∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

yæÞtÞ - 1

1

>> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >>

∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬
(∫EÚxn˘{…÷Æ…h…∫l… ¥…πh…÷J…hb…xi…M…«i…®…¬)

∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬
1.

yt yæÞtÞ{tk þti™f{wr™yu Ëq‚…wºt W„ú©ðt «íÞu y™u ËtðŠý{wr™yu
ftŠ‚fMðt{e «íÞu ytíÞkr‚f ©uÞ™tu Ënu÷t{tk Ënu÷tu W…tÞ òýðt {txu …wAu÷t
«&™™tu yÚto ËrðM‚h ðýoÔÞtu Au. (&÷tuf 28)

∂……Ëx…EÚ =¥……S…
V…“¥……x……∆ ∏…‰™…∫…‰ ∫……Ëi…‰ ! §…Ω÷Ùv…… ∫……v…x…… x… i…‰ *
v…®……Ê Y……x…∆ S… ¥…ËÆ…M™…∆ ™……ËM…… n˘x™…÷ n˘i…… x… x…: **1**
yæÞtÞ 1 ÷tu.
Ë{M‚ {w{wûtw Sðtu™t r™:©uÞË {txu «tŒw¼oðu÷t …h{ f]…t¤w
¼„ðt™ ©eðuŒÔÞtË, Sðtu™t …h{ {tuût{tk W…Þtu„e W…tË™t
ftkz{tk Yr[ W…òððt{tk nu‚w¼q‚ yk‚:fhýþwÂØ {txu, Ëó¾kztí{f
MfkŒ…whtý{tk ytðu÷t rð»ýw ¾kz™t «Út{ Âî‚eÞ ¼t„{tk f{oftkz
‚Útt ¿tt™ftkz™wk W……Â¥tËtÚtu Ë«…k[ rððu[™ fhe™u, ¼„ðKÂõ‚yu
hrn‚ fu𤠫ð]¥t r™ð]¥t f{o s su{ yu{ ‚uðwk ytí{¿tt™ …ý þt†{tk
nuÞ fnu÷wk ntuðtÚte W…tË™t ftkz™t …h{ hnMÞ¼q‚ y™u Ë{„ú
rð»ýw¾zk Y… {ntfÕ…‚Y™t V¤¼q‚ yuðkw Ëtûtt‚T …hkƒñ
ú ©e ðtËwŒðu
¼„ðt™™t [hýth®ðŒ™wk su W…tË™ Au ‚u s ytíÞkr‚f ©uÞ™wk Ëtûtt‚T
…h{ ËtÄ™ Au yu{ r™ùÞ fhe™u ‚u™tu W…Œuþ rð»ýw¾kz™t ºteò
¼t„{tk ƒºteþ yæÞtÞtí{f ©eðtËwŒuð {tntíBÞ „úkÚtÚte fh‚tk,

…qðtuoõ‚ Ë{„ú yrÄftheytuyu Œw:ËtæÞ yuðwk su ƒúñtí{¿tt™ y™u
‚u™t yk„¼q‚ Ä{torŒ Ëf¤ ËtÄ™tu™wk …ý ËtVÕÞ ©eðtËwŒuð
¼„ðt™™t [hýth®ðŒ™e W…tË™tÚte s ÚttÞ Au. yu{ «r‚…tŒ™
fh‚t Útft ytðt yÚto™e S¿ttËtðt¤t þti™f ËtðŠý ytrŒf™t
«&™tu™u W‚th‚tk, yt „úkÚt™tu …M‚tð fhu Au. ytíÞkr‚f ©uÞ™wk
Ëw¾ËtæÞ ËtÄ™ þti™f {nŠ»t …wAu Au –
nu Ëti‚u ! Ëw‚…whtýe™t …wºt W„ú©ð ! ‚{tuyu {w{wûtw Sðtu™t
©uÞ™e Ëtûtt‚T fu …hk…htyu «tÂó {txu™tk ƒnw ƒnw ËtÄ™tu, suðtk fu
Ä{o ðýto©{ËkƒkÄe, ¿tt™-Sðtí{tËkƒLÄe, ðihtøÞ-¼„ðt™ Útfe
ƒeS ðM‚w { tºt{tk yÁr[Y… y™u Þtu „ -…h{tí{t Ëk ƒ LÄe
yütk„Þtu„ ytrŒf y{tu™u rðM‚thÚte fÌttk >>1>>

< i…ΩÙ…∫…˧…«Ω÷Ù ¥…v…ËÃ¥…∫{…π]Ù…l……« x… i…… x… S… *
∫…¥……«h™… {… ®…ΩÙ…§…÷r‰˘ ! ∏…÷i……x™…∫®…… ¶…Æ…n˘Æ…i…¬ **2**
nu {ntƒwØu ! ƒnw ƒnw Rr‚ntËtu fne fne™u su™tu yÚto yr‚þÞ
M…ü fÞtuo Au yuðtk ‚u Ë{„ú Ä{torŒ ËtÄ™tu, ‚u™tk ‚u™tk V¤ ËtÚtu {U
Þ¿tMÚt {wr™„ýtu™e ËtÚtu ytŒhÚte Ëtk¼éÞtk >>2>>

∫…¥…Êπ……∆ ®…x…÷V……x……∆ i…÷ n÷˘πEÚÆ…h™…‰¥… i…… x… i…÷ *
§……Ω÷Ù±™……SS……xi…Æ…™……h……∆ i… i∫… r˘Æ {… n÷˘±…«¶…… **3**
‚{tuyu fnu÷tk y™u {U Ëtk¼¤u÷tk ‚u Ä{torŒ Ë{M‚ ËtÄ™tu ‚tu

yæÞtÞ - 1

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

ƒwÂØþÂõ‚ ytrŒfu hrn‚ yuðt ºtiðŠýftu ‚Útt Mºte, þqÿ ytrŒf ËðoftuR
{™w»Þtuyu ™rn rËØ fhtÞ yuðtk yr‚ fXe™ Au. ð¤e ‚u{tk yþw¼
Œuþ ft¤trŒf y™k‚ yk‚htÞtu y‚Šf‚ ytðe …z‚t ntuðtÚte ‚u™e
rËÂØ su yr¼ü V¤«tÂó ‚u …ý Œw÷o¼ Au. >>3>>

|…™…ix…‰x…… {… ®…ΩÙi…… {…÷ØÒπ…Ëv…Í™…«∂…… ±… ¶…: *
∫…… v…i……x™… {…  ∫…r˘™… xi… i…… x… EÚ…±…‰x… ¶…⁄™…∫…… **4**
+i……‰ ¶…¥……x…¬  u˘V……i…“x……®……∏…®……h……∆ S… ∫…¥…«∂…: *
•…¥…“i…÷ ∫…÷EÚÆ…‰{……™…∆ ∫j…“∂…⁄p˘…n‰˘Æ{…“ΩÙ x…: **5**
EfiÚi…‰x… ™…‰x……{™…±{…‰x… ™…‰x… E‰Úx…… {… n‰˘ ΩÙx…… *
+xi…Æ…™…ËÆ ¥…ΩÙi…∆ ®…ΩÙn‰˘¥… °Ú±…∆ ¶…¥…‰i…¬ **6**
®……‰‰I…∫™… ∫……v…x…∆ i……nfi˘E¬Ú ∫…÷ ¥…S……™…« ®…ΩÙ…®…i…‰ ! *
 ΩÙi……™… ∫…¥…«V…“¥……x……∆ EfiÚ{…™…… ¥…H÷Ú®…Ω«Ù ∫… **7**
òs¤e ‚Útt rþ÷tUAð]Â¥t {wŒ„
T ¤ ytrŒf ƒnw {nŠ»tytu Ä{torŒ
ËtÄ™tu ðzu s RÂÃË‚ rËÂØ™u …qðuo …t{e „Þt Au. ‚tu ‚{tu ‚u™u Œw÷o¼
fu{ fntu Atu ? yuðe þkft{tk fnu Au fu - ‚{tYk ‚u fnuðwk ËíÞ (yÄo
yk„efth{tk) Au. ƒnw ÷tkƒtu ft¤ y™u ð¤e Ë‚‚ yÇÞtË ytrŒf
ðzu ‚uðt {ntË{Úttuo™u Ä{torŒ ðzu yr¼÷r»t‚ rËÂØ ¼÷u ÚtR Au,
…hk‚w ytÄwr™f su y{tu ytrŒf yÕ…þÂõ‚ðt¤t Ëðuo s™tu Aeyu
‚u{™tÚte ‚tu ‚u ËtÄ™tu Œw:ËtæÞ Au. ‚tu Ëðo™e W…h ŒÞt ÷tðe™u
Ëw¾ËtæÞ su ftuR ƒeòu W…tÞ ntuÞ ‚u fntu ? yuðt yr¼«tÞÚte [th
&÷tuf ðzu fnuAu - ‚{tuyu fnu÷tk ‚u ËtÄ™tu {nt ÄiÞoþt¤e …wY»ttuyu
{nt «ÞtËu fhe™u ËtÄ‚tk …ý ƒnw Œe½o ft¤u fhe™u {tkz {tkz rËØ
ÚtÞtk Au. yuf ‚tu ƒnw ÷tkƒtu ft¤ òÞ y™u ð¤e «ÞtË™tu …th s
™rn y™u ð¤e {ntÄiÞoþt÷eÚte s ËtÄe þftÞ Au. {txu ƒútñýtrŒf
ºtiðŠýftu ‚Útt ƒúñ[the ytrŒf [th yt©{eytu ‚Útt r†Þtu þqÿtu
ytrŒf Ëðo ftuRyu …ý yt ÷tuf{tk Ëns ËtæÞ yuðtu su {tuûttu…tÞ
‚u y{™u ŒÞt ÷tðe™u fntu. ™hŒunÄthe su ftuR …ý s™u fhu÷t yÕ…
…ý ËtÄ™Úte rð™t rðΙu {tuxwk {™tur¼ü yrð™tþe {tuûtY… {ntV¤

2

ÚttÞ yuðwk {tuûtËtÄ™ Ëðo Sðtu™t rn‚ {txu Ëthe he‚u rð[th fhe™u
y{the W…h f]…t fhe™u fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. ‚{tu {ntƒwÂØþt¤e
Atu. su ftuR ËtÄthý s™ …ý fhe þfu y™u ð¤e ‚u ËtÄ™ …ý {tuxwk
™rn …ý yÕ… s ntuÞ y™u ð¤e ‚u{tk ftuR yk‚htÞtu ™ ytðe þfu
y™u ytðu ‚tu ‚u™wk r™ðthý ÚtR òÞ y™u ð¤e V¤ …ý yÕ… ™rn
…ý ƒnw {tuxwk ÚttÞ yuðwk {tuûtËtÄ™ fntu ? yuðtu …wAðt™tu ytþÞ
Au. >>4-7>>

|…∫……n˘…n¬§…±…n‰˘¥…∫™… ¥™……∫…∫™… V…x…EÚ∫™… S… *
V……x…… ∫… ∫…¥…«®…‰¥… i¥…∆ i…z……‰•…⁄ ΩÙ §…÷¶…÷i∫…i…: **8**
nwk yÕ…ƒwÂØ Awk ‚u {thtÚte MðÕ… «ÞtË fhðtÚte …ý {nt V¤
yt…u yuðwk ƒeswk {tuûtËtÄ™ fnuðt {txu þe he‚u Ë{Úto ÚtðtÞ ? yu{
…ý fne þftÞ ‚u{ ™Úte. fu{ fu ‚{tu ‚tu {tuxt {tuxtytu™t {nt
f]…t…tºt Atu. …hkƒúñ ¼„ðt™ ©ef]»ý™t ¼út‚t {ntË{Úto ƒ¤ŒuðS
‚Útt Ëðo ÷tuftu™t W…fthtÚtuo yð‚hu÷t {ntftÁrýf ¼„ðt™
ðuŒÔÞtË ‚Útt r…‚t htu{n»toý™t ( ‚Útt ºtiGÞtÁrý, ft~Þ…, ËtðŠý,
yf]‚ðúý, ðiþk…tÞ™, nthe‚, yt A …whtýeytu™t …ý) {nt
y™w„únÚte ‚{tu Ë{M‚ þtMºttu™t rËØtk‚™u Ëthe he‚u òýtu Atu.
{txu {tuût™tu Ënu÷tu W…tÞ òýðt RåA‚t y{tu™u ‚u fnuðt™u ÞtuøÞ
Atu. >>8>>

∫……Ë i…ØÒ¥……S…
®…ΩÙÃπ…Æ {… ∫……¥…Ãh…Ɖ¥…®…‰¥…  ΩÙ ∂……Ëx…EÚ ! *
 ¥…x…“i…: ∫EÚxn˘®…|……I…“i{…÷x…: ∂…R¬EÚÆx…xn˘x…®…¬ **9**
yt he‚u …wAu÷t Ëq‚…wºt W„ú©ðt fnu Au - nu þti™f ! Ëtðýeo
™t{™t {nŠ»tyu …ý ‚{tu …qAtu Atu ‚u{s þkfh™kŒ™ ftŠ‚f Mðt{e
«íÞu ¿tt™ftkz™tu yÚto Ëtk¼éÞt …Ae rð™ÞÚte …wAÞwk n‚wk >>9>>

∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S…
∏…÷i…… x……x…… ¥…v…… v…®……«: ∫……R¬J™…Y……x…∆ S… x…ËEÚv…… *
™……‰M……n˘“ x… i¥…n÷˘HÚ… x… ∫……v…x…… x… ®…™…… M…÷ΩÙ ! **10**

yæÞtÞ - 1

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

ËtðŠý {wr™ …wAu Au- nu „wn ! (ftŠ‚f Mðt{e) Ä{tuo fu su
ðýto©{ ¼uŒÚte y™uf «fth™t Au, ËtkÏÞ¿tt™ fu su ytí{t™tí{t™t
rððufY… ntuR™u y™uf «fth™wk Au, Þtu„ fu su yütk„ ntuR™u ƒnw
«fth™tu Au, RíÞtrŒ ‚u yt Ë{„ú ËtÄ™tu ‚{tuyu fnu÷tk {u Ëtk¼éÞtk
Au. ytrŒ þçŒÚte ðihtøÞtrŒ ÷uðtk >>10>>

∫…÷n÷˘πEÚÆ… h… ®…x™…‰%Ω∆Ù i…… x… i¥…∫®……nfi˘∂……∆  EÚ±… *
®…ΩÙi……®… {… S……x™…‰π……∆ EfiÚSU≈∫……v™…… x… ¥…Ë  S…Æ…i…¬ **11**
‚u Ä{torŒ ËtÄ™tu ‚tu y{tht suðt yÕ… ƒ¤ðt¤tytuÚte yíÞk‚
Œw»fh Au yu{ nwk r™ùÞÚte {t™wk Awk. ®fƒnw™t - {tht Útfe su ƒeò
{tuxtytu Au ‚uytuyu …ý {ntfüÚte ËtæÞ y™u ‚u{tk …ý ƒnw
ft¤ËtæÞ Au yu{ nwk r™ùÞÚte {t™wk Awk >>11>>

+i……‰ ¥…h……«∏…®…¥…i……∆ ∏…‰™…∫EfiÚi∫…÷EÚÆ∆ S… ™…i…¬ *
∫……v…x…∆ i…SU≈‰Ùπ`Ùi…®…∆ ¥…H÷Ú®…Ω«Ù ∫… ®…‰%v…÷x…… **12**
{txu ðýto©{e Ëðo ftuR s™tuyu Ëw¾uÚte ÚtR þfu yuðwk y™u
ð¤e ËðoÚte ©uc‚{ yuðwk su ©uÞMfthe ËtÄ™ ntuÞ ‚u {™u nt÷{tk
fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. Ëwfh fÌtwk yu W…hÚte ‚u …qðtuoõ‚ Ä{torŒ ËtÄ™™e
y…uûttyu r™ƒo¤ ™ ntuðwk òuRyu. ®f‚w ©uc‚{ ntuðwk òuRyu. ËtÄ™tu{tk
Ä{torŒf ©uc fnuðtÞ Au, Þtu„trŒf ©uc‚h fnuðtÞ Au, ‚u™tk fh‚tk
…ý ©uc‚{ r™hr‚þÞ ©uc fntu. su ËtÄ™ fntu ‚u ËðoÚte Ëw¾uÚte
ÚttÞ yuðwk ntuðwk òuRyu y™u ð¤e r™:©uÞMfthe ntuðwk òuRyu y™u
ð¤e Ëðo™e y…uûttyu ©uc‚{ ntuðwk òuRyu yuðtu …wAðt™tu yr¼«tÞ
Au. >>12>>

< i…{…fiπ]Ù…‰ ®…÷x…“x˘p‰˘h… i…‰x…  V…Y……∫…÷x…… M…fiΩÙ: *
¥……∫…÷n‰˘¥…∆ æ n˘ v™……™…xEÚ…Ãi…E‰Ú™…: ∫… >Ò S…¥……x…¬ **13**
Ëq‚…wºt W„ú©ðt fnu Au - yt he‚u S¿ttËw {wr™ðÞo ËtðŠýyu
…wAu÷t f]Â¥tft…wºt „wn ÓŒÞ{tk ðtËwŒu𠼄ðt™™wk æÞt™ Ähe™u
ƒtuÕÞt. ¼„ðt™™e «ËÒt‚t rð™t yt «&™™tu W¥th Œw»fh ntuðtÚte
¼„ðt™™wk ÓŒÞ{tk æÞt™ rðÄt™ sýtÔÞwk Au. >>13>>

3

∫EÚxn˘ =¥……S…
∂…fih…÷ •…¿x…¬ ! |…¥…I™…‰%Ω∆Ù ∏…÷i…∆  {…i…fi®…÷J……x®…™…… *
∫…¥…Êπ……®… {… V…“¥……x……∆ ∫…÷EÚÆ∆ ®……‰I…∫……v…x…®…¬ **14**
ftŠ‚fMðt{e fnu Au - nu ƒúñ™T ! {U {tht r…‚t {ntŒuð™t
{w¾Útfe Ëtk¼¤u÷wk Ëðo ftuR Sðtuyu Ëw¾uÚte fhe þftÞ yuðwk
{tuûtËtÄ™ nwk fneþ ‚u™u ËtðÄt™ {™Úte Ëtk¼¤tu. >>14>>

n‰˘¥…i……|…“h…x…∫…®…∆ ∫¥…‰π]Ù ∫… r˘®…¶…“{∫…i……®…¬ *
x……∫i™…x™…i∫……v…x…∆  EÚ \S…u˘h……«∏…®…¥…i…… ®…ΩÙ **15**
yt ÷tuf{tk …tu‚t™u yr¼ürËÂØ™u RåA™tht ðýto©{e s™tu™u
Œuð‚t™t ythtÄ™™u ‚wÕÞ ƒeswk ftuR …ý ËtÄ™ ™Úte. >>15>>

+{™…±{…∆ ∫…÷EfiÚi…∆ EÚ®…« n‰˘¥…∫…∆§…xv…i…: EfiÚi…®…¬ *
°Ú±…∆ n˘n˘… i…  x…Ã¥…Px…∆ ®…ΩÙn‰˘¥…  ΩÙ i…z…fih……®…¬ **16**
yÕ… …ý Þ‚T ®fr[‚T þw¼ f{o òu Œuð‚t™u Wvuþe™u fhðt{tk
ytÔÞwk ntuÞ ‚tu yk‚htÞ rð™t {™w»Þtu™u {ntV¤™u r™ùu yt…u
Au.>16>

nˢ¥…∆  {…j™…∆ ∫¥…v…®…«˘ EÚ…®™…∆ EÚ®……« {… ™…SS… i…i…¬ *
n‰˘¥…i……™……∫i…÷ ∫…∆§…xv……i∫…t: ∫™…… n˘π]Ù ∫… r˘n˘®…¬ **17**
su Œi ð -yÂø™ntu º ttrŒ, su r…ºÞ-©tØtrŒf, su MðÄ{o
ðýto©{tur[‚ ËŒt[th, su ftBÞ-…wºtuÂü ytrŒf, RíÞtrŒ su ftuR
…ý f{o Au ‚u Œuð‚t™u Wvuþe™u fhðt{tk ytÔÞwk ntuÞ ‚tu ‚íft¤ RÂåA‚
rËÂØ™u yt…™tYk ÚttÞ Au. >>17>>

∫……R¬J™…™……‰M… ¥…Æ…M…… n˘ |……M…÷H∆Ú ™…SS… n÷˘πEÚÆ®…¬ *
i…n˘ {… ∫™…… r˘ ∫…÷EÚÆ®…x…‰x…Ë¥……∂…÷  ∫… r˘n˘®…¬ **18**
fuð¤ r™íÞ ™ir{Â¥tf ytrŒf s yÕ… ËtÄ™ ntuðtÚte ƒr÷c
Œuð‚t™t yt©ÞÚte Rü V¤™u yt…™tYk Au yu{ ™rn ®f‚w …qðtuoõ‚
Ë{„ú ËtÄ™tu …ý Œuð‚t™t yt©ÞÚte s Rü rËÂØ™u yt…™thtk
ÚttÞ Au yu{ nðu fnu Au- su ËtkÏÞ, Þtu„, ðihtøÞ ytrŒf Œw»fh

ƒ¤ yu ytrŒf™tu ft¤u ™tþ fhtÞ Au ‚u Œuð‚tytu™e W…tË™t yt f{o¼qr{{tk {™u Ár[fh Út‚e ™Úte.1 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ËtÄ™tu «Út{ fÌttk ‚u …ý Œuð‚t™t ËkƒkÄÚte Ëwfh ‚íft¤ Rü rËÂØ™u yt…™thtk ÚttÞ s >>18>> n‰˘¥…∫™……Æ…v…x…‰x…Ë¥… ™…i…:  ∫…r˘™… i… ¥…… \UÙi…®…¬ * +i…: ∫…¥…Í™…«l……∂… HÚ |…“i™……%%Æ…v™…: ∫… ®……x…¥…Ë:**19** su nu‚w {txu Œuð‚t™t ythtÄ™u fhe™u s ðtkrA‚ V¤ rËÂØ ÚttÞ Au ‚u nu‚w {txu Ëðo {™w»Þtuyu ‚u Œuð‚t™wk ÞÚttþÂõ‚ «er‚Úte ythtÄ™ fhðwk. >>19>> ∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S… n‰˘¥…… §…Ω÷Ù ¥…v……: |……‰HÚ…∫i¥…™…… π…h®…÷J…! ®…‰ {…÷Æ… * x……x…… ¥…v…… ¥…Ãh…i……˘ i…n˘…Æ…v…x…Æ“i…™…: **20** Œuð‚t™t ËkƒkÄÚte Ëðo f{o Rü V¤™u yt…™tYk ÚttÞ Au. >>21>>  x…¥…fi k…v…î…h……∆ •…¿…t÷{……∫i…‰™……Ê M…x……∆ M…÷ΩÙ ! * V…x…… n˘±……‰EÚ… {i…°Ú±…∆  u˘{…Æ…v……«xi…x…∑…Æ®…¬ **22** nu „wn ! r™ð]¥t Ä{oðt¤t Þtu„e …wY»ttu™u ƒúñtrŒ Œuðtu™t W…tË™Úte s™ ‚… ËíÞ yt ÷tuf™e «tÂóY… V¤ su fÌtwk ‚u ‚tu Âî…htÄo™u yk‚u ™tþ ÚtR s™tYk Au. Áÿ. ytrŒíÞ ytrŒf ¼uŒÚte ƒnw «fth™t {™u fÌtt Au y™u ‚u Œuð‚t™e ythtÄ™t™e her‚ytu («ð]¥t f{oËk¿ttðt¤e) ƒnw «fth™e ðýo™ fhe Au.yæÞtÞ . yt ƒu «&™™u nwk ‚íðÚte òýðt RåAwk Awk. MÚtt™. >>23>> EÚ…±…‰x… x……∂™…i…‰ ™…‰π……∆ ¥…{…÷:∫l……x…§…±…… n˘EÚ®…¬ * i…‰π……∆ x… Æ…‰S…i…‰ ®…¡®…÷{……∫……%j…  n˘¥……ËEÚ∫……®…¬ **24** su Œuðtu™wk þheh. yu{ Ëtk¼¤e™u su{™t {™{tk ËkþÞ ÚtÞtu Au yuðt Ëtðýeo{wr™ ytX &÷tufÚte …wAu Au . >>22>> n÷˘πEÚÆ…h…“ΩÙ ∫…∆∫……v™… EÚ®……« h… {…÷ØÒEfiÚSU≈i…: * I… ™…πh…÷°Ú±…±……¶…˘‰k…ÃΩÙ ÀEÚ i…n÷˘{……V…«x…Ë: **23** 4 yt ÷tuf{tk Œw»fh yuðtk «ð]Â¥t r™ð]Â¥t f{tuo™u {ntfü ðzu rËØ fhe™u ßÞthu ™tþðk‚ V¤™e «tÂó ÚttÞ ‚tu ‚uðtk f{o fhðt™wk þwk «Þtus™ ? fuð¤ ð]Útt …rh©{ s Au. >>27>> <il…∆ ®…ΩÙÃπ…h…… i…‰x… ∫…∆{…fiπ]Ù…‰ ¶…M…¥……x…¬ M…÷ΩÙ: * ∫…÷|…∫…z… =¥……S…‰n∆˘ ®……x…™…∆∫i…®…÷n˘…Æv…“: **28** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ∫……¥…Ãh…|…&x……‰ x……®… |…l…®……‰%v™……™…: **1** .nu Mðt{e ftŠ‚f ! ‚{tuyu ¾kz™t «Út{ ¼t„{tk Qæðo÷tufðtËe Œuð‚tytu ðËw. >>24>> ™…: ∫¥…™…∆  x…¶…«™……‰%x™…‰π……∆ ¶…™…ΩÙi……« ∫…x……i…x…: *  x…i™…v……®……%I…™…°Ú±…|…n˘…i…… ¶…HÚ¥…i∫…±…: **25** ™…∫™… |…∫……n˘…i∫…¥…Êπ……∆ ∫…¥…« B¥… ®…x……‰Æl……: *  ∫…r˘™…‰™…÷˘…\V…∫…Ë¥……j… i…∆ n‰˘¥…∆ ¥…n˘ ®…‰ M…÷ΩÙ ! **26** nu „wn ! {txu su Œuð MðÞk ft¤ {tÞtrŒf™t ¼Þu hrn‚ ntuR™u ƒeò þhýt„‚™t ¼Þ™u nh™tht ntuÞ y™u su Ë™t‚™ r™íÞ ntuÞ y™u su™wk Ät{ r™íÞ-ft¤þÂõ‚yu yrð[tÕÞ ntuÞ y™u su yûtÞ V¤™u yt…™tht ntuÞ ‚Útt ¼õ‚tu™u rð»tu {ntðíË÷ ntuÞ y™u su™t «ËtŒÚte Ëðos™tu™t Ë{M‚ {™tuhÚttu y™tÞtËÚte Ëíðh ytsL{{tk s rËØ ÚttÞ yuðt {ntË{Úto Œuð {™u fntu >>25-26>> i…n˘…Æ…v…x…Æ“Ài… S… ∫…÷EÚÆ…∆  ∂…π]Ù∫…∆®…i……®…¬ * •…⁄ ΩÙ ∫…¥……»  ¥…∂…‰π…‰h…  V…Y……∫……®…“n˘®…\V…∫…… **27** ‚Útt Ëw¾uÚte fhe þftÞ yuðe y™u ™thŒ Ë™ftrŒf rþüs™tuyu Mðefthu÷e yuðe ‚u Œuð™e Ë{„ú ythtÄ™ her‚™u rðþu»t…ýu {™u fntu. >>20>> i…i°Ú±…… x… S… ∫…¥……« h… i¥…™……‰HÚ… x… {…fil…E¬Ú {…fil…E¬Ú * ∫¥…M……« n˘|…… {i…®…÷J™…… x… EÚ…±…O…∫i…… x… i…… x… i…÷ **21** Mð„torŒ ÷tuf™e «tÂó su{tk {wÏÞ Au yuðtk ‚u Œuð‚thtÄ™™tk V¤tu …ý ‚{tuyu swŒtk swŒtk fÌttk …hk‚w ‚u V¤tu ‚tu ft¤u „¤u÷tk yr‚‚wåA ™tþðk‚ Au yu{ …ý ‚{tuyu fÌtwk Au.

…tkzð™tu Ëk„út{ Ë{tó ÚtÞt …Ae ƒtýþGÞt{tk Ëw‚u÷t. ð¤e ‚u [th …wY»ttÚto™e rËÂØ r™ŠðΙ…ýu y™u ð¤e ÷tkƒt ft¤u ™rn …ý yÕ… ft¤{tk fÞt ËtÄ™Úte ÚttÞ ? yt ƒeòu «&™ Au. ‚{tu ¼t„ð‚ Ä{or™c y™u ËL{r‚þt¤e Atu. ‚Útt ™thŒS™u ™h™thtÞý™wk Œþo™ ÚtÞwk ‚u ðýoÔÞwk Au. ‚tu ‚{™u nwk ÞÚttÂMÚt‚ W¥th yt…wk Awk. yt yæÞtÞ{tk ytíÞkr‚f {tuût™t ËtÄ™ r™Y…ý «Ëk„Úte ‘‘Ëðtuo…tMÞ ©ef]»ý ðtËwŒu𠼄ðt™ s Au’’ yuðtu ¼e»{ð[™Úte r™ýoÞ fÞtuo Au. >>3-4>> ™…÷ v… π`ÙÆ =¥……S… S…i…÷π…÷« i……i… ! ¥…h…Êπ…÷ S…i…÷π¥…«{™……∏…®…‰π…÷ ™…: * <SU‰ÙSS…i…÷¥…«M…« ∫…Àr˘ n‰˘¥…i……∆ EÚ…∆ ™…V…‰i… ∫…: **5**  x…Ã¥…Px…‰x… S… ∫……  ∫… r˘: EÚl…∆ ∫™……n˘±{…EÚ…±…i…: * EÚl…∆ S……{™…±{…∫…÷EfiÚi…“ {…n˘¥…” ®…ΩÙi…“ ®…™……i…¬ * B¥…∆ ®…‰ ∫…∆∂…™…∆  UÙ xv… ∫…¥…«Y…∫i¥…∆  {…i……®…ΩÙ ! **6** ÞwrÄÂch htò …wAu Au.nu r™»…t… ƒúñ™T ËtðŠý{w™u ! ‚{tht «&™{tk ƒnw „tihð hnu÷wk Au. yt ƒu „wý Þtu„™u ÷eÄu ‚{tu …qýo yrÄfthe ftihð.yð~Þ òýðt ÞtuøÞ W¥th ðt¤tu «&™ …wAtu Atu. (&÷tuf 36) +v™……™… 2 ®…ΩÙ…xi…∆ |…&x… ¥…i…¬ |…&x…∆ {…fiSUÙ ∫… i¥… ®…ΩÙ…x…P… ! * x……∫™……‰k…Æ∆ ¥…π…«∂…i…Ë¥…«H÷∆Ú ∂…C™…∆ ∫¥…i…E«Úi…: * @Òi…‰ n‰˘¥…|…∫……n˘…uˢ •…¿x…¬ ! Y…… x…¥…ÆËÆ {… **1** yæÞtÞ 2 òu ftŠ‚fMðt{e fnu Au . >>2>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ËtðŠý «&™tu ™t{ «Út{tu yæÞtÞ: >>1>> B¥…®…‰¥…  ΩÙ {…|…SUÙ  x…¥…fik…‰ ¶……Æi…‰ Æh…‰ * +V……i…∂…j…÷x…fi«{… i…¶…‘π®…∆ v…®…« ¥…n˘…∆¥…Æ®…¬ **3** ∂… ™…i…∆ ∂…Æ∂…™™……™……∆ v™……x…|……{i……S™…÷i…‰x… S… * |……{i…®…ËEÚ…i®™…®…¥™…O…∆  x…M…®……M…®…{……ÆM…®…¬ **4** 2.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . «&™ …wAðt{tk «ðeý yuðt ‚{tu yt ÷tuf{tk {nt™T . ytðt ‚{™u ™ fnuðt ÞtuøÞ „wó ftkR …ý {thu ™Úte. ytðt yrÄftheytu s W¥th™u …ý ÞÚttÂMÚt‚ Ë{Íe þfu Au. „wÁytu „wýe M™untM…Œ rþ»Þ™u „wÌt …ý fnu Au. {txu s þMºtt†™t «nth™e «ƒ¤ …ezt A‚tk yÔÞ„ú {™ðt¤t y™u r™„{ yt„{™t …th™u …t{u÷t yuðt ™iÂcfuLÿ ¼e»{r…‚t{n™t «íÞu yò‚þºtw ÞwrÄÂch htòyu ‚{tu …wAtu Atu ‚u{ s …qðuo «&™ …wAÞtu n‚tu. ‚tu ƒeò™e ‚tu ðt‚ s þe fnuðe ?¼„ðt™™t y™w„ún ƒ¤ðt¤t ‚tu {tht suðt yÕ…¿ttu …ý ‚{tht «&™™tu «íÞw¥th yt…ðt Ë{Úto ÚtR þfu Au. æÞt™ ƒ¤Úte ÓŒÞ{tk MVwhe‚ Útyu÷t ¼„ðt™ ©ef]»ý™e ËtÚtu yuftí{‚t™u …t{u÷t.2 5 yt «fthu {nŠ»t ËtðŠýyu …wAu÷t {nt ƒwÂØðt¤t Ë{Úto ftŠ‚f Mðt{e ƒnw «ËÒt ÚtR™u ‚u {wr™™u {t™ yt…‚t Útft yt «{týu ƒtuÕÞt >>28>> Atu. ð¤e yÕ… …wÛÞðt™ s™ …ý {nt…wÛÞðt™T ™thŒtrŒ s™tu™u {¤‚e {tuxe …Œðe™u fÞt W…tÞÚte …t{u ? yt ºteòu «&™ Au yt ºtý «&™Y… ËkþÞ Au ‚u™u r™ðthý fhtu. nu r…‚t{n ! ‚{tu Ëðo¿t Atu {txu ‚{™u yrðrŒ‚ ftkR …ý . yt «&™™tu «íÞw¥th Œuð Œuð ©e ðtËwŒu𠼄ðt™™t y™w…trÄ y™w„ún rð™t ‚tu ¼ð ƒúñtrŒ Œuðtu fu su Ëðo¿tËáþ ¿ttr™ðhtu Au ‚uytuÚte …ý Ëtu ð»tou fhe™u …ý MðƒwÂØfÂÕ…‚ ‚foÞwÂõ‚ytu ðzu ‚tu yt…ðt Ë{Úto ÚtðtÞ ‚u{ ™Úte s. Ä{o¿t s™tu{tk ©uc.nu ‚t‚ ¼e»{ ! [th ðýo{tk fu [th yt©{{tk ð‚o‚tu su ftuR …ý s™ Ä{o yÚto ft{ y™u {tuût yt [th …wY»ttÚto™u fu nhftuR yuf …wY»ttÚto™u RåA‚tu ntuÞ ‚u fÞt Œuð™wk Þs™ …qs™ ¼s™ fhu ? yuf ‚tu yt «&™ Au. >>1>> ¥……∫…÷n‰˘¥…|…∫……n˘…k…÷ ®…™…… Y……i…∆ ¥…n˘… ®… i…‰ * +x……J™…‰™…∆ x… i…‰  EÚ \S…r˘®…« x…π`Ù…™… ∫…x®…i…‰ ! **2** nu ËL{‚u ! {U ‚tu ©eðtËwŒu𠼄ðt™™t y™w„únÚte ‚{tht ‚u «&™™tu W¥th ÞÚttÂMÚt‚ òÛÞtu Au ‚u ‚{™u fnwk Awk.

y™u ‚u …tu‚u Ësuo÷t rðï{tk ËðtoL‚Þto{e …ýu ðËu Au. ‚u {tht r…‚tyu {™u fÌtwk. „wÁytu. ‚u …Ae fwYûtuºt{tk þh…ksh{tk …zu÷t ¼e»{™t þhý™u …t{u÷t. yux÷u MðÞk ©ef]»ý ‚Útt ÔÞtËtrŒ {wr™„ýtuyu …ý ƒnw ƒnw Rr‚ntËtu fne fne™u “©ef]»ý …h{ Œið‚ Au” yu{ ðthuðthu ƒtuÄ yt…u÷t.2 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ™Úte. r{ºttu. htsŠ»t ytrŒf™e {nt˼t{tk r™ýeo‚ ÚtÞu÷wk.su ðtËwŒuð ‘‘<«∂…… ¥……∫™… ®…n∆˘ ∫…¥…»’’ ‘∫…¥…«j……∫……Ë ∫…®…∫i…∆ S… ¥…∫…i™…j…‰ i… ¥…Ë ™…i…: * i…i…: ∫… ¥……∫…÷n¥˘‰ …‰ i…  ¥…u˘ n¬¶…: {… Æ{…`¨i…‰’ ** ∫…¥……« h… i…j… ¶…⁄i…… x… ¥…∫… xi… {…Æ®……i®… x… * ¶…⁄i…‰π…÷ S… ∫… ∫…¥……«i®…… ¥……∫…÷n‰˘¥…∫i…i…: ∫®…fii…: **’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytu{tk Ë{M‚ rðï™u …tu‚t rð»tu ðtËu Au. ¼út‚tytu. Ëtûtt‚T ðËwŒuð™kŒ™ yuðtu nwk ‚u {tht {tntíBÞ¿tt™ rð™t {tht 6 MðY…™tu r™ù¤ r™ùÞ Œw÷o¼ Au ‚tu ‚{tu ‚u s «Út{ fntu. “i…i…: {…÷x…: ∏…÷i¥……” yt …ŒÚte “su ðtËwŒðu {tntíBÞ …qðou ™h™thtÞý Ér»t Útfe Ëtk¼éÞwk n‚wk ‚u s VheÚte ™thŒSyu ¼e»{ Útfe Ëtk¼éÞwk” yu{ òýe ÷uðwk >>9>> i…k…‰%Ω∆Ù ∫…∆|…¥…I™…… ®…  x…∂UÙs {… Æ{…fiSUÙi…‰ * ®…ΩÙ…∫…n˘ ∫…  x…h…‘i…∆ ®…÷ x…¥…™……«{…∫…∆∂…™…®…¬ **10** nu {wr™ðÞo ! yt he‚™e …hk…htÚte «tó ÚtÞu÷wk ‚u yt ©eðtËwŒuð {tntíBÞ fu su ŒuðŠ»t. {txu s ËkþÞ hrn‚ Au ‚u r™»f…x…ýu …wA‚t ‚{™u nwk nðu fnwk Awk. ƒúñŠ»t. ƒt¤ftu.yæÞtÞ . ‚tu ‚{tu s yt Ë{M‚ ‚¥ðtÚto fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. ftuxe ð»ttuoyu …ý ™hfÚte {thtu {tuût Útðt™tu ™Úte yu{ {t™e ƒuXu÷t. {txu ‘‘¥……∫…÷’’ y™u Ë]Âü. ËwÓŒtu. yûthƒúñ™t r™Þt{f. ÂMÚtr‚. >>5-6>> ∫EÚxn˘ =¥……S… B¥…∆ v…®……«i®…x…… i…‰x… {…fiπ]Ù: ∂……xi…x…¥……‰ ®…÷x…‰ ! *  EÚ \S…VV…ΩÙ…∫… ¥…“I™…Ë¥… ∏…“EfiÚπh…®…÷J…{…R¬EÚV…®…¬ **7** ftŠ‚fMðt{e fnu Au . yt «fthu ‚u ©ef]»ýu …tu‚t™e áÂüÚte s «uhýt fhu÷t ¼e»{r…‚t{nu ™h™thtÞý ¼„ðt™u fnu÷wk. ytrŒf™t {ntÿtunÚte ƒnw ¼Þ …t{e „Þu÷t. Âîòu. ¼ð ƒúñtrŒ ËðoftuR™u „wýf{to™wËthu V¤ yt…™tht. >>10>> ¥……∫…÷n‰˘¥…: {…Æ∆•…¿ ∏…“EfiÚπh…: {…÷ØÒπ……‰k…®…: * n‰˘¥……‰%EÚ…®…Ë: ∫…EÚ…®…ˢ {…⁄V™……‰ ®…÷HËÚx…«ÆËÆ {… **11** «Út{ Ëðtuo…tMÞ Œuð™u fnu Au. r…‚t ytó‚{ þk‚™w Útfe Ëtk¼¤u÷wk yuðwk ©eðtËwŒuð {tntíBÞ ÞwrÄÂch htò «íÞu fÌtwk >>8>> i…i…:∏…÷i¥…… x……Æn…‰% {… E÷ÚØÒI…‰j…∆ M…i…: {…÷x…: * EÚ˱……∫… Bi™… i…i|……ΩÙ  {…i…Æ∆ ®…‰ ∫… S…… {… ®……®…¬ **9** fwÁûtuºt fu su Ä{oûtuºt ntuR™u ¼th‚ Ëk„út{™t MÚtt™¼q‚ n‚wk ‚u «íÞu „yu÷t ™thŒ {wr™yu …ý ¼e»{ Útfe …w™: Ëtk¼¤e™u.nu {w™u ! yt «fthu Ä{toí{t ÞwrÄÂch htòyu …wAu÷t þk‚™w…wºt ¼e»{r…‚t{n. ¼„ðt™ ©ef]»ý fu su …tu‚t™t ¼õ‚ ¼e»{™u yðËt™ Ë{Þu …tu‚t™wk Œþo™ yt…ðt y™u ‚u îtht ¼õ‚ ÞwrÄÂch htò™u ƒtuÄ y…tððt ‚u{™e ËtÚtu fwÁûtuºt{tk …ÄtÞto n‚t. >>7>> nfi˘∂…… ∫…∆|…‰ Æi…∫i…‰x… x…Æx……Æ…™…h……‰ n˘i…®…¬ * ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…∆  {…i…÷: ∏…÷i…®…÷¥……S… i…®…¬ **8** y™k‚ ftuxe ƒúñtkztu™u ËkfÕ… {tºt{tk Ëso™tht. …tAt fi÷tË{tk ytðe™u ‚u ©eðtËwŒuð {tntíBÞ {tht r…‚t ©e{ntŒuð™u fÌtwk. ÷Þ ðzu rðnth fhu Au {txu ‘‘n‰˘¥…’’ {¤e™u ðtËwŒuð ËtÚtof ™t{Úte . ftftytu. ‚u{™t {w¾f{¤ Ët{wk òuR™u s ®fr[‚T ntË{w¾ðt¤t ÚtÞt. VheÚte ¼e»{r…‚t{nu …ý “Bπ… ¥…Ë ¶…M…¥……x…¬ ∫……I……n˘…t…‰ x……Æ…™…h…: {…÷®……x…¬ * ®……‰ΩÙ™…x…¬ ®……™…™…… ±……‰E∆Ú M…⁄fùÆ i… ¥…fi πh…π…÷ ** +∫™……x…÷¶……¥…∆ ¶…M…¥……x…¬ ¥…‰n˘ M…÷¡i…®…∆  ∂…¥…: * n‰˘¥…Ãπ…x……«Æn˘: ∫……I……n¬¶…M…¥……x…¬ EÚ {…±……‰ x…fi{… ! ** ™…∆ ®…x™…∫…‰ ®……i…÷±…‰™…∆  |…™…∆  ®…j…∆ ∫…÷æk…®…®…¬ * +EÚÆ…‰: ∫… S…¥…∆ n⁄i˘ …∆ ∫……Ëæn˘…n˘l… ∫……Æ l…®…¬ **” yt «fthu ƒtuÄ yt…u÷t …ý ÞwrÄÂch™u VheÚte ‚u rŒÔÞY… ©ef]»ý{tk {™w»Þ ¼tðY… ËkþÞ Wí…Òt ÚtÞtu òýðtÚte y™u ¼„ðt™™e {t™w»Þ÷e÷t™wk y™wfhý òýðtÚte {kŒntË{w¾ðt¤t ÚtÞt.

M{]r‚ytu{tk yûthƒúñtrŒ Ëðo™e y…uûttyu r™hðrÄ fÕÞtý‚{ MðY…Y… „wý rð¼qr‚ ytrŒf ðzu {tuxtRY… „wý Þtu„™u ÷eÄu …h‚h …ýu «r‚…tŒ™ fhu÷t ntuðtÚte ËtÚtof …hkƒúñ ™t{Úte fÌtt Au. ‘‘+EÚ…®…: ∫…¥…«EÚ…®……‰ ¥…… ®……‰I…EÚ…®… =n˘…Æv…“: * i…“µ…‰h… ¶… HÚ™……‰M…‰x… ™…V…‰i… {…÷ØÒπ…∆ {…Æ®…¬ **’’ yu{ ¼t„ð‚{tk fÌtwk Au. {txu Ä{o¼Âõ‚™wk ËtrníÞ s fnuðt RåAÞwk Au. su …wY»ttu¥t{ ‘‘∫… =k…®…: {…÷ØÒπ…: u˘… ¥…®……Ë {…÷ØÒπ……Ë ±……‰E‰Ú I…Æù…I…Æ B¥… S… * I…Æ ∫…¥……« h… ¶…⁄i…… x… E⁄Ú]Ù∫l……‰%I…Æ =S™…i…‰ ** =k…®…: {…÷ØÒπ…∫i¥…x™…: {…Æ®……i®…‰i™…÷n˘…æi…: * ™……‰ ±……‰EÚj…™…®…… ¥…∂™…  §…¶…i™…«¥™…™… <«∑…Æ: ** ™…∫®……iI…Æ®…i…“i……‰%ΩÙ®…I…Æ…n˘ {… S……‰k…®…: +i……‰% ∫®… ±……‰E‰Ú ¥…‰n‰˘ S… |… l…i…: {…÷ØÒπ……‰k…®…: **’’ RíÞtrŒ ©]r‚M{]r‚ytu{tk ƒØ {wõ‚trŒ Ëðo …wY»ttu™e y…uûttyu r™hr‚þÞ Wíf]ü‚tY… „wý Þtu„™u ÷eÄu yLðÚto …wY»ttu¥t{ ™t{Úte fÌtt Au. yt yÚto ™thŒeÞ …whtý{tk ‘‘™…: ∫¥…v…®…» {… Æi™…V™… ¶… HÚ®……j…‰h… V…“¥… i… * x… i…∫™… i…÷π™…i…‰  ¥…πh…÷Æ…S……Æ…k…÷π™…i…‰ ΩÙ Æ: ** ∫…¥……«M…®……x……®……S……Æ: |…l…®…: {… ÆEÚ±{…i…‰ * +…S……Æ|…¶…¥……‰ v…®……Ê v…®…«∫™… |…¶…÷ÆS™…÷i…: ** i…∫®……iEÚ…™……« ΩÙƉ¶…« HÚ: ∫¥…v…®…«∫™…… ¥…Æ…‰ v…x…“ **’’ yt ð[™Úte ‚Útt {íMÞ …whtý{tk ‘‘∫¥…v…®…«ΩÙ“x…… ¶… HÚ∂S… |……EfiÚi…Ë¥… |…EÚ“Ãi…i…… * i…∫®……iv…®…«{…Æ…‰ ¶…⁄i¥…… {…⁄V…™…∫¥… V…x……n«˘x…®…¬ **’’ yt ð[™Úte ðýoÔÞtu Au. >>12>> i…∫®……iEÚ®……« J…±…®… {… nˢ¥…∆  {…j™…∆ S… ∫…¥…«n˘… * i…i|…“i™…… B¥… EÚi…«¥™…∆ ¥…‰n˘…‰H∆Ú S… ™…l……‰ S…i…®…¬ **13** ¼„ðt™ MðÄ{o Ërn‚ ¼Âõ‚ ðzu s Ëk‚tu»týeÞ ntuðtÚte ðuŒtuõ‚ ÞÚttur[‚ Œið r…ºÞ Ë{„ú …ý f{o ËðoŒt ‚u ©ef]»ý™e «ËÒt‚t {txu s s™tuyu fhðw. ‘‘∫…EÚ…®…ËÃx…πEÚ…®…ËÆ {… ∫…÷Æx…ÆË: ∫…‰¥™…S…Æh…®…¬’’ yu{ ËíËk„eSð™{tk fÌtwk Au. yÚtðt ‘‘¥…∫…÷n‰˘¥……{…i™…i…ù ¥……∫…÷n‰˘¥…: |…EÚ“Ãi…i…:’’ yt r™YÂõ‚™u y™wËthu ðËwŒuð™t …wºt ntuðtÚte ðtËwŒuð ™t{Úte fÌtt Au. su ©ef]»ý ©ehtÄt fu ÷û{eyu Þwõ‚ ntuR™u ‘‘EfiÚ π…¶…⁄«¥……S…EÚ: ∂…§n˘…‰ h…ù  x…¥…fi« i…¥……S…EÚ: * i…™……‰ÆËC™…∆ {…Æ∆ •…¿ EfiÚπh… <i™… ¶…v…“™…i…‰ **’’ yt r™YÂõ‚ ð[™™u y™wËthu y™ðrÄ yt™kŒ„wý Þtu„™u ÷eÄu yLðÚto ©ef]»ý ™t{Úte fÌtt Au. ytðt rŒÔÞ {k„¤ ™t{tuÚte fnu÷t su yuf Œuð Au ‚u Ëft{. >>11>> 7 MðÄ{oðzu s ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt RåAu Au ‚u frx{tk ‚wkƒztk ƒtkÄe™u Ët„h ‚hðt RåAu yuðtu òýðtu. yt©{eytu y™u Mºte þqÿtrŒ Ëðo ftuRyu …ý …tu‚…tu‚t™t ðýto©{rðrn‚ Ä{tuoyu Ërn‚ s ¼Âõ‚ ðzu yt ©ef]»ý s ËðoÚtt Ëk‚tu»týeÞ Au. ‚uÚte MðÄ{o {tºtÚte fu fu𤠼Âõ‚Úte …ý «ËÒt fhðt ÞtuøÞ ™Úte ®f‚w MðÄ{oË{u‚ ¼Âõ‚Útes ¼„ðt™T «ËÒt fhðt ÞtuøÞ Au.>13>  u˘V……i…“x……∆ S……∏…®……h……∆ ∫j…“∂…⁄p˘…n‰˘ ∫…¥…«l…… * ∫¥…∫¥…v…®…ÍƉπ… B¥… i……‰π…h…“™……‰% ∫i… ¶… HÚi…: **12** ∫…÷J……{i…™…‰ x…fi ¶…™…«tiEÚ®……«j…  GÚ™…i…‰ ∂…÷¶…®…¬ * + {… ∫¥…x…÷ π`Ùi…∆ i…SS…‰iEfiÚπh…∫…∆§…xv…¥…ÃV…i…®…¬ * i…n˘… I… ™…πh¥…±{…°Ú±…∆ Y…‰™…∆ i…SS… M…÷h……i®…EÚ®…¬ **14** Âîòr‚þçŒðtåÞ ºtiðŠýftu.yæÞtÞ .2 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ðýoÔÞt Au.k ðuŒrðrn‚ Ë{„ú f{o fhðwk y™u ‚u{tk ¼„ðt™™e «ËÒt‚t rËðtÞ ƒeò V¤™e RåAt ™ ht¾ðe yux÷wk ‚tí…Þo Au. yt ƒÄtu yÚto ‘‘v…®…Êh… Æ ΩÙi…… EfiÚπh…¶… HÚ: EÚ…™……« x… ∫…¥…«l…… * v…®…Êh… ∫… ΩÙi…… EfiÚπh…¶… HÚ: EÚ…™…Ê i… i…p˘ΩÙ:’’ yt rþûtt…ºte &÷tuf™e xeft{tk Ë«{tý ËrðM‚h ðýoÞtu Au. r™»ft{ Ëðo ftuR ™htuyu ‚Útt ƒúñ¼tðt…Òt {wõ‚tuyu ËŒt W…tMÞ Au. su s™ MðÄ{o™u …ý íÞS™u ¼Âõ‚Úte s ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt RåAu Au ‚u …ý {M‚fu …t»ttý {wfe™u Ë{wÿ™u ‚hðt RåAu yuðtu òýðtu. su s™ ¼Âõ‚™u íÞS™u fuð¤ yt ÷tuf{tk {™w»Þtu {™tu¼eü Ëw¾V¤™e «tÂó {txu su su þw¼ f{o fhu Au ‚u ¼÷u Ëthe he‚u þt†rðrÄ™u y™wËthu y™wct™ fÞwO ntuÞ …ý òu ‚u f]»ýËkƒkÄ su ‚u{™e «ËÒt‚t rðrÄÞtu„ðt¤tu Au . su …hkƒúñ ‘‘x……Æ…™…h…: {…Æ∆•…¿ +I…Æ…i{…Æi…: {…Æ: I…Æ…I…Ɖ¶™…ù {…Æ∫i¥…∆ •…¿ {…Æ®…∆ ΩÙƉ ! {…Æ∆•…¿ {…Æ∆ v……®… ∏…÷i¥…… EfiÚπh…∆ {…Æ∆•…¿’’ RíÞtrŒ ©wr‚.

>>14>> °Ú±…¥…ËM…÷h™…EfiÚk…SS……∂…÷¶…n‰˘∂…… n˘™……‰M…i…: * §…Ω÷Ù ¥…Px…∆ S… i…z…fih……∆ x…Ë¥… ¥…… \UÙi… ∫… r˘n˘®…¬ **15** yux÷wk s ™rn …ý ‚u ¼„ðíËkƒkÄu ðSo‚ þw¼ f{o. >>17>>  ¥…Px…∫i…÷ EÚ…‰% {… •…¿π…Ê ! |…i……{……SS…GÚ{…… h…x…: * i… ∫®…z… |…¶…¥…‰i…¬ C¥…… {… i…i∫™……n˘“ {∫…i…  ∫… r˘n˘®…¬**18** |…¥…fik…‰ ¥……  x…¥…fik…‰ ¥…… i…∫®……r˘®…Ê  ∫l…i…Ëx…«ÆË: * ={……∫i…¥™……‰ ¥……∫…÷n‰˘¥…∫i…i∫…®™…E¬Ú  ∫… r˘®…“{∫…÷ ¶…: **21** p˘¥™…∆ x… {…÷x…… i…  S… EÚ i∫…i…®…¬ ** B¥…∆ x…fih……∆  GÚ™……™……‰M……: ∫…¥…Ê ∫…∆∫…fi i…Ω‰iÙ …¥…: * i… B¥……i®… ¥…x……∂……™… EÚ±{…xi…‰ EÚ ±{…i……: {…Ɖ **” yt ¼t„ð‚ ð[™™u «{tý…ýu …rh„úne™u ©enrhyu ËrðM‚h ðýoÔÞtu Au. yÕ……ý Ëíf{o ¼„ðt™™t ËkƒkÄ™u ÷eÄu {ntV¤™u yt…™tYk ÚtÞwk Au. >>16>> yt yÚto™u áütk‚Úte M…ü fhu Au. ‚Útt „e‚t{tk “x…‰ΩÙ… ¶…GÚ®…x……∂……‰% ∫i… |…i™…¥……™……‰ x…  ¥…ti…‰ * ∫¥…±{…®…{™…∫™… v…®…«∫™… . (su{ RLÿ™u nýðt {txu Wí…Òt fhu÷tu ð]ºttËwh™u RLÿu s nýe ™tÏÞtu yu{) {txu s ƒnw rðΙðt¤wk ÚttÞ Au. yt ƒÄtu yÚto “+…®…™……‰ ™…‰x… ¶…⁄i……x……∆ V……™…i…‰ ™…ù ∫…÷µ…i… ! * i…n‰˘¥… ¡…®…™…∆ ð¤e ‚u ¼„ðíËkƒkÄðt¤wk Ëíf{o MððtkrA‚Útfe …ý yrÄf y™u ð¤e yûtÞ V¤™u yt…u Au. >>20>> ∫¥…¥…… \UÙi……n˘{™… v…E∆Ú n˘n˘… i… °Ú±…®…I…™…®…¬ * +∫…q‰˘∂…… n˘∫…®§…xv……k…uˢM…÷h™…∆ ¶…¥…‰z… S… **17** {txu «ð]¥t fu r™ð]¥t Ä{o{tk hnu÷t y™u ‚u™t ‚u™t ÞÚttÚto V¤™u RåA‚t Ëðo ftuR ™htuyu ðtËwŒu𠼄ðt™™e W…tË™t fhðe. >>19>> EÚ®…Íi…n‰˘¥… ∏…“EfiÚπh…|…“h…x……™…  GÚ™…i…‰ S…‰i…¬ * i…i∫…∆§…xv…‰x… i…¡‰«i…n¬¶…¥…‰i∫…¥…»  ΩÙ  x…M…÷«h…®…¬ **16** ™…l…… ∫°÷Ú ±…R¬®……j……‰% {… ¥…x…EÚ…π`Ù…ËP…™……‰M…i…: * + x…¥……™……Ê ¶…¥…‰q˘…¥…∫i…l…Ëi…r˘ Æ™……‰M…i…: **20** yt™wk yts þw¼ f{o òu ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™t WvuþÚte fhðt{tk ytðu ‚tu f{o{tk ytðu÷t ¼„ðíËkƒkÄ™u ÷eÄu ‚u Œið r…ºÞtrŒ ‚Útt ËtkÏÞÞtu„trŒ Ë{„ú …ý Ëíf{o ‚íft¤ r™„woý yƒkÄf ÚtR™u „wýt‚e‚ ¼„ðØt{ Ëw¾Y… r™íÞV¤™u yt…™tYk ÚttÞ Au. y™u ð¤e ‚u f{o RÂÃË‚ rËÂØ™u yt…™tYk ÚttÞ Au. su{ É»t¼Œuð™t …wºt ¼h‚Syu Þ¿t{tk ythtÄ™eÞ ËqÞtorŒ Œuðtu™e ¼„ðt™™t [ûtwytrŒf yk„{tk ¼tð™t fhe n‚e ‚u{ ¼tð™t fhðe ‚u ™ u f{o { tk ¼„ðíËk ƒ k Ä fnu Au . yþw¼ Œuþft¤trŒf ytX™t ËkƒkÄÚte V¤™e rð„wý‚t™u yux÷u s RÂÃË‚ V¤™u Wvuþe™u þw¼ f{o fÞwO ntuÞ ‚u ™rn Út‚tk W÷xe y™eÂÃË‚ V¤™e «tÂó™u fh™tYk. {txu {™w»Þtu™u ‚uðwk f{o ðtkrA‚ V¤™u yt…™tYk ™ s ÚttÞ >>15>> 8 nu ƒúñ»tuo ! ‚u ¼„ðŒthtÄ™Y… f{o{tk ¼õ‚hûtýtÚtuo nM‚{tk ËwŒþo™ [¢™u Äthe hnu÷t ¼„ðt™™t «‚t…™u ÷eÄu ftuR …ý yþw¼ Œuþft¤trŒf yk‚htÞ ‚tu õÞthuÞ …ý …tu‚t™wk ƒ¤ ƒ‚tððt Ë{Úto Út‚t ™Úte.su{ Œtðt™¤ «Út{ MVw®÷„{tºt-frýft{tºt ntuÞ …ý ð™ð‚eo ftüË{wn™t Þtu„™u ÷eÄu ð]»xâtrŒðzu …ý yr™ðtÞo {nt™T ÚttÞ Au. yt yÚto ÿti…Œe Ë{Š…‚ þtftÒt¼ûtý{tk y™u ©eŒt{ Ë{Š…‚ ‚tkŒw¤¼ûtý ytrŒf{tk «rËØ Au. yux÷u ‚u™tu rð™tþ fu yLÞÚtt…ýwk fhe þf‚tu ™Úte. ‚u{ yt yÕ… …ý Ëwf]‚ ¼„ðt™ ©enrh™t Ëtûtt‚T ËkƒkÄ™u ÷eÄu {n¥th y™u yk‚htÞtuyu yr™ðtÞo ÚttÞ Au.yæÞtÞ . y™u ð¤e yþw¼ Œuþft¤trŒf™t Þtu„™u ÷eÄu …ý rð…he‚ V¤™u yt…™tYk Út‚wk ™Úte.2 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ‚u ý u ðSo ‚ ntu Þ ‚tu ‚u þw ¼ f{o {trÞf rºt„w ý tí{f ntu R ™u (ƒkÄfntuR™u) ™ïh y™u ð¤e yÕ… V¤ðt¤wk Ë{Íðwk. >>18>> ™…t{™…±{…∆ ∫¥…∫…÷EfiÚi…∆ i…l…… {… {…Æ®……i®…x…: * ∫……I……i∫…®§…xv…i……‰ •…¿x…¬ ! ¶…¥…i™…‰¥… ®…ΩÙk…Æ®…¬ **19** nu ƒúñ™T ! …tu‚u fhu÷wk ¼„ðŒthtÄ™Y… Ëíf{o Þãr… yÕ… ntuÞ ‚Úttr… Ëtûtt‚T ™h™txâÄthe …h{tí{t™t ËkƒkÄÚte {nt V¤™u yt…™tYk ÚttÞ Au. yu x ÷u Œi ð r…ºÞtrŒ f{o { tk ythtÄ™eÞ Œuðtu™u ¼„ðt™™t yk„ ‚hefu (…ý Mð‚kºt…ýu ™ne) Ë{ÍðtÚte Ëðo{tk ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ ytðu Au.

>>23>> EfiÚi…‰ ™…÷M…‰  u˘V…¥…Æ ! {…÷Æ… ∫¥……™…®¶…÷¥……xi…Ɖ * x…Æ…‰ x……Æ…™…h…˘‰ i…  u˘ØÒ{…: |……n÷˘Æ…∫… ∫…: **24** ‚u{™t …tŒw¼toð ft¤™u fnu Au . >>22>> ™……‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……‰ ¶…M…¥…… z…i™…∆ •…¿{…÷Ɖ  ∫l…i…: * n˘…I……™…h™……®…… ¥…Æ…∫…“r˘®……«±±……‰EÚ ΩÙi……™… ∫…: **23** su ðtËwŒuð …hƒúñ ¼„ðt™ ƒúñ…wh Ät{{tk r™íÞ r™ðtË fhe hÌtt Au ‚u s Ë{M‚ ÷tuf™t ytíÞkr‚f rn‚ {txu Ä{o «ò…r‚ Útfe ƒúñ…wºt Œût «ò…r‚™e …wºte {qŠ‚{tk «„x ÚtÞt n‚t. >>24>> v…®……«∏…®……k…{…∫i…{i…÷∆ I…‰®……™…Ë¥… x…fih……∆ ¶…÷ ¥… * x…Æx……Æ…™…h……Ë i……Ë S… §…n˘™……«∏…®…®…“™…i…÷: **25** «„x ÚtÞu÷t ‚u ™h™thtÞý ¼„ðt™ ¼h‚¾kz{tk ð‚o‚t ™htu™t ûtu{ {txu s ‚… fhðt {txu Ä{to©{ Útfe ƒrÿft©{{tk ytðe hÌtt. ÷tuftu™t ™tÚt hûtf. f]þ {qŠ‚ su{™e Au. >>30>> nfi˘π]¬¥…Ë¥…‰∑…ÆS…™……» i……∆ i…∫™… EÚ…Ëi…⁄ΩÙ±…∆ i¥…¶…⁄i…¬ * +ΩÙ…‰ !! Bi……Ë V…M…i{…⁄V™……¥…“∑…Æ…Ë ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * Bi……Ë  ΩÙ {…Æ®…∆ •…¿ EÚ…%x…™……‰Æ… ˆEÚ GÚ™…… **31** . i…j……t…Ë ±……‰EÚx……l……Ë i……Ë EfiÚ∂……Ë v…®… x…∫…xi…i……Ë * i…‰{……i…‰ i…‰V…∫…… ∫¥…‰x… n÷˘Ãx…Æ“I™……Ë ∫…÷ÆËÆ {… **26** ‚u yt©{{tk Ëðo s„‚™t fthý¼q‚. >>26>> ™…∫™… |…∫……n∆˘ E÷Ú¥……«i…‰ ∫… ¥…Ë i……Ë p˘π]÷®…Ω«Ù i… * ∂…C™…xi…‰ x……x™…l…… p˘π]÷Ù®… {… i…r˘…®…¥…… ∫…x…: **27** ‚uytu ‚u™e W…h y™w„ún fhu ‚us s™ ‚u{™u òuðt {txu ÞtuøÞ ÚttÞ. yux÷u ‚u{™wk ©tu‚t ðõ‚t…ýwk Au. {txu s W½tze ™tzeytuÚte ÔÞtó. >>21>> +j……{™…÷n˘…ΩÙÆxi…“®… ®… i…ΩÙ…∫…∆ {…÷Æ…i…x…®…¬ * x……Æn˘∫™… S… ∫…∆¥……n˘®…fiπ…‰x……«Æ…™…h…∫™… S… **22** yt ðýto©{tur[‚ MðÄ{o{tk hne™u ðtËwŒuð™e W…tË™t fhðtY… ƒtƒ‚{tk …ý …wht‚™ yt yuf Rr‚ntË™u Ér»tytu fnuAu. …tu‚t™t ËtnSf 9 ‚us™u ÷eÄu Œuðtuyu …ý ¼„ðí«ËtŒ rð™t Œwáo~Þ yuðt ‚u ™h™thtÞý Ér»t ‚…ùÞto …htÞý ÚtÞt.nu Âîsðh ! «Út{™tu su MðtÞk¼wð {™ðk‚h ‚u{tk ð‚o‚t ËíÞÞw„{tk ™thtÞý y™u ™h yuðt ƒu Y…u «„x ÚtÞt n‚t. su{tk ™thŒ Ér»t y™u ™thtÞý Ér»t™tu ËkðtŒ Au.2 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ j……™…i…‰ ®…ΩÙi……‰ ¶…™……i…¬” RíÞtrŒ ð[™tu ðzu ðýoÔÞtu Au. “V™…‰π`Ù…‰ x……Æ…™…h…∫i…j… x…Æ∫i…∫™……x…÷V…:∫®…fii…:” yt ð[™™u y™wËthu ™thtÞý™u {tuxt ¼tR òýðt y™u ™h™u ™t™t ¼tR òýðt. ‚u { ™t y™w „ ú n rð™t ‚tu ‚u Ät{™tðtËe Ér»tytu ™ u …ý Œu ð trŒftu y u …ý Mð‚k º t…ýu òu ð t Ë{Úto Útðt‚w k ™Úte ‚tu MðÞk ™h™thtÞý™u òu ð t {txu Ë{Úto ™ ÚtðtÞ yu { tk ‚tu fnu ð w k s þw k ? >>27>> BEÚn˘… x……Æn˘…‰ ™……‰M…“ i……¶™……®…‰¥…  n˘nfi˘ I…i…: * +xi…Æ…i®…i…™…… S……xi…Ωfi«Ùn˘™…‰% {… |…S……‰ n˘i…: **28** ®…‰Æ…‰®…«ΩÙ… M…Ɖ: ∏…fiR¬M……i∫…t…‰ M…M…x…¥…i®…«x…… * i…∆ n‰˘∂…®……M…®…n¬˘ •…¿x…¬ ! §…n˘™……«∏…®…∫…∆ Y…i…®…¬ **29** nu ƒúñ™T ! yuf Ë{Þu ™h™thtÞýu ƒnth òuðt RåAu÷t y™u ð¤e ‚u{™t {™{tk …ý yk‚Þto{eY…u «uhýt fhu÷t yuðt Þtu„e ™thŒ{wr™ ‚íûtý {ntr„rh {uÁ™t rþ¾h Útfe ytftþ {t„uo fhe™u su{tk ™h™thtÞý Ér»t hÌtt Au yuðt ƒáÞto©{ Ëk¿t‚ Œuþ{tk ytÔÞt >>28-29>> i…™……‰Æ… ˆEÚ¥…‰±……™……®……M…i…∫i…j… ∫… p÷˘i…®…¬ * +…t…∏…®… GÚ™……∫…HÚ…Ë i……Ë n˘n˘∂…« S… n⁄˘Æi…: **30** ƒrÿft©{{tk ƒÿe…r‚ ™h™thtÞý™u ËkæÞtðkŒ™trŒ ytÂöf rðrÄ fhðt™e ðu¤t{tk yufŒ{ ytðu÷t ™thŒ {wr™yu ytãt©{ su ƒú ñ [Þto © { ‚u ™ u Wr[‚ r¢Þt su MðÄ{o ‚u { tk ‚í…h yu ð t ™h™thtÞý™tk ŒqhÚte Œþo™ fÞtO.yæÞtÞ .

r™Þk‚t .»tzT¼tðrðfthu hrn‚ yuðt) [th ðuŒtu. >>31>>  {…i…Æ…Ë ∫…¥…«¶…⁄i……x……∆ nˢ¥…i……x……∆ S… nˢ¥…i…®…¬ * EÚ…∆ n‰˘¥…i……∆ i…÷ ™…V…i…:  {…i…fix¥…Ë i……Ë ®…ΩÙ…®…i…“ **32** yt‚tu Ë{M‚ s„‚™t {t‚t-r…‚t.nu yåÞw‚ ! (‘‘∂……∑…i…∆  ∂…¥…®…S™…÷i…∆’’ yt ©wr‚™u y™wËthu MðY… . RíÞtrŒ Ë{„ú þtMºttu{tk ‚{tu yuf s y™uf «fthu „t™ fhtytu Atu. (&÷tuf 42) x……Æn˘ =¥……S… ¥…‰n‰˘π…÷ ∫…{…÷Æ…h…‰π…÷ ∫……R¬M……‰{……R¬M…‰π…÷ M…“™…∫…‰ * i¥…®…‰¥… ∂……∑…i……‰ v……i……  x…™…xi……%®…fii…®…S™…÷i… ! * i¥…∆  ¥…v……i…… S… ∫…i…i…∆ i¥… ™… ∫…¥…« ®…n∆˘ V…M…i…¬ **1** yæÞtÞ 3 òu.3 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Œþo™ fh‚tk ËkæÞtðkŒ™trŒ r™íÞf{ot[hýY… …h{uïh[Þto™u òuR™u s yt {wr™™t {™{tk {tuxkw fti‚n q ÷ ytùÞo W…ßÞwk (‚u fnu Au) yntu !! yt‚tu yt¾tÞ s„‚u …qò fhðt ÷tÞf. >32 < i… ∫… \S…xk™… ®…x…∫…… ¶…HÚ…‰ x……Æ…™…h…∫™… ∫…: * i…i∫…®…“{…®…÷{…‰i™……l… i…∫l……Ë x…i¥…… EfiÚi……\V… ±…: **33** ™thtÞý™t …h{¼õ‚ ™thŒ {wr™ yt «fth™tu {™{tk ytùÞo ËtÚtu rð[th fhe™u …Ae ‚u{™e Ë{e…u sR™u Ëtütk„«ýt{ fhe™u ƒu ntÚt òuze™u W¼t hÌtt. su Ë{„ú ƒúñtkz…qßÞ Au ‚u{™u yLÞ™wk …qs™.ƒúñtrŒY…u s„Œwí…íÞtrŒf™t f‚to…ýu. >>36>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ytíÞkr‚f ©uÞ: ËtÄ™r™Y…ý ™t{t Âî‚eÞtu yæÞtÞ: >>2>> 3. ™{Mfth fhe™u ytðwk ð[™ ƒtuÕÞt. su Ëðuï o h Au ‚u{™u Þ{r™Þ{trŒf™u …h‚kºt…ýwk y™u su …hƒúñ Au ‚u{™u r™íÞ f{o{tk yr‚þÞ ytŒh yt‚tu yr‚þÞ ytùÞoð‚T Au. Ëðo Œurnytu™t r™Þt{f y™u MðÞk …hkƒñ ú ‚u{™t yð‚th¼q‚ r™ùÞÚte Au. fuðe he‚u ‚tu þtï‚ .y™trŒ rËØ…ýu. ¼th‚ …k[htºt ht{tÞý ytrŒf W…tk„tu. Œuðtu™t …h{ Œuð y™u {nt{r‚{t™T Au ‚u fÞt Œuð™wk yÚtðt fÞt r…ºte™wk …qs™ fh‚t nþu. ‚{tu . yÚtðt ‘‘™…∫®……z… S™…÷i…{…⁄¥……Ê%ΩÙ®…S™…÷i…∫i…‰x… EÚ®…«h…… i…∫™……Ω∆Ù x… |…h…∂™…… ®… x… i™…V…‰™…∆ EÚl…\S…x…’’ yt ð[™™u y™wËthu ytr©‚ hûtýðú‚ Útfe õÞthuÞ åÞw‚ ™rn Út™tht. y{] ‚ . ™thŒ{wr™ fnu Au . …whtýtu. >>34>> i…∆ nfi˘π]¬¥…… ®…ΩÙn˘…˘™…«®…{…⁄¥…»  ¥… v… ¥…∫i…Æ®…¬ * ={……‰{… ¥…π]Ù: ∫…÷|…“i……‰ x……Æn˘…‰%¶…⁄SS…  ¥… ∫®…i…: **35** yr‚þÞ ytùÞo Y … yáü…q ð o yu ð t ‚u rðrÄ rðM‚th™u òuR™u ™thŒÉr»t yíÞk‚ «ËÒt ÚtÞt y™u Ë{e…u ƒuËe™u ƒnw rðM{Þ …tBÞt >>35>> 10 x……Æ…™…h…∆ ∫… z…Æ“I™… |…™…i…‰x……xi…Æ…i®…x…… * x…®…∫EfiÚi™… S… i…∆ n‰˘¥… ®…n∆˘ ¥…S…x…®…•…¥…“i…¬ **36** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ +…i™…∆ i…EÚ ∏…‰™…: ∫……v…x… x…∞Ò{…h…x……®……  u˘i…“™……‰%v™……™…: **2** rðM{Þ …t{u÷t ™thŒ{wr™ …tu‚t™t r«Þ‚{ ™thtÞýŒuð™u «Þí™…qðof yk‚htí{tÚte r™nt¤e™u yux÷u suðt ƒnth òuÞt Au ‚uðt ‚u{™u ÓŒÞ{tk Äthe™u.sht{hý r™ðthý…q ð o f {tuût«Œ…ýu.Ëðo™t yk ‚ :«rð»x r™Þt{f…ýu . yt yæÞtÞ{tk yLÞ Œuð™t W…tË™™tu r™»tuÄ fhðt …qðof yuf ¼„ðt™ ðtËwŒuð™wk s W…tË™ fhðt™wk fÌtwk Au. ‚tu yu{™u ytðe f{o …hðþ «tf]‚ «týe™e …uXu ytÂöf r¢Þt fhðe fu{ ½xu ? ™ s ½xu. W……whtýtu. >>33>> EfiÚi…‰ n‰Ë¥…‰ S…  {…j™…‰ S… i…i…∫i……¶™……∆  x…Æ“ I…i…: * {…⁄ V…i…˘Ë¥…  ¥… v…x…… ∂……∫j…nfi˘π]‰Ùx… ∫……‰%x…P…! **34** nu r™»…t… ËtðŠý {w™u ! ©e ™h™thtÞý ¼„ðt™u ŒuðËkƒkÄe ËkæÞts…trŒ y™u r…‚]ËkƒkÄe ‚…oýtrŒ rðrÄ fhe …hðth‚tk ™thŒ {wr™™u òuÞt y™u …Ae þtMºttuõ‚ rðrÄ «{týu ‚u{™e Ëthe …qò fhe. ‚u™t rþûttrŒ yk„tu.Mð¼tðtrŒfÚte fŒtr… «åÞwr‚ ™rn …t{™tht. rðÄt‚t.yæÞtÞ . yÚtðt . Ät‚t Ëðo s„‚™t ytrŒf‚to…ýu.

su ‘‘{…⁄¥…«®…‰¥……ΩÙ ®…ΩÙ…∫… ®… i… i…i{…÷ØÒπ…∫™… {…÷ØÒπ…i¥…∆’’ yt ©wr‚yu …qðorËØ „wýÞtu„™u ÷eÄu yÚtðt.‘‘{…⁄Æh……i∫……n˘x……SS…Ë¥… i…i……‰%∫……Ë {…÷ØÒπ……‰ ®…i…:’’ yt ð[™™u y™wËthu ¼õ‚ft{tu™u …whðtY… y™u ¼õ‚rðhtuÄe™u nýðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu yÚtðt.3 yuf s r™hk‚h ðýo™ fhtytu Atu. yt [u‚™t[u‚™tí{f Ë{M‚ s„‚ ËðtO‚Þto{e ‚{thu ytÄthu hÌtwk Au.nu ƒúñ™T ! su ‚{tuyu …wAâwk ‚u hnMÞ „wÌt ntuðtÚte fnuðt ÞtuøÞ ™Úte ‚Úttr… {thu rð»tu y™LÞ ¼Âõ‚ r™cðt¤t ‚{™u ÞÚttÂMÚt‚ fnwk Awk ¼Âõ‚ðt¤t™u s hnMÞ fne þftÞ. ÔÞqn. >>2>>  {…i…… ®……i…… S… ∫…¥…«∫™… nˢ¥…i…∆ i¥…∆  ΩÙ ∂……∑…i…®…¬ * E∆Ú i¥…∆ S… ™…V…∫…‰ n‰˘¥…∆  {…i…Æ∆ ¥…… x…  ¥…sΩ‰Ù **3** Ë{M‚ s„‚™t {t‚t r…‚t ‚{tu yuf s Atu y™u ð¤e Œuð‚tytu™t ‚Útt r…ºteytu™t …ý y™trŒrËØ …h{ Œuð ‚{tu s Atu. ytðt „wýÞtu„™u ÷eÄu s ‘‘{…÷ØÒπ… B¥…‰n∆˘ ∫…¥…» * ∫…ΩÙª…∂…“π……« {…÷ØÒπ…: * {…÷ØÒπ……z… {…Æ∆  EÚ \S…i…¬ * {…Æ…i{…Æ∆ {…÷ØÒπ…®…÷{…Ë i…  n˘¥™…∆ * ¶…M…¥…… x… i… ∂…§n˘…‰%™…∆ i…l…… {…÷ØÒπ… <i™… {… *  x…ØÒ{……v…“ S… ¥…i…Êi…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥…‰ ∫…x……i…x…‰’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytu …hkƒúñ …h{tí{t™u …wY»t þçŒÚte r™Y…ý fhu Au.…h. >>4>> ¥…‰n˘… ™…i{…n˘®……®…x… xi… * ∫…¥…Ê ¥…‰n˘… ™…j…ËE∆Ú ¶…¥… xi… * ¥…‰nˢù ∫…¥…ÍÆΩÙ®…‰¥… ∫…i™…∆ Y……x…®…x…xi…∆ ™……‰ •…¿‰ i… ∏…÷ i…¥…Ãh…i…: * ¥…‰t: * ¥……∫…÷n‰˘¥…{…Æ… ¥…‰n˘…: * ¥…‰n‰˘ Æ…®……™…h…‰ S…Ë¥… ¶……Æi…‰ ¶…Æi…π…«¶… ! +…n˘…Ë ®…v™…‰ i…l…… S……xi…‰  ¥…πh…÷: ∫…¥…«j… M…“™…i…‰ +xi…: |… ¥…π]Ù: ∂……∫i…… V…x……x……∆  j…M…÷h…¥™… i… ÆHÚ˘ {…÷ØÒπ……‰  n˘¥™… ¥…O…ΩÙ: **5** ∫…¥……«i®…… * +xi…™……«®™…®…fii…:* Bπ… v……i……  ¥…v……i…… S… ∫…¥…Êπ……∆ |…… h…x……∆ ®…ΩÙ…{…÷ØÒπ… <i™…÷HÚ…‰ ¥……∫…÷n‰¥…˘ ™…: |…¶…÷ * |…¶…÷:* ®… ™… ∫…¥…« ®…n∆˘ |……‰i…∆ ∫…⁄j…‰ ®… h…M…h…… <¥… *  ¥…πh……‰: ∫…EÚ…∂……n÷˘n¬¶…⁄i…∆ x……Æ…™…h… @Ò π…Ã¥…πh…÷: EfiÚπh…˘ ¶…M…¥…… x… i… **6** V…M…k…j…Ë¥… S…  ∫l…i…®…¬ *  ∫l… i…∫…∆™…®…-EÚi……«%∫……Ë V…M…i……‰%∫™… V…M…SS… su ‘‘ ∫…i™…∆ Y……x…®…x…xi…∆ •…¿ ’’yt ©w r ‚yu ËíÞ. “i…®…“∑…Æ…h……∆ {…Æ®…∆ ®…Ω‰Ù∑…Æ∆ i…∆ nˢ¥…i……x……∆ {…Æ®…∆ S… nˢ¥…i…®…¬ *  {…i……ΩÙ®…∫™… V…M…i……‰ ®……i…… v……i……  {…i……®…ΩÙ:” yt ©wr‚M{]r‚{tk yt yÚto ðýoÔÞtu Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . su ‘‘ x…M…÷«h…∆  x…Æ\V…x…:* ™…j…  j…∫…M……Ê S…i¥……Æ…‰ ¡…∏…®…… n‰˘¥… ! ∫…¥…Ê ∫…¥……«˘ EÚ®…« ¶…: * ®…fiπ…… * ∫…k¥……n˘™……‰ x… ∫…xi…“∂…‰ ™…j… S… |……EfiÚi…… M…÷h……:’’ yt{tk fÌtt ™…V…xi…‰ i¥……®…ΩÙÆΩÙx……«x……®…⁄Ãi…∫…®…… ∫l…i…®…¬ **2** nu Œuð ! (rŒÔÞ ãwr‚{t™T-ftkr‚ðt¤t) [th yt©{tu y™u [th ðýtuo{tk ð‚o‚t Ëðo s™tu. ‚{tu Ëðo™t ytÄth Atu. >>1>> y™k‚MðY……ýu y™wðýoÔÞt Au. >>3>> ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… x…Ëi…p˘ΩÙ∫™…∆ ¥…HÚ¥™…®……i®…M…÷¡®…l…… {… i…‰ * ®… ™… ¶… HÚ®…i…‰ •…¿x…¬! |…¥…I™…… ®… ™…l……i…l…®…¬ **4** ythe‚u ™thŒ {wr™yu ËkþÞ «r‚ …wAu÷t MðÞk ©e™thtÞý «{týu {trÞf rºt„wý Útfe ÔÞr‚rhõ‚ . ¿tt™. yt yÚto “∫…¥…«EÚ®…«h…… i…®…¶™…S™…« * ∫¥…‰ ∫¥…‰ EÚ®…«h™… ¶…Æi…:” yt „e‚tð[™Úte fÌttu Au. ∫…: RíÞtrŒ þt† ð[™tuu{tk yt yÚto y™wðýoÔÞtu Au.‘‘∫… ™…i{…⁄¥……Ê%∫®……i∫…¥…«∫®……i∫…¥……«x{……{®…x… +…‰π…k…∫®……i{…÷ØÒπ…:’’ yt ©wr‚™u y™wËthu ¼f‚tu™t Ëðo …t…tu™u ƒt¤ðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu yÚtðt. ytðt …hkƒúñ …h{tí{t Ëðuoïh ‚{tu fÞt Œuð™wk fu r…ºte™wk Þs™ fhtu Atu ‚u™u nwk òýe þf‚tu ™Úte.rð÷ûtý {tÞt „wýt‚e‚ Au. ∫…¥…Ê 11 f]…tÚte Ëtûtt‚T ƒtuÕÞt. su ‘‘¥…‰n…ΩÙ®…‰i…∆ {…÷ØÒπ…∆ ®…ΩÙ…xi…∆ +… n˘i™…¥…h…» i…®…∫…: {…Æ∫i……i…¬ * ‘i…k…‰ ∞Ò{…∆ EÚ±™……h…i…®…∆ {…∂™…… ®…’ ™…n˘… {…∂™…: {…∂™…i…‰ ØÒC®…¥…h…»’ ‘™… Bπ……‰%xi…Æ… n˘i™…‰  ΩÙÆh®…™…: {…÷ØÒπ……‰ nfi∂™…i…‰’ ‘i…∫™…Ëπ… +…i®……  ¥…¥…fih…÷i…‰ i…x…⁄∆ ∫¥……®…¬’ ‘{…Æ®……i®…… ¥……∫…÷n‰˘¥……‰ ¶…M…¥……x…¬  n˘¥™… ¥…O…ΩÙ:’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚yu rŒÔÞrð„ún. rð¼ðtrŒ Ëðo . ¼ð ƒúñt RLÿ ytrŒf y™uf Y…u hnu÷t yuf yt…™u s ðýto©{tur[‚ …tu‚…tu‚t™tk f{tuo ðzu ythtÄu Au.‘‘+…i®…… ¥…‰ n ˘ ® …O… +…∫…“i{…÷ØÒπ… ¥…v…:’’ yt ©wr‚™u y™wËthu …wY»ttfth Þtu„™u ÷eÄu …wY»t þçŒÚte fÌtt Au.

su ‘‘ ¥…¥…‰∂…¶…⁄i…… x… S…Æ…S…Æ… h…’ ‘i…i∫…fiπ]¬¥…… i…n‰˘¥……x…÷|…… ¥…∂…i…¬’ ‘¥™……{™… ∫…¥……« x…®……x…¬ ±……‰EÚ…x…¬  ∫l…i…: ∫…¥…«j… E‰Ú∂…¥…: * i…i…ù  ¥…πh…÷x……®…… ∫…  ¥…∂…‰v……«i……‰: |…¥…‰∂…x……i…¬ **’’ RíÞtrŒ ©wr‚M{]r‚yu rð¼qr‚¼q‚ Ëðo rðï{tk y™w«ðuþY… „wýÞtu„™u ÷eÄu yLðÚto rð»ýw ™t{Úte ðýoÔÞt Au. su ðthtn Ëkrn‚t{tk fnu÷tk ƒºteþ {nt…wY»t™tk rŒÔÞ ÷ûtýtuyu Þwõ‚ ntuðtÚte yÚtðt ûthtûth …wY»t Útfe {nt™ ntuðtÚte ‘‘¥…‰n˘…ΩÙ®…‰i…∆ {…÷ØÒπ…∆ ®…ΩÙ…xi…∆’ ‘i…∫™…ËEÚ∫™… ®…ΩÙi¥…∆∆  ΩÙ ∫… S…ËEÚ: {…÷ØÒπ…: ∫®…fii…: * ®…ΩÙ…{…÷ØÒπ…∂…§n∆˘ ∫…  §…¶…i™…ÊEÚ: ∫…x……i…x…:’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚{tk {nt…w Y »t ™t{Úte ðýo ð u ÷ t Au . su ‘‘ <∂……¥……∫™… ®…n∆ ˘ ∫…¥…» ’ ‘∫…¥……«¶…⁄i…… v…¥……∫…:’ ‘∫…¥…«j……∫……Ë ∫…®…∫i…∆ S… ¥…∫…i™…j…Ë i… ¥…Ë ™…i…: * i…i…: ∫… ¥……∫…÷n‰˘¥…‰ i…  ¥…u˘ n¬¶…: {… Æ{…`¨i…‰’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ Ëðo rðï™u …tu‚t rð»tu ðtËðtY… y™u Ëðo{tk …tu‚u ðËðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ËtÚtof ðtËwŒuð ™t{Úte ðýoÔÞt Au. ‘‘x… ®…‰ {……l……« ∫i… EÚi…«¥™…∆  j…π…÷ ±……‰E‰Úπ…÷  EÚ\S…x… * x……x…¥……{i…®…¥……{i…¥™…∆ ¥…i…« B¥… S… EÚ®…« h… ** ™… n˘ ¡Ω∆Ù x… ¥…i…Ê™…∆ V……i…÷ EÚ®…«h™…i… xp˘i…: * ®…®… ¥…i®……«x…÷¥…i…«xi…‰ ®…x…÷π™……: {……l…« ! ∫…¥…«∂…: ** =i∫…“n‰˘™…÷ Æ®…‰ ±……‰EÚ… x… E÷Ú™……» EÚ®…« S…‰n˘ΩÙ®…¬ * ∫…∆EÚÆ∫™… S… EÚi……« ∫™……®…÷{…ΩÙx™…… ®…®……: |…V……:’’ yt he‚u „e‚t{tk …tu‚u ¼„ðt™ s f{o™e f‚oÔÞ‚t Ënu‚wf fnu Au. >>9>> |…¥…fik…∆ S…  x…¥…fik…∆ S… u‰˘v…… EÚ®……« ∫i… ¥…Ë n˘EÚ®…¬ * ™…l…… v…EÚ…Æ∆  ¥… ΩÙi…∆ {…÷ØÒπ……l……Ê{…±…§v…™…‰ **10** .3 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yðMÚtt{tk …ý y™ðrÄ ËtiLŒÞo. su EfiÚ π…¶…⁄«¥……S…EÚ: ∂…§n˘…‰ hù  x…¥…fi« i…¥……S…EÚ: *  ¥…πh…÷∫i…n¬¶……¥…™……‰M……SS… EfiÚπh……‰ ¶…¥… i… ∂……∑…i…: >> yt r™YÂõ‚{tk r™hr‚þÞ yt™kŒY… „wýÞtu„™u ÷eÄu yÚtðt ‘‘EfiÚπh……‰ ¥…h…«ù ®…‰ ™…∫®……k…‰x… EfiÚπh……‰ ¶…¥……®™…ΩÙ®…¬’’ yt ¼th‚ ð[™{tk yr‚ h{ýeÞ {u½~Þt{ y«tf]‚ rŒÔÞ f]»ýðýoY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ËtÚtof f]»ý ™t{Úte ðýoÔÞt Au. ÷tðÛÞ. yt s f]»ý ŒuðŒuð™u y{tu þtMºtu f‚oÔÞ…ýu fnu÷t ŒuðËkƒkÄe y™u r…‚]ËkƒkrÄ f{o{tk …qSyu Aeyu.r™Y…trÄ Mðt{e r™Þt{f ntuðtÚte ‘‘®…ΩÙ…x…¬ |…¶…÷¥…Í {…÷ØÒπ…: ∫…k¥…∫™…Ëπ… |…¥…i…«EÚ:’ ‘BEÚ B¥… ΩÙ Æ: ∫¥…… ®…∂…§n˘¥……S™……‰% ∫i… ∫…¥…«l……’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚yu «¼w þçŒÚte r™Y…ý fÞto Au. su Ëðo™t «¼w. ‚u{™t Útfe …h‚h ƒeòu ftuR r…‚t fu …qßÞ Œuð y{thu ™Úte. >>5-6>> BEÚ: ∫… B¥… n‰˘¥……‰ x……Ë  {…i…Æ…Ë S…‰ i…  ¥… r˘ ¶……‰ ! * +…¥……¶™……∆ {…⁄V™…i…‰%∫……Ë  ΩÙ nˢ¥…‰  {…j™…‰ S… EÚ ±{…i…‰ **7** nu ™thŒ ! ©wr‚ M{]r‚{tk RíÞtrŒ Wõ‚ rðþu»týtuyu rðrþü…ýu su yuf Œuð (yð‚the) Au ‚u y{tht (yð‚thtu™t) {t‚t r…‚t Au yu{ ‚{u r™ùu òýtu. su ‘‘Y……x…∂… HÚ§…±…Ë∑…™…«¥…“™…«i…‰V……∆∫™…∂…‰π…i…: * 12 ¶…M…¥…SUÙ§n˘¥……S™…… x…  ¥…x…… Ω‰Ù™…ËM…÷«h…… n˘ ¶…:’’ yt{tk fnu÷t ¼„ þçŒ ðtåÞ ¿tt™ þÂõ‚ ytrŒf A „wýtu™t Þtu„™u ÷eÄu ËtÚtof ¼„ðt™ þçŒÚte ðýoÔÞt Au. >>7>> x…… ∫i… i…∫®……i{…Æi…Æ:  {…i…… n‰˘¥……‰%l…¥……  u˘V… ! * +…i®……  ΩÙ x……Ë ∫…  ¥…Y…‰™…: EfiÚπh……‰ •…¿{…÷Ɖ∑…Æ: **8** nu Âîs ! su ƒúñ…wh yûthÄt{™t yÄeïh ©ef]»ý Au ‚us y{tht ytí{t (yð‚the) Au yu{ òýtu. Ëtifw{tÞo ytrŒf y™k‚ fÕÞtý„wý Ëk…Òt r™íÞ rËØ r™Œtuo»t «ftþ{Þ y«tf]‚ {qŠ‚…ýu ðýoÔÞt Au.yæÞtÞ . >>8>> i…‰x…Ëπ…… |… l…i…… •…¿x…¬ ! ®…™……«n˘… ±……‰EÚ¶…… ¥…x…“ * nˢ¥…∆  {…j™…∆ S… EÚi…«¥™… ®… i… ±……‰EÚ ΩÙi…Ë π…h…… **9** nu ƒúñ™T ! ‚u …h‚h …h{tí{t …hƒúñ ©ef]»ý ¼„ðt™u Ëðo ÷tuftu™wk rn‚ fhðt™e RåAtÚte Ëðo s™tu™u Ëw¾ fh™the yt ŒuðËkƒkÄe ‚Útt r…‚]ËkƒkÄe f{o fhðtY…u {ÞtoŒt þt†îtht «ð‚toðe Au. Þtið™. ‘‘BEÚ B¥… x……Æ…™…h… +…∫…“i…¬’ ‘+xi…§…« ΩÙù i…i∫…¥…» ¥™……{™… x……Æ…™…h…:  ∫l…i…: ’’ RíÞtrŒ ©w r ‚ M{] r ‚yu ËðtoL‚Þto{eíðY… „wýÞtu„™u ÷eÄu yËtÄthý {k„¤ ™thtÞý ™t{Úte ðýoðu÷t Au. su ËðtoÚto™t Ëtûtt‚T òuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu Ér»t ™t{Úte ðýoÔÞt Au. ‚u Ëðo ftuR rn‚uåAw s™u y™wËhðe òuRyu.

yt Ëðo …ý f{o þt†{tk yþtkr‚™u fh™tYk fÌtwk Au. yux÷u ÞÚttf{o yð‚th™u Ähu Au. Ëw‚ þçŒÚte Ëtu{Þ¿t y™u nw‚ þçŒÚte ðiïŒuð òýðwk. >>15>> <xp˘S…xp˘… Mx…±……‰EÚ…n˘…Ë ∫¥…∫¥…{…÷h™…°Ú±…∆ S… i…‰ * ¶……‰M…Ë∑…™…» §…Ω÷Ù ¥…v……®…¶…“π]∆Ù ¶…÷VV…xi…‰ J…±…÷ **16** ÞÚttþt† «ð]¥t Ä{o™t y™wct‚t ‚uytu RLÿ÷tuf [kÿ÷tuf n˘∂…«ù {…⁄h…«®……∫…ù S……i…÷®……«∫™…∆ {…∂…÷: ∫…÷i…: ** Bi… n˘π]∆Ù |…¥…fik……J™…∆ Ω÷Ùi…∆ |…Ω÷Ùi…®…‰¥… S… * {…⁄i…» ∫…÷Æ…±…™……Æ…®…E⁄Ú{……V…“¥™…… n˘±…I…h…®…¬ **” Rr‚. ƒúñY…u Mðtí{t™t {™™Y… ƒúñÞ¿ttu. >>11- ∫j…“p˘¥™…™……‰: {… Æi™……M…: EÚ…®…±……‰¶…G÷Úv……∆ i…l…… * ¥…x…¥……∫…˘ ¥…ËÆ…M™…∆ i…{…: I…… xi…: ∂…®……‰ n˘®…: **13** •…¿™…Y……: ™……‰M…™…Y…… Y……x…™…Y……˘ ∫…¥…«∂…: * V…{…™…Y……˘‰ i… ®…÷x…‰ !  x…¥…fik…∆ EÚ®…« EÚ“Ãi…i…®…¬ **14** ƒnwrðÄ ¼tu„iïÞoY… V¤ ‚u™u r™ùu ¼tu„ðu Au. RíÞtrŒ Ëðo Ëíf{o ‚u r™ð]¥t ™t{™wk òýðwk. …h{tí{t™t MðY…™u ÞÚttÚto òýðtY… ¿tt™Þ¿ttu. …þw þçŒÚte …þwÞt„ òýðtu. yÂø™÷tuf {wÏÞ su{tk Au yuðt Mð„o{tk …tu‚…tu‚t™t …wÛÞ™wk su y¼eü ®nËú þçŒÚte ~Þu™trŒ f{o òýðwk. >>16>> ™……¥…i{…÷h™…∆ i……¥…n‰˘¥… ¶…÷Ci¥…… i…k…‰ ∫…÷Æ…∫i…i…: * I…“h…‰ i…÷ ∫…÷EfiÚi…‰ ¶…⁄™…: {…i… xi…  ¥… ¥…∂…… ¶…÷ ¥… **17** …tu‚t™t …wÛÞV¤™u ¼tu„ððt „Þu÷t ‚u Œuð‚tytu sux÷wk …wÛÞ Au ‚ux÷wk s ‚u™wk V¤ Ëw¾Y… ¼tu„ðe™u. „t{{tk fu ™„h{tk r™ðtË fhðtu ‚Útt Rü þçŒÚte y™u …q‚o þçŒÚte fnu÷wk su f{o ‚u Ëðo «ð]¥t f{o òýðwk. …wÛÞ™tu ûtÞ Út‚tk ‚tu RåAt ™ A‚tk …ý …hðþ…ýu …w™: ‚u RLÿtrŒ …wÛÞ÷tuf Útfe ð¤e {™w»Þ÷tuf{tk …zu Au.nu {w™u ! Mºte ÿÔÞ™tu ∫…÷Æx‰ p˘±……‰EÚ®…&™ xi…  n˘¥™……x…¬  n˘ ¥… n‰¥˘ …¶……‰M……x…¬ ** i…‰ i…∆ ¶…÷Ci¥…… ∫¥…M…«±……‰EÚ∆ ‚Útt ft{ ¢tuÄ ÷tu¼™tu ËðoÚtt …rhíÞt„. ytSÔÞ þçŒÚte …týe™e …hƒ ytrŒf òýðwk. Mð„torŒ Ëw¾™e ft{™tÚte ÿÔÞ«Ät™ ßÞtur‚ütu{trŒ Þ¿ttu fhðt. …h{tí{t{tk r[¥tË{tðuþY… Þtu„Þ¿ttu. >>17>> .  ¥…∂……±…∆ I…“h…‰ {…÷h™…‰ ®…i™…«±……‰E∆Ú  ¥…∂… xi… * B¥…∆ j…™…“v…®…«®…x…÷|…{…z…… ð™ðtË. nðu «ð] ¥ t f{of‚toytu™u {¤‚wk ûtwÿV¤ …tk[ &÷tufÚte fnu Au. ƒeòu yÚto ‚tu M…ü Au. M…i……M…i…∆ EÚ…®…EÚ…®…… ±…¶…xi…‰ **” yt „e‚t ð[™tu{tk M…ü Au. ‚u Ä{torŒ [th …wY»ttÚto™e «tÂó {txu yrÄfth™u y™wËthu Ëðo ftuR™u f‚oÔÞ…ýu fÌtwk Au. ‚u Útfe W…h „r‚ Út‚e ™Úte.3 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ «ð]¥t y™u r™ð]¥t yuðt ¼uŒÚte ƒu «fth™wk f{o ðuŒ{tk fÌtwk Au. >>13-14>>  j…±……‰C™……∆ M…i…™……‰ v…®…» |…¥…fik…®…x…÷ i…π`Ùi……®…¬ * ∫¥…M…«±……‰EÚ…¥… v… ®…÷x…‰ ! ®…x…÷π™……h……∆ ¶…¥… xi… ¥…Ë **15** yt he‚u «ð] ¥ t r™ð] ¥ t f{o ™ w k MðY… fne™u . >>10>> i…j… ¥…‰n˘…‰HÚ ¥… v…x…… ∫¥……‰ S…i…∫j…“{… ÆO…ΩÙ: *  ¥…k……V…«x…∆ S… x™……™…‰x… p˘¥™…™…Y……: ∫…EÚ…®…x……: **11** ¥……∫……‰ O……®…‰ S… x…M…Ɖ {…⁄i…« ®…π]∆Ù S… EÚ®…« ™…i…¬ * |…¥…fik…∆ i…k…÷ ∫…EÚ±…®…∂…… xi…EfiÚn÷˘n˘“ Æi…®…¬ **12** «ð]¥t f{o™wk MðY… ƒu &÷tufÚte fnu Au .yæÞtÞ . f]åA [tLÿtÞýtrŒY… yÚtðt rðrn‚ ¼tu„ Ëkftu[Y… ‚….nu ™thŒ {w™u ! «ð]¥t Ä{o™u Yze he‚u …t¤‚t {™w»Þtu™u …t‚t¤÷tuf™u ythk¼e™u Mð„o÷tuf …ÞO‚ su rºt÷tufe ‚u{tk s „r‚ ÚttÞ Au. yk‚:fhý r™„únY… þ{.‚u ÂîrðÄ f{o {æÞu ðuŒtuõ‚ rðrÄ™u y™wËthu …tu‚t™u Wr[‚ yuðe Mºte™tu …rh„ún fhðtu. ™er‚{t„oÚte Ä™ Ëk…tŒ™ fhðwk. “ÀΩÙª…∆ p˘¥™…®…™…∆ EÚ…®™…®… Mx…ΩÙ…‰j……t∂…… xi…n˘®…¬ * 13 …ht…htÄ Ën™Y… ût{t. Rüt…q‚o f{o™wk ÷ûtý ™thŒu fÌtwk Au. ytht{ þçŒÚte ƒt„ƒ„e[t òýðt. «nw‚ þçŒÚte ƒr÷Œt™ òýðwk. yt Ë{„ú yÚto “j…Ë ¥…v…… ®……∆ ∫……‰®…{……: {…⁄i…{……{…… ™…Y…Ë Æπ]¬¥…… ∫¥…M…«Ài… |……l…«™…xi…‰ * i…‰ {…÷h™…®……∫……t r™ð]¥t f{o™wk MðY… ƒu &÷tufÚte fnu Au. MðtæÞtÞ y™u M‚tuºt {kºttrŒf™e ytð]Â¥tY… s…Þ¿ttu. ƒtÌturLÿÞ r™„únY… Œ{. y™tþÂõ‚Y… ðihtøÞ.

>>23>> i…i°Ú±…∆ S……I…™…∆ ∫™…… r˘ ∫¥…‰π]Ù…n˘{™… v…E∆Ú x…fih……®…¬ * ¶…HÚ…∫i…‰ ¶…M…¥…r˘…®… ™……xi™…π]Ù…¥…fi i…i…: {…Æ®…¬ **24** y™u ‚u™wk V¤ ‚uðt {™w»Þtu™u yûtÞ (yrð™tþe) y™u ð¤e . ytðt yuf rŒðË{tk [tiŒ RLÿ y™u [tiŒ {™wytu ™tþ …t{e òÞ Au. ‚tu ‚u Útfe òýðtu. “+…•…¿¶…÷¥…x……±±……‰EÚ…: {…÷x…Æ…¥…Ãi…x……‰%V…÷«x…: ! ” yu{ „e‚t{tk fÌtwk Au. >>20>> i…k…±±……‰EÚË∑…™…«¶……‰M……x…¬ ¶…÷\V…xi…‰ i…‰  x…V…‰ {∫…i……x…¬ * nˢx…∆ n˘x…‰% {… |…±…™…‰ ¥…i…«xi…‰ i…‰ ™…l……∫…÷J…®…¬ **21** ‚u Qæðo ÷tuftu™u …t{u÷t ‚uytu ‚u ‚u ÷tuftu™tk su MðuÂÃË‚ yiïÞtuo y™u ¼tu„tu ‚u™u ¼tu„ðu Au. yt yÚto “|……‰HÚ…∫i…‰  x…M…÷h« …… ¶…HÚ…  x…M…÷h« …∫™… ΩÙÆ™‰ …«i…: * ∫…®§…v……k… iGÚ™……: ∫…¥……« ¶…¥…xi™…‰¥…  ΩÙ  x…M…÷«h……: **” yt rþûtt…ºte &÷tuf{tk ¼„ðt™u r™Y…ý fÞtuo Au. yt «fthu {w{wûtw™u ðßÞo…ýu ‚u fnu÷wk …ý ƒÒtu «fth™wk f{o òu ¼„ðt™™e ythtÄ™t™t WvuþÚte fhðt{tk ytðu ‚tu {wÂõ‚ yt…™tYk ÚttÞ Au. ‚u ÷tuf{tk hnu÷t ‚uytu Œi™krŒ™ su ƒúñt™t «íÞuf rŒðËu Út‚tu ™ir{Â¥tf ™t{™tu ƒeòu htrºt «÷Þ fu su{tk Œþ ÷tuf™tu ™tþ ÚttÞ Au ‚u{tk ‚tu Ëw¾uÚte hnu Au. yu{ yuftŒþ MfLÄ{tk WØðS «r‚ ©ef]»ýu ‘‘i…∫®……k¥…®…÷r˘¥……‰i∫…fiV™… S……‰n˘x……∆ |… i…S……‰n˘x……®…¬ * |…¥…fik…∆ S…  x…¥…fik…∆ S… ∏……‰i…¥™…∆ ∏…÷i…®…‰¥… S… ** ®……®…‰EÚ®…‰¥… ∂…Æh…®……i®……x…∆ ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * ™…… ΩÙ ∫…¥……«i®…¶……¥…‰x… ®…™…… ∫™…… ¡E÷Úi……‰¶…™…: **’’ yt ð[™Úte fÌtwk Au. nðu r™ð]¥t f{or™ctu™u {¤‚wk V¤ fnu Au. >>19>>  x…¥…fi k …v…®…«   x…π`Ù … ™…‰ ™……‰   M…x…˘ i…{… ∫¥…x…: * V…x……n˘“x…¬ ™…… xi… ±……‰EÚ…∆∫j…”∫i…‰ i…÷ j…˱……‰C™…i……‰ §… ΩÙ: **20** yt he‚u «ð]¥t f{or™ctuu™u {¤‚wk V¤ fne™u. >>18>> nu ™thŒ ! ƒúñt™t þ‚ð»ttoðËt™Y… Âî…htÄo ft¤™tu yk‚ ytð‚tk.nu Âîs ! …qðtuoõ‚ «ð]¥t r™ð]¥t f{o Þãr… „wýtí{f ntuðtÚte ƒkÄf Au ‚Úttr… òu ‚u rð»ýw ¼„ðt™™t W…tË™tY… ËkƒkÄÚte fhðt{tk ytðu ‚tu r™„woý (yƒkÄf) ÚttÞ Au. ËíÞ ºtu‚t ît…h y™u fr÷ yt [th Þw„tu yufnòh ðth òÞ íÞthu ƒúñt™tu yuf rŒðË ÚttÞ Au.yæÞtÞ .r™ð]¥t Ä{o{tk r™ctðt¤t ‚…Mðe y™u Þtu„e yuðt su s™tu Au ‚u ‚tu rºt÷tufe Útfe ƒnth W…h ð‚o‚t yuðt su s™ ‚… ËíÞ yt ºtý ÷tuftu ‚u™u …t{u Au. yt {q¤ yÚto™u xeft{tk .3 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 14 ¶……‰M…Ë∑…™……« n˘x……∂……‰  ΩÙ EÚ…±…¥…‰M…‰x… V……™…i…‰ * + x…SUÙi……®… {… ®…÷x…‰ ! i…‰π……∆ {…÷h™…I…™…‰ ∫… i… **18** •…¿h……‰  u˘{…Æ…v……«xi…‰ i…n¬¶……‰M…Ë∑…™…«∫…®{…n˘: * x…∂™… xi… EÚ…±…∂…Ci™…Ë¥… ±……‰EÚ…∫i…‰π……∆ S… x……Æn˘ ! **22** nu {w™u ! Ëw¾ƒnw÷ Mð„torŒ÷tuf Útfe ™e[u ™rn …zðt RåA‚t yuðt Œuð‚tytu …wÛÞ ¼tu„Úte ûteý ÚtR s‚tk. yu{ fnu Au. >>22>> +… v…EÚ… ÆEÚn‰˘¥……x……®… {… •…¿ n˘x…‰ ®…÷Ω÷Ù: * <π]Ù¶……‰M…Ë∑…™…«x……∂……‰ V……™…i…‰ EÚ…±…Æ∆ΩÙ∫…… **19** su yrÄfth{tk r™Þtusu÷t RLÿtrŒ Œuðtu Au ‚u{™tu …ý «òËúüt ƒúñt™t yuf s rŒðË{tk ‚u{tk …ý [tiŒðth ™tþ ƒ¤ðt™ ft¤ðu„u fhe™u ÚttÞ Au. >>21>> +l…Ëi…n¬˘  u˘ ¥…v…∆ EÚ®…« M…÷h……i®…EÚ®… {…  u˘V… ! * EfiÚi…∆ S…‰ u˘πh…÷∫…®§…r∆˘  x…M…÷«h…∆ ∫™……k…n˘… i…÷ i…i…¬ **23** yt he‚u ¼„ðKÂõ‚yu ðSo‚ yuðwk ƒÒtu «fth™wk …ý f{o ™ïh V¤ yt…™th ntuðtÚte {w{wûtwyu íÞtßÞ Au.“™…l…… M…∆M……®§…÷x……‰ ™……‰M……i…¬ Æl™……¥……™…« {… M……R¬M…i……®…¬ * ™…… i…  x…M…÷«h…i……®…‰¥…∆  GÚ™…… M…÷h…®…™…“ ΩÙƉ:” yt «{týÚte ÿZ fÞtuo Au. ‚u{™t ¼tu„ yiïÞo ytrŒf Ëw¾™tu ™tþ ft¤ðu„u fhe™u r™ùu ÚtR òÞ Au. r™ð]¥tÄ{eo ‚uytu™t s™trŒ ÷tuftu y™u ‚u ‚u ÷tuftu™tk su yiïÞo ¼tu„ Ëk…Œtytu ‚u™tu ft¤þÂõ‚Útes rð™tþ ÚttÞ Au. yuftŒþ MfkÄ{tk ‚Útt „e‚t{tk yt yÚto ƒnw M…ü fÞtuo Au. ‚u™e ËtÚtus ‚u{™tk y¼eü ¼tu„iïÞo ytrŒf™t Ëw¾™tu …ý ™tþ ÚtR òÞ Au. yt yÚto “S…i…÷™…÷«M…∫…ΩÙª…∆ i…÷  n˘x…®……Ω÷Ù: |…V……∫…fiV…: * ™…j…‰xp˘… ®…x…¥…ù ∫™…÷ùi…÷n«˘∂… S…i…÷n«˘∂…” ytðe M{]r‚ Au.

¢‚w. >>32>> .3 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ …tu‚u RåAu÷t Útfe …ý yrÄf r™ùu ÚttÞ Au.yæÞtÞ . yu{ þtÚte ? ‚tu ƒÒtuÞ «fth™wk f{o ¼„ðt™™t ËkƒkÄÚte fh™tht su ¼õ‚tu Au ‚u Œun™u yk‚u yütðhý Útfe …h ð‚o‚t ¼„ðØt{ yûth™u …t{u Au. Ë™f. ykr„ht. …w÷MíÞ.31 ™…l…… v…EÚ…Æ®…‰i…‰  ΩÙ i…‰x… ™…j…  x…™……‰ V…i……: * |…¥…fik…∆ ¥……  x…¥…fik…∆ ¥…… v…®…» i…‰ {……±…™… xi… i…®…¬ * i…∫™… n‰˘¥…∫™… ®…™……«n˘…∆ x… GÚ…®…xi™…÷¶…™…‰% {… i…‰ **32** ©eðtËwŒðu ¼„ðt™u s «ð]¥t fu r™ð]¥t Ä{o{tk ÞÚttrÄfth. ËqÞo. fr…÷. yt W…hÚte yu{ rËØ ÚtÞwk fu. yt Ëðuo «ð]¥t Ä{o™u ytþhe™u Ëðuoïh ©ef]»ý™u s …qsu Au. Ë{M‚ Ér»tytu. ðrËc. yü ytðhý Útfe …th ytð™tYk su Ät{ ‚u yûths Au …ý ƒeòu ftuR {trÞf ÷tuf ™rn yu{ …ý rËØ ÚtÞwk. ‚u ƒÒtu «fth™t …ý s™tu ‚u ŒuðŒu𠼄ðt™™e fhu÷e {ÞtoŒt™u ÷uþÚte …ý WÕ÷k½™ fh‚t ™Úte. Ë™íËwò‚. >>24>> +i……‰  ¥…¥…‰ EÚx……‰  x…i™…∆  ¥…πh…÷¶…Ci™… x¥…i……:  GÚ™……: * |…¥…fik…… ¥……  x…¥…fik…… ¥…… E÷Ú¥…«i…‰ ∫…EÚ±…… + {… **25** yt he‚u ¼„ðt™™tu ËkƒkÄ ht¾e™u fhu÷t ÂîrðÄ f{oÚte ¼„ðt™™t Ät{™e «tÂó Út‚e ntuðtÚte s su rððufe (ƒkÄ{tuût ¿tt™{tk fwþ¤) s™tu Au ‚u r™hk‚h «ð]¥t fu r™ð]¥t Ëðo ftuR …ý r¢Þtytu™u ¼„ðKÂõ‚yu Ërn‚ s fhu Au.ƒúñt. Ë™ífw{th. ‚Úttr… «ð]¥tÄ{o™wk «ð‚of…ýwk …ý ‚u{™wk s Au yux÷tu rðþu»t òýðtu. [kÿ. yt yÚto ¼th‚™t þtkr‚…ðo{tk “ x…¥…fi k…±…I…h…∆ v…®…«®…fi π…x……«Æ…™…h……‰%•…¥…“i…¬ * |…¥…fi k…±…I…h…∆ v…®…» |…V……{… i…Æl……•…¥…“i…¬ **” yt ð[™Úte fÌttu Au. Þr‚. {her[. ði¼úts. Ëðuo ðýtuo ‚Útt yt©{tu. nkË RíÞtrŒ ™iÂcfðú‚Äthe {wr™ytu r™ð]¥t Ä{o™u ytþhe™u ‚u …h{uïh ©ef]»ý™u s …qsu Au. Þ{. f~Þ… ‚Útt fŒo{trŒ «ò…r‚ytu. ¼]„w. >>29-30>> ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™……R¬M…i…™…… ¶……¥… ™…i¥…… ∫…÷Æ…x…¬  {…i…fix…¬ * +ÀΩÙ∫…{…⁄V…… ¥… v…x…… ™…V…xi…‰ S……x¥…Ω∆Ù  ΩÙ i…‰ **31** ‚u ƒÒtu «fth™t …ý ¼õ‚tu ‚u ‚u f{o{tk …qßÞ…ýu {t™u÷t Œuð‚tytu™u y™u r…rºtytu™u ¼„ðt™ ðtËwŒuð™t yk„…ýu ¼tð™t fhe™u yux÷u yt Ëðuo Œuðtu ‚Útt r…ºteytu ¼„ðt™™wk yk„ (y«Ät™) Au …ý «Ät™ ™Úte yu{ Ë{Íe™u rnkËthrn‚ …qò rðrÄÚte r™hk‚h …qsu Au. yûthÄt{™e «tÂó yus yûtÞ yrÄf V¤ òýðwk.‚u{™t ‚u{™t Mð¼tð™u ™rn WÕ÷k½™ fhe™u r™Þtusu÷t ‚u yt ƒÒtu «fth™t ¼õ‚tu ‚u «ð]¥t Ä{o fu r™ð]¥t Ä{o™u ËtðÄt™…ýu …t¤u Au. Œût. Ë™t‚™. {™w. yt ytX ytðhýtu W¥thtu¥th Œþ Œþ ½ýtk yrÄf òýðtk. >>25>> •…¿… ∫l……h…÷®…«x…÷n«˘I……‰ ¶…fiM…÷v…«®…«∫i…l…… ™…®…: * ®…Æ“ S…Æ R¬M…Æ…˘… j…: {…÷±…∫i™…: {…÷±…ΩÙ: GÚi…÷: **26** ¥…Ëß……V…˘ ¥… ∫…π`Ù˘  ¥…¥…∫¥……x…¬ ∫……‰®… B¥… S… * EÚ∂™…{…: EÚq˘«®……t…˘ |…V……x……∆ {…i…™……‰ ®…÷x…‰ ! **27** n‰˘¥……˘ @Òπ…™…: ∫…¥…Ê ∫…¥…Ê ¥…h……«∫i…l……∏…®……: * {…⁄V…™… xi… i…®…‰¥…‰∂…∆ |…¥…fik…∆ v…®…«®…… ∫l…i……: **28** nðu «ð]¥t Ä{o™t yrÄftheytu™u fnu Au.«tÃÞ su yûthÄt{ fÌtwk ‚u yt yütðhýðuÂü‚ ƒúñtkz Útfe …th Qæðo Au. rþð. Ë™kŒ™. >>26-28>> ∫…x…: ∫…x…i∫…÷V……i…˘ ∫…x…EÚ:∫…∫…x…xn˘x…: * ∫…x…iE÷Ú®……Æ: EÚ {…±… +…ØÒh…“˘ ∫…x……i…x…: **29** @Ò¶…÷™…« i…˘ Ω∆Ù∫……t… ®…÷x…™……‰ x…Ë π`ÙEÚµ…i……: * i…®…‰¥… {…⁄V…™…xi…“∂…∆  x…¥…fik…∆ v…®…«®…… ∫l…i……: **30** nðu r™ð]¥t Ä{o™t yrÄftheytu™u fnu Au.Ë™:. …]Úðe s¤ ‚us ðtÞw ytftþ ynkfth {n¥tíð y™u «f]r‚. yütðhýÚtfe …th fÌtwk ‚uÚte yt Ät{ yuf ÷tuf rðþu»t Au yu{ …ý rËØ ÚtÞwk. yrºt. ɼw. fuð¤ f{oÚte ‚u V¤ {¤‚wk ™Úte. ytÁrý. yt MÚt¤u ƒúñt™u «ð]Â¥t Ä{o™u ytþhu÷t 15 þkfhtrŒf™e Ë{t™…ýu „ÛÞt Au. Ä{o.

yæÞtÞ -3

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

16

S…i…÷¥…«M…Ê i…‰π…÷ ™…∫™… ™…t n˘π]Ùi…®…∆ ¶…¥…‰i…¬ *
i…k…i∫…®{…⁄Æ™…i™…‰¥… ∫…¥…«∂… HÚ{… i…: |…¶…÷: **33**

+x™…‰ i…÷ ¶…HÚ…: EÚ…±…‰x… i…n÷˘{……∫…x…n˘…f™…«i…: *
¥……∫…x……x……∆ I…™…‰ V……i…‰ ™……xi™…‰EÚ… xi…EÚ¥… r˘ i…®…¬ **37**

‚u ¼õ‚tu™u {æÞu su™u [th …wY»ttÚto™e ykŒh su su yr‚þÞ
Rü ntuÞ ‚u™u ‚u™u ¼„ðt™ r™ùu Ëk…qýo fhu Au, fthý fu ¼„ðt™
Ëðuo þÂõ‚ytu™t …r‚ y™u {nt«¼w Au. yux÷u Ëðuo yÚto yt…ðt
Ë{Úto Au. >>33>>

yt sL{{tk yuftkr‚f…ýt™u ™rn …t{u÷t, rð»tÞðtË™tðt¤t
¼õ‚tu ‚tu ƒnwft¤u fhe™u ¼„ðt™™e W…tË™t™e áZ‚t ÚtðtÚte
ðtË™t™tu rð™tþ Út‚tk, yuftkr‚f™e …uXu ©eðtËwŒuð™u …t{u Au.
yr¼«tÞ yuðtu Au fu- Œuð {™w»ÞtrŒf{tk ðthu ðthu sL{ …t{e™u,
íÞtk™t ¼tu„ yiïÞo ytrŒf{tk ƒnwrðÄ Œwh‚k Œw:¾ Œu¾e™u, ‚u{tk ðihtøÞ
…t{‚tk, Ëk‚tu™tu Ë{t„{ ÚtðtÚte ¼Âõ‚™t yk„¼q‚ Ä{torŒf™e áZ‚t
fhe™u, …Ae «tf]‚ ðM‚wytu{tkÚte ¼tu„uåAt™u Atuze ŒR™u ðtËwŒuð™u
…t{u Au. >>37>>

¶…Ci™…… EfiÚi…∫™……{™…±{…∫™… ¶…M…¥……x…¬ {…÷h™…EÚ®…«h…: *
|…“i……‰ n˘n˘…i™…‰¥… °Ú±…∆ ®…ΩÙn˘I…™…®…“ {∫…i…®…¬ **34**
yÕ… …ý …wÛÞ f{o òu ¼„ðKÂõ‚yu Ërn‚ fhðt{tk ytðu
‚tu ¼„ðt™ ¼Âõ‚„BÞ ntuðtÚte ‚u™e W…h «ËÒt ÚtR™u {tuxwk y™u
ð¤e yûtÞ y™u ð¤e RÂÃË‚ yuðwk V¤ r™ùu yt…u Au. >>34>>

i…‰π…÷ i…n¬¶… HÚi……‰ ±……‰E‰Ú ™…‰ i¥…‰EÚ… xi…i¥…®…… ∫l…i……: *
¥……∫…÷n‰˘¥…∆  ¥…x……%x™…j… ∫… R¬I…h……∂…‰π…¥……∫…x……: **35**
n‰˘ΩÙ…xi…‰ i…‰ i…÷ ∫…®|……{™… i…∫™… v……®… i…®…:{…Æ®…¬ *
n‰˘ΩËÙÆ|……EfiÚi…ËƉ¥… |…‰®h…… {… ÆS…Æ xi… i…®…¬ **36**
yt ÷tuf{tk ÂîrðÄ ¼õ‚tu {æÞu suytu ¼„ðt™ ðtËwŒuð rð»tu
¼Âõ‚¼hÚte yuftkr‚f…ýt™u …t{u÷t, {txu s ¼„ðt™ Útfe ƒeò
{trÞf ðM‚w{tºt™e Ë{„ú ðtË™tyu ËðoÚtt hrn‚ ÚtR „Þt Au. ‚u
yuftkr‚f ¼õ‚tu ‚tu Œun™u yk‚u {tÞt Útfe …h ð‚o‚t ¼„ðØt{ yûth™u
…t{e™u «f]r‚ ËkƒkÄu ðSo‚ ntuðtÚte y«tf]‚- rŒÔÞ Œunu Þwõ‚ ÚtR™u
¼„ðt™™e «u{…qðof …rh[Þto™u fhu Au. yuf- ¼„ðt™™u rð»tu s
yk‚- Ë{M‚ RrLÿÞtu™e ð]Â¥tytu™kw «ÞoðËt™ suýu fhe™u ÚttÞ ‚u yuftk‚
fnuðtÞ, yuðtu ‚tu ¼t„ð‚Ä{o Au. ‚u™u Äthe hnu÷t su ntuÞ ‚u yuftkr‚f
fnuðtÞ. yÚtðt yuf ¼„ðt™ rð»tu s su™tu yk‚- V¤¼tð y™u
ËtÄ™¼tð™tu r™ùÞ ntuÞ ‚u yuftk‚ fnuðtÞ, yux÷u su{tk yuf
¼„ðt™™u V¤Y… {t™ðt™tu y™u ËtÄ™Y… {t™ðt™tu r™ýoÞ ntuÞ
‚u yuftk‚ fnuðtÞ, yuðtu ‚tu ¼t„ð‚Ä{o Au ‚u™u Äthe hnu÷t su ntuÞ
‚u yuftkr‚f fnuðtÞ. >>35-36>>

™…‰x… E‰Úx…… {… ¶……¥…‰x… i…‰x… ∫…®§…r˘™…i…‰ i…÷ ™…: *
∫…∆∫…fi i… x… |…™……i™…‰¥… ∫… i…÷ C¥……{™…x™…V…“¥…¥…i…¬ **38**
su Sð su ftuR …ý ¼tðÚte ¼„ðt™™t ËkƒkÄ™u …t{u Au ‚u ‚tu
yLÞ Sð™e …uXu õÞthuÞ …ý sL{-{hýY… ËkËr] ‚™u ™Úte s …t{‚tu.
ËðtËr™f ntuðtÚte Œuð {™w»ÞtrŒf{tk sL{ Äthý fhe™u r™ðtoËr™f
ÚtR™u ¼„ðt™™t Ät{™u …t{u Au. >>38>>

EÚ®…«™……‰M…∫™… ∫…∆ ∫… r˘Y…«…x…™……‰M…∫™… S…‰ {∫…i…… *
i…∫™……∏…™……n‰˘¥… x…fih……∆  x…Ã¥…Px…∆ ¶…¥… i… p˘÷i…®…¬ **39**
ð¤e {™w»Þtu™u f{oÞtu„™e ‚Útt ¿tt™Þtu„™e y¼eü Yze
rËÂØ …ý ¼„ðt™™t yt©Þu fhe™us r™ŠðΙ…ýu y™u ð¤e
s÷Œe ÚttÞ Au. >>39>>

i…∫®……i∫… B¥… ¶…M…¥……x…¬ ∫…¥…ÍÆ {… V…x…Ë ÆΩÙ *
∫¥…… ¶…π]Ù°Ú±… ∫…r˘™…l…» |…“i™……‰{……∫™……‰ ™…l…… ¥… v… **40**
¼„ðt™™t ËkƒkÄÚte s f{oÞtu„ ¿tt™Þtu„™e RÂÃË‚ rËÂØ
Út‚e ntuðtÚte ¼„ðt™ Ëtûtt‚T ©ef]»ý s Ëðo ftuR …ý s™tuyu
Mðt¼eü V¤™e rËÂØ {txu yt ÷tuf{tk «er‚Úte ÞÚttrðrÄ W…tË™t
fhðt ÞtuøÞ Au. >>40>>

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

yæÞtÞ - 4

•…¿ËC™…®……{i……  x…Ã¥…Px…… + {… •…¿ ∂…¥……n˘™…: *
∏…“ ¥…πh……‰: E÷Ú¥…«i…‰ ¶…ÀHÚ ∫…xi…“il…∆ i…x®…ΩÙ…M…÷h……: **41**
ËkËth…tþÚtfe {wftðt RåA‚t …wY»ttu™u ‚tu {wÂõ‚{tk nu‚w ntuðtÚte
¼„ðt™™wk W…tË™ fhðwk ‚u Wr[‚s Au. …ý {wõ‚tu ‚tu …qýfo t{ ntuðtÚte
‚u{™u ‚u ½x‚wk ™Úte ? yu{ þkft fhðe s ™rn. fu{ fu- ƒúñ¼tðY…
{wõ‚¼tð™u …t{u÷t Rïh ntuðtÚte r™ŠðΙ yuðt …ý ¼ð ƒúñtrŒftu
…ý ©erð»ýw™e ¼Âõ‚ fÞto s fhu Au, fthý fu {wõ‚tu{tk …ý
yrðã{t™ yuðt {tuxt {tuxt ¿tt™ þõíÞtrŒ ‚Útt ftÁÛÞ, ËtiþeÕÞ,
ðtíËÕÞ, ytiŒtÞo ytrŒf rŒÔÞ „wýtu ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚ fhtðu yuðt
r™íÞ ð‚uo Au. {txu Ëðuo s™tuyu …ý yus W…tMÞ Au. yt yÚto
“+…i®……Æ…®……ù ®…÷x…™……‰  x…O…«xl…… +{™…÷ØÒGÚ®…‰ * E÷Ú¥…«xi™…ΩËÙi…÷EÚ”
¶… HÚ ®…il…∆¶…⁄i…M…÷h……‰ ΩÙ Æ:” yt ¼t„ð‚ ð[™{tk M…ü Au. >>41>>

< i… M…÷¡∫…®…÷q‰˘∂…∫i…¥… x……Æn˘ ! EÚ“Ãi…i…: *
+ i…|…‰®h……  ΩÙ ∫…i…i…∆ ®… ™… ¶… HÚ®…i……‰% J…±…: **42**
< i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰
∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…∫…¥……Ê{……∫™…i¥… x…ØÒ{…h…x……®…… i…fii…“™……‰%v™……™…: **3**

17

ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. - nu ËtðŠý {w™u ! “∫… =k…®…: {…÷ØÒπ…:”
yt ©wr‚yu W¥t{ …wY»t…ýu r™Y…ý fhu÷t ©e ™thtÞýu …qðtuoõ‚ «fthu
fnu‚tk, ytí{¿ttr™ytu{tk yr‚ ©uc yuðt ™thŒS Ë{„ú Sðtu™t
…h{ „wÁ ÷tufrn‚tÚtuo su{™tu ¼qr{ W…h yrÄf r™ðtË Au, yåÞw‚
y¾krz‚ yiïÞoðt¤t yuðt ©e ™thtÞý «íÞu ð[™ ƒtuÕÞt >>1>>

x……Æn˘ =¥……S…
∏…÷i…∆ ®…™…… n‰˘¥… ! ∫…®…∆ i¥…™……‰HÚ®…fiπ™……EfiÚ i…SUÙ… n˘i…¶…⁄ Æv……®x…… *
i…¥…Ë¥… ±…“±…… ∫…EÚ±…‰™…®…“∂… ! ∫…¥…Ê∑…Æ∫™…‰ i…  ¥…n˘… ®…  S…k…‰*2
™thŒ Ér»t fnu Au - nu Œuð ! yt…u fnu÷wk Ëðo {U Ëtk¼¤e ÷eÄwk
Ér»t™t suðe {™w»Þtf]r‚™wk y™wfhý fhe™u ËðtorÄf ‚us yiïÞo™u Ztkfe™u
ð‚tuo Atu, ‚uÚte ytðt y{™u sýtytu Atu, …hk‚w ‚{tu …hkƒñ
ú ðtËwŒðu s
Ëtûtt‚T Atu. nu Rþ ! su yt ‚… Ä{to[hýtrŒf Au ‚u ‚tu Ëðuï
o h yt…™e
÷e÷t s ÷tufrþûttÚtuo Au yu{ nwk r[¥t{tk òýwk Awk >>2>>

i¥…q˘˘∂…«x…‰x…Ë¥…  ΩÙ {…⁄h…«EÚ…®……‰ ¶…¥…… ®… ¶…⁄®…x…¬ ! ∫¥…æn˘“ {∫…i…‰x… *
i…l……{™…Ω∆Ù i…k…¥… {…⁄¥…«∞Ò{…∆ |…¶……‰ !  n˘nfi˘I…… ®…  ΩÙ EÚ…Ëi…÷E∆Ú ®…‰ *3*
nu ¼q{™T ! (r™hr‚þÞ yt™kŒMðY…. yt yÚto

nu ™thŒ ! yt «fth™tu Ë{„ú hnMÞ ð]¥ttk‚ {thu rð»tu r™hk‚h
«u{¼Âõ‚Úte òuztR hnu÷t, {txu s yrÄfthe ‚{™u ÞÚttÂMÚt‚ fne
Ëk¼¤tÔÞtu >>42>>

¶…⁄®…… i¥…‰¥…  ¥… V…Y…… ∫…i…¥™…:
+x…xi…… J…±…M…÷h…¥……x…x…xi…Ë∑…™…«∫…‰ ¥…i…: *
+x…xi…V…“¥…‰∂…{… i…: EfiÚπh……‰ ¶…⁄®……% J…±…‰π]Ùn˘:

Rr‚ ©e MfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu ©eðtËwŒuð
Ëðtuo…tMÞíðr™Y…ý™t{t ‚]‚eÞtu yæÞtÞ: >>3>>

yt ©wr‚ M{]r‚yu fÌttu Au.) {tht {™{tk ƒnw rŒðËÚte RåAu÷wk yt…™wk Œw÷o¼
Œþo™ ÚtÞwk ‚uýu fhe™u s nwk …rh…qýo {™tuhÚtðt¤tu ÚtR „Þtu Awk. Þãr… yt…™tk Œþo™Úte s
…qýoft{ ÚtÞtu Awk ‚Úttr… nu «¼tu ! nwk ‚{tYk su …htuût …qðo {q¤Y… ©ef]»ý ™t{™wk Au ‚u™tk
Œþo™ fhðt RåAwk Awk, fu{fu {™u …qðo Y…™tk Œþo™ fhðt{tk yr‚þÞ ytùÞo ð‚uo Au. ‚tu
yt {™tuhÚt Ëk…qýo fhtu >>

4 yt yæÞtÞ{tk ©e™h™thtÞý™e yt¿ttÚte ïu‚îe…Ät{ «íÞu „yu÷t Œþo™tÚteo
™thŒSyu Œu¾u÷t íÞtk™t rŒÔÞ {wõ‚tu™wk ðýo™ fÞwO Au. (&÷tuf 30)

yæÞtÞ 4 Úttu

∏…“x……Æ…™…h… =¥……S…

∫EÚxn˘ =¥……S…

x… i…i∫¥…ØÒ{…∆ ®…®… n˘…x…™…Y…™……‰M…ˢ ¥…‰nˢ∫i…{…∫…… {…nfi˘∂™…®…¬ *
BEÚ… xi…EËÚ¶…«HÚ¥…ÆË∫i…÷ ¶…Ci™…… ¡x…x™…™…… x……Æn˘ ! nfi˘∂™…i…‰ i…i…¬*4

∫… B¥…®…÷HÚ…‰i®… ¥…n˘…∆ ¥… Æπ`Ù…‰ x……Æ…™…h…‰x……‰k…®…{…⁄ØÒπ…‰h… *
V…M……n˘ ¥……C™…∆ V…M…i……∆ M… Æπ`∆Ù i…®…S™…÷i…∆ ±……‰EÚ ΩÙi…… v…¥……∫…®…¬ *1*

yt he‚u ©ef]»ý ™t{™t Ëðofthý …wY»ttu¥t{™tk Œþo™ fhðt
RåA‚t ™thŒ{wr™yu …wAu÷t ©e ™thtÞý fnu Au - nu ™thŒ ! ‚{tuyu

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

yæÞtÞ - 4

18

òuðt RåAu÷wk {tYk ©ef]»ý ™t{™wk su …qðo MðY… ‚u™tk Œþo™, Œt™ Þ¿t
Þtu„ ðuŒtæÞÞ™ ‚… ytrŒf ËtÄ™tuðzu …ý ÚtR þf‚tk ™Úte. ‚u
MðY…™tk Œþo™ þtÚte ÚttÞ ? ‚tu yuftkr‚f ¼õ‚ðhtu™u ‚tu y™LÞ
(yÔÞr¼[trhýe) ¼Âõ‚Úte s ‚u MðY…™tk Œþo™ ÚttÞ Au. Ä{o ¿tt™
ðihtøÞu Ërn‚ yuðe yuftkr‚fe «u{÷ûtýt ¼Âõ‚yu fhe™u s ‚u
¼„ðt™™wk Œþo™ ÚtR þfu Au. …ý ‚u rð™t ƒeòk ËtÄ™tuyu fhe™u ÚtR
þõ‚w k ™Úte. yt yÚto „e‚t™t 11 yæÞtÞ{tk ¼„ðt™u “ x…
¥…‰n˘™…Y……v™…™…x…Ëx…« n˘…x…Ë:’’ ‘‘¶…Ci™…… i¥…x…x™…™…… ∂…C™…:” yt ð[™Úte
ËwM…ü fÞtuo Au. >>4>>

{uY…ðo‚u …ntU[u÷t ™thŒ{wr™, ‚u {uYr„rh™t rþ¾h{tk yuftk‚
MÚtt™™u …t{e™u ƒu ½ze …ÞO‚ W¼t hÌtt. W¼t hne™u [thu ƒtsw áÂü
fh‚tk W¥th …Âù{ rŒþt™tu yk‚ht¤ ¼t„ su ðtÞwftuý ‚u ‚hV òu‚tk
yr‚ yKq‚ yuf îe… (ƒux) òuðt{tk ytÔÞtu. >>8>>

¶… HÚ∫i…¥… i¥… ∫i… ®… ™… ¡x…x™…… Y……x…∆ S… ¥…ËÆ…M™…™…÷i…∆ ∫¥…v…®…«:
+i…˘ i…q˘∂…«x…®……{∫™… ∫… i¥…∆ ∫…÷Ɖ∑…Æ…tËÆ {…™…n÷˘Æ…{…®…¬ **5**

I…“Æ…‰n˘v…‰ØÒk…Æi……‰  ΩÙ u˘“{…: ∑…‰i…: ∫… x……®x…… |… l…i……‰  ¥…∂……±…:>
n‰˘n˘“{™…®……x……‰  ¥…i…i…‰x… ∫…¥…«i……‰ V™……‰ i…˘™…‰x…… i… ∫…i…‰x…  x…i™…®…¬*9¬*

‚{thu ‚tu {thu rð»tu MðÄ{o ¿tt™ ðihtøÞu Ërn‚ y™LÞyuftkr‚fe ¼Âõ‚ ð‚uo Au, {txu {tYk Œþo™ fu su {tuxt {tuxt ¼ð ƒúñtrŒ
Œuðtu™u …ý Œw÷o¼ Au ‚u™u {the RåAtÚte …t{þtu. yrÄfthe Útðt{tk
y™LÞ ¼Âõ‚ s nu‚w Au. ‚{thu rð»tu ‚tu ‚u r™íÞ ð‚uo Au. ‚tu ‚{tu
{thtk ‚u MðY…™tk Œþo™™t …qýo yrÄfthe ÚtÞt Atu. >>5>>

fuðtu îe… ? ‚tu ûtehËt„h™t W¥th ‚ehu ð‚o‚tu, ïu‚ yuðe Ëk¿ttÚte
rðÏÞt‚ (ïu‚îe…) rðþt¤ y™u Ë{M‚ rŒþtytu{tk «Ëhe hnu÷t
yr‚ïu‚ ‚us…wksÚte r™hk‚h ŒuŒeÃÞ{t™ Au. >>9>>

i¥…n˘“™…¶…Ci™……% i…i…Æ…∆ |…∫…z…∫i¥…… Y……{…™……®™…t i…n˘“I…h……™…
 ∫…i……xi…Æ“{…∆ µ…V… i…j… i…‰%™…∆ ®…x……‰Æl…: ∫…‰i∫™… i…  ¥…|…¥…™…«! *
nu rð«ðÞo ! ‚{the r™hðrÄ ¼Âõ‚yu fhe™u yr‚þÞ «ËÒt
Útyu÷tu nwk nt÷{tk ‚u ƒúñÄt{trÄ… ©ef]»ýMðY…™tk Œþo™ fhðt™e
‚{™u yt¿tt yt…wk Awk. Œþo™ fhðt {thu õÞt Œuþ{tk sðwk ? ‚tu ûteh
Ë{wÿ{tk W¥th ‚ehu ð‚o‚t ïu‚îe…Ät{{tk òð. íÞtk ‚{thtu yt
{™tuhÚt su {thtk Ëtûtt‚T Œþo™Y… Au ‚u r™ùu rËØ Útþu >>6>>

∫EÚxn˘ =¥……S…
∏…÷i¥…‰ i… ¥……S…∆ {…Æ®…‰ π`Ù{…÷j…: ∫……‰%{™…S…« ™…i¥…… i…®…fiÀπ… {…÷Æ…h…®…¬
J…®…÷i{…{……i……‰k…®…™……‰M…™…÷HÚ∫i…i……‰% v…®…‰Æ…Ë ∫…ΩÙ∫……  x…{…‰i…‰ **7**
ftŠ‚f Mðt{e fnu Au - nu ËtðŠý {w™u ! ƒúñt™t …wºt ™thŒ{wr™
©e™thtÞý™w k ytðw k ð[™ Ëtk ¼ ¤e™u s ‚íft¤ …w h tý …w Y »t

©e™thtÞý Ér»t™wk ÞÚttrðrÄ …qs™ fhe™u …tu‚u yütk„Þtu„™e W¥t{
rËÂØðt¤t ntuðtÚte íÞtkÚte ytftþ{t„uo Wz‚tk yufŒ{ {uY …ðo‚ W…h
sR …ntUåÞt >>7>>

i…∫™……¥…i…∫l…‰ S… ®…÷ x…®…÷«Ω⁄Ùi…«®…‰EÚ…xi…®……∫……t  M…Ɖ: ∫… ∂…fiR¬M…‰ *
+…±……‰EÚ™…z…÷k…Æ{… ˘®…‰x… n˘n˘∂…« S……i™…n¬¶…⁄i…®…xi…Æ“{…®…¬ **8**

+…©…ËÆx…‰EËÚÆ∫…x…ËÆ∂……‰EÚËÆ…©……i…EÚËÃx…®§…EÚn˘®§… x…{…Ë: *
 §…±¥…Ë®…«v…⁄EËÚ:∫…÷Æn˘…ØÒ ¶…˘ {±…I…Ë¥…«]ËÙ:ÀEÚ∂…÷EÚS…xn˘x…ˢ **10**
∫…VV…͢ ∂……±…Ë: {…x…∫…Ë∫i…®……±…Ë®…÷« x…p÷˘®…Ë: E‰Úi…EÚS…®{…EËÚ˘ *
E÷Úxnˢ V…… i…∫…÷Æ®… ±±…EÚ… ¶…p÷«˘®…Ë¥…fi«i…: {…÷π{…°Ú±……¥…x…©…Ë: **11**
EÚ±{…p÷˘®……h……∆ §…Ω÷Ù ¶…˘ ¥…fixnˢ: ∫…÷¥…h…«Æ®¶……GÚ®…÷EÚ… ±… ¶…˘ *
®…ΩÙ n¬¶…ØÒt…x…¥…ÆËÆx…‰EËÚ: ∫… Æi∫…Æ…‰ ¶…Ã¥…EÚS……®§…÷V…ˢ **
Ω∆Ù∫…… n˘ ¶…: {… I…¥…ÆË: ∫…÷∂…§nˢM…«h…Ë®…fi«M……h……∆ ØÒ S…Æ˘±… n¬¶…:*12
ð¤e ‚u ïu‚îe… fuðtu ? ‚tu …w»… V¤™t ¼thÚte ™{e „yu÷t
y™uf ytkƒt™tk ð]ûttu, yË™-ytn™™tk ð]ûttu, ytËtu…t÷ð™tk ð]ûttu,
yt{út‚f-yuf «fth™tk yt{úð]ûttu, (su™u hËt¤ ™t{Úte fnu Au)
÷ªƒzt™tk ð]ûttu, fŒkƒ™tk ð]ûttu, ™e…- f÷kƒ™tk yÚtðt ƒ…tuheÞt™tk
ð]ûttu, ƒe÷e™tk ð]ûttu, {nwzt™tk ð]ûttu, ŒuðŒtÁ™tk ð]ûttu, …e…¤t™tk ð]ûttu,
ðz™tk ð]ûttu, ¾t¾ht™tk ð]ûttu, [kŒ™™tk ð]ûttu, Ëso-ËtŒz™tk ð]ûttu, yÚtðt

yÚtðt yswo™ ð]ûttu. þtk‚Mð¼tððt¤t ™¾rþ¾t …ÞO‚ ¼„ðL{qŠ‚™wk æÞt™ fhðt{tk ‚í…h. [k…t™tk ð]ûttu. (r™Œtuo»t) …hþuðtyu hrn‚. ËŒt rfþtuh-Ëtu¤ ð»to™e ðÞ{tk ð‚o‚t. ËqÞo fh‚tk …ý yrÄf ‚usMðe. ð¤e {tuxt {tuxt Ëðtuo¥t{ ƒ„e[tytu ‚Útt su{tk rðrðÄ f{¤tu ¾e÷e hÌttk Au yuðe y™uf ™Œeytu y™u ËhtuðhtuÚte ÔÞtó Au. y{hðÕ÷e y™u {ÂÕ÷ftƒx{tu„ht™e ðu÷eytuÚte ðªxtyu÷t ð]ûttuÚte ðªxtyu÷tu Au. …hþuðtyu hrn‚. ûtwÄt r……tËt þtuf {tun sht {]íÞw. ð¤e su ïu‚îe… fÌttu ‚u ‚tu ¼qr{ W…h ð‚o‚tu su ûtehËt„h ‚u™t W¥th ‚x W…h ð‚o‚tu ÷tirff Au. yt A QŠ{ytuyu hrn‚ yÚtðt “V……™…i…‰% ∫i… ¥…v…«i…‰. ytðt yíÞw¥t{ ïu‚îe…™u òu‚tk. Ët„™tk ð]ûttu. Ë{M‚ …t…u hrn‚. ™thŒS™u ©e…wY»ttu¥t{™t W¥t{ ¼õ‚ yuðt ïu‚{wõ‚tu òuðt{tk ytÔÞt >>13>> +i…“ xp˘™……  x…M…«i…∫…¥…«{……{……  x…π{…xn˘ΩÙ“x……˘ ∫…÷M… xv…x…˘ *  u˘§……ΩÙ¥…: E‰Ú% {… S…i…÷¶…÷«V……˘ ∑…‰i……˘ E‰Ú S…z…¥…x…“Æn˘…¶……:*14 {…sSUÙn˘…I……: ∫…®…®……x…M……j……: ∫…÷ØÒ{… n˘¥™……¥…™…¥……: ∫…÷∫……Æ…:*  ¥…EÚ“h…«E‰Ú∂……˘ ∫…n˘…  EÚ∂……‰Æ…: ∫… n¬¶…˘  S…xΩËÙÃx… J…±…ËØÒ{…‰i……: ** ∫…Æ…‰V…ƉJ…… R¬EÚi…{…… h…{……n˘…: π…b⁄î…ΩÙ“x……  ®…ΩÙ“Æ… i…i…‰V…∫…:*  ∫…i……∆∂…÷EÚ… v™……x…{…Æ…˘ ∫……Ë®™……: EÚ…±……‰% {… ™…‰¶™……‰ ¶…™…®…‰ i…  x…i™…®…¬*16* fuðt ïu‚{wõ‚tu ? ‚tu y‚erLÿÞ-RrLÿÞtu™u yr‚¢{ fhe™u ð‚o™tht. fux÷tf ïu‚ þhehðýoðt¤t ‚tu fux÷tf ™ðe™ {u½Ë{t™ ~Þt{ þhehðýoðt¤t.  ¥…{… Æh…®…i…‰.4 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ytË™™tk ð]ûttu. +{…I…“™…i…‰. ð¤e {Äwh þ猙u fh‚t nkËtrŒf W¥t{ …Âûtytu y™u ynª ‚nª ¼{‚tk {]„„ýtuyu fhe™u ƒnw þtu¼tÞ{t™ Au.” yt A QŠ{ytu su Œw:¾Y… ŒunMð¼tðtu fnuðtÞ Au ‚u™tÚte hrn‚. fuðzt™tk ð]ûttu. «VwÂÕ÷‚ f{¤Œ¤ suðtk ËtiBÞ rðþt¤ ™uºtðt¤t. Ët{wrÿf þt†{tk «rËØ þw¼ Ë{M‚ r[ötuyu Þwõ‚. Ëðo ïu‚ ðMºttu™u Äthe hnu÷t. ‚{t÷™tk ð]ûttu. RíÞtrŒ ÷tuf rð÷ûtý ÷ûtýðt¤t ™htu fÌtt ‚u ŒuðtrŒf™u {æÞu fÞt ™t{Úte fnuðtÞ Au ? y™u ‚uðt y‚erLÿÞtrŒ Ä{oðt¤t fÞt ËtÄ™Úte ÚtÞt Au ? y™u ‚uytu yt„¤ fR „r‚™u …t{þu ? yt ºtý {tht «&™tu Au. ƒnw Ëw„kÄðt¤t. >>10-12>> ∫…¥…Ê% {… V…“¥……:  EÚ±… ™…j… ®…÷HÚ… ¥…∫… xi… S… ∫l……¥…ÆV…R¬M…®……˘ i…∆ ¥…“I…®……h…‰x… S… i…‰x… nfi˘π]Ù… ¶…HÚ…‰k…®……: ∏…“{…÷ØÒπ……‰k…®…∫™…*13 su ïu‚îe…{tk MÚttðh sk„{ Ëðo ftuR …ý Sðtuu {wõ‚tu s ðËe hÌtt Au. y„ÚteÞt™tk ð]ûttu. fux÷tf Âî¼ws ‚tu fux÷tf [‚w¼wos. RíÞtrŒ ƒnwrðÄ ð]ûttuÚte ®ðxtyu÷tu ‚Útt …w»… V¤™t ¼thu fhe™u ™{e „yu÷e {tu„ht™e ðu÷eytu. f{¤™t suðe h{ýeÞ hu¾tÚte r[Âö‚ fh[hý‚¤ðt¤t. Ëðo ftuR™u [÷tÞ{t™ fh™thtu ft¤…ý su{™tÚtfe r™hk‚h ¼Þ …t{‚tu hnu Au. fh[hýtrŒ yk„{tk ËBÞfT Ëth-ƒ¤ðt¤t (yÚtto‚T áZ yk„ðt¤t) {M‚f W…h [tu‚hV Awxt ÷tkƒt ft¤t ËwkŒh fuþ™u Äthe hnu÷t.rŒÔÞ RrLÿÞtuðt¤t y™u «tf]‚ RrLÿÞtuðt¤t s™tuyu yá~Þ. LÞq™ fu yrÄf…ýtyu hrn‚ ntuðtÚte Ë{t™ 19 {t…ðt¤t fh[hýtrŒ yk„ðt¤t. yux÷u «tf]‚ RrLÿÞtuyu ðSo‚. yr‚þÞ Ëw„LÄÞwõ‚ yk„ðt¤t.nu Mðt{e ftŠ‚f ! y‚erLÿÞ. Yzt Y…-ËtiLŒÞoðt¤t y™u «f]r‚sLÞ ™rn ntuðtÚte rŒÔÞ yðÞððt¤t. V™Ë™tk ð]ûttu.yæÞtÞ . òR™e ðu÷eÞtu. ‚uðt ¼qr{MÚt ïu‚îe…™t r™ðtËeytu™u …ý ‚{tuyu y‚erLÿÞ‚t fu{ fne ? íÞtk y‚erLÿÞ‚t Ëk¼ð‚e ™Úte >>17-18>> . ytðt rŒÔÞ ÷ûtýðt¤t ïu‚{wõ‚tu ïu‚îe…{tk ™thŒSyu òuÞt >>14-16>> ∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S… +i…“ xp˘™……  x…Æ…i…R¬EÚ… + x…π{…xn˘…: ∫…÷M… xv…x…: * E‰Ú i…‰ x…Æ…: EÚl…∆ V……i……∫i……nfi˘∂……: EÚ… S… i…n¬M… i…: **17** ∑…‰i…u˘“{…: {…™……‰®¶……‰v……Ë ¥…i…«i…‰  ΩÙ v…Æ…i…±…‰ * i…u˘… ∫…x……®… {… EÚl…∆ |……‰HÚ…i…“ xp˘™…i…… i¥…™…… **18** yt «fthu ftŠ‚fMðt{eyu fhu÷wk rŒÔÞ ïu‚îe…™wk ðýo™ y™u ‚u{tk hnu÷t rŒÔÞ {wõ‚tu™wk ðýo™ Ëtk¼¤e™u su{™u {tuxtu ËkþÞ ÚtÞtu Au yuðt ËtðŠýÉr»t …wAu Au . x…∂™… i…. ð¤e fuðtu ? ‚tu y™uf fÕ…ð]ûttu™tk Ë{qntuÚte ‚Útt Ëtu™hu e fu¤tu y™u Ëtu…the™tk ð]ûttu™e …kÂõ‚ytuÚte ÔÞtó Au. ft¤¼Þu ðSo‚.

yt÷tuf{tk …ý su ytu {tÞtò‚ yux÷u ‚u™t ftÞo¼q‚ [tuðeþ ‚íð{Þ ŒunËkƒkÄ™u …t{u÷t ûtuºt¿ttu. …ý yt ÷tuf{tk ð‚o‚t ûth…wY»ttu …ý ©uc ËtÄ™tu™t ƒ¤Úte ‚uðt s ÚttÞ Au. y{h Mð¼tððt¤t Au. yu{ nðu fnu Au . ËŒt[th …t÷™Y… MðÄ{o.4 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 20 ™…‰ •…¿h™…I…Ɖ v…… ®x… ∫… SS…n˘…x…xn˘∞Ò {… h… *  ∫l…i……: ∫™…÷ ˘x®…™…… ®…÷HÚ…∫i…‰ i…l…… ∫™…÷x…«ΩÙ“i…Ɖ **19** |……{i…‰ |…±…™…EÚ…±…‰ i…÷ {…÷x…˘…I…Æv……®… x… * ∫l……∫™… xi… i…‰ ∫¥…i…xj……˘ EÚ…±…®……™……¶…™……‰ \Z…i……: **23** “Bi…i∫…i™…∆ •…¿{…÷Æ®…¬” “i…n˘I…Ɖ {…Æ®…‰ ¥™……‰®…x…¬” “™…n˘¬M…i¥…… x…  x…¥…i…«xi…‰ i…r˘…®… {…Æ®…∆ ®…®…” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu r™íÞ…ýu «r‚…tŒ™ fhu÷t ËÂå[Œt™kŒY… yûthÄt{{tk su [i‚LÞ{qŠ‚ {wõ‚tu hÌtt Au ‚u s ‚uðt y‚erLÿÞíðtrŒ Mð¼tððt¤t Au. yt …ý yuf ËkþÞ hnu Au. >>20>> ∫EÚxn˘ =¥……S… BEÚ…xi……‰{……∫…x…‰x…Ë¥… |……CEÚ±{…‰π…÷ Æ®……{…i…‰: ™…‰ •…¿¶……¥…∆ ∫…®|……{i…… +V…Æ…®…Æi……∆ M…i……: **21** +I…Æ…J™……: {…÷®……∆∫…∫i…‰ ∑…‰i…u˘“{…‰%j… v……®… x… * ∫…‰ ¥…i…÷∆ ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ i…∆  ∫l…i…… n‰˘¥…Ãπ…h…‰ I…i……: **22** yt «fthu ËtðŠý{wr™yu …wAu÷t ftŠ‚f Mðt{e ‚u{™t «&™tu™t W¥thtu yt…‚tk «Út{ fÞt ‚u ™htu ? y™u ‚uðt þe he‚u ? yt ƒu «&™™t W¥thtu yt…u Au. yu{ òýe™u s nwk ‚{thu ytþhu ytÔÞtu Awk. þt†rðrn‚ ftÞtf÷uþY… ‚…. ytðt {wõ‚tu yûthÄt{ Útfe ƒeò ÷tirff Ät{{tk ntuR þfu s ™rn.) {txu s ûth Ëk¿ttðt¤t yux÷u f{oÞtu„u {¤u÷tk su fhý f÷uðh ¼tuøÞ ¼tu„tu…fhý ¼tu„MÚtt™tu ‚u Útfe rðÞtu„™u …t{™tht Au ‚u …wY»ttu …ý òu yt„¤ fnuðt{tk ytðþu yuðtk ©uc ËtÄ™tu™u rËØ fhu ‚tu ‚u™tÚte s yûth…wY»t suðt r™ùu ÚttÞ Au. ‚uytu™u ™thŒSyu òuÞt n‚t. >>19>> fR „r‚™u …t{þu ? yt «&™™tu W¥th yt…wk Awk ‚u yûth{wõ‚tu ft¤{tÞt™t ¼Þu hrn‚. y¼uã. {txu s Mð‚kºt ntuðtÚte «÷Þft¤ «tó Út‚tk ‚tu VheÚte yûthÄt{{tk sR™u hnuþu. >>24>> yt{tk {™u ƒnw ƒnw ytùÞo sýtÞ Au. fthý fu ‚{tu {tht ËkþÞtu r™ð]¥t ÚttÞ yuðe Ëðo fÚttytu™u òýtu Atu. fu{fu ‚uytu ys yåAuã. (MðÞk ûtuºt¿ttu W¥…Òt Út‚t ™Úte. ‚tu yt {tht ÞtuøÞ ËkþÞtu™u ‚{tu s r™ðthý fhtu.yæÞtÞ . …qðo fÕ…tu{tk ÷û{e…r‚ ©e™thtÞý™e yuftk‚ W…tË™tÚte s suytu ƒúñ¼tð™u …t{‚tk ysht{h ¼tð™u …t{e™u yûthÄt{™u …t{e „Þt n‚t. yt he‚u ‚{tuyu …wAu÷t ƒu «&™™tu W¥th òýtu >>21-22>> +j…… {… {…÷ØÒπ…… ™…‰ i…÷ ®……™……V……i…… +i…: I…Æ…: * i…‰% {… ∫… n¬¶…: ∫……v…x…Ë¥…Í V……™…xi…‰ i……nfi˘∂……:  EÚ±… **24** +ÀΩÙ∫…™…… S… i…{…∫…… ∫¥…v…®…Êh…  ¥…Æ…M…i…: * ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ®……ΩÙ…i®™…Y……x…‰x…Ë¥……i®… x…π`Ù™…… **25** ¶…C™…… {…Æ®…™……  x…i™…∆ |…∫…R¬M…‰x… ®…ΩÙ…i®…x……®…¬ * ΩÙ Æ∫…‰¥…… ¥…ΩÙ“x……x……∆ ®…÷ HÚx……®…{™… x…SUÙ™…… **26**  ∫…r˘“x……®… h…®……n˘“x……∆ ∫…¥……«∫……∆ S……{™…EÚ…R¬I…™…… * +x™……‰x™…∆ ∏…÷ i…EÚ“Ãi…¶™……∆ ∏…“ΩÙ‰ÆV…«x®…EÚ®…«h……®…¬ * ¶…¥… xi… i……nfi˘∂…… x…⁄x…∆ {…÷ØÒπ…… ®…÷ x…∫…k…®… ! **27** yûthÄt{™e «tÂó™tk ‚u ËtÄ™tu™u fnu Au. ‚u yûth™t{™t {wõ‚ …wY»ttu yt ¼qr{ W…h ð‚o‚t ïu‚îe… Ät{{tk Ëðtu…o tMÞ ©eðtËwŒðu ™e Ëuðt fhðt ytðe hÌtt n‚t. >>23>> Bi…∆ ®…‰ ∫…∆∂…™…∆  UÙ xv… {…Æ∆ EÚ…Ëi…⁄ΩÙ±…∆  ΩÙ ®…‰ * i¥…∆  ΩÙ ∫…¥…«EÚl…… ¶…Y…∫i…i…∫i¥……®…… ∏…i……‰%∫®™…ΩÙ®…¬ **20** fu𤠂uytu s yuðt Au yu{ ™rn. ¼„ðt™ Útfe yLÞ ðM‚w{tºt{tk y™tËÂõ‚Y… . «týe{tºt™tu ÿtun ™rn fhðtY… y®nËt. yu{™e „r‚ ÞÚtt…qðo W¥t{ s ÚttÞ Au.

‚u{tk «Út{ yt yæÞtÞ{tk ‚tu W…rh[h ðËw™t ËŒT„wýtu™wk ðýo™. ‚u …Ae fŒtr[‚T ‚u™tu Œuð…ût…t‚™u ÷eÄu Mð„oÚtfe ¼úü ÚtR™u Útyu÷tu ¼qr{rððh{tk «ðuþ. ytí{¿tt™. ‚u{ ßÞthu «÷Þ ÚttÞ Au íÞthu ƒeòytu™e …uXu ™tþ …ý …t{‚t ™Úte. ∫EÚxn˘ =¥……S… +…∫…“p˘ … V……‰ { … ÆS…Æ…‰ ¥…∫…÷ x ……®…… {…÷ Æ … ®…÷ x …‰ ! * ¶…⁄ ¶ …i…÷ « Æ …™……‰ ∫ i…x…™…: J™……i…†S……∫……¥…®……¥…∫…÷ : * +…J…hb±…∫…J……‰ ¶…ÀHÚ |……{i……‰ x……Æ…™…h…‰ |…¶……Ë **1** v……î…EÚ:  {…i…fi ¶ …HÚ†S…  {…i…fi x n‰ ˘ ¥ ……∆ † S… i…{…« ™ …x…¬ * ∫…n˘ … S……ÆÆi……‰ n˘ I …: I…®……¥……x…x…∫…⁄ ™ …EÚ: **2** ∫…¥……Ê { …EÚ…ÆEÚ: ∂……xi……‰ •…¿S…™…« Æ i…: ∂…÷   S…: * +GÚ…‰ v …x…†S…  ®…i…¶…÷ M ®…fi n ÷ ˘ à x…¥™…« ∫ …x……‰ ®…÷   x…: **3**  x…u˘«xu˘…‰  x…Ã¥…EڅƆS…  x…®……«x……‰ v…“Æ +…i®… ¥…i…¬ *  x…n«˘®¶……‰ ®……x…n˘…‰ ™……‰M…“ i…{…∫¥…“  ¥… V…i…‰ xp˘™…: **4** v…x…{…÷ j …EÚ±…j…‰ π …÷  ¥…ÆHÚ: ∫¥…V…x…… n˘ π …÷ * x……Æ…™…h…®…x…÷ ∆ ¶…Ci™…… ∫… V…V……{……x¥…Ω∆ Ù x…fi { …: **5** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au . yuftkr‚f {ntí{tytu ™ tu Ë{t„{. ¼„ðt™™tk rŒÔÞ sL{ f{o ™t{tu™wk …hM…h «u{Úte ©ðýfe‚o™. rð„uhu ƒtƒ‚tu ðýoðe Au. ‚u…Ae ð¤e r…rºtytu™t þt…Úte ¼qr{ W…h [urŒŒuþ™tu htò ÚtR™u VheÚte Útyu÷e Mð„o «tÂó. RíÞtrŒ Yztk ËtÄ™tu ðzu nu {wr™Ë¥t{ ! ûth …wY»ttu …ý yûth …wY»ttu suðt r™ùu ÚttÞ Au. ‚u …Ae ™thtÞý™t y™w„únÚte VheÚte ‚u™u Útyu÷e Mð„o™e «tÂó. (&÷tuf 35) yæÞtÞ 5 {tu. ‚u{tk MðÄ{o.nu ËtðŠý {w™u ! …qðuo W…rh[h ytftþ{tk .yæÞtÞ .5 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ðihtøÞ. ËtÄ™tu{tk {wÏÞ ‚tu y™LÞ ¼Âõ‚ Au. ytí{¿tt™Y… áZ ytí{r™ct. ¼„ðt™{tk Ë‚‚ Ëðtuoíf]ü «u{÷ûtýt ¼Âõ‚. ðtËwŒuð™wk yûth…híðtrŒ {tntíBÞ¿tt™. nðu ËíËtÄ™™t ƒ¤Úte ïu‚îe…MÚt {wõ‚tu suðt Útðt{tk W…rh[h ðËw™e ytÏÞtrÞft™u ºtý yæÞtÞÚte fnu Au. >>28>> +j… i…‰ EÚl… ™…π™…… ®… EÚl……∆ {……ËÆ… h…EÚ” ®…÷x…‰ ! ™…l……j…i™……‰% {… ®…x…÷V…∫i…l…… ¶……¥…®…÷{…‰ ™…¥……x…¬ **29** nu {w™u ! yt y®nËtrŒ ËíËtÄ™tu™t ƒ¤Úte yûth ™t{™t ïu‚îe…MÚt {wõ‚tu suðt Útðt™e ƒtƒ‚{tk yt {íÞo÷tuf™tu …ý {™w»Þ su «fthtuyu fhe™u yûth™t{™t ïu‚îe…MÚt {wõ‚tu™t ¼tð™u …t{u yuðe yuf …wht‚™e fÚtt ‚{™u fne Ëk¼¤tðwk Awk >>29>>  ¥…∫i…“h…Íπ…… EÚl…… •…¿x…¬ ! ∏…÷i…… ®…‰  {…i…fi∫… z…v……Ë * ∫…Ëπ……%t i…¥… ¥…HÚ¥™…… EÚl……∫……Æ…‰  ΩÙ ∫… ∫®…fii…: **30** 21 < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ∑…‰i…u˘“{…®…÷HÚ¥…h…«x…x……®…… S…i…÷l……Ê%v™……™…: **4** nu ƒúñ™T ! yt fÚtt ƒnw rðM‚thðt¤e ð‚uo Au. ƒeòk y®nËtrŒ ËtÄ™tu ‚tu Ëtk„ ¼Âõ‚™e r™ŠðΙ rËÂØ{tk W…Þtu„e Au. ft¤f]‚ ftÞo{tk ‚uytu ytð‚t ™Úte. ‚u {U r…‚t {ntŒuð™e Ë{e…u Ëtk¼¤e n‚e. ‚u yt fÚtt nt÷{tk ‚{™u fnuðt suðe Au. yuf ËtÚtu su{ ‚u{ fnu÷tk W…h™tk ËtÄ™tu{tk yuðtu ¢{ òýðtu. ([‚wÄto{wÂõ‚™e …ý RåAt ™ ht¾ðe) yrý{trŒ Ë{M‚ rËÂØytu™e …ý yr™åAt. >>25-27>> V…M…i∫…M…Ê V……™…®……x…‰%{™…‰i…‰ EÚ…±…¥…∂……iC¥… S…i…¬ * x… V……™…xi…‰ ∫¥…i…xj…i¥……z… x…∂™… xi… ±…™…‰%x™…¥…i…¬ **28** suytu yt ËtÄ™tu ðzu ïu‚îe…MÚt yûth{wõ‚tu suðt ÚtÞt Au ‚uytu Mð‚kºt ÚtÞu÷t ntuðtÚte ßÞthu s„‚™tu Ë„o ÚttÞ Au íÞthu …ý ft¤ðþt‚T õÞthuÞ Wí…Òt Út‚t ™Úte. ¼„ðíËu ð tyu hrn‚ yu ð e [‚wÄto{wÂõ‚ytu™e …ý yr™åAt. fu{ fu yt ‚tu ƒÄe fÚttytu™t ËthY… Au >>30>> Rr‚ ©e MfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu ïu‚îe…ðýo™™t{t [‚wÚttuo yæÞtÞ: >>4>> 5. ðihtøÞ {tntíBÞ¿tt™ ytrŒf ‚tu yk„ Au. íÞtk hnu÷t ™thŒtrŒ …h{Š»tytu™t Ë{t„{Úte ðtËwŒuð™e áZ W…tË™t fhðtÚte ‚u™u Útyu÷e „tu÷tuf …h{ …Œ™e «tÂó. yt yÚto ¼„ðt™u „e‚t{tk “<n∆˘ Y……x…®…÷{…… ∏…i™… ®…®… ∫……v…®™…« ®……M…i……: * ∫…M…Ê% {… x……‰{…V……™…xi…‰ |…±…™…‰ x… ¥™…l… xi… S… **” yt ð[™Úte fÌttu Au.

>>1-5>> i…∫®…Ë i…÷π]Ù…‰%l… ¶…M…¥……x…¬ ¥……∫…÷n‰˘¥…: ∫¥…™…∆ n˘n˘…Ë * ∫……©……V™…∆ ∫……‰%{™…x……∫…HÚ∫i…j… ¶…‰V…‰ i…®……n˘Æ…i…¬ **6** ytðt ‚u ¼õ‚ðÞo htò W…h «ËÒt Útyu÷t MðÞk ¼„ðt™ ðtËwŒuðu ‚u™u Ëtðo¼ti{ htßÞ ytÃÞwk n‚wk. RrLÿÞY… þºtwytu™u rðþu»t…ýu S‚e hnu÷tu y™u Ä™ …wºt f÷ºt ‚Útt ƒeò Mðs™trŒf{tk yr‚þÞ ðihtøÞðt¤tu n‚tu. „]n MÚttu r [‚ ƒúñ[Þo{tk áZ ÂMÚtr‚ðt¤tu. yÔÞÞ. …tu‚t™t ©uÞ™t ËtÄ™{tk r™…wý. ƒtÌt ytÇÞk‚h þti[ðt¤tu. yÚtto‚T Mð‚:rËØ Ëðo÷tuftu™t f‚to. >>6>> 22 i…xj……‰H‰Úx…  ¥…v……x…‰x… {…\S…EÚ…±…∆ ∫…®…… ΩÙi…: * {…⁄V…™……®……∫… n‰˘¥…‰∂…∆ i…SU‰Ùπ…‰h… ∫…÷Æ…x…¬  {…i…fix…¬ **7** ð¤e yt htò ËtðÄt™ ÚtR™u …k[htºt{tk fnu÷t rðrÄ™u y™wËthu «t‚:. Ëí…wY»ttu™t ËŒt[hý{tk «er‚ðt¤tu. Ëðo ftuR™tu W…fth fhðt™t Mð¼tððt¤tu. yÚtðt yfrX™ r[¥tðt¤tu. i…‰π……∆ ∂…‰π…‰h…  ¥…|……∆†S… ∫…∆ ¥…¶…V™…… ∏…i……∆†S… ∫…: * ∂…‰π……z…¶…÷E¬Ú ∫…i™…{…Æ: ∫…¥…«¶…⁄i…‰π¥…ÀΩÙ∫…EÚ: **8** ð¤e yt htò Œuð r…rºtytu™t þu»tÚte rð«tu™e …qò fh‚tu n‚tu. yux÷u ƒtÌt ytÇÞk‚h yuf s ÂMÚtr‚ðt¤tu. yu{ nðu fnu Au. ytí{¿tt™u …rh…qýo. {txu s MðÄ{o{tk r™ctðt¤tu. {™wyu fnu÷tk {]„Þt ytrŒf yZth ÔÞË™tuyu ðSo‚. ytí{t …h{tí{t™tk {™™þe÷. {æÞtö. ËtÞtö. Ëk„ð. Ëw¾Œw:¾trŒ îLîÚte …ht¼ð ™rn …t{™thtu. ¢tuÄðu„u ðSo‚.ÔÞÞMð¼tðu hrn‚ y™u ŒuðŒuð yuðt ¼„ðt™™u yt„¤ fnuþu yuðt Ëðo¼tðÚte. rðfth™t nu ‚ w y tu W…ÂMÚt‚ Út‚tk …ý {ntÄiÞoðt¤tu. yus he‚u Ëðo ftuR ¼tuøÞ ðM‚w™tu W…h fÌtt «{týu …htÚtuo W…Þtu„ fhe™u …AeÚte …tu‚t™t W…Þtu„{tk ÷u‚tu n‚tu. yÕ… ytnth fh™thtu. …hk‚w ‚u Ëðo™t V¤¼q‚ ¼„ðKÂõ‚™u …ý Ëðo¼tðÚte fh‚tu n‚tu. …AeÚte …tu‚t™t ytr©‚ …tu»Þð„o™u ÞÚttÞtuøÞ s{tze™u ‚u™t þu»t yÒt™u s{‚tu n‚tu.yæÞtÞ . r…‚t y™u ƒeò ËkƒkÄeytu™e þw©w»tt{tk «er‚ðt¤tu. ð¤e ËíÞ…htÞý y™u Ëðo ¼q‚tu™e ®nËtyu hrn‚ n‚tu. …ht…htÄ™u Ën™ fhðt{tk ût{tðt¤tu. >>10>> . yÂø™»ðt¥ttrŒ r…‚]„ýtu y™u ƒúñt RLÿtrŒ Œuð„ýtu™t ‚…oý{tk ‚í…h. „e‚t{tk «Œþtoðu÷t f{oÞtu„ðt¤tu. y…htö. yt …tk[ ft¤{tk …]ÚtfT …]ÚtfT ©e™thtÞý™e …qò fh‚tu n‚tu. >>9>> ∫…¥…«¶……¥…‰x… ¶…‰V…‰%∫……Ë n‰˘¥…n‰˘¥…∆ V…x……n«˘x…®…¬ * +x…… n˘®…v™… x…v…x…∆ ±……‰EÚEÚi……«Æ®…¥™…™…®…¬ **10** ytx÷tÚte yt htò f]‚f]íÞ ™ n‚tu. {]Œ-w ftu{¤ðtýeðt¤tu. þtk‚ «f]r ‚ðt¤tu. ƒeòytu™u ÞÚttÞtuøÞ {t™ yt…™thtu. su{™tu ytrŒ-Wí…Â¥t {æÞ-ÂMÚtr‚ y™u r™Ä™-™tþ ™Úte.ftÞ ðtýe {™Úte ¼s‚tu n‚tu. y™u …tu‚t™e «òytu™u …ý ‚u{s Ë{Ítð‚tu n‚tu. . þt†rðrn‚ ¼tu„Ëkftu[Y… ‚…ðt¤tu. Œk¼u hrn‚. y™u ¼„ðt™™e …qò fh‚tk yðþu»t hnu÷tk [kŒ™ …w»… ™iðuãtrŒ ðzu Œuðtu ‚Útt r…rºtytu™e …qò fh‚tu n‚tu.yt htò s™tŒo™ Ëðo s™tuyu y¼eü yÚto {txu «tÚto™t fhðt ÞtuøÞ. RLÿhtò™tu …h{ r{ºt.5 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ rð[h™thtu ðËw ™t{™tu yuf htò n‚tu. y{tðËw yuðt ƒeò ™t{Úte …ý rðÏÞt‚. fuðtu htò ? ‚tu ytÞw ™t{™t ¼q…r‚™tu r«Þ…wºt. Ët{útsÞ «tÂó …Ae …ý yt htò htßÞ{tk ytËÂõ‚yu hrn‚ ÚtR™u ytŒhÚte ‚u ¼„ðt™™u s ¼s‚tu n‚tu. >>8>> ¶…I…h…‰ n˘…‰π…®… ¥…n˘i|…… h…®……j…… ®…π…∫™… i…÷ * ®…ΩÙ…{……i…EÚ¥…p˘…V…… ∫¥…|…V……†S… i…l……%¥…n˘i…¬ **9** ð¤e yt ŒÞt¤w htò «týe{tºt™wk su {tkË ‚u™t ¼ûtý{tk ‚tu {nt…t… sux÷tu Œtu»t MðÞk Ë{Í‚tu n‚tu. …h„wýtu{tk Œtu»tthtu…ýY… yËwÞtyu hrn‚. {nt«¼w ©e™thtÞý{tk ¼Âõ‚r™ct™u …t{u÷tu. ftuR…ý «fth™t rðfthu ðSo‚. …tu‚u Ëðo„wý Ëk…Òt ntuðt A‚tk ‚u ™ t {t™u hrn‚. ytðt Ëðo ËNwýtuyu Ëk…Òt yt ðËwhtò «r‚rŒ™ ¼Âõ‚Úte ™thtÞý™t y»xtûth {kºt™u s…‚tu n‚tu.

yt ¼t„ð‚ Ä{or™c htòyu r™hk‚h ©e ðtËwŒuð™t [hýt‹ðŒ{tk …tu‚t™wk {™ ÂMÚth r™ù¤ fÞwO n‚wk. >>11-18>> <il…∆ x……Æ…™…h…‰ ¶…ÀHÚ ¥…ΩÙi……‰ •……¿h……‰k…®… ! * BEÚ∂…™™……∫…x…∆ i…∫™… n˘k…¥……x…¬ n‰˘¥…Æ…]¬Ù ∫¥…™…®…¬ **19** ¥…ËV…™…xi…” n˘n˘…Ë ®……±……∆ i…∫®…… <xp˘…‰% i…∂……‰¶…x……®…¬ * +®±……x…{…R¬EÚV…®…™…” i…l…… Æix…… x… ¶…⁄ Æ∂…: **20** nu ƒútñýtu¥t{ ËtðŠý{w™u ! yt «fthu ©e™thtÞý™u rð»tu áZ ¼Âõ‚™u fh‚t W…rh[h ðËwhtò™u. y™u ¼„ðt™™u {txu {tuxtk {krŒhtu ‚Útt …w»…«Ät™ ƒ„e[tytu ‚Útt V¤«Ät™ ðtzeytu™u …ý fh‚tu n‚tu.5 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…{…n˘™……‰: ∫… S…EÚ…Æ ®…x…:  ∫l…Æ®…¬ * ∏……‰j…‰ S…  x…i™…∆ ¶…M…¥…iEÚl……™……: ∏…¥…h…‰ x…fi{…: **11** x…™…x…‰ ∫¥…‰ ®…÷E÷Úxn˘∫™… i…n¬¶…HÚ…x……∆ S… n˘∂…«x…‰ * M…÷h…M……x…‰ ΩÙƉ¥……«h…” S…G‰Ú ¶…⁄ ®…{… i…: ∫… i…÷ **12** x……Æ…™…h…… R¬ Q …∫…∆ ∫ {…fi π ]Ù i …÷ ± …∫…“{…÷ π {…∫……Ë Æ ¶…‰ * Q……h…∆ S…EÚ…Æ S… x…fi{……‰ x……x™…M…xv…‰π…÷ EÚÃΩÙ S…i…¬ **13** ∏…“∂……‰{…¶…÷HÚ¥…∫j…… n˘∫{…∂…«x…‰ S… i¥…S…∆  x…V……®…¬ * S…EÚ…Æ Æ∫…x……®…z…‰ x……Æ…™…h… x…¥…‰   n˘ i …‰ **14** ¶…M…¥…x®… xn˘ Æ I…‰ j …∫…n˘   xi…EÚM…i……Ë i…l…… * S…EÚ…Æ S…Æh……Ë Æ…V…… ∫…‰¥……™……∆ S… EÚÆ…Ë ΩÙƉ: **15** =k…®……R¬M…∆ S… S…G‰Ú%∫……Ë  ¥…πh…÷{……n˘… ¶…¥…xn˘x…‰ * ∫…J™…∆ S…EÚ…Æ {…Æ®…∆ ®…ΩÙ … ¶……M…¥…i…‰ π …÷ ∫…: **16** BEÚ…‰% {… x… I…h…∫i…∫™…  ¥…x…… ¶…ÀHÚ Æ®……{…i…‰: * V…M……®…  EÚ±… Æ…V…˘ π …Ê ∫ i…n˘ “ ™…µ…i…S…… Æh…: **17** ®…ΩÙ n¬¶…Ɖ¥… ∫…®¶……ÆËÃ¥…πh……‰V…«x®… n˘x……‰i∫…¥……x…¬ * S…G‰ Ú i…n˘ l …« ® …÷ t …x…®… xn˘ Æ …‰ { …¥…x…… x… S… **18** Ëðo ¼tðÚte ¼s™ fhðt™tu «fth «Œþtoðu Au. yt htòyu …tu‚t™t …tŒtu ¼„ðt™™t {krŒhtu. htò A‚tk …ý Ér»t™e …uXu ð‚o‚t ntuðtÚte htsŠ»t…ýu «ÏÞtr‚™u …t{u÷t yt W…rh[h ðËw™u ÷û{e…r‚ ©enrh™e nhftuR ¼Âõ‚ rð™t yuf ûtý {tºt …ý ft¤ ÔÞÚto s‚tu ™ n‚tu. …tu‚t™e ™trËft ¼„ðt™™t [hý™t M…þoðt¤e ‚w÷Ëe ‚Útt …w»…tu™t Ëw„kÄ™u „úný fhðt{tk òuze ŒeÄe n‚e.yæÞtÞ . …tu‚t™tk ™uºttu {wfwLŒ-{wÂõ‚Œt‚t ¼„ðt™™tk y™u ‚u{™t ¼õ‚tu™tk Œþo™ fhðt{tk òuze ŒeÄtk n‚tk. …wÛÞûtuºttu y™u Ëí…wY»ttu™e Ë{e…u sðt{tk òuze htÏÞt n‚t. ‚u s yÄeo „tŒe W…h ytŒhÚte ƒuËth‚tu n‚tu. yt Ëðo su …tu‚t™e ðM‚w ‚u ¼„ðt™™e s Au yux÷u ¼„ðŒÚtuo . ‚Útt …tu‚t™t ntÚt ¼„ðt™™e Ëuðt{tk ËŒtÞ òuze htÏÞt n‚t. ð¤e htòyu …tu‚t™wk {M‚f ©erð»ýw ¼„ðt™™t [hý{tk su yr¼ðkŒ™ ‚u{tk fhe htÏÞwk n‚wk. …tu‚t™e hË™t RrLÿÞ ™thtÞý™u r™ðuŒ™ fhu÷t [‚wŠðÄ 23 yÒttrŒf™t „úný{tk òuze ht¾e n‚e. MðÞk Œuðhts RLÿ …tu‚u su ytË™ „tŒe …h ƒuË‚tu n‚tu. yux÷wk s ™rn …hk‚w ‚u htò™u ™rn fh{tR òÞ yuðtk f{¤Úte ƒ™tðu÷e. Ä™. …tu‚t™e íð®„rÿÞ ÷û{e…r‚ ¼„ðt™™t W…¼tu„{tk ytðu÷tk ðMºttu rð¼q»týtu ðtn™tu ð„uhu™tu M…þo fhðt{tk fhe ht¾e n‚e. ð¤e yt {nthtò A‚tk …ý ¼„ðt™ ©ef]»ý™t sL{tü{e ht{™ð{e ytrŒf sL{tuíËðtu™u {tuxe {tuxe ©uc Ët{„úeytu ðzu s fh‚tu n‚tu. …tu‚t™t ft™ ¼„ðŒTfÚtt™t ©ðý{tk r™íÞ òuze ŒeÄt n‚t. …ý ‚u Útfe ƒeò „kÄtu™t „úný{tk õÞthu …ý ™rn. htßÞ. Mºte. {txu s yr‚ þtu¼tÞ{t™ yuðe ðisÞÂL‚ ™t{™e …tŒ…ÞO‚ ÷tkƒe {t¤t ‚Útt ½ýtk hí™tu …ý ytÃÞtk n‚tk >>19-20>> +…i®…… Æ…V™…∆ v…x…∆ S…Ë¥… EÚ±…j…∆ ¥……ΩÙx…… n˘ S… * ™…k…n¬¶…M…¥…i…: ∫…¥…« ®… i… i…i|…‰ I…i…∆ ∫…n˘… **21** ð¤e yt htòyu …tu‚t™tu ytí{t.. ð¤e yt ¼q…r‚yu …tu‚t™e ðtýe ¼„ðt™™t „wýtu „tððt{tk òuze ŒeÄe n‚e. „òrŒ ðnt™tu. ¼„ðt™ ËkƒkÄe yuftŒþe ytrŒf ðú‚™u yt[h‚t. hÚt. ©uc ˾t…ýwk ‚tu ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu rð»tu s fhe htÏÞwk n‚wk. yt he‚u Ëðo ¼tðÚte ¼„ðt™™u y¾kz ¼s‚tu n‚tu.

‚Útt …tu‚t™t htßÞ{tk …t¾kz ðu»t™u Ähe™u ÷tuftu™u X„™thtytu …ý ftuR n‚t ™rn. >>27>> +∫……v¥™……‰ ™……‰ π…i…†S…Ë¥… {…÷ØÒπ……: {……Æn˘… ÆEÚ…: * x… ∏…÷i……∫i…∫™… Æ…V™…‰ S… v…®…«∫…R¬EÚÆEÚ… Æh…: **28** ð¤e yt htò htßÞ fh‚tu n‚tu íÞthu htßÞ{tk ÔÞr¼[the …wY»ttu ‚Útt ÔÞr¼[theýe ™theytu ‚Útt ðýoËkfh‚t™u fh™tht s™tu ftuR ©ðýu Ëk¼¤t‚t ™ n‚t. (2) ‚u™u y™w{tuŒ™ yt…™thtu. ƒútñýtrŒ Œuðtu™t ythtÄ™Y… Þ¿tËkƒkÄe r¢Þtytu y™u …h{ ¼„ðí«ËÒt‚tÚtuo r™»ft{…ýu fht‚e r¢Þtytu. >>25>> 24 v…®…» ∫…∆∫l……{…™…x…¬ ∂…÷r∆˘ Æ\V…™…x∫…EÚ±……: |…V……: * {……±…™……®……∫… {…fi l…¥…”  n˘¥…®……J…hb±……‰ ™…l…… **26** ð¤e yt htò htßÞ{tk þwØ Ë™t‚™ Ä{o™e MÚtt…™t fh‚tu Útftu y™u Ëðo «òytu™u Rü™e «tÂó fhe yt…ðe y™u yr™ü™e r™ð]Â¥t fhe yt…ðe ‚u ðzu hks™ fh‚tu Útftu RLÿ su{ Mð„o™u …t¤u Au ‚u{ …]Úðe™wk …t÷™ fh‚tu n‚tu. (3) …þwytu™u {th™thtu. (6) {tkË™u htkÄe yt…™thtu. ðuŒþt†Úte rðYØ ð‚o™tht™u …t¾kze òýðt. ð¤e yt htò yÕ… …t…™u ŒunÚte fh‚tu ™ n‚tu. >>26>> + {… ∫…{i… ¥…v…∫i…∫™… Æ…V™…‰ {…±…±…¶…I…EÚ: * {…÷®……xEÚ…‰%{™…¶…¥…z…Ë¥… x… S… {……π…hb¥…‰ π…h…: **27** ð¤e yt htòyu [÷tðu÷t …tu‚t™t htßÞ{tk Ët‚uÞ «fth™tu {tk˼ûtf ftuR…ý …wY»t n‚tu s ™rn. >>22>> {…\S…Æ…j… ¥…n˘…‰ ®…÷J™……∫i…∫™… M…‰Ω‰Ù ®…ΩÙ…i®…x…: * |……™…h…∆ ¶…M…¥…i|…k…∆ ¶…÷\V…i…‰ ∫®……O…i……‰  u˘V……: **23** {ntí{t ‚u htò™t ½h{tk …k[htºt ‚kºt™u òý™tht {wÏÞ ©uc ƒútñýtu ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhu÷t yÒt V¤trŒ W…nth™u «Út{ s{‚t n‚t.yæÞtÞ . (5) {tkË™u ÷u™thtu. (7) {tkË™u ¾t™thtu. þwØ Ä{o “+p˘…‰Ωù Ù …{™…±……‰¶…ù” yt ð[™Úte yt„¤ fnuðt{tk ytðþu. yÚtto‚ Ä™ Ät{trŒ Ëðo ¼„ðt™ …htÞý fhe htÏÞwk n‚wk.∫……k¥…i…®……∫l……™…  ¥…Àv… S…G‰Ú ∫…®…… ΩÙi…: **22** ð¤e ‚u htò …wºtu»xâtrŒ ftBÞ f{tuo. >>24>> {…\S…Æ…j…∆ ®…ΩÙ…i…xj…∆ ¶…M…¥…n¬¶… HÚ{…÷π]Ù™…‰ * ∂…÷∏……¥……x…÷ n˘x…∆ Æ…V…… ¶…M…¥…n¬¶…HÚ¥…Cj…i…: **25** ð¤e yt htò Wõ‚ ¼„ðŒT¼Âõ‚™e …rh…wÂü{txu ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu™t {w¾ Útfe …k[htºt ™t{™t ™thŒ{wr™f]‚ {nt‚kºt™u «r‚rŒ™ Ëtk¼¤‚tu n‚tu. yt he‚u ¼Âõ‚…htÞý ð‚o ‚ t htò™w k ytÚte ŒtË…ýw k y™u ytí{r™ðuŒ™…ýwk sýtÔÞwk >>21>> EÚ…®™…… x…Ë ®… k…EÚ…V…ª…∆ ™…Y…“™……: {…Æ®……:  GÚ™……: * ∫…¥……«: . yt Ët‚uÞ™u {tk˼ûtf s Ë{sðt. su ¼„ðt™™t W…Þtu„{tk ™ ytðu ‚u™tu íÞt„…ý fhe Œu‚tu n‚tu. {tkË ¼ûtf Ët‚ «fth™t …wY»ttu {íMÞ …whtý{tk “+…ΩÙi……« S……x…÷®…xi…… S…  ¥…∂…∫i…… GÚ™… ¥…GÚ™…“* ∫…∆∫EÚi……« S……‰{…¶……‰HÚ… S… J……n˘EÚ…: ∫…¥…« B¥…  ΩÙ **” yt ð[™Úte fÌtt Au. (4) {tkË™u ðu[™thtu. >>23>> i…∫™… |…∂……∫…i……‰ Æ…V™…∆ v…®…Êh…… ®…j…P…… i…x…: * x……x…fii…… ¥……E¬Ú ∫…®…¶…¥…x®…x……‰ n÷˘π]∆Ù x… S……¶…¥…i…¬ ** x… S… EÚ…™…‰x… EfiÚi…¥……x…¬ ∫… {……{…∆ {…Æ®……h¥… {… **24** yt «fthu Ä{oÚte htßÞ™u fh‚t y™u ™er‚Úte þºtw™u ný‚t yuðt yt htò™e ðtýe fŒtr… yËíÞ ™ n‚e y™u {™ …ý Œwü {t™u»ÞtorŒ Œtu»t Œqr»t‚ ™ n‚wk. (1) …þwytu™u ÷tðe yt…™thtu. ©tØtrŒ ™ir{Â¥tf f{tuo. yt Ëðo™u …k[htºttuõ‚ rðrÄ™u y™wËthu ËtðÄt™ ÚtR™u r™hk‚h fh‚tu n‚tu. Ëðo ftuR Mºte …wY»ttu MðÄ{o …htÞý n‚t.5 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ {U htÏÞwk Au …ý MðtÚtuo ™rn yuðtu ËŒtÞ™u {txu ƒwÂØÚte r™ùÞ fhe htÏÞtu n‚tu. > 28 BEÚ…n˘∂… ¥…v…∆ ®…t∆  j… ¥…v……∆ S… ∫…÷Æ…®… {… * x…… V…Q……n˘ {… EÚ…‰%{…“ΩÙ i… ∫®…x…¬ Æ…V™…∆ |…∂……∫… i… **29** .

r™¼oÞ. ‚tu …eðt™e ‚tu þe ðt‚ fhðe ? yr„Þth «fth™wk {ã y™u ºtý«fth™e Ëwht {™wM{]r‚{tk fne Au ‚u ‚u Útfe òýðe. «tf]‚ …ŒtÚttuo{tk ht„ hrn‚ Út‚tk ŒuðŒun™u íÞt„ fhe™u ðtËwŒuð™wk {tÞt…h y™u “™…n¬M…i¥…… x…  x…¥…i…«xi…‰ i…r˘…®… {…Æ®…∆ ®…®…” yt „e‚t ðtõÞ{tk fÌtt «{týu y…w™htð]Â¥t MÚtt™ ntuðtÚte Ëðtuo¥t{. yuðt „tu÷tuf …Œ™u …t{e „Þtu. yt yðMÚtt{tk …ý yt¤Ëu hrn‚ ËtðÄt™ ÚtR™u …k[htºt{tk fnu÷t rðrÄ™u y™wËthu ¼„ðKÂõ‚ …htÞý ÚtR hÌttu.yæÞtÞ . >>29>> B¥…∆M…÷h…: ∫… i…÷ C¥…… {… {…I…{……i…… q˘˘¥……ËEÚ∫……®…¬ *  ®…l™……±……{…… q˘¥……‰ ß…π]Ù: |… ¥…¥…‰∂… ®…ΩÙ“i…±…®…¬ **30** ytðt y™uf ËNwýtuyu Ëk…Òt yuðtu …ý yt htò ftuR Ë{Þu Œuð‚tytu™t …ût…t‚™u ÷eÄu r{ÚÞt yt÷t… fhðtÚte Mð„o Útfe …ze™u ¼q‚¤{tk «ðuþ fhe „Þtu. >>1>> . >>33>> ∫¥…M…«±……‰E∆Ú i…i…: |……{… q˘¥™…n‰˘Ω‰Ùx… ¶…⁄{… i…: * ={……∫…x……∆ S… i…j…i™…Ë: {…Æ®…Ãπ…M…h…Ë: ∫…ΩÙ **34** ∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S… ∫…  ΩÙ ¶…HÚ…‰ ¶…M…¥…i… +…∫…“p˘…V…… ®…ΩÙ…x¥…∫…÷: * ÀEÚ  ®…l™……%¶™…¥…n˘t‰x…  n˘¥……‰ ¶…⁄ ¥…¥…Æ∆ M…i…: **1** yæÞtÞ 6 ¼õ‚hts htò™e r{ÚÞt yt÷t…Úte ¼qr{rððh «ðuþtrŒ yËNr‚ Ëtk¼¤e™u su™u yËk¼trð‚…ýt™tu {ntþkËÞ ÚtÞtu Au yuðt ËtðŠý{wr™ …wAu Au. ÂMÚthr[¥t. >>30>> +xi…¶…⁄« ®…M…i…†S……∫……Ë ∫…i…i…∆ v…®…«¥…i∫…±…: * x……Æ…™…h…{…Æ…‰ ¶…⁄i¥…… i…x®…xj…®…V…{… i∫l…Æ: **31** 25 q˘f“E÷Ú¥…«x¶…M…¥…i…: EÚ \S…iEÚ…±…®…÷¥……∫… i…i…¬ * {…Æ∆ {…n˘®…l… |……{…u˘…∫…÷n‰˘¥…∫™…  x…¶…«™…®…¬ **35** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ={… ÆS…Æ¥…∫…÷∫…n¬M…÷h…¥…h…«x…x……®…… {…\S…®……‰%v™……™…: **5** ‚u hts Œun™tu ™tþ ÚtÞt …Ae ð¤e yt htò rŒÔÞ ŒunÚte Mð„o÷tuf™u …t{e™u fux÷tuf ft¤ íÞtk Ëw¾uÚte hÌttu. ytðt htòyu yuðwk þwk r{ÚÞt ¼t»tý fÞwO ? fu suÚte Mð„o÷tuf Útfe …ze™u ¼qr{™t rAÿ{tk «ðuþ fhe „Þtu ? ‚uðt „wýþt¤e htò™u “ðuŒ ®nËt…h Au” yuðt yËíÞ yt÷t…™tu y™u ¼qrððh{tk «ðuþ™tu Ëk¼ð ™Úte. >>34-35>> ¼qr{™t rððh{tk «rðü Útyu÷tu …ý yt htò ytðe yËÌt y…qðo yt…Â¥t{tk …ý r™hk‚h Ä{oðíË÷. ™thtÞý …htÞý ÚtR™u ‚u{™t yütûth{kºt™t s…{tk ‚í…h ÚtR hÌttu.6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ð¤e yt htò ßÞthu htßÞ¼th [÷tð‚tu íÞthu …tu‚t™t htßÞ{tk yr„Þth «fth™wk {ã y™u ºtý «fth™e Ëwht™u ftuR Ëw½k e …ý þf‚tu ™ n‚tu. y™k‚h íÞtk hnu÷t ™thŒtrŒ {wr™ðhtu™e ËtÚtu hne™u ©ef]»ý™e W…tË™t™e áZ‚t ËtÄe™u. >>32>> {…÷x…†S…‰ n˘{… i…¶…⁄«i¥…… ¶…÷¥™…∫……Ë  {…i…fi∂……{…i…: * {…\S…Æ…j……‰HÚ ¥… v…x…… ¶…‰V…‰ ΩÙ Æ®…i… xp˘i…: **33** ð¤e yt htò VheÚte r…rºtytu ™ t þt…Úte ¼q r { W…h [urŒŒuþ™tu yrÄ…r‚ ÚtÞtu. (&÷tuf 49) ¼qrððh{tk «ðuþe „yu÷tu …ý yt htò ©e™thtÞý™t s «ËtŒÚte. íÞtkÚte W…h ™ef¤e ytðe™u VheÚte Mð„o™u …t{e™u íÞtk™t {™tu¼eü {ntËw¾™u ¼tu„ððt ÷tøÞtu. yt yæÞtÞ{tk ‘ðuŒ ®nËt…h Au’ yuðt yËíÞ ¼t»týÚte htò™tu Útyu÷tu yÄ:…t‚ ‚Útt ®nËt{Þ Þt„ fh™tht RLÿtrŒ Œuðtu y™u ‚u™tu r™»tuÄ fhðt ytðu÷t {nŠ»tytu™tu …hM…h ËkðtŒ r™YÃÞtu Au. >>31>> Rr‚ ©eMfkŒ …whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu W…rh[hðËw ËNwýðýo™™t{t …k[{tu yæÞtÞ: >>5>> i…∫™…Ë¥… S… |…∫……n‰˘x… {…÷x…Ɖ¥……‰ il…i…∫i…÷ ∫…: *  n˘¥…∆ |……{™… ∫…÷J…∆ i…j… ®…x……‰¶…“π]∆Ù ∫…®…x¥…¶…⁄i…¬ **32** 6.nu Mðt{e ftŠ‚f ! W…rh[h ðËwhtò ‚tu ¼„ðt™™tu ¼õ‚ n‚tu.

y™u ð¤e ‚u …hÄ{o Au. …AeÚte {ntf]…t¤w ntuðtÚte {nuLÿ «{w¾ Œuðtu«r‚ ƒtuÕÞt >>9>> ®…ΩÙπ…«™… >ÒS…÷: n‰˘¥…ˆS… @Ò π… ¶…: ∫……E∆Ú ®…Ω‰Ùxp˘…∫®…u˘S…: ∂…fih…÷ * ™…l…… ∫l…i…∆ v…®…«i…k¥…∆ ¥…n˘…®……‰  ΩÙ ∫…x……i…x…®…¬ **10** {nŠ»tytu fnu Au nu {nuLÿ ! Œuðtu y™u Ér»tytu ËtÚtu ‚wk y{tYk ð[™ Ëtk¼¤.) òuR™u. þwk ð[™ ? ‚tu ðuŒt™wËthe ntuðtÚte Ë™t‚™ yuðkw þwØ Ä{o™kw ‚¥ð ÞÚttÂMÚt‚ suðkw Au ‚uðkw fneyu Aeyu yu{tk ËkþÞ ™Úte >>10>> ™…⁄™…∆ V…M…i∫…M…«EÚ…±…‰ •…¿h…… {…Æ®…‰ π`Ùx…… * ∫…k¥…‰x…  x…î…i……: ∫l……‰ ¥…Ë S…i…÷π{……r˘®…«v……ÆEÚ…: **11** . >>5>> I…‰®……™… ∫…¥…«±……‰EÚ…x……∆  ¥…S…Æxi……‰ ™…nfi˘SUÙ™…… * ®…ΩÙπ…«™… ={……V…M®…÷∫i…j… ¶……∫EÚÆ¥…S…«∫…: **6** ytðt rð»t{ Ë{Þu Ëðo ÷tuftu™t fÕÞtý {txu rð[h‚t.yæÞtÞ .6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 26 E‰Úx……‰rfi˘i…: {…÷x…¶…⁄«®…‰: ∂…{i……‰%∫……Ë  {…i…fi ¶…: E÷Úi…: * EÚl…∆ ®…÷HÚ∫i…i……‰ ¶…⁄{… <i™…‰i…i∫EÚxn˘ ? ®…‰ ¥…n˘ **2** suðt ‚usMðe ð]Ø ðrËc ytrŒf {nŠ»tytu íÞtk ŒiðåAtÚte ytðe …ntUåÞt >>6>> nu MfkŒ ! ð¤e yt htò™tu ¼qr{™t rððhÚtfe fuýu VheÚte WØth fÞtuo (Mð„o™u …{tzâtu ) ? ð¤e yt htò™u r…rºtytuyu fÞt fthýÚte þt… ytÃÞtu n‚tu ? y™u ð¤e ‚u þt…{tkÚte fÞt «fthu {wõ‚ ÚtÞtu n‚tu ? yt [th «&™tu Au ‚u™tu {™u ÞtuøÞ W¥th rðM‚thÚte yt…tu >>2>> ∫…®®…… x…i……: ∫…÷ÆM…h…Ë: {……t…P™…«∫¥……M…i…… n˘ ¶…: * i…‰ §…fiΩÙx®…÷x…™……‰%{…∂™…x®…‰v™……∆∫i……x…¬ GÚ…‰∂…i…: {…∂…⁄x…¬ **7** ∫EÚxn˘ =¥……S… ∏…÷h…÷ •…¿x…¬ ! EÚl……®…‰i……∆ ¥…∫……‰¥……«∫…¥…Æ…‰ S…π…: * ™…∫™……: ∏…¥…h…i…: ∫…t: ∫…¥…«{……{…I…™……‰ ¶…¥…‰i…¬ **3** yt he‚u ËtðŠýyu MðËkþÞ «íÞu …wAu÷t ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. >>4>>  x…§…r˘…: {…∂…¥……‰%V……t…: GÚ…‰∂…xi…∫i…j… ¶…⁄ Æ∂…: * ∫…¥…Ê n‰˘¥…M…h……†S…… {… Æ∫…±…÷§v……∫i…n˘…∫…i… **5** ythk¼u÷t Þ¿t™t Ë{e… ¼t„{tk ƒnw ƒw{tu …t¤‚t ƒfht ytrŒf ƒnw …þqytu Œuðtuyu ƒtkæÞtk n‚tk. {uæÞ. y®nËtrŒÄ{o{tk áZ r™ctðt¤t yt ð]Ø {nŠ»tytu ytðtu «íÞût Ä{oÔÞr‚¢{ (ËtÂíðftu y™u ði»ýðtu™u rnkËt{Þ Þ¿t™t ythk¼™tu yrÄfth ™Úte. ‚u Ë{Þu ËtÂíðf ƒÄtÞ Œuð„ýtu…ý hË{tk ÷wçÄ ÚtÞu÷t ntuðtÚte {ti™…ýu ƒuËe hÌtt …ý yu™tu r™»tuÄ fhe þõÞt ™rn. >>3>> ∫¥……™…®¶…÷¥……xi…Ɖ {…⁄¥…« ®…xp˘…‰  ¥…∑… V…n˘…b™…: * +…ÆÆ®¶…‰ ®…ΩÙ…™…Y…®…∑…®…‰v…… ¶…v…∆ ®…÷x…‰ ! **4** nu {w™u ! …qðuo ßÞthu «Út{™tu MðtÞk¼qð ™t{™tu {Lðk‚h ð‚o ‚ tu n‚tu íÞthu rðïS‚ ™t{™t RLÿu yï{u ½ ™t{™t {ntÞ¿t™tu ythk¼ fÞtuo. su fÚtt™t ©ðýÚte ‚íft¤ Ëðo …t…™tu ûtÞ ÚtR òÞ yuðe yu {nt…rðºt Au.nu ƒúñ™T ! RLÿhtò™t suðe ftkr‚ su™e Au yuðt W…rh[h ðËwhtò™e ‚{tuyu …wAu÷e fÚtt™u nwk fnwk Awk ‚u™u ËtðÄt™ {™Úte ‚{tu Ëtk¼¤tu. {txu yÄ{o s Au. >>8>> v…®…«¥™… i…GÚ®…∆ nfi˘π]¬¥…… EfiÚ{…™…… i…‰  u˘V……‰k…®……: * ®…Ω‰Ùxp˘|…®…÷J……x…⁄S…÷nÊ˘¥……x…¬ v…®…« v…™…∫i…i…: **9** yt he‚u ®nËt{Þ Þ¿t™tu ythk¼ òuR™u s yr‚þÞ ytùÞo …t{e „Þu÷t. Ëífthu÷t ð]Ø {nŠ»tytuyu Þ¿t«Œuþ{tk ft¤e [eËtu …tz‚tk. (Þ¿t ÞtuøÞ …rðºt „wýðt¤tk) ƒfhtkrŒ …þwytu òuÞtk >>7>> ∫…… k¥…EÚ…x……®… {… S… i…∆ n‰˘¥……x……∆ ™…Y… ¥…∫i…Æ®…¬ * ÀΩÙ∫……®…™…∆ ∫…®……±……‰C™… i…‰%i™……˘™…«∆  ΩÙ ±…‰ ¶…Ɖ **8** …þwytu™u òuR hnu÷t {nŠ»tytu Ëíð„wý «Ät™ yuðt …ý Œu ð tu ™ tu …tu ‚ u Œu ¾ u ÷ tu ®nËt{Þ ‚t{Ë Þ¿trðM‚th òu R ™u s htu{tkr[‚„tºt ÚtR™u yíÞk‚ ytùÞo …t{e „Þt. ËqÞo™t Þ¿t«Œuþ{tk ytðu÷t {tuxt {wr™ytu™tu Œuð„ýtuyu …tã yÎÞo Mðt„‚ ytrŒf ðzu ƒnw Ëífth fÞtuo.

“v…®…«v…… Æh…:” yuðwk rðþu»tý ytÃÞwk Au ‚u W…hÚte ‚u Ë{Þu ‚tu Ëðo ftuR …ý Ä{or™c n‚t.Ëíð„wý «Ät™ yuðt ‚{thu ‚tu suðtu Au ‚uðtu ÞÚttÚto s ðuŒ™tu yÚto Mðefthðtu òuRyu …ý rð…he‚…ýu ™rn. ‚Útt ‚{tu „ w ý Úte yËw h tu y™u ‚u ™ t yrÄ…r‚ytu™u Wí…Òt fÞto.yæÞtÞ . htsË fu ‚t{Ë „wý ntuÞ ‚u s™™tu ‚uðtu s „wýt™wËthe s Mð¼tð ntuÞ Au. {txu s ‚{tu ËíÞ. y™u ‚u …tu‚t™t s Mð¼tð™u y™wËthu f{o{tk «ð]Â¥t ÚttÞ Au. >>13>> +ÀΩÙ∫…Ë¥… {…Æ…‰ v…®…«∫i…j… ¥…‰n‰˘% ∫i… EÚ“Ãi…i…: ∫……I……i{…∂…÷¥…v……‰ ™…Y…‰ x… ΩÙ ¥…‰n˘∫™… ∫…®®…i…: **14** ‚{tu Ëðo™u Wí…Òt fÞto …Ae ‚{tht ©uÞ {txu s ƒúñtyu Wí…Òt fhu÷t ðuŒ{tk ftÞt ðtýe {™Úte «týe{tºt™t yÿtunY… y®nËt s …h{ Ä{o Au yu{ fÌtwk Au. yu{ Ë{sðwk ‚u Wr[‚ ™Úte. >>16>> ð¤e ƒúñtyu hòu„wýÚte Ä{o™u Äh™tht {™wytu. yt ™t{™t [th …tŒðt¤t Ä{o™t Äthf Atu. ™htu y™u ™htrÄ…tu ™ u Wí…Òt fÞto . Ë{M‚ yr¼ü V¤™u yt…™tht yuðt ðuŒtu™tu «tŒw¼toð fÞtuo. >>12>> ∫…¥…Êπ……®…l… ™…÷π®……E∆Ú ™…Y…… n˘ ¥… v…§……‰v…EÚ®…¬ * ∫…∫…V…« ∏…‰™…∫…‰ ¥…‰n∆˘ ∫…¥……«¶…“π]Ù°Ú±…|…n˘®…¬ **13** y™k‚h ƒúñtyu ‚{tht Ëðo™t ©uÞ {txu Þ¿ttrŒ rðrÄ™u ƒtuÄ fh™tht. ‚u{ ËtÂíðf y™u ð¤e rð»ýw™t W…tËf yuðt ‚{thu ‚tu ðuŒ ®nËtÚto …h Au. y™u Þ¿ttrŒ r¢Þt…ý …tu‚t™t „wý™u y™wËh™the s ([‚w»…tŒ Ä{o™u y™wËthe) fhðe ÞtuøÞ Au …ý ‚t{Ë ®nËtrŒ r¢Þt fhðe ÞtuøÞ ™Úte. {txu ‚{tuyu ythk¼u÷t yt Þ¿t{tk Ëtûtt‚T …þwytu™tu ðÄ. þti[. >>14>> S…i…÷π{……n˘∫™… v…®…«∫™… ∫l……{…x…‰ ¡‰¥… ∫…¥…«l…… * i……i{…™…«®… ∫i… ¥…‰n˘∫™… x… i…÷ x……∂…‰%∫™… ÀΩÙ∫…™…… **15** íÞthu ðuŒ™u þwk Ëk{‚ Au ? ‚tu [th [hýðt¤t Ä{o™t MÚtt…™{tk s Ëðo «fthu ðuŒ™wk ‚tí…Þo rËØtk‚ Au …ý yÄ{o™t …tŒY… ®nËt fhe™u Ä{o™t ™tþ{tk ‚tu ðuŒ™wk ‚tí…Þo ™Úte. ‚u yÚto™u ‚tu Ë{ßÞt s ™rn. >>17>> ™……nfi˘∂……‰  ΩÙ M…÷h……‰ ™…∫™… ∫¥…¶……¥…∫i…∫™… i……nfi˘∂…: * ∫¥…∫¥…¶……¥……x…÷∫……Ɖh… |…¥…fi k…: ∫™……SS… EÚ®…« h… **18** su s™{tk suðtu ËtÂíðf.6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 27 …h{uÂc ƒúñtyu ßÞthu yt s„‚™e «Út{ Ë]Âü fhe íÞthu ‚{tu™u Ë¥ð„wýÚte r™ùu Wí…Òt fÞto Au. ‚…. ‚Úttr… hs™t ht„trŒ Œtu»ttu y™u ‚{™t þtuftrŒ Œtu»ttu™u ÷eÄu ÚtÞu÷e ƒwÂØsz‚tÚte fux÷tf ™htrÄ…tu y™u yËwhtrÄ…tu ‘‘®…‰v™…‰x……V…‰x… ™…π]Ù¥™…∆’’{uæÞ …rðºt ysÚte Þs™ fhðwk RíÞtrŒ ðuŒ{kºttu{tk hnu÷t yòrŒ þçŒtu™tu At„ (ƒfhtu) ytrŒf yÚto Ë{ßÞt. “v…®…«ùi…÷π{……x®…x…÷V……xEfiÚi…‰ ∫…®…x…÷¥…i…«i…‰” yu{ ¼t„ð‚{tk fÌtwk Au. yu{ sýtÞ Au. >>15>> ∫…… k¥…EÚ…x……∆ i…÷ ™…÷π®……EÚ∆ ¥…‰n˘∫™……l…Ê ™…l…… ∫l…i…: * O…ΩÙ“i…¥™……‰%x™…l…… x…Ë¥… i……nfi˘∂…“ S…  GÚ™……‰ S…i…… **17** Þãr… ðuŒ™wk {wÏÞ…ýu y®nËt{Þ Ä{o™t s «r‚…tŒ™{tk ‚tí…Þo Au ‚Úttr… htsË ‚t{Ë «f]r‚ðt¤t yËwhtkþ hË÷wçÄ htòytu “®…‰v™…‰x……V…‰x… ™…π]Ù¥™…∆” RíÞtrŒ ð[™Úte ðuŒ™u ®nËt…h Ë{su Au. …ý hs ‚{ «f]r‚ðt¤t ‚uytu ys þçŒÚte su ztk„h ytrŒf ÄtLÞ fÌtwk Au. >>18>> ∫…… k¥…EÚ…x……∆  ΩÙ ¥……‰ n‰˘¥…: ∫……I…… u˘πh…⁄ Æ®……{… i…: * +ÀΩÙ∫…™…Y…‰% ∫i… i…i……‰% v…EÚ…Æ∫i…∫™… i…÷π]Ù™…‰ **19** . ðuŒ™u Ëk{‚ ntuÞ s ™rn. yuðt yr¼«tÞÚte nðu fnu Au. >>11>> ÆV…∫i…®……‰n˘…‰π…¥…∂……k…l……{™…∫…÷Æ{…… x…fi{……: * ®…‰v™…‰x……V…‰x… ™…π]Ù¥™… ®…i™……n˘…Ë ®… i…V……c¨i…: * UÙ…M…… n˘®…l…» §…÷§…÷v…÷µ…‘¡…Àn˘ i…÷ x… i…‰  ¥…n÷˘: **16** ÆV…∫…… i…®…∫…… S……∫……Ë ®…x…⁄∆†S…Ë¥… x…Æ… v…{……x…¬ * +∫…÷Æ…h……∆ S…… v…{…i…“x…∫…fiV…r˘®…«v…… Æh…: **12** Þãr… ÂMÚtr‚‚tu yuðe n‚e. ŒÞt.

‚uytu ‚uðt Œuð‚tytu™u W…tËu Au. ‚Útt ƒeòk Þ¿tÞtuøÞ „wýðt¤tk ½ô ytrŒf yÒttu ‚Útt ƒeò Ëtfh ytrŒf hËtuðzu s fhðt ÞtuøÞ Au. ‚tu ‚u rð»ýw ¼„ðt™™e «ËÒt‚t {txu rð»ýw™t W…tËf ‚{thu y®nËt{Þ Þ¿t{tk s yrÄfth Au. >>28>> . >>27>> i…∫®……n¬µ…“ ΩÙ ¶…Ɖ¥……∫……Ë ™…Y…: I…“Ɖh… ∫…Ã{…π…… * ®…‰v™…ËÆz…Æ∫…ˆS……x™…Ë: EÚ…™……Ê x… {…∂…÷ÀΩÙ∫…™…… **28** Ëtr¥ðf Œuðtu™u Ëwht{tkË™wk ¼ûtý y©w‚…qðo yáü…qðo ntuðtÚte yt ythk¼u÷tu Þ¿t ðúene (ztk„h) „tÞ™wk ŒwÄ. Þ¿t{tk …þw ®nËt™t y™u Þ¿tþu»t {tk˼ûtý™t r™»tuÄ{tk ‚Útt ztk„h rð„uhu ðzu Þ¿t fhðt{tk y™uf ©wr‚M{]r‚™tk «{týtu Au ‚u ‚u Útfe òýðtk. {txu ðuŒtÚto™u ™ òý‚t ntuÞ ™u þwk ? yu{ rð…he‚ yÚto™u òý™tht Au. >>21>> i…i∫…R¬M……n‰˘¥… ™…÷π®……E∆Ú ∫……®|…i…∆ ¥™…i™…™……‰ ®…i…‰: * V……i…∫i…‰x…‰nfi˘∂…∆ EÚ®…« |……Ƨv… ®… i…  x… †S…i…®…¬ **22** yt ð‚o{t™ ft¤u ‚uðt ytËwhe Ëk…Â¥tðt¤t …whturn‚tu™t «Ëk„Úte s ËtÂíðf yuðt ‚{tu ‚u ‚{the {r‚{tk rð…he‚…ýwk (yÄ{o{tk Ä{oY…) ÚtÞwk Au. >>23>> ∫¥…M…÷h……x…÷M…÷h……i®…“™…n‰˘¥…i……i…÷π]Ù™…‰ ¶…÷ ¥… * ÀΩÙª…™…Y… ¥…v……x…∆ ™…k…‰π……®…‰¥……‰ S…i…∆  ΩÙ i…i…¬ **24** …tu‚t™t hs ytrŒf „wý™u y™wfw¤ ð‚o™the htsËe ytrŒf 28 ytí{eÞ Œuð‚t™e «ËÒt‚t {txu ¼qr{ W…h su ®nËúÞ¿trðÄt™ Au ‚u …ý ‚uðt ÞÚtt „wý ¼ihðtrŒ Œuð‚t™t W…tËf ‚t{Ë yËwhtu y™u htsË ™htu™u s Wr[‚ Au. ‚tu ‚{™u ËtÂíðf rð»ýw ¼õ‚tu™u ‚tu Wr[‚ ntuÞ s õÞtkÚte ? ™ s ntuÞ >>25>> ™…Y…∂…‰π……‰  ΩÙ ∫…¥…Êπ……∆ ™…Y…EÚ®……«x…÷ i…π`Ùi……®…¬ * +x…÷Y……i……‰ ¶…I…h……l…»  x…M…®…‰x…Ë¥… ¥…i…«i…‰ **26** ð¤e Þ¿tf{o fh™tht Ëðo s™tuyu Þ¿t™wk þu»t ¼ûtý fhðwk òuRyu. >>26>> ∫…… k¥…EÚ…x……∆ n‰˘¥…i……x……∆ ∫…÷Æ…®……∆∫……∂…x…∆ C¥… S…i…¬ * +∫®…… ¶…∫i¥…“ I…i…∆ x…Ë¥… x… ∏…÷i…∆ S… ∫…i……∆ ®…÷J……i…¬ **27** Ëtr¥ðf Œuð‚tytu™u {ã {tkË™wk ¼ûtý. ‚u fthýÚte ytðwk ®nËt{Þ f{o ‚{tu ythk¼e ƒuXt Atu. >>22>> Æ…V…∫……x……∆ i……®…∫……x……®…∫…÷Æ…h……∆ i…l…… x…fih……®…¬ * ™…l……M…÷h…∆ ¶…ËÆ¥……t… ={……∫™……: ∫… xi… n˘‰¥…i……: **23** htsË {™w»Þtu y™u ‚t{Ë yËwhtu™u …tu‚…tu‚t™t „wý™u y™wËthu ¼ihðtrŒ Œuð‚tytu W…tMÞ Au. ‚tu ®nËt{Þ Þ¿t{tk Þ¿tþu»t {tk˼ûtý™tu «Ëk„ ytðu Au. ½e. ƒeò ËtÂ¥ðf Œuðtu™u ‚Útt {™w»Þtu™u Wr[‚ ™Úte. òu yu{ ™ ntuÞ ‚tu ‚{the {r‚ fŒtr… rð…he‚ ÚttÞ s ™rn. yuðe ðuŒu s y™w¿tt yt…u÷e Au.6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Ëtr¥ðf yuðt ‚{tht W…tMÞ RüŒuð ‚tu ÷û{e…r‚ Ëtûtt‚T rð»ýw Au. >>19>> |…i™…I…{…∂…÷®……±…¶™… ™…Y…∫™……S…Æh…∆ i…÷ ™…i…¬ * v…®…«: ∫…  ¥…{…Æ“i……‰ ¥…Ë ™…÷π®……E∆Ú ∫…÷Æ∫…k…®……: ! **20** {txu nu ËwhË¥t{tu ! «íÞût …þw™u nýe™u su Þ¿t fhðtu ‚u ‚tu ‚{thu rð»tu r™ùu rð…he‚ s Ä{o Au. y{tuy‚u tu õÞthuÞ …ý ŒuÏÞwk s ™Úte ‚u{ ftuR Ëßs™tu™t {w¾ Útfe Ëtk¼éÞwk …ý ™Úte. >>20>> ÆV…∫i…®……‰M…÷h…¥…∂……n˘…∫…÷Æ” ∫…®{…n∆˘  ∏…i……: * ™…÷π®……E∆Ú ™……V…EÚ… ¡‰i…‰ ∫…xi™…¥…‰n˘ ¥…n˘…‰ ™…l…… **21** ð¤e ‚{™u Þ¿t fhtð™tht su yt ÉÂíðòu Au ‚u …ý hòu„wý ‚{tu„wý™t ðþ…ýtÚte ytËwhe Ëk…Â¥t™u ytþhu÷t Au. …ý …þwytu™e ®nËt fhe™u fhðt ÞtuøÞ ™Úte.yæÞtÞ . yu{ s y{tuyu r™ùÞ fÞtuo Au. >>24>> i…j…… {…  ¥…πh…÷¶…HÚ… ™…‰ nˢi™…ÆI……‰x…Æ…n˘™…: * i…‰π……®…{™…÷ S…i……‰ x…… ∫i… ÀΩÙª…™…Y…: E÷Úi…∫i…÷ ¥…: **25** ‚u{tk …ý su ŒiíÞ htûtË ™h ytrŒf rð»ýw™t ¼õ‚ ÚtÞt Au ‚u{™u …ý ®nËt{Þ Þ¿t Wr[‚ ™Úte.

ËíÞ ƒtu÷ðt™tu yt„ún ht¾ðtu. r™»ft{…ýtY… yŒk¼ ht¾ðtu.RrLÿÞtu™u ðþ fhðtk. Þãr… Ér»t ðtõÞtu™wk «t{tÛÞ òýu Au ‚Úttr… …tu‚t™e ®nËt{Þ Þ¿t fhðt™e «r‚¿tt™tu ¼k„ Út‚tk {t™ ¼k„ ÚttÞ yu{ {t™e™u. fuðtu htò ? ‚tu su …tu‚t™t «‚t…Úte rŒþtytu™u «ftþ{Þ fh‚tu. ytðt Ë™t‚™ Ä{o™u WÕ÷k½e™u su …wY»t ð‚uo ‚u Ä{o½t‚e fnuðtÞ. ¼q‚ŒÞt . {ŒtrŒ yk ‚ :þºtw y tu ‚u s ûtý{tk Œu ð tu rð»tu «ðu þ fhe hÌtt. yt…Â¥t{tk …ý ÄiÞo™tu íÞt„ ™ fhðtu. {txu s ‚u ™ u yíÞk ‚ rðïtË fhðt Þtu ø Þ. ‚u™tu yÚto ƒfhtu s ÚttÞ Au …ý ztk„h ytrŒf ƒeòu ‚tu ™rn s’ RíÞtrŒ ð[™tuðzu ðtŒ fhu Au. {ntí{tytu™t yr‚¢{Úte Ä{o¼k„ Út‚tk yÄ{o™u s h{ðt™tu yðftþ {¤u Au. RLÿ™tu …h{ ˾t. “ j…¥…π…«EÚ…±…∆”yu{ su fÌtwk ‚u ®nËt™t yr‚þÞ r™»tuÄ™u {txu òýðwk. >>33>> +V…∂UÙ…M……‰ x… §…“V……x…“i™…… n˘¥…… n˘π…÷ i…‰π¥…l… *  ¥…®…x…:∫¥…fi π…¥…™…Êπ…÷ {…÷x…∫i……x§……‰v…™…i∫…÷ S… **34** Æ…V……‰{… ÆS…Æ: ∏…“®……∆∫i…j…Ë¥……M……tnfi˘SUÙ™…… * i…‰V…∫…… t…‰i…™…z……∂…… <xp˘∫™… {…Æ®…: ∫…J…… **35** y™k‚h yÄ{oðkþ™tu «ðuþ Út‚tk Œuð‚tytu ‘©wr‚{tk ys þçŒ Au. >>29>> +p˘…‰ΩÙ†S……{™…±……‰¶…†S… n˘®……‰ ¶…⁄i…n˘™…… i…{…: * •…¿S…™…» i…l…… ∫…i™…®…n˘®¶…†S… I…®…… v…fi i…: **30** ∫…x……i…x…∫™… v…®…«∫™… ∞Ò{…®…‰i…n÷˘n˘“ Æi…®…¬ * i…n˘ i…GÚ®™… ™……‰ ¥…i…Êr˘®…«Px…: ∫… {…i…i™…v…: **31** nt÷{tk fhðt ythk¼u÷tu yt ®nËt{Þ Þ¿tY… Ä{o òu y{™u ði»ýðtu™u y™wr[‚ Au. ©e{t™T . …tu‚u òý‚t ™ n‚t yu{ ™rn …ý …tu‚t™wk ð]Útt {t™ ht¾ðt {nŠ»tytu™wk ð[™ {t™e þõÞt ™rn. yt yÚto ðtÞw…whtý{tk “™…Y……‰ §…“V…Ë: ∫…÷Æ∏…‰π`Ù ! ™…‰π…÷ ÀΩÙ∫…… x…  ¥…ti…‰ *  j…¥…π…«{…Æ®…∆ EÚ…±…®…÷ π…i…ËÆ|…Æ…‰ ΩÙ ¶…: **” yt ð[™Úte fÌttu Au. ût{t-…ht…htÄ Ën™ fhðtu. ‚tu f‚oÔÞ Ë™t‚™ Ä{o fÞtu òýðtu ? yuðe y…uûtt{tk Ë™t‚™ Ä{o™wkY… fnu Au. {txu s su VheÚte W„es þfu ™rn.6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…j…… {… §…“V…Ë™…«π]Ù¥™…®…V…∫…∆Y……®…÷{……M…i…Ë: *  j…¥…π…«EÚ…±…®…÷ π…i…Ëx…« ™…‰π……∆ {…÷x…ØÒn¬M…®…: **29** ztk„htrŒðzu Þ¿t fhðt{tk …ý …tõÞt …Ae ºtý ð»to …ÞO‚ …ze hnu÷tk.ftuR™tu …ý ÿtun ™ fhðtu. ð¤e VheÚte ‚u{™u ƒtuÄ yt…u Au.«týeytu™wk rn‚ fhðwk.yæÞtÞ . . >>30-31>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <il…∆ ¥…‰n˘ÆΩÙ∫™…Y…Ë®…«ΩÙ…®…÷ x… ¶…Æ…n˘Æ…i…¬ * §……‰ v…i…… + {… ∫…z…“i™…… ∫¥…|… i…Y…… ¥…P……i…i…: * i…u˘…C™…∆ V…M…fiΩ÷Ùx…Í¥… i…i|……®……h™…  ¥…n˘…‰% {… i…‰ **32** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. y™u {wr™ðÞtuo ‚u™u Ëtk¼¤e™u ƒnw WŒtË ÚtR™u.nu {w™u ! ðuŒ™t hnMÞ™u òý™tht 29 {nt{wr™ytuyu yt «fthu ytŒhÚte ËåAtMºttuõ‚ her‚Úte ƒtuÄ yt…u÷t …ý Œuðtu. ÞÚttur[‚ ƒúñ[Þo …t¤ðwk. >>34-35>> i…∆ nfi˘π]¬¥…… ∫…ΩÙ∫……™……xi…∆ ¥…∫…÷∆ i…‰ i¥…xi… ÆI…M…®…¬ * >ÒS…÷ u˘«˘V……i…™……‰ n‰˘¥……x…‰π… U‰Ùi∫™… i… ∫…∆∂…™…®…¬ **36** ð]Ø ðrËctrŒ Ér»tytu ‚tu ðu„Úte ytftþ {t„uo ytðu÷t . RíÞtrŒ Ë™t‚™ Ä{o™wk MðY… fÌtwk Au. >>32>> ®…ΩÙn¬¥™… i…GÚ®……k…ÃΩÙ ®……x…GÚ…‰v…®…n˘…n˘™…: *  ¥… ¥…∂…÷∫i…‰π¥…v…®…«∫™… ¥…∆∂™…… ∂UÙp˘M…¥…‰ π…h…: **33** ËíÞðtŒe {nŠ»tytu ™ t ðtõÞ™t y™tŒhY… y…htÄÚte «ðuþ™t yðftþ™u þtuÄðt{tk ‚í…h yuðt yÄ{o ðkþeÞ {t™. ¢tuÄ. {txu s ys yuðe ËtÚtof Ëk¿tt™u …t{u÷tk yuðtk Sýo ztk„h rð„uhu ƒeòuðzu Þ¿t fhðtu. þt†{ÞtoŒt™u WÕ÷k½e™u Ä™trŒf™tu ÷tu¼ ™ fhðtu. f]åAÙ [tkÿtÞýtrŒf ðú‚ fhðwk. {wr™ytu™wk ËíÞ rn‚ðtõÞ…ý Mðefthe þõÞt s ™rn. {txu s ‚u yÄtu„r‚™u …t{u Au. y®nËt Ä{o s LÞ þtu¼tðt¤tu y™u ytftþ{tk „r‚ðt¤tu n‚tu. yus yðËh{tk íÞtk ŒiðuåAtÚte s ðËwhtò ytðe …ntUåÞtu. Œ{ .

Œuð‚tytu™tu ‚tu yòrŒ …þwytu ðzu Þ¿t fhðtu yuðtu …ût Au. >>36>> Bπ… ¶…⁄ ®…{… i…: {…⁄¥…» ®…ΩÙ…™…Y……x…¬ ∫…ΩÙª…∂…: * S…G‰Ú ∫……k¥…i…i…xj……‰HÚ ¥… v…x……%%Æh™…E‰Úx… S… **37** ™…‰π…÷ ∫……I……i{…∂…÷¥…v…: EÚÀ∫®… †S…n˘ {… x……¶…¥…i…¬ * x… n˘ I…h……x…÷EÚ±{…†S… x……|…i™…I…∫…÷Æ…S…«x…®…¬ **38** +ÀΩÙ∫……v…®…«ÆI……¶™……∆ J™……i……‰%∫……Ë ∫…¥…«i……‰ x…fi{…: * +O…h…“Ã¥…πh…÷¶…HÚ…x……®…‰EÚ{… ix…®…ΩÙ…µ…i…: **39** <«nfi˘∂……‰ v……î…EÚ¥…Æ: ∫…i™…∫…xv…˘ ¥…‰n˘ ¥…i…¬ * EÚl… \S…z……x™…l…… •…⁄™……u˘…C™…®…‰π… ®…ΩÙ…x¥…∫…÷: **40** ËkþÞ AuŒðt{tk fthý fnu Au. …ý „tiý …ûtÚte ™rn. ð¤e rð»ýw¼õ‚{tk y„úuËh y™u yuf s …í™eY… {ntðú‚-ðt¤tu Au.yËíÞ ðtõÞ™u ™rn s ƒtu÷u.yæÞtÞ . >41> 30 n‰˘¥…®…ΩÙπ…«™… >ÒS…÷: ¶……‰ ! Æ…V…xE‰Úx… ™…π]Ù¥™…∆ {…∂…÷x……ΩÙ…‰ ∫¥…n˘…Ëπ…v…Ë: * Bi…∆ x…: ∫…∆∂…™…∆  UÙ xv… |…®……h…∆ x……‰ ¶…¥……x®…i…: **42** Œuð‚tytu ‚Útt {nŠ»tytu …wAu Au.‚{thu {æÞu fu™tu fÞtu …ût Au ? yux÷u {nŠ»tytuyu {t™u÷tu rËØtk‚ fÞtu Au ? y™u Œuð‚tytuyu {t™u÷tu rËØtk‚ fÞtu Au ? ‚u ‚{tu yÔÞ„ú ÚtR™u ËíÞ s ƒtu÷tu. ð¤e Ä{or™c …wY»ttu {æÞu ©uc.nu ™htrÄ… ! “ÄtLÞ ðzu s Þ¿t fhðtu” yuðtu y{thtu …ût Au. yuðtu y{™u r™ùÞ Au.yt ¼q…r‚yu …qðuo ™thŒ …k[htºt{tk fnu÷t rðrÄÚte y™u W…r™»tŒ{tk fnu÷t rðrÄÚte nòhtu nòh {ntÞ¿ttu fÞto n‚t. ‚u{™t …ût™tu «Út{Úte s yt©Þ fhu÷tu ntuðtÚte ‚u Ë{Þu “ƒfhtk ytrŒf …þwytu ðzu s Þs™ fhðwk” ytðwk ð[™ ƒtuÕÞtu. ËíÞ«r‚¿ttðt¤tu.{nŠ»tytuyu Œuðtu ËtÚtu {¤e™u yt he‚u …wA‚tk ðËwhtò ƒu ntÚt òuze™u ‚u{™u ð¤e …wAðt ÷tøÞtu fu. ‚tu nu hts™T ! yt ƒu …ût{tk ‚{thtu su {‚. >>37-40>> B¥…∆ i…‰ ∫…∆ ¥…n∆˘ EfiÚi¥……  ¥…§…÷v…… @Òπ…™…∫i…l…… * +{…fiSUÙx∫…ΩÙ∫……¶™…‰i™… ¥…∫…÷∆ Æ…V……x…®…÷i∫…÷EÚ…: **41** rððtŒ{tk …zu÷t Ér»tytu ‚Útt Œuð‚tytu yt he‚u Ëkf‚u fhe™u.6 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ðËwhtò™u Œu¾e™u Œuðtu «íÞu ƒtuÕÞt fu.nu hts™T ! Þ¿t fÞt ÿÔÞu fhe™u fhðtu ? …þwytuyu fhe™u fu ÄtLÞtuyu fhe™u fhðtu ? ytðt y{tht ËkþÞ™u r™ðthý fhtu. ðËwhtò Œuðtu™tu ‚tu {‚ …þw ðzu Þ¿t fhðt Y… òýe™u.nu {w™u ! {nŠ»tytuyu yt he‚u fnu‚tk. >>45>> . WíËtn …t{e™u ‚íft¤ ËL{w¾ sR™u ðËw htò™u …wAðt ÷tøÞt. >>43>> ®…ΩÙπ…«™… >ÒS…÷: v……x™…Ë™…«π]Ù¥™… ®…i™…‰¥… {…I……‰%∫®……E∆Ú x…Æ… v…{… ! * n‰˘¥……x……∆ i…÷ {…∂…÷: {…I……‰ ®…i…∆ Æ…V…x…¬ ! ¥…n˘…i®…x…: **44** {nŠ»tytu fnu Au.yt htò yt…ýt ËkþÞ™u r™ùu AuŒþu. …ý …htuût…ýu ™rn. >>44>> n‰˘¥……x……∆ i…÷ ®…i…∆ Y……i¥…… ¥…∫…÷∫i…i{…I…∫…∆∏…™……i…¬ * UÙ…M…… n˘{…∂…÷x…Ë¥…‰V™… ®…i™…÷¥……S… ¥…S…∫i…n˘… **45** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. ytðt „wýðt¤tu yt htò ftuR…ý «fthu yLÞÚtt. ð¤e Þ¿t{tk RLÿtrŒ Œuðtu™u ƒtu÷tðe™u Ëtûtt‚T s ‚u{™e …qò fh‚tu n‚tu. ð¤e ythtò y®nËt Ä{o y™u «ò hûtýu fhe™u Ëðo ÷tuf{tk rðÏÞt‚ ÚtÞtu Au.rËØtk‚ ∫EÚxn˘ =¥……S… ntuÞ ‚u fntu. ðuŒ™t yÚto™u òý™thtu y™u rð…Â¥t{tk …ý MðÄ{o Útfe ™rn [÷tÞ{t™ Út™thtu {nt™ Au. >>42>> ∫EÚxn˘ =¥……S… ∫… i……x…¬ EfiÚi……\V… ±…¶…⁄«i¥…… {… Æ{…|…SUÙ ¥…Ë ¥…∫…÷: * EÚ∫™… ¥…: EÚ…‰ ®…i…: {…I……‰ •…⁄i… ∫…i™…∆ ∫…®…… ΩÙi……: **43** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. ð¤e Þ¿t{tk rð«tu™u {wÏÞ …ûtÚtes ŒÂûtýt yt…‚tu n‚tu. yux÷u y{thu Ëðuo™u ‚{tYk ð[™ «{tý¼q‚ Au. ‚uýu fhu÷t Þ¿ttu {æÞu ftuR …ý Þ¿t{tk Ëtûtt‚T …þw ðÄ ÚtÞtu ™ n‚tu. fu{ fu y{tuyu ‚{tu™u «{tý…ýu {tLÞt Au.

>>3>> . {æÞtö.nu ËtðŠý{w™u ! ¼qr{™t rAÿ{tk «ðuþ fhe „Þu÷tu ðËw htò …tu‚u fhu÷t r{ÚÞt ¼t»týtrŒY… f{o™u ƒnw ®™Œ‚tu. y™u {nŠ»tytu …ý …tu‚…tu‚t™t yt©{u [tÕÞt „Þt. >>47>> ®…ΩÙi…”  ¥…{…n∆˘ |……{… ¶…⁄ ®…®…v™…M…i……‰ x…fi{…: * ∫®…fi i…∫i¥…‰x…∆ x… |…V…ΩÙ…Ë i…n˘… x……Æ…™…h……∏…™……i…¬ **48** yt he‚u ¼qr{™t {æÞ¼t„™u …t{u÷tu htò {nt rð…Â¥t™u …tBÞtu. ðuŒ y™u ðuŒ¿t{w™eytu™tu y…htÄ f‚to ÚtÞtu ytðe M{]r‚yu ‚tu ‚u™tu íÞt„ fÞtuo ™rn. ð]Ø ðrËütrŒ {nt {wr™ytu™u {™Úte ƒnw {t™‚tu. >>2>> i…i……‰%∫™… i…÷π]Ù…‰ ¶…M…¥……x¥……∫…÷n‰˘¥……‰ V…M…i{… i…: * +…{…t {… ™…l……EÚ…±…∆ ™…l……∂……∫j…∆ ∫¥…®…S…«i…: **3** y™k‚h s„í…r‚ ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð {ntfü{tk …ý ÞÚtt Ë{Þu (…tk[ ð¾‚) ÞÚttþt† …tu‚t™t Y…™e …qò fh‚t htò W…h ºtý {tË™u yk‚u «ËÒt ÚtÞt. >>48>> ®……‰S… ™…i¥…… {…∂…⁄x…¬ ∫…¥……»∫i…i…∫i…‰  j… n˘¥……ËEÚ∫…: * ÀΩÙ∫……¶…“i……  n˘¥…∆ V…M®…÷: ∫¥……∏…®……∆†S… ®…ΩÙπ…«™…: **49** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…‰ ¥…‰n∫˘ ™… ÀΩÙ∫……{…Æi¥……‰Ci™…… ={… ÆS…Æ¥…∫……‰Æv…:{……i…¥…h…«x…x……®…… π…π`Ù…‰%v™……™…: **6** yt «fthu W…rh[h ðËwhtò™tu yÄ:…t‚ ÚtÞt …Ae {nuLÿtrŒ Œuð‚tytu ®nËt Útfe ¼Þ …t{e™u Ëðuo …þwytu™u Atuze {wfe™u WŒtË {w¾u íÞtkÚte Mð„o{tk [tÕÞt „Þt. {txu yíÞk‚ …ùt‚t… fu su …t…™t «tÞÂù‚Y… fnuðtÞ Au.7 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ B¥…∆  ΩÙ ®…… x…x……∆ {…I…®…∫…xi…∆ ∫… ={…… ∏…i…: * v…®…«Y……‰%{™…¥…n˘ x®…l™…… ¥…‰n∆˘ ÀΩÙ∫……{…Æ∆ x…fi{…: **46** yt he‚u htò. ‚u™u fh‚tu Útftu {™{tk Ët¥ð‚ ‚kºt{tk «rËØ. y…htö. {t™e Œuð‚tytu™t r{ÚÞt¼q‚ …ût™u y™wËhðtÚte Ä{o¿t A‚tk …ý “ðuŒ ®nËt «Ät™ Au” yuðwk r{ÚÞt-yËíÞ ð[™ ƒtuÕÞtu. yt fÚtt fnu÷e ∫EÚxn˘ =¥……S… Au. >>1>> i…j…… {… {…Æ™…… ¶…Ci™…… {…\S…EÚ…±…∆ ∫¥…S…‰i…∫…… * +™…V…r˘ÀÆ ∫…÷Æ{…Ài… ¶…⁄®…‰Ã¥…¥…Æ +…n˘Æ…i…¬ **2** ¼qr{™t {æÞ{tk hnu÷tu …ý yt htò «t‚:. Ëk„ð. ¼„ðt™{tk M™un™e yr‚ áZ‚t fhe™u ‚u{™t Ät{™u …tBÞtu. >>49>> 31 Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ðuŒMÞ ®nËt…híðtuõíÞt W…rh[hðËtuhÄ: …t‚ðýo™ ™t{t »tctuu yæÞtÞ: >>6>> 7. (&÷tuf 41) ¶…⁄®…v™…M…: ∫… Æ…V……l… ∫¥…EfiÚi…∆ EÚ®…« M…Ω«Ù™…x…¬ * +x…÷i…{™…®……x…†S… ¶…fi∂…∆ ®……x…™…∆∫i……x…¬ §…fiΩÙx®…÷ x…x…¬ * V…V……{… ¶…M…¥…x®…xj…∆ j™…I…Æ∆ ®…x…∫…… ∫…n˘… **1** yæÞtÞ 7 {tu ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. yux÷u ‚u™u ¼Âõ‚™t ƒ¤Úte ƒÄe M{]r‚ hne n‚e. ºtý yûthðt¤t ©ef]»ý ™t{™t ¼„ð™T {kºt™t s…{tk ËŒt ‚í…h ÚtR hÌttu. >>46>> i… ∫®…z…‰¥… I…h…‰ Æ…V…… ¥……Mn˘…‰π……n˘xi… ÆI…i…: * +v…: {…{……i… ∫…ΩÙ∫…… ¶…⁄À®… S… |… ¥…¥…‰∂… ∫…: **47** yËíÞðtŒe htò su ûtý{tk ytðwk ð[™ ƒtuÕÞtu ‚u s ûtý{tk ðuŒ™u ®nËt…h fnuðtY… ðtýe™t Œtu»t™u ÷eÄu ytftþ Útfe ™e[u …ze „Þtu y™u ‚íft¤ ¼qr{{tk «ðuþ fhe „Þtu. yt yæÞtÞ{tk ðËwhtò y‚Šf‚ ytðu÷tk {ntrðΙtu™u ¼„ðt™™t y™w„únÚte WÕ÷k½e™u.yæÞtÞ . Œuðtu™t …ût…t‚™u ÷eÄu yËíÞ ð[™ ƒtuÕÞtu. ytðe rð…Â¥t™e «tÂó{tk …ý ™thtÞý™tu áZ yt©Þ ntuðtÚte nwk ¼„ðt™™tu ¼õ‚ Awk. ËtÞtö yt …tk[ Ë{Þ{tk …h{ «u{…qðof {™: fÂÕ…‚ [kŒ™ …w»…trŒ W…[thtu ðzu ŒuðŒuð ©enrh™e ytŒhÚte …qò fhðt ÷tøÞtu.

>>11>> E‰Ú¥…±…∆ {…÷ØÒπ…∫i…‰x… ∫…‰ ¥…i……‰ ΩÙ ÆÆ“∑…Æ: * i…i…: ∂…“Q…∆ V…ΩÙ…Ë {……{…∆ ∫¥…M…«±……‰EÚ®…¥……{… S… **12** Mð„o™e «tÂó Útðt{tk yËtÄthý fthý™u fnu Au. >>9>> ©e ¼„ðt™ fnu Au. >>4>> i…i… Bx…∆ ∫…®…÷ iI…{™… ∫¥…S…\S¥……  ¥…x…i……∫…÷i…: * =i{…{……i… x…¶…∫i…⁄h…» i…j… S…Ëx…®…®…÷\S…i… **9** ∏…“¶…M…¥……x…÷¥……S…  u˘V……‰k…®… ! ®…ΩÙ…¶……M… ! M…®™…i……∆ ¥…S…x……x®…®… * ∫…©……b≈…V…… ¥…∫…÷x……«®… v…®……«i®…… ®……∆ ∫…®…… ∏…i…: **5** •…¿… i…GÚ®…n˘…‰π…‰h… |… ¥…π]Ù…‰ ¥…∫…÷v……i…±…®…¬ * i…x®……x…x…… EfiÚi…… i…‰x… i…n¬M…SUÙ…t i…n˘ xi…EÚ®…¬ **6** rð™‚t™t …wºt „ÁzS ‚u MÚtt™Útfe ðËw htò™u …tu‚t™e [tk[{tk …fze™u ‚íft¤ ytftþ{tk Wzât y™u ‚u ytftþ{tk yu htò™u {wfe ŒeÄtu. ‚u ytÂM‚ft„úuËh htòyu ðuŒ y™u {wr™ytu™tu Ëífth fÞtuo Au.yt htò {ntfü{tk …ý …h{…wY»t Ëðuoïh ©enrh™wk y™LÞ ¼tðÚte {™{tk ythtÄ™ fh‚tu n‚tu ‚u fthýÚte ‚u htò s÷Œe …tu‚u fhu÷tk …t…{tkÚte {wõ‚ ÚtÞtu y™u Mð„o÷tuf™u …tBÞtu >>12>> ¶…÷\V……x……‰  ¥… ¥…v…∆ ∫……ËJ™…∆ ®…x……‰ ¶…π]∆Ù S… i…j… ∫…: * =¥……∫……x™……‰ ™…l…… ∂…GÚ…‰ M…“™…®……x…™…∂……: ∫…÷ÆË: **13** i…®…‰EÚn˘…  ¥…®……x…‰x… S…Æxi…∆ ∫…⁄™…«∫… z…¶…®…¬ * + p˘EÚ…{∫…Æ∫…… ™…÷HÚ®…SUÙ…‰n˘… ∫…®…¥…ËI…i… **14** . ðuŒ™u ®nËt…h fnuðtY… y™u {nŠ»tytu™tu ð[™t™tŒhY… y…htÄ Œtu»t™u ÷eÄu …]Úðe‚¤{tk …uþe „Þtu Au.yæÞtÞ .nu {w™u ! yt he‚u ¼„ðt™u yt¿tt fÞto …Ae „ÁzSyu …tu‚t™e ƒu …tk¾tu™u …ntu¤e fhe™u ðtÞw™t suðt ‚eðú i… ∫®…x®…÷Ω⁄Ùi…Ê ∫…\V…Y…‰ Æ…V……‰{… ÆS…Æ: {…÷x…: * ∫…∂…Æ“Æ…‰ M…i…: ∫¥…M…» {…Æ®…∆ ∫…÷J…®……{i…¥……x…¬ **10** B¥…∆ i…‰x…… {… •…¿π…Ê ! ¥……Mn˘…‰π……i∫…n˘¥…Y…™…… * |……{i…… M… i…Æ™…V¥……ΩÙ…« v…®…«Y…‰x… ®…ΩÙ…i®…x…… **11** nu ƒúñ»tuo ! Ä{o¿t {ntí{t ¼„ðKõ‚ yuðt …ý yt htò™u “ðuŒ rnkËt…h Au” yu{ fnuðtY… yËíÞðtýe™t Œtu»tÚte ÚtÞu÷e {nŠ»tytu™e ‚u{™t ð[™™t y™tŒhY… yð¿ttÚte ytðe yð¤e Þ¿tf‚to™u y™wr[‚ yÄtu„r‚ {¤e n‚e.7 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 32 ¥…Æn˘…‰ ¶…M…¥…… x¥…πh…÷: ∫…®…“{…∫l…∆  u˘V……‰k…®…®…¬ * M…ØÒi®…xi…∆ ®…ΩÙ…¥…‰M…®……§…¶……π…‰ ∫¥…™…∆ i…i…: **4** ðu„ðt¤t ÚtR™u ßÞtk r™Þr{‚ ðtýeðt¤tu ({ti™) ðËwhtò hÌttu Au ‚u ¼qr{™t rAÿ{tk «ðuþ fÞtuo. õÞtk ? ‚tu Ä{toí{t {tht ytr©‚ Ëðo¼ti{ ðËw ™t{™tu htò. >>8>> «ËÒt ÚtÞt …Ae ðhŒt‚t ŒÞt¤w MðÞk ¼„ðt™ ©erð»ýw Ë{e…{tk hnu÷t. yt ftÞo{tk rð÷kƒ fhtu ™rn >>7>> ∫EÚxn˘ =¥……S… M…ØÒi®……x…l…  ¥… I…{™… {…I……Ë ®……ØÒi…¥…‰M…¥……x…¬ *  ¥…¥…‰∂…  ¥…¥…Æ∆ ¶…⁄®™…… ™…j……∫i…‰ ¥……M™…i……‰ ¥…∫…÷: **8** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. …Âûthts „Áz «íÞu ƒtuÕÞt.nu {nt¼t„ …Âûthts „Áz ! {tht ð[™Úte ‚{tu yufŒ{ òð. {txu n{ýtk s ‚u htò™e Ë{e…u òð >>5-6>> ytftþ{tk {wfu÷tu ðËwhtò yu s {wnq‚o{tk VheÚte W…rhyk‚rhût{tk rð[h™thtu ÚtÞtu y™u þheh ËtÚtu Ëw¾Y… Mð„o™u …t{e™u …h{ Ëw¾™u …tBÞtu >>10>> ¶…⁄®…‰Ã¥…¥…Æ∫…R¬M…÷{i…∆ M…ØÒbËx…∆ ®…®……Y…™…… * +v…†S…Æ∆ x…fi{…∏…‰π`∆Ù J…‰S…Æ∆ E÷ÚØÒ ®……  S…Æ®…¬ **7** nu „Áz ! Ë{e…u sR™u …]Úðe™t rAÿ{tk „wó hnu÷t yÄtu„r‚™u …t{u÷t ™]…ðÞo yu ðËwhtò™u {the yt¿ttÚte ytftþ{tk „r‚ðt¤tu ‚{tu fhtu. yux÷u “™…∫™……{…Æ…v…: EfiÚi…: ∫™……k…∫™… |…∫……n˘x…‰x… i…n˘{…Æ…v…∫™… x……∂…: ∫™……i…¬” yt rð»ýwM{]r‚{tk fÌtt «{týu ‚uýu …ý fhu÷wk ntuðtÚte r™Œtuo»t ÚtR „Þtu Au. ƒnw ðu„ðt¤t.

nu ðËtu ! ‚wk {t™w»t ÚtR™u {tA÷eY…u «„x Út™the ytí{…í™e yt yrÿft ™t{™e yÃËht{tk s yt yåAtuŒt™u …wºte…ýu r™ùu Wí…Òt fheþ. ‚u{tk {tA÷eY… yrÿft™u rðþu yåAtuŒt™tu ft÷e ™t{Úte sL{ ÚtÞtu n‚tu. fuðtu þt… ? ‚tu nu fLÞu ! ‚wk ¼qr{ W…h yt ðËwhtò™e fLÞt ÚtRþ. {ntí{t-…h{ ¼t„ð‚ ntuðtÚte Œuð„ýtuyu …qs™eÞ y™u yÂø™»ðt¥t su{™wk ™t{ Au yuðt r…rºtytu™e {t™Ëe{™™t ËkfÕ…Úte Wí…Òt fhu÷e …wºte n‚e. y{q‚o . ‚u sL{{tk …ý ‚tYk ¿tt™ ™tþ …t{þu ™rn.) >>17-18>> <il…∆ i……Ë  {…i…fi ¶…: ∂…{i……Ë ∂……{…®……‰I……™… i……∆∫i…i…: * |……l…«™……®……∫…i…÷x…«i¥…… i…n˘…‰S…÷∫i…‰ EfiÚ{……±…¥…: **19** fuðe yåAtuŒt ? ‚tu Ëtu{ÞtS …wY»ttuyu «tó yuðtu su Ëtu{…Œ ™t{™tu ÷tuf ‚u™t r™ðtËe. ‚u þt…{tk ‚{tht ƒÒtu™wk y©uÞ ™rn …ý ©uÞ s Útþu >>20>> i……Ë i…i…:  {…i…Æ: ∂…‰{…÷¶……«¥…∆ nfi˘π]¬¥…‰nfi˘∂…∆ i…™……‰: * EÚx™…‰ ! i¥…®…∫™… x…fi{…i…‰¶…÷« ¥… EÚx™…… ¶… ¥…π™… ∫… **17** ¥…∫……‰ ! i¥…∆ ®……x…÷π……‰ ¶…⁄i¥…… ∫…÷i……®…‰x……∆ ∫¥…™……‰ π… i… * +∫™……®…‰¥……{∫…Æ…™……∆ i¥…∆ V…x… ™…π™… ∫…  x… †S…i…®…¬ **18** yt he‚u ƒÒtu …hM…h r…‚]…wºte¼tð ƒkÄtÞt …Ae r…rºtytuyu …wºte yåAtuŒt y™u Mºte Ërn‚ ðËwhtò™u ‚u{™tu ytðtu yË‚T +π]Ù…À¥…∂…‰ u˘…{…Ɖ i…÷ ¥…∫……‰ ! i¥…∆ ¶…÷ ¥… ¶…⁄{…i…‰: * EfiÚi…™…Y…∫™… i…x…™……‰ ¶… ¥…i…… ∫… ®…ΩÙ…i®…x…: **21** þwk ©uÞ ? ‚tu nu ðËtu ! ‚wk ‚tu yXâtðeþ{t ît…h Þw„{tk ¼qr{ W…h {ntí{t f]‚Þ¿t ™t{™tu htò™tu …wºt ÚtRþ. (yufs yrÿft™tu {tA÷eY…Úte y™u r„rhft su™wk ƒeswk ™t{ Au yuðt {™w»ÞY…Úte ¼qr{{tk sL{ ÚtÞtu.yæÞtÞ . yuðe yt yåAtuŒt …tu‚t™t r…‚tytu yá~Þ ntuðt™u ÷eÄu “{tht r…‚tytu ftuý Au?” yu{ ™rn òý‚e ntuðtÚte ‚u ðËwhtò™u r…‚t ‚hefu {t™ðt ÷t„e y™u htò …ý ‚u yåAtuŒt™u …tu‚t™e …wºte ‚hefu {t™ðt ÷tøÞtu. yu{ fnuðt {txu fÚtt™tu …M‚tð fhu Au. >>15>> yt «{týu r…ºtwŒuðtuyu þt… yt…u÷e fLÞt y™u ðËwhtò ƒÒtu {¤e™u ßÞthu þt…Útfe {tuût{txu MðuåAtÚte ÷tu[™„tu[h Útyu÷t r…‚]Œuðtu™u ™{Mfth fhe™u «tÚto™t fhðt ÷tøÞtk íÞthu f]…t¤w ‚uytu ƒtuÕÞt >>19>> +®…⁄i…«i¥…… i{…i…flx…¬ ∫¥……x∫…… x… V……x…xi…“ ∂…÷ S… ∫®…i…… * i…∆ ¥…∫…÷∆  {…i…Æ∆ ®…‰x…‰ ∫… S… i……®……i®…V…… ®…¥… **16** +¥…∂™… ®…il…∆ ¶…… ¥…i¥……t÷¥……¶™……®…÷{…±… ®¶…i…: * ∂……{……‰%™…∆ i…j… ™…÷¥…™……‰: ∏…‰™… B¥… ¶… ¥…π™… i… **20** …rðºt {kŒ nËðwk su™wk Au. yÚtto‚T yt r…‚]Œðu ™e {t™Ëe fLÞt n‚e. >>22>> .yuf Ë{Þu rð{t™{tk ƒuËe™u rð[h‚tu y™u ËqÞo™t suðe ftkr‚ðt¤tu y™u yrÿft ™t{™e yÃËhtyu Þwõ‚ yuðt ðËwhtò™u yåAtuŒtyu òuÞtu. nðu ‚u™u ƒeswk rðΙ ytÔÞwk.7 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yt htò Mð„o{tk {™tuðtkÂåA‚ ™t™t «fth™t Ëw¾™u ¼tu„ð‚tu Útftu Œuð‚tytuyu „t™ fÞtuo Au Þþ su™tu yuðtu ƒeòu RLÿ s su{ yu{ hÌttu. >>13-14>> ∫……  ΩÙ ∫……‰®…{…n˘∫l……x……∆  {…i…fih……∆ ®……x…∫…“ ∫…÷i…… * + Mx…π¥……k…… ¶…v……x……x……®…®…⁄i……«x……∆ ®…ΩÙ…i®…x……∆ **15** 33 yr¼«tÞ òuR™u þt… ytÃÞtu.…tu‚t™e RåAt rð™t ‚tu ŒuðtrŒftuyu …ý yá~Þ {qŠ‚ðt¤t. >>21>> i…j…… {… S… ™…l…‰n˘…x…” i…l…… i¥…∆ ∫…EÚ±…ËM…÷«h…Ë: * V…÷π]Ù†S… J…S…Æ…‰ ¶……¥™……‰ ®…ΩÙ…¶……M…¥…i……O…h…“: **22** ‚u sL{{tk …ý ‚wk yt sL{{tk su{ yu{ Ëf¤ ËNwýtuyu Ëk…Òt y™u ytftþ{tk „r‚ðt¤tu y™u {nt¼t„ð‚tu{tk y„úýe ÚtRþ. (yus he‚u ðËw™e Mºte yrÿft yÃËht …ý yåAtuŒt™u …tu‚t™e fLÞt ‚hefu {t™ðt ÷t„e) >> 16 >> þwk ƒtuÕÞt ? ‚tu yt «fthu yð~Þ ¼trð ntuðtÚtes ytðtu þt… ‚{™u «tó ÚtÞtu Au. yt fÚtt ¼th‚™t ytrŒ…ðo{tk fnu÷e Au ‚u™wk ynª y™wËkÄt™ Ëk„r‚ {txu ÷uðwk.

7 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 34 {…\S…Æ…j……‰HÚ ¥… v…x……  ¥…πh…÷®…¶™…S™…« ¶… HÚi…: * i…SU‰Ùπ…‰h… ∫…÷Æ…∆†S……∫®……x…S…« ™…π™… ∫… ∫…|…V…: **23** ™…l……{…⁄¥…» EfiÚπh…¶…HÚ…‰ nˢ¥… {…j™… ¥…v……x… ¥…i…¬ * ∫…J™…‰ i…∫®…Ë ®…Ω‰Ùxp˘†S… |……n˘…i|…S…÷Æ∫…®{…n˘: **28** «òyu Ërn‚ ‚wk …k[htºt{tk fnu÷t rðrÄ™u y™wËthu ¼Âõ‚…qðof rð»ýw™kw …qs™ fhe ‚u{™t «ËtŒ¼q‚ [kŒ™ …w»… ™iðã u trŒf ðzu Œuð‚tytu y™u y{tu r…‚]Œuðtu™wk …qs™ fheþ.yæÞtÞ . >>26>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <il…∆ ∫…  {…i…fi ¶…: ∂…{i……‰%x…÷M…fiΩÙ“i…†S… ¶…⁄{… i…: * EfiÚi…™…Y…… n˘ΩÙ V…Àx… |……{™……¶…⁄ u˘∏…÷i……‰ M…÷h…Ë: **27** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.’ ‚u …Ae RLÿu ¼„ðt™™t fnuðt {wsƒ fhðtÚte ŒiíÞtu …÷tÞ™ fhe „Þt. >>23>> …qðuo suðtu f]»ý¼õ‚ n‚tu y™u Œið r…ºÞ rðrÄ™u òý™thtu n‚tu. >>30>> |……C{…÷h™…∂…‰π…∫™… °Ú±…∆ ¶…÷\V…x∫¥…®…x…∫…‰ {∫…i……x…¬ * i…j… ¶……‰M……x§…Ω÷Ù ¥…v……∆∫i…“µ…∆ ¥…ËÆ…M™…®……{i…¥……x…¬ **31** ‚u Mð„o{tk …qðo sL{{tk fhu÷t Ëft{ Ä{to[hýtrŒ …wLÞ™wk V¤ ¼tu„ð‚tk ƒtfe hnu÷t …wLÞ™t V¤¼q‚ {™tuðtkÂA‚ ™t™t rðÄ ¼tu„™u ¼tu„ð‚tu Útftu ‚eðú ðihtøÞ™u …tBÞtu. >>28>> i…i…∫i¥…∆  n˘¥™…n‰˘Ω‰Ùx… ∫¥…M…«±……‰EÚ®…¥……{∫™… ∫… *  n˘¥™……x…¬ ¶……‰M……∆∫i…j… ¶…÷Ci¥…… |……{∫™…∫…‰ ¥…Ëπh…¥…∆ {…n˘®…¬ **24** ∑…‰i…u˘“{…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……i|……{i……‰ ™……‰  ¥…V…™…v¥…V…: * {…÷Æ… ∫¥…‰x…… Æx……∂……l…» i…∫®…… <xp˘∫i…®…{™…n˘…i…¬ **29** íÞth …Ae ‚wk {íÞo Œun™tu yðËt™ ytð‚tk rŒÔÞ ŒunÚte Mð„o÷tuf™u …t{e™u íÞtk™t rŒÔÞ ¼tu„™u ¼tu„ðe™u ði»ýð …Œ (ïu‚Âî… fu ©e„tu÷tuf) Ät{™u …t{eþ. ‚uðtus yt sL{{tk …ý ÚtÞtu. y™u …wºtY… ðuŒÔÞtË ¼„ðt™™t «ËtŒÚtes yt ÷tuf{tk ¼wÂõ‚ ‚Útt …h÷tuf{tk {wÂõ‚™u …t{eþ. >>24>> ð¤e RLÿu …qðuo þºtw¼q‚ yËwhtu™t ™tþ {txu ïu‚îe…{tk ðtËwŒu𠼄ðt™ Útfe …tu‚u {u¤ðu÷tu su rðsÞ æðs n‚tu ‚u …ý ‚u htò™u ytÃÞtu n‚tu. y™u ft÷e yuðt ™t{Úte s„‚{tk rðÏÞt‚ ÚtRþ. …qðou «ƒ¤ ŒiíÞtuyu rºt÷tufe™t yrÄ…r‚…ýtY… yrÄfth su™tu ÷R ÷eÄtu Au yuðt RLÿu ïu‚îe…{tk sR™u {nt‚… fh‚tk «ËÒt Útyu÷t ©e ðtËwŒuðu ‚u™u rðsÞæðs ytÃÞtu y™u yu{ fÌtwk fu.nu {w™u ! yt «fthu r…‚]Œðu tuyu þt… yt…u÷tu y™u ð¤e y™w„n ú fhu÷tu ðËw ™t{™tu htò yt ÷tuf{tk f]‚Þ¿t htòÚtfe sL{™u …t{e™u …qðtuõo ‚ „wýtuyu fhe™u rðÏÞt‚ ÚtÞtu >>27>> +xi… ÆI…M…i…“ Æ…V…… ¶……Ë®……x…¬ ¶……‰M……x…¬ ∫…÷n÷˘±…«¶……x…¬ * ¶…÷Ci¥……xi…‰ ∫¥…M…«±……‰E∆Ú S…  n˘¥™…n‰˘Ω‰Ùx… ±…§v…¥……x…¬ **30** ytftþ{tk rð[h™thtu yt ðËwhtò yLÞ™u yr‚ Œw÷o¼ yuðt ¼qr{W…h™t ¼thu ¼thu ¼tu„tu ¼tu„ðe™u. y™u RLÿu ‚u ðËwhtò™u ˾t¼tðÚte ½ýe Ëk…r¥tytu yt…e n‚e. yt fÚtt yt s …whtý™t ytrŒ ¾kz{tk fnu÷e Au. >>31>> .‘yt™t Œþo™{tºtÚte yËwhtu …÷tÞ™ fhe sþu. >>29>> +SUÙ…‰n‰˘ ! i¥…®… {… I……‰h™……∆ x……®x…… EÚ…±…“ i…  ¥…∏…÷i…… * ∫¥……∆∂…‰x… ®…i∫™…n‰˘ΩÙ…™……®… p˘EÚ…™……∆ V… x…π™…∫…‰ **25** nu yåAtuŒu ! ‚wk …ý …tu‚t™t ykþÚte {tA÷e™wk Y… Äthehnu÷e yrÿft ™t{™e yÃËht{tk sL{™u …t{eþ. y™u RLÿ ÞÚtt…qðo …tu‚t™t yrÄfth™u …tBÞtu. >>25>> {…Æ…∂…Æ…k…j… ∫…÷i…∆ EÚx™…Ë¥… |……{∫™…∫…‰ ΩÙ Æ®…¬ * |…∫……n˘…n‰˘¥… i…∫™… i¥…∆ ¶…÷ÀHÚ ®…÷ÀHÚ S… ±…{∫™…∫…‰ **26** {tA÷eY… yrÿft Útfe «tó Út™th sL{{tk ‚wk …htþh Ér»t Útfe fLÞt yðMÚtt{tk s ©enrh™t yð‚thY… ðuŒÔÞtË ™t{™t …wºt™u …t{eþ. ynª y™wËkÄt™ {txu ÷uðe. ‚tu ‚u{™u yt æðs ƒ‚tððtu. {íÞoŒun™tu yðËt™ ytð‚tk rŒÔÞ ŒunÚte Mð„o÷tuf™u …tBÞtu. yu s rðsÞæðs RLÿu M™unðþt‚T ðËw htò™u ytÃÞtu.

nu Yzt ðú‚ðt¤t {w™u ! ‚u yt ïu‚îe… „tu÷tuftrŒ Ät{™u …t{ðt RåA‚t {ntí{t ¼õ‚tuyu …t{ðt™tk su „tu÷tuf ƒúñ…wh ðifwkX Ät{tu ‚u™t îth¼q‚ Au.7 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ®…‰Æ…‰: ∂…fiR¬M…‰%l…  ¥…V…x…‰ ∂…÷ S…: EfiÚi…nfi˘f…∫…x…: * n˘v™……Ë ∫¥…æn˘™……®¶……‰V…‰ ∫¥…‰π]Ùn‰˘¥…∆ Æ®……{… i…®…¬ **32** ‚eðú ðihtøÞ™u …t{‚t {uY …ðo‚™t rþ¾h{tk s™ðSo‚ MÚtt™{tk þwØ yk‚:fhýðt¤tu ÚtR ÿZ ytË™ fhe™u …tu‚t™t ÓŒÞ{tk …tu‚t™t RüŒuð ÷û{e…r‚ ©ef]»ý™wk æÞt™ fhðt{tk ‚í…h ÚtR hÌttu.su{ýu yütk„Þtu„ rËØ fÞtuo Au yuðtytu™u {txu {wÂõ‚™t îth…ýu fnu Au. >>32>> i™…Ci¥…… n‰˘¥…¥…{…÷: ∫……‰%l… ™……‰M…v……Æh…™…… ®…÷ x…: * i…i…: ∫…⁄I®…∂…ƓƉh… |……{… ¶……∫EÚÆ®…hb±…®…¬ * ™…n˘…Ω÷Ùx…Í π`ÙEÚ…x……∆ S… ®…÷ HÚu˘…Æ∆  ΩÙ ™……‰ M…x……®…¬ **33** y™k ‚ h {w r ™.yæÞtÞ . îth¼q‚ ïu‚îe… Ät{Úte s ƒeòk Ät{tu «íÞu sðtÞ Au. su {kz¤™u ™iÂcf. >>40>> . 35 yŠ[{t„o™wk rððu[ ©wr‚{tk ‚Útt „e‚t{tk fÞwO Au.ytí{t …h{tí{t™t {™™þe÷ yt htò ¼„ðt™™t Ë{trÄ™t yt÷kƒ™ Y… Þtu„ ÄthýtÚte Œuð þheh™tu íÞt„ fhe™u Mð„o Útfe Ëqû{ þhehÚte ËqÞo{kz¤™u …tBÞtu.nu ËtðŠý{w™u ! ‚u yt ïu‚îe… …]Úðe W…h ð‚uo Au. nrh¼õ‚s™tu™t r™ðtË MÚtt™¼q‚ y™u ¼„ðt™{tk yuftkr‚f ¼Âõ‚Úte s yuf «tÃÞ Au. {txu yr‚r™{o¤ ÚtÞu÷tu. >>39>> <il…®…‰EÚ… xi…E‰Úx…Ë¥… v…®…Êh……Æ…v…™… xi… ™…‰ * x……Æ…™…h…∆ {…Æ∆ •…¿ ∑…‰i…®…÷HÚ… ¶…¥… xi… i…‰ **40** yt he‚u su s™tu …hƒúñ ¼„ðt™ ©e™thtÞý™u yuftkr‚f Ä{oÚtes ythtÄuAu ‚u s™tu ïu‚{wõ‚tu ÚttÞAu. >>36-37>> ™…∫™… ™…r˘…®x… <SUÙ… ∫™……n¬¶…V…i…∫i…∆ i…n‰˘¥…  ΩÙ * |……{…™… xi… ∑…‰i…®…÷HÚ… ®…÷x…‰ ! |……M…÷HÚ±…I…h……: **38** nu {w™u ! su ¼õ‚tu™u su Ät{™u …t{ðt™e RåAt ÚttÞ ‚u s Ät{ «íÞu …qðtuoõ‚ ÷ûtýðt¤t ïu‚{wõ‚tu …ntU[tze Œu Au. >>35>> ∫…  ΩÙ u˘“{……‰ ¶…⁄ ®…∫l……‰% {… ¶…¥…i™…|……EfiÚi……‰ ®…÷x…‰ ! * Ω٠ƶ…HÚV…x……¥……∫…: |……{™… BEÚ…xi…¶… HÚ ¶…: **36** ∫… M……‰±……‰EÚ•…¿{…÷Æ¥…ËE÷Úh`Ù…x……∆ S… ∫…÷µ…i… ! * u˘…ƶ…⁄i……‰% ∫i… ¶…HÚ…x……∆ i… ±±…{∫…⁄x……∆ ®…ΩÙ…i®…x……®…¬ **37** nðu “∑…‰i…u˘“{…: {…™……‰®¶……‰v……Ë ¥…i…«i…‰  ΩÙ v…Æ…i…±…‰ * i…u˘… ∫…x……®… {… EÚl…∆ |……‰HÚ…%i…“ xp˘™…i…… i¥…™……” yt «&™™tu W¥th yt…u Au. yt yÚto ∫…⁄™…«u˘…Ɖh… i…‰  ¥…ÆV……: |…™…… xi… ™…j……®…fii…: {…÷ØÒπ……‰‰ ¡¥™…™……i®…… yt ©wr‚{tk fÌttu Au. {txu s yt he‚u W¥thtu¥th {nt¼tøÞþt¤e ÚtÞtu. …ý y«tf]‚-rŒÔÞ Au. >>34>> i…i…∫i…x®…hbM…i…ËÆ… i…¥…… ΩÙEÚnˢ¥…i…Ë: * ∫…  x…x™…‰ ¥…Ëπh…¥…∆ v……®… ∑…‰i…u˘“{……J™…®…n¬¶…⁄i…®…¬ **35** íÞth …Ae yt htò™u ËqÞo {kz¤{tk hnu÷t ytr‚ðtrnf (yuf MÚtt™uÚte ƒeò MÚtt™u …ntU[tz™tht) {wÂõ‚ {t„o{tk yŠ[htrŒ Œuð„ýtuyu ïu‚îe… ™t{™t yKq‚ ði»ýðÄt{ «íÞu …ntU[tze ŒeÄtu. «Út{ ïu‚îe…{tk Ëðuo ¼õ‚tu™u ytððt™wk s Au. >>38>>  n˘¥™…n‰˘ΩÙ…‰%¶…¥…k…j… v……®x™…∫……Ë ∑…‰i…®…÷HÚ¥…i…¬ * |……{™… M……‰±……‰EÚv……®……l… {…Æ®……x…xn˘®……{i…¥……x…¬ **39** yt ¼õ‚hts ðËwhtò ïu‚îe… Ät{{tk ïu‚{wõ‚tu™t suðt rŒÔÞ Œun™u …tBÞtu y™u …Ae ‚u {wõ‚tuyu …{tz‚t „tu÷tuf Ät{™u …t{e™u …h{t™kŒ™u …tBÞtu. >>33>> i…k…‰V……‰n˘Mv…∫…⁄I®……R¬M…: ∫… SS…p⁄˘{……‰% i… x…®…«±…: * ∫… §…¶…⁄¥… ®…ΩÙ…¶……M…: ∫…R¬I…“h……∂…‰π…¥……∫…x…: **34** yt htò ËqÞo{kz¤™u …t{‚tk ËqÞo™t ‚usÚte su™wk Ëqû{ þheh ƒ¤e „Þwk Au. su™e Ë{„ú ðtË™tytu rð™tþ ÚtR „R Au. {txu s ËÂå[ÿw…™u …t{u÷tu.Sð™ …ÞO‚ ƒúñ[Þo ðú‚ …t¤™tht Þtu„eytu. yÚtto‚T ¼„ðt™™t Ät{ «íÞu sðt™t {t„o¼q‚ yŠ[{t„o™u …tBÞtu.

y™u ð¤e ‚Œ™k‚h . yt yæÞtÞ{tk {ntí{tytu™t y…htÄÚte su™wk ƒwÂØY… Ä™ ™ü ÚtÞwk Au.nu Mðt{e ftŠ‚f ! ð]Ø ðrËctrŒ {nŠ»tytuyu ®nËt{Þ Þ¿t fh‚tk ðthu÷t Œuð‚tytuyu ‚uðt ®nËt{Þ Þ¿t fhðt™tu íÞt„ fÞto A‚tk …ý VheÚte ‚uðt ®nËt{Þ Þ¿ttu Ëðoºt fu{ «ðíÞto ? «ð‚oðt™wk fthý þwk ? >>1>> ð¤e ¢tuÄ. yÄ{o «ð]Â¥t{tk yt ƒeòu nu‚w fÌttu. suytu ft{trŒ Œtu»tu hrn‚ ntuÞ ‚uytu™u ‚tu ft¤™e rð»t{‚tÚte ƒwÂؼuŒ Út‚tu ™Úte. >>4>> + i…GÚ®…‰h… ®…ΩÙi……∆ ™…l……l…« ΩÙi…¶…… π…h……®…¬ * GÚ…‰v…®……x…¥…∂……i{…÷∆∫……∆ x…∂™…xi™…‰¥… S… ∫… r˘™…: **5** y™trŒ …hk…ht «tó ðirŒf ®nËt{Þ Þ¿t «ð]r‚ òýu WÂåAÒt s ÚtR „R yu{ {t™‚t ËtðŠý{wr™ …wAu Au. {t™ ytrŒf Œtu»tðþt‚T Útyu÷t. >>5>> n‰˘¥…‰π¥…fi π…π…÷ ¶…⁄{…‰π…÷ |……S…“x……v…÷ x…E‰Úπ…÷ S… * ∫…x……i…x…: ∂…÷r˘v…®……Ê  ¥…{…™……«∫…∆ EÚl…∆ M…i…: **2** +EÚ…™…«®… {… i…‰ EÚi…÷» i…n˘…x…” i…÷ §…÷v…… + {… * |…¥…i…«xi…‰%x…÷i…{™…xi…‰ §…®ß…®™…xi…‰%l… ∫…∆∫…fii……Ë **6** ð¤e «tr[™ ‚Útt ytÄwr™f yuðt Œuð‚tytu Ér»tytu y™u htòytu{tk hnu÷tu yuðtu su Ë™t‚™ þwØ Ä{o y®nËtrŒf ‚u rð…rh‚ …ýt™u fu{ …tBÞtu ? ‚u rð…rh‚…ýt{tk fthý þwk ? >>2>> ßÞthu ft¤ƒ¤u fhe™u fu {tuxtytu™t y…htÄu fhe™u ËŒTƒwÂØ™tu ™tþ ÚttÞ Au. {™w»Þtu™e ƒwÂØytu ¼uŒtÞ Au.nu {w™u ! ƒr¤ytytu™u {æÞu {ntƒ¤ðt™ ft¤ Au. yt «fthu yÄ{o «ð]Â¥t{tk yt yuf nu‚w fÌttu. (&÷tuf 31) ∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S… ®…ΩÙÃπ…¥…… Æi…ËnÊ˘¥…Ë∫i™…H‰Ú ÀΩÙ∫……®…™…‰ ®…J…‰ * {…÷x…: EÚl…∆ ∫…®|…¥…fik…… ®…J……: ∫…¥…«j… i……nfi˘∂……: **1** yæÞtÞ 8 {tu ∫EÚxn˘ =¥……S… EÚ…±……‰ §…±…“™……x§… ±…x……∆  ¶…txi…‰ i…‰x… §…÷r˘™…: * EÚ…®…GÚ…‰v…Æ∫……∫¥……n˘±……‰¶…®……x…¥…i……∆ ®…÷x…‰ ! **4** yt he‚u ËtðŠýyu …wAu÷t ftŠ‚f Mðt{e ‘ft¤„r‚Úte y™u {tuxtytu™t yr‚¢{Úte ftkR …ý yËk¼rð‚ ™Úte’ yu{ W¥th yt…u Au. ÷tu¼e.ftÞo yftÞo™u òý™tht …ý s™tu yftÞo™ fhðt ÞtuøÞ f{o™u …ý fhðt «ð‚uo Au. ‚uÚte ‚uytu yÄ{o{tk «ð‚uo Au. >>3>> nu {w™u ! “+i…“ xp˘™……  x…Æ…i…R¬EÚ…:” yt &÷tuf™u ythk¼e™u “i…‰ i…l…… ∫™…÷x…«ΩÙ“i…Ɖ” yt …ÞO‚™t &÷tufÚte su ‚{tuyu {™u …wAÞwk n‚wk ‚u Ëðuo ‚{™u fÌtwk. ÞÚttÚto rn‚¼t»te {tuxt ¼„ðKõ‚tu™t y…htÄu fhe™u …wY»ttu™e ËŒTƒwÂØytu ™tþ s …t{e òÞ Au. {t™e. íÞthu ‚tu ƒwÄ. ¢tuÄe. ‚u ft¤u fhe™u ft{e. >>41>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu W…rh[hðËw{tuûtr™Y…ý ™t{t Ëó{tu yæÞtÞ: >>7>> 8. ‚tu ‚{tu Ëðo þt†™t rËØtk‚™u Ëthe he‚u Ë{s™tht ntuðtÚte. {txus ÷û{e{ŒÚte ykÄ ƒ™e „yu÷t yuðt RLÿ™u ŒwðtoËtyu þt… ytÃÞtu yt fÚtt ðýoðe Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ .8 36 Bi…k…‰ ∫…¥…«®……J™……i…∆ {…fiπ]Ù¥……x…¬ ™…n¬¶…¥……x®…÷x…‰ ! *  ∫l… i…ƉEÚ…xi…¶…HÚ…x……∆ ∑…‰i…v……®x…†S… ±…I…h…®…¬ **41** +j… ®…‰ ∫…∆∂…™……‰ ¶…⁄™……x…¬ ∫…\V……i……‰%t π…b…x…x… ! * i¥…∆ ∫…¥…«∂……∫j…i…k¥…Y…∫i…®…{……EÚi…÷«®…ΩÙÃ∫… **3** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ={… ÆS…Æ¥…∫…÷®……‰I… x…ØÒ{…h…x……®…… ∫…{i…®……‰%v™……™…: **7** nu »tzt™™ ! (A {w¾ðt¤t ftŠ‚f Mðt{e) yt ƒtƒ‚{tk (Ëðoºt ®nËúÞ¿t™e «ð]r‚ Útðt{tk y™u ŒuðtrŒf{tk hnu÷t Ë™t‚™ Ä{o™t rð…rh‚…ýt{tk) {™u {tuxtu MðÞk yr™ðtÞo ËkþÞ W…su Au. ‚uÚte ‚uytu yÄ{o{tk «ð‚uo Au. «Ëk„t‚T yuftkr‚f ¼õ‚tu™e ÂMÚt‚e fne y™u ïu‚îe… Ät{™wk ÷ûtý …ý fÌtwk. yt {tht ËkþÞ™u nt÷{tk r™ðthý fhðt™u ÞtuøÞ Atu. hËtMðtŒe. yux÷u ‚uytu yÄ{o{tk «ð‚o‚t ™Úte.

yt {tYk ð[™ ËíÞ s Au. >>11>> n÷˘¥……«∫……: ∂…R¬EÚÆ∫™……∆∂…∫i…{…∫¥…“ ®…÷ x…ƉEÚn˘… * S…Æx…¬ ™…nfi˘SUÙ™…… ±……‰EÚ…x…¬ {…÷π{…¶…p˘…∆ x…n˘” ™…™……Ë **12** yuf Ë{Þ{tk {tht r…‚t þkfh™t ykþÚte Wí…Òt ÚtÞu÷t {nt ‚…Mðe ŒwðtoËt Ér»t ÷tuftu{tk rð[h‚t rð[h‚t Œuð RåAtyu …w»…¼ÿt ™t{™e ™Œe «íÞu ytÔÞt. nðu ®nËt{Þ Þ¿ttrŒf™e «ð]Â¥t™wk fthý …qðou {U r…‚t {ntŒuð™t {w¾ Útfe su{ Ëtk¼éÞwk Au ‚u{ ‚{™u fnwk Aw. su{tk ¼„ðt™ ™thtÞý y™u ¼„ð‚e ÷û{e™wk {tntíBÞ ðýoÔÞwk Au. ft¤™wk Ët{ÚÞo ‚uytu{tk «ð‚o‚kw ™Úte. >>15>> ®…÷x…“x……∆ §…fiΩÙi……∆ i…‰π……®… i…GÚ®…h…n˘…‰π…i…: * <xp˘∫™……∫…“ u˘∑… V…i…: ∫…n¬§…÷ r˘ ¥…±…™……‰ ®…÷x…‰ ! **11** ∫…… {… |…h…®™… i…∆ ∫…t…‰ ®……ΩÙ…i®™…∆ i…∫™… V……x…i…“ * i…iEÚh`‰Ù v……Æ™……®……∫… ®……±……∆ i……∆ {…Æ®……n˘Æ…i…¬ **16** nu {w™u ! …qðuo ð]Ø ðrË»XtrŒ {tuxt {wr™ytu™t y…htÄY… {ntŒtu»t™u ÷eÄu rðïS‚ ™t{™t Rÿ™e ËŒTƒwÂØ™tu rð™tþ ÚtÞtu {t¤t {tk„ýe fh‚t ŒwðtoËt {wr™™t {tntíBÞ™u (¢tuÄsLÞ ËV¤ þt…Y…) òý‚e ntuðtÚte ‚u rðãtÄheyu …ý ‚íûtý s {wr™™u |…¥…fiÀk… ÀΩÙª…™…Y……n‰˘Æl… i…‰  u˘V…∫…k…®… ! * EÚl…™…… ®… ™…l……{…⁄¥…» ®…™……%∏…… ¥…  {…i…fi®…÷«J……i…¬ **9** . >>10>> ‚u yt {Œf÷t Mºte™u òuR™u ŒwðtoËt {wr™yu ‚uýe™u Ë{e…u sR™u ‚u rðãtÄheyu ntÚt{tk Äthu÷e ‚u {t¤t™e Þt[™t su{ WL{¥ts™ fhu ‚u{ fhe.8 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ …ùt‚t…™u fhu Au. y™u …Ae sL{{hý™t «ðtnY… ËkË]r‚{tk ÷tkƒtuft¤ ¼xõÞt fhu Au. >>6>> EÚ…®…… n˘ ¶…Ã¥…ΩÙ“x…… ™…‰ ∫……k¥…i……: I…“h…¥……∫…x……: * i…‰π……∆ i…÷ §…÷ r˘¶…‰n˘…™… C¥…… {… EÚ…±……‰ x… ∂…Cx…÷i…‰ **7** suytu ft{trŒf yk‚:þºtwytuyu hrn‚.yæÞtÞ . rðïS‚ RLÿ™wk …whkŒh yuðwk …ý Ët{tLÞ‚: ™t{ òýðwk. >>12>> V…±…GÚ“b…l…»®……™……xi…” ∫¥…M……«k…j… ∫…J…“¥…fii……®…¬ *  ¥…t…v…Æ∫™… ∫…÷®…i…‰ÆR¬M…x……∆ ∫… ∫…®…ËI…i… **13** ∫¥…M…«R¬M……Ω‰Ù®…EÚ®…±…ËM…« l…i……®… i…∫……Ëƶ……®…¬ * n˘v…i…” n˘ I…h…‰ {……h……Ë ª…V…∆ ®…n˘EÚ±…… ¶…v……®…¬ **14** nu ÂîsË¥t{ ! yt he‚u ft¤„r‚ y™u {tuxtytu™t yr‚¢{Úte {™w»Þtu™e ƒwÂØ™tu ¼uŒ fÌttu. {txu s ðtË™tyu ðSo‚. ËØ{o™tu yt©Þ fh™th s™ s {tÞt. ËØ{or™c ¼„ðKõ‚tu Au ‚uytu™e ËŒTƒÂw Ø™u ¼uŒðt {txu ‚tu ft¤ õÞthuÞ …ý Ë{Úto Út‚tu ™Úte.ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ ÚttÞ Au. s{ýt ntÚt{tk Mð„o„„ k t™tk Ëwðýo{Þ f{¤tuÚte „wkÚtu÷e ntuðtÚte yr‚þÞ Ëw„kÄðt¤e ËwkŒh {t¤t™u Äthe hnu÷e Ëw{r‚ ™t{™t rðãtÄh™e {Œf÷t ™t{™e …í™e Œu¾e.ËØ{o™u ™rn yt[h™thtu …wY»t ‚tu ftuR …ý õÞthuÞ …ý ËkË]r‚ Útfe {wÂõ‚™u …t{‚tu s ™Úte. fux÷tf xeftfthtu “®…n˘EÚ±……” yt rðþu»tý {t¤t™u …ý yt…u Au. >>13-14>> +j……{™…÷n˘…ΩÙÆxi…“®… ®… i…ΩÙ…∫…∆ {…÷Æ…i…x…®…¬ * x……Æ…™…h…∫™… ®……ΩÙ…i®™…∆ ™…j… ±…I®™……†S… EÚ“Ãi…i…®…¬ **10** i……®…¥…‰I™… ®…÷ x…∫i…∫™……: ∫…®…“{…®…÷{…M…®™… ∫…: * =x®…k…¥…t™……S…‰ i……∆ ª…V…∆  ¥…t…v…Æ“v…fii……®…¬ **15** yt ®nËúÞ¿ttrŒ «ð]Â¥tY… ƒtƒ‚{tk …ý …wht‚™ yt yuf Rr‚ntË™u Ér»tytu fnu Au.k 9>> ™Œe «íÞu ytðu÷t ŒwðtoËtyu yus ™Œe{tk s÷¢ezt fhðt {txu Mð„o Útfe ˾eytu™u ËtÚtu ÷R™u ytðu÷e. 7 +x…… ∏…i…∫i…÷ ∫…r˘®…» {…÷®……x…¬ EÚ†S…x… EÚÃΩÙ S…i…¬ * ∫…∆∫…fii…‰®…÷«S™…i…‰ x…Ë¥… ∫…i™…®…‰i…u˘S……‰ ®…®… **8** «Ëk„t‚T ËØ{o™wk V¤ fnu Au. {txu …whtýtrŒf{tk yt «Ëk„u „úný fhu÷ …whkŒh þ猙e ËtÚtu rðhtuÄ ytð‚tu ™Úte. >>8>> 37 n‚tu.

>>21>> EÚÆ…i∫…… {… i…i…… ¶…⁄®……Ë i……∆ S… M…SUÙx…¬ EÚÆ“ {…n˘… * ®…®…n«˘ {…∂™…i…∫i…∫™… ®…ΩÙπ…Ê∫i…{…∫……∆ x…v…‰: **22** ™e[u ¾U[‚t s ‚u {t¤t ËqkZŒkzÚte …]Úðe W…h …ze „R. ‚tu ƒeò Ëífth™e ‚tu ðt‚ s þe fhðe ?) fw¼ k MÚt¤{tk {wf÷ u e {t¤t™t Ëw„kÄÚte su™wk r[¥t ytf»ttoÞwk Au yuðt „suLÿ yihtð‚u ‚u {t¤t …tu‚t™e ÷tkƒe ËqkZ ðzu ™e[u ¾U[e ÷eÄe. ‚u …zu÷e {t¤t™u ntÚteyu [t÷‚tk [t÷‚tk ‚…tur™rÄ {nŠ»t ŒwðtoËt™t Œu¾‚tk s …„ðzu {Œo™ fhe ™t¾e. ‚uÚte RLÿu {wr™yu «u{Úte yt…u÷ {t¤t™u MðÞk ™rn Äth‚tk yihtð‚ ntÚte™t fwk¼MÚt¤ W…h {wfe ŒeÄe. {txu s {wr™yu {t¤t y…oý fhe ‚u Ë{Þu ft{tËõ‚ r[¥tðt¤tu ÚtÞtu n‚tu.8 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ «ýt{ fhe™u ‚u{™t „¤t{tk …h{tŒhÚtfe ‚u {t¤t …nuhtðe. >>16>> i…i…: |…“i…®…x…… M…SUÙx…¬ M……™…z…÷x®…k…¥…x®…÷ x…: * n˘n˘∂…« {… l… n‰˘¥…‰xp˘®……™……xi…∆ i……∆ ®…ΩÙ…x…n˘“®…¬ **17** {™tur¼÷r»t‚ {t¤t {¤ðtÚte {™{tk «ËÒt ÚtÞu÷t {txu s WL{¥t™e …uXu ©enrh™t „wýtu™u „t‚t „t‚t s‚t yuðt ŒwðtoËt {wr™yu ‚u …w»…¼ÿt {nt™Œe «íÞu ytð‚t rðïS‚ ™t{™t RLÿ™u {t„o{tk òuÞtu. (hk¼t™t Y…{tk y™u ‚uýe™t {Äwh „e‚{tk {tune‚ ntuðtÚte {wr™™t Ët{wk òuÞwk …ý ™rn.yæÞtÞ . >>18-19>> +x…¥…‰I…®……h…®……i®……x…∆ i…∆ nfi˘π]¬¥…… ∫……‰% j…x…xn˘x…: * ∫¥…EÚh`Ù∫l……∆ ª…V…∆ i…À∫®… †S…I…‰{……‰x®…k…¥…r˘∫…x…¬ **20** yÃËhtyu fhu÷t {Äwh„e‚{tk yr‚þÞ ytËÂõ‚™u ÷eÄu …tu‚t™t Œun™wk …ý su™u ¼t™ ™Úte yuðt RLÿ™u (yÚtðt …tu‚t™t Ët{wk ™rn òu‚t RLÿ™u) òuR™u yrºtÉr»t™t …wºt yuðt ŒwðtoËtyu WL{¥t™e …uXu nË‚t nË‚t ‚u{™e W…h …tu‚t™t fkX{tk hnu÷e h{ýeÞ {t¤t VUfe. >>22>> i…i…: G÷Úr˘: ∫… n÷˘¥……«∫……: |…±…™……Mx™…ØÒh…‰I…h…: * |……Ω‰Ùxp∆˘ ®…k…! n÷˘π]Ù…i®…x…¬! ∫i…§v……‰% ∫…EÚ…®…±…®{…]Ù ! **23**  ∏…™……‰v……®…ª…V…∆ |…“i™…… ®…q˘k……∆ x…… ¶…x…xn˘ ∫… * |…h……®… {… Ɖ ®…⁄f ! x… EÚÆ…‰ π… i¥…®…÷x®…n˘: **24** x… ¥…“I…∫…‰ ®……®… {… i¥……∆ i¥……nfi˘R¬®…k…ËEÚ ∂…I…EÚ®…¬ * j…˱……‰C™…Æ…V™…|……{i……xv™…∆ ∫…®™…E¬Ú i¥……∆  ∂…I…™…‰%v…÷x…… **25** ™…∫™……: |…∫……n˘…ij…˱……‰C™…Æ…V™…∫……ËJ™…∆ i¥…®……{i…¥……x…¬ * ∫…Ë¥… ∏…“: ∫… j…±……‰E∆Ú i¥……∆  ΩÙi¥…… ±…“x……%∫i…÷ ∫……M…Ɖ **26** …tu‚u y…oý fhu÷e {t¤t™wk nÂM‚f]‚ {Œo™ òuR™u s ¢tuÄ™u …t{u÷t. yihtð‚ „shts W…h ƒuXu÷tu. ‚uÚte nu {qZ yr‚™e[ RLÿ ! ÷û{e™t yrÄf {Œðt¤tu ‚wk ©e-þtu¼t™t y™u ÷û{e™t Ät{¼q‚ y™u {U ƒnw «er‚Úte yt…u÷e yuðe {t¤t™u . su yÃËht™t f{¤ suðt ËwkŒh {w¾{tk ÂMÚth ÿÂüðt¤tu y™u Aºt [t{htrŒ htòu…[thtu ðzu þtu¼tÞ{t™ n‚tu. nu {ŒtuL{¥t ! nu Œwütí{™T ! nu ft{÷k…x ! ‚wk yr‚ M‚çÄ ÚtR „Þtu sýtÞ Au. >>17>> +{∫…Æ…‰ ¶…†S… M…xv…¥…Í: ∫…i……±…∆ ®…v…÷Æ∫¥…Æ®…¬ * ={…M…“™…®……x… ¥…V…™…®… v…∞Òf∆ M…V…… v…{…®…¬ **18** Æ®¶……®…v…÷Æ∫…R¬M…“i…∏…¥…h……x…xn˘ x…¥…fi«i…®…¬ * i…x®…÷J……§V… ∫l…Ænfi˘∂…∆ UÙj…S……®…Æ∂……‰ ¶…i…®…¬ **19** fuðtu RLÿ ? ‚tu „kÄðtuo y™u yÃËhtytuyu ‚t÷ Ërn‚ {Äwh MðhÚte „t™ fht‚tu Au rðsÞ su™tu. hk¼t ™t{™e yÃËhtyu fhu÷t {Äwh Ëk„e‚™t ©ðýÚte W…su÷t yt™kŒ{tk yíÞk‚ {ø™ ÚtÞu÷tu. {txu s «÷Þft¤™t yÂø™ suðtk ÷t÷[tu¤ ÷tu[™ðt¤t ŒwðtoËtÉr»t RLÿ™t «íÞu fnuðt ÷tøÞt. >>20>> <xp˘…‰%{™…v…®…«∫…M…Êh… ∫…®…… ¥…π]Ù: {…÷ÆË¥… ™…i…¬ * i…i…∫i…n˘… EÚ…®…¥…∂…∫i……∆ x™…v……n¬M…˘V…E÷Ú®¶…™……‰: * i…i∫……Ëƶ……EfiÚπ]ÙS…‰i……: EÚÆ“xp˘: ∂…÷hb™……%EfiÚπ…i…¬ **21** 38 su nu‚w {txu RLÿ …ý yï{u½ Þ¿t{tk {nŠ»tytu™t ð[™™tu yr‚¢{ fÞtuo ‚u Ë{ÞÚte s yÄ{oË„o ft{-¢tuÄtrŒfu ÔÞtó n‚tu.

‚u s ûtý{tk {Œ hrn‚ Útyu÷tu RLÿ yufŒ{ yuihtð‚ ntÚte W…hÚte ™e[u W‚he™u {wr™™t [hý{tk …zâtu. “¶…… ¥…” …ŒÚte su ¼trð ¼tð ntuÞ ‚u ftuRÚte …ý yLÞÚtt fhe þft‚tu ™Úte ytðtu yr¼«tÞ Ëq[ÔÞtu Au.nu ËtðŠý {w™u ! RLÿu fhu÷e «tÚto™t ™rn MðeftÞto …Ae ŒwðtoËt {wr™ suýu fhe™u ¼rð»Þ{tk yð~Þ Ä{o™tu rð…ÞoÞ Útðt™tu Au yuðt ft¤™u ðþ ð‚o™thtu nwk ntuðtÚte ‚tht y…htÄtu™e ût{t ™rn fYk. >>28>> i…∆ |……ΩÙ…l… ∫… Ɖ ∂…GÚ ! x……Ω∆Ù ¥…Ë M……Ëi…®……‰ ®…÷ x…: * +I…®……∫……Æ∫…¥…«∫¥…∆ n÷˘¥……«∫…∫…®…¥…‰ ΩÙ ®……®…¬ **29** yt he‚u RLÿu «tÚto™t fh‚tk ŒwðtoËt ‚u™t «íÞu ƒtuÕÞt fu.yæÞtÞ . (&÷tuf 35) ∫EÚxn˘ =¥……S… ¶…… ¥…v…®…« ¥…{…™……«∫…EÚ…±…¥…‰M…¥…∂……‰%l… ∫…: * x……Ω∆Ù I… ®…π™… <i™…÷Ci¥…… EËÚ±……∫…∆ |…™…™……Ë ®…÷x…‰ ! **1** yæÞtÞ 9 {tu ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. ‚u yt…íft¤{tk s™tuyu fhu÷wk …fð y…fð {tkË™wk ¼ûtý. >>23-26>> nu Œwü ! ÿÔÞtrŒf™u {txu ‚the M‚wr‚ fh™tht y™u ‚the y™wðÂ] ¥t{tk ð‚o™tht ‚u {wr™ytu ‚tu ƒeò Au. rºt÷tufe Útfe ÷û{e ytrŒf™wk Ë{wÿ{tk yk‚Äto™. >>30>> ¥…X…{……i……‰{…®…∆ ¥……C™…∆ i… z…∂…®™…Ë¥… i…iI…h…®…¬ * M…V……n÷˘i{±…÷i™…  ¥…®…n˘∫i…n˘R¬Q…™……‰x™…«{…i…r˘ Æ: **27** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ n‰˘¥…‰xp˘∂……{……‰ x……®……π]Ù®……‰%v™……™…: **8** ð@…t‚™e W…{t su™u Au yuðwk ŒwðtoËt™wk þt… ð[™ Ëtk¼¤e™u. RíÞtrŒ yÚttuo™wk r™Y…ý fÞwO Au. þe rþûtt ? ‚tu su ÷û{e™t «ËtŒu fhe™u ‚wk rºt÷tufe™t htßÞ™t Ëw¾™u …tBÞtu Au. ‚u …Ae ¼tuøÞ ¼tu„tu…fhýtrŒ …ŒtÚttuo™tu ™tþ. >>27>> ‚…™t ‚usÚte «ftþ{t™ Au sxtf÷t… su™tu y™u [ztðu÷e ¼]fwxeÚte ðtkfwk òuðwk su™wk Au yuðt ftu…{qŠ‚ {tht ŒwðtoËtÚtfe ƒúñtkz{tk …t…f{o f‚to fÞtu Œuð fu ŒiíÞ fu {™w»ÞtrŒf ¼Þ™u ™ …t{u yuðtu Au ? {tht Útfe Wåþ]k¾÷ Ëðo ftuR…ý ¼Þ …t{u s. ®nËúÞ¿t™e «ð]Â¥t™wk fthý.>>29>> +x™…‰ i…‰ ®…÷x…™……‰ n÷˘π]Ù ! ∫i……¥…EÚ…∫i…‰%x…÷¥…Ãi…x…: * +Ω∆Ù i…÷ i¥……nfi˘∂……x…¬ EÚ“]Ù…x…¬ M…h…™…‰ x…Ë¥…  x…∫{…fiΩÙ: **30** V¥…±…VV…]Ù…EÚ±……{……SS… ¶…fiE÷Ú]Ù“E÷Ú ]Ù±…‰I…h……i…¬ * EÚ…‰ ¥…… x…  §…¶…“™……x…¬ ®…k……‰ •…¿…hb‰ {……{…EÚ®…«EfiÚi…¬ **31** Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ŒuðuLÿþt…tu ™t{tü{tu yæÞtÞ: >>8>> 9 yt yæÞtÞ{tk ŒwðtoËt™wk fi÷tË{tk sðwk. (ytÚte „ti‚{ …í™e ynÕÞt™t „{™Y… yr‚ ®™rŒ‚ f{o fhðt™t Mð¼tððt¤tu ‚wk Au yu{ RLÿ™u …qð™ o e ðt‚ Ëk¼the yt…e) nwk ‚tu yût{t su Ëtuyu Ëtu W…tÞtuyu fhe™u …ý ŒwŠ™ðtÞo yuðtu su ¢tuÄ ‚u s Ëðo Ä™ fu ƒ¤ su™u Au y™u ŒwðtoËt ™t{Úte «rËØ yuðt {™u ‚wk òý. yus ÷û{e rºt÷tuf Ërn‚ ‚thtu íÞt„ fhe™u Ë{wÿ{tk ÷e™ ÚtR òytu. nwk ‚tu ÿÔÞtrŒf™e M…]ntyu hrn‚ Awk. >>31>> |……l…«™……®……∫… S… ®…÷Ω÷Ù: |…h…®…∆∫i…∆ ∫…¥…‰{…l…÷: * |…∫……n∆˘ ®… ™… n˘…∫…‰ i¥…∆ EfiÚ{……±……‰ ! EÚi…÷«®…Ω«Ù ∫… **28** ð¤e ÚthÚth fk…‚tu Útftu y™u ‚u {wr™™u ðthkðth «ýt{ fh‚tu Útftu «tÚto™t fhðt ÷tøÞtu fu. ‚u{tk yuftkr‚f ¼õ‚tu™u ‚u™tu y¼tð. {txu nt÷{tk ‚the ËBÞfT ‘suÚte VheÚte ytðwk f{o ™ fhu’ yuðe ytfhe rþûtt™u fYk Awk.nu f]…t¤tu ! ‚{thtu ŒtË yuðtu nwk ‚u {the W…h y™w„ún fhðt™u ÞtuøÞ Atu. ‚tht suðt {ŒtuL{¥ttu™e {wÏÞ…ýu rþûtt fh™thtu nwk ‚u {tht Ët{wk …ý òu‚tu ™Úte.9 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 39 yr¼™kŒ™-ð¾tý‚tu ™Úte ‚u{ {™u «ýt{ …ý fh‚tu ™Úte. yu{ RLÿ™u fne fi÷tË «íÞu [tÕÞt „Þt.hu ™e[ þ¢ ! nwk ftkR „ti‚{ {wr™ ™Úte fu ‚the «tÚto™tÚte ®fr[‚T …ý ût{t fhe y™w„ún fYk. >>1>> . {txu ‚tht suðt rð»tÞ™t feztytu™u ÷uþÚte …ý „ý‚tu s ™Úte.

yæÞtÞ - 9

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

40

j…˱……‰C™……SU≈Ù“Æ {… i…n˘… ∫…®…÷p‰˘%xi…Ãv…®……™…™……Ë *
<xp∆˘  ¥…ΩÙ…™……{∫…Æ∫…: ∫…¥…«∂…:  ∏…™…®…x¥…™…÷: **2**

‚uÚte ŒiíÞtu y™u {™w»Þtu Ëðo ftuR ŒtrhÿY… Œw:¾Úte Œwhk‚ Œw:¾e Œe™
ÚtR „Þt >>7>>

‚u Ë{Þ{tk ©e-…tu‚t™e rð¼qr‚ytu ËtÚtu ‚u™e yrÄctºte
{qŠ‚{‚e MðÞk ÷û{eŒuðe …ý rºt÷tufe Útfe Ë{wÿ{tk yk‚Äto™ ÚtR
„R. y™u Ëðo yÃËhtytu …ý RLÿ™tu íÞt„ fhe™u ÷û{eS™e …tA¤
„R >>2>>

EÚ…xi™…… ΩÙ“x…∫i…i…†S…xp˘: |……{……®§…÷i¥…∆ ®…ΩÙ…‰n˘v……Ë *
+x……¥…fi π]Ù®…«ΩÙi™……∫…“r˘…x™…§…“V…I…™…R¬EÚÆ“ **8**

i…{…:∂……ËS…n˘™……∫…i™…{……n˘: ∫…r˘®…« @Òr˘™…: *
 ∫…r˘™…†S… §…±…∆ ∫…k¥…∆ ∫…¥…«i…:  ∏…™…®…x¥…™…÷: **3**
‚…, þti[, ŒÞt y™u ËíÞ yt [th …tŒ su™t Au yuðtu ËØ{o
Ë{]ÂØytu, yrý{trŒ rËÂæÄytu, ƒ¤-Ëðo™wk Œunƒ¤, Ëíð-Ëðo™wk
yk‚:fhý ƒ¤, yt Ëðo …ý rºt÷tufe Útfe ÷û{eS™e …tA¤ „Þwk. >3

M…V……n˘“ x… S… ™……x…… x… ∫¥…h……«t…¶…⁄π…h…… x… S… *
 S… I…™…÷®…« h…Æix…… x… v……i…⁄{…EÚÆh…… x… S… **4**
„òrŒ ðnt™tu, ËwðýtorŒ Ät‚wytu™tk yt¼q»týtu y™u …tºttrŒ
W…fhýtu, {rýytu y™u hí™tu ûtÞ …t{e „Þtk. >>4>>

+z……x™……Ëπ…v…™…: ∫x…‰ΩÙ…: EÚ…±…‰x……±{…‰x…  S… I…™…÷: *
x… I…“Æ∆ v…‰x…÷®… ΩÙπ…“|…®…÷J……x……∆ ∫i…x…‰π¥…¶…⁄i…¬ **5**
½ô ytrŒf yÒttu , yti » trÄytu y™u ½] ‚ ‚i ÷ trŒ M™u n tu
yÕ…ft¤{tk ûtÞ …t{e „Þt. „tÞtu, ¼UËtu, ytrŒf …þwytu™t M‚™tu{tk
ŒwÄ hÌtwk s ™rn >>5>>

yt he‚u ÷û{e ytrŒf™w k Ë{w ÿ {tk yk ‚ Äto ™ ÚtÞt …Ae
yti»trÄ…tu»tf [kÿ{t …ý ftkr‚yu hrn‚ ÚtR™u Ë{wÿ™t s¤{tk
yk‚Äto™ ÚtR „Þtu. íÞth …Ae ztk„h ½ô ytrŒf ÄtLÞ™tk ƒeòu su
ykfwhtu™tk fthý fnuðtÞ Au ‚u™u ™tþ fh™the y™tð]Âü (ð]Âü™tu
y¼tð) {tuxe ƒnw ð»to …ÞO‚ [t÷w hne. yux÷u Œw»ft¤™e …hk…ht
«ð‚eo >>8>>

C¥……z…∆ C¥……z…‰ i… V…±{…xi…: I…÷iI……®……†S…  x…Æ…‰V…∫…: *
i™…Ci¥…… O……®……x{…÷ƆS……‰π…÷¥…«x…‰π…÷ S… x…M…‰π…÷ S… **9**
{tuxe y™tð]Âü™u ÷eÄu yÒt ƒe÷fw÷ ™rn {¤ðtÚte fðtÒtk
õðtÒtk-yÒt õÞtk Au ? yÒt õÞtk Au ? yu{ ûtwÄt™wk Œw:¾ ™rn Ën™
ÚtðtÚte ƒnw ƒw{tu …t¤‚t, ûtwÄt™u ÷eÄu fwþ þheh su{™tk ÚtR „Þtk
Au. {txu s ƒe÷fw÷ ƒ¤ne™ Útyu÷t ‚u s™tu „t{tu y™u …¥t™tu™tu
…rhíÞt„ fhe™u ð™{tk y™u …ðo‚{tk sR ðMÞt. >>9>>

I…÷v……i……«∫i…‰ {…∂…⁄x…¬ ΩÙi¥…… O……®™……x……Æh™…EÚ…∆∫i…l…… *
{…Ci¥……%{…Ci¥…… {… ¥…… E‰Ú S…k…‰π……∆ ®……∆∫……x™…¶…÷\V…i… **10**

x…¥…… {…  x…v…™……‰ x…π]Ù…: E÷Ú§…‰Æ∫™…… {… ®… xn˘Æ…i…¬ *
<xp˘: ∫…ΩÙ…®…ÆM…h…ËÆ…∫…“k……{…∫…∫… z…¶…: **6**

ûtwÄtÚte yt‚wh ƒ™e „yu÷t ‚u s™tu ƒfhtk ytrŒf „t{™tk
…þwytu™u y™u {]„trŒ ð™™tk …þwytu™u nýe™u ‚u{™tk {tkË™u htkÄe™u
‚tu fux÷tf ™rn htkÄe™u …ý ¾tðt ÷tøÞt. >>10>>

fwƒuh ¼kzthe™t ¼ð™ Útfe ™ðu r™rÄytu …ý ™tþ …t{e „Þt.
Œuð„ýtu ËtÚtu RLÿ ‚tu ‚…Mðe™t suðtu Ë{„ú ¼tu„u ðSo‚ ÚtR „Þtu. >6

 ¥…u˘…∆∫……‰ ®…÷x…™…†S……l… ™…‰ ¥…Ë ∫…r˘®…«S…… Æh…: *
 ©…™…®……h……: I…÷v……%l…… {… x……†x…xi… {…±…±…… x… i…÷ **11**

∫…¥……« h… ¶……‰M…p˘¥™…… h… x……∂…®…“™…÷ ∫j…±……‰EÚi…: *
n‰˘¥…… nˢi™…… ®…x…÷π™……†S… ∫…¥…Ê n˘… Æp˘{…“ bi……: **7**

yt «{týu ƒnwÄt «ð]Â¥t Út‚tk su fux÷tf ËØ{o{tk ð‚o™tht
rðît™tu y™u {wr™ytu n‚t ‚u ‚tu ûtwÄtŒw:¾™u ÷eÄu {hðt suðt ÚtR
„Þt ‚Úttr… ‘ƒwÂæÄ…qðof {tkË ¼ûtý{tk Âî„wý «tÞÂù‚ fhðwk …zu
Au,’ yu{ òýe™u {tkË ¼ûtý{tk ‚tu «ðíÞto s ™rn. >>11>>

Ë{„ú ¼tu„ ÿÔÞtu ¾t™ …t™trŒf rºt÷tufe Útfe ™tþ …t{e „Þtk.

yæÞtÞ - 9

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

41

i…n˘… i…÷ ¥…fir˘… @Òπ…™…∫i……x…¬ nfi˘π]¬¥……%x…∂…x……nfi˘i……x…¬ *
®…x…÷ ¶…: ∫…ΩÙ ¥…‰n˘…‰HÚ®……{…r˘®…«®…§……‰v…™…x…¬ **12**

Ë{ßÞt …Ae ð¤e ‚u fux÷tf Ér»tytu nu Âîòu ! ‘‚{tu At„trŒðzu
Þ¿t fhtu’ yu{ …ý fnuðt ÷tøÞt. >>14>>

ßÞthu fux÷tf Ér»tytu {tkË ¼ûtý{tk «ðíÞto ™rn íÞthu ‚tu
{™wytuyu Ërn‚ ð]æÄ Ér»tytu ‘ftkR …ý ¾tðwk s ™rn’ ytðt {hý
{txu yÒtþ™ ðú‚{tk ytŒhðt¤t ‚u {wr™ytu™u òuR™u ðuŒtrŒf{tk fnu÷t
yt…íft÷e™ Ä{o™tu “j™…ΩÙ®…±……¶…‰%xv…∫……‰ ®……∆∫…‰x…… {… ¥…i…Êi… ∫…¥…«l…… x…

™…… ¥…‰n˘ ¥… ΩÙi…… ÀΩÙ∫…… x… ∫…… ÀΩÙ∫…… ∫i… n˘…‰π…n˘… *
= q˘∂™… n‰˘¥……x…¬  {…i…fi∆†S… i…i……‰ Px…i… {…∂…⁄x…¬ ∂…÷¶……x…¬ **15**
|……‰ I…i…∆ n‰˘¥…i……¶™…†S…  {…i…fi¶™…†S…  x…¥…‰ n˘i…®…¬ *
¶…÷\V…i… ∫¥…‰ {∫…i…∆ ®……∆∫…∆ ∫¥……l…» i…÷ Px…i… ®…… {…∂…⁄x…¬ **16**

®…i™…… n‰˘Ω∆Ù {……i…™…‰i…¬ v…®…«∫™…… n˘®…∆ ∫……v…x…∆ ™…q‰˘ΩÙ:’’ ‘‘∫…¥…«i… B¥… +…i®……x…∆
ðuŒ{tk fnu÷e ®nËt ‚u Œtu»tŒtÞe ™Úte, {txu Œuð‚tytu y™u
M……‰{……™…‰i…¬’’ ‘‘∫…¥……«z……x…÷®… i…ù |……h……i™…™…‰ i…q˘∂…«x……i…¬’’ ‘‘∂…Æ“Æ®……t∆ r…rºtytu™u Wvuþe™u yuðtk …þwytu™u {thtu, {kºttuÚte «tuûtý fhu÷t (þwØ
J…±…÷ v…®…«∫……v…x…∆’’ ‘‘V…“¥…z…Æ…‰ ¶…p˘∂…i…… x… {…∂™… i…” RíÞtrŒ ©wr‚ fhu÷t) y™u ð¤e Œuð‚tytu ‚Útt r…rºtytu™u r™ðuŒ™ fhu÷t {tkË™u
M{]r‚ Ëqºt yr¼Þwrõ‚ ytrŒf™tk ð[™tu fu su {™w»ÞŒun™e yr‚
Œw÷o¼‚t y™u Ä{to[hý{tk {wÏÞ ËtÄ™‚t fnuðt …qðof ‚u™t su ‚u
«fthÚte …ý …rhhûtý™e ytð~Þõ‚t fnu™thtk Au ‚u ðzu ƒtuÄ yt…ðt
÷tøÞt. >>12>>

ÞÚtuåA s{tu, MðtÚto {txu ‚tu …þwytu™u nýtu ™rn, RíÞtrŒ W…Œuþ
fhðt ÷tøÞt >>15-16>>

®…÷x…™…: |……™…∂…∫i…j… I…÷v……¥™……E÷Ú ±…i…‰ xp˘™……: *
{…Æ…‰I…¥……n˘¥…‰n˘…l……«x…¬  ¥…{…Æ“i……x…¬ |…{…‰ n˘Æ‰ **13**

y™k‚h {wr™ytuyu ytðtu ƒtuÄ yt…u÷t Œuðtu, Ér»tytu, htòytu
y™u ƒeò {™w»Þtu …ý …tu‚…tu‚t™e þÂõ‚™u y™wËthu rnkËt{Þ Þ¿t{tk
«ðíÞto, suytu ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚tu n‚t ‚uytu ‚tu ‚u{tk ™ s
«ðíÞto. >>17>>

ƒtuÄ yt…u÷t Ér»tytu {æÞu suytu {wr™- {kºtÿütytu ntuR™u
ûtwÄtÚte ÔÞtfwr÷‚ RrLÿÞtuðt¤t n‚t ‚u ‚tu …htuût- “®…‰v™…‰x……V…‰x… ™…π]Ù¥™…∆”
RíÞtrŒ ©wr‚{tk fnu÷t ÷ûtýtuðt¤tu ðtŒ (fnuðwk) su™tu Au yuðt ðuŒtu™t
yÚttuo™u rð…he‚ fhðt ÷tøÞt. yux÷u ‘¼wÏÞt™u ftuR …ý Ä{o sýt‚tu
™Úte’ ytðt LÞtÞu fhe™u rð…he‚ ®nËúÞ¿t…hs Ë{sðt ÷tøÞt
“|……™…∂…:” ‘yt …ŒÚte suytu ¼„ðKõ‚tu ™ n‚t ‚uytu yuðwk Ë{ßÞt
…ý ¼„ðKõ‚tu ™rn’ yu{ Ëq[ÔÞwk Au. >>13>>

i…i……‰ n‰˘¥…Ãπ…¶…⁄{……±…… x…Æ…†S… ∫¥…∫¥…∂… HÚi…: *
S…G÷Ú∫i…˧……Ê v…i…… ™…Y……x…fii…‰ ¡‰EÚ… xi…EÚ…x…¬ ΩÙƉ: **17**

M……‰®…‰v…®…∑…®…‰v…∆ S… x…Æ®…‰v…®…÷J……x®…J……x…¬ *
S…G÷Ú™…«Y……¥… ∂…π]Ù… x… ®……∆∫…… x… §…÷¶…÷V…÷†S… i…‰ **18**
fuðt Þ¿t{tk «ðíÞto ? ‚tu ytðe rð…he‚ «ð]Â¥t™u y™wËhu÷t ‚u
ŒuðtrŒftu „tu{uÄ yï{uÄ y™u ™h{uÄ ytrŒ Þ¿ttu™u fhðt {kzât
y™u ‚u™t yðrþü {tkËtu™u ¾tðt {kzât. >>18>>

+l…» S……V…… n˘∂…§n˘…x……∆ ®…÷J™…∆ UÙ…M…… n˘®…‰¥… i…‰ *
§…÷§…÷v…÷†S……l… i…‰ |……Ω÷Ù™…«Y……x…¬ E÷ÚØÒi… ¶……‰  u˘V……: ! **14**

 ¥…x…π]Ù…™……:  ∏…™…: |……{i™…Ë E‰Ú S…tY……∆†S… S… GÚƉ *
∫j…“{…÷j…®… xn˘Æ…tl…» E‰Ú S…SS… ∫¥…“™…¥…fik…™…‰ **19**

‚u yÚto™u fnu Au- ¼„ðKõ‚tu Útfe ÔÞr‚rhõ‚ ‚u {wr™ytu
“+V…‰x… ™…V…‰i…” RíÞtrŒ ©wr‚{tk ð‚o‚t yòrŒ þçŒtu™tu {wÏÞ yÚto
At„ (ƒfhtu) ytrŒf s Au yu{ Ë{S ƒuXt. ytðtu rð…he‚ yÚto

‚u{tk fux÷tf s™tu rð™ü Útyu÷e ÷û{e™e VheÚte «tÂó {txu,
‚tu fux÷tf s™tu Mºte …wºt „]n ytrŒf™e «tÂó {txu, ‚tu fux÷tf s™tu
…tu‚t™e Srðftð]Â¥t™e «tÂó {txu rðrðÄ Þ¿ttu fhðt ÷tøÞt. >>19>>

yæÞtÞ - 9

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

®…ΩÙ…™…Y…‰π¥…∂…HÚ…∫i…÷  {…i…fix…÷ q˘∂™… ¶…⁄ Æ∂…: *
 x…ΩÙi™… ∏……r‰˘π…÷ {…∂…⁄x…¬ ®……∆∫……x™……n˘∆∫i…l……%%n˘™…x…¬ **20**
„tu{uÄtrŒ {ntÞ¿ttu™u fhðt{tk yË{Úto yuðt fux÷tf s™tu ‚tu
r…rºtytu™u Wvuþe™u ©tØtu{tk ƒnw …þwytu™u nýe™u ‚u™t {tkËtu™u MðÞk
¾tðt ÷tøÞt ‚Útt ƒeò ƒútñýtu y™u …tu‚t™t ËkƒÄk es™tu ¿tt‚es™tu™u
¾ðhtððt ÷tøÞt. >>20>>

42

yt «fthu {nt yt…íft¤{tk ®nËt{Þ Þ¿t™e «ð]Â¥t ÚtR, Ä{o
su ËŒt[th ‚u ‚tu yt¼tË{tºt-fÚt™{tºt hÌttu. MðÞk Ë™t‚™ Ä{o
‚tu ÷û{eS™e …tA¤ [tÕÞtu „Þtu. >>25>>

+v…®…«: ∫……x¥…™……‰ ±……‰EÚ…∆∫j…“x… {… ¥™……{™… ∫…¥…«i…: *
+¥…v…«i……%±{…EÚ…±…‰x… n÷˘Ãx…¥……™……Ê §…÷v…ËÆ {… **26**

E‰Ú S…i∫… Æi∫…®…÷p˘…h……∆ i…“Æ‰π¥…‰¥……¥…∫…VV…x……: *
®…i∫™……x…¬ V……±…ËØÒ{……n˘…™… i…n˘…ΩÙ…Æ… §…¶…⁄ ¥…Ɖ **21**

yu{ Út‚tk rðît™tuyu …ý ™ r™ðthý fhe þftÞ yuðtu Ë…rhðth
yÄ{o ºtýu ÷tuf{tk ÔÞt…e™u Ëðoºt yÕ…ft¤{tk ð]ÂØ …t{e „Þtu.
Ëðoºt yÄ{o™e «ð]Â¥t ÚtR hne. >>26>>

fux÷tf s™tu ™Œeytu ‚Útt Ë{wÿ™t ‚eh W…h sR ðMÞt y™u
ò¤eðzu {íMÞtu™u …fze™u ‚u™t {tkËtu™tu s ytnth fhðt ÷tøÞt. >>21>

n˘ Æp˘…h……®…l…Ëi…‰π……®…{…i™…… x… i…÷ ¶…⁄ Æ∂…: *
i…‰π……∆ S… ¥…∆∂… ¥…∫i……Æ…‰ ®…ΩÙ…∆±±……‰E‰Úπ¥…¥…v…«i… **27**

∫¥…M…fiΩÙ…M…i… ∂…π]‰Ù¶™……‰ {…∂…⁄x…‰¥…  x…ΩÙi™… S… *
 x…¥…‰n˘™……®……∫…÷Ɖi…‰ M……‰UÙ…M…|…®…÷J……x…¬ ®…÷x…‰ ! **22**

Ëðoºt yÄ{o™e ÔÞtÂó Út‚tk, Œrhÿ Œþt{tk ytðe „yu÷t ‚u
s™tu™tk Ëk‚t™tu ‚tu ƒnw ÚtÞtk y™u ð¤e ‚u{™t ðkþ™tu rðM‚th ÷tuftu{tk
yrÄf ð]ÂØ …tBÞtu. >>27>>

nu ËtðŠý{w™u ! ð¤e ‚u yt s™tu …tu‚t™u ½uh ytðu÷t rþü s™tu™u
„tÞtu ƒfhtk ytrŒf …þwytu™u nýe™u s r™ðuŒ™ fhðt ÷tøÞt. >>22>>

∫…V……i…“™… ¥…¥……ΩÙ…x……∆  x…™…®…†S… i…n˘… C¥… S…i…¬ *
x……¶…¥…r˘®…«∫……R¬EÚ™……« u˘k…¥…‰∂…®……t¶……¥…i…: **23**
ytðt {nt yt…íft¤{tk Ä{oËkf‚to™u ÷eÄu ‚Útt Ä™ ½h
ytrŒf™t y¼tð™u ÷eÄu Ë{t™ðýoðt¤t s™tu{tk su rððtn «Út{
Út‚t n‚t ‚u™tu r™Þ{ ftuR …ý ðýo{tk hÌttu ™rn. >>23>>

•……¿h……: I… j…™……n˘“x……∆ I…j……t… •……¿h……∆ ∫…÷i……: *
={…™…‰ ®…Ɖ EÚ…±…M…i™…… ∫¥…∫¥…¥…∆∂… ¥…¥…fir˘™…‰ **24**
fuðe Ä{oËkfh‚t ? ‚tu …tu‚…tu‚t™t ðkþ™e rðð]ÂØ {txu W¥t{
ðýo ƒútñýtu ûtrºtÞtrŒf™e y™u ™e[ ðýo ûtrºtÞtrŒftu ƒútñýtu™e
fLÞtytu™u yt…íft¤ðþt‚T …hýðt {kzât. ytðe ðýoËkfh‚t ÚtR
„R. >>24>>

<il…∆ ÀΩÙ∫……®…™…… ™…Y……: ∫…®|…¥…fik…… ®…ΩÙ…{… n˘ *
v…®…«∫i¥……¶……∫…®……j……‰%∫l……i∫¥…™…∆ i…÷  ∏…™…®…x¥…M……i…¬ **25**

 ¥…u˘…∆∫…∫i…j… ™…‰ V……i……∫i…‰ i…÷ v…®…» i…®…‰¥…  ΩÙ *
®…‰ x…Ɖ ®…÷J™…®…‰¥……l… O…xl……∆†S…G÷Ú†S… i……nfi˘∂……x…¬ **28**
‚u ðkþ rðM‚th{tk suytu rðît™ ÚtÞt ‚uytu ‚tu …tu‚…tu‚t™t ð]Øtuyu
y™wct™ fhu÷t ðuŒtuõ‚ yt…Ø{o™u s {wÏÞ {t™e ƒuXt. yux÷u ‚u{ýu
„úÚk ttu …ý ‚uðts «fth™t- rnkËt{Þ Þ¿t «r‚…tŒ™ …hs fÞto. >>28>>

i…‰ {…Æ®{…Æ™…… O…xl……: |……®……h™…∆ |… i…{…‰ n˘Æ‰ *
+…t‰ j…‰i……™…÷M…‰ ΩÙ“il…®……∫…“r˘®…«∫™…  ¥…{±…¥…: **29**
‚u{ýu fhu÷t «ƒkÄtu …hk…htyu «{tý…ýt™u …tBÞt. rðïS‚
™t{™t RLÿ™t Ë{Þ{tk ð‚o‚t {™ðk‚h™t «Út{ ºtu‚tÞw„{tk yt
«fthu Ä{o™tu ™tþ ÚtÞtu n‚tu. >>29>>

i…i…: |…¶…fi i… ±……‰E‰Úπ…÷ ™…Y……n˘…Ë {…∂…÷ÀΩÙ∫…x…®…¬ *
§…¶…⁄¥… ∫…i™…‰ i…÷ ™…÷M…‰ v…®…« +…∫…“i∫…x……i…x…: **30**
‚u ft¤™u ythk¼e™u yt ÷tuftu{tk Út‚t Þ¿ttrŒf{tk …þwytu™e
®nËt «ð‚eo n‚e. «Út{ ËíÞÞw„{tk ‚tu y®nËtrŒ Ë™t‚™ Ä{o™e
Ëthe «ð]Â¥t n‚e. >>30>>

yæÞtÞ - 9

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

EÚ…±…‰x… ®…ΩÙi…… ∫……‰% {… ∫…ΩÙ n‰˘¥…Ë: ∫…÷Æ… v…{…: *
+…Æ…v™… ∫…®{…n∆˘ |……{… ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ |…¶…÷∆ ®…÷x…‰! **31**
nu {w™u ! rðïS‚ ™t{™tu ŒuðLu ÿ …ý Œuðtu ËtÚtu ƒnw ft¤u ðtËwŒðu
{nt«¼w™wk ythtÄ™ fhe™u Ëk…Â¥t™u …tBÞtu n‚tu. >>31>>

i…i……‰ v…®…« x…E‰Úi…∫™… ∏…“{…i…‰: EfiÚ{…™…… ΩÙƉ: *
™…l……{…⁄¥…» S… ∫…r˘®…« ∫j…±……‰C™……∆ ∫…®|…¥…i…«i…‰ **32**
RLÿ™u Ëk…Â¥t {éÞt …Ae Ä{o™t ytÄth¼q‚ ©e…r‚ ©enrh™e
f]…tÚte ‚u Ë™t‚™ Ä{o rºt÷tufe{tk ÞÚtt…qðo (ŒwðtoËt™t þt… …nu÷tk
su{ n‚tu ‚u{) Ëthe he‚u «ðíÞtuo n‚tu. >>32>>

i…j…… {… E‰Ú S…x®…÷x…™……‰ x…fi{…… n‰˘¥……†S… ®……x…÷π……: *
EÚ…®…GÚ…‰v…Æ∫……∫¥……n˘±……‰¶……‰{…ΩÙi…∫… r˘™…: *
i…®……{…r˘®…«®…t… {… |……v……x™…‰x…Ë¥… ®…x¥…i…‰ **33**
Ë™t‚™ Ä{o™e «ð]Â¥t ntuðt A‚tk …ý ft{, ¢tuÄ, hËtMðtŒ,
÷tu¼, {t™ ytrŒf Œtu»ttuyu fhe™u su{™e ËŒTƒwÂØytu nýtR „R Au
yuðt fux÷tf {wr™ytu, htòytu, Œuð‚tytu y™u {™w»Þtu yt…Ø{o™u
yãtr… (þw¼ ft¤{tk …ý) {wÏÞ…ýu {t™u Au. yr¼«tÞ yuðtu Au
fu- su™u rð»tu ‘‘+¶…™…∆ ∫…k¥…∫…∆∂…÷ r˘:’ RíÞtrŒ ð[™Úte „e‚t{tk fnu÷e
Ë¥ð{Þe Œiðe Ëk…Â¥t ð‚o‚e ntuÞ ‚u s ŒuðËk¿ttÚte fnuðtÞ y™u su™u
rð»tu “ n˘®¶……‰ n˘˘{……Ê% ¶…®……x…†S…” RíÞtrŒ ð[™Úte „e‚t{tk fnu÷e
hs-‚{{Þe ytËwhe Ëk…Â¥t ð‚o‚e ntuÞ ‚us yËwhËk¿ttÚte fnuðtÞ.
‚u{tk hs ‚{ «Ät™ yËwhtu™u þw¼ ËtÄ™™t yt[hý{tk rþrÚt÷‚t™u
÷eÄu ƒwÂØ{tk sz‚t ntuðtÚte ËåAtMºttu™t þçŒtu™tu ÞÚttÚto ƒtuÄ ntu‚tu
™Úte. Ë¥ð«Ät™ Ëwhtu™u ‚tu Œiðe Ëk…Œtyu Þwõ‚ ntuðtÚte ƒtuÄ Au s.
‚u{tk …ý áZ ƒúñ[Þoðt¤t™u s ƒwÂØ{tk ËtYk r™Œtuo»t…ýwk ntuðtÚte
ÞÚttÚto ƒtuÄ ntuÞ Au s. yt yÚto AtkŒtuøÞtu…r™»tŒ{tk ©wr‚yus fÌttu
Au-“<xp˘…‰ ΩÙ ¥…Ë n‰¥˘ ……x……®… ¶…|…¥…µ……V…  ¥…Æ…‰S…x……‰%∫…÷Æ…h……∆ i……Ë ΩÙ…∫…∆ ¥…n˘…x……¥…‰¥…
∫… ®…i{……h…“ |…V……{… i…-∫…EÚ…∂…®……V…M®…i…÷ : ” yt ytÏÞtrÞft{tk

43

ytí{¿tt™tÚteo RLÿ y™u rðhtu[™ ƒÒtu yu ƒúñt™e Ë{e…u sR™u
ytí{¿tt™ {txu ‚u{™u …wAÞwk, ‚u Ë{Þu ƒúñtyu fÌtwk fu- nu ŒuðuLÿ ! nu
yËwhuLÿ ! ‚{tu ƒúñ[Þoðú‚ …t¤ðt …qðof ‚…ùÞto fhtu. ƒúñt™wk ð[™
Ëtk¼¤e™u yËwhuLÿ rðhtu[™u ƒºteþ ð»to …ÞO‚ ƒúñ[Þoðú‚…qðof ‚…
fÞwO. ‚uÚte ‚u™e ƒwÂØ{tk òuRyu ‚uðwk ËBÞfT r™Œtuo»t…ýwk ™rn ytððtÚte
ƒúñtyu W…Œuþ fhu÷t “Bπ… +…i®……” RíÞtrŒ ðtõÞ{tk ‘…tu‚t™tu Œuns
ytí{t Au’ yuðtu …tu‚u r™ùÞ fÞtuo. ‚u …Ae ‚u {™{tk ƒnw Ëk‚wü
ÚtR™u …tu‚t™t Œun™t …tu»tý ytrŒf™u s Ëthe he‚u fhðt {kzâtu.
ŒuðuLÿu ‚tu yufËtu yuf ð»to…ÞO‚ áZ…ýu ƒúñ[Þoðú‚ …t¤ðt …qðof ‚…
fÞwO ‚uÚte ‚u™e ƒwÂØ Ëthe he‚u r™Œtuo»t ÚtR „R. ‚uÚtes ‘ytí{t Œun
Útfe ÔÞr‚rhõ‚s Au. ‚u™e SðËk¿tt Au. ‚u òu Ä{torŒ yk„u Ërn‚
…h{tí{t™e ¼Âõ‚ fhu Au ‚tu …h{tí{t™u …t{u Au.’ ytðtu r™ùÞ
fÞtuo. ‚u{ yt MÚt¤u …ý ft{ ¢tuÄtrŒfu fhe™u su™e ƒwÂØ nýtR „R
Au. yuðt s™tu™u ƒwrÄsz‚t™u ÷eÄu ðirŒf þçŒtu™tu ÞÚttÚto ƒtuÄ ™rn
ntuðtÚte ‚uytu yt…Ø{o™wks «Ät™…ýu „úný fhu Au. >>33>>

BEÚ… xi…x……‰ ¶……M…¥…i……  V…i…EÚ…®……n˘™…∫i…÷ ™…‰ *
+…{…t {… x… i…‰%M…fiºh…∆∫i…∆ i…n˘…  EÚ®…÷i……x™…n˘… **34**
ft{trŒ Œtu»ttu su{ýu SíÞt Au yuðt su yuftkr‚f ¼„ðKõ‚tu
n‚t ‚uytuyu ‚tu rð»t{ ft¤{tk …ý yt…Ø{o™wk „úný fÞwO s ™rn.
yux÷u rð»t{ ft¤u fhe™u …ý ËŒTƒwÂØ™tu rð™tþ ™ ntuðtÚte ‚uytu
{wÏÞ s Ä{o™t …t÷™{tk ‚í…h hÌtt. ßÞthu yt…Â¥t{tk …ý ‚uytuyu
yt…íft÷e™ Ä{o „úný fÞtuo ™rn, ‚tu yt…Â¥t rð™t™t Ëtht ft¤{tk
™ „úný fhu ‚u{tk ‚tu fnuðwks þwk ? yt ƒÄtu ÞÚtt yÚto {tuûtÄ{o{tk
òsr÷‚w÷tÄth ËkðtŒ ytrŒf{tk r™ýoÞ fÞtuo Au. ‚tu y®nËtrŒf s
{wÏÞ Ä{o Au yu{ Ë{Íe™u ¼„ðKõ‚tu yt…Â¥t{tk …ý ‚u™wks
y™wct™ fhu Au. yuðwk ‚tí…Þo Au. >>34>>

<il…∆ •…¿z…… n˘EÚ±{…‰ ÀΩÙª…™…Y…|…¥…i…«x…®…¬ *
™…l……∫…“k…x®…™……J™……i…®……{…iEÚ…±…¥…∂……n¬¶…÷ ¥… **35**

yæÞtÞ - 10

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

< i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰
ÀΩÙª…™…Y…|…¥…fi k…Ω‰Ùi…÷ x…∞Ò{…h…x……®…… x…¥…®……‰%v™……™…: **9**
nu ƒúñ™T ! yt «fthu ytrŒ fÕ…{tk yt…íft¤ðþt‚T ¼qr{
W…h su he‚u ®nËt{Þ Þ¿t™e «ð]Â¥t ÚtR n‚e ‚u {U ‚{™u Ëðo
fne Ëk¼¤tÔÞwk. >>35>>
Rr‚©e MfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu
®nËúÞ¿t«ð]Â¥tnu‚wr™Y…ý™t{t ™ð{tu yæÞtÞ: >>9>>
10. yt yæÞtÞ{tk ÷û{ene™ Útyu÷t ŒuðuLÿtrŒf™tu ŒiíÞtuyu fhu÷tu …ht¼ð, ‚u
yt…íft¤{tk {ntŒw:¾Úte …ezt …t{u÷t RLÿtrŒftuyu {uY{tk hnu÷t ƒúñt™u fhu÷wk
…tu‚t™t Œw:¾™wk r™ðuŒ™ y™u Ë{M‚ Œuð‚tytu y™u þkfh™u …ý ËtÚtu ÷R™u ûtehË{wÿ
«íÞu „yu÷t ƒúñtyu þ‚ ð»to…ÞO‚ fhu÷e ‚…ùÞtoÚte «ËÒt Útyu÷t ðtËwŒu𠼄ðt™u
«Œþtoðu÷tu ÷û{e ytrŒf™e «tÂó™tu W…tÞ ð„uhu fÚtt ðýoðe Au. (&÷tuf 40)

∫……¥…Ãh…ØÒ¥……S…
EÚl…∆ |……{i…… {…÷x…: ∫EÚxn˘ ! ∏…“ Æxp‰˘h… M…i……®§…÷ v…˘®…¬ *
Bi……∆ EÚl…™… ®…‰ ∫…¥……» EÚl……∆ x……Æ…™…h……∏…™……®…¬ **1**
yæÞtÞ 10 {tu
{nts™tu™t y™tŒhÚte ™ü Útyu÷e ÷û{e VheÚte {¤ðe
{ntŒw÷o¼ Au yu{ {t™‚t S¿ttËw ËtðŠý{wr™ …wAu Au- nu Mðt{e
ftŠ‚f ! Ë{wÿ{tk ÷e™ Útyu÷e ÷û{e RLÿu VheÚte fÞt W…tÞu fhe™u
{u¤ðe ? su{tk ÷û{eS y™u ™thtÞý™tu {rn{t ðýoÔÞtu Au. yuðe
‚u Ëðo fÚtt {™u S¿ttËw™u fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. >>1>>

∫EÚxn˘ =¥……S…
 ∏…™……  ¥…ΩÙ“x……‰ n‰˘¥…‰xp˘: ∏…“ΩÙ“x…ËÆ {… n˘…x…¥…Ë: *
{…Æ… V…i……‰ æi…∫l……x……‰ x…π]Ù…∂…‰π…{… ÆSUÙn˘: **2**
 M… ÆM…º¥…ÆE÷Ú\V…‰π…÷ EÚ…x…x…‰π…÷ i…i…∫i…i…: *
{… Æ§…ß……®… ∫… ΩÙi……‰  n˘M…“∂…Ë¥…«ØÒh…… n˘ ¶…: **3**
yt he‚u …wAu÷t ftŠ‚f Mðt{e fnu Au- nu ËtðŠý{w™u ! ÷û{eyu
hrn‚ ÚtR „yu÷tu, ÷û{eyu hrn‚ yuðt …ý Œt™ðtuyu ÞwØ{tk …ht¼ð
…{tzu÷tu, {txu s ‚u{ýu su™wk MÚtt™-rºt÷tufe htßÞ nhe ÷eÄwk Au,

44

{txu s RLÿ…Œ™tu Ë{„ú ði¼ð Ëw¾ ËtÄ™ ¼tu„ ¼tu„tu…fhýtrŒ
su™tu ™ü ÚtR „Þtu Au yuðtu ŒuðuLÿ ðÁýtrŒ rŒõT…t¤tu™e ËtÚtu
r„rh„wnt-ytu{tk, fwkòu{tk y™u „n™ ð™tu{tk ynª ‚nª ¼{ðt
÷tøÞtu. yux÷u r„rh„wnt{tkÚte fwkòu{tk y™u fwkòu{tkÚte {ntð™tu{tk
y™u ð¤e VheÚte r„rh„wntrŒf{tk, yu{ ¼ú{ý fhðt ÷tøÞtu. (÷‚t
rð„uhuÚte Zkftyu÷tk MÚtt™tu™u fwks fnu Au. >>2-3>>

¥…±EÚ±…… V…x…¥…∫j……†S… {…∂…÷{…I™…… ®…π……∂…x……: *
n‰˘¥…… nˢi™…… x…Æ… x……M……∫i…÷±™……S……Æ{… ÆSUÙn˘…: **4**
ð]ût™tk ðÕf÷ y™u {]„[{os su{™u …nuhðt ytuZðt™tk ðMºttu
Au. y™u …þw …ûteytu™t {tkË™us ¼ûtý fh™tht yuðt Œuðtu, ŒiíÞtu,
™htu, ™t„tu y™u Ë…tuo yt Ëðuo ‚wÕÞ yt[th (ƒútÌt ðuþtrŒ) y™u
…rhåAŒ (¼tu„tu…fhýtrŒ ði¼ð) ðt¤t ÚtR „Þt. >>4>>

{……j…… h… ®…fix®…™……x™…‰¥… ∫…¥…Êπ……®… {… ¥…‰∂®…∫…÷ *
+…∫…x¥…Æ…EÚ…: ∫…¥…Ê% {…  {…∂……S™… <¥… S…  ∫j…™…: **5**
ŒuðtrŒ Ëðo ftuR™t …ý ½htu{tk …tºttu‚tu {]Â¥tft{Þ s n‚tk.
ŒuðtrŒ Ëðuo ftuR …ý yr‚ htkf suðt ÚtR „Þt. y™u ‚u{™e Ëðuo ftuR
MºteÞtu ‚tu r…þt[ýe™t suðe ÚtR „R. >>5>>

+…n˘…¥…¶…⁄n˘x……¥…fi π]Ù¶…÷« ¥… u˘…n˘∂…¥……Ãπ…EÚ“ *
i…i……‰ ¥…π…Ê C¥… S…n¬˘ ¥…fi π]ÙÆ…∫…“i∫¥…±{…… C¥… S…z… S… **6**
«Út{ ‚tu …]Úðe W…h ƒth ð»to…ÞO‚ y™tð]Âü (Œw»ft¤) ð‚eo
hne. y™k‚h ftuR ð»to{tk MðÕ… ð]Âü ÚtR y™u ftuR ð»to{tk ‚tu MðÕ……ý
ÚtR ™rn. >>6>>

<il…∆ n˘… Ætn÷˘:J……x……∆ i…‰π……∆ ¥…π…«∂…i…∆ M…i…®…¬ *
§… ±…π`مƧv…EÚ®……«h…∫i…‰% i…n÷˘:J…‰% {… x……‰ ®…fii……: **7**
yt he‚u ŒtrhÿÞ™t Œw:¾ðt¤t rºt÷tufð‚eo ŒuðtrŒ s™tu™u
þ‚ð»ttuo ðer‚ „Þtk. ytx÷wk Œw:¾ ntuðt A‚tk ‚uytu {hý™u fu{ …tBÞt
™rn ? ‚tu …thçÄ f{o ƒnw ƒ¤ðt™ ntuðtÚte ytðe yr‚ Œw:¾Œþt{tk
…ý ‚uytu {hý …tBÞt ™rn. >>7>>

yæÞtÞ - 10

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

+V…“¥…xi… ®…fii…|……™…… x…ÆE‰Ú π¥…¥… x……ÆEÚ…: *
™…i…xi……‰% {…  ∏…™…: |……{i™…Ë ™…Y……tËx……«±…¶…xi… i……®…¬ **8**
ßÞthu ‚uytu yr‚ Œw:¾{tk …ý {Þto ™rn. íÞthu ‚uytu™wk Sð™
fu{ ÚtÞwk ? ‚uytu ‚u™u Ëáütk‚ fnu Au- su{ ™hftu{tk ™thfe ™htu
Œw:Ën Œwhk‚ Œw:¾ ¼tu„ððt A‚tk …ý ™rn {h‚t Útft Sð‚ts hnu
Au. ‚u{ {hý ‚wÕÞ Œw:¾ …t{ðt A‚tk. …ý Sð‚t s hÌtt. ytðe
ŒwŒoþt{tk hne™u …ý ÷û{e™e «tÂó {txu Þ¿ttrŒf ðzu ƒnw ƒnw «Þí™
fhðt A‚tk. …ý ÷û{e™u ™s …tBÞt. >>8>>

45

RåAt fÞto …Ae rð»ýw ‚tu ‚…:r«Þ ntuðtÚte ‚u{™wk ‚…ðzu
ythtÄ™ fhþu yuðt yt ƒúñt Ëðuo Œuð„ýtu™u ËtÚtu ÷R™u ûtehËt„h
«íÞu „Þt. >>12>>

i…∫™……‰k…Ɖ i…]‰Ù Æ®™…‰ ∫…¥…Ê i…‰%x…∂…x…µ…i……: *
BEÚ{……n˘ ∫l…i…… >Òv¥…«§……ΩÙ¥…†S… GÚƉ i…{…: **13**
ûtehËt„h™t h{ýeÞ W¥t{ ‚x W…h hne™u ¼ð ƒúñtrŒ Ë{„ú
Œuð‚tytu y™þ™ (ftkR …ý ¾tðwk s ™rn yuð)kw ðú‚ Äthe™u, yuf …„u
W¼t hne™u, ƒÒtu ƒtnw ô[t ht¾e™u ‚eðú ‚… fhðt ÷tøÞt. >>13>>

i…i…: ∫…ΩÙª…¥…π……«xi…‰ ®…‰Æ…Ë ∂…Æh…®……™…™…÷: *
∂……{……q÷˘¥……«∫…∫……‰ n‰˘¥……: ∫…¥…Ê n÷˘¥……«∫…∫……‰  ¥… v…®…¬ **9**

E‰Ú∂…¥…∆ æ n˘ i…‰ n˘v™…÷: ∫…¥…«C±…‰∂… ¥…x……∂…x…®…¬ *
±…I®…“{…Ài… ¥……∫…÷n‰˘¥…®…‰EÚ…O…EfiÚi…®……x…∫……: **14**

{nt «ÞtË fhðt A‚tk …ý ßÞthu ÷û{e™e «tÂó ÚtR s ™rn
y™u ytðe ŒtrhÿÞŒþt{tk yuf nòh ð»to ðer‚ „Þtk. íÞthu ŒwðtoËt
Ér»t™tu þt… ÚtÞu÷tu ntuðtÚte ƒÄt Œuð‚tytu yr‚ sw™tk {u÷tk Vtxu÷tk
ËtkÄ÷
u tk ðMºttu™u Äthe™u {uY…ðo‚ W…h hnu÷t ƒúñt™u þhýu „Þt. >>9>>

fu𤠂…ùÞto s ™rn …ý ‚u™e ËtÚtu ¼ð ƒúñt™t Wí…tŒf
ntuðtÚte fuþð ™t{Úte «ÏÞtr‚™u …t{u÷t, ÷û{e…r‚, ©eðtËwŒuð
¼„ðt™ fu su Ëðo™t Ëðo f÷uþ™u ™tþ fh™tht Au. ‚u{™wk ÓŒÞ{tk
yuft„ú {™Úte æÞt™ fhðt ÷tøÞt. >>14>>

|…h…®™… i…∫®…Ë n÷˘:J…∆ ∫¥…∆ ¥……∫…¥……t… x™…¥…‰n˘™…x…¬ *
+…n˘…¥…‰¥…  ΩÙ ∫……‰%Y……∫…“i∫…¥…«Y…i¥……i∫…÷Æ…{…n˘®…¬ **10**

∂…i……§n˘…xi…‰ i…i……‰  ¥…πh…÷: ∏…“EfiÚπh……‰ ¶…M…¥……x…¬ ∫¥…™…®…¬ *
+i™……{…z…‰π…÷ n˘“x…‰π…÷ EfiÚ{……∆ n‰˘¥…‰π…÷ ∫……‰%EÚÆ…‰i…¬ **15**

þhýu „Þu÷t RLÿtrŒ Œuð‚tytuyu ƒúñt™u «ýt{ fhe™u …tu‚t™wk
Ë{„ú Œw:¾ r™ðuŒ™ fÞw.O su{™u Œw:¾™wk r™ðuŒ™ fÞwO Au yuðt ƒúñt …tu‚u
Ëðo¿t ntuðtÚte «Út{Úte s ŒuðtrŒf™t Œw:¾tu™u òý‚t s n‚t. >>10>>

æÞt™{tk Äthu÷t, [u‚™t[u‚™ Ëðo{tk yk‚Þto{e…ýu ÔÞt…e
hnu÷t ntuðtÚte rð»ýwËk¿ttÚte «rËØ yuðt MðÞk ©ef]»ý ¼„ðt™u þ‚
ËkðíËh™u yk‚u yíÞk‚ …ezt™u …t{u÷t, {txu s Œe™ ÚtR „Þu÷t
ŒÞ™eÞ Œuðtu W…h ŒÞt fhe. >>15>>

={……±…¶™… i…i…†S…‰xp∆˘  ¥… Æ\S…: ∫…ΩÙ∂…R¬EÚÆ: *
i…q÷˘:J…¥……Æh……EÚ±{……‰  ¥…πh…÷®…ËSUÙi|…∫…… n˘i…÷®…¬ **11**

+nfi˘∂™…®…⁄Ãi…Æ…i®…Y…ËÆ {… ¶…⁄ Æ i…{… ∫¥… ¶…: *
i…j…… ¥…Æ…∫…“iEfiÚ{…™……  x…™…÷i……ΩÙ∫EÚÆt÷ i…: **16**

ŒuðtrŒf™t Œw:¾™u òý™tht ƒúñtyu «Út{ ‚tu RLÿ™u X…ftu (hu
{q¾o !) ÷û{e{ŒÚte ykÄ ƒ™u÷t ‚U {nt{wr™ ŒwðtoËt™t y™tŒhY…
yrn‚ f{o fÞwO Au, ‚tu nðu …Ae VheÚte ytðwk y…f{o fheþ ™rn
RíÞtrŒfY…) yt…e™u , …AeÚte þhýt„‚ ‚u ™ w k rn‚ fhðt™e
RåAtðt¤t þkfh Ërn‚ …tu‚u ƒúñtyu Œuðtu™t Œw:¾™u r™ðthý fhðt{tk
yË{Úto ntuðtÚte rð»ýw ¼„ðt™™u «ËÒt fhðt™e RåAt fhe. >>11>>

fuðe ŒÞt ? ‚tu {nt ‚…tur™c ytí{¿tt™eytuyu …ý yá~Þ
rŒÔÞ {qŠ‚ su{™e Au. yuðt ©e ðtËwŒu𠼄ðt™ y™uf ËqÞtuo™t
suðe ŒurŒÃÞ{t™ ftkr‚ðt¤t ÚtR™u f]…tÚte Œuð‚tytu™t {æÞ{tk «„x
(«íÞût) ÚtÞt. >>16>>

+…Æ…v… ™…π™…∆∫i…{…∫…… i…i……‰%∫……Ë i…∆ i…{…: |…™…®…¬ *
∫…¥…«n‰˘¥…M…h……‰{…‰i… ={……™……iI…“Æ∫……M…Æ®…¬ **12**

i…‰V……‰®…hb±…®…‰¥……n˘…Ë ∫…ΩÙ∫…… ∫°÷Ú Æi…∆ ®…ΩÙi…¬ *
n˘nfi˘∂…÷Ã¥…§…÷v……: ∫…¥…Ê  ∫…i…∆ P…x…®…x……Ë{…®…®…¬ **17**

yæÞtÞ . yÚtto‚T ðtËwŒuð Ëkf»toý yr™YØ …ãwB™ yt [‚wh ÔÞqn™u Äh™tht ‚{tu Atu. ð¤e ðtËwŒuðË{„ú rðï™u …tu‚t™u rð»tu ðtËu Au. ‚{tu fuðt ? ‚tu ¼„ðt™.10 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ «Út{ ‚tu yfM{t‚T MVwhýtÞ{t™ ÚtÞu÷wk {tuxwk ½txwk Ätu¤wk y™w…{ ‚uòu{kz¤ s Ë{M‚ Œuð‚tytu™t òuðt{tk ytÔÞwk. >>18-19>> 46 |…t÷®x……™…… x…ØÒr˘…™… x…®…: ∫…∆R¬EÚπ…«h……™… S… **22** Œuðtu M‚wr‚ fhu Au– ‚{™u y{tu ™{Mfth fheyu Aeyu. >>20>> §…¶…⁄¥…÷Æ i…æπ]Ù…∫i…‰  x…Àv… |……{™……v…x…… <¥… * §…r˘…\V… ±…{…÷]Ù…: ∫…¥…Ê ¶…Ci™…… i…∆ i…÷π]÷Ù¥…÷: ∫…÷Æ…: **21** . yuðt su ƒúñ þçŒðtåÞ ðuŒtu ‚u{tk Y…. y™u ƒu ntÚt òuze™u ¼Âõ‚Úte yt„¤ fnuþu yuðt «fthu ¼„ðt™™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. >>17>> •…¿…  ∂…¥…†S… i…x®…v™…‰ n˘nfi˘∂……i…‰ Æ®……{… i…®…¬ * P…x…∂™……®…∆ S…i…÷§……«Ω÷∆Ù M…n˘…§V……§V…… Æv…… Æh…®…¬ **18**  EÚÆ“]ÙEÚ…\S…“EÚ]ÙEÚE÷Úhb±…… n˘ ¥…¶…⁄ π…i…®…¬ * {…“i…EÚ…Ë∂…‰™…¥…∫…x…∆  n˘¥™…∫…÷xn˘Æ ¥…O…ΩÙ®…¬ **19** ‚u ‚u ò u { k z ¤™t {æÞ¼t„{tk rŒÔÞ {q Š ‚Úte rƒhts{t™ ÷û{e…r‚ ¼„ðt™™wk ƒúñt y™u rþðS™u Œþo™ ÚtÞwk. >>22>> $EÚ…Æ •…¿∞Ò{……™… j…‰v…… ¥…πEfiÚi…®…⁄i…«™…‰ * •…¿…hb∫…M…« ∫l…i™…xi…Ω‰Ùi…¥…‰  x…M…÷«h……™… S… **23** «ýt{ fh‚t Ë{„ú ¼ð ƒúñtrŒ Œuðtu su{ r™Äo™ ™htu Ä™™t ¾S™t™u …t{e™u ƒnw «ËÒt ÚttÞ ‚u{ ¼„ðt™ ©ef]»ý™u …t{e™u yr‚þÞ n»to™u …tBÞt. yuðt ‚{™u ™{Mfth Au. («íÞuf [‚wÚÞoL‚ …Œ™e ËtÚtu ™{: …Œ òuzðwk. yu{ Ëðo ƒeòk yk„{tk ÞÚttÞtuøÞ ƒnwrðÄ y÷kfthtu™u Äthe hnu÷t. ð¤e …ãwB™Y…u Ëf¤ ƒúñtkz™wk …tu»tý fh™tht. [th ntÚt{tk „Œt …È þk¾ [¢ yt [th ytÞwÄtu™u Äthe hnu÷t. ‚u …Ae ¼„ðt™™e RåAtÚte Œuðtuyu …ý ‚u{™tk Œþo™ fhe™u «n»toÚte «ýt{ fÞto. {txu ðtËw y™u Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ ÷Þðzu rðnth fhu Au. yr™YØ-Y…u Ë{„ú ƒúñtkz™u Ëso™tht y™u Ëkf»toýY…u Ë{M‚ ƒúñtkz™u Ëknth™tht Atu. yÚtðt ytukfth su{™wk fthý Au. yt {kºtÚte Œuð‚tytuyu «Út{ M‚wr‚ fhe. ntÚt{tk fztk ytrŒf yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t. huþ{e …e‚tkƒh™u Äthe hnu÷t y™u rŒÔÞ ËwkŒh þhehðt¤t yuðt ¼„ðt™™tk Œþo™ ÚtÞtk.{qŠ‚ hnu÷wk Au. >>21>> nðu &÷tuf™t yuf yuf ytrŒ yûthtuðzu (“H x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……™…”) yt ƒth yûthðt¤t {nt{kºt™u ƒtkÄ‚t Útft ƒth &÷tufðzu M‚wr‚ fhu Au– “+…‰ ®…i™…‰EÚ…I…Æ∆ •…¿” yt „e‚t ðtõÞ{tk fÌtt «{týu ytukfth ƒúñs su™wk Y…-MðY…™u sýtð™tht Au. frx{tk {u¾¤t™u Äthe hnu÷t. ‚Útt MðÞk Ëðo rðï{tk ðËu Au. yt A {wÏÞ „wýtuyu Ëk…Òt Atu. fuðt ¼„ðt™ ? ‚tu ™rð™{u½ Ë{t™ ~Þt{ ËwkŒh {qŠ‚ su{™e Au.) yfth Wfth {fth yt ºtý «fthu yÚtðt s„‚Ë„torŒf™u {txu ƒúñt rð»ýw rþð yt ºtý «fthu «„x fhe Au {qŠ‚ su{ýu. {txu Œuð. y™uf ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ y™u «÷Þ™t {wÏÞ fthý y™u r™„woý «tf]‚„wýtuyu hrn‚ yuðt ‚{™u ™{Mfth Au. “H x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰” yt &÷tuf ƒúñtrŒfu s…ðt ÞtuøÞ 33 ‚uºteþ yûthðt¤tu {kºt òýðtu.su{™t Ëtfth MðY…™wk ðýo™ fhu Au. ft™{tk fwkz¤™u Äthe hnu÷t. {M‚fu {wfwx™u Äthe hnu÷t.¿tt™ þÂõ‚ ƒ¤ yiïÞo ðeÞo ‚us. ‚u{s ‚{tYk æÞt™ Äheyu Aeyu. {¤e™u ‚{tu ðtËwŒuð fnuðtð Atu. >>23>> n‰˘¥…… >ÒS…÷: $ x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰ i…÷¶™…∆ ¥……∫…÷n‰˘¥……™… v…“®… ΩÙ * x…™…x……x…xn˘∞Ò{……™… |…h…i…C±…‰∂…x…… ∂…x…‰ * E‰Ú∂…¥……™… x…®…∫i…÷¶™…∆ ∫¥…i…xj…‰∑…Æ®…⁄i…«™…‰ **24** ΩÙπ…« ¥…º¥… ±…i……i®……x……Ë n˘hb¥…k……Ë |…h…‰®…i…÷: * i… n˘SUÙ™……l… n‰˘¥……†S… nfi˘π]¬¥…… i…∆ S… ®…÷n˘…%%x…®…x…¬ **20** Œþo™Úte W…su÷t yt™kŒÚte rðbr¤‚ {™ðt¤t ‚u ƒúñt ‚Útt rþðSyu ¼„ðt™™u Ëtütk„ «ýt{ fÞto. [th ƒtnw su{™t Au. yÚtðt ytukfth ƒúñ su ™tŒƒúñ ‚u{tk su™wk Y….

yuðt rð»ýw ‚{™u ™{Mfth fheyu Aeyu. Œþo™eÞ MðY… su{™wk Au yuðt ½™~Þt{ ‚{™u ™{Mfth Au. Ëðo{tk yk‚Þtor{…ýu hnu÷t. [¢ yt [th ytÞwÄtu™u Äh™tht. …È. >>24>> ®……‰ n˘i……∂…‰π…¶…HÚ…™… EÚ…±…®……™…… n˘®……‰ ΩÙx…‰ * ∫…n˘…x…xn˘…™… EfiÚπh……™… x…®…: ∫…r˘®…«¥…Ãi…x…‰ **25** Ë{„ú ¼õ‚tu ™ u y™ðrÄ yt™k Œ yt…™tht. {txu s {nt yt…Â¥tyu fhe™u yrÄf f÷uþ™u …t{u÷t y{tu þhÛÞ yt…™t þhý™u …tBÞt Aeyu. ËŒtÞ yt™kŒ{Þ {qŠ‚ su{™e Au yuðt ©ef]»ý ‚{™u ™{Mfth Au. Œuðtu „tÞtu rð«tu y™u Ä{o™wk hûtý fh™tht yuðt ‚{™u ðthkðth ™{Mfth Au. >>29>> ¥……h…“®…x……‰ ¥…|…EfiÚπ]Ù®… ΩÙ®x…‰%I…Æ∞Ò {…h…‰ * ∫…¥……«xi…™……« ®…h…‰ i…÷¶™…∆ §…fiΩÙi…‰ S… x…®……‰ x…®…: **30** “™…i……‰ ¥……S……‰  x…¥…i…«xi…‰ +|……{™… ®…x…∫…… ∫…ΩÙ’ ‘+l……i… +…n‰˘∂……‰ x…‰ i… x…‰ i…” yt ©wr‚{tk fÌtt «{týu {™ ðtýe™u y„tu[h Au {rn{t su{™tu. >>30>> ∫…÷J…n˘…‰% ∫… i¥…®…‰¥…ËEÚ: ∫¥…… ∏…i……x……®…i……‰ ¥…™…®…¬ * ®…ΩÙ…{…n˘ v…EÚ C±…π]Ù…: ∂…Æh…∆ i¥……®…÷{……M…i……: **31** nu ¼„ð™T ! yt… yufs ytr©‚ s™tu™u Ëðtuo¥t{ yûtÞ Ëw¾™u yt…™tht Atu. þhýt„‚tu™u ðtkrA‚ ðh yt…™tht. >>32>> ¥…Ɖh™……™… |…{…z……x……®…¶…“π]Ù¥…Æn˘… ™…x…‰ *  x…M…®……M…®…¥…‰t…™… ¥…‰n˘M…¶……«™… i…‰ x…®…: **28** ¥……∫……‰z…{……x…∫l……x…… n˘ΩÙ“x……x…¬ v…®……Ê% {… x…: |…¶……‰ ! * i™…Ci¥…… ∫…ΩÙ ∏…™…… ™……i…∫i……x…¬ {……i…÷∆ i¥…®…∫…“∑…Æ: **33** {w{ûw tw s™tuyu ðhðt ÞtuøÞ. ËØ{o{tk s™tu™u ð‚toð™tht yÚtðt ËØ{o™t Ëkhûtf. þk¾. >>31>> n‰˘¥…… v…n‰˘¥… ! ¶…HÚ∫™… i…¥… n÷˘¥……«∫…∫……‰ ¥…™…®…¬ * + i…GÚ®…… SU≈™…… ΩÙ“x……: |……{i……: ∫®……‰ n÷˘n«˘∂…… ®…®……®…¬ **32** [th Œe½o ƒtnwytuðzu „Œt. r™„{ ‚Útt yt„{tuyu fhe™u òýðt ÞtuøÞ Au MðY… su{™wk y™u ðuŒ™t „¼o¼‚q (ðuŒtuí…Â¥t™t nu‚)w yuðt ‚{™u ™{Mfth Au. “+I…Æ…i{…Æi…: {…Æ:” yt ©wr‚{tk fÌtt «{týu ft¤ {tÞtrŒf Útfe …h yuðwk su yûthƒúñ ‚u Útfe MðY… Mð¼tð „wýrð¼qr‚ rð„uhuðzu r™hr‚þÞ ©uc ntuðtÚte …h‚h. >>25>> ¶…¥……®§…÷ v… x…®…Mx……x……®…÷rfi˘ i…I…‰®…EÚ“i…«™…‰ * n˘∂…«x…“™…∫¥…∞Ò{……™… P…x…∂™……®……™… i…‰ x…®…: **26** ËkËthËt„h{tk …zu÷t s™tu™u ‚u Útfe WØth fhðt{tk Ë{Úto Au feŠ‚ su{™e yux÷u su{™t „wý [rhºt ™t{™t fe‚o™Úte s™tu™tu ËkËthËt„h Útfe WØth ÚttÞ Au. Mð‚kºt y™u y™uf yiïÞoÞwõ‚ {qŠ‚ su{™e Au yuðt ‚{™u ™{Mfth fheuyu Aeyu. “EÚ < i… •…¿h……‰ x……®… <«∂……‰%Ω∆Ù ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * +…¥……∆ i…¥……R¬M…∫…∆¶…⁄i……Ë i…∫®……iE‰Ú∂…¥…x……®…¥……x…¬” yt r™ÁÂõ‚™u y™wËthu ËtÚtof fuþð ™t{Úte «ÏÞtr‚™u …t{u÷t. «ý‚ s™tu™t Ë{„ú f÷uþ™u ™tþ fh™tht.yæÞtÞ .10 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Ëðo s™tu™t ™uºttu™u yt™kŒ yt…™tYk Au rŒÔÞY… su{™wk. ft¤ {tÞt ytrŒf™u {tun W…òð™tht. >>28>> fuðe ŒwŒoþt ? ‚tu nu «¼tu ! yÒt …t™ ð† „]n ytrŒf rð™t™t ÚtR …zu÷t y{tu™u íÞt„ fhe™u Ä{o…ý ÷û{eS™e ËtÚtu [tÕÞtu „Þtu . >>26>> M…n˘…§V…n˘ÆS…GÚ… h…  §…ß…i…‰ n˘“P…«§……Ω÷Ù ¶…: * ∫…÷ÆM……‰ ¥…|…v…®……«h……∆ M……‰{j…‰ i…÷¶™…∆ x…®……‰ x…®…: **27** 47 i…‰V……‰®…hb±…®…v™…∫l… n˘¥™…∫…÷xn˘Æ®…⁄i…«™…‰ * x…®……®……‰  ¥…πh…¥…‰ i…÷¶™…∆ {…Æ…i{…Æi…Æ…™… S… **29** ‚uòu{kz¤™t {æÞ{tk rðhts{t™ rŒÔÞ ËwkŒh {qŠ‚ su{™e Au. yûth-yrð™tþe MðY… su{™wk Au. MðY… Mð¼tðtrŒfðzu ËðoÚte {tuxt yuðt ‚{™u ðthkðth ™{Mfth Au. >>27>> nu ŒuðtrÄŒuð ! ‚{tht ¼õ‚ ŒwðtoËt Ér»t™t y…htÄ™u ÷eÄu ÷û{eyu hrn‚ Útyu÷t y{tu ytðe ŒwŒoþt™u …tBÞt Aeyu.

>>38>> +®…fii…∆ S…  ∏…™……‰ nfi˘Àπ]Ù |……{™… {…⁄¥……« v…EÚ…ËV…∫…: * ¶… ¥…i……Æ…‰ ®… u˘®…÷J…… nˢi™……∫i…÷ C±…‰∂…¶…… M…x…: **39** ‚{tu Œuðtu yuf ‚tu y{]‚ y™u ƒeS ÷û{eS™e ÿÂü™u …t{e™u …qðo™t fh‚tk …ý yrÄf ƒ¤ðt¤t Útþtu. >>35>> ∏…“ ¶…M…¥……x…÷¥……S…  ¥… n˘i…∆ ®…‰ ∫…÷Æ…: ! ∫…¥…» EÚπ]∆Ù ¥…: ∫…n˘ i…GÚ®……i…¬ * ={……™…∆ E÷ÚØÒi……tË¥… ¥… S®… ™…k… z…¥…fik…™…‰ **36** ©e ¼„ðt™ fnu Au.nu {w™u ! yt «fthu Œw:¾e Œuðtuyu «tÚto™t fhu÷t ŒÞtr™rÄ ©e ðtËwŒu𠼄ðt™ Œuðtu™u yt™kŒ W…òððt {txu {u½ Ë{t™ „k¼eh ðtýeðzu ƒtuÕÞt. {tht Útfe rð{w¾ ŒiíÞtu ‚tu V¤¼t„e ™rn Út‚tk fuð¤ f÷uþ™t s ¼t„e Útþu. ‚u ftÞo{tk nwk ‚{™u ËntÞ fheþ. ‚tu ‚{thu ‚u{tk òu ftuR yk‚htÞ ytðu ‚tu ÷uþ …ý ¾uŒ fhðtu ™rn.10 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Au. yuðe ÷tuf þt†{tk «rËÂØ Au. ‚u nu‚w {txu y{™u ŒwðtoËt™t þt… …nu÷tk suðt Ëw¾e n‚t ‚uðt Ëw¾e fhðt™u {txu yt…s ÞtuøÞ Atu. >>40>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ©eðtËwŒuð«ËtŒ r™Y…ý ™t{t Œþ{tu yæÞtÞ: >>10>> . >>34>> ∫EÚxn˘ =¥……S… < i… ∫…®|……Ãl…i……‰ n‰˘¥…˶…«M…¥……x…¬ ∫… n˘™…… x… v…: * =¥……S……x…xn˘™…x¥……S…… ®…‰P…M…®¶…“Æ™…… ∫…÷Æ…x…¬ **35** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. ‚tu ‚{tu «Út{ yËwhtu ËtÚtu ËkrÄ fhtu.nu Œuðtu ! {tuxt Ëk‚™t y…htÄ™u ÷R™u ‚{™u y[t™f ytðu÷wk Ë{„ú fü {tht òýðt{tk s Au. >>39>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <i™…÷Ci¥……xi…n«˘v…‰  ¥…πh…÷¶…«HÚ∫…R¬EÚ]Ùx……∂…x…: * n‰˘¥……∫i…∫®…Ë x…®…∫EfiÚi™… i…n÷˘H∆Ú EÚi…÷«®……ƶ…x…¬ **40** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…‰ ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …|…∫……n˘ x…∞Ò{…h…x……®…… n˘∂…®……‰%v™……™…: **10** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu {w™u ! yt «fthu ¼õ‚tu™t Ëkfx™u ™tþ fh™tht rð»ýw ¼„ðt™ Œuðtu™t «íÞu fne™u yk‚Äto™ ÚtR „Þt. >>33>> ™…i……‰ ¥…™…∆ S… v…®…«†S… i¥…n˘“™…… < i…  ¥…∏…÷i……: * ™…l……{…⁄¥…» ∫…÷J…“EÚi…÷» i¥…®…‰¥……Ω«Ù∫™…i……‰  ΩÙ x…: **34** su nu‚w {txu y{tu Ëðuo Œuð‚tytu y™u Ä{o yt…™t s fnuðtRyu Aeyu.yæÞtÞ . yt he‚u ƒth &÷tuf™t M‚tuºt{tk hnu÷t yuf yuf ytrŒ yûthðzu “H x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰ ¥……∫…÷n¥˘‰ ……™…” ytðt ©e ðtËwŒuð™t îtŒþtûth {kºt™tu WØth òýðtu.{ntËt„h{tk Ë{„ú yti»trÄytu™u ™t¾e™u ™t„hts ðtËwfe™u ™uºttk ‚hefu ht¾e™u y™u {kŒht[¤™u {kÚt™ Œkz (hðtRÞtu) ‚hefu ht¾e™u ‚u™t ðzu ‚{tu yËwhtu ËtÚtu {¤e™u 48 Ë{wÿ{kÚt™ fhtu. y™u Œuðtu ¼„ðt™™u ™{Mfth fhe™u ‚u{™t fnuðt «{týu fhðt{tk ‚í…h ÚtÞt. >>36>> +…Ëπ…v…“Æ®§…÷v……Ë ∫…¥……«:  I…{i¥…… ®…xn˘Æ¶…⁄¶…fii…… * x……M…Æ…V…¥…Æj…‰h… ®…l…v¥…®…∫…÷ÆË: ∫…ΩÙ **37** W…tÞ fnu Au. ‚tu ‚u fü™e r™ð]Â¥t™u {txu nwk su W…tÞ fnwk ‚u™u n{ýtk s ‚{tu fhtu. >>37>> +…n˘…Ë ∫…xv……™… n˘x…÷V…Ë: E÷ÚØÒi……®§…÷ v…®…xl…x…®…¬ * ∫…ΩÙ…™™…∆ ¥…: EÚ Æπ™…… ®… J…‰n˘: EÚ…™……Ê x… i…j… ¥…: **38** yËwhtu™u y™u y{thu yLÞtu yLÞ y™trŒ ðih¼tð ntuðtÚte {u¤t… þe he‚u ÚttÞ ? ‚tu su ÔÞðnthrð[ûtý s™tu Au ‚u MðtÚto {txu {t™trŒ Œtu»t™tu íÞt„ fhe™u þºtwytu ËtÚtu …ý {u¤t… fhe Œu Au. y™u …AeÚte Ë{wÿ{kÚt™ fhtu. ytðe ŒwŒoþt{tk ytðe …zu÷t yuðt y{u ‚u{™wk hûtý fhðt{tk yt…s Ë{Úto Atu.

>>4>> BEÚ…n˘∂…∫…ΩÙª…… h… ™……‰V…x……x……∆ ¶…÷ ¥…  ∫l…i…®…¬ * x……‰r˘i…÷«®…∂…E∆Ú∫i…‰ i…∆ i…n˘…x…” i…÷π]÷Ù¥…÷Ω«Ù Æ®…¬ **5** yt …ðo‚ ftkR yÕ… ™ n‚tu. yt‚tu y„eÞth nòh Þtus™ ¼qr{{tk ykŒh ôztu yá~Þ y™u ƒnth …ý ô[tu y„eÞth nòh Þtus™ á~Þ n‚tu. ([th „tW™u yuf Þtus™ fnu Au. >>3>> ®…xn˘Æ… p˘®…÷{…‰i™……l… x……x……Ëπ… v… ¥…Æ… V…i…®…¬ * ®…⁄±……n÷˘i{……]¨ i…‰ ∫…¥…Ê x…‰i…÷®…À§v… ∫…®…÷ti……: **4** íÞth …Ae Œuðtu ŒiíÞtu yuf ËtÚtu {¤e™u ™t™t«fth™e rðr[ºt yti»trÄytuÚte [tu{uh rðhts{t™ yuðt {kÿt[¤™e ™Sf{tk sR™u ‚u™u {q¤{tkÚte W¾uze™u Ë{wÿ «íÞu ÷tððt {txu ƒnw ƒnw Wã{ fhðt ÷tøÞt. >>1>> ∫…®…™……‰ S…i…¶……π…… ¥…u˘…∫…¥……‰ x…“ i…™…÷ HÚ ¶…: * |…±……‰¶™… °Ú±…¶……M…‰x… ∫…Àxv… S…G‰Ú%∫…÷ÆË: ∫…ΩÙ **2** Ë{Þtur[‚ (suðtu Ë{Þ ‚uðwk) ¼t»tý fhðt{tk «rðý yuðt RLÿu ™er‚þt†™e ÞwÂõ‚ytuðzu y™u ð¤e y{]‚Y… V¤™t ¼t„ðzu «÷tu¼tðe™u yËwhtu ËtÚtu ËkrÄ fhe. {Útðt {tkzu÷t Ë{wÿÚtfe ™ef¤u÷wk nt÷tn÷ rð»t y™u ¼„ðt™™e yt¿ttÚte rþðSyu fhu÷wk …t™ rð„uhu fÚtt ðýoðe Au. ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.>>5>> Bi… u˘ n˘i¥…… ¶…M…¥……x…¬ ∫…R¬EÚπ…«h…®…ΩÙ“∑…Æ®…¬ * . yux÷u ƒúñt ËíÞ÷tuf{tk y™u Yÿ fi÷tË÷tuf{tk „Þt.nu ËtðŠý {w™u ! ¼„ðt™u Œuðtu™u yËwhtu ËtÚtu ËkrÄ fhe ÷uðt™e fhu÷e yt¿tt™u Ëtk¼¤e™u ƒúñt y™u Yÿ …ý {nuLÿ ytrŒf™u yËwhtu ËtÚtu ËkrÄ fhðt™e yt¿tt yt…e™u. (&÷tuf 40) ∫EÚxn˘ =¥……S… •…¿ØÒp˘…Ë ®…Ω‰Ùxp˘…n˘“x∫…xv……x……™……∫…÷ÆË: ∫…ΩÙ * +…Y……{™… V…M®…i…÷: ∫¥…∆ ∫¥…∆ v……®… n‰˘¥…… Æ∫……∆ ®…÷x…‰ ! **1** yæÞtÞ 11 {tu. {¤e™u ƒtðeË nòh Þtus™ n‚tu.) ytðt yt …ðo‚™u {q¤{tkÚte ƒnth ftZðt {txu ŒuðtËwhtu Ë{Úto ÚtÞt ™rn yux÷u Œw:¾nh ©enrh™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. >>2>> i…i……‰ n‰˘¥……∫…÷ÆM…h……  ®… ±…i…… ¥…… Æv…‰∫i…]‰Ù * ®…ΩÙ…Ëπ…v…“ØÒ{……x…“™… §…Ω÷Ù∂……‰  x…n˘v…÷p÷«˘i…®…¬ **3** «Út{ fhðt ÞtuøÞ ËkrÄftÞo ËV¤ ÚtÞt …Ae Œuð„ýtu y™u ŒiíÞ„ýtu ûtehË{wÿ™t ‚x W…h ¼u„t {¤e™u y™uf «fth™e {tuxe {tuxe yti»trÄytu ßÞtk íÞtkÚte ÷tðe÷tðe™u þe½ú…ýu Ë{wÿ‚x{tk ¼u„e fhðt ÷tøÞt. ‚u …Ae Œuð‚tytu ‚tu yËwhtu ËtÚtu ËkrÄ fhðt hËt‚¤ «íÞu „Þt.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 11 1 >> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >> ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ (∫EÚxn˘{…÷Æ…h…∫l… ¥…πh…÷J…hb…xi…M…«i…®…¬) 11. …tu‚…tu‚t™u Ät{u „Þt. yt yæÞtÞ{tk Ëwhtu ‚Útt yËwhtuyu {¤e™u ƒÄt y…uÂût‚ «fthtu Ëk…tŒ™ fhe™u.

>>15>> . >>6>> °⁄ÚiEÚ…Æ®……j…‰h…ËE‰Úx… ∫… i…÷ ∫…t∫i…®…“∑…Æ: * §… ΩÙ †S…I…‰{… i…i∫l……x……t…‰V…x… u˘i…™……xi…Ɖ **7** yt¿tt fhu÷t Ëkf»toýu ‚tu {ntË{Úto ntuðtÚte …tu‚u ‚íft¤ yuf Vwífth {tºtÚte s (yuf VwfÚte s) ‚u {nt…ðo‚™u {q¤{tkÚte ƒnth ftZe™u ‚u MÚtt™ Útfe ƒu Þtus™ Œqh VUfe ŒeÄtu. >>14>> i…l…‰ i… i…‰ |… i…Y……™…  I…{i¥……n˘…¥……‰π…v…“±…i……: * {… Æ ¥…¥™…÷x……«M…Æ…V…∆ i… ∫®…xEÚ…\S…x…{…¥…«i…‰ **15** yt «fthu Ë{wÿu fnu÷t ŒuðtËwhtu y{]‚{tk ¼t„ yt…ðt™e ‚u™u «r‚¿tt fhe™u. >>12>> ∫… i…j……M……n˘l……‰ ∫…¥…Ê i…‰%À§v… ®… xl…i…÷®…÷ti……: * i……x…{……∆ x… v…Æ…M…i™… ®…⁄Ãi…®……x…•…¥…“u˘S…: **13** ËwhtËwhtuyu ƒtu÷tððtÚte ðtËwfe íÞtk ytÔÞtu. Ë{wÿ {qŠ‚{t™ ÚtR™u íÞtk ytðe™u ‚u{™tk «íÞu ð[™ ƒtuÕÞtu. >>10>> 2 ∫…ΩÙ…¥…Æh…®…{™…hb∆ ±…“±…™…… v…i…÷«®…“∑…Æ: * ®…x……‰¥…‰M…: ∫… i…j…Ëi™…  x…V…j……‰]¨Ë¥… i…∆  M… Æ®…¬ * =i{……]¨ ∫……M…Æi…]‰Ù  x…v……™… ΩÙ Æ®……™…™……Ë **11** yt¿tt fhu÷t „ÁzS fu su yð™e ytrŒf ytX ytðhýtuyu Ërn‚ yuðt ykz „tu÷f™u …ý ÷e÷t {tºtÚte («ÞtË rð™t Ëns{tk) Äthðt {txu Ë{Úto y™u ð¤e {™™t suðt ƒ¤ðt™ ðu„ðt¤t Au ‚u …tu‚u {kŒht[¤ …tËu ytðe™u ‚u™u …tu‚t™e [tk[ðzu s W…tze™u Ë{wÿ‚ehu MÚtt…e™u ¼„ðt™™e Ë{e…u …tAt ytÔÞt. y™k‚h Ë{M‚ ËwhtËwhtu {¤e™u Ë{wÿ{kÚt™{tk ‚í…h Út‚tk. >>7>> +i™……†S…™…» i…n˘…±……‰C™… æπ]Ù…: ∫…¥…Ê ∫…÷Æ…∫…÷Æ…: * i…n˘ xi…EÚ®…÷{……V…M®…÷v……«¥…xi…†S… EfiÚi……Æ¥……: **8** Ë{q¤ {kŒht[¤™wk yuf s Vwífth{tºtÚte ytX ftuþ Œqh VUfe ŒuðtY… yíÞtùÞo™u yð÷tufe™u yíÞt™kŒ …t{u÷t Ëðo ËwhtËwhtu ðu„Úte Œtuz‚t Útft Ëðo™u WíËtn W…su yuðt Wå[ þçŒtu™u [tu{uh ƒtu÷‚t ƒtu÷‚t ‚u …ðo‚™e …tËu ytÔÞt. >>13>> ™… n˘ n˘…∫™…l… ®…‰ ™…⁄™…®…®…fii……∆∂…∆ ∫…÷Æ…∫…÷Æ…: ! * ∫……‰f…% ∫®…  ¥…{…÷±…∆ i…ÃΩÙ ®…xn˘Æß…®…h……n«˘x…®…¬ **14** þwk ð[™ ƒtuÕÞtu ? ‚tu nu ËwhtËwhtu ! ‚{tu òu {™u y{]‚{tk ¼t„ yt…þtu ‚tu s ‚{tuyu fhu÷t {kŒht[¤ ¼ú{ý™e ¼thu …ezt™u nwk Ën™ fheþ.11 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ + V…Y…{…k…®…÷r˘i…÷» §…r˘®…⁄±…∆ ®…ΩÙ“v…Æ®…¬ **6** M‚wr‚Úte «ËÒt ÚtÞu÷t ¼„ðt™u yt ðt‚ òýe™u Ë{„ú Ë…tuo™t Rïh yuðt Ëkf»toý™u ƒæÄ{q¤ ‚u {kŒht[¤™u {q¤{tkÚte W…tze yt…ðt™e yt¿tt fhe. «Út{ yti»trÄytu ‚Útt ÷‚tytu™u Ë{wÿ{tk ™t¾e™u {kŒh ™t{™t …ðo‚™e [tu‚hV ðtËwfe ™t{™t ™t„™u ðªxðt {kzât.yæÞtÞ . >>9>> Y……i¥…… ∫…÷ÆM…h…… xJ…z……x…¬ ¶…M…¥……x…¬ ∫…¥…«n˘∂…«x…: ! * i……I™…«®……Y……{…™……®……∫… x…‰i…÷∆ i…®…÷n˘Àv… p÷˘i…®…¬ **10** “™……‰ ¥…‰ k… ™…÷M…{…i∫…¥…» |…i™…I…‰h… ∫…n˘… ∫¥…i…:” yt ©wr‚{tk fÌtt «{týu Ëðuo yÚto™u òý™tht ¼„ðt™ ðtËwŒuðu ƒnw ¾uŒ …t{u÷t Œuð„ýtu™u òýe™u ‚íûtý {kŒht[¤™u Ë{wÿ «íÞu ÷R sðt™e …Âûthts „Áz™u yt¿tt fhe. >>11>> i…i…: ∫…∆æπ]Ù®…x…∫…: ∫…¥…Ê EÚ∂™…{…x…xn˘x……: * ¥……∫…÷ÀEÚ S……º¥…™……®……∫…÷: ∫…÷v……¶……M…|… i…Y…™…… **12** Ët„h‚ehu {kŒht[¤ ytððtÚte {™{tk ƒnw n»to …t{u÷t Ë{M‚ f~Þ…™kŒ™tuyu (ËwhtËwhtuyu) y{]‚{tk ¼t„ yt…ðt™e «r‚¿tt fhe™u ðtËwfe ™t{™t {nt™t„™u ƒtu÷tÔÞtu. >>8>> §… ±…x……‰ ™…ix…¥…xi……‰% {… {… ÆP……‰{…®…§……ΩÙ¥…: * =rfi˘i™… x…‰i…÷∆ x……‰ ∂…‰E÷ÚÃ¥…π…hh……  ¥…°Ú±…∏…®……: **9** {tuxe ¼wk„¤ suðt ÷tkƒt ƒtnw su{™t Au y™u ƒnw ƒ¤ðt¤t yuðt ËwhtËwhtu ¼u„t {¤e™u yufËtÚtu ƒnwƒnw «ƒ¤ «Þí™ fhðt A‚tk …ý ‚u …ðo‚™u W…tze™u Ë{wÿ «íÞu ÷R sðt Ë{Úto ÚtÞt ™rn. {txu s r™»V¤ «ÞtË ÚtðtÚte {™{tk ƒnws ¾uŒ …t{e „Þt.

f~Þ…Ér»t™t …wºt yuðt ËwhtËwhtu [t{zt™e htþtuðzu fåAtu™u ƒtkÄe™u. y{tu ftkR yuðt ‚tu {q¾to ™Úte. >>21>> i…i… =k……‰±…™……®……∫…÷: ∫¥…h…«∫……x¥…… ±…¶……∫¥…Æ®…¬ * ®…xn˘Æ∆ EÚ…∂™…{…‰™……∫i…‰ S…î…EÚ…§…r˘EÚ SUÙEÚ…: **22** ythe‚u ÞÚttÞtuøÞ {w¾¼t„ …wA¼t„™tu rð¼t„ Œuð ŒiíÞtu™u fhe ytÃÞt …Ae.yæÞtÞ . yuðt…ý {kŒht[¤™u yíÞk‚ WíËtn{tk ytðe „Þu÷t ËwhtËwhtuyu yufËtÚtu Wå[ yt¢tuþ fhðt …qðof Ë{wÿ{tk MÚtt…™ fhe ŒeÄtu. ¼„ðt™u …tu‚t™t fxtûtÚte s y™w{tuŒ™ yt…‚tk ðtËwfe™t {w¾¼t„™u …fze™u s W¼t hÌtt. yt ƒÄwk òuR™u ŒiíÞtu ‚tu ¢tuÄtÞ{t™ ÚtR™u ƒtuÕÞt. Ëwðýo{Þ rþ¾htu™e …kÂõ‚ytu ðzu þtu¼tÞ{t™ yuðt ‚u {kŒht[¤™u yuf ËtÚtu W…tzðt {kzât.11 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 3 i…i……‰ n‰˘¥…… æ n˘ ΩÙÀÆ ∫…∫®…ØÒ: EÚ…™…« ∫…r˘™…‰ * ∫®…fii…®……j…: i…j……M……n˘S™…÷i…: ∫…¥…«n˘∂…«x…: **16** ‚u{™e RåAt™u y™wËthu ™t„hts™tu {w¾¼t„ Œuðtu …tËu y…tðe™u Œuðtu…tËu …wåA¼t„ „úný fhtÔÞtu. >>17>> n‰˘¥…i……{…I…{…… i…i¥…∆ ∫…⁄S…™…x…¬ ∫¥…∫™… S… |…¶…÷: * ™…j… n‰˘¥……∫i…j… i…∫l……Ë i…i……‰ nˢi™……∫i…÷ S…÷G÷Úv…÷: **18** «¼w . >>24>> ∫…ΩÙ n‰˘¥…Ë∫i…i……‰  ¥…πh…÷: ∫¥…™…∆ i……x®……x…™… z…¥… * |…ΩÙ∫™… n˘k¥…… |……M…¶……M…∆ ∫…÷Æ…x{…÷SUÙ®… V…O…ΩÙi…¬ **20** i…n˘… ∫… ¶…M…¥……x…¬ ∫……I……i∫…¥…«l…… ¶…HÚEÚ…™…«EfiÚi…¬ * ∫i…⁄™…®……x……‰%®…ÆËÆ p˘®…÷q˘w…‰ EÚ®…`Ù…EfiÚ i…: **25** yt he‚u ŒiíÞtuyu ftu… fÞto …Ae Œuðtu™e ËtÚtu MðÞk rð»ýwyu ‚u ŒiíÞtu™u òýu {t™ yt…‚t ntuÞ™u þwk ? yu{ {kŒntË fhe™u.r™„ú n t™w „ ú n {tk Ë{Úto yu ð t ¼„ðt™ …tu ‚ t™w k Œuð‚t…ût…tr‚…ýwk «rËØ{tk Ëq[ððt {txu su ‚hV Œuðtu W¼t hÌtt Au ‚u ‚hV sR™u W¼t hÌtt. >>22>> u˘…À¥…∂… i…∫…ΩÙª…… h… ™……‰V…x……x……∆ i…®…÷ SU≈i…®…¬ * +®¶……‰ x…v……Ë  x…n˘ v…Ɖ GÚ…‰∂…xi……‰%i™…l…«®…÷i∫…÷EÚ…: **23** ykŒh ƒnth {¤e™u su™e ƒtðeþ nòh Þtus™ ô[tR Au. rðãtyu fhe™u y™u yðMÚttyu fhe™u …ý {tuxt Aeyu. >>18>> i…{……‰ ¥…t…¥…™……‰V™…‰π`Ù… +v……‰¶……M…®…®…R¬M…±…®…¬ * EÚl…∆  i…ƆS……‰ M…fiºh…“®… x…‰nfi˘‹®…⁄J……« ¥…™…∆  i¥… i… **19** {ntË…o ðtËwfe™t rð»t{Þ VwífthÚte Út‚t ŒtnÚtfe ¼õ‚ y{htu™t hûtýY… yt ©e…r‚ ©enrh™wk [rhºt Au yu{ ‚tu ‚u ŒiíÞtu Ë{Íe þõÞt s ™rn. >>20>> ™t„hts™u ®ðxÞt …Ae Œuð‚tytuyu …tu‚t™t ftÞo™e rËÂØ {txu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk ¼„ðt™ ©enrh™wk M{hý fÞwO. yt «fthu ÚtðtÚte ‚u Ë{Þu {kÚt™ fh™tht Œuðtu ‚Útt yËwhtu ‚tu yr‚rðb¤-WíËtn rð™t™t ÚtR „Þt. y{tu ƒÄe ƒtƒ‚™u Ë{Íeyu Aeyu. ŒiíÞtu™u yt Ë{Þu Ëðo «fthu ¼õ‚tu™wk ftÞo fhðt{tk ‚í…h yuðt Ëtûtt‚T ‚u ¼„ðt™ y{h„ýtuyu yr‚M‚wr‚ fhðtÚte ft[ƒt™wk y÷tirff . >>16>> ®…ΩÙ… ΩÙ ¥…π…°⁄ÚiEÚ…Æn˘…ΩÙ…n˘®…ÆÆI…h…®…¬ * S… Æj…®…‰i…SU≈Ù“¶…i…÷« Æ i… nˢi™…… x… i…‰  ¥…n÷˘: **21** i…®……±……‰C™……®…ÆM…h…… ®…÷ n˘i……: °Ú h…x……∆{…i…‰: * {…÷Æ…‰¶……M…∆ M…fiΩÙ“i¥…Ë¥… i…∫l…÷∫i…‰x……x…÷®……‰ n˘i……: **17** ytðu÷t ¼„ðt™™u yð÷tufe™u y{h„ýtu yr‚þÞ yt™kŒ™u …t{e™u. M{hý {tºt{tk s ËðoËtûte ËðoËwÓŒ y™u ð¤e «Út{Úte s su{ýu ËntÞ {txu «r‚¿tt fhe Au yuðt yåÞw‚ ¼„ðt™ íÞtk yufŒ{ ytÔÞt. >>19>> ŒuðtËwhtuyu ƒnw ƒ¤Úte Äthý fh‚tk …ý ‚u {kŒhtrÿ ™e[u ytÄth hrn‚ ntuðtÚte yr‚ ¼th™u ÷eÄu ‚íft¤ Ë{wÿ™t yÄM‚¤™u …t{e „Þtu. fu suÚte Ë…o™tu …wåA¼t„ …fzeyu. >>23>> v……™…«®……h……‰%{™…x……v……Æ∫i…ËÆ p˘Æ i…M……ËÆ¥……i…¬ * ™…™……¥…v…∫i…±…∆ ∫…t∫i…n˘…∫…∆∫i…‰% i… ¥…º¥…±……: **24** þwk ƒtuÕÞt ? ‚tu y{tu ‚…u fhe™u. ytðt y{tu ‚wåA r‚Þoøòr‚ Ë…o™t y{k„¤ …wåA¼t„™u fu{ „úný fheyu ? ™ s fheyu.

Ëðuo Œuðtu ‚Útt ŒiíÞtu ‚íft¤ ÂMÚth hnu÷t ‚u …ðo‚™u òuR™u «VwÂÕ÷‚ {™ðt¤t y™u «VwÂÕ÷‚ {w¾ðt¤t ÚtR „Þt. >>26>> i…i……‰ ®…®…xl…÷∫i…Æ∫…… ™……¥…n¬§…±…®…{……∆ x… v…®…¬ * ∏…®…°⁄ÚiEÚ…Æ¥…n˘x…… n‰˘¥……n‰˘¥……n˘™……‰%n˘™…®…¬ **27** Ëðo™e ÂMÚtr‚ ÚtÞt …Ae Œuðtu ‚Útt yŒuðtu ©{™u ÷eÄu W…s‚t Vwífthðt¤tk {w¾ðt¤t ntuR™u …tu‚t™t ƒ¤…ÞO‚ ðu„Úte r™ŒoÞ…ýu Ë{wÿ™u {Útðt {kzÞt. ‘n¤tn¤’ yuðtu …tX ntuÞ ‚tu yÚto M…c Au.11 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Y… Äthe™u {kŒhtrÿ™u ô[tu W…tze ÷tÔÞt. >>25>> = il…i…∆ i…®…¥…‰I™……∂…÷ ∫…¥…Ê °÷Ú±±…æn˘…x…x……: * §…¶…⁄¥…÷†S…  ∫l…Æ: ∫……‰%¶…⁄iE⁄Ú®…«{…fiπ`‰Ù% i… ¥…∫i…fii…‰ **26** ô[u W…tze ytýu÷tu ‚u …ðo‚.yæÞtÞ . >>28>> 4 ËwhtËwhf]‚ yr‚þÞ ytf»toý (¾u[ðwk) ™u ÷eÄu yr‚ ¾uŒ…t{‚tk Au yk„ su™tk yuðt ðtËwfe™t„™t {w¾{tk rð»t{Þ VwVðtztyu fhe™u su{™wk ytusË nýtR „Þwk Au. >>29>> yt «fthu ËwhtËwhtuyu ËtÚtu {¤e™u ßÞthu Œþnòh ð»to …ÞO‚ Ë{wÿ{kÚt™ fÞwO íÞthu ‚u{tkÚte ‚u™t V¤Y…u nt÷tn÷ ™t{™wk rð»t «Út{ ™eféÞwk ™ef¤u÷wk. ‚u™t …hM…h ½ËthtÚte W…su÷t yÂø™yu ‚u{tk hnu÷t ÔÞt½útrŒ sk‚wytu™u [tu„hŒ{Úte ƒt¤e ŒeÄt. {txu s yr‚ ¾uŒ™u …t{u÷t ŒiíÞtu‚tu þtk‚ yÂø™ðt¤t yk„tht (ft¤t ftu÷Ët) suðt þtu¼ðt ÷tøÞt. >>31>> + ¥…π…¡∆  ¥…π……ÀMx… S… ¥…π…« xi… §…Ω÷Ùv…… ®…÷Ω÷Ù: * ±…®§…xi…‰ ∫®…… ΩÙÆ…V…∫™… ∫…ΩÙª…¥…n˘x……x™…v…: **32** ™t„hts ðtËwfe™tk nòh {w¾tu ðthkðth yr‚þÞ yrð»tÌt rð»tY… yÂø™™u ð»toðt ÷tøÞtk y™u ™e[u …ý ÷ƒze …zâtk. nt¤™e …uXu sXh™u W¾tze ™t¾‚wk ntuðtÚte nt¤tn¤ fnuðtÞ. ytðt ËtÚtof ™t{Úte rðÏÞt‚ ntuR™u Ëðo ÷tuftu™u yr‚þÞ Œtn fh™tht ‚u yt rð»tðzu yr‚þÞ ƒ¤‚tk Au yk„tu su{™tk i…j… x……x……V…±…S…Æ…  ¥… x… π{…π]Ù… ®…ΩÙ… p˘h…… *  ¥…±…™…∆ ∫…®…÷{……V…M®…÷: ∂…i…∂…: I…“Æ¥…… Æv……Ë **29** +i™……EÚπ…«h… J…z……R¬M…¥……∫…÷E‰Ú®…÷«J…°⁄ÚiEfiÚi…Ë: * ΩÙi……ËV…∫……‰% i… J…z……†S… nˢi™……  x…R¬M……±…¥…n¬§…¶…÷: **31** . yr‚rðM‚]‚ (÷t¾ Þtus™ rðM‚thðt¤t) ft[ƒt™t …]c¼t„ W…h ÂMÚth ÚtR hÌttu. >>33>> ∫…ΩÙª…®…‰E∆Ú ¥…π……«h……∆ ®…l™…®……x……i{…™……‰ x…v…‰: * ΩÙ…±……ΩÙ±…∆  ¥…π…®…¶…⁄n÷˘i∫…{…« u˘ n˘∂……‰  n˘∂…: **34** ûtehËt„h{tk hnu÷t y™uf «fth™t y™uf s¤[h sk‚wytu {ntrÿ™t {ntðu„Úte {Œo™ ÚtðtÚte {]íÞw™u …t{e „Þt. >>34>> ∫……∆¥…i…«EÚ®…ΩÙ…®…‰P…∫…R¬P…M…ÃV…i…¥…x®…ΩÙ…x…¬ * +…∫…“x®…l…x…x……n˘†S… |… i…v¥… x… ¥…¥…Ãv…i…: **30** ™…n˘…Ω÷Ù: EÚ…±…E⁄Ú]Ù…J™…∆ ∫…¥…«±……‰EÚ… i…n˘…ΩÙEÚ®…¬ * i…‰x… n˘xn˘¡®……x……R¬M……∫i…‰ i…÷ S…G÷Ú: {…±……™…x…®…¬ **35** «÷Þft¤™t {nt{u½™t Ëk½™e „so™t suðtu {kÚt™™tu ™tŒ «åAkŒtyu rðþu»t ð]ÂØ …{tz‚tk yr‚ {tuxtu Útðt ÷tøÞtu. >>30>> ð¤e su™u ft¤fqx ™t{Úte …ý fnu Au. >>32>> n˘v……Æ ∫…ΩÙ∫…… i…… x… ¶…M…¥…i|…‰ Æi……‰  ¥…¶…÷: * ∫…R¬EÚπ…«h……‰ ®…ΩÙ…i…‰V……: ∫…ΩÙ®……x……‰  ¥…π……x…±…®…¬ **33** ™e[u ÷ƒze …z‚tk ‚u nòh {w¾tu™u ¼„ðt™ ðtËwŒuðu «uhýt fhu÷t {ntË{Úto {nt‚usMðe yuðt Ëkf»toý ¼„ðt™u rð»t{Þ yÂø™™u Ën™ fhe™u Ëíðh Wk[tk Äthe htÏÞtk. ‚¤uxe{tk su ftuR ð]ûttu W¼tk hÌttk n‚tk. >>27>> ß……®™…®……h……k…i…∫i¥…p‰˘§…«ΩÙ¥……‰ x™…{…i…x…¬ p÷˘®……: * >Òv¥…«p÷˘P…π…«V……‰ ¥… ºx…∫i…i∫l…À∫…ΩÙ… n˘®……n˘ΩÙi…¬ **28** ËwhtËwhtuu ðu„Úte ¼{tðu÷t ‚u {kŒht[¤ Útfe ƒnw ð]ûttu ™e[u …ze „Þtk. ft¤-{]íÞw™tu fqx-htrþ ntuÞ™u þwk ? yÚtðt ft¤™e …uXu s™tu™u fqxtð™th yux÷u Œtn fh™th ‚u ft¤fqx fnuðtÞ. rð»t ‚íûtý rŒþtytu y™u rðrŒþtytu{tk Ëðoºt M‚ðh ÔÞt…e „Þwk. ‘Ëðuo™tk ӌޙu n¤™e …uXu W¾tze ƒt¤e Œu™th’ yuðtu yu™tu ‚tí…ÞtoÚto Au. n¤™u s nt¤ fnuðtÞ.

) >>40>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu y{]‚{kÚt™u rð»ttuí…Â¥t ™t{t yuftŒþtu yæÞtÞ: >>11>> 12 yt yæÞtÞ{tk [th ÔÞqn{qŠ‚ytu™u Äh™tht ¼„ðt™™e þÂõ‚™e ËntÞÚte {Útðt {tkzu÷t Ë{wÿÚtfe [kÿ{t ytrŒ su{tk Au y™u y{]‚ yk‚u su{tk Au yuðtk [tiŒ hí™tu Wí…Òt ÚtÞtk. (suÚte ‚uytu{tk ‚uðwk rð»t òuðt{tk ytðu Au. >>35>> i…i……‰ •…¿… |…V…‰∂……†S… n‰˘¥……: ∫…¥…Ê%{™…÷®……{… i…®…¬ * |……l…«™…∆∫i…∫™… {……x……l…» ∫i…÷¥…xi…: ∫i…÷ i… ¶…®…÷«x…‰ ! **36** nu {w™u ! ËwhtËwhtu™u …÷tÞ™…h òuR™u ƒúñt. ‚tu ‚{tu yt rð»t™wk …t™ fhe òð. ytztu yðztu ztu÷ðt ÷tøÞtu. (&÷tuf 30) ∫EÚxn˘ =¥……S… i…i……‰ æπ]Ù…: EÚ…∂™…{…‰™…… ®…xl…∫l……x…®…÷{…‰i™… i…‰ * {…÷x…¥…«π…«∫…ΩÙª…∆ S… ®…xl… xi… ∫®… {…™……‰ x… v…®…¬ **1** yæÞtÞ 12 {tu. >>2>> ¥……∫…÷ EÚ†S… ®…ΩÙ…∫…{…«: |……h…¥…ËC±…¥™…®……{i…¥……x…¬ * ®…xl…EÚ…±…‰ ®…xn˘Æ…‰% {… x…ËEÚj……∫…“ i∫l…Æ ∫l… i…: **3** {ntË…o ðtËwfe‚tu «týtk‚ …ezt™u …t{e „Þtu.12 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yuðt Ëðuo ËwhtËwhtu ‚tu yufŒ{ íÞtkÚte …÷tÞ™ fhe „Þt. y™u ‚íûtý s fkX™t {æÞ{tk ‚u™u þtu»tý fhe „Þt. >>37>> 5 rð»t™wk …t™ fh‚tk rþðS™t nM‚‚¤ Útfe su fux÷tkf rð»t®ƒŒwytu …]Úðe W…h …ze „Þtk ‚u Ë…tuo ðªAeytu rð„uhu sk‚wytuyu ‚Útt yti»trÄytuyu …ý „úný fhe ÷eÄtk. ð¤e VheÚte yuf nòh ð»to …ÞO‚ Ë{wÿ {kÚt™{tk ‚í…h ÚtR hÌtt. Œuðtu y™u ƒeò Ëðuoyu …ý ™ef¤u÷wk ÔÞt…u÷wk {ntrð»t…t™ fhe sðt™e …tðo‚e…r‚ {ntrþð™e M‚wr‚ytuðzu M‚wr‚ «tÚto™t fhe. {Útðt™u Ë{Þu {kŒht[¤ …ý r™Þ‚ MÚt¤u ÂMÚth ÂMÚtr‚ðt¤tu hne þõÞtu ™rn. n‰˘¥……x……∆ ∫… ¶…™…∆ nfi˘π]¬¥…… EÚØÒh…†S……Y…™…… ΩÙƉ: * +…EÚπ…«t…‰M…EÚ±…™……  ¥…π…∆ {…… h…i…±…‰% J…±…®…¬ **38** {…{……Ë i…iEÚh`Ù®…v™…‰ S… ∂……‰π…™……®……∫… i…iI…h…®…¬ * x…“±…EÚh`Ù < i… J™……i…: ∂…R¬EÚÆ…J™…†S… ∫……‰%¶…¥…i…¬ **39** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. …ý ‚u{tkÚte ßÞthu ftkR…ý ðM‚w ™eféÞwk ™rn íÞthu ‚u {Út™thtytu ït˼h…wh {w¾ðt¤t ntuR™u yr‚þÞ rþrÚt÷ ÚtR „Þt. y™u yt rð»t …ý Ë{wÿÚtfe y„ús-«Út{ Wí…Òt Útyu÷wk Au.yæÞtÞ .nu ËtðŠý {w™u ! rþðSyu rð»t…t™ fÞto …Ae ƒnw n»to™u …t{u÷t Œuðtu ‚Útt ŒiíÞtu {kÚt™ fhðt™t MÚtt™ «íÞu …tAt ytðe™u. >>38-39>> ®…l™…®……x……k…l……  ∫…xv……‰: ∫…¥…Í∫i…ËÆ {…  EÚ\S…x… * x……∫…“SS…  ∂… l…±…… +…∫…x®… xl…i……Æ: ∑…∫…x®…÷J……: **2** {……∫™…i…∫i…∫™… {……h…‰™…Ê {… i…i…… ¶…÷ ¥…  §…xn˘¥…: * i……z……M…… ¥…fi †S…EÚ…t…†S… V…M…fiΩ÷Ù: EÚ…†S…x……Ëπ…v…“: **40** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ +®…fii…®…xl…x…‰  ¥…π……‰i{… k…x……®…ËEÚ…n˘∂……‰%v™……™…: **11** ‚í…h ‚u Ëðuoyu nòh ð»to…ÞO‚ Ë‚‚ Ë{wÿ{kÚt™ fÞwO. su y„ús ntuÞ ‚u™u ‚tu y„ú¼t„ „úný fhðtu yus ÞtuøÞ Au. ŒûttrŒ «ò…r‚ytu. ythe‚u nt¤tn¤ rð»t™t …t™Úte fkX ™e÷-ft¤tu ÚtR sðtÚte ™e÷fkX yuðt ËtÚtof ™t{Úte rðÏÞt‚ ÚtÞt. >>3>> . yt fÚtt ðýoðe Au. y™u Ëðo™u þk-Ëw¾ fh™tht ntuðtÚte þkfh yuðt ËtÚtof ™t{Úte …ý «rËØ ÚtÞt. >>1>> yt «fthu ¼„ðt™u fnu÷t ŒÞtÿoÓŒÞðt¤t {ntŒuð Œuðtu™u ytðu÷tu {nt¼Þ òuR™u y™u ð¤e ¼„ðt™™e yt¿tt™tu rð[th fhe™u Ë{„ú rð»t™u Þtu„f¤tðzu …tu‚t™t nM‚‚¤{tk ytf»toý fhe™u …t™ fhe „Þt. >>36>> ¶…M…¥……x…l… i…∆ |……ΩÙ ∫…÷Æ…h……®…O…V……‰ ¶…¥……x…¬ * ¶…¥…i…“i™…O…V…∆ ¥……v…ÊM…fi«ΩÙ…h…‰n∆˘  ¥…π…∆  ∂…¥… ! **37** ƒúñtrŒfu «tÚto™t fÞto …Ae ¼„ðt™ rð»ýwyu …ý rþð™u fÌtwk funu rþð ! ‚{tu Œuð‚tytu™t y„ús-Ë]Âü™t ythk¼{tk ŒuðtuÚte …nu÷t Wí…Òt ÚtÞt Atu.

ïu‚ ðýoðt¤tu Wå[i:©ðt ™t{™tu yï Wí…Òt ÚtÞtu. „s{tºt™tu yrÄ…r‚ yihtð‚ „s Wí…Òt ÚtÞtu. ‚u …Ae hõ‚ f{¤™t suðe ftkr‚ðt¤tu ftiM‚w¼ ™t{™tu ©uc {rý «„x ÚtÞtu.yæÞtÞ . >>5>> yti»trÄ…tu»tf [kÿ{t™tu «tŒw¼toð ÚtÞt …Ae. su [kÿ{t …tu‚t™e þe‚¤ rfhýtuðzu Ë{„ú yti»trÄytu™tu yæÞût…ýu …tu»týf‚to fÌttu Au. >>4>> 6 ð÷tuðt {tkzu÷t ytðt {ntË{wÿ Útfe f¤tytu™t r™rÄY… [kÿ{t «Út{ «fx ÚtÞtu. >>7>> íÞth…Ae ð]ûthts …trhò‚ ™t{™tu rŒÔÞ ð]ût «fx ÚtÞtu. >>6>> íÞth…Ae yï{tºt™tu yrÄŒuð. yu{ Ëh¾e he‚u ytf»toý (ð÷tuýwk) ÚtðtÚte ‚u {kÚt™ ƒnws þtu¼tÞ{t™ ÚtÞwk. [th Œtk‚ðt¤tu. >>11>> x……Æ…™…h……x…÷¶……¥…‰x… x……{…÷nÊ˘¥……n˘™…: ∏…®…®…¬ * ∂…÷∂…÷¶…‰ ®…x®…l…∆ i…SS… ∫…®…®……EÚπ…«h……k…n˘… **7** {…… ÆV……i……‰  n˘¥™…i…ØÒ∫i…ØÒÆ…V…∫i…i……‰%¶…¥…i…¬ * ®… h…Æix…∆ EÚ…Ë∫i…÷¶……J™…∆ {…sÆ…M…®…¶…⁄k…i…: **12** yt he‚u ŒuðtrŒftu ‚eðú ðu„Úte {kÚtðt {kzât …ý ©e™thtÞý™t …h{ «‚t…™u ÷eÄu ‚u™t ©{™u …tBÞt ™rn. íÞth…Ae Ë{„ú {tŒf ðM‚wytu™e yrÄctºte ËwhtŒuðe Wí…Òt ÚtR.12 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫…¥……«x…¬ nfi˘π]¬¥……  x…ØÒi∫……ΩÙ…x…¬ |…t÷®x……‰  ¥…πh¥…x…÷Y…™…… * n‰¥……∫…÷Æ… ΩÙÆ…V…‰π…÷ |… ¥…∂™… §…±…®……n˘v……Ë **4** yt he‚u Ëðuo™u r™YíËtne òuR™u rð»ýw ¼„ðt™™e yt¿ttÚte «ãwB™ ¼„ðt™u Œuðtu yËwhtu y™u ðtËwfe{tk «ðuþ fhe™u ƒ¤ Äthý fÞwO. >>10>> √i…i……‰ ®…®…xl…÷∫i…Æ∫…… ∫…®|……{i…{…Æ®……ËV…∫…: * ∫… ¥…∫®…™…… ®…ΩÙ…À§v… i…‰ ∫…÷Æ…∫…÷ÆM…h…… ®…÷n˘… **6** +∑…: ∑…‰i……‰%l…… ¥…Æ…∫…“r˘™……x……®… v…n‰˘¥…i…… * B‰Æ…¥…i…†S… x……M…‰xp˘†S…i…÷n«˘xi…: ∂… ∂…|…¶…: **11** {kŒht[¤™e ÂMÚth ÂMÚtr‚ ÚtÞt …Ae ƒnw ƒ¤™u …t{u÷t ‚Útt rðM{Þ™u …t{u÷t ‚u Ëwh„ýtu y™u yËwh„ýtu yt™kŒ …qðof ðu„Úte {ntË{wÿ™u {Útðt {kzÞt. {kÚt™ fhðt™u Ë{Þu Ë{-LÞq™ ™rn ‚u{ yrÄf …ý ™rn. >> +…∫…“n˘l… v…x…÷: ∂……‹O ∫…¥…«∂…∫j…… v…nˢ¥…i…®…¬ * ¥……t… v…nˢ¥…i…∆ ∂…R¬J…: {……\S…V…x™…∫i…i……‰%¶…¥…i…¬ **14** íÞth…Ae Ë{M‚ þMºttu™wk yrÄŒið‚ þtÜo ™t{™wk Ä™w»t Wí…Òt ÚtÞwk. ‚u …Ae [kÿ{tËáþ ïu‚ ftkr‚ðt¤tu. ‚u …Ae ðtã{tºt™tu yrÄŒuð …tk[sLÞ ™t{™tu rŒÔÞ þk¾ «fx . Ëðo ftuR „tuòr‚™e yrÄctºte Œuðe y™u ½]‚trŒ nrðÿoÔÞ™e Wí…Â¥t{tk nu‚w ntuðtÚte nrðÄto™e y™u [kÿ{t™u Ë{t™ Wßsð¤ ftkr‚ðt¤e y™u ð¤e …tu‚t™t Ëuðftu™t Ë{„ú ËkfÕ…tu™u Ëk…qýo fh™the ntuðtÚte ft{Œw½t ™t{Úte «rËØ yuðe Äu™wk «fx ÚtR. >>12>> + x…ØÒr˘…‰% {… i…º™…Ê¥… i…®……GÚ®™… x…M…… v…{…®…¬ * ∫…ΩÙª…§……Ω÷Ù ¶…∫i…∫l……Ë ®…ΩÙ…S…±… <¥……{…Æ: **5** ®…l™…®……x…‰ ®…ΩÙ…®¶……‰v……Ë ∫…÷ª…÷¥…÷: {… Æi…∫i…n˘… * ®…ΩÙ…p÷˘®……h……∆  x…™……«∫…… §…ΩÙ¥…†S……Ëπ…v…“Æ∫……: **8** yt «fthu ŒuðtËwhtuyu {ntË{wÿ™wk {kÚt™ fhðt {tkzâwk íÞthu {ntð]ûttu™t hËtu ‚Útt yti»trÄytu™t hËtu {kŒht[¤™e [tu„hŒ{ yrÄf…ýu «ðtnËáþ ™ef¤ðt ÷tøÞt. >>9>> i…i……‰ M…¥……®… v…π`Ù…j…“ ∫…¥……«∫……®… {… EÚ…®…v…÷E¬Ú * ΩÙ ¥…v……«x™…¶…¥…r‰˘x…÷: ∂…“i……∆∂…÷∫…nfi˘∂…t÷ i…: **10** rð»ýw ¼„ðt™™e yt¿ttÚte yr™YØ …ý ‚u s Ë{Þ{tk ™„hts {kŒht[¤™u nòh ntÚtðzu zƒtðe™u ƒeòu {nt[¤ ntuÞ™u þwk ? yu{ ‚u™e W…h ÂMÚth ÂMÚtr‚ {txu ƒuXt. >>8>> i…l……¶…⁄i……n˘®§…÷ x…v…‰Æ… ¥…Æ…∫…“iEÚ±…… x… v…: * EÚ…xi™……Ëπ…v…“x……®…v™…I…: ∫…¥……«∫……∆ ™… =n˘“™…«i…‰ **9** i…i……‰%¶…¥…z…{∫…Æ∫……‰ ØÒ{…±……¥…h™…¶…⁄®…™…: * ∫…÷Æ…n‰˘¥…“ i…i……‰ V…Y…‰ ∫…¥…«®……n˘EÚn‰˘¥…i…… **13** íÞth…Ae Y… y™u ÷tðÛÞ™t MÚtt™¼q‚ yÃËhtytu Wí…Òt ÚtR.

yihtð‚ ™t{™tu „suLÿ ¼„ðt™™e yt¿ttÚte Œuðhts RLÿu „úný fÞtuo. …trhò‚. …hk‚w ÷û{eS™t «‚t…Útes ftuR …ý ‚u{™e Ë{e…u sðt {txu …ý Ë{Úto ÚtÞtu ™rn. ƒnw ÄiÞoðt¤t y™u ƒnw ƒ¤ðt¤t yuðt …ý Ëðo Ëwhtu yËwhtuyu {¤e™u VheÚte yrÄftrÄf Ë{wÿ{kÚt™ fhðt {tkzâwk …ý ‚u{tkÚte yr¼÷r»t‚ y{]‚‚tu ™eféÞwk s ™rn. >>17>> y{]‚ {u¤ððt™e RåAtðt¤t. >>19>> i…i…∫i……∆ {…sΩÙ∫i…i¥……SU≈Ù“  ¥… n˘i¥…Ë¥… ¥……∫…¥…: * +…x…xn∆˘ {…Æ®…∆ |……{… •…¿…t… ™…‰ S… i… u˘n˘: **20** íÞth …Ae RLÿ Ë{wÿÚtfe «fx ÚtÞu÷e fLÞt™u nM‚{tk f{¤ ntuðtÚte “yt ÷û{eŒuðe s Au” yu{ r™ùÞ fhe™u …h{ yt™kŒ™u …tBÞtu. r™»«Þí™ ‚u ËwhtËwhtu™u òuR™u fYýtr™rÄ {ntË{Úto ¼„ðt™ MðÞk nM‚t Útft {kÚt™ {txu ‚í…h ÚtÞt. r™YíËtne.>> i……∆ O…ΩÙ“i…÷∆ i…÷ ∫…¥…Ê% {… ∫…÷Æ…∫…÷Æx…Æ…n˘™…: * B‰SU∆Ù∫i…∫™……: |…i……{……k…÷ ∂…‰E‰Ú%xi™…‰i…÷∆ x… EÚ†S…x… **19** «tŒw¼oðu÷tk ÷û{eŒuðe™u „úný fhðt {txu ‚tu Ëwh yËwh ™h nfi˘π]¬¥…… i…l…… ¥…v……∆∫i……∆†S… ¶…M…¥……xEÚØÒh…… x… v…: * =t÷HÚ…‰%¶…⁄i∫¥…™…∆ •…¿x®…xl…x……™… ΩÙ∫… x¥…¶…÷: **24** nu ƒúñ™T ! yt he‚u r™htþ. fÕ…ð]ût y™u yÃËhtytu™tu Ë{qn yt ºtý hí™tu ‚tu Wí…Òt ÚtÞt™e ËtÚtus ËqÞo{t„o (ytftþ) ™u ytþhe™u hÌttk. þtÜo Ä™w»t y™u …tk[sLÞ þk¾. >>21>> {…÷x…Ƨv…‰®…«l™…®……x……n˘ v…E∆Ú §… ±… ¶…†S… i…Ë: * ∫…÷v……Ãl… ¶…v…Í™…«¥… n¬¶…Æ {… x…Ë¥……¶…¥…i∫…÷v…… **22** ftiM‚w¼{rý. >>18>> nu {w™u ! ‚u Ë{Þu yr¼ü y{]‚ ™rn ™ef¤ðtÚte r™htþ ÚtÞu÷t {txu s fh{tR „Þtk Au {w¾ su{™tk y™u {™{tk ƒnw ¾uŒ …t{u÷t yuðt f~Þ……wºt ‚u ËwhtËwhtu Ë{wÿ{kÚt™{tk rþrÚt÷ «Þí™ðt¤t ÚtÞt. >>16>> EÚ…Ë∫i…÷¶…†S… v…x…÷: ∂…R¬J……‰  ¥…πh…÷®…‰¥… |…{…‰ n˘Æ‰ * ΩÙ ¥…v……«x…” i…÷ i…‰ ∫…¥…Ê i……{…∫…‰¶™……‰ n˘n÷˘∫i…n˘… **17** 7 rð„uhu Ëðo ftuRyu …ý Wífx RåAt fhe. fuðtk ©e ? ‚tu ftkr‚yu hrn‚ ÚtR „yu÷e rºt÷tufe™u …tu‚t™t f]…tfxtûtðzu s yr‚þÞ yt™kŒ W…òð™thtk ÚtÞtk. >>24>> . >>20>> i……¥…k…j……®§…÷ v…: ∫……I……n‰˘i™… i……∆ ΩËÙ®… +…∫…x…‰ * EÚx™…… ®…®…‰™… ®…i™…÷Ci¥…… M…fiΩÙ“i¥……R¬EÚ ={…… ¥…∂…i…¬ **21** ‚u Ë{Þ{tk {qŠ‚{t™ Ë{wÿ íÞtk ytðe™u ‘yt fLÞt {the Au’ yu { fne™u ‚u ý e™u …tu ‚ t™t ¾tu ¤ t{tk ÷R™u . yt he‚u ßÞthu Ë{wÿÚtfe Wí…Òt Útyu÷tk Wõ‚ ðM‚wytu Ëðoyu ÞÚtt ÞtuøÞ ÷R ÷eÄtk. …Ae Ëw ð ýo { Þ rËkntË™{tk …tu‚u ƒuËtÞtO. yt ºtý hí™tu ‚tu rð»ýw ¼„ðt™™us …t{e „Þtk.12 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ÚtÞtu. ‚u{s yt ÷û{eŒuðe s Au. íÞthu ŒuðtrŒfu Ëðuoyu {¤e™u nrðÄto™e su Äu™w n‚e ‚u ‚tu ‚…Mðe Ér»tytu™u ÞtuøÞ òýe™u yt…e. >>22>> ®…l™…®……x……i{…÷x…:  ∫…xv……‰: ∫……I……SU≈ٓƶ…¥…i∫¥…™…®…¬ * +…x…xn˘™…xi…“ ∫¥…nfi˘∂……  j…±……‰EÚ” ΩÙi…¥…S…«∫…®…¬ **18** i…n˘…  ∂… l…±…™…ix……∫i…‰  x…Æ…∂…… +®…fii……‰n¬¶…¥…‰ * |…®±……x…¥…Cj……:  J…z……†S… §…¶…⁄¥…÷: EÚ…∂™…{…… ®…÷x…‰ ! **23** ð¤e VheÚte ðu„Úte ð÷tuðt {tkzu÷t ûtehËt„hÚtfe su Ëtûtt‚T MðÞk ©e n‚tk ‚us fLÞtY…u «tŒw¼toð …tBÞtk.yæÞtÞ . >>14>> +j… S…xp˘: {…… ÆV……i…∫i…l…Ë¥……{∫…Æ∫……∆ M…h…: * +… n˘i™…{…l…®…… ∏…i™… i…∫l…÷Ɖi…‰ i…÷ i…iI…h…®…¬ **15** Wí…Òt ÚtÞu÷tk Wõ‚ hí™tu {æÞu [kÿ{t. >>15>> ¥……ØÒh…“®…∑…Æ…V…∆ S… nˢi™…‰∂…… V…M…fiΩ÷Ùp÷«˘i…®…¬ * B‰Æ…¥…i…∆ n‰˘¥…Æ…V……‰ V…O……ΩÙ…x…÷®…i……r˘Æ‰: **16** ËwhtŒuðe y™u Wå[i:©ðt yïhts™u ‚tu ŒiíÞtrÄ…r‚ytuyu ‚íft¤s „úný fhe ÷eÄtu. yu{ yu{™tk yËtÄthý ÷ûýtuÚte òý‚t yuðt ¼ðƒúñtrŒ Œuðtu …ý ƒnw yt™kŒ™u …tBÞt.

nu ËtðŠý {w™u ! y™k‚h {Út™ fh‚t Ë{„ú ŒuðtËwhtu Ë{wÿÚtfe «fx ÚtÞu÷t y™u ÷û{eS™u Ë{e…u ytð‚t yuðt ÄLðk‚he™u ŒqhÚte ‘yt ftuý nþu ?’ yu{ Wí«uûtt fh‚t Útft òuðt ÷tøÞt.>> v…fii…… ΩÙ¥…n˘x…… nˢi™……∫i…∫l…÷ƉEÚi… B¥… i…‰ * BEÚi……‰ v…fii…i…i{…÷SUÙ… n‰˘¥……∫i…∫l…÷∫i…n˘… J…±……: **26** ßÞthu MðÞk ¼„ðt™u {kŒht[¤™u ðªx‚tk ƒtfe hnu÷t ðtËwfe™t {w¾ …wA™tu {æÞ¼t„ …fzâtu íÞthu yuf ‚hV Ë{„ú ŒiíÞtu ðtËwfe™t {w¾™u …fze™u W¼t hÌtt y™u yuf ‚hV Ë{„úŒuðtu ðtËwfe™t …wA™u …fze™u W¼t hÌtt. (&÷tuf 33) ∫EÚxn˘˘ =¥……S… =i|…‰I…i……‰ V……™…®……x…∆ ®… xl…i……Æ…‰%l… i…‰% J…±……: * +…™……xi…∆ n˘nfi˘∂…÷n«⁄˘Æ…n˘ xi… v…x¥…xi…ÀÆ  ∏…™…: **1** yæÞtÞ 13 {tu ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.13 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ Æix…EÚ…\S…“nfi˘f…§…r˘EÚSUÙ{…“i……®§…Æt÷ i…: * u˘…¶™……∆ u˘…¶™……®…ÀΩÙ ®…v™…‰ n˘…‰¶™……«®…÷¶…™…i……‰%O…ΩÙ“i…¬ **25** hí™sze‚ frx{u¾¤tÚte áZ…ýu ƒtkæÞtu Au fåA su™tu yuðwk su …e‚tkƒh ‚u{tk ftkr‚ su{™e Au yuðt ¼„ðt™ {æÞ ¼t„{tk hne™u ƒu ƒu ntÚtðzu ðtËwfe ™t„™u ƒÒtu ƒtswÚte „úný fhe hÌtt. >>30>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu y{]‚{kÚt™u [‚wŒoþhí™tuí…Â¥t™t{t îtŒþtu yæÞtÞ: >>12>> 13 yt yæÞtÞ{tk ¼„ðt™u {turn™eY… Äthe™u ŒiíÞtu™u {nt{tun W…òðe™u ¼õ‚ Œuð‚tytu™u ËwÄt…t™ fhtÔÞwk y™u ËwÄt…t™Úte y{h ƒ™u÷t Œuðtuyu nýu÷t ŒiíÞtu …÷tÞ™ fhe „Þt. >>26>> i…x®…v™…M…†S… ¶…M…¥……x®…®…xl……À§v… ∫…±…“±…™…… * n˘n˘…x……‰ x…™…x……x…xn∆˘ S…\S…iEÚÆ ¥…¶…⁄π…h…: **27** yt he‚u ŒuðtËwhtu™t {æÞ¼t„{tk hnu÷t y™u fh{tk [¤f‚tk [k[¤ fxftrŒ yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t yuðt ¼„ðt™ {Út‚t ŒuðtËwhtu™tk ™uºttu™u yt™kŒ yt…‚t Útft ÷e÷t{tºtÚte Ë{wÿ{kÚt™ fhðt ÷tøÞt. yux÷u s{ýt ƒu ntÚtðzu {kŒht[¤™u ðªx‚tk ƒtfe hnu÷t {w¾¼t„™u y™u ztƒt ƒu ntÚtðzu {kŒht[¤™u ðªx‚tk yðþu»t hnu÷t …wåA¼t„™u …fze hÌtt. >>28>> 8 fuðt ? ‚tu „tih yk„ðt¤t y™u ntÚt{tk y{]‚f¤þ™u Äthe hnu÷t. i…j…… {… §… ±…x……‰ ™…‰ i…‰ M…fi ΩÙi¥…… n÷˘p÷˘¥…÷∫i…i…: * i……x…¬ n÷˘§…«±…… x™…π…‰v…xi… x…“ i…¥……C™…ËÆx…÷p÷˘i……: **3** . RíÞtrŒ fÚtt ðýoðe Au. >>1>> ∫…÷v……¶…fii…∆ Ω‰Ù®…E÷Ú®¶…∆ nfi˘π]¬¥…… S……∫™… EÚƉ v…fii…®…¬ * +∫…÷Æ…: ∫…ΩÙ∫…… •…¿z…÷i{±…÷i™… V…M…fiΩ÷Ù†S… i…®…¬ **2** ®…l™…®……x……k…i…:  ∫…xv……‰V…«Y…‰ v…x¥…xi…Æ“: {…÷®……x…¬ *  ¥…πh……‰Æ∆∂…‰x… M……ËÆ…R¬M…: ∫…÷v……E÷Ú®¶…∆ EÚƉ n˘v…i…¬ **29** nu ƒúñ™T ! ‚u{tk yËwhtu ‚tu ÄLðk‚he™t ntÚt{tk hnu÷t y{]‚…qýo f™ffwk¼™u òuR™u s yufŒ{ fwŒe™u ‚u™u ÷R „Þt. >>27>> •…¿… ∫…ΩÙÃπ…|…¥…ÆËÆxi… ÆI… ∫l…i…∫i…n˘… * +¥…… EÚÆ∆∫i…∆ E÷Ú∫…÷®…Ë: E÷Ú¥…«x…¬ V…™…V…™…v¥… x…®…¬ **28** ßÞthu ¼„ðt™ …tu‚u ŒuðtËwhtu ËtÚtu Ë{wÿ{kÚt™ fhðt {kzât íÞthu {tuxt Ér»tytu™e ËtÚtu ƒúñt ytftþ{tk hne™u ‘sÞ sÞ’ ytðtu Œe½o æðr™ fh‚t Útft ¼„ðt™™e W…h …w»…tu™e ð]Âü fhðt ÷tøÞt. >>2>> yt «fthu ŒuðtËwhtu ËtÚtu ¼„ðt™u {Útðt {tkzu÷t ‚u ûtehË{wÿ Útfe rð»ýw™t ykþ¼q‚ ÄLðL‚he ™t{™t …wY»t «„x ÚtR ytÔÞt.>> P…fii……n˘“x……∆  ΩÙ ∫…¥…Êπ……∆ Æ∫……x……∆ ∫……Æ®…÷k…®…®…¬ * +®…fii…∆ i…n¬M…fiΩÙ“i¥……∫……Ë  ∏…™……‰% xi…EÚ®…÷{……™…™……Ë **30** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ +®…fii…®…xl…x…‰ S…i…÷n«˘∂…Æix……‰i{… k…x……®…… u˘…n˘∂……‰%v™……™…: **12** «fx ÚtÞu÷t yt ÄLðL‚he ¼„ðt™ ½]‚trŒ Ë{„ú hËtu™t Ëðtu o ¥ t{ Ëth¼q ‚ ‚u y{] ‚ f¤þ™u ÷R™u ÷û{eS™e Ë{e…u ytð‚t hÌtt.yæÞtÞ .

‚wk ™rn ‚wk ™rn nwk …nu÷tu …eô” yt he‚™t rððtŒ{tk …zu÷t ŒiíÞtu y{]‚…t™™t yðËh™u s …tBÞt ™rn.yt ŒiíÞtu ‚tu y{]‚…t™ rð™t …ý y{™u nýðt™u {txu yíÞk‚ Ë{Úto Au. hûtý fhtu. ‚tu nðu y{the þe „r‚ Útþu. >>3>> +ΩÙ…‰ ! x…Ë¥…®…v…®……Ê ¥…: EÚ…™……Ê v…®…«{…Æ…™…h…Ë: * ∫…®…∏…®…‰¶™……‰ n‰˘¥…‰¶™……‰ n˘k¥…… {…‰™…∆ x… S……x™…l…… **4** þwk ™er‚ðtõÞ ? ‚tu yntu ! ! nu ŒiíÞuLÿtu ! Ä{o…htÞý ‚{thu ytðtu yÄ{o ™ fhðtu òuRyu. þwk ? ƒ¤eÞt ŒiíÞtuyu sƒhtRÚte ‚{t{ y{]‚ nhe ÷eÄwk.nu s„ÒttÚt ! (‚{tu s„‚™t ™tÚt Atu ‚tu) Œw:¾e y{tYk hûtý fhtu. >>4>> +x……nfi˘i™…‰ i… i…u˘…C™…∆ ™…™…÷n⁄«˘Æ∆ i¥…Æ… x¥…i……: * i…j…… {… i…‰π……®…x™……‰x™…∆ EÚÆ…EfiÚ π]Ù®…«ΩÙi™…¶…⁄i…¬ **5** ytðwk Œwƒo¤ ŒiíÞ™wk ð[™ su ™er‚Ëh Au ‚u™u …ý ™rn „ýe™u ‚u ƒr÷c ŒiíÞtu ‚eðú íðhtÚte ƒnw Œqh s‚t hÌtt. >>8>> ∫…÷v……{……x……nfi˘i…‰%{™…‰i…‰ ΩÙxi…÷®…∫®……x…±…∆ I…®……: * {…“i…‰%®…fii…‰ i…÷ i…ËÆt ÀEÚ EÚ Æπ™……®…Ω‰Ù ¥…™…®…¬ **9** ‚u{tk fthý fnu‚t Útft fnu Au. ŒiíÞË{qn™e Ë{e…u sR™u. ‚tu ßÞthu ‚uytu y{]‚…t™™u fhþu íÞthu ‚tu ‚uytu ƒnws ƒ¤eÞt ÚtR sþu. íÞtk …ý ‚uytu™u …hM…h yuf ƒeò™t ntÚt{tkÚte ÷R ÷uðt {txu sƒhe ¾U[t‚tý ÚtR hne. „úný fhðtu. …AeÚte …tu‚u s yËwhË{qn™t ntÚt{tkÚte ËwÄt ÷R ÷uðt™e RåAt fhe. >>6>> +l… n‰˘¥…… ®±……x…¥…Cj…… nfi˘π]¬¥…… nˢi™…ËΩfi«Ùi……∆ ∫…÷v……®…¬ * +∂…HÚ…∫i…i|…i…“EڅƉ ∂…Æh…∆ |……{…÷ÆS™…÷i…®…¬ **7** íÞth …Ae ŒiíÞtuyu ƒ¤ sƒheÚte nrh ÷eÄu÷t y{]‚™u òuR™u s su{™tk {w¾tu fh{tR „Þtk Au yuðt Œuðtu ŒiíÞtu™tu «r‚fth fhðt{tk MðÞk yË{Úto ntuðtÚte yåÞw‚ (ytr©‚tu™t hûtýY… ðú‚Úte åÞw‚ ™rn Út™tht) ¼„ðt™™t þhý™u …tBÞt. >>9>> ∫EÚxn˘ =¥……S…  x…∂…®™… nˢx™…∆ n‰˘¥……x……∆ ¶…M…¥……x¶…HÚEÚ…™…«EfiÚi…¬ * ®……¶…Ëπ]‰Ù i… ∫…÷Æ…x…÷Ci¥…… ∫…÷v……®…… n˘i∫…n˘…∫…÷Æ…i…¬ **10** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.13 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ y{]‚ f¤þ™u ÷R s‚t yËwhtu {æÞu …ý suytu rðþu»t ƒ¤ðt¤t n‚t ‚u y{]‚½x™u „úný fhe™u ‚u MÚtt™ Útfe …÷tÞ™ fhe „Þt. VUfðtu. >5> +Ω∆Ù {…⁄¥…«®…Ω∆Ù {…⁄¥…» x… i¥…∆ x… i¥…∆  {…§……®™…ΩÙ®…¬ * <il…∆  ¥…¥…n˘®……x……∫i…‰ x……{…÷∫i…i|……∂…x…I…h…®…¬ **6** ¾U[t‚tý{tk “nwk …nu÷tu …eô nwk …nu÷tu …eô. fkŒwf÷e÷t-Œzt™u ntÚt{tk ÷R™u WAt¤ðtu. >>11>> . …÷tÞ™ fhe s‚t ‚u ƒ¤eÞt yËwhtu™e …tA¤ Œtuz‚t Œwƒo¤ yËwhtu ‚u{™u ‚u Ë{Þu ™er‚ðtõÞtuðzu r™»tuÄ fhðt ÷tøÞt. >>7>> 9 {…… ΩÙ {…… ΩÙ V…M…z……l… ! x…π]∆Ù ∫…¥…«∫¥…®…‰¥… x…: * nˢi™…ËΩfi«Ùi…… ∫…÷v…… ∫…¥……« EÚ… M… i…x……Ê ¶… ¥…π™… i… **8** þhÛÞ ¼„ðt™™t þhý™u …t{e™u ƒtuÕÞt fu. >>10>> ∫j…“ØÒ{…®…n¬¶…⁄i…∆ v…fii¥…… ∫…¥…«±……‰EÚ ¥…®……‰ΩÙx…®…¬ * nˢi™…… xi…EÚ®…÷{……M…i™… S…G‰Ú EÚxn÷˘EÚJ…‰±…x…®…¬ **11** ûtý{tk rðrðÄ rðr[ºt y™k‚ Y…™u Ähðt{tk Ë{Úto ¼„ðt™‚tu Ëðo ftuR ÷tuftu™u òu‚tk s {nt{tun W…òðu yuðwk yKq‚ y÷tirff y™w…{ y…qðo MºteY…™u Äthe™u. ‘‚{tu fþtu ¼Þ …t{þtu ™rn’ ytðtk {Äwh ð[™Úte Œuðtu™u «Út{ ytïtË™ yt…e™u. y{tYk ‚tu ËðoMð ™tþ s …t{e „Þwk. Ä{o þtu ! ‚tu Ë{t™ «ÞtË fh™tht Œuðtu™u yt…e™u s y{]‚ …eðwk òuRyu.yæÞtÞ .nu {w™u ! ¼„ðt™ ‚tu ¼õ‚tu™tk ftÞo fhðt{tk ‚í…h Œe™ŒÞt¤ ntuðtÚte ¼õ‚ Œuðtu™wk Œe™ ð[™ Ëtk¼¤e™u. rð„uhu rðrðÄ ÷r÷‚ ÷e÷t™u fhðt ÷tøÞt. yLÞÚtt-‚u{™tu íÞt„ fhe™u ‚{thu …eðwk òuRyu ™rn. yu{ Útþu ‚tu nt÷{tk yt y{tu þwk fheþwk y{the ‚tu ƒnws ¼wzk e Œþt ytðþu.

>>14>> +EÚ…™…» ¥…: EfiÚi…∆ ¡‰i… u˘¶… V…π™…‰  x…V…‰SUÙ™…… * <i™…÷Ci¥…… + {… i…‰ ®…⁄f… ™…l…‰π]∆Ù E÷ÚÃ¥… i… •…÷¥…x…¬ **15** ‚{tuyu su yt {™u y{]‚f¤þ ËtU…e Œuðt™wk ftÞo fÞwO Au.yæÞtÞ . {turn™eMðY… ¼„ðt™ ‚tu Œqh «Œuþ{tk Útyu÷e Œuðtu™e …kÂõ‚™u ËL{w¾ Ëwðýo{Þ rËkntË™{tk rðhts{t™ ÚtÞt. >>13>> <i™…÷Ci¥…… i…∆ n˘n÷˘∫i…∫™…Ë i…‰% x…SUÙxi™…… + {…  ∫j…™…Ë * ∫…… |……ΩÙ ®…®…  ¥…∏…®¶……‰ x… EÚ…™…«: ∫¥…Ë Æh…“ ¡ΩÙ®…¬ **14** {turn™e MºteY…™u òuR™u {nt{tun™u …t{u÷t ŒiíÞtu ytðwk «Út{ ð[™ fne™u. ËtnSf Mºte[rhºtÚte ynª ‚nª [thu …tË òu‚t Útft ûtýft¤ òýu ftuR™e M…]nts ™ ntuÞ yu{ ÚtR hÌtt. y™u y{™u Ëðuo™u ðnU[e™u …t™ fhtðtu.13 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…‰ i…÷ i…p⁄˘{…®……±……‰C™… ®……‰ ΩÙi……: EÚ…®… ¥…º¥…±……: * i™…Ci¥…… {…Æ∫{…Æ…‰x®…n»˘ i……®…÷{…‰i™……•…÷¥…x¥…S…: **12** Ë{„ú ŒiíÞtu ‚tu yKq‚ {turn™e MºteMðY…™u òuðt {tºt{tk s {tun …t{e „Þt y™u ‚uÚte s WKðu÷t ft{ðu„Úte rðbr¤‚ ÚtR „Þt. ‘nwk ‚tu {the RåAt{tk ytðþu yu{s ðnU[e yt…eþ’ yu{ M…ü þçŒtu{tk fÌtt A‚tk …ý ‚u {qZ ƒ™e „yu÷t ŒiíÞtu ‘‚{the 10 RåAt {wsƒ fhtu’ yu{ ƒtuÕÞt. yt ftÞo ‚{thu fhðt suðwk ™ n‚wk. >>15>> i…i…∫i…n˘…Y…™…… ∫…¥…Ê n‰˘¥…… nˢi™……†S… ¥……∫…÷ EÚ: *  x…π…‰n÷˘: {… R¬HÚ∂…∫i…j… ∫¥…∫¥…®…hb±…®…… ∏…i……: **16** íÞth…Ae {turn™eMðY… ©enrh™e yt¿ttÚte Ë{wÿ ‚x W…h Œuðtu ŒiíÞtu y™u ðtËwfe rð„uhu Ëðuo …tu‚…tu‚t™t {kz¤™u y™wËhe™u …kÂõ‚ƒkÄ ƒuËðt ÷tøÞt. (yËwhtu™u …tu‚trð»tu rðïtË{tk ÷tððt {txu r™:M…]n‚t ƒ‚tðe. ‚u™tu ‚íft¤ s íÞt„ fhe™u MºteY… ¼„ðt™™e Ë{e…u yufŒ{ ytðe™u ytðwk ð[™ ƒtuÕÞt. >>17>> ∫¥…… xi…E‰Ú S……®…fii…P…]∆Ù  x…v……™… ∫j…Ëh…±…“±…™…… * <i…∫i…i……‰ ¥…“I…®……h…… i…∫l……Ë  x…∫{…fiΩÙ¥…iI…h…®…¬ **18** {turn™eY…Úte rðhts{t™ ¼„ðt™ …tu‚t™t Ë{e… ¼t„{tk s y{]‚¼hu÷tu f¤þ {wfe™u. yu{ Út‚tk «Út{ su yuf ƒeò™t ntÚt{tkÚte y{]‚½x ÷R ÷uðt™e …hM…h Ä{t÷ fh‚t n‚t. y™k‚h {turn™eMðY… ¼„ðt™u yËwhtu™u fÌtwk fu.™ fhðt suðwk s ft{ fÞwO Au. >>16>> {… R¬HÚ§…xv……‰ti…‰π¥…‰π…÷ ®……‰ ΩÙx…“ ∫…… i…÷ n⁄˘Æi…: * ∫…x®…÷J…∆ n‰˘¥…{… R¬HÚx……∆ ΩËÙ®……∫…x… ={…… ¥…∂…i…¬ **17** y{]‚…t™™e ‚eðú RåAtðt¤t ŒuðtrŒ Ëðuo …tu‚…tu‚t™e òr‚™u y™wËthu …kÂõ‚ƒkÄ ƒuËðt{tk Wã{e Út‚tk. …ý ‚u Ë{Þu Œuð‚tytu™t yr‚ Ë{e…{tk ƒuXu÷t ntuðt™u fthýu rð«r[Â¥t «{w¾ su ŒiíÞtrÄ…tu ftƒu÷ n‚t ‚u{™t r[¥t{tk ‘yt Œuð…ût…t‚e ftuR …ý Mºte’ yt…ý™u Au‚hþu fu þwk ? yuðtu ËkþÞ ÚtR ytÔÞtu. su™u y{]‚½x ÷uðt™e RåAts ™Úte yuðt …ý MºteY… ¼„ðt™™u ‚u y{]‚½x ƒ¤tífthÚte …tu‚u s yt…e ŒeÄtu. >>12>> ∫…÷v……E÷Ú®¶… ®…®…∆ ¶…p‰˘ ! M…fiΩÙ“i¥…… i¥…∆  ¥…¶…V™… x…: * ∫…¥……«x{……™…™… ∫…÷∏……‰ h… ! ¥…™…∆ EÚ∂™…{…∫…⁄x…¥…: **13** fuðwk ð[™ ? ‚tu nu ¼ÿu ! (fÕÞtý{qŠ‚) ‚{tu yt y{]‚ ¼hu÷t f¤þ™u „úný fhtu. fthý fu nwk ‚tu Mðirhýe-MðuåAt™u y™wËthus ftÞo fh™the ™the òr‚ Awk. ‚u yftÞo. fu{fu nu Ëw©turý ! (Yzt r™‚kƒðt¤e) y{tu Ëðuo f~Þ… «ò…r‚™t …wºttu Aeyu. >>19>> ∂…x…ËØÒ{…‰i™… i…qfi˘Àπ]Ù ¥…\S… ™…i¥…… ∫…÷v……P…]Ù®…¬ * V…ΩÿÙ: {…÷x…n÷«˘Æ…i®……x……‰ ÆΩÙ…‰ M…i¥……  {…{……∫…¥…: **20** .) >>18>>  ¥…|… S… k…®…÷J……∫i…ÃΩÙ ™…‰ ¥…Ë n˘…x…¥…™…⁄l…{……: * ∫… xn˘Mv… S…k…… ®……‰ ΩÙx™……®……∫…xn‰˘¥…… xi…EÚ ∫l…i…‰: **19** {turn™eMðY… ¼„ðt™ r™:M…]n‚t suðe [uüt™u Œþtoðu Au. yuf s ƒt…™t y{tu …wºttu Aeyu ‚tu y{™u Ëðuo™u Ëh¾ehe‚u ðnU[e™u ‚{tus y{]‚…t™ fhtðtu.{thtu rðïtË ‚{thu fhðtu ™rn.

yt‚tu yr‚ ytùÞo Au yu { {t™‚t ËtðŠý{wr™™t «íÞu ftŠ‚fMðt{eyu ‘®……™……™……‰ π…u˘{…÷: |…¶…÷:’ yu{ fÌtwk {turn™e Mºte™wk MðY… MðuåAtÚte «áþtoðe hÌtt Au. >28>> Bi… ∫®…z…xi…Ɖ n‰˘¥……x{… R¬HÚ∫l……x®……‰ ΩÙx…“¥…{…÷: * +{……™…™…i∫…÷v……∆  ¥…πh…÷: ∫…¥…Ê∂……‰ ±…P…÷S…R¬GÚ®…: **25** i…SUËÙ±…∏…fiR¬M…|… i…®…∆ O…∫…ƒ±±……‰EÚ…z…n˘n¬¶…fi∂…®…¬ * O…ΩÙi¥…‰ ∫l……{…™……®……∫… ±……‰EÚ…x……∆ ∂……xi…™…‰ ΩÙ Æ: **29** i…n˘… x…Æ…‰% {… ¶…M…¥……xn‰˘¥…nˢi™…x…ÆËÆ {… * +V…‰™……‰  x…¶…«™……‰ ¡‰EÚ: ∫……E∆Ú i…Ë™…÷«™…÷v…‰ §…±…“ **24** . >>22>> i…i……‰ x…Æ∆ ΩÙxi…÷EÚ…®…… +…k…∂…∫j……∫i…÷ n˘…x…¥……: * +…{…i…x{… R¬HÚ ¥…I…‰{……‰ ¡∫…÷Æ…h……®…¶…⁄x®…ΩÙ…x…¬ **23** …tu‚t™t ntÚt{tkÚte y{]‚fwk¼ ÷R ÷uðtÚte ™h ¼„ðt™™u nýðt™e RåAtðt¤t. ËqÞo[kÿ™t {æÞ{tk ƒuËe „Þtu. >>23>> i…j……M…i……™……∆ ®……‰ ΩÙx™……∆  ∫…\S…xi™……∆ i…x®…÷J…‰ ∫…÷v……®…¬ * nfi˘∂……%∫…⁄∫…÷S…i……∆ i…∫™…Ë {…÷π{…¥…xi……¥…÷¶……Ë S… i…®…¬ **27** su MÚt¤{tk htnw ƒuXtu Au ‚u MÚt¤u y{]‚™wk …t™ fhtð‚t fhtð‚t {turn™eY… ¼„ðt™ ytÔÞt.yæÞtÞ . …ý …tu‚u «¼w MðÞk ¼„ðt™ Au. >>24>> htnw™u Ëq[ðe ytÃÞtu yus yðËh{tk M{hý {tºtÚte Ë{e…u ytðe …ntU[÷ u t ËwŒþo™ [¢ðzu htnw™t y{]‚Úte ¼hu÷t yr‚{tuxt {M‚f™u {tu r n™eyu Au Œ e ™tÏÞw k . ‚u { ™t ntÚt{tk Ú te y{]‚f¤þ™u ƒ¤t‚T ¾U[e ÷R™u ‚íûtý {turn™eMðY… ¼„ðt™™u yt…e ŒeÄtu.>21 ™h ¼„ðt™ y™u yËwhtu™u …hM…h ÞwØ ÚttÞ Au ‚u™u òýðt A‚tk …ý yËwh…ûteÞ htnw ‚tu „wó…ýu Œuð‚tytu™e …kÂõ‚{tk «Út{ «ðuþ fhe™u.13 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 11 ËkþÞ™e áZ‚t™u …t{u÷t Œwhtí{t ŒiíÞtu yuftk‚ MÚt¤{tk sR™u y{] ‚ ™w k …t™ fhðt™e ‚eðú RåAtðt¤t ÚtðtÚte Äe{u Äe{u {turn™eMðY… ¼„ðt™™e Ë{e…u sR™u.’ yu{ ‚u™u Ëq[ðe ytÃÞtu. Œuðtu ŒiíÞtu ™htu rð„uhu Ëðo ftuRyu …ý ysuÞ (™ S‚e þftÞ yuðt) r™¼oÞ ƒnwƒ¤ðt™ ntuðtÚte ftuR™e …ý ËntÞ™e y…uûtt ™rn ht¾e™u yuftfes yËwhtu ËtÚtu ÞwØ fhðt ÷tøÞt. ytðu÷t y…uÂût‚ yðftþ{tk {tu r n™eY…Äthe hnu ÷ t rð»ýw ¼„ðt™ W‚tð¤e „r‚ðt¤t ÚtR™u …kÂõ‚ƒkÄ ƒuËe hnu÷t Ëðuo Œuðtu™u y{]‚…t™ fhtððt ÷tøÞt. >>26>> x……Æ…™…h…‰x…‰ π…i……‰%l… x…Æ∫i……x∫…ΩÙ∫……%ØÒh…i…¬ * §…±…n˘… SUÙt i…iE÷Ú®¶…∆ ®……‰ ΩÙx™…Ë ∫… n˘n˘…Ë p÷˘i…®…¬ **22** yËwhf]‚ y{]‚nhý™u ŒuÏÞt …Ae ™thtÞýu «uhu÷t ™h ¼„ðt™u y{] ‚ ™u ÷R s‚t Œi í Þtu ™ u yu f Œ{ htu f e™u . ‚u{™e áüe™u X„e™u y{]‚½x™u VheÚte nhe „Þt. {txu Ëðo ytùÞo{Þ ¼„ðt™™u rð»tu yt ftkR ytùÞo ™Úte yuðtk ‚tu y™k‚ ytùÞtuo yu{™u rð»tu Ëns hÌttk Au. ‚u{™t {æÞ{tk htnwyu «ðuþ fÞtuo ‚uÚte ƒeò Œuð‚tytu™t òýðt{tk htnw ytÔÞtu ™rn. >>20>> ™h ¼„ðt™™u y™u yËwhtu™u …hM…h ÞwØ Út‚tk. >>27>> ∫®…fii™……M…i…‰x… S…G‰Úh… i…º™…Ê¥……∫™… S… ∫……®…fii…®…¬ *  ∂…Æ †S…SU‰Ùn˘… i…®…ΩÙx®……™……™……‰ π…u˘{…÷: |…¶…÷: **28** ßÞthu yËwhtu ¼u„t {¤e™u …tu‚t™u nýðt {txu ytÔÞt íÞthu ¼„ðt™ ™h …ý. >>25>> x…Æx……Æ…™…h……Ë i…j… ®…÷ x… ¶…: ∫…ΩÙ S……M…i……Ë * +…∫i……∆ i……Ë n˘nfi˘∂……i…‰ i……xn˘…x…¥……xΩÙÆi……‰%®…fii…®…¬ **21** i…j…… {… n˘…x…¥……‰ Æ…Ω÷Ù: ∫…⁄™…«S…xp˘®…∫……xi…Ɖ * |… ¥…∂™… n‰˘¥…i……{…R¬HÚ…¥…÷{…… ¥…∂…n˘±… I…i…: **26** ‚u Ë{Þu ‚us MÚt¤u {wr™ytuyu Ërn‚ ™h™thtÞý ¼„ðt™ «Út{Úte ytðe hÌtt n‚t ‚u{ýu y{]‚™u nhe s‚t Œt™ð™u òuÞt. {txu s su{ýu þMºttu „úný fÞtO Au yuðt ŒiíÞtu ‚tu …kÂõ‚{tkÚte WXe™u ÞwØ fhðt ytðe …ntUåÞt yt fthýÚte yËwhtu™e …kÂõ‚ytu{tk …ý rðûtu… ƒnw {tuxtu ÚtR „Þtu. ytðe™u htnw™t {w¾{tk y{]‚™wk ®Ë[™ fh‚tk Ë{e…{tk ƒuXu÷t ËqÞo[kÿ{tyu {turn™e™u …tu‚t™t fxtûtðzu ‘yt htnw yËwh Au. ËqÞo[kÿ …tu‚u yr‚þÞ «ftþÚte ŒeŒeÃÞ{t™ þhehðt¤t Au.

>>29>> n‰˘¥……x∫…÷v……∆ {……™… ™…i¥…… V…M…fiΩ‰Ù {……ËØÒπ…” i…x…÷®…¬ * ¶…M…¥……x…l… n‰˘¥……∫i…÷ ™…÷™…÷t÷: ∫…ΩÙ n˘…x…¥…Ë: **30** íÞth…Ae ¼„ðt™u Œuð‚tytu™u ûtwÄt…t™ fhtðe™u «Út{™t suðe rŒÔÞ …wY»ttfth ‚™w „úný fhe. MðÞk Ä{o«ò…r‚ „Áz. >>33>> 12 Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu Œuð‚t{]‚…t™ ðýo™ ™t{t ºtÞtuŒþtu >>13>> 14 yt yæÞtÞ{tk rºt÷tufe™t ™h™theytuyu {¤e™u fhu÷tu ÷û{eS™tu yr¼»tuftuíËð y™u ÷û{e™thtÞý™tu ÞÚttrðrÄ Útyu÷tu {k„÷ rððtntuíËð ËrðM‚h ðýoÔÞtu Au. >>31>> i… ∫®…∫i…÷ i…÷®…÷±…‰ ™…÷r‰˘ x…Ɖh…‰xp˘… n˘ ¶…†S… i…‰ *  x…ΩÙx™…®……x…… +∫…÷Æ…: {…±……™™…  ¥… ¥…∂…⁄ Æ∫……®…¬ **32** ‚u yt {nt‚w{w÷ ÞwØ{tk ‚tu ™h ¼„ðt™u y™u RLÿtrŒ Œuðtuyu yíÞk‚ nýðt {tkzu÷t ‚u yËwhtu íÞtkÚte …÷tÞ™ fhe™u hËt‚¤{tk «ðuþ fhe hÌtt. yÂï™efw{th. rfÒthtu. Ëk…tr‚ ytrŒf Ëw…ýtuo.yæÞtÞ . MðÞk yÂø™. ŒûttrŒ «ò…r‚ytu. „kÄðtuo. îtŒþ ËtæÞŒu ð ‚tytu . Œþ rðïŒuð‚tytu. yü ðËwytu. yux÷u ‚u™e „úntu{tk MÚtt…™t fhe. yt Ëðuo ÷û{eS™e ËÂÒtrÄ{tk ytÔÞt. Ë{„ú yr¼{íÞtrŒ Œuð…Âí™ytu. MðÞk rþðS. MðtÞk¼wð ytrŒf [tiŒ {™wytu. {heåÞtrŒ ytX {nŠ»tytu.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ htnw™wk {M‚f Auãt …Ae ‚u {M‚f …ðo‚™t rþ¾h suðwk {tuxwk y™u ÷tuftu™u „¤e s‚wk y™u yr‚þÞ þ猙u fh‚wk ntuðtÚte ‚u™u ÷tuftu™e þtkr‚ Útðt {txu ¼„ðt™u ËqÞo[kÿtrŒ™e …uXu „úntrÄfth{tk MÚtt…™ fÞwO. >>30>> =n˘x¥…i…∫i…]‰Ù ™…÷r∆˘ n‰˘¥……x……®…∫…÷ÆË: ∫…ΩÙ * ∫…÷v……{……x…… i…§… ±…x……®……∫…“ u˘πh…÷∫…ΩÙ… ™…x……®…¬ **31** y{]‚…t™Úte yr‚þÞ ƒ¤™u …t{u÷t y™u ð¤e su{™u rð»ýw™e {tuxe ËntÞ Au yuðt Œuðtu™u yËwhtu™e ËtÚtu ûtehËt„h™t ‚x W…h ‚w{w÷ ÞwØ ÚtÞwk. >>32>> ∫…⁄™…«†S……∫i…∆M…i…∫i……¥…i∫…¥…Ê n‰˘¥…M…h……∫i…i…: *  ∏…™……‰% xi…EÚ®…÷{……V…M®…÷∫i…q˘∂…«x…®…ΩÙ…‰i∫…¥……: **33** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ n‰˘¥…i……®…fii…{……x…¥…h…«x…x……®…… j…™……‰n˘∂……‰%v™……™…: **13** yËwhtu hËt‚¤{tk «rðü ÚtÞt yus yðËh{tk ËqÞo yM‚t[¤™u …tBÞtu. [kÿ{t. îtŒþ ytrŒíÞtu. þu»t«{w¾ rð»ýw¼õ‚ ™t„Œuðtu. Ë{M‚ rËØtu. (ytÚt{e „Þtu) y™k‚h Ë{„ú Œuð„ýtu {qŠ‚{t™ ÷û{e™tk Œþo™Y… {nt™ WíËtnðt¤t ntuðtÚte ÷û{eS™e Ë{e…u ytðe™u ƒuXt. [thýtu . ytX RLÿtrŒ rŒø…t¤tu. yuftŒþ Áÿtu. Œuð‚tytu ‚tu ŒiíÞtu™e ËtÚtu ÞwØ fhðt ÷tøÞt. >>1-3>> ∫…… ¥…j…“ {……¥…«i…“ S…Ë¥… {…fi l…¥…“ S… ∫…Æ∫¥…i…“ * ∂…S…“ M……ËÆ“  ∂…¥…… ∫…∆Y…… @Ò r˘: ∫¥……ΩÙ… S… Æ…‰ ΩÙh…“ * v…⁄®……‰h……« S…… n˘ i…v…«®…«{…ix™……‰ ®…⁄Ãi…n˘™……n˘™…: **4** +ØÒxv…i…“ ∂…… hb±…“ S… ±……‰{……®…÷p˘… i…l…Ë¥… S… * +x…∫…⁄™……n˘™…: ∫……v¥™… @Ò π…{…ix™…†S… ∫…¥…«∂…: **5** . yÁý. (&÷tuf 65) ∫EÚxn˘ =¥……S… •…¿… |…V…‰∑…Æ…: ∂…®¶…÷®…«x…¥…†S… ®…ΩÙπ…«™…: * +… n˘i™…¥…∫…÷ØÒp˘…†S…  ∫…r˘M…xv…¥…«S……Æh……: **1** ∫……v™……†S… ®…ØÒi…†S…Ë¥…  ¥…∑…‰n‰˘¥……  n˘M…“∑…Æ…: * n˘ª……Ë ¥… ºx…†S…xp˘®……†S… ∫¥…™…∆ v…®…« |…V……{… i…: **2** ∫…÷{…h……«:  EÚz…Æ…†S…Ë¥… ™…‰ S……x™…‰ M…h…n‰˘¥…i……: * ∂…‰π……t… ¥…Ëπh…¥…… x……M…… n‰˘¥…{…ix™…†S… ∫…¥…«∂…: **3** yæÞtÞ 14 {tu ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.nu ËtðŠý {w™u ! ÷û{eS™e Ë{e…u ftuý ftuý ŒuðtrŒf ytÔÞt ? ‚tu MðÞk ƒúñt. ytu „ ý…[tË ðtÞw y tu . ƒeò yt¼tMðh ytrŒf „ýŒuð‚tytu.

‚Útt hk¼t. fwƒuh…í™e ÉÂØ. ËwhËt. RíÞtrŒ Ë{„ú ™Œeytu ÷û{eS™e Ë{e…u ytðe. Þ{…í™e Äq{tuýto. >>10-11>> {…⁄h…«∂……Æn˘S…xp˘…‰% {… i…n˘…x…” |…“i…™…‰  ∏…™…: * x…Ë∂…∆ i…i……‰%ΩÙÆi∫…¥…» §…¶…⁄¥…÷Ãx…®…«±……  n˘∂…: **12** ßÞthu ÷û{eS™tk Œþo™ fhðt{tk {nt WíËwf ƒúñtrŒ Ëðo Œuðtu ‚u{™e Ë{e…u ytÔÞt. >>14-16>> Æix…À∫…ΩÙ…∫…x…‰ i…j… M…“i…¥……t{…÷Æ:∫…Æ®…¬ * ={……¥…‰∂™…  ∏…™…∆ S…G÷ÚÆ ¶…π…‰E∆Ú ®…ΩÙπ…«™…: **17** ytðt h{ýeÞ {kz…{tk MÚtt…u÷t rðïf{torðhr[‚ hí™{Þ . RLÿ …í™e þ[e. ËhMð‚e. …r‚ðú‚tÄ{o{tk hnu÷e Ë{M‚ y™ËqÞt ytrŒf Ér»t…í™eytu. ð¤e Ëw„LÄ{Þ …w»…¼thÚte ™{e „yu÷t rŒÔÞ fÕ…ð]ûttu™e …kÂõ‚ytuyu Þwõ‚ y™u ™t™trðÄ hk„tuðzu Œþo™eÞ ‚u{s {™tunh. íÞthu Ëtu¤ f¤tyu Ëk…qýo þthŒ (þhŒÉ‚w{tk Ë{wKðu÷tu) [kÿ{tyu …ý ÷û{eS™e «ËÒt‚t {txu htrºt™wk Ë{„ú ykÄfth nhe ÷eÄwk. …Þtu»ýe. rð…tþt. ‚t{ú…ýeo. f]»ýt. yÂø™…í™e Mðtnt. ðÁý…í™e „tihe. ftirþfe. [kÿ…í™e hturnýe. >>6-9>> ¥…ËE÷Úh`Ù¥…… ∫…x…: ∫…¥…Ê i…l…… M……‰±……‰EÚ¥…… ∫…x…: * {……π…«n˘|…¥…Æ…  ¥…πh……‰∫i…j……V…M®…÷: |…ΩÙÃπ…i……: **10** + h…®……t…:  ∫…r˘™……‰%π]Ù…Ë ∂…R¬J…{…s…n˘™……‰ x…¥… *  x…v…™……‰ ®…⁄Ãi…®…xi…†S… ∫…®……V…M®…÷:  ∏…™……‰% xi…E‰Ú **11** yux÷ts ™rn …ý ðifwkXðtËe „tu÷tufðtËe Ë{„ú ©uc rð»ýw …t»toŒtu …ý ÷û{eS™t rððtn{k„¤{tk ƒnw n»toÚte íÞtk ytÔÞt. ð¤e r™{o¤ «ftþðt¤t h홌e…tu ™ e yËk Ï Þt‚ …k  õ‚ytu ð zu ‚Útt WÕ÷tu u [ {tk ÷xf‚t {wõ‚tnthtuðzu yr‚ þtu¼tÞ{t™ n‚tu. >>4-5 M…R¬M…… ∫…Æ∫¥…i…“ Ɖ¥…… ™…®…÷x…… i…{…i…“ i…l…… * S…xp˘¶……M……  ¥…{……∂…… S… ∂…i…p÷˘nÊ˘ ¥…EÚ… i…l…… **6** M……‰n˘…¥…Æ“ S… ∫…Æ™…⁄: EÚ…¥…‰Æ“ EÚ…Ë ∂…EÚ“ i…l…… * EfiÚπh…… ¥…‰h…“ ¶…“®…Æl…“ i……©…{…h…‘ ®…ΩÙ…x…n˘“ **7** EfiÚi…®……±……  ¥…i…∫i…… S…  x…Ã¥…xv™…… ∫…÷Æ∫…… i…l…… * S…®…«h¥…i…“ {…™……‰πh…“ S…  ¥…∑……t… x…t +…™…™…÷: **8** Æ®¶…… P…fii……S…“  ¥…∑……S…“ ®…‰x…EÚ… S…  i…±……‰k…®…… * =¥…«∂…“|…®…÷J……∫i…j… ∫…¥……«{∫…Æ∫… +…™…™…÷: **9** „k„t. RíÞtrŒ Ë{„ú yÃËhtytu ÷û{eS™e Ë{e…u ytðe. >>13>> Æix…∫i…®¶…∫…ΩÙª……h……®……™…i…… ¶…†S… {… HÚ ¶…: *  S…j…ËÆx…‰EËÚØÒ±±……‰S…Ë: ∂……‰ ¶…i…∆ EÚn˘±…“p÷˘®…Ë: **14** ∫…÷M… xv…{…÷π{…x…©…… ¶…Ãn˘¥™…EÚ±{…p÷˘®…… ±… ¶…: * V…÷π]∆Ù x……x…… ¥…v…ËÆR¬M…Ën«˘∂…«x…“™…∆ ®…x……‰ΩÙÆ®…¬ **15** EÚ…‰ ]Ù∂……‰ Æix…n˘“{……x……∆ {… HÚ ¶…: ∂…÷r˘Æ…‰ S…π……®…¬ * ß……V…®……x…∆ i……‰Æh…ˆS… ®…÷HÚ…ΩمƈS… ±… ®§… ¶…: **16** fuðtu {kz… ? ‚tu nòh hí™M‚k¼tu™e ÷tkƒe ÷tR™tu. þ‚ÿw.yæÞtÞ . rð‚M‚t. ƒú ñ [theýe þtk r z÷e.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ƒúñt™e …í™e Ëtrðºte. ‚u{s {qŠ‚{t™ yrý{trŒ yü rËÂØytu y™u þk¾ …È ytrŒf ™ð 13 r™rÄytu …ý ÷û{eS™e Ë{e…u ytÔÞt. rðr[ºt y™uf WÕ÷tu[tu y™u fu¤™t ð]ûttuðzu yr‚þÞ þtu¼tÞ{t™. ËqÞo…í™e Ëk¿tt. ¼e{hÚte. f~Þ……í™e yrŒr‚. r™‹ðæÞt. ‚u™u {txu rðïf{to …tËu yr‚ þtu¼tÞ{t™ {kz… ‚íft¤ fhtÔÞtu. [kÿ¼t„t.>12>> i…i……‰% ¶…π…‰EÚ®……Ɖ¶…‰ i…∫™…… •…¿…Y…™…… ¥…fiπ…… * ®…hb{…∆ ÆS…™……®……∫… ∫…t∫i¥…π]≈Ù… i…∂……‰¶…x…®…¬ **13** [kÿtuŒÞ ÚtÞt …Ae ŒuðuLÿu ƒúñt™e yt¿ttÚte ÷û{eS™u yr¼»tuf su Ë{kºtf M™t™ ‚u™tu WíËð fhðt™tu ythk¼ fÞtuo. y™u ‚uÚte Ë{„ú rŒþtytu ƒnw r™{o¤ ÚtR hne. huðt. [{oÛð‚e. {u™ft. rþð…í™e …tðo‚e. ftðuhe. r‚÷tu¥t{t. f]‚{t÷t. ½]‚t[e. rðït[e. ðrËc…í™e yYk Ä ‚e. yt Ëðuo ÷û{eS™e Ë{e…u ytðe. ðtÞw …í™e rþðt. Wðoþe. {nt™Œe „tuŒtðhe. Œurðft. ðuýe. …]Úðe Œuðe. {qŠ‚ ŒÞt ytrŒf Ä{o … í™eytu . Þ{w™t. ‚…‚e. ƒúñt…wºte ËhMð‚e. rðït. y„MíÞ…í™e ÷tu…t{wÿt. ËhÞq.

…rðºt s¤ðzu ¼„ð‚e ÷û{e W…h yr¼»tuf fÞtu. …w»…Œk‚. þu»tS ytrŒf ™t„tuyu ÷û{eS™u hí™srz‚ ƒu fwkz¤tu ytÃÞtk. Ëw«‚ef.>>28>> . >>20>> 14 ÷û{eS™t yr¼»tuf Ë{Þu su {u½tu n‚t ‚u‚tu ftkMÞ ‚t÷ {]Œk„ …ýð yt™f „tu{w¾. MºteÞtu ‚tu „e‚-„tÞ™{tk y™wfq¤ …ãtu™u „tðt ÷t„e.o >>18-19>> ®…⁄Ãi…®…i™……‰ ®…ΩÙ…x…t∫i…j……V…ø÷V…«±…… x… S… * ®…xj……x…÷SS……Æ™… xi… ∫®… ®…⁄i……« ¥…‰n˘…: ®…ΩÙÃπ… ¶…: **20** íÞtk ytðu÷e {qŠ‚{t™ {nt™Œeytuyu ÷û{eS™t yr¼»tuf {txu …tu‚ …tu‚t™wk s¤ ÷tðe ytÃÞwk. >>17>> B‰Æ…¥…i…: {…÷hbÆ“EÚ…‰ ¥……®…x…: E÷Ú®…÷n˘…‰%\V…x…: * {…÷π{…n˘xi…: ∫……¥…«¶……Ë®…: ∫…÷|…i…“EÚ†S…  n˘MM…V……: **18** E÷Ú¥…«xi……‰ §…fi∆ ΩÙi……x™…‰i…‰ Ω‰Ù®…E÷Ú®¶……‰rfi˘i…Ë: ∂…÷¶…Ë: * S…i…÷: ∫…xv…÷∫…®……x…“i…Ëƶ™… π…\S…xi… ¥…… Æ ¶…: **19** fuðe he‚u ? ‚tu yihtð‚.k rðïf{toyu ÷û{eŒuðe™u fkfý y™u hí™srz‚ ðªxeytu yt…e. >>24>> ∫…÷∫x……i……™… i…i…∫i…∫™…Ë EÚ…Ë∂…‰™…‰ {…“i…¥……∫…∫…“ * n˘n˘…¥…x…P™…‰« V…±…v…“ Æix…¶…⁄π……†S… ¶…⁄ Æ∂…: **25** yt he‚u ÷û{eS™u yr¼»tufrðrÄ ÚtR hnu‚tk. {qŠ‚{t™ ðuŒtu Ér»tytu ËtÚtu ðuŒ{kºttu™u Wå[thðt ÷tøÞt. >>23>> +…∫…“iE÷Ú∫…÷®…¥…fi π]Ù†S… ∫……E∆Ú V…™…Æ¥…Ë∫i…n˘… * +…∫…∆∫i…i{… ÆS…™……«™……∆ v…®…«{…ix™…†S…  ∫…r˘™…: **24** ð¤e ‚u Ë{Þu sÞ sÞ þçŒ ËtÚtu …w»…ð]Âü ÚtR hne. su Âîòu n‚t ‚u ©eËqõ‚ ytrŒf M‚tuºt™u ¼ýðt ÷tøÞt. ðt{™. >>21>> ∫…÷v……EÚÆ∫i…÷ i…n¬ß……i…… x……∫……¶…⁄π…h…®…÷k…®…®…¬ * n˘n˘…Ë i…∫™…Ë E‰Ú∂…¶…⁄π……∆ ∫…p˘ix… x… S…i……∆ i…l…… **27** ®…ΩÙ…x…¶…⁄k…n˘…x…xn˘  ∫j…±……‰C™……∆ ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * ∏…“∫…⁄HÚ… n˘  u˘V……: {…‰`÷ÙV…«M…÷M…‘i…… x… S…  ∫j…™…: **22** ‚u Ë{Þu rºt÷tufe{tk ËðoftuR Œuneytu™u {nt™ yt™kŒ ð‚eo hÌttu. yks™. ËhMð‚eyu {tu‚e™tu nth ytÃÞtu.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ®ËntË™{tk „e‚ ðtã …wh:Ëh ÷û{eS™u …Ähtðe™u {nŠ»tytu ÞÚttrðrÄ yr¼»tuf (Ë{kºtf M™t™) fhtðt ÷tøÞt. Yze he‚u su{™tu Ë{kºtf M™t™rðrÄ ÚtÞtu Au yuðtk ÷û{eS™u ‚u{™t r…‚t Ë{wÿu y{qÕÞ huþ{e ƒu r…‚tkƒh y™u hí™srz‚ Ëwðýo{Þ ƒnw yt¼q»týtu ytÃÞtk. yt A «fth™tk ðtSkºt™u ð„tzðt ÷tøÞt y™u Mð„o{tk ŒwkŒwr¼ytu MðÞk ðt„ðt ÷t„e. fw{Œw .yæÞtÞ . Ë{„ú yÃËhtytu ™]íÞ fhðt ÷t„e. ÷û{eS™e …rh[Þto{tk {qŠ‚ ŒÞt ytrŒf Ä{o…Âí™ytu y™u yrý{trŒ yü rËÂØytu ‚í…h ÚtR hne. >>27>> {…sV…x®…… n˘n˘…Ë {…s∆ ®…÷HÚ…ΩÙ…Æ∆ ∫…Æ∫¥…i…“ * x……M……†S… ∂…‰π…|…®…÷J……∫i…∫™…Ë Æix…‰xp˘E÷Úhb±…‰ **28** ƒúñtyu ÷û{eS™u W¥t{ f{¤ ytÃÞwk. >>22>> EÚ…∆∫™…i……±…®…fin˘R¬M……†S… {…h…¥……x…EÚM……‰®…÷J……x…¬ * ¥……n˘™……®……∫…÷Æ®¶……‰n˘…  n˘ ¥… n÷˘xn÷˘¶…™……‰%x…n˘x…¬ **23** ¼út‚t [kÿ{tyu ‚tu ¼r„™e ÷û{eS™u W¥t{ ™trËft¼q»tý (ðt¤e) ytÃÞwk. Ëtðo¼ti{.> ={…¥…‰∂……‰ S…i…∆ i…∫™…… <xp˘ +…∫…x…®……ΩÙÆi…¬ *  ¥…∑…EÚ®……« EÚR¬EÚh…… x… n˘n˘…Ë ∫…p˘ix…®…÷ p˘EÚ…: **26** V…M…÷: ∫…÷EÚh`Ù… M…xv…¥……« x…x…fii…÷†S……{∫…Æ…‰M…h……: * ¥……t… x… ¥……n˘™……®……∫…÷Æx™…‰ n‰˘¥…M…h……∫i…n˘… **21** RLÿu ÷û{eS™u ƒuËðt{tk Wr[‚ yuðkw y{qÕÞ ytË™ ÷tðe ytÃÞw. ‚u Ë{Þu ƒeò su Œuð„ýtu n‚t ‚u rðrðÄ ðtãtu™u ð„tzðt {tkzÞt. y™u ð¤e W¥t{ hí™srz‚ yuðwk fuþ¼q»tý (fuþ{tk Äthðt™wk ½huýwk) ytÃÞwk. …wzk hef. yt ytX rŒø„òuyu …tu‚t™e òr‚™tu þçŒ fhðt …qðfo . [th rŒþtytu{tk hnu÷t Ë{wÿ Útfe ytýu÷t f™ff¤þ{tk ¼hu÷t. >>26>> {Äwh fkXðt¤t „kÄðtuo „t™ fhðt ÷tøÞt.

>>32>> EÚx™…… i…¥…‰™…®…®¶……‰v…‰ ! ®……i…… ®…®…  ∂…¥…∫™… S… * n‰˘¥……x……®…l… ∫…¥…Êπ……∆ ±……‰EÚ…x……®… ∫i…  x… †S…i…®…¬ **33** ƒúñt þwk ƒtuÕÞt ? ‚tu nu Ë{wÿ ! yt ÷û{eY… ‚the fLÞt {the ðuŒtrŒ ËåAtMºttu{tk su™u ðtËwŒðu …hkƒñ ú Ëðuï o h …wY»ttu¥t{ ytrŒf „wýt™w„ý w ™t{tuÚte r™Y…ý fÞto Au ‚u yuf ™thtÞý ¼„ðt™ rð™t yt ÷û{e fLÞt™tu ƒeòu ftuR …ý …r‚ Útðt™u ÞtuøÞ ™Úte. ƒeò Œuðtuyu …ý ÷û{eS™t …nuht{ýe™t yðËh{tk ÞtuøÞ rðrðÄ yt¼q»týtu ytÃÞtk. Ëtrðºteyu ÷÷tx{tk Äthðt™wk yt¼q»tý ytÃÞwk. yt ‚tu …h{uïh™e yËe{ f]…tÚte ytðu÷tu yÞí™rËØ yLÞŒw÷o¼ Au. yÚtðt ‘‘¶…⁄®…‰x…‘±…®…{……∆ ®…÷HÚ… ®…… h…C™…∆ i…‰V…∫…∫i…l…… * ¥……™……‰¶…«¥… i… ¥…Ën™˘÷ …» ¥…X…®……EÚ…∂…∫…∆¶…¥…®…¬ ** {…\S…i…k¥…®…™…“ ®……±…… ¥…ËV…™…xi…“ |…EÚ“Ãi…i……’’ yt M{]r‚{tk fnu÷t ÷ûtýðt¤e ðisÞk‚e {t¤t yt…e. >>36>> BEÚ∫i¥…∆ ∫…{i…¶…“ ∞Ò{…Ë: ∫…{i… u˘{… ¥…¶……M…i…: *  ¥…∏…÷i……‰%l…  ¥…v……™…Ëi…x®…ΩÙi…” EÚ“Ãi…®……{∫™… ∫… **37** nu Ë{wÿ ! Þãr… yuf s ‚wk Ët‚îe…tu™t rð¼t„Úte Útyu÷tk Ët‚Y…tuyu fhe™u Ëðoºt {tuxe rðÏÞtr‚™u …t{u÷tu AU. ðÁýu ði s Þk r ‚ (…tk [ ðýo ™ t …w » …tu ™ e) {t¤t yt…e. >>34>> +i…: ∫……I……n¬¶…M…¥…i…‰ j…˱……‰C™…∫…÷J…Ω‰Ùi…¥…‰ * +j……M…i……™……‰{… ¥…π]Ù…™… n‰˘¡∫®…Ë  ¥… v…x……®§…÷v…‰ ! **35** {txu nu Ë{wÿ ! rºt÷tufð‚eo s™tu™u Ëw¾ yt…ðt™u fthýu yt MÚtt™{tk f]…tÚte …Äthe™u rðhts{t™ Útyu÷t. >>33>> ‚u Ë{Þu Œw„toŒuðeyu ‚tu Ëti¼tøÞ ÷ûtýðt¤wk yks™ y™u fwkfw{ ytÃÞwk. yu{tk ËkþÞ ™Úte. fwƒuhu h홌…oý ÷û{eS™u ytÃÞwk. Þ{Œuðu ËwkŒh ðªÍýtu ytÃÞtu.’ yu{ ßÞthu Ë{wÿu ƒúñt™u …wAÞwk íÞthu Ëðo¿t ƒúñt ƒtuÕÞt. þkfhu fkXËqºt (fkXe) ytÃÞwk. >>37>> <i™…÷HÚ…‰ •…¿h…… æπ]Ù: ∫…®…÷p˘: {…÷±…EÚ… \S…i…: * ®…x™…®……x……‰  x…V…∆ v…x™…®…… n˘i∫… u˘πh…¥…‰ ∫…÷i……®…¬ **38** . >>31>> i…i…: ∫¥…±…R¬EfiÚi……∆ EÚx™……∆ EÚ∫®…Ë n˘t… ®…®…… ®… i… *  ∫…xv…÷: {…|…SUÙ •…¿…h…∆ i…n˘…‰¥……S… ∫… ∫…¥…« ¥…i…¬ **32** ÷û{eS™u …nuht{ýe ÚtR hÌtt …Ae.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 15 +\V…x…∆ E÷ÚR¬E÷Ú®…∆ S……n˘…q÷˘M……« ∫……˶……M™…±…I…h…®…¬ * ±…±…… ]ÙEÚ…∆ S… ∫…… ¥…j…“ ∂…S…“ i……®§…⁄±…{…… j…EÚ…®…¬ **29** y™u rþðS™e y™u Ëðo Œuðtu ‚Útt {™w»ÞtrŒf Ëðo™e …ý {t‚t Au. {txu s yt…ý™u «íÞût Útyu÷t yt ¼„ðt™ …wY»ttu¥t{ ™thtÞý™u rððtnrðrÄ™u y™wËthu ‚the fLÞt™wk Œt™ fh. ‚Úttr… ¼„ðt™™u fLÞtŒt™Y… yt {tk„r÷f {ntftÞo fhe™u ‚tu ‚uÚte …ý {tuxe feŠ‚™u …t{eþ. ytðtu yðËh ytððt™tu ™Úte.>>29>> x……Æ…™…h…∆ ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ {…Æ∆•…¿… J…±…‰∑…Æ®…¬ * {…÷ØÒπ……‰k…®…®…‰¥…ËE∆Ú  ¥…x……∫™…… x……{…Æ: {… i…: **34** ¥…∫…xi…: EÚ…Ë∫…÷®……xΩÙ…Æ…xEÚh`Ù∫…⁄j…∆ S… ∂…R¬EÚÆ: * ¥…ËV…™… xi… ª…V…∆ {……∂…“ E÷Ú§…‰Æ…‰ Æix…n˘{…«h…®…¬ **30** ðËk‚ É‚wyu …w»…tu™t nthtu ytÃÞt. >>35>> E÷ÚØÒπ¥… V…x®…∫……°Ú±™…∆ {……¥… ™…i¥……  x…V…∆ E÷Ú±…®…¬ * ∫…®…÷r˘Æ ¶…¥……®¶……‰v…‰n«˘k¥…‰®……∆ {…Æ®……i®…x…‰ **36** nu Ë{wÿ ! …wY»ttu¥t{ …h{tí{t™u yt ‚the fLÞt™wk Œt™ fhe™u …tu‚t™t fw¤™u …tð™ fhe ÷u y™u sL{™e ËV¤‚t™u ËtÄe ÷u y™u ¼ðËt„h Útfe ytí{t™tu Ë{wØth fhe ÷u.yæÞtÞ . ‘yt Yzt y÷kfthtuðzu y÷kf]‚ fhu÷e {the fLÞt fu™u nwk yt…wk. Ëtu…the ytrŒf™u ht¾ðt™wk …tºt) ÷û{eS™u ytÃÞwk. RLÿtýeyu ‚tkƒq¤ …trºtft (‚tkƒq¤. >>30>> +x…P™……» EÚ\S…÷EÚ” ¥… ºx…™…«®……‰%n˘…n¬¥™…V…x…∆ ∂…÷¶…®…¬ * n˘n÷˘∫i…∫™…Ë S……{…Ɖ% {… ¶…⁄π……∫i…i∫…®…™……‰ S…i……: **31** yÂø™Œuðu ÷û{eS™u y{qÕÞ fk[wfe yt…e.

‚u{™u nu ¼„ð™T ! ‚{thu s yuf ÷tÞf yuðe {the fLÞt ‚{™u nwk yt…wk Awk. Ë{wÿ ƒúñt™u …ý ËtÚtu ÷R™u ¼„ðt™™e Ë{e…u sR™u. >>44>> v…®……Ê%∫……Ë V…M…n˘…v……Æ: {…⁄V™…†S…… J…±…n‰˘ ΩÙx……®…¬ *  {…i……%∫™… ¶… ¥…i…÷∆ ™……‰M™……‰ ¡À∫®…†S… |…“ i…®……x¶…fi∂…®…¬ **45** <™…∆ S… ®…⁄Ãi…: |…J™……i…… ∫…¥…«∫…n¬M…÷h…V…x®…¶…⁄: * n˘…I……™…h…“ v…®…«{…ix…“ ®……i…… ¶… ¥…i…÷®…Ω«Ù i… **46** fuðtu rð[th ? ‚tu yt MðÞk Ä{o. RíÞtrŒ y„úuËh ÚtR hÌtt. >>45-46>> i…i……‰ v…®…«∫™…… {… {…I…‰ ®…÷J™……: EÚ…™…Ê π¥…®…‰%¶…¥…x…¬ * x…xn˘“∑…ÆM…h…‰∂……¶™……∆ ∫… ΩÙi…: ∂…R¬EÚÆ…‰ ®…÷x…‰ ! **47** ®…ΩÙπ…«™……‰ ®…Æ“S™……t…: |…V…‰∂…… x……Æn˘…‰ ®…÷ x…: * ¥…Ëx…i…‰™…†S… x…xn˘…t…: ∏…“n˘…®……t…†S… {……π…«n˘…: **48** nu {w™u ! yt he‚u {qŠ‚ Ä{o™tu ¼„ðt™™t {t‚tr…‚t…ýu r™Ätoh ÚtÞt …Ae. ‚tu yt {qŠ‚ s ¼„ðt™™tk {t‚w©e Útðt™u ÞtuøÞ Au. RLÿtýe ytrŒf Ëðo Ëwhtk„™tytu. Ë{„ú 16 yÃËhtytu. Ë{M‚ s„‚™t ytÄth¼q‚. ƒúñtyu ¼„ðt™ ©e™thtÞý™e ðiðtrnf ÷e÷t™u þtu¼tzðt {txu (yt„¤ fnuþu yuðtu) rð[th fhe™u {qŠ‚ y™u Ä{o™u {t‚t r…‚t ‚hefu MÚtt…™ fÞto. >>39>> v…x¥…xi… Æ†S…xp˘®……†S… ¥……∫…¥……t…†S… n‰˘¥…i……: * +…∫…x∫…®…÷p˘∫™… {…I…‰ i…j… ¥…Ë¥…… ΩÙEÚ…‰i∫…¥…‰ **40** ‚u yt ðiðtrnf {ntuíËð{tk. õÞt ? ‚tu ™kŒeïh y™u „ý…r‚yu Ërn‚ þkfh. [kÿ…í™e hturnýe ‚Útt ftkr‚. ¼tus™ fhtððwk. {txu s ¼„ðt™ ©enrh™t r…‚t©e Útðt™u ÞtuøÞ Au. yt¼hý ðtn™ ytrŒf yt…ðwk. >>47-48>> . Ëðo ËNw ý tu ™ t r™rÄ…ýu «ÏÞtr‚™u …t{u ÷ tk . ™thŒ{wr™. yt Ëðuo {wÏÞ ÚtR hne. ¼„ðt™™t ™kŒtrŒ ‚Útt ©eŒt{trŒ …t»toŒtu. …AeÚte rððtnËkƒÄk e rðrÄ{tk ‚í…h ÚtÞtu. ƒúñtrŒ Œuðtu {æÞu su ÄLðk‚he [kÿ{t y™u RLÿtrŒ Œuðtu n‚t ‚u‚tu Ë{wÿ™t …ût{tk (fLÞt…ût{tk hÌtt) >>40>> ¥…∫j……¶…Æh…™……x…… n˘n˘…x…‰ ¶……‰V…x…EÚ®…« h… * ∫…x®……x…x…‰ S… V…x™……x……∆ ®…÷J™…… +…∫…∆∫i… B¥…  ΩÙ **41** fLÞt…ût{tk hnu÷t ‚uytus ðh…ût{tk hnu÷t (ò™iÞt) Ä{torŒf™u W‚tht ytrŒfðzu Ëífth fhðtu. yrý{trŒ Ëðo rËÂØytu. {u™t ytrŒf Ëðo …ðo‚…í™eytu. ð†. fR ‚u MºteÞtu ? ‚tu „k„t ytrŒf Ë{M‚ ™Œeytu. >>41>> ±…I®™……†S… ®……R¬M…±™… ¥…v……Ë ®…÷J™……∫i…j… i…÷ ™……‰ π…i…: * +…∫…x…¬ M…R¬M……n˘™……‰ x…t: ∂…S™……t…†S… ∫…÷Æ…R¬M…x……: **42** ®…‰x……t… x…M…{…ix™…†S…  ∫…r˘™…†S…… h…®……n˘™…: * S…xp˘{…ix…“ i…l…… EÚ… xi…: ∫…¥……«†S……{∫…Æ∫……‰ ®…÷x…‰ ! **43** nu {w™u ! ‚u yt ÷û{eS™t {tk„r÷f ðiðtrnf {ntuíËð{tk r†Þtu «Ät™ ÚtR hne. ‚tu ‚{tu „úný fhtu’ yu{ Ërð™Þ ðtõÞ fnuðtY… ðtøŒt™ ytrŒf fhe™u. Œût«ò…r‚™tk …wºte y™u ð¤e Ä{o«ò…r‚™tk …í™e Au.yæÞtÞ -14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ nu {w™u ! yt «fthu Ëðo¿t ƒúñtyu fnu‚tk. >>42-43>> x……Æ…™…h…∫™……l…  ¥…¶……‰±…‘±……∆ ¥…Ë¥…… ΩÙEÚ”  ¥… v…: * ∂……‰¶…™… x{…i…Æ…Ë S…G‰Ú ®…⁄Ãi…v…®……Í  ¥…S……™…« S… **44** yt he‚u Ë{wÿ…ût{tk hnu÷tytu™e ÔÞðMÚtt fÞto …Ae. …tu‚t™t ytí{t™u ÄLÞ¼t„e {t™‚tu Útftu ¼„ðt™ ©erð»ýw™u …tu‚t™e fLÞt yt…ðt™e RåAtðt¤tu ÚtÞtu. {heåÞtrŒ {nŠ»tytu. „ÁzS. ŒûttrŒ «ò…r‚ytu. Ä{o™t …ût{tk …ý rððtnËkƒÄk e ftÞo fhðt{tk yt (yt„¤ fnuðt{tk ytð™tht) {wÏÞ ÚtR hÌtt. RíÞtrŒ r¢Þt{tk «{w¾ ÚtR hÌtt. yt MðÞk {q Š ‚. >>38>> i…i…: ∫…ΩËÙ¥…  ¥… v…x…… ∫… ∫…®|……l™…« i…®…“∑…Æ®…¬ * ¥……Mn˘…x…… n˘  ¥…v……™…Ë¥… S…G‰Ú ¥…Ë¥…… ΩÙE∆Ú  ¥… v…®…¬ **39** rð»ýw™u fLÞtŒt™™tu ËkfÕ… fÞto …Ae. {™{tk ƒnw n»to™u …t{u÷tu Ë{wÿ htu{tkr[‚ þhehðt¤tu ÚtR™u. Ë{„ú Œurnytuyu …qs™eÞ y™u ð¤e yt ¼„ðt™ rð»tu yíÞk‚ «er‚ðt¤t Au.

> ™…ti∫…R¬EÚ±{…™……®……∫… æ n˘ i…k…n÷˘{……æi…®…¬ * ∫…t: ∫¥…… xi…EÚ B¥…ËI…k…i……‰%¶…⁄n˘ i…ΩÙÃπ…i…: **52** íÞth …Ae {wr™ðhtu {nt{k„¤ ðtSkºt½tu»ttu™e ËtÚtu {kºttuå[thý …qðof {tk„r¤f …ŒtÚttuo™t {Œo™ ËtÚtu yr¼»tuf fhu÷t ¼„ðt™ ©erð»ýwyu y{qÕÞ ðMºttu. >>58>> . rðrðÄ ËwkŒh hk„ y™u ™ðt ykfwhtuyu Ërn‚ fhftu ({]Â¥tft{Þ {k„¤ ðuŒe™t ¾wýt W…h MÚtt…ðt™t Ëtu™tY…t™t f¤þtu) ðzu y÷kf]‚ ¼„ðt™ rðhts{t™ ÚtÞt yux÷u fLÞtr…‚t Ë{wÿu ¼„ðt™™t [hýf{¤™wk …tu‚t™e r«Þ ßÞu»X …í™e „k„tS…tËu Ítheðzu Atkxu÷t …rðºt s¤™e ÄthtÚte «ûtt÷™ fÞwO y™u ‚u «ËtŒ¼q‚ …tŒ«ûtt÷™s¤ …rhðth ËtÚtu Mð{M‚fu Äthý fÞwO.yæÞtÞ . y™ËqÞt. >>55>> ¥…… n˘j… x…v¥……x… x…x…… n˘i……∂…∆ x…fii™…i∫…÷Æ∫j…“EÚ±…M…“i…∂……‰¶…x…®…¬ * i…∆ ®…hb{…∆ ∫……‰%l… ∫…÷ÆË: ∫i…÷¥… n¬¶…: ∫…ΩËÙi™… ΩËÙ®…‰  x…π…∫……n˘ {…“`‰Ù**56** ðMºtt¼hýtrŒ Äthý fÞto …Ae. >>57>> i…i…: {…`Ùx®…ܱ…®…÷SS…EËÚ:  ∏…™…∆ |……n˘…{…™…SS……®§…÷ v…x……S™…÷i……™… * |…V¥……±™… ¥…Àºx…  ¥… v…x……  ¥…v……i…… ∫……E∆Ú §…fiΩ Ù n¬¶…®…÷ « x… ¶…V…÷Ω« …Ù ¥… **58** ¼„ðt™™t [hýt‹ðŒ™wk «ûtt÷™ fÞto …Ae. Ëtrðºte. {nŠ»tytuyu Ërn‚ ƒúñtyu {k„¤M‚tuºt™u Wå[Mðhu Wå[thðt…qðof Ë{wÿ…tËu yåÞw‚ ©e™thtÞý ¼„ðt™™u ÷û{eS™wk ÞÚttrðrÄ Œt™ fhtÔÞwk. >>53-54>> i…i……‰ ®…ΩÙ…®…R¬M…±…¥……tP……‰π…Ë: ∫…®…xj…E∆Ú ∫…∆∫x… {…i……‰ ®…÷x…“xpˢ: * Mºteð„o{tk ‚tu …tðo‚e. …w»…. ËhMð‚e. >>56>> |…I……±…™……®……∫… i…n˘ R¬Q…{…R¬EÚV…∆ ∫¥…{…‰π`Ù{…ix™…… V…±… v…: ∫… M…R¬M…™……* ‚u™u rððu[™ fhe fnu Au. >>50>> +l…… §v…: ∫…¥…«∫…®¶……Æ… \U≈™… B¥… |…∫……n˘i…: * ∫…t: ∫…®{……n˘™……®……∫… V…x…™…xn‰˘¥… ¥…∫®…™…®…¬ **51** yt «fthu ƒÒtu …ût™e ÔÞðMÚtt ÚtÞt …Ae. yt nu‚wÚte ‚u yr‚nŠ»t‚ ÚtÞtu n‚tu. ‚u …Ae yÂø™™u «sðt¤e™u Ë{wÿ…tËus ðiðtrnf ntu{ fhtÔÞtu. ‚u{tk MÚtt…u÷t Ëwðýo{Þ ®ËntË™{tk rðhts{t™ ÚtÞt. fhtðu÷e ðurŒft™u [kŒ™. «n»to …t{u÷t Ë{wÿu rððtn{k„¤{tk W…Þtu„e Ë{„ú Ët{„úeytu ÷û{eS™t y™w„únÚte s ËkfÕ…{tºt{tk Œuðtu™u rðM{Þ W…òððt …qðof Ëk…tŒ™ fhe ŒeÄe. >>52>> ®…v™…‰ i…÷ ®…hb{…∫™……∫……¥… Mx…∫l……{…x…¥…‰ n˘EÚ…®…¬ * EÚ…Æ™……®……∫…  ¥… v…¥…n¬§……¿h…Ë¥…Ên¥…‰ n˘˘ ¶…: **53** +±…\S…EÚ…Æ i……∆ ¥…‰Àn˘ M…xv…{…÷π{……I…i…… n˘ ¶…: * x……x…… ¥…v…Ë: ∂…÷¶…Ë ÆR¬M…Ë: ∫……R¬E÷ÚÆË: EÚÆEËÚ∫i…l…… **54** íÞth …Ae ƒúñtyu {kz…™t {æÞ¼t„{tk ðuŒðuŒe rð«tu…tËu ÞÚttrðrÄ yÂø™MÚtt…™ ðurŒft fhtðe. ytrŒf +x…P™…«¥……∫……∆ ∫… S… Æix…¶…⁄π…… n˘v……Æ  ¥…πh…÷®…÷«E÷Ú]∆Ù S…  n˘¥™…®…¬ **55** Ér»t…í™eytu y™u Ë{„ú Ä{o™e …Âí™ytu {wÏÞ ÚtR hne. fuðtu {kz… ? ‚tu …ýð yt™f „tu{w¾ ytrŒf ðtSkºttu™t {nt™tŒÚte su™e ƒÄe rŒþtytu þçŒtÞ{t™ ÚtR hne n‚e. y™u ™]íÞ™u fh‚e Ëwhtk„™tytu™t {Äwh „e‚Úte ƒnw þtu¼tÞ{t™ ÚtR hÌttu n‚tu.Ë{wÿ …tu‚t™t {™{tk su su ðM‚w™tu ¶…fiRM¬ ……Æ ∫…HÚ…‰k…®…¥…… Æv……Æ™…… i…n˘®§…÷ ∂…“πh……« S… n˘v……Æ ∫……x¥…™…:* ËkfÕ… fhu ‚u ‚u ðM‚w ‚íûtý …tu‚t…tËu ytðu÷e s swðu.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ n÷˘M……« S… ¥…‰n˘∫…⁄¥……«h…“ ∫j…“π…÷ ®…÷J™…… §…¶…⁄ ¥…Ɖ * @Ò π…{…ix™……‰%x…∫…⁄™……t… v…®…«{…ix™…†S… ∫…¥…«∂…: **49** 17 fhe. >>49>> ∫…ΩÙ ¥…‰n˘… n˘ ¶…•…«¿… i¥……∫…“n÷˘¶…™…{…I…™……‰: * •……¿h…… ¥…Ë n˘EÚ… ™…‰ S…  ¥…¥……ΩÙ ¥… v…EÚ…‰ ¥…n˘…: **50** ðuŒtrŒf™e ËtÚtu ƒúñt ‚tu ƒÒtu …ût{tk {wÏÞ ÚtR hÌtt. {rýsrz‚ Ëwðýo{Þ yt¼hýtu y™u rŒÔÞ {wfwx {M‚fu Äthý fÞtuo. rð»ýw ¼„ðt™ M‚wr‚™u fh‚t ƒúñtrŒ Œuðtu™e ËtÚtu rðïf{toyu ƒ™tðu÷t {kz…{tk ytðe™u. rððtn ˃LÄe rðrÄ™u ÞÚttÂMÚt‚ òý™tht ðirŒf su rð«tu n‚t ‚u …ý ƒÒtu …ût{tk hÌtt. yût‚.

yt he‚u Ëðo™t r[¥ttu™u …tu‚trð»tu nhðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ‘nrh’ yt ™t{ ËtÚtof ÚtÞwk. (&÷tuf 53) •…¿…‰¥……S…  ¥…S……™……«Ω∆Ù ¥…‰n˘…x…¬ ®…÷Ω÷ÙØÒ{…M…i……‰  x…†S…™… ®…®…∆ Æ®……Æ…®…‰ ¶… HÚ∫i¥… ™… nfi˘fi…Æ… ™…¡«∫…÷¶…fii……®…¬ * . >>59>> yt ƒtƒ‚™u M…ü fnu Au. «u{¼hÚte {k„¤„e‚tu™u Wõ‚«fthu „tðt ÷tøÞtk.yæÞtÞ . >> Ω÷Ùi…∫™… i…∫™……l… Ω÷Ùi……∂…x…∫™… |…n˘ I…h……∆ S…… {… ∫…ΩÙ  ∏…™…Ë¥… * ™…l…… i…n˘…EÚh™…« ∫…÷Æ…: ∫…®…∫i…… ®…ΩÙπ…«™…†S…… J…±…™……‰ π…i……‰% {… * S…EÚ…Æ S…‰i……∆ ∫…  x…V…‰I…EÚ…h……∆ ∫j…“h……∆ S… {…÷∫∆ ……∆ S… ΩÙÆxΩÙ Æ: ∫…: **60** ∫¥……xi…∫i…®…ËI…xi… ∫…ΩÙ  ∏…™…‰∂…∆ ∫°÷ÚÆxi…®……∫…z…x…÷  S…j…¥…SS… **64** ðhðÄq™u ð†t¼hýtrŒ ytÃÞt …Ae. su{tk ÷û{eS™t ‚Útt ™thtÞý™t rŒÔÞ„wýtu™kw ðýo™ Au yuðtk {tk„r÷f „e‚tu („tÞ™tu…Þtu„e …ãtu) ™u {Äwh Mðhu „tðt ÷t„e. fwkfw{ yût‚ …w»…nth ykƒh yt¼hý ytrŒf Ë{…eo™u. >>62>> 15 yt yæÞtÞ{tk ƒúñtrŒ Œuðtuyu fhu÷e ¼„ðíM‚wr‚ y™u Ë{wÿ ¼„ðt™™u yt…u÷e …nuht{ýe™wk ðýo™ fÞwO Au. ƒu ntÚt òuze™u rð™e‚ ÚtR™u yíÞt™kŒÚte ‚u{™e yr‚„k¼eh yÚtoðt¤e ðtýeðzu …]ÚtfT …]ÚtfT M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt.14 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 18 |…n˘…™… i…∫®…Ë i…x…™……∆ ®…x……‰Y……∆ i…i{……n˘{…sËEÚ x…§…r˘nfi˘ π]Ù®…¬ *  u˘v……  ¥…¶…HÚ… x… ∫…÷÷Æ…R¬M…x……x……∆ ¥…fixn˘…x™…÷{…… ¥…∂™… S… ∫…x®…÷J…… x… * ¥……∫……∆ ∫… Æix……¶…Æh…… x… S……n˘…n¬¶…⁄™……∆ ∫… ¶…⁄®x…‰ ∫… ∫…®…∆ n÷ ˘ ΩÙj…… **59** i…q˘®{…i…“|…‰I…h…EÚ…Ëi…÷EÚ… x… i…l…… V…M…÷: |…‰®…¶…Ɖh… i…… x… **63** ‚u …Ae Ë{wÿu ¼„ðt™ ©enrh™u ‚u{™t [hýt‹ðŒ{tk s yuft„ú áÂü ht¾e hnu÷tk {™tunh Mð…wºte ÷û{eS™wk Œt™ fhe™u Œefhe ÷û{eS ËtÚtu rðhts{t™ ò{t‚t rð»ýw ¼„ðt™™u ðMºttu y™u hí™t¼hýtu ytÃÞtk. >>64>> BEÚ…∫…x…‰ i……Ë ∫…ΩÙ ∫… z… ¥…π]Ù…Ë •…¿…hb®……i…… {…i…Æ…Ë ®…x……‰Y……Ë * ∫…®{…⁄V…™……®……∫…÷Æx…P™…«¥…∫j… ¥…¶…⁄π…h…ËnÊ˘¥…M…h……: ∫…™……‰π……: **61** |…h…®™… ¶…Ci™…… S… ¥…Æ…I…i…… n˘ ∫…®…{™…« i……¶™……∆  ¥…§…÷v…… ®…÷nˢ¥… * {…fil…C{…fil…E¬Ú i…÷π]÷Ù¥…÷ØÒÃV…i…… ¶…¥……« M¶…†S… i……Ë |……\V…±…™……‰  ¥…x…“i……:65 < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ±…I®…“x……Æ…™…h… ¥…¥……ΩÙ…‰i∫…¥… x…ØÒ{…h…x……®…… S…i…÷n«˘∂……‰%v™……™…: **14** yufs ytË™{tk ËtÚtu Ëthe he‚u rðhts{t™ Útyu÷tk.yuf ðh…ût y™u ƒeò ðÄq…ût™t rð¼t„Úte …]ÚtfT …]ÚtfT hnu÷tk y™u Œk…r‚ ÷û{e™thtÞý™tk Œþo™ fhðt{tk yr‚þÞ ytùÞoðt¤tk yuðtk Ëwhtk„™tytu™tk {kz¤tu yu{™e ËL{w¾ ƒuËe™u. ÷û{e…r‚ ¼„ðt™ ©enrhyu …tu‚t™tk Œþo™ fh‚e MºteÞtu y™u …wY»ttu™tk r[¥ttu™u …tu‚trð»tu nhðt…qðof ÷û{eS ËtÚtu s nrð»tðzu «ßðt¤u÷t ðuÂŒMÚt yÂø™™e «ŒÂûtýt (¼t»tt{tk su™u {k„¤Vuht ™t{Úte fnu Au) fhe. >>60>> fuðe he‚u „e‚tu „tÞtk ? ‚tu su «fthu ‚u „e‚™u Ëtk¼¤e™u Ë{M‚ Ëwhtu ‚Útt {nŠ»tytu y™u ‚u Ëðu™ o e Ë{„ú Mºteytu …ý …tu‚…tu‚t™t ÓŒÞ{tk MVwhtÞ{t™ ÚtÞu÷t ÷û{e Ërn‚ ©e™thtÞý™u «íÞût Œu¾ðtÚte òýu r[ºt{tk yt÷u¾e ntuÞ ™u þwk ? yuðe M‚çÄ ÚtR „R. >>61>> ƒúñtrŒf Ë{„ú Œuðtu Œk…‚e ©e÷û{e™thtÞý™u Ë«u{ «ýt{ fhe™u. >>65>> i…n˘… S… M…“i…… x… ∫…÷®…R¬M…±…… x…  ∏…™…†S…  ¥…πh……‰M…÷«h…¥…h…«x…… x… * n÷M˘ ……«n™˘ …†S……l… {…÷±……‰®…V……t… n‰¥˘ ™……‰ V…M…÷: ∫… ∫®…i…S……ØÒ¥…Cj……: *62* Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ÷û{e™thtÞý rððtn WíËð r™Y…ý ™t{t [‚wŒoþtu yæÞtÞ: >>14>> ßÞthu ‚u ÷û{e ™thtÞý ƒÒtu yuftË™{tk ƒuXtk íÞthu Ä{oŒuð™t …ût{tk hnu÷e Wõ‚Œw„to ytrŒf ƒÄe Œuðeytu y™u Ë{wÿ …ût{tk hnu÷e Wõ‚ RLÿtýe ytrŒf Œuðeytu ËwkŒh {w¾Úte {kŒ{kŒntË fhðt …qðof. ƒúñtkzð‚eo Ë{„ú Sðuïhtu™tk r™Y…trÄf {t‚tr…‚t y™u Ëðo ftuRyu Œþo™eÞ {qŠ‚ yuðtk ‚u ÷û{e™thtÞý™e Ë…í™ef Ë{„ú Œuð„ýtuyu y{qÕÞ ðMºttu rð¼q»týtuðzu Yze …qò fhe.

Þtu„þt† ƒútñtrŒ …whtýtu.÷û{eyu Ërn‚ yu ð t ht{ ‚u h{tht{ (÷û{e™thtÞý) fnuðtÞ.15 19 ¶…¥…‰k…¡‰«¥…Ëπ……∆ I…™… ¥…Æ ΩÙi…… ¶……‰M… x…EÚÆ…∫i…l…… ∫™…÷±……ÊEÚ… ¥…Ë {…Æ®…{…÷ØÒπ……i™… xi…EÚM… i…: **1** i… B¥……‰HÚ… ®…⁄f…: I…™…Æ ΩÙi…∫……ËJ™…∆ x… E÷ÚΩÙ S…±±…¶…xi…‰%i…∫i¥……∆ ¥…Ë  x…V…æ n˘ n˘v…‰ E‰Ú∂…¥…®…ΩÙ®…¬ **2** yæÞtÞ 15 {tu. yu{tk ËkþÞ ™Úte. yÚtðt ¼õ‚s™tu™u yt™kŒ yt…u ‚u ht{ (ðtËwŒuð) fnu ð tÞ.) >>2>> «Út{ ƒúñt Ëtûtt‚T ¼„ðt™™u rð»tu ¼Âõ‚™u s …h{ …wÁ»ttÚto …ýu fnu‚t Útft y™u ¼„ðt™™tu íÞt„ fhe™u …tu‚t™u (Œuðtu™u) ¼s™thtytu™u ®™Œ‚t Útft ƒu &÷tufðzu M‚wr‚ fhu Au. >>1>> +V……x…xi… ∫i¥…il…∆ ¶…fii…ÆV…∫i…®…∫EÚ…x… {… ΩÙƉ ! ¶…V…xi™…∫®……x…¬ n‰˘¥……x…¬ §…Ω÷Ù ¥…v…i…{……‰S……«∫…Æ h… ¶…: * ∂…R¬EÚÆ =¥……S… j…™…“ ∫……R¬J™…¥…‰n…˘ xi…™……‰M……: {…÷Æ…h…∆ i…l…… {…\S…Æ…j…∆ |…¶……‰ ! v…®…«∂……∫j…®…¬ * i…¥…Ë¥…… i…®……ΩÙ…i®™…®…‰EÚ∫™…  x…i™…∆ |…EÚ…ÆËÆx…‰EÚËÃΩÙÙ M……™… xi… ¶…Ci™…… **3** i¥…n‰¥˘ …‰∂… ! ∂……∫j…… h… S…Ëi…… x… ¶…⁄®x……‰ §…¶…⁄¥…÷∫i¥…n˘E‰ Ú…∏…™……h™…… n˘EÚ±{…‰ * Æ®……∫…‰¥™…{……n˘…®§…÷V…∆ ∂……∫j…™……‰Àx… i…®……t∆ ¶…¥…xi…∆ ¶…V…‰ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®…¬ **4** þkfh M‚wr‚ fhuAu.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . yux÷u nðu yt{tk ËkþÞ™u MÚtt™ ™Úte.h{t su ÷û{e ‚u{™u ytht{-h{ýÚte yt™kŒ yt…™tht. (ÉøðuŒ ÞswðuoŒ Ët{ðuŒ) ËtkÏÞþt†. ‚u{ýu s ðuŒtu™u ðthkðth rð[the™u r™Âù‚ fÞtuo Au. …k[htºt. ‚u {qZ s™tu yûtÞ Ëw¾™u õÞthuÞ …ý …t{‚t ™Úte.’ yu{ ™rn òý™tht su y¿ts™tu hòu„wý ‚{tu„wýÚte ¼hu÷t (hs‚{Úte {r÷™ yk‚:fhýðt¤t) yuðt …ý y{tu Œuðtu™u ™t™t«fth™t f]åAÙ [tkÿtÞýtrŒ ‚…tu{t„tuoðzu y™u …qò{t„tuðo zu ¼su Au ‚u{™u s þtMºttu{tk {qZ fÌtt Au.nu …h{…wÁ»t ! (…wY»ttu¥t{) nwk Ë{„ú ðuŒtu™u Ëqû{ ƒwÂØÚte ðthkðth (ºtýðth) yÚto ËtÚtu rð[th fhe™u yuðt áZ r™ùÞ W…h ytÔÞtu Awk. (ytÚte Ëðo¿t ƒúñtyu Ë{„ú ðuŒtu™kw …h{ ‚tí…Þo «tÃÞ¼q‚ ÷û{e…r‚ ¼„ðt™ ðtËwŒuð{tk y™u ‚u{™e «tÂó™t W…tÞ¼q‚ ¼Âõ‚{tk M…ü…ýu sýtÔÞwk. h{t . ƒeò ƒúñtrŒ Œuð™e ¼Âõ‚ ™rn …ý h{t…r‚™es ¼Âõ‚ fhðe. ‚u ¼Âõ‚ …ý suðe ‚uðe rþrÚt÷ ™rn …ý ËwáZ fhðe. nu nhu ! yt «fthu ‘yt…™u rð»tu yuftkr‚fe ¼Âõ‚ðt¤tytu™u s yûtÞ÷tuftrŒf™e «tÂó Au. yuðt «íÞût ‚{thu rð»tu yr‚áZ ¼Âõ‚ ÚttÞ íÞthu s «týeytu™u …h{ rŒÔÞ ntuðtÚte ûtÞhrn‚ (yûtÞ) yuðt ¼tu„ Ë{qntu y™u ‚uðts ‚{tht rŒÔÞ ÷tuftu y™u ytíÞkr‚fe (…w™soL{{hýu hrn‚) {wÂõ‚ «tó ÚttÞ Au. yt ƒÄtu yÚto ƒúñt fu su{™u ¼„ðt™u s ðuŒtu ¼ýtÔÞt Au. yt Ëðuo yuf-su™u ftuR Ë{t™ fu yrÄf ™Úte yuðt yÂî‚eÞ yt…™ts r™hr‚þÞ {rn{t™u r™hk‚h y™uf «fthtuyu .nu «¼tu ! ðuŒºtÞe. yt ƒÄtu ƒúñtyu «Œþtoðu÷tu yÚto ‘‘+…±……‰c¨ ∫…¥…«∂……∫j…… h…  ¥…S……™…« S… {…÷x…: {…÷x…: * <n˘®…‰E∆Ú ∫…÷ x…π{…z…∆ v™…‰™……‰ x……Æ…™…h…: ∫…n˘… **’’ ‘‘¶…Ci™…… ±…¶™…∫i¥…x…x™…™……’’ ‘‘¶…Ci™…ËEÚ±…¶™…: {…÷ØÒπ……Ëk…®……‰%∫……Ë’’ RíÞtrŒ ð[™tuyu ðýoÔÞtu Au. ƒeòk ËtÄ™tuÚte ™rn …ý ytðe ÷û{e…r‚™es ËwáZ ¼Âõ‚Úte s ytíÞkr‚fe {wÂõ‚ {¤u Au. yÚtðt ‘‘™…∫®……k¥…™…Ë¥… n÷˘π]Ù…i®…… ΩÙi…: E‰Ú∂…“ V…x……n«˘x…!* i…∫®……iE‰Ú∂…¥…x……®x…… i¥…∆ ±……‰EÚ‰ J™……Ài… M… ®…π™… ∫… **’’ yt r™ÁÂõ‚™u y™wËthu fuþð ™t{Úte fnu÷t yuðt ‚{tu ¼„ðt™™wk s {tht ÓŒÞ{tk æÞt™ fYkAwk. (yt &÷tufÚte ƒúñtyu hòu„wýe ‚{tu„wýe Œuðtu™t W…tË™t™tu Ënu‚w r™»tuÄ fhðt …qðof yuf r™„woý{qŠ‚ ¼„ðt™™es W…tË™t fhðt™tu r™ýoÞ fÌttu Au. {txu nwk ‘‘EÚ < i… •…¿h……‰ x……®… <«∂……‰%Ω∆Ù ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * +…¥……∆ i…¥……R¬M…∫…®¶…⁄i……Ë i…∫®……i…¬ E‰Ú∂…¥…x……®…¥……x…¬’’ yt r™YÂõ‚™u y™wËthu ¼ðƒúñt™u Mððþ{tk ð‚toððtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ËtÚtof fuþð ™t{Úte fnu÷t yÚtðt ‘‘|…∂…∫i…x…“±…E‰Ú∂…i¥……i…¬ E‰Ú∂…¥…: {… ÆEÚ“Ãi…i…:’’ yt r™ÁÂõ‚™u y™wËthu ©uc [efýt ~Þt{ ðtkft fuþðt¤t ntuðtÚte fuþð™t{Úte fnu÷t. Ë{„ú Ä{oþtMºttu. fuðtu r™ùÞ ? ‚tu Sðtu™u ßÞthu h{tht{. ðuŒtk‚-W…r™»tŒtu.

yt ƒÄtu ‚íðtÚto “+∫™… ®…ΩÙi……‰ ¶…⁄i…∫™…  x…:∑… ∫…i…®…‰i…nfi˘M¥…‰n˘…‰ ™…V…÷¥…Ên˘: ∫……®…¥…‰n˘…‰%l…¥……« R¬M…Æ∫… < i…ΩÙ…∫…: {…÷Æ…h…∆  ¥…t… ={… x…π…n˘: †±……‰EÚ…: ∫…⁄j……h™…x…÷¥™……J™……x……x™…∫™…Ë¥…Ëi…… x… ∫…¥……« h…  x…:∑… ∫…i…… x…’’ ‘‘∫…¥…Ê ¥…‰n˘… ™…i{…n˘®……®…x… xi…’’ ‘‘∫…¥…Ê ¥…‰n˘… ™…j…ËE∆Ú ¶…¥… xi…’’ ‘‘x……Æ…™…h…{…Æ… ¥…‰n˘…:’’ ‘‘∂……∫j…™……‰ x…i¥……i…¬” (RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ Ëqºttuyu ðýoÔÞtu Au. yt …]Úðe ÄLÞ-{nt¼tøÞð‚e ÚtR Au. nu Rþ ! ytrŒ fÕ…{tk yt ðuŒtrŒ Ë{„ú þtMºttu Ëðof‚to Ëðuoïh ‚{tht Útfes WKÔÞtk Au. {txu nwk ‚tu ‚{the fÚtt™u s {tuût{tk Ëðtuo¥t{ ËtÄ™ {t™wk Awk.15 fhe™u (Þ¿t…wY»ttrŒ swŒtk swŒtk ™t{tu sýtðt™e her‚Úte) ¼Âõ‚Úte „tÞ Au. fu{ fu su{tk ‚{tu Ë÷û{e Ëkhts{t™ ÚtÞt Atu.k ŒÞt™t r™rÄY…. (yt ƒu &÷tufÚte «ò…r‚ytuyu ¼„ðt™™t su ftuR …ý «fthu ËkƒkÄ™u …t{u÷tytu™e ÄLÞ‚t ðýoðe) >>7-8>> ®…x…¥… =S…÷: . (su™e AtÞt ‚¤u rðhts{t™ Atu) yt {kz…™tu f‚to rðïf{to ÄLÞf]‚tÚto ÚtR „Þtu Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . fu{fu y{tu MðÞk ¼„ðt™™tk Ëtûtt‚T Œþo™ fhe hÌtt Aeyu. yu{tk ƒnw «ÞtË …ý …z‚tu ™Úte. ð¤e ËkËthY… …tþ™u AuŒ™the y™u y™uf sL{tu™t …t……wkòu™u nh™the Au. (yt ƒu &÷tufÚte Ä{oŒuðu ¼„ðt™™e fÚtt™tu {rn{t fÌttu) >>5-6>> |…V……{…i…™… =S…÷: v…x™…… Bi…‰ EÚ±{…¥…fiI…… ™…n˘“™……∆ UÙ…™……®…‰i……®…… ∏…i…∫i¥…∆ ∫…ΩÙ∏…“:* v…x™…: EÚi……« ®…hb{…∫™……∫™… i…‰ ¥…Ë v…x™…Ëπ…… ¶…⁄™…«j… {…“`∆Ù i…¥…‰∂… !*7 v…x™……‰ ±……‰E‰Ú x…⁄x…®…‰π……‰%®§…÷Æ… ∂…: ∫……I……k…÷¶™…∆ ™…‰x… n˘k…… ∫¥…EÚx™……* v…x™……†S…Ëi…‰ i¥……∆ ¥…™…∆ ¥…“I…®……h…… v…x™…‰∂……x…∆ ∏…“{…Ài… i¥……∆ x…i……: ∫®…: «ò…r‚ytu M‚wr‚ fhu Au. fthý fu suýu Ëtûtt‚T …h{tí{t ‚{™u …tu‚t™e fLÞt yt…e.) >3-4 v…®…« =¥……S… EÚl…… i¥…n˘“™…… ¶…¥…{……∂…®……‰S…x…“ ∫…÷v…Ë¥… i……{…j…™…i…{i…n‰˘ ΩÙx……®…¬ * +x…‰EÚV…x®……P…S…™……{…ΩÙ… Æh…” i…x……‰ i… ¶…ÀHÚ ¥…™…÷x…∆ i…¥……\V…∫…… **5** ∫…nˢ¥… ∫…… EÚh…«{…l…‰x… æq˘Æ”  ¥…∂…i¥…x…xi…… ¶…v… ! ∫…x®…÷J……‰n¬M…i…… * ®…®… i¥…n˘x™…… ΩÙÆi……SS… ¥……∫…x…… n˘™……§v…™…‰ i…‰ |…¶… ¥…πh…¥…‰ x…®…: *6* Ä{oŒuð ƒu &÷tuf ðzu M‚wr‚ fhu Au. {txu s «r‚Þw„ «fx Útðt™t Mð¼tððt¤t ‚{tu™u {tht ™{Mfth Au. yt ƒu &÷tufÚte þkfhu ÷û{e…r‚ ¼„ðt™™u Ëðo þt†™t Ë{wí…tŒf fnuðt …qðof ‚u þtMºttuðzu s yuf ‚u{™wk MðY… ¿tt‚ÔÞ fne™u.nu ¼„ð™T ! ‚{the fÚtt (‚{thtk ™t{tu „wýtu y™u [rhºttu™wk fe‚o™) yæÞtí{ yrļq‚ y™u yrÄŒið ™t{™t ºtý ‚t…Úte ‚…e „yu÷t Œurnytu™u y{]‚‚wÕÞ Au. yt ‚{the ËÂÒtrÄ{tk ð‚o‚t y{tu Ëðo …ý ÄLÞ f]‚tÚto ÚtÞt Aeyu. ({tht fýtuo ‚{the fÚtt™u s Ëtk¼¤tu ƒeò™u ™rn. y™u ‚{thtu s yuf yt©Þ fhe™u hÌttk Au. fu{ fu su™e W…h ‚{thu ƒuËðt™wk ®ËntË™ MÚtt…™ fÞwO Au. yux÷wk s ™rn …ý ‚{tht MðY…™wk ¿tt™ y™u ‚{thu rð»tu ¼Âõ‚™u …ý y™tÞtËÚte rðM‚th™the Au. yt he‚u yt…ýt ËkƒkÄ{tºtÚte ÄLÞ¼t„e Útyu÷t fÕ…ð]ûttrŒf™t Mðt{e ©e…r‚ ‚{™u y{tu Ëuðftu ™{Mfth fheyu Aeyu. {txu s ‚{tu þt†Þtur™ fnuðtytu Atu. ‚tu nwk ÷û{eyu ËuÔÞ [hýf{¤ su{™wk Au yuðt ytrŒ…wY»t Ëðofthý ‚{™u ðtËwŒuð™u ¼swk Awk.) y™u ‚u{tk rðhtuÄe su ‚{tht Útfe yLÞ rð»tÞ™e ðtË™tytu {™u ð‚uo Au ‚u™u …ý rð™tþ fhtu. yt s„‚{tk yt Ë{wÿ …ý r™ùu ÄLÞ {nt¼tøÞþt¤e Au. fthý fu su{™e yt þe‚¤ AtÞt™tu ‚{tu ¼„ðt™ ¼„ð‚e ÷û{e ËtÚtu yt©Þ fhe hÌtt Atu. Ëðo þtMºttu™wk «fth ¼uŒÚte ¼„ðL{tntíBÞ{tks …h{ ‚tí…Þo fÌtwk Au. yux÷e s nwk «tÚto™t fYk Aw.nu Rþ ! yt ‚{the yt„¤ ð‚o‚tk fÕ…ð]ûttu ÄLÞ {nt¼tøÞþt¤e ÚtÞtk Au. ‚tu nu y™k‚™t{™T ! ‚u fÚtt ‚{tht yuftkr‚f 20 ðõ‚t ¼õ‚tu ™ t {w ¾ Útfe ™ef¤‚e Útfe fýo { t„o î tht {the ӌބwnt{tk ËŒið «ðuþ fhtu. ‚{the fÚttÚtes Œw:¾Œwrh‚™e r™ð]Â¥t Útðt …qðof ‚{thu rð»tu ¿tt™ ¼Âõ‚ W…su Au.

yt Œw:¾Útfe y{tYk hûtý fhðt {txu ‚{tht rð™t yt ¼ð ƒúñtrŒ ŒuðuLÿtu …ý Ë{Úto ÚtÞt ™ n‚t. ¼Âõ‚ rð™t™wk fuð¤ þw»f ytí{¿tt™ r™hÚtof Au.yt™kŒ™t {ntr™rÄY… nu ¼„ð™T ! ‚{tht Útfe rð{w¾. Ëðo™e y…uûttyu yr‚r«Þ su{™u Ä{o Au y™u Ä{oÚtfe su{™tu «tŒw¼toð Au yuðt Ë™t‚™ Ä{o¼q‚ ‚{the y{tu M‚wr‚ fheyu Aeyu. …htí…h.nu ¼„ð™T ! y{tu Œuð‚tytu ŒwðtoËt™t{™t Ér»tytu M‚wr‚ fhu Au. {ntWŒth. ft¤r™Þk‚t. ËŒt[hýY… Ä{o ‚Útt f]åAÙ[tkÿtÞýtrŒY… ‚… ‚Útt ðuŒtæÞÞ™trŒ ËtÄ™tuyu Ërn‚ ¼Âõ‚Úte yuf ‚{tYk s r™hk‚h æÞt™ fheyu Aeyu. Ä{o™t …t÷f. yÚtto‚T ÷û{e…r‚) Ë{„ú Ä{tuo™e y…uûttyu ‚us …h{ Ä{o fÌttu Au. nu ¼„ð™T ! Ä{o™t ytí{t. ‚{tu fuðt ? ‚tu {tÞt‚e‚. yÂî‚eÞ Atu. ŒwðtoËt™t yr‚¢{™u ÷eÄu y{the Ë{M‚ Ëk…Â¥tytu ™ü ÚtR n‚e. yus Ëðtuoíf]ü ¼t„ð‚ Ä{o {tLÞtu Au. ‚{tht Útfe rð{w¾ yuðtu s™ ‚tu ytí{¿tt™sLÞ yûtÞ Ëw¾™u õÞtkÚte …t{u ? ™s …t{u.15 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ v…®…«: J…±…÷ ∫…  ΩÙ {…Æ®……‰ v…®…ʶ™……‰ ®……v…¥… ! ∫…EÚ±…‰¶™……‰% {… * ¶… HÚ¶…«¥… i… ™…i……‰ ¥…Ë v…®…«¶…÷ ¥… i¥… ™…  ΩÙ  x…Æ¥…t… **9** v…®……«i®……x…∆ ¶…M…¥…x…¬ ! v…®…«v…÷Æ“h…∆ S… v…®…«{……i……Æ®…¬ * ∫…¥……« i… |…™…v…®…» x…⁄®…∫i¥……∆ v…®…«∫…®¶…⁄ i…®…¬ **10** {™wytu M‚wr‚ fhu Au. yt yÚto “∏…‰™…:∫x…÷Ài… ¶… HÚ®…÷n˘∫™… i…‰  ¥…¶……‰ !  C±…∂™… xi… ™…‰ E‰Ú¥…±…§……‰v…-±…§v…™…‰ * i…‰π……®…∫……Ë C±…‰ ∂ …±… B¥…  ∂…π™…i…‰ x……x™…tl…… ∫l…⁄ ± …i…÷ π ……¥…P…… i…-x……®…¬ ’’ ‘‘x…ËπEÚ®™…«®…{™…S™…÷i…¶……¥…¥…ÃV…i…∆ x… ∂……‰¶…i…‰ Y……x…®…±…∆  x…ÆVV…x…®…¬* EfiÚi…: {…÷x…: ∂…∑…n˘¶…p˘®…“∑…Ɖ x… S……Ã{…i…∆ EÚ®…« ™…n˘{™…EÚ…Æh…®…¬’’ ‘‘v…®…«: ∫¥…x…÷ π`Ùi…: {…÷∆∫……∆  ¥…π¥…C∫…‰x…EÚl……∫…÷ ™…: * x……‰i{……n˘™…‰t n˘ ÆÀi… ∏…®… B¥…  ΩÙ E‰Ú¥…±…®…¬” RíÞtrŒ ð[™tuyu ðýoÔÞtu Au. ‚{thu ËL{w¾ ÚtR™u ‚{thu rð»tu ¼Âõ‚ðt¤tu s™ ‚tu ytí{ËtûttífthY… rËÂØ™u r™ùu …t{u Au. fÞtu ‚u …h{ Ä{o ? ‚tu suýu fhe™u Ä{o™t ytÄth¼q‚ Ëtûtt‚T …h{tí{t yt…™u rð»tu s r™Œtuo»t (rð»tÞtËÂõ‚Y… Œtu»tu hrn‚) yuftkr‚fe ¼Âõ‚ r™ùu ÚttÞ. (yt &÷tufÚte Ér»tytuyu ¼„ðKÂõ‚yu hrn‚ ¿tt™™e y™u ‚uðt f{o™e ®™Œt fhðtîtht ¼Âõ‚™tu Wíf»to fÌttu Au.) Ä{o Äwh™u Äthe hnu÷t. {txu s y{tu yÒt™t ytnthu hrn‚ y™u ¼qr{{tk …t{h s™tu™t suðe Œwhk‚ ŒwŒoþt™u …t{e „Þt n‚t.nu {tÄð ! {t-÷û{e™t Äð-…r‚ ‚u {tÄð fnuðtÞ. ¼Âõ‚ s {ntËw¾™wk r™Œt™ Au. {txus ‚{thu rð»tu ¼Âõ‚yu hrn‚ yuðtu yt s™ fuð¤ ytí{¿tt™™e «tÂóY… yÚto {txu ðthkðth ‚u™t «týtÞt{trŒ ËtÄ™tuðzu ƒnw «ÞtË fhðt A‚tk …ý ‚u™e rËÂØ (ytí{ËtûttífthY… V¤) ™u ßÞthu …t{‚tu ™Úte. .) >>9-10>> @Òπ…™… =S…÷: 21 ßÞtur‚ütu{trŒ ftBÞ f{o{tk ytËõ‚. ‚tu Mð„to r Œf V¤™u yt…™tht {wr™ðh™t y…htÄ™u ÷eÄu s ƒnw ƒnw Œw:¾eÞt ÚtR „Þt n‚t. >>11-12>> ¶…Ci™…… ΩÙ“x…∫i¥… u˘®…÷J……‰ ¥…™…÷x……l…‘ ∏……®™…x…¬ ¶…⁄™……‰%{™…∫™… x… <xp˘ =¥……S…  ∫…Àr˘ ∫…®…÷{…Ë i… * i…¡…«∫…HÚ: EÚ®…« h… EÚ…®™…‰ i…÷ EÚ÷i……‰%∫……Ë ¶…M…¥…z…÷ØÒn÷˘: J…i…… ¥…™…∆ x…x…÷ n÷˘¥……«∫…∫… B¥… Ω‰Ù±…x……i…¬ * ∫……ËJ™…∆ ™……™……n˘I…™…®……x…xn˘®…ΩÙ…§v…‰ ! **11** x… ¶…¥…xi…®…fii…‰% ¥…i…÷∆  ΩÙ x……‰  ¥… v…ØÒp˘|…®…÷J…… <®…‰%∂…EÚx…¬ **13** ¶…Ci™……  x…i™…∆ i¥……®…i… B¥… ¥…™…∆ ¥…Ë ∏…r˘…™…÷HÚ…  ¥…M…i…… J…±…∫…®{…n˘…‰  x…Æz……: ∫…®…¶……¥…∆ ¶…÷ ¥… {……®…ÆËØÒ{…‰i……: * v…®…«i…{……‰ x…M…®……tË: * ®……™……i…“i…∆ EÚ…±… x…™…xi……Æ®…÷n˘…Æ∆ v™……™……®…: ¶…¥…i…Ë¥… ¥…™…∆ æi……{…n˘: ∫®…: ∫…{… n˘ ∏…“ΩÙÆ™…‰ x…®……‰%∫i…÷ i…÷¶™…®…¬*14* ∏…“EÚ…xi… ! {…Æ…i{…Æ®…‰EÚ®…¬ **12** RLÿŒuð M‚wr‚ fhu Au. {txu s nu ÷û{eftk‚ ! y{tu Ëðuo ©Øtyu Þw õ ‚ ÚtR™u Mðtu r [‚. (yt ƒu &÷tufÚte {™wytuyu ¼t„ð‚ Ä{o™wk MðY… y™u ‚u™e s ¼„ðrí«Þ‚t fne.yæÞtÞ . (MðY…¼q‚ yÚtto‚T su™tu yt©Þ fhe™u Ä{o hÌttu Au. yt yÚto “v…®…«h™…‰ v…®…«¥…®…« h…’’ ‘‘EfiÚπh…∆ v…®…» ∫…x……i…x…∆” RíÞtrŒ ð[™tuyu ðýoÔÞtu Au.

‚{tu™u «Út{ r™ðuŒ™ fhu÷t yÒttrŒfu fhe™u yLÞ Œuðtu™wk Þs™ fh™tht su Þt¿tftu Au ‚u Þãtr… ftBÞ-…wºtu»týtrŒ rð»tÞtÚto f{tuo{tk «er‚ðt¤t Au ‚Úttr… ‚u ftBÞ f{o™t ƒkÄ™{tkÚte {wõ‚ ÚtR™u ‚íft¤ ƒútñe „r‚ (ƒúñ…whÄt{) ™us …t{uA. 22 yt yÚto ¼„ðt™u „e‚t{tk “™…Y… ∂…π]Ù …  ∂…x…: ∫…xi……‰ ®…÷ S ™…xi…‰ ∫…¥…« EÚ ±§…π…Ë: * ¶…÷\V…i…‰ i…‰ i¥…P…∆ {……{…… ™…‰ {…S…xi™……i®…EÚ…Æh……i…¬ **’’ ‘‘<π]Ù…x…¬ ¶……‰M……x…¬  ΩÙ ¥……‰ n‰˘¥…… n˘…∫™…xi…‰ ™…Y…¶…… ¥…i……: * i…Ën«˘k……x…|…n˘…™…˶™……‰ ™……‰ ¶…÷R¬H‰Ú ∫i…‰x… B¥… ∫…:” RíÞtrŒ ð[™tuÚte ðýoÔÞtu Au. (yt &÷tufÚte RLÿu ¼„ðt™™wk Ëðo Œuðtu™e y…uûttyu ©uc…ýwk y™u Ëðo Ëkfx™u nhðt…ýwk fÌtwk Au.nu ŒuðŒuð ! su nu‚w {txu Ëwh yËwh ™h ytrŒf™t W…Sð™¼q‚ su yÒt ½ô ztk„h sð ytrŒf Au ‚u ‚{tuyu s «Út{Úte W…òðu÷wk Au ‚u nu‚w {txu Ëtht ƒwØ s™tu ‚tu ‚u nrð»ÞtÒt™t Œt™ðzu Þ¿ttu{tk ‚{tYk s Þs™-…qs™ fhu Au.yæÞtÞ . ßÞthu ‚uytu yt he‚u …tk[ {wÂõ‚™u RåA‚t ™Úte ‚tu þwk RåAu Au ? ‚tu ‚{the Ëuðtyu Ërn‚ yuðtu ‚tu …tu‚t™tu ï…[ fw¤™u rð»tu su sL{ ‚u™u …ý W¥t{ {t™u Au. ytðt yuftkr‚f ¼õ‚tu™t Mðt{e y™u yuftkr‚f Ä{o™t …h{t©Þ yuðt ©e{nt…wY»t (…wY»ttu¥t{) ‚{tu ‚u ‚{tht þhý™u …tBÞt Aeyu. yt ƒÄtu W…Þtu„e yÚto “∫……±……‰C™…∫……Ãπ]Ù∫……®…“- {™…∫……∞Ò{™…ËEÚi¥…®…-{™…÷i… * n˘“™…®……x…∆ x… M…fiºh… xi…  ¥…x…… ®…i∫…‰¥…x…∆ V…x……: **” RíÞtrŒ ð[™tuÚte ¼t„ð‚{tk ËwM…ü ðýoÔÞtu Au.) >>17>>  ∫…r˘… >ÒS…÷: . ‚{tYk Þs™ fÞto …Ae s ‚{tht «ËtŒ¼q‚ ‚u yÒttrŒf™wk R‚h Œuðtu™u r™ðuŒ™ fhu Au. (yt &÷tuufÚte yÂø™yu ¼„ðt™™u «Ät™…ýu {t™™thtytu™e «þkËt y™u ‚u Útfe ƒeòytu™e ®™Œt îtht ¼„ðt™™wk Ëðo Œuðtu™e y…uûttyu …h{tu¥t{…ýwk sýtÔÞwk Au.nu ¼„ð™T ! ‚{tht su yuftkr‚f ¼õ‚tu Au ‚u yûth …h{…Œ{tk ‚{the Ëuðtyu hrn‚ Ët÷tuõÞ ytrŒf [‚wÄto {wÂõ‚™u RåA‚t ™Úte. Ëðo™t Mðt{e. (yt &÷tufÚte yuftkr‚f ¼õ‚tu™u ‚tu ¼„ðt™™e Ëuðt yus …h{ …wY»ttÚto Au yu{ fÌtwk Au.15 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ nt÷{tk {ntË{Úto yt…u s y{tht Ë{„ú Œw:¾™u nh™tht ntuðtÚte ©enrh ™t{Úte rðÏÞtr‚™u …t{u÷t yt… ¼„ðt™™u ™{Mfth Au. …thfe ðM‚w™u nhe™u MðtÚto {txu Mðefthu ‚u™u [tuh fnuðt{tk ytðu Au. yt yÚto “ΩÙ Æ h……i∫…¥…« n ÷ ˘ : J……x……∆ ΩÙ Æ Æi™… ¶…v…“™…i…‰”yt r™YÂõ‚™u y™wËthu Au.) >>13-14>> + Mx…ØÒ¥……S… M…“¥……«h…n˘…x…¥…x…Æ…t÷{…V…“¥…x……z…∆ ™… z…î…i…∆  ΩÙ ¶…¥…i…Ë¥… i…i……‰ §…÷v……∫i…÷ * ™…Y…‰π…÷ i…‰x… ™…V…x…∆ i…¥… E÷Ú¥…«i…‰%l… i¥…SU‰Ùπ…®…x™… n˘ ¥…π…n¬¶™… ={……x…™… xi… **15** EÚ…®™…‰π…÷ EÚ®…«∫…÷ Æi…… + {… ™…… Y…EÚ…∫i…‰ i…iEÚ®…«§…xv…x…i… +…∂…÷  ¥…®…÷S™… ™…… xi… * •…¿” M…Ài… i… n˘i…Ɖ i…÷ ¶…¥… xi… S……ËÆ…: ∏…“™…Y…{…⁄ØÒπ…®…Ω∆Ù |…h…®…… ®… i…∆ i¥……®…¬ *16* yÂø™Œuð M‚wr‚ fhu Au. ‚tu Ëðo™t ytrŒ Ë]üt.) >>15-16>> ®…ØÒi… >ÒS…÷: ¶…HÚ… BEÚ… xi…EÚ…∫i…‰%I…Æ{…Æ®…{…n‰˘ ∫…‰¥…™…… i…‰ i…÷ ΩÙ“x…∆ * ¥……∫…Ë∑…™……« n˘ x…‰SUÙxi™… i…∂… ™…i…∫…÷J…∆ x…… {… EËÚ¥…±™…®……‰I…®…¬* i…t÷H∆Ú i¥……i®…x……‰% {… ∑…{…S…E÷Ú±…V…x…÷®……«x…™…xi™…÷k…®…∆ ¥…Ë i…∆ * i¥……®…‰EÚ…xi…v…®……«∏…™…h…®…÷{…M…i……: ∏…“®…ΩÙ…{…⁄ØÒπ…∆ ∫®…: **17** {Á‚Œuðtu M‚wr‚ fhu Au. ‚u{ s yr‚þÞ Ëw¾ su{tk Au yuðt fiðÕÞ {tuût (yufíð{wÂõ‚) ™u …ý RåA‚t ™Úte. ‚u{™u r™ðuŒ™ fÞto rð™t ‚uÚte yLÞ™wk Þs™ fhu fu MðÞk ¼ûtý fhu ‚tu ‚u ¼„ðt™™t [tuh s fnuðtÞ. ÷û{e…r‚ yt…©e™u nwk «ýt{ fYk Awk. ¼„ðt™u …tu‚t™t Þs™ {txu yÒt W…òÔÞwk Au.u suytu ‚{™u ™rn r™ðuŒ™ fhu÷t yÒt™wk ¼ûtý fh™tht y™u yLÞ Œuðu{tºt™wk Þs™ fh™tht Au ‚u ‚tu ¼„ðt™™t [tuh ÚttÞ Au. ‚u Útfe ƒeò fþt™u RåA‚t ™Úte. Þ¿t…wY»t. ƒeò Œuðtu™u r™ðuŒ™ fÞto …Ae yðrþü ‚u «ËtŒ¼q‚ yÒttrŒf W…Sð™tÒt ntuðtÚte MðÞk s{u Au. yÚtto‚T Ëuðt™u s RåAu Au.

yt yÚto “+xi…:|… ¥…π]Ù: ∂……∫i…… V…x……x……∆ ∫…¥……«i®……’’ ‘‘i…®…“∑…Æ…h……∆ {…Æ®…∆ ®…Ω‰Ù∑…Æ∆ i…∆ nˢ¥…i……x……∆ {…Æ®…∆ S… nˢ¥…i…®…¬’’ ‘‘BEÚ: ∂……∫i…… x…  u˘i…“™……‰% ∫i…’’ ‘‘∂……∫i……  ¥…πh…÷Æ∂…‰π…∫™… Æ…V…… v…Æ…V……™…” RíÞtrŒ ©wr‚ytuyu s Ë{Úto™ fÞtuo Au. yt ƒÄtu yÚto “™…i……‰ ¥…… <®…… x… ¶…⁄i…… x… V……™…xi…‰’’ ‘‘∫… EÚ…Æh…∆ x… S……∫™… EÚ ùVV… x…i…… S… S…… v…{…: ’’ ‘‘ Bπ… ∫…¥…« ¶ …⁄ i ……xi…Æ…i®…… ’’ ‘‘ ∫…¥…« ¶ …⁄ i …… v…¥……∫…: ’’ ‘‘+xi…:|… ¥…π]Ù: ∂……∫i…… V…x……x……∆ ∫…¥……«i®……’’ ‘‘ n˘¥™…‰ •…¿{…÷Ɖ ¡‰π… ∫… ¥™……‰®x™……i®…… |… i… π`Ùi…:’’ ‘‘I…™…xi…®…-∫™… ÆV…∫…: {…Æ…E‰Ú’’ ‘‘™… +…i®… x…  i…π`Ùx…¬ ™… +…i®……x…®…xi…Æ…‰ ™…®…™… i…” RíÞtrŒ ©wr‚ytuyu «r‚…tŒ™ fÞtuo Au. ‚u y™k‚ ƒúñtkztu{tk ‚{tu yk‚htí{t…ýu hÌtt Atu. MðÞk {tunu ðSo‚ Atu. (ytÚte ¼„ðt™™wk Ëðo™e W…h r™Y…trÄf þtM‚t…ýwk fÌtwk. (yt &÷tufÚte rËØtuyu ¼„ðt™™wk Ëðofthý…ýwk y™u ËðtoL‚htí{t…ýwk fÌtwk. ƒúñtrŒftu. yt he‚u Þw„ Þw„{tk rŒÔÞY…Úte yð‚he™u Ä{o ÄtŠ{f™wk hûtý fh™tht yt…™u y{tu «ýt{ fheyu Aeyu.nu ¼„ð™T ! ‚{tu yËkÏÞt‚ ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ y™u «÷ÞtrŒf™t {wÏÞ fthý Atu.) >>18>> ØÒp˘… >ÒS…÷: ®……™……™……: ∫…¥…«®……‰ ΩÙx™…… ®……‰ΩÙx…∆ ®……‰ΩÙ¥…ÃV…i…®…¬ * ®…ΩÙ…EÚ…±…∫™…… {… EÚ…±…∆ i¥……∆ x…÷®…: {…÷ØÒπ……‰k…®…®…¬ **19** Áÿtu M‚w r ‚ fhu Au . (yt .15 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ x…ËEÚ•…¿…hb∫…M……« n˘EÚ…Æh…∆ i¥……®…EÚ…Æh…®…¬ * i…i∫l…∆ i…¥t i… ÆH∆Ú S…  x…™…xi……Æ∆ x…®……®…Ω‰Ù **18** rËØtu M‚wr‚ fhu Au. (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™wk Ëðo «ftþf…ýwk fÌtwk.) >>21>> ¥…∫…¥… >ÒS…÷: ¶…¥… i… ¶…÷ ¥… ™…n˘… ™…n˘…%∫…÷Æ…∆∂…Ë: |… l…i…∫…x……i…x…v…®…«v……î…EÚ…h……®…¬* EÚn˘x…˘®…÷ØÒ i…n˘… i…n˘… ∫¥…™…∆ i…‰ ¡¥…i…Æi…‰ |…h…®……®… v…®…«M……‰{j…‰*22 ðËwytu M‚wr‚ fhu Au. íÞthu íÞthu ‚{tu …tu‚t™t Y…Úte s ‚u{™t Ëkhûtý {txu yðr™ W…h yð‚htu Atu.nu ¼„ð™T ! ‚{tu Ëðo ftu R ™u {tu n W…òð™the su {tÞt ‚u™u …ý {tun W…òð™tht Atu. «ftþ{Þ {qŠ‚ su{™e Au yuðt yt…™u y{tu «ýt{ fheyu Aeyu.yæÞtÞ . (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™wk ft¤ {tÞtrŒf™u rð»tu r™Þk ‚ t…ýw k fÌtw k . yuðt …wY»ttu¥t{ ‚{tu ‚u ‚{tht þhý™u y{tu …tBÞt Aeyu. {™wytu y™u ŒûttrŒ «ò…r‚ytu™t þtM‚t-r™Þt{f Atu.) >>20>> ∫……v™…… >ÒS…÷: ∂……∫i…… x…fi{……h……∆ S… ®…ΩÙ…‰ÆM……h……∆ nˢi™…… v…{……x……∆ S… ∫…÷Æ… v…{……x……®…¬* i¥…∆ ¥…Ë ®…x…⁄x……∆ S… |…V……{…i…“x……∆ Æ…V…… v…Æ…V……™… x…®……‰%∫i…÷ i…÷¶™…®…¬* ËtæÞŒuðtu M‚wr‚ fhu Au. {txu s r™Y…trÄf Ët[t htòrÄhts ‚{™u y{tht ™{Mfth Au. Ë…torÄ…tu.nu h{uþ ! su ‚{tuyu «ftþ fhu÷t y{tu yt s„‚™u «ftþ fheyu Aeyu. y™u ð¤e ‚u Útfe ÔÞr‚rhõ‚ MðÄt{{tk {qŠ‚{t™…ýu hÌtt Atu. ‚u Ë{„ú ƒúñtkztu™t r™Þt{f yuðt ‚{™u y{tu ™{Mfth fheyu Aeyu. yt yÚto “i…®…‰¥… ¶……xi…®…x…÷¶…… i… ∫…¥…» i…∫™… ¶……∫…… ∫…¥…« ®…n∆˘  ¥…¶…… i…’’ ‘‘™…n˘… n˘i™…M…i…∆ i…‰V……‰ V…M…n¬¶……∫…™…i…‰% J…±…®…¬ * ™…SS…xp˘®… ∫… ™…SS……Mx……Ë i…k…‰V……‰  ¥… r˘ ®……®…EÚ®…¬” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytu ðýoÔÞtu Au. ‚{tu ‚tu Mð‚:rËØ «ftþðt¤t y™u ð¤e r™hðrÄf «ftþðt¤t Atu.) >>19>> +… n˘i™…… >ÒS…÷: |…EÚ… ∂…i…… ™…‰x… ¥…™…∆ V…M… xi… |…EÚ…∂…™……®……‰ ¶…¥…i…… Æ®…‰∂…!* ∫¥…™…∆|…EÚ…∂…∆ i…®…÷ØÒ|…EÚ…∂…∆ |…EÚ…∂…®…⁄Õi… |…h…i…… ¶…¥…xi…®…¬ **20** 23 ytrŒíÞtu M‚wr‚ fhu Au. y{tu Mð‚: «ftþðt¤t ™Úte. ËwhtrÄ…tu.nu ¼„ð™T ! ‚{tu s ™htrÄ…tu. yt yÚto “®…… ™…x…∆ i…÷ ®…Ω‰Ù∑…Æ®…¬’’ ‘‘Y…: EÚ…±…EÚ…±…:” RíÞtrŒ ©wr‚ytuyu ðýoÔÞtu Au.nu ¼„ð™T ! ßÞthu ßÞthu «rËØ Ë™t‚™ Ä{o y™u ‚u™u Äh™tht ¼õ‚tu™u yËwhtkþ ™]… „wYytrŒf yr‚þÞ …ezt fhu Au. {ntft¤ fu su Ëðo{tk …tu‚t™wk ftÞo …rhýt{trŒ fh™th Au ‚u™t …ý ‚{tu ft¤ Atu. ‚{tYk fthý ‚tu ftuR …ý ™rn ntuðtÚte yfthý fnuðtytu Atu. yËwhtrÄ…tu.

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ .Ët[t ƒkÄws™ Atu. (ytÚte ¼„ðt™™e fÚtt Útfe yLÞ fÚtt™wk Œw:¾ŒtrÞ…ýwk fÌtwk. Mðs™tu su{ Mðs™tu™wk rð™t «uhýt r«Þ rn‚ fhu Au. (ytÚte nrh nrhs™™u y…oý fhu÷tk Þ®ífr[‚T ðM‚w™wk {ntV¤ yt…ðt…ýwk fÌtwk.) >>22>> S……Æh…… >ÒS…÷: 24 + V…i… ! i…¥……l… i……¥…EÚV…x…∫™… ®…÷n˘…±{…®… {… p˘ ¥…h…V…±……z…¥…∫j…x…®…x……x™…i…®…‰x… ∫…EfiÚi…¬ * S…Æ i… ΩÙ ∫…‰¥…x…∆ ∫… {…n˘¥…” ®…ΩÙi…” ®…ΩÙi……∆ µ…V… i… V…x……‰%±{…EÚ…‰% {… i…®…Ω∆Ù |…h…i…: EÚØÒh…®…¬ **25** S… Æj…∆ ∂…÷¶…∆ i…‰ v…fii……x…‰EÚ®…⁄i…Ê: |…§…xv…ËÆx…‰EËÚÃΩÙ M……™… xi… ¶…HÚ…:* Ë{wÿ M‚wr‚ fhu Au. ‚{tu s y{tht ËíÞ Rü „wÁ. ‚u{ ‚{tu y{tYk r™Y…trÄf Ëðo «fth™wk rn‚ fh™tht Atu. ‚{tu s Ë{M‚ ytí{tytu™t …r‚-r™Y…trÄf Mðt{e …t÷f Atu.nu ¼„ð™T ! ‚{tu s y{tht r…‚t Wí…tŒf V…x……: * n÷˘: J…i……: ∫™…÷†S… ∫…∆∫……Æ{……∂…Ë:  ∫…i……∫i…∆ x…i……: ∫®…: y™u rn‚ «ð‚of Atu.nu ¼„ð™T ! y™uf yð‚thtu™u Äthe™u yt…u fhu÷tk rŒÔÞ {k„¤ [rhºttu™u ‚{tht ¼õ‚tu y™uf „ã…ãtí{f ™t™t {tuxt «ƒLÄtu Y…u „wkÚte™u „t™ fhu Au. fÕÞtýfthe fÚtt su{™e Au y™u þhýt„‚tu™t Ëkhûtý yuðt ‚{™u y{tu ™{Mfth fheyu Aeyu.RüŒuð ËuÔÞ «tÃÞ .“®…x®…x…… ¶…¥… ®…n¬¶…HÚ…:’’ ‘‘®……®…‰E∆Ú ∂…Æh…∆ µ…V…” RíÞtrŒ ð[™t{]‚tuðzu ‚íð rn‚ y™u …wY»ttÚto™t W…Œuüt y™u ‚uÚte s Ë{„ú y¿tt™™t r™ð‚of Atu. ‚u s™tu ËkËth…tþtuÚte áZ ƒkÄtÞt Útft ƒnw Œw:¾eÞt ÚttÞ Au. ð¤e ‚{tu s y{tht ™iËŠ„f Ëwíá‚Tr™h…uût r™hr‚þÞ yt™kŒ yt…™tht y™u r™hk‚h rn‚™u RåA™tht Atu. su ‚{thtk [rhºttu ©tu‚t ðõ‚t s™tu™u ‚íft¤ …rðºt fhu Au.) >>25>> {……π…«n˘… >ÒS…÷:  {…i…Æ…Ë i¥…®… ∫… ∫¥…V…x…∫i¥…®… ∫… i¥…®…∫…“π]ÙM…÷ØÒ: ∫…÷æn˘…i®…{… i…: * ™…‰ EÚl……∫i…‰  ¥…ΩÙ…™……x™…M……l……: |…¶……‰ ! EÚ“i…«™…xi…‰%l… ∏…fih¥… xi… ¥…… i…‰ i¥…®…∫…“∑…Æ B¥… S… x…: {…Æ®…∫i¥…®… ∫… p˘ ¥…h…∆ ∫…EÚ±…∆ i¥…®… ∫… **26** …t»toŒtu M‚wr‚ fhu Au.) >>24>> ∫…®…÷p˘ =¥……S… ƒnw f{tuo™u ythk¼™the y™u r«Þ«ð‚o™ Mð¼tððt¤e Au ‚u{ ‚{tu y{thu {txu ð‚o™tht Atu. yt yÚto “M……∆ n÷˘Mv…n˘…‰ΩÙ…®…∫…i…” S… ¶……™……» n‰˘Ω∆Ù {…Æ…v…“x…®…∫…i|…V……∆ S… *  ¥…k…∆ i¥…i…“l…‘EfiÚi…®…R¬M… ¥……S…∆ ΩÙ“x……∆ ®…™…… ÆI… i… n÷˘:J…n÷˘:J…“ **” RíÞtrŒ ð[™Úte ¼„ðt™u s ¼t„ð‚{tk fÌttu Au.ËðoMð Atu. yt yÚto “™…n˘… ™…n˘…  ΩÙ v…®…«∫™…” RíÞtrŒ ð[™tuÚte „e‚t{tk „tÞtu Au. ytðt r™Y…rÄ ŒÞtr™rÄ ‚{™u nwk «ýt{ fYk Awk. ‚{tu s y{thtk {t‚t Atu. ‚{tus y{thu Ä™.nu «¼tu ! su s™tu ‚{the rŒÔÞ [rhºt „wý «‚t…trŒf™t ©ðýfe‚o™trŒY… fÕÞtýfthe fÚtt™tu íÞt„ fhe™u ƒeòytu™e ƒkÄ™fthe „útBÞ fÚttytu™u „tÞ Au. ‚{tu s y{tht Mðs™. ‚{tu s y{tYk Ëf÷.nu yS‚ ! su ftuR ™e[ òr‚ytu fu ™…n÷˘ ∏……‰i…fi¥…HfiÚx…¬ {…÷x……i™…‰¥… ∫…t…‰ ¥…™…∆ i…∆ x…i……: {…÷h™…EÚ“Õi… ¶…¥…xi…®…¬ *23* yÕ…„wýðt¤tu …ý s™ òu ‚{the fu ‚{tht ¼õ‚s™™e ÿÔÞ yÒt [thýtu M‚wr‚ fhu Au. ‚{tu s yuf y{tht W…tMÞ …h{ Rïh (…h{uïh) Atu. . (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™t [rhºt„tÞ™™e «þkËt fhe) >>23>> s¤ ð† ™{Mfth RíÞtrŒf{tkÚte nhftuR yuf …ý ðM‚wðzu MðÕ… …ý Ëuðt™u yufðth …ý n»toÚte fhu Au ‚tu ‚u …ý s™ r™ùu yuftkr‚f ¼õ‚tu™e {tuxe …Œðe (‚{tYk Ät{) ™u …t{u Au.{t‚t su{ …wºttu{txu ∂…Æh™…∆ ¶…¥…xi…∆ ¥…™…®…¬ **24** M…xv…¥……«{∫…Æ∫… >ÒS…÷: „kÄðtuo ‚Útt yÃËhtytu M‚wr‚ fhu Au. yt he‚u …wÛÞfeŠ‚ yuðt yt… ¼„ðt™™u y{tu «ýt{ fheyu Aeyu.15 &÷tufÚte MðÞk ¼„ðt™™u yð‚th Ähðt{tk ŒÞtY… nu‚w y™u «Þtus™ fÌtwk. yÚtðt Ëtk¼¤u Au.

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . (yt &÷tufÚte Ëw¾Ët„h ¼„ðt™™t Ë«u{ ®[‚™™tu {rn{t fÌttu .nu ¼„ð™T ! su ‚{thtu yt©Þ |…∫…¶…®…Ã{…i…®…{™…i…÷±…∆ i¥…™…… ∫…÷J… ®…n∆˘ ∫…®…¥……{™… S… i…j… i…‰ * fhðt {tºtÚte s …t…Y… Mð¼tððt¤t …ý Sðtu-r†Þtu þqÿtu yËwhtu i…n˘{…ΩÙ…™… x… ∫… HÚEfiÚi…: I…h…∆ i…®…÷ x…®…… ®… S… ∫……k¥…i…x……™…EÚ®…¬* y™u ‚uÚte …ý ™e[ …þw…ûteytu …ý ƒúñtrŒ ™thŒtrŒ {tuxtytuyu «Ëkþt fhu÷e Ëðtuoífwü …Œðe (‚{tht Ät{Y…) ™u …t{u Au. ytðt r™hr‚þÞ Ëw¾™t r™rÄY… y™u ¼t„ð‚tu™t ™tÞf yuðt ‚{™u n»toÚte ™{Mfth fYk Awk.nu rð¼tu ! …]Úðe{tk su ¼õ‚s™tu r™hðrÄf «er‚Úte ÓŒÞ{tk «íÞût ‚{the {qŠ‚™wk æÞt™ fhu Au ‚u æÞt™fthe ¼õ‚tu ƒúñt™e …Œðe™u RåA‚t ™Úte.) >>27>> ∫…… ¥…j™…÷¥……S… i¥…∆ ∫…M…«±……‰E‰Ú |…EfiÚÀi… S… {…÷ØÒπ…∆ nfi˘π]¨… ∫¥…™……‰il……{™… i…i…∫i…n˘…i®…x…… * Œw„toŒuðe M‚wr‚ fhu Au. (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™wk Ë{ÂüÔÞÂü Ëðo Ë]Âü™wk Ëso™Y… Ët{ÚÞo fÌtwk) >>28-29>> n÷˘M……Ê¥……S…  |…™…i…™…… v…EÚ™…… æ n˘  S…xi…x…∆  ¥…n˘v…i…‰ i…¥… ™…‰ ¶…÷ ¥… i…‰  ¥…¶……‰!* x… {…Æ®…‰ π`Ù∫…÷J…∆ x…  n˘¥…: ∫…÷J…∆ x… EÚ®…™… xi… v…ÆËEÚx…Ɖ∂…i……®…¬30 Ä{o…í™e {qŠ‚ M‚wr‚ fhu Au.nu Rþ ! Ë]Âü™t «thk¼ Ë{Þu ‚{tu …tu‚t™e áÂü{tºtÚte «f]r‚ …wY»t™u «uhe™u s …Ae ‚u «f]r‚…wY»tîtht {n¥t¥ðtrŒ ‚¥ðtu™u ËSo™u. RLÿ™e …Œðe™u RåA‚t ™Úte. yt nu‚wÚte s Ëðo™e y…uûttyu ytrŒf‚to…ýu þt†{tk ðýoðu÷t yuðt ‚{tu ‚u ‚{tht þhý™u nwk …t{e Awk. yt yÚto “  j…¶…÷ ¥ …x… ¥…¶…¥…Ω‰ Ù i …¥…‰ % {™…E÷ Ú h`Ù ∫ ®…fi   i…- . (yt &÷tufÚte …t»toŒtuyu ¼„ðt™™u rð»tu s r…ºttrŒ Ëðo¼tðtu ðýoÔÞt. ‚u …Ae ‚{tu ðihtsY…u fhe™u s„ÂîÄt‚t…ýwk (ƒúñY…‚t) Mðefthe™u Œuðtu yËwhtu {t™ðtu Ë…tuo ‚Útt MÚttðh sk„{ Ëðo™u …ý y™w¢{u r™{toý fhtu Atu. yt ƒÄtu W…Þtu„e yÚto “ {…i……%ΩÙ®…∫™… V…M…i……‰ ®……i…… v……i……  {…i……®…ΩÙ:’’ ‘‘¶…⁄i……x……∆ ™……‰%¥™…™…:  {…i……’’ ‘‘®……i……  {…i…… S… ®……v…¥…:’’ ‘‘∫…÷æn∆˘ ∫…¥…«¶…⁄i……x……∆’’ ‘‘∫…¥…«∫™… |…¶…÷®…“∂……x…∆ ∫…¥…«∫™… ∂…Æh…∆ ∫…÷ æ i…¬ ’ ’ ‘‘  x…¥……∫…: ∂…Æh…∆ ∫…÷ æ i…¬ ’ ’ ‘‘ S…Æ…S…ÆM…÷ Ø ∆ Ò ΩÙ   Æ®…¬ ’ ’ ‘‘®…®……{™… J…±…±……‰EÚ…x……∆ M…÷ØÒx……«Æ…™…h……‰ M…÷ØÒ:’’ ‘‘i… ®…®…∆ ∫…¥…«∫…®{…z…®……S……™…»  {…i…Æ∆ M…÷ØÒ®…¬’’ ‘‘ {…i…… ∫… ±……‰EÚ∫™… S…Æ…S…Æ∫™… i¥…®…∫™… {…⁄V…™…ù M…÷ØÒM…«Æ“™……x…¬’’ ‘‘{…Ài…  ¥…∑…∫™… +…i®…‰∑…Æ®…¬’’ ‘‘{…Ài… {…i…“x……∆ {…Æ®…∆ {…Æ∫i……i…¬” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu ËwM…ü ðýoÔÞtu Au. (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™t ËkƒkÄðt¤tytu™u s (…ý ƒeòytu™u ™rn) {ntËw¾™e «tÂó fne. yt he‚u Mðt©Þ™t {nt{rn{tðt¤t „tu÷tuftrÄ…r‚ ‚{tu™u s nwk r™íÞ ÓŒÞ{tk Äthe™u ¼swk Awk.15 ytrŒf …ý Atu. yt yÚto „e‚t{tk “®……∆  ΩÙ {……l…« ! ∫…®…… ∏…i™… ™…‰% {… ∫™…÷: {……{…™……‰x…™…: *  ∫j…™……‰ ¥…Ë∂™……∫i…l…… ∂…⁄p˘…∫i…‰% {… ™…… xi… {…Æ…∆ M… i…®…¬ **” yt ð[™Úte r™Y…ý fÞtuo Au. >>26>> ®…⁄Ãi…ØÒ¥……S… ™…i…¬∫…®§…xv…i… B¥… ™…… xi… {…n˘¥…“®…÷SS……∆ ®…ΩÙ n¬¶…x…÷«i……∆ ∫j…“∂…⁄p˘…∫…÷Æx…“S…{… I…{…∂…¥…: {……{……i®…V…“¥…… + {… * ™…r˘“x……  ¥…§…÷v…‰∑…Æ… + {… ¶…¥…xi™…S……Ê VZ…i……∫i…iI…h…∆ M……‰±……‰EÚ… v…{…Ài… i…®…‰¥… æn˘™…‰  x…i™…∆ ¶…V…‰ i¥……®…ΩÙ®…¬ **27** 25 i…k¥…… x… ∫…fiπ]¬¥…… ®…ΩÙn˘… n˘®…… x…i…Ëx…ÍEÚ… x¥…Æ…V……‰ §…Ω÷Ùv…… ∫…∫…ÃV…l… **28** ¥…ËÆ…V…ØÒ{…‰h… V…M… u˘v……i…fii……∆ ∫¥…“EfiÚi™… n˘‰¥……∫…÷Æ®……x…÷π……‰ÆM……x…¬ * i¥…∆ ∫l……¥…Æ∆ V…R¬M…®…®…“∂… !  x…®…«®…‰ i¥……®…… n˘EÚi……«Æ®…÷{…… ∏…i……%∫®™…ΩÙ®…¬29 Ëtrðºte M‚wr‚ fhu Au. Ëtðo¼ti{ …Œðe™u RåA‚t ™Úte. ‚u ‚¥ðtuyu fhe™u ƒnw «fth™t y™uf ftuxe rðhts …wY»ttu™u (su™tu ƒúñtkz rð„ún Au) Ëòuo Atu. ‚{tht yt©Þu hrn‚ {tuxt {tuxt Œuð‚tytu …ý ‚íûtý y…qßÞ Ëífthne™ ÚtR òÞ Au.ð¤e ‚{tht ®[‚™ Útfe ƒeò Ëw¾™t r™:M…]n yuðt ‚u ¼õ‚tu ‚{tuyu ƒ¤tífthu y…u÷ o t …ý y™w…{ ƒúñtrŒ …Œðe™t Ëw¾™u r™»fkxf …t{e™u …ý ‚{tYk ®[‚™ íÞt„ fhe™u ‚u Ëw¾{tk ûtýft¤{tºt …ý ytËõ‚ Út‚t ™Úte.

{txu y{tu r™„woý «tf]‚ „wýu hrn‚. ytðt ‚{tht ËkƒkÄ™u ÷eÄu Ëðo…ý r™„woý ÚtR òÞ yu{tk ytùÞo ™Úte. (yt &÷tufÚte Ë{M‚ Œw:¾ Œwrh‚™u nh™tYk ¼„ðt™™wk [hýth®ðŒ fÌtwk. fu ‚{:«Ät™ yuðt …ý s™tu òu ‚{thtuË{ÞfT-ftÞ ðtýe {™Úte yt©Þ fhu Au ‚tu r™ùu r™„woý-rºt„wý hrn‚ ƒúñY… ÚtR òÞ Au. ‚{tht ™t{Ëkfe‚o™™u fu ™{™{tºt™u …ý fhu Au.ð† rð¼q»tý ðtn™ ð„uhu Au ‚u Ëðo …ý r™„woý ÚtR òÞ Au. ËŒið rŒÔÞ{qŠ‚ yuðt yt…™wk s yuf W…tË™ fheyu Aeyu.nu ðhŒ ! su s™tu ‘yt Ëtûtt‚T ¼„ðt™T Au’ yu{ ÞÚttþÂõ‚ òýe™u fu yu{ ™rn òýe™u …ý. fu{ fu ¥… x… ®…π……v…« ® … {… ™…: ∫… ¥…Ë π h…¥……O™…:** ” RíÞtrŒ ð[™tu Ú te su r™„woý-«tf]‚„wý ðSo‚.15 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 26 Æ V…i……i®…∫…÷Æ… n˘ ¶…Ã¥…®…fi-M™……i…¬* x… S…±… i… ¶…M…¥…i{…n˘…Æ ¥…xn˘…±±….) >>32>> n‰˘¥…{…ix™… >ÒS…÷: ¶…÷ ¥… v…fii……EfiÚi…‰V…«x®…®…R¬M…±…∆S… Æi…®…n¬¶…÷i…∆ ±……‰EÚ{……¥…x…®…¬ * ¶…¥… i…  x…M…÷«h…∆ ∫…¥…«®…‰¥… i…‰ ¶…¥… ∫…  x…M…÷«h…∆ •…¿ ™…i{…Æ®…¬ **33** i…¥… ∫…®……∏…™……k……®…∫…… V…x…… + {… S… Æ…V…∫……: ∫…… i¥…EÚ…†S… ™…‰ * x…x…÷ ¶…¥… xi… i…‰  x…M…÷«h……∫i…i……‰ ¥…™…®…÷{……∫®…Ω‰Ù i¥……∆  ΩÙ  x…M…÷«h…®…¬ ** Œu ð …í™eytu M‚w r ‚ fhu Au .yæÞtÞ .) >>35>> {…fi l…¥™…÷¥……S… {…⁄h…«∂……Æn˘∫…÷v……EÚÆ…x…x…∆ ∂……Æn˘…§V…n˘±…n˘“P…«±……‰S…x…®…¬ * ∏…“ ¥…™……‰M…§…Ω÷Ùv……Ãi…®……‰S…x…∆ ¥……∫…÷n‰˘¥…®…ΩÙ®…‰EÚ®……∏…™…‰ **36** . ‚{tht [hýt‹ðŒ™t W…tË™Úte s …t… ‚t…™e «þtÂL‚ ÚttÞ Au.nu ¼„ð™T ! ¼q r { W…h Œu ð ™htrŒ™txâ™u Äh™tht yt… ¼„ðt™™wk su sL{ ‚u {k„¤-Ëðos™tu™t r™:©uÞË™u fh™tYk Au. ‚{tht ËkƒkÄ™u …t{u÷wk su þtMºttu{tk ðýoÔÞwk Au ‚u ƒeswk ftuR ™rn …ý ‚{tu s Atu.)30-31 x…t >ÒS…÷: ¥…Æn˘ ! x…®…x…®……j…∆ x……®…∫…R¬EÚ“i…«x…∆ ¥……  ¥…n˘v… i… i…¥… ™…‰ ¥…Ë Y……x…i……‰%Y……x…i……‰ ¥…… * V… x…®…fi i…™…®…¶…“i…‰∫i……x… {… j……™…®……h…∆ x…Æ∫…J…®…÷{…™……i……: ∫®……‰%t x……Æ…™…h…∆ i¥……®…¬ **32** ™Œeytu M‚wr‚ fhu Au. yt Útfe ƒeswk ftuR y{thu þhý Au s ™rn. fu hs:«Ät™. rŒÔÞ {™tunh rð„únðt¤wk …hkƒúñ ‚¥ð ¼t„ð‚{tk ðýoÔÞtu Au. ð¤e su Ë¥ð«Ät™. yt yÚto “™… ∫®…x¥…ËÆ…x…÷§…xv…‰x… ∞Òf‰x…  ¥…§…÷v…‰i…Æ…:* j…ËM…÷h™…∆ n÷∫˘ i™…V…∆  ΩÙi¥…… ∫…t…‰ ™……i……∫i…n˘…i®…i……®…¬” RíÞtrŒ ð[™tuÚte ðýoÔÞtu Au. Ë{M‚ …t… ‚t…™u ™tþ fh™tYk. {txu þhýþhýt„‚tu™t Ëkhûtý™u fh™tht yt…™t [hýth®ðŒ™u …t{eÞtu Aeyu. yt yÚto “x……®……‰SS……Æh…®……ΩÙ…i®™…∆ ΩÙƉ: {…∂™…i… {…÷j…EÚ…:* +V…… ®…±……‰% {… ™…‰x…Ë¥… ®…fii™…÷{……∂……n˘®…÷S™…i… **’’ ‘‘BEÚ…‰% {… EfiÚπh…∫™… EfiÚi…: |…h……®……‰ n˘∂……∑…®…‰v……¥…¶…fil…‰x… i…÷±™…: * n˘∂……∑…®…‰v…“ {…÷x…Ɖ i… V…x®… EfiÚπh…|…h……®…“ x… {…÷x…¶…«¥……™…” RíÞtrŒ ð[™tuÚte ƒnwÄt ðýoÔÞtu Au. (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™wk y™u ‚u{™t ËkƒkÄ{tk ytðu÷ Ëðo™wk r™„woý…ýwk «r‚…tŒ™ fÞwO Au.nu y™k‚ ! (su™t MðY… Y… „wý rð¼qr‚ rð„uhu™tu yk‚-yðrÄ ™Úte yuðt) nu ŒuðŒuð ! …tu‚t™tk ƒnw «fth™tk y™ðrÄ …t‚ftuyu fhe™u y™u yæÞtí{ ytrŒf ºtý «fth™t ‚eðú ‚t…tuyu fhe™u y…th …ezt™u …t{u÷t Sðtu™u. ‚{tYk su [rhºt Au ‚u Ëðo ftuR s™tu™u ytùÞo W…òð™tYk y™u Ëðo™u …tð™ fh™tYk Au.)33- @Ò π…{…ix™… >ÒS…÷: +…i……«x……®…÷ØÒ¥…fi V…x…Ë ∫j…v…… S… i……{…Ë: ∫…¥……«{…i|…∂…®…x…®…‰EÚ®…‰¥…  ¥…πh……‰: * {……n˘…§V…∆ i…¥… ¶…¥…i…“ i… i…u˘™…∆ ¥…Ë |……{i……: ∫®…: ∂…Æh…®…x…xi… ! n‰˘¥…n‰˘¥… ! Ér»t…Âí™ytu M‚wr‚ fhu Au. ‚uðt™u …ý ðthkðth ytð‚t sL{ {hý™t ¼ÞÚtfe ‚Útt Þ{Œq‚tu™t ¼Þ Útfe hûtt™u fh‚t y™u Sðtu™t …h{ ˾t …h{ rn‚ fh™tht ©e ™thtÞý ‚{tu ‚u ‚{tht þhý™u y{tu …t{e Aeyu. rð»ýw-ËðtoL‚Þto{e ‚{tYk yuf [hýt‹ðŒ s Au. (yt &÷tufÚte ™t{fe‚o™ y™u ™{Mfth™tu {rn{t fnuðt îtht ¼„ðt™™e r™hðrÄ ŒÞt¤w‚t fne. yt Útfe ƒeòu ftuR Ëwfh ËV¤ ËwkŒh ËhË W…tÞ ™Úte.

) >>37>> ∫EÚxn˘ =¥……S… < i… ∫i…÷i……‰% J…±…ËnÊ˘¥…Ë: ∫……‰% ¶…x…xt nfi˘∂…Ë¥… i……x…¬ * |……ΩÙ  ∏…™…∆ ∂…÷¶…‰ ! {…∂™… n‰˘¥……n˘”∫i¥… ®…®…… x… i… **38** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. …tu‚tÚtfe ÷û{eS™t …tŒw¼toðY… …tuu‚t™t {rn{t™t «ftþ™u ÷eÄu Ëk…qýo yûtÞ hí™ðt¤tu. >>41>> i…i……‰ Æix……EÚÆ: ∫¥…∫®……SU≈Ù“V…x…‰Æx…÷¶……¥…i…: * §…¶…⁄¥……x¥…l…«∫…∆Y……‰ ¥…Ë ∫…®{…⁄h……«I…™…Æix…¥……x…¬ **42** yt «fthu ÷û{e™thtÞý™t rððtntuíËð™e Ë{tÂó Út‚tk.nu ËtðŠý {w™u ! yt «fthu Ë{„ú Œuðtuyu …]ÚtfT …]ÚtfT M‚wr‚ fhu÷t rð»ýw ¼„ðt™ …tu‚t™t f]…tfxtûtÚte s Œuðtu™u n»to …{tze™u. þhŒÉ‚w{tk ËqÞou «VwÂÕ÷‚ fhu÷t f{¤…ºt suðtk Œe½o r™{o¤ þtk‚ ™uºt su{™tk Au. þwk ƒtuÕÞt ? ‚tu nu þw¼u ! ‚{tu yt ÷û{e hrn‚ Œw:¾e ŒuðtrŒf™e Ët{wk swðtu. ÷û{e «íÞu ƒtuÕÞt. {txu s ËtÚtof Ëk¿ttðt¤tu r™ùu ÚtÞtu.15 …]Úðe Œuðe M‚wr‚ fhu Au. (yt &÷tufÚte ËhMð‚eyu …tu‚t™t ÓŒÞ{tk ¼„ðL{qŠ‚™t r™ðtË™e «tÚto™t fhe. {txu yts {qŠ‚ su ‚{the ytf]r‚ ‚u {tht ÓŒÞ{tk r™hk‚h r™ðtË fhe hntu.nu ¼„ð™T ! þhŒÉ‚w™t Ëk…ý q o [kÿ{tk suðkw þtL‚ ytFtŒŒtrÞ ËwŒk h {w¾ su{™wk Au. y™u su Ä{o ‚Útt ‚u™t ðkþ™t ¿tt™trŒf n‚t ‚u yt™kŒ…qðof ÞÚtt…qðo Ëwh™htrŒf{tk ð‚oðt ÷tøÞt. >>39>> 27 ±…‰ ¶…Ɖ ∫¥…∫¥…@ÒÀr˘ i…‰ M…fi ΩÙh…∫i™…… M…x……‰% {… S… * v…®……«n˘™…†S… ∫……x…xn∆˘ |…S…Æ xi… ∫®… {…⁄¥…«¥…i…¬ **40** yt yÚto™u M…ü fnu Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ .nu yåÞw‚ ! {thtk ™uºttu rŒÔÞ{qŠ‚ ‚{tht ËwŒk h {w¾[kÿ{tk [ftuh…ûte™e …uXu yr‚þÞ ytËÂõ‚™u yuðtk …t{tu fu ƒeòk «tf]‚ rð»tÞ{tk õÞthu…ý òÞ s ™rn.su „]neytu ‚Útt íÞt„eytu n‚t ‚uytu …tu‚…tu‚t™t ðýto©{™u Wr[‚ yuðe Ë{]ÂØ™u …tBÞt.) >>36>> ∫…Æ∫¥…i™…÷¥……S… x…™…x…‰ ®…®……S™…÷i… ! i…¥…… i…∫…÷xn˘Æ‰ ®…÷J…∂…“i…Æ…‰ S… π… S…EÚ…‰Æi……∆ M…i…‰ * x…  ΩÙ M…SUÙi……‰%x™…i… <i…“™…®…‰¥… ®…‰ æ n˘ ®…⁄Ãi…Æ∫i…÷ ∫…i…i…∆ x…ΩÙ“i…Æ… **37** ËhMð‚e M‚wr‚ fhu Au.k (yt &÷tufÚte ¼„ðt™™t yt©Þ™e Ëðo™u «Út{ y…uûtt sýtðe. Ë{M‚ hí™tu™e Wí…Â¥t™t MÚtt™¼q‚ ntuðtÚte hí™tfh ™t{Úte rðÏÞtr‚™u …t{u÷tu Ë{wÿ. ÷û{e™t rðÞtu„u fhe™u y™uf «fth™e …ezt™u …t{u÷t Sðtu™u ‚u …ezt Útfe {wõ‚ fh™th yuðt ðtËwŒðu yuf ‚{tht þhý™u nwk …t{e Aw. >>40>> i…∫™……:  ∏…™…†S… ¶…M…¥……xn˘n˘…Ë ∫l……x…®…÷Æ: ∫¥…EÚ®…¬ * i…j…  ∫l…i¥…Ë¥… ∫…… ¥™……{…ij…˱……‰C™…∆ ∫…®{…n˘…i®…x…… **41** ¼„ðt™ ©enrhyu …tu‚trð»tu y™LÞ r™ctðt¤tk ÷û{eS™u …tu‚t™t ðût:MÚt¤{tk r™íÞ rð™tË ytÃÞtu. MðÞk ÷û{eS ¼„ðt™™t ðût:MÚt¤{tk hne™u s rºt÷tufe{tk Ëk…Â¥tY…u ÔÞt…e™u hÌttk. >>38>> i…i…: ∫…®…“ I…i……: |…“i™…… i…™…… ®…v…÷Æ™…… nfi˘∂…… *  j…±……‰EÚ“¥…… ∫…x…: ∫…¥…Ê @Òr˘… +…∫…x™…l…… {…÷Æ… **39** …r‚ rð»ýw ¼„ðt™u ytðe yt¿tt fÞto …Ae ¼„ð‚e ÷û{eyu «er‚…qðof {Äwh áÂüÚte r™hûtý fhðtÚte s rºt÷tufeðtËe Ëwh™htrŒ Ëðuo …ý ÞÚtt…qðo Ë{]ÂØðt¤t ÚtR „Þt. yuf ‚{tht {w¾[kÿ{tks ytËõ‚ ÚtR hnu.yt hí™tfh Ë{wÿu ƒnw {Äwh hËðt¤tk {txu s su™u y{]‚™e s W…{t Au yuðtk ¼ûÞ ¼tußÞ ÷uÌt [tu»Þ yt [th «fth™tk ©uc yÒttuðzu rððtntuíËð{tk ytðu÷t ŒuðtrŒ Ëðo ftuR™u . yux÷wk s ™rn …ý ‚{tht Útfe yLÞ ytf]r‚ {tht ÓŒÞ{tk õÞthuÞ ™s «ðuþ fhtu. >>42>> S…i…÷Ã¥…v…˧…«Ω÷ÙÆ∫…Ë: ∫…n˘z…ËÆ®…fii……‰{…®…Ë: * ∫…¥……«x∫…®……M…i……∆∫i…j… i…{…«™……®……∫… ∫……n˘Æ®…¬ **43** +x…P™……« h… S… ¥…∫j…… h… Æix…¶…⁄π……: {… ÆSUÙn˘…x…¬ * n‰˘¥…… n˘¶™……‰ n˘n˘…Ë |…“i™…… ∫…¥…ʶ™……‰% {… {…fil…C{…fil…E¬Ú **44** V……®……i…fi∫i…÷π]Ù™…‰ ∫¥…∫™… i…n˘“™…‰¶™…∫i…n˘…®§…÷v…‰: * x……∫…“ iEÚ®…{™…n‰˘™…∆ ¥…Ë P…x…¥…r˘x…¥…Ãπ…h…: **45** hí™tfh…ýt™wk V¤ fnu Au.

fu𤠼tus™{tºtÚte ‚]ó fÞto yux÷wk s ™rn …ý íÞtk ytðu÷t ŒuðtrŒ ËðoftuR™u …ý «er‚…qðof y{qÕÞ ðMºttu.k fuð¤ hí™tfh ™t{{tºt ht¾e™u ËðoMð ÞÚtuü yt…e ŒeÄw.k ®f‚w Ëðo …ý ŒuÞ n‚w. >>51>> M…fi ΩÙh……∆ v…x… ∫… r˘: ∫™……k™…… M…x……∆ S… ™…l…‰ {∫…i…… * ¶… HÚY……x… ¥…Æ…M……n‰˘¶…«¥…‰ i∫… r˘Æx…‰x… ¥…Ë **52** yt yÚto™u M…ü…ýu fnu Au. >>49>> 28 B¥… ®…xp‰˘h… •…¿π…Ê ! x…π]Ù… •……¿h…∂……{…i…: * ={…±…§v…… {…÷x…: ∫…®{…z……Æ…™…h…|…∫……n˘i…: **50** nu ƒúñ»tuo ! yt he‚u RLÿ Œuðu ŒwðtoËt ƒútñý™t þt…Úte ™ü Útyu÷e Ëk…Â¥t ÷û{e™thtÞý™t y™w„únÚte VheÚte «tó fhe n‚e. hí™t¼hýtu y™u ƒeòk …ý ƒnw …tºttrŒ ¼tu„tu…fhýtu …ý …]ÚtfT …]ÚtfT ytÃÞtk.k >>43-45>> ¶…M…¥……x… {… i…q˘k…∆ ™……Ëi…E∆Ú S… v…x…∆ §…Ω÷Ù * •……¿h…‰¶™…: |…n˘…™…Ë¥…  ∏…™…… ∫…ΩÙ  i…Æ…‰n˘v…‰ **46** …qýoft{ ¼„ðt™ …ý hí™tfhu ðhðÄq™e …nuht{ýe r™r{¥tÚte su ƒnw Ä™ ytÃÞwk n‚wk ‚u r«Þ‚{ ƒútñýtu™u yt…e ŒR™u s ÷û{eS ËtÚtu yk‚Äto™ ÚtR „Þt. >>52>> < i… i…‰ EÚ l…i…∆ •…¿x™…l…‰xp˘: |……{… ∫…®{…n˘®…¬ * x……Æn˘…‰% {… ™…l…… ∑…‰i…u˘“{…∆ ∫… M…i…¥……x…fi π…: * i…k…‰ ∫…¥…» |…¥…I™…… ®… ∏…÷h…÷π¥…ËE‰Úx… S…‰i…∫…… **53** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ±…I®…“x……Æ…™…h…∫i…÷ i… x…ØÒ{…h…x……®…… {…\S…n˘∂……‰%v™……™…: **15** nu ƒúñ™T ! ŒuðuLÿ su he‚u ™ü Útyu÷e Ëk…Â¥t™u …tBÞtu ‚u Ë{„ú ð]¥ttk‚ ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞwk. ‚u™u ‚{tu yuft„ú {™Úte Ëtk¼¤tu.yt …tð™ fÚtt™t ©ðý fe‚o™trŒfÚte s „]nMÚttu™u Ä™rËÂØ ÚttÞ y™u íÞt„eytu™u ÞÚtuÂÃË‚ ¼Âõ‚ ¿tt™ ðihtøÞtrŒf™e rËÂØ r™ùu ÚttÞ.15 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ …ý ytŒh…qðof ÞÚtuü ‚]ó fÞto. (&÷tuf 53) . {uYrþ¾h{tk hnu÷t ™thŒÉr»t …ý su he‚u ïu‚îe… Ät{™u …tBÞt ‚u Ëðo ‚u{™wk ytÏÞt™ ‚{™u nwk nðu fneþ. >>50>> ™… Bi……∆ ∏…fih…÷™……i{…÷h™……∆ EÚl……∆ ¶…M…¥…i……‰ ®…÷x…‰ ! * EÚ“i…«™…‰i|…™…i……‰ ¥…… {… ∫…®{…n∆˘ |……{x…÷i……‰  ΩÙ i……Ë **51** nu {w™u ! ¼„ðt™ ÷û{e™thtÞý™t {rn{t™t ËkƒLÄðt¤e yt …rðºt fÚtt™u su s™ r™Þ{ ‚í…h ÚtR™u Ëtk¼¤u yÚtðt fe‚o™ fhu ‚tu ‚u ©tu‚t ðõ‚t ƒÒtuÞ s™tu r™ùu yr¼ü Ëk…Â¥t™u …t{u. >>53>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ÷û{e™thtÞý M‚wr‚ r™Y…ý™t{t …k[Œþtu yæÞtÞ: >>15>> 16 yt yæÞtÞ{tk ™thŒS™wk ïu‚îe…Ät{ «íÞu sðwk y™u íÞtkÚtE „tu÷tufÄt{{tk sðwk y™u Ät{™wk ðýo™ rð„uhu fÚtt ËrðM‚h fne Au. >>48>> ®…xn˘Æ∆ S…  M…ÀÆ i……I™…«: {…÷x…¶…«M…¥…n˘…Y…™…… * ∫¥…∫l……x…∆ ∫…®…÷{……x…“™… ∫l……{…™……®……∫… ±…“±…™…… **49** „ÁzSyu ¼„ðt™™e yt¿ttÚte Vhe {kŒht[¤™u ÷e÷t{tºt{tk MðMÚtt™u ÷R sR™u ‚u™t …qðoÂMÚt‚ ¾tzt{tk MÚtt…™ fhe ŒeÄtu. fu𤠌uðtrŒf™u s ytÃÞwk yu{ ™rn.yæÞtÞ . …hk‚w …tu‚t™t ò{t‚t ¼„ðt™™e «ËÒt‚t {txu {u½ su{ ÄthtÚte s¤™u ð»tuo Au ‚u{ Ä™™u ð»ttoð™tht hí™tfh™u ‚u Ë{Þu ‚ŒeÞ-¼„ðt™™t ¼õ‚ Ä{torŒf™u ™ yt…ðt ÞtuøÞ ftkR…ý ™ n‚w. >47> + v…EÚ…Æ∆ S… ∫…®|……{™… ™…l……{…⁄¥…»  x…V…∆  x…V…®…¬ * ∫…¥…Ê% {… ∫…÷ J…x……‰ V……i……: |…∫……n˘…iEÚ®…±……{…i…‰: **48** Ëðo ftuR …ý s™tu ÷û{e…r‚ ¼„ðt™™t «ËtŒÚte ÞÚtt…qðoŒwðtoËt Ér»t™t þt… …nu÷tk suðtu yrÄfth n‚tu ‚uðt yrÄfth™u …t{e™u yíÞk‚ Ëw¾eÞt ÚtR „Þt. >>46>> ±…I®…“x……Æ…™…h……¶™……∆ i…‰ ¶…fi∂…®……x… xn˘i……: ∫…÷Æ…: * <xp˘…n˘™……‰  n˘¥…∆ V…M®…÷: ∫¥…∆ ∫¥…∆ v……®……{…Ɖ ™…™…÷: **47** ÷û{eS y™u ™thtÞýu yíÞk ‚ yt™k r Œ‚ fhu ÷ t RLÿtrŒ Œu ð tu Mð„o { tk „Þt y™u ƒeò É»ÞtrŒ s™tu …tu ‚ …tu ‚ t™u MÚtt™fu „Þt.

‚tu ƒúñÄt{{tk hnu÷t ¼„ðt™™tk {™u Œþo™ fhtðtu. >>6>> |……{™… ∑…‰i…∆ ®…ΩÙ…u˘“{…∆ x……Æn˘…‰ æπ]Ù®……x…∫…: * n˘n˘∂…« ¶…HÚ…∆∫i……x…‰¥… ∑…‰i……∆†S…xp˘|…¶……x…¬ ∂…÷¶……x…¬ **3** x……Æn˘ =¥……S… ¶…M…¥…xi…∆ {…Æ∆ •…¿ ∫……I……iEfiÚπh…®…Ω∆Ù |…¶…÷®…¬ * p˘π]÷Ù®…÷iEÚ…‰% ∫®… ¶…H‰Úxp˘…∫i…∆ n˘∂…«™…i… i… i|…™……: **7** ïu‚ ™t{™t {ntîe…™u …t{e™u {™{tk {nt n»to™u …t{u÷t ™thŒ{wr™ íÞtk hnu÷t. ¼„ðt™ ðtËwŒuð rð»tu …tu‚t™e áÂü™u ƒtkÄe™u {ntÞtu„e ntuðtÚte ‚u s ûtý{tk Wzât ‚u ‚íft¤ ïu‚îe… Ät{™u …tBÞt. …hƒúñ ©ef]»ý™tk Ëtûtt‚T Œþo™ …t{ðt™e Wífx RåAtðt¤t ntuðtÚte ™thŒS f]åAÙðú‚…htÞý ÚtR hÌtt.nu {nt¼õ‚tu ! nwk …hƒúñ …h{tí{t {nt«¼w ©ef]»ý ¼„ðt™™tk Ëtûtt‚T Œþo™ fhðt™e Wífx WífkXtðt¤tu Awk y™u ‚{tu ¼„ðt™™u yíÞk‚ ðnt÷t Atu.nu {w™u ! yt «fthu ™thŒSyu Ërð™Þ fnu÷t. y{thtk ŒuðŒw÷o¼ Œþo™ …tBÞt Atu ‚Úttr… ‚{thu yuðe þwk Wífx RåAt Au ? fu suÚte ytðt W„ú ‚…{tk «ðíÞto Atu. ©ef]»ý ¼„ðt™u ÓŒÞ{tk «uhýt fhu÷t yuf ïu‚{wõ‚.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ .nu ËtðŠý {w™u ! {uY…ðo‚™t rþ¾h W…h ytðe hnu÷t ™thŒ{wr™ rŒÔÞ áÂüÚte ïu‚îe… y™u ‚u{tk hnu÷t nòhtu {wõ‚tu™u ŒqhÚte Œu¾‚tk. >>7>> {…⁄V…™……®……∫…  ∂…Æ∫…… ®…x…∫…… i…ˆS… {…⁄ V…i…: *  n˘nfi˘I…÷•…«¿ {…Æ®…∆ ∫… S… EfiÚSU≈{…Æ:  ∫l…i…: **4** ∫EÚxn˘ =¥……S… i…nˢEÚ: ∑…‰i…®…÷HÚ∫i…÷ EfiÚπh…‰x… |…‰ Æi……‰ æ n˘ * B ΩÙ i…‰ n˘∂…«™…‰ EfiÚπh… ®…i™…÷Ci¥…… {…÷Æi……‰%¶…¥…i…¬ **8** Œþo™ …t{‚tk ™thŒSyu {wõ‚tu™u {M‚fÚte «ýt{ fÞto.16 ∫EÚxn˘ =¥……S… ®…‰ØÒ∏…fiR¬M…∫…®……ØÒf…‰ x……Æn˘…‰  n˘¥™…™…… nfi˘∂…… * ∑…‰i… u˘{…∆ S… i…j…∫l……x…¬ {…∂™…x…¬ ®…÷HÚ…x…¬ ∫…ΩÙª…∂…: **1** ¥……∫…÷n‰˘¥…‰ ¶…M…¥… i… nfi˘ π]Ù®……§…r˘™… i…iI…h…®…¬ * =i{…{……i… ®…ΩÙ…™……‰M…“ ∫…t: |……{… S… v……®… i…i…¬ **2** yæÞtÞ 16 {tu yt «fthu ƒth yæÞtÞtuÚte W…tuŒT½t‚fÚtt («tËkr„f) ðýoðe™u nðu «f]‚ ([t÷w) fÚtt™u ðýoðu Au) ftŠ‚f Mðt{e fnu Au. [kÿ™e «¼t suðe þheh«¼tðt¤t. yux÷u yuf …„u W¼t hne™u ‚… fh‚t Útft ¼„ðt™™t {kºt™u {™Úte Ë‚‚ s…ðt ÷tøÞt. nwk ‚{™u ¼„ðt™ ©ef]»ý™tk Ëtûtt‚T Œþo™ fhtðwk’ yu{ fne™u ™thŒS™e yt„¤ [tÕÞt. >>4>> ¶…HÚ®…‰EÚ… xi…E∆Ú  ¥…πh……‰§…«÷u˘… ¶……M…¥…i……∫i…÷ i…‰ * i…®…⁄S…÷∫i…÷π]Ù®…x…∫……‰ V…{…xi…∆ u˘…n˘∂……I…Æ®…¬ **5** ftŠ‚f Mðt{e fnu Au.nu {wr™ðÞo ! ‚{tu ©ef]»ý™t {nt ¼õ‚ Atu. yt he‚u …hM…h Wr[‚ ËífthrðrÄ ÚtR hÌtt …Ae. «Út{ su{™tk rð÷ûtý ÷ûtýtu fnuðt{tk ytÔÞtk Au. yt fthýÚte s Œuð‚tytu™u …ý su{™tk Œþo™ Œw÷o¼ Au yuðt yt{thtk Œþo™ …tBÞt Atu. >>3>> yt he‚u ïu‚{wõ‚tuyu …wAu÷t ™thŒS nðu fnu Au. y{thtk Œþo™ ¼„ðKõ‚ rð™t ƒeòytu™u Út‚tk ™Úte. y™u «ýt{ fh‚t ™thŒS™e {wõ‚tuyu {™Úte …qò fhe. ‘nu ™thŒ ! ‚{tu {the ËtÚtu ytðtu. ‚u{™e W…h {™{tk ƒnw «ËÒt ÚtR™u ƒtuÕÞt. >>8>> |…æπ]Ù…‰ x……Æn˘∫i…‰x… ∫……EÚ®……EÚ…∂…¥…i®…«x…… * {…∂™…x…¬ v……®…… x… n‰˘¥……x……∆ i…i… >Òv¥…» ™…™……Ë ®…÷ x…: **9** . >>5>> ∑…‰i…®…÷HÚ… >ÒS…÷: ®…÷ x…¥…™…« ! ¶…¥……x…¬ ¶…HÚ: EfiÚπh…∫™…… ∫i… ™…i……‰%j… x…: * nfi˘π]¬¥……x…¬ n‰˘¥…n÷˘nfi«˘∂™…… xEÚ ®…SUÙz…l… i…{™… i… **6** ïu‚{wõ‚tu fnu Au. þw¼ yuðt ïu‚ ™t{™t ¼õ‚ {wõ‚tu™tk Œþo™ …tBÞt. >>1-2>> 29 h{ ¼t„ð‚ ïu‚{wõ‚tu ‚tu $ x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……™… yt îtŒþtûth ðtËwŒuð {kºt™u r™hk‚h s…‚t ™thŒ{wr™™u rð»ýw ¼„ðt™™t yuftkr‚f ¼õ‚ òýe™u.

MÞ{k‚f RLÿ™e÷ ytrŒf {rýytu™e ¾týtuÚte þtu¼tÞ{t™. ynkfth. ‚us. ðtÞw. ftuR …ý MÚtt™tu{tk ÷uþ …ý ytËÂõ‚™u ™rn …t{‚t Útft {n÷tuof. ytftþ. >>12>> v……®… i…‰V……‰®…™…∆ i… r˘ |……{™…®…‰EÚ… xi…EËÚΩ«ÙƉ: * M…SUÙx…¬ n˘n˘∂…«  ¥…i…i……®…M……v……∆  ¥…ÆV……∆ x…n˘“®…¬ **13** ©enrh™t yuftkr‚f ¼õ‚tuyu s yuf «tÃÞ yuðt ‚uòu{Þ „tu÷tufÄt{ «íÞu s‚tk. «ðt÷ su rðÿw{ðu÷e ‚u™t ™ðtkfwhtuÚte Ëwþtur¼‚. ‚…÷tuf. Œe½o {Äwh þçŒtu™u fh‚t ft{Œw½t „tÞtu „suLÿtu y™u yïuLÿtu™tk ð]Œk tuÚte ®ðxtyu÷tu. s™÷tuf. {txu s Ëðo™t {™™u ytf»toý fh™thtu Au. >>14>> i…∫™……∫i…]∆Ù ®…x……‰ΩÙ… Æ ∫°Ú ]ÙEÚ…∂®…®…™…∆ ®…ΩÙi…¬ * |……{… ∑…‰i…ΩÙ Æp˘HÚ{…“i…∫…x®… h…Æ… V…i…®…¬ **15** EÚ±{…¥…fiI…… ±… ¶…V…÷«π]∆Ù |…¥……±……R¬E÷ÚÆ∂……‰ ¶…i…®…¬ * ∫™…®…xi…E‰Úxp˘x…“±…… n˘®…h…“x……∆ J… x…®… hbi…®…¬ **16** x……x……®… h…xp˘ x… S…i…∫……‰{……x…i… i…∂……‰¶…x…®…¬ * E⁄ÚV… n¬¶…®…«v…÷Æ∆ V…÷π]∆Ù Ω∆Ù∫…EÚ…Æhb¥…… n˘ ¶…: **17** ¥…fixnˢ: EÚ…®…n÷˘P……x……∆ S… M…V…‰xp˘…h……∆ S… ¥…… V…x……®…¬ *  {…§… n¬¶…Ãx…®…«±…∆ i……‰™…∆ Æ… V…i…∆ ∫… ¥™… i…GÚ®…i…¬ **18** ytðe rŒÔÞ rðhò™Œe™t ‚x™u ™thŒS …tBÞt. fuðtu ‚x ? ‚tu «Ät™…ýu MVtrxf {rýytuðzu h[u÷tu. yt ºtý ÷tuftu™u WÕ÷k½™ fhe™u ‚uÚte W…h [tÕÞt. ™thŒS «Út{ “∫… +…M…SUÙ  ¥…ÆV……∆x…n˘” i……∆ ®…x…∫……i™…‰ i…” yt ©wr‚yu ðýoðu÷e. >>13>> 30 M……‰{…“M……‰{…M…h…∫x……x…v……Ëi…S…xn˘x…∫……Ëƶ……®…¬ * {…÷hbÆ“EËÚ: EÚ…‰EÚx…nˢ Æ®™…… ®…xn˘“¥…ÆËÆ {… **14** fuðe rðhò ? ‚tu ¼„ðKõ‚ „tu… „tu…eytu™t „ýtu™t M™t™Úte Ätuðtyu÷t [kŒ™™u ÷eÄu ƒnw Ëw„kÄðt¤e. >>19>> . ytðe y™ufrðÄ þtu¼tyu Ëk…Òt yuðt ‚x™u ™thŒS WÕ÷k½™ fhe „Þt. þ‚þ]„ k ™t{™t y[¤™u …tBÞt. yt y™w¢{u yuf yuf Útfe W¥thtu¥th Œþ Œþ ½ýtk yrÄf yü ytðhýtu™u yr‚¢{ fhe™u. s¤. ƒnw rðþt¤ yuðe rðhò ™Œe™tk Œþo™™u …tBÞt. >>11>> ¶…⁄®™…{i…‰V……‰ x…±……EÚ…∂……Ω∆Ù®…ΩÙi|…EfiÚi…“: GÚ®……i…¬ * GÚ…xi¥…… n˘∂……‰k…ÆM…÷h……: |……{… M……‰±……‰EÚ®…n¬¶…÷i…®…¬ **12** fÞtk ytðhýtu ? ‚tu …]Úðe. ð¤e fÕ…ð]ûttu™e ÷tkƒe …kÂõ‚ytuÚte ðªxtyu÷tu.16 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ f]»ý Œþo™™e «‚er‚™u ÷tð™tYk ïu‚{wõ‚™wk ð[™ Ëtk¼¤ðtÚte {™{tk ƒnw nŠ»t‚ Útyu÷t ™thŒ{wr™ yt„¤ Útyu÷t ïu‚{wõ‚™e ËtÚtu ytftþ{t„uo fhe™u Œuðtu™tk Ät{tu™u òu‚t òu‚t ‚u Ät{tuÚtfe Qæðo (W…h) [tÕÞt. ïu‚ hõ‚ ~Þt{ ytrŒf y™uf òr‚™tk f{¤tuðzu yr‚ h{ýeÞ Au. >>15-18>> =k…“™……«l… v…÷x…”  n˘¥™……∆ i…iI…h……n˘“∑…ƉSUÙ™…… * i…r˘…®…{… ÆJ……¶…⁄i……∆ ∂…i…∂…fiR¬M…®…¥……{… ∫…: **19** ‚x™u WÕ÷k½™ fÞto …Ae ™thŒ{wr™ „tu÷tufÄt{™u [thu ƒtsw „tu¤tfth ðªxtyu÷e ntuðtÚte ‚u™e ¾tR¼q‚ yuðe rŒÔÞ rðhò™Œe™u ¼„ðt™™e RåAtÚte Ëns{tk W‚he sR™u. {n¥t¥ð y™u «f]r‚. íÞtkÚte yt„¤ ytð‚tk ¼qr{ytrŒf yü ytðhýtu{tk …ý …tu‚t™u sðt™t ÞtuøÞ {t„o™u ©ef]»ý™e s RåAtÚte …tBÞt. >>9>> ∫…{i…π…‘†S… w…÷¥…∆ nfi˘π]¬¥……%x……∫…HÚ: E÷Új… S…i∫… S… * ®…ΩÙV…«x…i…{……‰±……‰EÚ…x…¬ ¥™…i…“™……™…  u˘V……‰k…®… ! **10** nu Âîòu¥t{ ! Qæðo [t÷u÷t ™thŒS ËóŠ»t{kz¤ ‚Útt Äúwð {kz¤™u Œu¾e™u. y„tÄ s¤ su{tk Au. >>10>> •…¿±……‰E∆Ú i…i……‰ nfi˘π]¬¥…… ∑…‰i…®…÷HÚ…x…÷M……‰ ®…÷ x…: * EfiÚπh…∫™…Ë¥…‰SUÙ™……v¥……x…∆ |……{……π]Ù…¥…Æh…‰π¥… {… **11** ïu‚{wõ‚™e …tA¤ …tA¤ s‚t ™thŒS íÞtkÚte ËíÞ÷tuf™u òuR™u. yr‚þÞ Œe½o. ™t™t «fth™t W¥t{ {rýytuÚte szu÷e …„ÚteÞtk™e …kÂõ‚ytuyu fhe™u rðhts{t™. ïu‚ nrh‚ hõ‚ …e‚ ytrŒf ©uc ©uc {rýytuÚte rðhts{t™.yæÞtÞ . yKw‚ „tu÷tuf™u Ë{e…u …ntUåÞt.

(þhehËtiLŒÞo) ÷tðÛÞ y™u Mðh™e ËtÚtu su™u ftuR™e W…{ts ™Úte yuðtk y™w…{ y™u htÄt÷û{e™u Ë{t™ þhehðýoðt¤tk y™u [kŒ™ …w»…trŒ þ]„ k trhf …qò …ŒtÚttuÚo te ¼hu÷tk …tºttu™u ntÚt{tk Äthe hnu÷tk Au. yu÷tÞ[e ytrŒf ÷‚tytu™e …kÂõ‚ytu y™u Ëtu™uhe fu¤tu ytrŒf ƒeòk…ý ƒnw ð]ûttuðzu ‚Útt {]„„ýtu „s„ýtu y™u {Äwh þçŒtu fh‚tk …Âût„ýtuyu fhe™u ƒnw þtu¼tÞ{t™ Au. Œþ ftuxe Þtus™ rðM‚thðt¤tu y™u {™tunh Au. ð¤e su™kw ‚tYÛÞ. ð¤e fuðtu ? ‚tu rŒÔÞ y…rhr{‚ fÕ…ð]ûttu. yuf ftuxe Þtus™ ô[tRðt¤tu. yt …Ae ytðt {kz…tu{tk „tu…eytu™tk ftuxe ð]LŒtu M…ü òuðt{tk ytÔÞtk. ð¤e rðr[ºt ‚tuhýtuyu Þwõ‚ yuðt hí™M‚k¼tu ‚Útt fŒ÷eM‚k¼tu ‚Útt {tu‚eytu™t ÷xf‚t „wåAtuðt¤t WÕ÷tu[tuÚte rðhts{t™ Au. >>23>> ¥…fii……x…÷t…x…i… i… ¶…: °÷Ú±±…{…÷π{…∫…÷M… xv… ¶…: * EÚ{……]ËÙ Æix… x… S…i…ˆS…i…÷u˘…«Æ∫…÷∂……‰¶…x……x…¬ **24**  S…j…i……‰Æh…∫…®{…z…Ë Æix…∫i…®¶…Ë: ∫…ΩÙª…∂…: * V…÷π]Ù…∆†S… EÚn˘±…“∫i…®¶…Ë®…÷«HÚ…±…®§…ËÃ¥…i……x…EËÚ: **25** n÷˘¥……«±……V……I…i…°Ú±…Ë™…÷«HÚ…x…¬ ®……R¬M… ±…EËÚÆ {… * S…xn˘x……M…÷ØÒEÚ∫i…÷Æ“E‰Ú∫…Æ…‰ I…i…S…i¥…Æ…x…¬ **26** ∫…÷∏……¥™…¥……t x…x…nˢΩfi«Ùt…x…¬ §…Ω÷Ù ¥…v…ËÆ {… * i…‰π…÷ ™…⁄l…… x… M……‰{…“x……∆ EÚ…‰ ]Ù∂…: ∫… n˘n˘∂…« ΩÙ **27** 31 fuðt htË{kz…tu ?‚tu «VwÂÕ÷‚ …w»…tu™t Ëw„Äk ðt¤t ƒt„ƒ„e[t™e …kÂõ‚ytuÚte ðªxtyu÷t y™u hí™srz‚ f{tztuÚte yuf yuf™t [th [th îthtu su™tk yr‚þÞ þtu¼tÞ{t™ Au. >>20-22>> n÷˘M……« ™…i…∫™… i…r˘…®x…∫i…∫™… Æ®™…‰π…÷ ∫……x…÷π…÷ * ®…x……‰Y……x…¬  ¥…i…i……x…ËI…n¬¶…M…¥…p˘…∫…®…hb{……x…¬ **23** ytðt þ‚þ]k„™u …tBÞt …Ae „tu÷tufÄt{™u ftux™e …uXu [tu„hŒ{ ðªxtR™u hnu÷t ‚u yt þ‚þ]k„…ðo‚™tk h{ýeÞ Ët™wytu{tk (…ðo‚ W…h™e Ë…tx …]Úðe) ¼„ðt™™u htË h{ðt™t h{ýeÞ rðþt¤ htË{kz…tu ™thŒS™t òuðt{tk ytÔÞt. ð¤e su ™t™t «fth™t ¼tu„ …ŒtÚttuoyu Þwõ‚ yuðt htË{kz…tu{tk rðhts‚tk y™u {nt«¼w ©ef]»ý™tk {™tunh „tÞ™tur[‚ …Œtu™u „tðt{tk ‚í…h Au. fM‚whe. ytðtk „tu…eytu™tk y™uf ð]LŒtu ™thŒS™t òuðt{tk ytÔÞtk.16 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬  ΩÙÆh®…™…∆ n˘∂…«x…“™…∆ EÚ…‰ ]Ù™……‰V…x…®…÷ SU≈i…®…¬ *  ¥…∫i……Ɖ n˘∂…EÚ…‰]¨∫i…÷ ™……‰V…x……x……∆ ®…x……‰ΩÙÆ®…¬ **20** ∫…ΩÙª…∂…: EÚ±{…¥…fiI…Ë: {…… ÆV……i…… n˘ ¶…p÷«˘®…Ë: * ®… ±±…EÚ…™…⁄ l…EÚ… ¶…†S… ±…¥…R¬M…˱……±…i…… ±… ¶…: **21** ∫¥…h…«Æ®¶…… n˘ ¶…†S……x™…Ë: ∂……‰¶…®……x…∆ ®…ΩÙ“ØÒΩËÙ: *  n˘¥™…Ë®…fi«M…M…h…Ëx……«M…Ë: {… I… ¶…†S… ∫…÷E⁄Ú V…i…Ë: **22** fuðtu þ‚þ]k„t[¤ ? ‚tu rnhÛÞ{Þ. …trhò‚trŒ ƒeòk ð]ûttu. ð¤e Ähtu. fuËh ytrŒf Ëw„ÂLÄ …ŒtÚttuoÚte su™tk ytk„ýtk [tuftu Atkxe ŒeÄtk Au yuðt Au. (ÞwðtðMÚtt) Y…. {txu s Œþo™eÞ. >>24-27>> +x…P™…«¥……∫……‰¶…⁄π…… ¶…: ∫…p˘ix…®… h…EÚR¬EÚh…Ë: * EÚ…\S…“ x…⁄{…÷ÆE‰Ú™…÷ÆË: ∂……‰ ¶…i……x™…R¬M…÷±…“™…EËÚ: **28** i……ØÒh™…∞Ò{…±……¥…h™…Ë: ∫¥…ƈS……|… i…®…… x…  ΩÙ * Æ…v……±…I®…“∫…¥…h……« x… ∏…fiR¬M…… ÆEÚEÚÆ… h… S… **29** ¶……‰M…p˘¥™…˧…«Ω÷Ù ¥…v…Ë®…«hb{…‰π…÷ ™…÷i…‰π…÷ S… *  ¥…±…∫… xi… S… M……™… xi… ®…x……‰Y……: EfiÚπh…M…“ i…EÚ…: **30** fuðtk „tu…eð]kŒtu ? ‚tu su y{qÕÞ ðMºttu y™u y÷kfthtu ‚Útt þtu¼tÞ{t™ hí™ y™u {rýytuÚte szu÷tk fkfýtu (nM‚¼q»týtu) ‚Útt frx{u¾¤t ™q…wh ƒtswƒLÄ ðªxeytu ytrŒfu fhe™u r™hr‚þÞ þtu¼tÞ{t™ Au. {tu„htu swR ytrŒf ðu÷eytu. ð¤e su™t {Äwh Mðhtu Ëtk¼¤ðt÷tÞf Au yuðtk rðrðÄ ðtãtu™t ™t™trðÄ ™tŒtuyu fhe™u …ý Ëðo™t ӌޙu yíÞk‚ «er‚ W…òð™tht Au ytðtk rðþu » týtu y u rðrþü htË{k z …tu ™thŒS™t òu ð t{tk ytÔÞt. yût‚ V¤ ytrŒf {tk„r÷f …ŒtÚttuoyu Þwõ‚ y™u [kŒ™. Ätýe.yæÞtÞ . >>28-30>> . y„wh. ÷ðª„.

RíÞtrŒ V¤…w»…tu™t ¼thÚte ™{e „yu÷tk ™t™trðÄ ð]ûttuÚte rðhts{t™ ‚Útt {ÂÕ÷ft ({tu„htu) {tÄðe (ðtËk‚e) fwkŒ ({tu„htu) ÷𪄠swR ytrŒf ÷‚tytuÚte þtu¼tÞ{t™ Au. fuðwk …wh ? ‚tu ƒnw «ftþ{t™. ð¤e ytkƒt. 31 EfiÚπh…∫™… Æ… v…EÚ…™……†S…  |…™…∆ i…iGÚ“bx…∫l…±…®…¬ * EÚ±{…p÷˘®…… ±…¶…“ Æ®™…∆ ∫…Æ…‰ ¶…†S… ∫…{…R¬EÚV…Ë: **32** +…©…ËÆ…©……i…EËÚx…‘{…˧…«n˘Æ“ ¶…†S… n˘… b®…Ë: * J…V…⁄«Æ“{…⁄M…x……ÆR¬M…Ëx……« ±…E‰ÚƈS… S…xn˘x…Ë: **33** V…®§…⁄V…®§…“Æ{…x…∫…ËÆI……‰bË: ∫…÷Æn˘…ØÒ ¶…: * EÚn˘±…“ ¶…†S…®{…EËÚ†S… p˘…I…… ¶…: ∫¥…h…«E‰Úi…EËÚ: **34** °Ú±…{…÷π{…¶…Æ…x…©…Ëx……«x……¥…fiI…ËÃ¥…Æ… V…i…®…¬ * ®… ±±…EÚ…®……v…¥…“E÷Úxn˱˘ …«¥…R¬M…Ë™…⁄ « l…EÚ… n˘ ¶…: **35** fuðwk ð]LŒtð™ ? ‚tu htrÄftËrn‚ ©ef]»ý™u ƒnw ðnt÷wk. yt{út‚f (yuf ò‚™t Ëw„ÂLÄ ytkƒt) ™e… ƒŒhe Œtz{ ¾swhe ™thk„ ™tr÷fuh [kŒ™ òkƒw ÷ªƒtuR V™Ë y¾tuz ŒuðŒtY [k…t fu¤tu ÿtût Ëwðýofu‚fe. ð¤e ðËk‚É‚w™e ˽¤e þtu¼tyu Ëk…Òt ‚Útt hí™îe…tu™e …kÂõ‚ytuyu Þwõ‚ y™u þ]k„trhf …ŒtÚttuoyu Þwõ‚ yuðt y™uf fwkòu („]nt«Œuþtu) ðzu yr‚þtu¼tÞ{t™ Au. >>32-35>> ®…xn˘∂…“i…∫…÷M…xv…‰x… ∫…‰ ¥…i…∆ ®……i… Æ∑…x…… * ∂…i…∏…fiR¬M…ª…÷i…ËÆ…p»˘  x…Z…«ÆˆS… ∫…®…xi…i…: **36** ∫…n˘… ¥…∫…xi…∂……‰¶……f¨∆ Æix…n˘“{…… ±…®… hbi…Ë: * ∏…fiR¬M…… ÆEÚp˘¥™…™…÷i…Ë: E÷Ú\V…ËV…÷«π]Ù®…x…‰EÚ∂…: **37** M……‰{……x……∆ M……‰ {…EÚ…x……∆ S… EfiÚπh…∫…R¬EÚ“i…«x…Ë®…÷«Ω÷Ù: * M……‰¥…i∫…{… I… x…x…nˢx……«x……¶…⁄π…h… x…:∫¥…x…Ë: * 32 n˘ v…®…xl…x…∂…§nˢ†S… ∫…¥…«i……‰ x…… n˘i…∆ ®…÷x…‰ ! **38** °÷Ú±±…{…÷π{…°Ú±……x…©…x……x……p÷˘®…∫…÷∂……‰¶…x…Ë: * u˘…Àj…∂…i…… ¥…x…ËÆx™…Ë™…÷«H∆Ú {…∂™…®…x……‰ΩÙÆË: **39** ð¤e {k Œ þe‚¤ Ëw „ ÂLÄ yu ð tu ðtÞw su { tk ðtÞ Au y™u þ‚þ]k„t[¤{tkÚte ™ef¤‚tk r™Íhýtuyu fhe™u [thu ‚hV ¼e™wk Au. „tu¤tfth.16 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ={…i™…EÚ…∫…÷ i…∫™……p‰˘Æl… ¥…fixn˘…¥…x…… ¶…v…®…¬ * ¥…x…∆ ®…ΩÙ…xi…®…p˘…I…“i∫……¥…h…Ê ! x……Æn˘…‰ ®…÷ x…: **31** nu ËtðŠý{w™u ! „tu…eð]LŒtu™wk Œþo™ ÚtÞt …Ae. ©uc hts{t„tuoyu fhe™u Ëwþtur¼‚. ytðwk ð]kŒtð™ ™thŒSyu òuÞwk. ‚u{™u ¢ezt fhðt™t MÚt¤¼q‚. ™thŒ{wr™™u þ‚þ]k„t[¤™e ‚¤uxe{tk ð]kŒtð™ ™t{™wk {tuxwk ð™ rŒÔÞ òuðt{tk ytÔÞwk. fÕ…ð]ûttu™e …kÂõ‚ytu y™u f{¤Ërn‚ Ëhtuðhtuyu fhe™u su ËwkŒh Au. „tu÷tuf™t{™t …wh™u …tBÞt.yæÞtÞ . ð¤e V¤ …w»…tu™t ¼thu ¼thÚte ƒnw ™{e „Þu÷tk ™t™trðÄ ð]ûttuyu fhe™u þtu¼tÞ{t™ y™u òu™tht ¼õ‚s™tu™t {™™u nh™thtk yuðtk ƒeòk {Äwð™ ‚tzð™ rð„uhu ƒºteþ ð™tuÚte ®ðxtyu÷wk rðþt¤ Au. ð¤e nu {w™u ! „tu…„tu…eftytuyu ðth{ðth „t™ fht‚tk f]»ýfe‚o™tu™t æðr™ytu ‚Útt „tÞtu ðíËtu y™u …rûtytu™t ™tŒtu ‚Útt ¼„ðt™ y™u ‚ŒT¼õ‚tuyu Äthý fhu÷t ™t™trðÄ yt¼q»týtu™t þçŒtu y™u ŒrÄ{kÚt™ þçŒtuyu fhe™u Œþu rŒþt{tk þçŒtÞ{t™ Au. f]»ý ¼õ‚tu™tk yËkÏÞt‚ rð{t™tu ‚Útt su{tk ©uc hí™tu . >>36-39>> i…u˘“I™… æπ]Ù: ∫… |……{… M……‰±……‰EÚ{…÷Æ®…÷VV¥…±…®…¬ * ¥…i…÷«±…∆ Æix…n÷˘M…» S… Æ…V…®……M……Ê{…∂……‰ ¶…i…®…¬ **40** Æ… V…i…∆ EfiÚπh…¶…HÚ…x……∆  ¥…®……x…Ë: EÚ…‰ ]Ù ¶…∫i…l…… * Æl…Ë Æix…‰xp˘J… S…i…Ë:  EÚ R¬EÚh…“V……±…∂……‰ ¶…i…Ë: **41** ®…ΩÙ…®… h…xp˘ x…EÚÆË Æix…∫i…®¶…… ±…®… hbi…Ë: * +n¬¶…⁄i…Ë: EÚ…‰ ]Ù∂…: ∫……Ëv…Ë: {… R¬HÚ∫…∆∫l…Ë®…«x……‰ΩÙÆ®…¬ **42**  ¥…±……∫…®…hb{…Ë Æ®™…Ë Æix…∫……Æ ¥… x…î…i…Ë: * Æix…‰xp˘n˘“{…i… i… ¶…: ∂……‰¶…x…∆ Æix…¥…‰ n˘ ¶…: **43** nu {w™u ! ytðt rŒÔÞ ð]LŒtð™™u òuR™u ƒnw n»to™u …t{u÷t ™thŒ{wr™yu. hí™™trfÕ÷tðt¤wk.

yux÷u Ëtu¤ îthtu{tk ftuxe „tu…tuÚte ðªxtyu÷t «Út{ Âî‚eÞ ‚]‚eÞ yuðt y™w¢{Úte yuf yuf îth…t¤™u òuÞt. ð¤e W¥t{ {rýytuÚte h[u÷t rŒÔÞ rð÷tË{kz…tu ‚Útt W¥t{ hí™Y… s Œe…tu™e …kÂõ‚ytu hí™{Þ ðuŒeytu ðzu h{ýeÞ Au.yæÞtÞ . ™kŒtrŒ y™u ð]»t¼t™w ytrŒ „tu…tu™t {nu÷tu™e …kÂõ‚ytuÚte [tu{uh ðªx¤tyu÷wk. >>50>> ¥…“ƶ……x…÷∆ S…xp˘¶……x…÷∆ ∫…⁄™…«¶……x…÷∆ i…fii…“™…EÚ®…¬ * ¥…∫…÷¶……x…÷∆ n‰˘¥…¶……x…÷∆ ∂…GÚ¶……x…÷∆ i…i…: {…Æ®…¬ **51** Æix…¶……x…÷∆ ∫…÷{……∑…«∆ S…  ¥…∂……±…®…fiπ…¶…∆ i…i…: * +∆∂…÷∆ §…±…∆ S… ∫…÷§…±…∆ n‰˘¥…|…∫l…∆ ¥…∞Òl…{…®…¬ **52** ∏…“n˘…®……x…∆ S… x…i¥……∫……Ë |… ¥…π]Ù…‰%xi…∫i…n˘…Y…™…… * ®…ΩÙ…S…i…÷πE‰Ú  ¥…i…i…‰ i…‰V……‰%{…∂™…x®…ΩÙ…‰SS…™…®…¬ **53** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ M……‰±……‰EÚ¥…h…«x…x……®…… π……‰b∂……‰%v™……™…: **16** .16 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ szÞtk Au. >>44-47>> 33 EfiÚπh…®… xn˘Æ®……{……l… ∫…¥……«†S…™…» ®…x……‰ΩÙÆ®…¬ * x…xn˘… n˘¥…fiπ…¶……x¥…… n˘M……‰{…∫……Ëv…… ±… ¶…¥…fi«i…®…¬ **48** S…i…÷u˘…«ÆË: π……‰b∂… ¶…n÷«˘M…Í: ∫…{… ÆJ…Ë™…÷«i…®…¬ * EÚ…‰ ]ÙM……‰{…¥…fii…ËEËÚEÚu˘…Æ{……±…∫…÷Æ I…i…Ë: **49** „tu÷tuf™„h™tk Œþo™ ÚtÞt …Ae ™thŒ{wr™ ©ef]»ý™tk rŒÔÞ {krŒh™u …tBÞt. (su{tk Ë{M‚ ytùÞtuo hnu÷tk Au. «íÞuf [th [th îthðt¤t Ëtu¤{t„tuo (rfÕ÷tytu) fu su ftuxe „tu…tuÚte ðªxtyu÷t yuf yuf {wÏÞ îth…t¤tuyu Yze he‚u hûtý fh‚t y™u …rh¾t (¾tRytu) yu Ërn‚ Au. ‚u™tÚte Þwõ‚ yuðtk rŒÔÞ {krŒh™u …tBÞt. yuðt y™u ð¤e ™t™e ½kxzeytu™t Ë{qntuÚte þtu¼tÞ{t™ yuðt hÚttuðzu rðhtS‚ Au ð¤e {nt{rýðhtu™t Ë{qntuðzu s r™{toý fhtyu÷t. ð¤e ©ef]»ý™tk Œþo™ fhðt s‚tk „tu… „tu…eytu™tk {kz¤tuyu fhe™u su ™ t {nt{t„tu o { tk {tu x e ¼ezâ ð‚u o Au . …k  õ‚ƒk Ä hnu ÷ t yËkÏÞt‚ yuðt ËtiÄtu (yuftkr‚f ¼õ‚s™tu™u hnuðt™t {nu÷tu) yu fhe™u ‚tu {™tunh Au. òu ™ tht {w õ ‚s™tu ™ u ytùÞo W…òð™tht. ð¤e [kŒ™trŒ …qò …ŒtÚttuo™u ntÚt{tk ÷R™u ©ef]»ý™tk Œþo™ fhðt {txu ytðu÷t y™uf ƒúñtkztu™t ™tÞftu ¼ð ƒúñtrŒftu™e su{tk ¼thu ¼ezâ hÌtt fhu Au. ™thŒ{wr™yu hí™tu™t M‚k¼tu y™u f{tztk su™tk Au y™u …tu‚t™e yt„¤ hnu÷t yuðt Ëtu¤ îthtu{tk ƒuXu÷t îth…t¤tu™u (Œhðtýe) y™w¢{u òuÞt. >>48-49>> Æix…∫i…®¶…EÚ{……]‰Ùπ…÷ u˘…π…÷« ∫¥……O… ∫l…i…‰π…÷ ∫…: * ={… ¥…π]Ù…x…¬ GÚ®…‰h…Ë¥… u˘…Æ{……±……x…¬ n˘n˘∂…« ΩÙ **50** {krŒh™u …tBÞt …Ae. fuðwk {krŒh ? ‚tu ytùÞo{tºt™t MÚtt™¼q‚. >>40-43>> E‰Ú∫…Æ…M…÷ØÒEÚ∫i…⁄Æ“E÷ÚR¬E÷Ú®…p˘¥…S…ÃS…i…®…¬ * n˘ v…n⁄˘¥……«±……V…{…⁄M…Ë Æ®¶…… ¶…: ∂……‰ ¶…i……R¬M…h…®…¬ **44** ¥…… Æ{…⁄h…ÍΩÍÙ®…P…]ËÙ∫i……‰Æh…Ë: EfiÚi…®…R¬M…±…®…¬ * ®… h…E÷Ú ^Ù®…Æ…V……v¥…S…±…n¬¶…⁄ ÆM…V……∑…EÚ®…¬ **45** ∏…“EfiÚπh…n˘∂…«x……™……i…Ëx…ÍEÚ•…¿…hbx……™…EËÚ: *  ¥… Æ \S…∂…R¬EÚÆ…tˆS… §… ±…ΩÙ∫i…Ë: ∫…÷∫…R¬E÷Ú±…®…¬ **46** µ…V… n¬¶…: EfiÚπh…¥…“I……l…» M……‰{…M……‰{…“EÚn˘®§…EËÚ: * ∫…÷∫…R¬E÷Ú±…®…ΩÙ…®……M…» ®…÷®……‰n˘…±……‰C™… i…x®…÷ x…: **47** ð¤e fuËh y„wY fM‚whe fwkfw{ ytrŒf™t hËÚte su™t {t„tuo [tuf ytrŒf Atkxu÷t Au y™u ŒrÄ Œqðto ÷tò (Ätýe) Ëtu…the fŒ¤eð]ûttu ytrŒfÚte su™tk ytk„ýtk ({nu÷™t y„ú¼t„tu) þtu¼tzu÷t Au yuðwk Au. ð¤e s¤Úte …qýo ¼hu÷t Ëwðýof¤þtu y™u rðrðÄ ‚tuhýtuÚte su™tk „]ntk„ýtu{tk {k„¤ fhu÷wk Au su™t {rýƒæÄ ¼qr{ðt¤t hts{t„tuo{tk y™uf „òu yïtu rð[h‚t Au. hí™MÚtk¼tuÚte …kÂõ‚ytuyu fhe™u rðhtS‚.) Ëðo™t {™™u nh™tYk. ytðt y™u f rðþu»týtuyu rðrþü yuðt rŒÔÞ „tu÷tufÄt{™u òuR™u ™thŒ{wr™ {™{tk ƒnw s yt™kŒ …t{e „Þt.

{rý…qhf. ‚Útt su y{]‚Ät{ Ëk¿ttÚte …ý fnuðtÞ Au.17 ‚u îth…t¤tu™u fnu Au. Œuð¼t™w. (&÷tuf 38) ∫EÚxn˘ =¥……S… i…k¥…‰EÚEÚ…±…∫…®¶…⁄i…EÚ…‰ ]ÙEÚ…‰]¨E«Ú∫… z…¶…®…¬ * ∫… ¥™…S…π]Ù ®…ΩÙk…‰V……‰  n˘¥™…∆  ∫…i…i…Æ∆ ®…÷x…‰ ! **1** yæÞtÞ 17 {tu ftŠ‚f Mðt{e fnu Au– nu ËtðŠý{w™u ! ™thŒSyu rðþt¤ {nt[tuf{tk Œu¾u÷wk {nt‚us fuðwk ? ‚tu yuf ËtÚtu WŒÞ …t{u÷t yËkÏÞt‚ ËqÞtuo™u Ëáþ «ftþ{t™. [kÿ{t y™u ‚thtytu Ë{M‚ s„‚™u «ftþ fhe hÌtt Au. É»t¼. rŒÔÞ. þ¢¼t™w. Œuð«MÚt. >>4>> ™…n¬•…¿{…÷Æ ®…i™……Ω÷Ù¶…«M…¥…r˘…®… ∫……k¥…i……: * ™…∫™…… xi…E‰Úπ…÷ {… Æi… ∫i…π`Ùxi™…S…«EÚEÚ…‰]¨: **5** ð¤e fuðwk ? ‚tu ¼õ‚s™tu su™u ƒúñ…wh ™t{Úte y™u ¼„ðØt{ ™t{Úte fnu Au. rðþwÂØ y™u yt¿tt ™t{™tk) WÕ÷k½™ fhe™u ¼„ðt™ ðtËwŒuð™t «ËtŒÚte {M‚f{tk hnu÷tk ËnËúŒ¤ f{¤{tk Ëtûtt‚T swðu Au. yt yæÞtÞ{tk y™k‚ yiïÞuo Þwõ‚ yuðt ©ef]»ý™wk ðýo™ ‚Útt ‚uðt ©ef]»ý™wk Œþo™ …t{u÷t ™thŒSyu fhu÷e ‚u{™e M‚wr‚™wk ðýo™ fÞwO Au. yÂø™. Ëwƒ¤. ƒ¤. >>51-53>> Rr‚ ©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu „tu÷tuf ðýo™™t{t »ttuzþtu yæÞtÞ: >>16>> 17. (ytðtu y™w¢{ Ëðoºt Ë{Íe ÷uðtu. rðþt¤.«Út{ îth{tk ftuxe „tu…tuÚte ðªxtyu÷t ðeh¼t™w. MðtrÄct™. Âî‚eÞ îth{tk ftuxe „tu…tuÚte ðªxtyu÷t [kÿ¼t™w. >>6>> EfiÚπh…∫™……x…÷O…ΩÙ…‰ ™… ∫®…x∫… i…‰V… ∫… i…®…“I…i…‰ * E‰Ú¥…±…∆ i…‰V… B¥……x™…‰ {…∂™… xi… x… i…÷ i…∆ ®…÷x…‰ ! **7** ð¤e fuðwk ? ‚tu nu {w™u ! su ¼õ‚™e W…h ¼„ðt™™tu y™w„ún ntuÞ ‚u s ¼õ‚™u ƒúñ ‚us{tk rŒÔÞ {™tunh {qŠ‚Úte rðhts{t™ . h홼t™w.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ . y™u ©eŒt{t yt Ëtu¤ …t»toŒtu™u y™w¢{u «ýt{ fhe™u y™w¢{u ytðu÷t ‚uytu™e yt¿tt ÷R™u XuX ykŒh «rðü Útyu÷t ™thŒSyu rð‚‚-{t…u hrn‚ ƒnw rðþt¤ yuðt {nt[tuf{tk {nthtþe¼q‚ ‚us (yûthƒúñtÏÞ) òuÞwk. >>3>> ™…n¬¶……∫…… ¶…… ∫…i…: ∫…⁄™……Ê ¥… ºx… Æxn÷˘†S… i……ÆEÚ…: * ¶……∫…™… xi… V…M…i∫…¥…» ∫¥…|…EÚ…∂…∆ i…l……%®…fii…®…¬ **4** ð¤e fuðwk ? ‚tu su™t «ftþÚte «ftrþ‚ Útyu÷t ËqÞo.) ËqÞo¼t™w. rðrŒþtytu{tk y™u yÄtu Qæðo ÔÞt…e hnu÷t ËÂå[Œt™kŒY… su ‚us™u yûthƒúñ ™t{Úte fnuðt{tk ytðu Au. su ‚us: …wks™t Ë{e…¼t„{tk [tu„hŒ{ …qsf s™tu™t Ë{qntu W¼t hÌtt Au. ykþw. y™tn‚. ðYÚt…. ðËw¼t™w. >>1>>  n˘∂…†S…  ¥… n˘∂…: ∫…¥……« >Òv¥……«v……‰ ¥™……{x…÷¥…SS… ™…i…¬ * +I…Æ∆ •…¿ EÚ l…i…∆ ∫… SS…n˘…x…xn˘±…I…h…®…¬ **2** ð¤e fuðwk ? ‚tu Ëðo rŒþtytu{tk. >>5>> •…¿∂…R¬EÚÆ¥…fixn˘… x… ¡÷{…™…÷«{… Æ ∫…®ß…®……i…¬ * {…i… xi… §… ±…ΩÙ∫i…… x… M……‰{…M……‰{…“µ…V……†S… ™…i…¬ **6** ð¤e fuðwk ? ‚tu [kŒ™ …w»…trŒ …qò …ŒtÚttuo su{™t ntÚt{tk Au yuðt ¼ð ƒúñt™tk ð]kŒtu ‚Útt ‚uðtks „tu…„tu…eytu™tk ð]kŒtu su ƒúñ‚us{tk Ëk¼ú{Úte.«u{¼hÚte ÔÞtfw¤ ntuðt™u ÷eÄu yuf ƒeò™e W…h …z‚tk Útftk W¼tk hÌttk Au. >>2>> |…EfiÚÀi… {…÷ØÒπ…∆ S……‰¶……Ë i…iEÚ…™……«h™… {… ∫…¥…«∂…: * ¥™……{i…∆ ™…t…‰M…∫…∆ ∫…r˘…: π…]¬Ù S…GÚ… h…  x…V……xi…Ɖ * 34 ¥™…i…“i™… ®…⁄Ãvx… {…∂™… xi… ¥……∫…÷n‰˘¥…|…∫……n˘i…: **3** ð¤e fuðwk ? ‚tu {q¤ «f]r‚ …wY»t y™u ‚u™tk ftÞo «Ät™…wY»ttrŒf Ëðo{tk …ý ÔÞt…e hnu÷t su ‚us™u Þtu„tÇÞtËÚte Ë{trÄ rËÂØ™u …t{u÷t …wY»ttu …tu‚t™t þheh™t yk‚:«Œuþ{tk hnu÷tk A [¢™u ({w¤tÄth. ƒnw ïu‚ y™u y{t… yuðwk ‚us ™thŒS™t òuðt{tk ytÔÞwk. su …tu‚u Mð‚:rËØ «ftþðt¤wk ntuðtÚte MðÞk «ftþ fnuðtÞ Au. Ëw…tïo.

ð¤e su{™u ‘‘i…®…“∑…Æ…h……∆ {…Æ®…∆ ®…Ω‰Ù∑…Æ®…¬’’ ‘‘EÚi……«Æ®…“∂…∆’’ ‘‘I…Æ…i®……x……¥…“∂…i…‰ n‰˘¥… BEÚ:’’ <«∂……x……‰ ¶…⁄i…¶…¥™…∫™…’’ ‘‘∫…¥…«∫™… ¥…∂…“ ∫…¥…«∫™…‰∂……x…:’’ ‘‘∫… <«∂……‰%∫™… V…M…i…:’’ ‘‘<«∂…i…‰ ¶…M…¥……x…‰EÚ: ∫…i™…®…‰i…n¬•…¥…“ ®… i…‰’’ ‘‘<«∑…Æ: ∫…¥…«¶…⁄i……x……∆” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytuyu Ëðo yðMÚtt{tk Mð…h Ë{M‚ ðM‚wytu™e ÔÞðMÚtt…™t fhðt™t Mð¼tððt¤t ntuðtÚte Ëðo™t Rþ…ýu r™Y…ý fÞto Au. >>8>> ∫……Ëv…… ±… ¶…¶…⁄« Æ ¶…ØÒVV…¥…±…… ¶…: ∫¥……‰{……∫…EÚ…x……∆ {… Æi……‰  ¥…Æ… V…i…®…¬ *  ¥… S…j…∫…⁄I®……®§…ÆÆix…¶…⁄π…… ¥…¶…⁄ π…i……x……∆  ΩÙ x…fih……∆ S… ™……‰ π…i……®…¬ **9** ð¤e fuðwk {krŒh ? ‚tuu y¾kz…ýu …tu‚t™e Ëuðt{tk hnu÷t rðr[ºt ðýoðt¤tk Ëqû{ ðMºttuÚte ‚Útt hí™{Þ yt¼q»týtuÚte yt¼qr»t‚ ÚtÞu÷t (rŒÔÞð† rð¼q»týtu™u Äthe hnu÷t) yuðt Mºte…wY»t y™u {wõ‚tu™t [thuƒtsw hnu÷tk yíÞwßsð¤ y™uf ËtiÄtu ({nu÷) ™e …kÂõ‚ytuyu fhe™u su rðhtS‚ Au.17 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ¼„ðt™ ©ef]»ý™u Ëtûtt‚T swðu Au. {txu s su r™hr‚þÞ ËwkŒh Au. ‚u{s òu™tht {wõ‚tu™t …ý {™™u ‘yntu yntu !!!’ yu{ ytùÞo™u W…òð™tYk su Au. ™thŒS ‚u{tk rðhts{t™ ©ef]»ý ¼„ðt™™tk Œþo™ …tBÞt. ð¤e su{™u “™…: ∫…¥…«Y…: ∫…¥…« ¥…i…¬’’ ‘‘∫¥……¶…… ¥…EÚ“ Y……x…§…±… GÚ™…… S…’’ ‘‘™……‰  ¥… k… ™…÷M…{…i∫…¥…» |…i™…I…‰h… ∫…n˘… ∫¥…i…:’’ RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytuyu Ëðo¿t…ýu Ëkr™Y…ý fÞto Au. ytðtk rŒÔÞ ®ËntË™™u òuðt {tºtÚte s ™thŒS yr‚þÞ ytFtŒ™u …t{e „Þt.kw W¥t{tu¥t{ {rý{Þ Wßsð¤ yËkÏÞt‚ M‚k¼tuyu fhe™u {™tunh. ð¤e su{™u ¼õ‚s™tu “+…{……‰ x……Æ… yuðt rŒÔÞ {krŒh{tk yuf rŒÔÞ ®ËntË™ ™thŒS™t òuðt{tk ytÔÞwk fuðwk ®ËntË™ ? ‚tu Ëth¼q‚ Ëðtuo¥t{ hí™tu y™u ‚uðts {rýytuÚte ƒ™tðu÷wk. >>10>> < i… |……‰HÚ… +…{……‰ ¥…Ë x…Æ∫…⁄x…¥…: * +™…x…∆ i…∫™… i……: {…⁄¥…» i…‰x… x……Æ…™…h…: ∫®…fii…: **” yt M{]r‚yu ™thtþçŒ ðtåÞ s¤™tu yt©Þ fhe hnuðtY… „wý Þtu„™u ÷eÄu yÚtðt “x……Æ…™…h……™…  ¥…sΩ‰Ù’’ ‘‘x……Æ…™…h…: {…Æ∆•…¿:’’ ‘‘BEÚ…‰ ΩÙ ¥…Ë x……Æ…™…h…:’’ ‘‘+l…  n˘¥™……‰ n‰˘¥… BEÚ…‰ x……Æ…™…h…:” RíÞtrŒf i… ∫®…xn˘n˘∂……«n¬¶…÷i… n˘¥™…®… xn˘Æ∆  ¥… S…j…Æix…‰p˘®…™…∆ ®…x……‰Y…®…¬ * Æix……‰VV…¥…±…∫i…®¶…∫…ΩÙª…EÚ…xi…∆ ®…ΩÙ…∫…¶……®…hb{…n˘∂…«x…“™…®…¬ **8** ytðt rðþu»tý rðrþü ƒúñ‚us{tk yuf yKq‚ rŒÔÞ {krŒh ™thŒS™t òuðt{tk ytÔÞwk. >>7>> 35 À∫…ΩÙ…∫…x…∆ i…j… ®…h…“xp˘∫……ÆË Æix…‰xp˘∫……ƈS…  ¥… x…î…i…∆ ∫…:* +…†S…™…«EfiÚi…¬ |…‰I…EÚ®……x…∫……x……∆  n˘¥™…∆ ®…÷ x…: |…ËI…i… ¶…⁄ ÆΩÙπ…«:** ®ËntË™™tk Œþo™ …tBÞt …Ae. …ý ‚u{tk rŒÔÞ rð„únÚte hnu÷t …wY»ttu¥t{™u ™Úte s òu‚t. {nt˼t{kz…tuyu fhe™u Œþo™eÞ. fuðt ©ef]»ý ? ‚tu su{™u “∫……I…“ S…‰i…… E‰Ú¥…±……‰  x…M…÷«h…ù’’ ‘‘∫…k¥……n˘™……‰ x… ∫…xi…“∂…‰ ™…j… S… |……EfiÚi…… M…÷h……:’’ ‘‘™…j…  j…∫…M……Ê ®…fiπ……’’ ‘‘™……‰%∫……Ë  x…M…÷«h… <i™…÷HÚ: ∂……∫j…‰π…÷ V…M…n˘“∑…Æ: * |……EfiÚi…ËΩÊÙ™…∫…∆™…÷HËÚM…«÷«h…ËΩÙ‘x…: ∫… =S™…i…‰ **” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytuyu rºt„wý s„‚{tk ÔÞt…e™u hÌtt A‚tk …ý {trÞf ËíðtrŒf „wýtuyu hrn‚ ntuðtÚte ‚u{s «tf]‚™e …uXu ‚u „wýtu™u ðþ ð‚o™tht ™rn …hk‚w …h{ Mð‚kºt ntuðtÚte r™„woý…ýu r™Y…ý fÞto Au.yæÞtÞ . fuðwk {krŒh ? ‚tu rðrðÄ ðýoðt¤t W¥t{ hí™ Ë{qntuÚte r™{toý fhu÷. su{™e W…h y™w„ún ™ ntuÞ yuðt ƒeò s™tu ‚tu fu𤠅qðtuoõ‚ ‚us:…wks™u s swðu Au. ð¤e su{™u “∫… =k…®…: {…÷ØÒπ…:’’ ‘‘™…∫®……iI…Æ®…i…“i……‰%ΩÙ®…I…-Æ…n˘ {… S……‰k…®…: * +i……‰% ∫®… ±……‰E‰Ú ¥…‰n‰˘ S… |… l…i…: {…÷ØÒπ……‰k…®…: **” yt ©wr‚ M{]r‚ytuyu ûthtûth …wY»ttu Útfe MðY… Y… „wý rð¼qr‚ ð„uhu ðzu W¥t{ ntuðtÚte …wY»ttu¥t{…ýu r™Y…ý fÞto Au. >>9>> ©wr‚ytuyu «íÞuf þt¾t{tk …hðM‚w™t yLÞ ¼ð ƒúñtrŒf Útfe i…j……l… EfiÚπh…∆ ¶…M…¥…xi…®…ËI…z……Æ…™…h…∆  x…M…÷«h…®…… ∫l…i…∆ ∫…: * ÔÞtð]Â¥t fh™tht yËtÄthý ËtÚtof ™thtÞý ™t{Úte “™…SS…  EÚ\S… ∫…¥…«Y…®…“∂…∆ {…÷ØÒπ……‰k…®…∆ S… ™…∆ ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ S… ¥…n˘ xi… ∫……k¥…i……: *11 V…M…i™… ∫®…x…¬ nfi∂˘ ™…i…‰ ∏…⁄™…i…‰% {… ¥…… * +xi…§…« ΩÙù i…i∫…¥…» ¥™……{™… x……Æ…™…h…: .

yðto[e™ ƒúñþçŒðtåÞ yûthtrŒ Ëðo™e y…uûttyu MðY… Mð¼tðtrŒfu fhe™u …h{tuíf]ü ntuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu …hkƒúñ þçŒÚte fnuðtÞ Au. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “x……Æ…™…h…: {…Æ∆•…¿’’ ‘‘+I…Æ…i{…Æi…: {…Æ:’’ ‘‘{…Æ∆•…¿ {…Æ∆v……®…’’ ‘‘∏…÷i¥…… EfiÚπh…∆ {…Æ∆•…¿’’ ‘‘®…k…: {…Æi…Æ∆ x……x™…i…¬” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚™u y™wËthu. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “Y……x…∂… HÚ§…±…Ë∑…™…«¥…“™…«i…‰V……∆∫™…∂…‰π…i…: * ¶…M…¥…SUÙ§n˘¥……S™…… x…  ¥…x…… Ω‰Ù™…ËM…÷«h…… n˘ ¶…: ** B‰∑…™…«∫™… ∫…®…O…∫™… ¥…“™…»∫™… ™…∂…∫…:  ∏…™…: * Y……x…¥…ËÆ…M™…™……‰ùË¥… π…hh……∆ ¶…M… <i…“Æh…… **” RíÞtrŒf þt† ð[™tu™u y™wËthu. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “ ¥…¥…‰∂… ¶…⁄i…… x… S…Æ…S…Æ… h…’’ ‘‘i…i∫…fiπ]¬¥…… i…n‰˘¥……x…÷|…… ¥…∂…i…¬’’ ‘‘w…÷¥…®…S…±…®…®…fii…∆  ¥…πh…÷∫…∆Y…∆ ∫…¥……«v……Æ∆ v……®…’’ ‘‘ ¥…πh…÷x……®…… ∫… ¥…‰n‰˘π…÷ ¥…‰n˘…xi…‰π…÷ S… M…“™…i…‰’’ ‘‘x… ΩÙ  ¥…πh…÷∫…®…… EÚ… S…n¬M… i…Æx™……  ¥…v…“™…i…‰’’ ‘‘ ¥…πh……‰: ∫…EÚ…∂……n÷˘n¬¶…⁄i…∆ V…M…k…j…Ë¥… S…  ∫l…i…®…¬ *  ∫l… i…∫…∆™…®…EÚi……«%∫……Ë V…M…i……‰%∫™… V…M…SS… ∫…:’’ ‘‘¥™……{™… ∫…¥……« x…®……x…¬ ±……‰EÚ…x…¬  ∫l…i…: ∫…¥…«j… E‰Ú∂…¥…: * i…i…ù  ¥…πh…÷x……®…… ∫… M…÷h…™……‰M……SS… ∂……ÃR¬M… h… * i… ∫®…z…‰¥… •…¿∂…§n˘…‰ ®…÷J™…¥…fik……‰ ®…ΩÙ…®…÷x…‰!  ¥…∂…‰v……«i……‰: |…¥…‰∂…x……i…¬ **’’ ‘‘x… i…n˘ ∫i…  ¥…x…… ™…i∫™……x®…™…… ¶…⁄i…∆ S…Æ…S…Æ®…¬’’ **” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚™u y™wËthu su fÕÞtý{Þ MðY… Y… „wý ‘‘™…∫®…… u˘π]Ù ®…n∆˘ ∫…¥…» i…∫™… ∂…Ci™…… ®…ΩÙ…i®…x…: * i…∫®……i∫… |……‰S™…i…‰ . ‚Útt “<«∂…… ¥……∫™… ®…n∆˘ ∫…¥…»’’ ‘‘∫…¥…«¶…⁄i…… v…¥……∫…:’’ ‘‘∫…¥…«j……∫……Ë ∫…®…∫i…∆ S… ¥…∫…i™…j…‰ i… ¥…Ë ™…i…: * i…i…: ∫… ¥……∫…÷n‰˘¥…‰ i…  ¥…u˘ n¬¶…: {… Æ{…`¨i…‰ **’’ ‘‘∫…¥……« h… i…j… ¶…⁄i…… x… ¥…∫… xi… {…Æ®……i®… x… * ¶…⁄i…‰π…÷ S… ∫… ∫…¥……«i®…… ¥……∫…÷n‰˘¥…∫i…i…: ∫®…fi i …:** ” yt ©wr‚ M{]r‚ytuyu Ëwºt{tk {rý„ýtu™e …uXu Ëðo [u‚™t[u‚™tí{f s„‚™tu …tu‚trð»tu ðtË ‚u{s Ëðo s„‚{tk …tu‚t™tu ðtË ntuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ðtËwŒðu ËtÚtof ™t{Úte r™Y…ý fhu÷t™u ¼su Au. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “{…Æ…i{…Æ∆ ™…x®…ΩÙi……‰ ®…ΩÙ…xi…∫…¬’’ ‘‘{…Æ…i{…Æ∆ {…÷ØÒπ…®…÷{…Ë i…  n˘¥™…®…¬’’ ‘‘x… i¥…i∫…®……‰%∫i™…¶™… v…EÚ: E÷Úi……‰%x™…:’’ ‘‘x… {…Æ∆ {…÷hbÆ“EÚ…I……i…¬ nfi∂˘ ™…i…‰ ¶…Æi…π…«¶… !” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytu™u y™wËthu r™Y…trÄf Ëðtuo…he ntuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu …htí…h þçŒÚte fnu Au. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “•…¿ ¥…… <n˘®…‰¥……O… +…∫…“i…¬’’ ‘‘∫…¥…» J… ±¥…n∆˘ •…¿’’ ‘‘§…fiΩÙk¥……n¬˘ §…fi∆ΩÙh…i¥……SS… •…¿‰ i… {…Æ“EÚ“i™…«i…‰’’ ‘‘¥…‰n‰˘ ¶…⁄ Æ|…™……‰M……SS… ¼õ‚tu¥t{tu™u ËtÄBÞoÞtu„Úte {tuxt…ýwk fhe yt…ðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ƒúñ ™t{Úte fnu Au. >>11>> ™…∆ E‰Ú S…n˘…Ω÷Ù: {…Æ®……i®…∫…∆Y…∆ E‰Ú S…i{…Æ∆•…¿ {…Æ…i{…Æ∆ S… * •…¿‰ i… E‰Ú S…n¬¶…M…¥…xi…®…‰E‰Ú  ¥…πh…÷∆ S… ¶…HÚ…: {…Æ®…‰∑…Æ∆ S… ** ð¤e fuðt ©ef]»ý ? ‚tu su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “{…Ài…  ¥…∑…∫™… +…i®…‰∑…Æ∆’’ ‘‘∂……∫i…… V…˘x……x……∆ ∫…¥……«i®……’’ ‘‘x… i…i∫…®…ù…¶™… v…EÚù nfi˘∂™…i…‰’’ ‘‘i…∫®……r˘…x™…∆ x… {…Æ:  EÚ\S… x……∫…’’ ‘‘™…∫®……i{…Æ∆ x……{…Æ®… ∫i…  EÚ \S…i…¬’’ ‘‘x… nˢ¥…∆ E‰Ú∂…¥……i{…Æ®…¬’’ ‘‘®…k…: {…Æi…Æ∆ x……x™… iEÚ \S…n˘ ∫i… v…x…\V…™…’’ ‘‘{…Æ: {…Æ…h……∆ {…Æ®…: {…Æ®……i®……’’ ‘‘{…Æ®……i®…… S… ∫…¥…Êπ……®……v……Æ:’’ ‘‘+ΩÙ®……i®……i®…x……∆ v……i…:’’ ‘‘+…i®……x…®…xi…æ«˘ n˘ ∫…xi…®……i®…x……®…¬’’ ‘‘=k…®…: {…÷ØÒπ…∫i¥…x™…: {…Æ®……i®…‰i™…÷n˘…æi…:” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytu™u y™wËthu Ëðo¼q‚tu su™u ÷eÄu ytí{ðt™T Au y™u su …tu‚u ƒeò ftuR™u …ý ÷eÄu ytí{ðt™T ™Úte. {txu su™u ftuR …h ™rn ntuðtÚte …h{tí{t ™t{Úte ‚Útt su ËðoÚte …h{ Wíf]ü ytí{t (y™LÞuïh) ntuðtÚte …h{tí{t ™t{Úte fnu Au.17 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 36  ∫l…i…: ” yt ©w í Þw õ ‚ r™YÂõ‚™u y™w Ë thu ™th þçŒ ðtåÞ rð¼qr‚ rð„uhuyu fhe™u Ëðo™e y…uûttyu r™hðrÄf {tuxtY… y™u [u‚™t[u‚™tí{f Ë{M‚ s„‚{tk ykŒh ƒnth ÔÞtr… hnuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu r™Y…ý fhu÷t™u ¼su Au. Ë{M‚ Œtu»t rðhtuÄe fÕÞtý„wý Ëk…Òt MðY… ntuðt™u ÷eÄu …h{…qßÞ ntuðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ¼„ðt™ þçŒÚte fnu Au.yæÞtÞ .

“u˘… ¥…®……Ë {…÷ØÒπ……Ë suðtu h{ýeÞ ðu»t su{™tu Au. {txu s Ë{„ú rðïu ðkŒ™ fhðt ÞtuøÞ y™u ™xðh™t rð¼qr‚¼q‚ Ë{M‚ rðï{tk MðY…trŒfu fhe™u ÔÞt…e™u hnu÷tY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ËtÚtof rð»ýw ™t{Úte fnu Au. ft™{tk Wßsð¤ {fhtfth ËwkŒh fwkz¤tu™u Äthe hnu÷t y™u ™ðe™ {u½Ë{t™ ~Þt{ þhehðýo su{™tu Au. þtu¼™ W¥t{ hí™tuyu srz‚ ntuðtÚte ƒnw Wßsð¤ þtu¼tÞ{t™ {wfwx™u {M‚fu Äthe hnu÷t y™u þhŒÉ‚w™t f{¤™tk su …ºt ‚u Ëh¾tk ËwkŒh rðþt¤ Œe½o ™uºt su{™tk Au.yr‚ rð÷ûtý y™u Mð‚kºt. >>16>> ±……‰E‰Ú I…Æù…I…Æ B¥… S… * I…Æ: ∫…¥……« h… ¶…⁄i…… x… E⁄Ú]Ù∫l……‰%I…Æ =S™…i…‰ *” yt „e‚t ð[™Úte fnu÷t ûthtûth. >>15>>  x…V……R¬M… x…™…« i∫…i…¶…⁄ Æi…‰V…†S…™……¥…fii…i¥…… i∫…i…¥…h…«®…÷HÚ®…¬ * ∫…p˘ix…∫……Æ…‰VV…¥…±…∫… iEÚÆ“]∆Ù ∂…Æi∫…Æ…‰V…SUÙn˘S……ØÒx…‰j…®…¬ **16 ð¤e fuðt ? …tu‚t™t [hýtrŒ yk„tu Útfe ™ef¤‚wk su ïu‚ Ë{rÄf ‚us ‚u™t Ë{qnÚte ~Þt{ ðýo ytåAtrŒ‚ Út‚tu ntuðtÚte þwf÷ðýo …ýu …ý “∂™……®…∆ S… ∂…÷C±…∆ §…Ω÷ÙØÒ{…®…‰EÚ®…¬’’ ‘‘ ∫…i…… ∫…i…∆ S…‰∑…Æ®…“∑…Æ…h……®…¬’’ ‘‘¥…ËE÷Úh`Ù: {…÷ØÒπ……‰%x…xi…: ∂…÷C±…: EfiÚπh…: ∫…x……i…x…:” RíÞtrŒ …whtý ð[™tuyu ðýoðu÷t. su{™u fux÷tf ¼õ‚tu “Bπ… ∫…¥…Ê∑…Æ Bπ… ¶…⁄i…… v…{… i…:’’ ‘‘∫… ¥…… +™…®……i®…… ∫…¥…Êπ……∆ ¶…⁄i……x……®… v…{… i…: ∫…¥…Êπ……∆ ¶…⁄i……x……∆ Æ…V……’’ ‘‘{…Æ®……i®…… S… ∫…¥…Ê π ……®……v……Æ: {…Æ®…‰ ∑ …Æ: ’’ ‘‘∫…®…∫i…∂… HÚ: {…Æ®…‰ ∑ …Æ…J™…: ’’ ‘‘M…fiΩÙ“i…®…⁄Ãi…j…™… <«∑…Ɖ∑…Æ:” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytu™u y™wËthu Ëðo yðMÚtt{tk ƒØ {wõ‚ r™íÞtrŒ Ë{M‚ ðM‚wytu™e ÞÚttur[‚ ÔÞðMÚtt fhðtY… „wýÞtu„™u ÷eÄu ËtÚtof …h{uïh ™t{Úte fnu Au. ytr©‚tu W…h fYýt™t r™rÄY…. >>13>> x…ËEÚ…hb∫…M…« ∫l… i…x……∂…±…“±…… ¥…v……™…EÚ…{……R¬M… x…Æ“I…h…∆ S… * +x…‰EÚEÚ…‰]¨hb®…ΩÙ… v…Æ…V…∆  ¥…∑…ËEÚ¥…xt∆ x…]Ù¥…™…«¥…‰π…®…¬ **14** ð¤e fuðt ©ef]»ý ? ‚tu yËkÏÞ ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ ™tþY… ÷e÷t™u fh™tYk su{™wk ð¢¼]fwxeÚte r™rhûtý Au. su{™wk ÓŒÞ ©eðíË™t r[öÚte r[Âö‚ y™u f…tx suðkw ƒnw rðþt¤ Au y™u su f{¤ suðt ËwkŒh ftu{¤ ntÚtðzu ðuýw™u {w¾™t y„ú¼t„{tk fhe™u {ÄwhMðhu ðòð™tht Au.ft¤ {tÞt …wY»t ytrŒf ftuR™u …ý yrÄ™ ™rn ntuðtÚte y™LÞtÄe™ Au. y™u ð¤e y™u f ftu x e ƒú ñ tk z tu ™ t ¥™……{™…¥™……{…EÚ¶……¥…i…:” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ r™YÂõ‚™u y™wËthu …tu‚t™e {ntyrÄhts. >>14>> +x…P™…« n˘¥™……‰k…®…{…“i…¥……∫…∫…®…x…‰EÚ∫…p˘ix… ¥…¶…⁄π…h……f¨®…¬ * x…¥…“x…V…“®…⁄i…∫…®……x…¥…h…» EÚh……ʱ±…∫…i∫…x®…EÚÆ…¶…E÷Úhb±…®…¬ **15 ð¤e fuðt ? ‚tu y{qÕÞ rŒÔÞ W¥t{ …e‚tkƒh™u Äthe hnu÷t.ƒØ {wõ‚ …wY»ttu Útfe MðY… ∫…÷M… xv…∫…SS…xn˘x…S…ÃS…i……R¬M…∆ ∏…“¥…i∫…±…I®…… R¬EÚi…æiEÚ{……]Ù®…¬* Y… „wý rð¼qr‚ytuyu fhe™u …h.yæÞtÞ . y™uf hí™srz‚ rŒÔÞ fxftrŒ yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t. yr‚ «þtk‚ ytf]r‚ ntuðtÚte Ëðo ftuRyu Œþo™ fhðt ÞtuøÞ. yux÷u su{™t ð¢¼]fxw e™t yuf rð÷tË {tºtÚte y™k‚ ƒúñtkz™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ Ëknth  x…x……n˘™…xi…∆ ®…v…÷Æ∆ S… ¥…‰h…÷∆ EfiÚi¥…… ®…÷J……O…‰%®§…÷V…S……ØÒn˘…‰¶™……«®…¬*17 ð¤e fuðt ? ‚tu su{™tk yk„tu{tk Ëw„kÄðt¤wk ËwkŒh [kŒ™ [[uo÷wk Au.17 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 37  ¥…πh…÷Ã¥…∂…‰ v ……« i……‰ : |…¥…‰ ∂…x……i…¬ ** ’’ ‘‘ ¥…πh…÷: ∫™……n˘ ¥…x……¶……¥……n¬ ˘ Y… ÷e÷tytu ÚtÞt fhu Au . >>12>> EÚxn˘{…«∫……ΩÙª…®…x……‰ΩÙÆ…R¬M…∆ ∫…n˘… EÚ∂……‰Æ∆ EÚØÒh…… x…v……x…®…¬ * + i…|…∂……xi……%EfiÚ i…n˘∂…«x…“™…∆ I…Æ…I…Ɖ¶™…†S… {…Æ∆ ∫¥…i…∆j…®…¬ *13* ð¤e fuðt ©ef]»ý ? ‚tu yuf ft{Œuð ™rn …ý nòh ft{Œuðtu™t {™™u nh™tht fh[hýtrŒf rŒÔÞ þhehtðÞðtu su{™t Au. >>17>> V…™……∫…÷∂…“±……±… ±…i……®…÷J……x……∆ ¥…fixnˢ: ∫…J…“x……∆ ∫…ΩÙ Æ…v…™…… S… * ∫…®…S™…«®……x…∆ Æ®…™…… S… ¶……®……EÚ ±…xn˘V……V……®§…÷¥…i…“®…÷J……x……®…¬*18 ð¤e fuðt ? ‚tu su sÞt Ëwþe÷t ÷r÷‚t ytrŒf y™uf ˾eytu™tk . ËŒtÞ rfþtuh ðÞ{tk ð‚o‚t. yt he‚u ¼õ‚s™tu su{™u rŒÔÞ „wýt™w„wý y™uf ™t{tuÚte ¼su Au.

r‚r‚ûtt. þtkr‚.WÒtr‚. >>24>> i…∆ ®……x…™……®……∫… ΩÙ Æ: {…fiπ]¬¥…… ∫¥……M…i…®……n˘Æ…i…¬ * ¶…HÚ®…‰EÚ… xi…E∆Ú ∫¥…∫™… ∫¥…‰x…Ë¥… S…  n˘nfi˘ I…i…®…¬ **25** yûthÄt{trÄ…r‚ ¼„ðt™ ©enrhyu …tu‚us òuðt RåAu÷t yuðt …tu‚t™t yuftkr‚f ¼õ‚ ™thŒ{wr™™u yr‚ ytŒhÚte Mðt„‚ (‚{tu Ëw¾uÚte ytÔÞt ? {t„o{tk ftkR Œw:¾ ‚tu …zâwk ™Úte ? yuðwk fwþ¤) …wAe™u ƒnw Ëífth fÞtuo. ‚tu fux÷tf hõ‚{rý™t suðt ðýoðt¤t. nÙe. Âî¼ws y™u y™uf yuðt ©eŒt{«{w¾ …t»toŒtuyu ‚Útt yt„¤ ntsh hnu÷t „YzS ‚Útt rð™Þrð™{ú yrý{trŒ yü rËÂØytuyu ÞÚttË{Þ «u{¼hÚte su W…tË™ fhtÞ Au. ©Øt. ‚tu fux÷tf Ëwðýo™t suðt ðýoðt¤t. ƒu ntÚt òuze hnu÷t {qŠ‚{t™ [th ðuŒtu ‚Útt ‚uðt A ¿tt™trŒ ¼„tu (yiïÞtuo) y™u y™uf ËwŒþo™trŒf …tu‚t™tk ytÞwÄtuyu ÞÚttur[‚ Ëuð™ fht‚t Au. >>25>> ¶…M…¥…u˘…C™…{…“™…⁄π……∫¥……n˘|……{i……i®…∫…∆∫®…fi i…: * i…q˘∂…«x…®…ΩÙ…x…xn˘…‰ ¶…Ci™…… i…÷π]Ù…¥… i…∆ ®…÷ x…: **26** ¼„ðt™™t Mðt„‚ «&™Y… ð[™t{]‚™t ËtŒh ©ðýY… ytMðtŒÚte …tu‚t™e Ëthe M{]r‚™u …t{u÷tk y™u rŒÔÞ{qŠ‚ ¼„ðt™™tk Ëtûtt‚T Œþo™ ÚtðtÚte {ntyt™kŒ™u …t{u÷t ™thŒ{wr™ ¼„ðt™™e ¼Âõ‚Úte yt„¤ fnuþu yuðt «fthu M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt. ‚tu fux÷tf ïu‚ðýoðt¤t y™u þk¾ [¢ „Œt …ÈÚte þtu¼tÞ{t™ ntÚtðt¤t yuðt ™kŒ Ëw™kŒtrŒ y„úuËh …tu‚t™t …t»toŒtuyu ÞÚttË{Þ su Ëuð™ fhu÷t Au. ‚u{™t rŒÔÞY…Úte ‚Útt Ëtih¼Úte su™e Ë{„ú RrLÿÞð]Â¥tytu ¾U[tR „R Au y™u su™e áÂü yt™kŒ™tk y©wytuÚte htuftR „R Au. >>19>> 38 nfi˘π]¬¥…… i…®…i™…n¬¶…⁄i… n˘¥™…®…⁄Ãi…∆ i…p⁄˘{…∫……Ëƶ™…æi…… J…±…‰ xp˘™…:* +…x…xn˘¥…… Æ|… i…ØÒr˘nfi˘ π]Ù: |…‰®h……‰v¥…«Æ…‰®…… ∫…÷J…∫…®¶…fii……‰%¶…⁄i…¬ *23* yr‚ yKw‚ rŒÔÞ {qŠ‚ su{™e Au yuðt Wõ‚ rðþu»týrðrþü ¼„ðt™ ©ef]»ý™tk Œþo™ fhe™u. >>20>> ∏…“n˘…®…®…÷J™…ËÆl… M……‰{…¥…‰π…˶…«Ci™……¥…x…©…Ë u˘«¶…÷V…ËÆx…‰EËÚ: * ={……∫™…®……x…∆ M…ØÒb‰x… S……O…i……‰  ¥…¶…⁄ i… ¶…†S……π]Ù ¶…Æ…x…i…… ¶…:*21 ð¤e fuðt ? ‚tu „tu…ðu»t™u Äthe hnu÷t.yæÞtÞ . …wÂü. ƒwÂØ. r¢Þt. >>18>> v…®…Êh… ¥…‰nË˘Æ J…±…˶…«M…ˆS… Y……x…… n˘ ¶…: ∫…∆™…i…{…… h…™…÷M®…Ë: *  x…π…‰¥™…®……h…∆ S… ∫…÷n˘∂…«x……tËÃx…V……™…÷v…Ë®…⁄«Ãi…v…ÆËÆx…‰EËÚ: **19** ð¤e fuðt ? ‚tu su ƒu ntÚt òuze hnu÷t {qŠ‚{t™ Ä{oŒuð. {iºte. RíÞtrŒ „wý þÂõ‚ytuyu su Ëuð™ fhu÷t Au. >>26>> x……Æn˘ =¥……S… V…™… ∏…“EfiÚπh… ! ¶…M…¥…z……Æ…™…h… ! V…M…i|…¶……‰ ! * ¥……∫…÷n‰˘¥…… J…±……¥……∫… ! ∫…nˢEÚ… xi…EÚ¥…±±…¶… ! **27** .17 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ð]kŒtuÚte rðxtyu÷tk htrÄftS y™u ËíÞ¼t{t ft®÷Œe òkƒð‚e ytrŒf™tk ð]kŒtuÚte ðªxtyu÷tk ÷û{eyu [kŒ™ …w»…trŒ W…[thtuðzu Ë{[o™ fhu÷t Au. y™u «u{¼h™u ÷eÄu su™t þheh™tk htu{ W¼tk ÚtR „Þtk Au yuðt ™thŒ{wr™ Ëw¾Ët„h{tk Ëk{ø™ ÚtR „Þt. ŒÞt. >>21>> ®…⁄i™……« S… ∂……xi™…… n˘™…™…… S… ∫…‰ ¥…i…∆ {…÷π]¨… S… i…÷π]¨… ¡l… ®…‰v…™…… S… * ∏…r˘… GÚ™……¡÷z… i… ¶…†S…®…Ëj™…… i…l……  i… i…I……∫®…fi i…§…÷ r˘ ¶…†S… **22** ð¤e fuðt ©ef]»ý ? ‚tu {qŠ‚. ƒu ntÚt òuze™u ‚u{™t {w¾th®ðŒ™u r™nt¤‚t Útft ð¤e fuðt ? ‚tu fux÷tf RLÿ™e÷{rý™t suðt ðýoðt¤t. {uÄt. ‚wÂü. >> n˘hb¥…k…∆ x…®…∫EfiÚi™… x……Æn˘: |…‰®… ¥…º¥…±…: * §…r˘…\V… ±…{…÷]Ù∫i…∫l……Ë ¥…“I…®……h…∫i…n˘…x…x…®…¬ **24** ®…∫……Æ®…… h…C™…∫…÷¥…h…«¥…h…Í:  ∫…i…ˆS… EËÚ †S… z…V…{……π…«n˘…O…¬™…Ë:* «u{ðu„Úte yr‚rðb¤ Útyu÷t ™thŒS ¼„ðt™ ©ef]»ý™u Œkzð‚T ={…… ∏…i…∆ S…GÚM…n˘…§V…∂…R¬J…±…∫…n¬¶…÷V…Ëx…«xn˘∫…÷x…xn˘®…÷J™…Ë: **20** «ýt{ fhe™u. >>22>> W¼t hÌtt. M{]r‚. rð™ÞÚte ƒnw ™{ú.

yuftkr‚f ¼õ‚tu™u ËŒtft¤ ƒnws ðnt÷t Atu y™u ‚{tu™u yuftkr‚f ¼õ‚tu ËŒtft¤ ƒnws ðnt÷t Au. >>27>> +i™……†S…™……«S…«x…“™……R¬Q…‰ ! Æ… v…EÚ…EÚ®…±…… n˘ ¶…: * i¥…®…‰¥……i™… xi…E∆Ú ∏…‰™……‰%¶…“{∫…i……∆ {…Æ®…… M… i…: **28** h{t htÄt ytrŒf þÂõ‚ytu y u yíÞtùÞo … q ð o f y[o ™ eÞ [hýth®ðŒ su{™tk Au yuðt yt… yuf s ytíÞkr‚f fÕÞtý™u …t{ðt RåA‚t s™tu™u …h{t „r‚-…h{ W…tÞ y™u …h{ «tÃÞ Atu. yt yÚto “+®…fii…∫™…Ëπ… ∫…‰i…÷:’’ ‘‘™…®…‰¥…Ëπ… ¥…fih…÷i…‰ i…‰x… ±…¶™…:’’ ‘‘®…÷J™……‰%™…∆ ∫…¥…« ∫… r˘EÚfi i…¬’’ ‘‘®…÷HÚ…x……∆ {…Æ®…… M… i…:” RíÞtrŒ ©wr‚M{]r‚ytuyu Ë{Úto™ fÞtuo Au. >>  x…i™……x……®……i®…x……∆  x…i™… +…i®…… S…‰i…x…S…‰i…x…: * I…Æ…I…Ɖ¶™…†S… {…Æ∫i¥…∆ •…¿ {…Æ®…∆ ΩÙƉ ! **29** nu nhu ! (“ΩÙ ÆΩ«ÙÆ i… {……{…… x… n÷˘π]Ù S…k…ËÆ {… ∫®…fii…:’’ ‘‘ΩÙÆ…®™…P…∆  ΩÙ ∫®…i…fih« ……∆’’ ‘‘ΩÙÆh……i∫…¥…»n:˘÷ J……x……∆ ΩÙ Æ Æi™… ¶…v…“™…i…‰” yt M{]r‚ r™YÂõ‚™u y™wËthu M{hý{tºtÚte ¼õ‚s™tu™tk Œw:¾ Œwrh‚™u ™tþ fh™tht ntuðtÚte ËtÚtof nrh ™t{Úte ‚{tu fnuðtytu Atu. ð¤e “EfiÚπh……‰ ¥…h…«ù ®…‰ ™…∫®……k…‰x… EfiÚπh……‰%ΩÙ®…V…«÷x…’’ ‘‘+|……EfiÚi…… i…ØÒ S…Æ®…‰S…EÚ: EfiÚπh… <« Æi…:’’ yt M{]r‚ r™YÂõ‚™u y™wËthu yr‚h{ýeÞ {u½~Þt{ y«tf]‚ rŒÔÞ ‚™wðt¤t ntuðtÚte f]»ý ™t{Úte fÌtt Atu. ‚{tht 39 Útfe …h ftuR W…tÞ ™Úte ‚u{ …h «tÃÞ ™Úte.17 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ‚u M‚wr‚™u 11 &÷tufÚte fnu Au. nu ðtËwŒuð ! ‚{tu Ë{M‚ s„‚{tk ðËe hÌtt Atu y™u Ë{M‚ s„‚ ‚{thu rð»tu ðËe hÌtwk Au {txu ðtËwŒuð ™t{Úte þtMºttuyu r™Y…ý fhu÷t Atu. >>31>> ∫…¥…Í¥…Ênˢ∫i¥…®…‰¥…‰V™… ={……∫™……‰ Y…‰™… B¥… S… * . yt…™t [hýf{¤™e ftkr‚™tu {rn{t y™ðrÄ Au. nu ËŒiftkr‚fðÕ÷¼ ! “ |…™……‰  ΩÙ Y…… x…x……‰%i™…l…«®…Ω∆Ù ∫… S… ®…®…  |…™…:’’ ‘‘Y……x…“ i¥……®…Ë¥… ®…‰ ®…i…:” yt „e‚t ð[™™u y™wËthu. yt A ¼„þçŒðtåÞ yiïÞuo Ëk…Òt ntuðtÚte ¼„ðt™ þçŒÚte þtMºttuyu «r‚…tŒ™ fhu÷t Atu. ytðt ‚{tu ©e-÷û{eyu rðrþü ntuðtÚte yÚtðt rŒÔÞ rð„ún{tk r™hr‚þÞ Œeró ntuðtÚte ©ef]»ý™t{Úte þtMºttuyu r™Y…ý fÞtO Atu. ‚{tht Útfe …h ftuR ™Úte. >>29>> ™…l……  ¥…∂…÷ r˘:  ∫… r˘†S… ¶…Ci™…… {…Æ®…™…… i…¥… * i…l…… x… ∫™……z…fih……®…x™…Ë: ∫……v…x…Ë∫i…{…+… n˘ ¶…: **30** nu ¼„ð™T ! {w{wûtw s™tu™u ‚{the ¼Âõ‚Úte suðe yk‚:fhýþwÂØ y™u ‚u îtht ytíÞkr‚f ©uÞ rËÂØ ÚttÞ Au ‚uðe ‚… Œt™ Þ¿ttrŒf yLÞ ËtÄ™tuyu fhe™u Út‚e ™Úte. yuðt nu f]»ý ! ‚{tu sÞfthe «ð‚tuo. >>30>> i¥…n˘ R¬Q… n˘¥™…V™……‰i∫x…ËEÚ… ®…÷®…÷I…÷h……∆ æ n˘  ∫l…i…®…¬ * ®…ΩÙi∫…xi…®…∫…∆ ΩÙi…÷» ∫…t: ∂…HÚ…% ∫i… ∫…i{…i…‰: ! **31** nu Ëí…‚u ! yuf yt…™t [hýt‹ðŒ™e rŒÔÞ ßÞtuíM™ts (ftkr‚) {w{wûtwytu™t ÓŒÞ{tk hnu÷t y™trŒ y¿tt™Y… {nt„tZ ykÄfth™u ‚íft¤ ™tþ fhðt Ë{Úto ÚttÞ Au.nu ©ef]»ý ! ‚{tu “∫…Ëπ…… +…x…xn˘∫™… ®…“®……∆∫…… ¶…¥… i…’’ ‘‘+…x…xn˘˘®…™……‰%¶™……∫……i…¬’’ ‘‘EfiÚ π…¶…⁄«¥……S…EÚ: ∂…§n˘…‰ h…ù  x…¥…fi« k…¥……S…EÚ: *  ¥…πh…÷∫i…n¬¶……¥…™……‰M……SS… EfiÚπh……‰ ¶…¥… i… ∂……∑…i…:’’ yt ©wr‚ Ëqºt r™YÂõ‚ð[™™uy™wËthu r™hðrÄf yt™kŒ™t r™rÄ ntuðtÚte ËtÚtof f]»ý ™t{Úte fÌtt Atu.) ‚{tu “ x…i™……‰  x…i™……x……∆ S…‰i…x…ù‰i…x……x……®…‰EÚ…‰ §…Ω⁄Ùx……∆ ™……‰  ¥…n˘v…… i… EÚ…®……x…¬’’ ‘‘™…∫™……i®…… ∂…Æ“Æ∆” yt ©wr‚yu r™íÞ ƒnw [u‚™ ytí{tytu™t V¤ «Œt‚t r™íÞ yuf [u‚™ ytí{t…ýu «r‚…tŒ™ fhu÷t Atu. nu yr¾÷tðtË ! ‚{tu Ëðo™t yk‚Þto{e ntuðtÚte yt he‚u r™Y…ý fhu÷t Atu. nu s„í…‚u ! ‚{tu Ë{M‚ s„‚™t r™Y…trÄf Mðt{e ntuðtÚte yt «fthu «r‚…tŒ™ fhtyu÷t Atu.yæÞtÞ . ûthtûth-ƒØ{wõ‚ …wY»ttu Útfe …h-©uc …h{ ƒúñ …h{tí{t su fÌtt Au ‚u ‚{tus Atu. nu ™thtÞý ! szr[Œtí{f Ë{M‚ s„‚{tk ykŒh ƒnth ÔÞt…e™u hnu÷t ntuðtÚte yËtÄthý ™thtÞý™t{Úte þtMºttuyu ‚{tu™u ðýoÔÞt Au. nu ¼„ð™T ! ‚{tu ¿tt™ þÂõ‚ ƒ¤ yiïÞo ðeÞo ‚us. ‚{the ¼Âõ‚™tus ¼thu Wíf»to Au.

yåÞw‚ …hkƒúñ …h{tí{t yuðt ‚{tu ‚u ‚{tht þhý™u nwk …tBÞtu Awk. >>1>> .nu ËtðŠý {w™u ! yt he‚u ŒuðŠ»t ™thŒSyu ¼Âõ‚Úte M‚wr‚ fhu÷t …h{uïh ©ef]»ý. ft¤ {tÞt™t {nt¼Þ™t r™ðthý{tk ‚{the W…tË™t™wk ƒ¤s ƒnw W…Þtu„e Au. ‚us:…wksY… y{]‚Ëk¿t‚ „wýt‚e‚ yt yûthÄt{{tk r™„wý o -«tf]‚„wý ÷uþu hrn‚ …wY»ttu¥t{ ‚{tu ËŒið Ëkhts{t™ Atu. (&÷tuf 71) nu nhu ! ‚{the W…tË™t™t ƒ¤u fhe™u s ‚{tht ¼õ‚tu yt¾t ƒúñtkz™u ¼Þ W…òð™tht ft¤Útfe y™u {tÞt™t {nt¼ÞÚtfe {wõ‚ ÚtR òÞ Au. >>35>> ∏…“ ¶…M…¥……x…÷¥……S… n˘∂…«x…∆ ®…®… ™…VV……i…∆ i…¥… i…k…÷ ®…ΩÙ…®…÷x…‰ ! *  x…i™…ËEÚ… xi…EÚ¶…HÚi¥…… z…n«˘®¶…i¥……x®… n˘SUÙ™…… **1** i…∆ i¥……®…ΩÙ®…÷{…‰i……‰% ∫®… ∂…Æh…∆ V…M…n˘“∑…Æ®…¬ * ∫…¥……«i®……x…∆  ¥…¶…÷∆ •…¿ ®…ΩÙ…{…÷ØÒπ…®…S™…÷i…®…¬ **36** ©e ¼„ðt™ fnu Au– nu {nt{w™u ! ‚{™u {tYk su Œþo™ ÚtÞwk ‚u ‚tu {thu rð»tu ‚{thu ytíÞkr‚fe yftkr‚fe ¼Âõ‚ Au y™u ‚u ¼Âõ‚…ý r™ŒO¼ Au {txu {the RåAtÚte ÚtÞwk Au. >>33-34>> •…¿…hb¶…™…n˘…iEÚ…±……x®……™……™……†S… ®…ΩÙ…¶…™……i…¬ * ®…÷HÚ… ¶…HÚ… ¶…¥…xi™…‰¥… i¥…n˘“™……‰{……∫…x……§…±……i…¬ **35** 40 ‚u he‚™tus y™w„ún {the W…h fhðt™u ÞtuøÞ Atu. y{]‚‚wÕÞ {Äwh ðtýeðzu ™thŒ{wr™™u yt™kŒ W…òð‚t Útft ƒtuÕÞt.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬  x…ØÒ {…i……‰% ∫… ¶…M…¥…x…¬ ! ∫…¥…«EÚ…Æh…EÚ…Æh…®…¬ **32** nu ¼„ð™T ! Ëðo ðuŒtuyu Ëðofthýfthý ‚{tus …qßÞ ‚{tus W…tMÞ y™u ‚{tus ¿tt‚ÔÞ Atu yu{ r™Y…ý fÞwO Au. su™u yuftkr‚fe ytíÞkr‚fe r™ŒO¼ ¼Âõ‚ ntuÞ ‚u™u s {tYk Œþo™ ÚttÞ Au. >>38>> Rr‚©eMfLŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ©eðtËwŒuðŒþo™ ™t{t ËóŒþtu yæÞtÞ: >>17>> 18. >>32>> BEËÚEÚ ∫®…x…¬ Æ…‰®…E⁄Ú{…‰ ™…k…¥…… ∫i…  ∫…i…∆ ®…ΩÙ: * ∂……xi…®……x…xn˘∞Ò{…∆ S… i…iEÚ…‰]Ù“xn÷˘|…¶…… v…EÚ®…¬ **33** + ∫®…∫i¥…®…I…Ɖ v…… ®x…  x…M…÷«h…‰%®…fii…∫…∆ Y…E‰Ú * ®…ΩÙ:{…÷∆V…‰ ∫…nˢ¥……∫∫…‰  x…M…÷«h…: {…÷ØÒπ……‰k…®…: **34** nu ¼„ð™T ! ‚{tht yuf yuf htu{rAÿ{tk su ïu‚ þtk‚ yt™kŒY… ‚us Au ‚u ftuxe [kÿ{t™e «¼t Útfe yr‚yrÄf Au.yæÞtÞ . Ëðtoí{t. yt yÚto “¶…Ci™…… i¥…x…x™…™…… ytðt {nt{rn{tþt¤e. {nt…wY»t. s„Œeïh. yt yæÞtÞ{tk ƒúñt «íÞu ðhŒt™ «Ëk„Úte ¼„ðt™u …tu‚t™t ¼rð»Þ yð‚thtu [rhºttu ËtÚtu fÌttk y™u ™thŒS™u ¼„ðt™Útfe ðeýt™e «tÂó y™u ™thŒS™wk «íÞt„{™ fÌtwk Au. >>37>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <il…∆ n‰˘¥…Ãπ…h…… ¶…Ci™…… ∫…∆∫i…÷i…: {…Æ®…‰∑…Æ: * i…®……ΩÙ…x…xn˘™…x¥……S…… ∫…÷v……∫… ®®…i…™…… ®…÷ x…®…¬ **38** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…n˘∂…«x…x……®…… ∫…{i…n˘∂……‰%v™……™…: **17** ftŠ‚fMðt{e fnu Au. yt yÚto “∫…¥…Ê ¥…‰n˘… ™…i{…n˘®……®…x… xi…’’ ‘‘¥…‰nˢù ∫…¥…ÍÆΩÙ®…‰¥… ¥…‰t:’’ ‘‘i¥…®…∫™… {…⁄V™…ù” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚yu fÌttu Au. nwk r™ù¤ ¼Âõ‚Útfe ƒeswk ftkR …ý ‚{tht Útfe …t{ðt RåA‚tu ™Úte. rð¼w-ËðoÔÞt…f. >>36>> yæÞtÞ 18 {tu ∂…C™… +ΩÙ®…‰¥…∆ ¥…v……‰%V…÷x« … ! * Y……i…÷∆ p˘π]÷Ù∆ S… i…k¥…‰x… |…¥…‰π]÷Ù∆ S… {…Æ∆i…{…**’’ ™…l…… i¥…SS…Æh……®¶……‰V…‰ ¶… HÚ®…Ê  x…†S…±…… ∫…n˘… * ‘‘¶…Ci™…… ±…¶™…∫i¥…x…x™…™……’’ ‘‘i…‰π……∆ Y……x…“  x…i™…™…÷HÚ BEÚ¶… HÚ-Ã¥… ∂…π™…i…‰’’ ¶…¥…‰k…l…Ë¥… n‰˘¥…‰∂… ! EÚi…÷«®…Ω«Ù∫™…x…÷O…ΩÙ®…¬ **37** ‘‘®… ™… S……x…x™…™……‰M…‰x… ¶… HÚÆ¥™… ¶…S…… Æh…“’’ ‘‘®……∆ S… ™……‰%¥™… ¶…S……Ɖh… nu Œuðuþ ! su he‚u {thu ‚{tht [hýth®ðŒ{tk ¼Âõ‚ r™ù¤ ÚttÞ ¶… HÚ™……‰M…‰x… ∫…‰¥…i…‰” RíÞtrŒ ðtõÞÚte „e‚t{tk fÌttu Au.

>>5>> …]Úðe W…h ð‚o‚t ‚uòu{Þ rŒÔÞ ïu‚îe…Ät{{tk íÞtk™tðtËe ïu‚{wõ‚tu™u «r‚rŒ™ …tk[ 𾂠(«t‚:ft¤ Ëk„ðft¤ {æÞtöft¤ y…htöft¤ ËtÞkft¤) nwk {tYk Œþo™ yt…wk Awk. “™… +…i®……x…®…xi…Æ…‰ ™…®…™… i… ∫… i… +…i®……%xi…™……«®™…®…fii…:’’ ‘‘™……‰  ¥…n˘v…… i… EÚ…®……x…¬’’ ‘‘±…¶…i…‰ S… i…i…: EÚ…®……x…¬ ®…™…Ë¥…  ¥… ΩÙi……x…¬  ΩÙ i……x…¬” RíÞtrŒf ©wr‚ M{]r‚ytu{tk yk‚Þtor{…ýu ‚Útt Ëðof{oV¤«Œ…ýu «r‚…tŒ™ fhu÷tu ftuR ƒeòu ™rn …ý nwks Awk. ð¤e ÞÚttur[‚ MðÄ{o. >>9>> E÷Ú¥…Ê% x…ØÒr˘|…t÷®x…∫…R¬EÚπ…«h…∫…®……º¥…™…Ë: * ∫¥…∞Ò{…Ëx…ÍEÚEÚ…‰]¨hb∫…M…« ∫l…i™…{™…™……x…ΩÙ®…¬ **10** . ðihtøÞ y™u ytí{r™ðuŒ™ …ý ‚{thu rð»tu ËŒtÞ ð‚uo Au. ®f‚w ƒeò …ý {™w»Þtu òu …qðtuoõ‚ ¼Âõ‚ ¿tt™ ðihtøÞ ytrŒf ËNwýtuyu Ëk…Òt ÚttÞ ‚tu ‚u …ý {™w»Þtu Ëðofthý {thtk Ëtûtt‚T Œþo™ yt Ät{{tk …t{u Au. ð¤e ‚{thu rð»tu. ‚… Ëðo ÔÞË™tuyu hrn‚…ýwk y™u {tntíBÞ¿tt™ …qðof {thu rð»tu yuftkr‚fe ¼Âõ‚ RíÞtrŒ {the «ËÒt‚t™t fthý¼q‚ y®nËtrŒ ËNwýtu r™ùu ð‚uo Au. Ëðo «fthu RrLÿÞtu™tu r™„ún. ‚u{s ðtËwŒuð MðY…Úte ‚kºt þtMºttuyu ðýoðu÷tu …ý ƒeòu ftuR ™nª …ý htÄt÷û{erðrþü su nwk ‚us nwk Awk. >>8>> <«nfi˘M±…I…h…∫…®{…z…… ™…‰ ∫™…÷Æx™…‰% {… ®……x…¥……: * i…‰% {… ®……®…“nfi˘∂…∆  ¥…|… ! {…∂™…xi™…‰EÚ… xi…EÚ |…™…®…¬ **5** v…… ®x… i…‰V……‰®…™…‰  n˘¥™…‰ ∑…‰i… u˘{…‰%x¥…Ω∆Ù ¶…÷ ¥… * n˘n˘… ®… ∑…‰i…®…÷H‰Ú¶™…: {…\S…EÚ…±…∆ ∫¥…n˘∂…«x…®…¬ **9** nu rð« ™thŒ ! su{ ‚{™u {thtk Œþo™ ÚtÞtk ‚u{ ƒeò™u ™ ÚttÞ yu{ ™rn. yûthÄt{e {tht Útfe ðifwkXÄt{e swŒt ™Úte. yt nu‚w™u ÷eÄu nu Ëwðú‚ ! ‚{tu yt Ät{{tk {thtk Œþo™ …tBÞt Atu. ~Þt{tu™{th ytrŒf {wr™r«Þ yÒtÚte Srðftð]Â¥t. yü «fthu r†Þtu™t «Ëk„{tk …rhnthY… ƒúñ[Þoðú‚ ‚{thu rð»tu yM¾r÷‚ ð‚uo Au. …ý nwks íÞtk [‚w¼wos ƒeò Y…Úte yLÞY… ÷û{eS ËtÚtu hÌttu Awk.-7 •……-2) yt ©wr‚yu Ënu‚wf r™Y…ý fhu÷t Œ{ Œt™ ŒÞtY… ºtý Œfthtu r™hk‚h ð‚uo Au. ð¤e ¼Âõ‚ðÄof ËíËk„. >>2-4>> 41 +∫……¥…ΩÙ ®…ΩÙ •…¿z… ∫®…z…I…Æv……®… x… * Æ…v……±…I®…“™…÷i……‰  x…i™…∆ ¥…∫…… ®… ∫¥…… ∏…i…Ë: ∫…ΩÙ **6** ¥……∫…÷n‰˘¥…∫¥…∞Ò{……‰%Ω∆Ù ∫…¥…«EÚ®…«°Ú±…|…n˘: * +xi…™……« ®…i…™…… ¥…i…Ê ∫¥…i…xj…: ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ **7** nu ƒúñ™T ! yt yûthÄt{{tk.nu {w™u ! ‚{thu rð»tu {™ ðtýe ftÞtÚte ftuR…ý «týe™e ®nËt ™rn fhðtY… y®nËtÄ{o r™hk‚h ð‚uo Au. yütk„ Þtu„. fthý fu nwk ‚tu yuftkr‚f ¼õ‚tu su™u ƒnw r«Þ Au yuðtu Awk. >>6-7>> ¥…ËE÷Úh`Ù…J™…‰ ®…ΩÙr˘… ®x… ±…I®™…… ∫…ΩÙ S…i…÷¶…÷«V…: * ¥…∫…… ®… x…xn˘M…ØÒb®…÷J™…Ë: ∫……E∆Ú S… {……π…«nˢ: **8** ð¤e ðifwkX™t{™t {ntÄt{{tk [‚w¼wosY…u ÷û{eS ËtÚtu y™u ™kŒ „Yz «{w¾ …t»toŒtu ËtÚtu nwks ðËwk Awk. “n˘…®™…i… n˘k… n˘™…v¥… ®… i… i…n‰˘i…q˘j…™…∆  ∂…I…‰q˘®…∆ n˘…x…∆ n˘™…… ®… i…”(§…fiΩÙ. ‚u{tk…ý ynª ‚u™t {æÞðŠ‚ ®ËntË™{tk yt ‚{the áÂü„tu[h Ëtûtt‚T ÚtÞu÷tu nwk …wY»ttu¥t{ htÄt÷û{e ËtÚtu {tht ™kŒ Ëw™kŒtrŒf …t»toŒtu ËtÚtu r™hk‚h hÌttu Awk.-+. yux÷u {™u ¼Âõ‚ r«Þ ntuðtÚte ‚u su{tk ntuÞ ‚u™u {tYk Œþo™ ÚttÞs. W…þ{. Ëðuo Œurnytu™t yk‚Þtor{…ýu hne™u ËðoftuR™tk f{tuo™wk ÞÚttf{oV¤ yt…™thtu Mð‚kºt ðtËwŒuð MðY… nwks ð‚wO Awk.yæÞtÞ .18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ +ÀΩÙ∫…… •…¿S…™…» S… i¥… ™…  x…i™…∆ S… n˘j…™…®…¬ * ∫¥…v…®……Ê{…∂…®……Ë S…Ë¥… ¥…ËÆ…M™…∆ S……i®…¥…‰n˘x…®…¬ **2** ∫…i∫…R¬M……‰%π]Ù…R¬M…™……‰M…†S… ∫…¥…«l…‰ xp˘™… x…O…ΩÙ: * ®…÷x™…z…¥…fi k…†S… i…{…: ∫…¥…«¥™…∫…x…ΩÙ“x…i…… **3** ®…n‰˘EÚ… xi…EÚ¶… HÚ†S… ®……ΩÙ…i®™…Y……x…{…⁄Ã¥…EÚ… * ¥…i…«i…‰ i…‰x… ®……®…j… {…∂™… ∫… i¥…∆  ΩÙ ∫…÷µ…i… ! **4** yr‚ Œw÷o¼ yuðt …ý …tu‚t™t Œþo™™e «tÂó{tk yrÄfth Ëk…Â¥t™u ºtý &÷tufÚte fnu Au.

{thtk MðY…™wk ¿tt™ …ý ‚{™u ÞÚttÚto Útþu. W…h ÷tðe™u s¤™e W…h MÚtt…™ fheþ. ‚{tuyu fhu÷e {ÞtoŒt™u ftuR…ý WÕ÷k½™ fhe þõþu ™rn. …ý nwks Awk. (ytÚte ðhtnyð‚th fÌttu) >>17>>  n˘x……xi…‰ i…¥… ®…i∫™……‰%Ω∆Ù ¶…⁄i¥…… I……‰h…” i…Æ“ ®…¥… * ∫…ΩÙ…Ëπ…Àv… v……Æ ™…π™…‰ ®…x¥……n˘”†S…  x…∂……¥… v… **18** nu ƒúñ™T ! ‚{tht rŒðË™t yk‚{tk (ËtÞk Ë{Þu) nwk {íMÞ{qŠ‚ ÚtR™u yti»tÄe Ërn‚ …]Úðe™u ™tift™us su{ yu{ htrºt™e yðÄe ËwÄe Äthý fheþ. {ntË{wÿ{tk {nts¤{tk zwƒe sðtÚte ™rn Œu¾t‚e …]Úðe™u ðhtnY…Äthe nwk ƒ¤„Šðc rŒr‚…wºt rnhÛÞtût™u nýe™us. ð¤e Ë™t‚™ ðuŒtu …ý ‚{the Ëqû{ ƒwÂØ{tk yæÞÞ™©{ rð™ts MVwŠ‚™u …t{þu. (ytÚte {íMÞ yð‚th fÌttu. yËwh„ýtu y™u {ntí{t {wr™ytu™u …ý ‚{us ðh yt…™tht Útþtu. >>11-12>> +…Y……™……®…‰¥… i……: ∫…¥……«∫i…¥… ∫l……∫™… xi… ®…u˘Æ…i…¬ * ¥…‰n˘…†S…… {… ∫°÷Ú Æπ™… xi… i…¥… §…÷r˘…Ë ∫…x……i…x……: **13** Y……x…∆ S… ®…i∫¥…∞Ò{…∫™… ™…l……¥…k…‰ ¶… ¥…π™… i… * i¥…™…… EfiÚi……∆ S… ®…™……«n˘…∆ x…… i…G∆Ú∫™… i… EÚ†S…x… **14** 42 +∫……v™…‰ ™…j… EÚ…™…Ê S… ®……‰ΩÙ®…‰π™… ∫… i…k¥…ΩÙ®…¬ * |……n÷˘¶…⁄«™… EÚ Æπ™…… ®… ∫®…fii…®……j…∫i¥…™……  ¥…v…‰ ! **16** ð¤e nu ƒúñ™T ! ðh …t{ðt™u RåA‚t Ëwh„ýtu.) >>19>> ∫…÷Æ…∫…÷ÆM…h……x……∆ S… ®…÷x…“x……∆ S… ®…ΩÙ…i®…x……®…¬ * i¥…®…‰¥… ¥…Æn˘…‰ •…¿x…¬ ! ¥…Ɖ{∫…⁄x……∆ ¶… ¥…π™… ∫… **15** x……ÆÀ∫…Ω∆Ù ¥…{…÷: EfiÚi¥……  ΩÙÆh™…EÚ ∂…{…÷∆  ¥…v…‰ ! * ∫…÷ÆEÚ…™…Ê ΩÙ x…π™…… ®… ™…Y…Px…∆  n˘ i…x…xn˘x…®…¬ **20** . (yt yÚto {tfOzuÞ …whtý{tk ÔÞtË{wr™yu “∫… n‰˘¥……‰ ¶…M…¥……x…¬ ∫…¥…» ¥™……{™… x……Æ…™…h……‰  ¥…¶…÷: * S…i…÷v……« ∫…∆ ∫l…i……‰ •…¿x…¬ ! ∫…M…÷h……‰  x…M…÷h« …∫i…l…… ** ¥™…⁄¡…i®……x…∆ S…i…÷v……« S… ¥……∫…÷n¥˘‰ …… n˘®…⁄Ãi… ¶…: * ∫…fiπ]¨…n˘“x…¬ |…EÚÆ…‰i™…‰π…  ¥…∂…÷r˘…i®…… V…x……n«˘x…: **” yt ð[™Úte fÌttu Au. (ytÚte fq{toð‚th fÌttu. y™u {™w ËóŠ»t ytrŒf™u …ý Äthý fheþ. Wí…Òt fhu÷t ‚u ƒúñtyu ‚… y™u Þ¿ttu ðzu {tYk ythtÄ™ fÞwO ‚u …Ae ythtÄ™Úte «ËÒt ÚtÞu÷t {U ƒúñt™u RÂÃË‚ y™uf ðhtu ytÃÞt.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yr™YØ …ãwB™ Ëkf»toý Ëk¿t‚ {thtk MðY…tuyu fhe™u ðtËwŒuð {qŠ‚ nwk y™ufftuxe ƒúñtkztu™e Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ «÷Þ™u fYk Awk. >>15-16>> ∫…fiV™…®……x…‰ i¥…™……  ¥…∑…‰ x…π]Ù…∆ {…fil¥…” ®…ΩÙ…h…«¥…‰ * +…x… ™…π™…… ®… ∫¥…∆ ∫l……x…∆ ¥……Æ…Ω∆Ù ØÒ{…®…… ∫l…i…: *  ΩÙÆh™……I…∆  x…ΩÙi™…Ë¥… nˢi…‰™…∆ §…±…M…Ã¥…i…®…¬ **17** ‚{tuyu rðï™e Ë]Âü fh‚tk. s„‚ f‚to…ýu þtMºttuyu «r‚…tŒ™ fhu÷t su Au ‚u {thtk Útfe swŒt ™Úte. >>10>> ∫…M……«Æ®¶…‰ ®…™…… •…¿… ∫…fiπ]Ù…‰ x…… ¶…∫…Æ…‰ØÒΩÙ…i…¬ * i…{…∫……Æ…v…™……®……∫… ®……∆ ™…Y…ˆS… x……Æn˘ ! **11** i…i…∫i…∫®…Ë |…∫…z……‰%Ω∆Ù |…n˘n˘…®…“ {∫…i……x¥…Æ…x…¬ * •…¿x|……{∫™… ∫… ∫……®…l™…» |…V……x……∆ i¥…∆  ¥…∫…V…«x…‰ **12** nu ™thŒ ! s„‚™e Wí…Â¥t Ë{Þu yr™YØY…u {U ™tr¼f{¤ Útfe ƒúñt™u Wí…Òt fÞtuo.) >>18>> ∫…÷v……™…Ë ®…lx…i……®…À§v… EÚ…∂™…{……x……∆  x…Æ…∏…™…®…¬ * ®…xl……x…∆ E⁄Ú®…«∞Ò{……‰%Ω∆Ù v……∫™…‰ {…fiπ`‰Ù S… ®…xn˘Æ®…¬ **19** yux÷wk s ™rn …ý {U ‚{™u yt…u÷t ðhŒt™Útes Ë{„ú ‚u Ësuo÷e «òytu ‚{the yt¿tt{tk ð‚oþu.yæÞtÞ . >>13-14>> y{]‚ «tÂó {txu ËwhtËwhtu ¼u„t {¤e™u Ë{wÿ™wk {kÚt™ fhðt {kzât íÞthu ‚u{ýu {kÚt™ ŒkzY… (hðtRÞtu) fhu÷t …ý r™htÄth {kŒht[¤™u nwk fq{oY…™u Äthe™u {tht …wc¼t„ W…h Äthý fheþ. ð¤e nu rðÄu ! ‚{thtÚte ™ ËtÄe þftÞ yuðtk su ftÞo{tk ‚{tu {tun …t{þtu ‚u ftÞo™u ‚tu ‚{tuyu Ëk¼téÞtu Útftu nwks «„x ÚtR™u fheþ. fuðt ðhtu ? ‚tu nu ƒúñ™T ! ‚{tu «òytu™e Ë]Âü fhðt{tk W…Þtu„e Ët{ÚÞo™u …t{þtu.

yt yðËhu su ÷û{eS Au ‚u …ý s™fhtò™tk …wºte Ëe‚t™t{Úte «„x Útþu. yt ŒiíÞhts ƒ¤e RLÿ™u rºt÷tufe™thtßÞÚtfe ¼úü fhþu.) >>20>>  ¥…Æ…‰S…x…∫™… §…±…¥……x§… ±…: {…÷j……‰ ®…ΩÙ…∫…÷Æ: * ¶… ¥…π™… i… ∫… ∂…G∆Ú S… ∫¥…Æ…V™……SS™……¥… ™…π™… i… **21** j…˱……‰C™…‰%{…æi…‰ i…‰x…  ¥…®…÷J…‰ S… ∂…S…“{…i……Ë * + n˘i™……∆ u˘…n˘∂…: {…÷j…: ∫…®¶… ¥…π™…… ®… EÚ∂™…{……i…¬ **22** «FtŒ …wºt rðhtu[™™tu {ntƒ¤ðt™ {nt ŒiíÞ ƒ÷e™t{™tu …wºt Útþu. y™u Ä{o{ÞtoŒt™u ¼tk„e ™t¾™tht {txus fwÂíË‚ {t„o{tk ð‚o™tht ûtrºtÞtu™tu ™tþ fheþ.yæÞtÞ . nwk ŒþhÚt Útfe ‚u{™e ftiþÕÞt™t{™e …í™e{tk ht{[kÿ ™t{Úte «„x ÚtRþ. (ytÚte Ëe‚tht{tð‚th fÌttu) >>28-29>> i…i……‰ ÆI…:{…Ài… P……‰Æ∆ n‰˘¥…Ãπ…p˘…‰ΩÙEÚ… Æh…®…¬ * ∫…“i……{…ΩÙ… Æh…∆ ∫…R¬J™…‰ ΩÙ x…π™…… ®… ∫…ΩÙ…x…÷V…®…¬ **30** i…∫™… ®…‰ i…÷ S… Æj…… h… ¥……±®…“EÚ…t… ®…ΩÙπ…«™…: * i…n˘… M……∫™… xi… §…Ω÷Ùv…… ™…SUÿÙi…‰: ∫™……n˘P…I…™…: **31** íÞth…Ae nwk hsM‚{: «Ät™ ntuðtÚte ½tuh. (ytÚte É»t¼tð‚th fÌttu) >>26>> j…‰i……™…÷M…‰ ¶… ¥…π™…… ®… Æ…®……‰ ¶…fiM…÷E÷Ú±……‰u˘ΩÙ: * I…j…∆ S……‰i∫……n˘ ™…π™…… ®… ¶…Mx…∫…‰i…÷ EÚn˘v¥…M…®…¬ **27** ð¤e ºtu‚tÞw„{tk nwk ¼]„fw ¤ w ™u ðn™ fh™tht …hþwht{ ™t{u ÚtRþ. (ytÚte fr…÷tð‚th fÌttu) >>24>> n˘k……‰ ¶…⁄i¥……%x…∫…⁄™……™……®…j…‰Æ…x¥…“ I…EÚ” i…i…: * |…º±……n˘…™……‰{…n‰˘I™…… ®…  ¥…t…∆ S… ™…n˘¥…‰  ¥…v…‰ ! **25** nu rðÄu ! íÞth …Ae yrºtÉr»t Útfe ‚u{™e y™ËqÞt ™t{™e ¼tÞto{tk nwk Œ¥t™t{Úte «„x ÚtR™u «FtŒS y™u ÞŒwhtò™u 43 ytLðerûtfe (ytí{ËkƒÄk e) rðãt™tu W…Œuþ fheþ. (ytÚte Œ¥ttð‚th fÌttu) >>25>> ®…‰ØÒn‰˘¥™……∆ ∫…÷i……‰ x……¶…‰¶…⁄«i¥……ΩÙ®…fiπ…¶……‰ ¶…÷ ¥… * v…®…» {……Æ®…Ω∆Ù∫™……J™…∆ ¥…i…« ™…π™…‰ ∫…x……i…x…®…¬ **26** ð¤e nu rðÄu ! ™tr¼htò Útfe ‚u{™e {uYŒuðe ™t{™e ¼tÞto{tk É»t¼ ™t{Úte …wºtY…u «„x ÚtR™u …]Úðe W…h Ë™t‚™ …th{nkMÞ ™t{™t W…þ{ Ä{o™u «ð‚toðeþ. Þ¿t½t‚e rŒr‚…wºt rnhÛÞfrþ…w™u nýeþ. >>23>> EÚn«˘®……q‰˘¥…Ω⁄Ùi™……∆ S… ¶…⁄i¥……l… EÚ {…±…… ¶…v…: * |…¥…i…« ™…π™…‰ EÚ…±…‰x… x…π]∆Ù ∫……RJ™…∆  ¥…Æ…M…™…÷E¬Ú **24** y™k‚h fŒo{Ér»t Útfe ‚u{™e Œuðnqr‚™t{™e ¼tÞto{tk nwk fr…÷™t{Úte «„x ÚtR™u ft¤u fhe™u ™ü Útyu÷t ËtkÏÞ¿tt™™u ðihtøÞ Ërn‚ «ð‚toðeþ.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ nu rðÄu ! Œuðtu™t Œw:¾ r™ðthýY… ftÞo r™r{‚u nwk ™]®ËnY… Äthe™u. y™u Ë{„ú Œuð‚tytu™u …tu‚…tu‚t™t MÚtt™tu{tk MÚtt…™ fheþ. ‚u Ëe‚tS™u nwk rþðSyu s™fhtò™u yt…u÷tk {ntÄ™w»t™u ¼tk„e™u …hýeþ. ƒ÷ehtòyu rºt÷tu f e™w k htßÞ nhe÷u ‚ tk y™u ‚u Ú te RLÿ ƒnw WŒtËe™¼tð™u …t{‚tk f~Þ…Útfe yrŒr‚{tk ƒth{tu …wºt W…uLÿ™t{u nwk «„x ÚtRþ. y™u yus nwk xwfzt yk„ðt¤tu ntuðtÚte ðt{™ ™t{Úte …ý rðÏÞt‚ ÚtRþ. (ytÚte …hþwht{™tu yð‚th fÌttu) >>27>> ∫…xv……Ë i…÷ ∫…®…x…÷|……{i…‰ j…‰i……™…… u˘…{…Æ∫™… S… * EÚ…Ë∂…±™……™……∆ ¶… ¥…π™…… ®… Æ…®……‰ n˘∂…Æl……n˘ΩÙ®…¬ **28** ∫…“i…… ¶…v……x…… ±…I®…“†S… ¶… ¥…j…“ V…x…EÚ…i®…V…… * =u˘ ΩÙπ™…… ®… i……®…Ë∂…∆ ¶…R¬Ci¥…… v…x…÷ÆΩ∆Ù ®…ΩÙi…¬ **29** ºtu‚tÞw„ y™u ît…hÞw„™tu ËkrÄ «tó Út‚tk ‚tu. {txus Œuðtu Ér»tytu rð„uhu™tu ÿtun fh™tht y™u ð¤e Ëe‚tS™u y…nh™tht yuðt . (ytÚte ™]®Ënyð‚th fÌttu. (ytÚte ðt{™tð‚th fÌttu) >>21-22>> i…i……‰ Æ…V™…∆ |…n˘…∫™…… ®… n‰˘¥…‰xp˘…™…  n˘¥…: {…÷x…: * n‰˘¥…i…… ∫l……{… ™…π™…… ®… ∫¥…‰π…÷ ∫l……x…‰π¥…Ω∆Ù  ¥…v…‰ ! * §…À±… S…Ë¥… EÚ Æπ™…… ®… {……i……±…i…±…¥…… ∫…x…®…¬ **23** nu rðÄu ! nwk ƒ÷ehtòÚtfe Mð„o™wk htßÞ ÷R™u RLÿ™u VheÚte yt…eþ. y™u ¼õ‚ƒ÷e™u …t‚t¤‚¤ðtËes fheþ.

fuðtk …ht¢{[rhºt ? ‚tu M™un…qðof ©ðý fhðt{tºtÚte Ëðo …t…™u nh™thtk Au. >>37-38>> EfiÚπh…∫™… ®…®… ¥…“™……« h… EfiÚπh…uˢ{……™…x……n˘™…: * M……∫™… xi… §…Ω÷Ùv…… •…¿x∫…t: {……{…ΩÙÆ… h…  ΩÙ **39** nu ƒúñ™T ! f]»ýY… nwk ‚u {thtk …ht¢{ [rhºt ytrŒf™u ÔÞtË{wr™ rð„uhu y™uf «fthu „t™ fhþu. {Útwht…whe{tk ðtËwŒuðÚtfe Œuðfe{tk «fx ÚtRþ. >>39>> EfiÚπh…uˢ{……™…x……‰ ¶…⁄i¥…… {…Æ…∂…Æ®…÷x…‰: ∫…÷i…: * ∂……J…… ¥…¶……M…∆ ¥…‰n˘∫™… EÚ Æπ™…… ®… i…Æ…‰ Æ¥… **40** ð¤e nu ƒúñ™T ! f]»ýîi…tÞ™ (ÔÞtË) ™t{Úte …htþh{wr™™t …wºtY…u «fx ÚtR™u ð]ût™es su{ yu{ ðuŒ™e þt¾tytu™tu rð¼t„ fheþ. su [rhºttu™tk ©ðý {tºtÚte ©tu‚t s™tu™tk …t…™tu ™tþ ÚtR òÞ. >>36>> ™…‰x… E‰Úx…… {… ¶……¥…‰x… ™…∫™… EÚ∫™…… {… ®……x…∫…®…¬ * ®… ™… ∫…∆™……‰I™…i…‰ i…∆ i…∆ x…‰π™…‰ •…¿M…Ài… {…Æ…®…¬ **37** v…®…» ¶…÷ ¥… ∫l……{… ™…i¥…… EfiÚi¥…… ™…n÷˘E÷Ú±…I…™…®…¬ * {…∂™…i……∆ ∫…¥…«n‰˘¥……x……®…xi…v……«∫™…‰ ¶…÷¥…∫i…i…: **38** ht„ îu»t ¼Þ ytrŒf su ftuR…ý ¼tðÚte su ftuR…ý s™™wk {™ {thu rð»tu Ëk÷ø™ Útþu ‚u ‚u s™™u …h{ŒÞt¤w nwk ©uc ƒúñ„r‚ ({tuût) ™u …{tzeþ. ‚u Yrf{ýe™u ÞwØ{tk ûtrºtÞtu™u S‚e™u …hýeþ.) >40 ¥…Ë n˘E∆Ú  ¥… v…®…… ∏…i™…  j…±……‰EÚ“{… Æ{…“bEÚ…x…¬ * UÙ±…‰x… ®……‰ΩÙ ™…π™…… ®… ¶…⁄i¥…… §…÷r˘…‰%∫…÷Æ…x…ΩÙ®…¬ **41** ð¤e nu rðÄu ! nwk ƒwæÄY…u ÚtR™u. ‚Útt ƒ¤¼ÿ™t{Äthe Ëkf»toý. su ÷û{eS Au ‚u Yrõ{ýe ™t{Úte ¼e»{f htò™e …wºte…ýu «„x Útþu. «ãwB™ y™u yr™YØ «„x Útþu. >>34-35>> v…®…«p÷˘ΩÙ…‰%∫…÷Æ…x…¬ ΩÙi¥…… i…n˘… ¥…π]Ù…∆†S… ¶…⁄{…i…“x…¬ * v…®…» ∫…∆∫l……{…™…z…‰¥… EÚ Æπ™…‰  x…¶…«Æ…∆ ¶…÷¥…®…¬ **36** 44 nwk ¼qr{ W…h Ä{o™es MÚtt…™t fh‚tu Útftu Ä{oÿtune yËwhtu™u y™u ‚u yËwhtuyu su{tk «ðuþ fÞtuo Au. ‚u …Ae nwk Ëðo Œuð‚tytu™t òu‚tks ¼qr{Útfe yk‚Äto™ ÚtR sRþ. >>32-33>> M……‰{…∫™… ¥…fiπ…¶……x……‰∫i…÷ ∫…÷i…… Æ…v…… ¶… ¥…π™… i… * ¥…fixn˘…¥…x…‰ i…™…… ∫……E∆Ú  ¥…ΩÙ Æπ™…… ®… {…sV… ! **34** ±…I®…“†S… ¶…“π®…EÚ∫…÷i…… ØÒ C®…h™……J™…… ¶… ¥…π™… i… * =u˘ ΩÙπ™…… ®… Æ…V…x™……x…¬ ™…÷r‰˘  x…ÃV…i™… i……®…ΩÙ®…¬ **35** nu ƒúñ™T ! htrÄft‚tu ð]»t¼t™w ™t{™t „tu…™e …wºteY…u «fx Útþu.) f]»ý yuðtu nwk ÞŒwfw¤{tk ðtËwŒuð™t{Úte rðÏÞt‚ ÚtRþ. ‚u Ë{Þu ytðtu nwk ‚u {thtk rŒÔÞ [rhºttu™u ‚tu ðtÂÕ{fe ytrŒf {nŠ»tytu ƒnw «fthu „t™ fhþu. yuf ðuŒ™u [th rð¼t„ðt¤tu fheþ (ytÚte ÔÞtËtð‚th fÌttu. (ytÚte f]»ýtð‚th fÌttu. ¼qr{{tk Ä{o™e MÚtt…™t fhe™u y™u ¼th¼q‚ ÞtŒð fw¤™tu …ý ûtÞ fhe™u.yæÞtÞ . yuðt htòytu™u nýe™u ¼qr{™u ¼thhrn‚ fheþ. nwk ð]kŒtð™{tk ‚u htÄt ËtÚtu rðnth fheþ. yt yÚto “Æ…P…¥…i¥…‰%¶…¥…i∫…“i…… ØÒ C®…h…“ EfiÚπh…V…x®… x…’’ ‘‘n˘‰˘¥…i¥…‰ n‰˘¥…n‰˘Ω‰Ù™…∆ ®…x…÷π™…i¥…‰ S… ®……x…÷π…“” yt yÚtoÚte M…ü fÌttu Au. ‚u{tk…ý ËkrÄ™t AuÕ÷t ¼t„{tks ¼qr{™t ¼th¼q‚ yËwhtkþ htòytu™t ™tþ{txu ‚Útt Ä{o y™u ÄtŠ{f s™tu™t hûtý {txu.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ htûtËhts htðý™u ‚u™t ™t™t¼tR fwk¼fýo ËtÚtu Ëk„út{{tk nýeþ. ðirŒf rðrÄ™u ytþhe™u rºt÷tufe™u …rh…ezt fh™tht yËwhtu™u A¤Úte {tun …{tzeþ (ytÚte ƒwØtð‚th fÌttu) >>41>> . >>30-31>> u˘…{…Æ∫™… EÚ±…‰†S…Ë¥… ∫…xv……Ë {…™…«¥…∫…… x…E‰Ú * ¶…⁄¶……Æ…∫…÷Æx……∂……l…» {……i…÷∆ v…®…» S… v……î…EÚ…x…¬ * ¥…∫…÷n‰˘¥……n¬¶… ¥…π™…… ®… n‰˘¥…C™……∆ ®…l…÷Æ…{…÷ Æ **32** EfiÚπh……‰%Ω∆Ù ¥……∫…÷n‰˘¥……J™…∫i…l…… ∫…R¬EÚπ…«h……‰ §…±…: * |…t÷®x…†S…… x…ØÒv…†S… ¶… ¥…π™… xi… ™…n˘…‰: E÷Ú±…‰ **33** ð¤e nu ƒúñ™T ! ît…h Þw„™t y™u fr÷Þw„™t ËkrÄ{tk.

{tht yð‚thtu y™k‚ Au ‚u{tk Œuþ ft¤™tu r™Þ{ ™Úte. fYk Awk y™u ð¤e fheþ. nu ™thŒ ! nwk ƒúñt™u ytx÷t (ºtuðeþ) ðhtu yt…e™u yk‚Äto™ ÚtR „Þtu. …hk‚w ßÞthu ßÞthu ðuŒtuõ‚ Ä{o™tu yËwhtu ™tþ fhþu íÞthu íÞthu ‚u Ä{o™wk hûtý fhðt {thtu yð‚th Útþu. ynª‚nª ysw™ o trŒfu nýu÷t) ‚us yËNwY™]…trŒf Y…Úte ßÞthu …]Úðe W…h yÄ{o™u «ð‚toðþu íÞthu nu ƒúñ™T ! nwk fr÷ft÷™e …w»f¤ 45 «ð]Â¥t{tk …ý Ä{oŒuðÚtfe ‚u{™e ¼Âõ‚ su™wk ƒeswk ™t{ Au yuðe {qŠ‚…Âí™{tk ™h™thtÞý™u r™r{¥t fhe™u Ët{ðuŒe rð«Y…Úte «tŒw¼oðe™u. “+x™……‰% {… v…®…«ÆI……™…Ë n‰˘ΩÙ: ∫…∆ ß…™…i…‰ ®…™…… *  ¥…Æ…®……™……{™…v…®…«∫™… EÚ…±…‰ |…¶…¥…i…: C¥… S…i…¬ **” yt he‚u …tu‚t™t Âî‚eÞ «tŒw¼toð™t Äthý™e «r‚¿tt fhe n‚e.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ®…™…… EfiÚπh…‰x…  x…ΩÙi……: ∫……V…÷«x…‰x… Æh…‰π…÷ ™…‰ * |…¥…i…« ™…π™…xi™…∫…÷Æ…∫i…‰ i¥…v…®…» ™…n˘…  I…i……Ë **42** v…®…«n‰˘¥……k…n˘… ®…⁄i……Í x…Æx……Æ…™…h……i®…x…… * |…¥…fik…‰% {… EÚ±……Ë •…¿x…¬ ! ¶…⁄i¥……Ω∆Ù ∫……®…M……‰  u˘V…: **43** ®…÷ x…∂……{……z…fii……∆ |……{i…∆ ∫…Õπ… V…x…EÚ®……i®…x…: * i…i……‰% ¥…i…… M…÷ØÒ¶™……‰%Ω∆Ù ∫…r˘®…» ∫l……{…™…z…V… ! **44** yuf Ë{Þu ÞwØtÚtuo {Útwht…whe «íÞu ytðu÷t shtËk½™e ËtÚtu ÞwØË{Þ ytð‚tk. ‚tu ‚us «tŒw¼toð™u ynª «ftþ fh‚t ¼„ðt™ …wY»ttu¥t{ ƒúñt™u ðh yt…u Au– nu ƒúñ™T! yswo™u Ërn‚ {U ©ef]»ýu ÞwØ{tk nýu÷t (yux÷u nwk su yËwhtu™u {tht ntÚtÚte nýeþ y™u suytu yswo™u nÛÞtÚtft…ý {™u òu‚tÚtft {]íÞw™u …t{þu ‚u ‚tu {tuût™u …t{e sþu. ‚uðt „wýðt¤t WØðS™u òýe™u. ð¤e “EfiÚi…… n˘π…÷ |…V…… Æ…V…x…¬ ! EÚ±…… ¥…SUÙ   xi… ∫…∆ ¶ …¥…®…¬ * EÚ±……Ë J…±…÷ ¶… ¥…π™… xi… x……Æ…™…h…{…Æ…™…h……: **” yt he‚u s™f™t «íÞu Þtu„uïhtuyu …ý ‚u ƒeò «tŒw¼toð™t ËkƒLÄÚte fr÷{tk y™k‚ s™tu™e ‚í…htÞý‚t fne Au. {txus ‚u ©ef]»ýu MðÄt{„{™Ë{Þu …tu‚t™t ƒeò «tŒw¼toð™t „úný{tk nu‚w™u Wvuþe™u. (ytÚte ©ef]»ý™t ƒeò yð‚thY… Mðtr{™thtÞýtð‚th fÌttu.) >>4244>> V…x……x…¬ ®±…‰SUÙ®…™……x¶…⁄®……Ë EÚ±…‰Æxi…‰ ®…ΩËÙx…∫…: * EÚ±EÚ“ ¶…⁄i¥…… ΩÙ x…π™…… ®…  ¥…S…Æx…¬  n˘¥™…¥…… V…x…… **45** ð¤e nu rðÄu ! fr÷Þw„™t yk‚{tk nwk frÕfY…u ÚtR™u ¼qr{ W…h ð‚o‚t {nt…t…e B÷uåA{Þ htòrŒ s™tu™u Œuðtuyu yt…u÷t rŒÔÞ yï W…h ƒuËe™u rð[h‚tu Útftu nýeþ. nu ys ! nwk ËØ{o™e MÚtt…™t fh‚tu Útftu ŒwðtoËt {wr™™t þt…Úte {™w » Þ¼tð™u …t{™tht {heåÞtrŒ {w r ™ Ërn‚ {thtk {t‚tr…‚t Ä{o¼Âõ‚™e ‚u yËwhtkþ „wYhtòÚtfe hûtt fheþ. >>46>> i…∫®…… SS…xi……∆  ¥…ΩÙ…™…Ë¥… |…V……: ∫…fiV… ™…l…… {…÷Æ… * Bi……xn˘k¥…… ¥…Æ…∆∫i…∫®…… +ΩÙ®…xi…ÃΩÙi……‰%¶…¥…®…¬ **47** {txu nu ƒúñ™T ! ‚{tu ®[‚t™tu íÞt„ fhe™us …qðo fÕ…™e …uXus «òytu™u Ëòuo. ‚u{™u yt[tÞo…Œðe yt…ðt …qðfo …tu‚t™e ¿tt™Y… Äqh ËtU…e n‚e.(ytÚte fÂÕf yð‚th fÌttu. >>47>> ™…l…… i…∫®…Ë ¥…Æ… n˘k……∫i…l…Ë¥… S… ®…™…… EfiÚi…®…¬ * E÷Ú¥…Ê EÚ Æπ™…‰ S… ®…÷x…‰ !  x…V…∂… HÚ ¶…Æ\V…∫…… **48** nu {w™u ! ƒúñt™u {U su he‚u ðhtu ytÃÞt Au ‚us he‚u y™tÞtËÚte {tht yiïÞuo fhe™u {U fÞwO Au. Ë{„ú Sðtu™t fÕÞtý™u fh™tYk {tYk ¿tt™ Ähðt ftuý Ë{Úto ÚttÞ ? yu{ rð[th fh‚tk. ©ef]»ýu …tu‚t™t «tŒw¼toð™tu nu‚w rð[th‚tk.yæÞtÞ .) >>45>> ™…n˘… ™…n˘… S… ¥…‰n˘…‰HÚ…‰ v…®……Ê x…… ∂…π™…i…‰%∫…÷ÆË: * |……n÷˘¶……«¥……‰ ¶… ¥…π™……‰ ®…‰ i…p˘I……™…Ë i…n˘… i…n˘… **46** nu ƒúñ™T ! {tht ytx÷ts yð‚thtu ™rn. >>48>> . yt ƒtƒ‚ “+∫®……±±……‰EÚ…n÷{˘ …Æi…‰ ®… ™… Y……x…∆ ®…n˘…∏…™…®…¬ * +ΩÙ«i™…÷r˘¥… B¥……r˘… ∫…∆|…i™……i®…¥…i……∆ ¥…Æ: ** x……‰r˘¥……‰%h¥… {… ®…z…™…⁄x……‰ ™…n¬M…÷h…Ëx……«Ãn˘i…: |…¶…÷: * +i……‰ ®…u˘™…÷x…∆ ±……‰E∆Ú O……ΩÙ™… z…ΩÙ  i…π`Ùi…÷ **” yt «fthu fne Au.

„tðt{tk W…Þtu„e {n‚e ™t{™e ðeýt ™thŒS™u yt…e™u VheÚte ƒtuÕÞt. >>55>> ∏…÷i¥…‰ i… ¶…M…¥…u˘…C™…∆ x……Æn˘…‰ ®…÷ x…∫…k…®…: * ®…x™…®……x……‰  x…V…∆ v…x™…∆ i…®…÷¥……S… |…¶…÷∆ ®…÷x…‰ ! **51** x…‰SUÙ… ®… i…n˘Ω∆Ù  EÚ \S…i∫…÷J…∆ i¥…k…: {…Æ∆ |…¶……‰ ! * ¥…Æ®…‰E∆Ú i…÷ ™……S…‰ i¥…i∫¥…‰ {∫…i…∆ ¥…Æn˘π…«¶……i…¬ **56** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! {wr™Ë¥t{ ™thŒS ytðwk ¼„ðt™™wk ð[™ Ëtk¼¤e™u …tu‚t™u ÄLÞ¼t„e {t™‚tÚtft «¼w ©enrh «íÞu yt «fthu ƒtuÕÞt. su r™Y…trÄf ðtkrA‚ «tÃÞ Au ‚u yt™e ykŒhs ytðe òÞ Au. >>52-53>> fÞtu ðh ?‚tu ‚{tu y™u ‚{tht ¼õ‚tu™t ËŒið „wýtu „tðt{tk Wífx WíËtnðt¤e y™u ð¤e ‚{thu rð»tu «er‚™u rðþu»t ðÄth™the {the ƒwÂØ Úttð. >>50>> Mð„torŒ yLÞ ÷tuftu™kw Ëw¾ su Au ‚u ‚tu Œið f{o ËkæÞtðkŒ™trŒf y™u r…ºÞ f{o ‚…oýtrŒfu fhe™us s™tu™u {¤u Au. ‚tu ‚{tu ðh y¼eü ∫EÚxn˘ =¥……S… {t„tu. ¼„ðt™ ©ef]»ý ‘‚ÚttM‚w’ yu{ «r‚¿tt fhe™u. ƒeswk ‚{tht ¼õ‚ {wõ‚tu™wk Œþo™ y™u ºteswk yt y{]‚ ™t{™t yt…™t yûthÄt{™wk Œþo™ su {™u ÚtÞwk Au ‚uÚtfe ƒeswk {thu ðtkrA‚ «tÃÞ ftkR…ý ™Úte. >>49>> nu yåÞw‚ ! yt ƒúñtkz„tu÷f{tk ftuR…ý MÚt¤{tk yt… ytrŒf™t Œþo™Útfe ƒeswk ftkR…ý ðM‚w {™u Œw÷o¼ ™Úte fu su™u nwk «ËÒt Útyu÷t yt…Útfe ynª Þt[™t fYk. {tYk Œþo™ r™»V¤ ™ ntuðwk òuRyu. nwk ‚{the W…h yíÞk‚ «ËÒt ÚtÞtu Awk. >>56>> ∏…“x……Æn˘ =¥……S… n˘∂…«x……n‰˘¥… i…‰ ∫¥…… ®…x∫…®{…⁄h……Ê ®…‰ ®…x……‰Æl…: * <n∆˘  ΩÙ n÷˘±…«¶…∆ ®…x™…‰ ∫…¥…Êπ……®… {… n‰˘ ΩÙx……®…¬ **52** +i…∫i…‰ S… i¥…n˘“™……x……∆ i¥…r˘…®x……‰%∫™……®…fii…∫™… S… * ∫……I……i∫…®…“I…h……n˘x™…i|……{™…∆ ®…‰ x…… ∫i… ¥…… \UÙi…®…¬ **53** i…¥……l… i…¥… ¶…HÚ…x……∆ ∫…nˢ¥… M…÷h…M……™…x…‰ * +i™…÷i∫…÷EÚ…∫i…‰ ®…‰ §…÷ r˘∫i¥… ™… |…“ i… ¥…¥…v…«x…“ **57** ™thŒ{wr™ fnu Au– nu Mðtr{™T ! yt…™tk Œþo™ ÚtðtÚtes {thtu {™tuhÚt …rh…qýo ÚtR „Þtu Au. ‚u ðuŒtuõ‚ Ëft{ f{oÚte sLÞ Ëw¾…ý ‚u ÷tuftu™tu ûtÞ Út‚tk r™ùu ûtÞ ÚtR òÞ Au. ‚tu ytðt yt…Útfe {™u RÂÃË‚ yuf ðh ‚tu {t„wk Awk. >>54>> ¥…Æ∆ ¥…Æ™… ®…k…∫i¥…∆ ∫¥……¶…“π]∆Ù ®…÷ x…∫…k…®… ! * |…∫…z……‰% ∫®… ¶…fi∂…∆ i…÷¶™…∆ x……°Ú±…∆ ®…®… n˘∂…«x…®…¬ **50** ±……‰EÚ…xi…Æ∫…÷J…∆ ™…k…uˢ n˘EËÚƉ¥… EÚ®…« ¶…: * nˢ¥…Ë:  {…j™…ˆS… ±…¶™…‰i… i…SS……{™… ∫i…  ΩÙ x…∑…Æ®…¬ **55** nu {wr™Ë¥t{ ! ({wr™ytu{tk ©uc) ‚{tu {thtÚtfe Mðt¼eü ðh {t„tu. ytx÷wks nwk {t„wk Awk.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 46 B¥…∆ ¥…v…∫™… ®…‰ •…¿z…“ ∂…i…÷: ∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ * n˘∂…«x…∆ n÷˘±…«¶…∆ V……i…∆ i…¥…ËEÚ… xi…EÚ¶… HÚi…: **49** <i……‰%x™…q÷˘±…«¶…∆ C¥…… {… x…… ∫i… •…¿…hbM……‰±…E‰Ú * ™…n˘Ω∆Ù {… Æi…÷π]Ù…k…‰ |……l…«™…‰™… ®…ΩÙ…S™…÷i… ! **54** nu {w™u ! Ëðo Œurnytu™tu r™Þk‚t ytðtu nwk ‚u {thtk Œw÷o¼ Œþo™ ‚{™u {thurð»tu yuftkr‚f ¼Âõ‚ ntuðt™u ÷eÄu ÚtÞtk Au. Œþo™™wk ftkR V¤ {¤ðwk òuRyu. >>58>> . yt…™wk Œþo™ Ëðo ftuR…ý Œurnytu™u yíÞk‚ Œw÷o¼ Au yu{ nwk {t™wk Awk.yæÞtÞ . >>51>> {txu nu «¼tu ! nwk ftkR …ý ƒeswk ‚u Ëw¾ ‚{thtÚtfe RåA‚tu ™Úte. ‚tu yuf ‚tu yt… ¼„ðt™™wk Œþo™. >>57>> ∫EÚxn˘ =¥……S… i…l…… ∫i¥… i… |… i…∏…÷i™… EfiÚπh…∫i…‰x…‰ i… ™…… S…i…®…¬ * M……x……‰{…™…÷HÚ…∆ ®…ΩÙi…” ¥…“h……∆ n˘k¥……%•…¥…“i{…÷x…: **58** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý{w™u ! yt he‚u ™thŒSyu fhu÷e Þt[™t™u òýe™u. ‚{tu ðhŒt‚tytu {æÞu ©u»X Atu.

>>61>> æ n˘  S…xi™……‰%ΩÙ®…‰¥…… ∫®… ∫…i……∆ i…‰π……∆ S… i…‰ ®…®… * i…‰π…… ®…π]∆Ù x… ®…k……‰%x™…x®…®… i…‰¶™……‰ x…  EÚ\S…x… **62** ®……®…‰¥… ™…ÃΩÙ ∂…Æh…∆ ®……x…÷π……: |……{x…÷¥… xi… ™…‰ * i…¡‰«¥… i…‰  ¥…®…÷S™…xi…‰ ®……™……™…… V…“¥…§…xv…x……i…¬ **66** òu su {™w»Þtu {thts þhý™u …t{u ‚tus ‚u {™w»Þtu Sðtu™u ƒkÄ™ fh™the „wý{Þe {tÞtÚtfe {wõ‚ ÚttÞ Au. >>66>> ®……∆ |…{…z…∫i…÷ {…÷ØÒπ……‰ ™…‰x… E‰Úx…… {… ¶……¥…i…: * ™…l…‰π]∆Ù ∫…÷J…®……{x……‰ i… x… i…÷ ∫…∆∫…fi i…®…x™…¥…i…¬ **67** ‚u yuftkr‚f {tht ¼õ‚tu™t ÓŒÞ{tk nwks yuf ®[‚™eÞ Awk. yt he‚u {thu y™u ¼õ‚tu™u …hM…h yr‚ «er‚ ð‚uo Au.>64 i¥…∆ ¡‰EÚ… xi…EÚ¶…HÚ…‰% ∫… ®…®…  x…πEÚ{…]Ù…xi…Æ: * i…‰x… i¥……®… v…E∆Ú ®…x™…‰  ¥…v…‰Æ {…  {…i…÷∫i…¥… **60** ∫…i∫…R¬M……q‰˘¥… ®…i|…… {i…¶…«¥…‰n¬¶…÷ ¥… ®…÷®…÷I…i……®…¬ * x……x™……‰{……™…‰x… n‰˘¥…π…Ê ! ∫…i™… ®…i™…¥…v……Æ™… **65** r™»f…x yk‚:fhýðt¤t ‚{tu {tht yuftkr‚f ¼õ‚ Atu. >>62>> su ftuR…ý ¼tðÚte {tht þhý™u …t{u÷tu …wY»t ‚tu ÞÚtuü Ëw¾™u …t{u Au. ‚u yt©{{tk hne™u nu Ëwðú‚ ! Ä{o«ò…r‚™t …wºt ™h™thtÞýY… nwk ‚u {tYk ™ð «fth™e ¼Âõ‚Úte ythtÄ™ fhtu. ‚u yt ¼õ‚tu su su MÚtt™{tk hÌtt Au ‚u ‚u MÚt¤{tk nwk hnu÷tus Awk. …ý ƒeò Œuð™t W…tËf™e …uXu sL{{hýY… ËkË]r‚™u ™Útes …t{‚tu. {the «tÂó™wk yts yËtÄthý ËtÄ™ Au.>> nwk Þãr… Mð‚kºt Awk …ý òýu …h‚kºts ntô yu{ nwk ÷û{eS™e ËtÚtu {tht yuftkr‚f ¼õ‚tu™e …tA¤ ËtÚtus òô Awk.18 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∏…“¶…M…¥……x…÷¥……S… +v…÷x…… M…SUÙ n‰˘¥…π…Ê !  ¥…∂……±……∆ §…n˘Æ“ ®…i…: * i…j… v…®……«i®…V…∆ ¶…Ci™…… ®……®……Æ…v…™… ∫…÷µ…i… ! **59** 47 +x…÷™…… ®…  ∏…™…… ∫……E∆Ú i……x…Ω∆Ù {…Æ¥…… x…¥… * ™…j… ™…j… S… i…‰ ∫… xi… i…j… i…j……ΩÙ®… ∫®…  ΩÙ **64** ©e ¼„ðt™ fnu Au– nu Œuð»tuo ! ‚{tu nt÷{tk yt ƒúñÄt{Útfe ƒŒrhft©{ «íÞu òð. ‚u{ ¼õ‚s™tu …tu‚t™t r™»ft{íðtrŒ „wýtuyu fhe™u Ëí…r‚ {™u…ý ðþ fhu Au. >>67>> ∫EÚxn˘ =¥……S… ™…l…… {… i…µ…i…… x……™……« ¥…∂…“E÷Ú¥…« xi… ∫…i{… i…®…¬ *  x…V…ËM…÷«h…Ë∫i…l…… ¶…HÚ… ¥…∂…“E÷Ú¥…« xi… ®……®… {… **63** B¥…®…÷HÚ…‰ ¶…M…¥…i…… |……{i……‰%x…÷O…ΩÙ®…“ {∫…i…®…¬ * |…h…®™… ∫……∏…÷x…™…x…: {…™……«¥…i…«i… x……Æn˘: **68** su{ …r‚ðú‚t ™theytu …tu‚t™t þe÷trŒ „wýtuyu fhe™u …tu‚t™t ËíÞ …r‚™u ðþ fhu Au. >>63>> ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý{w™u ! yt «fthu ¼„ðt™ ©ef]»ýu fnu÷t y™u ‚u{™t Útfe yr¼÷r»t‚ y™w„ún™u …t{u÷t ™thŒS yt™kŒ™tk y©wÚte …qýo ™Þ™ðt¤t ÚtR™u ¼„ðt™™u «ýt{ fhe™u íÞtkÚte …tAt ðéÞt >>68>> .>> nu Œuð»tuo ! ËkËth…tþÚtfe {wftðt RåA‚t s™tu™u ËíË{t„{u fhe™us ¼qr{{tk {the «tÂó ÚttÞ. ‚u Ëðuo™u …ý {tht yuftkr‚f ¼õ‚tu òýu Au. {tht ¼õ‚tu™u {thtÚtfe ƒeswk ftkR …ý r«Þ ™Úte.yæÞtÞ . y™u {tht ÓŒÞ{tk ‚u ¼õ‚tus ®[‚™eÞ Au. >>65>> ™……nfi˘∂……‰%Ω∆Ù S… ™…p⁄˘{……‰ ™……¥……∆†S… ®… ΩÙ®…… ®…®… *  ¥…n÷˘∫i…i∫…¥…«®… {… ®…‰ ¶…HÚ… BEÚ… xi…EÚ… ®…÷x…‰ ! **61** nu {w™u ! nwk suðt Mðt¼trðf ¿tt™ þõíÞtrŒ „wýðt¤tu Awk y™u suðt r™íÞrËØ „wýr™rÄ rŒÔÞY…ðt¤tu Awk y™u suðtu Œuþft¤trŒfÚte y™ðÂåAÒt «{týðt¤tu Awk y™u suðtu {thtu {rn{t Au. yt nwk ‚{™u ËíÞs fnwk Awk y™u ‚{tu ‚u™u r™ùÞÚte ËíÞs Ë{Ítu. yu{tk ËkþÞ ™Úte. {the «tÂó™wk yËtÄthý ËtÄ™ ËíËk„s Au. ‚u nu‚wÚte ‚{™u nwk ‚{tht r…‚t ƒúñtÚtfe …ý yr‚þÞ yrÄf {t™wk Awk. yt Útfe yLÞ W…tÞu fhe™u ™s ÚttÞ.

rðþt¤ ÷÷tx su{™wk Au.19 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…®…‰¥… ¥…“h…™…… M……™…x…¬ ∑…‰i…®…÷HÚ®…{…∂™…i… * |……M¥…i∫¥……O…‰ S…±…xi…∆ i…®…x¥…M…SUÙ n¬u˘V…π…«¶… ! **69** …tAt ðéÞt ‚u Ë{Þu nu ÂîsðÞo Ëtðýuo ! rðýtðzu ¼„ðNwýtu™us „t‚t ™thŒS™t òuðt{tk yuf ïu‚{wõ‚ ytÔÞt. þw¼ ™trËft su{™e Au. {M‚fu sxtsqx™u Äthe hnu÷t. yt he‚u su y™uf ËNwýtuyu Ëk…Òt Ëw«rËØ Au ytðt ™h™thtÞý ¼„ðt™™tk Œþo™ ™thŒS …tBÞt. >>5>> i…i…∫i……Ë i…{…∫……∆ ¥……∫……Ë ™…∂…∫……∆ i…‰V…∫……®… {… * @Òπ…“ {……Ë¥……« hΩÙEÚ∫™……xi…‰  ¥…v…‰®……Íx…∆  ¥…ΩÙ…™… S… **6** . ƒu ntÚt òuze™u ËL{w¾ ƒuXt. >>69>> ∫…t: ∑…‰i…∆ ®…ΩÙ…u˘“{…∆ |……{™… ∑…‰i……x…¬ |…h…®™… i……x…¬ *  x…¥…fik……‰ x……Æn˘…‰ •…¿∆∫i…Æ∫…… ®…‰ØÒ®……M…®…i…¬ **70** nu ƒúñ™T ! ™thŒ{wr™ ïu‚Ëk¿t‚ {ntîe…™u ‚íft¤ …t{e™u íÞtk™t r™ðtËe ïu‚{wõ‚tu™u «ýt{ fhe™u íÞtkÚte ™ef¤e™u ðu„Úte yt„¤ [t÷‚tk {uY…ðo‚™u …tBÞt. y[¤ ƒúñ[Þoðú‚™u Äthe hnu÷t. ytÄwr™f ™rn …ý …wht‚™ …tu ‚ t™t ¼õ‚tu ™ t ËNw ý tu ™ t WŒÞ{txu s ‚eðú ‚…™u fh‚t. fuðt ™h™thtÞý ? ‚tu Ér»tytu {æÞu {nt{tuxt Ér»t. rŒÔÞ y«tf]‚ {qŠ‚ su{™e Au. >>1-4>>  ¥…x…™…‰x…… xi…EÚ∆ |……{™… i…™……‰: EfiÚi¥…… |…n˘ I…h……®…¬ * ¶…Ci™…… |…h…®™… ∫……π]Ù…R¬M…∆ i…∫l……Ë |……\V… ±…ÆO…i…: **5** Œw÷o¼ Œþo™ …t{‚tk ™thŒ{wr™ ©e ™h™thtÞý™e Ë{e…u rð™e‚ ðu»tÚte sR™u. ƒeòk…ý ƒÄtk Ët{wrÿf þt†{tk fnu÷tk þw¼ ÷ûtýtuyu su Ëk…Òt Au. >>71>> Rr‚ ©e MfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ©eðtËwŒuðtð‚thtrŒ fÚt™ ™t{tütŒþtuæÞtÞ: >>18>> 19 yt yæÞtÞ{tk ™thtÞýu ™thŒ™u fnu÷wk ©ef]»týMðY…™wk rð¿tt™ y™u ™thŒu fhu÷wk ‚u{™wk ‚…Úte ythtÄ™ rð„uhu fÌtwk Au. íÞtkÚte ™ef¤e™u rðþt÷t ™t{™e ƒrÿ™u ÷ût fhe™u ytftþ {t„oÚtfe yufŒ{ ™e[u …z‚tk ƒrÿft©{™u …tBÞt. Yze ¼]fxw e su{™e Au. >>70>> i…i……‰ ®…‰Æ…‰: |…S…GÚ…®… {…¥…«i…∆ M…xv…®……n˘x…®…¬ *  x…{…{……i… S… J……k…⁄h…»  ¥…∂……±……∆ §…n˘Æ“®…x…÷ **71** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…‰ ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ ……¥…i……Æ… n˘EÚl…x…x……®……π]Ù…n˘∂……‰%v™……™…: **18** ‚u {uY Útfe „kÄ{tŒ™ ™t{™t …ðo‚ «íÞu ytÔÞt. ïu‚ Ëqû{ y™u ð¤e ½txtk ðMºttu™u Äthe hnu÷t. Œuð ™h ytrŒf Ëðuoyu…ý …qs™eÞ. (&÷tuf 27) ∫EÚxn˘ =¥……S… i…i…: ∫… n˘q˘∂…‰ n‰˘¥……Ë {…÷Æ…h……¥…fi π…∫…k…®……Ë * i…{…†S…Æxi……Ë ∫…÷®…ΩÙn˘…i®… x…π`Ù…Ë ®…ΩÙ…µ…i……Ë **1** i…‰V…∫……{™… v…EÚ…Ë ∫…⁄™……«i∫…¥…«±……‰EÚ ¥…Æ…‰S…x……i…¬ * ∏…“¥…i∫…±…I…h……Ë {…⁄V™……Ë V…]Ù…®…hb±…v…… Æh……Ë **2** {…s S…ºx…¶…÷V……Ë i……Ë S… {……n˘™……‰†S…GÚ±…I…h……Ë * 48 ¥™…⁄f…‰Æ∫EÚ…Ë n˘“P…«¶…÷V……Ë  ∫…i…∫…⁄I®…P…x……∆∂…÷EÚ…Ë **3** ∫¥……∫™……Ë {…fil…÷±…±……]Ù…Ë S… ∫…÷ß…÷¥……Ë ∂…÷¶…x…… ∫…EÚ…Ë * ∂…÷¶…±…I…h…∫…®{…z……Ë  n˘¥™…®…⁄i…‘ P…x…|…¶……Ë **4** yæÞtÞ 19 {tu ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! ƒrÿft©{™u …tBÞt …Ae. su{™wk ðût:MÚt¤ ƒnw rðþt¤ Au. ¼Âõ‚Úte «ŒÂûtýt fhe™u y™u Ëtütk„ «ýt{ fhe™u. ËwkŒh þtk‚ {w¾th®ðŒ su{™wk Au. ¼õ‚rþûtýtÚtuo áZ ytí{r™ct™u Äthe hnu÷t. ™thŒS ¼„ðt™ ©e™h™thtÞý™tk Œþo™™u …tBÞt. su{™t ƒÒtu ¼ws ò™w…ÞO‚ ÷tkƒt Au.yæÞtÞ . «Út{™e …uXu …tu‚t™e yt„¤ [t÷‚t ‚u ïu‚{wõ‚™e …tA¤ …tu‚u [tÕÞt. Ëðo ÷tuftu™u «ftþ fh™thtu su Ëq Þ o ‚u Ú tfe …ý …tu ‚ t™t rŒÔÞ‚u s Úte yr‚ yrÄf. ™ðe™ {u½Ë{t™ ~Þt{ þhehðýo su{™tu Au. su{™t [hý‚¤{tk [¢Ëáþ hu¾t™wk r[ö Au. su{™t nM‚‚¤{tk …Ètfth hu¾t™wk r[ö Au. su { ™t ðût:MÚt¤{tk ©eðíË™wk r[ö Au. rŒÔÞ {k„¤ Œun su{™tu Au.

>>13>> ¶…HÚ™…ËEÚ… xi…C™…… i…∫™… |……{i…… +I…Æ∫……®™…i……®…¬ * ™…‰  ΩÙ ¶…HÚ…∫i… B¥…Ëx…∆ {…∂™…xi™… J…±…EÚ…Æh…∆ **14** . þtu y™w „ ú n ? ‚tu ‚{™u MðÞk «¼w …h{tí{tyu Ëtûtt‚T …tu‚t™wk Œþo™ ytÃÞwk Au. {txus su{™u ƒnw {tuxwk {t™ {¤u÷wk Au. yu{tk þtu rðþu»t ? ‚tu ‚u ¼„ðt™™tk ftuR Œuð fu Ér»t…ý Œþo™ …t{e þõÞt ™Úte. >>8>> +l… x……Æ…™…h…∫i…j… x……Æn∆˘ ¥……C™…®…•…¥…“i…¬ * ∫…÷J……‰{… ¥…π]∆Ù  ¥…∏……xi…∆ EfiÚi…… i…l™…∆ ∫…÷∫…iEfiÚi…®…¬ **9** Ëw¾uÚte ƒuXt …Ae ‚u{™u {æÞu ™thtÞý ¼„ðt™ ™thŒ «íÞu ðtõÞ ƒtuÕÞt. nðu ©e™thtÞý fnu Au– nu ƒúñ™T ! ‚{tu ƒnw ÄLÞ¼t„e ÚtÞt Atu. …qò fÞto …Ae ©e™h™thtÞý Ér»t Œ¼toË™{tk ƒuXt y™u ™thŒS…ý ‚u{™e yt¿ttÚte Œ¼toË™{tk ƒuXt.19 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ |…“i™…… x……Æn˘®…¥™…O……Ë {……t…P™……«¶™……∆ ∫…®……S…«i……®…¬ * {…“`Ù™……‰ØÒ{… ¥…π]Ù…Ë i……Ë EÚ…Ë∂…™……‰x……«Æn˘†S… ∫…: **7** y™k‚ ‚… Þþ y™u ‚us™t…ý r™rÄY… yuðt Ér»tðÞo ™h™thtÞý ¼„ðt™u ™iÂcfðŠýyu yð~Þ fhðt™tu ËkæÞtðkŒ™trŒ …tiðtoÂöf r™íÞrðrÄ fhe …hðtÞto …Ae. r™íÞrðrÄ Ë{Þu Äthu÷t {ti™ðú‚™tu íÞt„ fhe™u. >>10>> 49 x……Æn˘ =¥……S… ¶…M…¥…∆∫i¥…i|…∫……n‰˘x… i…®…Ω∆Ù {…Æ®…‰∑…Æ®…¬ * ¥……∫…÷n‰¥…∆ ∫…®……±……‰E‰Ú  ∫l…i…®…I…Æv……®… x… **11** yt he‚u ™thtÞýu …wAu÷t ™thŒS nðu fnu Au– nu ¼„ð™T ! yûthÄt{{tk y¾kz hnu÷t Ëðofthý …h{uïh ðtËwŒu𠼄ðt™™tk ‚{tht yËtÄthý y™w„únÚte {™u Ëthe he‚u Œþo™ ÚtÞtk Au. ytÚte ƒeòu ftuR…ý y™w„ún yrÄf ™Úte. ytðtk ËðoŒw÷o¼ Œþo™ ‚{™u ©e™thtÞýu ytÃÞtk yus yu{™tu r™hr‚þÞ y™w„ún òýtu. yÔÞ„ú {™ðt¤t ÚtR™u ËL{w¾ ƒuXu÷t ™thŒS™e «er‚Úte …tã yÎÞo ytrŒfðzu Ëthe …qò fhe.yæÞtÞ . fthý fu ‚{the W…h ðtËwŒu𠼄ðt™u {nt™T y™w „ ú n fÞtu o Au . ‚tu nðu nwk r™hk‚h ‚{tht …htÞý ÚtR™u ‚{the ËtÚtus r™ðtË fhe™u hneþ ‚{the Ëuðt rËðtÞ fþtu {thu yÚto ™Úte. >>12>> ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… v…x™……‰%∫™…x…÷M…fiΩÙ“i……‰% ∫… ™…k…‰ nfi˘π]Ù: ∫¥…™…∆ |…¶…÷: * x…  ΩÙ i…∆ nfi˘π]¬¥……x•…¿xEÚ †S…q‰˘¥……‰% {… ¥…… @Ò π…: **13** yt he‚u ™thŒSyu fnu‚tk. >> + {… •…¿x…¬ ! ∫… ¶…M…¥……x…¬ {…Æ®……i®…… ∫…x……i…x…: * •…¿v…… ®x… i¥…™…… nfi˘π]Ù +…¥…™……‰: EÚ…Æh…∆ {…Æ®…¬ **10** ©e ™thtÞý ¼„ðt™ …wAu Au– nu ƒúñ™T ! y{tht …h{ fthý¼q‚ (yð‚the) Ë™t‚™ …h{tí{t ‚u ¼„ðt™™tk ƒúñÄt{{tk ‚{tu™u Œþo™ ÚtÞtk fu fu{ ?. ytðwk ¼tøÞ ftuR™wk …ý ™Úte. >>6-7>> i…‰π…÷ i…j……‰{… ¥…π]‰Ùπ…÷ ∫… n‰˘∂……‰% ¶…¥™…Æ…V…i… * +…V™……Ω÷Ù i…®…ΩÙ…V¥……±…Ë™…«Y…¥……]Ù…‰% Mx… ¶…™…«l…… **8** yt ºtý {qŠ‚ytu ßÞthu ‚u ytË™ W…h rðhts{t™ ÚtR íÞthu su Œuþ{tk ‚uytu rƒhtßÞt Au ‚u Œuþ [tu„hŒ{ ƒnws þtu¼ðt ÷tøÞtu. fuðt ™thŒS ? ‚tu …tã yÎÞo yt[{™eÞ ytrŒfðzu su{™wk W¥t{ ytr‚ÚÞ fhðt{tk ytÔÞwk Au. fu™e …uXu ? ‚tu ½e™e ytnwr‚ytuðzu su{™e ßðt¤t {nt{tuxe ÚtR Au yuðt ºtý yÂø™ytuyu fhe™u Þ¿t{kz… su{ þtu¼u ‚u{. ytðt ËðtorÄf y™w„ún™u ‚{tu …tBÞt {txu ‚{tu ƒnw ÄLÞ¼t„e ÚtÞt Atuu. >>11>> <ΩÙ S…Ë¥……M…∫i…‰x…  ¥…∫…fiπ]Ù…‰ ¥……∆  x…π…‰ ¥…i…÷®…¬ * +… ∫…π™…‰ i…i{…Æ…‰ ¶…⁄i¥…… ™…÷¥……¶™……∆ ∫…ΩÙ  x…i™…∂…: **12** ‚{the Ëuðt fhðt {txus ‚u ðtËwŒu𠼄ðt™us «uhýt fhðtÚte nwk yt yt…™t yt©{{tk ytÔÞtu Awk. {txu s Ëw¾uÚte ƒuXu÷t y™u {t„o™t …rh©{u hrn‚ ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… ÚtR „Þt Au. Œuð Ér»t ð„uhu Œþo™™e RåAtðt¤t‚tu Au …ý ‚u{™u …ý ‚u ¼„ðt™™tk Œþo™ Œw÷o¼ Au.

(yt yÚto ËíËk„eSð™{tk “ n˘¥™…∆ EfiÚπh…∫™… ∞Ò{…∆” yt ð[™Úte ðýoÔÞtu Au. {txus ¼õ‚tu „wýr™rÄ ‚u{™e ¼Âõ‚ fÞto fhu Au. yu{™tk yu{™u Œþo™ fŒtr… Út‚tk ™Úte. yt ¼„ðt™ ËŒið „wýt‚e‚-y«tf]‚ yKq‚ rŒÔÞ ytf]r‚ðt¤t Au …ý ‚u{™tk fh [hýtrŒ yk„tu rŒÔÞ þtk‚ ïu‚ ‚us:…wks™u ÷eÄu ytðrh‚ hnu Au su „wýt‚e‚™u Y… ðýo ytrŒf fu{ Œu¾tÞ ? ‚tu ‚u …wY»ttu¥t{™wk su Y…. ®f‚w ‚u Y…trŒ Ëðo …ý rŒÔÞ-y«tf]‚ Au. >>14-15>> ∞Ò{…¥…h…«¥…™……‰¥…∫l……: |……EfiÚi…… x…Ë¥… i…∫™…  ΩÙ * ∫…¥…» i…∫™…… ∫i… i… q˘¥™…∆ ∫…¥……Ê{…EÚÆh…… x… S… * BEÚ… xi…EÚ…x……∆ ¶…HÚ…x……∆ ∫… B¥… {…Æ®…… M… i…: **18** x……%x™……‰ ¶…HÚ… i|…™…i…Æ…‰ ±……‰E‰Ú i…∫™…… ∫i… EÚ†S…x… * i…i…: ∫¥…™…∆ n˘Ã∂…i…¥……∆∫i…¥……i®……x…∆  u˘V……‰k…®… ! **16** ßÞthu yt he‚u ËðoÚtts ‚u{™wk Œþo™ Œw÷o¼ Au ‚tu {™u ‚u fu{ ÚtÞwk? ‚tu nu Âîòu¥t{ ! yt s„‚{tk ‚u …wY»ttu¥t{ ¼„ðt™™u yuftkr‚f ¼õ‚ Útfe ƒeòu ftuR …ý yr‚ðnt÷tu ™Úte. y™u Ëðo W…fhýtu ð† yt¼q»týtrŒ Au ‚u …ý rŒÔÞ Au. «tf]‚ ntuÞ ‚tu þkft ytðu. ‚u s Œþo™trÄfthe ntuR™u Ëðofthý ‚u …hkƒúñ …h{tí{t™tk Ëtûtt‚T Œþo™ …t{u Au.) >>16>> i…‰V…:{…÷\V…… ¶…ØÒr˘…R¬M……‰ M…÷h……i…“i……n¬¶…÷i……EfiÚ i…: * +J…hb…x…xn˘ØÒ{…†S… ∫…n˘… ∂…÷r˘…‰%S™…÷i……‰% ∫i… ∫…: **17** su …htí…h …h{tí{t™tk ‚{™u Œþo™ ÚtÞtk ‚u yåÞw‚-MðY… Mð¼tðtrŒfÚte y™u ytr©‚ËkhûtýY… ðú‚Úte õÞthuÞ …ý «åÞwr‚ ™rn …t{™tht ntuðtÚte yåÞw‚ ™t{Úte fnuðtÞ Au. rŒÔÞ{qŠ‚ …wY»ttu¥t{ ‚u ¼„ðt™ y¼õ‚tu™u ‚tu ŒwŒoþo Au. ¼„ðt™™tk Ëtûtt‚T Œþo™{tk ‚u{™e yuftkr‚fe ¼Âõ‚s {wÏÞ fthý Au. ({qŠ‚) f]»ýtrŒf ðýo. ytðt nu‚wÚte MðÞk …wY»ttu¥t{u …tu‚t™t yuftkr‚f ¼õ‚ yuðt ‚{™u …tu‚t™tk rŒÔÞ MðY…™wk Œþo™ ytÃÞwk Au. ytÚte ftuR W…h Wíf]ü «tÃÞ Aus ™rn. yuf yuftkr‚f ¼õ‚s ËðtorÄf ðnt÷tu Au. (yt yÚto “™…®…‰¥…Ëπ… ¥…fih…÷i…‰ i…‰x… ±…¶™…∫i…∫™…Ëπ… +…i®……  ¥…¥…fih…÷i…‰ i…x…⁄∆ ∫¥……®…¬” yt (©wr‚yu fÌttu Au. ‚u …tu‚u [ht[h rðï{tk ËŒt ÔÞt…e™u hÌtt Au A‚tk ‚u rðï™t ftuR…ý Œtu»t™tu M…þo ‚u{™u rºtft¤{tk ™rn ntuðtÚte Mð‚: þwØ Au.19 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 50 ∫…  n˘¥™…®…⁄Ãi…¶…«M…¥……x…¬ n÷˘n«˘∂…«: {…÷ØÒπ……‰k…®…: * x……Ænˢi… r˘ ®…‰ ∫…i™…∆ ¥…S…x…∆ ∫…®…÷n˘…æi…®…¬ **15** yt ¼„ðt™ y¾kz y™ðrÄf yt™kŒMðY… ntuR™u ¼õ‚tu™u yt™kŒ yt…™tht Au.yæÞtÞ . yt yÚto ¼t„ð‚{tk “+…i®……Æ…®……ù ®…÷x…™……‰  x…O…«xl…… +{™…÷ØÒGÚ®…‰ * E÷Ú¥…«xi™…ΩËiÙ …÷EÚ” ¶… HÚ ®…l…∆¶…⁄i…M…÷h……‰ ΩÙ Æ: **” yt ð[™Úte fÌttu Au.) ytðt rŒÔÞ{qŠ‚ …wY»ttu¥t{ ™thtÞýs yuftkr‚f ¼õ‚tu™u …h{t „r‚. >>19>> ®……ΩÙ…i®™…®…∫™… EÚ…‰ ¥…H÷∆Ú ∂…Cx…÷™……i{…Æ®……i®…x…: * + S…xi™……x…xi…∂… HÚx……®… v…{…∫™… ®…ΩÙ…®…÷x…‰ ! **20** nu {nt{w™u ! su™e þÂõ‚ytu y®[íÞ-ftuR™t …ý ®[‚™{tk . fthý fu. ‚tu ƒeò ftuý ‚u{™tk Œþo™™u …t{u Au ? ‚tu ‚u ¼„ðt™™e uyuftkr‚fe ¼Âõ‚yu fhe™u su y tu ƒú ñ i õ Þ¼tðÚte ¼„ðt™™t ËtÄBÞo ™ u …tBÞt Au . >>17>> ßÞthu Œuð Ér»t™u …ý ‚u{™tk Œþo™ Œw÷o¼ Au.…h{ «tÃÞ Au.ytí{tht{tu …ý ¼Âõ‚ fhu yuðt yu{™t{tk ftÁÛÞ ËtiþeÕÞ ðtíËÕÞ ytiŒtÞo ytrŒf rŒÔÞ „wýtu r™íÞ ð‚uo Au. {txus {tÞt™tk su „wýftÞtuo ‚u™tÚte hrn‚ ÚtR „yu÷t yuðt ytí{tht{tu …ý ðtËwŒuð™e yuftkr‚f ¼Âõ‚™u y¾kz fÞto fhu Au. nu ™thŒ ! yt ð[™ {U ËíÞs Ë{e[e™ fÌtwk Au. yu{tk ftkR ËkþÞ ™Úte. „wýðt™™e ¼Âõ‚ ftuý ™ fhu ? ¼„ðt™‚tu „wý™t r™rÄ ntuR™u ¼õ‚tu™u Mð„wýtu™wk V¤ yt…™tht Au. rŒÔÞ r™íÞ „wýtus ¼Âõ‚ fhtðu Au. >>18>> +…i®…•…¿ËC™…∫…®{…z…ËÃ¥… x…¥…fik…M…÷h…ËÆ {… *  GÚ™…i…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ¶… HÚ Æil…∆M…÷h……‰  ΩÙ ∫…: **19** …tu‚t™t ytí{t™wk yûthƒúñ™e ËtÚtu su yuf…ýwk ‚u™u …t{u÷t. rfþtuhtrŒ ðÞ y™u ò„ú‚trŒ yðMÚtt Au ‚u «tf]‚ Aus ™rn.

‚Úttr… ‚u™t {¤tu™tu M…þo yu{™u fŒtr… ™rn ntuðtÚte ytftþr™{o¤ fÌtt Au. “{…⁄¥…«®…‰¥……ΩÙ ®…ΩÙ…∫… ®… i… i…i{…÷ØÒπ…∫™… {…÷ØÒπ…i¥…∆” yt ©wr‚™u y™wËthu …qðorËØ ntuðtÚte …wY»t þçŒÚte fÌtt Au. {txus ðuŒtrŒ þtMºttu …ý “∫……‰%R¬M… ¥…‰n˘ ™… n˘ ¥…… x… ¥…‰n˘’’ ‘‘i¥…®…‰ i¥……∆ ¥…‰il… ™……‰% ∫… ∫……‰% ∫…’’ ‘‘ ™…∫™……®…i…∆ i…∫™… ®…i…∆ ’ ’ ‘‘ +l……i… +…n‰ ˘ ∂ ……‰ x…‰   i… x…‰   i… ’’ ‘‘∫¥…™…®…‰¥……i®…x……i®……x…∆ ¥…‰il… i¥……∆ {…÷ØÒπ……‰k…®…’’ ‘‘t÷{…i…™… B¥… i…‰ x… ™…™…÷Æxi…®…x…xi…i…™…… i¥…®… {…” RíÞtrŒ ð[™tuÚte yu{s fnu Au. yux÷u ytftþ su{ Ëðo¼q‚tu{tk ÔÞt…e™u hÌttu Au ‚Úttr… ‚u ¼q‚tu™t {¤tu™tu M…þo ‚u™u ™Úte ‚u{ …h{tí{t…ý Ëðo [ht[h{tk ÔÞt…e™u hÌtt Au. ð¤e fuðt ? ‚tu “ n˘¥™…∆ n˘n˘… ®… i…‰ S…I…÷: {…∂™… ®…‰ ™……‰M…®…Ë∑…Æ∆” yt{tk ¼„ðt™u fÌtt «{týu rŒÔÞ áÂüðt¤t ¼õ‚ {wõ‚tuyus yuf 51 Œþo™eÞ Au. r™÷uo…íðÄ{oÚte ytftþ‚wÕÞ‚t fne Au …ý þqLÞíð Ä{oÚte ™rn.19 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ÞÚttÂMÚt‚ ™ ytðe þfu yuðe y™u su™tu yk‚-yðrÄs ™Úte yuðe Au. >>21>> ∫…®…∫i…EÚ±™……h…M…÷h……‰  x…M…÷«h…†S…‰∑…Ɖ∑…Æ: * {…Æ™……  ¥…t™…… ¥…‰t ={……∫™……‰ •…¿ ¶…: |…¶…÷ **22** ð¤e fuðt ? ‚tu Ë{M‚ fÕÞtý „wýtuyu …rh…qýo Au. yux÷u Ë‚‚ yufY… Au. ytí{tytu™t ytí{t Au yux÷wks ™rn …ý yûth™t…ý ytí{t ÔÞt…f Äthf r™Þt{f Au. yt yÚto “{…Æ…%∫™… ∂… HÚÃ¥… ¥…v…Ë¥… ∏…⁄™…i…‰ ∫¥……¶…… ¥…EÚ“ Y……x…§…±… GÚ™…… S…’’ ‘‘™…: ∫…¥…«Y…: ∫…¥…« ¥…i…¬’’ ‘‘ ∫……‰ % †x…÷ . “∫…i¥…∆  ¥…∂…÷r˘∆ ™…k…SS… ¥…∫…÷n¥˘‰ … <i…“™…«i…‰” yt ð[™™u y™wËthu ðËwŒðu þçŒ ðtåÞ þwØ Ëíð (yL‚:fhý) {tk «tŒw¼toð …t{™tht ntuðtÚte yÚtðt ðËwŒðu ™t{™t ÞtŒðrðþu»tÚtfe «tŒw¼ðo ÷ u t ntuðtÚte ðËwŒðu s (ðtËwŒðu ) fÌtt Au. …tu‚u …ý …tu‚t™t {rn{t™t …th™u …t{‚t ™Úte. >>20>> +…i®……i®…… S……I…Æ…i®…… S… ¡‰π… +…EÚ…∂… x…®…«±…: *  n˘¥™…nfi˘M…“I™…: ∫…x®……j…: {…÷ØÒπ……‰ ¥…∫…÷n‰˘¥…V…: **21** ð¤e yt ¼„ðt™ fuðt Au ? ‚tu ytí{þçŒðtåÞ SðuïhtrŒf™t ytí{t-yk ‚ htí{t…ýu Ëðo ™ t ÔÞt…f Äthf r™Þt{f ntu ð tÚte …h{tí{t fnuðtÞ Au.i…‰ ∫…¥……« x …¬ EÚ…®……x…¬ ∫…ΩÙ •…¿h……  ¥…{…  ù i…… ’’ ‘‘ |…v……x…I…‰ j …Y…{… i…M…÷ « h …‰ ∂ …: ’’ ‘‘ i…‰ V ……‰ § …±…Ë ∑ …™…« ® …ΩÙ … ¥…§……‰ v …∫…÷ ¥…“™…«∂…Ci™…… n˘M…÷h…ËEÚÆ… ∂…:’’ ‘‘i…¥……x…xi…M…÷h…-∫™…… {… π…b‰¥… |…l…®…‰ M…÷h……:* ™…∫i¥…™…Ë ¥ … V…M…iE÷ Ú I……¥…x™…‰ % {™…xi…Ãx…¥…‰   ∂…i……: ’’ ‘‘™…l…… Æix…… x… . yt yÚto “™…nˢi…®…x…÷{…∂™… xi… +…i®……x…∆ n‰˘¥…®…\V…∫…… * <«∂……x…∆ ¶…⁄i…¶…¥™…∫™…’’ ‘‘™…n˘… {…∂™…: {…∂™…i…‰ ØÒC®…¥…h…»’’ ‘‘∫…n˘… {…∂™… xi… ∫…⁄Æ™…:’’ ‘‘™…k…‰ ØÒ{…∆ EÚ±™……h…i…Æ∆ i…k…‰ {…∂™…… ®…’’ ‘‘™……‰ M…x…∫i…∆ |…{…∂™… xi… ¶…M…¥…xi…∆ ∫…x……i…x…®…¬” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu ðýoÔÞtu Au. ð¤e fuðt ? ‚tu ËL{tºt-Ëÿq… Au. yt yÚto “™… +…i®… x…  i…π`ÙÙz……i®…x……‰%xi…Æ…‰ ™…®……i®…… x… ¥…‰n˘ ™…∫™……i®…… ∂…Æ“Æ∆ ™… +…i®……x…®…xi…Æ…‰ ™…®…™… i… ∫… i… +…i®……xi…™……«®™…®…fii…:’’ ‘‘+xi…:|… ¥…π]Ù: ∂……∫i…… V…x……x……∆ ∫…¥……«i®……’’ ‘‘¶…M…¥……x…‰EÚ B¥……∫…“n˘O… +…i®……i®…x……∆  ¥…¶…÷:” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu ðýoÔÞtu Au. yÚtðt “+…i®…Ë¥…‰n®˘ …O… +…∫…“i{…÷ØÒπ… ¥…v…:” yt ©wr‚™u y™wËthu rŒÔÞ …wY»ttfth ntuðtÚte …wY»t þçŒÚte fÌtt Au. ð¤e fuðt ? ‚tu ðËwŒðu s fÌtt Au. ð¤e yt ¼„ðt™ ytftþr™{o¤ Au.yæÞtÞ . ð¤e fuðt ? ‚tu …wY»t Au. fÕÞtý „wýtu ¿tt™ þÂõ‚ ƒ¤ yiïÞo ðeÞo þÂõ‚ ‚us rð„uhu ‚Útt ftYÛÞ ËtiþeÕÞ ðtíËÕÞ ytiŒtÞo ytrŒf y™k‚ Au. yÚtðt “∫… ™…i{…⁄¥……Ê%∫®……i…¬ ∫…¥…«∫®……i∫…¥……«x…¬ {……{®…x… +…‰π…k…∫®……i{…÷ØÒπ…: yt ©wr‚™u y™wËthu …h{ …tð™ ntuðtÚte Ëðo …t…™u ™tþ fh™tht ntuðtÚte …wY»t þçŒÚte fÌtt Au. ytðe þÂõ‚ytu™t yrÄ…r‚ yt …h{tí{t …hkƒúñ™t {tntíBÞ™u ÞÚttÂMÚt‚ fnuðt {txu ftuý Ë{Úto ÚttÞ ? ftuR …ý ™rn ÚttÞ. yÚtto‚ ºtýuÞ ft¤{tk ð]ÂØûtÞtrŒfu hrn‚ Au {txus “∫…n‰¥… ∫……‰®™…‰n˘®…O… +…∫…“i…¬’’ ‘‘∫…i™…∆ Y……x…∆’’ ‘‘∫…k……®……j…∆  x…Ã¥…∂…‰π…∆” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu ËåAçŒÚte r™Y…ý fhu÷t Au. yt yÚto “™…∫™……I…Æ∆ ∂…Æ“Æ∆ ™……‰%I…Æ®…xi…Ɖ ∫…\S…Æx…¬ ™…®…I…Æ∆ x… ¥…‰n˘ ∫… Bπ… ∫…¥…«¶…⁄i……xi…Æ…i®……{…ΩÙi…{……{®……  n˘¥™……‰ n‰˘¥… BEÚ…‰ x……Æ…™…h…:’’ ‘‘+I……Æ…i{…Æi…: {…Æ:” RíÞtrŒ ©wr‚yu ðýoÔÞtu Au.

ð¤e fuðt ? ‚tu …ht rðãt su ƒú ñ rðãt ‚u ™ tÚtes yu f ðu ã -òýðt Þtu ø Þ Au . Ëí…r‚ ‚u ¼„ðt™™t {U fnu÷t ÞÚttÂMÚt‚ Ë{„ú {rn{t™u òýþtu. >>22>> nu {w™u ! su ‚… Au ‚u Ëðo yÚto™e «tÂó{tk ËtÄ™ Au y™u ¼„ðt™™u ÓŒÞð‚T yr‚r«Þ Au. “i…®…“∑…Æ…h……∆ {…Æ®…∆ ®…Ω‰∑Ù …Æ∆’’ ‘‘∫…¥…«∫™… ¥…∂…“ ∫…¥…«∫™…‰∂……x…:’’ ‘‘∫…®…∫i…∂… HÚ: {…Æ®…‰∑…Æ…J™…:” RíÞtrŒ. (&÷tuf 57) i…∫®……k¥…®… {… n‰˘¥…π…Ê ! v…®…Êh…ËEÚ… xi…E‰Úx… i…®…¬ * +…Æ…v…™… z…ΩËÙ¥……R¬M… ! EÚ \S…iEÚ…±…∆ i…{…: E÷ÚØÒ **24** {txu nu Œuð»tuo ! ‚{u …ý yuftkr‚f Ä{oÚte ‚u …wY»ttu¥t{™wk ythtÄ™ fh‚tÚtft yt yt©{{tks {the …tËu hne™u fux÷tf ft¤ ‚… fhtu. >>26>>  n˘¥™…®…⁄Õi… i…®…“∂……x…∆ i…{…∫…ËEÚ… xi…E‰Úx… S… * ™…: |…“h…™… i… v…®…Êh… ∫… v…x™…i…®… =S™…i…‰ **23** [ht[h Ë{M‚ s„‚™t r™Þt{f rŒÔÞ{q Š ‚ ‚u ¼„ðt™ …wY»ttu¥t{™u su ¼õ‚s™ ‚… y™u yuftkr‚f Ä{oðzu «ËÒt fhu Au ‚u ¼õ‚ yr‚ ÄLÞ¼t„e fÌttu Au. ¼„ðt™ ‚…Útes ðþ fhe þftÞ Au.yæÞtÞ . {txu ‚{tuyu ƒnw {tLÞ fhu÷tu su yuftkr‚f Ä{o ntuÞ yus {™u fntu. ‚… fhðt™u RåA‚t Útft ™h™thtÞý «íÞu yt„¤ fnuþu yu «fthu ƒtuÕÞt. >>1>> . ‚uðe ©wr‚ M{]r‚ytu Au. >>23>> ∫EÚxn˘ =¥……S… B¥…®…÷HÚ…‰ ¶…M…¥…i…… x…Æx……Æ…™…h…‰x… ∫…: * |…“i…∫i…{…: EÚi…÷« ®…U∆Ù∫i…®…÷¥……S… ®…ΩÙ…®… i…: **27** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ x……Æn˘x……Æ…™…h…∫…®……M…®…ËEÚ…‰x…À¥…∂……‰%v™……™…: **19** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! yt «fthu ™h™thtÞý ¼„ðt™u fÌtwk. yux÷u {nt{r‚ ™thŒ{wr™ ƒnw «ËÒt ÚtR™u. yu{ ‚{u òýtu. ‚uðe ©wr‚ M{]r‚ytu Au.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 52 V…±…v…‰Æ∫…∆J™…‰™…… x… {…÷j…EÚ ! * i…l…… M…÷h…… ¡x…xi…∫™… +∫…∆J™…‰™…… ®…ΩÙ…i®…x…:’’ ‘‘∫…®…∫i…EÚ±™……h…M…÷ h ……i®…EÚ…‰ % ∫……Ë ” RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ytuyu ∫…¥……«l…«∫……v…x…∆  ¥… r˘ i…{…∫i…rfi˘n˘™…∆ ®…÷x…‰ ! * x……i…{i…¶…⁄ Æi…{…∫…… ∫… ¥…∂…“ GÚ™…i…‰ |…¶…÷: **26** y™wðýoÔÞtu Au. >> i…{…∫…Ë¥…… i…∂…÷r˘…i®…… ®……ΩÙ…i®™…∆ i…∫™… ∫…i{…i…‰: * ™…l……¥…VY……∫™… i… ¶…¥……x…¬ |……‰S™…®……x…∆ ®…™…… J…±…®…¬ **25** ‚{tu ‚…ùÞtoðzu yr‚þwØ yk‚:fhýðt¤tk Út‚tk. ð¤e fuðt ? ‚tu «tf]‚ ËíðtrŒ „wýtuyu hrn‚ ntuðtÚte r™„woý fÌtt Au.«f]r‚ ft¤ …wY»ttrŒf Ëðo™t …ý r™Þt{f Au. suýu ½ýwk ‚… fÞwO ™Úte yuðtu …wY»t {nt«¼w ¼„ðt™™u ðþ fhe þf‚tu ™Úte. >>25>> x……Æn˘ =¥……S… ¶…M…¥…x…¬ ! •…⁄ ΩÙ ®…‰ v…®…«®…‰EÚ…xi…∆ i…¥… ∫…®®…i…®…¬ * |…“™…i…‰ ™…‰x…  ¥…∑……i®…… ¥……∫…÷n‰˘¥…: ∫… ∫…¥…«n˘… **1** yæÞtÞ 20 {tu ™thŒ{wr™ …wAu Au– nu ¼„ðt™ ! yuftkr‚f Ä{o™u ƒnw {nŠ»tytu ƒnwÄt ðýoðu Au. ð¤e fuðt ? ‚tu ƒúñ¼tð™u …t{u÷t {wõ‚tuyu …ý su W…tMÞ æÞuÞ Au. ð¤e fuðt ? ‚tu su «¼w . >>27>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ™thŒ ™thtÞý Ë{t„{™t{iftu™®ðþtu yæÞtÞ: >>19>> 20. su yuftkr‚f Ä{o™t y™wct™Úte rðïtí{t ‚u ðtËwŒu𠼄ðt™ ËðoŒt «ËÒt ÚttÞ. “∫… ∫…¥…«¶…⁄i…: |…EfiÚi…‰Ã¥…EÚ…Æ…x…¬ M…÷h…… n˘n˘…‰π……∆ù ®…÷x…‰ ! ¥™…i…“i…:’’ ‘‘∫…i¥……n˘™……‰ x… ∫…xi…“∂…‰ ™…j… S… |……EfiÚi…… M…÷h……:’’ ‘‘™…j…  j…∫…M……Ê ®…fiπ……’’ ‘‘™……‰%∫……Ë  x…M…÷«h… <i™…÷HÚ: ∂……∫j…‰π…÷ V…M…n˘“∑…Æ: * |……EfiÚi…ËΩÊÙ™…∫…∆™…÷HËÚ-M…÷«h…ËΩÙ‘x…: ∫… =S™…i…‰” RíÞtrŒ ð¤e fuðt ? ‚tu su ƒúñtrŒ Rïh™t …ý Rïh …h{uïh Au. yt yæÞtÞ{tk ™thtÞýu ™thŒS «íÞu yuftkr‚f Ä{o™wk ÷ûtý y™u [thuÞ ðýo™t Ä{oþtMºttuõ‚ Ä{tuo swŒt swŒt Ëkûtu…{tk fÌtt Au. nu {w™u ! ytðt ðtËwŒðu ¼„ðt™ ð‚uo Au. …ý «íÞût y™w{tŒtrŒfðzu ™rn.

Ë™t‚™ yuðtu yus Ä{o nwk ‚{™u S¿ttËw™u fnwk Awk. ƒÒtu™kw yufs MðY… Au. ytðt Ä{oÚtfe ¼Âõ‚ swŒe ™Úte. >>3>> ∫¥…v…®…«Y……x…¥…ËÆ…M™…Ë: ∫…ΩÙ ±…I®…“¥…n˘“∑…Ɖ * i… ∫®…z…x…x™…… ¶… HÚ™……« v…®…« BEÚ… xi…EÚ: ∫… ¥…Ë **4** Ëðuï o h ©e ðtËwŒðu {tk MðÄ{o ¿tt™ ðihtøÞu Ërn‚ yuðe su ÷û{eS™t suðe y™LÞ (yÔÞr¼[theýe) ¼Âõ‚ ‚us yuftkr‚f Ä{o fÌttu Au. >>9>> ∫EÚxn˘ =¥……S… < i… n˘‰¥…Ãπ…h…… {…fiπ]Ù…‰ ¶…M…¥……xv…®…«x…xn˘x…: * ∫¥…v…®……«n˘“x…¬ GÚ®…‰h…Ë¥… EÚl…™…®……∫… ∫…¥…« ¥…i…¬ **10** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! yt «fthu ™thŒ {wr™yu …wAu÷t Ëðo¿t Ä{o…wºt ¼„ðt™u MðÄ{torŒf™tk ÷ûtýtu y™w¢{Útes fnuðt™tu ythk¼ fÞtuo. >>10>> ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… . …ý ‚{tu {thu rð»tu ƒnw «er‚ðt¤t ¼õ‚ Atu {txu „wÌt…ý ‚{™u nwk fnwk Awk. >>5>> x……Æn˘ =¥……S… ±…I…h…… x… §…÷¶…÷i∫…… ®… ∫¥…v…®……«n‰˘: {…fil…C{…fil…E¬Ú * ∂……∫j…™……‰x…‰ÆΩ∆Ù i¥…k……‰ ¥…H÷∆Ú i…… x… i¥…®…ΩÙÃ∫… **6** yt he‚u ™thtÞýu yuftkr‚f Ä{o™wk ÷ûtý fnu‚tk. >>6>> yt he‚u ™thŒSyu …wAu÷t ©e ™thtÞý fnu Au – nu ƒúñ™T ! ‚{tuyu ƒnw Ëthtu «&™ …wAâtu. (ytÚte þt†Þtur™…ýwk Ë{Úto™ fÞwO) >>7>> i¥…®…‰¥… ∫……I……n¬¶…M…¥……x¥……∫…÷n‰˘¥……‰%I…Æ…i{…Æ: * ∏…‰™…∫…‰ ∫…¥…«¶…⁄i……x……∆ ¥…i…«∫…‰%j… n˘™…… x… v…: **8** yûth…h su ðtËwŒu𠼄ðt™ fÌtt yus ‚{tu Ëtûtt‚T Atu. ŒÞtr™rÄ ‚u ‚{tu Ä{o…wºt™wk ™txâ Mðefthe™u Ë{„ú Sðtu™t fÕÞtý {txus yt ƒrÿft©{{tk r™ðtË fhe hÌtt Atu. ™thŒS …wAu Au– nu ¼„ð™T ! ‘‘Bi…∫™… ¥…… ®…ΩÙi……‰ ¶…⁄i…∫™…  x…:∑… ∫…i…®…‰i…n¬˘@ÒM¥…‰n˘:’’ nu Ëí…‚u ! su{tk Ë™t‚™ Ä{o fÌttu Au yuðt É„trŒ r™„{tu.yæÞtÞ . {txu su{tk Œtu»t™tu „kÄ …ý ™Úte yuðt yt…s ‚u Ä{torŒf™tk ÷ûtýtu fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. fthý fu ‚{tht Útfe su ƒeò ƒúñtrŒftu Au ‚u ‚tu …tu‚t™t rð»tÞ «Ät™íðtrŒ Mð¼tðtu y™u hsMíðtrŒ „wýtu™u ytrÄ™ ð‚o™tht Au. yt Ëðuo™t …ý ‚{tu yufs {q¤«ð]Â¥tMÚtt™ Atu. yt nu‚wÚte ‚uytu Ä{torŒf™u ÞÚttÚto…ýu òýe þf‚t ™Úte. >>8>> i¥…k……‰%x™…‰ i…÷ ∫¥…∫¥…¶……¥…M…÷h…i…xj…… ¡V……n˘™…: * ™…l……¥…z…  ¥…V…… x…™…÷v…«®……«n˘”∫i¥…®…i……‰ ¥…n˘ **9** nwk ƒeò ftuRÚtfe …ý yt Ä{o‚¥ð™u òýðt RåA‚tu ™Úte. ‚{the ƒwÂØ ƒnw r™{o¤ r™ùu Au.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 53 ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… ∫……v…÷ {…fiπ]Ù∆ i¥…™…… •…¿x®… i…∫i…‰  ¥…®…±……  EÚ±… * ®… ™…  ∫x…Mv……™… ¶…HÚ…™… i…÷¶™…∆ M…÷¡®… {… •…÷¥…‰ **2** yt ©wr‚™u y™wËthu Ëðo þt†™t Þtur™¼q‚ ({txus Ëðo¿t) yuðt ‚{tht Útfes nwk MðÄ{torŒf™tÆ swŒtk swŒtk ÷ûtýtu™u òýðt RåAwk Awk. >>2>>  x…M…®……M…®…∂……∫j……h……∆ ∫…¥…Êπ……®… {… ∫…i{…i…‰ ! * ®…⁄±…∆ i¥…®…‰EÚ B¥…… ∫… ™…‰π…÷ v…®…«: ∫…x……i…x…: **7** v…®…« Bπ… ®…™…… |……‰HÚ: EÚ±{…∫™……n˘…Ë  ¥…¥…∫¥…i…‰ * i…®…‰¥… EÚl…™…‰ i…÷¶™…∆ ∫…x……i…x…®…Ω∆Ù ®…÷x…‰ ! **3** nu {w ™ u ! yt yu f tk r ‚f Ä{o {U fÕ…™t ytrŒ ¼t„{tk Œût«ò…r‚™t Œtirnºt rððMðt™™u fÌttu n‚tu. ‚tu ‚u ÷ûtýtu™u ÞÚttÂMÚt‚ ‚{tu {™u fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. >>4>> i…‰x…Ë¥…… i…|…∫…z…: ∫™……n¬M……‰±……‰EÚ… v…{… i…: ∫¥…™…®…¬ * V……™…i…‰ ∫… S… ¶…HÚ…‰% {… {… Æ{…⁄h…«®…x……‰Æl…: **5** ytðt ÷ûtýðt¤t yuftkr‚f Ä{uo fhe™us „tu÷tuftrÄ…r‚ MðÞk ©eðtËwŒu𠼄ðt™ yr‚þÞ «ËÒt ÚttÞ Au. ‚kºttrŒ yt„{tu. yt ƒtƒ‚ yr‚ „wÌt Au. y™u ytðt yuftkr‚f Ä{o™u y™wËhu÷tu ¼õ‚…ý …rh…qýo {™tuhÚtðt¤tu ÚttÞ Au. {e{tkËtrŒ þtMºttu.

«Út{ ËðoftuR {™w»Þtuyu …t¤ðt™tu su Ët{tLÞ (ËtÄthý) Ä{o Au ‚u fnwk Awk. yt ºteòu Ët{tLÞ Ä{o òýðtu. Ä{o{tk yts {wÏÞ Ä{o {tLÞtu Au. yt he‚u yt yuf {wÏÞ Ët{tLÞ Ä{o fÌttu. yux÷u {nt yt…íft¤{tk Œtu»t ™Úte.[th ðýtuo y™u [th yt©{tu™u r™r{¥t fhe™u «ð‚u÷ o tu swŒtu swŒtu su ËŒt[th ‚u MðÄ{o fÌttu Au. “®…x…∫…… {…” yu{ ƒeòu “+ {…” þçŒ ÷eÄtu Au ‚u W…hÚte “ßÞthu {™Úte …ý ®nËt ™ ÚttÞ ‚tu ftÞ ðtýeÚte ™ ÚttÞ yu{tk ‚tu fnuðt™wks hnu‚wk ™Úte. &÷tuf{tk “+ {…” þçŒ ÷eÄtu Au. yt yÚto sýtÔÞtu Au. «r‚rŒ™ ƒuðth s{ðwk’ RíÞtrŒ su ¼tu„tu þtMºtu ¼tu„ððt™t fÌtt Au. ‘É‚wft¤u Mºte™tu Ëk„ fhðtu. su™t ¼tu„{tk „]nMÚttu™u «íÞðtÞ fÌttu ™Úte. yt ƒtƒ‚ õÞthu ? ‚tu ßÞthu „íÞk‚h yux÷u W…tÞtk‚h ntuÞ íÞthu ÷uðe. ‚u™u ËtðÄt™ ÚtR™u Ëtk¼¤tu. ¢tuuÄðu„™u S‚ðtu y™u ÷tu¼ðu„™u S‚ðtu yt ºtý Ä{tuo swŒt swŒt (Ët‚{tu ytX{tu ™ð{tu) Ët{tLÞ fÌtt Au. ‚u yt MðÄ{o Ët{tLÞ y™u rðþu»t yuðt ¼uŒÚte ƒu «fth™tu Au. ft{ðu„™u S‚ðtu. ËtÄthý Ä{o{tk «Út{ «trý{tºt™tu ÿtun ™rn fhðtY… su y®nËt yus ©uc Ä{o fÌttu Au. …tu‚t™t «thçÄt™wËthu {¤u÷t yÒt ðMºttrŒfÚte Ëk‚tu»t {t™ðtu yt y„eÞth{tu ËtÄthý Ä{o Ë{Íðtu. ‚u W…hÚte ßÞthu {wÏÞ Ä{o fu {wÏÞ Srðftr™r{¥tu …ý ®nËt ™ ÚttÞ ‚tu „tiý Ä{o fu „tiý Srðft r™r{¥tu ™ ÚttÞ yu{tk ‚tu ftkR fnuðt™wk hnu‚wk ™Úte. Ëí…tºt{tk n»toÚte …tu‚t™t Ä™™wk Œt™ fhðwk yt Œþ{tu Ët{tLÞ Ä{o òýðtu. òu ftuR…ý W…tÞtk‚h ™ ntuÞ y™u ‚uÚte …tu‚t™t {wÏÞ Ä{o{tk 54 fu {wÏÞ ð]Â¥t{tk ƒtÄ ytð‚tu ntuÞ ‚tu ÿtun fhðt{tk Œtu»t ™Úte.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ¥…h……«x……®……∏…®……h……∆ S… ∫…n˘…S……Æ: {…fil…C{…fil…E¬Ú * ∫……®……x™…: ∫… ¥…∂…‰π…†S… ∫¥…v…®…«: ∫… =n˘“™…«i…‰ **11** ©e™thtÞý fnu Au. >>14>> §……¡®……¶™…xi…Æ∆ S…‰ i…  u˘ ¥…v…∆ ∂……ËS…EÚ®…« S… * +x……n˘…x…∆ {…Æ∫¥…∫™… {…Æ…‰I…∆ ¥…… UÙ±…‰x… S… **15** “®…fiVV…±……¶™……∆ ¶…¥…‰n¬§……¡∆ ¶……¥…∂…÷ r˘∫i…l……xi…Æ∆” yt M{]r‚yu ƒtÌt ytÇÞk‚h ¼uŒÚte fnu÷wk su ƒu «fth™wk þti[ (M™t™r¢Þt) ‚u [tuÚttu Ët{tLÞ Ä{o {tLÞtu Au.nu {w™u ! «Út{ nwk Ä{o™wk ÷ûtý fnwk Awk. > . >>13>> ∫…i™…… ¥……M¶…⁄i…®……j…∫™… p˘…‰ΩÙ…‰ x… ∫™……t™…… i…l…… * i…{…†S… ∂……∫j… ¥… ΩÙi…¶……‰M…∫…R¬EÚ…‰S…±…I…h…®…¬ **14** su ðtýe ƒtu÷ðtÚte ftuR…ý «týe™tu ÿtun ™ ÚttÞ yuðe su ËíÞ ¼t»týY… ðtýe ‚u ƒeòu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. ™s ÚttÞ” yt yÚto sýtÔÞtu Au. …thft Ä™™wk …htuût ([tuheÚte) …ýu fu «íÞût (A¤Úte) …ýu nhý ™ fhðwk-ftuR™e [tuhe ™ fhðe ‚u …tk[{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. >>15>> ™…l……‰ S…i…∆ •…¿S…™…» EÚ…®…±……‰¶…G÷Úv……∆ V…™…: * ®…÷n˘…  ¥…k……{…«h…∆ {……j…‰ i…÷ π]Ù±…«§v…‰x… nˢ¥…i…: **16** íÞt„e „]ne {æÞu su™u su Wr[‚ ntuÞ yuðwk ƒúñ[Þoðú‚ …t¤ðwk ‚u Aêtu Ët{tLÞ Ä{o {tLÞtu Au. yt…íft¤ rð™t ‚tu Œtu»t s Au. >>11>> x…fih……∆ ∫……v……Æh…∆ v…®…» ∫…¥…Êπ……®…… n˘i…: ∏…÷h…÷ * +ÀΩÙ∫…… {…Æ®……‰ v…®…«∫i…j…… n˘®… =n˘…æi…: **12** ‚u{tk Ët{tLÞ Ä{o™u Œþ &÷tufÚte fnu Au. ™s ÚttÞ.…tu‚t™tu {wÏÞ Ä{o y™u {wÏÞ Srðft ð]Â¥t™t r™r{¥tu…ý {™Úte…ý «trý{tºt™tu ÿtun ™ fhðtu ‚u y®nËt fnuðtÞ Au.yæÞtÞ . yuðtu yr¼«tÞ ™ef¤u Au. >>12>> ∫¥…®…÷J™…v…®…«¥…fik…™……‰Æ{™…p˘…‰ΩÙ…‰ ®…x…∫…… {… ™…: * ∫… i… M…i™…xi…Ɖ |…… h…®……j…∫™…… |… i… ∫…… ®…i……**13** “™…… ¥…‰n ˘ ¥… ΩÙi… ÀΩÙ∫…… x… ∫…… ÀΩÙ∫…‰ i… EÚ“i™…«i…‰” RíÞtrŒ su ht„«tó ®nËt™tu Ëkftu[ fh™thtk M{]r‚ðtõÞtu ‚u™tÚte Þ¿ttrŒf{tk ftuR «fthu «tó Út‚e yuðe…ý rnkËt™tu ËðoÚtt r™»tuÄ Ë{Ítðt {txu y®nËt þ猙tu yÚto fnu Au. yuðt …ý ¼tu„tu™tu Ëkftu[ fhðtu ‚u ‚…™wk ÷ûtý Au.

¼„ðt™™t Ëtûtt‚T y™w¼ðY… rð¿tt™ …t{ðwk.k …tu‚u ythk¼÷ u e r¢Þt™e Ë{tÂó fhðt™e þÂõ‚Y… ÄiÞo Äthðwk. fw¤…hk…ht„‚ ËØ{o su [tuhe ®nËt ytrŒf …t…f{uo ðSo‚ ntuÞ ‚u™wk …t÷™ fhðwk ‚u ytu„ýeþ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. ntÚt …„ …ux W…MÚt y™u ðtýe™tu ËkÞ{ (…tu‚…tu‚t™t rð»tÞ{tk ÞÚttþt† «ð‚toððtk y™u …tAtk ðt¤ðtk ‚uY… r™Þ{™) ht¾ðtu yt …™h{tu Ët{tLÞ Ä{o {tLÞtu Au. ¼„ðKõ‚ ËtÄwytu™e y™wð]Â¥t …qðof ÞÚttur[‚ Ëuðt fhðe yt ‚uðeþ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. …h{uïh™e «u{Úte ™ðÄt ¼Âõ‚ fhðe. ytÂM‚õÞ-ðuŒ RïhtrŒf{tk ËíÞ…ýt™tu r™ùÞ ht¾ðtu. yt ƒÄt Ä{tuo rð«™t Mðt¼trðf (rðþu»t) fÌtt Au. >>17>> V…… i…ß…∆∂…EÚÆ…h……∆ S… EÚ®…«h……∆ {… Æ¥…V…«x…®…¬ * {…… h…{……n˘…‰n˘Æ…‰{…∫l…¥……S……∆ ∫…∆™…®…x…∆ i…l…… **18** òr‚{tkÚte ¼úü fh™thtk f{tuo™tu íÞt„ fhðtu yt [tiŒ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. ‚u{tk Ëk„út{{tk r™¼oÞ ÚtR™u «ðuþ™wk Ët{ÚÞo ht¾ðtY… þqhíð ht¾ðw. {ã {tkË™tu íÞt„ fhðtu yt Ë¥th{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. ftÞf÷uþY… ‚… fhðwk. ¼„ðt™™t sL{ rŒðËtu su ht{™ð{e sL{tü{e ytrŒf ‚u™wk ÞÚttÚto ðú‚ fhðwk yt yufðeþ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. …tu‚t™t …tu»Þð„o™u yÒttrŒf™tu rð¼t„ fhe ytÃÞt …Ae {wÏÞu yÒttrŒ™wk „úný fhðwk yt [tuðeþ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au.yæÞtÞ . ‚u{™t swŒt swŒt su rðþu»t Ä{tuo Au ‚u …ý nwk nðu fnwk Awk ‚u™u ËtðÄt™ {™Úte Ëtk¼¤tu. >>18>> ∫…¥…Êπ……∆ ¥™…∫…x……x……∆ S… ¥…V…«x…∆ ®…t®……∆∫…™……‰: * ¥™… ¶…S……Æ… z…¥…fi k…†S… E÷Ú±…∫…r˘®…«{……±…x…®…¬ **19** sw„xwk ytrŒf Ëðo ÔÞË™tu™tu íÞt„ fhðtu yt Ëtu¤{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. yux÷u yt{tk Ëðo ftuR™u yrÄfth Au. ‚u{tk þ{-yk‚:fhý™u ðþ ht¾ðwk. >>23>> ∂…⁄Æi¥…∆ v…Ë™…«®……Ën˘…™…» §…±…∆ i…‰V…: ∂…Æh™…i…… * M……‰ ¥…|…∫……v…÷ÆI…‰V™…… v…®……«: I…j…∫™… EÚ“Ãi…i……: **24** ûtrºtÞ òr‚™t þqhíðtrŒ Ä{tuo Mð¼trðf fÌtt Au. …wY»t™u …hMºte „{™ y™u Mºte™u …h…wY»t „{™Y… su …t…f{o ÔÞr¼[th ‚u Útfe r™ð]Â¥t …t{ðe yt yZth{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. >>20>> +…V…«¥…∆ ∫……v…÷∫…‰¥…… S…  ¥…¶…V™……z…… n˘¶……‰V…x…®…¬ * ¶… HÚ¶…«M…¥…i…†S…‰ i… v…®……«: ∫……v……Æh…… x…fih……®…¬ **21** 55 Ëßs™tu™e Ë{ût Ëh÷…ýu ð‚oðwk yt ƒtðeþ{tu ËtÄthý Ä{o {tLÞtu Au. yt «fth™t …[eþ Ä{tuo ËðoftuR {™w»Þtu™u ËtÄthý…ýu …t¤ðt™t fÌtt Au. ût{t-ƒeòytu r™hk‚h W…ÿð fÞto fhu ‚Úttr… {™{tk rðfth Útðt Œuðtu ™rn.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…“l…Ê I…‰j…‰ S… ™…Y……n˘…Ë S…i…÷¥…«M……«{i…™…‰% {… ¥…… * +…i®…x……‰ ¥…… {…Æ∫™…… {… ∫…¥…«l…… P……i…¥…V…«x…®…¬ **17** Ä{torŒ [th …wY»ttÚto™e «tÂó {txu …ý ‚eÚto{tk fu ûtuºt{tk fu Þ¿ttrŒf{tk …tu‚t™tu ËðoÚtt ½t‚ (ytí{½t‚) ™ fhðtu ‚u{s …h{™w»Þ …þw ytrŒf™tu …ý ‚eÚtotrŒf{tk ËðoÚtt ½t‚ ™ fhðtu yt ƒth{tu ‚uh{tu ËtÄthý Ä{o fÌttu Au. >>19>> BEÚ…n˘∂…“x……∆ ∫…¥……«∫……∆ ™…®…Ë: ∫……EÚ®…÷{……‰π…h…®…¬ * ΩÙƉV…«x®… n˘x……x……∆ S… µ…i……S…Æh…®…\V…∫…… **20** Ë{„ú yuftŒþeytu™tu y®nËt ƒúñ[Þo ytrŒf Þ{tu …t¤ðt™e ËtÚtu W…ðtË fhðtu yt ðeþ{tu Ët{tLÞ Ä{o fÌttu Au. Sð Rïh {tÞt ytrŒf™u þt†Úte ÞÚttÚto òýðt. >>22>> ∂…®……‰ n˘®…: I…®…… ∂……ËS…®…… ∫i…C™…∆ ¶… HÚÆ“ ∂…i…÷: * i…{……‰ Y……x…∆ S…  ¥…Y……x…∆  ¥…|…v…®…«: ∫¥…¶……¥…V…: **23** þ{ Œ{trŒf rð«™t Ëns Ä{tuo fÌtt Au. >>21>> •…¿I…j… ¥…∂…: ∂…⁄p˘… ¥…h……«†S…i¥……Æ <« Æi……: * i…‰π……∆ {…fil…C{…fil…Mv…®……« x¥…∂…‰π……x¥… S®… i…‰ ®…÷x…‰ ! **22** nu {w™u ! ƒútñý ûtrºtÞ ði~Þ y™u þqÿ yt [th ðýtuo rð¼t„Úte fÌtt Au. yf]…ý…ýu Œt™ . ¼„ðt™™e ™ð «fth™e ¼Âõ‚ fhðe yt …ý Ëðo™tu ËtÄthý …[eþ{tu Ä{o {tLÞtu Au. Œ{-ƒtÌt RrLÿÞtu™u ðþ ht¾ðe. þti[-ƒtÌt ytÇÞk‚h þwrØ ht¾ðe.

ÿÔÞËk…tŒ™{tk Ëk‚tu»t ™rn ht¾‚tk.ðuŒtrŒ ËåAtMºttu ¼ýtððtk. ËtÄw ƒútñýtu™e ÞÚttur[‚ Ëuðt fhðe. yt he‚u ‚th‚BÞ…ýwk òýðwk. ÿÔÞ«Ät™ Þ¿ttu fhðt. >>30>> nu {wr™Ë¥t{ ! Âîòr‚ þçŒðtåÞ ºtý ðýtuo.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 56 ŒuðtY… ytiŒtÞo ht¾ðwk. ‚u™e y…uûttyu ÞtÞtðhð]Â¥t ©uc Au. Äýeyu …ze {wfu÷t ntx ƒòh{tk …ze hnu÷t yuf yuf fý™u ðeýe ÷tðe™u r™ðton fhðtu ‚u™u ôA fnu Au. yt [th ð]Â¥tytu Ë{Íðe. ƒeS r™íÞ ÄtLÞ {t„e ÷tððtY… ÞtÞtðh ð]Â¥t òýðe. [tuÚte Wr[‚. Œuðtu y™u „tÞtu™e r™»f…x ¼tðÚte su Ëuðt fhðe ‚u þqÿòr‚™tu rðþu»t Ä{o fÌttu Au. >>25>>  ∂…±……‰\U∆Ù  x…i™…™……S\…… S… ∂……±…“x…∆ S……‰ S…i…… EfiÚ π…: * ∏…‰™…∫…“ {…⁄¥…«{…⁄¥……«j… Y……i…¥™……  u˘V…∫…k…®…Ë: **30** ™……V…x…‰%v™……{…x…‰ ¥…… {… n˘…‰π…n˘∂…‘  u˘V……‰k…®…: * ™…∫i…∫™……x™…… {…  ¥… ΩÙi…… ¥…fi k…Æ ∫i… S…i…÷Ã¥…v…… **29**  u˘V…… i…x……∆ S… n‰˘¥……x……∆ ∫…‰¥……  x…πEÚ{…]∆Ù M…¥……®…¬ *  ¥…∂…‰π…v…®…«: EÚ l…i…: ∂…⁄p˘∫™… ®…÷ x…∫…k…®… ! **27** fR ‚u [th ð]Â¥t ? ‚tu rþ÷tUA– Äýeyu íÞt„ fhe ŒeÄu÷t y™u ¾u‚h{tk …ze hnu÷t ztk„h ytrŒf™t Atuzðt fu fkxeytu™u ðeýe ÷tðe™u ‚u™tÚte r™ðton fhðtu ‚u™u rþ÷ fnu Au. ‚u™e ð]ÂØ{txu ¾u‚e ytrŒf™tu Wã{ fÞto fhðtu. ºteS {tøÞt rð™t su yÒttrŒ {¤u ‚u™tÚte r™ðton fhðtY… þt÷e™ ð]Â¥t òýðe. >>24>> Wr[‚ ð]Â¥t fne Au. ‚u{tk AuÕ÷e su Œt™ «r‚„únY… ð]Â¥t fne ‚u‚tu yt…íft¤{tk Mðefthðt™e òýðe. ‚u{tk ðuŒ ‚Útt RïhtrŒf{tk ËíÞ…ýtY… ytÂM‚f‚t ht¾ðe. yt [th{tk Âîòu¥t{tuyu …qðo …qðo™e ©uc Ë{Íðe. ƒeòytu …tu‚t™u ™ Œƒtðe òÞ yuðwk ƒ¤ ht¾ðwk. >>28>> Æ…Y…∫i¥…‰i…‰%l… x…“i™…Ë¥… |…V……x……∆ {… Æ{……±…x…®…¬ * v…®…«∫…∆∫l……{…x…∆ ¶…⁄®……Ë v…®……« n˘hb…Ω«Ùn˘hbx…®…¬ **25** yæÞt…™ ‚Útt Þts™{tk su Âîòu¥t{™u Œtu»t Œu¾t‚tu ntuÞ ‚uðt™u {txu ƒeS …ý [th «fth™e ð]Â¥t fne Au. Œkz fhðt ÞtuøÞ Œwütu™tu Œkz fhðtu. rð»ýwÞt„trŒ Þ¿ttu fhtððt y™u MðÄ{or™c s™Útfe yÒt Ä™trŒf™tu «r‚„ún fhðtu yt rð«™e Srðft-Sð™{tk .nu ™thŒ ! rð« yt…íft¤ ytðu ‚tu ði~Þð]Â¥t (¾u‚e ytrŒf) ðzu Srðft fhu. „tÞtu rð«tu y™u ¼„ðKõ‚ ËtÄwytu™wk …t…e SðtuÚtfe hûtý fhðwk.k …]Úðe W…h Ä{o™kw Ëthe he‚u MÚtt…™ fhðwk. ƒeòytu …tu‚t™tu …ht¼ð ™ fhe òÞ yuðwk ‚us ht¾ðwk. yt ði~Þ™t rðþu»t Ä{tuo fÌtt Au. >>26>> nðu Ëðo™e Srðftð]Â¥t™u fnu‚tk «Út{ ƒútñý™e ‚u fnu Au.yæÞtÞ . yux÷u f]r»tð]Â¥t™e y…uûttyu þt÷e™ð]Â¥t ©uc Au. yt Ä{tuo rðþu»t fÌtt Au. Ëí…tºttu™u yÒttrŒ Œt™ yt…ðt{tk r™»Xt ht¾ðe. ‚u™e y…uûttyu rþ÷tUAð]Â¥t Ëðo©uc Au. yÚtðt ‚u ði~Þð]Â¥tÚte r™ðton ™ ÚttÞ ‚tu ™ Awxfu ûtrºtÞð]Â¥tÚte Srðft fhu. RíÞtrŒ Ä{tuo ûtrºtÞ™t Mðt¼trðf fÌtt Au. >27  ¥…|……‰ V…“¥…‰uˢ∂™…¥…fik™…… ∫…i™……®……{… n˘ x……Æn˘ ! * +l…¥…… I…j…¥…fik™…… {… ∑…¥…fik™…… x… i…÷ EÚÃΩÙ S…i…¬ **31** +v™……{…x…∆ ™……V…x…∆ S…  ¥…∂…÷r˘…SS… |… i…O…ΩÙ: *  ¥…|…∫™… V…“ ¥…EÚ… |……‰HÚ… i…j……xi™…… i¥……{… n˘ ∫®…fii…… **28** rð«™u {txu yt…íft¤{tk W…Þtu„e Sð™ð]Â¥t™u fnu Au. yæÞt…™ y™u Þts™ ð]Â¥t™us {wÏÞ…ýu y™wËhðwk. …hk‚w ïð]Â¥t su ™e[™e ™tufhe fhðtY… Au ‚u™tÚte ‚tu õÞthuÞ…ý Sð™ fhu ™rn. ƒeò ‚tu ™er‚þt†{tk fÌtt «{týu «òytu™kw …rh…t÷™ fhðw.MðÄ{o{tk rðhtuÄ ™ ytðu yuðe he‚u ƒu …ntuh ¾u‚e fhðe. þhýt„‚™wk Ëkhûtý fhe þfu yuðwk Ët{ÚÞo ht¾ðwk. yt ƒÒtu ð]Â¥t™u yuf fhe™u yuf rþ÷tUAð]Â¥t «Út{™e òýðe. >>29>> yr¼»tuftrŒ „wýrðrþü ûtrºtÞ htò™t rðþu»t Ä{tuo fnu Auhtò™u yt …qðtuoõ‚ þqhíðtrŒ Ä{tuo ht¾ðt™t òýðt. >>31>> +… ∫i…C™…∆ n˘…x… x…π`Ù… S… ∫……v…÷•……¿h…∫…‰¥…x…®…¬ * +i…÷ π]ÙÆl……Ê{…S…™…‰ v…®……« ¥…Ë∂™…∫™… S……‰t®…: **26** ði~Þ™t ytÂM‚fíðtrŒ rðþu»t Ä{tuo fÌtt Au.

yÚtðt rð«™e ð]Â¥tÚte Sð™ [÷tðu.su ËíËk„ Au ‚u {wÂõ‚™u yt…™thtu Au. yuðt yËßs™™wk ÷ûtý fnu Au– suytu Mºteytu{tk ‚Útt Mºte÷k…xtu{tk ‚Útt hËtMðtŒ{tk yíÞtËõ‚ ð‚uo Au y™u Ä™{tk yr‚‚]»ýtðt¤t Au y™u «trýytu™u …ezt Wí…Òt ÚttÞ yuðwk yËŒT yt[hý fh™tht y™u ÷tuf{tk ÄŠ{ü…ýt™e fu ¼õ‚…ýt™e ÏÞtr‚{txu Œk¼Úte ¾tuxtu ytxtxtu… fh™tht y™u ‚uÚtes ¼õ‚…ýt™tu su{tk yt¼t»t{tºt Au.>37 S……i…÷¥…«h™…» ∫…i……∆ ∫…R¬M…∆ E÷Ú™……«z… i¥…∫…i……∆ C¥… S…i…¬ * ®…÷ HÚ|…n˘…‰% ∫i… ∫…i∫…R¬M…: E÷Ú∫…R¬M……‰  x…Æ™…|…n˘: **38** htòY… ûtrºtÞ™u ‚tu ƒútñýtu™u ðSo™u ƒeòytuÚtfe Ë{„ú «òytu™u ÞÚttur[‚ hks™ fhe™u Œuþft¤™u y™wËhu Aêtu ¼t„ „úný fhðtu rð„uhu ð]Â¥t fne Au.ft{ ¢tuÄ hËtMðtŒ {t™ {íËh RíÞtrŒ Œtu»ttu™tu íÞt„. >>35>> ∂…⁄p˘…‰ V…“¥…‰n¬˘  u˘V……i…“x……∆ ∫…‰¥……±…§v…v…x…‰x… S… * +…{…iEÚ…±…‰ i…÷ EÚ…¥……«n‰˘V…‘ ¥…EÚ…¥…fi k…®……∏…™…‰i…¬ **36** þqÿ‚tu ƒútñýtrŒ ºtý ðýo™e Ëuðt fhðtÚte {¤u÷t Ä™Úte Srðft fhu. y™u su fwËk„ Au ‚u ™hf™u yt…™thtu Au. >>36>> +…{…x®…÷HÚ∫i…÷ ∫…¥……Ê% {… |……™… †S…k…∆ ™…l……‰ S…i…®…¬ *  ¥…v……™… ∫¥…∫¥…¥…fik™…Ë¥… {…÷x…¥…«i…Êi… ®…÷J™…™…… **37**  ∫j…™……∆ ∫j…Ëh…‰ Æ∫……∫¥……n‰˘ ∫…HÚ…†S… v…x…M…fixv…¥…: * ÀΩÙª…… n˘®¶…EfiÚi……]Ù…‰{…… ¶…HÚ…¶……∫…… ¡∫……v…¥…: **40** su™tu Ëk„ ™rn fhðt™tu fnu Au. (‚u™tÚte su {¤u ‚uÚte r™ðton fhu.) yt…Â¥t™u …t{u÷tu ûtrºtÞ‚tu ði~Þð]Â¥t (¾u‚e ytrŒf) Útes Sð™ fhu. ÔÞt…th fhðtu. fu{fu …tu‚t™t ûtrºtÞ ‚us™u ûtÞ fh™the Au.yæÞtÞ . yt…íft¤{tk ‚tu yË‚T þqÿ™e su ð]Â¥t su ðtkË™t xtu…÷t „wkÚtðt rð„uhu Au ‚u™tu yt©Þ fhu. ‚tu fwËk„™tu íÞt„ fhe™u ËíËk„ Ëðuoyu fhðtu.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∂…∫j…‰h… V…“¥…‰iI…j…∆ i…÷ ∫…¥…«i……‰ v…®…«ÆI…™…… * +…{…z……‰ ¥…Ë∂™…¥…fik™…Ë¥…  ¥…|…∞Ò{…‰h… ¥…… S…Ɖi…¬ **32** ûtrºtÞ ‚tu ßÞtk ßÞtk yÄ{o™e «ð]Â¥t ÚttÞ íÞtk íÞtk Ëðoºt Ä{o™e hûtt{txu ytÞwÄtu™u Äthe™u ð‚uo. >>40>> . >>32>> 57 ytðu÷t yt…íft¤{tkÚte {wõ‚ Útyu÷tu ƒútñýtrŒ Ëðo ftuR …ý s™ ÞÚttur[‚ «tÞÂù‚ fhe™u. ‚u{™tu Ë{t„{ fhðtu. >>34>> su™tu Ëk„ fhðt™tu fnu Au yuðt Ëßs™™wk ÷ûtý fnu Au. ‚uytu yËtÄwytu fÌtt Au. >>33>> nðu [thu ðýo™t ËtÄthý Ä{tuo™u 17 &÷tufÚte fnu Au– [thuÞ ðýo{tk ð‚o‚t Mºte …wY»t Ëðo s™tuyu Ëßs™tu™tu Ëk„-Ë{t„{ fhðtu. >>38>> +…{…iEÚ…±…‰% {… I…j…∫™… •……¿h…∫™…‰¥… ∫…¥…«l…… *  ¥…M…ÃΩÙi…… x…“S…∫…‰¥…… ∫¥…i…‰V…:I…™…EÚ… Æh…“ **34** EÚ…®…∆ GÚ…‰v…∆ Æ∫……∫¥……n∆˘  V…i¥…… ®……x…∆ S… ®…i∫…Æ®…¬ *  x…n«˘®¶…∆  ¥…πh…÷¶…HÚ… ™…‰ i…‰ ∫…xi…: ∫……v…¥……‰ ®…i……: **39** yt…íft¤{tk ûtrºtÞ™u …ý ƒútñý™e …uXus ™e[ Ëuðt ‚tu ËðoÚtt ®™rŒ‚s Au. …tu‚…tu‚t™e su {wÏÞ ð]Â¥t ‚u™tÚtes Vhe Sð™ fhu. „tÞ rð„uhu …þwytu …t¤ðtk y™u ÔÞtsðxtu fhðtu. fhe™u r™ŒO¼…ýu suytu rð»ýw¼õ‚-¼„ðt™™u ¼s™tht y™u ËtÄw …tu‚t™wk ‚Útt …thfwk …th÷tirff ftÞo ËtÄðt{tk ‚í…h ntuÞ ‚u Ëßs™ fÌtt Au. ‚Útt yt…íft¤{tk ‚tu þqÿð]Â¥t su ËuðtY… Au ‚u fne Au. yt…íft¤{tk „úný fhu÷e ð]Â¥t™u ð¤„e hnu ™rn. fthý fu. yt [th ð]Â¥tytu fne Au. ytðt yËßs™tu™tu Ëk„ õÞthuÞ ™ fhðtu. >>39>> EÚÆ…n˘…x…… n˘ x…fi{…i…‰Æ ¥…|……ufi˘ k…Æ“ Æi…… * n‰˘∂…EÚ…±……x…÷∫……Ɖh… Æ\V… ™…i¥……% J…±……: |…V……: **33** EfiÚ π…¥…… h…V™…M……‰ÆI…… i…÷Æ“™…… ¥…fi r˘V…“¥…x…®…¬ * ¥…Ë∂™…∫™… V…“ ¥…EÚ… |……‰HÚ… ∂…⁄p˘¥…fi k…∫i…l……{… n˘ **35** ði~Þ™u f]r»t fhðe. õÞthuÞ …ý yËßs™tu™tu Ëk„‚tu ™s fhðtu.

{txu Ëí…wY»ttu™tu ÿtun ™ fhðtu. ‚u ‚tu òhò‚-ÔÞr¼[thÚte Wí…Òt Útyu÷t òýðt. yu{tk ËkþÞ ™Úte. yt yÚto ¼th‚{tk rðŒwhSyu “™… n˘ ∫…xi…∆ ∫…‰¥…i…‰ Ëk‚tu™tu ÿtun fh™tht s™tu ‚tu Œun™tu íÞt„ fhe™u su su Þtur™{tk òÞ Au íÞtk íÞtk ûtwÄt y™u {nthtu„tuÚte Srð‚…ÞO‚ {nt…ezt™u …t{uAu. {txu yËk‚™tu Ëk„ fŒtr… ™ fhðtu. …Ae ‚u ‚uðt þw¼ yþw¼ f{tu™ o u fhðt ÷t„e òÞAu. >>47>> i…∫®……i∫…‰¥…… ∫…i……∆ EÚ…™……« ∫…¥…ÍÆ {… ∫…÷J…‰{∫…÷ ¶…: * {…÷h™…i…“l……« x… ∫…‰¥™…… x… {…⁄V™……  ¥…|……†S… v…‰x…¥…: **48** {txu Ëw¾™e RåAtðt¤t Ëðo ftuR …ý s™tuyu ¼„ðKõ‚tu™e Ëuðt ÞÚttur[‚ fhðe. {txu ‚eÚttuo™e ‚Útt Œuð«r‚{tytu™e ®™Œt . >>48>> i…“l……« x… n‰˘¥…|… i…®……  x…xn‰˘™…÷™…Ê E÷Ú§…÷r˘™…: * i…‰π……∆ i…÷ V……ÆV……i……x……∆ ¥…∆∂……‰SU‰Ùn˘…‰ ¶…¥…‰n¬w…÷¥…®…¬ **49** su s™tu fwƒwÂØðt¤t ntuR™u ‚eÚttuo™e y™u Œuð«r‚{tytu™e ®™Œt fh‚t ntuÞ.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ +∫……v…÷π¥……∫…÷Æ“ ∫…®{…qˢ¥…“ ∫…®{…k…÷ ∫……v…÷π…÷ * ∫…ΩÙV……∫i…“ i…  x… †S…i™… ∫…‰¥™……: ∫…xi…: ∫…÷J…‰{∫…÷ ¶…: **41** 58 õÞthu…ý ËNr‚™u ™Útes …t{‚t. ‚u{™t ðkþ™tu WåAuŒ ÚtR òÞ Au. >>45>> ™……nfi˘∂……∆ ™…∫™… ∫…R¬M…: ∫™……SUÙ…∫j……h……∆ ¥…… x…fih……®… {… * §…÷ r˘: ∫™……k……nfi˘∂…“ i…∫™… EÚ…™……Ê%i……‰ x……∫…i……∆  ΩÙ ∫…: **42** ∫…n¬p˘…‰ ΩÙh…∫i…÷ n‰˘ΩÙ…xi…‰ ™……∆ ™……∆ ™……‰ x…∆ µ…V… xi… S… * i…j… i…j… I…÷v……Æ…‰M…Ë: {…“b™…xi…‰ V…“ ¥…i……¥… v… **46** su …wY»t™u suðt Ë‚T fu yË‚T …wY»ttu™tu y™u suðt Ë‚T fu yË‚T þtMºttu™tu Ëk„-«Ëk„ ÚttÞ ‚u s™™e ‚uðe þw¼ yþw¼ ƒwÂØ r™ùu ÚttÞ Au. >>42>> ™…‰ ∫……v…÷∫…‰¥……ØÒS…™…: {…÷ØÒπ……  x…V…∂… HÚi…: * +|……{™…∆ x…… ∫i… i…‰π……∆ ¥…Ë  EÚ®…{™…Ë∑…™…«®…⁄ÃV…i…®…¬ **43** su …wY»ttu Wõ‚÷ûtý ËtÄwytu™e ÞÚttur[‚ ÞÚttþÂõ‚ Ëuðt fhðt{tk Yr[ðt¤t Au ‚uytu™u ftkR…ý y«tÃÞ-Œw÷o¼ ™Úte. Ë{„ú yiïÞo r™ùu «tó ÚttÞ Au. ytÞw»Þ™tu y™u htßÞtrŒ Ë{]ÂØytu™tu …ý ‚íft¤ ™tþs ÚtR òÞ Au. ytðtu áZ r™ùÞ fhe™u Ëw¾™e RåAtðt¤t Œiðe s™tuyu ËtÄwytu™tu Ë{t„{ fhðtu.yæÞtÞ . ™…t∫…xi…∆ i…{… ∫¥…x…∆ ™… n˘ ¥……∆ ∫i…‰x…®…‰¥… * ¥……∫……‰ ™…l…… ÆR¬M…¥…∂…∆ |…™…… i… i…l…… ∫… i…‰π……∆ ¥…∂…®…¶™…÷{…Ë i… **” yt «fthu fÌttu Au. ËtÄwytu{tk ‚tu “+¶…™…∆ ∫…k¥…∫…∆∂…÷ r˘:” yt „e‚t ð[™Úte fnu÷e Œiðe Ëk…Â¥t Mðt¼trðf hnu÷e Au. …wºt ŒthtrŒ Ëðu™ o tu …ý. Ë{]Ø yiïÞo…ý y«tÃÞ ™Úte. >>43>> ∫¥…v…®…«∫l…… + {… ∫…i……∆ p˘…‰ ΩÙh……‰ ™…‰ i…÷ ®……x…¥……: * ∫…n¬M…Ài… x…Ë¥… i…‰ ™…… xi… C¥…… {… E‰Úx…… {… EÚ®…«h…… **44** MðÄ{o{tk ƒhtuƒh ð‚o™tht …ý su {™w»Þtu ËtÄws™tu™tu ÿtun fhðt™t Mð¼tððt¤t Au ‚u ‚tu ftuR…ý Þ¿t Œt™ ðú‚trŒ f{tuo fhe™u ∫…i……®… i…GÚ®……n‰˘¥… {…÷h™……x……∆ ®…ΩÙi……®… {… * ∫…t: I…™…: ∫™……i∫…¥…Êπ……®……™…÷π…: ∫…®{…n˘…®… {… **47** ¼„ðKõ‚tu™t y…htÄu fhe™u {tuxtk …wÛÞtu™tu …ý. >>41>> rð»ýw ¼„ðt™™e {nt…qò{tk ‚í…h yuðt ¼õ‚tu …ý òu Ëí…wY»ttu™tu ÿtun fhu ‚tu ‚u{™e W…h rð»ýw ¼„ðt™ õÞthuÞ «ËÒt Út‚t ™Úte ®f‚w y«ËÒt ÚttÞ Au.>44 ∆®…ΩÙ…{…⁄V……Æi……  ¥…πh……‰¶…«HÚ… + {… ∫…i……∆ ™… n˘ * p˘…‰Ω∆Ù E÷Ú™…÷«∫i…n˘… i…‰π…÷ x… |…∫…“n˘ i… ∫… C¥… S…i…¬ **45** yËtÄwytu{tk “n˘®¶……‰ n˘{……Ê% ¶…®……x…†S…” yt „e‚t ð[™Úte fnu÷e ytËwhe Ëk…Â¥t Mðt¼trðf hnu÷e Au. {txu ¼õ‚tuyu…ý ¼õ‚™tu ÿtun fhðtu ™rn. yt yÚto ©wr‚yu “™…∆ ™…∆ ±……‰E∆Ú ®…x…∫…… ∫…∆ ¥…¶…… i…  ¥…∂…÷r˘∫…k¥…: EÚ…®…™…i…‰ ™……∆†S… EÚ…®……x…¬ * i…∆ i…∆ ±……‰E∆Ú V…™…i…‰ i……∆†S… EÚ…®……∆∫i…∫®……n˘…i®…Y…∆ ¡S…«™…‰n¬¶…⁄ i…EÚ…®…: **” yt «fthu fÌttu Au. …wÛÞ ‚eÚttuo™wk Ëuð™ fhðwk y™u ƒútñý ‚Útt „tÞtu™e …qò fhðe.

y™u þt†r™r»tØ …t…f{oÚtfe ¼Þ ht¾ðtu. {txu ƒútñýtu™u ¼tus™ ŒÂûtýtrŒðzu Ëk‚wü fhðt. nðu [thu yt©{tu™t Ä{tuo ‚{™u nwk fnwk Awk ‚u™u yuft„ú {™Úte Ëtk¼¤tu. >>49>> BEÚÀ∫®…∫i…Ã{…i…‰  ¥…|…‰ ∫…n¬¶……‰V™…Ën«˘ I…h…… n˘ ¶…: * i…Ã{…i…∆ ∫™……VV…M…i∫…¥…» ΩÙ Æ∫i…÷π™… i… S… ∫¥…™…®…¬ **50** MðÄ{or™c ¼„ðKõ‚ yuf ƒútñý™u ©uc MðtŒw yÒtðzu ‚]ó fhu ‚tu Ë{M‚ s„‚ ‚]ó ÚtR òÞ Au. y™u Ëðo ‚eÚttuo™tu …ý ÿtun ÚtR òÞ Au. yux÷wks ™rn …hk‚w MðÞk ©enrh…ý ƒnw «ËÒt ÚttÞ Au. >>51>> 59 i…∫®……SS……i…÷¥…«h™…«V…x…Ë™…«l……‰HÚ ¥… v…∫…∆ ∫l…i…Ë: * ¶… ¥…i…¥™…∆ |…™…ix…‰x… ¶…‰i…¥™…∆ S…  x…π…‰v…i…: **55** {txu [thuÞ ðýo™t s™tuyu þtMºttuõ‚ rðrÄ™u y™wËthu «ÞJÚte ð‚oðkw …ý ‚u™u W`k½™ fhe™u ð‚oðkw ™rn. >>52>> nu ™thŒ{w™u ! yt «fthu {U ðýoÄ{tuo Ëkûtu…{tk fÌtt. ‚Útt Ë{„ú ‚eÚttuo …ý ‚u „tÞtu{tk ËðoŒt hnu Au. >>57>> M…¥™…ÃS…i……™……®…‰EÚ∫™……∆ ∫…¥…Ê n‰˘¥……: ∫…®…Ã{…i……: * EfiÚi…… x… ∫™…÷†S… ∫…¥……« h… i…“l……«x™… {… S… x……Æn˘ ! **53** Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu [t‚wðoÛÞo Ä{o r™Y…ý™t{t ®ðþtu yæÞtÞ: >>20>> nu ™thŒ ! {txus yuf „tÞ™wk ÞÚttur[‚ …qs™ fhu ‚tu Ë{M‚ Œuð‚tytu™wk …qs™ ÚtR òÞ Au y™u Ëðo ‚eÚttuo™e Þtºtt …ý ÚtR òÞ Au.20 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ fŒtr… ™ fhðe. {txu ‚u{™u “•……¿h…… ®……®…EÚ“ i…x…÷:” yt ð[™™u y™wËthu rð»ýw™wk y…hY… òýe™u ‚u{™tu ÿtun ™rn fh‚tk ‚u{™e ÞÚtt þÂõ‚ …qò fhðe. >>55>> S……i…÷¥…«h™…‰«i…Ɖ ™…‰ i…÷ i…‰π……∆ ¥…fi k… E÷Ú±……‰ S…i…… * S……Ë™…«ÀΩÙ∫……tv…®…Êh… Æ ΩÙi…Ë¥…  ΩÙi……¥…ΩÙ… **56** [th ðýoÚtfe R‚h su yíÞks Ëkfh òr‚™t s™tu Au ‚u{™e ð]Â¥t ‚tu ðkþ…hk…htÚte [t÷e ytðu÷e ð† «ûtt÷™trŒf rn‚fthe Au. yux÷u r™r»tØ{tk «ð‚oðwk ™rn. >>50>> BEÚ ∫®…x…¬ •……¿h…‰ p÷˘Mv…‰ p÷˘Mv…∆ ∫™……i∫…EÚ±…∆ V…M…i…¬ * i…∫®……SUÙCi™…… {…⁄V…x…“™…… •……¿h……  ¥…πh…÷ØÒ {…h…: **51** yuf ¼„ðKõ‚ ƒútñý™tu òu ÿtun fhu ‚tu Ë{M‚ s„‚™tu ÿtun ÚttÞ Au. ‚u{tk òu [tuhe fu ®nËt ytrŒf yÄ{oðt¤e fw¤ð]Â¥t ntuÞ ‚tu ‚u rn‚fthe ™rn ntuðtÚte ‚u™tu íÞt„s fhe Œuðtu. >>56>> ¥…h…«v…®……« < i… |……‰HÚ…: ∫…R¬I…‰{…‰h… ®…™…… ®…÷x…‰ ! * S…i…÷h……«®……∏…®……h……∆ S… v…®……«x…l… ¥…n˘… ®… i…‰ **57** M…¥……®…R¬M…‰π…÷  i…π`Ù xi… ∫…¥…Ê n‰˘¥…M…h…… + {… * i…l…… ∫…¥……« h… i…“l……« x… i……∫…÷  i…π`Ù xi… ∫…¥…«n˘… **52** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ S……i…÷¥…«h™…«v…®…« x…∞Ò{…h…x……®…… À¥…∂……‰%v™……™…: **20** „tÞtu™t yk„tu{tk ƒÄtÞ Œuð„ýtu ËðoŒt hnu Au.yæÞtÞ . >>53>> BEÚ∫™…… + {… M……‰p˘…ÊΩ‰Ù EfiÚi…‰ C¥…… {… |…®……n˘i…: * p÷˘Mv……: ∫™…÷nÊ˘¥…i……: ∫…¥……«∫i…“l……«x™… {… S… EfiÚi∫x…∂…: **54** òu fŒtr[‚T «{tŒ™u ÷eÄu yuf …ý „tÞ™tu ÿtun fhu Au ‚tu Ëðo Œuð‚tytu™tu ÿtun ÚtR òÞ Au. .

(&÷tuf17) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… •…¿S……Æ“ M…fiΩÙ∫l…†S… ¥……x…|…∫l……‰ ™… i…∫i…l…… * Bi… +…∏… ®…h…: |……‰HÚ…†S…i¥……Æ…‰ ®…÷ x…∫…k…®… ! **1** yæÞtÞ 21 {tu. >>3>> ∫……™…∆ |……i…†S…Ɖr˘…‰®…∆  ¶…I……S…™……» S… ∫…∆™…i…: * E÷Ú™……« ij…EÚ…±…∆ ∫…xv™……∆ S…  ¥…πh…÷{…⁄V……∆ i…l……x¥…ΩÙ®…¬ **4** ƒúñ[the «r‚rŒ™ r™Þ{ ‚í…h ÚtR™u ËtÞkft¤u ‚Útt «t‚:ft¤u ntu{ fhu ‚Útt r¼ûtt[Þto™u fhu. S‚urLÿÞ. ‘‘∏…¥…h…∆ EÚ“i…«x…∆ E‰Ú ±…: |…‰I…h…∆ M…÷¡¶……π…h…®…¬ * ∫…R¬EÚ±{……‰%v™…¥…∫……™…†S…  GÚ™…… x…¥…fi« i…Ɖ¥… S… ** Bi…x®…Ël…÷x…®…π]Ù…R¬M…∆ |…¥…n˘ xi… ®…x…“ π…h…: *  ¥…{…Æ“i…∆ •…¿S…™…«®…‰i…n˘¥˘‰ ……π]Ù±…I…h…®…¬ **’’ yt M{]r‚{tk fnu÷e yürðÄ {iÚtw™™t y¼tðY… su «þÂM‚ ðýoþçŒðtåÞ Au ‚u su™t{tk ntuÞ ‚u ðýeo fnuðtÞ Au. >>1>> ∫…∆∫EÚ…ÆË: ∫…∆∫EfiÚi……‰ ™…∫i…÷ ∂…÷r˘™……‰ x… u˘«V…… i…i……®…¬ * |……{i…: ∫…  ΩÙ •…¿S……Æ“ i…r˘®……«x…… n˘i……‰ •…÷¥…‰ **2** ‚u{tk su þwØÞtur™– þwØ {t‚tr…‚tÚtfe Wí…Òt ÚtÞtu ntuÞ y™u „¼toÄt™ ytrŒf ËkMfthtuðzu ËkMf]‚ ÚtÞtu ntuÞ y™u W…ðe‚ ËMfthÚte Âîs…ýt™u …tBÞtu ntuÞ ‚us ƒúñ[the fÌttu Au. ËkæÞt ™u «t‚: {æÞtö ËtÞk yt ºtý ft¤{tk fhu ‚Útt «r‚rŒ™ rð»ýw…qò™u fhu. ©e ™thtÞý fnu Au– nu {wr™Ë¥t{ ! ƒúñ[the „]nMÚt ðt™«MÚt y™u ËkLÞtËe yt [th yt©{tu fÌtt Au. yt he‚u su™t ƒu sL{ ÚtÞt ntuÞ ‚u ÂîsþçŒÚte fnuðtÞ.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 21 1 >> ©eMðtr{™thtÞýtu rðsÞ‚u‚ht{T >> ∏…“¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ (∫EÚxn˘{…÷Æ…h…∫l… ¥…πh…÷J…hb…xi…M…«i…®…¬) yæÞtÞ 21 Úte 32 ËwÄe 21 yt yæÞtÞ{tk ™thtÞýu ™thŒS «íÞu ƒúñ[trh™t ytð~Þf Ä{tu™ o kw ðýo™ fÞwO Au. >>5>> ∫x……x…‰ S… ¶……‰V…x…‰ ΩÙ…‰®…‰ V…{…‰ ®……Ëx…®…÷{……∏…™…‰i…¬ * . >>4>> M…÷¥……«Y…™…Ë¥… ¶…÷\V…“i…  ®…i…®…z…®…x……E÷Ú±…: * M…÷ØÒ∫…‰¥……{…Æ…‰  x…i™…∆ ¶…¥…‰n¬¥™…∫…x…¥…ÃV…i…: **5** „wY™e yt¿tt ÷R™us y™tfw¤-¼tus™{tk íðhtyu hrn‚ ÚtR™u …rhr{‚ yÕ… yÒt™u s{u. S‚¢tuÄ. >>2>> ¥…h…‘ ¥…‰n˘®…v…“™…“i… ¥…∫…x…¬ M…÷ØÒM…fiΩ‰Ù ∂…÷ S…: *  V…i…‰ xp˘™……‰  V…i…GÚ…‰v……‰  ¥…x…“i…∫i…l™…¶……π…h…: **3** ðýeo „wÁ™t ½h{tk hne™u [th ðuŒ™u yÚtðt …tu‚t™t ðuŒ™u ÞÚttƒwÂØþÂõ‚ ¼ýu y™u ‚u™e ËtÚtu ƒtÌt ytÇÞk‚h þwÂØðt¤tu. þwØ {t‚t r…‚t Útfe su sL{ ‚u «Út{ fnuðtÞ Au. W…ðe‚ yt…ðt{tk ytðu yu ƒeòu sL{ fnuðtÞ Au. ‚uðt Âîsƒúñ[the™t Ä{tuo™u nwk «Út{ fnwk Awk. ‚Útt ÔÞË™ {tºtu hrn‚ ÚtR™u «r‚rŒ™ „wYËuðt{tk ‚í…h ÚttÞ. rð™ÞÞwõ‚ ‚Útt ËíÞðtýeðt¤tu ÚttÞ.

MºteÞtu ËtÚtu ƒtu÷u ™rn. …ý íÞt„ fhu ™rn. Œuð™e «r‚{t{tk yt Œtu»t ™Úte. f{kz¤w.{ã {tkË zwk„¤e ÷Ëý ‚{tfw ytrŒf™u ¼ûtý fhus ™rn. …w»…nthtu™u Äthý ™ fhu. yS™. yÚtðt ðt™«MÚt ÚttÞ. >>14>> +∫{…fi∂…z…‰¥… ¥…xn‰˘i… M…÷ØÒ{…ix…“®… {… ∫¥…EÚ…®…¬ * V…x…x™…… {… x…  i…π`Ù‰i… ÆΩÙ:∫l……x…‰ i…÷ EÚÃΩÙ S…i…¬ **15** yt ðýeo …tu‚t™t „wY™e …Je™u…ý ™ M…þo fhðt …qðof ŒqhÚtes ðkŒ™ fhu. fuþ™tu ‚i÷trŒðzu ËkMfth ™ fhu. ‚Útt y¼ûÞ. MºteÞtu ËtÚtu ¢ezt ytrŒf™u ËðoÚtt íÞt„ fhu ‚Útt r†Þtu™t r[ºt™u …ý r[‚hu ™rn. >>10>> i…˱……¶™…R¬M…∆ x… E÷Ú¥…‘i… EÚVV…±…‰x……\V…x…∆ i…l…… * ¥…V…«™…‰SS… |…™…ix…‰x… ∫…∆∫…M…« ®…t®……∆∫…™……‰: **11** ðýeo þheh{tk ‚i÷trŒ [tu¤e™u M™t™ ™ fhu. ‚Útt su™e ËtÚtu ƒtu÷ðt™tu r™»tuÄ fÞtuo Au yuðt {nt…t…e ‚Útt ™tÂM‚ftrŒf™e ËtÚtu ƒtu÷u ™rn. >>8>> ®…‰J…±……®… V…x…∆ n˘hb∆  §…¶…fi™……SS… EÚ®…hb±…÷®…¬ *  ∫…i…‰ u‰˘ ¥……∫…∫…“ •…¿∫…⁄j…∆ S… V…{…®…… ±…EÚ…®…¬ **9** frx{u¾¤t. …tu‚t™e {t‚t ËtÚtu …ý yuftk‚ MÚt¤™u rð»tu ‚tu õÞthuÞ…ý ™ hnu. ({]„[{torŒ) Œkz. Ätu¤tk ƒu ðMºttu. >>6>> ∫j…“h……∆  x…Æ“I…h…∆ ∫{…∂…» ¶……π…h…∆ GÚ“bx…… n˘ S… * ¥…V…«™…‰i∫…¥…«l…… ¥…h…‘  ∫j…™……†S……{™…¥…±…‰J…x…®…¬ **12** x…… i…v……¥…‰SS… ¥……∫……∆ ∫… ¶…¥…‰ z…πEÚ{…]Ù…‰ M…÷Æ…Ë * +…Ω⁄Ùi……‰%v™…™…x…∆ E÷Ú™……«n˘…n˘…¥…xi…‰ S… i…∆ x…®…‰i…¬ **7** ƒúñ[the …nuhðt ytuZðt™tk ðMºttu™u yr‚þÞ ÄtuR™u Wß𤠙 fhu. >>15>> B¥…∆¥…fik……‰ ¥…∫…‰k…j… ™……¥… u˘t…∫…®……{…x…®…¬ * i…i……‰  ¥…ÆHÚ…‰ x™……∫…“ ∫™……u˘h…‘ ¥…… x…Ë π`ÙEÚ…‰ ¶…¥…‰i…¬ * ¥…x…“ ∫™……n˘l…¥…… •…¿z… ¥…ÆHÚ…‰ ¶…¥…‰n¬M…fiΩÙ“ **16** nu ƒúñ™T ! ytðwk ð‚o™ su™wk Au yuðtu ðýeo rðãt™e Ë{tÂóËwÄe „wY™t ½h{tk hnu. „wY yt„¤ fþwÞk f…x ™rn fh‚tk r™»f…x…ýu ð‚u.yæÞtÞ 21 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 2  UÙxt…z… x…J…Æ…‰®…… h… n˘xi……z…Ë¥…… i…v……¥…™…‰i…¬ **6** ™rn ‚Útt {ã {tkË™t M…þtorŒ ËkË„o™u …ý «ÞJÚte …rhíÞt„ fhu. y™u ¼q»týtu™u Äthý ™ fhu. >>12>>  ¥…x…… S… n‰˘¥…|… i…®……∆ EÚ…π`Ù S…j…… n˘™……‰ π…i…®…¬ * + {… x…Ë¥… ∫{…fi∂…‰r˘“®……z… S… §…÷r˘™……¥…±……‰EÚ™…‰i…¬ **13** ƒwÂØ{t™T ƒúñ[the htÄt ÷û{e ytrŒf Œuð™e «r‚{t rð™t ƒeS ftü™e fu r[ºt ytrŒf™e Mºte™tu…ý M…þo fhu ™rn y™u ‚u™u ƒwÂØ…qðfo swðu…ý ™rn.o „wY ƒtu÷tðe™u yæÞÞ™ fhtðu íÞthu yæÞÞ™ fhu. >>16>> . þheh{tk [kŒ™trŒf™tu ÷u… ™ fhu. MºteÞtu™tu M…þo ™ fhu. >>7>> +∫{…fi∂™……z… ∫{…fi∂…‰SS……∫……Ë x……∫…®¶……π™……∆†S… ¶……π…™…‰i…¬ * +¶…I™…∆ ¶…I…™…‰z…Ë¥… x……{…‰™…∆ S…  {…§…‰iC¥… S…i…¬ **8** yt ðýeo ™ M…þo fhðt ÞtuøÞ ™e[ þqÿtrŒf™tu õÞthuÞ M…þo fhu ™rn. W…ðe‚ y™u s…{t¤t™u ËŒtÞ Äthu. ‚u{ Œtk‚™u ƒnw ½þe™u Ws¤t (ïu‚) ™s fhu. >>9>> n˘¶…«{…… h…†S… V… ]Ù±…: E‰Ú∂…∫…∆∫EÚ…Æ¥…ÃV…i…: * +R¬M…Æ…M…∆ {…÷π{…ΩÙ…Æ…x¶…⁄π…h…… x… S… ¥…V…«™…‰i…¬ **10** yt ðýeo ntÚt{tk Œ¼o ht¾u. rðãtË{tÂó …Ae òu ðihtøÞðt¤tu ntuÞ ‚tu ËkLÞtË yt©{™u Mðefthu yÚtðt ÞtðŒtÞw»t ™ircfðýeo ÚttÞ. ntÚt …„™t ™¾ y™u þheh™t htu{™u AuŒu ™rn. yæÞÞ™™t ythk¼{tk y™u yk‚{tk „wY™u ™{Mfth fhu. fts¤Úte ™uºt™u ytksu yt ðýeo Mºteytu™wk r™heûtý ƒwÂØ…qðof ™ fhu. òu ðihtøÞhrn‚ ntuÞ ‚tu „]nMÚtt©{e ÚttÞ. > ðýeo M™t™Ë{Þu ¼tu s ™Ë{Þu ntu { Ë{Þu y™u s…Ë{Þu {ti™…ýwk Äthý fhu. >>13>> |……h…“®……j…∆ S…  ®…l…÷x…“¶…⁄i…∆ x…‰I…‰i… EÚÃΩÙ S…i…¬ * ∫j…“h……∆ M…÷h……∆†S……{™…M…÷h……x…¬ ∂…fih…÷™……z…Ë¥… x……‰ ¥…n‰˘i…¬ **14** ðýeo {iÚtw™{tk ytËõ‚ «trý{tºt™u õÞthuÞ swðu ™rn. {M‚fu sxt™u Äthu. MºteÞtu™t „wýtu yð„wýtu™u Ëtk¼¤u ™rn ‚u{ MðÞk ðýo™…ý ™s fhu.

yr‚rÚtËífth. >>1>> i…i…: E÷Ú±……‰ S…i……∆ ™……‰π……∆ ¥…™…∫……‰x……®…Æ…‰ M…h…“®…¬ * {…÷ƒ±…I…h…‰x… Æ ΩÙi……®…{……{……∆  ¥… v…x……‰u˘Ω‰Ùi…¬ **2** íÞth…Ae …tu‚t™t fw¤™u y™wr[‚ ™rn …ý Wr[‚. ðiïŒuð. yt {…ix…“ S……{…i™…… x… ∫…®…… ∏…i……: * +¶™……M…i…: |…{…z……‰% Mx…: {……‰π™…¥…M……« +®…“ x…¥… **’’ yt M{]r‚yu …tu»Þð„o…ýu „ýu÷t {t‚tr…‚trŒ ™ð sý™wk ÞÚttþÂõ‚ …tu»tý fhu. ‚u{tkÚte „{u ‚u yuf™u …tu‚t™e þÂõ‚™u y™wËthu y™wËhu. MðtæÞtÞ. r…‚]‚…oý. ytðe fLÞt™u …tu‚…tu‚t™t ðýo™u y™wËthu fnu÷t rððtnrðrÄÚte …hýu yux÷u rð« rð«…wºte™u. >>5>> n‰˘Ω∆Ù S… nˢ ΩÙEÚ…x¥……∫……¥…÷ q˘∂™… {…∂…÷¥…i{…ÆË: * ¥…ËÆ∆ x… E÷Ú™……«q‰˘ΩÙ…n˘…¥…ΩÙxi……∆ ®…®…i……∆ i™…V…‰i…¬ **6** yt „]nMÚt Œun ‚Útt Œirnf-Œun™t ËkƒÂLÄytu™u Wvuþe™u ({txu) ËkƒÂLÄÚtfe ƒeòytu ËtÚtu ð]»t¼trŒ …þwytu™e …uXu ðih ™ fhu. yðMÚttyu fhe™u …tu‚tÚte {tuxe ™rn …ý ™t™e. Ä{or™ctðt¤e …ý yÄ{or™ctðt¤e ™rn. yÚtðt ƒth rŒðË ht¾ðt™wk ƒútñ-ƒth ð»to …ÞO‚ …t¤ðt™wk y™u ™iÂcf-ÞtðßSðk …t¤ðt™wk. >>17>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ƒúñ[the Ä{o r™Y…ý ™t{t yuuf®ðþtu yæÞtÞ: >>21>> „]nMÚt íÞth…Ae ¼„ðt™™e «ËÒt‚t™t WvuþÚtes …tu‚t™t yrÄfth™u y™wËthu «r‚rŒ™ Œuðtu Ér»tytu y™u r…ºteytu™wk ÞÚttrðrÄ Þs™ fhu. ‘‘®……i……  {…i…… M…÷ØÒ: ©e™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! „]nMÚtt©{e Útðt RåA‚tu yt ËtðrÄ ƒúñ[Þoðt¤tu …wY»t …tu‚t™e þÂõ‚y™wËth „wY™u ŒÂûtýt yt…e™u „wY™e yt¿ttÚtes Ë{tð‚o™-rðãtË{tÂó …Ae fhðt…ýu fnu÷t M™t™trŒ ËkMfth™u fhu. >>6>> E÷Ú™……«n¬¶……M…¥…i……x……∆ S… ∫…i……∆ ∫…R¬M…®…i… xp˘i…: * x… ∫j…Ëh……x……∆ ¥™…∫… x…x……∆ ∫…R¬M…∆ E÷Ú™……«z… ±……‰ ¶…x……®…¬ **7** . {kºttrŒs…. „]nMÚt yLÞtÞÚte ™rn …ý LÞtÞÚte Ëk…tŒ™ fhu÷t Ä™™wk ÞÚttþÂõ‚ Ëí…tºt{tk Ë{…oýY… …wÛÞ f{o fhu. >>4>> M…fiΩÙ“ §…÷¶…⁄π…÷M…÷«Æ¥…‰ n˘ I…h……∆ ∫¥…∫™… ∂… HÚi…: * n˘k¥…… i…n˘…Y…™…Ë¥……∫……Ë ∫…®……¥…i…«x…®……S…Ɖi…¬ **1** E÷Ú™……«i{…÷h™…∆ ™…l……∂… HÚ x™……™……ÃV…i…v…x…‰x… S… * +x……∫…HÚ: {……‰π™…¥…M…» {…÷πh…“™……z… i…÷ {…“b™…‰i…¬ **5** yæÞtÞ 22 {tu. yt Ëðo Ëíf{o™u ÞÚttþÂõ‚ ÞÚttrðrÄ ÞÚttË{Þu fhu. htu„ðt¤e ™rn …ý htu„u hrn‚. ntu{.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 22 3 ∫…… ¥…j…∆ |……V……{…i™…∆ S… •……¿∆ x…Ë π`ÙEÚ®…‰¥… S… * S…i…÷Ã¥…v…∆ •…¿S…™…» i…j…ËE∆Ú ∂… HÚi…: ∏…™…‰i…¬ **17** yÚto ¼„ðt™u ¼t„ð‚{tk ‘‘M…fiΩÙ…l…‘ ∫…nfi˘∂…” ¶……™……«®…÷u˘Ω‰Ùn˘V…÷M…÷ {∫…i……®…¬ * ™…¥…“™…∫…” i…÷ ¥…™…∫…… ™……∆ ∫…¥…h……«®…x…÷GÚ®……i…¬’’ yt «fthu fÌttu Au. ŒtZe {wkAtu ytrŒf su …wY»t ÷ûtýtu ‚uýu hrn‚ …ý …wY»t÷ûtýðt¤e ™rn. …tu‚t™t Œun{tk áZ ƒkÄtyu÷e ynk‚t™tu y™u Œirnf-ŒunËkƒkÂÄytu{tk áZ ƒkÄtyu÷e {{‚t™tu ‚íðrð[thÚte íÞt„ fhu. rð»ýw…qò. y™u ði~Þ ði~Þ…wºte™u …hýu. >>3>> 22 yt yæÞtÞ{tk „]nMÚt …wY»ttu ‚Útt ËÄðt rðÄðt MºteÞtu™t ËØ{tuo swŒt swŒt fÌtt Au. >2 < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ •…¿S…… Æv…®…« x…∞Ò{…h…x……®…ËEÚÀ¥…∂……‰%v™……™…: **21** ∫¥…… v…EÚ…Æ…x…÷∫……Ɖh… EfiÚπh…∫…®|…“i…™…‰%x¥…ΩÙ®…¬ * n‰˘¥…Ãπ… {…i…fi¶…⁄i…… x… ™…V…‰i…  ¥… v…x…… i…i…: **3** Ëtrðºt-ºtý htrºt ht¾ðt™wk. ËkæÞt. ‚u{™u …ezt ™s fhu ‚u{ ‚u{tk yr‚þÞ ytËÂõ‚™u …ý ™ ht¾u. ûtrºtÞ ûtrºtÞ…wºte™u. «tò…íÞ-yuf ð»to …ÞO‚ ht¾ðt™wk. (&÷tuf 74) ∫x……x…∆ ∫…xv™……∆ V…{…∆ ΩÙ…‰®…∆ ∫¥……v™……™…∆  ¥…πh…÷{…⁄V…x…®…¬ * i…{…«h…∆ ¥…Ë∑…n‰˘¥…∆ S… E÷Ú™……«SS…… i…l™…®…x¥…ΩÙ®…¬ **4** «r‚rŒ™ M™t™. yt he‚u [th «fth™wk ƒúñ[Þo Au.

yrÄf {tË [t‚w{toË y™u ƒeò …wÛÞft¤tu{tk rðþu»t r™Þ{tu™u yt[hu. {t½. {txu ƒwÂØ{t™ …wY»t yuftk‚ MÚt¤{tk …tu‚t™e {t‚t fu ƒnu™ fu Œefhe™e ËtÚtu …ý hnu ™rn. òu òÞ ‚tu r™ùu {hýËáþ y™Úto ÚttÞ. {tŒf. +®…R¬M…±……x……∆ ∫…¥…Êπ……∆  ¥…v…¥…… ¡i™…®…R¬M…±…®…¬ * i…q˘∂…«x…∆ S… i…i∫{…∂……Ê x…fih……∆ ∫…÷EfiÚi…æk…i…: **11** {…÷h™…n‰˘∂…‰ {…÷h™…EÚ…±…‰ ∫…i{……j…‰  ¥… v…x…… M…fiΩÙ“ * n˘t…q˘…x…∆ ™…l……∂… HÚ n˘™……∆ E÷Ú¥…‘i… V…xi…÷π…÷ **17** Ë{„ú y{k„¤tu™u {æÞu rðÄðt ™the yr‚ y{k„¤ fne Au. …wÛÞft¤ y™u Ëí…tºt{tk ÞÚttrðrÄ ÞÚttþÂõ‚ Œt™ yt…u y™u «trýytu W…h ŒÞt fhu. …wÛÞ Œuþtu.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yt „]nMÚt yt¤Ë™tu íÞt„ fhe™u ¼t„ð‚ Ëk‚tu™tu Ë{t„{ r™íÞ fhu. >>11>> „]nMÚt …wY»t …wÛÞ Œuþ. rðÄðt ðr™‚t™t ytþeðtoŒtu …ý ft¤t™t„™t VwVðtzt™u ‚wÕÞ fÌtt Au. Ëðo ftuR r¢Þtytu™u ¼„ðí«ËÒt‚t {txus fhu. òu «Ëk„ fhu ‚tu fŒtr[‚T f‚oÔÞ yf‚oÔÞ™t y™wËkÄt™u hrn‚…ýtY… {tun™u …t{e òÞ Au. ‚tu ƒeS Þwðr‚™e ËtÚtu ™ hnuðtÞ yu{tk ‚tu fnuðwk s þwk ? ™s hnuðtÞ. >>8>> |……{i……‰% {… {…÷ØÒπ…: ∫……R¬J™…‰ ™……‰M…‰ S… {… Æ{…C¥…i……®…¬ * {…÷j™…… + {… |…∫…R¬M…‰x… ÆΩÙ:∫l……x…‰ i…÷ ®…÷¡ i… **9** +i……‰ ®……j…… ¶… M…x™…… ¥…… n÷˘ ΩÙj…… {… ÆΩÙ:∫l…±…‰ * ∫…ΩÙ x……∫…“i… ®… i…®……x™…÷¥…i™……  EÚ®…÷i……x™…™…… **10** 4 «Þtý Ë{Þu òu ËL{w¾ rðÄðt ™the™wk Œþo™ ÚttÞ ‚tu ™s sðwk. >>9-10>> „]nMÚt ytÂM‚f ƒwÂØ ht¾e™u ¼„ðt™™t yð‚thtu™tk rŒÔÞ [rhºttu™u «r‚rŒ™ ¼õ‚{w¾Útfe Ëtk¼¤u. >>16>> {…÷h™……xn‰˘∂……x{…÷h™…EÚ…±……x…¬ {…÷h™…{……j…… h… S……x…P… ! * EÚl…™…… ®…  ¥…∂…‰π…‰h… v…®…«¥…fi r˘EÚÆ… h… i…‰ **18** nu r™»…t… ™thŒ ! …wÛÞ …tºttu. ©tØrŒðËtu y{tðtMÞtrŒ …ðorŒðËtu y™u yuftŒþe ytrŒf ðú‚rŒðËtuyu …tu‚t™e Mºte™u …ý …t{u ™rn. Mºte÷k…x s™tu™t Ëk„™u ‚tu fŒtr… ™ fhu ‚Útt sw„xwk ytrŒf ÔÞË™tu™u fh™tht y™u yr‚ ÷tu¼eytu™t Ëk„™u …ý ™ fhu. >>14>> +¥…i……ÆS… Æj…… h… ∏…fih…÷™……n˘x¥…Ω∆Ù ΩÙƉ: * ∫…¥……« + {…  GÚ™……: E÷Ú™……«u˘…∫…÷n‰˘¥……l…«®…… ∫i…EÚ: **15** ËtkÏÞ ¿tt™{tk ‚Útt yütk„ Þtu„{tk …rh…õð ÂMÚtr‚™u …t{u÷tu …ý „]nMÚt …wY»t yuftk‚MÚt¤{tk ‚tu …tu‚t™e …wºte™tu …ý «Ëk„ (ËtÚtu hnuðwk rð„uhu) fhu ™rn. fthý fu ‚uýe™wk Œþo™ y™u M…þo fh™tht ™h™t …wÛÞ™tu ™tþ ÚtR òÞ Au. {ã. >>17>> |…™……h…EÚ…±…‰  ¥…v…¥……n˘∂…«x…∆ ∫…x®…÷J…‰ ™… n˘ * ∫™……k…n˘… x…Ë¥… M…xi…¥™…®…x™…l…… ®…Æh…∆ w…÷¥…®…¬ **12** +… ∂…π……‰  ¥…v…¥……∫j…“h……∆ ∫…®……: EÚ…±…… ΩÙ°⁄ÚiEfiÚi…Ë: * i…i…†S…  §… ¶…™……k……¶™……‰ Æ…I…∫…“¶™……‰ ™…l…… M…fiΩÙ“ **13** >ÒV…Ê ®……P…‰ S… ¥…Ë∂……J…‰ S……i…÷®……«∫™…‰ ®… ±…®±…÷S…‰ * +x™…‰π…÷ {…÷h™…EÚ…±…‰π…÷  ¥…∂…‰π… x…™…®……∆†S…Ɖi…¬ **16** „]nMÚt …wY»t. ftŠ‚f. >>12-13>> ®…t∆ ®……∆∫…∆ ®……n˘E∆Ú S… t÷i……n˘“x…¬ n⁄˘Æi…∫i™…V…‰i…¬ * x… p˘…‰Ω∆Ù |……h…“®……j…∫™… E÷Ú™……«u˘…S…… {… EÚÃΩÙ S…i…¬ **14** „]nMÚt s™. y™u …wÛÞ ft¤tu fu su rðþu»t…ýu Ä{o™e ð]ÂØ fh™tht Au ‚u nwk ‚{™u nðu fne Ëk¼¤tðwk Awk. >>18>> . (¼tkøÞ {tnts{ ytrŒf) y™u sw„xwk ytrŒf™u ŒqhÚte íÞt„ fhu. >>7>> EÚ…®…¶……¥…‰x… x…‰I…‰i… {…Æ™……‰π……∆ i…÷ EÚÃΩÙ S…i…¬ * ∏……r˘{…¥…«µ…i……ΩÙ…n˘…Ë x……‰{…‰™……SS… ∫¥…™……‰ π…i…®…¬ **8** „]nMÚt …h™the™u ‚tu ft{¼tðÚte õÞthuÞ swðu ™rn. ðiþt¾. ðtýeÚte …ý ftuR …ý «týe™tu ÿtun fhu ™rn. {tkË. …ý ‚uÚtfe ƒeò V¤™e RåAtÚte ™ fhu. yu{tk ËkþÞ ™Úte. {txu ™htuyu ‚uýe™wk Œþo™ ‚Útt M…þo fhðtu ™rn. {txu „]nMÚt …wY»tu htûtËýeytuÚtfes su{ yu{ rðÄðt ðr™‚tytu Útfe ¼Þ ht¾ðtu.

ytrŒf …whtý «ÏÞt‚ …wÛÞ {nt™Œeytu ‚Útt þtuý ytrŒf ™Œtu. ûtÞr‚rÚt. «Þt„ ûtuºt. >>29>> +™…x…‰ u‰˘ S…  ¥…π…÷¥…∆ O…ΩÙh…∆ ∫…⁄™…«∫……‰®…™……‰: *  n˘x…I…™……‰ ¥™…i…“{……i…: ∏…¥…h…I……« h… ∫…¥…«∂…: **30** u˘…n˘∂™… BEÚ…n˘∂™…†S… ®…x¥……t…†S… ™…÷M……n˘™…: * {…÷h™……: ∫™…÷ ∫i…l…™…: ∫…¥……« +®……¥……∫™…… S… ¥…Ëv…fi i…: **31** ŒÂûtýtÞ™. ßÞtk ®nËt{Þ f{o ™rn fhðt™t Mð¼tððt¤t MðÄ{or™c W¥t{ ƒútñýtu hnu‚t ntuÞ. …wÛÞ …w÷nt©{. W¥thtÞý. ËhÞq. >>20-22>> GÚ“b…∫l……x…∆ ¶…M…¥…i…: ∫… ∏…™……‰ ÆË¥…i……S…±…: * i…l…… M……‰¥…v…«x… M… Æ: {…÷h™…∆ ¥…fixn˘…¥…x…∆ ¥…x…®…¬ **23** ®…Ω‰Ùxp˘®…±…™……t…†S… ∫…{i…… {… E÷Ú±…{…¥…«i……: * ¶……M…“Æl…“ ®…ΩÙ…{…÷h™…… ™…®…÷x…… S… ∫…Æ∫¥…i…“ **24** M……‰n˘…¥…Æ“ S… ∫…Æ™…⁄: EÚ…¥…‰Æ“ M……‰®…i…“®…÷J……: * {…÷Æ…h…|… l…i……: {…÷h™…… ®…ΩÙ…x…t…‰ x…n˘…∫i…l…… **25** ‚Útt YÂõ{ýeY… ÷û{eSyu Ërn‚ ¼„ðt™ ©ef] » ý™t h{ýMÚtt™¼q‚ hið‚t[¤. „tuŒtðhe. {Útwht…whe. ðiÄ]r‚ ™t{™tu Þtu„. ßÞtk ‚u{™tu r™ðtË ÚtÞtu ntuÞ. ftðuhe. nðu …wÛÞ™e ð]rØ™u fh™tht Ë{Þtu™u nwk fnwk Awk ‚u Ëtk¼¤tu. ð¤e su{tk ™iÂcf {ntðú‚ðt¤t {wr™„ýtu {nt ‚eðú ‚…™u fhu Au. ÔÞr‚…t‚. [tiŒ{LðtrŒ r‚rÚtytu. yÞtuæÞt™„he. «¼tË. Ë{„ú ©ðý ™ûtºttu. ßÞtk {]„trŒ …þwytu r™¼oÞ ÚtR™u rð[h‚tk ntuÞ. >>30-31>> ®……∫…I…«™…÷C{……Ëh…«®……∫™…†S…i…ª……‰%{™…π]ÙEÚ…∫i…l…… * ∫¥…V…x®…I……« h… S… ΩÙƉV…«x®……‰i∫…¥… n˘x…… x… S… **32** . fÞtu ? ‚tu su{tk nwk hÌttu Awk. fwÁûtuºt. ËqÞo[kÿ™t „úný™tu ft¤. yt Ëkûtu…{tk fnu÷t Œuþtu ¼qr{ W…h rðþu»t…ýu …wÛÞ‚{ {tLÞt Au. îtrhft. Ë{„ú yuftŒþeytu ‚Útt îtŒþeytu. ™ir{»tthÛÞ.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ n‰˘∂…: ∫…¥……Êk…®…∫i¥…‰π… ¶…÷ ¥… ™……‰ ®…n˘ v… π`Ùi…: * ®…ΩÙ…®…÷ x…M…h…… ™…j… i…{…∫™… xi… ®…ΩÙ…µ…i……: **19** ¼qr{ W…h Ëðtuo¥t{ ‚tu yt Œuþ Au. „tu{‚e. >>23-25>> 5 ®…ΩÙ…‰i∫…¥…˶…«¥…‰tj… ¶…M…¥…i|… i…®……S…«x…®…¬ * |…¶……‰Æx…x™…¶…HÚ…†S… ¶…¥…‰™…÷™…«j… ™…j… S… **26** +ÀΩÙª……†S… ∫¥…v…®…«∫l…… ™…j… ∫™…÷•……«¿h……‰k…®……: * ®…fiM……t…: {…∂…¥……‰ ™…j…  ¥…S…Ɖ™…÷†S…  x…¶…«™……: **27** ™…j… ™…j……¥…i……Æ…†S… ΩÙƉ¥……«∫…†S… ™…j… ¥…… * Bi…‰ {…÷h™…i…®…… n‰˘∂…… ¶…÷ ¥… ∫… xi…  ¥…∂…‰π…i…: **28** su Œuþ{tk ¼„ðí«r‚{tytu™wk …qs™ {ntuíËðtu ËtÚtu Út‚wk ntuÞ. ©ehk„. …w»fh ™t{™wk {ntËhtuðh. „tuðÄo™r„rh. >>19>> ΩÙ Æi…n¬¶…HÚ®……ΩÙ…i®™……q‰˘∂……x……®… ∫i… {…÷h™…i…… * M…R¬M……u˘…Æ∆ ®…v…÷{…÷Æ“ x…Ë ®…π……Æh™…®…‰¥… S… **20** E÷ÚØÒI…‰j…®…™……‰v™…… S… |…™……M…†S… M…™…… ∂…Æ: * {…÷Æ“ ¥……Æ…h…∫…“ S…Ë¥… {…÷h™…†S… {…÷±…ΩÙ…∏…®…: **21** EÚ {…±……∏…®…: ∏…“ÆR¬M…: |…¶……∫…†S… E÷Ú∂…∫l…±…“ * I…‰j…∆  ∫…r˘{…n˘…J™…∆ S… {……ËπEÚÆ∆ S… ®…ΩÙi∫…Æ: **22** nrh ‚Útt nrh¼õ‚tu™t {rn{t™u ÷eÄu Œuþtu™e …rðºt‚t Au. rËØ…wh ûtuºt. ‚uðt …rðºt Œuþtu fÞt ? ‚tu „k„tîth. „Þtrþh. {nuLÿ {÷Þ ytrŒf Ët‚uuÞ fw¤…ðo‚tu. Þ{w™t. ð]kŒtð™ ™t{™wk …rðºt ð™. ftþe …whe. Ë{M‚ y{tðtMÞtytu. rð»twð ™t{™tu ft¤. [th Þw„trŒ r‚rÚtytu. ßÞtk ¼„ðt™™t y™LÞ¼õ‚tu hnu‚t ntuÞ. >>26-28>> +±{……‰%{™…‰π…÷ EfiÚi……‰ v…®…«: ∫™……i∫…ΩÙª…M…÷h……‰ x…fih……®…¬ * {…÷h™…¥…fi r˘EÚÆ…xEÚ…±……x…¬ ∂…fih¥…l……‰ ¥… S®… x……Æn˘ ! **29** nu ™thŒ ! Wõ‚ …wÛÞ Œuþtu{tk sR™u yÕ……ý Œt™trŒ Ä{o fÞtuo ntuÞ ‚tu fh™tht ™htu™u nòh ½ýt V¤™u yt…™thtu ÚttÞ Au. yt ƒÄe …wÛÞ r‚rÚtytu fne Au. ËhMð‚e. ‚uðtu ƒeòu Œuþ …ý Ëðtuo¥t{ Au. yuðtu yt ƒrÿft©{. ßÞtk ¼„ðt™™t yð‚thtu ÚtÞt ntuÞ. fr…÷t©{. ‚Útt {nt…wÛÞt ¼t„ehÚte „k„t.

‚Útt rð»ýw™t yuftŒ~ÞtrŒf ðú‚tu™t y™u ht{™ð{e sL{tü{e ytrŒf ¼„ðt™™t sL{rŒðËtu{tk WíËðtu™u Wíf]ü þwØ Ëthe ƒnw Ët{„úeðzu fhu. ‚u{ Ëk‚tu»t fhu Au. Œt™. ({t„oþe»to …ti»t {t½ VtÕ„w™ yt [th {tË™t y…h …ût™e ytX{tu) …tu‚t™t sL{ Ë{Þu ð‚o‚tk ™ûtºttu. >>32-33>> n‰˘¥… {…i…fi u˘V…∫…i……®…‰π…÷ ∂…Ci™…… ∫…®…S…«x…®…¬ * ∫x……x…n˘…x…V…{……n˘“ x… ∫™…÷Æx…xi…°Ú±…… x…  ΩÙ **34** yt …wÛÞ ft¤{tk òu Œuðtu. su{tk MðÞk ¼„ðt™ hnu÷t Au yu{ ‚{tu òýtu. fthý fu su{™u «er‚Úte y…oý fhu÷wk ðM‚w yÒttrŒ [ht[h Ëðo™u Ëk‚tu»t fh™tYk ÚttÞ Au. su ûtýu Ëí…tºt™e ÷ÂçÄ ÚttÞ ‚u ft¤.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫¥…∫™…  ∫j…™……†S……¶…«EÚ…h……∆ ∫…∆∫EÚ…Æ…‰%¶™…÷n˘™…∫i…l…… * ∫…i{……j…±… §v…†S… ™…n˘… EÚ…±……: {…÷h™…i…®…… <®…‰ **33** ‚Útt ‚u ‚u {tË™t ™ûtºttuyu Þwõ‚ …qýo{tËeytu. yt ƒÄt …wÛÞ ft¤tu fÌtt Au. …tu‚t™tu ‚Útt …tu‚t™e …í™e™tu ‚Útt …wºt™tu ËkMfth su Œeûtt„únýtrŒ-…wË k ð™trŒ-ò‚f{torŒ ‚u™tu ft¤. ¼„ðt™™t sL{tü{e ytrŒf sL{rŒðËtu. ËØ{o y™u ¼rf‚yu fhe™u …tu‚t™t ÓŒÞ{tk ¼„ðt™™u Äthe hÌtt ntuÞ ‚u Âîòu r™ùu Ëí…tºttu fÌtt Au. >>41>> nˢ¥…‰ EÚ®…« h… {…Ëj…‰ S… ¶…HÚ…x¶…M…¥…i……‰  u˘V……x…¬ * {…⁄V…™…‰i… ∫¥…v…®…«∫l……x…¬ ¶……‰V…™…‰n¬¶…M…¥… r˘™…… **42** yÂø™ntuºttrŒ Œiðf{o{tk y™u ©tØtrŒ r…‚]f{o{tk MðÄ{or™c .ðËk‚trŒ WíËðrŒðËtu. rð«tu y™u ËtÄwytu™wk …qs™ ÞÚttþÂõ‚ fÞwO ntuÞ ‚Útt M™t™. >> +…f¨∫i…÷ EÚ…Æ™…‰ u˘πh……‰®…« xn˘Æ… h… nfi˘f… x… S… * {…⁄V……|…¥……ΩÙ ∫…r˘¨l…» i…ufi˘k…“†S…… {… EÚ…Æ™…‰i…¬ **38** Ä™tZÞ „]nMÚt‚tu rð»ýw™tk {krŒhtu ƒnw áZ fhtðu y™u {krŒh{tk …Ähtðu÷e «r‚{tytu™e …qò Útt¤ ð„uhu …tA¤ [tÕÞts fhu yuðe s{e™ „tÞ Ä™trŒf™t Œt™ðzu Srðft ð]Â¥t…ý fhe yt…u. [thuÞ yüftytu. {wÏÞ Ëí…tºt ‚tu MðÞk Ëtûtt‚T ¼„ðt™s Au. s… ytrŒf …wÛÞ f{o ÞÚttþÂõ‚ fÞwO ntuÞ ‚tu y™k‚½ýwk V¤ yt…™tYk ÚttÞ Au. r…rºtytu. {txu {wÏÞ …tºt ¼„ðt™s Au. (ðuŒtuõ‚ W…tË™™t «fthtu) Ëk‚tu»t. >>35>> +ÀΩÙ∫……¥…‰n˘ ¥…t… ¶…∫i…÷ π]Ù∫…r˘®…«¶… HÚ ¶…: * æ n˘  ¥…πh…÷∆ n˘v…“Æx™…‰ i…‰ ∫…i{……j…… h… S…  u˘V……: **36** ð¤e su Âîòu {wÏÞ y®nËtÄ{o. ðuŒrðãt. fu™e …uXu ? ‚tu ð]ût™t {q¤{tk ®Ë[™ fhu÷wk s¤ þt¾tytu™u su{ Ëk‚tu»t fhu Au. >>38>> V…±……∂…™……x¥…… ]ÙEÚ…†S…  ¥…πh¥…l…«®…÷{…EÚ±{…™…‰i…¬ * ∫…n˘z…Ë: ∫…÷Æ∫…Ë: ∫……v…⁄x•……¿h……∆†S…Ë¥… i…{…«™…‰i…¬ **39** ð¤e rð»ýw™e «ËÒt‚t™u Wvuþe™us ðtÔÞ fwðt ‚÷tð ytrŒf s¤tþÞtu™u ‚Útt ƒt„ ƒ„e[tytu™u fhtðu y™u ËtÄw ƒútñýtu™u ËwMðtŒw ©uc [th «fth™tk yÒttuðzu ‚]ó fhu. >>40>> |……Ëπ`Ù{……n˘… ∫…i…‰ {…I…‰ I…™……Ω‰Ù i…“l…«{…¥…«∫…÷ *  {…j……‰: ∏……r∆˘ |…E÷Ú¥…‘i… i…n¬§…xv…⁄x……∆ S… ∂… HÚi…: **41** ¼tŒhðt {tË™t f]»ý…ût{tk «r‚ð»tuo ytð‚e r…ºttrŒf™e {hýr‚rÚtyu ‚Útt «r‚ð»to ytð‚e r…ºttrŒf™e {hý{tËr‚rÚtyu ‚Útt ‚eÚttuo y™u …ðo™t rŒðËtuyu ÞÚttþÂõ‚ {t‚tr…‚t™wk y™u ‚u{™t ƒkÄwytu™wk ©tØ ©ØtÚte fhu. >>36>> BEÚ… xi…EÚ…†S… ¶…M…¥…n¬¶…HÚ… §…r˘ ¥…®……‰S…EÚ…: * ∫…i{……j……h…“ i… V……x…“ ΩÙ ™…‰π¥……∫i…‰ ¶…M…¥…x∫¥…™…®…¬ **37** 6 Ëk Ë th…tþÚte ƒk Ä tyu ÷ t s™tu ™ u Atu z ð™tht su yu f tk r ‚f ¼„Kõ‚tu ‚u Ëí…tºt fÌtt Au. >>39>> +ÀΩÙ∫……x¥…Ëπh…¥……x™…Y……xE÷Ú™……«SUÙCi™…… ™…l…… ¥… v… * µ…i…V…x®……‰i∫…¥…… x¥…πh……‰: ∫…®¶……Ɖh… S… ¶…⁄™…∫…… **40** ð¤e rð»ýw™wk su{tk «tÄtLÞ Au yuðt y®nËt{Þ Þ¿ttu™u ÞÚttrðrÄ ÞÚttþÂõ‚ fhu. >>34>> ∫…i{……j…∆ i…÷ ∫¥…™…∆ ∫……I……n¬¶…M…¥……x…‰¥… x……Æn˘ ! * ∂……J……x…… ®…¥… ®…⁄±……®§…÷ ™…q˘k…∆ ∫…¥…«i…÷ π]ÙEfiÚi…¬ **35** nu ™thŒ ! nðu Ëí…tºt™u fnwk Awk. ytfÂM{f Ä™trŒf™tu ÷t¼ft¤.

>>44>> ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚEÚ…™……«h……∆  ¥…¥……n‰˘  x…h…«™…‰% {… S… * M…fiΩÙ“i…Æ…∫i™…… M…x……‰ ™…‰ i…‰ x… EÚ…™……« x… S……v…¥……: **50** x… ∏……r‰˘ C¥…… {… ®……∆∫…∆ i…÷ n˘t…z……t…SS… ®……x…¥…: * ®…÷x™…z…Ë: I…“Æ∫…Ã{…¶™……∆ i…fi{™… xi…  {…i…Æ…‰ ¶…fi∂…®…¬ **45** ftuR…ý {™w»Þu ©tØ{tk r…rºtytu™u {tkË ‚tu õÞthu…ý ™s yt…ðw. >>46>> i…∫®……iE÷Ú∫…R¬M…i…: C¥…… {… ∂……∫j…ΩÙ…n«˘®…§…÷r˘™… S… * ∏……r‰˘ ®……∆∫…∆ x…Ë¥… n˘t…u˘…∫…÷n‰˘¥…{…Æ: {…÷®……x…¬ **47** {txu su™u ðtËwŒu𠼄ðt™ «Ät™ Au yuðtu ŒiðeËk…Â¥tðt¤tu …wY»t. >>48>> n‰˘∂…EÚ…±…p˘¥™…{……j…{…⁄V……‰{…EÚÆh…… n˘ S… *  ¥…∫i…Ɖh… ™…l……∂……∫j…∆ x… ∫™……n‰˘¥…‰ i…  x… †S…i…®…¬ **44** …tu‚t™t ËkƒLÄe s™tu™wk sL{tþti[ y™u {hýtþti[ ‚Útt ËqÞo [kÿ™t „úný™wk …ý ytþti[ ÞÚtt þt† …t¤ðwk. >>51>> v…®……« Bi…‰ M…fiΩÙ∫l……x……∆ ®…™…… ∫…R¬I…‰{…i……‰ n˘i……: * ™…n˘x…÷π`Ù…x…i……‰ x…fih……∆ ∫™……i∫¥…‰π]Ù∫…÷J…®…I…™…®…¬ **52** nu ™thŒ ! {™w»Þtu™u su Ä{tuo™t Ëtht y™wct™Úte yrð™trþ yr¼÷r»t‚ Ëw¾ ÚttÞ yuðt yt „]nMÚt Ä{tuo {U Ëkûtu…{tk ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞt. fwËk„™u ÷eÄu ËåAt†™tu yr¼«tÞ ™rn òýe™u ©tØ{tk ∫¥…∫…®§… xv…V…x……x……∆ S……{™……∂……ËS…∆ V… x…x……∂…™……‰: * ™…l……∂……∫j…∆ {……±…™…‰i… O…ΩÙh…‰ S……E«ÚS…xp˘™……‰: **49** ÔÞðntrhf ftÞtuo{tk …hM…h rððtŒ Út‚tk. >>52>> . ft¤. Œiðf{o{tk ƒu ƒútñýtu™u s{tzu y™u r…‚]f{o{tk ºtý ƒútñýtu™u s{tzu yÚtðt ƒÒtu «fth™t …ý f{o{tk yuf yuf rð«™u s{tzu. yux÷wks ™rn …ý W÷xwk ‚u ftÞo{tk ‚tu ËðoMð™tu ™tþ ÚttÞ. ytðtu r™ùÞs Au. ‚u™tu r™ýoÞ fhðt{tk su „]nMÚt Útfe r¼Òt íÞt„eytu Au ‚u{™u òuzðt ™rn ‚u{s rðÄðt r†Þtu™u …ý òuzðe ™rn. >>50 ™…j…Ëi…‰ ∫™…÷x…« i…iEÚ…™…»  ∫…r˘™…‰iC¥…… {…  u˘V……‰k…®… ! * ∫…¥…«∫¥…x……∂…∫i…j… ∫™…… n˘i™…‰¥…∆ i¥… ∫i…  x…†S…™…: **51** ‚u{tk fthý fnu Au– nu Âîòu¥t{ ™thŒ ! su ÔÞðntrhf ftÞo{tk …qðtuoõ‚ íÞt„eytu y™u rðÄðt ™theytu {æÞMÚt ntuÞ ‚u ftÞo õÞthuÞ rËØ Út‚wk ™Úte. fthý fu r…rºtytu ƒnws ŒÞt¤w Mð¼tððt¤t Au.k ‚u{ ™s ¼ûtý fhðwk. >>49>> ‚u™u M…ü fnu Au– ©tØ{tk rðM‚th fhðtÚte Œuþ. {txu rðM‚th{tk «ð‚oðwk ™rn. …qòu…fhýtu ytrŒf ðM‚w{tºt ÞÚttþt† ™s {¤e þfu yu r™ùÞs Au. yux÷u ytðtk ftÞo{tk yu{™u {æÞMÚt ™ fhðt. fu{ fu r…rºtytu ð™{tk ™e…s‚t ~Þt{tu ™{th ytrŒf Ér»tÄtLÞtuðzu y™u ŒwÄ ½]‚ðzu yíÞk‚ ‚]ó ÚttÞ Au.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ¼„ðKõ‚ Âîòu™u ¼„ðmwÂØÚte s{tzu y™u …qsu. fu{ fu ‚u{ fhðtÚte rðrÄ™tu ÷tu… ÚttÞ Au. ©tØ{tk ‚tu ƒnw rðM‚th ™s fhðtu.>43> ðtËwŒuð …htÞý …wY»tu ƒúñ[Þo y®nËt ËíÞ ytrŒf Þ{tu™e ËtÚtus rð»ýw™tk yuftŒ~ÞtrŒf ðú‚tu fhðtk y™u ‚u ðú‚™u rŒðËu ƒeswk ÔÞðntrhf ftkR…ý ftÞo ™s fhðwk. ÿÔÞ. >>47>> nˢ¥…‰ u˘…Ë ¶……‰V…™…‰ u˘|……Ë j…”†S…  {…j™…‰ ™…l…… ¥… v… * BEËÚE∆Ú ¥……‰¶…™…j…… {… x…Ë¥… ∏……r‰˘ i…÷  ¥…∫i…Ɖi…¬ **43** µ…i…… x… E÷Ú™……« u˘πh……‰†S… •…¿S…™……« n˘ ¶…™…«®…Ë: * ∫…ΩËÙ¥… i…i{…Æ…‰ x……x™…i…¬ EÚ…™…» E÷Ú™……«SS… i… q˘x…‰ **48** yu{tk rðþu»t fnu Au– þt†{tk fnu÷t rðrÄ™u ™rn W`k½e™u. suÚte ‚u{™u ®nËt r«Þ ™Úte …ý y®nËts yr‚ r«Þ Au. >>42>> 7 {tkË õÞthuÞ ™s yt…u. …tºttu. >>45>> +ÀΩÙ∫…… |…… h…®……j…∫™… ®…x……‰¥……HÚx…÷ ¶…∫i…÷ ™…… * i…™…Ë¥…  {…i…Æ: ∫…¥…Ê i…fi{™…xi™… i…n˘™……±…¥…: **46** {™ ðtýe y™u Œunu fhe™u «týe{tºt™e ®nËt ™ fhðt Y… su y®nËt ‚uýu fhe™us Ë{M‚ r…rºtytu yíÞk‚ «ËÒt ÚttÞ Au.

RrLÿÞtu™u S‚e™u hnuðwk. >>56>> M…fiΩ∆Ù ®……V…«x…∫…‰EÚ…tË: ∫¥…SU∆Ù EÚ…™…»  n˘x…‰  n˘x…‰ *  |…™…∆ ∫…i™…∆ S… ¥…HÚ¥™…∆ ∫l…‰™…∆ ∂…÷ S…i…™…… ∫…n˘… **57** ËwðtrË™eyu …tu‚t™wk ½h «r‚rŒ™ ðt¤e™u ÷ª…e™u s¤ Atkxe™u MðåA fhðwk. >>54>> {…… i…µ…i™…‰  ∫l…i…… ¶…†S… v…®…Ê i……¶…“ Æ®……{…i…‰: * ¶… HÚ: EÚ…™……« ∫¥…i…xj…… ¶…¶…« ¥…i…¥™…∆ x… E÷Új… S…i…¬ **60** ∫…÷¥…… ∫…x…“ ¶…x……«Æ“ ¶…: ∫¥…{… i…nÊ˘¥…¥…i∫…n˘… * ∫…‰¥…x…“™……‰%x…÷¥…i™…«†S… V…Æx…¬ ØÒMh……‰%v…x……‰% {… ¥…… **55** ËwðtrË™e MºteÞtuyu …tu‚t™tu …r‚ ð]Ø ntuÞ fu htu„e ntuÞ fu r™Äo™ ntuÞ …ý ËŒt Œuð™e …uXu Ëuððt ÞtuøÞ y™u y™wð]Â¥tÚte y™wËhðt ÞtuøÞ Au. þt÷e™ð]Â¥tðt¤t. WØ‚…ýt™tu íÞt„ fhe™u ™{ú Útðwk. ðt‚toð]Â¥tðt¤t) [th «fth™t fnuðtÞ Au. >>62>> ∫i…x…{…∫™… i…÷ x…÷: ∫{…∂……«ufi˘r˘∫™… S… x… n÷˘π™… i… * EÚ…™…« +…¥…∂™…E‰Ú i……¶™……∆ ¶……π…h…‰ S…  ¥…¶…i…fi«EÚ… **63** rðÄðt ™the™u M‚™…t™ fh‚t ™t™tƒt¤f™t y™u yr‚ð]Ø™t M…þo{tk ‚tu Œtu»t ™Úte. ËŒt r«Þ y™u ð¤e ËíÞ ƒtu÷ðwk. rþ÷ ytrŒf Srðftð]Â¥t™t ¼uŒ™u ÷eÄu ‚u ‚u ™t{Úte (rþ÷tU A ð]  ¥tðt¤t. >>63>> ¥™……¥…ΩÙ… ÆEÚEÚ…™…Ê S…  ¥…¥……n˘®… v…E∆Ú x…ÆË: * x… E÷Ú¥…‘i……¥…∂™…EÚ…™…Ê i…˶……«π…‰i…  ¥…x…… ÆΩÙ: **64** . ft{ËkƒÂLÄ™e ðt‚to™u ƒeS Útfe Ëtk¼¤u ™rn ‚u{ MðÞk fhu ™rn. >>59>> nu Ä{oð‚tkðh ™thŒ ! nðu MºteÞtu™t Ä{tuo™u nwk fnwk Awk. >>61>> +…∫…z…∫…®§…xv…¥…i……‰  ¥…x……x™……x{…÷ØÒπ……xC¥… S…i…¬ * +x……{… n˘ ∫{…fi∂…‰z…Ë¥… {…∂™…‰z…Ë¥… S… EÚ…®…i…: **62** yt…íft¤ rð™t Ë{e… ËkƒLÄu hrn‚ yuðt yLÞ …wY»ttu™tu M…þo õÞthuÞ fhu ™rn. ½h™tk …tºttrŒ W…fhýtu™u Wßsð¤ fhe™u ht¾ðtk. [k[¤‚t. ÞtÞtðhð]  ¥tðt¤t. [tuhe y™u ®nËt™tu íÞt„ fhu. ‚Útt ËŒtÞ …rðºt…ýu hnuðwk. >>57>> S……\S…±™…®… i…±……‰¶…†S… GÚ…‰v…∆ ∫i…‰™…∆ S… ÀΩÙ∫…x…®…¬ * +v……î…EÚ…h……∆ ∫…R¬M…†S… ¥…V™…«: ∫j…“h……∆ i…l…… x…fih……®…¬ **58** …r‚ðú‚t™t Ä{o{tk hnu÷e ‚u Mºteytuyu ÷û{e…r‚ ¼„ðt™™e ¼Âõ‚ fhðe. y™wð]Â¥t «{týu Ëuðt fhðe. õÞthuÞ …ý Mð‚kºt Útðwk ™rn. yr‚÷tu¼ ‚Útt yr‚ ¢tuÄ™tu íÞt„ fhu. {u÷tk ™ ht¾ðtk. >>60>>  ¥…v…¥…… i…÷ ∫…n˘…  ¥…πh…÷∆ ∫…‰¥…‰i… {… i…¶……¥…i…: * EÚ…®…∫…®§… xv…x…“¥……«i……« x… ∏…fih¥…“i… x… EÚ“i…«™…‰i…¬ **61** rðÄðtMºteÞtu ™ t Ä{tu o ™ u fnu Au – rðÄðt ™the ‚tu ËŒtÞ rð»ýw¼„ðt™™u …r‚¼tðÚte Ëuðu. ‚u{s ‚u{™u ft{ƒwÂØÚte swðu…ý ™rn. su {U fnu÷t Ä{tuo{tk ð‚o™the ËðoftuR ™theytu RÂÃË‚ Ëw¾™u Ëw¾uÚte …t{u Au.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬  ∂…±…… n˘V…“ ¥…EÚ…¥…fi k…¶…‰n‰˘x… M…fi ΩÙh……‰  u˘V……: * S…i…÷Ã¥…v……: |…EÚ“i™…«xi…‰ i…k…z……®x…… S… x……Æn˘ ! **53** nu ™thŒ ! „]nMÚt Âîòu. >>53>> 8 yÄ{eo MºteÞtu ‚Útt …wY»ttu™t «Ëk„™tu …rhíÞt„ fhu. r…‚t ytrŒf™e yt¿tt{tk ð‚oðwk. >>55>> i…n¬§…xv…¥…†S……x…÷¥…i™……«: ∫…‰¥…x…‰x… ™…l……‰ S…i…®…¬ * =VV…¥…±…… x…  ¥…v…‰™…… x… M…fiΩÙ…‰{…EÚÆh…… x… S… **56** ËwðtrË™e ™theytuyu …tu‚t™t …r‚™t ¼út‚trŒ ƒLÄws™tu™e y™wð]Â¥t{tk hne™u ‚u{™e ÞÚttur[‚ Ëuðt fhðe. ‚u{s ftuR ytð~Þf ftÞo ntuÞ ‚tu ‚u ƒt¤f y™u ð]Ø™e ËtÚtu ƒtu÷ðt{tk …ý Œtu»t ™Úte.>> 58 ¶… ¥…i…¥™…∆ i…i{…Æ… ¶…v…«®…«EÚ…™…Êπ…÷ ∫…¥…«n˘… * i™…Ci¥……Ër˘i™…∆  ¥…x…“i…… ¶…: ∫l…‰™…∆  V…i¥…‰ xp˘™…… h… S… **59** ∫j…“h……®…l… |…¥…I™…… ®… v…®……«x…¬ v…®…«¥…i……∆¥…Æ ! * ™…‰π…÷  ∫l…i……:  ∫j…™…: ∫…¥……«: |……{x…÷¥…xi…“ {∫…i…∆ ∫…÷J…®…¬ **54** ËÄðt Mºteytuyu Ä{oftÞtuo{tk ËðoŒt ‚í…h hnuðwk.

>>72>> Ëtuu™tY…t™t ‚thðt¤tk ËwkŒh Ëqû{ ðMºttu™u y™u y÷kfthtu™u Äthu ™rn. ‚i÷{Œo™ y™u ytkÏÞ{tk yks™™u fhu ™rn. >>67>> ∫…®…“I™… {…÷ØÒπ…∆ x……Æ“ ™…… x… ®……‰ΩÙ®…÷{……µ…V…‰i…¬ * i……nfi˘∂…“ i…÷  ¥…x…… ±…I®…“®…‰EÚ…∆ x……x™… ∫i… E÷Új… S…i…¬ **68** v…®…« x…π`Ù… i…i……‰ x……Æ“ ∫¥… x…:∏…‰™…∫… ®…SUÙ i… * x…‰I…‰i… {…÷ØÒπ……EÚ…Æ∆ §…÷ r˘{…⁄¥…» S… x… ∫{…fi∂…‰i…¬ **69** su ™the …wY»t™u Œu¾e™u {tun™u ™ …t{u ‚uðe ‚tu yuf ÷û{eSs Au. òu ftuR ytð~Þf ftÞo ntuÞ y™u íÞtk yuftk‚ MÚt¤ ™ ntuÞ ‚tu ™htu™e ËtÚtu ÞÚttur[‚ ƒtu÷. >>68-69>> EfiÚSU≈S……xp˘…™…h……n˘“ x… x…ËÆxi…™…Êh… ¶… HÚi…: * µ…i…… x… E÷Ú™……«SS… ∫…n˘… ¶…¥…‰ z…™…®…i…i{…Æ… **70** f]åAÙ [tkÿtÞýtrŒ ðú‚tu ¼„ðí«ËÒt‚t{tk nu‚¼ w ‚q ntuðtÚte M™unÚte r™hk‚h fhu. ð†. >>70>> |…l…®…‰%ΩÙ x… S……hb…±…“  u˘i…“™…‰ •…¿P…… i…x…“ * i…fii…“™…‰ ÆV…EÚ“ |……‰HÚ… ∫…… S…i…÷l…Ê% ºx… ∂…÷r˘™… i… **73** hsMð÷t ™the …nu÷u rŒðËu [tkzt¤e‚wÕÞ „ýe Au. Ë{„ú ¼tu„tu™tu íÞt„ fhu. ft¤t ™t„Útfes su{ yu{ …wY»t™t «Ëk„ Útfe r™hk‚h ¼Þ ht¾u. {txu …tu‚t™wk fÕÞtý RåA‚e. su Ä{tuo™u …t¤™the ™theytu yt ÷tuf{tk y™u …h÷tuf{tk {ntËw¾™u r™ùu …t{u. (&÷tuf 43) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… . >>65>> ∫…v…¥……  ¥…v…¥…… ¥…… ∫j…“ ∫¥…ÆV……‰n˘∂…«x…∆ C¥… S…i…¬ * x… M……‰{…™…‰ ij…Æ…j…∆ i…÷ ®…x…÷π™…… n˘∆†S… x… ∫{…fi∂…‰i…¬ **72** ∫…v……i…÷∫…⁄I®…¥……∫……∆ ∫… x……±…R¬EÚ…Æ…∆†S… v……Æ™…‰i…¬ * x…  n˘¥……∂…™…x…∆ E÷Ú™……«z… J…]¬¥……™……®…x……{… n˘ **66** ËÄðt fu rðÄðt Mºteòr‚{tºt …tu‚t™wk hsMð÷t…ýwk õÞthuÞ „wó ht¾u ™rn. ‚u{s ¾tx÷t{tk þÞ™ fhu ™rn. ƒesu rŒðËu ƒúñ½tr‚™e ‚wÕÞ „ýe Au. ËkLÞtËe y™u íÞt„t©{e ði»ýðtu™t Ä{tuo Ëkûtu…{tk fÌtt Au.yæÞtÞ 22 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ÔÞðntrhf ftÞo{tk ™htu™e ËtÚtu yrÄf rððtŒ ™ fhu. y™u ËŒtÞ r™Þ{tu{tk ‚í…h ÚtR hnu. fwËk„™tu‚tu Ëðo «fthu …rhíÞt„ fhu. yt…íft¤ rð™t rŒðËu þÞ™ fhu ™rn. >>66>> i……®§…⁄±…¶…I…h…∆ x…Ë¥… E÷Ú™……«z……¶™…R¬M…®…\V…x…®…¬ * {…÷®|…∫…‹…SS…  §… ¶…™……iEfiÚπh……Ω‰Ù Æ¥…  x…i™…n˘… **67** ‚tkƒw¤ ¼ûtý.>71> {iÚtw™{tk ytËõ‚ …þw …ûte ytrŒf™u …ý ƒwÂØ…qðfo õÞthuÞ swðu ™rn. {]r‚ft…tºt ytrŒf™tu M…þo fhu ™rn. >> < i… ∫j…“h……∆ ®…™…… v…®……«: ∫…R¬I…‰{……iEÚ l…i……∫i…¥… * ™…÷HÚ… ™…Ë™……Ê π…i……‰ ™……™…÷ ÆΩÙ…®…÷j… ®…ΩÙi∫…÷J…®…¬ **74** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ M…fiΩÙ∫l…v…®…« x…∞Ò{…h…x……®…… u˘…À¥…∂……‰%v™……™…: **22** nu ™thŒ ! yt he‚u {U ‚{™u ËÄðt MºteÞtu™t Ä{tuo Ëkûtu…{tk fne Ëk¼¤tÔÞt. >>74>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu „]nMÚtÄ{o r™Y…ý ™t{t ît®ðþtu yæÞtÞ: >>22>> 23 yt yæÞtÞ{tk ðt™«MÚt. {txus MðÄ{o …t÷™{tk ‚í…h yuðe rðÄðt ðr™‚t …wY»ttfth™u ƒwÂØ…qðfo swðu ™rn y™u ‚u™tu M…þo fhu ™rn. ‚Útt yufðth yÕ… ytnth™u fhu. ºtesu rŒðËu Ätuƒý‚wÕÞ „ýe Au. >>64>> 9  {…j…… {…÷j…… n˘x…… ¥…… {… i…ØÒh…“ i…ØÒh…‰x… S… * ∫…ΩÙ  i…π`Ù‰z… ÆΩÙ ∫… E÷Ú∫…R¬M…∆ ∫…¥…«l…… i™…V…‰i…¬ **71** x…‰I…‰i…  ®…l…÷x…“¶…⁄i…∆ §…÷r˘™…… {…∑……t {… C¥… S…i…¬ * i™…V…‰SS… ∫…EÚ±……x…¬ ¶……‰M……x…¬ ∫™……i∫…EfiÚ x®…i…¶…÷HÚl…… **65** ÞwðtðMÚtt{tk hnu÷e rðÄðt ™the Þwðt ðÞ{tk hnu÷t r…‚t fu …wºttrŒf™e …ý ËtÚtu yuftk‚ MÚt¤{tk fŒtr… ™ hnu. ºtý rŒðË…ÞO‚ {™w»Þ. fu{ fu ‚uÚtes ƒÄt Œtu»ttu ytððt™tu Ëk¼ð Au.u yuftk‚ MÚt¤{tk ‚tu ™htu ËtÚtu ƒtu÷ðt{tk Œtu»t Au. ‚u rð™t ƒeS ‚tu ftuR ƒúñtkz™u rð»tu ™Útes. [tuÚtu rŒðËu Ëð† Ëfuþ M™t™ fhðtÚte þwØ M…þo fhðt ÞtuøÞ ÚttÞ Au.

Œtk‚ ™ ntuÞ íÞthu ‚tu …ÚÚthÚte fu ¾tkzýeÞtÚte fwxe™u ¼tus™ ÷tÞf fhu÷t ‚u™u s{u.>5 ©e™thtÞý fnu Au– nu {w™u ! nðu ‚{™u ðt™«MÚt™t Ä{tuo™u nwk fnwkAwk. rðhõ‚ ntuðtÚte …tu‚u yuftfes ð™{tk òÞ. ‚tu 51 ð»tu o ðt™«MÚt Äthðt™tu òýðtu . yÂø™ftÞo su . …tu‚t™t þheh{tk htu„trŒf W…ÿð ytÔÞtu ntuÞ íÞthu ‚tu ‚u™u „úný fhðt{tk Œtu»t ™Úte. yuðtu ¢{ ÷eÄtu ntuÞ ‚u™u {txu yt Au. su „]nMÚtt©{e ™rn Út‚tk ƒúñ[Þto©{{tkÚtes ƒeò yt©{{tk „Þt ntuÞ ‚u™u {txu yt rð¼t„ ™Úte. >>6>> + Mx…{…C¥…∆ ¥……E«Ú{…C¥…®…{…C¥…∆ ¥…… {… ¶…I…™…‰i…¬ * +¶……¥…‰ i¥…‰π… n˘xi……x……®…∂®……‰±…⁄J…±…E÷Ú ^Ùi…®…¬ **7** yt ðt™«MÚt yÂø™Úte htkÄu÷wk yÚtðt ™rn htkÄu÷wk (ft[wk) yÒt s{u.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 23 10 ¥……x…|…∫l…∫™… ¥…I™…… ®…  x…™…®……x…l… i…‰ ®…÷x…‰ ! * i…fii…“™… +…™…÷π……‰ ¶……M…‰ i…fii…“™……∏…®… <« Æi…: **1** ¶…¥…‰i{…\S…i…{…… O…“π®… =n˘¥……∫…†S… ∂…Ë ∂…Ɖ * +…∫……Æπ……]¬Ù S… ¥…π……«∫…÷  V…i…GÚ…‰v……‰  V…i…‰ xp˘™…: **5** yæÞtÞ 23 {tu ‚u™tu yÕ… «fth fnu Au– „úe»{ É‚w{tk …k[tÂø™™u ‚t…u. yu{ fh‚tk MðÞk S‚¢tuÄ ‚Útt S‚urLÿÞ ÚttÞ. ðtÞw. …tu‚u ‚tu …ýoþt¤tÚtfe ƒnth ðËu. þe‚ É‚w{tk „¤t…ÞO‚ s¤{tk ðËu. …Ae „]nMÚtt©{. yÚtðt {æÞtöË{Þu ƒeò s™u ytýu÷t…ý yÒttrŒf™u „úný fhu. ytÞw»Þ™t ºteò ¼t„{tk ºteòu yt©{ ðt™«MÚt Äthðt™tu fÌttu Au.) >>1>> +x…÷E⁄Ú±…… ∫¥…∫…‰¥……™……∆  ¥…ÆHÚ… S… i…{…: |…™…… * ™… n˘ {…ix…“ ¶…¥…‰k…ÃΩÙ i…™…… ∫…ΩÙ ¥…x…∆  ¥…∂…‰i…¬ **2** +x™…l…… i…÷ ∫…÷i…… n˘¶™…∫i…∫™……: {……‰π…h…ÆI…h…®…¬ * +… n˘∂™… ∫¥…™…®…‰EÚ…EÚ“  ¥…ÆHÚ…‰ ¥…x…®…… ¥…∂…‰i…¬ **3** …Je fu su …tu‚t™e ËnÄŠ{ýe þt†Úte fnuðtÞ Au ‚u òu …tu‚t™e Ëuðt{tk y™wfq¤ ð‚o™the ntuÞ y™u ð¤e „útBÞ rð»tÞtuÚtfe rðhõ‚ ntuÞ y™u ð¤e ‚… fhðt{tk «er‚ðt¤e ntuÞ ‚tu ‚uýe™e ËtÚtu ð™{tk «ðuþ fhu. (þ‚ ð»to™e ytÞw»Þ „ýtÞ Au. >>4>> ¥……∫…†S… i……h…» {……h…» ¥…… ¥…∫…“i…… V…x…¥…±EÚ±…®…¬ * ¶…÷\V…“i… @Ò π…v……x™…… x… ¥…x™…∆ EÚxn˘°Ú±…… n˘ ¥…… **6** yt ðt™«MÚt ð†‚tu ‚]ý™t ‚k‚wytuÚte ƒ™tðu÷wk fu ð]ût™tk …tkŒztkÚte ƒ™tðu÷wk fu yS™ðÕf÷ su {]„[{o ‚u™u Äthý fhu. ntu{trŒf{tk W…Þtu„e yÂø™ ht¾ðt™u {txus …ýoþt¤t™u ƒ™tðu. ð]Âü™u Ën™ fhu. >>7>> ∫¥…™…®…‰¥……ΩÙƉn˘z…∆ ™…l……EÚ…±…∆  n˘x…‰  n˘x…‰ * EÚ…±…‰ {…Æ…æi…∆ ¥…… {… M…fiºh…“™……z……x™…n˘… C¥… S…i…¬ **8** {æÞtö ft¤™u ™rn W`k ½ ™ fhe™u «r‚rŒ™ …q ð tu o õ ‚ Ér»tÄtLÞtrŒf™u …tu‚us ÷tðu. W»ý. >>8>> EÚ…±…‰% {… EfiÚπ]Ù{…S™…∆ i…÷ x… M…fiºh…“™……n˘x……{… n˘ * ¥…x™…ËƉ¥…… Mx…EÚ…™…» S… v……x™…Ë: E÷Ú¥…‘i… {…⁄¥…«¥…i…¬ **9** ¼÷u {æÞtö ft¤{tk ƒeòyu ytýu÷wk ntuÞ …ý ‚u òu ¾uzâÚte …fðu÷wk ntuÞ ‚tu ‚u™u ™s „úný fhu. yÚtðt ËqÞuo …õð fhu÷wk V¤trŒf s{u. ftuR «fth™tu ¼Þ ht¾u ™rn ‚u{s „tV÷…ýwk ht¾u ™rn. su ý u «Út{ ƒúñ[Þot©{. >>2-3>>  x…¶…«™……‰  x…¥…∫…‰k…j… i…{……‰ØÒ S…Æi… xp˘i…: * E÷Ú™……«n÷˘]ÙV…®…Mx™…l…» ∫¥…™…∆ i…÷ §… ΩÙÆ…¥…∫…‰i…¬ **4** ð™{tk sR™u r™¼oÞ…ýu ‚…{tk Yr[ðt¤tu y™u ËtðÄt™ ÚttÞ. ð»ttoÉ‚w{tk …z‚e s¤™e Äthtytu™u Ën™ fhu. {æÞtöÚtfe W¥th ft¤{tk s™tuyu ytýu÷t yÒttrŒf™u ‚tu õÞthuÞ…ý ™ „úný fhu. [th rŒþt{tk [th yÂø™ytu y™u W…h ËqÞo yu{ {¤e™u …tk[ yÂø™ytu òýðt. s{ðt{tk ‚tu ~Þt{tu ™{th ytrŒf su Ér»tÄtLÞ …rðºt fnuðtÞ Au ‚u™tu W…¼tu„ fhu yÚtðt ð™{tk Út‚tk su fkŒ V¤ ytrŒf ‚u™tu W…¼tu„ fhu. ‚u™tu ºteòu¼t„ 51 ð»toÚte „ýtÞ. yu{ fhe™u þe‚. òu yt fÌtt yuðt „wýðt¤e ™ ntuÞ íÞthu ‚tu ‚uýe™t …tu»tý hûtý {txu …tu‚t™t …wºttrŒf™u yt¿tt fhe™u.

ð]Â¥t¼uŒÚte [th «fthtu fÌtt Au. fu{ fu ‚u{™wk yÒt yr‚þwØ {t™u÷wk Au. ÓŒÞtrŒ yk„{tk hnu÷t htu{. ƒtÌt ytÇÞk‚h …rðºt‚tY… þti[ y™u MðÄ{oY… yt[thÚte +R¬M……x™…®…n«˘™…x…¬ ∫x……™……n¬¶…⁄i…±…‰ S… ∂…™…“i… ∫…: * n‰˘∂…EÚ…±…§…±……¥…∫l……x…÷∫……Ɖh… i…{…†S…Ɖi…¬ **11** ¥…x…∫l……∏… ®…h……‰  ¶…I……∆ |……™……‰ M…fiºh…“i…  ¶…I…÷EÚ: * i…n˘xv…∫…… i…∂…÷r‰˘x… ∂…÷r˘¨i™…‰¥……∫™… ™…x®…x…: **18** yt r¼ûtwf ƒnwÄt ðt™«MÚtt©{e™e r¼ûtt™u „úný fhu.yæÞtÞ 23 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yÂø™ntuºt Œþo …tiýo{tË ytrŒf{tk [Á …whtuztþ ytrŒ ntu{Y… f{o fhðt™wk Au ‚u™u ‚tu ð™{tk Út‚tk su ™{thtrŒ ÄtLÞtu ‚Útt V¤trŒðzus „]nMÚtt©{{tk «Út{ fh‚tu n‚tu ‚u{ fhu. ƒ¤. «t‚:ft¤{tk WX‚tk su rŒþt™u «Út{ sw ð u ‚u rŒþt Útfe ytýu ÷ tk V÷trŒfðzu Sð™ fh™tht™u ytiŒwBƒh fÌtt Au. >>17>> ™…l……∂… HÚ u˘…n˘∂……§n˘…x…π]Ù…Ë ¥…… S…i…÷Æ…‰ ¥…x…‰ * ¥…∫…‰n¬u˘…¥…‰EÚ®…‰¥…… {… i…i…: ∫…z…™……∫…®……∏…™…‰i…¬ **13** Q……h…‰% {… ®……∆∫…∫…÷Æ™……‰: {……Æ…E∆Ú µ…i…®……S…Ɖi…¬ * ∂……ËS……S……Æ ¥…∂…÷r˘: ∫™……SU⁄p˘…n˘”†S…… {… x… ∫{…fi∂…‰i…¬ **19** ƒth ð»to yÚtðt ytX ð»to yÚtðt [th ð»to yÚtðt ƒu ð»to yÚtðt yuf ð»to …ý ÞÚttþÂõ‚ ð™{tk ðËu.>10 11 ™… n˘ ∫™……k…“µ…¥…ËÆ…M™…∆ i…ÃΩÙ x™……∫……‰  ΩÙi……¥…ΩÙ: * ¥…∫…‰k…j…Ë¥……x™…l…… i…÷ ™……¥…VV…“¥…∆ ¥…x…‰  u˘V…: **14** òu ðihtøÞ ‚eðú ntuÞ ‚tus ËkLÞtË yt©{ rn‚fthe ÚttÞ Au. yÂø™ftÞo™tu ÷tu… fhu ™rn. ‚uðt þwØ yÒt™t ytnthÚte Þr‚™wk {™ ‚u þwØ ÚttÞ Au. ‚u{tk …ý sux÷tÚte «týÄthý ÚttÞ ‚ux÷wk r{‚ yÒt s{u. ðt÷¾ÕÞ y™u ði ¾ t™Ë yu ð t ¼u Œ Úte ðt™«MÚttu [th «fth™t fÌtt Au. ft¤.> ÆI…‰iEÚ®…hb±…÷∆ n˘hb®… Mx…ΩÙ…‰j…{… ÆSUÙn˘…x…¬ * E‰Ú∂…Æ…‰®…∂®…∏…÷x…J……xv……Æ™…‰x®… ±…x……xn˘i…: **10** yt ðt™«MÚt f{kz¤w. Œkz y™u yÂø™ntuºt fhðt{tk W…Þtu„e W…fhýtu™u ht¾u. {M‚f W…h hnu÷t fuþ. ŒtZe {wkA™t fuþ. y™u s¤ „t¤ðt{txu ð†¾kz („hýwk) ™u Äthý fhu. yðMÚtt™u y™wËthu ‚… fhu. ™ðwk yÒt {¤‚tk …qðoËkr[‚ yÒt™tu íÞt„ fhe Œu™tht™u ðt÷r¾ÕÞ fÌtt Au. ™¾ y™u Œtk‚™u ÄtuÞt rð™t™t {r÷™ Äthu. >>14>> ™…l…… ¥… v… EfiÚi…i™……M…∫i…÷Æ“™……∏…®…®…… ∫l…i…: * ∫……SUÙ…n˘x…∆ i…÷ EÚ…Ë{…“x…∆ EÚxl……®…‰EÚ…∆ S… v……Æ™…‰i…¬ **15** n˘hb∆ EÚ®…hb±…÷∆ S……®§…÷M……±…x…∆  §…¶…fi™……SS… ∫…: * ∫…n˘…S……Æ u˘V…M…fiΩ‰Ù EÚ…±…‰  ¶…I……∆ ∫…®……S…Ɖi…¬ **16** ðt™«MÚt yk„tu™u ™rn {Œo™ fh‚tu Útftu M™t™ fhu. Ëthtu yt[th …t¤™th Âîs™u ½uh {æÞtö …Ae r¼ûtt {t„u. {txus [‚wÚto yt©{™u ytþhu÷tu ËkLÞtËe ƒu fti…e™. >>11>> suýu …qðto©{™tu ÞÚttrðrÄ íÞt„ fÞtuo Au. yti Œ w B ƒh.) yuf fkÚtt. >>15-16>> °‰Úx…{……†S……Ën÷˘®§…Æ…†S… ¥……±… J…±™……∫i…l…Ë¥… S… * ¥…ËJ……x…∫…‰ i… EÚ l…i……†S…i…÷v……« ¥…x…¥…… ∫…x…: **12** x… E÷Ú™……«i|…i™…Ω∆Ù  ¶…I……®…‰EÚ∫™…Ë¥… M…fiΩ‰Ù ™… i…: * Æ∫…±…÷§v……‰ ¶…¥…‰z…Ë¥… ∫…EfiÚSS…  ®…i…¶…÷M¶…¥…‰i…¬ **17** Vu ™ …. >>18>> . Œkz. >>13>> Þr‚ òu Ëwht{tkË™u ƒwÂØ …qðfo Ëw½k u ‚tu …ý ƒth W…ðtËY… …thtf ðú‚™u fhu. íÞth …Ae ËkLÞtË yt©{™u Mðefthu. (þheh W…h ytåAtŒ™ fhðt™wk ƒeswk ð†. Œuþ. ‚eðú ðihtøÞ ™ ntuÞ ‚tu Âîsu ð™{tks Sð™…ÞO‚ hnuðwk. ¼q‚¤ W…h Ëwðu. …tu‚t™e {u¤u ð]ûtÚtfe …zu÷tk V¤trŒfðzu Sð™ fh™tht™u Vu™… fÌtt Au. ‚u { hËtMðtŒ{tk yr‚þÞ ytËõ‚ ™s ÚttÞ. ‚u™e W…h ytåAtŒ™ fhðt™wk ð†. f{kz¤. yufðth. >>12>> Þr‚ yu f s „] n MÚt™t „] n u «r‚rŒ™ r¼ûtt ™ fhu . ‘‘+…ΩÙ…Æ∂…÷r˘…Ë ∫…k¥…∂…÷ r˘:’’ yuðe ©wr‚ Au. ¾uzÞt rð™t …fð Útyu÷tk ÄtLÞtrŒfðzu Sð™ fh™tht™u ði¾t™Ë fÌtt Au.

fthý fu yuf ™rn …ý y™uf ‚…Mðeytu Mºte™t ytfth™t Œþo™{tºtÚtes …qðuo ¼úü ÚtR „Þt Au. ‚u™u {txu þqÿtrŒf™tu M…þo …ý fhu ™rn >>19>>  x…i™…∆ E÷Ú™……« u˘πh…÷{…⁄V……®…t… u˘πh……‰Ãx…¥…‰ n˘i…®…¬ * u˘…n˘∂……h…» V…{…‰ u˘πh……‰Æπ]Ù…I…Æ®…x…÷∆ S… ¥…… **20** ËkLÞtËe r™íÞ rð»ýw…qò™u fhu. [kŒ™ y™u ‚i÷trŒ Ëw„ÂLÄ …ŒtÚttuo™tu íÞt„ fhu.yæÞtÞ 23 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ËŒtÞ rðþwØ hnu. {txu íÞt„e™u r{‚ y™u r™hË ¼tus™ rn‚fh fnu÷wk Au. yËåAt†{tk ©ðýtæÞÞ™trŒY… ytËÂõ‚™u ™ fhu. > 24 x… ∏…¥™…… O……®™…¥……i……« S… ®……‰I… ∫… r˘®…¶…“{∫…i…… * x…∂™…‰tSU≈¥…h……z…fih……∆ ∫…t…‰  ¥…πh…÷EÚl……ØÒ S…: **28** „útBÞðt‚to™t ©ðýÚte {™w»Þtu™u ð‚o‚e rð»ýwfÚttYr[ ‚íft¤ ™tþ ÚtR òÞ Au. >>27>> S……i…÷®……«∫™…∆  ¥…x…ËEÚj… ¥…∫…‰z……∫……¥…x……{… n˘ * +…i®…x…†S… ΩÙƉ ∞Ò{…∆  ¥…t…VY……x…‰x… i…k¥…i…: **23** yt Þr‚ [t‚w { to M Þ rð™t yu f MÚtt™{tk ™ ðËu . ytí{t …h{tí{t™t MðY…™u ÞÚttÂMÚt‚ ¿tt™þt†Úte òýu. htu „ trŒ yt…íft¤{tk ‚tu Œtu»t ™Úte. {txu {tuût™u RåA‚t s™u „útBÞðt‚to Ëtk¼¤ðe ™rn. {txu Þr‚ Wõ‚ Þ{ r™Þ{tu™u …t¤u. rð»ýw™u r™ðuŒ™ fhe™us s{u. >>25>> {…÷π{…S…xn˘x…i…˱…… n˘∫…÷M… xv…p˘¥™…¥…V…«x…®…¬ * i™……M…“ E÷Ú¥…‘i……x™…l…… i…÷ ¶…¥…‰q‰˘ΩÙ…i®…v…“: ∫… ¥…Ë **26** ËkLÞtËe yË‚T þt†ðtŒ{tk r™ctðt¤t ™tÂM‚ftu ËtÚtu rððtŒ ™ fhu. >>22>> su …wY»t™u sux÷tu ytnth ntuÞ ‚u …wY»t{tk ‚ux÷e MºteËkƒLÄe rð»tÞ¼tu„™e RåAt «ðuþ fhu Au. >>29>> E÷Ú]Ù“S…EÚ…‰ §…Ω⁄Ùn˘†S… Ω∆Ù∫…: {…Æ®…Ω∆Ù∫…EÚ: * B¥…∆ S…i…÷v……« EÚ l…i……‰ ™… i…¥…ÍÆ…M™…¶…‰n˘i…: **30** . rð»ýw™t îtŒþtûth {kºt™u yÚtðt yütûth {kºt™u s…u. y™u y®nËtrŒ ƒth Þ{tu ‚Útt þti[trŒ ƒth r™Þ{tu™u ƒhtuƒh …t¤u. …tu‚t™e ð]Â¥t{txu fÚtt™u ™ fhu. Sð™{tk W…Þtu„e r™Þ‚ ð]Â¥t™u yð÷kƒe™u ™ ð‚uo. >>23>> EÚ…®…∆ GÚ…‰v…∆ ¶…™…∆ ¥…ËÆ∆ v…x…v……x™…… n˘∫…R¬O…ΩÙ®…¬ * x…Ë¥… E÷Ú™……«i{……±…™…‰i… ™…®……∆†S…  x…™…®……x™… i…: **24** Þr‚ ft{ ¢tuÄ ¼Þ ðih y™u Ä™ ÄtLÞtrŒf™t Ëk„ún™tu íÞt„ fhu. ‚u{ ‚uýe™tu M…þo fhu ™rn. >>21>> íÞt„e …w»…nthtu. {X ytrŒf r™ðtËMÚtt™™u ™s ƒtkÄu. Œun{tk ynk‚t™tu y™u Œirnf{tk {{‚t™tu íÞt„ fhu. >>20>> +∫…u˘…n∆˘ x… E÷Ú¥…‘i… ¥…fik…™…l…» x……S…ƉiEÚl……®…¬ * +∫…SUÙ…∫j…‰ x… ∫…HÚ: ∫™……z……‰{…V…“¥…‰SS… V…“ ¥…EÚ…®…¬ **21** 12 i…“µ…Y……x… ¥…Æ…M……¶™……∆ ∫…®{…z……‰% {… ™… i…w…÷«¥…®…¬ * ∫j…“ ¥…k…¶…⁄π……∫…u˘∫j…∫…∆∫…M……«n¬˘ß…π]Ùi……∆ µ…V…‰i…¬ **25** Þ{ r™Þ{tu …t¤ðt{tk fthý fnu Au– ‚eðú ¿tt™ ðihtøÞu Þwõ‚ ntuÞ …ý òu Mºte Ä™ yt¼hý Ëî† RíÞtrŒ {trÞf ðM‚wytu™tu ËkƒLÄ ht¾u ‚tu r™ùu ¼úü ÚtR òÞ.>28> + {…  S…j…®…™…” x……Æ” i™……M…“ x…‰I…‰i… x… ∫{…fi∂…‰i…¬ * ∫j™……EÚ…Æn˘∂…«x……n‰˘¥… ß…π]Ù… ¶…⁄ Æ i…{… ∫¥…x…: **29** íÞt„e r[ºt{Þe …ý ™the™u swðu ™rn. >>26>> ∫…SUÙ…∫j…®…¶™…∫…‰SS……∫……Ë §…xv…®……‰I……x…÷n˘∂…«x…®…¬ * ®…`Ù…n˘“z…Ë¥… §…vx…“™……n˘ΩÙxi……®…®…i…‰ i™…V…‰i…¬ **22** +…ΩÙ…Æ…‰ ™…∫™… ™……¥……∆∫i…∆ i……¥……x…¬ ∫j…“EÚ…®… +… ¥…∂…‰i…¬ * +i……‰  ®…i…∆ x…“Æ∫…∆ S… ¶……‰V…x…∆ i™…… M…x……‰  ΩÙi…®…¬ **27** yt Þr‚ su þt†{tk Sð™u ƒkÄ™ Útðt™tu «fth y™u ‚u Útfe Sð™tu {tuût Útðt™tu W…tÞ ‚¥ðÚte «ŒþtoÔÞtu ntuÞ yuðt ËåAt†™tu yÇÞtË fhu. òu íÞt„ ™rn fh‚tk ‚u™u Mðefthu ‚tu r™ùu Œun{tk ytí{ƒwÂØðt¤tu ÚtR òÞ.

yu{ Út‚tk íÞt„t©{ Útfe ¼úü ÚttÞ Au. >>37>> ™…j…  ∫l…i¥…… ®…÷Ω÷Ù: ∫j…“h……∆ ∫™……i……∆ ∂…§n˘∏…÷i…“I…h…‰ * i™……M…“ i…j… ¥…∫…‰z…Ë¥… ¥…∫…xv…®…«S™…÷i……‰ ¶…¥…‰i…¬ **38** su MÚtt™{tk hnuðwk rð„uhu ËkƒLÄÚte ðthkðth MºteÞtu™t þçŒtu™wk ©ðý ‚Útt ‚uýe™wk Œþo™ Út‚wk ntuÞ yuðt MÚtt™{tk íÞt„e ™s hnu. >>34>> 13 |……∫…… n˘E∆Ú ΩÙƉÆz…∆ |……‰ I…i…∆ i…i{…n˘…®§…÷x…… * ¶…÷\V…“Æ∆∫i…÷±…∫…“ ®…∏…∆ |…i™…Ω∆Ù ∫……k¥…i…… V…x……: **35** yt íÞt„e ¼õ‚s™tu «r‚rŒ™ ¼„ðt™™t «ËtŒ¼q‚ yÒt™u ‚u{™t [hýt{]‚ s¤Úte «tuûtý fhe™u ‚u{s ‚w÷ËeÚte r{r©‚ fhe™u s{u. yt he‚u ðihtøÞ™t ¼uŒ™u ÷eÄu Þr‚ [th «fth™t fÌtt Au. ‚u{tk W¥thtu¥th ©uc Ë{sðtu. yuðt ‚tu yuf ¼„ðt™ ðtËwŒuð Au. yu rËØtk‚ Au. su ytí{t …h{tí{t™t Ëtûttífth™u …tBÞtu Au ‚u™u …h{nkË fnu Au. {txu íÞt„eytuyu Mºte y™u Mºte÷k…xtu™tu «Ëk„ …rhnhðtu. …tu‚t™t yt©{™u Wr[‚ yuðtk f{tuo™u „tiý fhe™u ytí{t …h{tí{t™t ¿tt™™u «Ät™…ýu su y™wËhu ‚u™u ƒnqŒf fnu Au. >>39>> . >>36>> ¶…M…¥…xi…∆ ¥……∫…÷n˘‰¥…∆  ¥…x…ËEÚ ®…i…Æ: {…÷®……x…¬ * EÚ…‰% {… x……∫i™…‰¥… ™……‰ x……Æ” ∫…®…“I™… x…  ¥…®…÷¡ i… **37** ™the™u òuR™u {tun™u ™ …t{u yuðtu ‚tu ftuR …ý …wY»t ™Úte. nkË. ƒnqŒf. ËkLÞtË yt©{™u ÞtuøÞ yuðtk f{tuo{tk «Ät™…ýu su ð‚o‚tu ntuÞ ‚u™u fwxe[f fnu Au. >>31>> ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…¶…HÚ… ™…‰ i…“µ…¥…ËÆ…M™…∂…… ±…x…: * i…‰π……∆ v…®…«∫i…÷ i…i∫…‰¥…… |……‰HÚ…ΩÙ:∫…÷ S… Æ… j…π…÷ **32** {txu suytu ‚eðú ðihtøÞþt¤e ntuR™u íÞt„e ©eðtËwŒuð¼õ‚tu ŒeûttÄthe ÚtÞt ntuÞ ‚u{™tu Ä{o ‚tu htrºt rŒðË ©eðtËwŒuð™e Ë«u{ …rh[Þot fhðe yus fnu÷tu Au. ‚uytu r™hk‚h su ftuR ¼Âõ‚{tk òuztyu÷ts hnu Au.yæÞtÞ 23 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ fwxe[f. òu íÞt„ ™ fhu ‚tu ¼„ðt™™wk æÞt™ ™rn hnu‚tk ‚u Mºte Mºte÷k…xtu™wks æÞt™ ÚtÞt fhu. {txu íÞt„eyu yt Œtu»ttu™tu «ÞJÚte …rhíÞt„ fhðtu. …h{nkË. >>38>> EÚ…®……‰ ±……‰¶……‰ Æ∫……∫¥……n˘: ∫x…‰ΩÙ…‰ ®……x…∫i…l…… S… ØÒ]¬Ù * Bi…‰ i™……V™……: |…™…ix…‰x… π…]¬Ù n˘…‰π……: ∫…∆∫…fi i…|…n˘…: **39** ft{ ¢tuÄ ÷tu¼ hËtMðtŒ M™un y™u {t™ yt A Œtu»ttu ËkË]r‚™u yt…™tht fÌtt Au. su fuð¤ ytí{t …h{tí{t™t ¿tt™tÇÞtË …htÞý ð‚uo Au ‚u™u nkË fnu Au. {txu ¼„ðt™ Útfe ƒeò ftuR …ý íÞt„eyu ™ther™heûtýtrŒ ™s fhðwk. >>33>> ∫…¥…ÍM…÷«h…ËØÒ{…‰i……‰% {… ¶…M…¥… u˘®…÷J……‰ ™… n˘ * ∫¥…V…x……‰% {… ¶…¥…‰k…∆ i…÷ V…¡÷Ɖ¥…  ΩÙ ¥…Ëπh…¥……: **34** Ë{M‚ ËNwýtuyu Ëk…Òt ntuÞ …ý òu ‚u ¼„ðÂî{w¾ ntuÞ ‚tu ‚u™tu y™u …tu‚t™t ËkƒLÄe s™™tu …ý ‚u íÞt„e ði»ýðtu íÞt„s fheŒu yu{tk ËkþÞ ™Úte. >>35>> ∫j…“h……∆ S… ∫j…“π…÷ ∫…HÚ…x……∆ |…∫…R¬M……‰  ¥…πh…÷ S…xi…EËÚ: * ∫…¥…«l…Ë¥… {… Æi™……V™……‰ ¶…¥…‰k…r˘¨…x…®…x™…l…… **36** ¼„ðt™™t æÞt™{tk ‚í…h Útyu÷t ‚u íÞt„e ¼õ‚tuyu MºteÞtu y™u Mºte÷k…x …wY»ttu™tu «Ëk„ ‚tu ËðoÚtt-ftÞ ðtýe {™Úte…ý íÞt„ fhe Œuðtu. òu hnu ‚tu Ä{o¼ü ÚttÞ. >>30> ¥……x…|…∫l…†S… ∫…z™……∫… <i™…÷¶……¥……∏…®……Ë ®…÷x…‰ ! * n÷˘πEÚÆi¥……iEÚ ±…™…÷M…‰ x… O……¡… ¥… i…  x…†S…™…: **31** nu ™thŒ {w™u ! ðt™«MÚt y™u ËkLÞtË yt ƒu yt©{tu Œw»fh ntuðtÚte fr÷Þw„{tk ™ „úný fhðt yuðtu ËåAt†{tk r™ýoÞ fhu÷tu Au. >>32>> BEÚ…‰% {… S… I…h…∫i…‰π……∆ Y……x… ¥…Y……x…¶…⁄™…∫……®…¬ * ¶…ÀHÚ x…¥… ¥…v……∆  ¥…πh……‰Ã¥…x…… ¥™…l……Ê x… ¥…Ë ¶…¥…‰i…¬ **33** su{™t{tk ¿tt™ rð¿tt™ rðþu»t…ýu ð‚uo Au yuðt ‚u íÞt„e ði»ýðtu¥t{tu™u yuf…ý ûtý rð»ýw™e ™ðÄt ¼Âõ‚ rð™t ÔÞÚto s‚tus ™Úte.

ðt™«MÚt Ér»t÷tuf™u …t{u Au. ËqÞo™t «ftþ{tk htrºts su{ yu{ ÷e™ ÚtR hne n‚e. >>42>> ¶…Ci™…… ∫…ΩËÙi……\U≈Ù“ ¥…πh……‰Æ…S…Ɖ™…÷∫i…÷ ™…‰ V…x……: * i…‰ i…÷ ∫…¥…Ê% {… n‰˘ΩÙ…xi…‰  ¥…πh…÷±……‰EÚ®…¥……{x…÷™…÷: **43** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ¥…x…∫l…™… i…v…®…« x…∞Ò{…h…x……®…… j…™……‰À¥…∂……‰v™……™…: **23** su s™tu ‚tu …qðtuoõ‚ Ä{tuo™u ©erð»ýw™e ¼Âõ‚ ËtÚtu …t¤u Au ‚u ‚tu Ëðuo …ý s™tu Œun™u yk‚u rð»ýw÷tuf yûthƒúñtrŒ Ät{™u …t{u Au.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ |……‰H‰Úπ…÷ v…®…Êπ¥…‰i…‰π…÷ ™…∫™… ™…∫™… S™…÷ i…¶…«¥…‰i…¬ * ™…l……∂… HÚ ™…l……∂……∫j…∆ EÚ…™……« i…k…∫™…  x…πEfiÚ i…: **40** su yt Ä{tuo fÌtt ‚u™u {æÞu su su Ä{o™tu ¼k„ ÚttÞ ‚u™wk ‚u™wk «tÞÂù¥t ÞÚttþtMºt ÞÚttþÂõ‚ fhðwk. >>4>> i……∆ EÚ…±…∂… HÚ®……n˘…™… ¥……∫…÷n‰˘¥……‰%I…Æ…i®…x…… *  ∫…∫…fiI…™…ËI…i… ™…n˘… ∫…… S…÷I……‰¶… i…nˢ¥…  ΩÙ **5** ‚u {q ¤ {tÞt™u ßÞthu ðtËw Œ u 𠼄ðt™u yûth…w Y »tY…u ft¤þÂõ‚™u Mðefthe™u ƒúñtkz Ësoðt™e RåAtÚte r™heûtý fhe íÞthu s ‚u ûttu ¼ ™u …t{e. (&÷tuf 74) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… +l…¬ Y……x…∫¥…∞Ò{…∆ i…‰ ¥… S®… ∫……R¬J™…‰x…  x… †S…i…®…¬ * I…‰j…… n˘ Y……™…i…‰ ™…‰x… i…VY……x…∆  ΩÙ  x…ØÒS™…i…‰ **1** 14 yæÞtÞ 24 {tu. Ëðtuoíf]ü yûthÄt{{tk rŒÔÞ {qŠ‚Úte rðhts{t™ n‚t. >>40>> <il…∆ S…i…÷h……» ¥…h……«x……®……∏…®……h……∆ S… x……Æn˘ ! * v…®……«: ∫…R¬I…‰{…i…: |……‰HÚ… ¥…Ëπh…¥……x……∆ S… i…‰ ®…™…… **41** nu ™thŒ ! yt he‚u [th ðýtuo ‚Útt [th yt©{tu ‚Útt íÞt„e ði»ýðtu™t Ä{tuo {U ‚{™u Ëkûtu…{tk fÌtt. ‚u s ¿tt™™wk r™Y…ý fYk Awk. nðu Ëuïh ËtkÏÞ þtMºtu r™ùÞ fhu÷wk ¿tt™MðY… ‚{™u nwk fnwk Awk. >>1>> ¥……∫…÷n‰˘¥…: {…Æ∆•…¿ §…fiΩÙi™…I…Æv……®… x… * +…n˘…¥…‰EÚ…‰% u˘i…“™……‰%¶…⁄ z…M…÷«h……‰  n˘¥™… ¥…O…ΩÙ: **2** ‚u™u rððu[™ fhe™u «Œþtoðu Au– Ë]Âü™t …qðo ft¤{tk yuf yÂî‚eÞ (su™u ftuR Ëò‚eÞ ™Úte) r™„woý («tf]‚ „wýu hrn‚) ðtËwŒuð …hkƒúñ …h{tí{t. yu{tk ËkþÞ ™Úte. ©e ™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! Wõ‚ he‚u Ä{o™wk MðY… r™Y…ý fÞwO. suÚte Œun ytí{t y™u …h{tí{t™t MðY… Mð¼tð „wý {tntíBÞ rð„uhu òýðt{tk ytðu Au. >>3>>  ∫…∫…fiI……l……¶…¥…k…∫™… •…¿…hb…x……∆ ™…n˘… i…n˘… * ∫…EÚ…±…… ¥…§…«¶…⁄¥……n˘…Ë ®…ΩÙ…®……™…… i…i……‰  ΩÙ ∫…… **4** ytíÞkr‚f «÷Þ™tu yk‚ ytð‚tk ßÞthu ðtËwŒu𠼄ðt™™u ƒúñtkztu™e Ë]Âü fhðt™e RåAt ÚtR íÞthu «Út{ yûthƒúñÚtfe ft¤ Ërn‚ {q¤¼q‚ {nt{tÞt ytrð¼toð™u …t{e. yt yæÞtÞ{tk ðtËwŒuðÚtfe s„íË]Âü ytrŒf™t fnuðt îtht ûtuºt ûtuºt¿t™t ¿tt™™wk MðY… ™thtÞýu ™thŒS «íÞu fÌtwk Au. >>5>> . >>43>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ð™MÚtÞr‚ Ä{o r™Y…ý ™t{t ºtÞtu®ðþ: yæÞtÞ: >>23>> 24. yu x ÷u ft¤þÂõ‚yu ûttu ¼ …{tzu ÷ e {nt{tÞt{tk ðtËwŒu𠼄ðt™u yûth…wY»tY…u Rûtýtí{f ðeÞoY… „¼o Äthý fÞtuo. {txu ¼Âõ‚yu Ërn‚ Ä{tuo …t¤ðt. „]nMÚt Mð„o™u …t{u Au. >>2>> ∫…EÚ…™…«®…⁄±…|…EfiÚ i…: ∫…EÚ…±……I…Æi…‰V… ∫… * |…EÚ…∂…‰%E«Ú∫™… Æ…j…“¥…  i…Æ…‰¶…⁄i…… i…n˘…¶…¥…i…¬ **3** ‚u ytíÞkr‚f «÷Þ{tk …tu‚t™tk «Ät™trŒ ftÞtuo ËtÚtu {q¤ «f]r‚ ft¤™e ËtÚtus yûth ‚us{tk. >>41>> ¥…h…‘ ™… i…†S… v…®…«∫l……‰ •…¿±……‰EÚ®…÷{…Ë i… ¥…Ë * @Ò π…±……‰E∆Ú ¥…x…∫l…†S… M…fiΩÙ∫l…: ∫¥…M…«®……{x…÷™……i…¬ **42** Wõ‚ …tu‚ …tu‚t™t Ä{o{tk ð‚o™thtu ðýeo y™u Þr‚ ƒúñ÷tuf™u …t{u Au.

>>6>> 15 ynkfthÚtfe ©tuºt íðfT [ûtw hË™t ½útý yt …tk[ ¿tt™urLÿÞtu y™u ðtfT …týe …tŒ …tÞw W…MÚt yt f{oRrLÿÞtu. Wí…Òt ÚtÞu÷tk ‚u y„rý‚ ƒúñtkztu {æÞu yufs ƒúñtkz™wk MðY… rð¼t„Úte rððu[™ fhe™u nwk nðu fnwk Awk. >>12>> i…®…∫…: {…\S… i…x®……j…… ®…ΩÙ…¶…⁄i…… x… V… Y…Ɖ * n˘∂…‰ xp˘™…… h… ÆV…∫……‰ §…÷r˘¨… ∫…ΩÙ ®…ΩÙ…x…∫…÷: **9** ‚u™u {æÞu ‚t{Ë ynkfthÚtfe …k[ ‚L{tºttytu y™u ‚u îtht …tk[ {nt¼q‚tu Wí…Òt ÚtÞtk. ‚u{tk ftÞtuo{tk fthý™tu yLðÞ ntuðtÚte ‚u™e ËtÚtu ‚u{™e Wí…Â¥t™t «fth{tk ytðtu rððuf òýðtu. >8 rðhtx þheh™t yr¼{t™e ðihts …wY»tu …tu‚u Ësuo÷t yt…T þçŒðtåÞ s¤{tk þÞ™ fÞwO. ‚u îtht ‚us Wí…Òt ÚtÞwk. ytðtu ¢{ òýðtu. þçŒ M…þo su™tu „wý Au yuðt ðtÞwÚtfe Y…‚L{tºtt Wí…Òt ÚtR. yt {nŒtrŒ Œuðtu Ët{tLÞ…ýu ‚¥ðËk¿ttÚte fÌtt Au. ynkfthÚtfe Ë¥ðtrŒ ºtý „wýtu Wí…Òt ÚtÞt. ‚u {n¥t¥ðÚtfe ynkfth Wí…Òt ÚtÞtu. su™t þçŒ M…þo Y… „wýtu Au yuðt ‚usÚtfe hË‚L{tºtt Wí…Òt ÚtR. {¤e™u Œþ RrLÿÞtu ‚Útt ƒwÂØ y™u {nt«tý yt ƒu Wí…Òt ÚtÞt. ‚u fthýÚte ‚u{™u ðuŒtrŒ þtMºttu “™thtÞý” ™t{Úte fnu Au. >>10>> òuztR „Þu÷t ‚u …wY»ttuyu «Ät™tu{tk „¼tuo Äthý fÞto. þçŒ su™tu „wý Au yuðt ytftþÚtfe M…þo‚L{tºtt ÚtR. >>13>> Bi…‰¶™… B¥… ∫l……x…‰¶™… ∫i…ª… +…∫…∆†S… ∂…HÚ™…: * i…j……∫…“k……®…∫…“ n÷˘M……« ∫…… ¥…j…“ Æ…V…∫…“ i…l…… * ∫…… k¥…EÚ“ ∏…“†S…‰ i… ∫…¥……« ¥…∫j……±…R¬EÚ…Æ∂……‰ ¶…i……: **14** i…… ¥…ËÆ…V……Y…™…… j…”†S… •…¿…n˘“x|… i…{…‰ n˘Æ‰ * n÷˘M……« ØÒp∆˘ S… ∫…… ¥…j…“ •…¿…h…∆  ¥…πh…÷®… xi…®…… **15** . ‚u îtht ðtÞw Wí…Òt ÚtÞtu. ‚u îtht ytftþ Wí…Òt ÚtÞtu. ‚u îtht s¤ Wí…Òt ÚtÞwk. yt yÚto{tk “+…{……‰‰ x……Æ… < i… |……‰HÚ… +…{……‰ ¥…Ë x…Æ∫…⁄x…¥…:* +™…x…∆ i…∫™… i……: {…⁄¥…» i…‰x…… x……Æ…™…h…: ∫®…fii…:**” yuðe M{]r‚ Au. >>9>> ∫…k¥…… n˘ xp˘™…n‰˘¥……†S… V……™…xi…‰ ∫®… ®…x…∫i…l…… * ∫……®……x™…i…∫i…k¥…∫…∆Y…… Bi…‰ n‰˘¥……: |…EÚ“Ãi…i……: **10** {…÷®……∆∫……‰  x…n˘v…÷M…«¶……»∫i…‰π…÷ i…‰¶™…†S… V… Y…Ɖ * •…¿…hb… x… ¡∫…R¬J™…… x… i…j…ËE∆Ú i…÷  ¥… ¥…S™…i…‰ **7** ËtÂíðf ynkfthÚtfe Ëðo RrLÿÞtu™t Œuð‚tytu ‚Útt {™ Wí…Òt ÚtÞwk. htsË i…z…… ¶…{…s…n¬•…¿…∫…“p˘…V…∫……‰%l… æn˘®§…÷V……i…¬ * V…Y…‰  ¥…πh…÷: ∫…k¥…M…÷h……‰ ±…±……]Ù…k……®…∫……‰ ΩÙÆ: **13** ‚u ðihts…wY»t™t ™tr¼f{¤{tkÚte hs:«Ät™ ƒúñt Wí…Òt ÚtÞt. ‚u îtht þçŒ M…þo Y… hË „kÄðt¤e …]Úðe Wí…Òt ÚtR. ‚u{tk su …wY»ttu n‚t ‚u «¼w ðtËwŒðu ™e RåAtÚte «Ät™ ËtÚtu swŒt swŒt òuztR „Þt. >>7>> |…‰ Æi…… ¥……∫…÷n‰˘¥…‰x… ∫¥…∫¥……∆∂…ËÆË∑…Æ∆ ¥…{…÷: * +V…“V…x… x¥…Æ…]¬∫…∆Y…∆ i…‰ S…Æ…S…Æ∫…∆∏…™…®…¬ **11** yt [tuðeþ ‚¥ðtuyu ðtËwŒuðu «uhýt fhðtÚte …tu‚…tu‚t™t ykþtuyu fhe™u [ht[h™t yt©Þ¼q‚ rðhtxËk¿t‚ ðihtsþheh Wí…Òt fÞw. su™t þçŒ M…þo Y… hË „wýtu Au yuðt s¤Útfe „kÄ‚L{tºtt Wí…Òt ÚtR. y™k‚h ‚u{™t ÓŒÞf{¤Útfe Ë¥ð«Ät™ rð»ýw Wí…Òt ÚtÞt y™u ‚u{™t ÷÷txÚtfe ‚{:«Ät™ {ntŒuð Wí…Òt ÚtÞt.«Út{ ‚t{Ë ynkfthÚtfe þ猂L{tºtt ÚtR.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…∫™……: |…v……x…{…÷ØÒπ…EÚ…‰]¨…‰ V… Y…Ɖ ®…÷x…‰ ! * ™…÷V™…xi…‰ ∫®… |…v……x…Ë∫i…‰ {…÷ØÒπ……†S…‰SUÙ™…… |…¶……‰: **6** nu {w™u ! ‚uðe {nt{tÞtÚtfe ftuxe «Ät™ …wY»ttu Wí…Òt ÚtÞt. su{tk „¼toÄt™ ÚtÞwk Au yuðt «Ät™tuÚtfe yËkÏÞ ƒúñtkztu Wí…Òt ÚtÞtk.O 11 +…n˘…Ë V…Y…‰ ®…ΩÙ…∆∫i…∫®……i{…÷∆∫……‰ ¥…“™……« r˘Æh®…™……i…¬ * +ΩÙR¬EÚ…Æ∫i…i…∫i…∫®……n¬M…÷h……: ∫…k¥……n˘™…∫j…™…: **8** ∫… S… ¥…ËÆ…V…{…÷ØÒπ…: ∫¥…∫…fiπ]Ù…∫¥…{∫¥…∂…‰i… ™…i…¬ * i…‰x… x……Æ…™…h… < i… |……‰S™…i…‰  x…M…®…… n˘ ¶…: **12** «Út{ «ftþƒnw÷ «Ät™…r‚ …wY»tu «Ät™ {tÞt{tk ðeÞo Äthý fhðtÚte ‚u™tÚtfe rnhÛÞ{Þ {n¥t¥ð Wí…Òt ÚtÞwk.

>>19>> >Òv¥…» {…÷x…ØÒ{…‰i™……l… ∏……xi…†S…  x…π…∫……n˘ ∫…: * +nfi˘∂™…®…⁄Ãi…¶…«M…¥……x…⁄S…‰ i…{… i…{…‰ i… i…®…¬ **20** yt «fthu «ÞJ fhðtÚte Úttfe „Þu÷t ƒúñt Vhe ™e[uÚte f{¤ W…h ytðe™u ƒuXt.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ‚u yt Wõ‚ ™tr¼ ytrŒf MÚtt™tu Útfes ºtý þÂõ‚ytu Wí…Òt ÚtR. >>17>>  ¥…∫…M…«§…÷ r˘®…|……{i……‰ x……i®……x…∆ S…  ¥…¥…‰n˘ ∫…: * EÚ…‰%Ω∆Ù EfiÚi… < i… v™……™…z…n˘“nfi˘I…iEÚV……∏…™…®…¬ **18** 16 ™e[u ™e[u s‚t y™u f{¤™t {q¤™u „tu‚‚t ƒúñt™u Ëtu ð»to ðer‚ „Þtk ‚Úttr… ƒúñt f{¤™t …th™u ‚tu ™s …tBÞt. >>22>> |……v…… x…EÚ… M…÷h…… ™…j… j…™……‰% {… ÆV…+…n˘™…: * x… ¶…¥…xi™…±{…®… {… ™…iEÚ…±…®……™……¶…™…∆ x… S… **23** yux÷wks ™rn …ý ÷tufË]Âü{tk W…Þtu„e ¿tt™™u ™rn …t{u÷t ƒúñt …tu‚t™u …ý òýe þfÞt ™rn. ÷û{e™t ykþÚtes Œw:Ënt«{w¾ nòhtu þÂõ‚ytu Wí…Òt ÚtR.” yu{ ƒu ðth ð[™ ƒtuÕÞt. ‚u{tk ‚{: «Ät™ Œw„toŒuðe ÚtR ‚Útt htsË «Ät™ Ëtrðºte Œuðe ÚtR y™u Ëíð«Ät™ ©e÷û{eŒuðe ÚtR. Ëtrðºte ƒúñt™u …t{e y™u ©e÷û{e rð»ýw™u …t{e. “„wÁyus «ò Ë]Âü{tk ‚…s {wÏÞ ËtÄ™ Au yu{ W…Œuþ fÞtuo ntuÞ ™u þwk ?” yu{ {t™e™u rŒÔÞ (Œuð‚t™tk) nòh ð»ttuo ËwÄe ‚eðú ‚… fÞwO. >>23>> x……±…∆ |… ¥…∂™……v……‰ ™……i…÷∫i…x®…⁄±…∆ S…  ¥… S…x¥…i…: * ∫…∆¥…i∫…Æ∂…i…∆ ™……i…∆ i…∫™… x……xi…∆ i…÷ ∫……‰%±…¶…i…¬ **19** ∫…ΩÙ…‰ n˘i……EÚ…«™…÷i…¥…n¬¶……∫¥…Ɖ i…j… i…‰V… ∫… * ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ n˘n˘∂……«∫……Ë Æ®™… n˘¥™…… ∫…i……EfiÚ i…®…¬ **24** RåAt fÞto …Ae su f{¤™t Œtkzt™tu yk‚:«Œuþ ‚u{tk «ðuþ fhe™u . WŒtË{w¾u ƒuXu÷t ƒúñt «r‚ ‚u Ë{Þu yá~Þ{qŠ‚ ¼„ðt™ “‚… ‚… . >>16>> i…j…… n˘i……‰ ™……‰ •…¿…∫…“uË˘Æ…V…x…… ¶…{…si…: * BEÚ…h…«¥…‰ i…n˘§V…∫l…: ∫… EÚ \S…n˘ {… x…ËI…i… **17** ‚u{tk «Út{ yuftýoð s¤{tk ðihts™e ™tr¼Útfe su ƒúñt Wí…Òt ÚtÞt ‚uýu ‚u ðihts™e ™tr¼f{¤{tk hne™u [tu{uh òuÞwk …ý s¤ rð™t ƒeswk ftkR…ý òuðt{tk ytÔÞwk ™rn. yt ºtýuÞ þÂõ‚ytu ð† y÷kfthÚte Ëwþtur¼‚ ÚtR hne.20 i…SUÿÙi¥…… i…i|…¥…HÚ…Æ®…nfi˘π]¬¥…… S… ∫… ∫…¥…«i…: * M…÷ØÒ{… n˘π]Ù¥…k…‰{…‰  n˘¥™…∆ ¥…π…«∫…ΩÙª…EÚ®…¬ **21** “‚… ‚…” ytðwk ƒu yûthðt¤wk ƒu ðth fnu÷wk ð[™ Ëtk¼¤e™u. >>14-15>> S… hbEÚ…t…†S… n÷˘M……«™…… +∆∂…‰x……∫…x∫…ΩÙª…∂…: * j…™…“®…÷J™……†S… ∫…… ¥…j™……: ∂…HÚ™……Â%∂…‰x… V… Y…Ɖ * n÷˘:∫…ΩÙ…|…®…÷J……†S……∫…z…∆∂…‰x…Ë¥…  ∏…™……‰ ®…÷x…‰ ! **16** nu {w™u ! ð¤e Œw„to™t ykþÚte [krzft ytrŒf nòhtu þÂõ‚ytu Wí…Òt ÚtR. ‚u yt þÂõ‚ytu ðihts™e yt¿ttÚte ƒúñtrŒ ºtý Œuðtu™u …t{e.‚… fhtu ‚… fhtu. yux÷u ‘nwk ftuý Awk y™u õÞtkÚte ÚtÞtu Awk’ yu{ rð[th fh‚tk «Út{ f{¤™t ytÄth™u òuðt™e RåAt fhe. ‚u{tk Œw„to Áÿ™u …t{e. yt he‚u …tu‚t™t …r‚™u …t{u÷e ‚u ºtý Œw„torŒ þÂõ‚ytu Útfe ‚u™t ykþÚte y™uf þÂõ‚ytu Wí…Òt ÚtR. >>18>> fuðwk Ät{ ? ‚tu su Ät{{tk «Ät™þçŒðtåÞ {tÞt hs ytrŒf ºtýuÞ „wýtu ™Úte ‚u{s su{tk yÕ… …ý ft¤ {tÞt™tu ¼Þ ™Úte. ƒúñtyu ‚u™wk {w¾ òuðt™e RåAtÚte Ë{„ú rŒþtytu …tu‚u òuR …ý ‚u ð[™™t ðõ‚t-W…Œuüt™u ™rn òuR™u. >>21>> {…s‰ i…{…∫™…i…‰ i…∫®…Ë i…{…:∂…÷r…i®…x…‰ i…i…: * ∫…®……v……Ë n˘∂…«™……®……∫… v……®… ¥…ËE÷Úh`Ù®…S™…÷i…: **22** ‚u…Ae f{¤™e W…h W„ú ‚…™u fh‚t y™u ‚…Útes su{™wk {™ þwØ ÚtÞwk Au yuðt yrÄfthe ƒúñt™u yåÞw‚-ðtËwŒu𠼄ðt™u Ë{trÄ{tk ðifwkX Ät{ ƒ‚tÔÞwk. su Ät{ r™„woý y™u r™¼oÞ Au. Ëtrðºte™t ykþÚte ºtÞe«{w¾ nòhtu þÂõ‚ytu Wí…Òt ÚtR.

rŒÔÞ ði¼ðu Ëk…Òt.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ S…i…÷¶…÷«V…∆ M…n˘…{…s∂…R¬J…S…GÚv…Æ∆  ¥…¶…⁄®…¬ * {…“i……®§…Æ∆ ®…ΩÙ…Æix… EÚÆ“]Ù… n˘ ¥…¶…⁄π…h…®…¬ **25** x…xn˘i……I™……« n˘ ¶…V…÷«π]∆Ù {……π…«nˢ†S… S…i…÷¶…÷«V…Ë: *  ∫… r˘ ¶…†S……π]Ù ¶…: π… b¬¶…§…«r˘…\V… ±…{…÷]ËÙ¶…«M…Ë: **26** À∫…ΩÙ…∫…x…‰  ∏…™…… ∫……EÚ®…÷{… ¥…π]∆Ù i…®…“∑…Æ®…¬ * |…h…®™… |……\V… ±…∫i…∫l……Ë  ¥… Æ\S……‰ æπ]Ù®……x…∫…: **27** 17 |…V…… ¥…∫…M…«∂…ÀHÚ ®…‰ n‰˘ ΩÙ i…÷¶™…∆ x…®…: |…¶……‰ ! * i…j…… {… S… x… §…r˘™…‰™…∆ ™…l…… E÷ÚØÒ i…l…… EfiÚ{……®…¬ **30** fuðtu ðh ? ‚tu nu «¼tu ! ‚{™u ™{Mfth Au. ({the ËtÚtu ytí{t™u òuze ŒR™u) rðrðÄ «òytu™u Ëòuo. ytðt Ëðuoïh ©e ðtËwŒuð™tk Œþo™ …t{u÷t ƒúñt {™{tk ƒnw n»to …t{e™u ¼„ðt™™u «ýt{ fhe™u ƒu ntÚt òuze™u ‚u{™e …tËu W¼t hÌtt. {nthJsrz‚ {wfxw ytrŒf rŒÔÞ yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t. >>31>> i…∆ |……ΩÙ ¶…M…¥……x•…¿∆∫i…÷π]Ù…‰%Ω∆Ù i…{…∫…… i…¥… * ¥…Æ∆ ¥…Æ™… ®…k…∫i¥…∆ ∫¥…… ¶…π]∆Ù ™… i|…™……‰% ∫… ®…‰ **28** <i™…÷Ci¥……xi…n«˘v…‰  ¥…πh…÷•…«¿…{™…ËC™…∫…®…… v…x…… * ¥…ËÆ…V…‰x……l… ±……‰EÚ…x…¬ |……M±…“x……x∫…¥……«x…¬ ∫¥… B‰I…i… **32** ntÚt òuze™u W¼t hnu÷t ƒúñt «íÞu ¼„ðt™ ƒtuÕÞt fu– nu ƒúñ™T ! nwk ‚{the ‚eðú ‚…ùÞtoÚte ƒnw «ËÒt ÚtÞtu Awk. ƒu ntÚt òuze hnu÷t [‚w¼wos ™kŒ „ÁztrŒf …t»toŒtuyu ‚Útt yü rËÂØytuyu ‚Útt A ¼„þçŒðtåÞ yiïÞtuoyu Ëuðu÷t y™u rŒÔÞ ®ËntË™{tk ÷û{eS ËtÚtu rðhts{t™ Au. ‚tu {thtÚtfe ‚{tu Mðt¼eü ðh™u {t„tu. fuðt ¼„ðt™ ? ‚tu {™tunh rŒÔÞ ~Þt{ ËwkŒh {qŠ‚ su{™e Au. yt «fthu ƒu ðhtu {tøÞt. «òytu™e Ë]Âü{txu ythk¼u÷tk ftÞtuo{æÞu òu ftuR ftÞo ‚{thtÚte ™ rËØ ÚtR þfu yu{ sýtÞ ‚tu ðtkrA‚ ðhŒt‚t nwk ‚u {tYk ‚{thu ‚íft¤ M{hý fhðwk. >>28>> nu {w™u ! yt he‚u rð»ýw ¼„ðt™ ƒúñt™u ðhŒt™ yt…e™u yk‚Äto™ ÚtR „Þt. >30> i…i…∫i…∆ ¶…M…¥……x…⁄S…‰ ∫…‰i∫™…i…‰ i…‰ ®…x……‰Æl…: * ¥…ËÆ…V…‰x… ®…™……i®™…ËC™…∆ ¶……¥… ™…i¥…… ∫…®…… v…x…… * |…V……: ∫…fiV……l… ∫¥……∫……v™…‰ EÚ…™…Ê ∫®…™……Ê%ΩÙ ®…π]Ùn˘: **31** yuf ËtÚtu WŒÞ …t{u÷t Œþ nòh ËqÞo™t suðt yr‚þÞ «ftþ{t™ ‚u ‚uòu{Þ ðifwkX™tÚt ðtËwŒu𠼄ðt™™tk Œþo™ …tBÞt. <i™…÷H∫i…‰x… i…∆ V……x…∆∫i…{… ∫… |…‰ÆE∆Ú |…¶…÷®…¬ * ∫¥…∆ S…  ¥…∑…∫…fiV…∆ •…¿… ™…™……S…‰% ¶…®…i…∆ ¥…Æ®…¬ **29** yt he‚u ¼„ðt™u ðh {txu «uhýt fh‚tk ƒúñtyu ‘yt ‚…{tk «uhýt fh™tht {nt«¼w ðtËwŒu𠼄ðt™ Au’ yu{ òýe™u y™u ‘nwk rðïË]üt ƒúñt Awk’ yu{ òýe™u {™RÂÃË‚ ðh {tøÞtu. y™u Ë]Âü fhðt A‚tk …ý ‚u{tk {™u su he‚u ƒkÄ™ ™ ÚttÞ ‚uðe f]…t™u fhtu. ‚{tu {™u yíÞk‚ ðnt÷t Atu. yux÷u ƒúñtyu …qðo fÕ…{tk rðhtx þheh rð»tu „wý f{ot™wËthu ÷e™ Útyu÷t ûtuºt¿ttu™tu su Œuntuí…Â¥t«fth y™u ‚uytu {txu yrÄfth™u y™wËthu su MÚtt™trŒr™{toý«fth ‚u Ë{trÄ ƒ¤Úte òÛÞtu. {™u «òytu™e Ë]Âü fhðt{tk W…Þtu„e þÂõ‚ yt…tu. ðihtsY… nwk ‚u {the ËtÚtu Ë{trÄyu fhe™u ytí{t™t yuf…ýt™e ¼tð™t fhe™u. ‚tu ‚{thu ‚u™e fþe ®[‚t fhðe ™rn. M{hý {tºt{tks ‚u ‚{tht ftÞo™u nwk rËØ fhe yt…eþ. >>24-27>> ðhtu {tøÞt …Ae ðhŒt‚t ¼„ðt™ ƒúñt «íÞu ƒtuÕÞt. þwk ƒtuÕÞt ? ‚tu nu ƒúñ™T ! ‚{thtu {™tuhÚt ˽¤tu ËV¤ Útþu. rŒÔÞ …e‚tkƒh™u Äthe hnu÷t. [th ntÚt{tk þk¾ [¢ „Œt …È™u Äthe hnu÷t. y™k‚h ƒúñtyu …ý ðihts™e ËtÚtu r[¥t™e yuft„ú‚tY… Ë{trÄyu fhe™u ðihtòí{f Mðtí{t™u rð»tu …qðo fÕ…{tk ÷e™ ÚtR hnu÷t Ëðo ÷tuftu òuÞt. >>29>>  ¥…∫…M…«∂…ÀHÚ ∫…®|……{™… ∫… ∫…M……«™… ®…x……‰ n˘v…‰ * •…¿V™……‰ i…®…«™…∫i……¥…n˘… n˘i™…: |……n÷˘Æ…∫… ΩÙ **33** . [‚w¼wos.

o > ∫l……{… ™…i¥……hb®…v™…‰ i…∆ i…i…: ∫… ®…x…∫……∫…fiV…i…¬ * i…{……‰¶… HÚ ¥…∂…÷r‰˘x… ®…÷x…“x……t…∆†S…i…÷:∫…x……x…¬ **34** íÞth…Ae ð¤e ƒúñtyu …tu‚t™tk [th {w¾tuÚtfe þti[. …Âù{ {w¾Útfe Ët{ðuŒ y™u W¥th {w¾Útfe yÚtðoðuŒ ËßÞtuo. «ò Ë]Âü{txu «uhýt fhu÷t Ë™ftrŒftuyu ‚tu …tu‚u ™iÂcfuLÿ ðtËwŒðu …htÞý ntuðtÚte r…‚t ƒúñt™wk ‚u «ð]Â¥tÄ{o…h ð[™ „úný fÞwO ™rn. rðr[ºt Ë]Âü h[ðt™tu ËkfÕ… fÞtuo. >>39>> «Út{ «„x Útyu÷t ËqÞo™u ƒúñtyu ykz™t {æÞ¼t„{tk MÚtt…™ fÞtuo. …w÷MíÞ. fŒo{. {™Útfe ft{. ƒútñtrŒ …whtýtu. ‚…. ðût:MÚt¤Útfe ðt™«MÚt y™u {M‚fÚtfe ËkLÞtË. yrºt. {w¾Útfe ðtýe-ËhMð‚e y™u ¼]fxw eÚtfe ¢tuÄ ËßÞtu. >>42>> ®…Æ“ S…®… j…∆ {…÷±…Ω∆Ù {…÷±…∫i™…∆ S… ¶…fiM…÷∆ GÚi…÷®…¬ * ¥… ∫…π`∆Ù EÚn«˘®…∆ S…Ë¥… n˘I…®… R¬M…Æ∫…∆ i…l…… **37** •…¿S…™…» S… æn˘™……n¬M……Ω«Ù∫l™…∆ V…P…x…∫l…±……i…¬ * ¥…x……∏…®…∆ i…l……‰Æ∫i…: ∫…z™……∫…∆  ∂…Æ∫……‰%∫…fiV…i…¬ **43** fÞt ‚u «ò…r‚ytu ? ‚tu {her[. ËtÚt¤Útfe ði~Þòr‚„ý y™u …tŒÚtfe þqÿ òr‚„ý ËßÞtuo.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 18 Ëðo¿t ƒúñtyu s„‚Ë]Âü™wk Ët{ÚÞo ¼„ðt™Útfe …t{e™u. >>36>> ð¤e …tu‚t™t ƒtnwÚtfe ûtrºtÞ òr‚„ý. s½™MÚt¤ (frx¼t„) Útfe „tnoMÚÞ. ‚u …Ae ƒúñtyu {™Úte ¢tuÄ™u r™Þ{{tk fhe™u. su{™tk Ë™f Ë™kŒ Ë™t‚™ Ë™ífw{th yuðtk ™t{tu Au. >>40>> |…V……: ∫…fiV…i… S…‰i™…⁄S…‰ i……∆∫i…n˘… i…‰ i…÷ i…u˘S…: * x… V…M…fiΩ÷Ùx…Í π`ÙE‰Úxp˘…∫i…‰¶™…†S…÷GÚ…‰v…  ¥…∑…∫…fi]¬Ù **35** < i…ΩÙ…∫…{…÷Æ…h…… x… ™…Y……x…¬  ¥…|…∂…i…∆ i…l…… * ¥…∫¥…… n˘i™…®…ØÒ u˘∑……x∫……v™……∆†S… ®…÷J…i……‰%∫…fiV…i…¬ **41** Ësuo÷t Ë™ftrŒftu «íÞu rðïËúüt r…‚t ƒúñtyu “nu …wºttu ! ‚{tu «òytu™u Ëòuo” yu{ fÌtwk. …w÷n. rðïŒuð‚tytu y™u ËtæÞ Œuð‚tytu. >>34>> @ÒM¥…‰n∆˘ ¥…n˘x……i{…⁄¥……«tV…÷¥…Ên∆˘ S… n˘ I…h……i…¬ * ∫…∫…V…« {… ˘®……i∫……®… ∫……Ë®™……SS……l…¥…«∫…∆ Y…i…®…¬ **40** ð¤e ƒúñtyu …qðo {w¾Útfe ÉøðuŒ. >>37>> ð¤e ƒúñtyu ÓŒÞÚtfe ƒúñ[Þo. ‚Útt yt Ëðo™e Srðft ð]Â¥t…ý …]ÚtfT …]ÚtfT ËSo. yu{ [th yt©{tu ËßÞto. ‚u …Ae ‚…Úte ‚Útt ¼Âõ‚Úte yr‚ þwØ Útyu÷t {™Úte r™ð]Â¥tÄ{o…htÞý ™iÂcf [th ytã{wr™ Ë™ftrŒftu ËßÞto. >>43>> v…®…» i…i…: ∫… æn˘™……n˘v…®…» {…fiπ`Ùi…∫i…l…… * ®…x…∫…: EÚ…®…®……∫™……SS… ¥……h…” GÚ…‰v…∆ ß…÷¥……‰%∫…fiV…i…¬ **38** ¥…I…:∫l…±…… i{…i…fiM…h……x…∫…÷Æ…\V…P…x…∫l…±……i…¬ * ∫…∫…V…« S… M…÷n˘…x®…fii™…÷∆  x…@Ò«Ài…  x…Æ™……∆†S… ∫…: **44** ∂……ËS…∆ i…{……‰ n˘™…… ∫…i™… ®… i… v…®…«{…n˘… x… S… * S…i…÷¶™……Ê ¥…n˘x…‰¶™…†S… S…i¥…… Æ ∫…∫…fiV…‰ i…i…: **39** . >>41>> G÷Úr˘∫™… i…∫™… ¶……±……SS… ØÒp˘ +…∫…“k…®……‰®…™…: * ®…x™…÷∆  x…™…®™… ®…x…∫…… |…V…‰∂……x∫……‰%∫…fiV…k…i…: **36** §……Ω÷Ù¶™…: I… j…™…∂…i…®…⁄ØÒ¶™……∆ S…  ¥…∂……∆ ∂…i…®…¬ * {…n¬¶™……∆ ∂…⁄p˘∂…i…∆ S…Ëi……x∫…∫…V…« ∫…ΩÙ ¥…fi k… ¶…: **42** ftu…tÞ{t™ Útyu÷t ƒúñt™t ¼t÷Útfe ‚{tu„wý «Ät™ YÿŒuð Wí…Òt ÚtÞt. íÞthu ‚u{™e W…h ƒúñt ƒnw ftu…tÞ{t™ ÚtÞt. yü ðËwytu.> ð¤e ƒúñtyu …tu‚t™t [th {w¾Útfe ¼th‚trŒ Rr‚ntËtu. yt Ëðo™u ËßÞto. ythk¼ft¤{tks ƒúñËáþ ‚uòu{Þ {qŠ‚ su™e Au y™u Ëðo™t ytrŒ ¼t„{tk Útyu÷ ntuðtÚte ytrŒíÞËk¿tt su™e Au yuðtu ËqÞo ðtËwŒuð™e RåAtÚte «„x ÚtÞtu. Œût y™u ykr„hË yt ™t{™t Œþ «ò…r‚ytu fÌtt Au. ŒÂûtý {w¾Útfe ÞswðŒou . …tu‚t™t yk„Útfe {heåÞtrŒ Œþ «ò…r‚ytu ËßÞto. ŒÞt y™u ËíÞ yt ™t{™t [th Ä{o…tŒtu ËßÞto. >>33>> íÞth…Ae ƒúñtyu …tu‚t™t ÓŒÞÚtfe Ä{o. ™t™trðÄ Þ¿ttu. ƒútñý òr‚™tu „ý. ¼]„w. ¢‚w. ƒth ytrŒíÞtu. ðrËc. …]c¼t„Útfe yÄ{o. ytu„ý…[tË ðtÞwytu.

…ðo‚tu.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ð¤e ƒúñtyu ðût:MÚt¤Útfe r…‚]„ýtu. >>51>> n÷˘M……Ên¬¶…¥……x……∆ ∂…HÚ“x……∆ i…n÷˘{……∫…x…i…i{…ÆË: * nˢi™…ÆI…: {…∂……S……tËn«˘k…∆ ®…t… ®…π…… n˘ S… **52** i…l…… ∫…… ¥…j™…÷n¬¶…¥……x……∆ ∂…HÚ“x……∆ i…n÷˘{……∫…EËÚ: * n˘k…®…fiπ™…… n˘ ¶…™…«Y…‰ ®…÷x™…z…∆ S……z…®……‰π…v…“: **53** ∏…“V……i……x……∆ S… ∂…HÚ“x……∆ i…n÷˘{…… ∫i…{…Æ…™…h…Ë: * n˘k…∆ n‰˘¥……∫…÷Æx…ÆË: {……™…∫……V™… ∫…i…… n˘ S… **54** ð¤e ƒúñtyu su s™tu™kw suðkw …qðo f{o n‚wk ‚u™u y™wËthu ‚u{™u ‚uðt MÚtt™{tk MÚtt…e™u ‚u{™e swŒe swŒe Srðftð]Â¥t …ý fhe yt…e. ‚u{s [thu «fth™t {q‚o y™u ºtý «fth™t y{q‚o yuðt r…rºtytu {txu MðÄt þçŒÚte y…oý Út‚t yÒttrŒY… Srðftð]Â¥t fhe yt…e. >>45-46>> ∫…fi π]Ù®…‰i……∆  ¥…±……‰C™…… {… x…… i…|…“i……‰ ™…n˘… i…n˘… * ΩÙÀÆ v™……i¥…… ∫… ∫…∫…fiV…Ê i…{……‰ ¥…t…∫…®…… v… ¶…: * @Òπ…“x∫¥……™…®¶…÷¥……n˘”†S… ®…x…⁄˘∆ ®…x…÷V……x… {… **47** ƒúñtyu …tu‚u yt Ësuo÷e ƒnw «fth™e …ý Ë]Âü òuR. yt «fthu Ëðo ftuR™e …ý swŒe swŒe ð]Â¥t ƒúñtyu fhe yt…e. >>47>> i…i…: |…“i…: ∫… ∫…¥…Êπ……∆  x…¥……∫……™… ™…l……‰ S…i…®…¬ * ∫¥…±……ÊE∆Ú S… ¶…÷¥…±……ÊE∆Ú ¶…⁄±……ÊE∆Ú ∫…®…EÚ±{…™…i…¬ **48** 19 S…C±…fi{…‰ M……‰®…fiM……n˘“x……∆ ¥…fiÀk… ∫… ™…¥…∫…… n˘ S… **50** ‚u ð]Â¥tytu™u fnu Au– ƒúñtyu Œuð‚tytu {txu y{]‚ {™w»Þtu ‚Útt Ér»tytu {txu yÒt y™u yti»trÄytu. Ë{wÿtu. ‚Útt ÷û{eÚtfe WKðu÷e Œw:Ënt«{w¾ þÂõ‚ytu{txu ‚u{™t W…tËf yuðt Œuðtu yŒuðtu {™w»Þtuyu Þ¿ttrŒf{tk y…oý fht‚wk su ŒwÄ…tf ½e Ëtfh ytrŒf ‚uY… ð]Â¥t fÕ…e yt…e. Þût htûtË yËwh ÔÞt½ú Ë…o ytrŒf {txu Ëwht{tkËtrŒ y™u „tÞ {]„trŒf{txu ‚]ýtrŒf ð]Â¥t fhe yt…e. ™Œeytu. >>48>> ™…‰π……∆ i…÷ ™……nfi˘∂…∆ EÚ®…« |……CEÚ…±…“x…∆  ΩÙ i…… x¥… v…: * ∫…∆∫l……{™… i……nfi˘∂…‰ ∫l……x…‰ ¥…fik…“∫i…‰π……®…EÚ±{…™…i…¬ **49** . …ûteytu y™u MÚttðh sk„{ Ëðo™u Wí…Òt fÞto. …ý ‚ux÷tÚte ƒúñtkz™wk …qýo ™rn Út‚tk {™{tk ßÞthu yËk‚tu»t ytÔÞtu íÞthu ¼„ðt™™wk æÞt™ fhe™u ‚… rðãt y™u Ë{trÄ ËtÚtu Ér»tytu ‚Útt MðtÞk¼wð ytrŒf {™wytu ‚Útt {™w»Þtu Wí…Òt fÞto. htûtËtu. M…xv…¥……»†S……Æh……x…¬  ∫…r˘…x…¬ ∫…{……«x™…I……∆†S… Æ…I…∫……x…¬ * x…M……x®…‰P…… x¥…t÷i…†S… ∫…®…÷p˘…x…¬ ∫… Æi…∫i…l…… **45** ¥…fiI……x{…∂…⁄x{… I…h…†S… ∫…¥……«x∫l……¥…ÆV…R¬M…®……x…¬ * ∫¥……R¬M…‰¶™… B¥… ∫……‰%ª……I…“n¬•…¿… x……Æ…™…h……i®…EÚ: **46** ð¤e ™thtÞý{tk {™ su{ýu òuze ŒeÄwk Au yuðt ƒúñtyu …tu‚t™tk yk„tu Útfes Ëðo „kÄðtuo. rðs¤eytu. Þûttu. rËØtu. >> Œw„toÚtfe Wí…Òt Útyu÷e [krzft ytrŒf þÂõ‚ytu {txu ‚u{™e W…tË™t{tk ‚í…h yuðt ŒiíÞ htûtË r…þt[ ytrŒfu su {ã-{tkËtrŒ y…tÞ ‚uY… ð]Â¥t fhe yt…e. >>51>> ∫… n‰˘¥……x……∆ i…÷  ¥…∑…‰π……∆ ΩÙ¥™…∆ ¥…fi k…®…EÚ±{…™…i…¬ * +®…⁄i……«x……∆ S… ®…⁄i……«x……∆  {…i…fih……∆ EÚ¥™…®…‰¥… S… **51** Ëðo Œuð‚tytu {txu ‚tu Mðtnt þçŒÚte y…t‚t yÒttrŒY… nÔÞ ð]Â¥t fhe yt…e. …þwytu. >>52-54>> n‰˘¥……x……®…®…fii…∆ x…fih……®…fiπ…“h……∆ S……z…®……‰π…v…“: * ™…I…ÆI……‰∫…÷Æ¥™……Q…∫…{……«n˘“x……∆ ∫…÷Æ… ®…π…®…¬ * |…V……{…i…“x……∆ ∫… {… i…∫i…i…: |……ΩÙ… J…±……: |…V……: * <V™…… n‰˘¥……†S…  {…i…Æ…‰ ΩÙ¥™…EÚ¥™……i®…EËÚ®…«J…Ë: **55** ytðe Ëthe Ë]Âü ËsoðtÚte {™{tk «ËÒt Útyu÷t ƒúñtyu ËðoftuR™u hnuðt {txu ÞÚttur[‚ Mð÷tuof ¼wð÷tuof y™u ¼q÷tuof …ý ËßÞto. s½™ MÚt¤Útfe yËwhtu y™u „wŒtÚtfe {]íÞw ‚Útt r™Éor‚ ™t{™tu Œuðrðþu»t ‚Útt ™hftu ËßÞto. {u½tu. ð]ûttu. [thýtu. ‚Útt ËtrðºteÚtfe Wí…ÒtÚtyu÷e ºtÞe«{w¾ þÂõ‚ytu {txu ‚tu ‚u{™t W…tËf Ér»tytrŒfu Þ¿t{tk y…oý fht‚wk su ™{thtrŒ Ér»tÄtLÞ fu ztk„hytrŒf yÒt fu yti»trÄytu ‚uY… ð]Â¥t fhe yt…e. Ë…tuo.

suðe r¢Þtytu n‚e. >>63>> |……CEÚ±{…‰ ™……nfi˘∂…“ ∫…∆Y…… ¥…‰n˘…: ∂……∫j…… h… S…  GÚ™……: * EÚ±{…‰%x™…‰ i……nfi˘∂……: ∫…¥…Ê v…®……«: ∫™…÷†S…… v…EÚ… Æh…: **60** …qðo fÕ…{tk suðe Ëk¿tt n‚e. ‚u{™t ÓŒÞf{¤Útfe WKðu÷t rð»ýw™e …t÷™r¢Þt™u fnu Au– ðihts…wY»ttí{f su rð»ýw «Út{ fÌtt ‚u …ý Ä{o{ÞtoŒt™u …rh…t÷™ fh‚t Útft Ë{„ú ÷tuftu™wk …tu»tý fhu Au. >>55-56>> <il…∆ EfiÚi……  ΩÙ ®…™……«n˘… i…‰x… x……Æ…™…h……i®…x…… * nˢ¥…∆  {…j™…®…i……‰  x…i™…∆ V…x…Ë: EÚ…™…» ™…l…… ¥… v… **57** nu {w™u ! ™thtÞý{tk {™ su{ýu òuze ŒeÄwk Au yuðt ƒúñtyu ytðe {ÞtoŒt fhe Au. suðtk þtMºttu n‚tk. suðt Ä{tuo n‚t y™u suðt yrÄftheytu n‚t yt ∫…r˘®…«n‰˘¥…∫……v…⁄x……∆ M…÷{i™…Ë i…n¬p˘…‰ ΩÙ®…fii™…¥…‰ * ∏…‰™…∫…‰ ∫…¥…«¶…⁄i……x……®…… ¥…¶……«¥……‰% ∫i… ∫…i{…i…‰: **64** . >>60>>  ¥…πh…÷™…«: EÚ l…i…: ∫……‰% {… ¥…ËÆ…V…{…÷ØÒπ……i®…EÚ: * {……‰π…™…i™… J…±……ƒ±±……‰EÚ…x®…™……«n˘…: {… Æ{……±…™…x…¬ **61** yt he‚u ðihts™t ™tr¼f{¤Úte WKðu÷t ƒúñt™e Ë]Âü fne™u. yt yÚto ‘‘∫…⁄™……«S…xp˘®…∫……Ë v……i…… ™…l……{…⁄¥…«®…EÚ±{…™…i…¬ *  n˘¥…∆ S… {…fil¥…” S……xi… ÆI…®…l……‰ yt he‚u ð]Â¥t fhe ytÃÞt …Ae. ‚{tuyu …qsu÷t yt * i…n¬¶…… ¥…i……: |…{…txi…‰ i…∫®……k…k…∫™… Æ…‰S…i…‰ **’’ RíÞtrŒ ©]r‚M{]r‚yu Œuðtu ‚Útt r…rºtytu ‚{tht Ë{„ú {™tuuhÚttu™u r™ùu Ëk…qýo fhþu. «ò…r‚ytu™t …r‚ yuðt ƒúñtyu ∫¥…:’’ ‘‘i…‰π……∆ ™…‰ ™…… x… EÚ®……« h… |……C∫…fiπ]¨…∆ |… i…{…‰ n˘Æ‰Ú * i……x™…‰¥… …tu‚t™e Ë{„ú «òytu «íÞu fÌtwk fu– nu «ò ! ‚{thu Ëðouyu Œuðtu ‚Útt |… i…{…txi…‰ ∫…fiV™…®……x……: {…÷x…: {…÷x…: ** ÀΩÙª……  ΩÙª…‰ ®…finG˘÷ Ú⁄ Ɖ v…®……«v…®……«x…fii……x…fii…‰ r…rºtytu™e nÔÞfÔÞY… Þ¿ttu ðzu …qò fhðe. suðt ðuŒtu n‚t. {txu Ëðos™tuyu ŒuðËkƒÂLÄ yÂø™ntuºttrŒ y™u r…‚]ËkƒÂLÄ ©tØtrŒ f{o ÞÚttur[‚ ÞÚttrðrÄ r™íÞ fhðwk. >>59>> ¼„ðt™ ðtËwŒuð™t su yð‚thtu …qðuo ÚtR „Þt Au y™u ¼rð»Þ{tk Útþu y™u yt ð‚o{t™ft¤u ð‚uo Au ‚u{™e „ý™t fhðt {txu „ý™t{tk fwþ¤ s™tuyu …ý Ë{Úto Útðt‚wk ™Úte. yÚtto‚T ðihts …wY»t ƒúñtîtht rðr[ºt y™k‚ þÂõ‚ðt¤t s„íË„o™u fhu Au. ¥……∫…÷n‰˘¥…‰SUÙ™…Ë¥…‰il…∆ ¥…ËÆ…V……n¬•…¿∞Ò {…h…: * EÚ±{…‰ EÚ±{…‰ ¶…¥…i™…‰¥… ∫…fi π]Ù§…«Ω÷Ù ¥…v…… ®…÷x…‰ ! **59** +¥…i……Æ… ¶…M…¥…i……‰ ¶…⁄i…… ¶……¥……†S… ∫… xi… ™…‰ * EÚi…÷» x… ∂…C™…i…‰ i…‰π……∆ ∫…R¬J™……∆ ∫…R¬J™…… ¥…∂……Ænˢ: **63** nu {w™u ! fÕ…u fÕ…u ðtËwŒuð™e RåAtÚtes ƒúñtY… ðihtsÚtfe yt he‚u ƒnw «fth™e Ë]Âü ÚtÞts fhu Au. su s™tu yu{™wk …qs™ ™rn fhu ‚u ‚tu r™ùu ™hf™u …t{þu. >>61>> ®…x¥…… n˘ ¶…: {……±™…®……x……: ∫…‰i…¥…∫i¥…∫…÷ÆË™…«n˘… * EÚ…®…∞Ò{…ËÃ¥… ¶…txi…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥…∫i…n˘… ∫¥…™…®…¬ * •…¿… n˘ ¶…: |……l™…«®……x…: |……n÷˘¶…«¥… i… ¶…⁄i…±…‰ **62** íÞth …Ae ð¤e ƒúñtyu Ëðo s™tu™e su ðýto©{tur[‚ Ä{o{ÞtoŒt ‚u™t hûtý{txu ‚u ‚u s™tu™e òr‚ytu{tk su {wÏÞ Mð¼tðu fhe™u yrÄfth™u ÞtuøÞ n‚t ‚u{™u y™u {™wytu™u ÞÚttur[‚ yrÄfth…Œ{tk MÚtt…™ fÞto. >>58>> {™ðtrŒftuyu …rh…t÷™ fht‚e Ë™t‚™ Ä{o{ÞtoŒtytu™u ßÞthu ™h …þw ytrŒf ÞÚtuü Y… Äh™tht yËwhtu ¼uŒe ™t¾uAu íÞthu ‚tu ƒúñt rŒftuyu «tÚto™t fhu÷t MðÞk ðtËwŒðu ¼„ðt™ …]Úðe W…h «tŒw¼ðo u Au. yt yÚto ¼t„ð‚{tk ‘‘V…x®…EÚ®……« ¶…v……x…… x… ∫… xi… ®…‰%R¬M… ! ∫…ΩÙª…∂…: * x… ∂…C™…i…‰ i…÷ ∫…∆J™……i…÷®…x…xi…i¥……x®…™…… {…  ΩÙ’’ RíÞtrŒ ð[™tuyu ðýoÔÞtu Au. >>57>> i…i……‰ •…¿… ∫… ∫…¥…Êπ……∆ v…®…«∫…‰i¥…¥…x……™… S… * i…k…VV…… i…π…÷ ™…‰ ®…÷J™……∫i……x®…x…⁄∆†S……{™… i… π`Ù{…i…¬ **58** ðýoÔÞtu Au.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ <π]Ù…: ∫…®{…⁄Æ ™…π™… xi… ¡‰i…‰ ™…÷π®…x®…x……‰Æl……x…¬ * Bi……x™…‰ x……S…« ™…π™… xi… i…‰ ¥…Ë  x…Æ™…M…… ®…x…: **56** 20 Ëðo Ëk¿ttytrŒf ƒeò fÕ…{tk …ý ‚uðts ÚttÞ Au. yÚtto‚T yð‚thtu y™k‚ Au.

‚u yt …tu‚u Ësuo÷t ƒúñtkz™e ykŒh hnu÷t Ëðo¼q‚tu™u ÞÚttf{o Ësoðt{tk ÞwÂõ‚™u òý™tht ntuðtÚte Ëðo¿t fÌtt Au. ÷tuftu…fth rËðtÞ ƒeswk fthý yð‚th Äthý{tk ™Úte. >>64>> yt ðtËwŒu𠼄ðt™ Ëðo ftuRyu W…tË™t fhðt ÞtuøÞ. ‚u ûtuºt Ëk¿t‚ Œuntu™u su òýu ‚u ‘ûtuºt¿t’ Ëk¿ttÚte fnuðtÞ Au. >>70>> ¥™……{™… ∫¥……∆∂…Ë Æ®……ƒ±±……‰EÚ…x™…l…… Mx…¥…ØÒh……n˘™…: * ∫¥…∫i™……∫…i…‰ ∫¥…∫¥…±……‰E‰Ú i…l…Ëπ… ¶…M…¥……x®…÷x…‰ ! **66** ∫…M……«i|……C∫… SS…n˘…x…xn˘: ∂…÷r˘ BEÚ†S…  x…M…÷«h…: * ™…l……∫…“k……nfi˘M…‰¥……∫……¥… x¥…i……‰%{™… ∫i…  x…®…«±…: **67** yt ƒtƒ‚™u Ëáütk‚ fnu Au– nu {w™u ! su{ yÂø™ ðÁý ytrŒf. yt ðtËwŒu𠼄ðt™ Ë]Âü …nu÷tk suðt ËÂå[Œt™kŒ þwØ r™„woý yuf n‚t. …wY»t y™u ‚u™tk {nŒtrŒ ftÞtuo{tk yLðÞ…ýu hÌtt Au y™u MðÄt{{tk …]ÚtfT ÔÞr‚huf…ýu hÌtt Au. Œuðtu y™u ËtÄws™tu™t hûtý{txu ‚Útt ‚u{™t ÿtune su yËwhs™tu ‚u{™t ™tþ{txu ‚Útt Ëðo ¼q‚tu™t fÕÞtý {txu ÚttÞ Au. ‚u{ yt ¼„ðt™ Ëðo{tk ÔÞt…e™u MðÄt{{tk …]ÚtfT rðhtsu Au. yt ÷tuftu «íÞu …tu‚t™t ykþ ßðt¤t s¤trŒfu fhe™u ÔÞt…e™u …tu‚…tu‚t™t ÷tuf{tk ÞÚttËw¾ ð‚uo Au. >>73>> ∫…¥……Ê{……∫™……‰  x…™…xi…… S… ¥™……{…EÚ†S…Ëπ… EÚ“Ãi…i…: * +…i™… xi…E‰Ú ±…™…‰%l…Ëπ… ¶…¥…i™…‰¥… ™…l…… {…÷Æ… **69** I…‰j……h……∆ S… I…‰j… ¥…n˘…∆ |…v……x…{…÷ØÒπ…∫™… S… * ®……™……™……: EÚ…±…∂…H‰Ú†S……I…Æ∫™… S… {…Æ…i®…x…: * . >>68>> Sðtu y™u Rïhtu™t su Œuntu Au ‚u ‘ûtuºt’ yuðe Ëk¿ttÚte fnuðtÞ Au y™u ‚u Œuntu {nŒtrŒ [tuðeþ ‚íðtuyu h[u÷t Au. Ëðo{tk yrLð‚ ÚtÞt A‚tk …ý ‚uðts r™{o¤ Au. >>72>> V…“¥……x……®…“∑…Æ…h……∆ S… i…x…¥…: I…‰j…∫…∆Y…EÚ…: * ®…ΩÙn˘… n˘i…k¥…®…™™…: I…‰j…Y……J™……∫i…÷ i… u˘n˘: **73** ð¤e yt ƒtƒ‚™u MVwx áütk‚Úte Ë{Úto™ fhu Au– ðtÞw ‚us s¤ y™u …]Úðe{tk ‚Útt ‚u™t ‚u™t ftÞtuo{tk su{ ytftþ yLðÞ …t{e™u …ý ÞÚtt…qðo r™÷uo… Au ‚u{s yt ðtËwŒuð Ëðo{tk yLðÞ …t{e™u …ý r™÷uo… Au. yu{™u ftuR rðfth yz‚tu ™Úte. ð¤e rºt„wýtí{f {tÞt …tu‚t™t ðþ{tk ð‚o™the ntuðtÚte ð~Þ{tÞ {txus Mð‚kºt …ý fÌtt Au. >>66-67>> ¥……™…÷i…‰V……‰V…±…I®……∫…÷ i…k…iEÚ…™…Êπ…÷ J…∆ ™…l…… * +x¥…“™……{™… ∫i…  x…±…Ê{…∆ ™…l……{…⁄¥…» i…l…Ëπ…  ΩÙ **68** Bi…∫™…Ë¥… ∫¥…∞Ò{…… h… •…¿ ¥…πh…÷ ∂…¥……∫j…™…: * ÆV…+… n˘M…÷h……‰{…‰i……: ∫¥…M…÷h……x…÷M…÷h… GÚ™……: **71** hs ytrŒf „wýtuyu Þwõ‚ y™u …tu‚t™t hs ytrŒf „wýtu™u y™wËthu Wí…Â¥t ÂMÚtr‚ ËknthY… r¢Þtytu su{™e Au yuðt ƒúñt rð»ýw rþð yt ºtý Œuðtu yt ðihts™tks MðY…tu fnuðtÞAu. >>71>> •…¿h……‰ ™…‰ ∫…®…÷i{…z…… n‰˘¥……∫…÷Æx…Æ…n˘™…: * i…‰ V…“¥…∫…∆Y…… ¡¶{…Y……: {…Æi…xj…… ¶…¥… xi… S… **72** ƒúñtÚtfe Wí…Òt ÚtÞu÷t su Œuð yËwh ™h ytrŒf Au ‚u SðËk¿ttÚte fnuðtÞ Au. >>69>> ∫… ¥……∫…÷n‰˘¥…: |…EfiÚi……Ë {…÷∆ ∫… EÚ…™…Êπ…÷ S…Ëi…™……‰: * + x¥…i…†S… {…fil…CS……∫i…‰ ∫…¥……«v…“∂…: ∫¥…v……®… x… **65** ¥…ËÆ…V…: {…÷ØÒπ……‰ ™……‰%j… |……‰HÚ…‰%∫……¥…“∑…Æ… ¶…v…: * Y…‰™…: ∫¥…i…xj…: ∫…¥…«Y……‰ ¥…∂™…®……™…†S… x……Æn˘ ! **70** ËðtoÄeþ ðtËwŒu𠼄ðt™ «f]r‚. >>65>> nu ™thŒ ! Wí…Â¥t «fhý{tk su ðihts…wY»t fÌtt ‚u Rïh ™t{Úte fÌtt Au. yt ¼„ðt™ ytíÞkr‚f «÷Þ{tk Ë]Âü Útfe …nu÷tk suðt n‚t ‚uðt™u ‚uðts hnu Au.yæÞtÞ 24 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 21 yð‚thÄthý™wk «Þtus™ fnu Au– Ëí…r‚ ¼„ðt™™tu ynª su «tŒw¼toð Au ‚u ËØ{o. ‚uytu yÕ…¿t y™u …h‚kºt Au. Ëðo™t r™Þk‚t y™u Ëðo{tk ÔÞt…f fÌtt Au.

…rhýt{e ‚u yt Ëðo™t ©ðý ™Þ™{tk „tu [ h Út‚t Œu r nytu ™ t Œu n tu r™íÞ .” ytðt y™w{t™ «{týÚte ‚Útt ‘‘{…fi l…¥™…{∫…÷ |…±…“™…i…‰ +…{…∫i…‰V… ∫… ±…“™…xi…‰. >>5>> . ft¤™u su ðþ ð‚o™th ntuÞ ‚u ûtrÞ»ýws ntuÞ. ‚Áý¼tð y™u ð]ؼtð y™w¢{u ËðoftuR™t òuðt{tk ytðu Au. {txus „e‚t{tk ‘‘+xi…¥…xi… <®…‰ n‰˘ΩÙ…:’’ yu{ ¼„ðt™u fÌtwk Au. y™u ûtuºt¿t þçŒðtåÞ ytí{tytu™e ‘‘ x…i™……‰  x…i™……x……∆’’ ‘‘x… V……™…i…‰  ©…™…i…‰ ¥……  ¥…{… †S…i…¬’’ ‘‘x… V……™…i…‰  ©…™…i…‰ ¥…… EÚn˘… S…z……™…∆ ¶…⁄i¥…… ¶… ¥…i…… ¥…… x… ¶…⁄™…: * +V……‰  x…i™…: ∂……∑…i……‰%™…∆ {…÷Æ…h……‰ x… ΩÙx™…i…‰ ΩÙx™…®……x…‰ ∂…ƓƉ’’ RíÞtrŒ ©wr‚ M{]r‚ «{týY… þt†Úte yrð™trþ‚t (r™íÞ‚t) r™Âù‚ fhe Au. fu{fu {tÞtsLÞ ðM‚w™wk ûtrÞ»ýw…ýwk òuðt{tk ytðu Au.ûtýu ûtýu ûtÞ …t{u Au . ft¤þÂõ‚. >>2>> |…i™…I…‰h……x…÷®……x…‰x… ∂……§n‰˘x… S…  ¥…¥…‰ EÚ ¶…: * +∫…i™…i……%%EfiÚi…“x……∆ S…  x… †S…i…… ∫…i™…i……i®…x……®…¬ **3** 22 rððufe …wY»ttuyu Œun Œirnf ðM‚w™tu Ëtûtt‚T ûtÞ Œu¾tðtY… «íÞût «{týÚte ‚Útt “ßÞtk ßÞtk {tÞt sLÞ…ýwk Au íÞtk íÞtk ûtrÞ»ýw…ýwk Au.. su™tu ûtÞ …t{ðt™tus Mð¼tð Au yuðt …ŒtÚto{tºt{tk ËðoÚtt-ftÞ ðtýe {™Úte su yíÞk‚ yYr[ yus ðihtøÞ™wk {wÏÞ ÷ûtý fÌtwk Au. «tf]‚ Þ®ífr[‚T ðM‚w ft¤™wk ¼ûÞ Au. su™tu …rhýt{ Út‚tu ntuÞ ‚u™tu ûtÞ ûtýu ûtýu ÚttÞs. yt ûtuºttrŒ Ëðo™t MðY…™wk …]ÚtfT …]ÚtfT ÷ûtýtuyu fhe™u su ¿tt™ (òýðwk) ‚u ¿tt™ fÌtwk Au. >>1>> +…ƶ™… ®……™……{…÷ØÒπ……i∫…¥……« ¡…EfiÚi…™…∫i…÷ ™……: * EÚ…±…∂…Ci™…… ¶…M…¥…i……‰ x……∂™…xi…‰ i……†S… i…u˘∂……: **2** ûtrÞ»ýw…ýwk «Œþtoðu Au– {tÞt …wY»t™u ythk¼e™u su ftuR ytf]r‚ytu Au ‚u Ëðuo™u …ý ¼„ðt™™e ft¤þÂõ‚ ™tþ fhe Œu Au. yðMÚttk‚h™e «tÂó™u …rhýt{ fnuðt{tk ytðu Au. «Ät™. ®…ΩÙ…x…¥™…H‰Ú ±…“™…i…‰%¥™…HÚ®…I…Ɖ ±…“™…i…‰%I…Æ∆ i…®… ∫… ±…“™…i…‰ i…®…: {…Ɖ n‰˘¥…‰ BEÚ“¶…¥… i…’’ ‘‘V……i…∫™…  ΩÙ w…÷¥……‰ ®…fii™…÷:’’ ‘‘+xi…¥…xi… <®…‰ n‰˘ΩÙ…:’’ RíÞtrŒ su «tf]‚ ðM‚w™u ûtrÞ»ýw…ýt™tu ƒtuÄ fh™the ©wr‚ M{]r‚ytu ‚u Y… þt† «{týÚte {tÞtsLÞ ytfth{tºt™e ™ïh‚t r™Âù‚ fhe Au. …wY»t. ™ir{Â¥tf «÷Þ. {txus ‚u ytf]r‚ytu ft¤þÂõ‚™us ðþ ð‚o™the Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 25 {…fil…C{…fil…M±…I…h…Ë™…«VY……x…∆ i…VY……x…®…÷S™…i…‰ **74** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ Y……x…∫¥…∞Ò{… x…∞Ò{…h…x……®…… S…i…÷Õ¥…∂……‰%v™……™…: **24** [tuðeþ ‚íðtí{f ŒunY… ‘ûtuºttu’ Sðtí{tY… ûtuºt¿ttu. «tf]r‚f «÷Þ y™u ytíÞkr‚f «÷Þ yt [th Y…u fhe™u [hu Au– yux÷u «f]r‚sLÞ Ëðo ðM‚wytu™u ¼ûtý fhu Au. >>3>>  x…i™…‰x… |…±…™…‰x…Ëπ… EÚ…±……‰ x…Ë ®… k…E‰Úx… S… * |……EfiÚ i…E‰Úx… ∞Ò{…‰h… S…Æi™……i™… xi…E‰Úx… S… **4** ¼„ðt™™e þÂõ‚Y… su ft¤ fÌttu ‚u r™íÞ «÷Þ.. {q¤{tÞt. yûth-yûthÄt{ y™u yûth ™t{™t …wY»ttu y™u …h{tí{t. >>74>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ¿tt™MðY… r™Y…ý ™t{t [‚w‹ðþ: yæÞtÞ: >>24>> 25 yt yæÞtÞ{tk [‚wŠðÄ «÷Þ™t ¿tt™îtht ðihtøÞ™wk M…ü MðY… y™u ¼Âõ‚ ytrŒf™wk ÷ûtý fÌtwk Au. (&÷tuf 70) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… ¥…ËÆ…M™…∫™……l… i…‰ ¥… S®… ±…I…h…∆ ®…÷ x…∫…k…®… ! * I… ™…πh…÷¥…∫i…÷π¥…ØÒ S…: ∫…¥…«l…‰ i… i…n˘“ Æi…®…¬ **1** yæÞtÞ 25 {tu ©e ™thtÞý fnu Au– nu {wr™Ë¥t{ ™thŒ ! nðu ‚{™u ðihtøÞ™wk ÷ûtý fnwk Awk ‚u™u ‚{u Ëtk¼¤tu. >>4>> n‰˘ ΩÙn‰˘ΩÙ… <®…‰  x…i™…∆ I…“™…xi…‰ {… Æh…… ®…x…: * GÚ®…‰h… nfi˘∂™…i…‰ ™…j… §……±™…i……ØÒh™…¥……v…«EÚ®…¬ **5** [th «÷Þtu {æÞu «Út{ r™íÞ«÷Þ™wk MðY… 14 &÷tufÚte fnu Au– su Œuntu{tk ƒt¤¼tð..

‚tu ‚u …rhýt{ yt…ýt òuðt{tk fu{ ytð‚tu ™Úte ? ‚tu ‚u Œuntu{tk «r‚ûtý Út‚t …rhýt{tu ƒnw Ëqû{ ntuðtÚte ftuR™e áÂü{tk ytð‚t ™Úte.ytí{þçŒðtåÞ {™{tk ‚Útt Œu n {tk Út™tYk þe‚tu » ýtrŒsLÞ y™u htu „ trŒsLÞ. Ëðo yðMÚtt{tk Œw:¾ Œ:¾ ™u Œw:¾s Œu¾tÞ Au. nðu nwk ‚u™t rð™t yuf÷tu þwk fheþ’ yu{ yr‚ ¾uŒÚte Yðu Au. ‚u …ý yÕ… ™rn …ý ƒnw {tuxwk Œu¾tÞ Au. nðu nwk õÞtk hneþ’ yu{ {ntrð÷t……qðof Yðu Au. ‚tu nwk {tht ðnt÷t fwxwkƒ™wk …tu»tý fÞt W…tÞÚte fheþ’ yu{ {ntrð÷t……qðof YŒ™ fhu Au.Œuðtuyu «uhu÷wk yr‚ð]Âü y™tð]Âü rðãwí…t‚ ytrŒfÚte yttðu÷wk. >>8>> ΩÙ… ΩÙ… ®…®……Æ ®…i{…÷j……‰ ΩÙ… {…ix…“  ©…™…i…‰ ®…®… * 23 i……i…∆ ®…‰%¶…I…™…n¬˘ ¥™……Q……‰ n˘∆π]Ù… ∫…{…Êh… ®…‰ ¥…v…⁄: **9** ®…ΩÙ…∫……Ëv……‰% Mx…x…… n˘Mv……‰ ΩÙ… ΩÙ… ∫……‰{…∫EÚÆ…‰%t ®…‰ * ∫¥…E÷Ú]÷Ù®§…∆ EÚl…∆ {……‰π™…‰ x……¥…π…«i{……EÚ∂……∫…x…: **10** ‚us Œw:¾™u rðM‚thÚte Œþtoðu Au– Ëðo MÚt¤u ÷tuftu yr‚ ¾uŒÚte ntÞ ntÞ …tufthe™u hz‚t sýtÞ Au. yt ºtý «fth™tk ƒnw Œw:¾tu Œurnytu™u ¼tu„ðt‚tk «íÞût Œu¾tÞ Au. ð¤e ò„ú‚ ytrŒf yðMÚttytu{tk …ý ðthkðth Œw:¾s ¼tu„ðt‚wk Œu¾ðt{tk ytðu Au. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! {the „tÞtu™u n{ýtks [tuh ÷tuftu nhe „Þt.¼q‚ þçŒðtåÞ htò ð„uhu Útfe ytðu÷wk. yt ƒu áütk‚Úte ‘Œuntu{tk …rhýt{tu «r‚ûtý Ëqû{ he‚u Út‚t òÞ Au …ý yt…ýt òuðt{tk ytð‚t ™Úte’ yt yÚto Ë{Íe ÷uðtu. yu{tk ËkþÞ ™Úte. >>6>> i…∫™……∆ i…∫™……®…¥…∫l……™……∆ n÷˘:J…∆ S… ®…ΩÙn˘“I™…i…‰ * V……O…n˘… n˘π¥…∫l……∫…÷ n÷˘:J…∆ S…Ë¥… {…÷x…: {…÷x…: **7** ‚u ‚u ƒtÕÞtrŒ yðMÚttytu{tk ƒnw Œw:¾ Œurnytu™u ¼tu„ðt‚wk Œu¾ðt{tk ytðu Au. yt{tk «íÞûts «{tý Au. ð¤e ‚uÚte ƒeòu ftuR‘ntÞ ! ntÞ ! {thtu {nu÷ (½h) Ä™ ÄtLÞ ð† …tºttrŒf W…Mfh™e ËtÚtus n{ýtks yÂø™yu ¼M{Ët‚T fhe ŒeÄtu. nðu nwk þe he‚u Sð™ fheþ’ yu{ ƒnw rð÷t……qðof hzu Au. fuðe he‚u ‚tu.ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! {thtu r«Þ‚{ …wºt {he „Þtu. ‚u{. nðu nwk yu™t rð™t þe he‚u ËkËth{tk hne þfeþ’ yu{ ¾uŒtr‚þÞÚte ÁŒ™ fhu Au. ƒesw k ytrļtir‚f. fÞtk ‚u rºtrðÄ Œw:¾tu ? ‚tu yuf ytæÞtÂí{f. {txu {hes sþu’ yu{ þtuftr‚þÞ…qðof yr‚þÞ hzu Au. fu™e …uXu ? ‚tu su{ Œe…™e ßðt¤t «r‚ûtý ™ðe ™ðe ÚttÞ Au y™u s‚e hnu Au …ý ‚u™e „r‚ Ëqû{ ntuðtÚte yt…ýu yufs Œe…ßðt¤t sýtÞ Au ‚u{.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫…⁄I®…i¥……z…‰I™…i…‰ i…k…÷ M… i…n˘‘{……ÃS…π……‰ ™…l…… * °Ú±…¥…fifi r˘¥……«x…÷{…n∆˘ V……™…®……x…… p÷˘®…‰ ™…l…… **6** ßÞthu Œurnytu™t Œuntu «r‚ûtý …rhýt{e Mð¼tððt¤t Au. ð¤e su{ ð]ût{tk V¤tu™e ð]ÂØ «r‚ûtý ÚtÞt fhu Au …ý Ëqû{ ntuðtÚte yt…ýt òuðt{tk ytð‚e ™Úte. ð¤e ‚uÚte ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! {tht ƒt…™u ðt½ ¾tR „Þtu. nðu nwk þtÚte r™ðton fheþ’ yu{ yr‚þÞ rð»ttŒÚte Yðu Au. yux÷wks ™rn …ý {tYk Ë{„ú Ä™…ý ÷wkxe „Þt. ºteswk ytrÄŒirðf. ð¤e ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! {the r«Þ‚{t …í™e {he „R. >>7>> n÷˘:J…®……v™…… i®…E∆Ú ¶…⁄ Æ nfi˘∂™…i…‰ S…… v…¶……Ë i…EÚ®…¬ * +… v…nˢ ¥…EÚ®…{™…j… n÷˘:J…®…‰¥…… ∫i… n‰˘ ΩÙx……®…¬ **8** ÷tuf{tk ŒunÄtheytu™u ºtýuÞ «fth™wk Œw:¾ Œwhk‚ ¼tu„ððwk …zu Au. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR‘ntÞ ! ntÞ ! RLÿŒuð ð]Âü™us fh‚tu ™Úte. ð¤e ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! htòyu . >>9-10>> ∫…∫™…Ë: ∫…®…fir∆˘ ®…iI…‰j…∆ ΩÙ… ΩÙ… n˘Mv…∆  ΩÙ®…… Mx…x…… *  ø™…xi…‰ i…∫EÚÆËM……«¥…: ∫…¥…«∫¥…∆ ®…®… ±…÷ h]Ùi…®…¬ **11** x…fi{…‰h… n˘ hbi……‰%i™…l…» ∂…j…÷h…… ΩÙ… i…i…… bi…: * ÀEÚ EÚÆ…‰ ®… S… E∆Ú •…⁄™……∆ ®……i…… ®…‰ ¥™… ¶…S…… Æh…“ **12** ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! rðrðÄ ÄtLÞÚte …rh…qýo {tYk ¾u‚h yÂø™{Þ …zu÷t rn{u ƒt¤e ŒeÄwk. ð¤e ‚uÚte yLÞ ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! {the …wºtMºte™u ft¤tu Ë…o fhze „Þtu. nðu {tYk …tu»tý ftuý fhþu’ yu{ yr‚ ¾uŒ…qðfo hzu Au.

nðu ‚u Œkz õÞtkÚte ÷tðe™u ¼heþ’ yu{ yr‚ ¾uŒÚte Yðu Au. htrºt…ý ‚ux÷es òýðe. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! þºtwyu {™u yíÞk‚ …ezt …{tze. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! nwk ‚tu ßðthtrŒ htu„tu™e ƒnw …eztÚte {]‚«tÞ ÚtR „Þtu Awk’ yu{ htu„tuÚte …ezt …t{e™u ƒnw ƒnw YŒ™ fhu Au. {txu {™u rĬth Au’ yu{ yr‚þÞ þtufÚte rð÷t… fh‚tu Útftu Yðu Au. >>13-14>> +¥…∫l……x……∆ ∂…Æ“Æ∫™… V…x®…®…fii™…÷ |… i…I…h…®…¬ * EÚ…±…‰x… |……{x…÷¥… n¬¶…: ∫¥…∆ |……Ƨv…∆ n÷˘:J…®…†x…÷i…‰ **15** |……Ƨv……xi…‰ ®…fii™…÷n÷˘:J…∆ ¶…¥…i™…|… i…®…∆  ΩÙ i…i…¬ * ®…fii¥…… {… S… ®…ΩÙq÷˘:J…∆ |……{™…xi…‰ ™…®…™……i…x……: **16** «thçÄ f{o¼tu„™u yk‚u su™u ftuR™e W…{ts ™Úte yuðwk «rËØ {]íÞwŒw:¾ Ëðuo™u ytðu Au. yu™tu …ths ytð‚tu ™Úte. {he™u …ý f{to™wËthu Þ{Þt‚™t ËkƒLÄe {ntŒw:¾tu™u s™tu …t{u Au.fwðt{tk …zwk fu Íuh ¾tô fu ƒeswk þwk fYk y™u yLÞºt sR™u ƒeò s™™u þwk fnwk’ yu{ ƒnw rð÷t……qðof YŒ™ fhu Au. {txu {™u rĬth Au’ yu{ ¾uŒÚte rð÷t… fh‚tu Útftu YŒ™ fhu Au. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR s™ ‘ntÞ ! ntÞ ! yt Þ{Œq‚tu {™u Þ{t÷Þ{tk ÷R sðt ytÔÞt Au’ yu{ ðthu ðthu ¾uŒ fh‚tu Útftu yíÞk‚ Yðu Au. >>19>> S…i…÷™…÷«M……x……∆ ∫……ΩÙª…∆  n˘x…∆  ¥…∑…∫…fiV……‰ ®…÷x…‰ ! *  x…∂…… S… i……¥…i…“ i…∫™… i…n¬u˘™…∆ EÚ±{… =S™…i…‰ **20** nu {w™u ! ËíÞ ºtu‚t ît…h y™u fr÷ yt [th Þw„tu yuf nòh ðth òÞ íÞthu ƒúñt™tu yuf rŒðË ÚttÞ. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‚tu ‘ntÞ ! ntÞ ! {™u þºtwyu {{o¼uŒf yËÌt ð[™ fÌtwk’ yu{ ðthu ðthu ¾uŒ fh‚tu Útftu Yðu Au. ƒúñt™u rŒ™u rŒ™u Út™th ntuðtÚte yu™us Œi™krŒ™ ™t{Úte …ý fnuðt{tk ytðu Au. >>16>> ™hf™t {ntŒw:¾ ¼tu„ÔÞt …Ae ð¤e shtÞws WrKßs MðuŒs ykzs ™t{™e [th Þtur™ytu{tk f{to™wËthu sL{esL{e™u ƒnw Œw:¾e Útyu÷t «týeytu VheÚte {]íÞw™u …t{u Au. >>12>> þheh™e ƒtÕÞtrŒ yðMÚttytu™t sL{ {hý™u ft¤u fhe™u ûtýu ûtýu …tBÞt fh‚t s™tu …tu‚t™t «thçÄ f{osLÞ Œw:¾™u ¼tu„ÔÞts fhu Au. . >>17>>  x…i™…: |…±…™… B¥…∆ i…‰ EÚ“Ãi…i…: ∫…⁄I®…™…… nfi˘∂…… * ∫… Y…‰™……‰%l… ®…÷x…‰ ! ¥… S®… ±…™…∆ x…Ë ®… k…EÚ… ¶…v…®…¬ **18** nu {w™u ! Ëqû{ áÂüÚte òýðt suðtu ‚u yt r™íÞ ™t{™tu «÷Þ yt «fthu ‚{™u {U fne Ëk¼¤tÔÞtu. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! {the ƒnu™™u Þð™tu nhe „Þt. >>15>>  ¥…π…∆ {……∫™…… ®… ΩÙ… ΩÙ…t ®…i{…Àix… ∂…j…÷Æ…EfiÚπ…i…¬ * ΩÙ… ∫¥…∫…… ®…‰ æi…… ®±…‰SUËÙΩÙ…« ΩÙ… Æ: |……ΩÙ ®…®…« ¶…i…¬ **13**  ©…™…‰ V¥…Æ… i…¥™…l…™…… ™…®…n⁄˘i…… <®…‰ ΩÙΩÙ… * <il…∆ Æ…‰∞Ò™…®……h……  ΩÙ nfi˘∂™…xi…‰ ∫…¥…«i……‰ V…x……: **14** i…i……‰ V…Æ…™…÷V……‰ n¬¶…VV…∫¥…‰n˘V……hbV…™……‰ x…π…÷ * ¶…⁄i¥…… ¶…⁄i¥…… ™…l……EÚ®…«  ©…™…i…‰ n÷˘: J…i…Ë: {…÷x…: **17** ð¤e ÷tuf÷tsÚte …ht¼ð …t{u÷tu ƒeòu ftuR ‘ntÞ ! ntÞ ! nwk n{ýtks rð»t…t™ fheþ. ‚tu nwk þwk fYk.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 24 {thtu ƒnws Œkz fhe ™tkÏÞtu. yt «fthu ™t™trðÄ Œw:¾tuyu fhe™u yr‚þÞ YŒ™ fh‚t s™tu Ëðoºt òuðt{tk ytðu Au.’ yu{ þºtwf]‚ …ht¼ðsLÞ ÷tuf÷ts™u ÷eÄu ™e[wk {w¾ fhe™u …tu‚t™e yr‚®™Œt fhðt …qðof Yðu Au. nðu nwk ™ir{Â¥tf ™t{™t «÷Þ™u fnwk Awk ‚u™u yuft„ú {™Úte Ëtk¼¤tu. >>18>>  x… ®…k…“EfiÚi™… ÆV…x…” ¶…¥…‰ u˘∑…∫…fiV…∫i…÷ ™…: * x…Ë ®… k…EÚ: ∫… EÚ l…i……‰ ±…™……‰ nˢx… xn˘x…†S… ∫…: **19** ðihtsƒúñt™e htrºt™u r™r{¥t¼q‚ fhe™u su «÷Þ ÚttÞ ‚u™u ™ir{Â¥tf ™t{Úte fnuðt{tk ytðu Au. þt {txu ? ‚tu {the …í™e™u {thtu þºtw {™u òu‚tks …fze™u …÷tÞ™ fhe „Þtu. yt he‚u ™ir{Â¥tf þ猙tu yÚto Au. nu ™thŒ ! yt {U fÌtwk ‚u{tk ËkþÞ÷uþ ™Úte yu{ ‚{tu òýtu. ð¤e ‚u Útfe ƒeòu ftuR ÷tuf®™ŒtÚte ¼Þ …t{u÷tu ‘ntÞ ! ntÞ ! {the {t‚ts ÔÞr¼[trhýe ÚtR.

…Ae Mðthtur[»t. fu{fu ‘‘∫¥…∆ ∫¥…∆ EÚ…±…∆ ®…x…÷¶…÷«R¬H‰Ú ∫…… v…EÚ…∆ ¡‰EÚ∫…{i… i…®…¬’’ yu{ ¼t„ð‚{tk fÌtwk Au. ÁÿËtðŠý. {txus su™u ft[ƒt™t …]c¼t„™e W…{t y…tÞ Au (‚u™t suðe ÚtR „yu÷e) yuðe …]Úðe yíÞk‚ þw»f y™u yr‚Ëkftu[™u …t{e òÞ Au.‚u{tk «Út{ MðtÞk¼wð {™w. >>20>> BEËÚEÚ ∫®… xn˘x…‰ i…∫™… S…i…÷n«˘∂… S…i…÷n«˘∂… * ¶…¥… xi… ®…x…¥……‰ •…¿x…¬ ! v…®…«∫…‰i¥… ¶…ÆI…EÚ…: **21** +…t…: ∫¥……™…®¶…÷¥…∫i…j… ®…x…÷: ∫¥……Æ…‰ S…π…∫i…i…: * =k…®…∫i……®…∫…†S……l… ÆË¥…i…†S……I…÷π…∫i…i…: **22** ∏……r˘n‰˘¥…†S… ∫……¥…Ãh…¶……Íi™……‰ Æ…ËS™…∫i…i…: {…Æ®…¬ * •…¿∫……¥…Ãh…x……®…… S… ØÒp˘∫……¥…Ãh…Ɖ¥… S… **23** ®…‰ØÒ∫……¥…Ãh…∫…∆Y……‰%l… n˘I…∫……¥…Ãh…Æ xi…®…: * S…i…÷n«˘∂…Ëi…‰ ®…x…¥…: |……‰HÚ… •…¿ËEÚ¥……∫…Ɖ **24** nu ƒúñ™T ! ðihts ƒúñt™t yuf yuf rŒ™u [tiŒ [tiŒ {™wytu Ä{o{ÞtoŒt™t hûtftu ÚttÞ Au. >>31>> nu {wr™Ë¥t{ ! [tiŒ{ts {™w™t Srð‚ ft¤™tu yk‚ ytð‚tk ðihts ƒúñt™e ËtÞkËkæÞt ÚttÞ Au. su{tkÚte MÚttðh sk„{ «trýytu ™tþ ÚtR „Þt Au.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yu{ rŒðË htrºt {¤e™u ðihts ƒúñt™tu yuf fÕ… fnuðtÞ Au. ‚t{Ë. W¥t{. ¼tiíÞ. yux÷u Œuð‚t™tk ƒth nòh ð»ttuo òÞ íÞthu [th Þw„ …wht ÚttÞ. ‚u™u ™t{ ËtÚtu „ýe ƒ‚tðu Au. >>21-24>> BEËÚEÚ∫™… ®…x……‰: EÚ…±……‰ ™…÷M……x……∆ S…ËEÚ∫…{i… i…: *  n˘¥™…Ëu˘…«n˘∂…∫……ΩÙª…Ë™…÷«M…EÚ…±…†S… ¥…i∫…ÆË: **25** [th Þw„tu Rftu‚uh ðth òÞ yux÷tu ft¤ yuf yuf {™w™e …h{tÞw»t „ýtÞ Au. >>30>> i…i……‰ ¶…¥… i…  x…:∫x…‰ΩÙ… x…π]Ù∫l……¥…ÆV…R¬M…®…… * E⁄Ú®…«{…fiπ`Ù…‰{…®…… ¶…⁄ ®…: ∂…÷πEÚ… ∫…R¬E÷Ú S…i…… ¶…fi∂…®…¬ **31** S…i…÷n«˘∂…∫™…Ë¥… ®…x……‰Æxi…Ɖ%xi…®…÷{…‰™…÷ π… * ∫……™…∆ ∫…xv™……  ¥…∑…∫…fiV……‰ V……™…i…‰ ®…÷ x…∫…k…®… ! **26** yu{ rºt÷tufe™tu ™tþ Út‚tk su{tkÚte hË™tu ™tþ ÚtÞtu Au. {uYËtðŠý y™u ŒûtËtðŠý yt [tiŒ {™wytu ðihts ƒúñt™t yuf rŒðË{tk Út™tht fÌtt Au. >>27>> +…n˘…Ë ¶…¥…i™…x……¥…fi π]ÙÆi™…÷O…… ∂…i…¥……Ãπ…EÚ“ * i…n˘…±{…∫……Æ∫…k¥…… x… I…“™…xi…‰ ∫…¥…«∂……‰ ¶…÷ ¥… **28** Ëknth™tu y™w¢{ fnu Au– «Út{ ‚tu …]Úðe W…h Ëtu ð»to ËwÄe yr‚ W„ú y™tð]Âü ÚttÞ Au. yt{tk ‚uÚte Úttuztu yrÄf ft¤ òýðtu. ytx÷tu ft¤ yuf yuf {™w htßÞ fhu Au. >>25>> 25  n˘x……¥…∫……x…‰ ¥…ËÆ…V…: ∂… HÚÆ…EÚπ…« i…  ∫l…i…‰: * ¥…ËÆ…V……i®…… i…n˘… ØÒp˘ ∫j…±……‰EÚ” ΩÙi…÷«®…“ΩÙi…‰ **27** ßÞthu ðihts …tu‚t™t rŒðË™tu yk‚ ytð‚tk …t¤™trŒY… ÂMÚtr‚ þÂõ‚™u ytf»tuo Au íÞthu ðihtòí{t Yÿ rºt÷tufe™tu Ëknth fhðt RåAu Au. >>28>> ∫……∆¥…i…«EÚ∫™… S……E«Ú∫™… Æ∂®…™……‰%i™…÷±§…h…… Æ∫…®…¬ * +…{……i……±…… i{…§…xi™……∂…÷ v…Æh™……: ∫…¥…«®…‰¥…  ΩÙ **29** «÷Þft÷e™ ËqÞo™t yr‚ ‚eûý rfhýtu …t‚t¤‚¤™u ythk¼e™u Ë{„ú …]Úðe™t ‚{t{ hË™u yufŒ{ …t™ fhe òÞ Au. htiiåÞ. hið‚. (ð]Âüs Út‚e ™Úte) íÞthu Ë{„ú «trýytu yÕ…ƒ¤ðt¤t ÚtR™u {]íÞw™u …t{e òÞ Au. ©tØŒuð. ƒúñËtðŠý. Œuð{t…Úte {t…u÷tk ƒth nòh ð»ttuoyu fhe™u [th Þw„™tu ft¤ òýðtu. >>26>> EÚ…±…… Mx…ØÒp˘: ∂…‰π…∫™… ®…÷J……n÷˘i{…ti…‰ i…i…: * +v……‰±……‰EÚ…x∫…{i… ¶…⁄À®… ¶…÷¥…: ∫¥…†S… n˘ΩÙi™…∫……Ë **32** . >>29>> ∫……Æ∫…∆ S…Ë¥… x……n‰˘™…∆ ∫……®…÷p∆˘ S……®§…÷ ∫…¥…«∂…: * ∂……‰π… ™…i¥…… J…±……x…¬ ±……‰EÚ…x∫……‰%EÚ…Ê x…™… i… ∫…∆I…™…®…¬ **30** ‚u «÷Þft¤™tu Ëq Þ o Ëhtu ð hËk ƒ ÂLÄ ™ŒeËk ƒ rLÄ y™u Ë{wÿËkƒÂLÄ Ë{„ú s¤™u Ëwfðe ™t¾e™u …t‚t¤™u ythk¼e™u Mð„o …ÞO‚™t Ë{„ú ÷tuftu™tu ™tþ fhe ™t¾u Au. [tûtw»t. ËtðŠý.

yt yÂø™ Ët‚ ™e[u™t ÷tuftu™u. ¼wð÷tuof™u y™u Mð„o÷tuf™u ƒt¤e Œu Au. {nt„òu™tk xtu¤tk™e …uXu ¼u„t ÚtR™u rð[h‚t. rðs¤eytuyu ÔÞtó y™u yr‚þÞ „so™t™u fh‚t yuðt «÷Þft÷e™ {u½„ýtu ytftþ{tk WKðu Au. >>40>> ™…‰ i…÷ •…¿…i®…ËC™…¶……¥…… ¥…∂…“EfiÚi…M…÷h…j…™……: *  x…¥…fik…‰x…Ë¥… v…®…Êh… ¥……∫…÷n‰˘¥…®…÷{……∫…i…‰ **41** ®…ΩÙÆ… n˘π…÷ ±……‰E‰Úπ…÷ i…‰ S…i…÷π…÷« EfiÚi……±…™……: * . ‚tu fux÷tf ïu‚f{¤ suðt ðýoðt¤t. þu»t™t {w¾ Útfe ™ef¤u Au. >>39>> ßÞthu yt he‚u rºt÷tu f e™tu ûtÞ Útðt™tu ÚttÞ Au íÞthu s yütk„Þtu„™e rËÂØÚte rËØŒþt™u …t{u÷t r™ð]Â¥tÄ{oðt¤t su Ér»tytu n‚t ‚u…ý ¼q‚¤Útfe Ér»tytu™t MÚtt™¼q‚ {n÷tuof{tk fu s™÷tuf{tk s‚t hnu Au. ‚{ „wý™u ðþ ð‚o™tht su Œuðtu ‚Útt Ér»tytu n‚t ‚uytu ƒúñt™e ËtÚtu …tu‚t™t hs ytrŒf „wýtuyu ytf»toý fhðtÚte ðihts™t WŒh{tk «ðuþ fhe™u Œe½o r™ÿtÚte þÞ™ fhe òÞ Au. ðtÞw™t «uhýÚte [tu„hŒ{ «Ëhe òÞ Au. >>32>>  x…n«˘Mv…±……‰EÚn˘∂…EÚ…‰ V¥……±……¥…i…«¶…™…∆EÚÆ: * =u˘… ∫…i…®…ΩÙ±……ÊEÚ: EÚ…±…… Mx…: {… Æ¥…i…«i…‰ **33** Œþ ÷tuf™u ¼M{Ët‚T fh™thtu. >>36>> v…⁄©…¥…h……«: {…“i…¥…h……«: E‰Ú S…iE÷Ú®…÷n˘∫… z…¶……: * ±……I……Æ∫… x…¶……: E‰Ú S…SS……π…{…j… x…¶……∫i…l…… **37** ßÞthu þu»ttË™{tk þÞ™ fhu Au íÞthu hs. hí™þt†{tk ‚tu ‘‘x…“±…“Æ∫… x…¶……: E‰Ú S…SUÙ®¶…÷-EÚh`Ù x…¶……: {…Ɖ’’ RíÞtrŒ ð[™Úte {u½tu y„eÞth «fth™t ðýoðt¤t ðýoÔÞt Au.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ íÞth…Ae ¼Þkfh ft¤tÂø™. ‚tu fux÷tf y¤‚t™t suðt hõ‚ ðýoðt¤t. >>38>> BEÚ…h…«¥…V…±…‰ i… ∫®…x¥…ËÆ…V…{…÷ØÒπ…: ∫… i…÷ * + x…ØÒr˘…i®…EÚ: ∂…‰i…‰ x……M…‰xp˘∂…™…x…‰ |…¶…÷: **39**  x…¥…fi k…v…®……« @Òπ…™…: |……{i……:  ∫…r˘n˘∂……∆ i…÷ ™…‰ * ¶…⁄i…±……k…‰% {… i…¡‰«¥… @Ò π…±……‰E∆Ú |…™…… xi… S… **35** ÄúwðËwÄe ¼he ŒeÄu÷t yuftýoð s¤{tk (Ët‚ Ë{wÿtu™t yuf ÚtR „Þu÷t s¤{tk) Ë{Úto yr™YØMðY… s„íËúüt ðihts…wY»t ‚tu þu»t™t„Y… þGÞt{tk þÞ™ fhu Au. Ëíð. >>35>> i…n˘… n‰˘¥……†S… @Òπ…™……‰ ÆV…:∫…k¥…i…®……‰¥…∂……: * ™…‰ i…‰ ∫…ΩÙ  ¥… Æ\S…‰x… ∫¥…EÚ“™…M…÷h…EÚÃπ…i……: * |… ¥…∂™… i…∫™… V…`ÙƉ ∂…‰Æi…‰ n˘“P…« x…p˘™…… **40** = k…π`Ù xi… i…i……‰ P……‰Æ… ¥™……‰ ®x… ∫……∆¥…i…«EÚ… P…x……: * ®…ΩÙ…M…V…E÷Ú±…|…J™……∫i… bi¥…xi……‰% i…x…… n˘x…: **36** íÞth…Ae yr‚¼Þkfh. ðthkðth ™ef¤‚e ßðt¤tytuyu fhe™u Ëðuo™u ºttË W…òð™thtu y™u ƒ¤‚t Mð„o÷tuf™e ðtÞw«urh‚ Qæðo ßðt¤t™t ‚t…u fhe™u {n÷tuof™u É»ÞtrŒðSo‚ Wßsz ¾t÷e fhe Œu™thtu ft¤tÂø™. ‚tu fux÷tf …e¤t ðýoðt¤t. ‚tu fux÷tf [t»t…ûte™e …tk¾tu suðt ™e÷ ðýoðt¤t ntuÞ Au. >>33>> M…i…… v…EÚ…Æ… ∫j…n˘∂…… ¶…÷¥…:∫¥…M…« x…¥…… ∫…x…: * ®…ΩÙ±……ÊEÚ…VV…x… ™…… xi… ¥… ºx…V¥……±……¶…fi∂……Ãn˘i……: **34** su{™wk yrÄfth…Œ ™ü ÚtÞwk Au yuðt yk‚rhût ÷tufðtËe y™u Mð„o÷tufðtËe Œuð‚tytu yÂø™™e ßðt¤tytuyu fhe™u yíÞk‚ Œtn…ezt™u …t{ðtÚte ŒøÄ«tÞ {n÷tuof Útfe W…÷t s™÷tuf{tk s‚t hnu Au. >>37>> ∂…®… ™…i¥…… ®…ΩÙ…¥…Àºx… ∂…i…∆ ¥…π……«h™…ΩÙÃx…∂…®…¬ * ¥…π…«®……h……: ∫l…⁄±…v……Æ…: ∫i…x…xi…∫i…‰ P…x……P…x……: * •…¿…hb∫™……xi…Æ…±…∆ S… {…⁄Æ™… xi… w…÷¥……¥… v… **38** ‚u yt {u½„ýtu þ‚ð»to…ÞO‚ htrºtrŒðË „so™t™e ËtÚtus MÚtq¤ ÄthtÚte s¤™u ð»ttoðtðzu «÷ÞtÂø™™u þ{tðe ŒR™u ƒúñtkz™t yðftþ™u Äúwð…ÞO‚ …qhý fhe Œu Au. ¼qr{™u. >>34>> 26 fuðt ‚u {u½tu ? ‚tu fux÷tf Äq{ú (ft¤t ht‚t r{r©‚) ðýoðt¤t.

>>45>> ™… Bπ… EÚ±{…: EÚ l…i…∫i……nfi˘∂……x……∆ ∂…i…j…™…®…¬ * π…π`Ù¨ v…E∆Ú S… ™…: EÚ…±……‰ ¥…‰v…∫…: ∫… i…÷ ¥…i∫…Æ: **46** 27 {…\S……∂…i…… i…Ë: {…Æ…v……Ê •…¿…™…÷∫i…n¬u˘™…∆ ®…i…®…¬ * {…Æ…J™…EÚ…±…‰ ∫…®{…⁄h…Ê ®…ΩÙ…x¶…¥… i… ∫…R¬I…™…: **47** su yt ðihts™tu rŒ™ htrºtY… fÕ… fÌttu ‚uðt 360 fÕ…tu òÞ íÞthu ðihts™tu yuf ËkðíËh ft¤ ÚttÞ Au. ßÞthu ƒúñt™tu þ‚ð»ttoí{f ytÞw:ft¤ Ëk…ý q o ÚttÞ íÞthu {tuxtu ËkûtÞ («÷Þ) ÚttÞ Au. >> ®…ΩÙn˘…n‰˘Ã¥…EÚ…Æ∫™…  ¥…∂…‰π……xi…∫™… ∫…R¬I…™…: * ∫…¥…«∫™…… {… ¶…¥…i™…‰¥… ¥……∫…÷n‰˘¥…‰SUÙ™…… i…i…: **51** íÞth …Ae ðtËwŒu𠼄ðt™™e RåAtÚte {n¥tíð ytrŒ su{tk Au y™u …]Úðe yk‚u su{tk Au yuðwk ‚{t{ «Ät™…wY»t™wk ftÞo r™ùu ™tþs …t{e òÞ Au. Ë{„ú [tiŒ ¼wð™tí{f ykz™u ƒt¤e Œu Au. y™u Ëkf»toý™t {w¾ Útfe ™ef¤u÷tu «÷ÞtÂø™. ‘‘∫…⁄™……«S…xp˘…®…∫……Ë v……i…… ™…l……{…⁄¥…«®…EÚ±{…™…i…¬’’ yuðe ©wr‚ Au. >>43>>  x…∂……xi…‰ •…¿h…… ∫……E∆Ú ∫…¥…Ê i…‰ i…∫™… V……`ÙÆ…: * =i{…txi…‰ ™…l……{…⁄¥…» ™…l……EÚ®……« v…EÚ… Æh…: **44** ð¤e ðihts™t WŒh{tk hnu÷t ‚u ‚u yrÄfthe Ëðuo ŒuðtrŒftu ƒúñt ËtÚtu ðihts™e htrºt™tu yk‚ ytð‚tk («t‚:ft¤ Út‚tk) …tu‚…tu‚t™t f{o™u y™wËthu …qðo fÕ…™e …uXus Wí…Òt ÚttÞ Au. nðu «tf]‚ «÷Þ™u fne Ëk¼¤tðwk Awk. >>46-47>> ∫…∆ΩÙ…ÆØÒp˘∞Ò{…‰h… ∫…∆æi™… ∫¥…∆  ¥…Æ…R¬¥…{…÷: * ∫¥…{…Æ∆  x…M…÷«h…∆ ∞Ò{…∆ ¥…ËÆ…V……‰ ™……i…÷ ®…SUÙ i… **48** i…n˘… ¶…¥…i™…x……¥…fi π]Ù: {…⁄¥…«¥…SUÙi…¥……Ãπ…EÚ“ * ∫……R¬EÚπ…«h…†S… EÚ…±…… Mx…n«˘ΩÙi™…hb®…∂…‰π…i…: **49** ûtÞ «fth™u fnu Au– ßÞthu ðihts …wY»t. >>41-42>> x……Æ…™…h…: ∫… ¶…M…¥……x∫¥…∞Ò{…∆ {…Æ®……i®…x…: *  S…xi…™…x¥……∫…÷n‰˘¥……J™…∆ ∂…‰i…‰ ¥…Ë ™……‰M… x…p˘™…… **43** ‚u yr™YØtí{f ¼„ðt™ ðihts ™thtÞý. …h{tí{t™t ðtËwŒuð ™t{™t MðY…™wk ®[‚™ fh‚t Útft Þtu„r™ÿt™u Mðefthe™us ™t„uLÿ þGÞt{tk ËwR hnu Au. >>44>> B¥…∆ x…Ë ®… k…EÚ…‰ x……®…  j…±……‰EÚ“I…™…±…I…h…: * |…±…™…: EÚ l…i…∫i…÷¶™…∆ |……EfiÚi…∆ EÚ“i…«™……®™…l… **45** nu {w™u ! yt he‚u rºt÷tuf™tu ™tþ yus ÷ûtý-MðY… su™wk Au yuðtu ™ir{Â¥tf ™t{™tu «÷Þ ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞtu. ‚uðtk ƒu …htÄo ðihts ƒúñt™e ytÞw»t (Srð‚ ft¤) {t™u÷e Au. ‚uðt …[tË ËkðíËhtu òÞ íÞthu ðihts™tu …htÄo (yÄo ytÞw»t) fnuðtÞ. >>48-49>> ∫……∆¥…i…«EÚ…∫i…i……‰ ®…‰P…… ¥…π…«xi™… i…¶…™……x…EÚ…: * ∂…i…∆ ¥…π……« h… v……Æ… ¶…®…÷«∫…±……EfiÚ i… ¶…®…÷«x…‰ ! **50** nu {w™u ! Ë{„ú ykz ƒ¤e „Þt …Ae yr‚¼Þt™f «÷Þft÷e™ {nt {u½tu {wˤ suðe òze Äthtytuðzu þ‚ð»to…ÞO‚ s¤™u ð»tuo Au. >51>> +…{……‰ O…∫… xi… ¥…Ë {…⁄¥…» ¶…⁄®…‰M…«xv……i®…E∆Ú M…÷h…®…¬ * +…k…M…xv…… i…i……‰ ¶…⁄ ®…: |…±…™…i¥……™… EÚ±{…i…‰ **52** .yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ i…∆ ¥…ËÆ…V…∆ ∫…∆∫i…÷¥…xi……‰  x…¥…∫… xi… ™…l……∫…÷J…®…¬ **42** su …wY»ttu‚tu {trÞf ºtý „wýtu™u ðþ fhðtÚte yûthƒúñ ËtÚtu ytí{t™t yiõÞ¼tð™u …t{e™u r™ð]¥t Ä{oÚtes ðtËwŒuð™e W…tË™t fh™tht Au ‚u ïu‚îe…trŒÄt{ðtËe {wõ‚tu {n÷tuof s™÷tuf ‚…÷tuf ËíÞ÷tuf yt [th ÷tuftu{tk ÞÚttYr[ r™ðtË fhe™u þu»tþtÞe ðihts…wY»t fu su ðtËwŒuð™tu {wÏÞ yð‚th fnuðtÞ Au ‚u{™e M‚wr‚ fh‚t Útft Ëw¾uÚte hnu Au. …tu‚tÚte …h yuðt ðtËwŒuð ™t{™t r™„woý MðY…™u …t{ðt RåAu Au íÞthu ™ir{Â¥tf «÷Þ-{tk s su { yu { þ‚ð»to … ÞO ‚ y™tð]  ü ÚttÞAu . yÚtto‚T ðihts™t ™tr¼f{¤ Útfe Útyu÷t ƒúñt ‚u{™e htrºt™tu yk‚ ytð‚tk ‚u{™t Útfe MðÞk Wí…Òt ÚtR™u Ëðo™u ÞÚttf{o ÞÚtt…qðo Ësuo Au. Ëknth{tk nu‚w¼q‚ YÿY…Úte …tu‚t™t rðhtx þheh™tu Ëknth fhe™u.

íÞth…Ae «Ät™trÄ…r‚ …wY»t. íÞth …Ae ðtÞw. ‚Œ™k‚h ðtÞw. yux÷u ytftþY…u …rhý{u Au. >>52-54>> ¶…⁄i…… n˘∫i…n¬M…÷h…∆ ∂…§n∆˘ O…∫…i…‰ ±…“™…i…‰ S… J…®…¬ * < xp˘™…… h…  ¥…±…“™…xi…‰ i…ËV…∫……ΩÙR¬EfiÚi……Ë i…i…: **55** +ΩÙR¬EڅƉ  ¥…±…“™…xi…‰ ∫…… k¥…E‰Ú n‰˘¥…i…… ®…x…: * ™…tt∫®……i∫…®…÷i{…z…∆ i…k…k… ∫®…x…¬  ΩÙ ±…“™…i…‰ **56** íÞth …Ae ‚t{Ëtnkfth ytftþ™t „wý¼q‚ þ猙u „¤e÷u Au. ‚u …Ae ‚u s¤ ÷Þ …t{e òÞ Au yux÷u ‚us…ýu …rhý{u Au. fthý fu ‚u™t Útfe rºtrðÄ ynkfth™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. s¤™tu su „wý hË ‚u™u „¤e òÞ Au. ‚us™tu „wý su Y… ‚u™u „¤e÷u Au. su{tk ðtËwŒuð™e RåAtÚte ûtuºt¿tþçŒðtåÞ Sðtu ‚Útt Rïhtu. {n¥t¥ð{tk «÷e™ ÚttÞ Au– {n¥t¥ðY…u …rhý{u Au. >>57-58>> ™…n˘… S… ®……™……{…÷ØÒπ……Ë EÚ…±……‰%i™…I…Æi…‰V… ∫… * i… n˘SUÙ™……  i…Æ…‰ ™…… xi… ∫… i¥…‰EÚ…‰ ¥…i…«i…‰ |…¶…÷: * i…n˘… ∫… |…±…™……‰ Y…‰™……‰ x……Æn˘…i™… xi…EÚ… ¶…v…: **59** nðu ytíÞkr‚f «÷Þ™u fnu Au– nu ™thŒ ! ßÞthu {q¤«f]r‚. ‚u {n¥t¥ð. fu{fu ytftþ Útfe M…þo™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. fu{fu ðtÞw Útfe Y…™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. …]Úðe™t „kÄY… „wý™u „¤e÷u Au. ‚u …Ae ytftþ ÷Þ …t{e òÞ Au. >>59>> <il…∆ |…¶……‰: EÚ…±…∂…Ci™…… ±…™…ËƉi…ˆS…i…÷Ã¥…v…Ë: * +∫…n¬§…÷v¥…… J…±…∆ i…j……ØÒ S…¥…ÍÆ…M™…®…÷S™…i…‰ **60** . ‚u …Ae ‚u ‚us ÷Þ …t{e òÞ Au. ‚ŒrÄct‚t …wY»t y™u ft¤ yr‚þrÞ‚ yûth ‚us{tk ðtËwŒuð™e RåAtÚte r‚hturn‚ ÚtR òÞ Au y™u ‚u yuf …wY»ttu¥t{ «¼w {wõ‚ð]Œk tuyu ËuÔÞt Útft yûthÄt{{tk ð‚uo Au íÞthu ytíÞkr‚f ™t{™tu ‚u «÷Þ òýðtu. ‚u …Ae ytftþ. fu{ fu s¤ Útfe „kÄ™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. yux÷u Ëtr¥ðf ynkfthY…u …rhý{u Au. íÞth …Ae ‚u «Ät™ …wY»t{tk ÷e™ ÚttÞ Au. yux÷u ‚u ‚u Y…u …rhýt{ …t{u Au. fu{fu Y… Útfe ‚us™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. yÔÞõ‚þçŒðtåÞ {q¤ «f]r‚{tk r‚hturn‚ ÚtR òÞ Au. ðtÞw™t „wý¼q‚ M…þo™u „¤e÷u Au. fu{ fu ‚us Útfe hË™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. fu{fu þçŒ Útfe ‚u™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. fthý fu ‚u™t Útfe RrLÿÞtu™e 28 Wí…Â¥t ÚtR n‚e. ‚u …Ae ‚us. ‚u …Ae s¤u „¤e ÷eÄtu Au „kÄ su™tu yuðe …]Úðe «÷Þ{txu «fÕ…tÞ Au. «Ät™{tk «÷e™ ÚttÞ Au– «Ät™Y…u …rhý{u Au. fthýfu {q¤{tÞt Útfe «Ät™…wY»t™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. yt «fthu su su ftÞo su fthý Útfe Wí…Òt ÚtÞwk n‚wk ‚u ‚u ftÞo ‚u fthý{tk ÷e™ ÚttÞ Au. {q¤ «f]r‚{tk ÷e™ ÚttÞ Au. fu{fu ‚t{Ë ynkfth Útfe ‚u™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. íÞth …Ae RrLÿÞtu™t Œuðtu y™u {™ Ëtr¥ðf ynkfth{tk ÷e™ ÚttÞ Au. fu{ fu hË Útfe s¤™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. fu{fu M…þo Útfe ðtÞw™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ O…∫…i…‰%®§…÷M…÷h…∆ i…‰V……‰ Æ∫…∆ i…±±…“™…i…‰ i…i…: * ∞Ò{…∆ i…‰V……‰M…÷h…∆ ¥……™…÷O…«∫…i…‰ ±…“™…i…‰%l… i…i…¬ **53** ¥……™……‰Æ {… M…÷h…∆ ∫{…∂…«®……EÚ…∂……‰ O…∫…i…‰ i…i…: * |…∂……®™… i… i…n˘… ¥……™…÷: J…∆ i…÷  i…π`Ùi™…x……¥…fii…®…¬ **54** ‚u™u y™w¢{Úte fnu Au. yux÷u htsË ynkfthY…u …rhý{u Au. fthý fu ‚u™t Útfe RrLÿÞ Œuðtu y™u {™™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e.«Út{ s¤. ytðt «÷ÞË{Þu ytftþ‚tu …]rÚtÔÞtrŒ [th ¼q‚tu{tk ÔÞtÂó ™rn ntuðtÚte ytðhýþqLÞs hnu Au. fu{ fu „kÄ Útfe ‚uýe™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. …tk[ f{uorLÿÞtu y™u ƒwÂØ yt Ëðuo htsË ynkfth{tk ÷Þ …t{e òÞ Au. yux÷u þ猙e ËtÚtu ynkfth{tk ÷Þ …t{u Au. «þ{e òÞ Au. fthý fu «Ät™ Útfe ‚u™e Wí…Â¥t ÚtR n‚e. yux÷u ðtÞwY…u …rhýt{ …t{e òÞ Au. íÞth …Ae …tk[ ¿tt™urLÿÞtu. yt «tf]r‚f ™t{™tu «÷Þ fÌttu Au. >>55-56>> +ΩÙR¬EÚ…Æ…‰ ®…ΩÙk…k¥…‰  j… ¥…v……‰% {… |…±…“™…i…‰ * i…i…¬ |…v……x…‰ S… i…i{…÷∆ ∫… ∫… ®…⁄±…|…EfiÚi……Ë i…i…: **57** Bπ… |……EfiÚ i…EÚ…‰ x……®… |…±…™…: {… ÆM…“™…i…‰ *  i…Æ…‰¶…¥… xi… V…“¥…‰∂…… ™…j……¥™…H‰Ú ΩÙÆ“SUÙ™…… **58** íÞth …Ae ºtýuÞ «fth™tu ynkfth.

ðtËwŒuðÚtfe …h {k„¤ ftuR ™Úte. >>64>> ∫……I……n¬¶…M…¥…i…: ∫…R¬M……k…n¬¶…HÚ…x……∆ S… ¥…‰nfi˘∂……®…¬ * v…®……Ê ¡‰EÚ… xi…EÚ: {…÷ ®¶…: |……{™…i…‰ x……x™…l…… C¥… S…i…¬ *65* BEÚ…xi…v…®…« ∫…r˘™…»  GÚ™……™……‰M…{…Æ…‰ ¶…¥…‰i…¬ * {…÷®……x…¬ ∫™……t‰x… x…ËπEÚ®™…» EÚ®…«h……∆ ®…÷ x…∫…k…®… ! **67** Bi…x®…™…… ¥…‰n˘{…÷Æ…h…M…÷¡∆ i…k¥…∆ {…Æ∆ |……‰HÚ®…P……ËP…x……∂…®…¬ * BEÚ…O…™…… ∂…÷r˘ v…™……¥…v……™…» ∫…SU≈r˘™…… S…‰i… ∫… i…‰ ®…ΩÙπ…«‰! ** nu {n»tuo ! {U ðuŒtu{tk y™u …whtýtu{tk yá~Þ…ýu hnu÷wk. …t……wks™u ™tþ fh™tYk yt Ëðtuoíf]ü yuftk‚ Ä{o™wk MðY… ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞwk ‚u yt ‚íð ‚{thu yuft„ú þwØ ƒwÂØÚte y™u rðïtË…qðof íðhtY… ©uc ©ØtÚte yk‚:fhý{tk yð~Þ…ýu yðÄthðwk. ‚u{™e {qŠ‚ [rhºt ytrŒf™wk M{hý. yt ©ðýtrŒ ™ð «fthtuyu fhe™u su yuftkr‚f ƒwÂØÚte ytŒh…qðof ¼„ðt™™u ¼su ‚us ¼õ‚ fÌttu Au. yuðtu r™ùÞs Au. >>67>> nðu ¼õ‚™wk ÷ûtý fnu Au– ¼„ðt™™t „wý ÷e÷t ytrŒf™wk ©ðý. yu™us ¼t„ð‚ Ä{o fnu Au. nðu ¼Âõ‚™t MðY…™u r™Y…u Au– ðtËwŒu𠼄ðt™ Útfe ƒeò su Œuðtu Au ‚u ft¤{tÞtyu ðþ fhe ÷eÄt Au yu{ Ë{Íe™u y™u ‚u Œuðtu{tkÚte «er‚™u ‚tuze™u ‚u yuf ©eðtËwŒuð™es r™hk‚h „tZ M™unÚte su Ëuðt fhðe yus ¼Âõ‚ fnu÷e Au. ‚u{™wk ŒtË…ýwk. >>62-63>>  j… ¶…: ∫¥…v…®…«|…®…÷J…Ë™…÷«HÚ… ¶… HÚ Æ™…∆ ®…÷x…‰ ! * v…®…« BEÚ… xi…EÚ < i… |……‰HÚ…‰ ¶……M…¥…i…†S… ∫…: **64** nðu yuftkr‚f Ä{o™wk ÷ûtý fnu Au– nu {w™u ! MðÄ{o ¿tt™ y™u ðihtøÞ yt ºtý yk„tuyu Þwõ‚ yuðe su yt ©ðýtrŒ ™ðÄt ¼Âõ‚ ‚us yuftkr‚f Ä{o fÌttu Au. …h{ Œið‚. y™u …h{ ðtkrA‚ Au. ‚u{™e ƒu «fth™e …qò. ðtËwŒuðÚtfe …h Œið‚ ftuR ™Úte. >>61>> ËkËth Útfe {tuût™e ytftkûttðt¤t …wY»ttu™u ytíÞkr‚f {tuût™u fh™tYk y™u Ëðo y{k„¤™u ™tþ fh™tYk yuftk‚ Ä{o suðwk ƒeswk ftuR …ý ËtÄ™ Ëwfh Aus ™rn. >>66>> ∏…¥…h…∆ EÚ“i…«x…∆ i…∫™… ∫®…fi i…†S…Æh…∫…‰¥…x…®…¬ * {…⁄V…… |…h……®……‰ n˘…∫™…∆ S… ∫…J™…∆ S……i®… x…¥…‰n˘x…®…¬ **62** <i™…‰i…Ëx…«¥… ¶…¶……«¥…Ë™…«: ∫…‰¥…‰i… i…®……n˘Æ…i…¬ * +x…x™…™……  v…π…h…™…… ∫…  ΩÙ ¶…HÚ <i…“™…«i…‰ **63** nu {wr™Ë¥t{ ! {w{wûtw …wY»tu ‚u yt yuftkr‚f Ä{o™e rËÂØ {txu r¢ÞtÞtu„ …htÞý Útðwk. yuf ðtËwŒu𠼄ðt™ s …h{ …tð™.yæÞtÞ 25 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yt «fthu «¼w ðtËwŒuð™e ft¤þÂõ‚Úte Út‚t yt [th «fth™t «÷Þtuyu fhe™u «f]r‚ …wY»tÚte Wí…Òt Útyu÷t Ë{„ú s„‚™u ™tþðk‚ òýe™u. ‚u{tk su yíÞk‚ yYr[ ‚u ðihtøÞ fÌttu Au. ‚u{™tu rðïtË. su r¢ÞtÞtu„Úte ËkËthnu‚w rºtrðÄ f{tuo™wk ™i»fBÞo su r™ƒOÄf…ýu {tuûtV¤™u yt…ðt…ýwk ‚u ÚttÞ Au. >>65>> x…Ëi……nfi˘∂…∆ {…Æ∆  EÚ \S…i∫……v…x…∆  ΩÙ ®…÷®…÷I…i……®…¬ *  x…:∏…‰™…∫…EÚÆ∆ {…÷∆∫……∆ ∫…¥……«¶…p˘ ¥…x……∂…x…®…¬ **66** yt he‚u ðihtøÞ™t MðY…™u rðM‚thÚte r™Y…e™u. yt Útfe ƒeò ftuR …ý W…tÞÚte õÞthuÞ …ý «tÂó Út‚e ™Úte. ‚u{™t …ãtrŒf™wk fe‚o™. >>68>> x… ¥……∫…÷n‰˘¥……i{…Æ®… ∫i… {……¥…x…∆ x… ¥……∫…÷n‰˘¥……i{…Æ®… ∫i… ®…R¬M…±…®…¬* x… ¥……∫…÷n‰˘¥……i{…Æ®… ∫i… nˢ¥…i…∆ x… ¥……∫…÷n‰˘¥……i{…Æ®… ∫i… ¥…… \UÙi…®…¬ nu ™thŒ ! ©e ðtËwŒuðÚtfe …h (ƒeswk) …tð™ ftuR ™Úte. >>69>> . ‚u{™u Œun RrLÿÞtu ËtÚtu ytí{t™wk y…oý. >>60>> ¥……∫…÷n‰˘¥…‰i…Æ…xn‰˘¥……x…¬ EÚ…±…®……™……¥…∂…“EfiÚi……x…¬ *  ¥… n˘i¥…… i…‰π…÷ S… |…“Ài…  ΩÙi¥…… i…∫™…Ë¥…  x…i™…n˘… * M……f∫x…‰Ω‰Ùx… ™…… ∫…‰¥…… ∫…… ¶… HÚ Æ i… M…“™…i…‰ **61** 29 nðu yuftkr‚f Ä{o™e «tÂó™t W…tÞ™u fnu Au– Ëtûtt‚T ¼„ðt™™t ËkƒLÄÚte yÚtðt ‚u{™t …qðo &÷tuf{tk fnu÷tk ÷ûtýtuyu Þwõ‚ yuðt ¼õ‚tu™t ËkƒLÄÚte …wY»ttu™u yuftkr‚f Ä{o™e «tÂó ÚttÞ Au. ‚u{™t [hý™wk Ëuð™. ‚u{™u «ýt{. ðtËwŒuðÚtfe …h ðtkrA‚-Mðu»x «tÃÞ ftuR ™Úte. …h{ {k„¤.

(&÷tuf 38) ∫EÚxn˘ =¥……S… BEÚ…xi…v…®…« ¥…¥…fii…∆ ∏…÷i¥…… ¶…M…¥…i……‰ n˘i……®…¬ * |…æπ]Ù®……x…∫……‰ ¶…⁄™…∫i…∆ {…|…SUÙ ∫… x……Æn˘: **1** yæÞtÞ 26 {tu. {™{tk ƒnw n»to …t{u÷t ™thŒSyu Vhe™u ‚u{™u …wAâwk. yt yæÞtÞ{tk ©eðtËwŒðu ¼„ðt™™tu …qòrðrÄ fnuðt RåA‚t ©e™thtÞýu …qò{tk yrÄfthe y™u …qò{qŠ‚ytu™wk rðÄt™ rð„uhu ƒtƒ‚tu M…ü ðýoðe Au. yt ƒu fthýÚte ‚u r¢ÞtÞtu„ y™uf «fth™tu y™u ƒnw rðM‚thðt¤tu Útðt …tBÞtu Au. ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! ¼„ðt™ ©e ™thtÞýu rðM‚thÚte fnu÷t yuftkr‚f Ä{o™wk MðY… Ëtk¼¤e™u. ‚tu ‚u yt…u {tLÞ fhu÷tu ‚u r¢ÞtÞtu„ {™u fnuðt™u ÞtuøÞ Atu.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 26 30 ™…z……®…v…‰™…∆ ∫…EfiÚn˘{™…§…÷r˘™…… n‰˘ΩÙ…¥…∫……x…‰% {… M…fih…… i… ™……‰%j…* ∫… {…÷πEÚ∫……‰%{™……∂…÷ ¶…¥…|…¥……ΩÙ… u˘®…÷S™…i…‰ i…∆ ¶…V… ¥……∫…÷n‰˘¥…®…¬* fhðt™tu fÌttu ‚u™u nwk MðY…Úte òýðt RåAkw Awk. >>3>> < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ¥…ËÆ…M™…¶… HÚ x…∞Ò{…h…x……®…… {…\S…À¥…∂……‰%v™……™…: **25** ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… {…⁄V…… ¥… v…:  GÚ™……™……‰M……‰ ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… EÚ“i™…«i…‰ * ∫… i…÷ ¥…‰n‰˘π…÷ i…xj…‰π…÷ §…Ω÷Ùv…Ë¥…… ∫i… ¥…Ãh…i…: **4** yt ÷tuf{tk su s™ òu ðtËwŒu𠼄ðt™™t {k„¤ ™t{™u yufðth …ý yòýÚte Œun™t yk‚ Ë{Þu …ý Wå[thý fhu Au ‚u s™ ¼÷u [kzt¤ ntuÞ ‚tu …ý ‚íft¤ ËkË]r‚ƒkÄ™Útfe {wõ‚ ÚtR òÞ Au. yt Ëðuo™u yt …qòrðrÄ{tk yrÄfthe fÌtt Au. ‚u yt ðtËwŒuð …hkƒúñ …h{tí{t™u ‚{tu ¼òu. >>7>> ¥…‰n˘i…xj…{…÷Æ…h……‰HËÚ®…«xj…Ë®…⁄«±…‰x… S…  u˘V……: * {…⁄V…‰™…÷n˘‘ I…i…… ™……‰π……: ∫…SU÷Ùp˘… ®…⁄±…®…xj…i…: ** . >>1>> x……Æn˘ =¥……S… v…®…« BEÚ… xi…EÚ: ∫¥……À®…∫i¥…™…… ∫…®™…M…÷n˘“ Æi…: * i…®……∏…÷i™… ®…ΩÙ…xΩÙπ……Ê V……i……‰% ∫i… ®…®… ®……x…∫…‰ **2** ™thŒS …wAu Au– nu Mðtr{™T ! yt…u yuftkr‚f Ä{o Yze he‚u fÌttu. …hk‚w ði»ýðe Œeûtt …t{u÷t ntuðt òuRyu. yt{tk ftuR™u yrÄfth ™Úte yu{ ™rn …hk‚w Ëðo™u yrÄfth Au. yt yuf rðþu»t Au. yu™t «fthtu ƒnw Au. >>4>> ¶…HÚ…x……∆ ØÒ S…¥…Ë S…j™……k…l…… §…Ω÷Ù ¥…v…i¥…i…: * ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ®…⁄Ãi…x……∆ §…Ω÷Ùv…… ∫……‰% ∫i…  ¥…∫i…fii…: **5** ƒnw «fthtu Útðt{tk fthý yuðwk Au fu yuf‚tu ¼õ‚tu™e Yr[ytu r¼Òt r¼Òt Au y™u ƒeswk ðtËwŒuð™e {qŠ‚ytu ƒnw «fth™e Au. ‚u™u Ëtk¼¤e™u {tht {™{tk {nt™ yt™kŒ ÚtÞtu Au. >>3>> ∫……EÚ±™…‰x……‰S™…®……x…∫™… {……Æ…‰ x……™…… i… i…∫™… ¥…Ë * +i…: ∫…R¬I…‰{…i…∫i…÷¶™…∆ ¥… S®… ¶… HÚ ¥…¥…v…«x…®…¬ **6** ‚u …qòrðrÄ ƒÄtuyu fnuðt {tkzeyu ‚tu ‚u™tu …th ytðu ‚u{ ™Úte. >>70>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu ðihtøÞ¼Âõ‚ r™Y…ý™t{t …k[®ðþtu yæÞtÞ: >>25>> 26. fu{ fu ƒnw rðM‚thðt¤tu Au. >>2>>  ∫…r˘™…‰ i…∫™… ¶…¥…i……  GÚ™……™……‰M……‰ ™… =S™…i…‰ * i…®…Ω∆Ù §……‰r÷˘ ®…SUÙ… ®… ¶…M…¥…∆∫i…¥… ∫…®®…i…®…¬ **3** nu ¼„ð™T ! yuftkr‚f Ä{o™e rËÂØ{txu yt…u su r¢ÞtÞtu„ ©e ™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! ðtËwŒu𠼄ðt™™e …qò™tu su rðrÄ ‚u™us r¢ÞtÞtu„ fnuðt{tk ytðu Au. {txu ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚™e ð]ÂØ fhu yuðtu su r¢ÞtÞtu„ ‚u™u Ëkûtu…{tk ‚{™u nwk fnwk Awk. >>6>> |……{i…… ™…‰ ¥…Ëπh…¥…” n˘“I……∆ ¥…h……«†S…i¥……Æ +…∏…®……: * S……i…÷¥…«h™…« ∫j…™…†S…Ëi…‰ |……‰HÚ… +j…… v…EÚ… Æh…: **7** ‚u{tk «Út{ yrÄftheytu™u fnu Au– suytu ði»ýðe Œeûtt™u …tBÞt ntuÞ yuðt [thuÞ ðýtuo ‚Útt [thuÞ yt©{tu ‚Útt [thuÞ ðýo™e Mºteytu. ‚u‚tu ðuŒtu{tk ‚Útt …k[htºttrŒ þtMºttu{tk ƒnws «fthu ðýo™ fÞtuo Au.

…ý ðuŒtrŒf™t {kºttuðzu ™ fhu. Ëðo f÷uþ™u ™tþ fh™tht fuþ𠼄ðt™™wk ÓŒÞ{tk yÄtuo {wnq‚o (yuf ½ze) …ÞO‚ æÞt™ fhðw. {q¤{kºt fÞtu ? ‚tu ‘‘∏…“EfiÚπh……™… x…®…:’’ yt A yûth™tu ©ef]»ý™tu òýðtu. yux÷u [‚wÚteo rð¼Âõ‚ y™u ™{: þçŒ yk‚u ytðu yuðt ©ef]»ý{kºtðzu …qò™u fhu. >>8>> ∫¥…∫¥…v…®…» {……±…™… n¬¶…: ∫…¥…ÍƉi…Ë™…«l…… ¥… v… * {…⁄V…x…“™……‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……‰ ¶…Ci™……  x…πEÚ{…]Ù…xi…ÆË: **9** Œeûtt …t{u÷t yt Ëðo s™tuyu r™»f…x yk‚:fhýðt¤t ÚtR™u …tu‚…tu‚t™tu Ä{o …t¤ðt …qðofs ¼Âõ‚Úte ¼„ðt™ ðtËwŒuð™wk …qs™ ÞÚttrðrÄ fhðwk. yux÷u 31 ‚uðtÚtfe ði»ýðe Œeûtt ÷uðe ™rn. fthý fu ‚u{™u …whtýtuõ‚ {kºt™t …ý ©ðý{tks yrÄfth Au …ý …X™{tk yrÄfth ™Úte yuðtu Ëþt† r™ýoÞ fhu÷tu Au. Œeûtt …t{u÷e MºteÞtu ‚Útt ËåAwÿtu ‚tu {q¤{kºtðzu ðtËwŒuð™wk …qs™ fhu.k ‚u …Ae ¼„ðt™ ©enrh™tk ht{f]»ýtrŒ {k„¤ ™t{tu ‚Útt ‚u{™t . >>9>> +…n˘…Ë i…÷ ¥…Ëπh…¥…” n˘“I……∆ M…fiºh…“™……i∫…n¬M…÷Æ…‰: {…÷®……x…¬ * ∫…nˢEÚ… xi…EÚv…®…«∫l……n¬•…¿V……i…‰n«˘™…… x…v…‰: **10** …qòrðrÄ{tk yrÄfthe Útðt {txu «Út{‚tu Ëðo s™tuyu ËNwYÚtfe ði»ýðe Œeûtt ÷uðe. …qò{tk f…x ht¾ðwk ™rn ‚u{ MðÄ{o™tu íÞt„ fhðtu ™rn ‚u{ ¼Âõ‚ rð™t þqLÞ ÓŒÞÚte ‚u{s rðrÄ rð™t …qs™ fhðwk ™rn. ytðt ËNwY-Útfe ði»ýðe Œeûtt …tBÞt …Ae …qòrðrÄ{tk yrÄfthe ÚtðtÞ Au. {txu «Út{ „wYÚtfes …qòrðrÄ þe¾ðtu. >>14>> Æ…j™…xi…™……«®… =il……™… ¶…HÚ…‰ •……¿‰ I…h…‰%l…¥…… * ®…÷Ω⁄Ùi……«v…» æ n˘ v™……™…‰iE‰Ú∂…¥…∆ C±…‰∂…x……∂…x…®…¬ **15** EÚ“i…« ™…i¥…… ¶…v……∫i…∫™… i…n˘“™……x……∆ S… x…… bEÚ…®…¬ * i…i…: ∂……ËS… ¥…Àv… EfiÚi¥…… n˘xi…v……¥…x…®……S…Ɖi…¬ **16** …qs™ …nu÷tk su f‚oÔÞ Au ‚u™u [th &÷tufÚte fnu Au– …qsf s™u htrºt™t Au`t ([tuÚtt) …ntuh{tk yÚtðt ƒútñ {wnq‚uo fu su htrºt™t Au`t …ntuh™t Au`t {wnq‚oY… Au ‚u{tk WXe™u. {txus ‚uðt „wY™tu íÞt„ fhðt™tu ¼th‚{tk fÌttu Au ‘‘M…÷Æ…‰Æ{™…¥… ±…{i…∫™… EÚ…™……«EÚ…™…«®…V……x…i…: * =i{…l…∆ |… i…{…z…∫™… {… Æi™……M……‰  ¥…v…“™…i…‰ **’’ Rr‚ >>11>> |……{i…… ∫j…Ëh……n¬M…÷Æ…‰n˘‘I…… Y……x…∆ ¶…ÀHÚ S… EÚÃΩÙ S…i…¬ * °Ú±…‰z…Ë¥… ™…l……{…i™…∆ ™…÷¥… i…: π…hf∫… R¬M…x…“ **12** ‚u{tk fthý fnu Au– Mºte÷k…x „wYÚtfe …t{u÷e Œeûtt. Œeûtt …t{u÷t …wY»tu „¤t{tk ‚w÷Ëe{t¤t (fkXe) y™u ÷÷tx ytrŒf yk„{tk „tu…e[kŒ™Úte Qæðo…wkzÙ r‚÷f ËŒtÞ Äthðwk. >>12>> |……{™……i…: ∫…n¬M…÷Æ…‰n˘‘I……∆ i…÷±…∫…“®…… ±…EÚ…∆ M…±…‰ * ±…±……]Ù…n˘…Ë S……‰v¥…«{…÷hb≈∆ M……‰{…“S…xn˘x…i……‰ v…Ɖi…¬ **13** {txu Wõ‚ ÷ûtýðt¤t ËNwYÚtfes Œeûtt …t{ðe. fu™e …uXu ? ‚tu ™…wË k f ™h™tu Ëk„ fh™the ™the …wºttrŒ «ò™u ™Útes Wí…Òt fh‚e ‚u{.yæÞtÞ 26 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ®…⁄±…®…xj…∫i…÷  ¥…Y…‰™…: ∏…“EfiÚπh…∫™… π…bI…Æ: **8** yu{tk rðþu»t fnu Au– Œeûtt™u …t{u÷t Âîòu (ºtý ðýo™t …wY»ttu) ðuŒ ‚kºt …whtý ytrŒf{tk fnu÷t {kºttuðzu y™u {q¤{kºtðzu ðtËwŒuð™wk …qs™ fhu. fuðt ËNwY ? ‚tu ËŒtÞ Wõ‚ yuftkr‚f Ä{o{tk ÂMÚtr‚-ðt¤t y™u ƒútñýòr‚™t y™u ŒÞtr™rÄ ntuðt òuRyu. >>10>> ∫…®{…z……‰ Y……x…¶… HÚ¶™……∆ ∫¥…v…®…«Æ ΩÙi…∫i…÷ ™…: * ∫… M…÷ØÒx…Í¥… EÚi…«¥™…: ∫j…“æi……i®…… S… EÚÃΩÙ S…i…¬ **11** fuðt™u ŒeûttŒt‚t „wY ™ fhðtu ‚u™tu rððuf ƒ‚tðu Au– su …tu‚u ¿tt™ ¼Âõ‚yu Þwõ‚ ntuÞ …ý òu MðÄ{uo hrn‚ ntuÞ y™u su™wk r[¥t Mºteyu nhe ÷eÄwk ntuÞ ‚uðt™u õÞthuÞ …ý „wY ™s fhðtu. …qòrðrÄ òÛÞt rð™t fhðt òÞ ‚tu ÞÚttÂMÚt‚ ™ ÚttÞ yu r™ùÞ Au. >>13>>  ¥…πh…÷{…⁄V……ØÒ S…¶…«HÚ…‰ M…÷Æ…‰Æ‰¥……M…®……‰ ni…®…¬ * {…⁄V…… ¥…Àv… ∫…÷ ¥…Y……™… i…i…: {…⁄V…x…®……ƶ…‰i…¬ **14** rð»ýw … q ò {tk Yr[ðt¤t ¼õ‚u „w Y Útfes þt†{tk fnu ÷ t …qòrðrÄ™u Ëthe he‚u òýe™u …Ae ©enrh™wk …qs™ fhðwk. ¿tt™ ‚Útt ¼Âõ‚™u õÞthuÞ …ý ™Útes Wí…Òt fh‚e.

Œ¼tuoÚte ƒ™tðu÷t fu ft{¤eÚte ƒ™tðu÷t fu ðMºttrŒfÚte ƒ™tðu÷t þwØ ytË™ W…h ðtËwŒuð™e «r‚{t…tËu ƒuËu ftütË™™tu r™»tuÄ fhu÷tu ntuðtÚte ‚u™tu W…Þtu„ ytË™{tk fhðtu ™rn. yux÷u s{ýt ¼t„{tk ð‚o‚t ™e[u™t ntÚt{tk „Œt Ähtððe. ftüÚte ƒ™tðu÷e. >>24-25>>  u˘i…“™……™……∫i…÷ ΩÙ∫i…‰π…÷ n˘ I…h……v…:EÚÆGÚ®……i…¬ * M…n˘…§V…n˘ÆS…GÚ… h… v……Æ™…‰x®…÷ x…∫…k…®… ! **26** nu {wr™Ë¥t{ ! òu [‚w¼wos «r‚{t ntuÞ ‚tu ‚u{™t nM‚{tk s{ýtu su ™e[u™tu fh ‚u™t y™w¢{Úte „Œt f{¤ þk¾ y™u [¢™u Ähtðu.>17>> íÞth…Ae …qsf s™. >>19-20>> ∫…∆∫l……{™… i……xn˘I…{……†¥…Ê {…⁄V……‰{…EÚÆh…… x… S… * =u˘i™…« n˘“{…®……V™…‰x… E÷Ú™……«k…˱…‰x… ¥…… i…i…: **21** s¤…tºt rËðtÞ (‚u™u ‚tu ztƒt ¼t„{tk {wfðw)k ƒÄt …qò …ŒtÚttu™ o u s{ýt ¼t„{tk {wfe™u. ytðt Wr[‚ W¥t{ þwØ W…nthtu™u ‚iÞth fhe ht¾u. ‚u{tk òu ÷tu¾kz™t ¾e÷t …txeyu hrn‚. >>23>> ¥…∫j…S…xn˘x…{…÷π{……n˘“x…÷{…ΩÙ…Æ…∆∫i…i……‰% J…±……x…¬ * +…ΩÙƉx®……∆∫…®… n˘Æ…t∂…÷ S…∫{…∂…«¥…ÃV…i……x…¬ **19** n‰˘¥…‰¶™……‰ ¥……  {…i…fi¶™…†S……{™…x™…‰¶™……‰ x…  x…¥…‰ n˘i……x…¬ * +x……Q……i……∆†S… ®…x…÷V…Ë: E‰Ú∂…EÚ“]Ù… n˘¥…ÃV…i……x…¬ **20** íÞth …Ae ð† [kŒ™ …w»… Äq… yût‚ ytrŒf …qò…Þtu„e W…nthtu™u ÷tðe™u yuf MÚt¤u ‚iÞth ht¾u. yt{tkÚte nhftuR «r‚{t™u …qò{tk ht¾u. >>18>> «r‚{t™t ¼uŒtu™u fnu Au– nu {w™u ! þe÷tÚte ƒ™tðu÷e. …tºttrŒ …qò™t W…fhýtu™u þwØ fhe™u …Ae ½e™tu fu ‚u÷™tu Œeðtu ÞÚttþÂõ‚ fhu. (¼t„ð‚{tk‚tu ytX «fth™e fne Au. yux÷u yuðt™tu W…Þtu„ …qò{tk ÚtR þfu. >>15-16>> EÚ…Ë∂…‰ ¥……Ëh…Ê S… ¥……∫j……n˘…Ë  ¥…EÚ…π`‰Ù ∂…÷r˘ +…∫…x…‰ * ={…… ¥…∂…‰u˘…∫…÷n‰˘¥…|… i…®……∫… z…v……Ë i…i…: **22** +R¬M…∂…÷ r˘∫x……x…®……n˘…Ë EfiÚi¥…… ∫x……™……i∫…®…xj…EÚ®…¬ * M…fiΩÙ“i¥…… ∂…÷ S…®…fii∫x……n˘“xE÷Ú™……«i∫x……x……R¬M…i…{…«h…®…¬ **17** …qsf s™ «Út{ yk„ þwØ ÚttÞ yuðwk ËtÄthý M™t™ fhe™u. r[ºt{Þe y™u {rý{Þe «r‚{t òýðe. …Ae þti[rðrÄ fhe™u Œk‚þwÂØ fhðe. …AeÚte …rðºt {]Â¥tft Œ¼o ‚÷ ytrŒf™u ÷R ÷R™u s¤Œuð‚t™t {kºttu ƒtu÷ðt …qðof M™t™ fhu.) yt «r‚{t ïu‚ðýoðt¤e fu …e¤tðýoðt¤e fu ~Þt{ðýoðt¤e ÞtuøÞ òýðe. >>21>> EfiÚπh…∫™… ∫…… i…÷ EÚi…«¥™……  u˘¶…÷V…… ¥…… S…i…÷¶…÷«V…… * ®…÷Ʊ…” v……Æ™…‰k…j…  u˘¶…÷V……™……: EÚÆu˘™…‰ **24** +l…¥…… n˘I…ΩÙ∫i…‰%∫™……†S…G∆Ú ∂…R¬J…∆ i…l…‰i…Ɖ * {…s∆ ¥…… v……Æ™…‰q˘I…‰ {……h……¥…¶…™…®…÷k…Ɖ **25** f]»ý™e ‚tu «r‚{t Âî¼ws fu [‚w¼s ow fhðe. Þ¿ttu…Þtu„e ftütuÚte ƒ™tðu÷wk ytË™ ntuÞ ‚tu ‚u™u {txu yt r™»tuÄ ™Úte. ‚u …Ae M™t™™t yk„¼q‚ ‚eÚtoŒuðtrŒf™wk ‚…oý fhu. s{ýt ¼t„{tk ð‚o‚t W…÷t ntÚt{tk f{¤ Ähtððwk. >>22>> {… Æv……™……∆∂…÷E‰Ú v……Ëi…‰ ={… ¥…∂™……∫…x…‰ ∂…÷S……Ë * EfiÚi¥……‰v¥…«{…÷hb≈∆ E÷Ú¥…‘i… ∫…xv™……∆ ΩÙ…‰®…∆ V…{…… n˘ S… **18** ∂…˱…“ v……i…÷®…™…“ n˘…¥…‘ ±…‰J™…… ®… h…®…™…“ S… ¥…… * |… i…®…… ∫™…… i∫…i…… ÆHÚ… {…“i…… EfiÚπh……l…¥…… ®…÷x…‰ ! **23** M™t™rðrÄ fÞto …Ae Ätuyu÷wk yuf ð† …nuhu y™u yuf ytuZu ‚u …Ae …rðºt ytË™ W…h ƒuËe™u Qæðo…wkzÙ r‚÷f fhe™u ËkæÞt ntu{ s…trŒf r™íÞ f{o™u fhu.yæÞtÞ 26 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 32 ¼õ‚tu™tk ™t{tu™u yuf ½ze …ÞO‚ Wå[the™u. ‚u{tk Âî¼ws «r‚{t™t ƒÒtu nM‚{tk {wh÷e Ähtððe yÚtðt s{ýt nM‚{tk [¢ y™u ztƒt nM‚{tk y¼Þ Ähtððtu. ztƒt ¼t„{tk ð‚o‚t . Ëwðýo Y…wk ytrŒf Ät‚wÚte ƒ™tðu÷e. yt W…nthtu fuðt òuRyu ? ‚tu {tkË {rŒht ytrŒf {r÷™ …ŒtÚttuo™t M…þuo …ý hrn‚ y™u yLÞ Œuðtu™u fu r…rºtytu™u …ý ™rn r™ðuŒ™ fhu÷t (WÂåAü ™rn) y™u ð¤e {™w»Þtuyu ™rn Ëwk½u÷t y™u fuþ fex ytrŒf ðSo‚ ntuðt òuRyu.

>>28>> ±…I®…“∫i…÷  u˘¶…÷V…… EÚ…™……« ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ∫… z…v……Ë * n˘v…i…“ {…R¬EÚV…∆ ΩÙ∫i…‰ ¥…∫j……±…R¬EÚ…Æ∂……‰¶…x…… **29** ðtËwŒu𠼄ðt™™e Ë{e…u su ÷û{e{qŠ‚ MÚtt…ðt™e fne ‚u ‚tu Âî¼ws fhðe. …hk‚w ‚u y[÷ {qŠ‚™e ËL{w¾s ƒuËðwk. >>27>> +{™…‰π……  u˘ ¥…v…… ®…⁄Ãi…ÆJ…hb… ∂…÷¶…±…I…h…… * ∫…¥……«¥…™…¥…∫…®{…z…… ¶…¥…‰n˘S…«EÚ ∫… r˘n˘… **28** Âî¼ws fu [‚w¼wos ƒÒtu «fth™e …ý {qŠ‚ y¾krz‚. >>32>> Âî¼ws [‚w¼s ow ƒÒtu «fth™e …ý ©enrh™e {qŠ‚™t ztƒt ¼t„{tk ÷û{eS™e MÚtt…™t fhðe. >>33>> i…j…… {… n˘…¥™……» ±…‰J™……™……∆ V…±…∫{…∂……Ê%x…÷±…‰{…x…®…¬ * x…Ë¥… EÚ…™…» {…⁄V…E‰Úx… EÚi…«¥™…∆ {… Æ®……V…«x…®…¬ **34** ‚u{tk…ý …qsf s™u òu «r‚{t ftü™e ntuÞ y™u r[ºt™e ntuÞ ‚tu ‚u™u s¤™tu M…þo ™rn fhðtu y™u [kŒ™ …ý [[oðwk ™rn. ©Øt ‚Útt r™»ft{ ¼Âõ‚Úte y…oý fhu÷t s¤Úte …ý «ËÒt ÚtR™u Ëk‚tu»t …t{u Au. >>30>> +S…±…… S… S…±…… S…‰ i…  u˘ ¥…v…… |… i…®…… ΩÙƉ: * i…j……t…™……∆ x… EÚi…«¥™…®……¥……ΩÙx… ¥…∫…V…«x…®…¬ **31** y[÷t y™u [÷t yuðt ¼uŒÚte ƒu «fth™e ¼„ðL{qŠ‚ fnuðtÞ Au. ‚tus …qsf s™™u RåAe‚ V¤ yt…™the ÚttÞ. ‚u{™t ntÚt{tk f{¤ Ähtððwk y™u ðMºttu ‚Útt y÷kfthtuðzu þtu¼tÞ{t™ fhðe. y™u {wh÷eÄthe ©enrh™t ðt{¼t„{tk ‚tu htËuïhe htÄt™e MÚtt…™t fhðe. >>31>> ∂……±…O……®…‰%{™…‰¥…®…‰¥… EÚ…™…» x……¥……ΩÙx…… n˘ S… * +x™…j… S…±…®…⁄i……Í i…÷ EÚi…«¥™…∆ i…k…n˘S…«EËÚ: **33** ©enrh™t …qsf s™tuuyu þt÷„út{{tk …ý yuðes he‚u ytðtn™ rðËso™ ™ fhðwk. >>34>> =n˘R¬M…®…÷J…: |……R¬®…÷J……‰ ¥…… S…±……™……∆ ∫…®®…÷J……‰%l…¥…… * ™…l……∂… HÚ ™…l……±…§v…ËØÒ{…ΩÙ…ÆË™…«V…‰r˘ Æ®…¬ **35** …qsÞ «r‚{t [÷t ntuÞ ‚tu …qsf s™. ‚tu Ëk…qýo …qòyu fhe™u «ËÒt ÚttÞ yu{tk fnuðwks þwk ? ÚttÞs. þw¼ ÷ûtýðt¤e y™u Ëðo yðÞðtuyu Ëk…Òt ntuðe òuRyu. yt yÚto ¼„ðt™u „e‚t{tk ‘‘{…j…∆ {…÷π{…∆ °Ú±…∆ i……‰™…∆ ™……‰ ®…‰ ¶…Ci™…… |…™…SUÙ i… * i…n˘Ω∆Ù ¶…Ci™…÷{…æi…®…†x…… ®… |…™…i……i®…x…: **’’ yt . ƒeS su [÷t {qŠ‚ fne ‚u{tk ‚tu ytðtn™ rðËso™ fhðwk. >>26>> i…nR¬M…n‰˘¥…i……x……∆ S… EÚ…™…» x……¥……ΩÙx……t {… * x… S…  n˘R¬ x…™…®……‰%S……«™……∆ i…∫™……: ∫l…‰™…∆ i…÷ ∫…®®…÷J…‰ **32**  u˘ ¥…v……™…… + {… ΩƉ®…⁄«i…Ê¥……«®…‰  ∏…™…∆ x™…∫…‰i…¬ * ®…÷Ʊ…“v…Æ¥……®…‰ i…÷ Æ…v……∆ Æ…∫…‰∑…Æ” x™…∫…‰i…¬ **27** y[÷{qŠ‚™t Ëkf»toýtrŒ su yk„Œuðtu ntuÞ ‚u{™wk …ý ytðtn™ rðËso™ ™ fhðwk. &÷tuf{tk “i…÷” ‚w þçŒ Au ‚u W…hÚte …]Útø¼q‚ ÷û{eS™e {qŠ‚ …ý [‚w¼wos fu Âî¼ws fhðe yt yÚto Ëw[ÔÞtu Au. >>35>> ∏…r˘… x…SUÙs¶… HÚ¶™……®…Ã{…i…‰x……®§…÷x…… {… ∫…: * |…“i…∫i…÷π™… i…  ¥…∑……i®……  EÚ®…÷i…… J…±…{…⁄V…™…… **36** rðïtí{t-r[Œr[Œtí{f s„‚™t yk‚Þto{e ðtËwŒu𠼄ðt™. ‚u{™t fhf{¤{tk f{¤ fu …w»…{t¤t Ähtððe. W¥th{w¾u yÚtðt …qðo{w¾u ƒuËu yÚtðt òu Ëkfeýo Œuþ ntuÞ ‚tu su ftuR …ý rŒþt{tk «r‚{t™u ËL{w¾ ƒuËe™u ÞÚttþÂõ‚ {u¤ðu÷t [kŒ™trŒ W…nthtuðzu ¼„ðt™™e …qò fhu. ‚u {qŠ‚™t …qs™ r™{e‚u ƒuËðt{tk …qðtorŒ rŒþt™tu r™Þ{ ™Úte. ‚u{tk y[÷t {qŠ‚{tk ytðtn™ rðËso™ ™ fhðwk. Võ‚ ðMºttrŒðzu {tso™ fhðwk.yæÞtÞ 26 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 33 W…÷t ntÚt{tk þk¾ Ähtððtu y™u ztƒt ¼t„{tk ð‚o‚t ™e[u™t ntÚt{tk [¢ Ähtððwk. >>29>> ±…I®…“¥…p˘… v…EÚ… {… ∫™……n¬ u˘¶…÷V…… S……ØÒΩÙ… ∫…x…“ * {…R¬EÚV…∆ {…÷π{…®……±……∆ ¥…… n˘v…i…“ {…… h…{…R¬EÚV…‰ **30** {wh÷eÄh ðtËwŒuð™e Ë{e…u su htÄt{qŠ‚ ‚u …ý ÷û{eS™e {qŠ‚™e …uXu Âî¼ws y™u {kŒ {kŒ nË‚e ntuÞ yuðe ËwkŒh fhðe.

Atý ytrŒfÚte ÷ª…ðwk rð„uhu r¢Þtyu fhe™u Ëh¾t þwØ fhu÷t y™u hõ‚…e‚trŒ rðrðÄ hk„tuðzu Ëwþtur¼‚ fhu÷t yuðt ¼q‚¤ W…h [th …tÞtðt¤t …eX (ƒtòuX)™e MÚtt…™t fhðe. ðtÞwftuý{tk ‚tu …e¤t ðýoðt¤t ðihtøÞ™e y™u Rþt™ ftuý{tk ~Þt{ ðýoðt¤t yiïÞo™e MÚtt…™t fhðe. >>2>> < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰  GÚ™……™……‰M…‰% v…EÚ…Æ… n˘ x…∞Ò{…h…x……®…… π…Àb¬¥…∂……‰%v™……™…: **26** ©Øt ¼Âõ‚yu hrn‚ yuðt …wY»tu hí™srz‚ ËwðýtorŒ y÷kfthtu y™u ¼ûÞ ¼tußÞ ÷uÌt [tu»Þ yt [th «fth™wk yÒttrŒ ¼„ðt™™u y…oý fÞwO ntuÞ ‚Úttr… ‚u™u n»toÚte ¼„ðt™ „úný fh‚t ™Úte. >>4>> ∫l……{™…… ÆHÚ ∫…i…∂™……®…… ÆV…:∫…k¥…i…®……‰M…÷h……: * {…“`Ù∫™… {… ^ÙEÚ…™……∆ i…÷ j…™……‰% {… ®…÷ x…∫…k…®… ! **5** nu {wr™ðÞo ! ‚Œ™k‚h …eX™e ºtý …Âèft{tk ºtý „wýtu™e MÚtt…™t fhðe. >>3>> ®…x……‰v…“ S…k……ΩÙR¬EÚ…Æ…x…¬ GÚ®……i{…⁄¥……« n˘ n˘I¥…l… *  ¥…x™…∫…‰i{…“`ÙM……j…‰π…÷ ΩÙ Æp˘HÚ ∫…i…… ∫…i……x…¬ **4** y™k‚h …qðtorŒ [th rŒþt{tk hnu÷tk …eX™tk [th „tºttu fu su™u W…¤tk ™t{Úte ÷tu f {tk fnu ð t{tk ytðu Au ‚u { tk ™e÷ðýo ð t¤t hõ‚ðýoðt¤t ïu‚ðýoðt¤t y™u ~Þt{ðýoðt¤t {™ ƒwÂØ r[¥t ynkfth yt [th™e y™w¢{u MÚtt…™t fhðe. >>1>> +Mx……Ë v…®…» x™…∫…‰SU¬¥…‰i…∆ Y……x…∆ ∂……‰h…∆ S… x…Ë@Ò«i…‰ * ¥……™……Ë i…÷ {…“i…∆ ¥…ËÆ…M™…∆ ∂™……®…®…Ë∑…™…«®…Ë ∂…E‰Ú **3** MÚtt…™™tu ¢{ ƒ‚tðu Au– yÂø™ftuý{tk ïu‚ ðýoðt¤t Ä{o™e.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 27 34 ð[™Úte fÌttu Au.>>5>> +xi…:EÚÆh…ØÒ{…‰π…÷ M……j…‰π¥…l… S…i…÷π¥…« {… *  ¥…®…±……t… x™…∫…‰SUÙHÚ“u‰˘« u‰˘ BEËÚEÚM……j…E‰Ú **6** . {æÞð‚eo …Âèft{tk ïu‚ðýo Ë¥ð„wý™e MÚtt…™t fhðe y™u …Âù{ rŒþt{tk ð‚o‚e …Âèft{tk ~Þt{ðýo ‚{tu„wý™e MÚtt…™t fhðe. ™iÉíÞ ftuý{tk hõ‚ ðýoðt¤t ¿tt™™e. s¤ Atkxðwk. {txu nu {w™u ! …qsf …wY»tu …tu‚t™t {tuût{txus Ëðo s™tu™t {™tuðtkrA‚ ðM‚wytu™u Ëíðh yt…ðt™t Mð¼tððt¤t ¼„ðt™ ©ef]»ý™wk …qs™ r™íÞ ©Øt ¼Âõ‚Úte fhðwk. ©e ™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! …qsf …wY»tu «Út{ Ëh¾e fhðt{txu ¾tuŒðwk. ytðt y™w¢{Úte Ä{o ¿tt™ ðihtøÞ yiïÞo yt [th™e MÚtt…™t fhðe. >>37-38>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu r¢ÞtÞtu„u yrÄfthtrŒ r™Y…ý™t{t »tzT®ðþtu yæÞtÞ: >>26>> 27 yt yæÞtÞ{tk r¢ÞtÞtu„ fnu‚tk …qßÞ yk„Œuðtu™e …qò{kz¤rð»tu Ëðo rŒþtytu{tk MÚtt…™t™tu «fth ÞÚttÂMÚt‚ fÌttu Au. MÚtt…™ fhu÷t [th …tÞt{tk ®Ën™t suðe ¢wh ytf]r‚ðt¤t Ä{torŒ [th™e MÚtt…™t fhðe. >>36>> +S…«EÚ: |……R¬M…®…÷J…: {…“`Ù{……n˘…xEÚ…‰h…‰π…÷ EÚ…Æ™…‰i…¬ * S…i…÷π…÷« i…‰π…÷ v…®……«n˘“x…¬ ∫l……{…™…‰Ài∫…ΩÙ∞Ò {…h…: **2** {…÷∆∫…… ∏…r˘… n˘ΩÙ“x…‰x… Æix…Ω‰Ù®……t±…R¬ GÚ™……: * S…i…÷Ã¥…v…∆ S……{™…z……t∆ n˘k…∆ M…fiºh…… i… x……‰ ®…÷n˘… **37** i…∫®……n¬¶… HÚ®…i…… EÚ…™…» {…÷∆∫…… ∫¥…∏…‰™…∫…‰ ®…÷x…‰ ! * ∏…“EfiÚπh…∫™……S…«x…∆  x…i™…∆ ∫…¥……«¶…“π]Ù…∂…÷n˘… ™…x…: **38** …qsf s™u …qðo rŒþt ‚hV {w¾ ht¾e™u …eX™t [th …tÞt™u [th ¾wýt{tk MÚtt…™ fhðt. (&÷tuf 99) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… J…x…x……‰I…h…±…‰{……tË: ∂……‰ v…i…‰ v…Æh…“i…±…‰ * S…i…÷π{……n∆˘ x™…∫…‰i{…“`∆Ù x……x……ÆR¬M…∫…÷∂……‰ ¶…i…‰ **1** yæÞtÞ 27 {tu. ‚u{tk …qðo rŒþt{tk ð‚o‚e …Âèft{tk hõ‚ðýo hòu„wý™e MÚtt…™t fhðe. {txu …qsf s™tuyu ¼„ðt™™e …qò ©Øt y™u r™»f…x ¼Âõ‚Úte fhðe.

™e÷ ð†™u Äthe hnu÷e y™u Yztk yt¼q»týtuÚte yt¼qr»t‚ fhðe. fuðe ‚u þÂõ‚ytu ? ‚tu „tih yk„ðt¤e. yt he‚u ytX þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t ÞÚttMÚtt™ fhðe. ‚u{tk rðþu»t yux÷tu fu yuf yuf „tºt{tk ƒu ƒu þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t fhðe. yt þÂõ‚ fuðe ? ‚tu ƒu ntÚt òuze hne ntuÞ yuðe fhðe. >>7-10>> 35 +x…÷O…ΩÙ…J™…… {… ^ÙEÚ…™……∆ ∫l……{™…ËEÚ… S… EfiÚi……\V… ±…: * ∫…¥……« Bi……∫i…÷ EÚi…«¥™……  u˘¶…÷V……: ∫…÷ ¥…¶…⁄π…h……: **11** íÞth …Ae ƒeS yuf y™w„únt ™t{™e ™ð{e þÂõ‚™e …eX™t {æÞ¼t„{tk ð‚o‚e …Âèft{tk MÚtt…™t fhðe. ‚u{tk yuf su ¿tt™t þÂõ‚ Au ‚u ‚t÷™u ðòz‚e fhðe. fuðwk ? ‚tu yü Œ¤ðt¤wk ‚Útt Wßsð¤ fŠýft y™u fuËhtuðt¤wk fhðwk. >>6>>  ¥…®…±……‰iEÚÃπ…h…“ i… u‰˘ M……ËÆ…‹™……Ë {…⁄¥…«i……‰ x™…∫…‰i…¬ * ¥……n˘™…xi™……Ë ∂…÷¶……∆ ¥…“h……∆ ΩÙ Æu˘∫j…‰ ∫¥…±…R¬EfiÚi…‰ **7** Y……x…… GÚ™…‰ x™…∫…‰t…®™…‰ {…“i…¥…∫j…‰%ØÒh…t÷i…“ * BEÚ… i……±…∆ ¥……n˘™…xi…“ ®…fin˘R¬M…®…{…Æ… i…l…… **8** ™……‰M……|…ΩÙ¥™……Ë x™…∫…‰i{…†S……SUÙ™……®…‰ +ØÒh…¥……∫…∫……Ë * ∫…ΩËÙ¥… ®…÷Ʊ…” S……‰¶…‰ ¥……n˘™…xi™……Ë {…fil…C{…fil…E¬Ú **9** ∫…i™…‰∂……x…‰ Ω‰Ù®…¥…h…Ê =k…Æ∫™……∆ i…i……‰ x™…∫…‰i…¬ * ∂™……®……∆∂…÷E‰Ú ¥……n˘™…xi™……¥…÷¶…‰ i…‰ {… Æ¥…… n˘x…“®…¬ **10** ‚u™t MÚtt…™™tu rðrÄ Ërððu[™ [th &÷tufÚte fnu Au– rð{¤t y™u WífŠ»týe yt ƒu þÂõ‚™e …qðo rŒþt{tk ð‚o‚t …eX „tºt{tk MÚtt…™t fhðe. ‚u™t {æÞ¼t„{tk f{¤ fhðwk. {æÞ{ ¼t„™u ‚tu fuËhtu™u MÚtt™u {t™ðtu. >>12-14>> {… Æi…∫i…∫™… S… {…÷Æ∆ S…i…÷u˘…«Æ∆ |…EÚ±{…™…‰i…¬ * ÆR¬M…p˘¥™…˧…«Ω÷Ù ¥…v…ËΩ«Ù Æp˘…E÷ÚR¬E÷Ú®…… n˘ ¶…: **15** E÷Ú¥…‘i… i…hb÷±…Ë¥……« {… i…j… {…s… n˘ ∂……‰¶…x…®…¬ * {…s∫™… EÚÃh…EÚ…∆ ®…v™…‰ Ω‰Ù®…¥…h……» ∫…÷∂……‰¶…™…‰i…¬ **16** ytðt rð¼t„ðt¤t f{¤™e [tu‚hV [th îth (Œhðtò) ðt¤t …wh™e h[™t fhðe. ŒÂûtý rŒþt{tk ð‚o‚t …eX„tºt{tk ¿tt™t y™u r¢Þt yt ƒu þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t fhðe. hõ‚ ð†™u Äthe hnu÷e y™u ƒÒtu ËtÚtus hne™u …]ÚtfT …]ÚtfT ƒkËe™u ðòz‚e fhðe. þw¼ ðeýt™u ðòz‚e. f{¤™wk su ûtuºtV¤ ‚u™tu su ƒth{tu ¼t„ ‚u™u ƒtÌtÚte Œ¤™t y„ú¼t„Úte …rhíÞt„ fhe™u. fuðe ‚u þÂõ‚ytu ? ‚tu hõ‚ ftkr‚ðt¤e y™u …e‚ ð†™u Äthe hnu÷e fhðe. fuðe ‚u þÂõ‚ytu ? ‚tuu ~Þt{ ðýoðt¤e. y™u ƒtÌt su ƒth{tu ykþ ‚u Œ¤™t y„úMÚtt™u {t™ðtu. ºteò ¼t„™u ‚tu …ºttu™u MÚtt™u {t™ðtu. ‚u …Ae ‚u …È™u y™u …wh™u n¤Œh fwkfw{ nrh[kŒ™ . y™u ƒeS su r¢Þt þÂõ‚ Au ‚u {]Œk„™u ðòz‚e fhðe. >>11>> {…“`Ù…‰{… Æ  ∫…i…u˘“{…∆ E÷Ú¥…‘i… ∑…‰i…¥……∫…∫…… * i…x®…v™…‰%π]Ùn˘±…∆ {…s∆ E÷Ú¥…‘i……‰VV…¥…±…EÚÃh…EÚ®…¬ **12** u˘…n˘∂……∆∂…∆ {… Æi™…V™… {…sI…‰j…∫™… §……¡i…: * ¥…fik…Ë ∫j… ¶…∫i…∫™… ®…v™…∆  ¥…¶…V…‰i∫…®…¶……M…i…: **13** i…j……t∆ EÚÃh…EÚ…∫l……x…∆ E‰Ú∫…Æ…h……∆ i…÷ ®…v™…®…®…¬ * {…j……h……∆ i…÷ i…fii…“™…∆ ∫™……q˘±……O…… h… i…÷ §……¡i…: **14** ‚u …Ae …eX™e W…h ïu‚ ð†Úte ïu‚îe… fhðtu. yt ™ðu þÂõ‚ytu ƒu ¼wsðt¤e y™u Ëthtk yt¼q»tý™u Äthe hnu÷e fhðe. yt «fthu f{¤™e „tuXðýe fhðe. …AeÚte f{¤™t {æÞ¼t„™u ºtý „tu¤tfth hu¾tytu ðzu Ëh¾t rð¼t„Úte rð¼t„ fhðtu. W¥th rŒþt{tk ð‚o‚t …eX„tºt{tk ‚tu ËíÞt y™u Rþt™t yt ƒu þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t fhðe. ºtý «fthu rð¼t„ …tzu÷t f{¤{tk «Út{™tu su ¼t„ ‚u fŠýft™u MÚtt™u {t™ðtu. …Âù{ rŒþt{tk ð‚o‚t …eX„tºt{tk Þtu„t y™u «be yt ƒu þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t fhðe. fuðe ‚u þÂõ‚ytu ? ‚tu Ëwðýo™t suðt …e¤t ðýoðt¤e. ~Þt{ ðýo™t ðMºttu™u Äthe hnu÷e y™u Ëó‚kºte ðeýt™u ðòz‚e fhðe.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ íÞth…Ae {™ ytrŒf [th yk‚:fhýtu™e su{tk MÚtt…™t fhe Au yuðtk [thuÞ …eX™tk „tºttu{tk rð{¤t ytrŒf ytX þÂõ‚ytu™e MÚtt…™t fhðe.

>>19>> Æ…v……EfiÚπh…∫™……∫™… i…i…: {…fiπ`‰Ù ∫…R¬EÚπ…«h…∆ x™…∫…‰i…¬ * S…i…÷§……«Ω÷∆Ù v…fii…SUÙj…∆ M……ËÆ…R¬M…∆ x…“±…¥……∫…∫…®…¬ **20** MÚtt…u÷t htÄtf]»ý™t …tA÷t ¼t„{tk «r‚{tY… Ëkf»toý MÚtt…ðt. >>24>> ∫l……{…™…‰r…®…x…∆ §…÷r∆˘ {…⁄¥…« ∫®…xE‰Ú∫…Ɖ%O…i…: * P…x…∂™……®……¥…÷¶……Ë ¡‰i……Ë EÚØÒh……Ë •…¿S…… Æh……Ë **25**  ∫…i……∆∂…÷EÚ…Ë EÚƉ n˘I…‰  §…ß…i……Ë °÷Ú±±…{…R¬EÚV…®…¬ * +¶…™…∆ ¥……®…ΩÙ∫i…‰ S… ∂……xi……Ë ™…Y……‰{…¥…“ i…x……Ë **26** ‚u{™t MÚtt…™™tu ¢{ 20 &÷tufÚte fnu Au– …qð™ o t fuËh{tk ðt{™ ‚Útt ƒwØ yt ƒu yð‚th™e MÚtt…™t fhðe. >> .yuf yuf fuËh{tk ƒu ƒu yð‚thtu MÚtt…ðt. fuðt ? ‚tu [th ƒtnwðt¤t. íÞth …Ae f{¤™t {æÞ{tk ð‚o‚e su fŠýft ‚u™u Ëwðýo™t ðýo suðe þtu¼tÞ{t™ fhðe. …e¤tk ð†™u Äthe hnu÷t y™u ntÚt{tk [t{h™u Äthe hnu÷t fhðt. fuðt ? ‚tu [th ¼wòðt¤t. ðŠýðu»t{tk ð‚o‚t. W…ðe‚™u Äthe hnu÷t. …Âù{ rŒþt{tk ð‚o‚t îth™u …e¤tðýoðt¤wk fhðwk y™u W¥th rŒþt{tk ð‚o‚t îth™u ‚tu MVrxf {rý suðt Ätu¤t ðýoðt¤wk fhðwk. >>18>> yt ºtýuÞ™u …ý ™t™trðÄ y÷kfthtuðzu Ëwþtur¼‚ y™u hJsrz‚ {wfwx™u Äthe hnu÷t y™u ‚Yý ðÞ™u ÷eÄu Ëðo™t {™™u nh™tht fhðt. fYýtÚte ¼h…wh. hõ‚ ðMºttu™u Äthe hnu÷t y™u ntÚt{tk [t{h™u Äthe hnu÷t fhðt. {u½™t ðýo suðt ~Þt{.k ŒÂûtý rŒþt{tk ð‚o‚t îth™u f]»ýðýoðt¤wk fhðwk. ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷t. fuðt ? ‚tu {u½Ë{t™ ~Þt{ ðýoðt¤t. >>22>> {…⁄¥…» i…÷ M……‰{…÷Æ∆ ∂……‰h…∆ ∂™……®…∆ E÷Ú™……«SS… n˘ I…h…®…¬ * {…“i…¥…h…» {… ˘®…∆ S… ∫°Ú ]ÙEÚ…¶…∆ i…l……‰k…Æ®…¬ **18** j…™……‰%{™…‰i…‰ i…÷ EÚi…«¥™…… x……x……±…R¬EÚ…Æ∂……‰ ¶…i……: * +x…P™…«Æix…®…÷E÷Ú]Ù…∫i……ØÒh™…‰x… ®…x……‰ΩÙÆ…: **23** íÞth …Ae …qðo rŒþt{tk ð‚o‚t îth™u ‚tu hõ‚ðýoðt¤wk fhðw.>>23>> +xi…Æ…±…‰ S… {…÷π{…… h…  S…j…… h… {…÷Æ{…s™……‰: * EfiÚi¥…… ®…v™…‰%l… ∏…“EfiÚπh…∆ i…u˘…®…‰ Æ… v…EÚ…∆ x™…∫…‰i…¬ **19** ‚u …Ae …wh y™u …È™tu yk‚ht¤ su …ÈÚtfe ƒtnuh™tu y™u …wh Útfe ykŒh™tu yðftþ ‚u{tk rðrðÄ ðýoðt¤tk …w»…tu fhðtk. íÞth …Ae f{¤™e ykŒh ð‚o‚tu su fŠýft™tu „¼o¼t„ ‚u{tk …qðtuoõ‚ ÷ûtýðt¤e ©ef]»ý«r‚{t™e MÚtt…™t fhðe y™u ‚u{™t ðt{¼t„{tk …qðtuoõ‚ ÷ûtýðt¤e htÄt«r‚{t™e MÚtt…™t fhðe. >>20>> n˘I…‰ x™…∫…‰n¬¶…M…¥…i…: |…t÷®x…∆ {…“i…¥……∫…∫…®…¬ * S…i…÷¶…÷«V…∆ P…x…∂™……®…∆ v…fii¥…… S……®…Æ®…… ∫l…i…®…¬ **21** i…i……‰%¥…i……Æ…∆∫i…÷ ΩÙƉ: E‰Ú∫…Ɖπ¥…π]Ù∫…÷ GÚ®……i…¬ * BEËÚEÚ ∫®…z™…∫…‰n¬˘ u˘…Ë u˘…¥…π]Ù∫¥…‰¥…∆  ΩÙ π……‰b∂… **24** ‚u …Ae ¼„ðt™™t «r‚{tY… ðt{™trŒ yð‚thtu™e f{¤™tk ytX fuËhtu{tk …qðtorŒ rŒþt™t ¢{Útes MÚtt…™t fhðe. >>21>> ∂……‰h…¥…h……« x… {…j…… h… {… Æi…∫i…∫™… S……S…«EÚ: * E÷Ú™……«n˘π]Ù…{™…π]Ù n˘I…÷ ∫¥…h…«¥…h……« x… ¥…… ®…÷x…‰ ! **17** ¥……®…‰% x…ØÒr∆˘ S… ΩÙƉx™…«∫…‰n˘ØÒh…¥……∫…∫…®…¬ * <xp˘x…“±…®… h…∂™……®…∆ ∫…∆ ∫l…i…∆ v…fii…S……®…Æ®…¬ **22** nu {w™u ! íÞth …Ae …qsf s™u ‚u f{¤™e [thu ƒtsw ytX rŒþt{tk ytX …ºttu™e h[™t fhðe. >>15-16>> ¼„ðt™™t s{ýt ¼t„{tk «r‚{tY… «ãwB™ MÚtt…ðt. fuðt ? ‚tu RLÿ™e÷ {rý suðt ~Þt{ ðýoðt¤t. >>17>> ¼„ðt™™t ztƒt¼t„{tk «r‚{tY… yr™YØ MÚtt…ðt. ™e÷ ð†ðt¤t y™u ©ef]»ý W…h Aºt™u Ähe hnu÷t fhðt. yu{ MÚtt…‚tk ytX MÚtt™tu{tk {¤e™u Ëtu¤™e MÚtt…™t ÚtR hnu. ‚u ytXu …ºttu [tu{uh hõ‚ ðýoðt¤tk fu Ëwðýo™t suðt ðýoðt¤tk Ëwþtur¼‚ fhðtk. „tih yk„ðt¤t. ‚u{tk rðþu»t yux÷tu fu.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 36 hõ‚[kŒ™ „w÷t÷ ytrŒf ƒnwrðÄ hk„ÿÔÞtuðzu yÚtðt yût‚tuðzu …ý Ëwþtur¼‚ fhðwk. þtk‚{qŠ‚ðt¤t y™u s{ýt ntÚt{tk «Vwr`‚ f{¤™u y™u s{ýt ntÚt{tk y¼Þ™u Äthe hnu÷t yuðt fhðt.

„tih yk„ðt¤t. ÷t÷ ÷tu[™ðt¤t. fuðt ? ‚tu {M‚fu sxt™u Äthe hnu÷t Þtur„™t suðt ðu»tðt¤t. {w¾ Útfe ƒeò ¼t„{tk …wY»t™t suðe ytf]r‚ðt¤t. þk¾trŒ [th ytÞwÄtu™u [th ntÚt{tk Äthe hnu÷t y™u rŒÔÞ ïu‚ ykƒh™u Äthe hnu÷t fhðt. {w¾ Útfe ƒeò ¼t„{tk ™h suðe ytf]r‚ðt¤t.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ EÚ ±EÚx…∆ {…∂…÷«Æ…®…∆ S… ¥… ºx…EÚ…‰h…‰%l…  ¥…x™…∫…‰i…¬ * J…b¬M…{…… h…∫i…j… EÚ±EÚ“ {…∂…÷«{…… h…∫i…l……{…Æ: **27** =¶……Ë M……ËÆ…Ë S… i……©……I……Ë V… ]Ù±……Ë  ∫…i…¥……∫…∫……Ë * ™…Y……‰{…¥…“ i…x……Ë EÚ…™……Í i™…HÚGÚ…‰v…®…ΩÙ…Æ™……Ë **28** y™k‚h yÂø™ftuý{tk ytðu÷t fuËh{tk fÕfe ‚Útt …hþwht{ yt ƒu yð‚th™e MÚtt…™t fhðe. ðhtn fuðt ? ‚tu ðhtn™t suðt {w¾ðt¤t. ntÚt{tk y{]‚f¤þ™u Äthe hnu÷t fhðt. Ëwðýo™t suðt ðýoðt¤t. {u½ suðt ~Þt{ þhehðt¤t y™u yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t fhðt. [th ¼wòðt¤t. yÚtðt Âî¼ws fhðt. fuðt ? ‚tu frx Útfe ™e[u™t ¼t„{tk {íMÞ fq{o™t suðe ytf]r‚ðt¤t. >>29-30-31>> ®…i∫™…E⁄Ú®……Í x…Ë@Ò«i…‰ S… ∫l……{…™…‰iE‰Ú∫…Ɖ i…i…: * EÚ]‰ÙÆv…∫i…n˘…EÚ…Æ…¥…⁄v¥…» i……Ë i…÷ x…Æ…EfiÚi…“ **32** 37 ¥……®…‰ ∂…R¬J…∆ M…n˘… n˘I…‰ {……h……Ë S… n˘v…i……¥…÷¶……Ë * ∂™……®…∫…÷xn˘Æn‰˘ΩÙ…Ë S… EÚi…«¥™……Ë v…fii…¶…⁄π…h……Ë **33** ‚u …Ae ™iÉo‚ ftuý{tk hnu÷t fuËh{tk {íMÞ ‚Útt fq{o yt ƒu yð‚thtu MÚtt…ðt. >>34-35>> ¥……™……Ë x™…∫…‰n÷˘¶……Ë Ω∆Ù∫…n˘k……j…‰™……Ë V…]Ù…v…Æ…Ë * ™……‰ M…¥…‰π……Ë  ∫…i……Ë n˘hbEÚ®…hb±…÷EÚÆ…Ë i…l…… **36** íÞth …Ae ðtÞw ftuý{tk ð‚o‚t fuËh{tk nkË ‚Útt Œ¥ttºtuÞ yt ƒu yð‚thtu MÚtt…ðt. ‚u{tk ÄLðk‚he fuðt ? ‚tu ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷t. ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷t. {w¾ Útfe yLÞ ¼t„{tk …wY»t™t suðt ytfthðt¤t. {M‚fu sxt{kz¤™u Äthe hnu÷t. ™]®Ën fuðt ? ‚tu ®Ën™t suðt {w¾ðt¤t. ‚u{tk nÞ„úeð fuðt ? ‚tu yï™t suðt {w¾ðt¤t. {nwzt™t ð]ût™tk su …w»…tu ‚u™t suðt …e¤t ðýoðt¤t. >>36>> =k…Ɖ E‰Ú∫…Ɖ ¥™……∫…∆ x™…∫…‰n¬M…h…{…Ài… i…i…: * i…j… ¥™……∫……‰  ¥…∂……±……I…: EfiÚπh…¥…h…«:  ∫…i……®§…Æ: **37** . ztƒt ntÚt{tk þk¾ y™u s{ýt ntÚt{tk „Œt™u Äthe hnu÷t. þk¾ [¢ „Œt …È yt [th ytÞwÄtu™u [th ntÚt{tk Äthe hnu÷t y™u …e‚tkƒh™u Äthe hnu÷t fhðt. [th ¼wòðt¤t. fuðt ? ‚tu „tih yk„ðt¤t. Þ¿ttu…ðe‚™u Äthe hnu÷t y™u ¢tuÄ™t {ntðu„u hrn‚ þtk‚ yuðt fhðt. >>32-33>> v…x¥…xi…ÀÆ x…fiÀ∫…Ω∆Ù S… {… †S…®…‰ E‰Ú∫…Ɖ x™…∫…‰i…¬ * v…x¥…xi… Æ: ∂…÷C±…¥……∫…… M……ËÆ…R¬M……‰%®…fii…E÷Ú®¶…v…fii…¬ **34** À∫…ΩÙ¥…Cj……‰ x…fiÀ∫…ΩÙ∫i…÷ x…fin‰˘ΩÙ: E‰Ú∫…Æ… x¥…i…: * x…“±……‰i{…±……¶……‰  u˘¶…÷V……‰ M…n˘…S…GÚv…Æ…‰ ¶…¥…‰i…¬ **35** ‚u …Ae …Âù{ rŒþt{tk ð‚o‚t fuËh{tk ÄLðk‚he ‚Útt ™]®Ën yt ƒu yð‚thtu MÚtt…ðt. frx Útfe W…÷t ¼t„{tk ‚tu …wY»t™t suðe ytf]r‚ðt¤t. >>27-28>> ΩÙ™…O…“¥…¥…Æ…ΩÙ…Ë S… ∫l……{…™…‰t…®™…E‰Ú∫…Ɖ * ΩÙ™…O…“¥……‰ ΩÙ™……∫™…: ∫™……z…Æ…R¬M…†S… S…i…÷¶…÷«V…: **29** ∂…R¬J…… n˘¶…fii∫¥…h…«¥…h……Ê v…fii… n˘¥™… ∫…i……®§…Æ: * ¥…Æ…ΩÙ∫i…÷ ¥…Æ…ΩÙ…∫™……‰ x…Æ…R¬M…: ∫™……SS…i…÷¶…÷«V…: **30** ∂…R¬J…S…GÚM…n˘…§V…… x… n˘v…i{…“i……®§…Æ∆ i…l…… * ®…v…÷ {…R¬M…±…¥…h…«†S… EÚi…«¥™……‰  u˘¶…÷V……‰%l…¥…… **31** ‚u …Ae ŒÂûtý rŒþt{tk hnu÷t fuËh{tk nÞ„úeð ‚Útt ðhtn yt ƒu yð‚th™e MÚtt…™t fhðe. ƒu ¼wòðt¤t. „Œt [¢™u Äthe hnu÷t y™u ®Ën™t suðe fuþðt¤e™u Äthe hnu÷t fhðt. ‚u{tk fÕfe™t ntÚt{tk ¾zT„ Ähtððwk y™u …hþwht{™t ntÚt{tk …hþe Ähtððe. ïu‚ ðýoðt¤t. ™e÷ f{¤ suðt ~Þt{ ðýoðt¤t. y™u ntÚt{tk Œkz ‚Útt f{kz¤™u Äthe hnu÷t fhðt.

ïu‚ W…ðe‚™u Äthe hnu÷t y™u Œ¼or™Š{‚ …rðºtt™u ytk„r¤ytu{tk yt¼q»tý ‚hefu Äthe hnu÷t fhðt. >>44>>  ¥…π¥…C∫…‰x…∆ S… M…ØÒb∆ i…j……n˘…Ë {…⁄¥…«i……‰ x™…∫…‰i…¬ * i…i……‰ n˘I…GÚ®…‰h…Ë¥… |…§…±…∆ S… §…±…∆ x™…∫…‰i…¬ **45** E÷Ú®…÷n∆˘ E÷Ú®…÷n˘…I…∆ S… ∫…÷x…xn∆˘ x…xn˘®…‰¥… S… * ∏…÷i…n‰˘¥…∆ V…™…xi…∆ S…  ¥…x™…∫…‰ u˘V…™…∆ V…™…®…¬ **46** i…i…: |…S…hb∆ S…hb∆ S… {…÷π{…n˘xi…∆ ∫……k¥…i…®…¬ * u˘…Ë u˘…¥…‰¥…∆ GÚ®…‰h…Ë¥… ∫l……x…‰π¥…π]Ù∫…÷  ¥…x™…∫…‰i…¬ **47** ‚u™tu ¢{ [th &÷tufÚte fnu Au– …t»toŒtu™t MÚtt…™t rðrÄ{tk «Út{s …qðorŒþt{tk ð‚o‚t Œ¤ {æÞ¼t„{tk rðïõËu™ ‚Útt „Áz™e MÚtt…™t fhðe. ‚u …Ae …Âù{ rŒþt{tk hnu÷t Œ¤ {æÞ ¼t„{tk ©w‚Œuð ‚Útt sÞk‚ …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. ‚u{tk ÔÞtË fuðt ? ‚tu rðþt¤ ÷tu[™ðt¤t. f]»ýðýoðt¤t. ËwkŒh ‚Útt ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷t. rŒ„kƒh (™ø™) y™u {M‚fu 38 ™t™e sxtðt¤t fhðt. „ý…r‚ fuðt ? ‚tu „s™t suðt {w¾ðt¤t. hõ‚ ð†™u Äthe hnu÷t. ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷t. [th ¼wòðt¤t. ‚u …Ae ™iÉíÞ ftuý{tk ytðu÷t Œ¤ {æÞ ¼t„{tk Ëw™kŒ ‚Útt ™kŒ …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. ytðt y™w ¢ {Útes ytX Œ¤{æÞ¼t„tu{tk ƒu ƒu …t»toŒtu MÚtt…ðt. …e¤e sxt™u Äthe hnu÷t. yux÷u yÂø™ftuý{tk ð‚o‚t Œ¤{æÞ¼t„{tk «ƒ¤ ‚Útt ƒ¤ …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. ‚u …Ae yÂø™ftuý™u ythk¼e™u ŒÂûtý ¢{Úte «ƒ¤ ‚Útt ƒ¤™e MÚtt…™t fhðe.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬  u˘¶…÷V……‰ v…fii…¥…‰n˘†S… ∫…÷ {…∂…R¬M…V…]Ù…v…Æ: *  ∫…i…™…Y……‰{…¥…“i…†S… EÚi…«¥™…: ∫…{… ¥…j…EÚ: **38** M…V……∫™… BEÚn˘xi…†S… ÆHÚ…‰ M…h…{… i…¶…«¥…‰i…¬ * ÆHÚ…®§…Æv…ƆS…Ë¥… x……M…™…Y……‰{…¥…“i…¥……x…¬ **39** i…÷ xn˘±…†S… S…i…÷§……«Ω÷Ù: {……∂……R¬E÷Ú∂…¥…Æ…xn˘v…i…¬ * EÚƉh…ËE‰Úx… S… n˘v…p˘®™……∆ {…÷∫i…EÚ±…‰ J…x…“®…¬ **40** ‚u …Ae W¥th rŒþt{tk ytðu÷t fuËh{tk ÔÞtË ‚Útt „ý…r‚ yt ƒu yð‚thtu MÚtt…ðt. WÒt‚ WŒhðt¤t. ºtý ntÚt{tk …tþ ykfwþ y™u ðhŒt™ yt ºtý™u Äthe hnu÷t y™u yuf ntÚt{tk …wM‚f ÷¾ðt™e h{ýeÞ f÷{™u Äthe hnu÷t fhðt. ‚u …Ae ðtÞwftuý{tk ð‚o‚t Œ¤{æÞ¼t„{tk rðsÞ ‚Útt sÞ …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. Ë™ífw{th {wr™ fuðt ? ‚tu …tk[ ð»to™t ƒt¤f suðt. ðuŒ™u Äthe hnu÷t. …Ae f{¤…ºt™t ytX {æÞ ¼t„tu{tk rðïõËu™ rð„uhu Ëtu¤ …t»toŒtu™e MÚtt…™t fhðe. ƒu ¼wsðt¤t. hõ‚ yk„ðt¤t. ntÚt{tk f{¤ ‚Útt y¼Þ™u Äthe hnu÷t y™u æÞt™Úte W…þ{ ÂMÚtr‚Y… Œuntf]r‚™u Äthe hnu÷t fhðt. ‚u …Ae ŒÂûtý rŒþt{tk ytðu÷t Œ¤{æÞ¼t„{tk fw{wŒ ‚Útt fw{wŒtût …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. >>45-47>> S…i…÷¶…÷«V……: ∫…¥…« Bi…‰ ∂…R¬J…™…«§V…M…n˘…v…Æ…: * EÚ…™……«:  EÚÆ“ ]Ùx…: ∂™……®……: {…“i…¥…∫j……: ∫…÷¶…⁄π…h……: **48** . >>41-43>> ∫…∆∫l……{™… E‰Ú∫…Ɖ π¥…il…∆ n‰˘¥…i……: {…R¬EÚV…∫™… i…÷ * x™…∫…‰SS… n˘±…®…v™…‰π…÷ {……π…«n˘…x…S…«EÚ…‰%π]Ù∫…÷ **44** yt «fthu …qsf …wY»tu f{¤™tk ytX fuËhtu{tk ‚tu Þw„÷¼q‚ yð‚thY… ðhtntrŒ Œuðtu™u MÚtt…e™u. ‚u{tk fr…÷{wr™ fuðt ? ‚tu ïu‚ þhehðt¤t. >>37-40>> x™…∫…‰iE‰Ú∫…Æ <«∂……x…‰ EÚ {…±…∆ {…⁄V…EÚ∫i…i…: * ∫…x…iE÷Ú®……Æ∆ S… ®…÷Àx… x…Ë π`ÙEÚ•…¿S…… Æh…®…¬ **41** ∂…÷C±……R¬M…: EÚ {…±…: EÚ…™……Ê v…fii…S……ØÒ ∫…i……®§…Æ: * n˘v…iEÚÆ…¶™……®…®¶……‰V…®…¶…™…∆ ∂……xi… ¥…O…ΩÙ®…¬ **42** {…\S…¥……Ãπ…EÚ§……±……¶……‰  n˘M¥…∫j……‰%±{…V…]Ù…v…Æ: * ∫…x…iE÷Ú®……ƆS… ®…÷ x…: EÚi…«¥™…: {…⁄V…E‰Úx… i…÷ **43** íÞth …Ae …q s fu Rþt™ ftu ý {tk ytðu ÷ t fu Ë h{tk ™i  cf ƒúñ[the™t suðt ðu»tðt¤t fr…÷ ‚Útt Ë™ífw{th {wr™ytu MÚtt…ðt. yuf Œtk‚ðt¤t. ™t„™u Þ¿ttu…ðe‚™e …uXu Äthe hnu÷t. íÞth …Ae W¥th rŒþt{tk ð‚o‚t Œ¤{æÞ¼t„{tk «[kz ‚Útt [kz …t»toŒ™e MÚtt…™t fhðe. ‚u …Ae Rþt™ ftuý{tk ytðu÷t Œ¤{æÞ¼t„{tk …w»…Œk‚ ‚Útt Ëtíð‚ …t»to Œ ™e MÚtt…™t fhðe.

‚u yuðe he‚u fu…qðorŒþt y™u yÂø™ftuý{tk hnu÷t ƒuŒ¤tu™t yk‚h (ð[÷t) yðftþ{tk yrý{t rËÂØ MÚtt…ðe. …e¤tk ð†™u Äthe hnu÷t y™u Ëthtk yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t. >>53>> ™……®™…‰ x™…∫…‰tV…÷¥…Ên∆˘ ®…v™…®……R¬M…∆ E÷Ú∂……‰n˘Æ®…¬ *  {…R¬M……I…∆ ∫l…⁄±…EÚh`∆Ù S… {…“i…∆ S……ØÒh…¥……∫…∫…®…¬ **54** +I…ª…V…∆ EÚƉ ¥……®…‰ n˘I…‰ ¥…X…∆ S…  §…ß…i…®…¬ * {… †S…®…‰ ∫……®…¥…‰n∆˘ S… |……∆∂…÷®…… n˘i™…¥…S…«∫…®…¬ **55** n˘I…‰%I…®……±……∆ ¥……®…‰ S… v…fii…¥…xi…∆ EÚƉ n˘Æ®…¬ * ∫¥…h…«¥…∫j…∆  ¥…∂……±……I…∆  ¥…x™…∫…‰n¬M……™…x……‰ti…®…¬ **56** íÞth…Ae ŒÂûtý rŒþt{tk ytðu÷t Œ÷t„ú¼t„{tk ÞswðuoŒ™e MÚtt…™t fhðe. >>49-51>> n˘±…®…v™……xi…Æ…±…‰π…÷  ∫…r˘“Æπ]Ù∫…÷  ¥…x™…∫…‰i…¬ * x……x……®…R¬M…±…¥……t…x……∆ ¥……n˘x…‰  x…{…÷h……: GÚ®……i…¬ **49** + h…®…… ±… P…®…… |…… {i…: |……EÚ…®™…∆ ®… ΩÙ®…… i…l…… * <« ∂…i…… ¥… ∂…i…… S…Ë¥……π]Ù®…“ EÚ…®……¥…∫…… ™…i…… **50** Bi……: ∫…÷¥…h…«¥…h……«¶……: ∫…¥……«¶…Æh…¶…⁄ π…i……: * ¥…‰h…÷¥…“h…… n˘ΩÙ∫i……†S… EÚi…«¥™…… †S…j…¥……∫…∫…: **51** íÞth…Ae …qsfu f{¤™t ºteò ¼t„{tk hnu÷tk su Œ¤tu ‚u™t ytX y„ú ¼t„tu{tk [th ðuŒtu y™u [th þtMºttu™e MÚtt…™t fhðe. ~Þt{ þhehðýoðt¤t. …Âù{rŒþt y™u ðtÞwftuý{tk ytðu÷t su ƒu Œ¤tu ‚u™t yðtk‚h yðftþ{tk {rn{t rËÂØ MÚtt…ðe. ðt{™Œunðt¤tu. ytðt y™w¢{Úte ytX rËÂØytu MÚtt…ðe. ðtÞwftuý y™u W¥th rŒþt{tk ð‚o‚t su Œ¤tu ‚u™t ykŒh yðftþ{tk Rrþ‚t rËÂØ MÚtt…ðe. yt rËÂØytu fuðe ? ‚tu ™t™trðÄ {tk„r÷f ðtSkºttu™u ðòzðt{tk ƒnw r™…wý. ÷tkƒt {tuxt WŒhðt¤tu. >>48>> yt¼hýtu ðzu y÷kf]‚. yÂø™ftuý y™u ŒÂûtý rŒþt{tk hnu÷t ƒu Œ¤tu™t yðtk‚h yðftþ{tk ÷r½{t rËÂØ MÚtt…ðe. þtk‚{qŠ‚. ðuýw ðeýt ð„uhu ðtãtu™u ntÚt{tk Äthe hnu÷e y™u rðr[ºt ðMºttu™u Äthe hnu÷e h{ýeÞ fhðe. >>52>> íÞth…Ae f{¤™t ºteò ¼t„{tk ytðu÷t su Œ¤tu ‚u™t su {æÞ¼t„tu ‚u™t ytX ykŒh™t (ð[÷t) yðftþtu{tk. f]þ WŒhðt¤tu. ‘‘™…‰ EÚh`Ù±…Mx…i…÷±…∫…“x… ±…x……I…®……±……’’ yu{ …È …whtý{tk fÌtwk Au. ïu‚ ðýoðt¤tu. {M‚fu {wfwx™u Äthe hnu÷t. (yûtþçŒÚte ‚w÷Ëe{rý„ýtu y™u f{÷{rý„ýtu „úný fhðt. Ëwðýo™t suðt …e¤t ðýoðt¤e. yux÷u rŒþt ‚Útt ftuý¼t„{tk hnu÷tk …ºttu Útfe ƒnth™t yðftþ{tk …qðtorŒ rŒþt™t ¢{Úte yrý{trŒ yü rËrØytu™e MÚtt…™t fhðe. ™iÉíÞftuý y™u …Âù{ rŒþt{tk ytðu÷tk ƒu Œ¤tu™t yðtk‚h yðftþ{tk «tftBÞ rËÂØ MÚtt…ðe. fuðtu ‚u ðuŒ ? ‚tu {æÞ{ (ƒnw {tuxwk ™rn ‚u{ ƒnw ™t™wk ™rn yuðt) þtur¼‚ yk„ðt¤tu. ‚u{tk [th ðuŒtu™e [th rŒþt{tk MÚtt…™t fhðe y™u [th þtMºttu™e ‚tu [th rðrŒþt{tk (ftuý¼t„) {tk MÚtt…™t fhðe.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 39 yt Ë{M‚ …t»toŒtu fuðt ? ‚tu [th ¼wòðt¤t. Rþt™ftuý y™u …qðro Œþt{tk ð‚o‚t su ƒu Œ¤tu ‚u™t yðtk‚h yðftþ{tk ft{tðËtrÞ‚t rËÂØ MÚtt…ðe. ŒÂûtýrŒþt y™u ™iÉíÞftuý{tk hnu÷t ƒu Œ¤tu™t yðtk‚h yðftþ{tk «tÂó rËÂØ MÚtt…ðe. [th ¼wò{tk þk¾ [¢ f{¤ „Œt yt [th ytÞwÄtu™u Äthe hnu÷t. fuðtu ðuŒ ? ‚tu yût{t¤t™u Äthe hnu÷tu. …e¤t þhehðýoðt¤tu. Ë{„ú n˘±……O…‰π¥…π]Ù∫…÷ i…i……‰ ¥…‰n˘…SUÙ…∫j…… h… S… x™…∫…‰i…¬ * i…j… ¥…‰n˘…x…¬ x™…∫…‰ q˘I…÷ ∂……∫j…… h… i…÷  ¥… n˘I…÷ ∫…: **52** {…⁄¥…Ê x™…∫…‰k…÷ @ÒM…¥…‰n˘®…I…®……±……v…Æ∆  ∫…i…®…¬ * J…¥…» ±…®§……‰n˘Æ∆ ∫……Ë®™…∆ {…sx…‰j…∆  ∫…i……®§…Æ®…¬ **53** ‚u ™ t MÚtt…™™tu «fth Ërððu [ ™ ™ð &÷tu f Úte fnu Au – …qðorŒþt{tk ð‚o‚tu su f{¤Œ¤™tu y„ú¼t„ ‚u{tk ÉøðuŒ™e MÚtt…™t fhðe. …e¤t ™uºtðt¤tu. MÚtq¤ (òzt) fkXðt¤tu. W¥th rŒþt y™u Rþt™ ftuý{tk ð‚o‚t su ƒu Œ¤tu ‚u™t yðtk‚h yðftþ{tk ðrþ‚t rËÂØ MÚtt…ðe. ht‚tk ðMºttu™u Äthe . f{¤ suðtk ™u º tðt¤tu y™u ïu ‚ ð†™u Äthe hnu ÷ tu fhðtu . ‚u™tÚte ƒ™tðu÷e {t¤t ‚u yût{t¤t òýðe.

ztƒt ntÚt{tk yût{t¤t (‚w÷Ëe{t¤t fu f{¤{t¤t) ™u Äthe hnu÷tu. fuðtu ‚u ðuŒ ? ‚tu ïu‚ þhehðt¤tu. hõ‚ ™uºtðt¤tu y™u yðMÚttyu ð]Ø fhðtu. ð™{t÷t™u Äthe hnu÷wk. Ëwðýo™t suðtk …e¤tk ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. yÂø™ suðtu ‚usMðe. >>58>> íÞth…Ae f{÷™t ºteò ¼t„{tk hnu÷tk su …ºttu ‚u™t su y„ú¼t„tu ‚u™t su yðftþtu ‚u{tk …qðorŒþt y™u yÂø™ftuý RíÞtrŒ y™w¢{Úte ðuŒtu™tu …tX fh‚t y™u …tu‚…tu‚t™e …í™eytuyu Ërn‚ yuðt ytX {nŠ»tytu™e MÚtt…™t fhðe. fuðwk ‚u þt† ? ‚tu Ëwðýo™t suðt ðýoðt¤wk. >>59>> . s{ýt ntÚt{tk yût{t÷t (fu ‚w÷Ëe{t÷t) ™u Äthe hnu÷tu. ntÚt{tk yût{t÷t™u ‚Útt n¤™u Äthe hnu÷wk fhðwk. fuðwk ‚u þt† ? ‚tu ÷tkƒt fuþ ™¾ðt¤wk. ztƒt ntÚt{tk yûtËqºt™u y™u s{ýt ntÚt{tk ¾xTðtk„ (RË)™u Äthe hnu÷tu. fuðwk ‚u þt† ? ‚tu ïu‚ðýoðt¤wk. >>61>> Bπ……∆ S…i…÷h……» ¥……∫……∆ ∫… ∑…‰i…∫…⁄I®…P…x…… x… S… * EÚi…«¥™…… x… i…l……I…“ h… {…s{…j……™…i…… x… S… **62** yt [thuÞ þtMºttu™tk ðMºttu. ‚u …Ae …Âù{ rŒþt{tk hnu÷t Œ÷t„ú¼t„{tk Ët{ðuŒ™e MÚtt…™t fhðe. ztƒt ntÚt{tk þk¾™u Äthe hnu÷tu. f]þ WŒhðt¤w. >>62>> + Mx…EÚ…‰h…‰ v…®…«∂……∫j…∆ x™…∫…‰SS… EÚ®…±……∫…x…®…¬ * ∑…‰i…∆ S…  §…ß…i…∆ n˘…‰¶™……» ®…÷HÚ…®……±……∆ i…l…… i…÷±……®…¬ **58** +O……h……®…xi…Æ…±…‰π…÷ ®…ΩÙπ…’†S… ∫…™……‰ π…i…: *  ¥…x™…∫…‰i{…`Ùi……‰ ¥…‰n˘…x{…⁄¥……«Mx…‰™……tx…÷GÚ®……i…¬ **63** ‚u …Ae yÂø™ftuý{tk ð‚o‚t Œ÷™t y„ú¼t„{tk Ä{oþt†™e MÚtt…™t fhðe. >>63>> n˘“P…«E‰Ú∂…x…J…∆ ∫……∆J™…∆ x…Ë@Ò«i…‰ i…÷ xn˘±…∆ x™…∫…‰i…¬ * V…{…®……±……∆ S… n˘hb∆ S… EÚÆ…¶™……∆  §…ß…i…∆  ∫…i…®…¬ **59** ®…Æ“ÀS… EÚ±…™…… ™…÷HÚ®…Àj… S……{™…x…∫…⁄™…™…… * ∏…r˘™…… R¬M…Æ∫…∆ ∫……E∆Ú {…÷±…∫i™…∆ S… ΩÙ ¥…¶…÷«¥…… **64** M…i™…… ™…÷H∆Ú S… {…÷±…Ω∆Ù  GÚ™…™…… S… ∫…ΩÙ GÚi…÷®…¬ * J™……i™…… ¶…fiM…÷®…ØÒxv…i™…… ¥… ∫…π`∆Ù ∫…ΩÙ  ¥…x™…∫…‰i…¬ **65**  u˘¶…÷V……: ∫…¥…« B¥…Ëi…‰ V…]Ù…∂®…∏…÷v…Æ…: EfiÚ∂……: * EÚ…™……«∫i…{… ∫¥…x……‰ n˘hb…xn˘v…i…†S… EÚ®…hb±…⁄x…¬ **66** íÞth…Ae ™iÉíÞ ftuý{tk ð‚o‚t Œ÷t„ú¼t„{tk ËtkÏÞþt†™e MÚtt…™t fhðe. {tuxt ô[t …uxðt¤wk. ïu‚ Ëqû{ y™u ½txtk fhðtk ‚Útt ™uºttu. ™e÷ ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. fuðtu ‚u ðuŒ ? ‚tu WÒt‚ þhehðt¤tu.k ËtÚt¤ W…h ƒÒtu ntÚt™u Äthe hnu÷. fuðwk ‚u þt† ? ‚tu ïu‚ þhehðýoðt¤wk. f{÷…ºt suðtk Œe½o fhðtk. >>54-56>> +l…¥……«h…∆ x™…∫…‰i∫……Ë®™…‰  ∫…i……R¬M…∆ x…“±…¥……∫…∫…®…¬ * ¥……®…‰%I…∫…⁄j…∆ n˘I…‰ S… J…]¬¥……R¬M…∆  §…ß…i…∆ EÚƉ * ¥…ºx™……‰V…∫…∆ S… i……©……I…∆ ¥…™…∫…… ∫l… ¥…Æ∆ i…l…… **57** íÞth…Ae W¥th rŒþt{tk ð‚o‚t Œ÷t„ú¼t„{tk yÚtðo ðuŒ™e MÚtt…™t fhðe.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ hnu÷tu.kw y™u …tu‚t™e ™trËft™t y„ú¼t„ W…h ™uºtð]Â¥t™u Äthe hnu÷wk fhðwk. ƒu ntÚt{tk s…{t÷t ‚Útt Œkz™u Äthe hnu÷wk yuðwk fhðwk. >>60>> {…\S…Æ…j…∆ i…l…‰∂……x…‰ v…¥…±…∆ ¥…x…®…… ±… S… * x™…∫…‰iEÚÆ…¶™……∆ n˘v…i…®…I…®……±……∆ S… ±……R¬M…±…®…¬ **61** íÞth …Ae Rþt™ ftuý{tk ð‚o‚t Œ÷t„ú¼t„{tk …k[htºt þt†™e MÚtt…™t fhðe. y™u s{ýt ntÚt{tk ð@™u Äthe hnu÷tu fhðtu. ïu‚ðýoðt¤wk. rðþt÷ ™uºtðt¤tu y™u ¼„ðt™™t „wýtu™kw „t™ fhðt{tk Wã{e fhðtu.>>58>> 40 x™…∫…‰u˘…™……Ë i…i……‰ ™……‰M…∆ ∫¥…h…«¥…h…» E÷Ú∂……‰n˘Æ®…¬ * >ÒØÒx™…∫i…EÚÆu˘xu∆˘ ∫¥…x……∫……O…EfiÚi…‰I…h…®…¬ **60** íÞth…Ae ðtÞw f tu ý {tk ð‚o ‚ t Œ÷t„ú ¼ t„{tk Þtu „ þt†™e MÚtt…™t fhðe. f{÷tË™ W…h rðhts{t™ y™u ƒu ntÚt{tk {tu‚e™e {t÷t y™u ‚w÷t™u Äthe hnu÷wk fhðwk. ËqÞ™o t suðe ftkr‚ðt¤tu.

Ëwðýo™t suðt þhehðýoðt¤tu. [th¼wòðt¤tu.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ‚u{™t MÚtt…™™tu «fth rððu[™ fhe fnu Au– …qðorŒþt y™u yÂø™ftuý{tk hnu÷t f{÷…ºt™t su ƒu y„ú¼t„tu ‚u™tu su yðtk‚h yðftþ ‚u{tk f÷t ™t{™e …í™eyu Ërn‚ {her[ Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. {ŒtuL{¥t …tzt W…h ƒuXu÷tu y™u ™t™trðÄ rð¼q»týtuðzu rð¼qr»t‚ fhðtu. ‚u …Ae W¥th rŒþt y™u Rþt™ ftuý{tk ÏÞtr‚ ™t{™e ¼tÞto ËtÚtu ¼]„wÉr»t™e MÚtt…™t fhðe. [th ntÚt{tk Œkz ¾zT„ …hþw y™u …tþ™u Äthe hnu÷tu. hõ‚ y…tk „ (™uºt™t «tk‚ ¼t„tu) ðt¤tu. ‚u …Ae ðtÞwftuý y™u W¥th rŒþt{tk ytðu÷t …ºt{tk r¢Þt ™t{™e …í™e ËtÚtu¢‚w Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. fuðtu Þ{ ? ‚tu ~Þt{ þheh ðýoðt¤tu. ðtÞw su™tu ËthrÚt Au. >>67>> |……S™……®…ËÆ…¥…i……∞Òf∆ x™…∫…‰ n˘xp∆˘ S…i…÷¶…÷«V…®…¬ * ¥…X……R¬E÷Ú∂……®§…÷V…¥…Æ…x…¬ n˘v…i…∆ ∫¥…h…«∫… z…¶…®…¬ **68** EÚ…Ë∫…÷®¶…Æ®™…¥…∫…x…∆ x……x……±…R¬EÚ…Æ∂……‰ ¶…i…®…¬ * ∂……‰h……{……‹∆  ¥…∂……±……I…∆ ∫…¥…«±…I…h…±… I…i…®…¬ **69** 41 ‚u{™t MÚtt…™™tu «fth rððu[™ fhe™u 19 &÷tufÚte fnu Au– …qðo rŒþt{tk ytðu÷t su Œ÷t„ú¼t„tu ‚u™t W…rh‚™ ƒtÌt «Œuþ{tk RLÿ™e MÚtt…™t fhðe. >>72>> . [th …tu…x su™u òuzu÷t Au yuðt Ëwðýo{Þ hÚt{tk ƒuXu÷tu. >>64-66>> {…s…n¬§… ΩÙx™…«∫…‰SS……π]Ù…Ë  n˘∂……∫…÷  ¥… n˘∂……∫…÷ S… *  n˘C{……±…… x…xp˘|…®…÷J……x…¬ ∫…ΩÙ™……x……x…¬ ™…l…… n˘∂…®…¬ **67** íÞth…Ae [th rŒþtytu{tk y™u [th ¾wýt{tk …tu‚…tu‚t™t ðnt™tu{tk ƒuXu÷t RLÿtrŒ ytX rŒfT…t÷tu™e …tu‚…tu‚t™e rŒþt™u ™rn W`k½™ fhe™u f{÷ Útfe ƒnth yux÷u Œ÷™t y„ú¼t„™t W…rh‚™ «Œuþ{tk MÚtt…™t fhðe. h{ýeÞ fËwkƒ÷ ð†™u Äthe hnu ÷ tu . yt Ëðuo {nŠ»tytu fuðt ? ‚tu ƒu ¼wòðt¤t. >>68-69>> + Mx…EÚ…‰h…‰ x™…∫…‰n˘ÀMx… i……©…¥…h…» S…i…÷¶…÷«V…®…¬ * n˘v……x…∆ {…… h… ¶…†S…Ë¥… ∂…⁄±…∆ ∂…ÀHÚ ª…÷S…∆ ª…÷¥…®…¬ **70** S…i…÷:∂…÷E‰Ú ΩËÙ®…Æl…‰  x…π…hh…∆ ¥……™…÷∫……Æ l…®…¬ *  j…x…‰j…∆ v…⁄©…¥…∫…x…∆  {…R¬M…∂®…∏…÷V…]‰ÙI…h…®…¬ **71** íÞth …Ae yÂø™ftuý{tk ð‚o‚t Œ÷t„ú¼t„tu™t W…rh‚™ ƒtÌt«Œuþ{tk yÂø™Œuð™e MÚtt…™t fhðe. [th ¼wòðt¤tu. ™t™trðÄ y÷k f thtu ð zu Ëw þ tu r ¼‚. Ëwðýo™t suðtk …e¤tk ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. ‚u …Ae ŒÂûtý rŒþt y™u ™iÉíÞ ftuý{tk ytðu÷t …ºt™t su ƒu y„ú¼t„tu ‚u™t yðtk‚h yðftþ{tk ©Øt …í™e™e ËtÚtu ykr„ht Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. ‚u …Ae ™iÉíÞftuý y™u …Âù{ rŒþt{tk hnu÷t ¼t„{tk nrð¼qo ™t{™e ¼tÞtoyu Ërn‚ …w÷MíÞ Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. ºtý ™uºtðt¤tu. >>70-71>> ™…®…∆ x™…∫…‰q˘ I…h…i…: ∂™……®…∆ S……®…“EÚÆ…®§…Æ®…¬ * S…i…÷¶…÷«V…∆ n˘hbJ…b¬M…{…Æ∂…÷{……∂…v…… Æh…®…¬ * =x®…k…®… ΩÙπ……∞Òf∆ x……x……¶…⁄π…h…¶…⁄ π…i…®…¬ **72** ‚u …Ae ŒÂûtý rŒþt{tk Þ{Œuð™e MÚtt…™t fhðe. Äq{úðýo suðt ðMºttu™u Äthe hnu÷tu y™u su™e sxt ŒtZe {wkA ™uºt …e¤tk Au yuðtu fhðtu. fuðtu RLÿ ? ‚tu yihtð‚ ntÚte W…h ƒuXu÷tu. f]þ þhehðt¤t. [th ¼wò{tk ð@ ykfwþ f{¤ y™u ðh™u Äthe hnu÷tu. rðþt¤ ™uºtðt¤tu y™u Ëðo ÷ûtýtuyu Ëk…Òt yuðtu fhðtu. ‚…ÂMð™t suðt ðu»tðt¤t. ‚u …Ae …Âù{ rŒþt y™u ðtÞwftuý{tk ytðu÷t …ºt{tk „‚e ™t{™e ¼tÞto ËtÚtu …w÷n Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. fuðtuu yÂø™ ? ‚tu ‚tkƒt™t suðt þheh ðýoðt¤tu. {M‚fu sxt y™u {w¾¼t„{tk ŒtZe {wkA™u Äthe hnu÷t y™u Œkz ‚Útt f{kz÷w™u Äthe hnu÷t fhðt. [th¼wòðt¤tu. [th ntÚt{tk rºtþq¤ þÂõ‚ Ëúw[ y™u Ëúwð (½e ®Ë[™ fhðt™wk {tuxwk ™t™wk ËtÄ™) ™u Äthe hnu÷tu. ‚u …Ae Rþt™ftuý y™u …qðo rŒþt{tk ytðu÷t …ºt{tk yÁkÄ‚e …í™e ËtÚtu ðrËc Ér»t™e MÚtt…™t fhðe. ‚u …Ae yÂø™ftuý y™u ŒÂûtýrŒþt{tk ð‚o‚t …ºt™t su ƒu y„ú¼t„tu ‚u™t yðtk‚h yðftþ{tk y™ËqÞt …í™e™e ËtÚtu yrºt Ér»t™e MÚtt…™t fhðe.

‚Útt Ëe{k‚-fuþ…tþ fhðtu. …e¤t ztƒt ™uºtðt¤tu. ~Þt{ ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. ŒtZe {wA k ðt¤tu.) yuðtu fhðtu. Ëwðýo{Þ y™uf yt¼hýtu™u Äthe hnu÷tu y™u ¼„ðÂî{w¾ s™tu™u ¼Þ fh™thtu (…ý ¼„ðŒT¼õ‚tu™u ™rn. [th ƒtnwðt¤tu. [th ¼wò{tk „Œt þÂõ‚ rºtþq÷ y™u hí™…tºt yt [th™u Äthe hnu÷tu. su{tk Ët‚ nkËtu òuzÞt Au yuðt hÚt{tk ƒuXu÷tu y™u ƒu ntÚt{tk …tþ y™u ƒeò ƒu ntÚt{tk hí™…tºt ‚Útt þk¾™u Äthe hnu÷tu fhðtu. {M‚fu Awxt fuþðt¤tu. {tu‚e™t nthtuðzu rð¼qr»t‚.yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ >Òv¥…«E‰Ú∂…∆  ¥…∞Ò{……I…∆ x…Ë@Ò«i…∆ x…Ë@Ò«i…‰ x™…∫…‰i…¬ * J…b¬M…∆ {……∂…∆ S… n˘v…i…∆  u˘¶…÷V…∆ x…Æ¥……ΩÙx…®…¬ **73** ΩÙ Æi…∂®…∏…÷∆ v…⁄©…¥…h…» {… Æ¥…“i…… ∫…i……®§…Æ®…¬ * ΩÙ…]ÙEÚ…x…‰EÚ¶…⁄π……f¨®…¥…Ëπh…¥…¶…™…R¬EÚÆ®…¬ **74** íÞth…Ae ™iÉ‚ ftuý{tk ™iÉ‚ Œuð™e MÚtt…™t fhðe. ™hðtn™ rþrƒft{tk ƒuXu÷tu. fuðtu ‚u ™iÉo‚ ? ‚tu Qæðo fuþðt¤tu. >>75-76>> ¥……™……Ë ¥……™…÷∆ ΩÙ Æu˘h…»  u˘¶…÷V…∆ EfiÚπh…¥……∫…∫…®…¬ * {…fiπ…i∫l…∆ ®…÷HÚE‰Ú∂…∆ S… ¥™……k……∫™…∆ v¥… V…x…∆ x™…∫…‰i…¬ **77** y™k‚h ðtÞwftuý{tk ðtÞwŒuð™e MÚtt…™t fhðe. fuðt {ntŒuð ? ‚tu su{tk yzÄwk yk„ ™the™wk y™u yzÄwk yk„ ™hRïh™wk ntuðtÚte su yÄo™theïh ™t{Úte rðÏÞtr‚™u …t{u÷t Au. y™u ‚u{tk Ë…o™wk . ƒu ¼wòðt¤tu. W{t™tu su yÄtuo¼t„ ‚u™t ÷÷tx{tk r‚÷f fwkfw{™tu [tkŒ÷tu fhðtu. >>77>> ∫……Ë®™…‰ x™…∫…‰iE÷Ú§…‰Æ∆ S… ∫¥…h…«¥…h…» S…i…÷¶…÷«V…®…¬ * 42 M…n˘…∂… HÚ j…∂…⁄±…… x… Æix…{……j…∆ S…  §…ß…i…®…¬ **78** x…“±……®§…Æ∆ ∂®…∏…÷±…∆ S…  ∂… §…EÚ…™……∆ ∫…®…… ∫l…i…®…¬ *  {…∂…R¬M…¥……®…x…™…x…∆ x…ËEÚ¶…⁄π…∆ S… ¥…î…h…®…¬ **79** íÞth…Ae W¥th rŒþt{tk fwƒhu Œuð™e MÚtt…™t fhðe. ntÚt{tk ¾zT„ ‚Útt …tþ™u Äthe hnu÷tu. >>78>> <«∂……x…‰%l… ®…ΩÙ…ØÒp˘®…v…«x……Æ“∑…Æ∆ x™…∫…‰i…¬ * ¥……®……v…Ê {……¥…«i…“ EÚ…™……« n˘I……v…Ê i…j… ∂…R¬EÚÆ: **80** <«∑…Æ…v…Ê V…]Ù…V…⁄]∆Ù EÚi…«¥™…∆ S…xp˘¶…⁄ π…i…®…¬ * =®……v…Ê  i…±…E∆Ú EÚ…™…» ∫…“®…xi…®… ±…E‰Ú i…l…… **81** y™k‚h Rþt™ ftuý{tk «r‚{tY… {ntŒuð™e MÚtt…™t fhðe. >>73-74>> i…i…: |…i…“S™……∆ ¥…ØÒh… ®…xp˘x…“±…®… h…|…¶…®…¬ * ∑…‰i……®§…Æ∆ S…i…÷§……«Ω÷∆Ù ®…÷HÚ…ΩÙ…Æ ¥…¶…⁄ π…i…®…¬ **75** ∫…{i…Ω∆Ù∫…Æl……∞Òf∆ n˘…‰¶™……» {……∂…∆ S…  §…ß…i…®…¬ * +x™……¶™……∆ Æix…{……j…∆ S… ∂…R¬J…∆ S… n˘v…i…∆ x™…∫…‰i…¬ **76** ‚Œk‚h …Âù{ rŒþt{tk ðÁýŒuð™e MÚtt…™t fhðe. ‚u yÄo™theïhY…{tk su ztƒtu yÄtuo¼t„ ‚u{tk …tðo‚e fhðtk y™u su s{ýtu yÄtuo¼t„ ‚u{tk þkfh fhðt. ™e÷ ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. fuðtuu fwƒhu ? ‚tu Ëwðýo™t suðt þheh ðýoðt¤tu. y™uf yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷tu y™u ƒf‚h™u Äthe hnu÷tu fhðtu. fuðtu ðtÞw ? ‚tu ƒu ƒtnwðt¤tu. {]„™e W…h ƒuXu÷tu. …ntu¤t Vtzu÷t {w¾ðt¤tu y™u nM‚{tk æðs™u Äthe hnu÷tu fhðtu. ft¤tk ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. [th ¼wòðt¤tu. Äq{Ëáþ þhehðýoðt¤tu. ‚u þkfh™t yÄto ¼t„{tk [kÿ{tðzu þtu¼tÞ{t™ sxtswx fhðtu. fuðtu ðÁý ? ‚tu RLÿ™e÷{rý suðe ~Þt{ þhehftkr‚ðt¤tu. fwY… ntuðtÚte ¼Þkfh ™uºtðt¤tu. ïu‚ ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. ÷e÷t þhehðýoðt¤tu. ™e÷ ŒtZe {wkA™t fuþðt¤tu. rþrƒft{tk ƒuX÷ u tu. >>80-81>> ¶…∫®…x……‰r⁄˘ ±…i…∆ S……v…«®…v…» E÷ÚR¬E÷Ú®…¶…⁄ π…i…®…¬ * x……M……‰{…¥…“i…∆ S……{™…v…«®…v…» ΩÙ…Æ ¥…¶…⁄ π…i…®…¬ **82** ¥……®……v…Ê S… ∫i…x…: {…“x…: EÚi…«¥™…: EÚ\S…÷EÚ“¥…fii…: * EÚ]¨…∆ S… Æ∂…x…… ΩËÙ®…“ {……n‰˘ EÚ…\S…x…x…⁄{…÷Æ®…¬ **83** EÚ…Ë∫i…÷¶…∆ ¥…∫…x…∆ S…Ë¥… EÚÆ…Ë EÚR¬EÚh…¶…⁄ π…i……Ë *  j…∂…⁄±…®…I…∫…⁄j…∆ S… n˘v…i……Ë Æix…®…÷ p˘EÚ…Ë **84** ð¤e þkfh™t yÄto ¼t„{tk ¼M{Úte ÷u…™ fhðwk.

yæÞtÞ 27 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ W…ðe‚ fhðw. ntÚt{tk f{¤™u Äthe hnu÷tu y™u hÚt{tk ƒuXu÷tu fhðtu.>>90>> n˘ I…h…‰ S… x™…∫…‰n¬¶……Ë®…∆ ÆH∆Ú ÆHÚ…®§…Æ∆ i…l…… * S…i…÷¶…÷«V…∆ M…n˘…∂… HÚ j…∂…⁄±…¥…Æv…… Æh…®…¬ * i…j… ΩËÙ®…∆ Æl…∆ E÷Ú™……«n˘ØÒh……π]ÙΩÙ™…… x¥…i…®…¬ **91** y™k‚h …whÚtfe ƒnth ŒÂûtý rŒþt{tk {k„¤„ún™e MÚtt…™t fhðe. ƒu ¼wòðt¤tu.k …tðo‚e™tu yÄtu¼ o t„ fwfk { w Úte ‚Útt ËwðýtorŒf™t nthtuðzu rð¼qr»t‚ fhðtu.k y™u ntÚt™u Ë…o™tk fztkÄthe hnu÷t y™u Œ…oý. >>82-84>> n˘I……v…Ê Æ∂…x…… ∫……{…‘ EÚ…™……« ¥…∫j… M…V…… V…x…®…¬ * EÚÆ…Ë S… x……M…¥…±…™……Ë n˘{…«h……‰i{…±…v…… Æh……Ë **85** B¥…∆ ¥…v…∆ ®…ΩÙ…n‰˘¥…∆ x™…∫…‰ufi˘π…¶…¥……ΩÙx…®…¬ * <il…®…π]Ù n˘M…“∂……x……∆ E÷Ú™……«i∫l……{…x…®…S…«EÚ: **86** s{ýt þkfh ¼t„{tk Ë…o™e fxe{u¾÷t fhðe. ð¤e ztƒt (…tðo‚e™t) yÄo ¼t„{tk ftk[¤eÚte Ztkf÷ u tu …wü M‚™ fhðtu. y™u ‚uðt hÚt™t ztƒt ¼t„{tk ™e÷ ðýo™t Ët‚ ½tuztytu òuzu÷t Au yuðe ËqÞo«r‚{t …qðo rŒþt{tk MÚtt…ðe. ‚Útt f{¤™u Äthe hnu÷t fhðt. ïu‚ ð†™u Äthe hnu÷tu. fuðtu þw¢ ? ‚tu ïu‚ ðýoðt¤tu. >87>> |……S™……∆  n˘ ∂… x™…∫…‰k…j… ¶……∫EÚÆ∆ {…“i…¥……∫…∫…®…¬ *  ∫…xn⁄˘Æ¥…h…»  u˘¶…÷V…∆ {…sΩÙ∫i…∆ Æl…‰  ∫l…i…®…¬ **88** BE∆Ú S…G∆Ú u˘…n˘∂……Æ∆ Æl…∫™……∫™…… i…i…‰V…∫…: * ∫…{i……∑……†S… ΩÙ Æu˘h……«∆ ¥……®…‰ ∫… xi…  x…™……‰ V…i……: **89** ‚u™t MÚtt…™™tu ¢{ rððu[™ fhe™u Ëtzt ƒth &÷tufÚte fnu Au– ‚u{tk ËqÞo„ún™e …whÚtfe ƒnth …qðo rŒþt{tk MÚtt…™t fhðe. fuðtu htnw ? ‚tu ™e÷ ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. y™u …tŒ{tk Ëwðýo{Þ ™q…wh fhðtk y™u fËwkƒ÷ ð†k …nuhtððwk. Zt÷ ‚÷ðth þÂõ‚ y™u rºtþq¤™u ntÚt{tk Äthe hnu÷tu y™u ¼{ht suðt ft¤t ðýoðt¤t ytX ½tuzt su™u òuzât Au yuðt ÷tun{Þ hÚt{tk ƒuXu÷tu yuðtu fhðtu. ¼Þkfh {w¾ðt¤tuu. yt «fthu …qsf s™u ytX rŒø…t÷tu™kw MÚtt…™ fhðw. yt he‚u …hM…h „tZ y™wht„ «Œþtoððt {txu yÄo™theïhY…™u Äthe hnu÷t ð]»t¼ðtn™ {ntŒuð™e MÚtt…™t fhðe. rËkŒwh™t suðtu ðýo su™tu Au. >>88-89>> + Mx…EÚ…‰h…‰ i…i…: ∫l……{™……‰ ¶…fiM…÷: ∑…‰i…:  ∫…i……®§…Æ: * n˘hb∆ EÚ®…hb±…÷∆  §…ß…n¬˘ u˘§……Ω÷Ù: ∫……Ë®™…n˘∂…«x…: *  S…j…¥…h……«∑…n˘∂…E‰Ú  ∫l…i……‰ Ω‰Ù®…®…™…‰ Æl…‰ **90** íÞth …Ae …whÚtfe ƒnth yÂø™ ftuý{tk þw¢„ún™e MÚtt…™t fhðe. ƒu ƒtnw-ðt¤tu. ƒÒtu ntÚt fkfýðzu yt¼qr»t‚ fhðt. >>92>> . fuðtu {k„¤ ? ‚tu hõ‚ ðýoðt¤tu. y™u frx¼t„{tk Ëwðýo{Þ {u¾÷t fhðe. fuðtu ËqÞo ? ‚tu …e¤tk ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. >>91>> Æ…Ω÷Ù†S… x…Ë@Ò«i…‰ EÚ…‰h…‰ x…“±…¥……∫……†S…i…÷¶…÷«V…: * EÚÆ…±……∫™…∫i…®……‰∞Ò{…†S…®……« ∫…∂… HÚ∂…⁄±…v…fii…¬ * ¶…fiR¬M…¥…h……«π]Ùi…÷ÆM…‰  ∫l…i…: EÚ…™…«∫i¥…™……‰Æl…‰ **92** íÞth…Ae …whÚtfe ƒnth ™iÉo‚ ftuý{tk htnw„ún™e MÚtt…™t fhðe. ykÄfth suðt Y…ðt¤tu. Œkz f{kz¤™u Äthe hnu÷tu. 43 yr‚ ‚usMðe yt ËqÞo™t hÚt™u yuf [¢ ƒth ythtðt¤wk fhðwk. ËtiBÞ Œþo™ su™wk Au y™u fƒwoh ðýo™t Œþ ½tuztytu su{tk òuzÞt Au yuðt Ëwðýo{Þ hÚt{tk ƒuXu÷tu fhðtu. „Œt þÂõ‚ rºtþq¤ y™u ðh™u Äthe hnu÷tu y™u hõ‚ ðýo™t ytX ½tuztytu su{tk òuzât Au yuðt Ëwðýo{Þ hÚt{tk ƒuXu÷tu fhðtu. [th ¼wòðt¤tu. [th ¼wòðt¤tu. hí™srz‚ ðªxeytuðt¤t ‚u ntÚt™u rºtþq÷ y™u Áÿtût{t¤t™u Äthe hnu÷t fhðt.k >>85-86>> {…÷Æ…n¬§… ΩÙ∫i…i…†S……π]Ù…Ë ∫l……{…™…‰n˘S…«EÚ…‰ O…ΩÙ…x…¬ * ∫¥…∫¥… n˘I…÷  ∫l…i……x∫¥…∫¥……x™……∞Òf…x∫™…xn˘x…… x… S… **87** íÞth…Ae …qsf s™u …tu‚…tu‚t™e rŒþt{tk hnu÷t y™u …tu‚…tu‚t™t hÚt{tk ƒuXu÷t yuðt ytX ËqÞtorŒ „úntu™e …whÚtfe ƒnth™t ¼t„{tk MÚtt…™t fhðe. hõ‚ðýo™t ðMºttu™u Äthe hnu÷tu. ntÚte™t [{o™kw ð† fhðw.

fuðtu „wÁ ? ‚tu Ëwðýo suðe þheh ftkr‚ðt¤tu. ïu‚ ykƒh™u Äthe hnu÷tu. ©e ™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! …qðtuoõ‚ «fthu Œuð‚tytu™wk . >>93>> ¥……™…÷EÚ…‰h…‰ i…i…†S…xp∆˘ ∫l……{…™…‰SS…  ∫…i……®§…Æ®…¬ * ∑…‰i…¥…h…» M…n˘…ΩÙ∫i…∆  u˘¶…÷V…∆ S… Æl…‰  ∫l…i…®…¬ **94** ∂…i……ÆS…GÚ j…i…™…‰ ∫™…xn˘x…‰ i…∫™… S……®®…™…‰ * E÷Úxn˘…¶……: ∫…xi™…÷¶…™…i……‰ ™……‰ V…i……∫i…÷ÆM…… n˘∂… **95** y™k‚h …whÚtfe ƒnth ðtÞwftuý{tk [kÿ„ún™e MÚtt…™t fhðe. ƒeòu r™Äo™ ™h‚tu yk„Œuðtu™e «r‚{t™u MÚtt™u Ëtu…the™u MÚtt…u yÚtðt …w»… yût‚ ytrŒf™u MÚtt…u. f{¤ suðtk ™uºtðt¤tu. >>99>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ðtËwŒuð{tntíBÞu r¢ÞtÞtu„u …qò{kz¤h[™trðrÄ r™Y…ý™t{t Ëó®ðþtu yæÞtÞ: >>27>> 28 yt yæÞtÞ{tk r¢ÞtÞtu„ fnu‚tk. htÄtf]»ý ¼„ðt™™t æÞt™™tu «fth fÌttu Au. hõ‚ þhehðýoðt¤tu. (&÷tuf 33) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… +…S…®™… |……h……x……™…®™… i…i……‰%∫……Ë ∫¥…∫l…®……x…∫…: * x…®…∫EfiÚi™…‰π]Ùn‰˘¥……n˘“xn‰˘∂…EÚ…±……Ë S… EÚ“i…«™…‰i…¬ **1** yæÞtÞ 28 {tu. yux÷u Ëtu…the ytrŒf™e «r‚{t fÕ…e™u ‚u™wk …qs™ fhu. hÚt fuðtu ? ‚tu ythtytu su{tk ™tÏÞt Au yuðtk ºtý [¢tu su{tk Au y™u su™t ƒÒtu ƒtsw{tk {tu„ht™t …w»… suðt þheh ðýoðt¤t Œþ ½tuztytu òuzÞt Au y™u su MðÞk s¤{Þ Au. ~Þt{ ðýo™tk ð†™u Äthe hnu÷tu y™u ftƒhr[ºtt ytX ½tuztytu su™u òuzÞt Au yuðt ft¤t ÷tuZt™t hÚt W…h ƒuXu÷tu yuðtu fhðtu. ƒu ¼wòðt¤tu. fuðtuu [kÿ ? ‚tu ïu‚ ykƒh Äthe hnu÷tu. fuðtu ƒwÄ ? ‚tu ƒu ¼wòðt¤tu. {kŒ-®fr[‚ Ëkfwr[‚ ™uºtðt¤tu. su™t ntÚt{tk ðh ‚Útt y¼Þ Au. ƒu ƒtnwðt¤tu. >>96>> <«∂……x…‰ S… M…÷ØÒ: ∫l……{™……‰ Ω‰Ù®…¥…h…«:  ∫…i……®§…Æ: *  u˘¶…÷V…: {…sx…™…x……‰ v…fii…n˘hbEÚ®…hb±…÷: * {……hb÷Æ…π]ÙΩÙ™…‰ ΩËÙ®…‰  x…πhh…: ∫™…xn˘x……‰k…®…‰ **97** 44 íÞth…Ae …whÚtfe ƒnth ð‚o‚t Rþt™ ftuý{tk „wÁ-ƒ]nM…r‚™e MÚtt…™t fhðe. fuðtu þ™iùh ? ‚tu RLÿ ™e÷{rý™t suðe ~Þt{ ftkr‚ðt¤tu.yæÞtÞ 28 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫……ˠƆS… {… ˘®…‰ ∫l……{™… <xp˘x…“±…∫…®…t÷ i…: * v…x¥…“  j…∂…⁄±…“  u˘¶…÷V……‰ ®…xn˘…I…†S…… ∫…i……®§…Æ: * ∂…§…±……π]Ù…∑…∫…∆™…÷H‰Ú  ∫l…i…: EÚ…πh……«™…∫…‰ Æl…‰ **93** íÞth…Ae …whÚtfe ƒnth …Âù{ rŒþt{tk þ™iùh„ún™e MÚtt…™t fhðe. Œkz ‚Útt f{kz¤™u Äthe hnu÷tu y™u …tkzwh (Ätu¤tu …e¤tu r{r©‚ hk„) ðýoðt¤t ytX yïtu su™u òuzât Au yuðt ftk[™{Þ W¥t{ hÚt{tk ƒuX÷ u tu. ntÚt{tk „Œt™u Äthe hnu÷tu y™u hÚt{tk ƒuX÷ u tu fhðtu. ytðt hÚt{tk ƒuX÷ u tu [kÿ{t fhðtu. Ä™w»t y™u rºtþq¤™u Äthe hnu÷tu. >>97>> +R¬M…n‰˘¥……x¶…M…¥…i…: ∫l……{…™…‰ n˘il…®…S…«EÚ: * EÚÃh…EÚ… n˘{…÷Æ…xi……xi…∫l……x…‰π…÷ GÚ®…∂……‰% J…±……x…¬ **98** …qsf …wY»tu yt «fthu fŠýft ytrŒ su{tk Au y™u …wh™t ƒtÌt «Œuþtu yk‚u su{tk Au yuðtk Wõ‚ MÚtt™tu{tk Wõ‚ y™w¢{Úte ¼„ðt™ ©ehtÄtf]»ý™t Ë{„ú Ëkf»toýtrŒ yk„Œuðtu™e MÚtt…™t fhðe. ƒu ƒtnwðt¤tu. >>94-95>> =k…Ɖ  u˘¶…÷V…: ∫……Ë®™……‰ ¥…Æ…¶…™…EÚÆ…‰%ØÒh…: * ΩÙ Æu˘…∫……π]Ù {…‹…∑…‰ EÚ…™……Ê ΩËÙ®…Æl…‰  ∫l…i…: **96** ‚Œ™k‚h …whÚtfe W¥th rŒþt{tk [kÿ…wºt ƒwÄ „ún™e MÚtt…™t fhðe. ïu‚ þheh ðýoðt¤tu. ÷e÷tk ðMºttu™u Äthe hnu÷tu y™u ytX …e¤t ½tuzt su™u òuzât Au yuðt ftk[™{Þ hÚt{tk ƒuXu÷tu fhðtu. >>98>> ¥……∫…÷n‰˘¥……R¬M…n‰˘¥……x……∆ x™…∫…‰x®…⁄Ãi…∫i…÷ ¥…˶…¥…“: * {…⁄M…“°Ú±……x…“i…Æ∫i…÷ x™…∫…‰i{…÷π{……I…i…… n˘ ¥…… **99** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰  GÚ™……™……‰M…‰ {…⁄V……®…hb±…ÆS…x…… ¥… v… x…∞Ò{…h…x……®…… ∫…{i…À¥…∂……‰%‰ v™……™…: **27** Ä™tZâ …wY»t ðtËwŒuð™t yk„¼q‚ Œuðtu ÞÚttþÂõ‚ Ëtu™wk Y…wk ‚tkƒwk ytrŒfÚte ƒ™tðu÷e {qŠ‚ytu™u MÚtt…u.

yt {kºttu ƒÄt yk„LÞtËrðrÄ{tk. >>6>> H x…®……‰ ¶…M…¥…i…‰ ¥……∫…÷n‰˘¥……™…’’ yt ‚us {kºttu™u fnu Au– ‘‘H îtŒþtûth {kºt ‚Útt ‘‘x……Æ…™…h……™…  ¥…sΩ‰Ù ¥……∫…÷n‰˘¥……™… v…“®… ΩÙ * i…z……‰ H x…®……‰ x……Æ…™…h……™…’’  ¥…πh…÷:|…S……‰n™˘ ……i…¬’’ yt rð»ýw„tÞºte{kºt ‚Útt ‘‘H H x…®……‰  ¥…πh…¥…‰’’ yt rð»ýw™tu yt ™thtÞý™tu yütûth {kºt ‚Útt ‘‘H »tzTûth {kºt. {M‚ftrŒ …tu‚t™tk < i… @Òπ™…… n˘x™……∫……: * x……Æ…™…h……™…‰ i… +R¬M…÷π`Ù…¶™……∆ x…®…:. Y……x…§…“V……™… x…®…: E÷Ú™……«z…‰™……∫……∆†S… i…Ë®…«xj…Ë∫i…i……‰%S……» ¥……∫…∫…… ®…fiV…‰i…¬ **5** x……¶……Ë. ∏…“ ¥…πh…÷{…Æ®……i®…n‰˘¥…i……™…Ë x…®…: æn˘™…‰. yt ºtý {kºttu LÞtË ntu{ ytrŒf rðrÄ{tk Wå[thðt™t fÌtt Au. v…“®… ΩÙ < i… i…“l……« x… M…xv…{…÷π{……tËØÒ{…S……ÆË∫i…®…S…«™…‰i…¬ **6** EÚ¥…S……™… x…®…:. |…S……‰n™˘ …… n˘ i… +∫j……™… …Ae …tu‚t™t ðt{¼t„{tk f¤þ™u MÚtt…e™u. …qòk„ s… ntu{{tk {…⁄V……p˘¥™…… h… S……i®……x……∆ |……‰I… ™…i¥…… i…n˘®§…÷x…… * √∂…R¬J…∆ P…h]Ù…∆ S… ∫…®{…⁄V™… ¶…⁄i…∂…÷Àr˘ ∫…®……S…Ɖi…¬ **7** ‚u …Ae …qsu÷t f¤þ™t s¤ðzu [kŒ™ …w»…trŒ …qò…ŒtÚttuo™u ‚Útt …tu‚t™t þheh™u «tuûtý fhe™u. i…z……‰  ¥…πh…÷ Æ i… x…‰j……¶™……∆ x…®…:. |…S……‰n™˘ …… n˘ i… {kºttu{æÞu nhftuR {kºtðzu ÞÚttuõ‚ Ë{„ú LÞtËtu™u fhu. >>2>> x™……∫…‰ ®…xj……‰ u˘…n˘∂……h……Ê M……™…j…“ ¥…Ëπh…¥…“ i…l…… * x……Æ…™…h……π]Ù…I…ƆS… Y…‰™……  ¥…πh…÷π…b¬I…Æ: **3** ytðtn™ fhe™u. …Ae þk¾ ‚Útt ½kxt™e …qò fhe™u. +…Y…… EÚ“±…EÚ®…¬ * x……Æn˘@Òπ…™…‰ x…®…:  ∂…Æ ∫….  ¥…sΩ‰Ù < i… i…V…«x…“¶™……∆ x…®…:. ¥……∫…÷n‰˘¥……™…‰ i… ®…v™…®……¶™……∆ x…®…:. >>1>> BEÚ…xi…v…®…« ∫…n¬v™…l…» ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… {…⁄V…x…®…¬ * EÚ Æπ™… < i… ∫…R¬EÚ±{™… E÷Ú™……«z™……∫… ¥…Àv… i…i…: **2** ‚u™u M…ü rððu[™ fhe™u fnu Au– ‘nwk y{wf Œuþ{tk. +…Y……EÚ“±…EÚ…™… x…®…: ∫…¥……«R¬M…‰. ûtrºtÞ y™u ði~Þ yt ÂîsþçŒðtåÞ ºtý™u ƒtu÷ðt™t fÌtt Au. ‚u …Ae RüŒu ð rð„u h u ™ u ™{Mfth fhe™u Œuþft¤™wk Wå[thý fhu. fÞt ‚u {kºttu ? ‚tu ‘‘x…®……‰%∫i…÷ ¥……∫…÷n‰˘¥……™…’’ ðtËwŒuð™tu yütûth {kºt. >>3>> Bi…‰  u˘V……x……∆  ¥… ΩÙi……∫i…n˘x™…‰π……∆  i¥…ΩÙ j…™…: * ¥……∫…÷n‰˘¥……π]Ù…I…ƆS… ΩÙ Æ{…\S……I…Æ∫i…l…… * π…b¥…h…«: E‰Ú∂…¥…∫™…‰ i… x™……∫…‰ ΩÙ…‰®…‰ S… ∫…®®…i……: **4** yt LÞtËtrŒ rðrÄ{tk fnu÷t {kºttu ƒútñý. < i… EÚÆx™……∫……: * x……Æ…™…h……™…‰ i… æn˘™……™… x…®…:. ŒunþwÂØY… ¼q‚þwÂØ™u fhu. ‚u™tu «fth yuðtu fu– ‘‘+∫™… M……™…j…“®…xj…∫™… 45 y™u rð»ýwÞt„tÚto s…{tk ÷uðt™t òýðt. …AeÚte rð»ýw„tÞºte {kºt ƒtu÷e™u fu ‚u Útfe ƒeò {kºttu ƒtu÷e™u LÞtËrðrÄ fhu. >>5>> EÚ±…∂…∆ ¥……®…¶……M…‰ ∫¥…‰ ∫…∆∫l……{™……¥……¡ i…j… S… *  ¥…sΩ‰Ù < i…  ∂…Æ∫…‰ x…®…:. ‘‘ΩÙÆ™…‰ x…®…:’’ yt ©enrh™tu …k[tûth {kºt y™u ‘‘E‰Ú∂…¥……™… x…®…:’’ yt fuþð™tu »tzTûth {kºt. ∏…“ ¥…πh…÷{…Æ®……i®…… n‰˘¥…i……. ‚u Útfe ƒeò [t‚wðoÛÞo Mºte þqÿtu™u ‚tu LÞtËtrŒrðrÄ{tk yt ºtý {kºttu ƒtu÷ðt™t fÌtt Au. Y……x…∆ §…“V…∆. íÞth …Ae Ätu¤t EÚÆi…±…EÚÆ{…fiπ`Ù…¶™……∆ x…®…:. ¥……∫…÷n¥˘‰ ……™…‰ i…  ∂…J……™…Ë x…®…:. M……™…j…“ UÙxn˘:. yuftkr‚f Ä{o™e rËÂØ…qðof ©eðtËwŒuð «eíÞÚtuo suðt {¤e ytðþu yuðt W…[thtuðzu ©eðtËwŒuð™wk …qs™ fheþ’ yuðtu «Út{ ËkfÕ… fhe™u. < i… π…bR¬M…x™……∫……: * ytðtu LÞtËrðrÄ™tu «fth Ë{Íðtu. i…z……‰  ¥…πh…÷ Æ i… EÚ x… π`ÙEÚ…¶™……∆ x…®…:. ‚u{tk „k„trŒ ‚eÚttuo™wk x…®…:. v™……x…∂…Ci™…‰ x…®…: {……n˘™……‰:. ‚u f¤þ™e [kŒ™ …w»…trŒf W…[thtuðzu ‚u™t {kºt™tu Wå[th fhðt …qðof …qò fhu. v™……x…∆ ∂… HÚ:. y{wf ft¤{tk. yt he‚u …tu‚t™tk yk„tu{tk LÞtË fÞto …Ae. MðMÚt {™ðt¤tu ÚtR™u yt[{™ fhe™u «týtÞt{™u fhu . M……™…j…“UÙxn˘∫…‰ ∏…“ ¥…πh…÷|… i…®……R¬M…‰π…÷ ∫¥……R¬M…‰ π¥…¥… i…i……‰% J…±……x…¬ * x…®…: ®…÷J…‰. yr‚ ½txt Íeýt ð†k¾zÚte ©ef]»ý «r‚{t™u {tso™ fhu.yæÞtÞ 28 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ MÚtt…™ fÞto …Ae …qsf. v…“®… ΩÙ < i… yk„tu{tks su{ yu{ ©erð»ýw™e «r‚{t™tk rþh ytrŒf yk„tu{tk …qðtuõo ‚ +x…… ®…EÚ…¶™……∆ x…®…:. >>4>> x……Æn˘ @Ò π…:. >>7>> .

„tu¤tfth ËwkŒh ƒu sk½tytu su{™e Au. hõ‚ ftu{¤ ‚¤ðt¤tk y™u {™tunh ytk„r¤ytuðt¤tk [hýth®ðŒ su{™tk Au.©e{qŠ‚ su{™e Au. ËŒtÞ rfþtuh ðÞ{tk ð‚o‚t. ò™w…ÞO‚ ÷tkƒt ËwkŒh ƒu ƒtnw su{™t Au. yux÷u «týtÞt{ r¢ÞtÚte «Út{ ftu X t{tk hnu ÷ t ðtÞw ð zu þtu » tý fhe™u . >>9>> +v……‰®…÷J…∆ x…… ¶…{…s∆ EÚn˘±…“{…÷π{…¥… i∫l…i…®…¬ *  ¥…¶……¥™……{……x…{…¥…x…∆ |……h…‰x…ËC™…®…÷{……x…™…‰i…¬ **10** fu¤™t ztuzt™e …uXu hnu÷wk. y…t™ðtÞw™u «týðtÞw™e ËtÚtu yuf…ýt™e ¼tð™t fhe™u Qæðo {w¾ðt¤wk fhu. su ûtý{tk ytf»toý fhu yus ûtý{tk ‚u ™tr¼…È yr‚‚eûý ÚtR™u ™tŒ™u fh‚wk Útfwk ӌޙu …t{u Au. fturx ft{Œuð suðt ËwkŒh yuðt ©ef]»ý™u ƒuXu÷t yÚtðt W¼t hnu÷t æÞt™ fhu. {txus su™wk ™e[wk {w¾ Au yuðt ™tr¼f{¤™u. WÒt‚ [kÿ{t™u ÷ßò …{tz™tht. «týtÞt{™u fh‚tuu Útftu yÔÞ„ú {™Úte ÓŒÞ{tk …tu‚t™t RüŒuð {nt«¼w ©ehtÄtf]»ý™wk æÞt™ fhu. {txus yr‚þÞ r™{o¤ Útyu÷t …tu‚t™t ytí{t™wk yûthƒúñ ËtÚtu yuf…ýt™wk ®[‚™ fhu. >>12>> i…i……‰%I…Æ•…¿∞Ò{……‰ Æ…v……EfiÚπh…∆ æ n˘ |…¶…÷®…¬ * v™……™…‰n˘¥™…O…®…x…∫…… |……h……™……®…∆ ∫…®……S…Æx…¬ **9** ØÒ{……x…÷∞Ò{…∫…∆{…⁄h…« n˘¥™……¥…™…¥…±… I…i…®…¬ * ∂…ÆSS…xp˘…¥…n˘…i……R¬M…∆ n˘“P…«S……ØÒ¶…÷V…u˘™…®…¬ **14** +…ÆHÚEÚ…‰®…±…i…±…Æ®™……R¬M…÷ ±…{…n˘…®§…÷V…®…¬ * i…÷R¬M……ØÒh… ∫x…Mv…x…J…t÷ i…±…V…¬V…… ™…i……‰b÷{…®…¬ **15**  ∂…\V… iEÚ R¬EÚ h…®…\V…“ÆΩ∆Ù∫…EÚ… R¬Q…™…÷M… ∏…™…®…¬ * ∫…÷¥…fik…V…R¬P……™…÷M…±…∆ ∫…®…V……x…⁄ØÒ∂……‰¶…x…®…¬ **16** ∫…p˘ix…Æ∂…x……§…r˘{…“i……®§…ÆEÚ ]Ù ∏…™…®…¬ * =k…÷R¬M…E÷Ú I…x……¶™…xi…Ãx…®x…x…… ¶…¥… ±…j…™…®…¬ **17** íÞth…Ae yûthƒúñY… …qsf …wY»t. yÚtto‚T ‘‘ x…V……i®……x…∆ •…¿∞Ò{…∆ n‰˘ΩÙj…™… ¥…±…I…h…®…¬’’ yt{tk fÌtt «{týu ytí{t™u Œunrð÷ûtý þwØMðY… Ë{Íu. þhŒÉ‚w™t [kÿ{t™e …uXu s™tu™u ytFtŒ yt…™thtk r™{o¤ yk„tu su{™tk Au. ©uc . ([kÿftÂL‚ suðe ™¾ftÂL‚ðt¤t) þçŒtÞ{t™ ½w½heytu su{tk szu÷e Au yuðtk ™q…wh ‚Útt Ëtkf¤tk™e þtu¼t su{™t ƒÒtu [hý{tk Au. …t…tí{f. ÓŒÞtrÄÂc‚ f{¤ Útfe …ý yíÞrÄf ‚usðzu yr‚ Œþo™eÞ yuðt þtk‚{qŠ‚ ©ehtrÄft…r‚ ©ef]»ý™wk æÞt™ fhu. …AeÚte ytÄth[¢{tk hnu÷t yÂø™ðzu ¼M{Ët‚T fhe™u. >>10>> {…sx……±…‰ i…®……x…“™… ∫…ΩÙ i…‰x… i…n˘®§…÷V…®…¬ * +…EÚπ…Ên⁄˘v¥…«®…l… i…z…n˘k…“µ…®…÷{…Ë i… æi…¬ * |…°÷Ú±±… i… S… i…j…Ëi…rfi˘n˘™……EÚ…∂… =±±…∫…i…¬ **11** yufef]‚ …ð™™u f{¤™t¤{tk ÷tðe™u ‚u™e ËtÚtu ™tr¼…È™u Qæðuo ytf»toý fhu. >>11>> ={… ¥…π]∆Ù  ∫l…i…∆ ¥…… i…∆  n˘¥™… S…x®…™… ¥…O…ΩÙ®…¬ * v™……™…‰ iEÚ∂……‰Æ¥…™…∫…∆ EÚ…‰ ]ÙEÚxn˘{…«∫…÷xn˘Æ®…¬ **13** fuðt ©ef]»ý™wk æÞt™ fhu ? ‚tu rŒÔÞ [i‚LÞ{Þ rð„ún. Ë{t™ (ðt{™ ™rn ‚u{ ÷tkƒt ™rn yuðt) Zª[ý ‚Útt ËtÚt¤ðzu ƒnw þtu¼tÞ{t™. >>8>> «Vw r `‚ ‚u ò u h trþ{Þ ‚u f{¤{tk MVw h tÞ{t™ Útyu ÷ t. >>13>> ð¤e fuðt ? ‚tu Y…™u y™wY… (ËwkŒh…ýt{txu yuf ƒeò ËtÚtu M…Äto fh‚t yÚtto‚T Ë{t™ ËtiLŒÞoðt¤t) y™u Ëk…qýo (LÞq™ yrÄf ™rn) yuðt y«tf]‚ yðÞðtuyu Ëk…Òt.rð»tÞðtË™tY… {¤Úte r÷ó ntuðtÚte {r÷™ yuðt Ëqû{ þheh™u ytÇÞk‚h yÂø™ðtÞwðzu ŒøÄ fhe™u. y™u ‚u ÓŒÞtftþ{tk ‚u ™tr¼…È r™f¤‚t «ftþÚte þtu¼‚wk Útfwk «Vwr`‚ ÚttÞ Au.yæÞtÞ 28 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 46 +…¶™…xi…Æ… Mx…¥……™…÷¶™……∆ n˘Mv¥…… {……{……i®…E∆Ú ¥…{…÷: * ∂…÷r˘∫™… ∫¥……i®…x…∫i¥…ËC™…∆ ¶……¥…™…‰n¬•…¿h……  ∫l…Æ: **8** i…‰V……‰Æ… ∂…®…™…‰ i…j… i…i……‰%{™… v…EÚi…‰V…∫…… * n˘∂…«x…“™…i…®…∆ ∂……xi…∆ v™……™…‰SU≈Ù“Æ… v…EÚ…{… i…®…¬ **12** ¼q‚þwÂØ™tu «fth fnu Au– …qsf s™ ÂMÚth{™ðt¤tu ÚtR™u.

Ë{ yLÞtu L Þ Ë{t™ ytfthðt¤t Ëq û { Œk ‚ tu ™ e ftk r ‚yu fhe™u þtu ¼ tÞ{t™ yu ð t „kzMÚt¤{tk þtu¼t su{™u Au. þk¾™e …uXu ºtý hu¾tÚte ykrf‚ fkX«Œuþ{tk þtu¼tÞ{t™ ftiM‚w¼ {rý™u fkXt¼hýtu™e ËtÚtu Äthe hnu÷t. su{™t WŒh{tk rºtð¤e hnu÷e Au. ({níð™u fnu™thtu ‚u ðíË fnuðtÞ. þtu¼tÞ{t™ n™w (nz…[e) su{™e Au. su{™e ™tr¼ ƒnw „k¼eh Au. {tuxt ƒtnw{tk Äthu ÷ t ƒtsw ƒ k Ä u fhe™u su { ™e þtu ¼ t Au . ytrŒ þçŒÚte ƒeò …ý ƒnw ò‚™t nthtu ÷uðt) rðr[ºt «fthu „wkÚtu÷e ntuðtÚte y™uf «fth™e Ëw„krÄ …w»…tu™e {t¤tytu™u Äthe hnu÷t. {txus Œþo™ fhðt ÞtuøÞ Yze ™trËft su{™e Au. Wßsð¤ {kŒntË™t ÷uþÚte þtu¼tÞ{t™ …qýo [kÿ‚wÕÞ {w¾ su{™wk Au. >>14-17>>  ¥…i…i……‰k…÷R¬M…æn˘™…∏…“¥…i∫……¥…i…«∂……‰ ¶…i…®…¬ * ±…±…xi…“M…÷SUÙM…÷SUÙ…v…«n‰˘¥…SUÙxn˘… n˘¶…⁄ π…i…®…¬ **18** x……x……∫…÷M… xv…{…÷π{…ª…C∫¥…h…«™…Y……‰{…¥…“ i…x…®…¬ * = z…p˘∂……‰h…{…s…¶…EÚÆEÚR¬EÚh…¶…⁄π…h…®…¬ **19** ð¤e fuðt ? ‚tu rðþt¤ WÒt‚ ðût:MÚt¤{tk ©eðíË™t r[öðzu þtu¼tÞ{t™. WÒt‚ fwûte su{™e Au. „wåAtÄo. ƒºteþ ËuÞtuo™t nth™u „wåA fnu Au.) ÷÷k‚e. ft{Œuð™t Ä™w»t suðe 𢠼]fwxe su{™e Au. «Vwr`‚ hõ‚f{¤ suðe ftkr‚ su™e Au yuðt ntÚt{tk fkfý ™t{™tk fztk Ëtkf¤tk ytrŒf yt¼q»týtu™u Äthe hnu÷t. Ëtu ËuÞtuo™t nth™u ŒuðåAkŒ fnu Au. ƒnwrðÄ ©uc hJtuÚte . rðþt¤ WÒt‚ ÷÷tx su{™wk Au. ™tr¼fq…™tu {æÞ¼t„ su{™tu WÒt‚ Au. „wåA. f{¤Œ¤ suðtk rðþt¤ ®fr[‚T hõ‚ «tk‚¼t„ðt¤tk h{ýeÞ ÷tu[™ su{™tk Au. ðtkft Ëqû{ ~Þt{ ÂM™øÄ {™tunh {M‚ffuþ su{™t Au. >>18-19>> ∫…⁄I®…{…¥……«R¬M…÷ ±…t…‰i…z…ËEÚ∫…p˘ix…®…÷ p˘EÚ®…¬ *  x…x……n˘™…xi…∆ ®…v…÷Æ∆ ¥…‰h…÷∆ ∫…¥…«®…x……‰ΩÙÆ®…¬ **20**  ¥…{…÷±……∆∫…∆ M…⁄fV…j…÷∆ ®…ΩÙ…§……º¥…R¬M…n˘v…÷ i…®…¬ * ß…®…i∫…÷M…xv…±…÷§v…… ±…Z……R¬EÚ… Æi…¥…x…ª…V…®…¬ **21** EÚ®§…÷{…®…M…±…ß……V…i∫…O…Ë¥…‰™…EÚEÚ…Ë∫i…÷¶…®…¬ * ∂……‰¶…®……x…ΩÙx…÷∆  §…®§…“°Ú±…∂……‰h……v…Æt÷ i…®…¬ **22**  ∫…i… ∫®…i…EÚ±……Æ…V…i{…⁄h…«S…xp˘ x…¶……x…x…®…¬ *  i…±…{…÷π{…∫…®……EÚ…Æn˘∂…«x…“™…∫…÷x…… ∫…EÚ®…¬ **23** 47 ð¤e fuðt ? ‚tu Ëqû{ …ðtuo su™t Au yuðe ytk„r¤ytu{tk ©uc hJsrz‚ [¤f‚e y™uf ðªxeytu™u Äthe hnu÷t. ðût:MÚt¤{tk {níð™u sýtð™thtu su yuf «fth™tu htu{™tu „tu¤tfth ¼ú{h Au ‚u™u ©eðíË fnu Au. ‚÷™t …w»…™u ‚wÕÞ ytfthðt¤e. rðr[ºt …w»…tu™t þtu¼tÞ{t™ su „wåAtu ‚uY… fýto ¼ hý™u fýo W…h Äthe hnu ÷ t.yæÞtÞ 28 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ hJtu su{tk szâtk Au yuðe {u¾¤t (fkŒtuhtu) yu fhe™u Yzehe‚u ƒtkÄu÷wk su …e‚tkƒh ‚uýu fhe™u su{™e frx{tk ƒnw þtu¼t Au. >>20-23>> ∫…®……xEÚh…« ¥…ß……V…x®…EÚÆ…EfiÚ i…E÷Úhb±…®…¬ * EÚh……Ê{… Æ±…∫… SS…j…{…÷π{…M…÷SUÙ…¥…i…∆∫…EÚ®…¬ **24** ∫…®…∫…⁄I®…Æn˘V™……‰i∫x……‰±±…∫…n¬M…hb∫l…±… ∏…™…®…¬ * {…s{…j……™…i……ÆHÚ|……xi…Æ®™… ¥…±……‰S…x…®…¬ **25** {…fil…÷i…÷R¬M…±…±……]Ù∆ S… EÚ…®…S……{…… ™…i…ß…÷¥…®…¬ * ¥…GÚ∫…⁄I®…… ∫…i… ∫x…Mv…®…x……‰ΩÙÆ ∂…Æ…‰ØÒΩÙ®…¬ **26** x……x……∫…p˘ix…J… S…i… EÚÆ“]Ùv…fii…∂…‰J…Æ®…¬ * |…‰®h……  x…V…∆ ¥…“I…®……h…∆ |…∫…z…∆  ∫x…Mv…™…… nfi˘∂…… **27** ð¤e fuðt ? ‚tu Ë{t™ ƒu ft™{tk rðþu»t…ýu þtu¼tÞ{t™ {fhtfth fwkz¤™u Äthe hnu÷t. Ëwðýo{Þ W…ðe‚™u Äthe hnu÷t. ©e÷û{e r[ö Þwõ‚ ‚u ©eðíË fnuðtÞ. rðþt¤ ¾¼t su{™t Au. ðuýw™u Ëðo™t {™™wk nhý ÚttÞ yu{ {Äwh Mðhu ðòz‚t. (fkX Útfe ®fr[‚T ÷tkƒt neht™t nth™u ÷÷k‚e fnu Au. …wü fkX ntuðtÚte „wó sºtw (fkX™t …z¾t™tk yÂMÚt) su{™t Au. …tft ½e÷tuzt suðt ÷t÷ ™e[u™t ntuX{tk ËwkŒh ftkr‚ su{™e Au. [tuðeþ ËuÞtuo™t nth™u „wåAtÄo fnu Au. ŒuðåAkŒ ytrŒf y™uf nthtuðzu rð¼qr»t‚. ynª ‚nª ¼{‚t Ëw„kÄ÷tu¼e ¼{htytu™t ™tŒÚte ÔÞtó Au ð™{t¤t su{™e.

«u{Úte …tu‚t™t Mðt{e ¼„ðt™ Ët{wk òuR hnu÷tk. Ë{ …hM…h ‚w Õ Þ ytfthðt¤t fýo { tk hJ{Þ þtu¼tÞ{t™ yt¼hýtu™u Äthe hnu÷tk. …tft ½e÷tuzt suðt ÷t÷ ytuX su{™t Au. MÚtq¤ WÒt‚ ½txt M‚™ su{™t Au. …Ae «r‚{t{tk Wõ‚ ytðtn™ «fthÚte ‚u{™wk ytðtn™ fhe™u Wõ‚ MÚtt…™ «fthÚte ‚u{™wk MÚtt…™ fhu. f]þ {æÞ (WŒh) su { ™w k Au .yæÞtÞ 29 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ szu÷t {wfwx{tk ‚tuhtytu™u Äthe hnu÷t. >>2>> P…h]Ù… n˘ ¥……n˘™…‰u˘…t∆ E÷Ú™……«u˘… i…… ±…EÚ…v¥… x…®…¬ * . …tu…x™e ™trËft suðe h{ýeÞ ™trËft su{™e Au. Ëwðýo™t suðtk „tih yk„ðt¤tk. …Ae ‚u{™t ztƒt …z¾t{tk hnu÷tk htrÄftS™wk æÞt™ fhu. ‚Útt ‚u™wk {tntíBÞ fÌtwk Au. þtu¼tÞ{t™ f…tu¤ su{™t Au. ytðtk rðþu»týtuyu rðrþü htrÄftS™wk æÞt™ fhe™u. >>1>> i…i…∫i…n˘R¬M…n‰˘¥……∆†S… i…k…x®…xj…Ë: {…fil…C{…fil…E¬Ú * +…¥……¡ x……®…®…xj…Ë¥……« ∫…÷|… i…π`Ù…{…™…‰SS… ∫…: **2** íÞth …Ae …qsf ©ef]»ý™t yk„Œuð Ëkf»toýtrŒf™u ‚u ‚u Œuðtu™t ðirŒf ‚tkrºtf {kºttuðzu yÚtðt ‚u ‚u Œuðtu™t ™t{{kºtðzu …]ÚtfT …]ÚtfT «r‚{t{tk ytðtn™ fhðt …qðof Yze he‚u MÚtt…™ fhu. ©ehtÄtf]»ý™e {nt…qò™tu Ëk…qýo rðrÄ y™w¢{u fÌttu Au. ‚u ‚uòuhtrþ{Þ ÓŒÞf{¤{tk htrÄftyu Ërn‚ ©ef]»ý™wk {t™Ëtu…[thtuðzu …qs™ fhu. «Vwr`‚ f{¤ suðt {w¾{tk {kŒntË su{™tu Au. Ëtu¤ ð»to™e yðMÚttyu Ëk…Òt. þ猙u fh‚tk yuðtk su …tŒ™tk fztk ‚Útt ™q…wh ‚uýu fhe™u þtu¼tÞ{t™ [hýf{¤ su{™tk Au. (&÷tuf 49) ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… ={…S……Æ˧…«Ω÷Ù ¥…v…Ë®……«x…∫…Ë∫i…∆ |…{…⁄V™… ∫…: * +…¥……¡ ∫l……{…™…‰i¶…HÚ…‰ ®…⁄i……Í ∫l……{…x…®…÷p˘™…… **1** yæÞtÞ 29 {tu. rðþt¤ frx…ùtKt„ su { ™tu Au . y™uf rŒÔÞ yt¼hýtu™u Äthe hnu÷tk. fÁýtÚte ¼e™e áÂüyu fhe™u Ë«u{ «ËÒt…ýu ¼õ‚tu™u òuR™u hnu÷t. hJ{Þ frx{u¾¤tÚte rð¼qr»t‚. {]„ƒt¤f™t ™uºt suðtk [k[¤ ™uºtðt¤tk. >>28-30>> Æix……R¬M…÷±…“™…E‰Ú™…⁄ÆEÚR¬EÚh…… n˘±…∫…iEÚÆ…®…¬ *  ∂…\V…r∆˘∫…EÚ®…\V…“Æ∂……‰¶…®……x…… R¬w…{…R¬EÚV……®…¬ **31**  ¥…∂……±…¶……±… ¥…±…∫…i∫…iEÚ…∂®…“Ʊ…±…… ]ÙEÚ…®…¬ *  §…®§……‰π]Ù” ∫…÷EÚ{……‰±……∆ S… ¥…‰h…“O… l…i…®……±…i…“®…¬ **32** |…‰I…®……h……∆ |…¶…÷∆ |…‰®h…… n˘v……x……®…®§…÷V…∆ EÚƉ * v™……i¥…Ë¥…∆ Æ… v…EÚ…∆ i…j… |…¶…÷®…S…Êk…™…… ∫…ΩÙ **33** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰  GÚ™……™……‰M…‰ ∏…“Æ…v……EfiÚπh…∫¥…∞Ò{…v™……x… x…∞Ò{…h…-x……®……π]Ù…À¥…∂……‰%v™……™…: **28** ð¤e fuðtk ? ‚tu hJsrz‚ ðªxeytu ƒtswƒkÄ fkfý ytrŒf 48 yt¼hýtuðzu þtu¼tÞ{t™ ntÚt su{™t Au. >>31-33>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu r¢ÞtÞtu„u ©ehtÄtf]»ýMðY… æÞt™ r™Y…ý ™t{t yüt®ðþ: yæÞtÞ: >>28>> 29 yt yæÞtÞ{tk r¢ÞtÞtu„ fnu‚tk. ©e™thtÞý fnu Au– nu ™thŒ ! …qsf ¼õ‚ …tu‚t™t {™Úte W…fÕ…u÷t ƒnwrðÄ W…[thtuðzu htÄtf]»ý™wk …tu‚t™t ÓŒÞf{¤{tk Yze he‚u …qs™ fhe™u. >>24-27>> v™……i¥…‰il…∆ EfiÚπh…®…l… i…u˘…®…‰ Æ…v……∆  ¥… S…xi…™…‰i…¬ *  u˘¶…÷V……∆ ∫¥…h…«M……ËÆ…‹√”EÚ…Ë∫…÷®¶……®…±…¥……∫…∫…®…¬ **28** ∫…®…EÚh……ʱ±…∫…p˘ix…¶…⁄π…h……∆ ∂…÷EÚx…… ∫…EÚ…®…¬ *  EÚ∂……‰Æ” ®…fiM…∂……¥……I…” {…“x……‰z…i…P…x…∫i…x……®…¬ **29** EfiÚ∂…®…v™……∆ {…fil…÷∏……‰Àh… Æix…EÚ…\S…“ ¥…¶…⁄ π…i……®…¬ * +x…‰EÚ n˘¥™……¶…Æh……∆  ¥…EÚS……§V……x…x… ∫®…i……®…¬ **30** ytðt rðþu»tý rðrþü ©ef]»ý ¼„ðt™™wk æÞt™ fhe™u. rðþt¤ ¼t÷{tk ËwkŒh fwkfw{ y™u ÷÷trxft (Œt{ýe ™t{™wk ÷÷tx¼q»tý) ™u Äthe hnu÷tk. fËwkƒ÷ þwØ ð†™u Äthe hnu ÷ tk . fuðtk htrÄft ? ‚tu ƒu ¼wòðt¤tk. ntÚt{tk ÷e÷tf{¤™u Äthe hnu÷tk. ðuýe su fuþ…tþ ‚u{tk „wkÚtu÷tk {t÷‚e…w»…tu™u Äthe hnu÷tk.

yût‚. yux÷u ‘nu ¼„ðt™ ! ‚{™u ™{Mfth Au’ ~Þt{tf ytrŒf Ëw„ÂLÄ ÿÔÞÚte r{r©‚ y™u ð¤e f™f…tºt{tk hnu÷wk {U y…oý fhu÷wk yt „k„ts¤ …tŒ«ûtt÷™ {txu ‚{tu „úný fhtu yu{ ytŒh …qðof «tÚto™t fhe™u y…oý fhu. yux÷u nu ‘rºt÷tufe{k„¤ ! {U y…oý fhu÷kw yt Œk‚þwÂØ{tk nu‚¼ w ‚q s¤trŒ Mðefth fhtu.) Œwðto y™u f{¤ yt ƒÄtÚte r{r©‚ yuðwk su s¤ ‚u «¼w™u …tã {txu y…oý fhu. >>9>>  x…®……«±™…{…÷π{…… n˘ i…i……‰  ¥…∫…fiV™……‰k…Æi……‰  u˘V…: * ∏…“∫…⁄HÚ ¥…πh…÷∫…⁄HÚ…¶™……®… ¶…π…‰E∆Ú ∫…®……S…Ɖi…¬ **10** íÞth…Ae …qsf Âîs. íÞth …Ae yÎÞo-nM‚«ûtt÷™ {txu s¤ y™u yt[{™eÞf. ‚u …Ae Ëw„ÂLÄ fwkfw{ y„Á ytrŒf™t [qýoÚte Wî‚o™ fhu. yÚtto‚ ‘nu ŒuðŒuð ! ‚{™u ™{Mfth 49 ntu. ÷ðª„. Ë»to…. fkftu¤ y™u ðehý™t ðt¤tðzu ðtrË‚ yuðt yt[{™eÞ s¤™u y…oý fhu. >>4>> S…xn˘x……I…i…{…÷π{…… h… n˘¶……«O… i…±…∫…π…«{……x…¬ * ™…¥……x…¬ n⁄˘¥……» S……P™…«{……j…‰  x… I…{…‰n˘®§…÷x…… ¶…fii…‰ **5** V…… i…°Ú±…±…¥…R¬M…˱……EÚR¬EÚ…‰±……‰∂…“Æ¥…… ∫…i…®…¬ * n˘t…n˘…S…®…x…“™……®§…÷ i…i…: ∫…∆∫x…{…™…‰r˘ Æ®…¬ **6** yÎÞo ‚Útt yt[{™eÞ s¤{tk rðþu»t fnu Au– s¤Úte ¼hu÷t yÎÞo…tºt{tk [kŒ™. fuðt «fthu ? ‚tuu ŒwÄ. yÚtðt ‘‘ V…i…∆ i…‰ {…÷hbÆ“EÚ…I…’’ yt {nt…wY»trðãt™t {kºt ƒtu÷e™u yÚtðt ‘‘ ΩÙÆh™…¥…h……» ΩÙ Æh…”’’ yt ©eËqõ‚™t {kºttu ƒtu÷e™u yÚtðt . ‚u …Ae™t ûtý{tks ©ef]»ý™u ‘«Út{ …tuZe „Þu÷t y™u …AeÚte WXu÷t’ yu{ {t™e™u Œk‚Ätð™ fhtðu. íÞth …Ae ‘nu ¼„ð™T ! ‚{tu M™t™ fhtu’ yu{ Ërð™Þ «tÚto™t fhe™u M™t™ fhtðu. yÚtto‚ ‘nu ¼õ‚t¼Þkfh ! [kŒ™trŒ Ëw„ÂLÄ …ŒtÚttuoyu Þwõ‚ y™u ð¤e Ëwðýo{Þ …tºt{tk hnu÷wk yt „k„tuŒf nM‚«ûtt÷™ {txu ‚{tu „úný fhtu’ yu{ ƒtu÷e™u y…oý fhu. òÞV¤. r™{toÕÞ …w»…trŒf™u W¥th rŒþt ‚hV ftZe ™t¾e™u.{w¾«ûtt÷™ {txu s¤™u y…oý fhu. Œnª. (su™wk ƒeswk ™t{ r„rhfýeo yti»trÄ Au.«Út{ [tu¤u÷t ‚u÷™u ytf»toý fhe÷u. Œ¼to„ú. hts™ htirný ytrŒf Ët{„e‚{kºttu ƒtu÷ðt …qðof yr¼»tuf fhu. >>7>> I…“Ɖh… n˘Px…… S……V™…‰x… ®…v…÷x……  ∫…i…™…… i…l…… * ∫x…{…™…‰r˘ Æ®…¥™…O…∫i…k…x®…xj…Ë: {…fil…C{…fil…E¬Ú **8** ‚u …Ae …qsfu yÔÞ„ú {™ðt¤t ÚtR™u …k[t{]‚Úte M™t™ fhtððwk. …w»…. òÞV¤ rð„uhu Ëw„krÄ …ŒtÚttuoÚte r{r©‚ y™u ð¤e Ëwðýo{Þ …tºt{tk hnu÷wk yt „k„ts¤ {w¾«ûtt÷™ {txu ‚{tu „úný fhtu’ yu{ «tÚto™t fhe™u y…oý fhu.’ yu{ «tÚto™t fhe™u s¤trŒfðzu Œk‚þwÂØ™u fhtðu (yuðe ¼tð™t fhu) >>3>> ∂™……®……EÚ ¥…πh…÷GÚ…xi……¶™……∆ n⁄˘¥……«§V……¶™……∆ ∫…ΩÙ…‰n˘EÚ®…¬ * {……t®…‰i…i|…¶……‰n«˘t…k…i……‰%P™……«S…®…x…“™…E‰Ú **4** ~Þt{tf ™t{™wk yufò‚™wk ð™{tk Út‚wk ‚]ýÄtLÞ. ½e. yr¼»tuf M™t™™u Wr[‚ yuðt …tºt{tk [kŒ™ …w»…trŒðzu Ëkûtu…{tk …qs™ fhu. r‚÷. {Ä y™u Ëtfhðzu y™w¢{u …]ÚtfT …]ÚtfT ‚u™t ‚u™t ðirŒf ‚tkrºtf {kºttu Wå[thðt …qðof ¼„ðt™™u M™t™ fhtðu. Þð y™u Œwðto™u ™t¾e™u y…oý fhu. yu÷tÞ[e.>8>> ∫…÷M… xv…x…… S… ∂…÷r‰˘x… ∫x……x…®…÷πh…‰x… S……®§…÷x…… * i…∆ EÚ…Æ ™…i¥…… M…xv……tË: ∫x……x…{…“`‰Ù%S…«™…‰±±…P…÷ **9** ‚u …Ae Ëw„ÂLÄ þwØ W»ý s¤ðzu ¼„ðt™™u M™t™ fhtðe™u.yæÞtÞ 29 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫…÷{i……‰ il…i… ®…¥……l…Ëx…∆ EÚ…Æ™…‰q˘xi…v……¥…x…®…¬ **3** ‚u …Ae …qsf ½kxtrŒ ðtã™u ðòzu yÚtðt ‚u™t y¼tð{tk nM‚ðzu ‚t¤eÞtu™t æðr™™u fhu. >>5-6>> ∫…÷M… xv…{…÷π{…i…˱…‰x… E÷Ú™……«n˘¶™…R¬M…®…… n˘i…: * ∫…÷Æ ¶…p˘¥™…EÚ±E‰Úx… E÷Ú™……«SS……‰u˘i…«x…∆ i…i…: **7** ‚us M™t™™t «fth™u fnu Au– «Út{ ¼„ðt™™t yk„{tk {tu„htu [k…tu ð„uhu Ëw„ÂLÄ …w»…tuÚte ðtrË‚ fhu÷t ‚u÷ (y¥th) Úte {Œo™ fhu. rð»ýwftk‚t ™t{™wk Ëw„ÂLÄ ÿÔÞ.

…w»…nthtu. >>10>> 50 {…⁄V…™…‰k…∆ ∫…ΩÙª…‰h… i…÷±…∫…“®…\V…Æ“n˘±…Ë: **16** y™k‚h ¼„ðt™™u Œ…oý Œþtoðe™u. y„Á [kŒ™ {tuÚt rþ÷tS‚ y™u fM‚whe™u Ëh¾u ¼t„u ÷R™u ¼u„tk {u¤ðe™u ƒ™tðu÷t Äq…™u y{]‚ ™t{Úte fnu Au.yæÞtÞ 29 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ‘‘+i……‰ n‰˘¥…… +¥…xi…÷ x…:’’ RíÞtrŒ rð»ýwËqõ‚™t {kºttu ƒtu÷e™u yÚtðt ‘‘∫…ΩÙª…∂…“π……« {…÷ØÒπ…:’’ RíÞtrŒ …wÁ»tËqõ‚™t {kºttu ƒtu÷e™u yr¼»tuf M™t™ fhtðu. ™¾÷t™t …tk[ ¼t„. >>14>> ™…l……‰ S…i…®…±…R¬EÚ…Æ…xv……Æ ™…i¥…… S… Æ… v…EÚ…®…¬ * {…j…±…‰J……∆ S…  i…±…E∆Ú  ¥…n˘v™……iE÷ÚR¬E÷Ú®……I…i…Ë: **15** htrÄftS™u …ý ÞÚttur[‚ y÷kfthtu Ähtðe™u. Œþtk„ (Œþ ðM‚wÚte ƒ™tðu÷tu) yÚtðt y{]‚trŒ Ëk¿ttðt¤t Äq…™u fhu.™t„hðu÷™t y™wËthu ÞÚttur[‚ r‚÷f ‚Útt y™w÷u…™ (y[to) ™u fuËh f…qh fM‚whe ytrŒfÚte r{r©‚ yuðt [kŒ™ðzu fhu. y{qÕÞ ðMºttu «u{…qðof …nuhtðu. „w„¤™tu yuf ¼t„. yuf yuf ™t{™u ƒtu÷‚tu Útftu yuf yuf …ºttrŒf™u y…oý fhu. >>15>> +…n˘∂…» n˘∂…« ™…i¥……l… {…÷π{…ª…C∂…‰J…Æ… n˘ ¶…: * …t™™e sz™t A ¼t„. >>13>> ∫…÷M… xv…p˘¥™…S…÷h……« x… i…i…: ∫……˶……M™…¥… xi… S… * ∫…®…{™…« v…⁄{…∆ E÷Ú¥…‘i… n˘∂……‹k ¥……®…fii…… n˘EÚ®…¬ **18** íÞth…Ae Ëti¼tøÞËq[f Ëw„ÂLÄ …ŒtÚto™tk [qýtuo su yƒeh „w÷t÷ ytrŒf ‚u ¼„ðt™™u y…oý fhe™u. rþ÷tS‚™t ºtý ¼t„. ÷t¾™t ºtý ¼t„. f…qh™t [th ¼t„. nòh ‚w÷Ëe…ºttu fu {tksÞtuo ytrŒfðzu ¼„ðt™™wk …qs™ fhu. (Œþtk„ ‚Útt y{]‚Äq…™wk ÷ûtý ¼rð»Þtu¥th …whtý{tk yt «fthu fÌtwk Au. yuf yuf {tksÞo «íÞu fu yuf yuf …ºt «íÞu fu yuf yuf …w»… «íÞu rð»ýw™t ™t{™u yk‚u [‚wÚteo rð¼Âõ‚ ytðu y™u ‚u™u yk‚u ™{: þçŒ ytðu yuðtk “ ¥…πh…¥…‰ x…®…:’’ RíÞtrŒ ™t{tu™u Wå[thý fhu. …ºt÷u¾t (su™u …e÷ fnuAu) y™u fwkfw{ r{r©‚ yût‚tuðzu [kÿf fhu.‘‘π…b¶……M…E÷Úπ`∆Ù  u˘M…÷h……‰ M…÷b†S… ±……I……j…™…∆ {…\S… x…J…∫™… ¶……M……: * ΩÙ Æi…EÚ“ ∫…V…«Æ∫…: ∫…®……∫…“ ¶……M…ËEÚ®…‰EÚ∆ ™…l……@Òi…÷ ™…l……∫l……x…∆ S…xn˘x…‰x… ™…l……‰ S…i…®…¬ *  j…±…¥…∆  ∂…±……V…®…¬ ** P…x…∫™… S…i¥…… Æ {…÷Æ∫™… S…ËEÚ…‰ v…⁄{……‰ n˘∂……R¬M…:  i…±…EÚ…x…÷±…‰{…x…∆ E÷Ú™……«i∫…E‰Ú∫…ÆP…x…… n˘x…… **14** EÚ l…i……‰ ®…÷ x…xpˢ: ** +M…÷ØÒ S…xn˘x…∆ ®…÷∫i……  ∫…ΩÙ±E∆Ú ¥…fiπ…h…∆ i…l…… * y™k‚h rþrþhtrŒ É‚w™u y™wËthu y™u ÷÷txtrŒ MÚtt™™u ∫…®…¶……M…∆ i…÷ EÚi…«¥™…∆ v…⁄{……‰%™…®…®…fii……º¥…™…: **’’ Rr‚ yÚto. ™t™e nhz ht¤ y™u sxt{tËe™tu yuf yuf ¼t„. yuðes he‚u htrÄftS™u ‚Útt ƒeò Ëkf»toýtrŒf yk„ Œuðtu™u ÞÚttþÂõ‚ ðMºttu™u Ähtðu. >>12>> ={…¥…“i…∆ ¶…M…¥…i…‰ n˘t…i∫…⁄I®…∆  ∫…i…∆ ∂…÷¶…®…¬ * Æix…Ω‰Ù®……t±…R‰EÚ…Æ…x…¬ ∫……R¬M……™……∫®…Ë S… v……Æ™…‰i…¬ **13** íÞth…Ae ¼„ðt™™u ïu‚ Ëqû{ W¥t{ W…ðe‚ yt…u y™u yk„Œuðtuyu Ën ð‚o{t™ ¼„ðt™™u hJsrz‚ Ëwðýo{Þ ËwkŒh fuÞqh rfhex ytrŒf y÷kfthtu™u ÞÚttMÚtt™ Ähtðu. ‚tuhtytu. >17 i…i…: |…®……V™…« ¥…∫j…‰h… i…®…x…P™……»∂…÷EÚ… x… S… * {… Æv……{…™…‰n˘ i…|…‰®…h…… Æ…v……∆ S……x™……∆†S… ∂… HÚi…: **12** ‚u …Ae ¼„ðt™™u ð†Úte {tso™ fhe™u. ¼„ðt™™u [kŒ™Úte r‚÷f fhu ‚Útt y[to™u fhu. yt Ëðo™u ¼u„tk {u¤ðe™u ƒ™tðu÷t Äq…™u {wr™ytu Œþtk„ ™t{Úte fnu Au.) >>18>> n˘“{…∆ P…fii…‰x… E÷Ú¥…‘i… ¥…Ãi…EÚ…u˘™…n˘“ {…i…®…¬ * EfiÚi…∆ ∫¥…∂… HÚi…: ∂…÷r∆˘ ®…ΩÙ…x…Ë¥…‰t®…{…«™…‰i…¬ **19** . „tu¤™t ƒth ¼t„. >>16>> x……®x……∆ ∫…ΩÙª…‰h… ΩÙƉÆπ]Ù…‰k…Æ∂…i…‰x… ¥…… * + ¶…π…‰E∆Ú i…÷ E÷Ú¥…‘Æ x∫j…™…: ∂…⁄p˘…†S… n˘“ I…i……: **11** i…÷±…∫™…… ¥……l… {…÷π{…‰h… |…i™…‰E∆Ú x……®… ¥…Ëπh…¥…®…¬ * x…®…:|……xi…S…i…÷l™…«xi…∆ EÚ“i…«™…z…S…«™…‰i|…¶…÷®…¬ **17** Œeûtt …t{u÷e rMºtÞtu ‚Útt þqÿtu ‚tu ¼„ðt™™tk ËnËú ™t{tu yÚtðt 108 ™t{tu ƒtu÷ðt …qðof yr¼»tuf fhu. >>11>> ‚w÷Ëeðzu yÚtðt …w»…ðzu «¼w ©ef]»ý™wk …qs™ fhu ‚u{tk ytðtu «fth ÷uðtu.

yæÞtÞ 29

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

∫…∆™……¥…{……™…∫……{…⁄{…∂…πE÷Ú±…“J…hb±…d÷EÚ…x…¬ *
{…⁄ ÆEÚ…: {……‰ ±…EÚ… ®……ËMn˘®……‰n˘x…∆ ¥™…\V…x…… x… S… *
n˘ v…n÷˘Mv…P…fii……n˘“ x… S…i…÷π{…t…∆  x…v……Æ™…‰i…¬ **20**
íÞth …Ae ƒu Œeðuxtuðt¤tu ½e™tu Œeðtu «„xtðu. ‚u …Ae ÞÚtt þÂõ‚
fhu÷wk þwØ {nt™iðuã …fðtÒttrŒ ¼„ðt™™u r™ðuŒ™ fhu. fuðwk ™iðuã ?
‚tu þehtu, ÷t…þe, ŒwÄ…tf, {t÷…wðt, s÷uƒe, ¾tkz™t÷tzw, …wheytu,
htux÷eytu, {„Œ¤, ¼t‚, ƒnw «fth™tk þtftu, Œnª, ŒwÄ y™u ½e
ytrŒf W¥t{ MðtrŒü …ŒtÚttuo swŒtk swŒtk …tºttu{tk ¼hu÷t ™u [th
…tÞtðt¤t …eX W…h MÚtt…™ fhu. >>19-20>>

¶……‰V…™…‰k…∆ i…i…: |…‰®h…… ®…v™…‰ {……x…“™…®…{…«™…x…¬ *
®…÷Ω⁄Ùi……«v…Ê M…i…‰ n˘t…r˘∫i…|…I……±…x……®§…÷ S… **21**

51

‚u …Ae ™t¤eÞuh fu¤tk ¾sqh fuhe ytrŒf V¤ y…oý fhe™u
ÞÚttþÂõ‚ ŒÂûtýt y…oý fhe™u, „e‚ „tðt …qðof ‚u{s ðtSkºt
ðòððt …qðof yth‚e fhu. >>24>>

∫i…÷™……i{…÷π{……\V…±…“xn˘k¥…… i…i∫i……‰j…‰h…Ë¥… i…∆ i…i…: *
x……®…∫…R¬EÚ“i…«x…∆ E÷Ú™……«n¬M……™…z…fii™…∆†S… i…i{…÷Æ: **25**
y™k‚h …w»…tks÷e yt…e™u, ¼„ðt™™e ‚u{™ts M‚tuºttuðzu M‚wr‚
fhu. …AeÚte ¼„ðt™™e ËÂÒtrÄ{tk „t™ fh‚tu Útftu y™u ™]íÞ fh‚tu
Útftu ‚u{™tk {k„¤ ™t{tu™wk fe‚o™ fhu. >>25>>

®…÷Ω⁄Ùi…» ∫…  ¥…v……™…‰il…∆ EfiÚi¥…… S…Ë¥… |…n˘ I…h……®…¬ *
|…h……®…∆ n˘hb¥…iE÷Ú™……« k…™…«HÚq˘ I…h…‰ ¶…÷ ¥… **26**

‚u …Ae …qsf ‚u MÚtt…u÷wk …fðtÒttrŒ ™iðuã ¼„ðt™™u yr‚«u{Úte
{æÞu …t™eÞ y…oý fh‚tu Útftu Útt¤ ƒtu÷ðt …qðof s{tzu. s{tz‚tk
yÄtuo {wnq‚o (yuf ½ze) ÚtÞt …Ae nM‚ «ûtt÷™ s¤™u y…oý fhu.
(‘rð»ýwËnËú™t{ M‚tuºt™tu …tX ÚtR hnu yux÷tu Ë{Þ s{tzu’ yu{
ði»ýðtu™wk fnuðwk Au.) >>21>>

…qsf s™ yt «fthu yuf {wnq‚o…ÞO‚ fhe™u, …Ae «ŒÂûtýt fhu.
…Ae «r‚{t™t ŒÂûtý ¼t„{tk ¼qr{W…h ð¢ ÚtR™u Œkzð‚T «ýt{
fhu. yux÷u ‘¼„ðt™™t s{ýt [hý™u s{ýt ntÚtÚte nwk „úný fYk
Awk y™u ztƒt [hý™u ztƒt ntÚtÚte nwk „úný fYk Awk’ yuðe {™{tk
¼tð™t fh‚tu Útftu «r‚{tÚte rfkr[‚T Œqh ¼t„{tk Œkzð‚T …ze™u «ýt{
fhu >>26>>

=SU‰Ùπ…h…∆ ¶…M…¥…i……‰  ¥…π¥…C∫…‰x…… n˘n‰˘¥…i……: *
={…EÚ±{™……x™…i…: ∫l……{™…∆ ∫¥……l…» i…n¬¶…÷¥…®……®…fiV…‰i…¬ **22**

+π]Ù…R¬M…∆ ¥…… {… {…\S……R¬M…∆ |…h……®…∆ {…÷ØÒπ…†S…Ɖi…¬ *
{…\S……R¬M…∆®…‰¥… x……Æ“ i…÷ x……x™…l…… ®…÷ x…∫…k…®… ! **27**

íÞth…Ae ¼„ðt™™tu WÂåAü «ËtŒ rðïõTËu™ ytrŒf …t»toŒtu™u
r™ðuŒ™ fhe™u, ‚u «ËtŒ™u …tu‚t {txu ƒeò MÚt¤{tk MÚtt…e ytðe™u,
ßÞtk ™iðuã ÄhtÔÞwk ntuÞ ‚u …]Úðe™u ÄtuR ÷ª…e™u þwØ fhu. >>22>>

nu {wr™Ë¥t{ ! yütk„ y™u …k[tk„ yuðt ¼uŒÚte «ýt{ ƒu
«fth™tu fÌttu Au. ‚u{tk …wY»t òr‚, yütk„ yÚtðt …k[tk„ «ýt{™u
fhu. ™the òr‚ ‚tu …k[tk„s «ýt{™u fhu …ý yütk„™u ™ fhu. ytðtu
«ýt{{tk rðþu»t Ë{sðtu. >>27>>

®…÷J…¥……∫…∆ i…i……‰ n˘t…iEfiÚi……∆ i……®§…⁄±…¥…“ ]ÙEÚ…®…¬ *
{…⁄M…S…⁄h…«±…¥…R¬M…˱……V…… i…V…… n˘∫…®… x¥…i……®…¬ **23**
íÞth…Ae ¼„ðt™™u {w ¾ ðtË {txu Yze he‚u ƒ™tðu ÷ e,
Ëtu…the™wk [qýo ÷𪄠yu÷tÞ[e òÞV¤ òðkºte ytrŒf Qr[‚
…ŒtÚttuoyu Þwõ‚ yuðe ‚tkƒw÷ƒeze y…oý fhu. >>23>>

{…n¬¶™……∆ EÚÆ…¶™……∆ V……x…÷¶™……®…÷Æ∫……  ∂…Æ∫…… nfi˘∂…… *
¥…S…∫…… ®…x…∫…… S…‰ i… |…h……®……‰π]Ù…R¬M… <« Æi…: **28**
§……Ω÷Ù¶™……∆ S…Ë¥… ®…x…∫……  ∂…Æ∫…… nfi˘∂…… *
{…\S……R¬M……‰%™…∆ |…h……®…: ∫™……i{…⁄V……∫…÷ |…¥…Æ… ¥…®……Ë **29**

°Ú±…∆ S… x…… ±…E‰ÚÆ… n˘ n˘k¥…… ∂…Ci™…… S… n˘ I…h……®…¬ *
®…ΩÙ…x…“Æ…V…x…∆ E÷Ú™……«n¬M…“i…¥…… n˘j…{…⁄¥…«EÚ®…¬ **24**

yütk„ …k[tk„ ƒu «ýt{™wk ÷ûtý fnuAu– ƒu …„, ƒu ntÚt, ƒu
Zª[ý, Wh:MÚt¤, {M‚f, áÂü, ð[™ y™u {™ yt ytX yk„tuyu

yæÞtÞ 29

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

fhe™u su «ýt{ fhðtu ‚u yütk„ ™t{Úte fÌttu Au. ƒu ntÚt, {M‚f,
áÂü, ð[™ y™u {™ yt …tk[ yk„tuyu fhe™u «ýt{ fhðtu ‚u …k[tk„
™t{Úte fnuðtÞ Au. …qòrðrÄ{tk yt ƒu «ýt{tu ©uc…ýu {tLÞt Au. >>

¶…“i…∆ ®……∆ ∫…∆∫…fii…‰: {…… ΩÙ |…{…z…∆ i¥……∆ |…¶……‰ ! < i… *
i…i…: ∫…®|……l™…« ∫¥……v™……™…∆ ∂…Ci™…… E÷Ú¥…‘i… x…Ëi™…EÚ®…¬ **30**
íÞth …Ae nu «¼tu ! ðthkðth sL{{hýY… ËkËth Útfe ¼Þ
…t{u÷tu, {txus ‚{tht þhý™u …t{u÷tu nwk ‚u {the ‚{u hûtt fhtu, yt
he‚u «tÚto™t fhe™u, «r‚rŒ™ fhðt…ýu fnu÷tu MðtæÞtÞ su ðuŒ…whtý
M‚tuºttrŒf™t …tXY… ‚u™u ÞÚttþÂõ‚ fhu. >>30>>

v™……i¥…… ∂…‰π……∆ S… i…q˘k……∆ M…fi ΩÙi¥……  ∂…Æ∫……%%n˘Æ…i…¬ *
+…¥…… ΩÙi…∆ ™…l……{…⁄¥…» Æ…v……EfiÚπh…∆ æn˘®§…÷V…‰ *
∫…∆∫l……{…™…‰SS……R¬M…n‰˘¥……x…¬ ∫¥…∫¥…∫l……x…∆  ¥…∫…V…«™…‰i…¬ **31**
íÞth…Ae ¼„ðt™u {™u …tu‚t™tu [kŒ™ …w»…trŒY… þu»t «ËtŒ
ytÃÞtu y™u ‚u {U ytŒhÚte {M‚fu „úný fÞtuo yuðe {™{tk ¼tð™t
fhe™u, htÄtf]»ý™u su{ «Út{ ytðtn™ fÞto n‚t ‚u{s ÓŒÞf{¤{tk
MÚtt…™ fhu y™u ‚u{™t yk„Œuðtu™u …tu‚ …tu‚t™t MÚtt™ «íÞu rðËso™
fhu. >>31>>

EÚÆhbE‰Ú ¥…… ∂…™™……™……∆ ®… xn˘Æ‰ |… i…®……∆ ΩÙƉ: *
∂……™… ™…i¥……  {…v……™… u˘…¥…Í∑…n‰˘¥…∆ ∫…®……S…Ɖi…¬ **32**
¼„ðt™™e «r‚{t™u fhk z eÞt{tk yÚtðt þGÞt{tk yÚtðt
{krŒh{tk …tuZtze™u, ‚u™t îtht ƒkÄ fhe™u, …AeÚte …k[ {ntÞ¿tY…
ðiïŒuð f{o™u fhu. >>32>>

|……∫…… n˘E∆Ú ΩÙƉÆz…∆ ∫¥…{……‰π™…‰¶™……‰  ¥…¶…V™… ∫…: *
∫¥…™…∆ ¶…÷Ci¥…… i…iEÚl……tËÃn˘x…∂…‰π…®… i…GÚ®…‰i…¬ **33**
ðiïŒuð fÞto …Ae …qsf s™, ¼„ðt™™t «ËtŒ¼q‚ yÒt™tu
…tu‚t™t r…‚t «{w¾ …tu»Þð„o™u ÞÚttur[‚ rð¼t„ fhe yt…e™u …AeÚte
…tu‚u s{u. yðrþü rŒðË™u ð]Útt ™rn …ý ¼„ðt™™e fÚtt™wk ©ðý
fe‚o™ M{hý ytrŒf ™ðÄt ¼Âõ‚ fhðt™e ËtÚtu r™„o{™ fhu. >>33>>

52

®…ΩÙ…{…⁄V…… ¥…v……x…‰x… |……‰H‰Úx……x…‰x… ™……‰%x¥…ΩÙ®…¬ *
¶…Ci™…… ∫…®…S…«™…‰ u˘πh…÷∆ ∫… ¶…¥…‰k…∫™… {……π…«n˘: **34**
su s™ «r‚rŒ™ {U fnu÷t yt {nt…qòrðrÄ™u y™wËthu «u{…qðof
¼„ðt™™wk …qs™ fhu ‚u ¼„ðt™™tu …t»toŒ ÚttÞ Au. >>34>>

 n˘¥™…∆  ¥…®……x…®……ØÒ¡ ¶……∫¥…Æ∆ n‰˘¥…i…‰ {∫…i…®…¬ *
M……‰±……‰EÚ…J™…∆ ΩÙƉv……«®…  n˘¥™……R¬M……‰ ™…… i… {…⁄V…EÚ: **35**
…qðtuoõ‚ «fthu …qò fh™thtu s™, Œun™u yk‚u rŒÔÞ ‚™w™u …t{e™u
ƒúñtrŒ Œuðtuyu …ý ðtkA™t fhu÷t ŒuŒeÃÞ{t™ rŒÔÞ rð{t™{tk ƒuËe™u
„tu÷tuf ™t{™t ©enrh™t Ät{™u …t{u Au. >>35>>

°Ú±…… ¶…∫… xv…x…… ¥…… {… ™…∫i…®…S…Ê q˘x…‰  n˘x…‰ *
∫……‰% {… v…®…» EÚ…®…®…l…» ®……‰I…∆ S……{x……‰i™…¶…“ {∫…i…®…¬ **36**
r™»ft{ ¼õ‚™u {¤‚wk …qòV¤ fne™u, nðu Ëft{ ¼õ‚™u {¤‚wk
‚u fnu Au– su …qsf Ä{torŒ V¤™wk y™wËkÄt™ ht¾e™u …ý ¼„ðt™™wk
rŒ™u rŒ™u …qðtuoõ‚ rðrÄ™u y™wËthu …qs™ fhu Au ‚u Ëft{ ¼õ‚ …ý
…tu‚u RåAu÷t Ä{o yÚto ft{ y™u {tuût™u …ý …t{u Au. >>36>>

<il…∆ {…⁄V…… ¥…Àv… EÚi…÷«®…∂…HÚ…‰ Æ…v…™…… ∫…ΩÙ *
ΩÙ Æ®…‰E∆Ú ™…l……±…§v…ËÆS…Ên¬¶…Ci™……‰{…S……ÆEËÚ: **37**
yt «fth™tu …qòrðrÄ fhðt yË{Úto yuðtu ¼õ‚s™, htÄt ËtÚtu
yuf (yk„Œuð‚t™t MÚtt…™ rð™t) ¼„ðt™™wk suðt {¤u yuðt
W…[thtuðzu ¼Âõ‚…qðof …qs™ fhu. >>37>>

u˘…n˘∂……I…Æ®…xj…‰h…  u˘V……‰%x™……‰ x……®…®…xj…i…: *
∏…“Æ…v……EfiÚπh…®…¶™…S…Ên¬¶… HÚƉ¥……j…  ∫… r˘n˘… **38**
ÂîsþçŒðtåÞ ºtiðŠýf Au …ý ðuŒtrŒ ËåAt†™u ¼ÛÞtu ™Úte
yuðtu y™u {nt…qò fhðt{tk yË{Úto yuðtu ¼õ‚s™ ‘‘H x…®……‰
¶…M…¥…i…‰ ¥……∫…÷n¥˘‰ ……™…’’ yt îtŒþtûth {kºtðzu …qs™ fhu. su ƒeòu {nt…qò
fhðt{tk yË{Úto MºteþqÿtrŒ s™ Au ‚u‚tu ‘‘E‰Ú∂…¥……™… x…®…:’’ RíÞtrŒ
™t{{kºtðzu ©ehtÄtf]»ý™wk …qs™ fhu. ¼„ðt™™t …qs™{tk yr‚
«er‚Y… ¼Âõ‚s {ntV¤™u yt…™the Au …ý yLÞ ËtÄ™ ™Úte. >>

yæÞtÞ 29

∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬

BEÚ…n˘∂™……∆ ΩÙƉV…«x®……‰i∫…¥……n˘…Ë i…÷  ¥…∂…‰π…i…: *
®…ΩÙ…{…⁄V…Ë¥… EÚi…«¥™…… ∫¥…∂…Ci™…… J…±…¥…Ëπh…¥…Ë: **39**

53

S…i…÷h……»  ΩÙ °Ú±…‰ ¶……M…: ∫…÷EfiÚi…∫™…‰i…Æ∫™… S… **45**

Ëðo ði»ýðtuyu yuftŒþe™u rŒðËu y™u ¼„ðt™™t sL{tuíËðtrŒ
rŒðËu ‚tu yrÄf…ýu {nt…qò ÞÚttþÂõ‚ fhðes. >>39>>

…wÛÞ™tu ‚Útt …t…™tu fh™th, fhtð™th, ËntÞ fh™th y™u
y™w{tuŒ™ yt…™th yt [thuÞ sý™u …wÛÞ™tu ‚Útt …t…™tu V¤{tk
Ë{t™ ¼t„ r™ùu {¤u Au, {txu …wÛÞ fhðwk …ý …t… fhðwk ™rn. >>45>>

|… i…π`Ù…®……j…®… {… ™…: E÷Ú™……«n˘x™…EfiÚi……±…™…‰ *
∫… ∫……¥…«¶……Ë®…Æ…V™…∆ ¥…Ë |……{x…÷™……z…π]Ù EÚ ±§…π…: **40**

< i…  GÚ™……™……‰M… ¥… v…®…«™…… x……Æn˘ ! EÚ“Ãi…i…: *
™…‰x…ËEÚ… xi…EÚv…®……Ê%j…  ∫…r˘™…‰k…i|…¥…h……i®…x……®…¬ **46**

ƒeò ftuRyu fhtðu÷tk {krŒh{tk ÞÚttþt† «r‚{t «r‚ct{tºt™u
…ý su …wY»t fhtðu ‚u Ë{„ú …t…u hrn‚ ÚtR™u Ëtðo¼ti{ htßÞ™u
r™ùu …t{u. >>40>>

nu ™thŒ ! yt «fthu r¢ÞtÞtu„™tu rðrÄ fu su «u{…qðof fhðtÚte
yt ÷tuf{tk ¼„ðŒÄe™…ýu ð‚o™tht ¼õ‚s™tu™u yuftkr‚f Ä{o™e
rËÂØ™u fhe yt…™thtu Au ‚u {U ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞtu. >>46>>

EÚ…Æ™…‰x®… xn˘Æ∆ Æ®™…∆ v…x……f¨†S… ΩÙƉnfi«˘f®…¬ *
™…: ∫… i…÷ |……{x…÷™……p˘…V™…∆ j…˱……‰C™…∫™……{™…EÚh]ÙEÚ®…¬ **41**

 ¥…π…™……∆ †S…xi…™…∆ †S…k…‰ §… ΩÙ: {…⁄V……∆ ΩÙƉ†S…Ɖi…¬ *
∫…®¶……Ɖh…… {… ®…ΩÙi…… x… ™…l……‰H∆Ú °Ú±…∆ ±…¶…‰i…¬ **47**

Ä™tZâ su …wY»t ¼„ðt™™wk áZ ËwkŒh {krŒh{tºt …ý fhtðu ‚u ‚tu
rºt÷tufe™t …ý r™»fkxf htßÞ™u …t{u. >>41>>

¥…fi k…n˘…x…‰x… {…⁄V……™……: |…¥……Ω∆Ù ¥…v…«™…‰k…÷ ™…: *
∫… {…÷®……x|……{x…÷™……z…⁄x…∆  ¥…πh…÷±……‰E∆Ú ®…ΩÙi∫…÷J…®…¬ **42**

ƒeò™u ‚tu Rü V¤™e rËÂØ Út‚e ™Úte yu{ fnu Au– r[¥t{tk
þçŒtrŒ „útBÞ rð»tÞtu™wk ®[‚ð™ fh‚tu …wY»t ¼÷u {tuxe {tuxe ƒnw
Ët{„úeðzu ƒnth ¼„ðí…qò™u fÞto s fhu …ý þt†{tk su {nt…qò™wk
V¤ fÌtwk Au ‚u™u …t{‚tus ™Úte. >>47>>

su …wY»t ûtuºttrŒ Srðftð]Â¥t yt…e™u …qò«ðtn™u ðÄthe yt…u
‚u‚tu rð»ýw÷tuf{tk {ntËw¾™u r™ùu …t{u. >>42>>

<i…∫i…i……‰ O……®™…∫…÷J…‰ ß…®…i∫¥…“™…∆ ®…x…∫i…i…: *
 x…™…®™…  ¥…πh…÷{…⁄V……™……∆ ®…÷®…÷I…÷: |…™…i……‰ ¶…¥…‰i…¬ **48**

|… i…π`…∆ ®… xn˘Æ∆ {…⁄V……∆ EÚ…Æ™…‰ij…“h™…{…“ΩÙ ™…: *
∫…®……x…Ë∑…™…«®……{x……‰ i… ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ∫… w…÷¥…®…¬ **43**

{txu „útBÞ Ëw¾{tk ynª ‚nª ¼{‚t …tu‚t™t {™™u ðþ fhe™u,
{w{wûtw s™ rð»ýw…qò{tks ‚í…h ÚttÞ. >>48>>

su …wY»t yt ÷tuf{tk {krŒh, «r‚ct y™u …qò yt ºtýuÞ™u fhtðu
‚u‚tu r™ùu ¼„ðt™™t suðtk yiïÞo (ËtÄBÞo) ™u …t{u Au. >>43>>

®…ΩÙ…µ…i…… ¶…⁄ Æi…{… ∫¥…x……‰% {… ∫¥…v…“i…¥…‰n˘… + {… §…÷ r˘®…xi…:*
∫……R¬J™…∆ S… ™……‰M…∆ {… Æ∂…“±…™…xi…:  ∫…Àr˘ x… ™……xi™…‰¥…  ¥…x……S…«x…∆ ΩÙƉ: *49
< i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰  GÚ™……™……‰M…‰
¥……∫…÷n‰˘¥…{…⁄V…… ¥… v… x…∞Ò{…h…x……®…ËEÚ…‰x…Àj…∂……‰%v™……™…: **29**

ΩÙƉ¥…fi«Àk… ΩÙƉt∫i…÷ EfiÚi……∆ ∫¥…‰x… {…Ɖh… ¥…… *
EÚ±{…®…‰E∆Ú ∫… ¥…Ë ¶…÷R¬H‰Ú x…ÆE‰Ú ™…®…™……i…x……: **44**
su …wY»t …tu‚u yÚtðt ƒeòyu ƒtkÄe yt…u÷e Œuð™e Srðft
ð]Â¥t™u nhe ÷u ‚u ‚tu yuf fÕ……ÞO‚ ™hf{tk Þ{Þt‚™t™u r™ùu
¼tu„ðu Au. >>44>>

EÚi……« EÚ…Æ ™…i…… ™…†S… ∫…ΩÙ…™…†S……x…÷®……‰n˘EÚ: *

ytðtu …qòrðrÄs yuftkr‚f ¼Âõ‚Y… V¤™u yt…™th ntuðtÚte
‚u™wk Ëðo ËtÄ™tu™e y…uûttyu ©uc…ýwk fnu Au– fux÷tf y®nËtrŒ
…tk[ Þ{Y… {ntðú‚™u yÚtðt Ë™íËwò‚ Ér»tyu fnu÷t ƒútñý™t
ƒth Ä{torŒ „wýY… {ntðú‚™u Äthe hnu÷t Au, fux÷tf f]åAÙ

fu x ÷tf Ëtk Ï Þþt†™t …rhþe÷™ …htÞý Au . rððufeytu {™™tu rðïtË fh‚t ™Úte. (&÷tuf 32) ∫EÚxn˘ =¥……S… ¥……∫…÷n‰˘¥……S…«x… ¥…Àv…  x…∂…®™…‰il…∆ ∫… x……Æn˘: * |…∫…z…: {…÷x…Æ|……I…“k…∆ ®…÷x…“x……∆ {…Æ∆ M…÷ØÒ®…¬ **1** yæÞtÞ 30 {tu. >>5>> ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S… ∫…i™…®…‰¥… ®…÷x…‰ ! ¥… I… ®…x…∫……‰% ∫i… §…±…∆ ®…ΩÙi…¬ *  V…i…‰% {… ™… ∫®… x¥…∑……∫…: ∂…j…÷¥…z…  ¥…¥…‰ EÚx……®…¬ **6** ®…x…∫…… ∫…nfi˘∂……‰%x™…∫i…÷ ∂…j…÷x……«∫i™…‰¥… n‰˘ ΩÙx……®…¬ *  ¥…πh…÷v™……x……¶™……∫…™……‰M…… z…n˘…Êπ…∆ i… r˘ ∂……®™… i… **7** ©e™thtÞý fnu Au– nu {w™u ! ‚{tu su {™™tu r™„ún Œw»fh fntu Atu ‚u ËíÞs fntu Atu. >>49>> r¢ÞtÞtu„ yt… ¼„ðt™u Yze he‚u ËrðM‚h fÌttu. nu ËNwhtu ! ‚uðtu r¢ÞtÞtu„ fhðt{tk {™™tu r™„ún r™Šð»tÞ{™ðt¤t Þtur„ytuyu …ý Œw»fh Au. {ntþºtw¼q‚ yuðwk …ý ‚u {™ ¼„ðt™™t æÞt™™t yÇÞtËY… W…tÞÚte ft{¢tuÄtrŒ Œtu»tu hrn‚ ÚtR™u [k[¤‚t™u Atuze™u þtk‚ ÚtR òÞ Au.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 30 54 [tkÿtÞýtrŒ {nt‚…™u fh™tht Au. fu x ÷tf Þtu„þt†™t …rhþe÷™…htÞý Au. ‚Útt Þtur„™u ŒuníÞt„™tu «fth fÌttu Au. ðþ fhu÷t …ý su {™{tk rððufe ¿tt™eytu™u þºtw{tks su{ yu{ rðïtË ytð‚tus ™Úte. {™™wk ƒ¤ ƒnw {tuxwk Au. yus {nt™ þºtw Au. ‚Úttr… …qðtuoõ‚ ¼„ðí…qs™ rð™t ðtkrA‚ V¤™u …t{‚ts ™Úte. yrððufeytu ‚tu {™™tu rðïtË fhðtÚte ¼úü ÚtR òÞ Au. fux÷tf É„trŒ ðuŒtu™u ÞÚttÚto ¼ý™tht Au. ftŠ‚f Mðt{e fnu Au– nu ËtðŠý {w™u ! ™thŒ{wr™ ‘ðtËwŒuð™t …qs™™tuu rðrÄ {™™u ðþ fhe™u fhðt{tk ytðu ‚tus y¼eü V¤™u yt…™thtu ÚttÞ Au’ yu{ Ëtk¼¤e™u «ËÒt ÚtÞt Útft {wr™ytu™t …h{ „wÁ ™thtÞý™u VheÚte …wAðt ÷tøÞt. {txu {™™t r™„ún™tu Ëwfh W…tÞ…ý {™u S¿ttËw™u fnuðt™u ÞtuøÞ Atu. >>1>> x……Æn˘ =¥……S… ∫…®™…M…÷HÚ…‰ ¶…M…¥…i……  GÚ™……™……‰M……‰ ®…ΩÙ…°Ú±…: * BE‰Úx… ®…x…∫…… ™……‰%∫……Ë EÚ…™…«:  ∫… r˘®…¶…“{∫…÷ ¶…: **2** ®…x…∫……‰  x…O…ΩÙ∫i…j… Y…… x…x……®… {… ∫…n¬M…÷Æ…‰ ! * n÷˘πEÚÆ: ÀEÚ {…÷x…∫i…ÃΩÙ x…fih……∆ EÚ®……«i®…x……∆ ¶…÷ ¥… **3** i…®…fii…‰ i…÷ ΩÙƉÆS……« x……¶…“π]Ù°Ú±…n˘… ™…x…“ * +i…∫i… z…O…ΩÙ…‰{……™…®… {… ®…‰ ¥…H÷Ú®…ΩÙÃ∫… **4** ™thŒS …wAuAu– nu ¼„ð™T ! {nt y¼eü V¤ su{™wk Au yuðtu ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu Ëtðýuo ! yt «fthu ™thŒSyu …wAu÷t Ëðo¿t {wr™ðh ™h˾t ™thtÞý ™thŒS «íÞu ƒtuÕÞt. {txu Ëðo ftuRyu yt fÌtwk yuðwk ¼„ðí…qs™ yð~Þ fhðwk. Œuneytu™u {™™u ‚wÕÞ ƒeòu ftuR þºtws ™Úte. >>2-4>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu r¢ÞtÞtu„u ©eðtËwŒuð…qòrðrÄ r™Y…ý ™t{t yuftu™®ðþ: yæÞtÞ: >>29>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <i™……{…fiπ]Ù: ∫… ®…÷ x…x…… ®…÷ x…xp˘: ∫…¥…«n˘∂…«x…: * x……Æ…™…h……‰ x…Æ∫…J……‰ x……Æn∆˘ i…®…¶……π…i… **5** 30 yt yæÞtÞ{tk {™™t r™„ún{tk nu‚w¼q‚ y»xtk„Þtu„ y™u ‚u™tk ÷ûtýtu ËtÚtu fÌttk Au. ‚tu rð»tÞ «ðý {™ðt¤t ™htuyu Œw»fh ntuÞ yu{tk fnuðwks þwk ? {™™t r™„ún rð™t ‚tu ¼„ðt™™e …qò y¼eü V¤™u yt…™the Út‚e ™Úte. >>6-7>> . su r¢ÞtÞtu„ V¤rËÂØ™u RåA‚t …wY»ttuyu yuft„ú {™Úte fhðt ÞtuøÞ Au. yt Ëðuo …tu‚…tu‚t™t yÚto{tk yíÞk‚ fwþ¤ Au. fux÷tf htßÞ ÔÞðnth rð„uhu rð»tÞ{tk ƒnw ƒwÂØðt¤t Au . yt yÚto ¼„ðt™u „e‚t{tk “+∫…∆∂…™…∆ ®…ΩÙ…§……ΩÙ…‰ ! ®…x……‰ n÷˘Ãx…O…ΩÙ∆ S…±…®…¬ * +¶™……∫…‰x… i…÷ EÚ…Ëxi…‰™… ! ¥…ËÆ…M™…‰h… S… M…fi¡i…‰’’ yt ð[™Úte fÌttu Au.

‚u{tk …ý [tiŒ {wÏÞ {tLÞtk Au. ‚u™tu þw¼ Œuþ{tk ËŒt yÇÞtË fhu. ËíÞ. >>16>> x……¶™……tx™…i…®…∫l……x…‰ |……h…‰x… ∫…ΩÙ S…‰i…∫…: * ¥……∫…÷n‰˘¥…∫¥…∞Ò{…‰ ™…r˘…Æh…∆ v……Æh……‰ n˘i…… **17** ™tr¼ ytrŒf nhftu R MÚtt™{tk «týðtÞw ™ e ËtÚtu r[¥t™w k ðtËwŒuðMðY…{tk su Äthý ‚u Äthýt Þtu„™t »tc yk„…ýu fne Au. «íÞtnth. yt Þ{tu «Þí™ fhe™u …ý …tu‚trð»tu Ëk…tŒ™ fhðt ÞtuøÞ Au. >>10>> i…j……ÀΩÙ∫…… •…¿S…™…«∫…i™……∫i…‰™……{… ÆO…ΩÙ…: * Bi…‰ {…\S… ™…®……: |……‰HÚ…: ∫……v…x…“™……: |…™…ix…i…: **11** ‚u{tk y®nËt. >> . y…rh„ún yt …tk[ Þ{tu «Út{ yk„…ýu fÌttk Au. «týðtÞw ÂMÚth Út‚tk r[¥t ÂMÚth ÚttÞ Au. yu Ëðuo™tk ÷ûtýtu Þtu„þt† Útfe òýðtk. ‚u{tk ºteþ {wÏÞ {tLÞtk Au. ƒúñ[Þo. {txu yt «týtÞt{ …qhf hu[f fw¼ k f yuðt ¼uŒÚte ºtý «fth™tu fÌttu Au. Äthýt. >>13>> S…Æi……∆ ∫…¥…«i……‰%∫…⁄x……®…‰EÚn‰˘∂…‰ i…÷ v……Æh…®…¬ * M…÷ØÒ{… n˘π]ÙÆ“i™…‰¥… |……h……™……®…: ∫… =S™…i…‰ **14** S…±…‰ ¥……™……Ë S…±…∆  S…k…∆  ∫l…Ɖ i… ∫®… x∫l…Æ∆ i…i…: * ∫…÷n‰˘∂…‰%™…∆ ∫…n˘…¶™…∫™…: {…⁄ÆE÷Ú®¶…EÚƉS…EËÚ: **15** Ëðoºt þheh{tk rð[h‚t «týtu™wk „wÁyu W…Œuþ fhu÷e her‚™u y™wËthus yuf Œuþ{tk su Äthýt-ÂMÚth fhðwk ‚u «týtÞt{ [tuÚtt yk„ ‚hefu fÌttu Au. su ™tzeÚte …qhf fÞtuo ntuÞ ‚u Útfe ƒeS ™tzeÚte ƒnth ftZðtu ‚u hu[f fnuðtÞ. «týðtÞw [k[¤ Út‚tk r[¥t [k[¤ ÚttÞ Au. ‚u{tk …ý y»xtk„Þtu„™tu su yÇÞtË ‚u ©uc y™u ‚íft¤ V¤ŒtÞe W…tÞ fÌttu Au. ‚…. Ëk‚tu»t. >>14-15>> ®…x…∫…‰ xp˘™…¥…fi k…x……∆ i…k… u˘π…™…i…†S… ™…i…¬ * +…EÚπ…«h…∆ |…i…“S…“x…∆ |…i™……ΩÙ…Æ: ∫… <« Æi…: **16** [ûtw ytrŒf RrLÿÞtu ™ e r™heûtýtrŒf ð]  ¥tytu ™ u {™Úte (rð[thÚte) ‚u‚u RrLÿÞtu™t rð»tÞtu Útfe su ytí{t{tk «r‚÷tu{…ýu ytf»toý fhðwk ‚u …tk[{t yk„¼q‚ «íÞtnth fÌttu Au. Þtu„rËÂØ {txu Þtu„es™ su{tk fu suýu fhe™u Ëw¾uÚte ÂMÚth ƒuËtÞ ‚u ytË™ fnuðtÞ. «týtÞt{. æÞt™ y™u Ë{trÄ yt yü yk„e r™ŠðfÕ… Ë{trÄY… Þtu„™tk yk„tu fÌttk Au. Rzt fu ®…„¤t ™tzeðzu ƒtÌt ðtÞw™kw ykŒh …qhý fhðwk ‚u …qhf fnuðtÞ. ‚u™u ykŒhs htufe ht¾ðtu ‚u fw¼ k f fnuðtÞ. >>8>> ={……™……∫i…j… §…ΩÙ¥…: ∫… xi… i…‰π¥… {… ∫…x®…i…‰ ! * +π]Ù…R¬M…™……‰M…∫™……¶™……∫…: ∏…‰π`Ù: ∫…t:°Ú±…|…n˘: **9** nu ËL{‚u ! {™tur™„ún{tk ½ýt W…tÞtu [tkÿtÞýtrŒ ‚…ùÞto «{w¾ «ŒþtoÔÞt Au. r™Þ{. ‚u nu‚w{txu ðihtøÞðt¤t …wY»ttuyu ËŒw…tÞtuðzu ðþ fhe þftÞs Au. >>12>> {… ÆΩÙ…™……R¬M…S……\S…±™…∆ ™…l……∫…÷J…i…™……  ∫l…i…: * i…n˘…∫…x…∆ ∫¥… ∫i…EÚ… n˘ |……‰H∆Ú u˘xu…˘Ãi… V…x®…÷x…‰ ! **13** 55 nu {w™u ! yk„™e [k[¤‚t™tu íÞt„ fhe™u. >>9>> ™…®……†S…  x…™…®…… •…¿z……∫…x……x™…∫…÷∫…∆™…®…: * |…i™……ΩÙ…Æ…‰ v……Æh…… S… v™……x…®…R¬M…∆ i…÷ ∫…{i…®…®…¬ * ∫…®…… v…†S……π]Ù®…∆ |……‰H∆Ú ™……‰M…∫™……x…÷GÚ®…‰h… ¥…Ë **10** yü yk„tu™u y™w¢{u fnu Au– nu ƒúñ™T ! Þ{. yt ytË™tu MðÂM‚ftrŒ [tuÞtoþe «fth™tk Þtu„þtMºt{tk fÌttk Au. þe‚ W»ý ytrŒf îLî Œw:¾™tu sÞ Útðtu yu ytË™™wk V¤ fÌtwk Au. ytË™. yM‚uÞ. rð»ýw…qs™ yt …tk[ r™Þ{tu Âî‚eÞ yk„…ýu {tLÞtk Au.yæÞtÞ 30 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ +n˘…xi……∑…¥…n‰˘¥…Ëi…ti……‰% ∫i… n÷˘Æ¥…O…ΩÙ®…¬ * +i……‰ ¥…ËÆ…M™…™…÷C{…÷ ®¶…: ∫…n÷˘{……™…ËÃx…M…fi¡i…‰ **8** su nu‚w{txu ™rn Œ{u÷tu yïs su{ yu{ yt {™ ƒnw ŒwÄoh (™ ðþ ÚttÞ ‚uðwk) Au. >>11>> ∂……ËS…∆ i…{…†S… ∫…xi……‰π…: ∫¥……v™……™……‰  ¥…πh…÷{…⁄V…x…®…¬ * Bi…‰ S…  x…™…®……: {…\S…  u˘i…“™……R¬M…i…™…… ®…i……: **12** þti[. yt ytË™tu Þtu„™t ‚]‚eÞ yk„…ýu fÌttk Au. MðtæÞtÞ.

yts ©uc ËtÄ™ Au. >>23>> {……Ãπh…¶™……∆ M…÷n˘®……{…“b™… ¥……™…÷∆ {……n˘u˘™… ∫l…i…®…¬ * ∂…x…Ë: ∂…x…Ë: ∫…®……EfiÚπ™… ®…fii™…÷∫l……x…∆ x…™…i™…®…÷®…¬ **24** yt ƒtƒ‚™u Ët‚ &÷tufÚte fnu Au– …u™eðzu „wŒt™u Œƒtðe™u ƒÒtu …tŒ{tk hnu÷t ðtÞw™u Äe{u Äe{u ytf»toý fhe™u. >>18>>  x…Æ…‰v…: |……h…®…x…∫……‰Æ i…|…‰®…h…… ΩÙÆ…Ë i…÷ ™…: * ∫… ∫…®…… v… Æ i… |……‰HÚ…‰ ™……‰ M…x……®… ¶…¥…… \UÙi…: **19** ¼„ðt™™t swŒt swŒt yuf yuf yðÞð™wk ®[‚™ íÞt„ fheu™u «tý{™™tu ¼„ðL{qŠ‚{tks yíÞk‚ «u{Úte su r™htuÄ-yrðÂåAÒt…ýu Ë{„ú {qŠ‚™t ®[‚™ …qðof ÂMÚth fhðwk ‚u Þtu„eytuyu yr¼ðtkrA‚ Þtu„™t yü{ yk„¼q‚ Ë{trÄ fÌttu Au. yt ðtÞw™u {]íÞwMÚtt™-{q¤tÄth [¢ «íÞu …{tzu Au. >>25>> i…i……‰ x……À¶… S… æn˘™…®…÷Æ: EÚh`∆Ù S… ™……‰M… ¥…i…¬ * x…™… i… ¶…fiE÷ÚÀ]Ù ¥……™…÷∆ ¥……∫…÷n‰˘¥…{…Æ…™…h…: **26** ðtËwŒuð …htÞý yuðtu Þtu„e MðtrÄct™ [¢ Útfe ‚u ðtÞw™u ytf»teo™u ™tr¼MÚtt™-{rý…qhf [¢ «íÞu ÷R òÞ Au. >>24>> ®…x…∫…… E‰Ú∂…¥…∆ v™……™…∆∫i…x®…x…÷∆ S… π…b¬I…Æ®…¬ * V…{…∆∫i…i……‰%®…÷∆ x…™… i… ¥……™…÷∆ ∫l……x…∆ |…V……{…i…‰: **25** {™ðzu ¼„ðt™™wk æÞt™ fh‚tu Útftu y™u ‘fuþðtÞ ™{:’ yt »tzTûth {kºt™u s…‚tu Útftu {]íÞwMÚtt™ Útfe ðtÞw™u ytf»toý fhe™u «ò…r‚™t MÚtt™¼q‚ MðtrÄct™ [¢ «íÞu ÷R òÞ Au. >>21>> i…{… ∫¥…x……∆ ®…ΩÙ…∂…j……‰•…«¿…hbI……‰¶…EÚ…n˘ {… * ®…n˘x……z… ¶…™…∆  EÚ \S…t…‰ M…x…∫i¥… ∫i… EÚÃΩÙ S…i…¬ **22** rËØ Útyu÷t yütk„Þtu„™wk V¤ fnu Au– rËØÞtu„e …wY»t™u ‚tu ft{ fu su ‚…ÂMðytu™t {ntþºtw¼q‚ y™u yt¾tÞ ƒúñtkz™u ûttu¼ fh™thtu Au ‚u™t Útfe …ý õÞthuÞ …ý ®fr[‚T …ý ¼Þ hnu‚tu ™Úte. õÞtk ËwÄe ? ‚tu . ‚u …Ae ‚u{tk hnu÷t ðtÞw™u ytf»toý fhe™u ¼]fwrx-yt¿tt[¢ «íÞu ÷R òÞ Au. >>22>> +…™……∫™…xi…∆  ¥… n˘i¥…Ë¥… ∫……‰%xi…EÚ…±…∆ S… ™……‰M… ¥…i…¬ * ∫¥……i…xj™…‰h…Ë¥… n‰˘Ω∆Ù ∫¥…∆ i™…V…i…“il…∆ ∫…®…… v…x…… **23** 56 rËØÞtu„e …wY»t y{wf ûtýu {tYk {]íÞw Útþu’ yu{ Ë{e…{tk ytð™tht yk‚ft¤™u yt„¤Úte «tý½tu»t™t y©ðýtrŒ r[ötuðzu òýe™us Mð‚kºt…ýu ytðt Ë{trÄyu fhe™us …tu‚t™t Œun™u íÞt„ fhe Œu Au. ‚u …Ae ‚u{tk hnu÷t ðtÞw™u ytf»teo™u WhÚte ythk¼e™u fkX…ÞO‚ hnu÷t rðþwrØ [¢ «íÞu ÷R òÞ Au. >> x…Ëi……nfi˘∂…∆ {…Æ∆ ∫…®™…R¬®…x……‰ x…O…ΩÙ∫……v…x…®…¬ * {…÷ØÒπ……h……∆ ®…÷®…÷I…⁄h…… ®… i… V……x…“ ΩÙ x……Æn˘ ! **21** nu ™thŒ ! Ëðtuo¥t{ ©uÞ™u …t{ðt RåA‚t …wY»ttu™u yütk„Þtu„ suðwk ƒeswk Ë{e[e™ ËtÄ™ {™tur™„ún {txu Aus ™rn. >>19>> +R¬M…ËÆπ]Ù ¶…Ɖi…ËÃΩÙ  ∂… I…i…Ë:  ∫…r˘∫…n¬M…÷Æ…‰: * ™……‰M…:  ∫…r˘™… i… ¥…Ë {…÷∆∫……∆ ∫…®……v…‰: {…C¥…i……i®…EÚ: **20** Þtu„rËÂØ™u …t{u÷t ËNwY Útfes Yze he‚u yÇÞtË fhu÷tk yt ytX yk„tuyu fhe™u Ë{trÄ™e …fð‚tY… Þtu„ r™ùu rËØ ÚttÞ Au. ËtÄ™tk‚hr™c™u ‚tu ‚u™t Útfe ¼Þ hnu Au. yu{ ‚{tu òýtu.yæÞtÞ 30 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ BEËÚEÚ…¥…™…¥…∫™…Ë¥…  S…xi…x…∆ ™…i{…fil…C{…fil…E¬Ú * {…n˘…§V……n‰˘¶…«M…¥…i…∫i…r˘™……x… ®… i… EÚ“Ãi…i…®…¬ **18** ¼„ðt™™t [hý f{¤ ytrŒf yuf yuf yðÞð™wk swŒwk swŒwk s Þtu„þt†tuõ‚ «fthu su ®[‚™ ‚u æÞt™ Þtu„™t Ëó{ yk„¼q‚ fÌtwk Au. >>26>> Bi…‰π…÷ π…]¬∫…÷ ∫l……x…‰π…÷ i¥…‰EËÚEÚ ∫®…x{…fil…C{…fil…E¬Ú * ™……‰M…“ |……h…®…x……‰I……h……∆  x…Æ…‰v…∆ S…  ¥…∫…V…«x…®…¬ * i……¥…n˘¶™…∫… i… ∫¥…∫™… ™……¥…i∫™……k…i∫¥…i…xj…i…… **27** íÞth …Ae Þtu„es™ yt A MÚtt™tu {æÞu yuf yuf MÚtt™{tk …]ÚtfT …]ÚtfT y™w¢{u «tý {™ y™u RrLÿÞtu™t r™htuÄ™tu y™u rðËso™™tu íÞtk ËwÄe ðthkðth yÇÞtË fhu Au. ‚u …Ae ‚u{tk hnu÷t ðtÞw™u ytf»toý fhe™u ÓŒÞ-y™tn‚ [¢ «íÞu ÷R òÞ Au.

RrLÿÞtu ‚Útt {™ Ërn‚ «týðtÞw™u ‚t¤wMÚtt™ «íÞu …{tze™u …Ae ƒúñhkÄú™u …t{u Au. yt he‚u S‚e S‚e™u yt¿tt[¢u yrÄÂc‚ yuðt Aêt MÚtt™™u …t{u÷t Þtu„e™u ‚u MÚtt™{tk su …tu‚t™t «týtrŒf™t r™htuÄ rðË„o™tu yÇÞtË ‚u{tk «ÞtËs ™Úte. >>1>> x……Æn˘ =¥……S… x…π]Ù… ®…‰ ∫…∆∂…™……: ∫…¥…Ê: |…∫……n˘…n¬¶…M…¥…∆∫i…¥… * ¥……∫…÷n‰˘¥…∫™… ®……ΩÙ…i®™…∆ ®…™…… v…M…i…®…\V…∫…… **2** ™thŒ{wr™ fnu Au– nu ¼„ð™T ! {tht Ë{„ú ËkþÞtu yt…™t y™w„únƒ¤Úte ™ü ÚtR „Þt.yæÞtÞ 31 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ …tu‚t™t ‚u «týtrŒf™t r™htuÄ{tk y™u rðËso™{tk Mð‚kºt‚t «tó ÚttÞ íÞtk ËwÄe yÇÞtË fÞto fhu Au. ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu Ëtðýuo ! ytðwk yuftkr‚f Ä{o™u r™Y…ý fh™tYk Ë{„ú ¼„ðt™™wk rn‚ð[™ ÞÚttÂMÚt‚ Ëtk¼¤e™u. ƒu ft™ y™u yuf {w¾ yu{ {¤e) ™u htufe™u. ‚u yt Þtu„Úte …tu‚t™t {™™u S‚e™u ËðoŒt ‚u ©ef]»ý™e ythtÄ™t fhtu. >>28>> ∫…{i… SUÙp˘… h… ØÒn¬v¥……l… |……h…®…I…®…x……‰™…÷i…®…¬ * |……{…™™… i……±…÷∆ µ…V… i… •…¿Æxw…∆ ∫… ™……‰M… ¥…i…¬ **29** y™k‚h yt rËØÞtu„e Ët‚ rAÿtu (ƒu ™trËft. >>2>> EÚ \S…iEÚ…±… ®…ΩËÙ¥……Ω∆Ù i…{…: E÷Ú¥…«∆∫i¥…™…… ∫…ΩÙ * ∏…fih¥…∆†S…  x…i™…∆ Y……x…… n˘ EÚ Æπ™…‰ {…C¥…®……i®…x…: **3** . ‚uÚtes {tÞt{Þ …ŒtÚttuo™e ðtË™t™u íÞt„ fhe™us …tu‚t™t þheh™tu íÞt„ fhe Œu Au. r™:ËkþÞ ÚtÞu÷t ™thŒ{wr™ ™thtÞý™u ™{Mfth fhe™u ƒu ntÚt òuze™u yt «fthu ƒtuÕÞt. yt„¤ yt„¤ ð‚o‚t MÚtt™™u (™rn MðtrÄ™ Útyu÷t™u) …t{u Au. ƒu [ûtw. >>32>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu yütk„Þtu„ r™Y…ý ™t{t rºtkþ: yæÞtÞ: >>30>> 31 yt yæÞtÞ{tk yr‚Ëk‚wü Útyu÷t ™thŒ {nŠ»tyu ™h˾t ©e™thtÞý™e yr‚ «u{Úte fhu÷e M‚wr‚™wk r™Y…ý fÞwO Au. >>30>> i…i……‰ ¶…M…¥…i……‰ v……®… ∏…“EfiÚπh…∫™… i…®…:{…Æ®…¬ * ={…‰i™… ∫…‰¥…®……x…∫i…∆ x…xn˘i…‰  n˘¥™… ¥…O…ΩÙ: **31** …tk[¼tir‚f Œun™tu íÞt„ fÞto …Ae rŒÔÞ rð„ún™u …t{u÷tu ‚u ¼õ‚Þtu„e ¼„ðt™ ©ef]»ý™t ‚{:þçŒðtåÞ {tÞt Útfe …th ð‚o‚t ƒúñ…wh ™t{™t Ät{™u …t{e™u. >>29>> ®……™……®…™…{…n˘…l……«x……∆ i…i……‰  ΩÙi¥…Ë¥… ¥……∫…x……: * ∫… ¥……∫…÷n‰˘¥…ËEÚ®…x……∫i™…V… i… ∫¥…EÚ±…‰¥…Æ®…¬ **30** íÞth…Ae yt r™»…ÒtÞtu„e ðtËwŒu𠼄ðt™{tks {™™u òuze ŒR™u. >>27>>  V…i…∆  V…i…∆  ¥…ΩÙ…™…Ë¥… ∫l……x…∆ ™…… i… {…Æ∆ {…Æ®…¬ * |……{i…∫™… ∫l……x…E∆Ú π…π`∆Ù i…n˘¶™……∫…‰ ∏…®……‰ x… ΩÙ **28** {q ÷ tÄthtrŒ [¢u yrÄÂc‚ yu ð t su su MÚtt™{tk …tu ‚ t™t «týtrŒf™t r™htuÄ{tk y™u rðËso™{tk MðtÄe™‚t ÚtR òÞ ‚u ‚u MÚtt™™u Atuze ŒR™u. ©ef]»ý™e Ëuðt fh‚tu Útftu …h{t™kŒ™u …t{u Au. >>31>> 57 < i… i…‰ EÚ l…i……‰ •…¿x™……‰M…∂……∫j…∫™… ∫…∆O…ΩÙ: *  V…i¥…… i…‰x… ®…x…: ∫¥…“™…∆ i…®……Æ…v…™… ∫…¥…«n˘… **32** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ +π]Ù…R¬M…™……‰M… x…∞Ò{…h…x……®…… Àj…∂……‰%v™……™…: **30** nu ƒúñ™T ! yt he‚u ‚{™u Þtu„þt†™tu rËØtk‚ Ëkûtu…{tk {U fÌttu. (&÷tuf 23) ∫EÚxn˘ =¥……S… ∏…÷i¥…Ëi…i∫…EÚ±…∆ v…®™…» ™…l……¥…n¬¶…M…¥…u˘S…: *  x…:∫…∆∂…™……‰ ®…÷ x…: |……ΩÙ i…∆ |…h…®™… EfiÚi……\V… ±…: **1** yæÞtÞ 31 {tu. y™u ¼„ðt™ ðtËwŒuð™wk {tntíBÞ {U ÞÚttÚto òÛÞwk. r™htuÄ yux÷u htufðwk y™u rðËso™ yux÷u Atuzðwk yu{ òýðwk.

‚tu n{ýtk òð y™u ÷tuftu™wk rn‚ fhtu. >>5>> ∫x…‰Ω∆Ù S… {…Æ®…∆ |……{… ∫… ∏…“EfiÚπh…‰% J…±……i®… x… * M…÷h…M……x…{…Æ…‰  x…i™…®……∫… ¶……M…¥…i……O…h…“: **6** ™thŒS Ëðo™t …h{ ytí{t ©ef]»ý{tk …h{ «u{™u …tBÞt. þwk ‚u rn‚ ? ‚tu 58 Ëðoºt yuftkr‚f Ä{o™u «ð‚toððt™u ÞtuøÞ Atu. y™u Ë™ftrŒf …h{nkËtu™t ËNwÁ. ‚{tu Œt˼q‚ {the W…h ËŒtÞ yíÞk‚ «ËÒt Úttð. þtÚte ? ‚tu r[Œr[Œtí{f s„‚{tk ‚u™t ytí{t…ýu ÂMÚtr‚ fhe hÌtt Au. >>9>> x……Æn˘ =¥……S… x…®……‰ x…®…∫i…‰ ¶…M…¥…x…¬ ! V…M…n¬M…÷Æ…‰ ! x……Æ…™…h……|……EfiÚi… n˘¥™…®…⁄i…Ê ! +x…xi…EÚ±™……h…M…÷h……EÚÆ∫i¥…∆ n˘…∫…‰ ®… ™… |…“i…i…Æ: ∫…n˘… ∫™……: **10** ™thŒS M‚wr‚ fhu Au– nu ¼„ð™T ! (¿tt™ ytrŒf A yiïÞuo Ëk…Òt) nu s„Nwhtu ! (s„‚™t r™Y…trÄf Ët[t „wÁ) nu ™thtÞý ! (r[Œr[Œtí{f Ëðo s„‚{tk ykŒh ƒnth ÔÞt…e™u hnu÷t) nu y«tf]‚ rŒÔÞ {q‚uo ! (su™e {qŠ‚ y«tf]‚ rŒÔÞ Au) y™k‚ fÕÞtý „wýY… hJtu™e ¾týY… yuðt ‚{™u ðthkðth ™{MfthAu. >>7>> ∏…“x……Æ…™…h… =¥……S…  ∫…r˘…‰% ∫… i¥…∆ ®…ΩÙπ…Ê%t M…SUÙ ±……‰EÚ ΩÙi…∆ E÷ÚØÒ * BEÚ…xi…v…®…» ∫…¥…«j… |…¥…i…« ™…i…÷®…Ω«Ù ∫… **8** ©e™thtÞý fnu Au– nu {n»tuo ! ‚{tu yuftkr‚f Ä{o{tk rËrØ™u …tBÞt Atu. ytðt ‚{tu ÷tuftu™t ûtu{ {txus ‚eðú ‚…™u fhtu Atu. ƒrÿð™ Útfe sðt™t ntuðtÚte ©e™thtÞý™u «ýt{ fhe™u ƒu ntÚt òuze W¼t hne™u ‚u{™e M‚wr‚ fhðt ÷tøÞt.yæÞtÞ 31 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yt ƒrÿft©{{tks nwk ‚{the ËtÚtu fux÷tuf ft¤ ‚…™u fh‚tu Útftu y™u r™íÞ ¿tt™trŒf™u Ëtk¼¤‚tu Útftu ytí{t{tk «tó Útyu÷t ‚u ¿tt™trŒf™u …rh…õð fheþ. >>10>> i¥…∆ ¥……∫…÷n‰˘¥……‰% ∫… V…M… z…¥……∫…: I…‰®……™… ±……‰EÚ∫™… i…{…: EÚÆ…‰ π…* ™……‰M…‰∑…Ɖ∂……‰{…∂…®…∫l… +…i®……Æ…®…… v…{…∫i¥…∆ {…ÆΩ∆∫Ù …∫…n¬M…÷ØÒ: **11** ðtËwŒuð þçŒtÚto™u fnu Au– nu Þtu„uïh ! ‚{tu ðtËwŒuð Atu. y™u r™íÞ ¼„ðNwýtu™t „t™…htÞý Út‚tk ¼t„ð‚tu{tk y„úýe ÚtÞt. >>3>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <i™…÷Ci¥…… x……Æn˘∫i…j… i…‰x… S……{™…x…÷®……‰ n˘i…: * =¥……∫…  n˘¥™…¥…π……«h……∆ ∫…ΩÙª…∆ ∫… i…{…†S…Æx…¬ **4** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu Ëtðýuo ! yt «fthu ‚u ™thŒ{wr™ fne™u. {txus ¼„ðt™{tk yuftkr‚fe ¼Âõ‚r™ct™u …t{u÷t ™thŒ{wr™ «íÞu ƒnw «ËÒt Útyu÷t. >>4>> ∂…÷∏……¥… S……x…÷ n˘¥…∫…∆ ™…l……EÚ…±…∆ ΩÙƉ®…÷«J……i…¬ * v…®…«Y……x……tl… |……{… {…C¥…i……∆ i…j… ™……‰ M…Æ…]¬Ù **5** y™k‚h Þtu„ehts ™thŒS «r‚rŒ™ ÞÚtt Ë{Þ ¼„ðt™™t {w¾ Útfe Ä{o¿tt™trŒf™u Ëtk¼¤‚tk ‚u{tk …rh…õð™u …tBÞt. Ëðo Œurnytu™t ©uÞ™u fh™tht ¼„ðt™ ©e™thtÞý ƒtuÕÞt. W…þ{ ÂMÚtr‚{tk ð‚o‚t ‚{tu ytí{tht{ {wr™ytu™t yrÄ…-‚u{ýu W…tMÞ Atu. >>11>>  ¥…¶…÷@Ò«π…“h……®…fiπ…¶……‰%I…Æ…i®…… V…“¥…‰∑…Æ…h……∆ S…  x…™……®…EÚ…‰% ∫… * . yuÚtes Ëðo s™tu™wk rn‚ Útþu. ™thtÞýu …ý y™w{tuŒ™ yt…ðtÚte ‚…™u fh‚t Útft ƒrÿð™{tk Œuð‚tytu™tk nòh ð»to Ëw¾uÚte hÌtt.™iÂcf ©uc W…Œuüt Atu. >>8>> ∫EÚxn˘ =¥……S… <i™……Y……∆  ∂…Æ∫…… i…∫™… ∫… +…n˘…™… V…M…n¬M…÷Æ…‰: * M…SU∆Ù∫i…i…∫i…®…∫i……Ëπ…“i|…h…®™… |……\V… ±…:  ∫l…i…: **9** ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu Ëtðýuo ! s„NwY ©e™thtÞý™e ytðe ÷tuf rn‚tu…Þtu„e yt¿tt™u ™thŒS {M‚fu „úný fhe™u. >>6>> ¶… HÚ x…π`Ù…∆ {…Æ…∆ |……{i…®…l…  ∫…r˘™……‰ M…x…®…¬ * =¥……∫… ¶…M…¥……x|…“i…: ∏…‰™…∫EfiÚi∫…¥…«n‰˘ ΩÙx……®…¬ **7** y™k‚h yütk„Þtu„™e rËÂØ™u …t{u÷t.

Ä{oË„o ¿tt™ ðihtøÞ ytrŒf™t ËðoÚtt …tu»tf. ûthtûth…wY»t Útfe {tuxt ntuðtÚte ËtÚtof {nt…wY»t ™t{Úte r™Y…ý fhu÷t y™u ytí{‚kºt-MðÞk Mð‚kºt Atu. yÄ{oË„o Œk¼trŒf™u {q¤{tkÚte ™tþ fh™tht. yXâtþe nòh Wæðohu‚t Ér»tytuyu …qs™eÞ. Ä{o yÚto y™u ft{™u RåA‚t s™tuyu ‚Útt {w{wûtw s™tuyu …ý …qs™eÞ y™u Rïh-‚u{™t ‚u{™t {™tuhÚttu™u …qýo fhðt{tk Ë{Úto yt… yufs Atu. >>16>>  x…n˘…Êπ…ØÒ{…∫™… i…¥…… J…±……:  GÚ™…… ¶…¥… xi… ¥…Ë  x…M…÷«h……  x…M…÷«h…∫™… * v…®……«l…«EÚ…®…‰{∫…÷ ¶…ÆS…«x…“™…∫i¥…®…“∑…Æ…‰ x……l… ! ®…÷®…÷I…÷ ¶…†S… **17** nu ™tÚt ! r™Œtuo»tY… y™u r™„woý yuðt yt…™e Ë{„ú r¢Þtytu r™„woý Au. Ä™ ytrŒf . Sð Rïhtu™t r™Þt{f. yr‚ WŒth Mð¼tððt¤t. ‚{the {qŠ‚ ƒúñ¼q‚ Sðtuyu ®[‚™ fhðt ÞtuøÞ Au. {txus r™„woý{tÞt„wýu hrn‚ Atu. ‚Úttr… yf‚to-‚u™t ÷u…u hrn‚ Atu. >>14>> i…{… ∫¥…x……∆ ™…‰  Æ{…¥…: |… ∫…r˘…: GÚ…‰v……‰ Æ∫……‰ ®…i∫…Ʊ……‰¶…®…÷J™……: * +{™……∏…®…∆ i…‰% {… EÚn˘… {… ¥…‰π]÷∆Ù x…‰®…∆ I…®…… ¡‰π… i…¥… |…i……{…: **15** ‚…ÂMðytu™t «rËØ rh…wY… su ft{ ¢tuÄ ÷tu¼ {t™ hËtMðtŒ {íËh ytrŒf {wÏÞ Œtu»ttu Au ‚u…ý fŒtr… yt yt©{{tk «ðuþ fhðt …ý Ë{Úto Út‚ts ™Úte. Ëðo™t Ëtûte-ÿüt. >>12>> ∫…M……« n˘±…“±……∆ V…M…i……∆ i¥…®…“∂… EÚÆ…‰ π… ®……™……{…÷ØÒπ……i®…x…Ë¥… * i…l……{™…EÚi……« x…x…÷  x…M…÷«h……‰% ∫… ¶…⁄®…… {…Æ•…¿ {…Æ…i{…ƆS… **13** nu Rþ ! yt…s {tÞt…wY»tY…u fhe™u y™k‚ ƒúñtkztuu™e Ë„torŒ ÷e÷t™u fhtu Atu. >>13>> ∫…i™…: ∫¥…™…∆V™……‰ i…Æi…C™…«∂… HÚ∫i¥…∆ •…¿¶…⁄i……i®… ¥… S…xi™…®…⁄Ãi…: * §…fiΩÙn¬µ…i……S……™…« ! ®…ΩÙ…®…÷x…“xp˘ ! EÚxn˘{…«n˘{……«{…ΩÙÆ|…i……{… ! **14** ‚{tu ËíÞ y™u MðÞkßÞtur‚ Atu. yÚtto‚T ft¤™t ft¤ ‚{tu Atu. >>15>> UÙxn˘…‰®…™……‰ Y……x…®…™……‰%®…fii……v¥…… v…®……«i®…EÚ…‰ v…®…«∫…M……« ¶…{……‰π]Ù…* =x®…⁄ ±…i……v…®…«∫…M……‰« ®…ΩÙ…i®…… i¥…®…¥™…™…†S……I…™……‰%¥™…HÚ§…xv…÷:* 59 ‚{tu Ak Œ tu { Þ-ðu Œ {q Š ‚. ‚{tu ƒ]nŒTðú‚™t yt[tÞo W…Œuþf «ð‚of …rh…t÷f Atu. yt ‚{thtu «‚t… «ÏÞt‚ Au. ¿tt™{Þ-Ëtk Ï ÞtrŒ ¿tt™þt†™t rËØtk‚™tu ƒtuuÄ fh™tht. y{]‚tæðt-ytíÞkr‚f {tuût™t {t„oŒþof. ¼õ‚tu™t y…htÄtu™u ™rn „ý™tht {ntŒÞt¤w ¼õ‚ðíË÷ ‚{tu yufs fÌtt Atu. >>17>> i¥…∆ EÚ…±…®……™……™…®…∫…∆∫…fi i…¶™……‰ ®…ΩÙ…¶…™……i{……i…÷®…‰EÚ: ∫…®…l…«: * ¶…HÚ…{…Æ…v……x…x…¥…‰I…®……h……‰ ®…ΩÙ…n˘™……±…÷:  EÚ±… ¶…HÚ¥…i∫…±…: ** s™tu™u ft÷ {tÞt Þ{ y™u ËkËth Útfe ytð‚tu su {nt¼Þ ‚u Útfe hûtt fhðt {txu ‚{tus yuf Ë{Úto Atu. yûth™t yk‚htí{t. …wºt. ¼q{t-r™hr‚þÞ Ëw¾MðY… …hkƒúñ …htí…h …h{tí{t su fÌtt Au ‚u yt…s Atu. ‚{the þÂõ‚ytu ftuR™t …ý ‚fo{tk ™ ytðu yuðe yKw‚ Au. {nt{wr™ytu{tk ©uc y™u ft{Œuð™t „ðo™u nh™tht «‚t…þt¤e ‚{tu Atu. su yt…™e ¼]fwxe Útfe {nt™T-ytíÞkr‚f «÷Þ™u fh™thtu ft¤ «tŒw¼oðu Au. ¿ttr‚. MðY… Mð¼tð „wý rð¼qr‚Úte yÔÞÞ y™u yûtÞ y™u yÔÞõ‚-y[u‚™ ð„o™t …ý ƒkÄw-[u‚rÞ‚t Atu. >>19>> i…∆ i¥……∆  ¥…ΩÙ…™……j… i…÷ ™……‰ ®…x…÷π™……‰ n‰˘Ω‰Ù  j…v……i……¥… {… nˢ ΩÙE‰Úπ…÷* V……™……i®…V…Y…… i…v…x…‰π…÷ ∫…VV…i…‰ ∫… ®……™…™…… ¥… \S…i… B¥… ®…⁄f:* yt ÷tuf{tk su {™w»Þ ‚tu ytðt {rn{tðt¤t yt…™tu íÞt„ fhe™u. ðt‚r…¥tfV{Þ yuðt …ý Œun{tk y™u Mºte.yæÞtÞ 31 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ ∫……I…“ ®…ΩÙ…{…⁄ØÒπ… +…i®…i…xj…: EÚ…±……‰%¶…¥…tn¬¶…fiE÷Ú]‰Ù®…«ΩÙ…∆†S… **12** ‚{tu rð¼w-[u‚™ y[u‚™ ð„o{tk yk‚Þtor{…ýu ÔÞt…f. Ä{toí{f-yuftkr‚f Ä{o™t yt©Þ. >>18>> v…fii……¥…i……Æ∫™…  ΩÙ x……®…®……j…∆ ØÒ{…∆ S… ¥…… ™…: ∫®…Ɖn˘xi…EÚ…±…‰ * ∫……‰% {… |…¶……‰ ! P……‰Æ®…ΩÙ…P…∫…R¬P……i∫…t…‰  ¥…®…÷HÚ…‰  n˘¥…®……∂…÷ ™…… i…** nu «¼tu ! s™tu™t fÕÞtý {txu ¼qr{ W…h yð‚th™u Ähe hnu÷t yt…™t fuð÷ ™t{™us yk‚ft¤u Wå[thý fhu fu yt…™e ©e{qŠ‚™u M{hý{tk ÷tðu ‚u s™ …ý ½tuh {nt…t…Ëk½Útfe ‚íûtý {wõ‚ ÚtR™u þe½ú ðifwkX ÷tuf™u …t{u Au.

™hŒuns ‚{the ¼Âõ‚™u ÞtuøÞ Au. >>20>> < i… ∫i…÷i¥…… i…®…“∂……x…∆ x……Æn˘ ! ∫… ™…™……Ë i…i…: * ∂…®™……|……∫…… ¶…v…∆ •…¿x¥™……∫…∫™……∏…®…®…… n˘i…: **1** i¥…n¬˘¶… HÚ™……‰M™……‰ x…Æn‰˘ΩÙ B¥… ™…∆ EÚ…®…™…xi…‰% {… S… x……EÚ∫…∆∫l……: * i¥…n¬¶… HÚΩÙ“x…∆  ΩÙ  n˘¥……‰% {… ∫……ËJ™…®…Ω∆Ù i…÷ V……x…‰ x…ÆE‰Úh… i…÷±™…®…¬ *21> yæÞtÞ 32 {tu. ‚{the ¼Âõ‚yu hrn‚ yuðt Mð„o™t …ý Ëw¾™u nwk ‚tu ™hf™u ‚wÕÞ ‚wåA òýwk Awk. >>23>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu rð»ýw¾kzu ©eðtËwŒuð{tntíBÞu ©e™h™thtÞýM‚wr‚ r™Y…ý ™t{t yuf®ºtþ: yæÞtÞ: >>31>> 32. suÚte yt ¼th‚ð»to{tk yð‚th Äthe™u rð[h‚tÚtft rðhtòu Atu. {txu yt…™ts yuf yt©Þ™u áZ…ýu fhe hnu÷tu nwk ‚u {the W…h r™hk‚h yt…™e «ËÒt‚t Úttð. >>22>> i…∫™……∏…™…∆ ™…‰ i…¥… x……j… E÷Ú¥…«i…‰ i… B¥… ∂……∫j…‰π…÷ ®…i……: EfiÚi…Px……:* +i…∫i…¥…ËEÚ…∏…™…®…‰¥… §……f∆ E÷Ú¥…«i™…V…ª…∆ ®… ™… i…‰%∫i…÷ i…÷ π]Ù: ** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ ∏…“x…Æx……Æ…™…h…∫i…÷ i… x…∞Ò{…h…x……®…ËEÚÀj…∂……‰%v™……™…: **31** yt ¼h‚¾kz{tk hne™u su s™tu ŒÞtr™rÄ {ntË{Úto yt…™tu yt©Þ fh‚t ™Úte ‚u s™tus þt†{tk f]‚Ιe fÌtt Au. fu{fu yt…u fhu÷t {ntu…fth™u òý‚t ™Úte. ‚u{tk …ý ¼h‚¾kzðtËe s™tu W…h‚tu yt…™tu ƒnw {tuxtu y™w„ún Au. su Œun™u Mð„or™ðtËe RLÿtrŒ {tuxt {tuxt Œuð‚tytu …ý RåAu Au. >>5>> . (&÷tuf 33) ∫EÚxn˘ =¥……S… ftŠ‚fMðt{e fnu Au– nu ƒúñ™T Ëtðýuo ! ™thŒS Ëðuoïh ©e™thtÞý™e yt «fthu M‚wr‚ «tÚto™t fhe™u ƒrÿð™Útfe «Út{ ÔÞtË {nŠ»t™t þBÞt«tË ™t{™t yt©{ «íÞu ytÔÞt. íÞth…Ae Ëífth …t{u÷t ™thŒSyu S¿ttËw ÔÞtË{wr™™u ¼„ðt™u …tu‚t™u fnu÷tu yuftkr‚f Ä{o fne Ëk¼¤tÔÞtu.∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yæÞtÞ 32 60 Œirnf …ŒtÚto{tk ytËõ‚ ÚttÞ Au ‚u {qZ {™w»Þ ‚{the {tÞtyu r™ùu X„u÷tu Au. >>3>> i…j…  ∫l…i……‰ ¶……∫EÚƆS… v…®…«®…‰i…∆ {…÷x…®…÷«x…‰ ! * ∂…÷∏……¥… x……Æn˘…i∫…¥…» ∏…÷i…∆ x……Æ…™…h……i{…÷Æ… **4** nu {w™u ! yt Ë{Þu ˼t{tk ƒuXu÷t ËqÞoŒuðu su yuftkr‚f Ä{o «Út{ fÕ…{tk Ëtûtt‚T ™thtÞý Ér»tÚtfe …tu‚u Ëtk¼éÞtu n‚tu yus yuftkr‚f Ä{o VheÚte ™thŒ{wr™™t {w¾Úte Ëtk¼éÞtu. >>21>> i…{… ∫j…±……‰C™……: E÷ÚØÒπ…‰ ∫…÷J……™… i…j…… {… i…‰ ¶……Æi…¥…… ∫…{…÷∆∫…÷ * +x…÷O…ΩÙ…‰ ¶…⁄ Æi…Æ…‰ ™…n˘j… EfiÚi……¥…i……Æ…‰  ¥…S…Æ x¥…Æ…V…∫…‰ **22** ƒúñtkzðtËe Ëðo ÷tuftu™u Ëw¾ yt…ðt {txus ‚{tu ¼thu ‚…™u fhtu Atu. >>2>> i…i……‰ •…¿∫…¶……∆ M…i¥…… •…¿h…: ∏…fih¥…i……‰ ®…÷ x…: * n‰˘¥…… x{…i…fix®…ΩÙπ…’˘ i…j…∫l……∆∫i…®…÷{…… n˘∂…i…¬ **3** íÞth…Ae ™thŒ{wr™ ƒúñt™e ˼t{tk „Þt. ‚u …Ae Ér»tytuyu …tu‚u Ëtk¼¤u÷tu ‚u Ä{o {uÁ{tk ¼u„t {¤u÷t RLÿtrŒ Œuðtu™u fne Ëk¼¤tÔÞtu. yt yæÞtÞ{tk yt „úkÚt™e Ëk«ŒtÞ«ð]Â¥t y™u yt™t ©tu‚t ðõ‚t s™tu™u {¤‚wk V¤ ÞÚttÚto ðýoÔÞwk Au. ‚{the «ËÒt‚t Útfe nwk ƒeò V¤™u RåA‚tu ™Úte. ytË™ yt…ðwk rð„uhu ytr‚ÚÞðzu ytŒh…qðof ƒnw Ëífth fÞtuo. íÞtk …ý ƒúñt™u Ëtk¼¤‚tks ˼t{tk hnu÷t Œuðtu r…rºtytu y™u {nŠ»tytu™u yuftkr‚f Ä{o™tu W…Œuþ ytÃÞtu. >>1>> ∫……n˘Æ∆ ®…… x…i…∫i…‰x… |…i™…÷il……x……∫…x…… n˘ ¶…: * i…∫®…… BEÚ… xi…E∆Ú v…®…» |……ΩÙ  V…Y……∫…¥…‰ ∫… S… **2** …tu‚t™t yt©{ «íÞu ytðu÷t ™thŒS™tu ÔÞtËSyu ËL{w¾ WXðwk. >>4>> ∫… |……ΩÙ…i®……O…™…… ™…¶™……‰ §……±… J…±™…‰¶™… +…n˘Æ…i…¬ * ®…‰Æ…Ë i…‰ ∫…R¬M…i……xn‰˘¥…… x…xp˘…n˘”†S… x™…∂……®…™…x…¬ **5** ËqÞoŒuðu Ëtk¼¤u÷tu ‚u Ä{o …tu‚t™e yt„¤ [t÷‚t ðt÷r¾ÕÞÉr»tytu™u ytŒhÚte fÌttu.

ftuR Ë{Þu r…‚]÷tuf{tk „yu÷t Œuð÷{wr™yu yÞo{trŒ r…rºtytu™u yt Ä{o fÌttu. ŒuðŠ»tytu n‚t ‚u Ëðuo …ý ¼e»{tuõ‚ ©ef]»ý{tntíBÞ ËkƒLÄe fÚtt™u Ëtk¼¤e™u ƒnw . >>13>> ¥……∫…÷n‰˘¥…… n˘E∆Ú ¥™…⁄Ω∆Ù ¥……Æ…ΩÙ…n˘”†S… ∫…¥…«∂…: * +¥…i……Æ…x… {… x…fi{……‰ ®…‰x…‰%∫™…Ë¥… Æ®……{…i…‰: **14** Ëðofthý…ýwk M…ü fnu Au– ÞwrÄÂch htò ðtËwŒuðtrŒf ÔÞqn y™u ðthtntrŒ Ëðuo yð‚thtu …ý h{t…r‚ yt ©ef]»ý™ts Au yu{ {t™ðt ÷tøÞt. >>10>> i…®……i®…x……‰ ®……i…÷±…‰™…∆ ∫…¥…«EÚ…Æh…EÚ…Æh…®…¬ *  x…∂…®™……†S…™…«V…±…v……Ë  x…®…®…VV… ®…ΩÙ…®… i…: **13** {ntƒwÂØ ÞwrÄÂch. >>9>> ®…™…… i…‰ EÚ l…i…∆ •…¿x{…fiSUÙi…‰ v…®…«¥…Ãi…x…‰ * {……j……™…Ëi…i|…n˘…i…¥™… ®… i… ®……∆  ΩÙ  {…i……%•…¥…“i…¬ **10** nu Ëtðýuo ! …wA‚t Ä{oð‚eo ‚{™u {U yt ËðoftuR Sðtuyu Ëw¾uÚte ÚtR þfu yuðwk {tuûtËtÄ™¼q‚ yt ©eðtËwŒuð{tntíBÞ fne Ëk¼¤tÔÞwk. yt «fthu yt™e „wY…hk…ht Au. ™t™t ¼tRytu ËtÚtu rŒÔÞ {t™w»t rð„ún Äthe ¼„ðt™ ©ef]»ý{tk yíÞk‚ ¼Âõ‚r™ctðt¤t ÚtÞt.) fi÷tË{tk ytðe™u {tht r…‚t þkfh™u yuftkr‚f Ä{o fÌttu. yt {tntíBÞ …tºt (©ef]»ý™tu ¼õ‚s …tºt „ýtÞ) ™us yt…ðwk. >>14>> i…i…: ∫…ΩÙ…x…÷V……‰ Æ…V……  n˘¥™…®……x…÷π… ¥…O…Ω‰Ù * +i™…xi…∆ ¶… HÚ®……xEfiÚπh…‰ §…¶…⁄¥…  u˘V…∫…k…®… ! **15** nu ÂîsË¥t{ ! yu{ Ë{ÍÞt …Ae ÞwrÄÂch htò. >>6>> ¼õ‚…r‚ ¼„ðt™ ©eðtËwŒuð™wk yt {tntíBÞ su su s™u Ëtk¼éÞwk ‚u ‚u …tu‚t™t {tuût{txu ¼„ðt™{tk yuftkr‚fe ¼Âõ‚™u fhðt ÷t„e „Þt. ‚u r…‚t þkfhu {™u fÌttu. >>11>>  {…i…Æ∫i…‰ i¥…™…«®……t… = S…Ɖ ∂…xi…x…÷∆ x…fi{…®…¬ * ∫… ¶…“π®……™… ∫¥…{…÷j……™… EÚl…™……®……∫… i…k¥…i…: **7** ™…÷ v… π`ÙÆ…‰% {… Æ…V…Ãπ…: ∏…÷i¥…… ¶…“π®…‰h… EÚ“Ãi…i…®…¬ * ®……ΩÙ…i®™…∆ n‰˘¥…EÚ“∫…⁄x……‰®…÷«®…÷n‰˘ ß……i…fi ¶…: ∫…ΩÙ **12** yÞo { trŒ ‚u r…rºtytu y u ‚ tu …tu ‚ u Ëtk ¼ ¤u ÷ tu yu f tk r ‚f Ä{o þk ‚ ™w h tò™u fÌttu . ytùÞoËt„h{tk zwƒe „Þt. htsŠ»tytu. >>7>> htsŠ»t ÞwrÄÂch …ý ¼e{trŒ ¼út‚tytu ËtÚtu ¼e»{u fnu÷wk Œuðfe…wºt ©ef]»ý™wk {tntíBÞ Ëtk¼¤e™u yt™kŒ …t{e „Þt. >>8>> i…j… ∏…÷i¥…… x……Æn˘…‰% {…  ∫l…i…: ∫…n˘ ∫… ∫……n˘Æ®…¬ * EËÚ±……∫…‰ ∂…R¬EÚÆ∆ |……ΩÙ ∫… S… ®……∆ ®…÷ x…∫…k…®… ! **9** nu {wr™Ë¥t{ ! ‚u ˼t{tk ƒuXu÷t ™thŒSyu …ý VheÚte ytŒh…qðof Ëtk¼¤e™u («Út{ ™thtÞý™t {w¾Útfe yt Ä{o Ëtk¼éÞtu n‚tu. þk ‚ ™w y u …tu u ‚ t™t …w º t ¼e»{™u ÞÚttÂMÚt‚ fÌttu . …tu‚t™t {t{t ðËwŒuð™t …wºt ðtËwŒuð™u Ëðo fthý fthý Ëtk¼¤e Ë{Íe™u.) yu{ r…‚t þkfhu {™u fÌtwk Au. >>12>> ∫……‰% {… ¶……Æi…™…÷r˘…xi…‰ v…®…«Æ…V……™… {…fiSUÙi…‰ * ∂…™……x…: ∂…Æ∂…™™……™……∆ |……ΩÙ ∫…∆∫… n˘ ¶…⁄™… ∫… **8** ƒtýþGÞt{tk Ëw‚u÷t ¼e»{u…ý ¼th‚ ÞwØ™u yk‚u …wA‚t ÞwrÄÂch htò™u {tuxe ˼t{tk yt yuftkr‚f Ä{o fÌttu. (…tºt™u W…Œuþ fhðtu. >>15>> ∏…÷i¥…‰®……∆ S… EÚl……∆ ∫…¥…Ê •…¿Æ…V…∫…÷Æπ…«™…: * ∫…¶……™……∆ i…j… ™…‰ S……∫…∆∫i…‰%{™…¶…⁄¥…x…¬ ∫… ¥…∫®…™……: **16** ‚u ˼t{tk ƒuXu÷t ƒeò su ƒúñŠ»tytu.yæÞtÞ 32 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ 61 i…‰¶™……‰% ∫…i……‰ ®…÷ x…: ∏…÷i¥…… v…®…«®…‰i…∆  u˘V……‰k…®… !*  {…i…fi¶™…: EÚl…™……®……∫…  {…i…fi±……‰E∆Ú M…i…: C¥… S…i…¬ **6** ™…‰x… ™…‰x… ∏…÷i…∆ ¡‰i…x®……ΩÙ…i®™…∆ ∫……i¥…i……∆ {…i…‰: * ∫… ∫… i… ∫®…x{…Æ…∆ ¶…ÀHÚ S…EÚ…Æ ∫¥… ¥…®…÷HÚ™…‰ **11** nu Âîòu¥t{ ! Œuð‚tytu Útfe Œuð÷ ™t{™t {wr™yu yt Ä{o Ëtk¼éÞtu.

>>19>> v…®……«l…‘ ±…¶…i…‰%x…‰x… v…®…» EÚ…®…∆ S… EÚ…®…÷EÚ: * v…x……l…‘ v…x…®……{x……‰ i… ®……‰I……l…‘ ®……‰I…®…÷k…®…®…¬ **25** EÚ l…i…… x… {…÷Æ…h…‰%j… ®…™……J™……x…… x… ™…… x… i…‰ * i…‰π……∆ ∫……Æ <n∆˘ •…¿ z…®…«l™…Ë¥… ∫…®…÷rfi˘i…: **20** yt ytÏÞt™™wk ©ðýtrŒ fhðtÚte Ä{toÚteo Ä{o™u. >>18>> 62 yt ytÏÞt™ y¼eü Ä™™u yt…™tYk. >>21>> yt „úkÚt™t ©ðýÚte ƒútñý ƒúñ‚us™u …t{u. >>24>> yt ©e ðtËwŒuð {tntíBÞ fu su ŒwðtoË™t þ{tðe Œu™tYk y™u ¼„ðt™{tk ¼Âõ‚™u ðÄth™tYk Au ‚u ‚{™u fne Ëk¼¤tÔÞwk. W…r™»tŒtu. >>16>> EfiÚπh…®…‰¥… {…Æ∆ •…¿  ¥… n˘i¥…… i…‰ x…Æ…EÚfi i…®…¬ * ¶…ÀHÚ |…{…‰ n˘Æ‰ i… ∫®…x|…h…®…xi…∫i…®……n˘Æ…i…¬ **17** rðM{Þ …t{u÷t ‚u ˼tËŒtu ™htf]r‚ f]»ý™us …hkƒúñ …h{tí{t Ë{Íe™u. …k[htºt. >>27>> v…x™…∆ ™…∂…∫™…∆ S……™…÷π™…®…‰i…i{…Æ®…®…R¬M…±…®…¬ * ∫……I……n¬¶…M…¥…i…… M…“i…∆ ∫…¥……«¶…p˘ ¥…x……∂…x…®…¬ **22** Bi…SUÿÙi¥…… Æh…∆ M…SUÙ x¥…V…™…∆ S……{x…÷™……z…fi{…: * |……{x…÷™……i∫j…“ S… ∫……˶……M™…∆ EÚx™…… S… ∫¥…‰ {∫…i…∆ ¥…Æ®…¬ **28** . y™u ¼„ðt™u …tu‚u fnu÷wk ntuðtÚte Ë{„ú y{k„¤™u ™tþ fh™tYk Au. ði~Þ Ä™™u …t{u y™u þqÿ Ëw¾™u …t{u. ytÞw»Þ™u yt…™tYk. ®f‚w ðuŒtu. feŠ‚™u yt…™tYk. >>23>> ¶…HÚ… BEÚ… xi…EÚ…∫i…‰ S… ¶…¥…‰™…÷∫i…∫™… ®……x…¥……: * •…¿∞Ò{…… µ…V…xi™…xi…‰ •…¿v……®… i…®…:{…Æ®…¬ **24** ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…®…‰i…k…‰ EÚ l…i…∆ ®…™…… * n÷˘¥……«∫…x……‰{…∂…®…x…∆ ¶…M…¥…n¬¶… HÚ¥…v…«x…®…¬ **19** yt ytÏÞt™™t ‚u ©tu‚t ðõ‚t {™w»Þtu ¼„ðt™ ©ef]»ý™t yuftkr‚f ¼õ‚tu ÚttÞ ‚tu ƒúñY… ÚtR™u yk‚u {tÞtÚte …h yuðt ƒúñÄt{™u …t{u Au. >>25>> nu ƒúñ™T Ëtðýuo ! yt Ëó¾kztí{f MfkŒ …whtý{tk ‚{™u {U su ytÏÞt™tu fÌttk ‚u™wk {kÚt™ fhe™u s yt ©eðtËwŒuð{tntíBÞY… ‚u™tu Ëth ftZâtu Au. yÚttoÚteo yÚto™u. ËtkÏÞ. htu„e htu„Útfe {wõ‚ ÚttÞ y™u Ëðo …t…™tu ûtÞ ÚttÞ.yæÞtÞ 32 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ rðM{Þ …t{e „Þt. ft{tÚteo ft{™u y™u {tuûttÚteo W¥t{ {tuût™u …t{u Au. Þtu„. ûtrºtÞ ™huþ…Œ™u …t{u. >>17>> <il…∆ i…∫™…… ∫i… ®……ΩÙ…i®™…®…i…∫i¥…®… {… ∫…x®…i…‰ ! * ∫…¥……«i®…x…… ¥……∫…÷n‰˘¥…∆ i…®…‰¥… ¶…V… ¶… HÚi…: **18** nu ËL{‚u ! ytðwk ‚u ðtËwŒuð™wk {tntí{Þ Au. >>26>> •…¿∆ i…‰V……‰ ±…¶…‰ u˘|…: I… j…™…†S… x…Ɖ∂…i……®…¬ * v…x…∆ ¥…Ë∂™…: ∫…÷J…∆ ∂…⁄p˘: ∏…¥…h……n˘∫™… S……{x…÷™……i…¬ **27** nu r™»…t… Ëtðýuo ! fuð¤ yt …whtý™tus Ëth Au yu{ ™rn. ytŒh¼tðÚte ‚u{™u «ýt{ fh‚t Útft ‚u{™u rð»tu …ht ¼Âõ‚™u …tBÞt. …h{ {k„¤ Au. >>20>> ±…¶…‰i…  ¥…t…∆  ¥…t…l…‘ ®…÷S™…‰p÷˘Mh…†S… Æ…‰M…i…: * Bi…SU≈¥…h…®……j…‰h… ∫…¥…«{……{…I…™……‰ ¶…¥…‰i…¬ **26** ¥…‰n˘…‰{… x…π…n˘…∆ S…‰i…p˘∫……‰ ¥…Ë ∫……R¬J™…™……‰M…™……‰: * {…\S…Æ…j…∫™… EfiÚi∫x…∫™… v…®…«∂……∫j…∫™… S……x…P… ! **21** yt þt†™t ©ðý{tºtÚte rðãtÚteo rðãt™u …t{u. >>22>> ™… Bi…SUfiÙh…÷™……i{…÷h™…∆ EÚ“i…«™…‰n˘l… ™…: {…`‰Ùi…¬ * ¥……∫…÷n‰˘¥…‰ ¶…¥…‰k…‰π……®…S…±……  x…®…«±…… ®… i…: **23** su s™ yt …wÛÞfthe ytÏÞt™™u Ëtk¼¤u yÚtðt fe‚o™ fhu yÚtðt …tX fhu ‚u ©tu‚t ðõ‚t …tXf s™tu™u ©eðtËwŒuð{tk y[¤ y™u r™{o¤ {r‚ ÚttÞ. y™u Ë{„ú Ä{oþt†™t Ëth hËY… yt ©eðtËwŒuð{tntíBÞ Au. {txu ‚{u …ý Ëðtoí{™t-ftÞ ðtýe {™Úte ‚u ðtËwŒuð …hƒúñ™us «u{Y… ¼Âõ‚Úte ¼òu.

>>33>> Rr‚ ©eMfkŒ…whtýu yuftþer‚ËtnMºÞtk Ëkrn‚tÞtk ðiÞtrËõÞtk rð»ýw¾zk u ©eðtËwŒuð{tntíBÞu „úkÚt Ëk«ŒtÞ «ð]Â¥t r™Y…ý ™t{t ît®ºtþ: yæÞtÞ: >>32>> ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…∆ ∫…®{…⁄h…«®…¬ . Mºte Ëti¼tøÞ™u …t{u. >>28>> Bi…∫™… ∏…÷ i…EÚ“Ãi…¶™……∆ ∂……∫j…V……i… ∂…Æ…‰®…h…‰: * ™…∆ ™…∆ ™…: EÚ…®…™…‰iEÚ…®…∆ i…∆ i…∆ |……{x……‰ i… ®……x…¥…: **29** su {™w » Þtu Ë{„ú þtMºttu ™ t rþhtu { ýe¼q ‚ yt þt†™w k ©ðý fe‚o ™ fhe™u su su ft{™u RåAu ‚u ‚u {™w » Þ ‚u ‚u ft{™u …t{u Au . {™Úte ¼õ‚ðíË÷ ©enrh™u ¼òu. >>32>> 63 M……‰±……‰EÚv……®…{…i…™…‰ |…EÚ…∂…S…™…®…⁄i…«™…‰ * x…®……‰%∫i…÷ ¥……∫…÷n‰˘¥……™… ¶…Ci™……x…xn˘ ¥…¥…fir˘™…‰ **33** < i… ∏…“∫EÚxn˘{…÷Æ…h…‰ BEÚ…∂…“ i…∫……ΩÙª…™……∆ ∫…∆ ΩÙi……™……∆ ¥…Ë™…… ∫…C™……∆  ¥…πh…÷J…hb‰ ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…®……ΩÙ…i®™…‰ O…xl…∫…∆|…n˘…™…|…¥…fi k… x…∞Ò{…h…x……®…… u˘… j…∆∂……‰%v™……™…: **32** „tu÷tuf Ät{™t yrÄ…r‚. Ëðo ftuR™wk {k„¤ fh™tht ™htf]r‚ …hƒúñ ðËwŒuð …wºt ©ef]»ý™e ¼Âõ‚{tk ‚í…h ÚtÞt. >>31>> ™…⁄™…∆ S… ∫…¥…Ê  x…M…®……M…®…Y…… •…¿h™…n‰˘¥…∆ ¶…V…x…“™…®…“∂…®…¬ * ¶…V…v¥…®…‰E∆Ú i…®…÷n˘…ÆEÚ“Õi… ∏…“¥……∫…÷n‰˘¥…∆  x…V…v…®…«∫…∆∫l……: *32* r™„{ yt„{™u òý™tht ‚{u Ëðuo …ý …tu‚t™t Ä{o{tk ð‚o‚t Útft ƒú ñ ÛÞŒu ð WŒth feŠ‚ yÂî‚eÞ Ëðo M ðt{e ¼s™eÞ ‚u ©eðtËwŒuð™us ¼òu. fLÞt RÂÃË‚ ðh™u …t{u. >>30>> ∫……Ë i…ØÒ¥……S… Bi…x®…ΩÙ…∫…‰x…®…÷J……§V… x…:∫…fii…∆ ∫……¥…Ãh…Æ…{…“™… ¥…S……‰®…fii…∆ ∫…:* S…EÚ…Æ ¶…ÀHÚ ¥…∫…÷n‰˘¥…x…xn˘x…‰ x…Æ…EfiÚ i…•…¿ h… ∫…¥…«®…‹±…‰ *31* Ëq‚ …whtýe™t …wºt W„ú©ðt þti™ftrŒf {nŠ»tytu «íÞu fnu Au– nu {nŠ»tytu ! ftŠ‚fMðt{e™t {w¾Útfe ™ef¤u÷wk ytðwk ð[™t{]‚ ËtðŠýÉr»t ËtŒh Ëtk¼¤e™u. ðtýe. «ftþ{Þ {qŠ‚ su{™e Au yuðt ‚{™u ðtËwŒu𠼄ðt™™u yt™kŒ™e rðþu»t «tÂó{txu yr‚ «u{Úte nwk «ýt{ fYk Awk.yæÞtÞ 32 ∏…“ ¥……∫…÷n¥˘‰ …®……ΩÙ…i®™…®…¬ yt þt†™u Ëtk¼¤e™u htò òu ÞwØ{tk òÞ ‚tu rðsÞ™u …t{u. >>29>> i…∫®……k¥…∆ ∫…¥…«n˘… ¶…Ci™…… {…`Ùz…‰i… n¬u˘V……‰k…®… ! * EÚ…™…¥……h…“®…x……‰ ¶…∫i…∆ ¶…V…‰l…… ¶…HÚ¥…i∫…±…®…¬ **30** {txu nu Âîòu¥t{ ! ‚{tu ËðoŒt ¼Âõ‚…qðof yt „úkÚt™u ¼ý‚tÚtft ftÞ.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful