Tăgada paternităţii

Prezumţiile legale de paternitate au fost instituite în interesul copilului din căsătorie, presupunîndu-se existenţa relaţiilor conjugale între soţi şi fidelitatea soţiei. Dar, pentru a înlătura acele raporturi de filiaţie care nu corespund realităţii, legiuitorul nu a imprimat caracter absolut prezumţiilor de paternitate. Prezumţia de paternitate nu are caracter absolut, iar acţiunea care are ca obiect răsturnarea acestei prezumţii se numeşte acţiune în tăgăduire de paternitate. Legea nu precizează cazurile în care poate fi pornită acţiunea în tăgăduirea paternităţii, ci stabileşte numai o regula generală, în sensul că paternitatea poate fi tăgăduita dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Împrejurarea că soţii trăiesc despărţiţi în fapt nu este suficientă pentru a se ajunge la concluzia că soţul mamei nu este tatăl copilului. Cazurile din care poate să rezulte imposibilitatea că soţul mamei să fie tatăl copilului sunt: imposibilitatea fizică de a procrea; impotenţa sexuală poate fi o incapacitate de erecţie sau o incapacitate de procreere (fecundare); imposibilitatea morală de coabitare, datorita unor conflicte grave între soţi în timpul legal al concepţiunii copilului. Faptul că soţul mamei a declarat naşterea copilului la serviciul de stare civilă nu constituie un impediment pentru exercitarea acţiunii în tăgăduirea paternităţii, atunci când este cu neputinţă ca reclamantul să fie tatăl copilului.

1

Legătura juridică dintre un copil şi tatăl său se numeşte paternitate. Personajul cheie în stabilirea filiaţiei faţă de tată este mama. Proba paternităţii rezultă dintr-o ecuaţie cu două necunoscute: momentul concepţiei şi autorul copilului. Nici una din aceste împrejurări de fapt nu se poate să fie în mod direct probată, ci numai prin intermediul unor fapte cunoscute, de unde legea, prin intermediul unor prezumţii, trage o concluzie. Cele două prezumţii sunt: cea legată de paternitate şi prezumţia perioadei legale de concepţie. După ce s-a stabilit perioada legată de concepţie, urmează a se afla cine este tatăl copilului. Timp de milenii, legiuitorul l-a aflat prin intermediul unei prezumţii. Astfel, căsătoria face să se prezume coabitarea soţilor, adică existenta relaţiilor intime dintre aceştia, şi, pe cale de consecinţă, naşterea copilului. Cu alte cuvinte, într-o formulă simplă, există o căsătorie şi o naştere, deci există o paternitate. Filiaţia faţă de tată rezultă din faptul concepţiei copilului. Acest fapt se dovedeşte prin prezumţia de paternitate, consacrată de art.53 C.fam. în următorii termeni: ”Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei”. Copilul născut după desfacerea căsătoriei, declararea nulităţii sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soţ al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie.” Prezumţia de paternitate se aplică numai copiilor din căsătorie. Aşa fiind, prezumţia de paternitate se întemeiază pe existenţa căsătoriei şi excluderea, datorită respectării obligaţiei de fidelitate dintre soţi, a oricăror relaţii extraconjugale.

2

legea a interpretat doar atitudinea bărbatului şi a fundamentat stabilirea paternităţii pe împrejurarea implicită a recunoaşterii tacite. Dreptul familiei.).1 Sistemul admis de Codul familiei înlesneşte stabilirea paternităţii faţă de tată prin dovada simplă şi uşor de realizat. ulterior concepţiei copilului. În acest sens. Editura Chemarea. era căsătorită la data naşterii copilului. acesta este considerat că are ca tată pe soţul mamei. p. că data naşterii copilului este ulterioară încheierii căsătoriei. trebuie să se facă dovada că naşterea copilului a avut loc în perioada cât părinţii săi erau căsătoriţi. Pentru a beneficia de prezumţie se impune dovedirea filiaţiei faţă de mamă şi faptul că aceasta. în acelaşi timp. În cazul în care copilul a fost născut în timpul căsătoriei. Aşa fiind. de faptul naşterii copilului în timpul căsătoriei (art.53 alin.148 G.Lupsan. În acest caz. şi anume.Lupsan. Iasi. indiferent dacă procreerea s-a realizat înainte sau după încheierea căsătoriei. de către bărbatul care a cunoscut sarcina viitoarei soţi. prezumţia de paternitate poate fi considerată mai puternică decât recunoaşterea filiaţiei realizată în mod expres şi voluntar de către bărbatul care se pretinde a fi tatăl copilului. Dar faptul încheierii căsătoriei. p. este cunoscut de legiuitor şi asimilat.Prezumţia de paternitate se leagă. Dreptul familiei.1 C fam. Nu prezintă importanţă faptul dacă aceştia erau despărţiţi în fapt. 1999. 1 2 G. în primul rând. întrucât numai soţul are posibilitatea legală să tăgăduiască paternitatea pe care legea i-o atribuie în baza căsătoriei2.53 3 . cu o recunoaştere tacită a paternităţii copilului. Editura Junimea. 2001.

Aşa fiind. în lipsa unei prevederi exprese. este anihilat prin admiterea acţiunii în justiţie de tăgadă a paternităţii.53 C fam. în care copilul a fost născut după desfacerea căsătoriei. urmează a se stabili daca procrearea se situează sau nu în timpul căsătoriei. momentul concepţiei trebuie să fie anterior datei când hotărârea de divorţ a rămas irevocabilă . dar născuţi după încetarea ei. art. În cea de-a doua ipoteză.53 alin. se aplică. implicit.concepţia copilului trebuie să fie anterioară datei morţii soţului . În ipoteza în care căsătoria se desface sau încetează în condiţiile legii.2 C. consacrată de art.concepţia copilului trebuie să fie anterioară datei stabilite prin hotărâre judecătorească ca fiind cea a decesului soţului 4 . prin promovarea unei acţiuni de tăgăduire a paternităţii.Aplicarea prezumţiei de paternitate tuturor copiilor născuţi în timpul căsătoriei poate fi ulterior.dacă s-a pronunţat o hotărâre judecătorească declarativă a morţii soţului.2 C fam.în cazul desfacerii căsătoriei. copilul are ca tată pe fostul soţ al mamei. fam. efectul prezumţiei instituite de art. numai dacă momentul concepţiei se situează în timpul căsătoriei şi naşterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. declararea nulităţii sau anularea ei.în cazul încetării căsătoriei prin decesul soţului. În concluzie. şi în cazul încetării căsătoriei prin moartea sau declararea judecătorească a morţii soţului.53 alin. Legea ar fi insuficientă dacă prezumţia de paternitate nu s-ar extinde şi asupra copiilor concepuţi în timpul căsătoriei. Astfel : . în termenul prevăzut de lege.

fam. cu domiciliul legal la părinţii săi. arată că declararea nulităţii căsătoriei nu trebuie să aibă nici o consecinţă în privinţa copiilor născuţi după rămânerea irevocabilă a hotărârii care pronunţă desfiinţarea căsătoriei. deci copilul.. există şi situaţii în care soţul mamei nu este tatăl copilului din căsătorie. Cum pârâtul.art. dar concepuţi în timpul căsătoriei. Aşa cum bine se ştie. Această acţiune se înscrie în categoria acţiunilor contestatare de stat. chiar dacă actul juridic al căsătoriei a fost desfiinţat. Acţiunea care are ca obiect răsturnarea prezumţiei de paternitate se numeşte acţiune în tăgada paternităţii. Aceşti copii se bucură de prezumţia de paternitate şi îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie.23 C fam. competenta 5 . deci reclamantul va sesiza judecătoria de la domiciliul pârâtului. deoarece în cazul judecării se urmăreşte să se stabilească faptul că soţul nu este tatăl copilului din căsătorie.53 C. este de regulă minor. că nu există raportul de filiaţie între tatăl prezumat de lege şi copilul din căsătorie. cu alte cuvinte. însă ea nu produce nici un efect asupra copiilor care îşi păstrează situaţia de copii din căsătorie. Iată de ce legiuitorul a permis soţului mamei să răstoarne prezumţia consacrată de art. Acţiunea în tăgăduirea paternităţii Deşi în cele mai multe cazuri prezumţia de paternitate exprimă caracterul real al relaţiilor dintre soţi. În aceasta materie competenţa materială şi teritorială a instanţei urmează regulile de drept comun. nulitatea căsătoriei are caracter retroactiv.

). Admisibilitatea acţiunii în tăgăduirea paternităţii se analizează ţinând seama de următoarele: • Dreptul la acţiune este recunoscut exclusiv soţului mamei (art. sau instanţei de la domiciliul părintelui la care locuieşte minorul. 54 alin. instanţei de la domiciliul comun al părinţilor. ori instanţei de la domiciliul reprezentantului legal al copilului. Fam. după caz. 55 alin. altul decât unul dintre părinţii săi. acţiunea în tăgăduirea paternităţii se poate introduce în cadrul unui termen de 3 ani de la data când tatăl a cunoscut naşterea copilului: este un termen de prescripţie şi nu unul de decădere (art. reclamantul este ţinut să probeze că este cu neputiinţă ca el să fie tatăl copilului născut de soţia sa (art.) Acţiunea în stabilirea paternităţii din afara căsătoriei poate fi pornită de mamă într-un termen de un an de la naşterea copilului. socotit de la data la care soţul a cunoscut faptul naşterii copilului. 6 . 54 alin. fam. 2 Cod. • Dreptul la acţiune se prescrie în termenul special de 3 ani. Termenul acţiunii Conform legii. 1 Cod fam. • In cadrul procesului. 1 C.teritorială revine. Acţiunea aparţinând copilului nu se prescrie în timpul vieţii acestuia.).

deoarece numai de la această dată el este pus în situaţia de a putea acţiona în sensul tăgăduirii paternităţii.dacă tutorele soţului mamei pus sub interdicţie nu a introdus acţiunea în tăgăduirea paternităţii. termenul se calculează de la data de când tutorele a luat cunoştinţa de naşterea copilului.dacă la data naşterii copilului soţul mamei se găsea sub interdicţie.dacă termenul în care soţul putea să introducă acţiunea a început să curgă. Când acţiunea în tăgăduirea paternităţii se introduce de către tutore termenul se calculează astfel: . împrejurarea ca. . deci nu putea introduce acţiunea. după ridicarea interdicţiei. Când acţiunea în tăgăduirea paternităţii se introduce de către soţul mamei. în termen de 6 luni de la data de când a cunoscut efectiv naşterea copilului. . termenul se calculează de la data numirii). soţul a ştiut că soţia este însărcinată.Acest termen este scurt pentru introducerea acţiunii pentru a nu se menţine multă vreme incertitudinea asupra paternităţii copilului. soţul a fost pus sub interdicţie. 7 . de la data când soţul mamei a luat cunoştinţă despre stabilirea filiaţiei faţă de mamă. dar.daca filiaţia faţă de mamă s-a stabilit după naşterea copilului. nu are nici o relevanţă în stabilirea datei paternităţii. . tatăl poate introduce acţiunea.de la data când acesta a luat cunoştinţă despre naşterea copilului. termenul de 3 ani se calculează astfel: . termenul se calculează de la data când tutorele a cunoscut efectiv naşterea copilului (dacă tutorele a cunoscut aceasta înainte de numirea sa ca tutore. mai înainte de împlinirea lui. anterior despărţirii în fapt a soţilor.

între timp. acţiunea nu s-a perimat sau titularul ei nu a renunţat la judecată. dispoziţia legală conferă acţiunii un caracter strict personal. Mama sau copilul introduce acţiunea împotriva soţului mamei. acţiunea va putea fi pornită de tutore. Mama copilului va fi citată în toate cazurile în care nu formulează ea însăşi acţiunea. ea poate fi continuată de moştenitori.Titularul dreptului la acţiune Paternitatea poate fi tăgăduita. dacă acesta este decedat. Acţiunea se introduce de către soţul mamei împotriva copilului.moştenitorii soţului mamei nu pot introduce o astfel de acţiune. dacă au acceptat succesiunea reclamantului de cujus şi dacă .ceea ce înseamnă că nici o altă persoană. dacă acesta este decedat.54 alin 2 C fam. acţiunea se porneşte împotriva moştenitorilor lui. daca este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. Atunci.” Din formularea art. însă o pot continua. Dacă titularul acţiunii este pus sub interdicţie. rezultă cu claritate că titularul dreptului la acţiune în tăgada paternităţii este numai soţul mamei. Acţiunea în tăgăduirea paternităţii poate fi pornită de oricare dintre soti. precum şi de către copil. interesată sau nu în promovarea unei acţiuni în tăgadă. 8 . acţiunea se porneşte împotriva mamei sale. ce operează în favoarea unui copil din căsătorie. nu are dreptul să se adreseze instanţei de judecată pentru a răsturna prezumţia de paternitate. Consecinţele caracterului strict personal al acţiunii în tăgada paternităţii sunt următoarele: .

deşi ea este prima în măsură să ştie dacă soţul ei este sau nu tatăl copilului.. . Consecinţele uneia dintre aceste situaţii se produce pe tărâmul dreptului subiectiv. a decedat înainte de naşterea copilului sau înainte de promovarea acţiunii în justiţie. Aşa fiind. ci ţi acela de a da posibilitatea copilului de a-şi stabili adevărata sa filiaţie. iar pe de altă parte. există situaţii în care. pe de o parte. 54 alin. copilul nu poate să-şi stabilească adevărata paternitate pe cale judecătorească. Scopul acţiunii în tăgada paternităţii este numai acela de a înlătura prezumţia de paternitate care nu corespunde adevărului. Or. să poată să recunoască paternitatea copilului devenit din afara căsătoriei.2 C fam. în sensul înlăturării caracterului exclusiv al acţiunii în 9 . pentru ca ulterior.mama copilului din căsătorie.concubinul mamei nu se bucură de dreptul de a sesiza instanţa judecătorească în vederea răsturnării prezumţiei de paternitate. în sensul că. de exemplu. însă cu încuviinţarea autorităţii tutelare. În doctrina juridică s-a susţinut că se impune modificarea art. deşi este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului. copilul are o paternitate care nu corespunde adevărului biologic. Acţiunea în tăgada paternităţii aparţine numai soţului mamei şi poate fi pornită personal de către acesta sau de către reprezentantul său legal. acesta nu poate să tăgăduiască paternitatea. nu poate porni acţiunea. în favoarea căruia operează prezumţia. sau refuză să-şi valorifice dreptul la acţiune din motive şicanatorii sau pentru a-şi proteja căsătoria şi familia. tatăl biologic al copilului nu are posibilitatea legală de a recunoaşte paternitatea.

Copilul din căsătorie. Calitatea de pârât Titularul dreptului la acţiune cheamă în judecată pe copilul din căsătorie. 10 .. copilului însuşi. Soţul mamei poate introduce acţiune împotriva mamei copilului sau a unui tutore ad-hoc.tăgada paternităţii şi recunoscând dreptul la acţiune mamei copilului. concluzionându-se neconcordanţa dintre caracterul exclusiv al acţiunii în tăgăduirea paternităţii şi dreptul persoanei la respectul vieţii sale familiale. Deoarece în majoritatea cazurilor acesta este minor. pârât. 54 alin 2 C fam. . fam. rezultă că mama copilului participă la proces în dublă calitate:în nume propriu şi ca reprezentant legal al minorului de 14 ani. Având în vedere şi dispoziţiile art. În literatura juridică recentă. 26 din Constituţie şi art. 8 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. art.mama copilului a decedat înainte de promovarea acţiunii sau în timpul procesului. este reprezentat în proces de un curator. în raport cu art.4 C.54 alin. el este reprezentat de mama sa. procurorului sau chiar curatorului ori mandatarului general. împuternicit de cel dispărut. În practică pot să apară următoarele situaţii: . Dacă minorul are vârsta între 14-18 ani. participarea acestuia la proces este obligatorie.copilul a decedat înainte de promovarea acţiunii. a fost supus unei analize amănunţite. fiind asistat de mamă.

să se comunice serviciului de stare civilă competent o copie a hotărârii judecătoreşti. Acţiunea este continuată împotriva reprezentantului său legal.a din Legea nr. şi ale art. În cuprinsul ei. Cererea de chemare în judecată Cererea de chemare în judecată sete supusă dispoziţiilor art. 53-55 C.112 C. La cererea de chemare în judecată.119/1996 cu privire la actele de stare civilă..copilul decedează în timpul procesului.44 lit.8. pentru a se face cuvenite menţiuni pe marginea actului de naştere al copilului. reclamantul solicită instanţei de judecată să constate că este cu neputinţă ca el să fie tatăl copilului din căsătorie şi. civ. hotărârea de divorţ sau de desfiinţare a căsătoriei mamei). 11 . raportat la art. dovada achitării taxei de timbru judiciar în valoare de 3000 lei. o copie legalizată a certificatului de naştere al copilului a cărui paternitate se tăgăduieşte. mama sau un tutore ad-hoc. Cererea se întemeiază pe dispoziţiile art. în cazul admiterii acţiunii.fam. alte înscrisuri (de exemplu certificatul de căsătorie. reclamantul anexează o copie pentru comunicare.

din analiza dispoziţiilor art.p. În consecinţă sunt aplicabile regulile privitoare la suspendarea. în funcţie de faptul dacă acţiunea a fost exercitată personal de către soţul mamei sau prin reprezentare3. A. 55 rezultă două situaţii. p.Anca. op. consacrate de dispoziţiile Decretului nr. prin promovarea unei acţiuni în justiţie. care reglementează prescripţia extinctivă. Dacă soţul mamei este cel care promovează acţiunea în justiţie. întreruperea şi repunerea în termen. dreptul de a tăgădui paternitatea copilului din căsătorie este de 6 luni.62 12 .” Aşadar.Instanţa competentă Acţiunea în tăgada paternităţii este de competenţa judecătoriei în a cărei rază teritorială se află domiciliul pârâtului.80-81.cit.cit.Ionascu. În ceea ce priveşte data la care începe să curgă termenul de 3 ani. Termenul de prescripţie extinctivă Termenul de prescripţie extinctivă în dreptul român in conformitate cu Art. fam. op. 55 alin 1 C. termenul în care soţul mamei poate să-şi valorifice.167/1958. termenul de 3 ani începe să curgă de la data la care acesta a aflat 3 P. prevede :”Acţiunea în tăgada paternităţii se prescrie în termen de 3 ani de la data când tatăl a cunoscut naşterea copilului. Acest termen este un termen de prescripţie extinctivă şi nu de decădere.

poate porni acţiune în tăgada paternităţii în termen de 3 ani de la data la care a aflat efectiv despre naşterea copilului din căsătorie. . .tatăl reîntors după dispariţia declarată pe cale judecătorească. termenul de prescripţie curge pentru tutore de la data când acesta a aflat de naşterea copilului. indiferent dacă această dată se situează înainte sau după rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii de nulitate. În cea de-a doua ipoteză.dacă filiaţia faţă de mamă s-a stabilit ulterior înregistrării copilului prin recunoaştere sau prin hotărâre judecătorească. Bineînţeles. şi nu de la data la care acest copil şi-a stabilit filiaţia faţă de mamă. termenul curge potrivit regulii generale. termenul pentru promovarea acţiunii în tăgada paternităţii copilului născut sau conceput în timpul căsătoriei începe să curgă de la data la care reclamantul a aflat despre naşterea copilului. pentru soţul mamei. Există câteva situaţii rezultate din doctrina şi practica judiciară: . termenul de prescripţie nu s-a împlinit.în cazul anulării hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii soţului. Nu trebuie confundată această dată cu aceea la care s-a aflat că nu el este tatăl copilului.efectiv despre naşterea copilului din căsătorie.înainte de punerea lui sub interdicţie judecătorească. soţul mamei poate să pornească acţiunea înăuntrul unui nou termen de 3 ani. se impune a fi respectată şi condiţia ca dreptul la acţiune să nu se fi prescris. dacă. în care soţul mamei este pus sub interdicţie judecătorească. după ridicarea interdicţiei. 13 . De asemenea. adică de la data la care soţul mamei a aflat de existenţa unui copil faţă de care operează prezumţia de paternitate.

dacă noul soţ al mamei tăgăduieşte cu succes paternitatea copilului conceput în prima căsătorie şi născut în cea de-a doua căsătorie a mamei. în măsura în actelor de luciditate.Polonia).53 alin. termenul pentru promovarea acţiunii începe să curgă din momentul în care este în măsură să conştientizeze despre naşterea copilului. . fără să ştie că paternitatea copilului ii este atribuită chiar lui.în favoarea sa. Astfel. prin recunoaşterea mamei sau prin hotărâre judecătorească. când filiaţia faţă de mamă a copilului a fost stabilita ulterior naşterii. dreptul de a tăgădui paternitatea este limitat în timp. operează prezumţia de paternitate. iar starea de persoana căsătorită a mamei la data naşterii sau a concepţiei copilului atrage una din prezumţiile legale de paternitate. Astfel. Termenul de prescripţie extinctivă în dreptul comparat. termenul pentru promovarea acţiunii în justiţie este de 6 luni (Franţa.. În legislaţia ţărilor europene. 2 C fam. Sunt unele situaţii de excepţie când termenul de prescripţie al dreptului la acţiune în tăgăduirea paternităţii ar fi ilogic să se raporteze la data la care soţul sau fostul soţ află de faptul naşterii acelui copil. Spania) sau de 2 ani (Germania).data la care soţul mamei a cunoscut împrejurările din care rezultă că nu este el tatăl copilului din căsătorie. fostul soţ poate promova şi el acţiune în justiţie în termen de 3 ani de la data la care a aflat că. Calculul termenului de prescripţie începe din momente diferite: .în ipoteza art. de un an (Elveţia. Austria. până când 14 .data la care s-a cunoscut naşterea copilului.. Italia. . cu alte cuvinte.pentru soţul mamei alienat sau debil mintal pus sub interdicţie.

În aplicarea aceluiaşi raţionament. fostul soţ al mamei are la dispoziţie un termen de 3 ani pentru a tăgădui paternitatea. suspendare şi repunere în termen. soţul mamei nu avea cum tăgădui o paternitate care nu-i era conferită lui. Soţul aflat în eroare în ceea ce priveşte realitatea paternităţii sale.nu a fost stabilită legătura de filiaţie maternă. dacă soţul mamei recăsătorite tăgăduieşte cu succes paternitatea copilului născut în primele 300 de zile ale căsătoriei subsecvente. utilizând ca mijloace de probă: înscrisuri. este îndreptăţit să ceară şi să obţină repunerea în termenul de prescripţie dacă va acţiona în termen de o luna de la data când a aflat de infidelitatea soţiei. proba cu martori. 167/1958. expertiza. potrivit dispoziţiilor Decretului nr. Termenul de prescripţie alocat dreptului la acţiune în tăgăduirea paternităţii este susceptibil de întrerupere. prezumţii. eroare determinată prin mijloace viclene. Termenului de „neputinţă” a tatălui i s-au dat trei înţelesuri de către literatura şi practica judiciară: 15 . pierzând astfel termenul de 3 ani de la data naşterii copilului. interogatoriul. socotit de la dat când a aflat că prezumţia de paternitate operează împotriva sa. „reactivându-se” prezumţia de paternitate a copilului conceput în timpul căsătoriei (anterioare). Probaţiunea reclamantului şi mijloacele de probă În cadrul procesului. reclamantul trebuie să facă dovada nepaternităţii. sau care a fost împiedicat prin mijloace viclene să-şi tăgăduiască filiaţia.

coroborată cu mărturisirea mamei că nu soţul este tatăl copilului. care nu pot decât să dovedească. adică imposibilitatea biologica a soţului mamei de a procrea sau de a întreţine relaţii sexuale. în virtutea rolului ei activ.neputinţa morală – determină existenta unor grave neînţelegeri între soţi în perioada legală de concepţie care au condus instanţa de judecată la concluzia că nu a fost morala coabitarea soţilor. În mod constant.neputinţa biologică. . Proba cu martori. .civ. cu excepţia descendenţilor (art. in practica judiciară s-a reţinut faptul că simpla declaraţie a soţului mamei.) deoarece se prezumă de legiuitor că aceste persoane sunt în măsură a cunoaşte mai bine împrejurările de fapt ce trebuie dovedite . expertizele medico-legale ale filiaţiei sunt singurele în măsură să 2. legăturile intime dintre mama copilului şi reclamant. a separaţie de fapt. pentru a verifica temeinicia acţiunii promovate. Mijloace de proba: 1. Instanţa are obligaţia.neputinţa fizică – imposibilitatea de coabitare a soţilor în perioada legală de concepţie din cauza depărtării acestora. precum că nu este tatăl copilului. cu o valoare relativa. 3. indiferent de grad .. să dispună completarea probatoriului şi cu alte mijloace de probă. Expertizele medico-judiciare.190 C. Pot fi ascultaţi ca martori rudele şi afinii părţilor. nu trebuie să conducă instanţa de judecată la admiterea acţiunii în tăgada parternităţii. Mărturisirea mamei.p. 16 . Spre deosebire de toate celelalte mijloace de proba.

Hotărârea judecătorească de admitere a acţiunii în tăgada paternităţii În cazul admiterii acţiunii în tăgada paternităţii. expertiza dermatografică . instanţa judecătorească constată că este cu neputinţă ca soţul mamei. Cu ocazia judecării acţiunii în tăgada paternităţii pot fi încuviinţate şi administrate următoarele expertize medico-legale: expertiza perioadei probabile de concepţie. să fie tatăl copilului şi dispune ca serviciul de stare civilă competent să facă menţiunile cuvenite pe marginea actului de naştere a copilului. potrivit dreptului comun 17 . Aşa fiind. copilul este obligat la restituirea succesiunii acceptate. expertiza serologica. se consideră că între soţul mamei. reclamantul.toate drepturile care decurg din filiaţie îşi încetează existenţa. Rămasă definitivă şi irevocabilă4 hotărârea judecătorească produce importante efecte juridice cu privire la reclamant şi la copilul pârât. şi copilul pârât nu a existat niciodată o legătură de filiaţie. 4 Termenul de apel si de recurs este de 15 zile. Efectele faţă de soţul mamei Ţinând seama de efectul declarativ al acestei hotărâri judecătoreşti. expertiza capacităţii de procreare a reclamantului. dacă în timpul procesului soţul mamei a decedat. expertiza antropologica. Pierzând retroactiv calitatea de descendent firesc al reclamantului.stabilească paternitatea sau nepaternitatea soţului mamei. expertiza ADN-ului”. reclamant în proces.

deoarece are la bază fie plata nedatorată.Lesviodax. pensia de întreţinere nu mai poate fi restituită soţului mamei de către cel care a beneficiat în mod legal. este mama copilului ori bărbatul faţă de care s-a stabilit ulterior paternitatea. Modificându-se statutul civil al copilului . dacă.156 18 . p. Bucuresti. a domiciliului. au fost formulate trei opinii în literatura de specialitate: . dacă ea a fost platită în baza unei hotărâri judecătoreşti. dacă acţiunea civilă se îndreaptă asupra copilului.se pune problema numelui de familie. Editua Stiintifica. Efectele faţă de copilul din căsătorie Ca urmare a înlăturării prezumţiei legale de paternitate .pensia de întreţinere urmează a se restitui. şi anume: evitarea unor procese între fostul părinte şi copil. cel de la care se cere restituirea.fiind o obligaţie cu prestaţie succesivă. procese care nu sunt în interesul acestuia din urmă. 1971.copilul din căsătorie devine. la data executării. de întreţinere. În plus.o astfel de restituire este legală şi admisibilă. prestată de soţul mamei în baza filiaţiei prezumate anterior tăgăduirii paternităţii. fie îmbogăţirea fără justificare.copil din afara căsătoriei. . 5 A. a obligaţiei legale de întreţinere şi a ocrotirii părinteşti. Obligatia legala de intretinere. iar soţii erau despărţiţi în fapt5. . fie de către mama acestuia sau de către tatăl din afara căsătoriei. în literatura recentă se mai aduc două argumente în favoarea acestei opinii.În legătură cu restituirea pensiei de întreţinere.şi imposibilitatea de restituire a pensiei fie de către copil.

prin însăşi sentinţa prin care se constată că soţul mamei nu este tatăl copilului. deoarece. întrucât. dispunând rectificarea înregistrării actului de naştere al copilului. şi anume. În prima opinie se consideră faptul că. cât şi în cadrul serviciului de stare civilă. instanţele judecătoreşti au menţionat numai că se vor face menţiunile cuvenite în actul de stare civilă. În unele cazuri. iar nu cel dobândit prin căsătorie. în cazul căsătoriei. fie numele mamei dinaintea încheierii căsătoriei. Literatura juridică. fie numele mamei din momentul naşterii copilului. în urma tăgăduirii paternităţii.la rubrica numele copilului. s-au ivit păreri opuse. în sensul ca. 19 .1. Două soluţii au fost date la întrebarea care va fi numele de familie al copilului în cazul admiterii acţiunii în tăgada paternităţii. atât în cazul instanţelor judecătoreşti. lăsând serviciului de stare civilă sarcina de a proceda în mod corespunzător cerinţelor legale. concretizate în soluţii contradictorii în legătură cu numele de familie al copilului a cărui paternitate a fost tăgăduită.Numele de familie. copilul va purta pe viitor numele dobândit de mamă prin filiaţie. În alte situaţii. Inexistenţa unei reglementări exprese în materie a ridicat în practică necesitatea unei clarificări. să fie trecut numele mamei purtat anterior căsătoriei. este la fel de controversată. în legătură cu numele copilului a cărui paternitate a fost tăgăduită. instanţele judecătoreşti s-au pronunţat şi asupra numelui de familie pe care urmează să-l poarte copilul.

în caz de admitere a acţiunii în tăgăduirea paternităţii. Astfel.Filipescu. copilul să poarte pe viitor numele pe care l-a avut mama în momentul naşterii lui6. p. la un moment dat. iar toate efectele juridice pe care lea produs aplicarea prezumţiei legale de paternitate se înlătură. şi anume. ci numele unui bărbat străin. Editura”All Beck”. copilul să nu poarte numele de familie al vreunuia dintre părinţii săi fireşti.numele se dobândeşte ca efect al convenţiei soţilor şi.s-ar modifica doar numele mamei. nu se poate presupune că bărbatul s-ar fi învoit ca până şi copii a căror paternitate ar fi eventual nevoit să o tăgăduiască să poarte numele său. s-ar ajunge la situaţia ca.P. se stabileşte o nouă paternitate. ca efect al divorţului. Un alt argument este cel referitor la efectul declarativ al acţiunii în tăgada paternităţii. În cea de-a doua opţiune. În 6 I. nu al fostului soţ al mamei. Prin tăgăduirea paternităţii se stabileşte că filiaţia copilului nu rezultă din căsătorie. 2000. în interpretarea unei atari convenţii. Un efect al acestei situaţii juridice este ca minorul să poarte numele mamei dinaintea căsătoriei. Temeinicia acestei teze reiese din justa interpretare a economiei dispoziţiilor legale.314-315 20 . numele ei de la data naşterii copilului. Conform acestei opinii. Bucuresti. Ca atare. de practică judiciară. după divorţul mamei şi până la stabilirea paternităţii. Domiciliul copilului. dar nu şi cel al copilului. Tratat de dreptul familiei. Copilul este considerat din afara căsătoriei încă de la naşterea lui. Copilul minor are un domiciliu legal. el nu poate purta decât numele mamei. Ca urmare a răsturnării prezumţiei de paternitate. eventual. se consideră că. copilul are domiciliul la mamă până în momentul în care. acesta fiind la reprezentantul legal (părinţi sau tutore). 2.

interdicţiei judecătoreşti a acesteia. va decide instanţa de judecată. Ocrotirea părintească. in literatura juridica s-au conturat doua opinii cu privire la pensia de întreţinere prestata de soţul mamei. În baza art. 100 C. pe de altă parte. dacă cei doi părinţi au domicilii diferite. daca restituirea se cere de la copil. şi mama. unui tutore. Intr-o opinie s-a susţinut că pensia de întreţinere prestata anterior tăgăduirii paternităţii e supusa restituirii. 3. va exista numai între acesta.baza art. Obligaţia legală de întreţinere. 21 . a cărui paternitate a fost tăgăduită. 96 C. bunicii paterni. străbunicii materni. în condiţiile similare acelora de care beneficiază copilul din căsătorie. Ocrotirea părintească revine în totalitate mamei sau.. daca restituirea se cere de la mama sau de la tatăl din afara căsătoriei. fam. pe de o parte. în cazul decesului. sau îmbogăţirea fără just temei. având la baza plata nedatorata. dispariţiei. fraţii şi surorile. copilul nu va putea pretinde întreţinere soţului mamei. fam. obligaţia legală de întreţinere a copilului. 4. ei vor stabili de comun acord unde se va afla domiciliul copilului. Întrucât admiterea acţiunii produce efecte retroactiv. având părinţi divorţati.. la cererea unuia dintre părinţi sau a copilului care a împlinit vârsta de 14 ani. din momentul naşterii copilului. Stabilirea ulterioara a filiaţiei faţă de tată va asigura ocrotirea părintească prin tată. iar în caz de neînţelegere. În ceea ce priveşte obligaţiile de întreţinere.

sau dimpotrivă. tatăl acestui copil fiind soţul mamei din a doua căsătorie. pe marginea actului de naştere al copilului (art. în mod cert trebuie soluţionat. Acesta este de fapt conflictul de paternitate care. din Legea nr. soţul mamei are obligaţia legală de întreţinere. în următoarele situaţii: 22 . Paternitatea nu poate fi înlăturată prin stabilirea altei filiaţii. dovada paternităţii o are autorul recunoaşterii sau moştenitorii săi. Copilului conceput în timpul primei căsătorii.A doua opinie susţine că pensia de întreţinere nu e supusa restituirii. i se pot atribui două posibilităţi şi anume: după încetarea unei căsătorii. prin menţiune. femeia se recăsătoreşte şi la mai puţin de 300 de zile de la încetarea căsătoriei naşte un copil care ar putea avea ca tată pe soţul mamei din prima căsătorie. iar pana la înlăturarea prezumţiei. 44. datorita caracterului ei succesiv. Hotărârea de admitere a acţiunii în tăgada paternităţii rămasă irevocabila se înscrie. pe soţul mamei din a doua căsătorie. dar născut în timpul celei de-a doua căsătorii. Contestarea recunoasterii paternitatii Recunoaşterea paternităţii care nu corespunde adevărului poate fi contestată de către orice persoană interesată. Dacă acţiunea în contestare se face de către mama copilului sau de însăşi copilul recunoscut sau de către descendenţii lui. 119/1996).

situaţia de copil din afara căsătoriei. pe cale judecătorească. fie prin recunoaştere forţată. nu ne aflăm într-un caz de conflict de paternitate. hotărârea de stabilire forţată a acestei paternităţi are şi rolul de contestare a primei recunoaşteri de paternitate şi va fi valabilă ultima. Totuşi dacă însuşi bărbatul înregistrat a fi tatăl prezumat a declarat naşterea copilului la serviciul de stare civila. dacă acesta din urmă nu a promovat o acţiune în tăgada paternităţii pentru a schimba filiaţia faţă de tată. până la proba contrarie făcută tot pe cale judecătorească. ulterior copilul îşi stabileşte paternitatea reală faţă de un alt bărbat. În situaţia în care. câtă vreme recunoaşterea voluntară nu produce nici un efect juridic. după o recunoaştere voluntară a unui copil născut în afara căsătoriei. filiaţia faţă de tată stabilită pe cale judecătorească. Hotărârea judecătorească de stabilire forţată a paternităţii este opozabilă tuturor. copilul dobândeşte. prin hotărâre judecătorească. Dacă însă.■ copilul născut în timpul căsătoriei şi care beneficiază de prezumţia de paternitate. retroactiv. cu intenţia de a 23 . ■ copilul în afara căsătoriei îşi stabileşte paternitatea fie prin recunoaşterea voluntară făcută de tatăl său. nu poate avea ca tată un alt bărbat decât soţul mamei. prin acţiunea în constatarea paternităţii copilului înregistrat greşit ca fiind din căsătorie se urmăreşte exclusiv înlăturarea prezumţiei de paternitate greşit aplicată. De regula. paternitatea copilului din afara căsătoriei se determină mai întâi prin hotărâre judecătorească. după care un alt bărbat recunoaşte voluntar pe acel copil. iar daca cererea este admisa.

pentru că declaraţia bărbatului. admiterea acţiunii in contestare modifica situaţia juridica a copilului. insa legătură de filiaţie din afara căsătoriei faţă de bărbatul în cauza se menţine. în baza căreia s-a întocmit actul de naştere valorează recunoaştere voluntară a paternităţii. 24 .recunoaşte paternitatea copilului.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful