Meningkatkan Kemahiran Membina Ayat Bahasa Inggeris Melalui Latih Tubi Menggunakan Tafsiran Gambar Dan Kata Kunci

Bagi Murid Tahun 2

Oleh NOR IDAYU BINTI IDRUS Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan 27000 Jerantut, Pahang Darul Makmur

ABSTRAK
Kajian ini telah dijalankan untuk mengenal pasti penyelesaian kepada masalah yang dihadapi oleh murid- murid dalam kemahiran menulis ayat mudah atau ‘simple sentences’ dalam bahasa Inggeris. Masalah ini boleh memberi kesan terhadap tahap penguasaan bahasa Inggeris dan dan pencapaian murid dalam peperiksaan terutamanya Kertas Dua. Dalam menghasilkan ayat mudah yang baik, seseorang murid perlu menguasai beberapa kemahiran. Salah satu daripadanya ialah kemahiran mentafsir gambar bagi memperolehi lebih kata kunci. Kebanyakan murid hanya bergantung kepada kata kunci yang telah diberikan dan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengembangkan ayat dengan lebih baik. Seramai 18 orang murid dipilih sebagai responden kajian. Mereka terdiri daripada murid-murid tahun 2 Mulia, iaitu sebuah kelas yang agak lemah. Pencapaian mereka di dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris adalah kurang menggalakkan. Lantas guru mencuba kaedah latih tubi membina ayat dengan bantuan gambar rajah dan kata kunci untuk meransang minat murid. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam kajian ini adalah Ujian Pra dan Ujian Pasca dan juga pemerhatian secara informal. Dalam kajian ini, murid telah didedahkan tentang cara-cara memperoleh lebih kata kunci dengan cara mentafsir gambar, mengeluarkan kata kunci dan membandingkan dengan kata kunci yang telah diberikan. Kajian ini dijalankan selama 2 minggu dalam 2 sesi pengajaran (60 minit setiap pengajaran).

ISU KAJIAN Bahasa Inggeris merupakan salah satu mata pelajaran teras yang sangat penting, sama ada di Sekolah Kebangsaan atau di Sekolah Jenis Kebangsaan. Pada dasarnya, murid-murid akan dinilai dalam dua kertas ujian iaitu kertas 1 dan kertas 2 yang lebih menjurus kepada kemahiran menulis. Masalah utama yang dihadapi oleh guru ialah murid tidak begitu gemar menulis atau membina ayat dalam bahasa Inggeris walaupun murid telah diberikan bantuan gambar rajah dan kata kunci. Terdapat beberapa kemahiran membina ayat yang biasa di gunakan dalam pengajaran Bahasa Inggeris. Di antaranya ialah membina ayat dengan bantuan gambar, kata kunci, menyambungkan keratan ayat, dan melengkapkan tempat kosong atau word cues. Kemahiran membina ayat biasanya akan diuji dalam kertas 2 dan soalan yang biasanya diberikan ialah murid diminta membina ayat berdasarkan salah satu daripada kemahiran-kemahiran di atas. Daripada ujian PKSR 1 yang telah diadakan pada bulan Mac 2005 yang lalu terdapat ramai murid yang tidak dapat menjawab hampir kesemua soalan yang diberikan. 67

maka tidak semua murid dilibatkan dalam kajian ini. SOALAN UJIAN PRA DAN UJIAN PASCA Saya telah melaksanakan satu bentuk pengajaran dan pembelajaran seperti biasa. 68 . Sepanjang sesi pengajaran. Dalam ujian tersebut didapati bahawa pelajar hanya dapat menjawab 30% daripada 8 soalan membina ayat walaupun telah diberi bantuan kata kunci. Saya perlu lebih banyak bersabar dan perlu menyediakan lebih banyak gambar rajah yang menarik untuk membantu murid-murid membina ayat. Memandangkan di dalam kelas tahun 2 Mulia ini terdapat beberapa orang murid yang masih tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis. KUMPULAN SASARAN / RESPONDEN KAJIAN Responden kajian terdiri daripada 18 orang murid tahun 2 Mulia (5 orang lelaki dan 13 orang perempuan). Merancang tindakan untuk meningkatkan kemahiran membina ayat bahasa Inggeris melalui latih tubi menggunakan tafsiran gambar dan kata kunci. Murid-murid berminat mempelajari Bahasa Inggeris terutamanya dalam sesi bacaan tetapi kurang berminat dalam sesi penulisan atau Shared Writing. Daripada pemerhatian saya juga. Jerantut Pahang. Ujian Pasca dan juga pemerhatian informal bagi tujuan mengumpul maklumat. Oleh itu. fokus kajian saya ialah meningkatkan kemahiran membina ayat Bahasa Inggeris melalui latih tubi menggunakan tafsiran gambar dan kata kunci. saya menjalankan ujian Pra bagi mengetahui tahap keupayaan murid-murid dalam membina ayat.REFLEKSI ISU KAJIAN Di Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan. Selepas sesi pengajaran dan pembelajaran tersebut selesai. Mereka dalam lingkungan umur 8 tahun dan mempunyai pencapaian akademik yang secara keseluruhannya sederhana dan lemah. Mereka akan mengambil jalan mudah dengan menyalin semula perkatan-perkataan yang diberikan tanpa membuat sebarang penambahan. INSTRUMEN KAJIAN Instrumen kajian yang saya gunakan adalah Ujian Pra. hanya murid yang berpotensi untuk cemerlang sahaja yang memberikan tumpuan sewaktu sesi pengajaran. murid mudah berputus asa apabila diberikan soalan yang sedemikian. OBJEKTIF KAJIAN Objektif kajian ini bertujuan untuk : a) b) c) Meningkatkan kemahiran membina ayat bahasa Inggeris melalui latih tubi menggunakan tafsiran gambar dan kata kunci. Menilai keberkesanan tindakan untuk meningkatkan kemahiran membina ayat bahasa Inggeris melalui latih tubi menggunakan tafsiran gambar dan kata kunci. Murid-murid diminta untuk membina sebanyak 5 ayat mudah (Sila rujuk Lampiran C). kelemahan murid tahun 2 Mulia dalam kemahiran membina ayat boleh dilihat dalam markah ujian PKSR 1 yang lalu.

Saya perlu lebih sabar dan tekun dalam memastikan murid-murid cuba mencambahkan idea-idea mereka dalam mengeluarkan kata kunci yang lebih banyak dengan menggunakan gambar yang diberikan. Tujuan pemerhatian adalah untuk mengkaji perubahan tingkah laku penguasaan kemahiran membina ayat. Selepas semua jawapan dikumpul. Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran. Saya telah menerangkan kepada murid bahawa kaedah yang lebih baik untuk membina ayat mudah adalah dengan cara cuba mentafsirkan gambar yang diberikan.Gambar dan kata kunci diberikan sebagai bantuan tetapi guru tidak menerangkan cara atau kaedah bagi menulis ayat mudah yang lebih baik. Penilaian juga dibuat dari segi dua kemahiran utama iaitu nahu atau grammar dan perbendaharaan kata atau vocabulary (Sila rujuk Jadual 1). (Sila rujuk Lampiran D). saya telah menjalankan satu bentuk pengajaran dan pembelajaran yang berbeza dengan menggunakan kaedah mentafsir gambar bagi memperolehi lebih kata kunci berdasarkan kemahiran membina dan menulis ayat yang sama seperti dalam ujian pra. Penilaian dibuat dari segi dua kemahiran utama iaitu nahu atau grammar dan perbendaharaan kata atau vocabulary (Sila rujuk Jadual 1). Berikut adalah bagaimana pelaksanaan rancangan tersebut dilaksanakan. Kebanyakannya lebih suka mengambil jalan mudah dengan menyalin semula sahaja kata kunci yang diberikan. Topik yang dipilih ialah berkaitan dengan haiwan. mudah difahami dan dapat menarik minat murid. Pada minggu yang berikutnya. Murid telah diberi masa selama 30 minit untuk menjawab soalan tersebut. Saya juga telah meminta pendapat daripada guru-guru yang lebih berpengalaman mengajar Bahasa Inggeris Tahap Satu tentang kesesuaian pemilihan instrumen tersebut. Murid cuba mengeluarkan lebih kata kunci di samping menggunakan kata kunci yang telah diberikan. 69 . TEKNIK PEMERHATIAN Teknik pemerhatian digunakan untuk mendalami masalah membina ayat yang dihadapi. Selain itu. murid-murid juga dinilai dan diletakkan di dalam kategori lemah. Apa yang menjadi masalah kepada saya ialah murid-murid tidak cuba untuk berfikir lebih lama sebelum membina ayat. Pemerhatian informal dilakukan terhadap murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran (Sila rujuk Lampiran E).2 iaitu menulis ayat mudah dengan bantuan. gambar rajah diberikan dan kata kunci adalah di antara 2 hingga 3 patah perkataan. Instrumen bagi Ujian Pra dan Ujian Pasca diperoleh daripada buku latihan Unik Didik Sdn Bhd di bawah kemahiran 4. LANGKAH-LANGKAH TINDAKAN Pelaksanaan tindakan telah dijalankan selama 2 minggu berturut-turut untuk setiap sesi pengajaran dan pembelajaran. saya telah menjalankan ujian Pasca yang juga mengandungi 5 soalan membina ayat dengan bantuan gambar rajah dan kata kunci bagi menguji keberkesanan penggunaan kemahiran tersebut. saya menilai setiap jawapan murid.8. sederhana dan cemerlang bagi kedua-dua ujian yang dijalankan dalam bentuk peratusan (Sila rujuk Jadual 2). Bagi saya gambar yang diberikan adalah bersesuaian dengan kata kunci yang diberikan.

kata kerja dan lain-lain lagi. guru telah menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran seperti biasa yang memfokus kepada kemahiran membina ayat mudah dengan bantuan. Minggu Kedua Pada minggu kedua hari yang pertama. Terdapat juga segelintir murid yang tidak cuba menjawab soalan dan masih meneruskan tabiat lama iaitu hanya menyalin semula perkataan yang diberikan. PENGUMPULAN DATA Antara cara pengumpulan data yang dijalankan ialah : Soalan Kajian Ujian Pra dan Ujian Pasca dijalankan untuk mendapat maklumat kemahiran murid membina ayat mudah melalui kaedah latih tubi membina ayat dengan kaedah mentafsir gambar dan dengan bantuan kata kunci. Jawapan yang diperolehi dikumpul dan disemak untuk tindakan seterusnya. Pada sesi-sesi yang seterusnya iaitu pada hari yang kedua. Dalam ujian ini. saya telah menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran yang sama . Tetapi dalam sesi ini saya telah memperkenalkan kaedah yang lebih baik supaya murid dapat membina ayat yang lebih baik. iaitu pada 29 Julai 2005 saya telah mengadakan Ujian Pasca untuk mengetahui tahap pencapaian murid dalam kemahiran membina ayat mudah dengan bantuan gambar dan kata kunci selepas sesi pengajaran dan pembelajaran (Sila rujuk Lampiran B). Tidak dinafikan wujud perasaan sedih bercampur kecewa dalam diri saya kerana masih ada segelintir murid yang tidak mahu berubah. Sepanjang sesi ini juga guru dapat membuat pemerhatian secara informal bagi mengkaji perubahan tingkah laku murid dalam menguasai kemahiran membina ayat. pada 25hb Julai 2005. Kata-kata kunci baru yang diperoleh sama ada dalam bentuk kata nama am. Dalam ujian ini murid dikehendaki membina 5 ayat mudah dengan bantuan gambar dan kata kunci. Dalam sesi ini saya cuba melihat sejauh mana murid cuba berbincang dalam kumpulan dan cuba mengeluarkan seberapa banyak kata kunci daripada gambar yang diberikan. Murid juga mengenal pasti di mana harus diletakkan tanda bacaan yang sesuai di dalam ayat-ayat tersebut.Minggu Pertama Pada minggu pertama dalam sesi yang pertama. murid boleh memperolehi lebih banyak kata kunci berdasarkan gambar yang diberikan. Saya menerangkan bahawa selain membina ayat dengan bantuan kata kunci yang diberikan. Murid perlu cuba mentafsirkan gambar yang diberi dengan cara cuba mengeluarkan seberapa banyak kata kunci dari gambar tersebut. 70 . Sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung selama 30 minit dan 30 minit kedua. Murid menyenaraikan kata-kata kunci baru yang diperoleh bersebelahan dengan gambar tersebut. saya menyediakan latih tubi kepada murid. ketiga dan keempat. kata nama khas. Pada hari yang terakhir dalam minggu kedua. pada 18 Julai 2005. murid dikehendaki membina 5 ayat mudah juga dengan bantuan gambar dan kata kunci. guru telah mengadakan Ujian Pra (Sila rujuk Lampiran A).

Kata kunci boleh terdiri daripada kata nama. Jadual 1 : Ujian Pra dan Ujian Pasca Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Murid Amirul suffian Muhammad Syahfiq Sheikh Amirul Hafizi Syamir Izzuddin Zahiruddin Elly Hazlin Farsha Farhana Idayu Hifaziha Izzattie Nor Farisha Noris Farisha Nur Asyuhada Nu Hazren Nur Nafisa Nuurul Huda Puteri Nurhalida Siti Norhidayah Siti Nur Najwa N 4 4 2 2 3 4 2 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 2 51 P 6 2 5 7 4 3 7 6 7 6 5 5 3 3 5 5 2 3 84 Jumlah 10 6 7 9 7 7 9 8 11 8 7 9 5 5 9 9 4 5 135 N 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 55 P 8 8 5 6 6 6 6 7 9 7 7 6 6 6 8 6 3 6 116 Jumlah 12 12 8 8 9 10 8 9 13 11 10 10 8 8 12 10 5 8 171 * Nama-nama murid di atas adalah nama samaran. murid cuba mentafsir gambar. Tujuan pemerhatian adalah untuk mengkaji perubahan tingkah laku penguasaan kemahiran membina ayat. maka markah akan ditolak. Antara aspek-aspek pemerhatian ialah sama ada murid berbincang. Sekiranya betul dan tepat. kata hubung. guru telah mengumpul kesemua kertas jawapan untuk dibuat penilaian. tanda bacaan dan lain-lain lagi. Penilaian dibuat berdasarkan skema-skema di bawah: a) Nahu atau grammar Murid akan diberikan 5 markah penuh sekiranya berjaya memberikan kata kunci yang maksimum. 71 . ANALISIS DATA Selepas selesai menjalankan ujian Pra dan ujian Pasca. 10 markah akan diberikan dan sekiranya perkataan yang ditulis adalah kurang daripada 5 patah perkataan atau tidak lebih daripada kata kunci yang diberikan. b) Perbendaharaan kata atau vocabulary Murid dikehendaki membina ayat mudah yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 5 patah perkataan. kata kerja.Teknik Pemerhatian Pemerhatian informal dilakukan terhadap murid semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Markah akan ditolak sekiranya murid langsung tidak memberikan kata kunci yang baru selain daripada kata kunci yang diberikan. murid menyenaraikan kata kunci di sebelah gambar dan murid menggunakan kesemua kata kunci baru dan lama.

Daripada ujian tersebut juga. Ini menunjukkan bahawa murid-murid ini telah memahami kaedah membina ayat dalam Bahasa Inggeris dengan lebih baik.15 markah) 4 13 1 Peratus (22%) (72%) (6%) Bil 1 12 5 Peratus (6%) (67%) (27%) Berdasarkan Ujian Pra. Bagi tahap sederhana. Namun pengurangan ini masih menunjukkan kesan yang positif memandangkan kebanyakan murid yang berada pada tahap ini telah berjaya berada di dalam kumpulan yang cemerlang. Daripada data yang telah dikumpulkan. Mereka hanya menulis ayat berbantukan kata kunci tanpa mengambil kira gambar yang juga diberi sebagai bantuan. 12 orang murid (67%) telah mencapai keputusan yang sederhana dan seorang murid (6%) mencapai keputusan yang lemah. Namun begitu. bilangan murid yang berjaya memperolehi keputusan yang cemerlang telah bertambah di dalam Ujian Pasca iaitu daripada 1 orang murid kepada 5 orang murid. Ini menunjukkan bahawa selepas tindakan telah diambil. dalam Ujian Pasca. 5 orang murid (27%) telah mencapai keputusan cemerlang. 72 .10 markah) Cemerlang (11 . bolehlah dirumuskan bahawa kebanyakan murid tidak tahu dan tidak faham bagaimana membina ayat mudah dengan bantuan gambar dan kata kunci. Daripada keputusan Ujian Pasca dapatlah disimpulkan bahawa kemahiran murid dalam membina ayat melalui kaedah latih tubi membina ayat mudah dengan kaedah mentafsir gambar dan bantuan kata kunci telah meningkat dan keadaan ini mungkin boleh dikaitkan dengan tindakan yang dilakukan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh kajian tindakan yang dilakukan. 4 orang daripada mereka hanya mencapai tahap lemah (1 -5 markah). boleh dirumuskan bahawa murid-murid biasanya mengambil jalan mudah untuk membina ayat dengan menyalin semula kata kunci yang diberikan tanpa membuat sebarang penambahan bagi memperolehi ayat yang lebih panjang dan lebih baik.Setiap markah penilaian adalah seperti di dalam Jadual 1 dan rumusan tahap pencapaian murid dalam bentuk peratusan boleh dilihat di dalam Jadual 2 di bawah: Jadual 2 : Rumusan pencapaian Ujian Pra dan Ujian Pasca Bil Lemah (1 . Idea-idea mereka adalah terhad. masih ada lagi seorang murid daripada kumpulah yang lemah yang masih tidak tahu membina dan menulis ayat.5 markah) Sederhana (8 . Pemerhatian informal yang dibuat juga menunjukkan murid cuba mentafsir gambar yang diberi. Kebanyakan murid juga mempunyai perbendaharaan kata yang kurang dan ini tidak membantu mereka memperoleh markah yang tinggi. menyenaraikan kata kunci bersebelahan gambar dan murid juga cuba menggunakan kesemua kata kunci yang baru dan lama di dalam ayat yang dibina. menunjukkan bilangan murid yang telah berkurang iaitu 13 orang (72%) dalam Ujian Pra kepada 12 orang murid (67%) dalam Ujian Pasca. Jadual 2 juga menunjukkan bahawa. hanya 1 orang murid (6%) berjaya mencapai tahap cemerlang (11 -15 markah). 13 orang murid (72%) mencapai tahap sederhana (6 -10 markah).

saya juga berharap kajian tindakan ini dapat dijalankan ke atas murid-murid tahun 6.REFLEKSI TINDAKAN Sepanjang kajian ini. Kajian tindakan gelung pertama ini telah menunjukkan bahawa saya telah berjaya membantu murid-murid meningkatkan kemahiran membina ayat dengan bantuan gambar dan kata kunci. Namun. kaedah ini lebih sesuai untuk murid-murid yang berada dalam tahap sederhana dan baik. Ayat yang dibina menjadi lebih baik dan bilangan perbendaharaan juga telah bertambah. sepanjang tempoh kajian saya mengalami masalah kesuntukkan masa kerana terlibat dengan program-program sekolah yang lain. Mereka tidak cuba mengembangkan idea melalui gambar yang diberikan. 73 . menerima kelemahan dan bersedia untuk melakukan perubahan terhadap amalannya. Untuk murid murid yang terlalu lemah. Sekiranya seseorang guru menjalankan kajian tindakan. kajian ini dapat disiapkan seperti yang dirancang. Saya agak berpuas hati dengan dapatan kajian yang telah dijalankan. berkat kesabaran dan bantuan daripada rakan-rakan. Selain daripada itu. maka guru perlulah bersikap terbuka. Antaranya murid. Pencapaian dan penguasaan murid terhadap kemahiran membina ayat dengan bantuan gambar dan kata kunci telah meningkat. Selain itu. tindakan yang telah saya ambil adalah dengan menyuruh murid cuba mentafsir gambar yang diberikan bagi memperolehi lebih kata kunci atau perbendaharaan kata. Murid seterusnya cuba menyenaraikan kata kunci bersebelahan gambar yang diberikan dan memasukkannya ke dalam ayat yang akan dibina. Gelung pertama merupakan panduan ke arah tindakan yang lebih baik pada masa yang akan datang. Bantuan yang dimaksudkan ialah kebiasaannya murid akan diberikan bantuan gambar dan kata kunci untuk membina ayat. Salah satu faktornya ialah murid tidak cuba menggunakan bantuan yang telah diberikan. saya berhadapan dengan beberapa kekangan. kaedah ini hanya sesuai setelah kaedah-kaedah lain yang berkaitan dengan ilmu penulisan dan bacaan dimantapkan terlebih dahulu. Ini kerana murid-murid tahun 6 mempunyai lebih banyak perbendaharaan kata dan pengetahuan tentang nahu atau grammar yang lebih baik. PENUTUP Kesimpulannya. saya dapat mengenal pasti bahawa kelemahan pelajar dalam membina ayat terutamanya di dalam Bahasa Inggeris berpunca daripada pelbagai faktor.mudah berputus asa apabila diberikan latihan yang berbentuk kemahiran membina ayat. Hasil daripada kajian tindakan ini. kajian tindakan yang dijalankan menampakkan hasil yang memberangsangkan. guru itu dapat mengesan masalah pembelajaran yang wujud di kalangan murid dan punca-puncanya. Oleh itu. Walau bagaimanapun. Kajian ini perlu diteruskan sama ada pada kemahiran yang sama atau kemahiran yang berbeza mengikut keperluan murid kerana pencapaian murid banyak bergantung kepada amalan pengajaran dan pembelajaran. Saya berharap kajian ini dapat diteruskan pada gelung yang seterusnya. Sekiranya punca itu melibatkan amalan pengajaran guru. tetapi murid hanya akan membina ayat dengan bantuan kata kunci sahaja.

10 a. ( Pre-Test) STEP 4 Teacher discusses the answer with pupils. Activities: STEP 1 Teacher put up pictures and word cues for the pupils to see and read. Pupils write the sentences on the blackboard.2 LO : By the end of the lesson.LAMPIRAN A Lesson Plan (Action Research) Date Day Year Time : 18 July 2005 : Monday : 2 Mulia : 10.m Topic: The Animals Skills : 4.10 a.8. STEP 3 ( Independent Work) Pupils construct 5 sentences individually in the worksheet. Teacher reads the word cues and pupils listen. pupils should be able to: 1) Construct simple sentences with words and pictures guidance. Teacher collects all the worksheet 74 .m – 11. STEP 2 Teacher asks pupils to construct simple sentences with the guidance of word and picture cues.

m Topic : Foods Skills : 4. Pupils write the sentences on the blackboard. ( Post-Test) STEP 4 Teacher discusses the answer with pupils.10 a. Teacher asks pupils to constuct simple sentences using the new words and the word cues given. pupils should be able to: 1) Construct simple sentences with words and pictures guidance.m – 11. Teacher asks pupils to describe the pictures.2 LO : By the end of the lesson.LAMPIRAN B Lesson Plan (Action Research) Date Day Year Time : 29 July 2005 : Monday : 2 Mulia : 10.10 a. STEP 2 Teacher asks pupils to construct simple sentences with the guidance of word and picture cues. STEP 3 ( Independent Work) Pupils construct 5 sentences individually in the worksheet.8. Teacher reads the word cues and pupils listen. Teacher collects all the worksheet 75 . Activities : STEP 1 Teacher put up pictures and word cues for the pupils to see and read. STEP 3 Teacher asks pupils to list down all the new words beside the pictures.

tame dog .frog 76 .lives .likes . Use the words to make simple sentences.wild fish .young .LAMPIRAN C Ujian Pra Look at the pictures.water tadpole . cat .meat tiger .

chopsticks .uses .eat 77 .eats .ice-cream Mary .bed grandmother .fingers Meng Chong .fruits -everyday Ani .likes . Roslan .rice .milk .LAMPIRAN D Ujian Pasca Make sentences using the notes given.drinks .

27 dan 28 Julai 2005 Masa : 10. 26.10 Tempat : Tahun 2 Mulia 1 2 Murid berbincang Murid cuba mentafsir gambar Murid menyenaraikan kata kunci di sebelah gambar Murid menggunakan ke semua kata kunci baru dan lama.10 – 11.LAMPIRAN E Borang Pemerhatian Tarikh : 25. / / / 3 4 / 78 .