Maxim Gorki Mama Editura pentru Literatur Universal 1961

Partea întâi I ^ în fiecare zi, sirena fabricii împro ca asupra cartierului muncitoresc, prin v zduhul pîclos i îmbîc-sit de"fum, urletul ei tremurat; r spunzînd cu supunere la aceast chemare, oameni posomorî i, cu m dularele zdrobite încâ de trud , înc nedezmor- ite de somn, ie eau zori i din casele lor scunde i cenu ii i d deau n val în uli , ca ni te gîndaci buim ci i de spaim . In zorii abia mijind, prin aerul rece, p eau pe strada desfundat ce ducea c tn uria ele carcere de piatr ale fabricii, care îi a tepta sigur de sine, nep s toare i luminînd drumul plin de glod prin nenum ra ii s i ochi p tra i i n cl i i. Noroiul plesc ia sub pa i. Glasuri toropite înc de somn slobozeau strig te r gu ite; sud lmi i vorbe de ocar sfî iau ar goase V zduhul, iar de la cel lalt cap t al drumului le veneau în întîm-pinare alt fel de glasuri : uruitul puternic i larma necurmat a ma inilor, r suflarea uierat a aburului. Hornurile înalte i întunecate st teau de straje, ursuze i neîndurate, ridicîndu-se deasupra cartierului ca ni te uria e bîte. Seara, la asfin it, cînd razele sîngerii. ale soarelui se r sfrîngeau ostenite în geamurile caselor, fabrica azvîrlea din m runtaiele-i de piatr , ca pe o zgur netrebnic , valuri de oameni înnegri i de fum, cu fe ele mînjite, care se rev rsau pe str zi, sticlindu- i din ii a foame i împr tiind în jur duhoarea gras a unsorii de ma ini. Acum îns în glasurile lor sunau tres riri de voio ie, ba chiar de bucurie, la gîndul c pentru acea zi ispr viser cu aceast istovitoare munc de ocna i, i c acas îi a tepta cina i odihna. înc o zi înghi it de fabric , unde ma inile purtaser de grij s stoarc din mu chii oamenilor toat vlaga cît le-a fost de trebuin . înc o zi tears f r de urm din r bojul vie ii i înc un pas c tre mormînt; dar acum omul, avînd înaintea lui bucuria ceasului de odihn i alin rile cîrciumii pline de larm i fum, se sim ea mul umit. în zilele de s rb toare dormeau pîn la ceasul zece, dup care cei însura i i cu rostul lor î i îm-br cau straiele mai bune i se duceau s asculte liturghia, oc rîndu-i pe cei tineri pentru nep sarea lor fa de biseric . Dup slujb se întorceau acas , mîncau piro ti, apoi se culcau iar i i dormeau pîn -n sear . Istoveala strîns de-a lungul anilor le ucisese pofta de mîncare i, ca s-o poat a î a, beau vîrtos, fichiuindu- i m runtaiele cu gîlgîituri de votc tare, care ardea ca focul. Seara se plimbau agale pe str zi, iar cei care aveau galo i îi înc l au chiar dac nu era noroi, i dac vreunul avea i umbrel de ploaie, o lua cu el, chiar dac cerul era senin. Cînd se întîlneau, vorbeau despre fabric , despre ma ini i î i suduiau mai trii ; nu se gîndeau i nu gr iau decît despre lucrurile care erau strîns legate de munca lor. In anosta curgere a zilelor mereu acelea i, abia dac lic reau cînd i cînd r zle e scînteieri de neputincioas gîndire. întor i acas , se luau la gîlceav cu nevestele i adesea porneau s le motreasc f r a- i cru a pumnii. Cei tineri st teau prin cîrciumi sau înjghebau petreceri ba la unul, ba la altul, cîntînd din armonic , urlînd scîrbavnice i de uchiate cintece, jucînd, înjurînd i bînd. Vl gui i de munc , to i se îmb tau degrab , iar în pieptul lor mocnea o tulbure i boln vicioas îndîrjire, care î i c ta drum de r bufnire. i atunci, ag îndu-se de orice prilej care le da putin a s se descarce de acest sim mînt de ap s toare vr jm ie, se luau la har din te miri ce i mai nimic, i cu o îndîrjire de fiar se n pusteau unul asupra celuilalt. Se stîrneau înc ier ri sîngeroase, care sfîr eau uneori cu schilodiri grele, ba cîteodat chiar cu omoruri. In leg turile dintre ei, st ruia mai ales o înver unat du m nie, care sta ve nic la pînd , tot atît de adînc înr d cinat ca i sfîr eala f r de leac ce li se aciuase în m dulare. Se n teau cu acest bete ug sufletesc pe care-l mo teneau din tat -n fiu i care-i întov r ea pîn la moarte, ca o umbr sinistr , împingîndu-i de-a lungul vie ii la tot soiul de fapte resping toare prin cruzimea lor f r de noim .

în zilele de s rb toare tinerii se întorceau acas noaptea tîrziu, cu hainele ferfeni ite, plini de praf i de noroi, cu fe ele însîngerate, fudulindu-se, cu o r ut cioas mul umire, c au izbutit s - i r pun tovar ii în înc ier ri, ori dimpotriv umili i, clocotind de mînie sau plîngînd de jignire, be i i vrednici de mil , nenoroci i i dezgust tori. Pe cîte unul trebuia s -l aduc acas taic -s u ori mai-c sa. P rin ii porneau s - i caute feciorii pe uii i i cînd îi g seau doborî i de b utur pe sub garduri sau prin cîrciumi, începeau a-i sudui cumplit, se n pusteau cu pumnii în trupurile lor fle c ite de rachiu, apoi, mai cu grij , mai f r , îi lungeau în pat, pentru ca a doua zi, dis-de-diminea , cînd urletul mînios al sirenei se rev rsa iar i ca un uvoi întunecat prin v zduh, s -i trezeasc din somn, ca s se duc la lucru. Crunt î i b teau i î i mu truluiau feciorii, i totu i aceste chiolhanuri i înc ier ri de tineri li se p reau bâtrînilor ceva cu totul firesc, pentru ca tot a a b userâ i se înc ieraser i ei, în tinere ea lor, i tot a a îi b tuser i pe ei, p rin ii lor. Aceasta le era via a dintotdeauna ; i an dup an ea curgea domol, cine tie unde, ca o ap tulbure, mereu aceea i, înl n uit toat de aceea i veche deprindere, adînc înr d cinat , de a gîndi i a face zi de zi, necontenit, acela i lucru, i nimeni nu n zuia s -i aduc vreo schimbare. Din cînd în cînd se iveau în cartier i oameni str ini. La început atr geau luarea-aminte a celor din cartier numai prin faptul c veneau din alte p r i ; mai tîrziu stîrneau oarecare asmu are a aten iei i prin cele ce povesteau despre locurile pe unde munciser pîn atunci ; dup aceea îns farmecul nout ii se risipea, pierea, lumea se deprindea cu ei i nu-i mai deosebea de ceilal i. Din spusele lor se vedea limpede c via a muncitorului era pretutindeni aceea i. i dac a a era, la ce bun i ce rost mai avea toat vorb ria de prisos ? Dar printre ace ti noi veni i se g seau i unii care pomeneau despre anume lucruri nemaiauzite în cartier. Nimeni nu intra în vorb cu ei, dar to i ascultau neîncrez tori ciudatele lor povestiri. Asemenea gl suiri stîrneau în unii o înt rîtare oarb , în al ii o nel murit tulburare, în timp ce în sufletele altora trezeau o vag lic rire de speran în ceva cu totul nedeslu it i atunci porneau s bea i mai amarnic ca de obicei, ca s alunge acest scormonitor i zadarnic neastîmpâr. Dac li se p rea c str inul avea în felul lui de a fi ceva neobi nuit, localnicii nu-i iertau îndelung vreme asemenea meteahn i, f r a- i da seama, se ineau departe de omul care nu sem na cu dîn ii. Le era parc team c într-o bun zi omul acesta ar putea s aduc ceva-cu totul nea teptat în rînduiala de totdeauna a vie ii lor, tulburînd-o astfel în curgerea ei de o amarnic monotonie, e drept, cumplit de ap s toare, dar oricum bine- tiutâ. Deprin i ca via a s -i cople easc ve nic cu aceea i neînduplecare, nu a teptau nici un fel de schimb ri spre bine, spunîndu- i c orice schimbare ar veni nu le-ar putea aduce decît o i mai grea asuprire. Astfel, cei din cartier se p zeau cu grij de oamenii care veneau s le spun ceva nou, ocolindu-i în t cere. i atunci str inii cu pricina disp reau, plecînd cine tie unde ; sau dac r mîneau totu i la fabric se vedeau sili i s duc o via singuratic , daca nu izbuteau s se contopeasc în mul imea cu acela i chip i adeea i asem nare a cartierului... Dup ce tr ia via a aceasta vreme de vreo cincizeci de ani, omul murea. II A a tr ia i l c tu ul Mihail Vlasov, un om ursuz, p ros, cu ni te ochi mici, care priveau b nuitor pe sub sprîncenele stufoase, cu un surîs r ut cios. Era cel mai bun l c tu din fabric i omul cel mai voinic din tot cartierul ; era col os cu efii i din aceast pricin cî tiga pu in ; nu trecea zi de s rb toare s nu cotonogeasc pe cineva, din care pricin to i îl tiau de fric i nimeni nu-l iubea. Au încercat unii s -l bat , dar nu le-a mers. Cum vedea c purced s t b rasc asupra-i, Vlasov punea mîna pe o piatr , o scîndur sau un drug de fier i, proptindu-se temeinic pe picioarele r chirate, î i a tepta t cut du manii. Chipul lui, n p dit de sub ochi pîn la git de un caier de barb neagr , i mîinile-i p roase b gau lumea în sperie i. Oamenii se înfrico au mai ales de ochii lui mici str pung tori,'care se învîrteau ca dou sfredele de o el, încît oricine îi întîlnea privirea î i d dea seama c se afl în fa a unei puteri s lbatice, care nu tie ce-i frica i în orice clip este gata s loveasc f r mil . ² Ei, hai, c ra i-v , netrebnicilor ! ² mugea cu glas în bu it. Prin cetina deas a p rului, care-i acoperea fa a, îi sticleau din ii mari, galbeni. Oamenii se tr geau înapoi sp imînta i i se împr tiau, morm ind neputincioase sud lmi. ² Netrebnicilor ! ² striga el t ios în urma lor, i în ochi îi scînteia un zîmbet ascu it ca o sul .

Apoi, an o , cu capul sus, cu o înf i are trufa e, se lua dup ei înt rîtîndu-i : ² Ei, care are poft s se cure e ? N-avea poft nici unul. Vorbea pu in, i-i pl cea grozav cuvîntul Änetrebnic". A a le spunea efilor de la fabric i celor de la poli ie i tot a a îi spunea i femeii lui. ² Netrebnico, nu vezi c mi s-au rupt pantalonii ? De i fecioru-s u, Pavel, împlinise paisprezece ani, lui Vlasov îi veni poft într-o zi s -i mai trag o p ruial a a cum se deprinsese. Dar Pavel în fac un baros i-i spuse t ios: ² S nu te-atingi de mine !... ² Cum ? ² nu- i crezu urechilor tat l, înaintînd c tre b iatul înalt i sub iratic, întocmai ca o umbr care se las asupra unui mesteac n tîn r. ² Destul ! ² rosti Pavel. ² De azi înainte nu m mai las b tut... i ridic barosul. Tat -s u se uit int la el, î i duse mîinile p roase la spate i spuse rînjind : ² Bine... i, pufnind cu n duf, adaose: ² Netrebnicule !... Pu in vreme dup aceea, el îi spuse nevesti-si: ² De azi-nainte s nu-mi mai ceri nici un ban ! A.'e s te in Pa ka... ² i tu ai s - i; bei to i banii ? ² îndr zni s întrebe femeia.
10

² Nu-i treaba ta, netrebnico! Am s -mi iau o ibovnic ... Ibovnic nu i-a luat, dar de atunci i pîn -n clipa mor ii, vreme de aproape doi ani, nu s-a mai uitat la fiu-s u i nici n-a mai vorbit cu el. Avea un cîine, un dul u m t h los i l os ca i dînsul. In fiecare zi cîinele îl întov r ea pîn la fabric i în fiecare sear îl a tepta la poart . în zilele de s rb toare, Vlasov pornea s colinde prin cîrciumi. Umbla t cut i scormonea din ochi chipurile oamenilor ca i cînd ar fi c utat pe cineva, iar dul ul se inea toat ziua dup el, m turînd p mîntul cu coada-i mare i stufoas . Seara se întorcea acas beat, se a eza la mas i împ r ea cu cîinele mîncarea din strachin . Nu-l b tea, nu striga la el, dar nici nu-l mîngîia niciodat . Dup cin , dac nevast -sa nu se gr bea s strîng îndat farfuriile, m tura cu latul palmei tot ce era pe mas , î i punea dinainte sticla de votc , î i rezema spatele de perete i, plecîndu- i pleoapele, începea s urle cu glas r gu it i cu gura pîn la urechi un cîntec plin de am r ciune. Sunetele jalnice i dogite i se împotmoleau în must i, împro cînd firimiturile de pîine care r m seser ag ate în ele ; l c tu ul î i netezea barba i must ile cu degetele-i butuc noase i-i zicea înainte. Cuvintele cîntecului se închegau anevoie, t r g nate i nedeslu ite, iar melodia era aidoma cu urletul haitelor de lupi iarna. Cînta cît avea votc în sticl ; dup aceea se trîn-tea într-o rîn pe lavi , ori l sa capul pe mas i dormea a a, pîn cînd îl trezea sirena. Cîinele st tea lungit lîng el. Moartea i s-a tras dintr-o v t m tur . Vreo cinci zile s-a zvîrcolit în pat, negru tot la fa , cu ochii închi i i scrî nind din din i. Uneori îi spunea ne-.vesti-si : ² D -mi oricioaic , d -mi otrav ... Doctorul a spus s i se pun cataplasme, ad u-gînd îns c e nevoie de opera ie i c bolnavul ar trebui dus la spital chiar în ziua aceea. li ² Du-te dracului, las' c mor eu i f r voi... Netrebnicilor ! ² a hîrîit Mihail. Iar dup plecarea doctorului, cînd nevast -sa începu s -l roage cu lacrimi în ochi s se -lase operat, el strînse pumnul i, ridicîndu-l amenin tor, îi spuse: ² Dac m înzdr venesc, o s fie vai de pielea ta ! A murit a doua zi diminea a, taman în clipa cînd sirena îi chema pe muncitori la lucru. Z cea în sicriu cu gura deschis , dar cu sprîncenele încruntate. Dup dric, n-au mers decît nevast -sa, fecioru-s u, cîinele, b trînul be ivan i ho Danila Vesovcikov, care fusese dat afar de la fabric , i cî iva cer etori din cartier. Nevast -sa a plîns cu lacrimi potolite, dar nu s-a întrecut cu firea; Pavel n-a plîns deloc. Oamenii din cartier, întîlnind convoiul pe uli , se opreau i, f cîndu- i semnul crucii, î i d deau cu p rerea : ² Grozav s-o mai fi bucurînd Pelagheia c i-a murit b rbatul... Unii se gr beau s fac anume deosebire : ² N-a murit, a cr pat...

. cana îi tremura în mîn i bucata de ghea se ciocnea u or de buza de tinichea. Pavel adormise. Lacrimile îi curgeau domol pe obraji." Glasul blînd al mamei îi sun în ureche. Pavel st tuse prea pu in acas . venind parc dintr-o mare dep rtare : ² Ce sprijin o s am de la tine. în fa a icoanelor. neluatâ-n seama. Pîn s se întoarc . 13 Ascultîndu-i vorbele mîhnite i pline de blînde e. întocmai cum f cea b trînul. a ezîndu-se t cut pe rîna proasp t . Votca îi istovise trupul. supus . adus pu in de spate.. cineva cînta cît îl inea gura. toate se leg nau ca pe valuri. se uita printre gene la maic -sa. III La vreo dou s pt mîni dup moartea tat lui s u... se uita la ea cu luare-aminte. nelini ti i i tri ti.. c uta s par mai beat decît era. maic .. mie îns nu-mi prie te. i totu i îi spuse : ² Tu s nu bei.. oarecum piezi .i fie mil de maic -ta. cu un um r împins pu in înainte. In seara de toamn întunecat i umed . mereu cu urechea la pînd . ferindu-se s dea ochi cu tat -s u. ca s se înfrîng . iar în gur avea un gust amar i gre os. Se mai limpezise oarecum. ca i cînd s-ar fi temut s nu ating vreun lucru... Prin p ru-i des i negru sclipeau uvi e argintii. într-o duminic . se l s t cut în genunchi. Umbla f r s i se aud pa ii. hai--degrab !. fr -mîntînd un gînd încîlcit: ÄPesemne c-am luat-o prea de timpuriu. o armonic î i împr tia sunetele-i stridente... El îns . strig c tre maic -sa : ² Mîncarea ! Mama veni lîng el. Destul a b ut taic -t u ! A b ut i pentru tine. In geamuri b tea n valnic bezmetica larm a vie ii de be ie din cartier. O vreme v rs turile îi scuturar tot trupul . B iatul strînse pleoapele i r spunse : ² To i beau. . cum îi aveau mai toate femeile din cartier. trist . dup aceea mama îl culc în pat i-i puse pe fruntea palid un tergar ud. i acum. ² Mi-e sete. iar cîinele a r mas i. trezindu-se cu încetul din be ie. a adulmecat îndelung vreme mormîntul. oamenii au plecat..Dup ce sicriul a fost acoperit cu p mînt. pu in umflat i br zdat de cute. învingîndu-i împotrivirea.. dac ai s te apuci de b utur ?. proptin-du-se cu mîna în um rul ei.. Era o fiin blînd . trîntind cu pumnul în mas . îi venea s plîngâ i. tr gîndu-i capul la pieptul ei. iar pe mine m-a chinuit îndeajuns.. ² Nu mai plînge! ² o rug Pavel încet. ² morm i Pavel cu limba împleticit . Mama oft adînc. Pavel Vlasov s-a întors acas beat turt . Era o femeie înalt ... a teptîndu-se în toat clipa s fie iar i b tut . Era cea dintîi be ie a iui. Pu-nînd cana pe mas . ca i cînd ar fi fost mereu speriat . altul r cnea oc ri de uchiate . Fa a-i lat i oval . înstr inîndu-se de mam -sa. Pavel sim i cum îl înv luie aducerile aminte i.. ba parc i urechea dreapt era pu in mai sus decît cealalt . ² i-aduc îndat ap cu ghea . se a ez al turi i-l îmbrâ12 i . mama st tuse t cut . iar privirea ei trist îl mi ca pîn -n str funduri. ve nic zbuciumat ... dar sub el i în jurul lui. î i sim ea pleoapele ca de plumb. Sar c dea ca m car ie s . glasurile nec jite i ostenite ale femeilor erau pline de nelini te.. Dup cîteva zile cineva l-a omorît. la obrazul ei lat.. ² Am s m-apuc i de fumat! D -mi luleaua tatii.i d du seama c tot timpul cît tr ise tat -s u. î i f cu drum cu greu pîn la lavi a din col i. strecurîndu-se parc prin cas . dar nu-i în bu ise con tiin a i în capul lui st ruia întrebarea : ÄOare-s beat? Beat cu adev rat?" Mîngîierile maic -si îl stînjeneau. II apuc grea a. Deasupra ochiului drept o cicatrice adînc îi ridica u or sprinceana. se împotrivea strigînd: ² Hai. cu trupul sleit de munca f r istov i de b t i. Cîteva clipe r mase lîng el. în vremea din urm . Ceilal i beau i n-au nimic. Mama îi mîngîia p rul încîlcit i jilav de sudoare i-i spunea cu glas domol: ² N-ar fi trebuit s faci asta. B iatul avea dreptate . B l b nindu-se. tia i dînsa c numai la circium puteau s mai afle oamenii o f rîm de bucurie. încît chipul ei avea o expresie de continu încordare. ² Prostu ule! ² îi spuse cu blajin mîhnire mama. era sc ldat de lumina ochilor adumbri i..

14

Tn c su a Vlasovilor via a era acum mai potolit , mai tihnit decît înainte i întrucîtva altfel decît în toate celelalte gospod rii din cartier. Casa lor era a ezat la cap tul str zii, pe malul nu prea înalt, dar pr v latic al unei mla tini. O treime din locuin era ocupat de buc t rie i de o od i , desp r ite printr-un perete sub ire ; în od i a aceasta dormea mama. Celelalte dou treimi alc tuiau o înc pere p trat cu dou ferestre ; într-un ungher era patul lui Pavel, în cel lalt o mas i dou b nci. Cîteva scaune, un scrin pentru albituri, o oglinjoar deasupra, un cuf r pentru haine, un ceas de perete, dou icoane în ungherul de sus i atît. Pavel f cu tot ce i se c dea unui adev rat fl c u : î i cump r o armonic , o c ma cu piep ii scrobi i, o cravat în culori ip toare, o pereche de galo i, un baston, ca s fie aidoma cu to i tinerii de seama lui. Se ducea la petreceri, înv s danseze cadrilul i polca, s rb torile venea acas beat i de fiecare dat votca nu*i pria defel. Diminea a se scula cu dureri de cap, chinuit de arsuri, galben la fa i posomorit. ' într-o zi maic -sa îl întreb : ² Ei, cum a fost ieri ? Ai petrecut bine ? El r spunse nec jit i moroc nos: ² Ia, o plictiseal de moarte ! O s m-apuc mai bine de pescuit, ori îmi cump r o pu c . Muncea cu sîrguin , nu lipsea de la lucru i nu fusese amendat niciodat ; era t cut, iar în ochii alba tri, mari ca ochii maic -si, i se citea o nemul umire l untric . Nu i-a cump rat pu c i nici la pescuit nu s-a dus ; se vedea bine îns c p r sise "calea b tut de ceilal i; se ducea tot mai rar la petreceri, iar în zilele de s rb toare, cu toate c pleca de acas , se întorcea totu i cu des vîr ire treaz. Veghind cu grij asupra b iatului, mama v zu c fa a lui smead se ascu ea tot mai mult, c în ochi avea o privire din ce în ce mai sever , iar buzele i se strîngeau într-o schim de o ciudat as15

prime. P rea c ascunde în sine o mînie mut împotriva cine tie cui, ori c -l roade vreo boal . Odinioar mai veneau cînd i cînd pe la el tovar i de-ai lui; acum îns , v zînd c nu-l g sesc niciodat acas , vizitele lor contenir . Mama se bucura v zînd c fecioru-s u nu se mai înh iteaz cu fl c ii de la fabric i c începe a se deosebi de ei, dar cînd î i d du seama c el c uta cu înc p înat st ruin s se smulg cu totul din uvoiul întunecat al vie ii i s apuce pe un drum necunoscut, în sufletul ei se furi un nel murit sim mînt de team . ² Poate c nu i-e bine, Pavlu a ? ² îl întreba mama uneori. ² N-am nimic, sînt s n tos tun ! ² r spundea el. ² Da' tare mai e ti slab ! ² spunea mama oftînd. Pavel începu s - i aduc acas c r i, pe care le citea pe furi , i dup aceea le ascundea în taini e numai de el tiute. Uneori î i scotea însemn ri din aceste c r i pe cîte un petic de hîrtie, pe care de asemenea îl mistuia de îndat ... Mama i feciorul se vedeau pu in i, chiar cînd se vedeau, nu prea vorbeau. Diminea a el î i bea t cut ceaiul i pleca la lucru, la amiaz venea la mas , schimbau cîteva vorbe lipsite de însemn tate, i dup aceea nu-l mai vedea nimeni pîn pe sear . Iar seara se sp la cu grij , mînca, se afunda în c r ile lui i citea pîn tîrziu. în zilele de s rb toare pleca de diminea i nu se întorcea acas decît noaptea tîrziu. Mama tia c umbl prin ora , c se duce la teatru, dar nici un prieten din ora , nu d dea pe la el. I se p rea c fecioru-s u, cu cit trecea vremea, era tot mai t cut i în acela i timp b g de seam c uneori el folosea ni te cuvinte noi pe care ea nu le în elegea, iar cuvintele celelalte, grosolane i rostite cu ton aspru, cuvinte cu care era deprins , disp reau treptat din vorbirea sa. în purtarea lui se ivir o mul ime de am nunte vrednice de luare-aminte : nu se mai scli-visea defel, se îngrijea mai mult de cur enia trupului i a hainelor, era mai liber i mai vioi în mi c ri
16

i întreaga lui înf i are era mai fireasc i mai blajin . Toate acestea trezir în sufletul mamei o luareaminte plin de nelini te. Chiar în atitudinea lui fa de dînsa se v dea o schimbare : uneori î i m tura singur camera, în zilele de s rb toare î i f cea singur patul i îndeob te c uta s -i u ureze cît mai mult munca. A a ceva nu se pomenea în tot cartierul... într-o zi a adus un tablou, pe care l-a atîrnat în perete; erau trei oameni, care mergeau încotrova, voio i i sprinteni, vorbind între ei. ² E Hristos dup ce a înviat, în drum spre Emaus ! ² o l muri Pavel. Mamei îi pl cu tabloul, dar în sinea sa î i spuse : ÄPe Hristos îl cinste ti, la biseric îns nu te duci..."' Pe un raft frumos me terit de un tîmplar, tovar cu Pavel, sporea mereu num rul c r ilor. Odaia avea acum o înf i are pl cut .

Maicâ-si îi spunea Ädumneata" i Äm icu ", iar uneori, vocea lui avea înv luiri de adev rat duio ie : ² Mam , te rog s nu fii îngrijorat ... azi am s m întorc tîrziu acas . Mama se bucura, cînd îl auzea vorbind astfel, pentru c î i d dea seama c în cuvintele lui era o simire sincer i temeinic . în sufletul ei îns nelini tea cre tea zi cu zi. i cum timpul nu-i aducea nici o l murire, inima i se strîngea tot mai tare, presim ind c se va întîmpla ceva neobi nuit. Ba uneori sim ea furi îndu-i-se în suflet o pornire de nemul umire fa de fecioru-s u i atunci gîndea în sine : ÄTo i tr iesc ca oamenii, numai el parc -i un c lug r. Prea e mohorît pentru vîrsta lui..." Alteori î i spunea : Ä i-o fi g sit vreo fat ?" Dar dusul fetelor la plimbare cerea bani, iar el îi d dea aproape tot ce cî tiga. A a au trecut s pt mîni i luni, a a s-au scurs pe nesim ite doi ani de via t cut , ciudat , plin de gînduri nedeslu ite i tot mai ap s toare temeri.
17

IV

într-o sear , dup cin , Pavel trase perdeaua la fereastr i, a ezîndu-se pe lavi , sub lumina l mpii de tinichea care spînzura deasupra capului, în perete, începu a citi. Mama strînse farfuriile i, cînd se întoarse din buc t rie, se apropie încet de dînsul. Ridicînd fruntea, el o întreb din ochi care-i era p sul. ² Nu, Pa a, n-am nimic, venisem numai a a... ² se gr bi ea s îng imeze i se dep rta, mi cînd stînjenit din sprîncene. O clip r mase neclintit , pe gînduri; apoi, v dit muncit de o fr mîntare, î i sp l cu grij mîinile i veni iar i lîng dînsul. ² Vreau s te întreb, ² spuse ea înceti or, ² ce tot cite ti tu acolo ? El închise cartea. ² Stai jos, m icu ... Mama se l s greoi pe lavi lîng el i r mase dreapt , încordat , ca în a teptarea unui lucru de mare însemn tate. încet, f r a se uita la dînsa, Pavel începu a-i vorbi, nu- i d dea seama nici el de ce, cu glas aspru : ² Citesc c r i oprite. Oprite, pentru c arat cum este cu adev rat via a noastr , a muncitorilor... Sînt tip rite în tain , pe ascuns i, dac le-ar descoperi la mine, m-ar b ga la închisoare ² la închisoare pentru c vreau s aflu adev rul. Ai în eles ? Ea sim i deodat c i se taie r suflarea. Se uita la fiu-s u cu ochii holba i i i se p rea c în fa a ei st un str in. Vocea lui suna altfel acum, era mai puternic , mai plin , mai r sun toare. î i trecea degetele peste musta a-i sub iratic i pufoas i cu o privire ciudat , strecurat pe sub sprîncene, se uita int într-un col al od ii. Ea se înfrico a de soarta lui i sim i o înv luire de mil fa de el. ² Si pentru ce faci asta, Pa a ? ² îng im ea. El î i în l capul, se uit la ea i-i r spunse lini tit, cu glasul sc zut :
18

² Vreau s aflu adev rul. Glasul lui suna domol, dar hot rît; în ochi îi lucea 0 scînteie de înd r tnicie. Inima ei de mam îi spuse în clipa aceea c fiu-s u se d ruise pentru totdeauna unui lucru tainic i înfrico tor. în via a ei toate 1 se p ruser de neînl turat i se deprinsese astfel s se supun f r a mai cugeta, încît acum, neg sind nici un cuvînt în inima-i care i se strîngea de mîhnire i durere, nu izbuti s fac altceva decît s izbucneasc într-un plîns în bu it. ² Nu plînge ! ² îi spuse Pavel încet, cu duio ie, iar ea avu sim mîntul c în clipa aceea b iatul î i lua r mas bun de la ea. ² Gînde te-te numai ce via ducem noi. Uite, ai împlinit patruzeci de ani, dar ai putea oare s spui c ai tr it cu adev rat ? Tata te stîlcea în b t i i abia acum în eleg c î i desc rca amarul pe spinarea ta, tot amarul unei vie i care-l strivea, f r s - i dea seama de unde venea r ul cu adev rat. A muncit vreme de treizeci de ani; cînd a început el s lucreze, fabrica n-avea decît dou corpuri de cl diri, i ast zi are apte ! Ea îl asculta cu team i nesa . Ochii lui scînteiau lumino i i minuna i; sprijinit cu pieptul de mas , se aplecase c tre dînsa i, aproape atingîndu-i obrajii sc lda i în lacrimi, î i desf ura în fa a ei cele dintîi gînduri ale lui despre adev r, a a cum îl în elesese el. Cu tot elanul tinere ii i cu ardoarea înv celului mîndru de cuno tin ele lui i care crede cu sfin enie în valoarea lor, Pavel vorbea despre

lucruri care lui i se p reau limpezi i vorbea nu atît pentru maic -sa, cît pentru a se cerceta pe el însu i. Cîteodat se oprea, c utîndu- i cuvîntul i atunci vedea în fa a lui chipul mîhnit al maic -si i ochii ei blajini care îl priveau cu luciri terse, înce o ate de lacrimi. II priveau plini de team i nedumerire. Ii era mil de maic -sa i iar i începea s -i vorbeasc , dar acum gr ia mai mult despre ea, despre via a ei.
5* 19

² Ce bucurii ai cunoscut tu în via ? ² o întreba el. ² Ce amintire frumoas i-a r mas din trecutul t u? Ea asculta i d dea trist din cap, cuprins de o sim ire nou , necunoscut pîn atunci, dureroas i îmbucur toare în acela i timp, o sim ire care-i alina i-i înviora inima atît de chinuit . Pentru întîia oar îi era dat s aud vorbindu-i-se despre ea, despre via a ei, i vorbele acestea îi stîrneau gînduri nedeslu ite, demult adormite, trezindu-i cu încetul amintirea stins a unui sim mînt de vag nemulumire fa de via , gînduri i sim minte din dep rtata ei tinere e. Vorbise i dînsa pe vremuri cu prietenele ei despre toate acestea, dar i ea i ele se mul umiser numai s se plîng ; nimeni nu încercase s le arate pentru ce era via a lor atît de ap s toare i de grea. i iat c acum fiu-s u st în fa a ei, iar ea ascult tot ceea ce îi spun ochii, chipul i cuvintele lui, i îi tresalt inima de bucurie i este mîndr de el, pentru c a în eles cu adev rat via a maic -si, pentru c îi vorbe te de durerile i de suferin ele ei, pentru c o comp time te. Mamele n-au parte de mil . tia asta. Tot ce-i spunea fiu-s u despre via a femeii erau adev ruri amare, pe care ea le cuno tea prea bine i de aceea sim ea cum îi zvîcnea în piept un m nunchi de sim minte ce-i înc lzea tot mai tare inima cu alin ri pe care nu le cunoscuse pînâ atunci. ² i ce ai de gînd s faci ? ² întreb ea, între-rupîndu-l. ² S înv i dup aceea s -i înv i pe al ii! Noi, muncitorii, trebuie s înv m. Trebuie s afl m, trebuie s în elegem de ce e atît de grea via a noastr . Se bucura v zînd c în ochii lui alba tri, totdeauna severi i -gravi, acum ardeau lumini de duio ie i blînde e. Pe buzele ei se ivi un zîmbet de blajin mul umire, de i printre cutele obrajilor se prelingeau
20

L
înc lacrimile într-o u oar tremurare. în sufletul ei se d dea o lupt între sim mîntul de mîndrie pentru fecioru-s u, care tie s vad atît de limpede suferin ele vie ii i între sim mîntul de team , fiindc nu putea s uite c -i atît de tîn r, c vorbe te altfel decît to i ceilal i i c a hot rît s înfrunte de unul singur vr jm ia acestei vie i cu care i ea i to i ceilal i se obi nuiser . Ar fi vrut s -i spun : ÄDragul meu drag, ce ai s po i .face tu singur ?" Ii era team îns , c dup aceea nu va mai avea bucuria de a- i putea pre ui atît de mult feciorul, care deodat i se înf i ase atît de în elept... de i în-trucîtva înstr inat. V zînd zîmbetul de pe buzele mamei, încordarea cu care îl asculta, dragostea din ochii ei, Pavel î i spunea c izbutise s-o fac a în elege adev rul despre care îi vorbise i acest sim mînt de tinereasc mîndrie pentru puterea cuvîntului s u îi sporea încrederea în propriile lui for e. Infierbîntat, el î i urma firul vorbei, uneori zîmbind, alte da i încruntîn-du-se; cîteodat , în cele ce spunea el, r zb tea ura. dînd cuvintelor un sunet de îndîrjire i atunci mama cl tina speriat din cap i întreba în oapt : ² A a s fie, oare, Pa a ? ² A a ! ² r spundea el cu o hot rîre de neclintit. i-i vorbea despre oamenii care, dorind binele poporului, sem nau adev rul, i tocmai de aceea du manii vie ii îi înh au ca pe ni te fiare s lbatice, îi aruncau în temni e, îi trimiteau la ocn ... ² Am v zut i eu asemenea oameni! ² izbucni el cu înfl c rare. ² Sînt cei mai buni oameni din lume. Mama îns , cînd se gîndea la oamenii ace tia, sim ea în inima ei o zvîcnire de team i iar i voia s -l întrebe: ÄA a s fie, oare?" Dar nu cuteza i, inîndu- i r suflarea, asculta spusele lui despre oamenii aceia pe care ea nu putea s -i în eleag i care îl înv ase pe fiu-s u s gîn21

ca i cînd ar fi ascultat un glas l untric . sim in-du-se laolalt foarte departe i totodat foarte aproape unul de altul. mam . am început s -i ur sc. mama îi spuse aproape în oapt : ² O. i. Dup aceea î i reluar via a lor t cut . cum vorbea odinioar taic -s u : . O podidir iar lacrimile i adaose printre sughi uri : ² Ai s te pr p de ti! El se ridic . a a.. doamne. ² Poate c era mai bine pentru mine s nu fi tiut nimic ! El îi lu mîna i o strînse cu putere în mîinile lui. Fie i a a ! întocme te. aplecîndu-se c tre dînsa. cînd mam mai m rit. Zîmbi iar i i urm : ² Cum s-a întîmplat asta. apoi rosti: ² Ei. Odat . o vesti pe maic -sa : 23 ² Sîmb t îmi vin ni te oaspe i din ora ... tergîndu.. preg tindu-se de plecare. S fie mila care gl suie te în mine ? Nu pot s -mi dau seama . duioas . Cu mîinile strînse la piept. eu n-am s m amestec.. cînd conteni maic sa.deasc i s vorbeasc lucruri atît de primejdioase pentru el. pe care îl rostise cu atîta t rie i c ldur i aceast neobi nuit i ciudat strîngere de mîn o zguduir .i via a cum vrei. dragul meu. cu glas sc zut : ² Bine.i stau în cale cu nimic. i-am spus totul ! Te rog. cu tr s turi înd r tnice. în orice clip sînt gata s fac un r u. Dar de cînd am aflat c în lumea aceasta este un adev r.. cople it de gînduri: ² i iaca a a î i croie te drum adev rul. ² îl încredin a ea cu glas întret iat. i. e adev rat. nu m opri!. lacrimi mari i tulburi. f r o pricin anume ! Acum îns to i mi se par altfel. cuprinzîndu-i trupul voinic i zvelt într-o privire cald . mam ? ² întreb Pavel cu nemul umire. ² Numai s te p ze ti. f r nici o fereal ! Oamenii se ur sc unii pe al ii i trebuie s te p ze ti de ei! Sînt lacomi i pizma i. acum tii ce fac i unde m duc . nu în eleg nici eu! Cînd eram copil m temeam de to i oamenii. Pavel. tiu numai c mi s-a mai îm-blînzit inima de cînd am aflat c nu to i sînt vinova i de tic lo enia lor.. ² N-am s . buzele i se mi cau f r glas. iar din ochi i se prelingeau încet i rar. s te p ze ti ! i cum nu tia s spun de care lucru anume trebuie s se p zeasc . a a. uite. Dormea cu fa a în sus i pe perna alb i se l murea limpede chipul smead. dac m iube ti. îi spuse aspru i r spicat. f cu cî iva pa i prin odaie. ² B iatul meu drag ! ² izbucni ea. într-un oftat. Cu ochii inti i asupra lui. el îi r spunse zîmbind : 22 ² Oamenii sînt r i. au s prind ur pe tine i au s te r pun ! Pavel st tea în u i asculta vorbele ei pline de am r ciune. El se aplec i. mama se opri la c p tîiul lui . ad ug cu mîhnire: ² Sl be ti mereu. într-o zi de s rb toare care se nimerise s cad în mijlocul s pt mînii. Intru tîrziu îi spuse : ² Nu mai e mult i se lumineaz de ziu . ea r spunse suspinînd : ² Nu tiu. Cînd te-oi apuca s -i ar i a a cum sînt i s -i judeci. ² Din ora ? ² repet marna i deodat o podidi plînsul.i fa a cu or ul. mi se pare c i oamenii sînt mai buni!. o întreb : ² M-ai în eles ? ² Te-am în eles ! ² r spunse ea. numai în c ma cum era. ² i-e fric ? ² Mi-e fric ! ² m rturisi ea. i asta nu-i a bine ! Dup ce Pavel se culc i adormi. mama se scul înceti or din pat i se apropie de el. tare te-ai mai schimbat.. una dup alta. ar îi bine s te culci i s dormi pu intel ! ² Am s m culc îndat ! ² încuviin el.. aspru. pe unii din pricina tic lo iei lor.. Atîta numai te rog: nu vorbi cu orice om. începu a vorbi zorit. O vreme st tu t cut. ² Dar ce este. Cuvîntul Ämam ". privind-o drept în fa . descul . dup aceea urm domol. pe al ii nici eu nu tiu pentru ce.

Se auzi o uier tur . care se a ezase în fa a lui.. desf urîn-du-se în toat în l imea.. aplecîn-du-se ca s nu se loveasc de pragul de sus. dar altfel nu se poate 1 i plec . Ea voia s -l întrebe cine e. ² Nu-i prea grozav ! ² î i d du cu p rerea. avea ceva hazliu i atr g tor. intr în odaie. frica asta e nenorocirea noastr ! Iar cei ce ne poruncesc se folosesc de frica noastr i caut s vîre i mai stra nic spaima-n noi. fulgi m run i i de i acoperiser p mîntul înghe at i acum se auzea scîr îitul om tului sub pa ii b iatului care se dep rta. în cele din urm se a ez i. ridic f r grab mîna dreapt i. aplecîndu-se adînc c tre ea. Se îndrept c tre un scaun. apoi î i puse picior peste picior i. se ridic . se sp l ... a teaptâ-l pu intel ! ² îl rug ea cu glas sc zut. Feciorul o privi posomorît i-i propuse : ² Poate c ar fi mai bine. încovoin-du-se i strecurînd priviri piezi e în toate p r ile. iar întreaga lui f ptur col uroas . ca i cînd ar fi vrut s se încredin eze c era îndeajuns de tare. toate laolalt îi d dur mamei oarecare curaj. îl auzea pip ind i bîjbîind pere ii cu mîinile.. 25 c sc . Toata via a într-o fric am dus-o. Doar ei erau cei care îi ar taser feciorului ei drumul pe care mergea el acum. ca un ochi neclintit. r spunse: ² St m cu chirie. care pînde te cu vr jm ie pe cineva. pu intel adus de spate i cu picioarele atît de lungi. i te rog s nu. de unde vine. r t ci nehot rît prin bezn c utînd parc ceva. Sîmb t seara. Pe unul îl i sim ea cum d tîrcoale casei. dup ce r sufl cu mare larm . ridic un picior i scutur cu c ciula om tul de pe cizm . ² Da' Pavel nu-i acas ? Cu mi c ri domoale. ca i cînd s-ar fi înfipt în peretele de lemn. de cîte ori î i aducea aminte c în casa lor vor veni ni te oameni str ini. spune-le c m întorc îndat . Omul o privea f i i cu bun voin . omul î i scoase scurta îmbl nit . La început pluti prin întuneric. Avea capul rotund ca o bil .. se mistui sub fereastr . Pe ea o podidi o sfîr eal în tot trupul i se l s pe lavi . mama tres ri i. Pavel se întoarse de la fabric . îi spuse ocolindu-i privirea : ² Dac vin. inima însp imîntat i se oprea parc în loc. întreb : ² E c su a voastr . dup aceea. îl cercet . înfrico tori.² Uite. erpuind ca un uvoi sub ire. ² mi-e sufletul n p dit de fric ! El îi r spunse cu glas potolit i mai blajin: ² lart -m . punîndu. în adîncul ochilor lui limpezi lic rea o scînteie juc u . deodat .. din str funduri... î i azvîrli c ciula într-un ungher i. leg nîndu-se pe scaun. î i roti cu luare-aminte ochii cenu ii i bulbuca i prin tot cuprinsul od ii. s te duci undeva ? Ea sim i obida cuprinzîndu-i sufletul. I se p rea c ni te r uf c tori îmbr ca i în haine ciudate se furi au prin bezn spre cas . o întreb : . Peste zi ninsese .. In odaie se ivi mai întîi un cap cu o uria cu m mi oas .i fie team . U a se deschise. must ile stufoase i cu vîrfurile pleo tite. repet mi carea i cu piciorul cel lalt. obrazul ras proasp t. Mama îi r spunse cu glas tînguitor: ² Nu te sup ra ! Cum s nu-mi fie fric . de cînd îl cunoa te pe feciorul s u. se apropie. p rul tuns m runt. dar tocmai atunci str inul se opri din leg narea lui i. ² Iac t c -l ad st! ² r spunse cu glas domol lunganul. ori sta i cu chirie ? Mama.i palma la gur . vîrî i în cizme. Cl tin din cap în semn de împotrivire i spuse : ² Nu ! De ce adic ? . Afar întunericul de nep truns se lipise de geam. ² Pa a vine îndat . 24 Era c tre sfîr itul lui noiembrie.. cump nindu-se pe picioroangele-i de lungan. plecînd iar i. Trei zile mama se zb tu într-o adînc îngrijorare . trist i melodios. Lini tea lui. în tind se auzi trop it i tîr îit de picioare. i. î i schimb hainele i. se strecur încetinel un trup de vl jgan care. fa a deschis i cinstit . Mama edea pe lavi cu mîinile sprijinite i a tepta cu ochii a inti i c tre u .. vocea blînd . în l înd sprîncenele cu încordare. Purta o bluz albastr i ni te n dragi negri. gr i cu glas puternic i adînc : ² Sar bun ! Mama înclin din cap f r cuvînt.

) 27 ÄCe bine ar fi s fie to i ca el". avea o zdrelitur la cap taman ca dumneata.. limpede...² Dar cine i-a zdrelit fruntea. Ajutînd-o s se dezbrace. ² ad ug el. ² Da ! ² spuse mama cu un suspin u or i. cu o fa simpl de ranc i cu p rul b lai împletit într-o coad groas . iar acum o lun am intrat la fabric . zîm-bind. Fa de o m rturisire a a de sincer . Avea o voce plin . de pild feciorul dumitale i al ii ca el. ² Uite. Se dezbr c . ² Dup grai. dar ai întrebat prea. Vorbele acestea stîrnir iar i în inima mamei temerile de mai-nainte. Mama era bucuroas acum de cuno tin a acestui om i. Ea sp l toreas .. care st tea în pragul u ii de la odaia din fa . întreb cu o voce aproape optit : ² N-am întîrziat cumva ? ² Nu. ² Graiul meu e mai dulce decît cel rusesc ! ² spuse musafirul. Spre mirarea ei îns . îl întreb : ² Poate vrei un ceai ? ² Cum adic . ciupindu. ba chiar se mai gîndi c Pavel ar putea s se supere pentru c r spunsese atît de neprietenos acestui om ciudat. Porecl dat ucrainenilor. Apoi rosti grav : ² Pîn-acuma. iat c am f cut cuno tin !. ² zise fata t r g nat.. s rmana de dînsa ! De groaz mi se încrîncena carnea pe mine.. c era un be ivan i jum tate. ÄUmbl f r galo i!" î i spuse mama. trop ind zgomotos cu tocurile ghetelor. mama se sim i dezarmat . el ciubotar. în buc t rie intr o fat de statur potrivit . dar cu r ceal în glas: ² Da' ce te prive te asta. cercet fata din ochi. ² i demult e ti prin p r ile noastre ? ² Ap i s-a împlinit anul de cînd am venit în tîrg.. ² Ei. a î îndat c rbunii în samovar i ai s te dezmor e ti cu un ceai fierbinte ! ² se însufle i de- . c pîn i urechile i se mi car parc mai înspre ceaf . nu.i musta a. dup ce m înfiase pe 26 mine. a a.... Iar pe dumneata ? ² Pelagheia Nilovna. î i strînse buzele i. ² M-a p truns cam tare frigul. ² Da-a..i o înfiorare. parc n-ai fi rus ! ² î i explic b nuiala. Ce-o mai b tea. în dorin a de a-l r spl ti într-un fel pentru vorba pe care o spusese adineauri despre Pavel. cea care m-a luat de suflet. ² Sînt hohol M din ora ul Kanev. s m osp tez a a. ibovnicul cu un calapod. U-uf!. dînd din cap cu veselie. c era ciubotar. dup un scurt r stimp de t cere. p catele mele ! Te-am întrebat pentru c i maic -mea. stacojii de frig i intr cu grab în odaie. biruindu.. Am s r mîn aici. hoholul o întreb : ² E frig afar ? ² Pe cîmp e cumplit de frig ! Bate-un vînt. Deci. Iar i se auzir pa i în tind . O lovise. Am g sit oameni tare de treab . ² Pe jos venit-ai ? ² Fire te ! Dumneata e ti mama lui Pavel Mihai-lovici ? Bun seara ! Pe mine m cheam Nata a. cu o sclipire de zîmbet senin în ochi.. u a se i deschise de îndat i mama se ridic iar i în picioare. ca s vezi dumneata.. de unul singur ? ² zise el s ltînd din umeri. rotund i toat f ptura ei era durdulie. dar pentru femeie întrebarea însemnase o pricin de jignire. c ci îi în elesese tîlcul glumei. î i frec tare obrajii rumeni cu mîinile-i micu e. întreb cuviincios. l-a g sit spre jalea i pacostea ei. fraged . zîmbind i ea. L-a g sit nu tiu pe unde. dumnezeu s -l ierte ! Nu cumva e ti t tar ? Omul î i b l b ni scurt picioarele i zîmbi atît de larg. fii pe pace! ² r spunse hoholul. î i spuse ea cu o dorin fierbinte. nan ? Ii vorbise cu blînde e. ² Vasilievna. de-a dreptul ! E o amintire de la b rb elul meu.. l muri: ² Nu m-am sup rat. red. maic ? El se s lt cu tot trupul c tre dînsa : ² Nu te sup ra. cu un zîmbet de vinov ie. (N. ² Las' s vie i ceilal i i atunci po i s ne tot osp tezi. ² i dup tat ? ² o întreb mama.. rom. gura mic .

asculta cu luare-aminte cele ce se vorbeau în odaie.. Prin u a deschis arunc o privire în odaia din fa i dup aceea intr spunînd : ² Bun seara. c o fi bînd votc i cînd s-o fi îmb tînd. ² Spuneai doar c a murit. 29 Ä i sta ?" se gîndi mama cu ciud i r mase peste m sur de mirat cînd v zu c Nata a îi întinde vesel i bucuroas mîna. cea adev rat . ² gl suia Nata a. tov r ico. tovar i. Deodat prin mintea ei trecu gîndul c Pavel înadins o f cuse s cread c adunarea aceasta e primejdioas . ² tia sîrrt oamenii t i prigoni i de lege ? ² întreb ea înceti or. oamenii îl luau mereu în zeflemea.. prin Kiev. aproape ni te b ie an-dri.i arate mul umirea pentru un lucru. ² Nu-i nevoie! ² r spunse Pavel. trecînd cu grab în buc t rie. m i!. dar nici el nu-i d du nici o pricin de îngrijorare. dar tocmai atunci se deschise încet u a i intr în odaie Nikolai Vesovcikov. e ti înc tîn r . tii. cu un zîmbet cald.. mai ai multe de înv at. Musafirii edeau strîn i în jurul mesei. întreb cu glas în bu it: ² Pavel e acas ? ² Nu. în sfîr it veni i Pavel înso it de doi tineri pe care ea îi tia. Nikolai ? El î i terse cu palma lat obrazul ciupit de v rsat i cu pome ii ie i i. Pe unul din ei îl cuno tea. darmite s -l mai i înve i ce-i aceea binele ! Asta-i i mai greu. ² strecur un cuvînt hoholul. apoi. f ² De ce e ti a a de trist.. ² îi r spunse ea. Nahodka ? ² îl întreb fata pe hohol.. cu grab i înfrigurare. . î i mul umesc ! ² S cump r poate o sticlu de votc 1 ² propuse ea.. mama îl aduse în odaie. ² M i. ² Ca s în elegem de ce oamenii duc o via atît de rea. ad ug plin de îng duin : ÄTot copil a r mas !" VI Cînd samovarul d du în clocot. cunoscut de toat ' lumea ca un om peste seam de ursuz. poli i tii or fi lovind-o cu laba peste gur .. se a ezase în col .odat mama. B iatul îi spuse cu duio ie : ² Ai pus samovarul ? Foarte bine. trecînd în odaie. Pe cel lalt ² un b iat sfios cu p rul lins ² nu-l cuno tea. Apoi mai venir doi fl c i.i rîd de temerile sale. I se p rea c o cuno tea demult pe fata aceasta i c o iubea cu o cald Zîmbind. Cum se inea totdeauna departe de lume.. iar în sine. pe care nu putea înc s i-l l mureasc . feciorul b trînului ho Danila. iar Nata a. era nepotul b trînului Sizov ² muncitor la fabric . cuprins de o puternic dorin de a-i spune omului acestuia o vorb de mîngîiere. sub lamp . ² M uitam adineauri la v duva asta. ne tiind cum s . un gînd : poate c i mama o fi avînd ochii la fel cu ea. m gîndesc adesea la maic -mea i tot îmi vine a crede c tr ie te înc . petrecîn-du-l cu privirea pîn ce intr în odaie. fruntea înalt i p rul cre . ² i de ce ei în i i sînt atît de r i. ² A murit maic -mea. ² Nu-maidecît !. ² A tia-s ! ² r spunse el. amîndoi lucr tori la fabric . S na ti un copil i s faci din el un om ² e grea treaba. ÄS r cu ul de el!" gîndi mama i oft . cu o carte în mîn . cea care m-a înfiat. M gîndesc c o fi umblînd cu cer itul pe undeva.. la privirea ei atît de blînd i mi-a venit a a. îl chema Feodor i avea fa a lunguia . Apoi se auzi iar i glasul lui puternic: ² Ehe. ² tiu eu ?. Mama îl întreb mirat : ² Ce-i cu tine. ÄIan te uit !" se minun în sinea ei mama. b iete. Acum îns vorbesc despre mama mea. ca s . f r nici un cuvînt de bun g sit.. ² gr i el t r g nat. Nata a începu a vorbi în oapt . 28 i duioas dragoste de mam .

30 ² . . pentru mine.at. suspinînd adînc. umilit . de neobr zatele lor glume. Marna turna ceai. am zis c adic telea s vede i! Nata a rîse. era cel mai chipe dintre to i. dospit . zîmbea îngîndurat. f r a clipi. pentru c se frâmînta pe loc. înghesuind-o în perete cu tot trupul. plin de ner bdare . coborînd pu in glasul. i-i rabulnea in ouraz rasullarea lui fierbinte. încrun-tînd sprîncenele. Odat . mam ? ² întreb Pavel. ad uga ceva de la ea. iar fa a-i ciupit . i voia pesemne s spun ceva. zburlite din pricin c i le ciupea necontenit. Din cînd în cînd ridica ochii de pe carte i. ² încotro ! ² mirii el. iar hoholul spuse : ² Mul umesc. spunîndu-i: ² Duminic trimit pe itoarea. Nata a r sufl adînc. î i aduse aminte cum o pe ise r posatul. Cineva a deschis u a tindei i atunci el îi d du drumul f r grab . vede i! ² murmur mama. Glasul ei sonor se îmbina cu cîn-tecul melancolic al samovarului. Aplecat înainte.. cu buze sub iri..i stînjene ti oaspe ii ? ² i o rug cu glas de copil alintat: ² Hai. gîfîitâ. pe care nu o cunoscuse pîn atunci i. la o petrecere. op rind ceaiul. f r sprîncene. drept i eap n ca un b . dînsa t cuse. cu spatele încovoiat. de fl c ii care totdeauna duhneau a votc . încît nici nu i se vedea fa a. nan . ² N-am nevoie sâ tiu cum au tr it oamenii în trecut.i cerceta din ochi oaspe ii. dînd din cap întru sprijinirea celor ce spunea i plimbîndu. gazda. încercînd s . To i t cur deodat .. Era ca un basm i de cîteva ori mama c ut privirea lui Pavel. i f r ca fecioru-sâu. a prins-o în tinda întunecat i. leg nat de murmurul glasului Nata ei. A încercat sa scape dni strînsoare. mi ca din buze f r glas. dragii mamii. Cu ochii mici. mama l muri cu sfial : ² Vorbeam i eu a a. ochii verzi i vioi. Mama se sim ea i ea cucerita de aceast atmosfer f r seam n. î i arunc peste um r coada de p r b lai i începu a citi dintr-o carte cu scoar e galbene i cu poze. chipul oglindit în alama lucioas a samovarului i p rea c nici nu respir . hoholul se uita cruci . cîrlion. urm rind lectura. f r ca dîn ii. ² Ce-ai spus. c tremur toat .. In odaie domnea o atmosfer deosebit de pl cut . cel lalt. m icu scump i bun .. cu pieptul sprijinit pe marginea mesei. ² Apoi vede i. r spunde ! Cople it de ru ine i mînie. ² Eu ? ² întorcîndu-se c tre ei i v zînd c to i o privesc. tuns foarte scurt.Trebuie s vedem mai întîi cum a fost via a lor la început.. î i privea neîntrerupt. iar tovar ul lui. s . Mama închise ochii. smucindu-se înl turi. de parc ar fi repetat pentru sine cuvintele din carte. zîmbi i Pavel. Micul Fedea. Unul dintre cei doi fl c i. a întrebat-o cu glas în bu it i moroc nos : ² Vrei sâ te m ri i cu mine ? 32 Ea se sim ea jignit . î i mîngîia mereu capul cu palma i se uita int în podea. uitîndu-se la Pavel.i vad sfîrcurile must ilor. ci cum trebuie s tr iasc acum ! ² izbucni deodat în odaie glasul nemul umit al lui Vesov cikov. de vorbele lor de uchiate. ca s -l întrebe: Ce-i oare neîng duit în povestea asta ? Curînd îns ea osteni urm rind firul istorisirii i începu a. mi-au înghe at picioarele sloi ! ' ² Iac -ndat ! ² r spunse mama cu grab . Nata a î i în31 drepta mereu firele de p r care-i c deau într-una pe tîmple. s bage de seam . î i aducea aminte de toate astea i i se strîngea inima sub povara unei covîr i-toare mile pentru tinere ea ei trecut f r rost.i cu drag privirea pe fe ele ascult torilor. Pavel edea al turi de Nata a . Ca o panglic minunat se desf ura în odaie povestea omului primitiv. i a trimis-o. Dup ce b u o cea c de ceai. str duindu-se s nu fac zgomot cu paharele i urm rea cu luare-aminte vorba curg toare a fetei. care veniser o dat cu Pavel. cu coatele pe genunchi i cu obrajii sprijini i în palme. Vesov cikov edea pe scaun cu palmele proptite pe genunchi. pentru ceai! ² Nici nu l-ai b ut înc i te-ai i pornit pe mul umiri ! ² r spunse ea i. întreb : ² V stînjenesc ? R spunse Nata a : ² Cum s-ar putea oare ca dumneata. ² Hai. era neclintit ca o masc . avea p rul ro cat. d -mi repejor un ceai. î i aducea aminte de g l gioasele petreceri din tinere ea ei. Aplecat asupra c r ii. care tr ia prin pe teri i ucidea fiarele cu unelte de piatr . cu p rul auriu. abia întredeschi i. iar el îi fr mînta sîniî care o dureau.

². Mama nu în elegea pentru ce strigau a a. ² M întov r e ti. ² î i d du el însu i r spunsul. Vesov cikov. ² Oameni cu pîntecul s tul sînt destui. c vedem totul. noaptea. ² ad ug ea aproape în oapt . Ii pl cea înf i area sf toas a Nata ei. Pelagheia Nilovna. nana ! ² î i lu r mas bun hoholul. ² N-ai grij . Urm o dezbatere înfierbîntat . ci i s tr im omene te i s ciucern o via cu adev rat omeneasc ! Noi trebuie s ar t m du manilor no tri c via a aceasta de ocn . de i n-ar fi tiut spune nici ea pentru ce anume. sub privirea ei st ruitoare. aruncînd o privire hotârît c tre grupul celor trei. ² Iart -mâ ! sînt o neroad . Aceasta este datoria noastr . apoi se încovoie de spate i ie i în tind în urma Nata ei. Älan te uit ce gr bi i mai sînt!" gîndi ea. ² spunea hoholul.. ba chiar mai sus decît ei !. spre lumea adev ratei bun t i. precît mi se pare ! ² r spunse Nata a rîzînd.î i luar r mas bun. trebuie sâ venim cu r spunsuri drepte i cinstite la orice întrebare. ² Dreptatea este de partea celor care spun c iioi trebuie s tim totul. . noi trebuie s cl dim o punte care s duc spre lumea viitorului. ro covanul i cel lalt muncitor adus de Pavel se strînser tustrei unui în altul . cînd începur s se împr tie. în care ei ne in cu silnicie. în timp ce Nata a se îmbr ca în buc t rie. Trebuie s cunoa tem tot adev rul i toat minciuna.i obloje ti r nile ! ² se împotrivi cu voce surd Vesov cikov. tovar i. care-i urmarea pe to i.i împletesc eu o pereche de ciorapi de lîn ? ² Mul umesc. dar ciorapii de lin cam zgîrie. pentru ca cei din întuneric sa ne vad . ² Nu sînt de aceea i p rere ! ² strig Fedea. Nata a se uita la ea cu ochii pu in sub ia i printre pleoape i. f r a-i sl bi din ochi. i to i t cur . cum i-i împletesc eu n-au s te zgi-rie ! ² o încredin a Vlasova.i mai arde s . de soiul acelor oc ri grosolane cu care fusese ea deprins . c nu sîntem ni te pro ti. Trecuse de miezul nop ii. de parc to i li câii ace tia ar fi fost ni te copii pe lîng dînsa. ÄSe sfiesc de domni oara". ² Noapte bun . Vesov cikov i ro covanul au plecat cei din-tîi i asta de asemenea nu i-a pl cut mamei. mama se sim i oarecum descump nit . ² Noi trebuie s dovedim celor care ne apas grumazul i ne iau lumina. Trebuie sâ ne p trundem de lumina în elepciunii i s aprindem f clia noastr de la flac ra ei. nu ne împiedic s ne îmbog im mintea. cuvintele fîltîiau ca ni te lirnbi de fl c ri într-un foc de vreascuri. mama nu-i prea vedea cu ochi buni. ridicîndu-ne pîn la nivelul lor.² A a-i! ² înt ri i ro covanul. ni te vite. spre lumea în care va domni omenia. Mania se uita la fecioru-s u. sînt vesel ! . dar nici unul nu se înver una. c vrem nu numai s ne hr nim omene te.Cînd bale ceasul luptei. nici unuia nu-i sc pa . ² Sta i pu in. ridicîndu-se în picioare. privind-o drept în ochi . ² Pesle mocirla acestei vie i de putreziciune. ² De ce rîzi ? ² îl întreb ea stînjenit .... încii-nînd din cap cu r ceal .. ² A a. care st tea în pragul u ii zîmbind. dar i-am vorbit din toat inima !. ² Ce bun e ti ! ² îi r spunse Nata a tot a a de încet i-i strînse cu grab mina. hot rî mama în sinea ei. Gorki ² Mama -l1 Tloholul asculta i d dea din cap în tact cu vorbele fetei. 3 ² M. tovar i ! ² îi opri ea deodat . Mania îl asculta i i se umplea inima de mîndrie c feciorul ei vorbea atît de frumos. To i erau înv p ia i la a . dar oameni cinsti i nu prea întîlne ti. . 34 ² Negre it ! ² r spunse hoholul.. Cînd Nata a sfîr i. mama îi spuse : ² Cam sub iori cior pei pentru asemenea vreme ! Tmi dai voie s . Nahodka ? ² întreb Nata a. nu. se ridic Pavel i întreb cu glas lini tit : ² Oare singura noastr n zuin este s ne îndestul m pîntecul ? Nu. cînd ace tia.vreo vorb m car. cu ochii a inti i la ea.

jalnica i oarb . Dup un r stimp întreb încet : ² i se duce atîta cale.. ca pe ni te epi de ghea . uitîndu-se drept în ochii ei. doamne ! i nu-i e fric ? ² Uite c nu ! ² surise Pavel.. despuia i de 37 frunze. Vîntul zburda. în b taia juc u a vîntutui de toamn . a fost r sf at . grozav de s r cu ! i nu-i mare lucru s r ce ti. iat . pîn la ora ? ² Da. cale de apte verste. Vîntul i se încol ce te în picioare. i se zb tea în suflet. ca o mic pat de întuneric. îndur -te de noi ! ² se rug mama în oapt . dar tot pot sâ-mi dau i eu seama cînd e vorba de o treaba bun ! ² zise ea cu oarecare obid în glas. ² Dar acum ar trebui s te duci la culcare.. Afar viscolea.. ma culc îndat ! Se învîrtea în jurul mesei. s rmana de ea ! S r cu îmbr cat . pe to i ne a teapt închisoarea. Cu uier turi ascu ite care. îi înfoaie fusta. pe jos. Mama se opri. iar a teptarea suferin ei. ² i tare mi-a pl cut hoholul ! Iar domni oara ² ce fat de teapt ! Cine-i fata asta ? ² E înv toare ! ² r spunse scurt Pavel. în mijlocul cîmpiei. ² Doamne Isuse Hristoase. ² Hai. singur . tîrîndu-se pe pâmînt i purtînd fulgii de z pad de-a lungul uli ei. se mi c singuratic . ² Atunci e cum nu se poate mai bine ! ² r spunse el. trebuie s fii obosit . n pustindu-se în ziduri cu oaptele-i pripite i f r de în eles. e ca un firicel de iarb într-un de ert mohorît. vîntul se rote te în vîrte-juri i gone te bezmetic.. era mul umit i avea fa a transpirat de c ldura pl cutei tulbur ri pe care o sim ea la ghidul c totul a fost a a de frumos i s-a sfîr it atît de bine. în fa a ochilor i se desf ur deodat imaginea unei nesfîr ite cîmpii. picioarele-i micu e se afund în n me i. a alungat-o de acas . m turînd om tul de pe acoperi urile c su elor adormite. Fata p e te anevoie. Pe dreapta se-nal din mla tini zidul întunecat al p durii în care plopii i mestecenii sub iratici.se uita f r glas la fecioru-s u. ce e primejdios i neîng duit în ceea ce face i voi ? C doar nu-i nimic rau în asta. Fata se apleac înainte i. nu-i nimic r u ! Cu toate astea. O culcam cu mine ! ² Nu se poate ! Mîine diminea s-ar fi putut s-o z reasc cineva aici i tocmai de asta trebuie s ne p zim cu orice chip. scuturîndu.. . culc -te. face nego de fier rie i are cîteva case. Pa a. Asta trebuie s-o tii. ² De ce s te mint ? N-are s treac f r asta ! i îi zîmbi. e cam tîrziu !. i s-au f cut toate poftele i. ² Doamne. Un tremur scurt scutur mîinile mamei. Pavlu a ! ² m rturisi ea. Mama privi îngîndurat pe fereastr i întreb cu glas coborît: ² Nu în eleg. clipesc reci luminile ora ului. îi arunc în obraz puzderie de fulgi. E frig i te cuprinde spaima. plim-bîndu-se prin odaie. cump nindu-se din greu. Da' p rin ii încotro i pe unde-i sînt ? ² La Moscova ! ² gr i Pavel i. cuprins de uimire. ² Am s mâ culc.i pletele-i albe. Lacrimile i se adunau n valnic în piept. Cu glas sfîr it abia îngînâ : ² Poate c-o da dumnezeu s treac i f r asta. undeva.. troienite de z pad . pe care Pavel i-o vestise cu atîta lini te i încredin are. ² Bun ti-a fost gîndul s -i chemi.i înghe au sîngele în vine. urm tainic i grav : ² Uite ce-i cu ea : taic -s u e om bogat.. în fata ei. departe. acum porne te noaptea.. A fost crescut în puf. se tînguie cu jale. ² Eh. în înv luiri de nori albi. Pavel îi spuse r spicai : 36 ² A a este. Lini tit. nu-i a a ? Nu era deloc sigur pe cele ce spunea i tocmai de aceea a tepta de la el un r spuns care s-o încredin eze. St tea în mijlocul od ii cu sprîncenele ridicate a mirare i. o f ptur m runt ² o fat . ² Nu ! ² r spunse el cu blînde e.. V zînd-o c a apucat pe drumul acesta. Noapte bun ! Cînd r mase singur . sînt b trîn i proast . ² Dar ce nevoie era s plece ? S fi r mas la noi peste noapte. strîngînd ce tile fie ceai .. ca un fluture de noapte. mama se apropie de fereastr i se uit în uli . oprindu-se în fa a maic -si.² Fire te.

departe. mult neorînduial i nerozie. Lâsîndu.Pavel vorbea tot mai des i mai mult. Mama îi împletise o pereche de ciorapi i inu sâ-i pun ea.. foarte departe de dînsa. Mai veneau i oameni noi. b l ngânindu-se ca o limb de clopot. un om cu ochelari i b rbu mic . cur el i îngrijit de obicei. c via a de aici nu-i pl cea i stîrnea în el o lini tit .. cu mîinile ei. ea rosti încet i grav... ar gos de felul s u. obosit . pe care-l chema Samoilov. Nata a rîse la început. dar întotdeauna de o nesfîr itâ veselie i voie bun . c nu putea s-o accepte ca pe un lucru necesar. pas cu pas.. Nata a sosea înfrigurat . ce suflet bun avea i ea'! Ciudat.² Doamne. erau cei care stîrneau toate discu iile. zbîrcituri sub iratice i se resfirau ca ni te raze în jurul ochilor. rostea cu glasu-i puternic i adînc cîteva cuvinte blajin? i simple . Numai de mama îmi pare r u ! E cinstit i bun . unde to i oamenii duc o via cinstit i u oar . Fata în l fruntea i întinse mîna. Cînd vorbea cu Naîa a sau cînd o cuprindea cu privirea.. -a m ritai cu un b rbat mult mai în vîrst decît ea. înfiorat de groaz . de altfel.. în locul ei venea din ora Nikolai Ivanovici. Mamei i se p rea c omul acesta venea de undeva de departe. atît de fericit ! Fa a îi p li deodat . Iakov Somov. în iruindu-se în sapt mîni.. ca dumneata. atît de nec jit i obidit i totu i în inima lui g se ti mai multa sim ire... i pe care oamenii o urcau încet. ² M-am lep dat de p rin i ? ² repet ea ² Adev rat. Vesov cikov.. edea jos pe du umea i se uita la fata care zîmbea îngînduratâ. i în toate g sea mult pref c torie i minciun . fa de care se sim ea recunosc toare. cînd discu ia era prea aprins i prea furtunoas . Uneori. oft i t cu. deseori mult caraghioslîc i pe toate le socotea totdeauna v dit d un toare oamenilor. Bogat putred. vorbea cu glas domol.i mîinile pe umerii mamei. vorbea pu in. poporul care munce te duce o viat atît de grea. dar dup aceea t cu deodat i spuse cu glas sc zut. despre nego . Cînd d dea mîna cu Vlasova. Sorâ-mea mai mare ² o nenorocit . i zîmbea. ² Negâsind cuvintele ce-i trebuiau ca s . în luni. ÄDe-ar da dumnezeu !" gîndea dînsa în asemenea cline. Ridicîndu-se de pe podea. ap sînd cu t rie pe sunetul Äo". erau în toate dezbaterile de aceea i p rere cu Pavel i cu hoholul. . Vorbea despre lucrurile cele mai obi nuite.. îndur -te de noi ! ² opti mama. îi lua mereu la zor pe ceilal i .. iar mîinile îi erau totdeauna calde. tovar ii lui Pavel veneau la el acas i fiecare din aceste adun ri însemna o nou treapta pe o scar cu sui lin i lung. el i cu Fedea Mazin. VII Zilele lunecau una dup alta. moroc nos i lacom. cu capul plecat pe un um r. dintr-o alt ar . Ba pe deasupra. E micu ca un oricel i tot ca un oricel alearg iute-iute i i-e fric de to i. nu ! Uneori m simt atît de bucuroas . cel cu capul rotund i cu p rul b lai. Avea fa a g lbejit . ² S r cu a de tine !² suspin mama. g lbuie. Dar nu-i nimic! Tata e atît de aspru. Od i a Vlasovilor era acum neînc p toare. care ducea undeva. i c aici totul îi era str in.i dest inuie gîndul pîn la cap t.. dar dumneata e ti alt fel de fire ! ² zise Vlasova ² Te-ai lep dat-de p rin i i de toate. în fiecare sîmb t . Uneori mi-e a a de dor de ea. cu voce domoal i grav . mama întrez rea parc în ochii lui limpezi o lucire mai cald . poli ie. ² O.. în picioarele micu e ale fetei. cel cu fruntea înalt . i atunci to i se domoleau i reluau dezbaterea cu toat stâpînirea. c nu se putea deprinde nicicum cu via a aceasta. de îndat se ridica hoholul i. De partea lor se afla întotdeauna Ivan Bukin. arâtînd undeva departe. respingînd parca ceva. La adun rile lor. ea spuse cu voce mîhnit : ² Sînt prea b trîn pentru asta i nici carte nu tiu. cu glas de adînc încredin are: ² Dac ai ti. O umbr de invidie trecu o clip peste inima mamei. ca boabele de m t nii. atît de sp l cit de parc i-l sp la cu le ie... despre via a de familie. Pelagheia Nilovna... i se p rea c glasul lui suna mai blînd i toat fiin a lui era mai deschis . frate-meu la fel. pre ul pîinii i al c rnii ² pe scurt despre tot ceea ce fr mînta lumea zi de zi.pentru ce anume. ² Fh. de obîr ie din-tr-o gubernie dep rtat i care avea un fel al lui de a rosti cuvintele. dar înd r tnic dorin de a reface totul dup felul s u. iar ochii alba tri i se aprinser . discuta din ce în ce mai înfl c rat i sl bea. cu ochii la Nata a. eî i ro covanul. îngînduratâ : ² Am avut o d dac .. cînd se întîmpla s lipseasc Nata a.. despre copii.. daca ai putea în elege ce oper uria sâvîr im noi !. De altminteri toat purtarea lui era îndeob te altfel decît a celorlal i. f r a ti nici dînsa . i-o cuprindea . mai e i be ivan. mai mult bun tate decît la ceilal i ! i d du din mînâ de parc i-ar fi fost lehamite.

Auzise c sociali tii l-au ucis pe ar.. el n-are s fac nimic r u. f cînd cu ochiul c tre marna. Cînd auzi acest cuvînt. Nici asta nu-i pl cea mamei. într-o zi. Mama b g de seam iar i c Sa enka se purta cu mare asprime. Atunci le str luceau ochii de voie bun . 42 i. el nu poate s fac r u !" Pe urm cuvîntul acesta.. iar noi ² cu Ävrem i putem" ! Dup aceea se încinse între ei o discu ie al c rui tîlc mama nu-l mai în elese. cînd î i încrunta sprînce-nele negre i stufoase. ce zice i? S afle c i aici în Rusia au prieteni. In mers i în mi 40 cari avea ceva b rb tesc .i buzele într-o schim de nemul umire : ² Sa enka prea e aspr ! Nu tie decît s porunceasc : trebuie s face i a a. însufle i i de o senin veselie. cuprins de o mut înfrico are. ei doar l-au ucis pe arul cel lalt. cum se deprinsese cu alte nenum rate cuvinte. îi cuprindea pe to i deodat o bucurie n valnic i atunci mama îi privea cu mirare. slab la fa i palid . b -tîndu-se prietene te pe um r. avea nasul drept i. taman unde o doare mai tare ! Nu-i a a. mama se sim ea nelini tit . erau parc deplin încredin a i c oamenii aceia. Pavlu a ? ² Da | ² r spunse el. inîndu-se ca totdeauna drept i hot rît în fa a ei. ea ii spuse hoholului. ² Tr iasc muncitorii din Italia ! ² strigau cu un alt prilej. f r s le p trund în elesul. cînd vorbea. Uneori. zvelt . strîngîndu. ad ug cu o sclipire vesel în privire : ² Nobilimea. r mase cu privirea holbat la chipul domni oarei. Pavel f cu cî iva pa i prin odaie. Veneau i al i oameni din ora . îl întreb : ² A a s fie oare. Pavlu a ? Sociali tii doar sînt împotriva arului. stînjenit . mai lini tit. ² Numai c nu vrea s în eleag un lucru : c ea e cu Ätrebuie". departe. hoholul spunea : ² Stra nic ar fi s le scriem acolo. pentru c îi dezrobise pe rani. unor prieteni care nici nu-i cuno teau i care nici nu le-ar ti putut în elege limba. îi aud totu i i le împ rt esc entuziasmul.. gîndind în sine : ÄNu. cu ochi mari. aproape copil reasc i. i din pricina aceasta au fost numi i sociali ti. bravo vou . mai des venea o domni oar înalt .. necunoscu i. voind â se r zbune pe ar. chipul ei lua o înf i are aspr . ba uneori îi vorbea chiar cu glas ridicat. Sa enka îns nu era pe placul 41 ei i.toat cu degetele-i puternice i dup o asemenea strîngere de mîn ea se sim ea cu sufletul mai u urat. în ara lor. mai ales fa de Pavel. trebuie s face i pe dincolo.. care împ rt esc acela i crez. t cea i se uita la ea cu aceea i blajin privire cu care se uita odinioar la Nata a. ² Este ! ² înt ri i hoholul. de cîte ori venea. de ! * Pavel spuse cu r ceal : ² E o tat de isprav . Sa enka a fost cea dintîi care a rostit cu glas tare i r spicat : ² Noi sîntem sociali ti. ² Hei. îmb tat parc de propria-i bucurie. cu o scînteiere de lumin în ochi. plecîndu. mama. Aceasta se îniîmpla de obicei în serile cînd citeau prin ziare ve ti despre muncitorimea din alte ri. o fericire ciudat . pe vremea cînd era înc tîn r . cu timpul el î i pierdu ascu imea i în scurt vreme urechea ei se deprinse cu el.i mai taie pletele pîn cînd nu-l vor r pune. O chema Sa enka.. n rile fine îi tremurau u or. pe care le auzea necontenit. care întîia oar o însp i-mîntase. Cople it de acela i sim mînt de iubire atotcuprinz toare. î i trecu palma peste obraz i îi spuse zîmbind : ² Noi nu facem lucruri din astea ! Dup aceea îi vorbi îndelung cu glas potolit i grav. i acum ea nu se putea dumiri : pentru ce s fie fecioru-s u i tovar ii lui sociali ti ? Dup ce plecar to i. Pavel zîmbea. Ea se uita în ochii lui. se sim eau cu to ii ferici i. tovar i nem i ! ² sttiga cîte unul. se porneau pe rîs. Pavel ? . au jurat s nu. ea îl întreb pe Pavel : ² Tu e ti socialist. se vorbea pe atunci c mo ierii. Lucrul' acesta se întîmplase mai demult. Hoholul porni a rîde cu hohote : ² Ai ochit-o i ai nimerit-o! i ai atins-o.i privirea. începu a fi rostit tot mai adesea . i. c i aici tr iesc oameni însufle i i de acelea i idealuri i care se bucur . trimi înd aceste saluturi undeva. nana. ² Da' de ce m întrebi ? Mama oft adînc i.

ca despre ni te prieteni. venea la Pavel unul sau altul dintre tovar ii s i i. pe care le tia oricine. nici geam tul jalnic al sufletului cople it de nevoi. vorbeau îndelung despre francezi. asemenea cînt rilor biserice ti. Cînd tat -s u se apuc iar de furturi i fu din nou b gat la pu c rie. nan drag . muncitorii. To i muncitorii ne sînt tovar i . ca despre ni te oameni pe ca-re-i iubeau i-i respectau. contopindu-i pe to i într-un singur suflet . cre tea i se în l a ca o for uria . cînd î i îndreapt privirea asupra vie ii i la fel se bucur i italianul. cucerit de aceast for . i binele. i cu fe ele vis toare. mama. decît pe toate celelalte cîntece. to i bog tanii ne sînt' du mani. dup ce ie eau de la lucru. nici melodia aspr a acestui cîntec nu erau pe placul mamei. Nici cît mîncau i î i beau ceaiul nu lep dau c r ile din mîn . i francezul. cunoa tem numai tovar i i numai du mani. Chipurile lor erau palide. oricum l-ar chema. î i croia drum tot rnai adesea în adun rile lor. ea este soarele care str luce te pe cerul drept ii. toate guvernele. care e în stare s nimiceasc totul. dar triste.. v întrista i i v bucura i pentru to i. era mai cu osebire unul care o nelini tea i o tulbura pe mama. uneori îns intonau alte cîntece. iar discu iile lor erau tot mai neîn elese pentru mama. ² Pentru to i. Nici cuvintele t ioase.de biruin ele lor. i oricine ar fi el. nan . i cîtâ for purt m în noi.. Cîntecul acesta ei îl cîntau mai încet decît pe oricare altul i el r suna totu i mai puternic decît toate. cucerit de for a lui tîn r i în l toare. pentru to i ! ² r spunse cu însufle ire hoholul. ² Ce oameni sînte i voi ! ² gr i dînsa într-o zi c tre hohol. Nikolai î i vesti lini tit tovar ii : ² Acum putem s ne adun m la mine. To i sîntem copiii aceleia i mame. iar cuvin-tele ² pline de un tîlc adînc gr itor ² m rturiseau o putere uria . f r 44 s poat cl di ceva . care acoperea prin for a lui uria i cuvîntul. îmb t toare i plin de speran e. în od i a aceea neînc p toare se înfiripa un. care o f cea s se in dreapt i cu fruntea sus. naiv dar puternic . ² Sînte i tovar i cu toat lumea ² i cu armenii.. i cînd o vedea în toat plin tatea ei. ² Ne trebuie.. pe care-l vedea cu ochii ei. englezi. f r deosebire. Ea ne înc lze te. cuprinzîndu-i pe to i în înv luirea lui. iar cerul acesta e în inima fiec rui muncitor.. nici strig tele a î toare ale unei vitejii n valnice gata s zdrobeasc . luînd parte deopotriv la bucuriile i la durerile lor. luau c r ile i începeau s citeasc i s fac însemn ri. Acestea toate mama le citea pe fe ele i în ochii tinerilor. i neam ul. încît mintea nu le putea cuprinde. suedezi. Cînd cuprinzi cu o privire limpede tot p mîntul i vezi cît de mul i sîntem noi. i f r culoare. inspirate. ² Ar fi timpul s -l cînt m în strad ! ² spunea Vesov cikov moroc nos. ² Noi nu cunoa tem na ionalit i. stîrnind în inimi presentimentul unor lucruri atît de mari. Via a lor era tot mai fr mîntat i mai înfrigurat . înfrico at. copiii nebiruitei idei a înfr irii muncitorilor din toate rile. i cu austriecii. mama sim ea f r s vrea c în lume se n scuse cu adev rat ceva m re i luminos ca soarele de pe cer. Pe acestea le cîntau cu voce coborît i grav . Cîntecele obi nuite. nu cunoa tem neamuri . acum i pururea i în vecii vecilor ! Qredin a aceasta. ca la o mare s rb toare ! Tot a a simte. sim mînt de înrudire spiritual a muncitorilor djn lumea întreag . cîntecul acesta nu avea nimic din viersul lumii vechi. cople i i de gînduri. era cuprins totu i de tulburare. fa de care cuvintele i sunetele cîntecului se dovedeau neînc p toare. Nu r sunau în cîntecul acesta nici suspinele pline de dor neîmplinit ale unei for e ce tînje te dup nem rginit. tot mai gr bi i treceau de la o carte la alta. f r vlag . Adesea cîntau. Aceasta îi f cea s se sinii uni i. i sunetul. ea îl asculta întotdeauna cu o deosebit luare-aminte i cu o nelini te mai adîncâ. se înfiripa. i r ul. le cîntau cu glas înalt i cu voio ie . Astfel. de i nu putea în elege acest sim mînt fie unire. neavînd timp nici m car s se spele. dar de dincolo de cuvinte i de melodie r zb tea ceva imens. un ziar ! ² spunea adesea Pavel. necunoscute. în sunetele lui nu se auzea nici îngîndurarea mîhnit a inimilor pline de obid . le sim ea r zb tînd din piepturile lor i. ca adierea unei zile de martie ² cea dintîi zi a prim verii care se apropia. i cu evreii. socialistul este fratele nostru care simte i cuget întotdeauna ca noi. deosebit de armonioase. Nu g seai în el nici pornirea oarb a r zbun rii i asupririi. Aproape în fiecare sear . între aceste cîntece noi. cu meiodii nemaiauzite pîn atunci. ca . care r t cesc stinghere pe c r rile întunecate ale amarnicelor nedumeriri. luminate de zîmbet. î i tresalt inima 43 i i se umple pieptul de bucurie. lumii de robi.

ridicînd din umeri. cîrciumarul Begun ov. a dres gardul care se pr bu ise. La vremea nop ii. ² Au cam început s ne ia la ochi ! ² spuse într-o zi Vesov cikov. ² De aceea-i pitpala:ul pitpalac. Oprind-o pe Vlasova. el se p streaz în sînul familiei ca ciuperca în o et. P rintele care î i însoar feciorul de timpuriu doarme lini tit ! în familie omul se ine mai curat i la trup. care vindea de-ale mînc rii la poarta fabricii. ² Vezi. cu grumazul ro u i zbîreit. Tineretul nu mai d pe la biseric . oamenii câulau s scormoneasc . s scoat la iveal ceva. a a c . Duminica. Pelagheia ! 4? ² Da' ce este ? ² Umbl un zvon ! ² îi opti tainic M ria. f r s -i dea r gaz a r spunde. Mama îi spunea lui Pavel tot ce se yorbea pe seama lor. sim ea o mîngîiere. f r s tiu nici eu pentru ce . î i scoase ceremonios apca cu cozoroc. Dar de ce în oapta... cu mult îndeniînare. adic un artei de eretici. hoholul îi sp rgea el lemne . nu minte cine-ndrug . în vremea de azi e de trebuin s fii cu ochii-n patru asupra omului . nu mai îndruga pr p stii ! ² Deh. c a a li se spune. In vreme ce lucra. Orice alte taine. Deasuprâ-i se roteau f r astîmp r zvonurile cu aripi pestri e . ce s tot alerga i mereu unul la altul. Mama îl îndr gea tot mai mult. s -l lu m pe hohol la noi în gazd . l sînd-o pe mama uluit Alt dat . sînt numai r t ciri ale min ii ! R mîi cu bine ! i.. iar hoholul pornea a hohoti cu rîsul lui gros i molcom. i la suflet . drept care fusese poreclit ÄOchi de os". ² Ce mai faci. prin unghere i ine sfat in oapt . ochi nepofti i strecurau priviri iscoditoare pe fereastr . a pus mîna pe topor i.i de treab . mama îi spuse lui Pavel : -² Hai. m rog matale? De ce se feresc dumnealor de lume? Apâi tot ce nu cuteaz omul s spun fa de ceilal i oameni ² la circium . arcuind bra ul în chip de obad . o flutur în aer i plec . dac Pavel ti-a-vea timp. de pild ² ce alta poate s fie decît o tain ! Tain . ² Cît despre mine. cum ar Ji al hlî tilor1). se adun în tain . alt dat tot a a. i hoholul se mut la ei. Pelagheia Nilovna ? Dar feciora. . minte cine urze te ! ² îi întoarse vorba precupea a. In locul dumitale eu l-a însura. f r mult vorb .. într-o zi. ² Zvon urît. asta-i ! Toat via a m-am strîmtorat. precum fac hlî tii. care putrezise. ² De ce s te mai strîmtorezi ? ² întreb Pavel.. un b trînel cur el. Cînd îl auzea spunîndu-i Änan ". o opri pe Vlasova în strad . C su a din marginea cartierului începuse a trezi curiozitatea localnicilor . o s fiu foarte bucuros dac o s se mute. a reparat o treapt la scara pridvorului. uneori cineva h tea în geam i îndat o lua la goan . maic ! Cic face un artei. ² S-ar putea s c dem curînd.. fire te ! Dar locul tainei este numai Ift sfînta noastr biseric aposioliceasc . orice fat v-ar lua. zeci de ochi iscoditori îi cercetau cu b nuial zidurile. Omul purta pe nasul ascu it i lucios o pereche de ochelari cu ram de os.. adesea.. îi trînti pe ner suflate un potop de vorbe goale i de cîrîieli. s vîr ite prin col uri ascunse. ² Mai apoi i fetele sînt sup rate foc pe voi! ² urm ea. fie tecare cat a tr i dup cum îl taie capul. într-o zi. Numai c voi nici nu v uita i la ele ! Umbla vorba c v aduce i niscai stricate de la ora . M ria Korsunova. i c or s se bat cu biciul unul pe altul. întîlninri-o într-o zi în pia . Are s v vie mai la îndemîn a a. pe nesim ite. taman bun de însur toare. C s-a pornit mare r t cire fn cugete i faptele sînt pline de nes buin . ‡² Sînte i co cogea fl c i de însurat.ul dumitale ? N-ai de gînd s -l însori ? E fl c u în toat puterea cuvîntului.. înf urat totdeauna intr-o leg tur de m tase neagr i cu o vest groas de catifea liliachie peste piept. ² Ei. El s lta din umeri i t cea. fluiera cîntece frumoase i triste. ca s cad -n capcan ! ² zise hoholul. care se pitulase parc între pere ii casei de ling rîp . ocole te locurile publice.albinele din floare în floare.. odat a venit cu o scîndur pe um r. tiindu-v vrednici la lucru i cunoscînd c de be ii nu v ine i. ca o mîn» moale de copil pe obraz. to i unul i unul. o pov ui i ea : ² la seama la b iat. v duva unui fierar. de ce s nu m strîmtorez acum pentru un om de omenie ? ² F cum vrei ! ² r spunse feciorul. o vecina a Vlasovi-lor. Mario.

îi urmau sfaturile. dup ce se duse la culcare. ² gl sui arar Pavel. strîmbînd clin nas cu sil . Se statornici iar i t cere. Aceast monahal asprime a firii lui Pavel o nedumerea. dar i se p rea c to i se temeau de el i c nimeni nu-l iubea. s-ar fi cuvenit s le spui prost nacelor stora cum e treaba cu m riti ul. parc : ² Mai bine las toate astea. red.. altfel nu ajungi la nici un cap t ! 4 49 Pavel închise cu zgomot cartea i întreb : ² i unde vrei sâ ajungi ? Amîndoi t cur îndelung. ² Ei. altminteri ar fi g sit ele calea 1 observ Pavel. nan . eu a a socotesc.² P i da' cum de nu ! ² f cu Pavel. l muri i-le voi ! Chema i-le aici pe cele mai iste e. ² Ei ? ² întreb hoholul. Nu-i mai tulbura lini tea sufleteasc . iar pentru cauz ve i fi pierdu i. pentru copii. i apoi r spunse : ² Or s înceap s se plimbe perechi-perechi. t tucule. ² De aceea nici nu mai vine în cercul nostru.. Interesant pereche ² o intelectual i un muncitor ! Ve i avea copii. Ii venea s plîng de mila hoholului. sâ nu-i spun nimic ? .. Dup un r stimp se auzi iar i glasul lui st pînit : ² Oare ea o fi b gat de seam ? Pavel t cea. ² De bun seam ! ² r spunse în sfîr it Pavel. Mama îl auzi pe hohol oprindu-se locului i se gîndi c în clipa aceea pe fa a lui s-a ivit un surîs. ² Tu ce crezi ? ² st rui hoholul. ² Andrei. num rînd secundele. dac n-au alt cale decît m riti ul ? ² Pricep prost. cu ochii închi i.. trebuie sâ vezi limpede ceea ce vrei. cealalt jum tate ur te. ² dar s zicem c e a a. Apoi întreb : ² Dar dac i-a spune ? ² Ce? ² C adic eu." se gîndea ea. i asta are s fie tot ! Mama r mase pe gînduri. Ve i fi sili i s lupta i din greu pentru o bucat de pîine. Deodat hoholul întreba : ² A adar. Ea st tea culcat . Ea vedea c pîn i tovar ii mai vîrstnici. ‡² Dar dumneata.. dar mai amarnic i se rupea inima de fecioru-s u. ca v c s tori i. coborînd i mai mult glasul. pesemne c Pavel începuse iar sâ citeasc . ² Sa zicem c te iube te i ea ² ceea ce eu nu cred. ² tiu ele ce le-a teapt . Hoholul vorbi : ² Jum tate din inim iube te. dar ce s fac .. pentru chirie. ² Vezi. mama.. ² Pentru ce ? ² îi t ie vorba Pavel.. ca s nu se prea gr beasc la aceast frîngere de oase. rom.. ² In mocirl toate iau iz de putregai ! ² suspin hoholul. Mama î i ridic ochii c tre fa a lui aspr . va trebui s munce ti tu singur. Prinse a fluiera încet i trist. ² Dar dac am face o încercare ? ² întreb hoholul. Pendula ceasornicului b tea caden at. Andrei. ² Nu cred c -i bine ! ² spuse Pavel t ios. Picioarele lui goale li-p iau pe podea. cum era de pild hoholul. Mama îl auzi pe hohol ridicîndu-se încet i pornind a se plimba prin odaie. se pomeni asculiînd prin peretele sub ire cuvintele lor optite : ² tii cît de mult îmi place Nata a ? ² spuse deodat cu glas sc zut hoholul. Amîndoi ! Urm alt r stimp de t cere. cînd Pavel i hoholul au r mas s mai citeasc . ') Hlîsit ² adep ii unei secte mistice în Rusia arist .. într-o sear . c dac iube ti o fat . i se temea s mai fac vreo mi care. Hoholul î i tîr ea greoi t lpile pe podea i în odaie se auzi din nou fluieratul lui a jale. Ce fel de inim o mai fi i asta ? Mama auzi din nou fo net de foi . ÄDragul de el. ² Atunci. c doar v d i pricep fotul. (N.) Pavel t cu o clip . se cade s i-o spui. ² oft mama. ² tiu ! ² r spunse într-un tîrziu Pavel. Dup aceea Pavel vorbi iar i. pe urm parte din ei au s se c s toreasc . ba înc din r sputeri. ² îngîn el un început de r spuns. din pricina col uroasei sale neînduplec ri... cu glas mai blajin.

E mai cinstit a a. Tineretul citea îns proclama iile cu înfrigurare : ² Adev rat. 52 Mama închise fereastra i se l s încet pe un scaun.i dregi cizmele. pufnea un fel de uier pe nasu-i borc nat i. se îmbr c în prip . drept i t cut. a a este ! Dar cei mai mul i. ca totdeauna.. punînd multe i m runte întreb ri. nu i-am spus nimic i nici nu te-am v zut azi .. Lunea îns foile ap reau iar i i iar i se stîrnea între muncitori un murmur în bu it.. Dar gîndul la primejdia care-l amenin a pe feciorus u o s lt îndat în picioare.. f r s tie nici ea de ce. pe unii ² pentru c ar tau o pruden care b tea la ochi. se o'ârau : ² la. îmi i cump r cizme noi ! ² r spunse el rîzînd i. La noapte se face perchezi ie la voi.. In aceste foi erau forfecate f r cru are rîn-duielile de la fabric . i d du fuga la Fedea Mazin care. ni te r zvr ti i ! Pentru asemenea ispr vi le-ar trebui un pui de b taie! i duceau foile la cancelarie.. pentru c sint prea pocit. Ar fi vrut s -i spun cuvinte de alinare. adulmecînd. 50 ² Cu a a ceva nu-i de ag ! ² slobozi cuvîn'uî t r g nat hoholul. într-o sear . M ria cl mp nea din buzeie-i groase cu o repeziciune neobi nuit . iar Pavel. atunci. La circium i la fabric se iviser oameni noi. Vedea prea bine cum oamenii se strîngeau tot mai mult în jurul lui. cum mi-oi primi salariul. în oapt : ² O s . clipind m runt din ochi. iscodind necontenit uli a. Lucr torii mai vîrstnici. Pendula însemna f r gre timpul care se scurgea. Andrei i se înf i parca mai mic de stat i mai aproape de inima ei . ² zise Pavel încet. ² Cît despre mine ² nu tiu nimic. to i începeau s se întrebe i s discute între ei : ² S-au l sat pesemne. îl g si la fereastr citind o carte . îndobitoci i de munca i deprin i s r mîn nep s tori la toate. sub iratic. fiind bolnav.. ‡ Vorbind. o întreb : ² Te pomene ti c . ai în eles ? i pieri. Ace tia c utau s -i trag de limb pe ceilal i. M ria Korsunova b tu în geamul de c tre strad i.t de îndîrjirea la fapt a feciorului ei.. ' . l sîndu. b ie ii s-au întrecut cu gluma. cînd la stînga. luptînd cu mîhnirea care-i sugruma glasul. ar trebui s . dar i se strîn-gea inima de mila lui i nu izbuti s scoat nici o vorb .iar muncitorii din fabric erau chema i sâ se uneasc i sâ lupte pentru interesele lor. a a. în ziua aceea insa. lep dau agale r spunsul: ² N-o s ias nimic ! ² Parc po i s faci ceva ? Totu i foile acestea stîrneau fr mîntare între oameni i dac nu ap reau o s pt mîn . care aveau la fabrica salarii mai bune. A doua zi diminea . hîr îind pere ii casei. încît în scurt vreme lumea începu a-i privi cu b nuial . î i puse un al pe cap. Pa a. la Vesov cikov. s-apuc m pe calea asta ! ² se învoi noholul.i mîna lung pe um rul ei. nu mai scot de la tipar. pe care nu-i cuno tea nimeni. Pîn atunci mama îi spunea hoholului Andrei Onisimo-vici .‡. iscodind. ² Mi-e greu de pe acuma. se d deau tiri despre grevele muncitorilor din Petersburg .. ² Uite. cu . i era mîndr de el. îi spuse: ² Andriu a. dar în acela i timp se temea de soarta care-l a teapt . Mama a în eles c toat aceast vîlv era stîr-ni. îi spuse gîfîind în oapt abia st pînit : ² in-te bine. la Mazin.i da seama. ha ? Mama îl b tu u or pe min f r a-i r spunde. s nu te ia r ceala de la picioare !..i fie i ie greu.. f r a. cînd i tu. Pelagheia. nu se dusese la lucru. chiar dumneata mi-i fi fiind maica mea dreapt 'J Numai c nu vrei sâ te m rturise ti. Vîntul se n pustea. i dup cîteva clipe urm mîhnit. arunca priviri piezi e cînd la dreapta. pe al ii ² pentru c dovedeau o st ruin ce da de gîndit. [X Oamenii din cartier începur a voroi despre sociali tii care r spîndeau foi scrise cu cerneal albastr .Ei. cînd mama deschise fereastra. Mama î i ascunse fa a în pern i plînse în bu it.i din sudul Rusiei.

d du scurt din cap i r spunse zîmbind : ² Crezi dumneata c se afl undeva. dar cînd auzi cuvîntul mamei.i fie fric ! ² spuse hoholul. nu. î i ridic fata stacojie de atîta suflat i.. f r a mai cuteza s se ridice. dar el nici gînd s se arate. netezindu. te plimb pe strad cu panga la spate. galben la fa . i tot stai a a. vreun suflet de om neobidit ? Eu unul ani fost de atîtea ori lovit de nedreptate. ² N-ai pus nici samovarul ! ² observ Pavel. -² Ce-i de f cut ? ² îl întreb Vlasova. dup sob .i cu mîna cea s n toas p rul cre . nelini tea pe care o stîrnise în su- . sporov ind: ² Pricin de spaim nu este. ² Asta nu ajut la nimic. ² Mie? ² Obrajii lui se îmbujorar dintr-odata i. i dup soba. ar tînd c r ile. i-ti pun ni te întreb ri. î i închipuise c Pavel va l sa îndat lucrul i va veni acas . ad ug : ² Ei. Ce s faci. nan . Trimit chiar acum pe cineva 'la el ! Dumneata du-te acas ² n-o s fie nimic. am v zut c nu face.i fie team ! ² r spunse Fedea. Fecioru-s u alese cîteva c r i i se duse s le ascund în curte. departe. tergîn-du. i-nîndu-le strîns la piept. ² Am aflat! ² r spunse Pavel zîmbind. El se a ezase în genunchi în fa a samovarului i sufla sîrguincios pe co . Andriu a! ² se minun mama. numai c te cuprinde oarecum ru inea. ² A i aflat ? ² izbucni ea tot f r s se scoale. s-au ru inat i au plecat. întreb : ² Dar cum vorbesc ? ² Oe parc nimeni nu i-ar fi f cut nicicînd nici un rau. A a-i via a. se a ez vl guit pe lavi a din buc t rie. 54 Hcholul se ridic în picioare. Mama se ridic de pe lavi i. dar cînd am cugetat mai bine. Trebuie s -i d m de tire lui Pavel.. ² Asta ne mai lipsea... î i d drumul acas i asta-i tot ! ² Cum vorbe ti i tu. uite. într-o bun zi. Stai. alungind undeva.. cu c r ile sub ea. cînd m-au c lcat iar i.i must ile cu amîndouâ mîinile.. croindu-i peste ureche. Pavel i hoholul se pornir pe rîs i mama se mai lini ti. ² Dar i dumitale i-e team ! ² zise ea.. te poarta de colo pîn colo ² ca s se cheme c fac i ei ceva pentru leafa pe care o primesc! Pe urm .. se învîrti îndelung vreme prin odaie. eap n. ² S nu. pîn ce Pavel i hoholul s-au întors de la fabric . m-au luat i pe mine cu ei. din care pricin cat s se arate înver una i i tare mînio i. care încep a cotrob i peste tot locul. s ri de pe scaun.. oameni în toat firea. nan drag î Vorba hohotului curgea lin i domoal . M-au b gat la închisoare i am stat închis vreo patru iuni de zile. iar hoholul se apuc s pun samovarul. i r mase a a. 53 ² D-apoi. A a e via a ! înainte m mai înfuriarn i eu pe oameni din pricina asta. în cele din urm . cu o mînâ care-i tremura necurmat. Aflînd vestea. se urc i-n pod.i sudoarea de pe obraz. ² li-e fric ? ² Da' ce fric !. dac oamenii nu pot tr i altfel? Necazurile te in de la treab i dac le iei în seam i z bove ti pe lîng£ ele î i pierzi vreirea degeaba. dac ai pivni se bag i-n pivni . acoio ! Sînt cumplit de îngu ti la minte. zîmbind stînjenit. Asta-i plictise te. (Jrît meserie ! î i dau i ei seama de asta ! Odat mi-au r scolit toat casa. Fiecare se teme ca nu cumva s -l loveasc cel de al turi i atunci cat s-o ia el înainte. dup o vreme te cheam la ei.mîna stîng î i leg na dreapta. cu s bii la old. care nu g sesc altceva mai bun de f cut decît s se in de asemenea fleacuri. Se întîmpl c li se anin cîte un fir de p ianjen pe nas i atunci încep a pufni. cînd vezi c se afl pe lumea asta oameni. c am i ostenit tot nec jindu-m i minimdu-m . ² Stai oleac . inînd degetul cel mare în sus.. îndrug numai nerozii f r noim . adun toate c r ile i. pe tot p -mîntul. ² îng im el. cu pinteni la cizme. a naibii treab . ba chiar i în ciub rul de ap . ne-tezindu. c utînd un ascunzi în cuptor. am tot umblat cu astea. De b tut cred c n-o s ne bat ! Mama se întoarse acas . Alt dat . Se uit i sub pat. Apoi iar dau porunc solda ilor s te duc la închisoare. Te treze ti cu cî iva in i. spuse parc dezvinov indu-se : . i uite a a. de poman . iar pe deasupra fi-i i ru ine.

dar de cer it ² n-am s cer esc ! Pavel se întoarse din ograd . aproape de miezul nop ii. f r s scoat o vorb . sur i apoi înc una . în vîrful picioarelor. Fedeakin. Pa a ! ² f g dui dînsa. ad ug : ² Mam . un mujic voinic. la miezul nop ii ² oamenii s-au culcat. mama se gr bi s-o ia înainte : ² Halal de mine! Nici nu s-a ar tat sperietoarea i eu m i speriasem ! Au venit cam la vreo lun dup noaptea aceea. se în uruba lîng patul mamei i.i o privire în odaie i repezindu-se înl untru. au s intre la b nuial : ÄM . holbîndu. Odaia era neînc p toare i se umpluse deodat de un miros p trunz tor de toval v csuit. Doi jandarmi i comisarul cartierului. Pavel se duse la u i împingînd-o înl turi cu mîna întreb : ² Cine-i acolo ? Cu o iu eal uluitoare se strecur în untru o f ptur uria . Nilovna ! Mama se îmbr ca i ca s . se l s iar i în genunchi i murmur : ² De mi-o da. ca s preîntîmpine glumele la care se a tepta din pricina spaimei ce tr sese. asta e maic -sa ! ² Apoi. iar a doua zi diminea a. rar . este ceva în casa. Al i doi cioc neau cu pumnii în .. privindu-l cu ochi mic ora i . arun-cîndu. d du l murire. luau c r ile de pe poli i le puneau pe mas .i dea curaj morm ia într-una : ² Ce-o mai fi i asta ! Vin a a. Mama se culcase i în timp ce a ipea îi auzea vorbind în oapt . dar în aceea i clip Pavel se ivi în prag i-i spuse lini tit : ² Stai în pat ² e ti bolnav ! In tind se auzir trop ieli înfundate de pa i. Andriu a ! Hoholul f cu un pas uria c tre samovar. c dreptatea e de partea noastr . fochistul Rîbin.fletul mamei a teptarea perchezi iei . iar cînd acesta încuviin din cap. n-am s zic nu . iar ei dau buzna !. c noi nu urm rim nimic r u. de zbucium.i fac perchezi ie. iar cu cealalt ar tînd c tre mama. tergîndu. cu fa a negricioas . Era tîrziu. Mania oft i-i dori din toat inima : ² S .i musta a : ² Trebuie s . nu-i a r. cei doi jandarmi îl împinser pe Pavel la o parte. ad ug : ² Iar sta-i ² chiar el ! ² Pavel Vlasov ? ² întreb ofi erul. ochii lui bulbuca i zîmbeau plini de lumin i întreaga lui f ptur . anun înd cu depiin încredin are : ² Acuma n-au s le mai g seasc ! ² i începu s se spele. Nikolai Vesov cikov se afla i el la Pavei i împreun cu Andrei vorbeau tustrei despre gazeta lor. Pe urm Andrei trecu prin buc t rie. i închise încet u a dup el.i dea dumnezeu noroc. tii bine doar. ² Cum v numi i ? ² se auzi vocea lui. dar l murit : ² Se aud pinteni ! Mama s ri din pat i apuc fusta cu mîini înfrigurate. întinzînd mîna c tre Pavel. cam de irat .i cu grij mîinile. Scoal -te. Din tind intrar înc doi in i chema i ca martori ² b trînul turn tor Tveriakov i chiria ul lui.i ochii înfrico tor: ² în l imea voastr . cu îngrijorare. ? Cel care vorbise era un ofi er slab si de irat. de ce s ne temem ? ² M voi sili s m in bine. Vardistul cartierului. ofi erul spuse r sucindu. Rîbin spuse ap sat cu glasu-i gros : ² Bun seara. Rîskin. i deodat u a se deschise larg. hoholul intr cu grab în buc t rie i spuse cu glas sc zut. Dup aceea. a ezîndu-se unui în dreapta i cel lalt în stînga lui. trop ind cu mare larm .. iar în înc pere r sun un glas pi ig iat i batjocoritor : 56 ² Nu-s cei pe care-i a tep i. de vreme ce femeia asta tremur ca varga". era nespus de ml dioas . dac ai s te ar i speriat . în fa a ofi erului. i îndat ad ug cu glas mîhnit : ² De-ar veni odat ! Dar n-au venit în noaptea aceea. cu o min la cozoroc. c toat via a ne vom str dui pentru dreptate ² asta este doar toat vina noastr ! A adar. b trîno ! Dar dincolo cine mai e ? ² întreb el.-In tind se auzi zdr ng nit de c ldare izbit . cu musta negricioas . vra s zic .

apoi c tre ofi er. unul din ei se ca r greoi sus pe cuptor. da. cu o mi care dibace a mîinii. ai mai fost cercetat vreodat pentru infrac iuni politice ? ² întreb ofi erul. ² Adun c r ile de pe jos. cu un um r împins înainte. Degetele-i începur s r sfoiasc mai repede filele c r ilor. noaptea alb ... Din cînd in cind î i holba ochii mari i cenu ii. zî'mbi i-i f cu un semn prietenos din cap. Cineva se plimba agale pe sub fereastr . spuse t r g nat. le r sfoia. Cu degetele-i sub iri i albe. In mijlocul acestei t ceri. Tveriakov smuci din cap de parc l-ar fi ghiontit cineva in ceafa. apoi. Se a ternu o lini te adînc . Nahodka. 59 ² Dac e vorba de tic lo i. ² Care din voi cite te biblia ? ² Eu ! ² r spunse Pavel. iar cînd o v zu pe mama intrînd în odaie. voind s spun ceva. iar Rîbin î i drese glasul i se uit cu luare-aminte la. înfigînd-o în lata ciupit i nemi cata a lui Nikolai. chiar dumneata. se uitau pe sub scaune. i o clip to i statur parc încremeni i. Cînd i cînd cîte o carte c dea fo nind pe podea. cu lun plin . Nikolai. lâsîndu-se pe speteaza scaunului. m rog? Mama tresari. Numai c acolo jandarmii îmi spuneau Ädumneata". ci drept. le scutura cu filele r sfirate in jos. da. al turi de Favel. la r stimpuri un glas întreba încet : ² Aici te-ai uitat ? Mama st tea lipit de perete. i zorn itul pintenilor. hoholul zîmbi larg. nu-l sl beau nici o clip pe ofi er. cu obrajii iroina ue sudoaie. ² i ale cui sînt toate c r ile astea ? ² Ale mele ! ² spuse el iar i. ² Nikolai ar face mai bine s tac ! ² opti mama c tre Pavel. î i trosni degetele sub iri. Hoholul întinse mîna. soldat ! ² izbucni iar i Vesov cikov. cercetînd f ptura voinic a iui Nikolai cu o privire iscoditoare. vîrî i unul într-altul. acum îi vedem pentru întîia oar .. i-l frec . îl apuc de um r i-l trase înapoi. uitîndu-se chiorî îa Vesov cikov.i înfrîng teama. Str duindu-se s . Nimeni nu scotea o vorb .. De afar . le zvîrlea deoparte. Pavel ridic din umeri. -. î ni deodat glasul ascu it al lui Nikolai : ² i de ce arunca i c r ile pe jos. ridica i-le. Jandarmii î i întoarser privirile îmii c tre el. i cu privirea amintit asupra ofi erului. om tul scîr îia. îi spuse : ² Ia seama ! începu s cerceteze hîrtiile. nu cumva tii cine sînt tic lo ii care r spîndesc în fabric manifeste criminale ? Leg nîndu-se de pe un picior pe altul. pu in piezi . Cicatricea de pe chipul mamei se f cu alb . '. Ofi erul î i îngusta privirea. iat ochii i se învâluiser într-o negur deas .. Ofi erul elipi din ochiul drept. Tu.. cu pieptul scos în afar . pe nas : ² M-da. se auzea doar î suflarea gîfîit a jandarmilor.. Ii tremurau genunchii.i din ii m run i. apoi. Hoholul i Vesov cikov st teau într-un ungher. privea în odaie cu ochii ei f r de via . întinse picioarele sub mas . iar ochii lui mici. Ofi erul ridic mîna i. rîn-jind i sticlindu. Unul din jandarmi se aplec i. ofi erul lua c r ile una cîte una. Pe fa a ciupit a lui Nikolai se iviser pete ro ii.Hei. cenu ii. iar sprîncenele îi tremurau necontenit... împotriva c reia era gata sa izbucneasc într-un strig t de neputincioasa iiiinie.. urm : ² Dar nu cumva tii dumneata. ea nu mai umbla acum cu mersul ei obi nuit. Rîbin l s ochii în jos. ². ceea ce îi d dea o înia i are ue gravitate fudul i caraghioasa. începu s adune c r ile r v ite pe podea. ². î i netezi musta a i-l întreb pe Nikolai : ² Tu e ti Andrei Nahodka ? ² Eu! ² r spunse Nikolai i ie i înainte. Acesta ridic din nou capul i. P ea ap sat 'i zgomotos. 53 . ca i el.. iar sprînceana dreapt s lt în sus. ² A a ! ² zise ofi erul.. Hoholul î i r sucea musta a. . dar iar i r sun glasul înt rîtat al lui Nikolai : . cu mîinile încruci ate la piept.. Hoholul l s capul în piept. ² N-a în eles ! Eu sînt Andrei !..pere i. de parc l-ar H fulgerat o durere cumplit . Nahodka. Am mai fost cercetat la Rostov i la aratov.. amenin înd cu degetul c tre Vesov cikov..

. întîi s m îmbrac ! Venind din ograd . Acolo izbuti sâ. ² Aduce. aproape c uitase gustul lor s lciu . da. Cu asemenea lacrimi plînsese vreme de dou zeci de ani. el d dea mereu din cap i-i spunea ceva mamei. acoperind cu glasul s u vocea ofi erului. oprindu-se.. iar sprînceana îi lunec în jos : ² Dumneata s nu strigi ! ² spuse ea. ridicînd mina c tre ofi er : ² E ti înc tîn r i nu tii ce este durerea. ofi erul o privi. c n-o s . Fata hoholului era numai zîmbet. sacadat i nesigur i privind cu team fa a g lbejit a ofi erului. oprindu-se din citit. Acesta arunc hîrtia pe mas . domnule Andrei Onisimov Na-hodka. ² Lini te te-te. comisarul spuse : ² N-am g sit nimic. am cercetat peste tot ! ² Apoi. cicatricea i se învine i. femeie ! Ia seama.i fa a într-o schimâ de sil . m icu . Pavel ! ² strig mama. care citea procesul-verbal. o podidir lacrimi de obid i neputin . încre indu. smucindu-se spre mas . da ! Ofi erul î i strîngea gr bit hîrtiile într-o serviet nou-nou cu o încuietoare str lucitoare.i firea.i ajung lacrimile pentru cîte te mai a teapt ! Cuprins iar i de ciud . Ceafa lui puternic era ro ie de n vala sîngelui. ² Scoate c ciula ! ² strig ofi erul. cu inima plin de ciocoiesc dispre fa de toat lumea. dac sînt inut de rnîini ? ² întreb Nikolai. Rîbin se apropie de Vlasova i. pentru toate ! Dac ai i dumneata o mam . ea spuse : 61 ² O mam are destule lacrimi pentru toate. s rind într-o ap ' rece. . ² Lasâ-m . bâtrîno ! îmboldit de un sim mînt de ur fa de omul acesta. i. da.Iac pe cine-i rîcîie toate astea !" gîndi ea.trecîndu. ² Scoate i-I afar pe dobitocul sta ! ² zise ofi erul. ar fi fost cuprins 60 de hori . dar acum. în anii din urm . mur-inurînd : ² Dumnezeu are grij de cei drep i !. ridicîndu-se în picioare. ² Asta o ve i afla mai tîrziu ! ² r spunse ofi erul cu înveninat polite . i-i spuse : ² Prea devreme ai luat-o cu bocitul. n scut nelegitim. Nikolai! ² spuse Pavel cu glas domol i plin de c ldur .. care-i tremura ciudat.i propteasc picioarele în podele i.. ² Pe dumneata. ² La revedere..i domol degetele r chirate prin barba neagr . ea tie asta. mar ! ² d du el comanda. îi spuse înceti or : ² ine. strîn-gînd mîinile celor doi tovar i. Ea f cea semnul crucii asupra lui. . ² Semna i ! Mama se uita cum isc leau ceilal i procesul-verbal . se-n elege ! ² pufni ofi erul rînjind cu tîlc. atingînd-o cu um rul. întorcîndu-se c tre mama. înt rîtarea i se domolise. mama se îndrept deodat din tot trupul. Andrei. iar în ochi îi scînteia o aprig mînie. mam ! ² cerc s-o opreasc fecioru-sâu. ² Cum s -mi scot c ciula. ² Pentru ce ridica i oamenii ? ² Asta nu te prive te pe dumneata ² gura ! ² strig ofi erul. ² Bine-ai spus : la revedere ! ² repet ofi erul. Rar îi fusese dat s vad de aproape astfel de oameni i aproape c uitase de existen a lor. ² înainte. Nikolai fu adus de fa . te arestez ! ² Pentru care fapt ? ² întreb lini tit hoholui. inima i se descle tâ din încordare.i-l pe arestatul Vesov cikov ! i începu s citeasc cu glas tare hîrtia pe care o inea foarte aproape de ochi.. strig : ² Sta i. o întreb : ² tii carte ? ² Nu ! ² r spunse Pavel. Doi jandarmi îl în f car pe Nikolai de subsuori i-l tîrîr în buc t rie. ² Avem doar de-a face cu un om cu experien . cît inuse c snicia ei. ² Nu te-am întrebat pe tine ! ² se r sti ofi erul cu asprime i ur : ² R spunde. Vesov cikoV pufnea din greu pe nas.. mama sim ea în omul acesta un du man neîndurat. la revedere. Ascultîndu-i glasul lipsit de vlag . rînjind cu tîlc. ca i cum.

cu degete p roase. cum se deprinsese a-i spune numai în clipele cînd î i deschidea sufletul. dar mintea ei nu putea p trunde în elesul acestei întîmpl ri. pieri. sim ind nedeslu it durerea care-l fr mînta. Uitîndu-se cu nedumerire prin odaia r v it . El p li. ² i-a fost fric . cînd î i vîr mîinile lor murdare. î i trecu mîinile prin p r.. ai v zut cum se face treaba asta ?. Samoiiov. a b tut din picior ! ÄAm s te bag în pu c rie. nici mama . cu o mi care iute.i putrezeasc oasele!" De cînd sînt eu. barem. veni lîng dînsa. i-i spuse domol : ² Nu tiu s fiu altfel. acolo au s .i mîinile înl turi. ca de orb... eram singurul lor copil i amîndoi m iubeau.. urm : ² S m loveasc numai careva ² i ca un cu it am s m împlînt în el. se f cuse perchezi ie i la el.. i cum ne amenin a !. spuse îngîndurat : ² Ei.. ² spuse încet Pavel. ² Hai. ² Mi-a fost fric s nu dea-n mine ofi erul ! Era unul cu barb neagr .Dup aceea grupul de oameni în mantale cenu ii ie i buluc în tind i.. ² Cum î i mai b tea joc de noi g lbejitul acela. i asta doare mai groaznic. închise ochii o clip . ² Acum destul.Somov i al i cinci in i au fost aresta i. b iatul mamii. mam ! Va trebui s te obi nuie ti cu mine a a cum sînt. dintr-o dat ! ² E ti sub irel i firav! ² zise mama.. ocolind cu grij c r ile i rufele împr tiate pe podea. Pavel spuse posomorît : ² Hh. Marna veni c tre el.. r mîne i cu bine ! i. cu din ii am s -l sfî ii ² s m ucid . m surîndu-l pe Pavel cu privirea p trunz toare a ochilor s i întuneca i.i un fior de spaim : ² Dar dac i-or pune la cazne? Dac le-or sfî ia carnea? Dac le-or frînge oasele? Cînd ma gînriosc la sta.. spunea. inima mameî prinsese a bate mai potolit. urma abia stâpînindu.. râv indu-l i. ie i f r grab în tind .. Rîbin ie i cel din urm . pesemne. m cuprinde groaza !. tu ind în barb .. voind s -l lini teasc . a a-i ? ² Da ! ² r spunse el. ² Ba sufletul i-l frîng. mama opti ab tut : ² De ce o fi fost Nikolai a a de col os cu ofi erul "J ² îi era fric . A r cnit. . Pa a ! O dat m car s-aud i eu de !a tine o vorb care s m lini teasc ! Da* unde se pomene te ! î i ^pun i eu cîte un gînd care m înfrico eaz . nici tata. ² i mi-e tare greu ! Mai bine m luau cu ei. zorn ind din pinteni. iar tu m înfrico ezi i mai tare.. Mama suspin i. iar pe"nas purta ni te ochelari negri. dup care spuse cu triste e : ² Ce fire aspr ai. dup un scurt r stimp de t cere. îi c ut privirea i-l întreb in oapt : ² Te-au umilit.. C tre sear se ab tu pe la Vlasovi Fedea Mazin . 63 xr A doua zi s-a r spîndit tirea ca Bukin. au s te ridice i pe tine!. pe mine nu m-a b tut nimeni. ² Au venit. î i strînse buzele. 62 Pe fecioru-s u i-l l saser acas . mai bine s adun m toate astea. . îi spuse oftînd : ² Ai r bdare. Ii spusese Ämam " i îi spusese Ätu". Plimbîndu-se prin odaie cu mîinile la spate i cu f a i rari. apropiindu-se i mai strîns de din^a. Pavel o privi îndelung. burduhos... i-au înh at i s-au dus ! ² murmur mama. desf cîndu. mam ! Las i tu asta ! ² spuse deodat Pavel cu hotârîre. ² Cum ai s te ba i cu ei ? ² Am s m bat ! ² r spunse cu glas surd Fedea. drept care se socotea un adev rat erou. întorcîndu-se c tre Pavel cu ochii înro i i de n vala sîngelui. fa a i se lungi. O clip mama r mase t cuta. ² Au s m ridice! ² încuviin el. Fedea ? ² îl întreb mama. I se p ru c ochii lui se umpluser de lacrimi i. iar n rile începur a-i tremura..

mama-i spuse lui Pavel : ² sta are s se frîngâ cel dintîi !. Gazdele mele spun c e ti eretic.i coatele pe mas . ² V-a i dat pe fa hotârîrea.. cum s-ar zice: Äîn l imea ta. încadrat de o barb neagr i stufoas i ochii lui întuneca i. Sîntem aproape vecini. ² A a ! Uit -te la mine ² am peste patruzeci de ani. Pavele ? ² Am ! ² r spunse Pavel.. i Nikolai. Nu m duc nici eu. ² M cinste ti cu un ceai ? 64 Pavel cercet în t cere fa a lui Rîbin. dar niciodat nu s-a auzit nici larm de chef. mai g se ti prin ele i cîte un crîmpei nel murit. ² Bun ziua ! ² gr i el. se bucura v zînd c un om în vîrst vine s se sf tuiasc cu fecioru-s u i-i gr ie te ca i cînd i s-ar spovedi. Tu le-ai ticluit? ² Eu! ² r spunse Pavel. dac oamenii nu fac tr sn i. S-a întîmplat sa-I aud uneori vorbind la fabric i mi-am zis : ÄAsta nu-i din cei ce se las c lca i în picioare . nelini tit . Vra s zic . sprijinindu. am b gat-eu de seam c s-aduna la tine mult popor. dar a a se-ntîmpl iot-deauna : cine vorbe te multe i de toate mai scap i cîte una f r rost. Rîbin se a ez pe scaun. puternici. pentru c m in mai deoparte ? Vorbea rar. uitîndu-se pe fereastr i bâtînd darabana pe mas . Hoholul e i el b iat de isprav . ca i cum ar fi continuat o convorbire întrerupt . Peste cîteva clipe u a buc t riei se deschise încet i intr Rîbin. nevasta dintîi mi-a murit. Mama se duse în buc t rie s încing samovarul. m icu ! Am stat la mas . surîzînd. tu socoti c via a nu merge a a cum s-ar cuveni ? ') Duhobori ² sect religioas interzisa în Rusia arist . nou sprezece ? ‡² Nou sprezece ! ² încuviin Pavel.i de trebu oara matale.. Cîte au fost cu toatele. nici zvon de cine tie ce fel de tr sn i. ² Doar nu e ti numai tu ! Pavel. ba chiar i unele lucruri dt prisos.i vorbesc deschis. pentru c nu te duci la biseric . t cu. I se p rea îns c Pavel se arat prea rece fa de acest oaspete i. Dup aceea au început s ias foile acelea. Goi ii ² tacuna g5 ² Vra s zic . nu! Mama as^'ilta cu nesa vorba în eleapt a lui Rîbin .. ² Ce tot spui acolo ! ² se împotrivi mama. i tu. atuncea trea-ba-ncepe s cam bat la ochi . aici nu-i lucru curat ! Parc la mine nu se uit to i piezi . dînd din cap. i hoholul.. lat i smolit .i din ii albi. . Eh. sticlindu. Mama trase cu putere aerul pe nas i se dep rta de u .i barba cu palma negricioas i uitîndu-se inta în ochii lui Pavel ² i a a a-nceput lumea s vorbeasc de tine. Asta ni-a l murit mai bine ca orice în privin a voastr . Le-a cam speriat somnul poporenilor. îl cuprinse pe Pavel cu privirea-i înnegurat . Pavel nu r spunse nimic. Asta-i una. le-am citit pe toate! A a. Eh. Privirea-i lini tit avea o lic rire piin de tîlc. jignita intrucîtva c nu luaser în seam cele spuse de dînsa.. red. ² A a ! ² spuse el. sînt de dou ori mai în vîrst ca tine i am v zut de dou zeci de ori mai multe lucruri în via . Adic te. Demult te am sub ochi. numai a a. ² Dup aceea.Dup plecarea lui. ² Am s . pe cea de-a doua am l sat-o eu. dar curg tor. azi am venit de bun voie ! ² Strînse mîna lui Pavel. ‡ Neg sind cuvîntul potrivit. Mihailo Ivanovici ? ² Mul umesc. cu mîinile la spate.. Pavel. ² Treaba asta cu foile n-a fost r u chibzuit . zîmbi Zîmbi i Rîbin. scuturînd-o cu DU-tere iar pe mama o prinse de umeri i-o întreb . a venit perchezi ia. Rîbin zîmbi. Trei ani i ceva am slujit la oaste. ² Vra s zic a a ! ² exclam el.. îi tiu pe du-hobori1). 5 ² M. Degeaba. cat . ca s îndulceasc oarecum purtarea lui. iar noi o s ne vedem mai departe de-ale noastre". Om dirz !" Tu ai încredere în mine. rom ) Pavel se ridic i începu s se plimbe prin odaie. aceia n-au s biruie via a. Am umblat i prin Caucaz. v-a i dat cu to ii pe fa . am fost însurat de dou ori. (N. ² Iacât c-am venit iar i. î i mtngîie barba i. i a a. numai moartea poate sâ-l doboare. Ieri m-au tîrît ei. îl întreb pe Rîbin : ² Nu vrei s manînci ceva. mîngîindu. sco înd capul din buc t rie.

dar în urma ei tot r sunar vorbele lui Rîbin : . în care crezi dumneata. ² Cu alte cuvinte. uitîndu-se la Pavel cu un surîs plin de în eles. ² ci despre acela cu care ne amenin popii. mama. dar ne potrivim mai degrab cu fiarele din codru La biseric . ² Uite. evlavie. A a-i. ² A a-i ! ² îl întrerupse Rîbin. ² l muri Pavel. despre tot ceea ce pentru dînsa era sfînt i scump. cu vorbe t ioase.. Cînd fecioru-s u începea s vorbeasc despre dumnezeu i despre tot ce era în leg tur cu credin a ei în dumnezeu. ar tîndu-i cum î i ap r drepturile muncitorii din alte âri. în loc s ni-l arate pe dumnezeu.. despre acei dumnezeu în numele c ruia vor s sileasc pe oameni s se supun to i în fa a voin ei neîndurate a cîtorva. ca s ne ucid sufletele !. e ti înc tîn r ! Nu prea cuiio u oa menii ! Pavel se opri în fa a lui i spuse cump nit : ² Sâ^ l s m b trîne ea i tinere ea ! Sa vedem rnai degrab cine judec mai sanâios. cl tinînd din cap. îmbracâ-l în straie curate i ai s vezi cum se îns n to e te. Vorbea încet. Adu. de parc ne-ar amenin a cu ciomagul. ireac -l bine. ² Omul trebuie primenit. ca i cînd ar fi pus ici i colo cîte un punct. apoi urm i mai ap sat : ² Mie îns .. l sa i-o mai domol. se vedea cum îi tremurau mîinile. c dumnezeu l-a f cut pe om dup chipul i asem narea sa. mam . nu i-au pl cut cuvintele lui Pavei. ² E peste puterile mele sa-mi aud urechile asemenea vorbe. asurzitoaie. dup cum spui tu.. b trîn cum sînt. ba îi i arat omului cum trebuie sâ-i gr beasc mersul. izbind cu degetele în mas . dac riii-l lua i pe dumnezeu ? O podidir lacrimile.. o înfrico a. rogu-vâ ! Voi face i cum pofti i.. ÄParc pot eu s -i pricep gîndurile". ² A a-i ! ² strig Rîbin. Aici se amestec i mama.² Ba dimpotriv . trebuie cur it.i mai t iem negii. ² Eu. i trecu repede în buc t rie . locul unei credin e i asta o lini tea. despre fabric .i aminte. totu i. ² Nn. î i spunea mama.. om în toat firea. pe care barba-i mare i întunecat o încadra ca o ram cernit . n-am vorbit despre dumnezeul cel bun i milostiv. ea c uta întotdeauna privirea lui Pavel. vîrâ-l în scald . îi erau de neîndurat. Dar dincolo de aceast lips de evlavie bisericoas . Ea ne une te treptat pe noi.. rîzînd : ² Ehei. stîrninci în inima mamei chinuitoare r scoliri de teama. dar tot ea ne deschide i ochii asupra acestui amarnic tîlc al ei. de vreme ce omul este asemenea lui ! Noi îns nu numai c nu sem n m cu dumnezeu. m icu ! ² spuse Pa-vel domol. mam . dar fie tece cuvînt al lui c dea pe capul mamei ca o lovitur grea. ve mînt hula i minciuna i i-au pocit chipul. scurt i hotârît . ea mi te-a adus pe dumneata cu inima deschis . ² Iartâ-ne. ² Nu ne-ai în eles bine. Într-o vreme i se p ruse c nici lui Rîbin. Fiindc tocmai sp la blidele. cu o înv luire de duio ie în glas.. ar fi vrut ca e! s -i vad rug mintea mut de a nu-i mai sfî ia inima cuizbucnirile aspre i t ioase ale lipsei lui de £* 67. I-au dat. ne arat o sperietoare. n-o mai r bda inima i îi dojeni scurt i ap sat : ² Cînd e vorba de dumnezeu. Auzind îns întrebarea lini tit a lui Rîbin. Dum6b nezeu trebuie primenit. ² Am uitat c e ti prea b trîn ca s . V p ile întunecate. mam ! ² ad ug încet i grav Rîbin. Cînd i cînd Rîbin lovea cu degetul în mas . i credin a ar fi tot o în elare. cum se zice. spuse încet. despre st pînire. i va veni o vreme cînd ne va uni deplin. î i urmeaz mersul ei firesc ! ² gr i el. ² Pîn i pe dumnezeu ni l-au schimbat! Ei vor s întoarc împotriva noastr tot ce intr pe mîna lor. Pîn i fa a lui. A a ! Cum faci îns ca s -l cure i pe din untru ? Asta-i întrebarea ! Pavel gl sui înfierbîntat. pe to i laolalt . i eu zic c religia ni-i perlâ-n ochi.. E drept c întocmirea ei este nedreapta i ap s toare pentru noi. ce reazem îmi mai râ-mîne în durerea mea. ² Trase cu putere aerul în piept. ce tia care muncim toat via a . Vra s zic dumnezeu este asemenea omului. Uneori înt rea spusele lui Pavel printr-o izbucnire : ² A a-i ! Iar o dat . care-i î neau din ochii aprigi. mai bine plec ! ² spuse dînsa. Dac se umple de rap n. ea sim ea c în inima lui ardea.

iar nu din cap ! As.i împarte sufletul : asta e a domnului.i mai fac rug ciunea. trebuie f urit un dumnezeu. schimburi i c r i. iar cuvîntul e duh. Uneori 1 se p rea c atît mujicul acesta voinic.. cum ar fi.. Rîbin se a eza într-un col i t cea. zgîl îindu-le. .. Cînd vorbea el. hop i el. sc pîndule pe jos. f r s . dumnezeu e Iv. i-i recuno tea pe Cezar. dar acum nu o mai izbeau cu puterea dintru început . ² Cuget! ² spuse Pavel cu îndîrjire. dar totdeauna lini tit . i a blestemat smochinul pe nedrept. se auzea i b taia pendulei i trosnetul gerului de afar . o s vad . Asta-i! Cînd poporul va fi liber. toate înv turile .. de toate lucrurile.E un eretic ! Un r zvr tit ! î i spunea mama. cuprinzîndu-i pe to i cu privirea-i întunecat . sim ea crescînd în ei o nezdruncinat credin . de pild . pentru c nu eu mi-am s dit ura în suflet. c doar nu din voia lui nu mai d dea rod ! Tot a a i sufletul omului nu din voia lui e sterp de bun tate.ta-i ! Mama se dezbr c i se culc . Mama adormi i nu mai auzi cînd plec.de-ele. silindu-se s p trund cele ce spuneau ei. poate. înv ase sa se apere. ÄDep rteaz de la mine paharul acesta". in c utarea unei ie iri.² Ai v zut. Dac piere din suflet. în graiul meu de fochist: dumnezeu e ca tocul. ag îndu-se cu mîinile lor puternice. îng duia c s toria. are s vad el singur cum e mai bine. îndat se încingea între ei o discu ie nesfîr ita. ² Puterea izvor te din inim . dac se-ntîmpla s fie la Pavel careva dintre tovar ii lui. c toate sînt îndreptate împotriva lui. zvelt i plin de vlag .î Rîbin. Asta-i ! . ² Numai ra iunea îl va elibera pe om! ² spuse Pavel cu hotârîre. Pavel m sura înc perea în lung i în lat i podeaua scîr îia sub pa ii lui.. S-a spus : dumnezeu e cuvîntul. toate celelalte sunete se stingeau. cît i fiul ei tînâr. Poftim. .Mama îi asculta tulburat i-i urm rea. care s fie prietenul oamenilor ! ² A a cum a fost Hristos ! ² strig Pavel. spunea el. cu toate c nu-i era pe plac. au orbit deodat . care i >e p ruse la început atît de în elept i cu scaun la cap.. spuse posomorit din ungherul s u : 7V ² S vorbim de&pie ceea ce este. ² A a ! Vra s zic .. asta e a omului. Rîbin. i nici chiar împotriva lui Rîbin.. dac vrei. Pavele ? Iac de unde trebuie s porne ti : începutul nu-i în cap. Asta-i ! Ceie dou glasuri r sunau necontenit în odaie. împiedicîndu-se de cele c zute. nevoie mare !" în timpul acesta Rîbin rostea mai departe. Locul unde s l luie te dumnezeu este ginga . C amîndoi umblau bîjbîind de colo.. Destule i s-au b gat în cap cu sila ² ajunge ! Acuma lâsati-l s se dumereasc singur. as-cultîndu-i glasul. i atunci fa a ei se lumina de blinda lic rire a unui zîmbet a toate iert tor. cit despre ceea ce va fi ² nu tim. Ba uneori.. Pe cînd Hristos îng duia nego ul. cu umerii la i i cu barba întunecat . A a s tii ! El s l luie te în inim .i pierde credin a i speran a. dumnezeul cel înf i at în biserici. Se prindeau de orice. ² Am s . Pavele . ² Hristos n-a avut destul t rie sufleteasc . îmbinîndu-se i înfruntîndu-se într-un joc înfier-bîntat. netulburat i p truns de convingere : ² Acel loc sfînt nu se cuvine s r mîn de ert. îi stîrnea acum o pornire du m noas . unde nu prinde nimic alt decît. ² Ra iunea nu. O dat pe sâpt mînâ îi ducea hoholului. ci în inim ! Este în sufletul omului un anume loc. sco înd doar din cînd în cînd cîte un : ² Da.. iar nu în biseric ! Biserica est e mormîntu! Jui dumnezeu. dureros. care-l t g duiau pe dumnezeu. care pip ia zidul casei cu hîr îit de gheare ascu ite.dea totul peste cap: toat a ezarea vie ii.i vorbesc. f r a. care curgea înceat i lini tit . in.. Se deprinsese s aud cuvinte însp imîntâtoare prin sinceritatea i cutezan a lor. respingîndu-le. cu vocea-i" molcom . O cuprinseser fiori de frig i in suflet îi st ruia un sup r tor sim mînt de nemul umire.piu colo. dar oarbe. A a-i! Iar într-o zi. s .i d putere ! ² se împotrivi Rîbin cu înver unat dirzenie.. Dar el începu s vin mai des i. Cînd îns se afla numai cu Pavel. pentru c el are toat puterea ! El nu. cople ite de glasul s u. O s vrea.ma i în cuget. cînd ins vorbea Rîbin. Dumnezeu nu trebuie s îng duie nici o putere omeneasc asupra oamenilor. schimbîndu-le din locul lor. r mîne acolo o rana ² asta-i ! Trebuie g sit o credin nou . Voi da i-i numai toate c r ile în mîn i are s g seasc el singur r spunsul. la închisoare. nu mai sim ea atunci nici o pornire. poate. pipâiau tot ce le ie ea în cale i ie d deau deoparte pe toate. dincolo de aceste cuvinte ale lor. într-o zi i-au îng duit chiar s .

Acolo se tip re te gazeta noastr . sîntem parc obloji i în durere . a e-zîndu-se la mas . cîte o copeic de fiecare rubl . ian f bine i lâmure te-m . în durere ne înfâ urâm. ² Noi. Dup ce îi petrecu. fiind bolnav. Pa a. întorcîndu-se acas . veneau dintr-acolo roiuri de în ari.. îi strecura p sul lui: ² Ascult . turn torul Sizov. a purces a scrie. i au adunat trei mii opt sute de ruble. a a-i i acolo : bun fa de to i. Spunînd muncitorilor c m sura aceasta va asana cartierul i. încetul cu încetul. st ca sub o ap sare. pe care-l cuno tea . ci. care cerceta i asculta totul cu o p trunz toare lua-reaminte. cu o fulgerare în ochii lui mici. plin de miazme în bu itoare. mama îi spuse zîmbind lui Pavei : ² Ian te uit . unii i-i închid de bun voie. l murea el însu i lucrurile. XH Cei din cartier î i întorceau privirile tot mai des i mai st ruitor c tre c su a scund . n p dit de br det i mesteceni. Pa a ! ² spunea mama. Muncitorii începur s se agite. unul i acela i. care spunea tot ce avea de spus în cuvinte simple i pline de curaj. Trebuie ca afacerea asta cu copeica s apar neap rat..stea de vorb cu el i. ² Da. Abia dup aceea vorbi : ² Mam . pentru ca totdeauna i peste fot locul s ajung la nesfîr itul fir comun.. care împr tiau frigurile în tot cartierul. se întindea o mla tin mare. Pavel. deci. ca unul care ai carte i tii mai multe decît noi. voind s trag din asta un folos. Pavel se pomenea acas cu cîte un om care. le va îmbun t i via a. 72 Dar autoritatea lui Pavel crescu în ochii oamenilor mai cu seam dup întîmplarea cu Äcopeica pentru mla tin ". dup liturghie. i începea a povesti cîte o nedreptate s vîr it de poli ie sau de administra ia fabricii. ² gr i cump nit Sizov. ² ne-am adunat i ne-am sf tuit între noi i. un b trîn pl cut la înf i are. îmbr cîndu-se.. tu care cite ti atîtea c r i i cuno ti 'legile.. în dosul fabricii. Pavel îi d dea un bilet c tre un avocat din ora . Unde-s banii? C de baie nici pomeneal ! Pavel îi încredin a c zeciuiaia era nedreapt i c fabrica va fi cea care va trage folosul de pe urma acestei n scoceli . o dat cu r suflarea b l ii. Ii este greu. Mla tina era proprietatea fabricii i noul director. Pavel nu-i r spunse. în privirile acestea se ascundea adesea o b nuielnic team i o necugetat vr jm ie . care-i leag cu mii de noduri puternice pe to i oamenii iaolah . ² Asta-i ! Iar dac e ti n iîng ² rabd !... cic pentru a ne cl di o baie. dup ce se uita cu fereal în toate p r ile. ² A a i trebuie ! ‡² încuviin Rîbin. cum îl tiam acas . Era cea dintîi îns rcinare pe care i-o d dea fecio-ru-sâu i se sim ea tare bucuroas . Uneori. directorul dispuse s se re in din salariile lor. iac . cuprinzînd-o aproape cu totui într-un cerc de putred dospeal . cenu ie a Vlasovilor. ² E vreo treab cu primejdie ? ² întreb ea. un om înalt i ar gos. A doua zi.. i l c tu ul Mahotin. fr ioare. iar dac putea. to i glumesc cu el. ² Vezi. cu durere r sufl m. Vara.. tovar ii ne-au trimis la tine. Dac era vreo treab mai încurcat . de multe ori îns v deau o a î are plin de n dejdi. care descurca cu înd r tnicie încîlceala fiec rei întîmpl ri în parte. dar nu vrea s arate. venir la Pavel s -l în tiin eze despre noua hot rîre a directorului. 1 ² Bine.. ² Acum patru ani.. ² Nutnai-decît. nu se dusese la lucru i habar n-avea de aceast m sur . Asta nu-i nici o laud ! C doar nu to i sînt lega i la ochi .arilor cu copeica noastr ? ² Stai s vezi ! ² izbucni Mahotin. asta-n eleg i eu. b trînii. pe loc. cei doi plecar posomori i. pentru lucr rile ce urmau a se face. oamenii începur a prinde respect fa de acest tîn r cump nit. ² Noi.. c-au început i b trînii a veni la tine s le dai sfaturi ! Cople it de gînduri. Erau nemul umi i mai cu seam din pricin c func ionarii fabricii fuseser scuti i de plata acestui nou bir. ce tilalti. în sîmb ta cînd se afi ase hot rîrea directorului cu privire la perceperea copeicii. punga ii tia s-au mai apucat s siring bani. ² Asta înseamn c s-au pus pe jaf . î i puse în gînd s-o sece i totodat s scoat i turba din ea. rogu-te. du-te te rog în ora i d biletul sta.. a povestit înduio at : 71 ² Nu s-a schimbat de fel . ca s ne spui dac este vreo lege in care st scris c directorul poate s fac r zboi în. pentru c Pavei îi spusese deschis despre ce este vorba. bine ! ² r spunse ea repede..

f r s . ea începu a. frînt de oboseal . dar nimic n-o putea opri : cies-chizîndu. ² Noi sîntem cei care zidim biserici i . ² Un' te bagi? Al ii o îmbrînceau. La prînz îns veni la el într-un suflet Fedea Mazin. Pentru dreptate ne ridic m.. Deasupra mul imii plutea un nor de colb i de funingine . Gîfîind de atîta alerg tur . ² Vlasov ? S vie aici. ² î i trimite salut ri. îns e mai grea. slobozind din piept cuvîntul în care se deprinsese s toarne un atît de adînc în eles. ci sîngele nostru. ² Uite-l pe Vlasov ! ² strig cineva. Cum zici c -l cheam pe omul t u? Egor Ivanovici ? S-a întors acas tocmai seara tîrziu. cuprinzîndu-i tot mai strîns pe oameni. izbucnea i î i lua zborul triumfal.. c doar nu e mai rotund decît celelalte. La poarta fabricii se îmbulzea o mul ime de femei.i calea cu umerii i cu coatele. S vezi numai ce-i acolo ! Pavel începu s se îmbrace t cut. presim ea o întîmplare grav . gesticulînd i vorbind ceva. glasurile se contopeau într-o larm asurzitoare.i croi drum prin mulime. ²‡ Tovar i! ² repet el cuvîntul care-i d dea putere i avînt. Se strecu-rar tustrei în curte i se trezir înv lm i i în masa compact . agitat i fericit. c tre peretele atelierului de fier rie. Pa a ! Ce bine e cînd dai de oameni cu inima deschis ! i to i te respect . urca i pe un morman de fiare vechi. simplu i stra nic de mucalit ! O ine numa-n glume.i tot mai larg sumbrele-i aripi. ² ' 'Oameni cu inima deschis . Mama b g de seam c toate privirile se îndreptau in aceea i direc ie. ² Am v zut-o pe Sa enka ! ² îi povesti lui Pavei. unde. e un om bun i de treab . Cît despre Egor Ivanovici.. Mama r sufla din greu. ² Lini te ! ² se auzi din mai multe p r i deodat . întunecat . Mahotin. Revolta. tulburat . într-un n valnic clocot de ur . aprins de flac ra ideii de dreptate. Haidem ! Sizov i Mahotin m-au trimis dup tine . îl vesti : ² Toat fabrica e în fierbere. Pornir gr bi i i t cu i. dar mul umit . ² Au venit i muierile.i dea seama. minat de o nest pî-nit dorin de a fi al turi de dînsul. dreptatea -² asta-i ! Cuvîntul lui c dea asupra mul imii care scap r în strig te : ² A a e.. Undeva. care dintotdeauna ardea mocnit în piepturile lor trudite.. fe ele pline de sudoare ardeau. i pe chipurile lor întunecate ochii scînteiau iar din ii luceau. înver unindu-i i stîrnindu-i sa se înfrunte. e mai mult sînge omenesc în ea decît în rubla directorului. dînd din mîini i întârîtîndu-se unii pe al ii cu vorbe aprinse i bi-ciuitoare. asta-i !' Nu ne pas atît de copeica noastr . însufle indu-i. S le auzi cum mai ipa ! 74 ² Merg i eu ! ² zise mama.. Vealov i înc vreo cinci muncitori mai vîrstnici i cu mai mult autoritate. cic tu tii s -i l mure ti mai bine. se z reau pe fondul de c r mid ro ie al zidului Sizov. ² îmi pare bine c i-a pl cut ! ² r spunse Pavei cu glas domol. asta-i! i nu copeica ni-i scump . îl durea capul. Unii o înfruntau . sim i ‡c înfiorarea bucuriei de a lupta îi taie r suflarea i câ-l cuprinde dorin a de a. ² Ce-or fi pus la cale oare ? Iac am s merg i eu ! ² Po i s mergi. a muncitorilor. pielea de pe obraji plîngea cu lacrimi negre.ziua-n amiaza mare. Pavel nu s-a dus nici luni la lucru . Din toate p r ile veneau în goan al i oameni. în preajm . î i c uta loc de ie ire. care strigau i pcârau cu glasuri ascu ite. înainta mereu tot mai aproape de fiul ei. Pavel se ivi lîng Sizov i Mahotin i strig tul lui sun cu putere : ² Tovar i! Mama îl v zu p lind. cu buzele tremurînde i. acum se trezea. ² îi spuse Pavel. ci e vorba de dreptate.i arunca în mijlocul acestor oameni inima. r suna glasul stâpînit al lui Rîbin : ² Nu e vorba de o copeic . însemnata. Rîbin ! ² Bine zici. suspinele icnite ale aburului i fî îitul curelelor. fochistule ! ² A venit Vlasov ! Acoperind forfota i uruitul greoi al ma inilor. Iar Pavel. desfâ urîn-du. Un vuiet de în bu it fr mîntare st ruia deasupra mul imii în clocot.

De sus. ² Trebuie s -l chem m aici pe director ! ² urm Pavel.. nimeni nu ne va da o mîn de ajutor ! Unul pentru to i i to i pentru unul ² aceasta trebuie s fie legea noastr . el cerceta adînc chipurile muncitorilor . Ca grindina pe un acoperi de tabl c deau strig tele scurte. l sînd drum de trecere unui b rbat înalt. ² E timpul s în elegem. Chipuri înnegrite de funingine se încruntau neîncrez toare. încuviin înd spusele lui. dar el n-o apuc .uzine.i cump tul. z p ceal . Mama era bucuroas c el nu se înfuria i nu suduia cum f ceau ceilal i. dar. mul imea se învolbur i zeci de oameni strigar într-un singur glas : ² S vin directorul ! ² S trimitem o delega ie ca s -l cheme ! Mama r zbi. i se al tur i vorbi cu glas puternic. Cu ochii mic ora i i cu privirea-i sigur de st pîn deprins s conduc oamenii. înjur turile i oc rile. care-l priveau drept în fa cu nenum ra i ochi încorda i.. Pavel începu s vorbeasc mai simplu. nu-i prost ! ² î i d du cineva cu p rerea. dac vrem cu adev rat s -l râpunem pe du man ! ² A a e ! Stra nic vorb . m i b ie i ! ² strig Mahotin i.. Capetele oamenilor se leg nau ca ni te spice. Trecînd pe ling mama. î i scutur pumnul în aer. R scolit parc de vijelie. ² Nu vom avea o soart mai bun . sorbindu-i cuvintele. tovar i. zeci de ochi scrutau cu încordat luare-aminte fa a lui Pavel. zîmbete stîn-jenite i exclama ii domolite. mai 76 lini tit.i bra ul deasupra capului. ² R spunde i ! ² strig directorul. întreb mul imea : ² Ce-i adunarea asta? De ce a i p r sit lucrul? Cîieva clipe domni o t cere adînc . noi sîntem cei din-tîi la munc i cei din urm în via . ² Da i-mi voie ! ² spunea el i cu o mi care scurt a rnîinii îi d dea pe muncitori înl turi din calea lui. i se opri în fa a mormanului de fier rie veche. c . Sizov î i vîntur apca in aer. ² Are curaj ! ² spuse un muncitor înalt. ca un ecou. cei care f urim lan uri i bani . în fa i. Cihevâ de sus îi întinse o mînâ. iar mul imea se strînse încet în jurul lui. alc tuind un singur i întunecat trup cu sumedenie de capete. d du din umeri i î i l s capul în jos. noi sîntem for a vie care d ruie te hran i bucurie tuturor oamenilor. stînd cu spatele la Pavel i la Sizov. unii î i scoteau epciie în fa a lui. o familie de prieteni.. din leag n pîna la mormînt. 78 Pavel ie i înainte. Cine ne poart ele grij ? Cine ne vrea binele ? Cine ne socoate oameni ? Nimeni ! ² Nimeni ! ² r sun o voce. sem nînd în mul ime t cere. cautînd parc ceva în mijlocul ei. ² întotdeauna i pretutindeni. strîns lega i prin aceea i voin . ² E socialist. Mul imea se desf cu în dou .el trecea. din ce în ce mai st pin pe sine.mai departe f r s le r spund . sc pînd un ghiont în um rul mamei.. cît vreme nu vom în elege c sîntem tovar i. cu fa a prelung i cu o b rbu ascu it .. cu un ochi scurs. ² Delega ii ! ² Sizov ! ² Vlasov ! ' ² Rîbin ! C e col os ! Deodat se auzir în mul ime exclama ii în bu ite : ² Uite-l c vine singur!. ² Nu întrerupe ! ‡² se auzir dou glasuri din dou locuri diferite. plin de mîndrie. Redobîndindu. voin a de a lupta pentru drepturile noastre ! ² Vorbe te despre ce ne doare acum ! ² strigar cî iva oameni din preajma-mamei. f r m car sâ-i ating . se uit de jos în sus la fecioru-s u : Pavel st tea în mijlocul muncitorilor b trîni i respecta i i to i îl ascultau. cu o sprinten i viguroas mi care a trupului . în care începuse a se sim i p rerea de r u a unor copii care î i d deau seama c au f cut o pozna. posomorite . în sfîr it. ²' Directorul !. Pavel cerceta cu ochii larg deschi i mul imea. ci se urc singur. afar de noi în ine. îi arunc o privire as-psâ. rotindu. salu-tîndu-l. ² A a-i ! ² strig Rîbin. ar tînd c tre Sizov i Rîbin : ² Noi trei sîntem împuternici i de tovar ii no tri s v cerem s anula i dispozi ia de a ni se re ine .

se poate s nu în elegi utilitatea acestei m suri ? Pavel r spunse hot rît : ² Dac fabrica va seca mla tina pe socoteala ei. in urma lui se ridic un murmur în bu it i cu cît silueta lui se dep rta.cîte o copeic . i trecu iar i prin mul ime. dac po i ! ² Iac . stimabile ? ² întreb directorul.. ² Ordon ca toat lumea s reia imediat lucrul ! i d du s coboare. S tot ai vreo trei sute de partea ta. iar nu grija pentru îmbun t irea vie ii lor ? A a este ? ² Da ! ² r spunse. to i vorbeau... cu chipul ei enorm i întunecat. ² De ce ? ² întreb directorul. p ind cu mult grij pe mormanul de fiare vechi.. ² Dar dumneata.i iar i capul.. Pavel. ca ni te r zle e pic turi de ploaie.. Sizov zîmbi stînjenit. în inten ia mea de a asana mla tina. f r grab . Pavel t cea. avocatule. dar li-e team . ² i dumneata crezi la fel ? ² îl întreb directorul pe Rîbin. nu-l ridici cu o singur furc . dau porunc s fi i amenda i ! ² spuse directorul ap sat i rece. numai de undeva. Se întoarser c tre Pavel : ² Ei. Directorul î i plimb .. discutau între ei. Un morman de b ligar ca sta. ai v zut drepturile noastre! Ce mai soart !. ² Ar vrea. dar cum a venit el. din rîndurile din urm . cu atît mai puternice erau strig tele : ² Vorbe te cu el. se auzi un glas singuratic : 79 ² Munce te singur !. ce facem acum ? ² Ai vorbit tu ce-ai vorbit. Inima-i b tea agitat . ² Da. ² i cine are s munceasc ? ² Las' c se g sesc destui ! ² Cine ? ludele ? Pavel coborî de pe gr mada de fier rie i se opri ling maic -sa. oprindu-se.. Pavel gr i : ² Eu propun. m surîndu-l din cre tet pînâ-n t lpi pe Pavel. se frâmînta f r contenire. dar mai mult nu. fie i grev ! ² O s ne dea afar pe to i.. Vlasov.. In fa a lui mul imea. întorcîndu-se c tre Sizov. ² Ce este? ² întreb directorul. f r s se uite la Pavel. Cuvintele se încruci ar înv lm ite : ² Crezi c sîntem pro ti ? ² Grev ? ² Pentru o copeic ? ² Ei i ? La urma urmei. în jurul lor se stîrni vuiet i larm . a in-tindui drept în ochii lui privirile-i poruncitoare. nimic n-a mai r mas ! ² Hei. fr mîntîndu-se i strigînd : ² Greva nu-i cu putin ! ² spuse Rîbin. ² To i credem la fel ! ² r spunse Rîbin. plednnu. s nu relu m lucrul pîn cînd nu va renun a la copeica noastr . i eu am s v fac aceea i rug minte : mai bine renun a i la copeicu a noastr ! i. venind lîng Pavel. ² Dac în cincisprezece minute nu reîncepe i lucrul. voi nu vede i decît dorin a de a-i exploata pe muncitori. privirea asupra mul imii i ridic din umeri Apoi. XIII . ² A adar.. Un vuiet de nemul umire se ridic din mul ime. îi spuse : ² Pari un om destul de inteligent. tovar i. Avea sim mîntul c tot ce spusese el se mistuise f r urm în oamenii ace tia. To i t cur . toat lumea va în elege ! ² Fabrica nu face filantropie ! ² r spunse t ios directorul. dar de data aceasta. f r a se uita la nimeni. spune ce-i de f cut ? Cînd strig tele izbucnir mai st ruitoare.. c zute pe un ogor sec tuit de o prea îndelungat ar i . ² Pentru c socotim impunerea aceasta nedreapt ! ² r spunse Pavel r spicat.

. ca s te cread . al turi de el. venir jandarmii i. Rîbin era posomorit. în pod. Mama st tea t cut într-un ungher. buni numai de astupat cr p turile.. Stra nic te pricepi. s ne c l torim c tre cimitir! Acuma s-a pornit iume nou . Vorba trebuie sc ldat în sînge. ca noi. dar cînd ofi erul se pornea pe rîs. în urma lui venea mama împreun cu Sizov . pe cînd ea dormea. Pavel r spunse cu grab : ² Nu. dar nu vorbe ti inimii. Ofi erul cu fa a g l82 bejit se purt ca i întîia oar . Uitîndu-se la dînsa. pe care el le rostise atît de încet.. f r s . asta-i ! Trebuie s arunci o scînteie în inima omului..i ajute dumnezeu ca între atîtea c i întortocheate s-o g se ti pe cea bun . Rîbin ii turuia în ureche : ² Tu vorbe ti bine. pîn i eu am în eles c ai dreptate. Pavel Mihailov. de la egal la egal. Nilovna. ² Iac . Cum ne-am dus noi via a? Ne-am tîrît în genunchi. îi tremura... ² Oamenii nu se iau numai dup vorbe .. ori c se în al mai abitir decît noi ² fapt e c nu seam n nici pe departe cu noi.. umilindti-i.... i asta m doare ² i de asta m simt peste seam de râu ! Privindu-i fa a mîhnit i voind s -! mingîie. ² Ce inim bun ai tu. e timpul s v cam c r b ni i ! ² morm i Rîbin.i ascund tulburarea.. iar glasul. mama îi spuse cu blînde e : ² Ai r bdare ! N-au în eles azi. Pa a ? ² M cam doare capul. iar el citea culcat în pat. nu-i nevoie ! i deodat . i plec . mam !. haina asta e prea sub ire i prea strimt pentru trupul lor ! Iar izov îi spunea mamei : ² A venit vremea. n-am destul putere. Ai v zut. trebuie s vad c suferi. m i frate.. asta este ! Nu m-au crezut. începur a scotoci : în curte. Pavel veni lîng dînsa. ars parc de cuvintele acestea. Noaptea. ca niciodat . ² Voi nu mai sînte i oameni. ² r spunse el îngîndu-rat. înseamn c nu m-am priceput s le-o ar t !. degetele lui Pavel începeau s se fr mînte în chip ciudat i mama sim ea cît de greu îi era s îndure batjocura jandarmului f r s poat r spunde. Acum oamenii ² ori c s-au de teptat. Numai cu judecata rece. furio i. în str fundul ei. au s -n eleag mîine !. b trînii.. cine zbiera mai tare s te aleag delegat ? Taman cei care spun c e ti socialist. b tîndu. ci chit. fr mîntat de o ciudat nelini te. începu a vorbi cu glas în bu it : ² Sînt tîn r. s iei ap rarea oamenilor ! S . Pavel. istovit. Pavel umbl toat ziua cu fruntea întunecat . pur-tînd cu grij aceast nepre uit mîngîiere. ² i lupii au dreptate cînd sfî ie pe cîte unul dintr-ai lor. Mama tres ri. Acum nu mai era atît de înfrico at ca la . ierindu. Asta-i ! Taman ei ! Ce. nu m-au urmat pe calea drept ii .i ia ochii de la Pavel. Vâzîndu-l în starea asta. ne-am ploconit pîn la p mînt.i joc de ei cu o v dit pl cere i c utind înadins s strecoare cîte o vorb care s le singereze inimile. peste tot locui.Porni spre cas trist i obosit. da-a ! Ei. cu fereal : ² Ce-i cu tine. ochii îi ardeau i parc tot c uta ceva. ² Chiar a a.. iar eu s m duc dup doctor. greu s -i urne ti pe oameni . î i duse mîna la inim i se dep rta. c e ti r zvr tit. Ai v zut cum vorbesc cei tineri cu directorul.. ² Trebuie s în eleag ! ² izbucni el. cu atît mai bine ² duc -se la naiba ! 81 i ² In felul lor au dreptate ! ² zise Pavel. ² Ce-ar fi s te culci.i spuneau ei ? Dac -l d afar .. s ne vedem cu bine. luîridu-i în zeflemea. i întoarse capul. mama îl întreb .i privirea. El se str duia s .

dar. lucreaz mîn -n'mîn . ² Voi to i ! ² i-ai g sit ! Nu. c zînd cu un sunet trist. amor ite de jale. Mama î i d dea seama c omul acesta abia a tepta s-o vad plîrigînd. U a se deschise i intr Rîbin.. ² A vorbit doar pentru binele tuturor. de er-tîndu. Dar iat c el nu mai era lîng dînsa i totul s-a curmat dintr-odat . Ea l s capul în jos i-i r spunse încet: ² Pricep. Se deprinsese cu asemenea b t i i. ² S-ar cuveni s -i lua i ap rarea lui Pavel ! ² spuse mama.i în acele biete suspine tot amarul inimii sale sîî iate.Dar dac -l vor bate. Mama a tepta în toat clipa s vin cineva. începu s plîng încet. Pa a ! Ai luat tot ce. Pavel izbuti s -i opteasc : ² Au s m ridice. rnilogihdu-se la picioarele lui. XIV Ziua trecu încet. ² Cine s -l apere ? ² întreb Rîbin. pe mine m -au l sat totu i în pace. una ca asta mai va s se în -tîmple ! Surise strîmb i ie i. Se opri în fa a mamei i. Stropi de ap picurau din stre ini. dac -l vor schingiui ?. i se p ru c niciodat via a ei n -a fost a a de singuratic i de pustie ca acum.. musta a i se zbîrlea. întreb : ² L-au ridicat ? ² L-au ridicat. abia seara tîrziu mestec o f -rîm de pîine. ov itor. Dar ceea ce spusese el încuviin aser to i . Rezemat de perete. blestema ii ! ² r spunse dînsa sus-pinînd.. precum se vede.. dar i cu atîta bel ug de frumuse e. Nu te nec ji. Nu mai f cu focul în sob . plînse îndelung. Ploaia b tea în geam.. de data aceasta. de sub podea venea zvonul nedeslu it al unei tainice mi uneii. cu r suflarea întret iat .. a a cum st tea odinioar b rbatu-s u.. se obi nuise s tr iasc a teptînd mereu s se întîmple ceva mare. Ii venea s -l îmbr i eze. -² i la mine au perchezi ionat i m-au cercetat.întîia perchezi ie . deci. da-a. . i în jur toate erau de prisos. ca o pat nemi fi* 83 cat . îngust'n-dui ochii. Unii mulg norodul. dar nu se ar t nimeni. Buzele lui tres reau spasmodic. Ei. Cînd r mase singur . In anii ace tia din urm . care-i f urise aceast existen cu atîtea temeri. M-au f cut albie de porci. to i trebuie s sar în ap rarea lui ² a a c nu-l vor ine prea mult. stirtecat. pe Pavel ! Directorul a f cut un semn cu ochiul. Adunîndu. chemînd oamenii la lucru. v ic rindu-se. îrnpintena i i îmbr ca i în uniforme cenu ii. In jurul ei forfoteau fl c i g l gio i i plini de via i totdeauna avea în fa chipul grav al fecioru lui ei. cu chipuri mari... str duin-du-se s vorbeasc cit mai pu in. vedea trupul lui Pavel zdrobit. ceva bun. se l s pe lavi si. Sirena î i slobozi urletul ei poruncitor. îi spuse încet: ² Cu bine.. ² A a. Sub puterea unei . tergîndu . auzindu-le. din-du. f r izbucniri.. tres ri ca i cînd ar fi sim it o învior toare în ep tur în inim . pentru c le vorbise muncitorilor. ii strînse mîna lui Pavel i.i cu palma stropii de ploaie din barb .. r pus de chin." în închipuirea ei. al ii îl in de coarne. de dou ori. dar. O dureau ochii. numai pentru c acesta pornise în c utarea drept ii.i toate puterile.. groaza i se pr v li pe piept. în horn vuiau r bufniri de vînt. R p ieli reci de ploaie fichiuiau pere ii. se auzea parc i un slab zorn it de pinteni... Se f cuse frig. Iar cînd se culc .. cu mersul lui greoi.. închizînd ochii. sim ea crescînd în ea ura împotriva acestor musafiri de miez de noapte. vra s zic . i ura aceasta îi absorbea toat teama. In diminea a aceea. apoi noaptea. urletul era în bu it. plin de sînge i.i seama cu durere c -nu putea face nimic. jandarmul a dat din cap c a în eles i iac t c omul nu mai e ! Ei sînt uni i. P rea c prin întunericul nop ii pîndeau i d deau tîrcoale casei ni te ar t ri cenu ii. iar ziua urm toare se scurse i mai greu.i trebuie ? ² Am luat. cu bra e lungi . Veni i seara. ÄBarem s m fi luat i pe mine". Cineva b tu încet în geam ² o dat . ro ii i f r ochi.. ca o lespede rece. s izbucneasc în plîns. în bu ind-o. care o priveau cu desf tare. ridicîndu-se. dar în fa a lor st tea ofi erul i o cerceta. chipul g lbejit al ofi erului cu fire rare de mus ta i cu ochii mic ora i. urm o noapte f r somn. care se îmbina ciudat cu tic-tac-ul pendtilei. r gu it. Pricepea prea bine . cu capul dat pe spate. nu g ti de mîncare i nici ceai nu mai b u . vra s zic ! ² zise Rîbin cu un surîs strknb. Iar în fa a ei st ruia mereu. îl vor b ga la închisoare. nu se mai speria. i l-au ridicat. i în pieptul ei cre tea necontenit ghemul negru al înver un rii i al urii împotriva' celor care smulgeau un fiu de lîng mama lui. Casa întreag p rea c se clatin . î i spuse mama. sporind i mai mult durerea mamei cu vorba lui de aspr dez n d jduire... ² Domnul s te aib în paza lui..

pe care îl cuno ti. se ridic în picioare. ² Da. îi întinse mîna lat cu degete boante. m icu a drag . privind-o pe sub sprîncene. respira cu larm i tot timpul i se auzeau în piept uier turi i hîrîituri ca un clipocit de ap . ² e întîmpl uneori ca i jandarmii s judece bine... ² El este al patruzeci i nou lea ! ² o întrerupse Egor lvanovici lini tit. doamne ! Ce-i de f cut acuma ? Din buc t rie se auzi glasul lui Samoilov: ² I-au înh at aproape pe to i. a ie it din închisoare Nikolai lvanovici.. urmat de un alt b rbat cu fa a vîrîtâ în gulerul paPtonultn r ascuns de c ciula îndesat pe sprîncene. 85 ² Te-am trezit din somn ? ² întreb f r s -i mai dea bun seara Samoilov care. care au fost arunca i odat cu el în închisoare. nici manifeste i Vra s zic el era acela care împr tia bro urile» nu-i a a? Ei.. m icu . ² Foarte simplu ! ² l muri cu blînde e Egor lvanovici. lua-i-ar dracu' !. Intr Samoilov. ² Dou Juni i unsprezece zile. ² Egor lvanovici ? ² Eu sînt ! ² r spunse el. ² Am venit la dumneata cu o treab ! ² . m run el. ² i trebuie s ne a tept m ca autorit ile s mai ridice înc vreo zece ! Iaca i pe dumnealui au s -l ia. ² Cum a a? ² întreb mama îngrijorat . p rea îngrijorat i posomorit. pricep ! ² oft ab tut mama.. Noi îns trebuie s ducem treaba asta mai departe. ca unei vechi cuno tin e : ² Bun seara. spunîndu-i prietenos. c ci a a au binevoit s hot rasc prea grijuliile noastre autorit i. i acum. la gînde te-te : cît a fost Pavel ² au fost i bro uri i manifeste. Au mai fost ridica i i al ii afar de Pa a ? ² întreb mama cu mirare.. intr în odaie. Dup ce se îmbr c . cenu ii cercetau chipul mamei cu o privire senin i blîndâ. închisoarea este popas de odihn . ÄNu e singur acolo !" gîndi ea. Uite despre ce este vorba ! Dac încet m acum s mai introducem în fabric bro urelele noastre. nu se tie de ce. cu un suspin adînc i hîrîit.. cu un surîs plin de am r ciune.. ² A fost închis ? ² întreb marna. ² Tip rituri avem. bine ! i atunci ce-i de f cut ? Samoilov se opri în u i spuse : ... Vlasova sim i deodat c respir mai u or.. care î i trimite toate cele bune. ² Trece i în odaia din fa . care de asemenea î i trimite îmbr i ri i te roag s nu ai nici o grij i s tii c . m îmbrac îndat ! ² îi pofti mama. l-am lucrat chiar eu !.nel murite n dejdi. poate c n-or sâ-i in mult. c grozav le place jandarmilor s -l scarmene pe om pîn -l fac ferfeni ! ² Pricep. ² Nu dormeam ! ² r spunse ea. i atunci au s -i m nînce de vii pe to i. cu grumazul gros i cu mîinile scurte. s-ar putea s -i prostim de-a binelea. Vorba e.. i pe Pavel. în ciuda firii iui.. sem na cu un samovar. jandarm ra ii se vor ag a de aceast nefericit potriveal i o vor folosi în contra lui Pavel i a tovar ilor lui. ² O. mama îi întreb cu ner bdare : ² Ei. r mînînd t cut . ² se minun mama.. ochii mici.. înso itorul lui Samoilov î i -scoase c ciula i.. material de prima calitate. Avea obrazul umed i lucios. dar i ca s -i salv m pe tovar ii no tri.. dac au ridicat atî ia oameni. Ea a lui rotund zîmbea cu bun tate . Dîndu.i capul enorm cu plete lungi ca de dasc l de biseric .. ² i dac vom izbuti s le stric m socotelile. î i puse alul pe umeri i deschise u a. cu privirea a intit asupra lor. cuprins . pe drumul pe care a pornit el. zîmbind voioas c tre musafir: ² Atunci. Egor lvanovici î i urm vorba : ² Azi diminea . acum c Pavel nu mai este ² nu mai sînt nici bro uri. Trecînd în odaie. cum sâ-l strecur m în fabric ? Iac asta nu prea tiu ! ² Acuma-i perchezi ioneaz pe to i. în cartierul vostru ? 86 ² Nu. L-a v zut pe hohol. i ² Dar iat c n-are cine s lucreze ! ² ad ug Egor. da. ² A a-i ! ² zise Egor lvanovici. m icu ! Nu m rnai cuno ti ? ² Dumneata e ti?. s vorbim despre treburile noastre ! tii cî i oameni au fost ridica i ieri. înclinîndu. de o nea teptat bucurie. i pe mine ! ² înt ri posomorît Samoilov. la poart ! ² spuse SamoMov.spuse Samoilov ingîndurat. nu numai pentru c nu putem s-o l s m balt . Rotofei.i ssama c er a teptau ceva de la dînsa.

² Dar e omene te s fie a a ! ² strig Egor. g sesc eu cum s le trec ! Am s-o rog pe M ria s m ia ajutoare ! C doar trebuie s -mi cî tig i eu pîinea. este o vorb ': Mil mi-e de tine. f r s se bage de seam . ² A adar.² Pelagheia Nilovna. Dup plecarea lor. s nu-i por i de grij . îngenunchind în mijlocul od ii.. cu bine ! ² Cu bine ! ² îi spuse i Samoilov. Pentru dînsa era limpede : dac manifestele se vor ivi i acum în fabric .i vîrtos palmele. atunci.. Nu trebuie sâ te am r ti deloc.. dar de mine mi se rupe inima ! ² îng im dînsa. n-am s spun c mi-a f cut pl cere. o gur spart ² nu ! Dac se alia c prin mine. ² Uite.. dar mîna lui îi ajunge chiar i din închisoare.. lau dus. neînchipuit de apropia i unii de al ii i.i seama c a luat-o gura pe dinainte. dar a vorbit pentru to i i toat lumea a în eles asta. ² Cînd te-i duce s -l vezi pe Pavel. ² i-e dor de el ? ² o întreb ea b tînd-o pe um r cu mîna-i gr san . to i atît de simpli. mie s mi le da i !. l sînd ochii în jos. Se ruga f r cuvint. au s vad dumnealor ! Tustrei se însufle ir . Am s van ce se poate face. dintr-o anume pricin ! ² r spunse el. s ti i c intru în închisoare ca într-un iatac ! ² spuse Samoilov..i dea seama c nu Pavel era acela care le r spîndea. eu am stat în trei rînduri la închisoare . slinoas i guraliv ca totdeauna. ² Las'c tot eu am s -l v d mai întîi ! ² f g dui Samoilov. .i i el mîinile cu mul umire. Egor. ne-ain în eles ! Noi î i aducem mîine materialul i iar i se va pune în mi care joag rul care sfî ie i destram întunericul de veacuri. afar se auzea r p iala deas a ploii. cu o înf i are de nevinovat viclenie. strig triumf toare : ² Au s vad ei atunci ! Pavel nu-i aici. strîngîndu-i zdrav n mîna. ² O cunosc. totu i.. poate.Se sim ea în stare s îndeplineasc aceast misiune cu bine i tresalt toata de bucurie. Uite.. s mai înve i cîte ceva. Tr iasc cuvîntul liber ! Tr iasc inima de mam ! Deocamdat îns .m icu . atît de singuratici. ² E ti zîna cea bun din poveste. ² ti i. freeîndu. Mama zîmbi. ar tînd c tre Samoilov. Dîndu.. ² R sufli cam greu ! ² îi spuse mama. rîse i ea înceti or. str fulgerat de un gînd nea teptat. din casa asta. -apoi ? ² Vorbe te dumneata cu dînsa. cînd închisorile erau f cute numai pentru ho i. ei i ? Nu-i nici o nenorocire. A doua zi dis-de-diminea â. dar de fiecare dat am tras un net g duit folos i nentru minte i pentru inim . . c-au s în eleag to i ! ² r spunse Vlasova în dorin a ei sâ-i spun o vorb care sâ-i mearg la inim . alde noi nu prea avem timp pentru asemenea treburi. ² S -i spui a a : c am s fac tot ce trebuie i Sa fie încredin at ! ² Dar dac n-o s -l bage la închisoare ? ² o întreb Egor. pe cînd in libertate. o întîmpinâ comp timitoare. autorit ile vor fi silite s . privind cu prietenie fa a lui deschis . poate o vrea ea s le strecoare.. acu' au început s -i bage la închisoare i pe cei care spun adev rul. ² Asta. stînjenit .. mama se duse la M ria Korsunova. nu ! i deodat . ea spuse înceti or : ² Da i-mi-le mie. Pavel o fi spus el. Acolo po i s te odihne ti. bineîn eles. . ² Nu. trebuie s lucrez ! Am sa car mîncarea muncitorilor la fabric ! L sa i c tiu eu ce am de f cut ! Cu mîinile împreunate la piept. a hot rît împo-trfvire. rosti zîmbind : ² Minunat. zîmbind. i ceva ce nu se cuvenea. gîndindu-se numai cu toat puterea la oamenii pe care Pavel îi adusese în via a ei.. dumneala o cuno ti pe precupea a Korsunova. ² Ei. ² Cît despre Pavel. freeîndu. vezi. n-ai ce s -i faci ! Amîndoi izbucnir în hohote de rîs.nu se poate ! E o femeie care vorbe te vrute i nevrute.. ² s -i spui c are o mam minunat . ridicînd un deget în sus. mama încuie u a i. iar la urm . se str dui s -i încredin eze c va rîndui totul cum trebuie. m icu ! De-ai ti dumneata -ce lucru minunat faci ! într-adev r minunat! ² Apoi dac izbute te treaba asta. ² nu.. Acu' nu mai e ca înainte vreme.. Parcâ-i vedea aievea perindîndu-se în locul dintre dînsa i icoane. Are s ias de acolo mai zdrav n decît a intrat. Mama f cu un semn cu mîinile. cu maic -mea n-a<j fi putut s vorbesc nici m car un cuvînt despre toate astea ! ² Las . incepu s se roage.. m icu ! ² strig Egor cu glas r gu it. ² Las ! L-au luat. Precupea a. ² gl sui Egor.

² Au început s ridice oamenii cinsti i. Un grup de vreo sut de muncitori se ineau dup ei. ² Nu vezi ce onoruri ni se dau ? ² îi s ri altul în sprijin ² Umbl m cu garda dup noi. In fabric era mare fr mîntare. Oprindu-se în fa a ei. iar pontatorul lsai Gorbov îi mîrîi printre din i . i cuvintele lor g seau un puternic r sunet în sufletul ei. hingherilor ! Trecînd pe lîngâ Vlasova. Samoilov îi f cu un semn din cap.n-ai nici o grij ! N-o m rturisesc to i.. Dus de doi poli i ti. cu o min în buzunar. un eretic de sta i i le sufl . în toiul zilei. me terii alergau agita i peste tot locul . oftînd. Bun b iat ai. vîfld. ca i cînd n-ar fi v zut nimic i n-ar fi auzit strig tele care-i întov r eau. la vremea prînzului. ace ti tineri cinsti i. adic te efii. ci i-a trecut numai privirea pe chipul mic i pistruiat a! lui lsai.. te-ai apucat de lucru ? Unii o mîngîiau cu o vorb bun . Pe tine. discutînd între ei cu glasuri co-borîte . l-au i do-borît ! Cînd colo. Din partea cealalt veneau trei muncitori ducînd pe umeri un drug mare de fier... dar n-ani avut cînd. o mi cau nespus. zîmbind i-i spuse : ² M-au înh at ! F r s scoat o vorb . cînd i cînd se auzeau înjur turi i rîsete întârîtate. nemernicii ! Poli i tii mergeau posomori i i cu pas gr bit. Gri a? ² strig unul dintre dîn ii. r u între ei ! Am vrut s trec pe la tine.² Barem s -i fi ridicat noaptea ! ² adaose cineva din mul ime. to i pîn la unul. Samoilov trecu pe lîng dînsa. încuviin înd din cap. iar în doi ² belea curat ! ² Am venit cu rug mintea s m iei ca ajutoare. apoi a l sat ochii în jos. fiindc fiu-t u sufer pentru o treab care-i prive te pe to i. am s te ascund eu de nevoi. al ii îi r scoleau inima sîngerat cu vorbele lor de 91 alinare. Precum vezi. cu mintea luminat i treaz . toat lumea o recunoa te. iar precupea a s-a dus la pia . to i sînt datori s te ajute. ce vorbesc oamenii! Ei. i. iar al ii porneau s -i suduie cumplit pe director i pe jandarmi. La auzuî acestei crunte amenin ri. i to i îl c ineaz . Iac . XV Muncitorii au luat aminte de îndat la vînz -toarea cea nou . dar se vede treaba c tot s rac mi-e scris s mor ! M toac afurisi ii de ibovnici ! Rod din mine ca gîndacii din colac. ² Se vede treaba c nu mai e nici un chilipir s prinz ho i ! ² strig înt rîtat muncitorul cel înalt i cu un ochi scurs. cred c dac i-au înfipt col ii în c lcîiul omului. s-a f cut ! I i mai aduci aminte cum m-ai ascuns în cîteva rînduri de bârbatu-meu ? Acum. i o duioas dragoste de mam pentru ei to i îi cuprindea tot mai puternic inima îndurerat . ea se înclin adînc în fa a lui . i-i trase o sudalm ca aceea. care se duceau la închisoare cu zîmbetu! pe buze. tot a a am r mas: g tesc. ² zise Vlasova. ² Uit -te la ei. un suflu de moarte îi înghe inirna. dac-a fi guvernator. tr ie ti singura. ca s . ² Ai plecat la plimbare. draga mea. . dup ce o ascult . ² Cum a a ? ² întreb M ria. S vezi numai ce se petrece la fabric ! Dac ai auzi. ² Da. mai mare ru inea. N-a r spuns nimic. s tii de la mine. Erau i de cei care o priveau cu r ut cioas bucurie. dar to i tiu cine-i bun i cine-i. i-e greu. se învoi.. de parc nici n-au fost ! R u e s fii muiere! Cea mai uritâ slujb de pe pamînt ! S .i p rul ro cat.. iese altfel: love ti zece i se mînie cîteva sute ! Sfatul celor dou femei i-a avut cuvenita urmare : a doua zi. pe caret îndreptar împotriva poli i tilor strigînd : 92 ² P zea. Nilovna. De-abia apuci s strîngi acolo zece rubli oare i hop ! r sare. aruncînd poli i tilor cuvinte de batjocur i ocar . c utînd s-o încredin eze c Pavel va fi liberat în scurt vreme . ² Eu. iar cu cealalt netezindu. te miri de unde. c numai bine n-o s ias pentru efi din toat daravela asta cu arest rile.i desfac cealalt marf . muncitorii se adunau cete-cete. l-a spînzura pe fiu-t u ! S nu mai împuieze capul oamenilor cu tot soiul de tr sn i. curmîndu-i tr nc neala. Vlasova s-a înf i at la fabric purtînd cele dou oale de mîn-care ale M riei. îi spuneau cu gras de încuviin are : ² Eh.

Lipindu-se de geamuri. îns . Mama se gîndea la fecioru-s u. aplecînd capul i îndreptîndu. unde totul i se p ru pustiu... i.. iar ochii mari îi erau umbri i de cearc ne vinete. fulgi de toamn tîrzie. rnama rîdea i vorbea. a ezîndu-se pe lavi cu mîinile împreunate dup ceaf .. ² Cam demult n-ai mai dat pe la noi ! Ai fost plecat undeva ? ² Da' de unde! Am stat la închisoare! ² r spunse fata zîmbind. neg sindu. numai dumnezeu ! De bun seama c nici dumneata nu crezi în dumnezeu ? ² Nu ! ² r spunse scurt fata.. Dai' a vrea s m schimb pîn nu vine Egor Ivanovici! ² spuse fata. mama r mase toat ziua la M ria. Vai de mine. a a cum f g duise. s rind de pe Invit . tii c ai atîtea de f cut i e ti nevoit s stai ca o s lb ticiune în cu c .pesemne un copil. în loc s te odihne ti. iaca. nu te cred ! ² se înfl c ra mama deodat . ' j ² Nu. ne tiinc! de ce s se apuce. ² o c ina mama. .. i. . nici n-ar îng dui s se vad cit de cît. dar despre dumneata n-am tiut nimic. ² Spune-mi : Pavel Mihailovici cum se simte? N-are nimic?. oftînd. cred câ-i destul de zdrav n. nu-i a a ? ² întreb fata încet.. ² Dar tremuri toat ! Ia s . dar degetele îi tremurau. ² Acum era iar i sub iratic i zvelt ca odinioar . spui c . Sa a veni i ea în buc t rie i.. în întunericul de afar . O nelini tea i faptul c înnoptase demult. cîte-ai mai adus ! i ai venit pe jos? ‡² Da ! ² r spunse Sa enka. de te-ai îngr at atita ! S-o fi m ritat. R t ci îndelung vreme din col în col . ² Anr adus manifeste i bro uri. defel ! ² r spunse marna. ² Trebuie ! ² r spunse fata tres rind. îi spuse în oapt . Adunîndu-le. l sînd în urm o dîr umed . tergîndu. începu a vorbi : ² Orice s-ar spune." : ² N-a fost bolnav niciodat ! ² o lini ti mama. ² Cînd e ti a a de obosit ? Se poate ? ² o mustr mama i se duse s vad de samovar. ² Cine are s v r spl teasc pentru toate astea ? ² întreb mama. întîmplarea asta nu l-a tulburat prea tare? Punînd aceste întreb ri. bucuroas c are un suflet al turi de dînsa i c nu va petrece noaptea singur .. Sa enka î i ferea privirea.. ² Eu. ² E ti ud leoarc . era Sa enka... î i r spunse singur : ² Nimeni. i a teapt .i pe or mîinile înnegrite de c rbuni. dumneata.i p rul. Nu mi-a spus nimeni c e ti la închisoare. ² Am fost cu Nikolai Ivanovici. cum s nu ! ² o încredin a mama. dînsa se repezi s trag z vorul . ajutînd-o la lucru i ascultîndu-i flec reala . urm cu adînc încredin are: ² Poate c nu. ² D-abia i-au dat drumul i. ² Bun seara ! ² spuse mama. ² D -le.i repede paltonul. mama tres ri. Cineva b tu înceti or în u . iar Egor Ivanovici nu adusese bro urile. am le inat.întoreîndu-se de la fabric . iar fata. dînd din cap..... închisoarea îl sec tuie te pe om ! Afurisit trînd veal ! Nu exist chin mai cumplit. Marna b g de seam c avea obrajii sup i.nu m cuno ti!. Las c mi-l fac eu singur . f r s cread în dumnezeu ? In tind se auzi boc nit de picioare i un morm it nedeslu it . zic. fo nind ca frunzele cînd cad de pe copac. se z reau câzînd fulgi de z pad grei i cenu ii.i loc.. abia pe sear se duse acas ... alunecau lin în jos i se topeau.. ² Egor Ivanovici mi-a spus chiar ieri c i-au dat drumul. oftînd i cl ti-nînd din cap. m-ai dezbr cat i ai g sit c r ile ² în elegi ? .i dau un ceai cu dulcea de zmeur ! ² Mi-ar prinde tare bine! Dar nu te mai osteni ² e tîrziu. II mai ii minte ? ² îl in minte. ² M miram ce-i cu dumneata.. rece i neprimitor. Am gre it casa i am intrat aici întîmplâtor. ² Ce nevoie s mai vorbim despre asta !. d -le incoa-'! ² spuse mama cu mare grab . N-o mai v zuse demult i cel dintîi lucru care-i s ri în ochi a fost c fata se împlinise în chip cu totul nefiresc la trup.i dai seama de credin a dumitale ! Altfel cum ar putea duce cineva o via ca asta. destr mat de lumina ferestrei. ² în privin a s n t ii. ² D-apoi cu firea lui. cu înfrigurare: ² Nu deschide ! Dac sînt jandarmii.. fata se scutur i pachete întregi de tip rituri lunecar pe podea. uitîndu-se jur-împrejur. Desf cîndu.

² Ba eu trebuie s . ud de lapovi i gîfîind de oboseal . ² Mi se pare c -i Egor. ² Nici ca se afl lucru mai bun pe lume. m icu ! Ai i sosit.. m icu . ² Da. ² Nu ! Trebuie s plec ! ² spuse fata cu simplitate. Sa enka se uita la ei zîmbind i a eza cele de trebuin în jurul samovarului. Lini tea i aspra ei dîrzenie stîrnir în inima mamei un fel de nedeslu it mustrare..... dac nu-i va cere scuze. Vecinul vostru. Opt zile în ir n-a luat nimic în gur i.. ² Da-a. nu va mînca 1 nimic i se va l sa s moar de foame. câci mi-a tras multe urecheli. cu urechea la pînd . ² Am lep dat înc rc tura ! ² d du de tire Egor.i agale paltonul greu i vorbind f r încetare umplu buc t ria cu vocea lui hîrîit . e noroi i e ti atît de obosit ! R mîi aici! Egor Ivanovici o s se culce în buc t rie.i tot felul de întreb ri. era cit p-aci s-o scoat din pu c rie cu picioarele înainte. i o întreb iar : ² Dar dac mureai ? ² Ce s -i faci ?. ai ? Tot flec rind a a i inîndu. ² E ti din acela i sat ? A cui fat e ti ? ² A lui Sereghin. Egor trecu în odaia cealalt . care atîrna caraghios. vecinico. deschizînd u a.. ² Trebuia s -l fac s -mi cear scuze ! ² r spunse fata. m-am luat cu vorba ! Atîta bucurie. Sa enka ? Sco îndu. mama reveni la realitate : ² Vai.. samovarul ! ² se bucur el. ierta i-m . colea..i de acolo vorba... femeile. ² îngîn mama. ² Cum se poate ? Afar e-ntuneric... închizînd u a dup el i ur-mîndu. Muream i gata ! ² r spunse fata încet. fiin a aceasta i -a declarat c . ² Pe noi. ai în fa a dumitale o f ptur peste seam de nesuferit pentru stâpînire ! Fiind jignit de directorul închisorii.. punîn-du. ² Samovarul e gata ! Ia s -l aduc eu în untru.i face s întîlne ti un om din satul t u." gîndi ea.. în deplin pace i s n tate. ² d du l murire Egor. din pricina asta.² Pentru ce.i este cunoscut aceast împrejurare ? ² P i i eu sînt din Voskresenskoe !. Auzind' c nit de ce ti. ÄIa te uit !... ² Fiica lui Nil chiopul ? TI in bine minte.. ² Dar i-a cerut scuze.. ² Da. ² Ba chiar a a ! Dar cum de.i cu mîinile scurte pîntecul burduh nos.. . Ridic samovarul i porni cu el vorbind într-una : ² Neasemuitul meu tat -z mislitor obi nuia s de erte cel pu in dou zeci de pahare de ceai pe zi. Cînt rea opt puduri i era de meserie dasc l de biseric în satul Voskresenskoe.. iar noi amîndou .i cer iertare. ² Iat . ce zici. Era chiar el.. to i ne calc în picioare toat via a. n-ar fi tocmai bine. ² Nu-i fi cumva feciorul p rintelui Ivan ? ² se bucur mama. ² Aha. ‡ St teau unul în fa a celuilalt i se veseleau. ² O clip ! ² opti Sa enka... ² Da' încotro vrei s pleci? In ora ? ² o întreb mirat mama. Omul nu trebuie s se lase c lcat în picioare. Aici o cunoa te lumea i dac mîine ar z ri-o cineva pe strad . strîngînd din umerii înfiora i ca de frig. c m-am apucat s fac pe gospodina în casa dumitale ! Ceasul este zece trecute i am cale lung .. domni oara trebuie neap rat s-o ia la picior. drept care s-a învrednicit a se bucura de aptezeci i trei de ani ori de via pe acest pâmînt. Dar de burtica asta a mea. ² Adev rat c opt zile n-ai mîncat nimica ? ² întreb mama cu mirare. dr gu a mea ? ² întreb înduio at mama.

.. edea cu picioarele r chirate i sufla zgomotos în paharul cu ceai. îl închid pe el ! ² Nu tiam ! ² r spunse într-un tîrziu mama. î i strinse tare buzele i î i încrunt sprîncenele. Taic -s u.. întorcîndu. de schingiuirile din temni e i de foametea din Siberia. Mama se uita la el. Sa a ? ² Ba bine c nu ! ² r spunse fata. ² V d c nu mai po i de mila ei.. ²‡ Nu-i a a c i-e fric . îl asculta i se minuna cît de simplu i de lini tit vorbea despre via a aceasta a lor. ² Da' din ce soi de oameni se trage ? ² întreb mama încet. gîndin-du-se la ceea ce-i spusese Egor. Nu iaci bine. Cînd e el liber.. Numai c nu pot prinde o clip de r gaz. o pres r cu sare i începu s mâ-nînce. In buc t rie Sa enka îi spuse : ² M. prigoan i batjocur . ² Crezi c ei nu-i e fric ? ² întreb Egor. singur ! ² r spunse Egor zîmbind.... 9b Acum îi era i mai tare mil de fat i. luîndu. Dar dumneata.. î i aducea aminte de felurite i felurite n prasne. uitîndu-se. ² Cum pute i umbla a a. ea e închis . o ducem cam greu. tii c amîndoi au de gînd s se c sniceasc ? ² Care amîndoi ? ² Ea i cu Pavel.. cu oarecare ciud la musafir.. dar deodat se întoarse i întreb înceti or : ² îmi dai voie s te s rut ? F r a rosti nici un cuvînt. îi spuse . i cînd îi d drumul ei. cum ii era obi nuin a. dar ia s mai vorbim i despre treburile noastre ! Glasul i se schimb deodat . nevasta i copilul îl a teptau la Smolensk . ² Fat de mo ier. uitîndu-se îngîndurat la mama. mi-ar fi fric ! ² spuse Vlasova.i c tre Egor ochii plini de triste e.. apropiindu-se de mas piezi . Adev rat. iar cînd a sosit i el la Smolensk ² pe ei îi i b gaser la închisoare.² i cum ? S plece a a. ² închisoarea a cam zdruncinat-o. înainte. îi ceru s spun cum avea de gînd s strecoare bro- . ci de la un str in. ² Ce fat bun ! ² urm marna ov ind.. e o fat bun ! ² încuviin Egor dînd din cap. Egor de ert dintr-o sorbitur paharul de ceai i continu a povesti. ² Nu se putea ! ² r spunse el lini tit. o fiin minunat . strînse în t cere mina lui Egor i trecu în buc t rie. de pild . cum o s ajung oare Sa enka ? ² A a-i. ei a mai voinic .Mama ie i s-o petreac . i-acum e rîndul nevesti-si s se duc în Siberia. dar mul umit . spune-i salut ri din partea mea ! Te rog ! Puse mîna pe clan a u ii.. Dac ai s te apuci s ne c inezi pe to i r zvr ti ii. d du din cap i ie i. spuse t r g nat : ² Vai de mine. ² S-ar fi cuvenit. ostenit ca vai de ea ! ² încuviin Egor. ² Mul umesc ! ² susura încet fata i. cu un um r împins înainte. apoi la Egor i se minuna aproape în oapt : ² Ce oameni dîrji sînte i voi ! Sa enka î i b u ceaiul. are s i se sec tuiascâ degrab inima. ² îi in minte. i dumneata i Nata a ? Eu n-a putea.. -apoi a fost crescut ginga . mama se uit nelini tit pe fereastr . îndeletnicirea asta nu-i cea mai potrivit . ² Pe alde Prozarovi îi mai ii minte ? ² întreb Egor. iar fa a i se în spri. Pare-se c i-a cam v t mat pl mînii. la Moscova. lu o felie de pîine neagr de secar . Pentru n duful meu. f r s vrea. e un mare tic los. Gorki ² Mama ² Dac -l vezi pe Pavel Mihailovici. s-o înso e ti !. ² Am o mul ime de treburi aici : trebuie s-o iau din loc disde-diminea i am de umblat toat ziua...i r mas bun înc o dat . cred. noaptea. Avea fa a îmbujorat . dar cinci ani de via ca asta au b gat-o în monnint. Mama se uit la ea. m icu . Fulgi grei i umezi de z pad c deau în întuneric.. O durea c nu aflase vestea de la Pavel.. cum nu ! ² r spunse mama în-gîndurat . ² Pa a nu vorbe te niciodat despre ale lui... Uite. ² Ei. Cînd a ajuns pe la Nijni. ² Da. plin de suferin a. Fata î i turn o cea ca de ceai. singur ? ² Uite a a.. un tovar de-al meu s-a întors nu demult din deportare. Am avut i eu nevast . dup cît am în eles de la dînsa. Se a ez i. mama o cuprinse în bra e i o s rut cu înfocare. Cînd se întoarse în odaie. asudat .. Socotea anii i lunile petrecute in închisoare i în deportare.

dîn ii din a i c taman asta e treaba lor ! trebe ceas de ceas. Mama revedea aceast priveli te i un sim mînt de nesfîr it mil . îi strîngea inima. apoi se opri în fa a mamei i spuse : ² i-e greu.i blagosloveasc aceste ale clumitale începuturi !.. gîndurile n v leau. brazi pipernici i i rare pilcuri de mesteceni. pentru ce anume nu tia nici ea. multe i ap s toare. frînt de osteneal . plin i înalt . dîrz. spionul trînti un scuipat înl turi.. neclintit .. Poate c la ceasui acesta nu doarme nici el.. imaginea fetei cu chipul aprig. . ² gr i Egor cu glas adînc.. cu mult b gare de seam . Dar omul care face o treab trebuie s -se p zeasc . pe cît se spune. Ea se uit la el zîmbind. ². sim ise c e un spion. El glumea mereu. nu ghigor i1. mam ! Hai la culcare! ² o îndemn Egor zîmbind. înt rita i de zeflemelele muncitorilor. privind-o cu luare-aminte. lunecos i. striga c tre paznicii care-l percheziionau : ² C uta i-m în cap. lini tit i grav . singur . înceti or. Mama îi spuse noapte bun i. Dup o jum tate de ceas. Dup ce ispr vir . în cap. nu în buzunare ! Unul din paznici îi r spunse : -² P i. Un fl c u înalt. tremurînd necontenit ca într-o înfiorare de team . v zind cîte lucruri tia el în privin a aceasta. ² Hm ! ² f cu Egor. din cap pîn. mama a tepta lini tit i plin de încredere la poarta fabricii.. cu fa a ro ie i ochii ageri.. Cercetîndu-l cu o privire iute. ² M tem c n-au s fie deloc d ² zise Egor. la mama lui.i cobili a de pe un um r pe iui altul. ci la alt fiin care-i este mai aproape decît mama. dup vreo cinci ani de lupt dîrz . ² E ti obosit . ² De la alde voi nu prea are omul ce s înve e în privin a asta ! ² r spunse mama zîmbind. încovoiat sub greutatea poverii sale.. în timp ce ea rata-cea îngîndurat "printre amintirile trecutului i acest trecut lua acum înf i area ciudat a unei mla tini. vecino drag ! Simt c i-e tare greu ! ² La to i ne e greu ! ² r spunse ea.urile în fabric 99 i mama r mase surprins . ² Ei. un omule cu picioare sub iri. printre movilite. Iar fecioru-s u z cea în pu c rie. O vreme Egor se plimb t cut prin odaie. cu c ciula dat pe ceaf . ² Dimpotriv . Doi paznici. nu i-au schimbat defel înf i area : e ti aceea i femeie blajin . ² Le-or fi mai u or. la ceai. c altceva n-ai. în-cle tîndu-i ca într-o ghear inima îndurerat . Dar nu se gînde te la dînsa. ² Chiar de-atîta sînte i buni : s prinde i p duchi. încît Egor plesc i din limb în semn de mul umire i spuse: ² Sehr gut! cum ar zice un neam de treab . c deau i putrezeau i ei. Egor o întreb : ² Dar dac te înha i te întreab de unde ai toate c r ile astea eretice. pres rat cu movilite pe care cre teau plopi firavi. al turi de el. poate. diavolilor. înseamn c le e ti de folos la to i.. i pîlcuri-pîlcuri. luîndu-se ia har cu dînsii.. ² Cine mai are nevoie de mine ? Nimeni. dînd din mîn a lehamite. vîrstnic . dup ce ar bea o vadr de bere. Dar i eu am început s în eleg cîte ceva din ceea ce vor oamenii de isprav .-n picioare. Diminea a. cercetau cu brutalitate pe to i cei care intrau în curte. î i c ptu i pieptul cu bro uri. trecu în buc t rie. ² N-au s te chinuiasc . i izbuti atît de bine. celor care în eleg. se întoarser iar i la satul copil riei lor. C tre amiaz . poate c se gînde te. r t ci i parc . doar p duchi o s g sim. Mai la o parte st tea un poli ist i. f r a mai spune nici o vorb . moale. m car la atîta s fiu i eu bun ! ² spuse dînsa oftînd. Zeii cei f r de num r s . O vedea mergînd prin lapovi . mama îl urm rea cu coada ochiului . cu mo ul tras pe frunte. Mestecenii cre teau anevoie în mîlul acela putred.r spunse la tanc muncitorul. dac în elegi... ce ai s spui ? ² Nu e treaba voastr ! ² a a a_rn sa le spun ! ² râs'punse ea.. purtînd în inima-i trudit un sim mînt ascu it de dureroas am r ciune. cu un um r împins pu in înainte. Trecîndu. m icu . m icu . înaintea ochilor s i st ruia.. De chinuit n-au s m chinuiasc . Tip riturile astea... f r s te slâbeas ² Iar eu n-am s le spun nimic ! ² i au s te bage la închisoare ! l rerea asta ! dînctncre-u s te în100 ² Ei i ? Slav domnului.

. s -l prinzi . E o înghesu ial acolo ! Au arestat mai mult de o sut de oameni i dintr-ai no tri i din ora .orule. contenea cu scosul pachetelor i le turna ciorb . îi 103 sticleau. f r cuvînt .. din ii încle ta i. încruntînd din sprincene. un pachet cu manifeste îi i lunec în sîn. mama puse oalele jos i. ²‡ Mai faci i gur . Cuprinzînd-o apoi pe dup umeri. iar Vlasova. ca de veveri . azi nu mai mergem acas . cintîndu-i parc : ² Nu plînge. r sun afar tropotul unor copite de cal plesc ind prin noroi i un glas cunoscut izbucni sub fereastr . e s n tos i voios. pe cuvîntul meu ! N-au nici o dovad împotriva lui. Mama. ducîndu. Ca un cîntec de pas re îi r suna în piept bucuria. rom.² Mie a i putea s -mi da i drumul mai degrab ! ² se rug mama. Vasili. tîlcul glu mei este : p duchele se mi c încet. mama plîn-gea înceti or. în vreme ce dînsa î i ascundea fa a la pieptul lui. dac po i ghigor ul ! (N. . morm ia : ² Mai na !. XVI Seara. cu mîinile scuturate de tremur .. Trecînd deoparte. sprîncenele îi tres reau viclene i.. treci. Chipurile celor doi fra i se luminar . ² Bun seara.. în aceea i clip . Vasili se l s pe vine. iar cele dou sim minte se topir într-un uria val fierbinte care o cuprinse toat . o duse în odaie. nan . o întreb cu glas tare : ² Brînzoaice ai? ² Aduc mîine ! ² r spunse dînsa. stau cîte trei i cîte patru într o celul ." Muncitorii începuser a se perinda cu str chinile în mîn . Ivan Gusev pornea a rîde cu mare larm . Vlasova striga mai departe . lacrimile de pe obraji.. ² Trebuie ! ² se învoi Ivan. strîns lipit de pieptul lui. nu-i mare scofal . proptindu-se de uscior.. domni. se uit în juru-j. Mama s ri de pe scaun i se repezi c tre u a buc t riei ... chipul ofi erului de jandarmi i cu o bucurie r ut cioas îi spunea în gînd : ÄNa. cînd se apropiau. strecurînd pachetul urm tor. iar de sub buza de sus. las c-ai s te descurci dumneata. rea. împinse u a cu piciorul. ad uga plin de mul umire : ÄNa. ² Dac i-au luat feciorul i-au l sat-o f r sprijin. Nemernicii! Ia pune-mi de trei copeici t ie ei ! Nu-i nimic. Doi l c tu i.i mai face inim rea ! Ca mîine o s -i dea drumul. p duchi (v i. el o mîngîia pe p r i-i vorbea. taie ei. Ivan nu mai putu s se st pîneasc i exclam : ² E-eh. albi. Musta a-i neagr tremura zbîrlit . treci! ² se r sti îfnos unul din paznici. scotea unul dup altul pachetele cu bro uri i le strecura celor doi fra i. uitîndu-se în oale i.. i se gîndea cum are sâ-i povesteasc lui Pavel aceast cea dintîi încercare a ei . fochistul morm i : ² Numai c vorba asta bun n-o s . De fiecare dat cînd pachetul pierea din mîna ei. ² Mul umim pentru vorb bun ! ² îi zîmbi ea. pe cît se poate.) ² Trebuie s-o încuraj m i pe negustorita asta nou . Paznicii i mai marii lor n-ar fi oameni r i . pe cînd î i bea ceaiul.. cu ochii în patru. Era parola cuvenit .) rimeaz cu ghigorfi (er i) . întorcînd capul în toate p r ile : ² Ciorb de varz ... sup !. Andrei o strînse încle tat.. se apropiar numaide-cît de ea i cel mai mare. vîrînd în turetci teancurile de bro uri. pufnind în rîs. mîncare cald . prinde. î i tergea cu mi c ri iu i.i prea in ele cald. în timp ce ea. zbor it ridicat c tre nas. în vreme ce fra ii Gusev glumeau : ² Uite ce bine se pricepe Nilovna la treaba asta ! ² Nevoia te înva s prinzi i oareci ! ² î i d du cu p rerea un fochist cu fa a posomorit .. i se ivea în fa a ochilor. înghite.. nedumerit i plin de r utate.i mai departe treaba cu mult îndemînare. sorbindu-i cu nesa cuvintele: ‡ ² Pavel î i trimite îmbr i ri . tâie ei calzi ! i. Durerea dezam girii o s geta în inim laolalt cu bucuria c îl revedea pe Andrei. Ochii i se împ ienjenir i. cineva venea repede prin tind . Ajungînd la locul ei. iar b ie ii tac chitic cu to ii.. ciorb . s ltînd-o parc . inim de aur. striga. ² Ivan. mînc m aici ! spuse el tare. lini tit .. nan ! ² rosti glasul cunoscut i dou rnîini lungi i uscate c zur pe umerii ei. ² Cald . înghite !. ter-gîndu.. ² Vede i doar c duc atîta povar de mi se frîng alele ! ² Hai. fra ii Gusev. mam . 1 în ruse te. ca o pat g lbuie. le punea tâie ei.i sudoarea de pe obraz." i. mam .. f r s se bage de seam . a i derea unei fl c ruici de chibrit într-o odaie întunecoas . nu. iar în fa îi st ruia mereu chipul ofi erului ² g lbejit.

vezi dumneata. Incîntat. munc . ca pe ni te buboaie!" Pavel se ine bine. Mi-a spus de una. Dar nu in minte s -i fi fost vreodat mil . tr gînd aerul cu nesa . ÄMai taci. boc nind din picioare. bine c tii ! Dar nu-mi dai un ceai ? i spune-mi cum ai dus-o ? O privea zîmbind din toat fiin a lui. casele le in minte. pe vremea cînd tr ia taic -s u.. fluiera i se leg na cu tot trupul. s -i fie m car o dat mil de mine. i-o spun eu. cu r suflarea t iat de bucurie. M b tea cu atîta sete.104 de altfel. cu atîta bun tate i atit de apropiat de inima ei ! Iar în ochii Iui rotunzi i plini de lumina iubirii lic reau u oare pîlpîiri de triste e. cu cele cîteva smocuri caraghioase de p r negru. Asta e sigur.. ci doar îi trag mereu cu invita iile: ÄMai încet.i tîmplele ap sat. Cît despre cei închi i... al vostru. i cum o s tr iesc eu singur ?" Prin cîte temeri i griji am trecut! Mi se . leg nîndu-se pe scaun. apoi porni a rîde cu hohote. de alta. dar.. dar nu tii ce isprav am f cut eu ast zi ' ² izbucni cu însufle ire mama i. A a am tr it vreme de 106 dou zeci de ani. 7 nu vedeam alt om decit pe b rbatumeu. dar oarecum blînd i primitoare. Bukin i înc patru.. ca i cînd i s-ar fi deschis deodat inima i din ea ar fi î nit într-un uvoi juc u cuvintele pline de o senin bucurie. iac . Pe Vesov cikov au s -l in mai mult. discut .. nan ! i pentru Pavel. împrumut c r i unii de la al ii. crescute anapoda.. Tot gîndul meu. s nu m mai in cu inima strîns de frica B t ii. într-o zi. ² Tare-mi mai e ti drag. mai mult lini te. se gr bi s -i povesteasc . Nu mai in minte decît focurile ² dou focuri mari. tiu i eu ! ² Ei. De inu ii de drept comun sînt i ei îndatoritori i ne ajut care mai de care. ca s ias din ve nicu-i ursuzlîc.. uluit de cele ce-i auzeau urechile. nu cuno team altceva decît frica ! Nu mi-am dat seama nici cum £ crescut Pa a i nici nu tiu dac -l iubeam. c po i s ne iube ti pe to i. Andriu a ! ² m rturisi mama cu un suspin adînc. pentru c sînt tare furio i pe el. cum a introdus ea bro urile în fabric . ci în to i oamenii. toat grija mea era s -i preg tesc fiarei mele mas bun . ziceam. îns cum tr iau.. s-o satur. s -l stîlceasc în b taie. atît de mu!'! mu terii le-au adus afurisi ii de jandarmi ! De asta nici nu se poart prea aspru. El pornise pe drumul acesta. se plec pu in înainte i urm cu glas mai coborît: ² Dup ce a murit b rbatu-meu. Ce-a fost înainte de m riti nici nu mai in minte ! încerc s întrez resc. Se vede c b t ile au scos tot ce-a fost în mine i mi-au z vorit sufletul într-a a hal. ² Eu m mul umesc i cu mai pu intel ! tiu c m iube ti. e o închisoare bun ! E veche i murdar . ce i s-a întîmplat cut rui sau cut rui om din sat ² am uitat cu totul. curînd. Ca sa zic a a. ca i cînd n-ar fi dat în nevast -sa. parc-a fi oarb ! A fost pe aici Egor Ivanovici ² sîn-tem din acela i sat.. frecîndu. ² Ei. Hohotul cl tina din cap. ² Nu. Se opri ca s r sufle i. plesnea din degete. pe care avea el n duf. Mi-am prefirat în gînd toat via a mea ² doamne Isuse Hristoase ! Pentru ce-am tr it ? B t i. dumneata mi-e ti mai drag decît ceilal i ! ² st rui dînsa. -² spuse el înceti or. Andrei c sc ochii mari.. N-ar fi de mirare s -l trimit în judecat sau. dîrz. î i împart fr e te mîncarea. nu f r oarecare înflorituri. dar nu v d nimic.. în curînd au s -I libereze i pe Pavel. ÄAre s se pr p deasc .. îi înjur toat ziua ! Jandarmii nu prea-l au la inim . plesnindu-se cu palmele peste cap i strigînd fericit : ² P i\ asta nu-i ag ! sta-i un lucru grozav ! Cum o s -i creasc inima de bucurie lui Pavel ! Nu-i a a ? E foarte bine. Ii d drumul curînd. i pentru ceilal i ! . c ne b ga i în bucluc !" A a c totul merge bine.. demn.. oamenii îi in minte. în lume.. La început. Pavel îl sf tuie te mereu . toat lumea ar pizmui-o c are asemenea fecior. domnilor. spuse hoholul. ² Dragul meu Andriu a ! ² vorbi mama. iar bucuria lui atît de luminoas rev rsa i în sufletul ei o pornire tot a a de n valnic i nest vilit . sînt i buimaci de oboseal . lini tindu-se i zîmbind cu duio ie. privindu-i obrazul scofîlcit. ² Dac ai avea mam . ² Curînd ! ² zise mama. ² Da. s -i dau la timp tot ce-i voia pofta. dumneata ai o inim atît de mare. Am sim it atunci o povar grea pe suflet i mi-a fost nespus mil de el. ca un pe te scos din ap . încît nu mai vedea i nu mai auzea nimic.. Nikolai ! C doar n-ai s -i îmbunezi înjurîndu-i într-una i" E! îns zbiar înainte : ÄAm s -i m tur de pe fa a p -mîntului. ce spuneau... ² Am i eu o mam undeva. cu amîndou mîinile. mi-am întors ochii asupra b iatului. Am fost libera i eu.

iar . eu nu sînt ca voi ! Eu iubesc ce-i al meu... pe Sa enka. Dar de c s torit. Nu-i bine a a ! El e totu i un suflet bun . înalt. scuturînd-o de cîteva ori i. zac prin temni e. apoi... Andriu a. Iar dumneata. cum îi era obiceiul. ² i acum. care -i înc lzea inima.. ² Bine-ai mai gr it! ² spuse el cu glas domol. s zicem c în privin a asta nu-i nimic de f cut ! Dar v d c sînte i ni te oameni cum nu se mai afl de buni. te iubesc pe dumneata i te iubesc.. încep i eu a m cunoa te mai bine. Co ple it de atîta tulburare. î i frec ap sat cre tetul. e înîhnit. ² A a vra s zic ? ² murmur mama îngîndu-rat . î. ² î i urm mama firul gîndului.. grijuliu. i oarecii. ² Acum vorbesc. îi sînt dragi .. Andriu a. i privirea ei se opri. ² Pavel e un om din cei f r pereche ! ² spuse înceti or hoholul. dar to i îmi sînte i aproape. teama e cu totul alta. mama sp la ce tile.vostru l-am în eles. îns .i spuse : ² Mul umesc ! Luîndu-i tnîna.. s nu m bage nimeni de seam . chiar 107 i ce este departe e tot atît de aproape ! Dumneata po i multe. dar nu ca odinioar . Uite. poporul nu va avea nimic : nici bucurii. m gîndesc la toat lumea. i. Chiar i inima e alta .. nan . întoreîndu. f r s fi avut nici o vin . pe care nu pot s le pricep . ² S dea dumnezeu ! ² spuse ea încet. o strînse cu putere. încet. Cine le trimite. Vezi ? El cuno tea adev rul i l -a sem nat din bel ug printre oameni ! i. dar mie. scria stihuri i o dat .. mi -e mil de to i i a vrea s ave i cu to ii parte de cît mai mult bine. începu s se plimbe prin odaie. la dumneata : i-e dor de maica dumitale ² dar ce nevoie ai de dînsa ? i to i ceilal i p timesc atîtea pentru popor. dar nu vrea Pavel. ² Nu-i adev tat ² se împotrivi hoholul. pe gînduri.. ochii i obrazul. ² Da. te înfrico ezi. de ininid . ² To i iubesc ce le este aproape. nu mi-a spus nimic..i fa a într-o parte. usc iv.. st la închisoare ! ² urm mama. 108 Hoholul se ridic . O via întreag nu m-am gîndit decît la un singur lucru : cum s trec fiecare z i. ² Te zbuciumi. hoholul o pov uia : ² Bine-ai face.. m ascult singur i nu-mi vine a crede. ce îmi este aproape ! ² Ba tot a a e ti i dumneata ! ² îi spuse hoholuî i... feme-iasc !. poate. ² vorbesc. la Kerci.. M uit. de tinere ea mea c lcat în picioare. Sînt îns multe lucruri. o via de trud pentru dreptate. prin noroi. cînd v aud c nu crede i în dumnezeu ! Bine. Oricum îns . începe s înjure. dar. se bucur . iac . urm cu glas adine : ²' Nu-i dragoste curat dragostea noastr . Iar acum. Inima dumitale de mam e mare. ² Tare bine ! Am cunoscut la Kerci un tîn r evreu. El are o lire închis . dar uite. în piept îi pîlpîia un sim mînt învior tor. prin viforni i prin ploaie. chiar acolo. î i înfrîng firea.. ² Eu tiu cum stau lucrurile. Plimbîndu-se prin odaie. Nikolai. de tot amarul vie ii mele. dac i-ai spune o dat cîteva vorbe bune i lui Vesov cikov ! Taic -s u e la pu c rie : o podoab de mo negel peste m sur de p c tos. s nu se agate nimeni de mine. str -duindu-se a p i f r s fac zgomot... uite.. nu ! Ea ar fi vrut.. ~a strivit . asta-i drept. Nici via a nu mai e cea de odinioar . pentru o inim mare... cum îl z re te pe geam. ocolind-o pe de l turi. de poli ie.ici dreptate. Fete tinere umbl noaptea singure. mor. trist . acum tr iesc între voi i uneori. Eu îns nu pot.. vra s zic ? Oamenii tia î i calc pe inim . ² C ci simt i eu c e bine s tr ie ti a a.. Nu-i adev rat ! Se iubesc. i orice lighioane. care-i sînt mam .rupea inima.. Noi iubim doar ce ne este de folos. dar asta -i alt poveste.: cit va d inui st pînirea celor boga i. Uite. a scris asa : Pe cei ce f r vin pentru dreptate pier Ti va trezi la via m re ul adev r. cu o iubire mai inimoas decît pe Pa a. i el... t cut i f r grab . Vrea s-o ia. ² Tare ca fierul. ferindu-m de to i.. iubirea lor e curat ! To i cred ! Da. sînt mina i în Siberia. nu se vor c s tori. El se apropie de dînsa i . cine le îmbolde te din urm ? Iubesc ² asta-i ! i. te fr mîn i pentru to i. pe chipul hoholului. i adev rul . sufletul i-a deschis ochii : vede. A a. mult m mai doare i mult m mai am r sc. zice-se.. îngîndurat. îndeosebi !. dumneata e ti dintre fiin ele care-au fost ucise. cînd m gîndeain la soarta care-l a teapt . î i întoarse cu grab fa a de la dînsa. voi crede i. cl tinînd încet din cap. îmi vine s bocesc în gura mare de mila mea. uite. A fost ucis. cîinii. nu iu109 be te oamenii ! Ca s vezi numai pîn în ce hal se" poate beteji un suflet omenesc ! .. nimic. T cu o clip . ca s sluji i poporul. acum duc o via mult mai omeneasc . noaptea. cînd îmi aduc aminte ' trecut. da ! i v-a i sortit o via grea. cale de apte verste din tîrg i pîn aici. poate c nici nu pricep cum trebuie ceea ce face i voi.

² N-ai decît s tip re ti tot ce pofte ti.. cu rîsul lui r sun tor. pornite pe har . cu capul pu in înclinat pe stînga. iar taic -s u s-a apucat de ho ie i de b utur . efii se plimbau îngrijora i . adaose : ² Ai nimerit în plin. ² O s mi se r ceasc mîncarea ! ² se îngrijor ea. i-au b gat la închisoare . Pe dinaintea mamei trecu apoi.i spun ² le arunc peste gard ! Cel dintîi care veni c tre ea fu b trînul Sizov . Vasili Gu-sev. Muncitorii mai vîrstnici surîdeau prudent.. Andriu a ? ² Nu. nan . ² Dar cine i-a dat voie s te legi de mine. nu-i deajuns s plive ti buruiana. pui de c ea ! ² r bufni el cu glas tare.. Ivan. dar de ce ? ² Noapte bun ! ² Mul umesc.i pun oalele jos. In aerul îmbîcsit de funingine. cînd Nilovna d du s intre cu povara ei pe poarta fabricii. cînd într-altul. Ea îi mul umi i începu iar i s . care trecea drept cel mai mare pozna din cartier.² Maic -sa a plecat într-o bun zj." Trei muncitori se oprir aproape de dînsa i unul dintre ei se c ina în bu it... Merge bine. maistrul atelierului de tîmpl rie. împr tiindu-se iar i.. Va-vilov. Era bucuroas c fl c ul acesta. aici trebuie s intri cu plugul. ai ? Vasili Gusev se apropie de mama i-i spuse : ² Ast zi tot la dumneata am s mfnînc. ² Gura ! ² mîrîi unul din paznici.. iar la vreo jum tate de ceas dup ce se culcase. se inea dup el. poli i tii se vînzoleau de colo pîn colo.. scurtau t cu i la chipurile lor înr ite. f cînd cu ochiul. îl întreb înceti or : ² Dormi. mama f cu în urma lui. cînd le-o citi careva ! Nu tiu carte. ² Dac-am putea s-ascult m. dup cum a spus domnul director. semnul crucii. dar pare-mi-se c i-a atins unde trebuie !. f r a se tulbura prea mult. adunîndu-se în grupuri. Aici. Frate-s u. To i se fr mîntau. dep rtîndu-se. Cel lalt o împinse u or de um r i spuse cu hot rîre: ² Ascult ce. Cînd Andrei se hot rî s se duc la culcare.. Ai mîncare bun ! lll Apoi cobori vocea i. contenind vorba. . îi pl cea s priveasc fr mîntarea i însufle irea care cuprinsese toat fabrica i î i spunea în sinea ei : ÄCînd te gînde ti c . ² spuse îngîndurat mama. r s rea cînd într-un loc. dup ce se uit primprejur. trecînd zori i de la un atelier la altul. o privi i. o întreb încet: ² Ai auzit..i gîtul.. lungindu.. cu obid : ² Nu mi-a c zut în mîn nimic. Cînd îi z reau. se uita la fa a lui în epenit într-o îngîmfat neclintire. n-o mai tutuia cînd îi vorbea în tain . pe furi . cu toate c . aci e vorba de subminarea statului. dar acuma treaba e limpede : se vede bine c nu ei sînt vinova ii! 110 î i strînse barba în pumn. strig te de batjocur . Isai op ia al turi de me ter i. arest ri i perchezi ii ! Pe nepotu-meu. mul umesc! ² r spunse el cu recuno tin . i se bucur . înso it de pon-tatorul Isai. poruncindu-i s . în timp ce dîn ii îi scotoceau f r cru are îmbr c mintea. muncitorii se împr tiau f r grab sau r mîneau pe loc i. turuind într-una din gur i clemp nind mereu din barb : ² Ei rîd. ca sarea pe pîine. se sim ea plutind un suflu de îndr zneal i voio ie.. cu f ptura lui de uria . moroc nos. Poftim. dac n-a fi fost eu. cu mers ap sat. Ivan Ivanovici. Mazin. urm rind cu încordare forfota neobi nuit din fabric . paznicii o oprir cu asprime i. Ivan Ivauovici. Mic i pirpiriu. o cercetar am nun it. ² zise cel lalt.. mam ? ² Ce s-aud ? ² Foi ele ! Au ap rut iar ! Pres rate peste tot. Muncitorii p reau to i proasp t îmb ia i. ad ug : ² De ce nu vii pe la mine ? i-o fi urît s tot stai singur . Vavilov p ea cu mîinile la spate i cu degetele încle tate. XVII Ziua urm toare. ei i ? Pe iecioru-t u de asemenea l-au ridicat. m icu .i strige felurile de mîncare. Ici-colo se auzeau exclama ii de încuviin are. mente grozav de bine ! Mama d du din cap cu prietenie.

i-v i voi de munc !" Ar vrea s fac din copii ni te vite de jug. ² A a-i ! Vezi ce c scat e ? Dar asta ? Incordindu. ² Andriu a. ² Am împlinit patruzeci de ani i de-abia încep s înv s citesc..i aminteasc literele uitate i.. ² U oar treab . iar mintea nu te mai ajut deloc.Uitîndu-se cînd într-o parte. Cu anii îns .i de cazn sprîncenele. plin de duio ie. Curînd au prins s -i osteneasc ochii. an de an. dar pe urm am uitat.. . cînd încep s munceasc . dar cînd încep a cre te i a cere mai mult mîncare.. e -hei ! ² Ah.i aduci aminte. Glasul hoholului era îns blajin i lini tit. De pild : ÄCine tie mai pu ine doarme rnai bine !" Po i s zici c nu-i adev rat ? In toate zicalele astea. ² Zic tori sînt multe. iar fa a serioas . la rîndu-le.. Iar cînd o veni Pavel.. totu i.. o întreb : ² Ce slov e asta ? ² Rî ! ² r spunse ea rîzînd. Sînt îns mii de oameni care ar putea s tr iasc mai bine ca dumneata i care tr iesc ca ni te vite. ² înv buchile ! ‡² izbucni ea în plîns.. ‡² Eu.. necazurile vin cu duiumul. ² Eu ? ² oft ea. hoholul se scul de pe scaun i începu s se plimbe prin camer . ² se învoi Andrei.i"'-ea lui. cînd eram tîn r .. ar tînd cu vîrlul cu itului o liter de pe copert .. ² Dar asta ? ² A! O încerc un sim mînt de stînjenire i umilin . acum î i va fi u or s .. Vorba ceea : ÄNu vine minunea ² nu piere lumea. El împlete te din ele h uri pentru suflet. f cînd cu ochiul. Andrei porni prin cartier. pîntecul gînde te. Nilovna se întoarse acas voioas . ² opti Gusev.. ' se p rea c a surprins în ochii lui Andrei un surîs ascuns i se ferea de pr. ² Nu plînge ! ² spuse hoholul cu glas domol. cînd e ti tîn r. cel de al treilea î i d du cu p rerea : ² Haidem la cazane.. dar ace tia. Inveselindu-se deodat . încruntîndu. zîn^bind f r s vrea 112 ² i de ce nu ? ² r spunse el.i v zul. vor 8 113 I s . începe i omul s se zbor easc i s ipe : ÄDar cre te i naibii mai degrab . cre te i i apuca. XVIII Seara. puterile scad. i tot a a. cuprins treptat de aceste str danii. cînd într-alta. ² Ai s înve i !. Lacrimile de oboseal se ivir cele din ii . ² De vreme ce ai tiut odat s cite ti. mîine iar i munce te i m nînc . dumneata. uit cu des -vîrsire de toate celelalte griji. dup o vreme se pornir i cele de am r ciune.. mama se trudea s . i uite c acum ai început i dumneata s sf rîmi lan urile. Intre timp mai aduce pe lume i copii care. se a ez ling mas i începu s împleteasc la . ba înc se mai i laud : ÄDucem o via frumoas !" Dar cum e via a lor ? Fiecare din ei munce te ast zi si m nînc . ² Nu puteai s tr ie ti decît a a cum ai tr it i. î i dai seama c n-ai tr it cum trebuia. tiam s descurc slovele. nu înseamn c te i sfin e ti !" ² Da. toat via a munce te i m nînc . la început. ca s -l st pîneasc mai vîrtos. Numai cei care sfarm lan urile i desc tu eaz cugetul omenesc sînt adev ra i oameni. ² Ii rîcîie.. ² La anii mei ? S aib lumea de ce rîde ?. pe cît te ajut puterile. ² Dar ce putere am eu ? ² De ce s n-ai ? Asta e ca ploaia : fie tecare pic tur adap un bob. Dar asta ce liter e ? ² Lî ! ‡² o recunoscu mama. mînc ilor. ² N duful cel mare pe oameni e c nu tiu s citeasc ! ² îi istorisi ea lui Andrei.. Iar cînd ai s începi s cite ti..i umple i ei bur ile i. îl bucur . duc mai departe povara vie ii ca . Andriu a ! ² suspin mama. ² Apuc -te i înva din nou ! ² o îmbie hoholul. iar de vine ² cu atît mai bine !" ² Dar se mai poate i altfel : ÄLa icoane de te zgîie ti. Dar Andrei lu o carte din raft i. nu cumva i-ai pus în gînd cu adev rat s te apuci s m înve i buchile ? ² întreb ea. Mama aprinse lampa..

cine scrie. C rticelele i manifestele cost i ele bani. împotriva lui însu i.. prinser a se perinda chipurile grave i cinstite ale lui Egor. Eu îns trebuie s cunosc adev rul. ² A a ? Nici eu nu tiu ! -apoi. închisoarea nu-i stric pe oameni.ciorap. Nikolai Ivano-vici. vîrind cartea între celelalte care se aflau pe poli . Dup ce trase perdelele la ferestre. trecu în buc t rie. domnii alc tuiesc c rticele i tot ei le r spîndesc. L-am v zut ast zi prin cartier.. Dup aceea".. ² Despre to i. ² Despre cine vorbe ti ? ² întreb îngîndurat Rîbin. ² Pe lumea asta toate cele cost bani ! ² începu el cu glasul s u. mîngîindu. ai ? Mama clipi din ochi i strig cu spaim : ² Ce. Tu tii de unde vin banii cu care se scot c rticelele ? ² Nu tiu. stîrnind astfel în sufletul mamei o ciudat îngrijorare.. iar inima începu s -i bat cu putere.i trece prin gind ?. Nu trecu mult îns i se ridic iar . mama sim ea cum i se strînge. ² Vra s zic . Domnii o cam fac pe de tep ii. mama s ri de pe scaun i. l sînd capul în jos. peste ciolanele mele. tres rea. ia spune-mi. ² De cînd te na ti... începea iar i a murmura în oapt . i cu o încredin are de ran pe care cu greu o po i clinti. a ² via a ! 114 Cineva b tu în u . parc . aplecîndu-se asupra paginilor. ce interes au ei s cheltuiasc bani. plin de în eles i totu i oarecum tainic . începu s buchiseasc cu glas sc zut. se uit împrejur i. presim ind parc o primejdie. Cei din preajma noastr poate c nu.i dau nici ei seama.-spuse: ² Pîn acu' l sai oamenii s intre f r s mai întrebi cine-i.i fi dat seama Pa a ? i to i ceilal i. c rticelele aslea ? ² Oamenii înv a i. m rog.. cînd au s aib nevoie.. rogu-te.. în fa a ochilor ei. închizînd i deschizînd mereu ochii : ² Vî. aspru. ² Aha ! ² f cu Rîbin. ² Nu. cu tot cugetul lor curat. Ascultîndu-i vorba moroc noas . pîn închizi ochii i te pun în groap ..i ridice poporul împotriva lor.. Ei or fi crezînd c a a se cuvine s fie. puse cîrligul la u i. c toat 115 treaba asta e o în el torie. despre to i cei pe care-i cunosc ! ² Ap i nu te ui i unde trebuie. adaose : ² Ap i de la domni s nu te a tep i niciodat la ceva bun ! .. lu o carte de pe poli . ca i cînd s-ar fi aflat într-o nehot rîre. i deodat . inima. î. ² Ai aflat ceva ? ² în el toria ! ² r spunse Rîbin.ea cartea cu palma i r mî-nea cu urechea la pînd . mi cînd îngîndurat din sprîncene. în aceea i clip .. ² Simt în el toria. a.. i iac t c l-am aflat. ca s . Se a ez i urm : ² la s st m olecu de vorb !. Ei au pornit.. i atunci. fa a lui b rboas se îndîrji i se înv p ie. Dar c rticelele astea sînt îndreptate împotriva domnilor. întreb cu îngrijorare : ² Cine-i acolo ? ² Eu. cl tinînd din cap.. ² Doamne dumnezeule ! ² se vait dînsa mîhnit . al Sa enk i.. foindu-se greoi pe scaun. au s cate s m mping înainte i au s treac mai departe. nu ! ² se împotrivi ea. ² Asta-i ! i pe mine m-au trecut sudori reci cînd am ajuns la gîndul sta. f r bani nu po i face nimic. ² A a ceva nu pot s cred.. i. Ei. doar. Dar eu unul cu domnii nu merg. Avea o privire adînc . dar a a chitesc eu. Nu tiu nimic. . Intr Rîbin i.. E ti singur ? A a ! Credeam c l-oi g si pe hohol acas . ² Domnii ! ² gr i Rîbin. din toat inima. m icu ! Ia arun-c . ar\ Ä.i ochii mai departe ! ² zise Rîbin. care.. Dar în spatele lor n-or fi cumva al ii care vor s trag foloase din treaba asta ? C doar nu-i nimeni nebun s porneasc a a.. Cînd se auzea vreun zgomot de afar . se a ez din nou la mas . ² Cum ? Oare s nu. de florile m rului. m sur de cîteva ori înc perea. Asta-i. i ² vi.i îngîndurat barba. ² r spunse încet mama.. se întoarse în odaie.

. La început nu-l putuse suferi. Poporul trebuie s se apuce singur de treab ! Dac o pricepe. Capul lui e plin de altfel de gînduri. Cu noi îi e greu. a a c nu mai are loc în el i pentru ale noastre. L s capul în jos. de nel murit team pentru soarta care-l a tepta. Bag sam c hoholul nu mai vine. mai va. ² Am s cutreier singur satele t c tunele. Am i eu vicle ugurile mele ! Rîbin se foi un timp pe scaun. iar dup un r stimp. ridi-cînd marginea perdelei. dar acum îl sim i deodat mai aproape. uitîndu-se int la dînsa. ² Ai s te pr p de ti.. A i început s treb luiasc ? ² Da ! ² r spunse mama zîmbiiid. Mama r mase o clip în u . apoi se ridic f r grab . Am s cerc a-l face s în eleag .. s lucr m laolalt . or s -mi dea i crezare ! Vorbea rar. ci numai s m asculta i". i o s le spun a a : ÄNu v cer s -mi da i crezare. o fi avînd ureptate. de gîndurile lui de mujic. îmi duc i eu zilele !" gîndi ea. S -i spui c am fost pe aici. p ind încet. de inima ei : ² Au s te prind . Am s îndemn poporul s se ridice.i croiasc el însu i drumul. Iar dac or s m asculte. ² spuse mama. ² îi spuse ea cu glas domol. înainte de a-l rosti.. dac vrea. ² i cînd pleci ? ² Mîine.. ² Eu ? ² Ribin se opri. ² Oi sta cît oi sta i cînd mi-or da drumul. cu mîinile sprijinite încordat de scaun. pip ind parc fiecare cuvînt în parte. are s . vorbind doar în crîmpeie. Am început s pricep i eu cîte ceva. ' 117 ² i-aduci aminte ce a spus Hristos despre bobul de grîu ? Pîn nu moare.. s trîmbi. La geam str juia neclintit bezna de nep truns. îngîndurat. Cit despre mujici ² or s m lege o dat . ² Ei. nu poate învia în spic nou.i capul.eze adev rul. în vremea din urm . Cu ochii lui adînci i întuneca i. Äîn bezna nop ii. ia'" fi a-i negricioas p rea palid în rama întunecat a b rbii.. ² Chiar mujicii au s te lege. Dar pîn' s mor eu. f r s se priveasc . parc . Dis-de-diminea . el o privea întreb tor.. i pîn la urm tot or s în eleag c nu trebuie s m lege.. Ii p rea r u de mujicul acesta sp tos. m-am ho-t rît s plec. numai pe mintea lui. ² Am i luat-o. o s pornesc iar. ci s m asculte. Trebuie s plec. Trecur in buc t rie. Andrei se întoarse însufle it i vesel. Cu bine ! Aplecîndu. cuprins iar de îndoial . ² A a se i cuvine.. c trebuie s se bizuie numai pe el. Mi-am pierdut încrederea. de dou ori. izbucnind în rîs. Rîbin ie i în tind greoi i parc în sil . s v d ce mai spune lumea. ca într-o a teptare. Asta-i ! Acum îns .. ² A vorbit i ceva despre domni . de. . î i urm firul: 116 ² Voiam i eu s merg împreun cu fl c ii tia. Cînd îi vorbi despre Rîbin.² Atunci tu ce chibzuie ti ? ² îl întreb mama. ² N-au s v în ele oare ? ² Aha ! Asta te rîcîie ? ² strig hoholul.. voinic i atît de a ezat. Rîbin se uit la dînsa i r spunse lini tit: ² Or s m prind i apoi or s -mi dea drumul. edea cu trupul vînjos aplecat înainte. de bani vorbe ti duin- . Iar eu o s-o iau de la cap t. ² E-hei. Asta-i ! Mama avu un sim mînt de mil fa de Rîbin i. Andrei îi spuse : ² Las' s se duc prin sate. i ai s stai la închisoare.. cl tinînd din cap cu mîhnire. tiu cum s le vorbesc oamenilor. strecurînd cuvîntul cu sfial . totodat . ² Am prins eu multe pe-aici.. privi pe fereastr .. intr în odaie i. Apoi se întoarse încet. Mihailo Ivanovici ! ‡² zise mama. s de tepte poporul. ‡ ² Ia s m duc oleac pe la circium . posomorit. cu urechea a intit la pa ii lui îndesa i i la îndoielile care-i r scoleau inima. r mîi cu bine ! ² Mergi s n tos ! Cînd î i iei socoteala ?... mam drag . Eu m pricep la treaba asta. Apoi urm : ² Noi trebuie s ne inem cît mai departe de domni ! Asta-i ! i iar i t cu. um r la um r.

cu ochii în du umea. Mama nu cuteza s se mi te. cît are pe lun .i apele c tre marea bucuriilor luminoase ale vie ii celei noi. g se ti numai tovar i de-ai t i. Pavel nu-i spusese niciodat cum întrevede el vremea ce avea s vin . din cînd în cînd. i în vorbele lui r suna povestea s rb torii de mîine. urm cu t rie : ² Ei. ² Iar dup aceea. iar rîul acela curge nest vilit i larg.. oriunde te duci... dar parc te las ? Cum s -l ier i. o s facem una mai micu . fiindc nu m atinge deloc.. pîn atunci. f r s vrea. mai este ! A a c . i se n puste te cu pumnii în obrazul t u de om ? Nu-i cu putin s -l ier i ! Nu vorbesc de mine. 119 mama vedea mai limpede tîlcul vie ii i muncii feciorului ei i a tuturor tovar ilor s i. dar cei mai buni or s mearg cu noi.i strune ti inima i s faci deosebire între oameni : sta-i de ai no tri. cînd i i revii. prieteno i. ne mai trimit cîte ceva i bie ii studen i. c nici nu-i pas c ai i tu suflet. C tr iesc laolalt . Tot a a i ceilal i. Hoholul îns era parc în toat clipa cu o p rticic din inima sa în viitor. dar nu vreau s aduc ap la moar asupritorilor. i urm .a tuturor oamenilor din toat lumea. sau dac m mul umesc s -mi bat joc de ea. C ci nu sînt numai eu pe p mînt ! Dac ast zi trec cu vederea o ocar ce ini se aduce. încît . ei s înve e cum s dea în al ii. gr i i mai r spicat : ² N-am dreptul s iert nimic din ceea ce este v t m tor omului. sta ² nu. Uite. de team s nu-l fac s . îi v zu în închipuirea ei pe hohol însurat cu Nata a i pe Pavel cu Sa enka. vezi c e frig i murdar ! To i sînt osteni i.. chiar dac mie nu-mi aduce nici o v t mare. Ia. Totdeauna. cînd vezi c se repede asupra ta ca jivina din codru . f pta ul se va n pusti s -l jupoaie pe altul. în clipa urm toare.. sînt i printre ei oameni de tot felul. ca o uria matahal de piatr acoperit de mu chi. ² i cînd te ui i în jurul t u. ² Da-a ! ² încuviin mama. A a este drept. frecîndu. sim i cîteodat cum î i umple inima un sim-" mînt de negr it încîntare ! i se pare c peste tot locul. to i înc lzi i de aceea i flac r . de întîi Mai ! i o s ne veselim pe cinste ! Bucuria lui voioas alunga din inima mamei nelini tea. ² spunea hoholu!. scuturînd din cap. de ofi erul de jandarmi i de Sa enka. i se pare c se în eleg din priviri. pe care i-o stîrnise Rîbin. al ii or s dea bir cu iugi ii. îl asculta cu mai mult luare-aminte decît pe ceilal i . ca într-o îndîrfitâ încordare. punînd capul în piept.i trîngi firea în dou . dup ce i-a încercat puterea asupra mea. pe spinarea mea. Iat pentru ce e ti nevoit s nu-i prive ti la fel pe to i oamenii. cincizeci ne d nou . Tu ai vrea numai s iube ti. greoi i mohorît. iat pentru ce e ti nevoit s . 120 i în amintirea ei r s ri deodat umbra posomorit a b rbatului ei. înr i i. pocnind din palmele-i vînjoase. vorba lui era mai fireasc decît a lor i îi r scolea mai puternic sufletul. ² Aici e buba ! ² zise hoholul cu însufle ire. ² i care-i pricina ? ² întreb hoholul din ce în ce mai înfierbîntat. ² Pricina e atît de limpede.i capul cu mîna i.. cu glasul împov rat de triste e : ² E dureros. i toate eîntecele acestea alearg ca ni te pîraie i se adun întrun singur rîu. copeic cu copeic . i. Hoholul se plimba prin odaie. dar pîn la s rb to'area noastr cea mare.i curme firul vorbei. Cit despre domni. de i treaba asta nu te mul ume te ! Mama î i aduse aminte. nu vreau ca.. mîine. în ce m prive te. to i voio i. Oft i spuse : Ce pîine vrei s ias din f in necernut ?. a putea s îndur orice ocar . cît pot aduna. buni. rupînd din s r cia lor. purtîn-‡du. Unii poate c or s ne în ele. în lumina pove tii acesteia. ci s te temi de ely bachiar s -l ur ti ! El însu i te sile te s . în care inima fie tec ruia î i cînt cîntecul ei. In ochi îi lucea o v paie rece . dar nu trebuie s te încrezi în om. Nikolai Ivanovici din leafa lui de aptezeci i cinci de ruble. i.118 neata ? Ap i dac am avea noi bani ! Dar ne inem tot din punga altora. uni i ca într-un cor. vorbea : -² tii.

Cînd îl întreba. ² Vedeai numaidecît c e un cîine. ci un fel de ciocane. dac -i a a. iar dînsa primea banii ace tia tot atît de firesc. de ce m mai îndemni ?" i începu s -l întrebe tot mai des despre cutare sau cutare cuvînt. bune s n uceasc omul. ² Bunîn eles ! ² zise hoholul.la de colo. iMi-ar trebui ni te ochelari. cu glas hîrîit: ² Via a se scumpe te mereu. ² tia nu mai sînt oameni. zise : ² Cori tii sînt ni te pu lamale ! Un omule m run el. într-o zi. i toate uneltele astea au fost anume preg tite i potrivite dup mîna care ne st pîne te : fac tot ce li se porunce te.. în duminica ce urm . Tot timpul se scobea în din ii m run i i albi cu un be i or galben. i apoi li se spune: ÄIa vede i d. To i purtau haine cenu ii. despre toate acestea. i. P i. f r s se mai întrebe pentru ce ? în sfîr it. Cînd i cînd intra cîte un de inut. ² Cel care a fost la noi cu perchezi ia se dezv luia îndat . ea î i spunea : ÄDac î i vine a rîde. legaser o convorbire lînced i lipicioas ca o pînz de p ianjen. . n-o mai îmbie s citeasc împreun . îmbr cat într-o tunic de militar în retragere. nan ? Ce zici. se învîrtea prin cancelarie. ace tia nu veneau 122 pesemne întîia oar . ² E cuviincios ! ² spunea ea îngîndurat . la utrenie. f r s gîndeasc . tu ind cu mare larm . iar pîinea a ajuns iar i la dou copeici juma'. ² A i auzit ? ² spunea o femeie gras . verzui. în elegînd sfiala ei. vorbind cu hoholul. în înc perea strimt i murdar . ca s le fim mai la îndemîn . F r a se opri din mers. Ni te unelte. pe urm . inînd o geant pe genunchi. ² De la ei nimic nu po i alege. dar acum ² nu se poate. ² Azi. zîmbetul lui o stînjenea i. cu bra ele lungi.. î i drese glasul i. un b trînel cu p rul c runt. bine hr nit i sem na cu o prun r scoapt . ² zise mama. clipeau m runt din ochi. ai ? De fiecare dat .. pe care nu-l în elegea. Cînd p eau în înc perea aceea. rupt cam de multi or de pe creang i acoperit cu un strat de mucegai pufos. o s lu m ochelari.. mai devreme nu ! Peste o s pt mîn mai vedem. ea a tepta cuminte pe un scaun. cînt rindu-i în minte pe amîn-doi. El î i dete seama c mama înv a singur . el vorbea îngrijorat. 121 XIX Fusese de trei ori s cear învoire ca s -l vad pe Pavel.. mama dobîndi învoirea s -l vad pe Pavel i. Se slujesc de ei ca s ne fasoneze i s ne potriveasc dup cum li-i placul. duminic o s mergem împreun în ora s te vad un doctor i. c ci se cuno teau între ei. cu fa a oli-lit . Nu mult dup aceea. d-aia se înr iesc i oamenii. dar cu v dit hot rîre . Andrei o îmbia pe marna cu o sclipire de zîmbet în ochi : ² Mai citim olecu .. ple uv i cu falca de jos ie it înainte. conduc torul corului de la catedral i-a rupt urechea unui b iat din cor. sâ-i facem pe to i egali ! S împ r irii deopotriv tot ce a n scocit mintea omului i tot ce a t cut el cu mîinile lui ! S nu ne mai inem unii pe al ii în robia fricii i a pizmei. de calitatea a doua. Tot ce cî tiga îi d dea mamei. cu obrajii stacojii i cu nasul mare. în lan urile l comiei i prostiei ! Din ziua aceea. Un b rbat în vîrst . avea un zîmbet blajin. mama se împotrivea glumind. prietenos. Lra rotolei.. a a c ar fi mai bine s -l spînzura i !" Iar ei au s . mama i hoholul au început a sta adesea de vorb . cu o umbr de ciud în suflet. destul de întunecoas . schim-bînd alene cîte o vorb . ² Bine zici ! ² o aprob el. ² Uite. cu tavanul jos. mai a teptau înc vreo cî iva in i.. au s zîmbeasc iar. Afar de dînsa. Unul din ei avea lan uri la picioare. dar pentru noi e primejdios. Un funt de carne de vac . iar în picioare aveau papuci grei de toval. mama îi spuse : ² Mi-au cam sl bit ochii. îi respinsese cu blînde e cererea : ² Peste v-o s pt mîn . Numai fiindc oamenii nu-s rînditi i deopotriv .. cu picioarele scurte. Sînt dr gu i i zîmb re i. cum i-ar fi primit din mîinile lui Pavel.i zîmbeasc dr g la i au s te spîuzure i. ascu it. Andriu a. ² Zîmbe te într-una..î i vine a rîde. Nahodka a fost reprimit la fabric . dar de fiecare dat generalul de jandarmi. cost paisprezece copeici. pe ascuns. într-un col al cancelariei închisorii. e un om de tept i cinstit. în ochii mici. Cîteodat .. iar glasul îi suna îndatoritor.. maic . se uita totdeauna în alt parte i avea un glas nep s tor. apoi.

ca i cînd ar fi înfruntat pe cineva : ² Iac . ² N-ave i voie s vorbi i decît despre treburi de familie. Pavel o întreb de s n tate.. ² r spunse b -trînica^ iute i cu glas tare. unii st teau resemna i. mama ar fi vrut s -l împing din spate. foile acelea au ap rut iar i. ² Iar i ? ² întreb el cu grab . ² Lini te te-te. mam . dar to i vorbeau cu jum tate gur i mama sim ea în vorba lor ceva str in de sufletul ei.i st pîni rîsul. toate se scumpesc. Fiecare se gr bea s . slobozind un oftat. mam .i piard i r bdarea. p trat . r v indul. E muncitor. E de mult închis ? ² De ase s pt mîni. ca s tie o distan . Acum luau parte to i la discu ia care se mai însufle ise. cu mina întins '. r spunse.. mama se uita nedumerit în jurul ei îa aceast via de o ap s toare simplitate.. al ii îi p zeau netulbura i. Ca totdeauna. ² E o adev rat neru inare ! Trebuie s se ridice o dat un glas hot rît. lini te te-te ! ² îi spuse Pavel. el era lini tit. ² Al meu st de aproape zece luni ! ² spuse b -trînica i Vlasova sim i în glasul ei o înv luire ciudat . cu fa a br zdat de zbîrcituri. ca un fel de mîndrie. i ochii parc mai mari. Cu inima tremurînd de ner bdare. despre ale noastre ! ² îi spuse Pavel. Un glas hot rît. Acas la dînsa se vorbea altfel. ² Asta n-am de unde s tiu. iar al ii veneau obosi i s -i viziteze pe cei întemni a i.. iar oamenii se ieftinesc în aceea i m sur . p sat... Se opri o clip . Un paznic burduh nos. 123 1 ² Pe fecioru-meu. asta nu-i o treab de familie ? ² se împotrivi mama. i c sc zgomotos. care s strige: ÄZît !" Asta ne trebuie. numai fa a îi era mai palid . iar fa a i se destinse. Bun ziua... dar cu ochi vioi. spunîndu-i : ‡² Vino dup mine !. ² Dar ar fi mai bine s sta i mai departe unul de altul. ² De ce te-au închis ? C . doar. clipind m runt din ochi i. i-i spuse blînd. ² Da' ce. II g si pe Pavel într-o c m ru strimt . 124 ² N-am nimic ! ² Mam . Toat lumea e nec jit . care e student...... tot ce preg te te M ria de mîncare i alte bucate. de ! ² zise paznicul. Mama i-o prinse în miinile ei.. lu minat de un zîm-bet cald. ² Perfect adev rat ! ² zise militarul. murmur încet: ² Bun ziua. ² st rui nep s tor paznicul. îmboldit deodat de o puternic j tinereasc însufle ire. chiop tînd u or. Pavel în elese. ² Dar dumneata ? ² i eu tot a a ² pe fecioru-meu. mai tare i mai pe în eles. ² Cît o s te mai in oare ? ² întreb ea cu ciud i mîhnire în glas. ² Nu-i îng duit s vorbi i despre a a ceva ! ² spuse domol paznicul. îi strig numele. apoi urm zîmbind : ² Ciorb de varz . To i se obi nuiser i parc se împ ca-ser cu starea în care se g seau . Dar e oprit.. porni înainte. Mama se a tepta la alte întreb ri. mai firesc. P ind în urma lui. cu o duio ie pe care mama nu i-o mai auzise niciodat în glas : . Lîng dînsa edea o b trînic m run ic la trup. ² Cum îl cheam ? ² Vlasov. cu o barb ro covan . a început s ipe.. ² N-am auzit de numele sta. începu a rîde. i. Mama sim i o împuns tur de durere în inim . tr gînd cu urechea la cele ce se vorbeau i uitîndu-se la to i cu o privire ciudat de provocatoare.. în str duin a de a. ² Pe cine ai aici ? ² o întreb încet Vlasova. încît î i stîrneau un sim mint de înt rîtare.. ² Ajunge omul s .. da ! ² î i urm vorba b trînelul cel ple uv. Ochii lui Pavel str lucir de bucurie.Toate acestea se desf urau într-o lini te ciudat i p reau atît de fire ti. Glasuri de împ ciuire nu se prea aud.. Un tremur u or trecu ca o înfiorare peste pleoapele lui Pavel. fa a prinse a-i tremura : î i trecu degetele prin p r.. ² Sa a î i trimite salut ri ! ² spuse ea. ca s mearg mai repede. strîngîndu-i mina. nu tia nici ea la ce anume i le c uta zadarnic în ochii b iatului.. ² Ce mai faci ? Mama. neg sind altceva s -i spun ... ² Da. o m sur cu privirea din cap pîn -n picioare i. Ea î i r sucea mereu gîtul sub irel. de cas . duc i eu la fabric toate cele. ² Vorbe te.i dea cu p rerea despre via . Zîmbea.

acum îns era bucuroas c -l vede i.. ca s se mai înc lzeasc !. m icu drag ! S nu fii îngrijorat ! O s -mi dea drumul curînd. o s -i dea drumul ! îi elibereaz pe to i. v zui lumin . asta nu-i greu de în eles.. ov ind oarecum. O îmbr i a strins i o s rut . îi spuse voioas : ² Te-ai cam tras la fa . uitîndu-se la ceas. mam ! ² zise Pavel. Ast zi el se afl cu totul întîmpl tor aici . iar dup aceea. se l s pe un scaun. se mai strîmb olecu .. cu nemul umire. cu un zîmbet larg pe fa i mi cîndu. XX într-o sear . înduio at i fericit . Vin de-a dreptul de la închisoare ! ² gr i el cu glas ciudat i apucînd mîna Vlasovei o scutur cu putere. gr i printre din i. Ce spui de asta. cu c ciula pe ceaf .. ² Vizita s-a sfîr it! ² le d du de tire paznicul. ² Tot omul jinduie te la ceva. m i ! Ce-i i cu mamele astea ! ² se veseli hoholul. mama edea la mas i împletea la ciorap. ² Bine. Numai pe mine m-au liberat! ² î i ridic apoi privirea i. desp r i i-v odat ! ² spuse paznicul. ai ? P i dac ni te oameni cu carte se pot obi nui cu a a ceva. mam ! ² spuse Pavel. tuns chilug. numai mamele tiu una i bun : ele nu a teapt decît mîngîierile copiilor. ² î i mul umesc. Andriu a. Apoi. ² Matvei Ivanovici e un om cumsecade. ² V-am spus doar c nu se poate ! Omul a fost închis ca s nu afle nimic din afar . de oamenii aceia ? ² izbucni deodat mama cu glas plin de mirare. dac se întîmpl cîteodat s -i pocneasc i pe ei la mir. ² Iar a i început cu d-alde astea ! ² se amestec în vorb paznicul. Mama nu-l îndr gea defel. plin de glod pîn la genunchi. st de fa ajutorul de comandant. Ia s intru ² zic ² s v d ce mai fac. ce s mai spunem atunci despre poporul de rind ? ² Ei. dar nu chiar a a de tare. S -i d m un ceai. dar ce spui tu. a teapt .ama îi povesti lui Andrei. ²‡ Ei. las .. ce face Pavel ? Au mai dat drumul la careva. la vizite. c de nu.125- i ² Bine c ai de lucru i nu te plictise ti ! ² Cînd au ap rut iar îoile acelea. ori numai ie ? Nikolai l s capul în jos i r spunse : ² Pavel st i rabd . iar ei ² nimic ! Vin. punînd r stimpuri între cuvinte : ² Le-am spus-o verde : ÄGata. spunînd : ² Pavel î i trimite mult s n tate. oricum. Vorba ceea : ciomagul din mina alor t i te love te mai cu mil . ² Trecînd pe aici. poart ! ² spuse ea. capul lui col uros. de obicei. cu ochii mici avea ceva care întotdeauna o înfrico a . î i mul umesc.. tr. a intind-o în ochii maniei.. iar Andrei citea cu glas tare o carte «despre r scoala sclavilor din Roma . izbucni în plîns. a în eles îndat ! Apoi suspin de mîhnire : ² A în eles. stau. vorbesc.. 127 ² Ei. Sînt atî ia. ² Ej hai. ² c ci. adaose: ‡² Nu mai plînge. Altfel. cineva b tu cu putere în u i cînd hoholul deschise. Andriu a. iar tu îi dai înainte cu ale tale ! Trebuie s în elegi ce se poate i ce nu se poate ! ² Hai. legea tot e mai blînd cu ei decît cu noi i ei au mai mult nevoie de ea decît avem noi.. c nu mai încap. ² zise hoholul cu surîsul lui obi nuit. ² S-au împ cat cu soarta. iar ea. au început s m caute i pe mine la.. ajunge ! Da i-mi drumul de aici.. ² Taman acuma pun samovarul ! ² r spunse hoholul din buc t rie. Acas . nu trebuie s -l sup r m. cu oarecare l ud ro enie. intr Vesov cikov cu o leg turic la subsuoar . zîm-bindu-i cu prietenie.i sprîncenele cu vioiciune : ² M-am priceput eu cum s -i spun . scormonind în jur cu privirea lui posomorit i b nuitoare. în timp ce o ducea c tre ie ire.. fie tecare dup pofta inimii . ri-a mai f cut-o niciodat ! ² M i. Ne în elegem foarte bine cu el. nu m-ar fi îmbr i at a a. iac moarte de om i dup aia îmi fac i eu seama !" i mi-au dat . Incît. asta e ! S-au obi nuit de-a binelea ! Le-au luat cu tor a copiii de acas i i-au b gat la închisoare.

uitîndu-se posomorit la Andrei. 17 1 o inti cu privirea. dar ce. parc voi m socotili pe mine ca pe ceilal i. vra s zic asta-i ! ² strig hoholul ² Dar cine are s te învinuiascâ pe tine din pricina asta ? Numai pro tii ! JJ ² M. ² Casa-i pustie. numai buzele groase îi tremurau. foc n-ai. ² i-e sufletul bolnav. ² Ca s nu mai fac umbr p mîntului degeaba. ² Chiar a a.. înalt i usc iv. leg nîndu-se de pe un picior pe altul i uitîndu-se de sus în jos la Nikolai. ² Ce-ai spus ? ² întreb mama.drumul ² M-mda-a! ² f cu mama. Nikolai ! ² gr i hoholui cu glas domol. ca pe Fedka Mazin ori ca pe Samoilov ? Sau cum v socoti i voi ainîndoi unul pe cel lalt ? Nu-i nevoie s m min i. Nikolai r mase t cut. Andrei st tea în mijlocul od ii cu mîinile vîrîte în buzunar. c doar tii ce te-a teapt ! ² spuse îngîndurat mama. de parc s-ar îi atins de ceva fierbinte. i Pavel a i derea. a tepta rînjind.. ² Aha. sfredelitori..i privirea t ioas asupra lui Andrei. cred i eu c-o fi tare frig. atunci de. ² spuse cu vr jm ie Vesov cikov. Andrei se ivi în u a buc t riei i-l întreb rîzînd : ² Ce tot sporov ie ti acolo. singur.. ² Lui Pavel n-o s -i fie niciodat ru ine din pricina ta Mie. din pricina lui vrea acum s intre copoi.. gr i cu un rînjet de cîine ab tut: ² Da. Nu mai am tat . nu mai am cas ! M-au pus sub supravegherea poli iei.. cînd îi întîlni ochii mici. mi-e ru ine de faptele tatii. s vezi ! ² Pentru ce ? ² întreb hoholul. ² Dac e a a. Or fi degerat i oarecii. Scoase din buzunar un pache el de ig ri. t icu ule ! ² r spunse pripit mama.. îns .. m rog ? Hai. Fa a-i ciupit de v rsat era nemi cata . ocohndu-i privirea. îngustîndu. Nici n-am s -i mai calc în cas .. Pe sta chiar c nu-l în eleg deloc! ² r spunse Nikolai. dac vrei s tii. i de tep ii. tr gîndu-se mai de o parte i. clipi m runt.. A fi ajutat acolo la liberarea deporta ilor.. plin de blînde e.. înv luit într-un nor de fum . ² Ca s nu mai spioneze i s nu mai pîrasc ! Din pricina lui s-a tic lo it tata. To i m înl tur din calea lor. omule ? Mama se ridic de pe scaun spunînd : ² M duc s preg tesc ceva de mîncare. Goiki ² Mama 129 ² i pro tii. Numai c vou vi se pare c bubele voastre sînt mai de soi decît ale mele.. . î i aprinse agale o igar i. To i sîntem ni te tic lo i unul fa de altul. ² repet el. Acesta edea înfipt în scaun. ² Uite. ² Boinav. Nu s-ar putea s r mîn peste noapte la tine. ca s r mîn deoparte. poate c ar fi mai bine s pleci! ² zise ea într-o doar . i la asta ce ai putea s -mi r spunzi.i ochii. pe fa a cenu ie i se iviser pete ro ii. mama sim ea c omul acesta sufer . c unii oameni trebuie uci i! ² Valeu ! i pentru ce.. tu e ti de tept. Se sim ea oarecum stînjenitâ în fa a lui.. numai s nu-l jigneasc cu t cerea ei. f r s vrea. m rog ? ² întreb Andrei. tres rind. ² Am ajuns vremea cînd le ro e te obrazul copiilor din pricina p rin ilor. în clipa aceea. a fi pus la cale evad ri. îns durerea lui nu-i stîrnea în suflet nici o comp timire. 128 ² Copiilor ² zic ² le ro e te obrazul din pricina p rin ilor. chipul lui ciupit de v rsat p rea orb. a a-i ! Dar to i avem cîte o bole ni în suflet. ² Mai e vorb . a ezîndu-se lîng ei. Asupra acestora.. ² Am s -i frîng gîtul lui Isai Gorbov. cl tinînd din cap. urm rind cu privirea cum se destr mau colacii de fum cenu iu. Cu inima ei. Podeaua o fi plin de gîndaci înghe a i. c tot n-am s te cred. pentru c to i sînt la fel ! ² r spunse ap sat Nikolai. ² Dar Fedea Mazin ce face ? ² strig hoholul din buc t rie. sa te-aud ! A intindu. ² Parc-ar fi scatiu ! L-au b gat în colivie i cînt ! Un lucru tiu îns ² n-am deloc poft s m duc la mine acas . ² Mai scrie poezii ? ² Scrie. apoi închise ochii i... altminteri ² luam drumul Siberiei... oftînd adînc. odaia e rece. Pela-gheia Nilovna ? ² întreb el cu glas în bu it. Vesov cikov se uit int la hohol i deodat izbucni : ² Eu cred a a.

cum ar fi. 130 ² Nici nu vreau s . To i trebuie s trecem prin suferin ele ei. Andrei ie i R mas singur. clopo elul t u e atît de mititel. Ridicînd dup aceea palma în dreptul ochilor. adause. ca o musc în ulei. nu e ti decît o haraba i atîta tot ! ² De ce adic ² haraba ? ² surise posomorit Nikolai. ridicîndu-se brusc de pe scaun. ² Fa are nasul ca un cîrlig. urm : ² Asta-i o boal a copil riei. ap i acela ar fi mare dobitoc ! ² zise Nikolai. Dup o bucat de vreme. în fapt. începi s te dumire ti ca partea cea bun din sufletul t u se afl i în sufletele celorlal i i nu e întru nimic mai rea decît a ta . Treaba asta o tiu prea bine. oprindu-se în fata lui. ridicîndu. Avea o min butuc noas . boc nind cu larma : ² N-am crezut nici eu. nu rnâ pricep s discut! ² morm i Nikolai. cu gura pîn la urechi.i r spund ! tiu îns c o sâ.. înv luind în zîmbetul cald i trist al ochilor s i alba tri privirea du m noas a lui Vesov cikov. cum se-ntîmpl acum cu tine. i ai s mai vezi dup aceea c clinchetul t u sun tare bine în armonia glasurilor unite laolalt . într-o oglind !.² D'acâ-i a a.. l sînd ochii în jos. pentru c te-ai crezut mai grozav decît ei i ai dat ghes s te ca ri numaidecît în vîrful clopotni ei cînd. pome ii ca ni te foarfece i. dup ce te-ar jigni.i spun nimic ! ² zise hoholul. privindu-l cu oarecare curiozitate. ² Pentru c a a ar i. de îng duin . Dar pe alde noi nimic nu ne doboar decît dac omul.. cei slabi ² mai greu. la vremea lui de grea fr mîntare. ² N-ai. Cît despre tine.. ² Url sufletul din mine ca lupul în codru !. în cîntarea clopotelor de s rb toare. . pojarul. Cînd intr Andrei cu samovarul. Si. Poate c nu chiar. îr . numai tu e ti brînzâ buna i toat lumea cealalt vrea s te înghit . r zle it. cei tari ² mai u or.i treac . dîndu. fiecare din noi. ² Ce-ti mai trece i ie prin cap ! ² spuse hohotul rîzînd. din to i cei ce te înconjoar . ² Demult nu m-am v zut. ² Eu cred a a. fr ioare. începu s m soare odaia cu pa i gr bi i. pe cînd a a. i atunci i se pare ca. i atunci te mai u urezi. iac . iar cugetul începe s te mustre oarecum. nu izbute te totu i s . de tot. dînd din cap. Vesov cikov se uit în juru-i.i privirile c tre hohol. ² Am vrut doar s -spun câ multe mustr ri de cuget ar avea. aplecîndu-se. nici m car nu se aude. sufietul ei e ca o stea. cu toate astea. la vremea mea. ² tiu i eu ? ² r spunse Vesov cikov. Ai în eles-ce vreau s spun? ² Poate c-am în eles ! ² d du din cap Nikolai. n-ai ce s -mi spui. cl tinînd din cap : ² Ce mutr p c toas ! ² i ce-ti pasa ? ² întreb Andrei. ² P i. 131 ² Ce-i cu tine ? ² îl întreb cu mirare hoholul. O r suci de cîteva ori în aera i. Vesov cikov se uit la el. cu degete groase. ce mai încoace i-n-colo ! ² gr i r spicat Vesov cikov. cu un zîmbet de batjocur .. c fiecare din noi. dar treac ! Zîmbindu-i i bâtîndu-l u urel pe um r. nu cred ! Andrei porni a rîde i. Sa enka spune câ fata omului este oglinda sufletului ! ² îngîn t r g nat Nikolai. îns . ² Da' de crezut.. afl c n-am s . dup aceea. dac ar încerca vreunul sâ te jigneasc . v rsînd fierea din el. ² M-am gîndit în clipa asta ca. ² S discu i cu un om în clipa în care toate r nile din inima lui sîngereaz înseamn doar s -l am râsti mai r u.i seama cît pre uie te el ca om. Vesov cikov izbucni deodat în hohote de rîs. sticlin-du. ² zise el. . de pild . ² urm hoholul. îl privi îndelung i.i în eleag rostul lui în via i nici s . ridicînd din umeri. î i întinse piciorul înc l at cu cizma grea. zîmbind. îi pip i cu amindou mîinile pulpa groas . se scul în picioare. poate. ² Cu ce ar putea sâ m jigneasc ? ² spuse Andrei. încît. ² Dar nu-i adev rat ! ² strig Andrei. Se a ezar la ceai. ² fiecare din noi a fost nevoit odat s umble descul pe cioburi de sticl . ² Andriu a ! ² strig mama din buc t rie.i din ii într-un zîmbet plin de bun tate sau.i g seasc locul. o cercet mai întîi pe fat i apoi pe dos. 132 .ioare ² Cu mine nu se poate discuta. boante. Vesov cikov st tea în fata oglinzii. acoperite cu p r ro cat. a trecut prin încercarea asta. se-neac în dang tul clopotelor b trîne.

dar mama nu se mai tulbura defel din pricina asta. vor îi mul i. al ii ² plini de voio ie. iar cînd Andrei îl întreba cîte ceva.. mama. dupâ aceea. Cît despre Andrei. iar afar gemea vîntul. Mama ridic ochii c tre el i în inima ei se strecur iar i o pornire du m noas fa de omul acesta. R sfoind cu graba cartea. Ni-kolai t cea. Cînd focul din inima omului nu r bufne te în vîlv taie. Hai.i bra ele în l turi. în fiecare din ei se sim ea o emo ie n valnic .. ea începea s mi te stînjenit din sprîncene. ci arde înfundat. cîte o privire fugar c tre musafirul lor. iar al ii ² îngindura i i lini ti i . din adîncul c rora se rev rsa lumina unei priviri severe. Vesov cikov d du din cap cu înd r tnicie : ² Se t r g nesc prea mult! Nu mai am r bdare ! Spune-mi ce s fac ! i. o fa senina. dup ce se mai foi o bucat de vreme. Mama se trase în ungherul în care. Fiecare zi aducea cîte ceva nou. i din nou se auzi glasul domol al mamei : ² Of. fa a mare i lat . dar mîngîioase. ca un bivol. desf cîndu.. ² Nu tiu cînd are sâ sune ceasul luptei . am umblat. o sâ mai mînc m noi b taie i nu o singur dat ! Asta o tiu prea bine ! ² r spunse hoholul. <icu' contenea i începea sa fluiere. el se posomori iar i i spuse cu glas adînc . înarm m capul j. st tea . încît ace tia aruncau pe rînd. Unii erau gravi i ironici. i. ei i se p rea c loate fe ele se contopeau în una singur : slab . nan . calm i hot rît . Am stat i am tot stat la închisoare. c am trecut i eu prin ea. cînd mama. de parca ar fi murit. veneau tot mai des oa meni pe care ea nui cuno tea . în ochii mamei. mai întîi. face zgur mult . el se ridic i zise : ² A vrea s m culc. doamne ! Cît omenire e -n lumea asta. împr tiind tinere e în jurul lor. mama îi cerceta. i. clâ-tinînd din cap. cu privirea lor împung toare. cînd Andrei. mul i de tot! ² r spunse Andrei. mult timp dup aceea. ² Toate astea se t r g nesc prea mult ! Treaba merge încet ! Ar trebui s mearg mai repede. ' Cînd Nikolai trecu în buc t rie.Vesov cikov lu un cartof mare. ² dar o s -i treac . Privindu-l pe sub sprîncene. f r s li se aud pasul. trebuie s ne. ² Da. cu ochi adumbri i. r s pundea scurt i f r chef. în acea mul ime împînzit . lâsînd capul în jos. se afla un pat i. a tept t cut r spunsul. n d jduind s descopere în ea m car ceva care ar putea s-o împace cu figura lui otova. mistuindu-se tainic în bezn . pîn" am ostenit. în dosul unui polog de stamb . cu privirea intit în obrazul hoholului. auzi fream tul cald ai suspinelor i rugilor ei optite. îns . Mama credea c -i în elege aceast tulburare. dar n-aveau timp pentru asta. în curînd. adunindu-i roat in jurul lui Pavel. pres r pe o felie de pîine sare din bel ug i începu s mestece din f lci agale i lini tit. d. cu gulerul ridicat i cu c ciula îndesat pînâ peste ochi. Or fi oare i oameni care se bucur ? ² Sînt i din tia. Nikolai începu iar s m nînce.u -te de te culc ! Eu am s mai citesc. n-o po i îmboldi cu biciul ! ² zise Andrei. cu urechea la pînd în lini tea adînc .. ca aceea a lui Isus în drum spre Emaus Mama îi num ra pe lo i in gina. ² Dar pe aici cum merg treburile ? ² întreb el cu gura plin . el î i freca fruntea. Od i a aceea se strîmtase parc deodat i devenise neînc p toare pentru cei doi locatari ai ei. se potoli deodat . ² Trebuie s înv m i noi i s -i înv m i pe ceilal i ² asta trebuie s facem ! ² zise Andrei. Seara. îi spuse în oapta lui Andrei : ² II fr mîntâ gînduri groaznice. apoi deodat mi -au dat drumul i am pornit. cu toate c fiecare î i avea chipul lui deosebit. de fiecare dat cînd îi întîlnea ochii mici. se vedea dup fa ca erau cople i i de gînduri .. în sfîr it.. to i e rau deopotriv de hot rî i i dîrzi i. i fiecare geme-n felul lui. ai fi zis c to i erau gata s izbucneasc în cîntece i veselie. variate i nu sem nau una cu alta. iar el. Andrei. dar st pînit . cred îns c . fr mîntat. ² Via a nu-i telegar. zilele treceau pestri e. Pendula ceasornicului c nea. sînt ! i.. e tare zbuciumat. discutau în oapt cu Andrei i plecau noaptea tîrziu.. Vesov cikov întreb : ² i cînd o s ne batem ? ² Pîn atunci. f r ca el s bage de seam . mina. ² încuviin Andrei. î i r sucea musta a cu degetele-i lungi. Ii cunosc meteahna. fiind mereu zori i. stînd la mas . boccie. 134 XXI Via a î i urma cursul cu repeziciune. se vedea bine Vd'J c era tulburat : acu' se pornea pe vorb i pe rîs. zîmbind cu tîle. Cînd Andrei ii povesti cu însufle ire cum s-a înte it propaganda în fabric ." tîr îia picioarele pe podea.

mama se întoarse la fereastra i privi cu veselie cum mergea pe strad . Mama ît întîlnea aproape în fiecare zi . pleca mîndr de iscusin a i de viclenia ei. tocmai atunci c uta s stîrneasc b nuielile paznicilor i agen ilor . De vreo cîteva ori o perchezi ionaser i pe dînsa. aducînd un pachet pentru Andrei. to i ace ti oameni de treab . codana îi spuse Vlasovei. Acum începuse s în eleag multe din cele ce vorbeau ei despre via .i caii cu glas în bu it: ² Dii. greoi i col uros ca o buturug necioplit . f r nici o raz de lumin . scînteietoare : ² La revedere.i cru a puterile. c tre trecutul ei searb d. Iar mama î i d dea seama c o via ca aceasta era vrednic de a fi iubit . Dar via a lor de acum era frumoas . cu p rul cîrlion at. Vesov cikov. oftînd. dup ce . dup aceea. l sînd h urile în voie. Treptat. o f ceau. p ea agale Nikolai.neobservat de du mani i ferit de privirile lor. Pu ini vor porni pe calea aceasta grea i lung . cu ochii stin i. izbindu-se cu mare larm unele de altele . care o f cea s surîd cu îng duin . dar aceasta se întîmplase totdeauna a doua zi dup împr tierea foilor în fabric . Zdren uros. F r s ridice capul. b l ng nea i el din cap. slobozea doar cîte un uierat ascu it care te asurzea. îndeosebi. aruncîndu-i o privire vesel . sim ea c ei cuno teau în chip neîndoielnic adev rata pricin a nefericirii oamenilor i se obi nuise s gîndeascâ la fel cu ei. cu toate c erau în puterea vîrstei i aveau uneori fa a istovit . de care s te bucuri toat via a !" De multe ori b gase de seam c oamenii rare veneau din ora aveau în ei ceva copil resc. visul lor în triumful drept ii îi mîngîia i-i înc lzea inima i. iar pe de l turi. grinzi i indril . iar dînsa se ar ta jignit . alte da i o gr mad de scînduri ale c ror capete atîrnau în jos. cînd musafira se mistui în dep rtare. tovar a ! ² Cu bine ! ² r spunse mama. Cînd n-avea nimic asupra ei. uneori o grind lung . îiidemnîndu. ÄDragii de ei !" gîndea mama. care se desf ura în urm -i ca o fî ie îngusta ii întunecat . cu ni te ciubote butuc noase. p ind m runt i iute cu picioarele-i micu e. clipind greu i chinuit. venea i Nikolai. Cînd sfîr eau de citit. cînd era vorba de ei în i i. ghiftuit de ap . 135 ÄTovar ! murmur mama. pro pindu-se cît puteau în p mînt cu picioarele trudite i triste. cu coastele ie ite. ei cugetau la binele oamenilor i. cl tinînd din cap.i zîmbetul. In adîncul sufletului îns . Jocul acesta îi pl cea. de unde înainte vreme nu sim ise niciodat c ar putea fi de folos cuiva. în dorin a de a-i înv a i pe ceilal i ceea ce tiau ei. cu ochii în p mînt.. ascultîndu-i. în acela i timp. hurducîn-du-se. Ducea regulat manifeste la fabric . vedea cu mirare ² i lucrul acesta o tulbura i o bucura ² c ei aveau o credin . dar Vesov cikov nu lua niciodat parte la ele. iar s r spund o vorb . simplitatea lor i acea minunat i generoas uitare de sine. acum î i d dea bine seama c era necesar multora . de a c rei adîncime î i d -dea seama din ce în ce mai limpede .i mai înal e capul. St tea pîn la urm i. Puicu a maichii ! S te noroceasc dumnezeu cu un tovar bun i cinstit. cu c ciula dat pe ceaf . i se p reau ni te copii. care o f cea s .i amîne cina. îi înfrunta. tinerii începeau dezbateri îndelungi. mai întîi se ivea o pereche de cai negri. mama se îndoia c ei ar putea s schimbe via a a a cum n zuiau i c vor avea destul putere ca s poat aduna în jurul lor pe to i muncitorii. în jurul lui zbieretele i oc rile mînioase 137 roiau ca ni te bondari. î i întorcea privirile înapoi. în eleapt . Caii d deau orbe te peste c ru e i oameni. m i cailor. Fie -tecare om vrea s se sature ast zi . acesta era un sim rnînt nou. murdar. îi ru ina i. ni te mîr oage b trîne. între timp. suspina f r s vrea cu o triste e pe care nu i-o putea l muri O înduio a mult. iar copoii se deprinser cu figura ei. care nu mai fusese primit la fabric . într -o zi veni din ora un drac de fat ager loc. In urma lor se tîra. începu a i se limpezi în suflet con tiin a calm c în aceast via nou î i avea i ea rostul ei i. trebuise s intre la un cherestegiu i c ra prin cartier lemne. dup ce o înso i. tovar a ei. serioas . ginga ca o floare de prim var i u oar ca un flu-tura . f r a. în ciuda tuturor primejdiilor i. pu ini ochi se vor învrednici s întrez reasc la cap tul acestui drum anevoios minunata împ r ie a înfr irii po-noarelor. sud lmi crunte despicau v zduhul. atunci cînd vor da alarma.. m i! De cîte ori se adunau tovar ii la Andrei ca s citeasc un ziar nou sau o bro ur de curînd sosite de peste grani . st pînindu. dac poate s-o m nînce numaidecît. nici m car pe a doua zi. atr g tor. i. ace tia o opreau i o scotoceau. pe nesim ite. La plecare. se a eza într-un col i asculta t cut ceasuri întregi. socotind c astfel î i împline te o datorie a ei. Din pricina aceasta. nici unul nu prime te s .

² Ba nu-i chiar a a. cople it de aceast n valnic bucurie care-i venise pe nea teptate. posomorit. venind de la b c nie. vina cea mai mare o are aceia care a spus cel d intîi : lucrul acesta e al meu ! Dar vezi ca omul acela a murit cu multe mii de ani în urm . în lumea asta ! Ascult ce. Nikolai are s -l cotonogeasc . mam ! ² spuse Pavel cu glas cald. în col urile ochilor îi sclipeau boabe mici de lacrimi luminoase.i spun eu : noi trebuie s r sturnâm toat via a asta cu plugul. taman a a vorbea odat despre voi Isai pontatorul ! ² î i aduse aminte mama. ² Eh. cu capul plecat. pufnind deodat într-un rîs domo!. ² Uite-o ! ² strig hoholul. strîngîndu-i mîna cu degetele care îi tremurau. în odaie se'auzea glasul puternic al lui Pavel.i bâi ile inimii pline de bucurie. 139 ² Dac Iurnea n-ar fi fost silit s înghit toate groz viile astea. încît nu face s te mai mînii pe el ! ² r spundea glume hoholul. Fluierînd înceti or.. dar î i d du îndat seama c sc pase o vorb care nu trebuia spus . cuprins deodat de o negr it bucurie care se rev rsa asupra întregii ei f pturi ca o ploaie cald de var . adev rat. ² i iar i 'stau i cuget. din cele ce spunea el. i se las pe un scaun. cl tina din cap în semn de împotrivire i. Strîngînd tare buzele groase. Odat izbucni : ² Nu ! Nu se poate s nu fie vinova i ! ² i ei sînt aici. brazd cu brazd . O clip r mase t cut: mama îi privea i ea t cut . spuse cu îngrijorare : ² Mi-e fric de el ! ² Da-a ! ² f cu t r g nat hoholul. ca pe un ogor n p dit de buruian . ² Nici nu-i de mirare ! Are un cum tru jandarm ! ² zise mama.. Dînsa îns nu dormea i. ² Ca sâ vezi numai ce sim minte au s dit domnii coman dan i ai vie ii noastre în inimile gradelor inferioare ! închipuie te i ce are s se întîmple cînd oameni ca Nikolai au s . Dar. dup o clip de t cere. Ca de obicei. adînc. dar asta nu m mul ume te ! xxn Era înir-o zi de saroatoare. iar p mîntul o s spumege în sîngele acela ca o bucat de s pun. dup ce plec Nikolai. nan . îns ochii lui priveau nelini ti i. S nu-i mai spui nimic despre Isai. 133 ² Isai ? ² întreb Vesov cikov. El se aplec spre dînsa. mam drag ! Mi cat pîn -n str funduri de expresia fe ei i de c ldura vocii lui Pavel... Andriu a ! ² opti mama. se strecur pe lîng ei i ie i în ograd .. la stai ! ² zise Nikolai cu glas sugrumat. mama deschise u a i r mase neclintit .. ² Dar bog tanii ? Dar cei care in cu ei ? Hoholul se apuca cu tnîinile de cap. pleca nemul umit. dup o scurt t cere. nu-i vedea fa a. îi spuse înceti or : . din 'patul ei. ap i nici nu s-ar opinti s scape de ele ! ² zise Andrei. adaose : ² A a e dreot s fie. ² Asta-i vinovatul ! ² Adic . Apoi. deoarece hoholul se gr bi s intervin împ ciuitor: ² Ei i ? Lasâ-l s umble i s se uite! Are omul timp liber i se plimb .i u urel picioarele sub iri ca de p ianjen. ² Pe la fereastr zici ? ² repet Nikolai.. se întorcea posomorit c tre Andrei. Mama v zu cu cît grab se întorsese Pavel c tre dînsa i mai v zu cum fa a i se aprinse i i se lumin sub puterea unei sim iri în care deslu ea o mare f g duial pentru dînsa. Isai sta e spion.plecau to i ceilal i. ² urm îngrijorat hoholul. Ce om r u ! Ii urm re te pe to i. tîr indu. f r cru are! ² Iac . î i scosese cizmele ca s nu tronc ne cu tocurile i s n -o tulbure pe Vlasova. trage cu coada ochiului pe la fereastr . a început s iscodeasc i pe uli a noastr . în cuvinte simple. ² Da. c fie tecare strop de sînge de-al lor e dinainte sp lat de marea de lacrimi care s-a strîns din tot plînsul poporului.. ² Tare m tem c . iar buzele îi tremurau. obosit. st pînindu. Mama se culcase i. ² Pentru c -i prost ? Vesov cikov plec f r s r spund nimic. reie ea întotdeauna c to i oamenii laolalt ar fi oarecum vinova i i asta nu -l mul umea pe Nikolai. ² î i mul umesc.i dea seama de toat nedreptatea i n-or s mai vrea s rabde obida ! Au s împroa te cerul cu sînge. mama îl mîngîia pe p r i. ² E îngrozitor. ² E cam iute fl c ia ul. Hoholul începu s se plimbe prin odaie cu pa i rari. dup ce î i ar ta neîncrede rea cu glas puternic. ca s -i pun cîte o întrebare : ² i cine-i vinovatul cel mare în toat treaba asia ? ² Ap i.. de ce-i vinovat? ² întreb pripit Andrei. hoholul. Era palid . î i smucea musta a i îi vorbea îndelung. e ti acas ! ² murmur ea. pîn la urm .. nan . despre via a i oameni. ai venit. ² î\i mul umesc.

venit de undeva. hai s st m la mas ! Pa a. Cînd am ajuns în cartier. Mama rîdea. dar ceva ca un imbold de zgîrcenie i de prevedere. ² M-a ajutat i Egor. stufoas i cîrlion at . Pavel m sura cu pa i mari odaia. Sîntem din acela i sat. nici sete. 141 în loc s -i pedepseasc pe r zvr ti i. ² i-a spus ? Ap i.. n-am avut în neamul nostru nici un netrebnic !" ² Nu-i prost b trînu! ! ² încuviin hoholul. încît ar fi vrut ca aceast cea dintîi i negr it de mare bucurie a vie ii sale sâ se cuib reasc i s r mînâ în inima ei de-a pururea. se putea s nu trag el cu coada ochiului ? ² exclam ea încurcat . vorbea ca un om cople it de griji': ² Ar trebui s -i spunem lui Nikolai s ne mai aduc niscai lemne. n-am luat nimic în gur . vrut chiar s m înve e carte. Andrei istorisi întîmplarea cu Rîbin. s-a apucat s -i îngra e.... cînd a intrat totu i în buc t rie. ÄDe. eu am v zut c Ia început multe din-tr-ale noastre î i frîngeau inima. dar ce mare lucru tia Isai. nu-i a a ? ² întreb ea cu grab . din str fundurile firii ei.. i m gîndeam c niciodat n-ai s po i s te împaci cu felul nostru de a vedea lucrurile. dînd din cap. De ieri. nu mi-a mai fost foame. c avem cam pu ine. zice. ²‡ St m adesea de vorb împreun . mai tîrziu. sâ nu se fi apucat s spun ce nu trebuie despre tovar ii lui. ² Mam . ² Veni i la mas ! ² îi pofti mama. în timpul mesei. care st tea în fa a ei drept i luminos i atît de aproape de sufletul ei. afar de declara ia lui Isai . îndulcind oarecum culoarea negricioas a fe ei.² Doamne. prins din întîmplare. Andriu a a. s-a purtat bine ?" îl întreb. îi stîrni în suflet dorin a de a. i. i asta m durea !.i vedea feciorul lini tit. de cînd mi-a spus gardianul c au hot rît s m libereze. aducînd mîncarea cald . zice. ² Nu. care-i încadra obrajii. e un om tare de treab .. o barb întunecat .. Ei. ca sâ aib ce spune ? Mama umbla de colo pîn colo i nu. speriat parc de toat bucuria care-i cople ea inima. ÄNu-i nimic !" a r spuns el. ² Cînd m-a z rit. ² Andriu a m-a ajutat s în eleg multe! ² zise mama. cel dintîi om care mi-a ie it în cale a fost b trînul Sizov. ² Ei. i. Sizovii. ea s nu ne stînjeneasc . ² Dar tu te-ai ru inat i atunci te-ai apucat s înve i singur . ² Mi-a povestit tot ce-ai f cut.i lua ocini de la Pavel. m aflu sub supravegherea poli iei". ' ² spuse Pavel rîzînd. a trecut drumul i mi-a întins mîna. a a cum fusese pîn atunci. ² Andrei ! ² strig Pavel. nan . i ti i ce m-a întrebat despre nepotu-s u ? ÄEi. El n-are mam . a a cum ai r bdat o via întreag . Andrei st tea în picioare. c î i era greu. inima i se topea de bucurie i se sim ea îmb tat parc de fericire . ea se gr bi s-o înv luie cu grija cu care s-ar gr bi un p s rar s acopere o pas re rar .. ai v zut. ² urm Pavel. ² Unde e ti ? ² Aici ! Vreau s sparg ni te lemne. îi îndemn pe Pavel : ² Ar trebui s -l chem m ! A plecat înadins. Äla seama. pe furi . lîngâ fereasstr .. Fedor s-a purtat bine acolo ?" ÄCum adic .. L sase sâ-i creasc barba. deschizînd u a care d dea în tind .." i cînd i-am r spuns c Fedea este un om cinstit i de tept. ca n-ai s po i primi gîndurile noastre ca pe ale tale i c ai sa rabzi în t cere. tot a a de vie i puternic precum fusese în clipa dintîi. i-a mîngîiat barba i a spus cu mîndrie: ÄNoi. c eu sînt un om primejdios . cu inima larg deschis . uitîndu-se fericit la fecioru-s u. iam spus. tu n-ai mîncat înc . Era atît de fericit . Pavel spuse cu p rere de r u : ² Dac a fi fost acas . nu l-a fi l sat s plece ! Ce duce cu el ? D crîncen pornire de r zvr tire i o mare încîlceal în cap ! .. dar pentru ce ? 140 - ² I i mul umesc pentru c aju i marea noastr cauz ! ² urm el. N-au nici o dovad . ² E o rar fericire ca omul s i poat spune mamei sale c i suflete te îi este mam bun ! Ea t cea i. cum arat Pavel al nostru ? t pînirea. cu mîinile la spate i asculta ceea ce povestea acesta. Oare cînd l-o elibera i pe Fedea ? 142 ² Cred c îi libereaz pe to i. temîndu-se parc s nu i se împu ineze aceast fericire. iar cînd sfîr i. ‡² Vino încoace ! Dar el n-a r spuns la chemarea lui Pavel chiar pe loc. îi sorbea lacom cuvintele. i.

spuneau. iar seara se închegau peste tot locul ur urii alburii de ghea .i gîtlejul. Bukin. fiind adînc încredin at c . zidurile cenu ii ale caselor abureau trudite i n du ite. f r a se mînia. ² Cînd a ajuns omul la patruzeci de ani vîrst i s-a luptat atîta amar de vreme cu dih niile din sufletul lui. Dragunov i al i cî iva sus ineau ca oamenii ar trebui sa vin la demonstra ie înarma i. ² S d m piept cu cel<x cîteva zeci de milioane de oameni. Masa se sfîr ise demult. un tîn r t cut. abia tr gîndu. pe cînd hoholul îi ap ra i c uta s -l încredin eze c i mujicii trebuie l muri i. i tot mai limpede se auzea clipocitul pîraielor. Vesov cikov izbucnea moroc nos : ² E i timpul ! Destul ne-am jucat de-a v-a i as-cutiselea ! 144 Fedea Mazin era fericit. totdeauna obosit. ca la praznic. de aceea m declar împotriva propunerii tovar ului Samoi-lbv. ea se încorda toat i. Ziua.. Z pada se topea. Pa a ? Iar el îi r spundea zîmbind : ² A a este. i care lucra acum în ora . s-ar cuveni s -mi cump r o pereche de cizme noi ! ² spunea el. slujin- . domnul meu.i ghetele scîi-ciate i pline de ap . dezv luind glodul i funinginea. erau ni te omule i m run i i pînteco i. ei a î au poporul de rînd împotriva regimului arist. pe care le acoperise pîna atunci. Mama îl asculta cu pl cere i. în care se rosteau nenum rate vorbe. neru ina i i lacomi. începuser preg tirile pentru s rb torirea zilei de întîi Mai. mam ! ² Dumneata. Tras la fa ..lucrul acesta este mult mai de folos pentru triumful socialismului. sl bit. Sa moi Iov care. inîndu. ² De. a i derea. din cele ce spunea el. în acela i grai înflorit. înainte. citindu-le : ² Asta trebuie s-o facem neap rat! Cu un zîmbet înr it în col ul gurii. ² Galo ii. propun s fiu înarmat numai cu o pereche de cizme trainice. i chiar tinerii.i dea seama dac nu cumva 143 îl jignise hohotul cu vorba lui. decît cea mai sîrguincioas str mutare a f lcilor !. Toat vremea era înso it de lakov Somov. Ia mai cl te te. Vasili Gusev. ca s .. noroiul din jur ie ea tot mai mult la iveal : cartierul p rea nesp lat i tren ros. ² îl împunse blî-nd hoholul.. sem na cu o biat ciocîrlie în cu c . e cam greu s -l mai schimbi. Cînd i cînd. Apoi. dar ei schimbau mereu rafale de cuvinte r sun toare i neîn elese. întrucît m prive te. La fabric i prin cartier circulau manifeste care l mureau însemn tatea acestei s rb tori. sînt iremediabil ferfeni i i i în fiecare zi umblu cu picioarele ude leoarc . omule ii ace tia. dar ov ielnic în mi c ri i în vorb . prea serios pentru vîrsta lui. povestea muncitorilor diferite episoade din str duin ele popoarelor din alte ri de a. Mama cl tina din cap. Uneori îns vorbeau mai limpede : ² Noi trebuie s mergem pe drumul nostru drept. care-l în elau totdeauna în chipul cel mai crunt. Mama îî în elegea mai degrab pe Andrei i i se p rea ca dreptatea e de partea lui. Mama îi asculta i în elegea c lui Pavel nu-i pl ceau mujicii. tovar i.. p rea i mai ro covan. dar de fiecare dat cînd acesta îi spunea ceva lui Pavel. de cînd ie ise din închisoare.i sufletul. în el tori i cruzi. Soarele se ar ta tot mai des pe cer. dar pentru ca ea sa mearg mai bine. ro ii la fa . hoholul. zîmbind strîmb. iar cînd poporul se ridica i smulgea puterea din mîinile arului. care goneau gr bite c tre balt . rîzînd înceti or.. stre inile picurau necurmat.. a tepta s vad ce va r spunde fecioru-s u.i r suflarea. pe care mama nu le putea pricepe. transpirat. dar mereu cu gluma pe buze : ² Munca pentru schimbarea orînduirii existente este o munc m rea .² De ! ² zise Andrei. Venea i Egor. Zi cu zi. ca oamenii s ias la demonstra ie înarma i i. dar Pavel. care ne vor primi ca pe ni te du mani. Astfel s-a încins iar i între ei una din acele dezbateri. dar n-ai prea mestecat cum trebuie : i s-a oprit dumicatul în gît. ² Las prostiile ! ² îl pov ui Pavel. râmase cu impresia ciudat c du manii poporului cei mai vicleni. Somov i ceilal i tovar i nu împ rt eau aceast p rere. f r s ne abatem nici m car cu un pas ! ² sus inea cu dîrzenie Pavel.. ar tîndu. N-am îns nici o poft s m mut în adîncurile p mintului înainte de a ne fi scuturat f i i în mod public de lumea cea veche . vorbesc i eu a a. care pîn atunci nu luaser parte la nici o ac iune. mama îl întreba pe Pavel : ² A a o fi.i u ura via a. Ei îns î i urinau dezbaterea. ridicînd glasul unul împotriva celuilalt. XXIII Venea prim vara... avîn-tai. Cînd puterea arilor începea s -i apese. ² te-ai osp tat din bel ug.

² M-am hot rît ! Orice discu ie este de prisos. chiar a a este. dar îndat se opri. i îl întreb . Gînde te-te bine. mereu încruntat .i ab tut picioarele. hoholul era mai vesel. adic burghezi. Pavel nu închise u a dinspre tind în urma lor. Ei ne jupoaie i ne sug sîngele. Dumneata i cu Nahodka sînte i cei dintîi.. ² Chiar ei ! i tocmai asta e nenorocirea lor. prmzînd curaj.ei.. dac îns îl otr ve ti pe om cu aur. în bu. Hoholul t cu un timp.. îngustîndu. da.. frecîndu-se cu mîinile pe piept i abia pu-tînd s vorbeasc : ² A a-i. pe urm . încît mama îi auzi u otind cu mare grab : ² Dumneata ai s duci steagul ? ² a întrebat fata încei. Da. iar la-nchisoare. Pavel zise : ² Dar s tii. oasele copilului n-ar mai cre te i el ar r mîne pitic . pentru cine tie cît vreme ! Mama auzea parc în glasul fetei sunetul unei dureri i al unei temeri. dar asta n-o schimbase de loc. Nu renun la asta pentru nimic în lume ! 10* 147 ² Nici chiar dac am s te rog eu ? Deodat Pavel începu a vorbi cu o neobi nuit repeziciune i cu o asprime ciudat în glas: ² Dumneata nu trebuie s vorbe ti astfel ! Cum se poate ? Tocmai dumneata ? Nu trebuie ! ² Dar am i eu suflet ! ‡² zise ea înceti or. r spunse : ² Dac ar fi cum spui tu. el începea iar i s fluiere trist nenum ratele lui cîn-tece. m icu . adic telea ? ² întreb mama. Andrei. c de cele mai multe ori oamenii care arunc în toat clipa cîte o glum sînt tocmai cei care poart o mare mîhnire în sufletul lor. 14S Intr-o zi se ivi i Nata a . mama îi înf i tabloul acesta. rîzînd stin-jenit : ² A a o fi oare. ai o mare înrîurire asupra oamenilor de aici. ² S cedezi altcuiva. i de aceea. ine minte. c ci pentru asta o s te deporteze cine tie unde. pe care dînsa le cuno tea prea bine. ² Gînde te-te. dar ele nu schimb cîtu i de pu in lucrurile. în fa a Nata. Mama b g îndat de seam c .. de cinci copeici bucata.. ² Cei boga i. ca ni te pic turi de ap rece ca ghea a. ² începu ea. îi z d -rea pe to i cu vorbele lui de duh. împr tiind i alungind poporul prin bordeie. ei sînt cele mai veninoase gîng nii care mu c poporul. f cînd-o i pe ea s rîd din toat inima.. tocmai de aceea nu . în alt ora . Vezi dumneata. a a cum i-l pl zmuise ea îns i în minte pe temeiul celor auzite de la el. atunci toat Rusia ar trebui s se pr p deasc de rîs.. Deseori venea i Sa a. omule ii ace tia gr suni sînt cei mai p c to i . e ti iubit de ei !.. plimbîndu-se prin odaie i tîr indu. adic broderii.. a i putea face atîtea lu cruri r mînînd în libertate.. îl stîlceau în batâi. ie ind s-o petreac . Francezii le-au zis foarte nimerit Äburjua". devine nesim itor i cenu iu. m icu ! Ap i.. i cuvintele Sa ei c deau acum pe inima ei grele. ² N-ai putea s . E dreptul meu. apoi.indu-se. st tuse i ea la închisoare. iar dac acesta se împotrivea. undeva...i pu in ochii. bur-jui. puneau ei mina pe putere. Vorbind într-o zi despre Egor. înâbu indu-se parc . ² Ce ? ² întreb Pavel. dar într-un fel cu totul deosebit. Pavel nu r spunse.. ² Un suflet minunat ! ² urm Pavel cu glasul tot atît de sc zut.. ² i. într-o zi. leit ca o minge de cauciuc. Intîmplarea f cu c intr-o zi. ² Un suflet care mi-e scump i drag. atunci sufletul lui se închirce te. Dup plecarea ei îns .10 lio du-se de tot felul de minciuni. ² Da. Egor Ivanovici ? Egor Ivanovici rîdea s se pr p deasc . întotdeauna gr bit i parc din ce în ce mai col uroas i mai t ioas în vorb . omorînd zeci i mii de oameni. ² Nu ! ² spuse el cu glas puternic. Pe fondul acesta g lbui mai sînt i oarecare înflorituri.. ² A a s-a hot rît ? ² Da. dac ai pune în fiecare zi în mînca-rea unui copil cîte un pic de aram .. dumneata ai apucat taurul istoriei de coarne. glumea într-una.

trebuie s vorbe ti a a. ² R mîi cu bine ! ² spuse fata. i, dup zgomotul tocurilor ei, mama în elese c fata plecase gr bit , aproape în goan . Pavel ie ise dup dînsa în curte. Mama î i sim i inima prins în strînsoarea unei grele i ap s toare spaime. Nu în elegea despre ce anume fusese vorba, dar presim ea c o a teapt o mare durere. ÄCe i-o fi pus în gînd s fac ?" Pavel se întoarse în cas împreun cu Andrei ; hoholul îi spunea, cl tinînd din cap : ² Ei, Isaika sta, bat -l s -l bat , ce ne facem cu el ? ² Trebuie sf tuit s se lase de apuc turile lui ! ² zise Pavel posomorit. ² Pa a, ce ai de gînd s faci ? ² întreb marna, cu capul l sat în jos. ² Cînd ? Acum ? ² De-ntîi... De întîi Mai ! ² A ! ² f cu Pavel, coborînd vocea. ² Am s duc steagul nostru, am s merg în fruntea demonstra iei. i, pentru asta, probabil, au s m închid iar. Mama sim i o fierbin eal în ochi i o usc ciune nepl cut în gur . Pavel îi lu mîna i o mîngîie : ² A a trebuie, în elege! ² Nu mai spun nimic ! ² îng im dînsa, ridi-cînd încet capul. Dar cînd privirea ei întîlni în 148 ochii lui un scap r de înd r tnicie, î i plec iar i .grumazul. El îi l s mîna i, oftînd, îi spuse cu mustrare : ² Ar trebui s te bucuri, nicidecum s te nec je ti. Cînd o s vedem oare mame, care s - i trimit bucuroase copiii chiar i la moarte?... ² Ho, ho ! ² morm i hoholul. ² Jupînul nostru i-a ridicat poalele caftanului i a luat-o razna peste v i i peste dealuri !... ² Am spus eu ceva ? ² urm mama. ² Eu nu te opresc, iar dac mi se sfî ie inima de durere pentru tine, e fiindc sînt mam !,.. El se trase cî iva pa i înapoi, iar dînsa auzi din gura lui aceste vorbe aspre, t ioase : ² Sînt împrejur ri în care iubirea poate s -l încurce pe om în via ... Mama tres ri i, de team s nu mai aud i alte vorbe tot a a de dureroase, gr i cu grab : ² Nu, nu trebuie s vorbe ti a a, Pa a ! în eleg, nu po i altfel, o faci pentru tovar ii t i... ² Nu ! ²- îi t ie scurt firul vorbei. ² O fac pentru mine. Andrei r s ri deodat în prag ; era mai înalt de-cît u a i r mase în cadrul ei, ca într-o ram , cu genunchii silnic îndoi i, cu un um r proptit în pervaz, iar cu um rul cel lalt, cu gîtul i cu capul scoase în afar . ² Ce-ar fi dac ai conteni cu p l vr geala asta a ta, domnul meu ! ² zise hoholul, a intindu- i încruntat ochii bulbuca i în ochii lui Pavel. Sem na leit cu o opîrl într-o cr p tur de stînc . Mama sim ea c o podide te plînsul, dar nu voia s-o vad fecioru-s u, i, de aceea, s ri deodat cu mare grab , abia îng imînd : ²‡ Vai de mine, am uitat de tot... Ie i în tind . Acolo, într-un ungher, cu fruntea sprijinit de perete, d du drumul în voie lacrimilor de amar obid . i plînse. îndelung, f r glas, simtind o sfîr eal în tot trupul, ca i cînd, odat cu lacrimile de ertate, i s-ar fi scurs i sîngele din inim . Iar prin u a care r m sese întredeschis ajungeau pîn la dînsa dou glasuri înt rîtate într-o sfad în bu it : ² Cum vine asta, adic telea ? Ca s te po i admira în toat m re ia ta, o chinuie ti pe dînsa ? ² îl întreb hoholul. ² N-ai dreptul s -mi vorbe ti astfel ! ² striga Pavel. ² Bun tovar i-a mai fi, dac a t cea cînd te v d zburdînd ca un ap n rod ! De ce i-ai vorbit a a ? I i dai seama ce-ai f cut ? ² Omul e dator s spun r spicat ce are de spus : asta da, asta ba ! ² Cui ? Ei ? ² Oricui ! Dac dr'agostea i prietenia i se aga de picioare i te in pe loc, m lipsesc de ele... ² Ia te uit ce erou ! Mai întîi, terge- i nasul! terge- i nasul i du-te de spune toate astea Sa enkai. Ei trebuia s -i vorbe ti a a...

² I-am vorbit !... ² Tot a a ai vorbit i cu ea ? Min i ! Cu ea ai vorbit ginga , ai vorbit duios , nu te-am auzit, dar sînt încredin at c a a a fost ! Iar fa de maic -ta o faci pe grozavul, pe eroul... Nu- i dai seama, caraghiosule, c eroismul sta al t u nu face nici dou parale ? Vlasova î i terse repede lacrimile de pe obraji. îi era team ca nu cumva hoholul s -l jigneasc pe Pavel. Se îndrept gr bit c tre u , o deschise, intr în buc t rie i, tremurî-nd de spaim i durere, vorbi cu glas tare : ² U-uf, ce frig ! Cine-ar spune c sîntem în prim var ... în r stimp, lua felurite lucruri din buc t rie' i le punea dintr-un loc în altul, f r nici un rost, iar ca s acopere glasurile coborîte ale celor doi din odaie, urm i mai tare :
150

² Toate s-au schimbat: oamenii sînt mai înfier-bînta i, iar timpul e mai rece. Alt dat , pe vremea asta, era cald, cerul era senin, cu soare... In odaie se f cu t cere. Mama se opri în mijlocul .buc t riei i a tept . ² Ai auzit-o ? ² întreb încet hoholul. ² Iat ce trebuie s tii, s vezi i s în elegi, de teptule ! Aici e ceva mai de pre decît toate cele cu care vrei tu s te f le ti !... ² S v aduc cîte un ceai ? ² întreb mama cu glas tremurat. i f r s mai a tepte r spuns, ca :sâ- i ascund acest tremur, spuse : ² M-a cam luat cu frig, nu tiu de ce ! Pavel veni la dînsa în buc t rie. O privea pe sub sprîncene, iar pe buze îi flutura un zîmbet vinovat. ² Iart -mâ, mam ! ² îi spuse el încet. ² Sînt :înc un b ie andru, un neghiob... ² S nu mâ mai.înfrun i a a ! ² îl rug dînsa cu durere în glas, strîngîndu-i capul la piept. ² Numi :spune nimic, dac nu vrei ! Croie te- i via a curn vrei, f cum crezi c e mai bine ! Dar nu-mi r scoli inima. Se poate oare ca o mam s nu fie îngrijorat ? Nu se poale... M doare sufletul de voi to i ! To i îmi sînte i dragi, to i sînte i oameni de isprav ! i cine s v poarte de grij , cine s aib mil de voi, dac nu eu.?... Ai pornit pe calea asta, ceilal i te urmeaz , v-a i lep dat de toate i merge i înainte... Pa a ! în fiin a ei se zb tea un gînd fierbinte, mare, care-i "înaripa inima, rev rsînd într-însa un în l tor sim â-mînt de bucurie, n scut din dor i suferin , dar mama nu g sea cuvintele potrivite ca s poat împ rt i tot ce sim ea în clipa aceea i, în chinuita ei mu enie, d dea din mîini, uitîndu-se int la fecioru-s u, cu ochi mari, în care ardea flac ra neistovit a unei dureri -mistuitoare... ² Bine, mam ! lart -mâ ! Acum v d i eu, de bun seam ! ² bîigui el, cu capul plecat; apoi, înv luind-o
151

'

o clip într-o privire sfioas , î i întoarse cu grab fa a i adaose zîmbind ru inat, dar fericit : ² Asta n-am s-o uit niciodat , i-o jur ! Dîndu-l la o parte, mama se opri în prag i, arun-cînd o privire în odaie, îi spuse lui Andrei cu glas duios i rug tor : ² S nu strigi Ia el, Andriu a ! Se în elege, dumneata e ti mai în vîrst ... Cum st tea cu spatele spre u , hoholul r spunse, f r a se întoarce, cu un r get ciudat i n stru nic : ² U-u-u ! Ba am s zbier la el ! i am s -l i bat I Mama veni c tre dînsul i, cu mîna pornit înainte ca într-un început de mîngiiere, îi spuse : ² Scumpul, dragul meu... Hoholul se întoarse i cu capul plecat înainte a un taur, cu mîinile încle tate la spate, trecu pe lîng dînsa în buc t rie. De acolo i se auzi glasul jum tate pozna , jum tate moroc nos : ² terge-o, Pavele, pîn nu- i retez capul cu din ii ! Glumesc, nan draga, nu le lua pe toate în seam . Iac : pun indat samovarul. A a ! M i, ce mai c rbuni avem... Uzi de tot, lua-iar naiba ! i t cu. Cînd intr în buc t rie, mama îl g si ezînd pe podea i suflînd în samovar. F r s - i ridice ochii c tre dînsa, hoholul relu firul vorbei : ² Nu te teme ² nu-i fac nimic ! Sînt moale ca o sfecl r sfirat ! -apoi ² astup -ti urechile, eroule ! ² mi-e drag, bâtu-l-ar !... Numai c nu-mi place jiletca lui ! Dumnealui i-a pus o jiletc nou i jiletca asta, vede i dumneavoastr , îi place atît de mult, încît a început s se groz veasc , s umble cu burta înainte i s -i ghionteasc pe cei din jur; dar ia uita i-v ce [iletc am eu! R frumoas . nici vorb , îns asta nu înseamn c trebuie s m-apuc sâ-mbrîncesc oamenii ! C i a a-i destul înghesuial !

Pavel zîmbi: ² Mult ai s mai bodog ne ti ? Mi-ai tras o s -punealâ ; cred c e destul I
152

Andrei se uita la el de jos, stînd pe podea cu picioarele r chirate de o parte i alta a samovarului. Mama st tea lîng u , cuprinzîndu-l într-o privire duioas i trist pe Andrei, cu ceafa lui-rotunda, cu gîtul lung i pu in adus. El se l s pe spate cu mîinile sprijinite în podea i, uitîndu-se la mama i la feciorul ei, cu ochii pu in înro i i, care clipeau mereu, spuse cu glas împu inat : ² Sînte i ni te oameni minuna i, z u. Pavel se aplec i -l apuc de bra . ² Nu m smuci a a ! ² zise cu glas în bu it hoholul. ² Ai s m scapi jos... ² Ei, hai, ce v mai codi i ! ² îi îndemna mama cu triste e în glas. ² îmbr i a i-v cum se cuvine, s ruta i-v ... ² Vrei ? ² întreb Pavel. ² Cum nu ! ² r spunse hoholul, ridicîndu-se. Strîns îmbr i a i, r maser o clip neclinti i, dou trupuri i un singur suflet, care ardea în v paia prieteniei. Pe obrajii mamei curgeau acum lacrimi de u urare, în timp ce i le tergea, ea spuse ru inat : ² A a sîntem noi femeile : la durere plîngem, la bucurie plîngem... Hoholul îl d du pe Pavel la o parte cu o mi care doinoal i, tergîndu- i ochii cu degetele, gr i : ² Ei, gata! S-au zbenguit destul vi eii ! Acum sînt buni de pus în frigare ! Ai naibii c rbuni ! Tot suflînd, mi-a intrat cenu -n ochi... Pavel trecu lîng fereastr cu capul plecat i spuse încet : ² De lacrimi ca acestea, omul n-are de ce s se .ru ineze... Mama veni lîng el i se a ez al turi. Un sim- mînt cald i învior tor îi înv luia inima. Triste ea o st pînea înc , dar se sim ea mai lini tit i mai mul umit . ² Vasele le strîng eu. nana ; dumneata stai aici, nu e nevoie s te mai scoli ! ² spuse hoholul tre164

cînd în odaie. ² Mai odihne te-te ! Te-am nec jit destul pe ziua de ast zi... Din odaie i se auzi apoi glasul, ca o înv luire de cîntec : ² D-ap i tiu c am tr it o clip minunat , de via adev rat , via omeneasc !... ² Da ! ² f cu Pavel, uitîndu-se la maicâ-sa. ² Toate mi se arat acum într-altfel ! ² zise ea. i durerea-i alta i bucuria-i alta... ² A a se i cuvine ! ² zise hoholul. ² Pentru c acum cre te o inim nou , nan drag , o inima nou î i face loc în via . Vine omul, lumineaz via a cu flac ra în elepciunii i strig i cheam ; ÄHei, voi oameni din toate rile, uni i-v într.rv singur familie!" i la chemarea lui, toate inimi 1., cu tot ce-i s n tos în ele, se contopesc într-o singur inim uria , puternic , r sun toare ca un clopot de argint... Mama î i strînse tare buzele, ca s nu-i tremure, i închise ochii, ca s nu o podideasc plînsul. Pavel ridic mîna, voind s spun ceva, dar mama îl prinse de cealalt mîn i, tr gînd -o în jos, îi opti : ² Nu-i t ia vorba ! ² ti i, ² urm hoholul r s rind în u a od ii, ² oamenii mai au multe de îndurat, o s li se mai stoarc mult sînge, dar toate astea, toat suferin a i tot sîngele meu sînt un pre de nimic, fa de ceea ce am acum în mintea i în inima mea... Sînt bogat, cum e steaua bogat în raze, s înt gata s îndur orice, s rabd orice, pentru c port în mine o mare bucurie, pe care nimic i nimeni n -are s-o poat stinge vreodat . i bucuria aceasta îmi d puteri ! Dup ce b ur ceaiul, z bovir în jurul mesei pîn c tre mie;;u) nop ii, stînd de vorb descnis, sf tos, despre via , despre oameni, despre viitor. i cînd cele vorbite i se ar tau deplin deslu ite, mama î i aducea aminte, cu un oftat adînc, de cine
154

tie ce ap s toare i dureroas întîmplare din trecut, i cu aceast piatr din inima ei î i înt rea gîndul limpezit. în murmurul molcom i cald al discu iei, teama i se risipise; acum se sim ea întocmai ca în ziua aceea de demult, cînd taic -s u îi spusese cu asprime : ² Ia nu mai face nazuri ; dac s-a g sit un prost care s te cear de nevast , du-te ! Toate fetele se m rit , toate femeile fac copii, pentru to i p rin ii copiii sînt o belea pe cap ! Ce !... tu nu e ti om ca to i oamenii ? La auzul acestor cuvinte, a v zut deschizîndu-se înaintea ei un drum pe care nu-l putea ocoli i care se pierdea într-o întunecat pustietate. Dar cînd i-a dat seama c era nevoit s porneasc pe acest drum, a sim it cum i se a terne în suflet lini tea unei oarbe resemn ri. i iac , tot a a era i acum. Sim ind îns c o a teapt o nou nenorocire, de data aceasta ea î i spunea în sinea ei, sf din-du-se parc cu cineva : ÄPo i s vii, n-ai decît !" Astfel î i u ura durerea în bu it în inima care, încordîndu-se, vibra în pieptul ei ca o coard întins . i în adîncul sufletului ei, tulburat de aceast dureroas a teptare, pîlpîia o palid , dar st rui toare n dejde c , totu i, nu vor jzbuti s -i ia chiar totul, nu-i vor smulge totul !... Ii va r mîne i ei ceva...
XXIV

c lcînd peste c rbunii r ma i dup incendiu. b rbu a ro cat împungea piezi . jandarmi . ' A55 ² Cine ? ² întreb ea scurt.. La o mic dep rtare de zidul fabricii. ÄUite unde a ajuns!" se gîndr ea n ucit .i fie team ! Dup fapt i r splat ! Hai mai repede pîn nu -l duc de acolo !. stîrnind noura i de cenu albicioas i zumz ind ca un roi de bondari. î i aduse aminte de Vesov cikov. se îmbulzea o mul ime de oameni. A plecat la rîu i nu s-a întors înc . în via fiind. Mama se opri în loc i. pe un loc unde. Trupul firav. Cineva rîse r ut cios. Dinaintea ochilor îi st ruia ca o umbr statura voinic a lui Nikolai . Erau foarte multe femei. iar mîna dreapt i se b l ng nea. croindu.i un al pe umeri. Mîna dreapt o inea în buzunarul pantalonilor. ² P i cine s -l fi omorît ? Negre it c unul tiin-tr-ai vo tri ! ² r spunse Korsunova cu încredin are. de la prînz. Mama se întoarse acas . pot s dau m rturie. ochii lui îngu ti priveau reci i cruzi. se z rea i statura de uria a jandarmului Petlin. Isai z cea pe jos. îndat dup plecarea lui Pavel i Andrei. capul descoperit îi atîrna pe um rul drept. un b trîn înalt. ² Dar ce-i cu tine? Nu.. dar mai ales mul i copii. 157 . ca s -l afle pe vinovat. cînd Pavel i Andrei venir la mas . cu barba stufoas i argintie i cu medalii pe piept.i duse mîna la piept.. în strad îi spuse : ² Acum au s înceap iar s scotoceasc peste tot. Mario ? Cum se poate s -i b nuiasc cineva pe ei ? ² strig mama speriat . E plecat. Cineva spuse cu glas tare. întreb amenin tor : ² Care-i la. Se vede c nimeni nu se gîn-de te la el. ² Pesemne c l-a izbit cu pumnul ! . ÄNimeni nu-l plînge‡!" gîndi ea. rînda i de cîrciumi. mul i b ie i de pr v lie. lîng mort! L-a pocnit i-a ters-o ! ² r spunse M ria. -.. cel din ii lucru de care a întrebat dînsa a fost: ² Ei. gura îi r m sese întredeschis ca într-o schim de uimire. ² Ce spui tu. Mama tres ri si în mintea ei trecu ca un fulger numele uciga ului. altul în cealalt .. Mama oft i î i f cu semnul crucii. arsese o cas . în mintea mamei î i croia drum un gînd ap s tor i. omul acesta îi stîrnea sil .. de parc i-ar fi v t mat-o.. 156 Mama: se uita la fa a lui : un ochi privea stins c tre c ciula c zut între picioarele trudnic lep date. unut într-o parte. cu r utate : ² î-au astupat gura tic losului ! Jandarmul ciuli urechea i. î i d du seama îndat c amîndoi erau ab tu i.i drum cu mîinile printre femei.A doua zi. aruncîndu. cu capul ascu it i fa a osoas acoperit de pistrui. m ? înghionti i. ² Toat lumea tie c Isai îi spiona. La prînz. ² De Nikolai nu se vorbe te nimic ? ² întreb ea în oapt . strînsoarea mor ii. dughenari. iar degetele celeilalte mîini i se încle taser în p mîntul afinat.. oamenii începur s se împr tie. se auzir b t i gr bite în geam i glasul M riei Korsunova strigînd cu ner bdare : ² L-au ucis pe Isai ! Hai s -l vedem. De ieri. am trecut pe aici i m-am uitat pe geam : era i cu to ii la mas .. cutremurîndu-se.Cine-a fost nu era s stea acolo. se împu inase i mai tare im.. Unii o luar la fug . Am întrebat de el. Cam dup miezul nop ii. dar acum parc începuse s -i fie mil de el. Ochii severi ai lui Pavel z bovir o clip pe chipul ei i r spunsul lui c zu r spicat : ² Nu se vorbe te. ² Nu se vede nici un strop de sînge ! ² observa cineva cu jum tate glas.. ce se aude ? N-au arestat pe nimeni pentru Isai ^ ² Nu tim nimic ! ² r spunse hoholul. nu demult. cu spatele sprijinit de ni te bîrne arse . dis de diminea .. Bine c ai t i au fosî acas ast -noapte. sim ind c se în bu ..

Gîndurile negre în privin a primejdiei pe care o aducea omorul acela o p r sir : ÄDaca nu l-a' ucis Vesov cikov. st pînii no tri. cu capul l sat în piept.. Tocmai de aceea o înfrunt i tocmai de aceea nu m împac cu ea i n -o primesc. ² urm mama îngîndurat . ca i cînd.L ² Ei.cu care sâ-i mai u ureze sufletul de p cate. Dar cum de s-a g sit cineva s ridice mîna asupra unui pr p dit ca sta ? Hoholul s lt din umeri. fac orice ! Chiar i moarte de om.. de închisori. a lua p catul asupr -mi i a ucide ! Vorbesc. a c zut i zace nemi cat. .i asigure lini tea i bun starea? Cîteodat sînt silit s iau i eu bîta în mîn . cu fiecare mi care. Hoholul îl inti cu ochii lui rotunzi. îl asculta pe hohol. apoi l s capul în jos.. numai pentru mine. asta o tiu. El îi zîmbi cu blînde e. Andriu a ! ² spuse mama într-o izbucnire stâpînit . sim ind c în el se frinsese ceva. ei au dreptul s se slujeasc de solda i i de c l i. n -am dreptul acesta ? Dar ei. gata s -i tr deze. ² Slav domnului! Hoholul o privi o clipa. cel care. da. A a e via a.. o bestie.i cumpere cu banii primi i tihna lui perso nal sau un rang mai înalt trebuie nimicit. E mai de în eles s omori o fiar de prad . cînd vei putea s -i prive ti cu admira ie pe oameni. strecur o privire gr bit c tre mama i r spunse cu glas mîhnit. tiu c sîngele lor e sterp i din el nimic nu poate rodi!. dac nu l -a nimici. nici un alt tovar de-al lui Pa-vel nar fi putut s-o tac ". La mas .. Sîngele lor putred va pieri f r urm .-. ca s gr be ti venirea acelei vremi.. ² S omori o vit numai pentru c trebuie s m nînci e ceva f r îndoial resping tor. de ocne i de fel de fel de tic lo ii ca s . i totu i. dar hot rît : ² Pentru tovar ii mei. n-am încotro ! Ei ne ucid cu zecile i sutele. apoi r spunse : ² Era tot a a de v t m tor ca i o fiar .i vinde semenii ca s . gîndea mama.. Mama îl privea cu mîhnire i in159 grijorare. Cînd în calea unor oameni cinsti i st la pînd un Iuda. slav domnului ! ² spuse dînsa cu un suspin de u urare. Andrei se ridic deodat în picioare i începu a vorbi cu înfl c rare. Pavel arunc deodat lingura i strig : ² Asta .. P catul meu va muri odat cu mine i nu va întina viitorul. iese tot mai mult la iveal i dreptatea r zbate numai atunci cînd sîngele nostru strope te p mîntul ca o ploaie îmbel ugat . ² i are o fa de parc st i se mir . asta îmi d i mie dreptul s ridic mîna i s -o reped în capul unuia dintre du manii mei i anume în capul celui care se vîr în mine tocmai pentru ca vrea s vat me cît rnai adînc cauza vie ii mele. ca i ei ² ce s -i faci ? O iau. ² Vai. i nim nui nu-i pare r u de el. c su-lerea. ar fi retezat din aer ceva de care vroia s se lepede. spun numai c mi-ar fi fost scîrb ! ² Ce s -i faci ? ² zise i Andrei. Trebuie sa tii s dai . Cum adic . bineîn eles. ² A a-i ! Dar nu despre asta e vorba. ² Tu ai putea s -l omori pe unul ca sta ? ² întreb Pavel îngîndurat. s ltînd iar i din umeri. dac m-a încredin a c este nevoie. pe nimeni altul ! Umblînd prin odaie.. nu va p ta pe nimeni afar de mine. dup o îndelung t cere. pentru cauza noastr . ² A a e via a. Ca sub puterea unui miDold l untric. eu însumi a fi un Iuda.. Cel care împiedic mersul vie ii.. Adev rul.... de case de toleran . dînd din mîini : ² Ce po i face ? E ti nevoit s -l ur ti pe individ. Pavei. i eu a fi în stare s omor un om care se poart ca o fiar cu semenii lui. E a a de mic i de pr p dit ! Parcâ-i o frînturâ desprins de undeva. d dea din mîn .u pot s în eleg ! ² Ce anume ? ² întreb hoholul. întins pe p mînt. e ti nevoit cîteodat s . ² Zace acolo. care urma dîrz i cu glas tare : ‡² Cînd porne ti pe drumul acesta. zicînd : ² Altfel nu se poate ! A a e via a ! i5S ² Da-a ! ² ariaosp Pavel t r g nat.i calci propria ta fire. nimeni nu leap d o vorb bun . ² Iar dup un r stimp adaose : ² Pe tîn ari îi strivim pentru c ne sug un pic de sînge. îl ucid i pe fecioru-meu.

. ² Nu-i nevoie. ² Nu. Oamenii vor tr i atunci în libertate.. cu fa a palid . Rîdeam. în fata lor. grele.i libereze mîna. posomorit. falnici prin libertatea lor . ² S v spun cum a fost. ca pentru o v solemn f g duin : ² Sînt deplin încredin at c va veni vremea cînd oamenii nu vor avea decît cuvinte i priviri de admira ie unii pentru al ii.. An-driu a. Se opri în mijlocul od ii.i ochii umezi asupra tovar ului s u. sînt gata s fac orice.i barba între degete. Fa a i se crispa... sim ea c o nelini te grea îi cuprindea tot mai puternic inima. El încerc s . Mama d du s se salte de pe scaun. Andrei ? ² întreb Pavel cu glas sc zut.. 160 ² Pentru o astfel de via .i libereze mîna dreapt din strînsoare. r spunse : ² Eu am v zut. Andrei r sufl adînc : ² Nimeni nu m-a jignit -vreodat atît de tare ca jigodia asta... Pavele. intindu. o s ne ridice pe to i. cei mai buni vor fi ce-i mai liberi. cu privirile a intite în ochii mamei. Pavel veni încet lîng Andrei.. str duindu-se mereu s .. Pavel îl privea cu ochii larg deschi i. ² Nu sînt eu ² dar a fi putut s împiedic. privindu-l cu ochii în lacrimi.. Cu o mîn îi prinse bra ul. vrînd parc s alunge aerul. sume indu-se încordat.. veni cu grab lîng' el i-i apuc mîinile. Atunci îl aud pe Dragunov c -mi spune : Äîl vezi ? M spioneaz în fiecare noapte. optindu-i înfrigurat : ² Mai încet. Hoholul î i plec iruntea spre ei i gr i încet. c eu n-am dorit a a ceva.. s dai i ceea ce î i este mai de pre chiar decît via a. ² Ce-i cu tine. lsai veni c tre mine. f ptura omeneasc se va în l a pe culmile cele mai de sus. f r s rosteasc vreo vorb i. cei care o vor iubi mai profund . Atunci.i ochii. fa de tot ce e frumos în lumea aceasta i cei mai buni dintre ei vor fi cei care vor cuprinde lumea cît mai larg cu inima lor. ² Nu-i nevoie ! ² îi spunea dînsa în oapt .. c ci vor întruni cele mai frumoase însu iri! Ce falnici vor fi oamenii. ² Sta i pu in ! ² morm i în bu it hohoîul. Am crezut c se duce acas . s mori pentru cauz ! Trebuie s tii îns s dai mai mult decît atît. dreptate i adev r. Mama îl tr gea de mînâ c tre mas ... Uite cum a fost : tu ai plecat înainte. cînd fiecare va sta iîngâ semenul s u ca o stea în fa a altei stele. dar r mase parc în epenit pe loc . curat . s . întins ca o coard i. Andrei ! ² zise Pavel. tiu. E a a de simplu ! S . iar eu m-arn oprit cu Dragunov în col . ² Mi-a spus c politia ne tie pe fie tecare-n parte. Deodat iese de dup col lsai i se opre te mai deoparte." i pleac .. dar mama 1 le inea pe amîndou cu putere..care zgu² M. iar din ochi i se prelinser . Pavel râmase în picioare..i d ruie ti inima întreag . cl ti-nînd din cap în semn de împotrivire. dragul meu ! Te rog !.. f r s -i priveasc . to i vor avea inima deschis . în sfîr it. slobozit de pizm i de r utate.. f r sa spun nici un cuvînt. i atunci vei vedea ce valoare dobînde te pentru tine lucrul care. vrînd parc s opreasc tremurul . f r a precupe i nimic. lacrimi mari. dar inima . gr i cu un glas care venea din str fundurile fiin ei lui. Am s -i frîng ciolanele. chinuindu. izbuti s -l a eze pe un scaun. Atunci. cînd î i vor croi o astfel de via . iar cu cealalt îi ap s um rul.totul. zîmbind silit. spuse încet i rar : ² Mama se teme c tu e ti cel care. una dup alta. îngus-tîndu. palid la fa i. cu mîna ridicat în sus.i dai via a. pentru c oamenii liberi pot atinge orice -în l imi. um r la um r. în l înd capul. ² Las . tulburat. nu m tem 1 Nu cred ! Chiar dac l-a fi v zut cu ochii mei. T cu . ca ne ine^ub supraveghere i c . cu glas întret iat : ² Tu tii doar prea bine. Hoholul scutur din cap. gr i. iar via a va fi atunci cu adev rat în slujba omului..i este cel mai scump pe lume : dreptatea ta.. Dînsa se a ez lîng el.. în preajma lui Intîi Mai. tot n-a crede! ² Sta i oleac ! ² spuse iar i hoholul. iar dup o clip . Se uit la noi i zîmbe te cu în eles. pe tot p mîntul vor fi numai oameni liberi. Gorki ² Mama 161 duia trupul voinic al hoholului. dar cu sunet adînc . In aceea i clip mama s ri în picioare. Era palid i.

i-au legat pe to i de mîini i de picioare. pe gînduri. Se preg ti în grab i plec posomorit. Cînd l-am v zut adineaori. ² Inima s . Unuia care e i mai nenorocit deeît tine. c sînt b iat de tept.începuse s -mi clocoteasc ." Venind lîng maic -sa. pesemne.. Dup cî iva pa i. ² zise Pavel. bîte. cu vîriul bocancului. dup col . spuse : ² Ast zi.înduse înfiorat... î i privi mîna piezi i spuse : ² Toat via a n-am s m pot sp la de pata asta. Ajung la fabric . scutu-r. f r nici o deosebire! f-au învr jbit pe oameni între ei. apoi urm : ² Nu m-am mai întors. ² Acum nu te în eleg deloc. to i ne sînt du mani.. nu m durea. frate. Ce zici.. Ppli ia.. Plimbîndu-se încet prin odaie. ² zise Pavel. tergîndu. scrî nind din din i²__ în slujba legii ² auzi.. zice. nu m duc la lucru.. o broasc scîrboas . jandarmii. Dar acum nu mai simt nici m car atît ! Râmase un timp t cut .i fie curat . dar. Dar s tii c în preajma ta se s vîr e te un omor i s nu sai sâ-l împiedici. nu ! ² urm hoholul cu hot rîre.. dup aceea. el spuse îngîndurat. cum nu ne socoate nici pe noi... m rog ? Unuia tot a a de lipsit de drepturi ca i tine. apoi urm cu un zîmbet de mirare : ² Doamne Isuse ² tu auzi. unii împotriva altora ? Vrei. Mi-a spus.'162 ² L-am plesnit peste obraz i am plecat. In clipa aceea. spionii.....i fa a cu mîna stîngâ . i-au orbit. Pa a.. ² Dar mi-e scîrbâ ! Ce-mi trebuia mie una ca asta ? ² Nu te prea în eleg. l-am auzit în urma mea pe Dragunov spunîndu-i înfundat : ÄAcu' te-am prins !" A teptase. i le spun : . ² Nu de asta-i vorba. R mase un r stimp pe ginduri i apoi adaose : ² Adic de în eles. mi-am v zut lini tit de drum. blestematul ? Mai bine m p lmuia. ² ÄMai bine ai trece. c n-o mai pot mi ca. dar to i sînt oameni ca i noi. mi-ar fi fost mai u or i mie i poate i lui. I-au transformat pe oameni în pu ti. T cu o clip .. urm : . dar s simt ceea ce sim i tu ² nu ! .. pietre. lovind cu unii în ceilal i. cu fa a posomorit : ² Ca s vezi numai cum e orînduit via a asta ! Bagi de seam cum sînt stîrni i oamenii. în împrejurarea asta. iar st -pînirea le suge i lor sîngele cum ni-l suge i nou i nici pe ei nu-i socoate oameni. mi-am adus aminte cum spunea c ar trebui s te spîn-zure i nu-mi p rea nici bine. hoholul ascult urletul poruncitor i. Pavel nu auzise.Asta e statul.. dragul mamei! ² gr i domol mama. fiindc e prost.. ² Mai bine m duc la baie ! ² spuse zinibind hoholul. i-au a î at pe unii împotriva altora. 11* 163 Mama îl petrecu cu o privire de comp timire. ² zise Pavel. era ca un cui or. cu glasul aproape gîtuit : . de i mi-am dat seama. m apuc de lucru i numai ce aud pe nu tiu cine sfrigînd : ÄL-au ucis pe lsai !" Nu-mi venea s cred. ² zise i Pavel.Se auzi glasul sirenei.. ² Doar nu l-ai ucis tu i chiar dac . nu vrei ² d -i la cap ! i cui.... Hoholul se opri. dînd din umeri.. n-am mai putut r bda. ap oi se întoarse c tre Pavel : ² Po i s m judeci cum vrei. în slujba legii. La fel. dar parc se scurtase. i-au strîns bini or în chingi i acu' îi freac . ² Nu zic c a fi vinovat. pesemne. prostindu-i i b gînd frica în ei.. c ar fi mai bine sa.. c n-am ce c uta pe drumul acesta. ai ?" Hoholul scutur pumnul amenin tor. Andrei î i trase mîna din strinsoarea lui Pavel i urm cu sil .capul în jos. Am auzit lovitura. ² Nici eu. cu. în ochi îi sc par o fulgerare rece.. Pa a ! tiu c e p cat s ucizi un om. Cu capul plecat pe un um r. ² în eleg. a putea s în eleg.. îi storc i-i omoar în b t i. Mi-era doar mil de el. Dar a a. nu g sesc nici un vinovat. am sim it c -mi amor e te mîna.. nici r u c a murit. cînd mi-a scuipat în inim balele lui puturoase.. ce spun eu ?. ca i cum a fi azvîrlit din cale.. Mi-era mil de Isai . dar uite.

am luat cu mine toate foile care le-a i scos. voinici ? Ei. îi e sil ! Ei îns omoar cu miile.i f r grab scurta. intr în odaie. ca mu tele pe stîrv. i-au dat drumul.i contopi inima cu inima feciorului ei în aceea i vîlv taie. mama îi strînse mîna mare... M-am tocmit argat la un bog tan. Cum o duci. Asta-i! Potrivindu. f r s le fie mil . argintul. Mai 164 ales. d -mi pu in r gaz! ² îng imâ ea cu r suflarea întret iat . iar eu am cîrmit-o înd r t. A a ! Ei. ai auzit de satul sta.i apere averea. iar barba îi n p dise aproape toat fa a. ‡ Era îmbr cat într-o scurt mînjit cu dohot. el sufer . Tresârir . pip indu-l pe Pavel cu ochii lui întuneca i i întreb tori.i apere fiin a lor. 165 sticlindu. Ei nu. Are dou bîlciuri pe an i peste dou mii de locuitori ² to i nec ji i i r i foc ! P mînt n-au. zîmbind^cu bun tate. nu ca s . Scoatem dohot. treizeci i patru la num r.i p streze aurul. U a se deschise încet i Rîbin intr greoi în odaie. voi da i ghes s-ajunge i domni.. mujic sadea ! Dezbr cîndu. sume indu. m-am f cut iar mujic . precum v d. ci huzurul. ia spune i-mi. ² i stai de vorb . Pa a.i din ii albi . ² încep s simt i eu asta. ci ca s .. în picioare avea opinci. a ezîndu-se în fa a lui. dar nu ca s se apere pe ei. stîl-cesc sufletele oamenilor. din barb nu d m ca s ne l ud m.. Ce bine îmi pare !. Rîbin r spunse : ² A a este. O duc bine. ² Omul bun s -l osp ta i.i apar omenia. Nilovna ? ² Zîmbea larg. afar de mine. î i roti cu luare aminte privirea i trase încheiere : ² Despre partea lucrurilor. plin de dorin a de a. Gînde te-te c oamenii ace tia omoar lumea. ² Nu pot s m plîng. Mai ales unul. M spetesc de dou ori mai mult decît aici i 166 primesc plat de patru ori mai pu in ² asta-i! Sîn-tem apte arga i la bog tanul acela . e tare iste i e ahtiat foc dup c r i. care vine de la st pînire i-i tip rit de sinod. la cing toarea scurtei spînzura o pereche de m nu i mari negre. ² A teapt . ² A a ! ² zise el. ² Dar dumneata cum o mai duci. c sînt puzderie. f r sa se cutremure. XXV In tind se auzi boc nit de pa i... ardem c rbuni. Pavel zîmbea. Mihailo Iva-nîci ? ² întreb Pavel.i capul i zîm-bind. în elegi ce fac ei ? Ucid sufletul din om. ² Treburile merg^bini or ! ² zise Pavel. Mai a teapt pu in !. asta e crima. iar dup ce adun m.. scuturîndu-le. Vezi care e deosebirea dintre noi i ei ? Cînd unuî din noi love te. i-e ru ine i-i e sil . cum mai merg treburile ? Se a ez .² Iac . Cînd am plecat de aici. schim-bînd priviri nedumerite.. discu i cu ei ? ² întreb Pavel. nu prea v-a i sporit averea . tot a a a i r mas. ² Ap i nu tac. Intîmpinîndu-l cu bucurie. încît omul poate s aib toat încrederea în ea ! . ² la te uit la el. lini ti i. glasul nu-i mai r suna a a de aspru ca odinioar .. Pavel se aplec . ² Ar m. ai în elege atunci dreptatea pentru care lupt m noi.. Dar îi dau zor mai mult cu biblia . î i sprijini palmele pe genunchii larg r chira i i. la c r i doar cît v-a i mai îmbog it. toat putreziciunea asta ru inoas . pîine i chiar vin sâ-i da i !.i c ma a alb de pînz r neasc . care n v lise odat cu el în cas . tu erai ?. zise : ² Dac ai putea s sim i toat mîr via. Mama se ridic tulburat .. Efim. înviorîndu-se.. cercetîndu-l cu privirea.. ai vedea cît e de m rea i de luminoas !. Eghildeevo ? Stra nic sat. respirînd mirosul s n tos i puternic de dohot. ii spuse ² A. înnegrit i. Deocamdat m-am oprit la Eghildeevo . ba chiar cu pl cere ! i toate astea le fac ² strivindu-i i ap sîndu-i de moarte pe to i ² numai ca s . to i ceilal i sînt fl c i din partea locului i tiutori de carte. le d statul în arend cîte un petic sterp. Pavele ? A a. cuprinse mîinile mamei în mîi-nile lui i. petecu ele cele de hîrtie i tot gunoiul acela care le d putere asupra celorlal i. într-însa g se ti de toate i apoi e o carte groas . sem n m... ² S n to i. a tept r spunsul. mam ! Cea mai tic loas crim împotriva milioanelor de oameni e uciderea sufletelor. iar pe cap purta o c ciul mi oas . râchiua înfierbint rn i pe-o rîn ne culc m ² a a-i ? ² îi d du iar i cu gluma Rîbin.

tiu ei ce s . . a adar ei s r spund . în semn de împotrivire : ² Cum s-ar putea s fac a a ceva împotriva unui tovar ? ² Hm. Dar de ce m -ntrebi ? ² P i c r ile le îrnpra tii dumneata. ² Mam . în fa a st pînirii îns . la vreo apte kilometri dep rtare . în al doilea rînd. doar c sînt scrise cu alte vorbe i cuprind mai pu in adev r ² dou la mînâ. nu-mi plac basmele defel. pîn una alta. i iar i se întoarse c tre Pavel. î i spun drept. Eu sînt mujic i n-am de unde s tiu ce vor fi avînd ei în capetele lor de domni. de pild Andrei. dar ce vor s fac ei. Pavele. frâ ioare ! într-o treab de mare tain ..." ² Ce crezi. Rîbin rînji cu veselie.i sub iaz privirea ² semn de mfnie ² se amestec în vorb cu blînde e i fereal : ² Mihail Ivanovici vrea s potriveasc lucrurile a a fel. ² Bine. ² dac înv torii vor fi b nui i c r spîndesc c r i oprite. ² tii c ai haz ! ² zîmbi Rîbin.. Nu sînt singur. o s -i b nuiasc pe ei.. e alt socoteal : înv torul e fecior de pop . se întoarse c tre mam : ² Treaba asta. Mie îns îmi trebuie c r i oprite. ² f cu Rîbin. ² Eh. Mama se uita la Rîbin i i se p rea c . mîngîindu.Rîbin f cu cu ochiul c tre Pavel. pocnindu-se cu palma peste genunchi. t ioase . acum avea o sclipire de iretenie. ÄIan te uit la el ! î i spuse mama. ca s se cread c e mîna lor. negre it. s r spund al ii pentru el. ² dar dac vreunul dintre ai no tri. trebu oara lor de domni. dar nici el. dup spusa oamenilor. cu toate c se trage din neam de popi. Dup c ut tur ai zice c -i urs.ioare ² pentru c . adic te au luat apte piei de pe mujic i acuma s-au trezit i ei deodat i hai s lumineze r nimea ! Mie. hm. pe leahul cel mare. Nilovna. e tare ginga . ² îi spuse Pavel. nu prea e locul s ne gîndim la cinste. am avut drum sa c r m ni te dohot i ne-am ab tut i pe la tine ! Dar c r ile s mi le dai pîn nu vine Efim : nu-i nevoie s tie prea multe. ca el s fac treaba..i bat capul cu asemenea treburi ? Cartea-i îndeletnicirea domnilor. ² îl întreb Pavel. ² zise mama.. ar face un lucru. iar astea toate . f r gre .i barba.i dea. se cheam c i ei i noi purt m aceea i vina. v zîndu-l c . nu mai avea aerul acela grav.² o întreb Pavel t ios. a venit i Efim cel despre care i-am vorbit . mai lep dase ceva de pe dînsul .. f cîndu-i vesel cu ochiul. iar pe mine au s m lase-n pace. iar de r spuns. ² am priceput încotro ha i. ² Iac . ele au acela i tîlc ca i cele oprite. odat cu haina de tîrg. o sâ -i bage la închisoare pe fl c ul la care s-a g sit cartea. am s le strecor pe nesim ite. adic te pe înv tor i pe înv toare. nici ea. ca un biet mujic s . ce tov r ie de drum poate s fie între unul care umbl pe ios i altul care merge c lare ? Cu un mujic poate c n-a face-o. nu ei. iar înv toarea e fat de "mo ier . 168 i. înv torii. Asta înseamn c ei urm resc acela i lucru pe care-l urm resc i eu. ² du-te de ad ni te c r i.. Chibzuie te i tu : mai întîi i întîi. cl tinînd din cap. numai s fiarb samovarul i m duc îndat . pu in îmi pas de ei. a a încît s se cread c eu l-am f cut i în locul lui m-ar închide pe mine ² ce-ai zice atunci ? Mama tres ri. Eu tiu ce fac eu. ² P i cine ar putea s m b nuiasc pe mine ? Ai mai auzit dumneata. zîmbind viclean i urm : ² Numai c asta e prea pu in. chiar dac r spîndesc c r i îng duite. Mama sim ea c Pavel nu-l în elesese pe Rîbin i. avem acolo mul i doritori de c r i. înseamn c dumneata trebuie s intri la închisoare. pe cînd eu am luat-o de-a dreptul. nu vor s r spîndeasc tip rituri oprite : sînt slujba i la stat i se tem. i. au s ^i închid ? ² Ii închid. vezi i dumneata. ² Asta-i ! ² înt ri Rîbin.. Ii tot îndeamn înv torul ² un b iat de isprav . pe undeva. Spune c -s pentru sate. ‡² Mam . ² Asta-i. îl privi descump nit i r spunse. cu glas de po-va : ² Judeci cam pripit. Mai e i o înv toare. Am venit la tine s -mi dai niscai c r i. frate. O mie de ani oamenii i-au f cut. numai c ei umbl pe drum ocolit. te-ai apucat i tu de d-alde astea ? ² o întreb Rîbin surîzînd. dar apuc turile îl arat vulpoi sadea. maic . fr . de ce-o fi umblînd s ridice poporul nu pricep. ca asta. i cum î i spun. iar nu pe înv tori ² una la mîn . Cu ei îns . asta nu pot s tiu. iar în privirea odinioar atît de deschis . ² Deocamdat . Este ? în al treilea rînd. Dac 167 setul de post sau popa or s prind de veste c sînt din cele oprite. mul umit de iste imea lui.

au firi deosebite. Cînd mujicul e s tul. patronul trebuie s spun nu. Numai cît acesta nu se fereca în t cere.i privirea în jur. i mereu î i sufleca mînecile i aceea i ur clocotea i în b rbatul ei. Vorbea i nu era atîta de înfrico tor. care se chinuiesc toat via a prin închisori. urm înfierbîntat : ² Mie nici nu-mi arde i nici n-am vreme de polite uri. Cînd veni cu samovarul. habar n-ave i ce îndur ei. dar mut . aici... s scrie i pentru cei de la sate. Ce lighioan s fie ? Lup. mi c ceva. ² începu mama. ba îi ard i una peste bot. . m-a cuprins sila. la ar . ² Da i-ne material i v tip rim o gazet . Rotindu. atunci patronul. ² Da ! ² Asta trebuie s-o facem ! ² zise Pavel. Mama se uit la Pavel zîmbind i cl tinînd din cap .. ² Mujicul.i bate vîntul. de nic ieri nici o n dejde.. trebuie musai s strige da ! Tot a a se petrec lucrurile i între mujic i boier . se uita la Pavel cu o v dit mul umire de sine i. î i l s mîna pe um rul lui. sufletele. Rîbin gr i cu glas în bu it. întunecat i vînjos. trecîndu. oamenii nu mai tr iesc. ² Cu tia-i alt socoteal i li se cuvine alt cinstire ! ² zise Rîbin. se înghesuie s ajung domn . de o s r mîne i cu gura ‡ c scat . ² Acuma. Mîna îi tremura. Fruntea îi era plin de broboane de sudoare.. sprijinindu-se cu mîna de mas .. aducîndu-si aminte de chipurile celor pe care îi cunoscuse dînsa. boierul. orice stare î i are tic lo ii ei. ce mi-ai spus odat ? Spuneai c omul gînde te dup cum tr ie te. Rîbin se ridic . grele i t ioase. dar am s v fac un tâmb l u. oricine ar fi ei.i degetele prin barb . ca s -l în epe «. cînd am v zut iar i cum tr iesc ei acolo. Apro-piindu-se încet de Pavel. ca prin moartea lor s învie sumedenie de popoare pe toat fa a p mîntului! Asta-i! S mori.. încuviin înd din cap. ca s sar ranii în sus ca ar i. boierului îi piere somnul. c îndat sar i i-l smulg. Foamea se ine ca urnbra de fie tecare om i de nic ieri nu se-ntrevede nici o n dejde s capete ceva pîine. dup ce le-a citit odat . i am s -l fac. ori doar un cîine ? N-am de unde s tiu ! E prea departe ! Mama se întoarse c tre Pavel . Rîbin se plec spre Pavel. Intr-o droaie de cîini nu-i ca într-o turm de oi .. ² Da i-i drumul ! Noi aducem tot ce v trebuie. nu.. nu-i p dure f r usc turi i n-am de gînd s -i ap r pe to i mujicii. Numai s scrie i pe în eles. întrucît m prive te. Sim eam c n-a putea s mai rabd via a aceea. Mergi iarna pe cîmp i bagi de seam deodat c h t-departe. acolo. ci putrezesc într-o s r cie f r de sc pare. Fa a-i p li. to i domnii tia se afl tare departe de mine.. alearg la mujic. o cople eau. ² Trebuie s m-aju i ! D -mi c r i. dar m-am st pînit. ² Sînt unii domni. apei se îmbr c t cut i plec . nu-i cine tie ce scofal ! Numai s învie cu adev rat ceilal i ! Numai s se ridice omenirea ! . în elegi? N-a mai putea ! Voi. nu-i prea greu s-o faci pe sfîntul ! I i aduci aminte. s porneasc tot poporul la lupta cea de moarte ! Ridicînd mîna. ne171 st pînit . Fire te. nu merge a a ! Trebuie s r mîn aici ! Pîine n-am de unde s v dau. i dac muncitorul zice da. trebuie s mori tu. Iar de jur împrejur stau ca ni te corbi oamenii st -pînirii i pîndesc . vulpe. ap -sînd pe fiecare cuvînt : ² Cu moartea pre moarte c lcînd. nu cumva s -i r mîie mujicului un 170 codru de pîine de prisos. S moar mii. s nui mai g seasc lini tea cîte zile o avea. fiindc e patron. i urm cu glas mai sc zut : ² Am umblat prin fabrici cinci ani de zile si m dezv asem de via a de la ar ² asta-i ! Cînd m-am întors i am v _zut iar ce-i prin sate. ² care se jertfesc pentru popor.parc-ar fi dintr-un basm. care scriu pentru voi. avea fa a trist . dar c r i din alea care-l fac pe om. ² asta-i ! Vra s zic . ca i cum ar fi cl n nit neauzit din din i. mama strecur o privire piezi c tre Rîbin. ca un cu it care se r suce te într-un a. S scrie a a. ca i acela d dea mereu din mîini. Via a-i aspr . iar barba începu s i tresalte. rni-am dat seama c n-a putea s mai tr iesc a a. în zare. cînd se îmbog e te. to i la fel. Cînd în pung . frâ ioare ! Port în mine atîta obida pentru oameni i împotriva oamenilor ! i-mi st în inim . mi-am zis. Ochii lui Rîbin scînteiau întuneca i . iar dac muncitorul spune nu. plin de voio ie.necurmat ! Spune-le prietenilor t i de la ora .. iar în înf i area lui avea ceva care-i aducea aminte de bârbatu-sâu : rînjea ca i acela. dac s r ce te. fiecare hait latr -n felul ei. ca s priceap i vi eii! ² strig Rîbin. uite a a. Pavele.. ca s învie omenirea. Vorbele lui. Foamea le-a stors sufletele i le-a supt chipurile . Trebuie s -i vîri omului sub east un arici.

Dumneata ce crezi ? ² întreb el. f cînd cu ochiul c tre Pavel. St tea cu c ciula în mîn i se uita pe sub sprîncene.. îns .. ² r spunse fl c ul. ² Uite-l pe Efim ! ² zise Rîbin. Nisip sadea.. p mînt sterp !. ² D-apoi asta se tie. dar e tare doritor-s tie alta i anume : cum se face c p mîntul sta a înc put numai în mîinile cîtorva ? Cum au izbutit boierii s -l trag de sub picioarele poporului i s -l ia pe seama lor ? Pentru mujic e totuna dac p mîntul st în loc ori se învîrte . vîrînd capul în buc t rie. se a ez lîng Rîbin i. furi îndu-se parc . ² îndat ! ² îi r spunse fl c ul i iar i întreb : ² Revolu ie înseamn r scoal ? Sosi i Andrei. iscodinriu-l din ochi.Cineva deschise u a dinspre buc t rie i intr . ² Bea. ² Ce de-a c r i ! Dar. cu ochii a in-ti i asupra lui Pavel. b tîndu-l cu palma pe genunchi.. cît pentru bucate.i fr mînte mintea. ² ÄIstoria sclaviei". nu face nici trei parale. cum s nu am ! Sîntem trei fra i.. n du it i posomorit. în fa a lui Pavel r s ri un fl c u înalt si voinic. cu ochii cenu ii. o puse deoparte i zise lini tit : ² Cu asta s-a ispr vit.. zîmbi.i b rbia. i pe vremea lui Stepan Razîn. numai s dea road . c trebuie s m duc. Efim o lu . c trebuie s plec m. ² Dumneata ai p mînt ? ² îl întreb Pavel. ‡Î3 ² Dac te prinde st pînirea f cînd asemenea treab . i pe vremea lui Pugaciov armata a lovit în popor. o s ne mai lumin m si atunci o s'â îitn ! ² zise Efim. i-i întinse o alt carte. ÄGeologie" ² ce-i asta ? Pavel îl l muri. ² Efim vino-ncoa' ! sta este Efim. se poate întîmpla s te i împu te ! ² adaose Pavel.i ceaiul. ro u la fa . ‡² A a. ² A început i poporul s . dup o clip de t cere. dac vrei. apoi începu s cere/teze c r ile. cu p rul auriu. îmbr cat cu un cojocel îmbl nit. ² î! îndemn Ribin. dinspre partea lui po i s -l atîrni i de-o Irînghie. De patru ani muncesc ca argat. Ii strînse mina lui Efim. ² Ce ai. ² r spunse hoholul. î i netezi cu amîndou mîinile p rul zburlit. ²‡ Ziua bun ! ² spuse el. Efim se întoarse. î. Efirn. punînd cartea la loc. zice. iar pe omul acesta îl cheam Pavel. î i roti privirea prin odaie i se îndrept f r grab . e timpul ! ² r spunse acesta zîmbind. Acuma a venit vremea s punem cap t la toate acestea.. ba te mai ine i legat de mîini.Mujicul nu. . i întreb : ² E vorba despre noi ? ² Avem i despre iob gie ! ² zise Pavel. cu fa a lat . Nenea Mihailo spune s nu m duc. bate-l cu un cui în cer. Ce folos aveam de pe urma lui ? De hr nit tot nu te hr ne te. ² citi iar i Efim. ² O s înv am. chitesc eu. La ar avem mai mult vreme p~~ tru asemenea treab . c doar n-o s ne cru e ! ² încuviin lini tit fl c ul i se apuc iar s cerceteze c r ile. ² Da. ² Le-a i ochit! ² zise Rîbin. iar lotul întreg e de patru deseatine.i prea bate capul s afle de unde i cum s-a alc tuit p mîntul. spre raftul de c r i. bun de frecat al murile . pu in îi pas . Eu socot. ² Ba avem i poft . dup ce strînse mîna lui Pavel. dup ce-l cercet cu privirea.i arunc o privire.. de e ti a a de amant ? ² îl întreb Rîbin. ar tînd cu capul c tre Andrei. nu prea avev' timp s le citi i. o învîrti în mîn . freeîn-du. ² Numai c e cam greu ! Trebuie s tii ce s le spui solda ilor i cum s le-o spui. numai s le dea oamenilor hrana cea de toate zilele. Acum. ² N-avem trebuin de a a ceva ! ² zise fl c ul.. ² i mai pu in poft ? ² întreb Pavel. i-am vorbit eu d-e-spre el.. ² Eu ? Am. i. urm : ² Eu unul. La toamn m duc la milit rie. ² i el e muncitor ? ² întreb Efim. Rîbin oft adine i d du l murire: . cu o voce pu in r gu it i. m-am descotorosit de p mînt. solda ii sînt trimi i împotriva poporului.

hoholul spuse calm : ² O s avem destul vreme s ne ciorov im cu el. cu toate c nu e al lui. pe noi o s ne cread i pe noi o s ne urmeze ! ² tii. or s doboare totul. nan drag . praf m-a f cut ! Nici n-am tiut ce s -i r spund. N-are nici pic de încredere în oameni i nu pune nici un pre pe ei ! Mama are dreptate. îl simte ! Muncitorul de la fabric e ca pas rea cerului: rupt de locul lui de ba tin . i se gr bi s -l încredin eze pe Pavel : ² i le dau înapoi. ² E bine i trebuie s-o facem ! Pavel spuse zîmbind : ² îmi pare r u c nu m-am ciorov it cu el ! Frecîndu-se pe cap.-are ar . Efim îl cercet cu luare aminte pe Andrei. apoi r spunse: f ² Voi ave i ciolane mai col uroase. Pavel îl întreb cu însufle ire pe Andrei : ² I-ai v zut pe diavolii tia ? ² Da-a. ² In ce fe! ? ² întreb Pavel. înfierbîntîndu-se deodat . Rîbin se înfierbîntase i a slobozit un puhoi de vorbe. apoi o s -l zgîl îim a doua oar i a treia oar ! .. O s -l zgîl îim odat . ² adaose Rîbin. ar tînd c r ile. ² Datoria noastr este s nu-l l s m s ajung pîn acolo ! Datoria noastr este s preîntîmpin m aceasta ! Noi sîntem mai aproape de el decît to i ceilal i . m rog. f r nici o socoteal ! Ei vor pâmînt ' i vor sâ-l aib gol . f r s se urneasc din loc.i gîndurile triste. ² Cunosc ! ²‡ spuse moroc nos hoholul. draga mea" '² i pe-aci i-e drumul ! O ia din loc. i ce înfrico tor e! ² P cat c n-ai fost aici ! ² relu Pavel. cum se întîmpla ceva ² Är mîi s n toas . întor-cîndu-se c tre Andrei. aproape s nu-l recuno ti. ² Parc n-ar fi fost în via a lui la fabric . de aceea or s -l pustiascâ. ² leit ni te nouri care vestesc furtuna. . Mujic sadea . prin împrejurimi. la el acas . Pavele. C vin oameni de la noi s aduc dohot pe aici. ² Vorbe ti de Rîbin ? ² intr în vorb mama. urm izbind cu pumnul în mas : ² Da.se deosebesc.. Rîbin. '. mîine aiurea ! Nici macaf muierea nu-l poate ine locului . care edea la mas i se uita posomorit la pahaiul de ceai. s caute unde-i mai bine. m-a cople it.... Rîbin ne-a propus s tip rim o gazet pentru sate ! ‡² îl vesti Pavei. or s m ture totul ! Vorbea încet i se vedea bine c se gînde te la altceva. îl zori : ² Ei. Ale mujicului sînt mai rotunde. de m-a z p cit. cu un zîmbet larg pe fa . i oamenii or s se desprind de el. n-ai grij ! Tu zi-i înainte din fluierul t u i cei care n-au picioarele prinse în p mînt au s joace dup cum le vei cîrria tu ! Rîbin n-a gre it cînd a spus c noi n-avem r d cini în p mînt. are s ni se pun nou în cale ! ² ad ug Pavel lini tit. pentru c nou ne revine sai'cina s punem p mîntul în mi care.. a a c am s i le trimit prin ei. Dup ce plecar . alung .. care î i îmbr case scurta i î i strînsese bine cing toarea. o s pustiasc tot p mîntul ! Ca dup o molim de cium o s dea foc la tot. i.² Da ! ² r spunse Andrei. pentru ca toate urmele obidei i umilin elor lui sa se spulbere odat cu cenu a. ² simte p mîntul sub el . ² De ce-ntrebi ? ² Acuma vede întîia oar în via a lui muncitori de fabric ! ² l muri Rîbin. ² Hai.. în ziua cînd s-o ridica. mujicul. Ochii fl c ului se aprinser lacomi.. cu putere. Pe cînd mujicul vrea sa-i fie bine acolo. n-are cas ² azi aici. Andriu a ' i/5 ‡² Mai lasâ-mâ a a o clip . ² Au înveninat sufletele oamenilor ! Cînd or s se ridice. ² Zice c nu-s la fel cu ceilal i oameni. plin de blînde e.. dar uite c a venit i mama ! Efim se apropie de Pavel i-l întreb : 174 ² Po i s -mi dai vreo carte? ² I i dau. hai s mergem ! ² Acum am ce s citesc ! ² strig Efim. ² Mujicul st mai lini tit pe picioarele lui. tu care vorbe ti mereu de inimi. ² i. omul acesta poart în el o putere înfrico toare !. cum s nu ! ² r spunse Pavel bucuros. Ei. dup aceea. ² murmur hoholul t r g nat. ² o rug el cu glas domol. i nici nu trebuie s-avem. Mama îi atinse u or bra ul cu mina : . ² Ai fi v zut neastîm-p rul unei inimi.

i d m !. oricît de grea ar fi. Mi-e sufletul mut! Veni lîng Pavel. se rug : ² Dati-mi i mie. Trebuie s stau de voi b cu oamenii. ² Ba nu.. mam ! ² zise Pavel cu glas sc zui. deodat . s tr ie ti numai pentru a a ceva ? Dati-mi o munc gVea ! Pavel îl prinse de min i-l trase c tre sine. ² Un cu it pe cinste ! ² st rui Nikolai. m duc ! Se îmbr c i plec f r s mai rosteasc vreo vorb . s-a g sit unul c ruia nu i-a fost sil i eu care m tot preg team s -l strivesc ! Asta ar f: fost pentru mine treaba cea mai nimerit ! ² Las . i nemul umit ca totdeauna.i fiu de ajutor cît de cît. îti d ruiesc un cu it. vezi s nu te p trund frigul ! ² îl pov ui mama. ² N-ai aflat cine l-a ucis pe Isai ? ² îl întreb ei pe Pavel. adic de fric ..i mul umesc mult.Mama spuse surîzînd : ² Pentru tine. nu ma pricep cum s scap ! ² Bine. mam . f r nici un rost! Voi to i lucra i. Vesov cikov se opri în mijlocul od ii i-i întreb : ² De mine rîde i ? . ² strig hoholul. ² Nu ! ² r spunse Pavel scurt.. ² Eu nu-s bun decît pentru treburi d-astea ! . Toat ziua car bu teni i scînduri. fiecare din voi face cîte ceva. mi-a venit a a. c nu pot tr i a a. o munc . cit nici nu pot s . apoi. pîn i chipul lui ciupit i se p rea mai frumos. spunînd : ² Cred c am b tut vreo zece verste. f cut c ai început s -l tutuie ti ! Dînsa îl privi mirat : ² Nici n-am b gat de seam . ² bine ai.i fie fric ! Ea rîse înceti or i adaose : ² Uite. ² Du-te la naiba cu cu itul t u. ² zise mama oftînd. dar nu m pricep.i spun ! ² Ce inim bun ai. totul e atît de sir--Äiu ! ² Ei. dar nu m pricep cum s le vorbesc despre asta. de parc ar fi murit. vreau s dorm. P i. dar mirii într-una ca o fiar ! De ce te por i a a ? Acum era bucuroas sâ-l vad pe Nikolai . cu un glas plîng -tor ca de copii. V d totul. ² Numai de-a fi în stare s . Pu in dup aceea veni Vesov cikov. simt toate suferin ele lor. s ltînd din umeri.. ² Ai inim bun . ² M duc s m plirnb pu in pe cîmp. ² Te sim i mai bine acum ? ² îl întreb Pavel. fra ilor. ² tii. ² Dup baie ? Afar s-a cam stîrnit vîntul. 12 177 ² Iaca. ² îi spuse Pavel. invîrtindu-se prin odaie. ² Mai bine trage-i un somn ! . De dup pologul patului se auzi vocea lui Andrei : ² Nikolai. ² Simplu : ^en-tru c i via a e simpl ! Cîteva minute trecur în t cere . Andrei se întoarse seara tîrziu .. s -i zic tu ! Mi-i a a de aproape. da ! ² r spunse Andrei. s m zvînt pu in ! ² Ia seama s nu r ce ti ! ² st rui i Pavel cu grij . ² Stau i m gîndesc : care-i rostul meu pe lume ? N-am nici un rost. Nikolai ! Nu mai vorbi a a ! ² îl opri Pavel cu prietenie. vezi. izbucnind în rîs. J75 ² D-apoi chiar asta-mi si trebuie. iar eu stau deoparte. ² îi e greu. mult de tot! Mama trecu în buc t rie. era obosit i se vUlc îndat . ca s nu-l tulbure cu lacrimile ei. vrei s te înv s culegi litere i s fii ze ar la noi ? Ce zici ? Nikolai se îndrept c tre el : ² Dac ma înve i.. cu blînde e. murdar. mam ! S nu mai vorbim de asta ! S tii numai c .² zise el. Atunci se porni i Pavel pe rîs. ² D -mi pace. spore te. V d c treaba merge.. zdren ros. Andriu a. ² D-apoi cum vine asta ? ² intr în vorb mama. î i l s capul în piept i începu s zgîrie masa cu unghia .. tocmai de asta. ie i celorlal i ! De m-a pricepe cum ! ² Ai s te pricepi. nu. i amu i. apoi Andrei se ridica. glas care nu se potrivea deloc cu firea lui. ² O s .

zbuciumul i alerg tura de peste zi. ^ o t cere ciudata. între timp. Numai noaptea. cei mai pu ini la num r. r gu i i. O cut sub iratic îi br zda obrazul de la n ri pîn la col urile gurii. nu glum ! Pretutindeni se vedeau pilcuri de oameni.. ² ti i ceva ? Hai la cîmp sa facem o plimbare. Pavel i Andrei aproape c nu mai dormeau nop ile . care se avea tot a a de bine cu poli ia ca i cu cealalt lume. Via a se învolbura. cît e ziua de lung . cînd sirena fabricii î i slobozea mugetul ei obi nuit. v zînd neputincioasele zvîrcoliri ale poli iei i chiar muncitorii mai vîrstnici schimbau zîmbete între ei : ² Lucreaz . Hoholul se schimbase mult: era tras la fa . însufle it bucurie pe care le-o da con tiin a c ei alc tuiau puterea menit s -i trezeasc pe to i ceilal i. Pavel i Andrei î i luau în grab ceaiul i gustarea de diminea i plecau. obosit de larma. pe fereastr . d deau tîrcoale patrule c l ri. împr tiind grupurile i.. mama îi spuse cu glas de dojana : ² Ia ceva mai gros pe tine. cel pu in nou zeci ar fi avut cuvînt s -i dea la cap. trimi i din ora . Mams tia l ei organizau adun ri în p durea de lîng mla tin . preg tea o past viorie pentru proclama ii i clei pentru lipirea lor pe ziduri. altora. osteni i. c agen ii mi unau peste tot. Dup ce plecar to i trei. se întorceau acas abia c tre ziu . pip indui cu priviri iscoditoare pe muncitorii ce treceau voio i i veseli de la fabric la mas . Agen i secre i. poli i tii porneau prin tot cartierul suduiud i rupînd foi ele viorii de pe garduri..178 t ² Fire te ² r spunse hoholul..loi.. iar pleoapele îi c deau grele peste ochii bulbuca i. i. l sîndu-i mamei o sumedenie de îns rcin ri. Poli ia local f cuse cercet ri vreme de dou zile. dînsa se uit îndelung dup ei. încît mama nu mai avea r gaz s se gîndeasc ce are s se întîmple la Intîi Mai. Asupra uciderii pontatorului se a ternu. E o noapte minunat . amîndoi palizi. dar la amiaz r s reau pe uli i altele.. stînd într-o zi de vorb cu mama. din cînd în cînd.. îm-pr tiindu-se sub pa ii trec torilor. Mergem ? ² Mergem ! ² se învoi Pavel.. acoperindu-i pe jum tate. cînd fâg duie ti daruri ! ² îi întoarse vorba hoholul. cu pu in înainte de semnalul sirenei. atît de repede. interogînd vreo zece oameni : dup aceea îns . 180 M ria Korsunova. poate o sut de oameni l-au v zut pe Isai i. tia de asemenea c în preajma cartierului lor. adulmecînd. XXVI Zilele treceau în goan una dup alta. cît a stat aici. dînsa se învîrtea prin cas . arestînd pe cîte unul. i. veneau mereu oameni care-i înmînau bile ele pentru Pavel i piereau molipsind-o cu însufle irea lor. aproape în fiecare noapte. dezb tînd chemarea care-i r scolise pe to i. s rind din pat. . altora o nedeslu it tulburare i speran . p -rîndu-i-se c a a va fi mai bine pentru ""?*. apoi î i întoarse privirea c tre icoane i spuse în oapt : ² Ajut -i. iscodind. o durere în bu it îi strîngea inima : ÄDe-ar veni mai repede. doamne !. ² Iar tu mie. cople it de mul imea de treburi pe care trebuia s le împlineasc : f rea de mîncare. i înapoi. ba ajunsese aproape s doreasc lucrul acesta. ² Tare-mi place cînd te-aud rîzînd. Manifestele prin care muncitorii erau chema i s s rb toreasc ziua de întîi Mai erau lipite. i la fabric nu era zi s nu se g seasc r s-pîndite peste tot locul Diminea a.. înh înd pe cîte un muncitor i perchezi ionîndu-l. aducînd fiec ruia ceva nou : unora o pricin mai mult ca s se înfurie i s spumege împotriva r zvr ti ilor . ba chiar i pe u a po12* . ea Ii se «rata tuturora mai interesant . Cînd trecu în buc t rie ca s . In cei apte ani. zîmbind. îi spuse. în prim vara aceea. n-a r mas om c ruia s nu-i fi f cut vreun r u.. î i d dea seama c Pavel i Andrei puteau fi oricînd aresta i. cu lun plin . pe garduri. în sfîr it.79 fi iei . din ei. m i hoholule. se postau pe la col uri. Vorbea tot . nu se mai interesase de crim . oglindind pesemne p rerea poli iei în aceast afaceie : ² Parca po i s -l descoperi pe vinovat ? In diminea a aceea. din marginea ora ului. Tot cartierul se bucura. cînd se lungea în pat.i pun haina. ² Merg i eu ! ² zise Nikolai." In zori.

aprinse c rbunii din samovarul 181 preg tit decusear i d du s bat . înfrico ate i zbur t cite de urletul asurzitor al sirenei. care nu a ipise nici o clip în noaptea aceea.. ei glumesc i rid i cine tie ce-i a teapt la amiaz !" Dar ea îns i.. dar asta nu. ² Nimic. f r s . Vorba aceasta o repeta adesea i ea dobîndea în gura lui un în eles deosebit.. Mama urm rea goana lor. s tii c totdeauna o s mergem unul lîng altul ! ² Ce tot u oti i acolo ? ² întreb Pavel. Mama preg tea c nile de ceai i se gîndea.'mai ov ielnic. în u a od ii lui Pavel i Andrei. cu fa a sprijinit în palme. ca în fiecare zi. iar sprinceana dreapt începu a frem ta. vocea lui Andrei : ² Pavel. i. înro i i de noaptea de nesomn. s ri din pat. tot a a de pu in le pas i de aceia pe care îi asmut ca pe ni te cîini împotriva noastr . atotcuprinz tor.. ca în fiecare zi. Pavel ames- . ca ni te p s ri uria e. cu glas sc zut. A doua chemare a sirenei r sun mai încet. cît de ciudat era totul : ÄIac . Pa a ! ² ÄSpal -te mai bine. dar amintindu. o îmbrînceal a fost deajuns ca s se spulbere f r urm ! ² A a este. dar plin de veselie : ² Bun diminea a. ca s mai scurteze a teptarea.mai pu^in despre lucrurile i treburile lor obi nuite . se sp l pe fa i începu s se roage. Iar mama adaose cu glas domol : ² Ap i la asemenea putregai. dar privirea îi era întoars asupra celor ce se petreceau în sufletul ei. ci se gîndesc numai la argintii lor. ie ind în tind ca s se spele. ÄRidic -te iar i. c sînt tare trudi i amîndoi. ² Samovarul e gata ! ² îi vesti mama.i aduce nici o mîngîiere ! ‡² spuse posomorit hoholul. vorbind despre vremea care avea s vin . Andiei a spus. despre luminoasa. Mama. ² Cît vreme om fi împreun . La ceai z bovir mai mult ca de obicei. o mîn-gîie încet cu mîna cealalt . aproape vesel . limpede i puternic . poruncitoare i neînduplecat . minunata s rb toare a triumfului libert ii i ra iunii. Mamei i se p ru c în ziua aceea urla mai prelung decît în celelalte zile.. mama î i puse mîna în b taia ei i... Pe cerul azuriu goneau pilcuri de nori albi i trandafirii. cu un tremur. izbucni. zice nana.i parc ceva.. silindu-se s nu fac zgomot . cat s * te afli în toat clipa lîng el ! ² Nici o grij I ² opti hoholul. Capul îi era greu. inima îi b tea regulat.. cu fa a umflat de somn. auzi "i Careva din ei lip i cu picioarele goale pe podea . zîmbind îngîndurat i plin de duio ie. Pe urm se ridic i lu co ul de pe samovar. norii se împr tiau alunga i de vînt.. cu un zîmbet de mîhnire i de sil : ² Cum nu se sinchisesc defel i h-au nici o mil de popor." O fraged raz de soare prim v ratic se furi juc u prin geam . popor muncitor !" începu s cînte Pavel.. Al turi.Dar iat c veni i ziua de Intîi Mai.. iar gîndul i se oprea asupra lucrurilor de fiecare zi. dup aceea se auzi un c scat prelung. îi erau usca i. .. Chipul i se însenin . Ziua se însenina clip cu clip . cu p rul ciufulit. muiat de umezeal .. diminea a... acum. ca totdeauna. ² Ne scul m îndat ! ² r spunse Pavel cu voio ie : 182 ² Iese soarele ! ² d du tire hoholul. în odaie. ÄAm pus samovarul prea devreme : o s scad apa ! Las's doarm ast zi mai mult. era lini tit . cînd raza i se prelinse luminoas pe mîn . Andrei ! ² spuse Pavel cu hot rîre. care-i îmb ta pe to i. iar ochii. d du din mîn a dezn dejde i se a ez la fereastr . în glasu-i r gu it. c-o s se uite fetele la voi !" ² r spunse hoholul. de parc ar fi durut-o m selele. f cînd cruci mari i optind ceva din vîrful buzelor.i dea seama cum. N-au nici o durere pentru credinciosul lor Iuda. amar i ustur tor. ² Iar norii fug ! Ast zi n-au ce c ta pe cer. O lini te ciudat i se l sase în piept. cl tinînd din cap. acu' coborînd deodat în jos. Cînd cercet rile cu privire la uciderea lui Isai au fost l sate balt . izbucnea tot mai des'într-o însufle it înfl c rare. nan ! Ai dormit bine ? Mama veni lîng el i-i spuse în oapt : ² Andriu a. ² Am vorbit destul despre asta. i intr în buc t rie. Sirena mugi. în schimb. acu' arcuin-du-se u or pe frunte.

² Hai mai bine s ie im pe strad ! ² propuse Pavel ner bd tor. i se a ternu pe ochi o-cea a care. care avea fata ro ie i barba ro cat . Andrei cotrob ia cu picioarele pe sub masa ² niciodat nu izbutea s i le a eze dintru început cum trebuia i. cu pete ro ii pe obraji.. pilcuri de oameni care îi petreceau cu priviri curioase pe Pavel i pe Andrei. . mai bine s mai st m olecu acas ! ² îl sf tui Andrei. ce mi-a venit mie ? Hai s prind soarele cu paharul. ² A-nceput sa se mi te poporul ! Au dat buzna în strad . ² încotro. Era un om'tare bun i vesel. Am apucat un pahar de fund. nu m doare deloc!" i tot m strîmbam i scoteam limba la el. ciupindu. Urechea ei prindea frînturi de vorb rostite în oapt : ² Uite. Vasea Gusev i Samoilov au stat toat vremea la poarta fabricii i au inut cuvînt ri. xxvn Cînd ie i în strada i auzi vuind în v zduh glasul înfierbîntat i ner bd tor al mul imii. diavol ro covan. ² Da de ce ti se p rea c soarele-i ro covan ? ² îl întreb Pavel rîzîd. ² Dac ne-o aresta pe to i. începu a povesti : ² Pe vremea cînd eram doar un pu ti. într-o curte. ip tul de desnâdejde al unei femei. Oamenii îi salutau i salutul lor avea acum parc ceva neobi nuit. z rind soarele într-o b ltoac ² 183 d -i s -l calc în picioare! M-am stropit de glod pîn peste urechi. trecu în.i înt rîtat musta a. ² Nu... mam . am ie it în ograd i..i spun nimic. ² ad ug Fedea. ² Bine ! ² zise mama. c nu m doare.. suspinînd. cum îi pl cea lui. urm rind o raz vesel de soare care se r sfrîngea din pahar pe tavan i pe perete. nu faci decît s le încurci ! ² r spunse Andrei cu blîndete. da. ² D-ap i c n-am spus nimic de r u ! Undeva. ei sînt capii. apoi se ridic .buc t rie i începu sâ se îmbrace. schimbîndu-se necontenit. str lucind de bucurie. cu ni te mutre. ² Tndat ! ² spuse Pavel cu hot rîre. cînd de un cenu iu-închis..... mam ? ² Merg cu voi ! ² r spunse dînsa.. Au izbutit s întoarc acas o mul ime de oameni ! Sâ mergem ! E ceasul zece !. cineva strig cu înt rîtare : ² O s -i prind poli ia i o s fie vai de ei ! ² I-a mai prins i alt dat ! Din dosul unei ferestre r zbi în strad . s tot fi avut vreo zece ani.... am mîncat alt b taie. \ esov cicov. Andrei se uit la Pavel. de parc-ar fi securi. Asta m mai mîngîia oarecum. nu capete de oameni. ² De ce s te bagi f r rost în ochii poli iei ? Te cunoa te ea i a a destul de bine ! Fedea Mazin veni într-un suflet. cînd v zu pretutindeni.Uite. Pentru asta. cu aceea i luare aminte. ² A-nceput ! ² spuse elVcu grab . ² Peste drum de noi st tea un fierar. Ce s fac ? M-am apucat atunci s strig la soare : . ² Arde ca o lumînare de cear în b taia vîntului! ² zise mama încet în urma lui . pe la ferestrele caselor i pe la por i. ² O s vede i. Pavel î i potrivi cu o mi care gr bit p rul i se duse la dînsa în buc t rie : ² Nu. Cuprins de ner bdare. o s vin la dumneata Nikolai Ivanovici i o s . era cînd verde-str vezie. însp i-mîntat. dar noi nu tim cine-s capii. ² Da. toat fabrica va fi în picioare ! 184 i plec în goan .. mama îi t ie vorba : ² Mai bine spune i cum o s merge i ast zi ! ² Cînd te apuci s vorbe ti despre lucruri hot -rîte dinainte.i spun ce vei avea de f cut. i nici tu s nu-mi spui nimic ! E bine ? ² Bine.. m-am apropiat tiptil i trosc ! cu el în perete ! Ce s v mai spun ? Mi-am sfîrtecat mîna i pe deasupra am mîncat i b taie. Dup ce am mîncat b taia.tec încet i grijuliu zah rul în pahar i pe urm . i mi se p rea c soarele seam n cu el. însufle irea lui plin de neastîmp r risipi plictiseala a tept rii. î i pres r cu sare bucata de pîine ² un col . ² dup prînz. bine ! Hristos s v aib în paza lui ! ² murmur mama.

de la ferestre. pornind din toate p r ile. ² Se str duie din r sputeri fl c ul nostru ! ² zise Andrei.. de prin cur i. într-o ulicioar îngust . Dup un col de strad . atîta tot! ² spuse hoholul. inîndu-se în urma lui. Boga ii nu se îmbrac i nu vorbesc to i la fel. dar dac te ui i cum se poart ei. Pavel îi spuse zîm-bind : ² Te pa te închisoarea. ca i cînd n-ar fi auzit strig tele care-i înso eau. vezi bine c pentru noi. se silea s nu r mîn prea departe. adic .toat lumea.. o s .. care primea de la fabric un ajutor lunar. 185 ² Cine spidHHusta ? ² întreb Pavel. Deodat fur opri i de Mironov. i triste ea de pe chipuri.i c ldura peste învior toarea prospe ime a acelei zile de prim var . De altfel. In aceea i clip . îi p rea bine c umblau asemenea vorbe pe seama ei. ² Nevast -mea st s nasc . acoperind huruitul dep rtat al ma inilor. iar glasurile r sunau mai puternice. a a fflworbe te ! Ei. în fî ii u oare. i se auzi glasul melodios : 187 ² Tovar i ! Lumea spune c pe p mînt locuiesc fel de fel de popoaie : evrei i nem i. înainte de moarte. Un suflu de voie bun r zb tea pretutindeni. Mama gr bi iar i pasul ca s -l ajung . privind-o pe mama cu ochi zîmbitori.i în fire ! Ce. altele venind în zbor. to i boga ii sînt ni te ba ibuzuci. ² Am citit foile acelea. pentru faptele tale ! Ai s vezi tu !. ² Âsculta i-ne cîntecele ² în ele e credin a noastr ! ² Credin a v-o cunosc eu ! ² zise Mironov îngîn-durat. nem i sau englezi ² cu cei care muncesc. ca i cînd n-ar fi v zut nimic din ce se petrecea în jurul lor. f r grab . acesta î i trase capul înapoi.i suceasc gîtul. Norii pluteau agale. acesta scoase capul pe fereastr i strig : ² Pa ka. su-dukid. mînca-i-ar gîlca ! Cineva din mul ime începu s rîd . Eh. se adunaser vreo sut de oameni i din mijlocul lor se auzea vocea lui Vesov cikov : ² Storc sîngele din noi ca zeama din poama de coarne! ² i vorbele lui c deau grele.pe Pavel . r sucindu-se pe c lcîie. rev rsîndu. r m sese f r picioare. dou semin ii. e ti holtei ? Cînd ajunser în dreptul casei lui Zosimov. ca de plumb.. uite-o i pe Ni-lovna ! ² exclam el. î i înfipse trupul lung i zvelt în mul ime. ² Dar ce. inteligen i. ca un sîredelu într-un dop. luneca lin. pe capetele oamenilor. ² Nici dumneata nu lucrezi azi. înv luind oamenii i cur ind parc tot cartierul. tot mai sub ire i mai str vezie. e o zi cam nelini tit ast zi! ² d du l murire Mironov. englezi i t tari. ai fi strecurat în fabric bro urile oprite. Strig tul lui Zosi-mov îi stîrnise în suflet un sim mînt de aprig mînie. înainte ca Pavel s -î fi putut opri. Acum îns . cu bine ! ine i-v tare i lua i searrWpa n-o scrînti i ! Mama rîderr înfundat . s mul umeasc . fiindc . privin-du. Eu îns cred c nu-i tocmai a a ! Nu se afl decîi dou popoare. iar umbra lor. unele tulburate i înveninate. s l mureasc . apoi întreb în tain : ² M i b ie i.-un strig t puternic. . ² O s mergem pe strad cu steagul i o s cîn-t m. ² De.i int tovar ii . tic losule. ² A a e! ² r spunser cîteva glasuri deodat . altele chibzuite i pline de voio ie. un om în vîrst . Privirea ei trecu ca o str fulgerare peste fa a mare f puhav a ologului . se aude c-a i avea de gînd s -i face i scandal directorului. i iar i r zbir la urechile mamei vorbe de tot felul. ea ar fi vrut s le r spund . a ezat i foarte respectat de . tergînd deopotriv colbul i noroiul de pe ziduri i acoperi uri. î i vedeau de drum lini ti i. pentru via a lui cump tat i cinstit . muncitorii. care nu vor putea s se în eleag niciodat : boga ii i s racii. sîntem be i ! ² exclam Pavel. ² Se vede treaba c -i adev rat ce se spune.² Vino. Pavel i Andrei treceau înainte. ² Ia s -i dau o mîn de ajutor ! i. unindu-se într. mergînd în pas cu adev rul ! ² Ia te uit ! ² spuse Mironov. c tu. pe str zi i pe acoperi urile caselor. unele tîrîndu-se. s m simt i eu în voie. Danilo Ivano-vici ? ² îl întreb Pavel. ar fi vrut s intre cu totul în via a ciudat de pestri a acelei zile. ² fie c sînt francezi. ² Nu c v/n va ai pornit i tu la r zvr tire ? ² M car acurn. Mama tres ri i se opri locului. mam ! Soarele se în l a tot mai sus. s -i sparge i geamurile. în urma 185 unui accident de munc .

l sînd loc de trecere pentru cai. o ame ea i totodat îi stîrnea în inim ciudate i schimb toare înv luiri de bucurie i triste e. despicînd mul imea în dou i mistuindu-se în mijlocul ei . steagul se cl tin . Pavel în l bra ul . Nilovna IFn i deodat c o cuprinde o sîîr eal tulbure. tovar i. cei ce st teau jos se s ltar în picioare. te bagi singur în gura lupului ! 188 ² Am gfiHP'! ² î i recunoscu vîna Andtei. a muncitorilor. c trec voinicii acum! ² strig un glas puternic i plin de îndr zneal . Hoholul r m sese singur în rnijlocul ulicioarei. to i încremenir într-o încordat a teptare. ² Tovar i ! Ne-am hot rît s spunem deschis cine sîntem i ast zi noi ridic m'steagul nostru. Patru jandarmi c l ri întoarser col ul str zii i se îndreptau spre mul imea din ulicioar . 189 ² Tovar i! ² se în l r sun tor i puternic glasul lui Pavel. Sute de glasuri îi r spunser într-un strig t puternic : ² Tr iasc partidul social-democrat.i mil de tine ! ² Las -m -n pace ! Glasul cump tat al lui Sizov r suna lini tit i conving tor : ² Nu se cade s -i l s m pe cei tineri singuri. peste cîteva clipe. i cel t tar. i. i peste toat aceast mul ime pestri . Ajunser în pia . ei au fost tîrî i prin închisori. doi cai veneau asupra lui. înfl c ra i. dintr-o singur mi care a trupului ei înviorat deodat . scuturînd din cap. Se auzeau voci de femei sugrumate i ab tute. i cel turc duc aceea i via de cîine. ² Mitenka ! ² se ruga un glas tremurat de femeie.. zîm-bind. cu mînia zugr vit pe fa . muncitorii i-au dat seama de acest adev r simplu i ast zi. am cî tigat noi to i! Sirena înghi i în urletul ei toate glasurile oamenilor. B rba ii le întorceau spatele mînia i. întinzînd gîtul i ridicîndu-se pe vîrfuri. partidul muncitorilor. al ra iunii i al libert ii! O pr jin de lemn. Mul imea se învolbur . Se sim ea un suflu de în l are.² Iar dac te ui i în partea cealalt . Cî iva se c rar pe garduri. fierbinte. strîngîndu-se în jurul lui ca firicelele de pilitur de fier în jurul unui magnet. întinzînd nelini ti i gîtul peste capetele celor din fa a lor i uitîndu-se în toate p r ile într-o v dit i înfrigurat a teptare. din adîncul f pturii sale. în ograda din jurul bisericii se adunase mul ime de oameni. nu ! Ei sînt mai în elep i decît noi. steagul poporului muncitor. în aceast luminoas zi de întîi Mai. . Pe fe ele multora se a ternu pa-} na rea. Andrei ridic glasui : ² In alte ri. care. ca o pas re mîn-dr .. alb i lung . deasupra capetelor ridicate în sus. î i croiesc via a cu mai mult îndr zneal ! Cine ne-a ap rat copeica pe care ne-o iuau pentru mla tin ? Ei. zeci de mîini se repezir s -l sus in . se îndesau t cu i în ulicioar . vezi c i muncitorul francez. unii în picioare. Cu privirea a intit pe fa a lui. în aceea i clip .. mama nu-i vedea decît ochii mîndri. ² Poli ia ! ² strig cineva. ² Fie. se ridic deodat i apoi se l s îri jos. ajunse lîng fecioru-s u.. unul cîte unul. Mama î i sim i ochii perdelui i de o cea uscat . steagul drept ii. O clip . chinuitoare. patria noastr . To i se fr mîntau. ² S-au v zut porcii pe cai i au pornit s groh ie. dar de cî tigat. plutea un tumult în bu it de zîzanie i vrajb . Se d du deoparte. învîrtind nagaicile în v zduh i strigînd : ² Impr tia i-v ! încrunta i. partidul nostru. ba unii mai sc pau printre din i i cîte o înjur tur . erau i vreo cinci sute de tineri plini de voio ie i mul i copii. oamenii se d deau la o parte. mama îl apuc de mîn i-l trase dup dînsa : ² Mi-ai f g duit c-ai s stai lîng Pa a ! Cînd colo. ² Cr iasc poporul muncitor ! ² strig Pavel. Unii se uitau cu nedumerire. Ar fi vrut ca sirena de amiaz s . p zea din drum. al ii se str duiau cu tot dinadinsul s se arate îndr zne i. To i î i întoarser privirile c tre Pavel. pe care o ducem i noi.. izvorînd de undeva. în sil . fîlfîi. muncitorii ru i ! Dinspre strad veneau mereu al i oameni i. cuprinzînd lemnul în rotunjimea lui alb i neted . al ii chirci i pe lîng ziduri . tinerii ! Asta nu trebuie s-o uit m ! Pentru asta.i sloboad mugetul cît mai degrab . cutez tori. printre ele era i rnîna mamei.

mul ime înfometat !... prin rîndurile ei î i deschideau drum pîn la steag to i cei care în eleseser semnifica ia lui simbolic . al lui Andrei cald i înv luitor. tovar i ! Tr iasc s rb toarea oamenilor liberi ! Tr iasc Intîi Mai ! Mul imea î i s rînse rîndurile. porni înainte. ² Tr iasc muncitorimea din toate rile! ² striga Pavel. picioarele îi tremurau i. iar blestemata team de orice înnoire se mistuia. iar un glas tremur tor strig printre sughi uri de plîns : ² Mitea. care se îmbinau armonios. dumnezeul în elepciunii i al omeniei ! inta noastr e departe. c tre lumea de mîine. o s rut i începu s rîd fericit. cuprinzînd-o în bra e. în numele unui nou dumnezeu: dumnezeul luminii i al adev rului. în frunte. Pe chipul ciupit al lui Nikolai înflori un zîmbet larg. acum al meu e acolo. i poporul venea în goana. Pavel roti steagul în v zduh i flamura ro ie. cine nu are curajul s lupte pîn la moarte pentru adev r. bolborosind ceva . ² Noi pornim acum pe drumul Golgotei. cu capul aplecat înainte . îl cîntau mai încet decît pe toate celelalte i care acum... îl vezi pe cel care poart steJgul ? E fecioru-meu ! . liber. strigînd. Pavel i Andrei mergeau în frunte. se leg n o vreme în mul ime... uitîndu-se peste capul lui. unde te duci ? Mama îi spuse. le vorbea deschis despre toate greut ile pe care le vor întîlni în calea lor. se îmbulzi în jurul lui Pavel. ² r sun în v zduh vocea lui Fedea Mazin i zeci de glasuri.. sc ldat în lumina soarelui.... pref cîndu-se în scrum. Samoilov. laolalt cu ceilal i. odinioar . chemînd cu hot rîre oamenii la drumul cel lung. dar nu plîngea . intonar cîntecui mai deparfp S ne scutur m praful ei de pe t lpi!. o ceat de fl c i cu ochi ca de jeratic. 190 Cu un zîmbet cald pe buze. toate chipurile erau vesele i to i ochii î i scînteiau feluritele lor culori. Le auzea glasurile.i fie team ! La început mi-a _îost i mie team .. abia îng ima : ² Dragii mei. cine nu are încredere în for ele lui. Tn sunetele lui r suna o voin dîrz . la Pavel i la steag. al turi de mama. Strig tele se pierdeau în glasul unit al cîntecului. biruind vuietul mul imii cu glasul lui melodios i puternic. f r a se opri din mers : ² Las -l. In cîntecul acesta se topea ca într-o uria i calm vîlv taie zgura întunecat a suferin elor îndurate.. popor muncitor. în strad . pe care mama nu-i cuno tea. apoi se întoarse deodat c tre mama i. cei care nu v d inta noastr ² s nu mearg cu noi ! Pe ace tia nu-i a teapt decît suferin a! Strînge i rîndurile.. ² Tovar i ! ² gr i hoholul. unindu-se într-un puternic i înv luitor talaz. bulg rele ap s tor al îr mînt rilor de fiecare zi. S ne lep d m de lumea veche.. fremâtînd din buze. Hai la lupt . al lui Pavel mai plin i mai adînc : Ridic -te iar i. îmbrîncind-o.. Cu o mi care hot -rît . în jurul ei. fîlfîind ca o chemare. rev rsîndu-se cu o nest vilit putere. înfrico at i totodat sc ldat în lumina bucuriei. Nikolai î i f cea loc vîslind din coate. Fedea Mazin. dar cununile de spini sînt aproape ! Cine nu crede în puterea adev rului. de neclintit' i. al acelui cîntec pe care. nu.sufleteasc ! Mul imea frem ta . fra ii Gusev se în iruir al turi de Pavel . în întîfnpinarea steagului ro u. Un obraz de femeie. încolonîndu-se i pornind mai departe. I [ îl i ca un ecou pornit din mii de piepturi r suna r spunsul mul imii tot mai puternic i mai plin de bucurie. r suna deschis. acas .. cine se teme de suferin ² acela s se dea la o parte ! Noi nu chem m al turea de noi decît pe cei care cred în izbînda noastr . Marna îl apuc de mîn pe Nikolai i pe un altul : o în bu eau lacrimile. Cu mîna ridicat in sus se uita int la drapel. mama p ea în urma lui Mazin. contopindu-se într-un strig t r scolitor.

mam . D ie i ! i cuprins. privind cînd i cînd înaintea lor. î i scoase apca din cap i. b rba i i femei treceau gr bi i laolalt . anienin înd cu pumnul. ² De nimic nu se tem ! ² urm Sizov. Deodat . erau mul i i asta ii umplea sufletul de bucurie. popor muncitor! P rea c în v zduh r suna o enorm trîmbi de aram . uierînd i zvîrcolinduse ca o viper ... î i deschidea drum. ca un întunecat puhoi de lav . prin fa a ei se rostogolea un nesfîr it val de oameni . ai ? Au f cut i un cînt?c. spuse : ² Eh. acum am pornit deschis. împotriva maiest ii sale arului ? Chipuri fr mîntate se perindau prin fa a mamei. ² Bravo. îns . vorbind domol i deplin încredin a i de ceea ce spuneau : ² O companie a teapt lîng coal i alta ling fabric . îns . se rev rsau de-a valma... draga mea ? i Mitea cînt cu ei. iar în altele ridicînd z gazul care st vilea r bufnirea puhoiului de încrîncenat ura. nep s tori. cu fruntea d ltuit parc în bronz i cu ochii str lumina i de flac ra vie a credin ei.. o arz toare dorin de a afla ce se întîmplâ ori stîrnind în unele suflete fiorii unei vagi speran e. cu interesul rece al spectatorului care tie cum se va sfîr i spectacolul. adunat de-a lungul anilor. ² N-ai nici-o grija ! ² îi opti mama. arul cere solda i pentru ale lui armate Da i-i dar feciorii no tri. atît de simplu i de limpede era adev rul pe care-l cuprindea. Cu ochii a inti i c tre flamura ro ie. Ridic -te iar i.. Gr bi pasul ca s se dep rteze de oamenii aceia i. pentru ca apoi s r sune mai vioi i mai puternic. de un sim mint pe care nu-I putea l muri în cuvinte obi nuite. ² Ceea ce iac ei. pentru c to i ceilal i mergeau încet. vr ji i de cîntecul acela care. se cl tin cu un în bu it vuiet de nelini te. ² R t ci ilor ! ² strig cineva de la o fereastr . ² i fecioru-meu zace în p mînt. c deau reci i f r vlag .Mama ² Au pornit ! ² strig cineva. Privi fa a femeii care se ag ase de rnîna ei i repet . a început totu i s le fie fric de alde noi ! Dac au scos armata i a venit i guvernatorul ! ÄDragii mei !" frem ta inima mamei. In clipa urm toare. înghesuit într-un gard .trecu înainte f r greutate.. în acela i timp.. zîmbind cu mirare : ² Nici Hristob n-ar fi fost pe lume.. valul compact de voci sc zu iar i.. Goiti . pe care le auzea în jurul ei. c tre vîrful coloanei. Se trezi îmbrîncit la o parte. ² A venit i guvernatorul. i ce mai cîntec. i ura c tr nit i oarb a sclavului. p r sind corul.. caie acum se pierdea în dep rtare. Cîntecul tres ri parc i el. Numai cîteva voci r zle ite ici i colo încercau s ridice iar i   . Dînsa r m sese acum în rîndurile din urm ale mul imii. mam !. unde filfîia în v zduh flamura rosif1 13 ² M. capul coloanei se izbi parc de o împotrivire i trupul ei. alene. leg nînd-o în ritmul cîntecului. în pas s ltat i. P eau încet. f r a se opri. dac n-ar fi pierit oameni pentru el ! Sizov r s ri deodat al turi de dînsa. Mama sim i deodat c inima îi b tea nefiresc de tare i r mase mai în urma. e lucru sfînt. în cuvinte de mînie. în n valnica lui dezl n uire.² Nenoroci ilor ! Unde v duce i ? Acolo-i armata ! " în f cînd deodat bra ul mamei cu mina ei osoas . r sturnind parc tot ce-i sta împotriv . tulburat de uvoiul de lumin care se rev rsase deodat asupra ei. trezind oamenii. To i î i a inteau privirile înainte. dac nu s-ar fi g sit oameni care s se jertfeasc pentru el ! Gîndul acesta îi scâp rase deodat în minte i o uluise. Gînde te-te c nici Hristos nar îi fost pe lume. pe fa . izbucnea pe alocuri. cu glas înfl c rat. tîrîndu-se parc înapoi. ² Adev rat ? ² L-am v zut cu ochii mei! A venit! Cineva trase vesel o înjur tur i adaose : 194 ² Via s zic . Glasurile conteneau unul cîte unul. omul trînti o sudalm cumplit . pesemne. dc teptînd în inimile unora dorul de lupt ... mama vedea ca aievea chipul feciorului ei. cu voce dogita. printre oamenii care p eau agale. femeia csa slab 192 i înalt spuse într-o izbucnire : ² îi auzi cum cînt . într-ale altora o nel murit bucurie.. Dar cuvintele acestea. i un ip t str punse ca un sfredel urechea mamei : ² V r zvr ti i împotriva împ ratului. presim irea unei vie i noi.

cum r sunase pîn în clipa aceea. cu obrazul ras proasp t i chior. trebui s . steagul ro u a! poporului muncitor. ² A-ha ! ² strig cu înveninat bucurie cineva. ca i cînd drumul ar ii fost pres rat cu foc i le-ar îi ars t inile. dar mul imea se împu ina . unii încrunta i i cu capul plecat. Lucrul acesta ei nu l-au în eles înc . ² V cînta i singuri prohodul. unul dup altul. cu aripile larg desf cute.i suceasc gîtul. Ne tiind ce se întîmpla acolo. i mai sem na mul imea aceasta cu o pas re neagr . v zu c mul imea. i un alt cîntec plin de dîrzenie se rev rs din piepturile lor hot rîte : Voi u-a i jertfit via a.. siguran a întregii mul imi contopite într-o singur fiin . cuvintele lui r sunau' r spicat i limpede în v zduh. Dinspre zidul acesta t cut i neclintit venea asupra muncitorilor o înv luire de ghea .. ² Solda ii sînt oameni ca i noi. ² Sînt mama lui Pavel Vlasov ! ² r spunse dinsa. acum st tea pe loc ov itoare... Samoilov i Mazin. ² Aha ! ². Glasul limpede al lui Fedea Mazin se în l lin în v zduh : cînt el Voi jertfa a i c zut.. trebuie s mergem înainte. f cu chiorul. î i lipi um rul de ui. clinilor !. Dar 195 ca s în eleag cu o clip mai devreme dreptatea noastr . oamenii apucau la dreapta ori la sting c tre casele lor sprijinindn-se de garduri. b tînd pasul caden at. porni încet c tre cenu iul zid de solda i. ducînd cîntecul mai departe. sim ind c îi tremur ^gemmchii i c buza de jos i se las f r voie c tre b rbie. ² Tovar i. iar Pavel îi era pliscul . Mama cerceta îndurerat toate aceste chipuri i ochii ei întrebau. deasupra capului s u flutura. om înalt. P eau înainte. se cl tin i. privind nehot rit la cei care porniser înainte cu drapelul. iar al ii iluierînd a batjocur . Andrei. . Acum mul imea avea forma unui clin. Mama î i duse mîinile la piept i.. ca s-o poat vedea la chip. t i urile baionetelor. care st tea deoparte. Tn lupta fatal . grave i adînct. potopind strada. Ei nu ne vor lovi ! De ce s ne loveasc ? Pentru c aducem lumina adev rului. îns . -² cuvînta Pavel. popor muncitor I Love te "in du mani. ca dou suspine pornite din str funduri se ridicar celelalte voci. între oamenii pe care-i cuno tea i care st teau laolalt cu mul i necunoscu i. întîlnea oameni care se tr geau înd r t . r zbind înainte. închise ochii i scoase un ip t. ie eau unul 197 cîte unul din rînduri.. ajunse în nndurile din fa .. se rugau. tovar i ! Mereu înainte ! Pavel vorbea cu glas hot rît. dar nu-i departe ziua cînd vor veni i ei al turi de noi. care st tea la pînd . s -l însufle easc din nou : Ridic -te iar i. vibra vocea lui Fedea în v zduh. ² Tovar i ! ² se în l deodat glasul lui Pavel. gata s . al c rui virf ascu it era Pavel . In chemarea aceasta... chemau. cu fiecare pas.. în rîndurile dintîi. al ii zîmbind ru ina i.. ‡² Ce-i cu tine ? Cum te cheam ? ² o întreb e!. s rind la o parte. Nu -i mai urmau decît vreo cîteva zeci de oameni. sprijinindu-se parc pe ace tia. dar i ace tia.i ia zborul. mul ime-nfometat !. p trunzîndu-i pîn în inim . cîntau tovar ii în cor. Pe umerii lor sclipeau. cînd vor merge i ei sub steagul libert ii. pe care marna o sim ea strecurîndu-i-se in piept.cîntecul în v zduh. uitîndu -se în jur. înainte. ² D -r la cap ! ² tun un glas mintos. de care au nevoie to i oamenii ? Ei în i i au nevoie de acest adev r. fîlfîind îngîndurat deasupra capetelor.. Steagul' se în l . acuma nu mai r suna. înghesuindu-se prin mul ime. sub iri i reci.. care. mama î i croia drum prin mul ime . care pîn atun ci se rev rsase n valnic.. Din mul ime nu se desprinseser decît patru oameni: Pavel. ² toat via a ² înainte ! Noi alt cale nu cunoa tem ! 19b Se a ternu o t cere încordat . ling drapel. ci se sim ea parc un fior de îngrijorare. Pentru libertate. iar nu sub steagul crimei i al jafului. ca de cle tar. Mama tres ri. ca o v paie. XXVII I Mama v zu la cap tul str zii un zid cenu iu alc tuit din oameni ale c ror chipuri nu se puteau deslu i i care închideau intrarea c tre pia .

al ii mai jos. hot rît i neînduplecat. într-o fî ie prelung . to i se ar tau deopotriv de dîrji.. cu mîinile la spate. mama iu ling Pavel i în aceea i clip îl v zu i pe Andrei p ind înainte. Ofi era ul s ri la o parte i se pomeni trîntit la p mînt. Nikolai se prelinse pe ling mama. turtit. iar în fa a fî iei acesteia. întinzînd mîna. strîngîndu-se roat în jurul lui Pavel. dar mergea înainte. ele îi desprindeau unul cîte unui din mul ime. Oamenii care purtau steagul ro u i lan ul strîns de oameni cenu ii se apropiau unii de al ii. p ea greoi un om înalt. cu glas pi ig iat. g lbuie i mozolit .. ² Ia-i aia din mîn . Glasuri sugrumate strigau cu îngrijorare : ² S ne împr tiem. dar pu in mai în urina ofi era ului. gata s izbucneasc cu fiecare r suflare. un ofi era pirpiriu. Mama auzea în spatele ei trop itul celor care fugeau. ² Fugi. sub ochii ei. înainta. se uit la Pavel. prevestea cîntecul prin glasul lui Fedea. i-ar H cuprins pe to i în înnegurata lui perdeluire. apucînd pr jina steagului. de i erau atît de pu ini. baionetele î i sclipeau indîrjit vîrfurile ascu ite. Valul cenu iu de solda i se cl tin i. unii mai sus. Pavel îl împinse cu um rul. b ie i. ca i cînd l-ar fi ars ceva. valul cel rece îi izbea în fa ii risipea. înainte înc de a-i atinge. îmbr cat într-o manta lung cenu ie. Sim ea c oamenii din spatele ei se împu inau mereu .nep s tor i rece. despicînd vierul cu sabia alb . parc zîmbind cu viclenie. ² la mina ! ² strig Pavel..i seama de nimic.. Steagul se cl tina cu fîlfîiri împurpurate în v zduh. apoi î i îndreptar vîrfurile c tre steag. ² înapoi. ip : ² D -i drumul ! ² Jos mîna ! ² i-o retez scurt Pavel cu glas puternic. vîrtndu. purtînd în fa un pieptene cu din i rari de o el.. înainta. strigîndu-i înc 'o dat : ² Al turi. ras. Mama se sim ea împins c tre ei. el inea mîinile la spate . care sclipea ca argintul. destr mînd-o. ² Pentru atac ! ² se auzi din fa un strig t ascu it.. cu must i stufoase. f r s . aplecîridu-se cînd la dreapta. în rînd ! N-ai dreptul ! In frunte e drapelul ! ² împr tia i-v ! ² r cni.Va pieri bunul plac. Cople it de tot ce se petrecea acolo. acum se vedea l murit chipul solda ilor ² un singur chip parc ² lat cît tot latul str zii. Nikolai î i trase mina. i. Pavele ! ² spuse posomorit . Privirile mamei fur izbite de sclipirea cizmelor lui stra nic lustruite. ochi de toate culorile . îndreptate c tre piepturile oamenilor. Cîntecul conteni.i opreasc un nest vilit strig t care o în bu ea. Micul ofi era î ni c tre Pavel i. ² Treci în rînd. Vesov cikov. dar el î i croi drum înainte. ² Ma-ar ! ' ² Au pornit ! ² zise chiorul i.. hîd. se cl tina pe picioare. pas cu pas . Pavluha ! ² Las steagul jos.. atît de teama care o cuprinsese pentru soarta lor. mama î i ap sa mîinile pe piept ca s . f r s se mai gîndeasc la nimic i aproape nemaidîndu. locotenente ! ² spuse cu glas m surat b trînul cel înalt. ar t c tre drapel.i îndoaie piciorul din 198 genunchi. Mama privea f r s clipeasc . asemenea unui nor care.. cu c ptu eala ro ie.. Sub faldurile steagului nu mai r m seser decit vreo dou zeci de in i . b tînd pas înalt.. Andrei cînta. coborir în jos. Vlasov !. Oamenii se oprir . Cu fruntea sus. Al turi. tovar e ! ² îi strig Pavel cu glas aspru. Baionetele s ltarâ în aer. 199 Deodat se a ternu o t cere adînc . Dar prin armonioasa desf urare a cîntecului r zb teau cuvinte rostite înfundat : ² D comanda. întins pe toat l rgimea str zii.. cu o . se trase deoparte. Imbrincit din toate p r ile. i se va ridica poporul! îl sprijinea. în care erau picura i. cînd la sting i în l îndu -se iar i drept. Din cî iva pa i mari. c runte. ridicînd sprînce-nele groase i c runte. Ca i Andrei. puternicul cor de glasuri. trecînd în fa a iui i acoperindu-l cu f ptura-i de uria . cit i de o nel murit dorin de a le spune ceva f r s tie nici ea ce anume. D -l încoa' s -l ascund eu ! Apuc pr jina i steagul se aplec înd r t. coborînd pe nesim ite din v zduh.î mîinile în buzunar. purtînd pantaloni largi cu lampas galben.

m i fra ilor. In jurul ei toate se mvirteau.. 202 ² Ce zici de Pa a Vlasov ? Ce mai fl c u !. de undeva de sus. tremur .. sprijinindu-se în frîntura din pr jina steagului. b tînd cu piciorul în p mînt. fra ilor. ² Ah ! ² strig cineva cu durere. Cineva o apuc pe marna de umeri. o fî ie de pinzâ ro ie atirna înc de una din frînturi.. de florile m rului ! ² I-ai vXzut ! Stra nici oameni! ia veneau peste ei. iar ei st teau neclinti i ! St teau.. ridicindu-se din mijlocul solda ilor. mania încerc s -i mai vad o dat i z ri deasupra capete200 lor solda ilor fa a rotund a lui Andrei. b tînd din picior. acelea i umbre cenu ii înaintau încet c tre oamenii care mai z boveau în strad . afurisito! ² strig în urechea mamei un soldat tîn r cu must i lungi. popor muncitor '. i rni cînd tulburat din sprîncene.... Mama slobozi un r cnet de fiar r nit . du-te. o r suci pe c l -cîie i-i d du un ghiont în spate. dar f r s . f r nici o fric .. Mama se aplec i o ridic . Ofi erul s ri ca ars i ip scos din s rite : ² S înceteze cîntecul 1 Plutonier Kxainov.. . sprijinindu-se în frîntura de lemn . se împr tiau prin ogr zi. se rezema cu mina cealalt de garduri. muiere ! II m sur dm ochi de sus pîn jos . n-auzi ? Din mijlocul solda ilor se în l deodat cîntecul:. Cî iva solda i se repezir înainte. XXIX Cineva o izbi m piept. se aplec i se mistui în mul imea cenu ie de solda i. de a le striga în gura mare. Ulicioara coti la stînga i.. ² In f ca i-i! ² r cni b trînul. se stinse. în v zduh st ruia un vuiet în bu it. oft adînc i î i a inti urechea. un lan r rit de solda i oprea intrarea în pia . du-te.. Porni într-acolo. Ca s nu se pr bu easc . împingînd-o pe trotuar. Un ecou repetat în frînturi veni din toate partite. ² Dragii mei. Se opri iar i.înd la un col al str zii. mama v zu iar i un pilc de oameni buluci i unul într-altul. tres l -tau. înv l-m indu-se i stîrnindu-i o nest pînit i aprig dorin de a le rosti. nan scump ! Ridicîndu-se in vîriuri i tluturînd din mîn . ² Astupa i-le gura 1. se auzea vuiet de glasuri.. Deodat o n p dir sudorile i prinse a da din mîini. mama îl v zu înaintea ei pe acela i ofi era .. numai a a. Ofi era ul l -0 smulse din min . Voi s se întoarc înapoi.i dea seama porni înainte i. mama se duse s ridice iar i frintura de lemn aruncat de ofi er.l La vreo zece pa i de dînsa. tovar i ! ² r sunar iar i -acelea i glasuri. 2©. strig : ² Carâ-te. Tr gîndu-se încet c tre fundul uli ei. cu bra ul întins i cu pumnul strîns.. Prin cea a care-i acoperise ochii. care i se deschidea în fa . mama v zu mul ime de oameni. ² o îndemnau ei. du-te.. o zvirli deoparte i. ca o puzderie de scîntei. cineva spunea cu glas puternic : ² Nu se vîr nimeni în baionete. Pia a era pustie.. frem tînd din buze.E teaf r ! i-a adus aminte de mine !" î i spuse mama cu inima zguduit . ca fream tul monoton al firelor de telegraf. ² Hai. ajung.. îngusta i pustie.. . Li se r spundea de la ferestre. La cap tul str zii. apuc pe o ulicioar . Andriu a L. ² Hai. pleac . Ridtc -te iar i. Solda ii trecur înainte. Cl tinîndu-se. ² Libera i strada ! ² r cni ofi erul. plin de nelini te. congestionat i ipa la dinsa : ² Car -te de aici. In fa a ei. morm ind. n-o mai ineau picioarele. ea se opri locului i î i întoarse ochii înapoi. de ziduri.. Pa a ! ²strig dînsa. Cîntecul se incîlci. m icu drag . se leg nau. Mama porni încet. la picioarele lui v zu lemnul steagului frînt în dou .. . steagul zvîcni. Undeva înaintea ei. Din mijlocul solda ilor îi r spunse vocea limpede a lui Pavel : ² La revedere. de pe acoperi uri. ² Dar pleac odat . bodog nind i uierînd. mam ! La revedere.iu eal neobi nuit . se destram ... avea fa a ro ie.. Cuvinte venite f r de veste îi sc p rau din inim . Oamenii care se aflau în fa a ei se tr geau înd r t. ² La revedere. dup col . ² La revedere. Unul din ei ridic patul pu tii i izbi. care zîrrabea i o saluta. în rînd cu ea i în urma ei înaintau solda ii.

ridicîndu-se împotriva tuturor lucrurilor cu care cei r i.. mama urm cu blînde e. eu însumi la fi trimis s mearg um r la um r cu ei. Cineva o sprijini s nu cad . sînge din sîngele nostru. Dânsa are dreptate: de ce adic s ne p r sim copiii ? Ce r u neau f cut ? Zguduit de vorbele acestea.. într-o mi care de adînc am r ciune. lîng steag. ² Asculta i ce v spun. Incrun-tîn. T cu.. Crede i-i ! Glasul i se frînse . c doar ti i ce suflet curat are ! A mers împreun cu tovar ii lui iubi i. î i sim ea gitlejul înfierbîntat i uscat. Incre-de i-v în glasul inimii fiilor vo tri.. c ci în el s l luie te adev rul i pentru acest adev r se jertfesc ei. barba-i era r v it i tremura. sînge din sîngele nostru. la fabric .. Vedea c mul imea o asculta în t cere. oameni de inim . mam ! E ti frînt de osteneala ! ² îi spuse Sizov cu glas tare.. dup cum ti i ! : Dar dac ar fi tr it.. f cînd-o s se mi te.. Dînd din mîn .. Ridicînd bra ul i scuturînd pumnul. adaose : ² Femeia aceasta a gr it adev rul. sub puterea acestei noi i uria e chem ri. pentru toat lumea. prieteni. oameni huni ! ² strig un glas în bu it. de parc nu-i mai înc pea în piept. de care acum îns nu se mai temeau. Ei a palid. se cl tin . Sizov urm : ² Vorbesc ca un b trîn ce sint. voi m cunoa te i ! De treizeci i nou de ani lucrez la iabric i am cincizeci i trei de ani vîrst .i drum prin mul ime. ² Dragii mei ! Oameni buni ! :²‡ strig mama. s-au ridicat pentru tot poporul.d: sprâncenele. f cîndu. Copiii no tri vor s tr iasc o via de munc demn . a a e cinstit!" 204 Vocea i se irînse. s-a pr p dit aici. pentru dumnezeu! To i sînte i de i no tri. sim ea c oamenii îmbulzi i în jurul ei ir mîntau în cugetul lor ceea ce le spunea dînsa i în inima ei cre tea dorin a ² care acurn i se limpezise deplin ² de a-i împinge pe to i pe drumul pe care porniser Pavel. vor s tr iasc în adev r i dreptate.² Dar hoholul ? ² Sta cu mîinile la spate i zînibea. Pe nepotu-jiieu.i privirea pe chipurile posomorite i încordate care o înconjurau. ca s v aduc zile pline de lumin .. ci ne zgîl îie pe noi. istovit .. se ghemui i. ² Vorb cre tineasc . mama izbucni în plîns în bu ii. Matvei ! Du-te. tulburat. Nilovna ! Du-te. Mitea al meu-. Purtîndu.. e îndrept din ale i gr i r spicat: ² Fiu-meti:. hr p re i i f arnici ne-au legat. al turi de Vlasov. De undeva. cuminte i de tept.. l-au luat iar i ast zi. Matvei. nu-i l sa i singuri în drum ! Fie-v mil de voi în iv . cinstit . Andrei i to i cei care fuseser l sa i în mîinile solda ilor. ei au pornit pentru to i oamenii în numele adev rului lui Hristos. Ei vor o alt întocmire de via .. ² Du-te acas . nu v lep da i de ei. dreptate pentru to i ! Pentru voi to i. au pornit întru c utarea fericirii . noi ce am f cut? I-arn p r sit. pentru pruncii vo tri au pornit pe drumul Golgotei. sarmaua ! I se r spunse cu mustrare: ² Nu se fr mânt dîusa. o via în eleapt . pro tii. din adîncul sufletului. A mers i el în frunte. i au pornit pa nic s caute dreptatea. pentru to i cei care muncesc ! A adar nu-i p r si i. luînd-o de bra pe mama. Cineva izbucni cu veselie : ² Ian te uit . Cu fe ele întunecate t ceau i ceilal i. Mama î i desf cu mîinile înl turi. vor binele tuturor ! Inima îi b tea n valnic. iar noi. diavolul. asta-i vorb cre tineasc ! Altul o c ina : ² Tare se mai fr mînt . cuvinte care-i ardeau limba.i gura ! ² îl opri o voce aspr . roti privirea aspx peste chipurile celor din jur. î i. dar i cu toat hot rîrea : . In fa a ei oamenii se tr geau înl turi.. ² Copiii no tri au pornit în pace.. m rog. î neau cuvinte de atotcuprinz toare iubire de oameni. ut* b iat cu inima curat . o via de omenie. ² Ascult i-m . dîndu-i toat cinstirea. ² a luat steagul ! ² Vine cu steagul în mîn ! ² ine. nu pricepi ? Deodat se ridic deasupra mul imii un glas sub ire si tremurat: ² Oameni buni ! Ce r u a f cut.'sprinten i liber ... cu cei pe care i-au ridicat a-dineatiri . am plecat i i-am l sat . c ace ti copii ai no tri. ne-au strivit i ne-au asuprit ! Dar 203 gîndi i-v .i-a ti spus : ÄDu-te i tu. a a e drept.. dragii mei. Nu v fie fric de cele ce se-ntîmpl ! S-au ridicat copiii no tn.. eu însumi.

. stînd ling u . gîndul acela nou pe care îl pl m dise. le asculta f r s ie aud . Nu putea s plîng .i cînd i cînd limba uscat pe buze. o întrebare : . ² Dragii mei ! ² spuse dînsa. oamenii se d deau ia o parte în t cere i. inima ei. tres rind. cu jum tate glas. ce mai faci ? Asta e a treia întîlnire. ² Vorbe te mai tare ! ² Am spus c judec tori ne sînt copiii ! ² repet ea oftSnd. i ne vor osîndi de bun seam pentru câ i-am p r sit pe drumul acesta. amenin a pe cineva. se vedea c avea chef de vorb . în trecut i se dep rtau necontenit de dînsa. p i dup dînsa. încet. sec tuit . dar vorbele lui n-o atingeau. b tea din picioare. T cut. Ofi erul îi vorbi îndelung. totul se n ruise i un gol imens se deschisese înaintea ei. Dar toate acestea n-o mi cau deloc pe mama...i înve i feciorul sâ-l respecte pe dumnezeu i pe ar. Nilovna !.. propunea i f g duia ceva. striga. i acum ? Ce va fi acum ?. dar nu izbuti s . n-o tulburau ... A R T B A A DOUA Mama i-a trecut restul zilei într-o negur de înv lm ite i tulburi aduceri aminte. odat cu Andrei i Pavel. Apoi se împr tiara unul cîte unul. B u ap . un murmur de cald comp timire i în elegere-o petrecu din urm . maic . Nilovna ! Ia i b ul ! ² îi.. privind mereu în jur i c utînd ceva. nu-i a a ? Mama t cea. ² Au izbutit totu i s pun poporul în mi care.. se uita în strad i iar i se plimba prin odaie cu sprinceana ridicat . Ca o pat cenu ie îi juca înaintea ochilor micul ofi era ..singuri. Ziua aceea i se ar ta frînt în dou : începutul ei fusese îmbel ugat . Se plimba prin odaie. da ! ² r spundea mama încet. inima i se strînsese. care pusese st pirnre pe sufletul i pe trupul ei sleit de puteri. plecînd capul în prag. ² S mergem. se înclin adînc i le spuse încet. Ofi erul cu fa a g lbejit îi spuse rînjind : ² Ei. i. porneau f r grab dup dînsa. dar ochii ei priveau a inti i. 20? ² Aha ! ² îi suna în ureche vocea ascu it a M riei. Ei intrar cu larm i cu un aer de veselie i mul umire. iar Sizov. nedumerit . schimbînd cînd l cînd între ei cite un cuvînt scurt. dar cuvintele lui r mîneau spînzurate în aer. Toat fabrica s-a ridicat! ² Da. f r s -l priveasc : ‡² Copiii sînt judec torii no tri.. dîndu-i frîntura rupt din pr jina steagului. ² Via a este a copiilor no tri. Mama îi primi f r mirare i f r team . se a eza la fereastr . iar s-o ating .. într-o toropeal grea. iertfindu-se Intru slava lui! Mu Uimea o privea in t cere. credea dînsa. f r nici un gînd l murit.. Mîi-nile îi tremurau. sprijinindu-se în frîntura de steag." Dup o vreme veni Korsunova. mama se întoarse c tre cei ce o înso eau i. mî-nios. privindu-i pe fiecare în parte cu ochi înl crima i. dînd din cap. f r grab . c tre întîmpl rile care acum erau undeva. Numai cînd îi spuse : ÄTu singur e ti vinovat . al lor este p mîntul !.. : 2tt > r ² Domnul nostru Isus Hristos n-ar ii fost pe lume dac oamenii nu ar fi murit.i astîmpere setea i nici s sting durerea amar i obida care-i ardeau sufletul. Oamenii mai z bovir o vreme în fa a por ii. mina i de o putere nedeslu it . mocnind f r încetare în pieptu-i chinuit. schim-bînd cîte o vorb . fiindc n-ai tiut s . deodat . ² Ce spui ? ² strig ofi erul. Ofi erul începu atunci s -i vorbeasc repede. . cu recuno tin : ² V mul umesc. Asta am f cut ! Haidem. Seara venir jandarmii. cu un aer pov uitor . într-o rev rsare de lumin i se înf i a chipul ca de bronz al lui Pavel i îi zîmbeau ochii lui Andrei. iar în minte îi st ruia. apoi. plini de respect . fiori m run i îi treceau prin spate. Cînd ajunse în poarta casei. trecîndu. Mama se înclin înc o dat i intr în cas . nemi ca i. venindu-i iar i în minte gîndul de adineauri. plîngea i se minuna. To i se uitau la mama. a i derea i gura." ea r spunse în bu it. D dea din miini.spuse Sizov. Sizov îi deschidea drum cu mina. cu ochi mîhni i. buzele îi erau uscate. care-i îndemna s-o urmeze. uiri.

m ocup cu negustoria i. ² Lua i-i de aici ! ² zbier deodat preotul. a a cum f cea hoholul. pîn cînd sim i c i-au ostenit ochii i c n-o mai in picioarele. Un nor întunecat. pe care jandarmii o luaser ca martor .. se înclina în fa a ei i-i zim-bea . O auzi pe M ria oprindu-se sub fereastr i strigîndu-i cii glas de be ivanc : ² Pelagheia. spumoase. care se afla peste mla tin . f cut parc din nori. Diaconul c delni a." ² Ce ai scris ? De ce ai sens a a ? ² se r sti ofi erul. f r s vad nimic. ² strig aspru ofi erul.. Preotul i diaconul îns erau îmbr ca i în od jdii albe. ea îi t cea repede o plec ciune si de fiecare dat d dea acela i r spuns: 208 ² Nu tiu nimic.. chipul lui se desena deslu it i luminos.. îndelung vreme. taci ! ² îi poruncea ofi erul. Mama r mase în fa a ferestrei cu mîiuile încruci ate pe piept i. Trecu mai departe. popor muncitor. optea cu obrajii înfierbînta i de n vala singelui : ² Ce dini. To i o rupser la fug . Sufl în lamp i r mase pe întuneric. Porni în grab spre biserica din mijlocul cîmpului ² o biseric alb . ca al 210 lui Samoilov. Ea nu se încumeta s se apropie de el. De sus. cu capacul b tut în cuie. cu o strîmh tur de scîrb . M ria l s ochii în jos i o rug încet pe mama : ² Ce s -i faci ! Descheie-te. ÄPelagheia Vlasova. o ceat de copii se jucau cu mingea . avea p rul ro u ca v paia i chipul vesel. cu o min neîndeminatie .. nu pot s tiu nimic. epoase.. la picioarele oamenilor . pe marginea rîpei. ni te litere de tipar groase i lucioase . mu cîndu. Pe fondul azuriu al cerului. din cupol . îi umplu pieptul. proasta de mine. Pelagheta Nilovna... unde începe cobo-rî ul c tre gropile carierei de nisip. de parc ar fi c zut într-un iaz adînc. Od jdiile de pe dînsul se f cur nev zute i pe fa -i ap rur ni ie must i albe. incit curîiid sim i c o dureau din ii. Ea mergea pe drumul care trece pe lîng movil i. umblau prin biseric i cîntau : Hristos a înviat din mor i. ai ? ² Ce tot bodog ne ti acolo. cu buzele strînse i cu f lcile atit de tare încle tate. dar cu vocea lui Andrei : Ridic -te iar i. f r s se uite la mama. erau mul i i mingea era ro ie. se holb la ofi er i spuse speriat : ² D-apoi.. v duv de muncitor. Ii d dur porunc s-o perchezi ioneze pe Vlasova.M ria Korsunova. M ria clipi din ochi. st tea Pavel i cînta. încet i dulce. cu sprinceana ridicat . In cele dou strane cintau copii : Hristos a înviat din mor i. Ea îi d du s sug i se întoarse din drum.. st tea al turi. co ciugul era mare. Cînd ofi erul ii porunci mamei s isc leasc procesul verbal. i. Jandarmii plecar . întoreînd ochii c tre col ul od ii unde o cerceta pe mama. cu mina strea in la ochi. eu nu m pricep la a a ceva. în l imea voastr ! Ofi erul b tu din picior i începu s ipe la ea. dormi ? Dormi. apoi adaose rînjind : ² Ce s lbatici !. în l imea voastr ! ² îug im Mana speriat . ace tia treceau în . Pe cîmp. i foarte înalt . se uit int înaintea ei. chiar i diaconul fugi aruncînd cit colo c delni a i apucin-du-se cu iniinile de p r. ² Bine. Gazul din lamp se ispr vise i fl c ruia se stingea sîîrîind. se uita la îecioru-s u. suflet chinuit ce e ti ! Mama se culc îmbr cat i îndat se cufund într-un somn greu. In bra e mai inea un prunc. fiindc era îns rcinat . în timp ce o c uta. oprindu-se în mijlocul bisericii. ^Se f cea c era o înmormîntare. Pe movil st teau acum ni te solda i cu baionetele îndreptate spre ea. în l imea voastr ! Eu sint o femeie f r carte.. Cînd oii erul îi punea vreo întrebare. de pustie triste e. c deau raze de soare. Lîng movil . Atunci ea f cea înc o plec ciune i-i d dea cu tifla. pe furi . Pruncul din bra e întinse mînu ele c tre ceilal i i începu a plînge. în14 209 greuindu-i b t ile inimii. negru.. pe drumul ce duce la ora . cl dit în linii suple. ea desen pe hîrtie. d-ale noastre femeie ti. optind : ² Sic ! . în vis se f cea c vede movila de nisip auriu.. St tu a a mult timp. ² Ia. Mama sc p pruncul jos. late ca ni te tergare.i musta a.

te aresteaz . c zind în genunchi. între frunzele moarte. ² i dac n-am s v stînjenesc. acoperind cu glasul lui toat larma dimprejur. fu cuprins deodat de o mare nelini te i. In buc t rie z ri b ul rupt. strigînd : ² Nu l sa i copilul ! Lua i-l. de ce trebuia. singuratic i nemi cat pe întinsul f r luciu al apei.i spun rug ciunea.. puse samovarul i se îmbr c . Mama îi asculta glasul prietenos. cu pasul iute si cu p rul negru. deschis. îi spuse încet: ² Vai. Mama î i trecu mina pe obraz i gindul ei pluti zbuciumat peste amintirile zilei de ieri. dar deodat se poticni i se pr bu i într-o pr pastie f r fund.. îl lu . ridicînd din umeri. N-au nici un pic de ru ine oamenii tia ! ² Ce' nevoie au ei de ru ine? ² zise Nikolai. ² Dac . t icu ule. dar. Intr-o mohorît zi de toamn . Se a ez în buc t rie lîng fereastr i. se îndrept c tre icoane. deodat . f r s se mai spele. i. f r s . tremura din tot corpul. dac -i aresteaz . se ruga de ei. ridic pruncul de jos i-l a ez pe un car cu indril . se întoarse iar i la fereastr . ² zise ea. a trecut pe lîng iaz i. se desprindea din b^Vca aceea f r vîsla i f r vîsle. s te mut chiar a doua zi în ora ! Ti-au f cut perchezi ie ? ² Mi-au f cut.. Strada era murdar . ca i cum oamenii care ieri umpluser strada cu strig tele lor ast zi ar fi stat ascun i prin case. în suflet sim ea tot mai puternic dorin a de a avea în clipa aceea lîng dînsa pe un om în elept. dup cîteva clipe. o l muri cu vorba-i pripit -: ² Uite ce e : eu ni-am în eles cu Pavel i cu Andrei c . plin de grij .. stînd cu mîinile la spate i zîmbind.i capul i apropiindu. . se> mira de simt muratul de cald încredere pe care i-l stîrnea omul acesta. în camer 14* 211 z ceau. parc anume ca s -i împlineasc aceast dorin . Hristos a înviat din mor i. strigau. Au scotocit peste tot. nan ! ² zicea hoholul. r mase mult timp cu ochii pironi i pe cea ca de ceai care se r cise demult. se uitau speria i la trupu orul lui gol . O triste e adînc . c r i i îmbr c minte . smulse fî ia de steag.. de pe mal. pe podea se vedeau urme de picioare. neîu elegind ceea ce -i spunea el. Mama porni dup el. s se mute în ora . dar se r zgîndi . Iazul era întunecat i lini tit.i aminte c nu. n p dit de nuferi. apoi. o durere ne tiut . O lini te ciudat domnea în toat împrejurimea. î i îndrept ochelarii. nici un lucru nu era ia locul lui. ² Gint . soarele ardea luminos i nic ieri nu se z rea vreun petic de umbr . î i f cu socoteala c trebuie s fie cel de al doilea semnal. gîndindu-se: cine s fi împins oare barca de la mal i pentru ce ? Seara s-a aflat c se înecase în iaz nevasta logof tului lui Zausailov. plecindu . Ii ar t * apoi. pe care s -l întrebe o mul ime de lucruri. pres rat cu frunze galbene. ² A a e via a ! i-i d dea înainte cu cîntecul. m-au c utat i pe mine. îi veni în minte aceea i întrebare : . o femeie scund . i acum ? Ce s iac acum ? Aducîndu.. la ferestre se ar tau oameni care fluierau.i obrazul de al ei. El o întrerupse. care o primi cu un vuiet de spaim . f r s -i r spund la salut. al turi de car mergea Nikolai... dup amiaz se ivi Nikolai Ivanovici. 1 se p rea c o mîn aspr i grea îi cuprinsese inima i. întorcînd capul. în parcul b trîn al boierilor Zausailov se afla un iaz mare. îl privea cu un zîmbet ters i.. Ziua era senin . Sirena î i striga poruncitoarea ei chemare la lucru.i spusese rug ciunea. apoi rupse b tui în dou pe genunchi i-l arunc în sob . i-o strîngea încet. El îi strînse rnîna cu putere. aruncate in mare neorinduial . cînta hoholul.. Se scul i. Cînd se trezi. împ turi cu grij peticul ro u i-l vîrî în buzunar. inima îi era pustie. Dar cînd îl v zu. iar barca p rea în epenit pe apa neagr . Cople it de 212 aceste amintiri. Dup aceea sp l du umeaua i geamurile cu ap rece. Ea se aplec . Deodat îi veni în minte o întîmplare din tinere e.. i mama a stat îndelung pe malul iazului. voind s -l vîre dup sob . d deau din mîini. într-un joc crud... simplu. iar dînsa. care spunea rîzînd : ² Mi-au dat o munc foarte grea. ve nic ciufulit. r u ai f cut c ai v enit ! E o mare nesocotin ! Dac se afl c vii pe -aici. cu fî ia de pînz ro ie care atîrna de el .fug ocolindu-l i. gîndin-du-se în t cere Ia ziua ceea atît de neobi nuit . Pa a a vrut a a. a v zut o barc în largul apei. se apuc s fac rînduial în odaie.

. pu in adus din spate. ² Nikolai îi lu cu grij mina i i-o mîngîie cu mina lui cald . f r s le pese de via a lor ² iar eu. s la i în seama mea treaba asta. ² Te rog. Apoi se uit la ceas i spuse: ² Despre asta o s mai ^orbim noi ! ² Om drag i bun ! ² zise mama.. iar pentru voi sînt o nimica toat ! S-ar zice c numai de hatîrul celorlal i îi ine i i voi. Ii lu mîna. în numele lui Hristos.. mama se gîndi : ÄUn om atît de bun i. Andrei i a tovar ilor lor.² în privin a asta n-ai nici o grij ! Locuiesc singur.. miop.. îmbr cat într-un surtuc negru. î i vinde sufletul pentru ei... ² Am s -i g sesc i am s fac tot ce-mi ve i spune.. se jertfesc. ca o pribeag am s umblu. gospod rie de burlac. t icu ule. Se ridic . la mine ? Ea încuviin din cap. ² N-am s m nînc piine degeaba.-mea. i oft cu mîhnire. pe la ferestrele c su elor de prin sate. adresa ranilor acelora care ceruser s le tip rim o gazet . pîn la moarte. uitîndu-se int în ochii lui : ² îmi g si i ? ² Gospod ria mea e mic . împins de o putere care cre tea în ea i-i stîrnea în minte o ame itoare n val de vorbe pline de mînie i obid : ² Mul i ar plînge. cl tinînd din cap. întro mi care de neputin . copiii no tri. ² Nu ! Scoase cu grab portofelul din buzunar. Nikolai se scul i se uit din nou la ceas : ² Prin urmare ne-am în eles : te mu i în ora .. ia. privind-o cu duio ie.. de a str bate p duri.. o cuprinse triste ea. ² Bani ai ? ² o întreb el. uite.. Ar plînge chiar i cei r i. sim indu-se umilit c el n-o în elesese. nu mi-a spus nici o vorb de comp timire. ce pot s fac ? Nikolai p li i. Nikolai zîmbi cu ochii lui de miop i spuse îngîndurat: ² Dac ai putea s afli de la Pavel.. Cine m-ar putea b nui c duc lucruri oprite.. Nikolai rîse încet: ² Banul e un lucru tare plicticos i nepl cut! Te sim i deopotriv de prost i cînd îl iei i cînd îl dai. crede-m ! Ea îl privi mirat . 213 Cu gîndul acesta se apropie de Nikolai i îl întreb . ² Nu m-am gîndit la asta. cei f r de ru ine. ² Dac a putea s ar t în cuvinte tot ce simte inima mea de mam . spuse îngîndurat : ² tii.. 214 ² Ce tiu eu s spun ? ² urm dînsa. o strînse tare i o rug înc o dat : ² A adar. ² cuget ea cu glas tare. prin toate guberniile. vii cît mai repede ! i plec lini tit. cu traista pe um r. spuse: ² Acum toate sînt altfel ! Nici banii n-au pre ! Lumea se pr p de te dup ei. de a cutreiera sate.. Mama zîmbi f r s vrea i. cu b ul în mîn . ² Gînde te-te. cl tinînd din cap cu mîhnire i desf cînd niîinile înl turi. plecîndu. f r cuvînt ² Cînd ? Ar fi bine cît mai repede ! ² o rug el i adaose cu blînde e : ² Am s fiu îngrijorat în privin a dumitale. Din cînd în cînd : mai vine sor .. ca de obicei. i tot ce avea pe el parc n-ar fi fost îmbr c mintea lui. ² zise Nikolai. nu-i o ursit bun pentru mine ? Cînd se v zu în închipuire pribegind f r ad post i cerînd de poman ." . cînd i s-o îng dui s -l vezi.. îl deschise i i-l întinse : ² Te rog. De ce-i purta atîta grij omul acesta ? St tea în fa a ei i zîmbea cu capul plecat.i privirea. Pentru dînsa Älucru" însemna o munc strîns legat de activitatea lui Pavel. mama. am s aflu toate c ile ! Vara i iarna. frînturile cele mai scumpe din inima noastr . î i g sim noi de lucru... am dus de atîtea ori la fabric ! Deodat sim i dorin a de a porni la drum. î i d ruiesc libertatea i via a. i ce.. ² Dac vrei.. Nu-i vorba de gospod rie ! ² spuse ea încet. 215 Dup ce îl petrecu. te rog din suflet ! ² gr i ea. ² îi cunosc ! ² strig ea bucuroas . Slav domnului. pentru întîia oar îmi este dat s aud asemenea vorbe. ² Am s m duc peste tot.

Seara. î i întoarse ochii înapoi i. Suspinînd. Dup ce ud florile i rîndui frumos notele de pe pian. în locuin a lui atit de pl cut . l sînd în urm o larm de zgomote i un nor de colb.. noi i necunoscute. îndem-nîndu. în vremea -din urm .i dea seama dac lucrul acesta o sup ra.. înnegrit de funingine. în nujtecul lor se în l a biserica .* pe podea tremurau. vuite in cizme grele. mama. pline de glod uscat. strîns îngr m dite pe malul mla tinii. Uitîndu-se cu luare aminte la Nikolai. cîtev-a tufe de liliac. dar f r vrere coborai glasul i vorbeai mai domol. intrase i el întîia oar în înc perea aceasta i c toate lucrurile erau i pentru el. avu sim mintu! c p r sea pentru totdeauna locul în care se scursese dira întunecat i ap s toare a vie ii sale i unde începuse. El îi r spundea cu înf i a/ea vinovat a omului care î i d seama c rm. în l îndu. ori o uimea numai. iar pe pere i se in irau rafturi ticsite de c r i i atîrnau cîteva portrete de oameni cu chipuri severe. ² Oii. de team parc s nu tulburi cumva lini tita îngîndurare a oamenilor care te priveau a intit din cadrele de pe pere i. Ca i în celelalte înc peri. înfierbîntat de soare. Iar cînd. pere ii erau c ptu i i i aci cu dulapuri i rafturi pline de c r i. o via nou . îl ridica în dreptul ochilor i-l cerceta cu atîta încordare.i calul din h uri. Mama zîmbi înduio at . era o zidire ro ie-negncioas ca i fabrica. odat cu mama. ce scrî nea sub copite. împrejmuit de un gard de ipci. în clipa aceea. ² E curat i luminoas . Umbla dup Nikolai i lua aminte rostul fiec rui lucru. cu irunze argintii. aerul curat i pl cut. cu ochii ter i. ² Da.i nu putea s . îmi plac florile. Era un om f r vîrst . mama se uit la samovar i spuse : ² Ar trebui cur at: Nikolai î i trecu mîna pe metalul care. cî iva salcîmi i un ir de plopi sub iratici. ca i pentru dînsa. se înghesuiau c su ele muncitorilor. ² tii. hodorogit i prost uns . ca un enorm p iari'jen ro u-întunecat. într-o c su verde. 1 se p ru c Nikolai se speriase. Întîia oar in via a ei se afla într-o cas str in i totu i lucrul acesta n-o stingherea defel. da ! ² încuviin st pînul. duse un deget la nas i-l cercet cu aten ie. scîr îia din greu. pe o ulicioar pustie. m i calule! ² morm ia c ru a ul. cu p r pu in i sp l cit... el p ea tot a a de încet. mama v zu c i aici. plin de noi dureri i de noi bucurii ce-i înghi eau cu repeziciune zilele. ele se uitau jalnic una la alta prin ferestrele lor mici i întunecate. lipit de o cas cu un cat.i pierduse luciul. mama î i potrivi în jurul gîtului gulerul blufei care o strîngea. pip ind p mîntul din ghivecele în iruite pe fereastr . Cele trei înc peri aveau ceva neobi nuit. Patru zile dup vizita lui Nikolai. cînd se culc i î i aminti de întîmpl rile de peste zi. calule ! ² îndemna el cu glas ters. p ind caraghios cu picioarele sfrîmbe. în fa a c su ei era o gr dini . mama se sim i dintru început ca la dînsa acas . V zîndu-l astfel. din care priveau zirnbitoare. ridic mirat capul de pe pern i se uit in jur. oarecum str in i dep rtat de tot ce-l înconjura. C ru a. c tre ferestrele celor trei od i. mute. Mama se uit în jur:. Uneori îl lua în mîn . 21C Cl tinînd ab tut din cap. mama se preg ti de plecare. ² Ai s te sim i bine aici ? ² o întreb Nikolai. Nikolai Ivanovici locuia la marginea ora ului. fa a lui se însenin deodat . cu aceea i b gare de seam . cu picioarele strîmbe. încît p rea c abia atunci. P ea leg nat a4 turi de c ru i se vedea bine c -i era totuna încotro merge ² la -dreapta sau la stînga. roas de vreme i întunecat . în jurul e. Scunde.i îndepline te toate treburile a a cum s-ar cuveni.îar cealalt în curtea a ternut cu un covor de iarb . ² Florile ar trebui udate ! ² zise mama.. umbre dantelate.i hornurile c tre cer.. cîmpul era pustiu ca i inima ei.. ale c rei ferestre d deau ² una în gr dini . î i apropia iii mult fa a de lucrul pe care-l privea. cenu ii. ² Mai bine a sta in buc t rie ! ² spuse dînsa. dar clopotni a nu ajungea la în l imea hornurilor fabricii.. punînd felurite întreb ri despre rîn-duiala casei. dar nu se pricepe s le fac mai bine. Se gîndi . ducînd-o într-o odaie mai mic . dar n-am r gaz s le îngrijesc. Fabrica se întindea pe peticul acela de p mîrit. In od i era lini te i cur enie. ea se învoi s r mîn în odaia aceea. ² Dii. la st ruin ele lui sfioase.. î i îngusta ochii i-i a intea cu o întrebare mut asupra obiectului care-i atr sese aten ia. î i potrivea ochelarii cu'degetele lui sub iri. Cînd c ru a în care î i înc rcase cele dou l zi ie i din cartier i apuc pe cîmp. calul î i înfunda greoi picioarele în stratul adînc de nisip.

Tata e administrator la o uzin din Viatka. ² i unde locuie te ? ² Pretutindeni F ² r spunse el zîmbind. îmbr cat într-o rochie neagr . gîndea mama.i piece capul ca sub o grea i asurzitoare lovitur de pumn. La ar fiind. Mama auzise multe întîmpl ri asem n toare.no tri au pornit pa nic". ci îi împungea inima cu mii de ace. Mi-a scris fratele meu c ai s locuie ti aici. pufnind pe nas cu mare larm i stropindu-se de sus pîn jos. Dup ce am ie it din închisoare. înve rnîntat în sunete noi. Era mi cat de stîng cia. La ceai. m-am apucat s le împart mujicilor c r . le cunoa tem i cauzele.. cu ochelarii într-o mîn . înaripat de un nou în eles. cu care nu era deprins . ÄCopiii. i. de faptul c era str in de cele mai obi nuite lucruri ale vie ii înconjur toare i de în elepciunea i cur enia care-i str luceau în ochi. iar eu m-am f cut înv tor.i urechea la zgomotele vie ii de noapte a ora ului. B rbatu-s u a fost surghiunit în Siberia. a in-tindu. în vreme de noapte. la administra ia jude ean . Iar noi cunoa tem toate nenorocirile astea. S-o auzi cum cînt ! Pianul e al ei. Pîn i amarul acelei zile era. dar niciodat nu în elesese cum se face c oamenii ace tia le povesteau cu atîta lini te.i îndrepte cu dîrzenie spinarea cocîrjat . v rsînd apa pe jos. Ctnd Vlasova îi deschise u a. dar a evadat i a fugit în str in tate. ca s rînduiasc totul cît mai bine.. i. îl puse s fiarb ... ² E mai tîn r ca dumneata ? ² E mai mare cu ase ani. unde m-au inut cinci ani. Acolo am avut de furc cu guvernatorul i m-au trimis tocmai într-un c tun de pe rmul M rii Albe. Pe urm m-au deportat la Arhanghelsk. doamna l s jos un geamant na galben i. obosite i ofilite. stîrnindu-i o 2U> mînie t cut . sc ldat de soare. preg ti de ceai i r mase în buc t rie. ² Nu. cugetînd la Äcauza" pentru care atî ia oameni lucrau zi cu zi. de parc ar îi fost vorba de ni te lucruri de neînl turat. cu o atît de lini tit îndîrjire. se sim ea ca Ia poalete unui munte. iar cu cealalt acoperindu. Nikolai îi spuse : ² Slujba mea.. i se gr m deau istovite în cuprinsul înc perii. unde a i murit acum doi am. De altfel ale ei sînt mai toate lucrurile din cas . am fost închis. cur samovarul. de oftic . Alama ii r spunse la bine e i lu samovarul s -l duc în odaie. în fa a tor. Copiii se nasc sl b nogi i mor ca mu tele toamna. Vorba lui sf toas suna molcom în camera luminoas . ² B m ritat ? ² Nu. iar el începu s se spele.cu grij la Nikolai i inima-i fu cuprins de dorin a s fac tot. studiem i. ‡C tre amiaz veni o doamn înalt i zvelt . cu totul deosebit: n-o silea s . ² Dumneata ce e ti ? Student ? ² îl întreb dînsa. stingherit oarecum de înf i area dichisit a noii sosite.. ² E ti tocmai cum mi-am închipuit. gîndul i se întoarse brusc la fecioru-s u i în fa a ei se desf ur din nou priveli tea zilei de întîi Mai.. Apoi. i urm cu un zîmbet oarecum vinovat : ²-Oamenii se pr p desc înainte de vreme.. Dup citva timp îl auzi tu ind i apoi se ivi i el în prag. sînt înv tor. Ele p trundeau prin fereastra deschis . mama r mase îngîndurat . pentru treaba asta.i gîtul. e tare trist : urm resc cum se ruineaz i cum ajung în sap de lemn ranii no tri. o întreb : ² E ti mama lui Pavel Mihailovici. ² Oriunde e nevoie de un om de curaj. ² o vesti el. s -i aduc în via c ldur i duio ie. am intrat vînz tor la o libr rie. c r ile îns sînt ale mele. primim o leaf i atîta tot. veneau în zbor de departe. a teptînd s se scoale Nikolai. A doua zi se scul dis-de-diminea . tot ce sta în puterea ei. din pricina asta. nu-i a a ? ² Da! ² r spunse mama. dar n-am fost prev z tor i iar am nimerit la închisoare. slei i de toarne. sc pînd din mîini s punul. care o f cea s . acolo o g se ti ! ² Tot cu treaba asta se ocup ? ² Bineîn eles ! Nikolai plec la birou . îi sînt tare îndatorat. e v duv . mai mult nu se face nimic. îmbinîndu-se cu fream tul de frunze din gr dini . peria de din i. apu-cîndu-i cu grab mina. la el ! ² . ² Ast zi vine sor -mea. de neîndemînarea lui caraghioas . ca i celelalte în-tîmpl ri ale ei.

adic . îndr zneal i energie. iar ochii ei cenu ii cuprindeau chipul mamei în lumina lor cald . o -trase c tre dinsa i. ² i.. ² lart -m ! ² se scuz Soiia. pîn s-ajung a-i vorbi din toat inima. ² Alt dat trebuia s m -uvîrt mult vreme în preajma unui om. ² spuse mama iar s vrea.i cu înghi ituri gr bite cafeaua. cum nu mi-a fi închipuit vreodat . uite. T cut . dac sînt dezordonat ? ² r spunse Sofia... ² Asta vat m tlorile. îl azvîrli pe iereastr . turnîn-du. ÄVra s zic le vorbe te despre mine. f r s . i.i înc o cea c de cafea.. Sofia aprinse alt igar . ² A a se i cuvine ! ² încuviin Sofia. apoi. Avea o voce pu in înv luit i vorbea domol. Ochii mari. Mihailovici. sco înd un mic port igaret de piele. Femeia era toat numai avînt. Sfiala. dar din col urile lor începuser a se resfira c tre tîmple m nunchiuri de dungi sub irele. Chiar acum am fost s întîmpin i s . gr i ca i cînd ar fi c utat singur s se dumereasc : ² Abia am picat în casa dumneavoastr . sco îndu. Sorbindu. Mama se uita neîncrez toare la So ia. ² Zici c s-ar putea pune la cale o evadare ? Dar cum are s tr iasc dup aceea. iar acum mi se deschide sufletul i spun de-a dreptul tot ce îmi trece prin minte. aprinse o igar . ² urm mama. ² Mi-e Soame ! ² spuse ea. ² E gata cafeaua ? Mul umesc ! Dar pentru ce numai o cea c ? Dumneata nu bei ? Apoi. 222 ² Floare la ureche ! ² r spunse Sofia. pe care o sim ise la început in fa a acestei femei. o întreb înceti or : ² Adev rat ? i-a vorbit Pa a despre mine ? ² Mult. zîmbeau lumino i cu sclipiri tinere ti.. Mi-a vorbit mult despre dumneata. ² i de ce. s ajung cît mai repede la* judecat ! i apoi. i. f r s m gîndesc. ² A bea o caiea ! ² I i preg tesc îndat ! ² r spunse mama i. dar acum tiu c nu e singur.. în timp ce aceasta. vorbesc ce-mi place. aici. Avem nevoie de el.. s nu m înve i. i nu m mai recunosc de parc-a fi alta. ridicînd din umeri. îndat ce-i vor deporta. privind-o în ochi.i ascund mirarea. se mistuise în adinculunei mari bucurii..spuse doamna. sco înd mucul din ghiveci. o întreb cu mirare : ² Nu cumva te sfie ti ? Mama r spunse zîrnbind : ² Adineaori î i spusei despre mucul de igar i dumneata m întrebi dac nu cumva m sfiesc ! i. Noi sin220 tem vechi prieteni cu Pavel Mihailovici. Nu m tem de nimic. urm rind pîlphrea alb strie a fl c rii sub ibricul de ca-tea. neg sind unde s pun mucul de igar . înainte. apucînd-o deodat de umeri. privind-o drept în fa . Mama o privi stînjenit i îng im vinovat : ² Ba eu trebuie s . ² Mi se invîrte capul.i p l ria în fa a oglinzii. lucrul cel mai de seam este s nu stea prea mult în închisoare.i cer iertare ! Am sc pat vorba a a. ² i Nikolai îmi spune la fel. întreb : ² E ti tare îngrijat de soarta lui ? Cu ochii a inti i asupra ma inii de spirt. cenu i. vom pune la cale evadarea lui Pavel. iar deasupra urechilor. mama zîmbea. îl 221 vîrî în cele din urm în p inîntul unui ghiveci da flori. î i urina vorba : ² Nu mi-e u or.înd serviciul de cafea din dulap. în acela i timp. se în elege . ² Are s tr iasc a a cum tr iesc atîtea zeci de oameni care evadeaz . mici uvi e înc run ite î i rev rsau lucirile argintii. mi-ar fi tost i mai greu. ca fugar ? ² puse mama întrebarea care o fr mîntase pîn atunci. mîngîioas . o întreb : ² Cum te cheam ? ² Sofia ! Mama o cercet cu luare aminte. dragul de el !" gîndea ea i. dar mi c rile îi erau iu i i hot rîte. c ci sînt aici doar de ieri i. m sirnt ca la mine acas . ea vorbea cu glas hot rît : ² Acum.. C doar n-o s te-nv eu pe dumneata.. plimbîndu-se prin odaie. sco.

într-o noapte.? ² P i s plec m. nu vedea decît copoi în jurul lor . Apoi se ridic i ie i spunînd : ² E timpul s lep d de pe mine toate splendorile astea. li se al tur o not mai grav i mai plin . cu clinchet luminos. Dup cum tii. avîntîndu-se în zbor ca ni te p s ri speriate.. e ti cucoan i lucrezi pentru cauza aceasta. chiar i acum : m uit la dumneata . Ca un oftat profund. care edea la cel lalt cap t al divanului cu picioarele îndoite sub el . La început mama nu fu mi cat de sunetele acestea i în rev rsarea lor ea nu deslu ea decît un clocot haotic. un stol de sunete cristaline. Sofia povesti. noi ne-am propus s tip rim o gazet pentru sate. Pelagheia Nilovna. I i mul umesc. ² Cît despre asta. mama lu repede în . Ascultîn-d-o. Dumneata. ling cea ca de cafea i. c utau totu i s-o atrag mereu în discu ia lor. trezind pe nesim ite i inima mamei. dar n-a stat decît trei luni i jum tate. Uite. de teama copoilor. dar care acum reînvia cu o dureroas limpezime. a ezîndu-se pe un col al divanului. ² Li departe ? ² Vreo optzeci de verste... Sofia puse mucul de igar pe farfurioar .. îl cuno ti pe Pa a i îl pre uie ti. Cu ochii pe jum tate adormi i se uita la Nikolai. Sofia. cum. rizînd.. m-am s turat de tine ! Ca s se apere de lovituri.i cînt din Grieg.. zîmbi i spuse încet. face i a a ca i cînd n-a fi aici ! ² r spunse mama. scuturîndu. Deschizînd caietul de note. Trebuie s pleci cu dînsa acolo i cît mai degrab . care.. Mama o privi int . îrnbr i înd degetele femeii ca intr-o înfiorare. suspinînd. o în f case de min i.. netrebnico.i poate ascunde mul umirea. O raz cald de soare îi lumin mai întîi capul i timarul. ² Minunat !. De sub degetele mîinii drepte se stîrni. r posatul ei b rbat venise acas tîrziu. dar în urma arest rilor din ultimul timp am pierdut leg tura cu oamenii no tri din partea locului.i capul.conduc pe unul ² om de mare valoare i el ² care fusese deportat pentru cinci ani. privirea ei lunec apoi c tre chipul Sofiei cu profilul ei sever. r cnind : ² Ie i afar . tr gînd un fum de igar . Coardele sunar adine i plin.. ² Mie ? D-apoi c n-a înv at de la mine ce tie ! ² zise mama. III Nikolai se întoarse acas caire sear . iar mi c rile mai domoale. Sofia purta acum o rochie larg i sub ire de culoarea o elului i p rea mai înalt . ² Bine ! ² zise Sofia. Pelagheia Nilovna..i mul umim du-mitale ! ² r spunse Soiia. apoi se culc pe clapele pianului. mama se gîndea c felul în care ea povestea toate acestea aducea cu lauda muncitorului. noi trebuie s .i dea seama prin ce vraj . care i-a luat sarcina de a r spîndi gazeta. Ii trînti un picior în coaste.. po i suporta pu in muzic ? ² Nu m mai întreba i. ² Plec m. La mas . p rul auriu i se rev rs în bucle-grele pe spate. 224 urechea ei nu izbutea s prind melodia. din întunericul f r de fund al trecutului r s ri deodat amintirea unei obide de mult uitate. Odat . închide ferestrele. zb tîn-du-se agitate pe fondul întunecat al notelor grave.. i acum a vrea s cînt ceva. Nikolai ? Am s . nu. cum îl întîmpinase i cum îl ascunsese pe deportatul fugar . i ce comportare caraghioas avusese fugarul acela. f r s . tr gînd-o jos din pat.. ochii îi erau parc mai întuneca i. ² Uite ce-i.. nu f r haz. In aceast complex dezl n uire de sunete. f r s aib aerul c se ocupau de dînsa.² Va trebui s mai iei asupra ta o treab . 216 dup ce a izbutit s duc la bun sfîr it o lucrare grea.... beat din cale afar . ² gr i Nikolai. î i trecu u or mîna sting peste clape. dup ce ispr vir masa. i. Numai Pelagheia Nilovna ne-ar putea spune cum s -l g sim pe omul acela.. ² Vrei s ascul i. cl tinînd din cao : ² Se vede treaba c m-a f rîmat r u ziua asta de întîi Mai ! Parc n-a fi în apele mele i a umbla tot pe dou drumuri ² aci mi se pare c în eleg totul i deodat parc m afund într-o negur . Muzica înv lui încetul cu încetul toat înc perea. î i d dea seama c Nikolai i cu sor -sa. Ast zi am adus notele. sub coama grea de p r auriu.

. plin de triste e. o nenorocire... smulgîndu-i acest sunet sfî ietor.. din preajma ei.. ² î i dep na gîndurile Sofia. pe care nu putu s i-o st pîneasc : ² Nu m mai întreba i.. . ² îmi pl cea a a de mult s -i cînt! Era afît de în eleg tor. plin de mînie. ² Ba trebuie s în elegi ! ² r spunse Sofia. £26 Sofia arunc undeva. ca un îndemn. la întîmplare. Apoi. Äî i aduce aminte. tres rind. Acordul puternic se încheie. descul . o veste care l-a izbit drept în inim . ²‡ Nu se poate ca o femeie s nu în eleag muzica. s rmanul. care pe atunci n-avea decît doi ani. ocrotit de 15 ² M. Goi Ici ² Mama 225 I lini tea nop ii.. avind pe ea numai c ma a i bluza. Fuma mult. î i f cea loc un gînd : ÄUite ² sînt i oameni care tr iesc uni i. privind int în întuneric. colbul rece de pe drum i se lipea de t lpi i se strîn-gea cocoloa e între degete..i barba. îinbr i îndu. eu nu în eleg nimic... ² Ce frumos tia s . A coborît spre mla tin i acolo s-a a ezat jos sub un desi d'e plopi tineri. speriate...bra e copilul. i iar i strig un gias r sun tor.. nu te sup r cumva zarva asta a mea ? Mama r spunse cu o ciud . îi era team i-i era ru ine s stea a a... înceti or. s-a repezit în buc t rie. mai cu seam cînd e trist . de s ritor la orice..i tr iasc via a. mîngîindu. cu un ultim suspin. ² Foarte mult. golu i cald. f r s strige. ² Car -te ! ² zbiera Mihail. igara abÎ2f început i.. c zîmbe te totu i. a înf urat copilui într-o broboad i a ie it în strad t cut . i-a aruncat pe umeri o bluz . ² Era bucata preferat a lui Kostea. întorcindu-se c tre mama. pesemne. înso indu-le cu u oare sunete de coarde. nu beau votc . ca s . o-o-o !. Era o noapte r coroas de mai. ca un om trezit deodat din somn... iar nu jale.. pe uli . ² Da-a ! ² zise Nikolai." Sofia î i fuma igara.. Se întîmplase.. i. Stau. s-a îndreptat c tre cas unde tia c o a teapt cazna obi nuit a b t ilor i umilin elor f r de slir it..." ² Cît fericire mi-a d ruit omul acesta. Tremurînd de Irig. un suflet bun i puternic i începu o melodie simpl i frumoas . descump nite. i uite.. Ea a s rit in picioare. care îns stîrnea mînie. Copilul plîngea i se zb tea în bra ele ei. minat de spaim . în bun în elegere. acoperindu-le pe toate celelalte. ca i cum cineva ar fi aflat pe nea teptate o veste îngrozitoare. Deodat . In pieptul mamei cînta i tremura ecoul amintirilor. fumul în piept i schiînd un acord stins. se gîndi mama.. o-o-o.. o-o-o !. ! ² spuse ea.. dezbr cat . f r s piîng . stînd în genunchi. Copilul plîngea i se zb tea.. desigur. Nu se înjur . nep s tor i rece. tr gînd cu grab . de sensibil. Se apropiau zorile .. i amu i. ² Era un suflet ales !. speriat. ca o chemare.. ² Pe toate le cuprindea în sufletul lui. îl inu ca pe un scut..i legene copilul adormit i inima ei plin de obid . deasupra capului ei a trecut în zbor lin o pas re neagr . ascult i m gîndesc. Mama era cople it de dorin a de a le spune oamenilor acestora un cuvînt bun. Sofia se întoarse c tre Nikolai i-l întreb încet: ² i-a pl cut ? ² Mult! ² r spunse el. i a stat acolo îndelung vreme. ² O-o-o.. Iar de undeva. îmb tat de muzic .. cum fac cei care tr iesc în întuneric.. aproape f r întrerupere.i strîns copilul. Lovi tare clapele i din ele izbucni un strig t puternic.. de b rbatu-s u. o porni pe strad înainte. atunci s-a trezit i dînsa din amor eal i s-a ridicat în picioare... cu ochii larg deschi i i cîntînd cu team . nu se iau la har pentru fiecare dumicat.. glasuri tinere îrem tar deodat înfiorate i se repezir undeva. ogoindu-l înceti or : ² O-o-o. Mama i-a desf cut sinul i.. fîlfîind t cut din aripi i mistuin-duse în dep rtare. Dup aceea veni altcineva. o întreba : ² Spune drept.

desf u-rînd ghemul cenu iu al zilelor ei amare. privindu-i cu ochi 2Îmbitori. i ei: ² Noi ce tia. cunosc i eu via a ! ² spuse i Nikolai îng'mdurat. acum a putea s v spun i eu cîte ceva despre mine. dar nu g sim vorba potrivit ca s spunem ceea ce sim im . îmi aduc aminte cum am tr it eu i mi se umple sufletul de am r ciune.i parc inima cu cuvinte de cald mîn-gîiere. oftînd. care fusese scco228 tit drept vit i care ani de-a rîndul nu se împotrivise. pricepem i noi. despre oameni. Via a ne love te i ne îmbrînce te din toate 227 p r ile i am vrea s ne odihnim pu in.. tergmdu. ochii într-o a intit încordare. R m sese la pian. decît doar la mine îns mi. ni-au dat afar din lice'. în lumea noastr to i tr iesc ia fel. Era un or el mic de provincie .i îmbr ca gr bit gmdurile în cuvinte simple i sincere. î i sprijinise capul în palme i r m sese neclintit. care tr im în întuneric. i nu mai fuma. povestea f r r utate. spunea. fiindc le cunoa te i i dumneavoastr prea bine. care îmi era atît de drag. strivi i de în elesul adînc a! acestei povestiri a vie ii unei fiin e. Via a pe care am dus-o înainte nu-mi îng duia nici o asemuire.. Pelagheia Nilovna. nu din paginile c r ilor. Dar dorin a aceasta nu se potolise numai cu atît i. sînt îngrozitoare nimicurile. ² Credeam c . P rea c mii de vie i vorbeau prin gura ei tot ce povestea mama era simplu i obi nuit. Dar v d c toate nenorocirile mele. i atunci. ² gr i Sofia încet. Solia o privea cu ochii larg deschi i.. minutele din care se alc - . înzecite chiar. Nikolai o asculta. P rea mai palid i mai slab . Dar de unde mai iau oamenii putere. crezînd ea îns i c era a a cum o socoteau ceilal i. nu fac nici cît o lun din via a dumitale. ci uite a a. vreme de ani i ani de-a rîndul. cu un zîmbet mîhnit pe buze. Le vorbi despre via a ei plin de umiliri i obid . iac t .. Sofia se rezemase de speteaza scaunului i.. i adesea ne minierii pe gîndurile noastre din pricina asta. în-am certat cu tata. pe cînd eram deportat . privind-o atent prin ochelari. m îngrozesc ! Sînt ingrozi229 icare mai cu seam am nuntele neînsemnate. din cînd în cînd. Acum îns . n-aveam la ce s m gîndesc. inii spuneam. cum s-a iiitîmplat acum. care. ² Noi vedem asta ! ² spuse Nikolai încet. cînd se gîndea cît de neînsemnate erau pricinile pentru care fusese b tut . i mi-e tare greu ! Urm apoi cu glas sc zut : ² Poate c nu tiu s spun lucrurile astea a a cum s-ar cuveni i poate c nici n-ar fi nevoie s le spun. în elegem ter ul. ² Uite. l sînd capul în jos. pe care le împ r ea deopotriv între ea. surîzînd cu sfial i alinîndu. tr darea unui tovar la care ineam mult.i ochelarii. cum de nu tiuse s le înl ture. ca s rabde atîta ? ² Se obi nuiesc ! ² r spunse Vlasova. ci tinînd din cap. neavînd altceva mai bun de f cut. mi s-a p rut c tr iesc ca într-un delir. atingea u or clapele cu degetele mîinii drepte. de-a dreptul. ² Dar cînd iau cuno tin despre ea. ² Asta s-a întîmplat. m-ani apucat s -mi rev d i s -jni cînt resc în gînd toate nenorocirile prin care trecusem : uite.. ² Odat m-ain sim it i eu adînc nenorocit . v d i cum tr iesc al ii.zîmbea i voia s fac un lucru care s le fie de foios. S înduri atîta suferin zi de zi. i mi se p rea atunci c sînt cea mai nenorocit fiin din lume. i ni-e tare ru ine pentru c . sau numai din impresiile mele r zle e. Nikolai î i pusese coatele pe mas .i i m-au umilit. tres rea. din vreme în vreme.i potoli dorin a. i. în timp ce turna ceaiul. se strecur înceti or în buc t rie s pun samovarul. In glas îi tremurau lacrimi i. Neputîndu. uitînd de igar .. adaose : ² Dar îmi deschid inima. c utînd cu privirea ce anume ar putea s fac chiar atunci pe loc. n-aveam nici o ocupa ie. cu. iar dup aceea a urmat închisoarea. oricum.. pentru c am început s în eleg. ca s vede i c v vreau tot binele. numârîud b t ile îndurate de la b rbatu-s u i mirîndu-se ea singur acum. care se stingea singur . Ei o ascultau t cu i. s asemuiesc. din nou închisoarea i deportarea i în slîr it moartea lui b rbatu-meu. dar gîndurile nu ne dau pace. despre suferin ele pe care le r bdase cu resemnare . mama le vorbi iar i despre lucrurile care erau pentru ea cu totul noi i i se p reau de o nepre uit însemn tate. dar tot a a de simpl i obi nuit era via a a nenum ra i aili oameni de pe p mînt i de aceea povestea vie ii ei dobîndea valoarea unui simbol. dar nu sîntem în stare s vorbim. Acordurile se rev rsau lin în vorba maniei. arestarea lui b rbatu-meu. întoars pe jum tate c tre mam i.

din vorb .. ce pin minunat ! ² spunea cu însufle ire. dar n-au avut curajul s-o predea jandarmilor". la care o adusese aceast întîrnplare.i r mas bun de la sor -sa. c l torea în straie de c lug ri în acela i vagon i pe aceea i banc cu agentul care o urm rea . Nikolai îi strinse mina cu putere . orga nizase fuga tovar ilor deporta i. trecînd pe sub nasul musafirilor ei. c duc via chinuit . Ap i îi doboar osteneala i pe ei.. mama se adincea tot mai mult în amintirile ei i. ² Da. î i spuneau adesea cuvinte pline de duio ie. cu o basma sub ire pe cap. întorcîndu-se c tre Sofia. din toat f ptura ei dreapt . Iar Sofia o duse pîn la u a od ii ei i. pe care vîntul le r v ea juc u . fudulindu-se cu dib cia lui. se travestise.tuiesc anii. Uneori se apleca .. Str b tuse astfel pe un ger cumplit întreg ora ul.. Gazdele. Cele dou femei str b tur t cute str zile ora ului. Mama lu mîna Sofiei i. cu picioarele ei zvelte. Din mersul ei. dar nu cred c -o s-o face i. cu cîte o t gîr prins peste umeri i cu cîte un b în min . în straiele acestea Sofia p rea mai scund . r zb tea o îmbel ugat s n tate sufleteasc i o îndr zneal plin de voio ie. Convorbirea se desf ura. cuprinzînd aceast via întunecat din toate laturile ei .. Odat fusese instalat în locuin a ei o tipo grafie clandestin . ² Ia uite. noapte bun ! Glasul ei împr tia c ldur . 230 oamenii se s rutau. oamenii ace tia tiau totu i s fie mereu aten i i plini de grij unul fa de cel lalt. nici mai stufos decît ceilal i. îi spunea : ² Nu se vede. intr cu valiza în mîn la ni te oameni pe care nic i m car nu-i cuno tea i le m rturisi desr chis cum stau lucrurile. din sunetul glasului. de parc s-ar fi l udat cu niscai pozne din copil rie. se ascunsese de agen i. veniser s -i fac perchezi ie. de la un cap t la cel lalt. e timpul s v duce i la culcare ! Nu e cu putin a s poveste ti totul. e un copac frumos ! ² încuviin a dînsa zim-bind. cu o tinichea de gaz în mîn . zugr vea un ap s tor tablou de groaz mut . purtase nume str in.² Pute i s m preda i jandarmilor dac vre i. îi spuse încet: ² Odihne te-te. sco înd la iveal din negura trecutului umilirile de fiecare zi. iar ochii cenu ii trecur ca o mîngiiere blînd peste obrajii mamei. b g de seam c la locuin a lor se f cea perchezi ie. Plin de veselie.. iar cînd se întorcea în compartiment. cînd jandarmii. . prin diferite ora e. oprindu-se în prag. într-un vagon de clasa a doua . F r s rut ri. imbr cate în fuste si bluze vechi de stamb . îi r spunse : ² î i mul umesc !. ea izbutise. ² Crezi c pu ine drumuri de -astea am b tut ? Sînt deprins . Sofia p ea u or i sigur. mama î i d du înc o dat seama cit de simple i de lini tite erau leg turile dintre dîn ii. ie ir la cîmp i. dar tocmai cînd urca scara. Alt dat . descoperind pretutindeni cîte un lucru care îi stirnea o bucurie tinereasc . îi înso ise în str i n tate. sosind într -un ora str in. se hot rî deci s sune la u a unui apartament ce se aîla cu un etaj mai jos. iar chipul ei palid ar ta mai aspru. care r suna nev zut în înaltul cerului.. veselindu-se i cuprinzînd-o cu o privire mîngîioasâ.. ² le-a spus ea cu încredin are. strîngînd-o în palmele ei. cre tea. Luîndu. a teptînd în fiecare clip s bat cineva la u . i. dar voios. In cele din urma spuse : ² Vai ! V-am împ iat capul cu atîta vorb rie . el îi m rturisi toate trucurile de care se folosea. Ura prea tîrziu ca s se mai poat întoarce . Sofia începu s -i povesteasc despre munca ei revolu ionar . I se p ru îns c Nikolai se înclinase în a a ei mai adine ca de obicei i c îi strîn-sese mîna mai tare. iar a doua zi diini231 nea a au f cut haz împreun cu dînsa de spaima prin care trecuser . în care i se scufundase tinere ea. cu un minut înainte de sosirea lor. IV Cîteva zile mai tîrziu mama i Sona se îiuaii arâ înaintea lui Nikolai ca dou tîrgove e nevoia e.. ar tînd cîte un copac. iar trupul ei se avînta parc întru întîmpinarea cîntecului. Odat . se uita la uvi ele c runte de deasupra urechii. Mama se oprea s -l vad mai bine : pinul nu era nici mai înalt. dar aceasta nu -i împiedica s sar unii asupra altora ca ni te dul i fl mînzi. s-a dus la ni te cuno tin e. Trecuse prin tot felul de întîmpl ri . Ochii ei priveau lumea plini de voie bun . c rase zeci de kilograme de c r i interzise. ca i noi ! Mama o asculta. care tocmai intrau pe poart . pu in înv luit. Nikolai i Sofia se desp r ir de dînsa f r s mai spun vreo vorb . f r vorbe duioase. folosind acte false. pesemne s-a culcat.. înalt i usc iv . Acolo. s -au speriat grozav i n-au dormit toat noaptea. Era încredin at c ea se afl în acela i tren. p ind um r la um r. în lumea în care tr ise dînsa. ² I-auzi ciocîrlia ! ² In ochii cenu ii ai Sofiei se aprindea o v paie domoal . cobora la fiecare sta ie. s se travesteasc în sluj nic i plecase f r palton. prinzînd de veste. apucar pe un drum care se desf ura larg i b t torit între dou iruri de mesteceni b trîni ² N-ai s ostene ti ? ² o întreb mama pe Sofia.

cu glas sc zut i plin de farmec. ² Nu m gîndeam la vîrst .i ochii cu îngrijorare. sau spunea vreo poezie despre p duri i ogoare. ce-am putea s ne dorim ? Mama ridic ochii c tre dînsa. Mama a întrebat pe un mujic. pe care mama o socotea de prisos i oare o îngrijora : . ca ni te trepte . împreun cu Efim i cu înc doi fl c i. care se pr v lea n prasnic în jos. Vlasova surise. dar cu spor . 233 ² Cine are s te r spl teasc pentru toat truda dumitale ? ² o întreb mama cu glas domol i rnîhnit. f r fereal . i asta m bucur . ci pornea dintr-o prietenie curat : ar fi vrut s-o aud vorbind altfel. mînjit de dohot de sus pîn jos i cu c ma a descheiat la piept.. Toate acestea stîrneau în inima mamei dorin a de a se sim i cît mai aproape de femeia aceasta cu ochi lumino i i.gheia nu i se potrive te. Dar cînd m nit la ochii dumi-tale.' rupea cîte o floare de cîmp i. îngînînd o frîntur de cîntec. la anume s rb tori. f r s . abia trecîndu..ml dioas . în cuvintele Sofiei r zbea o anume asprime. fermecat de melodia lor. unde se afla o icoan f c toare de minuni. mama asculta zîmbind i. ² In el zac ascunse toate posi'bilit ile i laolalt cu el se poate realiza orice ! Dar trebuie s -i trezim con tiin a de sine. te ascult i m gindesc. p eau f r grab . spunîndu. Dup înf i are i s-ar da oate i mai mult. e ti ca o feti ! Duci o via zbuciumat . A treia zi au ajuns. ca într-o livad b trîn vara. dar mila aceasta nu avea nimic jignitor. se deschide dintr-un imbold l untric. care lucra la cîmp.'N-o s -i plac lui Mihailo. s nu înving r ul din via . pleca din satul lor la o mîn stire dep rtat . 234 ² Am ajuns ! ² spuse mama. peste tot locul se vedeau cioplituri i a chii de lemn. dar la fiecare pas r d cini noduroase de copaci se orînduiau unele sub altele. pe-nserat. despre Volga . î i leg na capul în ritmul versurilor. apoi l s iar capul în jos.. pe care o încerca totdeauna cînd. ² Vom birui fiindc sîntem al turi de poporul muncitor ! ² spuse Sofia cu glas puternic i cu deplin încredin are. Iu fa a dumitale sufletul fie tec ruia s« deschide f r team . î i aduse aminte de copil ria ei i de acea cuprinz toare bucurie. In fa a unei colibe înjghebate din joarde i cr cane de copac. f r s . ² Spune-mi cum vrei! ² r spunse mama îngîn-durat . sf rîm turi de c rbuni i b ltoace de dohot. oltînd.i din nou : ÄN-o s -i plac lui Mihailo. M tot uit la dumneata. pe care ceilal i o împiedic s se dezvolte. am împlinit treizeci si doi de ani ! ² strig Sofia. De acum înainte am s ... Aceste cuvinte ale Sofiei trezir în inima mamei un sim mînt complex . Cuno ti drumurile care duc drept la inima omului.i spun Nilovna . i tot astfel gîndesc despre voi to i : ÄNu se poate... zîmbind. cobo-rîr astfel într-o poian care li se înf i rotund ca o roat . Mai mult decit atît. mai simplu. dup cum i se p ru mamei : ² Dar noi ne-am i primit r splata ! Am descoperit via a care ne d toate mul umirile i tr im cu toat puterea sufletului nostru. ² Cum î i place. Sofia îi r spunse cu mîndrie... 232 Cînd i cînd. zic. dar inima î i -este mereu surîz toare.i dea seama. f r s .. se afla o mas f cut din trei scînduri nedate la rindea. Rîbin le z ri cel dintîi . a a s -mi spui. mama avea sim mîntul c merge c tre un loc de închin ciune. ² Ce tîn r e ti ! ² spuse dînsa. rotindu. ea se strîngea tot mai mult ling dînsa." Respirînd din plin aerul înmiresmat. la mas edea Rîbin.i dea seama. str duindu-se a se ine în pas cu ea. In piept i se a ternuse o lini te cald i plin de visare. îi era mil de dînsa. le mîngîia dr g stos. Uneori Sofia începea s cînte încet i frumos vreun cîntec nou. mai interesant decît aceasta. vor învinge f r îndoial ". unde se afl fabrica de dohot. ² Vai. ² Via a nu mi se pare grea deloc i n-a putea s -mi închipui alta mai frumoas . Pela.i degetele sub iri i agile peste petalele care tremurau u or." îndat îns Sofia î i relua vorba ei simpl i cald si mama se uita iar i în ochii ei.. grea i plin de primejdii. cînd î i aud glasul. în care era vorba de cer i de dragoste. au apucat apoi pe o c r ruie.i dea seama pentru ce anume. b tute pe un c prior îngropat în p -mînt. m cuprinde mirarea .

. ² Pe acesta îl cheam Iakov. ² Nimeni nu vine pe la noi. f r s se uite unul la altul.. se uita cu luare aminte la cele dou femei i spunea ceva c tre tovar ii s i de la mas .. Sofia îi privea pe sub sprinceue.. mama trase cu coada ochiului c tre Sofia. i îndat adaose. ² ne-ar omori mujicii în b taie ! ² Ne-ar omorî ! ² înt ri Ignat. care st tea grav i sever : ² Ziua bun ! ² zise Rîbin cu un surîs mohorît. punîndu. se înclin în fa a Sofiei i urm : ² Nu te mai osteni degeaba.i palma strea in la ochi. pe scindura mesei. b -tînd-o u or pe Vlasova pe um r. aici. umanii acestuia. El se ridic i f cu f r grab cî iva pa i c tre ele . ² i. în sat. venind c tre dînsul. ² spuse Efim cu un stirîs posomorit.. scurt.. Efun aduse o oal cu lapte. ² r spunse ea încet. a ezîndu-se în fa a mamei . acesta. Fl c ul se mi ca i f cea totul tar zgomot. apoi o umplu cu lapte i o puse în. Scutur mîna mamei. cl tinînd din cap : ² Ce pot s mai spun. pe drum. Iakov se rezemase de uu trunchi de copac.. ² Bun ziua. iar Rib. ² Nu. Cînd se apropiar . femeile d dur sâ. ² Ai început s te obi nuie ti ? ² De obi nuit n-am s m obi nuiesc niciodat .. ² iar pe cest lalt ² Ignat. uitîndu-se la ele. cl tinînd din cap. îndesat i pletos.i lepede t gîr ele de pe umeri i atunci unul din cei doi fl c i. pe o buturug . lu o cea c de pe mas . ceilal i doi statur nemi ca i. a tept în t cere. îngîria un cîntec. ea se a ez . tot mai bine e acolo. deschis. cu mult b gare de seam . s facem o parad ca aceea. nu-i nevoie s min i ! To i cei de fa sînt de-ai no tri. cu sprîncene'e încruntate. frate Mihailo ! ² îi strig de departe mama. Socot c v e foame.. I:gn. o cheam Arma. Nilovna ? N-ai noroc i pace ! ² Nu-i nimic ! ² zise ea. ² ar t Rîbin c tre fl c ul cel înalt.. iar eu sînt un fel de administrator. ² i zici c are s -l judece pe Pavel ? ² întreb Rîbin. Iakov lu b ul din rnîna maniei:.i mai face feciorul ? ² E la închisoare.. zicînd : ² ezi ! ² Dar dumneata.i barba cu mîna înnegrit de dohot. în timp ce cel lalt.i duc nevasta la spital. cercetîndu-l cu luare aminte pe Rîbin. ² Dac ne-am apuca. Ignat desena ceva cu unghia. care r m sese la locul s u. n-ai auzit ? ² Munc silnic sai-r deportare pe via în Siberia. Cînd mama sîir i de povestit. el se scul i se înclin t cut. zîmbind i mîngîindu. ² Cînd l-au arestat ? ² întreb . amestecat cu aroma în bu itoare a frunzelor putrezite. r mase îngîndurat cu coatele sprijinite pe mas i. to i r maser un timp t cu i. sc rpinîndu-se dup ceaf .. o cl ti cu ap . ede i la mas . St pînul a plecat s . el tia ce primejdie îl pa te ? . Cei trei fl c i o privir în acela i timp.. ² i cam ce pedeaps îl a teapt . dar v d c nu se poate altfel.. Ei. era ame itor. de ce nu ezi ? ² o poiti Ribin pe Sofia. ² Se vede treaba c -i place acolo. recunoscînd chipul mamei se opri i a tept . ² Tr im aici ca ni te c lug ri ! ² zise Rîbin. ascultînd atent cele ce istorisea mama. înalt i slab. se ridic de la mas i veni 235 s le ajute. F r s scoat o vorb . ² A a vra s zic . pe fa !. s vedem ce mai face ! Dînsa e prietena mea. "Mîndr de cele scornite la iu eal . ² oft mama.i. Efim. ZÎC : ia s ne abatem pe la fratele Mihail.. ² Iar la închisoare ? ² se minun Rîbin. ² Ei da' spune cum s-a întîmplat. cu mîinile încruci ate pe piept i cu capul l sat în jos. ² A a ! ² f cu Rîbin. ² Ne ducem s ne închin m la sfînta mîn stire ! ² gr i mama. eir am s intru la fabric .. Mirosul puternic de doliot.'n l s capul în piept i urm cu glas t r g nat : ² Dar cînd s-a apucat de treaba asta..at curm scurt cintecul.. Efun st tea în spatele lui RibinÄ cu bra ul sprijinit de. ia ad ni te lapte ! Efim intr f r grab în colib .. fa a Sofiei. Efim. ia spune ce. ca i cum nici nu le-ar fi b gat în seam . 236 ² Da-a ! ² înt ri Rîbin t r g nat. aici nu sîntem la ora .

. trase o sudalm cumplit . ² Asculta i. ridicînd pumnul ca într-o amenin are. ² C doar nu i-a înc run it p rul degeaba ! Crede i can doborît-o cu asta ? Nilovna. zic. lini tit i înd r tnic. izbind cu latul palmei în mas . cuprinzîndu-i ci! privirea i ridicînd domol mina. b ie i ? tia omul foarte bine. c-ar fi trecut i peste trupul t u ? ² Ar fi trecut ! ² r spunse mama . înro i i de n vala sîngelui. privind încruntat c tre Rîbin. ca dup nop i de-a rîndul de nesomn.. întreb cu glas tare i t ios : ² Vra s zic tot împotriva lor au s ne trimeat i pe noi. Ochii. ² Cine te opre te ? ² se zburli Ignat. Abia acum b g de seam c Rîbin se schimbase mult la fa : sl bise. m faci tic los ? zic. ² A a ! ² urm Rîbin grav si aspru. uitîndu-se int la Efim. se opri i. zice. Mama se sperie de strig tul lui. ÄTic losule. Nu-i a a. ² A a om. Undeva. El nu face un. înaintau parc pe nesim ite din toate p r ile i. gulerul descheiat l sa s se vad oasele pieptului umbrite de p rul negru i des . urm zîmbind strîmb : ² Numai s ai grij . i cei ase oameni r maser iar i t cu i. ² In clipa asta poate c fecioru-s u e pierdut. ² A a ! ² zise Rîbin. aveau sclipiri t ioase. In poieni z ceau aruncate cîteva butoaie de dohot. ce te-ai apucat s -i spui preotului ?" Ä i de ce. ² De ce vorbe ti a a ? ² întreb mama cu glas stins i îndurerat. îmi cî tig pîinea cu sudoarea frun ii. Iakov se smuci deodat de lîng copacul de care st tuse r zimat pîn atunci. încremeni i parc de acela i gînd rece. E om cu socoteal . cu ochii îngusta i. apoi. fl c i ! ² gr i Rîbin. Sofia st tea t cut . ² N-ai decît ! i. asta-i mecheria lor ! ² i cu toate astea. pe globul alb strui al ochilor se iviser sub iratice vini oare singurii. eu tot la oaste am s m duc ! ² d du tire Efim. asta-i !" S fi v zut cu ce gur a s rit la mine i cum m-a izbit cu pumnul în obraz. Nilovna. cu fa a posomorit . To i r maser t cu i i nemi ca i. barba-i crescuse s lbatic i sub smocurile ei se ghiceau oasele pome ilor ie ind prin piele . s nu m schilode ti.. ² i eu cred c tia. Efim se plimba cu pa i rari în spatele mamei. iar nasul i se ascu ise i se cocîrjase ca un plisc de pas re de prad . Palid . Ignat cl tina din cap. acum era mînjit toat de dohot. A i v zut. oft adine. sau îl vor trimite la ocn i tot nu s-a l sat. ² urm Rîbin. Trei zile m-a inut la arest. aruncau pe p mînt umbre întunecate i calde. toat înf i area lui era mai sumbr i mai întunecat ca odinioar . am în eles c-ai adus. Razele de soare atîrnau sub iratice în v zduh. muncind din greu i nu m tiu cu nimic vinovat în fa a oamenilor. purtîudu. cu ochii a inti i asupra mujicilor. Iakov se oprise iar i lîng colib i. Altfel ce nevoie aveai s ba i atîta cale pîn-aici ? A i v 238 zut ? Feciorul a fost scos din rînduri ² mama f-a luat locul! i. s ltînd scurt capul. Sofia îi mîngîie mina f r cuv'înt.pas f r a chibzui temeinic. c : sau îl vor str punge cu baioneta. r sun un cronc nit scurt de st ncu . cu hot rîre. ai adus c r i ? Mama r mase o clip cu ochii a inti i asupra lui. ² Pentru c a a trebuie ! ² r spunse el ursuz. mînios. s inte ti drept în cap. ca ni te panglici 'de aur. Stejarii i mestecenii strîu i in rînduri dese. zic i eu ! ² urm el cu glas domol. goale . cînd o fi s tragi în mine.. f cu un pas înl turi. ² m-a chemat zem-ski1). înl n ui i în lini tea deplin . ÄA a vra s zic ? A a vorbi i voi cu . Mama se uita în jur .i privirea în jur. ci s m ucizi dintr-o dat ! ² Vorba asta mi-ai mai spus-o ! ² strig Efim t ios. amintirea acelei zile de Intîi Mai i dorul de Pavel i Andrei o tulburau deopotriv . ² Ne sugrum cu mîinile noastre. ² Cum te-ain v zut. jur-împrejurul poie-nei. în preajm . m rog. C ma a care odat fusese ro ie pesemne. pe Efini i pe mine ? ² Dar împotriva cui credeai ? ² r spunse tot cu o întrebare Rîbin. apoi r spunse: ² Am adus. jupuia cu degetele-i p mîntii coaja de pe o nuia.. ² Uita i-v la femeia aceasta ! ² urm el ar tînd c tre mama.. care aruncau o v paie de ur pe chipul lui negricios.i ochii întuneca i asupra fiec ruia în parte.. ² D un zi.. ar fi trecut i peste dînsa. tres rind i rotindu. a mers înainte ! Maic -sa s i se fi pus în curmezi . nenum rate buturugi scoase din p 237 mint cu totul î i r chirau larg r d cinile.² tia ! ² r spunse Sofia tare.

" Toat fiin a lui era un clocot de ur . Dup judecata mea. dar p s ri ² ba !" Popa se uit chiorî la mine i-i d cu gura mai departe. gr ind cu glas în bu it: ² Se fr mînt ! El i cu Lakov trebuie s se duc la oaste.i iei lumea-n cap. Rusia e mare. Mihailo Ivanîci. popa r m sese de vorb cu mujicii în uli i începuse s le spun c oamenii sînt o turm . ² Nu cred ! ² morm i Rîbin îngîndurat. dar se vede treaba c dumnezeu n-are vreme s -l asculte ! Asta-i. i s -i spui s vin -ncoace la c derea nop ii. Iaca m rturisesc ² eu spun o singur rug ciune. poporul se roag el destul. Sofia îl întreb cu r ceal : ² Vroiai s -mi spui ceva ? ² Eu ? Da. rom. m rog. ² Dup ce se sfîr ise adunarea ob tii satului. Eu socot ins c zadarnic cerci s spargi zidul cu capul. 240 Temîndu-se ca nu cumva Rîbin s-o jigneasc pe Sofia cu glasul lui aspru. e o fiin de n dejde i a înc run it în munca aceasta.. poate. dar vrea totu i s se duc . mama se gr bi s -i spun cu voce grav : ‡² E prietena mea. ² O s -l mu truluiasc acolo bini or i pîn la urm ai s vezi c-o s trag cum trag i ceilal i.. numit dintre mo ierii n obili din partea locului i avînd competent admi nistrativ i juridic fa de popula ia r neasc . Crede c va izbuti s -i zgîl îie oleac pe solda i. au s r mîie multe pene. plesnindu-se cu o surcea peste genunchi. Apoi i spinarea dumitale e prea dreapt . ² De ce ! ² zîmbi strîmb Rîbm. A a-i osta ul ² îi pui în min arma i baioneta. greu se mai fr mînt ! i Ignat de colo îi mai zgînd re inima. iar în glas avea ceva care o însp imînt pe mama.. Ribin se întoarse c tre Soîia i o întreb pe nea teptate : ² Dumneata e ti cucoan ? ² De ce s fiu cucoan ? ² îi întoarse ea cu grab întrebarea.. -² Curmînd scurt istorisirea. dac nu ie ² copiilor ' t i.i intre bine în cap ! Cu gheare de fier ') Zemski nocialnik ² reprezentant al puterii de stat la sate. se mistui în desi ul p durii. i o porne te unde-l mîi. Uite adineaori ai pus cotul ÎH niscai udeal de pe mas i îndat ai s rit ca fript i te-ai o rît toat .. T cut i f r s se uite la nimeni.. i nu pot tr i iar de un p stor. cînd m închin lui dumnezeu.i pl teasc cineva odat aceast obid a mea ! S . lakov spune deschis : ÄNu pot" . ² Odat ce-am hot rît s mergem împotriva lor. unde s te caute ? î i faci rost de un act precum c e ti cutare i porne ti prin sate. 16 241 ² S ti i c eu chiar a a am s i fac ! ² zise Ignat. E bolnav de oftic .e-'ar fi i-n ve mînt de rogojin . c tot mai bine e s . un v r de-al lui lakov. adic te. precum c poporul trebuie s rabde. pornind f r grab . Asta-i. ² i ce-i spusesem. Rîbin ar t cu capul în urma lui...înva -ne. diavole ! Dac nu eu ² altul. Da-a. ca s -i dea putere s îndure.. ² Dar ce. albine i viespi.. s nu crezi c asta are s i se ierte vreodat . Eîim. doamne. f r s se uite la Rîbin. degeaba ! ² Ba nu-i deloc degeaba ! ² se împotrivi Ignat încruntat. Efini î i puse apca i. pe care am spus-o toat via a i pe care o spune tot poporul : . adic . Pot s -l chem ? ² Cheam -l ! ² r spunse Sofia. s te repezi pîn la el. popii ? ² urm oarecum mai domolit.poporul ? Eîi bine. dar tot are s . A a ! Atunci dau i eu s -i zic în glum : . Vezi dar i nu te-ntrece cu.) 239 a i r scolit pieptul poporului.Ap i cînd îi pune vulpea in ai mare peste codru. Ribin slobozi un oftat adînc.. S-a ivit de curînd pe aici un om. surcele din noi s scuip m !" Nici nu m-a l sat s ispr vesc. i numai ce-l v d c seniige-n mine.i ochii . ² Dar se-n elege. i s se roage celui de sus. In jur roiau. .. îngustîndu.. v dit surprins . cest lalt ² nu poate nici el.. ² Pentru c ce i-e scris în frunte i-e pus ! Asta-i ! Crezi c p catu' din na tere al boieriei poate fi t inuit fa de oameni sub o b sm lu de stamb ? Pe pop 51 oblice ti d. (N. cic . a i sem nat în el ura . parc i-arn spus ceva care s-o supere ? A intindu-l cu privirea. subliniind cu zumzetul lor lini tea adînc . Rîbin se uit la ea. grijulii.. apoi gr i cu glas sc zut c tre Eiim : ² Ar fi bine. c r mizi o droaie boierilor s le c r m. cu zîmbetul i cu vorba lui. nu seam n a spinare de muncitor.... iar ea mîncare s roadem pietroaie . ap i s nu v a tepta i la iertare. bl st ma ilor ! Asta-i. s m rturisesc numaidecît ce rug ciune spun eu. apoi s mergem de-a dreptul ! Discu ia conteni. red. Atunci i-am r spuns i eu c .

în t cere. Rîbin se apropie i o întreb pe Sofia în oapt . de teptule. apoi. ² Arde în vîlv t i omul sta ! ² opti mama ui-tîndu-se în urma lor cu o privire îngîndurat . maic .. ² Ia d s vedem i noi ! ² zise Ignat. cu pieptul sprijinit de marginea lavi ei. se aplec iar i deasupra gazetei pe care o inea întins pe genunchi... Poate c vre i s v odihni i ? Avem in colib o lavi lat de scînduri. ² Ap i a ajuns. sînt om ! ² îi întoarse vorba Sofia. nu m culc. ² Toate sînt de un fel ? ² o întreb Rîbin pe Sofia. vreau s v d ce fac.. zîmbind cu toat gura : ² Nu v sup ra i pe mine ! Mujicul i boierul sînt ca smoala i apa . ² Asemenea chip n-am mai întîlnit pîn acum . le alunga cu grij . ² i tu te-ai apucat s vorbe ti a a de urît în fa a ei ! El t cu o vreme. luînd un teanc de c r i în mîn . îl privi i-i r spunse zîmbind : ² Ne suduie din dragoste. ² Da.. i atunci s te v d ce ai s ajungi tu.. ² Se spune c înainte de a ajunge ce este. ² Ce bun e ti.. Cînd cele dou femei' se ivir în u a colibei. Dar de ce m întrebi ? ² A a.. ia adun cîteva bra e de frunz uscat . Nu te culci i dumneata ? ² Nu. Oi fi stat i la închisoare ? ² Am stat.. ² o rug mama încet.. Mama o z rea printre gene i grija aceasta a Sofiei o bucura. ² Anna Ivanovna ! ² r spunse ea. nu pot sta laolalt .. Sofia o cuprinse pe dup umeri. r suna un cîniec.. prinsese pe hîrtie o raz de soare. Iakov. urm rindu-i din ochi pe to i. vîrîndu.. în genunchi. le arunc doar o privire i. aicea ne cam suduie pe alde noi. cînd or da de gazet . adev rat fa de mucenic ! S mergem i noi în colib . urm rindu-i din ochi pe cei trei rani care citeau. scoate c r ile. Rîbin se întoarse. Rîbin. Ignat î i seme i capul i.. Rîbin spuse : ² Ei.. Rîbin se aplec i. ² Vezi ? ² spuse mama c tre Rîbin. ² Cum î i zice dumitale ? ² întreb el. Nilovna. s fii în pielea mea. ²‡ i asta e cu putin ! ² zise Rîbin. Ignat i Iakov venir c tre el cu mîinîle întinse. acuma s ne vedem de ale noastre. plimbînd ziarul sub lumina razei. Iar dumneata. care plutea parc peste ogoare. s te zba i pu intel cum m zbat eu. undeva. Mama trecu într-un ungher al s la ului i se a ez .. f r a. mujicii ! ² zise Iakov. Solia r mase ling dînsa. ² De doisprezece ani.i dezlege t gîr ele. zîmbind cu blînde e.. iar cînd vreun bondar sau vreo viespe începea s se roteasc deasupra capului mamei.P s ruicile ciripeau i. ce de c r i a i mai adus ! Demult te ocupi cu treburi de-astea ?. dar gr ind totu i destul de tare : . nu se lipesc i pace ! ² Eu mi sînt cucoan . ² Am cam ostenit i mi se învîrte capul de mirosul sta. citea mi eînd din buze. departe. fire te ! ‡Pe fa a lui simpl i deschis trecu o umbr de obid . dinele a fost lup: M duc s le ascund. Tr gînd adine aerul în piept. cu glas încet i mustr tor. citea i el. Dup un r stimp de t cere.. 16* 243 ² Eu o s m culc ! ² sptise mama în oapt c tre Soiia. Sofia surise. Ave i i o gazet acolo. în picioare. Marna i Sofia se apucar s .i dezlipi ochii de pe gazet . încliizînd ochii.. gr i : ² Aici scrie : Ä ranul a ajuns s nu mai fie om"... Mama se lungi pe lavi si a ipi.. ² Nu fi sup rat pe el. r spunse. ² Nene Mihailo. ² A a? To i trei se traser cu grab in colib . Ignat în l capul.i degetele în p ru-i cîrlion at. 242 ² Sînt felurite.. întorcîndu-se c tre Sofia. spuse cu mul umire : ² Ian te uit . ² încuviin Sofia. privind peste um rul lor. ce p trundea în s la printr-o cr p tur de sus i. c-a fost atît de aspru. Iakov.. ² Ia.

s-cînd u or i zîmbind. mama ie i din s la . am venit i eu ! ² spuse el i îndat începu s tu easc . v mul umesc în numele lui. E o p dure de foioase.riadul : ast zi Ignat ne d de mîncat i de. Eu l-a purta din ora în ora i l-a pune s vorbeasc în pia . înghi ind aerul în sorbituri scurte. ² A i adus c r i ? ² o întreb noul sosit. greoi..i atît de grijuliu genunchii. spuse încet : ² Ii poate cea dintîi mam care î i urmeaz feciorul pe drumul ales de el. glasurile oamenilor r sunau tot mai blajine. slav domnului.. dar toat lumea ar trebui s aud ce spune. venind dinspre p dure. de sub p l ria rotund i ponosit îi atîrnau uvi e rare i epoase de p r g lbui. cu degete osoase. ² Ignat. ² Nu. Cea dintîi ! ² S nu-i tulbur m somnul.. ! cu un timp i. 244 ² Voi a i muncit. Avea r suflarea întret iat . îi lunecau pe piept. î i stîrne te un sim mînt de ciud moroc noas . -apoi pe noi ne a teapt i lucrul. mîinile desc rnate. P ea încet. cu spinarea cocîrjat . Trezit de glasurile lor. Rîbin îl înf i Sofiei. îndoindu. Plecar to i trei. asezîndu-se lîng Solia.. La marginea poienei se ivi. cîte una în fa a fiec ruia. tot înconjurul tres ri i prinse a se leg na . Se a ez pe un butoi. spriji-nindu-se din greu într-un b i i se auzea r suflarea hîrîit . gonite de do- . b ie i !. încercînd s încheie nasturii paltonului. afunda i adînc. E adev rat c spune mereu acela i lucru. apoi încuviin . iar întreaga lui înf i are î i trezea în suflet acea mil f r de folos care. Era îmbr cat într-un palton ros. Te cuprindea jalea auzindu-i glasul. ca s -l aud tot poporul.. VI Dohotarii se întoarser pe înserat. iar ochii. respirînd aerul înmiresmat de aroma puternic a p durii i dohotului. Era mai domolit .i face bine s stai a a de tîrziu în p dure. în vreme ce mama î i spunea : ÄEi.. mul umi i c sfîr iser lucrul. dar eu.i frîng picioarele." i adormi lini tit . ca de mort. Focul aprins r bufni deodat în vîlv t i . dînd din cap : ² Da. ² Nimic nu poate s -mi mai fac bine ! ² r spunse el.. apoi î i terse sudoarea de pe frunte. Rîbin ciuli urechea.² Doarme ? ² Da. ² i se iart ! ² r spunse Rîbin. s mergem ! ² propuse Sofia. ² grije te de ceai ! ² Noi gospod rim aici cu . El nu poate s priceap înc adev rul. cu ochii a inti i pe chipul maniei. pe care se apuc s-o taie.. O b rbu aurie îi aco245 perea fa a g lbejit i scolîlcit . iar eu am dormit ca o cucoan ! ² spuse ea. întorcîndu-se c tre Sofia. ² Las' c te ajut eu. c. ine mult umezeal . ² Numai moartea mi-ar face bine. in-trînd în colib . ² se aude tu ind.. b ut ! ² Ba ast zi mi-a da bucuros rîndul altuia ! ² opti Ignat. lung pîn -n c lcîie . care l-am priceput. ² Am adus. sau împrietenit !. lacome.. a ezînd feliile pe mas . i. ² zise el. ² Mul umim... Se întoarse cu o pîine.. iar aerul e în bu itor ! ² îi spuse Sofia. osteneala îi înghi ise o parte din prisoselnicul lui neastîmp r. Ignat ! ² murmur lakov. un om înalt. ² Da.. Avea p rul f r luciu. dar s l s m mai bine pe disear ! Haide i. Sofia i mama se uitau mereu cu luare aminte la cei patru mujici care se mi cau încet. l sînd-o pe Sofia ling colib . ² Ia ! ²‡ f cu Efim încet.. con tient de neputin a ei. în bu indu-se. îi str luceau febril In g vanele întunecate. ² Iat . inea gura întredeschis .. i care la rîndul lor se uitau i ei la cele dou femei. Lini tea i întunericul se împînzeau tot mai strins. adunînd vreascuri i surcele pentru foc i luînd totodat aminte la ceea ce se vorbea. cuprinzîndu-i pe to i într-o privire cald .. îi d du l murire : ² Acum ai s vezi un martor. ² To i vrem s st m cu oaspe ii ! ² zise Efim. A vrea s mai st m de vorb . în numele poporului. Glasul i se frîngea într-una . de parc i-ar fi fost team s nu. vine. cu o ciudat fereal ..

goarea fierbinte. mistuindu-se în fl c ri. e adev rat ! Faptul s-a petrecut la Moscova . dou sprezece puduri ca nimica ! Cu o s n tate ca asta. Frunzi ul copacilor fo nea i frem ta. Saveli. Patruzeci de ani! ² Âsta-i cîntecul lui ! ² spuse Rîbin cu glas în bu it.. ² Deocamdat îns .La mas .. uite. ² A putea totu i s -i mai fiu de folos poporului ca martor al crimei.i !.. Parc nici nu le-ar fi fost mil de bolnav.. Iakov puse pe mas o c ldare plin cu cvas. ² zise Efim rînjind. s vorbeasc . ² i. ² i iar i se înec într-o tuse grea. galbene i ro ii. mustr tor.. ² spuse Sofia în oapt . . în pîlpîirea fl c rilor se ivi o clip fa a rotund a lui Ignat cu obrajii umfla i. dar dup aceea se reîntoarser . Cu sîngele meu a cump rat oala de noapte ! * ² Omul a fost f cut dup chipul i asem narea lui dumnezeu. îl cînt mii de oameni f r s în eleag c A'ia a lor nenorocit e totodat i o lec ie t m duitoare pentru tot poporul. mama îi spuse : ² Ei. Un om m-a stors (ie vlag . umbrele se ascunser înfrico ate în p dure . Aplecîndu-se c tre Sofia. Pentru ce ? îi fur via a omului... bolnavul î i urm vorba : ² Ii nimicesc pe oameni prin munc .. au scris i gazetele despre darul aceia... ² S-ar p rea c toate acestea. izbind cu palma în mas . lini tea i întunericul se n pustir din p dure i r maser la pînd în poian . c tre Rîbin. în semn de împotrivire. mama o întreb înceti or : ² Adev rat s fie ce spune omul acesta ? Sofia îi r spunse cu gias tare : 248 ² Da. ² Ascult . N-am decît dou zeci i opt de ani i sînt pe pragul mor ii ! 246 Acum zece ani ridicam pe umeri.. Cuvintele lui Saveli stîrneau pe chipurile lor zîmbete stranii. Noi însâ înv m. . ² de ce l-a i mai adus aici ? Poate s moar în orice clip . ² Poate ! ² încuviin Rîbin.. Limbi de foc. i-a pr p dit via a zadarnic. iac t la ce e folosit. Dup aceea focul se potoli. M-au jefuit st -pînii. !a247 s -T acuma s se chinuie oleac pentru binele oamenilor.. s ltînd în sus. mai puternic. care geme pe cruce.. dar n-au trecut nici zece. în aer se împr tie un miros de fum. f r nici o sfor are. tulburat de înv luirile de aer înc lzit. m-a nimicit. sînt un om sfîr it. via a mea.. credeam c-o sa tr iesc cel pu in aptezeci de ani f r s m poticnesc . împro cînd scîntei printre care zbura i cîte-o frunz aprins . în oala ceea s-a mistuit puterea mea. Rîbin î i a inti privirea asupra ei i r spunse posomorit : ² Numai domnii se uit cu desf tare la Hristos. mai viu i umbrele fugir iar c tre p dure. N-are s se întîmpte nici o nenorocire. în t cere. Focul r bufni din nou. cutremurîndu-se i cocîrjindu-se. dar Iakov îl lu de subsucri.. i-am adus lapte.. Uita i-v la mine.i desfete ibovnica cu sîn-gele meu. Saveli d du din cap. ² Nu trebuie s tac ! ² strig Rîbin. îmbr i îndu-se. Vreascurile umede trosneau i gemeau. Pîn i oala de noapte era tot de aur curat. arunc al turi o leg tur de ceap verde i se întoarse c tre bolnav. ca s .i plac. Ignat zîmbi strîmb. ² Nu e numai cîntecu! meu . tragem înv tur de la omul sta i am vrea ca i voi s înv a i cîte ceva. ² Nici s rabde ! ² adaose Iakov încet. îl ridic i-I aduse la mas . hai. ajung . îmbulzindu-se în jurul focului. se jucau vesele i vioaie. Ridicînd sprinceana cu îngrijorare. Astai. cînd colo. asculiînd glasul r gu it al bolnavului. mi-au furat patruzeci de ani de via . chemîndu-ie la ele.. Pentru ce m rog ? Patronul nostru ² eu nii-am distrus via a la fabrica lui Neîedov ² patronul nostru a d ruit unei cînt re e vase de sp lat de aur. iar stelele de pe cer le zîmbeau îmbietor. ² Vino la mas . de fiecare dat cînd vorbea Rîbin. A a mi s-a irosit via a.. într-un joc t cut i du m nos.. t ioase. Mama î i d dea seama c cei trei fl c i ascultau cu nes ioasa luare aminte a sufletelor lor înfometate i. ei îl priveau cu ochi plini de a teptare. Cî i oameni schilodi i de munca istovitoare nu mor de foame. ani de atunci i.

ca i de cel s rac. s fie tîn-tîo fa a poporului i t iat în buc i. sub coperi ul cerului îniunecat. Te mai la i uneori furat de cile o clipa bun . drumul pe care pornise Pavel împreun cu tovar ii s i. fra ilor ! Dezmetice -te-te. deschise ochii i se întinse pe p mînt. pentru ca st pînii s poat arunca banii pe nimicuri. Bolnavul se a ez pe o buturug . apoi se a ez iar i Ung Sofia. aplecîndu-se c tre el. între voi. s petreac .. urm rind cu mirare jocul voios al fl c rilor. ca o dîr luminoas în întuneric. în eleg s ucizi un om. a a vine mereu la noi. Pentru ce î i bat joc de popor ? Pentru ce ne chinuiesc ? Ca s se veseleasc . înv luind p durea i cerul Cu ochii larg deschi i..i primeasc pedeapsa. Nu mai am mult de tr it între oameni !. vin îndat cu tot soiul de l muriri. nu-i de ajflns atîta ? ² opti mama îngîn-durat . asta n-au cum s-o mai l mureasc . pu in dup aceea. despre suferin ele irlandezilor. privea. întinzînd mîi-nile str vezii i uscate în dogoarea focului. parc înviau pe rînd marile întîmplâri care zguduiser lumea celor lacomi i ghiftui i. cînd nu. s munce ti pînâ dai în brînci. Nu-i r spunse nimeni i. despre lupta de veacuri a ranilor din Germania. ² O poveste ca asta. în mijlocul p durii. ÄOameni buni. Sîngele sta e sîngele poporului. p rea c ultima f rirn de via se zb tea ner bd toare s -i ias din piept. dar s -l torturezi a a. în spate ² se l sase întunericul. Vra s zic . ² Dac mii de oameni se pr p desc în munca lor istovitoare de fiecare zi. Sofia începu a vorbi despre lupta muncitorilor din toat lumea. ² Dar. iar carnea lui spurcat s fie aruncat la cîini. gînde te-te bine !" Bolnavul se cl tin . cu ite de argint. i ² Pentru ce ? ² r spunse el anevoie. s se desfete. în fa a focului aceluia.. Iakov îl ajut s se scoale i îl duse mai aproape de foc. cînd s-o r scula. bolnavul a ipi cu capul proptit neputincios în piept.i în fire i te gînde te cinstit.. în aceasta i-a pus tot sufletul. umbre nedeslu ite tremurau în jur. Focul ardea în vîlvâtâi . dup un r stimp de t cere. i zici în sinea ta . i înc o dat i se l muri în fa a ochilor. R sfrînge. se a az i vorbe te totdeauna despre acela i lucru ² despre batjocorirea omului. ² Trebuie s pricepi c în aceast singur întîm-plare sa gr m dit toat via a lui ! ² spuse posorno250 rît Rîbin. str juit jur-împrejur de copaci. gîn-de te-te f r s te cru i. ca i cum i-ar fi luat cineva vederea i n-ar mai fi în stare s vad i alte lucruri din lume. Rîbin îi spuse Sofiei : ² sta e mai tare decît toate c r ile ! Cînd se în-tîmpl ca o ma in s taie mîna unui muncitor. în poiana aceea mic . ce vrei mai mult? ² i-e lehamite s -l tot ascul i ! ² rosti încet Ignat. Iar el o ia mereu de la cap t i nu ma i contene te. lakov se ridic f r zgomot. de pl cere. n-o mai ui i cît i t^ i. s p r seasc trupul ros de boal . ² Mai stau cu voi. iar el s strîng gr mezi de bani din truda ta.i deschide fa a-i rumen într-un zîmbet voios. ² Unui casta ar trebui s . Ar tînd din cap c tre Saveli. tu s munce ti. e stors din vinele tui i el îi este st pînul ! ² Mi-e frig! ² îng im bolnavul. de cel bogat. despre faptele m re e ale muncitorilor francezi în numeroasele lor lupte pentru libertate.i vine a crede c omul e atit de josnic i de nes buit. î i roti privirea. ca s . ori s -l ucid . precum c tot muncitorul este de vin . ² N-ar fi mai bine s intri în colib . Ca s cumpere. în fa a lor. treceau sîngerind unu! dup altul popoarele p mînlului. uitîndu-se pe rînd la fiecare i. M uit la fiecare i m gîndesc : poate c ei îi vor r zbuna pe to i cei ce au fost jefui i. pe care noaptea o înve -mîntase în falduri de catifea. vino. ca s -i d ruiasc ibovnicii ucal de aur! Mama asculta. tot ce le pofte te inima : cînt re(e. Rîbin îl privi i gr i încet : ² Uite. juc rii scumpe pentru copiii lor. urm cu un zîmbet stins : ² M simt bine aici. nu-n eleg. dac o ascul i o dat . a inti i asupra focului. C i bogatul a c zut. cai. ² Eu am auzit de zeci de ori din cura Iui istorisirea asta a soartei sale i m cuprindea uneori îndoiala. luminînd profilurile întunecate ale celor din jur. iar glasurile lor se rev rsau molcom în trosnetul lini tit al lemnelor i în pîlpîirea domoal a fl c rilor. Dar cînd vezi c iati supt sîngele omului pînâ la cea din urm pic tur i dup aceea l-au aruncat ca pe un stîrv.. iu r t cire! Unul e orbit de foame. Poporul are s hot rasc pedepse cumplite. Focul p rea c . i o s > verse puhoaie de singe. trudite de atîtea lupte i se rosteau numele marilor lupt tori pentru dreptate i libertate.iile fl c rilor îi tremurau pe obraz. cu pre de sînge.. poate. pentru dreptul lor la via . bolnavul tu ea necontenit i tremura din toate m dularele . intr în colibri i s e întoarse cu un cojoc cu care îl înveli pe bolnav .. servicii de aur. fl c rile mistuiau cu grab lemnele. gata s se sting i aceea. cînd i-e mil de to i.i spele toat obida. omule. vor r zbuna poporul care a fost ucis din l comie. Numai în ochi ii mai lic rea o lumini .. dar nu izbuteau s i învioreze fa a lipsit de via . . Saveli ? ² îl întreb lakov. altul ² de aur. 249 Dup cin se a ezar roat în jurul focului. încercuit de umbre uimite i du m noase. Acolo.² Dar nici prin gînd nu le-a trecut ca s -l pedepseasc ! ² spuse Rîbm cu glas în bu it.

temîndu-se s nu rup cumva finii luminos care-i lega de lume. c -i frig ! ² R zbe te c ldura din untru ! ² r spunse el. dar mai cu seam îi pl cea încordata luare aminte cu care o ascultau mujicii : st teau nemi ca i. îi pl cea lini tea nop ii.i aduc aminte c a z rit pe aici nisie femei. dar el r m sese cu c ma a descheiat la gît i cu pieptul gol.. dar. lîng foc. el trezea n dejdi i d dea încredere. doamne!" î i zicea mama. ale celor din jurul ei. -" Va veni ziua cînd muncitorii din toate rile î i vor ridica frun ile i vor striga hot rît : . sim ea i ea cum îi umple pieptul un sim -mînt de pioas recuno tin pentru oamenii care. Era r coare. Se n tea i cre tea în ei un sim. duceau tuturor celor ce purtau lan urile muncii înrobitoare darurile în elepciunii. iar oamenii ascultau t cu i povestea fra ilor lor întru credin . se topise în uvoiul curg tor. în str fundul s u. cu gîndul i cu inima. ² A a va fi ! ² zise Rîbin.i cru a puteiile i vei învinge! Mama asculta.Glasul adine i pu in înv luit al femeii r suna mol com. mam ! ² gr i Rîbin. împreun cu Ignat. i ce mare putere are bun tatea I ² Tu îl iei cu bun tatea. ² E vremea s plec m ! ² spuse mama. laolalt cu to i ceilal i. Cei trei fl c i st teau în picioare. de a cuprinde totul. ² Îmi pare r u c pleca i! ² m rturisi Rîbin cu un glas neobi nuit de blînd. t inuit pîn atunci de o perdjea însîngerat i sumbr . darurile iubirii de adev r. se contopea cu lumea aceea în care î i afla prieteni. plecîndu. cînd afli ca sînt milioane de oameni care vor acela i lucru ca i noi. C tre ziua.. ² i atunci se va pr bu i în el toarea putere a celor care sînt tari numai prin l comia lor. i numai din cînd în cînd vreunul din ei punea încet cîte un lemn în Joc. ² î i mul umim pentru osteneal . Unul dintre fl c i r sufl zgomotos. pîn nu m întorc. întins pe p mînt. închizînd ochii. Fiecare î i reg sea propriile lui dorin e i gînduri în trecutul dep rtat. Priveau fa a slab i palid a femeii: în mintea lor se limpe zea i se lumina tot mai puternic cauza sfînl a tu - turor popoarelor lumii ² necurmata lupt pentru libertate.. dar senine. ² S plec m ! ² încuviin Sofia cu glas ostenit. ce de mult n zuiau-s se uneasc i s lupte cu hotârîre pentru înf ptuirea drept ii pe p mînt. se gr bea s alunge din fa a femeilor i scîn-teile i fumul. f cînd vînt cu palma. uite. Sofia î i urma vorba. Vedea c . fierbinte. fiecare. adic tot ce i se p ruse mamei de prisos. al turi. jocul fl c rilor. mama îl sf tui cu glas duios : ² Pune ceva pe tine. O singur dat lakov se ridic i o rug înceti or : ² A tepta i pu in. nea Mihailo. noi o s împ r im c r ile. se n tea o inim nou pe p mînt. ² Nu. cine le-a adus i te pomene ti 253 c se g se te careva s . ² M uit la tine i m tot gîndesc la Pavel . Sofia conteni obosit i privi zîmbind chipurile îngîndurate.mînt care-i apropia de to i oamenii aceia . plin de dorin a arz toare de a în elege totul. iar cînd se ridicau roiuri de scîntei i înv luiri de 252 fum. în-fruntînd i nesocotind primejdiile. pînâ nu le vede nimeni. ² Ar trebui s le l s m s plece. Cuprinzînd cu privirea înf i area lui de uria . trezind in ei con tiin a unei solidarit i cu to i cei care î i istovesc zadarnic via a într-o munc stearp . acum pierise. nu vorbi i mai departe.. i le reg sea în rîndurile unor oameni pe care nu-i cuno tea i care erau de alt neam decît el .. prieteni care î i sfin iser hot -rîrea prin nenum rate suferin e i care v rsaser nuri de sînge pentru triumful unei vie i noi. fa a Sofiei. irosit întru saturarea besme-ticeîor polte ale celor îmbuiba i..i capul. C . parc i se îmbuneaz inima. tot ce era în firea Sofiei t ios i repezit. ridicînd sprinceana. t ind vorba lui Efim. bine faci c mergi pe drumul lui ! Un zimbet larg i bun îi lumina fa a îmblînzit .. c utînd sa nu tulbure cu nimic cursul lin al povestirii. al istorisirii ei. Venind parc din adîneti! vremi lor trecute. stîrnindu-le încrederea în puterea lor. ² iii. st pînirea are s -nceap a cerceta de unde au ie it.Destul ! Nu mai putem r bda via a aceasta !" ² r suna r spicat glasul Sofiei. zugr vindu-le ziua biruin ei. ÄAjutâ-i. Se duse gr bit în colib i se întoarse cu ni te haine. cu un zîmbet de pl cuta surprindere încremenit pe fa . cu care. dormea bolna- . Mama nu era tulburat de cele ce spusese Sofia. luminoase i fericite. le va fugi p mîntul de sub picioare i nu vor mai avea pe ce s se sprijine. ² Frumos ai cuvîntat ! Mare lucru e s tii s -i apropii pe oameni între ei! Uite. prea zgomotos i prea avîntat. învelir în t cere umerii i înf urar picioarele femeilor. sf tuind în tain . i atunci. iar el î i r spunde cu ghioaga ! ² zise Efini cu o fluturare de surîs pe buze s rind în picioare.

Zîmbirâ to i trei. înainte de utrenie. e întuneric i parc sim i o înfiorare . cît nici nu po i crede.. Fl c ii p ir unu! lîng altul c tre Sofia si-i strînser mîna t cu i. vra s zic ! ² spuse Rîbin. Cerul p lea. frunzele frem tau în ad starea soarelui. cl ti-nînd din cap cu îngîndurare. ² Nu be i olecu de lapte înainte de a porni la drum ? ² le întreb Iakov... draga maichii. vor s cunoasc adev rul ! tii. i ce frumos ai vorbit. î i desf cuse pe cer evantaiul str veziu de raze trandafirii . Sofia r spunse încet i cu oarecare triste e : ² în mijlocul lor î i sim i sufletul mai simplu. . la ora ? ² S -ntrebi de mine ! ² îi r spunse mama. tncît.. vine unul i. prin micile lor servicii neîndemînatice. mic .. oare pentru asta atî ia oameni î i d ruiesc muncii via a lor ? Pentru ca patronii s . Mergeau a a. încet întunericul se împr tie i se face lumin în casa domnului. Bolnavul începu s tu easc în bu it.. mai avem lapte ? ² întreb Efim. Dep rt rile se dezv luiau în fata soarelui. fluiera îngrijorat un grangur.nu g si s le spun altceva decît: 254 ² V mul umesc. Pe fe ele lor se citea un st pînit simt mînt de mul umire. învelit cu cojoace. P s rile se trezeau din somn. atît de murdar . ‡² A a a fost î cu bolnavul acela. tovar i ! Ei se uitar unul la altul. Doamne. pentru c prin tîmpa i neru inata lui sclipire scosese deodat în lumin un lung ir da alte fapte asem n toare.vul. cîteodat c vorbe te un om multe i de toate i tu stai i-l ascul i i nu-n elegi nimica. vorbind despre Rîbin.. în foc se stingeau cei din urm t ciuni. c le doreau ² ei i Sofiei ² tot binele cu putin . Sofia era v dit mi cat i se sim ea tot a a de stînjenit ca i ei. ² Se vede c de plini i ghiftui i ce sînt. i pentru ce asta ? La ce-i folosea ? Ce nevoie avea ? Nu pricep. era taman ca la biseric într-o zi de mare s rb toare. pe care le cunoscuse cîndva. dis-de-diminea . Colo se aprinde o lumini . dincolo alta i încet. venind parc întru 255 întîmpinarea lor. treceau cu fîlfîit greoi de aripi. cînd preotul n-a venit înc . se uitau t cu i la Sofia. dar le uitase. tare frumos ! Mi-era team c n-o s fii pe placul lor. schimbîndu-se de pe un picior pe cel lalt. Soarele se ridica.. Nev zut înc . dar gr itoare. ca-n vis ! Oamenii vor s cunoasc adev rul... alungînd de pe culmile dealurilor z -bavnicele umbre ale nop ii² Se întîmpl . Ciori grase. ² Ei. cronc nind îngîndurate. ² S ne vedem cu bine ! ² r spunser cu jum tate glas mujicii i cuvîntul lor mîhnit le înso i pîn departe pe cele dou femei. li-e i grea .. despre bolnavul acela.. Deodat îns . ² Adev rat ! ² r spunse vesel Sofia. umbrele se mistuiau. întreg p mîntul ! ² repet mama. tiu un zapciu care-i punea pe mujici s zic bun ziua calului. Dar te deprinzî cu asta de mic copil i pîn la uim parc nu te mai rîcîie a a de tare la inim . stropii de rou de pe iarb str lucir în toate culorile acelei prim veri voioase i pline de bucurii.. dar care l mure te din-trodat totul ! ² gr ia mama îngîndurat .. care ascultaser t cu i i cu atîta luare aminte i care. strîn-gînd mina Sofiei. mergînd în urma Sofiei. cu ochii usca i de nesomn. ² Numai c aici casa domnului e întreg p mîntul ! ² A a-i. ² Dar cum d m de urma dumneavoastr . Dup un scurt r stimp de t cere. A fost atît de bine. oarecum descump ni i de cuvîntul Ätovar i".. stîngaci. despre cei trei fl c i. dar cu c ldur . pîn nu-i vine lui în cap s . aproape.. cînd îl scotea prin sat. cu bine. gr ia : ² A fost frumos. draga mea. de recuno tin i mult prietenie i se vedea bine c acest simt mînt îi tulbura prin noutatea lui. însufle ind diminea a cu larma lor vesel .. Zîmbind. Ie ir ia cîmp deschis. Am auzit atîtea istorisiri i cunosc i eu cît de chinui i sînt muncitorii în fabrici i pretutindeni. nu pot s pricep deloc ! Sofia prinse s îngîne un cîntec voios. dar mama sim ea c se gîndeau la altceva.i spun o anume vor-buli . Ignat î i netezi ru inat p rul i r spunse : ² Nu mai este. ca diminea a acelei zile.i îng duie asemenea batjocuri ? Pentru a a ceva nu se afl iertare ! Gîndul mamei z bovea asupra acestui fapt... Vorbeau de lapte. lumea începe s se adune. î i ar taser sim mintele de recunosc toare prietenie. ² Dar ce. iar pe cei care nu se supuneau poruncii îi b ga la arest... Undeva. l-am v rsat. neînsemnat .î spune o întîmplare atît de umilitoare.. P eau f r grab pe c rarea care str b tea p durea abia z rindu-se în semiîntunericul dimine ii i mama.

256
VII

Acum via a Nilovnei se petrecea într-o lini te ciudat . Cîteodat se mira ea îns i de lini tea aceasta. Feciorul ei z cea în închisoare i dînsa tia c -l a teapt o pedeaps grea, dar, cînd se gîndea la aceasta, îi venea în minte f r s vrea chipul lui Andrei, al lui Fedea i un lung ir de alte chipuri. Imaginea lui Pavel, absorbindu-i pe to i cei care împ rt eau acela i destin ca i dînsul, cre tea în ochii mamei, îndemnînd-o spre contemplare, fâcînd-o s mediteze maj îndelung i mai adînc, l rgindu-i f r vrere, pe nesim ite, cercul gîndurilor despre el i îrn-prâ tiindu-le în toate direc iile. Resfirate astfel pînâ departe în raze sub iri :i inegale, gîndurile acestea pip iau totul, c utau s lumineze i s închege totu! într-un singur tablou i nu-i d deau r gaz sa se opreasc asupra unui anumit lucru, nu îng duiau ca durerea i teama de soarta ce-l a tepta pe fecioru-sau s se cuib reasc în inima ei de mam . Curînd dup aceea, Sofia plec i se întoarse peste vreo cinci zile, vesel i voioas , pentru ca dup cîteva ceasuri s dispar iar i i s nu se mai înapoieze decît peste dou sapt mîni. P rea ca trece prin via în goan , descriind cercuri mari, ab tindu-se donr uneori i pe la trate-s u, ca s -î umple "casa de muzic i voio ie. Mamei începuse s -i plac muzica. Asctiltînd-o, sim ea cum îi n v leau în piept valuri calde, care-i p trundeau pînâ-n inim , domolindu-i b t ile ; atunci, ca din s mîn a aruncat într-un p mînt arat adînc i mustind de vlag , cre teau într-însa, puternice i repezi, ginduri dup gînduri i înfloreau, sprintene i minunate, cuvintele trezite de puterea sunetelor. îi era îns greu s se împace cu neorînduiala Sofiei, care î i împr tia hainele peste iot locul, arunca oriunde mucuri i scrum de igar ; i mai greu înc
17 ² M. Gorki ² Mama

257.

se învoia cu vorba ei prea avîntat , care nu se potrivea defel cu lini tita siguran a lui Nikolai, cu seriozitatea blajin i statornic a vorbei sale. Sofia p rea o feti can care vi ea s se arate mai mare decît este, dar care se uit înc la oameni ca la ni te juc rii ciudate. Vorbea mereu despre sfin enia muncii, dar nu- i d dea seama c prin neglijen a ei sporea f r nici un rost munca mamei ; vorbea despre libertate, dar prin firea ei neîng duitoare i t ioas i prin ve nicele ei discu ii f r de sfîr it îi stînjenea pe to i ² mama vedea prea bine lucrul acesta. Erau într-insa nenum rate contradic ii ; din pricina asta mama se inea fa de ea cu fereal i cu aten ia mereu încordat , neputînd sâ-i arate acea c ldur sufleteasc pe care o avea în toat clipa fa de Nikolai. Mereu preocupat, acesta ducea o via molcom i rînduit : în fiecare diminea , la ceasurile opt, î i lua ceaiul i citea ziarul, împ rt ind i mamei tirile pe care le afla. Ascultîndu-l, mama vedea cu o uimitoare limpezime cum uria a ma in a vie ii îi m cina pe oameni f r nici o mil , pentru a-i preface în bani. Sim ea c Nikolai avea ceva din firea lui Andrei. Ca- i hoholul, vorbea f r r utate despre oameni, soco-i tindu-i pe to i vinova i de proasta întocmire a lumii, dar nu credea în via a ce avea s vin cu atîta înfl c rare i cu atîta putere ca Andrei. Vorbea întotdeauna domol, cu glasul unui judec tor aspru i cinstit, i de i avea pe fa un zîmbet de comp timire chiar i atunci cînd vorbea despre lucrurile cele mai groaznice, ochii lui str luceau reci i hot rî i. In str lucirea aceasta, mama citea c e omul care nu iart nim nui nimic, c nu poate s ierte i, dîndu- i seama c aceast neînduplecare îl ap sa greu, îi era mil de el. Pe zi ce trecea Nikolai îi era tot mai drag. La ceasul nou el pleca la birou, iar mama începea s deretice prin cas , g tea, apoi se sp la, î i punea o rochie curat , se a eza în odaia ei i se uita la ilustra iile din c r i, înv ase s citeasc , dar cititul îi cerea mult încordare ; obosea repede i începea s 25a. piard leg tura dintre cuvinte. în schimb, ilustra iile o distrau ca pe un copil : ele îi dezv luiau o lume vie, pe care parc o vedea aievea, o lume nou i minunat . Vedea ora e mari, cl diri frumoase, ma ini, vapoare, monumente nenum rate, comori f urite de mîna omului precum i felurite pl zmuiri ale naturii în toat uimitoarea lor varietate. Via a î i dezv luia necontenit aspectele ei i fiecare zi îi înf i a înaintea ochilor lucruri m re e, nemaiv zute, minunate, care, prin bog iile lor nenum rate i prin frumuse ea podoabelor lor, îi stîrneau tot mai puternic setea sufletului ei trezit din amor ire. Ii pl cea mai cu osebire s cerceteze plan ele unui album de zoologie ; cu toate c era tip rit într-o limb str in , el îi înf i a în chipul cel mai viu frumuse ile, bog iile i întinderile globului p mîntesc. ² Cît îi de mare p mîntul sta ! ² îi spunea ea lui Nikolai. Mai mult decît orice o înduio au gîzele i îndeosebi fluturii. Privea uimit desenele cu fluturi i spunea :

² Cîtâ frumuse e, Nikolai Ivanovici ! i toat frumuse ea aceasta, care- i încînt sufletul, este împr tiat peste tot locul. Numai c pentru noi, ea e ca i l c tuit : plute te în preajma noastr , dar no putem vedea. Oamenii se zbat, dar nu cunosc nimic, nu se pot bucura nici m car de o fârîm din toat frumuse ea lumii, pentru c nu le arde de asta i nici r gaz nu au. Cit bucurie ar fi în sufletul lor, dac ar ti ce bogat e p mîntul i cîte minun ii sînt în lume ! Toate sînt h r zite tuturor i fiecare e îndrept it s se înfrupte din toate, nu-i a a ? ² A a este ! ² r spundea Nikolai zîmbind. i-i aflucea alte c r i ilustrate. Adesea, seara, primeau musafiri. Venea Alexei Va-silievici, un b rbat falnic cu fa a palid i cu barba neagr , grav, t cut; Roman Petrovici, un om cu capul rotund, cu obrazul plin de co uri, care scotea mereu din buze un fel de sunet de comp timire ²
17*

259 t -t -t ; l-van Danilovici, m run el i sl bu , iute, cu o b rbu a.scu it , cu glas pi ig iat, g l gios i în ep tor la vorb ; Egor, care glumea necontenit pe seama sa, pe a tovar ilor i a bolii sale care îna inta mereu. Veneau i oaspe i din alte ora e mai dep rtate. Nikolai vorbea cu ei îndelung, totdeauna sf -IGS, totdeauna despre acela i subiect ² muncitorii din toat lumea. Discutau, se înfl c rau, d deau din mîini. i beau nenum rate pahare de ceai. în larma discu iilor, Nikolai scria uneori cîte o proclama ie, pe care, dup ce o citea tov ar ilor s i, ei o copiau îndat cu litere de tipar ; mama aduna cu grij ciornele rupte în buc i i le b ga în foc. în vreme ce le servea ceaiul, mama se minuna de înfl c rarea cu care vorbeau despre traiul i soarta muncitorilor, despre felul cum trebuie s lucreze ca s semene mai cu folos intre ei ideea de dreptate i s le ridice moralul. Adesea se mîniau, nu se în elegeau, se dond neau, se învinov eau unul pe altul, se sup rau, pentru ca dup aceea s înceap iar i a discuta. Mama sim ea c ea cunoa te viata muncitorilor mai bine decît oamenii ace tia i i se p rea c vede, mai limpede decît ei, cît de uria era sarcina pe care o luaser asupra lor ; din pricina aceasta se uita la ei cu acea mîhnit îng duin , cu care un om în toat firea se uit la ni te copii ce se joac de-a tata i de-a mama, f r s piiceap adîncul în eles omenesc al acestei leg turi. i f r s vrea, mama punea în cump n discu iile lor, cu cele pe care le aveau odinioar Pavel i Andrei i vedea deosebirea de care la început nu- i d duse seama. Uneori i se p rea c oamenii ace tia strigau mai tare decît se striga în od i a lor din cartier i î i spunea : ÄStrig mai tare, pentru c tiu mai multe..." Mai tîrziu îns , observase în nenum rate rînduri c oamenii ace tia c utau parc înadins s se atîte i c se înfierbîntau numai de ochii lumii; s-ar fi zis c fiecare voia s araie tovar ilor s i c el pre uia i
260

iubea adev rul mai mult decît ceilal i, iar ace tia-se sup rau i c utau la rîndul lor s arate c , dimpotriv ., ei puneau mai mult pre pe adev r i atunci se înringeau între ei .derbateri aspre i violente. Fie care c uta s se ridice deasupra celorlal i i aceasta o întrista adine pe mama. în l .înd nelini tit sprin ceana i cuprinzîndu-i întro privire de implorare î i spunea : ÄAu uitat cu totul de Pa a i de to i ceilal i..." Ascultînd totdeauna cu încordare aceste dezbateri, pe care bineîn eles c nu le pricepea pe de-a-ntregul, se str duia s p trund srm mîntul din care izvorau cuvintele rostite i î i d dea seama c la ei, în cartierul muncitoresc, cinci oamenii vorbeau despre bine, îl priveau ca atare, în întregimea lui, pe cînd aici toiul era bucâtâ it, f rinii at ; acolo oamenii sim eau mai adînc, mai puternic ; aici, în aceste discu ii am nun ite, prea se despica firul în patra. Aici se vorbea mai mult despre nimicirea formelor vechi, acolo gîn-dul zbura mai mult c tre viitor. Din toate aceste pri cini, discu iile lui Pavel cu Andrei erau mai aproape de sufletul ei i le în elegea mai bine... Tn acela i timp, marna b g de seam înc un lucru : cînd venea vreun muncitor, Nikolai se ar ta foarte prietenos, chipul lui lua o înf i are mieroas i vorbea altfel decît îi era obiceiul ² dac nu chiar din topor, în orice caz mai .pu in grijuliu în alegerea cuvintelor. ..,Se sile te sa fie mai pe în elesul lor !" î i spunea mama în gînd, Dar gîndul acesta n-o mul umea i vedea c i musafirul se sim ea cam Vfînjenit, ca i cum o tainic opreli te l untric l-ar fi împiedicat s vorbeasc slobod i u or, cum vorbea cu dînsa, o femeie simpl , într-o zi, dup ce Nikolai plec , mama îl întreba pe un fl c u : ² De ce te ru inezi a a ? C doar nu e ti -un colar la examen... Tîn rul zîmbi larg ; . Mi

² i racul se face mai stacojiu cînd iese din lumea lui... Oricum, dînsul nu-i de-ai no tri... Uneori venea i Sa enka, dar niciodat nu st tea mult, totdeauna era cople it de treburi, nu rîdea deloc, iar la plecare o întreba de fiecare dat : ² Ce mai face Pavel Mihailovici, e s n tos ? ² Slav domnului ! ² r spundea mama. ² E s n tos, voios !

² Spune-i salutari din partea mea ! ² o ruga fata, plecînd gr bit . Cîteodat mama i se tînguia c prea îl tin mult pe Pavel i c nu se hot r te odat termenul de judecat . Sa enka se încrunta, dar nu r spundea ; numai degetele prindeau s i se mi te fr mîntate. Nilovna ar fi vrut s -i spun din toat inima : ÄDrag , draga mea, tiu c -l iube ti..." Dar nu îndr znea. Fa a încruntat a fetei, buzele strînse, vorba ei îngîndurat i st pînit respingeau parc dinainte orice pornire de duio ie. Oftînd, mama strîngea t cut mîna pe care i-o întindea fata, gîndind în sinea sa : ÄS rmana de tine..." Tntr-o zi veni i Nata a. Cînd d du cu ochii de mama se bucur mult i începu s-o s rute ; dup aceea îi spuse deodat , printre altele, cu glas potolit: ² tii, mi-a murit mama, a murit biata mea m icu . Scutur din cap, î i terse ochii cu o mi care iute a mîinii i adaose: ² Tare-mi pare r u de dînsa ! N-avea nici cincizeci de ani ; ar fi putut s mai tr iasc mult. Dar dac stai i te gînde ti, poate c -i mai bine c-a murit ; pentru dînsa moartea-i mai u oar decît via a pe care a dus-o. Totdeauna singur , str in între to i ai casei, pentru c nimeni n-avea nevoie de ea, era ve nic înfrico at de ipetele tatii... Ce via mai era aceea ? Tr ie ti cînd a tep i ca ziua de mîine s - i
262

aduc ceva bun ; dar dinsa ce putea s a tepte decît necazuri i suferin e !... ² Adev rat, Nata a ! ² încuviin mama, dup ce st tu pu in pe gînduri. ² A a-i, omul tr ie te, fiindc a teapt ca via a s -i aduc ceva bun ; dar dac nu i-a mai r mas nimic de a teptat, ce via mai e aceea ? ² Mîngîind cu drag mîna fetei, o întreb : ² i acum ai r mas singur pe lume ? ² Singur ! ² r spunse încet Nata a. Mama t cu un timp, apoi o încuraja zîmbind : ² Nu-i nimic ! Un suflet bun nu-i niciodat singur, totdeauna se g sesc oameni de inim care s se adune în jurul lui...
VIII

Nata a g si un loc de înv toare la o coal de pe lîng o fabric de es torie din jude , iar Nilovna lu asupra- i grija s -i duc bro uri, c r i i manifeste. Aceasta era acum îndeletnicirea ei de c petenie. In fiecare lun pornea prin gubernie, cutreierînd satele i tîrgurile cu sacul la spinare sau cu un geamantan în min , travestit cînd în c lug ri , cînd în negusto-reas de dantel i pînz de cas , cînd în ranc înst rit , cînd ca o femeie cucernic ce umbl plin de osîrdie pe la l ca urile de închin ciune. în tren, pe vapor, la hoteluri i hanuri, mama avea pretutindeni aceea i înf i are simpl i lini tit , intra în vorb cu oameni, pe care nu-i cuno tea i nu se temea s atrag asupr - i aten ia lor prin graiul ei blajin i sf tos i prin purtarea ei de femeie care a umblat mult prin lume i a v zut multe în via a ei. Ii pl cea s stea de vorb cu oamenii, s asculte istorisiri din via a lor, s le cunoasc necazurile i nedumeririle. i îi tresalt inima de bucurie, de cîte ori îl g sea pe vreunul fr mîntat de o grea nemul umire, nemul umirea aceea în care omul r zvr tindu-se împotriva loviturilor soar ei, caut totodat cu încordare s
263

alte r spuns la- întreb rile ce i-au croit drum- In mintea lui. In fa a ei se desf ura tot mai larg i mai bogat tabloul vie ii 'omene ti ² fr mîntat , plin de zbuciumul necurmatei lupte pentru pîine. Pretutindeni vedea desf urîndu-se cinic pornirea f i a do a-l în ela pe om, de a-l jefui, de a stoarce din el cit mai mult folos pentru sine, de a-i suge sîngele. Acum î i d dea bine seama c pe p mînt erau de toate, pentru to i oamenii i totu i poporul tr ia in mizerie, ve nic înfometat, în mijlocul unor bog ii f r de sJîr it. In tîrguri i ora e se în l au biserici pline cu podoabe de argint i de aur, de care dumnezeu nu avea nevoie, iar pe treptele acelora i biserici tremurau cer etorii, a teptînd în zadar s li se lepede în palm un b nu de aram . V zuse i înainte lucrurile acestea ² bisericile bogate, od jdiile împodobite cu aur ale popilor, iar al turi poporul s rac, locuind în cocioabe i îmbr cat în zdren e ru inoase, ² dar atunci i se p ruse c a a era firesc. Acum îns nu mai putea s se împace cu toate acestea i le socotea drept o ocar fa de cei s raci, c rora, tia ea bine, biserica le este mai aproape de suflet i mai trebuincioas decît celor boga i. Din tablourile care-l înf i au pe Isus, din povestea vie ii lui, cuno tea c el a fost prietenul s racilor, c se purta în ve minte simple, pe cînd în bisericile în care s r cimea venea s caute mîngîiere, ea îl vedea pe Isus ferecat cu neru inare în aur i în m tase care fo nea a sil , la vederea s r cimii i, f r s vrea, îi veneau în minte cuvintele lui Rîbin :

ÄNe-au în elat pîn i-n cele dumnezeie ti." Nici nu- i d dea seama c de la o vreme se ruga tot mai rar, dar se gîndea tot mai des la Isus i la acei oameni care, f r a-i pomeni numele, ca i cînd nici n-ar fi tiut de existen a lui, tr iau totu i ² a a i se p rea ei ² dup înv tura sa, i socoteau ca i dîn-sul c p mîntul este împ r ia celor s raci, drept care voiau s împart deopotriv între to i oamenii, bog iile p mînte ti. Qîndul acesta o st pînea demult i
264

acum se adincea i cuprindea tot ce v zuse i tot ce auzise, crescînd în chip de rug luminoas , care î i rev rsa lumina-i lin peste tot întunericul din lume, peste toat via a i peste to i oamenii. i i se p rea c însu i Hristos, fa de care p strase întotdeauna un nedeslu it sim mînt de iubire ² un sim mînt încîl-cit, în care teama se împletea strîns cu speran a, i încîntarea cu triste ea ² însu i Hristos îi era acum mai aproape de suflet i i se ar ta altfel decît pîn atunci, mai sus i mai in v zul ei, mai fericit i mai înseninat la chip, ca i cum ar fi înviat aievea pentru triumful vie ii, purificat i reînsufle it de sîngele fierbinte pe care oamenii îl v rsan din bel ug în numele lui, ferindu-se îns s rosteasc numele acestui nefericit prieten al lor. i totdeauna se întorcea din c l toriile ei bucuroas i tulburat de cele v zute. i auzite pe drum, voioas i mul umit de treaba pe care o împlinise. ² Ce bine e s c l tore ti peste tot i s vezi atî-tea ! ² îi spunea seara lui Nikolai. ² începi s te dumire ti cum e întocmit via a. Poporul e îmbnncit i azvîrlit Ia marginea ei ; i, zb tîudu-se din greu în umilin a sa, vrînd nevrînd, începe s se întrebe : ÄPentru ce? Pentru ce m alung ? Pentru ce fl mînzesc, cînd pe p mînt sînt de toate ? Pentru ce tr iesc în întuneric i ne tiin , cînd e atîta tiin în lume ? Unde este dumnezeu cel milostiv, pentru care nu exist boga i i s raci, ci numai fii deopotriv de iubi i ?" Poporul începe s se ridice încetul cu încetul împotriva vie ii pe care o duce, c ci simte c nedreptatea îl va strivi cu totul, dac nu se va îngriji el însu i de soarta sa ! Sim ea tot mai des o nest vilit dorin de a vorbi oamenilor despre nedreptatea vie ii i uneori abia de piitea s i-o în bu e. De cîte ori o g sea privind ilustra iile din c r i, Nikolai îi povestea zîmbind cîte ceva p-lin de frumuse e. Uimit de îndr zne ele gînduri de viitor ale omului, dînsa îl întreba neîncrez toare :
265

² Ar fi oare cu putin ? El o privea peste ochelari, cu ochii s i blajini i î i dep na mai departe pove tile despre viitor, cu st ruin i cu nezdruncinat încredere în adev rul prevestirilor sale. ² Dorin ele omului sînl f r margini, puterea iui e nesecat ! i totu i, omenirea p e te înc prea încet pe drumul înavu irii spirituale, fiindc ast zi fiecare, dorind s se elibereze pe sine i s nu mai atîrne de al ii, este nevoit s adune bani în loc de cuno tin e. Dar cînd oamenii vor ucide în ei l comia, cînd vor reu i s se sloboad din lan urile acestei munci de robi... Mama nu deslu ea tot tilcul spuselor lui, dar se p trundea tot mai adine de acel sim mînt de netulburat încredere în viitor, care-l însufle ea. ² Pe p mînt sînt prea pu ini oameni liberi, asta-i nenorocirea ! ² spunea el. Lucrul acesta îl în elegea i mama ; dînsa cuno tea oameni care izbutiser s se libereze de ur i l comie, i î i d dea seama c , dac ar fi fost mai mul i de ace tia, atunci via a care se înf i a atît de întunecat i înfrico toare, ar fi mai prietenoas i mai simpl , mai bun i mai luminoas . ² Uneori omul, f r s vrea, trebuie s fie crud, ² spunea Nikolai cu mîhnire. Mama încuviin a dînd din cap i î i amintea ceea ce-i spusese alt dat hohohtl.
IX

într-o zj Nikolai, care venea totdeauna devreme, se întoarse de la slujb mult mai tîrziu ca de obicei i, f r s se dezbrace, spuse repede, freeîndu- i tulburat mîinile : ² tii, Nilovna, ast zi a evadat din închisoare unul din tovar ii no tri. N-am putut s aflu îns cine anume...
266

Cum st tea în picioare, mama se cl tin cuprins de tulburare i, l sîndu-se pe un scaun, abia îng imâ cu glas stins : ² Poate-i Pa a ? ² Poate ! ² r spunse Nikolai, ridicînd din umeri. ² Trebuie s -l ajut m s se pun la ad post, dar cum ? Unde s -l g sim ? Pîn la ceasul acesta am umblat pe str zi, gîndindu-m c poate am s -l intîl-nesc. E o copil rie, îmi dau seama, dar nu putem sta a a, trebuie s facem ceva ! Am s-o pornesc din nou...

închi-zînd o clip ochii : i se p ruse c în poart st tea Ni' kolai Vesov cikov cu mîinile în buzunar. trecînd gr bit . M-am luat dup dumneata i. M uit. ‡² Vesov cikov. Ies din nou în strad i pornesc a a. trebnia. Unde mai pui. Egor se ridic i-l salut dînd din cap : ² Poftim. Ies încetinel i o iau din loc. m-ar fi prins îndat . ² Nikolai a fugit.. s ltiiidu. Oprindu-se la cotul sc rii.i p rul. acu-acu te treze ti la judecata de apoi ! Deodat o v d pe Nilovna.. Vesov cikov pufni în ris. Ii era cald i gîiîia de oboseal ... iar inima îi b tea cumplit. înveselit i mai tare de aceast glum . ² Mergi-nainte ! Nu te opri ! ² r spunse Vesov cikov cu glas în bu it. poruncindu-i parc s umble în goan . m iau dup dînsa i. se aplec . El se a ez stîngaci pe marginea divanului i începu s povesteasc . ² zise Nikolai. duceau la groap un copila . am s dau cu ochii de el !" îi mijea în gînd n dejdea. Sprijinindu-se în coate. i. ² Numai una ? ² întreb Egor i. ² Care din ei ? ² întreb el r gu it. ² o sf tui Nikolai. ² tiu c era o prostie. la-ntîm-plare . s ba i politicos la poart 268 i s -i rogi frumos s te primeasc în untru. gardienii s-au z p cit cu totul si-au început s fluiere i s alerge în toate p r ile. tu ind horc it. încotro s -o apuc ? M uit înapoi .. ureînd scara cu urechea la pînd ... Deodat un grup de de inu i de drept comun sar s -l bat pe un gardian. iar la noi în mahala. v d poarta deschis . poate c-o fi aflat el ceva. Este acolo imul dat afar din jandarmerie pentru ho ii. Totodat bag de seam c poli i tii m soar din ochi pe fie tecare trec tor. ² Fiecare face ce poate ! ² r spunse Egor. Nikolai se apropie de mama i o apuc de mîn : ² Dac nu te z ream. asta-i tot ! ² Eu nici nu te-am z rit ! ² spuse mama cu glas vinovat. te ajut i împrejurarea ! Ne sco seser la plimbare. se auzea trop it înfundat de pa i. Mergeam brambura pe uli i m gîndeam : ÄM . am exagerat pu intel cu plimbarea. ² Tovar ii mei trebuie s fie tare îngrijora i. cu capul în piept. m-am zgîit la toate cele. ² strig dînsa. ² Mare gre eal . In ora nu cunosc pe nimeni. iar inima prinse a i se tîngui dezam git . o las s treac ... ora ul.² Merg i eu ! ² s ri mama. Ehei. îndemnînd-o s mearg înainte. ²‡ Da. sco îndu. încotro s-apuc ? Mi-era ciud pe mine. dar m gîndeam c nu-i frumos. Vesov cikov intrase îti odaie. s te întorci. din închisoare ! ² îi spuse dînsa în oapt gîfîit . s-a iscat o înv lm eal grozav .. Cu un zîmbet larg. scutttrînd din cap : ² Ehei. în curte. Pornesc înainte. f r s m uit nici în dreapta nici în sting .. se opri istovit . .. taman ca-n vis. suspinînd.. ²‡ Sînt doi Nikolai la-nchisoare. totu i. capul meu nu mai e a a de gol ca-nainte vreme ! Dar tu. ² zîmbi Nikolai. i se p ru c nu mai era a a de butuc nos ca odinioar . "² Nikolai ! Nikolai!. întoarse capul i scoase un ip t slab de uimire..i apca. c prost am fost! De ce-ara fugit ?" Deodat o v d pe Nilovna trecînd zorit . ² Da cum ai izbutit s fugi ? ² îl întreb mama. s m ierta i. Dup cî iva pa i îmi vin în fire . m dau la o parte.. adaose : ² Cred c nu s-a sim it prea strîmtorat . La cimitir stau i m dezmeticesc i deodat îmi vine-n cap o idee. nu mai v zu pe nimeni.. bole ti mereu... uitîndu-se la Vesov cikov. Cînd ajunse în ia a sc rii care ducea la locuin a lui Egor. Mergea la-ntîmplare cu capul în piept.. f r s vad nimic în jurul ei. S67 Mama urc scara în goan i intr în odaia lui Egor. Dar cînd se uit iar i într-acolo... Vineri urma mea ! ² Minunat! între timp. . pusese z vorul la u i.. Mama î i puse o broboad pe cap i ie i în strad . Intru în convoi i pornesc dup sicriu. dînd s coboare c tre el. poarta se-n-chisese. fa de tovar i ... care edea întins pe divan... Jos. care-i zîmbea. Ochii îi erau împ ienjeni i. M-am învîrtit ce m-am învîrtit. V d c trece o înmormîntare . ridicînd din umeri. ² V rog.. ² Dumneata du-te la Egor. plin de n dejde.. ÄCînd voi intra în cas . Egor Ivanovici. c m r zbise i foamea. nu-mi r mînea decît s m întorc la închisoare.. ² Spune mai departe ! ² De-acolo m-am dus la muzeu. b iete ² zic ² cu mutra asta a ta. s mor de ciud i alta nu. adic te. rîdea domol. f cîndu-i semn cu mîna. dar gîndul nu -mi da pace defel : ce m fac. sc rpinîndu-se dup ceaf . se uit în jos i iar i v zu acela i chip ciupit. nete-zindu. domnul meu. ÄMi s-a n z rit !" î i spuse în sinea ei.. pia a. ² De! ² f cu Egor. plecînd în grab . Ii spio neaz i îi pîr te pe to i .i capul pe pern . oarecum stînjenit : ² Cînd ai baft . nu mai e chip de tr it de r ul lui ! Cînd s -a încins b taia.. nu le spusesem nimic..

² Bine-a i face dac mi-a i da ceva de mîncare. î i duse cu grab mîinile la piept i începu s se frece cu mi c ri domoale. începu s . dragul meu. Egor le întîmpin cu glasul s u hîrîit: ² Eu îmi îndrept pa ii c tre str mo ii no tri cei din veac. ² Nu te speria. Netezindu. ² Aha !.² Dar de autorit i nu i-e mil deloc ? C i ele or ii. chipul palid i sprîncenele îmbinate la r d cina nasului. Cînd intrar în odaie. poate. b tu în u i. ² Da' s l s m gluma ! Trebuie 269 s . De data asta u a se deschise i în prag se ivi o femeie înalt . Egor Ivanovici ! ² spuse Ni-kolai. spune-i s vin aici i s . O s . împietrit. s n tos.. privind cu îngrijorare fa a bolnavului. nici o urm de zîmbet. st culcat. Pavel e bine.i ce neobr zare ! A a fiind. pe urm ie i în sal i bate la u a a doua din stînga. ² Ei. întreab -l ce mai face Pavel ! Hai. A tept pu in i b tu din nou.. g se te-i un ascunzi . ia vezi.i mîneca mototolit a bluzei. Apoi ie i. El discut în numele nostru cu autorit ile i. iar în ochi nu avea 271 nici o sclipire. ² Se în bu i. ² Maic . tot trebuie s m duc la spital ? ² întreb Egor. Este un fel de staroste al nostru. chiar tot! ² se împotrivi Nikolai. z u ! ² se rug deodat Nikolai. c i-a.. mi c ri domoale. ² Vin îndat ! ² primi mama r spuns prin u a închis . l sînd capul în jos. înso it de Nikolai. nu te inai codi ! Pe fa a lui Vesov cikov se ivi un zîmbet larg.. ² S mergem. Cînd vorbea. Mamei nu-i pl cu înf i area ei.. p rea c vrea s -i in pe to i ceilal i departe de dînsa... ² Ei.. ² Te-ai betegit r u. ² Eu am s m întorc îndat . ² i acolo ? O. o întreb : ² Se simte r u ? ² Da.. numai ochii îi sclipeau vioi i veseli. parc trebuie s m roage. ² Ei m icu .. întreab -l. doamne ! ² Las prostiile... Toat lumea îl respect . Femeia d du din cap i.îng duit s plece de la închisoare f r voia direc iei. dar te cunosc! ² zise ‡femeia. ² Cine-i ? ² întreb un glas din odaie. ea întreb cu o voce aspr : 270 ² Ce dore ti dumneata ? ² M-a trimis Egor Ivanovici. ² Dar am s r mîn i eu cu dumneata. e o bucat de pîine acolo. c n-o s fie prea mult. Liudmila Vasilievna. ² Bun seara ! E a a de întuneric aici. c mi-e tare foame.. iar dup aceea. Mama se uit la ea i. femeia îndreptase p tura pe pieptul bolnavului. Vlasova asculta dînd din cap. . In timp ce vorbea. i.i deschid o femeie. tot a a de îngrijorate ! ² spuse Egor.i fr mînte buzele.i aduse aminte c o v zuse de cîteva ori la Nikolai. S mergem ! O. cu ochelari.. trebuia s trimi i dup mine îndat ce-au venit dumnealor ! i v d c nu i-ai luat doctoria in dou rînduri.. Ce-i neglijen a asta ? Hai cu mine. lipsit de expresie. cercetînd cu o privire îngrijorat c m ru a aceea. dar în acela i timp se uita cu coada ochiului la chipul vîn t i supt al lui Egor. Mama oft .. ² Vra s zic . Te-a rugat s aduci ceva de mîncare. Mama ie i. închipuie te. r spunse cu glas aspru : ² Egor. d -i mai întîi ceva de mîncare. ² Din partea lui Egor Ivanovici ! ² r spunse mama încet. de parc ar fi mestecat aerul... cu urechea a intit la lini tea din untru. aduc tot ce are de mîncare. ² urm ea. Cît despre b rbatul acesta. ÄTo i sînt de-ai no tri !" se gîndi dînsa. p rea cu des vîr ire stins . în general. Femeia o pofti s treac înainte i. p ind în urma mamei. Dac a putea s m scol.. îl privise cu luare aminte pe Nikolai i m surase din ochi doctoria din sticlu . se gîndi cu triste e la Egor : ÄE pe moarte". el comand . deschizînd gura. afl .i g sim un ascunzi i treaba asta nu-i chiar a a de u oar . tovar e ! Dintr-o clip -n alta trebuie s soseasc cei de la spital ca s -l ia pe Egor. line. ² Asta m prive te personal ! ² r spunse Egor. pe raft. de i e foarte pl cut . Avea un glas lini tit i coborît. Dumneata dâ-i lui Egor o lingur din doctoria asta i nu-l mai l sa s vorbeasc . atît de strimt .. ² V roag s veni i pîn la el. parc poruncea.

Pl cerea de a tr i trage dup sine îndatorirea de a muri. Tîrgu-ind hainele. Trebuie s te duci s -i cau i ni te haine.. e specialitatea ei. El d du din cap... nez rind nici un asemenea chip. încît s r mîi pe ling dînsa.. iar eî nu-i prea iste . e cît se poate de firesc.. P cat c nu-i aici Sofia.. la .. dar autoritar. s n-ai nici o îndoial ! O s te certe neap rat! Pe to i ne ceart în-tr-una. iar dup cî iva pa i. de-abi'a mf cînd din buze. are s vin cucoana aceea i are s m certe.. încet: ² Nu vrei s taci pu in.. N-ar fi r u s rînduim lucrurile a a.. Liudmila o privi int cu ochii ei întuneca i i o întreb : ² Vrei s -l veghem pe rînd ? Da ? Bine ! î acum pleac mai degrab . ve nic la pîn-d ... înv ase s -i deosebeasc aproape f r gre pe agen i în mul imea de pe strad . cu sclipirea lor vinovat . începu s istoriseasc via a vecinei lui.i ia urma vreun agent! ² adaose femeia încet. Bolnavul închise ochii. vorbind domol. Alama îi puse mina pe cap i îl îndemn din nou. fa a îi era mai blînd . .. Ii cuno tea îndat dup str duin a pe care i-o d deau ca s par c trec nep s tori. Luînd-o de bra cu blînde e. 18 Tulburat de aceast m rturisire. Mama î i l s capul în jos . m icu ! Cu ce am s m aleg. ² r spunse mama. închizînd cu grij u a. punindu. Dup ce înghi i doctoria. dup ce trecur pragul. suspinînd. cu neputin de ascuns. ² Noaptea e mai r u pe str zi. Cu cel lalt ochi privea chipul mamei. A\inunat femeie.. Cred c pe lumea cealalt nu sînt oameni atît de buni ca pe lumea asta. îi spuse in oapt : ² Iart -m c te-am luat de lîng el. mama î i d du seama c Egor o nec jea înadins i. Cînd i se d dea cîte o îns rcinare..i broboada pe umeri. Ridicînd mîinile. spunînd birjarului s-o duc în pia .. ² Nu e cucoan .. dup încordarea crispat care se sim ea în mi c rile lor voit libere. buzele îi tremurau . ca s .² Ce femeie de treab ! ² zise Egor. nu f r oarecare mîndrie. Cînd ie i din curte se opri o clip .. i s i le aduci încoace. Mama îl întrerupse cu îngrijorare : ² Ia seama... dac n-am s vorbesc ? Am s -mi prelungesc agonia cu cîteva secunde .. tot am s mor. î i zise plin de nelini te : ÄE pe moarte." Liudmila se întoarse i. 272 i. se tocmi crunt cu vînz torii. cu un ochi pe jum tate închis : ² Fie c-am s vorbesc. iar pleoapele i se l sar obosite peste ochi.. un suflet minunat! C-o s te certe.. în acela i timp. o porni f r grab pe strad . e o revolu ionar . ² Vine mîine ! ² o în tiin a Vlasova.i potriveasc broboada i. tu ind. dar nu are voie s vorbeasc . ² Pot s vin s te v d la spital ? ² îl întreb mama. o mil sfî ietoare îi umplu ochit de lacrimi.. Eu tot mai sper. în schimb am s pierd pl cerea de a sta de vorb cu un om de inim . dup expresia de oboseal i plictiseal pe care i-o luau i mai ales dup ochii v dit nelini ti i care împungeau parc în toate p r ile. Egor rîse r gu it. Ochii îi zîmbeau. Egor urm ... c te-am l sat s vorbe ti. ' ntreb preocupat : ² Cum crezi c-ar trebui s se îmbrace ? ² Oricum ! Are s plece noaptea. era st pînit de dorin a puternic de a o îndeplini cît mai degrab i cît mai bine i nu se mai gîndea decît la ceea ce avea de f cut. pnvindu-i fa a asudat i învine it . e lume mai pu in ... fie c nu. ² Am eu grij . ascultindu. o tovar .. în timp ce buzele i se destindeau încet într-un zîmbet.. ² Nu mai vorbi! Ia mai bine doctoria!. degetele-i trosnir . iscodi tot înconjurul cu priviri furi ate. î i strînse inimile urra într-alta.... îi spuse niamei : ² Prietenul dumitale trebuie s se deghizeze i s plece cît mai repede de aici. supravegherea e mai mare. mama abia în-g im : ² De ce vorbe ti a a ? ² Fii cu ochii în patru s nu. De data aceasta. ² îl rug cu blînde e mama. î i frec ap sat tîmplele . lu o tr sur . ² Nu-i nimic. pentru c se obose te peste m sur .. l sînd sprîncenele în jos.. De aceea i acum. nu ?. Pelagheia Nilovna.. ea se pricepe s ascund oamenii..i parc horc itul din piept i urm cu înd r tnicie : ² N-are nici un rost s tac.

. ² La spital ? îndreptîndu. luminoas i curat . am s m culc dup ce vei pleca. scoase limba.i me274 reu p l ria care-i c dea pe nas. rece i o triste e mohorît . uierînd hîrîit. v zîndu-l pe Nikolai cum mergea. inînd ochii închi i. Nikolai o întîmpin plin de îngrijorare: ² tii. adaose cu glas tremurat : ² Da. La marginea ora ului. se lini ti deodat . în frunzi ul întunecat i pr fuit sclipeau pete aurii ² semne reci ale toamnei care se apropia. chipurile.i îmbrace jacheta i apoi. Nikolai pe cel lalt.. care nu mai voiau parc s i se supun . L-a i rostuit pe Vesov cikov ? ² Da.. bineîn eles. Prin fereastra înalt se uitau înl untru coroanele stufoase ale teilor . din piept îi ie eau suspine giliite. care. strîmbîndu-i fa a lat . Egor ! ² îl întrerupse doctorul cu un glas sub irel. Ia i pachetul acesta.i acelea i m suri de prevedere. te rog. cu un zîmbet de Îng duin .. ² N-are voie s citeasc ! ² spuse doctorul. ² . pe chipul umflat. iar nelini tea înfrigurat a lui Nikolai îi stîrnise o ap s toare presim ire a dramei ce avea s se întîmple. î i tergea necontenit fruntea. Liudmila a iost pe aici i te roag s te duci pe la dînsa. într-adev r. Mama era mul umit . Nilovna ! Bun ziua ! Ce-ai adus acolo ? ² C r i. Mama încuviin din cap. cînd o v zu.. i. Alama îl cuno tea bine pe doctor . dînsa pe un trotuar. ² gr i Egor nemi cat. Mama î i lu r mas bun de la Vesov cikov. pe o uli pustie le ie i în cale Sa enka. ÄIar Pa a st la închisoare. ² Las prostiile. numai ochii. Egor se simte tare r u. ² Moartea vine c tre mine încet. dar în acela i timp îi venea i s rîd .. Nikolai o ajut s . sprijinit d? un morman de perne albe i rîzînd r gu it. Respira greu ..... Mama era ame it de osteneal . Dar cînd intr în camera de spital. Pot s m culc ? ² întreb el.. totul a mers bine. iar dup aceea a trebuit s -l înso easc pe Nikolai pîn la marginea ora ului. ² Afl .. priveau senini..i ochelarii cu o mi care nervoas a mîinilor. i-a l sat cu totul nep s tori pe vînz tori. Din pere ii albi ai od i ei se desprindea o înv luire uscat . 18* 276 Doctorul l s cu b gare de seam mina lui Egor pe genunchi. ÄMoare !" î i spunea dînsa i gîndul acesta întunecat i se înfipsese parc în minte. dar dînsei i-a pl cut grozav . Mergeau pe aceea i strad . pip i cu degetele fa a umflat a bolnavului. R mase în prag zîmbind i luînd aminte la bolnavul care îl nec jea pe doctor : ² Un tratament medical e ca o reform de durai . ² Atunci. uscat . Obrajii tumefia i îi în epeniser într-o stranie imobilitate.i anevoie manile grele. ² S nu-l la i. înfunda i adînc.. împiedicîndu-se la tot pasul în poalele lungi ale paltonului c r miziu i îndreptîndu. la spital. lui Nikolai i-l chema Ivan Danilovici. ciupindu. toate tr s turile i se mistuiser sub aceast masc prevestitoare a mor ii.. Doctorul se întoarse : ² A. sînt du manul reformelor. va trimite poate agen i la pia . fiindc -i face r u. strîngîndu-i mîna în mîna lui cald . ² Nu se poate ! ² r spunse scurt doctorul. . broboane de sudoare îi acopereau fa a . i cînd îl v zu pe Egor în pat. L-au dus la spital. Scornitura. mic .. se ridic de pe scaun i. Doctorul se dep rta cu pa i iu i. plin de bun tate . Egor î i l s capul în piept. mama s-a întors acas la Egor. m run i. era unul dm tovar ii cei mai apropia i ai. nu era lun s nu. prea cinstit tiin . aceasta. în care se sim ea îngrijorarea. de vorb cu el.suduindu-! pe be ivanul de b rbatu-s u care. i Andriu a a ijderea !" î i spunea dînsa cu mîhuire.. c-ani obosit. Ea veni lîng Egor.i schimbe hainele. ² Or eu. cu capul în jos. f r nici un chef.i ingîn-durat barba. b nuind c Nikolai va c uta s . ² Vrea cu orice pre s m tîmpesc ! ² se lamenta Egor. dînd scurt din cap i porni c tre cas .i dea oalele pe b utur . pe drum se gîndise c poli ia. ² Am s vin i eu s -l v d pe Egor. închise ochii i amu i .. mi se pare. fiind revolu ionar. ridicîndu. Nilovna ! Potrive te-i pernele i nu sta. Luîndu. numai degetele îi frem tau u or.

Deschise gura larg. 277 Ascultînd cu încordare respira ia bolnavului. ² Taci. tres ri. chipurile. i urm a vorbi. Mama lu mîinile mortului i i le împreun pe piept. ² r spunse i el tot a a de-încet.. dar asta nu-i aduce nici o mîngîiere".. 278. mîngîindu-i u or inîna. un pic de mil . ÄA a este.i privesc fa a ! M întreb : cum ai s sfîr e ti. coroanele teilor st teau ca ii iste nori înc rca i de ploaie.ciudat i sumbr necliritire. cu ochii neclinti i care acum p reau enormi i aveau o str lucire stranie. .i fa a cu palmele. Deodat . cu o mi care convulsiv a gîtului. Egor tres ri. Cu toate acestea. închisoarea e un lucru dezgust tor. în ochii holba i. r mînînd t cut. ² Mi-e tare r u ! ² opti Egor. ca pe to i. se îndrept c tre Liudmila i. înalt .. ² r spunse dinsa. dar. alergînd c tre el. Se auzi un fo net. dreapt ..i lacrimile. ² Se-n elege... î i sprijini coatele pe fereastr i. tergîndu. înve mîntat în negru. privindu-i fa a..Pesemne 276 c -i este totu i mil de mine. care venea dinspre u . Liudmila se dep rta încet de pat. ar fi vrut s -i spun mama. privind în gol. scoase un geam t în bu it. î i aminti mama f r s vrea vorba pe care i*o spunea odinioar Andrei i oft din adînc. pe care Vlasova nu i-o cuno tea : ² A murit. boarea rece îi'ap sa pleoapele. acoperindu. doborît parc de o lovitur în cre tet. Se încovoie. apoi r mase cîteva clipe nemi cat . horc it a bolnavului. cuprins de o triste e rece. am adormit! ‡² spuse mama încet. Ca s spun cinstit. s nu mai po i munci. nu mai avu putere s -i spun nimic. In a teptarea trist a c derii nop ii. ² Ce-i ? ² strig Liudmila. Prin geam se furi au umbrele înser rii. O de tept un zgomot u or. aplecîndu-se. zguduit din tot trupul i. cu ochii închi i. ² Cearc s dormi! ² îl îndemn mama. pentru c am fost. atunci n-ai pentru ce s mai tr ie ti i e chiar stupid s mai tr ie ti. cînd îl v zu pe Egor cu ochii deschi i.. totul p rea ciudat i ters. In cadrul ferestrei. Cînd ajungi. ² Iart -m i tu. ² Ai r bdare. un b iat de treab . Egor Ivanovici ! ² îl rug marna. începu a spune în oapt . Femeia se întoarse încet c tre mama : ochii stin i se c scar peste m sur .i duse mina la piept. o mîngîie u or pe p rul ei des. am stat împreun prin închisori. simplu... am s tac îndat . în l capul i întinse mîna. ² Poate c-are s . Se sim ea foarte obosit dup alerg tura de peste zi i-i era foame. urmat de glasul Liudmilei : ² Stau pe întuneric i vorbesc în oapt . O zvîcnire scurt îi zgudui u or trupul. închisoarea i toate celelalte groz vii! Nu te temi de închisoare ? ‡² Nu. In mijlocul înc perii st tea Liudmila. Mama i-o lu încet i se uit la el.i fie mai bine. taci. a ipi.. se l s f r putere în genunchi. îns . Egor î i azvîrli capul pe spate i spuse cu glas tare : ² Nu mai pot ² s-a sfîr it !. Acolo m-am nenorocit de-am ajuns în halul sta. se opri la fereastr i. umplea camera i se c ra neputincioas de-a lungul pere ilor albi. cu buze tremu-rînde : ² Am fost împreun în surghiun. ² A fi putut s mai lucrez. Fa a bolnavului c p tase o culoare p mîntie. capul îi c zu f r putere pe um r i. Unde o ii comutatorul ? O lumin alb . oare ? ² i m gîndesc cu triste e c te a teapt i pe dumneata..Cîteodat nu mai . tdtul amor ise într-o . se uit în jur.. ² Iart -m .. ² Dragul de el ! ² zise mama în oapt . rostind anevoie cuvintele i fâcînd lungi pauze între ele : ² Ce bine-mi pare c ai venit între noi ! Tare-mi place s . m icu . spuse cu o voce ciudat de r sun toare. ÄPoate c n-ai s mori". neprietenoas . El se uita la mama. îi îndrept pe pern capul.. deodat . r suflînd din ce în ce mai greu. se rev rs deodat în tot cuprinsul camerei. oapta monoton . care coborîser lîng p mîni i te uimeau prin mîhnita lor întunecime....i r suflarea. ridieîndu-se în picioare. care i se p ru ciudat de greu . se r sfrînse f r via lumina rece a becului de deasupra patului. n-a vrea s mor. apoi. inîndu.

Liudmila o lu de bra pe mama i se lipi de um rul ei.... chiar cînd era singur i obosit. clipind m runt. pa i gr bi i. Liudmila î i l s capul pe pat. trist.. f r s . care o în bu eau. s se st pîneasc .. cl tinîndu-se u or pe picioare i frecîndu-se pe frunte. mama avu de f cut tot felul de alerg turi ca s preg teasc cele de trebuin pentru înniormîntare. la picioarele lui Egor. Eu cum am s mor oare ?". toat via a !. ² înc unul ! ² spuse el cu glas în bu it. cu-capui sprijinit în piept... acum era tras . se uita la grupul pe care-l alc tuiau în ungherul od ii. gîfîia trudit vuietul ora ului la ceasul acela tîrziu . glasul lui sonor.. dar cum tia el s lupte împotriv -îe ! Dac-ai ti ce tovar minunat a fost! Ducea o via grea. trebuia s se întîmple. stînd la fereastr ... ÄTrebuie s m gr besc !" î i spunea dînsa i. plîngînd f r lacrimi: ² El îns era totdeauna voios.. afundînd bolta cerului în nem rginit.i aminti de lacrimile ei cump tate.. prietenos. cel pu in de acum ase luni. XJ A doua zi. se aplec i. strîn i unul lîrig altul. s 279 g seasc o mîngîiere deosebit . Ar fi vrut. Mama plîngea t cut . f r ov ire. s rutîn-du-i mîna. cu privirile a intite în bezna nop ii. mul i î i pierdeau curajul. cald . totdeauna glumea i rîdea. î i mul umesc din toat inima. Liudmila începu s tremure . ajiro-piindu.. Afar . urm în oapt . blajin. Adio !. Un hohot de plîns o în bu i.. iu ind pasul. n-a cerut nimic în schimb. dar moare u or. nu tia nici dînsa pentru ce. oapte întristate.. cînd se a ez la ceai dimpreun cu Nikolai i cu Sofia. veni Sa enka vesel i .. Ivan Danilovici intr ca totdeauna gr bit. iar în spatele lor ² Egor cu ochii lui f r via i... Apoi i-o închipui pe Liudmila al turi de doctor. cele dou femei ling patul pe care z cea mortul. Cu trupul zguduit de hohotele de plîns. ÄNici nu tie s plîng . ² Era de a teptat : cu o inim ca a lui. s -i vorbeasc despre Egor în cuvinte pline de iubire i triste e. gemete. se înclin în fa a lui Egor i se îndrept spre u :. c utînd s -i încurajeze pe cei slabi. dar nimeni nu l-a auzit vreodat plîngîn-du-se ! I-am fost cea mai apropiat prieten .. oft adînc. ochii adormi i.. dar îl învinse. porni mai repede înainte. zorit de un sim -mînt nel murit. Ii privea printre lacrimi ia a care.. în Siberia. nici mîngîieri. privirea lui vioaie i gîndtirile lui despre via . ² Da.. priveau fa a posomorit a acelei nop i de toamn . In strad se gîndi la Liudmila i. 28Q Mama se sim i <fe prisos între ei. î i desprinse u or bra ul din mîna femeii. î i tergea ochelarii. cu lacrimi îmbel ugate. datorez mult inimii lui...t P ind încet pe uli . supt . stelele sclipeau viu. lipsa de ocupa ie îi demoralizeaz pe oameni. care veneau din s lile spitalului. iubitul meu tovar . Pe culoar r t ceau zgomote speriate i în bu ite. dar se opri brusc în mijlocul camerei. pe care încremenise parc o fluturare de zîm-bet. st -pînit de un îndemn l untric.i cuvintele din urin ale lui Egor. Adio ! Am s lucrez dup pilda ta : f r odihn . Acolo.i de obrazul mamei fa a îmblînzit i întinerit de un sim mînt duios i trist. îi veneau în gînd glumele lui. Nu-i r spunse nimeni . Peste crestele întunecate ale copacilor. cuprins de o mil ap s toare fa de oameni.i b rb te te suferin ele. Era bun. se apropie de Egor... ascunzîndu. dar hot rîf. Doctorul. buzele vinete. s încerce s aline durerea Liudniilei.. Cei trei st teau t cu i i nemi ca i la fereastr . în lini tea nop ii. iar seara.i întoarc fa a. te apuca dezgustul. Dup cîteva clipe to i trei erau la geam i.. în camera aceea alb i prea puternic luminat . Liudmila se apropie de Egor. rosti încet i trist: ² Dragul meu. cu pleoapele întredeschise.." Atfvintindu.. î i chinuia b rbu a între degetele-i agere i. îi strînse mîna i se trase deoparte.. îi stric . iar mintea lui mi-a dat tot ce putea s -mi dea. ² Pleci ? ² o întreb doctorul. oft adînc. Liudmila se ridic . ÄOmul bun tr ie te greu.puteai s înduri via a aceea. se duse la fereastr i o deschise. cu pa i m run i : intr . Deodat . Cu spatele rezemat de perete. prea puternic i de o lini te for at se frînse. Era lini te i lumina era dureros de puternic . chinuit . s ritor. pe fa i se prelingeau lacrimi.. treze te în ei porniri rele.. cu o mi care repezit î i vîrî mîiin'le în buzunar i întreb tare. nervos: ² De mult ?. o adiere rece le r corea obrajii i le" flutura uvi ele de p r. nici vreo îngrijire deosebit .

f r a..i p rul cu mi c ri domoale. i-a aflat rostul lui în via . care nu poate fi redat în cuvinte ! Acum e uimitor de simplu. Vlasova asculta ceea ce spunea Sa a i se bucura v zînd c fa a ei. Moart este gura lui. ² Da ! ‡² r spunse Sa a. tovar i. dar eu cred. zîmbitoare. nu le sim im îndeajuns. Vorbea încet. poate. în nemurirea oamenilor cinsti i. dar cuvîntul s u va tr i pururea în inimile celor vii ! Tulburat . ca i inima din piept. i mi se pare c prea ne pripim s spunem despre un om. dar zîm-betul acesta nu izbutea s z g zuiasc vîlv taia acelei nest pînite bucurii pe care to i i-o citeau limpede în ochi. mai profund. B tînd îngîndurat cu degetul în mas . tristul lor drept de a.. . st pînea gîn-direa revolu ionar ca un mare maestru. Poate c sîntem prea zgîrci i în manifestarea sim mintelor noastre. acum era blînd . cu o înd r tnicie insuportabil . ‡² Ce om minunat. îndreptîndu.. fericit . î i cunoa te puterile. ² Acum îns a început s spun Ätovar i" ! Ar trebui s -l auzi i cum roste te cuvîntul acesta ! Cu o dragoste sfioas . dup cum i se p ru mamei. eu ! Era ceva grosolan i enervant în acest fel de a fi al s u.. a murit ? Ce a murit ? A murit oare respectul meu pentru Egor. în nemurirea celor c rora le datorez fericirea de a tr i aceast via minunat . tie ce-i lipse te. Obrajii îi ardeau ca focul. care m umple de bucurie i care m încînt prin complexitatea.. mi se p rea prea înapoiat. Cu cît simplitate i vigoare zugr vea întotdeauna tabloul minciunii. Mocnea în el. ei î i ap rau. izbucnind într-un rîs fericit. poate c tr im prea mult cu cugetul i aceasta ne diformeaz întrucîtva .i da seama. Apoi î i l s capul în piept i t cu. ele nu vor muri niciodat . se a ez din nou. . i cum tia s lucreze ! Era un artist al revolu iei. De altfel a a i era. ² A murit ? ² întreb cu glas tare dup un r stimp. cald . to i r maser .i tovar ii.. o înver unare oarb împotriva oricui . ² Da ? Se poate ! ² r spunse ea. în adîncul sufletului ei. Mama o privi cu o dojana mut în ochi. eu. In acela i timp îns . ului i i orbi i. dragostea mea pentru acest tovar . Niko-lai zise : ² E ti de nerecunoscut ast zi. întrucît m prive te.. ² i uite c a murit! ² spuse Sofia cu glas ap sat. înainte nu prea îmi pl cea. ca-n fa a unui foc. întreaga ei f ptur era însufle it de o mare speran .judecind i cînt rind lucrurile. Sa a zîmbi i iar i îi cuprinse pe rînd cu privirea ei luminoas . se situa totdeauna în centrul oric rei probleme i-f d dea înainte. dar lucrul ce! mai însemnat este c s-a n scut în el sirn mîntul adev ratei tov r ii. ceea ce spun. prin diversitatea fenomenelor i prin necontenita cre tere a ideilor care-mi sînt tot atît de scumpe. Sa a.. ochii îi str luceau de bucurie i. de obicei aspr .. încol ea un gînd de gelozie : . care a izbucnit pe nea teptate în 2JS1 noapte. iar Sofia îi spuse. privindu. al asupririi i al nedrept ii în multiplele ei aspecte. privind-o st ruitor.g l gioas ca niciodat . undeva. în stare latent . Äa murit". Sa a î i trecu scurt privirea întreb toare pe fe ele lor i se încrunt . sincer i plin de dorin a de a lucra.. ² Nu l-am v zut decît zîmbind i glumind.. ² i cred c una foarte mare ! Am stat de vorb toat noaptea cu Vesov cikov. brutal i înveninat : eu. smulgîndu-se din t cere i rotindu.i tr i durerea pîn la cap t. cu un zîmbet trist în ochi. dînd din cap. nu-i a a ? ² exclam Sa a. vrînd parc s -i aduc aminte : ² Vorbeam tocmai despre Egor Ivanovici. Voio ia ei zgomotoas n v li strident i disonant în mijlocul amintirilor pline de mîhnire pentru cel care se stinsese . c utînd s-o aduc i pe fat în aceea i stare sufleteasc . ² Ai avut ast zi vreo bucurie ? ² o întreb Sofia zîmbind. i cum nu voiau defel s . ² Ce-nseamn . cu ochii împ ienjeni i : ² E o prostie..i p r seasc adînca lor mîhnire pentru tovar ul care murise i s se lase cuceri i de sim mîntul de bucurie pe care-l adusese cu sine Sa a. î i sprijini coatele pe mas i urm cu glas mai sc zut. poate c . prea necioplit. dar a c rei cauz nici unul n-o în elegea.i iar i privirea cutez toare pe fe ele lor. a murit amintirea str daniilor creierului s u ? A murit tot ce a gîndit i a produs mintea lui ? Au pierit sentimentele pe care lea trezit el în inima mea ? S-a pr bu it în mintea i în inima mea imaginea acestui 282 ora cinstit i curajos a a cum l-am cunoscut totdeauna i a a cum mi-am f urit-o eu ? Au murit toate acestea ? Eu tiu c .

dac privi i astfel. Mama-i zîmbi i. dar Nikolai o întrerupse.. ² i ti i ce încearc s m conving ? C . în eleg. ÄDra-ga de ea !" se gîndj mama. Fata î i sume i deodat capul i se uit cu .. în l îrjd sprinceana. se aplec i o mîngîie u or pe cre tet. cred c nu pot s existe dou p reri. strîngînd gr bit i t cut mîinile celorlal i. ² R. ² O.. ² N-am s particip la nici o discu ie în privin a asta. gata s izbucneasc în plîns. Sa a încrunt sprîncenele. neg sind cuvîntul pe care ar fi vrut s i-l spun . Va trebui s -i strecori un bile el. oft cu mîhnire.. se uita la Sofia cu ochi dojenitori. trebuie s tim dac tovar ii din închisoare vor s evadeze. asa ? ² o întreb Sofia cu viclenie. .kle i de mine. Fata îi prinse mîna i. trebuie s tim. în elegi. tiu eu cum s i-l strecor. cercetînd-o din ochi. Da ! i sus ine ‡c e ioarte u or i foarte simplu. iar dînsa ar fi dorit din tot sufletul s -i aud vorbind despre posibilitatea evad rii ! ² Trebuie s -l v d pe Vesov cikov! ² zise Sofia. Nilovna.. ² urm .. fa a i se în spri. t cu. ² Cum s nu vrea ! ² spuse mama oftînd. pnvindo cu bun tate. Sofia î i l s mîinile pe umerii mamei i. cum r inîn-e ?.. Sofia se a ez lîng Sa a. dar cu un zimbet fericit pe buze i împiedicîndu-se oarecum în vorb : ² Dac lucrurile stau într-adev r a a cum spune el.. preocupat i grav : ² Daca evadarea este cu putin . apoi r spunse cu glas adine.. iar glasul îi sun rece.. care sp la ce tile.. ². o cuprinse de umeri i... în eleg ! ² r spunse mama cu grab . arunc chibritul undeva într-un ungher.. Mama se apropie de Sa a. ie i sub iratic i dreapt .. nu mai are pre .i fa a îmbujorat . Sofia se a ez la pian i începu s cînte o melodie trist . pu intic fericire nu stric nim nui !.. Iar cînd e prea mult . doamne ! M car o zi de i-a vedea împreun ! ² strig mama. st pînindu. ² Numai c greu -po i g si oameni care s se dea mul umi i doar cu un pic de fericire. trebuie s punem la cale evadarea lor. Sa a încrunt sprîncenele i... îi spuse zîmbind : ² E ti tare nostim !. o privi sfios în ochi. 285 ² în eleg..... ² spuse încet Nikolai.zîmbind. ² Dar nu prea-mi vine a crede c e cu putin a a ceva. Mama î i spuse în sinea ei. cu pasul mai hot rît ca alt dat . -² I i comunic eu mîine.. t cu o clip . To i t ceau. ² Dup cum s-a hot rît. cu o mi care larg .Sa a. Sofia în l capul i întreb cu vioiciune : ² Dumneata ce crezi. c întrebarea aceasta n-avea nici un rost i era jignitoare pentru fat . 284 ² Am s m dau la o parte ! ² exclam Sa a. ² Am plecat ! ² zise Sa a i. le spuse cu glas inîlintt. Ro i toat si. Sofia zîmbi i -ea. M crede i direct interesata ? ² 'Da' de ce. are s lucreze ca ze ar la tipografia cea nou .. ² Cum de te-ai putut gîndi. i-i spuse : ² Dumneata te duci poirnîine s -l vezi pe Pavei. Sa a l s capul în jos." ² Nu se gînde te decît la tovar ii lui. oft i... înainte de toate îns .. întreb zîmbind : ² Ai vrea. Aprinzînd o igar ... ² Da. ² urm Sofia. ² Nu mai vorbi a a.asprime la ei. cînd i unde îl po i vedea ! ² îi r spunse Sa a încet. leg nînd-o u or. Nikolai veni lîng mama. ² zise Nikolai lini tit. cu scaun cu tot.. mi se pare c am spus o nerozie. Pîn atunci îns are s stea la p durar. cu fa a paJid i fulgerîndu-i âm ochi. Sofia se uit la frate-s u i. trebuie s încerc m ! E datoria noastr !. ridieîndu. Sa a ? E o idee minunat ! Cea ca din mîna mamei începu s tremure. ² Da. . l sîndu-se pe speteaza scaunului...:Dar cu Pa a. ² El ce are s fac acum ? ² întreb Sofia. pliin-bîndu-se prin odaie. ridieîndu-se i venind lîng ea. iar Nikolai prinse a "ride încetinel. ca de obicei.i neastîmp rul. s ai o asemenea nor ?....

. Adio.. In fruntea mul imii se vedea capacul sicriului. aproape de loc. înconjurat de mul imea împînzit care sporise pe nesim ite. umplînd toat uli a. iscodind fe ele oamenilor cu priviri pe care mama le cuno tea atît de bine. taie-le ! Se auzi z ng nitul unei s bii scoase din teac . î i b teau joc de st pînirea.i mai st pîni mînia. acoperit de coroane cu panglici ro ii.i ascund revolta. ² Nu cînta i! ² strig cineva. nu se mai auzea de- . înt rîtate. ² Jos violen a ! ² strig un glas tineresc. pe margini p eau poli i tii pede tri.. In jur mi unau agen ii.. aruncîndu-le sub picioarele oamenilor. dînd din mîini. Agen ii cu îndr zneala lor. pe obrajii unei femei se prelingeau lacrimi de obid . în mers leg nat. In mul imea aceea se afla i mama . Temîndu-se de o ciocnire. pier-zîndu-se stingher în larma înv lm elii. Mama mergea pe trotuar i nu putea s vad sicriul. începur s cînte.. adulmecînd cu b gare de seam . dou voci frumoase. în urma lui d dur n val solda ii. unii f ceau glume.. vreo cîteva zeci de b rba i i îemei se adunaser la poarta spitalului. fr mîntîndu-se i îmbulzindu-se în jurul lui.i dovedi puterea în orice clip . Cu inima plin de am r ciune. acoperind larma mul imii : ² L sa i-ne s -l petrecem pe ultimul s u drum pe acest tovar al nostru.i în minte chipuri i gesturi caracteristice. care se afla lîng dînsa si-i spuse cu mînie : ² Ce-nseamn asta ? Nu-i las nici m car s . duios i trist.. Prin fa a ochilor mamei se iveau i piereau îndat chipuri palide. mama spuse cu grab c tre cei din dreapta i din stînga ei: ² L sa i-i în plata domnului ! Dac -i pîn într-a-tîta. Mama închise ochii. spunîndu-i ceva.. iar al ii. capacul sicriului se leg na deasupra mul imii. a a cum vor ? înver unarea cre tea . se n pusti în mul ime . cu capetele în piept. glasurile sc zur . Cîntecul de jale conteni ... 2&1 Deodat -se ridic o voce puternic i t ioas . plutind parc prin aer. plimbîndu.i privirea pe chipurile celor cunoscu i. vîntul flutura panglicile peste cre tetele i chipurile oamenilor i se auzea fo netul uscat i nervos al m t sii. poli i tii cu rînjetul lor de batjocur . Dar larma sc zu deodat . f r a. silindu-se s nu ia în seam jignirile ce li se aduceau. al i c l re i în uniforme cenu ii . pe care vîntul le spulbera de colo pîn colo. al ii priveau posomori i în p mînt. mama se întoarse c tre un fl c u îmbr cat s r c cios. încredin at c mul imea va izbucni în strig te cumplite. care se înfrico ase de ni te oameni ce naveau alt arm decît cuvîntul. a teptînd s se scoat sicriul tovar ului lor. oamenii morm iau i mîrîiau. ciulind urechea la orice vorb sau exclama ie. care s-a pr p dit din pricina voastr . ² Nu se cuvine! S t cem. Apoi.. în urma convoiului. înalt i ro u la fa . domnilor ! Strig tul r sun aspru i impresionant.i în-mormînteze un tovar de-al lor. ca ni te str ji. tr s turi i cuvinte. Ofi erul porunci cu glas r gu it: ² V rog s scoate i panglicile ! B rba i i femei îl încercuir strîns. cu mîna pe sabie i peste tot locul pîndeau nenum ra i agen i. Un cer alb strui privea din în l imi strada pavat cu piatr de caldarîm cenu ie i rotund 285 i pres rat peste tot locul cu frunze îng lbenite. tare pu ini! Iar muncitori. gata a. cu coroanele r v ite i jefuite . In aceea i clip to i b rba ii î i scoaser p l riile care fluturar deasupra capetelor ca un stol de p s ri stîrnit deodat . adio. pornir înainte i nu se mai auzi decît tîr titul pa ilor. îmbrîncind f r cru are oamenii i trop ind zgomotos cu cizmele lor grele. întip rindu. t cu i. veneau. cu musta a neagr . s scoat panglicile ! Ce putem face ?. tovar e. Un ofi er de poli ie. cu buze tremtirînde . dînsa î i spunea cu triste e : ÄSînte i pu ini.xn A doua zi diminea a. Cineva intona cu glas sub ire : Voi jertf a i c zut în lupt .." Poarta se deschise i.. pe trotuarul cel lalt st teau cu ochii a inti i asupra celor ce.i a teptau mortul un grup de poli i ti cu revolverele la centur . fu adus capacul co ciugului. Ca s . de o parte i de alta înaintau poli i tii c l ri.. înt rîtau deopotriv mul imea. ca ni te lupi încol i i. ² V rog s scoate i panglicile ! lakovlev.

scînduri i scurt turi. se urc pe mormanul de arin de ling groap . zbiera comenzi. se sprijini de o cruce i r mase cu ochii închi i. cutremurat de groaz . Larma vijelioas a mul imii dezl n uite o asurzea. Vîntul rece se înte ea.. groapa în care va fi înmormintaiâ pentru vecie puterea blestemat i asupritoare. doamne. ocolir îndelung pe c r rile înguste dintre morminte. cercetînd chipurile încruntate i adîncite într-o profund reculegere. grila-jurile mormintelor trosneau i pa i îmbulzi i r sunau înfundat pe p mîntul uscat. care se repezea asupra lor din toate p r ile. Strins înconjurat din toate p r ile. îmbr cîndu-i impresiile în cuvinte amare : ÄPu ini mai sînte i. iar deasupra capetelor se în l a chipul palid al tîn rului i vocea lui r suna cu putere peste larma glasurilor înfuriate : ² Tovar i ! De ce v irosi i puterile ?. cu bra ele întinse. . ² Da i-mi voie ! ² strig poli istul.i sfî ie inima. ÄAp i fire te.. r v indu-le p rul i hainele. In inima ei î i f cea loc cu st ruin un aspru i tulbur tor sim mînt de nepotrivire cu oamenii care-l petreceau pe Egor. sco înd un ip t. c tre cerul albastru. ² Numai cîteva cuvinte ! ² r spunse lini tit tîn rul.. pres rat cu nenum rate cruci mici i albe. cercînd astfel s . într-o a teptare încordat ." Dar nu voi s . mama nu mai putu s stea cu ochii închi i. cu capul gol.. între morminte. ² Tovar i! La mormîntul prietenului i înv torului nostru.. smulse din garduri c deau n prasnic asupra poli i tilor . mama î i sim ea sufletul înfiorat.i duc gîndul pîn la cap t i oft . ci c duceau la groap altceva. ca ecoul celui dintîi tunet. cu ochii a inti i la eful lor. se ridicau deasupra capetelor i coborau fulger tor. umplînd toat strada cu un vuiet uniiorm i în bu it. Aproape de dinsa. Mul imea se gr m di t cut lîng groap i acea t cere sumbr a atîtor oameni aduna i acolo. izbindu-i în piept i împletindu-se în picioarele lor. un glas r gu it. ce tia. vîntul i spaima îi t iau respira ia. poli i tii se n pustir asupra tîn rului care cuvîntase. se repezi înainte.. sub puterea c reia mama î i sim i inima zvîenind. cugeta dînsa. pîn cînd r zbir . Se sim ea stînjenit . cu sprincenele negre. S biile scoase din teac : luceau in v zduh albe i reci. între dou iruri de morminte. în vreme ce gîndul ei se rotea încet. el ridic mina i strig : ² Tr iasc libertatea ! Mama fu îmbrîncit înl turi .. 19 _ M. izvorul tuturor nenorocirilor din aceast ar ² autocra ia ! ² Aresta i-l ² strig poli istul. In aceea i clip se auzi glasul r gu it al ofi erului de poli ie : ² Domnilor. în sfîr it. Vîntul uiera i vîjîia printre cruci. cu care se deprinsese de îndelung vreme i de care nu se mai putea lipsi. n v lind în ochi. tot a a au s m înmormînteze ?" La cimitir. pe capacul sicriului tremurau jalnic florile strivite. Ti deschise i. Jsuse Hristoase ! Oare i pe mine. ÄOf. p mîntul i se cl tina sub picioare.cît trop itul hot rît al pa ilor pe caldarîm. Gorki ² Mama 289 Un tîn r cu fa a palid . ² V pun în vedere c HU ave i voie s ine i discursuri." P ea cu capul plecat i i se p rea c aceea nu era înmormîntarea lui Egor. Egqru ka nu credea în dumnezeu i .i u ureze inima. Toate acestea inur îndelung . dar glasul lui tu în bu it de o n valnic izbucnire de strig te : ² Jos autocra ia ! îmbrincind mul imea.. vestind 288 furtuna care este înc departe.. ceva care era atît de aproape de sufletul ei. iar apoi ² încremenind în a teptare. toat via a. într-un loc deschis.. Privind înmormîntarea aceea f r popi i f r cîn-t ri care s . care se ridica deasupra mui imii. poli i tii îl înconjuraser pe tîn rul cu plete mari i se ap rau împotriva 2yu mul imii. pe o potec îngust .nici ceilal i nu cred... s jur m c nu-i vom uita niciodat înv turile i c fiecare dintre noi va s pa f r odihn . ² Tovar i! ² începu cu voce puternic tîn rul cu sprîncene negre. Bastoane. strig tele oamenilor înc iera i se înv lm eau într-un vîrtef s lbatic.. voi.. era ca o prevestire de groaz . Fluier turile poli i tilor despicau v zduhul. femeile scoteau ipete ascu ite. aruncînd cu vr jm ie în obrazul oamenilor praful i gunoaiele de pe str zi. care a i trecut de partea drept ii. cu p rul lung. Poli i tii r m seser la pînd . înfrico at . cutre-niurînd v zduhul. îndurerat . a teptînd s primeasc vreo lovitur .

Mama îl cuprinse cu bra ele i-i trase capul pe piept. ² r spunse mama oftînd. Titovici. nu-i nimic. adic trei tinichigii. îi opti la ureche: 2S2 ² Acuma s taci ! ² i. scuipînd sînge : ² Nu li i ingrijorat . înjurînd i învîr-tind s biile deasupra capetelor. Liberîndu. teama " îi trecu . c nu m doare. Pe urm l-au arestat. încheie cu glas întret iat : ² Las' c-o s vede i voi ! V venim noi de hac. morm i mai departe. ² Via grea. cînd i-am tras una cu parul. v zu cîrnpul gol.. atras de o putere c reia nu i se putea împotrivi .... fer² Hai mai repede ! gîndu-i fala cu batista. dr gu ilor. a dat i el. b iatul îi spuse cu glas glume : ² Ce m tîr ti a a... dar nu mai avu putere s -?i desfac gura : mîna îi c zu moale pe genunchi. t cerea i pustietatea o lini tir .. deschizînd cu b gare de seam porti a... însîngerat . Mama sim ea îns c b iatul se cl tina. c lca din ce în ce mai nesigur.. vîrind mîna b iatului în mîna mamei. ² Unde te duci ? Au s te loveasc . ÎS" 291 îi spuse mama încef. aproape copilandru. oamenii plecau. întrebînd-o f r s a tepte r spuns : ² Sînt tinichigiu. au s sar asupra lui i au s -l omoare... în urma lor veneau poli i tii. o scutura un tremur de groaz .. cu p l ria dat pe ceaf . a urlat. Dar cînd. amenin înd cu pumnul plin de sînge.... în sfîr it. dar dumneata cine e ti ? Eram trei în cercul lui Egor Ivanovici. Acesta î i tergea fa a zdrobit .i leg fa a ! ² îi spuse mama.. întorcîndu-se c tre dînsa cu tui zîmbet plin de în elegere. ² Pleac . mama strecura priviri furi e în toate p r ile. iar cind degetele-i d deau de umezeala cald . Cople it di fric . Sofia r s ri lîng dînsa. mama lu o tr sur i. ² Nu-i nevoie. iar eu. I se p rea c de undeva. îi a teapt poli i tii gata s se n pusteasc i s -i loveasc . ² spuse repede Sofia i.. str duindu-se s alunge oamenii îmb ta i de niînie i-i auzi glasul dojenitor : ² A i înnebunit ? Lini ti i-v ! Mamei i se p ru c una din mîinile lui era înro it de sînge. Cînd vedea sînge o cuprindea mila. c v aresteaz ! . Cu toate acestea. Lep dînd scurt turile. de dup un col de strad . pe care se a ternea pînza cenu ie a amurgului de toamn . M-a p lit cu minerul s biei. du-l acas la noi ! Ia batista asta i leag -i fa a !.. Ce po i face ? . am dat i eu.i gura. f r b taie. fugi strivind : ² Pleca i mai repede.. lec ii de economie politic . ² Beat turt ..sînt buc t reas . în cîmp. unul cîte unul. murmurînd cu buze tremurînde : ² L sa i-m . in vreme ce mama p ea mereu înainte. E cizmar.. au s ias poli i tii.i tîn ru! birui. Mama îi leg în grab rana. fie-i sufletul ferice în împ r ia cerurilor ! Cu toate c nu cred în dumnezeu. Cînd intrar în ora . cu p rul r v it. îl duse pe r nit de-a lungul cîmpului. cînd s-o ridica tot poporul muncitor ! ² Mai repede ! ² îl zori mama. ² E beat ? ² o întreb birjarul. c lcînd greoi printre morminte. Tare-l mai iubeam. cu to ii eram unsprezece. El morm ia. dup ce-l urc . repe-zindu-se spre dînsul. Cu glasul tot mai stins el vorbea într-una. prin batist : ² Loviturile astea n-am s vi le iert niciodat .. ² E feciorul dumitale ? ² Da. au s -l vad pe Ivan cu capul legat. îm-piedicîndu-se în poalele mantalelor.. Fl c ul îi privea cu ochi de lup. îi trase batista peste gur ... Oamenii se împr tiau în toate p r ile.. apucînd-o de um r. Nikolai Ivanovici ! ² strig ea. Dar i eu. cu mîna cealalt îl sprijinea pe un tîn r. tr gîndu-l spre una din por ile cimitirului. îl v zu pe Nikolai. tovar ? Pot merge i singur.. ne d dea lec ii un student. m cheam Jvan. ² Stai s . ² Ai grij de el. T cut i gr bit . nu altceva !. înaintea lui.. iar mîaa îi tremura. nu mi-e ru ine ! A fost o b taie dreapt . I se p rea c dincolo de gard.. ca s fie mai sigur . i. R nitul ridic mîna.. Era f r p l rie. B iatul se l s deodat greu i t cu.

Mama porni spre buc t rie. a a-i ? Ei. mama v zu c degetele îi erau pline de singe închegat. Cre te r zmeri a peste tot p mîntul. ' ² Cum îl chema ? ² întreb mama... Bra ul îi c zu moale pe genunchi i. cînd au plecat. cum s-ar zice. iar în inim îi cioc nea parc un gînd : ÄTot a a s-ar putea s dea i-n Pavel !. ducînd-o în sufragerie : ² Doctorul vorbea cu Sofia.. respirind anevoie i sim ind în toat clipa junghiuri în piept. îngustîndu. l-au luat cu ei pe un fierar. oameni de-ai lor. Le tulbur somnul de veci !.. Atuncea poli ia t b rî pe ei. eu singur m-am lovit de ceva i mi-am jupuit pielea. morm ia îngîndurat: ² Poporu-i tare tulburat i fr mîntat.. Cic -i îneac noaptea-n gîrl . în aceea i clip . vra s zic . î i privea piezi degetele. ² Pe fierar ? Savel îl chema i era poreclit Ev-cenko. hai. Dar au p it-o i poli i tii. pe care nu mai putu s il stâpîneascâ. ce-a fost! Au c s pit oamenii ! I-au c s pit. ² zise Nikolai. o privire în eleg toare. Tr sura s lta hurducîndu-se pe caldarîmul de piatr . Era tîn r. care au anume r fuieli cu st pînirea. Glasul i fa a calm a lui Nikolai. poporul.. Ivan Danilovici ! E ti obosit . birjarii !" ÄA a-i. ce om cumsecade era fierarul sta.Birjarul învîrti biciul deasupra cailor i. spunînd : ² N-am nimic. adic te. acuma odihne -tete. ap mult . pot s merg i singur. i s-apuc ei s strige : jos st pînirea. cl tinînd am rit din cap.. Da. strigînd : ² Vai. c ldura i lumina din odaie o mai lini tir . Se vede treaba c nu-i voie s tii prea multe.. c jefuie te. Nikolai.i picioarele. împreun cu doctorul Ivan Danilovici.. iar birjarul.i ochii i ferindu-i de fumul de igar : ² L-a adus. vra s zic . îl întreb : ² Te-au lovit i pe dumneata ? ² Mi se pare c . d -i Nilovnei un p h rel de porto ! Buim cit de toate cele întimplate. ² S-au cam înfierbîntat amin-dou p r ile. apoi. Ai trecut prin mare zbucium ast zi. Stau i m gîn-desc. pe un politic ² adic te din cei care se ridic împotriva st pînirii. i-a c s pit a a de tare. ² Am v zut. ² L-a muiat r u pe fl c ia ! ² zise birjarul. cl tinîndu-se din tot trupul. neg sindu.. cic . Ivan str b tu curtea. întinzîndu-i un pahar de vin i dînd din cap. da ! Asear au venit jandarmii la ni te vecini ai no tri i au cotrob it prin cas pîn -n zori . Bea ceaiul ! E frig i e ti îmbr cat prea sub ire.. prieteni de-ai mortului... spuse cu glas ciudat: ² Nici pe mor i nu-i las -n pace. Venea cîteodatâ pe la noi i începea a vorbi : ÄCe via mai duce i i voi.. din neb gare de seam . o via de dine. Acesta se îndrept cu grab c tre divan i. Ni-lovna ! Te-ai speriat. mama'izbucni într-un hohot de plins. care s-o lini teasc .i locul. dar cuno tea multe lucruri. nu v bate i capul cu mine.. întorcîndu-se din nou. îi dezlega capul cu mult îndemînare i d dea porunci. capul lui Ivan se b l b nea izbindu-se de piep293 tul mamei. întors pe Jum tate c tre dînsa. ce-a fost. aplecîndu-se deasupra tîn rului.. Intinzînd mîna ca s ia cea ca. fÎ i] de pînz curat . Ivan se trezi în hurduc tura tr surii i scoase un geam t slab. ziceam noi. Dar toat f ptura ei cerea înfrigurat o mîngîiere. urin cu glas mai sc zut: ² Ai auzit ce b taie a fost adineauri la cimitir ? îiimormîntau. era ame it ... ba chiar i mai afurisit !" ² Opre te ! ² îi spuse mama. s -i bat ! Pe cî iva. îl înmormîntau. Din camera de al turi veni Nikolai cu mina bandajat ... XIII Sofia era acas i ie i în întîmpmarea mamei cu igara în gur . c-au r mas mor i pe loc. draga mea ! întîlnindu-i privirea bun i îngrijorat .. Dar nu te speria . Cuprinzîndu-l într-o privire de recuno tin . dragul meu. zburlit ca un arici.. nu cu dumneata. spuse : ² Ap . dar Nikolai o apuc de bra i-i spuse cu blinde e. sim i c i fusta era ud de sînge. mama îng ima : 294 ² L sa i. ² T cu o vreme. ² Ce-i i cu b uturica asta !.." Ivan Danilovici ap ru numai în vest i cu mîne-cile . Abia tîrîndu. cu sprinceana înalt arcuit .... tulburat . au dat cu latul s biilor i se pare c unul singur e r nit mai grav. vat ! . Cu ochii larg deschi i. L-au lovit chiar in fa a mea i l-am scos din înv lm eal . A ezînd r nitul pe divan.

se sim ea ostenit . s nu-l mai vezi pe Pavel i. în trecut. nu ascundeau de loc c ceea ce izbutiser s înf ptuiasc nu-i mul umea nici pe departe. cu glas stins.. Dar înainte de a se ajunge la o hot rîre. Pentru ei. cînd auzi c-ar putea s stea undeva. cu glas sc zut. propagand ! Asta-i prea pu in în clipa de fa ! Muncitorii tineri au dreptate ! Agitaia trebuie extins cît mai mult. f r s . Sofia st tea aplecat asupra bolnavului i-i spunea : ² Astea-s mofturi. Ivan asculta. istorisi prin ce spaim trecuse cînd b iatul începuse s aiureze în tr sur . î i puse miinile pe umerii ei i. . ² Las' c Sofia se descurc i singur . tres rind. la sfir it. fl c ul e voinic ! A pierdut îns prea mult sînge. Ivan ? ² îl întreb el pe doctor. în odaia ei. ² Dar Vesov cikov ? ² întreb Sofia. Nikolai schimb vorba : ² La ce te gînde ti.. Cît despre mine ² vizitele la închisoare nu fac decît s -mi sfî ie inima. faptele acelea i îns i drama care se petrecuse 296 r m seser undeva departe. ² Ar trebui s te mu i din ora . fie îns prea grav ... merge. stai ca o proast în fa a copilului t u'. Cînd se întoarse în odaia în care fusese a ezat r nitul. str duin-du-se s . în general.se întîmpla aici. Ai de gînd s scrii ceva despre cele întîmplate la cimitir ? ² Bineîn eles ! ² r spunse Nikolai. hai s zicem i mîine . îndreptîndu-i p tura. Nilovna ? ² o opri el grijuliu. vorbind despre activitatea lor. 297 Dup întîmpl rile din ultimele zile. Nikolai îi r spunse posomorit i cu acela i ton : ² Din toate p r ile. r spunse cu vocea lui sub ire : 295 ² Rana de pe fa e u oar . care puteau trece atît de repede peste asemenea groz vii. ² Odihne te-te ! Trecur cu to ii în sufragerie. Are s lucreze în tipografia cea nou . ²' Nu. într-o zi are s se pr bu easc . ² Ast zi poate s r mîn . ² Nu mai vorbi. departe de tot ce. bîntui i parc de friguri . ² Unde te duci. dac nu-i d m pe cineva care s-o ajute. Asta are s . iar noi n-am izbutit pînacum s instal m o tipografie ca lumea. Nu po i vorbi nimic. uitîndu-se la fa a palid a r nitului. mi-e mai u or s -l îngrijesc la spital. dar are craniul fracturat. r spunse cu un surîs ciudat : ² Sînt plin de sînge. afar din ora .. Mama îl privi i. ² Eu n-a fi bun pentru treaba asta ? ² întreb mama.. iar ochii îi ardeau. dar mintea le era treaz i.. îns . plesc i u or din buze i murmur stînienit : ² Tare prost mai sînt ! ² Acum s te l s m. cîteva clipe. r maser t cu i ² Asta-i o idee minunat ! ² izbucni Sofia cu însufle ire. în timp ce se schimba....i fac bine. nu cumva s scapi vreo vorb care nu se cuvine. Liudmila se zbate din r sputeri .c m ii suflecate. spunea : ² Propagand . To i aveau fe ele ostenite..i st pîneasc glasul ascu it. Nu prea am timp pentru vizite în ora . La privirea întreb toare a lut Nikolai.. iar gîndurile lor se îndreptau acum cu încredere c tre viitor. to i se uit la tine i te pîndesc. Nilovna. Mama r mase în spatele Soliei. ² zise Sofia. de aceea. muncitorii au dreptate. II ducem la spital ? ² Pentru ce ? Las -l aici ! ² r spunse Nikolai... ² spuse Nikolai cu r ceal . Asculta i ce v spun. tovar e ! ² Dar am s v încurc aici ! ² se împotrivea el. Mama r spunse oftînd : ² Pa a n-ar pierde cine tie ce. se gîndi iar i la lini tea i senin tatea acestor oameni. ² Nu poate s locuiasc în ora . se ag cu toat puterea de aceast n dejde. dup aceea. e lucru greu pentru dumneata. dezb tînd am nun it ce aveau de f cut a doua zi. unde vorbir îndelung i pe larg despre întîmpl rile de peste zi. ne vin plîngeri : prea pu ine c r i i bro uri. Mama se ridic încet i se îndrept spre buc t rie. Gîndul acesta o înviora i-i alunga frica din inim . To i trei se uitar la dînsa i. Doctorul n-avea astîmp r pe scaun i. dar pîn atunci ne mai trebuie un om acolo.

. ei Ie rosteau sau cu o ironie sub care se ascundeau. cînd o veâea br zdat de adînci cute de îngîndurare i de înt rîtare. ². ² La înmormîntare. i va pieri. odat ie it din închisoare. comp timire. cîteodat . a fost b taie cu poli ia. stîngaci. R bdarea t cut . aceast puternic iubire de mam se punea în calea cre terii celuilalt sim mînt ² dragostea pentru omenire ² st vilindu-l i mistuindu-l cu totul i. . Mama auzea tot mai des din gura oamenilor simpli cuvinte care. spunindu.. Ziua care trecuse i se p rea întunecat . dar ca s nu mai cugete la cele întîmplate i ca s . pretutindeni izbucneau vorbe aspre. oamenii se întrebau care este pricina i discu iile acestea aveau un puternic r sunet.. î i croia drum o încordat a teptare . în acela i timp. Uneori.. are s fie bine !" Dragostea ei ² dragostea de mam ² cre tea. cugetele adormite se trezeau. are s se pr p deasc . Balta st tut a vie ii frem ta în tulburi unduiri.. Se întinse pe pat cu ochii deschi i i. în locul acestei uria e sim iri. el se va avînta în fruntea tuturor. întruchipînd pe to i oamenii care îi erau dragi. Fiecare manifest era dezb tut cu aprindere în pia . mama î i d dea seama mai limpede decît ceilal i. Nikolai încrunt sprîncenele i. o însp imîntau : r scoal . lucrul acesta o însp imînta. se întoarse cu gîndul la Pavel. dup fiecare nou arestare. da. neîn eleas i plin de prevestiri rele . fire te. Subdirectorul închisorii plesc i nemul umit din buzele-i sub iri i. i acum. nu-i r mînea decît un biet gînd dezn d jduit care se zb tea sfios în scrumul nelini tei : ÄAre s moar . Dînsa în elese c .. prin cea a care-i acoperea ochii.Sînt s n tos i ceilal i de asemenea sînt s n to i ² spuse el încet. ascultînd glasurile care abia ajungeau pîn la dînsa. pîndind clipa prielnic în care s -i poat strecura bile elul ce-l inea bine strîns în min .. se l s prad unei mari nelini ti. iar obi nuita nep sare i lipsa de interes fa de întîmpl rile zilei începeau s se clatine. Mama se ridic i ea de pe scaun i. pentru c ea cuno tea mai bine fa a posomorit a vie ii . dar în cercuri tot mai largi .. Pavel se înf i a în mintea mâniei ca un erou legendar. secase . De toate acestea. îl admira plin de încîn-tare i de speran e.Ridicînd capul.. mai mult decît atîta. se duse în odaia ei cu un sim mînt de obid în suflet. care se desf urau încet. dînsa se bucura i totodat se înfrico a. cl tinînd din cap în semn de îndoial . f r a. i unul i cel lalt sînt elemente prea valoroase ca s lincezeasc acolo. cum o duci ? ² Bine . nu despre politic ! S-au b tut într-adev r.. tiind prea bine c . în locul ei. ca i cum n-ar fi în eles despre ce era vorba. tot ce era mai viteaz i mai m re din cîte cuno tea dînsa. alt dat . s rind de pe scaun.. în locurile cele mai primejdioase. dar. f r nici o treab . morm i : ² Asta-i interzis." 299 xrv Pe la amiaz . Se bucura pentru c socotea c toate acestea slujeau cauza pentru care lupta feciorul ei. spuse cu nevinov ie : ² Ap i. în pr v lii..i eu. arunc o privire c tre mama. sociali ti. politic . Unul a fost arestat ! ² urm dînsa cu naivitate. fiind de fa . Unul s-a ales cu capul spart. Ar fi vrut. pretutindeni se sim ea dospind o mare îr mîntare. li-e greu s vorbeasc despre Pavel. pentru c trecuser prea u or peste dorin a pe care i-o m rturisise. eu vorbesc despre b taie. întruchipînd toate "acele gînduri cinstite i îndr zne e despre care îl auzise vorbind. în-cle tîndu-i inima aproape pîn la durere. întreb ri ce m rturiseau o v dit dorin de l murire. l sînd capul în jos. în elege i o dat ! N-ave i voie s vorbi i despre politic !.. i atunci. cu care se mul umiser oamenii pîn atunci.i alunge amintirea inoho-rît care o urm rea. stîrniud 2S8 team . totul ducea la ciocniri n prasnice. se uita la chipul lui b rbos. doctorul r spunse posomorit: ² M gîndesc c sîntem tare pu ini! Trebuie s lucr m mai energic. A murit Egor Ivanovici ! ² sc p vorba. Trebuie s -i convingem pe Pa-vel i pe Andrei s evadeze. înt rîtarea cre tea v zînd cu ochii . sau cu o îngîndurare care dezv luia o speran i o amenin are.. înduio at i mîndr ... s -l tie liber. ² Dar tu. nedumerire i. mama se afla în cancelaria închisorii în fa a lui Pavel i. ² Da ? ² întreb Pavel.i : ÄAre s fie bine. dar se înfrico a. printre meseria i i servitori . sau cu o ur dincolo de care se sim ea teama.i da seama. deoarece î i d dea seama c în jurul ei totul se în sprea.

nu se schimbase aproape de loc . . adaose obosit. iar buzele tremurînde abia izbuteau a opti cu înfrigurare : ² Vreau s te rog ceva. Cînd î i lu r mas bun. Pavel îi strînse mîna cu putere : ² Mul umesc. unele chiar cu totul de prisos. dar nu s-astîmp r si vin intr-una s ne stînjeneasc .. ² A ! Cre2i' c e cu putin a a ceva acolo ? ² A a e.. mul umit de iscusin a ei i mi cat de bucuria lui Pavel. numai barba îi crescuse mare i -l îmb trînea pu in. în curînd. iar mîinile îi erau mai albe. are s înceap s lucreze. mam ! Fericirea de a se sim i atît de aproape de inima lui o ame ise i. Era palid la fa . Fata îi spuse încet : ² Te rog.. Fata î i luase obiceiul s vin în zilele cînd tia c rnama se ducea la Pavel Nu întreba nimic despre el i. adic s nu vorbi i despre ceea ce nu v prive te personal. Acas o g si pe Sa a. tiu c el n-are s vrea... Cu ochii întor i c tre el.. Spune-i c e nevoie de el. ² B iatul e bine.dînsa i se mul umea cu atît. Vrînd s -i aminteasc fa a ciupit a lui Nikolai. 300 ² Cînd v judec ? ² întreb mama.. numai o clip .. n-am de preg tit cine tie ce ! Mama se aplec s scoat o oal din cuptor... ² Adic de ce s nu primeasc .² Tot aia e! V rog s nu vorbi i.. îi strînse i ea mîna în t cere. ² zise dînsa. ² Zilele trecute a fost procurorul pe aici i a spus c o s ne judece curînd.. ² Nici nu mai tii despre ce s vorbe ti. Dar de data aceasta o întîmpin cu o întrebare plin de îngrijorare : ² Ei. dînd din cap. mama î i zgînd ri obrazul cu degetele. mama strecur repede bile elul în mîna lui Pavel i r sufl u urat . cu o întrebare mut . M duc îndat . ² Trebuie s mai a tept m o s pt mîn . neputînd s -i r spund prin cuvinte.. îi r spunse cu un surîs vesel în ochi: ² Asta-i bine ! ² Da..i seama c s-a încurcat. dup un scurt r stimp de t cere. ² Are voie s m nînce de toate. c . dar trebuie s -l convingi dumneata. de familie i de casa voastr în general ! Dîndu.. s n tos i. Sa a întreb cu r ceal : ² tii ce are voie s m nînce bolnavul nostru ? Cere de mîncare.. uitasem ! ² spuse fata t r g nat. dac nu-i nici o primejdie ? Scuturînd din cap.. c este în interesul cauzei. dar mama vedea c Pavel o privea cu dragoste i duio ie.i schimbe vocea. ² tiu eu ? ² chibzui mama. ² Vrei s te ajut ? ² Mul umesc. Sa a se uita lung la . Sa a veni dup dînsa. începînd a cerceta hîrtiile pe care le avea în fa ..... se uita int în ochii mamei. a a cum vorbise pîn atunci despre atîtea lucruri f r însemn tate. ochii îi erau mari i îndurera i. Pavel în elese i. ² L-a citit? . mi-e team s nu se îmboln veasc . cum se simte ? ² E bine s n tos ! ² l-ai dat biletul ? 301 ² Sigur ! 1 l-am strecurat cu atîta dib cie. f r s . încruntînd din sprîncene. ² Atunci nu mai cere i drept la vorbitor ! ² spuse cu ciud slujba ul. se a ez la mas i. ceva despre Vesov cikov i. Ar fi vrut s -i spun ceva care s -i fac pl cere. înc o s pt -mîn ! Dumneata ce crezi ? Are s primeasc ? i..... Vezi doar cît se . i porni spre buc t rie. Pavel î i a inti privirea în ochii ei. Era lini tit i cump nit ca de obicei. nec jit: ² Am i eu r spunderea mea. dac mama nu-i spunea nimic. ² N-au despre ce s vorbeasc .. îi spuse mai departe : ² L-am v zut pe finul t u.. Pavel surise : ² Nici eu nu mai în eleg. î i spuneau cuvinte f r însemn tate.

pe care o în elegea prea bine .. S ltîndu-se în capul oaselor. Ivan o petrecu cu privirea i.i stînjenit p tura pin sub b rbie i îngustîndu.... o «nbr i pe Sa a. ai dreptate ! A fost o nerozie din parte-mi. Se vedea bine c -i era greu s vorbeasc despre toate acestea. i. unul care ne citea.. mamei îi venea s zîmbeasc . încordat . îngîndurat . neroad b trîn ce e ti!. îmbujorat i vesel . Vanea. tr gîndu. Dar s vede i la anu' ! S pofti i i s vede i ! Se înec de emo ie.. aplecîndu-se iar i spre Ivan." Dar se st pîni. schimbîridu-se deodat . ² Eu n-am fost de fa . tii.. ² r spunse Ivan. Eu am venit la ora de la vîrsta de zece ani . Sa a se desprinse u or i spuse ca într-o tres rire : ² Da.. Se a ez pe marginea patului lui Ivan i-l întreb cu duio ie : ² Te doare tare capul ? ² Nu prea tare. nu altceva ! Pe fa a mamei se a ternu un zîmbet larg .. ca s lup i pentru cauza cea dreapt ! ² spuse dînsa deodat cu glas tulburat. întrebînd : ² De ce vrei s tii ? Dup un r stimp de t cere. spuse : ² Tii. î i zise i 304 ÄIac .. Ii venea s -i spun : ÄEu sînt Vlasova !. tii.i ochii.. cum te mai sim i ? Bine ? Ce mai spune Pavel. ² Citi ani ai ? ² îl întreb mama.. am ajuns i eu în rîndul oamenilor adev ra i !. Dar pe dumneata cum te cheam . am i venit. încheie firesc. urm : ² Ei. Coborînd pleoapele obosite. ca i cînd s-ar fi ap rat de o lumin prea puternic . pe cinstea mea ! Trebuie s m car de-aici. i sl biciunea asta. aplecîndu-se spre el. dar totodat se sim ea mi cat . mi cat i totodat adînc întristat . O adiere rece i jilav de toamn împrosp ta aerul din odaie i în prag se ivi Sofia. nervii.. dojenindtt-se in sinea ei cu o u oar ironie i nu f r oarecare mîli-nire : ÄVino. apoi. cum am sfir it coala. ² Se in agen ii dup mine. îi ur : . în ziua aceea.. Ei. iar glasul îi era ov ielnic.i seama c se ru ina s m nînce fa de dînsa." ² Acum. dezmierdîndu-i pe amîndoi cu privirea cald a ochilor ei cenu ii. mama asculta cu luare aminte. fl c ul d du l murire cu oarecare sfial : ² Ap i. ne-a vorbit despre 303 mama lui Pavel Vlasov. ² i p rin ii unde stau ? ² La ar . i. Avea ochi azurii i vioi. i cum î i spuneam. într-o zi. Mama era cople it de aceast tulbur toare însufle ire. s vezi. din i m run i i de i. tovar ? De cîte ori auzea spunîndu-i-'se astfel. m nînc ! M nînc bine i f -te mai repede s n tos i voinic. hot rîsem i noi s facem o demonstra ie aici. Nilovna ? Sa a-i aici ? în timp ce î i aprindea igara. laudele însufle ite ale b iatului o bucurar . spunîndu-i cu glas domol: 302 ² Copila mea drag . ca pe itorii dup o fat bogat . Apoi. muncitorul acela. arunca întreb rile f r s mai a tepte r spuns. era un student în cercul nostru. St tea dreapt .t r g neaz judecata. n-are s asculte decit de el însu i ! O vreme statur amindou t cute.. zîmbind în sine.. strîns îmbr i ate. cu demonstra ia de întîi Mai ! încuviin înd din cap. da' frumoas fat !. incit îi trosneau încheieturile degetelor. învîr ind lingura în aer. ² aptesprezece. dar sînt ame it. ² El a fost cel dintîi care a ridicat f i steagul partidului nostru ! ² zise tîn rul plin de mîndrie i cuvintele acestea g sir un r sunet puternic în inima 'mamei..i în fire. iar glasul înc neformat." i. s te minunezi.... privirea îi câta în l turi. clipind m runt. gîndindu-se la evenimentele care aveau s vin . ca o gospodin grijulie : ² Hai s -i d m de mîncare r nitului... Se deschise u a. Dîndu. el n-are s asculte de nimeni.. î i mu ca buzele i î i strîngea mumie atît de tare. Mama se uit la ea i. Sa a se ridic i ie i. Spune lumea c -i o femeie stra nic ... mama lui Pavel Vlasov a intrat în partid dup aceea. Se sim ea deopotriv de m gulit i stînjenit . dar n-am izbutit ! Ne-am strîns prea pu ini.. Zhnbi i acum.

Sufla un vînt umed. m-ain dus f r nici o fric . ² Da ! ² opti fata. Urm o t cere stînjenitoare Vlasova era tulburat . ² S tocme ti o pereche de cai de po t i ar îi mai bine s iei alt drum. Sa a.. ha ? Mama ta de spurc ciune ! 306 Ciori gr sane.. zbur-lindu-le penele i m turindu-le din loc cu . ² urm Nikolai.. iar surugiul. ² Eu.. ² P i. atmosfera e cam tulbure pe-acolo..i sfîr easc vorba. ridicîndu-se de pe scaun ca i cînd s-ar fi sim it vinovat . s ocole ti prin plasa Nikolskoie. feciora ule ! Trecu apoi în sufragerie. s lucrezi laolalt cu ei. i-e fric s te duci ? ² întreb ea deodat . stropi de noroi împro cau în toate p r ile. ² C doar. dar Sofia îi atinse u or mîna i o rug înceti or : ² lart -m ! N-am s mai fac niciodat ! Mama începu a rîde i. ² L s capul în jos. la ceai. O s se pr p deasc de atîta munc ! E un adev rat erowin ! Ah. c oamenii o îndep rtau de ei. dup cîte tiu. Cînd ? ² Peste vreo trei zile. apoi i-i puse iar i i se uit int la sor -sa. Sofia interveni.. s împ r im averea !" i ne-am apucat s facem împ r eala. ². ² De ce m întreba i dac mi-e team ? ² urm dînsa suspinînd.. care s lta pe un drum de ar .. b tînd cu degetele în mas : ² Este de mare însemn tate pentru noi s nu în-trerupem continuitatea r spîndirii materialului. ab tea asupra lor cu un uierat rece. Mama se sim i jignit . s mai a tept m pu in. f r s . poate. ceea ce nu se potrivea cu firea lui i cu expresia de obicei lini tit a fe ei. s-au f cut i cîteva arest ri. Nilovna. vîntu^ se. Ai s po i ? ² Bine.² S te iaci s n tos. i acum a a... sînt împotriva acestei c l torii ! Pe cît tiu. Deodat trase un bici calului din stînga i r cni cu minte : ² Di-i. adic : .. a a c se cuvine s fim cu b gare de seam . desfundat de ploile de toamn . dac vrea. i se p rea c sub aceste întreb ri se ascundea un fel de rug minte. Dup aceea t cu încruntat. s m duc. voi s spun ceva. In rev rsatul zorilor. tomnatice p eau grave i preocupate pe ogoarele pustii . i-atuncea i-am spus lui frate-miu. ce fericire s tr ie ti între asemenea oameni. to i trei dezb teau prietene te. s le iii tovar . de fapt. ezînd pe marginea caprei. ² Pe la Nikolskoie e prea departe ! ² î i d du cu p rerea mama. deodat . boal ! i-arde de hîrjoan .. slu it acum într-un chip ciudat. preocupa i i plini de grij .iP i. De cîte ori o întreba cineva dac nu se teme. mama se afla într-o bri c de po t . f cîndu-le sa se aplece într-o parte. î i spunea îngîndurat i cu glas fonf it p sul : ² Ei.. peste cîteva clipe. ² Nilovna. voi între voi nu v pune i niciodat asemenea întreb ri.. a fost ridicat un înv tor. Acolo. Nikolai î i smulse ochelarii de pe nas. 20 £05 I XV ² M-a'm temut QU vreodat ? Rîndul trecut. sau dac poate ori nu poate s fac cutare sau cutare lucru.. Seara. apropiata ei c l torie la ar . c se purtau cu dînsa altfel decît obi nuiau s se poarte între ei.-apoi i drumul cu tr sura are s coste prea scump. ² Dar s nu te mai duci pe jos ! ² o sf tui Ni-kolai. Ar trebui. trebuie s te duci iar i la ar . Soiia se întoarse c tre mama : . Sofia îi povestea Sa ei : ² Are la dînsa trei sute de exemplare gata. ² Uite ce este.. pe jum tate întors -c tre mama.

învîrtind nagaica în v zduh. ² Ei. salut . c lare pe un roib . nici pentru ce. î i puse geamantanul. acoperit de un covor de iarb îng lbenit . desh m caii. ajunse în satul Nikolskoie. Mi ca nemul umit din urechi. surugiul o vesti cu acela i glas : ² De trei copeici. Deodat n v li în pia uriadnicul venind în galop. ² Bun ziua ! Rînduind farfuriile i ce tile de ceai pe mas . toate se contopeau într-un susur de pîriia s lt re . ceru ceai i.. se depanau întîmpl rile tr ite în anii din urm i. i aceasta îi stirnea un nel murit sim.suflarea lui . lîng geam.i afl loc cît îi trebuie ² asta-i ! Acum a-nceput s-apese i s stoarc oamenii. ² Am auzit numai c l-au prins. am s -mi iau pîine. obosit i p truns de frig pîn la oase. arunc dîrlogii în mîna mujicului. în zare.. via a se pl m dea undeva. se iveau coline care piereau ca intr-o destr mare. Dup ce cînt ri b nu ul în palm .mînt de neîncredere în ea îns i i totodat de mul umire de sine. c nu m-am ales cu nimic ! ² îi d dea cu gura înainte surugiul. înc rcat cu ce ti i farfurii. totul p rea mohorît i trist. ² Dar ce-a f cut ? ² Nu tiu ! ² repet feti a. clinchetul zurg l ilor. cu ajutorul ei. Roibul b tu cu copita de dou ori în p mîntul ghiftuit de ploaie. De la fereastr se vedea mica pia a satului. rosiogolindu-se unele peste altele. opri scurt în fa a prim riei i. se vedea pe ea îns i.i mai spui ! Mi-a f cut frate-miu o parte. f r s tie nici de c tre cine. îmbr cat numai c-o c ma . departe de dînsa. nemaiizbutind s se in pe picioare. cu acoperi ul povîrnit. Ajungînd în fa a prim riei. Se f cu iar i lini te. uieratul i fo netul umed al vîntului. iar de dou . . cump irindu-se pe capr . ar t departe. 308 ² Bun ziua. care atîrna tare greu.. se cump ni pe picioare. Mama se uit pe geam .i vîrfurile despuiate. totul se leg na într-o lene unduire . urc greoi treptele i se mistui pe u a prim riei. Pe scara care urca la cerdacul prim riei edea un mujic ple= uv. c tre sting . cl tinîndu. trebuie s -l aduc îndat ! ² Ce fel de tîlhar ? ² Nu tiu. ² Bogatul nici în rai nu. a ezîndu-se. întinzînd mîna. strig tele lui r sunau în fereastra sta iei de po t . Cînd ajunser la sta ia de po t . î i luau zborul i. mohorît . dar cuvintele nu se puteau deslu i... îngîndura i. s-a pus bine cu toate m rimile. al ii gr bi i. ² dond nea surugiul. Mama îl auzea ca prin vis . în jurul ei. inîn-du-se de r zim toarea sc rii. am s trag o votc ... se oprir i se uitar to i undeva. de nedumerire i de întristare. în amintirea ei.. c lcat de trec tori. î i inea buza de sus strîns în din i i purta o tav mare.. începu s strige la mujicul de pe scar . apoi se întoarse c tre mama. Mujicul se ridic în picioare i.i în mers cojoacele. V t elul s-a dus s -l cheme pe pristav. se resfirau roat ogoarele. ca i cum via a s-ar fi ascuns. se iviser cî iva imnici. încheindu. 807 20' Mama îi d du cinci copeici. b tînd lene din aripi. se c l toreau mai departe. str duindu-se f*reoi s se întreac unii pe al ii . în pia . apoi. dînd din cap. s-ar fi pitit cine tie unde. cu glas plîngâtor : ² îndur -te barem c-un pitac. i prim ria ² o cl dire cenu ie.. cu ni te ochi blajini i cu fa a rotund . în înaltul cerului pluteau nori cenu ii. Trecuse de amiaz cînd mama. Pe iarb se plimba uri porc...Odinioar . î i vîra rîtul în p mînt i scutura din cap. i ce s . Era lini te. pe cînd acum o mul ime de lucruri se înf ptuiau sub ochii ei. cu marginile turtite. rev zîndu-le în gînd pe toate. care curgea monoton deasupra cîmpului. uriadnicul s ri de pe cal. s beau i eu o votc . Norii pluteau pe cer în valuri mari i întunecate. de o parte i de alta a drumului se perindau copaci cu trunchiurile jilave. avea o barb lung i lulea în gur ... feti a izbucni deodat cu vioiciune : ² Au prins un tîlhar. Glasul îonf it al surugiului. istea o ! ²îi spuse mama cu blîn-de e. poposi la sta ia de po t . sub banc .. Unii din ei mergeau agale. In odaia în care edea mama intr o feti can cu o cosi galben i scurt care-i atîrna pe ceaf . la îndemîn .

. întinzînd gîtul spre el. mama abia izbuti s întrebe: 309 ² Dar ce-i asta ? ² Uit -te i dumneata !lJ² r spunse mujicul. iar fa a îi era pistruiat i supt . dar am s rabd orice ! Pentru c în acele hîrtii se spune adev rul.. Cople it de jalea neputin ei de a face ceva.. m ? Deodat se pr v li pe scar . care. Oamenii st teau t cu i i se uitau pe sub sprîncene. Cel cu ochii alba tri r spunse rar : ² Ap i.. de pe cerdacul înalt. Mama r mase uluit . povar . de parc s-ar îi rostogolit. . care se rîndui ling cel din ii. smucindu-i capul înainte i înapoi. înîrîngîn-du. trîn-tiud cu zgomot u a dup ea. fiecare ducînd parc în spinare o nev zut . deosebea sclipirea de foc a ochilor lui i. c doar o singur moarte are omul. zbier cu glas de be ivan : ² Care vorbe te acolo. un suflu de ghea o izbi în ochi.un v t el. uriadnicul îl izbea cu pumnul în obraz. deodat r sun glasul puternic al lui Rîbin : ² Oameni buni ! Auzit-a i voi de foile acelea în care st tea scris tot adev rul despre via a' noastr r neasc ? Pentru acele foi. dar cuvintele lui se pierdeau f r r sunet în inima ei pustie. posomori i. în dorin a ca i el s-o vad . ² V t ei.. Tu ind i îrecîndu-se pe gît cu mîinile. era ceva mai tîn r decît primul. întunecat i înfiorat . Mama tres ri. Cînd ie i în cerdacul hanului. Marna se sim i oarecum mai. loveau cu vîrful betelor în p mînt. î i reveni i r sufl adînc. care spunea ceva . în pîntece. îl în fac de p r pe Rîbin i. glasul lui Rîbin se auzi din nou : ² Iat . vedea bine fa a lui Mihail Ivanovici. leg nîndu-se pe picioare. mul imea adunat a tepta în t cere. amîn-doi se traser mai departe de cerdac. mai la fund i. cu ochi alba tri i o privea drept în fa . punîndu. Pe treapta de sus a cerdacului se ivi uriadnicu! i. care sporea necontenit. t indu-i r suflarea i în epenin-du-i picioarele . :. în preajma mamei. O privi i cel lalt. care o cuprinsese deodat . la fiecare pas. în fa a prim riei. dîndu-i cu cotul celui cu ochi alba tri. mama îi auzea glasul. oameni buni. str juit de o parte i de alta de cîte . i adev rul acesta trebuie s ne fie mai scump chiar decît pîinea. cump nit. avea o b rbu neagr i rar . se ridic în vîrfuri cit putu.. frem tînd i vuind. rn-au chinuit ca s spun de unde le am i o s m mai bat . apoi ie i în fug . mama î i l s capul în piept.. ÄSe tem. ² V leag de mîini i v chinuiesc cum vor.Feti a se uit i ea pe geam. rev rsat pe tot latul pieptului. ² rani! ² vorbea Rîbin cu glas puternic i aspru.i o neîn eleas dorin . neagr i plin de vîn t i. Lîng cerdac st tea un-inujic cu o barb aurie. ² S da i crezare acelor foi ! Pe mine poate m vor duce la moarte pentru ele : m-au stîlcit în b t i. cu ochii a inti i asupra lui Rîbin.strig : ² Tu vorbe ti. !" î i spuse mama.i alul pe cap. neîncrez tori i t ceau. ci î i în l doar capul i se uit iar i în ochii mamei. Numai în rînduriîe dinapoi se auzeau murmure în bu ite. V t eii se oprir în fa a mul imii. lini tit . Acesta nu r spunse. p timesc eu acum : eu le-am râspîndit în popor ! Oamenii se strînser mai tare în jurul lui Rîbin. ² Auzi ? ² întreb înceti or mujicul care venise mai în urm . Rîbin se cl tin .. De acolo. Asta-i ! 310 ² De ce-o mai fi spunînd el toate astea ? ² gr i în oapt unul din cei doi rani care st teau. apoi strînse din umeri... de a pleca din sat cît mai repede. istovit de fric . acuma totuna-i. cîiue ?. ² Gura ! ² i uriadnicul îl izbi cu pumnul peste ureche. în piept. împinse geamantanul sub banc . prin pia trecea Rîbin cu mîinile legate la spate. de a fugi. Dup aceea. dar ap s toare.. Glasul lui r suna calm. Apoi veni alt mujic. vede i i dumneavoastr . întor-cînd capul. se îndrept cu grab spre u . dar nimeni nu scotea nici un cuvînt. Oamenii îl priveau ursuzi. î i încorda aten ia. Tu vorbe ti ? Mul imea se cl tin . lua i-l de-aici ! Iar voi împr tia i-v ! S plece toat lumea ! ² S rind în fa a lui Rîbin ca un dul u legat în lan în fa a unei halci de carne.

XVI Pristavul. ² Nu vede i ce via duce i ? N-a i în eles cum v -n al .. ² Iat . fluturînd mîinile ridicate deasupra capului. sta-i singurul vostru drept !. î i p lise apca pe o ureche i avea musta a cu un vîrf r sucit în sus.i cuib în mijlocul poporului.. ² P i e beat !. i toat mul imea aceasta fierbea ca o spum neagr în jurul lui Rîbin. unii îmbr ca i la repezeal . era plin de sînge.. gr beau cu înfrigurare din toate p r ile . se al turau necontenit celor ce se aflau în fa a prim riei. din care oricin fa a îi p rea strîmb . el e ca jungherul i ca pîrjolul .. trebuie s ne desc tu m mîinile unii altora. Al ii îns . s nu da i crezare popilor i oamenilor st pînirii. cum v jefuiesc i v sug sîngele ? Totul se sprijin pe voi : voi sînte i temelia i puterea cea mai mare pe p mînt. adic te. ² Nu-l l sa i. Mujicii începur s strige care mai de care : -² A a este ! ² S vie pristavul ! Unde-i pristavul ? ² S-a dus uriadnicul c lare s -l cheme. iar cu cel lalt l sat în jos. iar el st tea ca un schit în mijlocul unei p duri i. oameni buni. striga : ² Mul umesc. se înte ea. ² P zea. tot mai mul i.. un om înalt i voinic. ² Vorbe te ! N-avem s -i l s m s te bat ! ² Slobozi i-t mîinile. cu fa a plin .. pentru c adev rul o înjunghie i o pîrjo-le te. c nu-i treaba noastr s umbl m dup oamenii st pînirii. i iar i izbucnir strig te din mul ime : ² Asculta i-l. îns . Doi mujici traser cîte o înjur tur zdrav n . ² rani ! C uta i mereu foi ele acelea. fra ilor ! Dac -l ia acolo.. adev rul v este bun prieten. ajutindu-ne noi între noi.în piept. nicicum nu-i d mîna st pînirii s -l primeasc . Cu mîna sting î i inea . mai to i zdren ui i. m i frate ! ² Cine te-a vîndut ? ² Popa ! ² spuse unul din v t ei. Mama îi urm ri cu o privire cald .. oameni buni ! Iac-a a.. î cînd tovar ului s u un semn din cap. ² Lua i seama ce face i ! ² Nu-mi pas de rnîini ! ² se ridic iar cu putere glasul lui Rîbin. dar de jos nu mai putu s -l vad pe Mihailo în mijlocul mul imii. ² Hai ! ² zise mujicul cu ochii alba tri.. 311 îl omoar -n b taie. iar st pînirii îi e du man neîmp cat! D-aia umbl el în tain !. mama în elese c era glasul mujicului cu ochi alba tri. c tîndu. vorbind între ei i cl tinînd din cap. Larma cre tea.. Cî iva in i se desprinser din mul ime i se dep rtar . ² Ap i. fl c i ! ² îi vesti careva. încremenit într-un zîm-bet n tîng i f r via . Adev rul umbl în tain pe p mînt.. oameni buni ! ² Ai s te pr p de ti. c . venea c tre mul imea adunat dinaintea prim riei. Vou . apoi oft u urat : uriadnicul se urcase iar i în cerdac i de acolo zbiera furios: ² V-am spus s -l aduce i încoace ! ² Nu-l duce ! ² se ridic un glas puternic din mul ime . tot pe noi or s dea vina.. Asta-i ! Altcineva cine s ne ajute ? î i terse barba si ridic iar i niîna . i amîndoi se îndreptar agale c tre cl direa prim riei. Sim ea în piept o dogoare i un fream t de nel murit bucurie. ² N-am s fug. a a c se urc iar i pe cele cîteva trepte. dar ce drepturi ave i ? S cr pa i de foame. ² De ce dai în el ? ² îi s ri în sprijin alt voce. acoperindu-le pe toate celelalte. pentru st pînire. Pe urm . sîngele meu curge pentru dreptate ! 312 Mama coborî de pe cerdac.. noi l-am ucis. ² Nu-l mai bate ! ² strig cineva din mul ime. precum c cei care v aduc cuvîntul adev rului sînt oameni f r dumnezeu i r zvr ti i. Nu-l l sa i ! ² rani ! ² tuna glasul lui Mihailo. n-am de ce s fug ! Cum s fug de adev rul care tr ie te în mine ?. c uta i-le i le citi i .

. ² Ei. nu lovesc pe nimeni.îindu-l. descump nindu-se.sabia. . dar Rîbin se feri.314 Pristavul st tea în fa a lui i-l privea int . mi cînd din musta . se uit iar la Rîbin : ² Hai. cîine spurcat! ² N-am dreptul ? Eu ? ² url prelung pristavul. ² Voi ce mai a tepta i ? ² întreb . ² Ce-nseamn asta'?. i se repezi iar s -l loveasc în cap. dar f r culoare. zgil.. dîrz. O cu313 prinse iar i dorin a s intre în mijlocul mul imii i d du s coboare.. urm : ² Care din voi e poporul. îmbr cat într-un cojocel. Se uita în p mînt. uitîndu-se în toate p r ile. oamenii se d dur la o parte. deprinse. cu glasul ca un uierat prelung..i musta a. oameni buni.. mi cîndu. ² N-ai dreptul s m ba i. Avea un glas sub ire. f -cîndu-i loc s treac . pline de adev r: ² Uita' i-v . masiv. tr gînd o înjur tur cumplit . lega i-l ! . în obraz. iar dreapta i-o b l b nea în vînt. nici amenin are : vorbea cu glas potolit i b tea oamenii. ² Ce este ? Poporul ? Care popor ? Pristavul se uita int la oamenii care st teau în fa a lui în semicerc i. ² A a tii tu s dai. ² N-am de gînd s fug. îndesat la trup. lua i aminte i dup aceea chibzui i. . îi arunc în fa cuvintele care c deau grele. . Fe ele se întunecar ab tute. lovitura nimeri în gol i pristavul. ² S-apropie ziua cea mare a r fuielilor. ² Lega i-l ! i. De ce s m lega i ? ² Cum ? ² f cu pristavul. da' l-a slobozit poporul ! ² r spunse unul din v t ei. Mama sim i cum i se înfiora pielea de pe frunte. spurc ciune ! Pristavul se uit înapoi. propti garda s biei în pieptul mujicului cu ochi alba tri: ² Tu e ti poporul. lui Mihailo : ² i-am spus s nu te atingi de mine.. ! ² Nikita ! ² strig tare pristavul.L. ² Apoi a fost legat. oprin-du-se în fa a lui Rîbin. Apoi. ² spuse pristavul. incolor. cu propriile voastre mîini! Uita i-v . strig cu Uimire: ² A-a-ah. mîinile la spate ! ² Nu vreau s m lega i ! ² gr i Rîbin. .. vra s zic ? i deodat îl izbi pe Rîbin. întorcîndu-se c tre v t ei. ² Nikita.i fe ele. Ferin-du-se din calea lui. ² Hai. iar vuietul sc zu i se stinse. Mujicul ridic moale bra ul i-l lovi încet peste cap. se opri în fa a lui Rîbin i ridic privirea. Cineva din mul ime pufni în rîs i iar se ridic glasul mînios ' al. vorbind alene i r -sucindu. ² Cu pumnul nu ucizi adev rul! ² strig Rîbin. cu acela i glas monoton. Rîbin. într-o încordat a teptare. Mi in ? Pe acesta îl apuc în treac t de barb . pe care nici nu-l ridica. Ciumakov ? i mai cine ? Tu. m ? Invîrtind mîna. ² D -i una peste bot. cîine! ² r cni pristavul. p ind spre el. cîine ! Ce spu-u-ui ? A a.i capetele. nemernicilor ! C de nu. scurt. cu putere. înaintînd c tre el.1² întreb pristavul. l sîndu-se în jos. nici nu-l cobora. plecîndu. era cît pe ce s cad . ² De ce nu i-a i legat mîinile ? V t ei.. r sun tor. oamenii se tr geau înd r t. fiarelor ! ² urm Rîbin. iar în ochi îi n v li o fierbin eal . în ritmul pasului. . ridicînd glasul.i lini tit i sigur bra ele lungi. ca i cînd s-ar fi scurs în adîncul p mîntului. Cînd venea c tre ei. terge i-o de aici. cu b rbia sprijinit în piept. v-ar t eu vou ! In glasul i pe fa a lui nu se vedea nici înt rîtare. . f cu un pas înapoi i. daf r mase aplecat înainte.. se auzea bine c lc tura lui greoaie i hot rît . mul imea se strîngea în jurul lui într-un cerc întunecat. dar una bun ca s-o simt ! Mujicul se apropie. cum v strînge de gît fiara cea nes ioas . ferindu. ² Destul a i chinuit poporul. Nikita ! Din mul ime se desprinse un mujic de statur potrivit . zdravene.

dumnezeu ? ² se o rî Rîbin. Mama st tea nemi cat .. Glasul ei sub irel i tînguitor se amesteca." Mujicul acela îi spuse ceva lui Rîbin. se trase înd r t. care acum vorbea altfel. O dat cu glasul. de capul lui. oare m-o fi recunoscut cu adev rat?. Cî iva îl ridicar de jos. tu n-ai voie. asta-i ! Chiar dac au nimicit cuibul. se înv lm ea cu vorbele lui Rîbin. î i pierdu i puterea .. cînd î i d du seama de aceasta.. privirea lui se opri iar i pe fa a mamei.. dar el întoarse capul în alt parte. dar limpede i însufle it : ² Nu-i nimic ! Nu sînt singur pe p mînt. f r s vrea. Mai multe voci. S v d pe urm ce-o s face i! ti i voi oare c sta e un criminal politic.. îndat . ai ? A a. începu a-l izbi cu piciorul in piept. Se auzi o bu itur înfundat . înaintînd amenin tor c tre pristav . iar v t eii se preg tir s -l lege din nou. în frunte cu pristavul.. strig tele posomorite i mînioase ale oamenilor. Acesta scutur din cap i vorbi cu 'un glas tremurat. ca un om jignit parc : ² Eu pot s dau în tine.. sfîr i într-o hîrîitur . ÄCe fac ? Au s pun mîna i pe mine !. Oamenii se împ r ir în dou tabere : unii.. cu capul între umeri. ai ? V r zvr ti i.. se n pusti asupra lui Rîbin. Dup un r stimp îns .. ² Se poate una ca asta ? P i. Atunci i se p ru c Mihailo se îndreapt din ale. unde ajungem ?. se îndrept c tre Rîbin . învîrtindu-se în jurul lui. dac s-or porni to i s ne bat a a. cu un urlet de fiar . lovindu-l a doua oar . ² Dac -i vinovat. Tab ra cealalt .. I se înv lm eau în cap. cineva strig cu glas tare : ² S vin o c ru pentru arestat ! S-aude ? Ca-re-i la rînd ? Se auzi apoi glasul pristavului. în l imea ta. cînd poporul se va^desc tu a ! O femeie aduse o c lclare cu ap i. ÄAcuma vorbe te pentru mine".. dar. f r lege. lumea are s . 317 ² Dar are s vin ziua cînd vulturii au s zboare liberi. l sînd capul în jos. s fie judecat!. î i sumete capul. zdrobit de mil i de team . dînsa tres ri.. acoperir glasul acestuia : ² Taci. vra s zic ?. Glasul îi tremur .² Hei. Mujicul se d du deoparte i. Nikita ! ² se ridic un glas din mul ime. cu spinarea încovoiat . pristavul îl doborî la p mînt i. lua i-l ? Eu m duc.. fringîndu-se parc . în coaste. In clipa urm toare.i t cut ochii în jurul s u. ÄM-a recunoscut. î i d du seama.. dar tu nu. înfiorat de o dureroas i înfrico toare bucurie. Privirea acestuia îi trezi un minut con tiin a primejdiei. r cnind înfrico at i r gu it : ² Bine. plimbîndu. iar judecat ?. Mihailo î i tergea glodul i sîngele din barb i de pe fa ... ² Nu uita c te vede dumnezeu ! 315 ² Croie te-l. m i nene.. s ri înl turi. pe care mama nu le mai deslu ea. i voi ? Lua i seama ! Aha-a !.. cum vine asta ? A a. se întinse spre el i.. îmbol-dindu-l în ceaf . Privirea îi lunec pe lata maniei . pip ind grijuliu cu piciorul p mîntul din spatele s u... mama îl z ri lîng Mihailo pe mujicul cu ochi alba tri care se uita i el spre dînsa. ca zbîrnîitul a nenum ra i bondari. ² Mai bine iart -l. oftînd i c i-nîndu-l. înjurînd n prasnic.." i-i f cu semn cu capul. morm ind în bu it i du m nos. iar obrajii însîngera i îi zvîcnesc într-un tremur. pr p di ilor blestema i ? ti i c s-a ridicat împotriva arului i pune la cale tulbur ri ? ti i asta ? i vre i s -l ap ra i. pristavul b tu din picior i. ridic mîna în sus.. mai pu intei. sleit de puteri i de gînduri. adic . tr gînd sabia din teac : ² A a ? V r zvr ti i. ² Cu-um ? Cu fa a strîrnbatâ de niînie. ² Sta i oleac .. n-au putut g si înl untru pe prieteni i pe tovar i. ridicînd mîna în sus. A4ihailo se cl tin . N-au s -i poat prinde pe to i cei care lupt pentru adev r ! Pe unde am umblat. strigau în gura mare. 316 ² P i. Un vuiet adînc se rostogoli deodat jur-împrejur. în cap.. mama. n-auzi ? ² strig pristavul.. f r s clipeasc m car. ca într-un vis r u. diavolilor ! ² strig cineva. se ridic pi ig iat i. începu s -l spele pe fa ... izbucnind deodat .. încercînd s -l îndupiece. î?> roti privirea tears în toate p r ile i. neghiobule ! ² A a ? Da' cine e ti tu. nu te mai pune împotriv ! C dumnealui e doar omul st pînirii ! . al ii. st teau în jurul lui Rîbin..i aduc aminte de mine. spuse încruntat: ² Nu mai dau. glasul tremurat al prista-vului i fream tul oaptelor în bu ite. mul imea se fr mînta vr jma . strîn i roat în jurul pristavului.

cu nep sare : ² Ap i.. intrar cu. Mama v zu c mujicul cu ochi alba tri se îndreapt spre ea. 318 Pristavul r m sese în cerdacul prim riei i. ² C uta i adev rul i p stra i-l. vorbea cu glas de dojana. s v pleca i pîn la p -mînt înaintea mea.. care cobora parc de pe o culme de deal : ² Vra s zic . In creieri i se zb teau gînduri care o în epau ca ni te ace : 319 ÄAm s -l nenorocesc pe Nikolai Ivanovici. nerodule ! . urcîndu-l pe scar . glasul lui de la început. Mama respir u urat . Oamenii începur a se împr tia.. ² Cump r dantele de la femei. v zu i i dumneata ce se-ntîmpl pe la noi. Nu trebuie !" i. Mujicul avea fa a îngîndurat i pl cut . întorcîndu. boilor ! Ar trebui s -mi mul umi i. i-mi iei i geamantanul. se amestecau i se pierdeau într-o larm plin de dezn dejde i jale. îmbr cat într-un suman peticit i o c ma de cit curat .. de ce nu ! Da' s tii c n-am cine tie ce izb . îl întreb . P i. Mujicul î i mîngîie alene barba. Habar n-ave i despre ce-i vorba i v b ga i buluc într-o chestie ca asta. în aceea i clip . Era înalt i sp tos. pe la noi nu se prea g se te asemenea marf .i sumanul la piept : ² G zduire.. a venit c ru a. mu chii. m . ² Se poate ! ² repet mujicul. i un sim rnînt de amar dezn dejde îi strîngea tot mai tare inima. Picioarele îi tremurau. cu mîinile încle tate pe r zim toarea sc rii. da i crezare celui care v aduce cuvîntul cel drept i lupta i întru ap rarea drept ii... f r a mai sta la gînduri. pro ti i tic lo i. stîrnindu-i grea . iar ochii tri ti. în cerdacul prim riei se ivi Rîbin cu mîinile iar i legate i cu capul i fa a înf urate în ceva cenu iu. Începuse a se întuneca .R mîne i cu bine. oasele.. ² Da-a.. iar chipul îi p rea foarte palid. m surînd-o cu o privire cercet toare. f r a ti nici dînsa de ce i.. ². Mu [icul cu ochi alba tri veni lîng cerdacul sta iei de po t si spuse : ² Iac . potrivindu. deodat .. m . ÄNu trebuie s m mi c din loc ! î i spunea dinsa. R mase neclintit . a tept . a teptînd o clip potrivit ca s se poat întoarce în cas . zici ? Se poate. ² D-ap i c nici eu nu-s deprins cu r sf ul ! ² r spunse mama. V t eii îl în f car pe Rîbin de bra e i. ² Bine. Strig tele mul imii. ochii îi scînteiau reci. spuse domol. ² V t el. Cuprinzînd-o cu privirea lui deschis . S lt din umeri. m i b die ! ² Iac au s te trimeat la ora . întret iat. In fa a lui st teau vreo dou zeci de mujici cu capetele descoperite i -l ascultau. care erau împ ciuitoare i rug toare. cîine ! ² izbucni de undeva strig tul pris-tavului. privind-o pe sub sprîncene. mujicul îi r spunse f r grab . în l imea ta ! Nu-i în toate min ile ! ² Taci. l sîndu-se în voia unui îndemn l untric... care se ivise cu mult înaintea gîndului înc nedeslu it. dînd din mîini. ² Acolo nu-i atîta f r delege. c-am fost bun i v-am iertat. ² murmur mama. Mama st tea în cerdac cu privirea a intit asupra lui. moi. norii coborau lîng p mlnt. cu pantaloni de dimie de culoare stacojie i cu picioarele goale în tîrlici. f r s . asta-i chestie de stat. f r a v cru a via a !.² Nu te sup ra. oameni buni ! ² r sun glasul lui în boarea rece a serii.el in prim rie. Apoi. ters i monoton: ² Pro ti mai sînte i. în întunericul care se l sase. mîn . ² Taci. cu ochii a inti i asupra lui. î i potrivi iar i sumanul i rosti în oapt : ² Uite. i pînz . întreaga ei fiin se încorda toat .i ochii c tre prim rie. Numai s ii vrut ² i ocna v niînca pe to i. o întreb : ² Ce treburi te-au minat prin p r ile noastre ? . Mama vorbi cu glas încet..i dea seama de ceea ce f cea : ² Vrei s -mi dai g zduire noaptea asta? îl întreb i. pornim chiar acuma. Cine tie cînd l-oi mai vedea pe Pa a ! Au s m stîlceasc în b t i !" Cu ochii în p mînt.

. ² zise mujicul. ² Pe la noi. spriji-nindu-se de mas . de parc i s-ar fi scurs tot sîngele din inim .. de b nuiala c omul acela ar fi în stare s-o vînd . f r a.. i-a f rîmat to i din ii. apoi. istovit . înghi indu. ai v zut. se a ternuse o lini te înfrico at . Fericit c a g sit pe cineva care s-o asculte. D-aia s-au iscat acum ni te mujici ² belea curat ! Zbiar pe la adun rile ob tei. A prins trei. ci se împotmolea în sfîr eala care o cople ise. întorcîndu-se c tre mama.M-a sim it ! ² î i spunea. Era mujicul cu ochi alba tri care.i scoate c ciula. nu tia nici dînsa pentru ce. feti a sporov ia într-una tot mai repede i tot mai însufle it . adaose încet: ² Dumneata a teaptâ-m la sta ie. cobo-rind vocea : ² T ticu' zice c toate-s numai din pricina secetei. o privi i o puse încet la loc in farfurie. Rîbin striga cu glas în bu it : ² Decît s muri i de foame. dar gîndul acesta încol ise într-însa i z cea neclintit i greu ca o piatr în inima ei. la unii le era mil de el. cugetînd cu anevoin . l sînd s se simt c satul tr ia într-o necurmat ap sare i team ." Afar se auzir pa i greoi.1 ² Mama 321 era de-ai lor. se a ez la mas . dar al ii ziceau c mai bine s -l omoare.. o întreb : ² Unde i-e buclucul ? i. iar sta. s lepede povara acelei dezn d jduite a tept ri. iei de po t . Zice c-au fost o band întreag . înecjndu-se. scutitrînd din cap . ² Ap i.. sieindu-i puterile i dîndu-i ame eli. 320 ² S-a siîr it. b rbosul. M-am speriat de-atîtea strig te. Pe uli . p mîntul n-a dat rod i toat lumea se v iet ... f r s se mai uite înapoi. Mama intr în odaie. feti a începu a povesti plin de însufle ire. Se ap ra... c vin îndat . care ² M. feti a îi spuse : ... Pl ti ceaiul i-i d du trei copeici feti ei.. mama se sim ea i mai singur . dar tot mai cere vin. Venind lîng mas ... Doi ani la rînd.. iar în suflet i se rev rsase o negur sur i moale ca cenu a. Feti a se ivi în u i întreb : ² S-aduc jum rile ? ² Nu-i nevoie. Deun zi.i pl tise r m i ele din d jdii. ei n-au credm -n dumnezeu i îndeamn lumea s jefuiasc bisericile. ridicînd cu u urin geamantanul. cum mai d dea pristavul în el.i în bu e îngrijorarea. în bu indu-le :.. zace dincolo beat turt . în lini tea aceea. Gork. ÄPoftim. da' unul a sc pat. ² Mîi în sat ? ² Da ! Am venit dup dantele. nu ! ² o l muri fata. i scuipa singe gros-gros i negru !. în senza ia aceea viscoas de grea . sim ea cum i se ca r iar i în gîtlej nodul de grea . c nu. tropotul zorit al cailor i glasul pristavului îi acoperir cuvintele. Nu-i era ioanie .. ce se pitula parc dincolo de iereastra sta-. îl cînt ri ca pe o nimica toat în mîn i spuse : ² E gol ! Mariko. Auzi dumneata. auleu ! Mama asculta cu luare-aminte vorba pripit i f r ir a feti ei. e adicâte c petenia lor. du-o pe dumneaei pîn la mine acas ! i plec .. nu se lucreaz dantele ! La Tinikov i la Darino po i g si.. AA-a v zut i a în eles.. am s trec mîine i pe-acolo. cînd au scos la mezat lucrurile lui Vasiukov. A ezat între cei doi v t ei. C-avem mujici tare r i. Cu bine. Nu mai vreau. se bat. un chip ciudat. Ochii nici nu i se mai vedeau ! E dohotar ! Uriadnicul e la noi. cald i dezgust tor. parc ne-des vîr it i care-i stîrnea neîncredere.. lip ind m runt cu picioarele goale pe p mîntul jilav.² Ce ave i de cru at ? Via a pe care o duce i acuma ? C ru a porni." Dar gindul nu mergea mai departe. lu o îelie de pîine. care se bucur grozav. r m i ele birului !. str duindu-se s . dar cu glas potolit: ² Vai. oameni buni ! Uruitul ro ilor. mai bine lupta i pentru libertate ! Libertatea are s v aduc i pîine i dreptate. îi st ruia în minte chipul mujicului cu ochi alba tri. Cump r dantele. Mama se ridic . lîng samovar. Eram al turi i am v zut tot. Cic . ap i s -l fi v zut cum a s rit la primar i cum i-a tras una peste bot. dar la noi.. zice. Dup larma de adirreaun. auzi ? Au prins i un înv tor. ce oameni ! Mujicii no tri.. .i vorbele pe jum tate.

ochii senini i sinceri o lini teau tot mai mult. ² El ? Mi-a r spuns a a : ÄSîntem mul i. In locul mîhniri: i îngrijor rii de pîn atunci.. i se mai auzi o dat glasul : ² Noapte bun !. n-avea grij . s le spun femeilor s vin cu dantelele-ncoace ? C vin numaide-cît. mul i". urm zîmbind : 324 ² Stra nic om. Mujicul se scul . Le-a spus-o verde-n fa : ÄEu am f cut!" Ceilal i îl b teau i el îi da cu gura înainte.i fereasc ochii. sim i în suflet o siî ietoare mil pentru Rîbin. adaose mohorît: ² Adineauri. ro ietic . du-te degrab de-I cheam pe Piotr încoace ! Femeia ie i îndat . seara era rece i umed . Fa a mujicului se însenin într-un zîmbet larg. C ut dibuind u a... ca s -l vad mai degrab închegat. s m bizui pe con tiin a lui ?.322 ² Vrei s dau o fug pîn la Darino. F r a ^e . dar se vedea dintr-o ochire c era inut curat. cîte o chemare întîr-ziat mai tulburau cînd i cînd lini tea din jur. adic pe dumneata. salut din cap f r cuvînt i pieri. mama cerceta din ochi odaia. am spus înadins c -i gol..i mina pav z în b taia luminii ca s . o deschise i strig : ² M tu Tatiana ! i o zbughi înapoi. Cîte un muget de vit pe jum tate adormit .. aplecîndu-se c tre dînsa.. strimt .i ridica privirea asupra musafirei. mama se întreba cu st ruin : ÄCum s fac ? S încerc de-a dreptul. cînd i-ai f cut semn i el i-a r spuns.. neclintit . ce i-a r spuns ? ² întreb repede mama. ² Am ghicit. Pe masa din fund "ardea o lamp . o întreb în oapt : ² Pe omul acela îl cuno ti ? Mama tres ri. î-rîitul ei abia auzit... cum n-am mai v zut! i plin de îndr zneal . mujicul sta-i tare s rac i nec jit. surprins ea îns i de aceast izbucnire. î i plimb privirea prin toat înc perea." Se întunecase.. ² i el. La ferestrele izbelor se z rea din bezna de afar o lumin pl pînd . Da. L-am întrebat la ureche. nu-i pu in.. ² Nu-i nevoie. i uitîndu-se iscoditor în ochii ei... care nu era înc deplin l murit.. dar care începea a se deslu i cu anevo-in . numai fl c ruia l mpii î i dep na. dar ispititor. deschis. Äo cuno ti pe femeia de pe cerdac ?". ² Am ajuns! ² zise feti a. ² Da' n-ai nimerit o izb prea grozav . Coborînd glasul. ² sptise el nu f r oarecare z bav .. pîlpîind.. a zis. b tînd darabana în scîndura mesei i uitîndu-se intit în ochii mamei. î nind afar .. O femeie tîn r se ivi de dup cuptor. veni mai aproape i. geamantanul ei nu se vedea nic ieri. provocîndu-i un sim mînt nepl cut. p ind al turi de ea. cîte un strig t scurt. E ceva tare greu în untru ! ² Da.. O in-gîndurare grea i întunecat cuprinsese satul. îi limpezi totul în jur.. Al turi edea st pînul izbei. i ?. XVII Mama se opri în prag i. A ezîndu-se pe o lavi în fa a gazdei... 21* S23 ² Poftim înl untru. punindu. i. Din întuneric. ² Dar unde-i geamantanul meu ? ² întreb deodat cu glas tare. dar nu e gol.. tare. ap s tor. De ce s mai iei matale drumul pîn acolo ? Dou sprezece verste.. Mujicul ridic din umeri i r spunse îngîndurat : ² Nu s-a pierdut. In fa a mamei. fa a nedes vîr it parc . R suflînd u urat . se a ez mai cu temei pe lavi . dar îi r spunse hot rît: ² îl cunosc ! R spunsul acesta scurt îi lumin parc deodat întreaga ei fiin l untric i. Glasul lui domol i ov ielnic.. ² întreb mama. Aerul rece îi limpezise creierul i în mintea ei încol ea treptat un gînd. O lini te ap s toare umplea toat înc perea .. Izba era mic . f r a. ² Tatiana. în fa a feti canei de la han.. dr gu a mea ! ² r spunse mama. chipul îngrijorat i încruntat al mujicului se leg na ca într-o cea .

Ciulind urechea.. iar el îi scutur înc o dat mina cu putere i începi1. ² I le aduceam lui. Cînd colo noi vedem c lucrurile stau altfel : adineauri am v zut c-au arestat un om în toat firea. ² Da-a ! ² f cu el îngîndurat. dar din ce neam te tragi ? Vorbea repede. ai v zut. mul umesc ! ² r spunse marna. pe ner suflate. simplu i deschis. i acum ce-ai de gînd s faci cu toate alea. chipul lui îi în320 tuneca toate celelalte gînduri. cu un rîs uscat. t cut. ai fi zis c atunci ie ise dintr-o b taie. Nu te sup ra. Stepane? Treab curat . cu glas dogit: ² Dac -i a a.. A a cum se înf i a. Dînd din cap în semn de încuviin are. se a ez . îi d du r spuns la întrebare. L-am mai v zut i-n alte rinduri ! Contenind din vorb . ferfeni it. scuturînd-o. zice. piept nînd-o cu degetele r chirate. M pricep i eu olecu în treaba asta. dar fa a-i era încruntat i vocea nu-i tremur de fel cînd îi spuse gazdei : ² îi jefuiesc pe bie ii oameni. nimic de zis ! Dar s-auzi ce spune despre treburile astea. ² r spunse mama simplu. adic te. In mintea mamei st ruia cu o neînduplecat înd r tnicie scena schingiuirii lui Rîbin. încîi nu mai putea s se gîndeasc nici la geamantan. a voastr . Mujicul..i spun adev rul . s facem cuno tin ! Pe mine m cheam Piotr Egorov Riabinin.. cu geamantanul ? Mama îl privi i-i r spunse ca' i cînd l-ar fi înfruntat : ² Vi-l las vou !.. a rîde încet. nu de neam boieresc. ce zici. ² Stepane ! ² spuse nevasta care se a ezase lîng cuptor : ² femeia o fi vrînd poate s m nînce ceva ? ² Nu mi-e foame. Nu se mir . apoi întreb : ² Ei. un mujic. ² lot de la noi. întreb : ² Ei ? Cel lalt d du din cap în semn de încuviin are. Acesta î i zvîrli c ciula într-un col i.. care abia intrase. Mamei îi pl cu vioiciunea i felul lui de a vorbi. dar limpede.. îi strivesc în noroi blestema ii ! ² Puterea ! ² gr i încet mujicul. acu iac . prostii i aiureli ! la. îi asupresc. ni te b ie andri i ni te studen i. dup cum' s-arat .. se întoarse c tre st pînul casei : ² Ei. întorcîndu-se deodat c tre mama. II cuno team pe omul acela. tergîndu. ² Cine? ² Ai no tri. ² A ajuns i la noi gazeta i c r ile. Stepane ? Ia te uit ! Varvara Niko-laevna e o cucoan bun . b rbu a îi tremura nervos. îrînt.. A a-i ? ² Da. se apropie de mama i începu a-i spune repede. durerea i obida ce sim ea pentru dînsul îi z g zuiau orice alt sim ire. ci spuse doar scurt: ² Nou . ² Ei. ce mai în-colo-ncoace ! 1 reab minunat ! Ascult ce.. ascult un timp cu capul întors spre u .. apoi spuse în oapt : '. Crezi c -i d mîna cucoanei s ..i spun cinstit. rosti cu glas de tain : ² Iac . ² Âp i i-a cîstigat st pînirea la prieteni. ² Ne di jmuiesc din toate.mai st pîni slobozi un strig t în bu it în care clocotea o nea teptat i amar inînie : ² Tîlhari ! Fiare ! i izbucni în plins. dar de nep truns. umbl din prostie s tulbure min ile oamenilor..i spun eu: poporul a-nceput s lucreze pe seama lui. de la popor ! Tot ce au e luat de la noi ! O scotea din fire mujicul acesta cu fa a lui senin . r mase o vreme pe gînduri. înt rîtat i cu p rul vîlvoi. venind cu grab c tre gazd . tiu carte i nu-s tocmai prost.. Lacrimile îi curgeau iroaie. iar ochii str lucitori cercetau printre gene chipul i f ptura mamei. Privindu-l cu blînde e drept în fa . în care.i lacrimile. clâtinînd ab tut din cap. -² Puterea e în mîna lor.. n-am ce zice ! i. am s . Mare putere! ² Dar de unde o au ? ² strig mama cu ciud .. femeie in vîrst i.Vin. nici la nimic altceva.. eu chitesc c -n geamantan ai gazete. î i slobozi barba din strinsoarea pumnului i. un mujic de treab . iar oamenii-mi zic Sul .i doborîse du manul i nu mai putea de bucurie. nu se împotrivi.. ranul î i cuprinse barba în pumn i cat într-o parte. încruntînd din sprîncene. Apuc mîna mamei i. de bun seam .. Alujicul se dep rta. o vedem pe dumneaei. dr gu . întîi intr nevasta i.. dup dînsa. ca s zicem a a. Cic-ar fi.

. femeie de treab . Adineauri cînd mi -â vorbit Stepan de dumneata. S ri sprinten în picioare. parc s-a cam sup rat oleac i a-nceput a-mi spune: ÄLas -te de astea. dac e s vorbim cu dreptate ! Geamantanul dimii ta le e la mine. din cînd în cînd. cu ochii verzi ce aveau o c ut tur vioaie i ager .² s ri Piotr. In cîte una g se ti cîte ceva care te lumineaz pe loc ! Intr -un cuvînt se cuvine s -i fim mul umitori. în clipa urm toare. nici de stric ciuni. . nu-s însurat ? ² i cu toate astea. ² Apoi de-aceea are atîta îndr zneal . strîmbînd din buze.. i mai cu seam s nu fie cu pagub pentru dînsa. cumetre drag ! ² zise femeia. care s le munceasc .. cu b rbia te it . contenind scurt din vorb . s stea lini tit : 327 ² N-ai nici o grij ! Totul e în bun rînduial . ca un fel de drojdie. S-a rupt firul într-un loc i îndat s-ant rit într-alt loc ! i merge ! Gazeta e bun . te ajut m bucuro i ! Avem mare nevoie de c r i. începu s rîd i. i. n-am ce zice. dar la ce s munceasc ?. î i luneca i dînsa privirea pe chipul ei prelung. ² A a om zic i eu ! tie ce vrea. sar to i. m icu . mujicul r mase o clip pe gînduri. ² Mai las-o-ncolo. Stepan st tea sprijinit în coate. ² E însurat ? ² îl întrerupse Tatiana. ² De ce s-or mai fi însurînd mujicii ? ² întreb Tatiana. ² Dar eu ce.. Ai v zut ? Pentru el toat via a asta pe care o duce e doar o pagub necurmat i peste tot locul numai de necazuri are parte. E femeie bun .. ² Foarte bine..i face bine treaba : deschide ochii oamenilor ! Domnii n-o înghit. apoi l s iar i capul în jos. m icu . nu.. i -am spus : bag -de seam . ² Nu mi-e neam. ² urm Tatiana cu voce coborît . i î i cunoa te pre ul ! Om. adînc . m icu ! Las'c le g sim noi loc 'a toate !.... f r s se uite la el.. se a ternu în înc pere. din toate p r ile : stai i ² A a-i! ² zise Stepan.. ‡² murmur ea. ori încotro apuc . Poporul îns vrea s mearg de-a dreptul la int i nu se sperie nici de pagube. i-i dau toat cinstirea. de a teptare. strîngîndu. mai cite ti o carte. ² dar îl cunosc de mult. Piotr clipi iret din ochi c tre mama. Cu capul l sat pe um r. negricios. Stepan ! In lucrurile acestea nu ne este iertat s fim gurâ -casc nici m car o clip . vorbi mul umit : ² Ce-ritîmplare. pe urm .. Dar o dat cînd i-am ar tat o gazet de-astea. c nu-i vine la socoteal . Degeaba vor be ti a a.i ajunge cît munce ti. i-l respect ca pe un frate. cu nasul drept.. f cîndu-i semn cu mîna. iar pentru dînsa era jignitoare. i-ar fi team . ² Cic au nevoie de cineva.. mamei i se p ru c vorba Ästr in" nu i se potrivea lui Rîbin. m i cu . n-avea grij . ca s se cheme c este. dar tii. îndat ce d s se mi te cît de cit. nu glum ! Ce zici.. Piotr p rea c ascult ceva. Nevast -sa se ghemuise lîng cuptor. ne-ai sim it pesemne ce hram purt m. m i cu ! Geamantana ul matale e la mine. ² Parc ce mare isprav faci ? Numai vo-o-rbe ti i.i buzele sub iri. ² Eu sînt aici.. chipurile ne vrea binele. ² Un om însurat n-ar putea s mearg pe drumul pe care a pornit-o el. ciudat ! Cu toate c e f oarte simpl . închisoare. uitîndu-se rug tor în ochii ei. în umbr . cînd st team prin preajma du-mitale.. ² Ba s m ier i. Tatiana ? Spuneai c -i. pe mine m ascult mult lume ! ² îi întoarse vorba mujicii!.. Siberia. oriunde se-ntoarce. urm : ² Dac vrei s -l gole ti..i mai putu st pîni lacrimile. îngîndurat. s zicem a a.. 328 Piotr rîse încati or i d du din cap foarte mul umit. Lucrez tîmpl rie la o cucoan . din cînd în cînd. Dar i dumneata. iar dup aceea întreb : ² Ia spune. ² Ce. dînd din cap i îndat adaose : ² Dumneaei e mgrijat de geamantan.. plimbîn-du-se încoace i încolo prin izb . Pe omul cinstit îl deosebe ti îndat dup obraz. dar. n -ai s te-alegi decît cu necazuri. b tînd darabana în seîndura mesei.. O lini te ap s toare. încet i oar ecum jignit..adev rat ? Nu-l spune. ne d fel de fel de c r i. Astea-s întocmite de ni te b ie andri cu mintea necoapt .. doar un picu or. la \reo apte verste de sat. Piotr ! zice. -n-am ce zice. mama îi sim ea ochii a inti i asupra ei i." i. ² Vrea s ni le dea pe toate ! ² zise Stepan. zice. De' pe urma lor.. mai ales c nu întîlne ti prea mul i.. Se a ez al turi de dînsa i.. omul acela i-e neam? ² Ali-e str in ! ² r spunse mama. Tare mult le mai folose te oa menilor c mpreun cu Stepan u oti i mereu prin col uri. 329 Stepan se uit t cut la femeia lui. mai mare ! Nu g sea cuvîntul nimerit i asta o sup ra i iar nu. ² i-e prieten vra s zic ! ² rosti Piotr încet. c adic i dumneata e ti amestecat în treaba asta i ii cuno ti pe omul acela. ‡² E v duv ! ² r spunse mama cu triste e. ² se amestec în vorb Stepan.

de tept. Acum au s -l judece i-au s -l osîndeasc . f r s . cu o negr it bucurie.. în timp ce tulburarea o în bu ea. pîn cînd nu vor birui toat minciuna. c o priveau drept în fa încorda i i neclinti i. Hra deplin încredin at c vorbele ei nu se vor irosi în zadar.i vezi de munca ta. eu voi face toate legile. f r ascunzi uri. a a cum îi apucase începutul povestirii. pe cel lalt l-am lep dat înainte de vreme. în toate tîrgurile i ora ele se duce o munc unit .. El s-a gîndit cel dintîi cum s scoat gazeta asta i tot el l-a îndrumat pe Mihailo Ivanovici. 331 ² To i chinui ii acestei vie i. i to i au s lupte pîn la sfîr itul zilelor lor pentru libertate i pentru dreptate. 330 Vorbind. începu s povesteasc . to i cei ap sa i de nevoi i f r delegi. ce se trezise în sufletul ei atît de tîrziu. mul i.. tot din pricina muncii steia. Glasul ei curgea lin. Sim ea nevoia s înf i eze ceva luminos i plin de în elepciune. Avînd toat dragostea i în elegerea pentru suterin ele poporului. nu se vor opri din drum. ² Sînt mul i oameni de ace tia i necontenit se ivesc al ii. i se minuna ea îns i. Alujicii o- . Vedea c mujicii r m seser parc pironi i pe locurile lor. ca omul acela ! Nu-i a a. a ezîndu-se al turi de dînsa. cu toate c Mihailo e de dou ori mai în vîr-st decît el. stringea tot ce v zuse luminos i neîntinat. ei spun deschis. st pînul. dar el are s fug din Siberia i are s lucreze mai departe. a c rei amintire ii ap sa creierul prin cruzimea ei neru inat i o umplea de o spaim . c acesta e drumul cel adev rat i c altul nu poate fi ! Era fericit c i se împlinea o. de oamenii pe care-i revedea în amintirea ei.. tot poporul trebuie s -i ajute pe cei care zac i se pr p desc prin închisori. fir-ar ea blestemat s fie ! Ce bucurie am eu în via ? Daia zic c geaba se însoar mujicii: î i leag doar mîinile i atîta tot ! Mai bine ar tr i slobozi i ar lupta pentru o rînduial mai bun . cuvintele veneau singure i dînsa le în ira ca pe ni te m rgele colorate pe firul puternic al dorin ei de a.i purifica inima de sîngele i noroiul acelei zile. ca s fie deopotriv de drepte fa de to i!.. f r tînguire i f r triste e în glas : ² Am avut doi copii. pentru dreptate. E tîn r. draga mea. ² Da' dumneata ai b rbat ? ² A murit. lumina i i înfrumuse a i de prinosul inimii ei. nu-i mai p r se te niciodat .. t cu i se uit în jur. ei nu se vor mul umi cu pu in.. Femeia veni c tre mama i. Ostenit . i. pe care nu i-o putea l muri.. c trebuie s . f r team . îndurînd chinuri de moarte pentru binele poporului. ² Peste tot. celor hr p re i... dar n-ai vreme s -i îngrije ti. pentru c vede el însu i c totul este rînduit cu dreptate. ² A a e. altfel nu po i schimba via a. dar cine a p it o dat în rîn-durile lor. Pe urm vin copiii. tot ce tia despre munca tainic ce se ducea pentru liberarea poporului din lan urile.. care nu. care s precump neasc scena de groaz din ziua aceea.i dea seama acestei nevoi a sufletului ei s n tos. o dat cu triste ea care o cuprindea de cîte ori le rostea.. turna în cuvinte toat for a. iubirii. f r a pomeni îns nici un nume. pîn cînd poporul nu va spune întrun singur glas : eu s'mt.. mama sim ea cum îi cre tea în piept nrîri-dria. tot mai mul i. urm a vorbi r spicat. ² L-au închis a doua oar . toat r utatea si l comia.² i cu ce te-alegi din toat munca ! Fl mînze ti zi de zi. în urma loviturilor crunte ale vie ii..veche dorin a ei : s vorbeasc ea îns i oamenilor despre dreptate! ² Cu oamenii ace tia poporul poate s mearg cu toat încrederea. frumos. care lua na tere în mintea ei.. cerea cuvinte potrivite ca s -l zugr veasc . toat bog ia. Zugr vind chipurile care-i erau atît de dragi. s-a op rit cu ap fiart . Unul s-a pr p dit la doi ani. ² i unde-i ? St cu dumneata ? ² E la închisoare ! ² r spunse mama i sim i cum aceste cuvinte. iar chipul eroului. Uitînd cu des vîr ire c trebuia totu i s fie cu mult b gare de seam . într-o singur flac r care o orbea prin str lucirea ei curat . ei arat cinstit care este drumul fericirii tuturor oamenilor..i aduce m car pîinea. i nu se vor l sa pîn cînd nu vor vedea c tot poporul s-a unit într-un singur suflet. strivi i de cei boga i i de slugoii lor. pentru c-a-n eles adev rul cel sfînt i-l sem na pe fa . m icu ? ² A a e ! ² zise mama. c drumul acesta e greu i nu silesc pe nimeni s -i urmeze. puterea oamenilor de bine este nem surat i aceast putere cre te mereu i va cre te necontenit pîn cînd va suna ceasul biruin ei noastre. Am un fiu. supunîndu-se. îi umplur pieptul de o mîndrie senin . auzea respira ia întret iat a femeii care edea al turi de dînsa i toate acestea îi înt reau i rnai mult credin a în ceea ce spunea i le f g duia.

² Am ascultat tot ce-ai spus : da. ² Aici prietenia ine taman bine pîn la cea din-tîi buc ic pe care trebuie s-o împ r e ti. i apoi s stingem lumina ² zise Stepan posomorit. . dar nu aici. dar peste o clip lumina iar i vioaie i lin . pe care acum îl sim ea mai aproape de inima ei. ² De-aci înainte. cuget în de mine. de ce nu mi-e dat i mie s v d m car o dat asemenea oameni i via a pe care o duc dîn ii. stropi r zle i de ploaie loveau alene în geam. dinl un-trul dumitale.. Nevast -sa edea pe lavi . iar dac cuget tot aceea-i ! Avea un lic r de surîs în ochi. poporul are prieteni ! ² O fi avînd. ² Tare frumos ai gr it ! Vorbele dumitale parc . a teptînd parc s mai spun ceva. nu glum ! Totul e chibzuit.. eu tiu carte. Fl c ruica l mpii zvîcnea. nu pentru du mani.. î i roti privirea în jur i se a ez iar i.. Stepan edea cu trupul aplecat mult înainte. privind-o cum punea masa. Asta-i ! ² r spunse Stepan îngîndurat. ² Asta-i socoteal mare.i înal inima . ²‡ Ap i ce prieteni avem noi ! ² spuse încet mujicul. pe fa a lui pistruiat flutura un zîmbet. XVIII Mama st tea rezemat de perete. Dumneata trebuie s -nve i a te pre ui singur. Pentru noi nu-i nimic. Sprijinit într-un cot. ca un fir de a t iat în din i. i asculta vorba cump nit a celor doi rani care chibzuiau asupra celor spuse de dînsa. Dup ce le vorbise. ap i nici vorb c trebuie s-o faci din tot sufletul.. ca i cînd ar mai fi ascultat înc . uneori nu-mi dau pace gîndu-rile cît îi noaptea de mare ! Da' ce folos ? Dac nu cuget. ² Dac vrei s te apuci de o astfel de treab . mai citesc cîte ceva. cu spatele încovoiat. ² Cuprinde tot p mîntul ! ² mai adaose Piotr. Mama avu o pornire de mil fa de omul acesta. se uit la nevast -sa i î i desf cu larg bra ele. cu capul sus. cu coatele sprijinite pe genunchi i cu ochii în pâniînt. Tatiana se Ffiic .a pagub ! Nevast -sa se apropie de mas i-i spuse : ² D -te mai încolo. ling mama. luneca fo nind pe acoperi ul de paie. larg de tot ! ² urm Stepan. Tatiana se scul i se îndrept c tre vatr . întorcîndu-se c tre mama. stai a a i te gînde ti : doamne. m pr p desc de-a surda... Ochii ei verzi aveau o scînteiere aspr . de parc ar fi vrut s cuprind ceva.. ² Asculta i ce v spun.. i nici nu m-am gîndit vreodat 1a lucrurile astea. p lea. ci pentru prieteni. prietene ! ² zise dînsa. Un cîme urla.i cuprind i.. ² Omul nu trebuie s se împace cu pre uirea pe care g sesc cu cale s i-o dea cei ce n-au nevoie decît de sîngele lui. vuia în hogeag. ² Au s bage de seam oamenii : ÄLa alde Ciumakov a ars lumina pin tîrziu". trebuie s fii cu ochii în patru. ² Nu-i vorba de mine.. cu griul întins.. f r s te mai ui i înapoi. ehei. ² Pesemne c-ai suferit multe în via ! ² spuse ea deodat . Cînd i cînd. Fa a lui umbrit p rea acum mai matur . de la nimeni. dar poate c nu-i bine pentru musafira noastr . Cum tr im noi ? Ca oile ! Iaca. 332 Piotr adaose cu sfial : ² Da-a. cînd strecurau cîte o privire nemul umit i dispre uitoare c tre cei doi b rba i. cînd i cînd vorba i se frîngea deodat . Cei doi mujici t ceau. Stepan î i îndrept spatele^ încet. ² Asta e ! ² spuse în oapt Piotr.. Tatiana. Chiar dac m-or aresta atî... zîmbind. Vîntul mîugîia ferestrele... î i urm vorba cu un zîmbet în col ul gurii : ² Via a noastr nu face nici doi bani ! Nici o ceap degerat ..... 333 ² S mînc in ceva. ² Da-a ! ² gr i înceti or Piotr. era mul umit de sine i putea iar i s g seasc pentru fiecare un cuvînt bun si cald. era parc u urat de povara întunecat a întîmpl riior de peste zi. a ezindu-se domol pe lavi i cl tinind din cap. pentru asta tr iesc oamenii ! i mi se pare tare ciudat: te ascultam i-mi d deam seama c toate acestea le tiam i eu ! i nu le-am auzit pîn acum niciodat .. se trase mai deoparte i. El se ridic . cu glas sc zut. cumetre ! Cînd o r zbi gazeta în popor. Piotr î i încruci a bra ele pe piept i î i îngust ochii. ² Destule ! ² r spunse mama.priveau mereu. ² N-ai dreptate.

² S tii cînd s te temi i s tii cînd s fii îndr zne ! ii minte cum l-a sc rm nat zemski pe Vaganov pentru gazeta ceea ? Acum Vaganov n-ar mai lua în ruptul capului o carte-n mîn . îns . asta-nseamn c v ridica i împotriva arului !" Da' un mujic de colo. de m tiu to i oamenii din partea locului. m icu ? Pe Spivakin l-au în f cat... dar atît de p c -toase. Stepan îl îndemn de vreo dou ori : ² Hai. Stepan ! R mas bun ! Cu bine !. Piotr care pîn atunci st tuse t cut.. dar trebuie s lucrezi cu cap i s fii i mecher. S iei cai de po t i s te opre ti la sta ia urm toare. cople it i oarecum descump nit de cele ce spusese mama.i spun. una dup alta. în mine po i s ai toat încrederea. zbenguiala vîntului pe acoperi i horn. i l-au b gat în pu c rie.. cu ar cu tot ! Ce fel de ar e la. se schimb socoteala. omul trebuie s tie de toate ! ² r spunse Piotr. la Smoliakovo. strig ! Nu mînca nimic i-i turuia gura într-una. unul Spivakin. Vezi încotro mergem. o basma de lîn ! O s . m i Piotr! La ce coal ai umblat ? ² îl întreb în batjocur Tatiana. se învior i începu a vorbi iar i cu mult însufle ire : ² Dumneata s pleci dis-de-diminea . Am s . po i r zbi.. nepricopsi ilor. desf tîndu-se ca sticletele cu propriul lui cîntec.i aduc -ndat geamantanul ! S mergem.A mas la tine ?" ÄA mas. un sat din apropiere. o mul ime de am nunte din via a satului. ² Ehei. b taia ploii în geam. ar trebui.. plesnindu-se cu palma peste genunchi.-s vremurile i a a i-au strîns în chingi. Vorba ceea : ai r bdare c-o s moar el i arul ! Pe cînd a a. le arat prea pu in dragoste. dac ne ia i c ma a de pe noi ?". în fa a mamei. m i ? Iar cartea îi r spunde limpede : Ce s fie ? Uite.. apuca lingura i iar începea s povesteasc fel de fel de p anii i întîmpl ri. Piotr lua o bucat de pîine.. i-a tocmit cai i-a plecat ! Pu ini oameni r mîn peste noapte-n sat ? E drum de leau.. nici dou . mecheriile.. chiar cînd le zîmbeste. ² zise Stepan. trebuie s m duc i eu acas !. ca s nu cazi dintr-o dat în b ltoac .i împart c rticelele i foile cum nici nu s-ar putea mai bine ! Drept e c poporanii no tri nu prea tiu carte i-s cam înfrico a i. vra s zic . ca s intri chiar de-acuma-n pu c rie ? Fie tecare lucru la vremea lui. dînd din cap. c m pricep la toate «.. drag cum tr .² Trsbuie s v face i prieteni i aici ! Stepan r mase o clip pe gînduri." ÄA a. m icu . încît vrînd-nevrînd omul începe s se zgîiasc i s ntrebe : ce-i asta. are s te-n-trebe : . mai ales S35 334 cînd acesta-i dintre cei s tui ! Eu r zbat peste tot i v d multe ! Nimic de zis. m nînc i tu ceva. s -i bage în sperie i : ÄBine m . ine minte 336 Stepan. m runt i monoton . ² Nu-i bine ! Dac se întîmpl ceva. se ridic i spuse : ² Ei. trude te.. bun în eles. Pare-se. ca s nu te vad nimeni. a mas la mine peste noapte. m icu 1 Poate c n-o s ne mai vedem niciodat ! Trebuie s . ² Stra nic mai cuno ti înv tura fricii. Se opri în fa a mamei i. m icu . cu glas optit. de parc ar vrea s se lepede de-a biue-l'ea de st pînirea lor ! D un zi. zice. In lini tea care urm dup plecarea lor. o tiu pîu i copiii i vorba aceea tr ie te. ochii ire i i întuneca i îi sc p rau. ² De ce ? Am s-o duc eu.. nici una. i-o trînte te-n fa : ÄDiice i-v la mama dracului. tu ai dus-o ? Poftim la pu c rie !" Ai în eles ? De ce s te zore ti." Ä i unde e ?" ÄAm dus-o. cum ai risipi ni te b nu i de aram dintr-un portofel.. Mujicii au pus mîna pe ghioage ! Pristavul d cu gura. Tatiana începu s . a a i a a. au venit s ia d rile.i olecu creierul i vezi ce ai de f cut! Adesea se-ntîmpl c omul care nu tie carte pricepe mai bine decît cel tiutor. c nu-i bine. apoi încuviin : ² De. î i spun eu . La mas . i s n-o porne ti de-a dreptul la ora . dar vorba pe care a aruncat-o el a r mas.. Cînd sfîr ir masa. îi scutur mîna : ² Cu bine. iar el risipea cu d rnicie. prinse a se auzi foiala gîndacilor prin unghere. c tot ce s-a în-tîmplat a fost foarte bine ! C ne-am întîlnit i ne-ai vorbit tare frumos ! Afar de tip rituri mai ai ceva în geamantan ? O basma de lin ? Foarte bine. c i m rimile au început s adulmece boare rece dinspre sate: mujicul le zîmbe te tot mai rar i. ²‡ Pofti i la cina ! ² îi chem Tatiana.

. cînd întunericul cuprinse toat izba. Vru s-o lini teasc . Asta-i credin a mea!.. 338 Un oarece trecu în goan prin odaie. r p ind i fo nind pe acoperi ul de paie. ² Bag sam c nu te-nchini... tn surînd curgerea înceat a nop ii de toamn . Acuma trebuie s vorbeasc omul cu glas tare. dar cred în Hristos. te cuprinde atîta jale. dreapt i îngîndurat . i nici în minuni. In întuneric mama deslu ea f ptura ei sub iratic . dar f r nici o leg tur între ele i r t cesc a a.. ² îi spuse dînsa cu duio ie. U a se deschise încet i un glas întreb în oapt : ² Tatiana. ca ni te degete înfrico ate dibuind în întuneric. Prin toropeala grea a somnului. inima ei în elesese toat durerea care se ascundea sub aceste cuvinte..i spun. Stropii de ploaie c deau trist pe pâinînt. coborînd pleoapele i l sînd capul în jos. Cred în cuvintele lui: iube te-l pe aproapele t u. t cut . s-o aline. Tatiana t cea. care se contura cenu ie pe fondul întunecat al cuptorului.. apoi în tind . Te fr mînt [el de fel de gînduri.i iei lu-mea-n cap i s lugi de via a asta. Mama închise ochii îndurerat . luînd ni te haine de pe lad i de pe sob i întinzîndu-le pe lavi . vorbi iar i : ² Am citit odat într-o carte vorba asta : via f r rost ! i-am în eles-o dintr-o dat foarte bine! Eu cunosc via a asta.. ne-n e-legem foarte bine. mama auzi trop it de pa i afar . 22 Mama v zu aceast jale în str lucirea uscat a ochilor ei verzi. ca ni te oi f r p stor. Apoi. încît î i vine s .. i.. i mai cu seam trebuie s se g seasc unul care s porneasc cu hot rîre. ca un fulger nev zut. Mama se r suci nelini tit pe lavi . gemu încet. dup un timp. întreb deodat : ² i zici c sînt i domni oare tinere care umbl -n treburi d-astea ? Se duc printre muncitori. Se îndrept din ale i. nu bea. ² E plin de neastîmp r ! ² spuse mama. i sunetul lui împr tia parc o parte din bezna în bu itoare.. noaptea f r de hotar se uita la dînsa prin geam.preg teasc un a ternut pentru mama. zbîrnîie. R spunsul femeii veni cu z bav . i o auzi în sunetul glasului ei. e om de treab . ² N-am ce zice. sim ind o durere surd în oase.. O trosnitur sparse. Femeia o privi pe sub sprîncene i-i r spunse : ² Sun . numai c -i moale de fele agul lui. un fo net i un fî îit abia auzit se furi a înd r tnic în t cerea dimprejur. Tatiana stinse lampa. i iar i se auzi deslu it ploaia de toamn ... Iar dup ce ascult cu luare-amiute r spunsul mamei. ca s i le aduni.. i deodat auzi glasul rece al femeii : ² Niciodat n-am s iert nici lui dumnezeu... ² E ti tîn r ... asternutu-i gata. Vorbi aproape în oapt i cu team : ² In privin a lui dumnezeu. gîndiudu-se la Piotr. Tatiana o întrerupse cu blînde e : ² Trebuie s tii i cum ! A a iat . St tea nemi cat . olt adînc. i. i n-ai cum i n-are cine s te ajute. dmga mea.. Niciodat ! Nilovna se ridic tulburat . o s mai ai copii. culc -te ! Se trase ling cuptor. Mama se culc îmbr cat .. nu-i a a ? Fire te ! A a cuget to i. dreapt . îi înva ? i nu li-i scîrb . nu li-i team ?. pe chipu-i tras. N-am s mai pot na te niciodat . se auzi din nou glasul ei coborît i domol. lini tea încremenit . era frînt de oboseal . abia optit : ² Nu ! Doctorul zice c sînt v t mat . nu tiu ce s . te-ai culcat ? .. întreb : ² Adic te. f r s te ui i înapoi... i cînd începi s pricepi cîte ceva... ce s-ar cuveni s fac acum poporul ? S se r scoale.. dar sînt r zle i i fie tecare mîrîie în sinea lui. dar nu s-aude nici pîn colea ! ² Dar b rbatu-t u ce fel de om e ? ² o întreb mama.. nici oamenilor moartea copila ilor mei. Nici eu nu cred în dumnezeu. ca pe tine însu i. a ezîndu-se pe lavi . ² Dumneata v d c tii ce trebuie s faci.

n-are s se aline într-insa durerea amar . Mama c zu într-un somn adînc. totu-i tare simplu. durerea maniei care î i plînge . ai ? S-a sim it. Stepan se dezbr c în t cere i se ca r pe cuptor. tr s turile mai adîncite.. ² Care ? ² întreb Tatiana.. s-a ru inat. care-au îndurat destule necazuri în via . Piept nîndu. gazdele se purtar cump nit. ² Dînsa doarme ? ² Mi se pare c doarme. ba coborînd glasul de tot. pierzîndu-se departe în lini tea rece. întîlnirea asta a noastr ! A îost a a de simplu.. în oapt . 340 ² Iac . Ace -tia-s deajuns deocamdat ! Trebuie s -i v d i pe oamenii despre care ne-a vorbit dînsa. leg nîndu-se în întuneric. s cî tig i eu un ban. pentru c niciodat . mujicul aceia. cinstit i îndr zne .... care-au muncit destul i acum ar trebui s stea la hodin . chipul însîngerat al lui Rîbin. cuprinzînd-o ca un nor greu. care plutea somnoros peste sat.. aprig . ²‡ De cînd tot aud vorba asta. chipurile ca s sparg lemne. El. E-eh. Mare minune !. ² îl bat pe om în fa a voastr i voi sta i gur -casc . o înv lui i-o fur . tar larm . clopotul de straj de la biseric î i împr tia dang tul de aram .... La desp r ire.. i necontenit are s r sune in preajma lui glasul nemul umit al nevesti-si. de pild . Stiopa ! Mujicul r spunse cu glasu-i plin. tot nu s-ar l sa. Alio a e ager la minte. în bri c . om neclintit i dîrz ! Dar de Nikita ce zici. Grija aceasta o mi c adînc pe mama. Am s mi iau toporul i am s m duc la ora . chiar i-n fa a lui dumnezeu.i bea ceaiul. z ua a! i astfel vorbi îndelung. Dup aceea se auzi iar oapta în bu it a lui Stepan : ² Uite ce trebuie s facem noi : s vorbim întîi cu fie tecare în parte ² cu Makov. care e ti tîn r i de tept. tremur o clip i se mistui în întuneric.. Stepau o întreb cum ar putea s-o g seasc la ora . dar cu adînc încredin are : ² In treaba asta. de pild . necontenit au s iulgere ochii ei verzi.. ² Asta nti-i chiar a a ! Mai bine zi slav domnului c nu ne-am apucat i noi s d m în omul acela. De pe cuptor se auzi glas optit: ² Ai v zut ce fel de oameni s-au înh mat la treaba asta ? Oameni vîrstnici. în fa a ei st ruia. i Kneazev e om dintr-o bucat . cit va tr i. abia sculat din somn. Cu urechea a intit la unduirile molcome ale t cerii somnoroase. Cînd colo. Mujicul se apropie de lavi a pe care dormea mama.. O lumin se aprinse. Atunci femeia îl domolea : ² Mai încet. Cînd se a ezar s . încît mama abia îi mai deslu ea cuvintele. cînd întunericul cenu iu al dimine ii privea înc prin geam. c omul se pre uie te dup faptele sale. omul spuse zîmbind : ² Ciudat întîmplare !. închise ochii i zîmbi. mamei i se p ru c fa a mujicului era acum mai închegat . potrivi cojocul de pe dînsa i-i înveli bine picioarele...² Nu.. ² Am pus samovarul s te-nc lze ti c-tiri ceai fierbinte c altfel o s ..-i însetat de r zbunare. prin simplitatea ei duioas . Iac . Nu po i s pleci la drum a a. Bine zice dînsa. apoi cu Serghei Sorin. în odaie se f cu lini te. O vreme glasurile amu ir . tie carte i a înghi it destule de la st 839 22* pînire... Alama r spunse îngîndurat . Tatiana o trezi. c-o treze ti. rostind vorbe pu ine. mama se gîndea c mujicul acela are s porneasc la lucru cu b gare de seam . ba ridicîndu-l i morm ind tare i r gu it.. mama r mase nemi cat . neobosit ca o cîrti . uite c nu se las ! Ai v zut ? i tu.i barba încîlcit . dar ar tind mult grij ca ujama s aib tot ce-i trebuie pe drum. Se cuvine s fim cu mult b gare de seam . c i el e tare iste . care....i fie frig. dar coborît: ² De o treab ca asta nu po i s te-apuci pîn nu chibzuie ti temeinic..

. un om de mare voin . aju-tînd-o s se dezbrace i privindu-i fa a cu. î i aduse aminte de Ribm. cuprins de o besmetic poft de zbenguial . Nikolai îi deschise u a. 841 XIX Cînd ajunse acas . pe care-l mai v zuse de atîtea ori. Nikolai asculta palid.. nu m-ar fi l sat nici pe mine !. Nilovna. Cind m-am pomenit cu ei acas .. Dac tear fi arestat pe dumneata. Pe mas . Nikolai zîmbi i el. tapetele erau smulse de pe pere i i spînzurau sfîsiate. c r i. în fa a ochilor îi r s ri chipul lui Rîbin i se sim i vinovat c pîn atunci nu spusese nimic despre el. cu mîinile legate la spate. ca i cum s-ar fi aflat în fa a drept ii îns i. îi puse pe mas i î i trecu mîna peste obraz. stînjenit : ² Am mai întregit i eu.i buza. într-un loc o scîndur din du umea fusese ridicat .copila ii pierdu i. Rezemat de speteaza scaunului. tabloul pogromului.i parc o nev zut pînz de p ianjen. Tr s turile fe ei i se ascu ir . mu cîndu. M-am s turat s tot num r cî i rani f r cai avem ! înc perea era r v it toat . se gr bea s -l în bu e. ru inat . pome ii îi ie ir ciudat in afar . cu barba întunecat i c ma a siî. O înso i în sufragerie. Cînd sfîr i. grijulie s nu scape ceva din toat întîmplarea. z ceau farfurii i ce ti murdare. Mama surîse. salam i brînz puse pe hîrtie în loc de farfurie. pe fondul cenu iu al zilei de toamn . cum m-am priceput. m întrebam care s fie pricina i îndat m-am gîndit la dumneata. f r s crîc-neasc i iar s a tepte nimic bun. ca dou lame de . întorcîndu-i tot cuprinsul pe dos. dar nu-i nimic. c rbuni c zu i din samovar. se ridica uria f ptura lui Mihailo. slujb . pentru a se plînge împotriva schingiuirilor la care fusese supus un om. Ochii lui Nikolai se îngustar . cu pumnii vîrî i adine în buzunar. dar s tii c nu-mi pare r u deloc. ² A a degrab ? Ochii lui buni clipeau m runt sub ochelari. ² Te-ai i întors? ² strig el bucuros. Dar nu m-au arestat. iar în fa a sobei.iat . s nu i se fi în-tîmplat ceva. vorbind mai departe cu însufle ire : ² De data aceasta. ba chiar începea s-o cuprind i pe dînsa. mama cl tin din cap. oameni ca el au mult de suferit acolo! î i îndesa tot mai adînc mîinile în buzunar. pri-vindu-l îndelung pe Nikolai. Are s -i fie greu la închisoare. la cei care» ad stau în tain ceasul drept ii i la miile de oameni care munceau toat via a f r noim . cu p rul vîlvoi. un zîmbet plin de dragoste.. fiindc presim ea o schimbare în sufletul s u. lîng samovarul stins. Ei.i st pîneasc tulburarea. î i scoase încet ochelarii. Aplecîndu-se î i trase scaunul mai aproape de Nikolai i. pervazul ferestrei era scos din zid. Mama se gindea la toate aceîe nenum rate sate pitulate pe tot cuprinsul. cum ai c l torit ? întrebarea c zu asupra mamei ca o lovitur grea în piept. silin-du-se s . înve -mîntat în aureola miniei îndrept ite i a credin ei în dreptatea cauzei sale. Portretele z ceau aruncate pe jos. mama sim ea în adiueul pieptului un fream t dulce de bucurie i. tot drumul pîn la ora . începu a povesti: ² L-au ridicat. t cut. buc i i f rîmituri de pîine. de parc un uria . Nikolai se ridic i se plimb prin odaie aproape un minut. Äîns mîn a i-m cu gr un ele în elepciunii i ale drept ii i am s vi le rodesc însutit !" Gîndividu-se la . ar fi zgîl îit din strad zidurile casei. La vederea acestui tablou. îi istorisi cele întîmplate în lipsa ei: ² Ast -noapte mi-au f cut perchezi ie. cred c-att s m dea afar din. mama nu-l v zuse niciodat astfel i se sim i oarecum înfrico at . n rile îi tremurau. de a a lui însîngerat . apoi urm . tergîndu. cenu a era împr tiat pe podea.izbînda ei. tare î i a teapt mut i încordat lucr torii. f g duind t cut mîinilor lor libere i cinstite : . pe care îns mama o ghicise. de v paia care-i ardea în ochi. nu-i nimic ! B nuiesc c-au s se-ntoarc iar i de aceea nici n-am adunat lucrurile. Pe fa a lui Nikolai se v zu o tres rire : ² Da? Mama îi curm vorba cu o mi care a mîinii. inea o carte în mîn i avea p rul ciufulit. i. Via a i se înf i a ca un p mînt deluros i nelucrat. de cuvintele lui i inima i se strînse îndurerat de con tiin a amar a neputin ei sale în fa a acelor fiare. str duindu-se s r mîn lini tit . Dup aceea rosti printre din i: ² Pesemne c e un om foarte tare.

. se pare c ranii prind a se mi ca. urm : ² Tot stînd între hîr oage i scriind la cifre. dar. înt rind parc prin jur mînt cele spuse i. î i m rturisesc c te iubesc ca pe maic -mea !. Al ii sînt otr vi i de veninul r zbun rii. i Andriu a !.i mîinile i rîzînd cu m ul umire. s lucrez cu ei. atunci cînd stau departe de ei. împ rt ind -o din toat inima. apoi mirat. Cînd te ui i la ei. muceg isern. Un an de via ca aceasta e o adev rat hido enie. 345 ² Ca s vezi ce noroc nemaipomenit! Ai avut toate ansele s nimere ti de-a dreptul la închisoare. cînd. tot timpul am fost în tre muncitori... încît parc -i v d i eu aievea !. A ezîndu-se lîng dînsa. se aplec . în vremea din urm am dus o via foarte frumoas . nu mai e nimic. Acum îns pot s tr iesc iar i liber. ² Casa e supravegheat . cruzimea devine o lege a vie ii. Nikolai î i î ntoarse stîn-. 341 Mania îl urm rea cu privirea dornic s afle de ce era atît de bucuros i vesel. ² în geamantan. m cam mole isem.. i veni ling dînsa cu un zîmbet trist. î i îndrept din nou privirea c tre mama ca s -i asculte mai departe povestirea simpl . St pînindu-se. nici o foi ! ² spuse dînsa i. nu ne r mîne decît s ardem totul. îi zugr ve ti cu atîta sim ire. de altfel ! Pe femeia aceasta o v d cît se poate de limpede !. ² Apoi. în fa a acestei energii creatoare. privi obra fii uzi de lacrimi ai mamei i spuse lini tit. strive te. ² tii.... deodat . tinere ! E ceva uimitor de simplu.. netezindu . în eleg tori. ² Dac-ar fi Pa a liber. o cantitate atît de mare de hirtie . tr ie ti din plin ! Stînjenit i înveselit. le-am vorbit. Ridic bra ul.cu it. care aduce atîtea nenorociri asupra poporului... c ruia i s-a dat. Nilovna ! V orbesc de muncitorii tineri : sînt dîrji. cu toate c era atît de ab tut . frumos i mobilizator : te sim i tu însu i tîn r i dîrz. E i firesc. love te. . îi strînse mîna i o întreb : ² Unde i-e geamantanul ? ² în buc t rie ! ² r spunse ea. f r s d m de b nuit. a a c nu putem scoate. mama. pentru ca în cele din urm s izbucneasc în-cîntat. da.i manifeste în voie sim mintele de sclav i deprinderile lui animalice. de resping toarea boal a sclavului. Strîngîndu-i mîna. le-am citit. cu sprîncenele încruntate. ca s . fu cuprins de un sim mînt de mîndrie pentru isprava ei i zîmbi.Vezi i în elegi oamenii atît de bine. Cum b nuiesc c la noapte au s m calce iar. cu f lcile încle tate. ² Ce s ardem ? ² Tot ce se afl -n geamantan. atîta s n tate sufleteasc ! Ce oameni minuna i. dumneata e ti o fiin minunat ! ² exclam Nikolai. ² spuse dînsa încet. plini de dorin a de a cunoa te cît mai multe.i p streze puterea. mama îi în e legea prea bine acea st bucurie. ajungi i tu fiar ! ² adaose cu glas coborît. în elegi dumneata ce în seamn asta ? S fii lîng leag nul ideilor care abia s-au n scut. tovar drag . Nikolai o ascult la început îngrijorat. Ar trebui s avem oaineru care s se ocupe numai de sate. icnit fa a luminoas . oricît de r u ne-ar p rea de atîta munc . înctt. iar al ii. t indu-i vorba : ² Bine. s m încordez. ². S lb ticia e-n floare.. M surînd odaia de la un cap t la altul.. Nilovna ! Ia s încerc m. Via a cere mii de bra e. pentru c sînt cuprin i de o poft sadic de a tortura. s m întîlnesc. Se opri locului t cut. ² In mijlocul acestei lumi de fiare. asupre te pe toat lumea. i-am v zut de aproape. f r s vrei. îi povesti întîlnirea cu Ciumakov. tii.. îi spuse încet: ² Credin a dumitale în oameni e atît de mi c toare. dup o clip de t cere. însufle indu-se din ce în ce mai mult. poftim ! Da. ca s îac fa vie ii pe care am dus -o mai înainte. dar asta-i minunat! Dumneata ai un noroc nemaipomenit !. î i dai seama ?! Unii lovesc i devin fiare pentru c tiu c nu vor fi pedepsi i. trebuia s m silesc. Pervertesc poporul.. tot poporul !. Cînd se l muri... de a chinui. el vorbi cu o mînie rece: * ² Ca s vezi ce groz vie ! O mîn de nerozi. ² E minunat! ² repet el..liS43 bertatea s . pe de alt parte n-avem nici unde s-o ascundem.. i-am adunat în inim atîta prospe ime.. potolit .. începu a rîde . îndobitoci i pîn la nesim ire. frecîndu. t)dar plin de imagini gr itoare. m simt prost. nu mai spun nimic.. nu mai v d nimic. Atîta în -am deprins s fiu mereu între muncitori. Oamenii ! Tocmai asta ne lipse te. dup un r stimp. s ne inem firea. î i dai seama c Rusia va fi ara celei mai luminoase democ ra ii de pe p mînt.i p rul. cu o str lucire dîrz în ochi : ² Dar n-avem vreme de pierdut..

. pleac . r noi a tept m musafiri! Nilovna.pielea pe ceaf . Ce zici ? ² S vorbesc cu el ? ² încearc ! i spune-i ce are de f cut. c b taia ceea de la cimitir s-a dovedit a îi în cele din urm o treab foarte bun ? Tot ora ul vorbe te de treaba asta. de vreme ce se ine atît de dîrz.. du-te.. veni doctorul Ivan Danilovici. ² înc una ? ² întreb doctorul. întotdeauna am fost de p rere c .. Nilovna ! i totu i. Am s-o duc. Nilovna... Ivan. vedea cum îi tremura i i se mi ca peni a în min . f cu o mutr sp imînt toare i-i spuse cu din ii încle ta i : ² U-u. Aici n-ai nimic de f cut. precum v d! î i strîng mina. n-are s primeasc s fug din închisoare ! El are nevoie.i spun adev rul. ² Mîine trebuie s m duc s -l v d .. decît o îm-p c ciune strîmb . mi-am v rsat sîngele. Lui nu poate s -i strice. bine. s lipseasc .. ² Uite ce-i. la revedere ! La revedere. prieteni. Mama se sim ea tulburat . ² M gîndesc dac nu ne-ar putea fi de folos Vesov cikov. Asta-i tot ? ² Tot. ² Ascunde hîrtia asta la dumneata. o s te caute i pe dumneata. femeie fioroas ! Dar ti i.. ridicîndu-se.. Bine. m rog.. i nici nu e necesar s renun e ! Are s fug din Siberia. Uneori începea s -i tre34(5 mure . ai ? ²' Da. ² Nu e ti prea politicos. b iatul n-a t cut bine c-a ie it. are i el poft s se groz veasc în fa a tovar ilor s i. el trebuie s ajung la judecat ! Trebuie s se arate la în l imea firii lui i n-are s renun e la asta. Dar cum facem ca s ajung foaia acolo ? ² O duc eu. fioroaso. ² Ei hai. dac vin jandarmii. privind-o prin ochelari. ² Hm ! ² f cu Nikolai dup o clip . la mine.. are cerc de lectur i cum putea. Dar unde-i bolnavul? ² A plecat de-asear ! ² r spunse Nikolai. atunci T i d dea capul pe spate i închidea ochii. Mama începu s fac rînduial pe mas . ² Am în eles. Am s -l scriu chiar ast zi.... Articolul t u e minunat i a venit la tanc. Ei.. Vezi c la poart e un agent. . ² Dar eu ce-o s am de f cut ? ² N-ai grij ! Nikolai se a ez s scrie articolul.Nikolai o privi i l s capul în jos. Mama oft i r spunse încet : ² Ce s fac ? El tie cum e mai bine. mul umesc ! ² se împotrivi pe loc Nikolai. S tii îns c ... dar e o prostie s te duci la cercul de lectur cu capul spart. dar a îost zadarnic. ² Tare bine ar ii dac mujicul acela ar veni mai degrab ! Trebuie s scriu neap rat un articol despre cazul lui Rîbin.. adic te. uitîndu-se la el . iar Liudmila o s -l trag la repezeal la tipar. ² E gata ! ² zise el. ² Ei bine. i la u a mea e unul...i fie greu s -l auzi dar am s i-l spun : îl cunosc bine pe Pavel. tii unde locuie te ? Nikolai îi d du» adresa. stra nic fl -c ia . acoperind hîrtia cu iruri negre de cuvinte. C tre sear .. ² Uita i-v .. mai bine o b taie dreapt . am s . ² zise mama. ² L-am v zut. ² Noaptea asta s-au f cut apte perchezi ii. ² Azi e sîmb t . ² A nu. ² D -i încolo ! ² r spunse dînsa lini tit . ² Am încercat i eu s -l conving.. ² De ce s-or fi alarmat autorit ile a a deodat ? ² spuse el alergînd prin camer . ² De. tiu c o s . iar tremurul îi scutura b rbia. d -i hîrtia. 547. Doctorul o privi. ² Poftim ! Ia-o i du-o la tipografie. pentru cei de la ar .

" Rîzînd înceti or. î i terse fa a cu poala sumanului i urm : . care. Afar era înc întuneric i.² Trebuie s-avem grij de el . cîte griji. Ivan.. care o s ne ia locul cînd ne vom str muta acolo unde. vibrînd necontenit. Trebuie s fii grozav de obosit i. avea fa a p mîritie i ochii înfunda i . pe mama. Imaginea aceasta trezea în sufletul mamei un sim mînt asem n tor aceluia cu care îngenunchea odinioar în fa a icoanei. Cineva b tea într-una cu o r bdare înd r tnic . care au robit i au însp imîntat întreaga lume cu tor a lor neru inat . ² zise doctorul la plecare.. Clipi din ochi i întreb : '² De unde tii ? Mama îi spuse în grab . Acuma m-o fi c utind. b ie i. A tep i.. U a dinspre odaie se deschise înceti or. încet i rug tor. vorbind încet i a teptîndu-se în orice clip la o vizit de noapte. glasul celui de afar . o îngrijorar . Hai. mucegaiul de veacuri al minciunii.. i acest m re adev r. mama i Nikolai se a ezar s m nînce cîte ceva i s bea ceai. se f cea tot mai luminos i mai plin de bucurii. din tineretul acesta are s ias adev rata intelectualitate proletar . Nilovna. ² Uite. Imbr cîndu-se în grab .i ochii în jur. e de tept foc !.. mon tri : l comia. printr-o rug ciune de recuno tin . Acum uitase zilele acelea. care c deau în ropot st ruitor. c vin peste voi!. spunînd bucuros: ² Vra s zic n-am gre it! S19 Era stropit de glod pîn' la brîu. împinse u a cu piciorul i în odaie intr Ignat. Mama trase z vorul.. ² Dar ceilal i doi tovar i. ² Mul umesc. care. despre cei care evadaser i lucrau mai departe sub nume false. îi cheam pe to i cu aceea i dragoste i le f g duie te tuturor liberarea de sub st pînirea celor trei. încheind. Fl c ul r mase surprins. vine-n goan p durarul si ne strig pe geam : ÄP zea. s te ridice ? I i doresc odihn bun la-nchisoare. ² Dar cum ai sc pat ? ² îl întreb mama. ² Dar limbut e ti ast zi. bucuroas c poart atîta grij tîn ruiui muncitor. se apropie de u i întreb : ² Cine-i ? ² Eu ! ² r spunse o voce necunoscut . dezv luind în fa a oamenilor adev rul simplu i limpede al vie ii. ca i cum ar fi fost surprin i i s-ar fi îndoit de adev rul pove tilor acestora despre ni te eroi mode ti. pe scurt.. o zi care i se p ruse mai u oar dectt celelalte. ' ² Eu ? ² f cu Ignat. în închipuirea ei. ardea din ce în ce mai viu.. umplîndu-i inima de dragoste pentru to i oamenii ace tia necunoscut». în lini tea sfîr i-tului de noapte. ² La noi e jale! ² opti el dup ce închise u a. se contopeau într-un singur om. dar nu m simt obosit. Plecaser la recrutare ! Cu badea Mihailo au ridicat in totul cinci in i. iar sim mîntul pe care i-l stîrneau ele cre tea. mama ie i repede în buc t rie. r utatea i minciuna. Trase adine aerul pe nas i adaose zîmbind : ² Eu am sc pat.. cur ind cu mîiniîe lui. Dup ce-l petrecur pe doctor. ² S -i ia naiba ! ² De acord ! Cred c e timpul s te duci la culcare. ² Cine? ² Deschide i ! ² se auzi. Umbre calde veneau s-o cuprind cu drag.i d riuau în chip cu totul dezinteresat tor ele lor m re ei cauze a înnoirii lumii.. ² Dar v d c jandarmii nu mai vin ! ² souse Nikolai. i se înr d cina tot mai adînc în suflet i. b t ile. Pere ii goi ai od ii respingeau sunetul domol al glasului s u. probabil. Mama îi asculta. dar necurmat.. îndr gostite de propria lor munc . un uria plin de îndr zneal i de o putere f r de istov. a ezîndu-se pe scaun i ro-tindu.i m rturisesc c nu te-am crezut atît de tare. Nikolai îi povesti îndelung despre tovar ii lui care se aflau în deportare. nu exist contradic ii de clas . întrerupîndu-<=i povestirea.. si ce u or tii s le înduri pe toate ! Numai p rul î i c run e te prea degrab . ² tiu. reînviind. i-au ridicat i pe ei ? ² Nu erau acolo. doar p rul cîrlion at r zbea neastîmp rat de sub c ciul .. ² Fiindc sînt vesel. ² Pu in înainte s dea n val ei. el umbl pe p rnînt. du-ie de te odihne te ! XX Mama se trezi în larma unor puternice b t i în u a buc t riei. deci. încet. Cîte îr -mînt ri....

Sînt peste tot. privi c tre mama. Mama începu s -i descal e cel lalt picior.S nu la i. veni lîng el cu un lighean de ap .. ² Nu pricep ! ² zise Jgnat cu un zîmbet descump nit i neîncrez tor.. ² Nu.i pierde firea cu una. n v leau din toate p r ile. îl desf cu.. ² Mi-e fric de ei ca de dracii ! Dar mujicii n -au s rit s -l bat ? ² Doar umil. pentru c i -a poruncit pristavul. i peste cap. du-te !.i ochii. se uit la dînsa de sus în jos.. ² zise fl c ul. a noastr ... i f ceau o g l gie ! înaintau în lan strîns de jur împrejurul dohot riei. Nikolai g si biletul.. Nikolai se ivi în u . tr gîn-du. cu larm . mam .. Ceilal i nu. am mers a a. încet. luînd cu grab samovarul. în ochii c prui avea un lic r de zîmbet... puse c rbuni în samovar i plec iar i... tii.. F r s ia seama la privirea lui. R mii cu bine ! Rlbin" Nikolai l s în jos. i pristavul." O iau pe brînci prin tufi uri i-i aud cum se apropiau tîrî ! Erau mul i ai naibii. 851 Ignat trase scurt. Umerii i se cutremurar . ziceau c nu-i voie s bat oamenii. ² De. 350 Ridic anevoie un picior i. ii puse pe scaun.. ² Neap rat!. m-am ridicat în picioare i ² ia-o la s n toasa.. î i apropie de ochi jhîrtia cenu ie i mototolit i citi cu jum tate de 'las : . zice. clipind mirat din ochi. încurcat. Nikolai aduse o sticl de spirt. iar buzele pline i ro ii îi frem tau. se a ez pe du umea i întinse mîinile spre piciorul lui. morm ind : ² Ce-i asta ? C doar nu-s la spital.elul i spuse cu îneîntare : ² Âsta-i nemaipomenit ! Minunat! Ignat se uita la ei. ca s te înc lze ti ! ² spuse mama. dînsa îi spuse lui Nikolai : ² Trebuie s -i frec m piciorul cu spirt. tovar e! ² zise el. Iar s spun o vorb . aerul pe nas i.² Ei.. mîna în care inea bHe.i anevoie grumazul. d fuga la ora ! iaduci aminte de femeia aceea în vîrst ?" i scrise la iu eal un r va . ² Sint i la ar oameni cu cap. ba unii i -ati luat chiar ap rarea. o rog. Ignat 1! urm ri cu o privire curioas . M-am strecurat mai departe.. mama. apoi o întreb în oapt pe mama : ² Boierul sta-i doctor ? ² In treaba asta.i anevoie degetele murdare de la piciorul descul .. îngustîndu. ² S . i cu piciorul. diavolii. nu. s scrie cit mai mult despre treburile noastre. ² zi-se Nikolai. nu ! ² se împotrivi încet il c ul. i acela. cu dou . dar badea Mihailo. A a l-au adus la Nikolskoie. cu gura caraghios c scat . ² tii. f r popas. mi eîndu. F bine i d picioru-ncoace !. Se vedea c era mul umit de el . gemînd i strîinbîndu-se de durere. încruntîiul sprîncenele. treburile balt .. spune-i cucoanei celei înalte s nu ne uite. ² spuse mama cu glas tulburat. dar Ignat i-l trase repede i-l b g sub scaun..i dau mai întîi r va ul. to i sîntem tovar i. . n -avem boieri. . ² D -mi voie s te ajut. iar ei au trecut pe-al turi. Fl c ul î i vîrî i mai tare piciorul sub scaun. Ignat fîrnii. ² Ce spui ! ² strig în bu it i înfrico at fl c ul. ² Dar unde nu sînt ? Nevoia îl lace pe om s se de tepte.i obrazul sc ldat de lacrimi. au cam început s priceap i mujicii cum stau lucrurile. ² pe Miliail Ivanovici l-au b tut. ² Aduc îndat spirt. numai c e greu s -i afli. pîn la sînge ! ² La asta se pricep. ² I i fac îndat ceai. b iete ! Dou nop i i-o zi întreag . ² Da. ² ‡Noroc. ferindu.. iar acolo l-au mai b tut i uriadnicul. Se aplec i începu s -i deslac obiala murdar .i piciorul i. lovindu -l i peste obraz. îndoin -du.. ÄNa.. ² încuviin Nikolai. M-am ascuns într-un h i de tufe. strigînd speriat: ² Ce vrei s faci ? ². ÄIgnat.

. cu ochii lui îngusta i. i iar o s -nceap s se împr tie la unul. eu i copil ! Nikolai.. toat treaba asta.. cic -s b ie i de tep i. e ti ostenit i parc spuneai c i-e iric ? Ignat î i trecu palma lat peste p rul lui cîrlion at i r spunse lini tit. ² Acolo. dragul meu copil ! ² exclam cu duio ie mama. ² N-avea grij ! ² îl lini ti Nikolai. haide. nu le iau de la noi.. Mul umim de osp tare i de vorb bun . vra s zic . dar hi mijloc ce-o mai fi ? U a dinspre odaie se deschise larg i Nikoiai spuse din prag : ² La mijloc sînt cei care ling mîinile b t u ilor. ² Hai. Cînd s se culce în patul mamei. Ignat ? Treci la culcare! S54 ² P i. ² Aspr rînduial ine i voi aici! Bine. Fl c ul î i ridic repede capul i întreb îngrijorat : ² Dar dac vin mujicii dup lemne. acolo. ² C dac ast zi am s rit ob tea-ntreag i.. d du de tire : . proptindu -se zdrav n cu amîn-dou pe podea.i rostuim un act de identitate stra nic i te facem p durar. c unii -i bogat i altul s rac. se cump ni întîi pe un picior apoi pe cel lalt i. ai ispr vit. sînt voinic. m duc. ² Iar dumitale o s . gîndindu-se c-ar mai putea fi vreo îndoial în aceast privin . de ce-ar mai s ri Ia b taie. Fl c ul zîmbi încurcat: ² Ei... la urm . Trecur apoi în sufragerie ca s bea ceai.» mîinile. uitîndu-se îngîndu-rat pe fereastr spuse : ² Ce-i si via a asta a noastr !.. i îl privea pe Nikolai cu neîncredere. treaba asta nu-i de mine.. au s -l i împart i au s -l împart în a a fel. Nikolai a ijderea. la cel lalt î i spal picioarele. cu seriozitate : ² Frica-i fric i treaba-i treab ! De ce rîde i ? Vede i cum sînte i ? ² Haide. zîmbind iar cu voie bun . la altul! Ce trebuin avem de asta ! ² Si ce nevoie ai s te superi atîta! ² glumi mama. eu le împ r eam . care îl privea blînd. cuprins f r s vrea de un sim mînt de nea teptat bucurie. începu a morm i.. Nu mi-e . ². ori altcum. iar mîine te treze ti iar i.. ca s nu mai fie nici st pini. i fl c ul se sim i iar încurcat i am rît. Ignat ciuli urechea : ² Da' le ave i ? ² întreb el. acu plîngi ! Ei.. ² Da.. 35-3 Mama începu a rîde încet i spuse f r a se uita la el : ² P i.. ² To i care au tiin de carte... sc rpinîndu-se dup ceaf : ² Acu s vezi c toate astea or s put a dohot. m i. du-te. E bine a a ? ² Fie i a a ! ² r spunse Ignat cu z bav i nu tocmai bucuros. Nikolai spuse îngîndurat : ² De-am putea trimite cît mai repede 'foite cu arestarea lui Ribin.. ranii. nici arga i ² nu-i a a? Altfel.. întreb tor. are s mearg altcineva.. Acesta t cea i zîmbea. îl l muri : ² Dumneata n-ai s te duci acolo. chiar i bog tanii! Ace tia. asta e la mijloc ! Ignat se uit cu respect la el i. nu mi se potrive te. frecîndu.Parc -s noi-nou e ! V mul umesc. du-te.... în locul dumitale. ² Le duc eu ! ² propuse fl c ul..... Mama se ridic de la mas i.i verse sîngele ca s cure e p mîntul de boieri i bog tani. nu mi-e somn. ² Mai degrab m-a duce la fabric . iar dumneata ai s -l înve i ce i cum trebuie s fac . dup un scurt r stimp de t cere. asta cam a a-i! Fl c ul se ridic .. mul umim frumos ! Noi în ele gem prea bine : bog ia e ca nisipul" mi c tor. bun în eles. dac nu pentru asta ? P rea oarecum jignit.. ce m fac ? O s trebuie s -i înh . nu st locului niciodat . Ce trebuia. Acu te vesele ti. M i. î i dau i ei seama c . asta-i. iar Ignat începu a le povesti cu glas grav : ² Gazetele. înseamn c tot ei. ² Le cite te mult lume ? ² întreb Nikolai. ² Da' de ce ? Unde s m duc ? ² întreb Ignat nelini tit..² Ce nu pricepi ?² Cum vine oare treaba asta ? La un cap t î i zdrobe te f lcile. Mama pufni în rîs. Nu. crede-m !. spuse: 352 ² Da. am biruit.. pot s umblu cale lung . ² Nu va fi nevoie s -i înha i i s -i legi pe mujici. cei care sug sîngele celor b tu i. de vreme ce ranii au s . s -i leg. ² Atunci se schimb socoteala ! ² se lini ti Ignat..

i deschid un mujic ro covan i o s te-ntrebe : ÄAi venit dup moa ?" i-ai s r spunzi: ... ora ul. dintr-o stoî p roas . pentru c îi mai spuse înc o dat toate cioc nitu-rile.. Nilovna. totul era simplu.. cu luare-aminte. cu umerii ridica i. ² O s . cel pu in. ridicîndu-se. din partea fabricantului !" Atît. -la dreapta ² str zile. Mama îl tia greoi. acum. Grozav.. într-o od i . Dar Ignat. cu inînie i neîncredere . spu-nîndu. foarte mult. cu capetele apropiate i vorbeau. ² In sfîr it. ‡² N-ai s ur i. Un miros de rugin . apropiindu-se de mama.. gesticula înfl c rat i.i glasurile... iac i eu o treab ! ² zise Vesov cikov. c . sprijin scara de zid. st pînindu.i : . i s vezi c-au s te asculte! Gînde te-te i dumneata: uite. i în piept i se zb tea un gînd duios : ÄCopii ! Dragii de ei". Se privi din nou. . pesemne. ² A a ! ² zise Ignat. aici' e zidul închisorii i lîng zid e felinarul. st tea lîng mas i-i privea.. ai s vezi. cu c ciula nou tras pe-o ureche i cu mîinile în buzunar. pare-se. sar zidul. i deodat începu s sfor ie : adormise cu sprîn-cenele ridicate i cu gura întredeschis . îns . aga cîrligele sc ri ei de frînghie de muchia zidului. Dar bine-a mai brodit-o cu ia de la mijloc. înainte vreme. In fa e un loc viran : la stînga ² cimitirul. nurn rînd : ² Un. se urc .. 23* Lampa din perete lumina pe podea ni te c ld ri te ite i ni te buc i de tabl de acoperi .. Toate cioc niturile i sem-nâie acelea tainice. vra s zic : întîi te duci la Muratov intrebi de mo u..Pentru ce-am fugit din închisoare ? Ca s stau ascuns ? Acolo.. Vra s zic .... cu fruntea încre it . ² repet Nikolai. amîndoi voinici. ² Las'c in minte ! ² r spunse Vesov cikov. limpede i cu dib cie pus la cale.. trei ! Te opre ti pu in i mai ba i a dat .i fa a de a ei. dup planul lui. Ignat purta un pardesiu gros. Lampagiul vine s cure e felinarul ziua. uite a a ! i cioc ni în mas . cuvintele i semnele i abia dup aceea îi întinse mîna : .. îi spunea : ² In ferestruica din mijloc. î i mîngîie cu palmele pardesiul i se întoarse c tre mama : ² Pot s plec ? ² Ai s nimere ti drumul ? -² Las' c -l nimeresc eu.' f r s vrea. 356 Nikolai î i l s mîna grea pe um rul mamei i..Da. priveau posomori i.. cu pieptul scos în afar . în care timp cei ce trebuie s evadeze se urc pe sc ri . ² De patru ori. întreb rile i r spunsurile dinainte hot rîte. doi. dar ce s-a hot rît cu evadarea ? ² Nu tiu ! ² r spunse dînsa i.somn deloc. XXI In seara aceleia i zile.. cu glasul coborît.. nu era tocmai încredin at.. tovar i ! i plec grav. înv am ceva : Pa vel îmi vira atîtea în cap. de patru ori. ² Mi se urîse. o las în curtea închisorii i.. olt . Ochii lui. o f ceau s zîmbeasc în de sine. nici un cuvînt mai mult. iar mama.i era mai mare dragul ! Ei.. mama vedea cu cit drag î i mîngîia mînecile cu palma. de vopsea de ulei i de tencuial umed umplea înc perea. unudoi i gata ! Ar tînd cum se va face evadarea. mul umit. neîndemî-natic. apropiindu. la subsol. o ia din loc ! Cei din untru au s tie ora cînd o s se-ntîmple treaba asta i au s -i roage pe de inu ii de drept comun s fac t mb l u ori au s -l Iac chiar ei singuri. la revedere. vorbi : ² S le spui c -i foarte u or. care-i pl cea. i el are s priceap despre ce este vorba! edeau apleca i unul c tre altul.Au r mas tot copii". erau parc larg deschi i asupra vie ii i rev rsau o lumin blinda. Am în eles. cum î i sucea grumazul puternic ca s se poat privi. Pe tîmple îi fluturau cu voio ie cîr-lion ii aurii. ² Mult s n tate la to i ! S tii c -s oaiuoni tare de treab . ² Intîi de trei ori.. Ignat edea pe un scaun în fa a lui Vesov cikov i. de toamn . cu degetul îndoit. cu bra ele încruci ate pe piept..

. umîlîndu. î i scoase punga de tutun i. Te-ai s turat de edere ² umbl . te-au ucis ² zaci întins la p mînt.. iar înd r tul ei morm ia un glas r gu it: 357 ² Hai.i musta a cu degetele-i înnegrite. scurt vreme. Afar .i lua r mas bun de la Pavel în cancelaria închisorii.. gazda mea o s-o fac pe lampagiul.. Iar noi doi vrem i de aceea credem ! ² r spunse lini tit gazda." i. asemenea unui l trat. Eu am preg tit totul : i scara de frînghie i cîrlige . adus de spate . Neap rat ziua ! Nim nui n-are s -i treac prin gînd c s-ar putea ca vreun de inut s se-ncumete a fugi ziua în amiaza mare. ² Hm. se auzir pa i. îns . în timp ce. începu a vorbi cu Nikolai. N-ai auzit de el ? Pe mine m cheam Gobun.. scuip i salut r gu it: ² S n tate bun . Pe strad .. se uit la fecioru -s u cu o privire rug toare i întreb toare. Nepotu-meu îl cunoa te. b trînii. în.. Nikolai îi ajut s bage cada în untru i. scuipînd într-una pe podea: ² Vra s zic . l sîndu-se pe un scaun. dar pe fa a lui nu afl nici un r spuns.. Nikolai î i plec îngîndurat capul. Tres rind de parc ar fi fript -o în podul palmei. Ochii lui alba tri îi zîmbeau cu zîmbetul lor de totdeauna. f r c ciul . irînt . mama se gîndea la Nikolai : ÄIa te uit cum s-a schimbat!. apucat de o nou dezl n uire de tuse în bu it ..cald . ² Ei. Omul d du din cap. ² Cum îl cheam ? ² Pavel Vlasov. birui un acces de tuse. z ng nit ele tabl . pe Savka îl scot de-acolo. ² A-a ! ² exclam omul. în timp ce. i o s -l trimeat . hîrîit de tuse. nu crede ? înseamn c nu vrea s cread . tergîndu. O birui i pe aceasta. mama sim i în iiiîn un cocolo de hîrtie. E închis i nepotu-meu. de s-ar învoi.. în v zul întregii închisori.. î i spuse aproape cu pietate : ÄSe vede c nu numai eu tr iesc via a asta nou !. hai. dar mi se pare c e prea u or.. Iakov Vasilievici. ² Fecioru-meu. ap ru un om înalt.. Oinu-i liber.. amintindu. s ne l f im în toat voia....i de Gobun.. iar cuvintele din urm o f cur chiar s -l pizmuiasc . Apoi se ivi un cap rotund.i obrajii ra i. ² Ai s vezi c a a i este ! Numai s vorbe ti neap rat cu ei. suflînd din greu. ² Gînde te-te c asta are s se-ntîmple ziua. ² Pe mine ? Ce anume ? ² In chestia evad rii. Pe u ei deschis p trunse mai întîi o cad de tabl . irecîndui pieptul i cercetînd-o pe mama cu ochii lui bulbuca i. îns r mase mult vreme pironit în mijlocul od ii. atunci s vezi loc pentru noi. ² Cine-i Pa a? ² întreb tinichigiul. care-i d dea încredere i o mi ca.. mama r mase nedumerit . II cheam Evcenko. Ce mai încolo-încoace ! Eu. Ascultîndu-i vorba scurt .. în urma ei. cu ochi bulbuca i i plini de bun tate. dar îndat se frînse de mijloc. biciuit de ploaia rece i de vînt.. i se strecur în inim un gînd st ruitor . întreab -] ! ² o îndemn Nikolai pe mama. dînsa nu vrea s cread c -i a a de u or. o s bage tot tineretul la-nchisoare . ² Uite ca vine i el ! ² zise Nikolai." Apoi. iar gardienii bat cuie cu revolverele lor. ² Dar dac -i împu c ? ² Cine ? Solda i nu sînt.. nu vrea ? Treaba ei. ² Uite. te-ai s turat de umblet ² ezi ! Te-au jefuit ² taci. c runt de tot. 358 Ofi erul cela de jandarmi mi-a f g duit chiar c-o s -l trimeat în Siberia pe nepotu-meu. ² Nu tiu ce s zic. vorbi în fraze scurte : ² Am auzit de el. te-au luat la b taie ² rabd ." XXIT Duminica urm toare. II scot. porcul de cîine ! Dup ce î i aprinse luleaua. intr dracului odat !. ce r spuns va da oare fecioru-s u ? ÄAh. ² Hot rîrea trebuie s-o ia Pa a i ceilal i tovar i ! ² spuse Nilovna. cu must i stufoase.i umplea luleaua..

." Mama ridic fruntea i spuse încet. Iar eu ' tiu prea bine c m iube te. plimbîndu-se prin camer . înainte ca oamenii s fi fost judeca i. ² Feciorul dumitale e un om minunat ! ² strig Nikolai neobi nuit de tare. ² Iaca.. V rug m cu to ii pentru el.. Sim ea nevoia s înceap a lucra îndat .. î i sufl tare nasul. 360 ‡² Nu-i nimic ! Las' s -i Judece ! ² zise mama. cît mai este Pa a la închisoare. cu glas tremurat : ² Ei.. Plec gr bit . f r s mai ridice capul. dar în aceea i clip se auzi soneria. ² Nu-i nevoie s m mîngîia i i nici s m l muri i. i se p rea c o durere surd . dup un r stimp de t cere. nu te sup ra ! ² rosti el încet. a teptînd ca el s desfac cocolo ul de hîrtie bine r sucit. Ii este foarte greu aici. dar hot rîrea se tie de pe acum . ² Eu îl respect foarte mult ! ² Ei.. ² Dar am avea nevoie i de Sa enka. Merit pe deplin grija i osteneala voastr . i dac s-ar fi învoit. 361 i. ² R mîi cu bine ! ² zise dînsa. ducînd mîna la ochi.. i. Vine întotdeauna în ziua cînd tie c m duc s -l v d pe Pavel. inima-i b tea repede i. ² Dar din Siberia o s poat fugi ?. S vezi c . Sentin a a i fost dat la Petersburg. neclintit .. al turi de mama : ² P cat c nu-i sor -mea aici. Pricepi?. nu-i a a ? ² F r -ndoial ! Tovar ul îmi scrie c procesul se va judeca în curînd. încruntînd sprîncenele. Ai v zut ? Se gînde te la mine i -mi poart de grij . tovar i. s-o porneasc oriunde. O s poat . Dar Nikolai spuse : ² Desigur! Uite ce scrie: ÄNu vom pleca. Feciorul îi mai d du o dat mîna i pe chipul lui flutur un sim mînt de duio ie st pînit : 359 ² Cu bine. Nikolai se a ez pe divan. ÄV rog l muri i-o. ² De ce vorbe ti a a ? ² opti dînsa. amar .. nu putem pleca. ² Ar fi bine s-o facem acum. ² Nu fi îngrijorat .. urm : ² P i s vezi c . cu capul în piept.i buzele i r sucindu... vîrî bile elul în mina lui Nikolai i r mase în fa a lui. Pe drum. ² Cum se poate s crezi a a ceva ?. Ar însemna s ne pierdem respectul fa de noi în ine. oftînd. to i vor fi deporta i. Nikolai Ivanovici ! ‡² spuse mama cu hot rîre. ² Trebuie s pice i ea. n-am fi avut vreme. ce s -mi mai l muri i ? Am în eles ! Nikolai î i întoarse cu grab fa a într-o parte i. care o p trundea pîn la os.lini tit i hot rît. Nikolai s ri în picioare. Tulburat . ² Las astea. Ca s vezi cum ace ti escroci ordinari transform justi ia lor într-o fars vulgar ..i îndrepte ochelarii. în cuvintele acestea i în cuta de înd r tnicie ce i se ivise pe frunte citi r spunsul pe care-l ad sta.. am primit o scrisoare de la un tovar din Petersburg. morm ind : ² M-a p lit un guturai. ca dup o lovitur puternic în um r. mam ! Dînsa a tepta. s umble pîn la istovire. Acas .. capul i se învîrtea. mîngîia i-o". de team ca lacrimile din ochi i tremurul buzelor s nu-i dezv luie am r ciunea. cu sufletul cuprins de un nou fior de speran . în timp ce pieptul i se umplea de o jale pîcloas . pe care mama îl cuno tea atît de bine. A i f cut dou zeci i patru ore de carcer . gr i încet i rar: ² Nu în eleg de ce nu vrea. Au s -l omoare în b t i i chinuri.. a a-i ! ² r spunse Nikolai. îngriji i-v de ranul care a fost arestat de curînd. mîngîia i-o pe mama ! Spune i-i totul ! Are s în eleag . . ² Da. inîndu-i mina în mîna ei. mu cîndu. îngîndurat. l sînd capul în jos. Zilnic are ciocniri cu administra ia închisorii. acuma hai s chibzuim pu in ce facem cu Rîbiu ! ² î i d du cu p rerea mama. Are s se bucure ! ² spuse mama. n-are s se chinuiasc nici pe el i nici pe ceilal i în zadar. Pa a n-o s fac niciodat un lucru r u. îi frînge încheie-turile mîinii în care inea strîns r spunsul feciorului ei. sco înd batista.i fire din b rbu . Se uitar deodat unul la altul. Nici unul.. iar bra ul întreg îi atîrna greu.. ca s . L * muri i-o.

« ² Da ? Mi se pare c trebuie s punem în aplicare planul acela. ce mai a tept m ? Toat lumea este de acord c planul e bun ? ² Da. . la u . e cam. Sa a.i spun drept. -² Bineîn eles ! ² îi r spunse Nikolai i. ploaie... ² tiam ! ² îngîn simplu Sa a. ² Scrie s -l scoatem pe Rîbin. încît tot ce a fost pîn la el mi s-a ters parc din minte. dar. ² O s se ia cu treaba aceasta i o s se simt mai bine ! "² spuse mama încet. ² Da i-mi voie s m ocup eu de asta ! ² spuse Sa a repîde. întorcîn-du-se c tre dînsa. ² Nu vrei s te mai odihne ti pu in ? ² o îmbie mama.i mina. hm ! ² spuse încet Nikolai. iar i rece i sever . Soneria sun iar i. dar puternic. Stînd lîng el. ² Bun ziua. ² De ce nu v c s tori i ? ² îl întreb mama. Sa a zîmbi u or i r spunse cu glas cald : ² N-ai grij . dar cine s organizeze evadarea ? To i sînt ocupa i. Urît vreme ! E s n tos ? ² Da ! ² E s n tos i voios. dar nu izbuti i atunci spuse : ² Afar -i vînt. ca s . ocup -te dumneata ! Dar trebuie s -i întreb m i pe ceilal i. Nilovna. parc . dar fa a îi p li. a ezîndu-se la mas . 362 ² Bine. dragul meu.i precis i sigur degetele sub iri. î i descheie nasturii de la palton. din toat inima.. poate c n-ai tiut ce-i dorul dup omul care i-e drag ? ² Da' de unde ! ² f cu mama dînd din mîn .i.. o fiin minunat . am tr it i eu o poveste oarecum la fel cu cea pe care o tr ie te Sa a acum ! Am iubit i eu o fat .. poate c ai fost cru at de paharul acesta. ca o tulpin de floare care se înal c tre soare. ivindu-se în u . Cu capul rezemat în înîini i cu mîinile sprijinite pe speteaza scaunului. Nikolai se trase deodat înl turi: ² Mai bine spune-i dumneata.. ² C nu mai puteam de fric . dar nu mai in minte ! i. p rea c se avînt . mîngîindu. Cînd reveni. plec . ² murmur fata încet. Mama i Nikolai se apropiar de fereastr i privir cum str b tea curtea i ie ea pe poart . ² Da-a. ca i cînd fata de afar ar îi trecut prin aceea i nehot rîre.i încheie nasturii de la palton. încerc s se dezbrace. ² adaose mama f r a se uita la Sa a.lumin senin i cald . cu o triste e lini tit : ² Atîta m-a b tut b rbatu-meu. ² Nil.. dar de data aceasta pu in mai încet. o iubesc i-acum ! O iubesc ca i atunci. ² Nu vrea ? ² întreb fata cu hot rîre cînd mama îi deschise u a. tot trupul lui slab i sub ire.. încheie simplu. dus pe gînduri. ² Eu sînt liber . ² rosti fata t r g nat. ² Cum s -i spun ? ² întreb tot a a de încet mama. se apuc s scrie.. i iar începu s .² E Sa a. ridicîndu-se în picioare. cer-cetîndu. 363 ² Ei. el o cuprinse într-o privire cald i începu a istorisi. Nikolai se întoarse iar i la hîrtiile lui. departe .. Nikolai începu s fluiere încet i. ² Mi-e tare mil de ea.. mama îi vedea ochii sc lda i într-o . Fata îi întinse mîna i întreb : ² Atunci. o iubesc cu recuno tin i am s-o iubesc cît voi tr i. M duc chiar acum. ² Ii întreb eu. o întreb cu un zîmbet blajin pe fa : ² Dumneata. Strîngînd t cut mîna amîndurora. ² A a cred i eu ! ² încuviin Nikolai.. încheie la loc doi din ei. Cum s nu-mi fi pl cut ? Trebuie s -mi fi pl cut vreunul. s nu cumva s m dea dup cutare sau cutare. privindu-l.. Aveam dou zeci de a ii cînd am întîlnit-o i. iar mama ie i din odaie. amintirile cu vorbe duioase. Nikolai i mama se scular i pornir împreun . mi cîndu. ² i nu. nu sînt obosit deloc.i pl cea nici unul ? Mama r mase o clip pe gînduri i apoi r spunse : ² Nu mai mi-aduc aminte.. se uita undeva. Nilovna.

sub povara a tept rilor neîmplinite. punctîndu. e r u. au deportat-o pe zece ani. Cam cum se-ntîmpl acum cu Sa a ! în cele din urm . I se rupea inima de mila lui. ca s -i dea de tire lui Nikolai : ² Totul e gata ! Ast zi la ora unu. îrecîndu. da. Un om f r mult carte. E un b trîn cam ciudat.. N-am avut de f cut altceva. spuse cu glas sup rat: ² Procesul începe peste o s pt mîn ! ² Adev rat ? ² strig Nikorai din odaie.² E m ritat de cinci ani. P ind al turi de dînsa. s fim totdeauna în frunte. privind îngîhdurat pe . ² E un fost soldat. Gobun a luat asupra. Dac r mînem în urm . pentru c noi. Liudmila ! ² c ut s-o lini teasc Nikolai. dar care poart în suflet o ur nesecat fa de orice violen . în acela i timp. îi terse. Am vrut s plec împreun cu ea. nu este totu i sigur de tic lo ia acestor slugi ?. decît s caut loc de ad post i haine pentru Rîbin . energia lui de totdeauna.. în glas i se învolbura mînia. r pu i de oboseal sau atra i de posibilitatea imediat a vreunei cuceriri m runte. peste o s pt mîn îi judec !" i. îmbr cat într-un palton sub ire. iar în ochi îi str lucea. ² spuse Sa a. ² Ei tot nu te-aud.i frazele prin scurte mi c ri din uiîiul : ² Via a de familie sl be te energia revolu ionarului . ² Gata ? ² întreb el cu mirare.. îl duc la locul de ad post. Marna se îndrept cu grab c tre Liudmila.i scotea galo ii rup i.. ² II tii. XXIII A a trecu mama o zi i înc una. Liudmila r spunse cu o not de ironie in vocea-i joas : ² Adev rat ! La tribunal se vorbe te pe fa c sentin a a i fost hot rît .i toate celelalte preg tiri. undeva departe.i cu palma obrajii sub iri. 364 nevoia de a munci din r sputeri pentru pîinea de fiecare zi ! Or. pe scaun. eram eu închis sau deportat. Nikolai se îndrep.. ca s . nepotrivit cu vremea de-afar .. Acum vorbea iar i cu glas puternic. cl tinînd din cap înduio at . ci s dobîndim biruin a total . îmi amintesc. cu obrajii îmbujora i de frig. r spunse. î i scoase ochelarii.: ² \ezi. Dup ce se schimb . E oarecum filozof în felul lui. Soneria de la intrare sun iar i cu putere. revolu ionarul trebuie s .. din ce in ce mai adînc i mai cuprinz tor. sim i c se apropie ceva. în casa lui. st pînit i ne ov ielnic . tinichigiu de meserie. lu din nou tocul în min i vorbi iar. Era Liudmila. L-ai cunoscut cînd ai inut lec ii pentru l c tu i. dar ni se întîmpla mereu acela i lucru : cînd era ea liber .. Nikolai se opri. Nu putem merge al turi de cineva f r ca prin aceasta s ne stîlcim credin a i nu trebuie s uit m nici o clip c sarcina noastr este nu s urm rim cuceriri m runte. cînd eram eu liber.i perverteasc slugile pîn în gradul cel mai înalt. e aproape o tr dare a cauzei. Rîbin va merge singur numai pîn la primul col de strad . era ea închis . ca într-o împresurare de neguri. ² Da.. Gobun ? ² întreb Nikolai. a treia zi veni Sa a. ² Ei. muncitorii. era în el ceva care o f cea s suricl cu un cald i duios surîs de mam . ² Nu e r u ! Cine-i acela.i dea bine seama ce o tulburase : teama sau bucuria. au evadat împreun i acum sînt în str in tate. dragul meu ! ² exclam mama.du manii s i ? Dup ce s-a str duit cu atita rîvn . deodat .. sîntem chema i de mersul istoriei s d rîm m lumea veche i s f urim via a cea nou . In Siberia a întîlnit un tovar de-al meu. în timp ce. fa a îi era palid . dar ne-a fost ru ine la amîndoi. f r s . între nedumeriri i griji. ceva neînduplecat i neomenos de aspru. îi arunc un palton pe umeri i o c ciul în cap i-i arat drumul c tre cas . da. un om foarte "de treab ! Dup o vreme.i desf oare necontenit energia. unde am s -l a tept eu cu hainele. 365 Mama o asculta cu încordare. curmîndu-i vorba. ² î i r ce ti gura degeaba. cercet sticlele în lumin i începu iar s -i tearg .. A a cer timpurile de ast zi : trebuie s mergem înainte. nit tiu cum s-a f cut. în fundul Siberiei. o sl be te întotdeauna ! Copiii. lipsurile. dar nu în elegea nimic i în de sine repeta în ne tire acelea i cuvinte ÄIi judec . Liudmila se a ez pe canapea. dar. ² Nu mi-a trebuit mai mult vreme i -nici prea greu n-a fost. Cum vine asta ? Guvernul se teme c slujba ii lui se vor ar ta îng duitori fa de. în ochi îi scînteia dispre ul. ² Atunci de ce n-ai luat-o înainte de a se m rita ? Dup un r stimp de gtndire. Acolo îl întîmpin Vesov cikov deghizat.

alt soldat trop ia. vînturîndu-le în sus." î i spunea. în. Un vînt rece b tea cu putere.. dar hot rît: ² Ba m duc ! Nikolai schimb o privire cu Sa a. striga. lipite parc de p mînt. i proptindu-se în zidul mi prea înalt al închisorii. zgîl. ² Face i cum vre i ! ² r spunse el. Un ceas dup aceea. ÄPoate c i el !. un soldat d dea un cal la coard . i dac te-ntreab cineva. înfoindu-i fusta.i pl cea. Mama trecu încet pe lîng cei doi solda i i se îndrept spre gardul cimitirului. strîngînd-o la piept cu mina ei tremur toare. pe tot cîmpul din preajma închisorii nu se mai z rea nici ipenie de om.. de dup col ul închisorii r s rise un om cu spatele cocîrjat.. la vreo dou zeci i cinci de metri dep rtare ² închisoarea. vîntul culegea strig tele din curtea pu c riei. învîrtindu-se pe loc. f cu un semn din mîn spre interiorul cur ii. Dumneata s-o "iei pe clmp.. împr tiindu-le prin aer i mînîndu-le s se piard în v zduh. dup col . Sa a t cu i închise ochii. pr v lindu-se peste zid. Acolo plimbarea în curte se face în grup i m tem c . iar al turi. o apuc de bra i. mama se afla pe cîmpul din spatele închisorii. înviorînd-o. în clipa cînd de inu ii vor z ri scara. Fata strînse din umeri. mama arunc o privire speriat spre cei doi solda i. c tre Nikolai.. pe lîng care mergea mama. Clipind m runt. ² Dar nu-i bine s mergem împreun .fereastr . Deacoîo se v d zidurile închisorii. care. i-aduci aminte de e! ? Un b iat cur el i dichisit.. apleeîndu-se c tre ea. ² Dr gu a mea ! ² strig mama. i deodat . Lîng cimitir.. în vreme ce calul alerga în jurul lor . Apoi. care dezgolea c r mizile. l sînd pe alocuri mici lumini uri c tre sl vile albastre ale cerului. cînd la dreapta. ² urm Sa a. mama r m sese în spatele lui Nikolai i al Sa ei. Discu ia lor în cuvinte schimbate în grab stîrnea în inima mamei un sim mînt pe care nu i-l putea l muri. Mama îl privi i repet cu glas sc zut. Pe zidul mohorît al închisorii... scara abia se z rea printre petele de noroi i de tencuial c zut .. se ivi deasupra zidului un cap întunecat... ² M duc i eu acolo ! ² spuse dînsa deodat .. purtînd o scar pe um r i p ind gr bit.îind gardul învechit al gr din riei. m icu ! S-ar putea s te aresteze! Nu-i bine ! ² o pov ui Nikolai. dureros de puternic .fa ² cimitirul . îi v zu ca i înainte. Deodat sim i c picioarele îi tremurau grele. în spatele mamei era o gr din rie . ce cau i acolo ? Bucuroas . Mama î i sim i inima b tînd înfrigurat . St teau to i trei lîng fereastr . ² N-or s m vad ! ² zise mania. se vor repezi de-a valma ca s fug . pe lîng gr dinile de zarzavat. ² Gobun vrea s -l scoat pe nepotu-s u Evcenko. n-am s v stînjenesc! Trebuie s fiu acolo! Nu-mi vine a crede c e cu putin o fug . mama se trase mai aproape de ea. ² i dac te v d pe-acolo. coborî iute i pieri. 367 ² Nu uita c gardienii te cunosc ! ² îi mai spuse Sa a. tr gînd cu coada ochiului. fluiera i rîdea. ca de plumb. Tntorcîndu-se apoi c tre mama. Afar de ei. î i întoarse ochii c tre omul cu scara pe um r . îmbr cîndu-se în grab . ² S mearg i dînsa ! ² spuse fata. mama r spunse f r ov ire : ² G sesc eu ce s r spund !. Dup aceea. iar la dreapta. murmurînd : ‡² E firesc. l s:nd capul în jos. cum umbl lampagiii. ² Nu te duce. ² dar încep s m îndoiesc de reu it ... ² Ltia i-m cu voi. izbindu-se de p mîntul înghe at. acesta î i sprijinise scara de zid i se urca f r grab . 366 ² A preg tit totul. ² Pentru ce ? ² întreb Sa a. pe urm . îi spuse cu glasul ei simplu i atît de drag mamei : ² Dar s tii c a tep i zadarnic. speran a pe care pîn atunci o sim ise mocnind într-însa i se aprinse-n inim . ² i astfel au s se încurce unii pe al ii. clipele 366 treceau anevoie. Nikolai încuviin din cap. Deodat .. cînd înapoi. unde norii lunecau gr bi i. Mama o asculta t cut i un sim mînt cu totul nel murit i se înfiripa în suflet.

poate. o feti trecu în goan . în urubîndu-se în vîrte-juri ca într-o dezl n uire de voie bun i aducînd pîn la urechile mamei larm . ² Stai ! ² strig unul din ei gîîîind. ² N-a trecut pe-aici un om cu barb ? Mama ar t cu degetul c tre gr dinarii i r spunse lini tit : ² A fugit încolo ! Dar ce s-a întîmplat ? ² Egorov.. Smucin-du-se din loc porni de-a lungul cimitirului. vrînd s încalece. uitîndu-se în ne tire prin odaie. uier turi ascu ite de ignale spintecau necontenit v zduhul. are s le trînteasc un r spuns de-acelea ! Sau .i dea seama.spuse Nikolai. batjocorindu-l i chinuindu-l. gonind laolalt i tot întinzînd înainte bra ul drept. ² Fugi. Se uit i el la dînsa. într-un palton pîn -n p mînt.i r suflarea. Nikolai o întîmpin cu bucurie : ² Ei. Încordat . urm rind din ochi goana gardienilor. Nilovna ? S nu te temi de judecat ! Cu cît se va sfîr i mai degrab . erede-m ! Poate c va evada chiar pe drum. Cît despre proces. cel lalt. abia inîndu. b tînd din picior.. Dar de ce umbl a a de-ncet ? ² se întreba mama. Grozav ! Vrei s-ascul i sfatul meu prietenesc. au s -i spun . scuturînd din cap. !" Doi poli i ti îi ie ir pe nea teptate în fa . o s fie cam a a. Purta în suflet o p rere de r u i î i sim ea inima amar . i.. ² Avem noroc ! ².cineva se s lt întreg i. f r barb . mama optea. Mihailo se îndrept din ale i î i roti privirea în jur. cu mîndria lui. înciudat . cel lalt se învirtea pe ling cal. dar calul s rea..i cread ochilor c ceea ce î i închipuise atît de anevoios i înfrico tor se petrecuse a a de repede i de simplu.. f cîndu. ca s asculte. care îns se mistuir dup col ul închisorii. se s lt smucindu-se în sus.i ine capul a a de an o . Pe Rîbin nu-l mai vedea. se auzi o trosnitur seac urinat de un zorn it de geamuri sparte.. d ignal ! Mama porni spre cas . pe care îl cuno tea. lunec la p mînt. cum a mers ? ² Cred c-au izbutit. iat c-a ajuns la cap t. dîndu. înd r tul. i-i istorisi tot ce v zuse.. In ipetele lor alarmate i disperate. vorbea ca i cînd ar Ii spus o po37Q vestire auzit de la altcineva i de al c rei adev r se îndoia oarecum. auzea strig te : sus pe zid se ridic alt cap. str duindu-se s nu scape nici un am nunt. Unul din solda i s ri în calea lor . aproape aiurit ... i începu s -i descrie cum se desf oar un proces în fa a tribunalului . alerga în urma lor cu vestonul descheiat. edea într-o rin i poate de aceea p rea c are um rul drept mai înalt decît cel sting. ÄB . La marginea ora ului..i seama de primejdia care-o pîndea. fugi! ² optea mama. e adev rat! De ce mi -e fric . Mama î i duse mîinile la piept i. f r s . în curtea închisorii. ² Crezi cam s m rog de ei ? El s ri ca ars. 24 369 De dup col ul închisorii î nir trei gardieni. c ci oricine l-ar vedea o singur dat la fa nu-l mai poate uita. R m sese intuit locului. îi t ie drumul o tr sur .negru i se mistui dup col . mama îl asculta i î i d dea seama c era îngrijorat i voia s-o îmb rb teze. gr bi pasul. zidului. Unul din cei doi solda i. fluier tu ri. înc lecînd zidul...i : ÄVra s zic . Din toate p r ile veneau în goan poli i ti i se aduna lume.. în urma lui r s ri o c ciul mi oas i sub ea alt cap. i de ce. nu-i venea s . i el ar fi putut s . fecior de r noi ce e ti ! Ce i s-a n z rit ?" Iar Pa a. pro pindu-se în p mînt. care se rostogoli la p mînt ca un ghem. mama se desmetici. mama se uita în toate p r ile. frecîndu. cu atît va fi mai aproape liberarea lui Pavel.i mîi-nile.. F r z bav . Pe strad z ri un om înalt. l sînd zidul în urm . Bucuroas de toat zarva aceasta. ² Nu. privea neclintit .. venind de dup col ul gardului. striga ceva în direc ia închisorii. c am s m-apuc s le spun cine tie ce judec torilor ? ² întreb dînsa deodat . îndemnîndu-l : ² Mai repede. lep dîndu-se cu amîndou mîinile de asemenea b nuial i strigînd jignit: ‡ ² Cum î i închipui a a ceva ? ! ² Mi-e fric . ² Uneori m tem c-au s tabere pe Pavel. Mihailo o lu de-a lungul zidului. vîntul împr tia în v zduh fluier turi ascu ite. nu se l sa i în jurul lor totul p rea c salt odat cu el.i mîna pîlnie la gur . ² Crezi. Capul b lai. spunîn-du. Strig tele se înte eau din ce în ce mai îndîrjite.. nu tiu nici eu !. Subdirectorul închisorii. cu chipul obosit i palid. strig te. în care z ri un tîu r cu musta a blond . mai repede.. ca i cînd ar fi vrut s se smulg dintr-o înc tu are i se cufund la loc. tr gea cu grab calul spre el . opîrlane. dimpreun cu cei doi solda i. Dincolo de zid. Vîntul s lta i se zbenguia. li vîjîiau urechile. apoi întorcea urechea într-acolo. t acum str bate cîmpul care se întinde de la închisoare pîn la marginea ora ului.i po i închipui ce grij i-am purtat. ² T cu o vreme.

începu a vorbi. Nu tiu cum s fac s -n elegi. mi cînd f r glas i anevoie buzele groase. i nu m îiisp imînt pedeapsa.. înapoia unui grilaj. ro cat . întîi intr un soldat cu sabia la um r . Introduce i. i-i sclipeau fire galbene. i înc trei civili. în fa a geamurilor. egal . st tea^ un om înalt. ni te pete. iar la sting .. Prin ferestrele înalte p trundea în sal o lumin tulbure. care o în bu ea cu izul lui st tut i greu. Mama se întoarse c tre femeia care-i vorbise: era mama lui Samoilov . care tu ea i r sfoia ni te hîrtii. Natalia ! ² îi t ie vorba Sizov. se aflau dou b nci de 372 lemn.i b rbu a. ciupindu.. al turi edea b rbatu-s u. privea înainte cu ochi îngusta i i barba îi tremura.Andrei are s -i ia în rîs. î i p trundeau în piept o dat cu suflarea i î i umpleau inima r v it de spaim i descump nire. zgomotele i str lucirea î i striveau ochii. cu fa a încruntat . unul din ei. cu glas coborît. incît în ziua judec ii mama se înf i în sala de edin cu grumazul încovoiat. parc lunecau f r vlag pe buzele lui sub iri. rumen i rotund . dup aceea. i au s -i dea o osînd . ² Judecata m umple de spaim ! Cînd or s înceap a scormoni i a cînt ri toate cele ! D -aceea spun c mi-e groaz . parc nici n-ar fi avut grumaz. i toate acestea : mirosul i culorile. Se a ez supus . afar . începu a-i spune ceva b tri-uelului. ras . Primul cuvînt îl rostea limpede. cu fa a ca de por elan. aplecîndu-se înainte. într-o ram groas . sprijinindu-se de bra ul lut Sizov. aurit . mama vedea dou pete mici i sp l cite. cît judecata. îrrs . C to i sînt iu i. cu spinarea cocîrjat . ghiootirad-o pe mama u or cu cotul i ridicîndu-se. Z bovir mult în jurul mesei pîn s se a eze în fotolii . b rbia i f lcile ascu ite se sprijineau pe gulerul înalt al uniformei.. de n-am s -l mai v d. Avea fa a osoas . ple uv. se ridic i dînsa. ² Fecioru-t u l-a nenorocit i pe Grj a al nostru ! ² îi spuse în oapt femeia care edea al turi. In fa a portretului. înclinîndu-se t cut . Toate acestea i se p reau îns de prisos i nici nu le în elegea. celelalte. La un cap t al mesei. ² Gîndurile acestea nu-mi ies din cap ! ² urm mama. înd r tul ochelarilor lui. ² Taci. Sim ea c Nikolai n-o în elege i asta o împiedica si mai mult în dorin a ei de a vorbi despre teama care i se cuib rise în suflet. î -cîndu-i loc pe banc . draperii grele de culoare vi inie c deau în falduri drepte. ² Deschid. iiecare avînd a-i spune cîte ceva cu voce sc zut . cu înf i are blînd . 24* 371 XXIV Teama aceasta crescuse i-i cuprinse pieptul ca un mucegai. în urma lor p eau încet trei b rba i în uniforme brodate în fir de aur. ceilal i se ridicar în picioare . inîudu-l de bra . cenu ii. ² opti Sizov. un om chel. strivit parc de o grea i întunecat povar . B trînelul se cl tin i. iar dînsa r spundea. în aerul ap s tor din sal r t cea un sfios zvon de oapte i plutea un miros abia sim it de farmacie. ² ezi colea. In fa a ochilor îi jucau nedeslu it ni te fî ii verzi-ro ietice. Un tîn r înalt. cu o barb mare. to i s -aprind pe loc ! i uite ² a a stau i m gîndesc : dac n-are s se poat st pîni. Pe strad o salutau cunoscu i din cartierul muncitoresc. cu bumbi auri i pe pîntece i pe piept. îi intra în gur .. Pe culoarele tribunalului i în sal o întîtnpinar rudele acuza ilor. 373 în peretele dind r tul grilajului se deschise o u .. ² Uite c -i aduc.. cîte zile oi mai avea ? Nikolai t cea posomorit. sub iri. î i îndrept cutele fustei. atîrna un portret mare al arului. Intre ferestre. Deodat cineva spuse ceva cu glas tare i mama tres ri . B trînelul îl asculta stînd an o . cu fa a ras i fle c it . Prin sal alergau cu pa i în bu i i aprozi în uniforme cu gulere verzi. cuprinzînd rama de amîndou p r ile. la dreapta. în fa a unui pupitru. se uit în jur. într-o ciudat în epenire . care sclipea în lumin . i se strecura prin mul imea posomorit . lîng mine ! ² îi spuse Sizov. pe perete. Pe chipul lui ters tremura o pereche de favori i s r c -cio i. sporindu-i jalea. lunecau fulgi de z pad . îl sprijinea din urm . prin care intr leg nîndu-se un b trînel cu ochelari. o mas acoperit cu postav verde ocupa aproape toat l imea s lii . Buza de sus. cu tunica descheiat . dou rînduri de fotolii ro ii. In ungherul din stînga se deschise o u înalt . dup el intrar . To i erau st pîniti de aceea i durere i mîhnirea lor se rev rsa i asupra ei.

umplînd fotoliul. cu capul lui rotund. rostite cu glas lini tit. atmosfera din sal se mai însenin . cu ochii holba i. nu m învoiesc cu aceast 375 rîndtîial a vie ii. ridicînd din umeri. se auzi acum un murmur în bu it. se gîndea la ceva. în dreapta. i sim ea cum îi cre tea în piept o speran nou . plictisit . Mama sim i o frern tare pe b ncile din spate . cu gesturi largi. cu fa a rumen . Sizov scoase un strig t în bu it. ² Nu vreau \ ² zise Fedka r spicat. n-am ucis pe nimeni.. Pavel i Andrei se a ezar unul lîng altul pe banc . ² zise b trînul cu oarecare sfor are. iar ochii mici îi erau îneca i în osînz . ca ni te uria e p s ri negre. dar must ile îi crescuser i atîrnau în jos . cu ochii blînzi i. ² Auzi cum îl înfrunt ? ² opti Sizov. fra ii Gusev. potrivit c reia oamenii sînt nevoi i s se jefuiasc i s se omoare între ei. unde pîn atunci oamenii a teptaser ab tu i. ce luneca mereu.. Andrei. ² Aici nu sînt nici criminali. încovoiat de spate. lîng el sta mare alul nobilimii. Str lucirea puhav a aurului de pe uniforme p li. ² r sun glasul hot rît al lui Pavel. trezind-o din toropeal . Fedka! ² îng im Sizov.. cel din stînga. Bukin. un suflu de for vie atinser inima mamei. Lîng dînsa. cîntat. sem na acum cu un pisoi. cu fa a g lbejit i cu musta a ro cat . Se f cu lini te. ci atîta doar c . ² aici sînt numai prizonieri i înving tori. ² Nu li-e fric ! ² îl auzi optind pe Sizov. ochii îi str lucir i. Chiar i pe b ncile din spatele ei. elibera i parca dm cenu iul p ienjeni de vorbe.: Pavel.. Andrei se ridic agale i. oamenii vorbeau în oapt i se mi cau. Samoilov avea acela i p r cîrlion at ca înainte. inîndu-se eap n. Omul cu fa a de por elan citea cu nep sare o hîrtie. cu capul înfundat în gulerul uniformei. Glasul lui monoton împr tia în toat sala o plictiseal ce se rev rsa cople itoare asupra oamenilor care edeau nemi ca i. Andrei î i r sese barba. ceva t ios i mu c tor în cutele gurii i o înnegurare în ochi. mama r mase mirat . mama lui Samoilov izbucni în plîns. ² V previn. ² R spunde i scurt. ridicîndit-se. Patru avoca i vorbeau încet. -Fa a i se îmbujora de emo ie. zîmbetele. Andrei Nahodka ! Recuno ti c . l sînd capul în jos. î i l sase capul obosit pe speteaza scaunului i. Cîteva clipe mama. fiindc socot c judecata voastr este ilegal ! Cine sinte i voi ? V-a dat oare poporul dreptul s ne judeca i ? Nu! Poporul nu v-a dat acest drept! . pierzînd din asprime . V: s tie nici el de ce.. ‡² N-am furat. Asculta r spunsurile scurte ale feciorului ei. ² spuse b trînelul. Colegii lui se mi car . nu auzi dectt scîr îitul ascu it i gr bit al peni ei pe hîrtie i b t ile inimii ei. ca-re.. Procurorul avea i el fa a obosit . de totdeauna. deveni mai cald .. Sa-moilov. Andrei zîm-bea i el i saluta din cap . parc încremeni i.i acopere pîntecele voluminos cu pulpana hainei. un b rbat voinic i gras. o adiere de voioas încredere. nici judec tori.i mîngîia îngîndurat obrazul. cu o barb rev rsat . cu ochii pe jum tate închi i. S'omov i înc vreo cinci tineri. Samoilov i fra ii Gusev. îl privi pe sub sprîncene pe b trînel : ² Ce-am s vîr it eu. iar pe fa a lui Ivan Gusev flutura acela i zîmbet larg. Mama asculta întreb rile nedeslu ite pe care le punea b trînelul f r s se uite la acuza i... ² Lini te ! ² strig un glas aspru. In tr s turile fe ei i se ivise ceva nou.. In spatele judec torilor edea primarul ora ului. dar limpede. c utînd s întrevad ceva. Pavel surîdea blînd. un om cu p rul c runt.. dar cu însufle ire cu acuza ii. Pe buza de sus a lui Mazin mijeau dou dungi negre i obrajii îi erau mai plini. pe care mama nu-i cuno tea. ciupindu. Atunci rosti: ² M-da. I se p rea c pre edintele i ceilal i judec tori nu puteau fi oameni r i i cruzi. î i duse mîinile la spate. Le cerceta 374 cu luare-aminte fe ele. în sfîr it. al turi de ei se în iruir : Mazin. Judec torul din dreapta b trînelului î i rev rsase trupul puhav.. ² Ah.i musta a. ca s m recunosc vinovat ? ² începu agale hoholul cu glasul lin. esut de omul cu lata de por elan.. Fedka. mi cîndu-se vioi. ² Eu am renun at la ap rare i n-am nimic de spus. ² Fedor Mazrn. r spunde. mi c rile i chipurile lor vioaie f cur ca t cerea s nu mai par atît de încordat i oficial .. Fedea Mazin. pretorul care se tot c znea s . Pre edintele p rea c asculta i el ceva i a tepta.

sau glasuri ridicate. îl acoperi cu mîinile. nu v recunosc ! Se a ez i. primarul ora ului îi asculta. iar nu în fa a judec ii. în r spunsurile lor lini tite. nu rosteau vorbe jignitoare.. în irînd m te cifre. în glasul lui mama nu sim i nimic înfrico tor. ca de junghi. i totu i. dup mi c rile celor din spatele ei. iar acesta îl asculta cu capul aplecat. Mama zîmbea nedumerit . Procurorul cel ple uv se ridic i. f r s se adreseze cuiva : ² Nu ave i nimic împotriv ? Mamei i se p rea c to i judec torii erau p li i de vreo bole ni . cu în ep turi. i uimirea aceasta era calm . Acum st tea în fa a lor un jandarm. uniformele. P rea c totul. tot ce tia despre Pavel si despre Andrei. rev rsîndu. In mi c rile lor.. i iar i se auzi glasul monoton al pre edintelui.i ascunse fa a înfierbîntat dup um rul lui Andrei. avoca ii. Un suflu de -îndr zneal p trunse deodat în sal i. ² Dar pe Nahodka ? ² întreb alene.i obrazul. f r s -i mai fie nici team de soarta care-i a tepta i nici mil . Dar Pavel i Andrei. ² Opinia dumneavoastr ? ² zise b trînelul. ar taser atîta b rb ie i hot rire.i pîntecele pe genunchi. nu ar tau nici o dorin de a afla r spunsul. Mare alul nobilimii vorbea încet cu procurorul . ei edeau deoparte lîng perete. îi d dea senza ie nel murit a unei du m nii îndreptate împotriva ei. dup cum se a teptase dînsa . întinse mina pe mas i însemn ceva cu creionul pe hîrtia din fa a lui. Mama îi cerceta din ochi. ci cre tea nev zut . atît de bine cunoscut mamei.i mi te capul. frecîndu. mama î i d du seama c i ceilal i erau cuprin i de aceea i sim ire ca i dînsa. îndatorirea de a edea în fotolii. în glasurile i în felul lor de a se ine. începu s vorbeasc repede. Mama îl asculta i. Tot ce se petrecuse acolo i se p ruse la început o introducere inutil i plicticoas la ceva groaznic. Judec torul cel puhav î i plec alene capul spre pre edinte i-i opti ceva. Plutea înceat i greoaie în preajma judec torilor. în fa a lor st tea acum ofi erul cu fa a g lbejit . c su a lor din cartierul muncitoresc. cu glas puternic. to i îi stîrniser uimire i o dragoste cald i duioas . dar nu putea s . încet. Cel cu fa a g lbejit ridic pleoapele. iar dragostea ² senin i plin de bucurie. în inima ei de mam . pe care-l ascultau în sil ca i cînd ar fi tiut totul de mai înainte i rm-i mai interesa nimic... ce i se înfigeau cînd i cînd în inima. ca un nor de nep truns. care trebuia s vin dup 376 - aceea i s -i înghe e de spaim pe to i. pe nesim ite. se uit piezi la acuza i. ÄCe tii tu !" Acum se uita la cei din box . lungind cuvintele. se sim ea o oboseal boln vicioas . i povestea grav. ² Ai v zut cum le-a retezat-o ? Mai btne decît to i ! ² opti surprins Sizov. prin care nimic nu putea s r zbat din afar pîn la ei. f r s se amestece aproape defel în plicticoasele dezbateri .A a' fiind. Pretorul cl tin din cap. ² i pe el. î i spunea în gînd . sprijinindu-se cu mîna de pupitru. Tineri i voinici. de a întreba i de a asculta ² totul îi împov ra i-i stînjenea.. sala. dar din toate întreb rile lor p rea c totul este de prisos : punînd întrebarea. c ci mila nu se potrivea de loc cu felul lor de a fi.i dea seama despre nici unul din ei ce fel de om este. o ap sare grea. O oboseal boln vicioas i o plictiseal sîcîitoare. la urechea mamei. F r s . Aceasta nu se ar t prin amenin ri. îneît p rea c stau de vorb în . b trînelul se întoarse cu tot trupul spre judec torul ro covan i începu a-i spune ceva in oapt . îe irea înfl c rat a lui Fedea o învior . care era întip rit i pe fe ele lor. î i mut încet picioarele i. Unul din avoca i se ridic i spuse: ² îmi da i voie ? 377 t B trînelul întreb . f r s vrea. care spunea cu voce groas : ² To i îl ar tau pe Pavel Vlasov ca instigator principal. jandarmii. jude-c torul cel pîntecos. Nu se mîniaser pe Pavel i nici pe Fedea.

Stepau Petrov. zîmbind blajin : ² Inima tîn r e totdeauna rmii aproape de adev r. greu ! ² încuviin Samoilov... de suspine. el a fost cel din ii.i a eze temeinic pîntecele pe genunchi. al ii cu însufle ire. ca un orb. în fiecare din ei. mînca-r-ar. se adunau îngîndu-ra i în grupuri i vorbeau cu glasuri în bu ite. ² Da-a. sus inîndu. Nevast -sa trase cu larm aeriif pe nas. ai ? în sal martorii î i f ceau depozi iile cu glasuri terse. care r m sese înfipt în fotoliu. urm rind cu luare-aminte mi carea degetelor. i iar stai i chirmiie ti : dar dac-or avea i.trebi : da' dac or fi avînd dreptate? i te gînde ti. între cei doi pere i albi. în sil . care cuno tea acest sim âmînt. Andrei i Pavel mai toat vremea vorbeau în oapt cu unul dintre ap r tori. zîmbea i înclina capul. Nevast -sa st tea ling el. care p rea c izbutise. e greu s în elegem toat socotea ta asta ! ² zise Sizov. s .. i atunci to i patru au refuzat. Pelagheia.. oprindu-se doar din cînd în cînd pentru a însemna ceva cu creionul pe hîrtia din fa a iui. pentru vorba care-ain trîntit-o adineaori. în timp ce mare alul î i mîngîia b rbu a c runt plin de demnitate. cine poate s mai t:e care din ei e mai vinovat.dintre judec tori i martori. Umblau de colo pîn colo pe coridorul acela strimt. c la fabric num rul tor spore te mereu. Mazin. rroi. Sizov îi f cu semn mamei cu cotul. dar al meu zice : ÄNu vreau".. împingîndu-l u or cu cotul. tr gea cu urechea la sfatul lor. cu amîndou mîinile. Mai avem un ceas i jum tate. î i tergea nasul cu un col al basmalei. apoi spuse: ² i to i sînt voinici. c Pavel e de vin î La cirept vorbind. dup care r mase un timp bosumflat.i-l. i i dai seama c truda lor e zadarnic i c se nenorocesc degeaba ! Pe. aplecîndu. p rea mul umit. pe toate fe ele se cjtea nevoia de a vorbi.i fruntea. dar oarecum îngrijorat. Aproape nimeni nu st tea de o parte. pufni în plin. iar judec torii îi întrebau nep s tori. împreun cu b trînelul.. o ar ei sînt ca pe tii în ap . în oapt . într-un fel sau într-altul. se ridic . ai ? Se in a a de parc numai ei ar îi cu adev rat oameni.. Acuza ii fur sco i. Oamenii se plimbau pe coridor. 379 ² Mergi la ceain rie s bem un ceai ? ² o întreb b trînul. Samoilov îi spunea uneori cîte ceva lui Ivan Gusev.i c ciula în mîn . abia se putea st pîni. Zîmbi mohorît i spuse : ² Dar de Grigore al' meu. zburda tinere ea.puterea de partea îor ? ² Pentru. gr bite. c utînd s . iar cel cu musta a ro cat se f cuse i mai alb la fa . stai i te-n. îngîndurat i grijuliu. poate chiar f r s . Aceasta inu îndelung vreme i privirile oamenilor se împ ienjenir iar i de amor eala plictiselii. Ba de vreo dou ori. se înro ea la fa i se umfla de rîs. ² Atunci nu m duc nici eu. Procurorul vorbea mai departe. îi prinde. ce zici de b ie i. întocmai ca o vîrtelni într-o zi f r de vînt.i st pîneasc un zîmbet pe fa a ei lat i ofilit . b tea încet darabana pe genunchi. raeputînd s . cîte unul zîmbea dispre uitor i spunea ceva tovar ilor s i i atunci pe fe ele lor se ivea acela i surîs ironic. Ce zici. Numai pretorul. care a scornit asta. ² spuse b trînelul i. pe cînd -ie ea-u. cu mare alul nobilimii. sau în discu iile dintre procuror i avoca i.i ia o înf i are mai grav . iar dînsa întoarse fa a spre el. îi aresteaz . strivind celelalte | cuvinte între buzele lui sub iri.. holbînd ochii mari i frumo i. f ceau semne din cap i trimiteau cîte un zîm-bet rudelor i prietenilor. în sfîr it. unii cump nit. pe care mama îl v zuse în ajun la Nikolai.. iar acesta. picior peste picior. iar to i ceilal i n-ar avea nici un rost acolo ! Dar Fedka. biruind cu 37*4 u urin toate str duin ele de a-i st vili tumultul plin de via . Nilovna. Ai auzit ce -au spus jandarmii i copoii despre Grigori al nostru. N-a pierdut nici el vremea degeaba ! Ro ca ii' afurisit ! Se vedea c .. inîndu. Cel pîntecos c sca i î i ascundea gura cu pal-ma-i gr sun .de alt parte îns . mam ? Baroni. ² Nu merg. . de tuse i zgomot de pa i umplu sala. i. grijuliu. Egor !. era de p rere ca s se pun avoca i. Samoilov î i strînse barba în pumn i urm cu privirea a intit în podea : ² Ca s vezi !' Cînd te ui i la dracii tia. de parc -i b tea un vînt . edea cu capul plecat i p rea c era singurul care asculta murmurul monoton al glasurilor. i-i opti : ² Te ui i ce bine se in b ie ii no tri. Primarul ora ului. dar mama.i dea seama. Ivan Gusev spuse încet c tre cineva : ² in-te bine. era mîndr de feciorul ei. Un fream t de murmure. Declar. Fe'dka ! Ai ? Tat l lui Samoilov veni ling ei. Mama i Sizov ie ir în culoar. nu-i chip s -i prinzi pe to i. Cic . ce zice i ? Nu vrea ap r tor. Fecioru-t u. de a asculta. privind jalnic în sus. îi r spunse încet. vioi i mai neastîmp rat decît ceilal i. Si. de a întreba. din cînd în cînd ridica bra ul i î i ap sa degetul pe tîmpl . Clipind des din ochi. Cînd i cînd. nici nu vrea s aud de a a ceva. urm : ² S nu-mi por i sup rare. Ei.

uit de el. amenin îndu-l cu degetul : ² Ia nu mai r cni! Ce-i aici. îi judec tot i mari. Auzindu-l.puternic. tîrgove i. un b -Irînel c runt. se învîrtea în toate p r ile. dînd din mîini i vorbind înt rîtat : ² Ce se amestec Klepanov în toat afacerea asta ? ² Taci.. preocupat de gîndurile ei. ro u de mînie... brutal i aspru.. dar mai înalt decît Bukin. fire te c-am s ies vinovat. ce-ai zice de asta ?. de bun seam c tu. ² zise Sizov. judec în fa a lumii. ca s nu mai zbieri. Dar cine a pornit 381 cel dintîi cu nedreptatea ? N-ai pornit tu ? Tu. ² Dar cum credeai ! ² strig b trînul. tulburat . ² e greu de în eles toat socoteala asta. Cum vine treaba asta ? -apoi e i ho . dumnezeule. Fratele mai mare al lui Bukin. e tare greu ! ² i d du din cap îngîndurat. Mina dreapt o inea în buzunarul pantalonului. m rog ! Iar pe cei care se ridic împotriva lor mari. se trase de o parte i bag de seam c un tîn r cu musta a blond se uita la dînsa. dar nu în elesese bine chiar de la început i pe urm uitase în bun parte l muririle date de el. circium ? ² D -mi voie. Pu in dup aceea îns .. Amintirea ei tres ri din nou. un vl jgan cu barba neagr . Dar omul se întoarse cu spatele la dînsa. din care pricin um rul sting p rea mai jos decît cel lalt i aceast particularitate a înf i rii lui i se p ru cunoscut . Vrînd s i le aminteasc . Omul cu um rul l sat în jos st tea întors pe jum tate c tre dînsa i spunea ceva vecinului s u.. Mama ar fi vrut s le spun tot ce tia de la Nikolai despre aceast judecat ce se f cea f r ca s se respecte legea.. de ce te fere ti ? Samoilov spuse iar. ² Da. pentru omor. ² Parc a a se judec ? ² începu ea încet i cu b gare de seam . îmbr cat într-un palton scurt i înc l at cu ni te cizme pîn la genunchi. dar de data asta mai tare: ² Judecata asta nu-i cinstit ! E.. ² Ba vorbesc ! Se zice c anul trecut i-a ucis logof tul. urechea ei surprinse o întrebare* pus în oapt : 382 ² Asta ? .foarte adev rat!. ca s -i ia nevasta. ' Cineva r spunse mai tare cu o not de bucurie în glas: ² Da ! Mama se întoarse. dînd mereu din mîini. uitîndu-se cu team în jur. Bukin veni c tre dînsul i. dar nu întreab pentru ce au f cut ! i to i sînt b trîni . iar eu î i ard una peste bot i dup aceea tot tu ai s m judeci. te judec jura ii.. rani. Sim ea în piept dorin a poruncitoare de a vorbi despre adev rul pentru care lupta feciorul ei. Bukin î i desf cu bra ele înl turi drept r spuns i urm mai încet: ² i-apoi. Aprodul. Bukin î i roti privirea asupra celor din jur i urm mai domolit: ² Ei atîta tiu : s nu crîcneasc nimeni. tot a a de palid.. voia s aud ce vor spune oamenii împotriva acestui adev r i astfel s ghiceasc din vorbele lor hot rîrea judec ii. Konstantine ! ² A a este ! ² înt ri Samoilov. tr gîndu-i dup el pe to i ceilal i. adresîndu-se lui Sizov. iar mama. Aprodul deschise u a s lii de edin i strig : . Am în eles ! Dar ascult ici: dac te-a lua la b taie i apoi tot eu te-a judeca. toat lumea tie. dar. strig : ² Pentru furt. Cum vine asta ? C d ac tu m prigone ti. ² Doamne.. pe cei tineri ar trebui s -i judece tot oameni tineri. i p rea' c to i c utau un reaziin tare i temeinic pe care s se poat propti. un b trin cu nasul coroiat i cu o medalie în piept... adic oameni de rînd. ² Ei caut s afle ce a f cut fiecare. de ce nu este l sat poporul s asiste la proces ? De ce n-au voie decît rudele acuza ilor ? Dac judeci dup dreptate.. ² Unde ? De ce ? ² In strad . cavalere. ² S tii c pun s te dea afar de-aici ! ² spuse aprodul. ² Ai dreptate ! Judecata nu-i bine orînduit . Tr ie te cu femeia logof tului.. î i f cu loc prin lume i-i spuse lui Bukin... Konstantine ! ² îl rug taic -s u. nu izbuti s -i dea un r spuns limpede.

f ceau g l gie i se certau cu aprozii. um-plînd sala cu ceva sîcîitor. ca pulberea uscat . ² ap r torul acuza ilor Fedoseev. ochii lui mici i zîmbitori aveau sclipiri vii. Dar cuvintele lui. între ei. nimic amenin tor.. Sizov bodog nea într-una : ² Ce tot spui tu ? ² îl întreb mama. f r a pune în rîndul întîi pe vreunul din ei. i judec torii î i f cur iar i intrarea în aceea i ordine. nu-i atingea cu nimic. încremenind iar i într-o a teptare înfrico at . dar era atit de nel murit. deodat . nici unul nu se clinti din loc. în ochii. încremenit i eap n . p rea c -i îndeas în acela i sac. care era tot mai deas i-i 'înv luia tot mai mult într-un nor de indiferen i de istovitoare a teptare. el trecu la Fedea. începu a vorbi f r grab . rînduindu-i astfel unul ling altul. cînd mai domol. Din nou se ridicar to i. ridicînd o hîrtie în dreptul ochilor. aceast tal indiferen a judec torilor i se întreba nedumerit -‡ ÄA a judec ei ?" întrebarea aceasta îi strîngea inima i. Sfîr ind cu Pavel. puternic. îl mai în ir i pe Bukin al turi de ei i. ca la circ ! Iln to i cei care intrau în sal se sim ea acum o fierbere în bu it i o dorin de înfruntare . O voce ursuz rosti t r g nat : ² Bilete. La început marna nu în elese nimic . Se ridic avocatul. Fe ele lor g lbejite i p mîntii. îi aducea în gîtlej o senza ie ascu it de adînc obid . Dup aceea. n-o mul umeau. ² începu b trînelul.i uiîinile. ² Palavre ! ² opti Sizov. a ezîndu-se la locurile lor.. în glasul. sprijinindu-se cu mîna sting de pupitru i gesticulînd cu dreapta. -Avea o înf i are blajin .. nu aveau nici o expresie. în mîna lui alb . cu glas . Pre edintele edea nemi cat. Se vede c discursul procurorului. Mamei îns i se p rea c nu-i tocmai a a. dar s rac în sim ire. ca i cînd de sub sprîncenele ro cate ar fi ie it dou ascu i uri de foarfece. i se rev rsa cînd mai iute.i ascund cîte un surîs. ² Are cuvîntul. conto-ridu-se cu restul obrazului.² S intre rudele ! Preg ti i biletele. îrecîndu. incit nu se l sa prins. glasul procurorului era curg tor. to i erau mai îndr zne i. Reci ca z pada i cenu ii ca scrumul. întors pe jum tate c tre judec tori. care se mi ca domol în aer.. cele dou pete tnu ii dind r tul ochelarilor disp reau uneori. fur introdu i acuza ii. f cînd în grab cîteva tighele m runte. Se vedea bine îns c pe judec tori discursul acesta nu-i încîntase . procurorul r --sufl adine i începu s vorbeasc .i ochii . i mama î i d dea prea bine searmi de acest lucru. golind-o treptat de acel sim mînt de înfrico at a teptare. nu g sea nici un ecou în sufletul lui Pavel i al tovar ilor s i.. C ci ceva însp imînt tor era. primarul ora ului îi strînse mîna. Mama întinse gîtul i se aplec înainte cu tot trupul. legîndu-i laolalt . uneori zîmbind. dup aceea se înclin în fa a judec torilor i se a ez în je . Clopo elul sun .. Markov i Zagarov. de aceea se str duia s descopere ceea ce era cu adev rat însp imînt tor în toate acestea. alteori îneruntîndtt-se ca s . ² Vorbesc i eu a a ! Spun c oamenii sînt tare j pro ti. Cuvintele pr-o-curoruh i împr tiau în aer o cea nev zut . a a cum se închegau. învîrtindu-se ca un roi de mu te deasupra unei buc i de zah r. cereînd cu st ruin s-o afle dincolo de 8S4 cuvinte ² pe fa a procurorului. Procurorul î i sfîr i rechizitoriul dintr-o dat . Auzea cuvintele procurorului i în elegea c el îi acuza pe to i de-a valma. pe nea teptate.. c ci ei st teau lini ti i i vorbeau în oapt mai departe. i inima ei era cuprins iar i în acea pîcl uscat i în ep toare. bogat în cuvinte. ele curgeau f r încetare. porneau în zbor gr bit.i locul.. ² in-te bine ! ² opti Sizov. ² O s vorbeasc procurorul. lipsite de via . Mama nu g sea îns în ele nimic sp imînt tor. vedea limpede c discursul acesta îi plictisea.. în vreme ce pretorul î i contempla pintecele. apoi vorbi pe rînd i despre ceilal i. n-o tulburau i n-o speriau. Cuvintele se în iruiau monoton ca într-un nesfîr it tighel de a i. dînd de cîteva ori din cap i bulbucîndu. care t iau ceva în aer. Cineva anun cu nep sare : 383 ² Tribunalul. Uitîndu-se la judec tori. XXV Ocupîndu. zîmbind. Mare alul nobilimii îl privi. pe care mama îl tia de la Ni-kolai. Mama vedea aceast nep sare de moarte.

între dreptatea feciorului ei i dreptatea judec torilor lui . dup el vorbi b trînelul.25 ² M. Pavel zîmbi. c utînd s ascund sau s îndrept easc aceste ciocniri i-i perverte te prin minciun . Sîntem hot rî i s lupt m i vom lupta piu la cap t împotriva tuturor formelor de înrobire fizic i moral a omului de c tre o astfel de societate. împotriva tuturor sistemelor care distrug fiin a omeneasc în folosul celor hr p re i. îrieredin m-du-se de dreptatea lui. care îi dezbin pe oameni. Ace tia se strîngeau parc mai aproape unul de altul. cu truda noastr de fiecare zi..i mîna prin p r. care creeaz neîmp cate ciocniri de interese. pe noi se str duiesc to i s ne transforme în simple unelte pentru atingerea scopurilor lor. în ochi sclipea neastîmp rul i dorin a de lupt . . despre un proces-verbal . toat via a feciorului ei. este antiuman . ci ² potrivit dorin ei tovar ilor mei. trecîndu. Aceasta înseamn c sîn-tein du manii propriet ii particulare. Deodat s ri procurorul. judec torii. Iar dup aceea. nu mai asculta nimic i se gîndea. aplecînd respectuos capul i. toat puterea s treac în mîinile poporului. în credin a noastr . Acum vorbea alt avocat. Obida din. acuza ii erau undeva. cu care-i împro ca ap r torul. iar cinismul i cruzimea ei fa de om ne dezgust . umflîn386 du-se i rotunjindu-se. care îi a î pe unii împotriva altora. Aceast 25* 38Z societate ne este du mana i noi nu ne putem împ ca cu morala ei mincinoas i f arnic . Sizov îi optea mereu la ureche : ² în elegi ce spune ? în elegi ? ÄSînt ni te descreiera i. Judec torii îl întrerupeau mereu. Cl -tinîndu-se în je . în timp ce el ie ea tot mai mult în relief. se a ternu o lini te neobi nuit . care îi minte. Cum adic . ² Atinge-i bini or ! Sala se învior . mama pierdu orice interes fa de mersul procesului. cu vorbele lui mu c toare. cu vremea. toate mijloacele de produc ie s apar in poporului. Prgtum vede i. Sub greutatea glasului s u hot rît. i Fedea al. c vor cerceta cu' ochii lor iscoditori toate gîndurile. Procurorul a calificat demonstra ia noastr sub steagul social-democra iei drept o revolt împotriva puterii supreme a statului i. toate faptele.-. cu un zîmbet ironic pe fa a-i palid i ascu it . Pavel vorbi lini tit: ² Ca membru al partidului. zice. dar glasul lui se pierdu în uvoiul larg i puternic al cuvînt rii lui Vlasov. î i închipuise c judec torii ii vor întreba pe Pavel îndelung. nu recunosc decît judecata partidului meu . aplecîndu se înainte.i. Dar iat c se ridic Pavel . care au renun at i ei la ap rare ² voi încerca s v explic. urstru ? Cople it de o ap s toare dezam gire. acesta d du din cap i se întoarse c tre b triuel. dup aceea. Judec torii se mi car greoi i îngrijora i. Noi. s cucerim întreaga putere I Lozincile noastre sînt simple: jos proprietatea particular . ni te scrînti i". pere ii se d deau parc înl turi. Mare alul nobilimii opti ceva judec torului cu fa a în epenit . muncitorii. mic de statur . f urim totul ² începînd cu ma inile gigantice i sfîr. ap r torul îi ascult . deodat . ceea ce n-a i în eles. vor spune cinstit i r spicat : ² Omul acesta are dreptate ! Dar ceea ce se desf ura înaintea ochilor ei era cu totul altceva : p rea c pentru judec tori.ind cu juc riile de copii ² dar tocmai noi sîntem lipsi i de dreptul de a lupta pentru demnitatea noastr de oameni. b trînelul îi spuse ceva lui Pavel. ci este doar cel dintîi i cel mai apropiat. de la dreapta la stînga. ne -a ar tat ca pe ni te r zvr ti i împotriva arului. care vede în om numai o unealt pentru îmbog irea ei. jignit : ÄAsta-i judecat ?" ² Bine le-a spus ! ² încuviin în oapt Sizov. Acum î i d dea seama pentru ce crezuse c se va face dreptate : se a teptase s vad un proces aspru. c ruia de cealalt parte i în acela i tim p îi vorbea Sa ureche judec torul cu înf i area boln vicioas . foarte departe i c ei. v paia din ochii s i alba tri str luci mai luminoas . spunînd ceva repede i sup rat. î i urm pledoaria. iar munca s fie obligatorie pentru to i. in tot timpul procesului. Obosit . ² Noi' sîntem sociali ti. împungea pielea t b cit a judec torilor. iar avocatul. ca s putem. dar marna nu-l putea urm ri . noi nu sîntem r zvr ti i. f rnicie i ur . Uorfci ² Mouia Jbj sonor i limpede. pe care avem datoria s -l smulgem de pe trupul poporului. voi vorbi deci nu pentru a m ap ra. singurul lan care înc tu eaz trupul rii. ca s resping bobîrnacele ustur toare. lini tea din sai se f cea mai adînc . sf tuindu-i s p streze m sura . dar cinstit.punse. iar chipul lui Pavel se desprindea parc de ascult torii care r mîneau departe în urm . am nun it i cu luare aminte despre tot zbuciumul inimii lui. Mama se smuci din tot trupul. nu pot fi de nici un folos acuza ilor. suflet cre tea i o chinuia tot mai greu. în vreme ce noi vrem libertate. ² Atinge-i ! ² opti Sizov. Trebuie s declar c autocra ia nu este. marna nu râ. Noi afirm m c societatea.

înfigîndu-le în trupul lui. Nu v pute i libera de sub jugul prejudec ilor i al deprinderilor. de l comia i de r utatea voastr . acuza ii p liser la fa . urmînd rar.. pentru c mintea voastr e stearp . fr gezimea i vigoarea. iar al ii numai s munceasc . Ascultînd cu încordat luare aminte cuvîntarea tovar ului lor. c -i pizmuiau s n tatea. chiar dac sînt du manii elurilor noastre. a i epuizat toate argumentele. Pavel îl ascultase în t cere. socialismul va uni luniea distrus de voi. Alama sorbise cuvintele feciorului ei i ele i se întip riser în minte în iruri drepte. Voi l-a i smuls pe om din via i l-a i nimicit . ba^ntr-un rînd i se ivise pe chip un zîm-bet de comp timire. înalt i drept. ca s ne strînge i de gît. inîndu. veninul cu care ne otr vi i este mai slab decît antidotul pe care. c tre Pavel i privindu-l. st pînii no tri. dar lini tit.² Te rog vino la subiect ! ² spuse pre edintele cu glas tare i r spicat. To i judec torii edeau cu ochii a inti i asupra feciorului ei. Dar cinismul sare în ochi. Sînte i totu i oameni i nou ne pare totdeauna r u cînd vedem c se g sesc oameni. pe care le îngr m desc i le p streaz jertfind milioane de oameni înrobi i. se aprinsese o lumin hain . Proprietatea. chiar i din mediul dumneavoastr . pu-nîndu-se în slujba violen ei i care ajung într-un asemenea grad de dec dere. St pînii vo tri nu sînt atît de puternici pe cit î i închipuie. cruzimea înt rit .i parc privirile de obrazul lui.i r suflarea. a muncitorilor. pe cînd noi nu ne-am robit decît trupul. Dobîndind con tiin a m re ei lor chem ri. se aprinde din ce în ce mai puternic i trage dup sine tot ce este mai bun. hot rît i puternic. i mania avea sini inîntul c ochii lor pîng reau trupul svelt i puternic. r sun glasul u or i ironic al lui Pavel : ² Am s închei. r spicat: ² Noi sîntem i vom r mîne revolu ionari. f r s . cu strîmb -turi ciudate. care-i surp fizice -te i suflete te. mania î i a inti privirea asupra judec torilor. v afla i într-o sclavie mai grea decît a noastr . încît î i pierd pîn i con tiin a demnit ii lor umane. Uita i-v în jur i ve i vedea c nu mai ave i oameni care s v apere puterea. Alamei i se p ru c în ochiul lui sting. mon tri care au b gat groaza In popor.i învioreze f pturile lor hodorogite. nu pute i crea nimic în domeniul ideilor.nimic nu ne împiedic s ne sim im liberi suilete te . ea v une te în grupuri menite s se înghit între ele . . tov r e te. asistînd f r voie la comedia aceasta pe care o numi i judecat . munca noastr elibereaz lumea de sta iile i de mon trii crea i de minciuna. su-punînd voin ei lui voin a judec torilor i silindu-i s -l asculte. întorcîndu-se. apoi repet lini tit i cu mai mult putere : ² A a va fi ! Judec torii vorbeau între ei în oapt . ca s -i sug slngele i s . Energia voastr ' este energia mecanic a sporirii aurului. Pavel întinse mina spre ei.. i mîinile de care v sluji i ast zi. sîntem du manii neîmp ca i ai acestei societ i i ai dumneavoastr . iar ochii le str luceau de bucurie. fiindc v-a i robit sufletul. ca s fie ap rat . tot ce este s n tos din punct de vedere moral. Bog iile. în realitate. încît. B trînelul îl întrerupsese de cîteva ori pe Pavel. cuprind masele populare i le organizeaz în vederea luptei pentru libertate. In cele din urm b trînelul începu s strige. i nu ve i izbuti s întîrzia i acest proces de înnoire a vie ii decît prin cinism i cruzime. în curînd se vor întinde ca s ni le strîng . se dezvolt neîncetat. f r s vre i. a teptînd. N-am vrut s v jignesc pe dumneavoastr personal . Drept r spuns. Ideile noastre se ridic din ce în ce mai luminoasa. dup aceea îns începuse iar a vorbi aspru. dumneavoastr . Tot ceea 389 ce face i voi e criminal. 39U Se a ez la locul lui.i desprind privirile nes ioase de la Pavel . care-i une te pe to i muncitorii. dimpotriv . lipindti. Noi ne ridic m împotriva societ ii ale c rei interese dumneavoastr le ap ra i din ordin . ca s -i l mureasc ceva. incolor. pe cînd pe noi. atîta vreme cît unii nu vor face decît s porunceasc . pe ale noastre. puterea care le d drepturi asupra noastr . luptînd pe t rîm ideologic. încerc mai degrab un sim mînt de comp timire. cu bra ul întins c tre el. a a va fi ! Pavel se opri o clip . muncitorii din lumea întreag se unesc într-un singur suflet. jug care v-a nimicit sufletul. energia noastr este for a vie i mereu sporit a solidarit ii con tiente. stîrne te în acela i timp în rîndurile lor fr mînt ri potrivnice. îl turna i în con tiin a noastr . C ci biruin a va fi a noastr . fiindc sluje te la robirea omului . rînduite. iar. i nu ne vom putea împ ca decît atunci cind v vom birui. care se înjosesc pîn într-atîta. i aceast con tiin cre te. într-un tot unic i m re . cere o prea istovitoare încordare. f r s se uite la judec tori. care v-ar fi putut ocroti împotriva asaltului drept ii istorice .

² V înconjura i de spioni. ² Tribunalul nu are nevoie de aprecierile dumi-tale! ² N-are nevoie ? Hm ! Cu toate astea voi continua. care impunea respect. ci numai ap r tori. ai ? Ea d dea t cut din cap. In mintea ei st ruia o întrebare : ² . ² îi spuse în oapt Sizov. c sînt du mani ai civiliza iei.. î i d du seama pentru întîia oar de puterea ciudat . strînse cu putere rnîna lui Pavel. cuceritoare a credin ei lui. ² Vorbe te numai despre ceea ce este în leg tur cu procesul dumitale ! ² Ap i asta-i în leg tur cu procesul. Pavel zîmbea oarecum stînjenit de însufle irea tovar ilor s i.. at t de cunoscute ei. Cuvîntarea lui Pavel îi stîrnise. scuturîndu. Acum a tepta ca judec torii s înceap o dezbatere aprig cu el. s i se pun mînio i împotriv . hoholul se l s alene pe banc .... în fa a tribunalului.. gr i : ² Domnilor ap r tori. adic oameni independen i.. v zîndu-l sup rat. Dar purtarea lui Andrei nu-i pl cea. îl împinge i pe om la ho ie i la crim . i. întrebînd-o parc : ÄE bine a a ?" Mama îi r spunse printr-un oftat adînc de bucurie. Lini tea cu care vorbise o uimise i cuvîntarea lui se strînsese în pieptul ei într-un ghem str lucitor. aruncînd o privire c tre mama. musta a îi tremura. îns acolo. cînd va veni vremea. iar nu ap rarea. ca o stea.. Restul o s -l cunoa te i de la al ii. dar prin for a ei. sînte i ni te oameni care nu împart lumea în prieteni i du mani. i v rog s nu m întrerupe i. fiindc am pu c . în clipa aceea. 392 ² Procurorul a spus c tovar ii mei sînt ni te s lbatici. sinte i ni te oameni liberi. îi f cu semn din cap. Nu este nimic pe lume care s nu-i intereseze pe oamenii cinsti i. cinsti i.. cl tinînd din cap. împletindu-se cu o neclintit convingere în dreptatea i biruin a lui. iar în ochi le sticleau lic riri reci. îi cuno tea ideile. B trînelul se ridic i declar : ² I i retrag cuvîntul ! Grigori Samoilov ! Cu buzele strînse tare.. uitîndu-se pe sub sprîncene la judec tori. îl otr vi i cu . ea ar fi dorit o discu ie serioas i adînc . ar tînd dreptatea lor. mul umit c fecioru-s u vorbise cu atîta curaj. Hoholul îl privi t cut pe b trînel.Andrei.. nu se potrivea cu cuvîntarea lui Pavel . ² îi atrase aten ia cu glas tare i sup rat judec torul cu fa a boln vicioas ... îi silise s se st pîneasc . dezv luind ceea ce se afla sub ea. Mazin i ceilal i se întoarser emo iona i spre el. 391 Dup expresia fe ei lui Andrei.. st:-clindu. ce-o s face i acum ?" Ceea ce spusese Pavel nu era o noutate pentru mama . mama în elese c el î i pusese în gînd s -i-ia în rîs . am s -mi dau silin a s cred c sinte i într-adev r judec tori. ² Te rog s vii la fondul chestiunii ! ² rosti aspru b trînelul. cuprins de un val fierbinte de dragoste. cu fe ele schimonosite i cu mi c ri repezite. Samoilov se ridic . Era v dit c purtarea lui'Andrei adusese o schimbare în inuta judec torilor . Acum schimbau necontenit oapte între ei.. ridicînd glasul. i iat . verzui.Ei. ² Stra nic i-a mai luat în r sp r. corupe i femei i fete. apoi î i frec iar capul i spuse cu glas grav: ² In leg tur cu fondul chestiunii ? Ce s v mai spun ? Ceea ce trebuia s afla i v-a spus tovar ul meu. ²r S vin la fondul chestiunii ? Bine ! Iac . radios. se ridic Andrei i. ² Credeam c dumneavoastr nu sînte i judec tori.i din ii. în fa a dumneavoastr se afl dou p r i : una se plînge ² acesta rn-a jefuit i m-a stîlcit în b taie ! Cealalt parte r spunde : am dreptul s jefuiesc i s bat. ² In fa a dumitale e instan a de judecat . î i irec tare capul cu palma lui lung i oft : ² A a s fie oare ? ² întreb el. cuvintele lui schimbaser parc ceva din inuta lor : pe fe ele lor p mîntii se iviser pete. hoholul smulsese aceast st pînire voit . poate chiar i mai mul umit c ispr vise. Dar.i cîrlio'n ii. Samoilov. ² Ai ceva de spus în leg tur cu fondul chestiunii ? ² întreb b trînelul. Ii tremura mîna i mama era tare bucuroas ... V întreb deci : ce înseamn civiliza ia pentru voi ? ² Nu ne afl m aici pentru dispute cu dumneata ! Treci la obiectul procesului ! ² spuse b trînelul. ² Iac . asta zic i eu judecat !. iar ochii cu mijiri de pisic alintat sc p rau lic riri viclene.

frînt.. strig i el : ² Noi pre uim i respect m cealalt civiliza ie. al c rei rost r inînea neîn eles. pîn i judec torii r m seser cu urechea la pînd . toat via a.. cu ochii str lucitori. desfrîul i s lb ticia ²‡ iat civiliza ia voastr ! Da. în preajma b rbilor st tea un slujba . cu fa a palid .. S-a sfîr it. Jandarmii se uitau ta acuza i cu o mirare tînip . vuia în bu it. ² Da' duce i-v la. In cuvintele lui nel murite era ceva grav i însemnat... naiv imputare. vorba ceea. foindu-se pe banc . îrnpin-gînd-o pe mama i cu um rul i cu cotul i gr ind încet c tre b rbatu-s u : ² P i cum vine asta ? Se poate a a ceva ? ² Uite c se poate. pe ai c rei f uritori i-a i l sat s putrezeasc prin închisori.rachiu.. erpuind fr mîntate. to i clipeau nedumeri i. ciudat. M celurile dintre popoare. în elarea norodului. neîn elegînd m re ia care li se înf i ase dintr-o dat . 394 ² Altceva nimic ? . slrigind : ² Pe cinstea mea ! Am s fug de oriunde m ve i trimite. dar care avea o uria putere de atrac ie. orbi i parc de o vîlv taie ale c rei forme nu se puteau deslu i. b irîneltil zbiera cu glas ascu it:' ² Cîiisev Ivan ! ² Reiuz s vorbesc ! ² Vasili Gusev ! ² Refuz ! ² Bukin iFeodor ! Se ridic agale un fl c u cu p rul b lai. i. procurorul zîmbi.. sau i-a i dus pîn la nebunie. ridicînd din umeri . mai greoi la minte i tot în eleg ce-i aia dreptate ! i. î i iroseau acest sentiment nou prin senza ii m runte. scuturînd din b rbie.. ² Cum.. Toat lumea sim ise acest lucru . un om. am s m -ntorc i am s lucrez totdeauna. undeva în sal .. R mîne s mai dea sentin a. care. cl tinînd din cap. Se sim ea c în fiecare om din sal era ceva zdruncinat. Nu-i venea a crede. Pe cuvîntul meu ! Sizov scoase o exclama ie scurt . Totul amu i i nu se mai auzi decît un plînset în bu it. cu mîna ridicat . Fratele mai mare al lui Bukin optea î r s se sinchiseasc : ² Dar de ce nu-i las s vorbeasc . îi îndemn cu glas sc zut: ² Mai încet ! Mai încet ! .. a teptînd parc s prind vreun ecou mai limpede decît cuvintele înse i. ² I i retrag cuvîntul ! Feodor Mazin ! Micul Mazin î ni împins parc de un resort i vorbi cu glas întret iat: ²‡ Eu. spuse t r g nat: ² Ar trebui s v fie ru ine ! Eu. Bukin se l s posomorit pe banc . ce-are s fie ? ² D -mi pace. Apoi.² Nimic. cu tr s turi terse i.. f cînd semn cu mîna. Judec torii se cl tinau. obi nuite lor. r mase t cut cu ochii pe jum tate închi i. ceva ca o nrîh-nit .. pr v lindu-se în fotoliu. cineva se îneca într-un acces de tuse. eu jur ! tiu c-o s m condamna i ! ² se în bu i . cum aî spus ? ² strig iritat i surprins b trînul. ² i cu Gri a. zdrobit.. ridic 393 II bra ul. noi sîntem du manii acestei civiliza ii ! ² Te rog ! ² se r sti b trînelul. m rog ? Adic procurorul poate s vorbeasc despre orice i cît pofte te. O femeie plîngea . iar la oamenii din sal cu r utate. Mama se plec spre Sizov i-l întreb : ² Au s vorbeasc i judec torii ? ² Nu. cu fa a înv p iat i cu ochii scîn-teietori. ca i cînd ar fi z rit ceva în dep rtare. cuprins de un vai crescînd de tulburare. mare alul nobilimii tu i zgomotos i din nou se pornir în sal oapte. Nevasta lui Samoilov se r suci pe banc . Publicul. cunoscute. Dar Samoilov.

s se înfierbînte i s . tinerii ace tia stîrneau în inimile b trînilor judec tori du m nia r zbun toare. în care neîncrederea în tinere ea acestora i con tiin a propriei lor superiorit i fa 'de copii. Sim i o durere în tîmple. aruneînd repezit cuvintele : ² Bine. din cauz c oamenii" nu tiau cum s i le exprime. dar i se p rea c judec torii vorbeau despre trupul feciorului ei i al tovar ilor s i. totodat . 1 se p rea c Pavol simte jilava i scîrbavnica lor atingere i c se uit la dinsa. îi stîrneau în gur un gust gre os. v zînd cum se dep rteaz de ea izvorul îmbuib rii. ² S-au dus ! ² spuse Sizov. De aceea. î i trecu palma peste frunte i se uit prin sal : rudele acuza ilor se îndreptau c tre box . fa de curiozitatea ce o trezea în ei tineretul acesta care. dar mai mult din obi nuin . risipeau cuvinte din bel ug. cutremurîndu-se. se gîndeau cu mîhnire la via a pe care o vor duce copiii lor de aci mainte. Toate femeile plîngeau. pentru care trupul copilului ei e în toate împrejur rile mai scump decît ceea ce se cheam suflet. pe frunte i se i vir broboane de sudoare.. mai bune. 396 Pavel privea chipul maic -si cu ochi pu in obosi i. Judec torii se ridicar to i deodat . îi înfiorau obrajii cu atin395 gerea lor. dind din mîini. 397 dar vorbeau despre lucruri obi nuite. Nu tia nici ea de ce. schimbîndu-se degrab într-un amar dispre fa de judecat i judec tori. cu atît gîn -dul acesta brutal i straniu i se înf i a mai puternic i mai limpede. despre mu chii i m dularele lor tinere. vorbea despre putin a unei alte vie i. nu mai puteau fi st pînite. mîrîie i url amarnic. ² Ai s -l g se ti s n tos ! . se topea în impresiile zilei. sporind bog iile altora. s zicem c sînt vinova i. pip indu-i pieptul. Ca orice femeie i mam . puterea lor nu mai putea li nici folosit . Trupurile acelea stîrneau în ei o înveninat invidie de milogi. din mu chii lor fle c i i. îndr zne i neînfricat. care ar fi putut s munceasc îmbel ugat. care nu mai e în stare s se hr neasc din vlaga altuia i. a fiarei sleite de puteri.i ascundeau l comia înt rîtat i neputincioasa lor înr ire de înîric i h mesi i. bodog nea într-una. 0 pofticioas l comie de oameni ubrezi i istovi i. se împletea ciudat cu un fel de respect pentru ei. cum s le arate . i glasurile acelea reci si lunecoase o loveau în fa . I se p rea c nici m car nu. înviora i îiitrucîtva de injec iile de l comie i de invidie fa de acele vie i tinere. renun au la via . decît din am r ciune. ocrotit de spatele nevesti-si.. mania se ridic i ea în picioare. Uneori îi zîmbea. Sim mintele r mîneau ascunse.. P rin ii î i priveau copiii cu un sentiment nedeslu it.. F r s vrea. cercînd parc s se aprind i ei. Sizov d dea posom'orît din cap. Dar acum aceste trupuri ie eau din circuitul de afaceri al vie ii. ² Da. Plesc iau din buze i le p rea r u de mu chii aceia. i de mîhnire. Cu cît se uita mai atent la judec tori. umerii.'utru s n tatea copiilor. ² Ca s dea sentin a ? ² întreb mama.i înc lzeasc sîngele din vinele lor uscate.. alinîndu -i parc inima cu o duioas dezmierdare. pe care urmau s le osîndeasc si la care trebuiau s renun e. hoholul glumea i se veselea. bra ele. dar i con tiin a acestei dureri se îneca.Tat l lui Samoilov se trase înapoi i. mama vedea cu groaz cum ochii aceia stin i^ i lunecau privirile pe f ptura fiului ei. ÄIn curînd am s fiu liber !" îi spunea acest zîmbet. izbucni într-un plîns de bucurie. Nu era durerea aceea care ulu ie te ca o lovitur nea teptat de grea. Se duse i dînsa la Pavel i. care î i vede prada. sprinceana îi tres ri . ² Mai încet! ² se r sti la el slujba ul. dar. c zut din senin pe capul omului .. o sfîr eal cople i toare îi cuprinse trupul . în care zvîcnea sîngele s n tos i puterea. care ar fi putut s se bucure i s creeze. dar lini ti i i blînzi. f cîndu -i semn din cap. dar nu o mai poate sfî ia. Mama se uita int la judec tori i-i vedea cum se înfierbîntau din ce în ce mai tare i cum vorbeau între ei cu glasuri nedeslu ite. încordarea i se risipi deodat . sala se umplu de murmurul glasurilor. dezn d jduit . lipindu -se de pielea lui fierbinte. de oameni pe jum tate mor i. despre îmbr c minte i ruf iie. ca de boal . Pavel îi spunea cuvinte de mîngîiere. In acela i timp. c uta s -l conving pe cel mic : ² P i tocmai de asta avem nevoie : de dreptate ' Altceva rut ne trebuie ! Fratele mai mic îi spuse : ² S ai grij de graur. amenin în-du-l cu degetul. dar gîndul acesta î i pierdea din ascu ime. oamenii î i d deau seama c trebuie s se despart de copiii lor. Un sirn mînt (ie ap s toare dezam gire i de obid îi n p di inima. care cîndva putuser s înfulece din bel ug. Fratele mai mare al lui Bukin. nici înghi it de al ii. Dar d -i voie omului s spun ce are pe inim ! împotriva cui s-au ridicat ? Vreau s tiu i eu ! Poate c m intereseaz i pe mine. despre grija ce trebuiau s poarte p. strîngîndu-i mîna cu putere.

Iar în spatele judec torilor. ² spuse dînsa. arul.. r suflînd u urat. Judec torii st teau i ei în picioare: pretorul. vra s zic . Ii venea s plîng . usc iv i eap n. cu ea îns i. dar îndat î i lu o înf i are grav i tu i. ² Parc st cineva aici s . A teptarea acelui lucru de groaz se sîîr ise. ov ind.i r mas bun de la Pavel i tovar ii lui. cu capul aplecat pe um r i cu ochii în tavan. pe care îns n-o în elegea i asta o tulbura. V zînd c hoholul st tea de vorb cu toat lumea.Sizov îl inea pe nepotu-s u de mîn i-i spunea încet: ² i a a. i omul porni mai departe. încruci îndu-se. ² Mul umesc. 398 ² Cam multe ceri dumneata ! ² r spunse Andrei. ² Moara-i veche si hodorogit .-în aerul înghe at se auzea scîr îitul z pezii i r sunau glasuri tinere. luîndu. întorcîndu-se spre condamna ii pe &are-i scotea din sal . ca s afle adev rul !. zîmbind iret. Feouor. . Feodor ! Cu bine. ² Nu-i cine tie ce lucru de spaim . slav ie doamne ! Se vorbea c-o s le dea munc silnic ! Nu-i nimic.. Sim ea cum i se înfiripa in suflet o bucurie mare. cu mîinile încruci ate pe piept. s-a mîntuit. mama v zu cu mirare c înnoptase . pleci. colegul lui cel rotofei i procurorul se uitau la acuza i. pri-vindu-l a intii : ² Care-i sentin a ? ² Deportarea. luminoas . într-un ungher al inimii. pe care se tîra o gînganie.. cu un glas care sem na cu bî-zîitul unui bondar : ² Acu' citesc osînda ! ² opti Sizov. pe str zi se aprinseser felinarele.. dar îi era ru ine. ² Fi. deasupra capetelor lor. cu el. 399 XXVII Ie ind din tribunal. Soldatul de paz zîtnbi i el. Cu tia nu po i fi niciodat sigur ! ² i.. Fedea se aplec i-i opti ceva la ureche. dar tot nu st degeaba. b ie i ! S v ajute dumnezeu ! Mama d dea din cap f r cuvînt.. mare alul nobilimii. primarul ora ului. mama vorbea cu Pa vel despre acelea i lucruri. mîn-gîindu. iar pe cer sclipeau stelele. i undeva. Mic de statur . ² r spunse dînsa cu glas frînt de oboseal . Judec torul cel cu fa a boln vicioas . pierise. despre îmbr c minte i s n tate. Dar dincolo de toate acestea st ruia i cre tea dragostea nesfîrsit pentru el.. < ² Auzi i ?! ² întreb Sizov. To i se ridicar cu ochii a inti i la b trîn. în uniform ro ie. Se f cu lini te. în timp ce în mim i se zb teau zeci de întreb ri în leg tur cu Sa a. Mama oft i-i spuse zîmbind : ² Eu credeam c-o s fie ceva înfrico tor. se gîndi c el avea poate mai mult nevoie de mîngîiere decît Ravel i se apropie de dînsul : ² Nu mi-a pl cut deloc judecata asta ! ² Pentru ce. indiferent . un gînd întunecat despre ei. Ca i ceilal i. ² Totu i ! Acum barem tim precis. dar lumea tot n-a în eles de partea cui e dreptatea. ² Deportarea ! ² spuse Sizov. mam ! Asta nu-i nimic ! ² Eu tiam. In fa a tribunalului se adunaser pilcuri de oameîii.. ascultînd cu încordare.. le spuse cu glas tare: ' ' " ² Cu bine. nan ? ² spuse hoholul. l sînd în urm doar un fior nepl cut.i barba. cu chipul ascuns în dosul hîrtiei pe care o inea cu cealalt mîn . Sprijinit cu o mîn de mas . Un om cu glug cenu ie îl întreb cu grab pe Sizov. pe care-l sim ea de cîte ori î i amintea de judec tori. pre edintele sem na cu un b inut de o mîn nev zut . privea sala cu fa a-i alb .i bat capul. cu un zîmbet de recuno tin . pre edintele începu s citeasc . ² Tribunalul ! To i se repezir la locurile lor.. puternica dorin de a-i intra în voie i de a fi cît mai aproape de inima lui. ² Pentru to i ? ² Pentru to i. ² Lumea a început s se intereseze.

luînd-o de bra . mai sobru. izbucnind cînd de ici. în urma lor se auzi glasul lui Sizov : ‡² S -i spui mult s n tate din partea mea... ² i dup tat ? ² N-am tat . Cu bine. a spune la fel. lacrimi de fericire o înecau... care f ceau atîta larm . Fata r spunse hot rît . ² Cînd pleci la el ? ² o întreb mama încet.. F r îndoial c-a fost mai dîrz. apoi spuse oîtînd : ² Hm ! E ti me ter la vorb ! Dac o s-o ine i mult a a. E în eleg tor. Zîmbea.. Sa a r s ri lîng mama i. ² A a-a ! ² t cu Sizov îngîndurat. Sa a se opri i... B trînul ridea.. Dar fii mai îng duitoare cu oamenii. ² r spunse. b ie i i fete.. care sfî ie poporul rus.Deodat se v zur împresura i de vreo zece tineri.. Pe mine m cheam Alexandra. b -trînul. v t m tor societ ii... ² Dac fiul dumitale ar fi un om de nimic. Spune. p ind t cut al turi de tat i privind-o cu coada ochiului. încît ceilal i le d deau bucuro i toate l muririle.. ² II cunosc pe Fedea. încît se aduna tot mai mult lume în jurul lor. Tinerii întrebau ce hot rîre s-a dat. ² strig cineva nu prea tare i unii dup al ii contenir larma. Se ridic un glas tremurînd de emo ie : ² Fiul dumitale va fi o pild de curaj pentru to i. s se fac arest ri. cînd de colo . iar mama se sim ea ca într-un vis minunat. spuse : ² Te las cu bine. ² Da i-mi voie s v strîng mîna ! O mîn puternic apuc degetele mamei. Sizov cl tin din cap i zîmbi . ² Domnilor... Acum e i zeinski nacialnik i-i jefuie te pe rani. n-ai vorbi ca nune ? ² îl întreb Sa a cu înfl c rare. Sînte i tare dîrji. mam ! ² o îndemn Sizov. îmbulzindu-se i înconjurîndu-i tot mai strîns. Strig tele se înte eau i se înv lm eau. s acopere strig tele. dar nu izbuteau. strîngea mîini. ² Asta înseamn c adev rul i i este mai scump decit copilul dumitale. sensibil i duios. absorbind totul. r sfrîngea impresiile ca luciui luminos al unui lac. nervos : ² Tovar i ! Monstrul. o trase cu grab pe trotuarul cel lalt. e mama lui Pavel Vlasov. dar se fere te s .. ignalele poli i tilor împro cau v zduhul. Eu sînt Sizov ! tie el.. poate s se iste o înc ierare. Dup o vreme. ² Tr iasc muncitorul rus ! ² r sun alt glas.. cu privirea a intit înainte : ² îndat ce voi g si pe cineva care s lucreze în locul meu. Mama i Sizov se oprir . da ! ² Cum a vorbit ? De altfel a putea spune dinainte cum a vorbit. Cu bine.. pe Sizcv i pe mama. unchiul lui Feodor Maztn. . ² E mo ier. spunîndu-i : ² S mergem. îi întinse mîna. mai sever decit to i ceilal i. strîn-gîndu-i mîna sub bra ul ei. In aceea i clip .. ov ind.i arate adev rata lui fire. R mîi cu bine. ² Hai s plec m. Al turi de din-sa se auzi un glas limpede. Cuvintele acestea optite cu dragoste i c ldur potoleau tulburarea mamei. saluta . apâi îi da i gata pe b trîni. Deportare ? în Siberia ? ² Da. cine a luat cuvîntul i ce anume a spus i în toate aceste întreb ri ale lor se sim ea o curiozitate sincer i înfl c rat . Tot a a i eu in la adev r mai mult decît la p rintele meu. ² Da.. pi400 cioareie îi tremurau de oboseal . domni oar . înt rindu-i puterile împuinate. un om care te-ar dezgusta. î i doresc toate cele bune. întorcîndu-se c tre b trîn. mam ! Eu o iau la sting . cum s-ai! purtat acuza ii. A tept i eu s -mi ias sentin a. lumea venea din toate p r ile. Au s m trimit tot în Siberia i am s cer s m duc în aceea i localitate cu el.. iar inima ei plin de bucurie. ² A murit ? 26 401 ² Ba tr ie te ! ² spuse fata tulburat i îri vocea ei se sim i o înd r tnica mdîrjire. E ti cam aspr cu tat l dumitale ! Bineîn eles nu-i treaba tiiea.. a mai înghi it ast zi cu l comia-i nes ioas .

adaose cu hot rîre : ² Acum. S^ enka. Dus pe ginduri. sco în-du. i. nu-i a a?. ² Da. Vorbea.² La revedere ! Nu uita s -mi . mama începu a vorbi iar despre plecarea Sa ei la Pavel. Are s evadeze. cu copilul. Era obosit i. fa a ei palid avea o expresie calm . cît mai repede. s-a luat hot rîrea s-o tip rim. departe... ba s-ar putea s te aresteze i pe dumneata.. pe altele le punea de o parte. ² Mai tîrziu. Mamei 1 se p ru c lata avea. Sa a o întreb : ² N-ai vrea s pleci acum...i fie tare greu ! Zîmbind cu blînde e. Doi agen i se in scai de mine de azi diminea . . cu ochii ei mari i vis tori .. cît mai e vreme.. Acas se a ezar pe divan. îneît îmi miroase a arestare. nu vreau s -l stînjenesc. am ai ci cuvîntarea lui Pavel . simplu : ² Nu st el în Siberia. ² Atunci cum r mîrie cu dumneata.i spusele cu un gest repetat al mîinii. o s . am de lucru aici ! ² adaose mama ca oarecare mindrie. apoi. Du-i-o Liudmilei i roag-o s-o culeag .. Pavel a vorbit frumos. poate. Nu trebuie s in seama de mine.Du-te.. ² Trebuie s fie un om tare de treab ! ² spuse Sa a.. cînd ar vrea s fug . i tocmai acum e nevoie de dumneata. spune-i c i-am auzit euvînta-rea. Asupra acestora veni Nikolai. scuturîndu-se. iar dup ce ardeau. F r s spun nici un cuvînt. Bucuroas s ajute la tip rirea cuvînt rii lui Pavel. pleac ! ² spuse Nikolai. Sa enka. slav domnului. urm rindu-l cu privirea ochilor ei mari. ² N-au ei nevoie de mine ! ² zise mama.al nasul ! -apoi ai putea s-o i aju i pe Liudmila. dar am s m descurc. ca i cînd ar fi lep dat deodat o povar de pe dînsa. în ziua aceea o înf i are mai bun . Presimt. odihnindu-selVi lini te. ² Asta e bine. Cercetînd-o din ochi.. mama r spunse : ² Dac -i a a.. i n-o s tr im acolo mai prost decît aici ! Pavel o s . vorbi cu glas domol. dar a vorbit cu dreptate ! î i scoase c ciula.. Subliniindu. ia seama i fere te-te de agen i. i se f cu mil de ea i o îmbr i a : ² Dr gu a mea. cu p rul zburlit. Trebuie s se fi întîmplat ceva. deodat ..i mîiriile înghe ate. nu m mai tem de nimic ! ² Minunat ! ² zise Nikolai f r s se uite la dinsa. Mama sim i c Sa a era în stare s fac ceea ce spunea . Nu vreau s -i fiu piedic ... zîm-bitori. îngrijorat. incepu s aleag în prip : pe unele le rupea. vîntura grijulie cenu a. dac . ² Afar de asta. ca s -i îngrijesc. spuse cu grab : ² Hai. Nilovna ? Ar li mai bine. ca s împr tii pe ici pe colo discursul lui Pavel. dar spune-mi mai întîi unde-mi este geamantanul i ruf ria. c ai luat totul în mîinile dumitale hr p re e i m-ai l sat în total imposibilitate de a dispune de bunurile mele personale. cu sprînce-nele bogate u er ridicate. i. fata privea undeva. pe fa . întin-zîndu-i mîna. de contemplare. N-am în eles tot. s nu dormi la noapte aici. Sa a se strînse toat lîng mai n a.i g seasc de lucru. Uite. Ce crezi ? E destul de plictisitor s stai de fa la toat comedia asta. Nilovna. m duc.. vîrîte una într-alta i.. are niîini de aur. trase cu grab sertarele i scoase toate 26* 403 hîrtiile ... pîn nu-i prea tîrziu. Nikolai r spunse cu glas hot rît : ² A a-mi miroase mie i pe mine nu m prea în. cînd o s-ave i copii. surprins ea îns i de ceea ce spunea. se apropie de mas . Sa a încuviin : ² Da.. ² Nu-i mult de cînd le-am ales i uite cite s-aii strîns iar ! tii ce. ² A. Ba chiar l-a stîn-jeni. într-un oftat: ² Acum n-are nevoie de mine. pleac iute. i apuc f r grab dup col ul str zii. ² Asta vom vedea. ² Hai. frecîrtdu.. am s vin i eu la vo'. odat cu el ? Mama îi r spunse. într-adev r.. ba unele lucruri mau cam înfrico at. mai blinda. salutînd. Sa a arunca în sob hîrtiile rupte.. Sa enka. O s -mi fie greu s rn despart de el. Apoi nici nu mi-ar îng dui.Nilovna ! Dac -l vezi pe Pavel. sigur. ² r spunse Sa a îngîndurat .i paltonul.

încins cu un cordon de piele. i-l iubea cu o dragoste sfioas . Un pic de fericire personal nu stric . la urma urmei. Sub ire i usc iv.. care-i devenise atît de drag. nu ? -² De ce ? ² întreb mama. E de rîs.. îmbr cat într-o rochie neagr . ² Ei. Totul e în bun rînduial !. ² spuse mama. de i e foarte bun. o privi int în ochi i-i spuse rîzînd : ² Pare-mi-se c ni-am îndr gostit de dumneata.. ducîndaceea i tainic via l untric i ailîndu-se totdeauna în fruntea tuturor! Mama îl sim ea mai aproape de inima ei decît pe oricare altul. Or. tovar i. nici vreun semn de tulburare. Nilovna. Nikolai îi stringea mîna Sa ei spunîndu-i : ² Minunat! Sînt încredin at c asta are s -i priasc i lui i dumitale. î i va îndrepta ochelarii.mai în elep i. Ai s cau i s te cru i. afar de îngrijorarea care-i umbrea privirea blinda. Sa a îns repet st ruitor : ² Vezi. tr gînd aerul din odaie . dac-o apare ceva interesant. E oarecum re inut. m pornesc pe vorb . ba... f r s spun un cuvînt. dar se st pînea.trimi i c r i. nu ar ta în mi c rile sale nici prea. inîndu-se mereu în tihnita lui singur tate. dar de iubit nu-l pot iubi.i ochelarii. ² Naiba tie. tot ce este aproape nu are cine tie ce însemn tate . nu-i a a ? Te rog.. chiar duios. mama se afla în od i a Liud-milei i se înc lzea lîng sob . ca s nu se bage de seam . Mi se pare c sîntem urm rite ! Hai s ne desp r im. va spune Äminunat" i va muri.. i cred c i atunci va fi pu intel gr bit. hai s zicem ase ! O jum tate de an din via . Ei. nu-i a a ? O s le fie mai greu s v urm reasc pe amîn-dou în acela i timp. la revedere. numai ceea ce este departe are pre .. care se îndoia parc de ea îns i. Cînd se întoarse în odaie. el r mînea acela i în orice împrejurare. urm cu glas mai sc zut. Nu v d decît ceea ce le este la îndemîn . dau ghes mereu s te îmbr i ez ! Mania îl s rut pe frunte i pe obraji.. Focul troznea i duduia. glasul femeii suna potolit: ² Oamenii nu sînt atît de r i. mîinile-i tremurau . ce pot lua imediat.. ² M pricep eu. cînd se întîmpl s vin cineva pe la mine. Nilovna ? Veni c tre dînsa. 404 ² Bine. gazda se plimba încoace i încolo. Oprindu-se în fa a mamei. Deopotriv de atent i buri fa de toat lumea. . XXVIII Dup cîteva minute.. E mult. zîmbind i potrivindu. Dumneata. pe cît sînt de pro ti. Pentru c . dac ar fi mai u oar i oamenii ². Iar cînd moartea se va apleca asupra lui. tiind c dac s-ar fi dezv luit. la revedere ! ² i porni gr bit în direc ia opus . dac va trebui. mare grab . ² r spunse mama. ‡² M -mbrac îndat .. o cuprinse dup gît cu rnîinile lui puternice. 405 h în strad . a a cum se ar ta totdeauna cînd era emo ionat. Acum. nu intra la Liudmila. ² Mîine s fi i cu luare-aniinte ! Trimite i-l dis de diminea pe b iat ² are Liudmila un pu ti ² s vad ce-i pe-aici.. Omul acesta.. toat lumea ar fi mul umit i s-ar bucura dac mîine via a s-ar schimba. ² Crezi c-au s te in mult ? ² îl întreb Sa a. peste vreo trei-patru luni. dup cum cred eu. Sa a îi spuse în oapt mamei: ² L-ai v zut ? Tot a a de senin i de simplu se va duce i la moarte. ar tîndu-se descump nit i pu in caraghios. drag tovar ! Fii cu b gare de seam . le l s în jos. cerîndu. Iar dac vezi c e ti urm rit de vreun copoi. Dar pentru asta trebuie s te ostene ti pu intel ast zi... La revedere. ² Pe mine m uime te. E ti gata. i acum s ne îmbr i m. In clipa aceea îi exa mil de el. ² Mi-e tare drag ! ² murmur mama. Nikolai s-ar fi tulburat.. s ne vedem cu bine. cum era acum.. umplînd tot cuprinsul înc perii cu fo netul rochiei i cu glasul ei poruncitor. cîteodat .i parc iertare : 405 ² Nu prea v d oameni i. nu v zuse nici o schimbare în înf i area Iui. Toat vremea ii privise cu luare aminte pe Nikolai dar. i mama nu voia s -l vad în starea aceasta. Pesemne c sînt bine încondeiat în catastifele lor. nu intri atunci ! S vii la mine. dar în toate acestea nu este destul de uman. pleci cu Sa a. îl respect mult.

.i este drag ! Dar a vrea s te întreb un lucru : e bine s ai un fecior ca el ? ² Da. în col ul de al turi ² un lavoar . care se vedea lîng sob . într-un joc de stinsuri fierbin i.. zîmbind lini tit : ² Acum nu m mai însp imînt defel. în camera aceea. ghem. poate umbra unui zimbet st pînit. ² N-am vrut s vorbesc cu dumneata despre feciorul dumitale. Totul era nou.nindu-se sub plapum i îndat c zu într-un somn adine. Nu l-am cunoscut i nu-mi plac discu iile triste. î i spuse mama. iar înd r tul ochelarilor îi luceau ochii de nep truns. ² Doamne ! ² spuse mama tulburat i încurcat .. gîndindu-se : . ² Ce-i cu mine ? ² Trebuie s fie tare tirziu. ² tiu ! La mine nu vine nimeni degeaba. 1 se învîrtea capul de oboseal . Puse dou lemne în sob . dup ce ascult spusele mamei. cu bun tate. s stingi lampa. ² Dar de ce nu m-ai trezit ? ² Am vrut. se în-drept din ale i pieri pe u a îngust de ling sob . e bine ! ² r spunse mama. alt dat o îngrijora întrucîtva.. întîi i rîi prea mult tragere de inim . dar nu puteai spune ce anume. Maniei i se p ru c a surprins ceva straniu în glasui Liudmilei i o privi drept în fa : în col ul buzelor ei sub iri flutura un surîs. în sticlele ochelarilor ei se r s-îrîngea. Cuno tea lini tea aceasta ce urma întotdeauna dup o grea zbu-ciumare. cam i se a ternea lin în piept. ² i începu s -i povesteasc despre preg tirile lui Nikolai. dînd repede de o parte foile citite.. potrivindu. apoi începu s se dezbrace. am v zut c surîdeai în somn a a de frumos. ² E aproape zece . flac ra focului din sob . înv p indu-i obrazul neclintit. ro ie. un pat ling perete. cu trei ferestre care d deau c tre strad .O fr mînt un gînd..i p rul piept nat strîns pe tîmple. cu o carte în mîn . scaune. un dor". Culc -te aici. eu n-am sa dorm. . Culc -te. trecînd r-rintr-un antreia . Culcat pe canapea. apoi îns se aplec tot mai mult asupra textului. avînd grij s-o închid bine în urma ei. iar pe pere i cîteva litografii reproducînd diferite tablouri. ai avut o zi grea i e ti obosit . întinzîndu-i textul cuvînt rii lui Pavel.. iar la noapte poate c am s te scol s -mi dai o mîn de ajutor. dar nu vedea nimic neobi nuit. dar în inim sim ea o lini te ciudat i totul i se ar ta într-o lumin blinda i cald . în cel lalt col ² soba. ² Am s culeg textul repede. ascuns. cu hot rîre. ‡² Bun diminea a ! ² r spunse Liudmila. Liudmila vîrî hîrtia sub cordon f r s spun o vorb i se a ez pe "scaun .C uta s ghiceasc unde putea fi tipografia. de vreme ce-i îndemn pe al ii s fac la fel. care a tepta s fie arestat dintr-o clip în alta.. o mas . Mama î i întoarse privirea în alt parte. acum îns îi deschidea sufletul i i-l înt rea cu un sim mînt mare i puternic. venind ling pat. iar cînd sfîr i. ² Cînd or da s intre aici. O umbr u oar îi tremura pe fa .. v zînd c gazda o urm rea cu privirea. nu-i a a ? Mama r spunse. cu un zimbet cu totul neobi nuit. scoal -te i vino la ceai.. Eu tiu ce înseamn s fie deportat cineva care. Liudmila se ridic de pe canapea cu o mi care sprinten a întregului ei trup i. Dup ce stinse lampa. Mama o urm ri cu privirea. intr în a ternu ii! 408 rece. care se f cu iar i aspru i oarecum trufa . se ridic dreapt i veni ling mama. Cînd te culci. am s trag în ei ! ² spuse Liudmila încet.. Liudmila începu a citi cu\înt rea lui Pavel. înf i area monahal a gazdei arunca o umbr rece. ² Am tot dreptul s m ap r împotriva violen ei i sînt chiar datoare s lupt împotriva ei. cu Iruntea plecat . ² E foarte bun ! 0 clip r mase pe gînduri. în pat. îngust i înalt . iar cealalt . apropiat i drag . curat i peste toate. Mama cercet din ochi cele dou u i : una. ÄSe chinuie te i ea s rmana". un dulap cu c r i. Liudmila o privea drepi în fa . se aplec asupra mamei : în ochii ei mama v zu o seînteie care-i era cunoscut . pe care intrase dînsa. solid. ² Uite. Liudmila se întoarse spre fereastr .. dar cînd ui-am apropiat.." Sim eai în camera aceea ceva tainic.. ² i însp imînt tor. era o canapea... cu niîna ei negricioas . ² Am venit la dumneata cu o treab ! ² spuse mama stînienit . Cînd deschise ochii odaia era plin de str lucirea alb i rece a unei zile senine de iarn .. R sfrîngerile focului pierir de pe chipul ei. te roag s-o tip re ti cît mai repede. nici unde se ascundea.

Se privir un timp în t cere i. Se s lt în capul oaselor. Poate c visai ceva frumos. Am trimis b iatul. ca o rev rsare de zori în amurg.. ² Nu tiu ! ² r spunse mama. mi cînd din sprîncene. învior toare . o cuprinse într-o privire cald i spuse : ² V d c nu de dumneata vorbe ti ! Mama se uit la ea i. care-i înv lui toate gîndurile într-o lini te deplin .. V zu aievea i ptura întunecat a lui Rîbin. c ea. 409 b tu i crunt. E elevul meu. dar f r mîhnire. N-a vrut s -i asculte ! Dup p rerea mea. ² Da. zîmbir amîndou . turnat parc în bronz. ² A a ! ² f cu mama.i dea seama ce se întîmpl acolo. pe unul l-a v zut ascuns dup poart .. ² i-e greu. gata s -l apere în orice clip . i se ridic iar i în piept. Nevoia de a se ruga. o tulbura.. Cum s te dai înl turi ? Pe jum tate îmbr cat .. cu ochi alba tri frumo i. apoi. voia s . deodat . cum sînt b tu i. umplîndu-i inima cu atîtea chipuri i cu atîtea gînduri. rece. ² în vremea din urm a inut o mul ime de lec ii pentru muncitori i era de a teptat s cad ! ² spus3 cu triste e dar lini tit Liudmila. cînd pe unul îl iube ti. repede.. cît sufer . ² La ce te gînde ti ? ² o întreb blînd Liudmila. i-e mil de iiecare i toate i se îndeas in inim . minunîndu-se singur de lucrul acesta. a a cum mi-ai spus. Ar fi vrut s vorbeasc despre orice. deodat .... b iatul îi cunoa te. Liudmila în l capul. Liudmila ie i. îngîndurat . Afar str lucea o zi senin .² Nu m-am îndurat s te trezesc. venind Ung dînsa. a a de repede ! i. trebuie s . dîndu-se jos din pat. dornic s . ² Nu tiu ce s mai zic ! ² gr i mama cu ov ial în glas. în adîncul inimii sale i. totodat . ² Tot una ! Mi-a pl cut zîmbetul dumitale.. cu r strîngeri de toate culorile. i în pieptul ei era lumin . stînjenit. poate. pe care n-o mai sim ise de atîta vreme.i îmbrace cit mai degrab gîndurile în cuvinte : ² Totul merge înainte. spunînd : * ² Ce-o fi t cînd samovarul meu ? Mama privi pe fereastr . i altul i-e drag ? Te temi de soarta tuturor. adu-l. Dac ai sti cîte îndur oamenii. în timp ce se îmbr ca. se opri în mijlocul od ii. i toate astea fur deodat tulburate de un suspin u or. ² Uneori i se pare c nu poate fi via mai grea. trebuie obligat s se supun . care i-a u urat i i-a purificat sufletul. A intin-du. Ii r s ri în minte un chip tîn r i un glas îi r sun în T amintire : . plin de griji i de team pentru feciorul ei. sau. Zice c în curte sînt poli i ti. ² N-am visat nimic. fire te ! ² adaose Liudmila. de orice primejdie.i urechea min ii la cele ce se petreceau în str fundul ei. nu mai exist . în asemenea cazuri nu e destul ca omul s fie rugat. Nikolai clipea' din ochi. dar o li'min care dogorea. î i urm vorba : ² Dar cum s stai deoparte. se temea s nu stîr-neasc i s nu readuc iar i la via fr mînt rile de odinioar . ² S aduc samovarul ? ² întreb el cu glas r sun tor. cu un nedeslu it siin -n irit de recuno tin ² nu tia nici dînsa fa de cine ² pentru tot ce sim ea ciî-i coborîse în suflet i ardea acolo. ² Bietul Nikolai.. i cit de pu ine bucurii le sînt îng duite ! Da. cu p rul negru. In prag se ivi un b ie a rumen la fa . neobi nuite i vin unele peste altele. iar agen ii dau mereu tîrcoale casei .E mama lui Vlasov !" Ochii Sa ei scînte-iar cu sclipiri de duio ie i voie bun . adînc. Oft . Lini tit. cu nasul arcuit. s-a desprins de via . pe care o ‡sim ise de atîtea ori. ² A fost arestat. s-a mistuit cu totul în v paia fr mînt rilor. aducîndu-i în inim puteri noi. i totu i. dînd din cap. . 1 se p rea c nu mai este femeia de odinioar .. ² M gîndeam la dumneata. se-ntîmpl în jurul t u atîtea i atîtea lucruri de seam . s-a retras undeva departe. acea învior toare însufle ire. ² Nikolai a avut dreptate ! ² spuse Liudmila cina se întoarse în odaie. catifelat.i fie tare greu ! Mama t cea îngîndurat . blajin. te rog. ² Tovar ii l-au rugat s plece. Serioja. Fecioru-s u îi zîmbea cu ia a lui hot rît .. cuprinz tor ! Liudmila rîse i rîsul ei r sun unduios. îndelung i cu bucurie. asemenea unui val. amestecindu-se i contopindu-se într-un nor str veziu. cea de atunci. e tare greu. cu un anume rost.

B iatul se ridic i se uit întreb tor. apropiindu-se de 2). ca o coard întins peste m sur . dumneata. A. ² tiu ! ² r spunse b iatul încet i se f cu nev zut. vorbind gr bit:' ‡² Mai întîi.In ziua aceea Liudmils i se p rea mamei oarecum schimbat : era mai fireasc . încruntînd sprîn-i. ² Principalul e ca lucrul s fie bine f cut. cînd l-au arestat ? ² El m-a trimis aici. mai apropiat . Liudmila c uta s-o conving pe mama s nu se întoarc acas pin nu se va lamuri pe cine a teapt poli ia acolo. 411 . Ai s ajungi pe sear . frecîndu. ² Prezint -te. la gazd . Inclinîndu-se f r cuvint. s stai acolo în col .. Le-am v zut. clar. nu presim ea nici o nenorocire. ² Dracu' tie dac e bine s faci asta chiar acum ! ² zise el.. se uita la doctor cu o privire aproape rug toare. cite . ce ? ² întreb mama. s inunde tot p mtntul i. Serioja ! Cine poate s fie ? Cu o mi care lini tit î i vîrî mîna în buzunarul rochiei. ² De ce s fie primejdios ? ² st rui cu înfrigurare mama. Mama zîmbi. ² Poate c te-a teapt pe dumneata ! Probabil c vor s te cerceteze. ni te tineri au. sint trase destui de bine. 412 In odaie intr doctorul cel m run el. ² E unsprezece i patruzeci i trei . mama nimicitorului pe care l-au condamnat ieri. Liudmila aduse iar i vorba aes-pre Nikolai. vorbind cu glas întret iat.. i mamei i se p rea acum c tonul acesta e foarte firesc. b iatul strînse mina mamei .. ² E culeas . Vor s le împr tie ast sear în ora . In clipa aceea. ² Nu-i asta ! ² repet gazda. B iatul aduse samovarul. B iatul citea gazeta i p rea c »iu ascult . Nilovna ? N-ai fost acas .tras la apirograi în noaptea asta vreo cinci sute de exemplare din cuvm-tarea lui Pavel. ² Uite de ce. sco îndu.Numai s am î gaz s impart euvinlarea lui Pa a. cu ochii îngusta i. i i arunca ochii peste gazet pe chipul mamei. de aceea. Pelagheia Ni-lovna. ² Am s le duc Nata ei ! ² spuse mama cu însufle ire... ² Atunci.. Acum te duci la fabric . Serioja ! Dînsa este Pelagheia Ni-lovna. celelalte trebuie trimise în alte p r i. Preg tirile acestea n-o tulburau. cînd ispr vir ceaiul. care-i îndulcea expresia sever a chipului ei palid.... In timp ce turna ceaiul. Cearc nele din jurul ochilor i se f cuser i mai mari peste noapte. îns nu destul de tîrziu.. ² Hm. Ai s fii acolo la cinci i cincisprezece. nu-mi pas .. In al doilea rînd.i fruntea. Dar nu-i asta principalul. ² Dumneata ai disp rut de acas cu un ceas înainte de arestarea lui Nikolai. iar tu Serioja. se auzir b t i gr bite în u . O cuno ti pe Nata a ' ² Cum s n-o cunosc ! « ² 1 le predai ei. ² spuse doctorul cu grab .. Timpul trecu mai repede decit în alte zile i. Miine vom avea destule exemplare pentru ora i pentru cartierul muncitoresc. ² Las' s m cerceteze ! ² r spunse mania. afla i c Nikolai a fost arestat. nu cred c asta e bine pentru dumneata !.. In mi c rile ml dioase ale trupului ei zvelt era mult frumuse e i vigoare. care a tepta un r spuns. aici erai. cînd îi întîlnea privirea vioaie.cenele. pune la socoteal i drumul. pentru ora sint mai nimerite foile tip rite . .. ² Chiar dac m-or aresta. trenul pleac la dou i cinci . ² Da i-mi-le mie ! Vroia s împr tie cît mai degrab cuvîntarea lui Pavel. unde toat lumea te crede m tu a . apoi aduse ni te franzelu e i se a ez la mas . iar dînsa.. în vreme ce-i spunea mamei : * ² Dac or fi jandarmii. Liudmila o privi int i. îi zîinbea cu voie bun .i ceasul. i toat f ptura ei era într-o necurmat încordare. Din cînd în cînd îns . ca s fie întuneric. zise: ² E primejdios pentru dumneata. ² Deschide. ce tîrziu s-a f cut ! ² spuse Liudmila.. Hu sînt contra . f r s arate vreo p rere de r u pentru cele întîiriplate. era aproape de amiaz . ² Ia te uit .

aproape f r s . e minunat ca mama i lini sa mearg împreun . mai u or.. rîzînd f r glas : ² Eu te în eleg. ² S-au ridicat copiii din toat lumea ! Asta în eleg eu. Nu l-am v zut de opt ani i e atît de mult. dar minunea aceasta se întîmpl a a de rar! Vlasova se trezi spunînd. v zînci parc aievea ceea ce spunea. M gîndesc adesea : ce va ie i din el ? O clip glasul lin îi tremur . f r s se uite înapoi i merg i strivesc . mama vorbea cu o st ruin tot mai mare. ² Pe mine. i chiar mort dac l-a ti. plimbîndu-se îiigînaurat prin odaie. dar toate celelalte.. . Nu-i bine ? Dîndu. parc tot nemul umit de ceva. ² Nu-i adev rat ! ² r spunse doctorul. se plimbau amîndou încet. ² Iar dac rn-or aresta la întoarcere i m-or întreba. to i. cu inima strîns de mil . Toate acestea i se vor strînge în jurul gîtului ca un lat. e a a de bine ! ² Apoi. privi cerul pal.i dea seama : ² Da. Mama observ acest lucru. convins. dup care o privi drept in fa i-i spuse : ² Ei. ² Draga mea i ² spuse mama în oapt .. Nikolai Ivanovici..' opt ani ! Oprindu-se în fa a ferestrei. cele mai curate.înv toarei. A a. Dup vizita dumitale apar în fabric foi-le. la un cunoscut. a avea i eu mai mult putere. Cînd u a se închise în urma lui. ² Dar pe voi nu v feri i deloc. de 415 pretutindeni. c au pornit pa nic copiii pe tot p inîntul. Luînd-o de bra .. s tii ! i acum uite ce-i : foile ai s le prime ti la Sar . unu' Sizov. tot mi-ar fi. iar ei se învoir . iar el o s spun la fel. pustiu. Acela i necaz îl are i el. prin odaie: 414 ² Am i eu un fiu. ² Ne p zim i noi. continu cu glas sc zut : ² Dumneata. f r vrerea ei.. în piept. Oprindu-se o clip . i to i cei care lupta i pentru adev r i dreptate merge i. Are treisprezece ani . împotriva a tot ce e r u. Copilul e la dinsul. îngîndurat : ² II cre te un du man con tient al acelor care-mi sînt dragi i pe care-i socotesc cei mai buni oameni de pe fa a p mîntului. ² A a este. fa a îi era tras i întunecat . tot a a. S-ar putea ca fiul meu s -mi fie într-o zi du man.. au pornit laolalt oamenii cei mai cinsti i în cuget. Mama î i sprijini mîna pe pieptul ei i. du-te. e la tat -s u. pentru c eu tr iesc sub nume fals. m-a mînat vra s zic necazul. apoi vorbirea ei curse iar i molcom.. ² Dao -i a a.. ² E frumos. ² încuviin doctorul nu tocmai. ca i cînd i s-ar fi îngreunat deodat capul i i s-ar fi l sat. ca i cînd i-ar fi împ rt it o tain . ap sind-o u or. unul lîng altul ! Oamenii se înfr esc diutr-o dat i eu v în eleg pe to i. n-a mai sim i în inim rana aceasta. La mine nu poate s stea. c l-au osîndit pe nepotu-s u . poate. ti d du toate l muririle. Cuvintele nu le în eleg. sîntem datori s ne p zim ! i-i cert m grozav pe cei care. în ritmul gîndurilor ei. Liudmila veni lîng mama.. vorbi aproape în oapt .i irosesc degeaba for ele. 413 ² N-are s m vad nimeni pe acolo ! ² încerca s -i conving mama din ce în ce mai înfierbintat . a a este ! ² murmur Liudmila. i am s le spun a a : de la judecat am venit drept la el.i seama c pîn la urm doctorul i Liudmiia au s cedeze în fa a dorin ei ei aprige.. î i urez izbînd ! Apoi plec . c utînd s -i înduplece . spre acela i el ! Au pornit inimile cele mai bune. mu chii gîtului îi erau v dit încorda i. urm cu înfl c rare : ² tiu eu ce s le spun ! ² De acolo m duc de-a dreptul în cartierul muncitoresc. to i vre i s m feri i de primejdie ! ² spuse ea zîmbind. i urm : ² Dac ar fi ling mine.. le în eleg ! ² Da. care m chinuie necontenit. Liudmila t cea. Acum. B rbatti-ineu e substitut de procuror.. ² Dumneata e ti fericit ! ² zise Liudrnila suri-zînd.

Fa a ei slab i sever ar ta o puternic adîncime în gînduri. cuvîntul sîngelui meu ! Parc a duce sufletul meu ! Zîmbea. Ltiînd mîinile Liudmilei i strîngîndu-le cu putere. i cine poate s sting aceast iubire ? Cine ? Mai este oare o alt putere mai mare decît asta. a tepta un birjar cu o c ciul mi oas în cap. adunîndu-le apoi în cle tarul tare i înc p tor al cuvintelor ei luminoase. poate. îi spuse cu înfrigurare: __ Nu. gr i : ² Cînd rostesc în gînd cuvîntul Ätovar ". Voi sînte i cu adev rat tovar i. sînte i copiii aceleia i mame ² dreptatea ! înecat de valul însufle irii sale. ceva ce nu se cuvenea ? Liudmila se întoarse dintr-o dat c tre dînsa. In lini tea din odaie. inima mea îi aude cum vin ! 27 ² M. copiii aduc lumii c ldura iubirii. se l s pe un scaun. tot ce o fr mîntase de-a lungul vie ii. rîzînd domol. ca s înfrîng tot ce e r u i hîd ² i vor. ² E ca i cum s-ar na te un alt dumnezeu pentru oameni ! Toate pentru to i. plin de bun tate. sîn-te i fra i. Alama r mase locului i se uit în jur. i era parc mai înalt . ca i cînd s-ar fi temut s nu n ruie ceva. iar buzele îi erau strînse nervos. Gînduri uria e o îmb tau i în gîndurile acestea punea tot zbuciumul i tot focul inimii ei. to i pentru toate ! A a v în eleg eu pe voi. înve mîntîncf-o în noi sl vi cere ti. deodat .i larg mîinile ca pentru o îmbr i are.i urechile. ² Mergînd pe calea adev rului i a în elepciunii. mai dreapt . Cînd î i luar r mas bun. gara e destul de departe ! ² Da. încinse în focul credin ei celei noi. ÄPesemne c l-au trimis s cumpere ceva de la vreo pr v lie". f r zgomot. desf cîndu. Tineri. luminînd totul cu v paia nepieritoare a sufletului lor. iar înaintea lui alerga un soldat. ele î neau din inima ei ca ni te scîntei. întreb încet. înaripîndu-le parc str lucirea. i se rostogolir din ochi. frecîndu. a a este. departe. a a ! Dar s nu mai vorbim despre asta. mai lini tit . care s-o poat învinge ? P inîntul a n scut-o i suflarea toat . mama se reg si îndat . urm : ² E vremea s porne ti la drum. buzele-i tremurar i lacrimi mari. îi p trunse în gîtlej. s-au ridicat ca s m ture toate nenorocirile de pe ia a p rtinitului. cu o înf i are oarecum vinovat : ² Am spus. întinzînd mîinile ca i cînd ar fi vrut s opreasc în loc ceva. f cînd-o s tresalte ca orice inim înc rcat de bucurie. o în ep în n ri i-i opri. voinici. S 'r inîn a a cum ai spus: ² Apoi. î i spuse mama i porni. Liudmila se dep rta i ea. toat suflarea ! Deodat se trase înapoi i. Se pl m de te o via nou în'flac ra iubirii lor pentru întreaga lume. ea se opri din nor. am s pornesc ! O. o clip . de a o înfl c ra. birui. încet. ei î i pun puterea lor de neînvins în slujba aceluia i el ² dreptatea ! Au pornit s biruie toat suferin a omenirii. r suflînd din greu. c lumina aceasta este. mai sub iratic . nu prea departe. frem ta. îi spuse : ² Draga mea. r suflarea în piept. ascultînd cu . Mama sim ea c atitudinea st pînit a Liudmilei îi împu ina avîntul i. Mama o strînse cu putere la piept. Se mi ca ml dios prin camer . în-pas s lt re . Gorki ² M 4!7 Dobîndise ce vroia : chipul Liudmilei se înv p ie uimit.minciuna sub pa ii lor vînjo i. cu un sim mînt de blinda mîndrie pentru biruin a inimii ei. v zînd starea sufleteasc a Liudmilei. mai încolo trecea un om zgribulit. via a îns i vrea i a teapt biruin a ei. ocliii ii zîmbeau lumino i i sprîncenele se zb teau deasupra lor. gerul uscat îi cuprinse strîns trupul. dar zîmbetul ei se oglindi nedeslu it pe fa a Liudmilei. dac ai ti ce fericit sîut ! Duc cuvîntul fiului meu. o privi * speriat parc i. Ele se n teau din ce în ce mai puternice în inima-i tomnatic . limpezi. c va veni vremea cînd to i o vor vedea i to i î i vor sc lda sufletul într-însa ! Fa a ei mare. r sufl adînc i. ce bine e cînd tii c în via a aceasta începe s se arate lumina pentru to i oamenii. cu privirea a intit undeva. la col ul str zii. luminat de for a creatoare a soarelui de prim var . Liudmila o privi în ochi i o întreb încet: ² tii ce bine-i lîng dumneata ? XXIX Cînd ie i în strad . istovit de tulburare. ÄVani aprinde un soare nou" ² mi-a spus unul din ei ² i-l vor aprinde! ÄVom uni toate inimile zdrobite într-o singur inim " ² i le vor uni ! Ii reveneau în minte cuvinte din rug ciunile uitate i. i înfloreau tot mai bogate i ardeau tot mai vii. o cuprinse o înd r tnic dorin de a d rui i acelei inimi aspre ceva din ardoarea ei.

o trintea cu putere.. ie i t cut pe cealalt u . Se întoarse . cump nindu-se u or de pe un picior pe cel lalt . omul st tea în acela i loc."" bind ceai i votc . care avea obrazul ciupit de v rsat. ducînd în acela i timp mîna la cap.. De cîte ori se deschidea u a. iar gîndurile îi sc p rau i i se stingeau în creier. în ziua judec ii. în timp ce o îmboldea o hest pînit dorin s 419 se întoarc i s se uite înc o dat la tîn rul acela. trezit de presim irea crincen a unei nenorociri. ci iva birjari i o gr mad de oameni tren ui i i f r c p tîi. suduiau i. de unde putea li u or z rit . scoase repede o igar ." Strînse geamantanul ling dînsa : ÄDar s -! iau oare i s plec ?. Ochiul acela p trunz tor o s geta. iar cînd cineva. le sim ea in creier ca ni te în ep turi fierbin i i dureroase. pe cîmpul din marginea ora ului dup evadarea lui Rîbin. mîna în care inea geamantanul îi tres ri i povara i se p ru deodat foarte grea. Lîng bufet. Era limpede: poli ia o cuno tea i o urm rea ÄM-au prins ?" se întreb mama. scuturau chiciura de pe gulerele paltoanelor. pe banc . pe care dînsa îl îndreptase gre it. îmbr cat într-un palton scurt. i a tept . uitîndu-se la cei care treceau prin fa a ei. se lovi de dînsa i se trase de o parte. care veniser de asemenea s se înc lzeasc . Un miros puternic de tutun i de pe te s rat î i n p dea în n ri. ridicînd c ciula ca s-o salute. . îl v zuse stînd de vorb cu poli istul.S las geamantanul aici i s plec ?" Dar indat î ni alt scînteie. iar pe cea stîng în buzunar. ca ni te scîntei. care nu era prea mare i nici prea greu. deasupra capetelor pluteau valuri de fum. ca s-o închid . i-I înf i a pe omul acela în dou rînduri : o dat . ² Poftim ! Puse geamantanul lîng dînsa. n v lea asupra ei un val pl cut de aer rece. s -i-înghe e inima. dar nu vedea nimic. ² La Moscova ? ² întreb el încet. c cineva din afar i le înfigea cu sila în cap. geamurile se cutremurau i zbîrnîiau. Marnei i se p ru c -l cunoa te i întoarse capul.. U a scîr îia prelung de cîte ori se deschidea. cercet cu privirea pe cei din sal . mul umit . dup ce r zb teau înl -untru. O ardeau. cercînd s împiedice închegarea unui sim mînt care începuse încet. i.. S fug. Cînd ajunse la gar era devreme: trenul ei nu fusese înc tras la peron. dar cu putere.. de pe barb i must i i î i dregeau glasurile. îi fichiuiau inima cu bice de foc i. cî iva solda i i mai mul i tîrgove i g l gio i. din care pricin um rul drept p rea mai înalt decît cel stîng. Oamenii fumau i st teau de-vorb . se rezem cu cotul de el i. cu mult b gare de seam . de parc i-ar fi fost fric s nu se rup ceva într-însa.pl cere scîr îitul voios al om tului proasp t sub picioare. La Tania. Un tîn r cu un geamantan galben în mîn arunc o privire gr bit în jur i veni de-a dreptul la mama.. î i inea mina dreapt vîrît între nasturii paltonului. ² Da. Dup un timp se ridic s se mute pe o alt banc . odat cu . din-d r tul gulerului ridicat tîn rul o privea cu un ochi sp l cit. La aceast a doua întîlnire. vrînd a z g zui cu acest gînd o senza ie nepl cut i nedeslu it ce-i n v lea în piept. . sclipind mai puternic : ÄS lep d cuvîntul fiului meu în mîinile lor ?.. mai aproape de u a care d dea c tre peron. Memoria. t 418 Mama se a ez lîng u a de intrare. f r s scoat o vorb . î i lep dau bagajele pe podea sau pe banc . î i r spunse cu înfiorare : ÄPoate c nu înc ! !" Pentru ca îndat . cu un efort de voin . Necontenit soseau al i c l tori cu bagajele în min . cu gulerul ridicat. un preot cu fie-sa. în aceea i clip . Dar senza ia aceasta cre tea i i se urca în gîtlej. ei se'împiedicau greoi în u . unele dup altele. a doua oar ² la tribunal. un negustor bur-duhos într-o blan de raton... Marna dezmierd cu palma pielea rece a geamantanului.i spun cu asprime : f . de pe mîneci. Un tîn r.Unde l-am mai v zut ?" se întreb dînsa." I se p rea c gîndurile acestea nu erau ale ei. umplîndu-i gura cu o am real uscat . îmbr ca i gros. i mergea cu capul sus. era plin de lume: frigul minase acolo mul i muncitori de la calea ferat . murdar i înnegrit de fum. Purta cu u urin geamantanul. o aprinse i. ar tîndu-i alt direc ie decît aceea în care fugise Rîbin. cineva rîdea în hohote. p rea c ar vrea s fac un anume lucru. pe care îl tr gea cu nesa în piept. In mul ime erau i c l tori : cî iva rani. dar nu era înc hot rît. Mama se apropie agale de o banc i se a ez încet. dar sala de a teptare de clasa a treia.M-au prins !" Se uita în jur. s .

. ele o dureau. ² Ce este ? ² Uite copoiul. ce te ui i a a la mine ? ² Dar pentru ce s nu m uit ? ² Hoa o ! Muiere b trîn i te ii de d-ald-astea ? Mamei i se p ru c vorbele acestea o loviser peste obraz. ² i ce cumsecade pare. printre ei era i fecioru-meu. Cu mintea tot mai limpede. F cu un semn din cap agentului i se îndrept c tre banca pe care edea mama. cu barb .. care se adunau în jurul ei i-i v zu venind zori i din toate p r ile. umplîndu-i inima de am r ciunea obidei. spunîn-du. vai. sco înd mereu din geamantan i aruncînd în dreapta i-n stînga teancuri de foi. se sim i mai u urat . ridi-cîndu-se în picioare i fluturînd deasupra capului un teanc de manifeste. copoiul ie i în grab . Dînsa se trase c tre col ul b ncii. lini tindu-se cu încetul. cu puterile tot mai înviorate. vai! ² Eu nu sînt hoa ! ² repet mama cu glas puternic. ciuli urechea i încrunt din sprîncene. o umilea i o cufunda într-o fric de moarte. ² Prive te ! Privi i cu to ii ! ² strig mama. stinse deodat toate aceste viclene.i faci feciorul de rîs! Nici unul din ei nu se teme!" Ochii ei îiitîlnir o privire mîhnit i sfioas . B trînul p ea agale. pe care mul imea de mîini iu i i lacome se îmbulzea s le prind . deodat . ² Ce-i cu ea ? ² Cic a furat.. cum se înv p ia din nou bucuria în bu it . pline de r utate i rostite cu glas r gu it.durerea.. îi pricinuiau o grea obid . B trînul se opri în fa a ei. m runte i nevolnice scînteieri. Cu toate c îi vîjîiau urechile. de parc i-ar fi sfî iat obrajii i i-ar fi fichiuit ochii. Alt paznic se apropie. ² ti i pentru ce-au fost judeca i. Smuci geamantanul.. iscodind cu o privire mîniat chipul mamei. printr-o încordare hot rît a inimii. Gorki ² Mânia 42! în vîrtejul revoltei care o cuprinsese. i adaose : ÄS nu. ² D-ap i c nici pentru asta n-au s . ar tînd cu coada ochiului spre dînsa. Vlasov.S . alungînd-o. se întreb . de Pavel i de tot ce prinsese r d cini în inima ei. Cele cîteva clipe de ov ire îi înt riser parc în suflet toate sim irile. îecioru-meu i to i cei care sînt al turi de el ? Iac .i fie ru ine !" i. apoi o întreb aspru. Paznicul îl cercet din ochi i se trase înapoi. o dat . ÄNumai de nu m-ar bate". ² Eu ? Eu nu sînt hoa . înde-p rtînd-o de ea îns i.i singur : . atunci mama le arunc pe toate peste capetele mulimii. Cineva întinse bra ul i-i trase cîteva foi din mîn .i dea premiu ! ² spuse o voce speriat . Atunci.. care-i zgudui parc întreaga fiin . încordîn-duse toat i sim ind cum cre tea într-însa mîndria trezit iar i. am s v spun eu pentru ce i s crede i ce v spune o femeie cu p rul . Copoiul chemase un paznic i-i spunea ceva în oapt . Era un b trîn sp tos. aceasta o înt ri suflete te i-i redete siguran a mi c rilor. î i redebîndi t ria i puterile. o ap sa pe umeri i pe piept ca o 420 povar . la vederea mul imii care se îmbulzea din toate p r ile. vinele de pe tîmple îi zvîcneau cumplit. c runt. min i ! ² strig dînsa cu toat puterea glasului i în fa a ei totul se înv lm i M. Mama îi v zu pe oameni luînd foile i ascunzîn-du-le în sîn i prin buzunare. ÄCe are s se întîmple acum ?". auzi totu i glasurile oamenilor. de dou ori. Inima-i b tu mai lini tit . urm rind cu luare aminte ceea ce se petrecea în sal . i el a rostit o cuvîntare ² iat-o ! M duceam s-o împr tii între oameni ca s-o citeasc i s cugete asupra adev rului. care se deschise. Pe urm i se ivi în minte chipul lui Rîbin.. ² Ieri au fost judeca i politicii. Era ca o putere vr jma care o strîngea i o strivea. dar f r s ridice glasul : ² Ei. vai. iar la r d cina p rului sim i o fierbin eal . gr ia c tre oameni. r mase o vreme t cut.

i nimeni nu poate sta împotriva ei. Arunca i de via unii într-o parte. nu este pe lume. cu privirea deschis . îmbulzindu-se tot mai strîns i cuprinzîndo pe mama de jur împrejur într-o mas compact . aplecîndu-se. Proptindu-se cu picioafele în lespezile lunecoase ale podelei.. Totul se înv lm i i se întunec în ochii ma mei. dar. al unu i suflet care nu se vinde ! Cei ce nu se vînd sînt neînfrica i.. dar cînd b g mîna în geamantan. i gîndurile acestea se ridicau lin din str fundul inimii sale i se închegau ca într-o cîntare. dreptatea adev rului. decît cea pe care o îndura i toat via a voastr .Suferin a de fiecare zi. în întunericul ne tiin ei. dar ea sim ea cu obid c n-o mai ine glasul. mama î i sim i inima cu prins .. în glod i-n minciun . în bezn adînc ! ² A a-i ! ² veni r spuns în bu it din mul ime. ² Lua i-le. Totul este împotriva noastr . dar îndat izbucni iar i în vîlv t i. mama le sim ea în fa r suflarea cald . al ii în alta. îi cople eau i-i împiedicau. i în team . se gr bi s împart foile care-i mai r m seser .i fleoauca ! Izbit cu ceafa îu perete. cu fa a plin de bun tate. i negura se risipi. se gr bea s le spun tot ce tia. boli ² iat cu ce s-aleg oamenii din toat munca lor. nimeni!. sc p rînd fulgere . a c ror putere o sim ea. Alia i c oamenii care au fost judeca i ieri v aduceau vou . rup i unul de altul. biruindu. 424 Cel lalt o apuc de mîn i amîndoi pornir cu pa i mari.422 alb i cu inima de mam îndurerat . pe jandarmi. s-o în eleag . ² S nu v teme i de nimic ! Suferin mai amar . într-o singur putere ! Un jandarm o apuc de guler cu înîna lui mare i ro ie i o zgil îi : ² Tac . Cei care se aflau mai aproape de dînsa st teau t cu i i nemi ca i. toate gîndurile ei. ne istovim în munc zi de zi. amenin înd-o cu pumnul în fa . strig mai departe cu cea din urm r m i de glas : ² Uni i-v puterile. foame.... în clipa aceea se contopeau într-un singur suflet înc lzit de flac ra cuvîntului. toat via a. Mul imea t cea. se irînge. ² Cuvîntul fiului mei! e cuvîntul cinstit al unui muncitor. în pîcla înec cioas a spaimei. ² Hai ! ² r cni jandarmul. d du de o alt mîn . ² tnchide-i gura ! In rîndurile din urm ale mul imii. într-un singur trup viu.. cum nu se teme ! 423 mÄ ² La o parte f îuipr tia i-v ! ² r sunau tot mai aproape r cnetele jandarmilor. Mama se cl tin i se l s pe banc . îl c utau. îi atr gea cu o putere de neînvins. tic loaso ! Mama holb ochii. iar de roadele muncii noastre se bucur i se îmbuib al ii i pe noi ne in ca pe ni te cîini în lan . b trînico ! ² O s te ridice ! ² Ia te uit . Dar oamenii nu se l sau urni i din loc i. Mamei i se p rea c to i erau gata s -i dea crezare. fiind mul i. îinbrîn-cindu-i înl turi. ‡² Impr tia i-v ! ² strigau jandarmii îmbrîncind oamenii înl turi. cu însufle ire i spaim . Ieri am cunoscut i eu dreptatea aceasta. ² S r cie. o clip . peste capetele oamenilor se vînturau mîinile jandarmilor. c hîrîie. tîrînd -o între ei. ca s ne temem i de umbra noastr ! Via a noastr se petrece-n bezn .i oboseala. lua i-le ! ² spuse ea. smulgîndu-le c ciulile i aruncîndu-le departe. i cinstit . ve nic. oameni buni. ca s nu cunoa tem nimic. Femeia aceea cu p rul înc run it. mama îl z ri pe agentul care-o urm rise. ² Pleac . Cei din fa a mamei se cl tinau i cercau s se sprijine unii pe al ii. sporind necontenit. sub obida nedrept ilor. care v macin inima i v seac pieptul ! Copoiul se n pusti asupra ei i. falca îi tremur . poate. i-l a teptau de îndelung vreme. i de aceea vroia. pe care inimile multora din ei. ea strig : ² Nu pute i ucide un suflet ren scut la via ! ² C ea ! .. tremur . Cineva o izbi în piept. înso it de doi jandarmi. în f cîndu-i de ceaf i de umeri. dup aceasta îi pute i cunoa te ! Ni te ochi tineri o priveau drept în fa . ² Taci odat ! ² Jandarmul o prinse de bra i o smuci. cu ochii a inti i asupra ei. tuturor. poate chiar f r vrerea lor. strig -ca apucat: ² Taci. ² .

» (V. Aceasta a servit ca original pentru culegerea capitolelor XVI l -XIX publicate în num rul 18 al «Culegerii asocia iei ÄZnanie"» (corespiiiizînd capito lelor XXl-XXIX. fusese terminal pe la începutul lui septembrie 190 6. Ca original pentru culegerea pârlii a doua a edi iei lui 1. cunos cusem mul i muncitori din cele dou partide i pe gaponovi tii mai de seam : Petrov.. Gorki. un gust s rat de sînge îi umplu gura. de urlete. nes bui ilor ! i toat ura asta va c dea n prasnic asupra voastr ! Jandarmul o apuc de beregat i o strînse. Gorki c tre 1. S-a p strat im fragment din partea întîi a romanului. pe care o cuno tea atît de bine. Gorki îi scria lui K. în forma ini ial . probabil c nu mi l-au mai restituit jandarmii. ÄRomanticul". Ceva cleios îi p trundea în urechi . îi înfunda gitlejul. primite de la muncitori. Qorki înc înainte de revolu ia din 190 5. Un v l negru i ro u îi perdelui o clip vederea . ne însemnate îns . în editura I.. Inkov. Numai ochii îi sc p rau i vedeau nenum ra i al i ochi. care i se frîngeau. în copie dactilografiat cu corecturile autorului (Arhiva A. în volumul XV de opere tip rite de Editura ÄJizn i znanie". In edi ii separate. podeaua se pr bu ea sub picioarele. v paia atît de scump inimii ei. figurau mai multe personaje episodice. Gorki introduce schimb ri importante. uciderea spionului Isai este s vîr it de Andrei Nahodka . P..) Partea a doua a îost terminat pe la sfîr iliil anului 1906. peste umeri . 263." «. Manuscrisul romanului n-a fost g sit. NOTE Romanul a iost publicat pentru prima oar în 1906 ²1907. dup demonstra ia din Sormovo.. Intr-o scrisoare a sa c tre V.ÄMama" am scris-o în America în vara anului [190|6 f r a avea la îndemîn material. Gorki).. Karelin . Mama horeai gîtuit : ² Nenoroci ilor. Forma ini ial în care fusese redactat romanul i despre care so poate judeca numai dup versiunea traducerii în englez . de fluier turi. A\. foarte interesante. P. De pe atunci am început s adun material i s fac însemn ri. care a eliminat numeroase pasaje ² în «Culegerea asocia iei ÄZnanie"». se deosebe te considerabil de primele edi ii în limba rus . P. Ladîjnikov (1907) i textul publicat în culegerea ÄZnauie". pag. M. se ag de uscior: ² N-o s pute i stinge adev rul. Piatui ki : «. se înv lm i într -un iure de strig te. totul se învîrti. Lucr rile preg titoare în vederea scrierii acestui roman au fost începute de c tre M.. întregul roman ÄMama" a fost publicat pentru prima oar în Rusia în anul 1917. Gorki scrie : ÄIdeea de a scrie o carte despre mun citori mi-a venit înc la Nijni. Ceremohiu.. deoarece manuscrisul nu s-a p strat. Ädm memorie"... ÄMania" apare în 1907 în limba rus la Berlin. în scena judec ii. i mi -a povestit multe lucruri folositoare din observa iile lui referitoare la via a din fabrici. Abia în textul edi ie i lui I. P... ² Asa-i trebuie tîrîei b trîne ! ² se auzi un glas înveninat. Ladîjnikov i în traducere engle z la New York i Londra.. nici cu m ri de sînge. care s -au men inut în toate edi iile ulterioare ap rute în timpul vie ii autorului. P. Gorki..Cu o mi care scurt a bra ului.. Gorki). ² Nu da-n ea ! ² B ie i! ² Tic lo iile ! ² Arde-l ! ² Nu vor îneca adev rul în sînge ! O înghionteau în ceaf .i mîna din strînsoare. în America . M. în bu ind-o . în scrisoarea din 5/18 septembrie 1906.) Prima parte a romanului. exist unele deosebiri. cu unele corecturi f cute de mîna autorului (\rhiva A. o loveau în cap. auzi undeva. ceea ce se confir m prin scrisoarea lui 1H. A\. din edi ia de fa ). încerc rile lui literare. O r p ial de strig te scurte i puternice o învior . 428 . mistuitoare. In Rusia romanul a fost publicat ² dup o masiv interven ie a cenzurii. intre textul edi iei separate a lui I. Ladîjnikov din decembrie 1906. Smulgîndu. numerele 16²19 din anul 1907 i numerele 20²21 din anul 1908. p strasem vii impresiile Congresului de la Londra. ÄSa ka" pot fi socotite schi e pentru romanul ÄFiul". A. A\. aveam la mine scri 427 serile lui Zalomov clin deportare. Ladîjnikov (1907) i în textul destinat public rii în culegerile asocia iei ÄZnanie". ci a a.. Ladîjnikov (1907) a servit o copie dactilografiat . ÄVara". A\. avoca ii ap r ri i de ineau un rol important etc. în spate. In redactarea ini ial . aproape. un hohot de plina. în traducere englez în revista ÄAppleton Magazine". (Arhiva A. 425 Cineva o lovi peste min . O îmbrîncir c tre u . Savva Morozov mi-a pus la dispozi ie vreo dou zeci de scrisori. Desiulki. dar toate acestea nu erau de ajuns. Inten io nam ca dup ÄMama" s scriu ÄFiul" . Materialul pe care l -am adunat a disp rut dup 9 ianuarie 1905. ² Numai ur o s aduna i. Desm ki din 28 martie 1933. trupul îi zvîcnea sub arsura durerilor. i se îngreuna i se b l b nea sleit de puteri. ÄMordovka". Iuîndu-i auzul. care ardeau i ei în aceea i v paie cutez toare. copoiul o izbi în fa . Drept r spuns. \:-n terminat prima parte din ampla povestire ÄMama"».. Goslitizdat 1910. P.

el cuno tea bine via a acelei suburbii muncito re ti. cu interven iile autorului ² în cea mai mare parte s tilistice ² care se afl de asemenea în p strarea Arhivei A. Pe steagul pe care -l purta Piotr Zalomov în fruntea demonstran ilor era scris : ÄJos absolutismul! Tr iasc libertatea politic !" ÄIskra" a ar tat de asemenea i desf urarea procesului sor -movenilor. 21 din 1 iunie) a publicat un manifest al Comitetului Partidului Muncitoresc Social Democrat din Rusia. sfîrtecat în buc i. Ultima versiune aduce oarecare modific ri. A fost suprimat i scena judec ii participan ilor la demonstra ie. la ultimele dou revizuiri. înce pînd de la cuvintele lui Pavel : ÄAici nu sînt nici criminali. Ladîjuikov.Jizn i zuanie". P. Gorki face o ultim revizuire redac ionalii a romanului. Gorki a redus sim itor pasajele care cuprindeau cuget rile mame i cu caracter religios. Textul tip ri t al edi iei separate din 1907. cu prilejul preg tirii textului pentru aceast a doua edi ie. Gorki face în 1922 o nou revizuire a romanu lui dup textul tip rit de 1. Din capito 430 Iul XX (corespunz tor cap. A. lui Nikolai ivanovici cu Ignat. P. Bîkov. nici judec tori. La 16 martie 1908. Zalomov. cuvintele ranilor din care reiese c i ei au ajuns la ideea necesit ii de a se ridica la lupt . în aceea i editur . în care era descris acea demonstra ie. i în figurile lui Rîbin i Vesov cikov. In anul 1922. ca autor al unei opere ce con inea propagand antiguvernamental . Ele cuprindeau i prima parte a romanului ÄMama". cunoscuse îndeaproape pe mul i dintre participan ii la mi carea revolu ionar de acolo : pe muncitorul P. Prin puncte fuseser înlocuite pasajele suprimate de cenzur . autorui i redac ia culegerii asocia iei ÄZname" au fost nevoi i s îlimine pasajele politice cele mai t ioase.. M. s -au f cui de c tre cenzori cele mai numeroase suprim ri de text. dar o bun parte din tirajul acestora fusese între timp difuzat. Descrierea demonstra iei de 1 Mai din romanul ÄMama" oglinde te evenimentele petrecute la Sormovo în 1902. imprimîudu -i tr s turi mai rea liste. în urma raportului f cut de cenzorul Feodorov. Autorul a lucrat mult asupra limbii operei i a f cut i unele prescurt ri în text.» (Arhiva A. Ladîjnikov. Participan ii la demonstra ie : Zalomov. Gorki îi scria lui K. care activau la Sormovo. în capitolul XXVIII (corespunz tor cap.i operele în vederea public rii unei edi ii de opere în editura ÄKniga". dar publicarea lui în Rusia n -a iost nici de data aceasta posibil . Gorki a avut prile jul s urm reasc personal cele mai multe din evenimentele de scrise în roman. rus ) face o impresie penibil cu nenum ratele lui puncte de suspensie. Arma Kirillovna Zalomova. despre s lbatica exploatare. cu tr s turile psihice schimbate în mod co respunz tor. pentru editura . P. ÄMania". Gorki a redus perora iile ab stract-umaiiitariste ale eroului. Comitetul din Petcrsburg pentru problemele de pres a dispus retragerea volumului XVIII. la necesitatea unei lupte organizate împotriva exploatatorilor. Pe cînd locuia la Nijni -Novgorod. Liapin i Frolov au fost condamna i de tribu 431 naiul regional din Moscova la deportare pe via în Siberia i interdic ia drepturilor civile. In baza raportului cenzorului. devenit ast zi cartier al ora ului i Gorki. episodul cu molestarea lui Rîbin de c tre uriadnic i ap oi de pnstav. amenin rile pe care le adreseaz pnstavul ranilo r pentru c -i ajut pe Rîbm. Pentru a putea totu i încheia edi ia. Gorki a revizuit integral textul romanului. Aceast muticii de revizuire redac ional a lui Gorki a adus o considerabil schimbare a portretului Pelaghcei Nilovna .. ÄIsfcra" a dat o înalt apreciere importan ei agitatorice a cu -vînt rilor acuza ilor. preg tiudu . Ncavîtid Ia îudemîu textul controlat pentru editura ÄJizn i znaiiie" (1917). jude ul Balahninski. ca i cuvintele prin care ea demasc orînduirea e xistent . ap ru i în 1908. din Nijni-Novgorod. a servit drept original pentru culegerea edi iei separate din 1908. i mai cu seam în volumul respectiv din opere (1923²1927). In capitolul XXIV (corespunz tor capitolelor XVII²XVIII din partea a doua a edi iei de fa ) au fost eliminate cuget rile mamei cu privire la ac iunile revolu ionare ale poporului. i portretul lui \ndrei Nahodka. De 42'J aceea textul edi iei din 1917 reprezint o versiune Äl turalnic ". La ultimele dou revizuiri M. A\odific ri importante a suferit. Sa -mîlin i Mihaiîov.. gcrilor asocia iei ÄZnanie". Gorki. A. M. pe mama acestuia. apoi. pe care n -o reproducem în edi ia de fa . Piskunov i al ii. In volumul XXI al culegerii au fost publicate ultimele capi tole ale romanului din cuprinsul c rora. e definitiv compromis . P. a iost pu - . Ladîjnikov în 1911 ² 1912.. Ziarul Äiskra" din 1902 (Nr. Ladîjnikov. Astfel.. Drujnin. Al Gorki. pe propagandi tii din Nijni -Novgorod : 1. care s-a dezb tut între 28²31 octombrie 1902 . XV²XVI din partea a doua a edi iei de fa ) au fost eliminate : cuvintele pline de mînie ale lui Rîbm. modelul de mai tîrziu al Pelagheei Nilovna Vlasova . în mine volumul XVII. Ca îndemn pentru scrierea romanului ÄMania" au servit eve nimentele prilejuite de mi carea revolu ionar din suburbia Sor movo. Comitetul din Petersburg pen tru problemele de pres a dat la 3 august 1907 o decizie în ve derea intent rii unei ac iuni penale împotriva lui M. împ r irea pe capitole a fost f cut de M. care i-a servit ca prototip pentru Pavel Vlasov. în 1903 (Nr. A fost adîncit de asemenea i caracterizarea psihologic a lui Pavel. a lui I. în edi ia ÄJizn i znatiie". Gorki. M. Intre anii 1911²1916 M. din 1907. au fost retrase i primele dou volume ale culegerii. Gorki a a"cordat o aten ie deose bit stilului operei. Piatni ki : «Vo lumul XX al culegerii (asocia iei ÄZnanie" ² Red.. La sfîr itul lunii martie 1907. Gorki a preg tit cea de a doua edi ie a romanu lui. M. I. a ap rut volumul XVI al culc . XXV i XXVI ale p r ii a doua din edi ia de fa ). In edi ia ÄJizn i znanie". Bîkov." adic sfîr itul capitolului XXII i întreg capitolul XXIII (corespunzînd sfîr itului capitolului XXIV i capitolelor. care demasc samavolnicia i violen a . 35 din 1 martie). romanul ÄMarna" a îost publicat de-abia în anul 1917. a fost eliminat de asemenea o parte din discu ia. P. iar în iulie volumul XVIII. XIX²XX dm partea a doua a edi iei de fa ) au fost eliminate cuvintele lui Nikolai Ivanovici despre abrutizarea i cruzimea pe care le promoveaz guvernul. Cenzura f cuse de asemenea considerabile interven ii i în ultimul capitol ² în scena arest rii mamei : au fost scoase cuvintele mamei despre ideile pline de adev r i dreptate pentru care lupta fiul ei. Textul acestei edi ii se deose be te considerabil de cele precedente. M. în l ocul unei b trînc! ² curn o înf i au versiunile de pîn atunci ale romanului ² Gorki prezint în aceast ultim edi ie o femeie de patruzeci de ani.Dup textul edi iei separate a lui I. Gorki). gazeta a reprodus textul complet al cuvînt rilor lui Zalomov. de altfel. orice posibilitate de ap ari ie a p r ii a doua a romanu lui în Rusia era exclus . dup care a mai fost scoas la Berlin o edi ie îu 1911 ² 1912. Samî-lin.

voi. Aduce i -v aminte de mama fra ilor Kadom ev. Gorki redacteaz un manifest -apel intitulat ÄC tre societate" în leg tur cu judecarea participan ilor la demonstra ia de Intîi Mai 1902. nu caut s zugr veasc portretul cu t ruia sau cut ruia din cunoscu ii s i. «Tocmai pentru c a a au vorbit ni te muncitori simpli care. în scrisoarea aceasta Zalomov î i exprima convingerea ferm în victoria comunismului i se angaja s . Lenin. de robie.i consacre toate for ele cauzei revolu iei. 1953. cuceriudu . i ce re plic minunat i-au dat muncitorii ale c ror cuvînt n la pro ces le cit m mai jos ² cît de instructiv este aceast replic pentru to i acei care f ceau atîta zarva pe tema ac iunii des -curajante a demonstran ilor. ci urm re te s zugr veasc într-un singur om pe mul i al ii care seam n cu omul prezentat. cînd scrie o carte. lordanski : Ä. isonul miile de muncitori din Rostov. Am cu noscut o b trîn . tocmai pentru c puneau accentul nu pe convingerile lor personale. cic . «Adesea mamele. A. Mul i din ei au reu it s scape cu via în închisori. Tocmai fl c i c a el au creat partidul bol evicilor. pentru demonstra ia de Intîi Mai de la Sormovo. a zice eu. Pubhcînd în paginile ziarului ÄIskra" Nr. Klim Voro ilov i al i oameni tot atît de talenta i ca el. « i astfel de mame nu erau o raritate. tra vestit în hagi . Mama unuia din membrii Comitetului Central al Partidului bol evicilor inea ascuns în cocul p rului tampila comitetului. Gorki a luat parte activ la organizarea ap r rii sor -movemlor. a! evenimentelor de felul celor de la Rostov i totodat o minunat declara ie (Ämanifestare public ". la întrevederile lor cu fiii de inu i în închi soare. de la tovar ii lor. la cre terea Ärevoltei" lor.. In scrisoarea c t re M ria Mihailovna [Cerem ova] el face urm toarea caracterizare a eroilor principali din roman : «Scrii torul. Gorki pleac de la Nijni la Arzamas ² locul lui de exil ² de unde se întoarce cu pu in înainte de ziua judec rii sonnovenilor. nu în scopul de a încuraja la con tinuarea muncii în aceea i direc ie. Printre cei care veniser s -l conduc erau i acei sormoveni participan i la demonstra ia de Intîi Mai care fuseser achita i. pe ling b t lia de la Rostov. material de propagand prin raionul Ivanovo-Voznesensk etc. A. Observa iile f cute asupra vie ii din jude ul Arzamas i în special asupra cre terii st rii de spirit revolu ionar la r nime i-au servit ca material pentru acele pagini clin ÄMama" în care se descrie activitatea lui Rîbin i ' V. ci pe [apte din via a oric rui proletar sau semiproletar din Rusia ² tocmai de aceea produc o impresie atît de încurajatoare concluziile trase de ei : ÄIat pentru ce am mers noi în mod con tient la demonstra ia împotriva guvernului absolutist". Gorki a subliniat de multe ori caracterul tipic al eroilor s i. Ea a lucrat în organiza ie. consecvent principial i multilateral exercitat asupra lor. din Sormovo. de exploatare" a muncito rilor în societatea contemporan la de teptarea con tiin ei lor. care.. de asuprire. dac noi vum ti s continu m. Zalomo v i ale tovar ilor s i. despre care de asemenea s-a scris în ÄIskra". la manifestarea revolu ionar a aces tei revolte (am pus între ghilimele expresiile pe care a trebuit s le întrebuin ez pentru a caracteriza cuvînt rile muncitorilor din Nijni -Novgorod. mama unui muncitor revolu ionar. de degenerare. dar tam pila n-au g sit-o. Caracter ul curent. s l rgim i s înt rim înrîurirea revolu ionarii (social -democrat ) sistematic . atîtea încerc ri zgomotoase i nereu ite de a dezmin i i demasca pe social -democra i. «A existat oare cu adev rat Nilovna ? La preg tirea revolu iei. în deportare. I. absolut exact a felului in care se înf ptuie te trecerea de la faptele cele mai obi nuite. Guvernul a hot rît s intimideze pe orice cale. (N.) In anul 1910. «Nici Pavel Vlasov nu este un caracter care se întîlnc te rar. care ar afirma. . deoarece acestea sînt celebrele cuvinte în trebuin ate de Marx în ultimele pagini ale primului volum al ÄCapitalului". Gorki îi scria lui N. Gorki..» ' Materialul documentar privitor la mi carea muncitoreasc din Sormovo i din alte centre industriale îi erau bine cu noscute lui Gorki i i-au slujit ca material practic de baz pentru opera sa. La 5 mai 1902. M. 260. Noi sîu -tem gata s mergem la ocn pentru lupta împotriva robiei politice i economice odat ce am sim it suflul libert i i ² spuneau patru muncitori din Nijni -Novgorod. în r z boiul civil i au ajuns acum în fruntea partidului. lucruri neadev rate). c are au stirnit din partea . red. ie transmiteau bile ele Ädin libertate".criticilor" oportuni ti. condamnat în 1902. ia Ämunca în ilegalitate" au luat parte i mamele. Sîntem gata s mergem la moarte ² le ineau parc . La 31 octombrie 1902 M. Äde. Äde mizerie. Editura pentru literatur politic . care se repet de zeci t sute de milioane de on. Opere. i ea nu este o excep ie. a r spîndit. Zalomov din închisoare. V. Scena înmormînt rii lui Egor Ivanovici aminte te înmormîntarea studentului Riurikov. M. Prin aceasta vei învinge ² ne r mîne s spunem la adresa acelora care au ochi s vad i urechi s aud . M. ci au vorbit ca ni te oameni din mul ime. M. începînd cu vergile i termiuînd cu ocna. Cunoa terea activit ii or ganiza iei social-democrate or ene ti din Nijni -Novgorod i legâturile lui cu membrii acestei organiza i i i-au oferit lui Gorki materialul necesar pentru zugr virea chipurilor de intelectuali revolu ionari. dac acesta n -ar fi un termen specific poli ist). /. sentin ele draconice pronun ate împotriva demonstran ilor. de pild . I..» (Arhiva A.Nilovna este portretul mamei lui Piotr Zalomov. dup nivelul dezvolt rii lor. Lenin le-a prefa at cu articolul s u ÄEvenimente noi i probleme vechi" : «Dintre faptele politico din ultimul timp ies pe primul plan.fenomen general" al faptelor din care ei au tras aceast concluzie constituie o garan ie c la aceast concluzie pot ajunge t în mod inevitabil vor ajunge mii. Gorki pleac de la Nijni la Moscova. care n -au vorbit nici m car în calitate de membri ai vreunei organiza ii.i pentru cîteva zile libertatea întrunirilor politice i respiugînd o scrie întreag de atacuri militare împ otriva unei mul imi neînarmate. A\. «Jandarmii i-au perchezi ionat locuin a de dou ori.. Remarcabil este în aceste cuvînt ri înf i area simpl . r spîndea material de propagand prin fabrici i uzine.. 432 revizioni ti etc.. pag. 6.blicat scrisoarea lui P. 29 (din 1 decem brie 1902) cuvînt rile lui P. M. rom.) 28 433 c l toria Nilovnu i i>ofiei la ar . travestit în hagi . ci în scopul de a propo v dui faimoasa ripost individual ! Aceste cuvînt ri constituie un minunat comentariu provenit chiar din adîncunle proletaria tului. care introduce un puternic suflu de optimism în munca îndelungat i grea pe care o necesit Äadev ra ii" pa i ai mi c rii. La 14 octombrie 1902. nu sînt deloc înainta i. rostite la judecat . zeci i sute de mii d e muncitori. ca.

cuprinse în volumele de N. într -atît de p truns este de tot cî are mai apropiat i scump. nr. preg tit de M. Klim Samghin n voi. Gorki cu prilejul s rb toririi a patruzeci de ani de activitate literar a scriitorului : «Din operele dumneavoastr literare s -au ad pat i s-au educat genera ii întregi de proletari ru i. Cei trei In vo.. Gorki scrie : «l -am spus c l-am scris în grab ² dar nu am avut timp s -i explic de ce m gr beam. Gorki. dintre care pe unele le-am cunoscut chiar personal. 2019 la Com'iinaUU Pojigiafic Casa Scînteii ÄI.25. 22.17. XX. ni.» «. i. 1932. Mama In vo. Gorki. In convorbirea pe care a avut -o atunci cu scriitorul. din 26 septembrie. pen tru prima dat . Bun de tipar 13.a. dar extrem de pre ios pentru mine. cu toate revizuirile f cute în precedentele edi ii autorizate. XVI. iar acum citirea romanului ÄMama" le va fi de marc folos. SVALIN". care au g sit în ele. .. 540x340flO. Nuvele i romane de Maxim Goiki ' . E../me. Fonia Gordoev in voi. " Tîrgu orui Oku iov Via a lui Matvei in voi.. publicate dup Revolu ia din Octombrie. v. f cînd posibil evadarea. Lenin a dat afirmativ din cap i mi -a explicat singur c este foarte bine c m -am gr bit..P. Comanda 5386. IX. Gorki pentru publicarea operelor sale în editura ÄKniga". Coli de tipar ' 26.R." (Arhiva A. la al V-lea Congres al Partidului Muncitoresc Social Democrat din Rusia. A. Voro ilov în felicitarea adresat lui M.. X /».) In mai 1907. 20?. Mirt ie semivelinâ satinat de 65 gi. Bucur Dat ia cules 25. Lenin a dat o înalt apreciere romanului pe care -l citise înc în manuscris.61.01.140 ex.» Importan a educativ i propagandistic a romanului a fost relev at de K. romanul se tip re te ditp textul.. Admirabilul roman ÄMama" este o adev rat auto biografie a clasei muncitoare. M. Responsaoîl de curie : M. I. incon tient la mi carea revolu ionar . XXI. de ceea ce a suferit i s-a îr -rnîntat fiecare proletar trecut prin coala aspr a vechii i afu 435 risitei OHodniri de via ruseasc .60. Romanul ÄMania" a fost indus în toate edi iile de opere ale lui M. Tira\ 80. XXII. pentru care aceast carte este un izvor de înv minte de cum trebuie s tr iasc i s lupte clasa muncitoare din în treaga lutiie. Ft.) Acela i lucru ii m rturisesc i nenum ratele scrisori ale mun citorilor. cartea e nece sar . accesibil i scump lor. . M-kar Ciudra F t» . înalt . V.care a fost judecat la Ufa pentru faptul de a fi adus fiului ei la închisoare o bomb prin explozia c reia a fost spart zi dul. Nr.11. Coli ed. III. cschenasy Tehnoredactor : A. care au fost judecate împreun cu fiii lor. XIX.i". Mul i muncitori au participat în mod spontan. A putea s citez cel pu in zece nume de mame. Gorki la Londr a. vil ii. îtt edi ia de îa .» (ÄPravd. Acesta a fost singurul compliment al s u.O carte foarte actual ". V. IV. i moartea In voi. Tiparul executat sub corn.. Bucure ti ² R. XIII. Varenka Olesova m voi. In amintirile sale despre Lenin. Lenin s-a întîlnit cu M. Konovalov In voi. un model de art frumoas .doua Nor/ . CUPRINS Partea întîi Partea. 01130. ÄOpere. Pentru bibliotecile mici indicele de clasificate ti S²'31 ft. ilogia autobiografica întreprinderile Artamonov in voi. 'n voi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful