LatihanKaranganBergambar PMR

Pendahuluan Akhbar-akhbarutama ± menyiarkankejadianbulidalamkalanganpelajar ± menjadisemakinharisemakinserius ± langkah-langkahdrastikharusdiambiluntukmengatasinya.

Isi 1 Pihaksekolah ± memastikansekolahkekalamansebagaitempatbelajar ± mendisiplinkanpelajarsejakkecil ± menghukumpelajar yang terlibatdalamgejalabuli. Isi 2 Para guru ± sensitifterhadapperubahanpelajar ± menerimaaduanpelajarsecaraserius ± mengenalpastipelajar yang terlibatdanmengenakantindakandisiplin Isi 3 Murid-murid ± mengelakkandiridaripadabersendirian ± murid junior haruslahdilindungiolehmurid senior, bukannyadibuli ± memastikanpelajarselamatberada di sekolah Penutup Masalahbulidalamkalanganpelajar ±

dapatdiatasijikasemuapihakbekerjasamabagaiaurdengantebing ± sekolahmenjaditempatmenuntutilmu yang kondusif. Isi 1 Majlisrumahterbuka ± mengeratkansilaturahimantarakaum ± berkunjungkunjunganantarasatusama yang lain ± membinabangsa yang bersatupadu Isi 2 Dalammajlisrumahterbuka ± dapatmenikmatipelbagaijenisjuadah yang dihidangkan ± berbualbualmesradanbergurausenda ± hidupbagaiaurdengantebing. Pendahuluan Rakyat Malaysia ± terdiridaripadaberbilang-bilangbangsa ± meraikanpelbagaiperayaan ± majlisrumahterbukadiadakanpadasetiapperayaanutama. Isi 3 Penganjuranmajlisrumahterbuka ± membukamindarakyatdanpelancongasing ± memahamikebudayaan yang unik di Malaysia ± takkenalmakatakcinta .

otakmenjadicerdas Isi 3 Dalamsetiaplatihansukan ± semangatbekerjasamadalampasukandapatdipupuk ± membinakekuatanikatanpersahabatan ± bersatukitateguh. berceraikitaroboh Penutup Setiappelajar ± wajarmenyertailatihansukan ± membinasemangatkesukanan yang tinggi ± meraihkejayaan demi bangsadannegarapadamasadepan . Pendahuluan Pihaksekolah ± mengadakanlatihansukan ± musimpertandingansukanbanyakmemberikankebaikan Isi 1 Latihansukan ± meningkatkan stamina pelajar ± bersiapsediabertanding ± membawapulangkejayaan ± membanggakansekolah Isi 2 Apabilaberlatih ± mengeluarkanpeluh ± menyingkirkansisa-sisatoksik ± badanmenjadicergas.Penutup Sebagairakyat Malaysia ± bertuahmenjadirakyat di bumigemilangini ± bersamasamamenjayakanmatlamat ³Satu Malaysia´ ± membangunkannegaratercintaini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful