Tra`ena dokumentacija mora biti originalna ili ovjerena fotokopija, ne starija od 3 mjeseca. Sa podnosiocima prijava koji budu ispunjavali formalno-pravne uslove, Odbor za reviziju }e obaviti intervju radi procjene kvalifikacije i iskustva kandidata. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljnjem postupku imenovanja. Kandidati }e biti pismeno obavije{teni o ishodu konkursa, a prilo`ena dokumentacija ne}e se vra}ati. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i listu "Dnevni avaz" i "Na{a rije~". Prijave sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom sa naznakom i na adresu: Javno preduze}e "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, ulica Bistua Nuova br. 17, sa naznakom Odboru za reviziju JP "ViK" d.o.o. Zenica "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora Odjela za internu reviziju" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-161/11-F) OP]INA BOSANSKI PETROVAC Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), Odluke o osnivanju Javne ustanove "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac ("Slu`beni glasnik Op}ine Bosanski Petrovac"), te Zaklju~ka Op}inskog/Op{tinskog vije}a, broj 02/1-49-74-4/11 od 31.01. 2011. godine, predsjedavaju}i Op}inskog/Op{tinskog/vije}a raspisuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR KANDIDATA ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I DVA (2) ^LANA UPRAVNOG ODBORA JAVNE USTANOVE "CENTAR ZA KULTURU I OBRAZOVANJE" BOSANSKI PETROVAC ^IJI OSNIVA^ JE OP]INA/OP[TINA BOSANSKI PETROVAC I. Objavljuje se javni oglas za izbor kandidata za imenovanje predsjednika i dva (2) ~lana Upravnog odbora Javne ustanove "Centar za kulturu i obrazovanje" Bosanski Petrovac (2 ~lana ispred osniva~a i 1 ~lan iz reda zaposlenih) ^lanovi Upravnog odbora biraju se na period od 4 godine. II. Opis pozicije predsjednika-~lana Upravnog odbora je: - utvr|ivanje plana rada i razvoja Javne ustanove, - utvr|ivanje godi{njeg programa rada Javne ustanove, - dono{enje finansijskog plana i usvajanje godi{njeg obra~una,

Broj 8 - Strana 6 -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

odlu~ivanje o svim pitanjima obavljanja djelatnosti zbog kojih je Javna ustanova osnovana, - rje{enje svih pitanja odnosa sa Osniva~em, - odlu~ivanje o kori{tenju sredstava preko iznosa utvr|enog Pravilima Javne ustanove, - vr{i i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima Javne ustanove. III. Svaki kandidat mora ispunjavati slijede}e uvjete/uslove: A) op}e/op{te: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine, - da je stariji od 18 godina, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od tri (3) godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine. B) posebne: - da ima zavr{enu - VSS/V[S/SSS (VII/VI/IV), - da ne podlije`e odredbama Zakona o sukobu interesa u instutucijama vlasti BiH. IV. Uz prijavu kandidata, koja treba da sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, potrebno je dostaviti: - uvjerenje o dr`avljanstvu, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od {est (6) mjeseci), - ovjerenu kopiju diplome o zavr{enoj {koli/fakultetu, te izjavu kandidata na alineju 3. i 4. pod ta~kom A) i na alineju 2 pod ta~kom B). V. Prijave sa dokazima o ispunjavanju navedenih uvjeta/uslova, dostaviti Op}inskom/Op{tinskom vije}u - Komisiji za izbor i imenovanje upravnih i nadzornih odbora, ulica Bosanska, broj 110, Bosanski Petrovac. VI. Krajnji rok za podno{enje prijava je petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovoga oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "Dnevni avaz" i oglasnoj plo~i Op}ine/Op{tine Bosanski Petrovac. VII. U prijavi kandidati su du`ni nazna~iti na koju poziciju se kandidiraju. VIII. Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatranje, a prijave podnosioca sa kojima se u roku od tri (3) dana po isteku oglasa ne mogne stupiti u kontakt ne}e biti uzete u razmatranje u daljem procesu imenovanja. (Sl-162/11-F) AGENCIJA ZA DR@AVNU SLU@BU FEDERAIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, a na zahtjev Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTA DR@AVNOG SLU@BENIKA U FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I [UMARSTVA 06/428 Na~elnik/ica Jedinice za internu reviziju - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekstu javnog konkursa, koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu FBiH www.adsfbih.gov.ba. Pripadaju}a osnovna neto pla}a za radno mjesto: 1.518,00 KM (4,60x330) Uslovi: Pored op}ih uslova predvi|enih ~l. 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati

trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene Pravilnikom o unutra{njoj organizaciji, i to: - VSS/VII stepen stru~ne spreme, zavr{en ekonomski fakultet, - najmanje 5 (pet) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - poznavanje rada na ra~unaru. Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetsku diplomu (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine), 2. potvrdu/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS, 3. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru, 4. uredno popunjen prijavni obrazac Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko - podrinjski kanton, ulica Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Kanton Sarajevo i Bosansko podrinjski kanton ul. Hamdije Kre{evljakovi}a broj 19 sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i {umarstva" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-163/11-F) JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE Na osnovu odredaba Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), ~lana 8. i 26. stav 1. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Bosne i

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 7

Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 20. Statuta (Slu`bene novine BPK", broj 2/07) i Odluke Nadzornog odbora broj 31/2011. od 9. 2. 2011. godine, Nadzorni odbor JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR I PREDLAGANJE KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA I DVA ^LANA ODBORA ZA REVIZIJU JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE 1. Raspisuje se javni konkurs za izbor i predlaganje kandidata za predsjednika i dva ~lana Odbora za reviziju JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de 2. Opis pozicije Odbor za reviziju ima obavezu i odgovornost: - imenovati vanjskog revizora - razmotriti godi{nju studiju rizika i plan revizije u kojima su prikazi pojedinosti u pogledu rizi~nih podru~ja i revizije koji }e se izvr{iti, te obezbje|uje da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovaraju}i na~in korigovana - razmatra studiju rizika i plan revizije i posti`e sporazum sa glavnim revizorom po pitanju obrade, u slu~aju kada je glavni revizor imenovao direktora odbora za internu reviziju - osigurati da odbor za internu reviziju izvr{i svoj posao u skladu sa planom revizije - osigurati da interne revizije u dru{tvu budu adekvatne i da funkcioniraju kako je predvi|eno - podnositi nadzornom odboru sa`ete mjese~ne izvje{taje o svojim sastancima svakog mjeseca - drugi poslovi u skladu sa Zakonom 3. Mandat Mandat izabranih ~lanova Odbora za reviziju je 4 (~etiri) godine, sa mogu}no{}u obnove mandata. Sa imenovanim ~lanovima Odbora za reviziju, na osnovu odluke Skup{tine dru{tva, zaklju~uje se ugovor kojim se reguli{u ovla{tenja, odgovornosti i visina naknade. Izbor kandidata Odbora za reviziju vr{i Nadzorni odbor, a imenovanje Skup{tina dru{tva. 4. Uvjeti Kandidati treba da ispunjavaju slijede}e uvjete: a) Op}i uvjeti 1. da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine 2. da je osoba starija od 18 godina i mla|a od 70 godina na dan imenovanja 3. da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u Bosni i Hercegovini (bilo na razini dr`ave ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa 4. da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine 5. da nije osu|ivan za krivi~no djelo nespojivo sa du`no{}u ~lana Odbora za reviziju 5 (pet) godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne, prije dana objavljivanja upra`njene pozicije 6. da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljenje du`nosti u nadle`nosti Odbora za reviziju 7. da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik izabranim zvani~nicima i nosiocima izvr{nih funkcija u smislu ~lana 5. Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 8. da nije u funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH 9. da nije ~lan Nadzornog odbora ili Uprave Dru{tva, zaposlenik Dru{tva, niti da ima direktni ili indirektni finansijski interes u Dru{tvu

b) Posebni uvjeti - da ima zavr{enu VSS ili vi{u stru~nu spremu - zavr{en ekonomski, pravni ili VI stepen ekonomskog fakulteta - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na poslovima finansija, ra~unovodstva ili privrednog prava - da posjeduje stru~na znanja vezana za nadle`nost i rad Odbora za reviziju i na~in rada organa upravljanja privrednog dru{tva Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata uzet }e se u obzir i slijede}e: - sposobnost prepoznavanja, zastupanja i za{tite interesa privrednog dru{tva - sposobnost za odgovorno obavljanje du`nosti ~lana Odbora za reviziju - izra`ena inicijativnost i neovisnost u radu i dono{enju odluka - znanje i sposobnost razumijevanja finansijskih i poslovnih izvje{taja - poznavanje ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja Odbora za reviziju i privrednog prava - rezultati ostvareni tokom dosada{njeg rada Prilikom procjene kvalifikacija i iskustva kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Odbora za reviziju JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de prednost imaju slijede}i kandidati: - kandidati sa ve}im radnim iskustvom - kandidati koji poznaju jedan od svjetskih jezika (engleski, njema~ki, fancuski) - kandidati sa posebnim diplomama (doktorska, magistarska i dr.) - kandidati sa posebnim preporukama, pohvalama i visokim moralnim i ljudskim osobinama Potrebni dokumenti (original ili ovjerena kopija) 1) kra}a biografija, sa adresom i brojem telefona 2) fakultetska diploma 3) uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) 4) izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci) 5) uvjerenje o neka`njavanju (ne starije od 3 mjeseca) 6) uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 mjeseca) 7) dokaz za ta~ke 3, 4, 7, 8, 9 - potpisana izjava ovjerena od strane nadle`nog organa (ne starije od 3 mjeseca) 8) dokaz za ta~ke 5, 6 - uvjerenje izdano od strane nadle`nog organa ne starije od 3 mjeseca Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", jednom dnevnom listu i web stranici preduze}a www.bpksume.com.ba. Prijave sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili putem po{te na adresu: NADZORNI ODBOR JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de Ulica Ibrahima Popovi}a broj 17 Gora`de sa naznakom: "PRIJAVA NA KONKURS ZA IZBOR ODBORA ZA REVIZIJU" - "NE OTVARATI" Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-166/11-F) OP]INA TRAVNIK Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03) i ~lana 6. stav 3. Pravilnika o standardima i kriterijima za imenovanje ~lanova Skup{tine u javnim preduze}ima i privrednim dru{tvima prema kojima ovla{tenja i obaveze po osnovu dr`avnog kapitala imaju organi Op}ine Travnik broj 01-1-01-3-2-619/10 od 24.11.2010. g., u postuku imenovanja na pozicije u skup{tine javnih preduze}a i dru{tava ograni~ene odgovornosti ~iji je osniva~ Op}ina Travnik, na~elnik Op}ine Travnik objavljuje

Broj 8 - Strana 8

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio – -

Srijeda, 23. 2. 2011.

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA SKUP[TINA JAVNIH PREDUZE]A I DRU[TAVA OGRANI^ENE ODGOVORNOSTI ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA TRAVNIK I. Op}e odredbe Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova skup{tina javnih preduze}a i dru{tava ograni~ene odgovornosti ~iji je osniva~ Op}ina Travnik i to: II. Broj ~lanova i struktura 1. JKP "Ba{bunar" d.o.o. Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 2. JKP "Trebi{njica" d.o.o. Nova Bila-Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 3. SRC "Vla{i}" d.o.o. Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 4. JP "STAN"' Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 5. GP "Sebe{i}" Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 6. PD "Vla{i}" Travnik - ~lan skup{tine 3 pozicije 7. JP Regionalni vodovod "Plava voda" Travnik - ~lan skup{tine 2 pozicije III. Nadle`nosti Sjednicama skup{tine rukovodi predsjednik skup{tine javnog preduze}a, odnosno privrednog dru{tva. Predsjednik skup{tine nadle`an je, u saradnji sa direktorom javnog preduze}a, odnosno direktorom privrednog dru{tva starati se o pripremi materijala za sjednice skup{tine, o izvr{avanju akata Skup{tine i obaveza prema Op}ini Travnik, te vr{iti i druge poslove utvr|ene Statutom i drugim aktima preduze}a odnosno dru{tva. Nadle`nosti predsjednika i ~lanova skup{tine utvr|eni su Zakonom o javnim preduze}ima i Zakonom o privrednim dru{tvima i statutima javnih preduze}a, odnosno privrednih dru{tava. Predsjednik i ~lanovi skup{tina imenuju se na period od 4 (~etiri) godine. Imenovane osobe imaju pravo na naknadu u skladu sa Zakonom. IV. Uslovi za izbor i imenovanje Svi kandidati za pozicije u Skup{tinama javnih preduze}a, odnosno privrednih dru{tava koji su predmet ovog ponovnog javnog oglasa moraju ispunjavati slijede}e: - op}e i posebne uslove a) Op}i uslovi: - da su dr`avljani BiH, - da su stariji od 18 godina, - da nisu otpu{tani iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH, - da nisu na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03), - da nisu na poziciji u zakonodavnoj, izvr{noj ili sudskoj vlasti u smislu Zakona o sukobu interesa ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02), - da im nije pravosna`nom presudom nadle`nog suda izre~ena zabrana obavljanje aktivnosti koje su u nadle`nosti preduze}a odnosno privrednog dru{tva za koji se kandiduje, - da nisu stariji od 65 godina na dan imenovanja

da nisu ~lanovi upravnog odbora ili nadzornog odbora, odnosno odbora za reviziju preduze}a za koje se kandiduju, b) Posebni uslovi: - kandidat za predsjednika skup{tine mora da ima najmanje VS[ - vi{u stru~nu spremu - VI stepen - kandidati za ~lana skup{tine moraju da imaju najmanje SSS - srednju stru~nu spremu - da imaju najmanje 3 godine radnog iskustva - da je uspje{an privrednik-menad`er ili javni radnik - da posjeduju sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, komunikacijske i organizacione sposobnosti - da posjeduje pozitivne rezultate rada ostvarene tokom poslovne karijere - preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca (po mogu}nosti) V. Potrebni dokumenti Uz prijavu na ponovni javni oglas kandidati su du`ni prilo`iti sljede}u dokumentaciju (orginali ili ovjerena kopija): - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, - uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci, - uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka od nadle`nog kantonalnog suda ne starije od 3 mjeseca, - diplomu o {kolskoj spremi, - uvjerenje o radnom iskustvu u struci, - uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 2 godine prije objavljivanja oglasa. Svi kandidati koji budu ispunjavali op}e i posebne uslove, odnosno budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Prije intervjua Komisija mo`e tra`iti od neposrednih ranijih rukovodilaca preporuke o kandidatima. Prilikom izbora uzet }e se u obzir priznanja i rezultati koje je kanditat do sada stekao iz oblasti za koju se kandiduje. U postupku kona~nog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju op}e i posebne uslove i ve}i stepen stru~ne spreme srodnog zanimanja. Nakon intervjua Komisija za izbor }e predlo`iti rang listu sa najboljim kandidatima i dostaviti Op}inskom vije}u Travnik na dalje razmatranje i kona~no imenovanje. Kona~no imenovanje }e se objaviti u "Slu`benim novinama Federacije BiH". Bilo koji kandidat ili ~lan javnosti, mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje, ako vjeruje da u procesu imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u F BiH. Prigovor na kona~na imenovanja se podnosi Op}inskom vije}u Travnik. Ponovni javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnim novinama "Oslobo|enje" i Oglasnoj tabli Op}ine Travnik. Rok za podno{enje prijava ra~una se prema datumu objave oglasa u glasilu koje zadnje objavi oglas. Prijave sa svim tra`enim dokumentima dostaviti li~no ili po{tom na adresu: Op}ina Travnik, Konatur bb, 72270 Travnik sa naznakom: "Prijava na ponovni javni oglas za izbor i imenovanje ~lanova skup{tine javnih preduze}a, odnosno privrednih dru{tava" - NE OTVARAJ. U prijavi kandidati su du`ni ozna~iti na koju se poziciju kandiduju i za koje javno preduze}e, odnosno privredno dru{tvo. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-171/11-F)

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 9

AGENCIJA ZA DR`AVNU SLU@BU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE Na osnovu ~lana 24. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05 i 8/06), i ~lana 1. Zakona o preuzimanju Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Zeni~ko-dobojskog kantona", broj 9/10), Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije Bosne i Hercegovine, u ime Op}inskog suda u Zenici, objavljuje

JAVNI KONKURS
ZA POPUNU RADNOG MJESTU DR@AVNOG SLU@BENIKA U OP]INSKOM SUDU U ZENICI 5/257 Stru~ni suradnik za vo|enje zemlji{nih knjiga (ZK referent) - na odre|eno vrijeme do povratka dr`avne slu`benice sa bolovanja - 1 (jedan) izvr{ilac Opis poslova: Opis poslova sadr`an je u tekst javnog konkursa koji je objavljen na web stranici Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Uslovi: Pored op{tih uslova predvi|enih ~lanom 25. Zakona o dr`avnoj slu`bi u Federaciji Bosne i Hercegovine, kandidati trebaju ispunjavati i slijede}e posebne uslove, utvr|ene u Pravilniku o unutra{njoj organizaciji i to: - VSS, VII stepen stru~ne spreme, zavr{en pravni fakultet - najmanje 1 (jedna) godina radnog sta`a u struci nakon sticanja VSS - polo`en ispit za zemlji{noknji`nog referenta - poznavanje rada na ra~unaru Prijavljivanje na konkurs: a) Kandidati koji su evidentirani u Registru dr`avnih slu`benika Federacije BiH koji vodi Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (postoje}i dr`avni slu`benici) prijavljuju se na konkurs dostavljanjem uredno popunjenog prijavnog obrasca Agencije (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2., Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbihgov.ba), b) Ostali kandidati du`ni su dostaviti sljede}u dokumentaciju (original ili ovjerene kopije): 1. fakultetska diploma (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije zavr{en u BiH ili je diploma ste~ena u nekoj drugoj od dr`ava nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine) 2. potvrda/uvjerenje o radnom sta`u u struci nakon sticanja VSS 3. uvjerenje o polo`enom ispitu za zemlji{noknji`nog referenta 4. dokaz o poznavanju rada na ra~unaru 5. popunjen prijavni obrazac Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH (mo`e se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Zeni~kodobojski i Srednjobosanski kanton, Ku~ukovi}i broj 2. Zenica, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba). Kandidati koji dostave dokaz o polo`enom stru~nom upravnom ispitu, javnom ispitu za dr`avne slu`benike u institucijama Bosne i Hercegovine ili pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita op}eg znanja. Napomena: U slu~aju da Agencija ne raspola`e podacima koji se odnose na pojedine uslove konkursa, kandidati koji imaju status dr`avnog slu`benika }e biti du`ni potrebne dokaze o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti Agenciji u roku od 5 dana od dana prijema obavijesti Agencije kojom se tra`i dostavljanje dokaza. O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita op}eg znanja i stru~nog ispita kandidati, koji ispunjavaju uslove konkursa, bit }e

obavije{teni putem web stranice Agencije za dr`avnu slu`bu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Izabrani kandidat je du`an u roku od 8 dana od dana prijema obavje{tenja o rezultatima konkursa, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uslova konkursa. Prijavu na konkurs, odnosno sve tra`ene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od objave javnog konkursa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", putem po{te, preporu~eno na adresu: Agencija za dr`avnu slu`bu Federacije BiH Odjeljenje Agencije za Zeni~ko-dobojski i Srednjobosanski kanton Ul. Ku~ukovi}i broj 2 72000 Zenica sa naznakom: "Javni konkurs za popunu radnog mjesta dr`avnog slu`benika u Op}inskom sudu u Zenici" Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-172/11-F) JAVNO PREDUZE]E ZA UPRAVLJANJE, ZA[TITU I ODR@AVANJE OBJEKATA U VLASNI[TVU OP]INE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" DOO SARAJEVO Na osnovu ~lana 42. Statuta Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 4/10), Nadzorni odbor JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, na drugoj sjednici odr`anoj dana 8.02.2011. godine, donijelo je Odluku, pod brojem 105/11, kojom

PONI[TAVA JAVNI OGLAS
za izbor i imenovanje na poziciju direktora Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, ~iji je osniva~ Op}ina Novi Grad Sarajevo, objavljenog u "Slu`benim novinama Federacije BiH", br. 88/10 od 29.12.2010. godine, i istovremeno

Na osnovu ~lana 12. Zakona o javnim preduze}ima u Federaciji Rosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), ~lana 42. Statuta Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 4/10), ~lana 6. Odluke o standardima i kriterijima za izbor i imenovanje na poziciju direktora JP "LOKOM"' d.o.o. Sarajevo broj 314/10 od 13.12.2010. godine Nadzornog odbora, objavljene u ("Slu`benim novinama Kantona Sarajevo", br. 34/10), te Odluke o raspisivanju Ponovnog javnog oglasa za izbor i imenovanje na poziciju Direktora JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo broj 106/11, od 08.02.2011. godine Nadzornog odbora, objavljuje se

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZE]A ZA UPRAVLJANJE, ZA[TITU I ODR@AVANJE OBJEKATA U VLASNI[TVU OP]INE NOVI GRAD SARAJEVO "LOKOM" DOO SARAJEVO, ^IJI JE OSNIVA^ OP]INA NOVI GRAD SARAJEVO I. PREDMET PONOVNOG JAVNOG OGLASA Objavljuje se ponovni javni oglas za izbor i imenovanje na poziciju direktora Javnog preduze}a za upravljanje, za{titu i odr`avanje objekata u vlasni{tvu Op}ine Novi Grad Sarajevo "LOKOM" d.o.o. Sarajevo u kojem Op}ina Novi Grad Sarajevo, kao Osniva~, ima pravni interes, i u kojem, prema va`e}im

Broj 8 - Strana 10

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

zakonima, pravilima i propisima ima zakonito pravo nominacije, odnosno imenovanja. Ogla{ava se slijede}a pozicija: - direktor JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo - 1 izvr{ilac II. OPIS POZICIJE - DJELOKRUG UPRAVE - organizacija i rukovo|enje poslovanjem Preduze}a, - staranje i odgovornost za zakonitost rada Preduze}a, - zastupanje Preduze}a prema tre}im licima, - izvje{tavanje Nadzornog odbora na zahtjev Nadzornog odbora, - izrada i nadgledanje realizacije planova poslovanja, - nepoduzimanje aktivnosti koje su nedopu{tene ili ograni~ene Zakonom o javnim preduze}ima, - dosljedna provedba Statuta, Eti~kog kodeksa i drugih akata Preduze}a, - izrada provedbenih propisa za postupak nabavki i provedba va`e}ih zakona i propisa o postupku nabavki, - priprema prijedloga o raspodjeli dobiti, - priprema prijedloga o na~inu pokri}a gubitaka, - predlaganje cijena usluga iz registrovane djelatnosti, - utvr|ivanje strategije zapo{ljavanja i otpu{tanja zaposlenika u skladu sa postupcima utvr|enim u pravilnicima Preduze}a, te va`e}im zakonima, - predlaganje makro-organizacije Preduze}a, - utvr|ivanje mikro-organizacije Preduze}a i sistematizacije radnih mjesta, - dono{enje Poslovnika o radu Uprave koji sadr`i operativne i funkcionalne aspekte rada, uz saglasnost Nadzornog odbora, - obavljanje i drugih poslova neophodnih za nesmetano odvijanje organizacije i vo|enja poslovanja Preduze}a. Osim nadle`nosti i odgovornosti iz djelokruga rada uprave, direktor Preduze}a: - predsjedava Upravom, - rukovodi procesom rada i poslovanja Preduze}a, - zastupa i predstavlja Preduze}e u unutarnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograni~enja, - predla`e razvojnu i poslovnu politiku, - odobrava organizaciju Preduze}a, - odgovoran je za zakonitost rada u Preduze}u, - podnosi izvje{taje o poslovanju i godi{nji obra~un, - donosi pojedina~ne akte u skladu sa Statutom i op{tim aktima Preduze}a, - izvr{ava i organizuje sprovo|enje odluka organa Preduze}a, - vr{i koordinaciju i usmjeravanje rada izvr{nih direktora, - utvr|uje prijedloge op{tih akata, - odlu~uje o razvoju ljudskih resursa, potrebi zapo{ljavanja novih zaposlenika, o edukaciji, - formira stru~na radna tijela za pojedina pitanja, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima radnika u skladu sa Zakonom, Kolektivnim ugovorom i Pravilnikom o radu, - poduzima radnje vezane za registraciju Preduze}a, - zaklju~uje ugovore i poduzima i druge pravne radnje, - obavlja i druge poslove koji su mu Zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadle`nost. III. MANDAT Direktora Preduze}a, na prijedlog i uz saglasnost osniva~a, bira i postavlja Nadzorni odbor Preduze}a. Direktor Preduze}a imenuje se na mandatni period od 4 (~etiri) godine, s tim da na istu funkciju mo`e biti ponovo imenovan. Polo`aj, ovla{tenja, prava i odgovornosti direktora ure|uje se ugovorom izme|u Nadzornog odbora i direktora.

IV. USLOVI ZA IZBOR I IMENOVANJE NA POZICIJU DIREKTORA Kandidat za imenovanje na tra`enu poziciju mora ispunjavati op{te i posebne uslove. Op{ti uslovi za imenovanje: - da je dr`avljanin BiH, - da je stariji od 18 godina i da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja, - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u periodu od 3 godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), - da nije osu|ivan za krivi~na djela, privredni prijestup i da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak koja ~ine nepodobnim za obavljanje funkcije direktora preduze}a, - da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadle`nosti direktora preduze}a, - da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova direktora preduze}a, - da ne obavlja du`nost, aktivnosti ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa sbodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08). Posebni uslovi za imenovanje: - visoka stru~na sprema, - najmanje 5 godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima, - aktivno znanje engleskog jezika, - poznavanje rada na ra~unaru, - da ponudi program rada i razvoja Preduze}a u mandatnom periodu. Ostali kriteriji za imenovanje: - sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije, - sposobnost nepristrasnog dono{enja odluka, - sposobnost tuma~enja i primjene zakona i drugih propisa, naro~ito iz djelatnosti Preduze}a, - komunikacijske i organizacijske sposobnosti, - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu, - rezultati rada ostvareni tokom karijere, uklju~uju}i i preporuke poslodavca. V. POTREBNI DOKUMENTI Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon prilo`iti i dokaze o ispunjenju op}ih i posebnih uslova u originalu ili ovjerene fotokopije, ne starije od tri mjeseca i to: - izvod iz mati~ne knjige ro|enih, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - CIPS-ova prijava mjesta boravka, - diploma o zavr{enoj VSS, - dokaz o radnom iskustvu na rukovodnim poslovima, - uvjerenje - certifikat o poznavanju engleskog jezika, - uvjerenje - certifikat o poznavanju rada na ra~unaru, - program rada i razvoja Preduze}a u mandatnorn periodu, - uvjerenje da nije osu|ivan za krivi~na dijela izdato od strane nadle`nog MUP-a, - uvjerenje da nije osu|ivan za privredni prestup izdato od strane nadle`nog suda,

Srijeda, 23. 2. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 11

uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivi~ni postupak nespojiv sa du`nosti pozicije Uprave - direktora Preduze}a od strane nadle`nog suda, - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 godine od dana objavljivanja upra`njene pozicije, - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine, - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova direktora Preduze}a, odnosno nadle`nosti Uprave Preduze}a, - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da ne obavlja du`nost, aktivnosti ili da nije na polo`aju koji dovodi do sukoba interesa shodno Zakonu o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 70/08), - izjava ovjerena od strane nadle`nog op}inskog organa da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljati aktivnost iz nadle`nosti direktora Preduze}a, - Program rada i razvoja Preduze}a u mandatnom periodu. VI. OSTALE NAPOMENE Kandidati sa kojima se u roku od 15 dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne stupi u kontakt, ne}e biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja. Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom bit }e pozvani na intervju. Kandidati koji budu u{li na listu sa u`im izborom su du`ni, prije intervjua, dati podatke o ranijim poslodavcima, odnosno neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatu. Kandidati koji budu pozvani na intervju du`ni su u toku njegovog trajanja popuniti obrazac u kome su du`ni iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njegovog imenovanja. Na osnovu provjere kvalifikacija i iskustva prijavljenih kandidata i obavljanog intrevjua Komisija za provo|enje postupka izbora i imenovanja kandidata na poziciju direktora Preduze}a }e, putem pisane preporuke, predlo`iti rang listu najuspje{nijih kandidata na dalji postupak i kona~no imenovanje. Kona~no imenovanje direktora Preduze}a, na prijedlog Osniva~a, vr{i Nadzorni odbor Preduze}a. Oglas za podno{enje prijava ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH", a isti }e se objaviti u dnevnom listu "Oslobo|enje", web-stranici i oglasnoj plo~i Op}ine Novi Grad Sarajevo i JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo. Prijavu sa tra`enom dokumentacijom dostaviti li~no ili preporu~eno na adresu: Op}ina Novi Grad Sarajevo Ulica Bulevar Me{e Selimovi}a broj 97 "Komisija za provo|enje postupka izbora i imenovanja, kandidata na poziciju direktora Preduze}a" sa naznakom: "Prijava na Ponovni javni oglas za izbor i imenovanje direktora JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo". Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e se uzeti u razmatranje. (Sl-173/11-F)

OP]INA GORA@DE Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 34/03), ~lana 43. Zakona o pravobranila{tvu Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de ("Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de", broj 1/06 i 14/08) i ~lana 4. stav 2. Odluke o osnivanju Op}inskog pravobranila{tva Op}ine Gora`de ("Slu`bene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gora`de", broj 7/06 i 9/10), na~elnik Op}ine Gora`de objavljuje

JAVNI OGLAS
ZA IZBOR OP]INSKOG PRAVOBRANIOCA U OP]INSKOM PRAVOBRANILA[TVU OP]INE GORA@DE 1. Op}inski pravobranilac Op}ine Gora`de - 1 (jedan) izvr{ilac I. OPIS UPRA@ENJENE POZICIJE 1. Poslovi op}inskog pravobranioca: Organizovanje rada i rukovo|enje Op}inskim pravobranila{tvom; pravna za{tita imovine i imovinskih interesa Op}ine; poslovi za{tite imovine i imovinskih interesa pravnih lica koja osniva Op}ina, ako je to osniva~kim aktima predvi|eno; zastupanje Op}ine pred sudovima i drugim nadle`nim organima; pru`anje stru~ne pomo}i op}inskim organima i op}inskim slu`bama, kao i pravnim licima ~iji je Op}ina osniva~ u rje{avanju imovinsko-pravnih pitanja; daje odgovaraju}a mi{ljenja Op}inskom vije}u na prijedloge akata, kojima se ure|uju imovinsko-pravni odnosi ili raspola`e imovinom Op}ine; daje pravna mi{ljenja op}inskim organima i slu`bama i pravnim licima ~iji je Op}ina osniva~ na prijedloge ugovora o kupoprodaji, zamjeni, zakupu, prijenosu na privremeno ili trajno kori{tenje stvari, uz naknadu ili bez naknade, ugovora o koncesiji, ugovora o gra|enju i udru`ivanju sredstava za gra|enje, ugovora o statusnim i ugovornim oblicima povezivanja dru{tva, kao i drugih ugovora kojim se pribavljaju stvari ili raspola`e stvarima odnosno materijalnim pravima; obavlja i druge poslove odre|ene Zakonom. Op}inski pravobranilac se imenuje na period od 4 (~etiri) godine, s mogu}no{}u ponovnog imenovanja. II. KANDIDATI ZA IMENOVANJE NA POZICIJU 1. DU@NI SU ISPUNJAVATI SLJEDE]E OP]E I POSEBNE USLOVE 1. OP]I USLOVI - da su dr`avljani Bosne i Hercegovine; - da su stariji od 18 godina; - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog konkursa; - da se na njih ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine po kome nijedna osoba koja izdr`ava kaznu izre~enu od strane Me|unarodnog suda za biv{u Jugoslaviju i nijedna osoba koja je pod optu`bom suda i koja se oglu{ila na poziv da se pojavi pred sudom ne mo`e se kandidovati niti mo`e obna{ati nikakvu izbornu ili drugu javnu funkciju na teritoriji BiH; - da se protiv njih ne vodi krivi~ni postupak, odnosno da nisu osu|ivani za krivi~no dijelo i privredni prijestup koji predstavlja smetnju za imenovanje za upra`njenu poziciju u roku od 5 godina od dana izdr`ane, izmirene, zastarjele ili opro{tene kazne. 2. POSEBNI USLOVI - da ima zavr{en pravni fakultet, - da ima polo`en pravosudni ispit; - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u radu na imovinsko-pravnim poslovima u Pravobranila{tvu,

Broj 8 - Strana 12

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

pravosudnim organima i drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima; - da je rade}i u Pravobranila{tvu, pravosudnim tijelima, drugim dr`avnim tijelima stekao ugled pravnog stru~njaka i da posjeduje najvi{e moralne osobine za obavljanje slu`be pravobranioca; - da nije ~lan politi~ke stranke i da ne u~estvuje u aktivnostima politi~kih stranaka; - da ne obavlja drugu slu`bu ili posao koji bi mogao uticati na njegovu samostalnost ili nezavisnost, ili bi umanjio njegov dru{tveni ugled, ili koji je ina~e nespojiv sa vr{enjem du`nosti pravobranioca; - da nema privatni interes koji mo`e uticati na zakonitost, javnost, objektivnost i nepristrasnost u obavljanju funkcije pravobranioca. III. PORED OP]IH I POSEBNIH USLOVA IZ JAVNOG OGLASA PRILIKOM PROCJENE KVALIFIKACIJE I ISKUSTVA UZET ]E SE U OBZIR SLIJEDE]I KRITERIJI - op}e odlike (pojava, urednost, maniri, entuzijazam); - rezultati rada ostvareni tokom karijere; - sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima; - komunikacijske i organizacijske sposobnosti; - timski rad. IV. KANDIDATI SU DU@NI UZ PRIJAVU PRILO@ITI SLIJEDE]U DOKUMENTACIJU - kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon; - ovjerenu fotokopiju fakultetske diplome; - ovjerenu fotokopiju uvjerenja o polo`enom pravosudnom ispitu; - uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci); - izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne starije od 6 mjeseci); - uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje 5 (pet) godina na imovinsko-pravnim poslovima u Pravobranila{tvu, pravosudnim organima i drugim dr`avnim organima, preduze}ima i drugim pravnim licima; - izjavu da kandidat nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 (tri) godine prije dana objavljivanja ovog oglasa (ovjerenu u Op}ini u CSC {alter br. 8); - izjavu da kanidat nije obuhva}en ~lanom IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine (ovjerenu u Op}ini u CSC {alter br. 8); - uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivi~ni postupak (ne starije od 3 (tri) mjeseca); - uvjerenje o neka`njavanju (od op}inskog i kantonalnog suda, ne starije od 3 (tri) mjeseca). S kanidatima koji budu ispunjavali sve potrebne uvjete bit }e obavljen intervju pred Komisijom za izbor. Prijave sa tra`enim dokumentima o ispunjavanju uslova iz oglasa mogu se dostaviti najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana posljednje objave oglasa, na adresu: Op}ina Gora`de, ul. Titova br. 2, sa naznakom: "Prijava na javni oglas za izbor op}inskog pravobranioca". Ovaj javni oglas objavit }e se u dnevnom listu "Dnevni avaz" i "Slu`benim novinama Federacije BiH". Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati. (Sl-174/11-F) JP "BOSANSKO-PODRINJSKE [UME" DOO GORA@DE Na osnovu ~lana 28. Zakona o javnim preduze}ima ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 8/05), ~lana 33. Statuta JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de ("Slu`bene novine BPK Gora`de", broj 2/07) i Odluke Odbora za reviziju JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de broj 54/11 od 16. 02. 2011. godine, Odbor za reviziju raspisuje

KONKURS
ZA IZBOR VANJSKOG REVIZORA ZA 2010. GODINU I. Objavljuje se konkurs - za izbor vanjskog revizora za 2010. godinu u JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de. II. Odabir vanjskog revizora za 2010. godinu u JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de izvr{it }e Odbor za reviziju Preduze}a, ve}inom glasova, na osnovu provedenog konkursa. Zadatak vanjskog revizora je da izvr{i reviziju finansijskog poslovanja JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de za 2010. godinu. III. Kandidati koji se prijavljuju du`ni su uz prijavu dostaviti slijede}e: - rje{enje o registraciji revizorskog dru{tva - certifikat revizorskog dru{tva o ispunjavanju uslova za rad - cijenu usluga - vrijeme trajanja revizije - orijentaciono IV Kriteriji za izbor najpovoljnije prijave su: - specifikacija poslova u skladu sa propisima - cijena i na~in pla}anja - iskustvo u dosada{njim poslovima - rok realizacije usluga Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", jednom dnevnom listu i web stranici preduze}a www.bpksume.com.ba i ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Prijave na konkurs za izbor vanjskog revizora za 2010. godinu dostaviti li~no ili preporu~enom po{tom na adresu: JP "Bosansko-podrinjske {ume" d.o.o. Gora`de Ulica Ibrahima Popovi}a broj 17 73000 Gora`de (Odboru za reviziju) Na koverti obavezno nazna~iti "Prijava na konkurs za izbor vanjskog revizora - NE OTVARATI" Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti uzete u razmatranje. (Sl-176/11-F) MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 12/03 i 34/03), ~lana 34. Zakona o ustanovama ("Slu`beni list RBiH", br. 6/92, 8/93 i 13/94), ~lana 6. stav 1. Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", broj 16/06), ministar zdravstva Kantona Sarajevo, raspisuje

PONOVNI JAVNI OGLAS
ZA NOMINIRANJE/IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ^LANOVA NADZORNOG ODBORA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO Objavljuje se ponovni javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Zavod). Nadzorni odbor je organ kontrole poslovanja Zavoda, a sastoji se od tri (3) ~lana, od kojih se jedan (1) ~lan imenuje iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Zavodu. Opis poslova Nadzornog odbora: - analizira izvje{taje o poslovanju Zavoda, - obavlja nadzor nad upotrebom sredstava za rad, pregleda godi{nji izvje{taj o poslovanju i godi{nji obra~un Zavoda,

Srijeda, 23. 2. 2011. -

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 13

pregleda i provjerava urednost i zakonitost vo|enja poslovnih knjiga Zavoda, - izvje{tava Osniva~a, Upravni odbor i direktora o rezultatima nadzora u Zavodu. Nadzorni odbor Zavoda imenuje Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog ministra zdravstva Kantona Sarajevo, na mandatni period od ~etiri (4) godine, uz mogu}nost ponovnog imenovanja. Za ~lana Nadzornog odbora Zavoda mo`e biti nominiran/imenovan kandidat koji ispunjava slijede}e op}e uvjete: - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu); - da je stariji od 18 godina (dokaz rodni list ili ovjerena fotokopija li~ne karte CIPS-a); - da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou dr`ave ili entiteta) u razdoblju od tri (3) godine prije dana objave upra`njene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa); - da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine - da nije pod optu`nicom od strane Me|unarodnog tribunala za biv{u Jugoslaviju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa); - da nije osu|ivan za kazneno djelo i za privredni prestup nespojiv sa du`no{}u u Nadzornom odboru Zavoda (dokazi: da nije osu|ivan za kazneno djelo - uvjerenje od nadle`nog MUP-a - Uprava policije, a da nije osu|ivan za privredni prestup - uvjerenje od nadle`nog op}inskog suda - prekr{ajno odjeljenje nadle`ne op}ine); - da nije izabrani zvani~nik, nosilac izvr{nih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 16/02, 14/03 12/04 i 63/08) (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). Pored ispunjavanja op}ih uvjeta, kandidat koji se nominira/imenuje za ~lana Nadzornog odbora Zavoda treba da ispunjava i slijede}e posebne uvjete, i to: - da ima VII stepen stu~ne spreme ekonomskog, pravnog ili zdravstvenog usmjerenja (dokaz: diploma odnosno uvjerenje - fotokopija ovjerena od nadle`nog organa); - da ima najmanje tri (3) godine radnog iskustva sa stru~nim i profesionalnim znanjem u oblasti zdravstva (dokaz: potvrda o radnom iskustvu); - da nema privatni - finansijski interes u Zavodu u ~iji se Nadzorni odbor kandiduje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa); - da nije direktor zdravstvene ustanove, a koja ima status pravne osobe (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa) i - da nije ~lan vi{e od jednog upravnog ili nadzornog odbora (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa). Jedan (1) ~lan Nadzornog odbora imenuje se iz reda stru~nih radnika zaposlenih u Zavodu, uz preporuku Sindikata Zavoda. Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu, kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uvjeta tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enim dokumentima, kao dokazom se dostavljaju li~no ili po{tom preporu~eno, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "PRIJAVA NA PONOVNI JAVNI OGLAS NADZORNI ODBOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO - NE OTVARAJ". Prijave koje ne sadr`e propisano iz ovog oglasa odbacit }e se kao nepotpune.

Prijave se dostavljaju na slijede}u adresu: Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, ul. Reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, Sarajevo. Oglas ostaje otvoren 15 dana od posljednjeg objavljivanja ovog oglasa. Ponovni javni oglas }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH" i dnevnim novinama "Dnevni avaz". Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa u`im izborom, bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor. Prije intervjua kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije. Bilo koji kandidat odnosno ~lan javnosti mo`e podnijeti prigovor na kona~no imenovanje predsjednika i ~lanova Nadzornog odbora Zavoda u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. Neblagovremene i nepotpune prijave ne}e biti razmatrane. Prijave kandidata koji su na funkciji u politi~koj stranci }e se odbaciti (kandidati koji se ne kvalificiraju) u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine. (Sl-179/11-F) JAVNA USTANOVA BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA TUZLA Na osnovu ~lana 21. Pravila Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla broj 38/02 od 15. 2. 2002. godine, Upravni odbor Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla raspisuje

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA JAVNE USTANOVE BOSANSKI KULTURNI CENTAR TUZLANSKOG KANTONA U TUZLI 1. Raspisuje se javni konkurs zu izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona u Tuzli Opis poslova direktora: - organizira i rukovodi radom Bosanskog kulturnog centra, - zastupa i predstavlja Bosanski kulturni centar prema tre}im licima, - odgovara za zakonitost rada Bosanskog kulturnog centra, - predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti za koje je Bosanski kulturni centar osnovan, - predla`e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova i osnove plana rada i razvoja, - izvr{ava odluke Upravnog odbora, - podnosi Upravnom odboru plan i izvje{taj o financijskom poslovanju, - odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, - izvr{ava i druge poslove utvr|ene zakonom i op}im aktima Bosanskog kulturnog centra. 2. Izbor imenovanja vr{i se na period od 4 (~etiri) godine. 3. Kandidati treba da ispunjavaju op}e uslove utvr|ene Zakonom i to: - da su dr`avljani BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu), - da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: izvod iz mati~ne knjige ro|enih), - da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova na koje se kandiduju (dokaz: uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti-dostavlja izabrani kandidat), - da nisu otpu{teni iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: kandidati koji su bili zaposleni u

Broj 8 - Strana 14

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti potvrdu, a oni koji nisu radili u dr`avnoj slu`bi du`ni su prilo`iti ovjerenu izjavu), - da nisu osu|ivani za krivi~no djelo (dokaz: ovjerena izjava kandidata), - da nisu ka`njavani iz oblasti privrednog prijestupa i da im nije izre~ena za{titna mjera zabrane vr{enja, poziva, djelatnosti ili du`nosti (dokaz: uvjerenje nadle`nog op}inskog suda), - da se na njih ne odnosi ~lan IX.1. Ustava BiH (dokaz: ovjerena izjava kandidata od strane nadle`nog organa), - da nisu izabrani zvani~nici, nosioci izvr{nih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukoba interesa u institucijama vlasti BiH ("Slu`beni glasnik BiH", broj 16/02, 14/03, 12/04 i 63/08) (dokaz: potpisana i ovjerena izjava od strane nadle`nog organa). 4. Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvr|ene Zakonom, i to: - da ima visoku stru~nu spremu (ekonomskog, pravnog ili tehni~kog smjera) (dokaz: ovjerena kopija diplome), - da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva, od ~ega najmanje 3 (tri) godine na rukovode}em mjestu u oblasti kulture (dokaz: potvrda nadle`nog organa o radnom sta`u iz koje je jasno vidljivo da kandidat ima potrebno radno iskustvo). - da nisu ~lanovi upravnog, izvr{nog ili drugog organa politi~ke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nemaju privatni financijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduju (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da nije ~lan upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog dru{tva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), a ukoliko jeste ~lan drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat }e dostaviti ovjerenu izjavu da }e po kona~nom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od 7 dana od dana imenovanja, - da nisu dioni~ari sa 50% i vi{e dionica, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dioni~kog dru{tva, kao i vlasnik sa 50% i vi{e vlasni{tva, direktor i ~lan uprave bilo kojeg dru{tva sa ograni~enom odgovorno{}u (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadle`nog organa), - da dostavi program rada i razvoja BKC-a za ~etverogodi{nji period. 5. Kandidati koji ispunjavaju op}e i posebne uslove reguliranog organa iz ta~ke 3. i 4. ovog konkursa bit }e pozvani na intervju i u postupku kona~nog izbora, uzet }e se u obzir i slijede}e: stepen stru~ne spreme srodnog zanimanja, posjedovanje radne, komunikativne i organizatorske sposobnosti, znanje o organizaciji i djelatnosti reguliranog organa, sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i nepristrasnog dono{enja odluka, naklonjenost timskom radu i rezultati rada tokom karijere. Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja. Konkurs }e biti objavljen u "Slu`benim novinama Federacije BiH", dnevnom listu "SAN" i web stranici Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona iz Tuzle (http//: www.bkc.tuzla.ba). Kandidati su du`ni uz prijavu, koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata (ne starije od 6 mjeseci) kao dokaz o ispunjavanju op}ih i posebnih uslova tra`enih ovim oglasom. Prijave sa tra`enom dokumentacijom o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti li~no ili putem po{te preporu~eno, na adresu: Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla Ulica Mije Kero{evi}a - Guje broj 3, 75 000 Tuzla

(Konkursna komisija "Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora BKC-a" - ne otvara se) O rezultatima konkursa kandidati }e biti obavije{teni. (Sl-180/11-F) OSTAVINSKI POSTUPAK
Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrle Ai{e Hrvi} ro|. Milavi}, k}eri Muhameda udove Mustafe, ro|ene 14. 11. 1890. godine, a koja je umrla 29. 3. 1982. godine, s posljednjim prebivali{tem u Mostaru, izdao je dana 3. 11. 2010. godine slijede}i OGLAS Pozivaju se zakonske nasljednice Envera zv. Vera \iki} ro|. Hrvi}, k}i Mustafe i Munevera zv. Mira [abanac ro|. Hrvi}, k}i Mustafe - polusestre po ocu od umrlog nasljednika Bahrudina Hrvi}a, koje su nepoznatog boravi{ta i bez imenovanog punomo}nika, da se jave ovom Sudu ili da dostave nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslije|e na temelju izjave postavljenog privremenog zastupnika, a prema podacima kojim raspola`e Sud. Broj 07-58 O 013988 98 O 3. studenoga 2010. godine Mostar (03-3-397/11) Op}inski sud Mostar, po stru~noj suradnici Ivani Sivri}, u ostavinskom postupku iza umrle Gerdde Panti} ro|. Hesse, k}eri Valtera i Elisabeth, ro|ene 11. 11. 1930. godine, a koja je umrla 4. 4. 1991. godine, s posljednjim prebivali{tem u Mostaru, Prigra|ani bb, izdao je dana 2. 2. 2011. godine slijede}i OGLAS Pozivaju se sve osobe koje pola`u pravo na naslje|ivanje, a koje u dosada{njem tijeku postupka nisu imale pristup Sudu, da se jave ovom Sudu ili da dostave nasljedni~ke izjave, jer }e, u suprotnom, po proteku roka od godinu dana od dana objave oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", Sud raspraviti naslije|e prema podacima kojim raspola`e Sud. Broj 07 58 O 023546 07 O 2. velja~e 2011. godine Mostar (03-3-404/11)

PROGLA[ENJE UMRLIM
Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Alji~evi} Jasmina, u vanparni~nom predmetu predlagatelja Vatrenjak Avdije iz Ilid`e, Bajre Kaljanca 22, protiv protivnika predlaga~a Vatrenjak Muje, sa posljednjim prebivali{tem na Ilid`i, Bjela{ni~ka 70, zastupan po posebnom staratelju Vatrenjak Razimu iz Ilid`e, Bajre Kaljanca 22, radi dokazivanja smrti, na osnovu ~lana 62. i 65. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH, izdaje sljede}i OGLAS Vatrenjak Mujo, sin Ahmeta i majke Zibe, ro|en 25. 3. 1900. godine u mjestu Zabor, op}ina Fo~a, sa posljednjim prebivali{tem na Ilid`i, Bjela{ni~ka 70, navodno je umro prirodnom smr}u dana 2. 1. 1993. godine, na Ilid`i u ul. Bjela{ni~ka 70. Poziva se sam VATRENJAK MUJO, kao i sva druga lica koja bilo {ta znaju o njegovom `ivotu ili smrti da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH" jave Op}inskom sudu u Sarajevu, [enoina 1, soba 15/PR. Po isteku roka od 30 dana, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu za dokazivanje smrti Vatrenjak Muje. Broj 65 0 V 167206 10 V 17. februara 2011. godine Sarajevo (O-175/11) Op}inski sud u Livnu, sudac Izeta D`end`o, u izvanparni~nom predmetu predlagatelja Ahmed Berberovi}, radi progla{enja nestale osobe umrlom Mahmut Berberovi}, zastupan po staratelju Ahmetu Berberovi}, po Rje{enju ovog Suda od

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 15

dana 30. 6. 2010. godine, na temelju ~lanka 65. Zakona o izvanparni~nom postupku, izdaje sljede}i OGLAS Nestali: Mahmut Berberovi} ro|. 1899. godine u Glamo~u, sin Muje s posljednjim prebivali{tem u Glamo~u, koji je nestao 1942. godine od kada mu se gubi svaki trag. Poziva se nestali MAHMUT BERBEROVI], kao i svaka druga osoba koja zna bilo {ta o `ivotu i kretanju nestale osobe poslije navedenog nadnevka nestanka da se javi u Op}inski sud u Livnu, Trg branitelja 1, soba 107. Ukoliko se ne javi Mahmut Berberovi}, kao i svaka druga osoba koja zna bilo {to o kretanju nestale osobe poslije nadnevka nestanka, a po isteku roka od 90 dana od dana objavljivanja oglasa, Sud }e donijeti odluku po prijedlogu. Broj 68 0 V 011827 10 V 2. velja~e 2011. godine Livno (03-3-388/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Kod Op}inskog suda Mostar u toku je vanparni~ni postupak za progla{enje nestalog umrlim po prijedlogu predlagatelja Dejana Veli~kovi}a, iz Splita, R. Hrvatska, za nestalog Mihajlo Radovanov, sina Nikole, ro|enog 13. 11. 1921. godine u Samara, SSSR, sa posljednjim prebivali{tem u Mostaru, za koga se smatra da je nestao dana 24. 12. 1999. godine. Poziva se nestali MIHAJLO RADOVANOV, sin Nikole, kao i bilo koje drugo lice koje ne{to zna o `ivotu ili smrti nestalog Mihajla Radovanova, da to jave Op}inskom sudu Mostar, Adema Bu}a 20, u roku od 90 dana od dana objavljivanja ovog oglasa. Broj 58 0 V 058847 09 V 7. februara 2011. godine Mostar (03-3-391/11) Op}inski sud u Zavidovi}ima, Odjeljenje u Maglaju, stru~ni saradnik Murti} Senad, u vanparni~nom predmetu predlaga~a Petrovi} Radislava, sin Milo{a iz Modri~e, Cara Lazara 31, radi dokazivanja smrti Bo`i} ro|. Spasi} Cvijete, k}i Nike iz Maglaja, Gornja Bukovica, na osnovu ~lana 65., a u vezi sa ~lanom 62. Zakona o vanparni~nom postupku FBiH ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 2/98), izdaje sljede}i OGLAS Poziva se BO@I] ro|. Spasi} CVIJETA, k}i Nike iz Maglaja, Donja Bukovica, ro|ena dana 31. 3. 1908. godine u Maglaju, Gornja Bukovica, posljednjeg prebivali{ta u Maglaju, Donja Bukovica, navodno umrla dana 10. 11. 1992. godine u mjestu Donja Bukovica, op}ina Maglaj, da se javi ovom Sudu, kao i sva lica koja bilo {ta znaju o njenom `ivotu ili smrti, u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", nakon ~ega }e Sud odlu~iti o prijedlogu. Broj 042-1-V-10-000-069 10. februara 2011. godine Maglaj (03-3-420/11) Op}inski sud u Gra~anici, po sudiji Reufu D`ini}u, u vanparni~noj stvari predlaga~a Mehmeda Mujkanovi}a, sin Mali}a iz Gornje Grapske, op}ina Doboj, nastanjen u Brijesnici Maloj, op}ina Doboj-Istok, radi progla{enja nestalog za umrlog Mali}a Mujkanovi}a i Gornje Grapske, op}ina Doboj, objavljuje sljede}i OGLAS Poziva se MUJKANOVI] MALI], sin Alage, ro|en 1. 1. 1917. godine u Gornjoj Grapskoj, op}ina Doboj, sa posljednjim prebivali{tem u Brijesnici Maloj, op}ina Doboj-Istok, koji je navodno umro 19. 12. 1994. godine, da se u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa u "Slu`benim novinama Federacije BiH", javi ovom Sudu. Istovremeno Sud poziva svakog ko {ta zna o njegovom `ivotu da to javi ovom Sudu. Po isteku navedenog roka Sud }e nastaviti postupak i odlu~iti o prijedlogu. Broj 27 0 V 010928 10 V 11. februara 2011. godine Gra~anica (03-3-424/11) (03-3-327/11) Op}inski sud Livno - Odjeljenje suda Tomislavgrad, po sutkinji Ljiljani Juri~, u pravnoj stvari tu`itelja: ^i~ak Danica iz Kupresa, zastupana po Predragu Kelavi, odvjetniku iz Tomislavgrada, protiv tu`enih: ^i~ak Ilija Perin iz Otinovaca, ^i~ak Sre}ko Perin iz Otinovaca, ^i~ak Ivo Markov iz Otinovaca, ^i~ak Stojan Bo`in iz Otinovaca, ^i~ak Kata ro|. Patrun iz Otinovaca, Ani~i} ro|. [ari} Kaja iz Petrova Sela, Veseli ro|. [ari} Ljubica iz Petrova Sela, Po`gain ro|. [ari} Dragica iz Petrova Sela, Ivkovi} ro|. [ari} Mara iz Od`aka, ^i~ak Pero Jozin iz Sarajeva, ^i~ak Karlo Jozin iz Od`aka, ^i~ak Ilija Jozin iz Od`aka, ^i~ak Jozo Jozin iz Od`aka, ^i~ak Ivka Jozina iz Od`aka, Hrgi} ro|. ^i~ak Mira iz Sarajeva, ^i~ak Nediljko Ivin iz Od`aka, ^i~ak Marko Ivin iz Od`aka, ^i~ak An|a Sre}kova iz Od`aka, ^i~ak Franjo Sre}kov iz Od`aka, Radi} ro|. ^i~ak Finka iz Goravaca, ^i~ak Marta ud. Joze iz Od`aka, Ivkovi} Vlado Franin iz Otinovaca, Ivkovi} Ana Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Smiljka Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Bosa Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Danica Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Jozo Franin iz Otinovaca, svi nepoznata boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, dana 18. 1. 2011. godine, izdao je OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 068-2-P-07-000037 od 18. 1. 2011. godine, tu`enicama: ^i~ak Ilija Perin iz Otinovaca, ^i~ak Sre}ko Perin iz Otinovaca, ^i~ak Ivo Markov iz Otinovaca, ^i~ak Stojan Bo`in iz Otinovaca, ^i~ak Kata ro|. Patrun iz Otinovaca, Ani~i} ro|. [ari} Kaja iz Petrova Sela, Veseli ro|. [ari} Ljubica iz Petrova Sela, Po`gain ro|. [ari} Dragica iz Petrova Sela, Ivkovi} ro|. [ari} Mara iz Od`aka, ^i~ak Pero Jozin iz Sarajeva, ^i~ak Karlo Jozin iz Od`aka, ^i~ak Ilija Jozin iz Od`aka, ^i~ak Jozo Jozin iz Od`aka, ^i~ak Ivka Jozina iz Od`aka, Hrgi} ro|. ^i~ak Mira iz Sarajeva, ^i~ak Nediljko Ivin iz Od`aka, ^i~ak Marko Ivin iz Od`aka, ^i~ak An|a Sre}kova iz Od`aka, ^i~ak Franjo Sre}kov iz Od`aka, Radi} ro|. ^i~ak Finka iz Goravaca, ^i~ak Marta ud. Joze iz Od`aka, Ivkovi} Vlado Franin iz Otinovaca, Ivkovi} Ana Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Smiljka Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Bosa Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Danica Franina iz Otinovaca, Ivkovi} Jozo Franin iz Otinovaca, svi nepoznata boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Sanje Kraljevi}, odvjetnice iz Tomislavgrada. Privremeni zastupnik u postupku ima sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika koje }e obavljati sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred

POSTAVLJENJE PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Op}inski sud u Te{nju izdaje se slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMNOG ZASTUPNIKA Op}inski sud u Te{nju, zemlji{noknji`ni referent Jasminka Prnjavorac, u postupku predlaga~a Ajanovi} Ekrema, sina Mesuda iz Te{nja, radi uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka, protivnicima pedlaga~a Ajanovi} Samiju, sinu Hamida iz Te{nja, upisanom u zk. ul. br. 8536. k.o. Te{anj, Berberovi} [ehriji, k}i Ibre iz Radu{e, Berberovi} Nazifi, iz Te{nja, Berberovi} Atifi, k}i Mustafe iz Radu{e, Huki} Mehmedaliji, sinu Ahmeta iz Te{nja, Brakovi} Salihi, `ena Huse iz Radu{e, Berberovi} D`emka, ud. Hamida iz Te{nja, Katad`i} Ha{i ud. Muje iz Radu{e, Berberovi} Safeti, k}i Juse iz Radu{e, Ka{ibovi} Salki, sinu Smaje iz Kotlanica, Hojkuri} Aji{i, ud. Ibrahima iz Radu{e, Hafizovi} Mini ud. Hamze iz Te{nja, Hojkuri} Smailu, sinu Ibrahima iz Radu{e, Agi} Beski, k}i Omera iz Te{nja, Mulabe~irovi} Hakiji, sinu Mustafe iz Te{nja, Jaband`i} Hamdiji, sinu Abdulaha iz Te{nja, Karahasanovi} Safidi iz Sarajeva, Ra{idkadi} Nad`idi iz Sarajeva, Kurdi} Sediki, `eni Enisa iz Mrkoti}a, Ahmetovi} Hasi, sinu Rame iz Zvornika, Kod`aga r. Huki} Edini, `eni Vejsila iz Gora`da, koji su upisani kao suvlasnici zk. ul. br. 8537. k.o. Te{anj, postavio je Rje{enjem br. 039-0-Dn-10-000 891 od 25. 1. 2011. god., privremenog zastupnika u osobi advokat Mustafa Cerovac iz Te{nja, po{to ozna~ena lica su umrla ili nepoznate adrese, a na osnovu ~lana 296. stav. 2. ta~ka 4. Zakona o prani~nom postupku FBiH. Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i du`nosti zakonskog zastupnika, i ista }e se izvr{avati do okon~anja postupka, sve dok se protivnici predlaga~a ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom ili dok im organ starateljstva ne postavi staratelja. Broj 039-0-Dn-10 000 891 25. januara 2011. godine Te{anj

Broj 8 - Strana 16

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`eniku postavio staratelja. Broj 068-2-P-07-000037 18. sije~nja 2011. godine Tomislavgrad (03-3-381/11) Op{tinski sud u Mostaru, sudija Tatjana Mijatovi}, u parni~nom postupku tu`ioca UniCredit Bank d.d. Mostar, zastupana po Zdravku Raji}u, advokatu iz Mostara, protiv tu`enog Ovuka @eljko iz Banje Luke, Solunska 55, sada nepoznatog boravi{ta, radi isplate, vsp. 5.580,97 KM, dana 10. 2. 2011. godine, objavljuje OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda od 22. 12. 2010. godine, a na osnovu ~lana 296. st. 2. t. 4. Zakona o parni~nom postupku, Sanja Za~inovi}, advokat iz Mostara, postavljena je za privremenog zastupnika tu`enom Ovuka @eljko iz Banje Luke, Solunska 55, sada nepoznatog boravi{ta. Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enog u postupku sve dok se on, ili njegov punomo}nik, ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da mu je postavio posebnog staraoca. Broj 58 0 P 051198 09 P 10. februara 2011. godine Mostar (03-3-384/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Mediha Bo{kailo, u pravnoj stvari tu`itelja Slavko ]ori}, zastupanog po punomo}nici Branki Krtali}, advokatu iz Mostara, protiv tu`ene Anica ]ori}, radi utvr|enja i uknji`be, VSP 9.500,00 KM Rje{enjem broj 58 0 P 061209 10 P od 31. 12. 2010., postavio je tu`enoj Anica ]ori}, privremenog zastupnika Kre{i} Josipa, advokata iz Mostara, na osnovu ~l. 296. st 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 061209 10 P 9. februara 2011. godine Mostar (03-3-385/11) Op}inski sud u ^apljini, sudac Emilija Zrni}, u pravnoj stvari tu`itelja Ljube Masla}, sin Boke, sa boravi{tem u Njema~koj, zastupan po punomo}niku Branku Mandrapa, odvjetniku iz ^apljine, protiv tu`ene Marije Masla} ro|. Mi{i}, k}i Stipana, radi razvoda braka, izdaje sljede}i OGLAS Rje{enjem ovog Suda br. 53 0 P 032967 10 P od 24. 11. 2010. godine, a na osnovu ~l. 296. st. 2. to~ka 4. Zakona o parni~nom postupku ("Slu`bene novine Federacije BiH", br. 53/03), postavlja se Vladimir Lukenda, odvjetnik iz ^apljine, za privremenog zastupnika tu`enoj Mariji Masla} ro|. Mi{i}, sada nepoznatog boravi{ta, koji }e imati sva prava i du`nosti i zastupati tu`enu kao zakonski zastupnik u parni~nom postupku, dok se tu`ena ili njezin punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da joj je postavio staratelja. Broj 53 0 P 032967 10 P 7. velja~e 2011. godine ^apljina (03-3-395/11) Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENICIMA Op}inski sud u Livnu, po sudiji Izeta D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Niko Su~i} Ivanov iz naselja Ljubun~i} kod Livna, protiv tu`enika 1. Mijat Gelo, sin Mijin, 2. Martin Gelo, sin Ive, 3. Tomo Gelo, sin Nike, 4. Marko Gelo Bo`in, 5. Tadija Gelo Filipov, 6. Ivan Gelo Bo`in, 7. Marko Gelo Nediljkov, 8. Perka Gelo ud. Stipana, 9. Jozo Gelo Stipin, 10. Slavka Gelo ud. Nikolina, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|enje i uknji`ba, postavio je tu`enicima Rje{enjem od dana 15. 1.

2010. godine privremenog zastupnika u osobi Slavena Juki}a, odvjetnika iz Livna, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 68 0 P 010874 09 P 7. velja~e 2011. godine Livno (03-3-396/11) Op}inski sud u ^apljini objavljuje sljede}i OGLAS Op}inski sud u ^apljina, sudija Zlatko Tanovi}, u pravnoj stvari tu`itelja 1. Gavran-Kapetanovi}-Softi} Sadrudina iz Sarajeva, 2. Gavrankapetanovi} Munira Faris, 3. Gavrankapetanovi} Munira Ismet, zastupani po punomo}nicima Azri i Marinku Kati}, odvjetnicima iz ^apljine protiv tu`enika 1. Haznadarevi} ro|. Kadi} (`ena Fehima) Arifa, 2. Kapetanovi} ro|. Alagi} (`. Alije) Hava, 3. Kapetanovi} (ud. Pa{e) Fata, ^apljina, Po~itelj bb, 4. Kapetanovi} (Pa{e) Azim, ^apljina, Po~itelj bb, 5. Kapetanovi} (Pa{e) Huso, ^apljina, Po~itelj bb, 6. Mijatovi} (Mate) Vidoje, ^apljina, Po~itelj bb, 7. Mijatovi} (\ure) Nikola, ^apljina. ^eljevo bb, 8. Mijatovi} (\ure) Cvitan, ^apljina, ^eljevo bb, 9. Mijatovi} (\ure) Anica, ^apljina, ^eljevo bb, 10. Golu`a (`. Mate) Tomica, Stolac, Trijebanj bb, 11. ^utura (`. Vinka) Matija, ^apljina, Po~itelj bb, 12. Mijatovi} (Ivana) Mato, 13. Malovoz Nikola, ^apljina, Dra~evo bb, 14. Malovoz (Nikole) Iva, ^apljina, Dra~evo bb, 15. Malovoz ( Nikole) Getruda, ^apljina, Dra~evo bb, 16. Malovoz (Nikole) Marica, ^apljina, Dra~evo bb, 17. Malovoz (Nikole) Janja, ^apljina, Dra~evo bb, 18. Mori} (`. Ramiza) Ilduza, 19. Alagi} (um. Zulfe) Mustafa, ^apljina, Po~itelj bb, 20. Alagi} (um. Zulfe) Alija, ^apljina, Po~itelj bb, 21. [abanovi} (um. Osmana) Salko, ^apljina, Po~itelj bb, 22. Be}irovi} ro|. [abanovi} (`. Munira) Emina, 23. Naki~evi} ro|. [abanovi} Munta, 24. [abanovi} (um. Osmana) Fahro-Pa{o, 25. Me{ki} ro|. [abanovi} (`. Hamze) Arifa, 26. Kadi} ro|. Sara~ (Ibrahima) Pa{a, 27. Kadi} (Kasima) Sead, 8. Habibija ro|. (Kesim) Senema, 29. Abdulah ro|. Kadi} (Mahmut) Zejneba, 30. Lokva~i} ro|. Kadi} (Mahmuta) Sejda 31. Kadi} (Mahmut) Arhib, 32. Kadi} (Mahmut) Senadin, 33. Lali} ro|. Kadi} (Mahmut) Nermina, 34. Rov~anin ro|. Kadi} (Mahmut) Sabina, 35. Tari} ro|. Kadi} (Mahmut) Senadina, 36. Bo{kailo ro|. Klari} (ud. Avde) [erifa, ^apljina, Po~itelj bb, 37. Bo{kailo (um. Avde) D`evad, ^apljina, Po~itelj bb, 38. Gavrankapetanovi} ([emsudin) Bekir, 39. Kadi} (Husein) Mahmut, 40. Kadi} (Husein) Ahmet, 41. Kadi} (Husein) Muhamed, 42. Selihbegovi} (Husein) Had`era, 43. Novokmet (Muje) Hajrija, 44. Kadi} (Abid) Mirza, ^apljina, Po~itelj bb, 45. Kadi} (Abid) Mustafa, 46. Kadi} (Abid) Tahsim, ^apljina, Po~itelj bb, 47. Kapetanovi} (Na|ija) Emir, ^apljina, Po~itelj bb, 48. Kapetanovi} (Na|ija) Ilduza, 49. Veledar (Na|ija) Mersiha, 50. Kne`evi} (Na|ija) Munevera, 51. Malovoz (Nikole) Ilija, ^apljina, Dra~evo bb, 52. Alagi} ( Muhamed) Ekrem, Sarajevo, Husrefa Red`i}a 22, 53. Alagi} (Muhamed) Irfan, ^apljina, Po~itelj bb, 54. [eremet (Numo) Razija, Sarajevo, Kranj~evi}eva 39, 55. [eremet (Numo) Zlatko, Sarajevo, Nusreta [i{i}a Dede 19, 56. [eremet (Emir) Svjetlana, Sarajevo, Envera [ehovi}a 3, 57. Fazli} (ro|. [eremet, k}i Emira) Sanja i 58. Kadi} (Alija) Sehija, Mostar, A. [enoe 5, radi utvr|enja prava vlasni{tva, v.sp. 3.100,00 KM, dana 28. 1. 2011. godine, postavio je tu`enicima 1. Haznadarevi} ro|. Kadi} (`ena Fehima) Arifa, 2. Kapetanovi} ro|. Alagi} (`. Alije) Hava, 12. Mijatovi} (Ivana) Mato, 13. Malovoz Nikola, ^apljina, Dra~evo bb, 18. Mori} (`. Ramiza) Ilduza, 22. Be}irovi} ro|. [abanovi} (`. Munira) Emina, 23. Naki~evi} ro|. [abanovi} Munta, 24. [abanovi} (um. Osmana) Fahro-Pa{o, 25. Me{ki} ro|. [abanovi} (`. Hamze) Arifa, 26. Kadi} ro|. Sara~ (Ibrahima) Pa{a, 27. Kadi} (Kasima) Sead, 8. Habibija ro|. (Kesim) Senema, 29. Abdulah ro|. Kadi} (Mahmut) Zejneba, 30. Lokva~i} ro|. Kadi} (Mahmuta) Sejda, 31. Kadi} (Mahmut) Arhib, 32. Kadi} (Mahmut) Senadin, 33. Lali} ro|. Kadi} (Mahmut) Nermina, 34. Rov~anin ro|. Kadi} (Mahmut) Sabina, 35. Tari} ro|. Kadi} (Mahmut) Senadina, 38. Gavrankapetanovi} ([emsudin) Bekir, 39. Kadi} (Husein) Mahmut, 40. Kadi} (Husein) Ahmet, 41. Kadi} (Husein) Muhamed, 42. Selihbegovi} (Husein) Had`era, 43. Novokmet (Muje) Hajrija, 44. Kadi} (Abid) Mirza, ^apljina, Po~itelj bb, 45. Kadi} (Abid) Mustafa, 49. Veledar (Na|ija) Mersiha, 50. Kne`evi} (Na|ija) Munevera i 57. Fazli} (ro|. [eremet, k}i Emira) Sanja, privremenog zatupnika, Moniku Rebac-Filipovi}, odvjetnika iz ^apljine, na temelju ~l. 296. st. 1. i st. 2. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nema punomo}nika i jer bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika tu`eniku dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastupiti {tetne posljedice.

Srijeda, 23. 2. 2011.

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Broj 8 - Strana 17

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`enik ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 53 0 P 037305 10 P 31. januara 2011. godine ^apljina (03-3-409/11) Op}inski sud u Livnu objavljuje sljede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENO ZASTUPNIKA PREDLO@ENICIMA Op}inski sud u Livnu, sudac Izeta D`end`o, rje{avaju}i u izvanparni~nom predmetu predlagatelja 1. Grgi} Ilija pok. Vlade iz Eminovog sela, 2. ^ui} ro|. Grgi} Iva pok. Vladimira iz Bukovice, 3. Dilber Vinko, sin Ljube iz Eminovog sela, protiv predlo`enika: 1. Vlado Grgi} pok. Jakova iz Eminovog Sela, 2. Kri{to Ru`a `. Bari{ice iz Eminovog sela, 3. Pa{ali} Iva `. Ivana iz Eminova sela, 4. Mihaljevi} lika `. Krstana iz Zagori~ana, 5. Stani} Mi{e pok. Joke, 6. Kri{to Ante pok. Juke, 7. Stani} Ante pok. Joke, 8. Stani} Ilija pok. Joke, sada svi nepoznata boravi{ta, 9. Kri{to Ivan, sin Joze iz Eminova sela, 10. Grgi} Vlatko pok. Ante iz Tomislavgrada, Latice bb, radi diobe imovine u suvlasni{tvu, svojim Rje{enjem od dana 7. 2. 2011. godine, postavio je predlo`enicima od 1 do 8, sada nepoznatog boravi{ta, privremenog zastupnika u li~nosti Ivana Kri{te, sina Joze iz Eminovog sela, jer su ti tu`enici nepoznata boravi{ta, a nemaju punomo}nika i jer bi redovan postupak oko postavljenja zakonskog zastupnika tu`enicima trajao dugo, tako da bi mogle nastati {tetne posljedice za stranku. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 68 0 V 010008 09 V 7. velja~e 2011. godine Livno (03-3-412/11) Op}inski sud u Mostaru, po sucu Nadi Hamovi}-Kova~evi}, u pravnoj stvari tu`itelja JP "Elektroprivreda" HZ HB DD Mostar, protiv tu`enog Inga Hackl, iz Mostara, Stjepana Radi}a 29/3, radi isplate, vanraspravno, dana 21. 10. 2010. godine, donio je sljede}e RJE[ENJE Tu`enoj Ingi Hackl, sada nepoznatog boravi{ta, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Ankice Ko`ulj, odvjetnice iz Mostara, po{to je tu`ena nepoznatog boravi{ta a nema punomo}nika, jer bi postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika trajao dugo, tako da bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu u postupku sve dok se tu`ena ili njen punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 043888 08 P 8. velja~e 2011. godine Mostar (03-3-418/11) Op}inski sud u Livnu objavljuje slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA TU@ENOJ Op}inski sud u Livnu, po sudiji Izeta D`end`o, u pravnoj stvari tu`itelja Vlado Krezo, sin pok. Marka iz naselja @abljak kod Livna, protiv tu`enika 1. Tomo Ivkovi}, sin Ilije iz naselja @abljak kod Livna, 2. An|elko Ivkovi}, sin p. Ilije iz naselja @abljak kod Livna, 3. Ljupko Vrdoljak, sin Marijana iz naselja @abljak kod Livna, 4. Mula Latifi} r. Katam, sada nepoznatog boravi{ta, radi priznanja vlasni{tva i uknji`be, postavio je tu`eniku Muli Latifi} privremenog zastupnika u osobi Slavena Juki}a, odvjetnika iz Livna, jer je boravi{te tu`enog nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 68 0 P 013640 10 P 15. februara 2011. godine Livno (03-3-419/11) Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i OGLAS Op}inski sud u Ljubu{kom, po sutkinji Leni Raspudi}, u pravnoj stvari tu`iteljice Ane Premel~ ro|. Bili}, k}erka pok. Ivana, Ante Bili} pok. Ivana i Miroslav Bili} pok. Ivana, svi tu`itelji zastupani po punomo}niku Tomislavu Zeli}u, odvjetniku iz Ljubu{kog, protiv tu`ene Kata Bili}, sada nepoznatog boravi{ta i Mile zv. Milica Bili} pok. Marijana, udata Hrsti} iz D. Radi{i}a, radi utvr|enje i uknji`ba, VSP 1.000,00 KM, Rje{enjem broj 63 0 P 006688 10 P od 11. 2. 2011. godine, postavio je tu`enoj Kati Bili} privremenog zastupnika u osobi Anke Hrsti}, odvjetnice iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 2 1. to~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`ene nepoznato, a nema punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enoj bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enu u postupku sve dok se tu`ena ili njezin punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 63 0 P 006688 10 P 11. velja~e 2011. godine Ljubu{ki (03-3-423/11) Op}inski sud u @ivinicama, po sudiji Luciji Tadi}, u pravnoj stvari tu`itelja Omerovi} ]azima, sin [abana iz Gornjih @ivinica, op}ina @ivinice, protiv tu`enih [i{i}-U`i~anin Muhameda, sin Rame i [i{i} Rame, sin Mehe, obojica iz @ivinica, sada nepoznatog boravi{ta, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva, van ro~i{ta, dana 9. 2. 2011. godine, donio je slijede}i OGLAS Rje{enjem ovog Suda broj 33 0 P 022589 10 P od 9. 2. 2011. godine, na osnovu ~lana 296., 297. i 298. Zakona o parni~nom postupku FBiH, postavljen je privremeni zastupnik tu`enim [i{i}-U`i~anin Muhamedu, sin Rame i [i{i} Rami, sin Mehe, obojica iz @ivinica, sada nepoznatih adresa, u osobi Salkanovi} Zurijeti, advokatu iz @ivinica, a u predmetu spora koji se vodi kod ovog Suda po tu`bi tu`itelja Omerovi} ]azima, sin [abana iz Gornjih @ivinica, radi utvr|ivanja prava vlasni{tva. Istim Rje{enjem je odre|eno da }e privremeni zastupnik zastupati tu`ene u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enom postavio staraoca. Broj 33 0 P 022589 10 P 9. februara 2011. godine @ivinice (03-3-425/11) Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`itelja Mileva udova Vojislava Gatalo, protiv tu`enika Nikola Gatalo, i drugih, radi utvr|enje i uknji`ba, vanraspravno, dana 22. 12. 2010. godine, donio je Tu`enicima od 6 do 20 i to Katarina ro|. Gatalo, `ena Laze Vujinovi}a, Stana ro|. Gatalo, `ena Spasoja A}imovi}a, Rosa ro|. Gatalo, udata za Peru Komlena, Jelka ro|. Garalo ud. [}epu Rajkovi}a, Jovica Simi}, pok. Jove, Joka Simi}, pok. Jove, Gatalo Save, pok. Uro{a, Gatalo An|a, pok. Uro{a, Gatalo Mara, udata Pejdo, Gatalo \ur|a, udata Rajkvoi}, Gatalo Mirko umr. Koste, Gatalo Branko, umr. Koste, Gatalo Branko, umr. Koste, Gatalo Novica, umr. Koste, Gatalo Danica, k}i Danila, Gatalo Mara, k}i Danila, postavlja se privremeni zastupnik Maja Huskovi}, odvjetnica iz Mostara, jer je boravi{te tu`enika nepoznato, a nemaju punomo}nika, te bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao, pa bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice.

Broj 8 - Strana 18

SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiH – Oglasni dio –

Srijeda, 23. 2. 2011.

Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 040851 08 P 14. februara 2011. godine Mostar (03-3-426/11) Op}inski sud u Ljubu{kom objavljuje sljede}i OGLAS Op}inski sud u Ljubu{kom, po sutkinji Leni Raspudi}, u pravnoj stvari tu`itelja: Marinko Mari}, zastupanog po punomo}nici Anki Hrsti}, odvjetnici iz Ljubu{kog, protiv tu`enika: Ivan Milo{, sin Andrije i dr., radi utvr|enje i uknji`ba, VSP 1.000,00 KM, Rje{enjem broj 63 0 P 005789 09 P od 14. 2. 2011. godine, postavio je tu`enima: Ivanu Milo{, sinu Andrije, Luki Mari} pok. Jure i Ivanu Mari} pok Jure privremenog zastupnika u osobi Tomislava Zeli}a, odvjetnika iz Ljubu{kog, na temelju ~l. 296. st. 1. ta~ka 4. ZPP-a, jer je boravi{te tu`enih nepoznato, a nemaju punomo}nika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enika bi dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 63 0 P 005789 09 P 14. velja~e 2011. godine Ljubu{ki (03-3-428/11) Op}inski sud u Mostaru objavljuje slijede}i OGLAS Op}inski sud u Mostaru, po sudiji Nina ]ulani}, u pravnoj stvari tu`itelja UniCredit Bank d.d., zastupanog po odvjetniku Zdravku Raji}u, protiv tu`enika Sanja Kuko, i dr., radi isplata duga, VSP 3.686,12. Tu`enoj Sanji Kuko-Had`i}, k}i Ibrahima iz Sarajeva, Bratuna~ka, 4 Novi Grad, u ovom postupku postavlja se privremeni zastupnik u osobi Gordana Stoji}a, odvjetnik iz Mostara, po{to je tu`ena nepoznatog boravi{ta, a nema punomo}nika, te bi redovan postupak postavljanja zakonskog zastupnika dugo trajao, pa bi za stranku mogle nastati {tetne posljedice. Postavljeni privremeni zastupnik zastupat }e tu`enika u postupku sve dok se tu`eni ili njegov punomo}nik ne pojave pred Sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je postavio staratelja. Broj 58 0 P 050774 09 P 11. februara 2011. godine Mostar (03-3-429/11) Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Frano Badrov, sin An|elka iz Bile, protiv tu`enika: 1. Zvonko Badrov pok. Pere, 2. Jakov Badrov pok. Pere, 3. Stipe Grebenar pok. Nike, 4. Branko Grebenar pok. Jake, 5. Mara Grebenar udova Ljube, 6. Stipo Grebenar pok. Ljube, 7. Frano Grebenar pok. Ljube. 8. Jasna Kri`an r. Grebenar, 9. @eljko Milanovi} pok. Joze, 10. @eljo Milanovi} pok. Milana, 11. Vrdoljak r. Milanovi} pok. Milana Lidija, svi nepoznata mjesta boravi{ta, radi utvr|enja prava vlasni{tva, izvan ro~i{ta dana 14. 2. 2011. godine, izdao je slijede}i OGLAS O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA Rje{enjem ovog Suda broj 68 0 P 014913 10 P od 14. 2. 2011. godine, tu`enim: 1. Zvonko Badrov pok. Pere, 2. Jakov Badrov pok. Pere, 3. Stipe Grebenar pok. Nike, 4. Branko Grebenar pok. Jake, 5. Mara Grebenar udova Ljube, 6. Stipo Grebenar pok. Ljube, 7. Frano Grebenar pok. Ljube. 8. Jasna Kri`an r. Grebenar, 9. @eljko Milanovi} pok. Joze, 10. @eljo Milanovi} pok. Milana, 11. Vrdoljak r. Milanovi} pok Milana Lidija, sada nepoznatog mjesta boravi{ta, postavljen je privremeni zastupnik u osobi Slavena Juki}a, odvjetnika iz Livna, jer bi redoviti postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tu`enim trajao dugo, uslijed ~ega bi mogle nastati {tetne posljedice za tu`itelja.

Istim Rje{enjem odre|eno je da }e privremeni zastupnik zastupati tu`enike u postupku sve dok se oni ili njihovi punomo}nici ne pojave pred Sudom, odnosno dok organ starateljstva ne obavijesti Sud da je tu`enim postavio skrbnika. Broj 68 0 P 014913 10 P 14. velja~e 2011. godine Livno (03-3-432/11) Op}inski sud u Livnu, sudac Sofija Vrdoljak, u pravnoj stvari tu`itelja Davor Bandov pok. Joze iz Grguri}a, koga zastupa punomo}nik Perica Babi}, odvjetnik iz Livna, protiv tu`enika: 1. Bandov Tome Mate, 2. Bandov Tome Bo`o, 3. Bandov Dragutina Ivan, 4. Bandov Pere Tomo, 5. Bandov Jure Bozo, 6. Bandov Tome Pavo, 7. Bandov Tome Branko, 8. Bandov Tome Mirko, 9. Bandov Tome Pero, 10. Bandov Tome Borislav, 11. Bandov Nike Marko, 12. Su~i} ro|. Bandov `. Ivana Ru`a, 13. Bandov ante Niko, 14. Bandov Mirka Janja,