Tajuk

Majlis Perbandaran Kota Bharu

SENARAI KANDUNGAN

BIL

1 2 3 4 5 6 7

PERKARA PENGHARGAAN OBJEKTIF KAJIAN KAEDAH KAJIAN HASIL KAJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN

HALAMAN

PENGHARGAAN

Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan kesyukuran kepada Allah s.w.t kerana telah mengurniakan saya kesihatan dan petunjuk untuk menyiapkan Kerja Kursus Sejarah PMR 2011 dengan sempurnanya. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Puan Mudirah, …………………………. yang telah memberi kebenaran kepada saya untuk manjalankan tugasan ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada ………………., guru Sejarah yang sentiasa memberi dorongan, galakan dan semangat kepada saya. Beliau juga banyak memberikan tunjuk ajar dan nasihat sepanjang kajian ini dijalankan. Ucapan terima kasih juga kepada kedua ibu bapa saya kerana memberikan sokongan dan dorongan kepada saya untuk menyiapkan kerja kursus ini. Banyak wang ringgit yang telah mereka habiskan demi memastikan kajian ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Tidak lupa juga kepada sahabat yang disayangi Izyan Awatif, Nur Syazwani , Puteri Arini dan Anniisah yang telah banyak berkongsi idea dan pendapat untuk menghasilkan kerja kursus ini. Hanya Allah sahaja yang dapat membalas jasa dan budi baik kalian semua. .

OBJEKTIF KAJIAN

Tujuan kajian ini dijalankan adalah seperti berikut:

 Untuk mengetahui visi dan misi yang dilaksanakan oleh MPKB.  Untuk mengenali dengan lebih jelas mengenai latar belakang, carta organisasi sejarah penubuhan MPKB.  Untuk memenuhi kehendak Lembaga Peperiksaan Malaysia bagi menduduki Penilaian Menengah Rendah pada tahun ini.  Kajian ini juga bertujuan untuk memahami sesebuah institusi pentadbiran empatan di negeri Kelantan seperti MPKB.  Sebagai panduan kepada rakyat yang mendiami di negeri Kelantan.

Kaedah kajian

1.

Penyelidikan Perpustakaan Saya bersama beberapa sahabat telah pergi ke Perpustakaan Awam Kota Bharu. Kami mengumpulkan buku ilmiah dan akhbar lama yang berkaitan dengan tajuk untuk membuat salinan fotostat sebagai sumber kajian ini.

2.

Melayari Internet Saya dapat mengumpul beberapa fakta melalui internet. Saya telah melayari laman web http://www.mpkbbri.gov.my untuk dijadikan sebagai bahan kajian saya.

3.

Rujukan Saya telah merujuk beberapa buah majalah untuk dimuatkan dalam kerja kursus ini.

Hasil kajian

1. Majlis Perbandaran Kota Bharu

Nama rasminya ialah Majlis Perbandaran Kota Bharu atau dengan nama ringkasnya ‘MPKB’ yang terletak di Jalan Hospital, 15000 Kota Bharu, Kelantan Darul Naim. Antara objektif MPKB ialah :

• • •

• •

Memperkemaskan jentera pentadbiran Majlis supaya menjadi pihak Berkuasa Tempatan yang melaksanakan segala tindakan berasaskan perancangan yang teratur dan tersusun Memperkukuhkan kewangan majlis dengan mempertingkatkan keupayaan jentera pungutan hasil dan mengenal pasti punca-punca hasil baru Mempertingkatkan perkhidmatan perbandaran dengan memberi penekanan kepada aspek kebersihan dan keindahan bandar Mempertingkat program pembangunan insan untuk melahirkan wargakota yang berwibawa seterusnya menyumbang ke arah pembangunan fizikal dan rohani selaras dengan Kota Bharu Bandar Raya Islam Mengutamakan dan menggalakkan penglibatan masyarakat di dalam aktiviti dan program pembangunan majlis Mempertingkatkan langkah-langkah pembasmian aktiviti maksiat dan kemungkaran dalam kawasan majlis

Antara visi dan misinya adalah seperti berikut :

Visi Majlis Perbandaran Kota Bharu Bandar Raya Islam sebagai sebuah organisasi yang unggul akan membangun dan memajukan bandar Kota Bharu sebagai sebuah Bandaraya Islam yang bersih, indah dan berdikari berteraskan dasar Membangun Bersama Islam

Misi Membawa kemakmuran dan kesejahteraan hidup kepada warga kota dan mempertingkatkan kemajuan sosio-ekonomi serta memberi sumbangan yang besar kepada pertumbuhan ekonomi bandar Kota Bharu khasnya dan negeri Kelantan amnya.

CARTA ORGANISASI MPKB

YANG DIPERTUA

Bahagian Pengurusan Korporat

Unit Audit Dalam

Setiausaha

Bahagian Pembangunan dan Pelaburan

Jabatan UndangUndang

Pembangunan Korporat Bahagian Pentadbiran

Khidmat Nasihat Perundingan

Perhubungan Awam

Pendakwaan

Jabatan Khidmat Pengurusan Bahagian Pentadbiran

Jabatan Perbendaharaan

Jabatan Perancangan & Kawalan Bangunan

Jabatan Penilaian & Pengurusan Harta Bahagian Penilaian Bahagian Pengurusan Harta

Jabatan Kejuruteraan Bahagian Infrastruktur Bahagian Mekanikal Bahagian Bangunan & Elektrik

Kewangan & Akaun Letak Kereta Bahagian Perancangan Bandar

Bahagian Penguatkuasan

Perolehan Bahagian Perkhidmatan Bahagian Teknologi Maklumat

Bahagian Landskap

Bahagian Kawalan Bangunan

Setiausaha

Jabatan Perkhidmatan Perbandaran & Kesihatan

Jabatan Perlesenan & Kawalan Perniagaan

Jabatan Kemasyarakatan

Bahagian Kebersihan

Bahagian Perlesenan

Bahagian Pembangunan Masyarakat

Bahagian Kesihatan Awam

Bahagian Pembentungan

Bahagian Pengurusan Pasar & Penjaja

Bahagian Pembangunan Insan

SENARAI AHLI MAJLIS 2010

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

NAMA PEGAWAI Ust. Hj. Abd. Rahman Bin Yunus En. Aidy Bin Hassan Tn. Hj. Mohd Noordin Bin Noor Hj Dr Izani bin husin Dr Ramly Mamat Chua Chin Hui Wan Sepiah Wan Sulaiman Hjh Norriha Ab Ghani En. Hassan Bin Mamat En. Shaari Bin Mat Yaman En. Mohamed Bin Sulaiman Tn. Hj. Mortazi Bin Ismail Ust. Wan Azimin Bin Wan Adnan En. Ruzely Bin Abdullah En. Abd Hamid Bin Seman En. Mohd Noor Bin Mat Yajid Tuan Hj. Mohd. Makhatar bin Che Haron Ong Tian Huei @ Wong Tian Huei Hjh. Nik Shamsiah @ Aminah bt. Ismail Nor Hashimah binti Deraman Wan Abu Bakar bin Wan Muhammad Hjh. Noraini binti Hussein En. Musa bin Amin Hj Mohd. Zahiruddin bin Hj. Ahmad @ Mohd

JAWATAN Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis Ahli Majlis

2. LATAR BELAKANG

 Sejarah Penubuhan :

Majlis Perbandaran Kota Bharu (MPKB) adalah organisasi Majlis Kerajaan Negeri yang menjalankan operasi di sekitar bandar Kota Bharu yang meliputi 65 seksyen. Keluasan kawasan pentadbirannya ialah 115.64 kilometer persegi yang merangkumi kawasan dari Pantai Cahaya Bulan ke Pantai Sabak di sebelah utara, kawasan yang bersempadan dengan kawasan Batu 5, Jalan Pasir Mas dan Jalan Kuala Krai ke jambatan Pasir Tumboh di sebelah selatan, Sungai Pengkalan Datu dan Wakaf Stan di sebelah timur dan disebelah barat Sungai Kelantan.

Kawasan MPKB adalah merupakan nodus pembangunan bagi Negeri Kelantan dengan terletaknya bandar Kota Bharu sebagai pusat pentadbiran, perdagangan dan kewangan. Manakala Pengkalan Chepa sebagai pusat perindustrian dan Kubang Kerian sebagai Pusat Institusi.

Bandar Kota Bharu telah ditubuhkan pada tahun 1844 dan diisytiharkan sebagai pusat pemerintahan Negeri Kelantan oleh Kebawah Duli Yang Mulia Al-Marhum Sultan Muhammad Ke-II. Pada tahun 1936, bandar Kota Bharu dinaik tarafkan sebagai Majlis Bandaran Kota Bharu (MBKB). MBKB telah dimansuhkan dan ditukarkan kepada Lembaga Bandaran pada tahun 1971. Pada tahun 1978 Lembaga Bandaran Kota Bharu disusun semula dan dinaik tarafkan kepada Majlis Perbandaran Kota Bharu pada tahun 1978.

 Perincian Peranan :

Jabatan-jabatan yang terdapat di Majlis Perbandaran Kota Bharu :

           

Jabatan Khidmat Pengurusan Jabatan Perbendaharaan Jabatan Kejuruteraan Jabatan Perancangan dan Kawalan Bangunan Jabatan Penilaian dan Pengurusan Harta Jabatan Pekhidmatan Perbandaran dan Kesihatan Jabatan Kemasyarakatan Perlesenan dan Kawalan Perniagaan Jabatan Undang-Undang Bahagian Pembangunan dan Pelaburan Jabatan Pengurusan Korporat Jabatan Audit Dalam

3.PERANAN

 Pendidikan Keilmuan menuntut kita semua menghidupkan pusat-pusat pengajian dan majlis-majlis ilmu agama, sentiasa melakukan dakwah secara lisan, media cetak dan memperbanyakkan papan tanda-tanda kerohanian.

 Keagamaan

Kepatuhan kepada Allah dapat merealisasikan dalam bentuk etika dan peraturan hidup masyarakat, membimbing mereka menghayati ajaran Islam dengan sempurna dan program pemulihan serta penguatkuasaan sentiasa dipertingkatkan.

 Kebajikan Kebajikan dapat dizahirkan melalui perkhidmatan mesra pelanggan, kemudahan-kemudahan awam yang mencukupi dan golongan dhaif, kurrang upaya sentiasa mendapat perhatian dan pembelaan daripada semua pihak.

 Kemasyarakatan Ciri kesejahteraan ini akan tercapai setelah keamanan dan keharmonian sentiasa dijaga oleh semua pihak, ikatan persaudaraan dan perpaduan kaum terpelihara dan suasana suka nasihat menasihati disuburkan dengan mengajak masyarakat kepada kebaikan serta mencegah mereka daripada kejahatan.

4. PERKEMBANGAN
 Pengiktirafan Kota Bharu Bandar Raya Islam 1 Oktober Kerajaan Kelantan akan mengisytiharkan Kota Bharu sebagai Bandar raya Islam pada 1 Oktober. Sultan Kelantan , Tuanku Ismail Petra berkenan untuk menyempurnakan pengisytiharan tersebut di Stadium Muhamad ke 4. Selepas pengisytiharan secara rasmi oleh Sultan, MPKBakan dikenali sebagai Bandar Raya Islam.  Kemajuan Yang Dicapai MPKB-BRI Berjaya Memperbaharui Sijil Program 5S Untuk Tahun Ke-3 MPKB-BRI sekali lagi diaudit oleh Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) bagi memperbaharui sijil program berkualiti5S bagi tahun 2011-2011. Majlis pengauditan ke atas MPKB-BRI bagi tahun 2010 telah dilakukan selama sehari.  Pembangunan Prasarana Pembinaan Menara MPKB Pembinaan menara MPKB yang RM180 juta yang menjadi mercu tanda baru Bandar Kota Bharu dimulakan Ogos 2003. Tarikan utama di menara itu yang mempunyai ciri-ciri seni bina Islam iailah ruang khas bagi menjual pelbagai jenis barang kemas yang dihasilkan oleh penduduk Kelantan.

 Keistimewaan RM 2.88 juta untuk MPKB bina tapak lupus sampah Kerajaan PAS Kelantan meluluskan peruntukan RM2.88 juta kepada MPKB untuk mendapatkan tapak baru pelupusan sampah seluas kira-kira 20 hektar berhampiran Mukim Telok Kitang, Pantai Sabak.

RUMUSAN
Antara unsur patriotisme yang saya perolehi daripada kajian ini iailah : 1. Diri 1. Saya dapat menyemaikan rasa bangga kerana dapat hidup di bawah pimpinan Majlis Perbadanan Kota Bharu yang mengamalkan pentadbiran sistematik dan teratur. 2. Saya juga mendapat beberapa pengetahua yang bermanfaat setelah menyelidik beberapa perkara yang dijalankan oleh MPKB.

2. Bangsa 1. Kajian yang telah dijalankan ini dapat melahirkan sebuah bangsa yang hidup dalam keaddan yang bersatu padu, aman dan harmoni. 2. Bangsa-bangsa di dalam negeri Kelantan dapat mengamalkan sifat yang murni di bawah arahan oleh pihak MPKB.

3. Negara 1. Ia dapat melahirkan rakyat yang kenal dan cinta akan tanah airnya yang makmur. 2. Ia juga dapat membina sebuah negara yang mengamalkan sistem yang teratur .

Lampiran

Figure 1Kota Bharu Bandar Raya Islam

Figure 2 Peta Kota Bharu

Figure 3Logo MPKB

Figure 4Portal Rasmi MPKB

RUJUKAN
1. Internet - http://www.mpkbbri.gov.my 2. Akhbar -Utusan Malaysia(28.01.2003) -Mingguan Malaysia(24.07.2005) -Berita Harian(13.06.2003) 3. Majalah -Buletin MPKB-BRI (Edisi Mei 2010)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful